Skip to main content

Full text of ""

See other formatsn 

EPISCOPI CONSTANTIAE OPERA. EDIDIT 

G, DINDORFIUS, VOL. III. PASS I. 

PANARII LIBRI II. TOMTTS II. ET LIBRI III. TOMI I. II. LIPSIAE, 

T. 0. W E I G E L. 
MDCCCLXI. 639845 PRAEFATIO. llipiphanii Panarii pars allera. (p. 605 1108 ed. Pet.), 
quae hoc volumine continetur, quod ad nostra tempora per-, 
venit, tini, quanltim quidera nunc constat* debemus codici le- 
nensi, ab librario non intliligenti in chartis bombycinis exarato- 
a. 1304: de quo pluribus dixi in Praefatione voluminis primL 
Z/IOQ&COTOV, qui codicem ad aliud exigeret exemplar et diver- 
sas annotaret scripturas, quod saepissime in aliorum scriplorum 
codicibns factum videmus, nullum usqiiam vestigium est in libro 
lenensi, uno excepto loco p. 638. A/ (vol. 3. p. 41, 6.' huius 
ed.) ubi'in lexlu codicis legitiir, ' w$ tivai uno rov (f^r/- 
f.tfvov Maw] aog ' TOV riaQovTOt; ( i. e. usque ad annum 
376j, Tovrtoiiv OvdXtvtog f.iev.t'TOvg //, FQaT 
I'rovg &', OvahtvTiviavov tie rtioTtQOv e'rov/; a, 
Ttui'ov <5'f f'r?/ oC', "> tv rrjprw t?ti AvQifiiavov xott 
tv XQOvoig 'Yfiievfov (scribendum i Y/.iwaiQV cum Petavid) 
tmaxonov c IeQoaohv[i(.oi' tninif.tnTO<; QanOGTahfi etc. Nume-^ 
rum manifesto viliosuin 0% in $ riiutavit Petavius, eiectis qiiae 
non apparet unde inferri potiterint verbis ^toxfajTiavov dt, 
aliter iudicaturus si comperlum habiussel^ quod Ibannes Opd- 
ririus in editione Basileensi! notare neglexit, in margine codicis 
lenensis ab eadem quae codicem scripsit manu annotaliim ess'e, 
baud dubie praeeuhte quern describenduiri librarius acceperat co- 

T '"'. :: : ' ''"' ' : ; '';-- ; '' '.'' "\' "'" ; ' 

dice tv A?vW f' (i..e.'froD?) !/|y^; unde haec sic esse:redintegranda 
liquet, /Jioxhyriavov df frovg^l/ty' , IT-I] Q'.. quemadmodum 
Epiphanius etiam alibi annos ab Diocletiani negno usque ad an- 

30184 IV PRAEFATIO. 

num qui ageretur computavit, velut in ipso Panarii initib, "Eni- 
iv t& &evyxo0T& StvTtgw tret rijg Jio- 
tat;, Ovuktwiviavov y.al OvdhtvTOc; erovg 
, %ai FQ^TIUVOV ^rovg oyJoov. et in locis quibus- 
dam Antforati: de quo dixi in Annot. vol. 1. p. 370. Ad nu- 
roernm o quod attinet, non dubitandum quin Petavius literae 
6 recte subslituerit numerum centenarium Q ' : litera vero 
non liquet utrum ab librarip pro y" sit illata , an ipsius Epi- 
phanii errore posita annuraeralis quattuor annis, quos de- 
trahi potius debuisse monuit Zacagnius in Praefat. ad Monu- 
menta vetera Eccl. Graecae p. IX. Geterum Petavio verba Jio- 
xtyTiavov Se delienti praeiverat Gornarius, qui non intellecto 
quod in margine codicis ^enensis annotatum viderat tv ahhw 

T . -' ; 

t l/|y sic haec vertendo pervertit p. 309 ed. Basil, a. 1543. 

"ut sint a praedicto Mane usque in.praesens lempus, Valentis 
quidem annum XIII. Gratiani vero. annum nonum, Yalenli- 
niani iunioris annum primum: anni nonaginla Ires." 

De codice ex quo descriptus est lenensis tantum proba- 
biliter coniicere licet', non antiquum. fuisse, sed aetate aliquanto 
inferiorem Veneto Marciano partis prioris, scripto anno 1057. 
ut in Praefatione vol. 1. p. VII. dicebam. Nam quuin liber 
Venetus in ilia operis partc millenis in locis integrior. sit quam 
quern Oporinus in edilione Basileensi expressit lenensis, vix 
dubitari potest quin in altera operis parte eadem codicum 
recenliorum, quorum scripluras exhibet lenensis, ad antiquiores, 
qui perierunt, ratio fuerit: ut cavendum sit ne quis in locis 
vel corruptis vel, qui non pauci sunt, defectis, codice Ien,ensi 
tanquam firmo ubique fundamento utatur coniecturarum quibus 
tolerabilis quidem scriptura, verum non oratio scriptoris resti- 
tuatur. Quae mihi caussa fuit ut, licet leviora vitia plurima, 
partim praeeuntibus Cornario et Petavio, corrigerem, tarn en alia 
mulia vel manifesto corrupta vel su'specta vel defecta, quae in 
annotationibus notavi, intacta in textu relinquerem, praesertim 
in scriptore cuius oratio saepe tarn dura et contorta est ut 
interdum ambigas quid ipse commiserit, quid librariis et cor- 
rectoribus sit imputandum. Qua cautione recte me usum esse 
clarius apparebit si quando antiquiores codices reperti fuerint: PRAEFATIO. V 

de quo non desperandum. De codicum omnium prime, id est 
eo quern Epiphanms ipse foras dedit, tantum scimus quantum 
extremis Panarii verbis prodidil, ubi gratias agit araicis cluobus 
qui ulilissimam in edendo Panario operam praestiterint : quo- 
rum alter Anatolius fuit, 6 'did TS cn^taW; xal 
TU y.aru i&v aigfaeaw TOVTCOJ^, TIOV oySorjXOvrd 

"/MI Ttgoaigi-atiot; xaAA/or^ ygdipai %al 
M&stg , alter Hypatius, 6 Tif-iiMTarog 
o TTJV (.isTayQOKp'fiv dnb raw ay^daQiiov ev TZ- 
(i. e. quaternionibus) noii]adf.isvog. Hoc igitur exemplar, 
quod exemplarium posteriorum omnium [archetypum fuit, : ad 
Acacium et Paulum, quorum consilio hune laborem susceperat, 
misit Epiphanius, ut ex Prooemio intelligitur vol. 1. p. 263seqq. 
Opus totum intra tres fere annos composuisse videtur, de quo 
dixi in Annot. vol. 1. p. 370. et ita quideoi ut singulas eius 
partes alias alio tempore in schedas coniiceret, quas postmo- 
dum Anatolio tradidit ut corrigeret et in ordinem redigeret. 
Quo facto Hypatius, calligraphi officio funclus, totum opus cpn- 
tinua foliornm serie transscripsit. 

Sed retleo ad libros superstites, quorum de conditione 
quae supra in universum dicebam etiam aliis confirmantur 
documentis, quibus inferioris aetatis codicum corruptelae et in- 
terpolationes certissirnis coargui rationibus possunt, locis paral- 
lelis inter se comparatis. Nam quum Epipbanius ipse longiores 
librorum suorum locos interdum repetiverit, alia ex aliorum 
scriptis quae etiamnum supersunt deprompserit, vel alii quae 
ab Epiphanio dicta erant excerpserint, institula huiusmodi loco- 
rum comparatione saepe vera investigari scriptura potest. Licet 
enim librarii ilia quoque omnia non magis quam quae in Pa- 
nario legunlur omni ex parte integra et incorrupta reliquerint, 
tamen quum non iisdem utrobique modis peccaverint, saepe 
altero in loco integra leguntur quae in atfero vel depravata vel 
defecta reperiuntur. Cuiusmfodi exemplorum copiam quum ex 
annotationibus nostris ad utramque Panarii partem petere liceat, 
ut de priore iam in Praefatione voluminis securidi monui, satis 
erit Panarii partis alterius locos istiusmodi hie summatim in- 
dicasse, qui, omissis brevioribus quorum minor utilitas est ex- 
cerptis, numero sunt sex paullo ampliores. VI PRAEFATIO. 

I. Summaria libris singulis in duo ^el Ires tomos ab.Epi- 
phanio ipso, ut in Prooemio Panarii exposuit, divisis praefixa 
omni ex parle, elsi multa cum scripturae cliversitate, eadem 
sunt quae in Anacephalaeosi leguntur, editionis nostrae vol. 1. 
p. 227 254, 25. in qua quae reclius scripta sunt quam in 
Panarii parlis alterius codice lenensi non correctiones esse ab 
Epiphanio ipso postmodo facias, quum Anacephalaeosin ederet, 
sed euiendalas exhibere antiquiorum librorum scripturas, et per 
se' satis manifeslum est et Panarii partis prioris comparatio 
docet, ubi reclae i^ntx<jpodaf&krW scripturae saepissime co- 
dicis Veneti auctoritate confirmantur contra corruptas vel inter- 
polatas, quales ex codicis lenensis parte priore, qua mine ca- 
remus,' loannes Oporinus posuerat in editione BasiLeensi a. 1544.: 
quemadmodum vicissim multa quae in Anacephalaeosi corrupta 
feruntur ex ulraque Panarii parte emendari possunt. Nee lur- 
bat has rationes quod loannes Damascenus, scriptdr seculi 
octavi, in libro de haeresibus, ab Cotelerio et Lequieno edito, 
"cuius pars maxima ex Epiphanii Anacephalaeosi excerpta est, 
mulla quidem reclius, sed tamen non pauca quae in Epiphanii 
codicibus emendate scripta sunt suo in codice vel corrupta vel 
aliter scripta legisse videatur : quae nee codicis eius neque 
ipsius, sed edilorum culpa est, qui deterioribus tantum codici- 
bus usi sunt, neglectis qui plures supersunt antiquioribtis,' ex 
quibus librum ilium emendatum sum editurus. Eadem baud 
dubie 3 Amx(pahai(]baiW(; Epiphanii conditio est, qualem qui- 
dem mine ex uno editam codice lenensi habemus, quocum re- 
liqui et recenliores et deteriores ita consentiunt ut nihil us- 
quam novum et memoratu dignum praebeant. Quamobrem 
operae prelium faclurus esse videtur qui antiquissimam libelli 
interpretationem Syriacam in monasterio Nitriaco reperlam, nunc 
in Museo Brilannico servalam"), edat ut cum textu Graeco com- a) Codex (n. 12156.) scriplus est in membranis formae quadratae 
maioris, paginis in tres columnas versuum 42 vel 43. divisis, qui praeter 
alia aliorum opuseula Anacephalaeosin Epiphanii continet foliis 129. b. 2. 
usque ad fol. 136. b. 1. Post quae folio 137 a. sequitur Graece literis 
capitalibus et sine accentibiis scriptus index aiQEGtutv, qualis in Ana- 
cephalaeosi Graeca legitur p. 127. 128. Pet, (vol. 1. p. 228. 229. ed. 
nostrae) sed cum corruptelis nominum non paucis et vitiis ortliograpliicis PRAEFATIO. VII 

parari -possit, qiiemadmodum libri cle mensuris et ponderibus 
vcrsionem Syriacam. ex alio eiusdem bibliolhecae codice, qui 
phirimuni confert ad texluni Graecum redintegrandum, a Paulo 
de Lagarde editum iri in Praefatione voluminis secundi dicebam. 

II. Longum ex Ancoralo (c. 65 73. vol. 1. p. 160, 3 

174, 17 ed. nostrae), libro tribus ante Panarium annis 
scripto, excerplum Panario insertum reperitui\(vol. 3. p. 333, 25 

348, 18.) multiplici cum diversitate scripturae, ita ut modo 
Panarium ex Ancorato modo Ancoratus ex Panario emendari 
possit. 

III. Aetii ^vof-toiov doctrinae capita septem et quadra- 
ginta, servatis ipsis Aetii verbis, apposuit Epiphanius vol. 3. 
p. 377, 23 384, 31. et adiuncta singuhVcapitibus refuta- 
lione repetivit ibidem p. 385, 18 476, 6. quorum compa- 
ralione non solum defecta plura alterutro in loco suppleri, sed 
eliam vitia non pauca corrigi possunt. Similiter Epiphanius in 
iis quae contra Marcionem dispulavit, sectae quadragesimae se- 
cunclae auctorem, postquam interpolaliones . ab illo in Nqvi plurimis, velut * yogovdyvoi, (pro roQoOrjvot). IK aifiovfliot (Stfiov- 
KIOI). ifi eaaevot CEffatjvol). IE cpctQiaatot, (iPaqiGaloi). itj ea- 

('Oaaaloi). i9- vaaaqtoi (Naaffagctioi,). xtf paadttfat, (Baai- 
). xg /lAo ffoxqaTuai XKI ax%(oi xcct xodiavoi (2(o- 
xal Z<xx%aiot xal Koddtavoi) XKI TIVOI (Ovafaviiviavoi). A^ xatvoi (Ka'iavoi). (i 
(MttQXiiaviaTui). . jtttf anrj^iavoi ('An&kr]iavoi). ^ UQTOTV- 
Qiavoi ('AqTorvqlrai). vy aa^aioi ot fayopiVQi dxtaioi ('EAxe- 
OKIOI). 1/g driaavirai (Ba^^fftafiffTttt). |y WQEywioi (sic. 'iijuys- 
vtioi). |cT (D^ytvjiOt os TZO <F|UJTeo? ('QQiytvetoi, ot anb'A&a- 

JJIKVT(OV). & (JLavvivwi (sic) ot, hsyoftevoi axovavrcti (sic. Mav i%alot, 
'AxovavlTKi). o odaioi (AvSiavoi). o? atTictvoi 01 XKI evvo- 
fAKtvoi <av tv KVTOIS tav (sic) evvopiof. of Sifivqirai (dipoiQlTKi). 
o^ KVTi&ixoftKQiaviTys ( viral), ofh xoMovQictvot, (KoMvQidictvoi). 
ne quid de o pro w saepius posito dicam, ut nharovMoi et rjQuxfoo- 
VITKI, aut I pro tt, ut nv&ayoQioi et encxovQioi. Recfe vero fy [te- 
faiavoi, non /utfariaisot \c\' (t&ijTutvbi,- quae recentiorum librorum 
vitia sunt. Post, nomen ultimum n [ActQTVQiKvoi fvyrjpuctt rubro co- 
love subscriptum tn^fQoS-tjffcc^ ra ovonara t<av aigtatav. VIII PRAEFATIO. 

/ 

Testament! libris pluribus facias enumeravit vol. 2. p. 315, 10 
327, 5., eaclem omnia, adiuncta singularum interpolationum 
refutatione, repetivit p. 328, 18 391, 16. quibus inter s.e 
comparatis non minorem illic quam in aliis operis partibus libra- 
riorum negligentiam fuisse intelligimus, non paucis tamen in 
codice Veneto reclius quam in Icnensi scriptis. 

IV. Atbanasii Alexandrini Epistola ad Epictetum, episco- 
pum Corinthi, ab Epiphanio apposila vol. 3. p. 457, 29 
469, 27., legitur inter Athanasii opera vol.2, p. 901 ed. Montf. 
aliis reclius quam apud Epiphanium scriptis aliis corruptis. 

.V. Contra Manetis haeresin, quae inter perniciosissimas 
habebatur, Arcbelaus, Gascharorum Mesopotamiae urbis episco- 
pus, coram iudicibus, ad quos sententia delata erat, copiose 
disputaverat circa annum 273. cuius disputationis antiqua su- 
perest interpretatio Latina, noo ex lingua Syriaca, qua Arche- 
laus usus erat, facia, sed, quod certis cognoscitur indiciis, ex 
vetere versione Graeca. Latinam ex duobus coclicibus vetustis, 
altero Gasinensi altero Bobiensi, primum edidit Zacagnius in 
Collectaneis Monumentorum veternm, Romae a. 1698, post eum 
I. A. Fabricius in Appendice ad Hippolyti opera p. 142 seqq., 
Gallandus in Bibliotheca Patrum vol. 3. p. 569 620.; Routhius 
in Reliquiis sacris vol. 4. p. 119 seqq. Interprelatione Graeoa, 
sive eadem qua vetus interpres Lalinus sive alia, usus est Epi- 
phanius quum ex ea verbis accurate servatis (Kara, hsgtv, ut 
ait) capita praecipua suae contra Manetem disputatioiii ifisererefc 
p. 642647 ed. Pet. (vol. 3. p. 46, 1 53, 10 ed. nostrae), 
in quibus plura ex interprete Latino vel corrigi vel suppled 
possunt, etsi ne hie quid em codice Graeco omni ex parte in- 
corrupto usus est: de quo dixi in Annotationibtis. 

VI. Expositionis fulei Gatholicae, qua Panarium concludi- 
tur (vol. 3. p. 552 587) partem earn quae legitur p. 571, 28 
- 580, 2. Epiphanius repetivit in Anacephalaeosi p. 254, 26 
262, 31. quibus inter se coinparalis non est difficile quae 
utrobique depravarunt librarii in ordinem redigere. 

Denique non contemnendus ad Panarium emendandum 
Nicetae Choniatae IlavonMaq ^oy^r<x^g usus erit, si qnando 
opus amplissimum integrum ex codicibus editum fuerit. Nam 
quae Nicolas de haeresibus tradidit pleraque omnia, etsi non PRAEFATIO. IX 

ad verbum expressa, sed saepe, liberius conformata, ex Epiphanio 
excerpsit, quod specimine proposito ostendi in Praefatione volu- 
minis primi p. XXIV XXIX. 

Expositis quae de codice lenensi eiusque ad libros anli- 
quiores rationibus dicenda erant sequitur ut nonnulla addam 
de Panarii codicibus Vralislaviensi et Parisino, seculis quinlo 
sextoque decirao scriptis, codicisque Vindobonensis , qui ipse 
quoque recenlissimus est, fragmento : quos libros breviter de- 
scripsi in Praefatione voluminis primi p. V VII. Eoruin tanta 
est cum codice lenensi similitude et in erroribus interdum plane 
singularibus consensio ut non dtibitandum videatur quin ant ex 
ipso sint derivati aut, quod eodem redil, ex alio exemplari 
quod ipsum quoque lenensi omni. ex parte simillimum fuerit, 
uncle descriptus esse possit Vratislaviensis et ex Vratislaviensi 
rursus Parisinus. Quas quaestiunculas fortasse solvere polerit 
qui codicem ulrumque totum cum lenensi comparare volet, 
quo labore suscipiendo ego nee tempus neque exponenda 
fulili scripturae diversitate charlas perdere volui. Gertissimum 
est enim vel ex iis quae adhuc ex libris illis vel ab aliis sunt 
prolata vel ab me ipso enotata, quotiescunque ab codice lenensi 
discrepent, toties cliversam eorum s crip tu ram librariorum deberi 
vel erroribus, qui non pauci sunt, vel coniecturis, quibus le- 
viora codicis archelypi vitia nam graviora nusquam letige- 
rimt corrigere sluduerunt, ut in quorumvis scriptorum codi- 
cibus ab librariis faclinn videmus, etsi ne hoc quid em ubique 
bene iis cessit, nee raro vel sana corruperunt vel corrupla 
ulterius depravarunt. Multae istiusmodi correctiones, cjuas Pe- 
tavius ex libro Parisino novas et codici illi proprias protulisse 
sibi visus erat, communes ei sunt cum codice lenensi * quod 
sciri a Petavio non polerat, quum non codicem lenenscm ipsum 
ad manum haberet, sed sola uteretur editione principe Basi- 
leensi, de qua nunc mihi est dicendum. 

Editionis Basileensis, quae a. 1544 prodiit, auctorem loan- 
nem Oporinum solo usum esse novimus codice lenensi, qui 
turn teniporis ex duobus conslabat voluminibus, quorum prius 
Panarii partem priorem complexiim (p. 1 604 ed. Pet.) postero 
tempore aut periit aut in loco ignoto latet, alterum quod super- 
est alteram complectitur partem Panarii cum Ancorato, Ana- X PRAEFATIO. 

cephalaeosi libroque tie mensuris et ponderibus. In quibus 
omnibus edendis elsi Oporinus paullo maiore usus est diligentia 
quam alios nuillos qui ilia aetate scriptores Graecos e libris 
manuscriplis primum ecliderunt usos esse videmus , nee raro 
leviora codicis vitia, praeserlim de genere orlhographico, recte 
correxit, tamen locis non paucis vitiose scripta exbibuit quae 
recte scripta leguntur in codice: de quo quum in priore co- 
dicis volumine, quo nunc caremus, > ex Cornarii interprelatione 
Lalina ad codicem ipsum iacta, antequara Oporinus textum Grae- 
cum, edidisset, aliisque indiciis coniecturam lanlum facere liceat, 
certa de altera parle quae atl noslra tempora pervenit res est, 
in qua Oporinus passim singula omisit vocabula, unum adeo 
versura integrum (vol. 3. p. 400, 25 did diu, TOV tvbq TOV 
OVTS Kara yfyiv OVT&), nee raro erravit non intellecta codicis 
scriptura, praesertim ubi librarius syllabas usitalis expressit 
compendiis scribendi. Sic, ut exemplis nonnullis utar, in ipsa 
prima pagina (vol. 3. p. 4, 24 erl. nostrae) . quum tmaOf.ia/nt- 
vi]q recte scrip turn sit in codice, literas oe uno ut fit in codi- 
cibus duclu expressas pro an, quae ipsae quoque coniunctim 
scribi solent, accepit et emaneiGf-itvrjg edidit. - 9, 7 dyytl- 
")MV in dvfyuav corrupit. IS, 14. vipi]^v, quum litera ij 
cum i// uno ductu expressa sit, pro vipihiji' accepit, nee vidit 
veram nominis scripturam r 'Fi//?;A<j/ esse, quam ego ex Stephano 
Byzanlio reslilui. Eodem errore p. 44, 15. no'kmr i <jv.av.i pro 
nohef-ilaaaai accepit, et p. 138, 17. Gvy.o(pa.vTr l aa,vTWv pro 
GvxQrfa,vTiaat>i(.oi>. 47, 14. tni^vfj.lttv inlulit pro ITIITI- 
l^iiav et 49, 7. novw pro TOVW.' 59, 9. ovvr]Xio\)">] pro 
Gvrr l v)Ja9"rj posuit, .ut Epiphanius in verbis Lucae Act. 1,4. 
Gvvo.\iCjo^vQq in libro suo reperisse videatur, ut in codicibus 
plerisque scriptum est, quum revera avvav^of-iefog legerit, 
quae recta est scriptura , qua utitur etiam in Anacephalaeosi 
vol.1, p. 240, 8. Intactum vero Oporinus reliquit Gvvrp'kiod-vi _ 
infra p. 578, 7. sive in Anaceph. vol. 1. p. 261, 5. Apparet 
ex his avvaM&Tut, quod legitur vol. 1. p. 336, 15. ubi eodern 
Lucae loco utitur Epiphanius, Gvvo.v\Kf.Tu.i esse scribendum. 
63, 23. Legilur in codice "va ftrj nokvv xaf.io.TOv notij- 
OMf-tai dvayvtoGetog rotg dvvu.[.itvotq xal uno /.nag f.ia^Tv- 
(>ia<; f | etXty'ai rov yo^ra. ubi Oporinus in litera f , qua PRAEFATIO. XI 

prior versus finitur, verbi. I'ati vestigium agnoscere sibi visus 
verbum hoc inseruit puncloque post dvva[.itvoig illato scripsit 
roTg Svvapwoig. mi ano /.nag (.lagTvyiag tan fthty'at 
rbv yoyra, non sentiens quam ineptum hoc pacto fiat verbum 
ToTg dwaf-ttvotg, nee videns literam e in alterius versus initio 
errore librarii esse repetitam, qui e \ 'ehfy';<xi scribere voluerat, 
quemadmodum p. 243,71. (folio coclicis 52 a.) e\'eovot scripsit, 
et quae sunt alia similia vocabulorum , secus atque nos hodie 
facimus, sic inter duos versus divisorum exempla innuniera- 
bilia in codicibus et antiquis et recentibus, etiam ante duas 
consonantes, velut Stuart \H.Of.if.vwv et tin ay a \Mdxi cog in 
codice lenensi fol. 50 b. 58 b. 66, 17. quum ovnvo cum 
spiritu aspero scriptum in codice sit, OVTCO posuit ubi sensus 
ovrito poslulat, quod ex coniectura restituit Gatakerus in 
Operibus crit. p. 800. 79, 24. tvog re scripsit pro tvbg 

df, quas parliculas etiam alibi interdum permutavit, velut 
p. 436, 28. avi.tnQtn(.0)> re xa), ubi recte Jf len. 89, 6. 
quum xara fatogiav in codice coniunctim scriptum sit xara- 
frtiOQi'av, syllaba av per compendium expressa super i posi- 
tuni, xaTa&mQi'oag extudit Petayiumque induxit ut yMTa&ew- 
QiJGag scriberet. 115, 17. tyiviTQ posuit pro ilveio. 
124, 15. negt navuov dedit pro m$>inu.T&v. 125, 9. rod's 
Ioft6\ov TOVTO pro TO d tofiokov TOVTO, ubi delendum erat d'f, 
ut ego feel. 125, 12. 16. avrov compendio scriptum pro av- 
IMV accepit hie et passim alibi, velut 174, 8. 222, 7. 357, 9. 
403, 20. Contra avTCOv pro umov accepit p. .187, 29. 374, 
28. 477, 22. 126, 7. nolv%QOVQv scripsit pro 
quod in codice est cum compendio super o, quo 
significari accentus ostendit, ut legitur apud LXX. 140, 1. 
navi'coviag pro navvwnw accepit. Recta scriptura Ilawovlag 
est hie et p. 458, 9. 143, 25. /.isyaKtjg avvodov pro (.it- 
ydXcov avvodtov posuit. 147, 4. akt'^avdQiiaq scripsit. 

Sed compendium alt'^avdj) ' , quod est in len., significat Af- 
'Zuvdgtcoj'. Ibid. 29. nxof-iifiij scripsit no.n intellecto com- 

V 

pendio vixopf, quod fiy,of.i^Seiu significat, a Petavio restilu- 
tum. Simili errore p. 173, 28. nialdog, inauditam nominis 

V ' 

formani, finxit pro mat , quod UtotSiag significat, ut Pet. in j XII PRAEFATIO. 

] versione Pisidiae posuit. 175, 27. ala pro a/wf per < 

.;] compendium scripto posuit: uncle aia Pet. 184, 11. 7r^- 
! ayye'Xorg (i. e. Tia^ ayy&ov?) in TrapodX^Xovg eorrupii. 
191, 11. nQnvdoxovvTzq compenclio non intellecto posuit pro 
nQOGdoxwvitg. Infimae aetatis scriptoves verbi doxetV simili- 
tudine' clecepti etiam nQoadoxHv dixisse videnlur, quod Epi- 
s phanii quoque loeis nonnullis ') intulerunt librarii, quern mullo 
' verisimilius est constanler recta verhi forma ngoadoxav usuin 
esse. 199,5. Quum re Tf.Xeicof.i^r^, quod TT&ei6)(.ievi]s 
est, scriptum videret, re delevit et Tehsio/nwrjc; scripsit. Vo- 
luit baud dubie TiXeiovf.itn]g, quod Petavius intulit. 
, : 207, 19. nQiGVvayuyiov edidit. Recte n$>\ away 'ay 'tov cod. 
; len. quod est nm^l ovmyaywv. 214, 33. 

ubi len. recte ayfjovidaavioQ. 221, 33. b) Velut vol. 3. p. 578, 12. nbi codex len. nqoaSoxovv, Petavius 
atfoxiaj', seel Epiplianius n(}oaSo-/.(a { uBvov. scripserat, quod ego ex 
Anacephalueosi reslitui. In Prooemiu Panurii vol. 1. p. 278, 1. vAAnqos- 
stfozdov in ed. Basil., nqoatdoxovv non solum in Anaceph. p. 237, 4. 
legitur, nt in annot. diceham p. 395. sed etiam in codice Veneto, ex 
quo haec quoque Annotationihus in Prooemium sunt addenda. P. 264,31. 
xal as (<%iovf.iw tv%r]v noiijaaa-d-ai, os TOV SiY.niov TI>} xvQito, 
alterum GE recte om. V, quemadraodnra eodem atictore in verbis proxi- 
mis ffe ante TIO&OVVTWV delevi. Ibid. 33. tw /.oifOf] TOV TOV 
xoivbv V. quod TOV TOV xotfby esse potest. 265, 2. eFfdwgj^&'jji'] 
M(a t uf)it' V, literis prioribus in lilura' et in spatio ampliore. Fuit 
igilur baud dubie primo dftfioQtifiEi'Tjj/. 20. vnocpKOiv] vnopaaiv V. 
bene. 266, 19. negl] vneg non solum C (unde in Ion. quoque I'uissc 
coniicias) sed etiam V. et rede quidem. 24. rtuvaffiaa/j.ioi'] asflctff- 
f.uov V. navGtftaafiiov ri^i^av dixit Epiplianius vol.3, p. 261, 10. 
32. (Mr;] a'vTt] V. 267, 24. /loaiDtoi] dcaaifteoi per o> hie quo- 

quo V. Idem etiarn naQ((d<aai(ov pro naQK&ootiov p. 276, 24. 
28. TOV (xal addit. Gas.) fiaaifavaavTos V. cum Anac. 269, 17. 

M&BTIV.VOI] /Lishriavol hie quoque" V. et p&iTiav&v p. 271,25. Opo- 
rinus bic et alibi M&rji; suo arbitrio scripsit. " 27. XQHJTOV post 
si>KV&Q<6nti<W' posuit V, 270, 11. Post Maaoahavol tvpotlieta 

c ' ir ' ni-i a * t V " 

omisit 01$ avvamovtat, MaQrvQiavoi. 2(2,2. Avojtotos] avopv 
(sic) V. 273,9. fS-vsat] In len. 'non erttft fuit, ut opinor, sed e&iai 
ut in V. 30. 3e] re V. Contra 275,4. rfe pro rs. 274,21. 

Mtovfftl, ut ego, V., non [i(ov<sfj. 25. i&u'ov] r&tov V. 276,19. 
PIOVVTSS ego ex Anac., fit,ovv V. ut vulgo. 277,6. zohofiicav] xoAo- 
fiitavtav V., de qua forma dixi vol. 1. p. 420. 18. aitaviov post 
tvy%aviv V., ut Anac. PRAEFATIO. 

:l 
$-? 

lot in fine versus len. literis 01 super "k scriptis, quod pro f*|- 

{itTafiaMof-ievog accepit. 235, 12. UVTIOV ottiisit, quia in |v|- - 

margine codicis positum praelerviderat. Eadem de caussa TOV -$f;- 

x --'r 

omisil p. 250, 2. 262, 15. avn'6 pro !AfTio/slug accepit, -f; 

quum "AvTifyuav sit, ut legitur p. 283, 33. 264, 17. 28. x| 

Baailetov noraen compendio scriptum pro fiaaitetog nomine ' ;| 

habuit. 302, 25. bf-iovrai (paivtrui in of.iovr cfuiverai ^ l| 

mutavit, quum of.iov {{.Kpaivnai potius scribere deberet, quo pf 

verbo in priore senlentiae parte usus est Epiphanius. x| 

313, 15. KMVGTa.vnvovnoliravov formam vitiosam intulit pro ^| 

r ' fjf 

Y.MVGTavTivovnold , quod yMvaTavTivovnoMTijv significat ut ; lf; 

)i. 319, 9. ubi recte inlellexit. 372, 30. (Sia^ohxijr com- r l 

pendio male intellecto pro Sia^o^v accepit. In eodem errore : *| 
; versatus scriba codicis Parisini d'iuj3oXijy xul scripsit. 
373, 11. ubi de sensu vocabuli b/uoovaiog agitur, codicis scri- 

pturam "va dnb TOV ojio aay&q m]f,iav^ ra T&ia, frustra :'| 
in of.tov mutavit. Antiquissimum huiusmodi exemplum est 

in versu Aristopbanis Vesp. 77. ovx, U^M (pilo f.itv ,. tariv aQ/fi TOV xaxov. Guius exemplo Lucianus in Pise. -c. 20. dixisse videtur TIJV uno TOV (fi\o TIJV o-Q/i}v fyovaav, quo- 
modo librorum scripturas (p (lov vel cpt)M correxit Halmius. 
404, 9. n()o$ pro nur^og accepit. 409, 28. nv9-/.uug, 

frequenti literarum tv compendio non intellecto, pro nv9-/.iwag 
scripsit. 486, 13. w/ codex, lineola nomen proprium in- 
dicante literisque av uno ductu scriptis, unde factum ut Opopi- 
nus pro compendio adiectivi avd-Qamivyg haberet, .quod ulte- 
rius a Petavio in avO'Qtontf^ depravatum, sed in annbtatione 
correctum esl. Contrario errore simplex cum proximo # 
uno ductu in codice scriptum pro tv diphlhongo babuit p. 463, 
12. ubi TS.V&W excusum pro Tid-v. 563, 3. tfCfiayhov 

scripsit pro etytdyhov : de quo errore dixi in Praefat. vol. 1. 
p. XIII. 569, 5. Ignotum sibi ^/IIOVQ nomen in /Ji]f.ti]TQOvg 
mulavit, quod fortasse z/^;r^of scribi voluit. 570, 19. 

dvay.o/hd^ovri in uvaxu/iutovrt mulavit, rarioris verbi formae 
KO^M^IV ignarus, quam etiam in classicorum scriptorum libris 
raro intactam reliquerunt librarii, rectius facturus si paullo ante XIV PRAEFATIO. 

1-in. 9. tvd-ovoiioaeig in tvd-ovaidattg mutasset. Nam evfrov- 
GIU.V et ivQ-Q'UGiuLHv dic'itur, non wd-ovoiovv. 571, 3. 

urbis Aegyptiacae nomen, ^{ttSi scripsit, quum 
v$w deberet, ul ex Strabone aliisque liquet. 

Omisi in his quae typolhetis polius quam Oporino impu- 
tanda sunt, velut, ut pauca de plurimis memorem, p. 34, 13. 
tf.ineQiyQOKp&ov (pro timeQiygarfov, quod est in codice), quo 
inductus Pelavius ^mtQiy^anrov posuit. 39, 27. 
(aAAoxorov). 54, 32. xgea (payovfteg 
56, 6. yegyioaioiov (yipyeoiivLOj'}. 93, 18. 
116, 12. vn-rjQXti (vndgxsi) , .unde Petavius vrnqQ/^ (voluit 
vniJQXE). 125, 27. ntxqavovTQS (nixgdvavto*:;) , ex quo 
Petavius 7ir/.Qii.ivoviog fecit. 188, 28. 
x): unde fia^aa.Pet. 192,20. 
TV(.t(.ieva): unde -xfx^ctT^tfVa Pet. 

Proximis post Oporinum lemporibus viri nonimlli docti 
annolaliones suas et correcliones marginibus exemplarium Ba- 
sileensiunl alleverunl. Ex quo gen ere est losephi Scaligeri 
exemplar, in bibliotheca Leidensi asservatum, de quo dixi in 
Praefatione voluminis primi p. XIV. Aliud Imiusmodi exemplar, 
in quo plurima editionis Basileensis vitia ab ignoto viro doclo 
sunt enrrecta, penes me est. Terlium, quo Petavius usus est, 
Andreae Scholli fuit, in quo non sdlum libri Vatican!, de quo 
in Praefalione voluminis secundi dixi p. VII. , scriplurae, sed 
etiam distinctae ab illis viri cuiusdam docli conieclurae passim 
annotatae fuerunt. Versantur tamen omnes illorum correcto- 
rum emendaliones in vitiis levioribus, quae facile a quovis non 
prorsus indocto tolli poterant: ut non mirandum sit saepe duos 
in idem incidisse, velul vol. 3. p. 283, 22. ubi quod in cod. 
len. et ed. Basil, est nvQO[.itvoiq ex mvQOf.iivoi<; corruptum 
esse viderunt. Sed ubi corruplelas attigerunt quarum paullo 
recondilior correclio erat, plerumque ab vero aberrarunt. Sic 
vol. 3. p. 153, 16. %al ankco*; nokty (fQuaii; i/v XUT txtivo 
/.aiQov, unus illorum corruptum q>Qaai(; in ardoig mutari vo- 
luit, Scaliger (fVQaaig adscripseral. Si locum similem.in prbm- 
ptu babuissent p. 255, 2. xal fy un)Mg (fv^aig nohty-xal 
^, vidissent Epipbanium, qui saepius usus est vocabulo^ 
;, ab librariis inlerdum in fyvatg corruplo, illic quoque PRAEFATIO. XV scripsisse quod poslmodo Pelavius coniecit, y.ai unhtog 
(f^Qffig i]v. P. 106, 5. avocia, quod ex coclice lenensi 
legilur in ed. Basil., in uvoia, corrector mulavit fraudemque 
fecit Pelavio qui recepit. Prudenlior alius literae o supcrscri- 
psit co, y addere oblitus. Nam voluit uyvioala, quod uyvoaiu 
scriptum, ut vol. 2. p. 18, 9. in codice Yenelo, in avooia abiit. 
Recta scriptura vol. 2. p. 472, 20. el alibi. P. 512, 7. ubi 
leo esse dicitur t,coov TQayoTatov, /o.()onoi> dt no 'el'dei, cor- 
ruplum TqayoTUTOv in yo^yoraiov mulavit, quod nemo facile 
librariorum in TQayoruTOv corruplurus eral. Si paullo acutior 
fuisset, Epipbanium scripsisse vidissel GTQayyoTarov, quod re- 
stiluit L. Dindorfius, qui pluribus de boc vocabulo dixit in The- 
sauro vol. 7. p. 831. Id primo GTQW^OTUTOV scriplum, turn 
in TQuyormov corruptum est, ut oigayog et or^ayore^o? 'in 
Pholii Suidaeque glossis, ubi per waiS^c, et dvaid'tGif^og ex- 
plicatur, simplici y scriptum est, riec raro apud alios. 

> Multo maiora Petavii de Epiphanio merila sunt, qui in 
, margihe editionis suae el in- Animadversionibus multa oplime 
emendavit, nee pauca in lexlu Graeco lacite correxit vel quo- 
modo corrigenda essent interpretalione Latina ostendil, Cor- 
narii, qui idem in sua fecerat interprelalione, ex em plum secu- 
tus: quanquam fieri non poleral quin interdum in lanto cor- 
ruptelarum numero ab vero aberraret, vel sana corrumperet, 
quae nemo tarn iniquus erit qui viro egregio exprobrel. Unum 
tamen allerius generis exemplum boc loco memorari operae 
pretium est, quia Pelavii culpa faclum est ul vera quam Epi- 
pbanius solus servavit scriptura in Ev. Matlhaei 13, 30. Novi 
Teslamenli edilorum oculis sublraheretur. Legebatur" illic in 
editionibus anliquioribus cum codice Valicano aliisque codicibus 
plurimis, ffuAA^jar'f TIQ&IGV TU t.it,uvia, y.al J'^aare ainb. fig 
ngog TO xuraxavaai vra, iov d'f oftw ovvayuyere 
anod'i'i'/^v f.iov. In recentioribus ?f, quod ante 
legebalur, bonorum librorum quorunclam auctorilale 
recte est eieclum: est enim manifestum additamenlum inter- 
pretis. Verum hoc nou sufficil ad resliluenda verba Evange- 
listae, quern non dubium est scripsisse y.ul dijaare avia dt- 
a/iiug , SfG/.iug , quod suo in codice legit Epiphanius, qui boc 
loco utilur vol. 3. p. 91, 20. sic scripto, avXXf^ure TU tytu- XVI PRAEFATIO. y.ul dijauTE deof.iag dtofiug, TOV dt GITOV dno&ea&s tv 
7:77 unod-qxi], xal tiot/itdouT TO, tfeana. ? TO xmaxu^vui 
UVQ} aafieaTW. ilerumque ad euro alludit ib. p. 195, 4. ovnco 
yap TiQO<jT(i%d")]oaj' f^eAvfoii/ xal avvayayeTv rovg antfitfc;, 
cog ra ty^dvia, 6'eaf.iag dtof.iag, xal troif-iaaai ?? TO HVQ 
xatay.aijvai. Petavius vero allerum Sea [.tag utrobique eiecit, 
neque in versione Latina, quod Gornarius fecerat, duplicalum 
cxpressit: tit consullo ab eo omissum esse videalur. Quod 
Epiphanius reliquam p'artem sentenliae parlim Evangelistae par- 
lim suis verbis reddidit, neraini, ut opinor, satis esse argumenli 
videbitur ut allerum Sfaf.iug ab Epiphanio ipso additum esse 
creddl, quum addendi, nisi in codice suo legissel, nulla plane 
ratio aut necessilas esset. Facilius crodam avru pronomen 
post d'yaare omissum ab eo esse, quanquam pari iure hie quo- 
que codicis sui auctoritatem secutus esse credi potest, queraad- 
raodum avvd ab vetustissimo codice Bezae Gantabrigiensi aliis- 
que libris nonnullis abest. Duplicatum aulera Siaf.tuq nam 
bic reclus accentus est, non 6'6Of.idg, quod frequens in hoc 
nomine codicum vilium est non minus aptum huic loco est 
quam duplicalum similis signiflcationis vocabulum 3~iif.iwvid 
apud LXX. Exod. 8, 14. xat avvrjyayov avrovg (wvg fla- 
TQu/^ovg) ^(.aovlaq &i]f.ta)viug (rectus accentus est ^/.icoviag 
9"i]fuondg) ) xai wttaev ij yij. Similia etiain dvo d'vo, tjvya 
tvya, et in Novo Teslamenlo apud Marcum 6, 39. 40. xal 
avroig avuxKtvai ndviag ov/.in6aia GV/.ITIOOICA tnl 
%QQTW. xal dvtntaav ngaoial nQaaial xaru 
xal xara nevTijy.ovra. Cuiusmodi in locis plerumque 
nomen alterum in uno alteroque libro omissum est ab librariis, 
quemadmodum in verbis Mallhaei in omnibus quos novimus 
codicibus excidit. EOI^ANIOY KATA A I P E 2 E & N B. T M 2 B. Epiplianius. III. 1 EIII&AN10Y KATA 4IPE2E&N B. 

vt. 

m ToLiog Tads weon xal w TW SBVTBQM rofio) TOV avrov 

dtVTsyov fiifiliov, 7i?nm(p ds OVT.L %ara r.bv nyoet- 

B ()i]f.ifror aQi&i.tbv } sv (o daw 1. JIavlov TOV Saf-ioaoTsus, ovrog avvnaQwov ibv 
XQIGTOV oUyov deiv dia^e^aiovTcci, loyov itgocpogwov 
OVTCC axrjf-tccfiaas, ano (Je MctQias y.al dsvQO dvai, 
xaTayyekTiKws TO, ftsQt avrov kv vats d-slai 
siQrj(.isvc( fyowog, f.ir t ovwg dk, alia, aitb Magias /tlO CLTCb TJJg {-VGaQXOV 

2. Mavi%aioi, ol nai ^/.ovavlTat, ol catb TOV Mavt] 
rjTai TOV IleQGOv, XQIGTOV o%rn.t(XTt, leyovTeg, ylwv 

nal Gelrjvrjv, aGTQOig TS v.al dwaf-ieoi YML dai- 
(.IOGLV svy^ofisvot, aQ%ccg dvo daayovTeg, novrjQav TS %al 15 
1 aya&tjv, asi ovaag. XQIGTOV ds doxr/aet TtECpijvevai, y.al 
d'OMjO'Ei nsnov\) i vai. aalaiav dia$riKr}v filaGCprjUOvvTsg 
xal TOV sv avTfj lalrjGavTa -9-ebv, %6o[.iov ds ov TOV 
itavTa, alia f.ieQog ex -3-eov ysyevrJG&ai, OQ&QI.IEVOI. 

3. leQaxiTai, ol anb TOV 'leQaxa TOV ^isovTOrto-IQ 
D IITOV T'rjg d-lyvnTQv, {-fyyrjTOv Tivog, oaQKog avaoTaoiv 

, %Qa>[.ivoi aalaiq nal vea dia-9-rjKrj, Y.CLL 

1* ' EIWPANIOY KATA AIPE2E&N B. ya/.iov rtavTefaog, (.tova'C,ovT(xg ds %al 
0-evovg dexo^iBvoi xal syxQaTsvopsvovg xcel yflQOvg. TCC 
ds itrjdsftu) ev fjhixia ysyovoTa ituidia fiaoiKeiag (.if] 
f.ieTe%eiv dice TO ^j) yd-Xtpthai. 

5 4. MelsTiavol, ol ev diyvrtTco oyjfffia bvveg, M 
ov% aiQEGiQ, (.irj ovvsv^afisvoi. Tolg tv Tfp diit)y{,ii[) jtaQU- 

MGi, vvv ds ^QEtavolg avvacptievTeg. 
5. 'd.qeiavol, ol y.al^qeio^avlTai, ol tov vlbv TOV 606. 

yovTsq victl TO Jtvsv^a TO ayiov xuifffia 
s, octQxa (.tovov TOV awcrJQa catb MctQiag afo]- 
cpsrat, diafiefiatovfisvoi, xal ovyl ipvyijv. yv 8s. ovrog o dgsiag. 

A^Tfl V.OL f] TOV dEVTSQOV ftlftfdO'U TOV 

15 TOf-iov , 7tsf.i7CTOv ds (x/v (XQX.rjg T^g axohov&iag bwog, 


Kaxa Uavhov T.OV ^apoaaiswg ^B' } wjs de cbo-607 1 . TJaukog 6 2a(.tOGaTsvg nalovf.ievog vovvovg dia- ^ 
ai, ysyovwg IISTCC Navatov Kal'QQiyevrjv, Tov-'hot- 
nov iv aigeaet cc()i&(.iov/.ievov, di r^v rj&elyoev vijjav%e- 
viav savTit) smanaaccaO-ai xoi enaq^vaL Kara Trjg 
alr^eiag, dice rrjg y.0f.tncodovg avrov cplvaQtag xt sx * 
diafiohov e?tiasaeioiievr}g evvoiag. ov nsvO-slv dsl wg 
alrjfhos (p&oviij dLaftolov s^oxelhavTa xal anb vtyovg 
naQanSTtTioxoTCt. kn avrty yag n^qovrai TO stQ^(.d- B 
vov "fiaoxavla cpavloTywg a/iiavQol TO. %ala, V.OUL QSJ.I- 
(3aa[.ibg e7ti-&v[ilag [teTaMevei volv maxov". 
i] oiv 6 fyilv dg ^ Xr. KATA JIAYAOY TOY 2AM02ATES12. ftsvog Ilavlog b 2af.toGaTsvg, ov TOV 6v6 t uaTog tv agyr t 
sf.ivriG&ir]j.tsv , xal Trjg aiQeaecog avTOv noiov^s^a TTJV 
dirffriGiv, anb SafWoaTtov ^v Trjg srtl TU I.ISQY] rijg Ms- 
aortOTa[,tiag xcu EicpQciTOv, og sv TOVTIJ) T(!) ygbvy sv 
fyisQais Avgrihavov Y.CU TlQofiov -TCOV fiaGileiov snib 

4v'tio%ecov Ka^-iGTCcrai efiianortos rrjg ay tag xa^o- 
hxijg Ixxlqaiag. agO-sis de TIJ dictvoici s^ertsas rijg 
ahri&eiag, KCU avexeclviae rrjv oftgeaiv TOV 3 ^Qr(.uovog, 
TOV ftOTs ovTog sv--&Q%fj rtQO STWV nohktov %ai safis- 

G(.tVOV. , 10 

ODa<r/i ds ovTog &sbv ytaxsqa xat vlbv xal afiov 
fcvevf-ia eW -d-ebv, sv -d-sy de ael ovra, TOV UVTOV 16- 
yov KM to rcvsvfia aviov, WGTCSQ lv av^-QUTtov ytagdia 
o idiog koyog. {.ly slvat, ds TOV vlbv TOV &EOV Ivvno- GTCCTOV, aAAa ev avrqj vy &$, OJOTCEQ aftefai y.al b 2a- 15 ftfielfaog xal b Navarog Y.CU b NorjTog xai allot, 
'latog ds wsivoig ovTog, alia alliog nag ixslvovg. sl- 
O'OvTa ds TOV Ibyov xca tvoixrjaavTa tv fyoov av&Qibny 
OVTI> xcii ovTtog, cprjGiv, slg IGTIV b -d-sbg, xat ovyl na- 
b ftaTrjQ -/.at vibg 6 vibg xa/ ayiov nvEVf.ia TO nvBv(.ia 9 alia slg $ebg b JcaTTjQ -/.al b vibg avTOv ev 
avTtlj, cog loyog sv avfrQconct), drj&sv arcb T&V }.iaQTv- 
QiOJv TOVTMV eavTOv TYJV a'lQeoiv 7tQofiall6i.ievog, and 
TOV slgyxsvai TOV Mtovasa "xu^tog o #sbg aov, xvQiog 
slg SGTIV". ov cpaoxsi ds ovTog xorra TOV NOTJTOV TOV%> 

ftsTtovd-svai, alia f/)>^ffiv, sl-9-iov b loyog IVTJQ- 
fiovog nut avrjl&e ftQog TOV jtaTSQa. xal ftollrj 
naqa TOVTII) y aTOitia. 

2. "Idit)j.isv ds si oi loyot auwv avGTa&iJGOvTai TOV 
riTtaTr^isvov. cpaoxei yag OTI elrtsv "fyco ev TQ 
xat o rtaTrjQ sv sfioi". xai avTOt de (pa(.isv 
&eov loyov xai {.IST auwv asl OVTU e aviov 
[ifvov, alfi ov%l TOV TtateQa Isyofisv avsv loyov evu- 6 EJII^ANIOY'KATA AIPESE&N B. . alK 6 loyog TOV TtaTgbg, b (.tovoysvyg vlbg 
9-sbg hoyog, cog cprfoi "jtag 6 6f.ioKoyuv sv sftol 6(.io^o- 
yriocj xaya) sv avTcjj sfirtQOG&sv TOV ytaTQog /MOW". TO 
ds. "sv BJ.IOI fyinQOGd-sv TOV ftaTQog [tov," sdsis (pvost D 

5 evvTtoOTCctov rbv TtarsQa. OVTOL ds TOV 3 fovdat.af.tbv no,- 
Qacp&eiQOvcsg, ovdsv Ttegioaovegov TWJ/ 3 Iovdaiwv xexri]- 
f.isvoi, dsmsQOL 'lovdaloi K^rj^aovrai v.cu SafiooaTliai, 
[.irjdsv KTSQOV ovrsg r) T^J ovofian povov olrjGsi, JZQOL- 
G^ri(.isvoi. TOV yaQ BK -0-sov -frebv vlbv (tovoysvii xojt 16- 

10 yov ctQvov^iEvoi sxeivoi slow bitploi KCCI ol avTOv sv TVJ 

JtttQOVGltt aQVrjGa^EVOL, -d-BOKTOVOL TB Xttt KVQIOKTOVOi 

Y.OL snctQvrjoid'SOi yeyovoTeg. Talrj&ij ds, OTL OVTS Jts- QLTOf.ir]V %OVGIV OVTS ftavfcc /.a&ct'itEQ 'lovdaioi. 

15 3. Kal yctQ T$ OVTL xat CLVTOI ov dvo cpa(.iv slvac 
3-sovg, ovde 3-soTriTag , okla (.Uav ^eortjTa, enEtdrjiteg 
OVTS dvo Isyof-tsv rtciTSQag OVTS dvo vlovg OVTS dvo 
7ivev/,iaTa uyiu, ak"ka itcttsQu xal vlbv KCU aytov fcvsv^ta, 
(,iiav &eorr]T(x, fiiav do^ohoyiav. ovTog ds ov Ae'yet fto- 

Wvov 9-ebv, dice TO firjyfjv slvat TOV naTsqa, alkcc (.tovov 
9-sbv, avaiQcav oaov TO KO.T CCVTOV TTJV TOV viov 9-so- ' 
Tf]Tct 7.al vnoGTctGiv xcu TOV ayiov nvsvf.ia.Tog, %wv (JB 
avTOV TOV nctTSQa svcc dsbv, ayovov vlov, cog elvai TO, 
dvo aTshrj, Tcwtiqa Kal vlbv, TOV (,iev itaTSQa ayovov 

25 vlov xott axaQJtov TOV koyov -3-sov aJvTog xal oocpiag 
a/trj^M/r-fg. loyov yag olov TOV iv xapd/tt dvai 
xat aocplav o c iav ev tyv%fj uv-d-Qwitov exaato 
Ix. d-BOv qtQovrjGtv ex &eov xsxTrjfisvog. dta TOVTO 
wnov sv TOV -tysdv a^ia, TC$ hoyip cpaotv, wg a 

3Qsva xat TOV avTov. hoyov, ovdsv nksov TWV 'l 
wg scpt]v } do^a^ovTsg, TV(plwTTOVTsg anb Tijg a/tij^-etag G 
ci %SKtt)(pa)[.isvoi artb TOV $siov koyov xat 

Trjg aiioviov. ovde yctQ aidovvTai TOV a LW. KATA JIAYAOYJVY 2AMQ2ATE112. 7 

coy svayysUov koyov TOV Isyovfa "sv aQ%fj r\v 6 /Loyog, 
x o hoyog f^v fCQog TOV &ov , xal fobs rjv'b "kbyog. 
rtavTa (di avTOv sysvsTO, xal %o)Qig amov Syevs.ro ovds 
sv, o ysyovsv". si yctQ sv,aQ%ij fjv b Ap/og xc 6 loyog 
g vbv &ebv, TO ov eivat, ov Kara tip rtQOfpogav 5 
effftv, ahha X&TCC vrjv vftoovaaiv. y.a.1 si o Ao/og 
TOV &ebv, 0^7 6 Koyog GTl 'TtQog ov rp>. ovds 
yag 6 jtgbs ov r/v KGTL Yoyos' d yag Iv xagdicc hoyov 
9-sbv s%ei, xai ov ysysvvrjf-isvov , yrwg TcKrjQOVTCti TO r^v, 
v.ct\ OTL debg r^v 6 koyog; ov yctQ b TOV CCV&QWTCOV A6- 10 yog avtoTrog jtgs TOV avgwrtov ' OVTS yctQ OVTS 
vneGTri, xa^^/ag 6s ^waijg xt vcpeOTwarig x/vijjua IOTI 
(iovov, xat ou/ vnoaraaig. keysTai, yctQ apa xat itaqa- 

TOV de &sov b Aoyog, wg ^ijat TO ayiov rtvevfta sv 610TOV JCOCTOV "0 A6Og (TOV tg TOV CtllOVCt ds TOVTCJ) b evccyyshoT'rjs keyei, &sbv. b(.tolo- 
yiav cpavsqwd-svTa v.al ftaQaysvo^svov, ov avftTtctQakaii- 
fiaviav TTJ TOV koyov octQxwGsi, TOV rtctTSQa. "b Aoyog 
yaq" (prjat "oaQ% syevsTO nctl SG^VIOGSV sv y fj.lv". xat20 
oux sirtsv, b koyog xat o Trccnjg GCCQ^ syevsTO. nai "OTL 
sv agxfj ^v b Koyog, xai o hoyog 'ijv agog TOV d-sbv, 
xf ^fiog r\v b Aoyog". xat ovx slasv , sv -frsq) yv b 
loyog. 

4. Km tVa (.ly Tiveg vopiGUGi xxo/?ouAwg TO. cpa)- 25 
B TSIVCC ml ^(OTIXCC Q^ictta [.iSTctfiakkovTeg sis Jtaxtev sav- 
TUV xt etg @ka@i]v (aklwg yag Y.CU a'Hwg syxsiTcci rj 
xctQdla TOV av&QUrtov S7tif.is'haJg srtl TO, fCOvrjQa Ix vso~ 
Tr}Tog) xcu aq^wvTai heyeiv, ovx slitsv, sv &$ r\v b 16- 
yog, wg xa< GV <jpjyg, cchla TtQog &sbv ?]v b koyog. a^a30 
yovv OVK SGTIV SK T^g vjTOGTaGscog TOV rtctTQog b Aoyog, 
aAAcc exrog d'sov b koyog. Jtaliv STtiGTQstpsi diOQ&ovi.ievr) 
TOvg sctvTrjg vlovg YJ a/lij^eta, sslsy%ovGa Tag diavolag 8 EJIWANIOY KATA AIPE2EUN B. 

Tag V.UT avvYJg aoQvsvovaag, x&i cprjoiv aurog b (,iovo- 
j/j>i)g "lyw ex rov ftttTQog s^fjl&ov %cti ij'/.co". %ai itd- 
fav "eyw Iv T$ itaTQt, Y.cs.1 o naii]Q Iv sf.toi". 6 ds sv Tolg C 
^ viov , ov aw^mrwoug $%iav - ' , etg cua&rjGiv BY. -3-sov , 

bs ex foou ahr}$ivov, ovx s^io&sv iw, akla ex 
g avroy ovaia$, cpaaxei h n7) z/afild keytov "h ya- 
eioorpOQOv syevvyaa os," wg ol epdourjxovTa 
, wg ds ol allot hdoTcti, ^xvl&g (.ih, ccrtb 

tOQ^-QlGflSVrig OOL J^OffOg TTatdtOTIJTOg GOV. D 

de, tig XT OQ&QOV dgoaov y' veoirfg GOV. 

15 Oeodortcov ds, ex (.iiJTQag ano TCQUI VSOTIJTOS GOV. 'yief.i~ 
nii\ ds Kdooi$, ex (.irjTQag arcb OQ$QOV GOI dgooog Iv 
vsoiyTL GOV. y ds exfr] exdoatg, Ix yaGTQog ^r^Go 
ae, dgooog reavr/.OTTjTOg GOV. iv 6s rip 'EfiQal 
(.isooaaQ laxral lelsdf^sd; onsq tort, oacpiog xal av,u- 

2i) cptpolwg ex yaoTgbg nqb ecodfpOQOv eysvv^aa as. TO yao 
Hijigfyi yaoTQog IGTI, t iteo~aaot() ds TO OQ^QtairsQov nav- 

Xl()V, 07lQ SGll TtQO klOGCfOQOV laXTCll, KCU TtQO 

dgboov naidiov' IclsdsyJO- , TOVTSGTL TO sysvvrjaa oe. 
OTtwg ex iov loyov yvifyg OTI b ivvnoaTaroQ -0-sbg 16- 
25 yog x ftaTQog (pvast iam yeyevvrftievog avaQ^iog xat 
i'%Qoviog, ago rov TI Eivai. ov yog xbv etoacpogov 
elsys TOV UGTSQK, xaivoi ys nolhvv b'vrcov TWV CC 
v.cu fjliov -/.oil aslrjvyg, sv tfj TsraQTf] fytsQcc yevo{.ivcov, 
de &alaaarjg xai i;uhov xal y.aQn&v, are- 
og re yrjg xat OVQUVOV, xul ayyelcov apa ovv 
yeyovoriov. si {.trj yag af.ia ovQccvy xal yrj xf 
ayyeloi '/.Tia$r}aav, OUK av elsye T$ jfw/i oti "OTS lyevrj- 
aGTQct, flvsaav fis rccivteg ayysloi fiou cpcovyj". . KATA HAYAOY TOY 24MOSATKO2. 9 to ovv iigb eioocpOQOv , Vva etrtfi rtgb TOV elvai n ml 
xria&fjvai. ijv yaq ael loyog avv narqi. 61 avrov yag 
jtavra yeyove, ml %uo\g avrov eyeveTO ovde ev. 

5. yle^eiB d' av rig, edst^ag ' elvat, ?CQO aarquv 
Toi.'g 'ayy&ovg, a^ia de ovQavty xal yrj rovvovg Hcpyi; /s-5 
yovsvai. noO-sv jcenoirjaai TYJV a^codsi^iv; key 8 fjiuv' ovyl aQCi TtQO TQV OVQUVOV -/.a vg yr$ rtavrcoc; 
cvaaiv; ovdapov yuq Tijhctvyws or)j.iaivci TOV y^hvov TTJS 
vwv ayyshcov rtotrjOEiog. xai on {.dv xaAwg avrovs edet- 
tivai n^b aOTQiav' si f.irj yag fj(jctv, 7/wg vf.ivovvi.0 
MCI ifj TWV aoTQiov TtoirjOBi; f]/.iis ds ey.aaryv 
6VQSGiv ovx a7cb iditov hoyiOf.u'ov dwctuetta 
Keyeiv, alia anb rijg riov yQacpwv'awlovO-iaQ. tylau- 
ywg yaQ ar)j.talvei 6 TOV -3-sov loyog tin OUTS fierce TCC 
aaiQa, ysyovaoiv ayyeloi OVTS ngb oi-Qavou xal yrjs, -oa~ 15 
cpLtg aj.teca\)-hov--ovTOS"tov Qrjrou, TOV on JIQO OVQCCVOV 
y.al yrjs ovdkv IJVTWV lxn<j[.ievwv , : on Iv aQ%fj inoiq- 
6 -O-sbg TOV ovqavbv y.al xr t v yrjv, wg otQ%i]S OVGI\Q 
og, y.al ovdev JTQO au-crjg TWV %excta t uevcov. 
Ov duvaTai ovv, wg ngosljtov, 6 tv av^QCOTtq) 16- 20 
yog av&Qio-rtog xalsiaO-ai, alia loyog av&QCOTtov. side 
o loyog TOV &80V -0-sog lonv, om tOTiv avvnooruTog 
loyog, alia evvrtOGTarog O-sog loyog ex TOV $eov ys- 
yevvrjuevog avaQxiog xcu a%QOviog "6 yag Loyog 
eyevero %at effxr/vwffev iv ^ilv, xai eidof-iev T^V 

, do^av tog [.lovoyevovg jtaga naTQog, ftl^Qrjg */JUL- 
ff alr]$etag. ^Iioavvyg [.laQTvyel rtcol avrov, xat 
leyiov "ovrog ianv ov tinov v(.ilv, 6 bniaw {.iov 
g (.iftQOG^-ev ftov yeyovsv, OTI jryturog {.iov fjv. 
ovTog yl&ev elg TOV xoa,uoj>, tVa owO-fj o xoa,og di J 
avTOv. fv T(<j /.OGf.Ki) ijv, xcu o x6(j,og di avTOv iye- 
vs.ro ) xal 6 xoa^tog avrbv ovx Eyvco". ogqg (.tovoysvrj, 
loyov; ogccg iv xoa^r^ jcs7clr]Qw/.ievov ev av&Qidiroig xal 10 EHI'DANIOY KATA A1PE2E&N E. fyovia do^av fiovoysvovg rtccQa rtctrgog; 011% wg 
lov rtaigbg b'viog hoyov ov naiQog afia hoyy ovva- 
koicpfj rtecprjvoiog, wg av&Qcoftog a^tta f$ eccvTOv loyy 
cpaiv6(.ievog, xat 6 koyog ctviov ov dvvaiai cpavrjvai, B 
aQrj 6 cp&syy6[Aevo$ vbv 'koyov. %'ivi toivvv 
; ttvi avv&uftai; TC&QO. rivuv Idfito 'C,wi]v sv 
; jtaga TCOV ayicov svayyekiatwv KCCI ftvev^cc- 

TOCpOQCOV , TOJV 10V k6yOV rtCCQCt JtaXQOQ a7lGTC(^(.lVOV 

, rj TOVTIOV vtov aitb Ha.vhov TOV ^a^ioomscog, 
avv T(fi loytp d-sbv Y.CU koyov avv Ttjj-d-eq) cpaaxov- 
TIOV , TWV ev TtQoacortqv TCCCTQOS ftgbg TOV koyov, xal 
ibv koyov ftQog TOV Ttaxeqa, OQi^qvrwv ; si ds ev TO 
, Ttcog 6 f.i6v cmoori^si, o ds ctTtoGTskKeTat, ; 
ycc()' (pr}Giv 6 yr^ogjjjrjjg "xov loyov, ml 
etwee, fcvevaei TO 7tvsvf.icc avrov, T.OL QvijoeraiC 
vdctTu'. /at nukiv "Eyio l^r^d'ov SK fov ftaTQog pou 
TJ'XW. /at ^al syu), xat ^ sv 8(.wl 6 arcoaTsilag },IB 
rtajg ovv aTtOGTS^letai 6 aTtOGtakelg xat diet 
"-0-sbv yccQ ovdslg Ttw 200 {.tovoyevyg ^-fiog, o ajv slg ibv Koknov IQV 
sxslvog sfyyrjGciTo" . xat cpyolv o (tovoyevrjg $sog ' o f.isv 
yaQ loyog SGTIV ex TtaiQog yevvq&elg, o atairiq de ovx 
yevvri\h) ' dla IQVIO (.wvoyevrjg viog. 

6. nQOvlafis yaQ f} d-sla yv&Gig, xrjQVTTOvGa eav- 

25 1*1$ frjv alrj&etav, dice ity avrrjg rtgoyviDGiv, slg aocpa- D 
Aetav i&v ^IST^WV ipv%wv, zrtsidrjTteQ jjdsi rov 2af.io~ 
Gurecog ity avoictv KCCI iwv 3 ^QiavaJv irjv xaY.odofyav 
xat TOJV 3 ^4vo(AOiwv ir\v xaxovgyiav xat rwv Mavi%alcov 
TTJV TTTWff iv , xat "Loirt&v aiQeGBwv iip Kaw^^aviav. 

30 xat diet TOVTO rteQi Ixccorrjg le^scog aGcpakl^efai ^ag 
6 dftog Aoj>og ' ibv (,isv yaQ rtaisQa ov Isysi (.tovoysvrj. 
TTwg yaQ fj-ovoysvyg b fri] ysy&vvi]fiEvog; ibv ds vlbv (.10- 
voysvfj, iva ^ 6 vlbg vo^iiGd-slr] Ttai^Q, xat tVa (.11] ag LW. KATA IIAYAOY TOY 2AMOSATE&2. 1 1 K6yo$ sv Kctgdla avd-gcortov ajteMaafijj 6 -9-sbg Aoyog. 
613 si yaQ Aoj/og ksysTcci, dia frjv TOiavTyv %Qijoiv ksyercii, 
c iva f.ir] vo(.iiGf) tig, akkoTQiOv slvat Trjs TOV -9-eov aa- 
OS ovGiag, xal OVKSTI loyog avvnooTaxog, Ma svv- 
, diet TO "f.tovoysvr)S> rtkyQqg ^aQLfOQ y.al >l^-5 

og aocpalsiav rrjg yi.ie- 

ijg; TO yovv "-9-sbv ov8sis Tcwrtoiz ecogaxev," 
TO aoqaxov TOV narQOs G^iavji x< T^g avvou 9-eo- 
, Iva frjv Idiav D-eOTrj-ta dice T^g GctQxbg cpaivofi~ 
vrjv ertifiefiaicoor]. 10 

JIOGa ds alka xai Sftexeiva TOVTWV sis rtaQctGTcc- 
B GIV fn-iiv avahs&ie tic, xat jtaQaGTrjGeie yroog T^V TOV 
2cc^oaaT0)s avoiav; si yaQ r\v sv Tt t t> rc&TQl, wg 6 Ao- 
yog lv '/.addict avS-QWTtov , Tcwg rtaQctyeyovs diet Idias 
d-ewQicts cp&syy6f.ievos ; ev Tip yctQ avTOv diriysZadai TOtg 15 
UVTOV (.ta&qTcus cpaOKsi "o lw^xwg f.ie ew^otxs tbv 
fCcccsQa". KCCI om slrtsv, eyw eipi 6 jtarrjQ, ahka TO 
(.is sv T^J ftctTQi orftictlvsi. ml om slaw, syw styi 
eyw TI^OV snl TCJJ bvopctTi TOV rtuTQOQ 

". Kttl "IxSlVOQ SGTLV (.laQTVQOJV ftSQl Sf-Wv". X420 

i. TOV 7tvsv(.iaTog TOV ayiov OTI "aAAov na- 
v(.ilv artOGTslia". OQCX yrwg TO artOG-cshsl xat 
TO sy(o, f iv<x fiei^fl nctTsqa IVVTCOGTCLTOV, ftvsvftct 
C TO ayiov svvTtoGTttTOv. "exetvog /we yctQ do^aosi," nsol 
TOV ayiov nvsv^iaTog hsywv OTI TOV sfiov ^r t ijjsTai. xal 25 
nolbv cprjGi; "TO ex ?rT^og %jtO()v6(.isvov xi TOI; 
krji]jTtti". ahkd xat cprjGi "dvo ^aQTvgiai CCV&QU- 
GTad-r}GOVTai, xat eyw (tuQTVQa) nspl fytavTOv, xae 
nsol [,iov 6 ccTtOGTsilas f-is yfttTrjo". nooa dk 
a'/Ua TOGCIVTCC nal eyrexfitva TOVTCOV; Idov yaQ, 
"^0f.ioloyov(,iai GOL, JTCCTEQ, '/.VQIS ovQavov xotf yijg, 
TavTa ano oocpwv xcu GVVSTWV, xal a avTa vriJtioiq. val b TtaTrjQ, OTI ovTtag yyovsv 12 EHWANIOY KATA 4IPESESIN B. evdoxla efutQOff-S-^v. GOV. rcavra /.tot, rtagsdotyr] two TOV D 
jiaTQog fiov, xcu ovdelg olds TOV vibv si firj b TtarriQ, 
/.al TOV TCctTsqa ovdeig syvco el [.trj 6 vlbg, xai-(j) eav 
p vlbg ctfcoxalvijjfl. dnsxdhvilJag yccQ vynloig, xai itavca 

5{lOl TtCtQsdo&r] V7CO TOV TtCCTQOS {10V , tW ex%6[f)fl Tl]v 

TOVTIOV . OQa TOP ael avTino'kBi.iovvTa Tfj TIOV av- rpuast diafiolov, 11 h auTolg v*iaoir)osv, 
ana .diajioKutjg evegyclag TOV Xsyeiv. dfjO-ev yag ' 

ngbg taura ol Ttjg rwv 'lovdaUov aiQS- 
aewg vnrjQ&cai, VTCGQ TOUTOV c(iG%vv6f.ivoi did rrjv -rwj/614 
0-sitiiv evayyehitov oacprj '. ycpyyqaeiog dtdaaKcdiav, tVa 
l-ii] ofptttiai reAeiorara avriftQUTTOVTeg Trj TOV svayye- ' 
Uou QkrjO-ivrj yviuoei. rpaoxovai yaQ on ctv&Qioitog f t v 
15 o 'Irjtioug, y.ttl h avrcl) tvsrtvevo.ev avioOev 6 loyoq. xat 
TauTa nsol kaurov b av&Qtortog ksyei. o TcccTrjQ yaQ 
aj.ta t(<j vi(7) slg ttebg, b de avO-Qtonog "/.arioO-sv TO 'Idiov 
vrcocpaivBi. xal ovi'iog TK duo TtQOOtorta itkY\- 
Ttwg ouy av&QWTtog tfebg duvarai elvai, w 

xal-d/tp TOV ertOVQaviov 
TOV vouv a/rffr^of|C</tsVfi; mog duvcccai av-B 
#Q(t)jrog dvai ijjdbg xara as b leycov "b ew^a/wg s(.ts 
EIOQCC/.S TOV 7iaTSQa;" si yceQ b avO-QtMtog wg o jiax^Q, 
ovdev diahkaTTSi b itctTYjQ TOV av\)-QL07tov ' el ds o \)-ebg 
25.A6yog, o ivav^QtOTtijoag kv TsksiOTYjTi, Teksiog tov '<m 
^0g avio&sv anb naTQog ysyspvrj/.isvog , dmctiiog KOU 
aafpiog cp&eyyeTai TCEQL eccvTOv keywv on b scogaxcog 
efts Iw^ttxs TOV rtctTEQa, <og Y.CU ol 'lovdaloi cpaGL rtSQt 
ctvTOv. "pv (.tovov yaq" cpyalv "S^YJTOVV anoxTslvai av 
Wrbv, OTI TavTct snoisi, alk OTI xat vibv $eov SCIVTOV 
sheysv, taov $scj) savrbv rpdoxcov". TO yag slnslv ndfav 
"b etiQCMwg sfis ew^axs TOV 7tciTSQa" TOV Ttaieqa &ebv 
loov ECCVTOV f/)(7xet. OVK avO-Qwrcog de IOCLV t'oog Xr, KATA HAYAOY TOY 2AM02ATE&2, 13 ovde cos #fOg, alia ev alyO-eta yeyevvrjf.t&os, 
TtttTgbs O'sos vlbs (.tovoywfiS' cprjai yap iteol avTOv 
Ilavlos "og ev f-iOQCpfj &eov vnaqy^iov ov% agnaynbv 
TO elvai Voa $([), alfi eavrbv wevtooe (.IOQ- 
dovlov Aa^wv". TO (.ikv treQi -9-sov r^v Iv 
i 6s rrjg TOV dovkov (.WQcpj$ TtQOGlymrj 
xctt oi?n slTtsv avrov ovaav ftore. ftokkaxig de y.ai av- 


o otoxyQ rfttwv xa XVQIOS 
VQ, 6 debs hoyog, xcu nokhaxis av&Q 
rpti-tyyerai, .all' ovy a ore leyei "tv. TOV narQOg f.iov l-\o 

TJl&OV KO.I ^'xw" ' lOVTO ^ttQ 0V dvVCtTCti ttJlO <XV&QCOtt6 - 

TJjTOg KeyeaO^ai' alti ore Jtxa/wg enij-iccQ-vvgel heycov 

"lav syw fictQTVQM fCSQL f.l(XVTOV, y [AttQTVQitt I-IOV OVY. 

SGTIV alYi&rjg" Iva deify Tr\v eavrov wavO-QMTtrjGiv. 
xal TO avmcaliv nsQi ^forjjTOg leycov "%av TB lya 15 7tQi sf-iavTOv, j (.laQTVQia f.wv arjrji; EGTIV" /W deify aly$ivr]v -d-eoTyca /at afa]&ivrjv svav-9-QU- 

mt]GLV. 

GJ5 8. Ov dvo roivvv &eol, on ovds duo TtaTegsg' 
ovde av'fjgrjTai y vnoGxaoio, TOV 'koyov, oxi ov /uia ovva-w vlov JtQog narsqa. ov yaq IGZIV ers- QOOVGIOS b vlbs TOV ttai'QOSf alia b^toovaios 
ov duvarai de dvai STSQOOUGIOS ty ysysvvrjxoTi, ovds 
vavTOOvaiog , alia bpoovGios. ovde naliv' leyo^iev av- 
TOV (.ir) dvai TUVTOV TJJ ovoiq T$ nuiql, SGTL yag TUV- 25 vbv tji 3-OTrjTi Y.CU rfj ovGia 6 vlbs nQOQ TOV 
xal OVY. allolog naqa TOV naTSQU, oude CCTTO 

, alia wg alr)&io$ vibs JtaTQOc; TJJ TS ov- 
KCCI iji vttoaTaasi %al Tfj alydeia. alri ov% 6 na- 
-Q eoTiv b vlbs, ovde b vlos IGTLV b naTriQ, alia vlbs 
OS yeyevvyuevos. dib owe dvo 9-solov'ce 
dvo viol OUTS duo ayia nvsv^aTa, alia {da 9-eorrjs rj 
vlbs v.a\ ayiov nvsvpa, bftoovOLOs ovoa. 14 EIIIiMNIOY KATA AlPESEilN E. 

OTCIV yaQ sinr)g o(.ioovatov, ov avvakoicprjv ar 

TO y&Q bf-ioovGiov ov% wog SGTI aquavmoi; , ovde TOV 

ovrog vlov ftgdg fcaTSQcc yvr]Giov TTJV ovaiav dilGTrjGi 

ml TTjV VJIOGTCIGIV CtrttthhOTgiO't, dlCC TO OflOOVGlOV. OV 

5 yaQ aQ%ag dvo KYJQVZTSI 6 &EIOQ Adj/og, a'k'ka f.dav CCQ- 
%t]v. "GvveXevaerai yaQ" cprjGiv "o olxog'loi'du y.al o otxog 
jfff(ja??/l, KCU d-rjaovrai savcolg aQ%rjV fiiav". 6 roivvv aQ~ 
^ag dvo WTIQVTTIOV dvo &eovg xrjQVTTei,, xat 6 avaiQuv C 
fbv Koyov yiai ity UVTOV vnoOTctGLv 'lovdalGj.ibv VTto- 
Wcpaivei. MCCQXIWV yaQ duo aQ%as vnorpaivsi,, j-talkov ds 
tQsig ectVTCclg svavrlag. ol ds vioi 'lovdaloi, 
iai OVTOI, avaiQOVGi rrjv vrtooraGiv rov koy 
QIOKTOVOI xai avwi ctriorpuvd-toGi xa sftaQvrjGi&soi rrjg 
TOV XVQIOV i^jttwv owxyQiag. 

15 Mia yovv fj UQyii ml e avrijg o viog suwv ax^i- D 
firjg, cpvGst SKTVTtovoa TOV Hdiov nafsqa xal Of 
ftavTCC TQOnov , on frebs ex &eov nal viog ex 
-9-sbg afai$ivbg ex -9-sov aly&ivov, KCU cpwg x cpcorbg, 
ovGa ^fiOT^g xat EV aiio[.ia. dio (pr]Gi "yroi^aw.asv 
UT BIKOVU fytersgav KCU xa#' O/.IOICOGIV". 
OVTS VMT smova arjv, f iva f-irj dishy, OVTS we eixova 
sf-iriv, tVa {.trj avc^LOiov xal avioov anocpavj], 'Ka^ ? ehova 
ds fif.isTSQav. KOU TO nOi^Gcof-iev, c lva [.ir] alkorQiog f} b 
TOJV yevofievuv VTV O.VTOV, n^de-o (^ovoysv^g aK- 
Trjg drHuovgylas. ahla 6 narriQ ovv T$ vlifi 
Bt, otat o vlbg, 61 ov xa ftavra ysyovs, ovvdrj-Q[& 
Tiff rtaTQi, xat dia TO s avTOv ysyswrjod-aL 
TOV vibv, slg &ebg reheiog, IK rekelov rcaTqbg, ml. na- 
YIQ Tehsiog Tsksiov vlov, Tijg TTotr^ 

Trjv ehova, etxwv -d-sov TOV aoQaTOv, ov 
ehovog, ovx eixtov ehovog, ovx avopoiog, ahlt dxu>v 
TOV rtaTQog, iva TO ccrtaQalhaxTOv dslr t Trjg aitb TOV 
v ml w/^bvov ysvvrjaetog Iv c LW. KATA TIAYAOY TOY 2AMOSATE&S. 15 Eixcitv voivvv b vlbg TOV itangoQ. ml yag xat oi 
eis ov dice to e%eiv ehova dvo slot (taadsiS) M 
aGilevs sis ovv Tfi dwvi, els fiaadevs, ov%l ev zt Ix 
dv.o (.legojv aTehes VTta^ov, ahla r^siog 6 naf^Q, re- 
6 vlbg, v&eiov TO ayiov rtvevfta. syu yctQ sv rtj> 5 
ov% t5g loyos w naQdiei avSQwrtov, alia naxsqa 
orixov ovv vicp v.al vlbv anb rtctTQOS yeysvvr]- 
I.IBVOV. Kal ov% cos w av&Qtarttp eh&wv els oiwrjvrjgiov 
6 -9-elos hoyos ' xttt jttera TO yeyevvfjo&at ocp&evTa ev 
avTtjj TOV loyov, xcti rtctliv ev $8$ vnag^ovxa avw, wglO 
ev xaQdiy av&Qwnov I6yo$. ravra yccQ vrjs vov daip.o- ' C 

9. TavTtt de T oklya jtQbs rfv TOVTOV aiqsoiv 
ig %%eiv Soxi.[taG(xvT8S ' ov dvG^BQrjS yag f[ TOVTWV 15 
) ovds (-irj dvvaf.ievr] vrto TtavTcov OVVSTWV ava~ 
dib /at TOVTOV Tag i 
$ vijs uhy&eias Y^Qvyfiaii YMI 
xal iov Ibv, e5g eliteiv, ctrtoafieGctvTes , xai TO 
QIOV TOVTOV VTtodsl^avTes , fbv aQcoydv 
ovv vi$ naieQa, TOV 6Wwg OVTCS KOI vlbv 6Wwg evv- 
TtoGTatov yeyevvr]f.ievov , KCCI to ayiov rtvsvf-ta CCVTOV, 
D nvEV(Aa TO kwitoGTatov xat GW^QIOV TJjg otxovo^/org, 
m}s svootQwv nQay^tdTBLas, dia xov vgortcciov rov XT 
9-avctTOv, wv GtavQOv, cpri^t, T,r^> xeqxxkrjv TOVTOV ^^ay- 
Teg TOii jjT7jjuaTOg i&v veo)v 3 fovdaiwv, Inl Tag &% at 4f()VlVttS yCCQ VIS %*ff OVT(O KttloVflBVTfl TOVTli) SOWS 

v$ aiQSGiaQyfl' wg dgvivas hsyeicti (tev elvui l%tg, yraoa 
de Tag yroag, '?} xai dgvas e{icpa)hevEi Gvve%eoTaTa. 6 % to30 
xf dQvivtts yuxfaiTtti, ana TOV cpihodqwdgov amb elvai, 
Y,K\ eavcb jtctQSMa&iv ava (ASGOV xwv fix xwv TJ? haavov ^wQOirjTi. ov TOGOVTOV 16 EIIWANWY KATA AlPESE&N B. ds slvai odvvrjQOv TO wov,. ear 3s erci^fivjj,- 9-avaTOv 
EfiTioiEiv. ovTiog yag xou ovTog xctl 'y. an avwv CUQE- 
Gig Tcavftdv aqi&iiwv. eavTbv artsr/.dZeTai, XQIGTOV (.tev 
ovof-icc Evdsdvfisvog, 'lovdatcov de TO . cfQOvr](.i(x ercavrjQTf]-' 
(.ivo$, "hoyov XQIGTOV Ofioloywv, om OVTU 3s lovrov 
diavoovfisvog. KCCI ev jto^olq eavrbv O-Qia/.ifieviov ovx 
alayvvwui. ov v.ai TTJV dowvaav di.d.aoxaUav, ytXavrjv 
ds ovoav, SV.T$ vitodrjitaTi rov XgLGioy Y.atartsjtaTi}- 
XOTSQ, xctl TJj 0[.iikf] tij ictTQixfj iov evccyyeklov TOVQ de- 
driyiiwovs aj.iv^avTs, TOV XB ibv an aurajv syuQivovzss, 
ln\ rrjv TWV eijs diriyriGw , wg rtgosiftov, Kara Mavi%aiwv [icf, Trjs (5f/ axokovSias |c'. 1. Mctvtftcuoi, ol Y.OL d-KOvavlrai ^syo/.tEvoi, uia 
ovsTQavoVj artb TJ] (.lEGiqg TOJV nora^wv E^ovTa 

', OVTCO XC(koV[.tSVOV, EV T'fj ^EkEvO-EQOTfohsi EVEy- 

"/.avra TavTrjv Trjv TOV 3r}hr]Tr}Qiov TOVTOV yrQayfiaTEiav ' C 
OVTOI xctTa TOV yiaiQOv Ey.slvov TOV fiiou avTMV ExriQV- 

XCMOV EV %QOvoig yctQ OVTOI ugyicevov TOV 
Wysyovaoi, nsol ETOQ TETCCQTOV rrjg avrov ' c r / 41 

ds -rj cuQEOig -t\ Tto^v^v^r/Tog Y.OL EV Ttokkoig (.IEQEGL Trjg 
f.nLofj.Evr], ex Mavy) Tivbg, wg scpyv, kaftovoa fb EV ^IEQEGL Trg yrg. 
ds ovTog anb rrjg twv UEQGCOV Ibyijg, KovfJQiKog f.isv TO TTQCVTOV xcdov.fisvog, 
3s savT(i) TO TOV Mccvq ovo(.ia, vuyju, ol(.iai, Ix Trjg TOV O'sov 

\iag TO i-iaviudEg savTitj EniGTcaoanevog ovo(.icc. D 
wg (.IEV avTog yew, xctTa TTJV TWV . BafivKtaviwy i 

3rj$sv axsvog eavTi^ TO ovofj.cc sftE-9-sTO. TO 
'CCQ Mavrj anb Ttjg BafivXwvlag slg ir\v c l LXH. MANIXAIOI. 17 

j; . GKSvog vnocpaivsi Tovvofta. wg ds y 
vaocpaivsi, Tijg (.taviag to *S7i;covvf.iov 
di TJV svefigovTri&ir) b slssivbg Tip KOGpct) v 
KaKodidctGKaUav. fjv ds ovTog 6 KovftgiKog yjJQag 
dovkog, iJTig anaig TslevTyGaGa KaTshsiipsv avT(j> 

aoTOv Ttlij-9-os, %(tvaov TS ml agyvgov 
ccQCOf-iaTcov KCCI a'AAwv. xat ami] ds Trjg K^QOvofdas 
diadoyj}v say v IK TeQ@iv$ov Tivbg, dovlov xat av- 
TOV vftceQ^avTOg, f-iSTOvofiaa^-evTog de BovdSa XCCTCC T^V 
^GOVQUOV yfauTTotv , og '/MI avTog dofthog vniJQxe 10 Tivog, asro Trjg aQaxyvctg OQiKa^isvov, XCCTCC ds TCI TSQf.iaTa Tyg nalcciOTivYjg, TOVTSGTLV kv T 
ftiq, avaTQacpevTog. OVTOS o 2%vfriavbs. EV tolg TTQOSL- 
Qr]f.ivois tbnoic, ncuSsvO-sig TYJV c EKlrjVMv yhajaaav xat 
TIOV yQaf.t t uaTO)v avTtov ftaidsiav dsivog TS ysyoveti 
TCC [taTaicc TOV XOG/AOV cpQav^iaTcc. asi ds orel- 
h6(.isvog Trjv itoqsiav eitl Tiyv TWV 3 Ipdwv %ti>()av nqa- 
%ctQiv noll^v s(.i7tOQiav SftoisiTO. o&sv jtokka 
sv T(^ x6af.ni) Kal dia rijg Qrjfiaidog dudtv' 
yaQ rijg egv&Qag -9-alaoGrjg didcpogoi, ercl TO; 20 
GT6f.ua, Trjg c P(.ot-iavi<xg <8ict'Ae%Qifivoi, b [.isv slg siti TYJV 
, iJTtg SGTLV ev TJI tida 7Q af PJJ -dikuv ' ev&a aov vavg oo(.iiovTOg ia TQUOV ITOJV Q%Of.ievr] obv v.al odovTag slsrpavTivovg, agiof-tara TS Kal Tatovag 
l TU aKla' b ds STSQog OQfiog liti TO KaffTQOv TOV%> 

. alKog ds aiwrarw Inl TTJV BSQVIKTJV xa- 
, di fjg BsQvixyg Kakovf.isvr]g \it 

l TCC cuito r?jg 'ivdiKrjg Qx!- lsvtt 

Tij OrjfSaidi dia^vvsTai, rj eitl Tyy ^hs^avdpsuv dia 
TOV XqvGoqqba ytOTa^tov, Nsilov ds (jP^jUt, TOV Kal jTVjwv 
sv Taig ygarpatg (pSQO^svov, Kal sni ftaoav TMV Ai- 
yvrtTioiv yyv Kal Ini TO TlrjlovGLOv (psgETat. Kal ov- 
rwg slg Tag a'Mag naTgidag dia $akaoGr]g 

Epiphanius. IK. 2 1 8 EJIIQANIOY KATA A1PESE8.N E. ol ccnb Tijg 'Ivdfxrjs ftl Trjv e Ptofiaviav ef.iao~ 

QEVOVTOll. -.-* . 

2. Tavra de [toi Kara Is^iv eartovdcio&r] iGTOQiag 
%ctQiv naQadovvai, bniog "/.at TIOV QiUov exaazr^g wco-B 
&Gco.g oi VTvy%aveiv f^-slovTEg f^irj a^toi^rjaatoi,. del 
yctQ TOV srtifiallofievov diriyifjGSi nvl xara dvva(.tiv ETCL- -/at ex rrjg QiC^ 

xat TCI rijg akrjd-eictg, nay rs ccnoQfj o 
heywv Ei>xoG{.uag koyov xai eveneiccg cp&oyyrjg, 
10 anb ^rjg a"kr\y-Lvri$ lafOQiag TO 'CrfTOVf-isvov -roUg 

. Iv ag^jj foivvv ovrog b 2%v&iav~bs roig alkoig roig anb rrjg 3 Ivdlag, xal eh&tuv jteql 
Qyjiaida ig cl Yi]Jif]hv noliv OVTCO yuxhov(.ievr)v, EVQLOV Xi619 
\5yvvaiov s^ioleaTarov y.ai xcdlei oto^iarog nQOOTtiov, r/c- 
Tt^^av TS UVTCOV TTJV ccavvealccv ,. ccvek6 t iivQg ts TOVTO i 
anb. TOV OTeyovg^ (e'dT^xs yag rj TOiavTrj iv ij\ Ttolv- 
cGEf.ivorrjTt,) en ey.aQ sotty t(<) yvvakf), xai e^ey^e- 
amo Gvvrjcp$rj avrty itgbg ya/.tov. %QOVOV ds 

rgoxorcTOVTog, dice Tr,v vrtegfiolyv rjg el%e TQV- * 
cpijg om JjveyKev b ahTrjQiog, akka tog agyog xai i$ag 
ex TOV nsQiGGOv Tr}g TQvcprjg GT^rpov Inevoet, 
xaia TOV vovv TL y.aiv6x()ov T$ /5/c/j rtQOGolocti, 
i acp savTOv diavorj&eig STtMaciTO gr^taTa TOiavTa, B 

anb rrjg &eiag ygacprjg suQa^isvog xcu nvv/.iaTog 
ayiov cpd-oyyrjg, alia anb loyioi-iiZv av&Qioneiag cpv- 
Gtcog .TWV dilcticov cpaaxiov, tivi T(j) loyit} aviaa 
Ta sv Tcavtl Tip b()io(.isvct) Ttjg XT/aswg yimsi, tis 
xat levxoV) nvQQOv v.al ftlcogbv, vygbv nai ^obv, ouga- \ 
30 yog xai yrj, vi>% xat ^j.ieQa, ipu%rj xai, ffoi/ta, aya&ov TS \ 
y.al (pavlov, dixaiov TS xcu ad MOV , alti on rtdvTcog * 

TCCVTa K dvO TLVOtV GVVGTY]XV ; V"/.lGOa de V T'fl ttV- 

TOV diavotct 6 diafiolog, snl itkiov GTQaTSvaag xara 


LXW. MANIXAIOL i'9 rrjg av'&QCOftelag cpvosiog, TO dsivov cpgovqiia, cog vrio- 
Cvoelv TO (.tii ov xal TO ov (.tr) ETtiyivcooxsiv, Vva ri6hs[iov 
Tiva Iv Ta?g diavolatg TIOV TjrtaTr]/.iVCOv EvGTrjOrjTaiTOig 
voj-ti^ovGiv Elvai TI I.IETDC TOV OVTU, xl tog slne'tv ex 
dvo Qitcov, rj duo CCQ%WV Ivegysiod-at, TO. rrccvtcc, oVre^S 
navriov duGoepeavaTOv y.al ^oy^QOTCiTOv. alia 
SQI TOVTOV au-D-ig IQO>. EV TOVTOLS yciQ o frQoei(jr)[.ievos 
Tvcpho&slg Trjv diavoiav, hafiwv rta'Qcc Hy- 
v Tag ftgocpaaeis, ovrcog ecpgovrjae, 'xal ''fiifihovg 
vTty TilaaGSTCti, Tfj ftia ovof.ia d-sf.tsvoc; (.iv- 'iQ 
6s dsvTSQcc KECpalcclcov, T'tj TQiTfl svayyefaov, 
-9-rjGavgojv' h kcli; TCC ioo^wya ml TK IOOQ- 
dvo ccQ^iov av'Cev^ai; rtQoaiona xa^ sxaa^jjv vrtO?- 
9-EGLv, ovnog vrtolaptov 6 Talag, xat OVTCOQ xara TOVTO 
TO I.ISQOS ecpavTaCsTO , wg TL [.leya EVQWV T$ (Hep. nol 15 
Til) OVTI (.itya y.axbv yvgctTO T$ -jS(^' xa# 3 eavrov'xai av-rov 3. ^Eftstdrj Jfi 6 avrjQEv TOVTOLS 'fy r 

Oi nQO(pTlTtti Y.OL VO(.IOS TtQOEfprjTEVOV TtEQl T1JS 

TOV xod^ou auaraaewg xai Tte^t TOV evog xat 
TOU aet 'ovrog, -ml (.irj dialsiTtovTog TOV dvai 
620 xai TOV avTOv vlov y.al TOV ayiov yrvEVf.iaTog, ri^ 
asQiTTOTSQCi .Tivl cpEQOi.isvo$ fjdvnad'Eiq, xcu xartt TOV 
Id HOT MOV avTOu vovv EJUTtott-dtfyov, y.ttl'-pagk'ls GTQrjvovg 
h EauTil) ayo t itEvog, GTEllEO^ai TYJV nogdav 7ri ra fo- 25 
QOGolv{.ia iiQ\ TOVQ %Qovovg TCOV ccnoaToliov, cog 
rcoiovf-isvog TOV hbyov ytsgl rovg TO, rteg 
xrjQVTTOVTas xal Ttov TOV .d-BOv "/.TiG(.iaTtov. 6 de 
avTipallstv r/'o|aro nqbg Tovg exetas 

, TOVQ XCtTCC T^V VOf.lO&SGiav d'EOV TTfV TcT) 30 

Miouoei do&ElGav v.al 7tQOcpr]Tr/.fj EXUGTOV TCQOcprjTOv di-- 
duaKakiq fiiovvTag,OTi, rtcog cpctTS sva 0-ebvTOv 
EVVXTCC Ts.xctl ^(.isqav, ijapxa TS y.alipvmv, 

1 2 * 2.0 EJIWANIOY KATA AIPE2E&N B. 

.vyQOv, ovQavov re ml yijv, GxoTog ts ml rpiog; oi de 
oarpujg edsixwov ov yag fj alr}$ia Ttagax^QvitTai' 6 
de avTileyLov ,ovx fjG%vveTO. nrjdev 6s dvva}.tevog itegai- 
cuffafc,' o'jitwg rfi avaiGyvvTiq Trjg y^alenoxrjTog ecpsgeTO. 
5e5g de om iff^txre ti OCVVGUL, U TO YJTTOV 
, sneTrjdevas di tbv el%e (.laywiov ( 
yctQ xttl yoyg rjv anb vrjs TCOV *lvd(()v v.al 
xat e^-voftv^-ov aocptag, tf.t7to()evadi,itvos ra dsiva nctl 
okeTr t Qi(x t^g yorjTeiag) (pavTccaiccv viva snl dcvfictrog 
10 avekfrtov Y.CU srtiTiqdevaag, 0[.uog ovdev ia%vaag, 
ex TOV SwiiaTOg, %6hsi TOV fliov ly^ 8k dLargiipag fast hava hrj. f.ia&i]Ti]v de %wv eva 
eavrov , 

tog rtiGTixcoTatci) not xr evvotav ' og 

vov xydevei [.lev avfov cpdocpgoveaTava, ml -ttdujjag axe- < 
fir] Ttgbg TO yvvcciov avct'/.a}.ii})aL TO ijdr] ano 
g, r/Vot ab/^ialcoGiag, T$ Sxv&iavy Gwr^iEvov, 
a artodidgciGxei kaficov navta boccneQ el%e, %QVGOV 
20 re xal agyvQOv ml TCI alia, , elg T^V TOJV IleQOwv %ci)Qav, D ' eavTOv TO OVOJ.HX, c lva f.irj xaTacpcogog ysvrjTai, awl 
, tog avco /.tot, nQodedrjltoTai, Bovddav eavT(~) ovof.ia. ovTog de -Tialiv eo%e mxrjv 
xhrjQOvo[.uag, T<X Teaoaga fiifiUa TOV ^xvS-iavov, xal 
25 (J.ayeia'g xai TTJS [.layyaveiag emTrjdevfiaTa. r;v yaQ xal ov- 
Tog ev ygamtaatv ejti^elsGTaxa 7i87taidsvf,tvog. cog ds xal 
avTog dialsy6f.tvog ev tj\ IleQaiov y^oQa xaTa%$e}g rtQog 
yQavv Tivy yriQav mi, iolg TOV Mi&Qa vecoxogoig TB 
ml isgevGi TOV elduhov, TtQOcprjTV] Tivl 

ffy^TTJaag neql TOJV dvo CCQ^IOV, ml {.irj 
mv ffQOg Tovg rrjg ddtololaTQiag jtQVTavsig dta- 
i, all eley%ct) mTaGTag TCC/IQ avTcov ml TO alG%og LWL MANIXAIOI. 21 

ofj.OLa cpQOvrjGag, ercl TO dcoiiaTiov avsh&cdv, '(.layevstv 
xi drj$sv ftQog TO [MI Ttva avTcp avTiksysj,v STCtTTidsv- 
oag, vrtb ayyslov xaTcr/ftslg xaTsrtsoe, Y.CU ovTcog : TS- 
S-vyxs di r)v rftovleTO eTCi^siQrJGai, (.iavTix)]v f 
iq ds yQavg TtsQiaTeiKaaa TOVTOV rb Gloria tcov 

amov Iv m&E&i yeyevyTai, xai firj %ovGa naida, 
TLVO, TWV diacpegovrcov, ej.ieivs TroAAc^ tiy 

OVTCOQ. VGT8QOV 6e TtQOasltX^ETO rtQia{.lh>i] TOV 

KOV, TOV xal Mavrjv, eavrjj rtQO$ vrtrjQeaiav. xal Telev- Ibv artb aartidog xaTaheicp&svTa eig 4. JJahtv ovv KovfiQmos b kavtbv 7tovo t uaGag Mct- 
VTTJV ev avrolg dirjye xat ev avrolg disheysTO. noil tog 

rrsi-9-STO , akla axovovrsg Mavi%aiov (Jt-15 
sdvocpOQOvv f.iev yial 
/.ctivoTO(.ilc( '/.al deiv'tj (.iv$onoiict xai 
b ds OQCOV TO. idia T'fjg %CMO{,tr]%avictg ava.TQS7c6f.isva 
TWV "koytov ovv&rj/.iaTa Trjv diavoiav xsTcrpio$stg STCSVOSI 
eavT(fi ftgocpaaiv Tiva, di r^g TO Vdiov 7tkaa(.iaTixrjg Jet- 20 
vOTtoirjascog lamr^ OVGT^GSIS. v.ai (prjf.ii]g diado&siGrjg 
cog b vlbg TOV TCOV JJsgocov fiaGihscog akyrftictTi TLVI 
rtSQiTTSrtTcoxe xal XCCTSXSITO sv Tfj fiaoilsvovafl 
dognokei ov yctQ exeTae o Mavyg dieTQifiev, a 
rtov cmb rtOQQiod-Bv Trjg TOV paadscog, vnb T^g idiag%> 
Dxax/ag TvcphoTTcov, mi vo(.tiGag (.irj TCW cup cbv yvQS 
fjifilicov TOV eavTOv dsanoTOv Tegfttv-d-ou, TOV xat 
Bovdda, diadb%ov ds TOV 2xv&L<xvov , 6vvaG$ai Tiva 
ictj-iaTa svsQyJJGai, slg TOV TOV fiaGihecog vlbv a 
ex TOV Idiov TOTtov xat OQf.ia, xat TofaiyGag {.trjvvsi 
jtBQi savTOv, cocpslslv srtayyslloLievog. alK ov 7tQos%co- 
QY]OS TcT) yoTqii f) Trjg slividog cpavTaaia. 
ajtb Tijg yuxQadoxips Tiva fii'J^ cpaQLiaxevTiytijg rtQOGS 22 EIIIQANIOY KATA AIPE2E&N B. 

T$ voor]levoitvcp jtaidl TOV fiaGilscog. . Tslog yovv slg 
Tag %eiQ(xg CCVTOV ftyrfiKU TO (.leigdxiOv , c iva navxa TCI 
(.iSTct TOV tyevdovg dislty%r]Tai iictTaia ertayyEkitaTct. cog 
de TOVTO ovrcog cmefir), nQOGfay^ati (taGili't 
AeTCM d$ TO deffiicorriQiov. ov yaQ ev$v$ ot TWV 
ocov {iuailsig rag TifttpQiag xara TCOV Tag ftefcovg al- 
T,ictg t(ov .arOTtrn-iatcc SQCOWCOV IrcicpsQOvffiv , cclhcc rts- 
QiTToreQCtv viva ertivoovoi 9-avatiKrjV ipfjcpov (.ISTO. /?- 
aavcov tovg iTtaTtetKov^isvovg dictTit)-ea$at. xal TUVTCC 

ovrcog. 

5. EH(.IEVS de rfj elgy.T^ diarefauv 6 Mavrjg, 6 KCCC 
xog, KCU vnb TCOV idicov {.ta^rcov sjtiO7.mTbi.ie- vog. yi] yciQ 6 ayvQTrjg avvayrjoy^v eqvTty OTQUTOV, cog eircElv, oug dr] jwa#jjTag exa/Ut, TOV aQi#Libv r t c 

15 dvo %al E'MOOIV. l. wv Tivag TQetg Exke^aitsvog, Gcoitav 
Tiva OVTCO xakoviisvov xal 'EgitEiav xal^ddav, dievorjO-r} B 
axrjxocog wtol TCOV xaTa Tip ''lovdaiav Y.CU sv ofap T$ 
MGi-icp LEQCOV fiifilicov, cprjiii ds XgiGTiaviKcov, voiiou TS 
KCCI rtQOCpqzcov, Evayyeklcov xcu aitOGTokcov. dovg 

20 wv xqvGtov Tolg 7tQOsiQrn.isvoig knl TCC iiSQr} TCOV 
Golviicov aneGTEihe. TOUTO 6s ETtotrjGe nq\v r/ xc 
yftijvai, EV zfj cpvhaxfj, OTS dta^syofiEvog jtoJ^olg TO 
'idiov doypa owx 'iayvas Gvarijoai. axjjxowg ds 
ovoLiaTog XQIGTOV KCCI TCOV auzou dovfaov, 

25 -Si (prjiit, diEyvcoxei dia TOV ovoiiaTog Trjg vi 
XQIGTOV cc'/taTrjoai Tovg TtETckavrjiisvovg. ol ds a^ts^- C 
&6vTeg covrjGavTO * ov yap avBftc&kovTO. rtahivdQO[.ir)- g 
aavTEg dk , cug ov uaTcilctiifiavovGiv amov OVXETI EV 
E^svO-SQcp asQi, cdJka EV TO! dsGficoTrjQicp, xaxsios etffeA- 

30 ftovTsg, ETTsdsixvvov amcp Tag fiifikovg. o 6s kaficov xal 
avsQEwrjGag EQQadiovQyrjGB, rtQOGft%eag TTJ alrj&cia TO 
Vdwv ipsvdog' sv-d-cc TCOV IJVQS TtQOGWTtov "koyov, rj GLV dvv<x[.ivr)v ccTCOTekelv oiioicoLia TOV avvov LXFI. jUNTXAIOL 23 i 5tr IvTsv&ev loutbv SKQCITVVS TO ertirtlaGTOv TOV av- 
TOV ^OGKrjf.iaTog. alia ml /iiETa^v agyvgov, Ttgoolma- 
D gr/Gag TOV enl TOV deouiOTyglov, didcooi rcolvv, ml cpv- 
yag artallaTTEtai, mTaleiipag TTJV TIOV IleQGMV %uQav, 
> ml TJJ P(.of.tav.la TtQOGefiale. [.IEGOV de ijdr} Tvy%dvct)v5 
Tijg f.teor t g TIOV noTa^icov ml vfjg llegoidog, nsol Tag 
eQrjf.iiag en vrcaQy^ov, r^ovas nsQl [.isydlov Ttvbg av- 
dgbg lv -9'eoae^eia ax^ozrar^ dtanQSTtovTog, Magxellov 
1 Tovvof.ia, xaTOMOvvTog lv KaG%aQj] itblu T^g MeaortOTa- 
f-dag, og TJV av^Q YMTCC itavta XgiOTiavbg ml lv sgyoigiO 
dimioavvrjg tfavf-taGuoTaTog, yj]Q&ig [lev InaQKOJv xat 
p , ogcpavotg dsmi Tolg svdeo/.ievoig ** diavosiTat 
ftQog TOV avdQa, ( iv V7to%stQiov TOVTOV v.t\\- 
Ga/.tsvog dvvrjO-sirj di aviov mTaQ^aL ov (.ibvov Trjg 
MG07iOTa[.ilag , alia xat TOV xll/.iaTOg rcavrog TOV 15 
og TTJV 2vQiav TS .xat f Pco{.iaviav. ygdcpsi de awt!) 
?]v diet TvQpiovog Tivbg TWV avTOv arvb tov nsQarog rov 2TQayya ytOTaf.tov, . anb m- ovellov 3 s4Qa[ttcovog OVTCO mlov^isvov, yrig y 
xe rads. mi (.101 laficov avayvco&i TO BT 
lov anaTetovog (.10%9-qQiag. 
B 6. "Mavi%atog catofffolog 3 Irjaov XOIGTOV ml ol 
GVV l(.iol TtavTsg ayioi xat naq&svoi Ma^xfi'AAf;; Texry 
ayanrjTy %aQig, sleog, eiQrjvrj anb -fj-eov jta-vQog mi 
KVQIOV rj(.uuv } lr]Gov XQIGTOU, ml fj deia TOV f/>wrog25 
diaxYiQ^Gu GS anb TOU IveotUTog ahovog 7iovr}Qov ml 
TCUV GV[.uti;co[j.aT(.ov avrov ml ftayidojv TOV Trjv I.IEV rtegl oe ayarcyv (.isyiGTyv ovoav 
3-slg liav l%ciQr)v, TTJV ds Ttionv otx OVGUV xara TOV 30 
> OQ&OV loyov ^^'(7i9 i >]y. o&sv ftgog eTtavoQ&tooiv TOV 
C.TLOV av^'QLontov ysvovg dnoGTalslg, (peid6/.isvog TS TWV 
fl xat Tclavfl savTOvg IndsduKOTtov, vavTa TO, 24 EJII&ANIOY KATA ^AIPEZE&N B. rtQog oe avayxalov i]yr]Ga { ur]v artOGTetlai,' itqatov 
(.lev rtQog GcoTr}Qiav 11}$ GeavTOv ifjv%rjg, erteircc de xal 
TCOV alia GOL TvyxavovTcov, rtQog TO LIYJ adiaxQtTOv as fyeiv 
TOV loyiGiibv, tog ol TCOV arthovGTSQcov xafrrjy shoves 3t- 
5 daoMvoi , heyoweg TO ayad-bv y.ai TO xaxov anb TOV 
eQsattai, y.a\ I.ILCCV agyjiv slarjyovi.isvoL, ov dia- 
, oiide dtaiQOvvTsg aitb TOV cptorbg TO a/.OTog, 
U TO aya$bv arco TOV xxov xat cpavkov, xai TOV 
av$Qiojtov anb TOV svdov, wg nQOBLno^iEv, alia D 

xcsi sy/.aTaf.nyvvvTsg tiaTt-Qov S'aTSQCj) ov nav- 
GV de, a> T&.VOV, [ir) Haa Tolg ftollolg TCOV av- 
aloyioTtog xal anliog a^icpOTsqa, cog av tvyoi, 
vcoo"r t g, firjds Tip Tijg aya&ioavvrjg &.$ avaTi&sao. CCQ- 
%i]v yaQ xat Telog xcu TOV TOVTCOV rtaTsga TCOV xaxiov 
&nl TOV -9-sbv avafpsQOVGiv "tov TO Telog xaraQag sy- 
yvg". ovde yaQ sv Tolg sigrjfisvoig evayyelioig nag av- 
TOV TOV oioTYiQog r^icov Y.CU XVQIOV jfjjffoi; XQIGTOV m- 
GTS.VOVGLV, OTL "ov dvvaTai dsvdQOv xalbv KctQTtovg xa- 
xovg fioirjoat, ovde [ir]v devdgov xaxbv y.alovg x 
QTtotiJGai". xal ftcog TOV -9-sbv TOV oarava %al TOJV 
xcov avTOv ftQayf.iarcov leyeiv Tolfuooi ?roi?]T^ y.cu 
(.uovQybv d-avf.tct'&iv fioi kn^BTai. xai si&s (.isv 
TOVTIOV scp-fraaev avTcov r\ (.laTaionovia, KCU ^ TOV (.10- 
ri TOV Ix TCOV xolrtcov TOV fcaTQog xarapavTcc XQI- 
M'aQiag Tivbg yvvambg sleyov dvai vibv, s^ a ( l- 
xal oagxog xal Ttjg a'AAijg dvGcodlag TCOV yvvai- 
xcov yeyevvrjG&ai. . xal c iva f.irj TU Tcolla dia Tijode Tr t g 
ygafpcov eig (.irjxog y^ovov diaovgco oOv TYJV 
OVK e%cov Tag cpvGixag cpQaoeig, sni TOVTOig 

TO 6* olov yvuGji nagovTOg f.iov 
oe, si ye Tijg GeavTOv GcoTrjQiag STI cpeldfl. , ovde 
@Q6%ov TIVI smfialkco, cog ol TCOV noKhcov a 
TtotovGiv. vosi a Keyco, TEKVOV LXFI. MANIXAIOI. 25 

7. Tavri]v avayvovg ryv ertiOTolrjv 6 a^ioloyiora- 
rog MaQxellog KCCI -d-eoae^eara-rog avi]Q xai diacpavrjg 
id-avfiate xai i^enlrirrero. ov/.i^s^r/xe yaQ ^gyjlaov 
lov rijg nolecog Iniaxonov o'txade a { aa avry avv'eivai 
y.ax Ixeivyv TJJV fj/.ifQav , Iv fj TIJV srtKJtokrjv vov Ma- 5 
viyaiov (.wca %eiQC(S f'l^cpsv o TOV $eov dovlog. o-6s 
os yvovg-vfiv ah lav xai ryv sniQrolrjV avayvoiig- 
iovg bdovTctQ, wonsQ bstov iogv6(.isvog, xai 'Cy\- 
kov d-eov avahafiwv sneiQaTO OQ^iijaai {icikhov twg.au- 
toi> v.al %eiQcoacta$ai rbv voioviov , wg' snrjlvTOv IxlO 
fiaQfiaQwv, o&sv v.al toQficcTO jtQog acpavi0{.ibv TWV vhov 
TWV avd-QUTCCov snavaaTavTa. 6 ds awe-cog Majr/eMog 
vbv i-ilv srtioxonov a^uuGagxaTeTtQavve, TvQfiwvi de 
rtaQexekevero dtavveiv TJJV otfoiTiOQictv rtgbg rbv Mavrjv 
Iv rcf) xaaTekkct) ^Qctfiicovog , ev&a urov e^ede^s-co rbv 15 
Tvgpcova. son ds TOVTO TO cpQOVQiov ava {.isaov iiov 
D Tlegowv xai ava /.leaov tfjg MeGOfCOTa(.iiag. 6 de jtagf]- 
TTJaaTO rr]v nqbg, t'bv Mavi%alov acpi^tv , %al (.li) xava- 
vayxaoag rbv Tugficova aftoarsllei riva ta%vd()6(.iov 
rcov Iduov, ygaipag avTc!j enia-tolrjv votavde. 20 i Mayzelkov nybg 

Mavi%aict) v$ dia Ti]v [.lev VJtb oov ygacpelaav er 
625 (.irjv, rbv de Tugficova TCQoaede%ai.trjv xara cpi'kocpQOOi>- < !& 
w]v f.ii]v, icov de yQa(,i[.iaTtov rbv vovv oldaj-tcog eyvcov, 
ei (.ti) GO nagayevouevog cpQaOflg r^uv xaraloyadrjv e/a- 
arov, tog v'scea%ov dia rr/g eTtLGioKijg. eQQtoa&e". 

8. Tavra yvovg b Mavyg eoxsTtrero OVA ayadyv 
elvai rrjv TOV TvQptovog kv xa&e^ei yevof-ievrjv naQOv-W 
alav, ftoklaxig de xal avrbv rjnaTa, alia naqa ra bvra 26 EJIWANIOY KATA AIPE2E&N B. , rtlrjQOcpogiag vys savrov diavolag 
QIV, o/.uog dice 1% sniGTolrjg lafto^svog TTJV 

fjxe TCQog TOV Magxellov. b ds snlo 
, s%tov iv saury /.isra rtov loyiov xai TO 77- 
i> Tijg rtiarews, ipovheveTO si ^v dvvutbv It; av- 
TOV avdQtt, -ioGTtsQ nctQda'kiv , r> kvxov ij ti STSQOV 
riov d-rjQitav aygsvGaQ, -Savant) rtagadovvai, c iva [,ir] ),v- 
(.Lav&fi va d-QEfif.iaTa, TOIOVTOV -d-rjQbg Icpodcp vyv dlao- 
dov YMTavotuv. b dsMaQxslhos vy {.laxQO&vi-tiq (.tahhov 
xai aj/s^xaxwg rov rtQog avrbv dicdoyov arc av- 
yVG$ai. 6 de r'jdt] /.(e/ta^/jxwg T^g TOV H'lavy yvco- 
Tr]v Tcaactv vjcod'soiv ' J^^jjaaTO yaq avfolg o TUQ- 
piov, avT(T> is 7.al MaQ'/Jkhp, vrjv zijg aiQeoeiog naaav C 
xevocptovlav, cog o (.isv Mavrjg dvo aQ%ag siorjyeirai 
IbavaQxovg ael ovoag xai (.ii^dsTiOTS diahsiTtovGag rb sl~ 
vai avTixei(.ievag ngbg ctAljyAag, xal T^ {.lev (.na bvo/.ia 
TityrjGi r,b cpiog xal ayaV-bv, rfj ds krsqa axovog xai xa- 
xiav, cog elvat -Vebv xai diafiolov. nore ds Y.CU ttsovg 
vovg a/.tcpOTSQOvg xalsT, 9-tov aya&bv -/.al ti-sbv Ttovrj- 
20 QOV. dvai ds ex rtov dvo UQ%IOV ta navta xal GVVS- 
Gravai. xat rrjv /.itv {.dav aQyi]v xa ayatta TCUVTU JCOLBIV, 

TYjV ds STSQKV 6,UO/Wg 1O. (paula. "/UV ds iv ty XOff/if^ 

TIOV duo TOVTLOV ciQ^iov Tag vrtOGTaoeig, Y.OU ryv (.lev D 
[.liav aQ%r]v nsrtoirjxsvai rb ffw.ua, rrjv ds tyuxyv sivai 

23>T?Jg STegag, avrrjv ds sivai TYJV ifJvyjjV TYJV sv 
fcotg '/ML iv rtavri Cwf'J, xat ytsrsivy xat SQTtsry 
xvcodafai) ' ov (.lovov, alia xai iv role, (pwtolg irjv rijg 
Uofjg r/. t uada xivrjffiv dvai ipuy^g cpacrxtov, r}v xal sv 
io1g avd'Qtonoig vrcaQ^ovaav Isysi. 

30 9. "Alia ds ooa (.iv-frortoiiov y.al didaGxcov cpaoxsi, 
ibv la&iovTa Gag-tag tyw/r\v cprjGiv taf)-lsiv ibv TOWUTOV, 
xal slvai ambv svo%ov TOV xai avrbv TOIOVTOV TL ysvs- 
, cog si scpays %oi()ov } %olqov av$ig yevsod'ai, r| LXH. MANIXAIOI. 27 

, ^ OQVSOV, tj fl TCOV sdcodlf-lCOV Y.TLG^atWV. 6lO 

{.tijjv%cov ov (.LevfyovGiv OVTOI. xai eav, cprjol, rig cpv- 
ofl rj Gtr/.rjv, YJ ihaiav, -rj aftrcelov, t] ov/.o { uoQectv. r 
QGeav, xai aurbv TslevrrjaavTO- av&ig deo{.ielo\)-cit. av- 
TOV rfjv i}Ju%r}v Iv T0?g xAatJofg oig icpursvoe dev 
xcu //jj duvuad-ai vneQpalvetv. xai si rig, cprjol, 
yvval*a, civets CCVTOV (.two. TYJV VTV^-ev aircd 
(.iSTevGtoi.iaTOV(j3-cti, xal yiveaO-at avrov yvvaixa, oVrwg 
*/.al avibg yaiirj&eir]. xal-s'i ^l$, cprjolv, scpovevoev av- 
-d'Qwnov , (.iB-ca ryv GL^ICLTOQ anakkayrjv. av&Lc; xaT-lQ 
GTQSCpea-9-aL T^V aurov ipvy^v ei$ xeleyot; oiof.ici, r] sis 
f,ivv, rj sit; o(pn>, rj ti TOLOVTOV avO-ig saeattai, unoiovs 
xcii Icpovevaev. fcpctaxe de nakiv on rj oocpia t] avto- 
&ev TOV aya&ov -0-sov ^ovlsvoi.iKvrj TTJV ifjuyfjv f^v Iv 
a?cccai dia%v3-eiGav (tlvai yaQ cpyaiv aurbg y.al ol cm 15 
amov Mavi%cuoi irjv ipuy^v I.ISQOQ &&QV, v.al cut av- 
TOV attOOTiao&siGav w ar/jialcoGia aQ^ovriov rijg av- 
TW.Ei{.ievY]s ctQ%rjs te xa< $ir}S 'xaTap[ikrjO\)-ai Iv rots 
OCO/.KXGI) "/.ccva VQ'UXQV rbv TQOitov, cprjal, dia TO avrrjv 
j&^'w^m v-jcaQxeiv iwv avu^v aQna^aviLov avO-Qconcov, 20 
7.al ia%i-og na^7.tur\v Tolq.amolc,, xat ev o.u>j.iaai xa- 
rai-iSQiaccvTwv' rovrov evcxa, cprjolv, ^ ftgosiQ.rif.isv't] ao- 
cpla rovg cptoaTYJQag TOUTOVQ xarf^ero Iv ovqavq, xa oe,rvrv xat O.GTQCX, dia 'cwv dwdexa OTOi%elu)v LOV ol " 
7,al raura TO. GTOIXUCC dua%vQiCeToci avi[.iaG&ai rag 
TOJV relevTMVTiov av&QCMCiov TS v.al TWV allwv 
tpasivag ouoag. fpeQsaO-ai, 6s sjcl TO oxcccpog. 
yaQ O-elei heyeiv ijhov TS xctt GeKr/vrjv' xat TO 
D [.lev jitr/ooj' 'wlolov (pOQTOvottai eiog TJ/.IEQLOV dexanEvrs, 30 
YMta TI)V rtlrjQioaiv T^g oefaprjg, xat OVTW diaiQSiv TS 
xat anoTideati-at, anb TrevrexatdexaTiyg slg TO 
, TOwe'dTt T.OV ijliov. TOV de ijhov ^r]v 28 EnT'PJMOY KATA AIPESE&N B. 

vavv dia7tOQ9-f.ieveiv sig TOV TTJS Ciorjs alwvct xcu (.ta- 
y.agcov %cu()ov. Kal OVTIOQ fas ipv%cts dice r0 ^ ifiiov y.ccl 
Trjs osKr'jvrjs dianoQ9[.Lv$eiGas Inl TWV EV yvtooei le- 
yei Trjs ctvrwv %vdociokoylas TctvTcts -/.aO-aQ^eiaa f.iv$on;oucts- naliv de ipvyyv omhi OLoCeattat, d f.irj 

TL CIV T^JS yvtOGSLOS TT]S aVTIjS (.IBTaG^QL. Xttt > f] TYJS fCOirjOBCOg 

10. QS de TctvTa fjv OVTIOS, xat ev xaTCtfafjipei ye- 627 
:a vnb TOV 3 Aqy t ehaov els fty avTifiokyv TOV 77- 

;, ewi t a6TaTOs vn;aQ%(ov, dice TTJV itqbs $ebv TCQ- 
kvTtoixihov yvwGiv TOV avdQog, Y.CIL di r\v 7TQOsvTs$el~ 4 
y.eito naqa TOV TvQJiiavog azQtflQjg f.ief.iaO-^'/.ibs Trjs ftQl 
TOV avdgct yorjTelas TCC TtavTa, Idov o Mavrjs naqsye- 
veTO /.letf (I>v ei%e f.ie\f savtov avdQiov. t^ avTrjs ovv 
y.cti evfrvg 7tctQeQ%ovTai elg Gu'CrJTr^Giv dr^iooicc, ev avrrj ( 
Tj] K.aa%aQfl, nQOTSQOv els Tyv CIVTLOV avTifioli]v TOV 
^rjTrjf.iaTOs <xi()r]oa[.ievo(, b{.iov x^tTag, Magaircov riva 
ovouctTi Y.CU Klavdiov yial Alyiahiu ml Kkeofiovhov, B 
bv (.lev TUV exrofj koycov cpiKoaocpov, TOV de ICITQOG'O- 
cpiGTrjv, TOV de cpvoei yqa^iaTubv, xal TOV ahkov GO- 
cpiGTyv. v.al ftokkiov Qrj(.iciTCt)v siQrn.tvii)v SYMTSQIOV 
TIOV (.IEQLOV, TOV Te MctvY] TCI T)Jg /.tv^todovg didctaxctlicts &ottliTOv, '/.at T-fj Idla GVTOV dvvd{,isi y.a&aiQOvvTOS TCC 
fielri T&v di ivavriag, TO neqaq TO fjTTOv ttneveyKaf,ie- 
vov TOV Mavr}, -/.at y.givavTWv TCOV KQITCOV TO (iQctftelov 
eivai TTJ afarj&eicf , orteQ ovx r^v -9-au^a, avTOGvaTccTOv 
OVGTJS Trjs a)<.rj\}eias v.al [.ir] dvvci[.ievr]S "/.aO-aiQeio-d'ai, G 30xaV TS avTiTCQttTTOi 7j avOi-do. avaiG%vwia y, TOV ipevdovg (-^ %OVTOS vnb 
oiv (.irjde fiuaiv, aig xat ?] axia TOV GWTOVS, xai TOV LWL MANIXAWl. 29 

ocpscog TO GcpalsQov rrjg ertifiaGEcog xcii avEQEiGTOv Trjg TWV 

11. 'EvTEv-frev 6 Mavyg anodQaoag, (iovlo[.isvwv 
TCOV dr^nov auTOv lid-o^olrjoai, el ,T) on Ttagril&Bv slg 
Magxellog xal T$ aldeai(.iM avTOv TtQOGcoTty 5 

ae tovs drji-iovg, ETCEI av 6 rakas VEXQOC; 
D f-isviov nalai ireOvrjxei. ava%coQr]aag de SQ^ETUL stg xw- 
[.ivjv Tiva. TTJS Kcd%aQcov slg z/iodtoQtda xaAou ( a^v?jv, Iv 
ft Tyvcpuv rig mer/.EGTaTog KCLT exetvo XCCIQOV ervy- 
%avs TIOV ambd-i nQEGfivrEQog. TCCLQ ii) 6 Mavyg ysvo-lQ 
f.iEVOg na'Uv ixt'xa %av%ti>j.isvog , /.atal.a^Lov TOV avdipa 
ayattov {.IEV Takla xt -d-av^iaGTOv rjj D-Eoasfisiy, nsvi- 
XQOV ds T($ koy([). akhcc y.al sv romoig cog v 
OVY. 3 ia%vaev ETtiTM&a&iv T$ TOV XQLGTOV dovlcf). o 
yccg asl TOtg en aurbv elnfcovoiv eTOi/.iaCEi rag c 15 
ayiov dcoQEag BnLy^riyovf.if.vog, wg Y.CU 


wv on "f.i} uEQi(.ivrjar]T8 t ov yciQ v^sig SOTS ol kalouvTeg, aAAa TO ftvsvf.icc TOV 
ftUTQog f.iov TO kahovv w vf.uv". EVTEV&EV nakiv fiovkr]- 
3-Evrog diaKe^aa^-aL rcqbg Tgixptova rbv ftQEa(3vTEQOv,lQ 
Y.al CCVTOV ev ytollolg avTsiftovTog, yQaijJavTog TS T$ 
rtEQi Trjg Vfto&saecog TavTyg OTL avrjQ Ttg rjl- 
BVTavd-a, ola drj Ivxog fictQvg, xat diolevai T^V 
Efti^siQET. alia ftagaxctlco aitoGTEilov (.101 TI 
av Jtgbg TOVTOV ftonrjocj^iat, r] ftoioig loyoig a 
r^ avxaiv xaxodidaGxaltq. "/MI si f.isv ambg 
7taQayBV<J$tti, , af.iEQif.ivov TtoiqGsiag TTJV TOV XQIGTOV 
(.lavdgav xal TO, -9-QEf.ifj.aTa <XVTOV. o ds aneaTEilsv avT$ 
dvo loyovg EV rtQO%dQ(j) xaTalafieG&ai Ty Mdvfl, Exds- 
,aa$ai ds T^V UVTOV TtaQOvalav avTc^ EOr^iavsv. 6 Ma- 30 
vyg ds h vfj jU&w? xw/w^ Ttgorjld-ev OQ&QiaiTeQQv, nqoo- 
xalov(.ivog ev Tip GvvaQ^aG-9-ai, rtQOxalEiG&ai TOV TQV- 
cpcova Big loyovg TIKBIV. xai TOV TQvcpcavog ivdallof-isvov, 30 EJII'MNWY KATA A1PESE&N B. de avrov rtQCig snog cov jJTrjas xaxa rr t v 
ex &BOV dod-eloav ai'Tcfi ovveGtv, -/.at GrgofirjaavTog ibv 

Ttcog ev ([) saury tvedoiaCev, avaxv-G 
o j.4Q%ekaog coarteg loyvgbg otxodsGnor^g TCOV idicov 
, Y.CU fisra jtceQQrjaiag enekO-iov TW oukav 
meiTO. evttug ds cog ddev o Mavrjs 
Mugxa-i)- vitoxQiaiv ecprj "'la f.is 
og TQvcpcova dLalsyEG^aL ' vrtSQJiaivBi yaQ [.is to GOV 
a^itof-ia dice rov tniawrtov". o de YMI [leva l).ey%ovs 
WTOV Koyov /.ist'Cova amov vrtOXQiryv anodel^ag anscpi- 
(.itoasv. TCUV de VTt Ixelvov TCQOT^SVTLOV koycuv rag em- 
kvaeig Tioirjoccf-isvog ctutiig eig aia%vvr)v avxbv xafeaT^os, D 
(.irjxETi, dvva t usvov diaiQEiv orof^ia. ol de "kadi 'Cr^-ov TCCX.- 
"kiv avsilrjrpOTeg siteiQiovro TOV alir^Qiov dia%eiQio(x- 
\$G&ai. 6 de anodQag tovg dr'jtiovg v.al eig vo nQO&iQTf]- 
(.ievov y.aaTekhov dgapLcovog JTCC)UV acpHxTcci. 

12. 'Exei-O-w de 6 vcov IleQacov (Jaailevg yvovg' TTJV 
vov Mavr] xctTacpvyrjy, anoGrsilag %al %etQcooci{.ievog 
avrbv ev T(JJ TtQOSiQrjuevii) xceGrelfat), eig TTJV 
20T///wg xaO'silxvoe, xal TO deQiia avtov y.ala/.i 
oug txdaQrjvcti ovi'w tip Ti^icooiav avT(j> antdcuy.Ev. Oi9- 
xai E-/.daQSVT(x Y,ala(.i<i) xai rbv aawv avrov t^nlr^O-ewa 
a%v()wv BTI %ai devgo ev IIsQaldi e%ovcu, y.ai OUTCO TOV 
fiiov xaTeGrQeifje. dib ccurol ol Mavi%aioi enl y.ahdfioig 
25 Tag xot'rag avrcov noiovvrai. ovrco de avrou cmotya- 
vovwg Y.CU xccTa^eiipavTog Tovg eauTOu ftaO-rjTag o'ug. EL- 
ftOf.iev , 3 Addav xal &co t iiav xal c EQ/.tslav, TTQ\V fj avxbv 
Trjv dixrjv artokafieiv xara vbv dsdqkcoiifvov TQOTCOV, 

VTC G.VTOV, o /.lev EQf.ieiag eig ir^v 
, $ xal GvveTv%ov Ttolloi,. oux eon yaQ UQ- TI a c iQeoig, xal ol GwreTvy^xoTeg T<I> nQoeigrj- B 
l.ievii} C EQ(.ieice, f.ia\)-i]Tfj OVTL TOU Mavr], fyuv ra xav 
ambv dtyyiJGavw. ^ddag de ITCI ra avuveQixa fieQi], LXH. MANIXAWI. -31 Qco^ag de ercl rr\v 'lovdalav, e tov MQCtrvvdr] TO doyfia 
elaeTi devgo. eleye de eavTOv 6 Mavrjg elvai TO jtvev^ta 
TO TtaQccxlrjTOv, xai noxe fiev ajtOGTolov fpao'/.ei eavTOv 
XQLGTOV, HOTS de nvev/.ta ^aQaxlrjTOv. xal nolli} Trjg 

TVCfhoGSlOg TOVTOV XXO(Jp|og akloiOTQOTtlCt. 5 

13. ^Evvevdev lombv, ccyanr,Tol , %QSICC r^av yive- 
eig irp> aiQeoiv eiftelv 7.al elg Tyv avTrjg (.taTccio- 

. ta yccQ rtaQel-d-ovTct navta xara IGTOQIKV 
vcpr]yr](T(x(.tr]v ' o&ev drj aQ%etai didaaxeiv TS xai yqacpsiv 
Y.CU Isysiv 6 %als7tci>TecTog Mavrg sv TQ Ttegl fcioTscog 10 
avTOv AO/OJ. fiifftovs yaQ ovrog diacpogovg S^S 

J.IICCV f.tV lGCCQt${.lOV BLWGL 6vO GTOl%titOV TCJiJV XaT 

TWV SVQIOV oroi%eicoGiv (Jfc alfpa^Tcov ovy/.ei { uevr]v' 
XQCOVTCCI yaQ ol nkelGTOt, TIOV H.SQGWV [.ISTCI JTegaixa 

GTOl%eTa Y.OL TCJJ 2vQ(.t.t yQa(.l(.ldTl, (OGTtSQ TtCCQ ^f.UV Jtb^ktt 15 

$vr] Tolq c J}klt]vmot<; xe%Qr]VTCu, xaiTOi ye OVTCOV 0%e~ 
dbv Kara etyvog Idkov yQct(.((,ianov. ahloi de dfj&ev Trjv 
fia$VTaTr]v TUJV ^VQCOV dta^8~/.TOv Gef-ivvvovTat, ir\v TS 
XCCTCC TTJV IlatyivQav didkexTOv, avTrjv Te %al to, ctvT&v 
GTor/^ela. einoai duo de rctvia vrtaQ%t' dtOTtsQ xat ^ avTrj 20 
filfilog elg ELKOGI duo T/.i^f.iaTa loyiov Th^Tcd. TavTf] 
de Imxi&riGiv ovofia Mavi%ulov fivGrrjgiec' STSQCC de&r]~ 
aavQog. zcci allag di] fiifilovg "/.arnvGag cpavTateTcti, 
TOV f.ir/.Qov drj QrjaavQOv OVTCO Y.a^ovi-ievov , aLl^v de 
l (xGTQokoylctg. ov yctg artodeovGi T^ 
iag, alia (.lallov avrolg ev ftQOy^tQCj} 
Tog TtQOxetTai aGTQOvouia' xaf cpvlaxTygia, (pr^u de 
630 ra nsQiama, xai allai Ttveg eTtcpdai xat (.layyaveiai. 
aqy^rai yovv ev rfj amov @i(3li<) keyeiv 6 avibg Mavyg' 

14. "*Hv d-ebs Y.CU vkr], cpwg xai OKOwg, aya&bv xai 30 
xaxop, Tolg TCUGIV ax^wg evavTia, cog XO;T (.nqdev eni- 
xowiovelv -9-aTeQOv daieQii)". xai ovrog f.iev eaviv 6 TCQO- 
koyog TOV ayvQTOv. VTev$ev aQiviai T?jg avtov xaxo- '32 EJII&ANIOY KATA AIPESE&N B. f.tr]%aviag. y.al q (.tsv /?//?Aog ev rtlarsi -/.eiTai, roiama 
viva cpavlct &TTU ntQLfyovaa, tbv TTJV dvoxoliav y.al TYJV 
evavTioTrjTa TWV hoycov ml an avm/g Trjg aQ%tjg TOV 
axonov iVt rteQdrjTZTeov. el ydg %ai rtolkr] fj lotnr. B 
brplvagla y.al [iv$udr]g vn60-Gis, IK Trjg elaccycyyrjs TO 
rtav der/flijaerai riyg amov rcovrjQiac;. TO yag "rjv -5-sog 
xat vkrj" ovSev catodeov r^g Tatv EM.r]vcov (.laraiaQ vrto- 
voiag vcprft'rjaaTO. evafaoTOv de xat qaduov y.al evxaTa- 
kvTOv Ttjg avxocpavTiag TOVTO. TO xevocpgovrj/iia. dvo yap 
lOfiTrt TO avTO sivai GvyxQOva TS zal atdia e svloycov 
).oyla(.i(av xai avveTrjg evvolag adovccTOv elvcci naqa TC ( J; 
"/.Qiveiv evloytog yivtoaxovn. v.cu yvcoavsov TOVTO SGTCII 
TtavTi Tcp ovveaiv xewrftt&ij). si yaQ TCC dvo avy%QOva, 
ovds %av Ty ov6f.ictTi diqKkaxTai. nav yuQ TO ovyxQO- C 
\5vov xai Gvvatdiov, TO de ovvatdiov -v.al asi V 
TOVTO d-ebg, (.laltGTa ano Ttvog aiTiov ccQyfy ,?) s 
rpog. ovdev yctQ atdiov rj (.tovov S-eog. diacpoQOig 
ovofiaGi TccvTccg Tag aQ%ag l^ettov, co ^aQ^aQe TYJV 
xal rtole t iue Trjg av&Qtortsiag cpvGscog, -TO f.isv f 
20(jpc(5g, TO de Gxorog, TO d* ctv aya$bv, v.al TO STKQOV 
KaKOv. cpaGxeig de OTL TOtg naoiv axQiog e 
evavtia, cog xara {.trjdev rtr/.oivtt)VEiv -9-aTSQOv 
OVKOVV * %coQieig TCCVTK an cdlrjkwv' drjkov yag OTI 
ia, cog scprjg. d de GVVOVTCC necpvxe, (pila v.a.1 au(.i-V 

xal alhrjloig ovvovTa evQEO-ijGSTai, avvdiaTQi- 
a TS y.ctl GvyxoivuvovvTa, ml uyd' ofaog art al- 
iov ajtalldTTO^ieva dt vrteQfiokrjv cpiliag. si de %co- 
allyltov ZGTI, ftdvTiog exaGTOv TOVTCOV TtercsQaaTai. 
jtciv de TO TteTteQaGi-tevov ov Ttleiov. OQi^eTai, yaq 
30 dice TOV TtETteQaaO-cu. aklcog ds v.al 'CrjTYj-tyrjaiSTaL OQIOV 
ig dianeQaGf.ibv aj-KpOTSQLOv , f iva ^ xaTa TU TSQ^iaTcc 
tcpanTOfteva a{.icpOTeQa TCC Vdia dice Ttov TSQ- 
v. alfajloig avvam;r}Tai,-%al eiuwwcvvrGeie LXH. MANIXAIOL 33 

>, KOI TOV Trjg evavTiOTir}Tog acpaviGY] OQOV, xai si 
dctjrjg 11 dislQyov ava LI&GOV tcov aLicpOTSQcov, wrier i TO 
dislQyov OLIOIOV saTai TovTOig, AA 5 ovd* STSQOV SGTCCI 
rolg aLicpOTSQOig. el yaQ artb svbg iisQOvg acpo^ioicodri- 
GeTai TO distQyov svl TCOV dvo TCOV TtQOTSQOv elg^svaiv 5 
aidicav, OLTCO TOV acpoitoiov[.ievov OVVLSTI alkoTQiov sty 
TO dtelgyov, a'k'ka, Gvvaitx6i.is.vov T$ acpo/.ioiov(.iev(i}, xa< 
dia TOV e^ioovf-tevov (.legovg earou rj avvwpeia, >ci OVK- 
STI TSQ(.iaTio$r]GeTai sv TJJ TCOV dvo cpvoetov an aAAr]- 
/Lwv diaoTaoei. d de xat eariv OVT/B o(.toiov TCOV dvo 10 
8 OVTS IISTO%OV anb fiegovg daTegov, OVKSTI dvo ' earl TO. 
a'tdia xai asl ovTa, ahha KOITCOV SGTI TQICC, xa ovxe'rt 
dvo ag^al, xca dvo akKrjhois svaVTia Ta TtgcoTa, aKka 
TQLTOV alko, xal IvavTiov TCOV aticpOTSQcov v.al avof-iowv 
Totg af.HpOTSQOis, xat dietgyov ava [teoov TOIV dvolv, 15 
y.ai pj 9-ctTSQ(.t) STtw.oivcovovv , dia TO aAAoxoTOv xctt 
ovds a^cpOTSQcov ^a^avov Tip bfioicoaw. xf lomov 
$GTCti OV/.STL dvo, aAAor TQia ittVTa. a'AAcog- de /at ^ry- 

T^d"TlGTC(L aklos 6 (.ISGlTSVOaS, X< TOV OQOV TOVTOV Sf.1- 

fialcov TeTKQTog. ov yaQ rjdvvavw ol dvo eK&eG&ai TOV 20 

>OQOV, TJ TO TSl^Og, SI /.ITj STSQO$ S%rj OQO&STrjS , 6 TO 

dtslQyov ava I.ISGOV TCOV aiicpOTSQCov eiifiafaov, alia, xat 
sldrjf-icov TTJV sfttGT^i.trjv xal GVVSTO$ TOV TQOTCOV xat 
xat svdoQoTSQog, COOTS dvvaa&ai nslaat a(.icpo- 
slg Gv^i^aG(.ibv siQrjvrjg. saTai ovv sig b OQO- 25 
&STCOV, xat sv TO dislgyov, xai dvo Ta TSQiiaTitoiisva, 
Kal OVXSTI dvo aQ%ai LIOVOV, akla v.al TQslg v.al Tsooa- 
Qsg. xaf xft-ra TOVTOV TOV TQOTCOV Inl rtohlag aQ%ag 
TYJV diavoiav TQSJtsiv sveGTi, Kal sav Ta OVTU %al cpav- 
TaCsa&ai Ta Li 1 ^ ovta. . 30 

D 15. 3 Ev de TC$ tyjTslv TOV aktTrjQiov xaxiav drj&ev 
ai &$' KOI yaQ Kal aTOitov BGTL ^er^ 
cofiokoyrjTai, yaQ sv TC %aQaKTrJQi Trjg ex- 
Epipliaaius. III. 3 34 EHI'tANIOY KATA AIPESEQN B. jg dtdaamhiag akkoTQiov rtctvcccrtctoi TO d-slov 
/.at af.ttysg xax/ag VTCUQ^SIV. $og yap ovdsv ncmbv ertoiy- 
oev, aKka navca mla, Uav, aya$bg uv Tyv (pvotv, crna- 
TakrjTtTog Trjv ovGiav, rtavTa fteQis%a)v, ambg ds vrt 
5 ovdsvog TteQis^o^svog. ovte roivvv TO xawv yv aei OVTS 
e/ d-eov TO xaxov . yeyevrjTai. ^tijTe qvv oVrog rov Y.O.KOV 
LirjTS ovrog asl, (.irjTS Ix 3-epv yeyevrji-ievov , loirtbv ^-632 
TSIV sail noiov TQOrtOv TO f.irj ov asl, aQxqv.de eoyr]- 
xog TOV slvai, li\yov dk v.al aito'klx^vov, xat elg re/log 
rtctQajtevov, Ttod-BV ea%e tr^y ctqyfiv. VLCU orav TOVTO 
Quttov diavorjTsov screw brtoiov sari TO 
XCCKOV ml w notCf) yivBTai TO KCMOV, xat fit eovtv s^~ TL, rj aafyia, cog slrcslv, ^ vrtOGTaaiv rj xat iL,av dvvaTai KsxTrjod-cu. %al .OTCCV lama sv sccv- 
tg diaOKOrtrjaco(.iev , avvTCOGTaiov EVQe&rjcreTai TO xa- 
xbv y.ccl (MqdefAittv 'Qiav'S%ov, alia scog sgycov [tovov 
IffTt TtQaKTiwjs av&QO)7tlvr)g svsQyeiag afCOTeheaTixov. B 
sv Tiff yag noLuv fif-iag TO xaxov SOTIV, sv de r^> firj 
fcotstv ov% V7taQ%si, Trjg evvoiag ecpevQiaMvoys TO TL 

SGTl TO TtOVrjQOV 0J/aff(7i9m OVK UQSGXOV &$, 

OVTS dwapsvov avTiUysiv &scp OVTS avTi(.ia%sa&ai 
TO d'stov. Jtav yaQ TO VTCO av$Qco7t<ov dwccpsvov 
7.al avaiQslod-aL noKh^ [lalhov TCQOS frsbv 25 16. r l4/ua 6s KCU ftsQi diapolov ovTtog 
OVK anb mioscog cpvowujg xaxou xexTiofisvov, aila 
savTc!) [tSTa ^qovov noisly xaxov scpevQaftsvov , ovx 
ayvoov/.isvov ds bjtolog s t usllsv eaeo&cii; alia %TI- 
[isv a/j.a naoi xa-Awg dun T^V VTCSQ^olrjv Tijg itavTag xttf rtavTa -9-slrjaavTa slvai xat Ta 
aya&a naoi 'tiQO&tyevov , KUTCC ovy^uQr]Oiv ds 
'' Gvy%a)Qsiv Tolg anaGiv idtct fiv . MANIXJIOL 35 exaorog, Iva dvrbg 
[.lev ccvctiriog i&v (pavkwv sir), diaxQiGtg ds SGTCCI TOJV 

Dig CCQSTyV TTQOKOTITOVTIOV XOt ItoklV T^g, CtVTOV (pllttV- 

d-QtDjtiag xat aya&OTrjTog vet ($Qafisla sioxopt^OfA&cov. 
o ds f.iavico6r t g ovrog Mccvrjg (tovkoftevos Kaxias vrte^ai-b 
QEIV TOV d-sbv, {.laklov avTcj) mxiav itqbg HGOV avrem- 
TeaTrjaev. O(AOV de xax/twv TTJV TCO.GO.V Ktiacv OVK cci- 
oyvvstai, IK vtov sv fjf.uv ocpalf-ianav yivo(.isvcov tag 
nQOcpaasig artef.i'TtoKyaac; /at sl ri]v rtaactv drj^iovgyiav 
rtov laoQQontov auvvcprjvas, vnsq^aiOQ (.lahkov ysysvr]- 10 
rat '/.at vjtsQaojtiorrig fjg cpaoxsi anocyoQevsiv xaxiag, 
/.at avrl TOV Ttgbg avryv fiioovg cpdiccvTiva xat KOL- 
Svioviav TtQog avrijv aGTca^o^Bvoq, brtOTe Gvoraotv avrjj 
didcoot Kal aidiaipvGav avrrjv xarccyyellsi , GVV &&$ 
ds ctel ovoav Kdl ^dsnoTs kijyovoav TOV slvai. ovo- 15 
f.iaai ds TIGLV avxip anoxaliZv dta naowv TUV v 
GSCOV sKrteaiuv vrjg alrj&eiag (pcoQa&rJGeiai, r^g 
ex &eov xaAwg hTiG^isvrjg e- wv avrbg 17. Kal TtQ&TOv (.isv OTL vkqv ravT^v xexhrjyts, xara 20 
TOV ctmbv vovv koyi&Tai .vavTyv. slvai cpd-ogav. ml 
sv, si SGTI cp&OQcc, vivbg aga % cp&OQa. xat 
(.lev ahluv cp&OQCt vnaq^i, avfi] ds sf 

aga exyra^at scp&siQe ia ovta, ml (.ibvr\ 
GvveGTrjKsv Iv %Q6v(<) lOGOvrci) TO "trig avTrjg dwccfiscag 25 
svsQyrjTi-/.bv sQya^Of.tsvrj xat ftJj sKKOrtTOnevrj-' si 6s sav- 
Iffri (p9oQa,..cp&eiQOvad-'Vey<.<xl'-f$afiaovaa-Kixl ava- 
xat anolkovoa, artohlv(.isvri SGTI xat 6v GTCC- 
sctwtfjg ctvcckuvMrj rig ovoa xat Tttogovv somjKs TOGOVTOV KQOVOV vrtct(%ovGa Kara vv vov 30 C ayvQTOv hoyov; a'jUa ds ov GvyxoivwvrjGsi oktog vr) 
ovds aVa ^cuijg svQs&rjas'cai ovds aycc-d-OT^rog.' bitbt& 
ds ev xaffTt t o Tt3y vjt avrov xaxt^Oittfntw KTIGJMXTCOV 

3* 36 EJIWANIOY KATA AIPE2E&N B. xal aya&oTrjg evsari, dierteos ftavTafto&ev 6 TCSQI xa- 
xiag avTOv "kbyoQ, 8ia TO ertLxoLvcovelv &aTSQOv TCOV 
vn avTOv heyopevcov d-aTSQCj), cog elfcelv fcegi ocpecov 
xal TCOV akl-wv egneTcov lofiolcov. oaa yag SGTLV enl 
,5 TO %Qr]Gi[.iov xaTsaxevaGf-isva, ituQ avrcj) 6s T$ ovofiari 
a, ev ainolc; /at TO avTi&e'vov rrjg xaxt'ag ev- 
wg ei-rtsTv rtSQi ocpews xal rcov ahfaov. e cov 
log els ^ccvatov, ev ccvTolg xcu avcidoTog TT^og 
avridorov S-avaTOv xal xaxwaecug xaxi^Ojttevwv. xai ^te- 
10 QCC (A.BV elg eQyaaiav avd-Qcortoig, tog xai elg TO cpcoTi- 
'Ceo&ctl TS xai OQav ' aAAa xai q vv% 77 Ttag avT$ ovo- 
f.iaTi xaxifyf-iwr] avanavoig Tig evQiaxsTai ex d-eov ccv- 
9-QWftoig yeyovvia. xai ovrcog TO xa$ sv aya-9-bv vftaQ- 
yov evQiGxerai, xai fir) 6vva(.ivov anb ttov sv fj(.uv 
15 a{.iaQTr][.iaTa)v TO ovofia %etv, vj TO 'laov TOV xaxov 
'of.icovvf.iiav evQiaxov. 

18. JlavTa yaQ xaka xal ydsa, xai ovdsv a 

TOV , Tip xal Idov , cprjoi, navia xaha hiav' xai ov6a(.iov 

xaxiag kaT\ gita. TOVTOV yag y^aqiv xal o -3-sbs e 

20 yrjg XTI^CDV TOV navTa xoofiov Tfj avTOv a 

xaff exaaTOv TCOV xTiGf-iaTcov TO xakbv srcecpeQe, Ksycov 

"xal sldev b -d-ebg OTL xakov" oncog T$ xakcfi 

Q^Gj] xai avelrj TVJV TUV eTtipovfaov Tijg a 

cpvaeoig .dsivoTVjTa, TCOV dia (MJ&IOV TtovrjQcov ETCM >orjO : ai <- 

25 TCOV afpavioai ex TCOV av&Qconcov Ti]v alrj&eiav. e TOV OVQUVOV xai TTJV yJjv xal TO cpajg xai ta zv yrj sv TIJ TtQWTf] fyeQa- "xai side, xal idov xakov" cpr}- 
olv rj yqacpri. aqa yag ovx fjdei OTL xakbv rj'^ 
yaeG&ai, OTL juera- TO yeveo&ai heyeL "Idov 
30 xal OVTO) xa&e%ijg enl TQig vdaoiv, ercl Tijg 
enl TOJV (JkaGTrKtaTcav, snl TOJV vkiov, enl TOJV 
QWV ev 'ovQavy, erci TIOV xTrjvwv, ertl TCOV rtTrjvcw xai 
cov xai ty&viov. xatf exaGTOv yag ekeye "xal eldev LXVL MANIXAIOL 37 

6 d-sbg, xai Idov mlbv" ov TO ITQOTSQOV ayvoiov, ovds 
/UT TO ysvG&ai, wg dia neiQag ff/7?xwg TO eidevai 
OTI Kahbv, ahka curtb TOV slvai itavxa. xcda, xat ovda- 

1 (,iov eivcci xaxov KQOs&soTtits, dice WjV TOJV mKofiovktov 
do^ay, TWV navTaav aya&uv OVTUV xa Kahov f.ictQTv-5 

C Qovf-tsviov, xaTa TJJV TOO Kakov aA^^effTaT^ 
TO xakbv efoys, OTSQ^OLQ ov KUVTOQ ayad-ov xai 
xaxlaSf xat c iva anb TOV xalbv elvat, TO nav a 
6 ftegl xax/ag CCV&QIOTIOIG smvsvorjfisvos koyog, c iva T^V 
itaaav vnolrjijJiv TTJV xcmoTQOrtov TOJV TVJV didaGxahiav 10 
yiaQsiocpeQovTcov navTajtaGiv avskoi. SITU sl&tov litl 
TOV av&Q(onov ovx slrtsv on xa^ov, ov% OTI xaxov o 

CtV&QCOTCOQ, TO l^Q^MTOiTOV TtdQCC TtUVTO. Ttt 711 Tljig yJJ 

eva, TOV Mil T$ aQ%eiv ex ^eoi; hTiapevov aocpia 
it) e/.ielke Tfccgadidovcti 3-sos slg dsartOTsiav TWV 15 D vji avTOv aavTtov BWELGIJ.EVWV , wg cpqai, XCKT eixova rjf.tsTeQciv xai xa-5- 1 OfioitoGiv, xai 
ag%sTcoaav TOJV i%&vcov T^g -9-ahaGGrjg , xat TOJV vav TOV OVQUVOV, xat TCOV sQTtsTcov -rg yrg KKI X 
xa) O-rjQiaJV y.a.1 navTiov TOJV OVTWV ertl T?J$ yrjs"- <zk 20 
r "/.O.T eiuova 9-sov fr/.TLGtir, rxsG&ir TO TL. L yttQ OVT^ T^g aya^OTiJTOg l%8 

elxova, cpyiAi tie TOV V.VQIOV &ov 
iovQyou xi aya&ov, e ov rtaoa, nr\yi\ ccyct&coGvvris, 25 
635 ! ov TO aya-3-bv v ftaaiv VTIUQ^BL, fccog STL %Qiav 
u% i.iaQTVQiag awvaai OTI Idov xaAov, bitOTs T^V d- 
xova UVTOV TOV xalov i%s xexT^uevog; etg VGTBQOV de. 
in\ T^i TCOV okcav, (.ISTU TO TioiiJGai naoav 
yiav, ftiG(pQayiGafj,vos b 9-sios koyos Tols 
ctvTr}v fiaQTVQiav rtQov&eTO (pctoxtov "xca sldsv o 

dact l-noLTqGs, xat Idov xaAa Ktav," (.imct TCQOG- 
s TOV Kiav drtcov. avTy ds Tvy%avv 'XTJ? f^iGgcc 38 EttWANIOY KATA AIPESE&N B. 

l e@66i.ir) mrartavosug , c iva vrjv qCQav rrv itsql TOV 

jl?XeTi SVQOl JtQOyctGiv Tig TOVTO 

Gai, aidia^ovoav ryv xaxiav diavoelafrai. avfj 
o avwg TtBQl vavxi]$ "koyog. ovda^ov yag TJV TO 
:5 TCOVHWV ucthcov ovrcav hiav xal e>c 3-sov ccya&ov 
[.tevwv xai fis^iaQTVQrji.iviov. 

19. "FArjg ds diver] rj 6vo/.taaia, TO (tsv yixQ, tog 
scpyv, Kara rbv vovv TOV ahTtjQiov sariv evegystas xai 
avalcoTMijs ovo^a. vlrjv ds slcod-afisv heyew 
sxaaTOv HQay^iaros TOIQ Tag ve%vas egya- 
, wg einslv vlrj %vku)v, v^y rtqlovgyiag, vly 
XQVOOV , v"ht] aQyvQOv. keysTai ds vkrj tio, eQyaoiag kv 
oiojiiaoiv y ano cpd-aQf-LUTiov xaxwffewg 

voivvv o TtQOGrpatog yxcov f-iavrig xat T i5ccla>vcov rtayyehl6{.ievog. hollas yag o rotovtog YM\ 
ftvsv^a TtaQaKlrjTOv eawcbv hsyeiv' akhoTs ds anboto- 
lov tyaov XQIGTOV savrbv, wg scprjv, STticptjfil^ei. . ovrs 
sidog rtSQiOTSQag TCOTK svdvaaftsvog, OVTS TO an ovga- 
vov slg evdvfta acpd-agaiag dvvaftiv rolg a 
'2Qrtft(p&ev nvsviia Tzraoax^Toy , o STtrjyysilaro 
6 f.iovoyevr]g, ov fisra Jtollag ypeQag eKsivag OQiaa^E- 
vog, alia evtivg avvov avsl-9-ovrog, cog sleysv "sav syco D 
), exslvog shevcs-tat". xal ev&vg sv T^ vneQ^tco 
av rtvevfiawg ayiov, sv ri^ avaxaiiifjai avvovg 
25 aitb TOV b'govg vwv elaiwv, y.ara TO ysyQa^isvov "%al 
tocp&rjaav avTofg ylwaffai rtvgbg dta^eQt^ofisvat, xai 6 
oZxog evsTtlrjG'9'rj OJOTTSQ nvofjg fiialag, xa 7tsKa$iGe 
TO rtVEVfia (p maGTOv avTtov , xal ihakovv yfaoaaaig 
rcc d-avftaaia TOV &ov, xat exaffTog ijxovoe vfj Idicc 
iGG?]. fjGav dk artb Tcavrbg ysvovg rijg vnb TLOV ov- 

, xal exaffTog dia TOV TCvsuf-iaTOg 
o c t TS artOGTolot dia rtjg diogeag, xai Ttavxa ta fi 
dia vrjg l^^o - wg rrjg TOV -freov &avuaOTfjg . MANIXJilOL 39 i yctQ to TtVBVfia to na^miQv, OTCBQ 
Tolg [ta&rjTcug 6 .Kvgiog, b ayvQTr)g ovTog BTvy^avBv, 6 
[.i(.iavr)g alrj&cog xat cpQwvv[.iog Trjg eavTOv 
oi artOfftoloi ffTEQ^evTsg Trjg 
aaqa TOV aifjevdovg KVQIOV " 
TOV aylov 7tvsu(.iaTOS, ov (.leva 
- MI -evQE&riaefcti o anarewv TOV XQIOTOV KCC- 
Taipevd6(.ievog , cog (.irj TtkrjQii'iGctvTog TO. <XVTI!) siQrj^sva. 
e yaQ y- yevea nov anoGTolcDV , <pri[u ds cmb 
a%Qi Ilavkov xal a%Qi 3 hoavvov, TOV xat ygovi- 10 
aavrog lv wapy), a%Qi tcov TQaiavov XQOvtav. xai 

/axw/?og o TtQwrog ertioxoTtevaag Iv 
, 6 adehcpbg STtixlrj&slg TOV XVQIOV, rcdlg ds %ov 
, anb T?jg Idiag avTOv yvvaiwg ysvvrj&elg oi>v 
TOlg "koinolg avTOv adskcpotg, oig ovvavetozQacpelg o xi;-15 

'Irjaovg XgiGTOg 6 aitb Magiag Trjg aunaqd-svov 
a aa^xa ysvvrj&sls ,- BV ra^ei adelcptov ea%e TOV xa- 
avTtov adelcpbg, xat oi GVV^QOVOI KVTOV itav- 
oi ayioi. xi {.IST avTiov 2v[.iewv 6 vlog TOV ita- 
C,TQadsfapov avTOv vlbg TOV Khcorta, TOV adekcpov 'luarjcp. 20 
wv Tovg %QOvovg xa-9-s'rjg xctl y.ct& si(>(.tbv aftb TOV jfa- 
xw/3oi; TOV ertioxOTtov, Tovg xara diadoyfiv STtiowrtOvg 
sv c IsQOGolv(j.oig, v.al Tovg xa^' smawv (iaodsa vne- 
Tcta, swg TOV ygovov TOV TtQodYiKco&svTog dvQijfaavov 
IB xctl Hgbfiov, BV ij) ovTog b Mavyg fyvcoQt&TO, av-25 
d-Qiortog Tig ojv negarjg, lyyevvrjO'ccg T$ (tt(p TavTrjvl 
TYJV alloxoTOv didaaxctkiav. xat BGTLV ovTtog. 
D 20. a. J /axw/?og 6 J-vty nhyyelg ev 'leQoaolv/.coig 

f-l n /,Q L NsQOJVOg. 

rti TQaiavov GTavQw&r). 30 

/. 'lovdag. &. Za%aQiag, 

s. Tw/Jt'ag. s 1 '. Beviapiv. 

ecog i$ sTOvg Tgalavov. 40 " ETIIQ>JNIOY KATA AIPE2E&N B. vf.- MaT&iag. '&'. (Dikmrcog. i. Ssvsxctg. 

ta. *IovGTog Ecog^dgiavov. ifi'. ^ievig. 637 

ty. OvacpQig. id'. ^Icoaig. 

is. 3 Iovdag LI&XQI wdsxaTOv ^VTCOVIOV. 

OVTOL tie anb TteQiTOftrjg eaeaxoftsvaav Trj$ C !SQOV- 

atv de OVTOI ' 

ig. Magwg. i. KuGGtavog. if\ . JTouTrAtog. 
id-'. Ma^iOQ. /', 'lovkiavos. 
OVTOL fcavres ^XQI dexarov erong ^AvTwvlvov sv- B 
10 x/. Faiog ewg rjftsQcov Ovr\QOv, bydoov srovg CCVTOV. 
*/.$. 'lovkiavog. xs. KartiTiov. 
Y.g . Ma^ipog scog ig OVIJQOV. 
15 x^'. ^vTiovlvog. xi/. Ovakrjg. 

x9-'. 4oh%iavbs f-is^Qi Ko/.iodov. C 

A'. NctQKiaaog. "ka. 4log scog Sevygov. 
A/?'. FsQi-iavicov. If/ . Fogdiog scog ^vrcovivov. 
A(J'. NaQKioaog'o avrbg scog ^Ks^avSgov vlov Ma~ 
20 l aai'ag, ov TOV Maxsdovog, alia alhov. 

Is'. 3 ^ls^avdQog scog 3 *dhsj;avdQOv TOV avrov. 
Kg. Ma^afiavog scog Falhov %al Ovokovoiavov. 
AC'. 'YLievaiog scog ^dvQrjKiavov. 1> 

C 0jttoi; ana avalriipscog XQLOTOV scog TOV Mavrj xca 
25 ^tvQrjhiavov xal IlQoftov fiaaihecov eVij oog', Kara rtvag 
XQOvoyQacpovg, xara ds allovg oiig '.. xat a?ro TOTS xat 
sio dsvQO ahloi IrciGxonoi, Ba'C,ag, "EctLiiov, Maxa^tg, 
Ma^i^og, Kvqih'kog, 'Egsvvig, KvQihhog a'Hog, 'IhaQicov, 
6 vvv xarsftcov Trjv s-/.'/.lrjaiav } rcQOGeyKhrj&stg rfj vcov 
SQ^QSiavcov "/.oivcovicc. 

BaGdstg ds ol xad-ejjjS) &v xai oi %QOVOI Gvvr]Li-M& 
tisvoi, ^vQYjliavov jtsQiheicpd'SVTog svog JHQCOTOV Ta- 
(Arjvag e, KaQog xal Kaglvog xat Novtisgiavbg L MANIXMOI 41 

(.lijvag dvo. dioxlrjTiavdg STY] eiwai. Ma^uavbg, At- 
Kiviog, KcovGTavrlvog, KcovatdvTiog, *Iovliavbg, 'lofiict- 
vbg, OvalevTiviavog, Ovdlrjg, FQUTiavog, cog elvai anb 
TOV dQrj(.ievov Mdvrj ewg TOV itaQOVTog, TOVTBOTLV Ovd- 
levTog f,isv eVowg ty, FQartavov de .Jkovs-.tf, Ovaksv-5 
de. VSCOTSQOV erovg a, ^IOK^TKXVOV de n? iv teTaTCi) eVfc j4.vikLavov ' Y.OL sv B vcciov sniGKOTCOv c IsQoaolvf.itov enif 
n^ x6a,u^, TOV woixovvTog iv avrq diafiolov ivegysiag 
fc^dvrj *Aol cpavraaiccg, anoorrjor] artb rfjg ahq&eiag 
Tovg avry rteLO&ewag anctTwaa. 

21. jEle^^fiyxrai ovv rj avtov aavTa%63-sv xvjleia, wg ys o vovg TOJV GVVETCOV rtawta azQtjiaJg yvovg x 

rrjg O.VTOV TtceQaTcertonrjf.ievrjg ImvoLag. ia de 

ra vo(.u6[Aeva avrov GO(piGf.iaT(x IrjQcodiag 15 
{.i7tlsa, lo$d TS %al uGxara, naga naoi ovvsTolg ys- 
loia6/.teva' arwu Kara le^iv dielsiv v.al ta ftqbg av- 
rtdvrcov uvtcov yqatyai slg nolvv oyxov sldoco 
VMT (XVTOV 7tQay/.iaTsiag TOV eley%ov. ydr] de av- 
i (.isydloig &av(.iaGTcog VMT amov avTiggijoeig TOV 20 
aoirjwai, ^Qftsldq). f,iev tq lir,iGY.bu(.^ , log 
, 'QQiyevei de, tog axrjxoa, EvGejttq) de T(I> 
KcciactQeiag xai Evaeftttp Tf^ 3 E/.ieGr]g, SeQaniwvt Q(AOU- 
eiog, ^Ad-avaGki) TW Al^avd^dag, FeLogyiq) ty Aaodi- 

) Tip ^iaodweiag, TiTtp, xat Ttollolg 25 nov "AttT CCVTOV _ D Ovdev de Ivmqoei y.al anb Trjg r^uov 

ollya elg alo%vvr]v TOV eleeivov av-d-Qtonov elite? v : 
avaTQonrjv Trjg avTOv xara navTa TQOTCOV 
vr)g diavoiag, wg xca rjdr) ffQOei7CO(.tev. rj@ovl6f.irjv $t3 
ftr) ctvGTrjQolg QrjiiaGi, TOV T.UT (XVTOV rcoirjaaG&ai eley- 
,ypv, xca r)dvvd{.ir)v ertieixtig, el f.ir) OTL TOV TCOV ndvTWV 

filctGcprji-ieiv OUK aia%vveTcti, 42 EIIMANIOY KATA AIPE2E&N B. 

V 

sv&vg avTOv TOV rtoiyryv agvovf^svog, TOV rods TO rtav 
xmog OVQO.VOV TS xat yijg-xai TtavTcov TIOV ev avfoig 
v.al fa sv T$ KOO/.UI) ttavca drjpiovQyrjGavTa, STSQOV <J639 
Tiva cpavTaCoftsvog &sbv TOV <ury OVTU, TOV ds ovra KU- 
SialLrtiiiv. s^ejteae yaq rrj^ akrj&siag x ovv@r] ctvrclj 
TO Trjg ysloiov naQOwi&q eveQyyiia, wg 6 
%cov Ttegl TO OTO(.ia xi a/uctv sv vdan TOV 
freaodf-ievos, @ovl6[.ievo$ eTEQCtg TQOcpijs jteQiysveo&ai TTJ 
ovaav, anwlsoe v.a\ T^V ^ry ovoctv OVK sKTrjoaTO. 
t TOV ^laacprjf.tov; si yag ftaTeQctg e 

OCCQKtt, KCtl OV (pSQOflSV CCKOVSLV TOV TOVTCOV VJtO 

TLVMV ipbyov, TtoGb) ye [AotkKov TOV KVOIOV Qebv UCCVTWV 
vnb TOV %alertioTaTOv MUVSVTOQ filaacprji.iovf.ievov sav 
a%ovo~ct){4ev; OTav ovv sv T$ shssi TOV -9-eov ofiftgoi ctito- 

15 GTslliovTctL xwTtt T^V ttVTOv aya&OTYjTCi, avTog 
licov ovx aloyvvvtai tydoxsiv (,iij Ix 3-BOv TOVQ O 
sivai, alia aitb artOQQOias aQ%6vTa)v. 

22. Ta ds alia slrcslv Tig OVK exysldosisv , wg 
Ta%a Ta TOV (DiliaTicovog slvai avayxaLOTSQa TCC Tyg 

WTOVTOV f.uf.ioloyiag ; a>/.wcpOQOv yaQ {.tvd-OTtoiajv Siddoxsi 
ftaoTuCovTa TTJV yfjv rtaaav, Y.OL dia STWV, cpyal, TQKX- 
KOVTCC xd(.ivovcog TOV co ( uov (.isTacpsgeiv slg TOV STSQOV C 
d(iov, -/.at OVTO) Tovg GSLOj-iovg yivsa&ai. si ds yv TOVTO, 
Kara cpvoiv v\v TO 7t@ayi.ia, xal omsti r\v d-sGjtsGLOv. 
ds TOV yoyTa oi TOV GWTrJQog loyoi, og scpr} 
aya&ol cog o rcaTyQ v/.icov 6 ovgdviog , OTI 
avaTsllsL TOV yliov avTOv snl dwaiovg xat adixovg, 

KOL pQS%Sl aVTOV TOV VSTOV STtl TtOVY/QOVg Xf ft/a^OWg". 

7.al TO "saovTai Gsio^oi XCCTU xbnov xal lif.iol xal loi- 
30 [tol". el de Ix cpvoecog, rj v.ata avvrjfreiav oi aeia^uol 
iyivovTO, Ttolldxig ovv OTS GSIGJJ.OI y.aTa %a>Qav yivov- 
i, avvsfir] ds v.al zn svtavTOv bloTslij xa^" eKaaTrjv vv- D 
nollaxis oalsveo&ai T^V yrjv. agd y ovv LXH. MANIXAIOI. 43 &SVTCOV TCOV TOV co^ocpOQOv coiicov atpsQsrtovcog a 
tvdelsyjj nOLOVLievog TOV adkov; Y.UI tig avs^srai rrjg 
roiavzrjs [.icogohoyiag ; TL ds a'Mo m&avbv ovx fTofytrj- 
GSV slrtslv; cpaoxsL yctQ o TOiovTog on, cpyal, Tag sv 
yvcoasi Trjg avrov n'kavrig ipv%ce ysvoftsvag cev aha 1.1 {3 a- 
slg xty oslrjvrjv, cptorsivrjg ovoiag rijg 
. dib, cprjal, nlrj&ei y aeMjvr) Y.CU anb TWV I//DXWV iwv TskswcwGuJv ev yvio- amariag avvrjg. efaa, 
anb rvjg oshrjvrjs fov pmQO'ceQOv (prjal-axacpovg, eigvbvW 
de rtaQakaftfiaveiv v.a.1 aTiOTi&so&ai elg rbv TU>V 
aitiva, cpyoiv. asl ds wcp^y Tyy%avovaa TJ 
evT% aio%vvr)v ayvosl, cog- anb TCOV Koyaw 
avvijg (-Idyxerai, f,irj dvvanevr) tekeiajGai riov ijjvaf,ia- 
rtov rrjv Tekeitoaiv. 15 

23. IIQCOTOV I^EV yaQ OTL elg av&QUTtog 
6 3 j4da[.i, s% ovnsQ yeyevvrjVTai viol re xai 
sv rfj ctQxfj $ T ?JG xoaftonouag JVSQI TO exaToarbv evog 
B TOV } Ada(.i, Ttkeiio ehaaou), aftOKTsivsTat, v Afi&1, tog hwv 
I', nheica f-laooco. (.IBTU TOVTOV TOV ftQtoTOv'20 

TsfovTy eni Trjg yrjg 6 3 Ada(.i 6 TCQCOTO- 
dt ixwv ^l', TOV fjUov xal Tijg Gelrjvrjg xat 
CCGTQCOV cutb TETaQT^g fjiisQag sv ovQavcp jcr}%&ev- 
TOJV YMI KTia$evTCov. vl ovv lmof.isv, co ovTog; ouolo- 
TOV Trjg avoiag GOV eleyxov ; ncog yaQ yduvaTO 25 
TQICMOVTU STY} yeveG&ai avsv TOV cp$lvet,v GS- 
Y.a.1 rtkrid-eiv ; noicov TOLVVV i]jv%cov TekevTrjoaocov 
O fj osh'jvr] xal STtkyQOVTO ; Keys, altf yyvoei 
OTL slot OVVETOI, ov hoyoig ifjsvdeoi nud-6- 
, aHa alrj&saTaTaig artodsit-eaiv. SITO. de dtiftevSO 

OTL OVTCOg EOT IV OTtEQ OVY. EOT I, f.li] ySVOlTO , Kttl UTtb 

TCOV IJJV%QJV TCOV Mavf)faicov ye[.iiCBTai TtlrjQOVfisvr] y 
Gsl^vrj. rtcog STL GVGTa&rjGETaL TI TOiavTrj UTtofrsaig; si 44 EJim/fATIOY KATA AIPE2E&N B. yag ovdelg (.isia ryv TtevTSxaidsKdTrjv fyisQav vfjg 
vrjg Mavi%aia)v srslsvTa, alia yTQO^-sGfiia ijv 
e'wg jtEVT&uudsxaTrjg Trjg aelrjvyg Tovg Mavt%aiovg ctno- 
&VYIGKSLV, [leva ds TtsvTSKaidsxaTrjv [trjxsri, TslsvTav, 
Sscog a7tore$fl 6 vrjs oelr]vr)g cpOQTOQ, c iva aQ^raL na-D 
liv ctTtb veo t ur)VLa yof-iovv, mS-avov aga r\v TO ipevff{.i(x 
tiov avrtov, vvv ds xat ani^avov. xa^- 3 f^ieQav yccQ ts- 
xal ia wQLOf-ieva OTOi%eia ex 9-sov TOV 'idiov 
dgoLiov. xai nakiv ov OTad-r'iosTai 6 negl 
i]jv%u)v EV fff oslrjvrj ysvo^tevog y6f.iog. 
24. Kal nveg /.isv avrcov rcaliv fiovlowai '/.arcc 
ijtivoiav navovQyiag, cprjal, rr]v prjTSQa TOJV olcov ovy- 
Svva^iLV idiav E OVQUVOV xaTsl-d-slv elg TO 
xwv a^ovtMV, xat aTtoavlrjoai can 
v avta&ev duvafuv. fiovlerai. yag leyetv OTL no- 
Ke[.irjGaaai al Q%(xl xat e^ovalai TOV 3-ebv TOV tfivra 
mi {isyalyv v.al axaTalynTOv fjQTtaxsvai nag amov 
dvvct(,uv, r}v Kal ipv%i]v 6vo(.iaei. xcu w rrjg nollrjs TOV- 
TOV aTOniag. ftag yaQ aQ7ta6(j.evos xctl @t0(p0()ov/.ievo 
20 VTtofiefirjxev. si roivvv at aQ%al anb Trjg navonliag 
/.ttTadwao-csvoaGaL TOV aya&bv &ebv dvva^iLv TtaQ av- 
TOV cateGnaactv, iG^VQOTSQaL avxai vrtEQ exetvov soov- 
rca. exfitvog ds TOVTOIQ TO rtQWTOv vrto%wQriaa sioav- 
3-ig ov duvaTai ftaQ avrcov acpslsff^ai fty an avrov 
25 a(pr}Q7taa[.ievr}v dvvafitv, sir ovv Jiav ortliav , 6 | a^- 
%rjg avTiGfttiv Ttgbg rovg fcolsf.dovg (.ivj dedvvrj[.iEvog. 
-/.al alltog, si ds v.al jtors nakiv sv vi^ yev6f.isvog 
acpslrjTai, la%vaag xar TWV di evavriag rrjv an av- 
TOV acprjQTtaofievriv di>va(.uv, Trjg TOV KUKOV QiLfig TS. STI dvva/.isvr)g avaiQs$rjvai, av&ig rtaliv KariG%vGsi km- 
GTQarsvoaGa savTfl asQiGGOTSQav dvvafiiv, Kal T}JV na- 
l,iv avTOv lrj(p$io'av ex TOV aya&ov d-sov dvva^uv, LXH. MANIXAIOL 45 

duvctGTeiccv %iG%vaccGtt nakiv afpaiQ^Geie, xai 
tared, ael we CCVTOV TO XCCKOV ccv&iOTa/iievov vat t ur]de- 
noTe e%ov TTJV xaralrjifjiv , elg TO dirjvey.es agna'Cov re 
xctl aQTtd^b^evov. el de -/.al ke^eiav ol rag cpgevag /!?- 

artfcTrj-fj-evTeg Y.CCTCI jtdvTCt IQOTCOV OTI, iavb 
Ttavojtliav o aya^og a^eog TOV (.isgovg TOV an av- 
tov acpccQTtayevTog KaiQty ehev&eQcttarj , tors rag ctQXccg 
\ rag e^ovaiag 1% evctvviag dvva^ecog aipaviaeie xa 
ei,e, xat ei STL eared TOVTO, Y.OL el okug cccpa- 
6 aya&bg -9-ebg xat e^oloti-Qsvoei, e^eaeoev 6 TOV 10 

hoyog, o (paaxcav f.irj elvai duKtuov TOV aya- 
&bv, 1-irjde ev KQIGSI xctTCMQiveiv ibv aftaQravovra, /WTJTS 
fiaoavoig TIVCC izaQadidovra (.ifae XTeivovra. el yaQ olug 
TOV duxfiolov, stV ovv %i\v avTMif.tevY]v evegyeiav, acpa- 
re Keel e^oko&evaai neiaTai, r xar avrbv ovv.iTi 15 aycc&bg, wg 6 avtov nsQie^ei koyog, rj en aya- 
cov TO novrjQOv avalioxei, xt eOTCtt ovTog b <jag TOV ovQavbv xai tr\v yrjv KVQiog, wg Y.CU COTIV iv ia, b exaaTtt) artodtdovg xara TCC egya CCVTOV, 6 
dt vftegfiolyv ccya-froTyTog Tip ayad-ip xal x/^r/xort ^ 

TO aya&bv, xat TC/J TCC cpavka de- 
TO dixaiov anove(.i(av. xat ftavT 
CCVTOV 6 koyog, vftocpO-eiQcov xccQdiccg ccvd- 
elg TCC evavTicc. 

25. KCCTCC ke^iv de xa^sl^g vrtOTcc^c 
TO avTOv cpQOvrfticc, and TIOV 3 *dQ%elccov nybg CCVTOV itB- 
ftQay^aTsvf.tevcov ev vfj rtQog CCVTOV avTikoyia, cog av~ 
Tog ccTtexalvijJe TvQficov, elg TOJV avTOv (ta&rjTwv, 
ov avco eTte^iv^Gd'^v. STteQioTrjGavTcov TOIVVV TCOV 
""Aq^aov TOV Iniawitov KCU MaQxeMov TvQfiwva 30 
necn r?Jg TOV Mccvrj didaoKahiag, b TvQJicov cc 
heywv ctTivct ex TOV (iifiktov Ttaqe^-e^riv. xai 
vccde. 46 EJII&ANIOY KATA AIPE2E&N B. i T.UJV TOV Mavwxog aOmv doyftdrwv.) El TYjV tov Mavr] Ttioriv 9-s^sTs (.la&Giv, nag sf-iov 
axovaotTs ovvTOf-icag. ovTog dvo osfisi &sovg aysvv^Tovg, 
ccidlovg, sva TCO svi avTMsif.isvov. xai TOV 
aya&bv. rbv de Ttovr^bv eiGyysiTai, ywg Tf5 svi 
bvof.ia $[.isvo$ Y.al TO) STSQII} axoTOg. v.a.1 TOV /.isv'cpio- 
Tog elvai HEQog ii]v Iv av&QWTtois ipvxijv, TOV ds axo- 
TOV$ TO GaJf-icc '/.at TO TT/S vh]s dTf]f.uovQyr]f.ia. (.U^LV 6s C 
rJTOt, GvyxQctaiv TOVTCOV keysi yeyovevai, TOV TQOJIOV, 
10 ccrtW.aa)v Tovg dvo Tifids T$ ftaQadsiynaTt' Ka&aTtsQ 
vTi(,icc%6[,isvoi nqb$ aKlrjlovg, oWfig an 
xai avu HSQOQ exdaTOv TCI Vdia S%OVTOQ* 
ct ds avGTctGiv TO GKOTOS srtsl&bv SK TUJV bgiiov av- 
TOV jtQoasf.ia'/jjGaTO T$ cpwTi. yvovTce ds TOV aya^bv 
IbnaTSQa TO GWTOS sv Tjj yfj avTOv srcidsdr](.ir]Kbs nqo- 
ficdlsiv avTOv dvvaniv, ksyo[,ievr]v (.trjTSQa Trjg ^cafjs, 
v,al KVTTIV nQofiefihrjxevai TOV TTQCOTOV av&QO)7tov TO, 
nsvTs OTOi%sla. SIGI ds CXVS/.WS, cpug, vdtoQ, nvq-Kcti 
vlrj. xal TavTct svdvffafisvov cog ftQOg xctTaoxsvyv no- 1> 
20 lsf.iov v.aTsld'slv wxro) VLOL ftols^oai T$ GWTSL. ol ds 
TOV GXOTOVS aQ%ovT6S avTiTtohsf-tovvTsg amy scpayov ex 
Trjs ftavojikiag amov, o SOTIV rj ijJu%rj. TOTS dsivwg 
s&lifirj sxei KCCTCO b ngfoTog av&QUTtog vrtb TOV OKO- 

TOVg, KCCL SL jM?) Sv(X[lSVOV slorjKOVGSV 7tUTr}Q 9 XC 

25 ccjisGTSilsv STSQCIV dvva^Lv rtQofikri&s'iGav vn &VTOV, 
aJv rtvsv^a, xal si [ir] "/.aTsh&wv dsdtwsv 
ds^iav xal avyvsyxsv ex TOV GxoTOvg, riahut.av b. 
av-9-QcoTtos xctT%6[.isvog sxtvdvvsvGsv. SXTOTS 
ovv KUTslsiijJs KCLTCD TTjv ifjv%rjv . xt diet TOVTO Maw- 643. 
%aZo* sav GvvavTrjOCDGiv ahkykoig, ds^iag didoctoiv sav- 
Tolg orjf.isiov ftagiv wg anb GKOTOvg Gto-frevTsg. sv LXVl MANIX4IOI. 47 GKOTst rtaaag Tag CCIQSGSIS slvai ksysi. TOTS TO cov 
SKTIGS TOV KOG/.WV, xf civxb (pOQSGcev STfyag 
dvvdf.isig xaTsl&bv avyvsyKs Tovg aQ^ovTag, xat sv Tt) OTSQSco(,taTi, o SOTIV KVTCOV ow^a ?j 

5 

26. TOTS ttakiv TO twv ftvsvfta WTIOS TOVS cpco- 
, a BGTL Trjg ipv%rjg heltyava, noi OVTCOS STtoirjOS TO 
B OTQscof.ia xvKkevaai. xal rcafav SKTLOS Trjv yrjv sis & 
OXTW. 6 ds cof.iocpOQOS xctTO) ftaGTa^et xai, srtav y.al GsiG^tov CCITIOC; ylv&iai ftciQa 10 
TOV wQiOfiisvov XCUQOV. TOVTOV evsxa TOV vlbv auTOv 
o ayct&og TCUT^Q EK TCOV xolrttov sis TJJV g ctvTtp Trjv TtQOGrjXOVGctv 8rti\)-v(.uav dtp. xal 6od~ 
ccv GsiG/^bs ysvrjTCci,, rj TQS(,ISI Kccf.ivcov, rj avTicpSQSi 15^ 

SIS TOV STSQOV WflOV. TOTS TOLVVV X< Tj vlt] CCC/ SUV- 

Trjs sKTioe TCC cpvTa, mi Gvka>(.ieva)v KVTWV ano TLVWV 

C ag^ovTwv KKahsas navtac, TOVS TCOV aQ%6vTiov JCQIOTI- 

GTOVS, xa shccfisv an UVTCUV ava (.tiav jSvvapiv, xat 

XCtTSOXSVCtGS TOV CCV&QIOTCOV , TOV Y,dTCi TVJV IdsdV TOV 20 
TtQWTOV aV&QCOJtOV SKSIVOV, Xttf SdrjO.S TVjV ljJV%r]V SV 

avTrj SGTI Trjs owyxQccascos r\ wcofysais' OTS Se 

TtCtTTjQ 6 %0)V ^h^OflSV^V TV]V. lpV%i]V Iv Tli) GCi)- 

(.ictTt, svG?tkccy%yos wV xal shsrj(,itov sTtsf-iips TOV vlbv" 
aifTOv TOV riyartYiidvov sis GioTrjQiav Trjs TfJvyfjs. ^t 25. 
yag TavTHjv t^v rtQocpaoiv KCU TVJV TOV a>(,io(p6(iOv ani- 
GTsilsv avTOv. xal sh&cov o vlbs i.iSTSG^f.tciTiosv sav- 

D TOV sis ctv-9-QcoTCOv sldos, xt ecpaivsTO -rotg av&Qwrtois 
cog av'd'Qionog, fj.r t wV CCV&QCOTVOS, xcd ol av$QcortOi vns- 
"ka^avov avTOv ysysvvrja&ai. sh&ibv, ovv ftoistTcti 

i dri(.iiovQyi(xv TCQOS GcoTrjQiav TOJV tyvywv, xai 
GvvsGTrjGciTO sftOvGctv . dcoSsxa K<xdovs> fats V7tb 

OTQstyotievr} aviftaTai TCOV dvyoxovTCov Tag. 48 ETIWANIOY KATA AIPE2E&N B. 

ijjv%ag. xat TavTag 6 f-tsyag cpcoGTr)Q Tctlg CMTIOL 
y.a&a()isi xou [.tsTadidwai TJJ aekrjvr), xal ovTcog nlx\- 
QOVTCCI Tr^g Gslr^vrjg o d/axog o TtciQ fyuv rtQoaayoQevo- 
(.isvog. nlola yaQ rJTOi rtogfyieia slvai keyei rovg dvo 
5 cpworriQttQ. slta sav yf.u0&ij fj asK^vr], f,tsTa7tOQ^tevet, 
siS artrjkuo'vyv, xat owwg ccnoKQOVGtv TtoisitaL tov yo~ 
f.iov sKacpQvvof-isvr], xal ovno nKr]Qol 16 rtOQ3-(.iiov. xat 
TtukLv ctnoyof-iol avcf-uoj-isviov vrcb TOJV xadcav TUV i/^y-64 
%wv, a%Qis ov TO 'idiov avxov (.ISQO$ acoasi, vrjs ipufflS- 
tOrJJg yaq rov uya&ov naTQog ovalag itaoav ipvyrjv v.al 
nav '/.t-vovf-tevov toov {.isrfyeiv keyei. Trjg ovv ffe^rjvijg 
varis tbv yo ( uov TIOV ipv%wv TOIQ ahoai TOV 
7tctQa t uevovoiv ev T$ aTvl(i) rrjg dofys, og xa- 
^ o rekeiog. 6 de ar}Q ovtog arvkog SGTL 
15 (pwrbg, STtetdr] ys^si ipv%wv TOJV "/.a&aQi'^onsvwv. avrr) 
eorlv ahia dt yg at tyv%a\ ow'^ovrai. 

27. C H ds TOV ccTto-d-avslv rovg avd-Qhrtovg eon, 

jtahv avTr] TtaQ&evog Tig coQaia xm.oof.irji.isvr), jti&avr] B 

itavv, ovkav , e7ti%ei()et T0i>g ctQy y ovrag rovg ev TCJ) GTS- 

20 Qsco(.iaTi v-rcb TOV fyuvTOg ftvev^iarog avevs^evrag xcci 

OTavQio&h'Tag, cpaivoj.ievr] ds xolg UQQBGL ^iJAfitcc SV/.IOQ- 

cpog, Tolg 6s ,$r]faiaig vsavlag eveidrjg xa< e 

xat oi i-isv ap%ovr6g bitoxav idcooiv avr^v 

Gf.isvr)v, oiGTQOvvTai i$ fpifaQip, xa ny dvvaf-isvoi av- 

25 T?]V yiaraKa^slv dsivojg cpkeyovrai tv vovv saQJTao-svTeg. orav ovv TQS%6vTii)v O.VXMV f\ arpavrog yevrjToci, TOTS 6 aq^aiv 6 (.isyag ngo- 
Tag vecpskag s avTOv, orttog GWCLGJ\ xr\ OQyfj 
ibv KOGfiov. xat ovTtog sav &fa(3fj navv, xa#a- 
av&QtOTtog idQuv ctTtoxonovTai. o ds idgcog UVTOV 
SGTIV rj fiQoyj]. of.iov xat o -3-SQiai.ibg aQ%wv sav GvkrjtHj 
naqd-Bvov , xT%^st Koi^iov scp ohyg rijg yrjg, 
d-ava.TWGBi Tovg av&Qwnovg. TO yag ocofta TOVTO LXH. MANIXAIOI. 49 


TtQog TOV fityccv xoGfiov. xa o av~ 
TtdvTsg Qi^ag S%OVGI Kara) Gvvds&s'ioag Tolg 
avco. OTCOTUV ovv avkr)d-f} vnb Tijg ftap&svov, TOTS UQ- 
%STai XOTITSIV Tag Qi'Cctg TCOV av&QOtrtiov. xat orav xo- 
TtioGiv at Qiai avrwv, TOTS CCQ^STCCL koi[.ibg 
xai ovTcag artod-v^GKOVGiv. eav ds T ava) 
aalsvorj, oeto/.ibg yiveTCci rs '/.at e 

(.tsv tov wi-iocpOQOv. avTr] TI atria TOV 

28. 3 E()a) ds vf.uv Y.OL TOVTO, aaJg {.tsTqyyi'CsTai, f t 10 

: i? neves Gco^uTcc. ftgcoTov xa& 
n an ccvTrjg, elra (.isTayyl&Tcti elg xvvbg, v\ slg 
"kov, rj slg STSQOV 'Qwov Gto^ua. lav de f] nscpovsvxvla 
tyvyp], slgKslscpMV GO)/.iaTa (.isTacpegsTai ' lav de d-eqlaaGa 
svQS-9-fj, slg (.wyilcdovg. Trjg dk ipvxfjg SOTI TO, bvo^iaxa !5 

vovg, svvoia, cpQOvrjGtg, v^-i>i.irjGig, loyiO(.iog. 
ol ds 3-sQiOTal, oaoi d-sQi&vGLv zoixaGi rotg agxovai 
volg arc aQy v rjg ovatv elg TO ffMTOg, ore scpayov ex Tijg TOV 
7CQCOTOV av&QWTiov TtavoTthlag. dib avayxr] .avTOvg f.is- 
r cayyiG$rjvai slg XOQTOV, rj slg cpaGylia, rj slg 
7) slg Giayvv, r/ slg ld%ava, c iva $sQia&uJai xat '/. 
Kttl SL Tig rtahiv EG&iei, CCQTOV, avayxi] xcu UVTOV 
3-rjvat agTOv ysv6(.isvov. s't Tig cpovsvosi OQVL^-IOV, OQ- 
vid-iov saTai' si Tig cpovevasi /.ivv, xat avTog [ivg SGTUI. 
si TI@ jtahv SGTI nkovGLog sv TOVTW T$ KOG[.I(.<) } xc2 sav %sk&r] SK TOV ff/jyvc^aaTOg avTOv, avayxrj avTOv 
slg niLo^ov G0)(.ia (.iSTayyio^-ijvai, WOTS jcsginaTOuvTa 
snaiTrjGai , xal .(.ISTCC TavTcc avsl&siv avTOv slg alajviov. TOV ds acof.iaTog TOVTOV ovTog TIOV 
Kcti Ttjg vkyg avdyKYj TOV cpvrsvovTa 
rtokla aio^ara, scog av xaTafilrj&fj f 
SKsivr t . si ds Tig ohodo^isl layrr^ ofaiav, 

slg ia ola Gto(.iaTa. si Tig IOVSTUI, slg TO 

Epiphanius. III. - 4 50 EHI&ANIOY KATA AIPE2E&N B. vdcoQ Tr)v savTOv ipv^v TtijoGsi. ml si rig ov didwai 
Tolg sxlsKTOig UVTOV syoeftsiav , xolaG&rjOSTai dg rag 
ysvsctg, xai LIST SVG toftaTovTai eig xaTr)%ov{.ieva)v awf-iara, 
stog ov d$ svasfisiag rtollag. xai dia TOVTO si Timl- c ev OTCtV [.llfat)GtV SOd-LStV CtQTOV, 7tQOG8V%OVTai 

OVTCI) keyowes TCQOS TOV agrov, OUTS oe syco 

OVTS rfl.eoa, OVTS e&litya as, OVTS slg xKifiavov s 

alia allog sao-iriae lama, ml ijvsyxe t uoi' eyw avai- 

IQruog scpayov. %a\ oxav v.a$ eavrbv sinjj lavra, heyet aov," nal oi><yg acp- d> yaQ.elrtOv i-fiiv nqb ohiyov, si rig 
riasTcti, ovvcog sav slg (.iy%avr]v G~LTOV 
nal avTog, ^rj cpvQtxactg (pvQa&iqGe.TCn,, 
15 rj OTTTfjffag aqrov OTtTrj&rjasTcu. xal dia TOVTO ctfteigri- 
TUL avTOigegyov rcoiijaat. ml rtahiv slolv STSQOI XOGJ.IOI, 
tivsg iwv yojGTTjQOJV dvvavTWv anb TOVTOV TOV waftov 
s wv avuTeHovGi. ml si Tig nsqinaisi Actual, ftla- 
ftTei TTJV yr t v } ml 6 KIVOJV T^V %sHQ(x fthartTSi, TOV ctsqa, 
20 sTtstdr} 6 m]Q fyvyji SGTL TOJV av&QWTtcuv ml TWV 
ml TWV rtSTSivcov ml TUV iyftvcov ml TUV s 

Y.ttl SL Tig SV XOffjU^) SGTIV,, slffOV V(.llV OTl TO 

TOVTO OVK SGTI TOV &SOV, alia Trjg vhrjg SGTI, v.al GXO- 
Tog SGTI, ml avTO GxoTw&rjvai del. 
25 29. TIs^l ds TOV nagadsiGov, ov mlsiTCti wo(.iog. 545 

ds Ta cpvT.a Ta sv. avT$ sm^v^ia ml allai ana- 
i, diacp&eiQOvGai TOVS loyiGftovg xwv av&QUTtcov hsL- 
viov. TO ds Iv naQadeio(<t cpvTOv, 1^ ov y'vwQi^ovoi TO 
y.albv, awo SGTIV u Y^aoug, i] yvuaig aiiTOv ry sv T$ 
. 6 ds la^aviov diaxgivsi TO mlbv ml TO tto- 
OV. b (isvTOi x6o/.iog ovd 1 avTog SGTI TOV &sov, alfi 
rj arcb (.tsgovg Trjg vlrjg Inlaa&r], ml dia TOVTO 
i. o ds eavlrjGav ol aq^ovTsg anb rov LXH. MANIXAIOI. 51 

av&QiiMtbv , avTO IGTI TO ys[.uov TTJV asMjvyv,' y.a- 
$aQi6f.t6vov m$rn.iQivbv ana TOV icoo/iffi//. vm lav 1%- 
sk&rj \pvyri (.IT] yvovoa Trjv ahrj&siav, TtaQadi^OTCfi 
wig dal(.iOGiv b'ncog dafiaocooiv avTrjv kv TCtig ysevvaig 
TOJJ TtvQog, nut (.leva TTJV ftaidevaiv (.iwayyi^ercu tg5 
c va da/.iaa&rj. x< owco fiakksTai eig ' 
fijg 30. IIsQl ds TIOV tictQ r^iiv ftQoyrjTMv OVTCOS 
7tvsv[.ia elvai aaefidccg, TJTOI ,ccvo(.tiag rov axorowg, TOV 
an aQx^ls avskd-ovrog. xal dia TOVTO jt^avrj^evTes ovv. 10 
Ha^oav. hvcphooev yciQ CCVTWV b aQ%tov T^V diavoiav. 
y,al si fig cMokovd-el Tolg loyoig avrcov ,^ ano 

C dg Tovg aiuvag, deds/.ivog sig TVJV {Julov, on om fy 

yvwGiv TOV Tra^axArJToy. IvsTeilaro de Tolg ode- 
g ctvTOv (.wvoig, ov nleov STCTCC ovat TOV aQifyiov ' 15 
eav jtavGria&s eo&lovTeg, V%ea$e xai fiqklsTs Inl r^g 
/.ecpahrjg Haiov ea)QKiat : isvov 6v6f.iaai, nohlolg, ngbg 
0Tr]Qiy(.ibv Trjg fvlaTecog TavTrjg. TK ds ov6f,iara I.IOL om 
scpaveQW-frr}. (.wvoi yctg oi knra TOVTOig %QtovTai. xal 
nai.iv TO naq ru-tlv TI^IOV xat f,ieya ovo(.ia J2ajtfaw#, 20 
avTO slvai Tyv g)vaiv TOV av&Qunov xai nctTSQa rijg 

D STti&vfiiag. ual diet TOVTO ankaQLOL TCQOGKVVOVOI 6s TOV 3 ^4dau ftcog wciafhi. hsyei ovTcog' OTI 
b drtuv "devTs, y.al 7toirjG(0(.iv av&qwjtov we etxoya25 
ri(.tSTSQav Hctl-xatf b(.ioiioaiv," rj xct^ rjv sidofj.sv (.iOQ r 
cprjv, agxcav SGTIV b slncov ToTg KTSQOig aQ%ovoiv OTI 
dsvTS, doTS {.tot ex TOV <pcoTog ov &a(}o[.iev, ml nQir\- 
GWf.isv av-9-Qconov XCCTCC TVJV ffttiov TWV ctQ%6vTtov 
rpyv, xa^ rjv eldof-tev, o SOTI TtQiowg ayd-Qwnog. 
ovnog iPMiiae TOV av&QtoTtov. TTJV de Evav b^oltog exrt,- 

647 aav , dovTsg avTy Ix rijg 7ti$v(.iiag O.VTMV, rtQog TO 

4* 52 E1IWANIOY KATA AIPE2EHN B. TOV Iddaj-i. xai dice TOVTCOV ysyovsv y 
Gig rov WGf.iOV, lit irjg TOV aQ%ovTog dru-iiovgylag. 

31. Tbv ds &sov f-trj e%eiv (tsQog (.IST* avTOu TOV 
xoapov, (*r)de %aiQsiv en avT$, dice TO e ccQyJig oeov- 

5 krjo&cti avrbv vnb TWV aQy f 6vccov , xai yeveo&ai 
9-Uiptv. TOVTOV %ce()iv n^ntKL ml ovla an &VTIOV 
ipvyrjv CCVTOV naff ^f.isQav dia tcov 
rjllov ml Gskrivrfi, vcp iov o'Xog 6 xoG(.iog xal Ttaaa r\ 
XTi'atg ccQTta&Tai. tbv ds \a^r\GavTa (,iera Mcovostog 

IQxai rtov 'lovdaitov xal TCOV leQsav TOV TOV OWTOVQ' LOOTS V l(Jl KCtl TO ttVTO OtT 

oriavol xat o^ 'lovdaioi KCCI ol e&vmoi, TOV avTOv d-sbv 
sv yaQ Talg ejti$v(.uaig CIVTOU e^cmaTa av- 
OVK a>V ahrj&slag ^eog. dia TOVTO ovv oooi kn 
\5ey.eivov s^TtiCovoi TOV &ebv TOV (.isTa Mtovoecog xai TWV TtQOCprjTcov, (.tst 1 avTOv e%ovai 
OTI OVK ijhftioav em TOV ttebv Trjg alytieiag. kxelvog 
yciQ xara Tag Erti&vniag avTwv ehalrjGe (AST avTwv. 
I.IS.TK ds rcavTa TavTa snl T^SC leysi %a$wg avTog 
20 eygaifJev, a ftQso^VTrjg OTav ft^ocpavrj avTOv Tyv sixova, 
TOTS b wi.io<:p6Qog afpirfGiv s^w Trjv yrjv, xai ovTiog ano- 
TO [liya nvQ xat ohov avakiGxei TOV XOG/.IOV. UTUC 
acpir t ai TTJV ficokov (.i&Ta TOV. vsov alwvog, orctog 
al i].>v%ai TWV aj-iaQTarlcov ded-coGiv elg TOV alcova. 
25 TOTS ds TavTa ysvyosTai, OTav b avdQiag eldi], al dk 
ftaoat, b 'Irjoovg, b sv T($ (iMQfjj Ttloiy, %al 
vrjg o>rjg, xccl ol dtodexa "/.vfieQvrJTai , KCCI y 
TOV cpcoTog, xal b rtQeofivTyg b TQiTog, b sv 
jrhoicp, xcci TO ^utv nvsvfia y.ai TO Tsl- 
30 %og TOV fieyalov rcvgbg Kal TO Tsfyog TOV avs(.iov 
xal TOV af.Qog xal TOV vdcxTog Kal TOV eato&ev nv- 
TOV CcovTog ngbg TOV (.IIKQOV cpwoTrjga olxovoiv, D 
av TO TCVQ /.aTavakuay] TOV KOG^OV ohov sv LXH. MANIXAIOL 53 7tOTS STEGIV, O)V OVK fiaOV TTjV 

Kal (.lera TavTa artOKaTaaTaaig eOTai TCOI dvo cpvoecov, 
ml ol aQ%ovTes oixyaovoi fa KCtTWTSQa [tegr] eavrcov, 
6 de TtaTrjQ to, avcoTega, TO Vdiov anolafiajv. TCCVTYIV 
de ftaoav Tyv didaamllctv TtctQedtoxs TOig^TQialv UVTOV 5 
/.la^r^alg, xskevaas exaorov elg yChifictia odsveiv. %al o 
f.ikv ^Addag TO, lijs avctTokrjs /.ISQT] eha%ev, 6 de Ocaf.ias 
yrjv xexto^wrat, f EQf.isias ds alkos vyv slg 
noQsiav STtOL^acxTO. xal (.isy^i at]/.isQOv exeloe 

rjv tov doy^ctTog vao&eaiv Grfjaai 0-skovTss. 10 
32. Tccura SGTIV a rta(js&ej.irjv arcb tov ^Q^slaov 

VOV JtQOSlQYHJ.8VOV. KCU OVTCO OVVSOTf) TO CiVTOV 

didaoxale'tov fy&vicodovs sv %60f.i(j) GitOQag, xai ra U- 
TIJQ avrov dtdaoxahias e^tsaas. noaa de 'tis 

.TtQog ryv TOGCLVTYIV dia(3okr]v TOV /.ii(.io^6yov 15 
TOVTOV, LOS rtttvil rtov dfjkov sir], xav Tfi i-irj em^sa&M- 
GLV at IE^SLQ nQOg avaTQonyv, aQwaovGiv sic; alo%vvrjv 
(.tovov %($ eidevai on varna TCUQ avrolg VO/.IIGTSVST(XI 
ovra \%al (.irjdef-iiav duvctfiiv fyovca. ra f.iev 
TCQaJra sv To7g dewcegoig wcaKvet, TO, de dsvTeQaiQ 

'/ictQa TO. nQaJTa (p&eyyeTai. ore (.lev yaQ TOV 
XOG}.IOV / -9-eov d-elei- yeyEvfJG&ai, brs ds. tx TLOV UQ^OV- 
TCOV, xat rbv &ebv (.ir) e%eiv SLQ TOV xoff^tov 11 atTtov, 
alia arvolKi>i.ievov TOV xoGf.iov, noxs de TO GTSQecai.ia 
deQ/.iaTCt elvai TCOV aQ%6vTCov cpaoxei, rtOTe de GTavQOv-25 vTa avto ev T nof), mTaTQe%eiv xcu ovvvecpstv 
%al OQyav xai E^oiGTQOVG&ai rtgb$ TTJV Tvjg 
9-eav "/.at nqbg T^V coQaiOTrjTa TOV veavla. 

33. Kal to nollijg aia%vvr). TL yag TOVTOV 

TSQQV, ar}df,GTe()6v Te Kal aio%QOTeQOv, TOV dyl 

C avavvnovv TO nvsv}ia Tvjg alrj&eiag, OTS de 

dug onTaveo&ai iotg aQ%ovoiv; aiG^QOv (.lev yctQ 

velv TO avdQa dqlevead-ai Kal ev &r]leiag [lOQCprj 54 EHI'MNIOY KATA AIPEZE&N B. 

cdoXQOTctTOv ds nakiv TO fa yvvaia avdQiteo&at Kal 
TOV avdQog gieQsiv TO G^rjf-ia. Kal natg ovyl aQerfjg ov 

3's'lov v^itof,isvov (.taKhov svQs^ 
a TOV TtkaaTOvgyov TOVTOV Mavrj; rt&s tie ol 
QevTsg olofgovvTcti; leye poi, w ovrog. it&c, de (.ISTU TO 
sd&Qrjaav; si ds Y.CLI sOTavQcovTai, rtus 
TJJ acpavTOVf.isvr] dvvdf.iei; Tig dz ave^srat TOV 
fft.ct0cprjf.tou, TOV artb idgaiTuv ctQ%6vTiov fj/J(X TQecpsG&ai 
OQto(.ievov xai artb sxxQiaeiOQ ai0%QOTr]TO TOV VETOV 
)Y}(.UV v.atan^ntKG^ai- itoSw de avTOg rt6/.ict n'wzi s'E, 

VETMV ClQVOjUeVOS (.ISTCt TOJV ISlMV (XVTOV (.KX&IJT&V ; 

ds ov xaTCtyslaoTog s'it] ^TTW-wevog TJJ Ttov 

ftivcov; noi yag af.i(XQTia diacpOQog f.isv 
ov ToaavTri ds SOTCO, y Ti^icoQia T$ axovaicog 
i cog TC~> (ASTCI sxovoiag yvco[.tr)S TO a ( a(m?,i<a 

TI. 01 I-ISV fCiQ ttM.01 (Xvd-QCOTtOl, 61 Xttt Ol;TW.g649 

f.ir] ysvoiTO (cpavTa^sfai yag 6 sf.i{.iav^g nka.- 
vog), ayvoovvreg IdQwrag Y.OI exxQiasig alohas, OTL 
vdQevovTcti v.al ftlvovffiv , ovyyvioGTOL (.lakkov eksovg 
VTcaQWVGiv rinsQ b ^ISTCC TOV ovvstdoTog vsvvy^svog 
(.id^r/y, dice T^V fjTTCtv Trjg ccGfrevslag avTOv, ex TWV 
(XVTOV rtOftaTiov XQcfyievos xat tuv allcov TOJV h T-rjg 34. Kal ito'k'ka, SGTLV sv olg ovTog OTO/.KXTI ipevdr]- 
Tovg (XVTC!) ftsto&svTag rjrtaTijae. nolov yctQ 
ov KaTayskaaTOv ; TO ^ysla^-ai ^ikv TO, 

TS xat ysvvrjf.i(XTcov Kal bartQiwv i}Jv%ccg sivai, 
a>g v.al yslolov 7tL%eio > rjO'onev Isysiv avrov, OTL xoxxot cpaxov Y.CU cpaoioKov Kal s 
TOJV alluv, ipuw ds ml T&VQOV y avTrj, snaivsTol 
hov ol KQ(.o(payovvTsg Kaia TOV avT&v "koyov ijitSQ ol 
g TtoliTeiag s^aaxovvisg. dsdis yaQ xara irp avTOv * LWL MANIXAIOL 55 iy ntog f.i8Talafiwv (.ii{Jv%wv, twwv rs 
v.al TOJV alhov, xa) avrbg o(.iowg yevyrai. rovvavriov 
v. avvsk&ovTsg yag avdgeg Tcsvrrjwvra rj xal sxa- 
l|. svbg TCCVQOV ot Ttavvsg fQacprjOOvrai , c5g v.a.ta. 
avrov [ittTuiav Gmoyavulav. Of.uog ngbs skej>%ov5 
C hxteov OTI ol nsvmjWVTd r} ol MCCTOV wo%ot ylvovctoi 
(.nag tyv%rjs, 6 ds TOV$ xoxKOvg TOJV afcegficcTcov eaduov 
(.taKkov ev kvl @QOxi0i.i(i) f.tTahr]i}jeii)s TQICMOVTCC KCUTSG- 
oaQcmovTtt fyv%wv HOTCCI, catiog. xai navta. CCVTOV ftcc- 
taia xat yekoiwdr}. 10 

35. IlavTi yaQ T$ vovv fyovci kv xu^ t o TO, rijg alq- 
iriQia svdrfka drjnov&ev sartv e ctvTrjg irjg 
didctoxaUag' xal yaQ TOV aiorrJQog ovdsv cdr]- 
v nqbg anoY.akvijJiv 'Ccorjg av&Qwrciov. cpaoy.si 
ovrog 6 fiaQfiaQog ^(.uv rtctQek-d-tov negayg %al dov- 15 
Aog tr\v yvtof-irjv ovdsv yaQ elvrtsi TO dovkov amov el- 
D vai y.axa. TO oujfta cprjolv ovv on naoui at ipv^al 3 iaai 
dolv xat TJ ilia sv ajtaai Tvy^avsi, ev vs avd-Qtortoig 
xai xrrjveoi xal 3-rjQal xorr Ttsrstvolg y.al sQTtsrolg, xai 
TS xoti evalioig, xvtodakoig .ve x< ^20 EV naaiv bqaxQlg. xal ov% ovrcog vjtedei&v b xvQiog fif.icov. 
r\ yag ek&wv oioaai rrjv av&QwnoTrjTa xat T?)V TOW XTIJ- 
vtov IrcoiBiTO rffv rijg laastog e7ti(.iekeiavTexal -9-eQa- 
nsiav, xal avaOTaaLV TIOV TtsnTcoxoTiov twtov away wv. 
ov% ovTiog diYjysiTai ovde ovrtog dtdctoxsi., f.irj ys- 
VOITO, aKfi olds {.ikv avrbg rag ijjv%ag TIOV av&Qibjtdjv 
aio&iv, o ovkkrjfidrjv avvsikrjcpwg dia TOV celviy(.iaTog 
Ecprj "ovx rilSov, si f.irj dia TO Ttgofiaxov to a 
tva s^lrcf) naoav cpvaiv av&QWrteiav. xal il 
"ettsQarteve jtavTag, ovg ecpsgov avrip, 0sto r via'Co(.ievovg 
xalxaTs^ousvovg 8V rtowilaig voooig". nQoascpsQOv 
vvrpkovg, xcocpovg, xvkkovg, TtaQakvTiwvg, a 56 EJIWAmOY KATA AIPE2E&N B. ercl jtctvcag rjrthov vyv avrov svsgysoiav rs KM la- 
, ovdctLiov ds yeyQccmai OTI ftQoorjvsyxctv a.mty 
. sha nakiv sl&cov slg TO; fisgr] rrjg FsQysGrjvcov, B 
o MciQxog Isyst, i] sv rolg ogioig TCOV 

^iovmg cprjaiv, ij radaQyvcov, cog 6 

v, tog ctvflyQcccpa Tiva ey^i' TOJV yaQ VQia v 
6 TOTCog avcc (tsoov ^v "KOL Idov dvo daif.iovi- 
%ahs7tol klav ex TCOV f.ivrj(.tslci)v e%Q%6[ievot, xal 
keyovces, e'a, ti ^lv y.ctl ool, tycoi) vis TOV 
\Q-3-eov, oil rtQO xaiQov fjh-9-es ftaaaviaqi fif-iac; ; o'lda^ev 
as rig el, 6 ayiog rov -9-sov. i\v ds ayslr] ^OLQLOV exst 
floo'tOf-ievr], Y.CU TtaQMakovv CIVTOV ol dal t uovss heyovrsg, 
d fxfialkeig Tj^tag ex riov av$Qco7fa>v, anos-cBtkov fj(.tccgC 
slg Tovg ftOiQOvg. ix.a.1 a}Q{.irjGav slg t^v tyahaGGav xat . 
sv rolg vdctaiv. ol ds /Soaxoweg scpvyov xat 
slg rr\v nokiv\ . xai sv (.isv T$ MaT&aup 

1 duo kfysTat daij.iovt&uevcov , %oiQOvg ds .arj-fiaivst 
anlwg, xca ov rbv aQi$(.ibv diqkoi. 6 de Mctgxog xai 
vtjv azQijleiav r,ov aQifyiov Ttov %oiQiov dirjyrjaato sl~ 

on "yk&s ds sig TCI (.isq^ vvjg rsQysorjvcov , xal 
<XVT$ daiLiovitoiisvog, og Meo/mro alvasai, 
aidr]()aig KCCI diEOna ta dsoj.icc, xctl Iv ToTg (.ivrjLieioig 
difjys , xcri sxQa^sv , sa, T'L ^LUV xcci aol, 'irjaov vis rov 
d-sov; fjh&eg rtQO KaiQou fiaaavtoai fyiag. xat TIQCOT^- D 

Zbaev avvbv b jfyaoiig, xi ooi ovoiia sun; xai siner on 
ksyewv, on nok\ct daif.tovia slGrjld-sv slg avrov. xal 
Ttagexahovv twrbv f-trj aftoara^rjvai E^CO rijg %co(>ag, 
uKla eiosl&elv slg rovg %oiQOvg ' ty yag hei ayslr] 
%oiQiw (ioaxO[:ievrj , xai STtsTQetyev avrolg slosl^siv slg 

WTOvg %otQOvg. xat lOQLirjGsv rj ayslrj -/.a-ia-rov Y.Qi]f.ivov 
slg TTJV -fraKctOGav (r t oav yaq cog dio%ilioi) xa< trtviyr)- 
obv ev lift fralaGGrj. ml ol fioaxovcsg avrovg scpvyov, 
xai avr'iyyedav sv ffj /ro/tt". aga ovv Si ayvoiav r^tora LXVI. MANIXAIOL 57 

b &ebg loyog, 6 dt ^uag av&Qionog yeyovwg, '/.at ovx 
jjdet TO ovofm TOV dai(.tovlov nolv sQcoTrjoai; a/Ua 

SLtO&S TO d'dlOV 3t GTO(.iaTOg TlOV QCOTlO/.tVtt)V Tag JTQO- 

cpdostg k'ACiGTrig vnoSeGsug ixdrfiovg TcaQaoxevdteiv. 

xai ivtav^a, c lva dei<j.fl TO cpofiegbv xat TO ?r^jj-5 
TIOV datjUOvwv, TO SQCOTYJIICC TtoielTat,, tVa h. GTO- 
exeivov TO 3-av/.iaaTbv 'egyov V7todi%$r)os : tcci. 
xat rtaQBxakovv ambv ol daif.tovss hfyovTeg-, ,j) nty-. 
t1(.iag eig Tyv afivaoov, a/l/l 5 eTtlTQeipov r^ilv h>a 

v eig Tovg %oiQOvg. xat ejthQsijJev auro'ig. 10 
xat l^rjk&ov.ol dai^iov^g dg Tovg %oiQOvg. ml wgf.tr] aw 
TI ayelt] TUV %OIQLOV xaTa rou Kgrjuvou sig 
oav, xal ciTtiolovTO tv Tolg vdaoiv". B 36. "!Q /.teydlrig &sov cpikavd-Qtoniag. mog TO (.tev 
ijjevdog ekey%si, TOig ds dovloig avTOv rrjv alrj$eiav 15 
vjcodewvvei dt zgycov ml dice hoycov y.a.1 dia ndorjg 
Trjg en^ieleiag. .egyqi-yaQ tdu^sv ovyl TTJV av- 
slvciL ev TS TOig avd-gcortoig xcdev voig XTIJ- 
vsoi Kctl sv TO'ig-^cooig. .sl.yaQ -^ -aurrj ipvyji vjtrJQ%s, 
Tivi loyt.}) eva f.isv (Jovloitevog xad-aQtaat, r/ (.iiav ifjvy^vio 
Gtotjoti TTJV TOV avd-Qwnov TOV dai(.ioVMVTog , 6ta%ihic(g 
O/AOV tyu%ag ano'keGtti ovx ecpeiGctTO, si f[ amrj fjv; ftcog 
TOV eva xattaQt'Cei, TJ IY^V /.liav rjjvyfiv., dg ds TO. alia 
GcofiaTa, BIT ocv fyu%dg, 7tiTQftei Toi-g daipovag ela- 

C 8Q%sG$ai; OVK eGTidrjKciTdTOU cpioTog SQya; OVK sv fpioTi 25 
slaiv OVTOL ol koyoi el^yaG^Evoi; ov T^g alrj$eiag TO 

' TtQoacoTtov cpaidgov; ovyl TC&VTO. leia To7g ovviovat xal 
OQ$a Tolg svoioxovai yviooiv; Tig TUVTCC dy.ovaag Y.al 
Gvy/.Qivag ou% tlsyy^r] TOV Mdv^v -/.axTvovTa a /.IY] del 
eig TO .TY\V didvoiav TCOV av&QMiiwv 6X TOV ovTog dicc-3to 
OTQSCpstv; ctlkd nakuv ol dhTriQiot ' axjjxoa ydy xat TI^ 
vog ovTW dialeyoj-ievov , tog nag TJ/.ILOV rjxovae 
TIV n'QayftaTsiav, GTQacpelg b xTrjviodrjg evofiias [irj 58 EIIIcMSriOY KATA AIPESE&N B. dhttTca xara Trjg TOV &eov alydeiag mi 
ea QrjfiaTa ectwrq ftgo^alloftsvog svo^uias TCI Ar;-D 
diva 1$ ijJBvdsi !.ir)%ctvaa$ai, xat cprjoiv, alia 
Tolg xoigoig TO TS&vdvat' aTtrjllayrjaav- yaQ "-ai TWV awaTiov "/.ct 37. Kal rcollri avoia TIOV (.irj (tkenovccov ml ryv dicc- 
voiav TvtphoTTOVTtov , (.tYjds els alattrjaiv axorjg ra vn 
avriov Isyopeva kcx(.i^av6vTii)v. si yctQ ofaog TO anb rov IQedei (.lahhov rbv GcoTrJQa artOOTeihai TOP 
, ivcc Gto&jj r\ iptj^jj a/ro acafiaw 
elffa, ouxovv r^arta ftahXov Tag fyv%ag Tag sv 

xov av&Qi!)jtov 

T(j) koyij) ovyl Y.O.I TOV av&Qwnov I.ISTCC rcov 
\b87thQeipev sjjpfai&rlvctt elg dalaaoav mi 
eig TO Tag ipv%ag ohag TOV TS avfycortov KCCI TCOV ypi- 
xar Gwoai; aM? ov% ovicog alia jiaCoiQOv J.IEV anb (.ivrjueiou TSTaoTaiov itahsZ xai- 
, YMI slg x6ff(.iov ertiaTgecpei, ov novriQiav urnqj 
evijjv, ovdi TL afielTsgov avTif) eQya'^6f.tvog. "riyana 
TOV std^agov" (prjolv y ygcccprj, ov r\yanu TOIVVV, 
mog Iv TJJ GccQ"/l avaxafiipai eftoisi, S^LTTSQ itovrjQa ^ 
G<XQ; ?cwg 6s ovx s'taos i-iallov TOV ajta^. arto&avovTa, 
xat ajtb Giof-taTog atD&evTa; xai ^ Tig vo{,iiGf] TOV sld- 
t/uQOv- ev&vg ftaliv TSTelsvTrjKsvai. -defavvfft yaQ Gacpwg 
TO aytov evayyeltov OTI avexsiTO o tyoovg y.al b 
tagog avsxsiro {IET UVTOV' alia mi h Tt OTI TQICCKOVTCC ETWV qv TOTS b ^da^ctQog, OTS 
. (.tsTa ds TO avaGTijaai awbv alia TQMXKOVTCC 
&]oe, mi OVTCO rtgbg KVQIOV eedrj(.ir)oe mi 
GS{.IVOV 6v6(.iaTog, stag Tvjg wgag rijg avaffrao'ewg, OTS pellet b (.lovoyevrjg, 
wg vrreGXSTO, aTtoxad-iaTctv TO ccw/m TJJ fyv%rj xat LXH. MANIXAlOb 59 Tt> 
iJTOt aya&ov rjzoi 

38 39. Ei [.ir] yag GCO^HXTIOV avctOTaaig ^v, rto&iv 
bs odovTtov ; ahka py na\w TU Tijg cpQWofttafisiag 
on odovres inl TO (.i&aaadai YH.UV eiaib 
t. noiav TOLVVV ldcodr t v f.is^0f.iev sa&ieiv iv\v TCOV vexQv avaazaaLv; si yceQ (.isra avctOTa- 
6 'irGOvc; ml s i&vos ontov . xat ctjto itekiaaiov mjQlov, xpri- ffwijuta'ffvty roig 
di fyiSQCov TeaaaQaaovra, aqa OVK eoratW 

rc-sql f*kv ^QWGSCOS oarpeg sartv on "(.ta- 
og cpaysTai agvov sv rvj jiadi).ici VMV ovQaviov" . 
avrov iov XVQIOV f} vrtOG%eGig on eosa&s xa^rj- 
7tl rrjs TQCtftetyjg TOV jrarQog tiov so-d-iovrss xat 

. Xttf TO [A6V EOd-lBLV Xttf HIVBLV CtVt$ (.tOVli) 15 

, sftstdrj "a ocp&atyibs om elds ml ovg om 
, OVTS Bnl Y.a(tdiav av&QWrtOV avsfi)], ooa f)Toi- 
6 -9-sbg roig ayarcwaiv avfov". a,^ ensidr] ecpfra- 
aapsv sill tip TOTtct) tovxij), Tag diacpogag TCW ifjv%tov-vcpr)- 
yovftsvoi, Y.CU TO. e% avrijg T% akqB-sias, -/.alrov vnodsi-IQ 
yuarog fvrskovg o?Tog, on a'Hr^ (.isv ipv%y av^WTtou, 
ctKktj.'de xtrjvovg, xai ovx rjl&e owacti vyv ifjir/ijv TOV 
KTyvovg, alia, TOV avd-Qconov, diOTi TCC XTrjvrj ov KQIVS- 
tat. av&QcoTtoif.isvyaQxlriQOvoiAOvGifiao'dsiav OVQU- 
viov xat av&Qw-itoi'XQtvovTai. aneksvaovcai yaQ 
elg "/.QLGiv ahoviov, xat OVTOI elg '^coyv CLIMVIOV, 
6 [.tovoysvyg. 

40. Ti 6s oi TO, Cr^jUara xaTOJtTsvovTsg; srcav 
8 (p&aatdGi xal f.irj xaTaAa/^wat TOV QijTou Tr\v oacprjvsiav, 
<xa%allovGiv avTi&STa savwlg dtavoovfisvoi TITCSQ XQ y l~ 
GI/.UX iavTOig \hiQa>(.ievoi fi efceidrjTvsQ b MaT&aios (/ijjat 
duo damoviCpiievoi,* 6 ds slow.a$ nsql svbg dtrjysirai. 
xar yag elg TWV - evayyshoTwv leyst on oi Ir/Grai ot 60 EJIWANIOY KATA 4IPEZE&N B. 

ovvsOTavQiof-isvoi e^Kaagn^(.iovv ambv, 6 de alhog ovyji 
OTI fiovov OVK e[$baG(pr]/AOvv ol a(.icpOTSQOi } ah'ka xai 
arcohoyiav TOV svbg ayi-iaivsi. v.al yag srcsfifia tip 
xai slsysv on ov (pofifj ov ibv &sbv , OIL sv T$ 
f>xQt[.iaTi eajiisv, OVTO$ ds 6 ayios ovdsv ejtohjae. xal 
rtQbg ln\ TOVTOIQ Sftscpcovsi ksyiuv, {.ivrjo&rjri jUou,-/iy- 
oov, OTCIV -eh&fls w TJJ - (iaaiheiy aov. xai TOV oiovrJQO<; 
TtQog umbv sljiovrog OTA a^v leyto ooi, orjf-iSQOv (.IST* 
S/.IQV ea'f] sv T^5 ftctQadeiGci). sows ds ravvcc cog diacpw- 
IQviav fyovTO, fa vfj yQacpfj. aKla navta lela inaQ%t. 
/.av re yctQ sv rCp lYLar-d-aki) dvo slol dai(.iovi6{.ievoi, 
ftaga T^> ^tovxa ol ctvrol VTCC(Q%OVGIV. akti eitsidr] eito- 
3-sv f] yqacpii ngocpaosic; didbvai rcuv eiQyaof.tsv(ov, TOV- 
rov evsxct ov (.ivr}(.iovevi ^iovxag TO>V dvo, ahla TOV 
dvo [.lev yaQ fjGav ol anb TCOV dai^iovuov 
Lf sis ds ftaQS[.isivs rij rtiovei, o 
dia noivvv ir\v naQ&uovriv Trjt 
Tip 3 Ir]GOv, wg #4 TO svayyshov, slg olov a %STO TOTtOV. TOVTOV EVSKCC TOV V(X nCCQSlftS Y.OU TOV IQsvbg tov sv ficiGiksia TCOV ovoavOfv tTi;sf.(vi]G$r]. xal 
ovdev evccvTiovTai Jtgbg TYJV tfjg cthrjd-siag SVQSGIV. 

41. "I-ldrj ds v.al hsgav 7CQO(paaiv bf.toiav favxyg 
TJjf'g vno&sGecog TO svayyshov dirjysiTai, cog vnb svog. 
b xvQiog dsm KsrtQOvg sxa$aQios, xal ol svvsa a?rA- 
OVY. sdtoxav do^av TCJ) #ef?5, 6 ds slg VTTOGTQS- i//g sfisivsv, b Y.CU we dsxct ksrcQoi smO-aQloy-yoav. dia TL ovds slg s 
VTtsGTQsijJs dovvcti doav TM &e$,-aM.a fiovog 
ovtog 6 akkoysvyg;" xat o^ag ou dia, TO evaia&rjTOv 
30xt T?jg svyvto i uoGvvr 1 g egyov TOU svbg avTi TWV dsxa 
f.iv^(.iovsvet. uaavTcog ds STtsidrj b slg suayyskiGTrjg jtsQi 
wv sf.ivrj(.t6vsvGsv. slcoO-af-isv yaQ TU svma ft^r]0-vv- 
hsyeiv mi TCC jthrj&vvTwa svud. cpaoxouev yaq B . MANIXAIOI. 61 oil dir]yi]Gd l us$a vf.uv xal enjQay.af.iev if-iag KOI fjw- 
(.tsv nQog vf.iag, -/.at ov dvo oi Isyovrsg, alia sis 
UJv, 6 ds sig xaTa TYJV Gvvrjd-siav 1% j^rjaewg ex 
nolltov 7tlr)-d-vvTr/.(a$ dirjyslTai. OVTU nlr^ 

)/ TOV svayysliov VTto&eGiQ, & ds-5 
-on elg (.ikv ^v 6 @laGcpr](.tog, 6 ds slg 
%e aiorrjQias. xai OQag co$ navxa 
ta Trig ulrj&siag oacprj vnaQxei, y.al ovdev kvavriov fa 
tfi ygacpij. alia navTa tavra T^V ygacpijv die^iovceg 
elg nlccuog f}laaa{.iev, cog olftai, TOV loyov TO diriyr^ia. <io 
yivouio j.tev fyiag xa(.tveiv vy nla-cei TOV loyov, 
ds loijg xcrrcf r^g alrj&eiag, svcpQaivsiv ds rovg 
viovg Tavryg dta TMV r^g alrj&siag iaTUWv cpaQiidxuv. 
42. Elra nakiv ^dc^isv ra evsQa TOV ayugrov ' 
cpaaxsi yaQ tag dvo dia^y.ag svavriag JtQog allrjlag,^ 
xa/ TOV $sbv TOV lalr'jffavTa ev TtJJ v6}.i<i) STSQOV ona 
naga TOV O-sbv TOV evayysliov. xaxf/yc^ (.isv bvo(.ta 
aQ%ovTog Ti&rjdiv, T$ Ss TOV vlbv %al TOV narega aya-; 
frbv -frebv savTOv ley si. v.al si&e ylrj&eve xai ov ocpal- 
D I6f.tevog xa$ SUVTOU e^laacp^isi. Tcjj ds avn^ loycj) 20 
xt avTOi ovf.icpuvovf.isv, OTL aya&ov nctTQog TO ayattbv 
ysvvrif-ia, (pug s% cpcoTog, &sbg sx &EOV, &sbg alrj&ivbg 
SK &SOV alrj&ivov f[l\)-s rtQog rjf.iag, c iva ri^iag crwary. 
"sis ia idia fjl&e, xarovx sig TCI alloTQia, oi 'tdioi 
ov naQslafiov. OGOI ds slafiov avrbv, sdcoxevid 
s^ovGtav Tsxva 3'sov ysvsad-ai, oi ovy, e| aliia- 
Tog ovdk IK oaQKog, al Ix ^eoi; eysvvrj&rjGav" . 
ys ovdstg sv T<$ x6a { uc> avsv aayxbg tyswrj-d-q nai 
tog, alia ndvTsg >[.tsTO%oi GaQxb'g xat afyiaTOg ysyovaoi. 
655rt yaQ rjoav nolv r; ev GaQxl ysvvrj&aiGiv , -YJ XL dvvd-M 
1 f.ts3-a slvai avsv oaQxog; sit sidy ds b xaff,og ex &sov 
ysyovs, xca yftsfg XTiG$VTsg ex oaQ'/.bg (.isv SGJ.ISV ysysv* 
vrjf.tsvoi yraTSQCov xal ^TSQIOV, fjl-frsv b y.vQiog ysvvrJGai 62 EJIWAmOY KATA AIPE2E&N B. 

rjl-tcig ex nvVf.iaTO xat rtvgos. lyevvri&-rj(.isv yaq, KCU , 
ov dvvatai Tig ctQvrjGctGd-ai Tyv nQMT^v ysvvrjGiv, ovds 
TO ex ffaoxog dvcu. r^i> ds devTsgav yevvrjGiv om x 
-a, ovde a^arog, TOVTBGIIV ov vfj 
vrjg occQKOg K6%Qr)[,tevot, mi TOV at/iarog, ' 
xat ijJvyfiv sv Ttvevf-ian yeysvvrftievot jtojxsTi 
'/.riv ovoav, ahka alfia xai aa(>xa xa< tyuxyv rtvev- B 

ovvyvcofteva' TOVTSGTIV "sdcoxev avrois s^ov- 
rewct -9-eov yevsa&ai" wts {leTafialkovai ir\v yvio- 
KCU dia aa^xog xai at/mrog xai ipy/Jl^ 

IV. 6 yOVV 61$ T 'idlCC- el&WV OVK 

I-GTLV, cdka deGrtOTys navTWv. xat did TOVTO Ityei "6 
kahov w rols rtQOcprjTais, lov TtctQeifii". xa<TO?g7oi;- 
scprj "si Mtovaei eTtiOTeueve, smovevsTs av s/ 

l^iov fygaifje". y.al " c ^4fi()aa(.i 6 

vf.ia>v yycdfaaaccTO Idslv ryv fyiegav {.wv, xai elds, xal 
cos ol rtatSQss V/.IMV Inolovv ro? TCQO- 
s" xai "(.iccxaQioi sore, oiav oveidiowaiv i>(*ag xat C 

v nav novrjQov ipevd6f.ievoi. %aiQeTS 
20 xat ayalliaG&s, on 6 f.iio3-bg v(.iii)v rtolvg ev T0?g ov- 
Qavolg. OVTCO yaQ edlcoxov rovg TrgoqpTJTag Toyg 
i>j.icov". '/.al ahhoTe " f !eQOVGa^rjf.i y anoyaevvovGa 
ftQOcprjrag /.al li&ofiokovaa rovg a7teaTctl(.tvovs, 
xtg rj&ehrjaa eniovva^ai ra rexva oov;" TO de 
25 deiwvei did TtQOCprjTtov TOVTOV ovvd^ai avryv e7ti[.ishrj- 
oa/.tevov. slyaQ ajtoxrevvovoa rovg nQOcp^Tccs heyei ekey- 

XTIXIOS, ttQtt TWV JtQOCpYjTUV TtOLBLtai ITjV 

o ds TWV nQOtprjiwv CTtifielovftevog OVK 
(.islsiro, a^a TWV idlcov. "xat >?Tij#}jffTat" cpyol "TOD 
TO -/.%uv6(.ievov and TOV dwaiov, TOV Ixxevw^-eVrog dva (.ISGOV TOV vaov xai 
TOV d-vGiaoTrjQiov. xa< a^iag navra xat Tag Toayr^ag 

Tl~V -/.ol^VlGTCOV ^ttT^GTQeijJS, V.CU S17CS, (.irj TtOlSlTS TOV . MANIXAIOL 6B OtWV TOV TtaTQOg (.IQV OMOV e^lftOQlOv" . 'mi TtQOg TOVg 

ytsQl MaQia/ii xai 'icoaycp heye"TioTiKr]TiT/ne; OVA 
fideiTs OTI v Toig TOV TtaTQog fiov del -(.is elvai;" ml 

656 sv&vg TcicpQi TO fvayy&iov ksycov on elrcs "ny noi- 
ITS TOV olxov TOV jt.afQ.6s f.iov olv.ov fyiTtOQiov," wg 5 
hfysi "xai ^uv^G^rjoav ol {ia&r]ial OTI qv ysyQCCf.t(.ivov, 
o cijAog TOV oi'xou oov xaTecpaye f.ie". 

43. Kal nooa sanv drtsiv diet TOIOVTWV svayys- 
hiiov "/.al TLOV artoarokcpv slg ekey%ov Trjg TOV Mavr) 
(.taviag; xai cog (JovksTai diaiQslv v.al artaMoTQiovv 10 
TTJV Jtahaiav diafrqwiv anb Trjg xaivrjg, Tijg fiahaiag 
liaQTVQOvorig jteQt TOV o'mrJQOS ml TOV GioT^Qog of.io- 
koyovvTOg Tyv ytalaiav dia^Yj7.'r]v } ov [tovov, aKKa "/.al 
B avTOi ol aizoGTohoi, cog keyei dafild "elnsv o nvQiog T$ 
KVQiii) (.lov, na&ov K ds^icov [iov. fit ovv rn'iQiov avrbv 15 
keyei, tftwg vibg avTOv SOTL;" y,al nakiv.lv ereQci) leyei 
"TCUV rtaidtov KQafyvTcov tooavva Tip vi$ dajjld" x'ai 
otjx sasTifta avTOig, keyovaiv ol (DaQioatoi "ovv, axou- 
eig TL OVTOL keyovGi ; xcokvoov avTa". 6 de TtQog av- 

' Tovg "qv OVTOL GiyrjoioGiv, ol U&oi xsKQa^ovTai". vlbgW 
[.ih yaQ Jaftid SOTI we a aaQxa., KVQiog 6s TOV dafild 
xara Ttvev^a, TWV aficpOTSQCov M^eiov dvvaTcov ovoiov 
C xat cd.y&vovGO}V. ovdw yaQ OTi fcaQan7ioir)(.ivov TVJ c iva TavTaig Talg /.laQTVQiaig, )>voo(.iai de dg 
TO. TQa, %ehey%(av TOV ayuQTqv. d TO Gcof.ia TQOV 
9-Ov, w ovTog, xal y ifJu%t] ahhov &eov , Tig xoivcovia 
TCOV a^fpOTQiov; '/.al dtdia cog dg nooov oynov fiv fyxvrtTSiv rcugaTai, o Trjg YJLICOV /?# w??- 30 Tog [tMQog vovg. dib %ahivaywyriGco 6/tauzrov, c iva f.irj 
jtokvv xd(.iaTOv TtonfjGcoLiat, avayvcoocog Tolg dvvaiie- 
voig xal anb (.nag (.taQTVQiag eehfyai TOV 64 ETIIQANIOY KATA AIPE2EQ.N B. 

rb {.lev yctQ ertl TO avzb xoivcaveiv ovx sari diwpsQOfte- D , 
vcuv 7CQog aM.rjhovg, alia svbg.TO SQyov rj dvo rpihov 
37 egyaGict. TOV Gco{.ictTog TOIVVV "/.en Trjg ipv%i]$ Sfti TO 
avTO OVTCOV svbg 0-sov TO sQyoy. ov yaq eari 
5 dice TO a^cporeQa ovvegyelv TtqsTtovtw^ xa/ 
fit ds xarcc TOV TOVTOV Xoyov "/MTCHpayovrss ol 

avvfj dsG(.ibv VOVTI 10 aa^ua, 
yxXsiovGiv slg Gio ( ua; nctv 

TO J3ifl()coax6[.ivov avaliGxerai, TO 6s avaho"/.6f.isvov 
i sig fb ctvvrtaQXTOv %WQSL. TO ds yrfaQQvv ds TO avv- xat jwrjxert ov OVTS ev TIVI 
OVTS eoTtv OVTS yevrjOeTai avTy TOKOS 

QlOV 44. IIolhaKig ds Tys savTOv diavoias e 
15 vog JIBQL wv av sinoi STtihav&dvsTctt, y.ai a KOTS xor- 
Taoxeva&i , TCC CLVTO. nakiv avctGxevaCei ayvowv. 
[.lev yaQ Trjv ijJuyrjv (paaxsi TYJV f}efiQU)/.ivrjV i GTOV OQlCof-lSVOS V GM(t(XGl TOTS OVGIV , 018 ' anb TMV aQ%6vTWv avcu&ev ex Trjg 

20 TOV aya&ov tyeov TT/V avTr^v ogiteTai, tag' (.IT/JUST t, /9s- B* 
fiQwGd-ai, alia fj%[.iaki<}TevG&(u, TCOTS ds TY]V avTTjv 
ai%(.iafaoTOv Irjrp&elGav ovxeTi GavadovTws leyei, a/lX* 
eregov TQOJVOV TYJV xaz 3 avTrjS vno&saiv (JtTjyeTraty 
cpaaxojv cog dekeaQ avTrjv exovGia yva>/.i'r] TiaQafiefihrj- 
*25(i#afc vnb Trjg avco-frev dwapeaig, dixrp> egicpov ev fib- 
&QM {ttrj&evTog eig TO TOV -9-iJQa -ayQevaat, sQsS-iG&evTa 
TS xal xaTsl&6vTa TOV sgicpov lafislv, Kctl avTOv TOV 
y-fJQa 9-r]()ev\)'ijvtti. v.al el (.lev TTJS Idiag dwafiew 
EQicpov arteGTeilev f] avw dvva(,ug, o eGTiv ayaftbg 
30 r-f TO cptos, tog avTog 6vof.iaCf.i, .Y.O.V TS &r]Qevar) TOV d-rJQa, C 
TSCOS nQMTQg b SQtcpog KaTd(}(){a&rjGETai, xcel (JLallov f 
savTriv jihaipsi r/ CCVCD diivctf-iig, ^SQog ctvTrjg 
kovoa sig ^Qaifia Tqj d-qQi, wet di ov --.. LXFI. MANIXAIOI. 65 

} fibZfi ibv \tiJQ-a -dr^svaai , v,al OVKSTL wg 
iayvovaa V.GLI. vrisQ-rarif] Kai dwarf] koyq) j] 9-^^ia.Ti 
v.bv.<\tiJQa ^siQ^a^ra't,-, alia (.trjxavaTai, rtokvTQOrtcog Y.O.I 
jtttvovQysvsTai, tW dwytyfj tov > -d-rjQog ^ftsQiysvsa&ai,. 
ml el o/lwg \&riQev&eir]';0 ^j)^,,^^. anb vov idiov (j.s-5 
Qovg artsfipchsTO -.-, TQV sQicpov \-tov ^s^Qtof-ievov , xav re 
D olcog dvvq&elij- -9"r]Qsvoai. si yaQ TJ)V ifjv^rjv aTteOTKihev 
WTav&.a, fj-.avw. dvixxfug,- pa dta rijg ^ujci]S TC^dv\aj] rag 
aQ%ag, /f rag.' e^ovoias -d-rjQevovGcc,* ovx ayre/?^ 6 aw- 
riO -iffj' OVTCO ^ovlsva.af.isvrj. xaV TS yaQ ccfceOTeile T^V 10 
fiv &YiQ.ev.aai;. re&rjQKVTai, rj jtcryidevoai, rtETtayidev- 
, skfrovoa- ano 'wx&aftas cpvoecog xat vftojtsaovaa 
f.iv dsof.U[j a'caftct'F.OG.-.TrJG vkyg, tlra ds xat rco'k- 
Xalg ftiv a^a^TTjitiaTwv aTonittLg. xai Ttavsa^od-Ev dia- 
b rov rthavov 'koyoq v.al 17 TOW aKirrjQiov dida-\5 45. <2>>e drj idiof,isv xt 

(paoxei dvvaf.iscos nQO^^lrja&ai. xaf avTrjv ds vrjv 
js ^cofjg, TOV f.s TIQUITOV ayfywrtov ra news 
iai aTiva SOTIV, cog exslvog hsyei, avspog , cpug, 20 
vda)Q, \rtVQ xt 'vly, -.- TCCVTCC ds svdvadftsvov avxov tag KCCTO) xat 

(.irjaixi Tip GMT si. ol yaQ TOV. oxorovg a()%ovTsg 
[tovvTsg <XVT$ scpayov :. lit r% rtavonliag KVTOV, o eoriv 
ri. w, ayvQTQv uif.io^oyiag, at %Aevijg aavvswaoTOv 25 ysloiudovg vrto&eosiog, ta S7ti% 

- ngoaartTSi Tip &$, n;avTay i 6^Ev ayvoiav OQL- y navta yivwGWvii. si). ,6, 
vrjg ^wrjg .xaTa-\idv ajpvov hoyov, i] on ayvcoaiav 
sifts,. Tiva ra aitb Trjg f^r^Qog rrjg Cw^g sfCLTslovf-teva, 30 
v}\ OTL aTCOTslsGO-svra TtaQa xyv rtQoadoxiav Tijg dta- 
voiag Ta'avi.ipe[3r]x6ta alhog evQS&evTcc oyeidog 
ayvoiav yaQ ofplrjoeisv 6 STEQU [lev dtavoy&slg a 

Epiphanius. III. 5 04 EJIWANIOY KATA AIPE2E&N B. 

TO (.isv yag errl zb CCVTO WLVLOV&LV ovx SOIL drnf/jeoo/ie- D , 
VLOV -/fQog allrjlovg, alia svbg.rb egyov r} duo cpilcuv 
f] tQyaoia. TOU GLo^iiarog TOLVVV xa* rrjg tyv%rjg eni TO 
avrb OVTCOV srbg -9-eov TO sgyov. ov yaQ efftt 

5 dia ib ccf-icpoteQa awey/slr fCQertovrcog xal 
si ds xara rbv TOVTOV loyov y.aracpayovreg ol 
rrjv ipv%f)v ertotrjaav awf] dsaf-ibv TOVTI ^b autfAct, 7tu)$ 
TT)v ^sQ(a(.isvriv au&ig lyxleiovoiv slg oiofta; ftav yaQ 
%b (iifiQtoaK6(.ievov avalioxBTai, TO ds avccfaax6[ivov 

10 Xtti sis TO avvftaQxrov ftcuget. TO ds %i<)Qt)vv BIS vb avv- 
rtaQxrov xctl \ir\KBTi ov ome ev tivi romp yre(>iXxAt- 

Gtai OVTS SGTIV OVTS. yeVY]GSTaL CIVTM TOTTOg dOf.ltOTrj- 

QLOV Tf t o p] vnaqyovci. 

44. IIoll(xxi$ ds Tys savrov diavoias rtda&6[.ie- 
\bvos nsQi tov civ eiVroi emlav&avsTai , y.al a nors xa- 
TaoxevaCei, to. avTa rtdltv avaoxsva^ei ctyvouJv. OTt 
/.lev yag rrjv ipvyjjv rpccaxst, rr t v fiefiQcmevr 

GTOV OQlCojilSVOS SV G(.Of,KXGL T0?g OVOLV , OTS dk (X 

anb TWV CCQ^OVTCOV avcu&ev m frig navonliag 
aycc&ov -frsov Trp> avTrjv OQiCMcti, log ' (.IYJK&CI, jSe- 
alia rjXf.ialcoTvo&ai. yroTe de ri]v avTyv 
Irjcp&elaav OVXSTI (Tavadovrtog Isysi., all 
STSQOV iQonov tr\v KctT avvijg wcod'sotv 
(paoxcov cog deleag awrjv exovaia yvatfi 

vnb vijg aviotfsv dwaf-tewg, di^v sgicpov sv fio- 
filrjd-evrog slg TO rbv ttrjQa aygsvaai, 
TS y.al yMvel&ovra rbv sQifpov lafieiv, xa* 
tyrJQa d-jjQev-d-fjvai. xoti si (.isv trjg iSlag dwafisiog rbv 
SQtcpov cmsGTsilev r\ avcn dvvaftig, o IGTW ayattbg &ebg, 
^ TO cpwg, tog avvbg ovof.idfa.1, xav ve \hjQsvGj] vbv d-r\qa ) c 
Tewg KQW-vog b SQtcpog xaTa^w^o'fTai, nal (tallov * 
savrrjv filaipet r/ avco dvva(.ug, (tegog avrrjg vnofial- 
lovaa sig @QCi>ua Tip -d-r^gl, ( iva 61 ov pegovg avrrj 


LWL MANIXAIOI. 65 <56j? TOV ^Qa d-^Qsvoat, , xai omen wg 
loyvovaa xai vrtegTamq KCCI dwarf] loyct) 77 3-elrjf.iaTL 
vbv .-dfiQu %iQwarjTai, alia /.irjxavarai TtolvTQoncog xai 
rtttvovQyeveTai, c iva dvvy&fj TOV 3-rjQog TteQiyevea&ai. 
xca el olug $r)Qev&eir] b &)](), r/'cty aitb TOV idiov (ie-5 
QOV$ ccTtefifxlsTO rbv egicpov TOV (3e@Qio[.ievov , xav re 
D olcog duvrjd-.eiri -S-yQevGai. el yaQ TYJV i}Jv%r}v arteGTSilev 
VTav$a ij.avca dvva^aq, c iva dia T?]g tpv n /f}g jt^di^Gji Tag 
ccQ^ag xat Tag e^ovaiag ^Qevovaa, ov% aTteftr} o axo- 
rtbg TJJ OVTCD fiovlevaai.iev'fl. Y.O.V TS yaQ aftEOTeile T^V 10 
ipvyfiv 3-rjQsvaai, Ts&r]QSVTai, r) rtayidevoai, 
Tai, el&ovffa ano -/.ad-aqaq cpvoscog v.a.1 
rtQWTOv f.iev deo{.tc^ aco(.taTog Trjg vlyg, ura de xat itok- 
laig TWV a^aQTrjf.iaTc<)V awniaig. xai 7tavra%6&ev dia- 
6 TOV nlavov loyog xat ^ TOV aliTtjQiov dida-\f> 45. d>4>e ^ %dto/.isv xai rtBQL Tijg (.irjTQog 
cpaaxEL dvvaf.iecog rtQofiefilrJGdai. Kal avT^v de Trjv 
Trjg fyorjg, TOV Te TUQWTOV avfycortov TCC aevTS 

aTiva SOTLV, wg EKslvog leyei, avsf.iog, cpaJg,ZQ 
, nvQ ml vlrj. Tavra de vdvaa(.ievov UVTOV cog 
y.aTaoy.svr\v ftol(.wv xaTsl&siv xarw xat yroAe- 
[.tJjaai, rep GKQTSI. ol yaQ TOV axoTovg aQ%ovTeg rcole- ' 

avrtp ecpayov ex Tjjg rcavOTtllag avTOv, o 
i. w. ayvQTOv tuf-ioloylag, cu y^evrjg a 
\ yelouodovg vno&eaecog, TO, efti^eiQa 
advva/.iiav fCQoaajtTsi T$ &$, navTa^o^Bv ayvoiav 

TCJ) rcavTa yivcoaxovTi 3-6$. 6 yaQ TtQofialwv TTJV 
Trjg ^corjg xara T.OV avTOv loyov, r\ OTL ayvcoaiav 
elxs,'.Tiva ta anb Ttjg (j.rjTQog Trjg Cwi^g (7tixslovi.if.va, 30 
rj OTI anoreleaO-evTa naga TYJV nQoadoxlav Trjg dia- 
voiag Ta' ffi^/te/^xora allcag evQS&evTa b'vsidog 

ayvoiav yaQ ocplrjaeiev b eTSQcc fikv diavor]d-ig a 
Epiphanius. III. 5 


66 ElIWANIOY KATA AIPEZE&N B. i, stBQCt ds SVQUV sig votsgov ysvo/.isva, ov 
trjv aiitov -d-shqaiv. ?) yitQ lifoqQ trjg fyorjg 
dvvufiig %cd.ov(tvrj, fi avtov rtQoplrj&siaa, wg 
sort, xat TO keysiv {iritega ^wijg. ou yaQ 
5-rotg TOV Gucpqova hoyiaftov KSKTrifievoig ti -d-rjlv sv xa TOV ftQUTOv avd-gcoTtov, xat o'Awg eirtslv 
TOV rtgcoTOv av&Qwnov fty cpvaw v.a\ rrjv {lyTSQct rrjg 


10?rog yaQ xe'xtajTca STtl trjg yrjg xcu (.i^triQ ex T^C, 
yswrioetoa, y ex -d-sov tip ^dafi xsKtia(.isvr]. 

t\ 3 \ ~ 3 / ) ~ C ' o y 3 

us ttJto twv toiwv Aoytffjuwv o xT?]vC(J07]g ev ou- 

*w ~ C'^ \3\ ^i**C/ 

foiavta sivai onoia xai e?u Tijg yrjg vitaqy^i, 
ovx Ertidtystcti, tog o 0-slog loyog rtavtrj dida- 
!5(7xei. Isysi yaQ Gu(.iata srtovgavia xi oco^ara saiysta. D 

ioj <uev ^ TWV STtovQctvltov d6a, svega de fj * 
sniysictiv, xca oww o'Awg T uyre^avw TWV OVQCC- 
vajv diviyrjGato , alia TCSQL ttov (paivOf,isvwv tovtiov twv 
vrtaQ%6vtiov , fjliov leya), rj oslyvrjg, r/ tuv srit 
ovTcoVy "/.al TCOV Gwparwv t&v ayicov, cog ys dia- 
voovf.is&cc tartstvol ovrsg. si ds KGI TOJV vrtsq ovgavbv 
sGtai loyog, diet to sv avt$ tig anoGtolct) tijg yvco- aewg avraTOv %a>Qr][.ia, ov navrcoQ Qqitpi.isd'tt. 0(.ico a TUV sfciysicov AeAexrat, 7t6act) /.lallov TO, 
ovQuvtov; TIO&SV dvvatai TOtg sftiysioig a 

ovrog; 
46. Tov ds rtQWTOv av&Qwrtov ov cpaffxsig rta 

eavxip rtavorcliag ^ccqiv TOV avefiov, TO 
g, to TtvQ, to vdioQ, vijv'vlriv, tva si [tsv avw&sv 
6 yrowTOg av&QWTfog , xat wds riK&ev S<XVT<$ xa- 
vaaxsvaocci tyv itmtQit^lav, xi' yroo/9aA^etv laur^ Tau- 
etg tf-coQctxiotibv savtov xctl svdvva^uav, ago, dvvcc- 
tec ev tqj xoaficp Tovup vneq tbv ctvw&ev M- LWI. M4NIXAIOL 67 

&bviu TCOV srtovQavlcov. vdcoQ yag son TO bgaibv xal 
(pcog 10 cpaiv6f.isvov xat vlr) fj mta as cpS-siQO^svr], -/.at 
K.av8(.tog b ev fyuv evr}%ov(.isvog, xcu TO TCVQ TOVTO < 
axwlvTwg ol TtavTsg KexqriLis&a ev Taig %gsiaig. ml si 
dice TOIOVTCOV TOvg aQ%ovTctg fto^sftst, tig TJ 
iov Ttolsftov, keys ' rig r^iiv Gahrtiasiev ccQ^y 
(,wv yiv6(,isvog; (Jtatre'jttco^ev rag (palayyag, s 
G(.of.iev TO. rtvega tov yro^gjitov. tig fiakoi tov oiiov vjtoaiaa scog ; avsfiog rtokenei, w oviog; 
rj -/.crca as cpd-siQOf.isvt] ; ak'ka, TO jtvQ TO slg %Qrjatv yf.ie- 
TSQUV xaTaaxsvaa'&sv vno TOV -/.VQLOV ; alia TO cpug TO 
C VTCOXWQOVV T$ OXOTSI avcc ^leQog, diaaTrftiaTcav TCOV ygo- 
vcav en 3-sov TSTay^evcov; alia TO vdwg ; fcoict) TQOrcc^ ; 

i ia rtaqa aol Ksvocpajvovftsva, xat ya OQWfisv 15 
TOVTCOV i-iallov xal ccya$a Y.OI cpavla yivo/Lisva. sv 
yaQ TCVQI -d-vaLui yivovTctt sldatloig, ml ov nagat- 
10 rtvg, ovds xcolvsi TTJV a/naQtiav. T$ vdctTt, 
Ttjg fralccaaqg artevdovaiv ol Tolg daif,wvioig jryoakv- 
vovvTsg, wi ov xeKoiluTcci, MOTS sv vdau b ftsiQCO(.isvog 20 
ayvoiav STtmeleaai. noooi ds Tcuqaial cpovovg siqya- 
D GKVTO ev vdaai -fralaaoyg; xai (,iallov om SVCCVTIOV TO 
vdtoQ iolg aq^ovGL T^g rtovyqiag, wg av Isysig, alia 
ovvsQyrjTLKOv fiallov TO vdcaQ, OVK ovTOg cciiiov 
vdaTOg, alia cdiiov eKaaiov av&QWrtov ir^g e 
af-iaQTiag. v.al w lijg rtollijg oov (plvaQiag. il de cbcpe- 
Irjoev ri uaiaoxsvi) TIOV onlwv mi 6 -d-ioQaxioiibg TCOV 
OTOi^eicov TOV rtQcoTOv v.a.ia as: avdgwjtov TOV 
d-ovia rtolsf-iyaai xal ynb TOV dwTOvg xaTa 
cpaaxsig yag on s&lifiri fast naiio 6 avd-qionog, sva- 
flsvov ds avTOv ijwvasv 6 fCaT^Q, cog ecpqg, ml ans- 
OTStlsv STSQUV dvvaiuv rtQO@lir}d'eiaav vn ctviov, Isyo- 
fcvsv^ia wv. UrtaQov aov TO TCQOGwrtslov , w 

5* 68 EJIM>ANIOY KATA AIPEZEQ.N B. 

y.co(,H])donoie MfactvdQs. txetVog yap wv aeavTOv 
teig, y.oiy,u>v egya diY]yoi>[.ievog VMI (.te^g ' ovdev yaQ sv 
aol Ktt\)-eoTY}Ke. TUV yag 'EllrjVMv TU Ttoir^iaxa CCVTI 
Trjg alri&elctg TtciQeioffiSQwv rzlavag Tovg vnb oov yna- 
5 Trjf.ivov. Ta%ct yaQ viiey as 'Hoiodog scpQOvrjGS TO, :tdijg. EKslvOL yaQ mv xaTayelaoTct 
i, drjloi SIGIV OTI itotrjTai VTVCIQ^OVTSS M 
GavTO Ta OVK OVTK ' av ds atg OVTO. dtyyvj, c iva TIJV Ttld- 47. TOVTO 9>aaxstg TO nvKv^a, TO a)j/ x 
dedtoxsvai ds^iccv, "/.at avevi]vo%evat ccrcb rov GZO- 
TOV TiQcoTOv leyo^LBvov TtciQa aol av&Qamov , vo 
ev Tolg xaTcorfyois xivdwevoavva, tbv octi, aHa avtbv KexivdwevxEvai. slg GcoTrjQiav yag 
GTalf-tsvos iy.ivdvvsvGs, xat eTtederj&i] STSQOV nakiv ccrte- 
oralf-tsvov TCQOS rr/v VOVTOV acoTrjQiav. TVOGC^ ye (j.al- 
kov TI I^VXTJ xwSvvevoeie, di yv 6 anearafyisvoc; rtQCo- G 
20r0g av&Qio7io$ sk$tov t-KivdvvEVGsv ; alia /at devregov 
etc; TO awaoa, oneQ cpdaxeis dvcti ambg 
'QiZv. Kara f.ieTa(,islov aga o rcatriQ ctfteozeils 
fbv BTL iGyi'QOTeQOv, f iva TOV TTQIOTOV av$Qtonov 
yevrjTai. rj yyvoei f.tsv exslvov ddwarovvra TOV 
25xai vnolaf-ijidvcav OIL, crwaet x.ivdwsvoavtog awov, VGTS- 
QOV diet, r^g iteiQas eywcoxwg rtQofidlleTai xal wtOGTsl- 
IF.L; xat nolly fig SQTIV q ccTOrtict, at Mavi%cue, y.al 
TO rtaQO, apv IriQokoy^ia rrjg ndo^g dida- , 

dk tyaliv oil xareltybv TO 
de^iav, xcu avijv'eyx.e TOV ftQWTOv xivduvevaavra 
v. dice TOVTO {.ivGTrjQiov To7g SCIVTOV ^a^^raTg 
stg TO enididbvai ds^iav, OTUV allyloig 
0r}f.idov yflQiv, wg artb oxoxovg LXVI. MANIXAIOI. 69 8V yaQ 1$ GWTBL JtCCVTCt (paGXSl slvttl, rtkrjV CtVTOV (iO- 

vov. xal yaQ ol ivcplol ftlsvyg SVSKCC (.takhov itctQct TCOV OQCOVTCOV TO Xa/0(jDIJjOV 

ctKOvovai. 

48. Eha cpdansi ndfav, kTSQccg Tivag xazaffxeuag 5 
rji-uv xal aQftiTEXTOviag SQyct'^6(.isvog , wg aaguiv exfitere 
xat cpavTa6(.isvog ta HT, ovr-a, OTI TOTS TOVTO TO ^tov 

7CVSVf.t(X XTt(T ? (prjGl, TOV KOG/AOV. XCKt ttfTO TQSlg STS- 

Qctg dvvdf.isig cpogsaav xai xaTe^or ctvrjvsyxs TOvg UQ~ 

%OVTCtg, Xat SGTSQStOGSV V Tt]5 GTSQeat^lCCTL, S0TIV (XV- 10 

TO>V y GcpalQcc. xat TO f,isv avyvsyxsv, ovds vosl o 
vcodyg TCtog savTcfi avTi[.iay v Tai, xai T ytaq avT$ ? VSTCC ipeyei, xat TCC ifjoyi6/.iva elg snaivov tpsQSt, dixrjv 
xal rt&QacpeQOftevov xai STSQCC av$ eTegwv 

. cpao"xet, yag TOvg aQ%ovTag xarw vaciQ- 15 
%ovTccg sv TC!) OKOTSI fCOvrjQccg dvai vrtOGTccoeug xat 
B cp&ogag TO y^toQiov. xai si SK TavTrjg Trjg cp&OQag, xou 
el ex TOV [.isgovg TOV axoTOvg TO nvsv^La ^laadi-isvov 
TOvg aq%ovTag slg TK avco avyveyKSv, snl TificoQia fiaX- 
lov, cpavlcM ds %(j)gio)v TTJV (.iSTaoraoiv ftoiovusvov Ini 20 
Tif.uaQicc [.isTsortaGsv slg TCC avw, OVXSTL SOTCU TCC uvw 
ctyct&a KCCI vnooTccoscog ^wrtx?Jg, akka (.lahkov ftavaTOv. 
xaf TCC xdtco OVKSTI Tificogia, alkcc aya&ijg Tivog ov- 
aiag, e^ ov TOitov fiovhrjd-sv TO n;vsv/.ia slg Ti^coQiav 
[.isTapaKeiv TOvg aQ^ovcag ctrtb TWV ydswv xat avay-25 
y.ccicov ETvl TOV Tif.iwQOv Tortov {.iwyyayev, c iv ovTwg av- 

TOVg Tlf.tLOQrjGOlTO. XCU a/l/,Wg ; fit TO 7tVSVf,ta TOV KOGflOV 

CrtSTtotyxe, incog nakiv heysig TOV wa^iov firj vno dsov 
ysysvrjodai ; nctl si Ttov (XQXOVTCOV Tvy^avsi (TWjUa TO 
GTSQeco^ia, sv noty ago, GTavQip nqoosn'Yi^ s TOvg aqy^ov- 30 
Tag; noTS (.isv yag Isysig avTOvg sv T^5 OTSQswf.iC(Ti, ns- 
, nOTS ds UVTO TO OTSQsio(.ia ocoj-ia TWV 
xai no^Ky aov fj aavvctQTrjaia Ttov koyiov, y 70 ETIKPANIOY KATA AIPE2E&N B. axolov&iav Jtgbg, vrjv cclq&etav tyst, wg sv 
naoiv ^iiv S7fs(poiTt]oas nolefuog, fj.aM.ov ds savTip xal 
GOV zyv yvw(.ir)v d^o^ivoig. 
49. Eizct rtahv qiaoxsL 6 aiiTog OTL IABTO, TO SOTUV- Tovg aQ%ovra sv xf} Gcpaigct SKTIGS tovg a EGTI T?Je ijJv^rjs fb ksiipavov. v,al ov 
i}Jv%Y]v, alia Trjs if)v%rjs Islifjava. w aGvorarov 66- 
"tal loyuv tysvdwv y.al aGvvaQT^Tiov. Jiav yag 
TO Isiipavov (A.EQO.S Tvy%avet> tov fclrjQMfiaTOS , TO ds 
10 Tth'jQMfia {,ielov Tvyxavet, TOV leiifJavov. si TOLVVV Ta 
ksityava sioiv ol rpcoGTiJQss, dei^ava} TH.UV (.ISI'LOTSQOV 
TOJV cpMOTrjQcov , tW 'IdtDf-tev TTJV ipvyrjv. si ds TO 
rtlr]()to(.ia fiefiQioTtti mi avalwTai, Isiipavov ds ol cpw- 

GTrJQSS, CCQCt "/Ml (XVTOl VrtOXttTO) TMV SGTaVQOJfiSVCOV 
15 OtQftOVTlOV OVTSg fiQlO&rjGOVTttl, T(OV aQftOVTCDV TT^V 7lCt- 

voti]Ta %8XTrj{j.svcov. si ds dice TO sGTavQuG-d-ai, |W)]xm 
dvvavTat sv xa^e'let Trjg ijJvxrjg xal TUJV (pwGTrjQcuv el- 
vai, diETteoev 6 GOV Aij^wd^g loyog, oj Mavi%als. 

Ttahiv 6 avTog didaGxcov on ftSTa TO Ijtuii- 
T$ w^uor/JO^y SXTIGS, cprjGtv, savTfi xal f] vly 
Ta cpwa, xal Gvhof.LSV(.ov TCOV avTwv vnb raiv 
aQ%6vTCov } Exalsasv o (.teyag aQ^wv navTaq TOVQ GCQ%OV- 
Tag xal ?r^wri'(7TOvg, xal elafisv arc avTiav ava (.tiav 
dvvaf.nv, xal xaTsoxevaasv av$Qa)7tov xaTa ir\v Idsav 
25TOU JIQIOTOV av&Qwitov sxslvov, xai sdsG^tsvas T^V ijJv- 
%)]v ev avT$. avTr] eGTiv fj Trjg ovyxQaoetog OTI ds slds, cprjGlv, o jtaTV]Q 6 tfiv dfafioi.ievrjv T^V ipv- 
yflv sv T$ Gcof-taTi, svortlayftvog ojv ml Msfyiov, ST 
TOV vlbv avTOv TOV ^yanrji-isvov slg ocoTrjgiav Tvjg 
3Q%rjg. dta yaQ TavTrjv TYJV jtQOcpaGiv xal TTJV TOV 

avTOv gxxGxsi. xal sl$ct)v 6 vlbgV 
savTOv slg av&Qwnov sldog xal scpai- 
VSTO TOig av&Qanroig ug avd-Qtorcog , xal ol a LWL MANIXAIOI. 71 

avrbv yeyevvrja&ai. tl&wv ovv -xat ndir]Gctg vrjv GvvsGrrjGaTO %%ovoav (Jwdexa xadowg, %\tic, vrcb rtjg 
GcpaiQag OTQecpOf-iEvr} avi^arat TWV tiyrjOxovTcw rag 
ijjv%ag. v.<xl ravTag 6 [tsyas cpworrjQ taig av.xl,Gi Xctfiuv 5 
i^ei xcti fisTadidtoai TJJ oekrjvrj' xofi ovrw n^r\- D Qovrai TIJS askrjvrjg o diaxog o ftciQ fyuv 50. /fat og 7rp,ffjj TOVTOV TOV 

gia ytal .. (,i-fh)$ hrj&y; TU yag vn avrov oaa xc avctGxevaCei, ta^idia xarahvcuv do za VGTS& ra Kccralvei, xal a ev ftQcoroig x&TslvGey 
oixodoiiti, c<5g tVa deify OTL acp eavrov ov alia avt allcov dir^/sivai, Kad-ansQ ol 

ciQ rrjv naqovaiav leyei TOV Y.VQLOV fyttov 3 IrjGOv 
(.isTa ftolla err} TOV yevea&ai tovg, (pcoaTrJQag 
TtaQOvaia, xai {ISTCC TYJV itag amy [ii\ya.vr\v 20 
xalovf,isvrjv pwv dcodexct xadtov. asl yctQ sv ovQavaj e^o- 
TOV ysyove fvy^avsi TO, aOTQa, TITOL GTOi%ia avra xa- 
Islv fiovlovrai, IJTOI diaGTrj{.iaTa TOV OVQUVOV xa [le- 
TQa. Of,uog ano TSTaQrrjg fjfteQag trfi %OG(.i07touag to. 
navca, xalws TeTaxvai, ovx slg fildfiriv T&V VTCO 
. TI de fov XQIGTOV naqovoia EV TC[) 
ecet Tifieglov KaioaQog iJQ^afO tov MJQV- 
TQICMOGTOV srog i^g avrov yeyvrjGecog, 
ofteg KuvrjvTa sig ytevTa^ia^iliOGTOv 7tevTaxoGioai;bv 
eTQg Trjg K00f.tojtoda y.al TQICMOGTOV rrjs avTOV ^A,t-.3 
x/org, TQiay.oGfbv ds VQITOV scog TOV Ofavgov. ftug ovv 
anb rtQcorrjg ravrcc ev ovgavip VTciJQ%e, cpuGTr/Qsg ts 
; si de Isysi, TCQO TQVXQV el&tov e 72 EHWANIOY KATA AIPESE&N B. 

tavtct, aGvorarog avtov j? cpKvotQia' TCQIV yccy xov ei- 
vai av&QWrtov srtl rijg yfjg, sysvovco ta xav avrbv xa- 
Xovf-isva GTOi%eict xal ol dwdexa jwckTjv xakovftsvoi xa- 
dot-, xal y -(Miyjuvri, yv fiovksTat, xaQiGTixotg ovopctoi 

5 cpccvcd&w rovs vn avrov Tterthavr][j,vovg. v 

51. Havel yaQ f(j) GVVSGIV %sxTr)i,iev(j) cpavsQOv SGTIV c 
an aiM^s T^S yQacprjs xat axohovdlas OTL ftQiv tov 
srAaff^j/at rbv ^da(,t ibv TtQCOTOrtlaorov av 
yeyovafftv sv ffj xsraQTr} f] t ueQa ttavvss oi a 

10 ol cpioGriJQSS- ovvog de'hfyei' OTi.-fjh&e, cprjot, 

diodexct xad'oug ev Idea av&gcoTcov , r.al ecpaivsro 


ysysvyfi&rjv oixovo[,dctv vo[4iei TI keysiv, y.cci 
wg Tvcpkbg savrbv odqyajv rolg VTC avrov Tvcphco&eioi 
15 TO, 7tQO%wQOvvT(x eig tyevGfiaTcc vcprjyeiTcci. ftaQOVGrjg ds 
alrj&dag xat avoiyovGyg vet o^iara diet TOJV avvs- 
sig yslwTcc (peget, vrjv avTOV krjQtodlav. rtoioig yap 
ecpalvsro rolg I.ITJ V7taQ%ovoi; ftwg ds ev 
ecpaivsro Idscc 6 [tr] laficov ow^ta; */,a\ si psy 
20 sv ffj EVGCCQW.!} naQOvGia STtktJQOv TOVTO cpaiv6f.isvog, 
V.UL pi) wv, doxrjGig '( yv vet nQay^iaxa. aQa ovv ov 
Tt&privev , ovds rjhV-ev. el yciQ ek$Lov ovx ity, ovds yl- 
9-sv an a^^g. si ds svo^ii^sTO [iev a 
ds av&Qwnog , 11 to ensl^av tbv TOV $sov koyov ccv- 
(pavrjvat ny ovrct; si fy 11 arcb daveiGTuv eK- 
qfiovhsTO savrbv Gyr^iaionoiriaai Ideav, 
dvvyfrfj ka&eiv rovg avibv syti^TOvvrag. si ds ecpaivsro, xt ovv, jv, noa rig r\v avrrj iy a^^eicc; ev ia yctQ OVK svt ipsvaf-ia , wg ksyet, TCSQI avrov 6 
30 fiovoysvrjg "OTI eyw elf.ii r; ccKrj^etcc xat ^ t/Lor". y ds 
fay -fravavov ovx s%si, xal q ahrj&'eia ovx av alhotajGtv 
VJtOfisvOL, c iva f-iri rrjv akij$sic(v taqa^aoct. ^XSTI ctkiq- 
<&eia yevrjTtti. xal disftsoev sx ftavtbg koyov y avrov LXPf. MAN1XAIOT. " ''' 73 

bg vno&soig.' owe yag (.isra rr]v nagovalav 
ta aatQ'a Ksxtiatai OVTS HQO' tov ysvsG&ai aatqa ! av- 
d-qojjto i 'fjaav. xcu svtsv&ev xai sxsl&sv s^elrilsyxtai o 
nlavog Mavi%aios, cos ij'di)'''l*oi avco dsdrjltarai,. 

52. JIsQi ds irjs vrtotteoecos vys oekrjvrjt; cpaoxst.5 
lit TWV ifjv%cov 6 diGxos e^Ttirtlarai. nqlv de.vdv 
av&Qwrcov znl TY/Q yfjc, no&sv s 6 TOV 3 dda t u 'fyorj's TTpwrog ano&avuv STVL rrjg 
[tia ipvyr] najg EJC^QOV TOV diaxov; ^ rtcog TO. eva- 10 Cxoaiu TQiaKOvta err) %lri&r] v.al IQOVOL, si HYJ r] 

xctfc scp&ivs, */ci rbv aurfj vewyfievov dgo- Qav , akha cmb &eov' %ovaa to 7tQ6ai;ay[.ia tij$ awov 
aocp'iag; -'-navca ' de va'-^ioa, cprjal, ysf-ifcet rijs avxr\Q 15 
, f iva e^iatoarj ifJv/Jiv av&QWitov xat f.ivo$ xai 
xai TCOV akhcov dvoyevcov vfj fckaaei GCO- 
ftariov. 

Ta ds alia loirtbv Trjs cplvagiag, wg r] 
D cpaivwai TOtg agzovai, nots (.isv slg avdgbs 
HOTS ds sis drjlsias, Tayja xbv sQf-iacpQodtrov TOV avvov 
daij-iovos Ivdallo^evos TCI savcov ita-frr] dariyslTai TIJS 
87ti&viAiag. sir a cprjoiv, orav 6 <XQ%IOV b peyag ovlrj&fj vno 
TYJS Isyoiisvrjs naQ&evov, TCQO pallet avtov rag vscpslag, 
xal noiu loifibv, xai agy^Tai, reuvsiv Tag ^itag, xat25 
ovfo) d-avarog yivsrai. xat ovx sldsv 6 wrjvcodrjS on 
ov cpaoKsi -9-dvaTOv ifjoyi^cov (.tallov ^corjv wcpsils xa- 
leiv, diet to arcb acoftarcov ctrtallartsG&ai tag ipv%ag. 
665 si ds oltog to slvai sv Gw^an r^v tyvyfy cpvlaxrjv 

rfyovvtai ol aQ%ovtsg, rovto ovdsnots srtitslsl b aQ%cov, 30 
i tvct ariallaZfl aVro 6sa/,tcotrjQiov tyv vn avtov xare^o- 
pevriv ipu%r}v v.ara tbv avxov loyov. xai rtoar] rig ato- 
nia sv iavtrj tfj xvfisvTMij didaGxalia; 74 EJIMMATIOY KATA AIPE2E&N B. 53. Tec 6s aU.a %hvrjg s^iTC^sa, c5g ol 

Kahovftevot,. xal iif) fisv OVTL f^ey^ffav into 
TOV diafiohpv elg KaraxQifta, .ontog rtkrjQw&fj TO siQrj- 
f.tsvov "ml Ttt /Jgw.wara avwv r/dexra". sxeivoi yaQ 
%r)(prjvsg xal {irjdev sqyaCpiisvoi, ahhd its- 
i xat {-trjds yivcoGwvrss olg snmrjQvxevsTaift 
o ay LOS ctrtOGTohos , ksycov wg xr rtQOipifj'csiav yivio- 
oxwv or i OVA r/c T^g TOV d-sov didaoxakias erticpoiTOJ- 
GLV, aPJa Ix TOV diafiolov e(.i(3ep()OvTri{ievoi TLVSQ agyol 
t av&adeLi; XCMIOV, (paGxei Uycov "6 [ir] eQyaC6f.tevos 
io&isTH), iva 3TaQa%aQafl TTV TUV ftaqiqywv TOV- 
vTCod-eaiv. TtaQccxshevovTai ovv TOig avraJv xarr}- 
%ov(.Lsvoi TQscpsiv avTOvs (5ai//i/,wg. ol dk nav OTLOVV 
TtQoacpEQOVGi rolg sxKsKTOLQ eavvaJv, tVa dij- 
evaeprjs ocp$sir] TQecpcov TCCS i}Jv%a$ Tag exta/Uj/jUs- C 
ol de lafiovTSQ, tog ysloiov EOTIV Bmstv, jtQOcpaasi 
TOV ev^ao-frai VTCSQ TCOV svrjvo^OTcov, (tal'Lov ds a%edbv 
amolg ' (.lallov r/ aya$too"uvr]v ' cpaaxovat, yaQ 
20oVi syco oux %GTteiQa as, ovx E&SQLGa GS, OVK 
sig xUfiavov OVK efiallov. a'A/log r/Veyxe, xat ecpayov. 
avaiTiog slf.ii. "/.ca (.tahlov TtovrjQOJcotovg vnsdei^av TOIQ 
SCCVTCOV TQOcpsig. xal yaQ aly&sg. edsi yaQ TOV aqvov- 
f-isvov TOV 3'sbv TOV jtoiYjGctVTa itavfo. [V(\$k ano TOJV 
I&TOV -dsov TQecpsa-9-at xcru siQcoveiav. avTOi ds ov TS- 

(.IVOVGl TOV (JOTQVV, alia tfJ^iODffi TOV fiOTQVV,. IV(X llsy- -9-siag avdlrjipiv. itolov yctQ SGTL TO dsivoTSQOv; , 6 (j.ev 
yaQ TQvycov urtafc, STS{.IS TOV (JOTQVV, o ds sa&iwv 
30 di a TWV f,iaor}TrjQtov xal dice TOV /.aTadaf.td^SLV sxa- 
GTOV KOXKOV (.lahhov TtolvjtlttoUvg sfiaGaviGe nal STS- 
jtfs, xal ov% ofiotog omen SGTUI T$ Ts^vovTi ancfe, 
o (Mxar]G(X(.i8VOg xat xarada/ra^ffag. alti Iva povov LXPL MANIXAWL 75 

do^OTtoislv oaov vfjs alrj&eiag s%i Qtov. 

54. Eirci naliv a&VQoylcoTTsl jteqi TOV 
aov, ov xalsi KOOJAOV. sari ds, cprjai, TCC cpvra Ta ev 
a naq ^ilv sftaivsra, a avTog aQvsiTai, 

fj aly&aig wed TOV ocpecog fj vqv axoyv rrjs axccxov Evag> 
6 deivbg ocpig v.al avvov nctQacpdeiQEi axodg. vcc 
cprjolv, Iv r(T) fiaQadsiaij) Ksyopeva cpvra em&vnicov 
eiaiv artaTai, cu diacp&eiQOvoi TOV Koyio/.ibv T&V av-W 

TO 6k sv tip fCccQadsLGci) cpvTov , e^ ov yvoi- 
TO xakbv, av-rog SOTIV o 3 Ir}uovs> y yvcZatg f/ ev 
6 dt kanfiaviov dicr/.QivsL TO xcdbv v.<n TO 
y.ay.6v. Y.CU OQceg yrwg jtavxa TK OQ^-CC diaOTQecpei; TOV 
afcoofolov diaQQr'jdqv fiotovvog nat didaay.oi'Tog on "<po- 15 
pov t uaL (.nfj rcwg wg 6 ocpig efyrtaTrjaev Evav sv TJJ , OVTCO (p&aQij TO; vorfticcccc v(.ioJv ?ro vrg 
y.oti frjg aTthorrjzog rrjg slg TOV XQIOTOV". '/.at 
ogee rtaJg atrtEfprjvaTO avrbv ftlavov "/.al itavovgyov %ai 
Evav. 7.01 rtahv ev ally TOrtit} 6 av- 20 
"avi]Q ov~/. otpetksi '%of.iav , doa xt d- 
v V7r.a()%CDv" . xal ogag tog 66%av $eov ecprj TTJV 
yt6(.ir]v STCL aa>(.iaTOg cpsQO^evrjv, ml ovx sv tyvyjfj; ml 
[AEta TavTa cprjotv "'Ada^i ovx, sfyrtaTrj&Y], alX y yvvr] 
EV yiaQafiaaei yevOf.iEvr] ^/.ta^Tiyxe. aw^aeTat ds (Ji25 
rijg Tsxvoyovlag, sav, S/.UISIVCOOLV sv TJJ TCLOTSL". KCCI 
niog cpvtjst TO. alrj&iva xax^uxra^ iv TTJ d-sici 
xal (.KXTHJV ovtcog xo/.wtOTCOiei, [.lallov ds ^lsw]v vcpi- 
Gxarai rcaga tolg TT^V Telstav cpQOvrjOiv xsxTrftisvois. 
slra ftaliv svTau&a dirjysiTat f-irj slvai TOV KOOI.IOV TOV 30 
D ^-eoti alfi rj anb f.is@ovg Trjg vlyg nsn^aad-ai. sv T$ 
6s (.ITJ savTfjj GTOI%&V, alia Kara TOJV avvtov cpsQSGd-cii, 
y.al mvaoxsvccg STtmlciTTOf.isvos navTi Tip 76 EUI'MNIOY KATA AJPESE&N B. 

Gacpsg eGTiv hrjQOvvrog elvai, TO TOIOVTOV 55. MsTayyiaf,iovg de ifJv%iov dtrjyeiTai anb GCO- 
(.ICCTUJV sig GCit/.iara, anva iw/jot. rj naqa IlhaTwvog rj 
SZrjvwvog TOV GTco'ixov, rj naQa Tivog TCOV 
viov SQctviaduevos VOVTI TO ijjeva(.ta svQi 
yaQ olbv T sanv ajto OLo^iaxog slg 
ryv ipvy^v; ei (,iev yaq ocopccTa it^itkaa^dva xal 10T?jg iQccycpdiat; [.ivd-onoiia' ei ds TO ojieiQO{.iev6v SGTIV 667 
ex OTCtyovog pQa%eiag, ncog ?) ifJwyjj kv Tc t 5 TOOOVTM jiu- 
KQip ffw/mTt r)VQs TOKXVTYJV evQOiav; OUTW yaQ TO, Ttlao- 
o6f.isva TthaoasTcci, xat ovxen avaTa&rjaeTai avrov b 
Aoyog. ovde yag anb aatf.tcnog elg aajfta [WcayyiipvTai 
15 at ipv%ai' diy^a yag (.ti^scog -9-^Ksiag Ttgbg aQQeva xal 
agog -d-Yj^siav sv SXCCGTCI.) rwv Latcov ovdsv TI 
rtlaaaof-ievtov ylvsTcti. aQa yovv omcog eavqxsv y 
yj] , 'iva T'fj ovvacpsia t&v dvo Gw^Laruv TO TQaycp- 
drj(.ia TOVTO TOV ayuQWv sniTekecrr] ; xai yroA/t?) Tig SGTLV 
20 r) a-conia, ev TOLQ TCC TOKXVTCC xaV dtavoov^iBvOig. r^slgQ 
ds ( iva urj TO, GS^VCC iJ.6Ta^alhoj.tsv , aQKSTCog sG%Oj.iev 
fiovov a)g and noQQw&w dovvai vrjg vrto-freoscog TO si- 
dog. . TtaQekevao[.iai xoivvv anb Trjg TOiavxiqg cp$OQO- 
noiov vnovoiag' y.al yctQ nawa mono. 10, TOIOVTK dicc- 
25 vorjuaTa. si yag f/t Gtuf.iaTog elg ocof.ia rj [.isTaftokr] TCOV 
, xal 6 nozs avft-Qtortog VOTSQOV xucov, diet TL 
anb av&QLU7cov xvtov yiverai, rj anb /?odg; dia TL ogvtg ov Ti"/.TSTai; akti si TCp anlsrii.) aitovt TSQaoTiov TL ysvea-fral, orftteiov evsxa c 
ZQyiverai. xal rj cpvGig (.lev savTrjg Tovg ogoug eniGTaTai, 
xai ov i^sTa^laGGSL cpvaiv av&QWTtov, sTSQwg n^aooo- 
naQa Trjv cpvaiv, ovde EKaOTOv KTfjvovg, a&tf sv 
fj awr} nowTrjg yivsTai. xai el o'Awg LWL. MANIXAIOL ' 77 GCO(.ia 6TSQOV CCV$ TQOV CCrtO (Tto/mTOg OV 

ye (.tallov ipvyr] avd-gconov slg ETEQOV Gcof.ta ov 
GSTai; y,al Iva TI, cprjGi, {.isTaftalleTai,; all tvu 
ei TCOT& sv avd-QtoTCCf) fir] GvvsiGa TYJV rr/g 
yvwoiv, iv KVVI rj kv c imu$ yevoftevr}, xort 
xat ovvstoa avaxcif.iip'fl nahiv ig av&gconov awf-ia, KCU 
D OVTI.>JS yvovGa TYJV yvfioiv avalricp&rjasTai sis rbv dloxov 
rrjs oelrivrjg. xal can -d-av^taarbv idelv OTL Iv (.IKV av- 
3-Qcomi) ysvof.isvri , ftaQ Cp rtaidevTrjQia, yQoc/.iftaTMOi, 
ootpiOTccl ts *al T%v&v aiiv-frrjTa Ttlrj&r], xf halia xui 10 
v.a\ loyiOT^g, kv ayvioaiq. vnrJQ%ev q ijJv%r]) ev de 
ysvof.tsvri /.lalhov eftfyvco, c iva dsi^ [.icillov vyv 
avrov ertayyeliav T% yvcoaecog %OIQUV ovoav, dice ity 
avrov Ttlavrjv ml aaefieiav. 

668 56. Heyi ds rrjg TOV ^daf.i Tt^aorewg o avrbg dig- 15 
j> yov{.ivog eTsga avff STSQCOV rfj nlavr). ovvvcpaivsi, on, 
cpyolv, 6 sinew "fcoirj(jco(4sv av$Q(.ortov %ar SIKOVCC rifis- 
KUI xa^ d { uoicoaiv," xal rtQOOTi-9-rjGi Isycov TO 
7toirioco(,iev," orteg ov yeygccnTat, alia "rtoiij- 

GlOf-lEV CCVd-QlOTCOV Y.UT BlKOVCt fysTSQaV Xttf Xtt^ 0^0/to- 20 

aiv".' elfy%ei de TOVTOV 6 ayios anoGTolos Isycov, ml 
avrbg 6 KVQiog ev Ti!) wayyeltcp , ore ol (DaQioalot, 
fiQog avxbv scpyoav OTL ov xalbv sivai TOV avd-QConov 
{ uovcoTaTOv, ml "Mcovofjs sine didovai fiijlliov ano- 
Koraoiov, %al eKfialleiv Trjv yvvar/,a"' xai 6 nvQiog ?r^og25 
TOVS (DaQioaiovg TOV slsy^ov sTtLcpsQwv eleye "Mcov- 
ofjg xaTci vrjv o"/.lr]QOKaQdiav vf-iuv syqatysv, an aQyrjg 
de ov yeyovev OVTCOS, altf b Ttowjffag agoev xat -9-rjlv 
srtoirjGE, ml slnsv, UVTI TOVTOV mTalsiipei av$QCon;os 
TOV rtaTSQa avTOv xat Tt]v (j,t]TeQa amov, xat xoAA^vhJ- 30 

i yvvaiKi amov, xat soovTai ol dvo slg aa^xa 
". ml sv&vg BJticpE^BL Isywv "si ovv 6 &sbs GVVS- 
'C,evev, av&Qconog f,irj ^COQI^STIO"' opoloycov d-sbv, TOV- 78 EniQANJOY KATA AIPESE&N B TSGTI TOV idtov avTOv natsga, TOV 3 ASa(.i 
Y.CU Trjv Evav, Y.CU TOV yaftov TOV osf.ivbv t' avTOV xs-C 
"/,TiG$<u. Tfl de, avTOv axokov&ia Y.CU b aytos artOGTO- 
log xrJQv% wv irjg alrj-d-eias leyei "TO J.IVGTIJQIOV TOVTO 
|iie'ya sortv. lycu de /le'/w fetg XQIGTOV x< TYJV Ixx^- 
oictv"' iW ana tov 6juotw ( uaTOg TOI; vnb TOV -d-sov xs- 7,al eirtev b 3 ^da "TOVTO OGTOVV ex TMV OGTUV GCIQKOV [j.ov, xt avTt VOVTOV xara- 
10 heitysL av&Qomog, xat oVt (j>Kodo/.ir]Gev avfcT) T^ QKV slg yvvalm," *al ovxert. ersQOv CCVTC^ cpaoxsi, a. xat si fikv sv av&QwiKp xal yvvaml 
TJV TcKaGiv, xara'de TTJV av&ycoyrjv di al^/OQiag cpe- 


, ?rwg ovv avTog svKTa iyeiTai xat 
, xcu @KctG(pr]{,icov , nat TtccQCtcpegcov frj.v dictvotav 
ana rijs akrj-9-eias ; situ, cprjolv, erteidri an KQyjJjs .') 
tyvyi) artOGrtaG&MGa avcod-w d-hlipiv s^naist rjj avco 
dvva(.iei, 6ia tovro xa&aftat; ccrtOGTekhei, xaf Gvhq arto 

tO hsilfJCXVOV TO SCCVTOV , OHSQ SGTIV TJ 
fOVTCOVl TOJV CpCOGTTlQtDV. /.ISyalttl ^/.UOV Ctl 

xat (.isyaKr] fyiaiv fj xa^adox/a, on owx 
6 d-ebg b aya&b$ xat wv y.al dvvarbs G&aai, ov Is 


7T 3 KVTOI yeysvi] fierce xat nsTtKaGfievcc, eav fir] di ak- 
Xov TIVOQ TQOTCOV xat A^ffTfitag XQvcpfi GvlrjOag rrjv arc 
avTOV a7teG7t(XGi.ievr}v dvvct(.iiv arcb TW 
o ayvQfrjQ ovvog Xsyei, ov dvvuTai r;,ag 

57. Kal TI %ti xTTpi/?0|Uafc xara kefyv rijg av~ 
ctTonicts ^ovoT^i/Jou^evog; wg xat ^laG(prjf,ia)v om 
sTdct, 6 rakag TOV lalr^GavTa ev rep voftti) xal sv 
QOfprjTaig aojjQVTa, hsysiv TOV GWTOvg. IICMCCQICU 
at ehrtideg, OTL UQ%OVTI TOV axorovg o XQIGTOQ LWL MANIXAIOI 79 

B sl&wv TtQOGCpsQsiv TjvayxaCs. xaftaQioag yag TOV le- 
TtQOv TOV sv Ttj) v6f.iii) yQwpsvTa vn avTOv lalrJGavtog 
TO sv Tt?J vo^ui) srtiTsleiG&ai d&QOv, "'atisl$wv ngoG- 

TO duQOV GOV," T($ Xa\}aQlG$SV'(i, V7t aVTOV Is- 

xa-9-wg 'rtQOGfaa^s Mcovarjg". d&QOv ds TJV 5 

ogvig slg d-voiav xal osf.tidaltg slg olo- 
sl ds a^wv r(v TOV owrovg, ovx av 6 
t - avco&sv loyog, b vibg*TOv -9-sov , b sl&uv sniGi 

TOV uv&gwrtQv aab rtlavrig TWV CCQXOVTWV , XKTO: TOV 
Mavi%aiov loyov , oux av V7to%iQiov TOV vn avTOv 10 
laO'SVTa IsrtQOv itaQsoxsva^s yevsod-ai, alia > (.lallov 
b C Ttaosoxsva'Csv aitodgavai avTov, TOVTO un sniTslslv di- 

_ _ fV 

daoxuv. all STCSWYJ ovx yl^s ytttTttlvGai, TOV vo^iov 
(avTOg yuq dsdioxs TOV vo^ov) ovde rtQOCpif]Tag, alia 
jilrjQcljoai, c iva nlrjQWGiv TOV VOJ.IQV xal TWV rtgocpyTtov 15 
' avrog. dsi%f] TO ansgianaGTOv TOV svayysliov , OTI T$ 
(.isv avrqj $s(p ol ngocp^Tai TtQOGSxvvyGav , xat vo/uog 
vn avTov sdo&r}. vvv ds ov did TWV avTiov dcogcov Ty 
avTcT) ^ficpi rtQOGxvvrjGig TslsiTai, alia di sv%cov xal 
sv%aQiGTiuv xal Trjg allrjg nqay(.iaTsiag. sxsivoig (.isv 20 
yaQ cog dovlotg ngoosTaTTs TCC fiagea, diOTi ovTcog r t dv~ 
D vavTO rteiG$rjvat', Tolg ds sv T$ svayysli(.[) slacpQOTSQa, 
cog slsv&sQOtg, dia TYJV VTtSQfiolrjv T^g avTov cpllav- 
. svbg ds bf.WGToi^ov vnag^ovTog O-sov TOV TS 
xal TOV svayysllov, 'fiy 7iaQalslvf.tevr]g (.tyd* 6/co-25 
XQOVCOV VTtriQBGiag, b avTOg eig $sog SGTIV b fta- 
oilsvcov TOV Gv/.ifcavTog aicovog, &eQa7tev6i.iwog vnb 
TIOV dovlcov , naff exaGTrjv ds ysvsav , tog nQoarjxsi vrj 
avTov cpilav&QCOTtict. xal slrjlsyxTai, navraibD-Bv y TOV- 
TOV nlavrj , TOV G(aTjJQog srtiTQsitovTog Ta TOV v6{.wv 30 
Tslslo&ai, xal (.ISTU TO sjztTQsipai TO, TOV v6(.iov Tslsl- 
a&ai, IvovTog Ta .TOV vofiov, ov xaTagyovvTog , alia 
, rcQOOCpOQag eTegag vnsQ TCOV ev T 80 EmwmoY KATA AIPESE&N B. 

ftQOGeveyxat Tcp 9-ecij eftiTQefcovTog, TOVTSGTIV svoefieiag 
xal ayad-OTrjTog, ayveiag TS xat TtoliTsiag. 
58. (Daoxei de realty OT i eheuGeTai b 
xal del^ei avTOv Tr}v*elxova eft eoxaTcav TOJV ^(. 
5 xat TOTS o a)f.iocpOQOg eldibg awcou TO TtQoacoTtov acpirjG 
t^v yrjv, xal OVTCOS TO nvg TO aiconov xaradartava T 
yijv. Kctl ETtska&STO o xcfivwdrjg aafav 
vnocpaivcov T^V Ttgb loactg a.vr$ keyo/.ievr]v anb rov 

TOV 'CtZvTog "%e%Tia&a.i. O/.IQU ds rbv 
nahv vnb TOV nvgbg av&UaKea&ai v 
TO.L. xai TOTS, fprjol, (.tera TCCVTCC ^ artOxaTccaTaaig TOJV 
dvo cpvoecov Inl TO O.VTO slg TO ccQ^STVftov ftaQskevae- 
v %a[.t(XTOv KCU (.isTci TOV Kaf.ictTOv ovdevog 
cpeQO[.tevov. el yag [.isTa TO xTia^'rjvat, 
t ysveo&at, darcavr}d-rj(jTcti xal acpavio&r>aeTaij Iva 
ta ceQ^eTVftcc f^eivrj rtakiv EV TavTorrjTi TCOV dvo cpv- 
OEOJV, aya&ov TS ~A<U IK.CMOV, SGTOCL nafav ETILTQI^ TOV G 
rcovriQOv TZQog TO eTtiaTQetyai nafav . xai no^iov sv- 
OTrjGaG-9-ai, xai aQrta^ai nul.iv allrjV ..dvvafiiv, iva 
20 'Ktv aHog K00/,iog yevyTcti. si dt 1 OV/.STL TOVTO 
age* GiocpQOvrjGSi TI xax/a, TOV jUJ?xm erciTQifiea 
Tr\v aya-9-OTTjTa , xai o novt]Qbg d-sbg agog TOV ayad-bv 
noke^iov syeiQtov. el de xal ov'/. eOTai xaxbv, OTVOTB ano Trjg aQ%aag 25 cpvaecog Tijg xaxiag (.leTrjllaxTdi {.leTaTQanelg. el de Tvy%avei q cpvGtg TOV xa/tou, mxvTcog OTI anb xaxov elg ayadbv {.leTafiaHeTcti,, xal ouxeTi EGTUI xa- 
xbv y.e%ovoa TQQjtriv ayaS-OT^Tog (pvatg. dvvaTai yag 
xal GrftieQOv TQanijvai xal en fteQiovTOg TOV xaxov elg 
3Qaya&bv ^leTa^lrjd'YjGeTai TO novrjQOv. xal TLVL T$ hoyy 
o : (.tehkcov TQensa&ai .rjdr} ov TQeneTai; xal el\^iev dia 
TOV d-sov fM)%avr}asit)g b TtovyQbg TQensTai, TOV {.iy- 
dvvaa&ai TO TtovqQOv eQya'CeG&ai, OVXVTI LXH. MANIXAIOL . 81 o 7tovr]Qbs savTOv Tvy%avsi, A/t 6 aya&OQ o 
avctGTslkai avTOv Tyv xax/av , xca pi). fiovkr)&ei.' : rtQb 
%QOVOV TCI TOV y^QOvov noiijoai. si tie aTQsitTOv 
lTtaai TO xcmbv, ovdsTtore dtakeitysis fco^ 
Isf.iovf.isvov, v.al ovd 3 o'Awg nOTS SGTUI '/.araffTaaig 
duo cpvoecov, arQenrov [tevovzog TOV xaxof; 7.oa e 
fiofAevov iov xaxov, ivdeixvvG&at TO) ayuS-ty xcmiav, 
tea n6ls t uov sysiQetv wva Trjs ttyct&OTyws.. "/at si ohug 
snid-vi-iiff TOV aya&ov TO xa/.ov ael STcevrQi^rjOSTai, 
ctQa OVY.BTI -/.cmbv soTCti, Ertcidr] TOV aya&ov y^^o^evog 10 
fioylerai euvvcfi TO aya$bv Irtianaa&ai, f iva dice 
(pvoswg TOV aya&ov xat.T^g avrov rcavoTcliag s 
Gas (XVT$ dvva(.iiv sv TKUTJ] Soxyj kavcbv TI/.ICCV 
xat la(.in(ivvsLv , rtaQa&ceQavvsiv TS Kai ivdvv.afj.ovv. 
,yctQ Tty fiovho{.ievit) TO aya&bv navTLoq OTI !l5 

vjtovoLaq syxeiTai diavoia -/.at OVXSTL rcctma- 
novrjQOv eVmu TO TIOVY-QOV , onoTs TOV aya&ov 
evQiazerca. nav yaQ TO novYjQbv aTtsyftsiav 
TCQOQ TO aya-frbv, wg y.al TO aya&bv ov-'fiovhecai 
TO ftovrjQOv. si de aya[.tl% vnaQ%ei TOJV cc}.icpQTSQcov r,'2() 
dvvauig, xai o aya-3-bg {.ibv olde aulav TO tdiov, 7tole- 
(.islv TS xcu hdsQSiv Tag a^g xal ia^ e^oucr/ag, nots 
ds avaigsiv Kal acpavi&tv T^V vjtb TOV JCOVT^QOV ysys- 
.C,vrjusvrjv vlrjv, nors de s avTrjs Jthaaasiv , rtois ds 
a(pctvisiv , noviiQia "/.al aavGTaTOs dirjyriGis rijg Tov'2b 
aliTrjQiov TOVTOV r^iiv sn;siQsvs%&eior) adohsa%ia. 

59. (Pegs di} sirtsiv xal nsol Trjg TOV xaxov cpv- 
GSCOQ fcahv ccvahafiovTSS TOV loyov, keysrj(.uv, COOVTOS, 
b %QOVOV ^vgrjliavov TOV fiaGikecos xat -,dev'QO il- 

/at TCC nqb ftavTWv ahovcov dtt]yov/.i evog, OVTS 30 
TOUTO TtQocprjTcov, -9-santaavTcov OUTS MUTOV TOV 
TOVTO dsdidayoTog, OVTS artoGTohwv, el ^ TL 
av cphvaQyafls inlnKaoxa Tiva st; ovo/uaws ayiwv 

Epiphanius. III. g 82 EJIIQANIOY KATA AIPE2E&N B. TL-3-ef.tevog xai TtQO@aM.6[.ievog, Tto&ev ovv ijxeis, D 
to ovrog, ir^v KCMOV aQy v diC,ovaav agyfav cpeQtav, SQIOTM- 
[tevog de vcp r^iwv si TUVTYJV TQefCTifjv two. (paaxei y 
aTQSTfTOv ; ydr] de evr^^i] fifuv wg axqercrov avx^v 
ziarjysiTai, xat MOTS /.isv vQemrjv, note, de atgercTOV 
dg i-th TO novTt]QOv avgertTOv, eig de TO aya&bv TQS- 
fto/.isvr)v, iva ex TWV dvo OQCOV aia%vvr]v T$ fikp orphrjGfl. 
el ycnQ kv Ttohhols xal ciTtleTOig alwaiv aTQSJtrog YJV r/ 
xaxt'a, yro TOWTO (.wvov e%ov<ja TO ovofia xal ovdev 
v ytlA\v tov xaxov, Tig ergeifJe (.isra nohhovg alut- 


vag TTJ/ arQertrov (pvffiv -/Mxag TQarcjvai, n vet, el a ovmo , firjde hafiovaa jtavoitkiav slg avrrjg 
dvvaf,ttv 'Attl elg edcodrjv, fyieve de ev TtoMcolg ahooiv 
\baTQorpog, [t^de TQOfp^g e7ti.d60f.ievr}, rig expeifJS ryv aore 
lii] eaideo(:ievr)v TQprprjg eig TQOcpyv ijxetv, xai ertityTelv, 
QjteQ none om KJts'CflTsi, ~/.al ertideea&ai oneg nore 
OVK ertedeeTO; aXti el aga erQUTtrj ri]v cpvotv, '/.ai fta>$ 
fj TtaQtt aoi atQstyia, neQi tov KCMOV ouGTa&YjGeTai ; si 
20 de y.a.1 ndfav elg Idiav "/.crtaGtaoiv el$oi, (.ir^ert evno- 
QCOV o (payoi, rtwg o nukiv ev ovvrj&eia yeyovwg xaxog 
og TOV jii@Qwa-/.eiv xat edwdyj ^oija^afc dwa-rat 
elg rbv erciovTa %QOVOV avev edwdrjg dictre- 
hcov; el yaQ ev Gvvrj&eici ^QiDf-iariDv f.ir] yeyovwg 
Ibrjdvvrj&rj VTCOGxrivai, aM.cc etQanr) elg edwdip e 
xat- ovhrjoag vyv ijju%r)v fiQwiia eavcy 
(.laKhov ev Gvvrj&eicc f}QU[,iaTog yeyovwg aa%e'cog earai, 
irjv (pvatv, VML ovdev av TOVTOV naQanEioue, hiyyov ye- 
yovora xai ev TteiQa edcodrjg avevTOvi;iov diaTeheiv, cog 
30 o aog -kayos ctGVGtaTog V7caQ%cov TOVTO fiovherai. 

60. ^AAa jtaQelevao{.iai TOVTOV TOV xortov, ecp 
de ?tafav T^g avrov krjQwdlag eneKTeivo^iai .vrjv C 
. ftafov yaQ cpaaxei OIL oi aQ^ovneg ev wig MAN1XA10I. ' 83 

Idiotg (isgsGi TOTS eoovTat %al o naT)]g TO. Vdia ano- 
IrjifJSTat /j.QYj. fig aga 6 ercieiKrjg ovTog, tW TOV ogov 
di%6&ev smGTOv [isgovg yewf.ieTQrjafl ; itcog de o cut at T aea XCM T aa i nsi- si 6s ii&t avayxrjg nagansiaeiev o a 
TOV ftagavof-iov idioig GTOt%siv /.at firj ertef-ifiaiveiv xj\ 
TOTJ aya&ov {ASQidt, dia TL f.trj an aQ%rjs TOVTO ^dvv^-9-r] 
, JtQiv TI o'Awg an amov ovly&rjvai TO. f.iQr); 
ds soovcat ol dvo snl TO avTO, ava (.ISQOS SKctorog 

; si yccq o^otg pegr} s^si, v.al ia STSQU [ifyr] 10 
OVK amov, omen rcavTOXQccTUQ 6 navTOKQUTug "/A^^- 
GSTai, OVXSTI d-sbg TUP anavTiov , omen vno^dgiOQ o 
xaxog TOV aya&ov yevrjoeTcti, aAAa I'xaffTOg avTutv s%ei 
TYJV idiav dsonoTsiav. Tivog de aga o ytovrjQOs dsono- 
viqs ea-rat, (nqyisTi, ovrog TOV yioofiov, [trjde TWV VTV av- 15 
TOV fyaojv TS xat avSgwnwv "/.vQievOftevcov ; el de oktag 

ncog [.lakhov OVK 673 fit yccQ exTOTe y ovoa xaxia cp&oga vn^g^s, xai 
{lev TU akka, avTrj de savT^v ov cp$eiQei } ovxeTt, 
go^sviq vnag^si fj alia (.tsv (p&sigovaa, avTrj pevovoaw 
aevaog xai f,ii] acpavi^Ofievr]. avTijg 6$ [tevovoqg ev 
vnoGTaoei, (p$eiQOVGr}g de TO. alia, xat ov% 
ovdev e%ei eaaat,, alia navTcog y cp&oga TOJV 
STSQCOV TO, eTega cp&eiQei. eniftevovGa de y avTijg vnb- 
OTaoig xat o^xeVt eaoei TI TIOV OVTWV, alia avTr] [tovr] 25 
IASVSI, TU de (p&eigoiisva di avTijg acpavi^sTai, el de 
xal eavTfl SGTL xax^'xal eavTvj (p&oga, omeTi f t vno- 
GTaoig avTrjg OTa&rjoeTai. ov (.wvov ev Ti!j 
B e'lnoifit, alia xal CXTOTS acpavio&eloa av v 
de ev eavTfi eavTyv (pSdgaaa TS xal acpaviG&slaa. alia 30 
TavTa navTU eon TO di^y^iaTa Tijg TOV aqgovog fia- 
Taioloyiag, a xaravorjoavTeg ol GVVSTOI viol T^g ayiag 
TOV -d-sov smlrjoiag, nioTeug TS TOV XVQIOV, 

6* 84 EIIM>ANIOY KATA AIPE2E&N B. TOV ayvQTYjv xal mTayslaaaTs Trjg avTOv 

. de elg Tag xaxwg savvy 
xat arfb TIOV $sicov yQacpcov OLtoicoaeig, mi 
ov% ovTcog e%ovGag, aKla ovTcog vrt avTOv xaxwg vo- 
5 ovfisvag.^ (pegs ovv ex&cf^ue&ct avra dy v.ara Ks^iv , ag 
vrtoxkenrcov sx tCv freiiov yQCKp&v, cog ef/)7jv, xara TOV 
vovv avfov dirjyet'cai, el xai {.tafaaTct TtoMcMig tag av- C 
rag diala^fiavovveg a^QOtata dnq%.ey!;a/. l ' > '- 

61. TlqoJrov {.tev ovv on evgcov iv ratg freiatg yQa- 
Wcpaig TtBQi jtaQay.lrjrov ov6/.iaTog, Kctl ayvorjaag Tip TOV 
ayiov ftaQa^K^TOv dvv<x(.itv, eavrbv VTteioiqvsyxe, vof,iiaag 
slvai TOVTO. xai (paGKsc [tsv <XVTC!) ra vnb TOV ayiov 
Ilavlov siQr]i-Lva Ttajjaxejfco^TjxeVat, cog TOV ayiov ano- 
cprjaavTog "arcb f-iegovg yLvcooxo(.iv, xal cmb 

7tQO(pYjTSVOf.lV. OTCIV fi'Avtyy TO TsKstOV , TO U710 

f.ieQOvg xccrctQyij&rjO'eTai". TOVTO de fteQi TtctQCf/.h'rjTOv 
oud 6'Acug %Ti&eTai o ayiog anoGTohog, o "/MTa^itudelg D 
CCUTOV TOV ayiov rtvevj-iciTog /.IBTCC TWV o^ioicov <XVTOV 
ctrtOGToKwv, ahha nsol TOJV dvo x.6a[.iii)v dtrjysiTo, 
20 TOV evsoTtoTog Y.CU (.isKhovwg, cog scpyv, TOlg 
voig frsQi y.ctiQciJv /iaTaKa^avst-v OTL "/,iv)devv/.iag*TCTv- 
QSTCO ev loyco , ev emaTokfj , cog OTL rj r^isQa svsoT^e 
TOV XVQLOV. edv yaQ (.IYJ a7roxalv(p$fj 6 vlbg Tvjq avo- 
itu'ag, o avO-Qcortog Trjg adtxt'ag" xai TCC s^fjg. xat ?ra- 

25 Aw OVVSK$OVTCOV TCOV fJ.a$Y]TCOV TVQOg TOV (JCOTrjQarjQCO- 

TCOV avTOv TISQI Trjg ovvTsksLag, v.al skeyev avTOlg "0^674 
vficov smyvcovai, %Q'6vovg-y.al Kctigovg, ovg o 
sv T'fi iditt e^ovaia, alia lr]ijj(j$e dvvaLav t 
TOV ayiov nvsv^iaTog scp vuag". xat naLiv elsyev "anb 
Sti'JeQOO'ohvf.icov ftrj %ioQi^sad', a7txds%6i,isvoi TYJV enayys- 
liav TOV Ttvevf-iaTog, rjv faovoaTe" TOVTeaTiTo jtvevfta 
TO naQCi'^iTOv, o ecprj "eav eyco aTtskd-to, exsivog elsv- 
i, xat avayyekel v(.uv TK rtavTa". TO de "avayyefai LXFL MANIXAIOL 85 


Ta navca". di r\v eiieMov xctTat-iovo&ai dcogsav, 
evoiKrjGetv ev avTotg TO ayiov 7tvev{,ta, oncog fa navra 
ftamolg oatpwg diyyrjorjTai, ooa vjdvvavTO ev ftp aiiovi 
%coQrjaai. Kal cods (.lev ev TCJJ aicovi TOVTI/) %w- 
TO ftvf.vf.ia. TO naQaxhrjTOv eTtQOcp^rsvGav cog OTL b IsQoao)iV(.ui}v xaTeflrjoav," Y.OL OTI "r[Gctv 
-9-vyaTSQSs f$ (Dihlnnip nQoyrjTevovGat,". OTUV 
de ftQOcprjTsvwaiv, anb (.isQOvg rtQocprjTsvovai, xat anb 
I.ISQOVS yivwoxovoi, TO ds Tsleiov sv Tolg /.islhovotv l() 
aiwaiv skrtifyvTSS rtQoadoy.uJoiv, "OTCIV TO cp&aqTOv stg 
acp&agolav (j.eTa@lr]djj ml TO d-vr) r ubv ds a^&vaaiav, 
C orav TOTS TiQoacoTtov fVQog fCQoawnov". CCQTI yao dt 
TO. TtQcc/^aia, IxeZ de eTOifia&Tai a, ocp$ah- 
code OVK elder, exei anOY.a^vitT&TaL ij TeletoTrjg, a 15 
ovg evTav&a OVY. TJy.ovoev. wel TO {.teya %aQia(.ict TOLQ 
ayloig, o enl xaQdiav av&Qionov OVK avefir] evTav-d-a. 
'/MI ooag OT i ov%l TC!J Mavji eraf-ueveTO to eldevai TO. 
mog yaQ fjdet Mavrjg TOV ownov TOV Idiov 
yaQ c iva TOV Magxelkov %GiQWGri- 20 TCCI. i]Q%eTO rvgbsTOv^Qxekaov, 'iva &VTOV 
ov dedvvrjTai. ncog ovv ayvowv TO nQoacpctTOv dvvctTai 
D eldevai nsql TCOV fieiCoviov ; naig de OVK eka&e Tag %el- 
TOV fiaaihe'tds TCOV IleQGiov, cog oVe akovg edcoKe 

r iva KaTacpavjj Tolg ovveGLv KEKTyiievoig Kara 25 
navra ipevdo/^evog. 

62. Ilaliv de fiovlerai cpegeiv (.laQrvqiav, wa na- 
nag avT$ ^ey6f.ievrjv dvada Kal dielvj ava 
TCOV dvo a^wv Kevcog, ev Tcp eiftelv TOV Gcorrjga 
"ov dvvaTai devdgov ayad-pv Kaqnovg Kawvg rtoirjoai, 30 
ovde devdgov occnQOv Kagnovg ayafrovg noLr\Gai' ex yaQ 
TOV Kagnov TO devdQOv yivcoGKetai". Kal oga (.101 TTJV 
dtavoiav Kal ^dev ev (3a9ei Ta Tr}g 86 EHWANIOY KATA AIPESESIN B. 

ygacpr/g xaTavoovffav, el tev yag dsvdgu slalv, KQU xai 
yswqybv S%OVGI, Y.CU cpvra Tvy%avovTcc v.cu rtctvTwg vito 
TLvog SLGL Tts(pvTsv[Asva. itav 6s TO ftscpvTsvfisvov ovy. 
SGTIV avaQ%ov, aHa aQyrjv e%ei. agxyv ds syov xat TS- 
5 Aog vcp^ei. toivvv TO GCUTQOV dsvdgov ovy. r}V asl, a 
i, xai TO aya&bv devdgov vomo ov itBQi 
rrjg aviad-sv a/a^OTJjTOg dir t ytfLfttt,. SKSL yaq aifjev- 
a&otrig [tsTctpokriv f^rj %ovoa, xai ev Ti^ifj avex- 
TOV ovrog ayiov 3-sov TO dtccvorj^cc. slg ds 
10 rtegi cpvTcov evsQysiav Hdtafisv el ovTwg e%ei, xat 
fiev keyeiv. si i*ev yctQ nsgl TOV dia@6Kov SGTIV 6 
yog, rjdrj Ttohlaxig ^dsi^i&v OTL ov TtovrjQo 
ovdev yaQ cpavkov o &sbg eitoirjoe, nal TOVTO Tolg GVVE- 
TOig SGTL xaTccdrjhov. d yctQ KCCTCC TWV avrojv 
\5ovdev hvrtr[aei aftodsi^ai v.ai sv Tip rtupovTi TOV 
vrjg alr]$eictg loyov. ev Tfj aQftfj TOIVVV cpavhog ov% ijv, 
anefir] ds (pavlog. Idov ov avGTa^-rjGSTai EV TC[) (.leqei 

TOVT(f) 6 TtSQl TOV CpVTOV Ao/Og. OQCOf.lSV y(XQ V.OI 2<XV- 

kov diwKTYjv yev6(,isvov, VOTSQOV 6h dicoxofisvov VTCSQ c 
20 TOV ovoftctTog ov Ttors fditoxsv. OQajfisv TOV 3 ovdav 
avv Tolg dtodeKct catoGTolotg, xat VGTSQOV 
y.al sv (tSQidi novrjQa TETayf.ievov. 
Trjv rtOQvrjv alhoTQictv ovaav TOV ysvovg 'i 
VGTSQOV de (.isTcevoriGccGav xoi hafiovaav d-sov TOV eleov. 
25 OQaJpsv TOV XflGTrjv sill "/.axQVQyLag akovca v.al xofi/m- 
G&evTa Inl TOV vlov, xat e^Of^o^oy^Gttf.isvov, xai apa 

Ty KVQllt) SV TM TtaQCtdsiGlj} fitfffi^^U^OTa. OQU^ISV Nl~ 

nohaov xahbv OVTCC xae sxlshsyftsvov, VGTSQOV 6s ano- 
fictvTcc jtovijQov xai sv Tolg algsGictftyuig Ta%&svTa. xai D 
30 TL (.IOL TU nkridT] hsysiv; ti ovv SGTI TO (pvrbv TOVTO 
TO ftovrjQOv acp ov ayu&bv ov yiveTai; a^Aa Ttaktv 
rtQCt&ig SIGIV av&Qwmov. ov dvvctTai ycxQ SK noQvsiag 
aya&OTijg slvai ' ov dvvaTai sy. cp$6vov ftovrjQtccg dtxaio- LWL MANIXAIOL 87 

Gvvrj' ov dvvaTttL ex (.ioi%siag ertctivog ysveo&at. UVTO 
yaq TO Trjg aLiaQTiag devdpov ov dvvcctcci dt ayad-OTi]- 
Tog ysveG&ai, TOVTSGTIV ov ftoisl dsvdgov JIOV^QOV v.aQ- 
itovg aya&ovg, ovds aya&ov devdQOv xagnovs jtovrjQOvg 
ysvso&at. olov TO aya-9-bv devdgov ro fir] noiovv Y.ctQ-5 
TtovrjQovg ^svodo^ia yivoftsvr], VMV TS ooa cutoffi 
jevodoyjag, ov% ev&tev cpav^OTi^TOS f%et ^v 
e^f,LOGvyY] , ayveia dia -d-ebv, EyKQavsia dice 
TOV deartOTYjv, dmaioovvr} dice TOV vo^ov. 

TavTct ra 6vo dsvdga nscn dixaioavvqg ncti fisQi 10 
auctQTictg rovrov %%si vbv tqarcov. ftSQi ds cbv ovrog o 
fiaQfiaQog Mavrjg dictvosiTcti, fteQi 3-sov (JovksTdi leysiv 
Keel jfSQi TOV diafioKov. KCCI OTL .ftsQi -freov ovdelg dv- 

VCtTCtl TOKfJ.JJGCtl X4 SlJtSLV OTL '/.CtXOV TtOLT^Oei TCOTB, f.11] 

yevqtTO, ovde TISQI TOV diajiokov, OTL aya$bv egya-lS 
,ST<U, TOVTO dijlov. edict dia d-eov navTa yivsTai TO. 
aya&a xat cpuvkov l avvov ovdev KSKTIGTCCL, ovds yi- 
verai. si de BY. dictftohov evegyeitcu novriQct TIVCC, Idov 
riVQrjy.ttf.tsv scat di CCVTOV OT^cpavov mhswiievov ayioig 
y.al pQccfielov didoLievov Totg veviKrjKoai. xcti di7teaev20 
o ctvTOv hoyog. TO yctQ GctTtQOv devdgov ncti ayctd-bv dsv- 
dgov fts'Qtl ayad-Lov sgycov Tvy%avsi "/.at negl (pavlwv. 
ovyCeoTL ftSQi ftalctiag dia&rjKrjg xat xeftv^g, xa^wg 

b TOV MavY) Koyog. 

63. "ETI df. b avTog fiovloiLSvog naQiGTav Tag nsQi 25 
dvo aQ%iov TtQocpaasig, &r]QWLtevog eTtiTrjdweTai 
Tag avTiT) doxovoag Is'^sig, ovTcog 8%ovaag-, 'OIL, cprjol, 
Tolg lovdaioig skeyev "vf.ie'ig viol TOV diafiohov SGTS. 
ftelvog avfycortoxTOvog ^v, on b nctTr^ ttVTO 
r]v". (iovkETai ds {IhaGcprjLisiv xat hfysiv TOV 
ovQavov xi yijg naisqa slvaL TOV diafiokov, Ltrjda(.i(Ji}g 
dvvaiievov oliog erti TOVTO TO QT/JTOV (peQSG&ai. el yag 
ofaog TOV diafiolov VIOL slot, diensasv b V,UT ambv 88 EJIIQANIOY KATA AIPE2E&N B. 

loyog, mi savvy avTi[.ia%eTai 6 Mavrjg ayvotov. acpu- 
gio&yGav yag loirtov ai OVTIOV ijjv%al x diafiolov ye- 
yevquevai, Y.al ovxeTi eiolv arcb Trjg avto&ev dwaf-ietog D 
xara TOV avTOv (.tv-9-bv., i] OVY. eoTi /.legog TOV cpwTog, 

f>r] TtavOTtliag TOV UVTOV , rj TOV OTvlov TOV ^pwrog, r^ 
urjTQog Trjg Ccorjg. el de olwg avwl TOV diaftolov, aga 
xcu 6 c ^4fiQaau 6 TOVTWV naTrjQ, ov GneQ/.ia Tvy%avov- 
GLV avTol ol lovdaloi, xat avTog TOV diafiolov e 
y.aTa TOV TOV Mavr] loyov. rtiog ovv o OCDT^Q 

K'xwg ^^4 avTotg "v^eig OVY, eGTe Texva TOV ' 
alia TOV nctTQOg v^iwv TOV diafiolov. ei ya 
TOV c j4fiQaa(.i, TO. egya OVTOU knoiBits. vf.ielg yag 17- 
TeiTe (ie artOY>Te~ivai, av&gwrtov, og T-qv alrj$eiav 
Aijxa v(.uv. TOVTO f ^4^gaaf.i ov% eTCoiYjGe'. xat 

15 xttTa^rjo"Ti/6g eciTiv 6 loyog' CCVTCOV yag OVTIOV vltov 
TOV f d(jgaa[.i xal TOV xvgiov artalloTgiovvTog avTovg 
dia TCOV egytov , ovyl dia TOV 7tlaa/.iaTog, rj dia Trjg 
rjdrj de xori avio dir^yrjoafie^a rcsgl TOVTOV. 
ovv TO f.ifgog TOV avTOv anegf-iaTOg eGTai MOTS 
ylloTgiov Y.al TOV diaftolov, noTe ds ^isgog &eov; 
alia TOVTO eyY,lrjf.taTiYM$ diyyelTai. y yag Tig eavTOv 
vfiOTaooei, TOVTOV dovloc Tvyyavei, YMTCC tr\v evepyeiav 

/ j I tv } i ^ / 

Te nal didaoxaliav, wg xat 6 Ilavlog cpyoi "el yag Y.al 
Ttollovg didaaxalovg %STS, all ov jrollovg TtaTsgag. 
25 ev yag XQiaT$- 3 r)aov dia TOV evayyeliov eyco vf.iag 
eyevvrjoa". Kal ogag OTI tr\v didaoKallav leyei; %al el 
b Mavrjg sdt%eTO TOV c ^4figaa{.i, eleyO/nev av TOV 
^}gaa[.i TOV 3-eov TOV cpwTog, Tovg de vn avTOv 
yeyevvrjf.ivovg allov. y de vfto&eGig TOVTOV e%ei TOV 
Hgonov. e(-ttf.iovvTO TOV tpovea, ef.ii(-iovvTO TTJV 
Giv TOV lovda, KUTeds^avTO Trjv diafiolyv TOV 
viol yeyovaot, rijg UVTOV eTtagvrjGi&e'iag, avTog 

b yluGOOY.oi.tov %aTe%ct)v y.al xlenTiov, xat leycov MANIXAIOL 89 i". xai ehey%6[,tevog,xal axovuv, "siatye, 
ecp $ TtaQsi;" OvTOg b 3 Iovdag qu^ojffaro TOV Kalv, 
C sttsidrj avftQCOTCOXTOvog syevsTO, ipsvdo/.ievos SVUVTIOV 
TOV XVQIOV, xai hsycov, "(.ir) cpvlal- sfyl TOV adefapov 
f.wv; ovx olda noZ eon". Y.CU. avrbg Kara f.iif.ti]Giv vlbs 5 

, xal Kara -frscoQtav trjs sv T$ ocpei kakrjoa- 
rpsvdrjyoQov cpcovrjs rvjg keyovays "eoso&e wg &soi, 
xalbv not TtovrjQOv". lorn eon TO ev 1$ 
aQa, rov awciJQOS siQr]f,lsvov "v(.iels vloi sore 
rov di&fto'kov". ksyst. yctQ "ov%\ dutdem eg e v{.iwv eatt, diaftokos. sjreidrj an ciQ%fjg 
v.al avD-WrtOKTOvog, on 6 Tzar a,viou v". xai kekvTai rj TOVTOV .i']Trjatg. ov 
TOV diafiolov yoav TSXVU ol lovdaloi, IAY] yevoiTO. "ks- 
yei yaQ y 2af.iaQslTig ngbg TOV GtoTiJQa OTI "aids sv 15 
T("tj OQSI TOVTit) fCQOGSxvvrjGav ol TtaTsgsg rj(:iuv , xai 
v/.ieig ds ksysTS OTI ev 'IsQOGokvfjoig SGTIV 6 Tonog 
onov del ngooxwelv. eha (.tsTa rvolka 6 GOJTrjQ amfj 
ecprj on "a o 3 ida(.isv hahovf-iev, OTI ^ GWTrjQia ex TOJV 

SGTI". xai nakiv o anboTohog, "drjkov OTi's^ZQ 
avaTtTakxsv o xvQiog". xai noLlM SGTI rteQi TOV- 
TOV ksystv xai eksyxsiv t"t\v nkavr\v TOVTOV. 
678 64. Ilahv ds snih.a[.i(}aveTai Tijg ke^ewg TavTr/g 
OTI "TO cpwg sv T'Jj OXOTIU cpaivei, xai fj oxoiia UVTO 
ov xaTelafiev," OTI, cprjolv, idiajxe TO oxoTog TO cpcog, wg25 
novrjQcov aQ%6vTiov diwxovTiov xai no^e(.iOvvT(av Trjv 
'r]Ta. si ds noke(.iou[.isvov TO cpajg dia>xeTai vnb TOV 
GxoTOvg, aga dvvaTWTSQOv IGTI TOV cpiDTog TO oxoTog, 
STteidr] anodidQaoxei anb nQOOtonov TOV GxoTOvg, xai 
ov% vcpiGTaTai GTrjvai ivdahkoftsvov , dia TO duvaTUTS- 30 
QOV oxoTog. aKk ovy, ovTcog e^si. ovds yag TO cptog 
cpsvysi an /.i7tQoa3-sv TOV oxoTOvg, aMa TO cpwg ev 
Tfl GxoTia cpaivei, xai rj oxoTia avTO ov xaTekafiev. el 90 EIII&4NIOY KATA AIPE2E&N B. e Gxoria ov /.arekafie TO cpwg, rtohv TOVTO dtcthkatTsi B 
a TOV vovv TOV Mavr], TOV heyovTog on ov povov 
aMa /at jtavonHav nag UVTOV arprjQuraae. 
Toivvv TCCCQ avTcfi mTctyyehkoftsvov fjQrtaxevai na- 
ovd 3 olag xare'Aa/ite TO cpcog; Tzrwg de TO f/)wg 
aitTOfCQoaiQeffet cpalvsi ky tig OKOTSL ; rjoav al diavoiui i&v av&Qwnwv dia 
^rjg a^taQTias, ctrteozsikev o -0-sbs ngutov TOV 
wri^cDv cos w Kv%v(p rtaQCKpaivovTi, a'g (prjatv 
\QlIhQOS w rij sftiaro^jj "TtQOGSxovTes T$ nQOcprjTi'/.cp 
cog hv%v<p cpalvovTi ev av%(.ir](>(p romp, ecog (Dtt>G- 
avateilfl xat r^ieqa xaTavyaar] ev ralg KctQdiaig C 
V(A<Zv". eneid-ev yaQ TO cpiog kv Tip axorei cpaivei 6 vo- 
f-ios do&elg ev %EIQI [.isaivov, dice TOV niGTov 3-eQccTtov- 
15rog TOV -d-eov Mwvaeiog. dia TOVTO eftsidrj anb TOJV 
uvsKad-ev MQIOTOV ^v TO cpwg (patvov, OJOTTSQ GTtivd^iQ 
sv T(jj vo^ct) T(fi Kara cpvoiv, o 3-eaoa{.isvog 3 J2vco% svr]- 
QsaTrjas T$ MQiq), di ov Kct&odrjyov/tevos 6 'Ldfisk evrj- 
Qsarr]Ge T$ xvQiq), di ov r]VQe NMS KCHQLV Ivwitiov TOV 
20#ot> KUTttvorjoag T^V odbv, di ov f 4@Qact(.i E 

xai ehoyl-G&r] a.vTi]j slg diKaiOGvvrjv. sfaa 
TO cpaJg aitb amv&rjQOsidovg TQOTCOV TtQOGe&ero 
kv%vov cpavevTog ev avy^iviq^ Torty, TOVTS- 
OTI TO cptog ev TJJ axoTia cpaivei, fj evTO^ TOV &SOV, 
25xa} TJ. xara Tr]v aya&OTqTa diavoia, cpwTtCovoa ev V.UQ- 
diq ftiGTCov, ava {tsoov Trjg Tsd-oho^isv^g diavolag TUV 
ev Tolg avd-Qcorcoig yeyovoTiov cpavliov xat xaxaiy TtQa- 
yj.iaTtov, eidwKokctTQiag TS xai enaQvyai'd'eiaSi tpovwv TS 
xai juot#t'ag xat TCOV ahkiov. OTL dk fjk&ev 6 [teyccg 
30 (pwOTrjQ , "TO cpaJg TO ahri&ivbv, o tpcoti^st itOLVxa av- EQ^O(.lSVOV Sig TOV KOGflOV, V Tl) 

xai o xoa/uog di CCVTOV eyeveTO, xat o xoff^uog avrbv 
eyvco, 6 elg Ta.idia eh&wv, xat ol idioi CCVTOV ov679 LXPI. MANIXAIOL 91 

' oaoi ds skafiov avtov, sdcoxsv avTolg sov- 
oiccv TSKVCC d-sov ysvso&ai". v.al oQqg TOVTO TO cpwg sv 
noicc GWTICC (palvsi, v.a.1 itoict GWTICC avw ov KccTskcc- 
/?j/; OTL TO ccya&bv ccsl naga &sov Jis(47t6fisvov rij 
diavolcc twv av&Q<artwv v.al qxoTi^ov ev tty Koafic^ vno 5 
vrjg af^ccQfias ov% fJTTrjTai. 

65. To o'jUOtov de jtahiv ETC ikccftftav erect o avTog 
Mavrjs ccnb rov TOV owtrJQCc eiQrjxevai "bf-toia effriv y 
fiaaikeia vwv OVQUVOJV av&QU7t(p oiKodeortOTj), og e 
KTOV ayQOv avrov xa^ov Gjtequa. xal xa&evdovrcov 
av&QWTtiov ex&Qog avd-Qwnog rjk9e, xai sojtsiQS 
via. sltcc KeyovGLv avcfy ol dovkoi avrov, ov/l 
GnsQpa eaneiQas ev vy ayQ$; 6 tie sept], vai. 
ovv va.fytyvux; 6 ds aTtoxgivai-ievog sirtev, ##(>og av- 
&QU)7tog TOVTO srtolriosv. ol ds dovkoi ngbg avrbv t-t5 
Ttov, D-slsig ovv aTTshd-ovTsg sxQi^wGwiisv ta ^iCavia; 

ds rtgbg avTOvg scpr], ov, pr) nwg exQtfyvvTsg TCC i- 
gavia e/^tCwff^Tfi xai tbv alfov. ah arpSTS scug XCCIQOV 

TOV &SQIOI.IOV, KCtl eQOJ TOtg ^BQlGTOig, GV^hstzCtTS TCC Cl- 

, xai drjoaTS dso^ag deGftag, TOV ds OITOV ccrt6&G$s 20 
o&rjx.'r), xai STOiftdaccTs TCC utavicc slg TO xa- 
nvQi aff/SeaTc^". TWV ds nadyciov avwv kitl 
T?jg ohiag hsyovTcov, sins fji-uv Trjv yra^a/JoA^v TUJV U- 
tctviwv, b ds s?tihvsi v.al ov XQIVSI, ( lva firj 
1(7) CCTTCCTSWVI XCCTU T7]g cckrj&siccg hafiyv s%siv. 
VETCH ovv oacpwg 6 xvQiog xai ksysi "b TO xaAov on;sQ(.ta 
GTtsiQccg SGTIV b &sog. b ds ayQog SGTLV b xoff^uog, T 
'Ci'Cavia sioiv ol novrjQol avti-Qiottoi, b s%&Qog av&Qto- 
nog sGTtv b duxfiohog, ol d-sQiGTai slaiv ol ayyehoi, b 

$SQlGll6g SGTLV fj GVVTsksHX TOV CClWVOg, GlTOg SOTlv 

01 xa^ot av&Q(O7toi". OTS ftaQayyskksi b KVQiog Tovg 
ayy&ovg CCVTOV , v.al avvayovai Tovg fyiocQTCokovg anb 

avTOv fictGihsiag, xai rtccQadidoaaiv avTOvg slg TO 92 E1II&ANIOY KATA AIPE2E&N B. xafjvat. Y.CU &etoQeiT8, viol Trjg ahrj&eias, OTL avTa a 
povleTai leyeiv, xa# 5 eavTOv ftgofidlleTai ovwg 6 dva- 
xaiviG&elg 'fj/.uv avTL Ttov nsQi lavvrjv xca Ia(,i^Qrjv. 
avTog i-isv yaQ aQveiTai rbv y.6oi.iov TOV &ov eivai' 

5 tods de o GtoT'fjQ fbv xoafiov scprj elvat rbv aygbv, TOV 
tie ohodeartOTrjv xai KVQIOV TOV aygov, rovreori TOI> 
ncnsQtt, %ai sawbv sGitctQ'/.ivcti TO 7.aKbv ctvxov 
.al ovds dielhs ipv%ccs onb ow(.iarwv, y ffw- 
anb ijju%ajv, a/lAa TOV (.ikv syfigbv av&Qwnov s(prj 

10 sanaQxevai ret CiCdvua, a doiv ol novK]Qol av-d-Qiorcoi. 
av&QttirtOvs de ov "key si Gcof.iaTct KO,T Idiav, aKla p^oSes 
sins rtovr)QOv$ av-d-Qtonovs. nakw 6s waauTcog TO aya- 
d-bv oneQf.ta 6 otxo JfiO"7roT?]g sansiQev lv Tqi idly ayQ$, 
TOVQ aya-9-ovg cprjGiv CCV&QLOTCOVS. Y.CU ovx tine TCCS TOV- 

\5Tuiv *fjv%cc(;, a/tyf ayadovq ovv aaif-imi xat ^vyr\. aga 
yovv dice Trjg dtdaaKctkias b &og aftsiQSi TO aya$bv 
ev Tolg av&QWrtoig, Kai diet Trjg %axoi.ir]%avi(xs b diafio- 
log vnoaneiQei TCC rcovrjQa egya iv Toig avd-Qunoig. 
sv&sv de v.ai sv-9-ev ov QiC,av evQ^ooj.iev Kmiag, alti 

WsQya di f)j.iuiv 7tiTelovf.isvct, xat oude oUtiig 6 diafiokog 
aiTiog eGTi TCOV eG7ZctQ l usvu)v fy^avlcov. ev&vg yciQ rpga- ' 
ei heywv "iv Ttp xa&evdeiv TOvg av&QCOftovg," xat OVK B 
slfcev EV try xa$e,vdeiv TOV oiwdsGHOTyv. oxav yaQ 
i^juetg dwroxoijur^cojttev anb aya&tov egycov, OT&V afie- 

25 Kyotoi-iev Trjg dmaioGvvrjg, mav TOV vovv ^ eygrjyoQOv 
7toiriGa)i.iev ftQog rrjv TOV &eov evTol^v, TOTS. GTCSLQO- 
[.iz&a TCC afiaQTYifiaTa. bgag OTI ol $GQIGTCU STOi[.iaovo~t 
Tag deo/.iag elg TO TCVQ TO aiuviov; leye (.101, to Mavr], 
ifjv%ag Xt deoftevovo'iv, r; aio{.iaTa ovv tyvftfj Kaiovoiv, 

30 rj xat Tag i}Jv%dg; omeTi yaQ GTa&r'jGeTat b yteg 
QiGfiov aov TLUV ijjv%wv Aoyog, bnoTS elgTii-ttoQiav xa< 
GIV nagadod^GOVTai. aAAa aQxsGst TCSQI TOVTWV etog TIOV C 
. wig yaQ GuveTOig (paivsiai Ta QY]T<X Trjg alrj^eiag. LX.VL M4NIX.410I. 93 66. 3 E7tila(.i^avsTtti rtcthiv STSQOV $r)TOv slg [tsoov 

ual (.irj vowv Ta sv avrty syxelnev 
()[.irjvsvei Trjg GWTyQiwdovg didaGKCclictg 
did TO siQrjKsvaL TOV awTrJQa OTL "Q%sToti o aQfttov TOV 
-x.6fff.iov TQVTOV, 7,<xl ev (.101 ovdsv TOJV avTOv SVQIGXEL". 5 
%al nakiv TtctQa T({J anoaTofai) on "6 ^sog TOV aluvos 
TOVTOV hvcphoas ra vo^iara -cwv artiGTCov, rtQO$ TO 
[ir] xatavyaaai TOV . (pu)Tiaf.iov TOV svayysUov Trjg do- 
D ^g". idco/.iev TOivvv si agy^wv TOV KOGftov TOVTOV, nsgl 
ov 6 Kvgiog keyei, (thrj&rjoeTai YMTW. "eav ds eytal 
vtyuS-w, TtavTctg sk/vow Jtgbg fytavTOv"' viva 

aQ%OVTtt TOV WGJ.IOV TOVTOV; VMl SI (.ISV TOV 

'/.eyet, nwg 6 'Icoavvqg sv T(t) svayysUq) TISQI TOV ow- 
TTIQOQ Key si OTL dg TO. 'idia rjl&sv; OQCO^ISV yaQ Tag 
duo he^eig TcivTag avTi&STOvg nqbg all^ag. 6 ano- 
cprjGiv "olog 6 KOG^tog sv TC?) novyQip xsl- xca sv Tc7) -/.OGf-tM yv 6 GCOTYJQ". rtiog, aqa ol a(.i- si b'log 6 KOG(.wg sv T$ no- 
jtov Tonog T(J) GWTrJQi sv T(7i XOG^CI) SGTIV 
(XVTOV sv T$ XOG[.IC<); /at si idia Tvy%avsi Tovlb 

VIOV TOV &SOV TCC TOV XOGUOV , TtOlog aQ%lOV XVQISVSI 

riov TOV &eov Idiwv; el ds OVK SGTIV 'ld.ia TOV vlov TOV 

&SOV TCi tV \T([) KOGf-Ut), TlOlOg ttQ^WV TOV KOOf-lOV GVVE- 

%WQSI %dia sivai TOV GcoTrjgog TCC sv T$ xoo/tc^; xat si 
TOV vlov TOV $sov Tvy%avsi o -MOf-iog, ncog GVVS%UQSI%> 
UQ%OVTI TOV Vdiov KOGf.iov KaTe%siv ; slol ds itcivTsg oi 
loyoi Trjg $-siag ygcKprjg sv oocpiot dgrfttevoi, xad-wg 
avTog o MQIOS keysi "fjl&sv ^loavvyg sv odiT) dr/.aioov- 
vqg (.li] SG&IWV, f.tiJT ntviov, y.al hsyovoi, datyioviov l^. 
6 vlog TOV av&Qioftov sG-9-iwv xat aivwv, .%al PvC-30 
f Idov, av^gwnog cpayog mi Qivoitm^c,, (pilog TS- 
hi)vwv xctl cc^ciQTHt'kutv , xai edtxcaw^i? 'y aocpia ano 
TIOV TSKViov avTrjg". jttog 6s r) GOfpia sdmaiwfh] ano 94 EJI1QANIOY KATA AIPE2E&N B. T&AVWV avirjs; aMa TWV GVVI&VTWV Ta Tijg oocpiag 
wg Aey, xa* ev T$ nQOcpyvfl "vis ffwsrog.xal 
TavTa; out sv&slai at odol xvQiov, v.al $ koyog 
oocpiag, xat yvwosTcci TctvTa , aGsfisig ds a 67. 'Ha&svqoe yap xat yaefiyaev tog a 
rwv aaefiuJv sv ToZg -freiotg xccl enovqavioiQ koyoig. o C 
au)Tr]Q yaQ sheye ngo JAMQOV "e&ewgovv vov Go.ta.vav 
wg aorgamiv nsGOvrct ex TOV ovgavov". vcti tide nakiv 

10 "o aQ%wv iov xoaiiov VOVTOV (tt,r}&r)08Tai, XOTW". xai 
et 7T^t TOV ffarav ^v o Aoyog TOW ^'(fy aenTtoxOTOG, 
fig fjv %Qda itakiv palhwd-ai xarw; AA 7rvrwg egetg ^ 
g vrjv cifivoGOv. nov ovv e(.iekhev vijjovad'ai, oxu^tog; 
si jttev ya^ a/iro T^g aftvGGOv ef.isM.sv iujJovoO-ai, TO 

15o7toiov T$ Of.wl({) TtctQexTSivopsvov ra iooQQOrta f^g 
(fQctGeiog aftsQya^srai. TCOTS ds ev vfi yfi vipw&ri; f'Aeye * 
yag rtsql row viptoiiaiOQ vou oravQOV "AOL JUBQI TOV sig D 
ovgavbv avisvcci, tvcc navrag avs^woij TCQOQ savrov. 
Y,a.l fivi Aoyy avw tvy%ava)v ov Mx&eikwasv, aM? sjtl 

ZQtrjg yrjg skrjhv&ev; edet yap avvbv kk&eiv v.a.1 xb sldog * 
ttov av&QOtTtwv sig kavxbv <xvadsaG&ai , c lva TCQIOTOV 
avvb TO axfiuog TO ayiov, o arcb MctQiag Sthrjcpev, ava- 
TthctGag kavr^ TO ayi.ov Gwpa, &sbg avco&sv koyog A- 

&<jt)V X XO^TTfe'V TtCtTQtylM, 'iVU V T$ 16 ity GiO/.iaTl [VIJJOJ- 

25 oca ev avT(p] vipwd-elg T'ovg oftolovg lAxvffjy ?r^og sav- 
TOV. Tig 6s (GTiv 6 aq^wv TOV wapov TOVTOV- aA/la 
6g heyet "ycg 6 x6ff/og kv T$ rtovrjQty xaTCtf," om ^ 
ovQavbv Mycov, ov vrjv yrjv, ov% ijhiov, ov oehqvrjv, ov 
cpvTa, ov -fralaaGav, om ooji, om aeqa, ov vecprj, 

30 avs^ov, OVK aGTQa, ov jpcyva, ov6sv TL T&V 
jUi) ysvoito, ahfi o KOGfiog TUJV av&Qibrtwv, y vitsgrjcpa- 
via Trjg evvolag, TO -0-QciGog TOV Tvcpov, rj aKotfyvsia Ttjg 

TVJV aV&QUTtWV STfCCQGElog, OVTOg aQ%(OV TOV WGftOV LWl. MANIXAIOL 95 TOVTOV e^srtSGS YMTCD vnsQ^rpavicc. "vftslg ydg" (pv]G\ 
"do^av itaga, akhyKcov hapfiaveTs, eyw de ov ^jroi TVJ 


wg ovx s&QavG&r} b aQ%(av TOV xoopov, 'HQudov 
B cpvhaTTOVTO /at KQIVOVTOS TOV xgiTryv ^IOVTCDV xe y-5 
x^wv xat xu^tov, Ildarov de rtQoxct&e 
TOV QCcnifyvTog ..rtjv atayova, 3 Iovda 
Kaiaqtcc dmafyvTOs, 'lovdaitov xaTaitTvowccav, 
TOJV Kohacpifyvnov xefpaKrjv TOV dvva^svov VSV^ICITI ei- 
hfjaat ovqavbv xai yr\v ; amr\ rj v7tSQr)(pavia Y.OL TO 10 
v.al YI 66!-a TOJV av&QWJtwv TOV KOGf.iov, ovtog r\v b ag%a)v iov "MG^iov, o TCBGUV ^a^a, rcavreg 
oi vyv aQyrjv %%OVGI, dice 
edict rov d-Qccoovs xa< xud'owg x< vfCSQrjcpavicc^ , wv ov-15 
dev sv 1$ GUTTJQL rjVQrjTai. ktvov yctQ rv(p6(.isvov ov 
GJtsGei v.a\ xdhctfiov TS&Qava^isvov ov xared^ei. 

68. Kal no'k'ka (.IOL eon nsgl TOVTOV heyeiv. nubiv 
ds (pyoiv 6 avrbg Mavys OTI "o $0$" cprjai "TOV alw- 
yog TOVTOV eTvcplcoGe TCC vor^iaia TUIV aniaTtav, TOV 20 
{.irj xaravydoai elg TOV (pa)TiG(.ibv TOV svayyekiov". si 

%Vl 6 $0g TOV XOff^OV TOVTOV, Tl UQtt ek&WV 6 

motet ds Ta alloTQict; v.ai el f.isv TWV a 
tyieTO, ovx SGTI TOVTO aya&ov, ovds dwalov si d% 
D evsnev TOV aioGai yk&ev, OVK "idia, akfi ahkoTQia, TOVTO 25 
xai xo^axog Tvy%dvi Ttvbg f}ovkof.ivov ftQOGSTtaiQstv 
roug TOV 7rAag. xat el o'Awg TCC TOV -3-eov TOV aiuvog 
TOVTOV r)X&e owoai, aga UVTI^ T$ &ec!) TOV xoofiov Trjv 
XCCQIV wtwii&viui, idict KVTOV OKSVYI TtsiQWf-isvos ow- 
siv. xt si olios ovyxc(TaTt&6Tai 6 ^-og TOV aiwvog30 
TOVTOV sftl Tolg ttVTOv dia TOV GiOTiJQog Gia^of-isvoig, 
aga aya&og IGTIV, si xai firj duvarai GW^SLV, %aiQcov 
knl Tij TIOV iditov oioTrjQiy. xat $arcu koirtbv 96 Eff&MATOY KATA AimZEHl E. 

xoivuvict r/Jg ccya&OTrjwg , OTI b (.ily dvvaf.tsvog ow&i, 
6 de jitr) dvvafievog ta 'idia Ga>'siv ^algst, snl rots oto- 
tof.ie.vois, KSQdog to. 'idia fiyov^isvog naga TOV 
GLo^ovTog Giotyiteva s%(.ov. nal si okiog ovx e 
$ fiovloftevct) TCC idicc owtsiv, v.al y,ctQiv 
el ds %aQiv df.iohoyei, nqwrov amov aw'Cet ov oiGioCo- 
, c tva dei^rj kn QLVTOV aco^o^isvov. TTJV avrov aycc- 
. y.al ov roig [.IMQOVS (.lukKov fiovKevai owCsiv 
i ear ibv ctvayxctiov, s% OVTIEQ ol aw6}.ievoL ysyova- 
WGIV. r/ a'AAwg na^Lv, si (tsv fiovhezai avrbv t itt] oco^stv, 
rovg 6s vn avTOV ocoCsi, aQ<x ov rekeiov artegya^eTai, 
ovds dvvaxai TO aya$bv egyaoaay-ai tv -rslsLor^rL. si 
ds dice TO elvcti UVTOV cpvosiog ^ otoCof-isvrjg, ambv 
I.IM adwdrcog %et ato&iv, Tovg ds vn avTov yeyevy-Q 
l5|t<eVoyg Gtotei, ftolly (.tahhov ol e CIVTOV yeysvyusvoi 

OCt-9-QOTSQOt ttVTOV VTKXQXOVGL "/Ml adwUTiOS e%OVGl TT^Og 

GiDTTiQiav. xccl allcog de, si /.isv idia Tiva {.i-q 'e%iov ow- 
Cstv slg T<X al^OTqia fild-sv S7fidsi^ELos "/.UQW , iyv <*v- 
TOU fiorj&eiav dsl,ai, nolli] rj anogtcc r\ [trj dwa^vr] 

20 idia oco'&iv, xal 6ts tci alhoTQia s:rci.d^i.iouGa, oVtwg en- 
TO tgyov, o sv Totg ldioi$ advvaTwg SG%SV sni- 
t. xal rjdrj dierceGsv 6 TtsQL-TOv GcorrJQOS xat 
TOV ctQ%ovTOS TOV ccliovog TOVTOV vrtb TOV Mavrj SIQVJ- 
fisvog Aoyog, xat SGTL tip OVTL 6 ^eog TOV alwvog TOV- 

25 TO?;, ov O-sbg Ttctgq'khayf.ievos itaqa TOV OVTCC allog,c 
ovde evvnoGTccTog -it-Bog ahkog, [.ly ysvoiTO. -d-eog yuQ 6 
navTuv deGrtorrjg, 6 TOV KOG^IOV TtoiqGag, slg IGIL $eb$, 
6 naTrjQ TOV XVQIOV fi(.iiov *Ir]GOv XQIGTOU, ) 69. JIsQL ov de 6 ajtOGwlog leyu, ov '^'Qe 
tbv &sbv savTcov elval ol artLGroi, ov /.lovov leyti) %va, 
slvai TOV aicovog TOVTOV, ftrj ywoiTO, AAa v.al 
, olg eauToiig vnixa^av ol CCTCIGTOL, "/.at ervcpfao- LXVL MANIXAIOI. 97 

diavoiav, wg xat ev alhqj TQIUQ heysi "wy 
D 6 3-ebg f} xoihia, xc y do^cc v tfj aio%vvr] 
xfc 6 MQiog sv Tcjj svayysUcii "ov dvvao&s dual 
dovheveiv" cprjGiy. sira (.ISTCC Ttohka, f iva deify Tivsg el- 
olv ol dvo KVQioi, (pyalv "ov dvvaa&e $$ dovhevswb 
xt fia[j.covq". CXQCC ovv 6 S-sbs frebg /at [A,a(.iu)vag &eo 
TOV xoa^uot;. diet yaQ TOV [tct[.iu)va xai T^g xotA/ag TWV 
dvo TOVTWV Y rt.faiovy. (pvaig TWV avO-QUTtcov Tvcpkwv- 
TSL dekea ! 0[.tvr}, ov% vrcb d-eov lapovaa ryv rtgocpaoiv, 
alka diet rijs tdiag xcMOprjxavias, wg exaffrog OQsy6f.ie- 10 

690 yOg Sftl TV] CCTriOTlCC SUVTOV TtaQttdidwGlV VftO^SlQlOV 

Ttavrtov. o&sv Y.OI b aTtoaroKos keyei "qCQu navrwv 
xax.wv sariv y cpihaQyvQia". xai diet TOVTO Ina- 
xax?7 rtQolrjijJei freOTtoiiccs kdycov "T& ^w/mra 

y.al- f) xoikia, TOIQ (JQw/tiaaiv, b ds 3-sbg xai 15 
ml Tuma wxTagyrjaei" 7iaQ(Ofievos yaGTQog 
b 9-sbs roivvv TOV edaJvog VOVTOV srvcplcoae 
tot vorn-iara fcov ctniaTwv, wg xat sv tip svayyskiii) sv- 
b yQanfictTsvs fiQwrog ml dsvfSQog heywv "ri 
Cw^v aiwviov Khr]QOvo[.irjau) ; b ds 6<prj' T/|Wa20 
B TOV fCctTSQu KCU Trjv (.trjTSQa xra TO ysyQa(j.fisvov" . ov 
yaQ rp akkoTQia TCC TOV vopov. waavTwg b Y.VQIOQ di- 
daoxei fyorjg xhriQOvon'iav elvcti TYJV TtctQacpvkaxrjv TOV 
v6f.iov. elTcc (pyoi "TavTct itavca ertoiyGct ex. vsoT^Tog 
f.iov". xat axovGag fyaQr], f iva deify Tag evroAag roi;25 
v6f.iov OVK alhoTQiag Tijg avTOv deoTrjTog v 
dia ydg TOV sinew OTI exaQV] ovyxaiad-eoiv e 
nalaiag dia&rjxrjg ngbg veav dia&rjxrjv. alka cpr)Gi"Ti 

Tl VGTEQO)" ; Kttl <pH]Gl TtQOg CCVTOV "SI -frslsig TelsiOg 

ysveo&ai, TtulrjGOv TO, VftctQ^ovTa ooi, y.ai dbg rtT(,t)%oig, 
C xat Aa/?fi TOV GTUVQOV aov, Kai axokov&ei [ioi, xt s^eig 
9-rjOavQpv sv ovQavolg. b -ds artyl&s kvrcov t usvog. ijv 
rthovoiog Gcpodgct". sha b xvQiog stpr] "svwrtwTSQOv C 

Epiphanius. III. 7 98 EIII&ANIOY KATA AIPE2E&N B. diet TQVfialiag Qacpidog sLGel-d-stv r/ ithovatov 
ev Tfl fiaGihetci TUJV ovQctvcw". ov dvvaTCct, yag eiaek- 
&slv, OTI fav(phto$r]ffav vrtb TOV d-sov TOV aiwvog, yyrj- 
Ga(.iKvoi xbv [AttfKavav eavTcov tisbv, xat savrovg vito- 
b%eiQiovs rtsrtOiqxoTes rip &$ vov aiwvog tomov, TOV- 
nfi cpdaQyvQiqc. cug Ae'/et "rtQOOs%&T8 ajtb T?]g 
TOJV (DccQiaaicw , ijtig eorlv vitoxQiaig" xctl sv 
(j) ibm$ "IJTIS EGtl cpikaQyvQia". xai c iva deify] TOT- 
TO ctJtOTeKsa[.ia xat TO so/ov, keyst ""bdrjyoi slot TV- D 
Wcploi. Tvcpkbg ds Tvq&bv bdriy&v, afACpOTSQOi slg (36&v- 
vov ej-irtsaovvTCti". STteidr] yaq eTVCphcoasv avTOvq y cpi- 
XotQyvQia, b &ebs TOV aitovog TOVTOV, xat ov xT^vyao"ev 
o (pu)TiG(.ioQ TOV evayyekiov sv Ttg xao(J/ag CCVTUJV, 
dta TO TSTVCpKajGd-cti itsql Tr\v (pikagyvQiav. awr} yaQ 
3 J[ovdav ervcphcoGev, a VTV] v.al TOVQ TTSQI 3 ^4v avlctv 
avTr} rtokhovg rjcpavioev. OVTOS eoviv b &eb<; 
TOV aiwvos TOVTOV, ov algrjoaftevoi &ebv ol a 
ETtskaftovTO Trig ftQog ctvzbv Ti(,tijg, ml 
TOV KVQIOV, tog Ksysi "TOV f.isv svbg av-O-s^sTat , TOV de 
v.a.Ta(fqovY\asi' ov dvvaa&s #8$ dovlevew {.KX/.UOVCC" . xat ooag Twg xat oacpwc, TO nqay^ia, 
vsvof-isvov; ovdstg yag svt eVeoog &sbg, OVK sv 
om sv Tfl yjj, OVK ev ituai ^wototg, alia sig jrcmjo e^ 
ov TCC navTa, ml sig nvgiog tyaovg XgiOTog, dl ov TU 
)7tavTa, ml sv rtvsv t ua TO ayiov, sv $ TO, navTa asl 
ovoa TJ TQiag, f,da 17 d-eoT^g, ml 
lapfiavovaa, ovSe arpaiQSGiv svds%0[.isvr]. 

70. "Ia)(.isv de ecp KTSQK no&LV mi TCC diwva TOV- 
TOV TOV dyQog xat e%d'QOv xcu eKdmr]TOv diaortaaco- 

a, ayaTCrjTol, e/rt TTJV cpQaaiv Tijg alrj&eiag TOT VTC B 
avTOv ^evoleKTOv^eva cpsQOVTsg Tolg (3ovho(tsvoig TO, rfg * 
mTaf.ia&slv ml artOTQ7tso'$(xi, TOV vovv anb 
ft.aorjg. aigeGewg. srCika^avBTau yap LXH. MANIXAIOI, 99 rov vofiiov rtdliv xat 

alytieiag xat rov ayiov avsvparog, rov sv vopq) xat sv 
TtQOCprjraig Islalrjxorog, mi cprjGi, (pvoei %aldoag ylioo- 
oav, tog xat at, xata rov frsov rov itoii Gavrog ra 
navra, lalyoavrog rs sv v6f,icj} xal sv nQOcp^Taig, 

OVTOg TOV XVQIOV T^jUWV IvjGOV XgiGfOV, SJ; OV 

v ovQavqj xat eyrt yijg ovOf-id^sraL" '. xat 
#y/ut'a, xat st; avvov g>6voi, xat va 
rtaQsxslsvsro yaQ xat l^idna acpaQrca^c 

Ivoiag 6s aimip 7CQOG(psQSG&ai, xat talO 
Ttdvfa oaa rtaQs%si, v6(,tog' cpovsvsiv ds vbv cpo- 
t> vevowct, wg (.II]V.STL aQKSiG&ai v$ aQtbrcp yovci), alia 
xat dsvrsQOv sQyd'CsG-9-ai, drj&sv sKdixovvvog avtov TOV 
TCQUITOV cpovov , s[.i(3dllsiv TS srti&vfiiag slg rag dia- 
voiag raJv av&QOJTtcov , xat diyyovpsvog rtSQi yvvaixcovte 
1 xat rcov allwv rtQay/.idra)v. s%s$vf.ia)s ds, cprjGiv, oliya 
I rov XQiarov TtQOScpqrsvosv , 'iva dia rwv oliycov 
rti-fravoloyrjoag. xat rawa yv ra Q^iara 
v Mdvrj, a xara rov Idiov dsGnorov a&v- 
, cpdsyyerai. xaravorjGag ds rig 'idoi firjdsv^ 
srsQOv sv rovrc;) cpaiv6},isvov alfi rj cpQsvirioJvrog SQya. 
wg yaQ 6 rrjv cpQsviriv %u)v [idftaiQav Y.aff 
ortlitsrai, xat <5ta rty srtilr]i}jiav rag savrov 
rs(.ivo)v vof.ii^si 1%'^ovg af.ivvaad'ai, xat om oldsv, 
xat ovrog xatf savrov dionli^srai, [,ir] vocov rag 25 
ag xa^-' savrov scpslxsrai. si yaQ s avrov fj 
a, xat srtid'Vj.iiag svsQyst) fttog avw xat xaTW 
a S7ti&v(.tiag yQacpsi o rrjv 7ti$v[.iiav s(.i(3dlla)v ; o 
Isytov "(.irj eTtt^Diiiijaijg TOC rov TtlyGiov, ]Uij(5e rov fiovv 
avrov , mds rb vnotyyiov avrov, (.nqds xty rtttidiaxyv 30 
692 avrov, (.irjds rov ayQOv avrov, f.ir]de ryv yvvalxa avrov, 
(j,Y}ds ooa sorl rp nlx\Gipv oov"' si avaiQsi rqv sai- 
frvitiav, ovx avrdg rrjg STti&vftiag sort ^OQ^yog. 

7* 100 EJIH'ANIOY KATA AIPE2E&N B. 

71. Uwg oiv, (prjalv, evsTeikccTO axvhevaai TOvg 
diyvTiTiovg iv TCJJ E,IV<U avrovg h yrjg Alyvmovj 
vat' dimiog yag SGTL KQitys, wg xai ijdrj rtolkaxig s't- 
QyKtt Ttegl TOVTOV. nut l Lvd deify] on ovx avvbg svdss- 
STCCL d-vauov, (pijaiv sr v$ Tt^ocprifji "{ty 9-vaiag (.101, or/tog 'loQayk, TKoactQawvca err) ; 
Qiog". tivi ovv f}Gav at nqoacpsQOi.tev<XL^ avwj} 

diavoiav TOJV TtQoacpsQOvTtov , avxbg ds ov% e ( iva owed-lo- 0.110 no- BVO. &e.bv ertiyivcoaxeiv. Insidr] yaQ SUQCC 
a/ag 3TfcTePvOV|Wyorg folg -3-sois TIOV d.iyvmi(.w, tVa f.ii) 
diet Ttokv-d-sLav TQartevTa avviov fa vo^aia wcakst- 
tycoGL ibv iiovov eva -9-eov. ore de ovvayr]0%ev avrwv 
i;rjv dtotvoiav aitb fcolv&eiag dice noKlov %QOVOV, ano- 
Ibavve&ioag avrovg trjg TOiavT;r)g vno^sffsajg, 
ft(XQa.Y.6'ftTLV a (.irj ij-9-eke, T.CU ehsysv "Iva ti (.IOL 
fiavov SK 2a(3a cpeQere, ncti Mvvaf^iofiov ex yrjg iri cpccyo/.t(XL iiQea TCCVQWV, rj al(.ta tqaytov 
yag om e^s^Trjaa ex TWV %etQiov ft^bg TOV nl^alov dixaiOGvvyv xat a 
SWGTOV nQog ibv adsfapbv avvov". ml ogqg ovi 
ovcaiv rtov XQOVCW 17 vftooraotg Trjg dvvctfteug vuiv 
aTtoxahvTt'tBTtti, a>g avtbg jtalw ktyei Tip 2ci{.tovr}l 
aov TOV Saovl sig fiaGLlea". VGTSQOV ds aviovg ehey- 
^6* hsycav "E^QieaTS fiaaikia ov 6t e/,iov xat 
%ai eyci) om evTeilaiA,r]v vpiv". altf ensidrj s^rj 
al diavoiai. avvcov, ftccQa^v-9-ovi-isvog b 
TOV TtQOCprjiyv &.eysv "ov oe artsfiakovco , alfi 
e, Isysi vvQiog. nlrjv %QIGOV avwlg rbv 2aovk, vlbv 
30 Kig". coGTteQ Tcaidcoig (iixgotg ftf)oacpsQOf.ievov TO d-dov, D 
e lvcc aaTao vv aG$evet,av TWV aodevovvcwv Y.CU ava- 3-0)71 evay TO figecpog artb T^g KVTOV aa&evsiag. slrce 
hsyeu TO TshewTCtTOv "&vGia Tip dec!) ftvevficc GVVTS- LXH. MANIXAIOL 101 GWTETQi(.i},ivriv xctl TTan!ivioi.iVTf]v 
6 &eb(; OVK st;ovdsvtoGi". Kal "&VGCITS T$ xt OGCC SGTI nsi TOVTOV 72. Eha cprjoiv o avTog 
XQIGTOV loyov %$ea&cu. 6 o ST,\-ISVOQ xa si yctQ olds ia {isllovta, ovx cc(.toiQO$ I 
Q, akhu d-sos son ia (.isllovrct sldo') ' eyQaijJs 
ds avra, tva ywrjTai. si ds svavTia avTO) v?i;rJQ%v, 
eyqacps (,IEV nsgl CCVTCOV, skvos ds avra, c iva (.ty avrolgiQ 

7tLG^M^.V, 07tOT dfi GWlGTV^Gl TCC (.l&loVTCC 6tg 

OTOV Te^stoiJff^-at, avib ctQa orl TO itvBvi-ia TO 
oav EV vofict) 7.01 iv TtQOCprjTtug xai sv svayys^iip. {.da 
KGTLV rj ovf-tcpcovia , tog dta Mojvascog keysi "ftQO- 
v { ulv EK TUV adslcpiov v(.iwv eyelet XVQIOS". xat!5 
6 %VQIO$ Ae'^et "MwvGrjs rtSQi (.iov syQccijJsv". 
BO ds Mtovai]g f/)i]at "naaa, ipv%i] ^'rig ovx awvosTcti 
TOV TtQOCprjTOv SKSLVOV, oko$Qsv&r]GSTai". "/.al nakiv 6 

7.VQLOS "si TOlg MlOVGECOg yQCtf.lf.lttGlV 0V ftlGTSVETS, TCWQ 

V Tovg {,tovQ loyovg axOTjarjTe ," xai navxayjo-d-fv (jpat-20 
vsTcti TI akr}$sia rptorsivr] Tig ovoa %al f,ir] s%ovaa QV- 
rida. 

73. Qavarov ds ftahiv OQi^STat, Trp> diad-r^v TOV 
v6(.iov, diet TO siQY)Xvai TOV ctftoGTokov "si ds dia$r]xr] 
TOV davciTOv v yQdf.if.iaa iv svTSTVrtto[.tsvri At'^-otg eye- 25 
vrj&r] V dofyf. xt ov [wvov TOVTO slitsv ^ &eiu 
alti on "o vopog duakp ov KSITCCI, ahha 
KCU f.ii]TQ(x^oiais xai ETCIOQKOIS, xat et TI avrixeiTai TIJ 
CvyiccivovGi] didaGxctUa". STCSI ovv 6 v6(.iO dimly ov 
xsltcci, 7taqavo(iog CCQCC SGTIV o dixaiog; (,irj 
akfi STtsidr] itQOs'kafisv o dbtcuog TCC TOV vopov 
OVK SGTI v6[AO$ xara dtxa/ou TOV rtSTtoiyxoTOS TOV vo- 
xetrat ds xara rwv vjvo(.tY]xoTcov , dixafav TOV$ 102 EHIQANIOY KATA AIPE2E&N B. 

f 

jtaQavo^GavTag. ovTwg ovv y dia&fjw]. Heys yag TOV 
g)0vea (povsveG&ai KCU TOV \ioiyjov artOKTelvea&at, XCM 
TOV TtaQavoi-irjGavTa kid-ofiohslo&ai. eysveTO de ev do^y ' 
f-ieyaKy yag eyeveTO y TavTr)g doa. ftsQiexQaTrjGE yag 

5 TTjg do^rjs far av&Qwrccov cmo Ttjs rt@bg a^rj^ovg adt- 
KLCtg, ev (pu)Ti OTvhov TtvQos TVTCOVfj.svr], w adhmyfy cpo- 
PSQCCIS fyovoaig [Asyu, Y.OL ev axyvfj TOV [taQVVQlov, xtD 
sv /,ieyalrj TOTS yevo(.ievr] do^y. edei yaq rcgoaysiv 
ditt'd'r}M}v TOV S-avaTOv, iva TCQOJTOV S-avoweg tfj 

10 TICC LrjGcofisv rfj dmaioovvfl, wg XQLGTOQ Tag ao&svsiag 
efiaGTaGe, xat Tag voaovg avekafiev, aveveyxag 


TU \1ti TCp (7W/WTA V Tty GTttVQ^, tVtt ftQOJTOV TO. TOV 9-avaTOV) ensiTa TO T^g &rjg ev amio di fy 
d'rjGeTai. Kal dia TOVTO TVQCOTOV ctTto&vrjGxei , c lva GV- 
15 GtriGfi Tyv TOV 'd-avaTOv dia&rjKrjv. STtetTct e>c VMQUV 
eyyysQTai, Iva anb do^g elg do^av, v-a^-ansq artb xt>- 
QLOV fcvsv[.iaTog. ev yaq T<j3 OTavgcl} 
v.a\ e^ovGiag, ev T$ davaTCt) KaTeitQivs TTJV 
ev TIO Tacprjvai s&aips T^V avo^iav, ev Tip yevGaG-9-ai, 

TO V.SVTQOV TOV d-avuTOv, ev T$ -mi- 
stv elg TOV f 'Ai$K\v eonvlevGe TOV c 'Air\v, ehvGs Tovg 
fcen;ed^f.ievovg ev avdqda, shafie TO TQOrcaiov TOV GTKV- 
QOV xaTa TOV diaftolov. Kal oga rtcog f] do,a avTt] arto 
MtovGscog a%Qi TOV KVQIOV. rtoGc<) ye [Aallov f] dia^-fat] 
oirjg savat, ev 8bfi, "ki&ov anoy.s'am'kLGf.ievov , rts- 
Qrjyvvftevwv, {.LvmiaTiov avoiyftevTwv, ayyekwv e|-B 

, yvvawwv svayysfaofj.ev(av , siQ^vrig dt- 
do(.ievrjg } nvev(.iaTog nag KVTOV TOig etrtOGTolotg dido- 
, ovQavMv fiaaikeiag KaTayye^Of,ievrjg, evayyshiov "b xTaJg .avTog %ai 6 avapag Inctvw navTiov TWV ovgavtov xal 

TOV ttaTQog". OVK f^v -S-avccTOrtotbg q. 
TOV &avaTOv dia&rw?. ev d6y ds TOV sv . LXTL MANIXAIOL 103 

S-a.va.Tov, Iva rj vrtsQfiahhovGa do^ct HUTU TOV 3-avaTOv 74. tT Ttakuv heyst, o awog Maj^g, ov dvvarat, 
C evog (kdaffxaAot; slvai Ttakaia xat xatvi] dia&far]. ^ |j/ 
yaj? TtaKaiovTai fyieQav e% ^/ue'^ag, r (Je va/ameTcu 5 
fji-teQciv v.a$ rjiASQav nav.yag TO nctkaiov[.ievov v.ai yr}Qa- 
axov syyvs acpavia/nov y'wvtai' alka .sxeivr] ahkov S-sov 
KOI a^lov didaoxalov, KCCI vV?j STEQOV deoS ml hfyov 
didciGKakov. xat. t ^v i^s dfii^at duo dux-dyyuxs ^- 
Aottag, rjdvvaro nag UVTCJ) rti&avbv slvai TO Ksyo^isvov, 10 OVTWV vojv TOTS naivety (Jta^xag et% det^at, TJV eig TJJV diavoiav 
lafislv TO ftQOsi^f-isvov. si ds y {.isv TtalaLa. EVOQ, xat 
^ y.&wri TOV alkov, TOV ds xakov d'eov IGTIV fj xatv?) 
dta\hf]M] } rtovyQOv dk ^ yra/tata, aqa si /.irj sldsv 6 aya- 15 
TOV rtOvriQov diad-fyisvov , om ijdst OTL %Qr] 
dia&r]%rjv , KCCI SGTCCI, [iakKov nag avTOv 
TTfjv nqocpaoLv TIJS didaoxakias, KCCI a cov ev Totg itqaynaGiv. si yag ^ saiQaxev, ovx av , Kctl sdsi [iahhov TTJV nalaiav 
TOV aya&ov, iva xav 6 , rcovqgbg /utfiqhbc; axovarj, 
o cov akq&ivbs d'sog. keyei yaq o KVQWS sv Tip svay- 
6%yslic<) "o sav fiksTfi] o vibg TOV aaTSQa,?toiovvT<x, OVTCO 
* xat O.VTQQ OftoicoQ rtoisl". xai tva [.ly et^ T^ GVf.t^ov- 
hsvovTi, sis vb l*h KttvxaG&ai TOV diafiolov, ml ksyeiv.ZS 
diet Trjs ovfifJovllas avTOv TL TOV GIOTYIQO, rtSTtoiyxevai, 
, wg (j)r\Gi yroog avTOv, drte Iva ol hi&oi CXQTOI yevcovTCti. 
6 ds OVK avtysTtti, Iva (.irj (ict-d'cav-.vito.kirjcp&e.h) Jtaqa 
TOV dtafiolov kct^pavcDv TYJV GVfi^ovHav. v.al bgag OTt 
Tag dvo dia&faas evog ksysi &sov; yrjol yaQ 6 a^rd-30: 
GToKog "y- TfowrT? d lad-far] ex TOV ogovg 2iva sdo&r], 
eig dovKsiav ysvviooa. TO yaq o^og 2ivci SGTIV sv Tfj 
B "Aqajttq". d yaQ dvo dot yvvaMss, ^ els 6 avrq ' 104 EJII&ANIOY KATA AIPE2E&N B. 

ovTO)g el veil dvo slot dia&ijxai, alia slg 6 #eog, 6 rag 
dvo ^s(.ievog. xcu dia TOVTO ov dvo x&dijxe xawag, 
duo TraAaiag, alia /u'cw Tra/lata^ xat jittev xat- 
xa/ (jpjjfft "dia^Ki] d e^rt vx^o?g fiefiaia sort, 
5<Jto xai ij rtQwcr) avev cu^arog ovx eyev&uo. elects yaq 
Mcovaijs to alfia vwv rquytov, xccl eggavTiaev avrb TO 
xai TOV Aaov. dta TOIJTO xat ^ devrsQa eril T$ 
TOV GOJT^QOS sdo&r] dia-drpr)"' bnoxs [.laliaia 
at ctf-icpOTSQat aklrjlatg avvctdovGiv, y (.isv Isyovoct "oux 10 sKlsiijJsi, ctQ%(x)v s^ 3 Iovdcc, ovds qyovf-ievog ex TWV IMJQOJV C 
ttwoi!, ewg aV e^,^ y artoxeiTai" y ds devtegcc OTI 
"deog ^v sv XQLaT$ , . xoa/wov xaTft^aaawv eavTijj; /q 

TO; naaniiiaTa' '. xat jtolla Sari i tomov heyeiv, dia ds irp> avvrof.iiav v 
15 75. /Jsvdgsai ds k^]Qa(.i(.isvoig xcu yeyr]Qcc/,OGiv 
arteua^si Ttaliv vofiov K<XI rtQOCprjTag , drjttev anb TOV 
QTJTOV ov si()r]KSv "d vofiog y.ai ol ngpcpiJTcct ecog 3 Itoav- 
vov\ ~mi ovdsv VOVTOV fjltd'iwTeQOv. tlvi yccQ ov GCC- 
(psg V7tdQ%Gi OTI fthyQco&evcos TOV VTCO TCOV nQOcp^Tuv 
Wxcc'cayyslkof.ievov sTelsG&rjaav ol Ttgoqirjrai ; si yccQ eVt 
rtQOcpiJTat, IJ()%OVTO xaTayysllovTsg XQLGTOV IQ^O^ISVOV 
aitb MaQtag, ovfta) XQiarbg sftsdr^riGev. SOIKS yap 
f) vno&EGig avTi] toiomtp TLVI TtQay(.iaTi' wg fiaailsvg sg %toQav rtQOTtsunBi evconiov av- 25 -rot! IfjpiTTTroug ngoeTOif-iaGTag, rtQOxcccayysKTOQag , %al 
oaov y ftaQOvala (p&avzi TOV fiaGilswg, TOGOVT^ nkd- 
ovg ol 1% rcaQOvGiag KIJQVKSQ TtQola^avovrsg xat kv 
taig rcolsGi TO. Trjg TtccQOvoiag dictyysllovTsg. snav de 
aari b fiaGihsvg slosld-slv slg Trjv noluv, Tig S 

xi^vxwv,- Tig STI ^qsia ecpirtrtcov , fj TWV a 
rtQOxaTayyeM,6vttov TTJV TOV fictGikewg rtagovaiav, 
avTog b fiaaihevg svdov vaaQ%ei; OVTCD xt o 
vopog v.al ol TiQOcprJTai cixQig 3 I(oavvov. ^Iwavvov ds MJ- LXH. MANIXAIOI. 105 (pwvyv ev TJJ QW lt p " /a * dei^avTog on OVTOQ 
b afivbg TOV &eov, 6 CUQWV ryv a^iagTiav TOV 

V.OG(.IOV, OmSTl ftQOCprjTWV SOIL %QSLtt, OTTWg el&COGl Ml 

MIQV^WGIV fytlv TT\V TOV XQLGTOV ctrtb ftctQ&svov naq- 
ovoiav. XQsiu ds TMV 7tQOKai;ayyeihavra)v UVTOV ri]v 5 
nctQOVGiav , itgb^ fisfiatwaiv rijg avvov TtaQOvaiag, ore, 

B nQOKCtT^yyelro. t<5g yag el rig rtaidaywybv e%oi, xttd-a- 
TCSQ xat 6 artoarokog keyei on "naidaywybg -^(.icov ys- 
yovw b vofiog sig rtjv rov xvgiov naqovoiav" enav de, 
cpd-aGfi qhwlas ysveod-ai v.al xaTahafif] xbv didaaxahov, 10 
ov navxwg aTtofialheTat, rbv naifraywybv wg I^ 
V7taQ%ovTct ' ovru) v.a\ fyiBig xct&iodyyrj&miev ev 
y.ai sv TCQOcprjiaig scog rijg rtaQOvaiag tov didaGKalov. 
EVQOvceg de tov dtdaOKakov om aTif.tttCof.isv TOV nai- 
dayioybv, akka KCU %aqiv ai>T<$ 6f.ioloyovf.tsv, on rrjv 15 
fyiwv vrinibTrjTtt xa^oJjjyj^ffag slg ra evTekeGTeQcc 'fjf. 
jU^^tTa jtQds7te(,ti}J(XTO. rj /a^wg eav Tig 
nlslv iv &alttGO'fl %YI {.leyalyv tr]v vavv, sv 

cde [sUKQi!} srtshd"rj TO oalog TO Jtaga TJJV o%&r]v Trjg 
9-dXaGfffjg , xai dievsyxfl to maxiov elg tyv (.leya^v 20 
vavv TOV av^QMTtov , ov HttVTOjg b av&QWTtog 
to amTLOv, STtsidi] TIJVQS m}v [teydlyv vavv, alia 
tov IUQLV e%eiv TCJ) axaT/^o Y.aTala(iavEL TO 
QOV vjjg avTOv GWTrjQiag jtlolov' t] xat sTSQiog f iva t- 
wg lav Tig ex/SAij^ vjtb (.irjTQog yevvriGaarjg, 25 
de vnb Tivog TOV Tv n /,bvTog xat avaTQacpslg 
), elovGTSQOv avdQwd-svTog avTOv sfttyvi^ TOV Vdiov 
&VTOV naTSQa TOV KUTa cpvaiv, e%rj de b TOiovTog ovve- 
, (.ir) sjteidi) kiteyvw TOV savTOv naTsqa, xai erci- 
Tvjg Idiag y.lrjQOvof.iiag, itaga TOVTO aTi(.iaCst, 30 TOV avaeiavTa , ov , OTL OVK eiaaev ambv slg Savaxov naga- OVTCO 106 EHIQANIOY KATA AIPE2E&N B. xat TCQoyrjtag , xal fjfiag vrjg TOV viov avTOv Kcuvs 76. CPjjffi de 6 avTog Mavrjg eivai ^j 
aQ%6vua)v, mi wro vuv CCQXOVVCDV yeyovovag, amolg de 

s- ayvcaaict 1 

lg TOiovroig koyoig. OQW^IKV yctQ oi>% owwg ra TT^a 
Gv^aivovra. jtav yctQ OTLOVV eftl trjs yrg, IAM 
vs (pavhoTSQiov xat ayguoTSQcov d-rjQtdqv VTtag^Oi, ov 
Idicc (tOQCpfj STceQ%ercti, a^ka falg a'Haig, wg oiov sl- 
rtelv, keovTss Aeovrag ovx 'sad-iovai, diet TO 'idiov SKTV- 
n<a(.ia ml O^LOGTOL^OV, alia liftov [.isyalyg 


ev foig OQSGI TOVQ d'rJQae, nal STtl yro/lA^i ^Qovip cciivuv 
?j SVQIOWVTOJV , r/Vot dice %wva, y di STSQCIV svdsiav, avttGTQecpovaiv ' ev rotg (peo/leotg xt ^^^to?g avvtov 

Ibheovreg apa Gxvpvois vrcaQftOVTSQ xcti apa ksaivaig. B 

xat OVK s7tQ%eTai &YJQ d-rjQ iq), ov Avxog /U;x$, si ftr) fi 

av elg (.tccviav sk&oi to ffiov KCCI hvaarjaav ccyvoei o 

Si TOLVVV kwot; kmOV OVK SG\Msi 

f-WQCpyv, yrcug dvvavrai ol 
si TYjS avrrjg vTtaQ%Of.i&v , xat ov [,ialhov -9"(a- 
, tva do^woi rag Idiccg ctvTwv (togcpag nsQi- 
xt TCuvTaio&sv sKsy^ovrat rov ayvQTOv ol 
koyoi. , 

77. Eha rtafav ajtb rov svayysliov ST 

25^0:*, OTI ov rtavcsg XCOQOVGI xty avrov 

a/U 3 olg dsdorai. KOI om rjv 6 hoyog ftsgl didaaxahlag c 

Ivcav&a Tcp GwrrJQi, ahha TCSQJ, evvov%cov. si ds 

frjg avTOv didaaxakiag n\t\^oma.i TO "ov itavcsg 

QOVGIV" IvTav-fra T^5 otorrJQi, aoa sav ov . 

30 Kara m]v idiav yvtop]v ov XMQOVGIV. sftaivsTol ovv rjroi 

ijjsKTOi omoi snl TO avTs^ovGiov Klrj^rjaovTctt, ml om-. 

KTI Kara opvGiv SGTCII TO %ioQrji.icc, eft el xl av wcpslrjosis 

ti\v avtov Kavctyyskhcov dtdaowxhiav ; s^srteos .de itav- LWL M4NIXAIOI. 107 

avrov o loyog ' ovre yaQ diduGxaliav 6 ocorrjQ 
rbv loyov ajtecprjvaro, alia dl evvov^LG^bv, xav re di- 
rtoi, OVKSTL ara^rjoerai rov Mavrj o loyog. 
l ds 6 avrbg Mdvr]S } fjdei rovg ^srsQOvg- "KalyaQ 
fa sfj.a ngo^ata yivioGxsi (J.B, nal yivuGxco ra efia yr^o-5 
/?ara". sv artaai ds ijJsvderaL. povh6(.isvo yag d-wneiq 
aQTtaoai ijJv%ag Kara t(ov TOTS naQOVTCDV sv tjj ffvfy]- 
TTjorfifc TOVTOV %slrte TOv Koyov, vTtoGrteiQtov deheaQ, wg 
sln&v, Iva diet rvjs xoAaxet'ag 66u)Giv avT$ GWCCTCTS- 
o&cci ' iva o-cav Gvvacp&toGiv ciQ^rai w^iTfa'^siv xal IB- 10 
sldevat avrovg nqlv r] T^V acpt^iv yr^og avfbv noii\- 
i. ysyovs ds avn^ wg o TOJV c Elli^vcov [Av&og Kara 
vbv ^Ttollcova rbv (.ICIVTLV, [iavrev6fj.svov rolg a' 
sawccp ds jU} dvva(,ivov [lavrevsG&ai, alia .w. 
nora avrbv rov {lavTBiov, eQwvta T^g 4fdcpvr]G, xat x-15 

avrijs dia Gioq)Qoavvr)v ' ovno xat ovrog o 
8(j,avrsvero (.lev eidsvai rovg idlovg, cpvosL ds 
dia MaQKslhov ^KSV VTCO^SIQIOV avrbv 

ds rb avrov ^avf^lov. ovrs yaQ avrcfi 
rtsiG&r] ovrs rig STSQOS v.ax sxsivo xaigov 
Tore avd-Qwawv. 

B 78. Elra scpy oil -to, Ttahaia srrj ovdslg sowd")?), 
alia anb rov nsvrsxaidsxdrov srovg TiftsQiov Kaioa- 
a%Qi rwv avrov XQOVCOV. JT^o/5og ds yv b xar 3 sxslvo 

fiaailsvc;, xal ^VQriliavbg 6 fc^b avrov, ors oy-25 
Tog 6 Mdvr}s svedri^isi. xal sv rovrit) jtdliv elsy^srai 
rov svayysliov Isyovrog nai ruv a 

Qi rwv rjdrj aQoregov GSGO)Gfisvtt)v. w 
6 XVQIOS Isysi "tyrri&riGerai ajtb rrjg yeveas ravrrjg 
fcav al(.ia dwaiov SK%vv6/,isvov sjtl rfjg j/^g, dnb at|Ua-30 
Tog ^/3/l rov dixaiov fifyQis afyiaros Zct%aQiov rov 
C xxs%v{tevov ava (.isaov rov vaov V.OL rov d-voiaorr^iov". 
no&ev ovv diYMio$"j[@sl, rto&ev Ztt%uQia$, el pr on. 108 ETIIQANIOY KATA AIPE2E&N B. 

TIV rjdr] fi GtoTrjQict, nai OIL EOCOGEV rjdr) dice vo^iov xat 
; cpyalv "sfictaikevasv 6 ddvctTog anb 3 Ada(.i 
Miovoswg " ortcog yv$g on sv Mtovosi dvswTtrj 
6 -9-ctvaTog, ov TcavTccTtctaiv acpaviG-9-eig. dfts^edsxsTO ydg 
5 TOV TsksicoTyv jtavTlov tyaovv, ( iva orav avrbv TtaQadipr) 
vrjs av^QC07t6fr]TOS , o adavaros &avu)v, 6 axga- 

s yev6f.isvo, y far] ev aagyd to 
VTCO(.ivi<)v , Y.CU "/Laaji diet TOV d-avarov rbv TO 

%OVTa TOV dctVCtTOV, TO /g'vTOOV T^g af.lttQTLCtS ytCtl TOV D 

-O-avaTOV ore Koirtbv ertlrjQOvw TO "nov aov O-dvarog 
TO XSVTQOV; ftov aov "^4idfl TO vt^og;" E-/.SL f-isv yag ev 
Mcovael avsTQartr] eTTtff^e^eig 6 3-ccvaTog, 

xffl MQIOTOV j.tev dmaioi yoav ol 
"6 iteraTed-sis TOV [.ir] Idslv 

ov% rjuQiaxero". al'ka ovrtto 6 eyy^ajtros v6(.iog, 
a b xaTa cpvoiv ex diavoiccg xai ex Ttagadoaecog, 
diado%rjv naTSQiov agog Tovg vlovg. OTS ds Tiq- 
havyug e^sTe-9-r] b v6[.iog, sysvew, wg eirtsiv, 
dt,%aovaa TIJV dvva^uv vfjg a^iaQriccg , OTS ds b 
rtctQeyMSTO, ovveTQtfir] TO XSVTQOV TOV O-ctvccTOv. 
nctfav xaTartod-rjasTai b -d-avciTog slg viwg TOTS, xal 
OQCC Ttiog e'awCev o -3-ebg diet noMMv TQOJIWV. TO ds 
Tshsiov Trjg acoTrjQictg ev XQIGTI^) 3 Ir]GOv TcT) KVQi 
ysysvrjTcti, KCCI ysvijosTcti, tog xcti TO svayyshov 25 OTi "ex TOU yr/jowiuaTOg OVTOV f](.islg rtccvTsg 
xat fcoiov, (pr]Gi, TO ftlr]Qcof.ia; "ahti b vofiog diet Mcov- 
Gstog Edotiri, rj %ctQig xat f] alr-9-sict diet ^IrjGOv eysvsTo". 
hsl (.lev edoSr), tide sysvsTO. si x 7t^r}QM{.iaTOg b vo- 
f.iog, TI %aQig, xat TJ alrj&sia TOV '/jjaou, rcalaia xat 

30xiV}) dictdyxri ev T$ v6[.itp xat ^aotrt KOI cckyd-sia. B 

79. 'ETSQce de mctfov ke%si xsxQrjTcci b avTog Mcc- 
vqg cpdaxwv OTI "b XQiGTog E^yoQaaev i^mg anb Trjg 
xctTctQctg TOV vbpov, ysvopsvog VKSQ LWL MANIXAIOL 109 

Toivvv Ttoioig agyvQtois y ayoQCtaia ysyeviyTai, 
ftoiov TO Tif-irma o dedorai, c iva i^ag ayoQccGfj. ov yctQ 
elnev "o yyoQaoev," alX "e^yoQaGev". alia irjV fisv 
ccyoQUGiav enioTaTai, TO de Tif4rj(.ia ayvoel' 17 'de A?J- 
$eia TCC a^cpOTSQa oftoloyel. e'^yoQaos yaQ rjfias, xa 
alrj&tos anb xaTaQag TOV v6(.wv, yv6(.isvog 

xaTctQct. y.al nios rjyoQuaev ^/uag, 
C sfttcpsQst 6 dtdaoxaXos frjs fixxAjya/ag, (puaxtov on 
yyoQao&rjTS, Tifuq) effaced apvov cc{.iio(A,ov xi aanilov 
XQIGTOV". si voivvv T$ al^an rjyoQcca&rjTe, ov% vnctQ- 10 
%ig TCOV rjyoQaatisvwv , w Mavr), snsidi] TO al(.ia &Q- 
vrjaai. itb&Kv de f^tas yyoQaas; heye. a^/loT^toug 6V- 
T<XQ covrjoaro; aga riTtOQrjGsv o TCQOTSQOV rjj,iwv dsono- 
Trjg, KCCI kmdeon&vo$ TOV r^icov Ti/w^mrog, Kafiwv ane- 
doro f^ag XQKJTO) ; xal si artsdo&rjftev XQIGTI]), 

SGflSV TOV TtQOTEQOV. Bl tOlVVV ftQOTSQOg OVKSTl 

xe'xT^Tt, aga Trj$ avrov ftsQivvoiag s^w sysvsTO, xat 
D lv Tolg idioig TOJTOIQ om s%i e^ovolav. rt&s vv SVEQ- 
yslTcci ev Tolg viols rfs ccjrsi'9-sias, xara TO yeyQaf.ifj.e- 
vov; aAX" OVTS ycwg yyoQCCGev owe Ttug ^yoQaO'd-rj/.tsv 20 
OVTS rtcog KctxaQa. vjtBQ f}(Acov yeyove voel 6 xara navra 
[tavelg, avoi^ag CCVTOV TO GTOfta, mi ^ dvvaftsvog rtsQi 
wv keyet, diafispaiova&ai,. Idov yag avTOvg OQcopev ke- 
yovTag ev Tfj TtahiyyeveGia Tijg CCVTOV rtctQOVGiag xat 
KQafyvTag, ev TQ? arj5 6v6[A(XTi scpayo^isv, xat ev vqj (7^525 
700 oj/6|UaT 6(U[A.6vi<x e^alo^ev. IMU egei agog avTOvg 
"arteh&sTS an eftov xexctTyQaitevoi, OVJTO) eyvu)v v(.iag". 
ovv CCVTOV b^io^oyovGi, xat ccvrbg avTOvg tcci; Ti de fjv y xara^a TOV v6{iov; aA/la KCCTCCQCC TOV 
v6f.wv OTavgbg dice Tag apaQTiag. eav yaQ Tigxara^- 
cp&fi ev Tcaqaiti^ati, sleyev 6 vopog "xat xQeftaoyTe 
avTov enl %vkov, ov p] dvvt] 6 yfaog eft 3 avT(j) enl T$ 
avTov, aA/la xa^eAoyreg xad-ehelTe TS avTov 110 EJIWANIOY KATA AIPESE&N B. &uipaTS avTOv ago dvoscog TOV rjllov, 
OTI sjtixaTagaTog nag o xQs^a(.isvog snl TOV t-vlov". 
snsl ovv diet rfv GTUVQWGIV y xaTccga TtgoGSTSTaxTO, B 
sl&tov ds avfog tag af-iaQTiag rftiiov avyveyxsv snl v~ 

5lov, vjtsQ fi(.iwv eawcbv (Je^wxwg, to alf,ia avrov ^{.iccg 
ryog&ae, TO owf-ict avrov r; ( uwv rag xarctQas %kvae, vov- 
xioti Avffag rag af.taQTi.ag dia Tijg TOV OTavgov jUT- 
voiag /at Tijg avwv jtaQOvoiag. OVTS ovv 6 v6f.iog xa- 
TaQa, f-irj yivot/co, OVTS TO evayysfaov ehafte Tr t v xTa- 

10 QUV, OVTS o xvQiog, ak^a dia Trjg rtQOcpacretog TOV av~ 
TOV -9-avaTOv hskvTai 6 S-avawg 6 xara Tijg af 

80. Eha cprjoiv OTI o vopog diaxovia yv TOV 
vaTOv. rjdij nsoj. TOVTOV jtolka sirto^isv, OTI ov% avTog 
rjv dimovog davaTOv. ovds yag eheye cpovsveiv, alfi 

15 sKsksvas leycav "(.ir) (povevayg". sftsidf} de ecpovevae TOV c 
cpovsvovTa, tva avaiQe&fj dia TOV svbg TOV cpovsv&evTog 
q TOV cpovov evegyeia, x&l di sva (pofiq&evTes rtollol 
KaTaa%a)ai T^V adiKiav TOV (trjxeti cpovsvsiv, i) diaxo- 
via r\v d-avaTOv, ov% c iva 3-avaTOv diaxovrjcrfl , ahfi c iva 

ZQ&avaTOv T$ cpovsvTjj sgyaoriTai, tva [irjxeTi cpovsvTal 
ftollol yivwvTai. sk&Mv de 6 GWTrjQ, STtsidr} 'koiitov 
sGtocpQOviGsv o Ttaiday coybg , TO rtksiGTOv TOV %QOVOV 
Ta evTsleOTsga (.iad'YU-iaTct, dsixvvg (.ISTU -rijg Gv(.icp(aviag 
TOV v6(.wv, TOV (.iri cpovsvGflg, firj x^e'^g, ^ ijJsvdo(.iaQ-]} 

25 TV^Gflg, eVpjj OTL "T$ Qarti^ovTi os slg TTJV ds^iav Gia- 
yova, OTQsipov avTi[) xai T^V allrjv" c lva farjg ysvrjTai 
77 diaxoviu, avaigovpevov itavtctitaai TOV cpovov. 6 yaq 
TvrtTO[.ievog TTJV oiayova 'TtaQo^vGf.ibv OVK egyd^sTai <jpo- 
vov , alia Ivsi TVJV %&l()a TOV cpovevTOv, TVJ 

30 (pQOGVVj} -d-wjtevuv Tip sv avTcp xaxlav. ml 
navTa Gvficpwvst rtalaia xai naivrj dia&rjxrj. 

81. Efaa rtccliv STtda^dvsTai, iva 

dvo TtQoatoTtcov aycoyyv rtgbg GVGTaaiv Trjg nag . MANIXAIOL 111 

dvadog, TUJV TS dvo cpvGetov, aQ%aJv TS avaq- 
%wv xt (iifyov uv ridri rtQOTSQOv slQ'faaf.isv , TO, o/uota 
fiovk6[.isvog heyeiv sftl dictiQsosi TOJV rtQctyficcTtov, diai- 
geiv ovTiag Tohftuv, OVK aidsircii ksywv OTI ij nakata 
"s^bv TO XQVOIOV y.a.1 sftbv TO agyvQiov" ' ^ ds xcutv^ 5 
Kt "(.icmccQioi ol nx(d%o\ T$ rtvsv(.taTi, OTI av- 
BGTLV TI fictGihsiaTtav ovgavaJv". akfi ovx oldsv 
ri rtctkaia rc&hiv hsyst "nhovGiog xat itiv\ 

2, 6 ds KVQiog TOvg a[.icpOTSQOvg STtoiyas", xcei y 

avTO GV(.icptovst, /waxaofTovo'a fisv Tovg 10 
cpvasi 7tTO)%ovg , akkoTs ds TOW 

t, fcW TO, CtflCpOTSQCt slG%VO'fl ' tW Xttf 

(.tsvot ol JIBQI HBTQOV dsl^coGi Trjv aty'd-i 

OTI "agyvQiov xa %QVGIOV ovy l vjta()y l Bi (.101, o ds e%io, 

TOVTO GOL didcofii, sv Taj ov6f,iccTi 'irjGOv XQIGTOV ava- 15 

OTCt, KCtl TtSQtTtlXTSl". 'iVtt CpVOSl TOV j,tCM(XQlG[.lbv TlOV 
TCTWft&V G^f-iaVf] f.l'l] aVTl&STOV Vft(XQ%OVTCt TtQOg TOV {.HX- 

y.aqiG(.ibv TCOV niwyj&v XT itvsviMx, o ( iTivsg (.isv BLGL 
TLVCC (J.BTO. diKaioavvrjg, H;TCO%OI ds slot, Ta~ 
wv slsysv "sTtsivaact, xat sdta-w 

BLTO, <pQasi hsycov OTI OVTOI STtolrjGav ex TIOV 
avTOig. xat dscogsig sv xctl TO (XVTO nvBV(.ia 
sv ftalcuq, jiTwyjov dstxvvov ml nkovGiov, af.ia xat sv r]; TO avTO ug not o ffcur^o sftaivet T25 oTSQa. 7tQOOs%u)v yaQ T$ ya'QocpvkctKiii) side TOVS 
slg TOV Kogficovav, xa oux arGiqyoQsvGs rtkov- 

GIOJV TO. d6[.lttT(X, STCflVSGS ds Y.OL Tr]V TO, dvO ISTtTO, fis- 

pKrjKvlav-- XflQav ,' did Tr t v rt()oeiQr]i,ievr]v itTio^siav, wcc 

D 7tlt]Qw&fj TO yeyga^ievov "TtkovGiog -/.at Ttevrjg Gvvt'jV- 

Tiqoctv aAA^Aofg, \p ds xvgiog Tovg K(.i(pOTSQOvg saoirjGs". 

Xttt OTi [ISV TCCVTCt OVTIOg S%1, 7.CCI OTI TO aVTO SGTL 

TS KCCI xaivrjg dia&rjwjg, oga TOV 112 EJII&ANIOY KATA AIPESE&N B. IsyovTa TCEQI aq^aiwv 

(.101 o XQovog dirty ov(.isv(j} TCSQI Fedswv, Bagax, 
ipuv, 'lefp&ae, Jafild xal I.OITI&V TtgotyyTcov , ofoiveg 
itsQiijl&ov sv (.lylwTais, w alysioig dsQfiaoi xaxov%ov- 
5{isvoi, GTevoxcoQOVftsvoi, dlifioftsvoi, wv OVK YJV a^iog 
6 XOG/AOS". r]VQT^yicc(.tsv yaQ Y.OI 'Hoaiav svdsdv^evov OCMKOV 702 
y.al 'HUav waavTajg. xal ogas ncog (,ia%aQi'ovTai sv 
ct xai xaivfi dux&rjM] oi itvwioi di svasftsLav xccl 

rtKovaioi, dice dixaioovvr^v ; 
10 82. Eha Jtdfav Ae'/fit o aurbg Marys, y na\a.iu 
, cprjol, xelsvei aafifiaTi^etv , xal et vis ovx 
t&ois xctTeli&ofiolelTO , wg xal cpogrlov 
vig Gvlle^&s ftctQGdo&r]. rj ds xaivy 
vovteoriv o XVQIOS Iv Ttjj evayysliii) ecpr) on 
l5yaC,0[.itti, xal o rtatr}Q (ion eQya&fai," . xal sv rip aafi- 
v ora%vas oi i*ia&i]Tal, xal sv T$ oa^ar^ 
S. xal ov fiovov TOVTO, alia xal "aQOv TOV 
GOV, xal vrcays ds rbv olxov GOV" slsys.E 
xal co Ttollfjs ayvuHjias. ovdkv ydg %SIQQVSQOV rrjg artei- 
IQgiaQ. nollovs yag ervcplcoGsv f] ayvaiGia. nors yaQ 
TO Gafifiarov snl aya&fj nQOcpdoei ov lelvrai,; nors ds 
ovx sdsofAsv&r] ano rtovygias ov [tovov TO oafifiaTOv, 
alia naaa rj^Qa; 'fyoovg yag 6 TOV Navrj, o diddo- 
^og McovGswS) o sv fCQOfprjTaig xaTr}Qi&(j.r]nsvog, o sxls- 
25/rog naga &$, 6 di svyrjg xaTaG%tov TOV Tfliov xal 
tip oslijv^v, tag scpq, "GT^TCO 6 fjliog xara 
xal rj oslrjvr) xara cpagayya 3 Idla)" sv$vg evQi 
TO odfifiaTOv Ivtav Inl ayaSosgyicc. kill knta, ^fis 
yag xvxlol Ta Tel%y c IeQi%u> 6 tyaovg on ovx s^ijv jia- 

30 dl^SlV EV GafifittGlV V71SQ TO (.ISTQOV TU>V ^ GTttdiwV TOJV 

toQiGftsviav. TO ds nsgi/iiSTQOv Trjg 'isQtyw vrcsg OTadlovg 
eixOGi Tvy%dvsi. srcl srtra ds fjftsQaig xvxlcaadvrcov av- 
rtdvTiog OTL vnsitLJtTS TO odfifiaTOv sv [iia LWL MANIXAIOI. 113 

rjv de TOVTO ngoGTay^a &eov, c iva deify av- 
TOV TO &ehv)iA<x TIJS &avf.iaTOVQylag. OVTS yag f.nq%avai 
OVTS (tdyyava r]v, ov xQiol, ov% klsnoleig, alia f.wvrj 
D cpcovrj odkrtiyyog xegtmi^g, xal v%r] dixaiov, MUttiqaav 
fa idyj} TOJV vrtevavciwv. edei yaQ v-5 
i,, erteidr] erthrjQCJ&qaav at a{.ictQTi(xi 

VUJV *d/.lOQQaiCOV. 

83. dwaoTys yay yv 6 v6(.ios Kara TIJS aduias, 
xat sKaorq) artedidov xora ra i'(Jta sQya. xat enBid^ 
sv a(j,ctQTiai<; hvy%avov ol'-Aftoggaioi, fa rtaqajlaGM 10 
ysyovoreg, KCCI aQvr)0<xf.ievoi TOV OQXOV ov Sf.iooav, wg 
ijdrj ccllf] nov (.101 eigytcu' ovdsv ds kvnrjGei xal 
TCC CCVTCC TtaQad-ea&cct. ravtce yaq IGTI ta 
vriQ TOV Mavi] dsivorriTog OTI xaAog o &e.bg 
xov vbfiov, og saxvkevas J.IEV vovg Aiyvrcxiovg, egeficds 15 
de 3 4(j.O()Qaiovg 7.01 TsQysaaiovg, xat TO, alia s 
xal edwKS Tyv yr/v avTuJv Tolg vlolg *IaQar}h. 6 
"fir] snL^vn^afjg" ncug edcoxsv avTOig to. alloTQia ; xal 
ovx oldsv o ldicoTii]g OTI Trjv idiav yJjv artelhirjcpav SirjQ- 
rtao~{.ievr]v an; avrwv xal eedtxri$r] ta (.teTa^v alliqluv 20 
ywofisva sv OQCI) alrj&eiag xal OQXcp. NOJS yaQ aw&etg 
anb tov xaTaxlvapov , xal y avTOv ov^tog GVV Tolg 
TQLGIV vlolg avTOv, xai TQiol vvficpaig, [tovog diaiQ&v 
TOV navxa xoG(,tov Totg TQiolv vloig avTOv, TC!) 2rjf.i xal 
Xa(.i xal 3 Iacpe&, dislke, fialwv vovg x^^QOvg kv 4 Ptvo-25 
xovQOVQOig, wg xal i] axolov&ia %si, xal ovdsv xsvo- 
qjcavov, ovds naqartmoi^ievov. 'PivoxovQOVQa yaQ IQ- 
{.irjveveTat NeeL xal OVTCO cpvaei ol erti%toQioi 
xalovaiv, aito ds Trjg 'EftQa'idog EQf.irjvsvsTai 
rtsi.dr]7tsQ 6 Nue sxsl sfiaks wvg xlygovg Tolg 
molg avTOv, xal vnsrteGsv 6 xhrJQog anb 'Pwoxovgov- 
QCOV a%Qi FadeiQiov, dfyvrtTOv s%wv xal MaQiavdvvrjv 
xal "^.fAficova, yli(ivr}v TS xal MaQfiagida, 

Epiphanius. III. 8 1 14 EJII&AN10Y KATA AIPE2ES.N B. Trjv, MCMQOVYJV is xai slercTY][,idvr]v, SVQTIV, Mav- 
QiTaviav, a%Qi TWV 'HQaxhswTwwv OTrjkwv keyopevtov 
ml Trjg SGCD FadstQ^g. TUVTU ia ngbg VOTOV. artb Se 
'PivoxovQOVQWv TO. TtQOg avaTO^fjv , ii\v re "idov^aiav 
5 xca MadiaviTtv, fi\v re ^Al.a^a.Gtqixiv Y.CU 'OfiyQiriv xai 
3 A,wiuTiv, KCU Bovyeav, nai slifiav, a%Qi vrjs vwv Ba- 
xrgcov %a>Q(xs- o ds avTOQ x/lij^og diOQiCei ava (.teoov 
TOO 2r]f.i T rtQog avctTohrjv. 1$ de 2rjf.i vnerteoev 6 

"AtiJQOg FCQOS TT/laTOg, 1? HalaiOTlVT] XCCl (DOWIM] 'Attl 

^ift ayijyjj , Kj.liiv.La, Kannadoma, 
JJacpkayovicc, 0^^/^ ; EvQcoTtrj, Podonrj, ^iaCLct, 
Kaortia, Kagdvaia a%Qt TYJS Mydlctg TTQOS POQQCCV. sv- D 
vev&ev ovrog o x^^oc, dioQi'C,ei rbv 3 la(pe& ra 
qbg ds TV\V dvoiv ano fr t g EVQCO-^ 
V.&1 BQitavlas, exel&ev TS TCC rtccQa%i[.teva 
$vr], "EijTsg Y.CU dwuveig, ^lanvyeg xal slaftQoi, ^CCTI- 
voi, 'OrtTMOi, Mccyagdeg, ecog diaKaro^g TYJS 2ftctviag, 
y.ai T% Fa/Utag, rrjg re TIOV SKOTCTHOV xal avto 20 84. C 'OTE ovv ovTwg dtflQS&rjoav ol xkrJQOt, ovyxa- 
ksoai-isvog Nate Tovg TQslg vlovg UQIGSV avTiov OQXCI), 704 
c iva firjdslg sm^fj TI<J xhrjQfy TOV adskcpov 
fchsovsKTrjO 1 )] TOV ccdshcpbv UVTOV. Xavaav ds 
iov b vlbg TOV Xa(.i snrik&s. Tfl IlahaiGTrjvajv yfj, 

avTijv , ml sns'/.^rj&rj y yij Xavaav, dibxi sv 
m mT(t)M]Gs, mTaheiijjag TOV idiov "/.hfJQOv dia TO 
siv eivai xavf-iaTivov. nal xa^/aag sv Tfj yfj TOV ^(.i, 
T-fi vvv mKovfASVfl lovdaia, eyswrjos Tovg vlovg TOVTOVQ 
TOV TS ^f,iOQQa1ov ml FsQysGalov ml (Degs^aTov ml 
rtsfiovGalov mi Evaiov xal^QOvmlov xai XsrTalov ml 
3 s/GsvaTov xai ^a^iaqalov ml 2idtovioy xai Q)ikiGT<uov. B g 
dia TOVTO xai b xvQiog leysi sv vip vo^ity, dsixvvg OTL 
al ccf-iaQTiai avTwv sv Tip OQXCI) snkrjQOvvTO , wg LWL MAN1XA10I. 115 

"ovrtio 7clr]Qcb&r]oav at ctftaQziai TIOV ^(.lOQQaiuv" '.. 
din TOVTO naQS(.isivav sv T$ OQSL ^OVOTQI^OV^VOL sv 
TJ] Qr(u<), scog <xv avTOxaTaxQiTOvg savTOvg noi^GUGt 
xai eitel&woi ngbg Ttolsfiov Tolg viols tov 2^ Tolg 
rjdixr]!J.svoig. 2rj(A yag ysvvy TOV 3 j4Q(paad , *AQ(paad 
TOV Kijra, Ryva vbv 2uha, 2ctka TOV "EfieQ , "EfieQ TOV 
(Dale*, (DahsK fov 'Payav, 'Payav TOV 2eQov 
C TOV NaftWQ , NCCXUQ tbv Qaqqa , QaQQa xbv 
^pQaaft TOV 3 /(Tx ; 7ffax TOV 'lax.^, '/axw/S TOV 'lovda, 
3 lova TOV <&&QS) CPa^eg TOV 3 EoQU(.i, 'EoQuii TOV ^gap, 10 
^ga(.i TOV ^(.'uvaddp, ^A^ivada^ TOV Naaaoiov. sv %QO- 
voig NctctGGcov TOV (DvlctQxov TOV 'lovda xai ev %QOVOIS 
3 Jrjaov TOV Navrj fhafiov ol viol TOV 2i](.i Tr\v idictv yrjv, 
f.ir)de/.tias adwlas sv i-tsoc^ vrtct()%ovGr]S , aUa dwaio- 

ovv TO, %d%^ f IeQi%w avio^afa. f] yctQ 15 
exdiKel Tyv admlav. sv kitiu 
T<X Tsfyr}, v.al fyivsTO TO G&^ 
D Qio&fj }} dt,'/.ctioovvr). 

85. Ov fiovov ds TOVTO, alia STtTct hv%vovs eo%ev 
9 f] Ivyyia TOV ayiaGj.ic{TO ev TVJ Gxyvij TOV nctQTvgiov, 20 
ml y.atf xao~Tr}v fytQav ol STCTCI Myyoi TTCTOVTO *i 
xi ovd 3 ohcog sv {.na rjfisQa ijgysi slg CIVTCOV, a 
xa^ 1 ' Ixaffr^y fyisQav TO UVTO yaig fjv. ov ysyovs yaq 
TO GafifiaTOv dg anonluGiv , alia dg SQyov aya&ov. 
(.irjdsvbg ds olwg sQya^O(.isvov EV Tcclg diodsKa (pvlalg' 
(.wvov TO $voiaGTr}Qiov OVK v'lQysi, xa^wg Isysi 6 KV- 
sv T$ svayyelici}' ol IsQslg vfiaJv (Isfirjlovai TO 
sv T(p va$, %cu dolv avafaioi. TO ds fieftr}- 
IOVGI TO aaftfiaTOv, TQVTBGTL IVOVGL. IVOVGI de f iva TO &va(.aoirj()iov ; ov {tovov ds TOVTO , alia xa y 
avaTsllst xai dvvsi, xai aelrjvt) av^ei xai cp&lvsi, xai 
ave^oi nveovai, xai xagnrot ftlaaTavovoi, xai 

8* 116 ETTJ^JNTIOr KATA AIPESE&N B. 

ysvvojai, xf aavTCt yivsTcei sv oafifiaTq). dice TOVTO xat 
o vvqiog sk&wv ovx STSKTOVSVGSV iv GaftftaTty, oux I#A- 
nevaev, ov TL STSQOV, aMa $e6g cov $sov sgyov sigya- 
GUTO. v.al (prjGiv, "&QOV TOV xQapflaTOv GOV, Y.CU TCBQL- 
5 navel". Iva ano tov fiaora^ovTOs cpavjj TO sQyov TO 
yivoftsvov, c iva rtavreg erttyvwaovrat, TOV ait ovqavov 
eh-d-ovTu rtQog or'j3-siav vlolg TWV av&QMrttov. v.al yctQ 
TCJJ {.tev OVTL ri^e kvGat TO aafifictTOv, OVK rjdvvaro ds 
kvaai avvb, si aKhoTQiov avvov vrtiJQxev. ovdetg yag 
10 aKKoTQiov kvet egyov, ei (.iri TL <xv 
6 TOIOVZOQ ysvyrai, xai al^oTQi 
sttvvov s%ayoQat6[j,.vog. eneidrj 6s idiov avvov vnrlQ%s 
TO GafifiaTOv , dta TOVTO hsyet on KVQIOS eorlv 6 vlog 
TOV av&Qurtov xat TOV oafifldTov. xai cprjGLV, ov% o 
15 av^WTTOg dia TO GafificiTOv yeyvr]T(u, aKka TO a/?/?a- c 
TOV dia TOV av&Qwrtov. si TOIVVV sJtoirjGsv 6 &eo TO 
dia TOV avS-Qtojtov , KOI n QO STINGS TOV av- 
naqa, TO GafifiaTOv , iva 6 CCV&QCOTCOG yiva>G%fl 
avartavoiv V.DU TUV (.ishhovTcov Tr\v avarcav^av. av- 
SGTI TavTa T0)v sjtovQavtwv. evTav&a yag 
artb [.ISQOVS, Kiva de r^ TtaGa. TsheiOTrig. TO GafifiaTOv 
ovv TO EV v6{i(j) ewg Trj$ UVTOV naQOvaias, el.vGe ds 
' sxsivo TO GafifiaTOv , xat edwxev r^uv TO {.isya Gafifia- 

TOV, OTtSQ EGTIV aVTOQ KVQIOS, r] avCtTtaVGlQ fylMV, Kal D 
250 Ga Ovdslg ovv dioiGsi ftakaiav aito Kctivijg 
ovdk Kaivrjv arcb rtalttiaq. /u'a yaQ BGTL xat iy ami] 
Gvpfptovla. 6 ds a/ta^ijg xt ansiQog, sccv Hdi] dvo av- 
TkrjTrjgas arcb (.uag rtrjyrjg avT^ovvTccs, vo^ilorj ds dice 
30Trr diacpOQav TWV avThrjTriQajv diacpoqa slvai na\ TO, 
vdaTa, mover] ds Traoa TCOV GVVSTMV a^'rsiav, OTI 
ysvaai t&v dvo avTlrjTqQcov , Y.CU 'ids OTI fiev dvo oi 
avTkr)TrJQsg, {ila ds y Tcr\yr\ vjtaQ^si. ovTcag slg LXFL MAN1XAIOI. 117 9-eoS) sv yvvsv^ia hahijaav ev vo^y), ml ev 
ml ev .evayyehiy. dice TOVTO yag ov dvo 

, ml OVTS dvo -/.cured dia&fjmi, srtsidi] om 
slot dvo ol dia&fyievot,, ahfi sis rf v rtahctiav na- 
kaiwv ml TJ\V ytawvjv avaxaivl^cov , ov Trjv 
KaTctQyuJv sis cc(pavio t ubv, ahha rrjv rtakcuav 
KCCL vy dsvTSQci TtgoanOs^svos rtSQiovoias . i 

86. "d-lliriv de rtafav lefyv 6 avros Mavr)S heywv ort, olda jtvBv^ia ato^o^evov avsv owf-iaws* 10 
IOVTO yaq, fyp^ffi, didaOKei 6 artoorolos ksywv OTL "o'Awg 
Ba-/coveTt sv V/MV rtOQveict, xat TOiavvr] nogveia, 
ovds sv Tots 3 e\he0w, ware yvvat^a riva TOV 
%etv. ml v(.iis Ttscpvoiwfisvoi sore, xal,oy%i 7tsv-9ri<j(XT6 ( iva aQ&fi SK [iSGOv vptov o TO sQyov.tovTO 15 
eya) (.tev anuv T^J awpctTi, rtctQcov de TW 
, ijdr} xe'x^txa TOV TO egyov IOVTO Karegyaoa- 

(ASVOV, GVVeh-d-OVTCOV V^MV Ktti XOV XVQIOV [ABTa tOV 

s^ov rtvevfAcccos, rtttQctdovvai TOV TOIOVTOV T^ 
tg b'he-9-QOv r7js GaQxbs, iW TO ftvsvfia Gwdy ev 
TOV XVQIOV". o'P.e^og de snl Gttgv.bg o 
SGTIV acpavio^os. ftcos' ovv ctcpavio[,tvrjS 
C GdQ'/.bs ev %siQl TOV diajtolov, ml Gw^Of-ievov TOV ntysv- 
(.taros, STI sGTai avdoTctais Gco^taTtov ?/ aaoxog; ml 
ov-/. oldsv b arteiQOS xara rtavTa, OTL Ta sgycc TIJS Gag^ 25 
xdg noQveta, (tOLfttia, aoelysia ml TCC TOVTOIS opoicc' 
xat ov rteQi avTrjs TY^S OCCQWS ksyei, /lA TWV sgycov o"aoj(6g. oVe (.ikv EQyaGST&i TtpQvdav, y GCCQ^ Igya- sav ds KTiqGrjTai syxQctTsictv, ovxeTt y GCCQ^ SGTIV, 
r) octQ% (.lETa^s^YiTCtL sis rtv.sv(4a. wg ml oa^ro- 
Isysi OTL "b art 3 ctQftfjs Gvfyv^as TO, a^tcpoTSQCi, 

SlTtSV, CiVTl TOVTOV K(XTC(leil}JSl (XV&QWftOS TOV ftCCTSQCC 

xat Tyv jt^Te'oa OVTOV, xat xoMrj&yasT.ai Tfj yv- 118 ETIWANIOY KATA AIPE2E&N B. 

vaixl avTOv, xal saovTtti ol dvo els GaQxa fiiav' wg o 
og tfj noQVji sv Gujfta eon, 6 xoMw^uevog T$ 
sv Jivsvpa SGTIV". aQa ovv 6 TTJV rtOQvsiav SQ- 
ya^6(.isvog oaQ ysysvrjTat' ov (.wvov yctQ rrj TtOQVfl octQ% lydrsro , xat aV 
b'Awg xaAe7rt. o de KoVMf.tsvog tCp YVQlip sv 
Tt, tovTfOti ou)f.itt xai ipvxy, v.al navca, si 
it saxlv sv 1$ avd-qwjtij), sv rtvsvfta ev x$ v.vqk^. xt * 

WftSQl TOVfOV t VOl*0&STU)V 6 (XVTOQ CtTtOOTOkog CprjGl. 0707 

3-sbg S&STO ev Gco(.iart rcavra ra f.iekr], excca-cov xa#aig 
xat b'^a rt&s bfioloysl xbv &ebv rtOirjTrjv rov 
xat S'srrjv rwv sv fyuv (.tekuv, xal xai9-aig 
T} idici aocpla xal aya&OTrjTi. sira naliv avrl 
\TOV rtaQadsiyftctTOS fov ^ISTSQOV ffw/,tairog rov XQI- 
OTOV, tog KM. f[(.isig Gajfict XQIGTOV eG{.isv } xai {.islr} ex 
Itekovg, xat y sMtkrjota TOV d-sov, ,,^'rig soil atofia XQL- 
ffvov. si GW{ta TOLVVV -d-eov y sxxkyaia %sKokki]i.isvr] T<$ 

TtVSVfl&Tl, TOVTSGTL Tip XVQlcp, SV TfVSVfACC SGTIV , 6 an 

20aw^g toivvv a t u<xQT<xvcov ftvsv(.tctTog sxneauv GCCQ^ ys- * 
ysvyvat oktog ifju%jj xal ocafiart, xal si n SGTIV svft 

Sftsl Ttajg sdvvaro /.tsQog naqadod-rivai T<$ oa- 
, xal (.isQog IM\ TtaQado&ijvat, ; ov yaQ sins naqa- 
v GctQxa ftp Garava, alka naqadovvai TOV 
25 TOiomov. o ds IsyMv TOV TOIOVTOV oKoaxsQij av&Qomov 
GVV tyvyri xal itavti Tip avd-qibrcip nagadsdioxsv. si de 
okov rtagadsdcoxsv, olov Gagxa artscpijvaTO' TO nvsv^ia 4 
ds sdrjkov Gw&G&ai fig Trjv fiftsQav xvqiov, c iva (.irj vnb 
aiTiav ysvrjTai r\ kyxhqala TOV acpalftaTog TOV ocpalsv- 
30rog av&QWTtov, xal iiolvv&fi olr\ r sxxlrjoia Tip naQa- 
rtTcof,iaTi TOI svbg, ksysi ' naqadoTS TOV GrpaksvTa, f iva c < 
TO rtvsv[ia, TOVTSGTIV okr] y sxxkrjGia, Gwdfi. 
87. *AM.a, cprjo}, ysyQanTai, GaQ% xal alpa LXH. MANIXAIOI. 119 heiav &eov ov K^QOVO^GOVGI. xctl vofti^ei ev 
keyeiv 11. xca yag v$ bvri ov dvvaxai yiogveia 
vofielv fiaGileiav ovgavuv, ovde {.(.oi%elu, ovde aoelyeia, 
ovde eldtokolaTQia, TOVTEGTI G(XQ% not al{.ia. d de negl 
Kal <xi(MXTO$ lomo vopi^eig, elvui avxr^v zrjv 
TCCOS eVfc TtkrjQOVTai TO eiQr][Avov; v.al OGOL ska- 
D/Sov avrbv, edcaxsv avwlg s^ovaiav Texva^&eov ysvs- 
G&ai, oi OVK e aifMXTtov, ovde m aaQKOg e 

SK &SOV. rig ev KOG^CIJ ysyevrjrai avsv 
? Mteidfj (.isTsfilrj&iqGav al yvcof.iai' ov yaQ al cpv-lQ 
ostg TUJV yevvw^svcov unb {.irjTSQcov xat TtaTEQtov octQ- 
xog y.al afyavog sysvvrj&rjaav rrjv devregav ysvvrjGiv 
ccTtb vrjg TOV xvgtov yevvrjoecag dice avEvftctTog xal 
og' edwxev avwlg e^ovaiav re'wa -9-sov yeveGfrai. 
wg ovv evravd-u IK GaQY.bg eyevvri&rjoav, Kal aifia- 15 
tog. xal ov koyi^eTat, m GctQY.bg Y.CU aiftarog y yevvr]- 
Gig, dux trjv (.leraffohyv vrjg dt,x.aLoavvr]g. xairoi ye ev 
i y.al a c ii\mi, cog heysi "EV Gag-id yaQ teg, ov Kara cra^xa OTQaTsvofied-a". aQa ovv svi 
ov xTor Gagxa OTQarevoftevrj". xai dia TOVTO 
GagKa Y.OI aifta fir] K^rjgovof,teiv (iaoiKsiav 
ov ftsQi rrjg Gaqif.bg Tavrrjg'rrjg xa/,iovGY)g, Tijg ayia- 
a&eior]g, vrjg rqj $8$ evaQeGvyGaGrjg , akka rteQi ir t g 
ev a(.iaQTiaig e^eTaa^eiGrjg. enel nwg av aKygovrai TO 

" del yotQ TO cp&aQTOv TOVTO svdvoaGd-ai 25 
, xal TO O'vrjTOv TOVTO evdvGaG&ai a-frava- 
Giav". TyKavyeGTSQOv de Tfegl TOVTOV o avTog anoGTO- 
Aog orjfiaivcov, c iva f*rj Tiveg nhavri&wGi, y.al avTi TOJV 
B (pavlwv egycav vqv TOV cw/mog nlaoiv anslniGwaiv 
ex T^g avaGTaoewg, heyei "vexQWGaTe TU neky TCC ETCI 30 
yrjg" uTLva eGTi rtogveia, noi%ela, aGekyeia Y.O.I %a 120 ETIIQANIOY KATA AIPE2E&N B. cU/la xat Tovg bfpO-svTag rolg FctKilaioig, 

OTl TOVTOV TOV tyffOVV 0V SWQCMCtTG CUf- VftUtV a 

, ovTiog kksvoerat ov TQOTtov alders avrbv 5 88. 3 Anb ds TWV SIQYJUSVIOV rtavrtov dvvavxai ol 
vovve%els TOV vovv sitiGxriGui wtl naoi roig rijg a/ltj- 
frsicts hoyois, Kul TOtg arcb ifjevof-iarog TOV 
vou hsyo(.ifaov Mavi%aiov ' c iva u xa 
TLVOS (AaQTVQias, anb TOJV dvo r| TQLWV 
MtijfO(.isy, fct rtavTU avxov (ptoQaftfj ipevdrj. ^stg ds 
ejtipsfiy'/.OTsg odbv fQaftslav xcd xivdwiodeis D 
[.whig ravTqai rijg ct{.tcpio(3(xivr]g xal &rjQog oke- 
V vrjg vteyxQiTidog, anb Tro/Uwv b^oict)f.iaTO)v TCB- 
TCOMil{.ievr]g agog ancn^v nov OQUVCODV, fyovayg 6s xe- 
K{>v(.mevr]v Kara rrjv xevrgaidr] v.al lofioKov rcijyrjv zrjg 
ex TtuvTiov OQ^ioftsvrig. Sftsidrj yap p 
hi]v IGT}V, r\kiov rtQOGXvv&v xai Gskyvyv, xat TO. 
y.al daif-iovccg, "JEkhrjv 6 avrjQ, ayctTtrjTOt , Tvy^ctve 
/ avrov a c iQfftg TCC TCOV l EUkr\v<av vcpyyswai, ia (ja 

ml sv avwig ey%vfovdeiTai , aGTQOvb(.iovg 


TO, avtatv TtsQieQ'yctOf.iGvog, /.tovov (J.ev tbv ibv, anaTct ds dia rfjg notxillag, ev 
f.ieG(f} vhatv jto^KaJv ysvof-ievrj, xat acpOf.ioiovfAs'vr) 
OVTWV , sv ds rfi TOV -frsov dwaf-isi T$ ^v'ki 

xca a^ia-ci XQIGTOV, xat aw/wart ty ana 
r$ alrj^-ivcog yeyswrj^isvca , xal Tr t TOJV vs~ 
avaGraou xal rfj ofiohoyla v^g [.uag svoTYjTog,. 
tyv xscpahyv TOV dQaxovTog STCI Tolg 
30 vduGi, TIJV TCohvxecpaKov Tavvyv cuQeGiv, slg 
GTQsipavfeg, Ml.xecpalyv xaTa&laGavTeg, SV^CI 
[.lev $e$ diaTslsaf.of.tsv, sjci ds Tag s^r/g aiQSGsig 
, 3-sbv s LXFIL IEPAK1TAI. 121 

aG$eveicts, onwg TO, sjir^yyelf-isva w fay Kara, 'leyaxnwv /LiC,', lijs (5e axolov&ias '. \. Mexa Tt]v [io%9-yQav Tavrrjv XCM iofiokov 
Crtaoav aiQeoiv xa/ eQrtSTwdr} TOV Mavy 

didaoKahlag, avsorrj rig 'leQaxag ovb- f.lKTl, CCCp OVTtSQ 'isQCtKlTai. OVTO V Tfl sisOVTq ft] we AfyvTtTov VTirJQ%ev, ev Ttgortaidsiq ov [.UXQCC 
%ag 'EklrjviKuJv re rcavcwv Koycov sftiTr)dst>iAaGtv a 

S, iaTQOOocpiaTMfj re xat rolq akloig, rotg T&V Al- 10, ds xt ccOTQOvof-iias xai [A&yeias 6 CCVTJQ 
. s/.tTtsiQorcc'CQs yaQ v7tfJQ%e nohfaov koycov ml ev 
, wq vrtocpaivovoiv ol avrov Xoyot,, itavv 6s 
p TWV AlyvTttkw erciora^tevos yhwaaav. 
yctQ 6 avf}Q f,v, alka xt Tfl TMV 'Ekhyvcov 

ov {.uxQtos, o$vg xara rtuvta TQOTCOV. vitrJQxe drj- 
XQianavbg, a/l/l 3 oi>x SVS^SLVS rij TOV XQKJTOV ito- 

TtaQeTtsos yctQ, xat oAta^ffag s^coxeikev. OV 
yaQ Ttalaiav ml Kaiv^v dia^K^v aatpcog 

^iov , xat elg avra e^rjyrjaa/^svos , edoy{.ictTias 
q avT({j cmo xevocpiovlctg SCCVTOV oneg avvqi 
o vrteiorjKd'ev avrc^. 
Bovherai yaQ v.a\ ovrog ryv oaQm (,irj 
710^0 rtagartav, alia rrv tyvyflv [iOvcoTctTyv. 

ds VTV avdoraGiv (paGKSi. xal oocc SGTIV anb TOJV 
ygacpwv, slg savrov vovv ava^ajASvos , ourwg 
SffSGWQSVGsv ctTOTttov TrAaffjUara aVra cpavka 
(.ir}%avr)Ga[tvos itqbg GVGTUGIV rrg avvov algt- 1 22 EJII&ANIOY KATA AIPEZE&N B. Gscog. rjv ds 6 avrQ SKrtkyKTog TJJ avTOv aaxrjosi xcu 
dwapsvog ituGui ifJvftag. avrwa no'Llol TOJV aoKrjTwv 
TMV diyvjiTiwv avTcp ovvartryftriGuv. ofyiai yag OTL 
TtSQL avaaTaGscog VSKQCOV wg r\qvr\GaTo T^V Trjg aa^xog 
avaarafftv , artb 'QQiyevovg rag rtgocpaoeig sl^t]cptog, y 
acp savrov ri]g diavoiag rovro e|ejue'ffag. ov jtaQade- B 
ovrog yapov, cpaoxcov slvai TOVTO nalaiag dicc- 
. TOVS l^w ycxQ TteQi for f A^Qaa(,i xal 'IGCCCXK xai 
xat Mwvasa xat ^AaQwv xat yravrag TOV$ aytoug, 
YM\ c IeQS(.Uctv 6/MOt'wg dfysTat, xat nQOcpyTag 
xat ovyKexuQrJG&ai cpyaiv ev fr\ Ttahaicc dia- 
yajMQ) Gvvam;eG$ai. anb ds -rr^g evdrif.ii(xg TOV 
XQLGTOV |U7jxTi rov ya^iov naQadi^od-ai, [irjde dvva- 
avrbv KlrjQOvof.islv fiaGiheiav OVQCCVCOV. TL 

lV, fjl-d-S ItOLBLV KUIVOV 6 Adj/Og; VJ 11 XCtlVOV Tj 

6 /.lovoysvrjg xat xccTO^^wo'at; si juev yaQ 
(po(3ov &eov, TOVTO ei%ev o v6f.iog' si ds rtsgl TOV ya- 
/uov, xsKr)QV%aGLV ccl yQcccpai. el ds negi cp$6vov, rtle- 
ovs^lag KCCI admiag, ravta navra. 7teQiel%ev t] nalaia 
20 (Jta^xjj. ev ds fiovov TOVTO xctTOQ&coGai fjl-frs, TO TYJV 
M]Qv!;cti sv Tip xoaf-iq) KCtl sctwry avals^a- 
ayvsiav xat syxQaTsiav avsv ds TOVTOV [irj dv- 
vao&ai tfjv. 

2. Tag de rtQQcpccGsig Tai'Tccg Tta.vTa%69-sv avale- 
ysTai, OT<XV s'lrtjj OTL K<u TOV ayiaGfiov j]jMwy, ov %<a- 
Q\g TOV 9sbv ovdsig oifJSTai. sav ds UTCWGLV 6 anoGTohog scprj "rif-iiog 6 yauog -ml ij 

' rtOQvovg ds KCCI f.ioi%ovg xQivel 6 ^eog" 
sv-9-vg srticpeQSi av$ig leywv, vrtSQpag ds oklyov ksyei 
OTi "f aya[,iog {iSQif.iva TCC TOV KVQIOV, rtcog CCQSGSI T$ 
KVQifi) Kctl rj TtetQ&svog' TI ds ya^Gaoa fisQifiva rtwg 
CCQSOSI Tip avdQt, xat (.is^QiGTat". si TOIVVV SGTI /.is- 

g, jtwg dvvctTcti OTCOV ^.sQiGf-ibg, snl TO- UVTO KOI- lEPAKlTAl. 123 vcovijoai; xai si #e$ OVK ccQfiaxei, Ha T($ avdqi, nug 
dvvaTai TtctQct &ecj) xsxTrjo&ai TJJV xkr}QOvo[,Uav ; diet 
yaQ rag fiOQvsiag sxaorog f^v SOVTOV yvvalxa e%si;i0, 
ill OVK STtaivwv cprjoi ya(.iov psTa T^V TtagovGiav , M.a 
GVfA^aGra^Mv, Iva (Ay BIS TteQWtbv oke&Qov fyirttaioGiv. 5 
slal yug svvov%oi ol savrovg evvov%iGavTS dia ir/v 
ftctGilsiav TCOV ovQctvaiv. KCU dekco, cprjGt, naviag elvcti 
wg s(.iavt6v. xat toiioicofh} ?/ fictGileici TCOV ovqavwv 
dsxa 7taQ&voig, nhrs ^COQCUS xcd news cpQovi(.ioig. 
CPQOVII.IOL ftctQ&svoi, (iWQal TtaQ&Evoi, rtlrjv itttqd-ivot, 1.0 
{iaaileia ovqavutv artewa^ovzai. xal OVK sinev syya(.ioi. 
a de TOiavra eavrcp eniGWQevei, tVa drj&sv 
yaf.iov. 
Ov de^ETdi ds TOVS naidag roiig TshvTcovrag 

ahti artoftukkei avfovg rfjg vo^i^ofievr^g fl- 15 
nidog. cpccaxei yaq rovrovg {.irj id^QOvoiielv {Jaailelav 
ovQctvwv, j-rteidr], tyijaiv, OVK yyajviGavw. kav yaq a&hfi 
rig, ov OTecpavovTai, lav f^rj vo^lf^cog a&hrjor]. si yaq 
i 6 a-9-kcov ov Grecpavovrai, lav ye jUaMoy ol (.lydsrto) elg ayiova xex^jUeVot; ov yrt-20 ds nakiv ovrog na^aduGOv slvai 
a^ihei v.al 'QQtysvyg. ovds, aig scprjv, VSXQUV 
avaGraaiv ryv dia octQxog. akti avaGraoiv fisv VSXQUV 
ksysi, avaaraaiv ds TT)V TOJV ijjvxttjv, xat jtvev^iariKriv 
viva fpaaxwv iiv&oKoyiav. ovdstg ds LIST avnov Gvva- 25 
ysvcci, Ha si s'lifj TtuQ&svog, rj liovd&v, fj syxQUTrjg, 
r| WlQtt. nsQi ds ibv TtarsQa xat vlbv xf ayiov 7fvsv(,ia, 
ov (paGxsi, xcira rbv 'QQiysvyv , aAAa niGTsvsi ovnog 
rbv vlbv Ix rcaTQog ysyswi^isvov. 

3. Kal JTSQL TOV Ttvsv^arog TOV ayiov ex nargbgW 
slvai. cpaoxsi ds omog, wg avio [toi sv rfj TOJV Msl- 
%iGsdsxiava)v aiQSGsi dsdrjhwrai, TCSQI TOV ayiov nvev- 
OTI avTog SGTIV b MstyiasdsY., dia TO, 124 Em<I>ANIOY KATA AIPE2E&N B. on vrtQSVTvy%avsL GTsvayfiolg alcthrjTOig D 
. xal Tig sGTiv oviog; "aMa f.isvsi IsQSvg 
sis to dirjvexsg". TO ds IsQSvg sig TO dirjvexsg, ^"* T0 
vrtSQSVTvy%avsiv. TOVTO ds TO nvsvf.t.a, GuvrjVTrjxsvai T$ 
c ^tp()aa t u XCIT exelvo xaigov. enstdrj yag Ofioiov SOTI 
T$ vltp. x/ diet TOVTO yrjGiv 6 ajtooTokog ccTtaTWQ, 
a/.ir]Tto(), aysvealoyrjTog. a^JTCug, cprjolv, OTL ovx s%ei fj.r)TSQa' ciftaTcoQ, cpyolv, OTL enl yrjg ovx so%e 
a(pco[.ioia)[.ievo$ de TC!J viq) TOV -9-eov (.level ISQSVS sis vb 
10 dirjvsxss. xal nohlix cphvctQ&v neQi TOV ayiov nvsv^cc- 
diefjK&e- nsol TOVTOV TtoKlyv TtQay^aTsictv. fiov- 

ds T'YJV Tslsiav UVTOV ouaTaaiv Ttoielo&ai anb 712 
avafiaTMOv 'Hact'iov, drftsv wg sv Tip 

slsysv sxsioe, OTI edu^e I.IOL b ayyelog 
sf.iTtgoo'-d-sv j-iov, YMI s'dsi^s [.loi, xal sins, tig, 
SGTIV 6 sv 8eia TOV -3- so v. xat slifa' ov oldas, 
OVTOS SGTIV 6 ayanYjTOS. xal TIS SOTIV 6 6 Oftoios avTCp s UQiGTSQtov sK&cov ; xai elna, ov yt- 

VCOGXSIS, TOVTSGTt TO ayiOV 7VVV{.ICC TO IctlovV Iv GOl 

20 xat sv Tolg ftgocpiJTais. xctl fjv, cprjGiv, ofioiov TC$ aya- 
itr\i(^. ex TOVTOV fiovKsTai, GVVIGTUV TO siQi^tsvov, cccpco- 
f.iotco(.tevos T$ vlq) TOV d-sov (.tsvst, ISQSVS sig TO dir}-B 
vsxsg. 

Tlooa TOIVVV dwrjoeTUL 6 ^USTSQOS vovg xal TCSQ\ 

^TOVTOV dialctftfiavsiv nqbg avTi&soiv Trjg avTOv nok- 
hrjg rtaQa7tS7toir)[.isvr]g diavoiag; ovTog de yqQctleog STS- 
KsvTa. GvvsyQctifjaTO ds 'Eklyvr/Mg TS xal ^4iyvrtTictxtos, 
s^yt]Gaf.isvog xat ovvTa^ag Trjg earj{.ieQOv (.tv&ovg TI- 
vag nhaaaf-ievog xccl xopmodsig aM.rjyoQiag. slg a'/ 

30 ds rtOGa ano Trjg yQCKprjg OVVSTU^S, ipal t aovg TS 
lovg vswTSQixovg snlaG&TO. sutyvyjuv TS noUkol s% av- 
TWV ov itsT%ovGi ToJv cc^-9-ivoJv dVToJv TOV doypciTog. C 
6 ds jffi^axag avwg T$ (.ilv OVTI Ttohlrjv stye TTJV LXHI. 1EPAKITAL 125 aiv, ol de (AST avrbv avrov (.ta&yrai 

hslvog (.lev a7tei%evo rtavtwv ^qw^taTwv xi 

xat ano o'ivov. <paol de nveg rtegi avrov on vnsQ 

evevfaovra ery fiiwGag wg rijg fjftsQas y$ erelevTa 

halhygacpsi. xakfoyQacpos yccg ^v. epevs yag avrov 5 4. (DSQS ds dictOKOTtrjawfiev Y.OI TO. TOVTOV 
diavoicc "kbyov &eixov ovvai}Jci}(.isv %al e 

TO lofiokov TOVTO SQTtSTOV , ffXOQTTlOV dlxrjV f.t- 

xat Karon iv rtaiov, anb dvo dia^-rjKOJV eavTty 10 

TO. rtQOs filafiriv, ov% aig fyovaiv ol &SLOI 
hoyoi, all? wg TI ftaQaTtsftoirjf-csvr] avraiv evvoia, TCC 
cpuTsiva GXOTSWWS dievoetTo. ov (.iB^imov yaQ TO [tshi, 
oids nrnQOTaxov, ovds at Idcodal t &eov sKTta^ievai at 
xa/t/toi;g, did6f,ivai de nvi nvqixrovci rtiKQcii w T($ GTO- 15 
Han avraJy cpaivovuai, ov TWV fjdetov 7Eefti'/.Qai.i(j,enov, 
alia rov yev(.iaros TOV Tfvgmwrog TVMQaivovrog ta 
didopeva. OVTU xal rtag fie, aftb rffi cclrj^-elas 
ov ovx artb rijg afarj&elas r}7tdi;r]Tai, alia rrjv aly- 

Giv eyevaaw, xai.eig 3Trx^/g20 
idco{.iev 6s fteql TCOV rtaidkov TL ei- 
TUJV artOktavd'SVTiov ev&vg sv Brjd-lee^i T^g 
'lovdaias dia XQIOTOV. aga paotlsiag ovgavcav eiaiv 
aitero%oi ol toiomoi, rj (.iSTe^ovat; (.isre^ovoi [lev ovv 
ov-reg aftefiTttoi. el yag ovx-sial (.tei;o%ot,, ccQa avTuv 6 KVQIOC; ysyevrjraL. di avrbv yaQ a 

si 6s ctftsxTavfrrjoav di UVTOV, (.11] 
B aywviGaG&ai, (irjds lafteiv TO fiQafie'lov , aga y avrov 
rtaQOvoia yevo^Evt] [lallov elg filafirjv tip xoa^ufi) yeyovsv. 
Sftsidr] yag atria ysyovs rov acoQa rbv {ttov ret /?(>e<7/30 
(.lerallarreiv Tif.itoQq&e'vTa, xal fiaatlixfj ansilfj VTTO- 
rceGorra, rov (.irj (p&aGai elg aywva, ortcog xo/i/ 126 EniMNioy KATA AIPEZE&N B. tie xal c'AAag frsioQiag. xakei (.101 2 

TOV (.taXClQlOV Xdl OOCpli')TCtTOV TtQQQ slsy%OV TOV 

TOVTOV. devqo, TtQOcprjTtov (.lamgieGTaTe, 6 /la- 
fiiov ftaga xvgiov yv^a xagdias xai Goyiac,, wg TIJV 
afif,iov TV\V rtctQce TO xeihos trjs dccXaaays , fi av rceQi 
rojv rtaidtov cpQOvoiiqs ' xai cpqal "y-rJQctQ yaQ Ttftiov, ov 

10 rtohv%QOVOV, OVTS OCQlfyltj) STWV ^e^lSfQ^TCCl. Ttokta 

de SGTI cpQOvrjOig av&Qtoirois , KCU y^wla yrjQU)$ fiiog 
ysvof-isvos af-isf-iftros deo) yyaTtrj&q, noi 
V a{.ictQTCo)Mv {.iSTSTS&r]. fjyrtayr], (.1^ fj xaxia 
a% ovveotv, q dohos anaT^Gi] ipv^v CLVTOV. 

frjTos afiavQOi TO, xaKa, ual Q 
(.teTCtklevst vovv axcmov. xal OTL 
ovv rteqi naidiov ^sysi, s^Jjg ercicpsQSi leytov 
15#e<g ev ohlyct.) erthrjQcoaev" c iva sijcfi, 
erckriQWGe %QOVOVQ (,ICMQOV. aQsotrj ycty rjv 
i}tu%r] CCVTOV, dtcc lovto sansvasv sx ^eoov 
KCU T$ jfe^g/a'or cpqfftv o XVQIO$. ago tov f-is 
GS ev KOihiq, STtiat&^iai as, xul rcqb TOV eek&eiv os 
20 fix jM)).T(iag, ^//axa OE. 

5. "Idcoftev de ecvvov TOV Gcovrjga, TO atysvdss OTfO^a, 
TO yivcijGKOv TCC rtavTa' devQO, XVQIS, fiorj&ei T^ dia- 
voia fyiiov, ehey&v ds TOV legaxav , ncti T^V CIVTCOV 
rtQOneTeiav. "fcgoarik-frov ccvTip" cprjal "TV rtctidia, f iva 
25^ %iQ<xs sn avrcc, xcti svloyfjarj. ol ds ^a&rjral ayrw- 
9'OvvTO avTcc KO.I excokvov. o ds TIQOQ CCVTOVQ scprj, acpsTS 
TCC Tcatdia, xai prj xtuhvsTe UVTCX, skd-slv ftQog (,is. TWV 
yctQ TOiomtov EGTIV fj fiaoilsia TWV ovQav&v". xcti iva 
ftovov naidaQiuv vorj&fj y ficiGilsia TWV OVQCIVUJV, y.a\ 
30 ov%l enl rcaaciv rfiulav, aft CCVTWV fisv TJJV aQ^v KQ- 
%eTai, TOig de bttoioig ctvTwv dsdd)Qi^Tai ^IST avTwv 
e%eiv Trjv K^rjQOvO(.uav. si yaQ , ol xaT avTOvg fiaai- 
favsiv %OVGI, rcoac^ ys (.icthhov ol aQ%sTvnoi TWV XUT 127 

avTOvg vytctg%6vTcov ; xal jtsntwwv CIVTOV o nv&codqg 
B hoyog. navtag yag ehesi 6 xvgiog. "cpvhdaocov ydg TCC 
o xvgiog". xal "aiveiTS, notifies, xvgiov". -ml TCC 
hrjgv^av "(ooavva fa TOig vifJiOTOig, evhoyrftiwog 
6 g%6(.tevog sv bvoi.ia.TL xvgiov". xal "sx Ofo^aiog vrj- 5 
fdtov, xat &r]ka6vTtuv mTrjQTioa) alvov". TMU noaa 

0Tl TOlttVTCC. 

6. IlsQi ds actQxbs avctGTaaeus > rtwG ov%i actQKog 
eorat, avaoTaats, u> e&eloaocpe 'legcMU. avrij yaQ y 
ovoj.taoicc vrjQ (pQaascog deixwoi irp> duva^iv. avaoxa-lQ 
Gi$ yaQ ov xctheiTOti TOV /ut) nsnxuMOTOQ. itolov ds 
ear i TO fcsaov; nolov to racpev; nolov TO kv&ev, a/U 5 
Crj TO oa)(-ia; Kal ov% y i/^vp/. ^ y X f ) toivvv ov 
oms &artTBTai. KCCI itOGas, eo~Ti asQl TQVTOV 
ipv%ij(; yccQ ov xaleiTCci avaOTaois, alkix aaj^a SOTI TO 15, 
sysiQo/.tevov. TteQi dk Trjg avakoyijg, rjg ^^sv o 


Y.OL xQaTeiav xa. ayvsccv, TLVl OVK GTl dflov OTl SOTIV X/io Y.CU Tlg aiag JC- -/.cu anoGTokiKijs exKlrjoias %av%rj(ta xal TOVQ 
EV os/.ivcjji ya\.u$ ' sxadTOj/ yag %CCT<X TO Hdtov Tccy(.ia aw- 20 
Cetv suo&e. ?rcLg yag om eOTat Ttf-tiog o ya^og xai sv 
9-ecfi e^wv T}}V TCOV OVQCCVWV fiaaiheiav, OTTOIS %xhr}T<xi 
o ocoTrjQ slg yaf.iovg, c iva ey/loyr/o 1 ^ ya^ov; d i-ikv yag 
rtccQflTrjoeiTO ig yaf.iov eiatsvat, aqa yaftov -r\v KccTahv- 
Tyg, %al ovx ciTCod^o^vog maaTOv xara ovyyvio(.i^v Tjg 25 
&VTOV aff&Viag. Tifttog TOIVVV 6 yctftog, OTL avTog av- 
TOV Q)Qia. dw 7iaQayivTai dg ya(.iov, c iva (pQa^ TCC 
OTOfictTcc TCOV ksyovTtov KKTCC Tijg ahi]&ei(xg. Xt yctq 
HQWTOV o")](.telov enoirjGW 6 jf^aotJg fa Kavq T^jg Ja- 
At/la/ag ro vdcag olvov Tcoirjffcig. cog yccg avmethsv afro 30 
rcaQ&svov, c lva dsi^fl TO cpajg anb jtctQ&svov avaTslhav 
Tfj ohov(,ievfl, OVTCO xal TO nqtatov arjftfiov dg yaf,wvg 
fa Kavq Tijg Fa^Llaiag, f iva TTV [.isv rtag- 128 EIIIiPANIOY KATA AIPESE&N B. 

9-eviav TiftfiGfl diet a7roxurj(7wg xcu cpioTog fiolrjg T'fjg 
di avTrjg avaTeihaffrig , TOV dk Gefivbv yaftov 
dice TWV $eoarj(.ieicov , ev TOig yccf.ioig rtQu 
Gag, to vdtog elg CCXQUTOV [.leTctfittkwv. woavTcog de el 
5 ccKkoTQiog f]v 6 yafios, najg rtctQayyekksi o TOJV 
; wg keyei "vewTsqag %rjQ<xs rtctQairov. 
TO ytctTaoTQyviaaai TOV XQIGTOV ya^elv s 
e%ovaai xQifttt, OTI T^V TT^WTJJV Jtionv rft 
ovv cpr}Giv; "alia ya^eiTcoGav , TSKvoyovefacoffav , oho- 
10 deaTtotefauaav". el TOIVVV rctvTa naQadeftSTcti, Ttug 
ffol 'IsQCMci o yctfiog EOT\V ex,{}all6[.ievog (.IBTCC tyv 

XQIOTOV Tcagovaiav; 
7. TIsQi de TOV MeK%iaedeK cpaaxei$ OTI UVTOQ SGTI 
TO jtvBVfia, TOIVVV yK&K TO rtvevfta, Y.OI elafis GCCQKCC. 
,15 OVXSTI ovv 6 juovoyevrjg ^ovog yeyeVjjrat xara OCCQXOC, 
alka v.a.1 TO 7tvsv[.ia. si de yeyevvijTai xara aaQKcc TO 
Ttvevf-ia, Idov, y MctQia y yevvijaccaa TOV ffcorrJQa , 1s- 
yeTO) 'leQKK&s rt v ^GTIV r t ysw^aaoa TO jtvevfta. xat C 
TO drtslv "aycmoitmevog T$ viy TOV &sov (.levei le- 
20 QSVS els TO diijvexss" OVKSTI rtegl Ttvev^ctTog ayiov 6 
A6/og. ov yctg elrtev o^toiov T(JJ vi(p TOV &eov, 
ctcpc<y(,ioico(Aevov. TO de acpioi.ioio)f.ievov neTea 
aywyiqv. el de {.ISTU TOV %QOVOV TOV 'Afiqaan TO 
acpo{.wiovTai TtT) XQIGTC!) , aga OVK fjv TtOTe. xai dice 

25 TOVTO CCCpOfAOlOVTCtl Tty Vl(j) TOV d'eOV. KOtl artCCTCDQ rtO) 

dvvctTcti eivai; el fiev yag avTO vaaQxiav BUTI TO 
Ttvsvfia, Y.CU ovx eaTiv ex TYJQ oheiag ovoiag rijg 3-eo- 
TrjTOs, slxoTcog anaTcoQ deiftd-BiTt). xat yag TM [lev OVTI 
[wvoyevrjg o vlbg, xat adefapbv OV-A e%ei, vlbg de &eov. D 
30 alia IMXV Te ov keyoftev TO nvev^ia yevvrjTOv, e 
[tovoyevrig 6 vlbg, aM.cc ftvev^cc TOV jtccTQog e 
lievov, nctl TOV ei-iov kcc(.tpavo)v , cprjaiv 6 XqtGTog, TO 
yovv ex TOV rtccTQog ertogsvoftevov , xai TOV e^tov . WPAKITAI, 129 ov'dvvavai elvai. K&V re unj] af.irjrci)Q 
h ovgavy xul ctTtarcoQ f n\ rfjg yijg, dvvarai yctQ TOVTO 
v.al enl TOW oe<m?0g Mysa&ai. 7i(og ovv Ini Telei o 
los cpQccCu Mycov "o de [.IYJ yevealoyovf-isvos e^ 
SedexatcoKG tbv c A^Q<xaf.i tbv TtcctQiaQxrjv. TO 5 
yct(t "c avTwv" ccxQipeiag earl dyltoTixov. o/core yaQ 
716 fx TCOV vuov 3 IoQai]l (.irj yevealoyovfievog f:% alliuv Ttav- 
l&vatv d%B rrjv yeveakoylav. diet de TO pr) yeyQa- 
i T?)V eawov jttr/Tf'oa rj nccueQa, alia avrl alfaov o avxocpavTai rrs ari-sag. rj/.is'is 
avrov ev naqadoosGiv rjVQOj.iev y.al rbv na- 
yaQ ov-voq rtov yeviov 2tdovo "ACU nov Xa- 
vavccliov. SieTteas roivvv o /iy^wd^g avrov loyog, xat 
f.iatr]v avTOu Y.CU y no'UTBia. ov yceQ TO aijju%oii; aay.ei- 
G&ai /.ISTCC xaxon IOT tag, TOUT o Cw^g ion xa/ iljcidog 15 
didaaxaleiov Y.O.I ffcufj^/ag. TCCCVTCC yctQ, (p^alr, slg 66- 8. ^4lla rtSQl TOVTCOV '/.at 

avvTQiipa/,iev yaQ TOO OMQJIIOV rag p 
xat xaTeff7caaa/.(6v avrov rag duva^tetg. orptg yaQ TTTe-20 
QcoTog obrog xai oxogniog, mtQvyag e%iov xaTa nol- 
locg TQOnoug, ytai Ttsrofievog, xat /.iif.iovi,ievog /.isv r/Jg 
ryv naQ&eviav, ot>x e^wv de xa^-a^av T^V 
. tnl yaQ TOVTt;) xat T0?g of,toioig avrov nit]-... 
Qovrai TO "zsx.avTr}QiaGj.i6vu)v Tyv GweidrfGiv, Y.OI xtfj-25 
yaf.ielv, ajce^eG^ai ^QIDJ-IUTCOV , a-o $ebg sig 
v kiioii]GEv". ayictterat /.dv dia loyov tieou 
xai evTev&tog, on nctvra xalcc ml rjdea, v.al 
oudev ciTioplrjTOv yraoa ^a t 3 * %Aeya^ovTa4 0*5 TeleiOTctra 
ag xexTrjVTai exaarog ovveiffccxTOvg yyvar/.ctg, di ag30 

cpiKoTi/.iio&ai .(%siv. dg ' vitr^aiav. : alia xai 
TOVTOV, cog ecpyv, rag jcreQvyag -/.araGTcaGavTsg xa( IT\V 
xscpalijv xaiad-kaaavisg i(7) ul(.<i Trjg Liurjg, TOVTI-OTI 

Epiphanius. III. 9 


130 EHWANIOY KATA AIPE2E&N B. 

Tip GTctvQij) TOV MQiov rjf.nov IrjGOv XgiGTOv , ETC! Tag t 

ltcui.iv, 7{Ly.(x^ov(.ievoi avTov TOV &ebv fiorj-frbv, 
tbg Tyv TWV Koirt&v aiQSGscov avTiQQrjalv TS /at ava- 
TOJV nag avTOlg {.idTCtiibg Tij) xoo^o vnofiak- 
bloueviov. * - x -/ / / 

Kara Mskexiov a%iaju,aToc Toy Alyvniiov fMt] 3 v 

^ axokovd'las Hrf. \ . MeksTictvwv ti Tayiiu sv vfj TOJV ^.lyvmiwv 
%UQq v/caQXSi, ano MsisTiov nvbg IrtiGMTtov sv vfj 
0jj^at'(5t yevo(.tsvov Trj$ /a^-oAr/tTjg exxhrjaiag */.ai vrjg 
OQ-9-rjg niaTsiog, ov yug ti /.istyHaTTev y nioTig av~ rov ev xaigq) TLVL Trjg aylag /.aor/.rs Mxyoiag. ov~ 
Tog o MsksTiog ovy%QOvog f]v . /at ffwax^aaTrjc; TOV 
ftQOsiQrn.ihov 'leQcnta ts, Y.CU xa&erjg dictdea(,isvog, og 
jv -/MI TOV ayiov IleTQOv TOV Tijg A^e^avdQsiag Ini- 

GyyxQOvog. %al OVTOL navTeg STtt TOV dicoyj-ioviw * 
TOV ysvopevov sitl ^/iox^Ttaj/oij xat Ma^tfuccvov. 
r t ds xctTa TOV M.sksTiov vnod-sGig TOVTOV fierce TOV 20 2%iO{.ux \TCOIV\GBV, ov (.lyv [.ieTr]Hayi.ievcog T^V ni- 
GTLV ysyiviycai. ovTog ev xaiQty TOV dicoyf.wv, a/.ia lie- 
Tip ayiii) eTtiGxOTtip xat- UKQTVQI Y.CU Totg cikhoig 
Gvhlrjcp&eig vno iGtv ln\ TOVTIP vnb TOV /?a- 
aihecog sjiiTsxayiiEviov TUV '/.ax iitBlvo KCCLQOV ^ye^ioviov 
dgeiag xai udlyvnTOV Kovlyiavbg fiev rp> 
Trjg Qyficiidog, ^Is^avdQsiag de leQOxhrjs' ml 
6 (.Cev MehsTiog sv Tijj dsGfiioTrjQUi) Ka&siQy(.ivog f^v, 
avTog Te y.al ol TCQOsiQr](.isvoi {.laQTvgeg, a(.ta TiT) jiqoei- B . MEAETL4NOI. 131 dt xcu o MsleTtog TCOV mTa TVJV A v iyvniov 
, xal dsvrsQsvcov Tip USTQCO xata TTJV ceQ%is- 
yv , cog di avTilrjipscog avTOv %aQiv, vjt avTOv 
ds cuv, "/al sn avTov TO. s~/.xlr]OiaGTim avacpsQcov. 
TOVTO yaQ s&og BGT\, TOV ev TJJ ^le^avdQela aQ%ieni-d 
GXOTCOV rtaGiqg TS AiyvnTOv xai Qyfta'idog MaQaiwrov 
TS Kal\AL@vr}g, ^a^wvtaxijg, MaQaiMTidog TS "/.al HBV- 
e%siv TTJV SKKlrjoiaGTiKrjv dioixrjGiv. insl ovv 
OVTOI navTsg (.laQTVQiov %aQiv ev Tfj cpv- 
srtQaTTOv, XQOvcp de Ixavy eneiieivav xa&eiQy(,ie- 10 
voi, allot ds TT^O avTOJv naQado-3-evTeg e(.iaQTvQrjOav } 
-/.al TO Telog TOV pQafielov aTfeilycpav , xai txot/tt^^- 
octv. OVTOI ds cog axQaictovsg xal (.isi^ovg BLGVGTSQOV 
eTrjQOvvTO. 

2. Kal ertsidr] TIVCOV /.isv (.laQTv^rjoavTcov, allcovlb 
df, TOV (.taQTvgiov exneoovTcovt, xal xr\v a&siUTOVQyiav 
Trjg TCOV eldcolcov &Qr}Gxsiag TtQa^avTcov ol XT avcc- 
yy.rjv "/.al $vGiav scpr^avro. ytaQajtsGovTsg ovv Kal &v- 
aavrsg y.al rtagaftavTeg rrQOGrjl&ov TOtg of.toloyrjTalg TB 
-/.al LiaQtvGiv, oncog TV%COGIV elsovg dia itSTavoiag, 0120 
l-isv aTCO GTQaTicoTcov b'vTeg, ol de UTtb xlriQixcov VTtaQ- 
D %ovTsg diacpoQov xlrJQOv, nQSG^vfeqiov TB KOI diaxovlag 
xal allcov, %ivr]0ig eysveto ava (.IBGOV tcov [.laQTVQCov 
/.al T<xQa%og ov% b TV^COV, TCOV LISV Isyovccov Tovg arta^ 
ml aQvrjaaLievovg xal sv avdyeiOTyTt iii] 25 
, j.ir]de aycoviGUf-isvovg, [.ir] dslv al 
Big (.iBTavoiav , f iva f.tfj xal ol evt 

cpQOVTtGavTsg Trjg e7tiTi(.dag, dia Trjv 
3-aTTOv yevoiievriv avTOlg Gvy%coQr]Giv, sxTQaTtwoi, ml 
sig snaQvrjGi^-eiav xal a&siiirovQylav Ellr)vi(j(.iov el- 30 
&COGI. xal T[V euloyov TO nag avTcov TCOV ofioloyr^Tcov 
l[%lsyoLievov. TJGOV ds ol TOVTO leyovTsg MelsTiog ml 
xai Tivsg allot rcleiovg TUJV {.laQTVQcov ml 

9* 132 EfJI'PANIOV KATA . 4IPE2E&N B. 

6/.iokoyrjTO)v &{.ict avrolg. 'Ctjlov roivvv rbv VTESQ 
avadedeiyfitvoi dr^ov ozi %itcta%ov Tavra ksyovreg. ecpa- 
ffxov de, ei KQCC {.it-ret TO navaaottai TOV dicoy(.ibv 
XQovov ixavbv didoaO-ai io~ig nQo&iQr^ievoig 
bev xcuQy ywonsvyg eiQyvrjg, lav lit akrj&siag voyacoai, -/.at xctQTtv rrg (.tsravoas avriov 7 
oi) (.trjv c ivce sxao-tog de^iiaO-tj Iv r,(^ idly %QOVOV iacrz^ua Guvayeaai ev r 
aig, xai Iv rjj y.oiviuviq, ev TCJJ ray/.i&Tt, xctl ovx h 
Ofg. xi TIV cpikahq&sg xa< 'Cfaou wkfjQes rovxo. B 
3. C de ayiwiarog IleiQog euffnhay%vog LOV xal 
cog 7tari]Q aavviov V7tao%tov tdetvo xal Ka-d-Mereus Ae- 
ywv, dej,tof.ieO-c( avrovg /.tsTavoovvTCtg xat ra^u/.iv av- (.teravoLav etg TO ftaoaxa-fLfffai r- 
irj anoGTQE\l)h)(iBV airovg, f.irjdk tbv '/.kiJQOv, wg o 
sig r^iag i)9wv loyog neytfyei, (.irj note sig alo%vvi)v, 
xai dia naoolxrjv vov XQOVOV oi a/ta^ vno a 
aoO-svsiag vnn dta/ioAof EftiGsia&ei'Tsg nat 
VOftevoL veleicug exTQCtrtcoffi , xor/ ,/} iafriooiv, tog 
TO ysyQct(.iuhov "(.ITJ MTQanrivai TO %iolbv, iafrrj- 
vai dk f.iallov," xai vjv f.dv TOV Herqov o hoyog VTISQ 
tkeoug "A&l (pikav&QCOTtiag, y.al TOU MekeTtov xal rwv 
af.ta avry vnlg akrfteiag xat fyfiov. ivrzv&ev dice xov 
'/(QOGMTtou rijg ctTcb af-icpOTSQcov dowvarig svGefiovg vno- 
25 tyeaswg TO o-^iG^ia yEyevtjTca, rtov f.dv TOVTO (pctfjwv- 
TLOV, TiZv de TOVTO. ore yccQ older 6 ao%tefiia~/.o/tog 
TLirgog, OTI avrsGrriaav rij [Jov)^ rrjg CCVTOV cpihav- 
g oi Ttsgl TOV Mekeviov , Qjkct) -0-s'i'^ TteQiooo- 
cpeQOfievoi, %ai'an;h'ao~{ia avvbg b IltTQog sjtoiqa& 
30 USGOV frjg cpvkcmrjg, ifiauov ly.nsraGcig, TOUTSGU Aw- 
dwiov, eh 3 ovv rtaHiov, xai xt]f)v<xg dia diaxovov OTI 
ofaiveg siai rfjg f.irjg yvwf.irjg rtctQsk&siwoav rcgog fj.e, 
y.al o f invBg rijg Msleiiov yvtouyg rvy%avovGi } agog Me- LXFIII. MEAETIANOL 133 

ISTIOV. 7.al di?]Qs$r] TO {.lev nlrj&og a^ia MsleTico Ini- 
TS xal /.wva%wv xal TtQSfffiuTSQWv %al allcav 
oliyot de navTslwg afia USTQC^ T$ aQ%ie- 
, ETtlaxonoi Te 7.01 allot oliyoi. xa lombv 
OVTOI VMT Idiav tp^ovro, xcu omot ~mr idiav, Y.CU rag 5 
alias leQOVQylas waamcos ?xaffrog id ice IrrsTslsi. 
719 riverai ds JJerQOv [taQTVQrjocci , xa< tTeleiu&r) o TOV 

jrQOeiQrj t uvov IIsTQOv. Mslsnos de xat alloi 
VTtsnsaov, VfteQOQKj&evTss Iv rolg 

. V.OI TOTS loiTtOV OL GVQO(.IEVOL flWfig 0/.tolo- 

af.ia MelcTtci), mi avrbg Melfriog Iv TTJ tiQXTfj, 
TTJV odowtOQiav , xa# exaOTijv %ti>Qav xai '/.a$ 

fortov dteQ%6.uevos xa&i0Ta xlriQixovg, inioxo- 15 
TS ml TtQeafiuTSQOVs, xai diaxovovi;, xai r^xodo- 
C j.isi xxA](7/ag I diag, '/MI OUTS OVTOI Tovtoig txoivcovovv 
OVTS S'/.stvoi TOVTOig. errsyQacpov de exaff-rog sv rfj idict 
exxlrjoiq ol usv ctTtb TOV TleTQOV diade^uevoL fyovTes 
rag owiag aQ%aia$ mxlqaias, OTI ixxlrjaia xa#oA<x^. 20 
ol ds anb MslsTiov fxxlrj'aia t uaQTi>Qiov. oO-ev y.al Iv xat 6^ Tafc, xca EV o aiiTOg MelsTiog nollovs OVTIOS kwigoTOvrfie. xat ys~ 
yovev avTOv %QOvoTQi@rjaat, ev T0?g nQoeiQr)f.tevoig (.is- 
Talloig, alia fieTa^v anolvovTai TIOV {.isTalltov ol 6^0-25 
loyrjTal, ot TC TOV i-tfQOvg !!STQOV (ijaav yaQ STI 
Cloi) xai 01 TOV MslsTiov. ovds yaQ fa ro7g (.iSTa 
allrjlois exoivcovovv, rj OVV^V^OVTO. yiveTai de TOV Ms- 
ISTLOV STL dLUTplipai sv "/.OG(.Hf) %QOVOV, WOTS avva^ta- 
aai %al ^Is^avdQit) rip TOV IleTQOv diado%it), Ta f/>U30 
TS s%siv, ff.isQii.iva TE TU nsQi Trjs xxAjffmg xai Tti- 
OTscog. scpqv yaQ nollaxig OTI ovdh tfyw 134 EJIMANIOY KATA AIPESEP.N B. 

4. Ambg yaQ omog o MelsTtog w 3 AK idlav 

ovv T0?g idioig, TOV "Ageiov ecpatgaGev aveve- 
e/a TOV ^le^avd^ov. cog vrj%rj&q Ss rbv "Aquov 
5 fv Tcug amov sfyp/rjoeoiv eio TOV nQOxeif.tevov Ttjg ni- 
GTSCOS pefiyMTa. yv yctq ooTOg ev BavKccty TVJ licxljj- 
oia ov-rw Kalovfievj] ^Is^avdQeiag TTQSG^VTSQOS- xa^- 5 D 
kxaaTriv yaQ eig TtQsofiuTSQOs EGTIV aTtotS'Cccyf.ievog. ^aav 
yag nollai ewlrjoiai, vuv ds nkeiovg, xa< amy rj e/- 
lOxAjjat'a y/.e%eiQiGi;o' xaV TS a/Uog ovv auvw YIV' cov 
evexcc ywo^svoi ev n7) ibmy IS^O^IEV xara leTrror^Ta, 
OTS %Qeia JISQ\ TOVTOV eGtai. ijcsl ovv ecpioQctas TOV xat ovvodov, e'QrjTSi a^icov TCBQL TtiGTSCog ' KCCI u 

15 TOV "AQEtOV TtSQl TJjg V ttVTM f^XiOff^^-fi/ff^g W/<^g TJJg 

xaxocfo^/ag. o de "dQeiog ov (.lyv rjQvqGaTO , allcc 

(.ISTCl TTQL(.l(.lVOV TCQOGlOTtOV Wg l%eV , OVTClig Ot 

VUTO, -/MI e^eol fiev ^^avd^og amov Tijg ex 

de a/.icc cavity irkij-9'og nohv, ol art amov xe- 
nctQ&evevouGLov y.al alkcov y.kriQi'/.cov. o ds 
ajcodgaaag t-nl Ti]v JJalaiGTivcov 
EV NiKOj-iiidsla ds avshd-cov, QH) , ov% vneQeaive Trg avvov x- 
wdofyag TY]V (.laviatdr) dtavoiav. alia (.IETU^V bliyov 
TOV XQOVOV TOV amov ALs^avOQOv TOV ayiov Bniay.6-. 
nov 3 Ale^avd()siag ' ejti}islrjGa(,ievov, xai xivyoavios TOV B 

v KWVOT<XVT~IVOV, OVVSKQOT^GB ovvodov fa TJJ Nt- 
'fj ftoKsi. '/.at dvaO-ef.iaTL^6Tcci (.lev t] ^Qslov ai- 
TO arfo&avelv amov. TO TCQIJJTOV (.isv yaq 
O tg TtQOGtonov TOV {icexciQiov fictGilsioc: Ktov- 
GTavTivov, xal di OQXCOV ngoGertoielTO dytoveia TO. Trjg 
OQ&odo^ictg Qijf.iuTa. cpyoavTog de TOV fiaoilewg rtgbg 
amov OTL el /.lev dixctiOTaTa an- 6 {.two a i , jtiGctofreir] 6 LWIIL ME4ETIANOI. 135 <70g OQy.og, y.ai ad-yog soy. si dk doUcog, '/.atf ov w ( o- 
oag, ftoirjGat zr^v Y.aza aov Ixdr/ct'av. oneg OVK eig ,aa- avzcj ysyovev , wg VOTSQOV gov^i-v. C zoivuv ovw$ o ^QSLOQ Evaefiiy TCO InLaxonit) Nizo(.ir]- TCC ama. TOvvtpjpQovouvTi nQOOifiv-iq TC<) , cog drj&sv CCQVOV{.ISVOS xcd a 
avtov ct c iQeaiv. o&sv y.slsvst xal Intrgsjisi Evas^iitJ rbv ambv auvcei*ai Iv ttnioxonov o^uovu/^ov TOV Iv ^ 

axortov KtovOTcivrtvovrtolsiog. 10 

5. "Hdr] dp. o (.laKaQiTrjg ^le^avdQog 6 sv ^Xe^av- 
zyv vekevTrjv Mekeriov TOV ftQoeiQr lt uevov 
, 'Qrfov aveikrjcpcog xara TOV oy^Gf-iaTog rijcj 
D Ix/.^ff/ag, Ttdvzt] rovg idia ovvdyovvag, vnb ds Msl.e- 
riov xctTctkeicpd-evTag, edoxsi vccQaGaeiv TS xal 
ptd'Csotyai TS OTtojg firj ct(piqviaG(.oGi vrjg (,uag 
ol de jttj ovh6f.ivoi STCCCITTOV Y.UL 1.7. TOVTOV TTteCOjttSVOt 7.O.L . GVVe%6[,lVOl VTtO TOV (MMitt- 

Qiov 3 dkedvd()ov eTCt%ei()Ovai nvsg e^ avTcov ay.Qaif.io- 
vsg .xat ra ftgioTsia ccfCOCpsQOf-isvoi tv TS evGefieia xat^O 
ev fiicii , xai Gtekkovrcti knl to xo/ttjraTOv kvTvyJag 
xa, TOV evTV%iv xal avs^-ijvcci vov ovvdyeiv Idiq, 

ds Ha(pvovri6g tig 721 avaxcoQrjTiig , xai avrog vlbg xcu avrbg noGiag vijg b(.iohoyiag, ^Icodv- 25 vyg is STtiGWrtog vwv avriov, avrjQ xori avvbg , KakKivMog ts 6 ev IlrjkovGUt) IniGKOrtog, xcti A- 
Tivsg ol TOVTO Tcoirjadftevoi, o'lrtvsg aTtsk&ovTeg y.al 
ivzv%6weg T$ fiaGilel aTtsTQenovTO xal e^a^^oi'TO. 
ol yccQ sv ztp TtakctTitt) axouGctvisg Mekeuavcov ovof,ta, 30 
xai ayvoovvTsg ii av Bir, zb zoiovzov, ov GVVS^WQOVV 
avzolg svzv%elv zip {iceGihsi. 

6. Kai Iv zovzct) avf.ifie'pyxe xgovozQiffiGcti zovg 136 ETII&ANiOY KATA AIPE2E&N E. 

TCSQ\ IJarpvomtov xat lioavvyv, v.al kotnovg Irtl to. f-<sgr] B 
Trjg KiovGTavrivovnoKstog "xaMVtxOjUijdstag. tote ds cpt- 
hiovvTut {sftioMTfty JVtxOjU^dfi/ag T(T) Evasfttit), xat ava- 
cpsgovoiv avT(T> ra xaxa rrjv avTrjv vTCod-sai 
ctvrbv TIQOQ rbv fiaoiksa KcovGvawclvov 
tn>, aSiOvai TS avrbv dt avrov v(fi ftaoikel 

. b ds pera TO vftoaxso^-aL avrovs avoiastv try 
7.al Tioifjoai avrolg TO ftQayfia Ttjg derjosios, 
aheirai iiaq aurwv rb afor^ta VOUTO, orcwg ds^covrat 
3 l^tov {.1ST avvwv slg xoivco'vtav, drj&ev nqoanoLYjitoc 
avxbv -/.at eiQiovtia (.isTctvoovvrct. oi ds vniffftvovvTai 
ctvxbv, xat svTev&sv TtQoaysQsi avrovg TW fiaoihei, xori 
TCI 7M-i ctvTOvg Eva eft tog avadidaaKsi y.ai ovy^coQeltai 
ro7g Mehenavolg errors naff eavroug avvdyeiv, xat 
i] vno TIVWV 6%Ksio&ai. cog ejl&e /.icdlov oi avrol oi 
cc/oodrAaLoavvrjv Ttjg aKrj&eiag avadsdey/nevoi Me- 
} /.tsra TMV nctQansaovTiov /.tera (.terdvoiav txot- vwvrjaav ]neq ^.ge(^ xa TOlg art avrov. yeyove 

g TOVTO Kara TIJV fcaQot^ttav OTI tpevyovTsg TOV 
elg nvQ ivensoov. ovde yaQ 'I ardoiv xai TcagQYiaiav, f.irj dta Trjg TOtaurr^g vno- 
9-eaeiag, ijng yeyovsv avfolg xai slg devQO xax>J ovvd-Q 
cpeia. avvBi-iiyrjoav yctQ oi xct&aQevovTeg TCOTS xai 
dixaioi. TJJ niaiBi MsKeriavol f.ieid TIOI> TOV 
25 (.tad-rjTWv. y.al oi rtkeloug (.tsv rjdr) ly^gav^aav TTJ TOV 
3 u4Qsiov /.axoTtiGTiq, ctnb Trjg rtiarecog i'/.TQctTch'teg Iv 
TOVTOig TOltg xgovotg. Tivtg ds si xa/ t(.isivav tyovreg 
TTJV dhr]&irr)v rcioTiv, ey^ovai (.tsv, ov f,ir]v ds slaiv ditrjk- 
i Ttjg fiogfioQiodovg Qurvafjlccg, dia TY^V ftgbg TOV 
xai 3 Aqeiavovg xoivioviav. an 6 de Trjg TTQOSI- 
vrto&eaetog SG%SV i] ngo rovwig ovvdcpeia Ms- 
TS y.ai 3 ^4gsiavc7)v 
v oliyov MEAETIANOI. 137 eirreiv rrjv VTTO^SGIV IvTav&a dt^yrioo^at) avayxaof.ie- 
vov } ^4Keard()ov TOV TJJg RcovoTavTivovrtokeiog SJTIGXO- 
jtov avva^ai TOV "^gstov, xal amov sv^Of-tsvov xal GTB- 
va^avTog, KOI xUvavTog ra yovaTa rtsg} COQCCV lvair\v 
T(7) o a (3 ft art/) evtomov TOV D-vaiaGTYiQiov, rov on si .t ovlr&shs E-/MV rovrov avrbv avvd- axovzoc; oov ovv f.tol doelevaeTai ifj ai'iQiov r^i 
.r] de srcsrpiooxsv. wg ds tcpr t v fi>a/.ievov TOV 
ov KCU dtrjfrevTOS TOV -/.uyiov fyiuv r} avTOv 
c iva [ir] ovj.if.iolvv^fj T(jj ^Qei(i) Ty -/.ara TOV 10 
Y.VQLOV (}haacf)rj[,ir]oavTi, r/ noiriGai rtaQado^ov TI, tog 
e'iio&ev Iv yevea xal ysvea TtaQado^oiroieiv, ovx dg f.ia- ?/ svyjj TOV ayov tJcrjQOVTO. *MTO. Tag vv'/.Tag eig -O-axov itQog Tag auTOv %Qeiag 

e, xad-arctQ y.ai 'lovdag noTe. 15 

xal ovTcog TO rc'Aog avTOv yeyovtv Iv TOTC^ dvaiodei 
Trjg axa&aoGiac,. 

1. MsTa de TOVTOV TOV %oovov lombv txamvsTO 
naqa TIOV TOVTOV (.latt-rjTMv TO. xcna T^V ovoxevyv Tijg 
C Ixxlyaiag. htktvTa de ^le^avdQog o } A).avdotiag 20 
a TYJV kv Nr/.aia ovvodov. ov nagr^v ds^^avaGLog 
a TOV tiavaTOv 'AQEI.OV. diaxovog yctQ TJV xaT Ixeivo 
lino *Ab&avdQOv , xa\ cj^caraAjj -vn aviov elg TO xo(.ir)TaTOv. } ^4)<.s^av6QOv ds. evceihaiitvov (. 
xaTaarad-rjvai, si J.IYI ^40-avaatov, wg avTog TS xal or2."> 
TOV xavovog s/.iaQTVQOvv , xa\ naaa f] Ixxkrjaia, lafio- 
/.tevoi xatgbv ol xara Msl.STiov srciaxonov Trjg Alyii- 
TTTOV, wciaxonov fir] nagovTog Trjg ^4keavdQeiag' oi> 
yaQ nOTe f] ^keSavdQsia duo sjriaxojtovg eo%si', tog al 
ahkai Ttoheig. xa&iGTaiai TOIVUV UVTI ^4.ks$avSQOu 0ew-30 
D vav Ttva ovofiaTt, og [.irjvag TQ?g nouiaag irt-^evva. 
xai nccQsysvsTO ^ASavaaiog fiST ov rcolv, (.ISTU Tr}v TS- 
&ecova. xal tx navTa%6d-sv GvvsxQOTrj&rj O 138 EIIWANIOY KATA AIPE2E&N B. 

doLov avvodog. xca ovTcog Karaaraaig yeyovsv avTOv Ovog T ac), xa fiovl)]Giv xca xara ir\v ( uaxa- 
giov *AlslavdQOv {.HXQTVQiav Tg.xat svrol^v. 
5 ^Evve.vd'Sv ccQ%STctt, ^fravaoiog (hocpOQelottai TS xal 
i dice ibv (.ISQKJ[WV vijg e/x/ljjffmg, TCOV re Ms- 
y.al Trjg xa&ohxrjg IxxA^fftag. ercei&e, JZCCQS- xcu oux yvsxovTO. yvceyxatev, efiia&TO. e7rr/fi-723 
ds nolldxig syivero rag ovvsyyvg txx^atag, 

Wf.ial.LGra rag xcna TOV MaQauori]v. xat rcare Mekericc- 
vu>v auvayovTcov yeyovsv e~/. TOV n^d-ovg TOV IISTCC J A$K- 
yaaiov diaxovov Tiva IjiEiGekO-ovTa , iieTa xcu TIVCOV 
TWV anb TOU "kaov YM%m^,ai xavdfaav, wg %ei 6 koyog, 
xai Lia%r]v ysveaO-ai. SVTBV^-SV fj xctTa 'd&avaoiov av- 

15 axevi] ysyovs, TLOV MsKsnctvcov "/.ctTrjyoQrjaavTcov xat ov- 
xofpavTqoccvTtov avTOv, eTcQa avif eTsgojv, \4Qeictvwv ds 
GuveaxevaoiiEvtov , xal GwertidovTcov savTovg, dia TOV 
nQog TYJV ayiccv $eov jttOTiv xal OQ&odofyav cpfrovov. B 
xat avaxoivovvTai T<7) ftaoilet KcovGTOtvTivctj. Evasfiiog 

20 de fjv o nQoeiQ)]i.ievog 'Ctjg Ni'/.0(.iYjdeiag, 6 vjtovQybg TOV 
TtavTog ai'Tiov ouGTrj^iarog xal Gvoxwaavrig Trjg xa-ra 
Tt]v exxAijff/ftj' TS xal TOV Harcuv ^Ad-avccoiov pkafirjg. 
ol -/.ccTriyoQOt ovv rtQOGrjh&ov T$ fiaoikel, axevog TL iiv- 
OTrjQuov ksyovTsg elvai, 07CEQ xccvdrjkav Tivsg ecpaaav, 

25 TIV jtQOBiTtov. alia TB two. xctTrj'yoQOvv cpaaxovTeg, 

TtQSG^UTEQOV TLVtt TOV MciQCtlWTOV d.QGVlOV TSTV71TTJ- 

oSai, TOVTOV ds TY[V %iQa Lia%aiQa vnb TCOV TOV ' 
vaoiov lawv, SIT ovv amov '^tO-ctvaalov , 
snscpsQOVTO ycfQ y.al %eT^>a sv T$ xo/tijTarcp, xat eftedsi- C 
SOxvyov i]ng rv sv yfaooaoxoiKj). 

8. TavTa b (Jaailevg axovaas afysTCii tisv d-vnqj. 
stye yaQ ^fjlov $e'i'/.dv 6 /taxa^mjg, ov iiyv j]dei OTI 
ijoav, di ov nQOStTtov 'Cfjlov TWV . MEAETIANOI. 139 xaror Tjjg OQ&odo^iag. xekevet de ovyxQOTYj&rjvaL ovvo- 
dov Kara rrjv oivixrjv ev Tvgtp Tfl nolei. txelevos de 
dr/.<x,eiv Evaefiiov TOV KaiaaQeiag xat aklovg Tivag. 
r t oav de 7tQOGKE/Ju/,ievoi OVTOI noocos {.lalhov rfj TOIV xai vrtb avdgeg xat iteiov$ .%al iv #er t 5 e%ovTe dia- cpavrj TOV fiiov. kv olg r\v o 6 ue- o 7.al ol TOJV MekeTiavtov, fiahoTa oi TOV ^Ad-avaoiov 10 

de cov vjteQ alrfttiag y.al OQ- 
6 ftQOeiQrji-ievos IIoTa^MV 6 ^axa^/r-jjg, slev- 
9 % EQOOTO t uo)v, og ovdejzore s'llrjcpe rtgoacoTiov TWOS' T OV 
ocptia.li.ibv yaQ Iv T$ dicoy(.ta) dice TYJV alrj&eiav irv- 
, etoQaKcog TOV .Euoepiov Ka-9-e^,6f.tevov y.al dixa-\ 
xcu ^d-avaoiov eoTcora, xaraTtovyd-elg rfj Ivnj], 
y.al daKQVGCcg, ola yiverat itaqa rolg cdyd-eaiv, aTieiei- 
vato cptovfi (.leyahri Evaefiko Keytov "ov xafrsL?], Evoe- 
(3ie, y.cel ^Atiavaaiog a&c^os wv Ttaga oo xQiverat ; TLQ 
eveyxot, TO. TOICCVTOC; Ae'/e de (.101 av, ov avv tfiol ?;cr^a20 
iv rf] cpukaxfi enl TOV duoy(.tou; y.ayio (.lev ocp&cik{.ibv 
7Tfi^aX6 4 U7]V vnsQ alr}&iac;, GV de ovre cpaivr] hekcopi]- 
/.isvov TL e%cov ev T$ ato[.iaTi, ovTe ei-iaQTVQrjoag, alia. 
GTr]y.u$ L,uv anb Trjg cpvlaxrjS) & M OTL vniay^ov 
Brov duoyi.iov ^ilv erceveyKaai TO dy-(.in;ov jiQa^cn, rj 
;" rama axovaag EvGefitoq aUgerou (.lev elg 
xa< avaorccg dielvoe TO dty.ctOTY]()iov ke~ 
yiov OTI "el evTavQa yhtyeTe xat ngbg r^uag Ta TOtavTq 
avTtleyeTe, aoa ouv alrj^euouoiv oi y.aTrjyoQOi vf.iwv. 30 
el yctQ (ode TvyavvelTe, nolly nallov Iv T[J vj.uov rta- 

". 

9. Elia ettexetQiqGev Evasfiiog xal ol J.IST 140 E/ridMOTOr KATA AIPESE&N B. Y.al cmoGTellovGL dvo rivccg TMV artb Ilavviovuov Ini- 
ret 3 u4Qeiov cpQOvovvTag, QVQGCMIOV TB Y.CU Ovd- 
ei'g re rrjv ^he^ai'dgsiav xat MaQCtiUTrjv f svtfa 
eleyov ysysvrJGO-aL ra TtQoeiQyueva , TOV oxevovs -/.ale 
TWV ahfaov 7tQay(.iaT(av irjg f.ia%r)S. ol de arcehtt 
ovx, sxcTva avY]VB"/'A.av ooa r^v akrjd-rj, aid* GTSQU 
TQwv 7ictQcc%(.o()r]GavTes eipevffccvTO, y.al iauKOcpavrrioav 
TOV uaxaQiTrjv Hanav ^O-avaoinv. xaxeiva de ug akrj&fj 
OVTO. 7(Xaocc t u6voi eyyQacpcoc; eveyxccvi'es ctvecpeQOv krtl 
auvodov VMV IIBQL Evovfiiov v.a.1 IOVQ alJ*ov, tog 

edsit-ccv ^eravoouvTss OuQGaxiot; Y.ai Ova 
lifielfaov ^QOGK^OVTSQ %($ /.laxaQiT 

io/.in]s, V7teQartoKo}>oi\uevoi TOV aurcov 
j.i<XTO<;' OTI EGvxocpavTfjaaiiev TOV Ilcarav 3 ^4$-avccGiov, D 

r^tas etg xoivdoviav xai ei$ f.isTavoiav. xat 
g UVTOV ds TOV A&ava.GiOv T7g avruv e%Qr}Gavro 
dice (.leiavoiag GVGTO.GS.GLV. OQOJVTOS de TOV 
liana 'AO-avaolov OJTOC; Iv TJJ TUQU) fiaQelav TYJV TOTS 
xsvip e/. H 4 f(VTcc/ f 6f}-v , fCQiv r] eiGehy-siv elg TO di- rj slg rrQoacortov TCI Gvxo<pavTOv/.ii>a t av- og KtovGTavTlvov slg TO xo(.irjT(XTOv , y.al 
avcy TC( Y.UT aui'bv avadidciGzcov. o ds STL Ay;r?j cps- 
Q0 t uevog xat vo t u/Cwv t ur] nr\ aga a^d-BvovGLv ol 
yoQYjGtxvTsg, ijJevdsTcti de b cccoloyovusvog, STL f 
nctive. %ahenaivovTog de avTov o lianas ' 
hoyov fiaQuv Tip fiaGilel snsTslvsio, tog OTL Snaou Y.V- 
QLOQ ava I.ISGOV siiov xa< oov, onola xat avrb av(.i- 
Tolg avxocpavtouaL TYJV rjueTe 

i 

VLOV ygacpevTcov arcb Trjg avvodov TO) fiaoLhel. artov- 
Tog yctQ avTOu xa&ctiQeaiv rcoioiivTaL OVTOV, y.al .If dtv 
6 jiaoil.sug naQoSvvd-eig ftQog atiTov slvnelTO, Y.CU (.level GVf.ifiaivei avTov s^OQia vnojcsGelv arco TS LWllL MEAETIANOI. 141 

EV Tolg J.ISQEGL Trjg '/raA/ag ?ri fTfiffi n)Mco diudwa -i] 10. Ilokvg de (.isT&ceiTa qdsTai Ibyog wg 
viog 6 ftalai Iv Te&vstuoi JCOQU GuxocpavTiuv y.aiayys).- 
I6{.ivog xar TTJV %{.?Qa TST^tja^uL ^eyo^itvog, r/y^*jTt 
g f.iQeoi Trjg 'dQapiag, xat wt; avqyytikev eccurbv 
6 ^Qatviog rip Hancc ^A&avaGup ovrt ev rfj i- 
OQIOC, xai zoi; Ilarta dy-ayaaiov Ae^^v/-OTwg awbv (*- 
TctaT'eikctfASvov, wg r t elg r^iag llttovoa cpr^tt] 
7.al CIVTOV AQGBVLOV ngbg TOV ctmbv ua^aQii 
va0ioi> yevoj,ievov, bfiou re Inl zo?g nsQi Kiavarav xai vioUg KcovaravTivov ysvo/.ih>otg b fih 'dtyavaaiog TOV 3 ^Qaeviov tder/.vvs tiuvva TS xat 
duo %si()ag e%ovTa, ov/.ocpavTiag TS koucbv ol xarjjyo- 
QOI aiiLOi ou i.i6vov r t vQioxovTO, alia xai TV(.iftu)Qv%iag, l& 
dia TTjv 7COTS fCQi(peQO(.ievr]v vexgav %eiQa. evrsu&ev TO 
(.isv nav yeloiov i]V , xcu exqdrfog TOU TOIOUTOV -/.al 
TOUOVTOV dQa^aTOVQyri(.iciTog -/.al encomia TO Tig av e'l- 
noi nsQi TS TIOV KarrjyoQrjaavTcov , TCSQL TS TOV XOTJ?- 
yoQOVf.isvov, fCSQi TS TIOV aXkuv TtavTiov , tuv xara ( fi'-20 

Qog siTCsiv ftoliv avaliitou %QOVOV. TslevTrjaavtog dk 
KcovOTavTivov , TOV liana, ^fravaaiov ev jcollf t naQ- 
Q^ola xal svdo'/.if.irjosi, "/.at ds^utiasi Pa>(.ir^g T xai //- 
arj-S 7raA/ag, xai ytQog auTOv TOV fiaoilsa, xai Toig 
avTOu naldag KtovOTccvTiov xat KwvoTav , a7tO(JzeAA-25 
.Tea x TUJV duo fiaot'hswv, (.ISTCC Tr t v TOU (.ttyalov Kcov- 
GTavrivov TtlsvTijV, KiovoTavTiov ovTog Inl Trjg ""Av- 
Tio%siag, xai ovvEvdoxovvtog Ldiiov TS xat lyyQacpwv 
IxiOTohov' fiaQa TWV TQUOV fiaaikewv syvcopsv yqa- 
cpsiowv Tolg 3 A"A.E%avd()scGi, ml avTty TO) Ilanq ^^-a-30 

26 vff/<2> ' xai xa^eUTGt naliv sig TOV V-QOVOV fisTce TOV 
diadea(.ikvov avTOv vnb TWV '^QSiavcov OTS rv sv 142 EIIWANIOY KATA ATPKSRStii B. 

.11. Ilctliv 6s Gweoxevdodr) ngbc, Kiovardvviov 
ccnb rcov nsQl Stecpctvov , xat eew9-)?. x.ai /(ereVmra 
Gweaxevdofrr] a/ro TU>V VVSQL sleovnov TOV d-rto- 
xai Tovg atia avTOlg. ev&sv f.ylvsfo ambv ex.- 
O-ai, xa/ mxliv eiacpeQea&ai. Fsugyios yctQ vrcb 
KcovoravTLOv aitoaTelleTcti , xai vjcoy^Qet ^9-avdaiog, 
ts %QOVOV xiva, ewg ore o Fscogyios avflQettr), ev 
'lovkiavbg, xat eig 'Elhr]vioi.ibv 
/.isra rrjv Tekevryv Kcovovavxiov. d.keavd()ecov 
f.trjviv TijQrjaavcwv Tft5 recogyly, vovTOvansxteivav, 
xal xavaavres xat recpgav fcoirjoavrsg slg avefiovg EGKOQ- 
niaav. anod'avoviOQ dh TOV 3 IovKiavov ev v 
VMI diad%a(.ivov vb fiaoiheiov 3 Iof$iavov rov (.la 

CC rtoM.r]s tiffis, Y.OL a^iOttiOTcov yQttftftetTiov yga- 
3 d.$-avaokp, xai (.tsTaOTsila^isvov, 
re avxov , y.al artOGTeikavTOc; elg rbv 


tbv sniGMTCOv, xai TCQOQ oklyov 
TijaavTOs TOV ^lofiiavov, sv -rofg avToig nal.iv o jtmxa-C 
20 Qiog d&avaGios duayf.iolt., y.al (pr^iais xat vagayjuiQ 
ov (.irjv anb tr}g ewfajaias xoti TOV &QOVOV 
s^avdQecov ds nQsa l 3svaa/.dviov VTCSQ av- 
TOV, xai naGrig irjs aoheiog a^twoaff^g /tera TO TOV 
xai TOV vvv ^QSiavbv xccTUGTa&YJvai. snl e- 
de Iv ^Avrto^eia, %al ftoMaxig ftaqa-Aoki- 
Garnet tbv ftaGihea Ovalsvra arcOGtakrivui d TOV 

9()6vov , xai avrov dia trp> tciiv 
y @ovhr]$evTog avrbv e^swacu. rtsgag y ovv 
GIB STsKevTa 6 ndrtag 3 A$avaGiog, ajrsGTahj ^fov~ 
30/tog, Tro^^a xaxa svdet^a^svog rfj re exx^a/a, TJJ 
TS nolzi, ToTg Aao7g, ro?g sjtiGWnoig, rolg xArj^i- 
xotg volg vrtb 3 d&avaffiov OVGI; xai avrbv sv exa- 
diadect{,isvoig, xai Hergy TQ {.leva LXIX. APEIOMAN1TAL 3 Ad-avdaiov YMTaaTa&evTi dictdo%tt) avrov Iv ''Ahdzav- 

dgslq. 

' TavTa scos TIJS dsvQo nenQaxrai, TWV t usv SOQI- 

G&SVTCOV eft 10x6 rttov TS y.u\ ngeofivTSQiov y.at dicuoviov, 

alltov ds xecpafaxyv ii(.uuQtav. vnoGxavTuv Inl 

> STSQCOV de d-ri 
ovaiov ds a7toxTav$siocov , Y.CU ftohfaov aM-tuv anol-o- 
[.levtov. sv lomoic, KTL devgo cpsQsrai fj lY.y}.r i oia TOV 
freov, ano vijs nQoeiQwiwris vnottsascos iwv Melsvia- 
vcov 'ml viov^Qeiavcov, TCOV diaioiovxtov TQOniov Iff^-io 

"AQIWV T1JV OTttGlV, Xttt TOV IvLO^VGCU TO ttVfb GVOTr^ia 

xaxo<Jo|/ag ; cprjf.il ds ^QSHXVCOV. Iv ds f([t '/.ara 
OV ekey%([) Kara. Xsmov rtSQi navrtov dirjyY]Go/.ie{)-a. 
VTC6Q{3iJGO/.iai, 6e xat TCCVTYJV vyv V7t6\)-eaiv, in\ de au- 

^QeiavaJv aiQSGiv na^lBvao(.iaL, d-ebv em- 15 
toriSbv Tip cpofiegy rovrii) xal 
ytQog [.id%r)v jteKct'Ceiv rijs <5fi axohov- 1. TOVTOVQ rovg negi TOV MsXeriov '/.at TOV ayiov 20 

Xe^avdQeiag erciaxortou %QOVOUS xa^e^ijg dia- 
C de%8Tai ^QSIOS, xa< oi an amov ^QStavol, w ZQOVOIS 
Xs^avd^ov TOV ayiov lniGy.onuv, TOV diado- 
IIsTQOv, TOV xattslovTog TOV avTOv "AQKWV dia 

xivrjoewg, xa< ^fi/a/^g avvodov. ctTtsxivrjGs yctQ 25 
avTOv .xai s^efiahe Trjs txxXjjffmg .TS xcci r^g yroAewg, 
wg (.teya xaxoj^ cpowrjaav Tip (Hy. rpaatv ds avTOv Ai- 
fivv Tii) ysvst, sv ^Als^avdQsicc ds fiQsaftvTSQOv ysyovoTa, 
og jtQOLGTaTO Trjg exx/l^amg T^g jBot'xaAgwg OVTCO xa- 144 EllI'MNlOY KATA AIPE2E&N B. 

2.ouf.tvr i g. oaai yag txxAjjff/cu Trjg xa$ofaxrjg e 

iv > A)^a.vdqBia VJtb sva aQ^ierci(J-/.OTt:ov ouaai, xat x idiav rauraig e7tirTay[.isvoi eiGi 'rtQeafiuvtQOt, dta rag 
XxA>?(Jfa(mxag XQtiug v oixrjTOQwv, nl-rfiiiav txaaiqg D 

5 fixxA^ff/ac; at-Twv, '/.al af-icpoduw, r\TOt havgaJv erti%ioQuo$ < 
y.aKovfAevwv , vnb nov TY\V ^Ake^ctvdQewv Y.CCTOMOVVTLOV . 
icokiv. iyevero de ourog 6 } !AQSIOS iv ^QOVQIQ Kiovarav- 
rivov rov .ueycUov xai /ttaxag/TOt; fiaatMwg, vlov Kwv- 
aiuvriov ysQOvrog, ywoiiwov vlov OualeQiavov fiaai- 

lOAe'wg, '/.al avTtov ov[.ifiaGikeu(iavT(.uv /liOY.l.r{iiav(~j, xal 
Ma^if.uavitt xai voig cthkocg. navreg de i:bv KiuvGictv- 
ilvov fbv TtareQcc rav jtsyi Kaivoravtiov KCU Kwv- 
arav xat KQLGJCOV Vaaoiv e%$eta'C6(tevov ev XQtonavi- 

Gf.Ki), Xtti 1CLGTU T^ TiOV 7TCCT6QCOV, CtfCOOlohl'/.fj IS X0tf728 

\?>7t()0(pr t Tixfj ev raig (Mhqaiais, scag CCUTOU TOU 2. Tbv de "Aqsiov rovrov 
%avd()ov rov fiQoeiQri ( uevov vrcsiaij^s jcveuaa octrav 
/.cii insoeiotv avrbv , Y.ara TO yeyQa(.i^f:vov , Kara rijg 
xxJ,ija/ag KOVIOQTOV fyelQac, KCCI e^acpd-fjvai t% avrov j 
nvq Of TO TV%OV, o y.aTeiktjrpe naoav TY\V 'Pa)(.iaviav 
o%edbv , (.icchtGfa TJjig a^aroA^g TCC (.te^rj, cog en xcu r avtov caSGi TTV a-ivrv nariv xi rrjv 6xxAj^o Lav ov diehiJte. xara de rov KCCIQOV exei- B * 
-'Ibvov idbxei TtQeGpvTegog slvai o^Qsiog, %<xi ysybvaai 
rtolhoi auiov Gvi.i7tQeofiuTSQOi xa# exao 
tial toivvv nkeloug rov aQi&fcbv Iv TJJ ^ 
ouv rfi vuv miay-siGfl rrj KaiGaqeict xcc^ovf^vrj, o TIQO- 

trvy^avsv , voreqov -diKiviavbv 
v, ei'c ovv ftciGiheiov. fieveneiTa de \v 
Kuvaravriov sdo^sv avrr t v oiKodo(.irj&ijvat exx 

)v TOV M&GTiavov , xat 'dgeiavov aq^<x(.ievov, 
g ds ^4&avaGiov TOV (.laxctqiov nod LXIX. APEIOMANITAI. 145 Cz% OQ&odofyag, xav&eioyg ds sal ^lovhiavov xal av- 
#<g avcMTiGd-siGrjg vn avTOv TOV (.ICMCCQITOV ^A$ava- 
oiov TOV STCiaxortOv. allat ds slot nlsiovg, tog scprjv, 
diovvoiov xahov(.isvr] exxA^ff/a xal 17 TOV Qscova xai y 
IIieQiov KCCI SsQccrtlcovos xai / rrjg IIsQGaias xat i) TOV 5 
wxl f fov Mevdidiov xi ^ ^Avviavov xai Tg 

xa a'Mat. . ev |ttf^ (Je TOVTCOV 
Tig vrt?jo%ev, sv ETSQCC ds Kagmovyg, sv a),fa] ds 
{.tarag, xai 'Idgsiog ovrog 6 TfQOsiQr^isvog ftlav raiv 
ftQOSiQrj/.isvct)v "/.aTe^wv fxx^ff/av. x(JTOg (Je TOVTCOV 10 
(JjyAo^ xaT T?}^ ei&iGf.ivrjv ovva^tv fov avrcp Ttsiti- 

l) GTSV^SVOV "kabv diddoxcov, sv raig s^yrjosoiv SQIV nva sv T la. xt 01 STSQOL ds KoMovdvi) , allot ds" KaQTtwvfl, STSQOI ds 
2aQf.tara. cog ovv sfyysHo exaarog sv r-rj idly e 
a ice, allog allo n, xat allog allo , Ix rfjg Tt 
ffswg xai snaivov ds TOV JTOQ O.VTWV, ol /.isv Kollov- 
&iavovg sawovg tovo^iaGcev , allot ds '^QSiavovg. xai 
yctQ 6 Kollov&og Ttva 7taQaTSTQa(.ifASva sdida^sv, alfi 
OVT. svsi.istvsv TI TOVTOV ct'iQsoig, alfi sv&vg 
o&ri ' wg si$s xai ^ TOV ^Agdov s{.ifisj3QOVTrj(.ievrj 
uallov ds aniGTict, SGTI ds (.tallov x 
729 3. ^EnaQfiari yaq ciQ&slg o ysgiov TOV 

s^sGTrj. fjv ds TTJV rjKiKiav vitsQ^Arig, xaTijfjp^g TO sldog, 
sa%r][.iC(TiO(.isvog wg dohog ocpig, vrtoy.lsijjcti dvva^svogib 
axaKOv xaydiav, dice TOV avTOu rcavovgyov 
rjiucpOQiov yaq 6 TOiovTog asi xai Kolo 
vdidvGxo/.isvog, ylvxvg yv Tfj nQoa^yoqia , ftsid-cav asl 
ipv%dg xai $IOHSVWV. dioftsq avTixa pala' TiyaQctlfi 
r} srtTaxoaiag 7tceQ$vsvovGas TOV ciQi&(.ibv Trjg exx^-30 oag vnb sv TcaQsilxvos; xat aitOGituGat TOV avrbv s%si 

loyog rtQEGfivTSQOvg TS STITK xai dicmovovg dwdexct. 

ds xai, srtioxoTtcov sv&vg scp&ctGe TO avTOv 

Epiphanius. III. 10 146 EIIIQANIOY KATA AIPE2E&N B. 

TIJQIOV. Ssxovvdov yag TOV IIsvTartoKecog xai alkovg 
srcsioev ccfia amy Gwartaffiivai. syivsTO ds tamo, sv 
ayvoovvTog TOV (,iaxaQiov '^Is^avd^ov TOV 
scag OTS MeheTiog o Tijg ^4iyv7tTOv cwtb 
b Grjfia'idog doxcov elvai, nal avrbg aQ%is?tlo%on;os, o jjdiq 
l*oi aQOeiQrjiAsvoG ' OVTICO yaq TO, nava TOV MeleTiov 
els %&Q av aTOTtias etaJAaxe ' ^/-y TOIVVV evex&siQ 6 
Mehhiog ' ovdsv yaq TJV dtrj^ay^svos vfj ftlarsi, y /no- 
vov TtQoayjji.iaTi l&shodiKaioavvrfi, OTCSQ %al avvbg dei- 
\dvov TL eneigyctGctTO TC$ (Hip, wg ijdrj Y.OI rtsol KVTOV c 
etftofiev. avriveyxe TOIVVV els TCI WTCX TOV aQKiemaxo- 
jtov '*d.ke%avdQOv o aQ^LertioKOTcog Mslhiog 6 xara Tr]v 
, vnb ds %eiQa 3 d.heavdQOv edoxei slvai' avy- 
ds ovTog 6 MehsTiog yeyovs JJhgov TOV /.taxa- 
eniGKOTtov xat f-taQTVQog, cog scprjv. a>g ovv sorj- 
f.iavs TO, xara TOV 'Ldgeiov jtavTa, a5g Ixrog fiefiqxs Trjg 
, "/.al cog noHovg s.%qave xai rjcpavicrsv, vito- 
artb Trjg OQ&rjg rtiGTScog Tovg avTCJ) rtsiG&sv- 
Tag, TOTS (.iSTaGTeikat-ievog o sniGxonog OCVTOV TOV 
'AQSLOV, yQcoTcc MSQL TCOV svrjy^-9-svTcov si TCtvTa ovTcog 
e%si. o ds OVTS sdiGTaGsv OVTS sdsiliaGev, cchti ^D 

TO {.leTtoitov TTJV jtaoctv avrov 
, cog al avTOv sniGTohai dsiKvvovai, 
xi TI KO.T avTov yevof,tsvr] TOTS s$STaoig. ovymlsiTctt- 
TO jtQsofivTSQiov o ^Ks^avdQog , xai aklovg TL- vctg ETtiownovg nctQOVTag, xccl avsTaotv TOVTOV Tcct xcu avcMQiGtv. wg ds OVK innG&Yi T?J 
e%sol CCVTOV Trjg sxxlyoiag, xal sxxrjQVXTOv rtoiei EV Tfj 
ovv ctVTcfi de arteGTtao&rjGav al ftQosiQrjf.isvat 
xal y^Quol ol fCQOsiQrj/.ievoi. xal b'%log 4. diaTQifiovTog ds ^QSIO.V rtolvv ftqovov cv 
, sv&vg TsksvTcc 6 ofioloyrjTrjg MekeTiog xal LXIX. APELOMANITAI. 147 rvg. ayjGfiara ovv fcoitov b amog^QBiog %a\ sxaarov 
ftollovg fjcpavtoev. dg VOTSQOV de, enetdi 
xeu eig $ley%ov yl&ev ev xfj nolei nat Ix- 
yeyeviyvat, artodtdQaay.ei ~a.no vrjg ^4).e 
xal SKI rrjv IlalatO'rivrjv GTsl^srai noQsiav. og icov iniaxonwv c iva avTcfi ycoPJvOvg noirjor] 
Bxai deyovTai [.tev amov vivss, a/lAot de amov antoaavro. de stg cora SQ^STCCI TOV l 
dqov, v.cti yQacpsi sniOTolag tyxvxhiovg, attivsg 
en, otoCovrat, wg TOV ctQi\)-[.tbv e T(.OV imaxonwv snaa-ict), EvGtftiw SV&VQ iiy ev Kotiaa- TteQirjv yciQ, xai McMctQUi) c lQOGoli>{.icov , ' 
cT) ev PaLf], Aoyyivty Iv ^ay.dhovi, Mcr/.Qlvci) TC Iv 
3 Ia/.ivla, xtti allots, sv TS iff (Doivixfl Zyvcovi tivi ag^ata) 15 
iv TV ay, xat allots, afta KCII tv rfj Koikji 2vQiq. wg 
ovv a^isaTcdrjaav at STciovolai, /.ie[i(p6/.ievat TOVQ aurbv 
vjiode^afAevovG, fixaffTOg avTsyQaips TO) 
C SQ(<) an:oloyovj..ievos. y.al ol /.IEV eiQiovsla 
aU.oi de Iv akrj&ela, ol /.dv ktyovrsg (.irj V 
TQVTOV, allot dk xccra ciyvoiav vnods^BGd-ai, evegot, de 
sQ, tog dta Trjg vnodoyjiQ xspdrjoai UVTOV aitoko- 
i. xai n oily tig eartv r\ TCSQL TOVTMV viro 
5. MsTSrtsiTa de tog fyvco b^Qetog on 

rolg wcioxonoig TCavcr], V.OL loutbv rt<xvTCt-'2b 
%60-ev amq'kavvsTO xai OVY.BTL Ttg avtbv 7tQOGela(.i^a- 
vsxo rj ol avTov ovveQyol. Evoefiiog yag b nalatbg ye- 
DQIOV Ntxo{.iY]deug olog awio vn^Q^ev, a ( a slovxiavc!) 
ia av[.i(ie(3uoxwg, alia y.al ^ieovriog 6 
ev 'AvTioy^iq, ovnu xr]v \niG^oitr\v nBJtL-W 
g, xai allot nvsg. enel ovv ex Tijg avryg TOV 
drjlrjrrjQtov cpaTQtag OUTOL ftavTeg rjaav, vnodtysxai (.lev 
avrbv Evaefiiog XQOvtp r/.avy, o$ev &f] srtiGvolag na 

10* s 146 EIIIQANIOY KATA AIPE2E&N B. . ' Sewvvdov y&Q TOV nevTctrcohecog KCCI akkovg 
a/,m avTCp Gwafcay^rivaL syivsro de vavTCt sv 
ayvoovvrog fov namqlov 'd.hs^avdQOv TOV 
, stag ore Mskfaiog b irjg dlyvmov ccftb 
5 Qrifiatdog do/wv elvat, KCCI civ-tog aq%Le?tiGxon;og, o rjdq 
(iOL 7tQoeiQr)(Asvog' ovrto) yag fa mxa IQV Mekeviov 
slg 8%&Qav avojtlag e^Aaxe ' ^Acp voivvv eve%&i$ 6 
MslsTiog ' ovdsv yag r\v dirjKkay(.ievog rfj rtiaTet,, rj (.16- 
vov nQoaynqnaTi s&ekodimioovvrjs, OHSQ xal avrbg det- 
ov 11 enstQyccGaro rep (Hep, cog ijdr] not neQi avrov c 
civr]V,yK& volvvv slg T wra TOV b aiSTtiax07tog MekfaLo 6 , vrtb de xeiQu'Als^ccvdQOv sdoxei eivai' avy- 
ds ovrog o Mekenog ysyove IIsxQOv tov (.taxa- 
ertKJxoTtov KOI (.taQTVQog , log scprjv. wg ovv la?;- Kara TOV gsiov Ttavra, ug sxrog (eiixe vr t g 
alrj&sictg, xal tog nollovg EXQCCVS Kai rjcpdvioev, vito- ccTtb x^g OQ&fjg rtiaveiog rovg avup rctg, TOTS (.iSTaOTSiaiiBvog o ertioxonog avrbv vbv 

i TUV vr]%r]3-vTcov si ravva ovrug fi^fii. o 6s ovrs sdlaTuaev OVTS sdeiliaasv, al st-ft V7taQ%!]g TtaQarQiijJaQ TO f.isrcortov vfjv naaav avrov 
xaxodo^iav, wg at avTov srciGTolal dsiKvvovai, xai f} XCIT avxbv ysvofisvr] TOTB k^sraoig. o 
Zbvoivvv w rtQsafivTSQiov o '^hs^avdQog, %ai akhovg TI- 
vag sftiaxonovg jtagovrag, KCCI avsvaaiv vovrov 
xcu avcuQLGiv. wg ds OVK gTm'ffv 

ctvvbv trjg exxkrjoiag, xai exx^uxrov ftoisl kv ff 
rcohei. avv avr$ ds arteaTtao&rjGav cti 
30 rtaQ&evevovaai, xal K^QUOI ot fCQOBiQrjf.isvot xat 4. diavqlfiovTog de ^Qstov rcokvv ftgovov cv 
, ev&vg veksvcq 6 o(.wloyriTrjg Mslenog mi LXfX. 4PEIOMAN1T4I. 147 

rug. o%iGj.iaTa ovv fcoicov o aviog'^QSiog xeu smavov 
nollovg rjcpdviosv. slg VGTSQOV de, sftsidi 
xcu slg slsy%ov ^l&sv sv ifj nolsi xat ex- 
ysysvrjrai, anodidqa.Gy.sL ~anb frjg ^Xs^a 
ITU rrjv TlakaiGrivriv Gvskhsrai noqsiav. og 

sxaOTy TWV smoxoncov pierce 
is VM\ xoAaxe/ag, c iva avtq) yroHovg rtoirjorj 
Bxai dfyowcai f.isv avxov rives, ccHoi 3s ambv ccTtcooavro. 
fisfsftstra ds slg WTOC sQ%ST<xt TOV STtiOKO-nov ^Ale^av- 
SQOV , xcti yQcccpst eniaTohag f-yxvxklovg , afcivsg JHXQCC\Q 

ETL Gio'Covcai, cog fbv aQi&/.ibv s^dofir^ovKa, 
smawnuv sxaovt/), Evoefiict) sv-9-vg TCJJ sv KcciGa- 


ev Faty], Aoyyivty iv 'doxdfaovi, MaxQivcp T$ Iv 
3 la(.Lvia, "AOL alloig, sv TS if/ (Doivixr] Zyvcovi TLVI ctQ%al(j) 15 
iv Tv, Y.OL alkoig aua xai tv i; ovv ansaTcc^accv al sniGvolai, f.is^i(p6/.isvaL fovg avrbv 
vnods^usvovg, exaarog avTsygaips t(7) ^axa^t'c^ 'dls^ccv- 
C dQ(i) anohoyovfisvog. y.al ol {.isv eiQiovslct ysygdcpaow, 
a)J.OL 6s sv alyd-eiy, ol /.lev leyovrsg f-i'fj Vftodsy^sG-d-ai' 
TOVTOV, a'AAofc ds xara ayvoiav vrtodsxso&ai, STSQOI, ds 
cpctOKOvusg, wg dice rrjg vnodo%rjg xsQdrJGai avtbv ec 
yovi.isvoi. yt.a.1 nolhrj Tig SGTIV r] TCSQI TOVTMV vrco 
5. MsTSTtsircc ds cog syvco b^gsiog on s 

av TOtg smoxorcotg rtdvcr], v.al loutbv yraj/Ta-25 
anylavvsTO -/.al omsri Tig avvbv rtQOGekanfid- 
vsro rj ol avrov ovvsQyoi. Evasfiiog yaQ o aalaibg ys- 
D QCOV NiKOfirjdsvg oAog avTcji vnrJQ^sv , diia ^dovxiavct) 
v Nixo(A,r]deia ov(.i(3s@ico%cbg, alia, xat ^dsovriog 6 
anoKOTtog sv ^AvTioy^sia, ovrtco .TYJV srtiG"/.07tr]v nsm-W 
OTsvfisvog, xat alloi nvsg. snsl ovv x rijg avvrjg TOV 
drjlrjTrjQiov cpctTQiag ovroi rt&weg ^aav, vnodtysTai (.isv 
avi'bv Euaefiiog y,QOvci) wavy), o&sv (Ji) srtiatolag fta 

10* 148 ETII$JNIOY KATA AIPE2E&N B. rcaoav 

TJV y.ctKodot-ov ftioTiv,, y^ai^iccs 6 avrbg 'IdQeios Evos- 
ftttp TC[) ev NiKOLir] dsla, (.i^dsrtco cp&aoas rtQog avrbv 
sv Ni'/.Of.irjdsia, ovdsv ?tl.eov akK r/ T avra orcota xi 

sv amalc, Ivia^ag, xaT* enelvov ibv xtg6vl3l * 
, s% tov {.liav Ikd-ovoav sis 

avayy.alov rj<yr]<jai.ir]v 

'Idoisv oi 6wvy%avovTes on ov 11 -AUTO, TWOS ^ 
eigr^af-iev rj heyopev. v.ql EOTIV yds. 10 

6. KvQiit} TCod-sivoTaTti) av&Qcoacj) d-eofi JTIGI^, OQ- b Harta, adtxcog dice VYJV navra vnwaccv 
fjg KCtl ov vnegaOTtiCeis, sv KVQI<<} 

15 Tov TtaTQOs J.IQV 3 d.(,i(jL<aviov sis 
acpr/.0f.isvov svloyov nctl ocpsilo/.isvov scpavr] (.tot 
ayoQsvaai as dt 3 avxov , QJ.IOV TS KCU V7vo/,iv?jocti, 
fyicpliTOv GOV ayaTtrjv xal did-O-SGiv, r)v %eis TCQOS TOVS 
adshcpovs, diet TOV ,-9-sbv xat TOV XQIGTOV amov , OTL 

2Q('teyaKws ^(.tas exTtogD'el xat ditoxsi, nal nav xaxov v.i- 
vst xa^- 3 rjf.iojv o STtioxortos, COOTS exdico^ai rj{ias ex 
TTJS nolecos, cos UV&QCOTCOVS a&sovs, srteidi] ov ov/.icpco- C 
vovf.isv avTcp drftioGiy heyovTi, asl 9-ebs, asi vlbs, ccf.ia 
, CCLICC vlbs, Gvvv7taQ%si b vlbs ayevvrjTcos T$ 
cp, aeiyevrjS) ceysvr]Toysvr]S > OVT Inivoia OVT aTo/.iit) 
tivl TtQoaysi o i9-eog TOV vlov, asl S-sbs, asl vlbs, * 
avTOv TOV O-sov b vios- v.cti ETtsidrj Evosfiios b adslcpos 
oov sv KaiGdQsicc xctl Qsodooios xt IIcwlivos xi 
3 j4&avaoios xat FgyyoQios nctl ^STIOS, xcti KCIVTSS ol 
xara Trjv avctTokyv, ksyovoiv OTL n'QOv'jraQ%ei b -d-sbs 
TOV vlov avaQxws, ava-9-ef.ia sysvovTO, dt%a (DiKoyoviov LXIX. APEIOMANITAI. 149 ' 'ElkctviKOv nal MaxaQiov, CCV&QCOTCCOV 

, TOV vibv isyovvtov oi f.i$v eQvyyv, oi de 
aysvvrjTOv. xal TOVTWV TWV aasficuv ovde 
dvvafie&cc, lav /.WQiovg d-avarovg r^iiv ena- 
ol aiQsriKoL rj(.i6is $ Tt/ ^syof.iv xat (jp^o- 
vov(.isv y.al edidaZctfisv */.ai didaOMf.isv ; OTI o vibg ovx 
EGTLV aysvvrjTOs, ovds /.leQog ayevvrjrov, KCCT* ovdsva 
rtov, akk ovds e^ vrtoxet{.ievov rivbg, aA/l 3 on, "/Ml ov-.fl VHSGIl] 7CQO %()6viOV KCtl flQO CClbiVlOV, "f > 10 

-fj, rjroi OQIO&IJ, t\ 9-sf.ie^icod^, ovx TJV. ayev- 
aQ ovx r\v. dtwx6(.ie&a de, on e'tno^ev, aQxyv 
e%ei 6 vtog, 6 ds 3-sbg avaQ^og son. dia romo dico- 
x.6/.ie&a, xat OTL eino(.isv, e om OVTIOV EOTLV. OVTIOQ tie 
e'inoiiev, nad-ovi ovds {.isQog -9-sov SGTIV, ovds l| VTCO-\ 
Ksif.ievov TIVOQ. diet rovro dicoxofAS-S-a, howtbv ov oldag. 
iQQuJa&ui as EV -/.VQICI) sv'xof.tai', {lef.ivYjj.ievov TCOV -9-ki- 
B ipscov yfiiuv, oukhovxictviora ata^wg Evae^ie. 

7. L^A^a xai allrjv anb NiKO{.irjdeiag r$ ayuoTCCTM 
liana ''Al.B^avdg^ ctfcohoyiag %UQIV dij&ev yQacps1oav,2Q 
xat %iQto nahiv T^g avrov iofiokiag ajraQalsimtog 
Qrjf.iarcov efiftsn^rjof.isvrjv, ml vn avvov ev 
v V7t'ma%a[.iv, /at effTiv ffde. 
MaxaQift) IlaTtq y.al emoxomi) ^(.icov 3 A"k^avdQit) 
oi TtQsofiirsQOi %al ol diawvot EV Kvglcf) %aigsiv. 25 

y Ix Ttgoyovcov , r}v nal cmb GOV 
, (.tay.ciQis liana, eanv avrrj. oida^iev svcc 
d-ebv (.ibvov aysvvrjrov, (.wvo'v aidiov, (.tovov avagyjov, 
(.lovov ahrj&ivbv, f.ibvov ad-avaoiav eypvca, f.wvov aocpbv, 
(.tovov ayct&bv, (.tovov dwaGT^v, (ibvov v.QiTip, navtiovw 
dtor/.rjT'Tjv, oiy.ov6f.wv, atQsnTOv y.al aval^oiwTOv, diy.aiov 
xat aya&bv, vo/.iov y.al rcgocprjTwv y.a\ xcuv^ 
U TOVTOV &sbv yswyaavrct vibv {.lovoyevr JIQO 150 Eni'DANIOY KATA AIPEZE&N B. 

alcovicov, dt ov y,al Tovg aicovag xca TCC loi-rta 
ysvvrjGavra de ov doxr'joei, alk alrj^-sla, V 
ds id iip f)-eM} [ uaTt, UT^BTCTOV /cat dvalloicoTOv, y.TLGfia 
TOV &sov Telstov, alft ov% cos w vwv KTiGf-iaTcov, yev- 

bvrjtta, uh'ti oi-% cog sv TIOV yevvriJ.taTwv' ovd wg Ova- 
ISVTIVOS aQofiolrp TO yswrftta TOV nafQ 
ovd' tog o Maviftalog [ISQOC; 0{.ioovoiov TOV 
yevvrjua eiGrjy^oaro, ovd 1 cog 2a@sM.tos o T^V { uovdda 
diaiQcov viortttTOQa dTtev, ovd 3 cog jfe^axag kv%vov anoi 

\olv%vov, ij cog laiMtada sig duo. ovds TOV b'vra TCQOTB- 
QOV, VCJTSQOV yevr^-3-evTa, rj ErtiKtio&evTa sig vibv, cog 
xat GV ctvrbg, fta'tagis Tlarta, ev (.isarj TS ixKlyoia v.ul 
GvvsdQico TtKeiGTaxig Tovg TavTa siG^yrjOaiisvovg amq- 
yoQevGag, aA/, J cog (patter, $elrjtiaTi TOV \}'eov, TT-QO %QO- 

Ibvcov y.al Jtqb alcovcov XTKJ&SVTCI, y.ai TO Cijv xecl TO el- 
vui ytccQa TOV rtaTQog slkijcpOTa, xat Tag do^ag GVVU- 
TtoaTYjaavTOg avTCi) TOV naTQog' ov yag b nawiQ dovg 
avTfl) navttov T^V -/.lijQOvotiiav - sGTSQrjGsv eavTOV TOV 
ayevvr t Ttog %eiv sv eavT(y mf\yr\ yag EGTL rtavTcov. 

20 8. C 'Q<JTS TQstg eiaiv vfcoaraaeig, yrarr)^, vlbg xat 
ayiov rtvevtia. %<xl b tiev O'sbg airtog TCOV rcavTcov Tvy- 
%dvcov eoTiv avaQ%og, /.tovcoTaTog , b de. vibg dxQO 
vnb TOV TtaTQog v.a.1 nqb alcovcov X 

g ovx r\v TCQO TOV ysvvr)$f]vai, dllci 
g nyb ndvTcov yevvrfteis ftovog vnb tibvov TOU 
rQog vneoTr]. ouds y<XQ eaTiv did tog,, rj aw aid tog, t] 
ovvayevvrjTOg Ty jcaTQL' ovds atia TQ narol TO dvai 
s%i } cog TLVsg KsyouGL T ngog TL, dvo ayevvrjTOvg UQ- 
%ag eiGyyovpevoi, a"k)a cog iiovdg y.al agy}] TCOV ndvTcov, 
OVTtog o i9-eog TCQO ndvTcov IGTI, dib y.al TTQO TOU XQL- 
OTOV SGTIV, cog jtaQa oov tisttaOrjxatisv, sv iisay TJJ txxAjj- 
a/o; xrjQv^avTOg. y.a&b ouv naqa TOV &soi TO sivai s%t,i 
mi TO Cijv xal Tag db^ag, y.al ndvra avTcfi 151 

xara TOVTO aQyrj avrov ioTiv o &eog. ag%ei yag O.VTOV cog 

\}ebg avTOU) xai JCQO UVTOV s%cov TO given, di a TO i^avrov. 

Kal si TO "fx yctOTQog" xai TO "fx Ttargbg %rjk&ov xat 

D'^'xw," cog [.isQog TOV ofioovoiov xctl cog rtgofiohr) vno tivwv vositai, ovv-9'eTOs eWai 6 naTtjQ x&l diai^STOs ncti TQS-& baov kn Tct axolov-d-a Gwf.ia.ti naoy^ov o aaw^arog i^eog. 
a&ai as sv KVQLCI) svy^o^ai, (.icuaQLe Tlarta. 2ccQ(.taTas, QELOQ, nge- ' diaxovoi Ev^co'iog, slovxiog, 3 Iovhog, Mrjvag, 10 
'Elkadtog, Falog' EJtiGwnoi 2exovvdog JJevTanolsiog, 
Qetovag ^llfivg, IIiOTog, ov 7.aTGT^Gav slg ^Aefcn>- ol 734 9. C 12g ovv OVTCO rtaQSKiveiTO TO. nqayuata, 

dQog KtovaTavTivit) Ty fiaoilel yQafpei. o dk |U<r/a(HTj]g 15 
ftctaikevg avyxaheaa[.iEvos TOV^QBLOV xai Tivag e 
novg av&Qivsv. 6 de Tovg avf-i^ivoTCtg e%cov TO 
7CQOJTOV rjQvstTO eig TCQOOcoTtov . TOV fiaGiktcog , SGCO&SV 
ds KiQyaCeTO TYJV ovoxevyv vrjg !xxto?(7/ag. cog ovv avvs- 
xaleoaTO av-cbv o /.taxctQiog KcovoTavrlvog, tog xai ex20 
ueQOvg Ttvev/LtctTog ayiov evsnvevof)-)], hoyo.v afTtl; TCQOG- 
ecp&ey^aio heyio'v UTI jtertiorevxa TC[) $$, si doliwg 
B %eig 11 KS%QV[.ii.ievov xai aQvijoai, TCI%LOV 6 navTtov 
dsanOTyg shsy^ai oe s^et, {taliora xav/- 3 ov to^ooag. 
o$sv xai scpcoQad-r] TO, aura cpQOvwv, v.al elg Ttgooionov 25 
TOV fiaathecog rjkeyxfrrj. rtafav ds waavTiog ygvelTO, v:al 
rtoKkol avTOv vTtEQaoTtiOTai vnsQedsovTO dia Evasfiiov 
TOV Nmof-tydziag. 6/,iov d CijA^ 8?caQ&elQ o {Jaoilsvg, 
rjv (.isyalrjv eynvKliov olrj Tr> 'Pcofiaviqc ys- 

e/ow xat Trjg UVTOV fiioTswg, rcaarjg ao-30 
cpiag sf-inKscov xal akyd-ivcov QijuaTwv cog xat avTrj slg 
STL devQO naqa cpiloxakotg ocoLsTai, neQityovaa TTJV 
ciQ%i]v, Kcov0TavTh>og ae/faffTOg [.teyiOTog ^Qeitp xat 152 EJII&ANIOY KATA AIPE2E&N B. 

iavolg xaxog Q[.ii]VV, avxo%Qr][.ia efawv us ml av- c 
g SGXL xov diafiolov. slxa [.istf SXSQU KGti (.texa TO yv rtgbg avTov h$eod-(u h d-eitov loyiwv avxiko- 
yiav, /at snog ctnb vwv '0{.ir}QOv TtQog avrbv G^BT^LK- 
b0[.iov evince artOi;eiv6[.ievos rtaQe$ei;o , oitsq "/.at avrb 
avayKcuov kvcavfta, naQadeyfrai fiyrjactf.irjv , xat sonv 
ays dr], ^Qss^gets, aGrtldwv %Qict, ,tj ys oi) TOVTO 
iKTevo[.isv, srtia^s'cw ds as y yovv xvjs 10 10. Bovhofievov IOLVVV vov ^QSIOV sv ffj Kiov- 
rtohsL 6(.iov avva%d-rjvcci, Evoeftiov avaym^ov- 
"/.al TCC (.isyaha naga fiaoikscos loyyovcoQ xat ev exelvo KCIIQOV, xaxsivov (.ir) fiovhof-isvov [is? avrov avv- 
15 axdyvai, f.irjds stg xoivtoviav avxov s^slv, %al fiiocpo- 
QOV/.ISVOV /at GTEvovrog, TOV de Evoefiiov heyovrog, si 
(.ir) fiovKsi Idia ir\ TtgoaiQeosi, rfj avgiov ^{.LSQCC, Y.V- 
Qiaxijs sfticpa)G/,ovat]g, GVV e//o siosksvoevai,, xai XL 
dvvaoai aoiijaat; 6 6s svlce^soxaTOs eitiowjtOQ xat 
20 &ebv cpo@ov/.isvo<; ^Is^avd^os, b xrjs avxijg aqiaxri$ rco- 
Iscog eniaxortog (6f.itavvi.tog yaQ r^v "/.at ovrog xip sv 
3 ^ls^avdQsia) di okyg xrjg ^(.tsqctg s^oxov yxovas xai 
xr}g vvKtbq Gxeva^cov xai, axvyvaL,tov disxsksasv 'f^o^- 
vog, mi rtaQamfaov iov &sbv rj avxov^ xyv i}jv%r]v na- 
25 Qcdafisiv , c iva (.ITJ ovf.tf.iLav&rj xf t xov ^QSIOV xoiviovio:, 
rj Ttoiijoai XL jtagado^ovj OTCSQ xa sysvsro xovxcp. xov 
yaQ ^Qsiov nQOsk&slv y.axa xag vvy.xag snsi^d-svxog 
Sfcl xb rtaQaGKSvaG&rivai, dtQ%sxai f.ie%Qi xov acpsdyta- 
vog, Kttt svdov sv'xolg apaxoig yia&sCo{.isvog rjVQs&t] ha- 
xat sunvovg ysyoviog. ovxto ^aif.ihi\ittai sv xa> 
oTCi!) anodovg avxov xa xslrj, KU^UTCSQ Y.CU 11. T2g ovv xavxa txelsG&r), b fiaadeig <.ieQi(.tvavB LKIX. APEIOMANITAL 153 GvveiGeveyxaf.ievos TJJ mxhqoiy, dta TO ijdt] 

i>g els allrjlovs diacpQeG$ai TS xai G 
a elvai, ovvs^QOTrjoev or/.ovi-ievr/.r]v avvodov oiv xca 
xa ovo^iara elg STI devgo Gio&rai TQIUXOOIWV dexa xat ev rfj NiKoctcov nolsi, not) dfioloyovoi iv\v VMV 
oqS-odofyv rtianv y.al axhivrj, V.OL anb TCOV TCOV ds TCOV Iniov-oniov sis KCCI TtQacprfcatv TtctQaoeiGav. 

xccl a 

TCOV fty ^4Qeio/.iaviridc( cflgsow, ovvio yeyeviyvai. ap.a 10 
C de %al Iv T$ avrco xctvovas vivas ^d-^v.a.v f-v rfj Gvvodfi) 
fftccOTMOvs' O/.IQV Se -/at rtSQt TOV ncna%a ojQtaav 
svcooiv /at 6(.iovoictv TTJV ayictv -d'sov 

yiveo&ai, t-nsLdri diarpogios ftaQa TIGIV ef 
. ol /.isv yaQ nqos^a^avov, ol .ds E^ioa'^ov, ol de 15 

STtetehovv. "/.ul (mAwg no^lri cpgaGis yv '/.ar 3 
exelvo y.aiQOv. TOVTWV de 6 #og TO -/.aroQ^-cof.^ did 
TOV (.ictmQirov KCOVOTCIVTIVOV efiQafievoev ovv av ed-ej-iai; LG^-YI 6 ^QSIOS, v,a\ tamo, ouviog ( eiZ()ay v $r] , ev TC(j amip erei rcaveTai 3 d.he^avdQos TOW 20 

UVTOV t^%tP.^5g. TIV de xal 
VTtb TWV MskeTiavtw. TOTS du 
tbv eniaxortov noirjGavTa j.iijvas TQS! 
vaGiog o /naxaQivins, tov TOTS diaxovog ^4KeavdQOv, xat. avfov aneGTatyievos enl TO Y,0(.ir)TaTOv , 10 o avd()0s, (,telliov rekevrav 
de iv 3 a t ua eiQr)vr}s Wxa, rov f.ir] n cigar gift 'as yevea$ai ev 
lg laots, vuv (.tsv vovde O-ekovuwv , rtov ds TOvds. 
av de di avay"/.r]v p] naQovxog 
. 6 de S'Qovos yv xal fj IsQioavvr) e'c 
ex $sov xexhrinevc]) xat arco TOO (.laxagiTOv ' 152 ETLIQANIOY KATA AIFEZESIN E. 

lg xaxog Q/.ir]vsvs, avTO^Qrjf.ta ehwv re, xai av- c 
XQ SGTL TOV dictfiokov. sira [.istf eVega xat i^era, TO 

rjv TCQQC, ctvTOv eK&sa&cti SK d-sicov loyuov a 
yiav , xa< Vrog cmo TIOV f O(.ir]Qov fCQOg avrbv 

evtxa a7toi;eiv6{.isvoq ftas^sTO, OTVS v.a\ ctvrb avayxaiov svrav&a naQa&eud'ai ^yr)oa(.ir)v , ml 
ays di], ^QSS^QSIS, aGrtLdwv %Qdu, \,ii\ ye ov TOVTO 

ds GS ij yovv rijg 3 ^4cpQO- 10 10. Bovlof.isvov TOLVVV TOV ^Aqeiov sv rjj Kcov- 
vovrtolei 6(.iou Gvva^d-Jjvai, EuGefiiov avayncttpv- 
YM\ Ta (.isyaha naqa. jiaGil^cos LO^VOVTOQ not rtaQEv- 
o%lovvtos Tqi sv KiovatavTivovnoKsi srtiGXOTtq) x<xi? 
eKeivo IMXIQOV, xaxeivov (.IYJ @ovko[.ievov {.isi? O.VTOV avv- 

15 (x%d"rjvcti, (.irjde etg xoivcovlav avrov ek&siv, xal fiiocpo- 
Qov(.isvov ml GTSVOVTOS, TOV de EvGefiiov keyovrog, el 
f.irj fiovkei Idicc ifi ftQOaiQSGsi , ffj avQiov ^/.tegcc, xv- 
Qiaxrjg Sfticpwoxovoys, ovv I/tot sias^svaeTcct,, y.al TL 
dvvaGai Ttoifjoai; 6 ds svhafieGTCtTOs Iniownoc, xal 

ZO-frsbv (popov/.ievog^le^avdQOc;, 6 rrjs av'CTJs ctQiOT^g fto- 
lecog ETtioxortos (of.iwvvftos yaq r\v mi omos TCp kv 
3 d.keavdQsic() di okrjg rrjg vy^te^ag e^OTOv rjxovos /.cu 
rrjg VVKTOS oreva^cov ml a-vvyva'Qtov disreksGsv e'y^o/Mfi- 
vog, xca rtaQamkwv TOV frebv TJ avi'ov ir\v tpvyjjv rca- 

25 Qakafis'lv , f iva (.trj ovfifiiavfrj] rfj TOV '^QBLOV '/.oivtoviq, 
rj TCOiiJGai 11 TtaQado^ov, OTCSQ xai eysvsvo rovvq). TOV 
ya.Q 3 ^Qsiov ngoekd-eiv xar Tag VVXTCCI; 7t 
ertl TO fcaQaoxsvctG-d'rjvai, diQ%STai I.ISXQL TOV a 

, y.al svdov kv'Tolg a/iTOtg xa^-e^tevog yvQs&i] la- xai sKrtvovg ysyovcog. OVTH) mTsrjrtTai sv duocodsi TOrtii) ctrtodovg &VTOV TU Tskr], natta 
sasv am$ciQTOv xuMitiGTiav. 
1 1 . 'I2g ovv TavTa t-celso&Y], b paaihei g iisq LXIX. APEIOMAN1TAL 153 iq, dia TO rjdr] 

els ccKl^ovs dictcpeQea&ai re xcci 
a elvcti, GvveKQorrjGev oixov(.ievM.rjv avvodov otv xcu 
fa bvof.iara sis MI devQO Gto&Tcei TQICCXOGICOV dsxa xat 
oxrw ertiGxoTttov, Y.OL ava&sf.KXTi'CovaL rfv ^geiov TCI- 5 
OTLV ev TTJ Nr/.acov nohsi, v.at 6j.iokoyovai TTJV iwv 
oQ&odo^ov niaxiv y.cd CM.KIVT), xca anb TCOV 
"/.at ttQOcprj'vwv rtaQado$eiGav. vrtoyQaijjav- 
rtov ds TCOV IniGKonwv slg Tavrrjv xat ava&s(.iaTiaav- 
f(.ov T?)V ^Qeiof-iavltida cfiQeaw, ovvco ysyevijTai, apa to 
C ds v.cu lv rep ctvTcfi xavovag Tivag f^xay iv rfj 
xxA7j(jia(7Tixot;g 6f.iov de xat nsQi TOV naaya 
f-tiav wcoaiv xat of.iovoiav trpi ayiav -d-eov 
rj/.i()av yivG$ai, sneidy diacpOQtog iraqa TIGLV ef 
T6TO. ol [isv yaQ nQOsla^avov, oi de e t ueGaov, ol de 15 

^KTSTCSLTa STtBTehoVV. '/Mi ttTcAwg 7TO/U/JJ (pQttGlQ ?JV WC 

metvo y.aiQOv. TOVTWV ds 6 ^eog TO /.aTOQ-S-LOf.ict did 
TGV (.iccxaQivov KcovavavTlvov sfiQafievGev elQ^vri 
cog ovv ave&/.iavio&r] 6 "^QSIOS, 'M\ TOCVTCC 

ev 1$ avrcp eret naverat ^le^ctvdQOs TOO '20 
avzbv ^%iMas. ijv de xal Oetovas 
Meleriavcov. IOTB diade%erai 
tov ertiGxoTtov ftoiiJGavra ^irjvas fQ&S ^f#- 
vaaios o ncc/MQirrjs, tov TOTS diaxovos ^4KeavdQOv, y.al 
vrt avTOv ocTteGTakftevos eni TO xo/.tyrctTov , at o L^le-25 
avd()os, [ieMuv lelevvav naQt'iyyetlev anodo$r l va.i TT^V 
iuv, e$os ds ev ^Ale^avdQeia p] %QOvl.eiv {.wto, 
TOVS Kct&iGT(X(.ievous, akfi af.ta yi- 
veodcu eiQTt]VY]s evem, TOV f.ii] naQUTQifias ywG&&i ev 
To7g Aao7g ; TCOV f.tev Tovde D-eKovccov , rcov de rovde. 30 

de di avayxrjv (.irj Ttagovros 
hav. o de -9'QOvos yv x ex $eou xe%kr.ievi xal anb xov 154 ETIWANIOY KATA AIPE2E&N B. 

dgov (agiG/.isv({>. enel ovv el&ovTog ^tiavctaiov xcu xa- 
raGTa&evTog , ovTog rteQi Trjv ftla.Tiv tyltoTOv 
mi Trjg hxhrjaiac; VTCSQnaG^ovTo^ ijdrj ovvdt-siov 
"/.at a7tOGTtccG(.iaTog TWV hacov yivo[.ievtov VTtb TCOV Me- 
xalov{.ievcov, di yv ev vyj nsql MslsTiov VTto- 
all Lav jr^ode^Awxa, %ai fiovkof.ievov ryv ovvs- 
vcooiv Trjs Ixx^cr/ag 7tOM]aaa9cti, hsxdlsi, v.al rjrteilsi 
SVOV&ETSI re xat ovdsls yveiftero. O&EV navra va Y.O.T 
avrov Kwrj&evca ex TOV virsQfiallovTog ev avvq 
10 CtpvOu ercQctyfiri ve zca avvsoxevaG-d-r]' wave xat e avtbv vTtOf.ielvai, ncti vys TWV ccKOLvcovrjoiag. alia irsql iov 
ecug swcav&a tyitw. eQQrj&r} ya.Q TCC VMX 
ambv xara fomoTatov avto ev ifj MsLeriov vjco&eaei. 
15 12. 3 'd.Qsio$ TOivvv o-yrog evejtvsvod-i] vjtb Stafio- 
hixrjs eveQyeiag, xat afrvQoykioTTCog avaia^vvTi cpsQOf.ie~ 
vog InffQSv avrov fr\v ykaJmav xaxa TOV idiov deorco- 
tov\ It, CIQ%?J(; drj&ev ff}v fCaQa TM 2oko/.icovTi ev ov(.ievog , i 20 "o xvQiog exT^fffi (.is agxyv odcov avtov, nqb TOV aito- 
vog ed-sf-ielitooe (.is. ev aQ%fj ngb TOV ryv yrjv 
xl TCQO TOV Tag afivaoovg noirjaai, nqb TOV 
9-elv Tag ftyyag TCOV vdaTcov, TCQO TOV o^i 
rcqb de TTCCVTCOV fiovvuv yevvq fie", ev&sv ai>T$ 77 ela- 

Ibaycoyr] Trjg itkavr^ ^eyev^Tai. xal ovx fideG&r], VM\ ol 
avTOv i-ia&rjTCcl, KTiGf-ia a/toxaAetv TOV TO. rtctVTa KTL-Q aavTa, TOV Ix naTQog a%QOva)g xa< avaQ%cog 

vov hoyov. loirtdv de arcb TOV evbg TOVTOV koyou elg ag T.CU xaxag TQifioug ekdoag Tr t v eavTOv 
30 rcov yvionqv, Y.CU ol an avTOv diado%oi (.ivqia, xt ene- 
KSIVU elg TOV vibv TOV O'eov, itai dg TO aywv 7tvev(,ia 
fihaocprji-iriGai ene^eiQrjGav. naQelvaav de, wg elrcelv, 
TO GTl(pog xai TYJV 6/.t6voiav Trjg ayiag y.al O LXIX. APEIOMANITAL 155 

Ttiarscog xat exx^fftag, ov diet xrjg avrcov dwd^iecog, r; 
Gocpiag. ohcyoi yaq ol ftQOGxfad-evTeg rinavr\^ihoL, nol- 
hol de ol vTtoxQiGei vnsiodvvovrsg. Ttolhol ds xai xara 
TSljttav fir] fyovTsg ovrwg xoivcovol volg avzolg i;vy%dvov- 
GIV. ovdelg ds TOVTWV jtQO^&vo^, alia WQUTOV f.ilv (Jo- 5 
KLf.iaaia TtiaTtov, paGihetov de wtSQaajtiai-ios. aqyfi f.iev 
KtovotawLOS 6 @a<JLkevs> ^ l*w allcc navia n^aoo, 
ml ayatibg, cog vlbg TOV (.isyalov v.al veleiov Kiov- 
TOV -0-soos^ovs, xi TtiavLv OQ&YJV alyd-ivus 

, y.at avvov ds rov KcovotavrLov 3-soos-lO 
OVTOS, xi ayadov Kara nokhovg TQOTtovs' sv 
ds (.ibvov, ev fcT) /u?j xaza fi]v itiaxiv TOV 
(.odevxevai, eacpahr], ovx acp eawov ai 
anb TCOV /.isHovxcov douvai loyov sis fj(- l Q av 
TWV doxyosi BTtiowjtwv lsyof.ievcw, naQacp&eLQaviwv 15 
ds rr]v d-^ov a^d-ivriv niGTiv' ofciveg s%ovai dovvai 
loyov xcft VTCSQ T% ytiavsios, "/at VTEEQ nov duoy{.iwv 
%%hi]Glag, KOI TOGOVTCOV xaxaJv xal cpoviov TMV ev 

exxfajatais evexev awwv yeyev-rjf.ievtov, /at tcov . 
haiov tcov iv vrtai&Qto STL devQO TOGOVZIOV }.ivQiadtov 20 


vrtOpevovGcuv , xat vrceQ avrov -ov xov vn avTajv fCRTtlccvrjf.ievov, xai ccyvorj- noxiv vs OQ-ooag, xa viteccvTOQ <xv- 
rolg a>g tsQSi-Gi xava, ayvoiav, a.yvor\GavT;og vrjv ev av~ 
Tckavr\v ir t g vvcpfaooscog xai xaxOTtiOT/ag ?va()ctG%evrg. 

13. ^/svreQOv stL eviG%voe to TOVTIOV s 
, di Evoefiiov TOW vnsiGdvvcog, xat 
xr t v axoj)y TtaKiv Ovahevrog to 
{iaailecog Kal svlapEGTciTOv, xat deocpdovg. meidr] ydg 30 
(XVTOV TO IOVTQOV exo(.iiGaTO , dia voiavvyg vrto- 
rjdvvrj&rjoav OVTOI GTijvai. enei av exnalai xa* 
vnb yvvaiKwv KCU naidaQkov, ov leyw nQi vwv evre- 1 56 EJIWANIOT KATA AIPESE&N B. 

ISGTSQIOV TCOV ryv fcaoav axQifieiav Tr/g d-eoasfisLag ml D 
jTiarscog vrjg OQttfjg ertLyivcoGKOvTcov, alia ml vitb TCOV 
TL dfto [.isQOvg, mv TO TV%OV T?jS cclvj^eiag fCLGTa(j.s- 
viov ml sley%6[.ivoi anb TCOV nalaitov, sdicoKOVTO, cog /at a&exrj-vai rijs TOV KVQIOV ^(.icov 3 I^aov ev&eov TS- 
leiOTt^os, dia Tijg TOV fiaailecas rtQOOTCiaias, oneQ SOTIV 
U7teQa(jTCiG[.ibs avTcov, elg TO efCi^siQelv navta, fa xax 
o'ff.a yeyove, xat STI di avTcov yLvecai EV 3 d.leavdQeicc 
tOxat sv Niw { urjdsloc , Iv Meao7ioxai.ucc, iv 
TOV auTtov ftaQOVTOg fiaatlecog nqoaTaatq. 

14. jE 1 / Tavrris ovv Trjg le^scog T^q sv TIO 

yeyQaj.if.Levys, OTL "KVQIOQ eWiffe <ite aQyj\v odwv 
elg egya avTOo" lombv Ta navTa avTOlg snt- 
, oaa TS diivaTai av(.icpcova TCO loyct) slvai Y.OL 
, 7.ccl duvaxai ovvadeiv , OVTS avTOv TOV 16- 
yov, OVTS TLOV allcov fyficctcov nsQi Trjg deoTyTog TOV 
viov TOO -freov TOIOVTOV 11 cpaoxovTcov. alia "kombv 
oaa SOTL TOvToig of.ioia, TO sv TOJ 20 iisvov , TO de,aG\)-ai TOV aQ^LBQsa T-rjg ojiioloyiag vf.uov 
niGTOv OVTU T(]> jioirjoavTL av-iov. xai ev TCO xaTa'lco- 
avv)]v evay/slUt) ys^Qaf-if-isvov OTL "ovTog EGTL nso\ ov B 
eirtov vf-tlv, OTL o ojtioci) (.LOV sQ^oi-ievog S^TIQOG&SV f.iov 
yeyove". nat TO sv Ta2g Hqa^eat ysyQa^tsvov OTI "yvio- 

25 GTOV v(.uv SGTCO ftag ouog 3 IaQar]l, OTL TOVTOV TOV 'Irj- 
GOVV ov sGTavQtoaaTS, ual T.VQLOV %al XQLGTOV auTOv 6 
frsbg fiTroi'rjde". xat cilia TOVTOig of.iOLa. onov yaq slg 
TtaQaTrjQYjGLv slg S%&QU>V af.ivvav. S%$QOL yag SLGLV cog 
al>]0-(og ml sTtifiovloi. iw/ju, ydg nsql auTcov yeyga- 
, ml TCOV avTOlg OLIOLCOV OTL "avaGT^TCo 6 ftsbg, 
dLaGxoQKLG&rjTcoaav ol S%&QOI avTOv". doxoudf 
ds xai oixeiaxol slvai. ovdslg de %ei()cov ousiaxcov C 
e%9-Qcov. SX&QOL yag TOV av&QWTtov anavTsg ol av- LKIX. APEIOMANITAI. 157 

TOV o'ixov CCVTOV. xal TOVTO laya. "/MI nsol TOVTCOV 15. ^vanydwGL yctQ cog hvoGrjTrJQsg xvvsg sis 
e%$(>cov KLivvav. xai cpciGL, rtcog ksysig asol TOV vlov 
TOV 3-eov; TavTct yap CCVTCOV son TU TE^vdoLtaTCc Trjg 5 
eiaaycoyrjg TOV dr^rri^Lov CCVTUV JCQOS rovg acpe^sls- 
VMI tl evi (.if.ro. ravTct, (.isra TO ksysiv vlbv 3-sov ; M 
l sv savzotg) xai STtiyvioftoves svumov CIVTCOV, 
S7tLaTr]f.tovS dovovvcsg elvai. TL STI rtQoo&eir] Tig 
D T(T) 6v6(.iaTi IrjGov, si (MI XL vlbv yvrjoiov "hiyoi ex Tta- 10 
OVT&, xai ovx ykhoicoi-ievov ; stza v$vg yhsvuOTi- 
avctTtrjdcoai, leyovvsg, nwg dvvctTcu dvai h -9-sov ; 
ds, on OVK SOT iv vlog; TO f.dv vlbg ovo- 
f.ian Ofiohoyovai, vfj ds dvvdftsi . xctl dtavola agvovvTai, 
vo&ov avrbv TcavtaTtaai fiovl6(.ievoi keysiv, xai ovKib 
ahrj&ivov. si yctQ, cpaolv, Iv. &sov sort, xal tyevvqaev s% 
UVTOV o &sbg, cog elnslv, % idictg vrtoordaewg cpvoei, 
fj ex irjQ idiag ova Lag, OVKOVV loyxw&ri , y TO^V sds- 
TO , jj ev r$ ysvvav STt^aTvv&r] , ?? ovvsaTalt] , vj TL 
739 TCOV xecTa Ta 7td$r] TCC ocoiiaTixa vTciGt^. xal TO navlb 
eial xksvafyLisvoL, TCC SCCVTWV sig TOV d-sbv avahoyovv- 
Teg, xfc arp EUVTCOV shdoai TOV -d-sbv (3ovl6[.tsvoL. ev 
yap -d-ey ovdsv evi TOJV TOLOVTCOV ' rrcvsv^ua yccQ b &s6g, /.ai &(p savTOv eyevvyGS TOV tiovoysvr aQQrjTwg y.a 

xat axQctvTcog. niog ovv, cprjatv, si Ix Ttjg 25 ovoiag avTOv SGTLV, OVK olds T^V rj^usQav, cog Isysi, Y.CU 
Tip coQctv^ ftSQL ds Trjg rjitsQctg sxsivrjg, r} Trjg coQag ov- 
dslg oldsv, OVTS ol ayyeloL OVTG b vlbg, si tir] b nctTyy 
[wvog. fccog ds sig aciQKa rjl&ev, si SOTLV sx TOV vca- 
TQog; ncog ds sdvvccTO TJ a^w^r^rog exsivrj (pvaig oaQxa 
B evdvGaG&at, si v\v sx TOV TtaTQog xara cpvciv; 

16. Kal ovx oldaoL nug sig savTCov aiG%vvr)v Tovg 
vg TOVTOvg STtLavvdyovaiv. si yag dia TO fjl- 158 EJIIQANIOY KATA AIPE2E&N B. avTOv ftaga TVJV TOV natgbg ovaiav, svsdv- 
GCITO GaQY.a, xat iv avrfj TtertOv&E, xca earavQajtyr], dsi- 
ctT(.oGav r/jtuv TL TCOV akfaov ytvsvf.iccTiKO)v KTto{.iaTcov 
ye OVTWV, svedvaaro Gagxa. ov yaQ diivarcci (.IYJ 
wloyslv rbv vlbv vnsg navxa. xaV re v.tiG\.m 
ctvrbv keyoiev, o(.iohoyovoiv avrov VTCSQ oAa T XT/- 
ff/mra CCVTOV. a/Ua ytal wg %ttQi6 t uevot, avvcT) 
rat, avrbv -9-sQansveiv hoyy, uansq %iQi (-ii 
, tfj de aKkj] aheicpowces. VOVTO yaq 

Id lag ytQOcciQsoeiog avtiT) 

xal "keyovai, we la pa (.tsv leyofiev, ak ov% IOQ sv rcov 
xat nolrn-ia, xal ov% wg ev TUJV nonq- 
Y.OL ysw^f-icc, KCU ofy ag sv rcov yevvr][,ia- 
, tVa h 1$ sinew, ov% cog ev TCOV ysvvr]f.idTcov, 
\5aftOGTSQriGcoaiv avrbv rrfg xara cpvoiv ysvvrjascog, 
ev rip slnslv, ov% wg sv TOJV KTiofiarcov, c iva 
xTiOfia avrbv anocpavwGiv. olov yag kav 
wicket vrtaQxei, "/.av TS (.ivQiovcctrtlaaiov S ovof.ta e%ov, TO avro IGTL roig 
20 6 t usvov. ov yag OTL ijliog cpaidgoTegog ttov allwv satl, 
t] dvai KTiGf.ta, coartSQ xat 6 ki$og. ovde OTL 
VTteQTtaiei TCI aorga, itaga TOVTO OVT. savi 
. Idov yc\Q TO, Gv^ftavxa dovka oci. ooa 
yag eaTiv, % avTOv BGTLV iKTia^ieva xat dovlcc. 6 de 
25 (tovoyevrjg a^yd-eia SGTL, xccl 6 hoyog &VTOV a 

sav ev f.iov sGTe, 

v , xat fj alrj&stct ehsv&eQcuoei v^iag. si de d 
"koyog avTOv akr}$eiu vnag^i, xai kkevd-sgol Tovg slsv- 
%Q&eQOv/.ievovg, ftooq) ye [lahlov avTog elev&egog vitag- 
1&i, alrj-9-eia cov Y.OL ekBv^eguv Tovg avT$ ftsi&OftE- 
vovg ovTag dovhovg; dice TO avf.i7tavTcc dovkct slvai ccv- 
TOv,xalTOv nciTgbg avTOv xai TOV ayiov TtvevfictTog CCVTOV. LXIX. APEiOMANITAL 159 

17. EITCC rtdfav heyovGi, rtajg evedrjf.tr]Gev dg adgxa, 
d v\v ex Tijg TOV ftctTQog ovoiccg; eiTtiooi TOIVVV fyiiv 
TTttJg ayyekoi GctQ7.a ovx shafiov, bvxeg dovloi avTOv ; 
Ertcag aQ%dyyeloi; Tt&g GTQUTiai; Ttcog TCC alia navra 
vet jivevf-iafMa; ahla Y.al vftodesarsQOv cpaaw slvai olb 
TOIOVTOI TO ftvevfta, mi Mloiia x?/o/mr0, cog avTOv 
TOV loyov. Ttwg ovv TO TCVSV^IO, om elaps oaQY.a, dv- 

VClf-lSVOV %SIV TtQOOWrtOV TQSltTOV VTtSQ TOV VLOV XttTK 

TOV tfurov koyov; alti sftsidrj aocpia yv TOV rtaTQog, 
rjvS6xr]ae di eavTOv vrjg TsleiorrjTog, TO fyiersQOv aa&s- 10 
vsg avalafieiv, c iva di eavTOv naaa owTYjgia T$ KOOfj.ii) 
yevrjTai. TCI de aya&ct sig xaxa (.iBTaTQSJtovTog a%aQi- 
OTOVGIV, a%a()LGxoi xat ayviof.iovsg xat deonoTOv idiov 
C vfiQiGTCcl xcu ftKao(pri(.iQi. TO. de aHa lombv oaa ke- 
yovTsg qlaTTcof.isvcog cpQOvovot. fitog de eneivaaev , 15 
fjv Trjg TOV naTQog ova tag; neqi yag TOV &eov yeyga- 
TtTai "ov fteivdoei, ovde diiprjoei, OVTB eoTiv e^evQeoig 
Tijg (pQOvrjaecog avTOv". ovTog de xat eiteivaoe v.a\ edl- 
tyi]Ge. ftcog Key-f-i^Kev Ix Trjg odoinoQiag v.al Ma^ioe 
xat OTI 6 d-ebg ov wrtiaGsi. yrwg de, cprjalv, Elrtev, o20 
artoctTeikag (.is rtctTrjQ (.iov {.teiCcov (.iov SOTIV; allog yccQ 
6 anooTellcov, allog de 6 <xn;o(JTehh6(.ievog. xat drjlov 
OTI o TcaTrjQ OVK eOTiv b vlbg, xat 6 vlbg ovx EGTIV b 
ov yccg xazra TOV 2afiekfaov rjfielg heyofiev, TOV 
vlortctTOQU eivai. el (.irj yag elrttv OTI, aHog 25 
eoTiv b artOGTeilag (.ie, xai aitEqio^iai rtQbg TOV -9-eov 
f.wv xat -frebv vf.iiov, ngbg TOV nateqa (iov nai 
sine, xoa ovx ex Trjg TOV d-eov ovoiag ol 
xara <pvGiv eyevvrjtyriaav. xat eleyev amolg, 

V[.IWV. 30 

Hollri de (pQsvofthafieia TIOV TO, TOiavra keyovTuv. 
el yaQ bvo^iaTi (A.OVQV xaleiTai, xai OVK eGTi xara gw- 
aiv, ovdev diacpeQet, TCOV ahfaov ndvTiov %Tt,a/.idTuv, xaV 1 60 ETIKMNIOY KATA AIPESE&N B. 

IB BV vrCBQoyr) aiw t uttTog V7taQ%Bi. ov yag on o fiaai- 

keVQ VTCBQB^BL TMV BTCCiQ^lOV KCCt GTQCCTrjkaTCW, OV f 

TOVTO ovx SGTIV 6f.ioi07Ect&i}G TIOV alKcov Y.OI ovvdovkog 
Trjg avTrjg KTtoecog, -frvyTog Tig LOV , &GTIBQ v.al ol vn 

bavrov aQ%6[j.Bvoi. v.cu ov% OTI o ijliog vrtQe%t TIOV 
akhwv aGTQcov, xal fj oel^vrj sv (-ISQSI, ov naga TOVTO 
OVK elolv V7COTSTay(.ieva oroi^eta, nctl rfi TOV svbg dict- 
ia%si drj/.ciovQyov re Y,CU KCIGTQV , ftargbq xai vlov xai 
aylov nvsi^taTog i>yfsr/.ovTa. xal ov% OTL ayyskoi VJIUQ- 

lO^oufft riov oqaT&v , ml sv ra^ei TCOV allwv, f.isi~ 
Covg Ttavtcov BIGLV, ola dy CCOQCITOI xTiattevceg, xcu 
TO rtQtorov ysQag rrjg TOV &eov ^BqaitBiag a/roxa^-B 
nov{.iBvoi BV v(.tvoig diyvexeai, y.a.1 a-d-avarOL nccta 
%<XQIV vn avTOv mia&evzeg, xal ov karct cpvoiv, ad-a- 

\bvacoi T, (pvaiv et; CCVTOV TOV a$avaTOv, xai ovrog sv 
savrcT) cor] KCCI a$avaaia Kaza^tto&evTeg yevea&ai, ov 

TtCCQCt TOVTO OVK SLGl Cp6@l[) XCtl TQOj.lC^ , KCU VHO KTtO- 

koylav, y.al s^eraaiv, Y.UL xelevaiv, xai nQOOTayrjv vfjg 
ayictg dsoTyTog dsdovhcoiievoi. 

20 18. "Ev&sv yaQ BGTL TO ^TOV^ISVOV Trjg aly&eiag 
cMQi(3aaf.ia, TOV vibv f.iev ksysiv, keysiv de ~/.<u B%BLV ov% C 
ccTtKcljg OVO/.KX TL, akka vibv xara cpvoiv vlov. nal fv 
fil-ilv yaQ no'kkoi nctlovvTai, viol, f.ir) ovTsg rn-icov viol 
Kara cpvoiv. ol de alrjd-ivol viol ol yvijaioi KalovvTat, 

25 ol xctTct cpvoiv vcp fyicov yeysvvrjftsvoi. xai si f.i8v ovv 
vlbg f-tovov exaAeiTO, cog nal ftavTsg SKlr]&r]<Jctv viol 
&BQV, aga ovdev dialkaxTei TOJV allwv. Kal Ttiog tog 
9-sbg TtQOoxvvelTai; edei ovv v.al TO, a'k'ka Ttavta, kcp 
ovg TO ovoftcc Trjg vlo&eGiag STiiXxlY]Tai, KO.T UVTOV 

WrtQOGxvvelG&ai,, erteidrj viol -9-eov TtgoaayoQevovrcci. 
akla TI ahrj&etct OVK s%si ovTwg, akfi oldsv ctel eva f,io~ D 
voyevy vlov S-sov, c{> TCUVTCC "huTQBVBi xat rtgooKwel, 
"xal nav yovv KccftifJeL sTtovQaviwv xat sTtiysicov xat LXIX, 4PEIOMJNITAI. 161 ImysUov Y.CU wxTax&ovicw, xcu naoa yhooaa e 

on Y.VQIOQ 'Iqaovg XgiGTog sis do^av &eov 
". akfi ovds TO ayiov nvsvpa s^iaovTai Tolg 
rtvsv[.iaoiv, ertsidi] sv sari TO rtvevpa TOV d-eov, 

TtOTQOg X7COQSv6(,ieVOV , X< TOV VIOV Aflf^t-S 

flavor. OVTOL de (iovkovTai avTO slvai XT/ff^cc KTlG(.ia- 
Tog. (petal yaQ OTL navTU di CCVTOV yeyove, xi y.toQig 
avTOv eysvsTO ovds sv. aQa, cpaol, Y.CU TO avsv[.ict ex. 
742Tfc!y TtOLTfif-iaxiov VTCag^si, STtstdr] jtavTa dt avTOv ye- 
yovs. v.ttl ayvoovoiv oi (.larrjv SUVTCOV Tr t v ipvyfy TTO-IO 
keaavTSS OTI aklcc SOTI TO, Yfcio^iara, xat a'AAa TO; xrt- 
GTU, fcarrjQ %al vlog xai ayiov frvevf.ia, elg ^-eog TQICCS 
sv akri&siq, xcu (.lovccg sv KvorrjTt, dice TOVTO yctQ OTI 
sig $sbg, OTI ov dvo TtaTSQsg, OVTS *dvo viol, OVTS dvo 
ayia' xat srteidr] ovx alkoTQiog o vlbg TOV 15 <XVTOV sevvrisvog, v.al om TO nvev^ia, TO ayiov' AA 3 6 /.isv vlbg (.tovoyevrjg ysyev- 
vY](.tsvog avetQxwg, TO ds ayiov ftvsvj.ia, wg oldev avTog 

B o Ttazrjg xal 6 [lovoyevyg, OVTB yevvrj'cov, OVTS XTIGTOV, 
OVTS akkoTQiov rtaTQog xal vlov, ahti ex naTQog X7ro-20 
Qsv6f,isvov } xat TOV vlov ka[.i{idvov. TO Ttrsvpa pov yaQ, 
cpyolv, scpsGTiqxsv sv .ue'ffy v(.iujv. xat SXQIGS TOV XQI- 
GTOV sv jtvsvf.iaTi ayi(p. si avTog o iiovoysvrjg 
EV TtvevfiaTi, Tig symkeosi TJJ ayict 

19. Eha naliv cpyolv 6 (.i 

slnev 6 KVQIOQ, "TI [is kfysig aya$6v; sig SGTIV aya- 
&bg 6 &sog". cog avTOv aQvovfisvov TYJV aya&OTrjTa. 
xat Tig a'/Uog ovTwg aya$bg a>g 6 (.tovoysv^g; og sdo)~ 

Cxev savTOv avTilvTQOv TOJV ^(.ISTSQCOV i//w^wy. y.al om 
o'ldaGi &sov TYJV dvv&fiiv Y.CU TTJV ayadoTijTa, OVTS Tyv 30 
olwvof,iiav Trjg TOV &sov oocpiag, I}JV%MOI ovTsg xat 
oaQKMol, ava%Qiv6}.isvoi cwtb ayiov nvsv^aTog, xovcpoi 

ovTsg a7t avTOv, /UT) e%ovTsg T^V TOV ayiov 
Epiphanius. III. 1 1 162 EJII<MA T IOY KATA AIPE2E&N B. rjv oocpifyvGav navTa. KV&Qconov. ndfov de 
ahovvTca avrbv, cpqalv, ol viol Zefisdalov diet irjs av- 

T&V jUTJTOOg TO V ffj fictOlleiCt (XUTOV Vtt "/.atylGCll X 

dst-tuv xctl sva 3 svwvv[.uov. xc eY/n; avroZg "OVK o't- 
5 date TL aheia&e. dvvaaSe rtisiv TO noTiqQiov o fislho 
wlveiv; avrcov ds (prjoavTiov, vctl, scpr) rtQog avtovQ, TOD 
(toy niead'S, TO 6s xa^/ffat ex defy&v 
ovx saTiv {ibv douvcti, ahti olg 
naQO, vov nargog". slra cpr^Giv o 
10 log "o -d-sbs ^'/etoev avrbv Ix VSY.QUJV" t5g avrov 


%OVTOG TOV fgavTOS avTov. xa on, cpyov, "cpvr] 
ayyelog KVQIOV viG%vtov ambv , on Iv ayoovtq 
KO.I IdQuae, xi o WQCOQ amov yfyovsv aiiTifi cos 
ftot afycaTog," w vy Kccta ^dovxav evayyehht) , OTB K<XI 
, cprjGiv, Ksysv "jHAi, 'fill, A^ua aafia- 

J.IDV, &es (.tov f iva il (.is 
xai o^ctg, cpyGiv, o5g EJtidserai ^orj-^sla 
n&ol TOV heyuv, "kyo) iv t$ naiql, xat 6 rtarijQ Iv 
20(MO/"' KCSU on "ol duo v saf.iev, 'ivu xai amol ev cooiv". 
wars ovv TO ev sivai rtdvumg ou X<XT<X cpvoiv Myei, 
ccKKa Kara b^ovoiav. ov (,iovov dk TOVTO, aHa, KOL UQ- 
vovvTai ijjvy^v avrbv av&QOijrciav eikrjcpdvai, amb TOVTO 
rtQOxaTaGY.evdCovTes. GCCQ/UX yaQ OftohoyovGiv akyd-ivrjv 
257r6 Mceotag avTov Gyj]xoT(x, xcu navTa OGO, IGTLV sv r/ di(pTf]g, rj YMf-idrov, r} bdomOQlag, rj I 
r/ VTtvov, ^ e/.t/^oi|tijj(7wg, xat slWyyg OTL dta TTJV evav- 

TOVTCOV ftsdTO , H^OVGL GOL VGTSQOV OTL 

eaurrjv TOUTO. om sv^ysl, sav v. xcu yao TC^U .(.isv OVTL ov-rcog IGTL. TI ovv S 
cpqolv, allo TL -YI -9-soTrjs avTov e/redeero, tva OTB et- 
9-BOTriTa avrov sfvidsof.isvrjv , %evov anocpd- LXIX. APEIOMANITAL 163 


avTOv xa ooTQiov Tg TOV nctTQOg ovoag re 
Cxai cpvastog dlrj&tvijg. vo(.tiCco ds T$ avvsoiv xexTiifisvC}) 
dnb /aag r} dvo (.HXQTVQIUV, rj reives TCOV xaxeiJg naq 


naor]s arsas xj?<WTT0/iei?g, xai 
Tciatei r^g OQ&odoias {1s@aioviA,evrjG, f 
naga rols ftQOSiQ^f.ievois, vovv -d-E'ixbv x 
votg, xaV Te /t6T Tau-rag Tag enthvaeig e 
ke^sis [.ivQictt; a'^/lag eveyxwaiv. anb jag TCOV 
ai nkslOTai lv-3-rjaovrai, ity 'layv duvapiv cpegovaai. 10 
D 20. Kal aQ%0(.iaL TTQCOTOV TOV leysiv, otf-sv disla- 
pov xaxwg (pvveveiv Tijs nixgiag avtcuv Qiav fov 
yov, TOV VTtb 2oKof.iajvrog sl^iivov, TO "KVQLOQ 
jwe aqyjiv odcov avxov elg egya avrov". xai ov 
nov ifisficdioae yQacpij, ovde s^tvrjoO-rj Tig tiov 
kiov rrjg /lefewg ravTrjg, c lva naQayayr] am^v sig ovoj-ia 
XQIGTOV. WOTS ovv ov rtavtcog. nsQi TOO vlov TOV &GOV 
hsyet, KCCV TS unyi on "lyw r] oocpla KctTeoxrjvcoaa fiov- 
xai yvioaiv, xat evvoiav syco fTrexaAsaa^^j'". TTO- 
yccQ eiai xara^ijaTtxaJg Isyo^isvai, -d-sov oocplai; 
744/ti/a ds 6 [.lovoysvYig , ovyl xaTa^rjariMog hey6(.ievog, 
aM 5 iv akyfretq. TO, nccvra yaQ &eov oocpia. xai ooct 
tor Iv anb TOV -freov, oocpia SGTIV. a'AAjj 6s I 
xai vnQ itavia ovoa, TOVTCGTIV o {lovoyevyg, b 
xaTa%()r}GTMwg wv oocpia, a/U, D alydeia, b ovy 
asl (t)v, b dvvauig uv $eov xai oocpia Kara TO 
{isvov "fjf.uv ds XQiGTog dvva/.ng $sov, xai &sov oo- 
cpia". SGTL de "oocpia nsvrjTog e^ov&svrjuevrj. xai eneidrj 
iv Trj oocpia :TOV &sov ovx eyvca b xoaf.iog TOV -9-sbv, 
rjvdoxrjoe did Trjg fiiogiag TOV svayysliov o&Gai roug 
niOfevovTag. xai s/-icl>f)avEv b ftsog T^V oocpiav TOV xo- 
B of.tov TOVTOV, xai edwxev b &ebg xaQdiav TCp 2o"Lo(.iLovTi, 
wg TO %v(,ia Trjg y-aKdaorjg, xai loocpioaTO vneq TOvg 

11* 164 EJIIQANIOY KATA AIPESE&N B. 

vlovg 'Evan. mi sdwxw o debs tip Beoeleyh aocpiav, 
xcd svsjtkiqGev o 9-sbg Gocpiag TOV Ovgt". xai 
SGTL nsgl oocpiag hsysiv. xat rtolog sort ro/rog 
aewg, XCM 17 aocpia TVO^-SV rjVQe&rj; %av TS ovv av 

oocpia heyy "lyw fj aotpicc KctTSGnjvuaa /Joi^v 
yvcooiv, evvoiav eyw e/rfixtttada.ui^; di fyov {taot- 
(iaGikevovGi, xat dt s^ov ( U/taTavg fteyakvvov- 
vat, xal dvvctGxai ygacpovai duaioovvriv , nal vvgavvoi 
Y.QCITOVGI yrls- tyw ^ovg fyie (pihovvTcts ctyaiti!}, KCU ol 

evgrjOovGi {.is. yt^ovfos xai do^a sf.iolc 
xal mrJGis jtohkuv, v.al dixaioavvr], sv od$ 

TCBQiitaxw, xaf avcc (.ISGOV oduJv 
Tog avaGrQscpO(.iai, c iva (ISQIGCO ToZg ayamoal f.is 
tv, xat Tovg -3-^GccvQOvg CCVTWV s^TthrjOio aya&cov. eav T 3 cdixjvos aQi& t urJGai. xv^tog emiae /.is aQfflv odtov 
dg egya avwv, nqb TOV aiwvog i&e(.ielUoGe (is sv ctQXfl, rtQO TOV f yrv ftoiraai, xa TCQO rov rets 
afivoaovs TCOI^GUI, TUQO rov ftQoek&elv ^yag TWV vda- D 
, xat TCQO rov oqi] edQcta&rjvcti, ftQO 6s Tfccvrtov (3ov- yevvcf (.is," xai ra srjg. drjhov on ^ovlo^ievwv ti- 
vwv avTihsysiv vfi "ki^si, av&vnocpOQct %Q&vrai ol dl 
evavTlag, dice TO ovo(.ia rijg aocpiag xat T^g axoKov&iag 
vov koyov rov keyovvog "XVQIOS SKTIOS fis". y.a.1 r$ sl- 
"eya) TI aocpicc xaTsaxrjvtoaa fiovhrjv". on idov YJ 
an a^g eavtrjv ovo^aoaaa, xat nqo^aivovoa Idov yctQ keyei, avw, syw y Gocpia. xal xarw heyei, sccv 
xa xv*- D ^(.tsQav yivo^vct, 


30 ra aiiovog ctQifyirjoai. xca ii cpyoi "xvQiog oSiov ctvtov 

21. > 'E(pri(.isv ds OTI not^ai vivsg al 
nates KUigbv ex -9-sov .dod-siaai Gocpiai, OTI rtavTct 6 LXIX. APEIOMANITAI. 165 

9-sbg sv ooyicc srtLTslst. (.iia tie SGTIV rj ovoct aocpia 
TOV TtaTgog v.a\ svvjtoGTUTog &sbg loyog. avcb yctQ TO 
$rj(ta ov rtavTcog avaym&L {.is asgl TOV vlov TOV $sov 
Isysiv ' ov yaQ sdrjlwGsv, ovds TigTuv artooTolcov s^ivr]- 
liovevaev, ulti ovds TO svayyshov. si ds agcc JISQ\ TOV 5 

VlOV TOV &SOV TOVTO K^Ct^CiVBTO , OVX eGTL TCtUTOV TO 

OUTS ytgbg sv^-stav XQIGLV xslfisvov. olri yctQ q 
naQOif-uai slot, nav ds TO 7tct()0if.u,cc'6i.tsvov ov 
SGTI TVJ Swaf-isi, aAXoc aKkfj f.iev ^tjasi diyysl- 
T<U, alkr} ds dvvdjASL ahlrjyoQSiTcti. si TOIVVV TOVTO 10 

Kttt TOlfAWGL TLVSQ SfCl TOV ViOV TOV &SOV TOVTO 

, fir] ysvoiTO' ln\ Trj d-sovrjTi amov, TOVTO ov 

(pSQBTCtt, TO Qljlia. SL 6k divUTUL EV TTj SVOaQKCf) CCVTOV 

rthrjQOvo-d-cii TtaQOvaici. sftsidi] yccQ ccvTrj y oocpia c t uxo- 
ddf.trjo'sv savT'fj TOV olwv ' xal si aqa ccnb TCQOOwnov 15 

vav&Qcortrios(.os, svas^ios ks%Ssir>, tog y sv- 
avTOv TtagovGitt IISQI TT^ avTOv d-soTrjTog (pa- 

COXSl, TO "XVQWS SKTIGS f,(S } " TOVTSGTIV l^XOdofirjGS [AS 

sv yaGTQi Mag lag, aqyjiv bdtov CCVTOV slq SQya avTOv. 
aQ%r]v yaq bdwv ?% xa$6dov XQIGTOV slg TOV %6a{.tov 20 
TO ouJ{.ict SK MctQtag TO K^(p9-sv sv T$ %(>y<$ KVTOV Tijg 
diy.aiOGvvrjg Y.CU GWTrjQiag. alia navTiog 

f b TY]V mgdiav @spla(.i[.isvog, xt T^V dsivijv 

yrjv rtsrtlqyj.isvog, nsol TOV vlov TOV $sov s%iov 
sx&Qav sv Tfj diavota ' OTL, cpyalv, slrtsv "sav avayysila) 25 
v(.iiv TO, naff fyisQav yivojAsva, (.ivr^iovsvoco TO, e alaj- 

\ D vog [xcu] ccQi^ijoai". xat bgcig OTL s alcovog Isysi' 
q ds svGttQxog -d-sov nctgovGia f,isTa i'^rjxovTa dvo ys- 
vsag xara TOV MaT$alov i]l$s' najg ovv dvvaTat T 
sj aQ%r}s alaivog TOVTCI) leyso$ai; 30 

* 22. Kal ovx o'ldaaiv ol TTJV rcaoav bdbv Tijg alq- 

&siag Tcsrtlavrj(,isvoi, OTL asl fj &sta yqacpr] navTa oaa 
didaoxsiv KQ^STKL dirjysla&ai, ov'/, sv&vg slg 166 EJIWANIOY KATA AIPE2E&N B. 

TO aQxa'iL,ov, "/.at cog slnelv slg TO xscpalaiov ST 
IsTai, alti attb TWV syyvTaTcov aQ%srai, c iva TO 
ea%aTOv orjiiiaivr]. dice TOVTO yag nai slrtev, lav a 
ysila) vfiiv TO, v.a$ fysQav yivopeva, aito TOVTWV 8s 

5 (tvrjfAOvsvco xat T e^ alcovos- wg xal T$ McovGst eorj- * 
(tavev 6 fobs, TtQ&TOv TO TtvQ xawitsvov , *al sv Jtv^l 
fiavov ysyovsv y orcTaoia TO svay^og. ayyslog ds avxvj 
lelakvixev ev9ecos' f-iersfteiict de y.vQiog anb Tjjg parov. 
6 6e nQog ctvTOv sv&vg ov ta OQCof.isva Cyrei, akka fa 

[Gem? aQ%rjs eQioTq. "devQO yccQ (cprjalv) cutoa-rsila) as 
OVQ viovs jfff^a^A, xoti EQstg rtQos avrovg, on 6 

Og TMV TtUTBQWV fjfAOJV aTtSOTCllxE [IB, 6 v^fiOg ^(JQaCtfl 4 

6 #sog 'Laactx xal 6 ^sog 7axw/S," ngb yeveuv TOi!B nsvTS y e% bvo^iaoag TOVS snsv sv TWV rtaveQiov , TO ctQ%ttov 
6 ds Mtovoijs GVVSGSL Ix &eov -/,s%aQii;co t uvos 
ov ravva , aKlct, xat TO S.TL avojTSQOv, OTL sav 

avrovg, y.al SITILOGL ?rodg (.is "ri 
ovof.ia; i'i SQOJ ftgbg avrovg; 6 ds lombv a 20 eyw styii o wV. xat ra t usv STOWTO; anb ttov eyyvraTto , stg sG^a-rov ds TO avcorarov sdykov. aMa xat 
o v^ovxag aQ%STai UTCO riov XKTW xaf syyvcaT.co, on r t v 
avrbg o 'irjaoug aQ%6(.isvog c5g ITWV TQICCXOVTCC, ojv vlbg c 
'wg svoj-ti^sro rov ^Icoorjcp, TOV 3 PIli, TOV MccT-frav, TOU 
25 Nadav, rov 4a(Jld, TOV 3 Iovd(x, TOV Yaxw/J, TO 
TOV Na%c!)Q, TOV NCOS, TOV ^4a}ts%, TOV ^Evcoft, TOV 
TOV ^Ada^.1, TOV deov". xat OQag ncog ir\v 

TtQWTOv sdsi^sv, srcsiTa TO so%aTOv. dib xt 
Kara T^V svoayxov ysvsaloyiav , @ovl6(.isvos 
?Q%aTayayeiv trp> XQLGTOV nagovoiav sig T^V TCOV av- 
&Qio7iiov diavoiav , ov% sv&ug sinsv OTL ysvsoig 3 ijGov 
XQIGTOV vlov l^oac^u, alia vlov dafiid KQCOTOV, sha vov .qaa(.i, iva TO Tt-qoocpaTOv bqco(.isvov y.al TO ey- LXIX. APEIOMANITAL 167 

D yiGTa GvyxgoTov^tevov, xal TO en avuTegov vrtodeixvvuv, 
TO ETI VTCEQ Ttaaav XTIGIV arj^idvrj avacpaiQETOv. 

23. 4ib xal o Ifoavvyg ek&uv 6 [.laxaQiog, xctl ev- 
QWV Tovg av&QUrtovg r]G%ohr][.isvovg TTSQI TTJV XUTCO XQL- 
GTOV rtUQOvaiav, %ai rcov (.lev 'Efiitovaiwv Ttkavrj&evTtov 5 
diet TTjv waciQxov XQIOTOV yevealoyiav anb 
%(XTayo[.ievY]v, xat vitb Slav*, avayo/ievijv aygi TOV ' 
ds Toiig K.Y]Qiv$iavovG xal MrjQiv&iavovg ex 
avrov leyovcag elvai ifjdbv av$QWjtov , 
Na'CioQdiovc; , xat a'Hag TtoHag aiQSGeig, cog xa-10 TQTCIV s-ov, reraQroQ yaQ ovrog evayyehltsTai, , ctQ%s- 
TCU ava'/MlsiG^-cti, cog SLTCSIV, rovg rthavrj&evTag , Y.a.1 
r t a%ohr)[.isvovs rtQt fty xarco XQIGTOV rtagovai'av , xa* 
leysLv avrolg atg xaxOTttv fiaivcov , xat OQOJV vivctg eig 
TQctftetag odoug xexliKorag, Y.CU acpevrag rr\v evd-ictv\5 
y.a.1 akrj&ivyv , cog slftelv rco? cpeQeo&e; itol fiadi^STs; 
ol rrjv rqa^slav bdbv Kai ay.avdal.udi] y.al elg %aa(.tct 
cpsQOvaav fiadi&vTsg, avaxaf-UjJcrce. ovx SGTLV ovrcog, 

Bovx SGTIV anb MaQiag [tovov 6 &bg loyoq, 6 ex ita- 
TQog avco&ev yeyevvrftievog, ovx eariv anb rtov %QOVIOV 20 
^IioGrjcp tov ravryg OQ^IUGTOV , ovx eoriv anb TMV %QO- 
vcov 2ala$ii]l 'xat ZoQofiafish xal dafild xal ^A^qaa^i 
xai 7axaij{? xtu NUB xat 3 ^.daf.t, aAAa Iv ccQ H /ij rp> 6 "ko- 
yog, xal 6 hoyog f/v agog TOV &ebv, xal tisbg r\v 6 16- 
yog. TO de TJV xal rjv xal r]v ovx vnodeistai TO ( ^ el- 25 
vai noTe. xal ogag ncog svO-vg ra syyvTaTio TCQUTOV 
ar)(.iaivet. ug Max&alog }iev TYJV bdbv edei^e dia Tijg 
yevealoyiag, xal ovde avTog TIXQI^MGSV, aktf knsidr] ,, 

Caviod'sv ecpege xafaot, ye T^V ysvealoyiav. ftwg TS b 
MaQxog HSQI TUV ev TI$ xoa/<^j ffefCQay^taTevi-ieviov xal 30 
(piovrjg /?ow(7jg ev Trj egfyci), fteQt TOV XVQLOV TOV dia 
jTQOcpriTuv freTtQOcprjTevfievov xal vofwv. nug TS b Aov- 
xag artb TUV Y.UTU enl TO, avu avijyev, elg VGTSQOV 168 ETUQANJOY KATA AIPESE&N B. bv; TVaoTOg b 'Icoavvys Tqv MQcovida xcu TO a 
(pveg T?]g avco Ta^scog '/.al ael ovaqg ^soTrjTog TO VGTS- 
QOV sdrjhoGev, tog xa.1 6 Soloiiwv rtaQOiiucodcog Isycov 
irjv aQ%i]v TIOV odcov, si ys xV svoeficog ftslrjaaisv 11- 
yeg leyeiv -icsgl irjg SVGUQXOV olxovof-das, wg avrijg 
yaaxovoqg rteQi r^!g TOV XQIOTOV $eoTr)TO$ on ccvrr] D 

fj #OTJJg 6KTIOS TOV OMOV , OTl ai'TT] fj i^fiOT^g TrjV 

xf Tr]v Ivav&Qwrtriaiv dgyaaaTO, aqy^v odcov avTOv sis 3 SQya CIVTOV Trg TCOV 10 xt aya&OTrjTog. situ evd-vg ^sTETtetTa, ETL 
vcov TCOV HQccyi^aTcov leysi, "ed-sf-ishicooe f.is sv a 
GQCC yovv b vlbs TOV d-sov nctta ryv dsoTiyTa XTIO$SI$ 
e&ei.tehuo&r) ; leyeTtoaav TJ/.UV ol (.I^CCVIKOI, ol 
xaTOrtTSVTCtl, ftoia rspr; sKTiod-rj y aocpict,148 si %gr], cpevyei [.isv ano TOOOVTOV fivd-ov vrjg 
Y.CU [AT] HQOOijJaveiv rfj d'SOTrjTL TOV (.wvoysvovg, TIJ asl 
avv jtarQi vrtaQftOvay '/.al ysyevvrjf.ievf] E^ ai/rov. asl 
yag fjv 6 loyos ovv rtarql, asl ij oocpia, ael i^eog ex 

20 &SOV xvQiog. ael cpcog cthY]$ivov, -ACU ov vo&ov, ael TO 
ov EJ avTOv %cov, v.ai akrjd'Sia ojv "/.al 'Ccorj v 

24. Keel TL /.tot Tct Tiokla Hystv rteQi TOVTOV; 
(prjaiv "E$ei.i6kicoGe (.is EV uQxfj". otQct EGTIV Idslv evas- 
/?g ; OTL TTJV i]Ju%rjv Trjv av$Q(.07tsiav EVTavda ar)(.taivsi. B 

25 TO (.lev yaQ "xvQiog SKTIOE /.is" fj evavO-Qatnrjois "ksyet, 
TJ EVGUQXOS, sav ys xal OVTCO voolro. TO ds E&eiAsluo- 
oev } cog & fft tyvyri e&eLislico&r]. TO de itqo jiavTcov 

. fiovvcov ysvva Lie, f iva deify Trjv yevvrjoiv avco&ev. xc 
Tavra s 3 Lfj;o(.iev, ov% OVTCOQ rtavTcos OQI^OLISVOI, evoe^cog 

30 ds /.lalkov elg ity evGciQxov aaqovGiav diavorj&svTss. 
el xat xgrj OVTCO hsyeiv, o(.icos ovdelg ^f-ias avayKaaeis 
sgt TOV XQLGTOV leyeiv TO Qij(.ia TOVTO. si de 
l xov XQIGTOV Qij-d-rjasTai., e%ei ml TTJV avTOv dv- LXIX. APEIOMANITAI. 1 69 

, ov 'AUTO, iiavTsiav hsyopevrjv, aM.a XT TO sv- 
C ff/?eg TOV hoyLOiiov , TOV LIT] hoyi^EG&ai sis $sov TL 
TOS, vrtofiefirjxvictv vof.il^siv avrbv d-eoryTa 
TOV itaTQOS S%SLV ovoictv. xa/ yctQ TLVSS TWV 
fyiiavxal ogd-odo^tov ansdiw.av TOVTO siSTqvl 
ftaQovaiav diavorj&evTes, si xa* figy OVTIO Ae- 
ro TtSQl TOV "XVQLOS SKTIGS /.IS, Xai fii 

f.is'\ ml OVTOS SGTLV o evGefirjS hoyiG{.ios> foe 
TOVTO- vcpriyrjGavTO. xai si ity TIS {, 
OQ&odot-cov mTads^aod-aL, ov mTavaytaG&rjGSTai. 10 

ds TOVS ^svovs vrjs rtiGTecos xai akkoTQiovs sis 
ovdsv SGTLV TI flldfirj. OVTS yctQ TOVTO i^n 
' D sis tl shaTTOtiiaTOs, trjs O'SOTrjTOs skev-d-eQcts ovarjs, x 
asl ovarjs ovv T$ ftctTQi. xat o TL f-isv TtSTtovdsv 6 
XQLGTOS, ftsrcov&ev, aA/t* ovx ETQUTtrj TTJV cpvoiv, siisivelb 
ds ev Tfj avTov aTta&eicc TI CCVTOV d-soTrjS- dib 
~iv, ldi% svdoxly vnsQ TOV ysvovs TCOV m 
YJ ov% sdvvccTO fj &soTr]S na&siv, xa^ savTr/v anct- 
r]S ovGct, sleeps TO rj{.isTSQOv na$r)TOv owita, ffocpla 
wv, c iva EV avTCt) GvvsvdoxrjGfl TOV rtattsiv , xai avao*f-20 

fylTttL TK r]ttTSQOt TtCC&t], SV GttQYl GVVOVGqs rfS O'SOTrj- 

TOS. xai yap w^d-soTinc ov ndoyst. fccos ycto b keyuv 

*** /S/ !'' ** * ^ * 

"eya> slf.ii 17 ^wij," ano^-avdv dvvrjOSTai; akka an 
dia(.isvsi 6 $gog. avLMidaxsL de vfj aapxi, tVa TO 
frog sis fty -d-soTrjTa KoyiG&fi, naG%ovGY]i 
TOS, sis TO elvai r^iiv ev -fret!) TJJV aioTrjQiav. EV 

, slkoyovvTa sis SCIVTOV TO Ttd&os, xara 

', xat ov mTa avdyxrjV. 

25. "Opus de mi QVTOL Tag Ae'etg Tag 
OVTE ijjylcxpyaavTSS OVTE yvovTSS OVTS yrwg S%SL f) TOV- 
T(OV dvva(.us, TT^oaAwg xat rtQOTtsxios ctVEKVipav dsivol 
%&Qol, LrjTOvvTss TtQoyccoiv no&ev TTJV JTIGTLV 170 Ettl&ANtOY KATA AIPE2E&N B. GOVGL, (.icckkov ds sccvTOvg' ov yaQ T^V ahrj&siav' ml 
ensidi] qvQOv, on o xvytog SKTLGS J.IB, Qiipoxivdvvtog 
coGrtSQ (pccvTct6{.isvot ovsiQOrtolovai, TCC [tqdsv ^iqai^a 
srtsiosvsymvTsg tip jtifp, ml TUQa^avTsg try otxou/ue- 

5 vrjv. TO ds 'EfigalKOv 011% ovTcog s%st o&ev ^xvhag ^.e- C 
yet "XVQIOS kvfci[Gaxb (,i^\ asl ds oi ysvvcovrss naidac, 
htyovaiv, exrjyo'aiH^v viov. ukX ovre ^xvXag VTJV dvva- 
[iiv ^Q^vsvas. xal yciQ TO "e-/.Tr]Gaf.i^v vlbv" cog ftqoG- 
tparov EGTLV. sv &et[) ds ovdkv evi yiQOGcpatov, xav TS 

10 Of.whoyfj Tig o yeyevvrjTat 6 vlbg SK TOV nargbg, xal 
OVK eKTiOTai. ysyevvrjTai de ay^ovcos '/Ml avaQxcog. OVTS evi XQOVOQ ava {.ISGOV vlov xal ftaTQog, c lva [.irj 
Tig VTCEQ nleico ysvrjTai TOV vlov. si yag di 
TCC navca, aqa 7.0,1 ol %QOVOI. %QOVOV de v 
TOV TCQO fcavTtov ovTog, jtug eaTai TOVTO si aQa LrjTY]^osTai allog vibg, di ov TCQO TOV vlov D 
yeyovs %QOvog. xai nolXct ioTiv, a slg ansigov mtOQiav 
aysi TO, TOJV ftsQteQya'Cof.ieviov , KOI (.irjdev aya&bv f>Q- 
av&QWTtiov c/)QOv^f.iaTcc. EV ds T$ 'EpgaiMp 
ad (aval, o IsysTai xvQiog, xavavl, dvvaiai Isys- 
xal SVOGGSVGS /i, xat fXTTJffaro (.is. TO ds OXQL- 
PEGTCITOV IsysTai, evooGsvos /.is. itolog ds vooabg owx750 
and cpvoecog TOV yeyevvrjWTog ysvvaTcti; mi cbds f.isv 
sv Tolg Giof.iaTiT.olg rtlaGTioig dta avvdvaG(.iu)v aQQSvog 

25 TS xcu ttijlsiag TO. voGGsv6f.isva ytvsTciL anb av&Qcojtov 
scog wrji'ovg xctf TCSTSLVOJV v.al TCOV akkcov. dionsg 6 
(.lovoysvyg TO. navTa oocpia wv TOV rcaTQog, xa< fiovKo- 
{.isvog Inl diOQ&coasi TCC navTa ZQyaoaG&ai, c lvcc f.ir/ Tig 
sig avTOv loyiGrixai a /./^ SGTI, xa< sxTtsofl Tijg akr t - 

W&siag, svdrj(.n]Gag T$ TCOV CCV&QCOTCCOV ysvsi, ml cpvast 
ccnb yvvaixbg ysvvq$eig, xat sv {.trjTQa jtaQ-9-svov ava- 
"/.Ki&slg TOV TCOV xvocpOQicov XQOVOV, ov% anb G7tsQf.ia- 
-Tog avdQog ouvslrjfp&r], 'iva /.IYJ Gvvdvaof.ibg xcu LXIX. APEIOMAN1TAI. 17't nKoxfj KOI iv rfi eyoagxco yevvijoei ysvyrai, crA/. Ix 
(.lovoeidiog shape T^V oagxa, "/.at eig eavTOv e 
TeKeiav irp> eavTOv evav&Qcomqaiv , ovx eHmrj ovoav, 
alka alYj&ivrjv. xai ov% OTL anb arte^f-iaTOg avdgbg 
ovx TIV , d%e 11 ellifteg ' ncnvia yc(Q tslskog eo%e tec 5 
navta e%cov, aaQxa xai VSVQCC xai rplefias y.al ret a'A^a 
TtavTce ooa eori, ipv^v ds akr]$tvc!Jg, xai ov doxyaet, 
vovp de xca to, navra oaa SOTLV kv vfj s aj.iccQTiag , cog ysyQctmai "TteTCeiQaf-isvog xaza 
navra ug av&Qcanog, %wglg cifiaQziag," c ivcc iv v$ (.to- 10 
voeidcog Evrav-fra aitb (.irjTQbg mta GaQY.cc, yeyevrja&ai 
Tslsicog, KCCL OVK elfart&g, ddj] Totg ^oulo^isvoig ogav 
ifjv akrjd'eiav xa.1 (.ft] tvcpXiorTstv tov 'idiov vovv, on 
YMI avio ex rtctTQog rslskog yeysvvrjTai, a%QOvtog xal 
avaQ%cog, xai XOCTCO ex /.irjTQog j.i6v^g yeyevvrjTai a%Qa.v- 15 
vug xai af.iokvvTcog. 

26. "Iva ds xat sQinivsvoto/UEv ' trjv TOV adiovai xav- 
Dvavi ke^iv, OJISQ SGTI xi/Qiog svooosvoe {is. nav yciQ 
TO yevvaJv Of.ioiov 11 ysvvrjosi. av&Qionog av'jQcoftov 
yevvci, xai -3-ebg -9-ebv, xcti 6 f.iev av&QcoTVOg yevvcc xara 20 
, -d-sog de xar nvev(.m. xai olog o ysvvcov av- 
TOtovrog xai b vn amov yevvw^iBvog. sioco b ysvvrjaag avti-Qconog xbv V 
vibv, xai b ayta^g Qebg ibv vn amov ysyswi^ievov 
vlbv ctrtad-cog eyevvrjoev alr}$ivug, xai ov doxrjaei, aiTo25 
kavTOv, xai ovx e^co&sv savrov , 7tvev[.ia cov aaa&eg, 
xai ysvvLov 7tvev}.ia cfTta&iog, &ebg ajv ocrca^g, &sbv 
751 cikrj&ivbv ysvvijaag aTtaSwg. si yag avfbg exTiffe fee 
navra, xai b{.wkoyeig, to "^QSIS, OTL XSXTIXSV b &8bg 
ia fcavra, avrbg xai TOV vlbv eyevvrjaev. el de heyetg, 30 
eav eyevvrjoeVy ma^ yevvyoag, xai rj^ielg TtQog oe egov- 
on el yevvtov f7ta$e } xexiiyxe XTiaac. a'k'ti auct 
a (jovlerai, navta e%ei iv eavrci) sv 172 ETIWANIOY KATA 'AIPEZEQ.N B. V.OL OVTS SV 1$ KTl&lV tg TOV VlOV 

OVTS Ttd&si avvsftSG&cti TO -S-slov diet TTJV a%QavTOv TOV 
vlov ysvvrjGiv voij-9-^Gsrai. aTQSrtTog yaQ b rtaTijQ, CCTQS- 
TtTog o vlbg, aTQSrtTOv TO ftvsv(.ia TO ayiov, (.dec ovaia, 

5|Uta ^eorjjg. alia rtawuws egfitg ^ttot, delwv eyevvrjoev, B 
(M] d-eluov. xi owe si(4,l Kara ot, w cpilovEMs, Iva 
sv TI xoiomov stg &ov diavoy&to. si /.isv yag (.ly fiov- 
I6f.isvog sywvrjGsv, axwv eySwyas. v.al si @ovl6f.iBvog 
syivvi]Qsv, aga TJV TO fiovlrjfta TCQO rov vlov, xi saiai 

lOxaV QOrti XQOVOV /.iwa^v vlov dia rov ^ovl^aTog. sv 
d-syj ds ov %Qovog elg (Hovlrjv, ov ^ovli]Gis sis diavor]- 
GIV. OVTS ovv d-slcov syevvrjGsv, OVTS [ir] 9-slajv, alia 
sv Tfl VTtsQ @ovlr]v (pvosi. cpvoig yag avT$ SGTI $s6- 
Tj]TOg, OVTS fiovlrjs ertidsoi-isvr} OVTS avsv fiovlrjg ti 

15 itQuvcovGO, , alfi apa st; avrrjs TCI Ttavra e%ovoa, 
ovdsv "hsLnovoa TWV OVTWV. 

27. "ETL ds naliv o avTOs'^Qsiog &r]QaTai Is 
asl TCC rtavTct, xal ftsQis^ya^6(.isvog s 
a, ov% aig s%si TO 0-slov yQa^ia, alti tog 

20yTOg vootov Tcsgl iag tyjTrjGsig xca loyo/,ia%lag slg ov- 
dsv ^Q^oif.wv, all 3 ETcl xaTaaTQOcprj savTOv y.al TOJV vn 
avTOv rtsrclavyf-isvcov sftilafi^avsTai TOV QTTJTOV, ov 6 
KVQiog svloycov Tovg pad-riTag scpq "rtatsQ, dbg amolg 
farjv s%siv sv savTolg. avTrj d6 SGTIV r\ ahoviog ^wr], 

25tV yivwoxcoGi GS TOV (lovov alrftivov Ssbv, xcu oi' 
aftsGTSilag fyoovv XQIGTOV". altf rjdq (.101 TtSTCQay^a- 

TSVTai ftSQl TOVTWV ffZClVTlOV SV T$ ^yakl}) TTSQl ttl- D 

GTscog loyii), q> ndliv "/.aia TJJV ri^iuv [iKTQioxiqT 
ao&svsiav avayx&G&evTsg vnb Trjg TOJV adelcpcov 
SQTQSrtTwrg rtc^axlrjOscog ysygdcpapsv rtsgl rtioTscog, $ 
loycp snsd-si-isd-a ovofia ^yKVQiOTOv. yial yug "/.ad-drtSQ 
o ^/.isTSQOg sio%vGs 7tTto%bg vovg dia Tijg TOV &sov 
florid-stag, SK TtdGrjg ygacprjg GvvdyovTsg TCC aliftiva Trjg LXIX. APEIOMANITAL 173 

752 TOU &eov didaoxaUag, aywgav uoneQ Tolg {lovlopevoig 
ayiav naTegwv niGTiv, ajtoGTohwjv TB xat ngooprj^ 
YMI an ayxrjs a%Qi TOV devgo ev TV} ay ice TOV 
d-eov Ix/A^ff/^r yie^Qvyi.ievrjv , oacpwg naQe&ene&a , elg 
TO xaTtysodai rfjv diavotav xf aocpaU&a&ai, fir) tatg 5 
xov duxfiolov Qirti&a&ai,, (.ti^de %hvd(ovioi.i$ 
rip anb rtov aiQsastov sv xooficp TTO- -OVTCO yaq noi 6 KVQIOQ 
kavxov /ita^rag htywv, oil "lav oneg an e, {.levrj ev v(uv, [na.1 sccv ev v(.iiv fjevfl o fyov- 10 
BffT an ctQwIg] vj.te'is ev e^ol (.isvelre, xaLeyw ev vfuv, 
xayw ev T<I natQi, xat v^elg w sf-tof. wore ovv to. 
an aQxyg axova&evTa vnb TOV XVQIOV alyti-iva rijg nl- 
aretog [level ev xfj ayia TOV S-eov Ixx^a/g' xat diet 
TOVTO t uyi TI ayla TOV -ft-eov exxhrjalct xat og&odo^og 15 
niorig EV xvQtq) v.al 6 xvQiog o ^ovoyev^g ev T$ na- 
TQI, xat "6 naT7]Q ev viy, xat rf t ueig ev aim?) dice TOV 
ayiov nvev(.iaTog, sav yevu[Ae&a vaol yfaQovvTGg .TO 
ayiov avTOv rtvev(,ia' xa^-wg elnev 6 ayiog TOV &eov 
anoGTolog OTI "vfieig vabg $eov eGTS, xat TO nvevpalQ 
TOV 9-eov oixei ev vf.ilv". aga yovv &ebg Ix &eov TO 
ftvevf^ce, di ov rtvevpciTdg ayiov vaol xaAov^ufi^-a, eav 
C xaTOttj<7w/u)> TO avTOv nVEV^a ev fftuv. nvev(,ia yaQ 
XQIGTOV, nvevfitt rcaTQog ewiOQev6(.isvov , XCM TOV vtov 

, wg avTog 6 f.wvoyev^g Oftohoyel. 25 

28. Tawa ovv navTa ev T$ neol niaTewg koyip 
vcprjyrjGaf-ie&a ev TCp, cog elnov, ygacpevTi, 
elg TO, IJ.SQV] Tijg ITaf-icpv^iag xat Hiaidog. evTav$a de, 
efteidr] ecp&aaaftev slg Tag erjg 'GflTOVftevag ke^eig, 
avayxaiug nakw emi.ivYi[tovevaai eanovdaoaftev Ta30 
auTa, tog elnelv, dia TOV rtQOxelftevov 
'j4.QLOv, xat Toug vn UVTOV 3 ^Qeiavovg, c iva e 
Tag avT&v xaxtag Tag TO ykvxv elg niy.gov 174 EJIIQAttlOY KATA AlPESE&N B. 

"kovaag xal TO ayct&bv els spavkov xai TO cpiog sis 0*6- 
Tog. T0?g yag TOiovroig Tskeitug vnb rov XVQIQV dice 
iov ayiov 'Hoa'iov TO oval oqitsftti) wig T aya$d elg 
xaxa (.israfidl^ovai. ml 0-sbg ovdaftov curios ttov TOI- 
5 OVTCDV, akti smOTOs TOVTLOV ij Kara xevodofyav, r t Kara 
ftgofanfJiv , r] YMTO, s&eloaocpiav , ; xcrra olirjaiv dcu/.io- 
vicodrj, s^eftsae rrjs al^eiccs , v.al T$ xoctyf 
yaye &kli]Jiv, T^V avrcov (.io%9r)Qiav. ' (pegs yovv 

rfs Afi|ewg dia'ka^cof.iev , iva yvw^isv ra vnb 
V Xekakr](,ievcc , cog cprjaiv o aywg ccfcoafolog "ml c iva va-isv TO, a Y.CU aovi-iev m TCC fijg. cpya 
yovv 6 KVQiog "dbg avtolg Cwr/y %BIV Iv eavvoig. (XVTIJ 
ds soi iv fj aluviog tai] , c iva yivwaKwai as xbv {.tovov 
ahy&ivbv d-eov, xat ov ansoTsilag fyaovv XQIOWV". 

29. ^vccnrjd^ ds wx,u>v oi-Tog b "Agsiog ml ol an- 
avvov, v.al Xsyovai, TO okojg svi;ao~&ai T$ frsfti, ml Is- 
ysiv "navsQ dbg avTolg ^toyv e%siv sv favTolg," OVK B 
'EOT iv 3 laog t($ na()s%ovTi ryv fyoijv. si yuQ fjv sx T?jg 20TOJ; navQog ovoiag, aurbg av e^a^i'CeTO T^V 'tcovjv, xai 
ovx av flTslTO rbv naveQa dovvai TOtg la^avovai T 
on avrov did6(,isva di ah-qoeiov. xai OVK 'iGadiv ol 
naff kavTwv TTJV diavoictv diaOTQsipavrsg on ra navta 
b (,iovoysvrjg r}l&sv, iva yevyrai vfiiv vnoyQaf-ifibg xat 

25ffe<)T?]^/a, jtteaog eorwg TOV xoafiov, toe, snl ^-SCCTQOV 
ad-lx\fov di%Y]v , diakvovrog navra xa xaTa TJJg ahr]- 
frsiag snavaaravTa, ex re Trjg artioriag xai ovxocpav- 
flag ml nldvyg diafiblov, nr\ (,iev dice sidcoXolctTQiag, 
utrj ds dia lovdar&jg otxjjaewg, nr\ ds di aniGTiag, nij 

30 de dia fr t g snciQaecog rrjg TCOV av&Qiorccov ynolrujjewg, 
c iva diddfy rovg av&Qionovg Tansivocpgovelv , TOV /w?J 
eavcbv ^yrjaao'-d-al .ti av&Qconog wv, cdfi slg tbv 
TU>V okiov avacpeqeiv TO nav. xat dia TOUTO, LXIX. APEIOMANITAI. 175 

xainsQ wV Cwi?, c5g Isyeu "eyio slf.ii y Cioy," duvd(.isvog 
naQsyeiv TYJV Cw?}v, ov fiovlsrai Tagd^ai TO dixawv, 
alia fjl&ev els f-iiav aQxyv, Big (.dav xMz^Ta, ei$ piav 
alri&eLav, slg (.dav .bf,wvoiav, els f-iiav do^oloyiav, ovv- 
ayaysiv tiov av&Quniov GWTrjQiav TS xai didvoiav 
IvuTtLOv TWV (.la&rjTcov TOV ftarsga alrsiTai. rig 
fiog jtaQca TtCiTQog ov/, aiTelTcci; Tig ds 7tccTr]Q vHp ov 
: did(joai; itolog ds vlbg akhoiog Tvy%avsi n&ga. tip tov 
cpvoiv; Y.OI did TOVTO vlbg (.wvoysv-Yjg naqa 

%<XQITOS v.al a^rj^eias OIK knedesro rou 10 
} ovx slhnijs T^g alr^sias, alia jtl^Qrjg 
%aQn;og y.al dlrj&elag. 6 de nlr^g wv xat didwoi Y.al 
dvvarai dovvai. fiovlT<xi ds navta dvdysiv srrl TOV 
naTsqa. do^d'Cei yaq vlbg TOV Jtaxsqa, do^d'Csi b naxriq 
754 TOV (.lovoysvrj. eya) yaQ oe edo^aaa sm Tr t q yfjg, shyev 15 
6 vibg T$ Tta-cgL y.al b fiavrjQ slsys v$ vi({) "sdo^aad 
os, Y.ul ndliv do^doo)". otx svi yaQ diuOTaaig, ovx svt 
cp$6vog -d-soT^Tog. dbg ovv avTolg e%siv torjv Iv sctv- 
TOlg- b tw^ wv Ctoyv tielsi naQct rtctTQog la^dvsiv, 
y.al di dovai TOlg [.ia&r]Taig, ccutbg wV tor], c iva /.IY] dielr/ 20 
TJJV l-iovdda, f iva [.ir] axwlog yevrjTCti Tolg'lovdaloig, iva 
CMOvocoaiv 01 'loudaioi naga TOV naTQog aiTOvvra xal 
didovrcc TOig avTtov fia&rjTuig. 

30. JTwg ovv air el TOV nareqa b viog; tog (.irj 
ml ahcov; owjjiy alia TTJV fiovdda T^g TQ 
, Tsksitog naQtyovaav Tin la^dvovri TO, 
a%ia. c iva ds Gt](-idvi] OTI /,iia SGTIV fj -O-soTrjg, ndliv sv 
ally TOrtip ovxen airovjiisvog didcooiv , alti av&evciq 
TCC 'idia, wg nt\yr\ wv anb Ttrjyrjg, KCCI -frsbg wV sx -9-sov, 
svscpvorjosv slg TO TtQOGionov CCVTCOV xal sine "IdftsTS 30 
ftvsuf.ia ayiov". xal allots STtfjye Tag %sl()ag ml sins 
nvsvf-ict ayiov. xal e%si sv sctUTCJj ^torjv, c iva $ 
dovvai 6$. cog yaq b naryQ e%si Ccorjv sv \ 

176 EJIWANIOY KATA AIPESE&N B. $, OVTIO KOI b vlbg s%ei faqv sv kavT^". xt bgqg 
OTI SVSKEV Ti(,irjg TtQog TOV TtaTSQa xai'ev&tev (4iag evo- 
TrjTog xai [nag dogohoyias, xai TOV pr). TOvg ^a^rag 
vof.uGai, fir] ccTtb TOV -9-sov TOV vo^iov xt vwv TtQOcprj-c. 
TCOV naQSwhiveiv 6 (.lovoysvrjs fjk&e Tag dicevoicxg TWV 
TtiGTSvovTtov , TOVTOV evexcc ^fiog av K<U Ttgoyivwaiuav 
rrjv TUJV av$Qti>7tcov xcmorj-d-eiav, TOV koyov tog IZQOQ TOV 
itareqa n^mei , nat TTJV do^av avatpaiQeTOv T(JJ itaTQi 
iv a Mavi^alog KaTttioyvvdyi CIQVOVI.ISVOS vbv 
f iva ol {.lad-rj^al nd&uoiv, OTI ami} eoriv y 
3-soTrjs ev nakaiy y,ai Kaivij dict&rjxfl' tW ol 'lovdctioi 
svTQaTtaJatv, OTI ovx ijk&ev 6 {.lovoysvys didal-at, ot'AAov 
9-sbv, cd.Ka aitOKul.vtyai, &VTOV ryv ^eoTJjTa, xai TiaTQOs D 
CIVTOV TOV i'/fOVQaviov. "dog ovv avTols %stv fyoyv ev 
15 ECCVTOIS," KaiTOt ye ccvTog exrjQVTTS TcevTyv irp> 
ovv TOV naxsga JJTSL, ( iva dijj ctvTOls o avTog 
, KCCI edidov; ' n)v yctQ ^WTJV VGTSQOV 
keyuv "avTrj ((pyoiv) BGTLV y ^w^, f iva yivtoaxiooi GS 
TOV f.iovov akri&ivbv &eov". 
20 31. Eha 6 "^Qsiog xat ol ait avTOv 
dia Tijg Xe^scog, cog TL xara Trjg akrj&eiag 
OTI dits i-tovov, rprjGl, TOV ahrftivov &eov. oggg TOLVVV 
OTI [.wvog SGTIV 6 TcaTrjQ b aKrj&tvog. QO)Tco(.tsv (5g755 
v^tag not avTOi, TL ovv (paTs; fiovog EGTIV 6 nairjQ b 
25 aKrj-9-ivos. b de vlbg TL aga sGTai; OVK GOTIV u 
b vlog; ei ovx eOTiv akrjd-ivbg b vlbg, (.taiaia f t 
TI^IWV, (.ittTatov TO sv fifuv xrjQvy t ua ' suQe&fjGSG&s 
y.uC t ovTS$ TOV vlbv (tt.aGcpr){j,ovvTeg xa# J savTCov, Tolg 
avcovv^oig v.al a&e(.ilTOig eidwkoig, olg s'lQ^av ol rtQO- 
WqwiTCtL ex TtQOGUTtou TUV jj'/taTrj/tevwv, wg eKaGTog TOJV 
7tqo(pr\T(av vrjg ke^ewg TavTyg eneiivrjod-r) heycav, xat 
TO "tyevdelg ertoirjGav eavTOig &eovg ol itaTegeg vfiwv, 
xal ipevdslg eyevovTO ol fiovvoi". aya ovv xal b (.tovo- LXIX.4PEIOAUN1T,4I. 177 

to yevrjg ' nag vf.iiv ovrcog xglvsrat, -nat ovrwg' aiaXgwg 
JCSQL TOV e^ayogaoavTog v/.iag, fit ye tfyyogaas, diavo- 
tia&e. OVY.ETI ds Trjg avrov ejtavketog sore, agvovfievoi 
TOV vficov awiyga-, y.ct.1 -TOV ayogaGavTa vf.iag. d yag 
OVK soTiv akrj&ivbg 6 &ebg, OVTS itgoav.vvri'cog IGTL, 
d eon y.Tiorbs, ov ^sog. xat d OVK SGTL aga i^eoAoyeZra/ ; Ttavaaa&E ol na).iv tr}v cpuoiv 
egya^6f.isvot TTJV Bafivfaoviav , ol TTJV shova xat xbv 
C TVJTOV tysigccvTeg TOV Nafio%odov60og, ol T^V jcoh'&gv- 
Kiftov lavirjv adhntyya sig tvtoaiv TIOV rtols{.iovvTcuv 10 
oakni'Qovreg, ol sv (.iovGiY.olgY.ai tv xvfAflakoig, "/.at ev 
dice TMV Ttenhavr]f.ievtov vf-tcov Qrj t uaTiov dg 
rovg Xaovg cpegovreg, dwvi [.taklov SovlevGai 
g rjnsg dey xai aKrjD-eia. Y.CU rig aAij- 
frivbg fregog, cog 6 vlbg TOV &sov; "rig yag s^iaiaS-i^- 15 
0Tai TCJJ wgut) Iv vioig $eov," cpyolv y ygacprj. ml 
"sregog ngbg ambv ov hoyiofrfiGeTai". ml rl cprjoiv; 
f iva idyg oil. nsgl TOV vlov ksyei, y.a&s^rjg d 
(prfii, tfyvge naoav bdbv sftiGTr^^g, xai sdcoxsv 
D xal [.isTa favTa SHI ytjg cocpd-r] xai TOig av&gcortoig 20 

. Ttwg ovv-ovx alrj&ivtog ngbg ambv xama 
; b xat leytav -'"lyw sif.ii y alr]$sia". 
32. 1-^/lA 5 sgslg [tot, yrwg sinev 6 (.lovoyw^g akq- 
&ivbg -9-sbg " c lva yivwaxcoai GS TOV [ibvov alrftivov 
d-Bovf Iva- iirj'.Tiokvd-sia vo(.uad-elr); c iva fif] 
yevrjTai Trjg ^writx^g yvtooscog. el yag f.tovog 
O-eog o naTYiQ, akrj&ivbg b vlbg ex TtaTgbg, 
yyvvrjf.ievog. Tificov yag TOV rcarega xat (.LOVOV 
&sov akrj&ivbv aTtoxalwcTtov eavTOv sdei&y IY. rtaTgbg 
ysyEvvr^ievov. dia TOVTO a^'^ivbg naT^Q, 030 
-9-sbg b vlbg b {.wvoyevrjg. xat nbO-ev TOVTO 
aM! oga (.101 Tag Is^eig EVTav-9-a, tog (tovov 
&ebv (pdoxei evTav&a TOV ytuTsga. sv ds Ttjj 

Epiphanius. III. 12 1 78 EJII&ANIOY KATA AIPE2E&N B. a 'Iwavvyv evay-yelk}) on, tprjolv, yv TO (pcog TO aly- 
9-ivov. xai TCOIOV cptog aly&ivbv all! rj b (.lovoyevijg; 
xai nctliv, at yQacpai cpaoi neol TOV fteov on. cpiog 6 
frebg, xai ovx sires (pcog dlrj&tvdv 6 3-eog. TtSQi de TOV 
5 (.wvoysvovg vlov rov &eov on cp&s odrj-d-wbv 6 '(.iovo- 
yevys. JCSQI de TOV jcwvQog i9-og alrj&ivbg, xat ovx sl- 
nsv on cp(~)s aly&ivov 6 ^eog. nsQi ds TOV vlov on 
frsog, xai inl TOV &ebg 6 vlbg, ov 7VQOO~e&TO TO 
tyivov. v.al onov cpwg: 6 &sbg, ov 
10 9-tvov. TL ovv Isyofisv nsQi TOV naTQog; OTI 
cp&s ukir]&ivbv b d-sbg, xat owe CCQCC elltrcfg 
TO 0-elov. VM\ erteidr) om sn ysyQa/.i}.ivov TO 

OTL om SOTI fjpwg &LVOV. y,a\ (-rcuSr) b vlog ysy^artiai on -ti'sos kaTi ml 
\br/v b ^fiog TtQoq TOV OVTCC nctTSQa' xai yaQ fjv $0$ b 
koyog. xori ovv. sin&v on &so syevsTO b loyog, alia 
9-ebg r t v. IK de TIOV dvo TO. iGOQqoita dsty^GSTai, IT. 
TOV [lev v^eog alrj&tvbg b rcafrjQ, xa) cpiog aly&ivov 
b vlbg, Ta iGO^vya cpaveiTai TYJS a/ag, xai / TOU 
20^eoi5 6 vlbg, xai cptog b tfebg, TCC laoQQOtta, i-Jjg doo- 
loyiag eyoe^^fferat. xai ovdev dioiosi, ovde avTils^sis 
Tig Tij alrj&stq, alia alyd-ivbg d-sbg b yraT^o xai alrj- 
9-Lvbg vlbg b (.tovoysv^g. 

33. "ETI de xai ftsgi TOV ayiov nvsv^iarog avayxa- 
TOV Isyeiv f^raii^a, c iva Lii) sraoata/ipag TL dco 
(iovlof-ievoig %#0otg Tag KVTUV e%eiv 
OVTCO yaQ xai TO ftvev(.ia TO ayiov, cog avTog b 
'ft<xQtv(>ei leytov, TO Jtvsv t tia Trjg aly&eiag TO nvsvf.ia 
TOV naTQog. b de artoaTolog, fcvev^a XQLGTOV. aqa 
yovv TO 7tvev t ua'Trj$ alrj&eiag, Ttvzvfia alrj&elag, rcvev^ia 
&ov, wg #fiOg alrjO-ivbg, wg cpwg alyd'ivbv, cog 
TtaTgbg, wg nvevna vlov. (.act yaQ SOTIV fj TQiag, 
f) dogoloyia, (.da fj deotyg, {.Ua .LXIX.-.APEIOMANITAI.' 179 

, vlbg vlbg, ayiov nvsv/.ia aytov nv&v(.ia, ov ovva- loicpw TI TQtag, ov disaTiooa Tr^g Idlas avTrjg }.iovadog, 
ovx sllmyg vrjs TslsiOTrjTog, ovx alloia -z% Idiag Idio- 
iyiTY}Tog, alia rtavTa Tslsioryg, TQia Tslsia, (.iLa ^soTrjs. 
Kal Tcemtoxev TI TUJV tit kvaviiaq iia^aiQa. xal yd^5 
ovro) ysyQccftTCci OTI "fields vrjniaw eysvy&rjaav". xt 
yaQ ra vr\nia, VMV re &6lfl la/.t@aveiv fiehr], avia%VQa 
vvyftavsi, f.ir[ dwapsva sv ftsgolv UVTCOV TL rtoaTTSiv. 
eav ds xai fEaQaTaQax^'fj fa vr^ma, [.tallov savra ocpa- 
'et, ml sauTa admst, ^ dwapsva alloig emxeiQsivW 
tov fislovg TO Tti%eiQi]iJ.ay tog xal ovroi natf iavt&v 
erteoTQarevoav ti\v izlavrjv, ovdev ds waxrjifjovaiv slg 
roi'g vlovg rijg ah]&si&g- 

B 34. IIaQelevaof,iai d(. xai etg ere'^ag le^eig nakiv 
rag vfc auviov iTtivoovftsvag. xai TCQWTOV (.itv ex7tlrj-[5 
ewg ear i TO SQyov, cog KIQCOVKICC xsxQrjvTat rtQog ajva- 
TIJV TCUV afjpe/twv xat axe^cuwv rpucret, tog 6 brpig yita- 
rrjos vyv Evav axegalav ovaav, x(p avTip TQOftco xai 
OVTOI, eav tfelcoat TteQiTtoirjoaa&ai, TO TCQWTOV [tev xo- 
Kaxsiais noKlalg xai daijjdsia xat Tcgoooyr}, vnoGyJ-^ 
Get re a/.ta xai cpo^eQiGfiolg, on rotg fiaoilixoig ngoa- 
Tayf.iaat, xal T( t 5 iov fiaailscog Oudlsvfog -3-v(.u^ svav- 
ciovo&s, volg i*rj ^ovlofisvoig YMva rr/v avraiv nlattv 
CfpeQsa&ai. xal TI cpaai; TI yaQ EGTLV o leyo/.iev; avrrj 
f-oxlv f) nioTig, [AOVOV de OTI xwodol-elTt. 'idco/nsv ovv,1b 
si -f] ami] SGTL ftioTig. cpaaiv ovv, Of.wloyovf,iev TOV ye- 
yvvr][.isvov vibv sx naTQog, xal ovx aQvov(.isd-a. alia 
dsl fjfiag, cpaai, xal TO XTio^a 6f.ioloyelv xal TO 
ovdsv ds rjhtiiuTSQOV. nav yag TO xTi'6/.ievov 
opoiov Tvy%avsi Tip yeysvvr]f.isv(i) , OVTS TO 
opoiov Tip XTI^O^SVII), [.laliGTa 7tQog sxeivrjv Trjv piav 
axQaicpvJj xal Tslsiav ovGiav. navTa yaQ vnb d-sov xs- 
D XTiOTai. fiovog ds b vlbg TOV &eov ysyevr^ai, xal [ibvov 

12* 180 ERI&ANIOY KATA AIPE2E&N B. TO ayiov nvev^a, x yraz^og TtQorjl&e, xai e% viov s 
TO. 6s aXka navra XTLGTU, xai OVTS Ttgoelti-ovTa ex 
TQog rcQorjh&ev OVTS TOV viov Kaf-ifidvovTa, ahha ex TOU viov, ta 

TOV GTO^ICITOS avrov fiaocc YI dvva{,u$ avTtov. alka, 
Cpaai, del 6[.iokoyiv xa< TO xTiGfia, snsidri elrtev y 

key6(.ievov TO xciaiia, xcei xtag syofisvov TO yevvi]f.ia. xd re yao src<j)(.isv ysv- 
I0vrjf.ta, ou% we ev TWV ysvvYj(.iaTcov EQOV/.ISV. ctQa ouv ev 
(!) eQOvoi TO yevvrj(.ia xat ov/, alrj&ivov TO yswrjua, 
eQaiOTsgovt; anca&GL XCM TO KTia^a ds 6{.iolo- 
cpaaiv. ensidr] yag xai &VQU xfi'x^^Tat o Xot- 
OS xca ddbg xat OTvhog xaf V8(pekr] xaf JISTQU xai 
xai a/nvbs v.a\ %Lf.iUQog xat LIOOXOS xat letov xat 
ij xai aog)la %cel Xoyoi; xal vtbg -/.al ayyekog xai 
XQIOTOS xcci GCDT^Q xal KVQLOQ xai av&QU)rtO xai vibg 
xai A/#og a^Qoycoviaiog xai ijkiog xai JIQO- 
xai CCQTOQ xai /^aaiAewg xai oixodoiiog xai yeiuQ- 
20 yog xai -Tcoi^trjv xai a'^TteAog xai ocra TOtai;Ta. ovrw, 
cpaal, xai TO xTiG}ia keyo/j.w, xara^^rjaiixwg. del yctQ 35. (frev ye Trjg TOiauTyg xaxtjg vnovoiag xai na,v- 
ovQyiag. fir] dyr] XVQLOS TIVL TOJV Trjg alrjfhiag viwv 

rj eiQcoveiq, c iva dta TWV TOLOUTWV xa TO TOV xTia^azog ovo^a slg TOV viov TOV 9-80V slads^df^evov jteiG&ijvat, xai ovTtog of 
yslv' doTioaav yaQ YI^UV TOVTOV TIJV %QrJGiv, xai Trjv 
TOJV koyLGftwv arcodoGLv. navxa yaQ ixslva xara%Qr]~ 
30 GTixoJg eiQr/Tai, ovdsv sig Tr t v -freoTijTa TOV viov 
rtTOVTa, OUTS sKKinij noiov^sva TtQog TOV 
avTOv ovaiOTrjTog. xav TS d-uga hsx&eirj, STCSidrj di av- 
ion dos()%6(td'a, xav TS bdbg, irteidr] di MVTOV fiadi- LXIX. APEIOMAN1TAI. 1 81 [o(.isv, v.av TS orvXog, sffsidrj awog SGTIV edgaicof-ta Tijg 
ahj&siag, v.av TS vscpslri, eiteidr] eoxsTiaos Tovg vlovg 

3 I<JQCtr]),, y.av TS OTvkog, dlCC TO CpCOTSLVOV TOV TtVQOg, 

IcptOTiosv Iv Tfi tQrif,icp, nay TS fidvva, STtsidrj r]QvrjGavro 
avTOv aqrov MtovQctviov, Y.UV te CCQTOS, f-rceidr) di av-b 
tov ia%u()07ioiov[.ie\}-(x, xav re ayyekog, irteidrj /.isya- 
hrjg fiovkfjg ayyehog' 6f.uovvf.iov yap ion rb TOV ayys- 
Kov QVO/.ICC. eds^aro yag 17 'Paafi rovg ayysloug YMI ovx 
Drjociv ayye^ot ot'ctnEaTali-ievoi al rj oi avetyyettavrsg 
jt&Qi TOV Tonov. ovfio y.al b /.tovoyevyg, snstdf] avyy- 10 
ysike TO d-ekrjf.ict TOV rtaTQog Tolg av&QioTnoig, {.isyalyg 
fiovlrjg ayyekog, ev Tip y.oafiq) avayysHtov TTJV f.ityakrjv. 
fiovhrjv. xctl hi$og, ovx avaia&rjTog 6 hi&og, alia xcc- 
Ta%()i]GTiKwg , dice TO ftQoaKOf.if.ta ysyovsvui 'lovdaioig, 
ri(.uv 6s O'Sf.isliov atoTqQiag. y.al axQoycoviaiog ht&og, 15 
dia TO IniGcpiy^at, nalaiav xal vmv dta&rjxrjv, neQiro- 
(.irjv TS yt.a.1 axgofivoTiav dg {.tiav svcoaiv. a/Avbg de dia 
TO axciKOv , xa< TO dt avTOv Tr t v afiagTcav afro sv TC) avtov slg O(payr)v. snetdrj rjl&sv VTZSQ fjf.uov 20' 
6 arta&rjg, c lva r^ieig ocofrw(.iev. xai t TL SOTLV 
STSQOV taig avvalg y^Geoi GV[.ifiakl6(.tsvov slg 
Qiav vuov TCOV av&Qionwv , xTx^rj(7Tt)tws a/ro 
9-siag yQctcpfjg eig avTOv avacpsgsTai. 

36. Ti ovv TO KTi0f.ia tocpelrjoeiev ; ^ itoiav y^rj- 25 
aiv TtoiuTai TtQog Tip> r t f.uov owTYjQiav, xat agog TYJV 
TOV S-sov koyov evoctQKOv 8ooloytav, %al Tshsiav $so- 
TIJTU; TL wcpslsl y(.iag TO Isysiv avxov XT/a/m; TI Y.TL- 
B 01.10. Talg XTIGSGIV SQya^STai; Ti XTiaf.ia tocpeksl Tag 
Kflastg; Tt&g de SXTIGSV b &sbv &sbv slg TtQOOxvvqaiv 30 
didovg, brtOTS Hyei "(.IYJ ftoirjGrjg GsavTip nav bf.ioicof.ta 
(.II^TS Ircl yrjg, f-fijTS ev ovqavw, KCU f.trj TtQOGMvrjoeig 
avz($ ;" ftwg ovv 'SXTIGSV i-avrfi vlbv xa/ BTCBTO^B TIQOG- 1 82 EttWANIQY KATA AIPE2E&N B. Kvveio9ai; (.icthara TOV 

TJJ KTLGSI Ttaga TOV KTIGCCVTCC, KOI fy 
". /.UOQOV yaq TO WILGLV dsokoyslv, a&sTslv ds 
svTolyv Tyv hsyovGav "KVQIOV TOV -frsov oov TCQOG- 
xcu awe!) ^ovy karQevaeic;". dib y ayia vov 
V ewihrjala ov MiGf-ia jtqodKvvel, alka vibv yevvr]~c 

TOV nttTEQO, V Vllp, VLOV V ItaTQl, GVV a va, cprjov. eav yag [if] strtco OTI x-cafta, cprjatv, 

-rtaxqi. TO yaq KTIOTOV OVK TOV xTiGavTa. TO ds ysyevvrjiievov SK cpvaecos 
EQya^sTai, rj rtlccTvG/.ibv, r} (.leiiootv, t; TO- 
jv, TI TL TOJV TOIOVTCOV rta&cov fCQoaartTSL T$ ysysv- 
vr\y.OTi. noklri ds fiwQia TCOV TOLUVTU koyio(tviov } wg 
cup BavTUtv TO 3-slov slxa'Qstv, v.al TO, EiQ-avTOvs 

9-6$ TtQOGMtTSlV ^OvlOflSVCOV , TOV &BOV , v.al sv T$ ysvvav , xai sv T(J) 
yccQ rj^eig TtaG%0[,iv ysvviovTsg, ertsiSr] XTIGTOI OVTCD xai %d{.ivo[,iev XTIOVT$. y.a.1 el naa^Bi 6 
yevvcov, CCQCC xal KTI^WV 7Mf.ivei. rtcos ds Jtsg 
20rtcc9-os sGTlv slftsiv, xcti TO ndf-tveiv, sinsQ 
a^r ov Ka[tvi, (.irj ysvoiTO. ov KOTttaGEi yag, (prjolv y 
yQacprj. nvsv^ia ovv 6 &sb<; xal nvsvpa avd^tog xal 
ct%QOvcos TOV vibv eysvvriGsv , &ebv Ix &SQV, rpcog SK og, d-sbv aKi]\}ivbv BY. -9-sov ccky&tvov, 
25 ov XTIG&SVTCC. 

37. IlaQelsvoo^cu ds v.a\ TOVTO TO QT^TOV, sop 
ds ital.iv savTOvg smduj(.isv, TWV vn CCUTOJV sv 
vaovoiais lsyo/.isvwv TS xul qdo^sviov, avco ds 
nQOTeTayf.isvcov. xccl yccQ itakiv ^vdaicag cpaoi TOVTO TO 


TO "saa'S TOV aQ^isQEa v(.it}v 

ftlGTOV OVTd Tl) rtOlYjOttVTl CtVTOv". KCtl rtQtOTOV TT t v sfttGToKrjv TavTif]v, Trjv nQog ^E^Qaiovg (pyi-u, anto- 
3-ovvTai, cpvosi avTrjv avaiQOvvTsg ccnb TOV LXIX. APEIOMANITAI. 1 83 

xal IsyovTeg f.ir] elvcti TOV amov. TO ds QT^TOV dice TJJV 
idiav VOGOV sig savTOvg, cog ngoslnov, xxwg sxds%ov~ 
KTCU, dij&sv anb TOV sigrjitevov OTL ftiorbv OVTCI T$ 
rtOLyoavTi ambv, TO xTioita rtaQsiGcpsgovTsg. 
GSIS d* av TI$ avvovg avveotv xexTrftisvos , xod 

GOVGL, p} %OVT$ TL anOKQld"(}GOVTai, OTL TOV ClQ%lSQSCt 

.0 Y.VQLOQ fyuov OVOJ.KX (XVTC!) od-ai. ovda/.iov yap JCQO Trjg svactQxov amov 

xavTtt BG%B TO: 6v6f.iaTa, TO Vi&ov %aheia&ai, to ngb- 

ftciTOv sis ocpayrjv cpeQeottat, TO av&Qionov y.a.1 vlbvlO 

CCV&QLOTCOV , TO OTTOg XOfi ClQvlOV '/.IU TO. oKktt TtCtVTtt, r g ambv /.ISTCC Ti]v evactQxov rtotQOvaiav ava- 
, cog nut aQ%ieQea ambv xaAfitatfm, di 3 r}v 6 
v6(,iog enrjQVTTs nsgl CCVTOV vjtod-eoiv, OTL 
Ce/ TCOV adslcpiov v/uwv eysQel xvQiog 6 $ebg v},uv. 
yovv TOV nQOcpyTyv v.o.1 aQXLSQea -/.al TO et; (XVTMV f.iTct 
Tr]v evTav&a xTxft)^^v sQfirjvsv&i oacptog 6 "kbyoc,, cog 
xat aQctQOTcog EOTIV idelv ftcog itakiv ry avlxr]i;og TOV 
v dvva/.ug xal nQoyvwaia sig TO cpga^ai TCO.V GTO(.ia OTrjg cpcoTaycoyiag jtQOsfteGnioe xat yocpakiGciTO. cpa- 
GKBL yag omcog sv Tr t amjj axo/loi>i97a OIL "nag UQ^LS- 
Qsvg e| av^QcoTtcov ^a^t^avo^svog VTCSQ av&Q(oncov x- 
D D-'iGTaTai, sig TO TtQOGcpsQSLv dcoQa TS xal tivoiag, dv~ 
vaiisvog iiSTQLOJta&slv. avay"/.r]v yaQ 'e%BL xi TTSQL TCOV 25 
idiiov aj.iaQTitov. o ds /.irj s%iov aiiaQficcv EUVTOV rtQOG- 
TIO ftaTQi" xat TO (.tkv "fx TCOV av&QCOTtcov' 
'yiiioiv, TO ds "OVK e av&QcoTtwv" xou TO "^ 
dta TrjV ^eoTiyTa. xai 7re(>i T^g amov 
Tog cprjai, KairtSQ cov vlbg, nsgl ds Tijg svoaQxov amov 30 
naqovoiag Jltia&ey st; cov ert'a&e, cpr t ai. 

38. Kctl OQag OTL jtavTa TOV XQIGTOV A fit a xt 
ovdkv ev avTOlg GTQayya)u(odsg. TO yaQ CCQ^ISQSC " 184 KHM'ANWY KATA AIPEZE&N B. 

OVTCI, Tcp noiifiGavTL avTOv, ovds TTJV avvrjv nl.Gi.aiv fy- 
Tav$a diriyelTai TOV GcoiiaTog, oude Tijg avfov tvav- 
S'QComJGscog, ov JteQi KTiGscog olcog cpaGKSi, alia 
T-fjv vdrj t ui(xv TOV a^tcofiaTog TO %aQiG/.ta' cos 
5 eigr]{.ivov "edioxev airy ovof.ta TO VTIEQ nav ovo t ua". 
xat ov TtQwyv TOVTO TclrjQOvxo Iv rfi ^eoT^Tt, alia 
iff vvv HttQOvoiq, eTtetdrjiteQ rj avrov wav&QibfflfjGis ij 
I/c Manias slafisv ovo t ua id VTTSQ ituv ovo{.ia, GVV i(j> 
d-stp loy(j) Kaleio~$ai, vlbv -3-eov. y.ai dia TOUTO %al di 

iOavTOV TOV artOGtolov evTav-ty'a Ttaliv ti'^rjx.s "TOV ds 
@Qa%v TL naQ ayyslovg rjlaTTcof.tevov filercopsv 'lr\GOvv, 
dia TO Tca$r]i.ia TOV D-ctvaTov dorj xal Ti^fj EOTecpario- 
(.tevov," c tva o dsGrtOTiqg ayyslcov Y.OL noirjTYjs naq ay- 
yslovg rjlaTTw t iievog cpaveir} o CPQMTOC; xat cpoftsgbs Tofg 

15 ayysloig, xat e ovx OVTUV avTOVQ xr/crag GVV T$ ?ra- 
TQ*I, y.ai GVV TCJ) ayi(i) nvBv^aii fjlaTTcopsvog leyoiTO, 
xat cpav&ir] oacptog OTI ov jteQi -O-soT^TOs ivravda cpa- 
GY.BI, alia ftsQi T-rjg avTOv oayxog. na^r]\.ia. yaQ i^- 
vaTOv ov TIQO oagxbg Big TOV loyov avaloyeiTai, alia 

20 f,iTa TTjV EVGaQWv jtaQOVGLav TOV awov arta&ovg Of- 
Tog xcu na^-i]TOv, art&d-ovg f.isv ovvog Iv T-tj 
naGftOVTOg ds Iv TJJ svav^Qco-ftrjOei, tog xoti TO, a^ 
TSQU svl nlrjQOVTat, T(p, vlog av&Qcorcou EV ravTt^, xal 
vlbg &eov sv TavTco. bf,tov yag XQiovbg iv Toig a t ucpo- 

6 vlbg xalelTai.. 

39. TL ovv ETtoirjGsv avTOv; ol cpilovetxovvvsg {.ia- 
anb TO>V 7tQOeiQrj(.tsvcov pcavTiov OTI, oudev eig 
a Iv T(^ Qr}T$ TOVT(t) avaloyziTai, alia eig 
Tr t v evGaQY.ov TCaQovaiav. xat ovde cog jieq 
rj KTiGftaTog, all* cog 7tBQ\ a^ic^uaTog LLSTCI TYJV 
ovGiav TO "InoiYiGsv amov." EQcoTYjGag ydg Ttg Tiva fia~ 
otlea TtEQi TOV Idiov mov, OTI TL GOL jtecpvKev ov'cog, 
xal awvasi nag avTOv OTI vlog {.wv BGTL. yvroiog ovv LXIX. APElOMAmTAl. . 1 85 

ooi vftdgxei, ^ vo&og; o de fprjGi, yvyGiog e| i[iov wt- 
ctQ%i. 11 ovv avTOv sftoirjGag; fiaailsa ctmbv Irioiqaa. 
drjlov prjdh naQr l lKdy i itf:vov Trjg TOW TtaTQog CIUTOU 
d^iag. y.al ovyt ndvTtog 'did TO dQyxevai, 7tolr]Gcc av- 
TOV ftaGiksa, naQCi TOVTO c/rfcra avrbv, heyei o (3aoi~;> 
hevg.. ov yeiQ TTJV yevvqaiv rjQvrjoaro , r\v Wj.iol6yrjGv 
yeyevvrjxsvai , Iv r$ sl/rslv snolrjaa, cdti IY.SIVYJV ftev 
1G2(7ar/>wg anecprjVaTO , TO de snoiqaa nsQi a^lag idyfao- 
osv. OVTCI) VM\ o vlbg vlbg TOV naigbg' avctf.icpifi6hi<)g 
ro7g tcoyv 'l&elovai niGTSVSTai TE v.ai TrgoaxweiTai. 10 
TO 6s ciQ%iSQa ysvso&ai, diort EV Tf/5 (JIO/.ICCTL CIVTOU 
~T(Jt rcargl eavrbv TtQOorjvsyxev VJTSQ rijg av^- 
iegevg, avTog leQslov, ectvibv { usv 

^g xriostog aQ%iQarei>cov, ctvctpctg dk m>ev- 
xai evdo^wg, Iv avrco rq> oco t uan exad-iosv ev 
(Je^ci: TOV ftargbg, yeyovtog aQ^tsQevg slg TO 
Bxat diskylvy-iog lovg ovQavovg scp arta!;, tog 

ctvTOv Iv ra7g y.a3e'^fjg le'^eaiv 6 auvbg ayiog arto- 
. xai t^snsoe nal.iv TOVTCOV fj n-QOCpctoiOTMrj dice- 
rijg -^elag yQacprjg. Ctonxrjg ovarjg YMI (.rrjdev l%ov- 20 
slg fi-Qoa^Ofti-ia rtioro'ig, rj sig fAazrw/m filaacpr]- 
{.liag JTQog rbv knyov. 

40. Elra [.is(.tvi]'cai nakiv weQOv grjrov tog 'Iioav- 
vrjg 8GT(.bg Iv Ttj ^JJ/<^ xa< d-eccadf.ievog CWTOV fg%6(.ts- 
vov ekeyev "ovrog IGTIV, ov slnov vf.i'iv, on orcioio ii 
dvrjQ, og (/.trtQoa&Ev f.tov ysyovev, OIL fiov TIV". xi TiQtoTOv (.lev avTag Tag Ke^sig tog xao>j- 
C ft&QOvvreg akhctGOOvGi Trj dictvoiq , v.cii "ksyovot , mog TOVTO TcrjQOVTcei Iv TJJ (vaaQxq) -jtagovGia, on oux v 
*Iiouvvov sv yaorol Magiag GuveL^f.tf.ievog; dkia, 30 
iv, tog o evayyeliar^g "ev de TtT) exTq; f.ir)vl arte- 

6 ayyehog r<x{J()trik eig nokiv 
TtaQ&tvov fiB[ivriaT/BV[.ievr)v avdQt, (?) b'vofia ^I 186 EmQJNlOY KATA AIPESE&N B. 

xcu siad&uv nQog avT^v scpy, #?(? MxaQiTioitevq, 6 
a oov" xat tec loma irjg aKolov$i<xg. wg 'ovv fj TtaQ^-evog ln\ r aaitaofj. STaQctGGSTO, sept] 
ngbg avTfjv "idov Gvllrjipfl tv yaaigi, /at x&fi vibv, 

Sxai xakeosts .TO bvofia UVTOV '[qaouv. xat idov f\ ovy- 
ysvrjg GOV jGAtaa/Jer ovveikycpvla vibv ev yrjgcc ctvTrjg, 
xat OVTOS [tyv fXTOg eariv aur^ T^ xakovj.ievr i 
zal OQqg, cp^alv, on Jtgo e (.trjvwv, TOV 
vai MCCQIUV ijdr) 7CQoiJ7trJQ%ev 6 ^Iioavv)]g. ftcov ovv TO 

10 "Ttqb f(.iov lysveto" ev if} kvGaQ'Mt) naqovaia XQIGTOV 
; Tig ds TOJV CMSQUUOV (.it] v.al ev diavoiq 
fidQcuco(.ievcov aKOvoag. TO grjTOv ov 
; keyei yctQ ici avayxala xat- axeQCtia xai t 
TO, Ttjs y-elas yQacprjs, TOlg TO, nov^a eavrolg 

15 (.tevoig , (.icilhov fikapeQuveQa fpalvsrai , TCOV 
navTij iv jvvsvftan ayiy /.ccTrjvyaaf.isvcDV. Tt yag naqa- 
keleucTai T(T) QrjTfT) TCQOS aofpaleiav; idou yctQ Hysi 
OTI ouTog ion, TO ogaxov ar](.i(xiviov xai vnodsuvvcov 

TOig OQGJGIV) OV slrtOV VftiV , (h'C OrClGCf) ftOV eQ%eT(Xl. 

20 xf Tig Q%ST(xi aAA rj avrjg; oudelg ds TWV GUVSGIV xe- 
XTrftievtov avdQcc ijjilbv VO/.IIGSLS TOV XVQIOV fj/.twv, aM.a 
at avco atQEGeig ccl ijdri or][.i<xv-!}elG(u, ol TESQI KI^QIV- 
frov Keel MriQivd-ov xai ^Efiltova. alia ftSTcc TOV avr]Q 
navTcog OTI riocpaliofisvcog. xccl MQIOV CCVTOV 'loaoiv ol B 

25 altjy-ivoi jtiarol, cog xai 'ludvvrjg J.LCHQTVQU "8 ax^xoa- usv ait aQxyg" c iva e'lTtr] TOV ct7j;aQ%g OVTK, TOV ao- QUTOV -O-Bov loyov, pv Y]xouGa[iev iv $eiaig yQacpcrtg, sv 

TtQOcprjTcctg /.ctTayyzllo/.ievov , h ovgavcj) $vjtvov/.ivov. 

xai 3ia TOUTO o iv aQyji fjxovaaiisv, xai l&eaGa/.ie&a 

30 TOig 6(p&al}iolg, ( iva ccvio TO axjjxoeVi $ebv o/. ov '/MI b (janTiGTrig 'lioavvrjg tcpy on, "OTtiacu (.iov 
avrjt)". "/MI TO "at .%eiQe$ r^uov eiprjlacpqoav" c iva &eb LXIX. APEIOMANITAL 187 Cavco&ev ar](.Hxvfl, xoi. av&Qwrtov bgaTOv vnodstfifl anb 
MaQiag yeyevvrj(.ivov, y.al kn vexquv avaGTavTa Tsleiov, 
fii] ano^allofisvov TO aywv ffxevog o silycpe',. xal TYJV 
Tsleiav avTOv evav-frQcorcyGiv , alia dia TOV sipylacpv)- 
xevai TVJV nlevgav TOV TS vvnov TIOV yltov ra TQia 
YjGf} anaQaoalsmiog. omw ( ot y.ai svtcwd-a vost " TO on "ovrog SGVIV ov nov vf.uv, OIL OTCLGLO fiov eQ- 
( iva trjv svaaQxov <jrj(.iavrj itaQOvalav, OTI /.10V TIV , Ivtt TY}V d-eOTTjTa VTCodeL,r} , OTI TtQO 

sf,iov eysvsTO ' EV T(T) %6af.ii[) yaQ ^v, cpyol TO ayiov ev- 10 
D ayysltov, y.ccl 6 wof-tos di UVTOV eyeveTO, Kal o xo avtbv ovx syvco. 41. El ds sv x6(j(.iit:> yv ngb TOV } [coavvr]v ysvvrj- 
'/MI avllrjcp&fjvoci, nqb avrov ysyovsy ev /.oof.ici), 
ov fteQi xTioecos, .ov itsgl ftoiriascog orj^iaivcov , alia 15 
Kara Trp %Qrjaw, fy of.tcovvf.icog slco&aaiv ol avd-QLonoL 
Isyeiv. eyev6(.iriv kv 'legoaolvf-ioig, 6ysv6(,it]v ev Bafiv- f.v 7G4ou V.TCGLV ar]i*iaiv(i)v h'Tctv\)-a, alia eTtlfiaGiv TS xcu 

T( yag I'/ivo^v ev BafivloJvi, i] ev BTe 
p, OTL rl&ov. TT^O fi/.tov ovv sysvsTO, f iva 
yjjg TIV TOV I6y;i'j ael enifiaGiv, xat TO " 
yv" c iva. dsi^vj ity &e6Tr]Ta ael ovaav. TO de 
f.iov eQ%6[.i8vov" c iva dei^-r] T^V ovllr]ijJt.v I.IBTO, 
TOV 3 Icoavvr]v. xat dia TOVTO "eyLo cputvr] fiotovTog svT'jj'2a 
eQrjf.ni)" eTOi(,iaaTr/,r], cpwvr] T^g TCOV av&gcorttov axo?Jg. 
ftQcoTOv yctQ adiag&QcoTOv elio&aGiv ol cpcovovvTeg ano- 
B didovai cpawrjv fyrjeGaav, artb /.ITJKO&SV xalovvTeg Tovg TL E%ovTag naQ avTtov axovsiv, xal ertctv exelvot cpatvrjg UKOVGUGL ^.ovr^, xai daiowai, TOV vovv TOV So 
axoveiv, Kal STOi[.idotoGi TVJV axo^v, TOTS 6 Trjv rifflea- 
Gav cptovrjv artodovg loiTtov diaGTsllsi TOV loyov, ov- 
rj(3ovlrj$r] eineiv. OVTCO nal a)avvr)g cpcovrj eyeveTO 188 EllWANIOY KATA AIPEZE&N B. 

hoif.ta'C.ovaa Tr/v morjv TIOV av&QWTtiov. ov yag ^v av- 
Tog o hoyog, cdla (,IEX avTOv fader 6 loyog, di ov y 
ETOi[.iaGTMrj cpwvi] ysyovs. xat dia TOVTO heysi, cpcovfj 
ev Trj EQwiit), TOi/,iaGaTE Tag odovg V.VQIOV. 
Q cpiovi] EIOL^IC^BI, o ds KVQIOS ertifiaivet Tctlg odolg 
riTOt t uafff.ievais. y.al t] cpcovrj ActAeZ TJJV axorjv. ovav C 
ds YI axorj a%ohdaf] , IOTB 6 loyog w rfj axofj XO;T- 
OJV ds%0f.ievtt)v. ov6af.iov voivvv srtilyipeTai 
xat ol an avrou i^g TOV deov akt]&ei(xs ccsi 
vGrig v.agdiag rtioruv els fb (,irj exTQarcrjvat 
ctrtb rrjg ev T(J) koycp vlcp 3-soi: ev a^yd-Eia axTiotfy %cu 42. nQOzo/trovTcov ds TC.a'kiv TI(.IU)V x< srtl 
PCUVOVTCOV, ovdev ftaQalsiijJO t uv itov avco ngo- 
slg sntlvGiv, al av$i nukiv ETII- 
Ir l ip6(.isd'ct T'ijfg awkov&ias. ?iQOcpaaiC,ovTai yag na- 
EVSQCCV TCQOcpaaiv Tr]v vitb TOV ayiov TleTQOv EV 
TlQct^eaiv EiQf]f.ivrjv on " (pavegbv EOTM vf.uv 
olxog 3 IaQ<xi]l , otu toviov ibv 'Irjooiv ov sarav- D 
20(KoaaTe xai KVQIOV /al XQIGVOV ambv o ^eog ITTO/I}- 
OE". V.DU ksyovoi ftctfav OTI TO vxav9a sjcoirjas ys- 
yQCtrtTcti, %al ov% ogiooi TO QTJTOV (CCVTO ytxQ kavrb 
TO QTqxbv {.irjvvEi}' TOVTOV yccQ TOV Iqoovv, Iva GTJ- 
[lavfl Trjv svavd-QtoTtyjGLv V.VQLOV. anb TOV yag "TOV- 
25 TO? TOV 'lyaovv ov EOT avQcoo CITE" cpavEQOv TL EGTIV OTI 
r^v EGTavQioGav ootQKa. oaQxa yag EOTavQtooav, xat dice 

TOVTO 6 V.VQLOQ EV Tip EVa^yslllt) "VVV 6s 'Qr^TElTE (.IE 

av&Qwnov, og TYJV ahrj&siav vf.t1v rtccQcc TOV naTQog (tov a ov Trjs 30 9-QCO'jtrjOswg SIOQI^COV T^V ^eoTijra. OVTE y&Q exrog 
svav&Qcort'TjGEcog vftrJQ^sv r] d-EOTr^, Ortyvixa E/JElhs na- 

O%SIV, OVTE EV Tip TCttG^ELV EyxCTl Elslqt&lf] VTtO TOV 1.0- 

yov iy EvGctQWg Ttagovoia. aAA 3 oi'de 6 arta&rjg koyog LXIX. APEIOMANITAI. 189 ib TtQOieqov tv Gagxi a>v ifj 
yaQ ionv in aficporeQcov ibevovo(.ia, ev is, ifi 
xal Iv if} Ivavy-QCimrjGei. XQIGZOC yaQ r\ Ivav- 
avTOv TOV koyov xai Xgioibg Y.VQLOQ Iv avrij 
TtaQOVGia. AAa TO fdv na&elv Iv aaQ%i,5 
II&Qog. OIL XQIGTOV na&ovros VHSQ yfiuv 
i, c iva 8eifl i^v anatiuav TJJg i^for^rog. '/.al TCU- 
"kiv "ano&avwv Iv aaQKi, tooyovrj&ig de it[) rcvevftart". 
vovio ovv ibv ^Lriaovv ov iaravgiooars } ?va (.iq naqa- 
keicptifj q aylcc evactQWQ ohovofila aitb IQV artad-ovg 10 
xal axriOTOv Xoyov, a'kla Gvvsvto&fj avio 
J-oyit), dta lovio Y,al XVQLOV xai Xgiatbv b -d-sbg 
TO ex Mag lag ovM.r)(p&kv , TO ev v 
ov yaQ fj MaQia &KOS xara (pvoiv. dia IOL-IO s^g ib 
sjtoiqoev knicpiqu, wg /at 6 ayyelog Fa/?o^A rpyoiv, 15 
c^wTTjffaaijg aviijg OIL- "yrwg soTai iovio, STISI avdga 
Cow yivioGKto; (pr)Gi, nvKv^ia XVQLOV srtslsvGSTai mi GS, 
/at dvvafiig vtyioiov STtiGKiaGsi aot". dib xai TO ysv- 
viof.ie.vov aytov xA^^aTt vibg &sov. OTCCV de eifTfl 
"/at TO ysvvt.o(.ievov " edei^ev axaTaC?/T7JTwg TISQI D-eovzo 
koyov, on vlog loiiv avaficpi^olcog , ov xiiG&ig, ov 
eig.. JISQI de a/co Mag lag rrjg wGayxov oixovo- 
/.leia TtQoa&fjwrjg xai ib ysvuiftevov TOV XQIOIOV 
enoirjoev, wg e/ct Talg a'A^atg Q^GEGL navia 
Gctcpwg ijtli]QM&r], xal oudsv xa^iaiov nQis%ovOLV. ovico 25 
l tviav$a Iv if] lvGaQY.it) nagovaici nsnfa'jQtoiai' xat 
eon fcaQexiQOfirj iofg lijg idiag ^w^g 7ii(.is- 
tov yaQ 6 koyog anb ^wviog.'rtaiQog, mbg 
TOV naiQog, xat ov "/.itofog. navia de.lv ifi fvaaQxq) 
jtaQOvoia jieJi^Qioiai, c iva (.irjie cp<xvT,agj.ia vo^iG9-eir l} 30 
bfioovGiog fj oaQJ; ifi avco &eoir;ii, a/LAa Gvvrj- 
q evav&QtofirjGig aviov elg (.ticcv ana^eiav, I.HX- 
(.teia T^V i% VSY.QUV avaaiaGiv, ot-xm yaQ aito- 190 EHWANIOY KATA AIPE2E&N B. &vrjGxei, cprjal, ttavaTog avTOv OVKSTI xuQieuei. <m 
yaQ sis xvQiog, eig XQLGTog, eig fiaodevs, ev de&a net-" 
TQog %a&r)[.ievos, tb dct^ucmxov, xat yrvey/tcmxov, f.iia 
evwfftg, /u'a -tyeoTyg nveviicrtixr), TO; af-tcpOTega cpcoteiva, 
5 /at eVdo^a. eVt (5 vjceQ^riGOfiaL iu Qtjrbv ixaj/wg 0- 
f.ir)v8v6(.ievov vofti&ov , xai ejrt TCC eVega r^g avroiv eig 
TIOV awvovnov snLVSVori(.iva rov Keyeiv \iti- 43. (Padi j/a^ Ttakiv , d eonv Ix rijg ovoiag TOV 
og, yraig oux oi(5s riyv IOQOV xat TI^I' rjf-ieQav, alia 
I6yi<) bpoloyel rotg /.tattrjialg (.trj ddevai a o na- 
STtiGTWcai,, cprjoag, ort TCEQI rfjg fififyag exeivr]g mi 9 
Tijg w'^ag ovdelg older, OUTS ol ayysloi ev ovQavqj, OVTS 
6 vibg, el (J.rj b narrjQ (.tovog; si TOIVUV, cpaoiv, O.TTCK-B 
15 rfjQ olds, xat avrbg ovx olde, Ttwg duvaxai 17 ami) 9'so- 
rt]Q fcargbg v.al vlov vrtaQ%Biv, 'bnoxs a oldsv b Jtaxriq i 
<> vibg ayvosl; ooa ds (.ivaxuMg, xal kv rfj sv&ty av~ 
rov Gotpia, nqbg ctGcpaleiav yvwoecog alrj&sGTatrjg , 6 
(.lovoysvyg didaaxwv vcpyyeiTO, OVTOL ayvoouvTsg TU av- 
2(> y-QtoTconaS-ri , nuvTCt eig eavrcov jSAa/ijjv , aiffifteQ dsiva * 
eQTce.ra, xat eig eavwov Ivf.irjV ra vnb TOV navovQyov 
y-rjQevrou dsdeKeaa^ieva acpaQTta^ovGiv, OVK eidoreg on 
TO tyevdog ovdafiov Gfa&fjasTai, rj de alrj&eia navxr\ C 
rovg idiovg avrijg viovg diOQ&oviai, xat tt;eley%i TO 
Zbijjevdog. eijiwatyaQ r]/.uv ol rrjv ' xax^v vnbvoiav TCSQL 
TOV XQIGTOV x.ex'crji.ievoi- an agyjig, ii uelov EOTI xara 
fpvGiv xai nQog Tyv ud^aLv, b #eog o navTcov dea/co- 9 
xal TtaTYjQ TOV XVQIOU rjfMuv 3 rjGOv XQLGTOV, r} ?} rj(.ieQci vrtb naTQog -/.al vlov y.al ayiov jcvev^iaTOg ayo- 
30uevr] Te xai yivo^evrj, '/.al i] UQa exs/v^; navTcog de 
eQit}TW(.ievoi avayxao&yoovTai an avrrjg f-rjg alrj^-aiag 
ibv jtaTSQa [leitova leyeiv, wg xai eoTiv. el TOLVVV 
.b vibg Isyiov "ovdslg olds ibv naieQct.si /? OD LXIX. APEIOMANITAI. 191 

vlbg, %al ovdsig olde rbv vlbv, d ^ b rtarrjQ," b rb 
[let'Cov yivcoGxcov, rovrsan rbv nareqa, ftcog fb fjGGOv 
ayvoel; alia sou &eia ra Qrjftara rtvev(.tan aylco Is- 
y6(.iva, ayvcoGta de rotg (.irj eilrjcpoai m>V{.i&Tog ccyiov 
diogeav nal %aQiv. rotovroi, yag ovrsg ol nQoeiQWitvoi 5 
aa-rarov %%ovai xai TO (pg6vrif.ia, rjli&iov re TJ)V 6ia- 
voiav, elg 7fi^la^els xai elg ijaaovas rr.aQMTQOTcas oil- , 44. nQOvrtavTyGSTai yaQ avrolg to vit avrov TOV 
v eiQr){.tvov oil "yivsa&s STOI(.IOI, ai oocpvss vpiov w 

i, ml at la^i-rcadec; vfi&v Iv raUg %Qah> 
vf.tcov, Y.al eaeo&e wg KaXbi dovloi, -nqoadoyMVT^ ibv 
'idiov deOTtOTrjv. cog yag IfjOT^g iv vmrl, ovrcog rcaga- 
yivsTat TJ yfieQci". y,cd b ayio$ artOGiolog (pqotv "ovx 
CGTF, ffxoTOfg TEwa, alia fyteQag, r iv<x y fj/.tega v(.iag 15 
f.ir) cog xlsaTqg xaTalafir]". si loivvv ol viol rfjg rj/.te- 
Qag ov% vnb axorovg KalvrtTOvxai , alia TOi/.toi yi- 
vovtai, on fj OVK o'ldaoiv ril-iQct, xai f, ov TtQOGdoxco- 
GIV COQCC, o deGrtoryg avrcov TragayivsTai, aga ov dial- 
la^si ftaga iovg avvov dovlovg y.al vtovg rrjg fyiegag, 20 
B dia TTJV avrov cpcoTSivrjV vrtOGraaiv TS y.al avrbg ait log avrolg TOVTCOV rvy%avcov , rj on cog ol ayvoovvceg Tr\v fjLieQav ml 
cpd-rjoerai ayvocov v.a\ vrt slarTcooei vvy%avcov. rig ds 
f.isf,ti]viog iavta TCKQI xvgiov loyiaaiTO, on avrbg carat 25 
cog ol V'fi avrov d eon 0^,6 /.tevoi avd-gconoi xa f.is/.iad-r]- 
reviihoi, rj cog ol %e'iQOvg diet rrjv avrcov avsroiiiaGiav 
xa* ayvoiav; v.al rb olov eorlv rjli&iov. d roivvv ravra 
ov dvvarai rtlrjQOvG&ai , b de loyog itaQsxTuvoLisvog 
avrl&erog rfj y_qriGi evQed-rjGeiai, UQCL L^rririov lcrT/30 
Criva rov loyov SVQCOIIBV, c iva avavn&eTcog TCOV af.i(po- 
regcov Gio^oLievwv /Jj MiQajtioiiiv -rJ/g ali]&elag. adv- 
varov yao rbv XVQIOV ijJsvdsG&ai, y.al advvarov avrov 192 Eni&ANioy KATA AIPESE&N B. rag s^yyoeig sis fysTSQav wri/ rtOiEiGdcti,. yi- 
TOLVVV o naT^Q, yivwGKei b vibg, yivcoGKSt TO 
ayiov rtvev(.ia. ovdev yaQ ev nct'c.ql dirjllayf-ievov 
TOV vtbv, ovde ev vloj 7tagr\llay(.t.svov ffa^a TO 
us ev hdaTj) TCOV rtQOsiQyuevwv aigeaecov ev %qei<x x&- 

anE^d^a^v , e afaftivcov ovoraoscov 
cida slvai [dav D-sovyra, nal {.lydkv |%stv sv 
ftaQrilhayfievov , alia TO nav 
(.lice do^oloyla, %ai f.da xi^torj 

10 45. ""Alti eQi (.101, vlvi roivvv iy loytj) ^IQ 
TOVTO ; xal jjdr] /.isv alty /.tot n'egl tov hoyov tomov 
TtecpqaGtai. ovdh ds KLolvogi tolg avtoig rtgoad-elvai, 
xai to, avra alnqS-iva. Qrif.iara Keysiv, ef.iol f.isv om oxv]- 
QOV, rots ds 'evcvy%avovotv aocpaltc, eavai, rotg ds di 
(oevavrias eig ehey%ov' rj yag vrtoO-eoig IOVTOV e%si TOV 
TQOTCOV. TQia yaQ rayiivtTa Iv ravriT) vfteiorjveyxev Iv 
), natsQa xai eavrbv ml navtao, ayyehovg ev ov- 
xat TCIJ j.isv rtavQi anedioxe TO eidsvai, ov 
vitodeuvviov xai yvwffiv, alia YM\ TCC ael 
20 nuTQl -/.at naga vly avaf.icpi(36lio$ KSXQaTVj.ii.ieva TS xat 
ysyevvrjfieva KUL eiQya(j[.ieva, v.al o ( uev rtaryQ olds TYJV 
rjf.tsgav } eldsv avTr\v xa< eigyaaaTO' xat Jtsn^ay v s, xat 
sy.Qtvsv, cog ecpr) ev T<^ xaTa Icoavvrjv evayyellct) OTI "o 
TtairjQ ovdeva KQIVBL, alia TYJV naaav XQIGIV d^dante 
25T(p vie!)", ev yaQ tip dedtMevai xe'xoi/ev. xoiVag toivvv 
eyvco. yvovg olde note. sQ^erai. 6 ydg [if) Ttivveucov elg 
TOV viov i]dr] xexoiTca, ov Tfjig x^/ffswg Ttajjfi^oyffijg, 
alia TWV TOTS. {.isllovTcov easa$ai-ijdr] ajiodsLKw^isvcov, B 
cug xat ' eat TOVT(.I> TO TOIOVTOV nlrjQOVTai. olds yaQ y 
r) s'tdrjaiv xal stdtjoiv, cog xai nollaxtg slg TO auvs- 

Q n / l 6{.ievot artb 6f.ioiiof.iaTcov xca 
i]dr) nertQayf,iaTSVi.tevtov Tr\v oacprjveiav xal Tip 
eKaffTrjg vftotteaecog rtaQtOTcovTsg ov LXIX. JPE10MANITAI. 193 46. ^4a{3co/.iev Toivvv e vrtaQ%ijg av&ig y.al rtegl 
. TL cpaTe, w OVTOI; fjdei ^da^i Evav 
yvvaly.a avTOv xcu itgo Tijg 7ra>axorjg y.al naqa- 
, rj OVK vjdei; y.al ov dvvaa&e avTSircelv rfj alrj- 
eav yctQ ^ -d-s^ijo^re OQ&OTtodrjacti, nQO$ Tov5 

vovv, skeyx&Yjoead-e. "fjaav yaQ" (pyol "yu/.ivol 
xal oi>x flG%vvovTo". yv[.ivtov ds avvwv OVTCOV xat ov 
vvcpkcoTTOVTCov. ovTS yctQ tovto aQVYjoaGi^ai dvvaa&s, 
f.ir] pksrtovTaQ avrovg 6f.ioKoyrjaai. "elds yccQ" cprjalv, 
"Eva TO fy'kov OTL nalbv elg fiQwoiv xal coQctlov TOV 10 
xctravorjaai. aga yovv fidst. KUI jjdeioav. sldores de nal 
OQcovrsg akMjlovg efteytvcoaxov * * rv {.ISTCC no'Lvv %QO- 
vov cprjalv rj ygacpr], KUI eyvco 3 ^4da(.i Evav tv\v yvvaiv.tt 
avrov. alia rr)v {-tkv nqioriqv sidriatv y.al filsipiv rtegl 
idi]Ocog di OQaffscos ovviOTaf.ievrjg leyet, "/.oil dta ev-15 
voiag, nsQi de rrjg devTSQag yvwascoQ, neqi eldrjGscog 
v,al %QrjGeco$ anayysllei, wg xat nov Jaftid yrjQaaag, 
tog leysi fj &eia yQacpij' "y.al eyrjQaoe dafild, y.ai OVK avtov &Q(.iaiv8TO, Kttl BLJtov avT$ oi , 

y.al svE&r 3 ^43ioaK Y 2ov- 20 . xal cpyaiv "E^-alnsv avtbv, y.al ovvsy.oif.iaw 
avci$, y.al OVK syvio amriv dafiid". r^v GVOGW^IOV xt 

, Gvf.iTtlf.vQOv ?rwg ovy. jjdei; alti Iviav&u sidyoiv ov 

769 vr)v di Ivvoiag dirjyefaai,, alia TTJV dice %Qrjaecog. xat 
yag y.al Inl TOV Yaxw/S* OTL /.tev yag kma eVij hvyxave 
7toi(.iaircov f.iexa c Pa#7jA xat ^tlag, y.al ijdei avfag. ore 

t de ftsQl ir t c, ovvacpeiag T% TOV oefivov avTcov yapov 
diyyeiTai, cprjolv "eyvw Alav TYJV yvvaiy.a UVTOV". OTL 
TI [.lev TZQCOTV] eltdrjoig dt evvoiag f]v xal 61 OQaGeiog, 
TI ds devTeQa yvcooig ml gfrfyatg ftegl xQ^ascog y.al ev- 

1 egyeiag. OVTM y.al ev T~ 9-eia ygacpfj eyvco v.v$LOg Tovg 

ovTag avTOv. oy% wg ayvoovvTag Tovg fir] oVrag, alia 

JBTO evagyeg Trjg TOV KVQLOV avTilfyecog orftialvei. "y.al 

Epiphanius. III. 13 194 EjnypjJVTOY KATA AIPESE&N B. 

an EfAOv ol kqyaTai trjg ctvof.iiag, OVTCW eyvcov 
". CCQCC OVK fjdei ctvTOvg wia sldrjaLv; aAl' STtudr) 
OVK r\csa.v a^LOL ccvvov, TO ytQctxtixov a/c av-fiov avai- 
Qsl. xat sv ahlt<) TOrtq) "v(.iag eyvwv Ix TTCCVTIOV s&viov". 
5 aga yag T &vrj jtavxa xat o a^i^itog rtaaqg av&Qca- 
ftotyros ano rrjg amov yvcooetoQ rtaQalshsiTtTai, xat 
ov%l nak'kov al TQI^SQ IxacrT^g xe^a^g avd-gwitov, TUJV 
te KVT(>) dovhevovvcvv KOI ttiv avTcj) ansid'ovvriov ov 
yivwGxovrai ; xat odovg yaq Tg ex de^uov oldsv 6 -S-sog. 
10a(>a y.ag ayvosi Tag ctQiarsQcov; xat noaa satl roi-c 
avrcc slftsiv ytSQi eidrjoewg %al sidrjostog; 

47. OvTca KOI o (.tovoysvrjg vibg TOV d-sov, ertsidr] 
6 rtarrjQ T^V xQiaiv dedtoxs T$ viip, TVJV vrjg yvio- 
KOU y.Qtascog yvioaiv ansdu)y.ev r/d^ tip naTQi 6Vt 
15 "ovdslg olds vyv ^(jLeQav si [ti] o TtaTrjQ," xaTa dvo TQO- 
rtovg, Oft oWs, jtovs egftsvai. xi yaQ \TC\ rfj KVTOV 
s^ovalcc TI rtf-tega xai UQCC sQ^srat. KCU older avvrjV 
jjdr] yaQ jt&nQUMai avr^ ftaQadedo^ievrj -^ xQiGig TC!J 
fiovoyevei, OVTCO xal Iv Ty (.lovoysvsl vli!} tov 9-sov, . avvbg yaq oldev avvrjv, KCU avibg ayst avrijv 
Y.CU cpSQSt, xat relet xat Y.QLVBI v.a.1 avev avtov OVK eg- . 
yjvta.1. ovrto) ds syvo) ctvvrjv xaTa rtQafyv, TOVCSGILV 
ovTtw SY.QLVSV. %xi yaQ ccGsfisig aasfiovGi VML aduwi 
25 rtfaoveKTOVGi xai Ttogvoi xcu poiftoi, xai eidtoholaTQccL 
avo(.iovoi, xi 6 diafiokog svsQyei, KCCI algeaeig enavL- ecog o f-iovoyevyg vibg tov d-sov, xat TO dimwv sxa-770 
ctrtoveififl xul yviaasvai avTyv , TOVTSGTL 
dvvaf-isi. xat sv ^lv ftavQi Kara dvo iQO 

, ev de T^> viifi Kara, e'ldrjow latl, xat OVK ( 
, xara ds rtgafyv ovmn sTsKea&rjf easidrj OVTCOJ 
, aito ds viov ayicov ciyyehov "/.aia dvo LXIX. APEIOMANITAL 195 xcti sv T$ (.lydenco -/MTU ngafyv syvcoxs- 
vai avTOvg, TOVTSGTIV STtiTslsGai. ovrtw yag TtgoasTa- 
s^sld-siv nal Gvvayayslv Tovg aosftslg, tog ra 
a, dsGf,iag, xcu eTO^uadat sig TO nvq xaTayiarjvat. 
Bxat OQare, w ccyccrtrjTOi Y.OI TOV -9-eov dovhot, art (.KXTrjv 5 
SKaaros rwv xccva TWO, rtgolqipiv iavroig TO, duva sai- 
artco[.ivwv sOTQafsvoaTO , diacpOQwg e/aarog xa^ eav- 
vov sis vov vibv TOV 9-eov, to, i]GOOva Y.CU ^ 48. L^Ha xai tamr\g havcos fty cpgaoiv TCSTCOL^- 10 
(,isvoi ?t a'A^ag jrahiv CCVTUV k?.t;eig daJftsv TOV vovv 
GVV vjj TOV d-sov dvva(.isi. ol yuQ yevvadai xal sig 
rtavTa svTofyioi, yiu'utoi ye ofiohoyovvTsg ov%l KCCTCC Tovg 
Mavt%aiovg, ovdk xara allag jtoilag aiQeaeig, alia 
TO xara adgxa alirj&sg xaTfyovTsg, KOI avTO dei5 
v.a\ ov ftlvjQsOTaTa. Ofioloyovot yctQ TOV oto- 
aly&ivtog safflxevai. axovovtsg ds an av- 
TOV TOV svayyeliov OIL xtyiyxw Ix Trjg bdontOQiag, xa 
f v.a\ ediipqfje, v.a.1 sxoif.iri&r}, xat aveOTrj, vavTa 
vva^avTsg nig TI]V -9-soTrjTa avacpegovGiT^v av-2Q 
TOV, ovl6(.tsvoL T^V d'SOTriTa avTOv cog SK TWV TOIOV 
Tcav vrco&sascov artalloTQiovv Trjg TOV rtaTQog ovaiag. 

I Oft "l GTl" <pt]GlV "X TOV TtaZQOg, TOV TtaTQOg (*}) 

yde dtipcovTog, ^TS rtsivcovTog" 
yQctcpr) leysi "on WTtiaoei, ovds rteivaGei, 

, OVTS vrtvwast, ovds SGTIV s&vQsoig Trjg cpgo- 
vrjoscog avTOv"' TOVTCOV ds ovTcog sig TOV vibv 
3-svTwv alloTQiog aqa, cpaolv, V7taQ%ei> Tijg TOV ovoiag TS xat cpvoscog. %al OTI {.isv TUVTU eig TOV /uo- 
voysvrj ovy, sjilr^QOVTO ngo Trjg svGaQxov 
avTol 6(.toloyr]GOVGiv ' OTav 6e oj,ioloyrjo<.oaiv a 
[.isvoi, sl&toGL ds sig to. sv TJJ EVGaQKip avTOv 
aia TSTslsicofisva, xa.1 CMOVGWOL diortsQ shafts oco/ta, 

13* 196 ETIWANIOY KATA A1PESESIN B. a TOVTO TCtviK evkoytog Grti'ce'helv , evdidovg coGTtsQ * 
yvio%og vty aQf.iccTL dg Tag evkoyovg %gei<xg, on Kara 
cshrj&eiav Gaqv.ct svedvaato , xat ov Kara (Jo/jjatv, TOTS 771 
cpaGKOVGL IM] SK Gaqv.bg elvat TCCVTK (.lovyg. 
5 49. Keel. yaQ TCO f.iev OVTI v.a\f eetvTrjv OVTB diiprj- 
<jsi, ovre KomaGsi. om iaaoi ds ol TTJV bdbv "/.aialB- 
hoiTtOTsg xat eni. TCI$ evavrias TQifiovg IxT^ayreVreg ore 
ov I.WVQV G&Qxa o vlbg tov -d-sov "skaftev sh&cov, ahKa 4 
i ipvyfy K&.1 vovv xat navxa BL 11 sarlv a OVK ajtb Grte.iaxo avdbg, aU.a anb 7t<XQ$evov, dia fcvsv t uai;og ayiov. ov 
fiovlovrai de Kcrcads^aGd-cti ijjvyfy avtbv d^iqcpivai dtaB 
TOV TOtovrov rtgbc; avrovg slsy^ov, ortEQ EGVIV ev%Qe~ 
GTSQOV aita,VT(av rtQOs avri&eGiv T?;g avvwv /mratoAo- 
15 yiag. avrbg yaQ 6(.ioloysl alyd-ys ttsbc; leycov TC&QI av~ 
TOV, OTL syco slfii ri ahrj&eia ' OIL y fyv%r] ,uoi rsrciQa- 
xrat xai nsQilvnog sariv TJ tyvyr\ f-iov, KCCI f^ovolav 
d-slvai vyv tyvyi'iv f,iov xai lafieiv avrrjv' xat tVa 
eavfbv 9-sbv (tsv slvat,%owca T^V e^ovoiav. av- 
20 tytbrtov yuQ OVK EGTIV ovrog 6 Ad/og. ovflelg yciQ %ei 
^s^ovaiav TOV 9-slvat ryv ipv%rjv CCVTOV, xi "kctfteiv av~ 
xi\v. OTCIV de nsol ifJvyrjg diyysiTai, ddyyvauv savrov C 
alrj&ivios svav-frQajtyoavTa, Kal (.irj donjoei. xal rtafov 
"eycb sif.il o rtoif.ir]v 6 nalbg, o Ti&elg T?)V ifjv%r)v av- 
TOJV rtQofiaTwv" . xat tVa deify airj&iva TCXVTCC OVTCt, Sftl TOV GTCtVQOV elsys T($ JIUTQL. slg %IQ(X GOV TO nvsv^a f.iov. xal efrovTcov, cp^al } TWV * 

OTQCtTHjOTtOV, V]VQOV dVTOV ^'(ty SKTtSfCVSVWTa. Y.O.I 

"ktv "xal xQcc^ag cpiovfj (.leyalrf elnev "'Hll 3 HKl, 
Gaftayfoavi," TOVTSGTL Qee t uov Oes [.tov, Iva TI f.ts sy- 
KCtTekirtsg ; tog ydy xa* ravTi]v TYJV dvvccf,uv TOV 'koyov 
CpQ<xG(X[j.w. "ml S^SJTVSVGS" cpr)Gi TO svayyehov. TO de 
%?tvevGe KCti elg ^BiQag GOV xat TO ^ tyvyj} f.iov TS- LXIX. APEIOMANITAI. 197 

i, xcu ta alia navca. T^g ali^siag "ksyovar^, Tig 
ew? TisiG&ijvaL iih TOiovTcp sgyaGTrigi^ av&qco- 
vTcov xal ovstgortoloviisvcov, xat KaTalslipai 
avrag Tag TOV -9-sov loyov svloyovg Qyasig Trjg alrj&slag. 

50. 3 ^4lla loinbv le$i#r]QOvvTeg ra xa/lwg y.al op- 5 
d-fig ei()r]f.iva cmb r/aff-n^g yQacpr/g, dlxyv vyifj axQtoTr)Qta6vTiov, f-KXQTVQta tivl 
fj TQOnr/.cdT6Qiov nollccMg TJ (.ivr) di^ysliai. xafc TO f.isv Tooyrr/wg slq^ievov 

e'ito-9-ctv, TO d afa]$es xai aTtaQsi-icpaTcog 10 
si$ eVeoov jtqoGiojtov allyyoQOvoiv. sv- 

S-vg yaQ avanqduaiv anb TOV ayiov 'Haaiov 

OTA X rtQOOCOTtOV TOV TTCXTOOg BiQ^TdL, OTfc 

6 ftals l*ov o ayaTtrjibg, scp ov evdoxyoa, ov 

vy^ f.iov," cog TOV rtaTQOg slvai TavTrjv 15 
le^iv. xai yaq alrj&eg. nwg ovv xat o nai^, 
, I^VXYJV eilycpsv; wv ds s'lftcof.iev on ftrj yevoiro, 
TI ovv, cpqalv, all 3 OIL rQomxio'vsQOv styyTai; aga ovv, 
cpaoiv, y.al TO anb xov vlov dQi^isvo 

. y.al vof.ii'Covaiv sv fomq) nata Tijg aA 
ao&ai rtQOCpaoiv, OTCSQ avrolg ov 
oerai. axallcottiorog yaq ovoa rj alt'j&eia 

SGTIJKS, {.nJT6 ?JTTW/(V)J {.l^TS KaHi07tLG(.lOV 

3 idio(.iv yaQ Ta>v^a[.icpOTeQtov vyv dvva/.uv. d f.tv yctQ 
6 ftarrjQ fjlfrsv slg acoiia, %al craoxa evedvoaro, xatet- 
% TOV loyov TOVTOV, cdy&tv&s ipvy^v EG%SV. d ds 
6 ftarrjQ om svedvoaTO, i'(^xe ds OTL v] IJJU%Y] 
(j,ov, TOOTTixwg TOVTO Tteyl TOV dsbv adeTat, Iva sva- 
TO yvrjGiov, xat deify TTTJV jtgbg TOV vibv 
alft omen nsql TOV vibv TO, avTa 
, sv Tovrip- Isysiv. 6 (.ih yag TtaTqg om shafts 

o ds vlbg svsdvoaTO aaoxa. 6 nctTr^Q av&QCOTtog ov 
ysyovsv, o de vlbg ysyovsv avd'Qwnog, TO o{.wiov 198 EEWANIOY KATA AIPESE&N, i QijTsov. cog yaQ evTav&a Isysi, "fjyartrj- 
Gsv avTOv YI ipv%r] { uov," ovTwg leysi, "yvgov dafiid TOV 
xov 3 Isaoal, avdga xaTa frjv Kagdiav /MOV", xai "rj mg- 
dlct (tov TtOQQtt) aTce^si ait avTcuv". si volvvv diet, TO 

lQi]G&ai, on yyarirjosv f) tyv%y f.iov, 6s- 
^b ftegl ipv%rjs, aga yovv xai TO rtsgl yiaQdlag 

e^lJTOfc. Xttt dfjlov OTL Xttf ItttVli T$ D 

avveoiv KS^Trj^vcf) aacpeg si'??, si TOIVVV TQOJIMWS 1i- 
JtSQi ipvyfis 6 nai^Q, xat TT-SQL xa^^t'ag fjg ovx ska- < 
' ov yag scpOQsos oaQxa' TQOTtMioTSQOv sl$ vbv na- 
ra voiavra avaloyslTttt. OVKSTL de vawbv TISQI 

ibv vlbv rjyrjTsov. 6 vlbg yag shafts oagm %al naoav 51. "Effvai yag tovvo evavriov rip fCSQl vlov TQO- 

IsyOVTl TtEQl TTJg SK rtQOOCOHOV 

oeug xaV sv TIVI (.ISQSL hoyov ysvof,twr]G V 
dice TOV akrjO-ivcijs fvav&QtOTtijaai. si yccQ a 
ta.i TO TtsQt ijJv%rjg vlov, xal tQOrtixdj'reQOv fteQi ccv- 
okrittTsov, a(>a xal TTSQI Kccgdias TO. .TOLUVTU IB- 
. xai dtoaopsv lombv TO, itavTa. 66w]at,v sivat, 
t OIK aly&siav. Too^ttxwg jtf.Qiq'cai, xat rtsql 
rbv cpilovsixov ^.QSLOV "kbyov. xat OVKSTI 

ov o koyog, OVTB fjjtaQ OVTS oaQxa OVTS ey- 
xara OVTS oaTsa, OVTS ti TO>V TOIOVTCOV, alia ftdvTa 
KoiTtbv allriyoQSiTai xat TQonLmnsQQv leyevai, rj OTI 
ohcog cpvQTOv skafis atif-ia, (.irjdev TCOV svToadlcov s% 
nwg ovv ija&is xat ertivsv; alia arcaye. si ds 6 
Isysi xagdiav xat ifjv%r]v, dvvaTai ds sig avTOv a 

xat TOOTirtxwg Isysa&ai, xai elg TOV vlbv TQO- 
6ia TO aQvslo'&ai. avTOv silycpe'vai, ipv%r]v. sig 
ds TO ftsgl xaQdiag Jtis6/.ievoi, ov dvvavTai agvinGa- 
O&tti, dia TO 0(.toloyslo\)'ai itaq UVTWV rtaaav TTJV &- 
GIV TOV aa)(.iaTog TOV XVQIOV eilrjcpsvat, , anb TOV LXIX. APEIOMANITAI. 199 C diav xai xctQdiav, T^V [tsv alrj&ivcog 6[tokoyov(,isvyv, 
6*s aM.r]yoQOV[.tevr)v. OVTW xat it sol \}>v%ijg o loyog ata?- 
d-yg vrtaQxsi, xat om ctkkyyoQs'iTCU, ovds T(i07i?fxaig leys- 
rat. ovarjg ds Tijg TOV XQIGTOV sv&v$Qio7triGscog sv itavxl sis Tcavra ooa SGTIV av&Qtorcog ftiaQig (tf-iaQriag, yi- 
yovs ds awry) ra av&QWTtivcc evkoycog rcqarTSG^ai, xat 
ev d-s6TTf]Ti vehsicog ev otorriQiq ertitshs'la&ai, ' oweu y 
awtov d'SO'cyg ado^osi naga trjv .rov ftargbg rshsio- 
rtjrcc, aKka dice TTJV SVGOQKOV evav&QdmrjGiv, xai TO di- 10 
ifjrjoai xai TO neivaGai xai TO TCIUV v.al so&isiv xat TO 
ftvnvovv xai adrj/AOvelv nkrjQco&rjOeTai, afta&ovg ovaqg 
T?Jg avrov -d-soTr]Tog. xa< disnsosv avrtiv nafav 6 nsQi 
TOVTOV koyog, sirsidr] rjl&sv slg aaoxa &sbg wV. 

52. ^dsyovriov avrcov on si rp> x rov TtaT^og, 15 
ftcog slg oaQKU rjh&sv; cprjasisv civ rig agog avrovg, 
i rcov ayysfaov zi cpctrs; rcavri rip drjkov SGTIV on 
rovg ayyskovg vnb TOV vlov ysyovsvai. xal 
xt Ttsol TOV jtvBV(.iaTog ^aocpr](.iovGL xcu ToA- 
Isysiv xsxTio&ai vjtb TOV vlov, orteg SGTIV axT-20 GTOV ex ftdTQog eKrtOQsv6[.isvov xat TOU vlov 

si ovv slg TO Ttvsv^a TO ayiov rofyitoGi TOVTO ksysiv, ys jUa/Uov rtsQi TWV ayyshov ov dvvrjGOVTai ag- 
oil ex TOV j,iovoysvovg sayfoaai TO elvai x^ 
ysyovoTsg; si TOIVVV ol VTC avrov ysyovoreglb 
ayysloi [isv 7tvsvj.iaTiwl ysyovoTsg, n^v mlaf-iara av- 
TOV bvTsg , x< vriofisfirj'x.OTsg 7tokv ansiQcog Trjg avrov 
B OvGiag, wg sQyov &VTOV ovTsg, o^icog aa^xa ^ sllrjcpo- 
' Teg, ti SQOV[.ISV; (XQCC jttet'^ovg slot TOV vlov vn UVTOV 
XTiG&svTsg, rj .xai TO rtvsv[ia TO aytov; diet TL (.irj t'g30 
aaoxa fjl&s ml oaQxa ecpOQSOs neck svt]v&Qa>7tr)Osv , ?/ , 
TO rtvsv(.ia TO ayiov TOV &sov, ij Tig TU>V ayyshov; ov 
navTwg-dia TO ^AaTTfua^at TOV vlov TC&QO. TOV 200 EJII&ANIOY KATA AIPE2E&N B. sQa, TOVTOV eVexa aagxa svedvoaTO, (srtst av wcpel- 
xat oi ayyskoi rtavTcog aagKCc evdiiGaa&at, ij xai 
to 7cvf.v(4a}j AA 3 erteidi] r] oocpia ojv TOV rcaTqbg, xcu C 
dvva^ig, xat koyog, uvrbg T Tra/ra edriftiovQyrjGs ovv 
5 jtdxQi YM\ ayiti) Ttvev^iari , f iva deify on TO afaiov vfjs 
vov ^dcefi rcaQafiaoetos ovx cmp TOV nsn'kcMiva.i, ovdk anb TOV TreTTOiijxevat TO a^aoTeg, rj TO anb idias Trooatoeaewg, tVa TJJV dwalav 
els fslog dieayccyot, MQ sirtev b 'Hoaiag "xa/la- 
avvTTQt[if.ievov ov xTea|et, xott 1,'ivov zvcpofisvov ov 
, ewg e^ayayoi Trjv KQIOIV dg vuog, xal tip ovo~ 
(.tart avrov s&vr] shmovcri". xad-anBQ xal Jctfild ftuQl 
avrov et>7/ TO "xat vr/rjaetg sv TC$ KQIVE(J$(XI oe". C 
yctQ, C LVCC XQIVCOV (Jtxatwg (pQufy TO: ar6(.iara 

. ov yaQ dvvrias-cai Ttg a 
ffi avrov dixatq KQIG&I. scpOQeoe yaq TO ffajft 
avrb ovvut]Qrjaas. ov yag o ysyovev ev Tcpi av&Qcomt) an 
TOVTEGTIV ev r$ ^da^i, rcctvctog BLQ TOVTO ex TOU ov TOV avairov vrg TOV cc^i aiiaQTiag, TOV 
20 a^ttQTBtv yeyove, xat dia TOVTO ijficcQTev, akha TO 
oiov avTCtj arcedoiKEv, YM\ GITIOQ savrq) sxaGTOs 
af-iaQTiag. dice TOI, TOVTO avaiTiog 6 drjj.iiovQybg $sbg /to 
yog, o ovv rtUTQi ytriaag TOV avSgwitov, Y.CU avv 
avTOv nvevfMXTi, a&avctToq ncti a%QavTOs, idlct 

TIVI oocpiag /.ivoTrjQici) Evrjvd-Qunrjoe, Teleiwg TO, 
VKEQ TOV idiov ytlaaf,iaTog, di? 
ov ^era avayxyg, ccKti lxoi- 
\ t ( yvatf.tr] , f iva ev Trj Y.CU Sftl Tl!) GTdVQl!) dlttKvGfl T1)V XaTttOttl/, Xttl 6 xqTacpaiQSTOv Tcotijarj ir { v cp&OQav, KCU sv Tq 
avv Tij tyvyfj xctTEl&ibv ev TTJ -^BOT^TI, x^ao"^ TO 

KSVTQOV TOV d-aVCCTOV, Xttt diahvafl T-fjV TCQOg TOv"^4ldljV 

. ol de UY^IGTOL navranaQi to. aya&a /g LXIX. APEIOMANITAI. 201 xccxa fierarQsnovreg, av\f wv evftaQiariJGai edei rco 
(piKav&Qioncf), ml relely xal dya$cp e dya&ov narqog 
vndgxovri ovxert ev^aqiGrovotv, cdX d^aQiorovGi fidl- 
hov, Ttd&i) rf} avrov fredryri TtQOodrcrovTsg , d fif) dv- 
vavrat, auviarav, r^g akrj&etas cpavsQccg natsiv V7tccQ-5 53. Kal xomwv OVTCVS Q t ur]vevo l uevtov nakiv en 

^eig ecps^Jjs elevao[.i(xi. leyovai yag TO QIJTOV 
rov svccyysKiov xaxalg sQ^irjvsvovTcg on "6 ccTtooTeihas 
C(.is nctvYiQ (.lei'Quv f-iov SGTL'. xcu Ttgwrov f.iev "o arco-lQ 
(rceikas , Jtaxrig" cpaoxei, xat ov% "o '/.rioag j.ie". na- 
oat, fag al &eiai ygacpal rfv avtov n()b$ rtarsoct yviq- 
GY]i.iaivovGiv. "eytvvriaas fie" cprjai "rtdveQ". 
"fyw ix rov nargog s^rjl-9-ov xal rjxto". xai "eya) 
ev T$ TtctTQi xat 6 rtaTriQ ev efioi. Kal, "o anooTsihag 15 
fte natrjQ"' xal ovdaftov o xrioag, ovdctfiov 6 eiQTf]xs. xt mas OVTOI to, (.11] ovra eavroig 
ovaiv; o 6e aTtooreikag fie JTUT^Q fieCCiov fiov Iffr/. 
ti TOVTOV KVQtcorsQOv ; xal ri TOVTOV avayxaiOTSQOv ; 
xal il TOVTOV yv^ato'neQOv ; xal tl fovxov 
.GTEQOV; TIVI yaQ TtQsrcet do^d&iv rtarsQa, aM.a 
alr]$ivcj), Tty e^ avfov ysyevvrjfievq) ; 6 narriQ ydg do- 
dei xbv vlbv xal 6 vlbg do^d^ei rov narega, xal rov- 
TOV svexa elg rjficov vrtoyQafifibv, xat T% JCQog tbv Tta- 
reqa dofyg v?c avrov dvacpsQOusvrjg elg fiiav voT^Ta 
xal eig fiiav do^av, do^d'^ei b vlbg rov narsQa, c lva 
f t fiag didder] r^tf avrov rifiijv rov Ttargbg elvai, xattaig on "6 firj rifituv rbv vlbv cog rifia rov narega, 
TI rov &eov en avrov fievei". (.tsi^cov de xard llbnolov TQOrtov ovroi koyityvrai; xardoyxov; a/.Aa xara 30 
%QOVOV; dlld xard vipwfia; aAAa xard ykixlav; aM.d 
xard dtav; ri rovrcov eorlv ev d-eqjfcjiva rovro dia- 
ovre ydq %Qbvi<) vnoninrei ro Selov, iva 202 EHI&ANIOY KATA AIPE2ESIN B, fj, a^bviog ex yruTgbg yeyevvr)f.ievog. 

OVTS TCQOMJCrjg e%eTaL TO delOV , C LVtt 6 (.18V vlbg 71QO- 

xoipag (.irj cpd-aooi TT^V TOV Traigbg (.teyalsiOTYjTCt. si 
yaQ v.ata, Ttgox.OTt'rjv 6 vlbg TOV $eov vlbg &eov xalei- 
, aga no^JLol ^aav taot am'ty. xal TOVTOV evexev TCOV ds tov rtgb avtov ev a^ia>f.iafi ovvi. alia 
TI yQCtcpr] "TIG OLioicotyrjOSTai T$ xvgiii) ev viols 
tog TCUV rtavTtov "/.(XTcc n / i Qriarr/.ajg leyo/.ievwv, iomov ds 
lQ(.tovov oWog ulov y.ara (pvaiv, xal ou-xTa %aQiv' "enei- 
tcpevQS naaav bdbv ejnar^c-rjs, x&i ovdsig cevrcfi 
sTai": alia ii (paaiv; iv vifJ(u[.iaTi vnQe%et, 
b jtar-rjQ TOV vlov. ev TCOIO) TOLVVV /te'^et TaxteTat, TO 
frslov; ^ T07rt/wg nsQiogi&Tai; iW TJJ jteQiyQacpfj TO 
v arjiiavfl. 7Cvev t ua yag b $eog. %al IK 
dianlnTSi i] avTiov e7tivsvor}/.ievr] ^evoloyia. 

e nageld-ovTeg e?ti Tag e|^g CCVTIOV le^eig tw- 
(.tev, co ayaTcrjToi. . 

54. cpaal. y&Q OTL ovx eanv b artOGTeHwv . Of.ioiog 
aftOGTello/.iev(i), alia allog eaTiv b artOGTellcov 
TJ dvvaf.iei v.al allog eGTiv b a7tOGTell6 ( uevog , OTL b 
ne;.ini, b de ns^ytBTai. xi si y.ax avTOvg yv y 
aly-freiag diavoia, OVXSTI enl f.iiav e^orjjTa alr}- 
9-etag, y.al dvvaf-isiog '/.al -^eorijTog avecpeQsto rj rcaaa 
25 Trjg yvcoaeug vrtb&eaig. dvo yaq aTtavTWVTwv rj dvo 
TiepnovTcov, .ovxeTi vlbg b vlbg fjV, ulfi< adelcpbg, avv-D 
adelcpov avvoviog, OVKBTL vlbg, alia r/ xara ovvaloi- 
cpr]v, rj xara vlo&eolav, *} auTog eavTOv yv artOGTellcw, 
y ol dvo a t ua aTtooTellovTeg, y- n'aQayLvbj-ievoi, duo 
30 S'eoTrjTag eor^iavav, xat. ov%i f.iiav evoTYjTa. 
ovv b an;oo~Teilag xal b anooTellofisvog, c iva deify] 

aya$-ajv t (.liav elvai TI]V mriyrjv, TOVTBUTL TOV 
ega, xa&e^rjg de Trjg nrjyrjg ov% p.TeQU)vv[,icog, alia LXIX. APEIOMANITAL 203 

a TOV vlov ovo/.ta, xal TOV koyov cov (.dec fcrjyrj IK vs Ttgoewv, asl cov jcaqa TCJ TtaTg ysysv- 
777 vrjfAsvog , on naqa aol nyyrj Ccorjg. xal c tva deify xal 
nsql TOV ayiov nvsv(.iaTO^, sv T$ cpcori aov oip6(.ie&cc 
cptos' c lva dsify ^pwg TOV jtatEqa, "/.ctl cptos fov TcaiQbgb 
elvcti TOV vlbv, 7.al cpwg TO nvevf.ia TO ayiov xai mq- 
yrjv ex ftrjyJjg, kx TOV ytaTqbq, xal TOV fiovoysvovg, TO 
7tvev{.ia TO ayiov. "7tOTa(.wi yaq EX Trjg wilias CCVTOV 
QSVGOvaiv tJdccrog aKKof-tsvov sis fyoyv cthoviov. sksye 
ds TOVTO fCSQl TOV aylov Ttv^v^aTO^" cprjal TO svayye-W 
htov. v.al ital^iv cprjol , dsw.vvtov ToTg avTOu 

TtSQl T^jg TtQOS TOV ftCfTSQU CCVTOV O^lOOV GIOTT^TO 

%ysv "lav Ttg avoify J.IQI, dosl&tov lyw -wu o 
f.iov {.lovrjv nag amty nOLt'jGOf.isv". xal OVXSTI 

vnb TOD naTQOQ f.tov ' eyw xcel 6 naTi]Q 15 Tt<XQ UVTlp, Wg XQOVOVTOS TOV VlOV "/ML TOV nCCTQOS GVV 

doeQ%0[.ievov<;, MS asl eivai, xal ^dsnoTS dia- TtotTSQa anb vlov xal vlbv anb TOV ISiov 
dib xal sv STSQCij TOTTCI} My si "syco SI/.IL r) oJog, 
xal di [.iov slashsvaovTai rcgbg TOV naTSQct. xal fV20 

(.IY) TLVSS rjGGOVCt TfQOS TOV JtO.IBQO, VOfltGCOGL, 6la TO 

di avT6v ngbs TOV ncasQa eiGievai, cp^Glv, "ovdslg 

CslsVGETCtl rtQOQ f.18 , SCtV /.ir] 6 rtttTlJQ {.10V- 6 OVQOVIOS 

k^xvaji avTOv". o rcctTrjQ ovv .cpsgsi rtgbs TOV vlbv xal 
6 vlbg (psQsi TTQOS TOV nmsQa, siGcpsQSi, ds sv '/cvsu-25 
jwem ay tip. asl yag navTOTS TJ TQiag $v (.tia kvb^xi 

9-SOTtJTOS, TQict TsksLtt, (.ILO, i^fiOTTJg. Xttl dlEflSOSV 6 

romiov Ao/og. 

55. IlalLv ds (paoxovGi, TLVL TOIVVV T$ koyip si- 

b XQIGTOS Tots fccvTOv fiad-yTaHs OTL "ansQ^o- 30 
nqbg TOV rtaTega (.tov xal nctTSQa v t iuov xal -d-sov 
ov xal &ebv v(.icov;" si TOIVVV d-sbv UVTOV b t uokoyei, 
?rcag STL sorai t'aog awy, r* vn avTOv yvyohos 204 EIII&ANIOY KATA AIPE2E&N B. vr)(.ivog ; iva dei%(.oaiv v naGuv ayvcoaiav -9-eov ccvTOvg D 

BIGL ycoriGf-iiT) TOV vayyshiov Y.aTr]vyaof.ivoi. iljyacpyaag yaq Tig y.a\ 
arcb TOV ahovog xotl v.ara yeveav eiasTai 

TOV atoriJQoe i]f.tt!)V releices yvatoecos, xcu KQOS TOV 
iGOTrpoQ, ity dvva^Lv. mitovxai ds OVTOL y lov- 
cpQOvrjumi, nsQi^s^^f.isvoi, y.cti ayavaxTOvai TW 
v $eov, xa$aneQ sxetvoi skeyov oxt, "di ovdw 
v os ki$ao[.iv , cell' mi av&gcortos wV, vibvT& 
avrbv bvo^atsis, toov Tip 0-sy Ttouov osaviov. 
OVTCD v.ct\ OVTOL T$ amw jidO-si TCOV (DctQiaaUov '/.al 
'lovdaicov TteQineoovTss ayavawovGi, {.irj &eKovTG$ Ks- ysiv rv vlbv "LGOV 1$ ysysvvrjKOTi. OQCC yaQ {.IOL ygacpcov cc/.Qifieiav , on ovda^ov e'lQqxev fj 3-sia 
r] TOV loyov tovtov ftgb r^g svatxQxov fcaQOVGias, 
o ftavrjQ rep VIM "izoirjact) ( U8V av&Qionov" Ksyei, 
Gvvd^f.iiovQy6v xa/Lwy TOV vlbv xat yvrjGiov detKVvg Y.O.T 
iGOT^ra. xai ovda(.iov eigqxsv 6 vlbg "&eov (.wv v.al 
frebv riiiaJv". %ai "yxovoep *Ada(.i rrjg (ptovrjg tov &ov 
sv ty naQadeiGfy" . xai "rtolrjoov ae- 
ziptoibv Iv. %vfaov aor}7tTcov\ nctl "e 
nag KVQiov". xoft sins XVQIOS rtQOQ Mwvaijv "syw ei 
b ^eog c ^4^Qcta i a xai b #0g jfaaa/ xai 6 ^eog 
xat.^/a/Std Ae'yet "sinsv b XVQIOS Tip -/.vQiy [to 
25 x ds^iiov i-iov ". xat ovdaj-iov dnsv b V.VQLOQ "$eov (.tov 
'/.al &GOV VUMV". ore ds 'shape to rj^treQov oa>/.ia "xai 
' g yfjs alqpoty, xt rots sv y/.uv xarehoyiG&r], TOTE JIQOQ fovg avrov f.ia&rj- 
rag, TtQog ovg cocpeile xara nave a bf.ioici}&fjvai %caQigC 
af.iaQTiag, deov f.iov slsys, xat -9'sbv vf.iuv, xt rtaTSQa 
[,iov noil naTSQa V(AUJV. naxsQa J.IQV (.lev xara cpvGiv ev 
vfj &eoTr)Ti xat JtarjQa vfiaiv, nal TCaxeQa V/.ILOV dice 
61 f.ie ii> x-fi viod-eGiq, fi-ebv f.tov d, OTI TO LX1X. APEIOMANITAI. 205 vfiTQOv oaQy.iov ettajtjDa, xat $0v vf.tiov xaTa cpvoiv 
xat alijd-siav. xat OVTCD navTa, earl aurprj xat diavyij 
xat ovdev kvavTiov, ovde Savaxov fiaQartloxrjg %ov el- 
dog v ffi d-eiq ygctcpfj, cog OVTOL nQOcpaai^ovTai, TCO- 
vrjQa eavrolg erttvoovvTsg. vo/.uto de nafav YMI 
DTOVTO ixavcos e%siv rrjv cpQccoiv, sm de ra aM-ot 56. To ayiov yaQ nvf.vi.ia. xT/ff/ta naliv 
(paaiv slvcet dice TO "dia TOV vlov TCC navTa yeye- 
i" c5g slTtev r) ygacpr], aovvsrcog vivas dictQrta- 
, ov xa^-alg uQ^rai TO Q^TOV %OVTSS, alha xa- 
xwg vftovoovvTsg , xat arcb QTTJTOV TO xcdwg xara Tyv xaxov CCVTCOV vrcovoiav naQeQ t itr]vevovTss. ov 
yaQ TO -d-eiov svayyefaov rtegl TOV nvevf-iawg scprj, cclka 

TtSQl TtaVTIOV TCOV K6KTlOfiVO)V , OTl fit Tt KTIOTOV , 6lCt 15 

koyov yeysvrjTcti, xat vjtb TOV loyov. "TO, yaQ 
di avTOv syevero xat XIOQIS avTOv eyevero ovds 
sv". naQsyiTivof.isvr]S Trjg avayvcoosiog e/et "o yeyovev," 
ovrca yvcoo&fj OTI navxa Si avTOv eyevsTO Y.OI %w- 
avTOv eysvsTO ovde ev. slra rtahiv "lv avtci) Cw^20 
f)v". 3 fdsi yaQ xat ev TOVTCI) 7tlr)Qco$rjvai Tr^v TOV aylov 
*Icoavvov axolov&lav h Tcp OVTI. TCX, ovTa 7tS7tlr]Qiof.is- 
vos asl Of^oKoyov^sva. "ev aQyrj yaQ rjv o 16yo$, xat 6 
Koyog yv rtQog TOV -frebv, xat d-ebg yv o Aoyog". srceidr] 
fv xat r\v xat f^v, xat TO, Iv auTtp ior] f]v , xat i\v TO 25 
B cpcog TO aly&ivbv, xat TO ev TCJJ KOG(.icp r^v, xat oaa 
rtQ\ TOVTOV yv, Ix TCvf.vf.ia.TOQ ayiov Gacpr)viei b (.ta- 
xa^tog 'Itoavvrjg, TO navTa di avTOv eyeveTO Ta yevo- 
fiva. avioTeQw de TOJV yevof.iVMv avTog b Ta navTa 
Ttonjaag. heyi de ^ yQacprj di avTOv navTa. yeyovevai,3Q 
ovx cov6{.iao de ftota eGTi Ta yeyovora. vnovoia yaQ 
ovdafiov fjv novriQiag, f iva J.ITJ Tiveg VTtovorjGtoGi Ta (.w^ 
OVTO. y.a\ ^laGcprj^rjGioai TO KTQSTCTOV xat avallokoTOv 206 EHWANIOY KATA AIPE2E&N B. ccyiov -3-eov nv&v(.ta. di CCVTOVS y^Q cprjGi b KVQIOS on 
"lav Tig e'lnr) koyov sis TOV vlov TOV av&gwnov, acpe- 
d-yasTai avTCij' lav de Tt eircoi elg to ayiov ftvsvfia, 
OVK acpe&rjGeTai avTty ovde cods, ovde sv i($ f-ieklovfi 
5 ahovi". rjli&iov y<xQ sort, TO -rtav TOU avrov hoyov, 
"/.cttct de vyv ^aocprj^iov avrwv vjtbvoiav avTike%siv 
fig amols xal slnoi, w ywvcaoi aocpiaval wl x&v 16- 
ycov dtaGTQOcpsls , ol povkoftevot, ovv rotg yeyovooiv 
aQifyielv TO ayiov rcvs.vf.ia TOV -9-eov, dice TO ^rjrbv TO 
10"o*i &VTOV TCC navta iyevsto," anb TOV eirteiv OTI v OVTOS avv Ttaoiv aQi^iovf-ievov TOV ayiov TtvevpotTOg. &Qa yovv YM\ diavOYj&rjvat o 
r/ xat ak'koQ Tig %SLQCOV v^uov STSQOQ, y.al TOV itaxiqa 
dia TOV vlov yeyovevat,, xctTct T^V ^aacprj[j,ov vji&v D 
15 VTtovoiav. sfiov yaq ff^iTTfiOiA^Tmxog KGTIV o Aoyog 
cpaaxaav TCC navTa di avTOv yeyovevcu. si de 
f-iov rtSQt TOV TraToog loyi^eG&cci TO TOLOVTOV xai 
gbv, TO ofioiov v.al mi TOig diavoovfAevoig siti TOV 
ayiov ytvevf-iaTog, TOV GVV TtccTQi CCQL^OV^SVOV KOL 
el yaQ r\v TWV yeyovorwv , OVK av T$ CCKTLGTII) 
xi vhfi ctKTiGTcp avv^Qi&iiKlTO , aKK OTL am- OTOV eoTiv GvvaQi&{A8iT(xi,. sine yag "artehd-ovTeg /Sa-780 
els ovo(J.a naTgbq v,al vlov Y.CU ayiov itvev- . ?rag e KTIUTOV etrj TO Ttvev^a TO 
OTL "ex TOV jtctTQOs hrtOQeveTai, mi M, TOV e/.iov 
vei," di ov xi fj Te/te/a TWV ccv-d-Qcontov 
()ia xai svGctQxos ohovo(.dct sl$ itaaav diKctiwGiv 

%Qioe yccQ CCVTOV ftvev^iari ayiq>, (pqaiv y yQcecprj 

TOV KVQLOV. OVK ttV de TTjV EVG&QKOV OlKOVOftittV 

30 ovv TCJ) d-eip loyq) rjviouevrjv els \.dav ^edr^Ta e%giGev 
b rtciTrjQ KTiofiaTL, akb eneidr] f.iia SGTIV fj TQtctg, TQW 
nil.ua, (JLia -5-eoT^g, WSL ev Tip vi$ otKOvo ( aixwg Touro B 
ycvsa&ai, tVa navtanaai do^atp^svri ev aitaaiv vorj9-fj I LXIX. APEIOMAN1TAI. 207 

TI TQLag, xct&artSQ Kara rcaauv TWV aiQEGscov rteQi nvev- 
dii]yov[ievot, ov />iiav, ov dvo {ACtQTVQiag eiGyvs- 
sv, OTI d-sov SGTL nvev(.ia GVV TtaxQi xeu vt$ do- 

^O^Of-lBVOV, CtKTLGTOV Y.CU ttTQSTtTOV Kttl T&SIOV.: ^Ttas 

de v.a\ o ftsQi fovrov TCOV cpilovemovvTcov Ao/og o xa^ 5 

SCCVTOJV. 

57. Hahw de slg TCCC, a^lag avrcov le^sig eawovg 
S7tidw{.isv. cpctol yaQ rtaliv TO QT^TOV OVK svlnycog y.ar- 
fi^o^Tfig, on avTOg^cpr] 6 atorr]Q "ri (.is ley sis aya&ov ; 
eig IGTLV aya$6g 6 -9-e6s"-wxi acpuQiaev savcbv s iov rtatgs ovoag rs Y.OI 
TO df, nav sort ye/lotW(Jeg. si yuQ o TOGCCVTCC aya&a fisrtoirj'/.ws OVY. aya-9-bg nag avroig K 
xai tig STL TOVTOV (.lox&rjQOTSQog sir), 6Vt 6 dedcoxtog 
frjv ipv^rjv CCVTOV VTZSQ TOJV nQoftmwv, 6 rfj sxovaigft 
yvwfxr} sk&utv dg TO na&siv, o arta$r)g -d-sbg (ov, OIL 
TO fqv dioQeav' rji-iiv rtoiyGaf-tevog TO>V a^iaQT^fiaTuv^ 
on 6 rag ittGsig ertiTsheaag ev navel 3 lGQctr)h, o Ix z% 
D CCVTOV aya&OTrjTog TOGOVTOV yevog TCOV av\)Qa>7tcov yts~ 

ev ayad-OTriTi, 6 Trjg aya&OTrjrog Ttgvravic, 20 
r^g elQTjvrjg dsono^iov, 6 avo) I/ rtctTQbg aya&bg 
hoyog, SK TOV aya&ov ftargbg yEysvvr)f.ievog , 6 didovg 
iQOfyyv rtaGi GctQxl, o eve^^ffag avd-Qwrcoig, -/.at TCCCGL 
rolg VTC avTOv yeysvvr}i.ievoig naoiv aya&OTrjTa , ovz 
ayadbg nag avTOig KQiveTat,. xat om 'toaoiv pi Irj-d-rjv.ld 
Qircoiovftevoi, OTL rtQog TOV eQwr^oavTa av- 
TOV hoyov, onwg- i/ia-d-sty Trjg ev avx(j> Irtaq- 
TO (pQvayf^a. av%ajv yaQ r\v ano yQ&{.i(,iaTecov OQ- 
g, wg TO. dr/atw/taT ToD VO/AOV axgipcog cpvKa- 
diKaiOGvvqv TS ndl ayad-OTijTct TtEQi savrov 
v6f.ivog, Y.OL elsys "didaoxaks aya-9-e, ti ftOLi]Gag [c 
aicoviov '/.^rjQOVOfj.rjGCD ;" xa) wteidr]- d%e rteQl SCCVTOV wg 
itsgl TijAixauTJjg dtxaiOGvvrjg, b XVQIO ^ovlo^isvog 208 ETIWANIOY KA1A AIPEZE&N B. 

avacpEQeiv rfjv rtaaav aya&OTrjTa , on ovdeig aya9bg, 
avtov, c iva [.lydslg aaqm cpogcov rvcpov viva 
ETtiGrtaGrjTai. rovrov EVST.SV sksys "vl (.is /U'^etg 
aya&ov; ovdeig dya&bg EL f.irj elg 6 frsog," tW 6 TOI- 
5oi>TOg xai voGovrog TOV TOIOVTOV koyov siTttov Kad-ekfl 
TTJV ev ry drcovn yvoiwaiv TCSQL dwaioouvys ryv ofy- B 
GLV xewrjiievov, Y.CU c iva Ekey^rj CCVTOV tr}v xagdictv, aya- 
9-bv (.LEV didaamhov %siksaiv ctvrbv ksyovTct, /.ir) ef.if.is- 
vovra ds sv TVJ aya$fj avrov didaamhiq. xai on, 
rvy%avi, avrog didaoxsi Isytov "jtoKhcc x 
Iv v(.uv, itEQi noiov ovv avxcov egytov (.is" TLVl yl(Q TOVTO OVX (7Tt GaffEQ Y.O.I 

'UaTa Ttohlwv ayaO-wv t(ov avrov XTia[.iaTcov 
OVTCOV VM\ xalov(.iEVMv, tog cpqoiv f} dsia yQaqir}.. idov 
\5yccQ rtEQi ftohlcov aya&cov dirjyelrca TO -d'Eiov yQccf.if.ia. 
"fy aya&bs" cprjol "2aovl, vlbg Kig, ex cpvKrjg Bevta-C 
I.ILV, vfyrikozegog ds ftavrbg TOV haov, vftQ coj.dav "/.ctl 
krtavio". Keel Y t v aya&bg 2af.iovY]l f.isia tov &sov xai 
ccvd-QioTtiov" ' 7.0.1 "aya$r] EG^arri Xoyov VTCEQ ryv aQfflV 
20xat avoi^ov oov rbv d-rjaavQOv TOV aya&bv, rbv OVQCC- 
. viov". TOVTCOV de xTiaf-tccvcov OVTCOV xt aya&cov drjKov- 
HEVLOV, di avrov TB xai vn ctvrov ysyovonov, aiog om 
avaf.icpiftofat)g sarlv aya&bv eivai bf-toloyelv rbv TOVTOV 
yevGi<xQ%r]v; ahfi c lva f.ii] (.irjKvvco rbv TCEQI TOVTOV "ko- 
Ziyov (Ttavjri yaQ dice rtkarovg TZSQI TOVTOV 
liv Elg tag !rjg 7 
s^Ecog noiov^svog, 
58. 'JEnicpEQOVGt ds rcaKiv riva fora ol Tta 

Tcov VTCOvoitxg vnoGrtsiQOVTsg slg rbv avvovg 
30 ayoQctaavTct , s'lTtEQ rjyoQUG&rjGav. EV yaQ 
&E1V fr]v /.irjTEQa t&v vluv Zsfisdaiov xai 
TOV sva xa&ioai vlbv ex ds^uov xai TOV sva e svcovv- 
(.11.0V, Ofay e'A^/; EV rfi ficcGileia avTOv, ecpq jiQog avTOvg LX.IX. APEIOM.ANITA1. 209 

"ovx olldate TL aiteio&s. dvvao&e ftislv TO TtOTygiov 
o (.isllio nivsiv,; ol ds slnov,. val,. dwapefra. sires dk 
IftZavfolig, TO (.isv rcorrjQiov (.ton rcisa&s, TO ds xa&ioai 
sx dsfywv (.tov, y s% SVIDVVI.ICOV, ovx sotiv sf-tbv dovvai, 
alfi oig riToificcorai naQa TOV narQOQ (.tov". OQys, 5 
ncog OVK %t e^ovoiav nzaQe TOV narqbg, TOV 
Ti}v i^ovoiav rtctQtysiv o (jovlsTai; xal Tig ov- TUV ev CPQOVOVVTCOV vorjoetev ; si yaQ o . vlog OVK 
e%ei i^ovoiav, xai T/g e%et s^dvaiav; "6 yag ndT^g" 
l "Ziooyovei TOVQ vw.QOvg, nol OVTCOS fidwxs xorl T$ (0 c iva ov esi woov Y,CU "Ta TOV tOTi y.a ''tiavTO, naQso-ri vrc TOV nuTqog (.tov. 
Tig ovv STL aficpipalhoi; TOVTO de (JovheTai jtaQlijTav 

Bo -9-stog ctvTOv v.al oocpbg loyog, OTL ov Kara JIQOGCO- 
rtohrjifjiav yivETCci rcqay^ia, alia xara a^iav. KVQIOV 15 
(.lev yccQ f-GTi TO jcaQfyetv, TtaQfysi ds hccOTq) xdtr aiav. 
sxaoTog ds egyaodfievog TO dlxaiov haf.tlavei xaia TOV 
3 ldiov Konov , xai OVXSTL avTqj f.i6vct) EOTI TO dovvai, 
alia T$ savrbv a^iov ftETtoirjWTi. TO^U yaq Isyeiv 
OTL OVTS CCVTOV eo~T i, "/.aircsQ dvva(.ivov dovvai, fii] (3ov- 20 
),0(.tvov ds, OVTS TOV ayiov .7tvsv/.iaTog, xaineQ dvva- 
(.isvov TOV ayiov n'vsvfiaTog dovvai xara TO eiQYftievov 
OTI "ip fisv didoTUi oocpia dia TOV nvsv[.iaTog, T$ ds 
ysvri yhooocov Iv T$ auwj) nvsv^iaTi. T$ ds SQf.irjVsia 

Cylcoaowv, Tip de duva^tg, T$ de didaaxalia, ev deiatiZa 
TO 7tvev(.ia TO dtaiQOvv exadT^ tog jiovlsTai'. xal oux 
sires Ka&iog rcQOGTaoosTai, alia Ka&ci>g ftovlsTai. xai 
"o vlog ov dsfai tcooyovsl, xai b jtaTr]Q xalsi ov ^- 
IEI rtgbg TOV viov". xai rtaliv QVTS b ftaTr]Q xdl o 
vlbg OUTS ayiov nvsv^ia xaTa rtQoatortohrjifJiav xalsi, 30 
^ didcooiv, r} nagtyei, fj afyav didtoaiv, alia xa&ug 
savTOv a^iov sxaoTdg svTQsrti^si' TOVTSGTIV dvx saTiv 
dovvai, alti eav xa^Te, saTai v^.lv fjTOif.iao'f.ievov 

Epiplmnius. HI. 14 210 EHH'Am&X KATA AIPESE&N B. 

naqa TOV itaTqog iov. TO de TK^ELQV on "eyco slfii q D "AOL eVi vneg^rjOOfiai eig TCC 59. ccffi de, ftwg IfyeTS avTOv h Tijg tehelag TOV 
9sov d-eoTrjTog; Idov yctQ My si neql avrov 6 arcoGro- 
5 A5c,' OTL "o 3-sbs riysiQsv avvbv sx VSXQUV". b ds erti- 
der t O-eig f}oTr}$da$ TOV -d-eov TOV iyeiQcti avxbv ex vs- 

XQIOV CtQCt BTSQOS SOT IV , EyeiQtOV rfj 8\}Vtt(.lBl > E.TBQOQ 

de wco/^e/Jrjxwg 6 eyeiQ6{.tevos dia rrjg TOV dvvccTOv dv- 
v.ai scog MOTS xaraT()//9o/ta4 rtegl TCC 
TIUV xaxwg rtaQccvQiipavrcov savrtov TO 
ovv rjyeiQs TOV ^ia&QOv; rig yyeiQe tov 

s w Nci'iv; r/g sine ifj 9-vyctTQl TOV CIQ- 
"xov/wt Tali&a," TOVTCOTIV avaarrj^i q 
nalg; TLVOQ TO ovo(.ia ertsxctKovvTO ol ccTtoorohoi xat 

lf>ol vey.Qol riyeiQOVTO ; vo{.uovot de, STistdrj ol artooTO- 
lot 'lovdaloig rtQoadiakeyoi-isvoi dice TO vofii^stv ano- 
oraoiav KYJQVOOSIV rovg ecnOGTohovg anb TOV d-eov TOV 
v6(.iov , xai did TO yr^og TO yvwoTOv TOV ayiov Ttvev- 
f-taTOs, TOV yivcoazovTog OTI fytelhov aiQeaeig acprjvia- 

20 ew TOV XQIQTOV arto TOV ftctTQCtjov &elrj(.iaTog ' TOVTOV 
VB7.a slg Trjv [ilav O-eoTrjTa TO, nuvTa avacpegovTsg otB 
octroi arcoarohoi, OTI svdoxta Ttaqa rtctTQOQ eysvovTO 
TU rtuvTa fiovlrjGei TOV vlov, avvevdoxiq rtvev{iaTog 
ayiov, fir] aga Kara skaTTcoatv, y XCITCC cca&eveiav, ij 

25 alkoTQiioGiv Trjg TOV $eov hoyov n&Qa TYJV TOV 
ovoictv TOVTO e'lQrjTai. xt ov% ovTcog. o'oa yag ia 
TOTVfta, rtwg dirjyelTai b ayyshog cpaaxiov Tcug TTSQI 
MctQiav "TL OUTSITS TOV fywTa (.ISTCC TOJV VSXQOJV ;" 
bgqg, b ^aiiv ev Idicc 3-eoTrjTi Kctl aaQxl aveGTV], OVK r\v 

30 de f,isTa TCOV ysKQtov. xal TI cpr t Giv avTCtlg "aveGTvi, 
OVK eGTiv hide;" xai ot'x elnsv, 'rjyeigev CIVTOV b &sdg, c 
KM. OVK SGTIV code; al f iva dei^tooi TO dvvaTov, OTI 
Y.al ,cov avsoTrj. v.a.1 ccvTog nafav efoys ago TOV na- LXIX. APEIOMANITAL 21 1 

9-eiv avTOV Tolg avTOv (.la&iqccug "idov, ava@alvoi.iev 
elg c IeQOo6hvf.ia, xal naQado&rjGETai 6 vlbg TOV a 
nov elg TO ovavQcofrrjvai , xal TTJ TQiTfl fyisQ 
GETai'. xal oux siTisv, avaGT^Gei avTOv. oacpwg de neql 
TOVTOV TO e^ovoiaOTixbv Trjg avTOv dwa^iscos TTQoedei-5 
v.vvs htyuw "e^ovalav %(o TTJV ifju%rjv f.wv fi-eivai, Y.UI 
haftetv avTrjv". 6 ds e^ovaiav s%iov ftojg savrbv eyei- 
QEIV ovx rjdvvaTO ; o anoaTohog de yQcccpcov, c iva dsl^f] 
D firjdev avsv &ehif) { uaTOs TtaTQbg sv Tfi Trjg acoTyQiag ol- 
wvo(.da yeyeviJG&ai, %cpr] "0 d-ebg ijyeiQev avTov x re- 10 
itQtav" . %al yag xal Iv akty TOTtci) heyei avTog o anb- 
OTolog OTI "et xal aTce&avsv s aa&svslag, %fj de IK 
dwaf-ieiog". yd-shov de Ttv&eo&at, TOV vovv TCOV fa 
axQiffi Ttov ygacpuv yiytooxovTiov, fvoiav aa&eveiav el- 
%sv b f,iovoyevrig, 61 ov 6 ovQavbg ijfcfaoTUt, rj TCKQ ov 15 
6 ovQavbg xsxTiaTai, SL ov b ijliog eaTiKficb&rj, dt ov 
slaf.L\pav fa aarQa, Si ov s ovx OVTOJV TCC ftavTtt ye- 
. aQa TYJV aad-eveiav rtoiav key EL; aya r}v ave- 
el$wv b koyog ev TJJ ^{.ISTSQCI Gagxl, wdtioaj.^ 
vog TavTyv, 'iva Tr]v r](,ia>v ao^sveiav fiaOTaOfl; wg xallQ 
qdei itegl aviov b yr^OfpiJT^g heywv "tag aa&eveiag 
TI^WV f'Aa/ie, xal rag vooovg efiaOTaoGv''. arted'avev. ovv 
dia T-IJV rjf,ia)v aG&evuav b ^cai) an> xal arta&yg &ebg 
ev tfj e fj[.icov aG&sveaTSQa GaQxi. 'Crj de sx dvva(.ieo)g. 
"Luv yaQ eOTiv b hoyog xal eveQyrjg xal TOf-njreQog vjtBQ '25 
naoav [taxaiQav dloTO[,iov". arted-avsv ovv e| aG$eveiag, 
tfi de ex dvva^iewg T^g avTOv -S-eoT^rog, ,fj de ev Ttj 
aaQxl, ev f t TO nd&og avede^aTO. xal dice v^v 
v olxovo^iav TTJV evdoxiav ftaTgbg Gtifj-aivoiv b 
log eg>ri OTI "b &ebg ijyeiQev CCVTOV ex v-30 
XQWV". 

60. ^ErticpeQOvGi de xal alko q^xov ex TOV xarct 
Aovxav evayyeUov, orteg EGTI dsGrteoiov xal ejaiQe- 

14* 212 EIHtPANIOY KATA AIPEZE&N B. TOV, xai els navTa, ^^ffijuwrarov. nolov ds eori TO 

grjTQv; H\ r} bftrjvixa yaQ fyisKhsv o xvQLog idia fiov- 
J,?j<7i snl TO jtadog r t xeiv, naqakafiLov TOvg {.icc&rjTccs 

ev T(j) OQSL xaTa Tip LOQUV sxeivyv, "(JieffTij an ctvrajv 
5c5(76t U&ov fiolyv, xal ansKy-cov rjv^sTO y.al ele/e, mmo, 

si dvvarbv, n&Qsk&iT(a rb TtOTYjQLOV TOVTO arc e(.iov, 

\ ^^ / 1\ 3 W3\^/i 5*\i3O /jj 

r} awco mw TCM\V ov% o eyw 9-efM, a/-/, o av . 
[*v n'cthiv TtQorpccffi^ovTcci ol avrol heyov- OTL, OQCCQ 7rejg VTtoxQiTixaJS Bi xa vnocpaivei /te/wy, ov% o eyui fl-sho, altf'o ov.; 
ovv 1] avTYj ovoia rvyxavet, cpaaiv, OTI i> avrQ 
lYftia, sv de 1$ navQi STBQOV; nai ayvoovoi naaav fivvaf-tiv. dice TOVTO yaQ xai 6 ano 
sept) 'to fta$OQ ftkovrov xai ootpias xcd yvwaecog &eov". 
yaQ Vdtov [3ovhr](t<x ecpr] naqa TO TOU TtarQos (iov- 
ia, orcore avrbs ar]/.iaivei rcgbg Tovg /.tatty-tag OTL 
TccgaxTai YI ipv%)] f.iov; xai, i'i EITCLO JIUTSQ; owaovti 
ex Trjg cogag vav-crjg" cog- 7fQoxaTaay.EvaaTiy.iog TO 

iyyovfiwos xai 7taf.upift6ka)(; rij ttei 
20j/og, TL unw, naTSQ, oajaov (.is ex T?yg lugag 
ZOVTO, (pyoiv, stucco "cthka dia TOUTO fjMov eig 
OJQCCV TavTTqv". r)h&s ds ovx azcov, ahk excov. avtor 
yaQ Key EL OTL "noT^qLOv' e%co rcisiv, xai TL oneudw scog 
ov nio) avTO; xai paiCTi(Jt.ia %a> (3a7tTio~\}'ijvat , xai TL 
25 5-eAw ei r/'diy e^aTcriG^v;" si TOLVVV tyskeL xai arcev- 
dsi xai keysL &lg TOVTO ijxeiv, naJg ahho @ovkrn.ta TO 
avTOv vrtojpaivcL xai a'ZAo TO TOV naTQog; akh 
fyiekKe dLa TOV lagarjk trtaQadidoa&aL, 
tov xai cpsidoiievog TOV G7tEQf.iaTog 'AfigaaLL, B 

TOV laov koyov. TO de {Jovlyiia ijv TOV 
TO Tyv olxovoiiiav OVTCO TtlrjQLoO-ijvaL Ttuv vi&v 3 I 
naQaiTuov savToig OVTIOV Ttjg tov vlou nQodoaiag, xai 
.ov% vno 0-eov avayxatpitevtov ' xai LXIX.APEIOMANITAL 213 f)V TO TOV VIOV TCaQCl TOV TtaTEQa. Cthfi sdst ailTOV 

fv TOVTip TUVTO, dsiKvveiv , c iva TO nav Trjg f 

STC\ TOV naTEQu avayayoi, rtQog TO (.irj [.tEQiodrjvai TL 

Tijg /.nag ivcoGEiog Kal oiKOvofiiag. 

61. Kal m&e^rjt; ds ercicpEQEL kfycov, ev T$ 

avTov, wg yevopevos ev aycovla efifpeQSTai kv T$ 
O. AOVMXV evayysllci) , "'Idgcoae" cpqai "xat eysvero avzov o IdQcog wos -QOf.ioi CU^KXTOS '/.ctTeQx(.tevoi KUI scpavrj ayyelog XVQIOV evia%vcov 
7tQ07tt]drjaavTeg TOLVVV oi Is^i&rjQes v&v$, cog rtgocpa- 10 
a iv xara eft&QOv evQccf.tEVOL, ETticpSQOVGL ksyovTsg, oqag 
OTL ETtEdEETO Y.ctl io%vog ayysfaov ; svla%vae yap O.VTOV o ayyE^os' EV ayiovia yctQ avTog kysvETO. Kal ow, tcra- oiv oil mv f.ii] 7^ navTot Tavtct, xat TO u /n) s(.iov fiov- 
Xr]/.ia, alia TO oov", /at lav p] aycoviaarj, xcu sav ^trj 15 
C idgwg avrq) ysvrjTai Ix ocof.iaTog nqo^BO^evog, vga 66- 
y.rjoig yv q evaaQxog XQIOTOV naQOvaia, Kal evhoyog 
naqa. Mavi%aiiov Kal MaQKiiovtOToiv f) TISQI cpavTa- 
oiag doKrjoig TTJQ evoaQKOv naQOvoiag vfco&EOig ads- 
Tat, Kal OVK ahr}$EGTaTr]. TavTa ds ftavTa, enaocpali- 20 
Ti]v ^w^v, TO. ola avsdE^aTO oiKOvof-UKio^, 
Tiva 6ir)yrj[,iaTa s%cov, OVK d^wveiq, ahfi 
, TO "OVK Ef-ibv O'slrjf.ia", f iva dEify oaQKog vnb- 
GTaoiv alr)$ivrjv, Kal c lva Eley^fl Tovg MyovTag vovv 
(.irj EO'/flKevai avTov avd-Qumvov , Kal iley^ Tovg /.irj 25 
leyovTag GaQKa avTov iayr^Evai. yrag yap ^etog 16- 
yog ava (.isaov TCOV vlcov TOV GKOTOVS EGT<og sley%i TO 
GKOTOS, cpcoTi^et 6s Tovg vlovg Tijg alrj&elag, oga yaQ 
rtooa y v QrjGif.ia EV Tip loycp TOVXIJ). aito aGco^taTcov ov 
rtQO()%8Tai Idgcog. EV ds TCJ) TOVTO yEVEG$ai 'edei&vW 
aKrj&ivijv aaQKa, Jta/ ov doK^oiv anb oaQwg EV $s6- 
Gvvriva)f.tvr]g' %toQlg-yctQ ipv%rjg Kal voog ov yivs- 
aytavia. aytoviaGavTOg ds 214 EJII&ANIOY KATA AIPEZE&N B, xai vovv eitl TO avTO ftecpOQrjxevai o$ev 
vice cpalveTCti. v,a\ aaliv Iv Tip sinew "{iq TO fyib 
dslyfia, alia TO aov" Wei&v ata^wg vovv avd-QwnL 
vov , alfi avaf-iaQT^TOv. rj yaf> ^-soTYjg avrov 
v natol, xat 6 nairiQ kv vi(jj, Y.OL 6 vlog ev a 

TO, navxa rereleuof-ievcog e%ei, uai ovdsv dial- 
OVTfii-ia vlov jt()b$ rtaTeQa, ovds yrcn^og nQO 
viov, ovds TOV ayiov nvev^aTO^Ttqo^ naTeqa V.UL vlov. 
el yag a [tr} 9-elsi TtaT^Q, fiovKsTai VLOQ, etQu v.al av- sl&TTcoaiv. alti olj v ovvcoc; SGTI, (.tj] yi- 
VOITO. Tty de av&QtOTtOTta&rj dir]ysLa\)-aL TO alri^ivov 
TI'JS IvaaQxov avTOv ftagovaiag, xcu TO Tslsiov rijg av- 
TOV Ivav^Qcornqoscos deiwvaiv, c iva eig itavta. fytiov 
15 GU)Tr]Qia yevrjTai,, els TO ftrj Mega av$ GTSQIOV voeiv, 
ual IxnintBiv TIJS ah]d-siag. 

62. IleQi ds TOV vnb ayyehwv avrbv frecoQri&rjvai, 
ev.iG%v6[.ievov , y.ai TL TOVTOV nvQicoTegov ; ti de TOVTOV 
avay/.ai6i;e()ov; Idov yctg svQ^Kausv nl^QOvf-isvov TO QYJ- 
WTOV Trj$ /itsyalrjs ydrjs vr t g itctQa Mwvoet yeyQai.if.ivr]g, 
OTCOV heyst "jtQoadoxaa&co wg vsTog TO anocp&eyi-ia c 
ftoy". ml /.16T ov nolla elrtwv rcaliv epical 
VYjaaTcoGav avTcp rcavTsg viol 9-eov, xai I 
aav avTfy TfdvTsg ayyeloi -3-eov," ov% ( Lva 
Ivloypv ol ayyslot,' ov yag ErtedssTO Trjg TWV ayyslojv 
via%voEtug' all evio^vacooiv awto, TOVTSOTIV anodov- 
Tg avTqj TO ydiov Tijg ia%vog avxov OfAoloyfjoavreg. 
a yaQ v.al fyisig ao^svetg OVTSQ nollay.iQ d-sbv iqvlo- 

OTI 30 efiideeTai rfjg TJ/.UOV svhoyiag, all b/.ioloyovvTss avTOv 
TO Trjg svloyiag x^arog, Y.CU dia lertTohoy tag eQOV(.iev]) ] 
"ay EOTIV y dvvaf.iig, obv TO x^arog, arj EGTIV TJ Ti[.tf}, 
oiq IOTIV r\ doj^cc, oiq l<jtiv,r\ evloyicc, Gr\ SGTIV jj loy^vg, LXIX. APEWMANITAI. 215 

Gt'j loTLV T] dvVCtflig". irf yfl&G loyVV rta.QS%01.lBV TcTl , ectv sirtcottBV, or] BGTLV fj loxvg, oi] IGTLV r t dvva- 
or] BGTLV r] svloyla; ^ rjiisHg duvaj-iiv awe?) ds- 
dtoxafiev; /nr/ r^ieis TOV &ebv rjuloyrjoaf.isv; altf Ivi- 
G%v0avTS y.al hdwctf-icoaavres -9'sov %-^v di>va(.uv w^o-5 
Aoyjycrajt/fiv, xaJ $e$ xty loyvv cc7todsdioxaf.isv. ovrto xai 
6 ayyslog -/.ar 3 faeivyv TTJV cogav &av[.taoas xat l-Mtkrfc- 
triv vnEQ^o^v TYJQ rov tdiov deorcoTOv cpi- 
ias, on -<^0g on> /at ovv ftctxQi 7tQoax.vvov- 
sv ovQavy, /cat 9-BQa7tEv6{.ievo<; vnb'idlcov ayyi- M 
Ktov avrov, elg rooovrov VTceftewev idict ^ovK^osi exou- 
oicog el&siv v.al wdvoaadai aa^xa. v.al ov f.iovov, akla 
v.al a%Qi rov Jtad-tiv VTT.BQ TOV idiov yrAaff^arog rrjg 
avO-Qcortslas cpvaeiog, vrtOf-tevet, xat a%Qi aiavgov TCU- 
Qado$rjvcti, yevaapevos rs 9-avarov, -d-avarov ds axav- 15 
QOV, OTrwg d^ avfov iQOjtaiov f.isv y.axa TOV 
rj av&QcoTtOTrjg 'ka^oi, xaTctQyrjar] de TOV. TO 
TOV QavctTov, TQVTBOTi TOV dta@ol.ov, Y.al 
naaav ccQ%r]v xeci s^ovoiav. dib KCU S-av/.ta^cov 
t eK7tKr]TT6f.ievog b ayyelog slsysv CCVTI!J, do^oloyiov ZQ 
xca ev(pr}(.uov TOV 'idiov deGftOTyv Inl TCJ) TOIOVTC;) o~xd(.i- 
.[iccTi Y.O.L rta^ado^OTfoda eoTtoTa, OTL arj tGTiv ^ TtQoa- 
xvvrjoig, GOV iaTt, TO xQctTog, arj IGTLV r] dvvaj.tig, or] 
rj ia%vg, c tva fclriQcoG-rj TO nctQa MCOVGSI ysy^a t u- 
OTL "vto%voaTcoGav avT(j) rcavTeg ayyeioi &sov". 25 
xca OQKTB XQLOTOV dsQartovTeg, xat viol Ttjg ayiag TOV 
9-eov exxXr]a/ag, Y.OL oqd-odo^ov niGTecog, OTL ovdev tv 
iji &sia yQCtcpfj Gwl-Cov, ovds GTQayyakLwdeg, alia TO, 
navTa -d-avf-taoicog slg TTJV rjiiBTfyav GcoTrjQiav yeyQa- 
C.rtTai xat TBTelBuoTaL. oi ds ztQOEiQrjiievoi sv $%$()$ oV-30 
Teg ffQog TOV f.wvoyBvrj vlbv TOV \}s6v nal itgoq TO 
ayiov nvsviia, rtavTa cog l^^ot diavoovvTcci TS xca 
i. r]f.iLv ds iir .yevoiTO av&QCOTtlvoig ffocpia t uaai, 216 EIIWANIOY KATA AIPEZE&N B. vovv 

Ofccog iov fiev y/nuv dsffjtorrjv doaG(a(.iEV, {.irjfiev de TI 
sv avT$ diavoyd'tifisv. si yag b Ta navta, 
oaJacti e%et> slaTTiof-iaTog 11 Iv kavTip, yrwg trw- 

v\ xvlaig arto TWV iditov s'kaTTio 
63. Ilafav de ervtlccfificcvovTai UGTCSQ 
(xat yag slaiv ibudatxcj) cpQOvri(.iccci eyxeliisvoi, xai (.nq- 
dbv exetvwv diallarTOVTeg, itlx\v TOV ovof-iccrog {.tovov) 
ol jtaliv r^f-iiv SfCicpvovTEQ vsoi'lovdaloi, {jfiovvTes "xara 
GCOTIJQOS ks^eis vivas, ontos ftayidsvaioaiv ctVTOv 
ev koy({j, KCt&cog (pr) TO ayiov evayyeliov, xat cpccoiv, xai OQag, cpctGtv, ohrQiog avrbv naQmakovvva xai ano- 
, xa/. Myovta, c ivcc TL (.is eymTelirces ; /at ov% 
ol ano rov drj^T^Qtov TOVTOV rrjg TOV 3 ^4Qsiovl 
KCtQrjfiaQOuvTeg , Y.CU TIJ diavoia Trjg TOV d-sov 
yvwostog keiTtoi-ievoi, OTL del TCC av&Qconorca&r] 
sv Tc7> y.v()li() 0{.iokoyelG$ai ev rij evodQxq) avrov 

ZQ&ivfj TtaQovGia. xat HQIOTOV {.lev TO, ftegl CCUTOV tog 
cpQOvovaiv ajtb STSQCOV eig STBQCC {.iBTarnqdcovTeg 
havd-avovTai , (.liav {.IYJ %ovTeg xaTctGTaatv. ytwg 
dvvavTca ol Tfl diavoia /.li] otocpQOvovvTsg; TCOTS f.i&v 
yaQ hsyeiv owTiJQa fiovXovTat, avTov xat XVQIOV xat 

%>XQIOTOV xai TIQO ftavTtov altoviov, xat dsOTCoryv ayye- 
faov Y.a.1 aQ^ayyi^wv, di ov TU b'Aa yeyevrjTai, aQ%ai TE B 
xcu e^ovGicci, ayyeloi TS xai aQ%ayysloi, ovQavoi, KCU 
Ta riavTa, yrj TS xal navTeg av&QWTtoi, KU} Tcavca TU 
Enl yrjg, -frakaGGa TE xat Ta EV avvfj. y.ccl w rcolkqg 

tyfjki&ioTYjTog TOJV Ta ToiavTa -rcsQi UVTOV doa6vTcov, 
xca evTavd-a fii] VOOVVTIOV oil ov dvvaTai 6 ftgb TWV 
aiwvojv xaTa T^V avTOV ^fiOTjjra, 3i ov b ovgavbg y.a.1 
yrj yEyevrjTai, ayyekoi TE xai aQ%ayyekoi xat a LXIX. APEIOAMN1TAL 217 

ra Gv^iTtavTa, QQara TS '/.at aoqara, ' Tavtqv Tr t v cpcovijv 

X TtQOGMTtOV TTJg MVTOV i^eOrTJTOg IfytLV "tid /MOV, , c iva Ti (.is eymTelirteg;" TtOTs yaQ e 
vlbg ciTtb naTQog, nore de ou% 6 vlog ev vqj no.-. 
I v.a\ 6 TtcrcyQ ev vhp ; snl yfjs [iev yaQ 6 vlbg xat 5 
6 -d-sbs Aoyog /?/3jjxfii , OVQKVOV de TJmeTO, v.a.1 ftavxsg 

avrov do^rjg. KCU ev MciQiy 
, xcu av&Qcoftog eyevsro, akka rfj dvva t ust av- 
vov ertkrjQOv tec ovftrcavra. ncog ovv b roiovrog xcu 
Kara rf]v avrov d-sorr/ra ohrQtog eleyev 10 , c iva tl eyxctT^lirceg [.is; Kairoi avrov keyovrog "na- 
D fav anQ%oi.iai, xai om acpito v^iag ogcpavovg, alX SQ- 
%0jtmt rtQog v[.iag", ml rtahiv ev erfgaj Tonci) leyei, "a/M^v. 
heyco v[uv, rcavreg vf.tsig oxavdahff&fjGeo&s sv ffi vv-[b 
i xrt Tccvtrj ev e^iol, xal Kara^siipere [.is navreg (.lovov, 
akti ovx df.il (.lovog, all' eaxi (.ter e(.iov b yevvrjaag 
f.ie TtarriQ". xai nakiv "ctnQ%0(.iai,, xal aTtooTelu v(.uv 
to 7tvev(.ia TO ayiov, TO ex TOV narqag exftOQev6f.ievov 
* '/.at TO ef.wv la^ftavov" . y.al iraltv ev ally vony "eyco 20 
XQOVCO, Y.CU sav rig i^ot avoi^rj, eioelevoof.ie&a agog 
avTov eyiu xal b rtaTrjQ (.iov, xai }iovrjv 7ioirjaoi.iev nag 
7S9cwTt ( (5," wg avTOv ex TOV naTQog (.ty ey^aTalif.ifi:ctvOf,ie- 
vov, wg v.al b nctrriQ ctei avv T$ vhp, cog TOV ayiov 
Ttvevf-tarog ovv rtaTQi xai vlcp. 25 

64. Ti ovv, cpaolv, eaTiv b loyog ovTog ov dnev, 
t OTI "dee /LIOV, ties [.iov, c iva xl /.is eyxaTelifteg ;" xivi 
de ov oacpeg eft] OTI anb ftQOowrrov rrjg avTov evav- 
d-QLimrjGeiog av&QiononaO-iog nQofialleTat TO Qijfia; q 
yaQ avTov evavd-QconrjGig ov KUT Idiav Tig ovoa. ou30 
> yaQ aTtox%ct)Qiaf.ievYjg t^g d-eoTr/Tog Y.OL %w(Jg ovGr]g 
rijg svav&QiortrjGetog eleyev cog allov xai allov, alia 
Tijg evavd-QCornqGecog TVJ deoTrjTi, [.uag 218 ETII&ANIOY KATA AIPE2EP.N B. 

ovarjg ayiaGTiag */.al fjdrj sv avifj ra TslsiOTUTa em- 
GTa t usvrjg, ola dy sv &sii) ovvr)vct){.isvr] xcu sis f-iiav 
avvrj(:i/.isvri , OQCOGU ridrj .TYJV &soTr]Ta ovv TJJ 
jj Kivovfifvrjv sitl TO '/.aTahettyai TO ayiov owfia 
banb nQOGiortov avrov TOV xu^taxou ccvd-Qionov, TOVTE- 
on, rrjs aviov svav&Q(.t)7tiq08io$. rlftslks yag TJ d-eoTrjs 
vshsiovv ra Ttavta TCC wca TO [.ivaTrjQiov TOV rcad-ovg 
7.al ovv xfi ipv^ij xctTEA.&e'iv S7ti TO. yiaTax&ovia ejrl TO 
egyaoaod-cti TTJV MSI rutv rt(>oxsxoif.ir)iisvtj)v ocaT-qQlctv, 
10 q>r)(j.l de ayiiov nctTQiaQzcov. cog ovv ry x/vyoig ovrtog C 
iysvsro, ajtb TIQOGCOTIOV Trig 8vav&QLt)7ir}aeiog, ff cpuvri 
ekeyev avifj TTJ idia -9-soTrjTi "&es /.iov } &ee f.iov, c iva 
ri (.is tyxaTfJ.iTteg ;" akfi sSei TOVTO yevea&ai, c iva Tt^rj- 
dt ai'TOv al d-elcti yyctcpcti diet TWV Idiwv ctv- 15TOV nO(rT(ov TfSQi avTov 7tOKeKrv.ievai' c iva TO. '/.ma TOV f 'd.idov Iv TJJ idecc TOV a 
nov JTog TOV "Aidrv, c iva o awv o f Ldidr xat 6 vaTog %iQcoaaati-at, av$Qio7tov deKrjoag, xara ciyvoiav 
ayvouv Trjv sv rfj tyvyjj T^ ayiqt ^sbftjTi '/.al f.ia'h'kov 
IQavrbv Tov"^idrjv %eiQco&r}vai , xal TOV &avuTOv "/MTU- D 
Kv&rjvat, v.al nKrjQuttrjvai TO sigrj^isvov "oux sdaeig TY]V 
ipvyrjv (.tov elg "dtdrjv, ovds dtoaeig TOV oatov aov tdsiv 
diacp&OQccv". OVTS yaQ xaTekircev b ayiog -3-sbg loyog 
T?]v tyvyflv OVTS syxciTelsicpfrr] r t ipv%r) avTov ev f ' 
25 nave a yag oixovoj-tsl TO. T^g TOiavT^g {.isydlrjg' 
ycoyiag fj TQiag artciQalsiftTtog, b fCaTrjQ xat o vlbg xat 
TO ayiov m>sv(.ta, TOV t usv vlov SVOCCQXOV, tov'de'rta- 
aotof.itxTOv vnaqy^ovTog, svdoxia ds Idia xt (3ov- 
7tvev(.iaTog ay tov TOV aGcof.iaTOv, vlov dt evow- 
ysvof-isvov, alia aTQSTtTOv. TU ds oJia and Tijg790 
TQtddog yKOvOf.iei'co a'urriQici TOig 'av&QUrtois. 

66. dia TOVTO nukiv sv STSQI^ cprjolv, sftsidii] sl- 
ftsv " c ivu Tt syxaTslurtsg [is;" wds Isysi "ov (.irj as LXIX. APEIOMANITAL 219 

aval, -ov3 3 ov (.iri as syxcaahslnu)". sdsi yap yeveG&cii 
ib TQL^(.ISQOV Gco(ia sv T$ (.IVY^IKTI, c iva nlrjQioVjj TO 
siQr](,isvov "xal sysv6[.irjv sv vsngolg shev&sQog" ' xal 
"ansQQiipav [.is TOV ayanrjTbv, uasl VSXQOV sfidslvyf-is- 
vov". xcci c iva nhrjQco&fj "ov dcoasig tbv OGLOV aovldslvb 
diwp&OQav" ( iva dsifl TO oaiov dta TOV oco{.iarog, y.al 
B tVa deify (.ir}Ts ipvyjjv eyxctTalsicp&e'laav sv "~d.idyi. sv 
avzvj yaQ diet Trjg xorraxw^jjg sv T^ "didrj fjv o -d-sbg hoyog, iva nrjQcoGrj TO siQr^isvov rraQcc TOJV "advvarov yaQ r\v xQctTsiGO-ai CIVTOV vnb TOV "Ai- 10 
6ov". /at Tivog eVexa TO aduvaTOv ksyst, alfi OTI 
sGTisvds (isv 6 &avaTog Y.CU o r !Aidrig Karao^slv \pv~ 
yi]v, advvuTOv 6s rjv TYJV i}Jv%i]v avrov xaTaa^s^iJvat, 
6ia Tyv tisoTyTa; si ds aduvaTOv r\v xaTaGxe&rjvai dm 

TJJV d'SOTYITCX, TtlOS &QCC S% TfQOOCOTtOV TrJQ CtVTOV dsO- 15 
TY]TOS fjdvVCtTO QTf]d-YIVttL TO "fas (.10V , ^fifi jttOD, iVa Tt 

syxaT&irtss (.is;" ctkfi OVTOS sx TTQOGCOJTOV TVJS CIVTOV 
C svavd-QiojtrjGscos av9~Qwnona$iJj$ sdsiy.vvTO 6 loyog, c lva 
(.id&cof-isv akrjS'ivcos slvoti T^V SVGCIQXOV naQOvoiav,- xal 
ov 6oKrjGsi, r; cpavTaoicc nag UVTOV olxovof.ir]d-s'iGav,2Q 
dk anb 1% yrjg nolov alti ^ TO xoi/.ir)9ev; 
aQ" cprjalv, "OVK SGTIV tods", tl ds TO ava- 
GTO.V alti r} TO GUficc; ocofia 6s aga TO sv T$ iivfuiuvi, 
y.a\ 17 tyvxi) ds ovvavrjl&s T$ &&$ koyq). xal nakiv 

STtl TO ttVTO STtl^QOV TTjV TshsiCtV UVCCGTaOlV SV Tfl ttV- 25 

TOV dsoTrjTi,, sv Tjj avTfl ijjvyij, sv T$ avTcfi ayiy aw- 
(,i(XTi } OVVSVIOGCCS kombv TTJV ftaoctv oiKOvO(.iiav slg (.ilctv 
SVCOGIV 7tvsv(,iciTMr]v , sis f-dav SVCOGLV ^OT)jTOg, slg 
D jUi'av ohovo(.iiaVf slg \ilav TslsiOTriTcc, cog ksysi sv T$ 
{}' ifjctl(j.tp "6 KVQiog sfiaGiksvGsv, svTtQsnsiav svsdv-W 
GCCTO" Iva dsifl vr}v sioodov TOV &sov Ibyov, arcb TIOV 
sftovgavicav slg TOV %OG t uov svdvo(.isvrjv svftQSftsiav, 
TOVTSGTI TVJV octQxct, TYjv ttno TtaQ&svov ysysvvr]fisvrjv. 220 EIIIQANIOY KATA 41PE2E&N B. 

i] yap edoxei evTekyg ^S TOlg OQCOGIV ccniaroig, c iva e TO IG%VQOV dm Trjg doxovoqs aG&svsictg Ttjg GctQKog, 
yovv TOV TO xQctrog e%ovT<x t Trjg aiiagxiag kvaug, TOVTS- 
5(7rt vbv fravarov , TTJV nuoctv ohovo^dav rrjg acoxrjQiag^ 
fl(.ta>v evjiQsmog fionqGag, v.a\ ir^v cp&ogctv occpuviaag, 
ml Tr]v xavaQCcv s^aKelilJcig , xal TO KCC$ y t uaJv %ei()6~ 
ygcccpov, KCCI vrjv TZQOS tbv "d.idiqv dta&farjv hvaag, 7.01 
rtavca ouovOfirjaag avfyurtoig slg acoTriQiav. ev&vg yctQ 
(Q[,ieTa TO elftslv "6 xttQiog sfictGilsvGev, svn'Qeneiav ev&- 
" nQoarl-d-rjat rcaUv "Kai devrsgoi" hsyajv "svs- 
KVQiog duvctfitv Kai TceQie'Ccoaaro," ( iva dsl^ TO 
svdvfia artb MaQiag, rrjv de rtt,dVTcQOV(.ievr]v 
a^Lv svduoiv arcb Tijg avaGTtxGscog rwv VSKQMV. ' nai 

15 y(XQ TT^WTOTOXOg BOTIV 6>C TCOV V ,7.0(5 V, Wg U1ZSV ^ &IG! B 

ygacpij. diet TOVTO ftQOGri^at TCCVTJ] xfj devTegcc evdv- 
GSL TteQiGGOTSQav Tivct aGcpalsLav , keycov "evedvffavd 
duvaj-iiv nat 67. QoneQ yctQ 6 enl Trj OG(pv'f TO evdv^ia t-nl T^V oocpvv, 
TO sldog Y.CU GVVSVWV Tip %QIOTI Tip idty, OVTCO 

' TO fCQOJTOv evirQBTteiocv dice TTJV svactQxov kvTav-d-a ev- 
drj(.dav, TO 6s dsvrsQOv, cprjol, dvvaf.uv svsdvoaTO, ava- 
GTag m TCOV VSY.QIOV' OVKBTL sig na&og ij evav&QCOTtr]- 

2.i Gig CIVTOV eg%Tai, OVXSTI slg fiaOTiyctg, OVMTI GTCIV-C, 
govTcti, cog sine Ttsgi CWTOV o artooTokog "aveazrj, 
OVXSTI <xno\}vrjGKSt , -3-avaTog CCVTOV OVY.STL xvQievei". 
dia TOVTO cprjoi TO "disUoGciTo", ovvsvcoaag Tf]v CIVTOU 
GUQxa slg iiiav d-eoTrjTa, elg iiiav evorrjTa, slg JTVSVLICC 

30 T d'S'iY.bv KCLl GCOf.iaTLY.OV, Sig SV TCVSVLlttTmbv TSIOV(.IS- 

vov xat fir] %yov dictlvaiv , cog -slarjk&s kombv &VQCOV 
ABKhuGiiiviov, TO ftct%v(.ieQsg ksnTOLisqsg , TO 
eg, w oaQM nenov&wg, iisvcov ds sv a LXIX. AmiOMANITM, 221 USTU TO EtGel&elv, deMVvtoy oorea xal 
loyxyg nal TVTCOV yfaovi iprjlacpatf-ievog vnb, TOV 
, b^Mf.ievog vnb TUV pa&YjTwv. eioeQ%6i.ievog ds 
xExlsiOfieviov, Iva <?/# OTI, eig f.iiav evcooiv 
TO Ttav q^ovof-irjos 'TIJS CCVTOV itQog ^f-iag 

aV'd'QLOTtOVQ GlOTriQiaQ. KOl Tl (.10 L JtEQi TOV TOOOV- 

TOV hoyov xaTctTQiftsa&ai; no'h'kaKig yciQ TU ctvra. heyeiv 
(.d^ OVK oy.vfiQOv, toigSeivTvyxavovatvaocpaleiag f iv Ofttog g IT}V TOV 3 ^Qtlov -if-rjQio^ollav TOJV 
TS v.al koytov ~/.ai dtavorjj.idT(i)v, 
192 (68.) ixocj'wc; de rtegl rcnrr^g TTJS Ae'^fiwg waavrcog 
dialafiovTeg inl Tag l^g i uoi.tsv , f iva jravTa%6&ev TU 
itheiOTci Ta Tfj diavoici fyicov vnb T^g txfitvwv eQsa%- 
Klag viro'fciTKTOVTa oafprjviaavTeg dei%io[.iv a/to TIOV oAt- 
yiov rj xa) nletovtov OTI navTcc iv Tfj -tidy yQatpfj T(J) 
vfia ayiov v.al vovv eyQifjyoQOv naqa xv- 
sllyrpOTi ovdsv ZOTI axoliov vrcovoijaou , r\ na~ 
sldog eig TOV nctTSQa, rj Big TOV vibv, ovdt eig 
TO ayiov rtvevfja, aAAa navxa TehetoraTa, ofxovo ( ur/.tD(, % 20 
B de eig s%do~Tr]v %Qetav, %ai ev SXCCOTII) ibmy fCQog TO 
vnoxeii-ievov kv cdrj&eiq, Iv Tai,g 9-elaig yqacpalg stgrj- 
Tat vfv avTOv TOV XVQIOV YMI ,TWV avrov 
xat TWV ayttov TtQOcprjTaiv TWV VTI avTOv 
vtov. "/ML yaQ rteQt TOVTOV 7CQOecpt]Tsvae (pr t <jag xara 25 
Trjv 'Epgaixriv didhexTOv "fal j]li; lrjf.ia 
b xaz axoXou^/av f.7tkr]QOv 6 xvgiog ertl 
Taelg avTov n7iQOfprjTevf.tva leycov "fjKl f]U" 
ijl k{;t;ei, cog TJV nQoyeygafifievov , xal ovxeTi l JEpQa'ixrj, 
alia 2vyiaxfi fialsxTtt) TO avvyovi> 
Vsleys 'Irii.ia oaftayflavl" iVa rfj- aQ^ 
tog fjv ffQi avTov ysyQtifi^vov , eig weQav dh yhoa- 
aav TO leljtov Ttp grjTW Tv\v di^yrjGiv fteTafialloi, 222 ETIWANIOY KATA A1PE2E&N B. vTO Tcottov di ctyad-r t v ohovof.iiav, slg TO o 

TO QtfTOV ftSQL UVTOV ElQija&at VTCO TOV TtQOCpIJTOV . <5lO! 

fai" Keyew, to de vjto'koiTCOv OVKSTL ' oniog xal, xctTttfywafl xai srsQag yhooaag sig nlx\- 
ftov nsqi avvov giycajv. fyiehls yaQ ^diq ankovv 
avTov yvtjjoiv erci navra fa s&v*}, not OVK 7ti j naocc 
Iv elxooTfy TTQCOT^ ipak(.i^, aitb rtgoawrtov Trjs sv- 

W GaQKOV (XVTOV TCttQOVGiaQ fCi CtV&QCOTlOTlCt&rj JtttVttt CtV- 

tov dr^ovGa. avrbg ds sKd-wv erclrjQOv, wg xai S 

iv ohp T$ ipaK(.ii^ eig TT)V 
waaQKOv naqovoiav XQIGTOV , 

diriyr}(.ia, ws (pr\Gi "xai Sf-tsQioavro ra i/na-via fiov" xccl 
v %eiQ<xs fiov KCU nodctg /.wv, amol de xaTevor)- 
l eneidov |tt," xai oaa sort roiavra key6 t ueva, a oux evde%eTai rtkr]QOva$ai sis vvjg d-eorrjrog olxovonovorjs fa Ttavrct, ev a v.a sv 20 69. 3 <dva7tr)dujai, de itakiv, cog ol s^fiavsls 
rivl KaTex6{.ievoi, TOV CCVTCOV deGrtOTrjv dia 
ayvoovvreg, xat amu> TtQwrov STteQ^ofievoi. xal 
Keyovoi ftdhv, orav CMOUGCOGI rcaQ rjftuv MQ efftiv 
od.r}&es, cog TOV xvglov keyovrog sv T$ svayyehicp rteQi 
25TWJ? avrou (Add^Tiov "ovg dedcoxag (.101, TtdreQ, ecpv- 
ka%a avrovg ev rep . xoff^". xt Jtahtv "novYiGQv av- 
rovg c lvct UGIV ev e^ol, wg.xayw xa.t GV ev eo(.iev"' xai B 
keyovGtv "oQag TO VTC CIVTOV fay6[.ievov, OTL eycj ev T(!J 
natgl v.ca 6 fiavfjQ ev f,iol V.OL ol dvo ev eapsv" OTL 
30 ov nsQ\ iaoTqrog heyei, aAAa jtegl o^iovoiccg; rtajg yaQ 
rjdvvavTO ol jua^jjTat ev avv$ elvctt xara iffOTijra, a/l/la 
xara tqv opovQiav, xat ev&vg navTrj eky%ei avTOvg YI 
TOV d-eov ahri&eia, tog OVTS ol (.la&riTal qdvvavTO TOVTO LXIX. APEIOMAITAI- 223 ovTe negl avTiZv TOVTO Qrj&rjvai, el f.ii]. Ixot- 
vtovyae Tr.g avTtov Gagy.bg ek&cov b Ibyog, x< Gvvaipag 
avTobg ev avTip elg vlod-s&iay. dia TOVTO yag xcu 
itdvTKi tv Tt t (j cfG(.iaTi Tiov ciG(.iaTiov TT)V ayiav avruv 
C exxhrjalav ttltiGiov xalsi, TCQoacpwvwv avxf} dia Trjgb 
ay lag avrov cpcovijg Tr t g aveysQTiyiJjg y.al nQOTQSTCTr/.rjg 
hfytov TO "avaoTa, eA# nkrjaiov (.tov, xaAr) (.iov } ns- 
f-iov". xa/ ogctg cog nky\GiQv avzrjv xahei; ovx 
ds f] IxxAtjam nk*\Giov XQIOTOV xtthtiad-ai, si 
avcoOsv fjl&e xat eftkyaiaow avrfj, 61 f]g shafts 10 
OfioiojtaO-ovg, iva rrjv rtkrjoidoaaav auTc[j av- 
ovvctyctyiov rovg Iv wtaxofj ysvo^isvovg rtlrj- 
alov savvy xaAe'cr^ ir t v ayiav xal aorcihov vv^tcp^v. .xf 
dia TOVTO sveav-9-a TOV rtUTsqa. ahsi o hoyog, p.Kvgiog 
j)f](.iaJv 6 (.tovoywrjg nsgl TIOV [.ta&r)TaJv , c iva IOGIV evt5 
eavTty, f iva ri]v avyyeveiav TTJV slg auTOv dia Trjg oag- 
wg yevo[.ieviiv evdoxla naTQog ayiao&svrwv riov (.ia&rj- 
TCOV, elg evorrjTa evdoKiag y.al vlo\)-alag ovvai}.>r]' c iva 
fywoiv EV Ti7) TCQLOTOTOY.II) TOV TtaTQog vrjv anoyQacprjV 
TCOV rtQcoTOTOxcov sv ovQaviT), xai r iv(x (.IYI Tiveg vo^tlauai^Q 
TOV vlbv artakkoTQiovattai T-rjg TOV TtaTQog dofyg, dia 
TO itBCfoqr^BvaL aa^xa, naa(pah6[.tevog Tip nioTiy 
xai Tip> Trjg akrjd-slag avTOv .yvaJoiv, (.trj ev vnovola 
Tivl ysvea&ai TIOV avTOv dovkcov, xcu Tijg shrtidog ex- 
7943T0'04 6 TOtbvTog, cprjolv, " c iva (ooiv wg eyw xat ao %v 25 
eo(.isv , OVTCO Kal OVTOI sv cooiv. syco f-ikv yaq xafc GV ev eaf-tey," dia TO -9-sbv ex S-sov y.al b^ioovoiov Iv 
TVJTI. xa TO ev eoftev ov% evwbv orftiaivei. OVK elite 
yaQ OTI eyu) elg elfti, aM? eyco XCM GV' xaf TO ev eo^iev, 
c lva e^ey^rj, 2a(3eM,iov, xai ,Tr t v avTOv G%olr]v, TOV vo-30 
(.tifyvTa TOV vlbv v.al TOV TtaTega ovvaki(prjv eivai, xat 
TOV rcaTCQa .rtgbg TO ayiov ftvevf-ia otGavTcog. dia TOVTO 
yaQ Xeyti, ev kapev, xat oux elrtev, elg el(.u. duo 224 EIIWANIOV KATA AIPE2EQN B. , JtaTY]Q xai vlbs, V ds dice rfjv 
diet vrjv $s6Tr]Tcc xccl (.dctv dvvct(.uv xai f-dav bf.ioiorri'va. B 
ev T'fj ovv 9-e6ri]Tt itavriQ xul vlbg ev, ev vij av&Qco- 
nyaei vlbg y.al ol (.la^ral -sv, itQoaaypftevcov TCOV diet brr<v xciTciiootv Tr$ xr/aewg rcov /.laO-qruv em rb ccv~ 
SKdujyrjTOv v^g avrov rpihav&Qtaftlas, sis niuv evotrjTCc- 
vio9Gias, did TTJV TOV naTQO^ -/.a) TOV vlov xal TOV ayiov 
svdoxiav. v.ai naliv ehrfawai nlavr TOJV JIBQI TOV idiov CCVTLOV dsanbrov xaxwg 70. JlaQel^cov de -/.al T<XVTY}V Trjt> Xs^iv rag s^fjs 

. TtQOTtrjdaJGi ds nvag Is^sig savroig tcpev- C 
s ol aoyioval, ftsQi avkkoyiaj.iovg ea^olawrsg, 
7.cu koyicFtiovc; naTctiocpgoavvys > civ&QCMtoi ovrsg tbv 
ti-ebv avV.oyiaaGfrai neiQco^ievoi, iag xai 6 ?r^of/)r)T^c; 
avrovg eleyxei cpaay.iov "si jtTSQvist rig V-sbv, ort vfisis 
r 'is" XL .yaQ nafov cpaolv ol ysvvadai; wg avco de fj.uiv rtgbg nsvaiv snTSivoi.ievrjv , TO 
20 sysvvi]ae rbv vibv, y- fir/ -d-ehav" ' cog lv &s(7) sdei^a- < 
(.lev on, ovdsv ti (.iskfajTixbv rvy%avei aOrty, ahti apa 
jravca ev avrt^ SGTI rekeia. v.ai ou TCQCOTOV {iovkeTCsi D 
iv rj jfoirjcrai, ovds noiel avsv ^ovlsvfiarog, xa< ov 

, c iva XL eroifiacrr], ovds rj sroifiaala ctVTOV ( 
STtidssTai. COOTS naq . auTq) TO yevvr^ta ael ys- 
v.al (.irj ev %gbvi^ aQ^aj-ievov , all' ael ovv 
i yeyevviq^evov vnaQ%ei } xcti ovdenoxe dialelnei, 
cog nal IvTau&a nakiv devrsQcooag Tr t v Is^iv naKiv TL~ 
9-rjj.ii, OTI OVTS -frefaov eysvvrjosv OVTS fir] $-eA.cov, a 
30 ev TIJ vrcsQ povlrjv cpvaei. cpuoewg yaQ iaxiv b 
fiovlyv xat jcaaav svvoiav xai vnovoiav. 
71. C 0f.ioiav ds tamr^ le^ei, cog scpyv, allyv 

ol vsoi ^(jiGTOTslwoi. msivov a ane- LXIX. APEIOMANITAI. 225 

Trjv iofioKiav, xt xarelmov TOV ccylov TCVEV- 
TO mmov xat TO ngaov, wg heysi 6 KVQiog "a- 
art ef.iov OTI TCQaog slf.ii, xat Tccrteivbg TVJ xctQdici, 
Tccig i}Jvy y ccig v(.iojv avccrcavatv". OVTOI Se B xrp> nQaoTyra xaTakeloinOTSS deivoTYjTi, ^.allov sav~ 5 
SKdedanaaiv, evdvoaf.isvot ^QioroTslriv re xal 
ahhovg vov xoaftov diahexTMOvs, wy %cu fovg KCCQ- 
/.isxiaai, ftrjdsva KctQribv diKaioovvrig ddores, iirjde 
xaTatjtco&evTss dwgsciv s^siv sv kavrolg ol 
veiKOt. Isyovat, yovv rtQOQ ^ccs> otav si7ta)f.isv av- 10 
on, 6 wv vlbg TtQog rbv owa Ttarega ijv, srtsidr]-- 
T$ Mwvoel elnev 6 TTOT^ OTI "sgeig rtQog av~ 
iovg, o wv aneOTakKS /<e". xat mxfav TO evayyekiov 
rtBQi tov vlot (paoxet, OTL "Iv ag%fj r\v o hoyog, xai 6 
choyog rp> nQog TOV d-sbv, V.UL d-sbg r^v b koyog". sav\5 
BLmo(.isv OTL b cov r}v jtQog TOV owca, Keyovot, rtQog 
, TO ov TOLVVV eysvvrj&r], -rj TO f.tr] ov eysvvrj-d-^; el 
fy , rccog syevv^rj ; el de eyevvrj&r] , ftcog f]v; 
Trjg avTrjg l uaTaioq)QOO'vvr]g Tijg TTSQI ^T^aet 
hov[,ivr]g nod TCC /.tsTewga ef.i^aTsvovGrjg, xi TCC 
7teQiQya^of,isvr]g, xai nydsv ayad-bv sQya^O(.tevr]g. SQOV- 
{.iev yaq ftQog- avvovg, TCO^SV vfitv y vrtovota avtr) TOV 
Tavra diavori&ijvai,; eav de dnwviv on, ovTtog. arcai- 
Tsl TO cp(>6vrii:t(x l^sTa^siv , hsyo(.isv Kcti ctvTol, ovxovv 
heysTe rj/.i1v, t3 OVTOI, TCC BCCVTLOV hoyiea&e, rj TCC TOV 25 
9-eov; SLTCC cpaoiv aqj eavcatv, wg koymol, TCC TOV &eov 
loyitb^B^-a. ovdev ovv diahlccTTei &eog Trjg vf-iuv e&cog, 
cpvoecbg TS xal ovGiag; vccl, cpaoiv. si TOIVVV diallaT- 

TSi CpVGig &OV TtdQCC Tr]V VflUV (fVGLV, ftQCOTCC J.ISV OV 

fi v(.ia)v cpvaig rteQi -9-sov /.aTahaf.ifiavsiv TCC axa-30 
' dsvTSQOv de, OTL aoefisg SGTI -9-sbv acp vf-iiov 
o&ai, XCCTCC mp vf.iwv ovoiccv. ev fyi'lv yccQ TO 
y ov ysvvccTcci, ertsidr) ccvTol om TI^V MOTS, ysyevvij- 

Epiphanhis. III. 15 226 EUWslNIOY KATA AIPE2E&N B. 

ds anb TWV fywv TtccveQtov, TCOV KCU ccvrav 7tor796 
vrtaQ%bvTiov , Kai e vrtaQxijg a%Qi TOV '"Adctf.i dia- 
. 3 j4.da[.i de anb rrjg yrjg syevBTO, OVK (ov nots, 
TI ds yrj lyevsTO e OVK OVTCOV, on OVK i]v ael, $eb$ de 
nccrrjQ r\v asi. Y.CU bnoloQ r\v ir\ cpvaei, TOIOVTOV eyev- 
vi]G& TOV vlov. syevvYjGs de altbv ael b'vra, ov ovvadsl- 
cpov, a/l/l' e avtiov yy6vvr](.ivov , oftoiov <XVT$ xctra 

, XVQIOV SK XVQIOV, -tysOV K &OV, &SOV Ctkq&lVOV 

d-eov ahr}&ivov, xctl brtola hoyi'C,er(xi zig TCSQL na- 
ovrtt) xal nsQ\ vlov Koyiorsov bitola, rtiorevei 
i TOV VLOV, ovrco xca sis TOV TCaxeqa fjyyTeov. OVTCO B 
cpyoiv "o ^ 'rtiarwaw- eig TOV vibv wg rtiGTevei ei$ 
TOV nareQct, xccl Ti^ia TOV vibv wg Ti^ia TOV rcaxeqa, ij 
oQyrj TOV &eov (.IEVSL-GTI avTOv," wg e^et TO -9-elov sv~ 
15 ayyeKiov. xcct diensoE Ttakiv ^ auTwv ovhkoyiGTixr] dta- 
voia. ^eog yciQ axaraP^TTTOg wv d-sbv CMGtTctl'rjTtTov 
eyevvriae nqb navTiov TLOV alcoviov xai rtqo %QOVCOV, ml 
OVK GTL diaffTyi.ia KVCC fieaov vlov KCCC TVCCTQOS, ahft 
cc(.ia vosig rtaTega, a(.ia voeig vibv, af.ia dvo^ta^sis vibv, 
20 ccf-i<x dstKVvsig rtarA^a, anb yaq TOV naTQOg vlbg voel- 
rcti, KG.I ciTtb vlov ffaTrjQ yivcoaKSTdi. nbd-sv yciQ vids, 
si (.ivj naTBQa e%ei; Kai rco&ev itca^, si (.ITJ syevvrjaeC 
TOV {.lovoyevij ; TCOTS yag dvvaTaL t urj KaKeladcu nctTijQ 
TcaTiiQ, rj vlbg vlbg, c iva, TIVSS voijOtoaL nax^a avsv 

%>VLOV, Kttl VGTSQOV CJg ig TtQOKO^V elrjlv&OTCt, Kttl y~ 

yevvrjKOTCi TOV vlov, c iva (.IBTCI TO yevvr^icc K^&fj narr]Q 
vlov o TtaTrjQ, JCQOKOTCTCOV ev TJJ O'eoTrjTi 6 Teheios, Kcd 

ftOTe ertide6{.ievos TeksicoGecos ; 

72. Haliv de rtQOcpaol'^ovTai TO ICCTMOV TOVTO (pay- D 
Kai GcoTyQi&deg avTidoTOv a(p SCCVTOJV anofial- 

@Ovh6/,lSVOt, TO UTSOSJ.IVIOV TrJQ TtlOTSCOS TJJg 

ayiag TOV d-eov SKK^Gtag, keyovTeg, nb&sv TO Trjg ov- 
alccg b'vofia ^ulv cpeQcTcu; dice TL opoovGiog 6 vlbg T$ LXIX. 4PEIOMANITAJ. 227 

Qi leysTai; nola yQacprj sifts nsQ\ o{.ioovGioTr]Tog; 
rtoiog TCOV artoorohov ovaiav Bins -d-sov ; ovx 'Icraai ds 

OTl Y.OL VTtOGTaGig *' OVOlOt TUVTOV BGTi 1$ loyCjj. 

SOT t, yaQ KVQiog sv TJJ vnoGTccGsi avTOv %al TO anav- 

yg y.ai %aQa'/.Tr]Q Trjg vnoaiaaewQ avvov.b 
ovoia ovv SGTIV, ov%l nsQiovaia, alia avro vovro ov, 
wg cprjai Miovorjg "o wv airtaTalxe {.is" dftcov vote; 
viols IffQarjl. o tov ovv eati TO ov, TO Se ov 17 ouaa 
ovola Tuy%avei. TO de 6 t uov ov% eva naliv Grj{.iaivsi, 
all arcb TOV OJ.IOOVGLOV dvo arjiiaivei Teleict, all OVK 10 
allola allijlcov eoTiv, ovds alloTQia Ti]g auTcov SVOTY}- 
rog. si ds s%Qr]Cia[.ic$a svasfisiag %aQiv TIVI Is^ei. dia - 
TOV Gvvdeo(.tov Trjg aly&siag ' avev yaQ TOV df,ioloyslv 
6f.ioovGLOv navTcog aiQSGswv ov dvvaTai slvai sleyftog. 

yaQ (.uasl 6 ocpig TTJV 6o(,ir)v Trjg aacpalTOv -/.at 15 
nvoy]v Trjg elacpov KOI TO &v[.iia{.ia TOV yayaTOv 
xcd TO %anvLG/.iaTOv GTVQWAQ, OVTIO xal^Qeiog 
7,al Safislliog f-iLGsl TOV loyov Tijg sv alrj-frsia o^iolo- 
yiag TOV b^ioovoiov, alia xal avTOig SQOvftev, si xal 
f.ti] r]v r) Is^ig sv Talg Ssiaig yQacpalg, (SGTL ds, xt20 
oacpcog syxstTai sv v6(.ic[) y.ai itaQa anooToloig y.al TOig 
' EK yaQ dvo (.taQTVQCov r^ TQICOV GTad^os- 
av Qi]/.ta} 0{.uog sbv TJV YH.UV di svGsfistav XQrj- 
Is^ei %Qi]Gi[.ir], snaacpalto[.ivoig T^V ayiav ni- 
GTIV. vf.is7g ds TL cpaTS; IsysTS yaQ r^ilv, w OVTOL, T/25 
leyeTs Ttsgi TOV naTQog; a-/.TiGTog o naTr^Qj ftavTiog 
COTL vai. Tig yaQ rjli3'iog c lva aiicpipalloi nsqi TOVTOV; 
nolog ds sfi^QOVTriTog loyioao-frai f.irj slvat CCKTLGTOV 
TOV &sbv xat rtaTsga TOV KVQIOV fj{,uov 'Irjoov XQIGTOV; 
navTiog yaQ xai avTOi 6 t uoloyslTs OTL aysvrjTog v.ui 30 
axTiGTOg v.a.1 aysvvrjTog. ov yaQ B^BL nqb avTOv na- 
TSQa, ovde. OQIG^IOV STIOV, ovds aqyj]v fytSQcov, xara TO 
si TOIVVV OVTS aQ%r] y^QOvov avTcfi OVTS 

15 * 228 EJII&ANIOY KATA AIPE2EQN B. , OfiohoyeiTdi out amffTOg, xal avaficpi^olov 

s ftegl aviov rovro ysyQartTai. svGsfislag dk 
%(XQIV avayxcc&fie&a tamo. svGsjSwg neQi avxov cpQOvetv 
TS KCCL heystv, xav ts ^ ji ysyga^Bvov, ovrwg TO neql D 
5roi! d{.ioovaiov ccvay/.a6{is&a leyeiv, el KUI (.iv\ ijv ys- 
yQctf.i[.cevov KCCTK TTJV Idiav yhcoaoav, fista GrevoTcrjg vwv 
hoycov, si xa.1 do^etev towo elvcti VTCSQ ^tag /at VTCSQ 
TI]V fj/,icov cpvaiv TO rtegl &eov dicdeyea&cci. alfi o(.tcos 
avtog o wuQios ovyyvoj^iov^Getev r^iiv, fiovKoj-ievoig 
IQvrtSQ ^eoir^TOc; anoloyela&at, rrjg ccvevdeovg ovor^ 
fyiajv Gvordaews. aHa, del evaeftag heysiv v.a\ svoe 
voslv, Ivct jUJj an;ola) t us9-a. 

73. Toivvv aTto/ot'^rjrs fjfuv ol vov 3 Aqdov 
ayevvrjTOv Ksyo^tev nav-rsg ouov rbv rcarsQa 
, y.ai &av{.iaGTY] y le^ig dylovoTt. 'itov TOIVVV 
rovro; deleave fbv vonov. OVTS yciQ v6{.wg 
OVTG rtQOCprJTcu ovrs. evayyehiov ovrs a si KGTLV arcodeKTr] vni-q dofyg &sov leyo^ievrj , rig ^(.uv 
20 eyxalsGetev, si firj xai (.irj r t v TO 6 t uoovGiov ysyQaj-i^evov, 
SVQOVTOJV rn-iatv hoyov, di ov "koyov dvvrjo6{.ie&a TO 
aayalsg o/.io/toy^aat T^g fytaJv ocor^iag; ahfi elal 
TVQLCU |ttTa KOI TOO evoefiovg Koyiaf.iov, ai rs 
Tay{.ievc(L xt ah&ai ftkeiovg. fCcxQs^svoo(.iai ds 
25 VYJV trjv H^iv, xat Tag a'Mag awaiv vov dslectG(,iov KCCTCC 
UUP axQaiuv leyof.isvag ev &$ avcc^avco grjasig ts xal 
srtivolag. . C 

74. ^IsyovGi, ya.Q rtaliv ol CCVTOI (.ts-vcc rtaacov a>v 
an o- vov artOGTolov xal iwv svayyehicov XCCTCI tov vovv 
rtaQcicp&eiQOvoi, xaxwg wtovoovvvsg ke^sig, xal 
slg fieGOv (pegovcsg ctrtb rov artOGTolov, c5g sl- 
EV rfj rtQog KoQiv&iovg i-rtiGTolij , Iv TC^I iteql 
avaaraGscog xscpalai^), wg xa^el^g cpyai-v "slva LXIX. APEIOMANITAI. 229 TO Telog, OTUV rtagadidy xr\v (faodelav T$ #$ xal OTUV xaTarG rtaoav av xa rtaoav D Giav xal dvva(.uv. del yag avTov fiaoileveiv a%Qig ov 
rtavTag Tovg e%&QOvg avrov vnb TOV$ nodag avrov' 

6 d-avdros". orav de eijvt] 5 

OTL Ttavta avTcfi vftOTetaxTai, drjhov on extbg tov vao- 
awe!) TCC rtavca. "orav ds vrtOTctyfj avrc^ va 
TOTS ml avvbs 6 vlbg vrtOTayrjas-cai, rep vno- 
avTcj) ra navta, c iva /} 6 S-eog TO, navra sv 
naoiv". STtiKccftfiavovTai toivvv tov QTJTOV, y.al %(^ e^st 10 
vrjs UVTWV SX&QCCS nqos TOV [tovoyevrj xaTccaKSva'Covrss 
tr\v ctvfov acpQaarov xai svdo^ov deo-tyta, cog v.al rtol- 
Whaxtg elrtov, avoict cpSQO(.isvot, ml cpaalv, ogees on ls- 
ysi "OTav TO rslog naQadidq) Tr\v paoileiuv rep &$ 
"/.at itctTQi, OTOIV '/.araQyiqari ftaoav s^ovaiav xal dvva-lb 
del yag avibv fiaoilevstv, a%Qig ov -djj Ttavrag 
s%d-QOvg vnb iovg Ttodag avfov". TO de del xat 
OTCHV TtctQadidij) tr\v fiaGikeiav %QOVOV eariv 
xal {JhaacprjftovvTsg cpccai, navoetog xai y.a-va- 
hvascog TOV fiaot'kevowbg SGTI lavta drjhcoTixa, scog ow20 
TTJV fiaGikelctv Tcp -d-ec*) xal rccrcqi. xal ovx 
vnaQxrjg TOV vovv Tijg aly&eiag, on diet TO 
B (,ieT6G%r}xevcci TOV ^tovoyevrj octQxbg xal alf.iaTog TO, av- 

CIVTOV xal Trjg SVGCCQXOV avtov ovGiag rtQOohrinTixct Trjg dofyg ctdeTai xal keyerai' 
ovx IxTog Tijg Tekelag ael xal svdo^ov avTOv 
Trjg pydev evdeo{.ievr]g ftQOO^a^sod-ai dofyg, e%ovGi]g de 
ib avTodedo^aGf-ievov 'xal TO avTOTeleiov, tog ambg 
rteQl TIOV dvo anoloyeiTai /Aegiov, cpaoxcov TtSQi fiev 
TOV TtQoocpaTOv "do^aoov I.LE, nctTeg, ev tj\ dofy f] et-30 

%OV TtaQO, Got fCQO TOV TOV XOG(.IOV ysVKG&ai" ' 6 de 

TtarriQ TCOV dvo G%eGetov anayye'h'kwv T^V do^av 
C [.lev z% rtQtoTTjg xaTa TO rtvevf.ia, on edo^aoa, f iva 230 EIII$ANIOY KATA AIPE2ESIN B. 

TO ctOQiGTOv, ns(n ds TOV ftgooyaTov , diet Tyv SVGCCQ- 
mv itctQOVGiav, on ml rtcthiv do'^aaco, 

(75.) M> mi evTav&a to oacpeg aaodi%$sir) nsQi 
(Lv VMI b anoGTokog EiQiqKe, neQi uvTOv diTTwg rfv ahr)- 
5-9-eiav wcOTi3-Ef.tsvog. xa< to "a%Qig ov TcaQadidc^ vijv 
Tto -d'Sty noi rtarQi" did vrjv anb %QOVOV aQ~ 
r}v SVGUQKOV nctgovoias- y y<xQ ^eorrjg TOV 
fjv asi ovv nargl, onsq IffTi (.lOvoysvrjQ ^eog D 
Ix aa-cgos TtQoel&wv avaQ^cos xat a^QOvcug. ertel 
ttlrjQwy-rjOSTai TO Qr)&ev VTtb TOV ayyehov TO 
j-ia V.VQIOV ejrslevGSTai sal GS, ml dvvafiis vtyi- 
GTOV SfiiGKtaosi ooi;" 7isidi']nsQ ekeyev avTij "TB^J] 
vlbv, %al xale'asig TO ovof^a <XVTOV tyaovv" c iva 
avw&sv TOV &ebv. "koyov KaTehrjkv&OTa , xat ev 
ctvTijg TtciQ&evov aa^xw^eWa -/.at TsKsicos s 

ci, f iva f.ii) diOQiGfl Trjv svoaQxov TsheitoGiv arcb 
T'fjg ev&eov Tekeubaecos, juera ftQoa-9-^rjg TOV "xai" ehe- 
ysv avTfi "dib xat TO yevvtof.ievov ayiov xly&riGeT 
9-eov". sha "dcaasi avTqj 6 O-ebs TOV -9-QOvov 
TOV TtctTQOs avTOv, xai (Jaaifevosi enl TOV o?xov 
ig TOVQ altovccg, xat 7% ficcGihelas UVTOV OVK 

". avTidiaaTsllof.isvcov TOIVVV TOVTIOV 3-aTsgov 
og 9'aTQOv , TO "del (XVTOV fiaaiksvsiv %^>*g ov" 
xal "fiaatksvast: &7tl TOV olxov '/axw^ sis vovg aiwvas" 
25 (xai OVK slftev sig TOV aiuva /.iqvov, alfi stg TOVQ alw- 
vctg), KCtl nccliv TO "OTav naQadido) TTJV fiaGikslav Tijj 
&e$ %al rtdTQi" avTirtaQaTityef.isvov TC^ "KUI Trjg ftaGi- 
/Le/ag avTOv OVK EGTCCI Tslog," a^icpOTSQiov de TO, TOL-K 
avTa rteQi XVQIOV mi XQIGTOV cpyoavTcov , cc^iOTfiaTcov 
OVTCOV, TOV (.lev ayyshov rapQirjk ayiov ovTog, 
ds ayiov anooTokov ftvsvf-iaTOcpOQOv OVTOQ, TL av 
ol Trjg ^(OTiKrjg rtgaynaTsiag ayvwGTOi; f-ir 
sir] y ygacpr} ngbg eavTrjv TO, rtavTcc ccel a LX1X. APEIOMANITAI. 23 1 

frsvovaa; f.ii] ysvoiTO. alti wg an aQ%rjg e'lrtO[.iv, diet 
TO nQOGlrjjTTtwv T?jg evavd-QiomrjGsiog, TO. ftavTa e%ei 
TY[g svloyov awlovd-lag. d y<xQ ftccQadidcooi TO {laoi- 
Istov XQOVty, aQa vvv ovds fiaoilsvsi' si ds ovfico /Sot- 
CGilsvsi, Ttcog svQiffKSTCti rtgoaxwovfievos aei vnb 
ayyslcov ncti aQ^ccyyelcov ngb rrjs evaaQXOV 
Y.CU sv rfi evaaQMi) jtciQOvaia, we; y ygacprj heyst, 
amov OTI "ozav eiactyayfl tbv TCQWTOTOKOV sis f^v oi~ 
xov(.tsvi]v, heyovaa, KCU nQOOKwrjoavtoffav avrclj rtavrss 
ayyehoi &sov". Y.OL nakw "exatyiaev sv depict TOV 
VQOS," %ai cpyoiv "aim?) xaf-iipsi itav ybvv 
xal ertiyeiiov xai mrayflovicov". aga ovv fiaodsvei asl 
o web Ttuwtiov ?t()OOKvvov/,tsvos. ti ovv siftousv TOV 
Dvlov asl fiaailsvovTOS, ccftb fcov avsxa&ev xai vvv xat 
etg TO erjs> STtel (.lydertw TtctQedcote i^v fiaailelav rip 15 
rtccrQi; ago, IxTOg sari TOV fiaoilsvew 6 fCUTrjQ; fir] ys- 
VOITO. EGTL yaQ a[.ia rtavQi fiaodsviov, ml naxriQ a(.ia 
vicp xat aykj) nvsv^iaiL, alia il leyovoiv "OTav na- 
gadtl) TO fiaaileiov T$ $6$ v.al itaTQi" navsxai av- 
TOQ rou (HaGilevsiv ; {.tr} ysvowo. srcsi Tir 
TO "KCCL Trjg ftaailslas avTOv ovx SGTUL Tslog-" 
c iva dei^r] OTL ovdev ev T$ vl$ rtenlriQcorai,, ovde 
govTai acpr/via'Cov xai idia'Cov r^g TOV rtaTQog svcooscog, 
801 xat svbg delrftiaTog rtaTQog xat vlov xat ayiov nvev- 
f-iaTog. OQUJ/.ISV yctf) xal svTav&a cog JTSQI UVTOV TOV 25 
vlov siQri^isvov oil "OTCCV TtaQadidijj TTJV fiaGileiav T<^ oxav KaTarG' naaav ovoiav xat dvvafAiv," cog avTOv TOV vlov ft 
Tyv fiaailsiav v.al naTagyovvTOg TtaGccv uQyi}v, xai TO; s^ijg. 
noil TO "del avTOv fiaffilevstv a%Qig ov &fj rtavTag TOVQ 30 
ex&QOvg vjtb Tovg nodag avTOv" wg TOV vlov T rtavTct 
ftowvvwg xaf av&evTovvTog nal e^ovoiatovTog mi T$ na- 
l TtagadidovTog ovv iy\ fiaaileia Tovg VT 


232 EJIIOiJJMTOY KATA AIPEZE&N B. 

76. Eh(x hoirtbv [.teTapaivei slg 
, TOV naTQog vftOTCcGGOVTOg Tcavra T$ vlq), xai 
"rtavTCt vitfaafyv vnb Tovg rtodag CCVTOV ' eo%ctTog 
xccTaQysiTCtL 6 tyavaTog". ovxeti 6s and JTQOG- 
rtccTQog JAQVOV , ovds cmb rtgoaamov vlov fiovov, 
{.isaaiTarcc ttov rtQoacortiov nargbs xai vlov cpr]- 
GLV "sG%aTO$ e%$()bs xccTaQyetvat 6 &avaTO". "o'lav ds 
OTI TtavTO, avTC^ vnoTBTCMTCti,, yd-ekov sQiorriaai 
avTOvg, cmb TCQOGCOTCOV rivog to euivj Key si. TO C 
fiadog TIOV (.ivGTrjQitov TOV $sov rtvevj.iai;Mios TOiig 
xQivet. 6 yaQ da^mxog ov de%sTai ia TOV 
' (.uoQta yaq avry eortv. &vTciv\)-a yaQ orctv 
OTL Ttavca awe?) VTCOtmcMTai, d [tev 6 TVCCTTJQ Ae- 
yei ftgbg fbv vlov, ehhtftrjg TI rCQayf-iansia' vnsfa^s yciQ 
150 vloq TCC rtuvca Tf!5 jtatQi' el de arcb TCQOGWTCOV vlov 
TO oxctv s'iTtrj OTL Tec nawd ctvT(j) vncoTeTctxTai keyevai, 
TO (pQOvr)i.ict, OTL |itAlj]'ma Tiva sv ttey, rj sv 
i, t] Iv vity Koyi^stcci. tic, ds eonv o ksycov OTL navra, vnoTeTaxTOti ; ov yccQ eiJtev, oxav eincoGLv. eiD 

rjv TOVTO TOV vlov TO OTav elrtwaL keyoftsvov, ydv- 
vato nhr]QOvo~$ai ?y snl TOVQ ayyekovg, y ertl Tovg 
vnoTayivtag. eftSLdr] de avco eGrjf.iave TOV vlov vrtOTao- 

GOVT& TCp TtaTQl Y.OL TtCtQadldoVTOl, Xttt TOV TtaTSQO, VJtO- 

vie!) TCC Tcaviu, TtsQieheiftETO dl Tolg he- 
OL TO TOV 7tvev(.ictTog TOV aylov TtQOGtortov, TOVTOV 
cc-rcaQei.icpaTtog I.IS.TO, TO nqoaujtov TOV vlov %al 

TO TCQOffCUrtOV TOV JtaTQOQ TO TtQOGtOrtOV VTVErpCtlVS TOV 

ayiov Ttv&v(,iaTOg, TOV avayyelhovTog aei TO, TtctTQog ml 
vlov "/.at diddoxovTog, tW t ur] elfarcrj TTOI^G'T] TYJV Tfi-802 
yvcoGiv Tteofc Trjg TQtadog xal T?jg evoaQxov HQOG- 
Tt&QOvGlag. ehcc, cprjalv, e(f%ctTog e%$Qog 
xaTaQyetTctL 6 &avctTog. 6 de xctTaQyrj&elg TtertgdyTai, OVMTL 
evegyuv o evegysi, ouds STL vrtaq^cov ' ml yaq x LXIX. 4PEJOMANITAL 233 

77. Ti ovv ol TO Gvvievai Tag ygacpag ayvoouvTcg 
e%ovGi rtSQi TOVTOV Isysiv; dsi r}/.iag aga loyiGaG&ai 
rtsQi T,OV vlov OTI agyrjaei, TOV fiaGileveiv, el ovTwg 
ctQCt sfysv y lig. alia affe/ftjffOjUev xca CCVTOV fierce 
STUJV VTtOTaGGO(.isv(av eva^t^/t^ffat ftaAtaTa, (.tercc TO 5 
svsQyslv ov evygyei rtavof-ievov ' alia t urj ywoiTO. ov- 
Sels yag TWV eig XQIGTOV TtiGtBvovTwv v.al slrti^ovrcov 
sv alyd-eiq diavOfid^OBTai anQ&rtWQ vfj avxov dofl ls~ yew, rj axovsiv, wg OVTOI (.latacos cpgovovGi. ds YI &eia ygacpr dtdaGXSi, orav s'lftr] "navta ai)T$ 10 

i" drjlovoTi exTOg TOV vrcoTa^avros avrq) to. 
, "orav de vitorayfj aurcp tra rtdvra, TOTS xal av- 
o vlbs vrtOTayrjGSTai T$ vnoTa^avct avr(<) TCC Ttavca," 
C ortcog to an CCQ^S vnb TOV ayyelov Grj(.iav9-Ev %ai ev~ 
dia TOV df.ioico^iaTog TOV loyov Gvev%&ev TYJV 15 
naoav Trjg dwa^iscog TOV loyov afcorpavoi, axo- 
TS xal Trjlavytog, cog xai 6 ayyelog TO 
slsysv, aviotiev (.lev Gr^uavag TOV vlbv, ha {.ISTCC rt 
^rjx^g neql Trjg evoctQXOv itaQOVGiag Trjv Gvvevcoaiv 
Icov, OTL "dib ytai TO yevviofisvov ex GOV ((.IST 
&r\y.rig TOV xal ayiov) xlrj^GSTai, vlbg 0-eov'\ dice TOL 
TOVTO xal TCC TOiavTa, enetdr] TO dib xai TO yevvcb- 
(,ievov xlrj&rjGSTai vibg -d-eov, TOVTOV evexcc avTog o vtbg 
D vjtOTayrjGSTai Ttj) vnoTcc^avTi avTcp Ta navTct, c iva (.nf\- 
XSTI TO GaQxr/.bv Gagxixov eir\ TJJ duva/.tei, alia ovvri-15 
VCO/.ISVOV xfi tfi-OTrjTi, TO GaQxixbv eig {tlctv evcoGiv Gwy- 
vwf,tevov, GVV naTQi (taGilsvov xal ayi([) rcvV{.iotTi, ov 
vrjg fiaoilelag ovx eGTai Tslog. xal e^ors f,tsv avsoTi/i 
lafibv TO, iva fi b d-ebg TCC navra sv naai' 

yag 6(.wv sig (.uav T^V avrov d-eotyTci nvsv-W 
TO Gagxixov. eneidfi de leysi "TOITO JIOISITS slg 
e[.irjv avc(f.ivrjGiv , scog Trjg rcaqovGictg TOV vlov TOV 
" ' xcu "ovTcog oipsa-fre KVTOV, ov tqbnov s'i 234 EJIWANIOY KATA AIPESESIN B. 

avrbv avahaLt(3av6/.isvov," TOTS "koiitbv itavTcov 
d-EVTCOv %al (.irjdEvbg TCOV TtQog TtlrjQcootv v 
vcov TCOV srtl TTJV avTOv &EOTr]Ta avacpsQEiv TO ."i 
6 -3-sbg vet rtdvTa EV fcaotv" soft oq^aivofAEVOv, tVa 
5f.irj sty diaiQsoig. ov yaQ EGTLV, c iva [ir) vo(.uo-9jj rco'kv- 
3-Bia, (.da yaq SOTLV f} do^oloyia. OVTS yaq vvv wg TV- 

QCtVVCOV 6 VlOg OV% VrCOTSTCtXTai Ttj} TtCCUQl OVTS VTtOTS- 

TcmTai wg dov^os, ncti e^ovaiav (nf) %wv } EK jtarQOQ ye- 
yevvr)(*vog vrjs avrrjs cpvaecog xaf rr/g avrrjg d-ebfrirog, 

WOVTS TOTS K(XT(X S^SHfJlV , OVTS XCtZCC VJlOfi&GLV , OVTS 

avaywqv, rj xara Mjiv vnOTaGG&vai vip JtaxQi, B 
c5g vibg yvi\Gioc, (.wvoysvrjg, ovv itaigl fictGilsvwv 
slg f.iiav EvoTrjTcc v.al sig EV ysQctg ti(.irjg avdycov 
ftccGav XT ia tv , xal didaaY.wv CCVTOV T^V emhiaiav, 
15iVa ft 6 3-sbg ra navia sv naaiv, STtELdrj /.tia EGTIV q 
(.da r t xvQiOTYjg, (.tict do^o'koyia narqag, vlov 
ayiov nvEV(.tarog, fCQETtovucog Ti(.tco(.iEvov tov na~ 
i()bg vnb TOV vlov, cog yvqaiov vlov } v.al TOV ayiov 
ftrsvf.iarog, cog OVK akkoTQiov ovtog ftarqbg xal vlov. 
20xat aftoxkEiEGd-coGav TCOV Kara TOV vlov TOV &EOV xat 
TOV ayiov 7rvsvf.taTog fikaGcprjitovvTcov avTol ol loyoi, C 
xa< T EfcivorjfiaTa Trjg nqbg TOV vlov %al TO ayiov 
nveviia s%d-Qag. xal ETL italiv Ta xaxwg vn avTcov 


25 78. FLakiv IsyovoL TCOV x TOV svayysliov 
Tivag y.a\ cpaolv, dia TL ov dvvaTai jtoiEiv ovdsv b vlbg 
acp EUVTOV, sav iir] idy TOV itaTsqa noiovvTa; xal ov 
voovaiv an aQyJijg Ta Isyo^tsva, OTL V.O.LTOI ys b TtaTrjQ 

OV TIQOTSQOV ETCOirjOE, Kal VGTEQOV vlbg ETEftVaGaTO, 

SQftoiov yag ovQavbv ETtoirjGe xa^ 5 EUVTOV 6 TtaTrJQ, ( iva 
anb TOV Timov TOV JJQCOTOV OVQUVOV kaficbv TO bfioico^a 
b vlbg ovTcog EQyaarjTat,; akft ovdeig TOVTO dvvaTai, TCOV Trv xaxiav ErtivoovvTcav. sv LXIX. APEIOMANITAL 235 \. GSV 6 M-eos TOV OVQUVOV Kcii TV\V yrjv. ahti a(.ia ev a 
ev TIJ KOOf-iOrtotia (paaKei "noLrjacofisv av&Qionov 
emova rj^STSQav xcu xa^* 6/iOt'wfftv," xat OVK elite, 
devQO yroMjffw, Y.al Vfcodei^co yroig SQyaorj. ensiTa. ds 
1 "nat enoirfiBV b &0 TOV avtyconov" nal OVK slner, 5 
enolrjae xat sdst^s T$ vlc^,najs del Ttoieiv TOV av&Qco- 
nov. ovde yag ev ayvoiq TJV 6 VIOQ, c iva (.leva TO f.ia- 
M-9-eiv Te%vr]v fore TO, avrrjg egyaaqvai. akti erteidr] 
sh$cbv 6 xvQiog fftitov TTJV GCCQXCC evedvoaro xeu 

evsTO, xat ev r^ilv ovvaveoTQacprj , ei%e de 10 
TOVS lovdaiovg TOV "hoyov, ofaiveg Bvo^iiC/ov avrbv 
TO, TOV navgbs xavalveiv, fiovlofiievos avayayelv avrcov 
vrjv dtavoiav, TOV (.ITJ nQOotyeiv rfj avTOv evav&Qconrjaei, 
I.WVQV, eleyev "ovdev noiel 6 vlbg, eav ^T] idj] TOV na~ 
Teqa TIOIOVVTCC', Iva dsi^rj TO eQyov TOV. vlov elvai SQ- 15 
yov TOV TtaTQOs, xof TOV ftaTeQct evdoKOvvTa ent TIJ 
avTOv Trjg naoris eQyaaias olKOvo^ticc. OVTCO KUI* xaTO. 
B aKolov&iav xott -rag alhac; /Is'^etg TtQaaxOTtTOVTeg, cu 
i eley%6/.ievOL anb ngoGtortov TYJQ TOV koyov 
, T?jg alrj&eicts, diw%&Y)aovTai. 
aGTQa7ti]v, xat OKOQjtielg avTOvg, e^ajtoaTeikov TO. 
aov, xat GWTctQa^eig avvovc;". 

79. IlQoaxeiTai yaQ xamji TJJ le^et, i]v ava^ey 
eiQf-ibv xat keyovotv ctnb TOV evayyeKiov "b 
cptKei TOV vibv, nal ftavTa deinvvatv avrqj 25 
noiel, nai f.iei^ova TOVTCOV dei^ei avTcfi egya, Iva 
&av[.iafy]Te. xat nuhiv "b rcaxriq eyeigei TOVQ ve- 
CKQOVQ xat fyoojfoisi. b^iokos xat b vtog oi)g delei, 'C,o)0- 

KCtt Ttukiv "ovdeva yag b nctTrJQ XQIVS?, a 
KQiatv Ttaoav Sedans T$ vlio , ( lva rtavTeQ 
TOV vibv, xa^-clig TIJ.UOOI, TOV jtctTeQa". OQCI de fioi Aot- 
bv, 3 '^Qete, TO TteQag TVJS yr^og oe dtahoyijg, itov arte- 
b hoyog. ovx elrce Tivag val v.ai Tivag ov } akfi 236 EJIIQANWY KATA AIPE2E&N B. 

f iva ftavTsg TifiioGL TOV vlbv wg TIJJIOOI TOV 
[trj aT/|Uae TOIVVV TOV vlbv, c iva (.1^ ccTi{.iaG^g TOV na- 
TSQa ' ei yaQ XL sig rbv vlbv koyt'Cfl VTtofiefirjKbg, rj sKaT- 
T0)f,ta diavoeiGd-ai, ovwvv xcu sal TOV narsQa avafiai- 

5m GOV r} diavoia. rijs yctQ aviijg aoi rolf.ir]Qiag EGTL ' 
no Etg lov vlbv diavoeia&ai,, x< /MJ) Ti[.iav av-tbv, xa-D 
B'ciTtsQ Ti(.iag TOV ftccTSQa. tW yaQ xat d(jj avtc!) o rca- 
vijQ, keys I.IOL, (Jo ys.vva.da, ii Ae'yet; "iVa ov S-ety o 
mbg ttooyovriai". ov-/. slrcsv ov KsleveTaL. sdei 6e ravTa 

Wrtavra TOV vlbv de^aa&ai rcaqa naTQoq, akfi OVK elcccrovcc 
slvai naga ibv TtaieQa, /uaAtaTa xccra dvo TQOTCOVS' 
f.isv dia TO avayaysiv rftitov TYJV diavoiccv slg (.liCCV SVCOOIV ^fiOT^TOg, TCG.TQQC, KGU VtOV Xi CCyiOV TtVSV- v.al (.irj sis f.tsQiG/.iovs KCU rtolvd-g'iav yictiaya- 
TOV TWV av^-Qioftcov loyia/.ibv, alti avacpegsiv fg80! 
\iiav svoTrjTQ. devTsgov ds V.OL slg t^v Trjg SVGUQKOV 
ftctQOvalctg (.iBTa^ol^v dofyg noil GVVSVCOGIV Trjg avTOv 
'frsOTrjTOS- erteidi] yag rjh-9-e Tovg t ua\h]Tag avrov ev- 
(pgavat did T^g vrtooyjGecog rjg elrtsv OTL "slot TCOV av- 

20 TOV eGTcoTuv, o'tTivsg ov (.irj ysvGwvTCtt. Q~a.va.iov, ecog av 
3 ldwoi rbv vlbv TOV av&Qionov sQ%6/.ievov sv TJJ dbfy 
avTOv". xal TTJ bydbfj ^uega, wg key si TO svayysliov, 
rj wg TO STSQOV hsysi, /.isTa s% fyieQag, ov TU>V evay- 
yskiGTwv sTsga av$ STSQIOV ksyovTcov, aKka /.nag ov- 

25 a?jg Trjg cMQtfieiag, asi TTOTS ds aGcpaht'of.ievr]g, c ivcc (.ir\ 
rtQOcpaoig yevrjTcti TO Tovg av&Qiortovg rtgoaxortTSLv SVR 
Tolg avaynaioig, kfCEidrjnsQ syxsiTai y svvoia TOV av- 

d-QtOTtOV STll Ta TlOVYjQtt / VCOTTJTOg iTUjUfiAaig. 6lO. TOVTO 

elg svayysKiGTrjg TTJ bydbji fif-iega slnsv. yv yaq [.iSQOg 
30 TI Trjg rjiUegag VTtolstfCO^usvov , OTB TOV loyov scpy, *4ai 
Gvv^Qi-9-f.irjGsv arc Ixe/v^g Tjg ^/.tsQccg xal Tijg wgag, si 
rjv ri ^/.tSQa xfxAtxum nsQi svaTrjv OJQCIV r/ dsxctTrjv. Y.O.L 
naltv ev TTJ bydorj ^(.tsgcc neql T?JV rqirriv rj LXIX. APEIOMAN1TAI. : 237 TOV 7tQay(.iaTOg ysyovoTog, oydor] avTV) 
6 6s a'Mog svayyshaTrjg aocpctli'&Tcti, xat key si f.isTa 
OVK ^(H^tytijore yag sv $ TOV Koyov scpr] Totg 
, ovde ev ?} TO egyov ertSTshsosv, ctlka Tag 

lr]QGTaTas fjl-ieQas- 5 

80. c ^<Jfi ^e yre^t TOV "koyov yev6f.isvog T^V cpQototv 
, Ofcwg rtaQahaftwv IIsTQOv. Y.OI 'lioavvrjv /at 
avrjveyxsv avrovg etg TO 6'oog, xat (.ISTS/.IOQ- 
(pa>&i], Keel elaf-iipe to jtQOGiojtov amov wg o ijhiog, 
D TO Iv craoxt ftgoacoTtov ovvbv sv T^ &e6i;rjTi,. if.a.1 Ta 10 t5g %iuv , drjkovon f[ octQ% r[ V.TCQ 
ovoa, xal IK TOV ^f.isTQOv ysvovg Tvy%avova<x. KCCl 

T noil TskeiOTrTd xai , r t v fir] etyev y a&Q^ art 

ds kafiovoa ev rfj ovvsvwoei TOV 3-sov loyov. OVTCOS 
Ta 7tQOsiQr]f.ieva vosi, OTI TTJV rtaoav xQiaiv dedioxe TC!J 
vl$' OTI edcoxev avTti) e^ovoiav, c iva ov -d-ekei Uooyo- 
( iva TYJV /.isv nQtoTrjv aQp]v dsiSr] Ti]v svtooiv Trjs 
^-fOT^TOg xai TO ev &elr)[.ia sfd TOV rtctTsgcc <jp-20 
QEIV Ta ola T'rjs aya&ioovvrjs , xat snl Trjv iiiav a.Qyr t v 
TIOV TQUOV ovacov Tsheiwv VTCOGTUGELOV, 
ag de &eoTr)Tog } yraroog xai vlov xai ayiov ytvsvf.ta- 
TOg, xat Tijg SVGCIQKOV naliv TtaQOvoiag 7tQoala/.i^a- 

VOVO"T]S f.lSTCt TYJg ^eOTJJTOg TYjV CiTtO TtCtTQOg Xat VLOV 25 

KS%aQiO(,tsvrjv otvTfj TOV a^iio/.iaTog dcoQsav TS Y.CU k^ov- 
Giav xat TslsiOTrjTct , xat sig i-dav 9-eoTYjTog 
xijv ovvevcoGiv. 
B 81. /at ftaAa ^tdAtg disdQaoixi.i8v TO 

TlOV TOVTO ftCOQlOV, Xttt TTjV TCCtGUV TCCVTIfJV xfo^iO/JoA/aV, 30 

ayQia TS xvf-ictTcov KVQTCopctTa, acpQiGf-iovg ds xat oa- 
Xovg dswovg, fielr] TS SVCCVTICOV xat frugsovg xaTaxav- 
GctVTsg xaTa TOV OQ&OV hoyiG(.ibv sv diavolq, TO^a T& 238 EHI'PJNIOY KATA 4IPE2E&N E. 


TWV 6u evavTiccg xara/cAaoWTfig, 'end to egneTOv TOVTO < 
TO Ttokvxecpa'hov , vdyug cifiOQCpov %aTa0Tir)[ia, kaftovTSS 
Ix &eov Tip dvvafiiv Kctl Trjv %agivol avixavoi, LOOTS 
-d-eijj laxvaavTSS TTJV ercivixiov adeiv cpwvrjv keyovaav 
5 " affcof-isv TO) xvQiq)' svdo^wg yctQ dedo^aorca, C i7t7tov* 
y.al ava^aTTr\v eQQiijJev sis d-ahctooav". v.al owTQiipav- C 
ijv xscpahyv rov dQcc/.ovTOS ertavco TOV vdaTO^ TOV 
vov, ov OVK y-d-ehrjaav xr\v ^xoyj\v $%eiv 
ol vsoi [iSTa 'lovdaicov xlr]QOvo l uiav xexTr][.ievoi, nqbg ov$ 
10 artOTeiv6(,ievo<; o nQOCprjTrjQ eleys "dice TO (.tr) 
TOV 2r]ktoa{.i TO 
e^siv v(.iag TOV 

TOV Tafisrjk vlbv c Po/.iekiov, tdov ertayei KVQIOQ ecp 
TO vdcoQ TOV nOTa^iov TO LG%VQOV , TOV fiaoikea TCOV 

^GGUQIWV" XOft TO, S^fjg. ^f.l6ig dk hafiOVTeg SV KVQICf) 

TY)V fiorid-emv v.al TO aitb cclrjd-ivrjs aaQKog TtTvafia erti D 
yrjg ^s^rif-isvov xat TO fieTa ftTvof-iaTog (pvQa(.ia TOV 
ov ev Tolg ocp&akfiolg ^ficov xe^a^a^ueVov, iVa ot 
ev ayvoia vvv TTJV akrj&eiav yvw t usv, ctTtskd-bvTSC; 
Lipa^isvoL EV T$ ^ijAwa^t, T$ affOTalf.isv(.^ , TOV- ' 
TSOTLV sv Tfl evaetQxtt) TtctQOvalcc, xat ev -d-soTrjTi Tsleio- 
, xafc loijtbv ew^axo-reg OVKSTI aQvov(.te&<x TOV 
si xat artoavvaycoyovg ftf-ias ycoirjo'caoiv ol 
cpaTQiag xat lovdcticov diado%oi. sO-svTO 
OVTOI, xaSartSQ Kaxelvoi, TCO.VTU TOV 
TOV KVQLOV artoavvaycDyov av'ca>v ysvsa&ai,, c lva 
TOV avafilKijjavTa eley%ov ysyovoTa TCOV a 
el (.irj yag ^v r] avvaycoyrj (XVTOJV Tvcpkrj ohrj, OVK av ov 
r}vol n /ftii(jav ol 6cp$ahf.ioi ajtoavvaxTOv iftoiovv. ev%a- 
3QQiGTY]Oto t uev Toivvv T$ xvgici), OTL xat avej3leipa t uev, xat 
o(.ioloyou(isv TOV KVQIOV, xctl s-9-eQajtevoai.iEv TO, oivr], 
kav xafc TO EQyov TWV EVTO)MV avrov jiQa^cof-iev , xat 
TOV ocptv, V.OL avveTQLipa}.i8v T^V xecpa- LXIX. APEIOMANITAI. 239 

I " ^ 

krjv TOV dQaxovtos sv vfj TOV d-eov dvvafiet' $ y do^a, 
Ti(.iri, v.gaxoQ, naTQi kv vic7), vtcT) sv itatQl, aw ayic<) 
7tvV(.iccTi, Ei tovQ cciuJvctg TCOV alcovcov, a/.ir]v. 
B KarahiipavTss 3k TJJV vevexQco{.ivr]v Tavryv vdqav, 

xal rtolvG%tdov , snl rag e<;rj$ Gvvr t - 
, ayartyroi, -9-sov xbv ael (Joy-d-ov sni- 
ri]v avr^v fyuov rtov slg iaGLv TOJV dedyyi-ievuv v.a.1 slg diOQ-9-cootv TCOV (.ty 
sv xaxoZg ydy s^STCto&evTiov. KATA A1PE2E&N F. 

To/nog '. TdSe. wean xal Iv rJ nyujTW IO/LICD TOV TQITOV orxog TOJUOU %atf ov 
, Iv (b doiv alysafis wra avv TOLS 
OVTWQ. B 5 1. Avdiavwv acprjviaaiiibg ml o^lof-ia, ov I.IWTOI, 
a c iQ(Jis. OVTOL uev diaycoyrjV VML (3iov ev rsTay/,tvov 
, etfffc ds xa-rd navca rfv rtlffTiv s%ovce$ wq 
r) ly.xKrjaia, (.lovctoryQia ds ol rtkeiovg itatoi- 
y.ovoi. xe%QY)VTai ds Y.OL arcoxQiityOig rtolko'i 
^wg. ov ovvev%ovcaL ds YII.UV, ifjfyovTeg vovg 
EJtioxortovs, nhovoiovs, xcu a^oug, alia nal diet TO 
JTaff/a noieiv idiafyvrtog, ore ol ^lovdaloi rtoiovaiv. 
ds xai IdiwrMOv 11 v.al (pikovewov, ^Qorava TO YMT eixovtt sQf.ir]vsvovTsg. 15 2. (PioTsivwvoi. OVTOQ o (Dwrewog anb 2iQf.dov 
STL '/MI dsvQO TtSQLsvoGTSL. og fa aura Ilavfatj 
a(.iooaTel ecpgovyoe, nata 11 ds ?r^6g SKSIVOV dia- 
vrai, "/MI avr.oi ds artb MaQias v.al dsvQO ibv 
XQIGTOV d EHIQANIOY KATA AIPE2E&N F. 241 D 3. MctQxelhavoi, ol artbMagKslkov TOV arcb 3 
(tag Trjg FalaTiag. ovwg sv. ccQxfj rcaQctfthrjGicog 
li(<) cpQovrjGag discp^^iio&r]. slg etTtokoyiotg ^ 
el&wv Koi eyygdcpwg arcohoyrjG(X/.ievog rtctQa, jtohhiov TOlg 
amolg e}.i/.isvsiv xaTij/o^^rj. t'crwg ds ^sTayvovg ra^a 
iambv dicoQ-d-toaaw, ^ ol avrov (.ict&rjTctL VTCSQ avrov 

* ya() jj vftsQ TMV ctVTOv (.itt^Ttov OQ&odo^ol Tivsg ite- 4. *H(.iux()eioi, ol XQIGTOV f.tt-v Kriof-ia 6(,iohoyovv- 
reg, SIQCOVSICC ds KTIG/.ICC ctvrbv (pdaxovTsg, ov^ wg 10 

S09eV TWV XTIO/.HXTCOV, akka, cpaalv , vibv heyo[,tev, dice de 
rb {.I-TI Ttd&og Ttgoadipai iqj navqi dia TOV ysy&vvrjY.s- 
vat KTIGTOV avrbv heyouev. coGavttog xat TCSQL TOV 
TOV ayiov KTiG[.ia rtavTel&g OQI^OVTCII, TtctQ- 

vlov TO 6f.ioovGiov, O^OLOOVGLOV ds -frehovoi 15 
leysiv. aKKoL de 1^ KVTLOV v.al TO o(.ioioovoiov 
fialov. 

5. IIvsv{.iaTO[.id%oi. OVTOL TCEQI fcev XQIOTOV x 
%OVGI, TO de 7tv,v(.ia TO aytov fftaocpyf-iovGi, KTIGTOV 

OQit6f.isvot, xal OVK ov SK Tvjg O-sorrjTOg, (.lakhov ds 20 

iKcog di svegysiav Y.eKTiG&ai, ayiaGTixyv avTO 
D dvvaf.nv cpdowvTsg slvat, (.tovov. 

6. '^sQiavoi. ovTog 6 ^sQiog anb TIovcov O>Q(.I(XTO. 
Ti de devQO rtsgisoTi 7tiQaa(.ibg T$ fiito. 

ovrog YIV TOV srtiGxortov EVGTK$IOV TOV ev 
. KOU ertsidrj avTog ^eQiog ov 
-Tto^la XOTK lijg ex/./lijatag edo^mTioe, if) 
aiGTSi cov ^Qeiavbg TeleiOTctTog, rteQiTTOTeQOv de 
i^si. f.ii] dslv cpyGi nQOGcpegsiv VKSQ TWV nQOze- 
Y.oi/,ir)(,ievcov, vrjGTevsiv de TeTQccda xat rtQOGccfiflaTOv Y.OL 30 
C TeGaccQawGTijv xat Jlao^a xcokuei, arcora^iav xrjQVGoet, 
octQxocpayiais ds TtavToiaig %s%Qr]'i;ai.%ai TQvcpatg adswg. 
si ds Tig TCOV avTOv fiovloiTO vyoTevsiv, (.iri KV fyie 

Epiphanius. III. 16 242 ETLWANIOY KATA AIPEZE&N r. TTay(.isvaig, cpqolv, alfi OTS fiovlsTai' ov yaQ si vnb 
v6(.iov. cpdoxei de (.irjdev eivai diacpOQtoTSQOv e 7. ^AeTiavol, ol anb 3 Asxiov TOV Kiltxog, 
5 vov ysvopevov i>no rewgyiov rov rcov ^Qsiavcov 
oxonov rijg^hs^avdQeiai;, ol /.ai 3 ^4v6(j,oi, 
Ttagd TLOL dk EvvO(.uavol, dt,' Evv6(.it,6v Ttva 
rov ^evlov yev6f,ievov 7.01 fVt ftsQiovrct. ovv avrols $& 
TjV ml Evdo^iog, alia drj&sv dia rbv rtgbs ibv @aoi- 1> 
wlsa KuvGTavTiov cpofiov acptoQioev savrbv, y.a.1 (.icillov 
TOV ^Aitiov %a>Qioev. fyieive ds Evdo&og aQeiavi^wv, 
ov /.tsvTOi ys xerra TOV 3 ^4sTiov oviot ol ^Avb^ioioi, ol 
l, TtavraTtaai XQIGVOV xat TO ayiov nvsv(.ia 
&ov , XTIOTOV av-cbv dia@e@aiov[.tevot., 
ovds OjUOtozTjTtt nva e%iv leyovaiv. /t 

^V xai yscof-tSTQUtuv TOV -3-ebv 
, 7.al XQIGIOV dvj$ev (.ty dwcto&ai slvai SK 
0-sov dia fOiovTiov TQOrtcov. ol ds an avrov Evvo(.uavoiS\0 
xalov(.isvoi avafictrtTiLpvGi rtdvrag TOVS 
ZOQ%ofA8vovg, ov f.LOvov ds, alia mi rovg aftb' 
Y.aia xecpalijg avco fovg ftodag GTQScpovrsg TO>V 
o(.isvcov, a>s nolvg gdsrai loyog. TO de acpalijvai ev 
ILVL noQvsia r} STSQCI af-taQTia ovdev elvaL cpaoiv. ov- 
dsv yaQ LyTel 6 -9-sbs al rj TO elvai Tiva ev Tavvfl 
25 ifj (.i6vj] avTwv vof.itK.o^sv'rj TtioTei. 

Amat, ds eiotv bfioiug xal TOV TQLTOV (hfiliov TOV 

rtQlpTQV TO/.IOV, MTOV 6k OVTOg XaTtt TY)V 

aiQsasig kmu. LXX. AY4UNOI. 24$ : sit FIs()l iov Gftta^aTog twv Avdmv&v v ', iris <5s' 

ctxokov&iag o . 

\. dvdiavol, SIT ovv Qdiavol Tayna sloiv. OVTOI 
ds EV (.lOvaGTrjgioig vyv KttToiwqGiv -/.sxTyvrai ava%co- 
QOvvTEg,, Tccyiia ovTsg sv SQr^iiaig TS %al 
nolscov, sv TCQoaGfsioLg ts xat onov tag BUVTUV 
IJTOI [.iavdQGt, fyovaiv. ovvog o dvdios fovrcov a 

kv %QOVOIS '^QEIOV, 6jtr)vi'/M ovvMQOTri&ri xccra 
.i] Gvvodog TCOV avTOv -/.a&slovTcov. r\v ds 6 avrjQ 
anb rrjg Meorjg TCOV nora^uv 6Qf.iwf.isvog, dictcpavrjg tig 10 
v.ara T^V savrov jictTQtda, dice 10 axQcucpveg rov fiiov 
7.al Kara d-sbv 'Qfoov xcu rttGTStog ' og 
1-iBvog TO, sv Tctlg Ixxtaja/aig yev6/.ieva Big 
IniOKonwv IB YMI nQSG^vrsQwv eyteyxTtxwg 
tolg TOiovroig Afi'j/wv, ov %Qrj rav-ia ovvajg ysveG-d-ai, 15 
ovx ocpBiksi xavxa ovrcog itQarrsGd-ai, tog UVTJQ a^rj- 
, YM\ onola cpiksl vjzo Tuv cpikaKr]\}tog shev&e- 
avdqatv, ^cov (.lahora ibv fiiov mqbtaia. 
fiiovvrcov. dib xoiama OQWV, tog TtQOelrtov, kv raig c- 
xlrjGiaig "ka^Blv r/vayKa'Cero TtQog ehey%ov, xai OVK IGI- 20 
corta. si viva, yag fids TOJV cpiho%Qr}(.taTOvvTwv TOV 

/.IrjQOV, ^ ittlGXOTtOV, r} TtQSGfiVTSQOV, rj STSQOV TlVCt TOV 

xavovog, naviiog scp&syyeTO. xal ei eioQa r,iva EV 
TI iiva, rtctQctftctQCccTOVTCi to. sv Tc t t3 

xai &SG^ rfg JxxArjamg, (.ir) <pe'-25 
QCOV 6 ccvr]Q ftQOsfiaM.STO, atg scprjv, rbv loyov. xat rp> 
TOVTO votg j.ir] TOV fiiov dedoxif.iaai.ivov S%OVGIV sna- 
%&sg. vfJQi^BTO ds SVSKSV TOVTOV xat avTslsysro, ef.ii- 
oslTO, scpsge xlvdojviL,6[,isv6g re xai a)$ov(.isvog ml aii- 

, stag %QOVOV ixavov sv ralg sxxlrjaiaig ovva- 30 
, ecag OTS deivwg eveyxavceg rivsg S^BOVGI TOV 

16* 244 EIII&ANIOY KATA AIPE2E&N T. avdga dice xyv foiavvyv alxiav. b ds om ri 
l/?aCero (.icillov alr&elav (tev heysiv, p] ava%toQelv 6s 
TOV GvvdeO(.tov Ttjg fJ.iccg svcoGewg rye; ayiag 
swhrjalag. wg de kfvnfsfo avTog TS "ml ol afta 
rtollaMS, va deiva TS Tt<xa%e, ^aqvarovriGag, ovf.ij3ov- 
hov ^a^avsi eavrov T^V ctvayMjv iwv vfJQEuv. eavcbv C 
acpOQi&i vijs smthyolag, ytohloi TS af.ia avrc^ acprj- 
if.al OVTOJQ ii]v diaiQsoiv eigyaaciTO, ov ft s%u)v 

cthK OQ&braTa f.ikv m- TS xa ol aj.ia avvij), si xcu ^?) ta keyetv ev /AMQq} TLVL ambv cpiloveixcog 
ve ml roiig a(AU awi]). 

2. M.S.TO, yaQ TOV 6f.ioloyBiv Ttegl rtavQog v.al vlov 
y.ccl ayiov 

15 emtkrjola, OQd-odo^otara, TS cpvlavveiv, fa fs akla 
vov fiiov 9-avf.taofa. vctig yaQ idictig %eQ0lv Qyct6(.ie- D vog CCUTOS TS Kat ol vn ambv snlGKOrtoi ve mi ol 
7tQ8(j{3vfeQOi mi ol loiTtoi.ftavrsg diccTQECpovfai. vavs- 
QOV dk (tTa TO s^eco&rjvai vrjs exx^d/cfg, aitb a'k'kov 
20 STtL OKonov TO, avfa avtflTQvvcog xcu ava%ct)QYjffavfog ffjg 
exxhyalag, %eiQOfOvelfai ovvog erciaxomog. jteQi ds ov 
keyew, eTtsidfasQ ev TtaQe^aasL ysyvr)[iiai, 
e7tavaKci@it)v di^SLfii, ftjv vcpyyrjaiv, rpjj^a ds ftSQi 
wg STti fb GxkrjQOfctfov xai idiojfiKOv mi cpikovsi- 
25xov vrjs -Ttaq avftp ccdo^svrjg Ks^scog anb frig 9-slag 
TO yaQ v.af sixova omog xat ol f,teT 3 awov, 
6 &ebg dsda.Qr]fai Tty 'stddf-i, artOKQOTug fiovheTcti 
v elvcti, fovfo Tthqgovftevov Kara TO oia^ia, aitb 
TOV drj&sv lsyof.isvov grjTOv TOV "TtOLrjGto^ev av&Qwnov 
shova fyiSTSQav xat xa^' O^OLCOGIV". Kcci eh'a sfct- 
Isycov 6 tfeiog hoyog on ml lnoli\Gsv 6 $sbg 
TOV av&Qtartov yjtfvv kafiwv anb Tijg yrjg, sitsidi], tp^- 
aiv, siTtsv av&QWJtov anb rrjg yrjg, OQCC ofi a LXX. AY4IANOI. 245 

ohov TO yplwv strtsv av^Qtonov , aga re CCVTO TO #ot- 
KOV ftgoslsysv soso-d-ai Y.UT shova -3-sov. xat SGTI TOVTO 
, cog ecpyv, xat idicoTixov, TO OQisG$ai av- 

SV rtOlCt) (.ISQSl TSTttKTat TOV CCV&QCOTtOV TO V.O.T 

shova, si %QJ] oKw$ f.ieQOs ksyeiv , dia TU nolka T5 

CtVTlTtlnTOVTCt TT} TUJV (XV&QtOTtCOV SWOtCC "AdTU TO Qrj(.ia 

TOVTO xctl %ovTot 'Qf]Tr)f.iaTO}v nlr)-d"vv. r/ yag noiTJaa)- 

(,IBV TOV &SOV OgaTOV TS KOI GlOlMX.TW.bv, eiTtSQ SV Tty 

TO KUT 3 eixova rtkrjQovTai Gco/.iaTiKco$ Kttl eG%r]- 

TOVTO 10 ov %^?j yrawwg OQI^SIV ij 
sv rtolci) issi TO xar slwva fthrOVTai, a/l/l' Cyslv {.isv TO KO.T sfaovct slvai sv Tijj avd-qwrtip, c iva 
Tyv XCCQIV TOV -d-sov a-d~sTrjG(Of.isv xat ct7tiGTr)GU)[.iev 
ooct (.ikv yctQ hsysi 6 &sbs, TavTct aly&ij Tvy%avei, tl5 
v.al s^scpvys Tr\v rjfiiov svvoiav sv oliyoig koyoig. aQvfj- 
Gao&ai ovv TOVTO TO we shova ov TCLGTOV ovds Trjs 
ayiag TOV d'sov smhrjGl&s. SGTL yag rtas av&Qconog GCC- 
V.O.T sixovct, /at ovdslg TCOV S^OVTWV slg 9-ebv Tr t v 

Qv^Gsrai, si f.ii] av Tiv.sg savTolg (.tv&ovg Ttkda- 20 
GOVGLV sx@ahl6(.isvoi T?jg GMthqalas xctl Trjg TCOV Ttwti- 
QWV SK 7tQOCpr]TaJv TS xat v6(.iov xat ctrtOGTokiov xat 

D svayyshGT^v TtctQccdoGscog. 

3. "QOTS OVV SXSIVOI CplhovSMOTSQOV SV TOVT(p dlCC- 

Ksi[.ievoi sKTog xat avTol pcdvovoi Trjg xaTct Tr\v exx/lr^-25 
GiccGTixrjv vrto-freGiv TCdQadoGstog, Trjg rtiGTsvovorjg VXXT 
slxova [.lev slvai navTO, av&Qcoaov , [tr] OQI^SLV ds sv 

TtOkp TSTCMTCCl TO KO.T SMOVCC , f.ir]TS SftOVTCOV TCOV (.IV- 

-d-codcog ftsQi TOVTCOV diakaiifiavovTwv, etV ovv aqvov- 
(.isvcov, (Jfit^at. ol (.isv yaQ ksyovoiv sv Trj ijjvxf 
QOVG&CU TO xar slxova, vo(,dovTsg TO %ctT<x Tr]v 
l^f-tovov GvlloyiGceG&ai dvvaG&ai, xat ov% "LGCCGIV oi TOL- 
OVTOI on TO xara ipv n /r]v GvK^oyi^sTai , si ^gr] ovkko- 246 EniQANIOY KATA AIPEIE&N 1\ lg TtQoai%uv, xal ^ tmAwg ajtlfi TJJ diavoia 

JlQOGLSVai Xal 7CIGTSVSLV OTI TO, VJIO &SOV SLQt][.lSVa 

sarlv alrj&eia, avT$ df. [.wvq) eyvwai-isva T$ TTJV na- 
ff av akri\)eiav eidoTi. akhoi 6s keyovGiv OVTS ev ijJi}%fl 
sv oat/.iccTi, Ha aQST^v slvm TO V.O.T shova. 
Jfi cpaGxovoi (.1% elvcti T;YIV CCQST^V, cclka TO /3- TO CClffia TO TOV lTOV TOV ehova TQV %0'ixov, cpOQGio(.iEV nal T^V dxova TOV ETCQV- B 
Qaviov". akkoi de naltv TOVTO ov fiovKowcat, alia &e- 
kovai hsy&iv TOTS (.ikv dvau TO MXT shovcc sv 
stog ore ev fcagawfj ytyove xat (3pQa)-/.ev anb TOV 
Aov YMI IHew^ij. acp ov ds lew^, anatKeGB TO 
eixova. v.al noV^ T/g IGTI TLOV \50iS ov %QI] ovds nQOQ togav el^at, OVTS TOVTOIQ OVTS 
TOlq ovTcag ^ OVTW heyovoiv, a"k% slvai I.LBV 
sv TCO av-frQUTtq to YMT ehova, sv rtctvTi ds 
, xai ov% cmkioq. nov de SGTLV nov TO Y.ax d'/.bvct avry f-iovt/} syvwGTat TC*} 
20xo:Ta %<XQIV T$ avd-Qwrtq) dw^ffa^tevw TO XUT eixova. C 
ovds yciQ artwleoev 6 avd-gunos TO xaT sixova, aKti 
si aQtt s%vdaia}G& TO X<XT eixova, (.iolvva$ eccvrbv ev 

xal avrjxsGroiQ af-iaQTiutQ. idov 
(.leva TOV ^dctjj. -ry Nue leyei "Idov dsduxdc Got 
cos hct%ava ayQOv, frvaov, xal cpaye, (.ty cpays 
aaQxa sv a c l(.iaTi tyvyfis, OTI eyio SX^TYJOW Tag 
v(.ia)v. ftag 6 lx%swv alfta avd-q^nov snl Tijg yrjg, 
TOV afyiocTog avTOv sxyvlhiGsxai TO alfia amov, OTI~SV 
eixovi O'sov EiwtYiGa TOV av$QU)nov, xal eyai ex 
30 TO ai^a v^tcov sx navTog TOV ex%eovTog UVTO Inl 
COTCOV Trjg yfjg". xal ogctg OTI iv T$ av&QW7ti>) leysTai 
TO xav sixova i^eTa dexaT^v ysvsav TOV' TOV A6a[i nha- 
o&rjvat; af.ia ds xal 4afild [ASTO. noKvv %QOVOV heyei LXX. AY/ILdNOL 247 ayup ' "fa ov(.iftavxa (.laxaiOT^g, nag 
Cuv". alia '/.al xa&e^rjg (.isxa, TOVTOV 6 a 
cprjoiv "avrjQ owe otpsilsi xoftav, eixwv xccl doa 
v7tctQ%a)v". alia xal fierd TOVTOV 3 /xw/?og cpaoxsi Is- 
yiov TteQi rrjs yfaoGGqg on "axaTCtGxerov xaxbv, ^iSGrvjb 
815 lov &avaTrj(p6QOv sv avrfj evloyovpev TOV d'sbv xal na- 
teQa., xai ev avrfj naTaQMi-ie&a TOVQ av&QWTtovg , vovg 
V.O.T eiKOva \Jsov ysyovorag, ov y^ ravra ovxcog yivs- 
o$ai, adefapoi j.iov". xdl oga on s^sftsasv o loyog TCOV 
leyovrcov TOV } ^fda/.i TO '/.ax ehova arrofaolsxevai. 10 
4. Twv db naliv Isyovrcov xyv ifjvyjjv slvai TO 
elxova o koyog EGTL TOtoods v.ai ^ artoloyia. OTI, 
lv, SOTIV aOQUTOg tog 6 0-sog SGTLV aogaTog, SVSQ- 

EGTl, XLVrjTMrj GTl, diaVOrjTUTl] 6GTI, hoyiGTMYl 

BSGTL, xai TOVTOV svey.a avxri eoTiTOnaT slxova, eneidri 15 
frebv snl yrjg f.iLf.islTai, xivouoa TS xat ngaTTOVGa, xal 
Tcilla noiovoa OOUTCSQ xara TO loyiGTr/.bv TtQaTTSi 
o av&QionoQ. svgiGxovTai, ds mi OVTOL ovlloyi^6f.isvoi. 
xal yaQ si dia TavTa xaAeT-rat xar 3 SMOva fyvyj], om- 
STL dvvaTai elvai tax shova. 6 yaQ &sbg enexewa (,iv- 20 
QiovTanhaaiov naga Trjv ijjv%i]v, xai STI TZSQITTOTSQOV 
SGTIV 6M,aTalv)rtTog xal artSQivorizog, navxa, sidcog ra 
rtQOOVTa xat ra rtagovTa xal OQi^isva, xat xa (.irj OQW- 
/.teva, nsQaxa yrjg v.ai 7tv-9-f,tsvag afivooov, axQa ovga- 

Cvwv, xat navxa xa ovxa, avxbg nsQitycov xa navxa, t & 
vn ovdsvbg ds 7TQis%6[.isvog. fj ds tyv%r] nsQityBxai 
f.iv sv Gio(.iaxL, ayvosi ds afivoaov xovg rcvfyisvag, ovx 
knioxaxai TO svQog xijg ytjg, TSQ/.iaxa xrjg oixovusvrjg 
ayvosi, a'x^a ovgavcuv ov KaTsikrjtpe, nooa {.iskhsi eas- 
a&ai, r) noxs yivsxca, itoGa TS nqb avTrjg ysysvyxai. SO 
'/.al nohla SGTI TISQI avTijg Y.CU x&v TOIOVTMV heysiv. 
ccfia ds nal f.isQiG/.wvg sxsi, -9-sbg ds a(.iQiGx6g sari. 
cpyoi yaQ 6 anoGTolog "Caij' yaQ o hoyog TOV 248 EJIIQANIOY KATA AIPE2ESLN T. xat Evsgyrjg Y.CU TO i ttcoTQog vasQ jtaoav f.id%aiQuv di- 
GTO/.IOV, xat duxvoi>(.isvog (.is%Qi /.ieQiOf.iov ijJvxrjg xat 
og svd-V(.nqascov v,al svvoiwv. %al ovx D SGTI yiTioig acpuvyg evcbmov CCVTOV" v.a TCI. . xat bogag on diertsas '/.at TOVTCOV o 

5. Kal TCOV Isyovrcov to owf.ia elvai wt euovct 
aafav 6 loyog. TTOJG yctQ dvvctTov sivai TO 

; mog TO Gcof.iaTMOv TO yag fyisig anb TWV s/.irCQOG^sv olg sy^ 
olg , Ta Kmbrtiv ds ayvoov^iBv , sv &$ de ov 
OVK elaTTio{.ia, f.trj ysvotTO, 
sotl cpiog, 7tctvTct%6d'ev ocp9-ali.ibg , 
7tvsv{.i(x wv 6 d-ebg, xi Tcvsv(.ia VHSQ Tttisvi-ict, /at rpiog 
nav cpatg. rtavra yaQ Ta vri UVTOV ysvo^isva vno- avTOu do<~av. ftovr) ds r\ TQiag sv U 
ipia xi ev do^y avsMdaTCj) xat axaTaAijyirT^. TCOV ds 
Tcctkiv keyovTiav TYJV ctQSTyv dvai we sixova, aQSTrj ds 
avsv cpvhaxrjg svTcttyaTcov ov- dvvctTcu slvai, nolkoi ds 
20 tv aQSTJj diacpsQeoTSQOi aklylcov. agsTrjg yctQ EGTIV sidrj 
a, oldaf-isv yaQ CCVTOI xai Tivag anb 6f.wloyrjTwv 
, ofoivsg SUVTCOV TO Gloria dsdcoxctGL xat ii]v B 

TOV savTwv dsanoTOv ev 0}ioloyia xat 
ayvsiqc diaTsKsoavTsg, niaTiv TS alij^-SGTtxTrjv sxTr]- 
, svoefielct dievrjvoyaGi, cpdav-d-Qconict %al evla- 
ia, EV vrjOTEiccig TS dtr^av xca sv fcda^ aya^-OTrjTi 
ev aQSTrjg Tsy.f.ir]Qioig. aviiftsfiqxe ds avTOvg s%siv 
EldTTio(.ta; iJTOi hotdoyovg, IJTOL 6/.ivvvTag EV ovof- 
3-sov, r/ slvai (.iv&codsig, y ayavaxTixovg, rj (tiov 
IQVGOV XCM ttQyvQOv Kal alfaov, aTiva l" Tijg aQSTrjg TCI [.tsTQct. TL ovv ito^sv] TO 
/.ax sixovcc dia Ti]v ciQSTrjv EKTroavTO, dia ds Ta oliya c 
TOJV shaTTiof-idTcov rcaga office slvai TTJ LXX. AYJIANOI. 249 shova; ml omsxi Tslsiav vrjv h avTOts ehova; 
ndliv disTtsosv o TOVTCOV Kayos. tiov ds iraliv leyov- 
TWV to (3ci7tTi0/.ia eivcti ws shova nolv TL dianlntsi 
6 loyog. OVTS yccQ c A^qaa(,t eo%s TO (3aTCTiO(.ia OVTS 
'Iffacnt OVTS '/a/a)/? OVTS 3 Hliag OVTS Mcovorjs ovxeb 
ol rtQOTsqov nsQ\ NUB %al ^Evcoy, OVTS ol TteQi TOVQ 
'Haa'iav xat TOVQ xa^s^g. TI ovv; aqct 
OVK e%ovoi TO KCIT eixova; v.a\ nollr) Tig SOTI 
TOVTOVS y avTiloyia, wonsQ TOVQ TtSQi ^Lvdiov, 
D cpdoveiKco$ ogl^ovcas elvai ev TCO owfiaTi, TO we 10 ehova. 6. (beqovoi df, /t alias Tivag {.HXQTVQiag ol av- 
TOI dvdiavol U.TCQ Trjs -0-sias yQfxcpris, keyovTeg on 
"ocp-S'alf.iol XVQIOV 7tl TOV ftsvi]T(x arto^leTCOvai xt 
Ta COTCC avTOv el$ derjaiv avTtov. v.a.1 "%dq KVQIOV 15 
ertoir]Ge TCLVTU rtdvTa". ml "ovy). y %eiQ (,iov ercoirjGe 
yidvTa; oxl'r]QOTQcc n /Y)hoi". xcu "6 ovQctvos I.IOL 
, TI de yr} vnonbdiov TCOV ftodcov f,iov", xal oaa 
jtsgl -9-sov yeyQciTtTcu. nai OTI "eldov TOV xv- 
(3aco$ Y.ad"t^ievov BJtl &QOVOV viprjlov xal sjtrjQ- 20 
y.al f^v y xef/)aA^ CIVTOV toosl EQIOV levxov, 
haiov avTOv atoel %twy". xt OQag, cpr)0\, 
IOTL TO Gcofia KCIT emovcc d-sov ; xal slot v.av TOVTII) 
avTiTtircTOvTSg xat {3ia6(.tevoi vnsQ dvvctf.uv av 
"/.ai ;b, wcp&r] KVQLOQ Tolg rtQOcpriTais, xat cocpd-rj 
toi cog rj-d-shrjGe, dwaTOg wV ev artccGi. xcu ovx a 
(.ie&a OTI ddov ol TtQOcpiJTai, -9-sbv, ov J.IOVQV 6s ol 
cprJTCti, alia, Kal ol anoGToloi. cpr t Gt yaQ 6 ccyios 
cpavog 6 TfQcoTOf-iaQTvg "idov, OQCO TOV ovQavbv a 
vov, Kal TOV vlbv TOV av&Qtojtov ex de^iajv eGTCova TOV 30 
B d-eov Kal TtaTQog". alia T-fj Idia dvvd(.isi 3-ebs o navdya- 
fros, cptlav-d-Qionsvof-isvog TO "idiov TtlaGf-ia, c iva (,irj Tiveg 
TIOV arciGTiov vo(.uacooi Ta IZSQI 3-sov leysiv elvat aj 250 EnWANlOY KATA AIPE2ESIN 1\ , xat OVY. alr)&ela, xat ewg loyov iaTaa-9-ai TO 
a TOV 3-sbv, xat <urj TtkrjQOvv TO naga T$ cmoaToty 
iQr][tvov } OTL del TOV TCQOGeQftOLievov deep marevsiv 
on, eaTL xat T0?g ayaTtuaiv avTOv 1 utff#a7rodo'rj}g yive- 
5 Tat. tva ovv jcaQa&aQOvvr TOV vn CCVTOV vov av&Qwrcov , TOlg ayioig avtov vat a^lotg eavrbv 
-3-sbs, iva idcoat cpvffst &ebv nai &s(,ie- 
diavoiav, KUL e^rciaioaiv fa ahvj&sia, xca 
avvbv alydug, ml TtujTOTtoiyouai TOV ni- 
av&Qconov , tig a/teAet /at ol 'Eklrjvcov 
e%ovGi TtSQi d-sov 8U$ koyov T xat cpavcaoias 
ds alrj&cos &EOV eiziaTa(.ie&a a^&Jj ncci bvca 
svvrtOGTdTOv fiaoikia, axara/l^TrTOv, TrotrjTTjv TCOV olwv, 
eva d-sbv, xat e avTOv tov (.wvoysvrj -frsbv, sv ovdevi 
15 diallaTTOvta rov rtaxQoq, xai TO ayiov avTOv ftvsv/^ia, 
ctTtb natQOQ yial viov diaHdrrov, o5g Y.CU Iv naoj] 

^g xttTa -fredv niaiews dice rtoklov knotf\- 
'a TOV oyov. 
7. Kal OTL (.tev cocp&r] &ebs av&QMnoig nollcMis 
20 eiftOfiev, xat ovx aQvov { U^a. lew yap aQvi^<ja>f,ie^a rag 
g ygacpas, alrj^slg ovx sof-iev, xat suQiGKO^isd'a cx.- 
T % akq-d-eias ,' y Trjv na'kaiav diaO-Yj^rjv cx- 
OVKETL Gf.dv rrjg xa^o^tx^ig exx/Uja/ag. TO 
de Evayyshiov eop?j "tfebv ovdslg Ttunots, ewoaxev, o 
25 f.wvoysvrjg -9-ebs <XVTOS e^yrjOaTo". xat nctliv r} avTi] 818 
9-eict yQcttprj OTI "wcpttr] b tfeog T<^ c ^f/5oa|tt OVTL ev 
i^ Meoo7tOTcc/.iia'. xat avrbg b xyotog ev reft svayys- 
OTI, "ol ayysKot TOVTCOV oowo"t TO nQoocortov TOV 
(tov TOV ev OVQ<XV($". ahha TTCCVTCOS eQel Tig 
30 siQi]%evai TTJV -&eiav yQacpi]v Tovq TtgocprjTcts ewQCMevai 
TOV -3-ebv sv fq> vq, ciftb TOV Q^TOV TOV "%al ol ciyye- 

Aot TOVTCOV OQCOO'l TO TtQOGlOTZOV TOV TtttTQOg (.10V TOV 

ev ovQavfi," xal na'Uv anb TOV "{.ICMUQIOL ol xa^aoot LKX. AY4IANOL 251 

Tr t xaQdia, on auTOi TOV 3-sbv b'lpovTai". yqaag 6s 
BTOVTO xai Tcaga^sv^ag wia Trjv avTOv .svvoiav Tag 
Is^sig Einoi av on sv T$ v$ SKKOTOS OQct TOV &eov. 
ov yaQ ocp&al(.ioig' avTircinTsi ds TOVTII) o d-slog Ao- 
yog cpaGxojv diet 'Hoa'iov TOV jtQocprjrov "vahas eyca, 5 
OTI xctTctvevvynat, on, av&QCOTtog cMa&aQTa. %etkrj e%cov 
V Aay caa&ctQra fttikri fyovxi eyw KaroiKU), Y.CU TOV 
KVQLOV 2a@aa)& eldov roZg otp&aK^o'lg (.wv". xat ovx 
sins Tc t 5 v(i), ovds sv if] svvoia, alia ToTg ocpd'al^iolg, 
Ta aly&rj xat ovsgea vijg ftiarscog fispaiovfAsvog. TL 10 
ovv elfccof-isv, TOV evayysllov leyovrog &sbv (.irj ewga- 
Cxevat, Tiva TCCOTVOTS, twv de TiQOCprjfwv V.OL anoaToltov 
cpaoxowtuv y,al avrov TOV KVQIOVJ aqa avrt-9-STOv sv 
rfi -d-dcc. yQdcpfj Jtqbg avtr<v ti; (.trj yevoiTO. alia el- 
dov jTQOcprJTai Y.OL anba'coloL, '/at alrj&sg vnaQxov. el- 15 
dov ds xi9-o rjdvvavTO avwl KCU xi9-o SVS^QSI, v.al 
cocp&r] amolg b &ebg tug y&slrjO'sv ' rcavra 
dvvara. ual OTL fisv b aoQarog tisbg %al a 
IOVTO dijlov SOTI, xca wiAoloyrjTai. alia naliv dwavog 
san jtoitiv o fiovlsTai. "ov yaQ Tig avTiridyGiv av-20 
TOV T<$ fiovlfyiaTi". aogarog ovv SOTI TTJV cpvoiv xat 
D axaTalrjnTog Trjv do^av. ^ovlo^isvov ds TI?) vit avTOv 
ysyovoTt, av&Qtortip bnTavso&ai ovdsv IvavTiovvai T$ 
avTOv {Jovlrnj.aTi. ov yaq rcad-ri ovvs%STai TO -d-slov, 
c lva o fiovlsTai pf] TtQccTTfl, rj itQWitri o (.ir) fiovlsTai"%> 
dvvaTog yaQ SGTI noiiov o ^ovlsTai. alia 
ctTiSQ avTOv rtQt-Tisi vfi 9-soTrjTi, (.irjdsv olwg TIO 

avTOv avTinlmov, WOTS /.ir] dvvaa&ai jtgaTTSiv o 
rtQsrtovTcog TJJ. avTOv ^SOT^TI. nai advvaTOv 
SGTIV Idsiv -9-sbv, ftaliGTa avd-QWrtivrjv cpvGiv, nctl ovx 30 
4 TO bgaTOv ogav TO aogaTOv, alfi b aoQUTog 
ev cpilav-d-Qconia xat dvvai-iei svio%vGag TO adv- 
varov xar^^t'wfffi vfj eavtov dwa^isi, onag idy TO aoQ<x- 252 EJIWANIOY KATA AIPE2E&N F. , Y.CU o elds to aoQarov is. xctl UTCBLQOV, ov xa&iog 
ea%e TO cvteigov, akti wg rjdvvccTO %COQSIV y cpvaig, ev- 
dvva{.ito&eiGa TOV advvaTcog %ovTOg rtqbg erte'KTaGiv 
TOV dvvarov. xcu ovdev dioloei ev TJJ d-eiy yQctcpfj, ovds 

ig JtQQQ he<;iv evQe-dyasrai. 
8. "Ban, de, wg ?ro^/lax.eg TO vrtodeiyf-ia 
, TO ftQciyf-ia OVTCOQ wg fit T<g S-saooiro 

|tUXOOTTJ/g TOV OVQCtVOV, XOt s'lrtOl, OQtO TOV OVQttVOV, 

xat oust av tysvooivo 6 roiovros' OQK yag ovqavbv Tt t 5 
OVTL' s'lftoi de Tig avTt!) ovvsTcog ort, ov% Iwoaxag TOV 
OVQKVOV , xal OVK av IJJBVGOITO 6 TOLOVTOQ. b f.tev yaQ 
heycov GO)Qaxvai ov ipEvdeTai, xai 6 cprjaag nqbg avxbv 
(.irj ecoQcuevai, TO avTO akr}$evei. OVTS yaq side TJJV 
Inewcaoiv OVTS TO yr/laTOg. xat o f.isv ew^a/wg rjkri&ev- 
, o de avTsimov (.irj swQmevai OVK sipsvoaTO, alia 

avrbg ^lrj-9-svGs. ffolkaKig yaQ xal^Tti ctxQioQsiaC 
OQOVC; saTioTsg d-eco/.ie-d-cc KOL TVJV dalaaoav, Y.OL lav et- 
TCLO^BV sioQCMwai -d-dlaGGav , ovx sifJevGafisS-a' ei de 
Tig avreiTtoi heycov OTL, ov% ewgaxag, nal avTOg ov 
20 ipsvdsTai. JZQV yaQ duKveiTai TO nkaTog, itov TO (.irjwg, 
ftov TO fia&og, nov ol {.iv%ol TOV fivdov, xat Ta arto- 
TslsGfiaTa, ov dvvcxTai sldsvai av&QWrtog uv. ei Toivvv 

TO. JtSol TWV KTlG/.iaTO)V OVTCOg 6V flJUV TtlrjQOVTKl, 7t6(Jt() 

ye (.laUkov ev Trj %CIQITI fj s^agiGctTo b $eog TtQorprjTaig 
25xaf anoGToloig; e&ectGctvTO ovv TO ov Tip OVTI, %al OVK 
s&saactvco, akti f&eaoctvTO cog rjdvvctTO y cpvoig cpegsiv, D 
/.at CIVTO xTft %ctQiv dwccj-iewg, yg evedwaf-icoGev 6 dv- 
votTog ev artaai, dice (piliav TOV avTOv av&QMTtov, ml 
dovhevovTi avTip ev akY]&eicc. eav ovv ol TOIOVTOI vo- 
^etoag OVTIO TOV $ebv e%eiv, 1} ocpd-afyiovg , r/ 
akha, dia TO ovTcog ocp&Jjvai, Tolg nQOcp^Taig xat 
, (piloveixtog cpeQQVTai ll^b^EvoL anb /rijg 
iag. cdha oaa ftev keyei ev TJJ $eia yQctcpfj TCI- LXX. AY4IANOI. 253 GTSVSLV %QT) OTl SGTL, TFWg ds SGTIV CCVItT) (AOVCp s 

GTai. v.m OTI ajcp-9-ij TcT) (.lev OVTI, vat, cocpd-tq ds wg 
xai akrftoJQ cocp&Y] wg wcp&rj. rtavua yctQ dv- 
VKTCCL O-sos xcu ovdsv avT$ aditvarov. SGTL 6e aKcrva- 

vevfta tov ansQivorirov, ftavta JISQLB^IOV, au-5 
vn ovdsvbs TtEQis^Of^svos- v.al brcoloQ 6 naxi]Q, 
xai 6 VLOQ, OVTOJ xai- TO jtvsv(.ia ev vrj S-soTvjtti 
ds o (.wvoysvrjs evedvoaro el&tov Gagxa, ev fj xat 
aveGvr), rjv v.al GVVTIVCOOS ti] ^or^Tt dg Ttvevfta avve- 
, e%a$iGev kv d6$fl, ev dec<jc. tov TO ysyQap/Asvov. COQ ovv SOTIV mata^intoc, xa CCTISQL- 
OVTCO fictVTa Ta JtSL avTOv IGVLV ovta. cog ds deos SGTIV CMaTcthrjTtTOs, ovrcog nav 
ib rtegi avTdv heyopevov amTcdrjTCTOv SOTI (j,ev, aUka, 

aTOv ortoia &eov, xai wg SGTIV sv dofy] axaT-15 
). Jtat TyT (.ikv yta-d-ug S^COQOVI,IEV sis do^oloylav ov STSQCCS cp&oyyrjs XQYJOIV VTteq TTJV SK &eov TI^UV ev /.te- 

TQli} do&elGCtV, sl 7,al T$ V$ TtSQiaOOTSQOV TtSQl -d-SOV 

vn;olctn@avo[.isv. alti ov% orcooa 6 vovs e%et, TOoavTa 20 
dvvctTai TO GTOfia hsystv, (ie.T:gi^ aftOKSKlsia^isvov KCCI 
c Gvve%6}.ivov ToTg Gco^aTtKOls OQyavois. dib Y.CU ovyyvco- 
(.lovsl &sbs nag r^iuv ctftods%6(.tsvos VTJV TTSQI KVTOV 

'dvvaf.av TI, TO -frs'lov xT dvvafAiv, sis to Euaefitog cpgovrjoai /at 

^ }.irj sKTtsGsiv irjs avrov %<x()iTOS xott akrjd-eiag. TavTa ds 

r TtsQt TOV avfov ^Lvdiov xat TCOV ^dvdiaviov diala(.i{3a- 

VOVTSS s^siftofiev TO; vn CCVTCOV hey6(.tsva, ol$ XCCTCC TO 

IdicoTiwv Kal avTol diyyovftevoi, ml XT TO (jotAoyefc-30 

I) V.OV SV TOVTOLS aVTSftOVTCU, (XTlQSnCOS duG%VQl'C6/.lVOl. 

9. "EfflvGi ds xal aAAa viva, oY ajteq 

C lGTaVTCCL TCSQIGGOTSQOV L 254 EIIWANIOY KATA AJPE2E&N T. sxxlrjGiag, di fjg xct ^ aHovg TtTVQavTsg ftolldxig av- 
9-slxovatv anb Trjg ew.hr] a lets , TtaQslxvoavTsg avdQag 
us xai yvvalxag. (.LSTU yaQ lovdaiiov fiovlovTai TO Ild- 
aya sirtTslslv ' TOVTSGTIV it> xai^i!) ol 'lovdaioi JIOLOVGL 

bra 7taQ avTolg "Atyiia, TOTS avrol cpikovEixovat rb 
aysiv. KCCI drj&ev on ovviog rjv rj exxA^ffm (p8~ 
ei ye xcu hoyov aeavxocpavTq(.ievov 
iaavMo'ig, Kara TOVTO -co ^Qog, 
anb KwvOTawivov dice ir\v rtQOg rbv fictGihea, 

10 jtQOffcoTtohrnpiav /MtahskoiTtats trjv TMV ytaT^Qca 
TOV ILo.Gyja eoQrrig axolovf^iav, XOM r^v r^i 
la^ctTS slg TO xa$rjxov TOV paGilecog. vivsg de ndhv 
AdTOi TO 'idiov cpiloveexov OQI^OVTCIL ovi OTS Tct ysve-d-lia 
TOV KiovGTavTivov, TOTS [.leTenoirjGaG&e, (pr]ol, TO Ila- 

15 c^a. xpft si f.iev Tfi CCVTJJ ftf-iega TO Haa^a rjysTO XCCT 
svog xai ffj amji aQio-d-t] TOVTO rtoielv vrcb r-yg- sjtl 
KiovGTavTivov avva%-9-eia-r)g ovvodov, m&avbv r\v TO B 
yectQ 3 avTolg hsyo^isvov bnoTe de ina-d 3 SXCIGTOV eviav- 
TOV ov dvvaTcti %sG&ai Tf}g ccvTrjg ipycpov fj aKokovd-ia, 

20 diSTCSGsv 6 avTcov loyog. ov yag dice TO ysve&kiov 6 
flaGileug 7t(.ihrjoaTO, alia dta Tr\v SVCOGIV Tr}g Ixx^- 
oiag. TM yaQ OVTL dvo {.teyiOTa fyilv /.aTtoQd-wGsv 6 
&ebg dia TOV fCQoet()rjf.isvov KwvGTavTivov TOV frsocpi- 
ISGTUTOV xal asifiaxaQiOTOv, TO ovvd^ai oixov{,ievmr]v 

25 ovvodov, xai ex&ea&ai TYJV sv Ntxaia exTS&eiGav TC'L- 
GTLV xai Of-ioloyrj-frelaav psff vrtoyQatprjg TCOV avvel- 
&OVTCOV STtioxOTtiov , xa^aiQe^vai, (,Cev "^Lqsiov , TO dec 
xa&ctQOv Ttjg Ttiorecog xrjQvyftfjvat naGi, xai TO nsQi 
TOV nd(j%a slg SVCOGIV fj t utov vn avT&v diOQ&Lod-rivai. 

30 sxrtalat, yag xai anb TLOV ftQio'fjv %QOVWV dieGTi] sv TTJ 
exxlrjola diacpOQiog ayo^isvov , %hevrjv fymoiovv xatf 
cxaoTOv eTOg, TO>V f.isv rcqb efidof-iddog KOIOVVTCOV xai 
cpilovsixovvTCov ftQOg allrjlovg, TWV 6s (.isTa sfidoftdda, LXK. AY4IANOI. 255 

"/.at TWV [.lev 7tQolaf.t(Jav6vT(av, TOJV de [.leaatovTuv, al- 
lajv de (.lereTietTa STttTslovvTCov. Kal -r\v artltog cpvgaig i] Y.UI xafiaTog, tog rcollois cpiloloyoig ovx ayvco- 
D GTOV, ev noaoig xaigolg &OQV@og eKiveiTO ev 
GiaafMfjj xrjQvyf.uxTi JTSQI TOV vrjs EOQTij 
iUTOg, EV re %QOvoig IlokvKaQrtov v.al BMTUQOS, cog 
fj avavolr] TCQOS rrjv dvaiv dLacpsQOj.ievi^ eiQyviKa nag 
ovx ede%ovi;o, &v alkoig de oaots ^ccigols, ev k 

mt> iov ' a>g nqbg alkrjlovs evQiaxovTai exaaTOg 10 e^orou ktaqa^d-Yi (.lera TOV %QOVOV TCOV e(.tfceQi- 
, ovrtog ecpeQevo. dib ouvel-d-ovreg ol 

TOTS 7.O.I CMQlfilOGaVTSS LOQIOGV (.16$ 0/<0- 

voiag ytve.O'd'ai Kara TO nqenov T??CJ ijjrjcpov xat T% 15 ^. 
f^ 

* 10. Elg TOVVU 6s ol avrol Avdiavol TtccQacpegovai 
tfjjv anooTokcov diara^iv, ovaav f.iev ro7g ?roAAo?g 
ev af.i(pile'/.T(.i} , alti om ad6%if.tov. naocc yag ev avr-rj 

d^ig e[.icpe()eT(xi, xat oudev 7tagaKe%aQa i y[.ievov2Q 
niaiecog, OVTS rijg ofioloyiag OVTS rrjg ixxkr]aiaariKrjs 
diotxtjaecug %ai KCtvovog KCCI jicGvstog. TO ds QTJTOV acp ov 
h&nfiavovTeg TCSQI TOV IIaa%a xaxwg fTaQeQ{.m]vevovoiv 
ol TtQoeiQyi-ievoi nctl ayvoovvTeg eTeQtog v7toA,a(.t@dvovaiv. 
OQ&OVGI yaQ ev ij] avTrj dtccTa&i ol anoGtokoi oil vf.telg 25 
f.ir] ipt]cpiCeTe, alia noielTS oxav ol adehpol vfiuv ol ex neQiTOf.ti]g, f.ieT avTwv af,ia noielTe. xcd ovx elrtav 
OTav ol adelcpol vf.icZv ol ev neQiTO^ifi, alia ol ex yre- 
;, tVa dei^coGi Toiig anb Trjg me()iTOf.irig elg TTJV 
fieTel&ovTag agxyyovg elvai I.IBT exetvov TOV', 
ttCy^ovov, v.a\ elg TO ovf.iTTei&eo'&at Tolg alloig, elg TO 
/u?) allov Ttotelv allovg xal allov alloTe. TOVTO yaQ 
TO jrav Gvvrjyayov cpQovTtoiia dia Trjv evcooiv T^V f,iiav, 256 EIIWANIOY KATA AIPESE&N T. f-fij j\ G^LG^iata. [.irjds diaiQSGsig. OVTOL ds f.irj vor]- 
oavTsg TOV vovv TCOV anooTolcov, ml TOV loyov TOV 
siicpsQOf.ievov TOV sv rfj diaTa^si, evbiuaav (.irj nov aQa 
/.leva TCOV 'lovdctLUV %QIJ TO TLao^a snivslelv af.ia de 
xat ftewfsxaidsm ertiOKOnoi, yeyovaaiv ex sre^tTO^g, 
xcu e%Qrjv TOTB TWV KrtiOKomov ex jt8Qi.Toi.irig OVTCOV sv 
xaraaTaS'SVTCov TOV navta, x6o/.iov rovroig 
xal I^BT avxwv ertiTehslv, tva fiia vis ye- 
ov^cpiovia xal /.tict oftoloyia, (.da, SOQ^YJ SKITS- 
Wlov(.isvrj. dib sxsivtov y 7ti/.isKsia TOV vovv TCOV av~ 
3-QWJiLov ovvayovaa sis SVMGIV Trjg exxlrjGias, /.irj dvvrj- 
frsloa TOV TOGOVTOV %QOVOV srtiTehso'D'rjvai 
tisov erti KiovoTctvcivov sysvsTO dfiovoiag evexa. 
TOlg ccTiOGvoloig de TO QI-JTOV di Of.iovoiav s^ 
15 cog ETCii.iciQTVQOvaL heyovrsg on xav TS 7thctvrj 
v(.ilv (.ts^sTco. e avTwv ds TCOV exsiGs siQrj/. 
rj avTi&eoig ocp&rjGSTcti. cpctaxovoi yag Tyv ctyQVTtviciv 
cpsQEiv, (.isoat^ovTtov TIOV ACvi-iMv. ov dvvaTai ds TOVTO 
navTore ysveG$at, sv TJJ ifitjcpct) TJJ sxxhrjOLaGTixjj. 
20 11. 'Ex TQUOV yaq ovvsoTyxev 6 .TOV Hu.<jy v u GVV- 
dea(.iog, ex TS TOV rjfaaxov dQO/.iov dia Trjv xvQiaxrjv 
v.al TOV (.irjva sx TS TOV oslrjviaxov dQO^iov dta TO XCITCC 
TOV v6[.tov, Oftcog sv Tfj TsooaQSGxaidsxaTrj Tijg oskrjvrjg 
Tv&fj TO IIaG%a, cog slrcsv 6 voftog. OVTS ovv duvaTUt B * 
%>a%&rjvai, sav f.irj VTCegfifj larntsQia, OJTSQ itctQa TOig 
*Iovdaioig ov cpvlaoosTai, OVTS axgiflrj frskovGi TOUXV- 
Tr\v STtiTsksiv 7CQay/,iaTsiav. diSTtsos yuQ nag amolg 
YM\ rjfCccTrjTac TO, navTct, nt^v si xal TOGctvTrjg CrjTij- 
oscog VftaQxst, r/ TOtavTrj axQiftsia, ov dia T^V ^rjTrjGLv 
WTavTip xal Trjv ctXQifisiav Tolg anOGTohoig sfyrjTai, allot 
di* 6{.iovoiav xal ^IBTO, TCOV S%$QCOV TOV XQLGTOV srci- * 
Tslslv ol anoGTolot jrgoGSTa^av, wg OVTOI dua%vQiov- 
oGcp ys pallov di 3 bf-ibvoiav (.ISTU Tijg sxxlrjGiag LXK. AYJIANOI. . . 257 

eftiTefolv, c iva jwi) TTJV o^ovoiav %aQ<xcii)nev tfjs Ix- 
iag; rtwg ovv dvvarat, rekeia&ai TOVTO; keyovoi 
yag ol avTOt avcoGTokoi OTI, OTUV exelvoi eva)%covT(u, 
v(,ielg vrjaTevovteg vrteg avrwv TCBV-d-sltB, oti ev ffi 
t c ](.isQcc irjs eOQrrjs fbv Xgiavov BOTavQwouv, nctl ovavb 
avTOi nkv-3-WGL ta '^A^vf.ia sa&iovteg ev 
avufialvei de avtovg sv 
Ka/j.(3aveiv. STticpcooxovarjs ya 
dvvavrai S-vsiv TO IZacr^a. J.IBTU yag sonsgav 

s TOV aaj3{}aTOv, ov dvvavTat sgyov S 
D hew. aga yag avvfiv d-vGavrwv, el eysigovrai evc 
(.isvoi, TCWQ rjf.is'ts EV XVQMXKIJ .xsv^oof-iev nctl 
GOfisv, av-d-ig avruv movovves ev _mj diaxa&i OTL o 
mxwv eavTOv^Trjv IJJV%Y]V ev nvgiaxfj emxaTagaTOs eon 
T$$ec[); %al ogag jtoGiq SGTIV axglfieia xal avri&sGig, 
IATJ dvva(-ievr]g T^g rtgay/taTeiag v.ctTa TO gyvov \nvts.- 

orifictTi de ftaoa earr] t] alrj&eia rov 
, v.al an avTTjg trjg diaTa^ecog TCOV a 
on di oftovoiav tog GvvrJKtai tov hoyov 6 
24 sav kniTsksGiof.tBv, v) ucti ertiTslcoGi, [.leva iGV](.iegtav xot- 20 
xaKelvoL ayovGL TtohKcmig TB xot ^f-tstg, ytahv 3e 
TOV Teheo\)i]vai irp> LGri^iegiav, o$g eKslvoi ayovGuv, 
ore liovoi ayovoiv. eav ovv %ai fyelg 
GV[.ifie@riKev r^uv ev evl evittVT$ dvo 

a iarji:iegiav nai ngb iarj[,iegiag { T^ de a 

ovde ohcag eTtiTsleaopev itao^a, v.a.1 evge&rj- 
t GEtcti TO TCav TtKavyg elvai egyov yrteg alrj&eia. ngb 
yag iorj^egiag ov n^gcD^GSTai, TO eTOg, ovde rthrj- 
govTai, TOV xvxhov TOV dgopov ex S-eov TOig av&gco- 
Bitoig TSTCtyi^evov 6 SVLUVTOQ, eav (trj rtctgeh&rj iGrj- 
> fisQia. 

12. Keel fa (Aev rtegl TOVTOV rtohha heyetv, cog xa- 
rtoirjoavTeg oi rtccregsg, (.icchhov de di 3 CCVTUV o 

Epiphauius. III. 17 fc, 258 EHI&ANIOY KATA AIPESESIN P. rfj sxitlr^aly to nav cMQifiaafia Tijg * 
ffctvGs@aof.ilov Tam'iqs SOQTTJS XCM rcava- 
yias, f-tsra iGrj(.iSQiav [.isv rtoiela&ai, ors vftortirtTsi v] 
rijg TSGGaQeGKaideKavris Kara 3% Gsl^vriq fyisQas iprj- 
5 cpog, ov% Iva sv ctvTvj rij Teaa&QeGxciidexaT'f] syrtTslsaa}- * 
(.lev. (.tia yctQ rj(.tsQa rtaQ hsivoig tyveircti , rtctQ fyuv 
ds ov f.iia, allot, s^, e@dof.ias rttyQSOTavr). dib mi avvbg C 
6 vo/ctog leysi. ETCirclarvvajv to "IrjipsG&e. eavrois rtgofia- 
tov eviavGiov, af.icof.tov, veleiov, artb dsKcnov TOV xcu tyvaeod'e &VTO ftgbg koneqav t 
TOV de 17 sKKlrjGia aysiv tr\v eoQrrjv TOV Tla- 
o%a, TOVVEGTI frjv s@dof.iada t^v a>QiG[.tevr)v, Kal O.TC 
avT&v TCUV artOGTolwv ev %y\ diatd^et, and dsvrsQag 
Gafiftaitov, OTCSQ SGTIV ayoqaa^OQ -vov jtQoftaTOv. xat 
sav f.iev fi teffffaQeaxatdexaTi] vijg asliqvrjq vy dewregqcD 
TCOV GafifiaTaiv, sis ^tsaov aysTai 10 d-vf.ia TOV rtgofta- 
tov, sav TS TQivr} Gafifjarcov , sav re veTaQTfl aafifia- sav T iti^itiji GafificcuLov , sav is sav TS oafifiaTtt), rcov s ^(.LSQWV Tcqbg Tyv voiavrrjv 
9-sffiv e%ov0cov TIJV dioiKr]<jtv. OVTS yag acp s 
aslr>vrjs dvvaj.ie&a OVIB anb ej>cm?g Gsl^ 
aQ^ao^at tys sfido(.iados vrjs ^Qocpayia 
25 xalov/.isvr]s ayias, alia arcb dexaz^g scos S 
Gys TtsvcsKaidsxaTrjs, (.tsGa^ovorjS vtov dvo dqa^itav, vv- 
xrdg rs xal-^jtt^ag. xat Gvvavalaf.i@avof.ievov TOV 
aQL-9-f,iov } tcov deKareGGagtov fytsQcov vij$ G is rtttQanirftui ei$ rrjv avayxr^g aKQifisiav tov TS rjliawv dgo 

vty iGr)fj.s()iav xt rot; Gslyviaxov dQO(.iov dta 
-^y vsOGaQsaxaideKaTyv, nai rijg s@dofA.ados rtlyQOvs 
dia vrjv xvQiaKTjv, xai TYJV anb dsxafrjs fysgas ashy- LXZ. AY4IANOI. 259 a vr\c, aQt&ftbv, fJTig EOTI ov^rjifjig TOV nqofiaTov xai 

ctxQOGTt%lg TOV ovofiaTog TOV 3 Ir)GOv, Sftstdy ty ovofiari 

ctvTOv TO avTtTvnov avTov TtQofiaTov ha(.i(3avTO, curb 

dexarfjg ovTtog oQi^opsvov OVKETI ds 

* B SKKaidsmTiqs, ovde anb evarris Gelrjvrjs dvvaf-is-d'a 

ijv %eiv r/ TO velog. ol y<XQ SVIUVTOL av&V7teQ(3aT(O 
diet rovg ditq^ayi-isvovg agog alfajkovg 
rjktov TS "/.at aekr]vr) ravrrjv t^v avLOOTt]ra 

EKTskovGlV, 0V GKCtvdcc^OV JiaQCt -d-BOV UQIGfieVOV, tt 

rrjg axQifieiag ravvyg at dsov fSTay^sv^g, Kara 
navGocpov avrov dioixrjGtv, rjv sxaQioaro tip ldi(.<) alcovi, ' eviavrwv xat TQOTCCOV %a nQOvor]i;mrg av- 

. C d-QMTtcov IK fijg avtov (pikav&Qcoftias Tti}.iekeiaS' 

13. Tov yciQ sviavTOv Kara TOV yfaaKOv dQO(.iov 15 
ev Y.OI coQaig TQiot, GVf.i(3alvsi did TO rip ffs^vrjv . Jtoisiv 
TOV sviavTOv ^(.leQaig T TCsvtrp.ovTa TeaaaQGi hetTts- 
G$ai Tip (,iev Y.UTU- TTJV GeKrjvt]V dgof-Hj) svdexa ^/.is^ag 
"* xiat coQag y. xal Tcp [.lev nQUTtp SVKXVTCO yivovTat, at 20 
sftaKTal eVdsxa v.al WQUL TQeig, 
e'txooi dvo, ibgai %, TQITC^ IviavTtp fyE 
lg xai COQCCI -9-', xat TSfivsTai 6 lg (.tyv s(i- 
mlovf-isvog. {.i(iofa(J.evovTai yag al TQICCKOVTOC 
, vrtokBinovtai de YjfieQaL TQlg } COQUL $ , am- 25 

ai Talg vdsy.a Talg arcb TETCCQTOV TOvg 
nal cogaig TQLGI yivovxai v^dqaL id', wqai ifi. akkwv 
jtQOGTi&ef.ievcov v.al WQIOV TQUOV yivovTai us 
v.ctl coQai is . xca T$ MTIJ) sviavT^ TCQOGTL&S- 
[.IEVCOV alltav id TOV ETOvg xal WQWV y yivovTai ^/u-30 
QUL Xg 1 ' xi wgai ir[, at noiovaw /.i^6h(j.ov prjva svu, 
%al VE@oliHEV'd"y}Gav xat xara TQia Tiq [iijvg dvo. TOig 

TtQWTOlQ TQIOIV T6Gl }M]V SIQ KCU V TOig Cf'Hofg TQIGIV 

17* 260 EJII&ANIOY KATA AIPESE&N r. )v STSQOS- mi ftsQileinovTai ano TCOV 

it\'. TtQOGTi&snevcov de TOVTCOV STEI fats >><* vais artb TOV STOVS xat COQCIIS 
TQIGI yivovTai ertctKTal irf , toQai "/'. vcfi ds oydocp 
5 &rst TtQoavt-d-efJ.evwv rtdfav TWV id r^isQUJV KCU COQWV y * yivovtai fj/ASQai YX\, snaKval v.al togai xd', at 

y[,tQ(XS /?'. 3t TOVTWV TCOV COQUV TtQOGTl-S'ef.ieVtOV 

V.K\ fmsQaiQ yivowcai o^iov X , KCU ov^fiaivei navd TOV 
oydoov sviavubv epfiolifievea&ai Tag A' rjfisQccs, TOV * 
(J.TIVCC sis t dv ^ <t ]- KW OVTUS xctTa nsgiodov 

og evev^wvva qftfycti, (fitivic, slot Ti^riQsana- B 
xoi e^oli^OL [tfjveg TQSIS, oi yivovrai KCCTCC tqia ^Ttq 
lity sis KM Kctva dvo ra voveQCt sty firjv si$. sv TOV- 

TOig TOlg TQLOlv Sf-l^oll^OlQ HOJV VQIWV GVOfCCOSCOV 

ytovsl TO ndo%a naga. 'lovdaioig TS xai 
xat TOtg allots. 

14. 3 Ev TOVTOIS ; ditxlhayr] naga TO?S 
[ievois udvdiavots yivsTcu, xat itkav&Giv avdgas ^t 
yvvcuxas, sv TOVTC^ T$ (.ISQSI as^ivvv6(.isvot 7.0.10, vrjv 

v vqv an ccQ^rjg efti'vslovf.isvrjv "/at xara trjv ' 
TWV dnoarokcov, (.irjds/tia axt/?/a TIQOOS^OV- 
, jM](j eftiGTcc^evot TO aacpss T^Q sv diaTa^si TOJV 
artoaTolwv sni[Asleias f]S enoir'jaavTO, ov dice TO ftccv-C 
TWQ ayeiv TOVS 'lovdaiovs /uera aKQifislas, cdld did 
25 TO SKTs^slv T'rjv (pilovsiKiav iwv @ovho/,iV(x)v xa-5 1 8<xv- 
TOVS SKKOTOV eniTelsiv, xat f^rj sv o^ovo/a. sv ydg 
XQIOTOS (SovhsTai, xat TOVTO Koyi&Tui, xat 
ai TOV cccpihovslxojs eftiTshovvTct f^evTOt ys 
TWV /uera cmQipsias itoiovvcwv [.iSTa fzdorjs Trjs 
30 ayiccs KKlt]Gi(xs, Trjs K<XTCX noHovg TQOTCOVS T^V eogTrjv 

. xat el [ASV drtb KcovaravTivov soy v iG-9"ir] TO 
, fti&avbv r^v TOIS TOVTO GvxoyavTOVGiv, S 
ds TtQO TOV KwvGTavTivov Ta G^ioficcTa fjv, xat 


LXX. AY4IANOL 261 

r), c EHr\vti)v heyovTwv xat ylevat,6vTwv TVJV ev TVJ 
diacpcoviav, sftl Ktovoravrivov de diet Tijg TCOV 
Gaovdrjg Gvvrjvcod"*} iiallov TO o%lGf.ia els 
Liiav OLiovoiav, ii ovv TOVTOV SGTI 
' xca ^aQLSGTBQOv , artb yijs rteQcctcov ev {.act 
artctlkavveiv habv &e$, ovficpiovstv TB xi a 
y.ai rets avvas f^isQas ioag cpsQsiv, sv is aygwitvimc, 
527xat derjaeoi,, ml ofiovoia xat hai'Qeiy, vrjGTeiqi re 
xcu fygocpayla, xat ayvsia xt talg aklais fatg Kara. ; iKavcoc; ds %eiv VO(AL^CO vys xotra TOVTO TO 
TU>V ^vdiavcov diacptovlag. 
'YrtsGTr] ds v,ai .s^OQiav avTog o yegcov ^.vdios elg 
TCC f-isQrj Trjg 2yiv&lccs v^b tov fictGilecog e^OQiod'els, 
dia TO acprjvta^stv laovg, xi Vftb TCOV STtiGxoncov Tqj 15 
fictGilei avrjvex&Yj. Ixet ds (.iccKiGTct dictTQificov, %QOVOV 

STCOV OVK %CO heyeiV, KCCL Slg TCI TCQOGCO fittivWV, Y.0,1 Sl$ 

ra sGWTaTct Trjg ror&iag, rtohhovQ TCOV PoT^d-cov xaTy- 
, acp ovnsQ xi (.lOvctGTrjQici ev TVJ avTfj FOT&ICC v.ct rtoTsa v.a rtcceva IB TVftOVOCt. SGTl yCCQ TCp OVTl TOVTO TO TCC^f-lCt TtttVV ev avaoTQOCpfj d-avf.ictGTfl ml TK rtavTa avTtov ev 
avTiav (.lovaGTYiQioig xaAwg cpeQerai, nl^\v TCOV cpihovei- 
V.LWV TOVTCOV, Trjg TB rtaQallayijs TOV ILaGyja TVJS TS 
a TO IdicoTiwv eyxeiLievrjg TOV %ctT 3 euova Ojtto-25 15. To ds dsivoTSQOv rtavTcov xctl 

OTl OV% BVftOVTCtl f.lSTCC TWOS, "MW *8 TCOV doxiLlCOV 

xfc (.ir^dev sis uctTyyoQrjaiv e%6vTcov [Mqde (.ief,tipiv itoq- 
veiag rj (.ioi n ^sias, $ rtheovefyas, ak on, 6 TOtovrog 1^30 
ij\ emlyGicc GvvaysTat. xcu TOVTO EGTI TO cpofiegbv, TO 
;ai ovoita XQLGTLUVCOV Tijg ayiag sxxhirjcrias, 
f.ir] exovayg IniS-mov ovo{.ta, alia, f.iovov ovopct 262 EIIWANIOY KATA AIPE2E&N F. 

XQIGTOV ml XQIGTKXVCOV, slg ovo^ta Avdiov xaleia&cu, 
Gvv&sG&ai TB ml aTtaiTstG&ai Gvv&rj^t 
cpvoswg, el ml sjtl TO axQaicpvsg KLVJ fig (Hep ml 
dimioGvvi] TO xay^a Gs(.ivvv6[j,svov. rtollol ds ml 
Tr]v SKSLVOV Tefovtrjv ysyovaai avv avTOtg TS ncii f.isr 3 
avrbv rov rccy/^arog avrov STtioKOTtOi, Ovgaviog ttg vrjs 
TQJV ftOTaf.icov ml aitb rrjg Tord-iaQ de eo%e 
ml mTsorrjaev avrovg eTCLGWTtovQ, alia mi 2i- 
lovavog rig, ml allot ziveg, wv Gvf.i@e(tyx8 Tivag TOV 
Wfiiov rtavGcto&ai, ^taltGia OVQCCVLOV. yvftsi yaQ oviog 
ava I.ISGOV TOIOVTOV rayf.iafog. {.leva ds rrjv TWV 7rt- 
GKOTtcov avTiov TOVTCov , OvQttviov ml 2tlovavov tov 
ex roT&iag TelevTyv, rtollol dislvd-yoav, ml elg oli- 
yov ?il&s. TO TOVTCOV GvoTr](.ia, sv TS rolg (.ISQSGI Xccl- 
15 xidog frjg rtgbg 3 ^vTio%eiag ml sv rolg (.ISQSGI TOV Ev- 
ml yaQ anb Tijg FoT&iag edicoyflrjOav ol 
, ov I.IQVOV, alia ml ol ^/.isTeQOL r/et 
vol, duoyfiov [.isyalov EVGTavTog vnb fiaGi 
dsivov TS ysvo(.ievov ml nqbg 'Cfjlov TIOV c Pco(.iaiiov } dia 
20 TO Tovg fiaaileig TLOV 'Puj-iaicov slvai XgiGTiavovg, TO 
rtav yevog TCOV XgiOTiavcov an sxeivwv artela&rjvai. 
ov lelrtei ds giCa aocplag, ovds (pvTev/.ta rtioTSug, alias 
ml si doxovoi navTsg a7tr}laG9ai ) navTug SLGIV exet- 
av$()co7toi. OVK ey%coQi yaQ lelipai T^V nr\yr\v Trjg 
. nollol ovv ava%(.o()ii]GavTegTaJvavTcovdvdiavajv 
ml Toiv ^(.tereQcov [ISQOJV ivcavd-a sl&ov- teg TtaQOiKOvoiv cuto TOV IQOVOV TOVTOV tsTuv 
alia Y.al arcb TOV Tavgov OQOvg av%ci}Qr]Gav ftaliv Ta 
TCOV avTcov ^4vdtavcov ^ovaGTrjQia, ano TS Trjg JJalat- 
ovivqg ml vrjg^Qafilag' vjdr] yaQ slot rtsrtlaTVG[.ievoi, 
lotTtbv ds oliyot ml oliya /.iovaaTrjQia , Ta%a ds ml 
dvGi Ktof,iaig sv TOlg nQOsiQr)/.isvoig [ISQSGI Kara TO s%- 
(tSQog Tvjg Xalxidog, ml srtsxsiva LXX. AY4UNOI. 263 t TCOV (.tegcov Tijg MeaortOTctLilecg eOTiv ay v QL devQO 
TO Tay(,ia elg ohiyov neQiGTav, cos fcpyv. 

^ktf ecog Lode imvcog "/.at rteQi TOVTCOV e%etv rjyov- 
(.lai' ovg rtct()ek$cov naktv ta e^rjt; diaoxomrjaci), tvct 
|M7y ti ftagakslipco vtov sis dt&iQsosis TS y.al robots xat5 
; diaoraaeiQ %ai eig oylo^iata sv 1$ wo (.up ovf.i(ie- 
^i]yi6fiov. el yccQ nal rfj rtiorei ovx av (.teTa^laTfOiev, 
xat 1$ TQOTctt) Toaovrov, akfi .O^MQ n v ^o dtaiQs&ev 
xal ev filet) ovoi-iatofievov vcp fjn&v Kara TO dvvarbv 
ov it&ctheK&roeTcu. 10 D Kara <$>mT.t:Wiavu)V va' , TTJS $s axolovd-ias oa'. 


1. (frtoTeivbs, et; ovneQ (Dansivictvoi, ev 
ijxfj.aosVf ertioKOTtos yeyovcos vrjs ayicts 

f.iavia ccQ&els ov (.unQOTccv 
yeyovws VHSQ ftavrag vovs TCQO avrov, 15 
xai 'enexeiva T&V Ilavlov TOV SaftoGavscos dia- 
fteQi rov viov TOV freov, e^e/.teoas hoyovs 
'ag. owog-dt: UQf.iaro artb 2iQf.iiov. v.a.1 one i-iev touto TO 

i eneivo KCCIQOV enl KwvGTavcLov TOV 
og rjv efe eW devgo TtsQiijv ftp fily, anb trjg ev TJJ 

rg ovvodov de ovxog an uQ%rjg fbv XQIGTOV I.ITJ elvcci, 
anb de MaQiag xa/ devgo ambv vnaqy^iv, e^ore, cpqol, 25 
TO 7tvev(j.ct TO ayiov ercrjK-9-ev ett KUTOV Y.OL eyevvrj&r] 
B ex ftvev^iarog ayiov. TO de rtvevfia TO ayiov cprjaiv, wg 

TO^tTJ^Og CCQ^LTSKTWV, VOJ.U&IV eiV(U TOV XQLOTOV, XCtl 

cog ovQavofteTQrjg TCOV avexdir)yr]Tcov. yeyove dk ovTog 6 264 EJIWANIOY KATA AIPE2E&N T. 

<Do)Tstvbg kdhog TOV TQOrtOv ml to^vf.i^isvog TYJV yltot- 
TUV, Ttoklovg ds dvvd[.isvog artaTav T$ TOV Koyov TCQO- 
yoqq xal sTOif-iohoyicc. ftokhdxig yaq vnb nohhwv sley- 
%6(tsvog, XCM [AST ir\v TOTS yevofisvriv w vfj ^agdufj 
5 CCVTOV ctTtokoyictv ore vrtb TOJV erttaxortcav hly&ri dov- 
vai "kbyov rtsgl vys vn CCVTOV yfQO^rj&eiGrjg xcwOTti- 
oriag. xa yciQ ovrog rj^itooe KCOVOTCCVTIOV ibv @ctaihs(x 
tog IMXtyv xa-9"fl()r][.ivos, ortcog anqoaxag lafioi av&iq, 
rov anodsl^ai savrbv (.icwriv %a&fl(>r}(.ivov. o&ev .6 (.dvG 
xaif SKSIVO XCUQOV s^sTtsf-iifJe x^trag xat CMQO- 
ccvrov (,iekkovGr]S easo&ai ctrtokoyicts, Qalda- 
aiov */ai danavbv xat KsQscchov xal TUVQOV xal MCCQ- 
xehhivov v.ct.1 Evavd-iov xat Okit(.i7tiov xal -SL&ovTiov, 
Baaiksiov tov 'AyxuQiavov Tag amov rtsvoetg S'QCOTWV- 
g, YMI avTtkeyovrog rolg vn avrov f.isKlovoiv aito- 
ai;ade%eG&ai. ov [IMQCCV ds didhe&v 
rov aivbv Baoiheiov ertotrjoavo, a'kK. aGTtsQ 

cpavKrjg yvvcuxbg TO %Qaj[,ia dice rcov D 
avTov TtagscpeQsv ev iji dicths^ei ^ra aovoTcna 
TTJV didvotav x^q cckrj-d-eiag , oWa ds avrov rfj 
svvoia na^aftsrtotrji,isva)g voovf-isva. dia ds irjg 
trjlrjg avrov (pdoyyrjg xal sroif-iohoyiccg sig 
avrov TS xal TOJV axovovrcov dia ri'jg yhooarjg avtcov 
^roifiaafievog, xal (.tera xavyfiascog rtsgl Trjg vno&saewg 
25 exavbv fiagrvQiag cpsgeiv b ysvvddag ertyyysikaro. xai 
yctQ iwv asl rtoklaxig rtgbg avrbv avci^a'k'kbvrwv, cog 
xal Iv tfi rtgbg Baoilsiov dials^st r)VQO[.i8v, sv olg Ixe- 
hevoav Taftvygdcpoig yQacpsiv, Idvvffifp diaxovcp tov /?- 
Gikswg xal KalhxQarsi sxGxsrtTOQi, 'Povrpivov TOV 
30 %ov xal Okv{.irciq) xal NtxrjTfl xal Baa deity 
dloig xal EVTV%SI xal Qsodovlci) voraQtoig TOV Baoi- 
keiov, xal artSGTdlr] eGcpgayiapevos T0[.iog eig T$ /Safft- 
hst KCOVOTUVTIC^ sig ds sftsivsv sv TVJ xaTa TOV BaolAsiov LXXI. Q&TEINIANOL 265 ovvodci), KCCI a/U0g T0j.wg (.ISTCC TWV w^iuv, tooavTcog 
sGcpQctyiaf.tsvog, MS va Trjg KVTOV vnovoictg vnofiefilrftieva, 

2. Ei rtOTS yctQ 6 Baoilstog ygcoTirjasv QTI ?rwg 
at 3-elcti ygacpal didaawvoi nsol TOV KVQIOV TOV d-eov 

> hbyov nqb ala')vcov slvcti TOV [tovoysvrj Y.CU avv nafgi,^ 
B o (Dwrewbg ftev xov koyov sdexeTO, TCI (.tsv sig XQIGTOV 
rrjv di&iQeaw rtQOOctnTtov , rcc ds slg fbv hoyov avco- 
TCCVCO avu'koyovf.iKva: ib yag "rtoirjato/uev av&Qionov 

1 XCtT shovel TH-tSTSQCtV XCtl XCt$ 6f.lOUt)Glv" Tip "k6y<p CCV- 

TOV , cprjfflv, 6 rtavrjQ e'lQrjxe. ri ovv; 6 hoyog ev tcp 10 
natQi, cpqolv, r^v, a^X ovx, r[v viog. xai "f(2()ee xvQiog 
ftagcc "/.vqiov" sv fcctTQi wv o koyog. xal "eldov" cprjal 
"K<XTe()%6 i uevov eytccvca rcov vscpskcov cog vlbv ccv&Qioftov '" 
IOVTO, cprjai, ffQO'/.a'vayysl'uiKajg ekeyev, ov% tog iov vtov 
VTcaQ%ovi;og , ahka di o /.ielkev vlbg xcilela&cu (.leva 15 
fc GTTJV Maqiav, xat avtl rfjg actQxbg avievai, yevvrj-9-elg 6 
s% rtvev(.ictTOg ayiov xat arcb Magictg nqo- 
cprjal, vet rcavra avacpsQetat slg CIVTOV an 
. OVTCIO ds yv, hoyog ds r\v , xa^ftTte^ ev e(.iol 6 
loyog, ijdrj de elrtov on anb {.isQOvg Ilctvhov tov 2a-lb 
(.WGdTsiog e%cov TCI choice Tijg evvolag, srsqa ds STI rcaq 
exelvov vrceQfiefirjKcog TVJ svvotct. 

3. Kal avTog ds ovTog avciTQartrjasTai slg 0%c(TY)v 
sl&wv aQvr}Gi&ei(xv xi ahloTQiav vnovoiav Ccorjg al- 
coviov sv artaaiv. si yag rtQOGcpctTog b vlbg TOV ^eov t & 
xar Trjv -d-so-cyTa, CCQCC b daftld TCQWTEVSI, /.iccllov ds 

XCU SV ftQOXQlTSOig V7taQ%Sl TOV aVTOV 

OVTCO yaQ xt ctvtbc; dievosiTO, f.iahlov xat 
T^V -9-sictv ygacpriv, xara T^V CCVTOV nsjt'kavrii.isvriv ev- 
voiccv cpaGxcov on x&l b anooTohog e'tQrjxev "6 Tt^wrog 
avd-QtanoQ -ex -yijg %o'iwg, xat 6 dsvTSQog an OVQUVOV." 
sv&vg ds avTiftirtTst avTip b Ibyog Trjg cdrftstag, 
shsy%si avTOv T^V sGKOTCo{.isvr)v diavoiav. 266 EJIWANIOY KATA AIPE2ESIN P. 

yag xal av&Qiorcov scpy 6 ayiog anboTolog, ml fbv (.lev 
ftQOJvov av$QW7tov fbv 3 A$a\i ex yjjg eivat, %o'ixbv, TW831 
de devveQOv ait ovgavov. xairoi ye av&Qcortov leytav, 
ovx 8^ ovQavov de 17 GUQ% xatajteftyxev, all 3 cof.ioloyr]- 

5Ti xai ano TOVTOV anb MaQiag ovoa. an ovqavov - 9 
de xctTa%()riavMa>s ov heyei GUQYM, ahha tbv devreQOv ' 
avd-Qtori'ov, e^OTB avwd'e.v yl&ev 6 Koyog, xat eoK^vio- 
GSV ev ^(.uv, Kara TO yeyQa^ievov. el ovv nQOVTtr}Q%v 
b uvQiog xat nagwciv, og efpyvQe rtaaav bdbv ovveaecog, i 

10 eivai de avfbv, wg om a(.icpi^al^ei ^ &eia yQcicprj. ret 
yaQ /.leva Tav-ict avjualvsi rtQOOvra. y.ca TO rjVQr)Y,evai, 
Tcaaav bdbv avveaecus' BITCH, enl yrjs cocp&rj, irjv /.tel- 
lovaav evoaqxov naqovaictv. xai OIL an OVQUVOV cpaoi * 
TOV av&Qconov evr]vo%evai, ov heyei, 6 ccrcoarolos, AAa B 

15(5ta TTJV ovvevwaiv vrjs evoa^KOv naqovoLcng avd-Qcoaov 
(.lev avwv heyei dice t.bv y^ovov rov ftera^v 3 ^4dcc t u xai 
rijg evaaQXOv rtciQOvatag, an ovqavov de ambv heyei 
dia TO avco&ev yxsvat tov $ebv koyov xal GaQxa, wg 
b K6yo$ G&Q^ yev6(.ievog } ov% wg awog VTto- 
hoyov ex fcaTQog TtQoe^ovta xal ei$ GGQXCC f.ie- 
iafiefikrn.ivov' OVTIO yaQ wta i^v ijTtaTitjf.ieviqv avrov 
evvoiav dirjyt'jaaTO ?CBQI TOV dgov. el de eoviv * 
O tov eivai tbv Koyov, UQU dia rivog b avrbg 3 ^ 

xal navra ra TCQO avrov XTiopaTa rov &eov; 
^ v TCQOG, riva b narrjQ eiQrjxe "ftoiriawf-iev av&Qionov ;" 
ov yaQ T/g TTOTS rtQOQ tbv evdiad-evov avrov loyov, rj 
tbv TtQOCpOQixbv emreiveTai irjv Gv(.ifiovkiav, alia TCQOS 
fbv ei.i(pvTOv xal ayiov avrov Ibyov T% nelhovGrjg TOV 
drj/.novQyias noislzai vyr f.iera rtdorjt; ao- iva .iau)uev a"/rg elvat, tbv avtov ftareQa, c iva pf] rbv r^exeQOv 

voj,iiaa)/.iev , alia ovv naTQi aei vnaq- 
yjovia. rcgb rwv aicwcov, cog xal 'Icoavvrjs LXXI. &SITEINI4NOI. 267 D leytov "ev aQxfj v\v b loyog v-al 6 loyog yv 

\ n ' )> 

TOV -treov. 

4. Q$ cpyoiv avrbg o ayvQr-^g, v,cu avrog cpr}(.u elvai 
TOV loyov an agyjig, alfi ov% vlbv 0-eov yeyevvrjftevov. 
xcd ei jUJ? EGTIV vlbs -9-eov, jWaratog avrov 6 ftovog, 5 avrov voict. ovdh yaQ jteQioGOTeQOv twv aQvrjaa/.ievcav avrbv 
3 Iovdaicov OVVOQ keysi. ov yaq leyst TtSQi avvov T,O sv- 
ayyehiov on sv ctQ%fj r]v o Ao/og, nal b /Ldyog ijv ev 
T<^ &$, H' o loyog rjv, nQO$ lov d-sov. yial ov heyei 10 
832 OTi sv Tty.&eq) r}v f-iovov, aKla &edg yv 6 loyog. ahfi 
ev T$ av&Qwnci) [.lev koyog evdiadsTOG asl v.al rtQocpo- 
V7tctQ%cov ov duvarai heyea&ai av&Qionog, alia 
loyog. si ds ovx rp> ouTtco TO yhv^ia., tug 
heysi, %al el ovnto ^v vlog vov &sov -O-sbg loyog, 15 
rivog ta rtavra yeyevrjrai; STtsidiq cpiqoi TO svayys- 
liov "ftccvra di avtov eyevsro, xat %toQi avrov eye- 
veto ovde ev" alia, cpyolv, cooney dia loyov 6 av- 
d-Qwnog rtQcccTsi o fiovlsTat, ovTcog dia TOV id lov 16-. 
ftyov 6 rtarrjQ dia TOV ovrog ev avrfij loyov ertohjoe TO; 20 
navia. yrwg ovv 6 KVQiog dia TOV evayyellov leyei on 
"ecog CCQTI o ftar^Q egyaZevai, xayco l^j/a^wat;" TO de 
"b nat^g egya^erai, xayco eQyao(.iai" ov TOV narQog 
/.IT) eQya'o(,ievov ev ffj TOV vlov eQyaoia, ovde tov viov 

b'vTog wal [.if] kgyaoa^evov ev tjj rov ?zraTOg25 
vQyia. navta yaQ ra egya oaa SGTIV a^ia ex'rfa- 
nal viov yial ayiov rtvevftaTog yeyevyvai. di avrov 
TO, itavia, yeyovev arto ftaTQog, Kal-avrbg ra rcavra 
ovv rcarQi ml ovv ayicp ytvevf-ian. "reft yaQ 
Cloyy KVQIOV ol ovQavol eOTegsco^oav , xal T$ Ttvev-%0 
(.laxi vov ar6(.iaTog avrov jtaoa fj dvva^uig avrov" dib 
Y.CU (.isra aocpalelag b KVQiog ev T*^ evayyellii) eleye, 
ytvwaxcav rag vnovolag ratv rtenlavr^ievtov, 268 ETIIQANIOY KATA AIPE2E&N T. 

LOV dig d-ebg, xca wg fyiekksv snaoTog [anb vijg ahrj- 
&elag savTOv sxfiahkeiv, eksys ftQog Tovg 3 Iovdaiovg 
"ovdsv acp savTOv rtoisH 6 vibg, kav ity 'idy TOV na- 
TSQK jtoiovvTa" '/.ca ov% on. rtQ&TOv bqa, ertsiTcc 
, or/l/lo: rtavta ev kavri^ %et xat rtQUVTSi a 5. Jlwg ovv tuvtu eGrai, w (Dcorsive; jj rig o kv 
aol ftafav fyiiv 7j;QO^ccH6/.isvog TOVVO to ty^aviov; rig 
o TO drjlrjTTjQiov rovro -/.aTaOKEvaaag T<^ /5/f t o; Tto&ev 
10 TO rtovriQOv a 01 8vd-v(.ielad-ai xctrcc TOV KVQLOV oovft 
^aafpr^iov kafielv vrtovoiuv ; ovx eaeiGs GB f 
cpaaxtov ftgbg awcbv xai keycov "o XQIVWV ftaoav 
yrjv ov ftoiiJGeis KQIGIV;" shsyft-dyci yctQ MQ 
6 vlbg eTtedrjf.irjGe, xat ov itQOfpoqa, Tig tov, a^ti svv- 

co TO rtsQag TCOV sv TavTf] T 
vcov , wg ev TJJ deia yQacpfj srtiacpQcc'yioaf.isvog TO TS- 
heiov rjf.uv ajcecprjvctTO cpaoxcov on, "S^QS^S KVQiog an 
OVQCIVOV nvQ '/ML dsT-ov STtl 2odof.ia KCCL r6{.iOQQa 
20 MQiov" xal OVK sirtsv b hoyog TOV xvgiov, akla ytv 

a KVQLOV, ug Y.OL Jafiid Keyet, "elrcsv 6 KVQiog vqj 
I.LOV." "ml f iva yv$g oxi ov [.ISTCC 6 vlbg f.wvov SVQLGXSTCCI, diriyslxui "ACXL 
Trjg an ccQx^g, on "ex yaGTQog TCQO ecoocpogov 
25 GS." 'AOL TtsQi TOV ay Lov rtvsvf.ta'cog, to TtsQiTTokoye %al sv agyolg xat rtEQieQyoig TaTTOf.ivs, ovdelg ds^sTai aov 
TOV "kbyov. OVTS yaQ {.isi^OTegov TO rtvevuct OVTS LIMQO- 
TSQOV. "Tig yaQ TavTa ^e5j^(7s" (prjGiv "ex TWV %st- 
QCOV v(.uov;" ekeyxei GS ds 6 avTog ayiog Ao/og, wgB 
30 cpaoxsi xvQiog rtSQi TOV TtvsvfiaTog TOV ayiov. bf,ioko- 
ycov ai>TO yvijoiov Trjg avTOv ^-soT^Tog cpr]Gt "TO ex TOV TOV 6. Kal MOGUL allai Tvy%dvovGi, LXXI. mTEINIANOI. 269 ds naaiv r; ay Qeo%ehia dijAog son, rthdvyg ovoa xal 
OVK dKrj'd'eiag. cpcoQatyrjGeTai de ov (j,6vov vnb owe- 
TCOV, dhhd xca vitb rtov oklyov vi tijg -tyeiccg ygacprjg 
Tr]v molov&iav sniyivwGWvxwv, di rjv om srtiderj&r- 
G0f.iai rtokhaJv ftaQTVQcav , r} rtollrjg avccTQOrtris ' eva- 5 
AcdTov yaQ GOV TO diijyr][Aa KCCI y KanoniGTia, 616 CCQ- 
xerwg %eiv to, rtgbg oe igr]f,isv(x, tog anb yrjg avacpv- 
aavTog nvwddhov axovov TS xccl aduvcc/.wv T<^ nodi vov 
"kbyov GWTQiijJctg v.al TJJ TOV $eov hoyov ahy&eicc, rj 
wg slftiyyct, foot yrjg evTSQitovrjv, xaTctleiipio. rjdq yaQ to 
xal dieaKedao-frr] ei$ b'kiyov %QOVOV fj TOVTOV TOV r/fta- 
cfiQsatg. eni de zrag e^rjg ovvrj'd'cog &ebv Ini- D Kaxa MaQXsKfaavwv vfi' } T?]g de axohovd-iag oft'. 1. Ty de CCVTC!} naliv %(>bvc[) (vjtb ev yaQ advTeg 15 
ovxoi ^oav) Ma^xeHog yeyovev ev ^yxvQr]. STI yaQ 
devQO dnb lov evovg TOVTOV wg artb dvo STOJV 
rj nKeico r} eKaGGto. efcoirjoe de nal avTog 
dialgeow ev vfj sxKkYjcrict aft aQWJg TOV avrov 
iyyv de viva evvoiav vnecpatvev ovrog, aftei- 20 
2<x(l$hKjL(p ve xat NafiaTCt) anb tov tuv '^.QBL- 
avwv TtQog ctvrbv ftaQO^vof.wv, dij&ev did tpv koyt,0[.iov 
Trjg ftQog Tovg ^Qeiavovg dvTi&eGswg. o&ev xai aaqd 
TLVCDV filaacprjfieiTcci anb {iegovg, cog ecpqv, 2aekhia- 
vwv eG%r]Kcbg vyv eQeo%ekiav. viveg de vrteg avvov dne- 25 
koyrjGavro {.ty ovicag e%eiv, dhti OQ-9-tog avrbv 
vau, xat Ty cpQOvrifiaTt avrbv OQ&wg e%ew duo 
dib Ttohhi] Ttegl TOVTOV ^r^atg yeyove. nal td 
xgvcpia TJjg evvolag ftey eyvwarat, ol de an &VTOV 270 EJII&ANIOY KATA AIPEZE&N F. ysyovoTss xat '/.ccTrj^o'svrss, 01 TTJV SKSIVOV svvoiav 
ayvoovvTSS, ol ,?} fa SKSIVOV akrj&rj di'rjyoi/f.isvoi, owe' 
Tag TQstg vrtOGTaGsis Ofioloysiv ij-d'slov, cos ^X ei ^ M}- 
ic, OTI f,iia SGTIV -d-soT^s, l-iia do^okoyia, of.ioov- 
ovaa f[ TQias, *al ovdsv diakkaTtovGa vfjs ioiccs 
d6r]s> TQtas teksia OVGCC, xat (.ila -^sd^g, (.Ucc dvvaf,us, 
f.iicc ovoia, owe avvaloicpr] rig ovoa, OVTS VTtofisfir]- 
xuta. OVTOS ds Inl TtlslGvov @ovk6[.isv6s viva 
ftaQa Tiow, tug vrtb TOV Safislliov ry cpQOvr}[.iaTi 
10 %sv sivat. dib nal avrr) sv alqsGsi slsx&r] xat rj(. 

7taQa&r]GO[.iai, ds av&is xai TTJV SX&SGIV TOV 
ov rtS7toir]Tai ^lovkiq) rep (.laxaQirf] T(!} c Pcof.iaicov 

6 avTOs MaQKslkos, vrcsQanoloyovftsvos drj-C 
9-sv savrov. SK ds T^g anokoyiaq xai TOV kifishhov 
15 cpavrjGSTai STSQU naqa T^V itiGTiv TYJS afajd-sias ftscpQO- 

wg. si f.ir] yaQ STSQU scpQOvriGsv, vnsg nokov sis < 
IJQ%STO, si ftr] aQO, loyoi s<; amov STsi 

33|-j\/ r v- 3 / 

OVK OQ&OI y.ai TLVUQ TUQa^avTsg sis TavT^i 

vrjv artoloyiav; TOIVVV TO avT-iyQacpov SGTI TOVTO. Ma(JKsllov , uv x 
J avvoftos 2. "Tcp /.imaQitoTarii) GvllsiTOvgyy ^lovlkp Mag- 
ev XQLGT$ %a,LQiv. srtsidrj TLVSS t 

ftQOTEQOV Srtl Tip (.IT) OQ&tOS JtlGTEVSlV, 

25ej/o sv T'fj HUTU Nixaiav Gwodip dir}key!;a, we 

ir\ dsoosfislcc GOV eTO^/.nr]Gav , wg av e(.iov (.ifj 

flfjds SKKkrjOiaGTMCOS CpQOVOVVTOg, TO SdVTCOV 

sig WE fisTaTsd-Jjvai Grtovdafyvrss, romov eve- 
KSV avayxctiov yyriGd{ir}v ccrcavrtjGas sis TV}V c Pa>ftrjv V7ro- 
i os, c iva vovq we s(,tov yQaipawtas LXXII. MAPKEAAUNOI. 271 

TOV artavTyGavTag awovg en a/.icpOTQOig ekey- 
VTV ef.iov , OTI re mi a yeyQcccpaoi Y.QT s(.iov 
ipeudij OVTU Tvy%avei xcu on, en nal vvv erti(.ievovGi 
Tfl savT(j}v rtQOTSQct rthdvr), xcu deivcc XT TS TOJV TOV CCVTOJV . ircsl Toivvv aTtavtrJGcu OVK r](io 

GOV . TtQeafiuTegov g TCQOQ &VTOVQ, 
xavta sf.iov eviavTOv xcu TQSIS o'Aovg [irjvas sv iji ' 
rtsrtcurjKOTOQ, avaymlov i]yY]Ga[.tr}V , fielluv 
B sieved, eyygacpov GOI vr/v sfiavrov rtiGTiv f.isTa ftaorjs 10 rjv e(.ta- 
9ov ex vn avTtov "keyo^if-vcov vrtOf.iviJGal as } . c iva yv$s oig 
tQog ancctrjv TCOV axovovtwv koyoig tr\v alrj- 
freiav V.QVTCTBLV fiovlovrai. cpaGi yag ^ 'idiov ncel ahy- 15 
d-ivbv koyov elvai TOV rtavTOxgaTogos d-eov TOV vlbv 
TOV KVQIOV TH.LWV 3 IrjGovv XQIGTOV, alti STSQOV -UVTOV 
hoyov elvcct xt ereQtxv aocplav xai dvva/.itv. TOVTOV 
yev6f.LSvov vn .avtov <ovof.iaa&ai hoyov y.al oocpiav xat 
C dvva(.tiv, KCtl diet TO OVTCOS avrovc, cpQOvslv allrjv vno- 20 
OTCCGLV . dieGTwdav TOV nargbs elvai cpaoiv. eTi, /.ISVTOL 

"AOL TtQOVTCaQfteiV TOV ViOV TOV TtttTSQCC 6i COV yQCtfpOV- 

GIV artocpaivovTCtt, (.ITJ elvcci avTOv ^^cog vlbv ex TOV 
d-eov' alka v.av Keycooiv ex TOV -fteov, OVTCOS keyovaiv 
cog- ween rcavTa. eVt {.ity nal OTL yv TCOTS OTS ovx ijv 25 
heyew Tofyicooi, xal KTio^ua avTOv xal jtoirjf.ia elvai, avTOv anb TOV naiqbq,. .Toiig ovv tamo. KeyovTag akhoTQiovg Tyg xa^oAix^g exx^atag elvai ns- 
D TTiffTef/tmt. TtiGTevco de eft6f.ievog Talg &eiaig yga- 
cpaig OTL elg &ebg xai 6 TOVTOV (.lovoysvyg vlog hoyog, 30 ael TOV Blvai effj^xwg, alrj&ajg ex TOV &GOV vnag^wv, ov 
ov ftoi^eig, a/U ael tov, ael a 272 ETIWANIOY KATA AIPE2E&N f. xcu rtatQt, ov T% ficcadeiag, KCCTCC ity TOV 

-VVQiaV, OVK SOTCiL T&Og, OVTOg VlOg, 

ovTog dwa/ug, ovTog oocpia, ovTog Vdiog ml ahr)-&r]g 
TOV &SOV Ibyog b nvQiog fji-iaJv tyaovs XQHJTOS, adiai- 
Q6TO$ dvva(.tis fov d-eov, dt ov va navra ia ysvofieva 
ysyove, xa&tos to evayysliov (.lagrvQet, Isyov "kv 
i\v o koyog, xat o hoyog TJV TUQOS TOV d-ebv, xal 
yv 6 koyog. ftavrcc dt amov lysvsTO, xcni %w(>l$ avrov 
eyevsio ovds ev." OVTOQ iotiv o loyog, TCBQL ov xm 
^/ovxag o evayysliaTqs /.laQivQel Iryiov "/^-wg ftctQe- 
dtomv riiuv oi arc aQ%rjs avTOrtTai y.al Vfc^gsfai yevo- 

TOV K6yOV." TtSQl TOVTOV Xtti JaftW BCpri "e$Y]QSV- 

a I.IQV hoyov aya$6v." OVTW xcti 6 wjQiog 
XQiorbg rjj.iccg didaoy.ei dia rov evctyye- 
Isywv "eyw ex tov nctTgbg e^rjh&ov nai ijy.co." 
ovrog en sa^artov twv ^(.ISQMV xazre^coj/ dta vrjv fys- 
v GcoTrjQiav xat Jt Tijg TtctQ&svov Mctgiag yevvy&elg 3. "Iliarevti) ovv eig -9-sbv TtavvoKQciTOQa ml eig 
%XQIGTOV 'irjaovv %ov vlbv avfov TOV (.tovoysvrj, TOV xv- 
giov rj{.iwv, TOV ysvvrj&evTcc ex ftvev^tatog ccyiov nat 
MctQiag n]g TtctQ&Evov, tov sal llovviov HikaTOv atav- 
Qwd-evra Kctl Tacpewcct y.al ir\ TQUIII yf-isQct avaGvawa 
ex TMV VBKQCOV, avafiavza slg rovg ovgavovg, x<u xa- 
%>&rj[.ievov ev de&a TOV rcarqbg, o&ev sq^ertti XQIVZIV 
^wvTag xoff vsy.QOvg' y.a.1 slg TO ayiov avevj-ia, ayiav 
exKlyolav , acpeaiv fyiaQTicov , oaQKog avaoraoiv , ^W^J/ 
alcoviov. adiaiQerov sivai ryv 3-soTrjTa xov yraTQog xal 
TOV viov naQtt xwv &eicov f.is(j,a&rjKa/.isv yQacpwv. si 
Tig xojQi&i TOV vlbv, TOVTSGTL TOV hoyov TOV ttav- 
d-sov, ccvayxY] avrbv rj dvo 3-sovg dvai vo- 
SQ alloTQiov vrjg &slag didaoKaliag elvai 
vBv6(-iLGTai, ij TOV koyov I^YI elvai -9-sbv 6[toloyeiv, o LXXH. MAPKEAAIANOI. 273 xal ctVTO akhoTQiov Tijg OQ&ijg fCiGvscog slvai 
TOV svayyshaTOv heyovTog "ml debs ^v o koyog." eyd 
ds mQifiajg juma^jjxa OTL aduxiQSTog nctt a^QLGxbg 
D EGXIV f] dvvctfAig TOV jtctTQog o viog. avTog yag o ato- , 
6 xvQiog ^(.iwv ^liqauvg XQiarog (prjaiv "ev sf.iol 6 5 

aya) sv rtfi naTQi." KKI "eycb xt 6 yraTijjj ev 
" -/.al "6 Ijue kwqaKug ewQdKS TOV narsQa." rav- 
xai naga TUJV -d-eiiov yQctcpujv dlx}(pa)g TTJV Ttlativ 
Y.O.L jtaQo. TCJV xava debr ftQoyovuv dida%$eig ev i;e 
tri TOV -frsov exx^Tja/a MjQvtTa) xat ngbg oe vvv ys-W 
ygacpa TO awtiyQacpov VOVTOV nag s^avTC^ wtaay^'w. 
. xat a^M TO awfavTCOv OB TOVTOV rfi ftQog mug km- 
GKOTtovg sftiOTokfj eyygaijjcti, c ivct ^ tiveg TIOV 
f-iri ddorcov r/f.iag xaxeivovg TOig vit avTOJv 
ftQOGsy v owg anaTTrj&coaiv. eQQtoa&e." 7tS7thr]QU)i;ai, 15 
>837 4. El Toivvv o lifieklog ovrog xa^aig s%ei, . oi dv- 
vafievoi ccvayvcoTcooav xt ol 6vvdf.isvoi, omQificooat TCC 
EV avTtt) siQrj(.iva' xat el f.ih xaxwg %e, avtol dia- 
KQivETOjaav. ov yaQ @ovk6(,i8&a TtEQa cov e7 

* xcu T&V elg rj/mg s'kd-ovruv keysiv. el yag xai x 
%* 6 A//?elAog x rrjg vfto&sGewg, ftaliv diavo^ 

fcti ol evcvyftavovTsg TS Kal ccxovovreg on ovx sig [ia- 
vr\v } ovts sig aQyoi;r]i;a, OVTS KCXT sxelvov eyivsTO 
airokoyiag, si (.irj aqa E^IEGS hoyovg Tivag 
fag xal ecvayKccaavTag avibv 'tg ajtoloylav TJKSIV fcsgl^ 
B i(av vn avrou siQr]f.ievcov. Gv^^aiveL yciQ 'nai (.IBTO, TO 
i lacpald-ai avrbv dice TOV lifiellov vrteQanoloyriaaG&cti 
l eavTOv diOQ&ataccG&ai, rj on [,iev T<^ lifielty .Ixoff- 
CIVTOV Tovg loyovg, iva naQaxQvijjfl ia vn av- 
TOV Qri$vTa, c iva (.irj EKftsoji dice Trjg xa&aiQeaewg TOV 30 

xoivov Th>v STtiaxoncov avhloyov TS xat TOI> Kavovog. 
o ( wg TCC ftegi MctQxehhov sig ^tag sl-9-ovTcc TCCVTCC. 
^QO^TIV ds ccvTog syco KQOVIJ) TIVI TOV iia,v.aqiTV]v 

Epiphanius. III. 18 

V 274 EIII&ANIOY KATA AIPE2E&N F. 

^9-avaGLOv nsgl TOVTOV TOV MaQxelkov Ttcog av s%ot 
TCSQL avTOv. 6 3s OVTS vrtSQciTtekoyriaccto OVTS 
TtQog OVTOV arte%3-cog rjve%&r), {.wvov dl dta TOV 
WTEOV (.isidiaaag vrtecpyve f.io%$r]Qiag /.ir] {.ICMQCCV avrbv 
belvai, all 3 tog anolo'yrjaai.isvov el%s. 

5. IIciQa&riGOf.iaL ds dfiva nvss svQOVTsg ev 
avrov MctQy.eklov Guvrayf-taaLv, a edoxei e 
amoig cpaiveo&ai, JtQOc; ov aTtoiuvo^Bvoi ual avrol 
avTLGvve'ra^av. vnb ds alhcov itakiv diet TO TOVQ avci- 

10 avwca^avcag, VGTSQOV dg ahlo TQanevrag eley%ov %aQiv, 
ra avTiavvTaxd-svTa vn avvuv rtgofiahlofievot, edet- 
xvvov, Y.ai ev rolg ocpwv alfcov avvTay ( uaGi wca 
yzvo[.ivccg diaiQSGstg civet (.isoov 
Baoikeiov tbv rahaTrjv xat Fecogyiov TOV 

ISertOirjGavTO itqbg ley%ov TOV CCVTOV L^xorx/Of. ovrog 
yaQ fjv o anb rojv Magxellov Gvvray/.iarcov mrcc MCCQ- 
eirttov, c lvcc ev naGiv yf-ielg rfjg ^taQaKsii)Javi:sg dsi^cof.iev OTL ovrs ansvxoj.ie&a ra 

outs Gvvaivelv {Jovla^ied-a rolg TL Ttaqa TO 
l7ti%iQOvGi. -/.at SGTI TCCVTCC ex rfjg 
og MaQxsllov avTihoyiag rade. Tavra dia 

6. "Tavva f.tsv ovv xal ret TOLOVTO, (.ISTCC TYJV 
yrjGiv TCOV slg Tag 7taQOtf.iiag QTJTCOV y&ygacpsv o 
^og, kafaov re nava TOV -freov admlav, snaiQiov ds slg 
vijjog TO xsQag avTOv, ysvo^usvog VTCSQ to. (,ieoa TOV 
xal rtaliv &slg ^GTSQLOV ia hsyovTa gr^aTa' 
[ASV yaQ SGTIV 6 7tari]Q o ysvvrjGag s eavtov 
TOV [tovoysvrj hoyov xca ftgcoTOTOxov Ttaoyg XTtascog, B 
jtovov, Telsiog tehiov, fiaadsvg ftaodect, LXXIL MAPKEAdlANOL 275 V.VQIOV, &sbg &sbv, ovaiag TS w\ /JouA^g xai dvvafiscog 
nal ddfyg a-rtaQallaxiov ehova. -9-elg ovv tama xat 
dvG%SQaivcov TtQog TVJV ehova TYJV aTtaQalhaxTOv, TOV- 
TEGTI TO SKTVrtov %al TQaveg emayelov TOV &BOV rrjs 
ova lag, Y.CU riov s^ijg, rpavlrjv xaAruv rijv vnolrjipiv 5 ertiavvccTttet TV vGa^sarrjGiv CCVTOV, yqacpcov code. TavTa TO. grjiiaTa Gacpcog TTJV OVTOV cpavhrjv 
C d'SOTifjTog ekey%ei do^av. ncog yag 6 xvgiog xal 
yevvytieig, cog avTog rtgohaficbv ecprj, dvvarai STI 
9-eov elvai ; sTegov yag -freov ehcov xal eTegov 
toWfi el (.lev ehcov, ov xvgiog, ovde &ebg, alfi shcov 
I 7,vgiov %al 9-eov ' el de '/.vgiog OVTCOQ xai $ebg ovvcog, 
ovxeTi 6 xvgiog v.al &ebg ehcov Kvgiov y.al -S-sov elvai 
dvvaTai. /at erjg' ovdev ovv OVTOV cov itgoelrcov elvai 
povleTai' TtavTcog yag TOVTCOV ehova avTOv elvai leyei. 15 
> OV/.QVV el ovoiag BGTLV ehcov , ov dvvaTai avTOOvoia 
elvai, xal el fiovhrjg eoTiv ehcov, ovxeTi avTofiovkrj 
D elvai dvvaTai, xat ' el dvvdiiecog shcov, OVXBTI dvvaLiig, 
t el do^rjg ehcov, ovxeTi doa. r\ yag ehcov ov% eav- 
-, alti eTsgov Tivog eoTi." 20 

7. "TavTa de GV, Magxelke, TO, g^ictTa Ta ngo- 
Tegov ertaiveoag ev agyr) TOV fiifthiov, vvv de agvrjoa- 
{.isvog TOV O'ebv ex -9-sov "koyov 6W TOV vlbv, xat (.wvov 
f.% LIOVOV %al Tekeiov sx Tshslov, Gacpwg T?}V cpavhyv 
GOV ftegl -&eoTr]TOg rjhey^ag do^av. TOV yag {iaoi'ke(.og < & 
TOV Lieyakov TTJV ehova haficov a^co'ia xal a-d-eoTrjri, 
afiovhia TS xal advvaitia xal ado^la, nal TC[> avovGict}, 
t'/.TeTf.iiJG'd-ai Tyv avoGiav cocpeiKeg yKcoTTav, eiTtwv gi 
eig xvgiov xal TelevTyoag elg ijjv%r]v ovTcog aoe{i 
oav. trjv yag ehova TOV d-eov a^co'ia rtegiygaipag 
xvgiov OVTS $ebv, ovx ovfflav, ov fiovlrjv, ov dvva/.iiv, 
ov doSav elvai TUVT^V. TOVTCOV de axlv^TOv ehova elvai 
d-ekeig avT^v, olovel aipv%ov xal a^coov eco exTe&eiffctv 

IS* 276 EJIWANIOY KATA AIPE2E&N P. 

awty rtoiwv, Kal wg avTog atyvyrov Kal av&QMrtivrj 
Te%vr] (.tovfl GvveGTcoGav, i^ajvTog de 'Cfiaav ov &eleig 
slvai Trjv eiKOva TOV 9-sov, ovds ovoiag ovoiav eiKOva, 
ovde fiovlrjg Kal dvva(,iea)g Kal do^rjg, fiovlriv Y.CU dv- 
5 v<xf.uv xal do^av ccn;aQccHaKtcog elxovcc. TO de aTtaqak- 
sirceiv ov% oiov 11 V.OL aysvvrjTws, akfi on SK- 
xt ax^t^oig u>f,LOi(.o^svr]v TCQOS jtctTQimiv ccycc- 
cc xt d-eo'cy'va Y.OL fcaaav svegyeiav. xat 
"edsi de GOI ahaKa yevr]$r l vai ra %sikr) ta 
10 TO: kakovvra Kara TOV -9-sov adixtav ev 
%ai e^ovdevtoaei." mi yag (.ibvog (AOVOV eysvvrjosv 6 
rcaTviQ TOV j.iovoysvrj , xV ov {.trj ^eA^g, vvv alko 
9-ekcov, OVK e aifiag TLOV cuioviov OvcdsyTivov 
it&Qodov "kaftbvTQs TOV vlov, alft SK [.ibvov ftaTQOs irp G 
15 ysvvrjGiv %OVTO$. v.al Tslsiog Tekeiov. ccTshss yaQ ov- 
dsv ev TtavQi, dib ovds ev viy, akla T^g exsivov rslei- 
"AOL VTteQTelsiOTrjTOs ysvvrjf.ia yvrjOiov TOV vlov 
/at fiaaiKevs (iao*ilea. evGefieg yaq TOV 
, itQO TUV ahovcav yswyd-h'TOs TOV vlov, 
20 f}aaihevoi,tsvov ficcoilecos, di ov Y.CU TO. l,ouiu 
TCCI, evxaQiGTcos bfioloyovvTog Trjv VTtOTay{]v. OVK Iduo- 
T-Y\V yaQ, alia (SaGihea yeysvvrjKsv b naTTjQ Trjg (3aai- 
Isiag avTOv, OVTS aQxty fyieQcov OVTS ^coyg Tslog %ov- D , 
Grjg, ov yaQ s^co&ev TO a^/w,ua, slg ovGiav de 
25 avvTskei, b(.ioitog naTQi yevvqaavTi. dib xal 
TO "xal Tvjg fiaGileiag avTOv ov% eoTai T^log" owwg 
de xt xvQiog XVQIOV xat ^eog tyebv yevvav nag r^May 
a>(ioloyr]Tai. %ai <mlwg slrtEiv, ovoiag xa/, fiovkyg xat 
dvvaf.iecog v.al dbfyg ehbva leyof.iev, OVK atyu%ov y.al 
30 VBXQO.V, alti ovGicodrj Kal (3ovlr]Tixr]v xcu dvvaTrjv xt 
svdo^ov. dvva^ig yaQ OVK advvaf.iiav yevva, alia avTO- 
dvva[.iiv, yial dba OVK adofyav yevva, alia avTodo^av, 
v.al -povlr) OVK afiovllav yevva, alia avTofiovlqv, LXKIL WAPKEAAIANOI. 277 

ovoia ov TO 6 t uoovGiov, alKa avTOOvoiov. EIXWV aga 
EGTIV b loyog, &sbg, u>Ga oocpia, vftoGTaTixi], koyoq 
EVSQyi}g, xal vtbg, avTrj ovatcofievrj. avTrj yap fj TCQOG- 
e%aiQ8 xa$ r)f.iEQav 6 &Ebg, OTS yvcpgaivsTO lyv ohov- 
ptvqv GvvTeheaas. ov dk, MaQxelle, ravra a 

v TOJV CCV&QWTIWV , aQvi^riGj] (.tev VTV 

ef.l7CQOG^V tOV rtCLTQOS TOV V TOig OVQCCVOig, 

ds xai fiftQoa&sv Trjg hxlrjolag vrjg VTCO 
\ tbv ovQctvbv yQcccpovGyg TtEQi oov nawca%ov xj\ yr\ 
"axovs loyov KVQIOV, yqaipov TOV civdQa TOVTOV, exxij- 10 
QVXTOV av&Qcortov, ot i ov [.ir} avr]$fj SK TOV 
Tog 8. Kcu {.istf ETEQCI i,iv)](.iovBVGttVTog MaQKsllov TCOV 

QTJTWV STttCpeQSl kfycOV 15 

Qslg ovv TavTct, xat ftcoQiov T?; ctQvr\GSi vijg TOV 
r^iaJv eixovog xctl-ovoiag, KCti rrjg i-iovoysvovg 

EX TtCtTQOg, "/ttfc TOJV 71QCOTOTOKICOV 5Tff?Jg XTl- 

C GEiog, xcu irjg EX (.lovoyEvovg (.lOvoTrjTog, xal Trjg EX Tslsiov 
TslEiOTrjTog, xal Trjg kx {Jaoilscog fiaoihslccg, xal Trjg EX 20 
XVQLOV xvQiorrjTog, xal Trjg EX 9-sov d-soTrjTOg, ovaiag 
TS artkwg xal fiovKrjg xal duvaf-iscog xal dofyg &EOV 
Eixovog ccrtaQallaxTOv } ov fuxQolg koyoig aQvov(,iEvog 

Ej.lTVQOG'd'EV TWV aV&QMTtCOV, 6lO xal aQVYld-rjOOflEVOg Ef.1- 

TOV rtaTQog avTOv, avTixQvg TO.VTK yQacpstg. 25 
Ta Qrj(.iaTct aacpwg T^V cpavhyv avTOv rteol SBO^ 
naTQog xai : vlov TtaQiGTyGi do^av. i] 6s TOVTCOV 
aQvrjaig Tr]v oijv EvduxGTQOCpov xal cpavhrjv 
Tog xal ovGiag XQIGTOV aacpujg rlKsy^s 
D 9. lieu [istf ETSQa sjticpsQsi TO MaQxsMov 30 

""EcuXa ovv Ta st;rjg erticpsgei ygaqicov' ovdsv avTwv 
wv TtQosiTcev slvai fiovhsTai. navtiov yaQ TOVTWV sl- 
xova avTOv slvai ksyeig. ovxovv si ovaiag sOTlv eixwv, 278 EriM'ANIOY KATA MPE2E&N F. 

OVXSTI avTOOUGia duvciTai slvai. xcti si fiovlrjs SGTIV 
elxujv, OVXSTI avfojiovlr] elvcu dvvaTai. ml si dvva- 
ftewg, OVXSTI dvva[.ii$. v.al si do^rjs, OVXSTL 66^a. y yag 
slxibv ov% savTrjs, al% STSQOV TWOS slxcov SGTLV. stoics 
5 ds, MaQxehhs, Y.OL ijj&ud'rj lavxa. navia ycxq GVTOV a 

GTSQLOq slvai fiovhsTcti, heycov, 
XVQIOS Y.VQIOV, O'sbs 3-sbv, xai kvsi oon 
aipv%ov suova, T^V xara oh av$Q core ivy viyy\\ ouvsazco- 
oav (.ibvfl. navTtov yag TOVTCOV fyoaav ehova heyst, KOI 
10 covvo shovos Y.(.iuysiov ovoav TOV ysysvvrjy.OTOs, xat 
ovaias amoovaiav ehova hsyei, xcu fiovlyg avTofiov- 
MjVf y.ccl duva(.tetos avTodvvct[.uv, nai do^g aurodo^av, 

Y.OL OV% SaVTTQ, Oclti STSQOV SUOVOQ- OV 6k &sbv >t 

&SQV rbv vlbv ov% 6f.ioloytov, ovds cpiog ex cpwtbg, ouds 
15 8vvtt(.uv Jt dvvct(ieh)S> '^' re $0v, OUTS (jpwg, ov duva- 
OVK oiioiav, ov fiovhrjv, ov do^av TOV vlbv elvctiB 
alia TO aiof-ia TavTa acpavi'^st, aae/fcug sv Tfj 
.isrct TOVTLOV. y.al aQvfj (.ihv TO #eog r\v 6 
vlbv de -d-eov mists, y ovopctTi f-tbv(.o } r} TCOV 
20 av&Qcortm >., f iv STSQoysvfj ysvvtov sfy b ftsbs, 
ysvvijTOv vibv, nava TO "vlovs eysvvqaa y.cti 
KOI KCITCC TO "slafisTS rtvsv(.ia vlotteaicts" x<*i vb "evey- 
xare TC!) xvQicp viol 3-sou." ovoias vv MXI 
/.al fiovlijs xof do^rjs artctQccllaxTOv Isycov 
25 slxova TOV vlbv TOV TtccTgbs, TCavTtos olovsl Tovg na- 
TQIXOVS ftaqcmTriQug svslvai Isyei Tip vl$ %otl TCC sm- 
voov(.isva TOV rtctTQOs TSTVfccoGS-ai, TI dsdbafrai TM vlcij, 
ovx alia itttQ avTOv ovTa. navTU ovv a nQO&lnsv 
avTOv slvai fiovlsTai. ov yag T^V sv ^QLo^iaoiv slxovcc 
30 vosl, ovds TQITOV ^coyQacpov slaaysi, c iva diacptovovvTOs 
rtQOS TOV rtctTSQa diet %QWf.iaTiov Tag JtoiOTyiag alia- 
%ov yQfxcpfi, xal TOVTO vlbv Kalst. OVTIO yaQ GV voyoas 
r} vorjoas fft]S- ov/.ovv si ovaia SOTIV eixwv, ov LKKIL MAPKEAAIANOI. 279 

dvvavat avTOOvaia slvai, xat el (Jovlrjg, OVKSTL UVTO- 
ufiovlij. xatf r](.iag yap el ovoiag KGTIV efawv 'Caiaa, 
avTOOvoia dvvatau elvai, Y.OI eVm. xal ovvwg ovoiag 
ovoiav elnova lsyo(.tev, dia [.11^0 tv o^iQiQxm^v fyorjg 
is. xal fve^ysiag. ovvw de. xal fiovkrjs fiovlyv si%6va,5 
TOV j-ieyakriQ povhijs ayyslov K<xl dvva(.teo)<; xal dofys 
dvvaf-uy xal ~66av. xat TOVTIOV TtaQttOTaTiwv TO "wa- 
nsQ yaQ 6 7tazr}Q s%si t^coyv sv savvy, ovratg 7.0.1 T$ 
vlcfi edwxfi tfsfffv e%elv EV eautqj" %ai "IOGH'SQ b 
8J26/e/()fit rovg VSXQOVS, xat LwortOisi." TO yaQ "w OVTCOQ" eiKOvtxr/g sari (.uf-iyaecos xat ofiOLtoaeais axgt- 1 0. Kai [.istf srsQu oliya "ov yctQ o 'kbyog 
[a/lA 3 ] o ^Irjaovg naQe%wv ^to^v xaf xaMog xott (.WQ(pr)v, 
avvbg aUoog xat axaM^jg xa< a(.iOQ(p6<; korw, kv vs- 
L, rj vy f-tr] sivcci voov^ievog, alia naxqiKolg %a- cov, de fovg %aQaKTrjQas rfc; (.lOQCprjs n /,wv, all sv eivai avTOv ol ^a^oxz^eg eiai, VML ev Toig 
TO elvai auTOv. 77 de etxcov eTSQOv %al ov% 
eixwv ovoa, xada xai ov -freleig, TOV JIQCOTOTIUCOU ev 
B eavTrj Tovg %aQCMT?JQag cpegovoa, T^V eTSQOT^Ta rcctQi- 
eTeQOTriTce de ajg 6(.iotoTr]Ta. Of% eavTVJg yag, 
de TLVog ehcov eaTiv ouTog tov, o eGTiv eixiov 
TOV -9-eov TOD aoQaTOv. elmov ovv TOV naTQog 6 t'tog,; 
wffa 'CtivTOg, iv KivrjGei ml hegyetcc, dvvaftei TS xat 
fiovlfj y.a.1 d6,'t], ovx aijjv^og, ovde aKivrjTOg, ev h 
(.lev TO elvai %ov0a v.o.1 ygacpOfAevr], avrf f.iev ev 
xcti di* eauTrg, iv yuvrjffei (.11} ovoa. xal eixcov eoTiv 
anaQallaxTog, ov Tijg anaQalla^iag naTega noiovGyg, 30 
> <xll vlbv a?i;r]X()ifict}/.ievov" 

C IleTclrjQCijvTai TCC ev^-ade 3 AxaKiov. vvv de 
01 OQ&odo^OL xal adelcpoi ^/.teTeQOi xal 280 EJIWANIOY KATA AIPESEilN F. 

rtUQa TIVWV vnb Maqxellov xaTaheicp&evccov t . y _... 

'SX&SGLV eihycpevai, oftokoyiag ne^l rtiorewg ccTtoloyov- 
[isvyg' ?g T 'kertTo'koyrii.ia.Ta avrbg (j,r) xarsihrjcpug ccv- 
lijv evvav&a fCaQS-d-e(.iv]V. xcel EGTL to avriyQ&cpov rods. C H Emyyacprj niaievos TOV Mayxsllov. D 11. "Toig aidsaifiaJTaTOic; KCU a 
$ volg sv ^lOxaioaQsiqi vneQOQia&slGiv vytsQ 
slg rbv ocoviJQa r](.uov 'Irjaovv XQHJTOV bqd-odo^ov iti- 
OTstog, Evloyitt), 'd 

rtOKQaTiwvi, jfaaax, ^loidioQty , 'Avvovfiiwvi, 
Ev(pQaric[), 3 d.<xQwvrj , ol arcb ]dyxvQag vrjs 
t, (frcoTsivbg, EVGTCC&IOS, sregog 
, xal duxxovog 'Yyivos, nat vrtodiaxovog f Hqa- 
xt avayvwoTrjs ^E^Ttidiog, wxl n^oGiat^ Ku- 
(5Qia7.bg sv xvQitf) %aiQeiv" agog fletav anb rrjg rtQoei<)rj{.tevrig ^{.isrsQag actTQidog, f^ 
xovoav enioxsifJiv TCOIOV^ISVOI, %al e7teQUTCo(.te 
naga ^rjg VfisTeQag ooiOTyrog ftsQi ir^g sv toi- itevaiv, ijwneQ sjtoirjoaa-9-s, dice rb 
Tovg povloftevovg /.Kxraiug -9-Qvlsiv nsql ^/.iwv 
xiva ijjevdrj, avayKcuov rjyYjoa/.te&a rclrjQOcpOQrjoai v/.iag 
nsgi TOVTOV, ov fj.6v.ov ex TCOV vnodBiyftevfwv rfj vf.ie- boioxrjri rcaq fyuov yqa^imiav KOIVCOVIMOV ygcccpevTiov TOV VQiofiuxctQlov jtana 
alia Y.CU EX ravfrjg fm&v fijg tyyQacpov 6f.ioloyiag, wg OTI ovre (pQOvov(j,sv ovrs nscpQOvrjxafJsv TI jtofs extbg 
vrjg xava Nmatav OQiGd-eiaiqg oixov(.ievtxrjg xal s 

duva(.ii LXXIL MAPKEAAUNOI. 281 , avad-sftctTifyvTsg Tovg TofyiuvTctg XT/oyta Ae- 
ysiv to 7tvev(.ia TO aytov, xat ryv ^gsiavrjv UIQSGIV 
ml 2a(ielUov xat (DcoTsivov xat Ilavlov' TOV 2af.toaa- 
xat Tovg [ir] keyovTag TJJV ayictv TQiada TQIU 

ciTtsQiyQacpa v.al IvvnoarcaTa %al o^ioovoia xat 5 
Cavvatdia v.al avtOTehij, ava&e[.iaTiovTes ds xat Tovg 
rtk<XTVG[.wv , TJ ovaro^rjv } f] evsgysiav TOV rtctTQog TOV 
vlbv ksyovTctg, xai Tovg TOV &e6v loyov TOV vlbv TOV 
9-&OV fCQoaiwviov xat Gvva'idiov T$ ita.TQi swuoaraTOv 
xt avTOTekrj vlbv xat -d-ebv ny b/.iolo'yovvT.cig" 10 

12. "Et Tig TOV (XVTOV naTSQcc xat vlbv xat ayiov 
rtvev{.ict Key si, ava-9-Sf.ia EOTOJ. si Tig aQ%r)v r/ TeKog T$ 
vl$ TOV d'sov xat hoytj), ry TJJ fiaaikeicc avTOv didcoaiv, 
avu&sna SOTCO. s'i Tig /.iSQog TOV rtctTQbg keyei TOV vlbv, 
y TO TCV&O\.IO. TO aytov, xat /ti) 6f.ioKoysl TOV vlbv TOV 15 
D&eov ex Trjg TOV Ttarqbg ovaictg rtQO ftaar t g ertivoiag 
yeyevfja&ai , ava&sf-ta SGTIO. TCSQI ds Trjg oaQxuoecug 
TOV d'sov koyov TOV (.lovoyevovg vlov TOV -d-sov Of.toKo- 
yov[iev OTI vlbg TOV $sov xat av&QConog yeyovs %(.oQ)g 
af.iaQTiag, xara nQoalrjipiv ftaorjg Trjg av&Qioneiag rpv-10 
TOVTSGTI ipv^g koyixrjg xat voeQccg xat aa^xog 
7tiGTevo(.tsv sig evcc -9-ebv fcaTSQa ftavTO- 

TtdvTCOV OQCtTCOV TB Xttt CCOQCCTCOV TtOirjTrjV, 

xat sig sva Y.VQLOV 3 IrjGOvv XQIGTOV, TOV vlbv TOV -d-sov, 
TOV ysvvrjd-svTa ex TOV naTQog f-iovoysvrj, TOVZSGTIV 1x25 
844 Trjg ovaiag TOV naTQog, d-eov ex ^eoi;, cpcog ex cpanbg, 
S'sbv cdrj&ivbv ex -d-sov ahrj'd-ivov, yevvrj&evTct, ov TCQH\- 
&evT(x, O(.IOOVGIOV T$ rtaTQi, di ov TO, TtavTa syevsTO, 
TO. TS sv ovQctvcfi xat Tct Eft I Trjg yrjg, TOV di rj(.iccg 
Tovg av^Qionovg xat dta Trjv rjftsTeQav GcoTrjQiav xa-30 
Tsk$6vTCt xat GttQy.(D$sv'tu xat evav&QtoTtriaavTa , itu- 
&6vTct, xat ccvaGTuvTci Tfj TQiTfl fyisQty, aveh$6vTa slg 
iovg ovQavovg, eQ^df.isvov x^tvat Cwv-rag xat 282 EIII&ANIOY KATA AIPE2E&N T. 

%ai sig TO ayiov jtvsviia, Tovg de heyovTag, yv nors 
OTS ovx. yv , xat nglv yevvri&rjvai OVK yv, xat on e 
OVK OVTCOV eysveTo, f) e ereQas vftooTaoecog, r} ovaia$ 
cpaaxovtas elvai, rj TQBTCTOV, 1} cdhoitorbv vbv vlbv TOV B 
t>, roviovg ava&s/.iaTiCi y xa&ohiw) /at 

toTSivbs TtQSO^vTeQog rijg 

s IxxA^atag OVTOI niOTevto xat cpgovw aig nqo- 
syto 2iyEQios jtQeofivTeQOs 2% avtr^ ovru) 
y.al (pgovco cog rtgoyeyQamai. eyto 'Yylvug 
vijg avrrjg OUTM fciarevco T.GI CPQOVCO cog JIQO- 
eyco 'HQaxheldrig vrcodiaxovog ir^g avvrjg 
OVTCO marsvco nal cpgovco cog TCQoyeyQanTai. eyco 3 E^7ti- 
diog avayvcoOTfjg o Tavryg OVTCO rtiGTeuco xat cpQOvco cog 

i. syco KvQictxbg nQOoraT^g rijg cwvfjg OVTCO G 
xai cpgovco cog TtQoyeyQ&mai." 
Tamo, sort TCI vn avTcov ngbg Tovg 6(-ioKoyr]TCig xat 
g yQacpevTa. el toivvv duvaxai naga OVVSTCOV 
voelattai ev KaKKLoaiv vnaQ%eiv, xat dr] OVTCO T6T<x%&co. 
si de yictl exslos Ttafav dia Tyg sv avTfj T-rj anokoyiet 
IQdialoyfjg eacpa^Tai riva xa OVK OQ&CC v7tctQ%ovTa, 
coaavTcog Totg (pikoLiaS-sai xeTayfico. cog ovv TCOV ndvTcov TY\V vcprjyrjfftv dtel;r]k&o t uev rtsQl TOV 
avTov MaQxekhov, naQS.lBVGOj.iai xat TOVTOV , xai Tag 25 Kara 'Hiiiaybiiov vy , r.r/s d& axolovd'ias oy' . 

1. *jEv Tfj TOV $eov duvaciei TOV ^qeiov TCC a%s- 
iaQQrj^avTeg xat TCOV LIST avTov, (DcoTSivov TS 
ui, aAAa xat MaQxehlov, ev $ okiyct) edot-e naqaae- 
oalevo&ai, a ! vjiaQ^g e^rjiieaev, cog ev [.le&r] o dvrjQ 
30 rcQohricp&elg. yevoiro de Tovg CCVTOV dwQ&co&qvcu, si LKKIIL HMIAPEIOI. 283 ye diOQ&ciHJOivTO. aAAa xal itiov IE, aviov lov * 
evrji-ieviov ice fytavia dice lov -9-siov hoyov iov 
maaav [.taxaiQav. dioiof.tov lOf.itoisQOv (- 
aviov lov ^Qsiov cpvsiarjs vKo^iaviag KSLVOV f.isv TO 
aQvovf.ivoi, avrbv ds xat rr/v awou xcmodofyav evdsdv- iivi 

to TtQoauTtov f]KKoia)i.isvov, wg r\ TLOV siti OKYJ- 
dQa/.iaTOVQyia, wars nQOOioneioig ere-. 
rag eavcuv OIJJEIS enuqwiieiv xcu svdo&ev TOV 10 
B ftQOOcoftov ia Trjg xtof-icpdiag aio%Q(x is xcu 
dirjysta-d-ai, TJ akKcog cpego^ievoi, rj 

iiov rtalai&v iovg (.iv-frovg, TCOV naq avrolg 
noiyxcov IQVTO Qy<xoct(.tvcov. ovfco 7.ai ovTOi n'kavav 

g iovg axeQalovg avtoi iisv sioi '/MI rip TIQOG- 15 
xat T(JJ TI^SL xai ifj xaxodo^iy bnoia ^Qsiog xca 
Of-iavlfat. drj&ev 6s xai xoAaxe/ag IVexa ccrcairj^g 
nag kudvoLg 0(.wloyov{isvi]v svdiaaTQO(pov didaaxa- 
hlav yiaiay.oOf.ielv e&ekoi>Teg, /.Tiaf.ia /.itv TOV mbv lov 
cpaaiv, c iva ds dij&ev anarrjoioat %ai i(p vuji rov 20 
11 xctQiowviai, [.isTa d-tondag iolg anb TOO koyov 
lomov nvvQOfASvoig ayvQTtodug smleyovotv OIL ov 
cpaj-isv mlo[.ia tog eV itov KiiOf.taTwv, ovds t ysvvr](,ia cog 
sv icov yEvvr]f-i(XTC()v. ib ds of-ioovoiov islsiov 
"kovoi, dtj&sv tog alhoiQiov ov ifjg $siag yQacprjg. 
ds lovitov lv ifj xata 'LdQsiov axgoTara disleyft 
( iva dz xat OJ.IOLOV loiny Qrj/.ia rtgofiakkoivro, oi 
Baoiketov, cpi]/.il, xai Fsiogyiov xal ifjg c H(.iLaQsia)v lav- 
T'ljg aiQsostog nQOOidrai tpaalv, ov keyo(.tev b(.ioovaLOv, 
akha 6(.ioioovaiov. ffiav de OUIOL oi anb rrjg ovv-30 
D odov diaiQstyevveg amr^ trjg d.QeiO[.iaviiidog alQsastog, 
6 avibg Baaikstog ^yxv^yvbg lovitov aQy^ybs, xal 
b ^laodixsiag ifjg ngbg 3 dvii6xsiav dacpvrjg, 284 ETIWANIOY KATA AIPE2E&N r. 

rjyovv Kolhrjs ^vQiag- ol ds ctvTol xai TCBQI TOV aylov 
ffvsv(.iccTog 'lotos T0 ? nvevLKXTO(.ia%ois slow $%OVTBS. 
OVY.BTI yag (og LiBTct dvocoTtrjOscog, r} IISTCC Tivog dioxa- 
KTIKOV loyov, cos ftSQi tov viov aiayvvoLiBvoi vsheiov 
KTiG/na avrbv eifteiv, OTCSQ nat OVTCOS e%ov(Ji. dia Se 
TOV fCQOs avtycortovs (po(iov enKpeQOvai TO ofiotoovatov 

Kttl TO XCfaf.lCt OV% COS SV TCOV '/.TIG LlCCt COV. ftSQl d& VOV 

aylov rcvsv/.iai;os, tos scpyv, ov diaTCMTMcos oyiicovcai., A, 3 wg hvaGr}TriQes %vve$ cccpeidcos '/.xia^a avrb navra- 
OQiCovTai, xat ovtcog diafieficuovvTat,, xat a.'k'ko- 
TQIOV TtaTQOs xa< vlov vrtct()%ov. mi c iva (.ty Tig eirtoi 
Kara ovy.ocpavTyoiv Kara TLVCOV i)(.iag Ksysiv , VTctv$ct 
rtaQad-riGOficu cos eyQCiipev exaffTOg UVTCOV STCLGTO^V, 
Bctoileios l-isv iiiav, recogyios tfe o ^taodcxeias aiia 
15 BaGiksko ytal rots GVV avrc^ akkrjv. xaf si Giv aide. 

2. " C H ayia ovvodos r) fa 'AyxiiQq nQOGeyyifyvTOs 
TOV Hao%a / diarpOQtov STtaQ'/icov ovyxQOTr)$siGa KV- 
QIOIS TiiiicoTccTOig Kdl 6ito\{)v%oi$ GvhheiTovgyois TOtg 

V (DotVMfl VMl TOtg AotTtOTg TOig TO, CtVTCC ^{.IIV CpQO- 

IQvovaiv fa rngki) %aiQsiv. ev%6[.tE\)-a LISV [.tsTa ir\v cog 
fa TtvQ\ ToTg fa LISGCO ysyevrjLtsvois WCSQ T^S iriGTBcoq 
ytsiQao^ols ftuGavov Tijg ex/^TjamffTtx^g niGTecog %ai 

TCI BTtl TTjS KCOVGTCCVTLVOV TToXfiWg 6l(X MaQXS^.OV yB- 

ysvrjj.isva, xt iisrcc rfv Exd-saw TTJS TCIGTBCOS fa Tfj GVV- 

25odf.o ovyxQOTri&Biaris Sftt TOIS eyxaiviois Trjs fa 'dv- 

Tio%ela imkrjaias, xat iiera Tamo, KCCTCC SctQdixrjv, xat 

TTJV exel av-d-LQ avd-r^aoav TCIGTIV, xal BTI IISTU TO, fa 

SiQfiici) Sfvl (DcoTBLvcT) yByvr] l iisvci > si itsv xai hoyiG/.iots, 

ovs fp exaaTCi) -TtsQi Trjs niaTSCos xscpcdatcp erteQcoTr)- 

3Q&SVTSS Ttsgl TCOV fa 2ctQdi.xfj TT^og T^V ctvaTolrjv dis- 

GTCOTCOV B^Bd-BilB&tt, rjQS/.irJG(Xt KoiTtOV, Xt SVCO&eLGrjS fa 

Tfi evGsftsi fiaaiksia TOV dsGnoTOo fytcov KCOVOTUVTIOV 
TTJS urtb ctvctTokrjg scog dvGiicov exx^d/ag, LXXIII. HMUPEIOI. 285 TCOV OY.avddhov } elgyvsveiv re Y.CU vats kctTQsicug 
&EOV riQOGavsxeiv. insidi] de, cogeoixev, ov wavered o 
didfiolog dia TMV ofaetwv GKSVCOV Grtovddfav v.a$ eav- 
TOV, Iva drj TtdvTcog TCC TS maga TOV KVQIOV jtQOQQrj- 
dice TOV ayiov aftooTohov ffv{.icpcova, ug e?tl 
TUJV niorcov ^Qv^&svca sis emvocov Kaivio-iovs y.ata fc vvv, ev {.tOQCptooei rivas svosfi'eias ol- 
, noi /?e/3jAovg Kaivocpioviag di amwv \ni~ 
vorjaai Kara trjs svoefiovQ yvrjaiOTYj'cos TOV 

VIOV TOV d-eOV, JtQOTSQOV (.LBV CC/.OVOVTS$ XttTO; TrjV TS v.al TTJV slvdiav , sfae xara TTJV ^diav, not 
ivd-fJQOcg aoefieiag Taig twv ccft^ovaTs- 
QCOV ijjvy v (x2s, slfti^OfiKv dice TO Tol^QOv Trjg aae/?/ag 
ml TOOOVTOV avaideg CCVTWV VTfSQpctxovvTcov, xat TWV 

XCtTCC tOTtOV KVQICOV GvhketTOVQ'ytoV , [tCCQCtV&ljVCtl 

sTcivorjd-siGav CUQSGIV xal ofieG&ijvai. ' T^V xctKiav, e 
dr] de egrjg ol TS ex TCOV ftQOEiQrftievcov TOjttov 
[.iovvTsg noi ol anb TWV KCITCC TO 3 lKlvQixbv a 
hovoiv, wg Ortovdqv Ti&svTsg ol TOVTOV TOV XCKXOIJ e- 
SHQSTCCI, Kal nlsiovag filaitTetv Tolf-icovTsg xcu 
Kaxiav v/.iovv, omsTi avaa^o^iEvoi VTteQTi&so'd'ai, 
B xal Tolg yQccf.if.iaGiv evTvy%avovTsg Tolg TOV 
GvkleiTOVQyov rjf.itov FscoQyiov TOV Trjg staodixeiag ex- 25 
xlrjGictg, cbv TU avTiTvna vrtBTa^a^Bv xat Tag (J.CIQ- 
TCOV diaf,iceQTVQa/.ievti}v fCQog ij^ag Ttl$eov, sv- 

, a>g evedldov 6 "/.aiQog, Trjg aylctg fy 
TOV IIaa%a 7tw.si[,iEvrig, Gvva%$svTeg oaoi ys rj 
f.iev [xai] ovvayfirivaL, did TO xctl TOV 
ftollolg sf.m:odcov yeyeG&cei, wg did TCOV 
soij^avav, ex^e'ff^at etg TOVTO TO sidog Trjg niGTSug TO 
EGTCOvddaatisv , OGOV srtl TOig koirtoig, TVJ eV 286 EJIIQANIOY KATA AIPESE&N T. >ig, log -n:QOSfpccf.iEV , r/.TsO-siarj TB TtiGTEi rf] EVC. 4 
ToTg eyxaiviois, ahka xal EV Ty 2aQdt%fj, rjv avei^cpsv 
TI ev 2iQ(,ihp Gvvodog, Y.OL Tolg EKEI^EV koyiGfiofg, 
d-Qcoosiv axQiftiog T}JV sig T^V ayiav TQiada T-fjg x 
5 kwfjg Ixx^fff otg niGTiv, Ttgbg de TOVTO, wg TtQoecpY][.t8v, * 
Trjg xaivoTOf-iiag TO sldog f.i6vov, a>g svsdidov TO nvsvf.ia, 
vrtayoQsvoavTsg. xal rtctQaxcckovf.iev vf.iag, Y.VQLOL Tif.uw- 

TUTOL OvkhsiTOVQyol , eVTV%6vTSg, OTL EQCtG&rjTS Tfl 6X xal wg ovf.icpcova 10 cpQOvovfisv , wg ftsrtiOTsma^iEV V7toar}(.trjvaa&cti, i 

ol TTJV avT^v aaepeiav E 
OTL -/.ad-arCBQ xlrJQOv TIVCC T-f]v ex TOJV ano- 

%QOVIOV 6lCt TMV BV TO) (.ISGCt) a^QL X< 

cpvlaaao,usv, rj aia%vv- a 

V cpvaaao,usv, 
ci,, (XTtOGTaGlCCV Tip Vl(.[) T?]g aj^Uitfg, \ 

og TO^uav ajtsilst xat eig TOV vctbv TOV -9-eov y.ct-d-laai 

3/ntJC\ '5- )J 

nor), 01 eccvTOv TtQOTtctQccGKevaL.ovTsg. 

3. " C H TtiGTig ri[.ta)v dg nccTSQa KOI vlbv nat 
7tvsv/.ia EGTIV. OVTCJ yaq edldctGKS Toiig eavwv 
Tag 6 xvQiog r^iuv J Ir]GOvg XgiOTog slmov "TVOQEV- 
frevTeg f.ictd'rjTevGttTe JtavTce TO, e&vr), fictTtTiCovTeg av- 
Tovg sig TO ovof.ics TOV rcctTQog /.cu TOV viov v.a\ 
ayiov Ttvev^iaTog." OVKOVV ol avayswcoftsvoi sig Tavi 

nioiiv svosfitig voslv Tag EK TWV ovof.iaTiov svvoiag 
6cpsi^of.isv. ov yaQ sine, fiartTiCovTeg avTOvg slg TO 
ovof.tcc TOV aGetQKOV nal aaQy.ioO-svTog, iq TOV aS-avmov 
v.a\ davaTOv rtEiQav hafiovTog, T; TOV aysvv^Tov xal 
ysvvrjTOv, ahfi slg TO TOV jtaTQOg %al TOV vlov xat TOV B TCOV cpvawcov TOV auiKQct aitiQv ouoiag UVTOV ovaiag 
SVVOMUSV, v.ai\TO ovofia TOV vlov axovovTsg o^ioiov 
oa\usv TOV vlbv TOV -rtaTQog, ov SGTIV o vlog. LXXIII. HMIAPEIOI. 287 oa{.tv ovv eis ftaTCQa xal vlbv KOI ayiov ftvsvf.ia, OVK 
slg y.TiGTr\v y.a.1 xT/o^m. a'Mo yaq fort XT/ffTTjg xat 
, a'Mo Ttarr^Q xai o vlbg, dwTi V^UQLGTCH TOV- 
Ixareooy :fj evvoly. TO yag yiTiG{.ia, ksywv rtQcorov 
v cpr^d, xt TO vlbg, wg anb ocofiaTiKcov ITQOO- 5 
v6(.isvov, xat dice ra Ttct&rj xat Tag anoQQoias 
gcof.iaTiy.cov TtarsQcov xat vlwv xai?a^aig TTJV TO> ^ vlov VTtaiv 'iGTiaiv ev- voiav. .dice lovxg. xai T^V TOW 

wv TtdQSTtl.B^'&v svvoiav. xai sneidi] TO xr/a/m ou 10 7TOifc VlOV fJLOVOV, CiTtO TOV XTtffTO; Xtt TO XTtO - j HTOg ov TO arta-d'sg TOV "/.TiCovTog, wg Ttgbg TO KTiG[.ict, 
xcci TOT; "/.Tia/.iaTog, TO e, aTta&ovg TOV %TiCovTog vcpe- 
OTWTog nayiov xT/Cwv, efiovksTO Tsheiav l-x TOV aw,ua- 
Ttxou 7rTOOg y.al vlbv ex GCO/.IUTIKOV KTIGTOV xai xTt- 15 
* D Gf.taTog, Tr]v rcsol TtaTQoc; xal vlov svvoiav. acpaiQOvitevov yaQ anb TOV 

TOV T ^Ct}0-SV VCSGTUVOg Y.ttl TOV vfaxOV XOTt TWJ/ OGCCTtSQ OCO{.iaTmOV XT/ff/mTOg TO OVOftCC 

anb TOV xTto"/mTOg (tteVsi ?y ana&ijs cpYftii TOV 20 xat Tekeia TOV xTto[.ivov, xai otov fi 
b %TLCOV xT/Csa^ori TO %Ti6f.ievov, svvoia. el ovv ano 

TOV XTIGTOV V.CU TOV KTlG/.lCtTOS TO, CtKka TCtiklV X/9/l- 

KOVTSQ, TTjv e^ aTra^otfg TOP XT/Covrog xaf TsKeiov TS 
i Ttayiov'Kal olov sfiovhsTO slvai TO xT/o'/m f,iovrjv Aa/w-25 

evvoiav , aKo^ov^ov BGTLV anb TOV 
TOV viou ovof-iaTcov , srcsidrj /.lakiGTct sig 
t)iov TtiOTeveiv edida%&r][.iev. (.tiav ovv Tiva evGe- 
Ictiifictveiv rjf.ias svvoiav dsl" 
4. "z/to xai tvrt TOVTCI) x(3allof.isvov TOV xaTa TO 30 

, ij artOQQorjv, TOV naTSQa naTtga voelG&ai TOV 
vlov y.a.1 TOV vlbv f.irj OHQ{.iaTucos KaTa(3e(3kin.ievov GW- 
cpvaetog Tshsiovo&ai nal Mvovf.isvoig ael 288 EJII&ANIOY KATA AIPESE&N F. xccl cp&ogav, tog TOC aw (tew ma s%ew rovg 
, ftovr] rtaQcchrjCp&rjGMCci svvota TOV bf,wiov. cog 
yap artb TOV KTLGf-tarog, TtaKiv SQOV(.ISV, rtavTwv t- 
v Tcaqskiityd-ri r\ ana&rjs (.ilv TOV Mi^ovTog, 
a xai otav fjfiovlero, - xal rj rtayla TOV xT/ff/tia-rog, B 
OVTCO inal inl vov narQog xal vlov, sx^E^lrj^evtov TOJV aco(.iariKwv ytavrcav, TtaQctlrjcp&rjGeTai {.lovrj fj oj.iolop 
v.al KCIT ovaiav 0{.ioiag ovalag CCVTOV VOSITOCI naxr^. el de {.isra TCOV 
anavTwv, ex TS TOV rtaTQog KOL vlov COV OVO/.KXTCOV EK^a^kofisviov evvoiwv 
rj of,ioicc KMT ovGiav C,cbov TOV rcaTgbg 
voelv, OVKETI sarai, ftuTTjQ xai vlbg ftiGTsvo(,isvog, 
XTiGTyg y.al /T/ff/m, nai nsQima ovo^iara, 

15 nag eavTaJv slocpsgof-isvcc. VML eoTcu ovTiog 
(,iev tog d-ebg, Y.O.T ovdev okcog TtccTTjQ. OTI yctQ OVK 
Evegysiag Isysrai irax^q o TtaTrjQ, alX bpoiag savT$ 
ovaiag rijg xaTa TYJV TOiavds wsQ'ysiav vnoGTaGyg, dij- 
"kov x TCOV (pvoiKWv '/.a&GTT/]KS koyiG(,io}v. Ttokkag yag 
iag e%iov 6 &ebg alky f.iev svsQyeLay.riGTrig vosl- 
l, xa&b ovQavov YMI yfjg, xal rtavcwv TCOV Iv vovvoig, 
xal Ttov CCOQUTLOV xTiaTrjg SOTI. TtatriQ de f.iovo- 
yevovg wv ov% tog xT/ar^g, alti tog jtarriQ yevvrjaag 
vosiTai. si ds diet rrjv vitovoiav TVJV ytsQi Tovg Gto^a- 

25 vixovg ftaTSQag TS xat vlovg, TIOV na&utv dsduog ^ ti D 
7taf)"fl ysvvtov b aatof-LaTog, si f-ir] arsVsg sir] TO yevvu- 
fievov, xai ooa av(.ifiaiv,st TteQi TOV Gto/.iaTix6v nctTSQa 
TS xoft vlov svlafiovf,isvog, acpeloiTO TV\V yvrjGiav sal 
naTQog "A.al vlov svvotav, bnolov av keyoi STSQOV nol- 

30 rjf.1 a, -/.al ovdertore SQSI TOV vlov vlov. efcs yciQ /weye-850 
&si vnsQpdMovTcc hsyoi, tog OVQUVOV ogovg, rj fiovvov, 
TOV Ttov 7Coir]j.iaTtov ysvovg CCVTOV, KCCV [lEye&Ei, VTCSQ- 
fialfaov VOOITO, skey^ei, et-re y,Qsia (og fiQtoTOv CCVTOV LXKIII. HMIAPEIOI. 289 ysyovoTa, she dg Trjv ahkcov dr]fiiovQyiav v 
GavTa, ovds avt'bv ovTiog s^ca noi^GBL Tijg 
{larcov svvoiag. wg yaQ ovdsv diaqteQSi TO TJJ hafildi 
h TOV &VGiaGTr]Qiov TOV av&gaxa, fir] ccvffj Trj yenn 
ha[.i(3avsG&at,, otat diet fam^g y ftaKxsvtixr] sty srte-5 
havveiv vbv aidyQOv (SOTOU yaQ xat ^ haffts v.al 6 
dia Tccvrrjc; skavvoitsvoc; aidrjQOs TOV yevovs TCOV Trotij- 
(.imiov), OVTWS ovdsv dioiosi TIOV jtoir}[.iaTO)v 6 di ov 
TO.. TtavTa, si ftr] SGTLV vlbs, wg ^ (pvotM} Hvvoia VJTCO- 

ftoirftsis ds 7CQCJWS eaTcti TMV ftoirj^aTcov 10 
bgyavov yivopevos T$ rtoiyrfj, d? ov TU TtavTa 6 5. Kal OVK av Tig aocpioaiTO T^V TOV idiwg 
t TOV Idicog vlov evvoiav ex TOJV KOIVOTSQCDV vlojv ke- 

Ertd OVTWQ nollol saovTai ol viol TOV &EOV, 15 
OTav keyr] "vlovg sysvvrjaa "/at VIJJOMJCI, avTOi ds /we 
tl&eTirjGav." v.ai TO "ov%l ftctTyQ slg TUCCVTCOV v(.iu)v;" Y.OI 
"oooi skafiov OVTOV, eduxsv CCVTOIS s^ovoiav TSKVU -3-sov 
ysvso&ai' oi OVK ex 3-sl^aTOs GaQy.bg, cpyolv, ovds fx 
&skr][.iaTog avdqbg, akfi sx d'sov syswrj^Gcev." xa)20 
agog TOVTOtg rtegt aijjv%iov "wg o TSTOxtog fiolovg 
GOV." sftl yaQ it'ksov diet TOVTCM KaTaGKSva 
arcb Trjg xotvijg xkriGecog TO ^ elvai f.isv UVTOV vibv, 
cog ovds TavTa, 7toir](.ia de ovxa tog TUVTCC, K^oscog 
vlov fj,6vr]g (j,Te%eiv. y ds Ixx^Gia rtsnioTsvxsv ort25 
&ebg ov f.iovov SGTI xTiOTt]g XTIG^IUTCOV (TOVTO yciQ 3 Iov- 
daioi TS xai "Ellrjvsg STtioTavTctL), alfi OTL xal itatriQ 
fiffT* [tovoysvovg, ov povov TYJV xTiGTixrjv s%tov SVSQ- 
ysiav, acp f]g XTioTrig voeiTctt, alia ml iditog xal (.10- 
voysvtog ysvvrjTixrjv, xatf rjv ftaxrjQ fiovoysvovg yfiivW 
i. TOVTO yaQ ftaidsvcov fyag b (.iaxaqiog Ilavlog 
TOVTOV yaQ yjuqiv xa^ftTw TU yoyaTa (.iov 

vbv TtaTSQa, e<; ov rtaoa itatqia sv oi>Qav$ xal s 
Epiphanius. III. 19 290 EUiayJVTOY KATA AIPE2E&N F. yijg ovo(.iasTai," xa# D 6 t uoi6rr)Ta TOJV olxeiwv ovoiwv 
T0i>g vtoiig fyovTeg. OVTCO y.al rtaTrjQ sv ovQavolg bvo- 
, acp 3 ou ol naTCQeg ol snl yrjg mT ovaiav Of.ioiOTrjTa TT/Q savrov ovoas 
xv avvov eit)v eevvr.ievov viov. Y.OI ov varat y srrt f&v xT^?y(7Tixaig xt of.novvf,itos keyo- 
{.tevtov vlwv svvoia tit) (.lovoysvsl aQfio^siv. uarteQ yaQ 
[lev leyerai XVQUO$ TO ex Ttv^iov xctTsoxevaG- 
, XOLVOTSQOV ds v.cu xaT7(j(7Ttxwg ait fxeivou 7.a to ex yeyovog. ovre ovv wg o TSTO/wg /?o/to;g dgoaou, 
ovfficddcog' xaTccftgrjOTixtog yctq ivtctv&a eni 7toir](.iaTog TO TOV TOXOV naqsikifintui ' OVTS cog TO "viovg syevvriGa xal vijjcoaa'" xctl Ivrav^-a yaQ XCITCC- 
ttXQrjGTMwg ajio T^g svvoiag xal Ti^g ftQoaiovo^iaGTat'K 
OVTS TO "edcoxsv avTotg s^ovolav TSXVK 0-sov yevEG$ai'" 
ml TOVTO yaQ Trjg KUT CCQST^V xai /.ilf.ir)Giv Tvjg nonj- 
Gscog sikYirtTai' ovTcog 6 (.wvoysvfjg vorj^ffSTat, alka 
Kvgicog, Gig ftovog IK f.i6vov o^ioiog xctT 3 ovaiccv ex 
20roy rtctTQog, ovnsQ xal iovo t uaG$r] xal svorj&Y] vibg 
yevvrj&elg. 

6. Ei ds dia TO advvaTOv TOJV koyiGf-icov /.li] %OITO C 
Tig TOV hoyiai.ibv yvcoosi, ovTiog vorj&eir) r] f.i6QiG(.ibv, y arcoQQOiav vno^ievovTog TOV naTQog, xa 25 7taQcoG(x{.ievog TTJV nioTiv, ?/ vcplaTrjfft, TTJV svas 
jtaTQog xal viov svvoiav, loyiOfiovg anaiToir], a 
TSOV avTOv loyiGftovg nwg 6 3-sbg GTavQOvTai, ml 
yrwg TO f.iwQOTQOv TOV Gvayyskixov xr)()vyi.iaTog dia TO 
aovKloyiGTov naga Tolg doxovow slvai TOV XOG^IOV 

ZQGOfpolg GOCpcoTSQOv av$QCi>ncov EGTIV, ovg ovds hoyov 
aiol 6 f-tamgiog JIauAog, diOTi Tcp aavlhoylaTttj Tijg 
dwdftecog e^iuqave Trjv aocpiav TCOV av'khoyitea&ai dv~ 
va(.iVO)V. eigyxe yaQ "fjl&ov mTayysllcov v(.uv TO LXXIII. HMIAPEIOI. 291 

TOV deov, OVK kv oocpia koyov, Iva ^ xs- 

6 OTttVQOS TOV XQIGTOV." 6 OVV V GOCplCX h6yOV 

TO ^VGT^QIOV, (tsTa Trjg [.icoQav&siGiis oocpias s%u>v ib fi^QOg, KJtiGTsiTfa Tip ^.vaT^gici), OTS xav ev aocplci hoyov 6 Ilavlos, Iva 
6 OTavQog rov XQIGTOV. el ds sv TOVTOIS 
852 OVK ev oocpiqc koyov, alka (Awqiav jtaoav 

Gocplav sly};a<; diet rijg aGvlloyiarov dvvdf.isa)s , 
itiGtiv ^ibvup hafifiavsi nQog GcoTTfjQiav ruv TO 
de%0{,ievtov. ovde artOKQivMai mos o jtarrjQ 
yevvy TOV vlbv, c iva ^ Kevco&fj TO (.IVGT^QIOV T% GK 
narqoQ vlorrjTOS vov [.lovoyevovi;, ak'La, nuaQaivo^svriv 
tr\v Gocpiccv taJv GVVSTCOV, xa$a ysygaTtfat "rtov oocpbg, 
jtov yga}.i{,iaTSvs , ftov ovtyjTrjTrjQ TOV cticovog TOVTOV;" 
sley%cov, OVK sv oocpia Koyov, Vva jui) dia T ex >lo/t-15 
vffOTtrevofisva xevcod-fj, (prj^l, svoefirjs svvoia, y 
tafQOQ xal vlov, a/U 5 ayra^wg rtarsQa xi vlbv, 
B rtwiiqa fiev e eccvvov ysysvvrjwra avsv qTVoggoias v.ai 
rta&ovg TOV vlbv, vlbv ds Of.iotov not XCIT ovaiav Iv. 
TOV rtctTQOs, Tsleiov ex Tekeiov, [.lovoyevrj vrtOOTavTa } *ib 
T0?g TttGTOig, t] STtOTfTSVOfteva ctGvhkoyiaxwg xvjQVsSi. 
TUJV yaQ arorttov SGTIV Ix oocpov -d-eov oocpiav vcpiGTa- 
(.isvrjv axovovTci, wg oocpwg olds TTJS ^1 EGVTOV yevvr]- 
9-siorjs oocpiag yevea&ai fcaTijQ, fta&og svvoslv nsol 
ir\v oocpiav vylGTaG&cti, si (A.sM*oi s| amov XT J ovoiav 25 
b(.ioia TCO oocpcp y oocpia vcpiGTao-d-ai. si yag f.irjTs o 
Goybg ^eog (.led-e&t. oocpiag OVV&STWS oocpbg ri^iv 
C voeiTat, akti aGvv&eTcos UVTOQ SGTI G0(pbg, ovGias SGTI, 
[.tyre TJ Gocpia SGTIV b vlbg, s^ijs VOSITCCI. aAAa i) GO- 
(pia'ovGia SGTIV artb oocpov ovGiag, o SGTL GOtyia, ou-30 
Gia b vlbg vnoGTag, bpoia KGTCU xal XCCT ovoiav TOV 
oocpov rtctTQog, acp ovrtSQ vftsGTY] oocpia b vlog. 

7. dib mi slca&us b (.HXMQIOS JTaS/log xa/lwg T 

19* 292 E1II$ANIOY KATA AIPE2ESIN JT. 

'EfiQalcov rtertaidsvfisvog aitb TOV avTOv rtvsvfictTog TOV D 
sv itttkaiq xal xaivfi dia&rjxfl hakyoavTog Tag avTag 
sfasiv svvolag, coffftsQ ctnb TMV dvo tyahfiwv, ajtb TOV 
TS hsyovTog "TCC xQi^aTa GOV afivGGog rtokhij" xal and 
5TOV "at TQiftoi aov sv vdaoi aokkoig, KUL TO, \VY\ GOV 
ov yvcaa&rjGovTai," TOV JISQI KQI^KXTMV TOV dsoii koyov 
V) avTt (.isv TOV "afivGGog yroAAiJ" TO "w fiad-og 
'j" avTt ds TOV "at TQifioi GOV sv vdaau rt.oh- 

Xftt Ttt fc'^yJ} GOV OV yVCOG-dwGOVTCtl" TO "CiVS^iyVlCi- 

WGTOV" avTi ds TOV "TO, xgi/uara GOV afivGGog 7io/l/l?]"853 
TO "ave^sQsvvyTa TCC xptjuara GOV" OVTOJ xt nag av- G0(pag Tyv negl eavTrjg xat TOV rtaTgg, v.a Tads ysvoftsvcc G%SOIV {.ict&tw, Iv Tolg SCCVTOV 
%al vlov K<XI TWV ex TtaTQog di 
\5viov ysyovorcov rtctQLGTrjGLV svvoiav. Tijg yctQ Gocplag 
eyw y oocpia KdT.eGKrjvcooa ^ovlnqv" Y.CU TO, 
not [isTctftaGyg slg TOV di ov Koyov 
di [iov fictffiketg" V.OL TO "lav avayysilu) v[uv TO, s(.iov, ftvrjiAOvevGa) TO, ait aiuvog aQt-d-fiTJaai") %al sl- 

20 fCOvGrjg "nvgiog XTIOS /we agyflv odajv avTOv slg s 

avTOv, Ttqb TOV aluvog sd-EfiehiioGs pe, ngbq tie 

TUV ysvvci fte", O.VTL f.tsv TOV "aQ%Y]v" slctfiev 6 arto- 

ozohog TO "rtQWTog," UVTL ds TOV ''yswy [AS" TO Toxog, 

avTi ds TOV olov 0(,iov TOV "SKTIGS us aQy^v oduv av- 

25-FoD xoJt ysvva jwe" TO "TCQUTOTOKOQ ftaar^g mlaewg", 

KVTL 6s TOV "sd-ef-lsUtOGs" TO "SV CtVTtp SKTiG$r) TO, 

f ?5 J \ OX ** .. ft > J **}) ,. < J 3 3- iv j/ 

nuvTa , avTt ds TOV "OL s{.iov "TK an cuwvog, eirs 

&QOVOL SLTB XVQlOTTfjTSg, BITS CtQ%Cti , sllfS S^OVGlai, TO. 

di avTOv %ai slg CIVTOV exTiGTai," rtavTwv ovv 
tifyv e^iGatpvTwv artOGTohxaJv cog TO, itaqa, T^g 
, TOVUSOTI TOV TS aQ%riv rtQog TO rtQuwg xalc TOV yevvcj, rcgbg TO rtQWTOvoxog , xcu TO "SKTIGS avTOv slg sQya avTOv" WQog TO LXXIII. HMUPEIOI. 293 

lows naGriQ mioswg", awl ds TOV "s&sftsUwGs fts" 
ib "sv avT(j) sKTiG&rj", avil ds TOV "di sfiov" wg 

TCQOQ TO "dl aVTOV," CpavSQOV KCU TI SIKO)V OVX SV ftCC- 

d-si. ahfi avTi TOV "syvj fj oocpta" itac^dl^nxai, ml tug 
9? Goyicc TOV aocpov vibg, ovoia ovaiag, ovrcog rj siKtivS 
ovGiugibnoLa SGXL. dib nal eixwv evorj&r] TOV 3-sov 
aOQccrov, og SGTIV vlog. xi %0(.iev sfyoa^ovoag rag 
aoag, avrl fisv TOV aocpov TO &ebg, &VTI de Ttjg 
TO shiov, avil ds TOV ctQyfl rtQ&Tog, awl ds TOV 
ysvvy TO Toxog, CCVTI ds olov 6[.iov cpccfisv, ami ds rot; 10 
Qyfiv odaJv avTOv SKTIGS (j.s slg sgycc avwv nai ysvvq 
" TO rcQUTOTOKog ftaaqg KTiascog, avrl ds TOV "s&e- 
hicoae /we" TO "sv avTqj SKTiGdrj" CCVTI ds TOV "di 
TO, TtavTcc di avTOv xeu slg CCVTOV" cpavsQOv 
wg shovcc awvovTccg TOV vlbv TOV -9-sov TOV 
v.a.1 ovTwg avccidcog oocplsa&ai TYJV xar* ovoiuv b 
TOV vlov ftgbg actTSQa sjtixsiQOvvTag Tolg 

ftccQdTtsGovTag, ov Ilavkog ys povog, akha 
o TOVTOV 'itoavvrjg, 6 vlbg ovTiog {JQOVTrjg,' TVJ OLKSICC 

jGftsQ SK TIVCOV vscpshcav TOJV Trjg ooyiag 20 
TTJV svosfirj r^iiv svvoictv TOV vlov HUTU 

TOV OfAOlOV TQOTtOV CCVrJKSV. 

8. "O^a yaQ OTL xt ccvTog S sdidux&r} jtaqa Trjg 
oocpiag, TCCVTCC sv T$ TCUQ CCVTOV XY)QV%$SVTI rifuv svay- 
yskitp rtccQadedwKS. r?Jg yccg Gocpiag sirtOVGrjg "SKTIGS^ 
(.is ccg%i]v odiov CCVTOV" TO sv aqyr> SS&STO sirtwv "sv 
ccQ%fj r\v 6 koyog" CCVTI ds TOV "SKTIGS (.is" '"xal ^og 
fjv" c iva ny TOV sv rtQOcpOQct, aMa TOV sv vnoGTaGsi 
rtayicc arta&rj SK rtccTQOg $sbv loyov vorjGWfisv. CCVTI 

ds TOV "^'jUTJV TtttQ ai'TOv" TO "fCQOg &SOV." CCVTI 

TOV "di 3 sf,iov" TO "[art aiwvog, TO] rtccvTa di* KVTOV 
sysvsTO, v.al ^wqlg avTOv sysvsTO ovds sv." CCVTI ds TOV 
" TO "o ysyovsv. sv CCVT$ wr] v\v n , tj> 3 iaov 294 EmtiANIOY KATA AIPE2E&N P, to "ev a,vfip sMia&r] va rtavta" awl de TOV "o koyog 
ffceQ^ syevsTo" "y oocpla (jtxodo/Liyaev eavtfj OMOV" avtl 
de tov "fyqv rtUQ ai>T$ aQ^o^ovaa" to "ov dvvatat, 
.6 vlbg ftoislv acp eavtov ovdev, eav ju?j TL fihertfl 
brtaTeQa jtOLOvvra' a yctQ av exetvog noif}, vavTct 
o vlbg opoitos ftoiel'" wg %iv vyv enl Gro^afos dvo 

Xdt TQIWV {.ICtQTVQWV lg CCTtodsL^LV T^g XttT OVOLUV 

-stgbg Tcansqa fov vlov o^otoTTjTOg. 6 f,isv yag tov GO- 
(pov TVJV aocpiav vibv, o de tov -d-sov xbv kbyov fiovo- 

Wyevtj -d-sbv, o de TOV -9-eov tov vlbv ehova (pyolv, wg 
tbv i9-fioy hoyov v.a\ tr^v oocpiav yial t^v shova OJAOLOV 
K Ttavtwv, K&$ct ffQOsiQ^Tai, ml yictT ovaiav vlov tov 
deov KCtl aatQOs tol$ n&Gi xrjQVTTea&ai. en de [iak- 
hov c5g TOV &a)fiav ^g Tfj ipri'La^ici tvjs evegyeiagft 

ovoiciv O^IOIOT^TOS o TOV 9-eov Aop/og figoaayei 
"wg 6 ftarrj^ s%si fayv ev savtq), OVTO) KOI T$ 
vlt!j dedwxe ^toqv exeiv ev eavmfi" el yug to "wg 6 
e%et," ov% cog ev cckkit) voetvai ' ov yag akko [lev 
6 itatr\Q, alko de fj "Qwrj q ev uvtijj, c iva to f.iev 

2Qe%ov, TO de e%6(.ievov voritai. alfi avrbg aavv&stiog 
SGTI ^cori b ftaTJjQ, KCCI (og e%ei ctVTog, OVTCO dedioxe xai 
Tqj vhp, dijhovOTi aavv&eTcag wg o natviQ. cpavegbv 
oil ovTcag e%(av, enel (.irj ctyevvrjtug e%ei, (.lyde avv&e- 
Tiog e%ei, dftolcog jtavva xctT 3 ovaiav xal aavv^ercog, 

25 wg o rtarriQ, dijkov OVTOS OTL to "O^OLOV ov denote tav- 
tbv elvai dvvatat ov eOTiv o(.toiov, eis ctTtodei^iv TOV 
ev 0(iOi(o[A(XTi avd-QWTtwv yevoj-tevov TOV vlbv TOV &eov v [.lev yevea&ai, f.ir] K<XTCZ ftavta de tctvtbv 
nal 0(.tota){iaTi aagxbg a^iaQtiag 
3Qyev6(.tevov ysvea&ai {lev ev Tolg na&eai toig ahioig 
Ttjg ev aaQKi a^aQtiag, rtelvqg cpa^iev xal diipqg xal 
tuv IOLTCWV, p] yeveo&at ds ev tavtbtrpi Trjg OCCQ- 
xog a^csQticig. wate nat aitb vwv anoato'kw.&v LXXUI. HMUPEIOL 295 

TVQICOV "/Ml TtjV XaT 3 OVOiav bftOlOTIlTU TOV VlOV 9. c ,Qg yag fa OLioicoLiaTt av&Qwmov ysvoiievog xal 
TJV xal ov Kara ftavca av&Qconog , av&Qio- 
itkv TC$ xal oaQKa avala^slv dv&QWTtivriv, ejteidrj 
^ eyevero, OVK av&Qconog ds rjv, srtsi ov% 
o/iot'wg av&Quntfis eysvviq&r) (ov yaq ex Grtogag 
ovvdvaa(.iov), OVTW nat b nyo alwvcov vlbg d-sbg 
xa^o vlbs &SOV, wg av9Qco7to$, xa^o vlog av 
C ov ravTOv 6s Tip i9-etJ ytal rtctTQi TC[) yevvrjOavTi, 10$ ov 10 
tavTOV Tc t i5 avd-Qconit) , xa-5-6 avsv anoQQoiag xat 
3-ovg, xa^o avsv onoQag xca ydovrjg. Kal Iv 
/<(m aa^xog ai-iaQTiag, y.a&b rtslvdv TB xal dlipav KCCI 
vrtvov sv ffj oaqxl VTCB^IBIVBV, B% wv rta&wv afiaQTr)Ti- 
Mog vLivsiTtti ra oio^ara. VTto^dvwv ds ia aa^xog ngo- 15 
eiQr)l.ieva na&ri om e% avrwv a^ta^zjjTwwg EKLVBIHO. 
OVTLO y.al b vibg cov TOV -0-sov xat fa (.lOQCpfj. VTCCCQXUV 
0-EOv, xal *iaa cov deep TCC (.tsv IdicofiKia sl%s fijg -9-BO- 
TTjrog, xax' ovoiav aou^iawg .tov -/.al of.ioiog rep rtwcQi 
> D Kara t^v 9-soTrjTa, xat aacof-iccTOTi-jTa xat Tag svegysiag, 20 
MGftsQ 6f.wicog if} oaQKi Tt t !j oaQ^ elvai, xa< na\^t] oaq- 
xbg vfto^evstv, f.ir] {.iswoi TOV avrbv eivai, xa^o 9-sbg 
cov, ovte (tOQCpr) \GII TOV deov, alia -ftsog, OUTS t'aa 
k sGTi Tip &$, dlla &sbg , OVTS av&svT incog cog o ita- 

TTJQ. COGTIGQ yaQ OV% aLiaQTY]T tXWg aV&QCOTtOg, all 25 

biioicog evsgyeicc cog avd-Qtoitog. artBQ yaQ av b TavTa xa b vibg b^oicog moiel. coGrtEQ ovv ev- af-iaQTyTixcog, all' 6{.iolcog TOig fa oagxl 
SXLVSLTO ' TCOV yaQ aTOTCwv loTiv ujtb [.tev TOV xaT 
el&eiv avTOv slg TO naga (pvoiv, TOVTSGTIV artb 
-3-eov ysvo/.ievov vibv av&Qcbrtov O/.IOLOV ysveo&ai Tolg 
xara (pvoiv, TOVTSGTL Tolg cpvosi av&QWJtpig fa Ty 

a cpvoiv fa tie Tc t 5 xara cpvGiv eavvov 11$ 296 EHWANIOY KATA A1PESEQ.N F. dvai 0(.ioiov avTOv T$ KUTU cpvotv 

ysvvrj^svTa. Kal cpavegbv OTI ol ^ KUT ovaiav 
Tsg opotov T(j> natal TOV vlbv, owe vlbv heyovoiv, 
ahld KTiGf-ia (.ibvov, OVTS TOV TcareQa itctTSQa, 
xTiovyv, rijs 0(.toiov svvoias, ow. kitl irjv 
TOV ftaTQog ayovoys xbv vlbv, akti knl xty we ov- 
aiav o^OLonqrcc, nal anoQQi]TOv e^ avTov a/ra^wg yvr t - 
aiotYiTa. wg yaQ, Ttafav SQU, EV b^oKa^afi, av&Qconcov, &. 
%al EV b^iouoiidTi octQxbs apaQricts ovx srtl Tr t v TUV- 
ror^Ta r?'j>TO IQV av&Qunov, alti srtl vyv vrjs OUQMS 
ovaiag 6f.iOLOTr]Ta dia TO, eigiji-ieva, ovTiog ovde o vlbg 
xar ovoiav yevo^isvog taj yevvrjaavTi naTQi, eig 
a^ei TOV TtccTQog T^V ectvrov ovaictv, eiu 15 10. Kal si' rig rfj oocpia TOV xoa^tou rtgoosftcov, iijv 

lMj)QCtV8V 6 $0g, ^ 7tQOG&%Ol Tip BV OOCpity koyOV 10]- C 

Qvynati, nai {ISTCC nioTewg T^V 0^10101^x0, xai XCIT ov- 
aiav tov vlov Jtqbg ftareQcc b^oloyoirj, wg ifjevdcovvf-iiog ' 
keywv TOV naTEQa Kal TOV vlbv, %al ^TB rtaTega keyiav 
vlbv, aAAa tculffvrjv .mat xtiaftct, Kal xoi- VOTtOlQJV TTJV TOV TtttTQOg, Kal TOV VLOV SWOlttV BTU TO)V , Kal aocpl^ea&at. d-ehtav el Tig 
wg TO ftQOJTOv ftoirjiAaTWV di 3 avTOv, 
TOV {.isys&ovg, Kal XT p]dev opoloytov xty e 

it'iGtiv TTJV dg TtaTSQa TS Kal vlbv, wg naq o 
oavTO y/.tag ol ajtoaToKou -9-skiov evayyskiaa- [> 
a&at, ava^sfia SOTW. Kal, xara TOV (.laKaQiov Ilavkov, 
"ngosiQ^Ka^iEV, Kal aQTi nakiv keyco aveilrjcpOTsg" Kal 
avaymiajg cpaf,iev' si Tig TOV aocpbv povov aKOvu)v rca~ 
Kal aocpiav TOV fiovoysvrj TOVTOV vlbv, TUVTOV 
slvat ksyot, TTJV oocpiav TC[) (.lovy oocpy, avaiQiov TO 
elvai vlbv, ava&eiia GOTO). Kal BL Tig TOV oocpbv axovcov 
xai ooyiav TOV vlbv avTOv av6(.ioiov ^ LXXIIL HMIAPEIOL 297 

xat YMI ovGiav ifyv oocplctv iov aocpov d-eov, wg ^irj 

keycav ibv oocpbv irjg aocpiag aAj^wg naisqa, ava&spcc 

857fi(7Tw. xat fit Tig ibv -3-ebv vouv lov ftaieQa, ibv ds 

sv ccQxfj koyov re xat -9-ebv loviov keyot, TtQog ibv 9-ebv 

9 hoyov IB Kai d-sbv amiy 1;$ <&$ iqj ftgbg ov hoyog r5 
xat debs, wg (4rj ksywv aA^^aig vlbv, ava&e(.ia sorca. 
v.cu si tig ibv (.wvoysvij d-sbv koyov vlbv movwv lov 
-5-fioi; HQOQ ov b Ao'yog is xat ^eog av6(.ioiov h&yoi, xcu 

9 . v.ai ovGiav ibv &ebv "koyov lov Ttaigbs, ibv -9-ebv, lov 
-freov xal TVCCIQOS rtQog ov o (.lovoyevys ev ctgyr^ r^v 10 
5-eog Aoyog, wg |U?J Ae'j/wv aAiy^wg vlbv, avad-E^a SGILO. 
i fit 11$ shova axovcov ibv vlbv lov &EOV lov laviv eoi irv- ewova [.iv) bf.iokoyu)v aXrj^-iUjg vlbv, avade/Au soia). xat fit rtg 
shova dxovcov ibv fiovoysvi] vlbv lov aoQaiov -d-eov 15 
avofioiov keyoi xat Kcii'ovoiav ibv vlbv, eixova ovia 
lov &60V iov aoQaiov, ov efauv xat nai ovalav vosl- 
lai, cog akr]&aJs ^ heywv vlbv, ava&e/.i<x SGICO. xat fit 
Ttg awvcov iov vlov heyoviog "wortSQ yaQ b ovicu xat i<$ vie!) ev eavitj)" lavibv Isyet ibv el^cpoia Ttagcc iov 
irjv ^corjv, v.ai bf^oKoyovvia 16 "myio ^w dia 
ibv TtaisQu" 1$ dsdconoii, ava&epu eoiw. xat fit' Ttg 
cmovcov ib "wGfteQ yag 6 nairjQ t,(.or\v e/et ev 
ovVw xat 1$ vlcp edcoKS ^corjv e%eiv sv savicj)" 
(io iov heyoi KUI OVGICCV ibv vlbv iy ftaiQi, 
ivQO}.isvog 011 oviiog e^fit wg eiQTjKev, ava$(,iu eaicu. 
cpavsQOv yctQ OIL ifjg wi]g lijg &v 1$ acciQl voov(,isvrjg 
ovGiccg Gr)fiuivo[j.evr}g, xat rijg C w % T % T0 ^ (tovoye- 
vovg irjg ex iov fraiQog yyevvr}(.ievr}g ovoiag voovpevrjs, 30 
ib ovicog irjv b (,101611)1 a irjg ovoi&g ngbg ovaiccv GTJ- 11. Keel fit iig fb "exTffffi'^fi" xat ib "yevva ps" nag 298 EJIIO^tflOY KATA AIPE2ESIN T. 

GVTOV axovcov TO "yevva (.is" f^rj STtl TOV avwv xat 
uar OVGICCV svvosi, ahla TUVTOV Ksyoi TO "ysvvcc fts" D 
TcT) "SKTIGS f.is" cos M ksywv TOV vlbv TOV ccncc&cos TS~ 

"ksiOV llf. TCOV 6vO OVOLKXTCOV, TOV SKTIGS jUfi XCtl TOV 

5ysvvc( (.is, '/.TLG^ia (tovov Oftohoywv, xat (^TIKSTI vlbv, cog 
ftaoadedwxsv y oocpia i-% TCOV dvo svaeftug vty svvoiav, 
avad-ei-ia SGTCO. Y.al el Tig TOV vlov Trjv (tev KCCT ov- 
aiav TtQog TOV eavTOv ftccTegcx OfioiOTrjTa fi(.tlv a?roxa- 
IVTCTOVTOS, di 3 wv cpyaiv "wartsQ yaQ 6 ftarijQ cor]v 
sv eavTip, OVTCOS Kttl Tty vlqj Mwxe ^COTJV s%eiv ev 

'" Tr\v ds nav evsgyeiav di uv rtaidevei "a 
av 6 TtaTTiQ itovfi, Tama -AOL 6 vlbg 6/.wicog 
(.idvrjv Tqv KCCT sveQyeiav o^otor^ra didovarjg KUT ow-858 * 
oiav, Y\ SGTI TO KscpakaiudeoTaTOv r]f.i(av Trjg TtiGTews, 
aTCOOTeQolr] TOV vlov, wg SCIVTOV arcoGTBQOJv Trjs w 
yvwoei rtaTQOg -/at vlov alcoviov fyofjs, ava$e(.ia S KO. i Tig SLS JtCtTSQCt, KOI VLOV ftlGTSVSlV 

vos> TOV naTEQa ^ ovoictQ biotas CCVTOV Xeyoi 
alia svegyeias, cos ^s^lovs xaivocpcovias KUTCC 

^OovGias TOV vlov TOV -frsov cp&eyyeG&ai, TofyiaJv 
avaiQuv TO dvai aly&cos vlbv, ava&SLia SGTCO. ml si 
TIS vlbv ofioiov KMT ovaiav vocov EKSCVOV, ov xat voel- 
TUI vlbs, YI TKVTOV ksyoi TC$ rcaTgl TOV vlbv, t] {.ISQOS B 
TOV naTQOs, rj xara artOQQOiav, KCU xa-ra yta^og, wg 

25 GcapctTixovs vlovs, TOV ex TOV aocofiuTOv ftctTQOS CCGCO- 
(.IKTOV vlbv VTtOGTavTa, avadsf-ia SGTCO. ml si TIS $1 
TO TOV nccTSQa firj MOTS vlbv vosto&cu, v.al TOV vlbv (.trj 
nciTSQa voslG&ai., STSQOV hsycov TOV vlov jtaqa TOV 

, dlCC TO TOV JTCCTSQCt STSQOV slvai XCil TOV vlbv, 

siQrjTcti "alhos EGT\V 6 {KXQTVQCOV rtsol SLIOV." 
y.al "(.HXQTVQSI yaQ" cprjolv "6 fts^ipas ^e ftaTrjQ'" diet. 
TdVTrjv TYJV svosfirj sv Tfj sKKlrjola voovftevrjv 
TCOV nQOGWTtcov, TtaTQOs f-dv KOI vlov, dsdicos \w\ LXXIII. HMUPEIOI. 299 

CTUVTOV vorj&fj vlbg TtarQi, avopoiov heyoi we ovoiccv 
toy vibv T$ ftaTQi, avad-sf^a SGTW. xai fit tig, sv %QOV(I) TOV rtctTeQa naiiga vosi TOV povoysvovg vlov, 


f rtctQa TtccGctg av&QUrtivag svvoiag 
[iovoyevrj vlov SK tov ftarQ.bs ctna&u>s vcpsaravai) 5 

TO ccTtoaTolmbv m'jQvyita, xgovovg fisv 
Os 7,ccl vlov naqwoa^&vov, HIGTOJS ds ^f.tccg 
rtttidevaav TO "sv ccQ%jj YJV b Aoyog, xai o Aoyog r^v 
rtgbg fbv d-ebv ) Y.OL d'sbg TJV b hoyog" ava&s(.ict SGTCO. 
xcti SL rig vbv naxEQa ffQBG^uTSQOv XQOVCI) heyoi TOV 10 
D e^ eavtov fcovoyevovg vlov, vewrsqov ds XQ^V T 
TOV jfavQog, ava&sf-ia EGTOJ. v.al si Tig TO a%QOvov 
TOV fiovoysvovg XQIGTOV SK rtctTgbg vrtoaTaGswg Inl 
ir\v ayevvrjTOv TOV -freov ovoiav avacpsQSi, wg vlorta- 
roQcc htywv, ava&ef.ia eava). v.al si Tig k^ovala /.iovj] 15 
TOV rtctTSQa heyoi TOV (.tovoysvovg vlov, %al f,ir] s 
QI.IOV /at ovoty naxqbg TOV (iovoysvovg vlov, wg 
Tr]v s^ovGiav la^avwv, KCU WLvonoiutv avTOv ftgbg TCC 
lonta noLtyiaTa, xat ov heycov alyd-tog ex rtctTQog yvri- 
aiov vibv, ava&efta SOTCD. xal si Tig s^ovGict nal ovoia 20 
ksycav TOV narsqa ftctTSQCt TOV vlov, bf,ioovoiov ds r} 
fflTavTOOVGiov ksyoi TOV vlov TC$ ftaTQi, ava&s(.ia SGTO). 
Kai SIGIV ol vnoyQctilJavTsg Baoiheiog, EvGTa&iog, 
c YnsQs%iog, ^trjTO'iog, 'EogTiwg, rvpvaGiog, Msf.iv6viog, 
Evvvxyg, ^svygivog, EvTv%iog, 3 d.lxi}ii3r]g, ^"ke^avdqog, 25 
OVTO) TtiGTSva) cog VTtoyeyQartTai %al di 3 V i&v nsgl Baaifaiov y.al c c / o/\ 

6() o 12. To Trjg ovGiag ovo^ia, yv^ivwg (ASV sv rtakaicc 
fi ov xsiTai yQucpfj, b vovg ds itavTa%ov 300 RHWANIOY KATA AIPE2E&N F. TCQCOTOV cc(p cbv 6 debs rtsLijtwv Mcovosa 

"OVTCOg SQSig TOtg vlotg lOQaty, 6 COV " Cog STtl TOV 

voov^isvov TtaTQog, e ov naaa. narqia sv ov- 
p xal STCI yrjg ovo t ua^STai, 6 (.ITJTS ex xivog uv xat 
OVGIV o'lTLog a)v. snsidrj ds Y.OL vl6 sotiv 6 wv, ; 

ds ctnb vov nava } J[wavvr]v evayyeliov heyovra 
"sv agxfj TIV o koyos," aq)OQf.ii]v YIVQUTO Ilavkog o 2a- 
poaaTevs x<u MaQxelkos, OVXSTI -frekovTeg keyeiv tov 
vlbv TOV &SOV vlbv alrj&ais, cihla anb TOV hoyog ovb- C * 
jWarog cccpOQ^v kafiovTes, (piq}u, h OTOpctTOS ffifia xat 
cp&eyp,a rjfiovhrjdrioav einslv TOV vlov TOV 9-sov, r t vay- 
y.ao$r)Ottv ol aaTEQeg, ol KQIVCIVTSS Ilavlov TOV ETt Tip TOLOVT(>) BQWTLG, tVtt dsi^tOOlV OTl 6 

vlbg vrtQGTctGiv e^si, nal vri&Q%<jdv SGTI, Y.CU wv SGTIV, 
0^%t 6s gij^a EGTIV, ovoiav drttfiv x.al TOV vlbv, Try 
diacpOQav TOV TS xa5- SKVTOV avvTtuQKiov xccl TOV vnag- 
%OVTOQ Tcp TVJS ovGlas ovo^aTL srtideiKvvvTes- TO /.lev 
yag Qrjfta xa^" ECCVTO avvrtceQKTOv SGTI xai ov dvvctTcci, 
elvcti vlbg 3-sov, ensi nokkoi ys OVTCOS eoovtai viol 

yaq 6 TtaTyg o^ioXoysiTaL halwv 1$ vicfi, 
OTO.V hsyfl "yevr]$Y]Ta) OTSQewftct, 
QSS' s^ayaysTca 17 yr\'" ml "j 
OJGTS b naTrjQ T$ vl$ kctlei, xt ol ^kv kbyoi TOV 9-sov 
ovg AataT Tip vi$, OVK siolv viol, b 6s vlbg, nqbg ov 
AaAt 6 rtctTrjQ, n&Tct TCOV ahhwv svosficog xaAeTrat CCQ- 
Tog xai far] xat avuGTasig, STL xcti koyog 6vo(MxsTcti, 
snsidrj sQ(,tr]vsvg SGTI TCOV TOV -frsov (3ovkrjf,ictTcov. tV860 
fiir] ovv ccrtciTuJvTsg TOvg arthovOTSQOvg TOV vlbv TUVTOV 
hsywaiv ol CCIQSTIWI rotg hoyoig TOlg jtaga TOV $eov 
^ttkov^iEvoig, TO diucpOQOv TOV vlov TOV -9"sov cog Jtgbg "' 
TO, Qr^iciTa TOV dsov vitodsMvvvTsg ol rcccTSQsg TOV vlbv, 
(prilil, ovGiav SKCckeaav ' ovTiog TVJV diacpogav TtctQiGTcov- 
veg, OTI b &sbg. Cov SGTIV, xai ol hoyoi, ovg LXXIII. HMIAPEIOI. 301 alti OVK ovoiai cov &eov, hsxTMCtl de evegyeiai. 
6 ds vlbg koyog ojv ov%l Iveqyeia taxrwoj SGTI TOV 
d-sov, abfi vlbg cov ovate SGTIV. el yaQ 6 aatriQ wv 
xou vlbg oV, MV ds ovrwg 6 vlbg, wg Ix TOV 3-sov fywv 
yvyolcos fb slvai, loyoq vorj^osTai, o vibg oi>% cog olb 
hoyoi, ol naQa deov kakovusvoi. eKelvoi yaq TO sivcci 
ev T^~ hahovvti Eftovaw. b ds TO slvai 1$ ex TOV rtct- 
xat axovsiv TOV aaTQbg y.al vnovQ- yslv T<^ jtafQi sxst. vctvTrjV ovv TYJV VTtoGTaaiv ovaiav ol rtaTSQsg. 10 

13. c '0f.toiov ovv voovf,isv rbv vlbv ry rcavgl K&TU 
rtcivca, {.ia%6(tsvoi Y.CU TtQog ify vvv 7ti(pvo(AEvr}v aiqsaiv 
ijl wMhrjoia. fj yag vvv alysoig Kara f.isv (tovlrjGiv V.OL 
ij\v svsQysiav artocpaivsrcci dvau of.ioiov ibv vlbv rq 
TtarQl, xara ds TO avofioiov slvai ibv vlbv T$ TCUTQI' 15 
wg KataGKSva^sGd-aL naqa vuv vvv '/.aivwv aiQBTUwv, 
OTL TI f.isv (JovlrjGig tov vlov } xt ^ sveQysux TOV vlov 

tj\ fiovhrjosi rov nargbg xat ^ evegysicc rov 
og, 'avtbg ds o vlbg avofioiog T$ itar,qL xat dta 
rovro Tr t v (.lev {Sovhyffiv rov vlov mi VTJV kvsgystavlb 
ftovKovTai slvai b\uoiav TJJ fiovkrjOSL TOV natgbg xai rfj 
svegysicc, iov ds vlbv ov {fovkovmi o/iioiov slvai T$ 

f,ii] elvai x TOV d~sov 
tbv vlbv, akka {.tovov XTta ( ua slvai avrbv, 
t TOVTOV dictcpeQSiv TCOV homcov KTIG[ACITCDV, OTL Tfi25 
V7tsQS%si, (tsye&Ei xat on rtQurog TOJV artavvcov vrtsaTr), 
xal on VTtovQytl) awty s^QrjGaro slg TTJV vwv koiftuv 
dyfAiovQyictv b &eog. erteidr], cpaolv ol algsvixoi, TO, 
{.lev 'akKa di vlov o d'sbg STtoirjGsv, avrov de ov did tuvog, 
alti avtbg avrbv ctvTOVQyrjGs, xat vn;sQS%ovTa (.isysd-si 30 
xcu dvva^LBi ajtavtiov S7toir}Ge, dia TOVTO CCVTOV exa- 
(tovoysvrj vlov. 

14. c H(j,sig de ol vrjg xa^oAtx% sxxkyGiag Ix 302 EZZHMOTOY KATA AIPE2E&N T. 9-siiov lygacpiov rrjv 6[.ioloyiav 

ovTiog %0{.iev, OTI o 7tazi]Q 6f.iolov EGTIV eavTOv vlov 
rtttTriQ nal o vlbg Of.iowg sari TOV naTgbg, l ov narqbg 
vosirai vlog. TOVTO ^iwv rtQOGdiOQio/.ieva)v ml ovTiog 
xadaiQOvvrcov TOV vovv, cog rtgbc, rovg 2a(3shkiovs xat 
rovg loinovg, OTI ovts 6 vlbg dvvarai eivai rturriQ . 
OVTS o narriQ dvvaxai slvai vlbg, A^ o vlbg vlbg xai 
6 TtctTrjQ ftarriQ, Y.OL ov% vlog. sv rovTOig yag SOTIV y 
cx nijg iaJv rtQOGwncov kmyvuoeiog, T$ rbv na- 
ncnegct. ael ovca aactQKOv [.tsv dvai v.cti ad'ava- 
tov, rbv ds vlbv vlbv ovra ael xat ovdenoTS ovca rta- 
TQa. ael de keyovrcov, dia TO a%QOvov xal ax&TahrjrtTOv B 
xijg vrtOGTaaecog, ff^xa avethycpevai wia (iovkrjGtv TOV 
naTQog, xat davarov vrceQ fyicov vrtOOTrjvai. tomwv 

]^dievKQivr]i.ieviov ol d-av^aaTol, ol rrj algeGet, ov(.if.ta%ouv- 
TBg, dvo TtQay^iaievaaG&aL GnsvdovGiv, ev (.lev TO [.irj 
leyeiv rcarsQa nal vlbv, alia ayevvrji;ov v.ai yevvr]i;bv f 
xal dia TOVTO TO oocpiG/.ia Trjg aiQsGscog ol6(.isvoi kjteiGa- 
yeiv ifi e/txA?](7/a. GvviGaai, yaq ol oocpol TO, TOV S-sov, 

20ori TO ayevvrjTOv elawov slvat TOV naTQog 6v6f.iaTog. 
TO yag ayevvrjTOv, on o (.dv om eyevvrj-ftr] vevorjTai, c 
ovdeTCio de el ml ftaTrjQ eGTi ayftalvet, ' TO de TtaTyQ 
nleov eoTl TOV aysvvrjTOv 6v6{.taTOg ov. ev (Aev yctQ T$ 
ayevvYjTit) cpr^l ovx e^KpaiveTai TJ TOV aaTgbg dvva t uig, 

25 EV ds TIJ) ftctTr/Q ovoftaTi 6f.iov e^ifpaLveTaL oti OVK 
eaTiv vlbg o jraTrjQ, BITS KVQicog voeiTat, o naTrjQ, xat 
OTI atVtog SGTIV 0/j.oiov eavTOv vlov. ev (.lev drj TOVTO, 
eTegov de, OTI cp&aoavTeg avopoiov we ovoiav yQaifjai 
TOV vlbv T$ rtwtQL coGrteg ovv evoftiGav mTaifJY}cpi'e- 

SOff^ai xr\v emlyoiav di wv e$i]QaGav ftaga TOV alde-v 
oif-iov ertioxoTtov 'Oolov yQaf-iftaTcov, ev olg cpegeTai TO 
avo^toiov ovoiav. eneidri de avel&ovTeg ol ex Trjg ava- 
Tolrjg enl TO SiQfuov TtsQiavvele^avw mi K LXX1ILHMUPEIOI. - 303 TOVTOV TOV alp ST 10 (,tov, tret p) ev&vvag v 
Tolg sis. tfiv avuTohmrjV rciGfiv Tofyiyaaoiv, sGnovdaaav 
TO T?Jg ovoiag ovof-ia sv %Qr]Osi V7taQ%ov Tolg na.TQa.Giv, 
dia Tag rtqosiQ'Yiiisvas ahiag, avshsiv 1% 
Tjg didaGKCchlag, tVa xai VMTU, TOVTO do^cooi savriov 862 15. 'YrteKafiov yag on, si TO Trjg ovoiag ovo(.ia ex- 
fiKrj&elri, KUTCC fiovlriaiv ^ovov keyovTs&y.ctl xar svegyeiav 
Of,ioiov T$ ftarQi TOV vlbv e^ovGtav ovaiag 

ia^0f.ievrjs , loiTtbv ccv6f.ioiov Keysiv xara TO 
xaTa TO vnaq^BLV TOV vlbv T$ nar^L alti Of.icog 
o 'endmog T^g alrj&siccg $sbg, o dQctOGOf-tsvog Tovg GO- 
(povg sv Tfj TtavovQyicc avrcov-, * * og TTJV ovyyeveiav 
TOV f.iovoysvovg amov, TO xaTa navTa O/.IOLOV TOV vlbv 
eivai, in\ wv evoefiovg fiaGilewg 7ra$^-l5 
ovTO) yctQ xt avTog scpgovst, evGeffig wv VKEQ 
B TOV vrt8Q[.tct'x / ovvTog avTOv fiovoyevovg vlov TOV <9-eov, 

XCll (pQOVtOV SVGsfitil GTO(,lttTl dlCOQlGCtTO ' XT TCCtVTtt, 

wg ol xa^-oAtxot rt67tiaTevKa[:iGv, O^IOLOV dvai TOV vlbv 
i xal di (XVTOV {.ir] 7tQO%(.oQrJG(xi TTJV xara Tijg2(> 
TCLGTSWQ [is&odsiav, avaiQetv fiovko[.ievr]g TO ovo{.tct Trjg ovGag, 
ovoi&g kombv sv Talg xaQdtcug cpwlevovoa y cfigsaig 
aKti avTOvg fp&aGwi-iev ygcKpovTag o^iowv xara 
, av6(.wiov ds Y.O.T ovoiccv, s% ys avvTCOvhajg 
xai mdagiog TO xctTct navia O(.IOLOV of-io^oyovoiv, sto- 
C^ov avTolg <xnslsyx,d*r]GSTai, TO s7ti%siQir]i.t<x, Gnovdaoa- 
GIV aqai TO ovo{.icc Trjg ovGiag. ovdsv lyctQ s 

o[.iokoyrjoai TOV vlbv r 
o [ioiov' el y&Q V.O.TO, jtuvTa, cog 

SGTIV 0[,lOlOg, LOGffSQ OVV SGTIV 6 vlbg T$ JlttTQl 

Ofioiog ov xara TVJV {JovlyGiv xat tj\v evsQysiav 
v, Ka$ec avTol diOQi^ovTcei, aAA xara 


304 EttWANIOY KATA AIPE2E&N T. l KKTCC TTJV vnoGTaGiv Kal KaTa TO slvai wg vlbg, 
Kal y.a&ajta% KUTCC rtavTa arcavTwv earl TtSQihyrtTi- 
KOV, Kal ovdepiav diacpoqav TtQOGiSTai, Ofj.o^oyovf.isvov 
TOV pyre avTov savvy Oftoiov slvai TOV aaTsqa ^TS 
5 TOV vtbv avTOv savrq slvai o^ioiov, aHor vibv elvcti 
rip narQi, xat sv tip Kara jtavra O/.WLOV slvai 
i vlbv ovTUf xal ov TtareQa, ov ftaTQoq fs- 
leuos BY. vsldov, rtQO ftaGr^g evvoiag ml rcavcwv ,lo- 
ytfffiwv xal XQOVCOV v.al alwvwv SK tov itatqog, bftoib- 
iOr^rog yevvyd-eis , wg olds (tovog o ftarrjQ b avrov 
avrbv arta&ios yevvrioag, v.al b vlbg b s% avtov T.O 
slvau s%cov, v.al cp ctvvbg aTtoxakvijjsi sv vy XT av- 
tbv -3-swQia a^icog fyiag vbv SCCVTOV 
voslv. 

15 16. Kal iir\ TaQaGG&w TO twv VTCOGTCCGSCOV o 
TLvag. dia rovro yaq vrtOGTaGsig oi avaroltKOi 
GLV, c iva rag idiOvrjTag xutv nqoGwrciov vcpe0T(oGas 
VTcaQ%ovoag yvcoQiocoGiv. si yap ftvsvf-ta 6 

Kal b vlbg, rtvsvua Kal TO ayiov ytvsvf.ia } ov 
TtaTrjQ b viog. vcpeoTrjKS de Kal TO ftvsvfia, 6 
ov voslTai vlbg, o Kal OVK SGTI, (TO rtvsvfia ov vostTai 
vlbg, vcpeGTrjKs ds Kal TO jtvevfia TO aytov.) Kal omsti 
TO ftvsv^ia TO dyiov, ovds o rtaTrjQ, ovds o vlbg, akka 
7tvsv/.ia aytov SK TtaTQog, di vlov jttGTOtg dtd6f.isvov, 

25l/OTWg VCpSGTOJTOg Kttl V7taQ%OVTOg, TtaTQOg Kal VLOV 

Kal TOV rtvev[iaTog TOV ayiov, Tag IdiOTrjTag, wg 7tQO- 
SLQrjKa/.isv, TtgoGwrtwv vcpsGTWTcov VTCOOTaosis bvoi.ia- 
tftvGiv ol avaTohiKol, ov%l Tag TQstg vrtoGTaosig, TQslg 
aQ%ag, TJ Tgsig -d-sovg ksyovTsg. ava^s^aTi^ovai yctQ s% 
30 Tig heyei TQsig -d-sovg. akfi ovds naTsqa Kal vlbv dvo 
d-sovg keyovGiv. bftoKoyovGi yaQ [.Uav slvai 
/.irtSQi%ovGav di 3 vlov sv jtvsv^aTi ay up TO, 
b[,ioloyovoi (.dav d-BOxr^a Kal [tiav fiaoilsiav Kal f.Uav LXXIII. HMIAPEIOI. 305 ctQ%r]V, o t ucog T TCQoawna sv T?g IdiOTtjai TOJV vjto- 
oraastav svasfiwg yvojQi'Covoi, TOV TtarsQa sv tr t jta- 
TQimj av&evTicc vcpsffTaTcc voovvTsg, xal TOV vlbv, ov 
[leQOg OVTCC TOV rtctTQog, akka xa&agug sx TtctTQog TB~ 
keiov EK releiov yeyevvrjftevov Y.CU vcpsGrcora OjWoAo-5 
nal TO nvev^ta to ayiov, o y $sla ygacpr] 
bvof.ta^SL, IK rtaTQog dt, vlov vcpeOTtotct 
, t5g 6 ?ro;^a/l>]TOg TO ftvsv^ia T^g alyd-eias 
didaoxet fy-tccc; f)]v a^^siav, r\tLg sotiv 6 viog, "ovdeig 
yaq keyei xvgtos 3 Irjaovs> M W sv tfcvsv^art ayhp" 10 
OVTCO Kal o vibg, og eanv alrj&sia, TOP akrj&ivbv &ebv, 
tov kavrov ttarega, ri^iag svffeficos stdsvai, dida^si, xa^wg 
D leyi"b F.coQayicogs(.t ewQaxerbv rtctTSQa" ovxovv svnvsv- 
t uaTi ayuj) vlbv a^tcog voov^isv, Iv vlcp de {.lovoysvel TtaxsQa 
evoeficog xal a^icog do^at,o^sv. xcu awr} soxlv y ocpQaylg 15 
T?ig rtiGretog, sv fj GcpQayldi ^aTtriG&rlvai rtQOGera^sv b 
GCOTVJQ xal xvQiog 3 Ir\Govg Xgiovog, b Isycov "rcoQsv&evrsg 
itavca ta s&vrj, fianTi^owsg avrovg sig ib 
rov rtavQog xal TOU vlov xal TOV aylov fivEVj-iarog." 
17. ITSQL yag rJjg xarce itavra tov vlov rtgbg roj>20 

OT^og n'karvrsQOv (.tsv a^a^ov efyrjTCti., 
b^ioiwg ds xal vvv sv @Qa%ei TtaQaar]f.isUoa(xo$(xi OVK 
oxvrjGOf.isv on o ccrtOGTokog sixova TOV aoQarov 3'sov 
TOV vlbv eiQrjxwg, xat sv Tovrq) dtda^ag on o^uowg 
SGTIV 6 vlbg T$ naxQi, ahKa%ov rtcog dsi voslv TOV 25 
vlbv aaQedwxsv. sv yciQ rjj ngbg (DilirtftrjGio 
OTolfj cprjaiv "og sv f-tOQCpfj O-sov vrtaQftwv ov% 
f.ibv yyrjaavo TO slvai fact &$, alfi kavrov SXSVCOGS, 
[iogtprjv dovhov laficov, sv b(.ioioco(.iaTt avd-giomov ysvo- 
fisvog" sv ds tfi Troog 'Pcofiaiovg "zb yciQ advvcrcovW 
vopov, sv $ yo-d-evsi diet rrjg octQxbg, b &ebg TOV 
vlbv ftsi-iijjag sv o^wotw^aTi aaQxbg, xal TCSQI 
XCCTSKQIVS try a^iaQTiav sv Tfj- GctQxi." wg \rii 

Epiphauius. HI. 20 306 EJIIQANIOY KATA AIPE2E&N P. 

rwv dvo (.laQTVQitov ex TCOV dvo eniGToKcov TTJV artb TOV B 
Giof.iaTixov evaeficos xal TYJV Jtegi TOV 6/.wiov evvoiav fjf.ia$, 
v.al enl TOV aaaifiaTOv naTQoq TS xal vlov dida%&fjvai. 
TO fiev yaQ "{.lOQcpip dovlov la{3tt}v xal kv 6{.ioia>naxi 
5 av&Qiott(.ov yBv6f.ievo$" deiKvvatv oxi ex Ti]g itaqd-evov 
oa^YM avekafiev- OVKOVV ry ffaQ^, w t v avha@ev 6 vibg 
TOV -freov, i] avTrj (,iev EOTL rfj ootQxi TWV av&QConcov, sv 
b(.ioiw[.ictTi ds avfytoTtcov sotlv, erteidy OVY, ex GTCOQUQ. 
cog avd-Qwnoi,' ovde ex wheys avdybg eyevvij&r), cos 
rbv ofioiov itQOrtov, y.al o vibs ftvsv(.ia wv, xat Ix TOV jtaTQQg nvsv^ia yevvij&elg, Kara /.lev TO nvsv(.ia C 
ex 7tvev(.t(XTOs eivai TO avTO IGTLV, wartSQ TO xaTa TO 
ex da^xog eivai, Trjs Maytag, xara de TO avev 
xat TCU&QV$ xai negusf-iov ex TOV naTQog 
0(.ioios eOTi TC/J naTQl, xat ovx avTOS o 
vibs ev 0(.ioico[.iaTi, av$QU7tcov eGTi, not ovx avTO XCCTCC TtavTO. 1 8. Ouxovv dia Trjg ngbs 

a^ev r^iag nu>s y vnboTaois TOV vlov 6}.ioia eorl TIJ 
%)V7tOGTaaei TOV naTgbs' nvsvfict yciQ ex naTQbs, xai 

XttTO, f.tV TT]V TOV TtaTQOS eVVOLttV TttVTOV, Wg XttTO. T^V D 

OCCQXOS evvoiav TavTOv' ov TUVTOV de, alti of.tbiov, 
TO nvev/.ia, o eaTiv b vibs, ovx eGTtv 6 jtaT^Q xal rj 
, r\v o loyos avehafiev, ovx ZGTIV ex ayte^^arog xal 
? OVTWS wg TO evayyekiov r^tag edidcc^e. dice 
(.lev drj TOVTLOV, wg ytgoeigyTai, nwg, b vibs XUTCC TO elvat 
xal xaTa TO vcpeoTCus eivai eavTOv 0[iows SGTI xara 
TCO TcaTQi, b vibs en'aidsvosv fyias ' rt& dt o^ioibs 
SGTI xaTet TI]V fiovhyG iv xal Tyv evegyeiav x&l Ta eveg- 

Oc, c Pco/.iaiovs a<p wv eiQrjxev "eV865 ev GaQxL" YJ yaQ avTi] GCKQ^ ovaa rjv avekctfiev b vibs 
TOV -9-eov T'fi a^agTias oagxl, xal b(.ioiios LXXIII. HMIAPEIOJ. 307 

rtelvav Y.CU diijjav v.a\ v-rtvov, cog naGct, GaQ%, r/t 
TOVTCOV af-iaQTyTMcog ovx szivstTO. dtb eiQrjTai sv OLIOL- 
coftan ootQY.bg af-iaqtiag, OTCSQ o^ioiov eon f "artsQ 
yag 6 rcarriQ, tavxa v.ai b vlbg OLIOLIOQ rcoiel." b yaq 
nmr^g nvevpa wV au^evrixoig noiei, 6 de vlog 7tvsv[.itt 5 
wv OVK av&evTMws notei fog 6 nctTrjQ, alX o^o/wg. 

BOVXOVV xa^o [.lev oag^ xal aaQJ; TUVTOV, cuaneQ xa&b 
rtvev[.ta y.ccl nvsv^ia. lavvbv, v.ad-0 de avsv OTtOQ&s ov rav- 
TOV, alft O(.IOLOV, wGrtSQ y.a&b avsv ajiOQQoiasxctl na-d-ovs 
o vlbg ov TUVTOV all 3 o^ioiov. xa&o ds kv b(.ioiio(.taTi GOQ- to 
T.OS af-ia^Tias Of.iotog ro7g GaqY.bg /.ivr^.taot v.al ov tavibv. 
foGTtsQ ovv ev Oj,iouof,iaTi, xivrjO'siog 6 vlbg VTtovQywwg, v.al - 
ov TavTbv, t5g o TtarijQ au&evriY.$g. a yaQ o ftariiQ note?, 
vavva xal 6 vlbg ov% ovtiog avrbg noisl, alfi ofioicog. 
Y.al cpaveQOv e/c TOVTCOV on YMTO, navua 6 vlbg of.ioiog 15 

C loti v$ rtavQi, cog o vlbg nargl e^ avrov yvyalcog ys- 
yevvr^ievog. TWV yaQ arOTtwv eorlv vlbv -9-eov avxov 
rtQO ahovcov vnaQ^ovTa xal Kara (pvaiv ovra -d-ebv r/t 
d-eov fov TTaiQbg, OTS naga cpvoiv /.isv eawcov ex Ma- 
giag ysyovev av&Qtonog , o t uoiov avrbv ysvsa&ai, rolglO 
Kara cpvoiv av&gwjtotg ev T(JJ lavwv naga (pvoiv. 
naqa (pvGiv yaq r^v avr^ 3-eip OWL ysveqd-ai . av- 
, kv TCJ) Y.ara cpvGiv ds savrov {.tr} slvcci av- vv O^IOLOV T TtaxQi T$ yevvrjGavti. e yaq sv TC 

cpvoiv eavTOv O[,ioi6g BGTL rolg xTa cpvoiv, 25 
nlsov Of.toiog SGTIV sv Tf t tJ Kara cpvoiv savTOv 
tip KKTCI cpvGLv yvrjotcog ambv ysyevvYixbti TCavQi ' IOGTS 
TO 6(.ioiov eivai Y.ara nawta TOV vlbv TC!; Tcdtql nqoa- 
Y.ela9-ai Kara rag ygacpag. Of-ioiog ds svorjd-1] cog sdi- 
da^ev yf.iag ri]v rov otioiov svvoiav dta TCOV 7tQoeip_r]-3Q 
[.isvcov b anoGto'kog. of.ioiog yag son xai Y.cc-9'6 w?) 
SK torjg, cpcog sx cpcorbg, nal alr}$ivbg s% aly&ivov, xctl 
oocpia ex aocpov. nai Y-ad-ana^, xTa rag ygacpac; ov 

20* 308 EJII&ANIOY KATA AIPE2E&N F. evsQysiav xJ m]v {iovlrjoiv SGTI f.iovov ofioiog, alia 
v.aT avTO TO eivcti xctl vcpearavai, xat VJCCCQ^SIV o'jUOi6g866 SGTI v.aia navta T$ ftctTQi T$ ys.vvr)GavTi, cos 19. 'Ear ol naivoi aiQSTMol 7CQOGdialyoi.ivoi 
5^f.t1v ayevvrjwv heyovoi xal yevvrjTOv, SQOU/.ISV 
srtsidr] KttKOVQyrjoawes TO Ti}g ovaiccg ovo^a ev 
Tolg ftaTQaaiv vnaQ%ov wg ayQacpov ov de%s<J&e, oude 
rjftEis TO ayevvrjTOv aygacpov ov de,6(j,d-a. atp&uQTOv 
f.dv xai aoQarov 7,al a-d-uvarov yle'/et 6 arcoorohos, ov- 
10 dsnOTS dk avTOv ayswyTOv iov6f.iaosv y y^acpr/, 
OTL, wg TtQOSiQrjTai, 6 ayevvr)TO ovdsfcco ayf-iaivei 
TOV TtaxQog svvoiav, v.a\ mi TOV yevvrjvbv idius vlbv 
ovdsftco aqftavel, alia MLvoaoisl rcQog navra TU ysv-ft 
vr\ia. TTJV svvoiav. 6 yag eimov ysvvrjrbv OTI ftev yeyo- 
\5vev so^iavsv, ovdaf.iov de TO aiditog vlbv voovf-ievov 
rjlcoGe. dib aidicog svvoovvTeg vlbv $eov ov de%6- 
a TOVTO TCQOS TOVTOIS, OTI TO TOV rtaTQOg v,al vlav 
6vOf.ia TTJV TCQOQ TI oyjuiv Grj^aivsi. dib xV v(.iaTi TOV /rar^og GVVV- svvoiav TOV vlov' TtaTr ct vlov 


Kav vv f.iovov ovo/.taffco(.isv, s^Of-isv i svvoiav 
TOV ytttTQOQ, OTL vlos naTQOQ IsysTcci. fystaiyaQ daTsgov 
9-aTeQOv, ml ov diaKOrcTSTai f] o%eGts, alia xat f-iovov exa- 
TSQOV Isy6f.isvov GvveiGaysi&aTeQOv T^vevvoiav, nal ov TO 

25 ovof.ia povov, alia (.isTa TOV ovof-iaTog xat Tijg cpvoscog 
Trjv oweioTyTa. nuTsqa yaQ VOOVVTSS TOV $ebv 9-sov 
voovfisv naTsqa, yial vlbv VOOVVTSQ 3-sov -frsbv voovi-isv 
TOV grj&evTa vlbv deov, xat o{.toiov exeivy naTa Tip 
cpvoiv ov Kal voeiTai vlog. ayevvrjTOv de ov leyeTai 

30 ysvvr]TOv ay^vvY]TOv, ovds ysvvr]TOv ayevvrJTOv yevvrjTOv. D 

20. 3 Eftsidrj TOivvv OVTE TTJV ftQog allr]la o%eoiv 
%i TO, TOV aywvrJTOv v.al yvvr]TOv OVTS Gvvs t LLCpaivi 
rrjv cpvoiv^ xoivonbiu 6k rtgbs TO. loina noirjftaTa TOV LXXIIL HMIAPEIOI. 309 

vlov Tyv IdiOTriTa, ov ds^6 { us6-a (.tsv dice vyv agog aas- 
SQlfisiav (.istfodsiav fa 6vo/.iaTa, asl ds T$ TOV naTQog 
xal vlov boicog %Qi]06{.te'd-a. TCQQJTOV (.isv ovv on ol e 
s&vwv xlrjd-svrsg vx @oirtri0$r]{iev slg aysvvrjTOv xal 
al els ftafSQCt xt vlov ' erteiTct on ovda- 5 6 vlb$ eiQrjKus TOV savrov jvaTega aysv- 
, akka aei rtareQcc eiQrjxcog xbv -d-ebv, xal asl sav- 
TOV vlov TOV d-BOv, (oUya ftaQaor]{.ieLc.oTsov,) a 
amov ksyovros "si yyartaTs {.is, %aQr}Te av on 
0(.iai ftQOQ tbv TtareQa f.iov." -ml "ov o TtavrjQ yyiaoe 10 
xal afceoTEihsv sis f6v KOO^IOV, Efiol ftolaTS on elnov, 
&eov sl(.ii" Kai "lyio h rov 7taTQO$ S^YI^OV xat 
e^rjk-d-ov SK TOV itaTQog, xat eKi^Kv-d-a sis TOV 7.60- 
f.iov, itakiv acpirjf.iL TOV xoa[.iov, xal Tcoqevo^iai TtQog 
TOV TtarsQa." nal f\ 0(.iokoyia de TOV HSTQOV "av el 6 15 
GTOS o vlbg TOV $eov" Y.OL 6 ftaTrjQ UVW&BV "ov- 
SOTLV 6 vlog f.iov 6 ayartyTOs" %al dia TOVTO, 

OVTCDS y.a.1 jiaTrjQ vlov ^efivrjTai xal vlbg 
igog, ml ev TOVTOIS TOIS ov6(.iaoi, (rcafav SQCO) e 
ylo&r]j.t8v , TOVTOIS xal aei %Qr]0'6f,ie&(x a 
Tag naTcc Tys aTfOOTokiX'ijs IZIGTSCOS fis 
C vias- to yaQ naqa TOV naTqbg stQt](.ihov "TCUQ 
fCQOTfjOi, TCOV ayicov ex yaargbs rcQO ecoocpOQOv eyevvrjoa 
as" avayKaicos sfyyTai, Y.OL ajta^Bi TJjg KOivoTr)TO 

fa noii\^aia, TOV vlov TOV TtaTQOQ, nal TOV 25 
avTOv yvrjowv xal Idicos yeyevvr](,ievov vlov dia TOV 
a T'rjv yaOTSQa ovof-iaTog TtaidsvovTOc;, wg of-ioiws 
xal 6 vlbs "XVQIOS exTLGs f.ie" dnwv, tva xowonoiov- 
(A,evrjv avTOv yiQOg TO. "koma XTiGj-iaTa vftonTevoiof-isv 
Tyv cpvaiv, emfjveyxev avayxalcog, "ago ds naviwv /3ou-30 
VMV yevvct (.is," svasflij fyuv xal anadfj Tip ex -9-eov 
T^Tog avTOv svvoiav TtaQtOTai;. all 
(A.SV 6 TTUTTIQ xal ana% 6 vlbg, dia T-^V ftQOsiQr]{.iev^v 3 1 EJIWANIOY KATA A1PE2ESW F. 

vyGiOTUjTa rov 3-sov, to yevvr]TOv fj(.uv e 
ds 17 Kdivrj dia-d-rjKrj ys{.isi TtaTQOsKal vlov 6vof.iaTO)v. 
21. "Ivct ds ttftb TMV Idicov yvtoQio&coGiv olxccivo- tyv ag&Giv, x nov rcov nag avraJv ss ollya. ia to (.ivjxoq 
, acp tiv olov ol '/a^o/tfxoi 
TOV vovv rrjg aiQsaEWQ avayxaicos, oi(.iiu, XQLVOVGL 

avva, xai auTOi>g868 

eavT&v sxfia&eiv f^g anooxo'kw.ric, tTtlarscos, avad-s- 
de xat roug to. avra avTols cpgovovvcag xai 
yqcccpovot yaQ avTciiQ ks^eoiv ovrcog' TO 
yag [.isTadovvai vf.iiv TWV sv ^ef^i Q^fiaTLov KakKlaTuv 
ta (.laliGva dice ^qa^wv 7tQ08&v{.ir]3-riv. oaoi tty Y.UT 
otoiav of.ioio'crj'ua, arcoffaifcetv tbv vlbv T<$ 7t<xfql vno- 
i5lct{.i@avovGiv, I'^co Trjg alrjtydas ($e{}r)Kaoij dia rrjs aysv- 
vriTOv TtQOGyyoQias /.atyyoQOvvtes TOV O/.IOLOV VMT ov- 
ffiav. xal ftaliv IQOVGLV' b ds vlbs slavTcov ysvsasus 
v.o.1 SGTI xat w/.wKoyrj'vaL OVK a^a rijv nav ovoiav B 
6f.ioiOTr]Ta anoGco^ei TCQOQ TO aysvvyTOv, artoaco'^si, ds 
20 aKQaicpvri cpsgtov sv Tvj'oi%sl$ vnoGTaast TVJV TOV &sov 
fiovlrjGiv. OVKOVV 6i.ioi6Tr]Ta diaou^si, ov Kara vrjv 
ovGiav, aAAa Kara vbv rijs frel'rjffscoG koyov, ort olov 

KCU rcakiv, rttog ov%l x OTL XCCT ovoiav OVK SGTIV 6 

TtCCTQl; Kttl TtCthlV, OT(XV dr] f.lSV VLOQ CCTS- 

bfAoKoyslTcu, om Ix TIJS oixeiag cpvaews to Ix Trjs tot aysvviTOV 
cpvois aTsievTrjTcos rtaoyg s^ovoiag x 
IGT\, yraig drjkol slatv ol aGsfisIs O^OLOTYJTI ovoias, to 
v vrjg evaefietag svahha'C'covTes xrjgvyita; yt.al 

ovGias OVK SOTI drjha)- 
? e^ovoiag, VTCOGTrjaaorjs tbv vlbv Tcgb alco- 
viov -3-sbv loyov arc^euTJjTwg ryv sv avr$ LXKIILHMIAPEIOL 311 


%iov dtaTslst ovoiav TB xca i^ovoiav. xcu rtaliv, 
ovfflas elvai fiovlovTai TO 7tmi\Q dylcoTwbv, alti ovx 
D et-ovalas, T$ naxqi ov6f.taTi, xal TTJV TOV {.lovoyevovg 


22. ^Egouf-iev vvv TtQog tovg vvv CCIQSTMOVS Vfislg fygaifJctre O/.IOLOV y.ara fiouKyoiv , ay6f.toiov 
ovoiav. dio rj(.is1<; avcByQatya[.isv OTL Of.wios ov f.ii i ur]0'iv (.IOVQV, a/Ua xal we ovoietv. easi'dr] voivvv 
TtQcoroi i>[iei$ ovoias ei.iv^a&riTs, heyovveg ccvoftoiov x7 
ovoiav, "/.al dice TOVXO onovda^sTs aQ&fjvai TO ovopa 10 
Trjg ovoiag, c lva xara fiovlrjOiv OJ.IOLOV slvai f.wvov ke- 
yoirs TOV vibv, si alyd-ws avvti&eod-e xara itavTa 
of-toiov TOV vlbv T$ TtarQi, ava&ef.iai;ioaT8 TOVQ oia(po- 
Qav IfyovTas 6(.iOLOTriTog, xcti yqatyaTs omiog, on si 
TIC, f.irj Kara navTa. "kiyoi O(.IOLOV TOV vlbv Tc5 naxql, 15 
wg vlbv itaTQl, .alia xara [.ikv (ipvkrjaiv heyoi opoiov, 
a 6s TTjv ovoiav av6f.ioiov, ava&efia eorw. xal (.iSTa 
d fiovlovTai ovoias 6v6f.iaTOs f.tef.ivrjad-ai, xal 
xai Tag sauvcov vrtoyqacpai;, ovaiag jtavra^ov 

, xat TO, TIOV naisgcov 6/.toloyLTU>ffav,2Q 
f.ir] {.lovov xara TYJV fiovlrjoiv, alia xocra TO elvai Y.O.L 
xara TO vcpsGTavai, xal xara TO vrtaQfteiv xara navta 0(.ioiov elvai TOV vlbv naTQLf wg vlbv 
fribg al -9-iai Ifyovot yqacpai. 

Elg Trjv fKTe&eiGav niaxLv ftsQt TOV of.wiov 25 
slvai TOV vlbv Tip rcaTQi xara navra VTrfyQaipav ov- 
rwg Ma^xog o sffiGKOTtog ^.Qe&ovGi&g OVTW JCIGTEVOJ 
xai cpQOvaj ro7g rtQoyyQa{.tvoig, v.al ol nagovTeg bf-ioiiog. 
de ovTiog' oitiog (.isv yn;syQai}Ja[,isv Tfl VVKTL 

TT^V 7tQoysyQU{.i{.isviriv 30 
f vrtoyQacp'rjv oWaGiv ol naqovreg xal b evGefirjg fiaGi- 
C lavg, fCQog ov Y.OL ef.iaQTVQdf.irjv, ayQacpiog TB xat syyQa- 
. f-ieTa de Tavxa oixe/f/j e&i vfCoyQaipavrog Ova- 312 EHWJNIOY KATA 4IPB2E&N F. , xctl rtQOGTE-d-eixoTog TIJ VTtoyQatpyj o^oiov TOV 
vlbv Tfy ftaTQi, /uj} ftQOGTS&eiKOTog de xaT$ navTa, xal 
oncog GVVS&STO TOig TtQuysyQa^svoig , r} TO 
itcog voet) niGr]^r]vaf.ievov TS TOVTOV TOV 
5 evoefiovs fiaailscos, KCCI avwyKccaavTog umbv rtQoa&eivai 
TO xara rtavta, OTCEQ KQ.L JIQOGTS^SIKS Baai^stos, Vfto- 
xat TO VMTCH. navia idlc<) VM avrbv KQOGTS- 
eig TO; t'o", sGrtovdaGccv^ ol TteQt OvahevvaD 
kctfieiv, ecp 3 ip ts anoKO(.daai sis fty Kara ^Aql^ivov 
IQovvodov, VTteygttijJsv OVTIOQ' BaGilsiog sniownog 3 
xvQas rtLOTSvio KOI avvsvdoKto rolg 
O(.IOLOV oiiohoyajv tov vlbv TC^ TcarQi Kara Ttavca, 
TCavta ds ov LLOVOV xaT T7)v fiovlqoiv, alia XCCTO: 
vnooraGlv xat xara vrjv vrtag^iv KUI KctTa TO eivai, 
15 ug vibv xara tag &siag ygacpag, nvEv^ia EK nvsv^axog, 
^wr/v r/t ^w^g, cpwg EK cpcorog, &ebv % &eov, aly&ivbv 
vtbv e'S, aly&ivov, oocpiav vlbv ex oocpov -9-sov yial ita- 
og, xat /.a-9-aTtaS, xara Ttavxa tov vlbv Ofioiov TC^ 
cog vlbv rtavQi. nal el' Tig xaTa n leyei ofioiov, 
20 wg nQoyfyqanfai) aklorQiov slvai vijg xa&olwYjg Ix- 
xfajviag, tog p] Kara Tag 9-siag ygacpag oftoiov tbv vlbv 
Tcj; TtaTQi Isycov. avEyvcoG&r) ^ vftoygacpy , y.al edod-r) 
Ovalsvri, rcagovTOg MCCQXOV, FscaQyiov, OuQaaxiov, 
rQf.tccvov, ^YTCaxiavov, Ertioxorttov xal TtQEofivceQwv xat 
25 diaxovwv nfoiovcov. 

23. Am&i al STtiGTolal [.isTeTayrjaav agog TO sl- 
dsvai sxaGTOv TMV cpiloloyiov TCOV TU alrj&Jj T-fjg yrt'- 

(JTECQ'S EX&]TOVVTCOV OTL OV XaTtt XEVOV Tivag leyeiv, all 3 l alydivcov ovoTaGeuv 
Q(.is$a OQjuaff&ai. dirjvtyflrjGav ovv ol avTol naliv nqbg 
Tovg avv avTOig, dia (.iiarj TIVWV KCCI rjlov av&Q(htti- 
vov, QeG%lovvTeg IxaTe^og nqbg EnaTEQOv, mi rpilaQ- 
%ovvTg, xcu e%()aTvv&r} TOTE TO i-iQog TOVTUV TCOV LXXIH. HMUPEIOL 313 

c II(,naQsicov , TWV TCSQI Baoilsiov, cpr)(.il, xat Fsiogyiov 
Kcci 2iKovavbv %al loiitovg, s n /,ovTsg /te^' SCCVTCOV GCCQ- 
xpg ds^iav, KCOVOTCLVTIOV TOV fiaoilsa, ** ol TCBQI Ev- 
xat rstoQyiov TOV 3 ^4ls^avdQsa xort Evtiolov tbv 

xal ol {.lev fteQi Baaileiov v.cd Fscugyiovo 
TOV Aaodiwa hantivw&icioav, yuxijteQ jiolhcc l<j%voav- 
vec;, | wv izdfav wegoi diflQt&rjaav T^g ccvfijs algsosiog 
Y.CU avvodov, %al yeyove to TOJV ^Aqeiavwv Gvorrjfta slg 
Tgi.cc ray(.tafcc. ^xcnuog yciQ o JIcdaiGTlvos 6 Kaioa- 
Qelas a(.ia Meleriip VM\ OuQavitt) vcfi TVQUO xai v-10 
TV%UO Tc5 ''E-lsv&sQOTtokiT'fl, diet rbv TCQOC; KvQilKov ibv 
f IeQoaokvi,ilTr]v Cr^ov TS v.al {.ilaog, av&iarctTO TOig JISQI 
Baoileiov v.a.1 FSIOQ^IOV TOV slaodixsa xat 2ilovavov 
D TOV TctQGsct, ^ElevGiov TS TOV Kvfyxov, M.aY.s.dbviov TOV 
KcovaTavTivowttoliTyv, EvGTtx-d-iov TOV SefiaoTeiag 15 
xai ^Aviuvov TOV 3 dvTio%ea, TOTS xctTaGTa&evTcc KUT 
ctvTiov savrbv GTQctTevacts 6 avTog 3 j4xaxiog Tto/Uj^ cpvQ- 
aiv sigyaactTQ. xctl yeyovctGiv slg all^ovg bf,ibdo^ov 
f,iev yvcof.ir]v %exTrj(.ivot, dtacpoqiog ds SXCCOTOV avriov 
0[ioloyovvTog, sig a'kl^lovg dievyveyi-ievoi, -/.at GILG^-BV- 20 
TSS sig TU 7TQOSiQr}f.isva dieGrtaG&rjoav* TQia Tayf-iaTct. 
o f.iev yag 3 ^4xaxiog nctl ol f.isT 3 CIVTOV OVTS of-toovoiov 
Wia>[tok6yovv OVTS xTiOfia ev TWV vfciG^iatLov, xctiTtsQ ol 
VTcaQ%ovTg, xQvcpij ds dia TOV naiQOv 

TO TOV KTiG[.iaTog avvoi (.IEV okoi fjoav b 
^Qstctvoi, rtccQSXQvprjoav ds sv T$ wigc!) syisivt^, jttij- 
dsv cello cpQOvovvTsg alti rj TOVTO, dia Tovg avv 'cevTOig , 
pef.iiyfj.evovs, cpvosi OQ-9-odo^ovg , vrtoxQiTag 6s vrtaq- 
%ovTccg, ml V7tOKQivo(,ivovg Tr\v fiaailscog ds^tcev xat 
dediOTag, xai e^ovTag JtQog allyhovg ex&Qiav, /?oiA6-30 
{.ISVOL GTi'jvai, EvTv%iog [ASV yaQ 6 3 EKsv^sQonoliTr]g, 
ota dy anb TOV (.ictxctQiov Mcc^i{.Mvci TOV 'IsQoaolvf.d- 
BTOU bf.iolqyr]T6v eitiGxoTCOv Trjv nlaTW fywv oacpij 314 ETIWANIOY KATA AIPE2EQN T. OQ&odolag, diet TTJV ngbg TOV KvQillov syftqiaVf- ovx 
e(.iiyr] Tolg itegl ^xaKiov, OQ&odot-wg . (.lev e%cov a%Qi 
iQOv, v7toxQivo t uevog de dice TOV idiov -9-QOvov. Kal 
nleiovg Trjg IlalaiGTiv^g, di ovg ^xaxtog Kal 
riy avrrjv S%OVTSS luoactv Kal fiavuodrj 
, reio$ ftQog rbv migbv TESQI TOVTCOV ovdsv 
sxivovv, OVTS f-ir/v b(.ioloyeiv ovrs ctQveia&ai, alka avv- 
ev tr\ Selevxelq rij TQa%sia xalovf.ievfl Kara 
'loavQiciv, ex nQOGTayf.iaTog Kwva r cavriov rov fiaoi- 

fCLGTLv sTSQav drj$ev exTiO-evTCti, ov nata 
vnb TCOV TtaTSQiov ray^stGav EV rij Nixaia TTJ 
TYJV oQ$6dot;ov 7.01 xafaog Tsrayf.tevr]v, alka 
viog i-isv, cog YMTO, acpe^-orr/ru 

24. n.LGTf.vo{.isv slg eva &sbv 

15 xa/ Ka&E^rjg. ten slg TOV vlbv xov -9-sov AtrcDg, 
IO%VQOV halyGavTeg, VUTSQOV c iva VTtodsi^coGi- ryv av- 
TLOV dQa/.iarovQyiav, ecpqaav on ex{3akho[,iev TO 6}.ioov- 
GLOV cog alkoTQiov Trjg ttslag yQctcprjg, TO ds av6f.ioiov 
vlov TtQog jtctTfQa ava&s/.iari^Of.isv. xal rjv TOVTO do- 
20 hicov -d-YiQBVTatv dsleaQ. xat yaQ ecpaaxov, OTS ev avrolg D 
syivovTO, /at sdidaaxov OTL wcioua t uiv SGTIV b mbg 
TOV d-eov , alti 0(,ioiog EOTI rift itaxqi, wg xara dia- 
VOLUV ravrrjv Trjv ev ro7g ccv&QWTtoig vo(.LiGTevo(isvrjv. 
e"/.TV7tovoi yaQ Kal ol TtkaaTOvgyol avdyiavTag v.a\ ayo- 
%)(.ioiaCovGiv eixovag, rjroi. ex %QVGOV T.OL aQyvQOv xal 
a^Yjg vkrjg, r[ dia %QCoi-iaTtov ercl vkov, Kal TO Ofioiov 
%ovatv, ovdsv de KUT \Gbir\Ta. TCOV SKTVrtOv/.ievti)V. ov- 
Tcog naq avTolg TO dofoov yv , b[.iokoyelv I.IBV o/.ioiov 
i, ovSev de e'^etv rijg TOV rtaTQog &eoTr)Tog TO 
. alia Ttvsg TIOV /.IST avTOJV, a(.ia de dia Tr]v8T2 
OVTCO o~v/.i[3ao~av ovficpogav TOV KaiQOv KaTede%ovTO,.Kal 
bf.wv fjGav ovvsidoTsg ol Ttleiovg avTcov, Tiveg de Kal 
ayvoovvTeg, wg VGTBQOV edei%-dy. ijv yaQ a//a TOVTOig LXXHI. HMIAPEIOI. 315 JJaTQOcpdog b ^vd-OTtolixrig, xcu f-isfci TOVTCOV 
ftog o hsl xavaGTCt'd'Sig diado%og rov 

i allou rthsiovg, ol cpvaet Tavryv rrjv aiQeaiv xcm- 
. vvv de (.tera rrjv kneivcov Tslsvrrjv, ore sis nku- 
tog efa'jlaxev r} avtcov KCixodofya, ml f^srcc rt ay Quotas 5 
Tvyxavovai dia ir\v vrjs ffor^xog de^tav, K&l (.irjxsTi k(.i- 
yiodi6f.ievoi, KYJQVTTOVOL ffafjowg TO avrtiv erti%eiQr)[ia, 
ovxeti ovrs aldoi tivi -/.ars%6(Asvoi OVTS lvdaKl6f.isvoi, 
anb nvog rcQOOTccy/.ia'cos, sis fo juij tLva doxelv "/.arcc 
v.aivov cpsQeoy-ai, syd) ds Kal ir\v {-XTed-daav [Ixel xaJ 10 
vrt avrcov TO>V jteql ^KUKLOV rtiariv, /.isd? 

v (v amfi tj] avvodq) ysvOf.isvwv Bwtav&a Gouai. 7.0.1 SOTIV C 25. 01 GVVcKd'OVTSS ETtlOXOTtOl Ix dlCtCpOQCOV ETtUQ- 

%uov EV ^Ehevxela T^g 'loavQias, xara ftQOGTC(y{.ia r^g 15 
svGs{3eici$ tov d-eooefisGTaTOv /9a(7t^swg fyuov KcovGtav- 
riov, rads dislal^oa^iEv ^uels ol Gvvui&svTEt; Iv 2ekev- 
xa-ra (}aaikm.bv f3ovlrj/.ia. 

iJTig fjv ngb nhiB xedavdwv 
, itaaav Gnovdr^v Eiaiqve'yKaf.ie&a (.tera naor]g 20 
sv-ca^tag VTJV eiQrjvrjv T-rj exxhrjffla diacpvla^ai, xcti TO, 
rijg ftiotEcog evGrad-wg dialafieiv, cog nqoGhafyv 6 
fiaoLlsvg fyicov KwvGtavxiog, Kara Tag 
cpcovag, v.al [irjdsv rtaga rag -3-dag ygatpuq 

joiaaTMrj TCLGTBL. Efteidrj ds ev25 
tfi Gvvodcp Tivsg Tovg (.lev fyitov \v@Qioav, vovg ds efts- 
t OTOf-iiaav, ov ovy%toQOvvTg halslv, Tovg ds a 
axovrag, ual tovg Ka&flQrjfj.Bvovg ds EX diacpOQCov B 
%iajv efyov [tstf savrcov, %ai vovg naqa -/.avova xara- 
OTa&EVTag yyov [ts$ EKVTUJV, cog navra^od-Ev -9-OQvpov 30 
f fthrJQsg yevEG&ai, TO ovvsdQiov, na&cog xai o KaftJtQO- 
TCtrog xofiyg ^iecovag xal 6 ^a^iTtgoTctTog yyovpevog 
873T?Jg ertctQxlag ^iavQitfiog avtotyiq jtccQka(is, TOVTOV 316 EJIIQANIOY KATA AIPE2E&N P. evexev iaaov^EV, tog ov cpvyof.tev, xr\v 
niG-viv ev ToZg eyxaivioig lolg HUTU 3 ^4vTi6%eiav TTQO- 
y.of,ilovTeg, f] xat avrol (.idhora oi naxeQeg rjficov v.ax 
exeivo yiaiQOv rtQog TO vfCOKei^evov rrjg tyjTrjaewg GVVB- 
5 dQa/.wv. 

Ttoklovg {e&OQvfirioe TO o^ioovaiov nal TO 6f.lOlOOVGLOV SV 

vvv , akla /at ewg aqn heysfoti "/.aivoTOfisia^ai vrcb 

TIVLOV TO (XVOfiOlOV VLOV Tt^Og TCaTSQCt, TQVIOV %<XQIV TO 

10 OJ.WOVGLOV wg ct'klorQiov tCov yQctrptiv %{3aklo(.iev , TOR 
ds. avopoiov ava$-eiictriCo[.isv, xai Ttaviag, OGOL TOLOVTOL 
wy%avovGiv , aAAoTot'ovg rjyovfte&a T^g e/x^amg. TO 
ds OI.IOLOV rov vlov TtQOQ TtaTSQa Getcpcog Ofioloyovi.isv, 
Kara tbv anoGrolov TOV keyovua TCBQI TOV vlov, og 
15 EGTLV shiov Tov -freov iov aoQcirov. 6/.ioloyov/.isv de xat 
v slg eVa -d-ebv, TtaveQa rcavTox^ciTOQa, tov 
OVQUVOV mi yrjg, OQCCTCUV TS xai aooaTcuy. m- 
GTSVO{,ISV 6s xat eig 'iov Y.UQLOV r^iwv 'IYJGOVV XQLGTOV 
tbv vlov TOU O'sov, TOV e CCVTOV yevvy&svTa ajza&ajg 
2GftQO Ttavccav ahovcov, 9-sbv koyov, -9-ebv ex -9-sov (.wvo-G 
yevij, cpcog, a)i]v, ctlri&siciv, oocpiav, dvva(.uv, di ov ra 
navia eyevovi;o\, xa EV TOtg- Of^avofg xat TO, &TC\ rrjg 
yijg, etTe OOT sirs aoQcrua. TOVTOV TCLGT.evOf.tsv snl 
avvTelsia TWV aicovwv ctg cc^e-crjoiv 
25 (xveikrjcpevai ex Ti]g ayictg TCao&evov v,al s 

vrtQ TCOV ccftaQTuav rjfuw xal avaaravra KCCI 
a slg ovQavoug, Ka^e^eG^ai ev de^ia TOV 
og, nafav SQ^O^IBVOV Iv doEfl KQWCCL 'CoJvrag 
vsxgovg. fCiGTevof.iev de xai elg ev ayiov Ttvev^ia, o 
30 TraoaxA^TO^ a>v6f.ictGev 6 GUTrjQ xal uvgiog fj{.ta)v ^Govg D 
Xgiorbg, erfayyetlai-ievog {isTa TO aveltte'lv avxbv 
ifjaL rolg {.ta&rjrcug tomo, o xai anearuhev, di ov 
fovg ev rfj exxhr]Gia rtiafevpvTag xat LXXJII. HMIAPEIOL 317 

BV bvbftttTi TtaTQog xai vlov xal ayiov nve.vf.ia- 
rog. tovg $ rtctQa. Tavrrjv vrjv itiGfiv allo TL xrjQVT- 
alloTQtovg oidev { xatioKixi) sxxkrjaia. OTI ds 
fi niotsi loodwa^iBl ytal y sv SiQ(.ii(j) nQwr\v 

, knl T?Jg evasfieiccs TOV flaailecos fjf.iojv, 5 
ol VTvy%dvovTeg tfi TtiGTSL. 
874 26. . 'YjteyQaifjav ol itaQOvveg, Baffllstos, 6 viog Kcti 'Yrtmiavog, KOL ol Ttlslaroi 

. rewQyiog zniGMnog, 'Als^avdQsiag s^sd'^rjv 10 
itiGXtv ovrcog, 6/.toloya fpQOvslv cog 

sftiawrtog KaioaQeiag e^e&e^rjv rrjv 
ovrcog, OjMoAoj/w (pQOvelv cog TtgoxsiTai. OuQaviog snl- 
axOTtog TVQOV, EvTv%iog ertioxonog ^Elsv&eQOrtolecog. 
Zw'ilog ttrtioxonog ^iccQiao"r]g rrjg 2vQiag } 2eQccg kftiaxc- 15 
nog SK IIctQaiTOviov VTJC; ^tifivyg, Tlavhog ertlawftos 
vardd-iog snioxoTtog 'EjiLipaviag, Eigyvalog 
TQinokecog T^g (Doivixrig, Evaefiiog snioxo- 
itog 2ekevKeiag r^g Svgiag, Evrv%iavbg STtiaxonog Ila- 
TCCQCOV Tr t g Avxiag, Evard&iog snioxonog nivaQcav xal 20 
2idvficov , Baoikeiog enioxonog Kavvicov vrjg 
JJsTQog eniaxortog "Lrtrtov JTa^atdT/vjjg, Srecpavog 
oxoitog IJtolej-iaidog rrjg ^difivrjg, Evdo^iog B 
' - ^rtoklLov Log ijtioxonog ^O^vQiiy^ov, QeoxvLGrog srcioxo- 

nog ^OavQccxlvrig, AeovrLog enioxonog slvdiag, 0eodd-25 
C,aiog sftlaxonog 2% <Di ladslcpiag, Avdiag, (Dolfiog Ijti- 
oxortog Ilolv%alavSov trjg slvdlag, Mdyvog STti 
&f.uGcov rrjg (frgvyiag, Evdygiog eniaxortog 
rcov vrjocov, KVQUOV Eftioxonog ^Joliyjjg, jivyovaxog 
srtiaxoftog EvcpQarrjg, [Mdyvog eniaxortog Qef-uocov T% 
r iDgvylas,] nolvdevxyg knioxonog enaQ%Lag dewsgag 
^dtfivrjs, IJccyxQatiog enLoxonog nykovGiov, 0ilixcsdog 
eniaxonog 3 j 318 EIffiMA T IOr KATA AIPE2E&N F. 3 AvnnvQfov Trjg Ai^vr\g, EvGsfiiog sjtioxo- 
rtog 2efiaaTTJg Trjg IIcihctiaTivrig, c Hhi68iOQog sniGXOJtog 
2iofyvorig Trjg IIsvTanolswg , ITroAe/iaTog knlaxonog 
Qf.iovsLog 3 AyovGTQvixr]g, ^.vyaQog STtioxortog KVQOV 

f-f s*ns) J?/T/ f\f* J?'77 J I /TV flTf TiC* I JP/l/V/T/^/)V y^/5 /"//*/ fill) * 

I fL. cMt^-'^'f^ cy'tC/At//'t/^ JL Ct/C* C/ l-C/ y ^JLM \AiLt liUJ V 

Iftiaxorrog <4ioxkr)Tiavovrt6lea)g. Feq^iavbg sjtl- USTQWV, BaQOfiiog snioxonog 10 ITenl^ajTai e'cog uj$ i] i&v nQosiyyiLiEVcov c H t iua- 

7,01 3 ^4ysia.va)is szS's 27. 01 vowe^eig ravrrjv xal tag akkccg 
yvcoTs ntog gcidiovQyov sari TO ai%&iQi]/.ta d'ccTegov 
avrcov TOV av.GTr>f.iarog , xcu ovdsv OQ&OV, ovde pQayv 
15 f.ire%ov rrjg XOCTCC -9-ebv 6[.iokoyiag. cpaaxsu yaQ o xvQiog 
o elg TO ovg yxovaaTe, knl ttov dcD^aTcov xr}- 
e." xctl xa$cog 6 ayiog arcoaio'Log (prjaiv, "alrj- 
fieiav haheiTco sxaarog pera TOV nk^Giov avrov." 6 de 
TOVTCDV xaxovoiav dteley%tov excpaivei 
"[,t6Ta TOV rtlyGiov avTOv. laksl sigrjvixci, ev de 
Tfi xaqdiq ctvTOv s%si TTJV e%$Qav" BUT ovv xaxiciv. 
GVTO) xal OVTOL ol fcsQi 3 ^4xaxiOv, EX TOJV ftsQi BaoiKsiov 
i, (}ovl6(.isvoi Kvaai TOV ovvdsG{.iov Trjg 
Ofiohoyiag, vb&ov Tiva xal evafaoTOv ex nav- 
artoKvTTjv s-frevTO SX&SGIV, sig TO dvvaad-ai 
avTOvg anb TOVTUV TCOV siQifj^svcov, si /,tev $ekoiev TI- 
vag anatav, dvvctG&ai 6f,Lohoyeiv TO dixaiov, ei de 
eavTcov xaxodofyag excpavai TO dr t lrj- 
ctvTOig ttviif] rj sx&soig ejiccf-ic 
agog dvo G%eaeig, xal dwa^ievY] rtoislv \ LXXIII. HMUPEIOL 319 avTiov. rtoirjoetog Trjv b(.ioloyiav. alfi srteidrjrteQ iv TJJ 
xara TOV !/^xaxfOv tamj] rfj curb TCOV allcov dvo ovvo- . 
dcov diaiQe&eiafl ovvodco ' scpyuev yaQ ft cog elg TQia 
q TCOV 'dgeiavcov dirjQE&Tr] Ta^ig, cog o f.isv Ev- 
Y.OL rQ/.iavbg, FscogyLog TE b ^^avdQSvg, Eu-5 
TS 3 dvTio%iag, dg ev Tciy(.ia a7tso%lG&iiaav '" Ba- 
TS xou 3 Elf,vaiog, EvaTa&ios Y.CU Pscogyiog 6 
ictQ, Sikovavog vs b Taqaov , Maxedoviog b 
, xa< al^oi nleiovg woavfcog sig 
sv lay/tot diflge-d-rjaav. ^xaxtog de nakiv, cog Tcqoslnov, 10 
xat Msleriog v.o.1 EvTv%iog y.a.1 allot nveg cello Tay(.ca 
D xai OVTOI yeybvaoi, nal r\v TO nav y.vfieiag ef- TO egyov. a yaQ fxaarog cpgovsi, ravra xt o etysv, dg o%i0[.iaTa de diflQs&riaav TtQog allrjlovg, y 
rivl nT) nQog crfJ.rjlovg, did TO KvQillov TOV 15 

l EVTV%IOV 

KvQillov. elvai de TOV KvQillov ci t iicc 
TC[) Falarr] Y.a.VAviav^ T$ xaTaaTa&evTt. Inl Trj 
Tio%eiag xat recoQylii) Tt!) slaodtxeiag. TL de 
^Ojttai Tag Ta^eig diaigcov TS v.a.1 Ifycov; elevoof.iai 
876 slg Tag TOVTCOV avTi&eoeig xat avargonriv T 
TOVTCOV dohoTTjTog. del de /.te TCQCOTOV TCBQJ. TCOV 
QOV yeyovoTcov leyeiv. ov},i^e^rjK8 yaQ TOVTO TLGIV dg 
aya&OTrjTa, TIOI de eig ytovrjQiav. 

28. MeleTtog (.tev yaQ b Iv ^Avnoy^ia mTaaTa&slg 25 
vnb TCOV rtegi ^xaxtov evTsvdev yag yeyove TOV 3 ^4xa- 
V.IQV evoTaaig, vneQ TOV xaV bliyov 11 anooTQeifjeir Tijg 
xaxodo^ou avTcov yvco/.irjg, xai vnocpatvei kavTOv defter <, 
ev OQ'&odo^oig, dia TO fiefiaicoaai TOV ftQoeiQr](,ievov 
MelsTiov ev Ti] xaTaoTaaei. mTaGTa&etg yaQ b Mele- 30 
BTtog o^TOg vit avTcov TCOV TteQi '^xaxtov evOf.ilCeTO nctQ 
avTcov elvai Trjg avTcov dofyg, alti ov% rjvQe&r], cog 
l rfegl TOVTOV artayyellovoi. vvv f.iev yaQ ol 320 EIIWANIOY KATA AIPE2E&N F. 

v.al Ttp.avTOv T.dy^aTi anb TOV 
(.itv dediwyftai xcu EKpeplrjo-d-ai anb TOV idiov frgovov, Tip XQOvy xai TJJ rtaQokxij TOV dsduo%&ai 
fiaivovTsg, xal nQOGTid-fAe.voi dta TOV d-s.bv og&odo^ov- 

bGiv. r\Gav f,tsv yaQ ol laol ftketovg TOV Tayf.iaTog TOV- 
TOV TOV Trjg Gvvodov, oi STtiGxOHOvg savTOtg xara- 
Ta^avTsg b/.toloyovGi ftsQi vlov $av[.iaGTcog xal TO 
6f.ioovGiov ovx sxfiakkovGiv, akKa xal sv SToi t uit) cpaol 
TOVTO f%siv, si ysvoiTO Gvvodog Tslsia, 6{.iokoyE?v xal c ' 

10^?) ccQvslG&ai. GVfifiefirjxs yag ambv TOV 

Tl(.lUOTttTOV MskfalOV CMIO TCOV ^QStCCVlOV T(OV TtSQl ^ 

xtoy xaTaGTa&svTa TCQWTJI rtQOGO[.uki(x wg aTtaQ^v kn\ 
Tr t g ^LVTLO^SIOV sfyyrjGao&ai, enl Trjg sxxKi]aiag' xal wg 
(.isv ol Ttheiovg cpaolv, OQ&od6iog. Trjv ds avTOv e^yrj- 
15 GLV svTav$a 7taQa-9"i]GOf.iai, xal SGTIV yds. MefoTiov. 
29. C f.tsv GocpcoTctTOs ixK^GtaGT^s cprjoiv a 

V VTtSQ CtQ%rjV (XVTOV. OGlt) "AQUTTOV BGTi 

aacpalsGTSQOv TtavsGd-ai r^g nsol TO hsysiv aya)- 
20j/i'ag rj aQ%eG&ai, (.iccKiatf OTB b avTog exxhrjGLaGTrjs 
cpqoiv "ctVTrj y aocpia VoS rvevrjTOs eov&evr][,ivr], Y.UI 
ol loyoi CXVTOV ovx sialv CMOVO/LISVOI" ensidr] TO crw^a 
sv SOT i t-iekos, alka fiohha, rtavTa ds f.i8Qi/.ivcf TO. i^si], c iva /.tij G%lo~ t uct fi Iv T(p aw- 
, y.ccl ov dvvccTai drcelv y xscpalr] ro?g 7tooiv, " %Qsav v(.iajv om e%io, c "o es ovvexeQaoe TO 


f.iev ovv anaQaiTYiTOv SGTI mvov^svii) navxi Tcp od)[.iaTi < 
f.tr] GvyxivsiG-9-ai avTO&sv drjhov EGTL. 
30 Tivu d* av Tig TOV loyov TOV LXXIII. miiAPEioi. 32t r/ dr t lov tog ftavTOg aQ%0{ivov x/ loyov 
xat SQyov nQoa^EL TVJV eiQrjviqv ccQ%rjv Ttoielad-ai xat 
Ttlog, xat an avTrjg a^o/ieVowg ^at slg avvty xccra- 
Irjyeiv ; TOVTO yocQ cprjGiv 6 anooTolog oTEO/ftJcreo'^w 
slg ocoTriQiav dia rijg vpwv dsrjascos xat 7ti%o^^/ag 5 
TOU rtvev[,ictTO<;, o didcooiv 'Lrjoovg TOlg jtLGrsvovGiv ei$ 
B avrov. xai SITS ohodo(.irjv Kaloirj rig, etVe TtaQml^aiv, 
7taQa[.iv\)'iov ayccTtyg, iVe xotvcoviav rtvevuarog, dia 
eiQrjvrjg ryg Kara $ebv rtctQayivsTcu, ov ^v naow 

, alia Tofg ayajtwai TOV vo^iov, tog 6 TT^O^TJJS 10 
' TOV vo/.iov ov xov ffco/nariKOv, og shorn xctl axtav 
TWV [.isllovccov, alia TOV nvev(.iarLWv, og aocpuJg 
avaualvjirsi TCOV nQOavacfKovrj^-Bvccov tip ex/?aatv. "et- , 
QTJVYJ yaQ" cpyal "nollrj rolg ayanioai as, xat ovy, eotiv 

axavdalov," tog drjlov slvai on iovg ryv 
f.ief.tiarjxo'vag [.idvei TO oxavdalov , xtu 
CTOvg TOVTCOV lev&EQco$rjvai TtodovvTag 
Qeov Tiva 7tQo(3alleo~&ai, TT)V ayaTtrjv TtQog TOV KVQIOV. 
"avTog yag SOTIV rj elgyvr] ^(.itZv, 6 rtoirjaag Ta a^icpo- ev, xat TO (.ieaoTOi%ov TOV cpQayf.iov Ivoag, 
li> T-fj Gaqy.1, TOV vouov TUV svToliov ev na OVTS Tt]Qlv SGTL TTJV svTov TOV |UJ) Trjg ayaTtyg TOV &sov TtQoyyov[,ievr}g. "eav 
yaQ ayarcaTS f.ie" cprjol, "Tag svTolag Tag s/.iac TYJQY]- 
GSTS" OVTS cpcoTia$fjvai Tovg 6cp&al(,iovg OVTS TYJV Y.UQ- 25 
diav, (.irj Trjg evTolrjg rpcoTt^ovGrjg. "evTolrj yag" cprjGL 
D "XVQLOV TT^lavy^g cpcoTi^ovoa 6cp$-al[.wvg '" al ovds 
loyov alyftslag rtgoead-ai, si /<ij Tig e%ei XQIOTOV sv 
kavT(p lalovvTa, KUTCC TOV IsyovTcc "si 6oxi/.ir]v trjTslTS 
TOV ev (.iol lalovvTog XQIGTOV" /,iallov ds ov lalovv-3Q 
Tog (.wvov, alia xat elsovvTog. "el&oi yag" (prjai "TO 
eleog aov xai TO GMTygiov aov ere S^E, .xat cutOKQi- 
&r]GO[j.ai wig ovsidi'^ovGi (A.OL loyov." OTCEQ OVK av 

Epiphanius. HI. / 21 822 EHl&ANIOY KATA AIPE2E&N P. si 7? tic, TO, dr/gtcoLiara exfyTrjoei. TIOV 
(.trj OVTCO diaxeif-ievcov SHI ay v rj^iaTog 77 ev Tolg ovei- 
deaiv aio%vvrj, cog (.ir) duvctattai keysiv "nsgisKe an 
efiov b'vsidog xcn s^ovdevcooiv." neQiaiQeiTai 6e ex 
5 GTOtKXTog T?JG alrjd-etas o loyog, cog itydev eivcci 

(.ir) asQielflg loyov aly&siag ex rov OTO- 30. IIoTs dk TOVTO ylvsTat; o-cav f.ii] cpv^a^fi rbv 
yo t uov diet Ttavrog' orav (.it) TfOQevttfj Tig ev TtKaTvcjfic^. 
del ryv Kctgdictv, el (.islhoi, zig XQIGTOV 
coQEiv, ov Trjv do^av ovx av&Qcortoi, 
i' ovgavol yaq diit]yovvTai doav d-eov, f.ia^- 
de 6 avTog, naTrjQ, heycov "ovrog kotiv 6 viog LIOV 
6 ayctrtYj'cbg, ev cp rjvdoxrjoct." ov ovx eativ oiioloyrjaaift 
15 "el rcg etg vipog adixiav kctkoirj agog xbv nl^aiov av- 
TOV '" si rig elg xyv CWTLXQIGTCOV ta^iv xat ertcovv(.ti(xv 
avrbv xaKeGsiev , artocfrag rrjg va^ecog Y.CU ertcovviiictg 
TCOV XQIGIUXVCOV, negi cov sHQr/Tai "Li-rj aipi]G&e TCOV 
XQIGTCOV (.wv. Tig yctQ ((prjGiv) 6 ipsvdoiievog, el f.ir) 
20 aQvoviievog on, 'Irioovg 6 Xgiorbg oux eavtv; oviog 
(cprjGiv} 6 avrixQiGTog. 6 yctQ aQvov^isvogfbv vibv ovde 
TOV rcctTSQCt e%ei, o ds dftohoycuv TOV vibv xai TOV Ttcc- 
TSQCI Of.wKoyei. OTtSQ ovv ((pr/Giv) e% ccQ'/rjS yxovGare, 
TOVTO fieverco ev vfiiv. y.cu sav (cprjal) iievfl ev v t iuv C 
et; ccQ%fjg rjxovoctie, xai vj,ieig ev TO} vlcp (.leveire 
o) rtaxQt." f.ievov/,iev ds, orav evcorttov S'eov y.al 
ayyelcov 6f.ioloyr]G(of.isv , cdKcc xat svconiov 
, xai LIT] aio%vvuf,t8&(x. "shaKovv yaQ (cpiqaiv) 
kv TOig (.laqvvQioig oov evavciov ftctGihecov , V.OL ovx 
SOrjG%i)voiir]v.''' on vlbg TOV 0-eov, debg ex $eov, elg 
hog, ayevvrjTOv [.lovoyevyg, e^aiQeTOv yevvrn-ia TOU 
, xi a^iog 6 vlbg TOV avaQ^ov, TOV adit]- 
e<J{ir]vevg adtrjyqTog, hoyog xat oocpla xat Svv&iug LXXIII. HML4PEIOI. 323 

D TOV VTteq oorplav y.cu dvvaf-iiv, VJISQ o (p&ey^ctG&ai 3v- 
VCCTCCI yhtoTTcc, vfteg o Kivrjaai diavoia. yevvrj(.ia Teleiov 
re xcu (.tevov, x Tsleiov xca [tevovTog ev TavTOTTjTt, 
OVK artOQQSvauv x rtaTQog, ovde aftOT/.iy&ev TS xat 
diaiQed-bv, cclfi aata^ajg xai oAox/l^wg TtQoek&bv, 1x5 
TOV f^rjdtiv a7TO/?/?/,7]x6TOg wv stye, xat QTL loyog son 
ysTai vibg, ov p]v cpcuvi] tov fca^Qog, ovds 
VOSITCCI. vcpsGTiqyis yctQ x^ D eavrbv xa< evegyel, 
xt <5i' avTOv ra navva, nal ev avTiij xa Ttavra, QJOTCSQ 
879 xcu oocpia 6 avrog wV owe v$"V(.ir}/MX TOV aargbg voei- 10 
ttti, ovds y.Lvr}OiQ TOV yyeiAOvwov v.<n svegyeia, ahla 
yvvrj(.ta 0}.ioi6v TS TOV ftaTQOs xat xbv %(XQttXTrJQa TOV 
cmQifHovv. TOVTOV -yag 6 rcaTYjQ sacpgayiaev o * savTO, alKcc yevvr}(.ia eveQyrjTixbv xat yce-15 
Tode TO nav xal cpvlarrov aei. TUVTU ixava 
TYJS c EM.r)vwv nkavris' ^f.iag ml vys ^lovdaiKYJg 

xal Trs alermrs xaxo- 9 B 31. ^Ensidr] ds TCOV ev TCUQ yQacpals xeif-ievcov Ae-20 
eci)v TOV vovv naQciTQenovTeg Tiveg xccl STSQCOS rj JTQOG- 
ijxev SQf.i'TjvEvovTeg, %al f-irjTS TCOV QrjftdTcov Ti]v dvva/.iiv TUJV TtQaypaTCOv TYJV cpvaiv xciTavoovvTes oiv aeTiv TTV 60TrTa TOV vov, Trjg KTioecog T7J e^cpeQOf.iev'j] Talg HaQoifiiaig "xv-25 
Qtog yaQ exTiae (.ie aQyfiv odcov CCVTOV eig egya avTOv " 
^ ovg deov TCJ) nvevf.i(XTL TC$ COOTI;OIOVVTI ccKokov-9-elv, v.al 
(,irj Tip yQaj.ifj.aTi T$ artoxTeiyovTi. TO yaQ jtvevficc tcoo- 
C noiel. cpege dr], Tofyir)Gco[.iev KOL ^/.lelg {.uxQa TtSQi TOVTWV 

diakttftuv, ow% OTI OVK evTskaJg eVQiqTai TOtg itgb fyicov 30 
p etQrjKoalv (rj yaQ av [.laivoiTO Tig, el TOVTO keyoi} ovde 
OTI XQrfeeTe didaGKOVTog (avTol yaQ vpelg &eodidaKToi 
eOTe) akti Iva cpaveQw&co(.iev ev Talg avveid^aeoiv 

21* 

324 EIII&ANIOY KATA AIPE2E&N 1\ 

Oil TCOV STtl&Vf.lOVVTCQV SGLISV %aOl'a /ICCZTOg Vf4lV 

dovvai Ttveviicctixov. 

UiffTeuffov ovv on OVTS alla%ov rrjg ygacpfjc; OVTS 
Inl TOV TtaQovrog ftWQiov svavTia ra Q^iara 
5yQ<xcpijg allrjloig SGTI, xav (.ia%G&ai doxfj ftaQa 
vfi fcioTsi [tr) vyictivovGLV, r/TOt aG&svovai rjj 
Kctl cog ovdsv raiv "/.ocra tbv y.6af.iov TtaQctdsiyi-Kxccov D 

040V TS BGTLV SVQS^rjVai, OTtSQ S^aQKBi %(*$ SUVTO Ott- 

cptog ftaQaavrjoai tov (.tovoysvovg f^v cpvaw. nal dice 
t] yQacpr} fcokhctig erttvotctig TIEQI TOV {.tovoysvovg 
srtcovv(.iiaig xe^^r/Tai, si rtcog dwrj^sirj^sv diet TWV 
TO v/reo ^tag xaraKafielv , '/.at dia twv yi- 
cpawaod-rfVCii ra ayvoovftsvcc, r^gef.ia KKI 
aito ruv cpaveqajv ft^bg 'ca, KsxQVf.if.isva 
i,. STtel TOIVVV edei vovg TCicrcsvovTag m- 
OTSVSLV sigXQLOfbv, cog o/.ioiog etTTiv o vlbg T 
atre drj dxwv vrtaQ%cov tov yrt Ttavrcov, o dice 
di ov TO, ftavra dsdrjfiiovQyy'vai ra re ev rolg volg y,al TC CTTfc yijg. etxcJv ds ou% cog aipu%ov ef 
20%ot;, o^' cog evegysta vs%vr]g, ovd' cog afiOTsfoaf-ia sveQ- 
ysiag, alia yevvrjita IQV ysvvijaavTog. . v.al oVt ov tte/.tig 
SOTI iijg CTWjUftTixiJg av^owTTiVi/g yevvrjoscog vyv TOV 
[.tovoyevovg yevvrjaiv TTJV TCQO TCOV aicovtov ^a^axTr/^i- 
' xi cog mrcc TO naqaduy^ia lijg oocplag vfjg 
TCOV av&Qconlvcov ev&vLtru.i<xTcov TOV ov fir/v avvrtocfTaTog TS xal avvftctQKTOs , 

ig IS^SOLV exgrjaaro fj yQacpy, TJ)g T xriffewg xai yevvrjoecog, T?J TS pov SKTIGS xat tov syevvrj- 
asv , ov% 'Ivct ra svccvTia doKTJ xat xara TO auTO avrcov IsyeG&ai, dlti c iva dia f.iev TOV SKTIGS TO 

j/ TS KOI f.i6vi(.wv, dta ds TOV syevvyos TO < 
TOV {.wvoysvoyg nal idiatyv Traoiortx. "eyco" 
cpyaiv "ex TOV yraTOOg e^rjl&ov, KOI ijxto" ixavbv ds LXX1L HMIAPEIOL 325 

SOIL v.cn TO irjg Gocpiag ovof.ici rtaoctv evvoiav 32. ^A'k'ka, not cpsQOf.i^'a f.irj f.ivrj(.tovevovTsg too 
C slrtovTog "to fia&og ytkovTOv xal oocpiag yvcooscog 9-sov, 
a>S ttV%Qvvr]T(x vet xg //tiara UVTOV xai avet%viacrvoi5 
al odol avTOv." e^Oftev yag didaaxalov TO ftvsvf.ia i;rjg 
, o edcoxev v][.uv o XVQIOS /.isia T^V slg ovgavovg 
idco { usv TO, vnb TOV 9-sov %aQ~ia$-evTct r^.uv, 
sv $ v.al lalovi-tev, ovx sv didaxrolg avd-gconivrig aocpiag 
hoyoig, ahh ev didctwolg tov ftvev^tarog, fivevf.iarr/.o'ig 10 
rtvsv[.iaTMa awyxQivovTsg, sv tj> lar^vo(.isv ml 
vovf.isv." dib aTifia'^Of-isO-a sv $ nQOcprJTai 
sv c[) dfaaiQL tbdr}yYi$rjGav, dt ov nQoaay 

7tolvnQay/,wvov/.isv fa ^rjg cpvastog; f.ir] yag cog 
, alti ov% cog rtvevpctTMolg dialeyoi.is&a; e?/ 15 
OTI "ov dvvaf.is^a vf.uv k&krJGat, cog 
cog' aaQKiwlg." deog yctQ SOTL ur] 
SK rijg TCOV axarahrjTtrcov cpikoveiKiag xai fijg vcov 
avecpixrcov 'CrjfYiGecog sig (3v$bv aaefteiag Li7Csoco/.isv. 
> "xat since, oo(ptG&ij(JO[.iai, , nod avvr) ef.iu%Qvv\}r) a^^O 
f.(.iov vnsq o yv, xi fia$v (3cc$og, rig evgyaei CIVVTJV;" 
LLvrjLiovEVGcoiisv yctQ TOV sinowvog, "EX f.isQOvg yivcooxo- 
88) IABV v.a.1 . ex (.isQOvg ftQosfpr]TEvof.iev , orav ds sk&fl ib 

TsheiOV, TOTfi TO X (.lQOVg XaTaoyi]^ffTt. fit Ttg dOKSL 

yivcbaxeiv, OVTVCO syvco xa&cog dsl yvcovai." Kal dial*, 
TOVTO deog IGTL fir] fccog fiiafyi-ievoi keyeiv TCSQI cbv ov 
dvvane-d-a. m jcio-cscog yag del lalslv, ovx Ix TCOV Aa- 
kovfisvcov rtiOTsveiv. STtiGTsvoa yctQ, <JP>?07, ^o ska- 
A^aa. OTV ovv TO LISV ftsQi rrjg oixeiag ysvvi^aecog ^ 
dvvaiievoi artocpaiveo&ai, 7ceQieQyacoi.is&a, xal cpihovei^w' 
* xeiv ertr/ i iQCOf.iev TteQi rrjg TOV &eov yevvrjGecog, fccog 
ov deog EGTI iir t fccog 6 didovg ov (.tovov ykcoTTcw aai- 
Edeiag, ahhoc xcci yvavtu rjvixu del eiftsiv hoyov, 326 EnwAmor KATA .MPBSE&N r. rj{.ia) i($ Keysiv 

enl TOV [.imaQiov Zay^iov 
og ErtEidr] f.ir] ETtLGTEvos TCO svayyEfaaa/.ivci) TTJV ysvsoiv 
TOV rtaidbg, av&QWJtivoig loyionolg doMfjiaCfav m]v TOV 
5&EOV %CCQIV xal dvvapiv, V.OL diajioQ&v TTQOS ECCVTOV, EL cpvaiv E%EI to 

i, ri cpTqoL; "mog yvwao^iai TOVTO OTLEOTCH; 
slf-u jTQsafivTrjs, Y.OL y ywq (.wv nQofiEfiyxvla 
EV TCUQ ^/.isQais avrrjs" voiyctQOvv OTCOTS ynovosv on 
"(doi), BGJI oitOTtwv /at ov dvvccpevos hahsiv, Y.CU OVK 33. JiortBQ cccpewcES rtEQi twv aiA.cpiopr)T;ov[Ava)v 
cpdovemeiv xori Ttsql TUJV VJCEQ ^(.iccg KQatovftEV a Tig YQ eativ 6 fo'kf.iuv srtiyvuaet cpvaico- 
i, brtOTS avibs 6 TUJV artoxcdvifJEuv 
"o slg OVQCCVOV TQITOV avalrjCp&Els, 6 movoag gr>(.ictTct, eGtotpQOvio&r) dia rov we a tyv aaQxa owlo- 
Tt.og (.ir VTtEQaiQEG&at;" Y.CU avvos 6 TtQOcprjTrjs o eirtwv 
"EJciatEVGa, did EkcdrjGa, ETarcEivco&rjv" cpqatv "ov%D 
artlwS) cthka ocpodga." ooci) yag av n$ syyvrsQa) 

slvat- doxy, TOGOVTIIJ f.iahhov ocpEihsi, 
kavrbv OTI av&QLonoi; kaxi. ytEQi TOVTOV axoue 
l IsyEL "!yo de since EV rfj EXGT(XGSI [iov, nag av-9-Qw- ovv TOV iag, (.nqv.ETL av&Q(aTcivoi$ didctoxdloic; 
evvoovvTsg, v.o.1 ftrjrs TQOTCOV 

GtEQOV ti. WGTtEQ yC(Q TTjV ^BVVf\GLV TOV VLOV OVK EffTIV 

sinBlv, ovdk TOV TQOTtov Trjs yEVvrjGEWS TOV 7raT^og882 
EGTIV artocpr]vaa$cci, alia ctQKelv fjyElG&ai Trgog dida- 
oxcthiav TOVTO OTI "rtavTa di avTOv syEVETO, xai ^w^/g 
avTOv sysvETO ovdk EV" dqtrj ds XVQIOS xara TOV 
c d(i()ttct(j, cpQOvovvias ^jUg TOV hsyovTa "vvv jy^a^j/ 
hukelv T$ xvQfy },iov, syd) ds sipi yfj xal onodog", ml LXXHI. HMUPEIOI. 327 f,ir] vrtQ<xtQO/.isvovg xara rag Ksdgovg TOV ^difiavov, oil 
/<?) sv didaKTOfg av&gco7rlvi]g oocplag hoyoig, alti sv , 
diduKTo7g niarscog y bf.ialrj xai SIQTJVI: 
oo(pia, [.trjTS dianoQelv rj(.i<xg, alti OTIOVV xccl TCCCTC nai .ier avrov I! vie?) ovv amc?) sv aylq) jtvei^tccTt, $ fj doa, TO 
TI tif.ii] v.ai rj dura^ug vvv x< ael xat dg rovg cehovag 
TCOV ahovcav. a(.ir']v. t ?} wv Mehriov b 34. "Edo^e. 6s fovroig nsrsvsyy.at avrbv KTTO 
rig %wQag rovg n'ksiovg TMV ^QStaviov, om 
gag, ovds stg avvwv avartavaiv, ctkX slg Inayfte 
evrev-d-ev xivovoi rbv fiaoiksa , xal avoxsva'CovTat TOV 
avdQa, tog dice TO /} co/.ioloyrjKvat "/,Tia/.ict TB^UOV av- 
rbv, Y.CU s^sovat Trjg avtov x.ad-sdQag. y.ai vmTWQ cpvya- 15 
o avr)Q scog TIOV XQOVCOV TOVTCOV og xal dsvQO 
kv Tij Idia naigldi ti[.iiog avrjQ xi STtiTto&i]- 
kiOTOt di cov vvvl evttyov/iis&a xctTtaQ&toytdvai, 
KCXI acf) cov vvvl ol wt 3 avrbv lv ^VTio%ela bf-ioloyov- 
GIV, omiri olcog ovds ev rtct()C(d(>0[.ifi (.Lmv^dvoi xrt-20 
ffiTOg 6v6{.iaTog, aM? b^oovotov bf.toKoyovvTeg narsQa 
y.ai vlbv xal ayiov nvsvpa, TQslg vrtooTctGeig, {dav ov- 
atctv, (.liccv 9-soTrjTct ' xa&ii>g SGTIV q- ahy&tvi] nioTig, 
^ artb TWV avsxa&sv, rtQocprjTW.r) is xat evayyeKwr] xat 
anooToliKrj, TJV coftoKoy^oav ol ovvsk&ovTeg nctTSQeglb 
rjftcov xai eniaxOTtoi sv rfj Nixaia avvody, snl Kwv- 
Gxavrivov TOV ftsyaXov xai (.ictxttQiioTUTOv (3aoikcog. 
ds Y.CU avrbv TOV Tif.tiu>TCCTOv MsleTiov ovTtog 
v XCT Tovg vn CCVTOV ovTag sv TIJ ' 
v.al ev aU,oig THJI ronoig ovTtog 6f.io^oyovvT&g, 328 ETIIQANIOY KATA AIPE2ESIN f. 

yag '/MI nveg TCOV doxovvrcov avry xoivtoveiv xat TJJ 
xar avTOv ovvodcp ^laacprj^ovvreg TO 7tvev[.ict TO ayiov, 
ncti rtegl [.lev vlov xaAoig leyovTeg, TO de fivev(.ta 
GTOV riyovpevoi KCU alKoTQiov $sov jtavTanaGi' VGTBQOV ev ifj xaT 3 avrovQ avctTQOTt ta TtavTd axQificog y.ata dvvaf.uv 

35. Tl(.uog ovv 6 avi]Q YH.UV, tog scpqv, dia Tag 
toiamag HSQI avrov rp^uag vjiaQ n / v ei. xat yctQ "/at osfivbg, -cqonoq aya$bg, eig "Jtavra rolg 

10 AaoTg ETCinofrpog, dia xbv fiiov avrov rta^a naaiv EK- 
d'Sia^of.isvov. iivsg ds y.al TCSQI TOVTOV ovx old a leys iv 
y f-iiosi (psQOi-isvoi, y cp&ovct), TJ T eavrwv (.leyalvvsiv 
[3ovl6(.ievoi, TIVCC vcprjyrjaawto, cog on ov% evexev O 
dofyag fj xaT 3 auTOiJ yeyovs xivrjoig, aAA J svmsv, 

ibKavovmcov rtQay{.ictTcov , -ml vrjg ava {.isaov amov /at 
TOU ctvrov leQccTciov l^eff^fi^/ag, xat oVi Tij^ag ede^aro, 
ovg nakai ansftaksTO xat av&s(.iaTiaev. aA^ ov itavv 
ravTa xara vovv e^^xajttev, dia TO {.luliGia eig VGT,SQOV 
ev Trj xdT 3 avxbv ovvodct) 6orjf.ifQai diOQ^ouf-ieva xat 

20 0(.iokoyov(.ieva ev rfj niGtsi, cog avco {.101 TtQodedrjhcoTai. 
del yaQ xarct TO {.legog TOVTO ahrj&eveiv OGTI dvva/.iig, 
XT TO aa&eveg TO rifihegov ev Ttaai. \releig yciQ 
ftaQijk&e TOV avdQa, ev TM QOiCtt.) trjg rwv koycov Ib*?/*?" 
oecog, OVK e%w keyeiv ' -frekeig xTa acpeheiav ait avTOv C 

25o loyog 7taQrj%$r], -9-6$ eyvcoarai. iclijv ev evi (.legei, 
dvo rj tQelg )-6yoi ev rfj avrfj e^rjy^aei ev- 
ev TC^ o'Awg neQi xTiVjUaTOg neQi vlov TOV 
&eov ka/.i(3aveiv ev rfj avtov 9-eoTrjri, Y.O.V ecog ovo- 
|UTOg, xat ev TQ eifteiv oil vneQ aocpiav, xat e'l TL 40. 3 0kiya de ngbg TO, VTC avruv 
diyyi]Gaf.ievoi xat Tavvyv TtaQelevoo/.isS'ct TVJV vcprjyrjGiv. 
TJ/.UV, w OVTOI, ti ekv'/tei leyeiv TO 6f.ioioovoiov LXXIII. HMIAPEIOL 329 

-; oacpug fyuv 6/toAoyjjo*aTe, iva, xot v/nag 
' 7tiyviof.iev idiovg ovTag xat (.ty aMoTQiovg. dvvaxat, 
yaQ xai 6(.ioioovaiov slvai nQog yQvabv %aAxog, 
aQyvQOv KaooiTSQog, nqbg oidrjQOv 6 {.loltfidog. 
* ovx aTCGTrjoei rjf-tag fj vfiuv srttTSTrjdevf.ivr] xat 
VVf,tevrj j.iv.d-Ort'LaoTia. el f.th yag vivas 
arc art] act i fiovkea&e nQOcpaasis ipsvdsls keyovveg, on 
ov %Q'r) heyetv TO O{.LOOVOLOV, c lvct t arj auvaloifprjv rtoir]- 

} OlOf.tSV TOV Vlbv TCQO$ TtttTSQtt, rj TO rtVSV(.l(X TCQOg TOV 

8S4i>ioV xa< TtaisQa, xar Iv TOVTU) di&ceaev v/.tiov 6 e/ri-lO 
T&i;ridsv{.tvog koyog. ov yag . tinouw a/.iaovoiov, aH 1 
6(.ioovoiov, iva t urjdh TOV naTQog ?iaQr]M.ay[.ievov 6(.w- 
koyr]Gco/,iev, akka -3-sbv ovrcog ex d'sov yeysvvyusaov, xat 
alla%69'v ) ovds s' om OVTCOV, alia jtaTQog HQO- 
a ay^ovcog xcu ava^cog xat avEKdirjyrjrcog ysyev- 15 

^ vrjf.ivov, ael ovca, n'Qog TOV TtarsQtx, y.al /.trjdeTtore dia- 
"ksinovra. TOV elvai, ahha yeyevvrj{.ivov, ov ovvadskcpov, 
ov TtQondrOQa. TO yaQ of.iov duo f.tsv vrcooTaoecov eort, 
Grj(.iavTiy,bv ot'X aV.OTQitov rfj cpvasL' dib b ovvdGf.iog 

B rtjg akr]$iag Iv romct) Ix TOV nvsi^iaTog TOV aylov 20 
c;}xovo/.ir]Tai Iv GTOf-tari, TCOV TOVTO x&e/.iva)v , xat 
ooag OTt ovx (JTt GOI TTQOfpaoig, ovds dvvaGai YMTU 
rrjs OQ&odofyag Isysiv v.al n'tvQeiv Tovg Ttaoa GOV TIJV 

f aytoyv TOV 7taQccn:enoir][.ievov GOV koyov 7taQade%Of.te- 
vovg OTI, sav Tig em;^ TO bf.ioovGiov, avva^oicpr/v w^o-25 OVY.BTL yaQ sGTat TOVTO. ano yaQ TOV 6/iooi>- 
GIOV orjf.iaV'3'YjasTai dvo, xat anb TOV b/.toovoiov drjlco- 
ovv. ahhoTQiov TO , yevvr)f.ia ngbg TOV naTEQa 
. ov ds snmlaGaf.i6vog TO d(.ioioovaiov dice (.lev 
TOV ovof-iaTog Trjg oioiag etayj^^o^, dia db Trjg naQyl- 30 
Ckay/.ievr)g 6f.ioA.oy lag v.aTav.Qi&Yiaj] ov% a Keyeig cpQOvwv, 
alti a cpQovslg rtaQa7t7toi'rn.ivcog dtdaoxcov' si yaQ 

o'/Ut>g QVK EGTIV l UVTOV, OfWtOg dk aVT(f) GTl, 330 EIUQANIOY KATA AIPESE&N F. 

afpeoTrjxag Trjg ahrj&eiag. brtoiaig yaQ vlaig TOV MTV- 
7tov(.ievov, si Tig av d-eloi 6ia%OGf.nJGeiev, ovx av iaov 

. T$ exi'V7iovf.ievto xaTaay.evaGeie ' T.OU yag y.al xaTaoKevrjg 
TO egyov. TO de yevvto/.ievov ex TOV Tivbg exelvo ngbg 

5 TO ysvog TO O(.IOLOV VM\ TO iaov T^g yvrjGiOTr^Tog aito- 
aco^ei sldog. el TOLVVV ovx 1^ UVTOV yeyevvrjTai TOV 
ytctTQog 6 vlbg, exrog de avTOv e'li], 6f.toioovaiog den 
naga. ool xccca %agiv ke%$rj(jTai, ovdsv avTij) dedtoxag, 
all' e^eTtsoag Trjg nag' avTOv y y agirog. "6 yctQ (.IT] 

10Ti,wv xbv vlbv tog Ti { ua TOV naTeqa, f} ogyr] TOV 
[.isvei ere avTOv" o ayiog airooTolog cprjoi. V.OL 
"eyio ex TOW yiarQog erjl&ov, xat ^'xw." o cprjaag "kyw 
ev T$ rcccTQi KOI b riaTyQ tv if.ioi'" 6 Ksytov 6 ^woaxwg ef-te, ewoaxe To 15 37. UoMaxtg de xa/ rteQi TOVTCOV dirjyr]od(.isvog CCQ- 
xerwg fysiv evTav$a yyov/ne&a Ttov avTtov avaTQOrtiovS 
TCOV Qrj&eiaaiv avio TTQog TT^V QiC^av Ti]v excpvaaaciv TOV- 
TLOV TYJV xaxodo^lav , dvvausvcov xat evTav&a TOVTOvg 
TOvg rtQoeiQY)/.ievovg c I-I/.itaQeiovg avaTQeneiv , y.al TOvg 

20 an avTLov ayJoavTag, TOvg rteQi .AxaKiov %al TOvg ah- 
kovg TOvg e%$e[.tevovg ev TVJ SelevKela Trjg 'loavQtag 
TfQav niOTiv rtaga TT^V Tijg a^d-slag, r}v xi TY}v I avTtov exTS&elaav eig (pavegbv @ovl6[.isvoi XOT- 
, 6/to/wg /tfiTa Trjv BctGileiov \4yKVQY}vov %cti 

TOU ^aodiy.ecog, ex ftqoGwrcov oltov 
naoav Teleitog jtQoeTa^afiev. ( iva dk xat 
xgvcprj (.lev Ta deiva eQya'^Of.iev^v, cpiftbv de errl TcT) B 

hafiovoav tooney dice %afavov dia TOV xaigbv 
Tijg vnoxQioetog jiv] ev devT&Qcp -3-ef.tevog dot-to tog xara 
A^^v TOWTO ftenoirjxevai, Ae^w y.ai oliya ngbg avryv 
-/MI TOvg ccvTr]v ey.$e[.ievovg , ngbg Toug nQoeig^ievovg' 
rtSQt 3 Ay.av.iov xai Evtiolov y.al EUTV^IOV xai TOvg a'A- 
hovg. xa< cpavega ^ev eor,iv f ex&eoig ^ LXXI1I. IIMUPE10L 331 

alloiioaaGa rrjv 6f.ioloyiav -C'tjs alrj&sias. 'iva ds sinwGL XKTO: ovxoyavTav Troog VOVTOVQ rjf-ias sl- a rtQofiaivovTuv vwv %QOVCOV wcpti- 
scpwQa&rj sv vfi nQOSiQrjf.isvr] riov avrdiv ovvodq)' 6 hv Kaioasia tm^Tig lxst-5 v.cov vnaQ%cov, si v.al xbv ^XCIXLOV dtede^ccco 

fctGTaoiv tkov(.ievov rov vnb livqi^ov TOU 

I.UTOV xaTaoTa&svtos , xai [leva xaTctoraaiv 

tov ysQOvroc; toy ano vtav Ttsql Emv%iov xa 

xci (j,STa y.a.xaaiaGi'v rskaoiov TOV vno KvQihkov av&ig 10 yag avrov 
. KavctG'va&ev'viov yccQ TWV TQI&V xat D dia tr\v ngbs aKkykov g HQIV, av&ig o 7fQOiQri(.ievo Ev- 
Cwi'og %aTOT(x&i]. 6 avTajv ovv xat o Kv07i;ovr]c;, e avvv-avaatos 15 
o ^Kvd'O^oHiYjs. owives ovv. sv xQvcpjj, a^Aa /isra nag- s> wg artsiQaya&rjGavtsg, ov (.tovov -ra ^QSIOV di- 
daGKOVGiv, akK v7teQ[MX%ovGt, Trjg avriov aiQEGBwg, xat 
TOVS fvjv akfj#eiav didaoxovras dio'r/.ovaiv, OVKSTL loyois 
fiovkoitevoi avaTQsrceiv, alia xat k%d-giai Y.CU 
xat (.ia%alQctis yvaQadidovreg TOVS OQ&cog rtiafsvovTac;. 
yaQ ov {.itcc nolsi xai %WQ<JC eigyaaavco , alia P 886 38. Aovuoq, ovrog, b Iv 3 ^4ls^avdQsia xoaavra eo- 
yaoa^evos sis TOvg bfAoloyovvras TOJ> vlbv TOV d-sov iv 
alrj&eiq. r? ds avriov cparQia %a\)~ exaaT^v fjiieQav iivi 
TOJV GVVSGIV -frsov s%6vT(.ov ov"/. sari dt]lrj ; cos oyiiQalct 

MlQVfCQVGl, KTIGTOV (.ISV TOV vlbv 10V &80V, KTIGTOV ds 

xat TO aytov ftvevfia, %ai allorQiov itavTCtnaGi 
iov 3-eov ovoias- nsgl yaQ vcov negi Evdb^iov, i-^6 
p TO Te'Aog artsllycpev aioxQwg 6 FecoQytos sn - 

dgsicts xat T rCQcorela ede^aro, KCU ra (pila 
U XCKT' k,oym> ovoav e^ovalav. Evdofctog tov aftb TWV 332 EUT^NTOY KATA AIPESE9.N 1\ y.cd-Evvoiuov sdo^s dice viva 
(o$ slsy^oiisvog , ov dishswts TCC (.lev twv 'Avoiioicov 

(PQOVCOV, 7tMQV{36(.ieVOg ds Ovg k^COQlGUV JTOTS dlO, T^ 

toiamriv TOV fiaQa&QOv sr]yr}Giv, avTog slg 
bayaycov zlr^.iocpi'Lov,. 'Ynatiov, EVVO^ILOV, rovg 

, tov S^OQIO&SVTOS Ttore elg ta TOV Tavgov 
TOV vrtb FsioQ^iov TOV ^Is^avdQscos y.ataara$sv- 

lOMOVOV, 6^ OV7CQ f] TiOV *d.VOf.l()i(.OV (pVY] QlCct, 

{ itev axav-friodovs ov'gjjg v/.rjg xat 7% avTtjg 
Wyt'CrjC;, dictcpogcos ds wg Inl sxaarrjs] axav&rjs TCC a%i- 
<jf.iaTcc, OVTW v.al -rj TOVTCOV V.CMOVOMX, ahlcog allots "/tat 
abhors aklcug TCC fcaQQf.ir]veo/.iarc( TYJS xxo<Jo 
oecog enl to %elQOv nqoxOTtTOvta TYJV hi>f.tr]v 
Hjrifieoe, xctl cog VOTSQOV nsQi TOVTOU tov 
\hnakiv QOV(.iev. ret de vvv scog code xaAwg e%eiv 
aavrsg xat warttQ eQitstbv deivbv avarQeipavrsg xat 
fcaQfoaafisvoi avergsifjafiev (.lev, xal naTijaavceg Te\}- 
veiora xaTuheiifJco/usv -/.al TtaQsyxkivavTsg Eftl rag s'^rjg 
OQf.trjOcof.isv, $ebv Ttr/.aloviie.voi j3oY]$rjaai rjf,uv coaav- 
20 nog elg TO TTJV S'/tccyyehlctv Kara, IJvsv l uaTO l ud%a)v vi 3 ifjs '$& az 

1. Ano TOVTCOV TWV Hiiiagsicov xai a/to O 
%cov nvsg, ct)g drtslv, Tegag TIOI yevvijO'Sweg a 
dupvsig xai r^iirchaGfOi, cog Tovg KsvravQOvg, rjillavag, 
25 TJ Seigrjvag ol avayQafyavTeg Tovg iiv^-ovg enavsoTyaav 
fytiv, ol iisv ciTtd 'Ageiov ovTsg KCCL dfj&sv TOV vlbv ov 
XTICTTOV OQifyiisvot, alX vlbv a%Qovcog ysysvvr]- 
, %QOVOV de kv vnovoicc heyouai TOV an ovQctvov 
fc dsvQO, ov LU]V anrillay^svoi vtjg- ev TtQOiTOig anb . JINEYMATOMAZOI. 333 %e[.is&el0i]s "ke^Bug, Ttjg cpaoxovoyg slvai nors 

OTS OVK fjV, TtQO %QOVtOV Se fCCCVTtOV aVTOV BlVai, 6l 

ov Ta Ttdvca yeyove, leyovTeg, filaocprjuovai TO 
TO ayiov. allot ds rpvosi xat negt TOV vlbv O B |wg e%ovTeg, OTL r ( v asl ovv TtatQt x< ovdenoTS dis-5 
Istne TOV slvai. all? ex fcaTQog [.dv avrbv yeysvvrj- 
avaQ%iog xal a%Q6vws> ^S 1 nvevf-ia de TO ayiov 
ovroi plaocprjf.iovo'i , fir) ouvctQi&[.tovvTes avvb 
i xat viai ev iff -freorriTi, 2iollcnti$ de rtegl tovrov 
a 6isl%3"r)[.i.v, xai fa Ixmm? aioeaei TTJV Te a^- 
ytegl avvov ovovaGiv ov cog ovv fiaiQi Ka v< nvQioeMsiTai. 7tvef.ia yag y.v- 
QIOV rtsnlrjQioxe vrjv olxov^isvrjv, TO rcvsvfia TIJQ alrj- 
9-sias, TO ffvsvj-ia TOO -freov. rtvev/.ia yaQ KVQIOV leys- 
TUI, Kal |lx fcaTQos Krto()ev6(,ievov, Kal TO viov la(.t- 15 
fiavov, %aQi6i.isv6v TB TO. y i agia(.iaTa diacpogtog wg (iov- 
Israi, sQsvvwv xal va {3a&rj TOV 3-sov, ovv nuTQi xal 
vl$ ov, ftaTVcltpv, ocpQayi'&v, Tslsiovv TOV eacpQayia^iB- 
vov. c iva SB fir] svTav-0-a xaf-iaTOv avads^cof.iai, Ta ijdrj 
(.IOL iQr]f.isva .fa Tip (.leyalqi loyy T$ ?tBQi n LOT BIOS 20 

BIS T f-isgr) TTJQ Hapcpvluv 
avTi'O'BGiv fisv Ttov @lao(pr)i.iovvTcov TO ayiov 
l-ta, sis didaanaliav de TCOV evTvyxavOvTcav Kal slg svr- 
D cpQaoiav TCOV 7tvev(.iaTOS ayiov KaTa,iov{.iev(x)V. Kal 

SGTl TOds. 25 tov 'dyxvQWTOv loyog. 

2. "'Ertscpavv] i c ] %aQi TOV KVQLOV rm&v 'irjoov XQI- 
GTOV didaGKOvoa r]f.ias, Iva aQvr]Gaf.ievoL Tyv aaejisiav 
Kal Tag xoffjHtxorg BTt^v^iiag GcuopQovcog Kal evoeftus 
888 Kal diKaicog Z,rjOio/.iev fa T$ vvv alutvi, fiQoads^Of.isvot 
elrtida Kal ertiyxxveiav Trjs dofyg TOV 334 ElffiMSTIOY KATA AIPE2E&N 1\ f.ieya'kov &sov v.al GWTrjQog fjimov 'lyoov XQIGTOV' og 
savTOv VTCSQ rj(,uov, l ivcc kvTQWGrjTcii f^ag anb 
avo{.iiag, nctl xad-ccQiGrj kavxy kabv TCSQIOVGIOV, 

v sgycov, s^ctkeiijjag TO x 
To7g doy^iaoiv, o r\v vnsvavTiov fjftMv, fi 
ftsaov TCQOO^lcitGag avrb xw ovavQcfi, 

xcu Tag s^ovoiag, edsty^tafiGsv Iv 

avrovg ev avvio, frvQag %alKecg G 
xal f.w%lovg GidrjQOvg ovv&kaGag" TO cpiog av&ig VHS- 
dsi^s Trjg ^(aijs, %i?g OQsytov, odonoiwv, vitofiatiQav 
ovQctvtov vrtodeinvvg, TtctQadsioov av9ig owslv a^itiv. 
TOLVVV xaT<^x?j(yev sv yf.i'Zv, Y.O.I TO dimttufia TOV voftov 
dovg fyiiv TOV 7tvsv(.i(xTog , sig TO yv&vcti ambv r/ TO, 
QI avTOv, o eotiv: ciQyr> xt Tslog Cw^g, v6f.iog dwaio- 
ysyovsv yfuv, v6(.iog ftiGTSwg, v6f.tog 7tvsvf.iaTog, 
sx vopov GctQwg a^iaQTictg. dib "Gvvijdof.iai 

T(7) VOf-tlj) TOV -d'SOV KCCTCC TOV fiffW aV-ftQlOJlOV." SGTIO 

ds fyuov 6 XgiGTog, SLTISQ oweZ ev r^ilv. akti 
tiavwv odbg Ccoijg vrckg TJ,WJ/ ytyovev, " f iva ol y,al avctGTCtVTi" ahiio ^corjg, TOV HQO nollcov yevswv 
OQKOV f-ivrjod-slg, nctTa TOV Jajttd. "b d-sog rjv &v XQI- 
GTcT), wa^ov KCtTaklaaacov eavTil), p) koyifypevog av- 
TOlg TU TtaQa^TCOfiaTcc CCVTCOV. OTL sv avT$ evdoxyae 
TO TtlrjQco[.ia xarotxijaat, v.al dt, avTov ccTCOxccTak- 
i TU TtccvTcc slg CCVTOV, siQ^vOfcoi^Gccs Stct TOV al- 
TOV aTavQOv." rtaQ&ysyove toiv&v sig or/.ovof.iiav 
TOV rthrjQcbfictTog TUV KCUQWV, na&wg emfjyyehTai ^(JQaafi 
nctl loiftolg ayioig, avaxsfjDatauwffaa^m T<X ftavTcc ev 
TO, TB sv TOlg ovQctvolg xat TCI kiti Trjg yrjg. did- 
de TIV xat e^^a ev Tfj avo%fj TOV $eov , ano- 
de sv T$ GCJf-iciTt vrjg aagxbg CCVTOV , di* 
avTov Ttotrjoctg TCC afKpOTegcc sv. "rjh-9-e yag y LXXIF. JINEYMATOMAXQI. 335 

17/11 oJjy ml TO [leooTOtyov TOV fpQay t uov Ivoag, Tyv %%- 
0-Qciv sv Tfj GctQxl avTOv, TOV vo^iov TUJV WTokiov kv 
doyf.iaGL KaTagyrjOcig, iW Tovg 6vo Kiioj] v eavTcp els 
sva xaivbv av&QtoTtov." slvcu ds ra s&vrj ovaocof.ia xat 
ov/.i[iei;oxa xat ovy^lriQOv6f.ia irjg srcayyeMag exskevaev, 5 
vTS rtQog (.is navreg ol "/.ontcovreg xat 
xayw avartavGw v/.iag. roivvv Iv (> eyco 
vovv dice lijg GUQxbg, artearctkr] fioi 6 GCOTTJQ ev Of 
/<aT* oaQxbg af-iagriag oiKOvofiiav TOiavrrjv 
c iva (.is dovhelag E^ayoQaGfl , c iva t us cp&OQag 

, nai eyevsvo (.101 dixaioovvr] xat ayiaofibg xal 
cooig' diKaiOGVvr] (.lev diet niorecog aviov af,iaQ- 
riav Ivoag, ayiaafibg de di vdarog xat rtvev/.iaTog, xat 
sv QY](.iaTi avTOv tksv&SQMGctg' aTtolvTQcoaig de TO ai(.ia 
avTOv. IVTQOV OC/.IVOV alY]&ovg vrteQ tyiov EUVTOV naga- 15 
B dovg, HaGtriQiov xa&agGecog xoaitov, xaTcdkayrjg anav- 
TCOV OVQUVOV Kul yrjg , {.IUGTIIQIOV TO anoxgvcpov nqb 
TWV aitovtov nai ysvscov rtkrjQtov xctigolg TOig duoQiGf.is- 
voig. 6 avTog (.iTaG%r){iaTiai TO ocofice vfjg 
aeiog TJI.ICOV slg TO ysvsG^ai ovf.i/.iOQ(pov vijg 
TOV xotTa Tyv evegyeiav TOV duvao^-at xal v 
avTcj) to. rtavTCt, OTL ev avT$ xaTOixel rcav TO 
Trjg $OTr]Tog oco^iaTixiog. 

3. To do%elov TOLVVV Tijg GOcpiag xat Trjg 
Tog 6 XQiGTog (.isoiTsviov xccl xaTallaGacov TO. 

?) koyifyf.tsvog af.iaQTiav, ctTtO'x.Qvcpcc (.iv- 
, niaTBL dia&^rjg avTOv Trjg rtQOsrtrjyyel- 
vnb TOV v6j,iov xat TCOV TtQOcprjTcov , wbg O-sov 
, vlbg Jafild ksy6[.ivog. cificpco yctQ -9-og 
,iGiTr]g $ov xal avd-Qiorccov, a^^ivbg 
olnog d'sov , hqaiBvi.ia, ayiov, 7tvV[taTog doTrjQ, TOV 
avctyvvcovTOg Y.OL avaxaivi^ovTog ctv^-ig TCC nuvta T$ 
"xai o Xoyog GOQ^ eyivsTO, xat soxyvcoGsv v 336 EUWANIOY KATA AIPESE&N P. 

rj/.t'iv, xat e'ldouev fr\v d62-av avrov, tog do^av {.wvoye- < 
vovg naga mxTQog" b verbs devdgeai KCCI cpvTolg ovfj,- 
cpvGiov/.ievog GCO^CC aTtegya^ercti, KCCI TOV natf b/.ioto- 
xctQrtbv exaavov. Kal ev f.iev rfj elaia skaiov rilov D 

OO^a^av6(.iBvoq JtQOQ avrrjg TO ovauodss, ' 
kv (f cef-iTCsht) olvog ydus ^ot'Cerat, t-v de GV/.JJ amov 
yhvxaivetai, ev de exctaxq) TUV GrtSQ^iaTiov TCQOS to 
eldog avrov av^si (pvqv ovrwg, olficu, b hoyog TOV &EOV 
kv Mctqia eyevsTO v.a\ Iv ajti^Lan "A^qaa^i av&Qiortos 
QrjVQiaxeTO, xara Trp> ejtayyshiav "fiu^^xttf/fiv yctq Meo- 
aiav ov eygaipe Mcovorjg." cog de Mcovarjg ecprj "xara- 
tug VBTOS TO a7t6(p3-eyf,ia f-iov xat t5g arayoves 
sal r^g yijg. y xctTafirjTco wg dQooog ertl 
iOv toivvv ds%6(.ievov T^V dgoaov av^si TCOXOV 
Vbyovr\v, yJj ds d^o^ievr] TOV ehnldog ysioQybv VBTOV u'ei890 
xa^Ttov TcT) dtyzad-ai nQOGiay (.10.11 deonoTOv, 
didovGa Trjv cpvaiv frQO&v(.io)(;. TOV ds 'kaf.t^aveiv 
avTOv nleov e^.ei Grtoudrjv. OVTCO drj -/.at r\ 
MCCQICC "HUTU TL yvcoGOj.icci TOVTO" cprjalv "on sorai 
20^04;" TIKOVGB "'jtvev/.ia KVQLOV ertl oe xal duvafttg vipi- 
GTOV STCLOKiaGei Goi. dib Y.a,\ TO yevvo')/.ievev SK aov 
ayiov eoTat, Kal vlbg vipioTOv Klrj^rjaeTai." XQIGTOS 
w ayyeht) laleJ, dvanlmTEi ds savior lv rrj eavvov 
nhdaei b dsGrtOT^g [tOQCprjv dovlov lafiwv. y.al MUQICC 
. 25 [isv avipaTai rbv Xoyov elg Gv^kr^iv, log verbv y yfj, B 
savTOv de KGQTCOV ayiov ctTtodeixwaiv b TOV -tyeov koyog 
rtQoalct[.i(}av6[.i6vog ftvrjTOv cpvoiv. ovTog r\v e^ avTrjg 
avi(,tuGr]g, wg yfj v.al noxag, b Trjg- ahi]$ovg ilitLdog 
xa^Trog ccyioig ev nQoadoma, xa^wg 'EliGafieT ekeyev 
30 "ev^oyr](,ievTf] GV ev yvvai^l xat evloyrjf.ievog b x 
Tijg xoikiag GOV." o TtgoGehafieTO e^ 

Tca&rjg wV b loyog. "ovrog b aQTOg b ^uv, b 
! OVQUVOV" ml i^toyv didovg' ovTog b xrg . UNEYAUTOMAXOL 337 ekalag xaQrtbg, TO elatov Tr}g j^/fffiwg.xat trjg 
Gvv9eGeti)g, ov rtQoeTVrttoae Mwvorjg. ovTog fj <xlr}&ivr} 

a^iftelog, r\v yecoQyel (.tovog 6 naTrjg, fiorgw %(>ag yev- 
vrjaag TH-UV ovTog "TO vdwQ TO ajv, o dtijjwv CCV&QCO- 
nog lajtcov ov diipqaet rtahv, alti eariv ev ffj xodiccb 
avrov all6f.ivov elg 'C,ti)r]v ahoviov" ex TOVTOV iaftov- 
veg f-ieTedtoxav ol vioi yecogyol elg rbv Koaftov, fcalaioi 
ds yeajQyol e^Qavav xat ecpfrsiQav dia art tartar. a c t~ 
{.lati I.IEV eavTOv ayia'Cst TCC e&vr], rtvev^iarL de aidiq) 
ayet iovg xhyTOvg dg ovgavovg. oaoi yovv Tivsv^iaia 10 
<XVTOV ayovrai, avvol ^coat free]}' oaoi $e (.trj, ert ^a- 
vaTCjj ksl.oyia(.ievoL elal, ifJv%Moi foot aaq%twi OVTOI 

D xalovvrai. roivvv a&eTSt ra sgya rrjg aaQY.bg, o%i;^w/ta 
ovarjg a/.iaQriag, vEKQOt de ra jUfita] TOV 0-avarov dta 
zfjg yaqiToq avfov, kaftetv de nvsvf.ia aytov, o oux el- 15 
y^o^iBv, nqooTaaasi, to fyoonotovv ef-ie tbv rtalctt Te&vr)- 
xoror, ortsQ /t?) lafitov fe&v^o/.taL' 6i%a yag rtvev[.iaTog 
CCVTOV nag vexQog. "si toivvv TO yrvev}ia avTOv ev 
'fjf.ilv, o syetQag avTOv en VBXQUV ^coojtotrjaet TU 
ocofiara rjficov diet TOV evomovvTog fcvsv(.iaxog 
891 h fmlv" al%, olf.tat, a^icpOTeQa xaromei h T 
6 XgiaTog xat TO Ttvevfta CCVTOV. 

4. El de XgiaTog ex, TOV rtaTgbg TtiOTweTai 3~ebg 
rx d-sov y.al TO nv,Z(.ia UVTOV ex TOV XQIGTOV, it] nag 

, cog cprjaiv o XqiaTog, "o fca^a TOV jraTQog^, 

%al ovTog ex TOV efiov IrjtpeTai," o de 
ex, nvevf-iaTOg ayiov. TO yaQ ev avrr), cprjalv, 
K TtvevftttTog ayiov, ayyelov cpcovrj. avviot TO IVTQOV- 
{.tevov (.ie (.ivaTriQiov, TtiGTBi, aKofj {.tovfl, cpikia TV] Tvgbg 
TOV ektiovTa rtgbg e(.ie. eavTOv yaQ 6 &ebg yivataxei, 30 
eavTOv Xgiarbg wqQVTTei, eavTO TO ftvevf,ta TO ayiov 

B drjlol TOig q^ioig. ev ygacpaig de ayiaig TQtctg qfttv 
naTayyelksTai mi TtiGTevsTai, arteQiegyog, a(pdovMog 

Epiphanius. III. 22 338 EUWANIOY KATA AIPE2ESIN F. 

awa"ig. ex rclovewg ds avrrjg 17 acovrjfjicc 
, ex Ttiorscog ij dixaioffvvrj %ct)Qig sgycov vo- 
ysyQccjtTai, s axoijg rttOTsCog TO 7tvev(.ia TOV XQI- 
GTOV didoG$at Tolg GcoCofisvoig. itiatLQ ds 

cpcovalg avrr t or][.iaivTai, tog eycoye olf.iat, 

tx yQcicpwv, TQLCL a/toc, TQia ovvdyia, 
TQLCC GuvvrtaQwa, TQLCC e(.if.iOQcpcc, TQia oi>[.i- 
f.tOQ(pa, TQia evsQya, TQLU avvegya, tQta EWTtooTccca, 
rqia avvvftoarara akhrjkoig avvovra, TQtag avrr] ayia C. f 
WxcdeiTai,, TQia ovua, [da. av/.icpcovicc, (.lia d-sovrig Tijg 
avrrjg dwd^etog, i;fjg avrrjg vnoaTdaecog , 6(.ioia E^ 
6(.ioiov, laoTrjia y^Qitoc, rrjg avrfjg yaQiiog sgyd 
TtaTQog xat vlov /at ayiov ytvsvf.tarog. vb 6s 
amolg uniliTts dtddoxsiv. "ovdslg olds TOV 
15 si (.ty o vlbg, ovds TOV vlbv si fir] b TtccTrjQ xat (!) sav 
6 vf.bg a.nov.Q.'kvrtTBi? cmoy.ahv'TtTsi ds dia ftvei>f.iaTog 
ayiov. ovxovv TQIU TO.VTCI OVTU, r] e^ CIVTOV, rj TtctQ 3 
avTOv, ij TtQog ambv, sxaGTCp cc^icog voov^ieva, xa&cog D 
eavta artO'/.ahvnTsi, (pcog, TCVQ, rcvs.vf.ia, v.ca cc^aig, 
wolfiai, OQaGSiov 0{.LOicoasGL, xct&cog at-iog o 3taKOvovi.is- 
yog av&Qcojtog. avTog TOLVVV b -8-sbg 6 ev aQ%fj 
"ysvrj-9-rjTit) cpiog, xal sysvsro cpajg" TO OQCO^ISVOV, 
b cpcoTiaag t^uag TO cpcog IdsTv TO aly&ivov, TO 
'Cpv navta, avd-Qutjtov sgyfyievov slg TOV WGf.iov. e- 
25 anoGTedov 'TO cpcog GOV xal Trjv ahrj9eiav GOV, b 
ld cprjGiv. aiTog SGTIV 6 xvgiog 6 slncov "ev 
s'/.%sio anb TOV 7fvsvf.iccTO$ [,iov 
t, y.a.1 TiQocprjTsvGOvoiv ctl 9-vyaTisQsg avrcov 
xal ol vsaviGKOi CCVTCOV OQaosig oipovTai," TQLCI TCQOG- 
ayiag ksiTOvQyiag dswvvg rjfuv VTCOGTctaswg sl~ 

ovoyg TQLTYJS. 

5. "*dsyio ovv XQIGTOV didwvov yeyevrja$ai TCSQI- 
a^rj-9-elccg -d-sov, slg TO rtkrjQioGctt, Tag snay- LXXIP, J1NEYMATOMAXOL 339 j yehiag" GvvdiaKOvslv ds TO Ttvefyict TO 

en -frsicov ygacpcov OVTCOS. artoaTskksTai b XQIGTOS anb 
TtaTQOS, aTtOGTsllsTai TO rtvsv/.ia TO ayiov, Aatat sv 
ayiois XQIGTOS, kalsl TO rcvsvfia TO ayiov, laTai XQI- 

B GTOS, laTai TO nvsviia TO ayiov. ayicc^st XQIGTO, ayi- 5 

TO ayiov. fictTtTi^si XQIGTOQ lv T$ avTOv, ftanT'fai TO 7tvsvf.ta TO ayiov. ovTtog 
at yQacpal "anoGTslElg TO ftvsv(.ia GOV, nai 
avamiviels to nQoawnuv Trjs yfjs" o^ioiov T$ hsysiv 
"s^anooTsksis TOV loyov GOV xai TTj^eig avTcc." "/let- 10 
TOVQyovvTcov de auTwv (cprjoi] Tip XVQIII) KOL vrjGTsvovTuv 
sifts TO nvV(.ia TO ayiov, acpOQioaTs drj (.101 Baqvaftav 
v.al 2avkov sis TO sgyov o fCQOGKSY.lrji.iai amove;." 
Tc7) Isysiv "0 ds xvQiog heyei, sioel$eTs sis TYJV 
naxsi hahrj-dyosTai v(.iiv TI del rtoisiv. avTOt 15 
Cf.tsv ovv sxns t ucp$VTss VTtb TOV rtvsv(.iaTOS vov ayiov. 
sis 2sksvxsiav." cos v sHrtoi XQI OTog "Idov, 
v(.ias cos ftQofiaTa sv IISGCO hvxcov. Mo^s 
yaQ T$ 7tvsvf.iaTi T$ ayicd (.irjdsv aklo srtiTi&sa&ai, 
PCCQOS, ftlrjv TCOV STiavayxss" cos civ sinoi "ksyco 6s 20 
syco, ov% o KVQIOQ, yvvawa ciTtb avdQOs (.tr) %c 
"dirjl'9-ov ds TTJV Q)Qvyiav xat TTJV FalaTMrjv 
xcohv-frsvTss vnb TOV frvsvf.iaTOS tov ayiov 
TOV "kbyov sv Tfj ^olq. sl-9-ovTss ds sis rfv Mvoiav 
IrcdQa'Qov sis vr}v Bi-9-vviav TtOQSvsG$ai, 
D s'laosv avTOvs TO rcvsviia TO ayiov" cos &v zlnoi XQL- 
GTOS "artsl&ovTss (JartTiaaTS sis navta ia % 
fiaGTa^sTs f.ii] rtriQav, ^irj qaftdov, Liyds v 
O'LTIVSS (cprjolv) shsyov T$ Ilavkcp dia TOV 
|U?} avafiaivsiv sis ^SQOVGalrjti." fj ""AyafioQ "Tads 
TO fcvsviia TO ayiov, TOV avdqa ot> SGTIV rj covr) 
o(.toiov cos &ns Uavkos "si doxt(.irjv tjjTsire TOV sv 
XQIGTOV," rj "ftvr]f.iovsvsTs TOJV hoycov 

22* 340 EHWANIOY KATA AIPE2E&N 1\ 

XVQIOV, OTI avTog elitev ayccO-bv dtdovcti [tahlov y 
ftaveiv. xal vvv idov eyw dsdef-ievog T$ nvevt-tatt rco- 
i". wg av einoi "TlavKog deGf.uog 3 lr\GOv XQIGTOV. 
yv TO fivefold (.101 dia[iaQTVQeTai xara no'Liv heyov." 50{WIOV MS MftS "KVQIOg (.laQTVQBl Tfl- e/iifj ljJU%fj Oti ijjsvdo[.i<xi." "ev dvva^tsi KCITCC 7cvev(.ia ayicoovvyg." 0{.ioiov 
"ayios o ev ayioig avctrtavofLGvog. xat "f ev TtveviaTi Otoiov 1. snew "m ev T arteKdvaet tov ruv a[.ict()Ticov sv tfi 7teQizo[.if) tov XQIGTOV" 
-9-eov oixsl EV v t iuv". O/.IOLOV rep sirteiv 
XQIOTOV, ev avrcp TC, SQ men site" xat 
"rtvev[ia Y.VQIQV Ma^asv ev EJ.IOI, xcu loyos, ctvrov ev 
T(i) GTO^iati ftov." Y.CU "Trjv (xmccQyjiv TOV 
15 eftovres". o^ioiov r(7) eirtetv "an;aQ%r) XQiorog. avT-b TO Ttvevfia vneQevrvyy^avei WIBQ t](.iuv". o^ioiov ftp B m'eZV "og EGTLV ev de^iq TOV tyeov, og evcvy^avsi v 
rjiAwv" " f lvet yevr\rai y ngoacpOQa TUV edvatv eunQoa- 
dexrog, ayicto&eloa ev TtvsvfictTi ayiq)". o^ioiov 1$ si- 

WTtelv "b de XVQIO$ ayiaoai v t uag, tVa ^Te eihixQivelg * 
xal aTCQOGKonou sis fyisQav KVQIOV." "fyuv de anexa- 
hvfyev b #0g diet TOV ftvev/.iarog UVTOV". 6f.toiov vcj} 
einelv "ore evdoxyGev 6 acpogioag (.is ex xoiliaq [irj- 
TQoq (.lov dia rrjs yflQiTog avTOv ciTtoxaKvipca ev ef.iol 

25 TOV vlov aurov" "fyiels de ov TO jtvev^ia TOV xoaf-iov 
slafiopev, aAA TO rtvev^ia TOV &eov". ofioiov T<$ eiftetv 
"e&vTOvs doxi(.iaeTS ei b XQLGTOS ev v(.uv." "raogc , 
iov &eov egTe xal TO ftvevficc TOV $eov oixei ev vf.uv". 0[Wiov TIO elrtelv "evoixrjaco ev avTotg, xa ej.irteQi7ta- , xal eao^iai UVTCOV D-ebg, xal avTol eoovTai 
Aaog." ." 3 

6. ^AAa xal TTJV dixctlcooiv s aftcpoiv heysi xal 
vrv %CCQIV. "dixauoO-evTeg ds Iv T$ bvb(.iaTL TOV XVQIOV LXXIV. JINEYMATOMAXOI. 341 

XQIGTOV v.al sv Tip 7tvsvf.iaTi TOV &sov 
". of-ioiov Tip sinslv "dixauod-svTss ds /, TCIGTSIOS 
siQijvrjv s%d(.isv TCQOS TOV d-sbv diet TOV KVQIOV rj(.iiov 
Irjoov XQIGTOV. ovdsig dvvaTai siftslv YJUQLOV IVJGOVV 
D si f-ii] ev 7tvev(.iaTi ccyici), xal ovdels dvvarat nvevfia 5 
ayiov kafieiv r} aa$a, KVQIOV. diaiQeoeig de %ctQiGf.ia.xiov 
eiai, TO ds avxp ftvevf-ia, noi diaiQeaeis dianoncw sl- 
aw, o de avrbs ^eog 6 svsQywv TO. navxa sv rtaoi." 
xi "anb dofys ^9 db$av, xa^-wg cutb KVQIOV nvs.vf.ia- 
TOg." Y.CU "f.ii] kvrteiTs xo nvsv(.ia TO ayiov, sv cp io 

slg fytsQav ccrcoKvTQcooscos" Ofioiov Tip 
el ftaQa^Kovf-isv TOV XVQIOV, f.ir) IGXVQOTSQOI 
avrov eope'v;" "TO 6s rtvsv(.icc ^rwg Ksysi" 0(.wiov rip 
vade ksysi KVQIOQ rtavTOXQurcoQ." mi "TO 
f.iov ecpeoTrjKSV ev f.ieocp v^uov. sav TI$ s[.iol 15 
lSfl, doel&to tya) xt 6 TtciTrjQ Y.CU (.wvrjv rtctQ av 
fCoirjGO/.isv." 'Haa'ias de "x<xi BJt avTOv nvs 
6 ds XQIGTOS "nvsv(.ia KVQIOV In s(.ie, ov sIvsKSv S 
fis" Y.OL "'Irioovv TOV anb Na^aQST, ov %QIGSV 6 -frebg 
nvsvf.ia.Ti ayUj)." rj "XVQI og ccTtsGTaltis (.is xai TO jtvsvfia 20 
avTOv" yavsQct ds xal 'fj cptovr] TIOV 2sQacpl(.i, 
"ayiog ayiog aytog XVQIOS 2a@aw&" lav ds a 
OTI "TVJ ds^ia TOV -9-sov vi/jco&sis xi Tr]v 
TOV 7tvsvf.iaros Aor/Swy naga TOV TtaTQOs" r/ "fCSQi{.isvsiv 
sjiayysklav TOV rtaTgbg r^v rjxovaaTe" ij oxi TO 25 

avTOv sxfiakKei, sis trjv SQrjfiov, rj OTI avTog 
tiheysi "{.it] [.isQmvrjoriTS TL s'lm^TS, OTL TO nvsv^ia TO 
kakovv sv vftlv" r] "si ds sv ytvs.vf.iaTL &sov ex/9aAw 
TCC daif.i6vict" r] "o ds ^laGcprn-icov slg TO rtvsvf.tct TO 
ayiov OVK aq>s$r]OSTai avT$" nai TO, ^g. r\ "jtarsq,^ 
to sig XMQUS oov fcccQa&rjOOiiai TO ffvsvf.ia f.iov." t\- "vb 
naidiov r)vt;avs v.ai sxQavaiovTO Tip nvsv(.iaTi" $ "*Ir]~ 
GOVS ds ftKr)G&sis nvsv/.iaTog ayiov vfCSGTQSiJJsv anb TOV 342 ElIIQANIOY KATA AIPESE&N 1\ " rj "wcsoTQSipsv Irjoovg tfj dvv'ctftei IQV 
" r] "TO ysysvvrfttsvov Ix iov jtvBv^iotTog nvevf.ict 
SGTIV". Of.iOLOV T$ SLTCSLV "o ysyovsv sv amq) COY) r}v" r] 
"myco TtctQCMCcMffto TOV natsQa Y.CU allov fcccQayili]TOv 
5 didasi v{.uv ib rtvev(,ia vrjg alr]&eiag." r] "dia 11 srthrjQCDGs 
rr]v naqdiav GOV oScccctvag (tq'Avuvlq heyct)v).ipevaciG-9-al " as TO nvef.ia TO ayiov v.a f.iia Tavra "OVK s. ex TO aywv, tj) eijJsvffavTO OiTovrif.irj/.ia'vog TOvyrcoQiowoacpi- 
\00a t uevoi." i] "og CpavsQco$r] ev GaQxl^dixcutofrri sv nvev- 
(.tctTi" fovTOv (.isitov om e%to leysiv. $ebg ds 6 vlbg, 
"e cov (cpyaiv) 6 Xgioibg wia Gaq~/.a, o ojv enl nav- 
twv -3-eog. Ttiatsvaov (cp]G\v) dg tov XVQIOV 3 IrjGovv, ' 
YM\ Gcod-rjO'Y]." -/at "e/laA?j(7 (cprjoiv) avi'otg r cov hoyov 
15Toi; KVQIOV, avayayaiv ts amovg elg rbv oixov naQS- 
avfolg TQafte'Cav, v.al tyalkiccGaTO jtavoiM TCE- 
TC!J .&e<$." fj "on l-v ctQyfl yv o koyog, /at 
o Ao/og ~Y\V ftQOg tbv 3-sbv, Kctt -d-tog f t v 6 koyog." r] 
"wot rip didaffxahlccv rov awTrJQog YI>M"OV noes [.iva coo iv." 
rj "srtscpavrj yaQ rj %&Qig TOV -A.VQLOV xa< GMTrJQOg fytcov 
XQLGVOV naatv av&Qco7toig, dtdccaxovocc f^iag." r} "6s- 
%b(.iwoi i-rjv {.taxaQiav ilniSa "/.ai inKpavsiav 
TOV (.isydlov O'sov v.al GwrrJQog rjf-icov ^Irjaov 
rj "avrrj rj diaxovict TOV nvev}.iaxog -/.al TOV loyov. 
7r()oae%eT (cprjotv) eaviolg xai Ttavrl tip fioi{.ivl(.i} , sv 
(p e$evo vpag rb ftvsvf-ia TO aytov BTuawitovg noi- 
{.ictivsiv v[,iag frjv fMtkrjolav rov $eov." opoiov TW sl- jfj-iov , on TCLGTOV {is r>yrjoai;o elg diaxovi&v 

7. 2vveQys1 roivvv, cog arfodsdeiKTai. TC!J nafqi 6 
vibg v.al TO nvev(.ia TO ayiov. T$ hoyy yag 
ovqavoi eoreQeco&rjGav, "/.al r($ jcvsv^iafi TOV LXXIF. TINEYMATOM4XOI. 343 j dvvctf.ug avTQv. TCQOGKvvrjTbv d& TO nvVf,icc 
TO ayiov rovg yuQ rtgoaxwovvtas &$ nvevfiari del 
iv >ca} ctty&siy, d de avvegyei rj' alrj&sia, 
MIGIV ov% SQya^eTai, ovde xTtorJ) rj ^soTiyg yl- 
vevat, ovde ev /n&Qfp y.rtsQioyfi debs yivioay.srai. e 
ansQiyQcapos, a%ii)Qyro$, arteQLvorj'uos, Tcavra TOV $0v. ov -r) "/.vloig. "IXaTQevoav yccQ. ir\ XTIOSI. nctQa ibv 
Gavitt y.GU "if.L(.i)Qav&r]aav." Ttcog yap ov IUUQOV ~/.Tiaiv ' 
d-eokoyelv, aO-svelv de na-cQO^ i^v evrohyv rip heyov-W 
G&V "CCKOVS 3 lGQarjl f KVQIOQ o -^eog oov sl$ eoTiv, OVK 

CEOTIV ev ool $ebs JtQOGcpavos ;" Iv yQacpalg de ayiatg 
6v6f.iaTa diacpQQa "/.ahslTCii, Ttarybs y.al vlov '/.at ayiov 
nvevf-icrvos' fCctrQog f.isv nat^Q navtoy.Qa.TLO^ , natr^ 
ajtavtLov, naxijQ XQLOTOV XVQIOV ds Aoyog, XQiorbg, 15 
vibg, cpcog- yliq&ivov' TOV ds ayiov Ttvevf-ifiTOs naqa- 
xtyfog, nvsvf.10. alrjd-siag, nvev^a, ttsou, nvsv{.ta XQL- 
GTOV. BTL Toivvv #60g voeiTca xt TcarrjQ fjpwg, H J , 
cog v7teQla/.irtQov, 6vvaf.ug, aocpia. el de cpajg 6 -O-ebg 
y.al naTrjQ, cpcog f./t (jpwrog 6 vlbg, xat dice TOUTO cpcog^Q 
oixwv TO anQOOiTOv. duvaf-iig de o'Aog o i^-eog, /ecu dia 
XOVTO XVQIOG, TLOV dwaj-iscov. oofpia olog b $ebg-, omovv 

Vaocpia b vlbg r/ oorpictg, "ev ([) navTeg ol 9'rjaavQdl 
Tijg oocpiccg ccTCOxgvcpoi.". tiorj de o'Aog o -5-fiOg, ovxovv 
a<j) BK 'Cto-rjg b vlbg. "sycb yag slf.ii y ak*r}$eia xcu y 25 
^w?}." TO de ayiov nvev{.ta nag cc/.icpOTeQwv, 
Ix 7tvev(.iaTog. .7ivev(.ia yccQ b $ebg, ^soTij 

TWV SGTl doTTjQ, ttlr]^eGTttTOV } CpWTlOTMOV, 

MV, (3ovKev{.iaT(.w TOV na-vQOc, ayyekTtxov. ,c<5g yag b 
vlbg [.leyalyg ^ovlrjg ciyyelog, OVTCO xai TO -fcysp^aS 
896TO ayiov. "akti eld^0(.tev" rjpjjat ".nvev^icc $eov, c iva 
'idcof.iev Ta %aQia&evTQ ^ { u1v vnb deou, a /at halov- 
(.iev,-,ov% sv neityol oocpiag Ibyoig, akfi'lv ano.dei^ei, 344 EnitiANIOY KATA AIPESEQ.N T. ytvevf-tarog &eov , rtveviictTixoig 
vovTsg." . 

8. 3 ^4kti QSI rig, ovxovv (paLiev dvo elvaivlovg, 
f-iovoyevrjg ; Lievovvye, "ov tig el o avTiloyi^biievog 
;" si yciQ TOV {.isv vibv xaKe? TOV avTov, TO 
de ayiov Jtvev/ta TO nag? a^cpOTSQcov , (.wvov 
voovf-isva VTtb TCOV ayicov, (ptoTswa, (pwrodora, 
vi]v rrjv evEQyeiav e%ei, Gvf.icpioviav re TIQOQ UVTOV rtarsQa noieltai cpcors itiGTSi. axove, co OVTOS, on b vlov IGTL actTyQ, cpcog ohog, cptog Ix cpcorbg, ov% cog TO. noir^ta 
ta y.TiGTa rtQOGyyoQlq (tour), xai jcvsv^ia ayiov aly&elag KGT\, cpcog TQLTOV rtaQa nargbg nal vlov, TO 
d' aKla navca -fteGei rj nagad-sGSL, y xlyOBi, ov% O/.IOLCI 
'TOvrov wsQysia, y Svvdftei, rj (ptorl, rj tvvoia' r/ cog 
av s'inoL fig "uiovg eyevvrjaa xui vipcooc&t" rj cog av 
Tig'"eycb &lna, &eoi EGTS v.al viol IUJJIGTOV nav- 
." rj cog av e'inoi rig "b reroKcbg ftcolovg dgoaov." iq cog civ sinoi tig, "s ov rtaoa TtuTQia. sv ovQavolg i enl vrjg yfjg" v\ wg av tfinoi Tig "eyco 6 GTSQECOVC 

i XTiLcov rtvev(.ia." ov yaQ cog oi loiftol ita- 
, r] ytatqiagyfjai, b akrjdivbg ftarrj^ ag^aLievog TOV 
sivai TtccTrjQ, rj elleincov note Tip %QOvtt) TOV elvai na- 
TTJQ. si yaQ aQ%eT(xi TOV slvai rtaTr](>, vlbg aga r]v rtOT& 
25 ETegov TtaTQog itQO TOV elvai avxbv Ttatsga (.tovoye- 
vovg. na& 3 bf.iotOTr)Ta ds jtaTSQsg naTsgcov VOOVVTUI 
tewa, YMI slg artugov TOV alr]$cog naTSQa irjg aQ%aio- 
koyiag SVQSIV eaTiv. ovds cog TO, homa T&/.VU 9-sGei b 
vlbg b ahr}\)-ivbg veog TOV slvai vlbg. si yag vsog TOV Q 
30 slvai vlbg, r]v TCOTS XQOvog OTS OVY. rjv b nar^Q itaTrig 
(.lovoyevovg. ovde cog Ta hoina nvevLiaTa TO nvsviia 
rrjg ahri&eiag XTIGTOV, rj TtoirjTOv. ovde cog ol loijiol 
a/yekoi b vrjg fieydhrjg fiovlfjg ayyehog KaketTai. a LXX1V. JIMEYMATOMAX01. 345 yaQ ctQyjiv xal rsloQ e%si , a 6s avsnivorjTOv e%ei TO 
xal Trjv aQ%ijV xal a (.lev XTitei to. ndvra sis 
alwvas ovveQyovvTa re!) navQi, a de xri^srai, 
vnb TOVTCOV wg av s-3-elaisv. xal a (.lev ^argevei TOV- 
rofg, a de kavQsvia, vrtb twv olcov KTia(.ictTcov, xal a 
[.lev latai, TCC Tcoirftiara, a de vyv iaaiv ha/.i@avsi irag 
avrcov. %al a f.iev xQtverai we afyav, a de Tip KQIGLV 
e%ei Tyv diwiav. ml a jttfcT %QOV(.I) eoriv, a de ovx ev 

v.al a f.tev f/>wr/fit TO. nctvcci, a de ' 
. Kctl a [.lev %aQi'Cerai naaiv, a de %aQia/.i(xia 10 
kaf,i(3dvei. KOU /.a-3-drca^ sinew, a (.isv ^v(.tvei rr/v ayio- 
TJ^Ta sv ovQavolg ovQctvcuv Kttl ^oirtols aOQaroig TortoiQ, 

* a de e^vf.ivov/.ieva ia dioga a^icog aaQe%ei To7g a^t'otg. 

9. IIvev(.taTcc de nkuGta, cprjoiv y ygacpii "o nouov 
BTOVS ayyelovg avrov ftvev^iara, xcu roig heiTOvgyovs 15 

* avrov TtvQog cploya." KOI "itama m ytvevf-iara al- 
vsire TOV Y.VQIOV" ^a^/(7jwar de aioi dldoT 

0io$ 7tvsvf.tdTcov. a (.isv yo.Q ertOVQccvtd SGTI, 
ifj akrj&ela, a de eftiysia, anatiqc, mi jrldvqg 

* deict, a de vrcoysia, afivaoov xal OXOTOVQ rexva. 
exdkei yaQ" TO svctyyekiov (prjOiv (i< iva (.irj 

avxbv slg TYJV afivooov artek$eiv" cooavrws de To7g 
ytvevf.iaaiv erteraaos. xal ftvevf-tara de s^ediwxe 

* c xal ovx e'ta avva hahelv. heysTai de nvs.vf.ia 

xal nvevfta xavacovog. KeyeTaidenvevf.icix6of.tov. "/jjM? 
ds ov TO 7tvsvf.ia TOV xoafiov sld^0f.isv ((pyoi) xal nvev- 
/.ia de av$Qa>nov ' "Tig yaQ olde Ta TOV av&Qwnov el (,ir] 
TO nvev/.ia TO ev TC?) av^WTry;" xal "nvevf-ia noQsvo- 
[Asvov xal ovx sniGTQecpov, OTI nvsvf.ia difjl&sv ev avT$, 
xal ovx VTcaQ^ei" xal "avTavelslg TO nvsvf.(a avTcov, 

* xalsxksiifjovai." xal "nvsvf.taTads nQOcpyTuv ngocprjTaig 

." xal "Idov, nvsv/na ifjevdeg earrj evcomov 
xal slnev avT$, ev TIVI anaTrio'eis TOV 346 EIIWANIOY KATA AIPE2E&N F. ml saofiai ((pijol) nvev(.ta ipevdeg Iv aTOf-wui TCOV ngo- 
(prjTcov" keysraL de nvevf.ia xaravv^ecog elvai, nvevfia 
dsihiag, "AOL nvev^ia nv^covog KCCI nvev(.ia noQveiag v.al 
nveviia Karaiyidog xca nvevfia nokvQQrjf.iov xal 
baofreveiag ml nv&v(.ta axa&ctQT;ov xai^cvsvfi 

akahov KCU rtvsvf.ia /.wyikctkov xai 7cvev(.ia.%a- 
bv Uccv, o -/.aleiTai Keyscov, xi ta nvevj.iccTixa T% 
. aneiQct de TO. nsQi nvev^iaicov hoyia oocpolg. 
A warieQ ol Ttohkol viol &SGBL, rj Kkrjaei, ovx ahrj- 
ia ds dia TO a^v e%etv y.al Te'Aog a^a^TijTtxwg, 
ovrco xat nvsv{.iara n^elofa -deosi, i] xhrjoei, v.a.v cifiaQ- 
v. to dl ayiov rtvs.vi.ia. [.IQVOV xaAetfat vnb vlov y.cu.nvevua, XQIGTOV xal Ttvevfia %aQLTO. ^a^iC 
\5eKct0Ttt) diacpOQios TO aya&bv, ta />ikv rtvsvj.ta aocpla&jli de 
rtvsvf-iayvcooecos, to de nveuf.ia layioq, (j> de nvKv^ia la/.ta- 
TCOV, (.[) ds 7tvev(ia ffQOcprjTelag, $ de nvevfAa dicMgiottog, 
q de fQiiyveitov, xai T Koma de %aQia(.iaTa, wg cprjaw "ev 
dk xat TO am 6 nvsvitoc, dtaigovv exa.ori[) MS fiovkeTat." . 
TO rtvsvfia oov TO aya&bv odrjyyaei f.ie 6 #eog,"-B 
lv 6 dafild. rj "TO nvsvf.ia.onov &elei nvel," TO 
Ivvnoatarov dice fovziov TOV ayiov nvevf-iaros deixvvotv 
rjf-uv, "xa/' T?)V cpcovrjv avrov UKOVSLQ, aAA 3 OVK oldag 
nofrev f'o%Tat xai not vrtayei," xal "ecxv ( urj yevvrj&rJTe 
25 1| vdarog xal 7tvev(.iazog" of.ioiov cog elne Ilavkog "EV 
yaQ XQLOT(I> Irjoov syco kyevvtjaa v(.tag." negl TOVTOV 
b xvQiog "oTav eh-9-i] b naQciKlrjTog , ov syto 
TO nvsvf.ia Tijg alrj^-eiag, o naga TOV 

exelvog (.laQi-VQrjaei negl 8(.cou." xai " 

, akl* ov dvvaa$s flaoTa&iv a<m. c 
ovav eh&fl Kxelvog, TO nvev/,icc rrjg aA.rj&eiag b vfiag dg naoav trjv a^ri^siav. ov yaQ hahrjosi arp 3 
savrov , akl oaa axovasi kahwosi, xai T Q%6[.ieva' '. LXXir. HNEYMATOM4XOI. 347 

avayyelel v(.uv. exelvog tie do^aGei, on ex rot; f(.tov 
^rjipsTai, T.OI avayyekel vf,uv navTa." 

10. El TOIVVV ftaQa TOV jtaTQog exTtogeveTai, 7.0.1 
Ix TOV {.iov, cprjaiv 6 -/.vQiog, hrjipecai. ov TQOTCOV ovdetg 
9 eyvco TOV rtaTeQa si f.i^ o vlog, ovde TOV vibv el f^rj 6 5 

rtaTY}Q, ovTcog TO^ICOGL "kiyziv, ovde TO nvevf.ia el [.irj 
3) o ftog e ov katifidvet, 7.al o rtUTrjQ nag ov 

TUI ' xca ovde TOV vibv 7.al TOV naxeQa, el iii] TO 
* TO ayiov, TO do^d^ov dhrj&cog, TO didaGKOv Ta navTa, TO (.taQTVQOvv ra neQi TOV viov, o naga TOV o |jt TOV viov, [lovog odrjybg afa]&ei.as, v6(,iow 
aykov, 7tvevf.iaTr/.ov vo/.iov vc 

, aitOGTofaov didaaxa^og, evayyeltxaJv 
VjQ, ayictiv exkoyevg, cpcog TO -ahyd-ivbv e 
vov cpcorbg, vlbg cpvaubg, vtbg edr]3-i]g, vtog 
ftovos ex [.lovov, GVV avTy xcu TO nvevfia, akka nvsv^ia 
ovO(.Kxt,6(.tevov. omog o &ebg do^a'C6f.tevos BV ey 
rjQ ael, viog asl, xai nvevpa ayiov asl, vi 

KCCL vipiGTog, VOSQUV d6E,av e%ci)v a/.isTQr]TOv, w 
TO. yiTiGTa nut TU jTOiyrct, ajra^anlMS Ta20 
(.ieTQOvf.tsva xat 7teQiB%b{.isva exaaTa. d-soTyg 
de /u'a sv Mcovael {.idliOTa xccTctyyehAeTai, dvag de sv 
itQOcprjT&ig ocpodQa xTjowaeTat, TQiccg de tv evayye- 
"kioig cpavegovTai, Tthslov xara ytaiQOvs xc;t ysvsag aQf.i6~ 
. tovoa. TC[) oY/a/c^ elg yvcooiv xat TCIGTIV. yvcoaig ^25 
attavaaiag , ex rciGTscog de avTrjg rj viotfeaiag 
a ftQCOTOv d ma ILLICIT a a aQ7.bg exfjp^aCet, wg 
v vaov TOV e'|w dieyetQOvaa ev Mwvoei. dsv- 
TSQOV .de dr/.auoi-i.aT a iftvyrjg EKduqyeixai, cog T<X ayia 
x.oG{.tovoa ev lomatg nQO(pj]Teiaig, TQITOV cog TO aaTrjQiov xa TO. ayia TCOV ~ayicov 
Iv evayyEh7,oig ngbg KaTOiK^oiv eavvrjs- 
O7.r]vr)v de ayiav, kabv ayiov, TOV dixaiov e%si fiovov, 348 ETFLQANIOJ KATA AIPE2E&N T. 

xbv ovvovTct rovroig. xaTOtxel de ev avrcfi 
acpd-aQTog, fila^sovrjg arcsQivorjTog, cMaTaly 
diijyqrog, aoQctrog, eawrjv yivwGKOVGCt fiovr], euvTr]v 
ef.icpavlovGa olg fiovhe'tai, (.idgrvQag kavrfi dieyeiQov- 
5ffa, KaKovGct, jtQOOQitovaa, do^aQovoa, k^'Aidov vipovaa, 
ayiatovaa, evonoiovoa ftdhv ftQOg Tr t v saurijg do^av xcct 
niotiv ta tQta TCCVTCC, IjtovQavia, "ml STtiysia, 
rtvsv(.ia, ijJvyjjv, G&Q^a, TCLGTLV, klnida, 
9-ovra, f-veaTtoTCt, ftfi'/t/toira, aiaJva alcoves, oti&vcts alcovwv, 
10 aafificcva aa^miov, nsQito^v aaQKOQ, nQiTO(.ii]v YMQdtas, 
YjV XQLGTOV sv xfj UTtsxdvGei TOV acu/tarog TCOV 
. v.a&bhov Ka$(XQ07i;oii eccuvfj navxa TCC xat ra OQara, d-QOvovg, /.VQiOTi] r cas } aQ%as, 

;. sv naoi de'fj ami] aocpia rial cpcovi] ayia, sis do^av, ayiog ayiog ayiog (pcovovoa, 
sv vh]j, vlbv de ev TtaTQi GVV ayui) ftvevfian, $ 
rj do^a Y.CU TO XQCCTOC; els vovg alwvag TUJV aicovcov. 
. xai egel 6 ovrto juarevtov, yivoito yevoiro. TCC rov 11. Kai favra piv BGTIV a ijdr} itBQi rrjs 
og xcu vlov xat ayiov nvBv^axo^ ygdcpowsg KCCTCC 
10 fiQa%VTCtTOv ri(.icov Ttjg (.is^QiorrjTOg 
x ro)v fCQOQQ^&svrcov rtaQe&ef.ie&a. STI de e 
f.iev eig ovotaotv irjg eavrtov ,coijg, svosficog 
25 cpegovreg xal e OQ&OV hoyiGpov svoefttog 

rog dtctlanfidvovTeg. ozt (.tev yag ev TOig nqb TOVTOV 
diet Ttohlav f-iaqrvQiuv b novoysvyg 
1$ jiaTQi xal ra iaa ev mcctGi Tekeuov 
%aQi6(.ievog, tog k, amov uv, xal OVK ahhoiog rcaQct 
30 TOW fcaTQog dvva/.nv xal ^eOT^TOc, alJka bj-toovaiog 
I, ov (.ibvov dk 6 vlbg, ^/t xat TO ay toy LXXIF. HNEYMA'fOMJXOL 349 xcu naxgi, v.al TO, 3 toa e^ya'^o^ievov, dco- 
XB Y.a.1 %aQi,6[.ievov cog fiovlexai, c<5g -y.a\ avxb 
ovxtogl-/. $eov ov, %al om alhoxqiov rtaxgbg v.al viov, ctKti 
b(.ioovGiov naxQi KM vlfi, navxL x(p aacpeg "/.ara navxa, ,t 
vwv Toaovrcov (.tayvvQiajv ctTtsdeift&ri rs xal anodei%$*r]- 5 
<jerai. vvv de diet tovg avrtdhovg xai sy^Qovg vov ayiov 
rtVV(.iaTOg rteqi {.wvov rov ayiov nvsu^arog ra svaeftij TOV * 
6g3ov hoyiai-iov xat T ajtb ftciQTVQtcov rijg avrrjg 
ygacpfjg diriyrjoccf-isvoi rcsQiaGOTSQwg tcug TiqoTeQO 
^-rio6(,ie&a (.ictQrvQiaig, molov&cog ifj nsQi ayiov nvw- 10 
(.larog afaj&ivfj svoefisici. cog # yag Y.OL sari nvevfia 
ayiov woixovv, vnb navciov nqoo'/.vvov^Bvov, naaiv 
rolg XT/a/taat TS xai fioirj(.iaaiv , ovdsvl 
, ovx ayyety, ov rcvevf-ian CTC^O, akfi evi- 
y.bv. snsidrj yaQ y.al fcolla nvs.vt.iaxa, eoti, tovro de[ 
avcorarov rtavTtov 7tvev/.iaT(.ov, log ov asi ex Tcargbg, xa< 
^ anb fiov aKlcov xiov s' owx ovxcov yevo{.ivwv ov. 
yaQ IGTI itvs.vf.iax a, sv de xb ayiov nvsv(.ia, 
slg &sbg xai slg /uovoysvrjg vlbg xov &SOV. OVTIO 
Ttvevfia aytov &sov, arco de &eov xat sv -d-ey. allalQ 
6 (.isv [tovoyevyg vibg amxa'kYinxog, xb de nvevfia axa- 
xdfarjTtxov, Ix 0-eov de, xal ovx ak\bxqiov naxQog xai 
viov. ov avvahoupjj de IGXI naxol v.al vti^, ahka 
ad ovoa r% avxrjg ovaiag, ov% exeqag ovaiag 
xty d'sox^xa, ov% exeQa -9-eoxrjg naga rr]v ouaiav, a^ti 25 
avxod-eoxrig , xca Ix rfjg avxrfe -^eoT^Tog viog xa< TO 
ayiov nvBV(.ict. xcu TO /.lev rtvev^a itvf.vi.ia ayiov, 6 de 
vlbg viog. xb d& 7tvev(.ia naga rtaxgbg emtOQev6f.ievov 
SOlxat TOI! viov ka(.i{iavov, egevviov xa flad-ni xov d-eov, 
avayyehhov xa viov ev '/.6of.ici), ayia^ov, ayiovg rtoiovv 
xijg xQiadog' xg'ixov xfj 6vo/,iaatct, erteidrj y TQiag 

xat viog xcu ayiov rcvevf-ta. "anel&ovTes yaQ" cpqoi 
eig xb bvo^ia xov itaxQog xat xov viov xcu 350 EniOMJNTIOY KATA AIPEZE&N P. 

ayiov TtvevfiaTog," eTtiGcpgaytg ffjg ^aqtrog, avvdea(.iog 
T% TQiadog, ovx ahloTQtov TOV ayiaa t uov, ov dteoTtog T^ 
ovof.iaaia, ovx allorgiov Trjg dcogeag, alfi elg &ebg, l*i 
retorts, sis xvQtog, ev %aQiG { ua, (.iia exxKrjGia, ev(jartTtGf.ia. 
5 12. A&l yaQ rj TQLCCS, wg nohkaxig scprjv, v.a.1 ovds- 

novs TI TQias TCQoay-rixqv kaiifiavei, cog ykv/.scos SGTLV^ 
'-' 6f,ioloyeiv KCCI ctKOQsavtos Keyew. "yhvxea yap" cpyolv e 
jtQOcpr]rr]s "ff$ laQvyyi (.iov ra loyia GOV" v.al si va 
koyict yhvxect, fcoaci.) ye /.tcclkov TO ovo(.ia TO aytov f 
r] Ttaorjg ykvxvtrjTog ; TQtag ovv ovrcog agid-- 
riQ xai vlbg y.a.1 aytov nvsv(.ia. ov avvaloicpr 
ds 7] tQiag, ov dtscffcuaa TTJS eavrrig (.tovadog. evvrcoOTCtGSi 
de velsiOTrjtog, rsksios 6 tiafr/Q, veksLog 6 vibg, Tslstov - 
TO ayiov 7tvev/.ia, TcatrjQ KCU vlbg xat aytov rcvev^ia. TO ds C 
15 avaTtahiv 7tvev(.ia rctTTOf-ievov ev %aQiG{.iaai,' dictiQeoetg 
elal, TO de avTO nvevf.t(x, ~/,al dtaiQeostg 
, 6 de ctvTogxvQiog, Kctl diaiQeGetgeveQy^i,id~ 
rtov elolv, 6 de ambg d-ebg, 6 svegyiov fa navta sv naai. 
Tovrcov de ovTwg e%6vTcov aocpakiotof.ied'a (.t^ /.- 
20 fcsatof-iev Trjg aKrid~eiag , altf 6f.iohoyriGcof.iev Trjv alrj- 
d-etav, ov avvrjyoQOvvTeg viteg -d-edv, alti evGefiiog vo- 
ovvTeg, c tva [.MI arto^cof.ie&(x. avevdexrov yag '/.TIGTOV xi 
ev TQtadi Keyetv, t] dtavoeia&ai, rj ertiyevvrjTbv, aHa 
ijv <xel ftarrjQ %ai vlog xctl ayiov ftvsv{.tct. OVTB ovva- ^ 
Zbdekcpog vlbg rtctTQi owe Gvvaloicpr), xi TO nvevfia 
ovte ovvahoLCpr] OVTB ovvadekcpov ^naTol '/.ai vie!}, ovre 
ovvaloKpr} TO ftvev(,icc ncnol xal vhp. vlbg de yevvrj- 
ex rtctTQog, v.al rtvev(.ta 7tQoel$bv Ix naTQog avex- 
rr t g TQiadog ova^g ev TccvTorr^i do^ohoyict 
30 xt axctTctlriTtTCog vlov bvtog ovv jtctTQt xcti 7tvevf.iaTog 
ayiov (aaavTcug, xal (ArjdertOTe diaketrtovarjg Trjg TQUX- 
dog fijg avTr^g aidiOTrjTog. naTr]Q ovv aet ayevvrjTog 
Y.a.1 axriGTog xal axaTtxhrjTCTOg, vlbg de yevvrjTog, ahti . TtNEYMATOMJXOI. 351 / m ccKaTarjTtTog. nvsvfia ayiov as, ov ysv- 

VVjTOV, OV XTIGTOV, OV GVVCtdskcpOV, OV TtQOTtaTOQOV, OVK 

eyyovov , AA' ex Trjg avTrjg ovoiag Tc.ctTQog xai vlpv. 

yag b &s6g. 
13. Trjg ds ToiavTYjg yGcpakiG[.tsvrig r^ojv ^wr/g fc5 

sv naoj] ygafpfj s/-icpsQOVTai. and ds vwv 
nksiovcov o'klya yraQa^aofiai KCXTCC TO dvvarbv, Iva f.irj 
af.iaorvQOv neQ\ fCvsv^aTOg y.a.1 ev i($ TCUQOVT 
GOf-iat ir\v vcprjyrjoiv. ev-d-vs f-iev yag o ftartJQ 
ytSQi Trjs tov viov ftaQOvaias b'vi "dyao[,iai fb ftvsvf.id 10 
B {.lov In ambv, xcil Y.QLOLV To7g s&vsoiv anayyehet" f iva 
yvtjaiov xrjQvSfl 9-sbv xo aytov avrov jtvsv(.ia } ftaoi m- 
sis GwcrjQlav: si ds 6 {.iovoysvrfi frj autfj (.ICCQ- 
rtQoa&sls cpaaxet "ftvev^ta KVQIOV In fyte, ov 
evKv %Qiae f,is", Iva ?j evaaQxog avxov nagovala xal 15 
TC^ rtvsi>fj.aTi fty ayicp fjacpafaaftsw) xi fciaroig KYJQVT- 
oacpwg Of.tohoyrj&i) anb vys ^ov XQLGTOV (.KXQ- 
, on ovx aklozQiov 10 rtvsv[.ta eon TOV -9-sov. 

6s 6 KVQIOS TCSQl TOV 7CV6Vf.taTOS, QTi TO 7CVSV/LKX 
TOV TtaTQOg J.IOV SGTl TO 'kd'koVV Iv V(.UV. Y.OL nakw C(5g20 

TOV fCvsvf.iaTOs Tvy%otvovTOS Tijg TOV -9-eov , evscpvGrjGev sig TO rcQOacoTtov TOJV f.tad-rjTiuv, 
xat sins "kaftsTS ?cvsv/.ia. aytov." xort nukiv, c iva deiSfi' 
TIJV savTOv iooTTjTa y.a.1 0[.ioovGi6Tr)T(x TCQOQ TO rtvsvfia 
avTOv TS xal TOV naigbg amov TO ay LOV, cpyotv "lav 25 
ayartaTs (.is, Tag svTohag [.iov TygrjaeTS. syu sgcoTrjOco 
TOV rtaTsqa, v.ai ahkov TtaQaxhrjTOv dtoosi v(.uv'" aig 
avTOv TOV KVQIOV TtaQaxlrJTOv ovTog, v.al TOV 7tvsv(.ia- 
Tog TOV ayiov Gvf.tftaQaKlrJTOv ovTog bf.iotcog. ol ds 
artooTohoi dstKvvovTsg OTL ov dovXov Tvy%avsi TO 7tvsv(.ta f 30 
aAAa Trjg avTrjg -&soTr]Tog, Trjv UVTOV avd-svTiav vno- 
dsixvvvTsg cpaol "xa< sins TO ftvsvf.ia TO ayiov, acpOQi- 
GCITS (,101 BaQvafiav YM\ 2avkov slg TO sgyov o TCQOO- 352 ETII'MNIOY KATA AIPE2E&N 1\ ccvTOvg ," xal ^ Jfijg. 6 ds anoGTolog oa- 
<pwg ftsQi avTiov Isysi "o ds KVQiog SGTL TO ny&v- 
, ov ds TO 7tvevf.ia KVQIOV, SKSI slev&sQia." Kal 
eig vabg $eov\ ears, Kal TO 7tvsv t ua KVQIOU ofasl sv 
si voivvv vabg 0-eov xa/lo^ue^a dia oix^oiv 
aylov 7tvev(.iaTo$, TI$ rofyiYjaeie .rtctQamiaaa&cit TO 
nvv(.iu y,cu arralloTQittjaai, trj^tov $eov ovaiag, aa- 
cptoq TOV ctftoarolov Isyovrog f] t ua$ vaovg $eov yivBGO-ai, 
dici TO SVOMOVV ftvsv^ta ayiov ev Tolg allots ; TVCOS de903 

10 ahhoTQiov d-sov eGTai TO Ttvevficc T fta-d'Yi TOV d-sov 
sgevvcov; xctl {.irj hsye {.101, SQeuva, xal ovrtio yivcoaxei, 
tog TWSS folftioai pkaacprjiielv xi ectviovg 
STtsl av xal avrb ke^coai HEQI TOV rtctTgbg, on xat 
<XVTOV ysyQetftTcti on SQSVVCC ra/tela Kollictg. KCCI si 

15 affsfiwg vorjosig, dice TO [ir] imxe'iod'ai T$ egevvav 16 
yivwoxsiv snl TOV 7tvsv)-ia.TOg, ao&^aaig av xca TCEQI 
TOV naTQog TTJV ctvtrjv avayxa'6(.tevos TcctQetcpeQew vrco- 
voiav. OVTB yog enl naTQOg sQSvvcovTog Tavern xot- 
hlag TtyooxeiTai TO yivcooxetv OUTS ^et'a yv sinslv, B 

20 acecpcog dr]hov{.isvr}g Trjg TOV &sov nQoyvcoalag and TOV 
egsvvcev TO Tthsiov Trjg anorpdastog s%ovor]s. OVTOJ /.tot, 
KKI ftsQi rfvsv{.ictTog xai viov v.al rtctTQog T^V (..dav yvw- 
Gtv Kcii Trjv rtQoyvtooiav aacpwg e%ovarjg Tijg ayictg TQKX- 
dog Ti]v TslsiOTrjTa Te xai TavTorrjTa. 

25 14. Kal a/.iv&riTC( BOTL rteQi TOVTIOV keysiv xai 
ano tislctg ygacpijg oyxov (.laQTVQiaiv' cpegsiv /at eigG 
nhvTOg rti(.irixvv8iv uctl m^iaTOv sj.moie.lv Tolg evTvy%d- 
VOVGIV. aQXSTiog yce(> sv naaj] al^sosi rcolKa. 
Tag ftaoag h -d-sov dwa^Ei f^ustg oi aa$ev8ig a 

50 i]J<x(.iev xai aTCsdsi^a^isv akhoTQiag ovoetg T? t g cdy&eiag, 

KCCl SKCCOTYjV CtVTMV ^ttGCpt^UOVGaV Y.CU aQVOVf.ieVlf]V TT)V 

akri&eiav, K&V TS sv ji()a%si Y.CLV TS sv Trolly, cog Kal 
OVTOL (.lafvv slg TOV KVQIOV ^IctGcprj^iovvTeg Kal elg TO LXXIP. JINEYMATOMAXOI. 353 

ayiov 7tvsvf.icc, xat ^ujy s%ovTsg f.irjTs svTccvd-a ftrjTs Iv 
T$ [.tsklovTi alwvi, xara TO, vnb KVQIOV slQTf]f.ieva, acps- 
DGIV af-iaQTiuv, diet TYJV slg TO ayiov ftvsvf.ia 
(.tiav, xaTartaTrjd-svTsg vn avTr/g Trjg akyttstac, 
KSQaaov dewov (.IOVOKSQIOTOQ, Tov vov T^g {ihaacpY}iJ.ia, 5 
dvvctfievov o'kov TO aco{.ia cp-d-siQsiv, rtsio&evTes T$ TOV 
l~vlov koyct) xal TJJ TOV (.tovoysvovg ctly&ivfj opokoylq, , 
OTI T$ (tiaacprj[.iovvTi elg TO nvevfia OVTS ev Tip alcove 

TOVTCf) OVTS Iv T$ {.IslloVTl f/)^}J(7STai, Wg ^CpH]V, Xr- 

v.ai GWTQifievTss, (.{f[ ia^vovTsg xaTa TrjgW 
-Ttvlai yccQ f Ldidov alrj&cog rtaaai al CCIQE- 
, akla Kara Tijg neTQag ov xaTia%vaovai, TOVTSOTL Tig arjscig. xav TS yag e OVTOJV Tiveg asictv Isysiv on TTJV /.lev TZIGTLV TYJV exTedelaav KCITCC 
Nlxaiav xat ai>TOi Of.tohoyovf.tsv, dslov ds (.101 an av- 15 

TTJg OTL TO ayiOV TtVeVf-lCt Iv TJl 3-OTTl]TL GVVaQli)'f.lslTai, 

svQS&YjGovTai xat an avrrjg ekey%6f.isvot,. ov ysyovs ds 
TOTS Ttsgl TOV 7tvsvf,iaTog y .rjTr]Oig. TtQog yaQ TO VTto- 
nlniov sv xptiQq) noi KctiQit} at ovvodoi TTJV aocpalsiav 
rtOiovvTcti. syicei ovv 6 ^Qswg slg TOV vlbv- irp) dvocprj- 20 
E/.iiav ansTslvsTO, TOVTOV svsxa {.ISTCC TtsQiOGrjg duxloyrjg 
TCOV koycov ysyevrjTai. OQCC ds an avTijg Trjg 
OTL ovds sv TQVTCP svQs&rjGOVTal TL ksyovTsg 
ol slg TO nvsv^ia jtt,aocprn.iovvTsg, ol 7ivsv(,ictTO[.ia%oi 
xal ahloTQiot Trjg CWTOV dcoQsag xat ayiaoTsiag. sv&vg'25 
r\ sntisaig 6f,ioloysi xat OVK aQvsiTai. 7riaTevo t uev 

Sig SV(X $SOV flUTSQCt fiaVTOXQCCTOQCt. TO ds TtlGTSVO- 

QVI ccTchcog SLQr}Tai, alia rj.fttGTig slg TOV 
xat slg sva XVQIOV fyGovv XQLGTOV. ov% ayrAwg 
T<XI, cdti slg -3-sbv TI ytiGTig xat slg TO ayiov 
xat ov% anlajg fii^rai, alti slg /.itav do!~oloyiav xal slg 
Cf-tlav svcooiv $soTr]Tog xat /.tiav 6/.ioovoiOTr]Tct, sig TQICC 
T ekstcc, (.itav ds -d-soTrjia, filav ovaiccv, {.liav do^oloylctv 

Epiplmnius. III. 23 354 ETIW4NIOY KATA AWE2ESLN r. xvQWTrjTa art TOV TtLGTevofiev m rtiGTevoftev m 
. ml evTav-fra dieneoev o Ttov TOIOVTIOV loyog. 
xal scog Ttov (.irjxvvo) TOV loyov, agxeTCog riyt]Gaf.ievog 
Totg TTJV alrj&etav aya-rcwoi, TO, xaTa TOVTCOV st^rj/ueva; 

dso^svos &eov ^(.ilv ovv- 
TOVTWV ctvaTQOTtrjv 

TCOV, oncog sv rfj CCVTOV dvvaf-isL TO STtayys^ 
oavreg Kara navia CCVT^) sv%aQ 10x^0 (a per. D Kara ^SQLOV vs , rrjs $ axoKov&ias OB. 10 1. 3 ^4sQi6g rig na'Liv uaavTcog tip Maf-iip yeysvr)- 
Tai f-ieya xaxov, s(.i^QOVT^elg Trjv evvoiav, STtaQ&eig 
TO rpQOvrjfia. naoav yctQ aigsoiv mwfiov'kia TUIV ysvo- 
(.isvcov an ap/fig ay^i rekovg ^ ytevodo^iag, r} 
TccvTa dgyaaciTO, v} Sfti0-vf.uag oQs^tg, r} tyjlog 

i^TOvg ftehag, vj 7C(XQO^vGf.tbg, ij aQOTteTSia. TO ds nav 
ex diaftblov rj Tvcplcoaig, ov TOV diafiolov layvovrog 
anctTav TOV [.ir] (iovlof.isvov, alia exaaTOv savTip 
aiTtov yivof.isvov rfg asgi ryv a(.taQTiav eQyaolag, 
cprjalv "oi doKLi.iOL cpavsQol yevtovTai." ovTog 6 ' 

20 STL xal devQO tfi Iv OKQXI xal ftsQisoTi Tip ft ftp, 
avbg t,isv TO nav. alltog yaQ ov cpgovsl, alti ug'L 
xal STt sftsxsiva f.iei<^6vcog , TO. d.Qeiov ST 
io^v/-ifisvog TS Trjv ylwrTav xal. e%co7iliaf.ievog sv %e/Ae- B 
leotv ev TOVTCt) TC<) [.IEQSI, oniag e^elxvar] elg savTOv 

%5rj7taTrj[.ievov OTQaTOv xal ftlr]\}vv TOJV ael Tag axoag 
yaQyah^Of.isvwv xal T^V didvotav vnoxalco^isvcov. xal 
yaQ xal avTog Tty (3li[) scpriVQaTO Ttva (,isyalr]v f,iv$wdr} 
xsvodofyav, yeloiov f.isv e/.moiovGav T0?g /.tcpQOOiv, of.itog 
diet TOVTOV ftollovg rjTtaTijGs xal fca^silxvosv. OVTOS . AEPUNOL 355 ytveTctt Gva%ohaaTr]g EvOTa&iov 2eficcOTlov TOV 
UOVTOV TS o(.iov yuq 
Cvog EvGTa&iog xa 6 ^egiog. OT de 6 els rrjv eniGxortrjV, hslvog (.lallov 
akfi oi'x scp&aaev ei$ TOVTO. WTBV&SV ijho 
kdoKsi de ftQOGhnctQelv o Evara&ios fov ^SQIOV. av- 

TlKtt VGTSQOV Kdd-lOTa TOVTOV TtQSOfiVTSQOV, TO Tfi 

do^stov ctvTc!) sfiTtiOTevsi, OTteQ sv tip HOVTC^ 

7tTtO%OTQOCpeiOV. TOlCtVTCt yaQ riVCC XCtTaGKevafyvGl KCCTCt 10 

cpi'ko^sviav itai rovg AeAw^teVoyg KCCI qdwavovg sxelas 
noiovvreg Kai;af.iVtv erttyOQrjyovGi xra dvva^uv ol D 2. 3 ETtEi' ovv rj [trjvig an CCVTOV ov dishems, 
exaaTrjv fyieQav rjv!;avov ol loyoi xa* rtQoefictivsv 
J.ISGOV avrcov o Efihog, hoyoi re OVY. aya$oi xai 
lai VTCO TOV '^.SQLOV xara EvGradiov fyivovio. o de 
srtioxonog EvGTa&iog j.iTCMCtKov/.ievog TOV J ^4sQiov e&co- 
e, TtaQflvei, fastest, SV^QI(.ISITO, naQBKalu nctl ov- ijvvs. TO yctQ E% ctQXyg xaTa^jj^fv ig (.i 
TO Qyov ijlavvs. neqag yovv xctTcdiTtcov TO 

TQOCpelOV 6 ^QLOg aV%COQr}GV, kvTSV'd'W T7JV 

xara ty&QOv jtovlopwog Tig EVQEIV, rj Kara 
Efcacpelvcci fiehog, avrjQwvcc, xat I.OIHOV naai 
TOV EvoTa&iov e'Aeyev, ovxfai TOtovTog V7ra^- 
livv ig %Qrj}.iaTcov Gwaycoyyv xcu dg xtij- 
GIV TtavToiav. anva, ijv TCCVTCC avxocpavTia f.ikv 
welvov, Trj de ahy-d-elcc Tag exxA^dtao'Ttxag X? fit ' a 

%iQag 6 EvGTa&iOQ akfaog OVK ^dvvaTO TVQ&TTSIV. 

TOV 
Tig, 

yovTeg EVOTCC&IOV nagyyctyofiw , (.i-q TI age* ml TOV 
sv rtalvoig ^o^iev. TOV {.lev yctQ fitov avrov 

23* <s 

3 ~ 


356 ETIWANIOY KATA AIPEZESIN r. 

XCM Trjv nokiTEiuv om oKiyot avdgsg 3-av l ua,ovoiv, s'l 
ds KCU TJJ rt'iGTBi OQ&wg ecpgovijoe. TO yag ^QELOV itat 
CTV aQ%rjg swg vsliovg KCtTG%s, v.a\ ovds al 
TCOV duoy/.icov avrbv diwQ&uoctvTO. sditox&rj 
[.leva twv rtsQi Baoikeiov xat 3 EKsvaiov v.a.1 loi- 
vg. edo^e 6s xat rtgbg ^LiftsQiov 'Pcoprjg rbv I.IUKCC- 
jv ftQeafisveiv af-ia alkoig kiziG*6noi$, xal rjj ex- 
d-eoei Trjg octree Nfaaiav yevoi-tevyg avvodov KCCC TJJ 
onokoyta vrjs OQ&odofyag vrtoyeyQcccpevcti. slg vavegov 
10 ds loartSQ [.ivYjG&slg KOI e OVELQIOV avaorag ra savrov TLOV *A(>siav&v %axodoliag STtia^sftTO- G ov dis^EiTCEV. o(.icog TtBQi AsQiov rjLitv o koyog 

/o\? f > \ 3 \ } t 

'i. oio av&ig rtQog avTOv ETCIGTQSTCTSOV. 

3. OvTog b 3 d.(>iog dia Tovg TOiovTovg koyovg 
l5oLivvvTai LISV ccTtOTa^iav EV CCQXJJ, KaTali-rtiov ds TO 
7tTO)%OT()ocpsiov TcaQsihxvGe nolvv %OQOV avdgwv TE xal 
yvvawuv. catr^avvBio ds avwg f-tsTa Tijg .avxov aito 
TCOV EKKkrjGicov xat ciyQcov xal KCOLICOV "/.al TCOV akkcov 
nohscov, 7roM.ax.ig ds (.IBTCC rtolkov oylov TOV Idiov 
ay^od'Ev ' disTskovv, VTtai&Qoi ts xat vjib rti- 
ccvki6(.ivoi, EV vKaig xaTatpEvyovTeg. rjv ds avrovti 
b koyog Liavicodrjg f.iaKkov TIITBQ xctTctGTciOEcog av&Qco- 
nivrjg' Y.O.L cprjGi, r/i EGTIV ErtiGMJtog ftQog.fC^EG^' 
QOV ; ovdsv dtahhaTTsi omog TOVTOV (.ita yag 

da, cprjGt, TiLtrj xat EV a^ico(.ia, 
cpT/]Gtv, ErtiGKOTtog, ahka KOU b fCQsG^VTEQOg. 

didcOGLV ETtlGKQTtOg, Of.LOLCOg Kdl JtQBGftVTBQQg. TT]V t 

oixovof.iiav Trjg kaTQsiag itoiEt o BTCLGKonog, nol b TCQEG- 

COGCtVTCOg, KCC&sCETCtl, ETClGXOTtOg Eftl TOV 

<j, Ka$s,T(xi xcci b TCQsafiuTSQOg. EV TOVTCO jroA-907 
kovg rjrtaTriOB KCti aQy^ybv TOVTOV EoyfactGiv', swa cprjGi, t 

9 Tt EGTL TO TlaGyjUi OTtEQ TtCtQ Vj-ilV eftlTsfcsiTCU; *IOV- 

dalKolg ftcckiv iiv&oig 7tQQactvE%eTE, ov yaQ %()}], cprjai, LXXfT. AEPIANOL 357 to IIdo%a eaiTsheiv. "TO ydg Udo^a fyiov hv&rj XQI- 
MTU (.leTeneiTa, TIVI T$ koyco fiTa -9-dvarov 6vo~ 
e, cpyoiv, bvoiia-ca. Te&vecoTCov ; evasion ydq, (prj- 
olv, 6 cov, v) ofaovoiiiav STtoirjGS, TL cocpshrj&rjOSTai 6 
TS$VSCOS; si ds oXcog ev%rj ratv evrav&a tovg ex 
covqaev, ctQa yovv itqdsis svas^sixo), (.tride aya&ortOie 
alkct wriGaad-to (pihovg Tivag, di ov fiovXsTa 
iJTOi iQri(.iaGL fteiaac;, TJTOI cpilovg d^Koaag w iy\ is- 
kevrfj, %al v%a$tooav nsQi avruv, ( iva (.irj xi e/et 
ad-ji , f-ir/ds T vn^ avrov yev6(.ieva TWV avrjxeaTOJV 10 

exty]Tri$'fl. dhti ovds vrjarsia, cpr]oiv, sarai 
tama yaQ 'lovdarm EGTL xat vjto Qwyov 
diKctic^ yaQ v6(,iog ov xstrai, alia rtazQct- 
mi f-t^QaloiaLS xai loinolg." el yaQ oliog @ov- 
vrjGTsvstv, o c iccv d av alQ^GOnai rjfj,EQav an 15 
ef.ia.vfov vrjOTevco did rr]v elsv&EQictv. o$ev JIUQ avTolg 
7CCpihoTi[.ii]T(xi (.lahhov sv KUQiciKJj vrjGvsveiv , rergada 
C de Kctl ngoGaftjictTOv eadieiv. TtoULa^ic, ds xal ity te- sv is, TCtlg yfisQaig TOV ILaG^a, ore t '' C i .^ 3 \ 3 

%a/.isvvicti, ayvlcu,"/.cw.OTta$i<u, $)]QOCpayiai, v%ai, aygv- 
nviai TS xal vr]GTlcu, MI naGcti TCOV ifjv%cov at aco- 
TCOV dyicov na&iov, avTol dcp sco&ev OIJJCOVOVGI 
T xal olvov, savTtov Tag cphsfiag yeuifyvTeg, dva- 

IGI, yshcovTsg, fysvaCovTsg Tovg TTJV ccylav tav- 25 
h<XTQiav Tijg ~@doLiddog TOV HaGyjct smTekovvTag. 
YMI yaQ el xai aTCOTa%Tr/.bv lGyif]Y.aGLV OVTOL TQOJIOV, 
ovx ijaMjTai nag avTolg, rtolv ds TL XQEcocpayicov Y.CU 
D olvOTtoGicov, ahX el CCQOC Tiveg ondvioi sv f.ioco avTcov an 

Idiag nQoaiQeascog fiovkoivTO TOVTO. Liakkov ds slaw of 30 
Ttlelovg avTcov xexQrjLisvot, dcnpiKsoiv edcadcov Gctgwcpa- 
yiaig noi olvortooictig, cog TtokhaKig ecpyv. lavrd 358 EIIIVANIOY KATA AIPEIE&N F. 

4. 'Yftodsixvvei TOIVVV TTJV svvoiav xal T^V avTOv 
ccrtiOTiav ml TO. di OVTOV nakiv T$ ply . etg xaxofir]- 
%avov Teyyqv efjfiQOvvrj&evTa. sis SB Tag fiQo 
ekevo6(.is&u, oliya diyyovftevoL xal v V.OL on ftev acpQOOvvrjs tot TO nav u- 
, roig avvsoiv KSXTTJ^SVOIS TOVTO drjKov, to keyeiv 
STtioKOnov xal yisaVTSOv ioov slvai. /at yrwg GT<Xl TOVTO SwdTOP; rj (,tV yQ SGTl TtCCTSQtiiV j T<xig' TtaTSQCtg yag ysvva rfj sxxhrjolct' fj de Tta- 
(.tfj dvva[ivr) ysvvav dice rrjs tov IOVTQOV rca- 
eGias T&xva yevvq TJJ 6XxA}ycr/, ov (.ii]v 
r] didctOKahovg, y.ccl rcws iov te r\v ibv fyjowa xsiQO&soiav tov %eiQOTOvsiv , rj 
dnelv O.VTOV slvai IGOV TL!J ertiaxontt} ; faarriGe de 
15TOV nqoBiq^tevov ^eqiov fj avtov EQea%skia xal o 

<ii* * 

- LflAOg. 

(DsQsi <*s Eig savTOv Jthaviqv xal T&V ctvrov axovov- 
fcov OTL o artOGToloQ yQacpsi nQSGvTsQOig ml diaxovoig, 
v.al ov ygacpei ertioxOTtoig. xai TC!J ertioxoitq) cpyol '7 <7 ? 
20 afiehsi TOV tv Got %agla(.{avog, ov skafieq dice %SIQCOV TOV 
7tQSG@uTe()iov." ffahv de Iv uhfat) fbmp i-maxonoig xat 
diay.ovoig, <yg slvai, cprjol, TOV avTOv Eniownov, TOV 
avTOv 7tQeG@vTeQOv. noil ov"/. older 6 Trjv axokov&ictv Trjg 
aht]$elag ayvorjGag xcu laroQiaig pa&uTaTaig ,tij) SVTV%U)V 
25oVfc veov oWog TOV xrjQvyficcTog fZQOg TU vftoninTOVTa 
sygacpEv 6 ayt,og ctTtooTolog. ortov (.lev rjaav ErcioxonoL 
r t dif] xaTaoTa&evteg, eygacpev ercioxorcoig xal diaxovoig. 
ov yaQ TtavTa sv&vg rjdvvrf&riGav ol ctnoGTokoi xaTcc- 
GTrJGai. rtQBGftvTSQwv yaQ syivETO %Qsia xal diaxoviov. 
30 dia yaQ TCOV dvo TOVTCOV TCX exxK^GiaOTixa 
i. oftov de ov% YIVQE^ rig aiog s 
6 TOTTOg %w()ig IrtLGKOttOv' OTtov ds ysyovB 
la xal rJGav aioi enioxonijg , xaTGTa&r]Gav Inl- . AEPIANOI. 359 

D GKOrtoi. Trhrjd-ovg de ny. bvTOg ov% rjvQs&qactv w av- 
TOlg rtQeapvTeQOi, xaTctOTct&ijvai, xal fjQxea&rjGav eni 
T$ Kara TOJIOV \iovtp kniaKorti^. avev dl dicwovov ITCL- 
ccdvvaTOv dvai. %al sTts^s^rjaaro 6 aytog arco- 
diaKovovg dvai tip \TtWKQit($ diet ri]v vrtrjQe- 
oiav, ovrtt) vijs Y.'/.lr]ala$ kaflovarjs ^a jtlrjQWf.iaTa rrjg 
iag. OVTU xar 3 hslvo XCIIQOV ^aav ol tb Y.CU yaQ enaoTov ngay^a OVK an aQ%rJ TO, navra SG%EV, TOV %QOVOV fa ngbg rsKsicoaiv T&V 

%QSllOV KUTrjQTi&TO. 10 

909 5. Ev$vg (.dv yctQ MMVOIJS n^ms.'tai sig diyvrtiov, 
nccua TTjv Ttahaiav dta&r]xr]v Qctfidty tiovfl. vnb TOV 
de afCGTalf.ievog ev rep elos^slv elg ^lyvntov 
amw slg fior]$et,av ^AaQuv 6 adskqibg av- 
lov. dta, fiexa TO TCLGTSVGCII avTC^ : TOV adelcpbv ovv- 15 
Tcgbg avxbv TJ yegovoia xat ol aQxyyol TOV haov 

SKSIVO KCllQOV. Kttl [IBTa TO.VTU XQCtTWOf-lSVOV TOV 

xai Trjg axokov&iag ovvayoi-isvrjg xct ovmo r t aav KMTO, TOV v6(iov, ecog OTS 
avTOv xaAeZ elg TO oQog. didcooi de avTi7> Tag 20 
rcTv%ag Kttl vrtodeiwvGiv <XVT$ g TS 7tQOGTrjGC(G$ai > 

exttTOvTaQxoug, %iKiccQ%ovs. xat ogqg ixtog TV 
nlocTvvsTai; oga, (pqol, noiyoeig ftavTcc XCITCC 

TOV TVTtOV TOV dei%&VTa GOL Iv T(J) OQSl 2lV<X. X< 25 

ogccg ftwg ?CQOoeT&r] Tfl vO[io&eoly snTaf.iv^og -Kv%vla, 
fcodrjQrj ieQctTixa lvdv(.iaTa, ' xwdwvsg TS ncti (.tavdvai, 
sit a) [.Ud eg TS xal xidageig, {.IITQCII TS xai hl&cov diacpo- 
QIOV ovv&eGeig, KuaV-ot, 

, TQvfilia, (.iaa(.iaQ(a-9; anva. eaTi dtvhrjffmJQta, 
^-, CXTIVCC /.akovvTcti ma&oi, [.la^covw^' , aiTivsg elal 
fiuoug, xl oaansQ 6 vo/.iog diakeyeTai, XeQvfiift K<XC 
TCC alia, xifitoTog dia&rjKrjc, avacpoQtig ie xai 360 EJIIQANIOJ KATA A1PE2E&N F. rj re xai deggeig xai 
ayxvlcti TS xai TK a'AAa, rtvhcoQol, "/at- adlniyyeg eAa 
tal, xai xct[.i7tvKcti , xai %Qvacu xai ctQyvgal , 
KSQCITIVCU, xai TCI a'JUa ooansQ o vo^iog ecprj, 
bdiacpOQOt, didaaKaliai. EitBidi] an aQ%rjs TCHVTO, OVK 
(.isra TO yeveG&ai T^V vd^iv oux s't^i](ps TCC 
OVTM v.al TO. rtctgct Tf t t> ctrtOGToty yeyQct/.i- 
f.va, siog OTS ealaTvv&ri f] e/x^Tja/a, ewg ore etg fo 
'idiov (.IBTQOV IA?jXax6v, i'wg ore TOV xoa}.iov xtjg ovvsascog 
IQdr/.aiOTara ex TtaTQOQ xai woi; xai aytou jivVf.iaTOG 
(j)%ov6 ( ui-]Tcti.. xai snsasv o tov ^SQIOV loyog. 

K.al on /.lev ov dvvuTai lavcbv slvai diddaxei 6 
d-elos kayos fv aytov ctnoGto'koy, rig (.LEV EGTLV eni- 
oxortog, rig de ean TtQeafiuTeQog, tog Isysi Tuio&eco 
15 ertiawTtct) ovci, "rcQsa^vTSQOv f,ir] iTCLnlrferig, aPv^a na- 
cog yrarsQci." ii el%e 7tQay(.ia eniGKOTtov 7zr()- 
] eTtinkrjTTetv , ei (.if) r\v VTHSQ rbv TtQsafiv- 
TSQOV %iov TYIV s^ovolav ; cog xat ftcthiv keyei "xarct 
/.ir] Tct%cog xctrrjyoQiav de%ov, el ^ it snl 
y.cd TQUOV /.taQTVQcov" xai OVK dne tivi riov TTQS- 
(.IT] deS.r] xaTyyoQiotv xara sniGxortov, ovds 

TQSGJ^VTEQCOV tiv\ J.ITJ 

j. xai OQqg OTL navrbg rov ex TOV diafiohov 
aakevoLievov -Y\ mcooig ov LIUQO, tig SGTLV^ 
25 6. "Idcuitev ds xai ia alia ctvrov xat 
l*sv. xai rtSQi vov IlaG^a rtQMTOv EiTfcoftsv, cog 
"TO ndo^cc fytcov ITV&YI XQiorog'" 'idcouev avrbv 
elnovza, ei ovx erteTshsi. xai cpyaiv "eanevdw orccog 
ryv JTevrjjxoar^ slg c lQOVGcthrj/.i." noiav de 
Trjv snsTehei Ilavlog, si ^irj nda%a ine- 
; I'LVL de ov ai'fiTcecpcovrjTcu ev TCO.GL Y.Kl/.iaaL vrjg 

on zwQ&g xai nQOGafiftarov vrjarsla 
iv Tfj w.xhrjGia cuQioiievrj ; ei de xat %Qr] TO Trjg 361 

Ta^eiog TWV anoGTokcov leysiv, yrwg txsl COQL'^OVTO TS- 
yt.ai rtQoaafipaTOv vrjareiav dia aavrbg, 
OGTfjg ; xcu nBQ\ TIOV fyieQcov TOV Ilao^a T 
C naqayyellovGi, (.tydsv ofaog lapflaveiv rj &QTOV /at aA,og 
%at UdaTOg, noiav TS fyieQav ayeiv, fCiog TS ajtohveiv 
sis smcpiooKOvaav KVQiaxyv, cpaveQOv SOTI. fig de f.tal- 
kov ertioTaTCti rovrwv; o ^narrji-isvos avd-Qtonog, o 
vvv vdr}(.iriact(; Y.OL scog vuv w 1;$ fiict) nsQiibv, rj ol 
rjf.iaiv (.KXQTVQeg yeyovoreg, fyovreg 

enl xrjg SK^rjoiag, xai OVTOL 
viov avTCov actTeQiov, TWV TK avrcov 

TCOV ngb avTcov yeyovorcov, 
rtaQalafiovaa naQa rwv ccmrjg nars- 
D QCOV ctxyi y-ca T?jg devgo VMtfr/jsi ri]v akr)$ivr}v rtiariv 
xai rag rtctQadoaeig ; Y.OI diaHWcstw rtaliv r] TOVTOV 15 
svvoicc TI .jtsQt xov Ilaaxa. sha ds el ^ aeQl irjg av- 
VTto&sGsiog mQadcov xat TCQOGafifi&TWv ol aiiTOi - 
h %r t diara^st slsyov, xai allcog ex navra- 
ccrto delicti, o/.icog jtegl TOVTOV axgifiiog 
yQctcpovoi. TtctQeikycps de TJ exx^jjff/a xai sv okit) Tf t lji20 

ov/iftecptovrjT.at, TCQIV TOV elvai ^SQIOV xca Tovg 
avrov ^egiavovg. T<x%a yaQ y.al xara TOVTO dtxaio- 
Tccror ovof.ta eikrjcpev. ^SQIOV . yag nvsv^ia 
911 am&aQoiag cutb TWV CCSQUOV 7tvev(.taTwv Tijg 
TO ev avTcT) olxrJGav xa^a Trjg Ixx^ff/ag. . 

7. "EnsiTCt 6s nsgl TOV ovo^iaxa hsyeiv TIOV Tslev- 

TTf]GaVTH)V, TL <XV s'lfj TOVTOV. TtQOVQyiCtiTeQCtV ; Tl TOVTOV 

* xaiQitoTSQOv xat -d-av^iaGicoTeQOv; maTeveiv f.isv Tovg 
naqovxag OTI ol cuteh&ovTsg Cojfff xat sv 
OVK eioiv, alia slot xai- ioai naga TCO de 
OTrwg av TO os(.ivoTaTOv K^Qvy(.ia dirjyrjGoivTO, cog 
SGTIV vneg adelcptov evftoitevoig, wg fa artodrfttiq vvyya- 
VOVTWV. tocpslel ds KCCI rj vrteq avTcov yivo{.ievr] evyi], 362 EIIWANIOY KATA AIPE2E&N f. el V.UL Ta ola TOW ahitt(,iccTtov ,uj) 
ys diet TO TtokKaxig ev Koafiq) fytag ovTccg 
ctKOvakog TS xai exovalcog, tW TO evTskeaTSQOv orj- 
-fi. xaryaQ vnsq diKcttcov ?irotow/.te#a T^V [,ivr(.ir]v 
VTteg afiaQTCohiov ' VTCSQ (.tsv afictQTCokwv , VTCGQ 
tkeovg -3-sov d0f.ievoi, vneQ ds dwaicov xi rtaregcov 
xal TCttTQictQz&v, jtQOfprjttov xat ccTtoacofaov xal svayyz- Y.CU o/.woyrjTcov } STtiaxoTitov TS 
y.cti ava%ioQriTU>v , Y.UL navzb$ TOV TayfiaTOg, fact TOV 'iqaovv XQLOTOV cccpOQiatoftev anb rrJQ TIM av~ 
&Qa>7ttov Ta^ewg, dia TJjg ?r^6g CCVTOV T^?/g, xaf oefiag 
y ctrtodcoi-iev, ev svvoiy ovxes on OVK EGTLV e 

XVQIOQ ILVl TWV CCV&QCOTtCOV, XV T (.IVQltt 

sv dwatoouvrj "vnaqij] exaorog 
yaQ olov TS SLY] TOVTO; 6 j.tsv ycty EOTL $eog, 6 ds 
av&Qtortos, Kttl o f.tsv ev ovgavy, 6 de snl Trjg yrjg, dice 
TCC Sftl yrjg kstipava, nags!; TIOV avaOTavTiov xat ovveio- 
ek$6vTiov, ev reft vvpcptivi, tog cprjat TO aytov svayye- 
Kiov "ftokkct ds awiiccva TMV ayitov avearrjaav xca 

20 avvsiorl$ov CCVTIO elg Trjv ayiav noKiv" ayictv ds ho- 
Liv heyet, noiav Tavrrjv ; n^qovTai yceQ xT 3 af.icpolv 
6 loyog slg TYJV svTav&a x<u slg TYJV avw. OTI {.isv yaq 
slg TY]V svTav&a jTepouffa^t avveiaijh&ov avTco 
TOV, TOVTO drjhov. TIQIV V) ds TOV avafiijvai TOV 

25 slg TOV ovQttvbr , ovdeig ava^s^/.sv stog OTS 
auvavYJl&ov. "oideig yag avapefiqyiev dg TOV ovgavbv 
si. (.if i 6 x TOU OVQKVOV xTa/?ag, o wog TOU av&Qw- 
?iov." alia jrsQl TOVTCW sv T^JI TOTtti) ysvdfisvoi Tag 
duo Ks^eig vrtsdsi%ai.isv. si dt Tig igsl OTI aga slg 

ZO f IsQOvGccli]f.i elofjl&ov, {.ict&eTto on ev exsivfl TV? fjli 
TMV $VQU)V xe'/.ksiGf.ievct)v yraoe'ffTij d'fyaovg sv&a fj 
pi [.ia&r]Tcii ovvqytievoi, y.ai cprjGtv avToTg C , )) 

VJ.UV. . AEPIANOL 363 8. Elra de TTSQI TOVTOV av&ig eTn^i 
ias, oil avayxauog f) exxtajff/a TOVTO 
jtaQccdooiv "kaftovGct rtaqa narsQuv. T/g de dvvrjoexai 
3~G(,ibv ^rjTQog WTahveiv, rj v6(.iov nctTQOs; wg ta Jtaqa 
<i$ 2oho(.iwvTi siQrj^ieva "move, vie, hoyovg natgo^ aov, 5 
y.cu [j.rj anworj ^eofiovs W^QOS oov" deltas OTL sy- 
yQacpcog re xai ayQacpcog edidaOKev 6 JTCCT^Q, IOVTSOTLV 
6 #eog o (.tovoyevrjs, xai TO ayiov Ttvsvpct' y..de ^TrjQ 
fi(.uov fj sKKlyaia d%e deGfiovg Iv CCVTJJ xe^eVofg ahv- 
IOVQ, (.ly dwaftevovg KaTalv&rjvcu. rsTay/.ievcov toivvv 10 
<ct~v BV 'cff exx^ff/o; &eG[.iaJv KOI xaXwg e%6vTtov xat 
vwv ftavTtov 9-ccvf.iaaitDv yivopevcov elrj 
v.al OVTOQ 6 Tthavog. xcu TOVTOV de 
Y.av\}aQOv, y Kctv&aQida, rj i^)v /.a^.ovf.ievov 
wcodahov xttTad-haaavTes T(p Ixx^atatmx^ 
y.ai ffi tov &eov dvva/^et Inl Tag e^-rjg nakiv uo(.iev, 
tov &ebv fiorj&bv e Kar.a ^ 1. ^v 6 (.10 tot na\iv rives eioi xaXou/uevot. ovroi 
de fTQOGcpaTOi, sa%ov de aQ^rjybv -deriov tiva dimovov, 20 
dia tty avrov cpKvctQ^av vnb Fetogyiov TOV 
, ftov ^geiavcov apa xai MelsTiavwv ye- 
, xat ev %QOVOIG 3 Iovliavov, c/>g avca 
(,101 TtQodedrjlcoTai, rr\v nbl.iv rtOfirtevGavTog kjtl xafirj- 
"Lov, y.al TZQMTOV {.ikv rtolha vnb TCOV 'E^lrjvtov ovyxlet- 25 
od-evTOQ xat ftenov&OTOg, TtOfiTtevaavTOs re, wg ecprjv, 
v.al %vhoig fcaia&evTog, eTteita de avgevrog ohrjv 
dbv rrjv nol.iv, xat ouVwg cmo&avovTog, -/.at (.ista 
vcrcov xaeWog, y.al (.tsra ftolhwv ba-cewv xrrivtov 364 EJIM'ANIOY KATA AIPESE&N F. cocoi> slg TscpQav avvctyfisvTog, xat (.isTsrcsiTa Toig ccvs- ^ 
fj.otg-.v7t auTcov lr/. t urjf)-evTog, xal ovTcog TO asgag sa%r]- 
%OTog* nSfcsis ,av Tig TESQI TOV ovTcog TSTs^svTriKOTog, 
OVKOVV sf.iaQTVQr]Gsv vjto Ellrjvcov TavTa ftsrcov-9-cog ; 

bxul el iiev VTCBQ aly&siag CCVTCJ) r\v o aycov, xai vno * 
c Elli]viov dia (p&ovov xal ity slg XQIGTOV 6/.ioloyiav$\$ 
TCC TOiavTa avTCp avf.i{3s(3r]KSv , ovTcog sv f-taQTVGi, x 
ov% sv {,ir/.go~ig STSTaxTO. ovx r\v ds TO aixiov dice 
sis XQIGTOV oiioloyiav, alia di rjv sv TTJ savTOv drj&sv 

10 srtiGxojtfj "/.alov/.isv'fl nollrjv fttav T^V rvoliv TS KCU TOV 

drj t uov dis&STO, rtfj (.lev aQna'Ccov Tovg avd-Qconovg TCC 

VTCO TCOV yovscov avTcov %lrjQOvoiir](.taTa. ~/.al c iva {.if} 

dia@allcoj.iev Tovavdya' aolla yaQ SGTI TCC vit sxet- 

vov Toig 3 d.ls%avdcjsvai ysvo/.isva } rtcog (.isv T^V VITQOV 

IzaicaGav s^slafis, rtcog ds TCC sly TCC Trjg jtanvQOv 
TOV '/.ala/.iov y,al Tag ll(.ivag f TOv alb$ 
eavTOv ajrocpsQSG^-ai ertsvorjosv ' cog 
fiiov xsgdovg dice nollrig {.imavrjg, a^Qi "/at 

/ ) 3 ~ 3 1 ,1 C v 

7CQayf.iaTcov , nag avTCo OVK rjf.isA.rjTO, cog xai 
IQsrcsvorjGs Toig ocofiaoi TCOV s^odsvovTcov rtoirjaai sv XLVI, Y.OL avsv tcov vjt avTOv /CeTO ^cof.icc TCOV TehevrcovTcov, \nl 
ds TCOV evcov, ov dia cpilo^svlav, alia, Ka&cog sleyov, 
dia TCOQIOLIOV (hcodiq. ei Tig yag edartTe di eavTOv 
25aw j t(a 3 xivdwov vcpicTTaTO. ovTcog ds vtp exadTOD TCOV 
sxcpsQOnevcov xsQdog TI avTiT) nQOGecpsQSTO. xat GIIOTICO c 
TCC alia Isyeiv oaa o CCVTJQ Iv TQvcpals xat alloig sxo- 
(.d'^STO xai Iv aTt^voTi^Ti. dice ybvv Tama navia T^V 
slg avTOv {.irjviv xex^ccr^xoreg '^.Is^avdQstov rcaidsg, 
ds udliOTa, TOVTO ai-Tov diedsvro TO Tslog. 
ipi ds yeyovs ftQorpaoig HSQ} 'TOVTOV Isysiv, tog kvr\- 
yji^svTeg TJJV TOV KcovcfTavTiov TslsvTrjv sv&vg ovTcog 
avrbv ccTtcolsoav ol avTOi^ls^avdQslg, di ovdsv STSQOV LXXVL JNOMOIOI. 365 

loviov [AOi yeyevrjiai viro&sais] alia dia ibv 
tbv vn aviov xaiaGia&evia diaxovov. 
2. Quids' b ^KILOS' %al Kara ibv xoG/.ir/.bv loyov 
Banaideviog r]v ecog ir t s 'leleiag aviov r/lr/.las, cos 6 
loyo. eftevorjoe de vnopas KUI o%olaoa sv ^4leav-b 
GTOTslt'/.c^ cpilooocpip uai oocpioxfi, xcu xa 
Tixijs drj$sv sxsivcov [.ta&cov , ovdev STSQOV 
r^v G n /r]^.aTOfCOis1v rrjv TTSQI rov S-sov loyov anodo- 
oiv, GxolaiTSQOv 87i%eiQet OQ^QiCiov af.ia Y.al svdele- 
%cug a%Qi konsgas ds lov-co Ka&e6{.tevos, cprjf.ii de sis 10 
ib dia yscof-iETQiag nvbs xal dia o%r][.iaicov neQi d'eov 
IB /.al OQI^SIV, didaGKcov is xca islwv. ola de 

fia&maiOQ v.a\ iijv ^QSIOV %tov 
didaoxaliav, neQiaaoiegcos ng lv[.iecov ysyove I Y,OL %aia lov viov ay iov ytvevf-iaiog irjv ylaJooav aviov 

o^vvag. oviog de xairjyogeiiai vrto nviov, xai - 
avitp KtovGiaviiq) dqloviai, v.al vcpioiaiai eo(tiay 
sv IO?Q lov TavQOv (,isQeGiv ' kv $_ i6mt) Jiavia ia irjs 
aviov KanodidaGKalias ertldivve xal ecpwQaGsv, elg |tf-20 
GOV cpegcov {.isia TtaQQrjoias, anoi^iipa(.ievos ib (,iico- 
nov ev avaiGyvviia rteQiTioiega, iag - e^isGeis lijg 

B aviov xaxodidaGKakiag a-TtaQalsijtiaig vitedei^ev. eiol- 
f.ir]G yaQ eutelv avopoiov ibv vlbv 1$ naigl V3taQ%siv, 
/.al ov lavibv elvai ifj 0-eoirjii ngbs ibv naisqa, xcff25 
ovd\ on r^elg ic^ 6f.ioicof.iaii sfteQeidof-ieO-a. vrteQ yaq 
lyv Oftoicaaiv oida^isv ibv vlbv nqbs ibv rtaieQa, cos 
lavibv ifj O-eoirjTi y.a.1 VGOV xat pvd 3 olcos i]lloicoiis- 
vov. SGII yaQ nolha acpcoLiouof.ieva 1$ -d-erfi, alti ov 
lavibv, loa vrtaQftOvia ifj S-soirjii, cos xai d av-9-Qto-^ 
noo, y.ai ehova xal naff 6f.toicoaiv, alti ov lavibv ico- 

C 9-ei^ JtQOs iaoirjia. %al 6(.iola r/ (Jaoileia icov ovqavwv 
KOKXCO GLvanscos, alti ov lavibv ifi fiaGileia, ovd 3 366 EITI'PJiVIOY KATA AIPE2E&N 1\ olcog f.iere%ov TL rye avTrjg xal Oftolag tyfirjg. xctt 

"dsxa rtaQ$voiG xctt avdgl oixodsonoTfl tog JtQog b^ioi- 

toatv, alti ov xara ravrorijTct. TOV ds vlov b(.ioiov ov- 

TOg T({j TtGTQl Y.CU V7lSQOj.loioV , dia TO IdUTOV elvat, 

SrtQOs fbv nctTSQa xat ioov itaTQi, ov TO ofioiov GVVL- * 
OTCCV rtf-iiv [tovov enif-telet; 7t(pikoTl(.ir]T;cti ) AAor vavcbv 
V.KI Itaov, wg $ebv Ix, 0-sov KCCI vibv ex. nargb^ y.al ovx 
alkoiov, rrjs ovolag, ahfi s avrov ysyevvrjf.tsvov. ovxto 
v.a\ KSQI TOV ayiov jrvsv{.iaTOQ. TOVTip de TQJ yevyadcib * 

10l(^T/y Ollds TO OflOLOV TtQOS rtUTSQa TOV vlbv Cl^lOUV 

sdo^ev. ov z(f) 6{.ioi(i) ds avTOi 7tsQsid6i.ievot, f.i6vov 

TYjV GVOTUGLV T^JQ 7C('(JTWg "/ML TO ySQCUQeiV TT]V TQlCcdct 

aliq&cos evcaTccf.isvoi 6f.ioloyotjf.isv. xai ya@ v.al aQyvQOg ' 
xaaaiTEQCi) ouoiovrai xat %QVGO$ X a ^V xor ' [.tolijldog 
\5GidrjQit), Y.C/U M&oi TI(.UOL e%0(,ioiovvT(xi vefat), v.al ov TO 
o { uoiov Tr\v cpvGiv drjKol, alia TO aTtSLxaofia. 4 

3. 'EvTavSa 6s Tj/tteig xt TCSQI TT/S ygacprjg 6[iolo- 
yovarjg TOV vtbv ehova -9-sov TOV aoqarov vfca^siv, 915 
rfv dvvctfiiv Trjs &8ias ygacprjs % -9-sias dojQsa 

Trjg cpyaaays (DaQiaaioig "ovx o'idaTe rag 
ag, ovde TTJV dvvaf.nv TOV $edv" ertiGTa{.is&a ovv 
ovaav tamr\v ir\v G^BGLV, TYJV an6y y Qr}Giv ds wg . Y.al yccQ xai av&qwjtov eixtov leysTcti, xai 
25 ovx of.iola. TI {lev yaq eoTt dia %QW(.iaT(.ov artsim^o- 
t uevy , TI de diet rijs ysvvyTixrjs 6(.ioovai6Tr}TO, cog TOV 
yswcof-ievov vlov agog TOV nctTeqa %aQctXTY]Ql^ovTog TO 
ysvog, artiKOviG{.ictTO.g de IOLTCOV &VQIOXOJ.UVOV ravxo- 
rrjTog TS KCU 6(.ioovGiOTriTog xat mTVrtcoi-iaTog. Y.CU SOTIV& 
6 f.iovoysvrjg vibg TOV -9-sov TUVTOV (.tsv Trj TOV xat aia, xal t'ffog dia Tifg a 
shovog, xat o/totwaewg ov Tta^rjllay^svrjg, alti ana- , wg vibg I-/. naTqbg alrj^ivug Y.CU Ofioovocog LXXH. ANOMOIOL 367 

OVTCO Kal snl TOV ayiov jtvev^taTog diet 
TO ,x TraToog eeh&eiv, fit Kal ov 'yeyevvrjTai , dice TO 
TOV vlov (.lovoyeveg. ovTog de 6 ^eTiog ft eg 10 GOT eg tog 
fiovhrj&eig avTiaTijvai Tfj Tijg ahrjd-elag 6[.iokoyicc ovde 

TO 0/.IOIOV VlOV TCQOQ ftCCTEQCl ftSlQUTttL 6}.lO^OysXv. 01 5 

[.lev yag a'AAot rtov *AQSICIVOJV TUV anb ^dovxiavov is 
yvov hafiovTeg n]v rcgocpaaiv, 
nvi aTtb oocpiarcov OVTI, kv.JTGOVTi dk ev TOJ 
t$ rq> SHI Ma^if-iiavov yeybvovL rives IIGV yag avrbv, 
<ag ev ralg civio /.lot aigeaeoi, dedriKcorai, OTL XT/o^m 10 
TOV vlbv Tov r &sov sxaffTog Ttuv 
Kal TO ftvevfice TO ayiov XTiGfta 
Tiveg de ekeyov of.ioiov elvai rbv vlbv TC^ TTCITQ}, el Kal 
KTio^ia avTOv lOQioavTO. ovrog de TO nav Ttjjg exe/f cav . 
/.tev eiQcoveiag, idiag de aoe^eiag anexalvifje Trjlavycog\5 
TO TOV doyf.iaTog nQog TOV xvgiov artrjveg TB Kal avai- 
D G%VVTOV. Kal tug jttev e'xet ^ akrj&eia, diKaioraTa TtQog 
Tovg TO KTia/.ta rraQeiGcpegovTag anoTeivsTai y TO MOV 
TOV' 3 deTiov TB Kal^vofioiov leyoi.ievov TOV 'koyov UKQI- 
9 (iokoyia. nav yaq TO KTIGTOV avopoiov Twy%avi r$20 

XfiXTtXOTi, KCtV Te KttTa %OQIV aCpO(.lOlOlTO, Kal 6 KTlGCtg 

Ttf KeKTiGj-ievit) av6/.ioiog vnaQxei, el Kal %Qca/.taGt dia- 
cpOQOig avTO K00(.ielv TteiQaaoiTO, el (.irj 11 av ngbg 
a7teiKaGi.ibv Kal aTteiKOviGfta Kara iil[.ir]0iv fiovov i9- 
Qiag eorl TO eKTV7COV(.tevov. Kal wg (,iev 
Tovg KTIGTOV voj.iiovTag TOV vlov TOV 0-eov Kal TO 

i ayiov Ttvevfia 'iG%vaev av b TOVTOV koyog, wg Kal VGTB- 
9l6oov vn avTcov TUV ^Qeiavcov, (pr^il de TOJV rtegl Ev- 
do^iov Kal Mrjvocpikov Kal alkovg, Kal anoGvvaKTog 
yevo/.ievog diyley%ev ercl TOV fiaodecog TOTS, OTI onoicogSQ 

avTol %ovaiv, syio e%co, (og Kal aiiTol jtavreg, aMt o 
kv ff.tol aMj-9-eg, avTol KQvrCTa'Covai, Kal o eyco Tyhav- 
yiog VTCocpaivco Kal bfiohoycu, OVTOI JcavTeg TO, avTa 368 EjnaviJNTior KATA AIPESESLN r. hsyovai, wvrtTa'CovTai ds TOV TOTS BctGihscog,*' ov% m 

~ \ \ j - - " 

svavTicog s%ovTog ftQog TYJV ^QSKXVYJV dQccf.iccTOVQyiav, 
ahka dij^ev svasftslv vof.iiL.ovTOg. TO [tev yaq XT/ff/m 
'v TOV vlbv TOV &SOV aaQaiTOVf.isvog yyctva- 
Y.CU slg v7vsQOQio/.ibv xciTSTa^sv , cog avco rtgods-B 4 4. 3 EvTsv$sv aQ n /,Yj Trjg aigsoscog 'ysy^vrjTai xal artb 
rrjg f.itag vrto&eascog sig fcolli]v xaxwv cpOQav u 
b arrjQ TYJV diavoicev, dsivcog xctTSTQCoasv sauTOv 
Wtyw/Jiv v.ai TLOV avTt!} nsio&evTiov. ecpavTaoiaG$r] yag 
ovTog VOTSQOV sirfslv awog TS xai ol vrt amov f.is[.tcc- 

9-YITSVf.lSVOL OTL OVTLOg, Cpl]Ol, TOV &SOV STtlOTaf-iat Tf]- 

kavyeGTaTcc , xat TOGOVTOV GIUTOV s7tiGTaf.tat xat olda 
WOTS jtij) eidevai ej-iavrbv cog $sbv [ t ualkov] kitiaxa}.iai. 
15 alSka ds oaa nsgl TOVTOV axyxocci-isv, xa^wg dsivcog 6 C 
diafiolog XCCT auTov { ur]%avYjaaTO , i/Ju%ag av&QWTtcov 
dslsctod'SVTwv artoksGai. nol yctQ ovx aysTat ccvroig 

TCSQi filOV GS/.lVOT^TOg, OV JlSol V1]GTSUOV, 01) Jtsol SV- 

v &eov, ov itsQL Tivog STSQOV TCOV slg tc 

Ix &eov ftQOGTSTayf.isvcov, ^ (.ibvov 
avvolg b loyog di evbg $Y)/,i(XTog TO nuv, cog si Tig 
anb vr\bg QitjJag xt tr\v naaav Expolrjv TOV navTog 
cpOQTOu 'rtOiirjGag, .xaTaff/^ ds sv TI TCOV sv T$ nkoi($ 
si-i@sfilr)i.isvcov , xsQcciiou TS (pr) t ui, r/' TIVOC, STSQOV, cog 
duvaG&ai di svbg oxsvovg TOV navia TIOVTOV diavrj- D 
^aad-ai xat GcorrjQiav SUVTM TtgoGTCOQiGaod-ai, ocpalev- 
Tog ds TOV TOIOVTOV xa< ov% cog vnskaLifiavs Jtsgl TOV I.ISTO, KSIQU oxsvovg TO jtsqag svQOVTog, VGTSQOV vrco- ysyovorog, sxTtsGsiv Trg ftaarjg rtQay/.iaTsictg TS 
acoTrjQiag' OVTCO x.al .ovTog b ^sTiog xal ol s'E, 
auTov 3 Avb[toioi slg (.tsoov cptyovTsg TO grjTbv TO vrtb 
TOV XVQLOV sv TcT) svayyskicp slq^tisvov TYJV (.isv hs^iv 
vrpyyovvTcu, TYJV 6s avTYJg duvaiuv ovx, OQ$cog y.ctTe%ovTsg LXXFL ANOMOIOI. 369 acpalleTCd, xat acpcdlovrai. OTCCV yag avTOlg 
917 Tig xat fCSQi svTohov vnoLivYiosie, TOVTO cpaoxovoiv a>g 
fcprj TO gr\TOv on ovdsv STSQOV eanv o &JTSI 3-sbg nag 
r)[,i(Zv all' tW yivcoaxcoj-isv avTOv. (.tovov, cog xat b XQI- 
^ ffrog tcpr], tpyalv, kv vy Isysiv avrbv "dbg avToIg, yra-5 
e%eiv kv eaiiToZg L.COTJV. am?) ds sonv r/ ^wi), Iva 
jus tbv fiovov cc^^ivbv fi-ebv y.a.1 ov arcs- 
'irjoovv XQIGTOV" axrjxoaitev yag ^xai TLVMV 
heyovrtov c<5g nag avrov waQytog axrjxoaaiv wg 
xctTriyoQOvvTO sni aro7irj{.iaTi yuvawbg ahovreg 
Kareyiviooxovro vit avrtov. 6 ds ovde negl rovrtov 
%aKejtug ecpegev, alia xat narr\v e%levae, cpaoxcov f.tr]- 
B dkv sivai rb TOIOVTOV. aa)(.iaTMr} yaQ soriv rj %Qeict "/.al 
fj vnrjQSoLa ' wonsQ yciQ, cprjo}, TZSQI TO ovg Kvrj$6/.ie$a 
(KOI ambg (.lev atdovf.iai Isyeiv oaaneg inslvog 6 ctKaS-aQ- 15 
Tog diriyrjoaro), lafiovTeg ds, cprjol, TtTCQOv rj 
TO ovg Kvri$6f.ie$a v.o.1 OVTCO navb^iB^a Tijg nsgl 
axorjv xvrjoiiovrig , OVTOJ /at TOVTO, fjpj 
xaroc cpiotv, xat et Tig ErtiTslsoeiev, ov% af- 

5. Kai ooa TOtavTtt o avrjQ dirjyov t usvog v 
Ta ndt'Ta xat xaxwg f-didaaxev, tVa 1^ amcov Ttov SQ- 
ycov ocp&tj, TL [lev ovTog EGTIV, ol ds TOV XVQ.IOV loyoi 
Coacpwg f]/.ilv yMTauyaotoGiv, cog slsys "rtQOGs%STS anb 
TWV ijJt.vdonQO(pr)Ttov , o'tTiveg fgxovTai ngbg vf.iag kv 
fvdv(.taot rcQofiartov , eaio&sv de slat Ivxoi aQTtayeg. 25 
a/to TOJV xaQTciov avxwv STtLyvwasa^'S avTOvg. (.nj TL 
GulltyouGiv aitb GMav-9-wv OTacpvlag, r} anb TQiftofaov 
ai;/ta;" ourto xat rj TOVTOV xara yravTa TTJg avojjdtag 
Tolf.ia ivxsvti'sv -/at exel&sv dieley%vuai. cog usv Kara 
TOV deonoTOv avTOv avstsivs TO or6{.ia a&vQoylcoTTCov, 30 
dg TOV r avTOu KVQLOV plaocprj/.ie'iv iii) aiG^vvo^isvog, 
tVa xat / TWV xctQTtwv T'tjg av'cov axoAaat'ag xat vdd- 
ol GUVSTOL doxiiiaGcivTeg //^ dgsipovTai, TCOV 

Epiphaoius. III. . 24 370 EHI&ANIOY KATA AIPESE&N P. 

xctQrtuv. ov yag dvvatai, ! axav&cov otacpvl^ 
f iva xca artb r^g xaxodidaffxaA/ag y Gs(.iv6- ocp&slr], alia tavta {.isv ft SQL tbv avdqa ysyovota 
xal erujU/Jfi/^xora ' dice ds TWV koycov UVTOV 
5 aKolov&cc elg fictvlav CCQGSWS v.ata tov KVQIOV 
3-eLariq, wg 99^^, itoUkce, (.lev eonv, ohlya ds aitb 
rcheiovcov 7taQafrriGO(.iai, nqbg avvcc ds a o KVQIO$ dldcooi 
rtQOs avaTQOnriv "ml amol 'ke^Of.iBv. >tat eaviv y tov- 
vov TOV 3 ^4vo[,ioiov rrjs HLGIEWQ sQSG%ehia -/.at ncov "ko- 
10 ywv a7teMctG t uol OVTOI, ex ygacptov f.Lsv heyof-ievoi, 
ovrtos ds v.ara. TOV vovv. e%ovTes, a/l/la a'^^wg 
dvva[iiv e^ovrss, an* GVTOV ds OVTCOS ha{.i 
ftevot. 

6, (Z)affxst ds sv-d-vg sv aQ%ij OIL ov dvvarai to 

l5aysvvr]TOv O^IOLOV slvai TC!) yswyrcp. nol yctQ xara TO 

6vojj.a dial^aTTBL' to (.isv yao EGTLV ayevvrjTOv, ib ds 

nav EGTIV r)ki\)'LOv %al etg [ictviav TQstyav' vbv avdpot. XQLGTOV do^av cdi]$rj anohsaioftsv, 

sis o TtavriQ, ovds itat^ naiQOS, alia a 
oi ftaregsg ftafsgcov ^TOV^ISVOI, %ai OVXETL slg 

o cov asl xai TtQO avrov [.irjdsv eo^yxwg, xi asl 
Y.OL [tevuiv, e| ov 6 {.wvoysvriG aKrj&ivbs vibs 
%al sort, xat TO aytov avrov rtvsv/.ia e 
, all 3 sGovvai ol &JTOV(.ISVOI rtollol &sol xat 
lombv to, TCttvtu &7taTr] sorai xai OVK alrj&sia. dsl 
ds xi wg SGTIV sva sidsvai 9-sbv nmsQa tov KVQIOV 
3 frjGov XQIOVOV, st- ov nai to ytvevf-ia TO aycov 
taTQOs eK7to()sv6(.isvov KOI tov vlov laf.t[iavpv. "/.at G 
SGTIV ri [tict d-sotr^, slg ^fiog, sis XVQIOQ, natriQ 
Y,al vlbg xal aytov rtvsvua, ov ovvaloicpy Ttg wv 6 
vibg rep naTQt, ovds TO ayiov nvsvf.ia, alti o 
xal o vlbg vlbg nal ayiov nvsvf.ia ayiov LXXH. ANOMOIOI. 371 ia Teleta, f.iia ^eoT^g, e!g debs, sig KVQiog, cog 

sv Tcaaaig alQeoeoiv OV'TCO T^V TCSQI &eov 
a7iedcoKaf.isv do^oloyiav. OVKOVV efceidrj sig eon &sbg 
Kal OVK evt, vrtolafielv STSQOV rtccQa TOV OVTCC, d-avpa- 
GT(og Kal ayevvrjTog BGTIV b Ttat^q xai axriGTog, xcu 6 5 
D (.tovoyevyg vlbg TOV -8-sov e% -avTOii yevvy&elg OVK avb- 
fioiog avT$ XCCTO, navca TQOTTOV wyxavsi, alia tavTOv 
TcT) TtatQL 7.al tdog xTa vcccGav a,iav , KCCV TS 6 (.isv 
yeysvvrjtai, b ds ayevvrjTog SGTIV. el (.tsv yaq ofaog 
ysyevvyxev 1^ avxov TOV vlbv, advvafov (.irj elvai Vaov 10 
ry naxql xat of.toiov nav yaq TO yevvtov Of.LOiov saury 
ywvq, "/.al ov f-iovov 0(.taiov, alti "LVOV rjj TavT6ri]Ti. 
/.lev yaQ av&Qtonov yevvcc xai ' ^eog 3-ebv, 
6 I.IBV avd-Qcortog ex oco/.iaTcov ov(.i7tloxrjg, b ds 8-sbg 

[.tovog [.lovoyevij yeyswyxe, xat ov xaTl5 
%wa grjaiv , ovds avorolrjv, ovds rtlarva(.ibv , alia 
nvev(.ta wv b 7ravf]Q e aiiTOv avaQ%iog xal a^QOvcog TOV 
vlbv iyevvqaev, o^ioiov avfcfi xara jtavxa xat VGOV, tog leysi TO ayiov svayysliov on "e'C^fovv G.VTOV 

vai ol ^Lovdaloi, OTL ov (.wvov slue TO Gafifiarov, alti 20 

on xcu vlbv .S-eov eavtbv eleyev, 'loov eavrbv TCOUOV o/.ioiog TCtj itaTQt xat t'aog b ev avrcTi e%cov TO tjijv xal Isycov "COGTCSQ b 
Tovg vsxQOvg, ovtco xat a vlbg eyeiQSi rovg ve- 
vg" 7.al Isycov "o scogaxcog s(.is ewQaxe vbv rtaTSQa." 25 
B ov dvvatai dir]llayf.ievog eivai b di* saviov xbv ftatsQa 
or]f.iaivcov xcu o Isyiov OTL "b yivdaxcov s(.is yivcooxei 
tbv rtaTEQa" KCU "b etoQaxwg sfts ec^axe vbv ftavsQa," 
cog- avrov OVK allov ovrog rcaqa rbv naTeqa, wg Kai b 
rtarrf) Kal o vlbg orftialvei "n;oirjGcoi.i6v avfj-QcoTtov xT,30 
fhova ^{.istsQav Kal xai9-' bfioicoaiv." el f.iev yaQ OVK 
JJV o vlbg o/.iotog T$ natol, ncog.loiTtbv b av&gcoftog 
ehova Kal Ka& 3 bfioicaGiv eyevevo; ov yaq einev 

24* 372 Em$4NWY KA'KA MPE2EiN T. 6 Tca.xr]Q "noirjocofisv avd-QWTtov wt sixova ef-irjv" y 
"/.art ehbva Gyv," alia -/.ar euova r^iereQav. anb de 
iov "Kara ^{.lersQav" keyeiv 10 ioov TOV ftaTQog fa T$ 
xeu TO O^IOLOV, ov (.lovov, ahka. xat rav- 1. IIcos de dvvarat fir] dvai I'ffog V.OL /.ti] O/.IOLOS, 
cog x<*i- ^ty BITCQV , o Ksycov on "eyw ev rtfi jtarQi y.al y.ctl 6 narriQ w /.ioi" ov (.lovov yag ctvfbg fa rtfi evay- ict) "kkyzi TOVTO , alka v.al rcvetf-iavi ayitt) 
cov'naaias syvco tbv vlbv fa 10) ftarql T.CU ( 
TQLOV rov narQOQ, f.irjds TtagqMayi.ievov , wg e^et TO 
, o TavTi'jv %ei TYjv axoAoui^/av , UTCO (.lev TOV 
'MOu OVTIOQ "cp&oov oaaQeift, oviaficoTiov oadu, ov, fiecovfi fiahdiovct'l addco^-, %ifia'ia adwvai 
otodcohe[iei{i" ccfcb de z% Q(.ir)vsiag ^xvla ovicog "avoi- 
,ctTS TtvXag, eiaek&eTCo $$vos dixaiov, cpvlccctov TCLGTLV, 
vov , cpuka^tg slQrjvqg, on BJI 


en w KVQLCI) ewg ahovog, on 
20 fa 1$ y.vQi'(i) xvQiog 6 are^ewaag vovg ahovccg" 
de To7g 6 ourcog "avol^ars ftvhag, eioek&eTCO cpv 
akrjd-etav y.al avnKci{.i(3ctv6 l uevog aKy&eiag nal 
owv elfjrjvrjv, on S7tl GOI -rjhmaav, MQIS, stog TOV CM- 920 
cavog, b $ebg b {.isyag, b aitoviog." Tca^arjj^etff^w de 
25 o avayLVLoa'/Mv aig xvQiog xcu TO b (.teyag avrl TOV fa 
yivQiCj) y.eivai naga Tolg 6. y.a\ Ttboa eon HBQ\ TOVTOV 
key eiv ; dedi.a de /ny yrwg elg oyxov noKvv sKaffco vyv 
TCBQ\ Tovrcov Tiov hoycov nQay(.taTtav. navra yag Gacprj 
fa ifj freiq yQGCpfj To7g povloj,isvotg evaefitl koyiO(.ufi 
30 TCQoaeQxea$ai TCp deiy Koytt) -ml (.irj diapohtxrjy faeQ- 
yeiav fa kavcoiQ ey/.iGffrjoavTag eavrovg xctTctGTQecpeiv 
slg TCI fictQaO-Qo. TOV tiavaTOv, a>g ooTog b el.seivbg xatB 
ol avTq) jteiGO-evTsg avd-Qcu-rtot Kara trjg a . ANOMOWL 373 

ncivvag Tovg TtQO avTtov yeyovorag: 
fHaGcprjf.iovg elg -frebv xai tv\v avrov TTIGTLV. xai oil, ev ov dvvarai avo^otog elvcet b vlbg Tip 
vvde TOVT(I) ensQeid6 t usvoi iama ecprj t uev. eGTi yaQ ov }.ivov *0(.i.oiog, aHcc xa< 'loos, vavrv rrj i9-eoT?jTi, -rau-5 TOV r aiiQTrpi xa wa^isi. xat ov Of.isv TCCVTO- 

ovfnov, c iva {.iTf r} hig naga tiai "ks.yof.ihri JSa/JgM/y 

, arcsr/.cxo'&fj. vavcbv de heyo(.iv rfj -d-sorrin "/.al TIJ ov- 

. GlCt Y.CU T9J duvCCf-lSL VMtO. TCaVTO. 'lOOV fty JtaTQl lf.O.1 Tfy 

ayic<) avTOv nvev(.iati. 6 k aoova,iov de cpa^tfv, cog 
YI ay La niGTig, tVa O.TCO rov O/.IQV Gacpco$ 
. ia TsKgia, on b vlbs tx rraTQog, vtleiog ex rslsiov, 

$' velsiov 6e xai TO ayiov nvsv^ia. 

8. Anb {nag xat dew eyas xat TQiTyg f.iaQTVQiag 
OVTOL cptoQct&rjaovrai. ei yaq o'Awg bf.ioKoyeiT(xi vrv 3 15 
aviov yeyevvrjf.ievog, b/.toko i yr]9'Y'}asTai elvcci enavayxsg 
oftoiog Tf t ij yEyevvrjxoTi. drfiov de on Iv hoyy (.isv heyei 
TO yevvrn-ia,, mio/ua de oacpiog e n /si fe xa TtSTtiOTevxe. 
xara %aQiv de Kahelatyat ambv vlbv, Log sdoM/.i-aoev b 

D OQiyvio t uiov tijjv srtovQciviiov xai (.tsQiorrjg TCOV 
gercov xal yecof.tTQrjg rrjg fyievsQag eig XQIOTOV 
Qiag. diaTtiTCTsi de b navxwv TOVTIOV koyog, fiov XTI- 
G(.tur(.ov avrbv rtctQeiocpeQOVTCov, tog "aal b TOVTOV TteGsl- 

lai. le^co yaq nqbg ambv drxatOTara, leye /tot, w 
ovrog, ti av heyoig JISQI TOV vtov TOV 9-eov; XT/(T ( 0!25 
avvov .cpaaxeig, rj yevvrjiia; el [lev yaQ y.riG^ia ambv 
keyeig elvai, {.irf/.ert m$avcog rfaQaKQwrcis. T^V Kvf.irjv } 
$L\.bv6(,iaTi yevvyfia aurbv xaAwv tov naTQog, nav yag 
TO KTIGTOV ov yevvrj'cbv, xat el yevvrjTOv, ov XTIGTOV. 
eaaov TOIVVV TO (.nqde Koyip keyeiv yevvrjTOv. ov 

^ rtQertei GOL o'Awg v.av evl Koyct) cpegeiv Tijg aA^i^ 
vet Qi'l(.tarct enl %etMtav, alia Itye GOV TO nav vrjg 
inifiovlrjg, Iva (.uxO'co(.tev Tig el xat ourcog anofpvyco(,tev. 374 ETIWANIOY KATA 4IPE2E&N T. 

ccftb rfg ertijiovMjg aov, ayQSVTa TCOV ijjv%a)v ml 
(tovle TWV OOL Tterto&rj/.isvwv. nQoaxvveig TOIVVV TOV 
vibv TOV &sov, rj ov fCQOGKVvsig; veil, cpijo*}, 7VQoo~xvvat 
avTOv. -9-ebv rtQOGxvveig, ^ ov%i; vai, cpt]<jl, &sbv rtQOG- 
5xww. jtolog ovv -9-eoQ satcci XTHJVOC; nctQct ool Isyo- 
f.isvos K&1 TtQoaxvrovf.isvos ; d lisv yQ tbv zva e 
6 rcQoaxvvrjTOS -9-sbs xcti VOVTOV i]v66^r]G8 
a&ai, vet d* alia navca auTOg o xr/aag ov 
rtQoaxvveiG&cti, alia v.al altiaTai rovg 
10 T^V xfiGLV, did v6(.iov didaomw "ov noirjoeis aeavvip b^ioUo(.ta, KCCI rtgoaxwrjosis avT$ [irjTS sv TC? ov- gccvcT) (.trfis srtl TIJS yrjs (.i^te. Iv rolg vdaai." v.al b 
ctrtoaTolog cpyoiv "elargsvaav rfj V.TLGI-L naga TOV 
oavict, xofi e[.tioQav&r 1 Gciv" Ttcog TOIVVV aqa ovv SGtl Ttaqa, -9-eq); f,trj ytvowo. sv rep yccg rbv evcc rigoa- c. 
xvvsto&ai sdsi^s TtavrcataGiv allov ovr,a naqa, vrjv 
%TiGiv tbv 7tQOOxvvov[,ievov, xal akhrjv vrjv TEQOGKVVOV- 
\ihrjy y.TiGLv nctQa TOV 7tqoGKwr\T:bv XVQIOV, vibv TOV 
&eov ex naTQog ysysvvrjf.ievov. diet yog TO e% CCVTOV 
ysysvvfJG-9'ai, o/.iotov avwfi xat xaT 3 avtbv vlov' diet 
VOVTO yctQ y.al TcgooxwyTOv TtciQa naoi. "di amov 
ra Ttavra, ncti xwglg avrov sysvsTO ovde sv." lv xai TOV vlov \aufiavovTi snoirjos ret 
navra xat eOTSQecoGs. "T$ yap hoyq) XVQIOV ol ovqavol l> %a Ti-nvevf-tari TOV GT/,iafog CCVTOV naaa Y} driving avTOv." orav yaq s/lffrj b aVw (.101 e'lQrjTat, " ( iva yivcoGxcoo GB TOV {ivov &ivbv &ebv xou ov, ccrtsarEilag tyoovv XQIGTOV" cccpio- 
QIGSV savTov ccftb rrjg XTiaecog, wg xai o anoGTokog 
cpotOKSt "Fg &sbg, e^ ov TO. navta, v.al fjuelg di CCVTOV' 
v.ai slg xvQiog tyoovg XQIGTOQ, di 3 ov TV navTct, xat LXXH. ANOMOIOL .-.;-.. 375 j/ueig di 3 auTOv" xat ooag f-tsv rtcus edsi&v sva 
TOV rtctTSQCt, era ds KVQIOV rbv e avTOv ysyswi^svov ' 
922 xi OVK sifter, sis -^sbg, ytctl sis XVQIOG ovv naai TO"LQ 
J avTOv ysyovoGiv, ahfi sis KVQIOQ oV ov ra navTtt. 
si ds sis WQIOS di? ov ra rtavva sovlv, om savtv-slgb 
IK rtdvviov, al'lcc ftoirjTrjS f&v artavTWV, TOJV Ksmifffid- 

VCOV ftaVTCOV KTlOtyS VTtaQftWV. 

9. Tot! 6e viov SK rtaTQOs ysyswrj^ievov Jtat I>c 
ytaTQOs wyxavovTOs, di? ov TO; jtctvta ysysvyvai, avo- 
f-ioios TOIS naolv sGTiv, ola dr] XTiovrjS cov TWV ajtav-lb 
twv, srtsidr] sis Kcti sis &sbg o ftavrjQ, e ov ta navxa, 
/at xv^tog jfTjdovg, di 3 ov ta rcavfct, Gvvsvovf-isvrjs vrjs 
B uv(a "hi^swg dia TOV sl$ Kal els ^at diet TOV st; ov v.a.1 
di ov, TO (,isv aacpcos x TtctTgbs lov vibv 
TO ds OVXSTI ibv vlbv SK TMV kotrcuv slvai 
ctrtscpyvctTO, di 3 ov fa Ttctwra cpaaxcov, iva dsifl 
ovca Kal vlbv ovxa vnb rtccTQOs oWog TOV (.tovoysvfj 
KVQIOV. shsys ds ravra o ayroffTO/log rtvsvficcci a 
cps(>6[,ievos, dib OVK so%s %Qslav nsgl rtvsv(.iai;6s 
Aoiffat, ov% a>s ^ avvdoa,0[,isvov vov rtvevftaT 
IQL v.a.1 viip, ovd 3 c lva avxb ccrtb TUV TCCCVTCOV 
CTMV di 3 vlov /.syiriof.ievcav. r/'^xet yag TO G 
vat diet rfjs fisfictias 6{.toloyi(xs vov viov rtccrQi KCCI 
sv Ttp siJtslv "arcsK&ovrss @am;iGaTS sis ovo^a 

vlov Kctl ayiov rtvevficiTOs" (pd-syyofisvos yovv 6 25 

ict^ov ds TO rtvsvfia TO ayiov cp&eyy6[iB- 
vov sv avTifi, OVK sdrjkov nsgl savvov. Gacprjs 
(XVTOV yvuGiS) ovde vftb TCUV 3 Iovdalcov a 

isveTO de, c iva ^ avtoavGTCtTOv s^ vb 
ayiov jtvsvf.ia, o ds ajtoarolos GVV rtvevftaTi ayiq) l<joe-30 
xai TteQi TCCCTQOS shsys xat vlov, c iva deix&fj ?y 
act ovoct v.cu (.ivjdsTtOTs dictlsiftovGct TOV slvai. 
ds sav axov<77?g "sis &os s ov 376 ETII&ANiOY KATA AIPESE&N P. 

%al elg xvgiog di 3 ov TO, navxa." T$ yag slnelv TOV 
vlbv XVQIOV ov ftavTiog jjQvrjoaTO b anoorolog TO slvai 
TOV yivQiov v,al &eov. KCII no sinew "elg -9-ebg di* ov 
TU TtavTa" OVK vraaTO TO elvat TOV $ebv xal 5 f.iov y<XQ v.a. XVQIOS v.a 

ovdev dioiasi TCBQL TWV etg ^,aag Iv alr]-9-sia aco- 
tot; SK 0-eov dta TCOV anoGTokiav xeKrj()vy(.ievc<}v. 

i; ds b avrbg 'AvouoLog, nal ol e avrou ys-923 
yovoreg ity odbv vrjg alrj^eiag faQCCTvrjffav, xaxaig a,uoi;g xat slg dialoyag Ks^scov TtaQsxTQsipavTsg TOV vovv 
ansrtrjdrjoav T^g alr)$eiag xai z^rteoov roiv kjtovqa- 
vkov. ftaaa yccQ A$j/g eksy^ei amovg, sav d-shoai TOV 
eavriov vovv dovvai dg cpioTia^ibv TOV evccyyehlov, ov- 
15 daf.iov yaQ b [tovoysvfjg hsyei, xai'toi ys. ev 0aQ%l na^a- 
ysvofievog, OTL b /rt'aag f.ce rcar^Q ccTrsoralxs [.is, ovds 
o rcctTrjQ jcov EV T(fi evccyysKut)' diekeyflr], ovds sv nct- 
hata dia&rjXfl, on exviaa vfuv tbv vlbv, akfi "b'TtaryQ 
fts wcsaTsile," Y.al "ex TOV Ttaxgbg e^ijh&ov nai rfxw," B 
20xat "6 MV elg TOV noljtov 'TOV rcai'Qog," nat "o loyog 
f[V TCQog TOV -0-sbv KOL d'sbg r t v b Aoyog." xat ftokkcc 
0~Tt TISQI TYJg fjiiiov ocoryQiag xciTavorjaai Y.CU /.ir] avv- 
cmb Tijg TOV dta@6~A.ov TOVTOV "/.vfievTixrjg 
b yciQ dicifioXog fiovkoLisvog anoHoai TO 
25Tfij)' av&QtoTvcov yevog, (p&bvfy y.aTe^Of.isvog TtQog TIJV 
TOV av&Qwrtov do^av, (.irj^avag E7tevoY]0~s diafpoQOvg, TO 
(.lev dice Trjg ayvoiag, TO dsvTSQOv ds dia Tijg 
, alloTe de dice xaxoTQoniag, vvvi Se elg 
dm T~qg Trkavrjg xat anaTyg TU.V alQsoecov, G 
SOtVa 7tttVTa%69-ev xaTaar^f'^ TOV av&QWTtov arcb TOJV 10. Iloaa ovv loyvosi b vovg Tr/g fyicov 
elnelv ngbg oe, a . ANOMOIOL ; 377 yavsiS) o xal anb T&V av&Qwncov TOvg TQO 
rjv diavoiav TtctQsxTQsipag TWV pjiv ovveoiv TOV 3-sdv 
xal TTJV niaTiv %OVTIOV Trjg alr]$siag. ov sis ayctd-bv nQOWtpas avo t uoiog yeyovag alti ex r??g odov rrjs aly&eias rtctQexxhlvag 
eyevov tcov vlcov vrjs tv 0-sov exxlrjaias, 

kaficbv TOV VIOV TOV d-SOV TOV XCtTCC TOV (XVTOV 

OVTCC, xccl av6f.ioiov rcaTQt heycov, ov av6/.wtOQ yeyovag, TOVTO TO ovo/ua, j7jxTt o/.ioiog vrtaQ%iov TOJV 

10 

'lva ds (.irj rtsfjl tag UVTOV ^rjT^osis xaTaTQif}6[,is- \ vog avaiaMi) y^ovov, acp cov Ae^ewv avTO$ vcpr]yY]0aTO, 
" diahsxTiKws yQcicpiov TIGI, (pegs TO. v.ar ambv dteley^co- 
f.iev. sdo^e yctQ di(x^XTixTqv TIVCC vftocpaivsiv ftkavrjv sv 
avT(7) T$ avTov avvT<xy/.i(XTi } T$ ovd sva Koyov %OvTfci5 
S247t/o"Tcug Trjg acpeksGTaTyg nal axsQcciOTaTrjq, xai ev 
nvsvfiaTL ayiit) xccl TtQatt).. xcoa|Ui?jUV7}g. olov 6s di* 
okov TO doKOvv avTov 7tovr)(.idriov TO eig ^f.iag ek&bv 
sv TtQCiiTOig xaTSTa^a, ( iva an CCUTOV Ttoir)aci) t ue&a ngbg 
ambv T'i]v hoiTtyv avafQOnrjv T% dictls^ecoS' 20 ear i ToJe TO 10. ^Eneidr sv xcti TOV fiov vnb TIOV %QOVITIOV TLVSQ TWV %G<pTQlOa/.lVOl /.16TCC XCCl UAAIOV TlOfMoV TtOVYjI-KXTlOV 25 

fif.itv idiafyvTiog nsqi ctysvvrjTOv &sov xat 
Qsvd-rjxuig TB Y.CU acpatgeaeoi diacp 
%edcoxav, T^V awhov&ov af-ieiipavTsg aytoyqv, ^/ 
ds /.ISTCI TavTcc avTO ig rjf.iag, tivbg TCOV onovdaicov fj[.uv amb TtQoaxsxo/.ir/.OTog , rjvctyxao-9-r]v ola 
<xv$ig diaxa&ctQccg sxftsf.iipat vfuv TO avyyQa t u(.ia, w 378 EJII$ANIOY KATA AIPE2ESLN P. yoia 
ov 

evvriT evGsfielag cc&krjTcci TS Y.CU a&lriTQiai, ortcog' av 
sldevcd, e%oire xar evyoiav TOJV ayicov yQacptov eiQ^ad-cti 
TO loyidiov, di ov rtavrct av$QioTCOv avTileyeiv de (.taliarct TOVQ ftQOsiQr)f.isvovs XQOviras, Iv e'ldsi c 
GT;I%YIQCOV STtanoQrjaiv anoQ^ascos diaarrjaccg V.KI 
l.i)Giv kvoetos, diet to evneQidQciKTOv KCU oacpsg rwv 
%iQri(.i(XTa)v itoirjaafievog rrjv CIQ^V neQi ayswr^tov 
10 a. El dvvarov eati tcp ayevvriTCt) -9-ec!) TO yevvr t - 
TOV aysvvrjTOv noir^Gai, el rtaacc ovoia SGTIV 
ovd* OTCOTSQCC dtoiasi T^g ahkrjg HUTCC TO ads 

ovv av Tig cpair] Tr]v fisv (.leTafiakksG&ai, T^V deft 

, OVA eniTQGTtovTwv Tip $6$ vcpiarav ejt 
15 [tri VTroxetjUeV^g vhijg; 

/?'. Ei TtaGirjg ahiag xgeiTTcov vnaQ^Bi 6 ayyevvyTog 
9-ebg, dta TOVTO v.al yeveostog xgeiTTtov civ sir], si 6s 
SGTI Tiraffjjg tthiag, drjlov OTL xal ysvsGStog. OVTS yciQ TtctQ KTSQag cpvGscog ei'A^fjoe TO dvai OVTS av- 
TO slvctL y. El de avTog eavT$ TO elvai ^ rtaQeG%ev, ov 
dice TO aa&evsg T^g cpvoeiog, alia diet TO vneQ@ 
vat ftaoav ahiav, no&ev civ Tig Tr t v vrtOGTaoav 
T}}V vrtOOTrjoaoav cpvGiv TO an&Qall&xTOV slg ovaictv 
%%eiv avy%u)QYiG8iev, ov 7r^offt8fteVjg Trjg TOiavT 
GTaoecog ysveaiv; 

6'. El aTelevTrjTcog 6 &ebg dictpevei ev a 
cpvGBi xai ctTelevTrjTiog TO ysvvTf^ia yevvi](.ia SGTIV, r} 
TOV Ofioovoiov xai TOV O^OLOOVGIOV xcmodofya TCUQSIG- 
30 cp&aQrioeTcti. c LGTctT(xi dk TO ev ovoicc aavyKQiTip, sxa- 
TEQag cpvoetog ajtavGTwg dicti.ievovarjg ev TQ Idicp Trjg 
cpvffecog aica{tctTi. 

.'. El aysvvrjTog eGTiv 6 -9-ebg TTJV ovaiav, OVK ; ANOM010I. 379 ovolag diaaTaosi TO yevvr]Tbv syswr^r], alti e ovolag 
v?tOGTi]oaar}g avTO. TTJV yaQ avT^^ovGiav KCCI /ewrjTijv 
elvai Kal ayevvrjTOv ovdslg loyogivuGsfirjg srtiTQSTCsi. 

g. El TO aysvvrjTOv sysvvrj&ri , TI Kcolvst TO ysv- 
VIJTOV aysvvrjTOv ysyove'vai; f.iaKKov yaQ TOV avowelovb 
snl TO avTrjg ohelov STtsiysrai naoa (pvaiQ. 
C ^'. El f.ii] o'Aog o -d-ebg ayevvrjTog SGTIV, oudev xto- 
hvei TO ysysvvr]xsvc(i ovaicodwi;. si ds o'Aog eoTiv ayv- 
OVK ovoiiodaJs ag yeveaiv disoTf], s^ovoia ds 
as TO ysvvrj^ia. - 10 

rf. El olog SGTI ysw^TiMg o aysvvYjTog -frsbg, QVK 
ovaitodaJg TO yevvir]$ev sysvvt'j&r], oA?jg %ovar]g Trjg ov- 
Gictg ctvvov TO yevvav, alfi ov TO ysvvaG&at. 

&'. El ds (.isTaayjjiiaTtG&e'loa rj ovoia TOV 9-sov 
IsyeTai, ovx a(.isTafihr)Tog r t ovGia UVTOV, Tyg 15 

SQyaGctfisvrjg Tr\v viov Idiorcoiqaiv. 
i. El ds sty nod a{isTa(?fa]Tog xcu yeveoscog K 
TWV fj ovoia, TOV dsov, TO xara TOV vlbv scog * id . El GTtSQ^iaTiKwg iqv sv Tq) aysvvrjTW 
yswrn-ia, {.ISTCC TYJV ysvvrjGiv s^cod-sv ngoGhafibv, wg av 
e'inoi Tig, rjvdQW&rj. Tsksiog ovv SGTIV b vlbg, OVK ef 

926 wv syswrj-d-rj, akfi e cbv ftQOGskafis. Ta yctQ ovyysvi- 

* YMg rt()OGKa(.iftavovTct wg s sxsiviov GVVSGTWTCC TO TOV 
Tshslov ovo(,icc diacpoQcog rtQoaisG&cti nscpVKSv. 25 

iff. El Tslsiov YIV TO ysvvrftia sv ayswYiTCp, ysvvr][ia 
SGTI Kal OVK st; wv b ctysvvrjTog avTO syivvrjGsv. ysv- 
vrjTrjv yaQ cpvoiv sv ayevvritip ovaicc OVK svds%sT<xi slvai. 
TO yaQ avTO slvai TS SGTI Kal {.irj slvai. yevvrjfia yaQ 
aysvvi^TOv OVK SGTI, Kal aysvvrjTOv ov ysvvrj/.ia OVK f]V, 30 

* BTOV avo(.ioiov (.isgovg STVI &sov filaG(pri[.iiag TVTCOV KOI iy. El e aysvvrjTOv cpvGscog vrtaQXCov b 9sbg b rtav- 380 ETIWANIOY KATA AIPE2E&N P. 

ysvvr]Trjg tpvaewg ovri oldev ECCUTOV, a de vlbg . 
yevvi]Trjg cpvoecog VTtfxovuiv, TOVTO yivwoxsi eavTOv, ojteq 
SOTI, TTwg ovx av sffiTO O(.IOOVGIOV ijjevdog, .TOV f.iev 
yivcoaxovTog eavTOv ayevvrjTOv, TOV de yzwrpov ; 
5 id'. El fir] TO a.yhvr\TQV rrjv vnoaraaiv tov , &h% snivolas SGZIV avd-QOjTciv^ TO aavy- C 

XQITOV OVO(.l(X, %CC()IV TOfg SHLVOYjGaGl yiVt!)GXL 6 $60$, 

dice TT/V &yevvY]TOv srtivoiav, TYJV vneQO%r]v TOV ov6[.ia- 

TOg Oil fpSQCOV kv OVGLff. 

10 is. El s^coO-sv e?Ti9-scoQiTai T$ $scp TO 
ol STCi&etoroawes TOV eTti&etor&evTog sialv 


ovo(.ia Tr}g cpvGecog avTit} noQiGcc{.ievoi. i 

ic;'. El (.irj s'txei i) ayevvrjTog (pvaigyeveaei, TOVTC- * 
GTIV o leysTCii' el de elxei yeveuei, TCI Trjg yevsaecog 
Trjg vrtOGiaascog TOV $eou ellr] a^ietvov. 
C'. El TO yevvr]f.ia aTQenTOv TTJV cpvoiv saTi dta TOV yevvijffavTa, TO ayevvrjTOv ovala SGTIV argeftTOg, ov dia yvuf.irjv, a^a dia TO sv ovffla a^icoiia. 

irf . El TO ccyevvrjTov ovoiag SGTI drjhcoTixbv, slxo- 

20TWg ?T()og Tqv TOV yevvrftiaTOs ovoiav avTidiaGTekkeTat,' 

el de (.lYjdev or]f.iaivei TO ayevvrjTOv, nolle?) {tallov ovdev 

drjlol TO yevvr]j.ia, (.irjdevi de { iir)dtv. rcwg avTidiaGTCtleir] ; 

i&'. El de TI ayevvrjTOQ nqocpoqa riybg TYJV ysvvrj- 
Tr t v TtQOcpOQav avTidiaGTslleTui, ffiwyc^g TTJV TLOV XQiariaviov elrtida, h diacpOQCp ngocpoQcc Keif.irj-921 
, all' ovx ev cpvosaiv OVTCOQ fyovaaig cjg TJ TCOV f\f\\ f\ I I fyT ftll) '*^ ' * fiff^f / rfT-*^ /* xw^T y yT/ ^ x. El [iqdev ftleov vej.iei etg VTCSQO^V oualctg TO 
30 ayevvrjTOv Ttgbg TO yevvr] t ua, TtQOcpOQa f.tovov vneQsy^o- 
b vlbg fislTiovg SCIVTOU yvioaeTai Tovg nqoGayo- 
ov TOV rtoooayooevtyevTa $ebv avwv xccl LXXFI. ANOMOIOL 381 

xa'. El T? ayevvrjTog ovoict XQSLTTCOV IGTL yeve- 
g, o'lKodev e%ovoa to HQUTTMV , UVTO ovaia EGTIV 
ayevvrjTog. ov yaQ (Jovk6(.ievog on fiovhsTai yeveoecog 
sort, XQeiTTiov, altf OTL necpvxev. avTO ovv vnaQ%ovoa 
ovGia aysvvrjTog o d-eog ovdevl hoyy) eriiTQSTtei xa^ 5 
sccvrrjs yeveoiv ertivorjaai, co&ovaa cpeQeodai Kara TCOV , 
yevvrjTtuv naoav e^srciGiv v.otl ftavrcc koyiG[.i6v. 

x/^'. Ei orsQijaeus loti dr]ltoTr/.bv Bnl &eov TO 
, /.irjdkv ds eVi] TO ayevvrjTOV, nolog Aoyog av 
rov ^ ovrog ^rydsV; si ds ov or^taivei, C av %coQrjGeisv OVTOQ ojtsQ eorlv avrb e 

ny '. Ei at OTSQrjGsis e&cov eiGiv ct(paiQeaei$ , TO 
7Ci &ov ayevvyrov TITOL oreQrjaig eonv e^suv, rj e'fg 
OTSQrjGEUs. aH 3 fit (.isv oreQiqalg laxiv sweats, rccos av TO 

[ty rtQOGOV Tt t 5 &$ GVVttQl&f.ir]^GTaL; 15 

xd'. Ei de eig eoxl TO aysvvyTOv, avayxr] 
ovolav, l iv p xe'. Ei de rj yevvrjrrj aysw^rov ouaiag 
e^etog V7tO{.isivctO(x aTtofiokyv, ctyevvrjGiag f-GTeQ^rai. s'lrj 20 
av ovv ovoia [iev yevvrjTrj, TO de ayevvrjTOv e' 

xg 1 '. Ei de TO ^svvrj(.ta rtagodov lavl 
drjkov OTL s^siog SOTL Gri/.iavTr/.bv, av TS (.iST 
s ovolag tivbg, av re TOVTO IGTIV o ^sysrai ysvvr](.ia. 

xL, . Ei TO ayevvrjtov e^tg v.a.1 TO yevvyrbv e^ig, at 25 
v- ovoiai, TWV s^scov JTOWTCU, al dp. s^sig TWV ovauov, 
si xal devTSQai, alti ovv ys rtQOTif.i6TQai. 

xrf . Ei de TO ayevvrjTOv TOV yevvytov CI'ITIOV EGTL 
TOV sivai Gri { uaivo(.ievov, yevvrjf.ia ovvetGcppgov TTJ eavTOv 
ovala TOV aiTiov , ovoiag loci drjfaoTixbv TO yevvr^ia, go 
aPvA ov% e^ecog, Trjg ayevvrjTOv cpvoecog ovdev eocvTrj 
GvveiGayovGrjg, rtaJg ovy. av e'lrj ovoia, all 3 eig f t 
cpvoig; 382 ETIWANIOY KATA AIPE2E&N P. '. El Ttaaa ova la eoTiv ayvvr]TOg, ola y &sov 
iov ftavTOKQaTOQog, rtcog av Tr]v [.lev nad-rj'rijv eyel Tig-, 
vyv de artaftrj; d de cpvaecog artOKlrjQcoaei ayevvrJTOv 
r\ (.lev dia { usvsi noaoTyrog xat rtOtOTrjTog xat artfaog B 
5 siftsiv rtdoqg (.leTafiohrjs a^ieLvwv, r/ de na&Mv SGTLV 
vftsv&vvog, ovy%ct)Qrj&eiGa dta TO aftciQaHanvov slg ov- 
aiav e%siv Tc t 3 avTOf.iaTcp sniTQityat rbv cpdovvva mva TCI 
eva, ^ TO yovv axokovd'ov vip f,tev rtoiovaav 

eirtelv, yevvyryv de trjv f.is.Tctfta'hl.oi.ievriv. 
10 X'. El T?}g yevoiAsvrjg r/ aysvvrjzos (pvaig eorlv al- 
Ttct, TO de ayevvrjTOv firjdsv sir} CILTLOV, ncog av eirj ai- C 
TLOV TO {.iijdev fov yeyovoTog; s . 

ha. El TO ayevvYjTOv GteQrjffig, r\ de aTegrjaig 

e^swg anofioM} SOTLV, y de anoflohr) rtavxefaog ano'k- 

^"kvtui, y /,is&ioTarai ecp SVGQOV, ntog olov ve eei (.is- 

'9-iOfaf.isvri KaTOvo{.ia^sa6-ai TYJV ovoiav TOO $eov ayev- 

vitig rcQOOrjyoQia ; 

*k$. El TO ayevvrjTov drjlol OTsgrjaiv /.tr] TtQooovaav 
y, niog ayevvtjrov elvai keyo(.iev, yevvrjTOv de ftrj 1y . El iptKbv ovo/.ia SOTIV eiti 9-eou TO ayevvr}- 
TOV, ry de ifJtlt] PcgocpOQa Ti]v vitooTaoiv TOV -&eov kitai- 

QBL XT rtCtVTCOV TMV ySVVIjTWV , Tlf.UCOTeQa CiQCl S.GTIV 

T! av&Qcortcov TtgocpOQct Trjg TOV fcavTOXQCtTOgog vrtOOTa- 
25aewg, aovyxQiTit) vfceQoyij xctlhwrtiaaaa &ebv Ttavto- Id'. El TtavTi yevvyTty atria avyxexlriQioTai, avai- 
Tiog de y aysvvt]Tog cpvaig, ovx ahiav dqkol TO ayev- 
vrjTOv, uK'ti vrtoataGiv orj t uaivei. 

30 he. El itav TO yeyovbg vcp BTSQOV yeyovev t r) de929 
ayevvrjfog' vrtooTaffig OVTB vcp 3 eavTtjg OVTS vcp STegag 
yeyovev, avw/xr] ovatav drjlovv TO ayevvrjTov. 

hg. El TJ] TOV ysvvri(.i'XTog ovoia avve/.icpaivsTai cog LXXFI. ANOMOIOL 383 

<xhi<x rj aysvvrjTog vnooTaGig, HUTCC ^rtaoyg ah lag TO 
%ovoa, ctvTOOvoia SGTIV aovyxQiTog, OVK 
awsficpaivovoa TO aTtgbaitov, avTO ds vrtaQ- 
yjovoa, aovyxQiTog xal angoGiTog, snsidr] xal ayev- 
viqTOg. "5 

X^'. El vrtsQaysi, naoyg cpvoswg 6 navcoxQaTtDQ, 
diet TO ayevvt]TOi> vjteQayet, cmsg CGTIV uifiov foig ysv- 
vyrolg dia/.iovijg. si de f.ii] eoriv ovoiag drilcoTMbv TO 
aysvvrjTOv, no&ev av fj TIOV yevvrjTtov cpvaig eei TO 

, 10 

"krj . El ovdsv TCOV aogaTiov UVTO SCCVTOV G7tQf.ia- 

7iQOV7tccQ%i, dict[.tevi de EV cpvasi a 
fl, n(og 6 aysvvrjTog -9-ebg ekevdsQog 
oscog v3TaQ%cov vvv (tev T^V ectvTOv ovaiccv devrsQav sv 
yEvvrj^aTi OQU, vvv ds rtQoreQav sv ayswriTip HUTU TTJV 15 

TOV TtQCOTOV Y.OU dsVTSQttV TCC^LV ; 

X^'. El diaf-ievet sv cpvasi ayevvyTct) o "9-sbg, TO sv 
ysvsosL v.a\ ayevvyoiq ' SCCVTOV sidevcti acpflQrjO&co. ovy- 
y y a)QOVf,isvov ds sv aysvvrjTCi} ndi ysvvr]T(ij TVJV SUVTOV 
ovoiav jtaqaTSLVSLv , ambg savTOv ayvoeT T^V oval 
rtQiay6[,isvog vrcb ysvascog KCU aywvyalag. 

(.1 . El de KCU TO ysvvriTov (ts 
aysvvrjTOv, sv ds yswyTOv cpvosi ct 
vsi, lv (.tsv TTJ cccele? cpvast yivwaxsi CIVTOV, ayvouv 
dyhovoTi Trjv aysvvr)TOv [.isTOvaiav. ov yag olov 
avfbv TtsQi &VTOV ml aysvvrixov ovaiag yv&aiv s%siv 
v.al ysvvrjTrjg. 

IACC. El ds svxaTacpQOvrjTov SGTL TO aysvvrjTOv diet 
{ASTafioKrig STtiTrjdsiOTrjTct, cc^itofta cpvGcog SGTIV, ovoict 
a(.iTa{3lr]Tog, Tyg aysvvrjTOv ovoictg rtctGrjg aiTiag jc>e/T-30 
Tovog wfiohoyiqiisvrjg. 

^/S'. El TO ayvvr]TOv TtctGyg ah lag e^jjim, sty 
fi nollct, aysvvrjTa, anaQallaKtov ^ovai Trv cpvaiv. 384 EI1I&ANIOY KATA AIPE2E&N f. 

ov yag av fir) 'aTtoxlrjQuaei rpvoetog TWOS xotvov xal 
Idiov fieTeikqcpvla rj /.ihv ercoiei, rj de eyiveTO. 

fiy. El rtaaa ova la eorlv ayevvrjTog, ovd* bno- 

TSQa dioiaet Trjg aklr t g xaTa TO adeGTCOTOv. yrwg ovv 

5V rig (pair} TT]V (.ikv t usra@aklsa&ai, T^V 6s i.iTa$al- 

keiv, OVK ertirQSTCOVLiov T<$ 3-eiT) vcpiOTciv SK [.ir] vno~ 

ovoiag; 

fid'. El Ttaaa oiaia early ccyevvt]rog, rtaaa iaxiv 
anctQcihlcMTog. rijg de ovoiag TO ana.Qak'Lav.'cov exovar^ 
WTO noiBiv noi TO Ttaa^sLv avTOf.iaTLa(.i(jj t ava^sTOv, B 
f,te'. Uohhcov de OVTCOV ayevviJTuv -xor/ anagaU^a- 
i&iirjTws dwiaovoiv akfajfaw. ov ydg av el'ij 
Ta dieGTOJTa i] xaD-okov, t] Kara TI, 7taGY}< 
Giv Tiva (.upaivovGr]g aiTiov ano- 
cpvoecug. 

fig. El TO ayevvrjTOg y.ai TO d'tog ix rtaQallrjlov 
TO avTO drjlot, ayevvrjTOv ayevvrjTOi; tysvvqGev. el de 
ezegov TI dtfiol TO uyivvr^QV) eTeQOv 6e TO -9-ebg, ovx 
KTonov T(fi #< &ebv yeyevvr]xevai, exaTsgov tr\v vntxq- c 
20 iv hafiovTOg % ccysvvrjTOv ovoias- 

f.tC'. El de TO TCQO TOV -3-eov firjdev eirj, 
eoTt, TO -3-ebg xal TO ayevvrjTOv TUVTOV djjAoZ, ov 
ie/.tevov TOV yevv^iaTog TO ayevvriTOv. dib ovde TO ovv- T({ SM xa natQi avTOv averai. 25 ^QQaifievovg xal eQQcof.ievas vfiag d wV 
Tog &ebg, b xal fiovog a^rj&ivbg -0-ebg 
vrtb TOV anoGTakevTog IrjGOv XQIGTOU, facoGTccvTOg Te 
cckt]&it)g fiQO alwvwv, xal ovTog ali]&cog yevvrjTvjs vno- 
GTaoewg, diaTrigiJGei anb Trjg aaefieiag, ev XgiGTyj 'IrjGOv j) 
xvqkt) rifiajv, di ov naoa doa T$ naxQi, xal vvv xal ael xal elg Tovg alajvag TCOV auvuv. TO ovvTaa, TUJV s/rov. LXXPI. ANOMOIOL 385 

Kcu eon : TCOV els J^ag anb Liegovg el&ovzcov av- 
TOV (p&OQmalcov Ks^scov, tog ecpyv, y ccQ%rj nag yticov 
avaTQsnofAsvr} CIVTY]. TQI&KOGKX yaQ oiiov xecpalaia 
931 oiioiOTQOTca TOVTOIS cpaoiv avrov ftertoirix&cci ftaoys 
@kaacprj/.tic((; s/.mlsa. Ivravdct. ds wg arto'k'kvf.tsvov aw- 5 
fiaros sQftsTOv nut aarthxoQ, snyjlokov TWOS anovdaiov 
avakeafj.vov TCOV TOV sQTtsTOv }>Eiipavit)v TCI OGTSU slg 
kv/,ir]v Tiviov, yv wv%aTai, entfiovKrjv nvrcovf\*Bva.i, TLGI 
ygctcpwv drj&ev wg xara cpiloKcdictv negityei TO ovv- 
Tay(.iaTiov, ov f) a(>p) OVTIOS- ov elvexev xat amoliO 
TOV 3'sov evsQysicts T iccTMa TCOV hoywi, Trjs 
an agyjiQ a%QL re'Aoug a 
OKsvaacof.iv Tolg ^ovlo^svoig la- 
-9-rjvaL Trjs (XVTOV iofioKias, ci TMV avruv xecpakalcov 

To. ^STIOV rov 3 j4vojj,oiov. 9 3 Erteidr] TOV e7tsve%&evTOs sv xctiQcfi ^{.uv TCOV %QOVLTCOV TIVSQ TCOV TCQOSlQr}(.l8VCOV GCpSTSQlGd- 

iisvot iisTct xat akhcov noKkcov novrjf-taTiov GTtovdao&ev'iQ 
rjf-uv idia'^ovTcos TtsQi ayevvrjTOv &ov xal ysvvTjTOv 
* C ncnQBvd^rpf.aLQ TS v,ai acpaiQeoeat dictcp&siQctvTss s^sdco- 

TOVTO sis Yjf-ias, TWOS TCOV onovdaicov rjiiiv avxb 

ola rtttTriQ av$ic diaxct-Z5 VLIIV TO GvyyQaiiLia, ta TCO.VTBQ svae- /?/g a-d-kriTCti TS KCtl a&krjTQiai, oVrwg av sidevcu S%OITS 
xcttr' evvoiav TCOV ayicov yQacpcov elQija-d-ai fycov TO 
"koyidiov, di ov navTa av&gcoitov avTileysiv v(.ilv e?ti- 
%siQOvvTa H8QL ayBvvif}TOv &SOV v.cu ywvrjTOv. jtaveiv 30 

avcuGyvvTslv ovvTOf.tois nsQiTQonals dvyiqasa&s'. nav- ; 
Epiphanius. III. 25 386 Em$ANIOY KATA AIPE2E&N F. 

TWV 6s fiallov toiis rtQOtQr][tvovg xgoviTag, ev e'ldei cov ertartOQrjoiv a^coQ^Gecog diaaTrjoag xaio 
hvoiv hvoecog, dia TO sviteQidQaxTOv xal aacpeg TCOV 
jti%ei()r]iJ:dTcov , Ttoirjod^svog Tyv agyflv rtegl ayevvrj- 

5 TOV &SOV. ' ^ 1. KaTa hefyv Tijg diahexTixijg GOV xoftrteiag xai + 
ovkhoyiGTixrlg ftaTaiOTcoviag TTJV avaTQOTtrjv ftoirjaofiai, 932 
[.irj vrtegfiaivcov (.nyde ev devTeQco Ti&epevog TWV doxov- 

10 GCOV ooi, fiet^ovcov r\ xal fiQa%etaJv ke^ecov TO aLiv9r}TOv. ( 
xal TfQcoTOv ptv Insi avco yQacpwv wig TOV GOV Tthf^- * 
QUftaTog a&krjTatg xal a&^TQiaig ecprjG&u ^goviTag 
Tivag G(pTEQiGa[tevovg artSQ LI&TO. %iQag etysg TOV no- 
vrjftaTiov eQcoTr]&elGr)g Tijg rtaQa ool ks^ecog, GS 

\5TOVTQ TO ovofta xXTrn*vov xal Tovg artb GOV f iva r] (AW ydg &eov ayia rtiaTig arc 3 aQ%ijg ovoa xal ael 
xal (.irj rtahaiovLievr}, SGTIV ael xal ydgai- 
TavTtjg 6 SeLishiog, xal vnaQftei %ovGa TOV avrijg B 

3/ n%3^\3\ \C/ 

aei GTI I.IET ayyekcov sfiTto^LTevo^vrj xal ayiovg 
ysveav xal yeveav xoa^ovoa. ov 6e fiallov ^Qovixbg * 
vrtaQxeig, @ovxohr)&elg VTtb Tijg jrkdvrjg xal eftaQ&eig 
xaTa TJJV didvoiav, xal TO GOV ^oaxri^a Trjg dyekrjg 
>%vdaicog elg vo^v axav&codr] fcaQe^nle^ag. ovdelg yaQ 
xaTa as TO}V Ttahatcov ecpgovrjoev , co L^e'rte, o xaTa ' 

ygacpcov, avxbg %QOVIW<; vnaQ^wv, xal ovx 
v. M&vg de ex TtQcoTyg ertifiohfjg, cog ccprjg, c 

yeygacpevat sirtcov nsol dyevvtJTOv d'eov 
SOxat yevvrjTOv, eertkr)l;ag TOV (ttov ev TJJ ToaavTfl GOV 
g>u)Teivfj emfiohij TOV hoyov, tVa o^Ttog n JLXXH. ANOMOIOL 387 oov TtotriacofAai vbv Xoyov rrjg diaXs^scog rf9 voaamyg 
oov xaivOTO[AOVf.isvr]g bvofiaronoiiag. 

2. Tig yap TWV TO Gcorr/Qiov fov &sov wfjQvy^ict 
xs%zr](.isvcov XQIOTKXVCOV aaidcov TOUTO YMTafaiitoi, nqo- 
vnb GOV dia xijg (Av&codovg oov TC^dvrjg, sccaag 5 asl ovra xat TO ayiov UVTOV nvsv^a ccsl o, xat 
ctwvosi TtctQCt GOV ftQL ysvvYjTOv &sov, 'iva xat 
ev ^wootg wialB%9-Biiri, didaaxopevog jtQOGxvveiv 
XTIGIV naqa rbv wtloavfa, og SGTIV r}i>koyr}iJ.vog 
sig Tovg aicovag, ctf.ir]v ; OVY. B^O^V yctQ fjjAe'tg XTIGTOV 10 9-sbv, ov TtoirjTOv, aAA J axciavov nal ayswycov, x ita- yeysvvr^svov avctQxwg xai axQOvwg. xav TS yctQ TO yevvrivdv, ysvvrjTOv b(.iwvv(.ua xa/tstv 
, ov deo{.iaL GOV vyv ke&v, xaV TS ov% ovxiag 

t co {.isv cog naga TO x Traroog yeyvviJG&ai, 15 
933 axav&cov yctQ ov GvkheyovGt GTacpvhag, ovds Ix Tot- 
fiohcov ovm, ovds e^ avdgbg TC&it^av^iivov og&bg av 
vrtoksKp&sir] hoyog ' scpfyiov yctQ xat o xvQiog tovg dai- 
fiovag XQIGTOV ambv oiiohoyovvvctg. XT' livvoiav 6k 
tfelcov ygacpcov cpaaxsig slvai TO hoyidiov. keyew 
noia yqacpri &eia sdidaaKs rtQOOKuveiG&ai, 3-sbv 
xat OTI (.isv &ebg ayevvyTog SOTI jtavrl np 
Gacpeg sty. aAA J ovds TOUTO ovo^iaorl eyKsirai sv rfj 
&ict yQacpfj. tt.no ds OQ&OV xai evoefiovg hoyiG[.iov, xt 
B avTrjg xrjg ovvsoscog JTSQI -tPsov ei>Gs{lcog VOVTO vosiv xt25 
heysiv ccQdQOTcog %. keysig ds, tva eidsvai e%oi.ev ol vrtb 
GOV '.ad-krfcal TS xat a^rfcqiai xalovpevoi, Tterthavr]- 
ds nakkov, mog ftgbg SKUOTOV ayroxo t&ioat,. dia 
xcu svnsQidQctxTOv "koyov GTiyriQcav tqbitov 
T Kscpcchaia VTtb GOV GvvTsSeiG&ai. dio ama T 30 
dowvvra GOV io%vQa Q^iava Y.CU oocpiOTixa, a ngbg 
novg (.isi^ovg slg avnhoyiav erjOM]Tai GOI, naKkov ds 
iva Jtqbg vyv ahrj&euxv snci^g GTO(,ia, yftslg ol 

25* 388 EHWANIOY KATA AIPE2E&N P. 

xul idi&TCtL v.al ov (.id&vs, alia @Qa%vTSQOi 
TCOV sv Trj ayia TOV O'sov SKxlrjatq ftoi^aof.ts-d'a, c5g 
TtQoelrtov , Trjv avaTgortyv TTJS aovOTarov TavTYjs xat 
ocpodqa evrslovg cplvaQiaq. 

5 3. Hal U) aids e^e'rw oov y nava xov ftQOoi/^iov 
avTi&eais rijg "n^wv ^QayvTTqfog. aQ%r]v de av&is TWV 
vfcb aov y.ecpalaicov xa^-fi^g xaTara^ag avTMQVQ Ixa- 
le^swg %al necpctkaiov avriTtaQa&rjGOf.iai, rag SK 
-d-sicov ygaqi&v xt OQ&OV loyiGf.io 

10 TS xat fy]TT]/.iaTcov jtaqa GOL hoywuv avaTQonas, o 
ol -d-sov dovhoi Kal aKy&eis ct&hyvctl svrvy v 6vrss 
Ka<cavor]GavTes ryv Ttaoav oov arOTclav KarayelaacoGi, \ 
Keyovrsc "y vrtegqcpavia vijs Kaqdiaq oov ertoirjoe GOLD . av yaQ eljtag tavxct sv tj\ diavoicc GOV. ava~ 
($r)OO(i<xi els tov OVQCIVOV, xai srcavio tcov CCGVSQCOV fov 
ovQavov d^aofjiai, lov O'QOvov f-iov ' xa^tw ev OQEL viprj- 
$. srti TCC ogr) xa vifjrjla ra ftqbs (toggav avafiyao- 

STtava) wv vscpslcov xat 'sao[.iai opoios 
vvvi de sis "Aidov VMTa^Gji, sis fa S-s^ha rijg 
20 x Kal EGTIV i] &QX^1 v 3 ^STiov xecpalawv 934 

ami]. a'. El dvvarov eon T$ ayevvrjrcp .'d-ey TO rv a 

25 ^vaTQOrtrj. IlQaJrov (tsv TO sis & v loyloao&ai 
advvafov aGefiss ^v. (tovov TO artQSTtss TIJ avTOv 9-so- 
i, v.al avTO OVK advvuTOv oWog avTOv rcoislv, alfi artQSrtovs ovarjs Trjs cpavloryTos &$, $ ovdsv advva- 
TOV, alia dta TO TO cpavlov advvaTOv elvai TTJ ev&sq) 
ri aya&OTrjTt, Kal awe!) ctyad-q OVTL. . ANOMOIOI. 389 B Kal a'Mwg. Ei ib yswyTOv aysw^rov naqa. 
aya&bv slg SQyov vo^tiG^sir} , ccdvvctTiog ds s%si TO eig 
ayct&bv yiv6(.isvov aya$cog eniTsksGcii, TOVTO ^TTCC 
TOV dvvctTOv eir}, (36vkof.isvov TO ^QOKQITSOV 
7,al f-ii] dvvct}.iEvov. d ds TO ayevvrjrov aya&bv, TO ysv- 5 
' VYJTOV de ev rfj id la ra^st aycc&cos yeyevrjTai,, aya$rj(; 
aya&ov d-eou rijs Ta^ewg TOV yevvyTOv -/.cu 
avv({) vofiioO-sioriS) OVK av TtoirjGeie TO xaAwg ysv- 
ayevvrjTOv , sftsidr] xafaog vsvo^iiGTai avTqj TO 
OVTO)S slvai xcdov. snsl ovv TOV v.alov ov%l dice TO 10 
advvarov ov [.leTctficikheTat y Tais, alia diet TO dya- 
d-iog OVTCOS slvai, ayct&og aqa, 6 ayevvrjTog -9-sbs, aya&a 
ds TCC e% avTOv ysvo^eva lv Tfi idia Taei, (.ty ICC^OVTCC 
ayevvrjTOv ovof.ia. ov yag 9-eovs KTIGTOVS eftolr]Gev, tV 
v 9-aTSQC[) naqe'^CBivo^isvov acpavifcfl dici rijs emo- 15 
TO avii>vv(.iov TOV f.isit,ovos TCQOQ TO fjTTOv. si 
yaQ o (,isv SOTI -d-sbg ayevvrjTOs, o ds $sbg ysvvrj- 

TOg, TCOV CpVGSCOV CCXOlVCOVYjTCOV OVGCUV , (xdl'VClTOV SOTI 

XOlVtoVTiGCtl "/.UTa CpVGlV T(7) TOV OVOflCtTOS a^UO(.lttTl, 

D ukti SL ttQO. KOtTa%Qr]GTU'fj TlVl ftUQLTl, KCCl aVTO XT 20 

GV{.i[.teTO%r]v TOV ?vkovaiov y^QiCp^evov T$ IJGGOVI. o de 

1JGGCOV OVK CCV 7COTS Stg TO TOV (.ISl&VOg OVOfia SCCVTOV 

xalsosie, TCo.via.na.Gi yivuoxcov alloTQiov SCIVTOV OVTCI 
TOV xaTci cpvGiv a^ito^aTog TS xca bvb(.iatO. ks%sis d 3 
av Tig GOL, M 3 <dsTie, TO "&edg r\v 6 koyog xat om sys- 25 
yeTO &sog 6 koyog." nwg eei TO KCITO, (pvoiv Tijg svye- 
vsiag ovof-ia, rj rcwg loco^-rjOSTai, sirtSQ fi ysyovs TQ 
935 TOV XQIOTOV a^iCLtf.iaTi; ^'-Trwg TO "$sbg rjv" xxo7T7J- 
GSTCCI, XQOVOV f-nij e7iide%0[.tsvov TOV r\v diaigsoiv sgya- 
oaa&ai xav sv T$ TV%OVTI; yvcoafl ds OTL aVa^ogSO 
5-sog /at aysvvrjTog -d-sbg sysvvrjGsv e| avTOv &sbv 
ofioiov savTifi, ov [wvov, alha xai 'ioov xaTcc navta. 
xat o^x SKTioev, tva (.ly avo^ioiog 6 KTio&slg yevofisvog 390 EttWANIOY KATA AIPE2E&N l\ 

acpavlcffl TO TOV &ebg ovofta diet Trjg diaoTaaecog T% 
nacialhayrjg. advvarov yag TOV yevvcovTcc avdfioiov ml 
aviaov yevvav KUVTOV, v.a.1 TOV yEyevvrjftevov 
slvai TOV ysysvvyKOTog. 6ib 'kvfav&a 
TavTOTyTog TO xaT (pvoiv e% svayyefanrjg 
on Tictvca ra TOV naxgbq B(.ia eavi, TOVTSGTI ^eog o 
riQ, -frebg eyat ' ^ur] 6 ncnr^g, Cwi? syco, /at ret e^rjg, 
oaa rtQSTcsi Ttargl xat vi$ xat ayiii) rtvsvfiai;i 
lv face d-so'CTtiTi, nqdsv tfjs fQiadog 10 e%ovar]g ' aacpcog f4lv avccgxcog xai axQOvcog TOV 

Aoyou TOV jiargbg xat TOV SVVTCOOTCCTOV ftvsv- 
TOV ayiov ex nargoQ xat TOJV TOV vlov fylv ev 


/?'. El rtaGyg ahiag KQeiTTUv VTCCHQ^L 6 
d-sbg, diet TOVTO xat yevsaeiog KQSITTCOV av etr^. el 
ds KQEITTWV SGTI ftctorjg atTictg, dfjkov OIL Kcti yeveascog. 
OVTS yaQ nctq kneeing (pvoewg steeps TO slvai OVTS ctv- 
Tog iavTtjj TO slvai 7taQ0~%e. 

iq. El Tcaaiqg cclTictg Y.QBLTTWV vita^u o 
d-ebg, 6 6s ysvvyTog l UVTOV avct^iiog KVTOV 
xcut ov XT taoTijTo;, xcu ev TC{) TOV ftaTQog 
ytQO-/.QLTiiip ovofActTi eaTyKev, uTifj-Lav Ttjj ysyevvrjKori TO 
ysvvr)/.ia rtSQiTtoieiTcti, STSQOV 6v6(.iaTog naqa TCC ysyo- 
VOTCC KTia^aTct %a)v TO a^/w^a, xat ov xara TCC ysyo- 
25 voTct \r\v Tifirjv TCJ) neTtotriWTi ftsQiTioiovfisvov. Tct pkv 
yaQ exTOg UVTOV doav TC$ KSKTIKOTI fteQirtoisiTai, ovx 
oWa't'acu T($ TtsTtonqKOTi, ovde 6v6j.iaTt TOV itsrcoiriKO- 
Tog xAot-(Uva, ahka dovla yevopsva elg d6av TOV 
fCSJtoiyKOTog, f iva anb TOJV svdo^tov ex TOV vnsQ TCC 
30 svdo^cc ysyovoTa TO TtQOKQiTeov xat vnsg avTct ov ava- 
d-eioQr}Tai. o de OVXSTI TIJ TOVTIOV bvo^aaic} 
Tfj ds rtQOXQtTeov bf,wovaiOTrjTi ex TOV 
avvqvconevws tyw TO afywpa, si diolaei TOV . 4NOMOIOL 391 v Trjv rtctQttkkayrjv, xat TQ rtQOXQiTeq) ehavcov 
tsQinoirjGSTai, diaMaTTOftsvrjg vrjg XCCTCC TO 
v TOV ysvvqfiuTOg STtMOivwvlag. dib opoiog 
bf,toiov Ktti iGog ef to"oi> yfuv 6 /JAaffTOg OVK anb 
ittTiwjg swoiag tfj nlaTBi yiavsi^mai, a^K o5g 
^9-eot;, qpwg !x cpoivbs, xat Aoyog 

rrjg a(.iSTa&eTOv TOV ftQOXQtreov TO JtQOKQtTSOV OVX CiVVO SUVTOV CUTlOVf akfi CCTt 

TO 'laov yevvwv axQavTip KCU maTU\i\n'tty ovaia, 
6(,ioovaicos TO ovoicudsQ xai EVVTVOGTCCTOV &elov yswrj^a, 10 
ehcov SGTIV om ai}Jv%og, aMa TtctTgbg 

yevog, w'g cpyatv y ^et'a yQctcpv, STtl TJJ iao 
TOV yevvrjTOQog TO yswrj^ia TCCTTOVOCC, SLKOJV, 
TOV CCOQCCTOV d-eov. xal c iva (ty Tig vo^'wri diacpOQav 
elvat, ity elxova Trjg TavTOTywg, avTog 6 7taTr\Q T^V 15 
diOQ&wGiv Trjg fyieTeQag ^wijg TCQOVQMV rtQO TOVTOV TOV 
C hoyov ecpyoe TO "Ttoiriacu^sv av&QWTtov KCIT* eixova 
fyisTeQav xal xa5-' 6}ioitooiv", ov dioiaag eavTOv naqa 
TOV vibv, aKla dvixyv xt b^Kavv^iov kifyv snsiTtwv TO 
"rtOir)Gto[.iev avd-Qwnov" , tVa dvo arntavfl, SKVTOV TS xal 20 TOV vibv, rj KUI BiTtoifii xai TO ayiov Ttvsv^a. xat TO Inl Tfj iaoTrjTi Trjg shovog, TO ^ dice dvo koywv na- 
QW&elg, ehova [.tiav scpr], fj(.ieTSQ<xv ds TO dv'inbv ccne- 
(pipaTO. TOV ds yivopevov avd-Qio-rtov ov TIJ TOV evbg 
sfaovi, alKce TJJ TCOV dvo o^wotOT^T/ TS xat tfforjjTt et-25 
wva yivof-ievov, c iva rtavvr] oacpsg ely TO jtQCMTeov sv 
itccTQi Kal vl^ Kctl ayi<i> 7tvV(.iaTi [tevov sv TavTOTYjTt 
xat f.irj akloiovfisvov. ov yctQ 7tctQ sTSQCtg cpvoswg BL- 
krjcpsv b TtaTrjQ rj b vlbg rj TO ayiov nvsvpct, r/ dedto- 
xev STSQCC cpvoei ov(.i[tSTO%r]v Trjg eavTov cpvosug xat30 
ctiw[j,aTOg, ovdk xara Tiva T0f.ir\v rj artOQQOiav TO slvcei 
avTOv TOV [tovoyevrj, xat TO ayiov nvsv^a ahloicoaiv 
Trjg cpvoswg stjsiQyaoctTO, a/LAa xa&drteQ 1^ ag^rjg 392 EILI&ANIOY KATA AIPE2E&N 1\ 

KQirea tpvoig ayevvr\TOg v.a.1 uKTiGTOg ctel yv, ovTwg cei937 
e avTOv nQOKQiTsov yswiq^a ml ayiov fcvev^ia 'fj(.uv 
aacpwg xwfyvxe ncii om vr]Hayf,ievwg. 

y. El de avTog same!} TO slvat '(.ty itaqkGif.v, ov 
dia to aati-evss T% cpvascog, ctlha dia TO vrtegfiefir]- ^ 
Y.BVUL naoav ahlav, no&sv av iig ity vnootaoav nQog 

wcoarrjoaoav cpvotv to anctQakkaxTOv slg ovaiav ov Ttoais-isvs rrg votamr$ vno- >. OTaaeuQ ysv^aiv ; B 

10 ^vafQon^. XQTJ GS, to ^STLS, avco itqoo^ovca 

Y.al aeccvfov to ekestvbv yiatavoovvca zntysLv ?% eav- 

tov ToA|ttrjag diavoiag TO nsQiwbv trjg aaefieiag, c lvcc 

v,al ^(.teig (.IYJ GVf.i(.iaiv6f.iwoi tfj Tooavvr] acpofiict TJ 

I.ISVOL vrtohrjcpd'Wf.iev, aAAa GOI TS xal eavrolg ta 

15 evatfieiav Gv^ovlsvovTsg. doxtw yag ev TOLQ avayxai- 

OIQ Y.OL EV TOlq &$ JtQSTCOVGlV CiVOf-lOLOV V.OL CtVLGOV G 

t 3 l| avrov yeyevvr)(.ievct) anb ftollrjg yeKavyt; 
TLVO. noiriGtv e^el-9-stv, -frebv (.lahlov ev O/.IOIQV. avtbv xrjQVTteiv volg 2QjlQt:ltOVGl Tfl aVTOV dsOTqil. V.tti nQfJJTQV [ISV TO dlCC- 

i $0% TOV TOGOVTOV fivd-ov Trjg avoiag 
sari mgnog mi (.iccklov (.tavuodovg diavolag. 
TO ycig elnslv SCCVTOV aiTiov, r } TO avTog eavTfy TO slvai 
naQSG^ev, Iv dvalv vjtovolaig xaxaJg aeavTov negieftet- 
25(>ag, avaijJYjketcpwv uai CYJTUV TCSQI -9-eov TO rtcog fjv, 
ago asi, rj savrii) TO dvai, i] avTO l uaTtog elvai. xal D 
dsdia xcu (pQiTTtu Tea ac t 5 xx^5 sv^ufirjfiaTi naQwiti- 
vo/.ievog. Jteftavoo yag vat Tcava6(.ie&cc , aQxeTtog y.al 
oauug e%ovTeg TO asi vostv -9-sbv xcu 7tiGTeveiv, on yv 
30 ael O'eog. xa< yccQ ml ev TOVTCIJ acpQOvcog (p\rsyyb(.isvog 

, wg }.ieyahog T8TL/j,r)Kii)g TOV OTI OUTS avtbg eavTc^ TO slvai na^sGy^v OVTS 
. ok, si anb Is^ecov SGTL v.a.1 ovMoyiGficov 17 LXXH. ANOMOIOI. 393 jiiGTECog G(OTr]Qia, e%ovaa /at Iv Totg v 
y OMTQO'IQ ocoLiaai vyv TOV loyov 6f.ioi6TfjTa. ovdsv yaQ 
TCOV MiOLiaTCov eavTcfi a'lTiov EGTIV rj TO slvai auTO 
savTco rtaQ0%sv, arcb xvcoddlcov a%Qig av$Qconov xca 
anb ctv&QWTCiov axQiS ayyehov. ovdelg yag rtov yeyo-b 
VOTUV savvy TO elvat, nuQEOfav, alia Ix TOV 6Wog 
(.tovov TO elvaL exaffTOv 'shafts TYJV aQWiv. cog ovv kv- 
vavd-a dt 3 iov sv6(.uaas aulloyi&a&ai, avlloyiatieig, 
/,ir] fiia^ov Tcaga cpvoiv TtaQSKTeivea&ai ic7> {.isitovi. 
jtaQalv&rjGfl yag Kara navvy, TOV /.wvoyevovg foov xatio 
6(.ioiov bvtog T$ ftarQt, xaV re TOV T6%$rjv<xi, tfyovv 
yevvY]$rjvai, anb rcaTQoq e%ei TO a^icof,ta. ovdev yctQ 
dwioei sv TOVTCt) TYJS TCQOQ TOV natiqa iooTrjTOg, wan eg 
ovde CCTCO TOV b^olov, TOV f-irj dvvao&ai TCC ysyovora 
eavTOig rtaQao~%eiv TO elvai, cos xcci o TtQOXQLTeog xaiis 
sv artaai Teleiog om anb TIVOQ avco-9'sv ea%8 T^V CIQ- 
iv' ovde yixQ r^ctTO TOV elvai. yv yag asl xat asl 
l, xav TS sv TUVTOT^TI (.ISVOL, xal savvy TO slvai 
(.ttl'naQaoyrfli, ov TOJV 6f.tcovvf.icov IE^SCOV trjTOvf.ie.vcov, 

C a/I I a TYj(;*KctTa TO axQaicpvks TCQO$ TO svoeftss $ecoQia$. 20 

2. Kal allcog, J Ertd ecpyg, si ds avTog savwj) TO 
dvai LIT] ftaQsa^ev, ov dta TO aa&sveg T% cpvoecog, 
alia dia TO vneQfiefiqxevai Ttaffav aiTiav, fia&e xccl 
avTog OTL ov dia TO aad-eveg TOV vlov eWat.ro ovofia, 
alia dia TO ov^inqsnov TCJ) yeysvvrjXOTi e%st Trjg OLIO- 25 
ovoioTTiTog TO s^alQSTOv. tttsidr} yaQ cog Tip jtaTQi TO 
rp(.svaL naaav ahiav nQsncodsOTaTOv EGTIV, OVTCO 
f T$ f.iovco ex J.IOVQV yraTQog avvTcfiiiovcp nvsviiaTt TI ami] 
f.da&OTr]g avf.tfCQefisi, iirjds ahtov VTtode%sa$ai, dvvaiisvr], 

D ov dia TO aG&evsg, alia dia TO vrtSQ@e(3r]xevai rtdvca 30 
aQittiibv TCOV e om OVTCOV, /,nag ovGrjg T^g ^sOT^Tog sv 
hi ovoiiaTi TQiddog aQi$f.iovf.iEvir]g, v.ai sv {.net acpgay'idi 
ovoitaTcov TtaTybg xat vlov /at ayiov ftvEvtiaTog Toig 394 EIH&ANIOY KATA 4IPE2ESIN 1\ ix.YiQVTTOf.iBv rig, x (.iTjdsv rtaQr)llay(.isvov 
savTrjg E%ovai]g, dia TCOV iv alyd-eiq loywv IGOTUJTU bvo{.ia- 
oiag TtlrjQOvvTcov, jtaTQOg Kal viov KCCI ayiov 
scprjg ds Jtafav OIL itbSw av Tig TYJV vrtooTaoav wcoazyoaaav cpvotv TO anaQaaxTOv sis ovoiav 
ovy%co()r]Geisv, ov TtQOOif.tsvrjs Trjg TOiaiiTyg vito- 
yevEOiv, KCCI OVTS vosig OVTS vevorjKag wg sav- 
TOV rjlloi'QuoGag anb yvwaecog &sov Trjg aly&dag, ov 
ayitf) TO, Ttjg aKyfteiag didaoxo^isvog, akka 

%Oa(.llKTJ TJj f.tlOQCCV&siO'fl TO, CCV(0 {.l@aTVStV 

axolov$u)g yccQ -/ta* avxbg axovoeig OTI 
(.is(.iaTaUoTai GOI. "olds yag 6 &sbg rovg koyiG(.tovg 
aocpwv OTI slat (.ictTaioi" b yag yevvwv TOV svv- 

Koyov *IGOV savTCp eyevvrjGe xal ov ftctQrjh-ft 
hayi-ievov vijg EUVTOV &eoTr]Tog, ov dia TTJV TOV ysvvrj- 
/.ictTog rtaQallayrjv, ak OTI ctrtQensg ofaog ijv TO dia- 
vorj$jjvai rmag ava^iov savTOv xai avioov y.al vnofts- 
prjKOTa TOV ywvYjTOQog ysysw^evai TO yhvr\\.ia avTOV 
TOV yeysvvrj'x.OTa. dib dia TOV viov KCU IvvnooraTOv 
TO, TtavTa yeyov&ai ecprj, ( iva avTOV ovx anb TWV 
ysyovoTiov a^t^^a^, ahfi Iv TtaTQi oftoiov xai 'ioov 
ovTa, dia TO ov^inQST^ov vfj TOV TtaTQog ovo(.iaoia eivai, 
asl bvTa Tip ovoiav TCJJ OVTI, ov %evov OVTU, alia yvrj- 
GIOV, wg viov 6f.ioovGiov E% UVTOV ysysvvrj^isvov. 
25 d'. El aTslsvTrjTcog 6 &sbg dia^svei EV a.yf,vvi\f<L\) G 
cpvGEi xat aTElsvTYjTcog TO yevv^ia ysvvr}i.ia EGTIV, ry 
TOV bfioovoiov xftt avofioiovoiov Kawdo^ia 
ff^jjaerat. iWaTat de TO ev ovola aGvyxQiTfp, 
cpvGscog anavGTtog diafievovGrjg ev T<$ Idlci) Trjg cpvoewg El aTslevTrjTwg Kal cmavoTcog 6 &sbg 
wg scpyg, EV aysvvrjTii) cpvasi, cpvoig ds &eov\) 
aidiog, aTslsvTrjTwg s%ovoa TO a^iw^a, ov dia TI ere- LXXH. ANOMOIOI. 395 

QOV, aMa dia TO amod-eog xcu avroaidiov , a^a ye 
xal to ysvvrjf^a b^toovaiov sorai, si naqa aol TO tov 
silycpsv ovo^ia, wg rtafaftfiohcDg v$ 
ncdavtig scpvGiokoyrjGag. duasig /(? 
avayKCc^o^sv.og o^oloyijaai TO TOW ccre^evcrjTOv ev aita- 
aiv artkerov y.al a^worjTOv ovofta. yrwg ovv OVK saTai 
; Sftsidr} sdo^ag OXCOKTSIV diet xaxo^o^ou 6v6- UVTOJV wj> scprjg qYi^iariov. r] yaQ dtoosig Tfi'Aog TOJV 
ftb GOV actQriM.ayf.isvcov t3laGcpr)}.iovi.ievu)v ryv ovaiav, 10 
avrbv OQiodf-isvog ev anaoiv elaa- 

ysiv avayKaotyrjOfl, T?;g ahrj&eiag (.ii] TtaQade^oi-iEv^g rekog 
s%eiv TOV viov, "OTI ivjg fiaaikeiag avrov" (p^GLv v\ yQacprj 
"ovx saved Tskog," dice TO avv TCO,TQ\ fiaailsvsLv asi Y.OL 15 
avv 1$ ayt({) avrov ifvBv^ari, srtEidfaeQ nav TO agy^v 
B 6%ov Kul islog ssi, si fiovkoiw 6 TO dvai T^~ vyv agyflv 
eihrjcpOTi 7taQBGyji(.isvog' on eg snl Ttaoi [tev evdexefai, 
snl 6e rcT) vicfi avevdsxrov IOTLV. EGTL yaQ ccsl IK rov 
ovrog Kal naqa. rqt ovn^ asi TOV slvai [tydfaoTS kyycov. 20 
dib Y.CU ofioovGLog r\v y.al SGTL xi . eorai, [i6vog ex f.io- 
vov, xai sv ovdsvl tfj ovaicc TtceQirjKKay^svog, ccKKa xctvct 
TO a^/cojua TWT/ ovof-icrcwv (.isvovG^g rrjg &s6vr]Tog Iv vy 
, OVTB ovvakoKprjv e%ovGa OVTS aQxyv savrij 
tov sivcci OVTS ds%0[tsvr] TO avopoiov savvy 25 vjTctQ%siv } y asl ovoa xi (.tydsnoTS TOV sivat 
ovaa ds avrfj, asl sv 1$ a^iu^iaT 
vlbv -/.al vlov ftQog TcaxsQa xat ayiov nvsv^arog 
GVV naxQi xat vie*) vnaQyovoa xat [tydeftOTe diahel- 
novoa. sari yaQ savrfj aavyxQiTog y TQidg, dialQsaiv 30 
ovds[ilav sv T$ a^iwfj-ari vrtodsxo[tvr]. 

'. El aysvvrjTog EGTIV o &sbg r^v ovaiav , ovx 
ovolag diaGTCtGei TO ysvvrj&sv sysvvri&ii, aAA J st; ovoiag 396 EJIWANIOY KATA AIPESE&N F. 

UVTO. Tiijv yaQ avryv ovaiav xai ysvvr\- lvctL xai aysvvt}TOv ovdslg Aoyog svos^g S 
3 AvaTqOTC,r\. Ilohlmig r}(uv HQorjk&sg cpeQcov, w 
OVTOQ, TO aysvvriTOv xai ysvvyrbv TO TOV $sov ovof.m 
, b sv itaGji avo(,iicc OSCIVTOV vyv diavoiav 
. sxelvo ds Ttavcl 1(0 anogiog %^ovil loii no- 
v , f] TOV cmoQOV(.tevov evrtogia els ftctQa^ivd-lav, 
enl TOV ff-ro^arog cpegetv, kav (.Li] EVTCOQOLYI TOV 
TOIOVTOV. xoi av erteidr} aS-eog vvyxavsig, aefivvvst 
dia TOV ovOLictTOS leysiv TOVTOV TO ovo(.ia, ensidr] cpv- 
GSL xctTa TOV avrov (pofiov xai ntOTLv v.al eljtida xat 
ngbg CC.VTOV ayartr)v ovdsnors avrbv exTijaw. ^ yctQ av 
JJQT.U GOL ajta% TOVTO leyeiv, xat firj vrtegfiaivsiv OQOV 
TOV TeTctyfievov T^g axohov&lag. aacpys yag r\ 15TOi; awTrQog T//.UV artOcpavTwi] aTtod&i^ig OIL "an TCOV 
avTtov yvtoGead-e UVTOVQ" T$ elvai (.isv oe 
xu'diov, socafrev ds elvat, ag- 
xai Kvyup naQafisfi'krii.ievQv. si yaQ ^g e| ayiov y.a 20 (.lef-tad-riTSUfiEvog, sdsi as dieh&ovTct an UQ%rjs ysvsGscog 
xoffjuoy a%Qi TWV vrjs '-Eo&riQ KQOVWV, sv suoai -ml 
ETCTO, ftiftloi$ rtalaias dta^xjjs fi^xoffi dvo aqifyiov- 
(.tevoig, TSTTaQGi ds ayioiQ svayyehioig xai ev TSGGa- 
QSGxaldeKa srtiOTolals TOV ayiov anoGrolov Ilavhov 

25 xai sv Tcclg TCQO TOVTWV, xai ovv Tcfig sv TOlg avT&v 
Gi TOJV artoarokcov, xcc-9-ohiKctis STttaTO- 
u xal TIsTQOv xat 'Itaavvov xai 'lovda, xai 
ev vfj TOV 'Itoavvov ^Ttoxalvijjei, ev TS T 
2okoi>iiovTO TS (pr)f.u xat vlov SsiQax, xai rtaaaig 

30 ygacpals 9-eLaig, xai SUVTOV xaTayvaJvat, OTI ovof.ia, 
OTCSQ ovdctfiov svTSTaxTai, ykd-eg r^uv cpsgcov, om CCTTQS- 
rtsg f-isv -9-sijj, ah svoefisg slg $&bv, TO TOV 
ovofia, fir]daf.cov de Iv $eiq ygctcpfj grj&ev ovdslg LXXH. ANOMOIOI. 397 

yevvrjTbv SVSVOSL -freov. all ovds %Qiav 
YtTOv -8-ebv (.wvov TtateQa dice TOV e 
avrov yeysvvrftievov , r iva f^irj rig e?cl T$ nwiQi (.tovip 
vOLiiGfl TOVTO rclr)QOvG&ai , alia y,al iffl Tip vlcj) KOI 
9 Venl rip ayiq) nvsv^ian, T^g diavoias vrj$ OQ&rjs xaio 
TOV rtvevitctTOs TOV ayiov dtddowvcog navtas vlovs 
al^elag atp* savrcov fir] sv S'avf.iaOf.ii^ tomo e%eiv, 
alia Kava TO anaLxov^evov xal ev Gavci?) vrtaqiov TOV 
* ngbg evGs@ei(xv loyia/.iov TCEQI 9-eov sidevai. 6sl ds 
dia TO aysvvrjTOv avTOv eivai, avvo(.toldyia&cu, de acp 10 
rjf.ic1}v TOVTO, anb yQacprjg ds /ur/ %ew Trjg ovofiaaias 
L TOV loyov tr\v avo~Taaiv, all 3 acp* sauTcuv dta TCUV 
loyiOfAtov Tr}v evoefieiav ravTrjv eldevai TO OVTWQ sivai. 
ig TL yaQ ovoiag SOTUI diaOTaais TO ysvvq&ev, si 
942 alii&siav TOV yeyevvrjad-ai, e%ei TO ovof.ia cpvaixfj 
4 v.al aQQi^TCf) ovf-LnqsTtovoj] Tip -9-sip /at Tip 1^ avTOv 

iog xal avagxios sv alr/d-sia, y.al ov 
fj TLVL vrtovotg; SVTSV&SV ov XTtOTrjv cpaf-isv 
ovaiav, ovds alloTQiav wg nQirfov\v, alia ysvvrjTrjv 
)VGiiodius, nai ovx alloiav rcaqa TOV yeysvvrjWTa. dib 20 
axT LOTOS dia;.isvet ml ov noirid-Bioa, alia ysvvrj- 
SK TIJ$ avTvjs ovolas 9-eov, ov XQOvy vnonL- 
ov yaQ o yevvrjoas sv al^Eia %QOVI<) vrtsne- 
oev, f lva XQOVMYJV vrcoGTrjGSTai ovaiav. onolov yaQ SGTI 
TO ysvvr]/.ia, TOLOVTOS 6 yevvrjTcog, y,al oyrolog o /ev^-25 
KTIOQ, roiovTOs xal o ysyevvrjftevog. 

g. Ei TO aysvvrjTOv syswr^rj, TL TO ncolvov TO 
yevvrjTOv ayevvrjTOv ysyovevai; Liallov yaQ TOV avoi- 
xeiov Eftl TO avTrjg OLKSIOV endysTau naaa cpvais- 

3 ^4vaTQomj. El TO ayevvrjTOv lnoiTf\GB ml ov-/, eysv- 30 
vrjGsv, BTtl TVJS faag TavTOTrjTOQ TttTTO(.isvr}s vfjs ovofia- 
C alas, 5tt d-aTSQOv &aTeQii) iirj rtaQe%Teivo}.ievpv dia Trj$ 
a alrj&eiav avTtovviiias, y dvva t uig T^g G%eGiog sitl 398 EttHMNlOT KATA A1PE2E&N P. d-cnegov diar/JCimg effTqxe (.trjdsv Ttgbg TO STCQOV Ini- 
"/.oivtovovacc r] (.lovov xara TIJV S^OVGIGV, xat TOV nqo- 
KQireas cpvascog ahlov ngbg nav TO vn avvijg xexTtff- 
[.isvov. 7ti6r] 6s ava (.tsaov TOW TZOIYJTMOV xat noiov- 
5 (.isvov xai xviarov xai %Tio{.ievov alky T/g eaTtv ovo- 
[.laola, eyyiCovaa f.isv TC^ aysvvrjTtt) 6v6f.iccri, HCMQVVO- 
f.ievr] ds anb rov wcKnov ovo^arog, advvarov SGTI I) 
navxa Gvyy^iv, w ^me, xt acpavi&iv anb oavrov 
TJjg veleictg xara akr}$wr]v o%aiv vlov agog itatiqa 
\0asl oVtog xai mriarov 6vof.iaalag ejtiwivwviav. adv- 
vaiov SGTL ity ayvvr]Tov xat anrtorov cpvatv 
xat a/ro TOU xexTto'^at nukw 

iv snl r^v avrrjs aysvvrjaiav, mv ,T 
fyiiv nh&rjG ^otffTOTfiAtxa '(fltfyiata, xaTaAet(/;ag 
15 T^V aviod-sv anlrjv xat ayv^v xat ?tvev/.iaTog ayiov di- 
daoxaXiav. 

''. El I.ITJ oAog 6 19-eog ayevvrjrog SGTIV, ovdev xw- 
hvst yeyevvrjxwai ovoicodcog' si ds olog sariv aysvvrj- 
rog, OVA ovGiiodujg slg ysvsoiv dieGvy, s^ovaia de vns- ]. Kal o'Aog &sbg aysvvrjTog xat xat o ^ avTOv yeyevvrj/tsvog amiaiog, xai TO ayiov 
autov nvsv(.ia nccQct GOV G(.ii^Qvv6(.isvov, G&QXMS 
xat ijJv%iK6 nvevf.iaTiKQjg avctKQiv6(,i8v, fio 
25 TO e amov e^aiQSTOv, ./.ir] artSMatyuevov roig 
ex TOI! auTOu xat (Jt" avrov xat an;'' awow 
votg. dto owe xow'wi'ijo'fit TOtg naoiv OVTS Ttg avtov 
Tfp a^tw^taTt sniKO iv COVING BIEV. Tt&vvcc yaQ Tcaqimaxai 
xat vTCO%u)QeZ xat xaraAtjUTi'avet Traaav ahlav avhko- 
TC^I ayro Tijg ^st'ag yQcccprjg dtdaaxahmqj koycp, 
t(Je TOV ytov, t |tt] o nairiQ, ovde rov 
a, si (tr) 6 vibg, xat o) eav ccTtomlvipfl." cmroxa- 
6s 61* ayiov nvevftarog ov volg avrbv ovkkoyi- C LXXn. ANOMOIOI. 399 

, akXa TOig slg avrbv yvqoltog xa/ Tskelcog ns- 
xat yaQ OVTS TCC x^/jMara. avTOv egswijoat 
dvvrj&sirjg OVTS rag odoug avTOv \ei%viaGsig, xara TO 
ysyQaf,if.isvov, xav re f-ivQia rjf.tlv ek&iqg {pkvagwv, e 

5 i 6'Aog soil yevvrjTMog 6 uysvvriTog &sbg, OVK 
TO yevvri&sv eyevvr]$r], ohyg e%ovar]g rijg ov- 
oiag UVTOV TO ysvvav, ov TO yevvaa&ai. si de (.ISTCC- 
j ovaia TOV &eou yhvr\^.a heyeTai, ovx 
ovaia CCVTOV, injg (.isTa^olijg sgya'Cofis- 10 
vv]g Tyv vlov.ldionOiTrjoiv el de s 3 irj xai a^era/SAiyrog 
xat ysveoetog XQeiTTatv r} ovoia TOV &sov, TO "/.axa TOV 
vlbv stag ipiA% ffQoarjyoQiag oiiokoyrj&rjaeTai. 

^vaTQOrtrj. "Edei (.lev ovv ov fiovov oe, ^STIS, 

xat naviu algsTMOv f,iSTa (,tiav vovtieoiav naqai- 15 
&ai, cog 6 ayiog v.ca aocpbg xekevsi Koyog. awoxa- 
yuQ Tvy%aveig, savTi^ TOV oke$QOv eitiGjCO)- 
{.isvog, xai ov%l vcp ETeQOv ctvayxci6(j.evog. Tig ovv 
ekerjGei TOV eavTC^ jtovyQOv xai ovdevi aya&bv Tvy%a- 
+ VOVTCI; alti c iva pi] scp oig efilaoTrjactg T$ HOGf-tcp xa-20 
wig, iv aeavTcp eftiov, vrtolaiifiavoig tog fteQi 
xat ctvTi&eTcov, em{.isvov(.tev ml avTol pera 
l^iag Tfi diOTO^Cf) j.ia%cti()q, TOV XQIOTOV loycp e 

B Teg GOV Tag axav&codsig Qi^ccg, ev TIJ vyiaivovofl 

3-eov Tekeia xat a^rj&ivfj 6(.iokoyict. do^a yaQ Tt t 5 
(.tovt Ti<) cpcoQaoavTi as ortoiog si, TT]V TOU *lovda tns- 
%iov TCt&v, TOV GVV Tolg iia\h}Taig f^f.v ctQi&/.ir]&svTog, 

* cccpOQia&evTog de, ov XQIGTOV s%ovTog TOV vovv, akti 
ex TOV SaTcivcx wiods^af-ievov TTJV nQog TOV vlbv TOV &eov e'xeiv ev TJJ diavoiq. xat Tig SGTI 
fteQi Trjg fCQog os kakiag, OJCOTS navTanaoiv a 
XQIOTIUVCUV v7taQ%eig, niQOCprjTtZv TS xai aftoGTohcuv xai 400 ETII&ANIOY KATA AIPESE&N F. evayyeliGToiv , ^aqrvQMv TS KCU itavciav TWV ayhov, G 
eley^ai oe sis fyeQav xgioecos Iro/^wg e%6vrtov, OTL , &YJQGI xat nvQi naQafHrj^evTss, xai 
5 f.ia%aigas, tVa vibv 9-sov owa, xal el; avrov a 
yeyevvrfttevov, ftr] aQvrjaovTai. yevvrjTiw$ yaq b 
/itovov (.tovoyevuvg , KCCI ov% STSQOV- vivbg en f.if.ra TOV 
era xai avo^^jjrtxog jtvsv/.taTog ayiov, xai ov% srsQOv 
n'vevj-iciTOG, xTiGTyQ ds xat TTOiJjT^g TCOV vn avvov ys- 
10 vof.ihcov v.al ael yivoftevcav. dib OVKSTI no'k'kwv vuov D 
ysvvioi.tsvcov } ovds rtokhwv nvsv^muv 1^ avrov exno- vrs ctvrrjs ^eozr^TOg asl sv i TQiai f.ie- xat 

aqs f,i^TS vrtokeKpO-eioris TCOTS tog 
15 dib y.al ov% ewQ ipihrjs bvo(.iuaia Inl 
iG'Vcctai, TO a%ko(,ia' enel -av TtoMovs adelcpovg 
avrov 8G%ev b/,ioiovg avrqi, wg sjtl rr^ eiQr)(.ivcj) "vlovg 
xai vipcoaa." xat eitl T$ "b veroxiog 
net! ITU TC^ "acp ov naaa natqia. sv 
20xat snl yijg 6vo/.icc^srai." xai sni vtft "ov% sis 
Ttavvcov v(.iwvf KCU \n\ i{j> "rcalg f-tov Yxw/ 
em TIO "rtQMTOTOKOS f.iov 3 I<jQcn']L" OVTOI yaq 
ipihrj IS^SL TO TVJS avayioyrj web TOV {it} slvat sis TO 
dvai nQOKSKOCpOTes ov XCIT ovdlav TTJ alrjd-Lvfj laTav- 
25 Tai 6vo{.iaoia, alia ipdcog ml KOTO. %aQiv. dib dia TOV 
evb$ TOV OVTS xara %aQiv OVTS ipilfj bvofiaoia 6'vof.ia- 
of.isvov, alia xara alrj$eiav 6XTiG$r]G(xv anb TOV evos 
dia TOV svos, GVV Tip e% KVTOV E7,7coqsvo^.h(.^ yial TOV 30 &'. El GrteQfiaTixcos ^v BV T$ aysvvrjTC^ &e$ TO 
(.ISTU TTJV yevvyGiv e^iod'EV Tcgoolafibv wg av 
Tig rjvdQco&r). Tsleiog ovv EGTIV 6 vlbs ovx 1^ 
cov eyevvyfrt], al e wv ftgoffelafis. TK yaq LXX.VI. 4NOMOIOI. 401 tag e W.BLVWV GvvsoTWTa, TO 
ovopct, diacpoQtog nQoaieadat jtecpvxsv. 

*AvaTQQrtri. El ^ a)(.ioloyslTO ctocafictTog uv b yev- 
C.vrjTiaQ, navTa naQa GUI dQa(.iaTOVQyeiG&0). dQct(.iaTOVQ- 
de ovx ahlov Tivd rcTVQeig, GEUVTOV de TOV vovv 5 
s aitb vijs alrj&tvrjs 6/.ioloyias. e avvov yctQ 
Tslsiog coy. reletov vlbv eyevvrioev , ou% STSQOV 
vrjv cpvoiv. ov yag artQSTtrjS zoti ftgbg TOV ysv~ 
* vrjTOQCt, ovde e^cottev S7tids6f,isvog TtQoa^rj^Jsios. ov yag 
tl eon (.isi'Cov f.isra TTJV TOV $sov ovotav, 'o/rwg T(.I) 10 
-vdeof.tevtp (.isTadovvai Trjg /r^od^jj^t-wg nqoQ 
\ dvvrftstq. 6 yaQ tov asl aaw^toTOg TOV OVTK 
TtaQ avTty Ttij OVTI asl yswrftrAWQ, T eke tov o 
ad bvfcog yeyevvyne, nve.vf.ia cov i^gog xat nvev^ia OVTU 
I) TOV kvvTtboTUTOv hoyov yeysvvr]yicoQ. TO ohov yag rjhi- 15 

t -0-LOV sir] JtaQCt GOl Tip ^AsTlCt), T$ Et-lpccTSVOVTl KCU T(XS 

$ eQevviovTi fx avhkoyio'f.K.ov , xca GOU 
evvoiag, OTI Tip itoiriGavxi TO, navta 
OVK OVTCOV v.a.1 dvvYidsvTi Tskelcos %a TtavTct, vnb sv 
sQyaoaG^-ai, (.ii^dsv yqeiav e%ovTi rtQOGkr)7ti;iMJ(; emdo-iQ 
oscog, frso/.tq) de TOVTU vcedrjoavTi, adQWTixrjv ovoiav 
rtQOGlriTTTixrfc $ebTr)Tog S7iide6f.tevov 87i;i(pr][.iieig loyov,. 
946 y.al ovde l^toolg Tolg vn avTOv KexTio^ievoig. an CCQ- 
%?) yctQ Tekeliog avTa noirfiaQ TtQOolrjijjeiog k 
TO. e| avTwv STL {IhaGTavovTa coQioe vof-Hp 
aTiva soTi TavTa sv oig eGTi TU Ka&erjg ysvo/.teva TB 
xai yiv6{.ieva, 'cog olov sinelv, ovQavbv, yrjv, vdwg, asQa, 
i\kiov, ffehrjvrjv, KOTQCC, xai TCC Ix Tcov-vdaTcov yeysvvy- 
f.ieva, eta's xal awcov TOV av&Qionov. ov/, ovgavov a 
7toir]av, ov yrjv aTekeaTccTyv, aHa Tekeiccv /.lev 
yrjv } Tskeiov de TOV ovqavbv , abgaTOv de xai axara- 
GKevctOTOv TOTS, di r)v e(.ielhe noielv dicmOG/urjOiv. v 
de.af.ict 7,al cptag TO HQIOTOKTIOTOV, diet TOV a 

Epiphanius. III. 26 402 EHWANIOY KATA AIPE2E&N P. 

TO. nuvra, fcoit/oag, TOO axiiGTOU '/.u 

de TU IK Ttjg y*] (pvevza ' xca KQO TOVTOV TO ov% fjiiiTskeg TL eyivsTO, akka navxa iv TS- 
; "IZayayhco yap jj yrj fioTavrjv yJ)Qrov, 

] yrjg, Y.CU 

ILOV , ou TO GnzQLia avTcov Iv awe?) 
&u Ttjg yrjg." y.al bgag cog ovdeittag sufru TO, ysypvoTtt 

STtidoascog, akti avdQeia, cog 

v, xat Tf'Xeta dice TOV nQooruyfiatog su&vs evQi- * 
/. v(t) de av&owrto) fn'ido^svra vn 3 amov ovia 

'I- S L 

xai Iv avTt[> OTCfQLictTixLug tig dsGTtOTtiqv ov Teheia C 
dta TO eidsrcti TOV uv$Qcofiov TCKVTQTS. TOV 
y.ctl TO tivai naai jtctQe%ovia } Inl nav- 
TCOV c5f OVTU y.ai Tag imdooeig Gxaorrjg not^ascog rtgbg 

\bO~UOZCCOlV TlOV UVT([) ^Qt'jGtf.tSVOVTCOV ?CaQ%OVl~a. 

2. IlaQedtoxw auT<i) O7tSQ(.iaTr/Mg TrjV ylt^v v?to(3d- ( wg tnelv, 7CQOorr]oai.i6Vog "/MI tog (.nfjtQav uvTt[>> nuQadsdw/Mg, c lva anb Ttjg TtQofiohrjg TWV -/.ara TO TS- 
ksiov v?cb \}'6ov yeyovoTcov TCC G7teQ/.iaTiKiog di, IUVTOV 

avvEOctog lin yrjv yMTa@akk6f.isva, cog olov TS u- 1> * 
lov, -/Ml alfaov yevvYjiiaTcov, avTog (.ikv IsnTOiieQcog, cog 
ipycplda jiaQa TCOV Tskeicov (Qavtoaftsvog, fctVTfjv ig 
yijv lv$f.iaTicov TU Ttjg szcidoGecog TOV Tsk&iov &SQV 
bg av^YjGLV yiQOGdey^TaL, iVa av^deirj t^cofrsv TK avTOu (.vo~nQ(.ta'tiL{.itvct i va fiy ayvorjoag TOV 

tjg e/cidoaeiog aurbv VO/.ILOJ] dyutouQyov v.ai 
arj Trjg afajdeiag. d yaQ xai efpVTSVtfs Nws 


).Qv, ov yfyQamai on -Y\V cpvrouQybg, a 
yecoyyog. I're^og ya.Q IGTLV 6 to. av\JevTixa 

iaoftevoig, ersgog de IOTIV o TO elvat siag avrov 
eili]cpcog av&QMKog y.al TTJV ixeivov yetogyiav 
ftsvog, c iva. b utv yeLogyfj TO. Ircidoaecug dg 

, b ds TIJV TeksiorrjTCi rcccQe%OL dia vrjg aurov . ANOMOJOI. 403 TWV vn avTOv xtio t usviov xal sis 
ctvavo{,ievLov. OVTCO xal enl TUV wwi>' xal 
rtSTSivwv, OVTCO ml srcl TUV wqv&v xal e 
B TCOV xal svaKiiov navTa sv aQ%fj tsleia yiyovs, 

favTOg, fiovlrjosi ds Gocplas vvv e 
i, dice ryv TOV ircl yfjs deanofyvTog CCV&QCOTCOV 
evvoictv aicpelsictv, ds to smyivaiaxeiv TOV STrctvca 


TUV at'^aewv, OVTCC d-ebv ml XVQIOV. dio- 
fa f.ih HUT ovgavbv xai ov dice %eiQcov av&QUJtov 10 
GftiQOf.iEva ovTCt, xof< ov yevvwvTct ovds y&vvc^ieva, t- 
aoev b -0-sbs w TeletOTrjTi. ov yaq fveo^nrov TIJ 6ia- 
voict TOV av&QWftov sis friifiovlrjv v.a\ ivcpov xevodo- 
l/ac, tog olov Inl fjliov sinslv v.a.1 os^v^g ml CCOTQCDV. 
OVTS yctQ diet TO yevvaa&ai T^V oshijvyv, ^ cp$iveiv, TJ 15 
Cav^eiv, ctlloiovTcu TOV TQOTCQV, aKka diet TO 
elvai GvGTdGiv xfti 7ti%OQyylav, a>v dsbg Tolg 

dlSTCtZctTO. TTWg OVV Ttt Glt)[.lC(TlKa d'SOg ml TO. 

VOVTCI %al Ta tp$iv6[.isv(x &ekrjG(xg vu&vg Ts 
GCITO, ov df. e amwv tyswyosv, sva ! hog TOV ovxctlb 
asl ysvvrjTixcog naga Tip OVTI STtidooscos sysvva Ini- 
ds6(.ievov ; nercavao ovv, 10 3 AeTis } xsvag rjiuv ml 
mg Is^sig (pegiov, agxeTcog S%OVTIOV rji-tcov didaomKiav, Tyv heyovoav TO "ex TOV TtctTgbg Iyw 
D rjh\}ov VMI fjxco," Kai ov KaTaxQriOTixwg l%ovat]g Ttjg 
tr\v dvvct[.iiv, ahla TekeiOTrjvog xat aiag $sov 

r\v ovoiav. 

i. El T&SIOV r}V TO yswrji-ia, Iv aysvvrjTcp ysv- 
vY)/.id BGTL y.al or/. <; ibv b aysvvrjTog <XVTO lyevvrjoe. 30 
ytvvr]TriV yag cpvoiv ev ayevvrjrtt} ovola ovx 
slvcti. TO yciQ avTO slvai TS SGTI y.al /.i^ slvai. 

ayswijTOv ovx SOTI, xal ayswrjTOv ov yswrftict ovx 

26* 404 EJIWdNIOY KATA AIPE2E&N F. 

ijv, TOV avo^iolov (tsQOvg Inl &eov filaocpyLilag TVTCOV %a 

^VTid-STcog naQGiGctysi 3 ^eTiog, .ex avl~ 
ovo(.iaOiwv av&Qconiviqg emvoiag debv xa- 
bralafislv fiovloiiwog, xat wg ex Is^ecov ax 
itetQarai r^g evccgyovg niaTecog 

av6 t uoiov avo^ioicog awyxQOvaag xat ke^iv IS^SL avarqo- 
TtaQev&eig, wg ex TOVTOV {}icc,sa&at, TO avo^ioiov 
ftQOg jTcrrtya arj{.iaiviv, OTIBQ eorlv ctdvvarov. 
Id ccvriov yccQ cov Ididot^e TOV xoGf-iov avlloyfG^cov 
%&i avTog avhloyiad-ri<jsi;at,. cpaaKei yag, el Ts'Lsiov rjv 
TO yvvrj(.ici, Iv aysvvr}Tip ysvvrji-ia'CL SOTI mi ot'X 1^ 
tbv o ayevvYjTog avtb eyevvyoe. ysvvyrrjv yag cpvaiv EV 
ayvvr]TL[) ovaia ovx evds^&cai Elvai' TO yaQ avrb elvai TS 
y.at f-irj slvai. yBw^ia yaQ ctyevvyTov OVXSOTI, 
bv yevvyi-ta ovx fji>, TOV avo^ioiov (.tegovg 
3-eov fikaacprH-iiag TVJCOV xal vfigiv enfyovTOg. COOTS 
anavTOg ekeyxeod-ai Ta Trjg rtctQccnoiijastog [tagy 
koywv, cog OVK ivde%Tcu av6{.ioiov eivcti TOV vlbv 
20 nar^l, ovd* aviaov Trjg avTOV TslEiccg &eOTr]TOg. si 
olcog cpaaxei fiefiiaGLievcog, v.a\f eavTOv ds e 

u, a dir/ysiTai, TO ysvvrjTOv xca ayevv^TOv ccsl cpa- 
, arcb TOVTOV f.ia-9-hto TO XTIOTOV xca UXTIGTOV, 
OTI oix &vdi%BTciL snmoivcovelv TOVTO TOVTCO rcqbg TO 
, OTteQ iffTi TO okov itQoazvvrjTOv. si yaQ o'Awg 
TO avo^ioiov TQ avo t uoico e^ioovLievoV) OVKSTL 
hoyog TOV sva ano TCOV okcov, T-rjg avo{.ioiag ov 
ev TG^SI TOV avTrjg a<;ito(,iaTog TaTTsatfai, 
xaV TS BV do^fl vrcBQ^a^OLTO to ano mxvTcov ev OVTCOV D 
ai'Of.ioicov TtQog TOV eva dia TYJV (.itj ertixoivcovovoav T($ 
hi icavrcDv rtgbg TOV 8va avofioiOTrjTa. xai GTCCI lot- 
nbv xai yhog ml oelyvr] ml aGTga mi yr xca TOVr- 
TCOV STI Ta vrtofiefiywTa rtQooxvvrjTa, ml OVKSTI o sig LXXFL ANOMOIOI. 405 GVV rep svl nvei^iaxL, OTTSQ SGTi [tltt TQiag x 

d-eoTyg ml (,iia rtQoaxvvriGig. aqa ovv si TOVTO dia 

TOVTO ovMoytGTSOv, eorai [iev ai'TO sv cckrj&eiq, frtsidr] 

v% Of.ioiog o slg koyog Tolg naai loyoig, ovds 6 i t'aog; ov 

yag SOIL GVV rolg naoiv, akla di 3 ou ol navceg. ib 
yovv ctdvvaxcog nag avrcp T$ ^A&i'iM va%&v e vrcaq- 
%ijs nut sig vfigiv entyov vvrtov ffhaacprjfil 

o ecpr] ev &$ ov, OTCBQ ov dictcpOQag 
i, all* laoT^-cog, y.a.1 ovts (.leQt'^Of.ihr^ TT^ ^eo- 10 
alti ctel ovarjs relsiOTarrjg, TQICC ovra 

ds slg GVGTCCGIV fijg ev 
TO avofiotov r^tlv Eftrjocpnliaaro , eig TO 
rolg na^a aiav 

xaTsyvtoaf-ievoig ir\v net- 15 
actv XTIOIV ftgooxweiv , ir t v avoiccv ovoav ftQog ibv 
rtQoaxvvov(.ievov TCCCTSQCC ev vup } vibv Iv naiql GVV 
ay ki) nvsv^aii, i<) t] d6a slg vovg ahuvag. 

ict . El ayevvr/Tov cpvasug vnaQ%(.ov o &sbg o icav- 
TOXQCITIOQ yevvrjTijg cpvoecog ovx oldev eavTOv, o de vtoglQ 
C yevvrjTrjg rpvoewg vnuQy^v TOVTO yivioaxei SCCVTOV, OTISQ 
earl, ncog OVK av s'ir] TO 6(.ioovoiov ipsvdog, TOV fitv 
yivcoay.ovrog savxbv ayevvyTOv, TOV dt ysvvyTOv; 

'AvctTQOnif]. "Ecprioev 3 ^4sTiog, xal anecpyvctTO o dia- 
vg KCII OQO&sTrjg em cpvoscog fieov 6iala(.i@avcov, 25 

tov Tfj cpvoei, KCCI TCC vneq cpvaiv (3ovko/.te- 
vog sldsvaf sldevai ds ov xctTa axoloviHav ygacpyg, 
aAA 3 x ovlloyio^tcov ^QOTBUOV diavorjf.iarcov, OTI aysv- 
D VYJTOV (pvosiog V7taQ%cov o &sbg o rcavTOXQarcoQ ysvvrj- 
rrjg (puoscog ovx older SCIVTOV. ndvioxe de ael xal cut 30 
GQWig TOV hoyov, ovxeri xorza Tovg ftcthaiovg dgeia- 
vovg, xaV a7TOxexQV}.it.tevci)gvibv(:tovhr)T(ukeyeivTbv[.io- 
voysvij. ev Ttaot ds 9-eioQriaaTe, viol Trjg ahrj-9-siag, wg 406 EIII&4NIOY KATA AIPE2E&N I\ 

TtctvtctTtaai fiovletai avtov ahkbtQiov slvai tov 
xctt ovd' ofaog (.tetfyovTa #et??s ovaiag, st- wv jtav- 
tots tolf.iYjQaig ctTtocp&syystai. TO yag keyeiv on avtbv 
aysvvrjtov ytvwGxei v.al ysvvrjTixrjg cpvoeiog OVK oldsv%Q 
5 iavTOv, (.idiyv TICIQ avx^ xat TO KCCV dia i/Jtlijg le&ag 
vtbv tov vlov wxKsiad-ai. avaTQCcTt^aeTai 6k, ctviov 6 
hoyog. Kcti yctQ ayswrfiOQ IGTLV 6 naryy Y.O.L tysvvrjoev 
Gidlcus vbv iiovoyevrj, cpuaecog uv eavrfj Ttgertovaqg, rcg 
wet f.wvov tov (^ovoysvij yeysvvrjxevai xai nve.vi.ia svr]- 
TOV (.ibvov povcf) ertl ^ovoysvsl ysvvfooQa, og rco avaQ%a>s yeyewr){iv({) viy avvvrt(XQ%i, ffvsvf.ia wv, nvsvf.tcc ysyBvvrjxwg, xal ov oajf,ia ojv (TWjuaTt/aig dia- 
o~Thh6(.isvov, ovds cp&ivov "AOL avl-ov Kcti T0[.ir]v vcpiara- 
[.tevov. dib itaga xolc, akhots Ttaot folg yeyevvqwoi EK ds ov% Oftotov tolg OVGI naoiv rj tov svbg 
ibv %va tt^ia. dib xctl avrbg b ysvvq&eis 
T;OV l/TrA^xTcog yswrGavtog WGHSQ aaro tov 

xij) yevvrj^OQi, xai avrbg ov , ovxert xara TV ovoav cpr](.i } va art TOO 
yevvav KCHT ovaiav xai &.TCO tov tbv fcarsQa 
yeyevvrJG&ai, e exctTeQtov /.ISQWV ij rcaaa do^a tov a 
atEflTai sv tfj (.ua s,voxr\ti trjg a^iag d'sov, 
Tsleiov xat vlov tsKelov v.a.1 tskeiov Ttvsv^iarog c 
%>ayiov. "ml dia tovro to o^ioovoiov ov ipevdog oldsv q 
frsia yQacprj, ovds b svaefiyg koyiO{.ibg b TCBO\ rtatgbg 
y.al vtov y.al aylov rtvev(.iato.q evaefiwg ^s^a^xwg, to 
do^a^ELV 7.al rtqoGKVVElv Ix -d-sov kafiwv trjv %aQiv. 

ifi . El f.ir] to ayevvrjTOv tyv vnoataGiv tov ^-fiOvD 
i]0~iV, al Imvolac, latlv av&Qiortivrjg to aovy- 
OVO/.IK, %aQiv tolg eftivorjoaai yivcoaKsi b 3-sbg, 
diet t7]v ayevvrjTOv ertlvoi&v, tr]v vnsgoyr}v tov 6v6(.iatog 
ov cpsQOJv sv ovalg. LXXn.ANOM.OIQL 407. 1.- Kal ayevvrjTOv, cog scpa^sv, 

tbv '^STIOV anoTsivof-ievoi, [xcu] OVY. aQvov(.ie&(x, xav TS 
951 Iv #/ yQctrpfj (.trj ef.i(psQrjTat , svoeficog snivsvoTqiai. 
aysvvrjTOv ds cpaowvTsg TOV ftaTSQa]xal ayevvi/TOv Ofto- 
loyovf-isv, ysvvrjtbv ds tbv vibv ovx aQvovf-ts^a , cchk 5 

OV%i V.TLGTOV. OVTS yctQ, SttV TOV VIOV ySVVTrjTOV OQlffOJ- ct, fix -d-sov nargbg t-r\v ovaiav s%siv aQVEiodai dv- 
a' yevvrjTuc; yaQ {yevvrjae "/.at OVY. sxTiaev. cag 
yctQ Ao^wg navTct Inl TOV yevvrjTOv xat aysvvrjTOv 3ia- 
voovfievog TtaQexTQerceiv kawcbv ftovKsi (ou yctQ ti ere- 10 
QOV), ovrcog xat ' avrbg axoveig e!; av&QcoTcivwv ovllo- 
ytG(.iiov xctl awi^EGScog avkloyiGTtxrjg, av&QcoTteiag te 
{iccKCtiocpQoavvr]!;, TO "eyxsirai f) dictvoia TOV a 
Ttov sftl in novYjQa STti^ielcog h. vsoTrjTog" 
8 xai avrol on itoKky) (.lahhov artQeneia -O-ey tip owci- 15 
OT(I) TO xtitew TO. KTiad-evra xccl T$ artotrjTCt) TO 
ov yaQ lvde%STai TOV GMTUJTOV -/.TL'CSIV TCC 
xai TOV /.ir] ysvoj-ievov TCOLUV ra effo- 
{.isva, si ov TtQsrcsi T(fi <xysvvr)T(.[) TO yevvav xctTa 
TOV J ^fsTiov koyov. TCUV de XTIGECOV OQcof.ievcov xal TOV 20 
nleiGTOv I.ISQOVS Trjg ovoiag vnooTaGetog rpaivo{.ievrjs, 

9-Scfi 6s Tl[) CMTlGTCp TO VIC CtVTOV xeXT/ff^OTi (.ITJ ftQS- 

rtovGyg, tva f.irj TO aovyxQiTOv srci /.iSTOifiolyv TMV ys- 
V0f.ievcov Ttagevs^O-Ev ami TOV TCQBTCOVTOC, itaqa. TCO 

TLC<) CCTCQSTtSg [.talhov VOf.ltod'Glr]; t/]TJ]uhj(7T 

STSQOC; ojv -frebg 6 axriazog, eregog ds 6 KTia&etg xai 
xTiCeiv avahoytog savT(T) duvccf.isvog. TOV ds XSXTIG(.ISVOV 
xa< TO KTt&iv e%ovTog avTOficcTOv {.ty ovTog, Ha xe- 

xat STSQog b TOVTOV aiTiog ys- xai and TOVTOV cclhog sjrivorj^asTai, xat 
sGTcti y TOV fiv-d-ov Trjg rtKavyg r} (.ictTctiohoyla TCOV 

Ttjg dtavoiag firjKeri evoza&ovarfg, alia nlrj- 
TO stQrji.tsvov "s^uoQavd-rjGav ol dovkot TOV &eov, 408 ETLWANIOY KATA A1PEZE&N 1\ 

Y.CU sf.tioQav-9-rj nag avSgionog anb yva'iosojg" ov yaQ D 
Tig savTcT) tff, ovde eavTcjj ano$vrjoxet, ovde rig yvco- 
GSTUL ovdev naQt.% TOV -frsov, TOV anoy.akvipavTogrn.ilv 
Trjv ahr]\)-tvr]v niaTiv avTOv ksyovTOg "ovTog SOTIV 6 
5i>tog [,iov 6 ayanrjTOS, xai avrov movers'" /at TOV ^ avTOv ysysvvr]f.ievov ajtoxakiHfJavTOS rj{.uv tov 
avrov Kal kiyovToq "sya) Ix TOO navQog et;ijl$ov 
fjxco." v.al OVTS anb ovo^iaGiag av-9-QCOTCtov TO aav 
OVTS dia TO v IvvTtoGiaiov &SOV koyov /at Ix natgbg avaq- 


o^ioovouog ysyevvr]{.(svov aaQSKTQanrjOsrai, OVTS 
TIOV ovo(.iaTwv %aQiv S%OVTOS Jtivoiai$ av- . ovdev yaQ 7tQOolaf.i{3avsTai TO &elov a 
'rj TCQoa-&rjKr]g, UVTO de TO &eiov naoi naQS^si ex 
15 TOW avTOv yi^Qaif-iaTog, asl ev TavTOTrjTL f.ievovTog 
xtti /.iii] ekaTTOV[,ievov , ahti ev 177 Idia opegovTog aei 
ovola TOO 6v6/.iaTog xai dwa^ieiog xai ova tag TO B iy'. Ei e^co^ev eniSewQe'iTaL T(fi d-sco TO ayevvYjTOv, 
20 ol efti^eioQrjoavTeg TOV frtid-ecoQrjd'evTog do~}v a^teivovg, 

b'vofia Trjg cpvoewg avTty TtOQioai.isvoi. 
^vaTQomfj. ^/.isivcov ovdslg &eov itgbg 'Aixibv 
fj lefyg, TOV ovTCog emvevorjxoTa wg e%ei, 1] aAiy- C 
. JT.iog yaQ af.ieivcov &eov sir] Tig, TCOV navTcov ex 
TO slvat eikrjcpOTiov ; ahiov ds ovxog TOV d-sov 
TCOV vn avTOv '/.eKTia(.tevLov koyr/.Mv TS xat akbywv, 
OQaTwv TS Y.al aoQarcov, a/.ieiva)v avTog EOTI naga nav- 
Tag, xaV TS ol loyixol diavoiag yevoivro OQ^-rjg slg 
svaefietav, TOV ysgatQsiv TO afieivov anb j.ieQOvg, {.irjde 
30 o'Awg TCOV navTcov erci TO avrb Gvva%&svTcov, xai f.w- 

QLCOV enexsiva diavsvorj(.ievcov TtQog v^ivov &sov 
- Tslvea&cci dvvatisvcov Ttgbg TO Tskeiov T^g avTrjg 

sv savTOig e/itrceQie%eLV, vjTeQfiaivovarjg asi Trjg atieivovog D LXXTL ANOM010I. 409 TWV vnofisfirixortov TTJV svvoiav, y.av re Kara 
ytal vjtsg duvafiiv ftgbg v(,ivohoyiav sits'/.TSivt<)vTai rtfi 
a/.isivovi. sari yaQ ov 'hoyy a/,islvct)v, alia duvaf.isi xat 
ov6(.iaTi /.ou loyif), alti ou dioiosi to aovyxQiTOv ano 
aovyxQiTOu y TOV a(.isivovos rtctgci tiov vnoftsfiy- 
do^ohoyia. olde yctQ EV naiqi TO ausivov dice TOV \ayBwrji; ou xal TO a/.tsivov e avrov 
O/.IOOVOLOV 6f.Loloysl y fx &sov av 
y.s%aQLGj.ivrj svvoia, c lva ^ TO avo^ioiovaiov emvofjvaaa vlov JtQog ftarsQa diatQsoiv TtoirjarjTai rrjg afielvovos 10 
%al ayiQaKpvovs TSIELOT^TOS , $<? ou olds ysysvvtyievov 
ev aKr}$eia vnb TOV ysysvvi]y.6TOs aavy/.QiTtos naoag 

vrtSQfiaivovTog dia TO ai.iet.vov. 
d'. El f.ii] eiy.et rj aysvvrjTog cpuaig yeveaei, TOVT* 
o ksysrai' si 6s er/cet yeveaei, ra T% ysvsasiog 15- 
vnooTaasios TOV $ov en; a/.isivio. 

1. Ila&r] ohog tv #6$ diyyslad-ai aos- 
el'aca yaQ aad-wv ovd' o'Awg nt^dy^rai TO 
frs'iov. avuTCiTti) ds ovrog TMV TOIOVTIOV TWV tv r^ilv 
slg (.iSQiOTMag evvoiag VTCOTZITCTOVTWV Kara navia TOO- 20 
TCQV 6 dvciou Koyog avaroa.r^aeTat. TtavTa, yao T iv 
rj/.t1v Ttad-rjTM&g GVj.tj3aivovTa tv 5-e^> aita$wg avvs- 
. ev r^iiv yaQ xTa TI }.iQOg TO &ekeiv EGTL na- 
? ov TO &shetv svasfislv Isyio, alia TO 'Hleiv TI 
, onsQ tOTtv VH6Q cpvoiv, dia TO fif] dvvaG^ai s & 

TO %a&rjxov TOV &6hr](.iaTog, olov wg enl av- 
keyeiv TO ^trrjvai, TO slg asga (pSQG\)-ai } to 
Tag cphffiag TOV fiu&ov xaravorjaai, TO sldsvai rcvty/nevag 
yrjg, xai TO. Tovroig Of.ioia.oaov ds SGTCV sv l/.iol na- 
frrjTixwg avvs%6(tsvov , TOGOVTOV sv TC!J 3-scT) . ayra^ajg 30 
SGTIV v7iaQ%ov. dia TOVTO navia ooa j3ovhsTai dvva- 
TtQctTTsiv, Tijg (pvoscog avTijj (.trj avriT 
TO ' (iovtyia, vrjs de r^iSTSQag sv r}f.uv 410 EHI'I'ANIOY KATA AIPE2ESIN F. TOVGtjg JtQog ta (jovlyuaTa, ooa rtQog TO 

STtsKTeivsG&ai SGTIV ev fii-ilv. Kal ovd 3 on tWo/Mf TOV 

- 9ebv rtQaTTEiv o (iovleTai, rtdvTcog le^eie tig on TtQar- 

TSI ovv Ta (.1*1 rtQETCovta ov TtdvTwg. sKslvce ydg {iov- 

bheTcti, a "/.al TtQarrei, avaloywg rrjg avrov cc^iag, OVTS 

rov (jovlrjiicrroc; avTiTtQaTTOwog rtQog TO /-trj dvvaa&ai, 

OVTS TOV dvvaa&ai avTi$6TOv b'vTog fCQog TO ftovle- 

a&ai, ov diet TO ur t dvvaa&ai, alia did TO (.ir\ fiov- 

Ua&ai. 

10 2. Kal alliog. MsTa T-^V TOiavTrjv aTca&eiav Iv 
9-sty vrtdQ%ovGav, ev r lt tuv de Kal alloig xTtGf.iao'i ita~ 
&rjTrv ovffav, tav ffv(.i(3fj OVTWS diavoslod-ai, ?tdliv% 
TQOV na&OQ 7.aTa Trjv cclrj&eidv EGTIV of.ioloyr}TOv, 
t iiSTa ds TO dsvTsgov v.al TQITOV SGTI diavorj&rjvai. nd- 
15 &EI ysvvoJusv xai- yevvufisd-a, vrjg fytsTegas cpvoetog xal 
alltov TWV ysvviof.isvcav /at ysvvwvTcov Touyv 
g xal QVGIV KTte^ova^g, 7ilaTVG(.i6v TS /at 
r l v 1 oyxov TS /at {.telcaatv, /at TO, alia rtdvTa, 
-ci GvvfyeTai did xr)v TOiavTrjv air Lav. ev 
f t 5 de ovdev TOVTCOV ev T(> TOV vlbv yeyevvrj^evai evv- 
el ydg vTtrJQ^sv ev ti TCOV TOIOVTWV ev -3-eqj, 
tt TYJV TtQOCpaaiGTMrjv elg dvaTQOTtrjv TOV yevvrjuaTog B vaovoiav, dab TOV STSQOV /a- rjt-ig {.teQOvg 
Tcog rtobg avTOvg grjTeov on ev r^uv Totg ev 

ioai, TS xat yevvto[.ievoig rtd$og eon devTeQOv ev 
KTiLeiv y.al naG^o^iev ev T$ yevvdv Te Kal yevva- 
. &ebg 6s b 7taQ J vf-ilv /Tt'orijg /at ov yevvrjTUQ 
rtivooi>f.ievog , o'i did f-iev TO yevvav dvaTQertTixajg TO 
nd&oq aaQacpeQeTe, tVa TTJV vlov yvr]GiOTr]Ta aQvy- 
0oriG&e, lTJ3"fl de naqadidbaTs TO Inl T^. XTISIV itd- 
dog, OTteQ y.al avTO ev -frefi, ov rcd&og vnaQ^ei, f.ir 
yevotTO. OVTS yctg ^ueig ftd&og avTcTj 7CQoadrtTO[.iev, C 
ofioloyovvrsg UVTOV KTIGT^V OVTU TWV drtavTcov, OVTS LXXH. ANOMOIOI. 411. 

rtad-og ov TISQI CCVTOV diavoov^O-a, 
vbv ' ahrj&wbv vlov, alr]&ivajg avaQ%cog xaJ 
cf.ioloyovvTg. dib vrjv.cpvatv amov yivioGY.O(.iv ctxc 

ovaavxai rta&et (.IYJ GW%0[.ivr}v. dia TOVTO 
avi'bv T.CU arta&rj yevv^TOQcc KOI xTtar^y. 
aaa&rj. eyevvyoe yag TOV (tovoyevrj (.irj rtaff%cov, xat 
avtov TO ayiov avrov /tvsvf.ta, TOf.irjv (.irj .a^, Y.OL striae ta "/.ria-d-ivca , Y.CU ."/.Tify 
, /.n]ds na$si ovo%&}s, xt jr.oisl o av(.i7tQ8rtvva)s ffi avTOv -EOT^TI, ov ftQtoTov [J.EVOS, iW path] dtavoovi-isvos si %Qrj ysveafrai TO ini- 

, ovds fiovhoftevos rtQctTTSiv, ~/M\ (.IYJ 
sniy v OQt]ys'iv vfy ^ovK^ictTi, dice yra^og TO 
(A.SVOV. af,ia yciQ %et ^b -freleiv, TO nqatTBiv, TO yeyev- 
vrjKevai rbv f,iovoyevfj, TO v.tiocti ia navra Trjg -d-er/.rjg 15 
cpvosiog, -xai a^iwf.taTog avioTarov OVTOQ Trjg- \deviov 
yttavlloyiOTixrjg evvoiocg xa< naaris aj/^owTTOT^TOg, a^isi- 
vovog OVTOQ TOV -&SQV Ttccarjg ertivolcig, ov 7taf)-i e'mov- 
TOg, akfi CCVMTCCTOV OVTOQ navToiv TOJV ita-d-utv v-al 
^ rtaorjg vrtovoiag. 20 

is. El TO yevvr)f.ta CCTQEHTOV SGTI ir\v cpvoiv dta 
vbv ywvYjoavTcc, TO ayvvrjTOv ovaia SOTIV aTQ7tTog, ov 
dice yvco;.ii]v, a/Ua dice TO Iv ovoia a/w ( a. 
*B 3 AvaTQomq. c 'Ecog noTs ijxei cpegcuv rj/.uv ovTog TO 
CCVTO heysiv KCU [.irjdw vnQfiaiviv TCOV yxi(,iviov;25 
OGCC yaQ ecprj an aQ%rjg xat a%Qi Tlovg amcc 
- TWV avTcov Kal ovdw SUSQOV- dn]yijaaTO, ov 
,5 y[j,iv vrcodd^ag, ov -9-spv, ov frcayy&foTcii, dida^ag, ov 
, di rjg VQyovvTg anoGToloi ir\v Trjg akrj$-iag 

GTsgeav o/.ioloyiav vwQOvg rjyEiQav 'xai 30 
vg txa&aQiffav,. x/ Talla navxa zijg ayad-rjg GV(.icpwvas, ; (.ov T<X vrtodiy[.iaTa vnscpctLvov &ivrjg VQyiag, ahha /MXTcdovg xa/ W(47t(udsi 412 EITWANIOY KATA AIPE2E&N F. rj vTteQfiulvovtag ifjv rrjg TctvTO^oyiag TCQO- 
cpOQav, alfi aura Ixeiva, xca ovdev STSQOV dirjyov{isvog' 
dib naQaxalovf-iev OTTWC,' ,}(?'g J],uag eVa/ie^^Ta/, TOJV 
BLTCBQ Y.CU auroi YMTO. T&V auttov eve- 
v, avayxatyi-isvot Keyeiv nQog TYJV avrou tamo- 
vb yevvr](.ia yap arQBrtrov sortr, oaov 
, y.al o yevvrjzwQ aTQsitTOg EOTLV, tog 
avaloycog tfj aurov arQemnp cpvosi. J.ISVSL de o 
aug asl tbv s^, ctmou e%wv yeyevvr} { uevov, i.irjds(.iiav vjto- 
IQvoiav avy%a)QO)v folg vn av^ov KSXTia(.t&oig, avsv vlov 
eldevai natfQa, v.al avev na^gog note, sldsvat tbv ys- 
yevvrjf,isvov xa/ TO rsKsiov avvov nvev(.ta, o Ix exTtOQevsvat xai tov vlov aftavei. %a XQVTO 
early aftc^aaTOg ovalag d-eov, TO an avvb a'idkog iv TJJ idiq 

ig. El TO ayevvrj-uov ovoiag savl drjlcoTinov, 
rcog Ttgog rr t v TOV yevvrj/narog ovoiav 
si ds (,ti]dsv ar]!.iaivsL TO aysvvrjTOv, -no^lfi {.lahhov ov- 

dylol TO yevvr)i.ia. si de f.irjdev, nwc, a 

; t 6e y ayEvvr^Tog ngocpOQa rcgbg TT^V 

vTidiaaTekkeTai, ouonrlg Ti]v rcQOcpOQav dia- 
de%o ( uevr]g, yivso&cu ovf-ifiaivei "/.al anoyiveay-ai TYJV 

XqiOTiavwv slnidcc, tv dtacpoQty ngocpOQCt Ki/.ivr]v, B * 25 a oi>% ev cpvoeoiv ovriug s^ovoaig cog y TWV ovo- (tovl&cai or]f.iaata. 

JTwg itQoKa{.iftavuv siw&aat Tag 
/.ictQTVQiag ol f/^a/.t/:/etv TIJV diavotav TCOV aTtei- 
QIOV ^ ( ua^ijxoTg; o yag h iCQOcpOQa Trjv ekitida x- 
/.tovog xat ovx cckq&eiq, TUVTHJV 'YIJ.UV 

ngorjl-frsv avrbg, vlov &eov xt 4 
d-sbv naveQa ipiKi!) hoyco ftrj atdso^etg oiioXoyrjoai ' C 
wv 6e ^laKiGia o^o^oyovvrcov cpvcnxbv eivai LXXFL ANOMOIOI. 413 

xcu cpvombv elvai mbv v.al cpvaixbv elvai ayiov Ttvev^cc. 
ij\ yaQ TQiddi ovdev allo ovyxQi$r]G erect. Y.OI diet 
TOVTO ali]&ivws .OI.IOOVGIOV sou ib Tjyg bftoloyiag fyiajv 
, KCU ou dice ftQOcpOQag rijfg dia TOV yiveo&ai 
yivea&ai avaiQOV(.tsvif]s, wg rj TQV 3 ^4sriov 
doa /< vlov xat ayiov nvKv^iaro^. EGTI 
alrj&ivbg %al vibg ovrcog aKir]-f)-ivbs ayiov, ahiq&ivbv, 7.av iQfl, wg cpyoiv 6 $eiog Ibyog 
TOIOVTCOV leycov OTI "TIJV ovveoiv TOJV avveTtov a&eTrjGu" 10 
"/.al OTI "olde KVQiog Tovg loyiGf.iovg rcov av& 
OTI elol (.laTaioi", '/.al TO, e^rjg. 

* t. Ei f.irjdev nleov vefiei elg VTteQoyfiv 
TO ayevvr/TOv yroog TO yevvrjTOv, rtgocpoga [tovov 
exo^ievog b vlbg fielTiovg eavTOv yvaiGSTai Tovg 

9 ayoQevGavvag, ov TOV nQOGayoQev&evra S-ebv UVTOV 
xai i ftaTQa* 

957 ^AvaTQom]. Ovdeig evoe^g loyog Gvy%toQrjGei8, xav 
TS (.tvQia dQaf.iaTOVQyrjOj] rjfj.lv dfaiog, afieivoug elvai 

Tovg TO elvai naqa TOV ovrog elli^cpOTag. di* avrovw 
yaQ xal avTog of.ioloyel TOVQ avTOvg yeyevrjo^ai. ome 
yaQ xaTo; rtQOCpOQav loyov 'loaoi TO yevvr^ia xalelv, 
alia alrj&tvbv eS, alrj&ivov yeyswr^ievov, ol s% amov 

* sveQyeTrj^evTeg xaTa^uo&rjvai XQiOTiavoi, Ttfi eidevai 
amov ev aly-9-eiq, xal didayftevreg dia ftaTQog, xar25 
ovx arcb oaoxog xat a'if.iaTog, xat dia TOVTO eixoTwg 

B f.iaxaQitof.ievoi, cog o f.ieTa 'TCQOG&rjxqs TOV ^wvTog vlbv 
-' &eov auTOv eniyvovg, nav. TS nvev^iaTr/Mg at 
/.levoi xav TS Sinai o jtvev.ia lov VMI i yroog TOV' naieQa /.wv xai naTEQa v/.ic~>v, 
%al -freov {.tov xai -3-ebv v/.icov '" TCOV af-tcpOTSQcov TOVTCOV 
bvo^aoiiov Troog T alloyevtj ovbuaTa /.irj dvva^uevwv. 414 EJII&ANIOY KATA AIPE2E&N F. 

e^taova&ai, Trjg alq&eiag asl (.isvovarjg xai, sY.a 

fewg lv vitp &eov ev aKrjd-dq TO aacpsg 
.OVTS yaQ rca-cega {.iov xai fcarsQa v^wv 
xara tr\v actQxct eig avTOvg fthrjQWTsov (yrcug ydg naTyg c 
bs (> &sbg 6 oagyict (.IT] evdvact(.ievos';) owe xov 
(.iov v.a.1 9-sbv v^wv v.aia TTJV TOV vlov Y.CU Kara ti\v (.icc&rjrcov viod-eaiav ftlrjQWTSov, alba 

OV (.tOV YML &SOV Vf-lMV, dlCl 11]'V ^(.ISTSQaV 

(.ivaTrjQuodcJS o cdytysviov sv anaoi rovg 
ag r)G(paki'&TO. naieqa ds (.iov nal nate^cc vf 
div. TO e/ioD JiQog aurbv xazra cpvaiv.Kal f/.iov v[.iag eTtixoivcovlag, ^g e/w [lev Kara 
evdrjf.ir]octs edw/a vf.uv to v.oivcovovg yevea&ai, amo7g l^ovoiciv rewa &sov 
y.al ambq naq avrotg yev6{ievog (.lOQCprp dov- 
hou ; A/?, TrgoffcpccTcog nQoacparip tTCixoivcovrj 
a()%(zi6vTcov fievovTiuv ev ravTOTyTt, y.ot.1 f,ir] etg 
(.tSTttficuvovTcov, vttov (.isv av&Qotitcov, dia rrjg 
dg acpd-ctQalav f.ieTafiallo t ueva)v , all ovy. slg' 6{.ioov~ 
20ffiOT?jTo; Gvvevouusvcov xcu TOV ity f.WQ(prjV dovlov Aa- ' 
/SovTOg, dia TOV /.lev kafiovTog TO jiQOGfpaTOv drjlovv- 
Tog, dia ds TOV Iv ^OQCpfi &eou vnaQ%ovTog dg TQonr}v%$ 
(.ir] 7iaQQ^O(.isvov. TOVTCOV ds ovTcog OVTCOV xai ev TS- 
leicc yvioGei ovrtog ytaga rolg $6odtdaxTOig oacptag ofio- 
, owe to Dsog (.iov xa\ &eog v^icov, OVTS b 
i^g (.iov y.al JtarrjQ v{.icov, anb trjg YMTO. TO svloyov 
srciKOivwviag dia TOV b[,iiovvf.iov dioloei Trjg 
ovoiag, anb Trjg VTtSQO^fjg Trjg Idiag idi6vr]Tog j 
ngbg vlbv xat vlov itQog naxeqa xat ayiov 
30 t5ffaurwg. D 

tr/'. El f} aysvvr]Tog ovoia XQEITTLM IGTI ysv8GE(.og f 
oinoSev %ovaa TO KQS~ITTOV } avTOOvaia ioTlv aye 
ov yaq ovlb(.isvog OTL fiovksiai ysvsaeiog IGTL LXXPI. ANOM010I. 415 

all OTI Ttefpvxev. avTO ovv v7taQ%ovaa ovoid ayevvrf- 
Tog 6 ttsbs ovdevl loyy entTQinet, naif eavvrjg yevsoiv 
emvorjoai, aj&ovoa (ptyeod-ai '/.axa TWV yevvrjTiov na- 
Gav e^haoiv Y.al navTa loyiG(.wv. 

C *Ava.TQQni\. Tofg uuTolg fj(.iag oyivlf.ioig neQisfialev 5 
"Ahioc,, Tctvxoloyelv fjf-ias, wg ecpqv, Kal jtollaxig naQa- 
GKSvaUov dice -vrjv it; Vfca^y^g &XQi "relays CCUTOU nzqi 
TWV CCVTOJV vavToloyiav. ov yaQ nore r t niaTLQ rj 
navTO, niGxov cwtovoct iv. Gvlloyia'iMijs vnovoictQ av- 
$Qio7iiov GvveorrjKev , IfCstd^neQ smacpalsis doiv al 10 

TOJV UV&QWHtOV dittVOLUi XCCt OV dwaflSVCtl rtQO$ VO 

D ansiQOv Trjs lov &E.OV ovoiag snsxTsiveofrui. Ken 
TO" nav "iijs ocaT-rjQtas fjiiiov XQLGTOV ^HJTMOV 
QIOV ""lovdaioig (.tsv axavdalov, "Ellijoi de (.tcoQict, v^ 
ds TOlg xlrjTolg 3 Iovdaiois te xai "Ellrjo'i Xgiorbg tieou 1 
dvva/.its y.al -0-eov oocpia, OTL to (.IWQOV TOV -freou ao- 
tiuv av\}()Limiov lail xotl 10 aa^-fiveg TOU 0-eov 
T.IOV av&QU7iwv tori, fcwi; ouv ovT. av Tig 
TOV ^ASTIOV Iv Tolg ^lovdaioig [lev did TO axavdalov 
TOJV avTOv oulloyiG/.uov xaictOTi/'iGeiev, "Ellyva de diu'lb 
TO IK Ttjg idiag i)elooocpiag {.uoQiav fjyeloti-ai Tip TOV 
, ,, -0-eov aly&eiav; xai yag elg xal Y.QSITTWV naar^ Y.TI- 
oetog yial dt]i.uovQyiag b xTioxys xi di]^uovgybs TOJV 
%$anavTcov, ov naga TOVTO, OTI eorl XQSITTIOV TWV vn 
amov yeyevvtj/.icviov, ov noitl xat xciei TO. vn ctuTOvZ* 
yeyovoTa ' ovde yctQ cpSovel TVJ idla aya-OoTriTi. o'/jto- 
^ &ev yaQ e%ei TO avToayaO-ov, OTISQ eaTi navTiov Y.Q&T- 
TOV. ovTe yctQ elioco na&iov neQiezeTcti, r} (pttovov, rj 
fiaaxaviag, Y.OL TCC OVTU OVA OVTLOV htleGiovgyrjoev. 
( ov yaq vn amov yeyovoTa, vnofteftrpo'iu de Tr t v avTOv 30 
v 0-eoTYjTa, ov v.a\f iavTOu tnevoyfrt] TO, vn 
odevTa, altf elg do^av UVTOV, ngbg TO del^ai 
acp&ovov amov -OeoTYjTa' aiToayaO-OTyg ouaa Y.CU 416 ETll'MNlOY KA'tA^AWEZEilN 1\ ctvTOOvoia STtMOivLovovaa TO eg e awcov s^ OVK bvrwv B 
miaVsloL, TO elvat aura $elrjO~ag, xai /.ISTS^BLV Ttjg 
CCVTOU SKUOTOV TIOV xXTi(tyieVwj> Kara vr]v avaloyiav 
dcogeag sKciGrrjg vno&soeiug ' cpwaTVJQfft fisv T.O cptUg %s- 
5%aQi(JTai, ouQccvi[) ds to, xallr) TIJC; diaxoo(.iri<Jecog, yfi 
rs y.at Tolg aklotc;, y.ara vb avrov pQv)>.r)(ia {legy ctgs- 
trjg k^aQtaaTO, ayyUcic, re TO dovvai' av-volg a(p&aQ- 
aiav y.ai ahhccig aylatg dwa^ieaiv, av&Qionq) re TO tijg 
fitxovog aiw t ua xai CwJjg xori yvioascog xat loyr/.ou %a- 
dcoQov. /at OVK arcb fiov)<.t]j.iccTog /.tovov V VTy TQVTO, wg av elfcot Tig, ^fiAlijrixwg, r xaT G 
(.isllov, ij at> t u^ovKsvTr/.bv hoyiaiibv, alia Kara TO av- 
. ntrpv/.s yag auTOayct\)-ov avfinQertovtcog ra navTd e%iov xat noiwv xat sQya[.t6vog. 
15 ovv i avTOv aa^OTrTi ow. anQ7isia.v TOVTO , alia do^av xal yvtiaLv sitaivov acp&ovicts 
TO?C,' vrc amov ysyovoaiv, sig ei'drjatv xai aia&rjotv 
el&bv, out.itj "mi do^a SOTIV ov nQoalrjjtTnr] vrjg avtov 
O-eoryrog. ou yao nors hdeirai TO -d-elov n. 
, alia avTodo^a xat avroagsfr) xai avTOv/.ivi'jyoQia, T tv narega ysvvroai, e "/.a 
ail-tog ov yeyevvrirai, Iva fx Ttrjyfjs ccsl ovaqg alfliog 
Ttrjyr) ovvvrcaQy^v e^" avrov ovffce rtriyr] fx yrry/ijg, v.al 
9-sbg x Deou, xca cpug M cpcorbg, OVK ce()^a/.{vog TOV 
tivai, ov %QOV(I) vtTOTTeocov, alti a,aa naTsga e%cov cclrj- 
0-tvoJg '/MI a{.icc tbv naisQa. vibv fyovra cdrj-^ivajg, OVK 
ajtonQS'/covvra rcatQi, ov to aavyxgiTOv acpavi'CovTa. ov 
yag iari a to ft at ur) rig diaoioli], alia loyog svuTioaia- 
rog, &sog 6X nargbg cov , nvsv^ta tx nveuftarog, xa< naaav avoiorr/.Yv vno- voiav, sig CCOYJV MV niaroig xal oloig rolg vicb 
na^Qog, di aviou "/.al arc aurov yeyovbai rolg rtiorsv- 
ovai "/.al yivwa-Aouai xatjitr {.uoglav rjyou^tevoig -t}sou vrj LXXn.ANOMOIOL 417 dvva/.iiv, Kal 9-eov Trjv oocpiav, ' Ti]v v 
GUV E^haGiv Kal rtavTa loyio^b 
av&QOJTiwv, atg Kal avTog ^ETiog aKcov 

B ' 'id-'. El GTEQrjGECOg SOT I dyhfOTlKOV ETtl &EOV .TO 

ayEvvijTOv, prjdev 6s sir) TO aysvyrjTOv, rtoiog "koyog civ 5 
acpaigrjosiE TOV f^r/ OVXOQ TO {.iiqdev; el ds ov Gr](,iaiv8i, 
rig av ftcoQiaeiev OVTOS -9-sov OTCBQ sorlv avTO eavTOv; 
IdvaTQOnri. 1. Tec xara GTSQiqaiv fay6(.ieva naqa 
TOig e^to dialexTr/.o'ig cpeQSifjii'iv ^wiog, wg \n\ -9-sov 
eldrjaEiog KCCI cocpeleiag TOVTO diahaftftavcov, TIQOTSQOVIQ 
C ayvorjoag sitl TIOL naga, TOig s^ca. TO OTSQIJTMOV Aa^ 
fiavsTai. ov yaQ itaqa rtaoiv evde%8G-9'ai, TO nctTcc GTS- 
QH]Giv ksysa-d-ai ftovlovTat oi TWV diaksKTiMov 'koyoi, 

Ctlti Wg BJtl TOig KCtTCt CfVGlV TL XeXT^jUfiVOtg. TOVTOig. 

yaQ BTti TavavTta svdsxo^isvoig c iGiaG$ai TUJV v.ctra cpv- 15 
GLV avTOig vrcaQftovccpv TO xaTa OTEQrjaiv heysTcti, snl 
ds TWV firj evds%0(.isvcov OVKSTL. olov TO Tvcpkog eitl 
TOV hl&ov OVK av Bin oi Tig' 6 yctg Ttecpvxwq OQav, eha 
TO bqav, Tvcplbg axovsi' si [tevTOi ye TCE- 
rj av&QwnoQ, rj xTrjvog, OTI ytecpvKog OQCCV, ore 20 
, Tvcplbv GTSQrjTixwg ksysTtu, ovTcog xat to 
OVK av ^Lnoi(i&v TOV hl&ov, rj TO oxaxog, ^ 
TO acp&ovog' ov yaQ nscpvKsv Inl (.IEVTOI av&QWJtov 
ml KTrjvovg TOV necpvKOTog OQyieG&ai ) OTS (.irj ogyl- 
tpiTO, unou av Tig KUTCC OTeQrjoiv, Sftl ds TOJV f.irj j>-25> 
ds%0(.tsva}v OVK av ETI. 

2. OVTO) Kal sftl TOV &eov kynTsov, cag nQog TOV 

anoTsivof-isvov TOV hoyov xal SQCOTtK&g e 

, leys f/^iiv, w ^STIS, oldag aovyKQiTOv 

%[TOvg JtavTag Tovg ^ ovtag Ix Trjg avTijg ovoiag, y xi3u 

avTOv GVV 'colg anaoiv aQi^islv Tolfrifjoeiag; v.al si 

[lev sv TOig fcaai TOVTOV agtd'f.irjO'siag, Toig pr} en Trjg 

ovoiag avTOv OVGIV, ahfi e OVK OVTCOV VTC avTOv dice. 

Epiphanius. III. 27 418 EJII&ANIOY KATA AIPE2E&N F. 

TOV OVTOS e avTOv V.O.T ovoiav yey 
f^ovov avTOv KCU vov rtvsv^aTOS TOV aylov, TOV SK 
avoids, TOV aGvyKQiTOv TtaTQOs Kal TOV ftovoyevovs vlov- 
OVTOS, aToncoTaTi] av ely aou 17 b(.wloyia. rt&q 

STL slg EKTCOV rtCCVTCOV, 0V rtGCVTCC OVK OVTWV 

; advvaTov yctg TOVTO, xal ovd* awog TOV,TO 
W evde%oi.ivov ds TOV UVTOV slv&i o(.ioiov 
Tij ioov Tols *B ctvTOv e% OVK OVTCOV yeyovooiv, avevSe- Y.TOV 6GTL TCt O^OICC aVTOV ftCCO^SlV TOig UVO^IOLOLQ 

oig TO elvcti ctvTa e avTOv s OVK OVTCOV y.al 
TK ev avTOis, ois ovpfictivet KCITCC OTS'QrjGiv slvai TO* 
svavTLov. xa (.lev ydg SGTLV OQUVCO, OVK acp 3 eavTaJV? 
OVTB yag KCU TO elvat acp SUVTLOV eoyjrjmGiv, alia 
doTixrjv %aQiv TOV dsdcoQtjfisvov, ev 
&o,s yiaTtt OTSQ^GLV TU>V sv avTO 
TTJV dbaiv TOV dedcitgrftievov, TOV ana&ovs "Aa\ 

K TLVOQ %OVTO(; TO slvttl, Ov6"s dwaf-lSVOV GTSQLGKSG&ai, OVK OVTCOV vffctQaoiv. si ovv OVK Hoog 
6 vlbs, ^ o TtaTrjQ, i] TO aytov ftrsv^ia TOVTOIS, 20 de SGTIV o vlbs naqa TOVTOVS, ov Tfj Hor] o 
yuKKYjaKOfievos, s^aigeTOv de Kal aovyKQiTOv ovo{.ia s 
avToaya$bv artb TOV avToaya&ov OVTOS, TLQ av f} GV(.I- 

rthOKT] TtQOS TO GTSQr]TLKOV fi/OUCT^g aVTl&STOV ; HSQIT- 

TOg yaQ 6 TOV TO GTQr)Tr/.bv slosvsyKavTOs fyuv 
25>l6yog, TOV aysvvriTOv &eov Kal yevvrjTOv vlov ov 

OTSQUJGIV TT}V T&V KTlG(.iaTCOV SftOVTOS TO VftaQftO 

wfia, alia KaTa TO avTO^iaTcos Kal IdiafyvTcog 
savTO avfirtQSrtov TJJ eavTOv OVGICC TS Kal d-eoT^Ti, cos 
sjtl TOV aoQyr]TO$ ov dta TO OQyi^eG&ai, alia dta TO 
WavTOaoQyqTOV, Kal TO ayevvrjTOs dia TO avToayevvyTOv, 
Kav TS o vlbs ysvvrjTOs sty \artb TOV aysvvrjTOv, TVJS 
s^ecos (.laTaicos Kstiievrjs knl T$ aovy-. 
TOV$ allovs, KaTa TOV vovv TOVTOV . 4NOMOIOT. 419 

vrtofiallovTog. OUTS yap vet alia r<> ysyswyftsvip lacc- 
^STai OVTS 6 aysvvrjTOQ TolgxsxTiGi-isvoigTbbf.ioovGiov 
%Zf.tsTadidci)Giv ovx adwawv TOV dvvaTOv xaTf]yo^ov(isvov, 
alia TWV advvaTcov itgbg TO dvvavbv flr) S7tsxTsivo!,ts- 
vwv, dia to s^aiQSTOv TOV svbg dsov xal TOV l CIVTOV 5 
fiovoyevovg vlov avv T$ ayki) nvsvuaTi. 

x'. El al GTSQrjdsig TOJV s^scov avvuv SLGIV acpcti- 
TO eni -9-eov aysvvT]TOV rJTOi GTSQrjGis SGTIV 
TI sfys GTSQrjGscog. akti si f.tsv GTCQ^GIS SGTIV 
%!;etoG, na>$ av TO ftr] rtQOobv cog JtQoabv T$ d-etfi aw- 10 
; si ds s^tg ^OTI TO aysvvqTOv, 
yevvrjTyv ovoiav, C LV OVTCOQ st-iv 

ovo(.iafy]Tai' si ds yswri 

iov ovGiag {.ISTSG^SV, s^scog vTcofisivaoa artoftohyv, aysv- 
vrjolag sGTSQrjTai. sir) av ovv ovGia (.isv ysvvr^rj - } TO 15 
ds ayevvr]TOv sig. si ds TO ysvvrj[.ia Ttaqbdov SGTI drj- 
bv, drfiov OTI ssa>g SGTI ar](.iavTr/.bv, av vs-psva- 
st; ovGiag Tivbg, av TS TOVTO SOTLV o leys- 
yevvrj(.ia. 

^vaTQonri. "Hd?] f.isv ovv asQi GTsgyTi 
Gscog no'k'ka av(,ma%so'd[,ievog o ^STiog folg ajtb 

xat ambg Vaa sxsivcov XOTCS 
, ovdsv artb TtioTscog hsycov, ovde 
^s/.ivrjf.ievog TOV QTJTOV rtQog TOvg acp savrutv Ksvoho- 
yovg cpcwouvTag y.al ov xgaTOvvTag TTV aQ%rjv-'cijc}.-'jtl-25 
GTSiog, wg ftQog avTOvg dislsyxTixwg b hoyog cprjalv 
"slnov syd> sv T^ SKOTCIGSI (.tov, rtag av-d-Qcoftog ifJsv- 
GTrjg" USTCC "/.al TOV "sTaTtsLvco-d-rjv acpodga" vvv ds 
av&ig Tolg avToIg y.aTaTQifiof.tsvog, GTSQr>oscog, 
oiag TS Kal s^scog, tial GvhloyiG/.u!Jv av&Qcortlvrjg 
g vftovoiag cpogTOv nQO^a^b(.isvog v.a 
avaxQivoiisvog SCCVTOV , ov cpsidsTai avaxoipat, TO 
Hdiov OQ(.ir^.ia TI g sj- av^QcoTtiv^g navovgyiag, acpstg 

27* 420 EIIWANIOY KATA AIPESE&N F. i -9-eov htyEiv a fiovhsTai. qM,a Kal ^ficcg, Kq 

TtBol GTSQrjTiKiov 3iale%$evTag, avayKcc^et nakiv 
avrolg B^iv&iv xcd Iv Taig nQog avTOv 
s KaTaTQifieo&ai. Kal fjv [Jev wavy y rtQ 

rj dvva{.ievr}, dice to OftOQQOrtov nctl Ofico 
tov .ffvhhoyiafiKOv CCVTOV hoyov, nata, t&v ct^ 

i. alti snel del {.irjts litnov aidr)Qdai;o(.iov a%u- 
sav, v.av TS wca fitxQa&QMv cpSQ^rat, xaV TS 
artb TOV OQfifyiaTOS r'ldr] aveKQOva&rj, OVTS avdQi XTO; 
nioTStog T avrcc "kiyovti avy^coQslv, Kcd {.ly rtgog 
avvbv heyew, av&ig SQOV^ISV on, si {.lev at oreQrjOsis 
v slaiv acpaiQ^aeis , TO enl &eov ayevvrjTOv rjroi 
kaxiv i'^ficag, rj si$ OTSQrjaews, KCU rtafav, si ecmv e^ficag, Ttalg av 10 (.irj KQOGOV cug 2. Kal rl roiovriog rj VOIOVTCOS rtSQi -d-sov GS dia- 

to ^Asfis, Kal seis nsql TOV -d-sov 
GOL [.lev TI diavoict GT eg LOW [levy. oaayaQ av e 
YJ xctQdia GOV ftqbg d-sbv anoTi&sGd'cu, nlty (.tovdv TOV 
l vrcsQd-av}.ia^SLV xat e olyg dLavoiag do- jr/re TOV UVTOV vv,. {.ie TO-ayiov CIVTOV 
, f lva py Ge d 3-ebg sley^j] Kal tyevoTyg ysvy, 
xara TO ysyQa^nevov. Iv ^ilv yciQ Kal s^stg xa TCC 
a nctl. al diavoiai GcpaheQai, eneidrj (pbGews 
l ova Lag TOiavTrjg. (pvaig de KeysTai /at pvoia Ka ov Ttaga TO cpvGiv Ka cpvoiv fj[.ias awveiv 
l ovGiav Kal ovaiav %gr] TOV aGvyxQwov &ebv vfj 
^eT6Qa GvyxQivetv cpvGsi. ovrcog .Kal eitl ftaaiv oFg 
30 lav e'lftfls ns^l d-sov ) w 3 A.eTis, avxb olov BGT\V aovp- 
akoKOv, aavyKQiTOv, Tsheiov sv savrq), ^ sftidsonsvov 
TIVOQ' avToalofyaig yag SGTL Kal avTO-d-ely/iia. dib 
(.wvoysvt vlbv aovyxglTiog yevvrjGag OVTSD LXXH. ANOMOIOI. 421 

sctvTOv soTSQijTai ovoiag OVTS Trjg savTOv TO ysyey- 
vrj/.ievov, \.ibvov fa /AOVOV, mi TO ayiov ccvrov itvevfta, 
pi] %ov*ca rcgbg TO, allot iaoTrjTct r] aub t uaTog, r] (pv- 
oscog, fj eTeQctg Tivbg vno&eGstog, ov% SUVTO s 
owe Kara s^iv OVTB xara ovaiav T??g aGvyxQfoov 
-freoTrjTOs, . OVTS TO e O.VTOV, cog ecpriv, ysvvi][.ia 
TCCI rrjg" TOV ftarqbg afyag xat ifforijTOg, 
ov, xai TO ayiov avTov nvevf-ia rtgbg ituv OTIOVV, TQiag relsta, relewg o TtarijQ, Telsiog 6 vibg, TS- 
Isiov TO ayiov Jtvev(.ia, ov avvccloicpij Tig ovacc, ovds 10 
rtQog eavTyv dia(pvQO(.ivr] , ovds ti \v savTij e%ovaa 
vrtofiefirjxbg, iva fir} TO diaxQiv6[.ievov aqxxviCj] TO affvy- 
XQITOV v.al TO r]lKota}(.isvov GTSQt]Giv TOV slvcci s T<XI, eei fiovov sy(.isvov, nctl ovx, cci]ect, r cog 
loyct) ovof-ia^ofievov sv naqod(^, /at [.ir] ov, (Jog t; CTTJ 15 
aavTtog rtSQtvosiTcti diavoict, artol-evuJGai fCsiQto^tsvrj 
TOV Tr[g TtiGTecog loyov OTL "rtiGTsveiv del TOV nqoa- 

Q%6}ieVOV &$ OTl SGTt 7,0,1 TOig fa^TOVGlV CCVTOV 

'" ortSQ ev TCUTQI IIOVQ ov dvvct- 
Tsleico&rjvcci. 6 yaQ f-irj e%cov TOV vlbv ovde TOV 20 
, v.al o TOV vlbv leycov ov dvvaTai IxTOg 
ayiov. 

3. 3 jE(m yaQ tog alrjd-cog b TTOT^O alrj&ivbg -3-sbg, 
u>g f.iaQTVQs'l b vlbg, b sidiog TOV naiBQa, v.al ctly&i- vv cpojg b vlbg, b yivtoaKOpevog vn TOV rcaTgg xat25 
(j.aQTVQOv(.ievog, xat ytvsvfia alt]&siag TO ytvev^a, TO 
OVK alloTQiov ov, alti <mo naTQOg fartOQevof^evov xai 
vlov la(.i@avov. TavTa de acpaiQeiTai rtaaav oov 
ov loycov, 3 ^fsTie, avlloyiaTr/.r]v (.iv&oloyiav., v.al OTOTelovg, TOV aov erciGTaTov, nal eaoai TOV TIOV ev 
rtvev(.taTi d-sov TtefpcoTiGfisvcov alitcov ayQafif.iaTcov 6V- 
tcov Kara TOV loyov ml IdtwTwv, xrjQVKiav ds QVTWV 422 EHWANIOY KATA AIPE2E&N F. alyd-stas sv dvva[.isi &SOV, f] xax^/covrat. ov yag 
Kty y fiaGtheia TOJV ovqavtiv Kal sv 
, aW sv dvyaf,isi Kal akyd-sla. Kal 
yaQ aQKBT&g rjKOvaa{.isv e >/C^g fov koyov aov TOV 

wv not 3-sGscov, KOL yswyvyv ovoiavft 
ovuiav rtQoalct(.ifiavovauv v.al 


ovaias xaTayrAe/OjWeVjjg yW?]7%, e^sug ds ayev- sv ds sv S^SL [lovrj, xat 6|ewg drjlcoviKOv 
V l| ova lag uvog, YMV Te keyof-tsvov ysvvrif.icn;o$, 
wg scprjg. TO, ctvva ya$ nsgl TWV avfcov to 
GOV Kakei, fiydev JTSQCWOVV wta TCOV avrcov 15 x'. El TO aysvvrifov s^tg xat TO ysvvrj'ubv e^ig, at 965 
ftev ovaiai tiov s^ecov itQwrai, al ds s^sig TCOV OVGIOJV, 
si Kal dsvTSQcu, alfi ovv ye itqo^L^ibx^ai. si ds TO ccyevvrjTpv TQV ysvvrjTOv ctiiibv SOTL, TOV slvca GYJ/.ICCL- vo^tsvov, ysvvr]fia ovvsiacpsgov v savvov ouGiq 

ovaias sotl dr^urubv TO ysvvrj^a, akti ov 
ris ccysvv^TOv cpvascos ovdsv savvfj avvsioayov- 

o"rjg, rtwg OVK av si'i^ ovaia, alti eig xat r\ ays 1 . "E^scov diahrjrtTiyibv koyov ertl 
(.leva &sbv mrctGusva'Csiv itakuv T^LLV 
, tug o^aTe, cpiloi v^g akrj&eiag. xai TU 
vl&riai, va ds dsvTSQCi. Jtl -d-si!) ds la^ 
rj dsvTSQa ovds -d-sf-iig Ksysiv. apa yaQ sv 
va rtttvia TCQOGSGTI, Kal f^oa^x^g ov dssiai. did 
30 TO .ysvvrjftci OVK- ano IQOVOV vosio-d-at, svospyg 
hoyog. &$ yaQ rtargl Kal vi$ Kal aylcj) 
fovrean iyi tQiadi rfj ovori OTCGQ b wv &sbg, 

b ajv, xccl vibg o tov nQog TOV bvcct wv, ysyev- LKX.VL ANOMOIOI. 423 

xal axQbvcog, LOS T "?*&$& 061 Ttyyr) 
g" xal to "sv TtT) (pwxi oov oifjdfts&a cptog" xal TO 
"6 ojv slg TOV xolnov TOV rtaTQog" xal TO "sv aQxfi 
TIV b koyog xal 6 hoyog TJV ngbg tbv &sbv xal #sog . ^ v 
b Koyos'" xcu ftsQt iov ayiov ftvevf-iaroe wffauTwg "TO 5 
7tvBVf.ia [tov ecpeOTrjKev ev ( ueffy v/.io)v" KM OQag on, 
S) oudsv fiQOOcpctTOv ev TJJ TQiadi. dib OVTS ovaia TCQO 
e'^ewg OUTS '|ig JIQO ovaiaQ. siv de ov Kara Tag acpa- 
hsQas ksyo/.ievas eeig, iQOTtrjv l^ouaag sv exaaTy TWV 
rag -freTMag e^eig eyovtcov, si xal s^iv rtsQl d-eov leysiv 10 
avayxaaeis rj^ag, c3 3 Aeue, xal OUTK ti ev # 
(.WTSQOV OUTS (.lerayeveaTeQOv, a/U D oaa rtQertei 
(j,avi TtQog do^oloyiav, tr\ f-isv /.ay ^eor^Tt xal [.da 
do^oloyia xal f-iia Tt,u^, ( iva Tif-icuffi TOV vibv, uajteQ 
Tt^wtJi ibv 7caTQa ' xal tVa f.irj ^laacpri^ai TO ftvsv(.ia 15 
$66 dia TOV ffjs arteikijg hoyov, TOV /.y TTJV a^taQ-ciav av- 
T0?g avy%coQOvvTa wds xal sv Tcfi [i&'kovTi aitovi' o5g 
ovdsv dir]M.ayf.ievct}(; earl TCSQI vrjv 
voslv, : rj svaefieiv, rj doaeiv, sv naTQ\ dk TO 
sv vu7) 8s TO vlbg, EV ayiii) itvsv(.iaxi TO oi>TWg20 xal OVTCUQ sv ahrj&ela do^a^siv, OHSQ 
ji I.LLO. TQiadi rtQoaxvvqTUJS TO ffe/teg VS/.ISLV, y 
Lvri jzioTig, xal TO alw(.i<x yivcooxstv. xal OVTS 
TO aysvvrjTOv TOV ysvvyTOv deeTai slg TO ouvsiocps- 
Qea$at savTtfi TVJ ovoiq, ( iva aiViOg ovaiag airr$25 
ByevrjTai drjlcoTixb*. TO ysvvi](.ia, ot-Ve efyg Trjg ayev- 
vrjTOv cpvascog f] ovaia TOV ysyevvrjiisvov SGTIV, rj ks- 


2. Ovdsvbg yag y TQiag deimi, ovde 

af-i^avEL. OVTS yag Eneidi) UVTTJ TJ TQiag yv asl, 3ft 
xal ovdsv fjv TWV xsxTiG(.ievu)v, ftaQa TOVTO a aetog svsxsv, TJ fCQOG^nTixrjg Tivog ovo^iaoiag, y TCQOG- 
Tij> a^Lto^aTL savTtj) snevorjaev b fcaTrjQ, di? #24 E1II$4NIOY KATA AIPE2E&N F. 

vlov fiev xrioag' ovQavbv xal yr\v, xal TtavTa ogaTa re 
xal aoQtttct, xal T$ TtvBV(,iaTL avTov eGTSQScoae ftaGav 
rijv dvvamv avT&v TU>V vn avTov xXTiof.ivtov, c iva ex C 
TOV xsKTia&ai fa xextiGf-teva xai 6^(.itovQyr]^]vcii TO. 
Syeyovora ertiovveiGcpOQa yevytai, rep xTiovfl axovovvi, 
nut drj[.uov()ycp ytargl JCQOG^mimog vorj&ei'r) T$ vltp, 
di 3 ov xat acp ov ia xexTta^teVa yeyevrjrai, rj rco ayicp ov fgansiQ anb efewg etg s^w 3-sog, xal vfj cpvffst, xal 
10 T'fl ovolce akkouo&sls, wg xar svvoiav xal 

TCI dQyaGf.isva. stye yag ev hawcy TO ael 
xal Teheiov xal f.irjd8(.nas S7Eids6f.isvov TCQOG- 
dofyg. xal OJGUSQ srtl TO>V xriGfimcov ov del 
diavoov(.iv6v Tiva TteQi -frsov rtQocrhrjnTixrjs s^siog xal 
tivai TO auo t ita rrjg ovoiag xal dofyg &eov, 
ovrcog avaxQOvo-d-riasTai '^tsTiog, (3ovl6{.isvog &ebv ovK- 
koyi^eG&ai xara TO ayevvyTOv xal ysvvrjTOv, xaTa TOV 
s^ecog xal ovoiag amov snicpsQOf.ievov fyuv koyov, o t uo- 
hoyov[.ievcov TKXVTCOV Ttov xsxriGi-isvtov elvai ahq&ios, 
20xcu ov% svsxsv nQOGhrjifjecog do^g &($ T$ avevdsel 5Tt- 
voy&tvTiov , ojansQ xal enl TOV f.iovoyevovg xal enl 
TOV ayiov avTov ftvevf.iaTOg ov TO 'IGOV eGTi keyeiv 
xTiGTtov' avsvdexTOv yag TOVTO heyeiv. alk 3 
ovM.oyiGf.wvg TJXSI cpeQcov rj(.uv ^Aexiog <.iTaQOiolexTiov 
25x< nQog ra avco rol[.irjQiog aTCOTeiv6 t Uvog, anb ds T&V 
xaTio avTiGvM.oyi'C6}.ievog xTiGf-iaTcov,* xal avTog (.irjdsv 
EVQiGx6/.ievog XUTU TOV GvlloyiGTixbv UVTOV hoyov, ij TS 
yaQ Gocpia avy-QComov rtaQQ%Tai ij TS, GvhkoytGTtxrj 
Ae^tg av&QUrtiov -d-aTCTTai. "i&KsuGiTai yaQ TO nvsv^ia 
UVTOV xal 7rtOT(je'</>et eig TOV %ovv avTov" ra yaQ avh- 
navTa TUV av&QioTttav naQeQ^TaL, xal ol 
/LCTa xal T)jg avkhoyio"Tixrj$ ^STIOV xal xaTa 
i%vixrig Mi'iTrjdevGecog. f.tVi dk y vn aviov LXXPI. ANOmOIOL 425 

sKnlg xat ayartr) xara TO x/3'. JEt jtaoa ovoia eGTiv ay^vvr]Tog, o c ia r) -9-sov 
ytavTOKQaTOQog, mog civ Tr]v (.isv TtadriTyv SQSI Tig, Tr}v 
Cds ctTta&ri; si ds -cpvoetos aTtoxlrjQaxjet. ayevvijtov q 
likv dict(.ivei TtoaorrjTbg KCCL nowTrjTog xi ajtKcog ei-* 
TCBLV itaorjg (.iSTafiohrjg afisivcov, rj de Tcad-wv vnsv^ 
&vv6g son, ovy^coQrj^-siaa dice TO artccQakhax'VO.v slg 
ovaiav e%ew rc7) ai>TOi.iav([) eniTQeipai TGV cpiktiv-vra 
u to. rtQoeiQri[.iEvct , rj TO yovv axolov&ov ryv fis 
ayevvr}TOv elrceiv, ysvvrjrrjv 8e Trjv D ^vaTQon^. 1. Ou naaav ovaiav slvat 
ccysvvrjTOv, ovde vtaaav K -d-sov ysvvrjvrjv, OTL 6 ysvvrj- 
aag TOV e CCVTOV yeysvvrnievov, xcti aitoaTeikctg avTOv. 
TO ayiov itvsv^ia avTov, nvEVfia TOJV TOV vlov ov navrag eyevvr}aev, ah% sva, dib [.iovoyevr}g , Y.CU sv 
s ctvTOv arteaTsilev, dib ayiov 7tvev(.ia, ^/.TIOS ds diet 
TOV svbg Y.CU OTQecoGsv ev T([) svl TOvg TtavTag, TOvg 
yevviovTag Y.CCI [ima KTIGIV ysysvvrjfievovg, rovg (Je 
f.ir]T8 yevvwvTcig (.trjTe yeysvvrj/.i8vovg. Ttokv 
968 ds acpsGTrjxsv f} axTLOTog Trjg TQiadog ovoia TCOV artb 
TQtadog y.TiadsvTcov, xi.ov>t ajtb Trjg TQiadog ysv- 
dib s%si ff TQiag TO arta&sg xal artaQak- 
, TO, ds rtavTa TO, (.isTa TV\V, TQiada Tta&ei Vfto- 
%si(,isva, si j-iy TI av dcoQolTO o artad'yg TO arta&eg 
diet Trjg acp^aqaiag, olg fiovlsTai naTa dcoQsav ^aqi- 
oao&ai acp&ovcog. OVK B%OVGL ds TO acp&aQTOv st- affcu- 
juaTOu (pvaswg, aM? l acpdovlag TOV aya$ov v.a.1 ana- 
frovg \)-sov. xal yaQ OVTS TO Tcad-slv TOV (.tovoysvrj I 
actQKt na&og nsQinoislTai vfj avrov fooT^n, xaiTOi ys 
e alrj&ivijg of.iohoylag niOTsvofisvov anb Tr]g alrj&i- 
vijg aiGTscog, OTI rtSTtovd-sv 6 ana&rig O-sbg tov hoyog. 426 EUIQANIOY KATA AIPESE&N F. 

fyieive de ev artad-eia b avrbg f.trj TQaneig vyv rpvoiv, B 
prjde r]KKouo[.ivog. dib aocpia (ov xal -9-ebg 
ojv y.al eidojg on dia rta&ovg oco^ei Tovg ta 
e%ovTag TOV d-avarov ov 7tQea(3vv a-rtEGxeilev, OVK ay- 
yeAov, ovds SGTLV wg iov(; itgb avrov 7tQO(pr}Ta$, ak 
ccvrqs xy^iog ^A9' ; KCCI TO rta&rjTOv lafiwv sv savvy 
&B, rijs ^eozrjjTOg aiivov arta&ovs ,ue- 
ov yaQ fj eVaa^/og naQOvoia fyifilvvs TTJV 
dvva(.uv rijs aurov -O-eor^Tog. evQLOxsTai, yaQ ev ifi 
Wavvou 9-s6rt]rL ra TOV tfeov eveQywv, xa< f-trj aito OCCQ- 
xog anoxleioi-ievog, ave^y t.iv erciTi(,ioJv xcii 
K(xl d-akaoG'T} , ylct,ciQOv ds av&evTiq Idia xakcov, 

/AVQia xat STiexeiva TOVTCOV noiMV og xal ovvs- 
(.lev TCC xara TO suloyov TJJ oaqy.l, wg KUI dia- 
TtstQa&iv noi av&QMTtoig naisiv , xai TOtg ovl- 
TO alioxetv, c iva ev TcT) 7ta&r]Tcjj 6 arta&qg 
g (.ISVLOV ev Tfl Id LCI d-eoTYiTi wv, om aA- 
TOV UTtad-ovg -freov, exovaicog de nouov TCI 
Kara TO exft^'/.TOv OVTOV (.ivorr^QLOv, wg xai o -frebg ovv avTiJ) TC (.wvoyevei xai TCJ) 
avTOv Ti7)' ayiq), TQiag ovaa ael Tsleiu, xat 
jU/a -u^eor^g rteQity&i TCC navTa, elg &ebg, (.dec 
TOV avTOv &eov 7teQi%ovTog TO. ohcc. D 

2. Kal ov dta TO 7teQie%eiv Ta navra rca&SL VTCO- 
5TiVmi, T&V eu7teQtexo/.ievtov vnb na&og 
svxbg yaQ TCIXVTWV S.GTL xat smog TCOV ohwv 
dsbg, a[,iiyi]g ftgbg to. navna. odev ov dice TO elvai 
], ovdi- dia TO smog elvat, navTcov, ovde dia TO 
TCC navTU) ovds dia TO sv avTifi TCC TcavTa 
, ftad-og daoiaei T$ ana^e! i9-^5, waneQ ovds 
dia TO yEyevvrjxevai TOV (.wvoyevrj, ovdh TOV fiovoyevrj 
yeyevvija&ai, ovde dia TO ayiov avwv rtvevfta e avxov 

slooioei TVJ ayict TQictdi. OVTS LXXH. ANOMOIOL 427 

to aytov nvsv(.ia, ev eldet ftsQiGTSQag Y.UTLOV 
TOV 3 IoQdavr)v, ovre o (.lovoyevyg v ^ Iwavvov fia- 
rtTt6f.iev6g TS ml ijjrjlaywftevog, ovre o naTi]Q avca- 
3-ev fiowv cpiovfi axovoTixfj av&Qa>7toig on "ovTog f.iov 
eoriv 6 vlbg } avfov CMOVSTE." arcaQtxhKaKTOS TOIVVV >o5 
utog* xal o (.dv 7taT-)]Q ccyevvrjTOs, 6 de vlbg yewr]?^, 
ana&riQ, xcu TO Ttvsvf.ia ajicc&ios rtgoeld-bv, TCOV de 
allcov XTIGTCOV OVTWV, 7% rsleias TQiadoQ dictf.ievoi)Gr)G sv ffj nQGOirpi %al av.tiox(g 6vo{.iaaiq, OVVE tou af.is- VOVOQ fj.sTa^allof.ievoV) OVTS TO i ysvvr]0-6v nad-ei ovvs-W 
%6/,isvov SGTIV' OVTS yaQ 6 yevvrjGag naO-ei ovvsa%e9"r]. 
ov yaQ< aiafj.aTw.bv TO yevvY][.ia, alia m>ev[.ia ex Ttvev- 
v.al vlbg ex yraT^og. (aaavTcas xat TO ayiov , avrov rtvev^ia Tfargbg, rcvev^ia XQIGTOV, ov 
V.TLGTOV, ov ysvvriTOv, ov ovvadslcpov', ov jtQonaroQOv, 15 
owx eyyovov , rfjs aawyxQiTov ovoiag 'scargbg xat viov 
ml ayiov nvevf-iawg, vrtSQfiaivovorjg naaav svvoiav 
y.al TCavTd. vovv , ov f-iovov St7tOLf.it av&QLoncav , alia 
v.al ayyslcov. ov yag f-iSTafioHjv eTtsds^aro 6 ftovoys- 
.vijg, ovds 6 avrov itatv]Q, ovde TO aytov avvov Ttvevfia, 20 
TO TOV (.lovoyevij artad-tj owa ev aaQxl jta&uv, xal 
TO aytov avTOv itvBV(.ia sv s'tdet nsQiaveQag, xai TO TOJ; 
fcarega cpd'oyyyv dg cmoijv av&QWCcov aTtOQQrj^at avto- 
3-sv ana-d-cog, MarteQ ov fteTafiolrjv xal fta&og TCBQIB- 
itotrjoavTO oi KTtG&svreg ayyslot VMI ovgavoi xat fj yj25 
xai T navca TC^ avxa ftsjTOtrjWTt, alia TO Ttav eoriv 


, YMTO, TO etQr]f.ievov "w / 
nat oocpiag iial yvcoosiog -0-sov." 
x/. El iijg ysvof^evrjg rj aysvvrjTog cpvotg eorlv 
ahia, TO de ayEvvyTOv (M]dev sty, rccog av ur\ amoy 
TO (.irjdev TOV yeyovoTog; 

^970 ^vaTQOTt)]. "EGTI }.iev ovv xa^ 1 kisgav diavoiav, 
ov XT rr]v 'tarjv ftQog aavra, y ayevvyvog cpvaig 428 ETIIQANIOY KATA AIPEZE&N r. 

ngbg TO (.tovoyeveg ysvv^ia Kal nqbg TO l avrrjs ayiov 
nvsvpa, OVK aitiov 6s, wg TO vnaqyjov rcqbg TO ^77 ov. 
I'oTt yaQ OVK e OVK OVTCOV b ysvvrj&sls, ovds f.iy cov 
lorlv b ysvvrjGag, ovds TO e avxov ayiov Tcvev(.ia, TWV 
5 8s alfaov SOTLV aiTiov TO bv. dib avvsavi T^ I diq ccsi 
66^7] i] ayict, Tomg, ccsi ovaa avahoycog exctOTCt) ovoiiaxi 
TOV avcijs a^uof-iaTog. di ctvTrjg yctQ xat om e/TOg T 
ysyovora yeyovaaiv OVK OVTCC. SiOTtsQ ovds uu$ sav- 
TOV 6 rtctTriQ ccifiog TCOV yeyovoTtov SGTIV, alia TtariiQ 
vibg Kal ayiov fcvsv^ta s-rtoirios TCI navTa. si ds 
r\v a/l/loTOtog b vtbg, a>s ctnb cthiov OVK wv, 
av iieTa rtavTuv Kal avTog t'aog eyevwo. Kal. 
TIV 6 ^eog ovKht yevvrfTCKcZg a%&evzog, a'k'ka 
sta OVKSTL evsde%STO TOV sva^sysG^-ai yswijjua, TO: a KTiouaTa, a t] to, TtavTa GVV CWTW , rj CCVTOV GVV jtctGi KTIG^U bftoiiog KalsiG&ai ' C 
l ovdev rj fJ-aigsTov, e^iaovf-isvov TOV hog Tolg rtaat 
TO (.iBQog TO l OVK ovTcov ' ov (.wvov Binoi^ii ay- 
yehovg, T$ avrwv 6s rtoirjTij Kal KTLOT'TJ (.tovoyevsi, 
Kal avd-gionovg Kal KTiqvr) Kal ooa afcsi^o^eys- 
artodesi tijg EKMVOV cpvoscog Kal aiw[.iaTog. SGTIV b MV ovv T ovn vog, OVK e OVK ovctov, ak% e% avrov. Kal EGTI TO 
ayiov avTOv nvsvpa, TO OVK aLKotQiov Trjg amov ov- 
25ff/ag, ovde wg Irtl fiorj&eta, KUTU TOV *deTiov koyov, 
nqoG7tsrcoQiG(.tevov. D 

xd'. El TO ayevvrjTOv OTegrjotg, y dk 
aTto/Jo/lr] SGTIV, rj de artofiolr} navTsh&g a 
ri (tefrlaTaTai scp STBQOV, yrwg olov TS E^SI f.i&- 
30 9-iOTaf.iEVfl y aTtoKkv(.tevr) KaTOvo^a'CeoO-an TTJV ovoiav 
TOV $ov ayevvrjTq) nQoariyoqia ; 

3 ^vaTQomfj. El artb oov Kal dsvQO, .!^me, r\ 
-freov 66%a artb TOJV GOJV ovlloyio^aJv sis 86%av LXXH. ANOMOIOI. 429 xoTG! Toi>g avtoTccTco vnb GOV k6yov$, xcu avrbg fiQog ok anomvo^Evog, 
fos TOV &EOV, in 'laa GOI Y.CU avrbg 
CTL [tydevos TOJV rtaloucov %v re tj\ ndkaia 
%ai ev rfi Kctivfj a'yicov ccfcoavohav 1} rtQOCpiqtujv 10VT05 
rtscpQOvywxwv, aj-ieivova OSUVTOV xa#tffTg KKL avvov 
,TOV -d-eov Kctl ctGcpaKrj. arcb yaQ aov v.al dsvQO TTQOG- 
B fi'A/? TO d-eiov, c5g xara rbv obv loyov, slg Trjv avxov 
atioTiv vyv GvhlofiGTmrjv Tavryv GOV frjv x^vo'koyiav, 
fb negi ayevvyTOv Myeiv GTeQrjaswg xat TO ysvvrjTov, 10 
xat rtavTshtos aTro/So^g e^ewg /at ^eira/So/l^g, xat 
TOVOfmcu'ag EV xfi xara xov 8-sbv ovoias 
ovxs yaQ diet fb nbv -frebv, elvcu navTwv xrl- 
TUV (ASTa TOV fiovoysvrj avrov-xal TO ayiov CCVTOV dta -r^fg TCOV xsKTiGftevajv ovoxaoscos 
TLKOV ecpyvQs&r] TOJV pv TCQOGOVTIOV <9~e$, rj TO 6(.ioloyr]~ TMOV TOJV ovrtov avTc ftOGei^rftrai, c iva TO TO cc^isivov &$ TtQOGcpeQfl Kai cMQaicpvkg dta TOV 
an exeivov ftQog ravra GTSQI]TIKOV TE y.al a/wfiTa/^TOv 
alti on SOTIV asl avrb ov ohov doa, xf 

(XTtSQlhrjTtTOV V7t6 TtCCVTCOV TCtJV VTt UVTOV KEKTLG^IE- 

vwv, xara TO ^EtQOv xwv rtQOg T^V do&hoyiav e 
VO/AEVWV, dookoyov[.isvov ffKQ ayyshois (.LEV Kara 
ayyslwv yiuiaotov, vyv rcaQa TW ctnoaroty 

KaTayyE^Oftevrjv, naqa, ds Ttov a 
TUV av$Qam;cov yhaiaaav tj\v VTto 
Kal'Kara TJJV xatv ETI vrtofisfirjWTcav dvvafuv, 
Y.UL ov navTtos on EV exaaTty xr/ffjUaTt avahoyiog vno- 
I doo hoyia, r} f.ieTafiefihrj'Fai' ahfi eavt (.IEV ev 

^TOg, GreQioxo(.ievr] rtaarjg XT/fffwg 
TO ajtELQOv SftEMeivsG&ai EV do^o&oylq, vtttEQpaivo 
asl Tcavia .vovv rijs ccvtoTaTO) ovGiag, ov dia t&v 
vrib rtavxcDv E&lvai amf}, r/ TQOTtrjv, r/ 430 ETIWANIOY KATA AIPE2E&N P. -jiohyv, y rtQoxonrjv rt6Q(,rtOiov[A,svrig. y yaQ 
a(.iivcov satl xal aovyxQiTog xi 

xe'. El TO aysvvrjTov drjloi GTSQ^GIV 
GUV -d-sty, ytwg ayevvYjTOv plvai Keyoftev, ysvvrjrbv dk 
5 f.if] sivctt; 

"Ava.tQOTci]. ^udyevvrjTov son f.isv ovv, sQQ&fh] 6s 
ovdctf-iov, OVY, CCTCO rov nqocpriTOv, ovx ano ctftoarohov, 
OVK and evayyekiGTOv. d-uvfj.a yctQ ovds ev rjv TOVTO 
rtSQi -3-Bov heystv. rtQOGrjv yixQ Tip evaefisl KoyLGf.^ vn 
10 avrov TOV YMta tr\v cpvGiv VOJAOV. GV ds, L^eTe, TOVTO 
i]f.tiv x<xtvoTO{tr]oas heysiv cog &av[ia. rtQoaeiocpeQeiv 
Gectvriij vo(.iisig. ovvecpVQCtg ds Y.CU Gvvsf.tL^ag T$ ev- 
cpvasiog v6f.ui) ex 15 TO T$ aysvvrjTit) ysvvyTOv ertivoijaai eiaov[.ievov ta Ttaqa GOI ftQOOKvvovf.isvog avf.ioiog 
ioog evQs&ehj T$ xorra as avopouog ^QVTTO(,ievi^>. si 
(j,sv ovv fCQOGKW^Gsiag TOV TtctTsgct ipihfj ovoftaoia, sl- 
QCOVSICC TTJV Ti^rjv rtQOoyvsyKag. xat el TOV vibv rtQOG- 

avopoiov Ttarql smyivcoGxwv, Gvy%vGiv SLQ~C 
ev T*fj Tcgooxwrjosi, avb[ioiov avo^oiov 
T'tf.irjGag. si ds diet T^V GOV nQokyipiv Trjg ct 
aQvrjGst rfQOGxvveiv vho,< eksy%&r]G'r] vnb navTcov, OVK 
smyvovg TOV ocpeikof.ievtog vnb itavruv JTQOGKVVOVI.LSVOV 
25xai t'ffov. nQOGxvvrjGovGi yceQ avTcfi aavTsg ayyslot 
&sov, yial rtgoaexvvrjGsv avTy MCCQICC svdo^wg ava~ 
OTCtvTi sv GaqKi, 7,al Ttavtsg ol avTOv (AottyrjTaL ov yag 
3 %f>iv yevvrjTov ovof-taaiav, ovdi; KTIQTOV, ex TtctTQog ys~ 
ysvvrjf-tsvov foctai, ml HQOGKVVOVOIV OVTO, e ovTog ytai 
30 TO 1^ avTOv ctyiov ?tvsvf.ia. ojldaoi yciQ avTOv cckho- 
TQIOV Trj ovoia artb TMV ysyovoTiov. ov yag SGTI yev-v 
Og j] KiiGTog, alia ywvr]Tbg ex naTQog. dib jtegl 
%a(.ict>v xai ftohlovg xgovovg avahioGctg, LXXFI. ANOMOIOL 431 l hoyovg 

"del yciQ TtavTctg GT-rjvcu evcortLOv TOV 
ml TtuG& yhwG0a s^o^ioloy^GSTaL oil nvQiog tyaovg 
XqLGTog, b ovx ahhorQiog 9-sov cov, ahla sis do^av 
&sov naTog, v.aia to saisvov xca 973 tg 1 '. El ipthbv ovo(.ia SGTIV knl &eov TO 
f] ds ipihr] ftgocpOQct Tip VJTOGTCIGIV TOV d'eov 
K&TCX TtavTcov ysvv^Tcov, TLf.iuoTSQa aga SGTLV TJ CIV\}QCO- 
TtQOCpOQCi Tvjg TOV fcavTO"/.QaTOQog vrtOGTaascog, ccGvy- 10 

ctkkcortiGctaa &sbv TOV navTOY.Qa.Toga. 
7. OVTS ipihbv ovoita srtl &sov sGTt TO Bccyevvr]TOv OVTS Tog KTiGTolg xaTci TV ova av vcovovv. dib OVTS TO, micj^iata ipiK^g ovoiiaolag soTl 
/.a, LISGOV ds aysvvrjTOv xctl KTIGTOV alhov 6vo-\5 

ETtltyjTOVllSVOV, OTtSQ SGTIV Vibg, KCU OV '/.TlOTOg, 

TLVL av TO e^aiQSTOv anodoTsov; "/.cu d }.ilv Tolg y.s~ 
"/.TiGLievoig TO srttKOivcovovv da}(.isv, ovd brtOTsgov TCOV 
heyottsvcov tyikrjg bvoiiaaiag bvof.ia^o^isvov, cog snl TOV 
ayevvrjTOv xai KTi'^ovTOg xJ XTIGT.COV yeyovoTcov, cog 0^20 

svds%0(.tsvr]g bvotiaoiag, omcog ercl TOV yevvt]TOv 
vlov, (.ir] ifJihfjg rtids%0{.ievrjg ovO(.iaaiag, TO 
C GvytocpavTOviisvov ovy%vuiv drjhcoaei naqa Tq> '. 
oviloyityitsvov, dice TO f.ir] ovvs^iGovo&cit, TC[) vlov bvb~ 
LKXTI, Tijg KTtGT^g sv cchrj$e{c( ovaiag xal ov ipihrjg ovo~l5 
' (.laoiceg, srtsidrjftSQ ov tyikr^v srcidsftSTai V.LU ctVTOg 6 
A vibg TTIV nsol vlov ovouaoiav. ovx OVTQQ ds avvrtao- 

^.' *^ I. S 1 ** S 

y.TOv, ovds xaTct i[Jiki]v ovoitaalav hsyof-isvov TOU vlov 
(.tovoysvovg KCU TOV ayiov nvsviictTog, TTJ TOV nctTQbg 
GvvrjrtTcu do^fl , xal ov Gvy%%vTai TTJ TCOV %TiG/uaTcov30 
ovoiiaoia. OVTS yaQ ertaQGecog dstTtu y -d-soryg cog {ty 
OVGCC, owe vipovg SOTIV svdso/.tsvrj, xav TS rcaqa TLVLOV 
TCOV sv ayvoia OVTCOV ftrj vipoiTO, OVTS diet vrjg TIVCOV 4 
1432 ETIWANIOY KATA AIPE2E&N P. 

'y d-eoTijTog ovaia ovvloTaTai. owe yag KUV- D t evdeel db^av TteQinoiovftevr), r t KakhwrtifyvGa d-ebv aav- 
, -S-'sbv ftQOGKvvrjTOv , $edv sniOTaTrjv v.al 
l drjf.uovQybv idwv. OVTS yaQ eavTrjv vjtsQ^v- 
doov fjyelrai KCU xoffjUrj-r^iav TOV Idiov avrfs dr)(,u- 
ovQyov, sftsl av favrrjv TtQOGKwrjT'Tjv ^yrjocciro, ov 
nQOOKvvovaa TOV 7tQOffKvvov/.isvov. %ai f.iaTrjv K 
vtav hoyov xivel 6 obg koyog, ^sxis. 
'10 'x^'. ElTtavTiyWY]Tt[) ahia avyxsKkirj 

ttog de rj ayevvrjTog cpvaig, OVK alrLav drjlol TO ayev- 
, akha, VTIOGTUGIV GquctLvsi. 

nri. Kal rtavrl yevvqTqj ahia 
l ov% b/,iokoyov/,iev TOVTO, cog anb GOV 
15xoreg. jtgooQcc yap y ftiang irjg alr]9siag TOVTO xaiB 
fCQOO{.ioloysl Kal di(Jaaxet, on d'sog SGTLV b avafaiog 
ftaarjg alriag xat af-tiyrjg xal avvTtev&vvog fcaorjg IGO- 
vrjTog. dia TOVTO yaq "/,al avTol ov ftgoGKWOviitev TCUV 
TO vjiofiefitjKog TTJV UVTOV TOV 3-sov ovGiav, dia TO TtQSftsiv T$ avvTvev-vvc^ TO osag 
TO) ayevvritty xcu 
T^> an avTOv xai dia TOV (.lovoyevovg, STteidr) ovdsv sv 

Tfl TQiadl KTLGTOV Kal VTtO aiTlttV Sf-inlrtTOV SGTIV. OV 

yaQ el; OVK OVTCUV TL IGTLV sv Tfj TQiadi, cog Kal TO, 
TO. vnb afaiav TisrtTtoKOTa Kal ahiav (.isva. dtb avaiTia ovoa T% TOtaw^g ahiag 
eavr^v an'Lavwg sdida^s jtQOGKVvslG&ai 
avvrj avaiTiog SGTI. Ta de navca vnb ahiav 
' Ta (.lev yaq EGTL yeyovora Kal KSKTiGf-isva, 
de axTiGvog, vlbv %cov e UVTOV yeyevvt][j.evov, 
alti ov KTIOTOV, Kal ayiov rtvsvpa s avTOv 

, Kal ov dedyf.iiovQyrjf.i&ov. TOVTWV ds 
OVTS aa&og KSKlrJQWTai, ahiov 6 >nQO<JKVvov- . ANOMOIOI. 433 {.isvog vibg Kal TO aytov .nve.vf.ia, VMV rtaTega e%oi TOV 
yevviJTOQa, OVTS TU loina KTiff^iaTa avsv Ttd&ovg BIT] 
D xlriQcoaecog ahiag, ano naTQog xat vlov xai ayiov nvev- 
iiaTog KSXTiGf.isva, Gacpcog 6s avsv na&ovg sty 6 fiovo- 
yevrjs x^^^wcrewg airiag, -/.al TO ayiov avrov 
rug xat 6 rtaiyQ, OIL vio$ SOIL ysvvrjf.ia, xctf ov 
7,ca om a7tb TOV ysyt-vvriG'3-ai ahia 

6 vlbs, ovde rb nvsv(.ia, eweidr) ex 

ovrs yctQ o ftarrjQ, Insidrj eysvv^as, 
s^yyaye, fa (J 5 alia Ttavru jWera vlbv xat 7tvsvf.ia 10 
975 exTiaev, vnb /ri9-og ah lag suQiaxsrat,, xaiTOi ys TCOV 
allcov ftavrcov sv TCJJ Mi'Qeiv, 1} yevvav Ttad-su GVV&^O^IS- 
vcov. avainog yovv 6 rcar^Q .xat 6 vlbg xat TO ayiov 
Ttvevfia' ahia de saTiv-q T^tag TCOV anavTiov avyxTi- 
'ovaa xat ovvdrjfiiovQyovGa (.irjdev sv avrf t XTIGTOV, r/ 15 x^'. El nav TO ysyovbg vcp STSQOV yeyovsv, y de 
ayevvrjTog vnoOTaaig OVTS vcp eavrijg OVTS vcp 3 
B yeyovBV, avayxr} ovaiav drjlovv TO ayevvrjTOv. 

'dvaTQOiirj. Kal TOVTO rtaliv 3 ^4sTiog ijxei 
y(.uv, cog xaivov Tt xat ftQoacpaTOv vcpyyovftevog , tVa 
cpavfj o*taA/Ttx^g scpsvQSTrjg eivai avlloyiaTiag, Ix TTS- 
Qioaov [lovov avTO TOVTO dylcov , oVreg ovde a 
fialleTai, OVTS xar T^g alq&eiag, TO asl sv 
ev T'fj "/.a&oliM) eKxlrjola 6{.ioloyovf,isvov EWTtaQ%ei. 

TO ysyovbg vcp STSQOV yivsTai, rj ds aysvvrjTog 
OVTS vcp savT?jg OVTS vcp STsgag ysyovev, 
t xat avaywi ovoiav dijlovv TO ayvvr)TOv. Kal Tt TOU- 
TOJ; ava^xatore^ov ; oyreo yctQ asl Ttag avTOtg T0?g TS 
ldvo(.ioioig xat ^Qsiavoig TO Trjg ovolag b'vof-ia rtalm- 
fiolcog eela{JTO 3 ^eTiog, Gacpcog avayKa^o^svog vnb 
Trjg alrj&siag co(.wloyr]Gsv. ovGiag tolvvv ovGyg Tr}g 
ccysvvrjGiag, e avTrjg ds, xat OVK s^ ovx OVTCOV a%()dv- 
Epiphanius. III. 28 434 ETIKPANIOY KATA A1PE2E&N T. Ttog xat aact&cog ysvvrjGctGrjg TOV {.wvoyevrj, a%QOvct)g 

avaQxtog, xat e| avrrjg s&yayovarjg TO ayiov 
, xou OVK e ovx ovrcov, oacpaig sv rfj ayict s O}.IOOVGLOS j rgiag 

t&v XSKTIOIASVCOV dvva^Evov T$ bvo^ari, 
, dia TO \ni\ts, xcrra cpvaiv slvai ti opowv TCC (tev yccQ eonv e ovx OVTCDV yiBWCiG(.ihtt, xat ov 
ct, fj 6s TQias asi sativ, 6 TtarriQ ftarrjQ ts- 
xat o vibs vlb$ zAtog ex jiaTQOq yevvrj&eig, xae 
TO rtvsvfta TO aytoj^ ytvsv(.ia Tskuov Ix natQo 
d-ov xaf TO! Dtov la^avov. xat navia r^dv 
ta zrjg &siag ygacprjs xai TCI Tijg aytag ftiarecog, Y.OL 
ovdsv axokibv, r} Ivavtlov, v\ 
15 x-fl-'. Et T^ TOU yewijiuaTOg oua/ct wg atT/a 3] ayevvrjTog vTzooraaig, Kara ftaorjg ahiccg 
TO ctTtaQakkaxTOv S%OVGCI, avTOOvoia SGTLV aauyxQirog, OVK s&o&ev avvvipaivovoa TO aTtgoavtov, aoxb de 
VTKXQXOVGCC , KGvyxgiTog xai anQOOiTog, srtsidrj xat 
20 ayevvrjTog. 

^vatQOTt'r]. JTo>lAaxtg xaTa TWV CCVTWV ^STIOQ cps- B 
gsrai, coansQ xca awog rcolkaxig ecpyv, sig v.a^atov 
(,wvov fjf-iag cpegiov xat ovdsv JISQIGGOTEQOV. dib xat kv 
Ttp rtaqovti, avdyxrjv say u Ofisv Tcp xa/ucm^ 
25xai ra csvTa ToTg ft^TOtg dsuTegoloystv, I 

ovTiog sdo&v. d yctQ xat T^ yevvynaTog ovoia 
fj ayevvr}Tog yevvrjoaaa, ovdsv dioiaei 
TOV a^iw/mTOg Ty ywav 6 ysvv^Tco^ TO yeyevvr][.ievov. 
el; CIVTOV yap eyevvrjaev ovouodwg nvevjua Ix 7Cvsvf.ict- 
SOTOg, xat ov awjua Ix oaificcTog. dib affvyxQiTiog ovve(.i- 
cpaiveTai av/AnQsnajv 6 ysvvrjTcoQ T(p yeyavvrj^svcij xat C 
o ysyevvr^evog T$ ysyswyxOTt, OVTS yctQ yrooff^jjxjjg 
TO -0-uov, c lva TCOTS naTrjQ ^ij&sir], itOTS ds ov, LXXH. ANOMOIOI. 435 

OVTS 6 vibg svQs$r]OSTai x TOV avtod-sv 
note fii] wv, aqti ds wV. dib avTOovoia SGTIV 6 
nariiQ xal 6 vib$ xai ayiov nvsvf,ict, xat ov% BTSQOOV- 
aia. OVTS. ydg latt GvvddsKrpog OVTS SGTIV 
a/Ua avsKdirjyrjTwg GVftnQSTtOVTOg TOV OVTL 

vi({) TO s^.avvoVf di avrov, xal TIOV (XVTOV, TO 
D ayiov avrov nvevfAct. dib TO CUI^OGLTOV IGTIV sv -nafQi 
Kai vl(fi xctl ayitp nvsv^iafi JtgoQ aTtavxa, oocc eorlv 
V7tofiefii]MTa OVTCC xat s avirjS rrjs TQiadog XTiafrevTa, 10 
fj de TQiag Ttgbg eavTyv ovx arcyoGirog ' SGTL yotQ axii- 
orog Y.al aysvvt]TOg xai aGvyxQirog. dib ov duvatai 
oudev s^ioovo^-ai notTQi, ov ov(.i7tQOGKVvii;ai TWV om ovTtov ysyovOTiov xai ovftl ysysvvr](.iv(av, i yciQ iiov ysyovonov dree MOTS "xatiov ex ds^uov 15 
f.wv" ovde (.irjv 6 {lovoyevrjg Ttegi Ttvog ei'oijxfii' OTL "6 
Q s^s satQctKe TOV fcaTsga" xat "eyw fa Tqj 
%ai 6 naxiiq sv fi/ttot" xat "ovdsls olds TOV na- ny o vg, m TOV .vv e f.iy naTyQ, xa 
<) eav ajtOKaKvi." ajtoxakvnTSt ds dice ayiov, TOV yivtitGKOVTog v.al didaawvTog xai aaayyek- 
kovTog sv KOGf.i(^ Ttt vlov, eQsvvwvTog TS %al Ta /Sa^jj 
TOV &sov. dia TOVTO yctQ cprjGiv "b [ty TI/.IOJV TOV vlbv 
xa#wg Ti ( ua TOV naTsqa, r) OQyfj TOV &eov (.level In 
avTOv" v.cti om siJtev "d ^ TI(,MV ayyekovg cog T^m 

TOV THXTSQCt" Ovds TtcdlV SlTtSV "(5 flV] Xttfc TOV VlOV 

Ti(.ii!Jv" alia TOV vlbv atg TOV n&TSQa, woavTcog OTI "OVK 
acps&rjOZTai T(i) slg TO nvsv^a ^laGCptjf.wvvTi, OVTS wd, 
OVTS sv T$ (.ishlovTt, altivi," f lva orjuaivr} T^g TQiddog TO angooiTOv xal aGvyxQiTOv sv naTQi xai vi(p xai30 

ayty '/tvsv(.iaTi, 

A'. El VTtSQDcysi ycdorjg cpvGsajg 6 navTOKQaTioQ, 
TO ayswr^TOv vrteQaysi, OTISQ SGTIV CUTIOV Tolg, 

28* 436 ETII4ANIOY KATA AIPESE&N f. 

yevvrjTolg diafiovrjg. si ds jt] SGTIV ovGiag _. t .,_ 

TO aysvvrjTOv, rto&sv av f] TWV ysvvrjTUv cpvoig $%ei TO c tet ksyp,iv x< 6[j.oKoystv xat oweug 
5xaTS%siv, on rtdoyg cpv.osiog vrtegsxsi b TtavToxQaTioQ, 
b .tovosvrs ctvexdirrTMS rtor'h-d'sv b 3-60$ hoyog xal TO ayiov avrov fcvsvf.ta. xal diet rovro 
aacpahog ov KTLGLV 3-eoloyoi/i.isv, tVa (.ir] (.iwQav&aJitev. 
ds vitegfiaivovaav itaoav cpvoiv TQiada do^oloyov- 
, vlov ovv TtctTQl, '/MI TO ayiov avrov rtvevfia, didri 
ayevvrjTOV xal axviGTOv. eneidr] yap ome aKhyg f/)v- 
ffscog b [iovoysvi]g, xai TO ayiov nvsv^iu, a/l/la 3-ebg SK 
d-sov, xcu cpug ex cpcoTog, ovv T$ navxov.qct.TOQL natql 
xat avTog b [.iovoyevr]g rtavTOXQarcoQ axovactg, cog KCCI 
I5aa<jowg e.%si rj &sia yQacpij. ov yaQ aHolog eaTu naqa 
TO TOV TcaTQog aUt)(.ic( b (.lovoyevrig, avj,in;QSrttov ds Tip 
TOV rtctTQog a^LLofiaTL, tog diaQgrjdrjv [.KXQTVQSI (.101 6 
ayiog ctfCOGTo'kog sv rtvsvfj.aTi ayiq) cprjaag TVSQI 
vliov 'iffQ&rfi, "d>v" cprjolv "17 
20xai lov QI TtaTeQsg, l lov b XQiavbg TO Kara 
b uv snl jtavTwv -0-sbg svloy^Tog slg Tovg ahovag, 
ajtfjjy." dia TOVTO yccg "/.al ftQOGxvvrjTog o ^ovoysvyg, 
xal 3-sbg b (iovoysvyg, y.al fi-slov rtvsvfia, TO ayiov 
rtvsv(.ia, xal (.ISTCC tr\v ayiav TQiada OVK KGTIV STSQog 
b ds jfarrjQ ytavToyiQaTiog, y.al b povoysvyg avTOv 
3 Ir]Govg XQiGTog GvitrtQeawv T$ TOV jtaTqbg a^iio- 
nal TtaTrjQ xakov{.isvog TOV (.lelkovTOg aliovog, 
v TS Kal Tip ayiq) avTOv rtvsv/.iaTi axTiGTiog, 
asl ri TQiag cpavsQOVf-isvri xai yiva)GKOiA.svr), .s fjg TQKX-R 
30 dog TOtg naoi ysyovooi TO OITIOV SVSGTIV, 
SGTIV ovolag axQaicpvovg nal aGvyxQiTOv KOV, TCUTTIQ ev vlqi, vlog Iv jtaTQi, GVV ayiq) nvsv- 
Ti, asl TTJS diapovrjg TO a'idiov sv eavvf} s%ovar}g, LXXPL ANOM010I. 437 l f}g TQiadog rots yeyovoot TO 

SGTIV. 

la. Ei ovdsv TMV aOQariov avTO eavTov 

vnaQiEL) dia/,ievei, ds ev (pvGsi^a 
vr], fccog o ayevvr]Tog ^eog slsv$Qog an 

vvv (,iev ity savrov ovaiav devvsQav ev ysv- 
OQa, vvv ds itQOTSQav Iv aysvv^T(i) Kara 
vov ftQtozov KOI dsvreQOv ra^tv; 

^vwiQOTcrj. "Edei, TOV 3 d.Tiov r^uv ^Qoorji-ia 
aacpeis va$ avvov jteuaeig n'Qoftallsiv , {.taliora 10 

leiv sftd^ipifiov xal ^61 bfaog e%ovaav 
vu)v of,ioia)^aTOjv , ovds O-ccTSQOv Ttov vn 
D amov iovo(.iaa[.tV(i)v d-axsQij) Gvve^ioova&ai, dwafisvov. 
itolhiav yccQ CCOQCCTCJV ijxet cpsQcov f^lv rag ovo^ctaiag. 
eon yaQ xcti aoQaia Cfia ra nvev(.iaTiKa, fprjf.il 6s 2-i5 
Qacplf.1 %al XeQOvj3i(.i, alia xal ayyekoi, nvev^ara TB 
/.al alia TLVCC, ev olg alrj&us nlrjQoviai TO (.nqTS vn- sv savTolg GTteQf.iaTMU)g ti. OVTS yag 
cpair] av Tig Ta aogaTa. KCU yaQ OVTS ysvvcooiv OVTS 
ysvvwvTat, ' SKTio^rjaav 6s xara (Jovlyi.ta rfg ovaqg asl 20 
frsoTirjTog aacptig, not lsloy%w exaaTOv TWV XSKTIG[.IS- 
979 vcov OTGSQ 6 wv avT$ dievsi^sv aQSTtjg ev Tfl 
Tijg avTOv acptiovov cpilav&Qtortiag, %al 

QIC eg xeKlrjQLorai, xai EV TOVTCJ) f.ievei' xai slsv- 
eoTiv 6 d-sog naGTqg ah lag, ev eavT({j e%a)v TO 25 
nav, ov f,iellr]Tr/.ojg, ovds (ASTaf-isf^slrj^eviog TOV vlbv 
%Qovovg e%wv, r t TO ayiov 7tvsv(.ia OVTOV, alia 
fCOvTiog TO ael e%eiv vlbv yeyevvr^ievov, vlbv e%cov KUI 
TOVTOV fiovoyevrj, asl s%cov itatiqa. sv eavTc!}, e%ei xal 
TO ayiov nvKv^a ex rtUTQog ov nai TOV vlov 
ael e%ov, 

2. . Kal yaQ OVTS ercl adofycc OVTS enl . 
B dofyg rj ftsQtovoia Trjg -9-soT^Tog asi ovGrjg. [tydevbg de 438 ETII'DANIOY KATA AIPESEQ.N F. 

aSl OVTOg TWV "/emffjUfiVwi/, TCOTB SUQOC SCCVTrjV TJ 

"ev r^GGOvt JteQiovGiq, xat vvv (,tev TOVTO SMQCX, vvv de 
ev TtQoa&eaei ovGiag, cog evdeyg f.ista TO xswMevai ra 
, ev TtSQiGGoreQa yt go ad-fay do^t]g, r/ TtBQi- 
vvv savTyv OQCOOU; xat ex itavxa^od-Bv ovdsv 
st v&v ^ovlo^svcov xata irjg aXij^e/ag Tag avk- 
av$Qa)rtiva$ vnovoiag rtagacpeQew v.al els 
cpeQsiv, vrtQ(lc(ivovaY)g 2% ton d-sov a^i'ag, TTW- 
%ai viov Kttl ayiov itvevfiaTOS, Ttavucc vovv ayye- 
KCU STteKewct, ftoact) ye tiaUkov av&Qcartlvqs cpv- 
Q loyiaf.ioi av&Qumov dedol, (p&aQ- 
de ccl TOVTCOV dtavoiai, sis avhKoyia[.iovs xcti GV- 
euvTcts rtSQirteiQOvoai' t5g allot acp 3 ectvTtav 
KQivo^isvoL xaro; GO(piGTr/.rjv nva vno- 
Ibvoiav ot {-lev ftegl rov xaxov ott Ttod-sv rjQ^aw, allot 
ds OTL nb&sv 6 diafiolos, rj did ri ysyovsv, WSQOI ds 
^bv Lisllovra af.iaQTccvsiv av&Qcarcov, oti dia ri 6 O'sbg 
OVTCOS avTOv sxTiffsv. 6 de TOIOVTOV avrbv e 
ia ti VGVSQOV avTOv aiTiaTat,; f iv , ovav Ttavrsg 

tovg savvcov loyio/.iovs xaTa/.ia&coGiv sav- 
arcodwowai Ti iv ftari KCU via) 7tvsv(j.ai;i, TOWEGTL TJ (Aia TQiai, TO deag /at 
yvuGiv naq' avvov de ahov[isv.0i TO idiov (.teTQOv, alia (,ia&ajffiv ^ 
artd veTvcplct){.ievr]S svvoiag xai {.ty oocpleG$ai, 

Gorjg /at loyiGftcov aGvvsvcov, atocpQO- 
de /.lallov dia vov ovverov QYJTOV Tjjig ay/ag980 
xai -9-eiag ygacprjs fijg leyovor]s fir] vneQcpgovslv nag o 
30 del cpQOvelv, alia cpQOveiv sig TO ococpQovelv. 

Ifl. El diaftevu ev 'cpvoei ayBW^T^ o &eb$, TO 
EV yeveGet, nal ayevvrjala eavTOv eldevai acp-)]^a^a). 
de ev ayevvr^ct) xal ysvvqzcj) Ti]v savtov LKXH. ANOMOIOL 439 

OVGIUV TtccQCcreivstv, avTog SCIVTOV ayvosl TYJV ovoiav, 
ftegiayofievog vnb yeveascog xat ayevvqaiag. si dk Kal 
TO yswrjTOv /.isTsilrjcps [ASTOvaiag ayevvrjTOv, sv ds ysv- 
cpvGsi atslsvTrjTcog diaf.isvsi, si {*sv diaTslwv 
yivwaKsi avvbv, ayvouv drjKov on, xr\v ayevvyTOv 5 
ov yaQ olov TS G.VTOV TtsQi savrov v.al aysv- vr]TOv ovoiag yvwoiv e%eiv 

BGII TO aj/fj/vijTOv , dta 
alu){.ia (pvoeiog SOTLV, ova La 
aysvvTqTOv ovoictg, ftccarjg cthiag C AvaTQOTcri. \. Ev ayevvrjTCi) cpvaei 
cpifiofaog 6 -3-sbg, b ra rcavca JtTidag ! ovx OVTCOV v.ai 
dYj(.uovQyrjGas b TtarrjQ, ysvvfiGctg e savrov b(.ioovGiOv 
savvy vibv, %ai Gv^nginovTa ij\ avrou uldiowiTi, xctt 15 
V6 s, amov ayiov 7tvsv(.ia e^el&bv, 
ypv tji avTOv b/.ioovGi6Tr)ri, xat ours 

KTtGV OVK OVTCOV Ttt OVTCl, OQttTtt TS V.OL UO 

nctQa, xovto avcugslTcti TO avaloyovv v(~> nov &sov 
a^iaif-taTi dia vov nQOGcpatov TCOV MiOftaTcov ovof-iazog, 20 
"TI TOV oWog.atdfOTjyg. cttpaiQst'tat, ds aftb TUV xexrt- 
D Gf.ievcov rj avco&sv vnEQfialvovoa ovGia, OVK ovoa tov- 
TO^g 6/.coovaiog, e| OVK ovtiov de '/.aheaaGa TOV slvat. 
dib b ysysvvr)f.isvog vlbg OVK OVK OVTCDV, alia ex TOV 
bvTog ov(,tftQen6vTcog af.ia 9-scoQEiTai, OVTS ftaQttTsivo-15 
ovaiag OVTS GVGTsllo{.isvrjg , alia a)v naxr]o, nvsv^ia arivcos T v vibv syswrjosv, m. savTov s^vsyKS TO 7tvsv/.ia TO ayiov Kal ov% e 
ayvosly ovde TTJV savTov ovoiav ovGTsllof.isvr]v, y rtla- 
Tvvo(.tsv^v oldsv, ij TOftrjv vcpiGTafASvrjv. tavTa ya^> 
TCSQL -d-eov eldevai aloycoTaTOV OJGTS KCU ayvoeiv 
TO -3-stov, ortsQ SGTI TO ayiov nvsv^ia,' Kai OVTS b ayevvrjTog ov GV^IST^SL TCI) ysvvrji-iaTi TO f.ioovatov 440 EJIKZANIOY KATA AIPE2E&N F. 

OVTS b ysvvr]Tog ov av(,i7tsQie%si vqj . ftctTQt TO aidiov. 
olds yaq b ftarrjQ TOV vlbv xal 6 vlbg olds TOV na- 
TSQd, aTslsvTrjTtog ccsl vrjs TQiadog CMTIGTOV (.isvovoqg 
v.al ctTeksvTrjTajg vnaQftOvaiqg, TOV fiovfiysvovg ysysvvrj- 
5 psvov h. TOV ael ovvog OVTCOQ OVTOQ xat sv idicc Tsleia 
cpvGsi. dib yivcoaxst, sawcbv xat ovx ayvosl OVTS 6 
vlbg rr)v aysvvrjTOv naxgbs ovoiav OVTS b aysvvrjTog 
trjv TOV vlov e% UVTOV ovaiav , a^toniGTOv OVTOQ TOV 
[tovoysvovs d-sov loyov (pTjoavTOg "ovdslg olds TOV na-K 
si (.irj b vlbg xai TOV vlbv si t ur] b naTr]Q." 
2. Jtb acpj]Qr]a&co TO TOVTOV TOV ys.vva.da ctTtorpavTmov nslsvof-ia TO cprjaav ov yctQ olov TS av- TOV rtSQi savTOv -/.a aysvvrjTOv ovoas yvwatv e%siv xat 
rtqovlafle. yaQ b (.iovoyevi]<; TCaQayqaipat, 
avTOu Tavrrjv (pwvrjv, (prjoag savTOv ei- 
TOV naTSQa, */.al allov ovdsva, "/.al TOV nvV{.iaTO avTOv TOV ccyiou TO 
'/.TOV, cos "A-ui- w cclhij cpaoxsi OTL "TO Ttvsv(.ia TOV 
TQOS dtda^EL vfiag." si ds TOV TtaTqbg IGTL TO nvsv^ia, C 
ayvoel v.a.1 avTO TOV rtctTSQcc. ev ds T$ "ovdsls olds TOV nctTSQu si (.tTj b vlbs" tV(? SCCVTOV xal 
rbv naTSQa Y.CU TO nvsv^ia TO ayiov V7teQ(is(lr)%bG GTf]- 
[.lavfl TCOV akkcov nov (.if) aidicoQ vnaQ^avTwv, ysvo/.isr 
va)v ds. si ds jTQOvkctfisv asl sidsvcti TOV naTsgu, f.ia- 
TH.UV ^sTiog '/.svoksKTitiv VTtsiadvvsi, aucptis TCO.GLV 
OTL tog avd-Qwnog koyi^sTai, aaQY.M&s ava- 
"ml fyu%iKbg VTta^wv diet TOV savTov TOV rcccTSQa yiviitowvTa xa TO ayiov KVTOV fcvsv/.ia. ovv ftaarjg ahiag b d-sbg, ov [ibvov 
,a xai vlbg xca ayiov 7tvsv(.ia, Trjg -d-sOTrjTOg 
xal vlov xat ayiov ftvsv{.iaTog bfio^oyov^svrjg KQSITTO- 
vog rtdorjg ahiag. 

ly. El TO aysvvrjTOv yracr^g aiviag /. ANOMOIOL 441 

tie nolla aysvvrjTa, anaQdllaKTOv S^OVGIT^V ov yag av f-irj rcoKrjQcoGsi cpvoscog Tivog KOIVOV xcu 
idiov ftsTsilrjCpvla y LISV snoisi, rj ds syivsTO. 
982 3 dvaTQ07tr], JTa<7??g aiTiag s^QYjTat biioloyoviisvcog 
9 TO aysvvrjTOv, 816x1 sv sott TO ayevvyTOv xcu nQOOxu-5 
vrjTOv, dictiQOVf.ievov TOV TtQOGKvvrjTOv. anb t&v TCQOG- 

7.VVOVVTIOV. 7tQOOKVV1]Tr] 6s SOTLV y TQlGtQ, (-IOVCCS OVOCC 

%al ev kvl bv6(j.dTi aQt&{.iov/.ievr] TQidg, ftarrjQ xal 

vlbs %ai aywv ftvsvf.ia, ovx ahloTQiov TO Eavrrjg sv 

savrfj xexTrftievr), alia avf.utQBJiovTO)Q rtavrjQ ysvvrjoas 10 

vlbv %ai ov xr/aorg. TO f.tev yaQ SOTIV e^ avTOv asi 

TOV yEvvrjTOQOs, dib TO yevvqi-ia ex TOV OVTOQ sotl, v.al 

* BTO e avrov e^sl-d-bv ayiov nvevpa, ovarjg T?jg TQiados 

sv (.tia svor^Ti axTioTti), twv 8e navtwv e awijg -rijg 

OVK OVT(.OV V.B^TIG^SVWV ' O&SV V] /.ti'tt Tgtttg 15 

SOTL -dsog, ftarrjQ v.a\ vlbg xca ayiov ftvevpa, OVK 
v TO eavTijS sv savTrj xexT^/tts'vr/, UKTIGTOS, aysv- 
adrjf.uovQyr]Toe, TQiag ov itS7toir]i.isvr} , alia 
noiovGa, ov .XTiofiaTOG ovO(.ia s%ovoa sv kavTfj, alia 

, (.ita ovoa xott ov ftollai. TO. ds navta e^20 
rtolla fj.sv OVTK, all ov GVV amfj aQi$-(.tov[,iva. 
dib OVTS artOKexlriQcoTat, STSQCC cpvoei xoivoTyTog T^g 
C ouaiag Trjg aavyxQirov. dice TOVTO yag ov y.TiaTri Tig 
ovGa sv TTJ TOV -d-sov ovGiq cpuaig, alia dyf-tiovgyiKr] 
.TWV TtavTcov TWV ov dwa^isvcov T'tj aovyKQiTq) xat t tua25 
ovoia rtarQog v.cn vlov xi ayiov nvsv(.iaTog 6(,ioovoi6- 
STCMOivuvrjaai, cog Gacpyg SGTI TQ TJJV yvioGiv 
eilycpOTi anoxalvnTOvoa, OTI avvr) 

, xal ov TO. TtavTa, cog xat avTrj f.i6vjj eig 
ovofia savTrjg ftanTiC.ei, nal ov TO, bla. 30 

D Id'. El naoa ovaia SGT\V aysvvrjTog, ovd* brco- 
TSQa dioiasi Tijg allyg xara TO adsOfcOTOv. Jtcog ovv 
av Tig cpairj %rp> ^isv (ASTapallsa&ai, TJ\V ds (. 442 EHMANIOl 7 KATA AIPE2ESIN V. 

folV, OVK. ertlTQertOVTCOV T$ $8$ VCpSGTCtVCiL EX (M) VJtO- ovGiag; ri. Hag Tig TOJV avTixaTaaTavTiov rfj alq- 

kavcaj hoyidia, edoe Tiaiv avaTQemuwg ertiGxi/jTtTeiv xal art Trg 
odou {.levacpsQeiv xcu Ivf.icdvEffd'ai, tog ovrog o vvv [.iev cpvosL sv T$ Qi]Tc7) rovTty, ^dev Ksycov xara- 
TtlyTTSiv doxsl Tovg axsQaiovg, ex TCSQITTOV vet vn av- 
TOV leyofieva leycov, ovo^ati, cog eito&sv ex y.al sv T() TCCCQOVTL xctiQcfi xe%QY]{ievog. ov 
aQ Tcaaa ova La ayevvrjTog naq avvolg zolg ovvsTOlg 
b^io^oyBLTaLj Ittsi itaaa av E^-soKoyslTO. ov ftaocov Se 
9-eoloyov(,ivajv twv OVOKOV, a/Ua /.nag Jtaqa jtaaiqg, 
IOTI ^eof^g i-iia h iQiadi, nwg ert vjrohei,cp$r]ae- 
T(p yevvada TQVTCJ) TO KUfan^KTubv avvov 
rovg vlovg v^g ahq&eiag ; dioiaei, de xai 
Trjg OTcoTSQag, OTL -fj ^sv rgiccg xri^ei, fa de navxa, art 
avTrjg xexTtcrTai, */.ai ?; f.tev eoriv adeortozog , ra de 
vn avrrjg yev6f.ieva dsGTKO^s.'vai , xat rj (.lev 

, r) de artaQafiaTOv e%ei tr\v cpvoiv, 
ael fa v-rc avrijs (.isTa{ialk6[.ieva , v.al e oyx ovcwv 
rag ovoiag xai rag vnoaTaaeig vcpiorav duvaiievrj. 
TOVTO yaQ eari ovfirtQSrtOv $eqj ex (,irj v?tOKei/.ievcov, /at ov-/. OVTWV vn amov yeyevvyi-ievwv, "/.al vjtootav- 
25TWV -/.a-va TYJV diawG^jGLv (.Lwaaxeva^ew wg fiovlsTai,. G 
/U'. El rtaaa ovaia karlv ayevvriTog, itaaa kaviv 

artaQallax'Uog. Trjg de ovoiag TO anaQak'La^TOv e%ovor)g 

TO noielv Te y.ai TO rtaG%eiv avTOf.iaTia/.it!) ava&eTeov. 

Ttohfaov de OVTIOV ayevvrjTwv xat arcaQalhaxTwv, ava- 
3QQi$(.t'r]Twg dtoiGovGiv a^rjXcav. ov ya() av e'lrj a 

Ta dieaTcoTa, rj xadbhov, r/ xara TI, Ttaaqg 

aTtoxlrjQwoiv Tiva ef.icpaivovorig ahiov anOTeTayi.ievrjg 

ayevviJTOv cpvGecog. ' LXXH. ANOMOIOI. 443 Ov Ttada ovGia dysvvyTog' rjlii 
yaQ Kal TO diavos?a&ai Kal 'EllvjviKrjg dyvcooiag 
6 loyiG/.wg, Kal TO dnocp^syf-ta , Kav TS ai 

TS SQCOTrjTlKCOg TCp dsTlCJ) SlQ^TGl. dfjlov de OTl 

j. 'Ellrjvcov TOIVVV ftaldag TOVTO s( 
ds avTcfi GvvTi-tyeorJ'UGav TOVTO s%siv KK 

JKectd'Ct) ds af.ia sKsivoig, si 
%ovorjg Trjg alrj&siag sv slvai TO Ttoiovv, sv (.uy ovaict 
TQiddog Tslsiag, Kal ov xara ovvaloicpr]v aQi&[.iovf.tsvrig, 10 
TO, d' alia TtdvTa yswrjid Kal KTIGTU Kal OVK ayev- 
vrjTa. T-rjg ds 9-sOTrjTog CCKTIGTOV ovGvjg, naTQOQ jj.sv 
ysvvwvTog, vlov ds yswr/TOv, ftvsvf.iaTog de ayiov s 
avTOV ansaTalfitvov TOV naxqbg KOI TCOV TOV vlov 
; , TidvTwv , ds OVTWV KSKTiafievwv , TOV ds & 

^fi dvvd t usi- f-ievovTog, avf.i7CQSfCOVTog sv 
TQiddi, TtaGyg d-soTriTog enl TOV TtaTSQa dvarpsQO- 
dia TO svloyov KOI CCITTCOTOV Trjg (.tovadog Kal TO 
dvaiQSTiKOv Trjg rcolvO-s'iag, TO f.isv djtaQallaKTOv (.isvsi 
Tfj dwa(.isi, TO ds svloyov ovf-tjiQenovTiog ccvaloysHai, 20 
vlov nQog ftaTSQa Kal ayiov yivsvf.iaTog. TOIVVV TOVTCOV 
OVTCOS sy v bvTt()v, s vjtaQ%rjg nsGBltai T^g srci^ovlijg TOV 
SQWTT^iaTog 7] snivoia. ov yaQ nolla TCC anaQallaKTa, 
alia fj (tia TQidg sv (.lovddi Kal f.iia ftsoTrjg sv TQiddi. 
TO, d alia ndvTa acpsGTt]KSV } OVTS avTOf.iaTiGf.tclj s%ovTa%y 
C TO 7taG%siv, rj aoislv, OVTS Trjg ayiag TQiddog sv T$ TI 
dvva/.tsvr]g ndoxsiv, Tfjg olyg anad-ovg ovoyg 
tl TtQOGKwrjTijg ' cprif.il dr] rtaTQog Kal vlov Kal ayiov 
-rtvev(.iaTog. srtoirjffs yaQ jtdvTa b d-sbg di vlov, dlfi 
ovy). TOV vibv (ov yaQ SGTL GVV naoi' GvvvTtovQysi^ 
yaQ Tcp TtttTQl Kal Gvf.i7tQOGKVvsiTai) OVTS TO ayiov 
TCvsviia. ov yaQ aQiS-f.ts'tTai anb itdvTiov, GTSQSOI ds 
trjv dvvaftiv TCOV andvTcov Kal ov(.mQOGKvvsiTai. TWV 444 EIIWANIOY KATA AIPE2E&N 1\ 

de ftavrtov vftb rrjv TOV evog jtQOvorjoiav e 
vwv 'exaaTa cpegeTai rs xai nQUTTei, rcdo%ei ds v.al boa D 
STSQCC. dib f} f-da TQiag TCQog eavTrjv artaQcillaxTog, TO, 
de cihka f avrrjg TcaQi]hkayfj.ev(x. ovre yccg son ovy- 

b%QQvct ovts avva'idia. (.lovy de aidw$ 7.al 
ayevvyros, vlov t uev yeysvvi]f^evov a/^ovwg xal avu 
ael de oVrog xat |MJjde7TOTe dia^siTtovws tov elvat. 
oftev rjocpaho}.ievcos "/.ecpcdyv, Y.OI om aQ%r]v TOV na- 
veQa TOV vlov edida^ev 6 ftelog A6/og, did to 6 t uoov- 

Itioiov, xal aidlios 6Wog TOV rcvevf.ia'vos iou ayiov, xott985 
e/ rcaTQog aTteGTa^evov, ael'de GVV TCUT(H vn<XQ%ovros, Ag 1 '. El to ayevvrjvos Y.CU TO -d-sog ex 
TO avtb dykot, b aysvvrjrog ayevvrjTOv eyevvrjaev. si de 
>6v 11 drjlol TO ayevvrjTOv, BTSQOV de TO d-ebs, ovx 
-d-eii) &ebv ysysvvyxevai, exaTegov t^v vnaQ^iv 
e ayevvrjTOv ovaiag. el de TO Ttqb TOV -3-eov 
/.irjdev efy, toaneQ ovx eoriv, 6 -9-ebs xai rb ayevvrjTOv 
TCIVTOV drjkol, ov rtgooief-ievov TOV yevvrjf.i&TOg TO ayev-% 
2QvY)TOv. dib ovde TO avvexcpuvelo&ai T(^ O-s^ y.al JICCTQI 
i. 

]. 1. Ilo^ev fiovleTui 
ev eavTois TOV vovv TCOV vit CCVTOV TSLvo(.ih(jDv Ttevasiov TWV avTOv \oyio \iiwv; xal si (.lev 
25<]p<7/fit ex loyiG{.ia)v xae oulloyLG/.iw v , 
rj^iwv b jiOQiOfj.bg Trjg vnovolag af,icc avT(!j 
ovdelg ovkKoyiooiTO ffWTcoTe r ovTe eQsl TO 
nkaaavTi, "TL {.le ovTwg ercoirjoas;" XOCTO. TO yeyQaf.1- 
f.ievov. e evasfiovg de loyioi.iov xat duaiccg aacpaleiag 
30,7ri T7]v TOV ayiov Tcvevf-iawg diet TWV ccyicov ygcxpajv 
iav avaxaf-irtTeov. he^eug de ctrtaQ&fiaTOv di- 
^tag rtegl TOJV TVJ XTiaei kctTQevaavTtov, cog 
v, nug ovx av evQe9eiy ZTU xTiapaTt, -d-ebv Lxxn. ANOMOIOI: 445 

, xal TOVTOV rtQOOxvvslv TS ml ysQccigsiv, rfjg 
(pvGSL TtaQsxfiallovGrjg TO rtQOGxvvYjTOv anb 

TOV XTIGTOV Xttl TO XTIGTOV UTtO TOV rtQOGXVVfjTOV ; Xttl 

D yaQ si olcog TOVTO ovdsv dioiosi, rcQog Tovg rfj XTLGSL 
TO osfiag vefiovcag ovdsv TTQOKQITOV saved, sv 
viO(j.$. eWai de y iQiavtri TCLGTLQ sidcoholarQia 
kov i] d-soGefieia. TtQOGxvvovGi yaQ KCCXSLVOI ijliov xal 
Gslrjvrjv nai dwaf-tsig, ovqavov TS xcft yijv, YM\ ia a 

'/.al ov TO diacpOQOv rwv XT ta (.tax wv 
TO d-avf.ia' ovds dioiGei TO s^aigwov sawccp TO rrjg 10 
dia TO 6/.icovv(.iov, xav TS v 

TO /WfiV 5TO TOU STSQOV. SIS y&Q SGTIV TCf xa ctrtoxriQaKfas exaffT^), ou>t ovo^arog 

ovaiag. sv anaoi yaQ rotg xsw;i0[.i8vots TO (JotJAw effTi TOW XTiff/tmTOg TO ovopct, akh ov TO 15 
slev&sQOv. yial si iv svl [teQei TO dovhov rtQoaxvvsiTat, 
ovdsv diOLGsi rtQog TO a'APvO /teoog ^ rtQOoxvvrjGis, v.av 
T vrtofisfirjy.sv. Vaov yag tori T$ ccvcoTaTLo avyysvsia- 
[ov Tf^> XT ia [ten; i, s ovx OVTCOV naga tov OVTOG xex/l?;- 

QCOJ.ISVOV. SVTSV&SV TO ayeVV^TOV GV/ATTQSTtSl $SCJ) Xt20 

TO i9-eog r$ aysvvr]Ti[). dib TO yswyiict ovx sQyov cpct(.iev 
ovds rtoirjfj.ee, alia yevvrjf.ia ovotcodws anb ?raTo6g 

B a%QavTcos ysysvvrj^evov, o{.ioovaiov Ttp naxgl xal GV^- 
jrQoaxvvrjTOv, xctl TO ayiov itvsv^a e^ UVTOV, xal OVK 
akloTQiov, dib xai GviirtQOGxvvqTOv. STSQCf) ds TOJV xe-25 
XT to (.isv (.ov TO i9-eog ovof.ia ov owsxcpcovslTai, dia TO 
LiSTrjllax&ai Trjg ayswrjoiag, OTL s ovx OVTCOV xsxlrj- 
QtoTat, TO slvai. y ds TQiag s%ei TO asl sivai, xal ovx 
STSQOV TL -5-eog, xal STSQOV TO aysvvrjTOv. 

2. 2vvofj.oloyslg ds, l^m, TOV vlbv sx 7raToog30 
yeysvrjo$ai siQcovsiq, xal ovx alrj&sla. nav yaQ TO 

C ysvvrjTOv ov XTIGTOV xal TO XTIGTOV ov ysvvrjTOv. si ds 
TO ysvvrjToy XTIGTOV, XUT allov TQOJtov SGTL XTLGTOV, 446 EniQANIOY KATA A1PE2E&N P. 

wg olov eGTiv eiftelv, avS-QWTtoi yevvuoiv en 
cd% ov xTiCovaiv OVTOL de avco&ev ex &eov SIGI xe- 
'/.Ttaf.ievoi' dtb avTOig TCC f-tev yevvcof.isva yeyevvrjTat,, 
a &eov de TO. navTa xexTiGTCCL. &SQV de bvwg: 

', yevvi'jGavTOs de eavTcJ) vlbv xal ov XTIGCIVTOS, , 
ov% BTBQOV yevva ftciQa TT/V avTov ovoiav. ncog ovv eGTat 

\ 31- }./ > >* \ 3 , 

TO eg CCVTOV yevvt](.i(x Y.TLGTOV, TOV rcctTQog KKTIOTOV 
; el de XTIGTOV TCQQ avT$ TO yevvypct, ov- 
ysvvrjf,ia xa/tetTat, xat no^r^ IGTI Ttgbg TT^V TOL- 

Trjg aToniag vrtovoiav avTikoyia. ccTtQeneg de& 
xal &e(i} TO elvai TCOTK avev vlov, VGTBQOV de xa- 
kelGD-ai nuTi-Qa fiera vibv, xcu ccnQe-ftes TCJ) vi(<j TO 
dvctt fCQO avTov XQOVOV eaTat yag b %QOVOS {.tei'Ctov 
TJJg avTov (.isyaleiOTrjTOg. av[.i7tQSJt6vTa)g de itaTol TO 
' '^ e%etv ev TavTOTijTi TCOV a^uo(,iaTcov TO avexleirtTov 
' aidtov. xat OTL TCQO O-eov ovdev r\v, dijkov TOVTO. 
TO 9-ebs TOLVVV, a>s ^V*? '-dfaios, *cu TO ayevvrjTOv TUV- 
TOV 8OTL drfiouv, xai rccog eavTOv -/MTarclexcov xarj- 

v rinsQ GvviGTaTat. ei yaQ ovv -d'ecfi TO 937 
bg, tug Y.CU eGTi, xal TO ayevv^TOv rtQOols.Ta.i TOV yev- 
vibv e%et yctQ av[.irteQiet,lr]f.ii.ievcog TO freog. ovv- 

de T(fi rtaTQi ciTtb TOV &ebg xal 
noil GVV ftaTol Tij.iwfj.evog &ebg koyog, xav iB,i^A 

TOVTO (.ITj TKXQiOTaTCtl, TMV 7tO.VTl.OV -/.TLG^ICCTCOV VIM 

rtQOGxvvovvTtov xcu "Ttaorjg yfaoGGyg e$0(.iokoyovfj,evr]g 
OTL 3 ir]Govg XQLOTog sig do^av &eov naTQog," (j) YI 


ev v, ovv ay(i) fCvevf-iaTi, eg TOV$ acovag TMV 
alwvtov. 30 TOV ^T/Of V 1(p T8lL TO 8QQCU(jd-at. 

/l^'. 3 EgQCo[.ivovg '/.at eQQio[.ievag v{,iag o wv av 
&ebg, b xai povog dice TOVTO alrj$Lvbs tyebg LXXfl. ANOMOIOI. 447 

tg vno TOV anoaTaXsvTog tyoov XQIOTOV, VTCO- 
TS ahrj-friug nqb aiuvwv, Kal ovTog a^^iog 
ysvvrjTijg vnooTaoscog, diarrjQ^Get and Trjg aosfisiag, -sv 
XQIOT$ tyaov T$ ocorrJQt rif.i.&v, oY ov naoa do^a 
CT$ &e$ KCtl rtarQi, %ai vvv xai asl KCU slg TOVQ alaJvagb 
vcuv alwvcov. ct(.irjv, 

3 ^4vciTQ07crj. 1 . Kal snl reft velet, o ' 
T$ savrov d-iadiy, olg ecpq a#Aj?Ta7g TS xat 
ovx ajTsliTteTO vvjs TOiamrjs TLOV hoyiov 

'A.al ev T$ SQQwa&ai ansdei^sv avrov Tjjg dida- to 

TO allovQiov. cpaGxsi .yaQ "sQQioi-isvovg vf.iag o 
a)v avToyvvr)TOs $sog", ov ovvidwv on, sv svl 
shvos TO nav irjg avTOv vrcoGftOQag' TOV 
cprjoecg yciQ sv lolg avcoTaTto xecpalaioig Tte 
D&eov, ov nQOolds, xat on OVTS savrbv eftoiei, ewav-0-a 1 
a.moyevvr]TOv r^ilv aiaQetaaysi. naaa de diavoia tv 
ky-frfl savrr/g yivsTai, onwg cpcoQad-sirj. shot cprjaw, o 
v.al fiovog dia TOVTO a^d-ivbc 0-sbg nQoaayogev-freig. 
xaror ds TOV amov koyov Kal didvoiav J? avaiQsl TO 
elvai TOV vlbv &ebv, v.o.1 ^aTr\v avKorpavcsl TO bvo^ia, 20 
XQiotictvbg TO oVo/<a mlsla&ai, ^ OTI &ebv 

vlbv, cdX OV7, ahr}$ivbv, xoi soTai avTip slg d 

xat slg OVK alq&ivog. XT ds vrtoftaoiv svcc 
vcp svbg evQiaxtov, sri Kal TO ayiov nvsv(.ta sv 
8TQct Kai ajtodsovofl ra^si TCITTIOV , r] ott, 
nakiv tisbv s^si, rj xfi tqiadi (.trj avvaQi&f.iwv , 
sorai yiavTanaoLv akkoTQiov XQIGTIUVIOV TO sksstvbv 
av&QwrtaQtov, Kal lomov ff EM.r]v anOKriQV%9-slr] Tehsio- 
TOTOg Kal 2addovKaiog T(^ aQi&(.i$, alloiQiog (.isv TOV 
ftvsv/.iawg TOV aylov, wg Kal SGTIV, "EMyGi ds fff/xot-30 
v6(.tsvog Trj (.isgidt, sva [tsv ftsbv cpaGKwv psyav Kal 
sva HMQOV, sva akrj&tvbv Kal sva OVK ahrj&ivbv, wg 
"EMyveg 6{.iohoyovGiv, svct nfyav -d-sbv, Tovg ds a 448 EJII&ANIOY KATA AIPE2E&N P. 

ovoitafyvrsg, 1% &siag ygafprjg CCVTOV aacpcog 
ml Tteol naxgbg LISV Isyovorjg cos o -#og 
ml Ttsgl vlov TO &sbg cooavTcog, ml 7teol 
to cpcog o -9-sbg, TCSQI ds vlov, TJV TO cpajg TO 
5 alrj&ivbv, K<xl rtSQi ayiov rtvevf-ictTog on TO 
Trjg akr]$lc(g. al^Lvdjg TOIVVV y/uv y TQiag 
lerat, ev oocpia xat fiatf-ei nkovTOv. 

2. Eha Ttakiv awloV'S-cog , cpyol , xat vnb TOV 
oTcthevTog 'lyaov XQIOTOV, xat ov% fidead-ri ccTta^ico- 
TOV (.lovoysvrj -9-EOv ovo^iarog, alia f.iovov ijJiljj Tfj 
Is^si xs%Qrjrai, cog Iv Tolg avcoTarco coLioloyyas 
laioig, stog ipilfjg 6vof.iaoiag vsiicov T(7) viifi TO 
TOV ovofiaTog. leyei ds ngb ahovcov vnooiavTa 
3-cog %al ovta alrj&iog ysvvriTrjg VftoaTaascog. 
tiQYiGsi ds, cprjalv, artb Trjg aasfisiag. euo&e ds 
cpaulrj yvvrj rovg avtfjg TQorcovg cclloig rtgolafi 
TS ml S7ticpYjiuL,sLv. ov% OQCov yaQ slg ooa 
savTOv svGsfirj voiu'&i, cog ol TYJV 
LISVOI voLuC,ovGi fisv savTOvg EV cpQOvYjGei sivai, Tovg 
20 ds allovg cpQSviTicowag. lvcav-3-a ds sv XQIGTCJJ ^GOV, 
ovds "Ty %VQUp rjficov" STol/.ir}Osv anodovvcu, 'all' SLQCO- 
vucog "rc t o GCOTYJQI ^Ltcov" scprjGsv. mi cpyai "di ov naoa 
do,a Tf/5 itaiQi, xat vvv ml asl xat slg Tovg alcovag TCOV D 
alcovcov. a[.ir]v." ml avTO ds TO sirtsiv "naoa doa" 
25o7ir()g rtSQiaqoi TOV vlov uitQ Trjg Tiurjg TS ml ov ovdslg ave^OLTO nore TCOV svosficov ml ex nvsv- 
LictTOg ayiov TTJV dcoQsav Trjg alr]d-ivrjg nioTscog et/lrj- 

(pOTCOV. 

3. TavTa ds navta, dialafiovrsg TCI VTtb TOVTOV 

30 TOV ^AsTiov sigrjiieva ev dialexTixfj iivi tifyj] ml ovl- 

loyiOTixfj vrtovoiq av&QCortivrjg iiayyavsiag sv xscpa- 

laloig I'C, olg vovys%cog viiag svTv%stv 7taQaxalov(.isv. 

ml sv$vg iisv s'loso&s, co XgiOTiaviov naldsg y.ai dovloi LXKPI. ANOMOIOI. \ '": 449 

y.al viol Tijg.alri&iag,< Trjv na.Gav 'UVTOV yy'i'vriv 
y.al akloTQiav nvtv^iaTog ayiov didao-/.a- 
og ovx ITO^IATIGS y.av Iv f.ua Is^ei f.ivriG$rjva,i 
loyov, rj QY]TOv Tivog nalaiag rj xaivrjg dia$rj- 
OVK anb voi.iov, ovx anb nQOCprjTCov, OVK anb tvay- 5 

1 / J, J\3 I 1 } \ ~ 

yshiwv, OVA ano ajtOGTOhcov, ov Tivog TW; 

aQSvsyxai, ovx amov TOV ocoTrJQOg, ov 
ftcojtOTS, ov% ayiov nvevf.iaTog Qrj(.ia di CCTIOGTO- 
siQT] t iivov rj dia jTQOCpt]Twv , iW rcavTshcog amo- 
ysvr]Tai To7g cpiloig Trjg alqdstag OTI 

I/ / f\ f*l \ rv 3 

hOTQiog Tvy%avst \rsov xai Trjg avTO 
vo(.ii'Cct} ds xaJ .iy.avcog r^ug nqbg Tag amov 

TO dvvaTOv ldicoTi7,i7) loyci), avoTaasi ds TOJV anb 
&eicov yQacpaiv y.al. amov TOV evoefiovg 
amov' artrjvTi]xfvai. xal fTceidr] ixavtig sv amov avaTQonaig TCSQI 
f.isv, agxeTCog rjyovf.ie&a, iVa 
Tiva 7isQi TI]V avayvcoGiv TteQioooTEQav 
okiyq ds nakiv i cov avTog a^e/g TTJV diavoiav 
Trjv akhoxOTOv avTOv niGTiv y.al elg XQIGTOV y.al g20 
C TO ayiov avTOv nvsv(.ia ansyfleiav, oaa To)~.^riGs TO 
avTOv OTOf,ia, y.al TCOV vn amov [AS{.ia$rjTV(.isvcov, 
v d-gaosi dg vipog agai T^V diavoiav Y.OI 
i } av&ig 8m^a^6(.ivog ovvTOficog 
4. OvTog yaQ scpavTaa$rj y.ai ol an amov 
av^Qconov ovx 7tl Tcp ddsvai TOV -d-sbv 

alia cpvGsi xara eidriGiv, tog V.OL- avco rtov 
VTcsf,ivr]oa cpaGKOVTiov amtov ov% anhog ddevai TOV 
ftsbv Iv yvioGsi rciGTScog, akti cog lav yivcoaxr] Tig rcav 
OQOTOV xal %&Qolv amov ipr]lacpco/.ivov, cog si Tig kafioi 30 
) juezo: %e?Qag hid'ov, i] vkov, ij aA^.7jg Tivog v^g eQya- 
kslov, ovTcog sept] xal ovTog 6 ysvvddag OTI omcog olda 
TOV. $sbv, COGTCSQ ff.iavTOv, y.al ov TOGOVTOV olda e(.iav- 

Epiphanius. III. 29 450 EJlTtp^NIOY KA'VA AIPE2EQ.N 1\ we? TOV &eov. kombv de T (.totga leyeiv mi axoveiv 
fiev eaTiv dg ctTCcccrjv , Tolg de GvveTolg els 
tig yctQ TCOV (pQevofikafieiav eauTOig xexr^wfi- 
vwv mi (iSnyvoTtuv ov dvvaTai mi aklovg ex(.ialvetv, 
5xat [taliora roug ffwertOfievovg KCU vnaxovovTctg ; el 
rig rjQtoiijasv avtbv ml vovg an* O.VTOV, (nq &sbv sldevui TOV aavyxgiTOv ml a 
TOV xara TO eldog (.tev f^rj xaTahai.iftavbi.isvov , 
de yiv(j)ax6/,isvov TOlg UVTOV dovkoig, ukla dirffr\Gai 
WTOvg ftvO-f-isvag Trjg yrjg, TO, Ta^uela Trjg afivaoov, Tag 
(pKefiag Tijg ^a/l(Ta?jg, "Atdov TOV TOTCOV, aeqog TO, f.ie- 
TQU, ovQavtov TO eldog xat TO. na%i], tl TO CCY.QOV TCOV 

ttVM, Tt TO TSQ^lCt TO>V MTU, Ti 8V 6's^l^ 11 V eilCOVV- 

Trjg -/.riasfag T^g eavTOv nl&vetog TO eni yijg a[AVr]Tiov TOV aQifAOv xat ra I.IS.TQU, 
"komov TavTct i'lxovGag, wg yxovGctfAev naga TUJV vn 
avTOv ^ftaTrj(.ievcov, elg GocpiGTixccg jcgocpaoeig 

eiQwvela loinbv leyovotv un eneivov 
OTI ftavTcc TUVTO, TU Gw^aTixa xai eoTi ml ov 
20 dvvafj.e$<x eldevai. TOV -frebv de TOV CCVTCC ftertoirjxoTce 
oiida{.iEv oaywg noiarcog ZGTL xal yrwg l<m ml olog 
Ion xal Tig eaTi. Tig de axovoag TUVTO, ovx av xara- 
yekaoeiev sv&vg; evy&eg yctQ IGTL TO ohov OTI TOV 
Te^viT^v m\ ctovynQiTOv xat avexdu'jyrjTOv ksyei eldevai 
25xat ^x^t/SwxeVat (xat e'i-9-e eheye vij niot^i eldevai ml 
evai, aAAa (.irj xara eidrjoiv Tiva ifj^acprjffecug) 
xat Tolfiwoi heyeiv, TCC de vn avTOv yevofteva 
TOV aGvyxQiTOv, dice TO xarct TO eldog dvvccf^eva ftaQa 
TMV OQWVTCOV vjieQ$av[.iaCea\)-ai , cpaoxeiv UVTOV TS 
SOxat Tovg auTov (.ty eldevai, /.ta^ara TtavTrj TUV 
&eiwv ygacpcov aacpajg neol &eov KYJQVTTOVGWV TO 
UOQUTOV avTOv elvai xat axccTu^ftTOV xat , (tovov ds ffioTf.i ev aly&eia yivcoGx6f.ievov OTI . .IXOMOIOL 451 

son ml Tolg ayartioGiv avrbv itio&ctrtodorrjg yive- cu 

Tat." 

~ } 

lt)V 

\ 1 I) 5. c '0rav ds Tig avTOlg zinri TCOV OQ&wg rcsgl &sov 
jtiGtewg rs xi ayomrjg xai axccTcdrjiJjiag doa- 

OTI fyislg o'idafisv &sbv axaTakqTCTOv , &sbv5 
CCOQUTOV, avexdnj'yrjTOv, olida^tsv ds UVTOV owtog, ovrcc 
ds aoQcrcov v.ca mar 0.^111 ov, ertiaxio/.i/.iaTMaJg xai xw- 
r/Awg "kombv cog (.iv&ov nva dirjyov t uevog wofyirjaev 
ovrog 6 Tr]v xaivrjv JfAexrr/c^ r/ulv rpsgcov, iivi ovv 
co/xaT /.at TI vfiaJv Jtiorig; jtctQ&svw cp&aQsior], ova?] 10 
ds wcplfj xat xwr/)^ xai alcc^M, fjng OIL f.isv 
991 fat naoi ft(pijvs folg avryv yiviooxovoiv , E 

ds rig b cp&OQsvg OVK axovei, f tva l-iad"fl, xai owe ew- 
QKT.S TOV cp$eiQcevTct, dice TO T8TVCplioa&ai, OVTB ctrtay- 
yelhai, dvvaxai, dia TO alakov, wg slvat avTiGTQOcptog 15 
avTOv xa/ TOV avrov {.ivttov xara TO yeyQai.if.ievov 
6 novog avTOv dg xecpcdrjv CLVTOV , xai slg ftbd-QOv ov sigyaaaro" xat T TOVTOig 
Of.ioia. avTog yciQ eoixe Tvcply /, ysvsTrjg OVTID yeyev- 
vt]{.ievit), hahovvTi ds xott rto^a, kcrf.ovvTi xai CCAOVOVTI, 20 
nal eldoTi f.iev ksvxov TO ovof.ia xat iiskavog, wavov 
rfi xat nqaGivov xai rtVQgov xat Ttuv alfaov diacpo- QCOV OVOI-KXTIOV, (plOTOg TS XCft G'MTOVg, COV f.tV TU OVO- 

(.ictTct evr)%eiTai, ov {.ii\v ds yivMff'/.si TL TO sldog, ovd* 
ofaog dvvctTai CCVTO SQ(.irjvsi>Gai, dia TO arc aQXyg av-25 
TOV Tvcpkbv ysvvrj-SJjvai xat TYJV evakkctyrjv Ixaar^g 
%Qto[.taTtt)v cpyvoslv xa/ TO sldog. SXUGTOV 
avTcov TCOV 6vo(.i<XTcov TO xaTaA/b^oy Trjg diaxgl- 
ostog di OQaTixiov alG^osiov fyfi TT)V ftslgav, ov (.ir/v 
de dia cpQaaeujg Tqt {.ly YIVWGKOVTI art ag^g TO sldog, 30 
ovde dia ifJrjlacpr,Gcog xai acprjg duvaf.isvov Cvcti. OTav yovv 01 an yevsTrg. Tvyo TTSQI TOCTCOV 
diafay6{.ivoi xa/ etdoTsg avTuragaTidsvai TO 

29* 452 EnwjtmoY KATA AIPEZE&N r. 

jtQog ib levxbv Y.CU TO ylwqov. nqbg TO xvccveov, -/.a) 

ftOQ(pVQe6v IB WXXrjQOV TS XCU T alia %Q(.OLiaT(X, fQCO- 

de vcp fycov T^V TroiOTjjra TOV eidovg xai TO 
xaot'yjs noioiriiog, OVTS dvvavrai elrce'tv . OVTS 
5vcp fjiiiov fiida%-9-rjvai, (.lovov ds diet hoy ov rteittovoiv 
ECCVTWV Tr]v dtctvoiav, anaTcoai de TOVS awvovrag, cog 
sidoTss Tf-keiov nsol Trjg dicr/.Qio~siog, xciv TS t(p. A6%0 
My wo i, jriv ayvtooiav dia Tijg axa-cctlrjifJiccg xexTY)(.tevoi. o 
OVTCO Y,al ovwg ijxsi fj/.uv hsycov rtSQi &eov, xai Ini- 
10 f/Jjj/t/Cei [lev O'/MrtTqhog Tijg akahov xal y.cocprjg y.ai 
TV(plij'g fcaQ&evov Trjv cpd-ogav, avTog xaTa rr/v UVTOV 
filaocprftiiav yre(p-9-aQ t iivog j.iaM.ov -/ML ity ayvioaiav 
cog anb yevsTtjg Tvcphooiv xexTrftievog, ^sycor t uev nsol 
9-eov, hoyoig ds. aTteixa&ov, (6.) lombv ds "/ML sig \5avaiayvvciav Tovg vn avrov . (.isita)i;eviJ.ovg naga- axsvaoccg' ovdev yag ccvTotg aTO 

(.lev ovv 7tQO(pi]Twv ov6(.iaTa xal ajiooxol-wv, oiav 

%6{.i6voi vnb TLVCQV vTtortiaCcovTctL, ev&vg a 

xal arcOTtrjdcovTeg nod keyovTeg, TOVTO b anoGTolog cog 

20 av&Qconog scpy cilloTe dk, ii J.IOL (pegeig Ta Trjg na- 
kaiag dia&faqg; ovx SGTL de &avf.ictOTOv xa-ra T vnb 
TOV ocorrjgog siq^iha on "EI TOV ofxo<Jecrrrorijv Beel- 
^efiovh waheoctv, aoGCf) (.lallov Tovg ohetctxovg avrov;" 
el yovv avTOv TOV KVQIOV v.ctl TYJV aky\}-ivr]v CCVTOV do- 

25av aQvotvzai, KOGCO ye [ic&Kov ftgocpiJTag avTOv y.al 
artoarohovg; STL de elg TtsQiGaoisQav /.laviav ciQ&EVTsg 
ol an CCVTOV (.ie[ta&rjT6V(.ievoi l %ai b TOVTCOV diado%og, 
EvvoLiiog Tig ^levdcovvLtcog xcdov(.ievog, STL KCCI 
neQLCov T$ /?t'c t o, [teya xaxbv To 
vg ijdrj partTLodevTctg, ov (.lovov tovg cmb 

CCVTOV SQ^o^evovg Kai aiQeoecov, ahka xal Tovg 
an avTcov TCUV ^AQELQVCOV. avafiauTiei de avTOvg eig 
ovo/jct $eov caTLGTOv xat eig ovoiia viov -/.ex LXXH. ANOMOiOI. 453 

v,al BIS b'vOf.ia TtvBv^aTog ayiaorixov xctl vnb rov xe- 
TiGf,ivov vlov %Tio$VTog. tVa d'fc TO nav %v fistus xai 
#iy<^g xat tfx^Tjg TO sQyciGTifjQiov amwv ocp&sirj, OTI 

C ovxfai niGiiq, v\ an aurcov xaTayyElko(.isvr], aklct, 
dbv dnziv, f.ii(.icov kqyaotr^LOv , dtefiefiaicaaavTO 
Oft mra xscpahrjg tovs ava^an'Ci^Of.ievo 
iovg nodag avto xat %r\v Ketpdhrjv xano. xai ovrcog evu)~ 
/tOTwg ' fiia'CeTcti avrovg bpoaai {irj anonrjdrjoai rrjs 
arc avrov (.icf.irj'xctvrji.ievris foiavr^s aiQsoecog. tpaol de 
ibv avvbv^eriov, [.tsra xr\v Telsvn]v KuvaTavclov, vnb 10 
'lovhiavov lov fiaGilevaavTog avccxkrj&evTCt Tijs e^oQiag, 
en ovra diaxovov rrjs avTOv ctiQeoeioG, vnb T^g avrov 

p aiQeostos smiaxoftov slg wtioxonrjv rtQorj%d-ai. 

Taurcc ds sig rjf-iag sk&ovcci ^BTLOV xi TCOV avrov 
f.iad'rjriov ' OIOTLGI rtvsg 3 dvo(.ioiovg enedevTO ovo{,ia, 15 
diet TO m TtsQiaaorsQOv rrjg rov ^QSIOV rtecpQOvrjxevat, 
cdgsoecog deivoreQwg, aviva Kara TO dvvarbv 'ke- 
lv &eip diet;el&6vTeg, wGnsg nokvnovv axo- 
xal 'tovkov , TO y.a'hovf.isvov SQTCerbv Tip 
alr^eiag nodi xaTartaTrjoavreg xa< TJJ rov i>%aQi- g, Tqv avTOv dvva(.uv Inayo^ievoi elg fioq&etctv 
ccG$evelag, knl Tag s^rjg vrtolsicpd-siGas 
993xara TYJV dvva{.uv rj(.iwv xat KaTahqipiv fyiwv 'itdf-iev, to 
L, avrbv sniKa^ov{.isvoi, wg cqoijv, TOV 6eaft6-'%> sxelvtov I xal TY^V rtQog avTOvg avccTQOnrjV, c iva Iv TIJ avTOv dv- 

vd(-ll dvvt]\)-iY}[.lV rtkllQOJGaL TO ' ^ xa KATA A1PE2E&N 1\ B , 

Tofios Tdds BVSOTI %al sr rw divTeyw TOJLLO} TO avwv 
ITOV ftifitiov, eftdd^iw dt QVII */M& i}v bi 
TO^UJV TOV aQiftjLiov dialgsaw, og ion TO/ 
, y-ff^ TF.IOS TTJS Ttya.'yU'C/n.das naOi]^ } w datr 1. ^/ifioiQlrat, ol f.irj Tslslccv ri]v XQIOTOV evav- 
iv of-iokoyouvTes' 'wv rives ofioovatov TO 

iOrrj 9-soTrjTi TTOTS ero^/trjaav Myeiv, Tiveg.de yrore 
ai'TOv eilycpevai VJQVOVVTO, xivss de di TOV koyov TOV 

"0 Ao^Og GCtQ^ SySVSTO" 7CSQld6f.lSVOL rjQVOVVTO TO CCTtO 

Kciarrjs actQWg, TOVTSOTL Maging, to XOT aaQ%a av- 
TOV sl^pevai. (.wvov de cpihovelxus sksyov TOV "kbyov 
IbaaQza yeyevrjoS-ai, dg VOTSQOV de, TL diavoovftevoi OVK 
olda dnBiv, vovv UVTOV cpaoi ^ eilycpwai,. 

2. . ^vTidiKOf.iaQiav'iTai, ol TYJV ay Lav Magiav T^V 
aeirtttQ&evov (.leTcc TO TOV OCOTYJQCC i ysyevvr]Kv(xi T$ /w- 
0"f](p ffvvrjcp&ai "ksyovTsg. 

20 3. KoMvQtdtavoi, ol slg ovo^a vrjg avitjg MccQiag LXXFII. 4IM01P1TAL 455 

sv fjitsQcc TLvl TOV STOvg ctTtOTS'cayf.tsv'fl xokkvyida TLVU 

994 4. Maaoaliavol, SQf.trjvsvof.isvoi sv^of-isvoi. ovva- 
ds TOVTOig xai TLOV mcb c AAr)vwv smrsTrjdsv- 
iQsaswv OVTOL, ol hey6[.isvoi Evq)r t [UTai xat 5 
MccQTVQiavol xcti SetTavictvoi. 

^4'iTr) Kctl 1] TOV s@d6(.iov TO^IOV avaxscpahaitoaig 
v.al Tshog TUJV TQIWV ftifikiwv. b(.iov ds ctl naGcti aiQS- 
Gsig yc'. sv avTtT) ds TCO Tsksi TOV TQITOV /3t/3Atou, sfido- 
ds TOJ.IOV, sv VOTSQCI) y niGTig vrjg xi9-oAtx?jg Jx- 10 
tug xf anokoyla VTCSQ ahy&eiag v.a.1 ^rjQvy/.ia TOV 
sv&yyshiov XQIGTOV, xai ^a^axTr}^ Trjg xa^o^tx^g Y.CU 

3 1 *** 3 T / *** J D 5 *** 3f ' ^ 

7roffTOAix?yg fxxAjyafag T^Q an ULOIVOQ onffijg, xara 
ds diadoyj}v %QOVIVV cpavsQUTCtTa sv TIJ TOV XQIGTOV 
svGaQY.ii) naQOvoiq anoY.akv(p$s'iGa. 15 TWV vno xwwv xr\v 1. Ka&st-fjs ds TOVTOig nakw \ninovoc, r^uv Iv 

T(Tt fthp eQQvrj Tig, /UoT(H'a rijg niaTewg Ae-20 
, ex noiag ahiag ovx %w keysiv, aAA' f iva f^rj saaf] 6 asi TaQCiGGwv TIV avQWTtsav (pvoiv Y.CU 
wg drttlv diapoKog, s^ak'kwv amov TCJ nnga d 
sv TOig &av[iaaiotg sdeG^aGi, y.ai tog iv B naqafic&'kiov TT\V niKQiav , QVTU diet TIV&V TOJV tri' 
axQOv ftiov -9-avi-iatof.isvtov xai sv sftaivoig OQd-odo^iag 
ael %ctTctyyeM.O(.tsviov. xat yaQ TOVTO SGTL TO sgyov 456 EHI'PANIOY KATA AlPEZE&N F. avrov, TOV (p-ovrjOavrog an aQyj t g f'$ ftai'Qi ' fjf.iaJv 

, cog xcu vno TIVIOV oocpiov fiQrjxai OTL rp&ovog del vaUg 
sv-jTQayiaig avrina^og. -OVTCD y.al did rajv 
iTtQOGioncov tfials rivctg TtQOcpaai-ig, . c lva f]/.tag xat tr\v 
ayiav rov -3-eov ^xxAjja/av ahvnov f.ii] Iccor/, ahKcc ctsl 
froQvfiovusvrjv IB xal Ttole^iovf.isvriv. edo^s yaq IIGI Kal 
tolg Ik fi(.ia)v OQiiMi-twOLg Kal ev.f.ieydkf] diad-eaei ' vjtccg- 
"/ovaiv, iv ETCO.LVOIC, de ael na.Q f](.ilv xcu naga, naaiv 
ig e'/^ia^0(.ievoig, nccQexfiahhsiv rbv vovv anb 
zov XQHJTOV tvaaQxov naQovatag, y.al leyeiv oit 
tlafisv 6 X^iOTog ikO-tov o xiQiog r^tiov y.a.1 
yfy, vovv ds ov'/. elafis, rovreoTi Tslsiov avd-Qunov' 
ti ex .VOUTOV vy (Hip auv8iasvsyxd(.ievoL dyvoaj keyeiv, B 
lor/ Ttaga. TLVUV TIOV ngb avnov (.lef-ia^rj-Mreg, rj'Tt tocpe- 
lif.iov ex TOVTOV xeQdrjaavrsg, rj %aoiad(,tevoi r^iiv rs 
xal TOlg CMOVOVGI y.al rrj ay la rou ^eov ty.xfajaia, ov- 
dh itl^y rj vctQayjiv xal dtalgsaiv etc; f^iag tQyctad- 
I.ISVOL y.al kvmqv y.al 'Ct]f.ilav rrjg an al^rjlcov yhvxv- 
y.al aydirrjg. tty yag TOJV -d-slcw yQacpwv axohov- 
y.al ev#<;ri/ra y.a.1 dxaxlag b^ioloyiav nqoffYiii^i\v 
TS xat svayyehcxrjV y.al a.TCOGTO\iy.r^v TCLGTLV naQsvcsg 
Gocpiffuxyv TII.UV ktiziv xai fiv&ud)] rcaQeiorjyayov, {.istf c 
fjS x( Ttollwv de/vaiv cr/.ohov&lav, n^QOvvTBg lv eav- 
-rolg TO dgrjiifvov on "anoGviiaoviai rives tys vyicti- 
vovarjg didaG'/.akiag, nQOotyovTsg [iv&oig xcu xevo- 
ipcoviaig." 

2. C ftQeGfiurrjg xal omvojiQBn^g, o del r^ilv dya- "/MI rf t j f.iay.aQiT'rj nnct avaGicp xat 

o anb ^iaodweiag, ovrog fj o Iv dgyj] TOITO rb Qrj/.ia ImvoriGag re y.al jtQOay6(.ie- 
vog. y.al rd nQwra f.dv evr]xov(.ievoi dnb TIVOJV itov 
V.T aviov l ii l uaf)-rjTev l uevcov r^iarovittv, el aga b-avrj-g 'LXXTIL JIMOIPITAL 457 

D TOiovTog TVy%dvwv TOUTQ naQeiorjyaye TCJ) {tup TO Qrj(.ta r 
STI sv TtQOodoxla elftidog ^laxQO&vftovvTsg, -scog TCMQI- 
(teg f-Ttiyvwftev. fleyopev ydg TOVS ftaidag Tovg an 
avTOv TTQog i^tmg dcpixofisvovg, (.irj voovvrag to. /Sa^ 
vitb'Tov IOIOVTOV loyiov avdQog xal GVVSTOV v.al 
oxdlov, acp savTuv ravra rcKarretv, f,irj an avvov 
vtyxoTag. noKhct yctQ rjv, a Iv avrois Wig rtgbg viveg oav keysiv 'avu-frev tov XQIG'COV TO oco(.ia 
7ti t usvovaa de kv Tfj TCOV ccv&Qiortio 
997 ln\ Tr\v dsivorrjTa TCQOwni\v sigyd'CsTO' allot de e^ 
avrojv xai TO ipvyfy sllrjcpevai TOV XQIOTOV rjQvyoavro. 
Tivsg ds xai Of.ioovoiov TO owfia TOV XQUJTOV Trj &e6~ 
T)]Tt leysiv erolf-i^aav v.ai Tq. avtoT&Qmd {.tiquj elg nol- 
Irjv T&qayjiv y.arsor^oav, 61 ovg avdyKrj ysyovs ovvo- is> 
dov Gvyy.QQTri&rivai xat dva$e[.iaTioai Tovg TOiovTOvg. 
dlld xai V7tOf.ivrj/.iaTa rcertQaxTai , atv dvTiyQacpa T$ 
[.laxaQiTfl ncatq 3 Ad-avaGii]) dneaTalr] , di* r t v ahiav TCOV vftO(^vrif.iTcov xal aiiTOg 6 ygdipai sfCiaTolr^v YMTCC TCOV TCI TOiavTa IsyovTwv, /Hera 20 
B ccfcsil^fi'xajv loycov lnL7im\pd(.iBvog Tc7> , on ^aTr^uoas TCSQI TOVTOV xaV rolg TaQa^aoi dovvai. oacpiog de TCGQI 
gdipag o avTog ^uaxa^/rjjg ev TavTijj yial 
ovTUQ xat TaoaTTOvrag aTrexTjou^ev. rjg 
OTolrjg TO avTtyQacpov evTav&a Trapa^fid^-at dtolov dvayKalov ^y^Gaf-i^v. xca 60"rt Tode. 

*> rov znitixoTiov Koyiv&ov. 

* ',,-','',',. 

C 3. 'Eyco ji/'ev lv6(.n'Cov naoav [.laTaioloylav rta 

TMV, oaoi dqnoTOvv eloiv atQtTMol, Tcsnavattcti IK 458 EHI&ANIOY KATA AlPESESLN l\ 

yevo(.tevr]g sv Nixala avvodov. t] yag sv avcij Jtctga TWV 
xara vag aylctg ygacpag o l uokoyr]\}'s'iou nlaTig 
Mig kaxl npog avaxQimyv f,isv naorjg aosfisiag, 
6s Tijg sv XQIOT$ svoeflovs yr/aTfiwg. dia, 
TOVTO yovv xai vvv diacpoQwv ysvof.isviov ovvodcov, sv TB 
tfj FaKkiq xai Snavict xat r^ {.isyali] c Pwj[tij, yravreg ol 
rovg (.ikv {nr/.Qviirof.isvovg xa/ cpQOvovvrag 
iov, d.v%BVTiov dr] keyio TOV BV MBdioKavoj xat D 
Ovgomtov y.a.1 OuahevTa, Fa'Cov CCJEQ vrjg Ilavvcoviag, 
l, tog artb hog jcvevf-taTOg xwov(.ievoi, ave&e- , 
eygaifJav ds navTa%ov dice TO roiig TOiovrovg 
Eftivoslv eavToUg ovofiara avvodtov, {trjdeiilav kv vfj x 
AmJ Mxhrjoig avvodov 6vo^a^sad"ai, el {.ty ftovo 
Nwaiq yevo^ievriv, TQonaiov fisv ovaav naorjg aiQeaeiog, 
15 scalper cog ds rijg ^Qeiavijg, di yv (.iccliOTa xai y ovv- 
odog TOTS avvrix&r). fttog toivvv STL pera TOGCCVTCC 
aiirpiafirjTstv rweg fj &JTSIV BJti%eiQOvaiv; d (.isv ovv 
6X vwv 3 AQ8iav&v siaiv, ovdev d-avfiaavov ei TCI xa^ 5 
savtiov yQafpsvTa duxfiakkovGiv, UGJCEQ xat- "Eklyvsg fyyov %eiQOJV avd-Qwncov " (MOQiccv fjyovvTai TTJV 
TOV ayiov nvsv^ictTog didaax.cd.iav. si ds TOJV dowvv- 
TCW OQ&WS ftiGTsvsiv "/.at ayctTtotv TU drjhio&svTct naQa 
TIOV nctTeQiov slolv ol dia TOV LflTelv avaanBvateiv e&s- 
Ibkovcsg, ovdev STSQOV noiovGiv r} xar TO ysyQamisvov 
TOV (.lev rthrjoiov noxiCQvaiv avaTqojcr\v -frohsQav, loyo- 

[ACC%OVat, dk BV Ovdsvl XQ^^V ^ ^* XCCTCtGTQOCpfj TCOV 

axsQctlcov. . 

4. TavTu ds ovTwg yQacpto, SVTVXCOV Tolg nctQct 

SQTfjg oijg d-sooepsiag nQa%&sloiv vno^v^iaaiv, a ^ds 

ygacprjvai cocpslov, tVa (.ir]ds f.ivrj{.ir] Tig TOVTCOV TOig 

f.iBTa TttVTa ysv^Tai. Tig yctQ rjnovos TOtavTa TCOTS ; Tig 

ds 6 dida^ag i] (ta&tov; "f} (.tev yag 2iuv . AIMOIVITAL 459 loyog Y.VQLOV ml 

ds Tto&ev stzrjWs; nolog c 'Ai8v\c, ' tgqQKV&TO b^oovoiov 
Celnelv ex Mag lag ow/.ia iv\ TOV Koyov ^soTrjTij i] on 

Aoyog elg aaQKcc ml OOTCC ml TQt%ag ml o),ov 
(.leTafiefilrjTai KOI yllayr, trjg idiag cpuGSiog; zig ds o 
ijxovae naga XQIGTHXVWV on $eaet mi ov cpvost otof.ia 
ftscpOQrjyiev o vlbs, r/ TIQ TOOOVTOV ^as^riosv wars ei- 
Ttelv a^ia ml (pQOveiv ort.fi ^OTrjs avrov r/ o^toovGiog 
Ttpi iraTQL avzi] rcsQtT(.iri&Yi xai axs)^ l>c Tehslov ys- 
yove; VML TO ev ty vkt) Ka^-^ov(.ivov OVK r\v rolO 
ffw.ua, aHa avvr) fj drj^iovgybg ovaia rrjs cpiioews. Tig 
dk axovcov on om ex MccQiag, aAA J Jx Trjg avvov ov- 

Da/ag f.iKTS7toir]oev eavraJ ffw^ua ria&rjTOv b koyog einoi 
av XQIGTICCVOV rbv keyovca xavra; Tig ds TJJV a$e(.ii- 
tov rawrjv snsvorjaev aoefieiav, WOTS mv sig tv&i>(.irj- 15 

01 v eky-elv xat eiTteiv OTI b \iyojv iv. Maying sivai TO 

aco(.ia omen TQtada, aAAa Tergada ly TJJ 
(fQOvel; a>g dice TOVZO rovg OUTW diaxsifisvovg 
ova lag rijg TQiadog keyeiv TVJV oaQKa, rjv evedvactio 
6X Magiag b GCUT^Q. Ttb&ev de 

jv aaepeiav rolg 7tQOsiQr}(,isvoig, LOGTB eiftslv (.ty j'w- 
eivat ib ocof.icc irjg TOV kbyov 3'ebTrjTog, aAAa 
599 ovva'idiov amty dia Tcavxbg yeyevrja&ai, ensidrj ex rrjg 
aotytctg ovvsorri; mog ds mi ctj.icpif}ahl8iv ho 
oi key6(.i8vot XQIGTHXVOI, do ex MaQiag n 
KVQtog, vibg ^tsv rfj ovoiq xai TJ\ cpvGsi TOV -9-sov son, 
TO ds VMTCC aaQm Ix GTisQfictTog Jct^id tan, oaQwg de 
ccylag Maglag; Tiveg aga OVTCO TofyirjQOi ysybvaoLv 
sinelv TOV XQIGTOV TOVoaQKi nad-ovxa ml BGTO.V- 
Q(.o(.ivov (.ir] elvai XVQIOV ml owviJQCt ml &sbv ml 
TOV nargbg; f/ jcwg XQiGTiavol &i$.ovoiv o 
ol heyovrsg sig av&Qionov ayiov, cog Im sva TWV 

TOV hoyov xat (.irj CCVTOV 460 EHI4ANIOY KATA 4IPE2ESIN P. yeyovevai, "kufiovra Ix Magiag TO 
elvai TOV XQIGTOV xca allov ibv TOV $eov vibv, TOV 
TVQO MaQiag y.cu itgb ahovcov vlbv OVTCC. TOV rtaTQog; 
1} rtcog XQIGTKXVOI elvcci ol keyovreg allov ibv -frsbv 

5 elvcti xat alkov tlvai TOV TOV &sov hoyov; 

5. Tavra f]v Iv ro7g vno { uv)j[.tctGiv diacpOQtog ^.tsv 
slQt](.ifva } (.liav de TTJV diavoiav xoti TTJV avTrjv e%ovTa 
fCQog aosfieiau filsTtovoav. dice TavTcc diexQivovTO nai 
diua%ovTO fCQOg alhrjloug oi ctv%ovvTes sftl TJJ 6 ( aolo- 

lOy/^; TWV nctTSQwv TOJV ev Nixalq ysvof-tevt]. eyu) de TYJV. 
Grjv 6^-avf.iaoa d-eoaefieiav avao^oi-iev^v , Y.CHL on (.(if 
TOVTOVQ {.ilv e/cavos TauTa KsyovTag, TTJV ds 
niGTiv TtaQed-rjxev avTOl^ ( iva rj ctKOVGavTsg 
aiv, y avTikeyovTsg cog aiQSTiY.o\ bvof.iao&wGL. TO, 

15 nQOiQi}i.iiva. OVTS Aexra OVTS movaia JtaQcc XQIOTICI- 
volg, cdlcc alkozQia mca rtavra Tgortov Trjg artOOTO- 
lixrjg didaoxaliccg eGTi. dice TOVTO yovv y.ayd) ta TCUQ 
weiviov, tog eiQrjTai, yv/.ivcog TteTtoirjKa eyyQacprjvai Tfj l> f iva y.al /.wvov b a/.ov.ov tyewgrj Trjv Iv av- 20 To2g ctlG%i)vr}v ~mi ccoefieiav. v.a\ el xctl edei diet 
viov "/.ctTyyoQslv 'ml dielsyxeiv TTJV TCOV Tctma diavoit]- 
alayvvip, alha xai KaVov elvcti ecog TOVTWV 
rjv xai (.irjdsv aheov yQacp&iv. to. yag OOTCOS 
iMVpeva cpavka yvf.iva^siv sill nksov xctt 
ov del, tva py TOlg cpikoveuovoiv cog 
voiiiGO-rj. TOVTO /.ibvov anoxQivaod'Cti TCC TOiavTa v.a. elrceiv aKel, OTI ovx SGTI TavTa exx^amg, ovds TUVTCI ol TtctTeQsg e 
oav. c ivct de (.if) ex rrjg Teleov aicorcfjg ngocpaaiv avai- 
G^VVTOV eavTOig ol TWV xaxwj^ ecpevgeTai 
xalov ix TCOV -9-eicov yyacpcov oliycov (.IVYJLIOVSVGCU. 
y&Q xav ouTcog ctideGd-svTtg nctvGOVTCti anb TOJV Q 

QCOV TOi'TCOV tTClVOlCOV. 461 .6. TI6&&V rj[.uv enYjk&ev eirtetv, to QVTOI> TO, 6fio- 
OIGIOV slvai TO oatf.ict 'rife TOV Koyov &soTi]Tog; anb 
yctQ TOVTOV KaLov aQ^ao-9-ai, <W. TOVTOV dsr/.vv/.ievov 
to ff-a$QOV %at navra TO, or'/Ua T.otauTa dei%$fj< ano (.lev 
ovv TWV ygarpcov ovx EGTIV evQslv 0-ebv yciQ ev.av&Qto-*, 
ot^uctTi yeyovsvai Ityovotv. aD.a yag y.ai ol na- 
ol fv Nixalct avveh-d-ovres ov TO ocof-icc, GVTOV TOV VLOV egcHJlV 0/.lOOVGiOV TOV rtaTQOg. 1MU 

TOVTOV (,ilv ex rijg ova tag TOV naTQog, TO ds owf.ia kx 
MctQictg to/.iokoyrjTai slvat nakiv xara rag ygacpag. r/ 10 
toivvv aQvriaaa&s TJJV Iv Nr/.aia ovvodov xat wg aige- 

TMOl 7iaQELG(pQTS TttVTCt , T/, t fiovKeode TfiXVtt TlOV 

slvcci, f.irj cpQOvetTs nag f/e/ra 

!/t TOVTOV TO a-conov 9-stooe'iv 
si 6(.ioovGios 6 Aoyog .T^ GLO^ICCTL h yijs %OVTI 15 
cpvaiv, 6/.iooi'Giog ds 6 koyog Tto naTQi, Kara TTJV 
TtctrsQiov oftohoylav, of.ioovoiog sarai y.al avrbg 6 
GIO/.ICITI T(fi ex yrjg yevoi-ifW]). y.al ri til 

(,l { UCpSG3-S TOig AQBLCiVOlg 'keyOVGl TOV VIOV KTlOj.ia, ^S- 

yovTsg xar avwl TOV ftaTSQa O/UOOVGIOV Tofg xriG/.iaai, 20 
y.al sig STSQav ctGsfisiav /.isTSQftOf.ievoi, cpaowvTsg efg 
xat oaTsa xai TQiy^ag xat vevQcc v.a.1 ohov aw{.iu 
frtrjO-d-ai TOV hoyov -/.at ^)J.ay^(xi trig Idlag cpv- 
IOQO, yag slftsiv yftag* cpctvsQcog ex yr t g CIVTOV 
ai ' ex yrjg yag r t TOJV OGTCCOV x< o'Aou TOV 25 
cpvGig. Tig ovv y TOGavTYj TtctQacpQOGvvr], c tva 
/.ai rtQog eavrovg diai(d%r]G&s; O^OOVGLOV f.tev 

TOV K6yOV T$ GlOf.taTL STSQOV TTQOg STSQOV 

TO de e/g Gaq-/.a .weTor/Je/J^ff^ai CCVTOV TOV hoyov TQ 
cpavTasa&e. ml Tig en lotTtbv rm&v ave'&Tai 
Y.cti [.tovov cpd'syyof.tsvcov;: TtaG^q yctQ ctiQSGScog nlsov 
slg aasfteiav s^sMvars. el yaq ofioovoiog b loyog T<^ 
r] Trjg Maglag i] (.iv^irj xal 462 Eni'PANIOY KATA AIPESE&N B. 

dvvctftsvov TOV aw ( uctTog xai TTOO Trjg MctQiag eivcci 
aidiiog, MOnsQ ovv ion xat avTog b hoyog, ei ys xa^ 
vuag biioovGiog son TiTi ocotictTi. rig de xca TJ y_gsia 
Trjg emdrjiiictg TOV \byov, c iva i) TO SCIVTOV Of.tooi>Giov 
5 wdvorjTctt, "r/ TQaaelg arvb rrjg idiag cpvaswg aaifuu ys- 
vrjTcu; ov yag ccvirj savrrjg y deoTyg sjcila^i^avsrai, 
( iva Y.CU TO ouoovoiov avrrjg svdvorjTcti.. ctkl ovdk yctQ 
o rag akliov af.iaQTiag kvTQOvi-isvog loyog, iva 
sig oojfia ectvrbv VTCGQ ictwvov \j-volav TCQOO- 
v.a.1 savrbv IvTQa'tarjTcti. B 

7. LVAA* ovv. SOTLV ovTiog, f.irj ysvoiro. aneQf-iarog 
yctQ 'ApQaaf-t srctlafi^avsTai, cog sirtsv b artoarolog' 
o&ev wcpstls Kara navca volg ccdelfpoig - Of.iotto9-ijvai 
xat hafislv Oftotov rn.tlv aa>(.icc. dice TOVTO yovv xal vno- 
xtTca aA^wg.-^ MuQitt, c ivct el; avrrjg romo lafifl xat 
wg *ldtov vrtEQ rjf.icov avrb nQOoeveyxfl. "/.at ravTrjv b 
f.isv 'Hoaiag TVQOcpijrevcov edsixvve hsycov "idov, y yrao- 
&evog Iv yctavQl s^si xat TS^STCHL." 6 ds FafigLijl arco- 
avxyv, ovy v analog yrpog nagd-evov, aAAa G 
i-i8f.ivYj0T;evi.ievr]v ctvdgl, c iv sx'TOt! f,ivrj- 
^V Magictv A^5-wg av&Qtonov ovaav. 
TOV fiKTSiv LLvrif.iovs.vBi r/ ypctcpr), xafc cpyaiv 
v.al eiictxctQi^ovTO Liaatoi ovg e&rjkaae. 

tivoia tog &iavoi$avrog TOV rs^swog 
tavTa ds navxa rr/,TOvGr]g fjv TCagd-svov yvco- 
QLOLictra. xat b TafJQiriK dk a<J(pcdtog'evr]yyelteTO avvfj 
heycov ovi arfkcog TO ysvvoj(.cevov sv aol, tVa iii] s^io- 
&sv efteioayoLtevov av^fj GWLIO. voitia&eir], akti ex oov, 
r tva cpvosi TO yswioLisvov e avrijg flvai 7ti(n;ev$e.irj 
30 cpctvsQLog, xca TOVTO rijg cpuaecog deixwovG^g, cog advvct- D 
TOV Gioiia naQ&evov (psQeiv yahct iiy TS"/.ovGYjg xat adv~ 
VCCTOV yahaxTi TQcuprjvcu GWLICC xat GrtaQyavwtirjvaL ( ^ 

rpVGSL ISy^EV. TOVTO SOTl TO LXXFIL JIMOIPITAL 463 6xTarj[.isQOv ' TOVTO 2v(.tswv fig ayxakag eds^aro' TOVTO 
ysyove natdiov xc ^u'^ae, xai dsxasTyg ysv6(.isvog xcu 

tg TOJ/ TQlttKOOTOV SViaVTOV fjk&SV. 01) ?&(), Wg TLVSg 

, f] ovoia avrr) TOV hoyov TQCtnelaa 
],- avaMoiiOTog .ovaa xai aTQsmoc;, "heyovrog 
102a.yTOt3 TOU awr?jlgog "Were (.is OTI syco sl(.ti xai 
r^loiwfiai" tov ds Ilavlov yQacpovrog "tyaovg XQI- 
arbg %9-sg xai orj(.ieQOv 6 avvbg y,al sig toug aicovag." 
fa r$ TteQiTftrj&evTi aw/wart xa< fiaaTayftf-vci xat 
xai xafiovit xal ev vhq) yta&qho&evTi- Y.OI 10 
fjV o ctfta^g xa< aouparog TOV &eov ^oyog. - 
TOVTO ryv Iv Tt5 (.ivypeity) Te&ev, OTB avTog enoQSv&r] 
/Tj^iS^afc xai rotg ev yuAax?] 7tvev(.iaaiv, tog elrtev o IIs- 
\\tQog. (8.J o (.lahaTa dsUvvoi TTJV avoiav TuJv^leyovrtov 
elg OOTSCC -/MI actQKCt TetQacptiai TOV "kbyov, si yag TOVTO 15 
rjv, OVK rjv %Qeict t uvrjf.isiov. CCVTO yag av 
ECCVTOV TO oajfia wriQv^ai Tolg ev Tip 
vvv ds avTog eitOQSv&rj Kygv^ai. TO ds owf,ta . 
3 I(juar](p GLvdbvi UTts&STO ev Ty rokyo&q. xat 
naaiv on (j,f]'vb aa>(.ia r\v o hoyog, aAAa aoJf.i<x fjv TOV 20 
koyov. xott TOUTO Qo)f.tag avaoTav 6X VEY.QMV {n 
xat sldsv Iv avTC[j Toiig Tvnovq TCOV vjXtov, ovg vj 
vsv avTog b Aoyog OQUJV xa$r)hov[.ievovg ev Tip aio/.iaTt 
CTip idi(j), xat dvva/.isvog Kuhvsiv om sxiokvaev, alia 
xal idiojtoisiTO TO. TOV awfiaTog Vdia, cog eavTOv, o25 
aaiof.ictTog. a^s^si TOV oatf-iaTOg TVfCTOf.isvov naqa TOV 
vnijQSTOv, wg avTog 7taa%u>v slsys "TI (.is dsQsig;" xat 
aipavGTog wv T^ cpvosi o/tiog shsys "TOV VOJTOV [,iov 
slg (iaOTiyag, xai TO nQoaionbv f.iov OVK CCJTS- 
t unb sfiTtTvof-iccTiov" a yccQ TO av&ou7tivov30 

TOV hoyov, ravTct GVVOJV avTijj b hoyog sig sav- 
TOV avstySQSv, 'iva fyislg Trjg TOV kbyov 9-soTrjTog duvrj- 
0-iof.isv (.iST(xa%elv. %al yv na^ado^ov OTI avxbg f/v b ' 464 EmtiANlOK KA'fA 4IPEZEQ.N F. %a f-ir itaay^v, naG^cov f.iev, OTL ev 


7tda%cov de, OTftfj cpvasi $ebg iov 6 loyog 
sari, xcu avTog f.tsv aGtof-iaTOg fjv sv rep rta&rjtqi [ ffco- 
5/.KXTI, TO de Gio^a, ea%sv Iv eavnfi TOV ccfta^rj kpyov 
acpctvi^ovra tag aa$evsta$ ctvrov TOV GCOJ.KXTOQ. snoisi 
<5e TOVTO, xcu iyiveTO OVTCOC;, c iva TO. y[.uov avTog de%6- 
xi nQOGweyxwv slg frvolav k^acpavioj], VM\ Ini- 
eauTov neQiftafaov ^.aag noii]aj} TOV anboTo'kov 
del TO cpd-ctQTOv TOVTO fvdvaao&cti ac 
Y.OU TO -9-vrjTOv TOVTO srdiaaG&ai ct&avctGiav 

9. Ov 3-eoei de TavTet f.ytvero, (.irj yevoiTO, w'g Ti 
nakiv vrtilafiov, alia ovTog avd-Qconov alr/d-eicc yevo- 
(.levov TOV awrijioog, olov TOV ctv&Qionov attm^/a iye- 
veTO. si yaQ \J-saet "r\v ev TCJJ Gco t uctTt 6 loyog KOT exel- 
vovs, TO ds d'Eoai Isy6/.ivov cpavTaoia kariv, evQiaxeTai 
oei. /at ^ Georgia '/.ai TJ avaaTctGig TLOV av&Qio- 
leyo/uevrj, xara TOV aaefieOTttTOv Mavi%aiov. alia 
ov (pavTaaiq fj owTrjQia ysyovev fyitiv, ovde aw/ta- 
[lovov, all* olov TOV av^QConov ijJu%rjs 
Tog alrj&ios w avT$ y acoTyQia ysyovev. 
aga rpi'aet TO /. Magtag XGTCI Tag &elag yQacpag 
alrj&ivbv aw ( ua TOV GioTYJQog. cclt]&ivdv ds TJV, s 
TavTOv r\v T$ ^ISTSQCI). adelcp'tj yag ^/.itov f Magia, 
25 STtsl xat navTsg ex TOV ^da/.i eaf.iev. YM\ TOVTO ov% 
av TLg ctf-Kpiftalloi, (.ivya&e'ig lov eyqaifjev 6 ^iovxag. 
fiSTa yaQ TO avaaT^vaL x TWV VSXQWV, doKOvvTtov TL~ 
viov iir} Iv T(T) ex Magiag aiofiaTi filerceiv TOV KVQIOV, 
al avTt TOVTOV Ttvev/^ia 3-stoQelv, elsyev "idsTS Tag 
30j/et^ag (,iov, xat Toi : g jtodaq [iov } nai rovg Tvnovg TcovC 
r}liov, OTL syw elfu avTog. ipr)lacpY}0~aTe, y.al VdeTe OTL 
rtvsvf.icc aa^/a xai ooTea ovx %t, xa#wg. 
$%OVT(X." y.al TOVTO eirtuv vrtedei^ev avrolg Tag . 41MOIP1TAL 465 > t '/.eel Tovg nbdag." s^ cuv xal sksy%so&(u Tcahiv dvvav- 
icti ol TofyriiaavTsg slrcsiv elg aaQxa xcu OOTSCC ^Mot- 
ua&ai TOV Y.VQIOV. ov yag sins, xa#ag ju ^SCOQS'ITS 
Gagxa xal ooTsa ovra, al's%ovTa, c iva (.irj avTog o 

* loyog sig xavra TQanslg vo[.itG&fj, a/U J avrbg %wv5 
lavra Kctl TCQO Tov ttctvaxov xott [.leva ri]v avaovaoiv 
elvai 7tiarev$fj. 

D 10. TOVTWV 6s omojg fyovcwv rrjv anodst^tv ns- 
qiTtbv en TCOV akfaov anrso^at, -/.al yv(.ivaeiv TL TteQi 
ccvriov. rov yctQ <Jto/.iaTog, sv $ TJV o koyog, fir] ovtog 10 
6f.ioovolov Trjg d-eoTYirog, akti Ix MctQiag akrjd-wg fs%- 

d-evrog, xat CIVTOV ds TOV Koyov ^ TQanevrog slg dovea 
/.al accQKcc, ahti ev Gagy.1 yevopsvov. TO yceQ naqa, rep 
'[wavvfi lsy6j.tEvov "b loyog oaQJ; eyevero" tamr\v e%ei 
vrjv diavoiav, na&cog xat Ix TOV o/.ioiov TOVTO dvvarbv 15 

\ evQelv. yeygcifCTai yaQ EV rep Uavktt) "XQ 
1004 ri(.i(tiv yeyove xaTctga," KOI &GTISQ ovx ambg 
ysyovsv, akti OTL TYJV VTCSQ fyicov avede^aro 

xara(a yeyovevai, OVTCO /.al oaq^ syevsro, ov TQaneg eg aa^xa a OTI act()-/.a, vnsq TI(.IMV 
xca ysyovev av-d'QOjnog. xal yaQ TO drtslv "b loyog 
GCIQ, sysvsTo" 'iaov sort acchv ty dnsiv ort av&Qiortoq 
yeyovs, Kara TO BIQ^LSVOV sv TCJJ J /w^ "ex^fiai a-rcb TOV 
rtv&vfiaTog (.wv STtl naoctv octQxa'" ov TMV ahoyiov rjv 
r t STtccyysXlce, akti slg av&qwTtovg SGTIV, cov svexa xa/25 
ysyovsv b xvQiog. TOVTOV de TOV QIJTOV Tav- 
dtccvoiav stxoTwg xaTccyvcbaovTCti sav- 
TidvTug ol vof-iioavTsg slvat nqb Tf t g MctQiag TTJV 
ai'T^g oaQxa, v.a.1 JIQO TctvTYjg loyfly.hai tyvyfov av- 
d'QcoTtLvrjv TOV hoyov, xat sv avTij rtQO TJJC; 
asl yeysvrJG-d-ai. navoovTai ds xat ol slnovTsg (.trj slvat, 
9-avctTOv Ti}v aapxa, aAAa Tijg a&avciTOv cpv- 
slvai ravTyv. si yaQ (ty aTte&avs, itutg b Ilavkog 
Epiphanius. III. 30 466 EJIM'ANIOY KATA AIPESE&N F. KoQtv&ioig o xeu naQshafiev, on XQIGTOS '? 
ansd-avsv VTtsQ TWV af-iaQrmv fyuov Kara tag ygacpag ; 
Titos * XGI okwg avsartj, t -jU'*) nQoajted-avev ; SQV- 
3-Qicoai, 6'e {.isydkwg oi olwg ev-9-v(,ir]-9-svTsg dvvaad-ai 
5 avTi vys TQiadog yivead-ai veTQada, si keyowo I/, Ma- c * 
gias elvai to aajfta. Ofioovoiov (.isv yciQ sav sl 
TO ao) ua Tcp hoyct), {.isvsi rj TQiag TQiag, ovdevbg 

SfClGCpeQO(.lVOV SLQ CCVTYJV TOV "kbyQV ' 8(XV (? Ct 

emw/tsv TO r/t Maytag oa>f.ia, avayKfi evov oWog 
TOU ad)f.ittTO. , xat OVTOQ sv avrij) rov 
CCVTI TQiados yivsTai dia rrjv rov 11. TavTa. ovftos keyovrss ov voooaiv onus av ~ 

To7g rteQmiTCTOvGi. /at yaQ xav ^t?) ex MciQiag keytoai 

15 TO ffw(.ta, aH Of.ioovotov avrb TtjH koyy, oudsv i]i:fov, D VTtSKQLVOVTO , f-17] aQtt Wg CpQOVOVVTSS 

TOVTO, xTa T^V auTwv avoiav dsiy^GOVTat. Isyovrss 
cog ya^ iitog cav xaT 3 cnrroig O { UOOVGIO$ Tt t 5 
i ov-/. SGTIV avrbg nanrjg, alia vibg ?ro6g 

O(.IOOUGIOS } OVTCOQ TO 6(.ioovGiov ocofta TOV 16- 
o Ao/og, a^A 3 STSQOV agog tbv koyov. STSQOV ds owog sorat v.an' avrovg fj 

Teroag. ov yaQ rj ahri&ivrj xai OVTLOQ vslsia v.ctl 
Qia$ de%evai, nQoa&rjxqv, al rj Ttaga tov- 1005 
25 TOW snLvsvor][.isvri. xal ?rwg eVt XgiGTiavol STGQOV 
TOV ovxa -3-sbv irctvoovvTeg; Ttalw ya() xai ev 
avTwv oocpiGfiaTt trjv afpQOGvv^v 'e^sartv ogav. st de 
dia TO eivai xal UyeG-frai ev T&?S yQacpaig ex MaQiag 
slvai Kal av&Qcortivov TO Gco/.ia tov GcoTrJQog vO(.uov- 
30 GLV avrl TQiddog Tergdda Kfysa&tti, wg Trooffi^/^g Ae- 
yof-ievrjg TO Gtof.ia, rtolv rtlavwvxai, TO noiri(,ia GVVS^I- 
oovvTsg rip noiyrfj, y.ai vnovoovwsg dvvaa&ai, TYJV 
7tQOG9r]Y.r}v KapjiavGiv' xal yyvorjoav OTL ov LXXFII. 41M01PITAL 467 dia ftQOG^-/.^v $eoTj]TOg ysyovs Gag o koyog, akfi c iv 
iJ (7ao avuGtfi, ovd' c iva [SslTico&fj 6 loyog 
ex Maglag, ak tva TO avd-Qcomvov ysvog 

ovv olov TS TO diet TOV koyov KVTQW&SV oiaf.ia ncii 
rtQoa&rjxrjv sis d-eoryv 
; (.t&llov yaQ avrip a 

f-teycclrj ysyovsv SK rijg fov hoyov fCQog amb 
> re -/at svioastog. anb -frvyTOv ysyovsv a&ctvarov v.al 
ipv%r/,bv bv yeyove nvs.v^.ia.TL'/.bv, nctl ex yrjg ysv6f.isvov 
rag ovgaviovg dis^rj nvlag, r\ [levroi r^tag xcti la{}6v-\0 
Tog ex MaQias GIOJ.IU lov hoyov TQICCS SGTIV, ov 6e%o- 
\ C (.isvi/i ngoG-d-rf^riv, ovde cKpaiQeaiv, AAa asi rsKsia SGTI, 
v.al sv TQiccdi (.da ^eoTjyg yivcooxsrai, xai ovicog BV rfj 
Exxhrjfflq y,Tf]Qvt;tBTCii slg 9-ebg 6 TOV koyov TtarrjQ. 

12. !Ex ^e TOVTOV GHOTti]GOVGL "kOLTCOV Xf ol fCOTS 15 

*' sirtovteg tov ex MaQiag TtQOsk&ovxa. f.irj sivcci avvbv 
tov XQIGTOV xcd V.VQIOV yial &sov. si yag ^ -frsbs yv 
sv riT) Gw^ittiL, rtwg v$vg nQoel$(ov aitb Maytag 

B D exlrj&r] ^(.iitavovr^, o EGTL j.is&Q{.trivev6(.isvov (.is$ r\uwv 
o -9-sog; rciog ds xca Ilavkog, si (.n/j o koyog rp> 1^20 
actQxl, c Pio(.ialoig eygacpsv "e wv o XQiorbg TO XT 
ffa^xa, 6 MV 7tl ndvtcov d-sbg evloyr]Tbg slg Tovg alti- 

J vag, aprjv;" ovwvv 6/.iokoysiTcooav ol TVQOTSQOV aqvov- 
(.levoi TOV eGTavQcof-ievov slvat &sbv kocpahdai, nsi'd'6- 
(.isvoi TtaGccig Talg frslcug yqaipalg, f.taliGTa ds T^525 
ta^ja, og |LieTa TO idslv Iv ctvii^ rovg TMV ijKiov TV- 

* novg avsfiorjOsv "6 Y.VQLOQ [toy xai o ^eog f.tov" -9-sbg 
yaQ "/MI xvQiog T^g do^g cov vlbg TJV sv TQJ ado^cog 

lQQQxa&r]lovf.isvti) xa< aTi(.ia^O(.tsvcp GIO(.KXTI, TO ds Gcof-ia 

k STtCCOftS t USV VVTTO/.ISVOV SV T$ ^vhcp XCU SQQSSV CCTTO T^g 30 

TOVTOV rtksvQag al(.ia xai vdcoQ, vabg ds TOV hoyov 
Tvy%avtov fteftl^Qw/.tsvog rjv Trjg d'SorrjTog. dice TOVTO 
ykiog OQWV TOV drttiiovQybv savTOv sv TIO v^Q 
1 30* 468 EttWANIOY KATA AJPE2E&N P. 

GWf.iaTL avsxo^ievov Tag ajcuvag GvvsGTSils xat SGKO- 
TUGS Trjv yrjv. avTO ds Gwiia tpvGLv s%ov &vr)Tr)v VTCSQ 
TTJV savTOv cpvoLV avsGTr) dia TOV sv avry loyov, xat ne- 
itavTCtL pev vvjs Jta-ra cpvaiv cpdoQag, evdv t ua ds yeyove 

brou koyov, tvdvoaiisvov ds TOV VITSQ av$QW7tov hoyov 
yeyovev acp&eiQTOv. Ttsqi ds TOV cpavTaCea$ai rivets 
Ktyeiv OTI u<meQ ecp 3 emGTOv TOJV frQQcpq 
Koyog, OVTW xat Iftl eva riva avti-Qconov IK Magiag 
rjK&ev o loyog, TISQITTOV eon yv(.tvdeiv, cpctvegav e%ov- 

10 aijg T^!g avoiag amiov ryv 7.arayva)aiv. si yag oi'rwg 
jjA#g ; dia.Ti ovtog ex rtaQd-evov, xca (.irj xal avrbg l 
avdgbg xai yvvawos; ouno yaQ v.ctl sxaffTOg wov ayitov 
sysvvri'd-rj. rj diavl odrwg el&ovfos TOV koyov ov% b 
exccfftov 3'avmog leysrai VTCKQ TK.ICOV ysysvrja&cti, 

15o tovTOv (.lovog; dice tl ds y.a$ sxaai;ov TWV 
TWV ImdriiiOvvTOQ TOV loyov IsysTai snl {.tovov TOV 
ex Ma^/ag, wg ana^ knl avvTsheia TWV aicoviov erti-c 
drfttrjaavTOs; rj diet, ft, OVTCOQ sl&ovTog avtov wg ^ 
sv TOtg e/j.rtQoa&Ev ayioig, ol /ASV ahkoi navce$ a 

ZQVOVTSS ovTtw avsOTrjoav, b ds ex MaQiag /.ibvog Tf 
avSoTri; y dia TL fyioicos folg allots sl&ovros TOV loyov 
leysvai \.ibvog b sx Maglas 3 E(.i[.iavovr)l , wg aco{.ictTOS 
jteTtlrjQwuevov d-soT^TOg xa< TS%$SVTOS s avTrjs; fb 
.yaQ 3 E(.i(iavovrjl sQf.irjvsvsTai f-isd-' fyiuv b d-soq. rj dta 

25 TL, e'iJteQ OVTCOS yl-frev ea&tovTOs ey-aarov T&V ayitov 
xat rtivovTO xat ~%omwvTOs xai ano3-vi ! ]G"/.ovTOS, ov 
IsyeTai waavTtos sod-icov xat KOTILWV xal ano&aviov, 
all' ln\ ftovov TOV ex MaQiag; a yaQ 7tao%e TOVTO 
TO Gu/ua, .TavTa wg UVTOV 7taa%ovTog MQrjTaL. xai TUV 

SOallcov ds fcdvTcov lsyof.ieva)v ( uovov OTL STS^YIGUV V.OL 
syswrj^oav, srti TOV ex MaQtag (tovov eiQYjTai "xat o 
loyog GCCQ^ sysvsTo." 

13. 3 E% cov dtiwvTCU OTL nQoq J.IEV Tovg . JIMOIPITAL 469 

ysyovsv o loyog TOV ffQOfprjTsveiv %aQiv, Ix ds 
Magiag avTog 6 Aoyog ffa^xa savTip laptov nQorjh&ev 
av&Qcortog , rfi (.tsv cpvasi %ai ifj ovoia loyog cov TOV 
0-eov, xata tie oaQxa sx OfceQ^iarog Jafild 7.01 tfjs 
aagxbg Magiag yev6f.isvo<; av&QConoi;, wg elnsv 6 JJav- 5 
log "VOUTOV y.al 6 naTyg edeixvvev h T(JJ 'loQdavfl xal v IM OQCI, keyiM, ovrog EGTIV o mog /.tot 1 6 
sv c t (5 rjudoxflGct" TOVTOV ol (.isv 'Agsiavol de srttyivci>Gxo(.iv ^Qoaxwovvrsg, ov 
B fbv vlbv %al tbv hoyov, A/l 3 ambv ibv koyov sldorsg 10 
slvai tbv vlbv, dt ov TCC navra yeyove xat ^isTg yhev- 
3-eQcod-rjj.iev. dib v.a.1 kd-av(.ia(Jct(.iev mug ofaog sv fj[.iiv 
i TOVTICIV ovrwg yeyovs (pikoveiKia. akka %ig Tcp 
, oaov elv7tr]\)-r]/.iev evrvyiavoviss rolg wiOf.ivrif.iaai, 
%ctQr]f,isv \Jt\ 1$ TelsL TOVTCOV. f.i8Ta yctQ 15 vrjg evoefiovs xcd ogd-odo^ov TciorsMg. VOVTO yovv 7.a(.is 
rcoM.cc TtQOtBQOv oy.sil)ajiiBvov TfSTtoiyxe yQctipai no. oliya 
TavTa, hoyiact[.ivov {.ii] aga l/t vrjg oiconijg awl %aQag 
c Ivni] yevyrai rotg ex T% Gv^icpcovias jcqbcpaoLv xov 20 %aiQBiv naQaG%ovGiv rjiuv. a^iti roLvvv' v evlafieiav, y.al devTSQOv rovg awvovrag, j.tST<x 
aya-ttijg Tavra d^aG&ai, "/.al si. (.IBV rtQog 
TOVTO, diOQ-3'a>aaa&&i y.al dijlcooai (ioi, 
ei ds tog rtUQa IduoTOv T$ koyci.) (.tyre Y.O.T a^iav 
Tehsicag yeyQanfai, ovyyviovai naviag rfj 
j D TO Myeiv aG$eveicc, sQQcoa&e. [IIs 

14. ^Ejtsl ouv xt T] STtiGTohrj svetayri, ov vov lov nag. amajv rjXOVGaf.iev, rj nag STSQCOV, heyof,isvb)v UQf.t^Gaf.isv ygaijjat, alkcc xal naoi (pa- 30 
VSQOV xaTSGTr] OTi ovdevtt eGvwcpavTrjffa^isv. %ijg ds' 
sntlruJJOficti Trjg wt avT&v vnotteGEcog, tva ex navca- 
%6d~sv /t?j vnolr](p$ajf.iev ILGIV wg GVKOrpavTOvvTeg Tovg- 470 EIIWANIOY KATA AIPESE&N 1\ 

rj t usTeQOvg adekcpovg, XCCITOI ye v%6f.tevog ccvTolg /at * 
slg dsvQO diOQ&coaai TCI doxovvra jjjttag kvrceiv, Iva /.tr) iooS 
avroi i]/.tag tflftiio&tocn (,irjde fjfteig avTOvg. 
aQ TOVTO e7tQGfiVGa[.if,v /at 7tage/a/le(TajUei>, /at q TUJV anoGrohwv xat evayysktGTWv 
9-eici) d-eof.tq) /at Ofio^oyicc TJJS ftiovscog rfjg 
cmsqisqyov /at sdQaiag /at ai.ievcr/.wrjTOv /at d't/atora- 10 3 'AM*oi ds etg ^twv wra siQ^aoiv OTL ov 
trv rj(.isTQav aag/a, o^de 6(.ioiav fyiw 
6 KVQIOS, al^a a^r]v naga TTJV fyiiov. /at 
do^ohoyiav efayov /at /ara ertaivov.. /at awot 
(paf-iev ayLOv dvcti TO ato(.ia /at ayiqavcov ' cc^iaQTiav y 

15 OVX ETtOLYlGBV, Ovdk eVQS&T) (56Aog 7^ Tf^l OTO^iaTL CtVTOV. 

/at Ttavxi Tip drjhov SGTL TOVTO T$ svaeficog fteQi XQL- 
GTOV Keyomi /at VOOVWL. rj(.ieis ^ s^ tot awo TO 
ffcof.ia Ksyof-iev, OJISQ /at a^TO TO jj/twj^ e 3 ifa]cpe na.Q TO aXQCCVTOV CtVTOV GCOf.ia, V fyllV TOtg , ov dice TO akloTQiov slvai TO aw(.ia '/at al- 
IOWTOV TO vnodikg /at faaTTcoi-ievov , ahla dia Tel 
r^ia>v af-iaQTY^f-idTcc /at ftaQarcTcofiaTa TOVTOV svexa. ov C 
aQ allo otof.ia o Y.VQLOQ la/?s /at alAo ^/ttetg %0/tev, 
TO oaj[.ia ev avTcp jTecpvhay(.iVOv /at 


15. 'IdfAAot (Je l| avTwv /at a^t 'irjyg 
vs.LY.iq TLvl cpeQO/.ievoi, VTtovoiaig aAAoT^t'atg 
, ov YMTCC Trjv didayfiv TCOV TVUTSQCOV, ovds 
JV xeycdyv Trjg TtioTStog, J-| ow Traj' TO fftfyta 6*ta TWJ 
a<jowy /at ovvdeG^cov Iniy^qr^ov^vov /at 
(.tevov av^si TT/V av^rjoiv TOV -9-eov, cog o 
Isyst, alia tayja cog wtb allorqUov TIVCOV -d-olco&svTsg D 
rag axoag rthqaiaiTeQcog OvahvTivcp /at MctQKicovi /at LXXHI. diMoieiTAi. 471 Mavt%aic{) xcu avrol drj&sv sis Ti(.tijv XQIOTOV (pavT&- 
1-iakl.ov IjrtSQ akrjd-svovaiv. Inav ccxovatooi, TCCCQ 
wv on G%e XgiGTog GOJ^LO. TO YII.ISTSQOV, sv-9-vg slg 
T0t;g (.ivdovg TQSrtOVTai Tovg idiovg vfjg cptlovsixlag, 
ovvy^ag avrbv ea%r]xevai xai oaQxa xcd v.al si 11 T8QOv, ov TOIOVTOVS ds Oftoiovg ^(.isis s%o- 
" ' f.isv, aa aovQ ovv%as ayrixevat xct 
.TO: a'AAo: Ttavra ov bnola naga. to. ^(.isTSQa, dfj&ev noikiv (3ovk6[.ievoi aocpi- 
cmxaJg TW XQIOT;$ %ccQiaaa&ai, xara IQV Ovcdsvrivov 10 
xai Tag siQrjfisvas aiQsosis, tovg (.laraiovg koyovg. Ae- 
j/a^, orav XQLGTOV 6j.whoyr]a(o[.iev vsleicog TO, 
rtSQieQycog y^yganraL TTSQI TCOV TOIOVTWV rtov 
vcov v,al ^trjdev Qyao[.ievtov' nrvqavcsg 
yag rrjv diavoiav TCOV axsQaiOTSQCov sv&vs hsyovoiv, 15 
oir/.ovv %Qsiav G%s rajv Kara Tiyg aa@xog ovvrj&siav, 
T ?r^og fiXTOTFiO/ioy, f Ta yrpog acpsdycovct, r] TO; aUv, 
oaansq donel elvai oocpa, deiva de tvyiavovca xa* 
(.talhov, tog cpyaiv 6 TtQocprjTrjg "tig yaq l^jy- 

I'X TCci^ 1 %IQCOV Vf.ltOV;" TtSQl TlVOg yaQ TWV20 

aylcov, "/.afoot ys avd-Qwncov OVTCOV TIOV ytQOCprjriov y.ai 
ov &cov, Kal evayyekiGTwv, xat komuv TMV Ix i^v^ijg 
xat aa^xog ovccav, naff i^/ctag de OVTCOV, xal {.ir, a/.icpt- 
(3allo(.iEvcov, eyQacpri TCBQL viov TOLOVTCOV rrQayiiccccov ; 
nov de ovyl [.laklov T aspvoTSQa 7te[.i<xQTV()riGs T0ig25 ayioig rj yQacprj, firj TL ys xvQc<) 
A C 16. ^deysTcoGav ds fi(.uv ol sy.&a(.i^r}Tal rtov nqo- ficcccov xctl mvQiai TIOV KSQIGTSQCOV xcu GoftyTal TCOV 
XQIGTOV agvitov rs xai d-Qmi.icnidv, nov 
Mcovoijg iijv TeaoaQaxov&r]iJ.S()Ov ; nov T<X 

XQsiav snoislio 3 Hkiag ev T^ XOQQCC 

agrov f.iev TO TCQCOIVOV rjotiie, x^ea ds TO dsikivbv anb 
TOJV MQCMIOV ftaQa^o/.udtjg, Sia -9-sov yzQOOi:ayj.iaxog; 472 EUWANIQY KATA AIPESEQ.N F. yaQ yv to tr]v yQacprjv TVSQI TOVTIOV Xeyeiv, tog 
vvv TOVTOig r]U&iov TO s^STaCsiv. tig yctQ locpeleia kv 
Tolg TOLOVTOig; y TL TO %Qr l ai[.iov alti r} iwvov sis 
aniGTiav rijg ngolrjipeiog, nQOcpaaeig dia tpv^Qoloyiag I) 
5 xoi avctTQOJtijs (.taTcciag 'e%ov ; ksysTioaav 6s nakiv ^(.ilv 
TLVL T$ koyttj, OTS r t \)-skr}G6V o -frsbg ejtolyoe TOJV vtcav 
TEoaaQCMOVTOt ETSOI f.trjTe T& TQL^CXS xo.uij- 
i.nfjTS ta VfVodrj}.taTa nalaiuaSrivai f.irjTS TO, rj Qvnav&rivai. f.iij CCQCC -/.at OUTOL an 
elrjlv&eiaav ; f-irj -d-sol ol TOLOVTOL ye OVK iv enaivois vnagiovcsg, alti ev 
9-ebv nciQaLrjKcooavTSS' f-ii) ovxrjaav 0(.ioi07ta$ei g rji 
alti 'tva deify 6 -#0g OTL TU navTa sv avTcj) dvvaTai 
xai ty%(.o()el yivso^cci Y.a.1 (.irj yivea&ai. tva yaQ /.trj 
\bTivsg slg exeivovg nakiv hoylocovTctt TO. VTCKQ cpvaiv, dice 
TCI cnrroitg fa &av[.iaGUty ytv6(.tsva nctQa &sov, TOVTSGTIV 
OTL T(ji%eg ovx %6/.itov, l t ucccia ovx snahaiovvTO, Kal TO, 
, "/.at OTL (XQTOv ayyekwv scpayev av$Qa>rtos ; M? 
%CCQLV aGcpcdioa[.ievov TO 3-slov yQa/.i/.icc cpyol 
W'haftsrco sxaGTog naGGa'kov aidygovv ev ir\ tcuvj] av- 
TOV, c lv OTO.V slg TOTCOV xcc&i^avf], G"/.aipj] y.a.1 %coofl T^V 
idiav xonQOv, OTL labg rjyiaG[.ihog EGTS -/.at xvQiog Iv- 
ittGov T-rjg naQ6f.i^o^rjg." slg TOVTO 6e xai' 
rtcudeg 'EfiQctiiov nccQacpsgovoiv, OTL dLtJQxeaev 
b Tvnog &XQL TLvbg ~/.aiQOv, scog OTOV b -d-sbg 
cL ev avTOlg TOVTO TO -9-avLta, xaiTOL ys xat xevai avTOvg inqde TOVTOV %Qeiav %LV. 

17. Kal ei actQU Tolq'EfiQaiOLg diet TY\V ngbg Tovg 
30 TtaTeQag UVTIUV db^av, TJTOL Y.O.TO. 

r]TOL -AUTO, alrj&eiav TOVTO adeTCii, XCCITOL ys ccv- 

Tl~)V SldOTlOV OTL V.O.I aV$QW7tOL OCtV OL fCOg GVTCOV ml cp&ctQTol v,al ov &eol, %al Ix actQy.bg c . 4IMOIPITAI. 473 


xcd ipv%ijg, rig naqa TOVTCOV 

awviov Ta om aTol^Ta TC&QI XQIGTOV TOV avco&ev 
eh&ovTog -O'sov "koyov xai T?Jg avTOv kv anaaiv evdo^ov 
%al alrj&ivrjg evoagxov icctQOVGiag; iv i] snlriQtoos TO 
ftSTtsiQaftsvos wiu navra wg av&Qconos, 5 sv alrj$etq e%ovra fj(j.STeQav [ir] nQciTxsiv to. doKOvvT.a ava- vfi $-eoTr[Ti, dt ov xat oi viol Ya^a?)A .ov*/, 6/co- 
f.ir t oav xal TO, l(.iccTia CCVTCOV ovx eQ()V7tc(v$Y], xat TayTa 10 
xTa nctQadoGiv avTOig ovftftef^xev. OTL de xai l(.iaTia 
etysv 1^ av&Qcbrccov xctTkGxeva0(.iva avaficpiflohov. die-. 
[.leQioavTO yv.Q TO, LLiama, avTOv, xat snl TOV lf.iaTia/.ibv 
avTOv f/^aAoy "/.KiJQOv. si de fyictTiov fjv e av&Qcbntov, 
drjkov OTL e| 1 geag fjv xocl ex livov ' TCC de ex Uvov xat 15 akti OTS r]$ehr]oe delicti amov TO dvvarbv Ttjg d-BOTr\- 

Tog, ;.ierct/.iOQcpcod-eig edei^e TO nQOGionov avrov cog TOV 

1011 rjkiov xat TCC l^ittTLa avTOu Aeuxa coasl %iova. navra , elg TO vn iav, xai TO, avaio-9-rjTa xca TO; anvoa. etg do^av -/.at 
cpaidQOTTjTa /(STaaxeyaaat, cog Trjv qaftdov Mcovaecog, 
'tog TCI V7todY}iiaTa, TCOV viiov .[ffQar)h. rcaai yag co/.ioho- 
yrjTai OTL oi anoGTohoi ayioi av$Qco7coi yaav, cp\}ctQTOt 
TCC aco(.iaTa cog rjite'ig, acpfrccQTOi, de dia TY\V lvor/.r\Ga- 05 
oav avTOlg -d-eov do^av. -mi GKICC /.iw IleTQOv navTag 
I T0i>g rtQOGcpeQOfievovg s^ovrag ccG-ttevelag ICCTO xai GOV- 
daQia xai otitr/.ivd-ia TCOV IIIKTICOV Tlavkov dvva t ueig 18. Kal rtcog OVTOI -3-ebv TtolvnQayf-iovovGiv a<-30 
ccg Tivag vnovoLag TexTaiv6(.ivoi, rc.fQ\ cov ovde/.ii(x 
%Qeia yeyevrjTcu jiconoTS TiQog dialoyrjv, ou ngocpriTfl, 
ovx evayyehiGTrj , ovx ctTtooTohco, ov GvyyQticpel; ooa 474 ElIWANIOY KATA A1PE2ES.N F. TOiauTa ovTOi leyovGi, 7.av i-ivQia enexeiva TOVTIOV < 

XOXWg VftOVOrjOiOGlV, OVX avaTQSljJOVGl ri]V nCtTQLVJp 

niOTLv, Tyv tfi alrj&eia XQLGTOV -/.arayyellovoav. 
]$r} yaQ XQLGTOQ fa actQvj, v.aTa ahrjO-eiav anb 

frjs asiTta^evov dice nvsv^taros ayiov, xalc j 
ajtb xt>r/(7we 3 E(.i { uavovi]l xaheiTai, o eon debs 
$ T^LWV. OVXSTI dsvreQOv ysvvaTcti. '/.al aitsdqa ei$ 
d.fyvittov TO naidiov {.isra ^Itoarjcp xal Magtag, 
STteidr] e^rjTOvv tr\v ipwy}]v TOV naidiov, wg dvva ( usvov 
10 avTOv ev actQxl aTEOMav&rjvai. alia nQoasKwij^-t] VTCO 
rwv (.taycjv cog #eog ali^ivbg, sv oaqKi yevvy&s'iG xal 
ov do7.-rioBL. -/.(A avelticov anb ^.lyvmov, y.ai;a cpoflov 
TOV ^Icoorjfp, om dorikd-sv els 'Isgovoalfy, di ^Q^s 
cog dvvai.ievov r,ov naidiov x^ar^5-^ai v.a.1 
15X<uOt! sv aaQxi Tta&slv OTZSQ efiells Tcaoy^ 

vnb Itoavvov, STtiyvwo 0-elg vnb TOV dovlov 
OTL 3-sbg yv svav&QtoTtrjaas sv alrjd-ela. ov 
de Trjv TOV idiov. dovlov fa Tfj TOLavT7] vno^ 
9-sasL Ti t ur]v, c iva nlrjQwa'r] naaav dmat,oavvr]v sv oaQx.1, 
20 ev alrj&eia "tal releia evavd-QcorcrjO'si,, TOV vnoyQa^^ibv 
ri]g owcr)()iag i][.iiv wcolt^tavcov. alia xcu xx,aijxsv 
artb TIJS bdoLTtOQiag fa alrjtteia, ual ov% anlcog sxa(.iev, 
alia v.ai exa^ea^r/, diOTL alrj&ivws farjv&Qco7ti]Gsv, xat 
sfioa Isycov "dews Ttavres ol KOTCIUVTSS y,a.l TtscpOQTi- 1012 
xaya) avanavoco v { uag'" c lva dsi^rj Tt]v avTOv 
uavrjv ovaav Jtavxa Ta fdrj&r] TOV */.6o~(.iov TCC 
avfbv acpr/,vov(.Lsva avarcavaat,. alia xal enei- 
vnb TOV diafiolov, xai S/.ISLVS TsaaaQaxovTa fj(.ts- 
Qag /.irjTs eotticov /.irjts nivcov, c iva deify TO avsvdeeg avTOv -d-BOTrjTogi ov yaQ netvwv V7te(.isivev, tog cpi- 
looocpr/.wg v.a\f ij/uag ey/.QaTsv6f.ievog v.ai UVTOV xal fiia'Qoi-ievos, alia avvGTeQTjTcog, dia vrjv alr]&ivr]v 
avrov dsoTrjTa. xat VGTSQOV, cprjolv y ygctcpr], snsivaasv, LXXVII. 4IMOIPITAI. 475 Tip aly&ivriv ivav$Qconr]Oii> T?/g 
rfj svaaQxip nctQOvalct iCov evloywv %QSIOJV 
alrj&iviov {.iT%iv, c iva ^ TO alr/9-Lvbv rrj$ cr/o- 
lov&iag ayaviGj] TTJV alrj&ivrjv svavd-QWTtrjOiv. xai yaQ 
y.al .sni Tr\g ffirxijig enelvctae Y.CU nr\lbv akrjd-ivbv inoi-$ 
qasv. alia "kbyov sins nQO$ xr t v avxijv 6 &ebg xal 
{yevevo. xat eni. tr^ vijog en BTL {.irjas TIO ,avsf.ici) "/ML 
inavaato, xat dice TOV mvaficcrog y.al n^ov 1(7) Aoyy 
T?Jg avrov -tteOTriTog VMI TC/J mva^iait Tijq avrov evav- 
d-Qtoftrjastog ~/,al 1$ n^"k^.rta.Uv, wg T$ 3 ^daf.i, xatlO 
TOVTM TO eA/LtTreg /.teXog filatvcov E^aQiaaro, TOJV nav- 
vcov Tslsicov ev avrqi OVTWV , Iv aa^/f 7taa%6vTtov , ev 
'O-eoTrj'ti, de ctrta&cov OVTCJV, scog aveori] ex TIOV ve- 
XQUJV, o'Awg ( w^ naa%wv hombv, ofaog (.irjy.STL ano- 

"/MV. 15 

18. El de TLVSS dice TO /.irj uitb ajtsQ^iaTog avdQO's 
TO Gco^ua ambv ellrjcpevca allotov vorjaovaiv, ov navicog TOVTO OVY, SGTL XCT TO 5y ( eTOOV OWf-ia. OTfi 

D anb Mao/ag cof.ioloyrjfai, ^ue'Teoov TJV. xal yao. Magia OVY. ahkr] T t v Traoa T rji-iSTeQa ac^uara, met xal 020 
om anb oyrsQf.iaTog avdqbg jjv, alti sx rrjs yrjs 
^ihog. y*al ov navrwg, eyreid^ anb T^g j/ijg ^v 
o?)X ayro GnsQi-iaTog avdQog, ahholog ijv yraoa TO: 
aco/tccta. fjf-isig yao ! avroi; yeyevvYif.ie3-a, xai 
SG { USV ahhoioi TtaQcc TO sxelvov aio{.icc, KctiTOi ye 1x25 

avdpog xat a?ro /.(ijToag yvvaubg 
alia TUVTU f-isv TLVSQ oocpi'C.of.isvoi 
ev vjj diavoia %ovTsg ex TOV TtQOxsif.iwov ^ 
Tiveg o*e naliv e avr&v TOJV jcqbg fj(.iag 
alia {.ivQia xal In&nva negiTToloyovvTsg TOV avdQa TOJ/SO 
v rtollolg snaivoig cpr)[.i6/.tvov ditfiallov. %ai T$ [.LEV 

OWL 7tQLTTOTQOV Olf-LCii TOV dsOVTOg, j] XT IdlCOTBiaV lj 

XT a7i;a(>axolov3t]Glav, i] nag avTOvg s^EQ^o^ievOi y.al 476 ETH&ANIOY KATA AIPE2E&N T. . 
ariocpd-eyyoiievoi ii]v TciQayrjv dQydaavro. aMa vvv pot- 

ftSQi TCOV TiSQiTtuv fi'wfi wdfi dQ'/,siTtt} o koyog, auviov- 
icov TCOV evTvyxavovctov , on owe cpd-ovif) Tez^xoreg 
GVTS /.iloei ry fCQOg ibv civdQci. evftof.ie&a yaQ avrbv 
jyai ano 'vijg rov XQIOTOV exx^a/ag xai 
rijig ftdayc; adekcpoTrj-cog, ahka u 
avfbv r^g iov loyov IOVTOV (piKdvEutag ir\v SVOTUOLV 
at wxia TO Bt^dvov "sniarQecpe eniarQecpe 
SrtLGTQecpe, KCU oifj6f.ie$a Iv ooi" o/.uognQi 
Wtov ?CQOxei(.ievov av$is ErtihrnJJO[.Lai vfjs awhov$iat;. 

19. Teheiav ov fiovlsTai leyeiv TTJV evaagy.ov XQL- 

GTOV TCUQOVGLUV, ttAAof "/at TTJV GCOTYjQiaV aTEOXQOVeTCli 

vtvwv, cpofiov ef.i7toiwv, xal heycov oxt ov del rslsiov 
av$Q(.ojtov tbv avrbv avsilrjCpsvccL leyeiv, dtj-frsv anb 
15^jjTOi! rov SIQYH.ISVOV "avctla{.i(3otycov rtQctslg b 
ovdev ds $av{.iaGibv ovds diacpOQav iiva iv rovry tic, 
e%ei dsl^at', ny shcslv avahaflelv Gagxa tov XUQIOV, y 
hafiovtct Tskelctv svav\)-Qcortf}Giv, t] IOGJISQ TroAAaxfg ev Q (cptjaij ' yr^aetg o xu^tog xat avehctfie jue e/. 
TCOV rcOLf-ivuov rwv Ttgofiarcov, xat avs^cpS-ri ' xai Anov 
dvo (xvdQsg, TL ecmJxaTfi, avdgeg ralihalot; ovrog 6 a(p vf-LMV ava^tjfp^-e/g." /a), ou navitoQ TO 
(.liav fyei diacpogav fa TfiJi keyeiv, av&aftsv, r/ ekctfiev, 
^ (xvsjckaoaTO els eaurbv rtjv idictv evav$Qtom]Giv' OVKQ- 
anb ri]g ^e|etog ^uag Taurjjg TVTVQOVGLV ol j3ovK6f.isvoi 
/.ara TWV axeQctkov TteyeiQG\}ai. xat owrwg %QJ] "keysiv, 
y,al /.nfj Tig vo/.ilafl dictfiaMeiv r/jtmg, r] %keuaGTr/M(; Ae- ysiv JCSQI T^g vnod-eGscog tavTr^ ra Q 
30 yc(Q lGx.eifJccf.irjv TCSQI TOVTOV yQa(peiv, l ivct t urj. Tig vof.iiof} 
^/<ag XT- J fy&Qav "/.O.T avrov ErcsyeigsG&ai. oudev yag 
Tjf-iag ovdsig spiaipev, wg xara TO av&QWTCivov heyu, 
ovds id fj/.ic!jv sv xoG{.ic<j acprjQTvaosv, G^Bnio^ievog dk LXX.ni. JIMOIP1TAL , 477 1014 row (tr] yQacpsiv jjvayma&rjv vit avrrjg rijg ct 

c iva (.trivet TtctQaheiifJM TWV naga ity n'iGxiy titte- 

CpQOVYjXOTtDV, Wg Y.CU VGT6QOV 01 &OGe{$l VTV%OVTg 

STfiyvwaovTai on ov% evsxa fryAot; xoGfir/.ov TK.UV o A6- 
yog. fiallov YCCQ tocpeKei ^jt/ag o avyQ TO. (.teyiotcc 
7aTa 7.6o(.iov xat xara 

ii] ayia 8-sov exx^ff/a xafo: 7rw ro7g naai OVVSTL- 
-5-ero xat /H^I ^vov TL fcaQstarjyays grj^a. r\toi ovv nag 
rj To7g yra^ 3 &VTOV fj.e/.ta&rjTsvf.isvois o koyog ak- 

VOOV^ISVOQ dltt TOV TOIOVTOV Oyj^LdTOQ KCU JtQOCptt- 10 

ev rtagodcij aderai, ov~/. e%io heysiv. rtolkayug ds 
jg dievorj$r)[.iev v.cu sKn'krpToi ysyovapev, oil svsxev lov 
hoyov TOVTOV TI svGTccaig rrjg cpikovsw.ias xcti TOV ayco- 
vog I'wg O'ttvarov TtctQ avrtov txdr/etTat. xat ex TOV- 
TOV 3 yvo)(.isv OTI Ta%ct neQimoTEQa Tivl VTtovoia naq 15 
avrolg 6 Koyog adsTcu. 

20. "Orotv yaQ 6^WTJj(T;)jg I'Lvccg e ctvraJv, dtacpOQcag 
(.tev ol rtavvBg avayyellovat, rwsg ds hsyovai /.irj re- 
keiav eiXqcpsvai rbv nvgiov evav&QCOTrtjGiy, (.irjds Tskeiov 
c avfbv ysyovsvai av&Qioaov. srtsidrj ' ds. TOVTO cpevKrbv 20 
eyivsro yro/Uotg,,, houtbv vategov elgcavela 
wg VGTSQOV ex rov GTOficcvog avTOV axQtfiwg 
xcfjitev. STTI rvjg ^vnoyjcov yaQ yv6f.ievOL wig 
I.IOGIV avnov GWTsxvyjjy.af.isv, ev olg x^ Birahog 6 

vnfJQ%ev, svla^sGrarog ccvrjQ T$ {ttip ml T^25 
xal rfj TtohtTsia. slsyo(.isv ds GVf.ifiovKevov- 
teg xal TtctQctxakovvTsg ovpcptovrjaai rfj TCLGTBL rijg ayiag 
xcii eaaai rb cpilovetxov Q^fta. o Se Bwaliog 
s, ri yaQ EOT i TO ava (.tsaov fyuv; sl%s yaQ ovrog 
diaoraaiv ftgog aldsGi/.iov viva avdqa Kctl sftlorjf.wv, 30 
Ilavllvov rov snioxoTtov, xal Tlavhlvog JtQog vbv 
(.isvov Bwaltov, vcp rj^wv n.e r uaxfa]&e'vT&. 
Toivvv af-KporsQOvg slg 478 EJIIQANIOY KATA AIPE2E&N 1\ 

yaq edoxovv boO-nfto^ov itiGtiv xrjQVTTeiv xai exaoTOg 
duxGTaoiv stye dia riva rtQOcpaoiv ' b fisv yciQ BiTccKiog 
IlavUvit) sjtecpeQSV, wg rcsQL 2a(ishliov ovo^arog Qfyia. 
dib yevo/.ievcov rif-iwv erte0%ed'r]f.iev trjg ngbg rov Ilav- 
llCivov rslsiag xoivcovlag, ecog OTB f.is.ra ex^e'ffewg r^uag 

ensioev, ys ijdr] TUQOTSQOV anoloyias %aQiv 1015 
xbv {.lay.GtQiTrjv 'A&avaaiov STtocrjGaTO rrjv ovym- 

. rtQoarjveyze yaQ Y.CU ertedtoKev fjfuv 
TO avciyQatpov { ue$ vnoyQacpijg acccpug jtEQi 
lQs%ov Oftov, xat rtSQt vov T?Jg rov XQLGTOV svav-9-Qconrj- oscog, 7fii(>t GVTOV rov (.laxaQirov jtctTQog fytuv vaaiov, r]v exd-saiv '/.a&VTtBta^a. xat eanv ijde. HavUvov iov smaxonov. 

21. 3 Eya) IlavXtvog b ertlGKOrtog ov-rco cpQOvi!) xa-B 
Qehajiov ano tcov narsQcov, ovxa v.al vcpeGrtova 
rehsiov KCU vcpeGTWTcc vlbv reksiov xai vcpsGTiog 
TO nvsv(.ia. to ayiov tsksiov. dib Y.OI afcods^Oj-iat tip 
nQoysyQaf.if.isvrjv sQ^vsiav nsol twv TQIUJV vnoataGeuv 
xai trjg fitag vitOGTaaewg, rfrot ovaiag, xort rovg cpQOvovv- 
20 Tag ovTiog ' evGsfieg yag SGTI cpQOvslv xat b(,wkoysiv tr}v 
TQtada ev LUC? &eoTT]Ti. xat neqi rrjg evavd-QtoTtijaswg 
trjg 61 rjitag yevof.isvrjg iov hoyov tov natQog ovtio 
q>QOvo) xa^wg TtQoysyqafttaL, on KCITCC TOV 'itoccvvrjv be 
koyog Gagl; syevsto. ov 'yag XCKTO; tovg aGsfisGravovg 
2bTOvg keyovrag (.istafio^v avtbv ytertov&evai , ahh OTL 
di 'rif.Lag avd-Qwrcog yeyovev, SK ts rrjg ayiccg naQ&svov 
l ayiov 7tvsvf.iaTog yevvrj&eig. OVTE yaQ aipv^ov OVTS 
ovrs avoqrov Gto(.ia el%ev b Gcoffy. [xat ev 
tf> XSIQL tov IrttGY-OTtov A&avaGiov]. ov yaQ olbv TS 
30 fa TOV nvgiov avd-Qtonov di ^f.iccg ysvo/.tvov avbt]%ov . 4IMOIPITAI. 479 avrov eZj'i TO o"w<ua. o&sv ava^-sf-iariLio tovg a&ewvv- 
tag tr t v v Ntxaiq Of.toloyri&tfaav rtiorw, xai {.trj Ofto- 
hoyovvvag ex rr/g ouaiag y of.ioovoiov slvai tbv vibv 
T nutql. ava-9-ef.iaTi^io ds xcu tovg ktyovrag TO jtvsv/.t<x 
TO ayiov K,TLGf.ia dia tov viov ysyovog. ert ds ava&s-b 
/itaTiCw trp Safielliov ml (frwuewov xat naoav ct f iQ- 
Giv, OTOiftwv vfj Tfia-rei rij XCCTCC Nlxaiav -/.cd naai L 

22. ^Elsyo^isv 6s xa< TC^I adsfapip Biiakkp xat 
1016 GVV avT(7), Tt y.al v^ielg ksyets; si ti sorlv ava f.isoov 10 

v(.iwv, diOQ&wocta&e. 6 6e ecprj, leyercoaav. sipijaav tie 
I on ov Isyovot tbv XQIOTOV releiov yeyovevctL av$QCD- 
itov. o ds sv$vs aTtw.Qi&ri oti, val d^ioloyov^isv ibv 
XQLGTOV vsleiov av&QWTtov dhrjcpevai, TJV de TOVTO 
oTbv To7g awvoaGi xal j^aoag ef-inkeov. sidoreg 15 
TYJV diavoiav ruv ftQOCpceastov TOV vovv TMV idicov 
adekcpuv GcpsrsQi^ovrcov TO axot/?eg vs^sivaj.itv low- 
iwwceg on cpvoei GCCQXCC 6f.ioloye2g tbv XQIOTOV eihrj- 
cpsvai; 6 de ovveTi&STO oil vai. anb MctQiag Trjs ay lag 
naQ&svov avsv GnsQjiiaTog avdQog v.al dia nvsv LICIT oqw 
ayiov; o de xai TOWTO w^toAo'/ei. (pvGei ex v^g fcag- 
&evov el&aw x^v aaoxa avsilr^pEv o $sbg loyog, o vtog 
tov -d-sov; 6 8s fj,STa fiaQOvg Gtvs.xid'S.TO. ydi] ds sv %&()( 
Ka$iOTaf.is$a, fttdr] naqa nvtov ftQog rj(.tag slg Kv- 
jtgov ek&ovTcov ^wvaa/iisv iiov Trooet^ue'vwv naiduv& 
on ovd 3 olwg TI GaQ% anb MaQiag a>(.ioloy~LTO. OTS de 
auTOg o evkafisGTaTog avriQ e/t MaQiag TT^V aaoxa avei- 
kycpsvai TOV KVQIOV ^(.iinv ^GOVV Xgiorbv iof.ioloyrjG, 
itakw nag rj(.io)v rjQioraro si y.al i\)vy]i\v &ikr\<;pv. o ds 
xai slg TOVTO Ofioicog IISTU ftaQQvg GvvsTi&sTO, tog ov30 
XQV] ksysiv akltog, aAAa XT rtavTa cdy&svsiv. %Qrj yap 
tbv rtEQi ahrj&siag av&QtoTtoig yQatpovia tbv navta 
vovv dovvai ftQO ocp&afyitov (.dv ibv qiofiov tov $sov 480 ETIWANIOY KATA AIPESE&N F. xca f,ir]dsv naQaftBitOL^Evov sis fi\v rijg yQacprjg 
STtayyskiav GVVTCITTSIV. 

23. f Q(.iokoysi ovv o BiTaliog xal ipvyfiv Tt/v av- 
eikr](pevai. ovTog yctQ TJV 6 slntov on val 
av&QO)7tog r t v o XQiGTog. sha I.ISTCC TO 

TtsQi ijJv%fjg xal cra^/og, TOTS fj 
vovv fla/?ev sl&wv 6 XQIOTOS; 6 ds SV&VQ 
heycov, ov%i. SITU ^ietg TtQog CIVTOV, yrwg ovv Isysig 
ysyovsvai av&QOJJtov ; 6 ds rov koyia[.ibv TOV 
artsmlvjtis fijg diayoiac,, OTL refoiov av&Qconov 
8v slvcu, si TYJV &s6TriT& noirjaofisv CCVTI TO.V vov 
xai Trjv aagxa noi xty ijJv%r]v, wg slvat Tsksiov av&QO)- 
Ttov SK oaQy.bg xai tyvyrjg xai ^eor^Tog avtl TOV vov. 
Trjg ovv rpilovsixiag yvcoo&siorjg xotl nokla fyuov rtsql 
15TOUTOD dialsx&svTcov v.al UTtb yQctcpfjg ovaTYjaavrtov, on ion 
%QV] onokoysiv TU aavTti Tshslwg sllrjcpoTu TOV O-sbv 
hoyov, Tslsicog TS $KOvof.ir]xevai ev Trj svaaQxit) naQOv- 
oia. xai iv TslsiOTrjTi lam^v, Y.OL (.ISTCC TYJV sx VSXQOJV 
avaGTCcaw opvyvcoxsvai xal svdo^wg nvsv(,iaTixrjv 
20 okt]v, KCCL ovx ahkrjv GVV Trj Idia ti-eOTTjTi,, sv 
fvr.o(.ievrjv s%siv ri]v okyv Tekeiwfftv, (.dav &OTr]Ta aito- 
TSTsksxsvai, xal xad-sCeaO'ai, sv ovQavtj) sv dsia TOV na- 
Tgbg, STtl &QOVOV do^g Trjg avTOv aidiov xuQioTrjTog 
TS xai . fittGiKsiag. lombv avsoTr](.isv (.1^ TtsnsixoTsg 
25 a/.icpOTSQa TCC (j.Qrj dia TTJV ftQOxsif-tsvrjv cpikovewiav. B 
vsvorjTcct, ds rn-uv on artb TOVTOV ov% svsxsv TOV vov 
avTOlg o Aoyog, cckka anb TOV vov STSQOV SOTI TO cpgo- 
vrjfia. TtOTS yaQ ovy v tof.iok6yovv ovds ipv%rjv avTOv sl- 
kqcpevcii. fjiicov d av&vnocpsQOVTiov xai hsyovruv, XL 
30 yaQ SOT iv 6 vovg; vftOGTaoiv TOVTOV VO^^STS sivai sv 
T$ avti-QMTtci) ; OVKOVV nokkooTog SGTIV b av&Qconog. 
sha naQa TLGIV svof.UCsTO sivai TO nvsviia, TO cesl sv 
TJI dsicc ygacpij sv T$ av&Qa'wci) ydopsvov. OTS ds . JIMOIPITAI. 481 tug ov/ 6 vovg IGTI TO nvevfta, TOV Gaqiiog hsyovTog "tyakto T$ vol, ijjahaj Tijj nvev- 
" evTEvd-ev nol^ol ftev rjoav ol hoyoi, ovx rj 
&r]{.iev ds avTOVg rcelaai cpdovewovvTas. 

24. Efoa Ttcchv TIGIV rificov leyovrcuv, xl 

TOV vovv elvai key ere; nvuv ds avrajv Ae- yovtcov urj evat vnoaTCtaiv, ano TOV fj[t(xg 
avTOvs on ov jj()i] vofii^sLv ctvtbv ovde TO xcckov{j,evov 
av&gwnov Ttvsvfia, dia TO sirteiv "i//aA<y T<^ vo'i, t//orAw 
/at TC!) nvevpaTt" j.ii] fyovTwv avtiov rtgbg TOVTO TtlO 
D keyetv, ekeyofiev, QVY.OVV ei ovx eanv VTCOGTCKJIS o vovg, 
-ivqaig trjs ^a)v rectors vrtOGTaGews , vovv 6e 
TOV XQIGTOV xaTa TOUTO TO (ASQOS, aga ovv q>av- 
avvTtQGTaTOv slvat TOV XQIGTOV, xat (.tovov 
loyov xat doxjjffewg TVJV svdrj^iav Trjg evffa^xoulS 

avTOv rtenoiyKOTa, uaavTcog ovx etyov ano- 
dovvai koyov. xat jtol^r] r^uv ysyove TOTS kvmjQct fj 
Trig ^5 KaTttOTdGig, OTL ev TOig jtQoeiQrifisvoig adek- 
cpolg xai kitaivBTolg e/^xjtyo'w arthog cpihovewlcii, f iva 
j diaGTccGsig ev rjfuv navTOTS o aQOsigrjitsvog TCOV av-20 
1018 &QtArt(ov TroAqtuog diafiokog s^SQyaarjTCci. ftoklrj d SGTI 
T% TOiavTYjg aiTiag, adskcpol, rj we 3 svvouxv /?Aa/Jjj. 
d (ASV yag e aQfflS neol TOVTOV oux hivr)&r] Aoyog, 

f]V, TL yUQ TOVTO TOV XOO"jUOV WVTfjGS TO 

rj Tyv ewhr]Giav y<jpe^ff6v, rj ov%l ;waA-25 
/3Ai//e, ^tffog xat GT<XGIV egyctGctftsvov ; ercsidi] ds 
6 Aoyog yr^oe/SAr/^, cpofisQog ysyovsv. ov yag sig TO 
xQslGGOv Tijg t](iwv ffWT^^/ag ' aQvyGig yag SGTIV ov 
ftovov h TOVTfj) T^J |We^t T$ jti^' dfiohoyovvTi, ctkka xat 
Tivt. ov %Qr) yaQ ovdk xav sv Tip tv%6vTi3v 
T^g odov Trjg akrj&siag. l^a)fj.ev TOLVVV 
Bxai xaTa TavTyg Trjg vrto96Gsa)g ^ovlo^svoi ny w 
kavTwv fafjg fialveiv, firjde TOV Kbvova 

Epiphanius. III. . 31 482 ETIWANIOY KATA AIPE2E&N P. 


navBLv vrjg ayiag $eov sxx^cr/ag xai opohoyiag. ovdsvl 
yaQ rtwrtOTB TIOV TtahataJv TOVTO sfyrjtai, OVTB TZQO- 
(prjTif] OVTS cmoGTo'kit) OVTS svayysliGTfj, OVTLVLTIOVB^- 
, swg TOVTCOV TOJV yiisTSQwv ygovtov, 1^ ov xat- V ano TOV ?tQoeiQr][tvov "koyuntarov ardgbg TO 101- 
OVTOV GOcpiGTiY.bv TtQorjh&e Qrjftct. aaidela yaQ of; rfj 
rvxovot] o avriQ !tJff)cjTCM ctnb trjg TCOV koytov rtQOTtai- 
devoswg TB y.a.1 EK^vi^g didaoKakiag ogfj.wf.ievog, na~ 
GCIV TS dialsKTiMjv Y.al aocpiGTU^v nsrtctidV[,ivos, akla " 
TOV aklov fiiov Ge^voTarog y.al i&v itgbg oQ-d-odo-c. 
ovg asl sv ccyctTtfl \v jtqwr^ aqL^u^ Tarro^tevog scog 
VOVTOV TOV koyov disiteivev. alia xi s^OQiav vrt[.iswe, 
dta TO ^ TOig 3 ^QBiccvolg ovy/MTievai. xt tl [.is del 
Isysiv; TCohlri rj(.iwv f} Ivitri mi ftsv-9-og y wr], 
eiw&sv 6 diafiokog fif-iag asl, tog y 25. 3> Aq^o(A.ai Toivvv nsql TOVTOV TOV ^TOV Isysiv, 

c iva [.irjdsv TL, cag ecpyv, rrjg ahj&eiag ftaQaleii^to. TL 

fjiiag wcpslyos TO Jtaqsxfta'khsLV TOV vovv ccftb Trjg ev~ 

20ffaoxou rtaQOVGlagXQiOTOv; tl yaQ olcog TOV (iorj&rJGai, 

LV OVTWg SLffCO, Tip XVQltt) fjLLUJV tyGOV XQLGTlp 'Attl $$ D 

Aoyy x'at viaj -frsov o v^teTSQog koytOLibg nQorj 
Lirj s^rcwfiBv avTOv siKqcphaL vovv, orccog Lir) 

B^aTTCOGLV flSQL TYjV ttVTOV -^fiOTJJTft, 7lollC[j LlttlhoV 7T00- 
IbTLLlOTEQOL fylCOV TVy%6.VOVGL MttVl%aiOL Kttl 

xt akkaL aiQBGBLg, fti] GaQxa awy 

l, C LVtt LIV) SKUTTCOOIV Tlj deOTyTL aVTOV TTfiOt- 

i. ahti ov xTa Tip TOJV av&Qiwciov fiovkrjr 
GLV TI ahri&eia e%ei Tty dvvapiv, alhct XT TTJV aw^g 
diaxvjisQVYiTMrjv Gocpiav xt otxovojiuxi^ amTaKyiplav. 
TOIVVV fjiiwv ovTtog ofiokoyovvycov ml Lit] mTa TOV 
MavLyjalov %OVTCOV ' ov X<XQIV yaQ exslvog dcoasi, do- 
xwv slg srtctivov XQLGTOV aaoxa ksysiv aVTov LIT) Bilrj- . AIMOIPITAL . 483 alia {.tallov 1% aly&elag 

o(j.oloywv TY]V SVGCCQKOV XQIGTOV jtaQOVGiav ' OVTW xal 
sv Tip nagovTi Tolg fjfteTSQoig adslcpotg soTUifj %vdaio- 
loyia (.laTaia %d()is Tvy%dvovaa. a[.iol6yrjTai yaQ nag 
t avTolg TS xal itaq fyuv, lav (.ir) -frsluaw STEQCOS cpQO-5 
Kvslv, xor^wg Tiveg Ttollaxig ait CCVTUV ovrsg ealwoav 

dia TOVW xai aQvov(.ievoi 

ijv fbv XQIGTOV sllrjcpsvai, tug avw f.tot s'lQrjrcti, 
Ttvsg h6l{.irioav liysw o^oovaiov slvat, rfv crapxa vfi 
ctvrov dsovriTi. alfi 'Ixslvoi fthv TtctQeKfiallea-S-coaav 1.0 
wg tisTayvovres xat ehy%&evTe$ inl v$ TOIOVTCJ) avo- 
7ti]f.taTt nuQa rolg rtegl OCCQXOS Iv avrolg xahog 
VOVGI. rtavTwg yciQ nov 6 ambg evlafieGTavog 3 ^ 
vaQiog OVK aQvrj0ei;ai. 

C 26. El roivvv oaQxa eilycpev el^cov 6 loyog xat 15 
anb MaQiag fa aly&elcc, OVK ajto GneQ^afog avdQog, 
alia dia nvevf-iarog ayiov, eynvfiovrj-d-eig ds sv alr]$ela 
xat avartlaoaf-ievoc, iavxov, tog freogxai TtldoTyg uv TOV 

v av-d-Qconov v.ai rtavvwv, aga ye om rjlar- . 
el&atv o loyog, ctlfi e(,istvsv ev vfi' Idict aTQSJZtii) 20 

ov yaQ lafiwv ity odgm tQOrtriv VTCSGTI], cog 
6f.ioovGiog &ecp TcaxQi, "/.at OVK alloTQiog naga TOV na- 
TEQCC xat TO ayiov avTOv nvsv(.ia. el TOIVVV w(.ioloyrj- 
rat Gacpcog GctQKa avTOv ellrjcpevcti xt fidQvv&ai, ctQa 
OVX exrbg ifJv^g Tvyxavei. nav yaQ TO adQvv6{.iBvov, 25 
ali]v TaJv a,y.LvriT(j)v, ex ijjvyrjg xt 
xara TO 6tQr]f.isvov "6 de^Iijaovg TcgosWTtTev sv G 
xal rilMiy" Iva deif] TVJV fjlwiav dm T^V oaQxa. 
ALU ds ano Ttjg ifJv%rjg, ug ecpyv, xt oto^aTog 
Tat. i-iETa deTbelnelv"aQ 
"xat G0(picc." o o)v 6e 

sv Goqiq, si allovQiov ip TO oxevog vov av- 
; ml si avsv voog hvy%ave, rtwg oocpia Iv 

31* 484 EJII<W]VrOY KATA AIPESE&N F. xat ffcuju<m TtQOEKOTtTs; xat ogqg jtoar] tig S 
ffjUfiVi] diavoia TOJV tov vovv TtaQexfiahkovTcov ; cclka, 
, ov leyoj oti vovv eikricpsv av&QWTtivov , kitel 
avrbv km^-vfiovvca, Qe$i6[tevov, STteidrj- 
57reo sv fj(.ilv eTTi^UjUJjr^g o i/oyg Twy%avei. nai anKwg 
noKlr t TOJV av&QWftuv KQeo%ehicc, wg e'lQrjxev "iT 
6 -9-sbg aahovv OVVSTOV av&Qtonov, avvol ds I 
iavTolg Koyto^ovg TcoAAovg." el yaq o'Awg ofi 
rm&v vovv eikiqcpevai tbv av&Qwmvov VOYJGOIISV sis 
10 iuvrbv T?/g fysTsgas eKawuaeajs ^ [ieQt], nolly (tal- 
I.QV opohoyovvTuv yfiuJv actQxa CCVTOV dkyyevai dwao- JJ.EV XaTCC TO f,lSQOS TOVTO, XttTCf 10V CCVTOV K6yOV OTL V 

i, OTCSQ ft^ ysvoiro. c5g ovv ev rfi oa^v.1 
Gagm exwv, el-frcov o 16- 
15 yog ovde kv T$ v$ ra (Ay nQsnovTa irj avrov d-eOTyn 
diavsvorjfaL, aKK oaa r\v e.vloya actQKi ncti ipv n /rj xat 
vqj av&Qwnlvip , tavia erterekei ek$wv 6 KVQIOQ, tva 
ui] rccQcc^ zrjs A??#% wactQWv rtctQOvaias TI}V cmo- 
'kov&iav. evkoyov yag ijv nstva xat dlifJa xat xa^waTOg 
20xt vnvos, odoijtOQia re xat kvirr], x/lay^iuog XCM l/w- 
@Qi(Ar]Gi$. vavTce ds <xwkov9a)s ev O.VTC!) TsksG&svca 
evhoycc vfjg SVGCCQXOV alrj&ivijs TtaQovoiag vrtscpyvsv. 
27. Ov yctQ yeyQamai on sjte&vfirjGsv srci&vfiiav 
. aya&yv dt eftid-vf.ua^ ercs&vprjas cp^accg "srti- 
9v[<tr}Ga TOVTO TO 7Ia<7%a (paysiv ns$ 
dk ex ^eoTTjrog ov yivsTat, ovde x 
ovdk ex T//i>%?]g avOTJrou, aM.a ex 

ffw/tarog xat rov vov xal ftavrbg OV- 
TOV ev av&Qunci) fvy^avovTOg. eo%8 yag vavva 
6 Aoyog, awfta xat ijJv^rjv xi vovv xt navva 
e'i ti eoTtv av&QWJtog, %(a(>lg a^aQTiag, %caQig 
juarog, xaTa TO SIQ^^VOV "TCerteiQa^ievog xara 
wg av&QWJtog, XWQIS a(4aQTiag," el de va itavca ne- . 4IMOIPITAI. 485 ai, to, itavca, eo%sv ek&uv 6 hoyog. rtavta de 
bjTTjjTa ev avTfjj fjv, a%QavTa TS disrrjQrjoe, te- 
tatog wV $ebg, Ix aaoxog yeyevrjpe'vog ml Teheiwg tec 
rtfa}QWGag, wg rtkrjQtoTrjg uv ohov TOV onsvovg, 
oaQY.bg avaQ(.i6arc^ sjtiTrjdevaei,^ 
rov vov cchKoiii) sv rj^iv CPQOVTJ- 
. ov yaQ 6 vovg r/ftuv elg TO af-iaQzavsiv fjfuv ys- 
, akhct dice TO oxonelv TWV ev ^ilv ava&ea)QOv- 
v v.ar aficpolv TtgayftaTwv TOC rsKsta xat rijv lo- 
yaoiav rrjg dixaioovvt]g v.a\ evaviiOTqTOg. "vovg (tw yaQ 10 
^7jjUaTa diCMQivsi, hctQvyt; ds OITCI yevsT&i xat bcp&ah- 
juog "/.aravosl %al vovg ogq." ogctotg volvvv xt ysvatg 
Y.OL diaxQiaig 6 vovg ev ^(.itv v^a^ei , Ix &eov f^uv 
xe^aotff|itvog, ovTCto ds ovyKaTa&eTixbg TWV asl yivo- 
pevcov, sav [.irj d-eky 6 ccv^QWTtog. 17 de oaQ ccsl ev 15 
pfl artOMjQVTTeTai diet TTJV ev awcjj yivofievyv 
, ov rtavrcog ds avrrjv f^v GCHQKCI ccrtOxrjQVT- 
; ahkct T 1^ avTijg yivo^isva aTte^Qv^sv 6 hoyog, 
tog ecpr) 6 anoGtolog "olda yaQ on OVK ohsi ev sf 
TOVTSGTiv- ev rfj craoxt /.wv, aya&ov," dia T ex 
aa^xog erci(pv6[.ieva. Ivcc de arcoxQOvorjTai TCOV 
oewv ii\v diavoiav, /wr) nwg VO^IIGCOGI TTJV Gagxa a7tb 
TJ]g riov VSKQUV uvaO'caffeiog aTtrjh'rtiG&ai, Keyei "del 
C TO (p&uQtbv TOVTO evdvGaG&ai acpftaQGiav, xa TO $vr)- 
TOV TOVTO evdvGaG&ui a&avaoiav" Iva (.irj 7roex/?aA- 25 
Awv T SQya Trjg aaQxbg, a ffaoxa eiwd'ev fj ygayr] xa- 
keiv, vo/.iiG$eiY) Tr}v ekrtlda Trjg avaGTaGetag Trjg Gagy.bg 
7ra^ex/Sa/l/letv. Ta yag egya TU ev avTjj yivo^eva (pavka 
aatpug ccTtexrjQv^sv , avrrjv de Trjv ffaoxa ayiov vccbv 
ercedsiev, ev T$ pyiaoavTi UVTOV Tr)v craoxa, xaTa TO 30 
yeyQctf-i^evov OTI "d-Qyoyteia de xa^-a^a T$ &ecjj xca na- 
i avTr) EGTIV, STtioxeTtTso&ai OQ(pavovg xat yrjQag EV 
fl &hli]jei avTuiv, aomhov eavTOv TrjQelv ctTtb TOV 486 , EHIQANIOY KATA AIPE2ESIN V. 

t * y M.<p "fiaxaQtoi, oi ayvrjv 
" ftollaxig ds we avvrg Isyovaa y 
edida^sv r^ag rag srvi&v(j,iag xcu ydovag et- avvrjg fila- 
Grdvsiv, Korea ds vov vov ovdsv s^ysivai $ yQctyr], 
$ allot "ijjalaj vqj vo*i, ijjalaj T^ rcvsvpaTi. y.al ttav co naliv T(p nvev^aTi) b ds vovg (tov amQJtog OQyg OTC sv avrcp naQftbg w r vq, -mv vs fi] j] 
ov ftavTug TOV vovv Karels&v sv af.iaQi:iaig, 
alia 6i avrov. (.icillov xov KUQJTOV artsyrjvaro. 
10 28. Ti de TOVTO ftQog T^V TOV KVQLOV yfAuJv dvva- 
(.uv tijg ^eoTJjTOg svaKriipsi; tl ds fjftavQwae TTJV au-102 
vov dvvafliv i^g ayiag yvvawbg yaOTrjQ; ^TQU 
; TOK6TOJV ftOQOt; ayxalat, Svpeuvog; av& 
j; Magiag ^aoTay^og ; rrjg noQrjg acpai; 
'/.bg nodtiv aTtTOfAsvat,; alia ra daxQva; alia 
al fteGeig; oivd.a)v yag silrjGag TO oco{.ta av- 
ov ftSQisysvew KKSIVOV vov aKQaitpvovg nal tijg 

dwafiewg. Y.UL yaQ KTL w KOilicc 
%avtov 'Itoavvrig saxtQTa, %aiQwv srtl vfj TOV 
WavTOv ftgbg avubv eiaodq), dia vrjg eyxv 
ayiag rtaQ&svov. yEvvrj-d-elg ds v.al sv (pawr} 
ov lelr)&sv ayyslwv %OQOV. ftaQs^olal ds s?ci vfi vov 
fiaoilswg TOV aicuvog siaody dogvcpogelv .a 
v[.ivoi ITCIVM.IQI hslovvTO, siQi^vrj sv voig 
25 TSTO. alia ri rjiiavQwae vrjv avrov dvvapiv; evi yaQ b'vvog 
avvov ^Qscpovg xat fiaGTafyiAsvov aovsQog (ASV yivwai, 
Gqiusia anb avaroluJv, {.idytov TtaQOvoia, 
vs xai dajQoyoQia, yga^iavsajv '^T^aig ftaGileT, )] 

aftOKQioig "/.al o^oloyia. va ds alia rtavra, ooa 
r awlov&ia, ti svsa^ipe vjj avrov &eoi;r)i;i; jtolov KTCiKav^ia SG%SV, tug sv fifuv, y Gagnog xaTo^j ; 

SftLTi(.ia (AW v.lvd(ji)VL v.al volg avsf.ioig 

y.o.1 om ertexETai anb Tijg G&qwg q vrg avvov . JIMOIPITAI. 487 dvva(.ug, eititekovGa TO xara cpvotv Tijg 

xat 6'yxot; xa* fictgovg Trjg Gaqy.bg vrtaQXOvarjg ov fict 

si y,ctQ cog snl volg vdccaw, cog sv aapxt juj> wt;(XQ%(av, OVK TTO oagwg ds aM.oiov}ivog. xai xaAst ywj'^ "^faCa^fi, (Jvgo e(o," 5 
^x aviid-KTOv K%COV tqv accQXCt, ovds Trjg d-soTyrog sv 29. Kal 7toM.cc [toi SGTI vov heysw aMa xat IK 
VSKQCOV ccviaTctTai Y.al ttvci^oylevsL vet m$ "Aidov, xai 
vrivsyxe TVJV cd^ia^waLav, xat avaaTCcg TO TQITJ- 10 
ev avvfj rrj ayiy octQM, xat *1023J"j?> xat yravrt Tt) OKSVSL xat veleiog yeyovev uv&Qconog, avvsvwaag T^ 
GIV SCCVTOV tji d-eotyti, d-avatov avrov 
ovvog. rf> ds d-sovyTi Gvvyvioftsvog rb ^fccxv^SQeg hertTO- 15 
(.legeg eteheiov, slaegxofisrog -d-vQ&v HexleiOftevcov, xi 
(.leva rrjv s'laodov dswvvg GaQxa xai oorsa, tva TO GW- 
Tijg dvva^scog vftogxxvr], tVa T^V vf-iaJv shrtidcc 
^ji OTI Ttt ftavra sTsksicoGsv shfriov 6 Adyog, xat 
sv avTij) i($ oibftaTi avakticp&elg svdo^wg eKa&iaev I TOV rtccTQog, oux anb TOV oywv ttiefynevog, OVK TOV ow^aTog vna{>%<av, TO de acopa 
eyeigag. f 'el TO ^(.teTSQOv GTC^QSKUL >lv 
sv cKp&aQGlqc. GTCsiQ&cai, ffw^a tyv%MOv, eystQSTCti 
jtvsvfictTMOv" yrd(7( t o ye [.icilkov TOV (.tovoyevovg viov'> 
TOV &eov ; .dib~ nsftKrjQMTaL "ov du>aEig<TOv OGIOV GOV 
Idslv diacpD-OQav, ovds saoeig vv\v tyuyifiv [tov sig'ldi- 
dyv." a^ka TKVTCI jttot navca nsql T% Tekeiag KVTOV 
svav^Qcofc^aewg --s^QrjTai, f iva ^ TLvsg vof-iiowGi dia TO 
Gagxa &VTOV avsihqcpsvai, Tskeiav fit] aga xctt TCH r%30 
GaQKog ahoya ejiQafyv. ovdelg ya$ TMV evosfitog m~ 
GTSVOVTCOV slg avTOv TOVTO voelj f} heyst. si ds ovdsig 
voel Jteql avTOv TO. Trjg Gagitbg ahoya rtsrtQCtXBvai, ovds 488 ETIWANIOY KATA AIPE2E&N P. TK TOV vov ahoya CCVTOV rtsnoirjxhai vorjGsisv. xcu out 

(tsv Tsksiws fvyV'd'QWTcqGsv sh-d'cov 6 hoyos, TOVTO drj- 

Aoy. KCU sav sinta^sv Tshsiws, ov dvo XQIGTOVS s%o- 

(JLSV, ov dvo fictatkeag viovg d-sov, )Ua TOV UVTOV &sbv, 

brbv avwv avd-Qwrtov, ov% wg ev av&QWJtty ohrjaavra, 

AA 3 avrbv olov Ivavd-QwrtriaavTa, ov% av&qwnov OVTCC, 

S^OVTCC sis fHQOxonqv ^soT^TOg, aAAa -9-eby an ovga- 

vwv sh&ovrct VMI slg SUVTOV avanlaaa(.isvov vqv idiavD 

Kvav&QWTiriGW xTa nrjv UVTOV dvvarqv ^eorfjra, wg 

10 leysi OTL 6 Aoyog GctQ% eyeVero. TO 6k Ao'yog GUQ^ sys- 

vevo, Iva ^ fives vofiiawGiv OTI rtQwvos av&Qwrtos 

fiy, xafc ^/l^fi XQIGTOS sis ccv^-QioTtov, diet TOVTO "koyov 

TtQwrov sra^s TO &eiov svayyehiov , slra Trjv aa^xa 

lo^olb'yriGsv OTI o Ao^og oqQ% eyevsTO. ov yag slftev 

\bfj O<XQ% koyos eyevsw, iva dsi^rj rtQOJwv hoyov arc 

ovQavwv skd-bvTot, sis kavcbv de vfCOGT^Gavva Trjv aaoxa 

TTO T^g inqtQas T% ctyias nagd-svov xcu Ttaoav T^V 

evav&QC07ti]Giv Tsksicos sis savrbv avaftlaoaf-isvov. xav 

TS yaQ einj], b Aoyog accQ% syevsro, ov% OTI ITQCCTCTI 6 

20^6/og sis ffaoxa xi ysyovev b Aoyog ffao, r/ y 

/.iSTsfilri&r] sis o~aoxa, aAAa GVV T;^ -frsoTrjTi sleeps 

idiav avTOv svav&QWTtyaiv 'sh&tov b ^og Aoyog. 

30. Kal rtQOszortTS, yrjalv, sv fowicc ^Irjaovs xat B 
Gocpicf. o ds vovv (A.?} s%a)v av&QWTGivoy feus JtQOex.0- 

257TT; X0!i9-Wg ^'o*/? (101 sfyrjTCtl' Wg KCtl /.ICtQTVQel TOVTCj) 

Tt t 5 Aoy^> o aytog TOV -frsov rtQorprjTrjs 'Hua'ias (prjoas 
"idov } ovvrjGsi b rtals (iov b ayctTtrjTOS, scp 3 cj) evdo- 
xat ogag OTi TO avvrjaei knl Tskeiav 
cpsQSTcti; ov dvvaTat yag Ttg ovvisvai vovv 
, ovde sm xfi ^eoTTjTt TOVTO TtKrjgovTai. ovx 
y&Q GVVSGSCOS q ovoa avTOGvvsais, ovds S 
GOfpicts y ovoa avTOOOcplct, allcc TO ovvrjGsi STCI Ttfi 
v(T) Tf5 av$-Qwnivip kai-tfiavsTai. Tto&sv, ds snsiva, hsys C . 41MOIPITAI. 489 [40L i fisv yaQ GciQ^ iiovov ^v, TTU/g rjdvvuTO iivr]a9r r 
vai neivrjs; xal si ex tyvxys tt OUIIUTOS yv (.lovyg, 
tyvtfjs W s%ovor)S TO loywbv TOV vov, ibv Aoyta^ov 
TVJS evavd-Qwrioews (ov TOV qiavhov ksya), AXa ibv 
Inl Trj evkoyqt xgeicc Tefay^svov, GVf.mQS7v6vTws TTJ &e6- 5 

Trwg ydvvaro Tceivaaai, rj dittvorjdTrjvai nelvav; 

ds hshvTrrjTai, Xeye pot, i//u^% (M) %^ ffJ ?S vovv 
ml ib hoytfsSO&ai ; ccloyov tyvxrjs OVG^ rj da^xog ai//u- 
oua^g OVTB vnb Ivnifiv VTcknmiw OVTS sis a&v- 

xat ftokla kauv a XQ^l ^5g diavoov^svovg et-io TO de'ov ftovko(Avovs dtavoeiG&cci, 
xac JUT) (ASTQ&V kavrovg sv icy (tergq} TC$ fyiv Kara 

i), ano tov ayitOTaiov anoGrolov vov cprjaavTOs "^ vjteQcpQOvsiv naqb del cpQOveiv." 15 

31. tDeQOvoi, de fyuv xt A|fifg Tivag 6Vf, cpyolv, 
rj(.iBl^ ds vovv XQLGTOV s'xo^ev: xai tpaoiv, oQqg on 
TOV XQIGTOV o VOVQ STSQOS naga TOV fj[.iTQOv ; xal w 
r] TWV av&QWTttov acpshoryg, OTI sis o sxa 
xhivst, "Attl ev $ doxsl aocpi&a&ai, 

SVQlOKSTCtl. fjfAOJV yaQ OVTWV ISlCDTWV Tip h6y(t), 

ov Tfj yvwost, xar TO d^iBvov, (3(>a%uv ds G(po- 
dga bvriov, d-avfta'C.ovTcov ds TOJV TOIOVTCDV av&Q 
xcti ccjtb koytov OQiMafisvwv TOV vovv, anoQias 

XCtTaGTCtGlS fCSQl TY)V diavOMXV GV^aivSl, OTI TO 

B TOVTO sis JtctQaGTaaiv rijg TOiavTrjS ctviajv (mAciHg 

s ha(.i(i(xvovaiv o'Awg, TOI; TtQay^aios ,w?) s%ov- 

SftfpaGlV SJtMQlVWVOVGCtV T'fj TOlCtVTfl G%SGSl. fylSIS 

yag, (pyol, vovv XQLGTOV s%o[.isv. XL ds ccga et'rj 6 XQL- 

GTOQ TtCtQ ttVTOlS SQWTYjTSOV, V) 6 VOVS XQLGTOV TL UQtt 30 

eiy. evTavda ds vnocpalvovGLv STSQOV TOV XQIGTOV slvai 
vevoynoTSS xat kisgav T-TJV avTOv &soTr]Ta. el yctQ avii 
TOV vov TOV XQIGTOV vnohanftavovGi, XQLGTOV de TTJV 490 EHI&ANIQY KATA AIPE2E&N f. 

^.ovrjv XQIOTOV rtaQOvaiav ovo^atpvoiv, ago, 
slg STSQUV rjTr]OLv fyias aysiv TtsigtovTai. xat 
on (j.ev ovv a7tb Tijg svaaQxov naQOvoiag &eb<; koyog 
xf vlog TOV d-RQv SQftrjvsvsTai, drjkov. si xat rtgoijyov 
I avTOv f.iaQTVQiai xbv XQLGTOV avrbv xaAfita^at xat 
f^g svoaQxov TtuQOvaiccg^v 1$ TtaqovGiq rtertkrjQwv- 
{.trite rrjs fooT^rog Ixrog XQLGTOV vjtaQ%ovGr)S ovo- /warog .{.tyre T SVGCCQKOV naQOvoiag xat avrov avev ?% TOiawijg ovo/taatag 
10 tug xara TO SIQYJIASVOV "iir) elVr^g ev Tfj xctQdty aov, Tig 
avafiriGSTcci sig TOV ovgavov; TOVTEGTI XQIGTOV xara- 
yaysiv. r/ Tt'g xara/??jo'erat tg T^V afivaaov ; TOVTSGTL 
XQIGTOV avayayeiv ex. vexQtov" Y.OU nahiv 6 avzogV 
Ae'/fii "tV ytvojffxwfffi ae TOV uovov afaq&ivbv d-sbv xat 
15 ov ansGTKilccg tyaovv .XQIGTOV" TO 6s artGTeikag_ 
ccvco&ev e%ov TTJV -d-eioQluv, ahfi OVK exrog ov TWV vitb 
IleTQOv siQr](j.vi<)v OTI " 3 [r]GOvv TOV NafyoQaiov, avdQa 
artodedeiyftevov dg vf^ccg TSQaot xai Gr](.isi.oig, ov $%Qt- 
aev 6 &ebg rtvev/ACtTi ayicij" xt Ta TOVTOig ofiota. 
20 32. Eha de itakiv ol ylvwTaTOi r^iuv adelcpol, 
fiovhoiASvoi Kara navra, cpihovsmovg rjfuv siocpeQeiv dia- 
voiag ml TYJV UVTOV 9-soTrjTa nertov&vlav ovx ToA- 
f-irjTwg XYJQVTTOVGLV SK TOV QYjTOv TOV siQr]^svov "si yctQ 
eyvcoaav, oux av TOV KV'QIOV Tijg do^rjg eGTavQcoGav." 
ds TWV UVTOV naidwv (.li] voovvTsg TOVTO, wg ol~ 
TMV a'Hwy TtgofiafyoiAsvoi fiov'kovTaL STCIGO- 
$qviiaL,w yaQ si avTog ovTiog cpaoxsi. ov , 
yaQ sav strtr t y &sia yQacpy TOV MJQIOV Ttjg 
soTavQtoo&ai. xai yctQ xat WVQIOV Jo^g 0^0X0- 
Z0yov(.isv xai avTrjv Tr\v svaaQWv TtctQOvoiav ' ov yaQ ^~ 
Qi]Ttti cmb Trjg ^eor^rog ^ fcWapxog rtaQOvaia, Trjg 
smGTrig vjTO&eGswg svkoywg voovf-tevrjg, rial srtl TO avto 
Tijg TtaorjS ftQay^iaTsiag slg ^lav ohovopiav xai LXXHI. AWOIPITAL 491 Gvvrjvco^svrjg. yfct^xbg yccQ r^ilv 
vsrai XgiGTog Y.UL aiGTSiisTcti, ov v.<x$ savvbv 
olds on a'A/log sffviv o nsnov&wg xal akhog 6 xvQiog, 
ovds OTL -frsoTijg nsnov'd-fv , ahha nsitov&e (tsv o 
y.vQiog r^ifav '/jjffoug XQIGTOS, vrjg O-sorrjuog ccTQSftTOv 
(tevovarjg TB y.ai ana&ovQ, TtaoxovGrjg ds sv rfj GUQYJ. 
.ai ccftcc&ovg f^svovarfg. si yciQ certs&uvs XQiorbg VTCSQ 
v.al ovfcog ctfts&avev, ov% fj d'SO'crjg ane-fravsv, iatov rtaovvog GCCQKI, twortoirj&eiQ 6s vy 

rta&ovvog vnsQ fjitcav GUQXL." 

srtov&wg sv aly&sia ml ana&rig sv 
-d-eoTrjTog (.li} fia&ovays, dia TO 
ana&sg xal ofioovGiov T^li jtavQi, rta&ovGqg 6s 
GctQxbg xat ov (tsQio&elarjg Ttjg d-soTrjrog arto T% ev-ib 

rtccQOvoiag sv T($ rta&si. uvvrjv yag yial y 
Y.al fi svav&Qa>7tr}Gig, on ITCI 
SV XQWcbg octQxl, aTta&yg ds efisivs d-KOTiqTi, iva 

SV GOQKl [.LOVOV XO)(.lV } M SV ffl 
l, VMl C LVa SV TVJ d-SOTyTl V.O.L SV Tjj GCtQKL XttT* 20 

aficpolv rj(.uv ffWT^j^ta ysvrjTai. ov yag ifjilbg fjfuv av- 
d-Qwriog 6 XQiatbg, alka hoyog svvfcoGTarog, 'svoctQxog 
xt &sbg avd-QtOTtog ,. ysyovug sv ahrj-d-elq , fyuv ^ 
s%6vTiov vr\v skrtida en av&Qtinov, alfi sv TJJ &so- 
Tr}Ti, xai TH-IUV (i'Y] s%6vT(av -9-sbv naaypvca, akfi cntaS-ri, 25 
1027 swag ds rta&ovg xr\v GWTVjQiav r](ACt)v 

alfi sv T$ VTCSQ yfAwv afto&avslv ml savtbv 
evsyxai Ttp jtaTQi ftvaLav VTVSQ TWV ^isxs^cav ifjv%a)v, 
sv T^5 aif.ia.ti avvov Ka&aQioag ijjuag, GftiGag TO xa^* 
%siQoyQucpov v.al TCQOorjkuaag avrb TQJ GTavgy, 30 
navriq y ygacpr] didaGKSi ^ag. 
33. Hal sGtcti, (.101 hsQi TOVTCOV, .si %Qsla ysvotro, 
sig naQaGfUGiv sljtslv rtolld. xi yctQ sv a 492 ETIMANIOY KATA AIPESE&N F. /, Tr]v &sa)Qiav 

rm&v j3e/?a/ag GWTrjQiag, OTI tog av SK QUVTIG^OV ai- 
pccTog Tvy%avsi fiucpi] sv ifiaTlq), TO (.isv aco^a owt 
efiaijje TOV cpoQOvvTog, fj ds fiacpi] rov ifiaviov om sis 
brb tf.ia.TLOv kekoyiGTai, akti sig TOV av&Qwrtov TOV (po- 

QOVVTCi, QVTO) Xttt TO Jltt&QQ Tlj &60Tr]TC /.d'V OmlvB- 

oxrityev, akfi Iv TVJ evavd-QCOTcrjast tyeveto, om e 
a&rj de rrj evav&QcortrjGei (tovfl, aM? c iva fir] 
EV tfi acoTrjQiq rijg olwvo^iiaq TO "sftiKccTaQ 
10 og %e* TJJV elnida In av&QWTtov" aMt ehoyla$r) %al elg Tr]v &e6Tr)Ta, vrjg $eoTr]TOs (.iri Ttao^ovorjg, Iva sv Tfl -9-eoTrjTL koyio&fj TIJ ayicc TOV &eov eyMfajaly TOV 
Tia&ovs f} GtOTrjQia. ahla Ttakiv {.irj KS^I^QCOV Tig lau- 
TOV d-ehrjar] pahkov ovkkoyiaao'&cci, rj negl TO a/lviy^cc 
6f.iouo/.iafog. ov yaQ naoa rtctQafioh'rj sv Tfj yQacpfj 
wg TO "OKV^ivog heovTog 'lovda" dia TO o"vOTsov TOV dice TO ahoyov KCU aQrtaKTiwv. OVTOJ 7.al sitl TOV 
TIOV, ovx fvdvo[,tvov Keel exdvo(.ievov, aAA CCTICC^ K&TCC 
20 TO eiQf]f,isvov evrtQSTceiav evsdvoaTO, TO ds 

dvva/Aiv v.al (JteCeoffaTO , Ttky 
TOV ayia)TaTOv anooTolov Trjg cpwvrjg, TO "OVKSTL 
L, $avaTO$ ctvTOv OVKSTI xvQievei." TOIVVV TOVTWV OVTU>S S%6vTWV {JOvkoVTdl Oi OcdskcpOl rjfAUJV 6tgD 
25 THXQaOTCtOlV rilUV CpSQSlV OTL "l^/ltslg dk VOVV XQIGTOV 

%o/.iev" xocTot ds TOV koyov avTtov TOV snl TTJ 
TavTfl (pQatypsvov sis VTtovoiav rj(,ias cpegovot,, ,u; 
vsvofoaaiv wg TOV vov STSQOV OVTOQ TOV XQIGTOV. \si 
ds ov hoylfyvTai SKTOQ slvcci Trjv &soTr]Tcc Trjs svav&gco- 
ULUV sivui Tr\v ohovof.iiav, TL agct S 
vov$ XQIGTOV o foyofievos; f-ir] aQcc 
S&VTOV 6 d'sog Aoyog SGTI, IM] s%wv vovv av&Qw 
wg cpctoiv, sv T'fj svGaQM;) actQOvolct, vovv ds STSQOV 1028 LXXFII. JIMOIPIT4I. 493 XQiGTog ftccQa TTJV O.VTOV vnooTctotv Tijg 
Tog, ^ xara;cgi?(mxaig e'tw&e rtav Qrj^a VTtsQoywv le- 
ysG&cti vifuv sis TtttQccoTaoiv T&v f-v fyuv 

34. Kai yciQ T$ (tev OVTI nag -freooefiys ov 
vbv vovv TOV av&Quiuvov Ttohwevstai, aAla xara 
TOV XQIOTOV, fbv vnb XQIOTOV n^QOV(.tsvov rfj avve- 
ffet, fbv xazra TOV XQLGTOV koyify/Aevov EV dwaioavvi], 
TOV sv XQIOTCJ) asTtohiTevtievov TIJ o^oloyia, TOV dia 
XQIGTOV Gufyftevov ev TVJ dMCctOftQayicf. OVTOS y<xQ EGTIV 
o VOVQ XQIGTOV, o sv rffuv dvvaftevog elvai KCCI ev TO/rt^ 
B 7TgtXTtx^ TOV XQIGTOV p) xaT^eti/. itavTiq yag SGTIV 
6 itaT^q v.al o vlbg Y.CU aytov nvsv(.ia, v,a\ sv fyuv 
V7tccQ%i ftvevftaTixtag, kav CCVTOV a^ioi ysviofj.s^a, ov 
TWOS TOTIOV TCSQtKkeiovTog avTOv xat TOV avTOv 
y.cu TO ayiov avTOv nvsvpa, TIJ de dvva^st T?;g 
5-eox-jjTOg kv anuGi Tvy%avcav soxl, xat a(. 
EOT I, dice Tyv KVTOV aovyxoivatvqTOv TB %al 
ovoiav ml axQcticpvij mi CMCtTakyrtTOv d'SOTrjTa. oxav 
de ginyi b anoGTohos "rjfisls de vovv XQIGTOV e%o[.iv" 
CccQa ye TL hoy IGO(.I s&a; ei%e TOV Hdiov av&Qwrcivov , ??20 
TOV XQLOTOV Efig)OQOv^evos vovv TOV (.isv Idtov anefia.1- 

, vovv de XQIGTOV stysv CCVTI TOV idi.ov; ov nav- 

. ovvofiohoyriaeie yaQ SKCCGTOS TWV CMOVOVTMV OTI 
TOV (*v idiov d%s, TOV ds XQLOTOV svscpOQslTO , TOV 
xoanrjoavTOS avTOv xara T^V d-soosfisiav xai yvworti/ 25 
y.al 9-sov rtokituctv ertOVQCtvwv. si TOIVVV TOV 'Idiov 
s%iov vovv XQIGTOV svscpoQsiTO vovv, aQa ys xat XQI- 
GTog avTog 6 Koyog vovg fjv, s'l ys ovTiog del heysiv, 
STisidr) TIGI TOVTO sdo^e vovv xcde> &sov. syw de TOV 
vovv TOV fjfisTeQOv ov% vTtooTaoiv yyovfActi, ovde rtg 30 
TWV vlwv Trjg Mxlrjaiag, AA J svsQyeiav TIVCC ex &eov 
ev fifuv dedonevrjv xai ovaav. TOV ds XQIGTOV vjtbaTa- 
aiv A'yw, wg xat navveg itiGTol b^o^oyovGi, ml &sbv 494 EJII&AN10Y KATA AIPESEilN 1\ N 

buoloyoj, "/.oil OVTU XVQIOV ex rcaTQog yeyevvrj^evov, TE- 
ksiov ex Telefiov xal cpug ex (puTog xal O-ebv ex. &eov. 
xara TOV avTiov koyov b wv ev eavvq vovg, 
o aytog arcOGTolog didaaxsi rtSQl avrov on, 
7g 6s vovv XQIGTOV s%0{isv" stysv O.VXOQ xal ol 
VTC avrov J.ICCQTVQOV^VOL TOV 'Idiov ectvrov vovv. xil029> 

svscpOQOvvTO rov XQIOTOV vov ovvios, dvvcc[.isvYig 
%aQiTOG avrov ev savrolg TekeiovG&ai. 
35. ^Qa ovv ovdev dioiosi ccftb TOV xarccvuxQvg 
TO xott snl XqiGtov TOVTO kaufiaveiv, on 
cv eavrtj) 9-ebg, el xal netefys vov 
Ttivov, (ag xcel octQxbg (,ieTG%e xal afytaTog xal 
x'rjv av&QWTttiav, ov rtavrwg artb TOV vobg 

el yaq 6 xara cpvffiv idiov vovv x 
15 artOGTokog TOV avO-gcbrtivov xal TOV ex 
duQeag xal laqLo^iaxog xal %aQiTog ovxeTi xara 
vovv TOV Vdiov eftohTevsTO, aktf vnegfiaivovGr) TLVL cpv- 
aecog ay coy ft Tip XQIGTOV v$ xaTexoGf.ietTO , ftoact) ys 
, (.tallov 6 &ebg koyog ev eavT$ e%wv T-TJV ftaoav Teleio- 
20r?Ta avTOTekeiog uv, avTO&ebg ojv, avTodvvaf.ug, UVTO- 
vovg, avTOCpug, xal TOV vov xal rcavTog TOV Gcof.iaTOg 
TT^J^WT^S eyevBTO, (.la'hkov de rsAfitwzr^g, xal ev anaGi dia 
Tjjg avTOv evGaQxov TtaQOVGiag rjf.uv TO GcorrjQiov e^eiQ- 
yaoaTO; naQevexTeov TOIVVV TOV TOIOVTOV Koyov, /uy 
25 fyovTa fytcpaoiv TteQi TTJS ToiavTi^g vnod-eGecog, xal na- 
QevexTeov TO jit?) 6f.ioKoyelv nctyTa Tekeia ev XQIGTCIJ, 
avev a^iaQTiag. navta yag alrj&iviog enoiyGev eh$uv 
b koyog, Ta ^QoyeyQa^ieva neol avTOv Tekeuov xaTa 
TO yeyQaf.i(.ievov "idov, jj Ttag&evog ev yaOTgl eet" xal 
30 TV s^rjg' ev akrj&eia eyxv^ovrjO-elg, xal ovx ev doxijaei, 
avMaf-ifiavoi-ievog ev yaGTQl ev aly&eia, evdjj^wv oaQxl 
ev aKrj&eia, aaQXCt ej^wv xal ifJvffiv ev akrj&eiq xal vovv 
ev ctlrj&eia, xal TtavTa el TL eanv av&QU)7tog ev a LXXTII. 4IMOIPITAI. 495 

%wglg afiaQuag, xal yeyevvrfttevog ev aaQ&evMrjg ^~ 
* TQag ml ayiag naq&evov ev ctty&eiqi, OVK ex GjteQ(.ia- 
D wg avdgbg, ev akq&eiy 6s GctQm e%wv xat ifJv/riv xai 
vovv, wg ecpt]v, KCU dice TWV TOKSTMUJV TTOQIOV ev alrj- 
d-dy svQiGxopevog, Y.OI ev (parvj] ev ahrj-frstq 
voi(.iBvog, vnb MaQiag [3c(GTa6fj.evog, xat ev 
Y.axeQ%6(.ievog, xi an Alyvmov tieTctq>e()6(,ievog, "/.at 
elg N&'&QeT avetOTQecpopevog, v.al ev 'logdavfl naqays- 
+ vopevog, v.ca vnb 'hoavvov (3aTtTi6[.ievog, xat vnb dia- 
fiokov TteiQtt^o^evog, xi itadyiag IxAeyo/tevog ev a^rj- to 
&slq, ml fiaaihelav ovgavwv ^rj^v^ag wg ret navra ev 
akrj&elq evQioxerai, vno re 3 Iovda auQadidofievog, xat 
'lovdaicov ovM&[t(}av6(A.evog, Ilovviip JTtXaTy TCQOG- 
xal vrt 1 ctvrov d-avary Kara^QLVOf-ievog, 
rtaQadtdofievog, "dupti" heyav "dove (.tot Jtisiv" 15 
v aky&eia "ka^avtav, o^og f-iera ftokijg yev6[.ievog v.a.1 
TIOTOV TtQOOiefievog, OTavgcp nQOOfti^yvv^evog, ev 
rjVt rjll, krjfta Gapayfiavi", ev akr}- 
&eict xlivwv vrjv -/.ecpalrjv xat exnvewv, ev alTq-d-eiq TO 

xat Ia^av6f.ievov ev 
vrtb rov Ywoycp, Y.CU ev {ivfyi 

B ev alri&tiq, li-fry rjGcpafaof.ie'vov ' */.aTeQ%6(.ivog ev -freo- 
TijTt GVV tyvxfj eig 'Ididov, xat KVCDV TteTtedriftevovg ev 
avd^elq mi ev dvvaj.ie.i, ave^o^vog frebg hoyog GVV 
$ ay/a, jU^ rjg eggvoaTO aixfiafaooiag, vb 
ev akr]&eiq eyeiQOfievog GVV GWUCCTL xat 
ml navrl r^5 bgyavy ev alrjd-siq, svQiGx6(.ievog 
TWV {.la&yTaJv vrjv TSGaaQ&KOv^ri^eQOv, ^evhoyaJv re av- 
fovg ev 1$ OQet, TWV ehauov ev afa]&elq, 
eig OVQUVOV ev aky&eiy, TWV jua^ijTaiv avrov 
ta)v ecag riov vscpehwv av&han@av6[.ievov ev 

xat m-9-e6(.tevov ev device rov TCCtTQog ev 
ev ctvTi^ vip ffw^art xat TVJ deoTrjvi, ev civvy 496 ETIIQANIOY KATA AIPE2E&N F. 

rfj Tshsiq evuv-9-QcoTtrjGei, ft GvvrjvwGS T 6'Aa eig sv xat. 
Tixrjv Tsksiwoiv, &sb$ uv sv do^vj x 
wvrag v.a.1 vsxgovg, sQxopsvog sv a/ xa ov( (7Ti TtaQrikkay/Asvov, ahkd TtavTa ttkeia TS- 

bheicog ev avrfp ev TskeioriqTi elgyaai.teva. 

36. Kalwg 6s %siv nsQi TOVXWV voitioavTsg stag 
TOVTOV nsql TOVTOJV eiQijad-ai, ediKaiuGafisv. TCSQI ds 
wv Ivripid-ri^iBv Ttahiv rtsgiTTohoyiaJv TOJV TO, fOiavTU o 
keyovrcov avayvMlov xal ama. vnodsl^at. ov navv de 

10 jtS7tiGTSvy.ai.tsv on ovTtag ytaq avwlg qdevai. Oftwg ra ov Ttvsg yaq xal Tok/.irjGCiv keysiv OXL nakw tivsg e 
avrcov KsyovGi TCSQI Magiag, fierce TO ysyswyxsvcti f6v 
XQLOTOV, sftiovvrjcpd-ai avdgl T$ 'itaarjq). d-av^a^o) ds 
15 si xai avrol TQVTQ IsyovGiv. slot ds ol TOVTO Ksyovcsg 
ovg Kai avvovg sv rolg a%lo(.iaaLv rjQi$/.iif]Oa[.isv , 
9-svtss Kai ygaipavTsg STtiGToKrjv sv rfi 3 AQ&{ttq 
nvag xara i&v TOVTO Isyovriov. noklcc ds SXSLGS 
TOVTOV slQ^yiaf.isv sv tfj xar avtovg vrto&eost,. 
20 ds sv &$ KOI avvqv idiafyvoav Ka&VTtora^w. 

ds scpaoav TOV yeQOVTa siQrjxevai OTL sv xj\ 
avaGTUGsi KihiovTacritiQlda Tiva srcwehovftsv, 
rolg ccvTolg s(^Tto^iTSv6f.isvot, OTtoioig xcti vvv, cog xat 
voj-iov xat akla (pv^arrovTsg x< navca rijg ftQYjGSug 
25Tr/g sv rep y.6o[.i(p, yafiov TS xal ftSQLTOfiijg xai rwv B 
alkcov f.isTs%ovTsg, ortsQ ov rtavv TCSQI avtov TtSTtiGTSv- 
xaf-isv. tog ds nvsg disfisfiaiwGavio, TOVTO scpyoav av- 
TOV si()r}xsvai. 

Kal OTI iisv ysyQantai nsgi Trjg %ikiovTctsTY]()ldog 
sv Tfl 3 j47toxakvi})si, 'icoavvov xt QTI naga 
SGTIV YI /S//?Aog rtsjtiOTev[4svr} xat Jtaqa 
Tolg 3'soosfisai drjl.ov. TI/V ds filfihov avayivcoaxovTsg 
ol nlstOTOi xat Bvlafisig, nsol TUV 7tvsvfj.aTiyiaJv . 

LKXHI. 4IMOIPITAI. 497 ^ ' eldoreg xat ev avTJj 7tvev[.iaT incog e%ovra 

alrj&ij (.lev ovTa, EV fia&VTrjTi de Gacpr)vi6(.ieva 
C avevxaoiv. ov [tbvov yag exet TOVTO fia&ecog s'i( 
alia xat alia nolla. 

,4 37. 'Ev de T$ naqbvTi xaiQcp dia V T^V avvTO(.uav5 

(iovov ev vjrofivrjGei yeyevripai ty loycp, ortcog yvtooiv 
ol 9'eoae^eig OTI navrl @ovlof,ievii) vneQJiaiveiv rovg 
OQOvg rijg a/tag d-eov txx^atag xat naQadooecog frjg 

liag tijv slftida, anb rr^g /wtag VTto&eaecog TOV (.UXQOV 10 
xat @()a%eog loyov, xara TO axaotatov xat vvypv EV 
DTtaQexfiaoei yivb(.iEvog cpQOvri(.tccTOs , sis rtollag loi- 
nbv XEvocpcovlag xat ocpaleQag vnovoiag b loyiG(.ibg xat 
stg avaQ/.iOGTOvg xat eVag C^TTJoetg xai ayreoavTOug 
yevealoyiag, xaTa TCI VTCO TOO anOGTolov eiQrjf.ievcc, TQa- 15 
l rtrjGETai. elvai yciQ TOVTO evrj&eg rtolv xat (.i^de 
e%ov eQ}.ir}veiag navTt oacpeg eGTi T$ ovveoiv x 
on ovde EfCidseTai ^i]Ti]GEcog ij TOiavTi] oocpia xat 

' Gfrai,, Tivi T({j loycp ov rcQOsil^cpa^isv TO 

o$ai: aoa ovv xara TOVTO avayxatOTepov nuiov 

s \ t \ it 

1032 vovaiv ol aftVTv$ev TO Teleiov ertiyvovTeg xat 
Tsleiovod'ai EV TTJ TOTE fiellovar] 

OVV TO TtaQCt Tfy CtTCOGTOlci} EIQIH-ISVOV OTI "EKV 

XQLGTog v/.iag ovdev tocpslr]( 
ev v6j.ici) dixaiovad-e, Trjg %aotrog s{ 
xat ?rwg TO yraoa T(<) xupt'^ eiQr]/.ivov "EV yao TTJ ava- 
GTaGei OVTB ya[.tovGiv OVTE ya{.iiGxovTai, alia iaayye- 
loi eloi." TO de "'/.ad"r}GG\)-e enl Trjg TQarte^rfg TOV 
I.IQV eod-iovTeg xat nlvovTEg" xat "OTav avTO' t 
Kaivbv fAefP v t utov ev Tfj fiaailela TIOV ovQavcov" 
% Trooo^xTjg TO! xaivov, xat TO "srcl Trjs TQarCEL^g 
B iijg fictGiletag" ETEQOV TOV vovv orftialvei. xat yag xat 

Epiphanius. III. 32 

498 EJIIQANIOY KATA AIPE2E&N F. i cpaf.isv [,ie t ua&r)MTeg anb TLOV -d-eluv Ipywv 
iv Ttva nof-iaTog xat pQco/.taTog CC^QOGIOV ' TTSQI tov 
on "a of/)#afyiog OVK slds xat ovg OVK rjxovas, 
xat sjtl xagdiav av&QUrtov ovx avefir], a ^T0if.iaffev o role aywtOLv avxov." 38. ^A/la cpr}aw OTL TCQ&XOV (.lev h rfj %iliov- 
TaevyQidi TOJV cpvaixwv /.istala{.i^avoi.isv rjdecov, avev 
xct(.iaTOv /.al kvitys, jWcra ds ryv ^iUovtasTriqida, TOTS 
i ueTa/.a l t</?a)'O l u> atv s'lQrjTai, -/.ara TO SLQrjf.isvov "a 
10 6cp&ahf.ibs oil-/, side "/.al ovg ovx foovoev" 

^VTL&STOS 6s SGTIV 6 16^0$ fCQOQ T?)v TtCCOCtV 

ygacprjg -d-ecoQiccv. el yaq 6 v6f,iog ovdsva 

v6f.iov ds f-isra avaataGiv cpvkaTreiv 

"/.al o'ci ayiog vouog 6 dice Mtovasiog vnb nvgiov 

tiftaidayioybg sig XQLGTOV fyuv ysyovev, cog V 
TWV Tskeiov(.isviov TCJJ f.isiC,ovi, Y.a.1 TksiOTart[ 

XQIOTOV ds tov Tskeiov sk&ovTog "/.al 
f.al rtaQsilycpOTog ex %MQOS TOV Tcaidayco- 
TOV sloayo^isvov , TOVTSOTL TCOV maTtov T)]V D> 

20 ayiay rtctQ&svov '/.al Ixx^fft'av,- x&t fjfiiov 
diet [-Csv vofiov TOV Ttaidaytoyov TOV {.isfcova '/.al 
COTYJV ^Irjoovv , rtiog ovyl (.lallov @Qa%siag svvoiag "/.al 
svi]0-siag {.lallov deiy^osTat, o loyog TCOV TO, TOiavTa 
ksyovTiov, OTI f.iSTa TYJV TOO XQLGTOV Tskslcooiv nuLiv 

ZsTtaidaytoyov y^eia, orttug erciGTQeipwuev ertl T^V ceQ%r]v, 
TCOV OTOi%ei(.ov /at dida%rjg y.al STti&sGstog %SIQWV, xaTa 
TO ysyQafif-ievov, oacpiog r^ilv TOV anoGTohov IsyovTOg 
OTI "nav TO 7tahaiov{.ievov y.al yrjQaowv eyyvg acpa- 10 
viGf-iov yivsTai" tog JISQI ftalalag dia&farjg /a< vO(.io~ 

SQ&saiag. fiSTaTi&f.isvr]g yaQ, cpyGi, Tijg isQcoovvyg s% 
avay/rjg "/at vouov /.isTati-eaig yiveTai. si ds /^sTSTs&r] 
y nalaia xat avexaiviaO-r] y vea, rig r^ilv italiv Tol- 
TCaQUGayot jcalaiav elg %or}Giv, TTJV '/.aivrjv sig ril. 4IMOIPITJL 499 Ttakaicootv ^ETCtTi\)-i.isvog, Trjg /.lev %aQiTog 

ov xai arib Tijg cocpslsiag XgiGtov lev %aQiTog an 
agaaxsva^tov xcu ano Tr}g 5 >--'-- *>- --~ -?--!- 

2vvc6(.i(ag 6s Tama Tip loyct) diskovTeg ual TO lua- 
yov KoyiGaf-isvoi, dia TO nkmoc, Trjg GvvTa^eojg, siti 

i, d'sbv fiovj'd'bv Gvvrj&iog srti- 
slg TTjV TWV loi-TtaJv vno&saiv TS xat VTCO- 
det^iv '/.at TOVTIOV a Kara 3 dvTidi%o l uaQiavn:a:)V vr\ } T?]g $ axolov- 10 J. ^Ano Tavrris Trjg naQc/t. TLGL 4i(.ioiQiTOJv 
C/.ivrjg, r] %toQi vov evoccQxov XQIGTOV naQOvoiag ovo- 
scpvv] Tiva STSQU nQayf-iaxa, (.tdhiGra fv xr\ 6e rfj t f ]f.iwv TCCTtsivoT^Ti nsQi TOV- 
TCOV vnb TIVIOV evkaptov. xi JTQCOTOV (.lev STttGTokriv 
itsQil TIJS vTCo&eoscog TCtvTyg yeyQacpijmj.tsv. 0{.ia)g ds 
dia m]g axolov&iag TOV CCQI&I.IOV xat 
dwlov TYJV srtLaTokip /.leva -ml tiov svloywg rj aitb avTijs %aiQOV[.ivcov, slg 

QOVf.lSV. 20 

yaQ Ttvsg, loortSQ 'Csiv estsivqs TO x^og, cp&ovit) TIVI agd-evTsg r/ 
(.taTi, xal %Qavai ^ovko^tsvoL diavoiag av-S-Qibmov, etok- 
ksysLv TTJV ay Lav IVIagLav (.ISTCC Tiijv TOV XQIGTOV'- 
avdgi ovvijcp&ai, cpr^a ds avT$ TIJ) 'lioGrj<p. 
(pad de, cog avco {.LOL s'lQrjTai, OTI an avTOv TOV ngs- 
Gfivtov 3 ^frcokivttQiov er]%Y]T;ai 6 koyog, rj ano TIVWV 

' 32* 
\ 500 Em<t>ANIOY KATA AIPESE&N F. vuv avT$ ns{ta&rjrsvi.isvu)v' xai a^qpt/JaMw. negl 
tuv ravra Isyovrwv avayxyv %w Isysiv. c iva 6s slg dsvrsQOv xa/uroj> savrv TtQOslrcbv yQcupsiGav kniGTol^v slg vrjv ^ya/ 
Ct^w. xcti SOTIV yds. 
2. KvQioig f.wv Ti/.ucoTaTOic; y.al 

xa< ads^cpocg yvrjffioig v.al oftOrtiGTOig og&odo- 

eQecog U%QI ka'ixov, xat 
a TTJV 3 A(>a{ttav, 'Erticpdviog ehayjO v SOTLV sv T$ TtaQOvn xctiQty xat (.ly 
' &avf,i<x^eiv (Atv, on kni vfj fjitmeQcc ysvea navva, ( 
VTat,' "AOL [irj &av[j.aeiv' del yaq TtKrjQOvG&ai. 
6di](.isQai yaQ Kara nqod-eatv vvv ywsTCti r^ilv X "ko- 
yLG^&v av$Qco7tivcov Y.CU diavot](.ia,Twv GOCpiGTixr] vno- 
voia Y.OL ml TO ydgov nQOwrtTOvoa, /.aTahf.iTiavovGa < 
TS' ir\v artOGTohmijv didaoxaliav, xa^wg 6 ayiwratog 
rtgoeiitev on "artOGTrjGOvtai vtveg Trjg vyi- 
didaay.a'kLag, ngoGB^ovreg (,iv&oig -/.at dida- c 
20 GK&liaig 6aLfj,ovkov" v.al ta l^g. fc vi yctQ eVi civs- "' 
qeuvav Kai emvosiv odovg TtovrjQctg, tavra pakhov OTtov- 
dafyvGiv ol av&Qwnoi ijnsQ nhrjQpvwfes tfy &vcolrjv 
Trjv Isyovoav Kala v.al svTtQOGdsKTa 'Cyvgiv' xat "6 
Koyog alan fi r^vf-isvog, areas d$ %agiv volg mov- 
25ouat." xat si rama diavorj&siiqf.iev , OIL Tto&sv GVJ.I- 
(iaivsi /.$ e%aa i cr)v*"fj l usQav avaxaivisG$ai rjf-ilv ta 
cpav'ha, eooiAs&a v.al amol cog artaidsvTOi Kai [.it] TCQOG- 
. tyovTsg tolg &sloig v.a.1 rtQOQQrjTixotg hoyoig. dsl yag D 

vavra 7tkr)QOVG$cti. lv GLTCGLGI yciQ {.ISQSGL vijg rtiaTswg 
30 dsl Tsksta&ai TO SLQr^isvov "agcc ek-9-cov b vlbg rov 
av&QWTtov SVQTJGSI, vi]v niGtuv snl trjg yyg;" nov yaQ 
scp-9-aGsv TI diavoia. nov avftQcomov syy.sij.tevi) snl to 
j^bv Ix vsorrjTog; rtoia ^isgr] Tijg rtiGTSCog ovx LXXHIL ANTUIKOMAPIAN1T4L 501 

; EV ftoioig ds hoyoig ij xaxofiovhia TO XQiq- 
Gtf.iov oux STUQa^s; TUJV ds TtQertcodeoTaTcov xal EV 
xaTaGTaoei koyixfjg cpvostog, ^g TO aqsnov ijv Ta asf.iva 
(.lallov diavoslo&ai xal TOUTOIS TiQOOTi&svai ftiu 
JCOQCC cpvaiv, ~/.al fir palkov ra ahrj 
ra aasf.tva naQarQsnsiv ^iat,0(isvovg Inl TO %elgov 
3. Aombv yag, eneidri navva, f}[tcov .TteTchriQ 
rfj yevsq, vet is ^aocprj^a v.a\ ia IxTOg aylov nvevj,ia- 
rog, s(p srsQtt itb&iv Kttiva VQSTtovtai. oi fisv yaQ TOV 
rtaTSQu ftlaocprjiiovoi tov TOJV ofaov &sbv xori 
ybv, oi a(.i(pi xty yvwoiv keyofAsvot, ol 6 av 
Mag'Mioveg xal ^Aq^ovxiwl xahovpevot,, xf 
pi Gvvs7c6(.ievdL M<xvi%aloi, ol TTJV 6vo(.taoiav ductio- 
rara slkrjcpOTSs m dix<xlct vtvbg olwvo(.daQ &eov } ^b 
ftavitodss bvofict' omoi names LIMCC Tikeiovcav alge- 
O(.ov, Kalavtitv (prj[.tt, STq-d-iavtiv, MetyiGsdwtavdjv, Ko- 
tcov, Ksgduviavcov, xal TIOV allcavj {lkaacpi](Aelv 
TOV TOJV b'kcov jtareqa, ev TC!J rovrov a 

-frebv tbv ev vof-icti xal sv TtQOfprjraig 
dixaicog re 7tQooxvvov[.tevov vrcb itavrcov 
XTiGrrjv xal drjuiovgybv, OVIOL fieta fov 
avaiQelv TteiQtovTai xal T^V deGrtOTelav, tby (.tev ovrcog 
bvra aQvovf-ievoif SISQOV ds TOV ^ 6'vTa 
cavTwv vnovoiq cpaviafyuevot, Iva ex TOV OVTOS 
xal bv vnovoovGL (.IYJ SVQCOGIV. OVTO) yaQ 
xal YI TOV dictfiolov GTIOQCC TLOV koyiov TOiavT^v ei' 

noiEiv xal dofaoaiv, dia loyLGf.iiov (iKaaq)r)- 
eneyeiQOVGa rfv tutv xexTiGj-ieviov av&Qiomov dia- 
voiav, tceQi TOV avTaJv deonowv GTQaTsveG^ai 
xaxals vnovoiaig xal knuQvi]Gi&e'iai. alka ys 
EX TOVTOV EXTQansvTss Tivsg ecp 3 erfioa fiadi&iv TOV (.wvov ayogaaavTa avTOvg deGrtbfriv agvov- 
I.IEVOI, TOV, (.lovoyevrj naida 'irjoovv XQIGTOV, TOV vlbv 502 ElIWANIOY KATA AIPESEStiT f. 

TOV -9-eov TOV fyovtog, TOP ovTwg OVTK ex naTQog yeysv- D 
vt]fisvov avdg%co xai a^QOviog, TOV aet ovca ex TOV 
xal avv naTol ovia, yeyevvrj(.ievov de 
xai a%QavTtog, opoovaiov rqi icaxql ovra, KCU ahlolov rcaqcc, TOV rcaTega' ol (tev 

xvvuv, krtl TOV idiov CLVTOJV 

vlaxTOvai, xad-ansQ 1^ vrtaQ%fjs *ovdaloi TOVTOV 
xexlrjVTat, "/.vveg eveol, shoTcog naga TOV 
TuvTrjal vrjs 7tiovv[iiag xaTrj^uoi-isvoi, TOV- 
10 vo t ua Trjg CCVTCOV itsql TOV XVQIOV xai TTJV avTOv jtaQOv- I03i 
oiav avaio%vvTOv OQf-irjg, cog SGTLV alr}$eg Idelv. (petal 
yao Toiig hvooiovTag nvvag evsovg xaleXa$ai dice TO 
vwdovg aTtOTehsla'd'ai, r/ TTJS xaTa^i(.iTcavovGr]g avTOvg 
diavoiag. 

15 4. OVTO) yctQ TCOV xvviov r) cpvaig, srcav eig hva- 
oav %TQCC7teii], ol TTOTS deonoTr^v yivwoxovTeg YM\ Tovg 
ctvTOv vletg, ohsiove re xal Tovg aM-ovg nctvrag TOV 
oixodeartOTOv yvijaiovg, o-iav ld{3fl avrovg y (.ictvia, ah- 
lotovvrai TO, ngoGiorca evwmov Trjg avrcov OQaGscog, 
i kit avTOvg eyeigovTai Tovg yvrjotovg, ovg KOTS TL- (.ICOVTSC; T [.lev xxtp eoaivov, TOlg e 1 TQOTtoig 
TaaaovTO. avTixa ol rtQOGdoxcovTeg XQIGTOV TTJV 
OVG Lav, ol BTOi^aL,6i.iBVOL ds^aG^ai TOV vv(.i(piov } ol 
ev%6/*evoi YMTidelv, ol nel&eG&ai &eioig 1.6- 
vnoG%6(.i8voi, ol TC<J MLOVGSI ev ovv&rjK't] Gvvelrj- OTI "yevov GV TO, ngbg XVQLOV" xai 
oaa lav BLTT.OL GOL o xvQiog awuGO^ued-a xca no M]<JO- 
" ore ddov TOV aurcov deorcoTrjv rcaQayev6{.ievov, 

~/.al Tovg rvrcovg Trjg aAr/- 
, oug ol fCQOcptjraL TCQO UVTOV Iv OCCQXI yvo/.tevov TOV f,iev ovv avT({) eheyov "Tig ovTog og hahel 

de daipbviov avwv e%eiv ovx aid%vvo- LXXVIII. ANTUIKOMAPIANITAI. 503 

TSTokur/xaaiv dnslv. en ds xai Sat-iaQsirriv av- 
TOV anoyt.a'kElv ovx rjQV&Qicov. nsQccg ovv, xa&ciTtSQ {.IOL 
nQodsd^KcDTat, cog f.is{.trjvoTsg xvvsg sfrcivsoT^Gav, xat 
Tag f.iev %siQ<xg ftQOOSTty^av, tog ccsi (.ISTCC Tijg f,iaviag 
o wjtov avctxQe/.iaG(XG avrov TCCQ ^siQctQ S7tQ%sTctL xa/5 
iu ftgoatortcc TMV idicov avrov dsortoruJv x. 
om alo%uvsTai. itaQedcamv txelvoi rbv avrwv XV 
D etg TO OTCcvQco&rivai, rtQOCpfoag TS roug oheicmovg TOV 
avrov deanoTOv ibv f.tsv ertQioav, TOV ds At'^oig 
kevoav, akkov ds cpovip /.la^aiQag dtexQijoavTO. 

ds cooawcog vvv ol vsoi 3 Iovdaloi a 
rfj uvrfj "/e^c^teVot ctytoyf), ol f,isv cpvomol 
a GCCQKK (.isv r^vrjoavro , ol ds vvv aQvov^evoi 
rov vlov fov -d-sov Tsleiav ngbg jtaxsqa ambv f,isf.iY}v6rsg v.al fiepgovTyfisvoi, adicdeirtTwg dii- 1037 5. jGx TOVTWV ds naliv -a/Uot acpevteg rag 
Qrjusvag ^laofpr^iovg didaoxaliag, xa-5-wg sirtslv, 
t TTJV xaTa cpvoiv &saGa/.isvoi snovQaviov frscoQiav, /.af a avto saTsvaawusg y.a. , avd-ccdsta anayys'klovai xai l 
, fafiaklowceg Jx rijg -d-sot^Tog TO ayiov 
rtvev[.icc. y.ai TOV usv naxsQa ovx rjQvrjvrca, ovds TYJV 
TOV vlov fCQog awbv yvrjGiOTyTa, scp 3 STSQUV ds ytahiv 25 
odov fiadi'CovGiv, c iva navTO&ev TtK^Qiod-rj TO " ex GTOf.tciTog avTcov." TL yaq a/lA ij slg TO ftvsvf.ta TO (xytov lombv, TO QVK cdkoTQiov TtctTQog 
vlov, TO ex Trjg avTTJg -frsoTriTog ov xai f.ir) svdsyfyisvov 
dvctL alloTQWv Trjg 'd-sorrjTog (jOvkovTai, cog avTOi 
s^ovaiav s%ovTsg xslsvsiv f.iaKXov ftsq) TTCSQ '/.slevsotica; 
OVK ccloxw6(.isvoi yaQ akloTQiov TO 7tvs.vf.ict IsyovGi y.ai 
doilov xai y.TiG(.ia y.ai nQOGcparov xa< jtoii]TOv y.at si 504 EJIWANWY KATA AIPE2E&N P. 

11 exegov aia%QOv ttgbg vnbvoiav rcegl avuov eavxoig f.ial- 

hOV f-TtlVOOVGl 7lQOG7lOQLGaa&ai. STfSl OVV 6 y.OGl-lOg VVVl 

ovxug [.icttlov rthyyelg nhfiyty aviaxov amaxiag, iva 
{M]6ev XL rtaQctfaityfl / avo(.tiet fj xovg avd-Qconovg anok- c 

bkovoa iij xciKOvoict v.al aitiGTiq xat ayvtooiq, oia TOV$ + 

' aftodQaoavTas rrjs nsqi TVJV ayiav TQiada svvoia 

l iva /.irjdels Aa^ot af-taQravuv. KSVOV yag xi 
CCKOVU 7tSQ\ rrjg ccyiag MCCQLCCS rr/g aeircaQ&evov viva, 

10 diavosiG^ai, KCU ro^tav fikaG(pr](.i6v xiva vrcovoictv in 
avvrjif EvoxrjTiTsiv, slg TO w. navxa^od-Bv slvai xbv 
rj(.iajv dixrjv KCMOV ocpscog y.al ^Qog iofiohov ev 
(.icpcolsvovTog xcfi rolg driyfiaoi ftavrag nsLqa' 
xbv i-dv rtsgl xb Tcgoaconov, allov nsQi xr\v jtxeqvav, D 

15 SXSQOV nsQl xi]v %SIQC(, tVa {.irjdEva Ka&oi TO drjy{.ia zrjs 
aniGxias, alkct 6 doxuv ev 'TOVTCO aTtodgavai TSQWS 4 
xbv Ibv f-irj ^a&ji, 6 ds sv a^it) vyirj %yjudv xr\v nioxiv 

yrwg plctnxeG-d-ai eavxbv itQO&vrjoeiev. 
6. Hotter avxr^ rj '/.axovoia; no&ev y xoGavrrj 

; avxb TO ovoficc ov (.KXQTVQSI, ov ftei&et ae, a> < 
cpil6vixs ; TIQ HOTS r} kv noia yevea Tfizro^tijxe ytalelv 1038 
TO ovo(.ia Manias xrjs ayias, xat EQCOTCOJ-ISVOS ov-/. 
STtyvsyxe TO rtaQ&evog ; % avTaiv yag TWV eT 
bvoj.ia.xiov xat xrjg aQ&xijg vrcocpaivsi xa Tfix^^ta 

25/tara f.tev yccQ ovof-ictGiiov eikricpaoiv oi dixaioi exac 
?t(>ejt6vT(os y.al wg ^upCe. y.al TW t uev c d{JQ 
exettr] xb (pttog $eov xai ov dicduttrjaexai, x<7) ds J /a- 
xw/^ TO 'loQarjl mhEia&ai y.ca ovx aMouo&rjOBxai, ml 
xolg aifoaxokoig xb fioaveQyeg, xovxeoxtv viol (JQOvxijg, 

SOxafc ovx aTtoxaTcdeKpyrjOsxai, xai xjj ayia Magia. xb 
fcag&svog y.al ov TQanrjGSxai' ay^avxog yaq 6i6(.ieivevR 
fj ayia. avrf] TJ cpvoig ov didaG'/.si vf-iag; cu xau'ijg 
[.taviag, to y.aivuv n()ay/.iaTtov. yroAAor de eoxtv ST LXXFHL ANTUIKOMAPUNITJI. 505 a iv rolg nalaiolg xgovoig ovx ETolftrj&r) TOig 
vvv ds allog f.iev jSlaacprjjAtl stg TTJV waagzov XQIGTOV 
ftagovGiav, sTSQa laluv tg avrrjv TYIV S'eoTrjTa, allog 
(?e silt nrj noislvai iv savvy rip TTJS naari 
naQOvaiag TtQayf-iureiav, STSQOQ ds Iv TTJ 
aa%akkei TVJV VMQOJV, sTsqog ds /us^og. xat cc 
OJ TJjg ri(.iwv TS&oiwf-isvrjQ yeveas, rjg y ^w^ sv x 
diametral, BK jtavTa^ad-ev neQnxvrlovf.ievr] xaxaig 
dtaftokov erciGTCOQaig diavorji-iarcov TS KCU 

Tofyiwoi \vrjv a^Qavxov 
xai;auo$el0av yevso&at, TOV vlov, 


vt]v etg iam rovro exexeiGav e/ iv 

TOV 3 /(J^a?)A, on CDS onsvog xat oiMjTrjQiov ^w^ueVog eig JAOVOV VftaQ voxecwv; 
1. "HKOVOCC yctQ naqa tivoc, ws rives 
leysiv on pierce TO ysyevvyxevcti TOV 

avdQi. xal ou ^av^a^w, asl yaQ fj ayvoia 
fir] TCC axQifii] syvwKOTOJv TOJV -freicov ygacpiov, 

eyyiGavTajv^iCifp 3 STEQCOV tg &CSQO 
xai nsQiOTicc, TOV an Idlov vobs ^ovlo^vov t 
r/ u vr]^.a'i:iv. nqajtov yctQ OTS f] 

3 IcoGi]Cp, xtaj^wv sis TOVTO avayxqaav- 
TCOV UVTVJV ijxeiv, ov naQzdo&r] avttjj etg ovvacpeiav, el 
Ssl TU aKrjdrj Isystv, ercstdr] %rJQOc; TJV. alia dia TOV 
v6(.iov pkv avr t Q xex^rat Trjs avTrjs, xaTa ds TTJV axb-25 
1039 hov-d"iav x Trg TWV 3 Iovdaicov 

r wg ov% SVSKSV TOV aM? ojtiog diacpvlayfldr} slg [.laQTVQiov TWV 

KGOf-lSVlOV OTL OV VO&Og Tj T)Jg SVGaQXOV TtaQOVGiag 01- 

xOvo[.ua rtedrj(.tr l oev, alia /.isf-iaQTVQrifisvr] sv alr]3~sicc, 30 
sxTog /.tsv OrtSQiiarog avdQog, kv nvsiifiaTL a.yi<$ otxo- 
vonr}$slaa sv alYjd-eicc. yrwg yag rjduvaro 6 TOGOVTog 
yegcov naQ&evov seiv yvvaua, cov ano nQit'nyg yvvaubg 506 EIII&ANIOY KATA ALPE2E&N F. %fJQOg Toaama errj; omog (.isv yag b IcoGrjcp adeKcpbg 
yiveTai TOV Kfaorca, fjv de vibg TOV jfaxtijS, enixlyv 6s 
HavS-TfiQ %alov[.ievov. af.itf)OTSQOL OVTOL anb TOV Tlav-B 
&r}Qog snlxhrjv yevvcovTai. ea%e de omog b 'Icoarjcp fv\v 

5f.tsv TiQioTyv amov yvvaiKa sx r-ijg cpvtijg 'lovda, xat ^ 
xvioxsi ctvTqj avvri rtuidag TOV agi,d-(.ibv fi|, veaaaQag 
{.lev aggevag, -D-rjkeiag de dvo , xcc&ccrteQ TO evayyehtov 
ib xava Maqwv xal nava ^Icoavvqv eaacpriviaav. eo%e 
[.lev ovv TCQUToroxov ibv ^laxiofiov TOV erctKl'rj 

lQ 3 Qfmav, Q(.ir)vev6iisvov Tstyog, xal (Jr/atov kni'/.^d 
Na'C,(jOQ(uov de ovva, oneg eQ[.ir]veveTai aytog. xai 
vog oviog e'llycpe ir}v y.a$edQav Trjg eTtLGWjfijg, ijj 
TTtaTeuxe -/.vQtog TOV -S-Qovov amov sjtl Trjg yyg 
og "/.al iKedewo b adehcpbg TOV -MQIQV, -/.a&aTteQ xat 6 

15 ctrfOGTokog ovvadsi TOVTOIQ, code Ttov heywv "STSQOV ds 
TCOV anOG'Cohwv ovx sldov, el fir] ^Iccxcofiov TOV adehcpbv 
TOV xvQtov" Kal TO, e^g. cidelcpog de TOV KVQIOV ovTtag 
dta TO bfioTQOCpov , ov%l xara. cpvoiv , a yvvr) eivai TOV avdQog, (.irj e%ovo~cc TCQOQ amov 
ovvacpeiav. ex Tavzyg de Trjg vno&eaeiog fj 
yeiTviccGig ay%iGTeiag TCOV vitiv 'icuorjcp fcgbg TOV GQJ- 
ev adelcpwv Ta^ei, xexkrjTai, (.lahlov de WL eho- 
j. cog yctQ -/.at avTog b ^IcoGiijcp (.IYJ G^COV xoivcoviav 
25?E()Og TTTJV yevvrjGiv TYJV xara aa^xa TOV ocorrJQOg ev 
TaE,ei naTQog loyi'^eTaL HUT owovofuav, xa^wg "hsyet, 
^iovxag b euayy&liOTrjg JTSQI avTOv TOV ocoTrJQOg OTL 
cov vibg, cog evof-ii'CeTO, *lcoar]cp, .cog v.al ami] y MaQiaii 
ecpt] rtQog amov ev Tip %aTa ^iovxav evayyeUco "Idov, 
30 eyco w\ o naTrjQ aov e^r/Tovtiev oe odwco^ievoi." Tig 
ovv av eiftoi TOV Icoorjcp naxsQa TOV Y.VQLOV, og ovdsv 
rtQog amov el%ev alriov, iialioxa Trjg evGccQ-/.ov TCUQOV- 
Giag ey.TOg GTcegiiarog avdybg vrca^ovGrig; alia dia l. ANTIJIKOMAPLANITM. 507 

ohovoj^iag TOUTOV steeps TOV y.liJQOV rd 8. TLKTSL [tev xomov TOV 3 Idxiofiov syyvg nov TTSQL 
Tr ( ysyoviog TsoaaQdwvta, rtlsico slaGGO}. (AST avrbv 
tie ylverai naig 'Iworj Ktxlov/tsvog. siia (AST* avxbv 2v- 5 
(.itwv, enema 'luvdag, xat dvo O-vyarsQeg, ^ MctQia KCU 
f} 2qka)(,ir] %akov{.tvr], xal -re^vryxej/ avxov y yvvrj. xai 
( era erij nolla laf-ifiavsi rfv Maqiav %rj(>os, xctTaycov 
^liKiav nsQi nov bydorptovTct ertov xat ngoato 6 avrjQ. 
B Y.G.I (.leva tavia la^avsi rr t v Mctgiav, cog xcu ev rcTi 10 
evayyslu<) leyei' (.tvrjai:sv^ei(Jr]S y<xQ cprjot vrjg MaQiag, 
'/.at om sifts yaf.ir)$ei(nig. "/MI nakiv allots "OVK jjdzi 
avrriv '" &av(.iaaai ds SOTIV enl naoiv OLQ at rtgocpd- 
asig $Y}QcovTai, al rtovrjQal, xai wv om son IQBI<X SQSV- 
vav rag ahiag, xat ,i]Teiv fa /wi) ^rov^ieva, artb ds 15 avayKCcicov TQSTteod-ai STTI [icogas C^Tijaetg, c iva nov Ix TtavTayj)$w Gvvacpttjj 
anioriag T.CU fttaacprjiilag, dia rag rcgbg rovg ayiovg 
arif-iiat;. v.al Ttgiorov (.dv ovv elfyxsi avrovg itavrayfi- - 
C &ev r] axolov-fria, OTL TTQCOTOV (.tsv ysQcov vn&Q oydorj- 20 
Y.ovta svrj ysyoviog om elafie TtuQ&evov sig XQfjaiv, alia 
[icillov (pxovonrj&r) avTcj) sig TO cpvlarietv. devzegov 
6k ftavrtog nov "/.al autol vnrjQ%ov dtxaioi. xai OVA 
sTolfta 6 axovaag ovi Ix ftvsu/uaTOs ayiov sail TO iv 
avfi] STI ejiipallsoSai f.isi:a TOiavrrjv or/.ovof.iiav, %^^-25 
a-fl-at Ttj} OKevsi fty xaTa&io&e'v'Fi jrcuQijaai ov ovgavbg 
"/.at yfj OVA e%w()6t di VTteQfiolrjv- rtjg avrov dofyg. st 
Q KCCI vvv sig bvO(.ia avrou naQ$evoi diarelelv ayu- 
LpvTui yial ayvsvsiv v.al syxQaTevea\j'ai, najg (.tallov 
vx rjv-jciOTOTSQOg 'Icoorjtp, "/.al amr\ r; MaQict navfa'&b 
GV(.ifidllovaa dg -/.aqdiav avrrfi, a>g ytyQajwai; dlla 
[iTct roGavTujv "/.al TOiavTrjv "/.al rrjlr/Mvrirjv olyt.ovof.ilav 
Gvvacp&rjvai ndliv yegovra TtaQ&ent) ayvfj xal 508 EJII&AN10? KATA AIPE2E&N F. 

vfi Tf.a.1 axsvst, %coQr]Gavn TOV a%atQr}TOv xai 
TOIOVTOV uvGTrjQiov Grfrieiov knovqaviov xt 9. Ilo&ev yaQ ov dei^ouev on ayvr> diSTeheasv y 
vos; ,dsi<;aTU)Gav fjfuv evd-vg on (.isTa ir\v xov ( 

ii-tcov Ki)t\Giv nvctQ eyevvrjoev fj Maglcc. t7rw(7t 
ia ovo\.iaia rtkaTTOVTSG ol TtlaaTOvgyol xal Qaifjcpdol 1041 
trjc, arca-cris 7.al xaxo/w^av/agj xa ^ vx e%ouat delicti. 
ov yag avvrjtp&r) ert yca^^e'vog, JUT/ yevoito. si yaQ eysv- ael nors ovv avvty vnccQ^ovoa TCJ) GioriJQi, ekeyov xat rcc Tfi'xva avvijs avvelva*-*. rtKavci ds avrovg 
ib eiQY][.ievov "idov, f] ^T^Q oov -/.al ol adekcpoL aov 
e|cti w-crjxotv ^Tovvieg ae." ..xat ovx o'ldaoiv o TVQO 
r\v yeyQaf.t}.Levov, on ol adelcpol CCVTOV OVK Inl- 
sis avTOv, rtQofiaivovres yag xat f^iels T $ 
7.al ^avf.ia^ovrss kill TOIQ EV ralg delats yga- 
tpaig cos ei>Tshws yeyQafiftevois, idov we a. itav EV ai-B 

ytvofievoi, sv^ceQiGTOVf-isv &eq) vy nQo 
rfj 8ia t&v doxovvvuv @Qa%ecov qr^iarmv Iv vfj . 'nuQiaxav rtaGrjs yQacprs vyy a'eiav. asl yctQ awvovess neql 3 Iaxufiov on ovros adshcpbs e/ 
TOV XVQIOV O'avfia^ovTes s^syo^isv, ns rj %Qeia; vvv de 
fyvcufisv di Tjv aitiav wg rcgoeiTtev r\ tisia yqacpq' 
akka Ttavrcos c iva. OTCCV axovtousv OTI "idov, y /.irjTitjQ 
V Y.OL ol adekcpoi oov eca eoTijxaGi tyrovvreg GS," 
on Ttegi 'lax&fiov /le'yet xarrcSv a/l/twv vtcuv 

t OV 7CEQL OltOV MctQlCtS TCOV (.IT} yLVOf.lSVO)V. C 

drjlov yccQ r\v on /.IBI^COV TJV 6 J /axw/?og ff t ykr/ja KCCTCC 
evGaQxov TOV '/.vQiov ycctQOvGiav , acJeAfjpoug de av- 
VS IsysL dtelsyxovoa rj yQctcpi], v.al ovoftaan xalovoa 
'/.al *J[a)Gfj xal 2uf.tetova "/.al 'lovdav xat ^aAw- 
y.al MaQiav, c iva (.la&woi roivvv rivos vlbs wy- 
%avsi "/.al r/c noiag j-irjTQOS o jfaxw/Sog, vorfGcoGL de Kara. . ANTIJIKOMAPIANITAL 509 fjlwiav Tig sari [.isi&ov. 6 yag 3 Irjffovg 

SV STSL TQiaKOGTC?) TQlTlt) tijg aVTOV SVffClQWV TtaQOV- 

, TOV ds 'HQudov i]v xar 1 exstvo xaigov, viov ds 

, S'TOQ sfaoarov. 

10. 3 Ev yaq rip TQiawanp vQitq) STSL tov JI;QCOTOV*> 
vlov d-VTinaTgov, yevvarat 6 GCOT^Q ev Brj- 
s 3 Iovdalag, OTISQ ^v TsaaaQcmootbv 
d.vyovarov fiaaihsios. %ai noirjoag sir] dvo iMf-ifi 
TOV ^hoorirp slg ^lyvmov, diet ra VTCO TCOV 
iQibdri stQ-^f-isva, TOV 'Hgwdov 'Cyvovvros fov rcaida. 10 

ds ds -dfyvjiTOv not vsKsl IxeTae aKKa. dvo erij. 
v.al Tslsvra 'HQwdqg o fiaadsvi; ersi xpia/offTy sfidoLH.}). 
lQ42diade%ETUi ds TOVTOV L^^eAaog 6 yiog avrov Ini eVe- 
oiv svvsa. y.ai OVTCOS y nQayf.ia.Tua teheiovTai, v.al 

GTCCVQ$ oxT(oxaidexaTQ) /,tev STSL TifisQiov 15 
tov ds ^Ay^'mita InufaftivTog (.isyalov, 
v ds vstorsQOv, viov ds '^i^s^aov, srog r\v sho- 
OTOV. ovdafiov ds rjxovoai-isv TOV 'icoa^cp VLOVQ rtZTtoirj- 
KOTCC. alfi ovds [Asra TO sh-frslv anb vrjs AlyvrtTOv 6 
avTOQ sfiicoasv snl TtolKolg, STSGI' TSTCIQTOV yaQ r\v STog 20 
Tf t 5 aiOTrJQi, rip ds ^Iwafyp VTISQ eVog oydoriMOTOv TS- 

TCtQTOV, OTS CX T^g AlyVTCTOV ICOQUS TtOQSySVSTO. ml 

^di'^iSLVsv alia erij OXTW o 'hoGrjCp* ftSQicov, v.al sv TC!J 
dcodsKtxTii} eVfit avLOVTtov STCI c IsQOvoalr][.i l^rjTt]^, ore 

OV% yVQlOXSTO SV Tjj bdoiTtOQiq, Wg %!, TO KttTCC AOV-^ 

v.av svayysliov. [.isoov ds TOVTWV TUV STCOV Telstra 
'Icooyrp xal avsTQacpy OVXSTL vnb TOV 7wff^<jD, all? si$ 
TOV or/.ov TOV [(.oorjcp. o&sv OVKSTL to svayysliov cpd- 
G-/.SI Isyov OTL ijld-sv b jta.Tr t Q avTOv mi r] f.irjTr}Q avrov 
y.al ol adslcpol, alti "idov, rj (^rjTYjQ oov "/.at ol adsl- 30 
cpoi- oov e'w eaTyxaGtv" all 3 ovds ors elsy'ov amy sv 
TJJ Idovf.iaia, ovdelg ravxa Ttoiwv 9-slsi sv V.QVTC-TM elvai' 
C i rawer itdi e7g, cpavsgtoaov GSUVTOV, QVY. dnsv OTL sutsv 510 EIII$ANIOY KATA AIPE2E&N F. t) 6 7taTi]Q avTOv ml oi adshpol CCVTOV, all? ol adsk- 
(pot avrov, wg TOV Iwot](p [.irjKSTi vnccQxovTog nma TO 
Gcofia. SITCC de en avTij TJJ Tsheiwaei, ore 6 GtoT^Q sv trcp 
aiavQty eGTtjxev, wg s%ei TO xaT 'lioctvvrjv svctyys'kiov, 
5 "OTQacpsls" cprjolv "elds tbv f.ia-9-rjirjv ov rjyarra 6 KVQiog" 
"/.al BlnBv ctVTty TteQt Magiag "idnv, fj f.i^Tr]Q aov '" xt 
ITJ amfi Xsysi "idov, 6 vlog aov" el rjaav ds rexvcc rfj 
MaQia xai si V7trJQ%sv avufi avrjQ, tivi rtT) hoyct) TtaQsdi- 
dov i^v MctQictv Tcp ^Icoavvr] xcu ibv 'lioavvrjv ij\ Magicc; 

ds rep koyq> IleTQif) (.icikkov ov ftaQctdidtooi,; tivi 
ds TW loyw 'Avdgsa, MaT&aity is v.al BaQ$olo(j.aiq) ; 
albcc dijhov on 'itoavv)] dice rrjv naq&eviav' "Idov yap 
fj f.ir}Tr}Q aov" '/.CCLTOI ye ovx f]v (.I^YIQ avfov TOV *Icodv- 
vov YMra aaQKCt, ct'hk tVa 6sir) avTi]v {.irjTSQa ccQ%r]y6v 

TtceQ$svlas, meidi] fi| avzrjs rj Ccorj yv, '/.at rip 
7ML1QI ye OVTI xara Gagxa allo-c^ki), sfoysv, c iva dida&i rifiav T^V idlav CCVTOV (.irjTeQa, QTI rip 

OVTI YMTO. GO.QXO. 1% ttvcijs (XOTOQ XVQIOQ 

tva [if] xig vofiLGfl doxyatv elvai TY^V fCQayf-iareiav xai 
20 OVY. ahy-d-siav. si I.ITJ yaQ fjv avrov akrj&cus (.itftyQ xara 104! 
GaQ'/.a '/.vrjoaoa ambv, OVY, av neql avvrjg rrp 
ksiar enoisiro naqadovvai vyr asi^aQ^svov 
yeyowlav dia r ci]v oi"/.ovoi.iiav , axQavvov de dia 
rtQog TOV ctvTOv ti(.irjv Y.al TO OKSvog TO 
Iblsyei de TO evayyshov "xai artb TT/Q r h uQag s 
skafiov avTrjv nQog SCCVTOV" ei ds sfysv avdQa, si sl%sv 
or/.ov, si sl%s TS-/.VCC, sig TO. Vdia ave%toQei, /at ov nqbg 
TOV ahkoTQiov. 

1 1 . ^A't^o. \.ir\ TOVTO GTQafpfj sig filafiyv TLGI xat 
3o66iooiv tv TOVT(p 'kaufiaveiv TtQocpaGiv, ovveiGazTOvg 
xat aycmiqTug snualovf,isvag savTolg emvoclv, dia xa- 
K0(.ii!])fcivov VTtovoiav. sytelGs yccQ Ta nqay\.\.cna s 
VMT olwvo(.dav ds di'flQyi-isvLov TIOV TtQay^aTiov cc/tb . 4NTI4IKOMAPIANITAI. 511 artdor}g -Accra -d-ebv ocpedovaqg 

xca yag b'ts TOVTO yeyevrjTO Y.CU 
ngbg eavTOV, OVXETI 7taQ(.isivs itaQ 
xal si doKOvoi Tiveg sGcpd^&ai, C^TJjfffcifft ra fyvrj TIOV 
ygacpuv, v.ca evQioatv av oms 3-avuTOv 

SI TE&VYIY.SV OVTS 1 ^ TS^VT^BV , OVTB SL 
C OVVS SL jHTJ Te&CtTtTCtl, Xtt/TOi J^fi TOV IcOCCVVOV TtSQl ti}V 

3 ^4aiav SVOTSI^CCJCISVOV ir\v nOQsiav y.al ovdct(.tou 
on ETtrjyaysTO (,ietf savrov ri]v ayiav itaQ&svov, 
eGiwrtrjGev ?; yQCtcpr], dice TO vnsQ^allov 
'wot f.ii] slg SKTtlr^iv ayayr] T^V didvoiav rtiv 
eyw yctQ ov TO^JUW keystv, alia diavooit- 
oiunyv UGYM. Td%ct yag nov jicai t'/j'rj tfvQOf.isv 
rjQ ay tag exeivrjg */.al (.laxagiag, tog oude evQelv sail 
TOV d-avaxov avrfjg. Ttrj (.lev yaQ o Sufiswv cpdoKSL JCSQI 15 
avTijg "KCU GOV avirjg rr]v ifjv%r]v dislsvosfat, Q 
orcwg av aTtoxahvcptiioGiv IK ftokhcov 
Of,ioL" nr) de tr t g 'd.noKu'kvipswg 3 Ia)dvv 

i sonwdev 6 [dQccxuv iiti t^v yvvaua ryv yevvrjoaoav 
aQQeva, xat edo-frrjGav aiiTfi meQuysg asrov , x.at20 
dg Tyv egrjiiov, oncog av (JL^ /la/f;jj avTrjv 6 
layjy. de divarai in avrfj 7ifaiQOva$ai' ov 
de OQi^o^iat TOVTO, xaf ov heyw OTL a&dvavog 
(.tivev akX ovde dia(3@aiov(.iai. si T$vrf/.ev. VTCSQ- 
e/?^e y&Q y yqacprj vbv vovv rbv av&Qtortivov, xat 1^25 
(iered)Qi^ siaos, dta TO oxevog TO TI(.HOV %al e| 
TOV, c iva f-fT} rig iv vnovoiq yevrjTai rtsgl avrvjg 
KWV TtQayticcTtov. KCCV TS ovv TS&vyxsv, ov"/. 
v.al el Te&amai, ov ovvrjrtTai GaqyCi, ^ yevoiro. rig 
de cpQevofildfieiav eavTtfi ovvayaycov -9-e^Gsi evaxijifjat 
^docprifiov Tiva vnbvoiav, xal Ircaqai GTO^UCI, %ahaGai 
Te ylcoTTav, dielelv TS ^s/A^ Ix diavolag xaxijg, (.tah- 
Aov de avTi v^iviov YMI dofyg vfigetg Tivag sftivosiv ml 512 EJII&ANIOY KATA AIPE2E&N F. 

s^Ttagoivslv slg Tr\v ctyiav nugd-svov, y.ai f.ii] TL^av TO 
TSTi(.ir](.ievov GKSuog; B 

12. El de Kal anb alfyg Tivbg 9-sioQiag %Q*1 ^- 
fislv to, ngayuaTa, ijjr}ha(priau)f.iev -/MI (pvGLokoyt&v G%s- 
cpaol wijv leaivav (,ITJ TIKTKIV, Tt^v fiias^aaTQOs 
, $%BIV de TVV aitiav foiavds' TO Cwoy /.tsv sari 
, ^aqonbv dk rcT) s'tdsi, eiifiQid-eGiarov TJJ 
wg eirteiv, (3aaikMMTai;ov ysvog srtl ra akla ^wa. 
6s iJiv ovllytyiv e svbg ovtvyov, relelv ds TO 
lOxaTct(:ialK6(.ievov G7teQf.ia eixooi % ^vag ev rfj vridv'i, 
WGTS rbv axv(.ivov evdov Inl TekeiorrjTcc (peQeo&at dia C 
rbv XQOVOV, Big TO xal rovg Ttavras bdovrag e%eiv rjdr], 
tv rj ex rfjg yccGTQOg rtQOsl&ot,, y.al rovg ovv%ag kv 

rovg rs 7caGGcthlo"/.ovg xakovfi 
15 /at xvvodovtag, Tag rs [.Lvkag, xat TO; alia ooa 

SGTl Tip &1>J. V Tip OVV slvttl CCVTOV SV Tfl XOltiq SV 

Tatg GKiQT^asGL mvrjGeai TS mi Tolg 
dia TIW ovv%iov xaTCtGrtav , %eeiv TS Tag 

TS xal vGTSQag. Iv Tty ovv siti Tip TIXTSIV 
a ijy.siv XKT exsivrjv' TTJV fyieQav rtavTOg ccgya- 
)U'oi> xuof/)0^i/^g cpvoeug ahKoTQiav T^V yaoTsga yive- 
f.iTa yaQ TOV TOXSTOV xat Tag voTzgag %al Tago 
Ixxqlvsad-ai a/.ia cpaolv oi cpvoioloyoi, IOGTS 
$rjleiav OQfysad&i, et jtiij Tig aga /3ia ys~ 
s (.irjv, si xat TV%OL ovvacpslcc TLVL avayxa- 
i, STI dvvaG&ai XV'IGKSIV, ^TI ovacov TIOV {.irjTQiov, 
SIT ovv VGTSQWV, KQU yovv dsdcoKEv rjf-uv y.al UVTYJ f[ 
awlovdia 7tOQiaaG&at sig T^V sm^TOVf.iEvrjv 7tQay(.ia- 
Tsiav evvoiav Tiva G%sasiog STtl TO GV{.upsQov (takkov 
liu TO (ttartTov. si yag "ay,vfivog IsovTog "lovda" 
keyiov TOV XQIOTOV, xai Toug sv Tfj 
'lioavvov "idov, svtxqosv 6 heiov" (prjalv 
"6 ex cpvlr^g 'lovda v,ai' Ix (77r%aTOg dafiid" UOVTI 104 


. ANTI4IKOMAPIAN1TAI. 513 <xga yraQiy.aa[.ivov TOV V.VQIOV, ovyl xara cpvoiv, alia 
did TO an>iyf.ia, y.al did TO fiaailiy.bv slvai TO twov, 
ftdvTiov 'C(.ocov iTaf.uoTaTOv TB xcu loy^vQOTaTOv, y.al Talla 
%aQiGTaTOv, dgd ys y.al Tyv yswyGaoav Isaivav 

av. Ttod-sv ydg Iscov ysvvaTai jtdvTcog, si ^5 
Isaiva i] f.trjTr]Q xlrj&fiasTai; Isaivrj ds dsvTQa ov yi- 
vsTai Kvi-jaig ' aQa OVMTL Kvrjaiv oldsv q Magia, ovy.Ti 
ovvdcpsiav Gio/.iaTcov ij dyia^ rtaQ$vog. 
C 13. 3 d.lld y.al TQag ^Idai^isv -d-scoQiag. fjv ay.6- 
lov-d'og TC$ Ii]ffOv aficc avTqj TtccvTOTS Tvy%dvovGa. sxlrj- 10 
8-r] 3 /j](70t!g sig yd^ovg, nal YI IMTJT^Q avTOv Ixet y.al 
I oi adslcpol, y.al ovdaf.iov Icoorjcp. "TI (.iol xi GOI, yv- 
vai; ovrtco ijxei fj LOQU (.wv" y.al ovx sifts "TI f.iol 
xa< vfilv, av&QConoi;" TtaQsiGTqy.ei Magia f] Maydalrjvr} 
v.al Magia y TOV Kliofta xat Magia i] /U?)T?]^ 'Pov(povl5 
y.al MaQia y allr], xat 2alu/.ir], xat allai. y.al om 
elrtsv, rjv o 3 [coar)cp ly.el, y 6 '/axw/iog o ddslcpog TOV 
KVQtov, og l^jg 1 ' ojv STCOV TslsvTct, TcaQ&svog ysyovcog' cp 
C ov xscpalrjg oidrjQog om dvrjl&sv, og' om SKSXQTJTO a- 
laveitj), og sf.tipvy^ov ov (.ISTSG^SV ' og %ITCOVIOV 
om Evsdvaato' og TQtficovicj) exe^^ro ltv$ 

v T([I evayysliq) cprjalv "(pvyev o veaviag, %ai 
rjv oivdova, i]v rjv TtsQL^s^lrj^svog." 3 codvvr)g yaQ 
y.al jfaxw/?og xal Idxufiog, oi TQstg OVTOI TavTrjV Tyv rtoli- 
loyjjy.aaiv, oi dvo (.lev naldsg TOV Zsfodaiov, xt o 25 
TOV 'Icoorjcp jfaxw/?og, ddelcpbg de TOV y.vQiov } did 
TO oftodlaiTOv, did TO avvTQOcpov, did TO sv Ta^ei adsl- 
cpov avTOv Oyrjy.vai <5t' i]v d%BV ^Icoorjcp [.wvov rtQog 
tip MaQiav yvrjoiOTi'jTa, dftb TOV OQf.iaG&fjvai avT^iv 
avTifi. /LIOVOV TOVTIO T$ ^laKtoficp e^Tjr 7Ta^ siGizvai TOV 30 
* TOvg sig Ta ayia TCOV dyicov, did TO NdtiOQOiov avTOv 
slvai ml /.i(,ii%$ai rfj leQcoavvy. w&ev ydg fj MaQia 
y.aTa duo TQonovg Gvyyevyg Tvy%av Trjg 'EliGafisr, y.al 

Epiphanius. III. 33 

HI 5 1 4 ETIIQANIOY KATA 4IPE2E&N P. o 'Ictxtofios diecpsQS rfj. isQaaavvrj, eneidfaeQ at dvo cpv- t 
avvrjTCTOVTO f-iovai nqbg allr'fiag, rj re ftaoihwr) TIJ 
xfj xat y ieQctTmr) vfj (iaodmfj, wg y.ctl avco ev 
dc[) Nactaocov 6 ajtb TOV 3 Iovda cpvkctQ%oi; A ( u- 1046 yvval-m. O&EV ftohkal TMV aiQsoecov 
aQxa yevectkoyiccv TOO acotrjgog ayvoovai, xa 
diet TO anogelv avTOvg CCTCIGTOVGI, xal doxovoiv 
avrdsyeiv TJJ alytteia, leyovreg, yrwg fj anb cpvlrjg 
ld xcft 'lovda dvvarat ovyysvrjs sivai T>jg ' Trjg an TOV 14. Ourog o Yaxw/3og xat nha'kov enl rijg xerpa- 
scpOQeae' xat note afiQO%iag ysvo[.isvY]g mrJQe rag 

sig ovgavbv y.al TCQoarjv^aTO, mi su&vg 6 OUQOI- B 
15vog sdwxsv VSTOV. SQSOVV ds iuaxiov ovden'OTs svedu- 
GCCTO. TCC ds yovotTa auTOv lax^x/aaav db.t]v xa^^Awy, CiTtO TOV TtCCVTOTS Y.a[.l7tTlV CtUTCl SVCOfflOV '/.VQlOV ^v evkafisiag. TOVTOV ovv bvo^iaxi OV/.STL Jxa- 
hovv, ftAA o dlxaiog TJV avTty OVO/.KX. ouTog ovdenore 
20 EV (3ctkaveic<) ekovoaTO' ovTog {upv%ov ov f.ieTeo%e, xa- 
avo) f.wi TtQodedrjkwTcu' omog oavdafaov ov% VTCS- 
. xat ftolla r\v rtQi TOV avdgbg leysiv -/.ca Trjg 
auTOv rtokiTeictg. ogqg ovv OTI 6 ohog nav- 
a^oAo/wrarog f^v; el yag ol jvaldsg TOV Yw-l) 
25 oycp jjdeioav TtaQfreviag TCC^IV xa Naw()aicov TO eoyov, 
noaip ye /taAAov o nQSG^vTYig xai T^aiog avi]Q fldei 
cpvkaTTeiv Ttctgd-svov ayvrjv xca ri^iav TO axsvog, eV f > 
nov evedrjf.ir]oev ?) TUJV avd-QUJtcov oioTt]/oia; ovds OIVTY] 
y (pvGig didaaxei, fjfiag on avrjQ fiev yv ftQ6G^VTr]g, 
WvnsQJiefirjXtog Ttolv Tr t yhxiq, [isyag yeyovug tv av- 
dgaGL, 7iiGib(; TOV TQOTCOV, evkafirjg TO sldog. 
yctQ TO evayysfaov OTI avrjQ cpo(3ov/.ievog TOV &sbv e^r/ 

anohvoai CCVTTJV. TskevTa ds ovrog o 'Ictxtofiog . JNTUIKOMAPUNITAI. 515 D 6 adskcpbg TOV XVQIOV -/.al vlbg 'Iworjcp Iv f 
/Jtwffag juera TTJV TOV GtoTrJQog avalrjiptv STSGIV SIKOGI 
TsaaaQGt, rtlsico slaaGo}, wV STWV V\g , vnb TOV yva- 
cpswg v$ &!(]} Ttatod-slg vyv xecpatyv, Qicpsls anb TOV 
jfTSQvyiov TOV ISQOV, "/.al xaTeld-wv nat /.irjdsv adt/jj- 
dels, xhivag ds ra yovwia "ml nQoasv^aftevog VTISQ TUV 
avtbv QiipavTiov, "/.al cpaoxcov "avy%h>Qr)aov avrois' ov ftowvaiv," a>$ xai 2v(iS(av JIOQQIO (jzco$ f 
6 TOVTOV avsifJibg, vibg ds TOV Klwna, sksye "nav- 
Kttloaa&e, ti h&a&TS TOV dixaiov; nctl idov, v%TaiW 

V7C6Q VflWV TCt "/.tt^LGTCC." Xi OVTWQ yfyovS' TO OtVTOV 
I [.ICCQTVQIOV. ' 

15. El TOIVVV 6 TOVTOV ftals TOOOVTIOV STIOV vnrjQ- 
%e, rtug UQU 6 TOVTOV TtetTrjQ fitenwv cpgixwdr] nga~ 
yf.taTa, ayyskovs TT]V yeyvrjaiv TOV vlov doQvcpOQOvvTas, 15 
> v[.tvouvTas an ooQctvov "ml keyovTag "do^a sv vifJi 
xai STtl yrjg eiQrjvr], sv av&QMnois evdoxia'" 
fcoif.isva)v yxovTcov sis fb GJtr'j^atov, ev&a t 
B xal TO.VTO. ayyekkovTuv, xcu TOV Iwaycp awvovTOg TOV "/.a VTi&gavTOQ TOV %gvov TO. 
ual daviava, aojg sToia sirtaOiveiv xul hv- ayiov, sv ip xaT^x/a^r; S-sog; s<; ov 
GWf.taTog Gvvskeyr] r h uiv fj Trjg SVGCCQXOV naQOvaiag ol- 
xovot-Ua. o&sv y ayia axgavTog oaQ% f)f.uv ij%odoiir)&r] 
sv T'fj d-eoTriTL TOV atoTrjyos , iog b ayyekog e-/.sloe o25 
Fa^Qiri'k Xeytov "7ivsv{.ia ycvgiov snsksvosTai snl as "/.al 
dvvaf.ns vipioTOv srtiGyuaasi oof dib -/.ca TO ysvvconis- 
vov "/, GOV aytov "/.l^jjosTat vlbg d-sov." fttog UQK 
C 6ToAjUa avvacp&rjvai TIJ TOGavTfl "/.at TOtavT'Tj ayla naQ- 

frsvq) MaQtct ; 11 di h>cpefa]Gsv ^(.tag, si "/.at avvycp-frr], 30 
* onsQ f.ii] ysvotTO, TtsQi TOV tyjTeiv ; nolov ds 
SGTIV aiQSTtoTSQOv, TO TtttQadovvat TO, nQay(.iaTa 
1} (3idsG&at TII-UV T xsiQOva; OTt /.tsv om s 

33* 516 Enil'ANWY KATA AIPEZEttN 1\ 


OKI, sav jiirj TtKJTSvacof.isv OTL ovvrjcp&rj TCU^LV q OVK %O[IEV wj)j> alcoviov, , drjlov. EyQacprj dk TL xa/lor, aHa fi dimia, 11 
ff(.tva; iva dco(.iev y^aqiv */.cii TOlg axovovoiv. staff av 
de ol av$QW7toi fa avayxala ta rtegi 
$elccs, fa sv do^okoyia O-eov, xal o&sv d 3 av 
eccvzotg TtqoGnOQiCpvvai ftqbq fikdfirjv, cpsv Y.OI dictvoel- 

, [Aahtffva z% yQCHprjs /.n] keyovaris. 

16. El [.IGV yaQ skeyev fj yQarpij, ajtedidoa^Ev av 
xccl ovSsv disvoov^lsd-a. f.irj yag o yaf- ccfiiavvoc;; firj naqa^aqaGOBTca ya/J.O ; anb ds 
TWJ/ ml aQxiegeuv STtfyeTat, dia i^v nQO$ TO (.isltyv 104: 
vrcrjQsoiav. (.leva yag TO ?tQOcpr]Teva(xi Matvarjv ovxstt, 
15 yvvaml ovv^nrai, OVKSTL TSMU /.V'LGKEL, omsTi ysvva 6 
, G%ohatTQOV yaQ Tov filov say^s TtQOQ rbv 

raig yaq rjdvvaro ev OQSI Siva 
XOVTU vvxvas xal TeaaaQaKOvra fytEQag dia-cskslv 
ytQoaav%cov : i-j rtfig rjdvvafo reaaaQaxovTa err] sv rfj 

20 QTr](.iy TCQOg ohoVOf-liaV d'BOV gTOfc|ttOg dvai, TtQOC, iSQW- 

avvyv T axoka^siv; xat yrcug. ra f.ivGT;r]Qia 
/at TO avvofuletv -3-Etij Tip yd(.tct) avvrjf.i/.isvos 
t yag TCEQI ruiuv (pdaxEi o ayiog anoofolos diaQQy- B 
di]v xcu ksyei "rtgbg xaiQOv, c iva o%okdaa}Gi TTJ Ttgoo- 
TOGO) ys [tallov itEql TtQOfpyrcov SGTUI ovfog 
o A6/og; itQorprj'tiQ voivvv xat y Maqia. "EIG- 
rjl&s yaq" cprjol "7r^>6g TVJV TtgocprJTiv, nal sv 
f'Aa/Je xai ETMEV vlov. ml sine KVQIOS ?r^og tie, 
GOV TO ovo[.ia avTOv, fa^scog OXV^EVGOV, o'wg 

V" ml TO, s^rjs. ar][,iaivi 6s svravd-a rip TOV 
rk s'lGodoy ngbg vrv Magiav, oxs srjh&8v svay- 

avrij on, fislhsi ysvvav vlov O-sov 
, OVK anb oj^EQ^aTOs avfigbg, aKla dia LXXFIIL ANTI/IIKOMAPIANITAL ,517 ayiov. alia xcu T$ <bikinit($ T$ evayyeliOTfl 
teooaQeg fjGav d-vyctTSQsg nQOCpyrevovGat,' enQO(pr}Tevov 
d* aQa (Jfc 3 rjv xaTr]l;iovvTO e%eiv naQ&evlav. /at e'xAa 
[.lev GvvavTcc navlip TW ayiq), xal dialverai yaf.wv, 
OQ^iaGTOv $%ovaa eveideG-carov, TCQWTSvovra de Ttolews, 5 
Tilovoiov ayav, evysveorarov ds ev tij) jtiip xar- (Jtaya- 
veGTavov xat nsQicpQovsl TOJV ETtiyeicov y ayia, c iva 
riov STtovQaviwv eyx(>cm]s yev^Tat. ei roivvv OVTOI ye {.lallov rj IVLaqia, ecp i]v y d-av/.taaia 
olKOvof.ua ysysvrjTat; rio&ev roivvv Gvva^to <5ta-10 
voiag elg TO ayadbv xat bvcgei^w vbv tycpov TOJV TCC 
deiva lyxiGGrjGavTiov , xaSartSQ yeyQamcti, "avvela{ls. 
novov xca eVexev avoj-iiav;" ourot yag a/l^aig Gvlla(.t- 
novov dLavor]{.iaT<jov, TMCOVGL de avO(.iiav filaG- 

15 

17. 3 ^4lla {.i-Y] rtg sxeiva vnovosino , xai Ire'^wg 
avta vrtOGTtsiQsiv 1-avTip ytsiQcofievos IsysTco. mos ovv 
1049t7re TO svayysltov on rjVQs&r] ev yaGTQi e%ovact ex 
ayiov y MaQia, itolv rj Gvvsl&elv avTOvg; 
ovv rtQoaedoKaro y Gvvelevoig xai TOVTOV x^Q iV 20 
sins "ftQO 'tov avvel&et v ;" alia nal nakiv ev ally 
roftit) TO avTO Ttaliv svayyeliov cpqoi "xal evQS&r] ev 
yaGTQL e%ovoa TCQIV elosl&elv avTOvg" q nal "eyevvyae 
xat ov-A eyvu avTqv," rj xaf "eyevvrjoe TOV vlbv avxriq 
rbv rtQCOTOTOKOv xal om fjdei avx^v" xal "om syvo) av~ 25 
TYJV, I'wg OTOV yevvr}Ge TOV vlov avTijg TOV TCQIOTOTQ- xov." xat OVK o'ldaoiv ol Tag -d-ecoQiag TIOV yQacpiov 
B diaiQelv eftayyell6f.ievot xai TCC (.lereioqa xcti fia&vTara 
7tsQt,eQya,so&ai ertixeigovvTsg OTI TJ &eu)Qia TOLOVTOV 
e%ei TOV TQonov, el yaQ Ttakiv eysvvrjGev y MaQia, sdei 30 
Y,al TWV alliov adelcp&v elrteiv Ta 6v6f.iaTa. ei de 
STteidr} rtQWTOTOKog eoTt ftaoyg wiGeiog 6 
I.IY} d'OQV^ov. ov yaQ elnev OTI eyevvriae TOV 518 EnM'ANIOY KATA AIPE2E&N F , akh "ot>x syvca avrijv su>g OTOV sysvvrjGs TOV vibv 
avTrjg." YM\ OVY. sine TOV TIQCOTOTOXOV avTrjg,' akla TOV 
fCQWTOTOxov. STtl (,isv yaQ T$ vi(p avTijg 
avTrjg YMTCC GaQY.a ysyevvrJG&ai, snl ds rfi TOV 
STOXOD S7tcovv(.iicc OVXSTI TO avTijg s-d-sTO, akla TCQIOTO- 

TOWV {.IOVOV. OVTOQ yctQ SGTIV 6 TTCCQU TlJ) ttftOOTOfat) C 

eiQr)(.isvos n^ LOT oroxog rcaays XTtffewg, ftrj ovvY]Hfisvos 
Tfi YxiaBi, akha nqb XTtaewg yeyevvrj^vog. ov yaQ sine 
nQtoTOXTiOTOS, aJ^ka yr^wTOTO/og, dmtOU|Ue'vi}g T^g ava- 
iQynooscog snl TO fielTiov xat aacpalsGTSQOv, TOV 
TOV jttev Isyeiv Tt^wTOTO/og, snsiTa v 

ySLV TTJV YXIGIV. TO (.LEV yC(Q TtQCtfTOTOKOg kill TOV 

lanfiavsTai, f[ de v.TLGig dice TOV vlov. eysvvrjoe TOIVVV 
TOV vibv avTrjg T-QV JIQWTQTOMV , ov"/. avtr/g ds TOV 

t5 nQcuTOTOY.ov , a>g avtrjg (.IS^OVGI^S ahhov XVIGXSIV, xaiD 
ov'/. f'dei avvrjv. TTO&SV yaQ f/dsi OTL TOOavTyv %ctQiv 
yvvij; j}. Tto&sv fjdei OTL r.oiavxr t v do^av do- 
ftaQ&evog ; yvv ounce t usv yjdei avcyv Tfj nlcc- 
GSL v.al d-foeiav TJJ cpvosi, v,a\ ex f.irjTQog "Avvyg xat ex 

20 rtctTQOS '/waxetjW, avyyevioaav ds Trjg *Efaoa@sT, e^ oi- 
T.OV y.al TtaTQLac, TOV ^fafiid, ovx jjdsi ds OTL xOKwxr\v ' 
dociv Tmrj&rjaeTai Tig eftl Tijg yrjg, /.laKiOTa yvvy. OVK 
jjdci ovv avTi]v ewg ov side TO 9-av l ua, ovx fidei avTrjg 
TO d-avf.ia ecog oxov elds TO ysyswr^isvov s amrjg. \QI 

25 OT ds STSY.SV, SyVIO Y.al TJ]V TOV &SOV TijW^V, OTL (XVTr} 

rjv 1] ay.ovoctaa "%CUQS Y.s^aQLTCof.isvr]' 6 xvQiog (,IST<X 
aov" 

18. ^.viifi SGTIV f t nctQtt LISV Tjj Eva 
di alviyLidTog lafiovGcc TO xccKeiG&cu {.irj 
30 exei jwev yaQ (.I^TTIQ &OVTCOV xsxhrjTat, y,al itsta TO awv- 
oai "yrj si, %ai sig-yfjv aftshsvG'ft," /.ISTCI T^V rtctQafia- 
aiv. v.a.1 r[V -9-cevLia OTI {.ISTCI T^V TtaQctftaoiv TUVT^V Tr/v 
(.isyccb-jv a%sv srtiovv/iiiav. Y.al YMTO. f,iev TO LXXPIII. ANTldlKOMAPIANITAI. 519 B an ly.elvYjg vrjg Evas naGa t&v dv&QCortcov rj yevvi\Gig 
tnl yfjg ysyevvr^ai. code de alrj&iZg anb Magiag aiiTr] 
rj Twr/ T(7) xoG{.it[) yeyeyiqTaL, c iva t,&vTtt yswyGfl xcu 
ytvrjTai i] Magicc ^rr^Q Cwmov. di aiviyfiawg ovv 17 
Magi [.iiJTrjQ Ciovrcov xeyJ.yTai. nsQl yaQ TWV dvo yv- 5 
var/.cov m%-9-ri "rig dsdcwe yvvaml oorpiav, y noiu^- 
ir/.r(v eniGTr^v^ i-nsid^TiSQ y yr^curij aocpr] Eva vcpal- 
vovoa fyiaTia ta alo&yTa dm TOV ^(fa/t, ovneq eyv- 
' avT'fj yag i66$r) ovrog 6 xa^arog. Irtsidrj yog 

YI yvnvtoatg tjvQrjrai, amfi dsdofai TO a^icpiev- 10 
TO aio/.ia TO ctlad-UjTOv dia TTJV yi)[,ivwGiv trp ai- 
fj de MctQice dedoTUL web &sov, OTtcjg Texr] 
> f)(.rtv agviov xal nqofiaxov, Y.CU ex Ttjg do^rjg ccvrov iov 
OQVIOV "/.al nQofiaTOv yevrfiui r^iiv cog anb ytowv iv 
oocpitt dt agWTjg CCVTOV tvdi'f.ia acp&aQoictg. alia y.at!5 

fTSQOV HEQi TOVTCOV diavOl<J$aL OTL &CCV(.l(XOTbl>, ftSQt 

te T^g Evag v,al Tyg MaQiag. TJ ftev yaQ Eva nqbcpaoig 
yayhnjcai davccTOv tolg avd-Qtorcoig' 61 avvrjg yctg 
MGtll&ev o &avaTog sig TOV y.6of.iov' ?; de Magia UQO- 
(pctotg tiorjg, di yc f-yswy-dy fjf.uv twrj. y.al dia TOVTO b 20 
D v log TOV -tytov naQsysvsTO slg TOV WG(.tov. y,a\ ov Inlso- 
vaosv 1] ctf-iaQTia, vrtsQeneQiGosvaw ?} X<xQig' xf o&ev 
ytyove -frdvctTog, 6X67 rcgoelafisv y Cwr/, tVa Cwi}- avrl 
dctvuTOv yevr}Tai, txxAe/daaa TOV -frdvaTOv TOV ex yv- 
vouY.bg, Ttdliv b dia yvvawbg r^ilv tiorj ysysvrjf 
y.ai tTteidi] e/et {.lev STL ovoa ftaQ&evog y Eva sv 
wfidGst fi'aQay.orjg yeyove, rtdltv Sia Trjg aaQ&evov ye- 
yovev TI vncty.OY] Trjg %d()iTog, Bvayyelio&elarig Tijg an 
ovQctvov y.a&odov svadQxov rtaQOVGiag v.a\ twrjg alto- 
I05lv/ov. "Ixfit yag" cpiqoi rtgog TOV cxptv "%at %#0ay 
thjaw ava (.ieaov oov y.al ava (.ISGOV avTrjg Y.ai avd 
TOV GneQiittTog GOV^ y.al ava JLISGOV TOV GTteq- 
ctVTr t g" ovda^iov de anemia evQiGxevcii ym>ai- 520 EiriQANIOY KATA MPESE&N B. xog, ctlfi T/j Kara TO cdWy/tm Inl 'Ti)g Evas la^fidve- 
Tai TI 'tft&Qu Ttgbg TCC vn avTijg yevviof.ieva , TOV TS 
ocpswg ml TOV ev TO> ocpei yevoftevov dtafiohov ml 
rp&ovov. 
5 19. ^AA 5 ovv ye Y.O.TO, TO fslsiOTaTOv ov dvvarat, sv avrfj TO nav nlyQco&rjvcti. TtlYjQto&rjGSTCu ds tog wg ev ftp GTceQ/.iaiL rcT) ay Up, 

anb MctQiag fiovov SVQK&SVTI, "/.at ovx 
anb av'Cpyiag avdQog. ovvog yaQ rjh-9-ev avelslv ii\v TS 
Wdvva(.uv TOV dqaxdwcog xal oxoliov ocpsug rpsiyovrog, 
wxl TTJV Ttaaav ohov(.ievqv '/.aTsilrjcpsvaL heyovrog. dice 
TOVTO Ttagsyevero ex. yvvctf/.bg o ^ovoyevi]g, sig avaiQS- 
oiv (.isv TOV bcpscog, TOVTSOTI T^g xcModidaGKaliag xat 
cp-d-OQag xal aftaxtic,, Tthavrjg TS nai avopiag. ovrog 
15 eGTiv aArj^wg ctvoiyiov (.I^TQCIV PJTQOC. rtavTeg yag OGOL ovx rjdvjsrj&rjoav TOVTO ji'kyQovv aLti ^ (.wvog 6 (.IQVO- 
js jurjTQav naQ&evov avoi^ag' sv TOVTCI) yccg (.w 

Y.al sv akh({) ovdevL aHcc /at arc 
VTto&eaewg SOTIV idslv. ano Magiag yctQ 
v&tai TI ks&g, Jtai ftsQi vfjg IxxA^d/ag tarai /.toi TOVTO 
heyeiv "evsxev TOVTOV xctTctkeiifJet avtywrcog TOV HOC- 
TSQCC KVTOV KCU Trjv f-irjTSQd ctvTOv, 7Mi rtQoaxollrj-fajoe- 
T(XI zfj yvvttLxi amov, ~/.al eoovTai, ol 6vo elg ffa^xa 
" o ds ayiog anooToKog cpyGi "TO f.ivGTr]Qiov TOVTO 
laTiv' syto ds keyw elg XQIOTOV v,al TYJV exxA^- 
aictv" ml oqa (.101 T-TJV TWV yQacpwv axqifieiav' OTL 
ent (.lev Tip 'Adap ertlaae leycov, em de vfj Eve? otr/c- 
iti nertkaa-d'aL leywv, ak% ohodof.ieiG^ai. "ehafie yaQ" 
cpriol "(tiav TWV nlevQiov UVTOV xal ij>xod6(.irjGev 
elg yvvulm" tVa deify TOV (,isv XVQLOV anb 
avaftlaaavTcc eavTi^ aW|tta ? an avTrjg de Tijg 
olxodof-ir]&i]vai eKxhrjoiav, ev Tip vv%$fjvat avTov TTJV LXXFHL ANTMIKOMAPUNITAI. 521 ml ia LivGTrjQia TOV <xi(.i&TOg KCU i'daxog sv 
rjinv "Lmga yevea$ai, 

20. *AlK oticog eyvco TVJV MctQictv o 'Icoaycp, ov xara 
yvcoGiv Tiva %qriGecog, ov xctra yvioaiv /.oivcovictg, cihh 
avvrjv, Tif-itov ity Ix <0~sov ver if.tr] [.isvyv. ov 
TOiavrys (Jo^g ovaav, ewg ore side xat TO "jtov Iv yaargl fyovact" { lva f.trj rtore ytga- 
Gfl 6 loyog TWV vO(,itC6vT(.ov Ix xoivuvlag avdQbs slvcti 
to TOV -d-sov oi-/.ovo{.ii]-9-ev (.IVGT^QIOV. eksye yctQ, nqlv 10 
rj TOVVO ywea&ccL oasQ nqoGedoxaTO. ov yeyove de 
TOVTO TO 7tQay(.ia. si yaQ xat ngoGedoYMfO t] jtctQ$evo 
tip 'Iioaycp eig avvacpeiav, wg ovds eTrede^ero dia TO 
yrjQaleov, 0{.itos rvgoKafifiavei q ygarpr] xcu rj(,i1v vnoTi- 
frevai xat vr\v diavoiav enaocpcdi^eTai, dvvaTyg ovor^^ 
T^g vyto&eoecog, XCCT<X TOV -9-siov IOY.OV, rtetaca /.tyxht, 
syyiteiv avd^l ftQog ovvacpsiav TJJ TtaQ&evip, wg xca o. 
ayyehog TOV 3 /wff?)<jp enstoe (.irj slvai TVJV vnovoiav yv- O.wiov T/J Gvvekdslv avTovg" wg nQOGdoxw^ievov, ov yevofievov 20 
de, TO "dixaws wV styjTei ^ TtaQadeLy^iaTiGai CCVTYJV, 
cclka la&Qa artolvGai avTrjv" cog cpavhov (.tsv yivo^ievov 
unb TOV naQadsiyf-ittTLGai avTyv, ov ysvo(.ievov ds, cog 
o ayyeXog didctoxBi Isycov "(.ty cpofjy&jjg nagaka^Biv 
MaQiaLi vrjv yvvaud aov" vrjv (.iridsrtco yevofitvyv, xatoo 
' si kv vnovoia orpakiiaTog naoa, Goi SGTIV, ah ovds ov- 
C Tcog ovGfl cog o 3 iei, xat T l^g. sv&vg yciQ axokov&cog 
leyst "TO yag ysvvy&sv ev avxji" cog fjdr] yeyevvrjfisvov, 
nal.iv 6e TO "Te^eTcu viov" cog liti fisllovTog' ovrcog 
yccQ yv, dice ds TO nertiGTcoo-d-cu TJ aQoavcKpcovrjOig, 30 
cog xctl TO "rtglv rj ovvsh&e'lv" , aQKOV(,ievoi OTI ovd' 
oAwg yeysvrjTai. "I'a/g OTOV STSKS TOV vlbv ccvTvjg TOV 
Tolg ccvTolg eoTiv SQf-irjvsvoi-ievov, dice TO 522 EHWANIOY KATA AIPE2E&N F. 

Trjg ftsQi Tr]v naq^-evov yvcoGewg nqbg T8Ti(.ir]iievr]g. 

21. Mr] vo[uar] de rig ex TOI leyeiv tl ngb TOV 
ovvel^elv avTOvg" on {.leTe-rceiTa. avvrjl&ov' ovde yaoo 

5 s/a vig delicti y o^iavat ' all c iva deleft ay^gavTOv ryv 
y.vrjGiv TOV owTiJQog, TOVTO TJ yQacpr] knefte^auoaaro. to 
ovv "ovx syvco amrjv" dia vyv do^av TO de TCQWTOTO- 
xov, eftstdi] nQcoTOTOxog kdTi, TtQiv jy rag KTiG&ig elvcti, 
y.ai itgtoTOTOY.og ev ftollolg adefapols, y.aia ibv anb- 

10 orolov, ov "/.axa. TOV artb Mctgiag, wg al.faov vluJv an 
awrjg OVTCOV, a AX* ev To7g '/.ara^twd-elGL kafielv di av- TOV TV mo-BGiav , ore vlbg ctvrfjg yeyovev ar/-wg 1053 "/.caret oagxec, tva {ir/ doy^atg VTtohrjCpS-elrj, alia 
TtQioTOTOxog, y.ctl vibg avTrjg rrjg rtaQ&evov, ov dia TO 

Ibaviijv allovg vlovg, cog (pr]v, s%eiv. O/.IOLOV yag eon 
TOVTO T(!) KQCoTty TtQO rijg Ivdrn-iiag. o yaQ TtQcoToroxog 
a/V alrj-9-wg narQog avco JTQO ftaorjg y.Tiaecog ov/. anb 
tov allovg LIST avTOv h. TtaTQog yeysvvrja&ai leyerai 
rFQtoTOWxog. ov yaQ sGTtv avTqj adelcpbg devTsgog, diori 

W (.tovoysv^g. ourco y.al KTCL T^g evoaQ'/.ov naQOvalag ad 
xal ftQcoToroy.og EGTL MaQiag, alia uovoyevrjg Trj Magla 
Ttecpv/.e, /.ITJ %cov dsvTSQOv adslcpbv ait avTrjg, xai nav- B 
GOVTCII ol y.a$ savTtov f.ie t ui]%avJi[.tvoi Ta filafieQa uallov 
TCC TtQog wcpsletav. f.ii] (.ir/ naQaxalco. 6 TIJ.ICOV xv- 
Tuia y.al ayiov, 6 6k aTi/.Lu(wv ayiov aTi^iaLsi xal 
TOV iavTOv dsGrtOTrjv. SGTCO Magia Jta^ eauTJ] y ayict 
ftaQ&svog, Toayiovoxsvog. TUVTU yaQ Ta TtQog plafirjv 
f]l.iag ovx tocpelel' rji.iag de del astir oreQOv 
c iva f.irj vi]jav%eviav y.Trjatb{.ie&a, rj di%6voiav, ij n 

Wloyiav. neQi navTog yaQ agyov loyov loyov dwGO(.iev, 
y.aTa TO yeyQa^f.ievov } kavTOvg i.ieQi/.ivi]Gco l uev ) Ta eavTcov c 
e7[iaxipw/n^a, (.it) Ta savTiov elg Tovg ayiovg 
fir] acp savTiov Ta TWV aylaw . ANTUIKOMAPIANITAI. 523 

22. IIccvTcog yag fiiatyfievol Tivsg not Inl to la- v TQSTto/.isvoi, xat ev ctvTOig ovTeg 
vjtovoiav, fiovlovTai xai Tovg ayiovg ygaivsiv, 
i$ svloyov anoloyiav vrjg SCCVTCOV xax^g xai aG&evovg 
vjtovoiag', frgbg ovg 6 cmoarolos cprjoiv "rjttelov ftsv 
naviag slvai wg sf.iavuov" TO de f.iavTOv yrwg CCQCC 
dice TO ayvsvsiv; dice de rag TtOQveiag 
SCCVTOV yvvar/.a e%svco. vTts^Qe^-rj ds fj xal yaQ eirteiv, diet Tag noQvsiag vf.iwv. TO V(.IGJV TOI- 10 
vvv TCSQiellsv, c lva ^?) do^ slg vfigiv TIVIOV TOVTO SIQT}- 
Mvai. tQQe&r] dc slg KaraxQialv tivcov TWV ^ d-slov- 
TCOV -d-ecf} a%okasiv, (.leva TO Kara tbv v6(,tov fliovv xat 
evhoycog smyvwvai TO at'Toi; O'/.svog eig ftaidonoiiav, 
tog y.al ol Ttalaiol Tcarecjeg yuwv TOVTI<} Tf^ sidsi xe-15 
nov rjvQriKaf-isv keyovoav i;rjv yQacprjv 
wbg xoiTrjv e%ovact." TO ds 1 evog 
cov GSJ-IVOTSQOV [.lev dirjyijaccvo, sdei^s ds tr\v ovl- 
dwaiav ovaav. i-tsra yag TO soyflxevoti T&KVCC 
(J.TIKSTI f-rj yvvawl UVTOV ovvacp&svTa, ccH 20 

gadiov xai eu%e()g IGTIV srtl TO. cpavkct /.icil- 
kov TQSTtsa-9-ai TYJV dictvoiav tjneQ kni TO. avayxcua, 
oliG&rjQOv ovTog Tov rj(.ii;8QOv av&QWTZivov loyioftov, 
"/.al oi) Ta%iov su&vvovTog amov Trjv ()Q(.ir]v wtl rrjv 
ev-^sicev bdbv TOV XVQIOV, akka nkivovTog nr^ {.isv Inl'S) 
]\ Ta device, firj ds sfcl TO. (XQIOTSQCX, ~/.al fiagetog ?tkr]Qovv- 
Tog TO Ttaoa T(J) 2oho(.itovTi slgr^isvov "^ x^iV^g ETCI 
TO. ds^ia, p]ds snl TO, aQiOTSQa," nakiv ccklcog rj^lv 
aTQscpof.isvi]g T^g xaxt'ag irsin Tovg avTOvg loyia{.iovg 

TO fftocpQOv scp STSQag itafov odovgBO 
f.ied'a ovv JMJ yttog TO 
T^V rcagd-svov ysvyTai iivi sig cello 
Wj.ii.ia cpavTCtaietg. 524 EJII&ANIOY KATA AIPE2E&N F. 

23. Oi f.isv yaQ sis TOV vlbv (Haarpy/iiovvTsg, xa- 
9-artsQ (.101 avco ftgodsdrjlcoTcti , cpvosi artakkoTQiovv 
avTov T-rjg TOV rtaTQOg frsOTrjTog icpikoTif.iiiaavTO ', ahkoi C 
ds nahiv sTSQcog cpQOvrjGavusg, cog drj&ev Ttiifjacu fteQio- 
5 GOTSQWS 7tQoa%&evTeg, ibv avrov elvai narsQa elntov Y.CU 
tov avTOv vibv %ai TO ctmb ayiov Tcvs.vf.ia ' eon, de 
[.ISQSGLV afifpOTSQaig aviaros fj jtkYjyrj. OVTIO MSQI 
ayiag Tavrqs %al (.icwaQiTidog asutaqO'Svov ol (.tev 

aiv, tag ovvacp-d'SiGav avvrjv aa 
vxtivrjv xat axQcucpvij oixovo[.dav TOV xv- 

QLOV TYJg KVOttQWV CtmOV TtaQOVGLCCg. XCtl SGTI TOVTO 

rjQiag dvGGefieGTCtTOv. cog ds TOUTO cpa/.isv 
tivag OVTIO TSTofyujxevai, qqarug emdovvai D 
af.taQTici, OVTCO "/.act TO STSQOV TS&avf.Kxxa/.isv 
cc/.Tf]'/.ooTsg' cihkovg yaQ nukiv acpgaivovTag slg 
TTJV vnsQ TTjg avTvjg ayiag aei7iaQ&evov vrcod-SGiv avil 
&sov TavTrjv TtaQsioccysiv sonovdaxoTag xat Grtovda- 
tovrag, mi sv S[.I@()OVTY]GSL TIVI %ai (pQsvofikafleiq cps- 
Q0{isvovg. diriyovvtcti yag wg Tiveg yvvamsg Ixetffe sv 
anb TOJV {.ISQCOV Trjg 0^axr/g TOVTO ye -TO 
ivr\vb"faaiv, cog slg ovofia T-rjg asmaQ&svov 
TLva sniTshsiv xal GvvaysG&cu srcl TO ctpTO, 
V.CH slg bvoLia Tyg ayictg rtctQd-evov VTCSQ TO (.ISTQOV TL\Q 

iUTij) xat (ttaocpriLict) sm%si()slv rtQtx- 
%al eig ovof.ia avTijg ieQOVQyslv dia yvvawcov' 

07CSQ TO iCaV SGTIV UGsfteg V.CU a$SLllTOV, fjlkoiCO(.lSVOV 

arto TOV %r]Qvy(.iaTog TOV ayiov 7tvsvf,iaTOg' COGTS elvat 
TO nav diapohubv iveQyr] t ua xat nvBVf.ict.Tog axa^a^- 
TOV didaomkiav. rtlrjQOVTai, yaQ xal ETU Tovwvg TO 
3"ct7tOGTr]aovTcei Tivsg Tijg vyiovg dtdaaxahiag, 
%ovTsg j.w$oig xi diddamlictig daiuovicov. 
yaQ" cprjOi "vsxgoig hctTgsvovTsg cog xal sv Tcp 

xctl TJ TCOV ayicov XCCTCC xctiQOv eig -9-sbvB LXWIII. ANTIAIKOMAPIANITAL 525 

\ 

66%a alloig ysyovs Tolg j.irj OQCOGI TTJV alri&eiav elg 
nlavyv. 

23. jEV yaQ 2iKi^oig, TOVTSGTLV sv TTJ Nsanolsi, 
9-voiag ol srti%coQioi Tslovoiv slg ovo(.ia Ttjg xoQijg,, drj- 
Ix TtQOCpaGscog rrjg -d-vyaTQog ^lecp&as, Trjs nark 5 

sy^sio^s x<$ deep slg O-vGiag' xai voig rjrtaTr)- 
f.ievotg TOVTO ysyovsv sis ^"ka^v sidw'ko'kmQiag VML 
xevolaTQictg. alha xat trp> S-vyarsQcc rov (Dor^aw 11^- 
Gaoctv TOV dovhov TOV &eov Mcovasa, avslo/.isvriv re 
C xt avad-Qeipaaav, dice TO fCEQicprj(.iov TOTS TOV natdiov, 10 
vrteQ TO deov Tifi^Gavrss ^Liyvntioi aprl -freov, v.al 
TOVTO els "/.axrjv ftaQadoaiv TOig avorjTOig 9-vyaTSQa TOV 3 Af.i(.va)(p, siog TOTS (frctQaco, STteidr], cog 

TtQOSLTlOV, aVE^QSl^JS TOV MWVGSCC. Y.CU fVokla TOlCtVTCC 15 

o'/tpta ysyovsv zv xoa.uy sig n^avrjv TOJV f}TtaTr][.ievcov, 
ov TCOV ayicov alTicov OVTCOV Tiolv slg rtgoGKOLif-ta, T^g 
diavoiag TCOV avd-Qconcov /,) rjQSf.iovGrjg, alti kill TO, 
ftovrjQa ky.TQejtO(.iKvrig. VJTOI yaQ ct7is$avsv fj dyicc TtctQ- 
D &evog noi tiQ-aniai, sv TLf.ijj avTrjg y y.oi{.ir]aig, xai ev 20 ayvsia y TslevTy , xat ev rtaQ&sviq 6 GTecpavog , ITOI 
], xa^wg ysyQanTai, xai TVJV ifjv^fjv avTrjg dte- Q0(.i(paia' sv (.KXQTVGIV am^g TO xleog xal ev 

TO ayiov avTrjg oio^a, di fjg cpcog avs 
Tf/5 KOGf,ic^. iJTOi de s^istvs' v.al yaQ ovx advvaTel 
TCO.VTO. Ttoislv oGUTtsQ fiovlsTai. TO Tslog 

ovdslg eyvia. rtsQa TOV dsovTog ov 
vg ayiovg, alia Tipav TOV avTcov dsGTtOTrjv. nav- 
GctG\)'Ci) Toivvv rj Ttlavr] TCOV 7csrclavr](.ievo]v. OVTS yaQ 
1056 ^eog j] MaQia OVTS an OVQUVOV s%ovoa TO GCOLIU, all 
* ex ovllrjifjscog avdQog xat yvvaiY.bg, Y.Q.T efiayysllav de, 
&GTCBQ 6 'loaax, or/,ovo/.ir)&eiGa. xat [trjdelg slg ovo(.ia 
TavTr]g TtQOGCpeQSTO). savTOv yaQ T^V ipv^rjv anollei, 526 EIIWANIOY KATA AIPE2E&N T. e naliv s(.i7tctQOivelrco l^uftQi^tov TYJV ayiav 
vov. f.ir t yaQ ysvoiTO, ov ouvijcpfrr] oaQxl (.ISTCC ryv 
GIV, ouds TVQO Trjg xwjffewg TOU GioTrJQog. 

,24. Kal TavTa i.iev TO. ohiya elg sayvovs dictaxo- 
syQCKpa^sv xolg, fiovlofievots %aTa(.ta&eiv 
v alirjO-stav xt jtii] (.laxr^v naQOivuv ToTg 
xal fika0(piii.i6v riva eauTOis e^onli&ay-ai ylcoTTCtv. si B 
dk fioulovTai vives avfe%effO-at, , ovds xcrra(%(Ji9m Ta 
'TJ, a/l/la (.talKov xavavTict, xai cccp ^(.uov TOJV 
fai Qrjzeov TO "o axouwv cMOue-cto, Kal o 
artsi&wv ctjcei&ei'cco ," (.iij 11 rolg aicoazokoig XO 
rtaQe%ezco, (.irjde r^iiv (.IYJKSTI. a yag jjdsif.is 
xaK STttocpelr] TTJ IxJt^rjffior, Tavia neQi Ttjg ayt'ag 
d-svov eiQrjxai.iev, Gvvt]yoQovvreg tij "/.ma. navta x 

fl, wg eiTtsv 6 rapQirjh "%CUQG %s%aQiTto(.ivr], 6 
{.isrct aov." si de o xvQiog (.IST* avrijs, Titos sat a i v ovtuya sra; mos s aa'Qx 
Horai vrtb /tugiov cpukavTOj.ievr} ; ol ciyiot ev 
avanavaig avrtov ev'do^r/, rj GucevTsu&ev CCVTCOV e <iO(.ii(x Iv relsiO'CYjri, 6 7.1-rjQog avvajv sv jWcaftotoTijTt, ev 
g ayiaic;, o %OQog (.IST ayysl^iov, f] diaira sv ov- 
), TO TtoKirsy t ua ev \hiaig yQacpalg, TO xleog ev 
Ti(.ifj aovvsuaoTti) xai dirjvexet, TCI fiQafislct sv XQIGT^ 
Ti7) KUQiio 'fjfuov, dt 3 ov xat (.letf ov do^a TiT) 
i GVV ayiy nvev^aTi eig aitovag. a/.irjv, 
IlQoaayOQSvovoiv v(.iag navTeg ol adskcpoi, TVQOG- 

de xal avTOi rtavTag Tovg naq vfuv'adelcpovgo 
ug OQ&odo^oug, GTvyouvTag vrceQiqcpaviav, (.IIGOVV- 
Tag xotvcoviav ^Qstavatv xal 2a{3elhiavwv eyea%eUav, 
de 6{.toovGiwg TYJV TQiada, naTEQa. xat vlbv 
aytov nvV[.ia, TQslg vnoGTCtaeig, /.lictv ovoiav t uav, xt ajraaTtog /.tav oooyav-, m 
iy ocpccKlof.ievovg TCSQ\ TTJV TOV otoTrJQog ^j.ia)v GIOTYJQLOV ANTMIKOMAPIAN1TAI. 527 omovoftiav x/ evGctQxov naQOvoiav, alkct 
feleicog T^V XQIOTOV evav&QLOTtrjGiv, lekeiov &ebv, ve- 
keiov TOV avfbv av&QWTtov, %IOQI(; af-taQtiag, hafiovxcc 
amb TO awfia anb MaQiag, Jtat ijjw/fjv Xa/?oWa, xat 
vovv xai navTa si 11 eariv av^Qionog, %uQlg aiiagviag, 5 
ov dvo OVTU, ak% sva Y.VQIOV, sva &ebv, sva 
svct aQ%iQa, O'sov xaf av&Qwrtov, av&QCOTtov xai 
ov duo, a/l/l 3 eva, <Jvvevw$evTa ovx els Gvy%vGiv, 
elg uvvnttQ^iav, aM? eig (.teyakyv %ctQiro<; 

10 

de T^g eniOToHjs avTiyQacpip aox(7#Wg xa- 
B AoJg fyovit Jtqbq Trjv vovrwv avrid-eotv eiog lode I 
e%eiv doxmafyvceg, xat TavTr,v ev fay v 
wg egnerbv anb owrjg Ttgoxvifjav , dia 
didaaxcthlag re xai dvvaf.ietog, xijg cog orvQaxog nvsov-Vo 
cr^g vodf.iiav w xoff^, ITT' (>eT^ xai ayicav naidtov 
TtctQ&evlag, aitb MaQiag ag^a(.isvi]s t^S ocyiag, dice 
! aur^g r/)wg Tf t 5 x6o(.ic<> avatsikavrog, dieley^av- 
reg, xctl fbv tx.av.6v Ibv rrjg kgnenodov^ (.io%&t]()lag av- 
Ttov fniSd^avTsg, sni Tag srsQag ital.iv fiadiGtoi.isv, etg20 
T?Jg Ttaoijg ev -d-ey Kaia Koll.v()i($iav(jJv 3 nor TJJ Ma^La nyootpe 
QQVIWV, v&' } TTjS de axohov&iag o&'. 1. Et-fjg de ravrrj elg cprnirjv ne'tpyvev algeoig, 
TrejH ys yd?) V7tei.ivtJGai.iev oliyct) ev ifj TCQO ravvyg, d^a' 
QTrjg elg Aqctjtiav yQctcpeiGyg eniGTolrjg vfjs nsQl rfs 
Magiag x vGr iS- xcti ctvrri de y atyeoig rcakiv Iv rfj arc vrjg 0^>^x^g v.a\ TU>V avcu 528 EILWANIOY KATA AIPE2E&N F. 

9-iag avsdsiyfir) v.oil sis f^uov axoag avr)ve%&Y)' tJ 
SGTI xat amri yehotog xal y^svrjg qwyrAewg na(>a ToTg 
ovvsTOlg VQiaxo[,ievY]. aQ^of.is&a TCSQI avTvjg cpioQaaat 
xal TO, xaT avTVjv dirjyrjGaa&ai. evyd-eias yaQ 
5x^ti9-jj(7Tat rjTtsq ovveaews avrrj , xa^wg xat a 
Of.wiai ravrj] rjGav. wg yccy avco nolv diet 
MctQiav vpQecag ol do^avTsg ravta VTCOVOBLV 
VTtovolas G^BLQOVOL loy(,G/.iOL$ av&Qcortcov , OVTCO 

OVTOl 7tl TO MBQQV /HS()0 xhtvaVTES V aXQOfrjTl fihcc- 1058 

'/.aTalaf-t^avovxat,, ortWQ xaKeivo TO naqa ILGI TCOV 
eQcofrev cpiKoaocpov ad6f.isvov xt BV avrolg TtlrjQco^r]- 
<JST<U sv Tip leyeiv, al axgoTrjies iGovyTSS. tor) yag In 4 
TavTaig Tcuq alQSGSGtv y ftlaftri, TLOV (j.ev 
ir(v ay Lav naq&svov , TWI> ds ndliv 
to dsov do^c(^6v,TO)v. OVTOL yaQ ol TOVTO dida- 
Ttvsg siGiv &,$ r/ yvvatxeg; yvvccf/Mv yaQ TO 
volLG&ov, ocpalsQOv ds xat Tansivov Tip 
v.al amo yaQ sdo^sv onto yvvaiY.cov 6 
, wg xai civio naqa Kv'ivTiKkfl ml Ma^ifiikty B 
iaxihkr) fteQiys^ao.fix ;: Ta diday/^dTa, ovzto xai ev- 
Tiveg yaQ^ yvvalKsg XOVQMOV Tiva xoafiovoai, 
dicpQOv TBTQaycDvov, artfaoaaaai kit avvbv o&ovrj'v, ev TII.ISQCC Tiv cpvsQa TOV STOVS, BV rif.ieQttis TI<J\V O.Q- TOV yTQOTL-freaai xat avacpfyovGly dg ovo/tcc Trjg Ma- 

25? tag, at Ttaoai de artb TOV a(ti$v i.ieTaKa t u^vovaiv } log 

BV amr) TJJ eig T^V ^Agajttav ertiOTolfj yyacpovceg ex 

/.isQOvg rtSQi TOVTOV dislexd-rif.iEv. vvv dk oacpwg TCC 

n'Qt aiiTrjg H^O(.IEV, xal Tag XCCT ccvTijg avaTQOnag 

frebv alTrjoaf-ievoi xctTa TO dvvaTOv rtaQad-yaoiie&a, C 

30 ofccog Trjg eldcohoTtoiov TauTyg aiQeaeiog Tag gi^ag exTe- 

f,iovTsg artb TLVWV tr\v TOIOVT^V kvGoav xavalvGai EV 2. Ay& TOLVVV, d'tov dovloi, avdyixov LXXIX. KOAAYPI41ANOI. 529 

evdvacof-ied-a, yvvai-/.tov de TOVTCOV TTJV [lavlav diaaxe- 
daawiiev, to nav yag #r}Aeog r\ vnovoia y.al Euag na- 
l.iv TYJg anaTcoi.ievr]g TO voarj^a, [.laklov d* STL TOV 
b'cpstog, TOO fQefriOTiy.ov ^QS xvi r 'v hcthrjoavTOS iv 
avrfj YI Trjg Ttkavrjg V7t6a%eaig, firjdsv slg f.ieoov r/)e-5 
Qovoa, ovde to, vmayvovi.if.va Teheiovaa akk y f,iovov 
davccTOv a7tQyao[.tEvri, TCC f.irj ovra cog ovxa xakovoa, 
/ML dia Trjg OQccaetog TOV vhov naQa-Aor]v eQycto/.isvr] 
nal ccrtOffTQOCprjv arc avTrjg rijg akr]$sictg xal TOV fjtl , 
Qeftea&ai. vo^ii^siv de sarai bnola o anavsMV 10 
"kiyiov "eosa-fre cog &oi" outto y.al romiov to 

^ CpQOVTjlia KBTCCpOVflSVOV TTj TOV 7tQOSlQr}[.ieVOV 

oei, i(p j] cpuasi ncd.iv TOV 3-avaiov SQya^eTat, tog 
Ttollaxig sin or. nQtoTOv f.tsv yag su&vg diaaxorteiv 
1059 an aliovog^al devQO, TLVL ov acecpsg IGTIV OTL dai(.io-\5 

* VLOV ioTl TO didayi-ia xal oy^f.ia xat riUkou^iivov TO 
snLXiQr]/.ia; ^( t !5 (.ilv an ahovog ovda^iiog yvvt] leQa- 
TEVOSV, OV7. avTrj Eva, y.aiTOi ye iv naQsxfiaosi ysvo- 
f.isvrj, all 1 PVK hofyirjasv STL aosfieg TOLOVTOV anOTe- 

* leoai 7ti%elQr)f.ia' ov fiia TOJV TavTqg dvyaTegcov, xa/-20 
TOL ye TOV "dftel ev&vg teQOVQyrjGavTog -&ei^ xat TOV 
Kalv tfvaavTog evconiov y.vgiov &voiag, aktf ov 
dedeyjLievag, 'Evcd% TS svaQEGTrjoavTog y.al 

Nioe de nQOoevey/.avTog IY, TMV i-rjg mfitoTOv 

iQiovg ngoocpogag "/.vQtit), svyvco/.tovog'ib 
vnodsixvvovTog T67.j.t^QLOv, o^toloyovvTog TTJV 
Ty oeaioY.OTi. c ^4fiQaa{.i de 6 dixatog leQOvgyel 
xdl MetyiaedM o hgevg TOV d-eov TOV vtyi 
3 /aaax #et/~ siaQSOTog svQiaxeTai, y.al '/axw/? xara dv 
nQoarjveyy.ev enl TOV "hiS-ov, anb TOV cpaxov 
ekaiov. ol TOVTOV de vh7g, Diving f.tev evQiaxeTcu xa- 
#e?7g ie$ioavvi]v avadedey^ievog ' eE, avTOv de TOV yevovg 
ol TO IsQaTiy.bv Tayf.ia avadedeyj.ievoi, cpi]itl ds 

Epiphatiius. III. 34 530 EJIWJNI07 KATA A1PE2RSOS F. 

6 TfQOcprjTiqg xcu iegocpavTWQ, Auqwv rs %ai oi TOVTOV 
ftaldeg, 'EhsaCaQ re v.al (Diveeg v.al 'l$a(.iaQ b TOVTOV C 
wyovog. xai TL (.10 1 ra nlxid-V] leyeiv TWV Is 
aavrcov &$ ev rtalcua dia-d-rjKfl ; cog ^Ay^T 

legovgycov , o c l TS KoQiTai xal ol Tegoiovlttti v.al 
vyv -deviTwrjv 7tsniGTe,v(.ievoi ta^tv, o re 
olnog 'HAet, xat ol (.IST ambv oi aitb T^g ovyysvsiag 
avrov ev tip O'IKC^ ^/S^t^e^ Y.CU ^fiiad-aQ, XeKxiag TS 
xal Bov&t, a%Qi tyoov TOV legsiog TOV [.isyakov, "Bodga 
10-re tov IGQSCDS xat fcov alkcav. K<XI ovdapov yvvf] LSQCC- 
ev. D 

3. 'EkevGOfAai, ds xat sig Tijv mivyv diad-ri^v. si 
yvvalxeg &e$ ^QOGBTUGOOVCO, VJ navovubv 11 
ev exx/t^ff/g, edei (.lallov avr^v r^v M&QLCCV 
^ ieQctteiav ertiTekeocu sv xaivfj diafrfixr], t^v xara^w- 
d-elaav ev xoKnoig idioig vaode<-aGd-ai vbv rta(.i@ao~ilea 
9-sbv STtovQctviov, vlbv TOV 3-eov > yg y f.trjTQa vabg ye- 
vo/,tvr) xat xaroiJtjjT^iOj/ elg i\v TOV XVQLOV evactQxov 
oixovO(.iiav xara (pihavSgwrtiav $eov v.al e.KTtlrjK'vov 
2 [.tvoxyQiov f]T;oi(.ia(j&r]. ccltf OVK r}vd6xr}aev, alti ovde 
^aTtriG(.i(x didovai ftsrtioTSVTai, sjiel ydvvaTO b XQiowg K 
(.tallov TtctQ avTtjg fia-miG&rivai IJTCSQ nctQCt 3 Itodvvov. 
a. 3 Icoavvi]S {.lev : natg Zayctqiov ev tjj egrffup diete- 
f3am;iO[.i(x acpeoewg afiaQTUov fteniGTevi-ievog, b 
6e TOVTOV ftaTrjQ -9-ecT) IsQCfcsvoe xai Tfj IOQCC TOV $v- 
fttcc(.iaTog bntaGiav elde. TleTQog re xa< ^vdQeag, 'la- 
xw/Sog xai Roavvitjg, (DihiTtrcog KCCI Bag\)-o^0(.iaiog } 0w- 
(tag, Qaddalog, xat J /xw/^og ^fapuiov, ,xctt 'lovdag '/a- 
xw/5ou xat 2i[.uov b Kavctvcfiog, xai Mca-9-lag b elg 
fCov dtodsxa ex,lsley[.ievog, ottoi aavcsg 
arcoGTokoi YMTU ITJV yip IsqovQyovvTeg TO B 
evayyefaov, a,a IlavKcj) Kal BaQvafia %al houtolg, v.al 

, GUV 3 Iaxiof}(j) T(j) adekcptfi TOV LXXIX. KOAAYPI4IANOL 531 

KVQIOV xca TtQUTCt) Iniawnty c lQOGolv(.tcov. l OV 
sniG'/.6nov "/ca TMV 7rQosiQrjf.ievwv a 

diado%al srtiaxorccov v.al rtQeafivvsQtov ev 

Kal ovda(.iov yvvr) v TOVTOig 
de, ar TCQoyrjtsvovacti, ov p^v leQOVQyovacu. ncti yv 
nqocpririq S-vyarrjQ (Davovijh, cd% ov% isQavelav 
C OTSv(.ivr]. sdst yaQ rtkr]QOVG$ai TO " ol viol V/.ILOV Y.O.L al S'vyccTSQSs vf.icov evvTCvioig evvTtvict- 
G&IJGOVTCCI, xai ol veuvioxoi V(.aov OQaoug oipovrai." iO 
v.al OTI f.isv diaxoviOGwv Tayf,ia eorlv alti 6v%l elg TO IsQaTEveiv, ovds n em%eiQeiv e 
rtsiv, svexsv ds GSf.ivoTrj^og lov yvvawsiov ysvovg, rj 
di toQav kovtQOv, v} sjnaxeijjecog na$ovg, ^ novov, "ml 
OTS yv[ivci)&eir] ow^cc yvvaiov, c tva (.irj vno avdgiov 15 
IsQOVQyovvrcov d-ea&eir], alti vno ' vrjg diaKOvovGt]q, a lniTa.GGf.tai vno TOV leQecog D OJQCCV fijg TCid60(.ivr]g yvvar/.bg iv rfj tuQct T^g TO<; 
yvfivatascog , TOV tay { uaTog rrjg m KKiaiaGTiyirg vvo.ag 7i;LO'c.ivcog Iv xavovog ocpodga rjocpalio^isvov. dtb OUTS e 
$eiog koyog yvvar/.i V wxlrjoicc halelv OVTS 
avdgog. %al no'k'ka "BGTI TTSQI TOVTOV 'keysiv. 

4. nctQctrriQiiTeov ds OTL a%Qi diccxoviGGMV (.tovov 
TO exxkr]Oi<xGTr/.bv Krtsd&qSri Tay/.ia, yjjQag T tov6/.iaG 
"/.al TOVTIOV Tag ETL yoaoTf'^ag ftQO^vTidag, ov.daf.iov 
d ftQeofivTSQidccg y iQiGGag nQOGBia^B. -ml yccQ ovdk 
diaxovoi w TJJ MxKriaiaOTiMJ Ta^si TCtGTev3-r]Gav ti 

smishsiv, alia (.wvov diaxovelv TCC e 
. rto&ev 6s naliv ^{.uv 6 mtvbg (.iv$og ou 

; nbd-sv yvvctixiov Tvcpog xal [.lavict yvvaixcu- 
; Tco-d-ev TQcpo/.ivr] TI %c<-/.ia dia Trjg naliv -d-rj- 
Aeog, f}(.uv TO drjlv z^g vnovoiag T0~ig cpQOvr] t uaGiv 

34* 532 EIIM'ANIOY KATA AIPESE&N P. en;i%EOvaa, to acpsTsqov rjdvTta&eiag SQyafy/.ievr] , anb 
TOV 7tQOxsi(.ivov e^co ftaivEtv tr\v Talaivav TCOV av&Qco- 
cpvaiv lni%eiQsi avayKa&iv; alia (tyr TOV J /w/9 
TO cpQOvr]/.ia TO OTSQSOV TOV a&lyTOv, $07tli- B ava- 

SLfnafisv Y.al avTOi "WOTISQ (.da Ttov a(pQO- 
vtov yvvawiov elalyoag." nb&w yaQ om 
TO TOLOVTOV cpavr'jGETai nuvTi T$ ovvsaiv S%OVTI Kai sv ty xexTr]/Avci) ; no&zv OVK sldcolonoiov TO s 

y.al TO syxelgrjua dtaffolwov; rtgorpaaei yag SL- 
/.aiov asl VTtsiadvviov T^V diavoiav 6 dtafiolog TIOV 
Tip -d-vrjTi^v cpvaiv -d-sonoKov sis ocpd-al^ovs 
avd^oeUela ccyal/.iaTa dia nor/.iliag TS^VCOV c 
xat T&vY>xaai (.tsv ol ft^ooKWOi/fisvoL, TGC 
15 ds TOVTCOV ayalfiaTa ^deftOTs tyoavTa (OVTS yag vs- 
/.Qa duvuTai yevso&ai Ta (.irjdsnoTe krjoavTa) nQoaw- 
tn]Ta HctQSiGayovGL, dia /.ibixsvaaarjg diavoiag ajtb TOU 
evog v.al (.LOVOV &BOV, cog y no"kvy.OLvog TVOQVI] Efti noK- 
lyv aTOTtiav 7tolvf.iL^iag sQE^iG^-elaa y.al TO acocpgov 
IQaTtOTQHJjai-ievY) T^g TOV svog avdybg evvoj-iiag. vat (.irjv 
ayiov r\v TO owi-ia Trjg MaQiag, ov f.ir)v -9-sbg, val dr/ 
TJV y rcaQ&evog Y.UI TETCHY] (.levy, all ot>x slg 

r^iiv doO-eloa, alia TtQaaxiivovoa TOV 1^0 
xi yEyevvqiiEvov , artb ovQavwv de IK xoA- 
7taQaysv6[.ievov. KCU dia TOVTO TO svay- 
ysltov snaacpali'CETai ^/.lag Isyov , auTOv TOV XVQIOV 
cpwoavTog OTL "TL kf.iol y.al aol, yvvat; ovnco IJXEI fj 
uiQct f.iov" c lva anb TOV "yvvai, TL Efiol y.al aol;" ^ 
Tivsg vo^iiococji ftsQioaoTEQOv dvai TTJV ayiav TtaQ&svov, 
20 yvvaua TavTrjv xf'x^xev, log nQOCprjTSvcov, TCOV {.lellov- 
TLOV saeo&ai, srcl Trjg yrjg oxLOf-taitov TS y.al aiQsascov 
%a()LV, c lva f.frj Tivsg viteQpolfj 9-auf.iaaavTsg Tyv ayiav iof 
slg TOVTO vnoTteawat, Tr}g aiQeoscog TO lriQoloyr)[.i(x. LXXIX. KOAAYPI4IANOL 533 5. Xlsv^g ydg SGTI TO nav xal ygacov 6 
cog elnslV) Trjg aiQsascog TO dirjyr]i.ia. -rcola 6s Tig yQacprj 
diyyrjGaTO rt'sQi TOVTOV; nolog. TtQOcprjTCov snsTQSipsv 
av$QcortOv rtQOGxvvsiG$ai, ov [ity yvvalxa Isysiv; s^ai- 
QSTOV [lev yaQ SGTI TO oxevog, alia yvvrj, xafc ovdevb 

cpvoiv ftaQqllayiAevrj, rrjv ds yvco^v xai TJ)V ai- sv B aylcov xat si Ti-jieQiGGoreQOv rtQog do,oloyiav e'lr 
iog 3 Hllag ex (.irjTQog nag^Bvog, xal ovvu) /.tevtov dg TO 
di rjvsxsg YM\ avcda[j@av6[.i8vog, -d-avaTOv ds ov% SMQU- 10 
y.tog' wg 6 'icoavvyg, 6 snl TO orrjd-og tov Y.VQIOV ava- 
rtsacov, ov rjyana 6 tyaovg' cog 0'xXa y ayia, xat 
MctQia y MI ravTrjg vif.uco'vsQa dt fy xT^^/wrat Oi- 
7.ovoj.iiav. aAA' OVTS 'Hhiag TtQOOxvvrjTbg , KainsQ Iv 
Uoaiv cov, OVTS 3 Icoavv^g itQOOKwrirbg , xaiTOi ys 6*tal5 
Idiag sv%ijg Trjv xol l ur}aiv avrov exTthrjxtov artegyaaa- 
[.isvog, (.lallov de ex -3-sov lafiiov VTJV %aQiv, ahti OVTS iy 

C e'xAa OVTS Tig TCOV ayicov TtQOOxvvslTai. ov yag XVQISVGSI 
TJ aQ%aia alavr} xaTalififtavsiv TOV ^covTa xal 

s'lv Ta vn KVTOV yeyovoTa. "elaTQsvaav yag xal 20 
eos{}aG$r]Oav TJJ XTIGSI Traoa TOV xTioavTcc xca E^COQCCV- 
-9-Y}Oqv." si yaQ ayyslovg nQOOxvvslo&ai ov dslsi, TCOGCO 
t uallov xr^v anb '!Avvr]g yeysvvqjAsvrjv, TTJV sx TOV 3 lioa- 
xslf.i ij\ "Avva dsdioQT^fisvrjv , TTJV di sv%rjg xal rtaoyg 
sfci^tslsiag xaTa eyrayyshiav ytaTQi xal (trjTQi do&slaav, 25 
ov [.irjv sTSQwg ysysvv^j.isvr]v naga Trjv TCOV av&Qconcov 

D (pvGiv, alia xadcog navTsg ex GrtSQftaTog avdQog xal 
(.irjTQag yvvaixog; si yaQ xal TJ Trjg Mcto/ag iGTOQia 
xal nagadoosig S%OVGIV OTI eQQe&r] T$ naTol avTrjg 
Icoaxslfi sv -Tfj SQ^UCO OTI f} yvvy GOV Gvvsilrjcpvta, ov% 30 
OTt avsv ov'Cvyiag TOVTO sysvsTO, ovds OTI avsv GTCSQ- 
(.laTog avdQog, alia TO [.tsllov sosa$ai 
o ayyslog ajtoGTalslg, c iva [.irj Tig ysvrjTai " 534 EnU'ANlOY KA'l'A AIPE2E&N F. 

dia TO ev cdrjd-sla yeyevvrjiiwov y.al TO h O-eov ij 
TTay(.isvov Kal TcT) dr/Mtii) 7uyeyevi>Y]{iievov. 

6. Kal TtavTY] rag ygacpag OQco ( uev dir^yov^vag. 106; 
'Haa'i'ag yaQ 7tQOKt]QVTTi Ttegi TCOV /.isllovTcov els TOV 

5vidv TOV -O-sov nhriQOva&cti, heycov "Idov, y ftaQ&evns ^ 
Iv yaoTQi e|st, -/.aits^srai vlbv, xat xa^saoudt TO ovof-ta 
avrov 3 E^fiavov^l" Y.CU snetdr] TtaQ&svos yv 17 ysvv^- 
oaaa xal -9-sbg o (JLS$ fyicov Q[.ir}vev6[.i8vo(; sv yvvawl 
y.v'toxonevos, c iva firj sv dioray[.ii7) vnovoias 

IQcpyrrj ysvrjTcct q alrj&eia, oga sv ogaoei xat 
CK rtvevficiTog aylov avayxa^o^svos o 

y.al slarjl^'S fCQog fty rtQOcprjTiv" dirjyovf.tvos 
TOV FafiQirjl evayyehK^g eiaodov, og ansora^ri 
vnb -d-eov dirjyrjGaa&at, T^V [.wvoyevovg mov TOV &eov 

15 eiaodov slg TOV xoo^iov Y.OL ysvvrjGiv anb MctQiag. "ml 
sv yaoTQl e'Aa/3e" epical "Kal erexev vlov. Kal elite xvQiog 
nQog {.IB, xaleoov TO ovo^ia avTOv, Ta%ecog oxvlevaov, 
o^stog rtQOv6{,ievaov, aglv y yvcovai TO Ttatdiov ualelv 
TtaTsqa y (.iijTSQa, hyijjsTai dvvaf.uv z 

20 O'xt'Aa 2a(.ict()6iag" Kal TO, s^S- x&l ftavra TccvTa 

VJV TST^SGf.ievC(. lj(.i?^ ds TOVTO yi,VG&ai EV T$ VllT) 

TOV -d-eov, y.al nlrjQOva&ai f.iTa %iha e'tr] Kal e^aKO- 
aia, rtlelto ehaaato. Kal (.leva Toaavraq yeveag TCC ^sA- 
cog ijdr] yvo;.iva etoga o fCQOcprjTrig. aga ifJevofia 
rj ysvoiTO. akla aacpahog TO naga TOV S-eov cog ijdr] TT^eico/.ivov, KY)QVTTTO, f lva 

, c iva f.irj dg diaTayfibv 'ehthj w 
VTtovoiq TOU fCQOCprjTOV TO TOLOVTOV EK-3-a/.ifiov Kal sx- 
fthrjKTOv (.tvoi'rjQiov (.iskhov a0$ai. ^ ovy^ ogccg avTO 
30 TO KTQvyfta TO fncpQO/.isvov , cog hsyei avTog 6 ayiog 
'Haatag "cog ngofiaTOv ircl acpayrjv rjz&r) Kal cog a^ivbg 
evavTiov TOV y.eiQovTog avTOv acpcovog, ovrcog ovx avoi- 
yei TO GTOiia UVTOV. x^v de yeveav avTOv Tig LXXIX. KQAAYPUUmi. 535 ; on aiqETai ex Trjg yrjg 17 cor] auTOi;, xcu 
Toi<g jtovriQOvg ami Trjg Tacpfjg-avTOv" xcti ia s^rjg. xal filers Ttwg TCC rtQLOTCi VGTSQCC di^yelrai, xcu ta VGTEQU 
wg yeyovoTa sQf-trjvevsi, cprjoag "tog rcgbftaTOv ETC} acpa- 

4 y*l v TO^*?-" nuwwili&vov ds leysrai elvai. ov ya^5 
eln'sv, ayerai, xai ovTtio rjv ayftsls 6 vno Hoatov w\- 
%vTTO{.isvos- ekeysTO de rc t 5 fCQOfprjTi] wg rjdy yEyevvrj- 
(.tevov TO EQyov. anaga^aroQ yaQ ^v y d-sov fivarct- 

'*- ywyia. 1 awijg de vftofiaivcov omen wg ysv6(.isva sls- 

, ivcc (.trj fthavyv rtakiv ccfiSQyaa^rai. akla, cpr]0iv.W 
aiQSTai Ix T^g yrjg rj wr] auxov. ex ds TLOV dvo TCQQ- 
(pccoswv deixvvOL T^V aA.rj$eiav OTL to "'ijx&rj" ydt] ere- 
A.SIOVTO, %al TO "aiQsxai' (.isTeneiTa knlrjQOVTO, tVa 
artb TOV yeyovsvai vorjOflg fb cdrjd-sg xcti TO nayiov 
TOV d-eoii srtayyekiag, anb de TOV /.tel^owog e'ae- 15 7. Owen xcti in\ TTJ MotQict b ayyehog 

'Llev losQ%6[.tevog o nar^q TavTyg slg TOV ol- 
idtov jtaga -9-sov xo(.iie0&(xi, TO di ev%rjg f-20 
lv dice Trjg TOV TCctTQog xat {.irjTQog aiTrjostog, OTL 
"Idov, y yvvri oov ovveihrjcpvia sv yaGTgl'" f iva fisfiaicog 
nsgauoarj TYJV didvoiav TOV TCLOTOV sv TVJ eTtayyeUcc. 
TOVTO de yeyove Tiaiv slg Tthavqv. aduvaTOV yaQ Tiva 
naoa ir^v TIOV avd-gwiiMv cpvaiv Eitl TTJg yrjg yevvao-d'ai. 25 
(.wi'ty yaQ diETtQsipsv avrcfi, [.wv(.p 7taQH%WQr)G8v r} cpvoig. 
ovTog cog nlaGxrig xai i^ovoiaaTrjg TOV rtQayf-iaTog eav- TOV a?to TKXQ&SVOV t^aiieQ ano Trjg yrjg 

3-sbg an ovQavwv skd-cw, oaqy.a svdvaa/.ievog o loyog ayiag ' n&Q^evov ov (.ity ds ftQOGxvvovftevqg 
S-evov, ouds c lva &ebv TavTrjv wceQycforjTat, ov% c ivct 
stg bvo(.ia avT^g n()oaeveyxco(.iev, ov% ivct yvvatxag na- 
iSQeiag (.IETCC TOGavTyg yevsag artodeiSfl. ovx rjudo- 536 ETII<I>ANIOY KATA AWE2E&N F. 6 -9'ebg TOVTO ev Sctluf.i'r) yeveo&ai, ovx w avTrj . 
Trj Maqia. ovx ErtSTQeijJEy avvrj dovvai {tdrtTiGfia, ovx 
svhoyrJGai na&rjTag, ov TO UQ^SLV em Trjg J% exelsv- 
GSV, rj (.lovov ayiao/.icc avtyv slvat KOI mTa&iD&rjvai 
bvvjg avrov fiaoileiag. ov i^v xakov/.ievr)v (.iujTsga c Pov- $ 
cpov , ov rag awlovd-riGaaaq ctnb Fahlaias , ov i^v D 
Mdg&av vi]v adel(pi]v SJ[<X'CCQOV xai Magiav , ovnva 
Ttov ayicav yvvcuxwv KaTa^iw^siGcov vnb trjg autov 
rtagovGiag Gu&rjvai, e^VTvrjQefrjaaf.isvcov avTcp ex 

lQidia)vv7taQ%6vTcov, ov Tr\v yvvaUxcc ^vXavaviTLv, ov 
ai/AOQQOOvaav xai OGIOG/.ISVI]V, ovTiva TWV snl 
yvvaixcov VOVTO itoielv nQOGera^s TO a^icofia. 
TOivvv rtafav ^utv MKlodgcMcov, ito&sv avax 
T Gxolia ftovlsvf.ia'va ; kv, rtfcfj SGTCO MaQia, 6 de 

]5ftarr]f) xal vlbg nal ayiov jivev ( ua TtQoaxvveia&co, vrjv 
MciQiav {.irjdelg aQoaxweirto, ov ley to yvvar/,1, aH' 
ovds avdQi, \)-s$ nQOGTsraxiaL to (.ivarriQiov, ovds ay- 
yskoi %WQOVGI do^okoylav TOiavrrjv. s^akeicpeG&io TCI 
xaxwg ygacpevTa ev xa(>^/g TCOV rj7t(XTr][.ievcov, ai 

20 G&CO e^ ocpd-al(.iwv TO eyx.toarn.ia TOV vkov 
ttakiv TO 7tkaa t ua TtQog TTJV (JecrTTOT?^, IvTQErteG&w Eva 
I.ISTCC TOV ^Ada^i $ebv TL^UV {.idvov, (.irj ayeo&co TJJ TOV 
ocpsiog fptovrj, akti e^uevevia TJJ TOV &eov TtQOGTa^eL 
"(,ir) cpayflg cmb TOV %ulov" xai rjv TO vlov ov 7tlavr t) 

Kalla dia TOV ^v'kov yeyovsv rj naQaxor} Trjg rtlavrjg. 
f.ii] cpayhio Tig anb Trjg nlavK]Q Trjg dice MaQiav ir(v 
ayiav Y.CU yaQ si xat toQctlov TO vkov, all OVK eig B 

xat d xalliaTrj y Magia xal ayia xat TSTI- 
evr), alti OVK slg TO rtQOOKvveiGd-ai. 

30 8. Amai de nafov avaKaivfcovGi Trj Tv^rj TO xe- 
QaG(.ta xal eT e oifia^ovGi, TC/J dai/.iovi xal ov -9-ec!) T^V 
TQttJtsCav, xaTa TO ysyQa}.i/.ievov, xal OITOVVTUI alTa aae- 
fteiag, wg cprfiiv o &eiog hoyog "xal at yvvalxeg LXXIX. KOAAYPIJUNOI. 537 GTaig, ml ol viol ovKkeyovGi vAa aoiijaai %avajvag 
Trj OTQaTiy TOV oi'Qavov" (pmovo&toaav vnb f IsQf.tiov 
al TOiavTai yvvausg, ml (.ty 9-QOsiTcoGav i^v ohov- 

C f4svr t v. (.ir) heyeTuoav , TII.UOI.ISV .TT^V fiaGikiGGav TOV 
oiQavov. olds yaQ Tacpvag ravtag Ti[t(.oQio$ai } o'ida-5 
GLV ol T.6noi Maydovhov TOVTIOV ra atofiara V 
G$ai fcig GijipLv. i-irj rcsi-d-ov, Yff^af^, yvvctiM, a 
ana xaxi;g yvvar/.bg ovf.ifiovkiotg. "yvvrj yciQ 
tyv%as avdQwv ayQevsi. ravrrjg yaQ ol nodes rovg %QCO- 
f,ivovg (.tsva tov tiavavov ayovoiv ELS ^bv "didyv." fir] 10 
7tQOG%e cpccvkq) yvvar/Mp. [isXi yaQ ctTtOGfaCsi anb %ei- 
hscov yvvcti'/.bg TtOQvrjg, ^ nybg xatgbv "hmaivei, abv cpa- 

VQvyyct, VGTSQOV ILBVTOL jtr/.QOTSQOv ^oA^g 
rjxo.vriLievov (.tallov (.ta^aiQag diGio^ov. 
Tavrr] vfj yvvar/.l rfj cpavXfl. naaa yaQ CC C IQSGIS cpavlr) 15 
yvvrj, nhiov ds rj tcov yvvar/.cov cfiQsais ccmrj ml }) TOV 
ajtccrrjoavTog TTJV rtQCoi'rjv yuvatxa. rt.uaff^w r\ [.irjTrjQ 
TI(.I(J}V Eva, wg v lx -9-sov rt87ckaa[.ievr], (.IYJ axova$io de, 
( iva Liri nsiofi TCC xewa (payelv anb TOV vlov v.al iv- 
volrjv nctQctfirivai. (.isTCtvoeivco de ml avTr] anb Y.BVO- 20 
cptoviag, ejiiGTQscpsTtt) alGyvvo^ivY] mi (pvl'ka. ovxrjg mTCtvoeiTco e savvrjv '/MI b af,i, xa/ f.trj- avT-fj Ttei&eci&w. rj yaQ tr^g nhavijg jret$cb ml yvvcti- 
xog slg TO ivavriov GV[.i@ovlia -9-avaTOv ry idict) GvCjoyin} 
QyaLei;ai; ov f.iovov de, alia ml Tols rexvoig. xT-25 
TO ftlaGf-ia Eva dia vrjg naQafiaaecog, eQ8\)-i- 
dia Trjg vov b'cpecog cpwvr^ xat en ay y eh tag, n)*a- 
anb TOV xr]Qvy[..iaTog xat ecp weQav fiadioaaa 
diavoiav. 

9. Jia TOVTO b navTtov deonorr/g ml GWT^Q /?ou- 30 
k6(.ievog ^SQaftevGai TO akyog y.al ofaodoftrjaai TO xavs- 
GTQa(.i(.isvov ml diOQ&a>Gaa&ai TO ^aTTiof.isvov, Iftsidrj 
no yvvaixbg b d-ctvaTOg eig TOV %6a(.tov xarrik&sv, ex 538 EmtiANIOY KATA AIPE2E&N F. 

yvvaixbg nctQd-svov avTog eyevvrj&rj , c iva TOV davaxov 
iorj, xat TO ellei'/tov TchyQco