Skip to main content

Full text of "மந்திரங்கள் என்றால் என்ன?"

See other formats


#'i%/. 

CTOTJDHTsb 6TOTOT ? Guirir^iifiuJf «j>|.<9F. ^rrscnra^iiDUj&jEslr 
13, $«r£Lurr<s5 Q^(5, 
£l. jb«it, Qff«r«D«r - 600 0017. (Lp£/D U^lUL| : ^65)60, 1994 

©IT6inirL.n-iii ugjluu. : (Slo, 2001 
OpssrrDirLb u^luu. : ^eswuil, 2005 6)!flflD6\) ®. 40.00 Laser Typeset at : LKM Computers PrinK Chennai- 17 
Prrntedat J$k, uniorrjA *,uq*cM4*h-««>. 

$Wfy 23633094 -23631794 (Lpstnr^jswpr i^osrewipuj 2_<su££)<si) er^u u(gj£$uS\60 <su@luu<sufr 
&<srrrr& ^(njULSlegjib /sld ^<s<s)<sw<su(§<ĕi(^Lb Qunr^j<surr<3; 
^smpj ggl0uu®n@ <SH$uJ (LpULiijLb. GUf$laj<sufr, Q&<sb<surf, 
(<b)<s$)<sfriuajrr, (Lp^ltwsurr, Q&<so<suLb uSl(&jr5<$ r5rrC.UL,<so 
<su@luu<surf, <sujru<s$)LO uSl(^rs0 /5/TL_LL<sb <su@luu<sufr, 
prr&rrl&Lb lS@/5^5 ^rrLLiiL.<sb <su@luu<sufr, <sy<sb<sonr<3 
u(&jG>i<5i<s(f\<so <su&)uu<sufr, &iirjip<surf, &<sb<sorr<$<surr ^&ltu 
^m<sw<su<a<s>rrujLb lSIisl.^}, ^esrmpiu sl<so&I<s\) ^lL 
Q&rr<smL<f(§a(&)ib <sp<swru<3rrew ldgw (^rpjSt&Lb (Mental 
Tension) erewu&rrtajLb. Qurf)iu<sufrm<srr <surrLp<!k<sg)&<sv>uju 
L%ui-&gJ ^lI®" 5 SlP& g]p««Lb &F®(5&l*t—eu&LorT0> 
g]/f)<5D/D rsrreirr @yzrpm<3<5ieis)stTUJLb urprSla 

Q&rr<sm®<srrm6j]. v gyQL£irfl&&rr Gurrewjp ^rrQ<3i<s(f)<sb ejrLp 
GULUgjj 0<sv>fDri)^ uiT<so&iQ<5wrr(n}<su<srsr ema^ 3j]uurr&i® 
<sT(j))ggjj S5<sw <srjj<sv)@<sinuju u<sO(Lp<ss)rr) <9?l_(/>)<& Q&ir<swjr)i 

6l5)(p^/D/T<SBT. <£UrEJ(gj J§)ffi/@ <ST<SSrrT0UUL. <5T/E/@LO 

/g)CT)/r?/5^©<*@"5 <=?y/5<_; Lom g)gj/«<9!Lb rBrr&rrl&Lb <su<srrrr 
eusnrr dnrrmiLb euerrnrn^t Q&rr<s$w($i eurjjjSlrp^j. 

Lj0^rf, LDmrr<s3rrrf, ^l^euerrr^eurr, rsLbLDrTLJpsurrnr, 
^(j^rBrreuĕimrr^n-, <2srrujLDrTewrrif, (^rrrrijD^rjTjei^eswnr, 
(^rrrTLD<solrsi6iif Gurreisrp LDrrLDew)<$rf<meirr (o<$rrewr$l IV LDSi&einGir pgoguljSIlj u®&& (LpiuGsrrp Qu($pn-®$mssr pib 
g)/5@<u pnr®. g)a//r«(syr Q<sfuj<s> s>_u(Z&&m&<$fT,Lb 

^l<3Uff)GS)rp 6T(Lp&§I GUULgSIgO <£rTIEJ9?)UJ grpSO&(Qn)Lh (5LD 

(BiTL-UL-eo 0mfDi5gU s.git<51tgst. a<so<sS\ GgugsstOild; 
&GO<sorT$<i>urir &GmGSsr)rrGm(j>iLb ^GOGOrr&Gurr ^surrrr 
GTGsrro Bi(nj& { §i&<siT GUGirr^Gurr &rr<sOLb Q$rrL-.t£j§l ^mrjpj 
^tSlOGurrGir) g/L/<£c*LO/r<SLj urr)LDGiT)<^jGirGir^j. ^yjSlrrLb 

^GSST® &(&&<&) (tpGSTGSTIT g)(£/5<563>j956lS)L_ LD3i&i<S1T 

Q&rTGS)&ujlGb ^H^ *&GSl£l$$®&srfr ggjebrjpi &<&>®® 
^jrSlGUL-Gsr GulGrriEK^SlGsrpmnr. ggjcgu&rrLb 

jgjrrbprrGssrLq-Gsr GSl(G^(Gj)fTGST GUGirfr&&3i(S) ^gitGgu 

ggjeOGSiGO. &$$$ LDGSSTL-GO^GO Q<3FGST^J g)/D/E/<f&61/L0, 

^g^jgs^guu LSlGiribgi *m&Gs>}<sir ^L-r£j®ujl0Si(&Lb 
Gurrrrtb{D<ss>GO QGUGif)<3fi Q&aTGssrrrGULb ggjGsrGS)rouj ldgsB^gst 
GUGirfr&§lujGS)L-r5§} g)«i//D6*)/D<? : Q&ujujLb ^yprpGS)GOiLjLb 
Qurbjpj Gv)iLi—iT<5sr. <^GUGUGirfrĕ : 9l<3iGir ^uGS)Gsr<£gjLb 
^GuQGurbrbl&Gir ^GS)Gsr$gjLD &gogu)u!j)gst 6jjgs)Gsst 

Q&ITGSSr($) L/p^Co^ rgl&CLpLD Q&UJGO<ZFiGir cr^LO. 

g)/5j5 rg)GS)GOUjlGO <3Frbjpj $Gsrjpj $&rTGsr)&§}u 
unrrĕi&i 9igo ldgsst)<s gi<sirl&iGS)Gir gt®^^ Gl&rrGreugi 
Qurr(ffj^<3(LfiGS)L-Uj<3iT(§Lb. %?/5<S <xgogSIgs)Uju QurbjpJ 

<y/5@/7 ILGSSTL-G0<S§>IG0 g)/r}/5/@L0 LDGSt1<SS<SST, "<$ITGSr lUfTlf? 
g)/5<5 S-GOdiLD GT&<SGS)<3iUJg)J ? U(G£& U^iil&iGltlGSr <gSGSTGS)LD 
GTGSTGST? <25GSr<9i(g>Lb £§)/5<95 SLGOSlpi^LD SlGITGIT Q<3>(TL-fTLJ 

ujrrgi? c£GsrGS)Gsru GurrGsrrn &m LDGsrl<srf<XGtrlL-(LpLb l%> 

S-USllT<3i<SlflL—QpLb GTGUGUrTJpi /5L-/5J5J Q<9HTGirG1T QGUGSST($lLb, 
GT<£<35GS)&iUJ S-/DS1/ GVGU<2SJ5J& QdHTG1TG1T QGUGm($\Lb" 
GTGSTUGS)GU L//D/$ Gp(ff} &GSST GjSCTLD c^/5@^/TW/T GTGSTip 
GSlGSTfTGS)GU GT(LDULjlGSTfTGO gSIgS)L- QgS)L—UUS^ &>ULGSTLb. 
g)|5/ GJGST? (^jGUGSr cS/D/D &G0<sSl (^GUQSlG8Trr<$&(GtycSi(&j 
gSIgS)L- <5HfTGSSr 2L&>GUITLDGb GufTGST^J GJGST? eu&rrer^euesr {Sjpenerr 6urrrf) £§)6iD/D<5ji/ 
stiliLGi—rrLb. urf)§j)ujirrf, urflGin<sOLp<snrf)<sb Q^fri_/s/® 
<grD<G$>$<& 3L.™>rr «sii^jS^/ <sSlLLGi—rrLh. ^uSlcrggi 
Qp^3!T^l (Lpuugi (grrjrGnj&ryj, 1800 u<9i<9irsj<3i6rfl6b sumrj 
ercipgi) Q<zti<sir)uS)LL® aSlLLGL-mh. lj$5<s u<X6urr6S)j6S)L-tu 

{ $LbLBU<£<S6S)<35' ^<SQQ&(ij£l6£/Lb UrTUlJ) <^LL(oL_/TLb. §01 

epcjj} u_[DLb [3)(b&, @(75(^pCT>/D urrrrrruj<smLb Q<9lu^i LD6ssfl<9i 
&<smĕi§leo LJ^&esyesr urrluGUit&eirr 6T&§im<smr Qurf. 
^prruSlp-uuuL, uesres^p-rrtLSljuuuLuSeb Q<srri—isiQ 
(yiuu^nrrorruSlrruuuL euesypr rBrreorruSJrTU LS)rrur5&d> 
$rb® eiSlerrSi&GijGsyrj X6ssr($i 6iS)LL(j>i—rfLb. ^nSl&SlGsr 6ulj5) 
SLgeS) Qu^i <&}rD<srr, <sLbLDU<95Lb 6T6sru6Up6S)pu uuSlesrjDJ 
urjuuu6iirr&(M)Lb u&$Q[5f5luS)6b rSlesrjpj u^&ernesr 
qrflu<surran6r^Lb £§)/5£5 (j^jemrL-rruSlprLb ^6Ssr®&6rrrT& 
lo<s<9>lL <sF(Lp@rriu (U}6srG>6srrbp&${b<g) eresresr 
Q<sFLU^rrfr<sn6rr. <£LBLp<m<35$6£}6rT6ir iL<9i<9i6S)6iT lolL^lo 
6rCViĕ^iĕ Q<3>iT6ssrL-,rr60 <^l_ g)<si/ ^(bl<su<suiT$<9;(gnjLb 
u<3t<£tf&<6yif)Lb <3F(y><55rriu<3$[b(g) ermesr uuj6s>6sr 

6S)6S)6iT6Sl<£<35rTfr6i6ir ? 6lSl6S)L- <3MpJ6Ugl <9iUL6STLb. 

g)/5j35 6)Sl6srrr<3i<m6S)6rr erebeorTLb prrih (^mjDJ&rresr 

Q&LLffi6STGfD(TLb 6T6ST$606S)60. <^<j6ssrL-.rruS)rTLb ^<SOTT(p 

a<6^<%(&j (Lp6ST6srfr eu&rrrer^euu Gujrr&rresr 'csj^j/pcsarrreb 

^LU ULU6ST 6T6ST?' (^!(J5<9i@(p6rT - 2) 6T6STJ]pJLb '^jg? 

s-<sssrff[£glLb LS)fDrf&@6S)prc$giLh <£(T6st _°>/L_-/_/<£/rL/ Qu6s>&' 
($(r$&@[Q6rr 834) eresrjgiLh &*.$ Q[5iT$gi Gunrewrrrr. 
^jjDiTLb jsjrpprressruLGO rsrreuSi&rT&iT Qu{jjyLorr6sr 'Ggu&ld 

6p$60 6T6ST? G6U6fr6)5l<9>6rT Q#LUg5JLh 6T6ST? [S$ljJ}IT<SO U60 

[gl<$<$Lb uuS)[b[5l<sb 6T6ST?' (5-999) eresrjrji eu^^esrrrrr. 
6TLLL-.rrLb j5/r[b!Drr6ssTUL6b 6urrLp[5& Lbessrleurr&aiu 
Qu(jTjr5056s><9> 'mtjbrprrmrj turresr GeuessrGi—esr. mpuesreuih 
(gjesrl ^<nj>LoiL/Lb' ($. 556) eresrgi <9h$iB[prrrf. uglGesrLpmh VI jj^pprremuLeb eurrLpps&s ssrrujLDrresrekirT 'mebeorr&s 
Guir&iGerr rsebeoeurraim iseoeoeuit&eir <x(QjpiLb 
^rjtj)eu)ebeorr<9s eresr <ssesrLD<ses><9s eresr Q<9 : rreb^ii<2euesf 
(£)<&. 100) eTesrjpj Gmr rrigu Q<xrrmr^ixljprTff. mib <3>rreo$®eb 
aeSl&&&&irTeurT$$i urrp-® 'ueo *fypiLb ueo QenC(StLb - 
(Lp $$i LDrrrf)iuLbLDrr uujOiesrrresrjpiLb ^ebeneoujL^. (Lp$£j 
i£>rrrr)tuLbLDrf eresTuG&srr® $gy&$rrLDeo '(Jt&srreb Qtt/<wr$<*« 
#rrLbueo *_«wr(5) (Lp$gl LorrrrliULbLDrr, gtessil Qeu (&$£,& 
wessremiessr(p (Lp<s&jjLDrrrr)ujLbLpnr, ldgkB QoJigf)<ss<xa : 
^rres)essriLJ6ssr($i (LpggjLDrrrrlujLbwrr, wesrw Q«w(@5«« 
euifitulebes)eoGuj (y><gs§iwrrrr)ajLbwfT' eresrjpi Q\rsrr^i 
Qmrrerr^prrrr. (^es>euQujebeorrLb eren&s&i (§$<xffiesr{oesr? 
qro euerrrr*® Qupgierrm wesrl&s ^(LpasrrujLb 
^&euerrfr&§\ Quroeu)ebes)eo. psmb Qujqiw erCcSttsaiebea) 
wGsrgesy&Gturr, uemurrLLes)L-.Gujrr eumir&aie&ebmeo 
€resTues)$Quj ^rReujptĕ&i&pgj. ^euipes)tpQtuebeorrLb 
£)/5^<5<5 (Bw (LpesrQesrrr& ueorr gJ^s/oO*^ euLfies)ium 
&rressr (Lpesyesrrjsasesrrr. 

LJXceirLi.QL-.rr, <frrĕ&LtL€fa QurresTfp . <SF(Lp&rriu 
rBebeuyB arrLLuLaerr. <S6sflw€sr)ases>esru up$ ^i^anb 
&eues)eouuL-rrLDeb a(Lpa}rrtu$€t>fs& $<g><£igieues>as<Zuj 
Grsrr&iaiwrraiai Qa>rressTL^ewrff. ^esrrreb ^f€urf<xm 
eurrLpns&s OGrj&iai & : (Lp&srriuw eresresr 0es>eo ^enL-jjs&s^i 
eresrues)<s eurreompi <xrril.Q<x)rQ^i. g)jZ5«W" LDjpiases>eoujrrx 
&sesf) wesrr&smesr er(^<s^xQ<xrressr(p ^eues)esr<& 
SjKnj&tglesrrreb a^opasrrujw ssrrGesr $(rijf5gjw eresrjpj 
^esrGro asessr® ^f&sp<&}rf)tu eurfi GairretiesrrTnr eu&rre^euu 
Qu0rs<9ses)6i. ^peurrLpĕies><x eresrp Quiurf)eb 
ueoeuipes)roĕi &hjpjw i3fpes>rru (turTeoesrp 'w€*r$&i<xa>em 
wrr<9leoesr *%Lgseb ^esyesr^^pesr' eresrjpi ahjpieuGasrr® 
^eniDiurrgi '^(§€0 (Brj L$p' ($1.34) eresrgjLb VII x Q t mf)&@P~u>rr<x<3i <9h.$ĕ Q<9=mrprrrf. ^mjpj $ihmu>u 
lS)ul.<s£/ <=%j,L-®& mw @£/<*<*"> LDmpgjĕi&em 
G^rrm^tu ldit^ mrrrressrLDrr^ G<3>rrmfitu<$rr<$Lb. 
g)^56iD6WL/ (ourraa 6ULfi turrgj? ^jS/d^lo <suifl 
aessrL-mrr [5Lb (Lp6srGmrrrf. QurrLL.UL.iULh Geu&opLb 
^)m[D[5<£ eurrLp&im&ujleo FFQuLL(£ierrerr (Brrib {5ib 
(LpmGmrrnr <9r\rS)iu ^eueuLpmtuĕ <^/5^)<£<s Laprs^j 
oSlLLGL—iTLb. ep(j^9)eofr £)/5@<£<s LLVt)iĕ\§fLb eS)LLi—mfr. 
*2i$<£ eut/5) turr&u ermum^ dnrressr (Lppuu.GOrrib. 

rsib (LpesrGmrrrr ueorr QLDiu(&(Qjrrm)&efrrr<3i£5 
@*jpfoG&tT® ^iebeorrLDeb eSI&jgnrcdlasarrTGoiib 
§}(jr)f5<SGsnf <srmum<3 ^Lprr^i (2[£nr&i^(S<surrif 6Terrl0eb 
^rrjltu (LpUL.LULb. <sp<s6)u5lm (Sound) Qu(§mLomuj, 
<9ifQumu, r^jjbrnmGO (^jmmpuj eul^re^rrm ^eo&nh 
arressru&p&u ueoeorrtulrrLb ^6m®aetrlm (LpmmGrr 
{Btb (LpmGmrrrr ^j[6)^^)0[5^Gsrrf. e^ebl (Sound) 
^meomeirrr&iS' Q&esrjpj uprey&ltD&jj. 6p6uQeurr(j$ 
<sT(Lp^@/f)@Lb ^<9=&rflSi(&)Lb Qurr(Logjj 6p(§ @[d1ul5)lLl- 
^SH^Irreu (Frequency) &.errerr^j. gg)[5<5 ^Sdrreu&merr 
^ULUumL—iurr&Si Q&rressr® errjpLb epeolmuj (Hertz) 
eresrro ^erreiJ Q<9irr6ssr(£i &ema&)®6ufr. «DLurrtulrrLb 
QewrrLLefo <%(&>. <&}m(D!5<5 epeol <9imerrujLb, ^(j$u<s(g) 
LL^rressrL-rrujlrr QemrrLLm<9i(<§ Gld/dulLl- epebldimejrujLb 
/25LO Q&eS)<mefr G<9iiL.<9i(LpULUjrr^]. ^mrreo ^<£@ot)/z)/5<S 
epealmiu ereol&err (jp&eolujm G<9hL.(^ld. ^sHLb l67@/5^ 
epeolmtu GeuiLes)!— (smu&err C<slL@lo. (5ib Q&eS) 
(Lp<9seoluj Qurr$<9i6ff)m £)//?l/l/ (^eueuerreu^rrm. ^mrrea 
epebl LDrrQu(§Lb eueolmLDtiJesiL-Ujasj eresrum^ ^n>Gs>rp 
rsrrerr 6S)(6^(ei}irmLb (5ld<ss(^ eSlerrĕi^ĕi <9>mL®<9l)no(gjj. l67@ 
^tglrreij epeol (Ultrosound) 6T6srQmmm u^jmLD&imerr^ vm Q<3Fuj<3l)rQ&tf eresrues)^ Si^WJ ^mb &rr<zm (LpuL^esrnj^i. 
L/Dc5F(gj eressr^essruSleb (Lubricant) r56S)esr<g&jj rsesrrDrr&i ssarD 
6S)<suĕ>£f> g>(/5 &tf<5ssrles)Uj Ge urpi 6ues)&iuS)60 & : 606S)<su Q<sfiliuj 
(LpuL.ujrT&j]. ^esrrreb i$rr rslesyrDrs&i &i6ssr6ssTrruL<g 
Q<£rriLLq-<3>(d)6ir ^j&ses^esr^ Q&irnsj&i6)SlL-(p Q6U6irlGuj £j9@j 
<£1§>lrr6u <spĕ®es)UJ SL6ssrL-rrS>^l ^<3Q&irrLLuLuS)esr u&i&nb 
Q &GL)i fi&lesriT6b ^iessrluj lepi erreir ^(Lg<m(&j $&i&;uuL-.® 

&U6Ssf} 6£irUJ6S)LD ^J6S)L—&)fD&jJ. &j]6SSrl6S)UJU Uff)r5lUJ [B&i&i 
(LOULUJ{T&i 6T6SSrQ6SSriLJLJ U6S)& : UJL-.6ST &h.ULUJ 

^(L0&i6S)&iGuj LjrD&Sileb ^<swl_/t<&(^%) u5l(&j <j>/@/r<si/ 
<sp<sbl Gurr&>(&)!£}noi§j eresrpnreb, LD6sf)&i LDesT&i^eoieiTeiT 
^(Lg<ĕ\6S)&i LDesrLC>rr6S)& : ejesr *gjF5&> g£<°$ Gunr&i&i 
(LpuLturr&jj ? epebluSlesr @)rpu6S)u ^nrjl^&i rnih (LpeMesrrrrr 
LoesTLorres^&Lj Gurr&i&i ^j6uQ6urr661&;6S)6iTu uujesr 
uQ<3^)6srnr. epebl, G&nL<^Lb <speS), G&ietrrr epeol eresr £°j)(/5 
6ues)&iLJU($)Lb. G&iL-cgLb epeSlujLb G&i6irrr epeSlujLb 
^^lrreu&ierrlesT ^uuLuues^L—uSleb G&irresrjpjues^eu&irrLb. 
^^lrreu&ietrlesr eressr&ies^eir&i Q<KiT6ssr® G&nL(&)Lb, G&ietrnr 
< oT<^rjT}J LS)ifl&iQGpnrLb. ^<su6TS)rj6m6S)L—^&irr6ST ^eu 

6S)(6^(6TjlT6SrLb &hJTJjS)rD^J. 6)S)(6£(6£rT6SrSiG&irT® QlDUJ(6T) 

(6j}rr6ST<s6S)&iLLjLb *gjrb7r5<2> raib (LpesrGesrrrrr G&ierrrr 

<zp<sS)&i(&jLb ^uuirrpuiiLL-.Q&i6srg)j <spfr epeblemuj ^rSlrrj&ji 

*&1&tp(8) ^tBlprr&iLb (Pri-Mordial Sound) eresru 
QuturflLL.L-6srrr. r 

epeSlujessrL-iT&i&irr&s QurT(r^Geir &.60&I60 
(^jeo6S)6i}. erebeorr ^m&^eu&i^Lb epeS) &^6ssrL-.rr&i(&)Lb. 
jyestnt Q&i(TL-iEJ<s) ^essTL-Lb FFrorr&i S-etretr ^es^esr&s&jju 
Qurr($6ir&i(6iijLb & : eSl<^i<ĕi Qsht6sstGl-. gi(^&i&l)6srrD6sr. 
*£{$& &6S)ulSI60 epeSl G&nT6srrD^&HTG6sr Q&=ujujLb. erebeorr 
6urbjpl&>(&)Lb (LpeOLDtT&i &.6tT6irgii ,-9/ginn/ eresr^j 
Q&rT6b6£j&)rQ&jii 6S)(6^(6T)rT6srLb. c£/j5g> jyess)!. urTLDiremi IX (Proton) GTGsrrp &(§GS)GuujLb ^i^mmrs : miprB <spujir&ii 
_jl_l__9l1(5)<* Q<9irrGSSTUL(jn^Lb LBarrG&G^&aGtoGtrujLb 
(Electron) Q&nr<smi—&rr(§Lb. g)/5<25 lBgst^g^j 
urrLDrrG§$j}GS)GU& <9fpr5) Gpiurrgj GpUL&i Q<9\rrGmuL(§^rrG0 
^ipesrrrso <sp<s6 SL<smi—rra;£ prrGesr Q<j_/(l/lo. 
foM<surriljL-&$<so <sp<s$ 3L.<smi—rrQrD&rr, JL.GSsrL-.rrGsrrrGb 
^lgj gtuuul Qtoi<sirluu(B\®lrDg! gtgstu§j up0 
GhGsrjojGUGS^rr Gul(Gn(GJ}rrGsf)<9iGfr <mGUGS)GOuuL-Gu)GOGS)GO; ^@/ 
urb$ ^prrLueuLb (^jgogtdgo. <sp($ GGUGS)Grr g)/5<5 GpGblGS)LU& 
prrdr ^§>tprr&Lb GTGsrjpj rsib (LpGsrGGsrrrfrdiGfr 
sh.0<ssrrrrr<9iQmrT Q&rrlLUGu)GOGS)GO. t 

stjb^ GpGdLLjLb <gj§ilrrGiiaGfr guulgu)gv QGUGfrlu 
u(£\BrQgi GTGsrgu &GmGi-iTLb. (n-Q£^&(&&($GfTGrr g)/5<35 
g$g6) <$jprr)GS)GO& &6wrL- rsib (LpGsrGGsrrrrr (^jGUfrjGS)p 

<^(Lp/_*@_/(p<5^ UGO ^$lfQGlJGm&GS)Gfr SL.GS)L-LU 
GTQ£fgil<9iGV)Gfr <SpGSTJpJ G&lTLJU^GSr ^LpGOLD UGO U$UJ 

^$frQGUGm<3iGS)Gfr S-GS)L-.lu Q&rrrQ&GS)Grr& G&rr(Qrnj 
Gfi)&@Gsrrr. (j^r&irsiGSTLb ^orp G&rra&iuuLLL-. GpGol&Grr 

LDGSrLDrrGS)&& <9i(LpGUlb ^pn)g^GS)L-LUGS)GU GTGsrgjib 
&GSSTL-GSTfr. _3//5<5 <SpGdl& <9h.L-l—lil<9i(GfJ)<9i(^ LD[5$rrr5i<5iGfr 

GTGsrjDj QuLurflL-.L-.Gsrfr, 

Lnr&§j>lpr GpGbl&Gtr tsiTLb rsLb arr&rrGO G&tL&iĕi 
<9h.ULLu ^^rrQGUGm<9iGS)Gfr<9i Q<9Htgsstl- GpGol<9i <9_lLl_<_lo 
Lurr^ib. GTGsrprraUtb ®eo GT(LD&gi<3iGS)Gfr GpGsrjrjj 
G<9=ffuu@Gsr (LpGOtb ^^rrOGUGm&GiilGsr ^GtrGu^mGrr^ 

&Gm<9iQLL(S) ^GuQGU(LDggJ<9iGS)Gtr GpGSTJDJ G<EF(fuU<9SGSr 

(LpGOLb LDrs^lrrrsj<9iGfr _/@*l/ guulgu Qujpj<37lGsr(QGsr; 
LorrQu(!$Lb ^ppmGOu Qujrjj<97lGsrrQGsr. 

jBrnb <9>rr&rrGb G<9nL(3)U) &nrprrrrGm _wj£)/r 

QGUGm<9iGS)Gfr _.€*)___/ GpG0l<9i <9h.lLt-.fSJ<9i(G^<9i(<9) (wi5$!jr5Jafi<@n)<9i(3)) eruuuL, ^eueueireu Qurt)aj ^pgyso 
<su(jr>ib ereisrro &r5G>&&(ipLb ueorir Loesr&SjlGO (S&rrewrpjeugj 
(^Luebq<srreisr. eprir SL^rrprem^^nreb eS)etr<3i<xeomb. 
^rr^rrpsm LSteist^rrrr UGOt$<sSl(§$gi Qeu<sirluu($)Lb ep&rl 
(Light) jBrrih Qurr(i^<srr<xev>efr<x arr<smu<3tp(3) 3L-$GuQrpgj. 
*£i&$)<3 Qldgo *£//5<95 ^srf)«<^ (Seugy *%ypip<so ^ebemeo. 
ejeisr ereisrroiTeb, <gjf5<3 <spsirl §^5 (y*&uu(Q&g>uuL^.rrLOGb 
@)grbl& : Q<3F<sbS)eisrro (Dissipation) <mnrrrem<s<STreb ^{50eiaeo 
ejrbuCjd&rrogj. *gjQ& ^eirleniu^ &$$& Q&eb<sorrLoeb 
ep(§(ip<3iLJu(Si0^l <&($ (3)f5luiSlL-i— gjrr^rriuesrLj Qurr®eir 
^ebeo&jj &l<3iuu<3idi<so, etoGurnb Gurreisrg)Gutpt[j)eb Q&e$i$i® 
^^ĕ <9l0pmeo ^(LpeugiLDrr&d, <35®&§l &(*rr (tp&Lorrsi 
Qeu<sffl(&ujprble<sTnrGO ^uuul. QeuGit)GujrbpLJULLi-. epeir) 
<SFrJ5$rjw<S5<sTi—60Lh eumrj erno<$ t <sSl& £>/5/<gi ^enL-tULb 
^ebeorrLosb Q&<sbl£)rQgjj ereisruen^ujLb «5/(2$25 ££6if)& 
arbenrD aewgg ^(j^loljlj urreiriEi^&rleo giev>&r<2urri— 
Gtieb<so&jj GT6wu<ss)d5iLjLb (^eisTes>rr)uj eS(e^(eT}iresrLb 
$(^i3S$§jĕi &rTLLuL.Lqmefrgjj. ^uuessrlsiGS)<sir<!F Q&iuiqib 
<s£<oitl&3irr)65)rQetj)Lu Geo&rt (Laser) ereisrgjj eSi^eTjte^rresrib 
<3Mpj§i)r[)gj. ebl^ie^nrewLb Gjpsitlesituu utuewu($lf5§)lĕ : 
Q&LUujLh £§)(£<£ QdFiues)eo pib (LpebrCSewrrrrrrS^uj 
<aS?<s7>(£5 rrewLb ^\$ii&> QLoiu(e^(ei}rre<sr)<xeir epeolGS)UJU 
uujewu®g$>l6 : Q&iuLULDrT!pj UGrnl^ieireiresrrr. 

<$£tb, &tb, Q&<smb, pJDttib, 4,r?ib, 4>&5ib ereisruesr 
CourreisrrD Ln$$rTrzi&<^ĕi(8) ereiieSi^u Qurr0(ef^Lb 
g)<sb<ss>eD. (^jeupesip tnpeo errLpggu&elrr (LS^rrLL&rjrsi&eir) 
ereisrjpj /5L0 (LpmQewrTrr <3h.0mfr. G><a/(p/ Quir(t$Gtr (^jebeonr 
eSlLLi—rregjLb g)*i> Lo^rrriimeir e$(nj(^<xuu($)<$&u Qurb{D 
^<BirQeuetssr<3ie<s)e(rSi Q«/r6wrt__ errLp^^j<xeir)esr 
d&rrĕieto&i *$jg5G0nreb ld1<9j ^j^rreu ^eblujlesr (Ultrasonic) 
utuGS)esr eS\es)<sireS)ĕi<%e<srpevr. XL <36Stl LD6sf)<S6ST LDGSTLD ^/L_/E/<95« &(&& (o6U6GST($lLb. 

<=3Vj5/D@ 9^^ ^^ ®I&&gs>&uj iDp$prr£i&6s><srru 
uujgstu(£i<£§16uQ<& ^O^h- £i)/5$5 wrptgirrrEi&erT CoLD/rL_<fFLb 
^esii—iu gul/S) <su@ĕiQesT!pGST gt6stugs)<s r&Lburr<3)6Uff 
&(Gtf)Lb, <95/_<5i/«5yr {BLbulSiGsya (^6b60rT@6uifari(6fT ) Lb &h.L- 
Qj^GS)Gsru uujGsruCgi&asGOnrLb. &l-.gug(t /jsldlSJc&ct)* 
^GbGx)rr&<sufr&(GfF>Lb, &h^.gugs)Gitu urb(5l& &GUGs>Gi)LjuL—nr& 

G)irr<5;(GfF)Lb&h.L— LDGST (^gjjĕi&iLb g)<sb<SU/TLD<SU GUITLp 

G>GUGSsr(£iLb gtgstjpj 6)Sl(j$Lbijffi6STjn6STrT. gtgstCSgu ggjGuri)G<y)fDU 

UlU6WU($l&gjJGU&jJ (§jGST6S)pUJ &Qfi&>tTUJ$5fi>l60 ^GS)GSTGU(§Si 

@lo lo)<9> l67c9» gjGSTfrj)uj6S)LDLurr<s Q6STtprr<&jLb. 

^gJGU&rr 6UfTLp<3i6S)<3i S_<oS)L_IL/ g)/5/5/TL_c5S<SYf}<5i) 
<Sfc-L_ &HT6S)60, LO/T<5Tf><5l) g)(flj G>6U6S)6ff&6ffl<<Mllb <&,6S)(r)fS<S^J 

uĕ&i jsliJSli—rsj&errrTGuay 6prflL^&§>l6a ^lo/t/sj*/ GldGgo 
mrril.UL.uj Lo/5^£r/5/<s(3(srr/T(5) Gpw r5LD&&l6Uiruj, <spLb /5<_>lo/t 
rsrrrrrrujGssrrruj, Gpw &prGU6ssru6u, l/cS^lo &rTGSsrih 
_*am_, ^Oruub «jrwnrd. *ĕ*mti ^u^ Gunrmp 
ugo LDrsjj&rrnuaGrrleb <srsj<XGfr ldgst^^igo gtgjj ^g^ld^igcdiu 
2L6<forL-rr &<&>§!) rnG&rr ^ld LDj^^lrr<SGS)0 Q<£gLj)<9i&d5 
Q<3fTL-rsjBGsrnrGb, Q<a/@ Gules^preulw ldgst j^pja&Lb 
056frrr6U6S)<£<9i &iT6ssr(jLpULUJLb. ldgst gg)j<3i&Lb ^Grrrr^rrGO 
g£l<T<3>& <3f(Lp<g&Lb (g6s>rnujLb, &rr&&6S)[r <^Gs>pujLb } 

g)(75<95/L/cS ^JULUlSIgO &LD0GS)GO GJJpU^LD. 

LD6<Srl<25IT<3>(6f£6fr U60 LQ6ST$l6S)60 ^6S)L-.LUGUlf<5iGfr, 
U6b(o6Ujr)l 6U6S)<5iUUL-L-. 6U6fTlf&&) ^)GS)60 QuppGUrir&6fT 

__<swr(p. 6T6sr(j>6U <s$(§gu(j$&.<&)U Qunr(0<3<33LDrrGsr LDrsSjlrrLb 
LDppeurrSirmu Qurrmrk&.iLb gtgstjoj Q&rr6bG0 apuLiurr&j. 

(jLp6srQGsrrTfr ^IgjjGulujGiTGrrGsrrir. ^6urr6urf&i(&ju Qurr(§<s&, 
LorrGSTGS)<s ^GurrGurr G&jrrrk&i Q&rrGfrGfTGOrrLb. xu eruuuL.&> G&>ffGu Q&tu<su^i eresru^i *3j®g&u 
(fj}ri)(3jLb eSlesrrr. £§)@<si) ^^^ojud <spehrjr)}Lb ^ebmeo. 
<sp<suQGurr(§ wp$rrS><oS)&>ujLb ^esrjr^ n^mL.dnsrr eS&nb 
Glaguib Q&iu&tf urrrtĕi&iGtirrLb. errs&s Gpesre$)ro& : Q&iuujLb 
Gurr&iJ <S£(Hj ^&^nr&irrrrGSsrLDrrew *2jg$)ldG>) errbui^^roG&irr 
^tp&S LDtB^lrrCoLC (^$frQ€U<sm<3iQ<Sfr (Frequency) ^Gurr 
a(GfT)g;(d)U Qurr(§^&>LDrresr^i ^jj&^ld. 

ggjLb LDr5$rr(Ei&;<sir urprjSliLi <s3rf)<surr<ssr 
&itl.(£)e$)rrQuj LDr5^lrjrĔJ&i<srr <sr<swrprr<so eresresr? eresrp 
&jG$>eauuleb ^Ĕ§ir<s®<ssr (Lp&>Gol<sb £§)£—"> Qu^jrn<srrGfr&j. 
<sjQdsrrQ<surr0 ^GssrQ&>edle$rrreb GurrLp&ies)&iuS)esr *gjr5§>)LD 
&irr<so&>§$<so ggj&u urbrpl gt(L£& QeuG$$rQLb eresrro 
s_<syr(syj5sw/T6i/ j5/r<sror__ ^&iesr uujesrrr&i ^&i&iLL($)e$)rr&iGrr 
er(Lp&iuQupjr}t S-<srrerre$r. LDr5$rrr£j&i<srr eresrrorreb eresresr? 
eresrum&i <spu<srreu s.essrrrrB&> lSgstlj ^jLbLDf5^rrrsj&iG$)Grr 
_.<sror__n r c£(g>L_ &^^&>rf&iGrr urbrbluj &LL(£)es)[r 
^®t^<srrerr&)i. 

<3{(&&§1 <g{e$>LDUjLb g)(5 &iLL($)es)rr&i(erj)Lb &e$>Lp 
[5rr®&;err er ĕj&ii esiesr ^err<s)S)(b(&) QiDes>eo f5rr$)&;e$)<srr <si5?l_ 
^e&LB&igSileb Gmeb 0e$>eo gtuj^I s.<srrerre$r eresrjoj 
eSlerr&i(&jGue$r. eulrsrrtu&irr <&)!bl&j&> &nl_®e$>rr ^(jfi&i&>i 

^GDLDGU&i]. 

rr-jprBeb ^g$>ld$&>&)i ff^Igoit& : §)fDuule$r 
GUGiTGrreorTrr (&)$&&> &nl.Qmpr - Uffiirmj5*§lij_i. ui$f£lfr&)$ifti 
Q^rrL.t_^l LD^^lrr^^eb (Lpi^.i_|iii g)<£ &nl_<$)e$>p-£ 
Q&irr(&)uu jsjresKsois &sLbliprr&i<srr GurrGeupurrfr&iGrT eresrro 
j5LDLj)&ie$)&i 5_e$)L-Quj<ssr. Q*mmm - 83 g\.ff m (giTfiOrflF_luiffiOTr 

3.6.94 1. U3f5^l(rr5J<S6Tr erekrgire) erekeiK? .... i 

2. i]^a&ir.S6Tr 11 

3. «$Lp<S@LQ (oLD(T)@li 51 

4. ^shriB\&(ipui 2_6D«nrujfi5(y)Lb .... 95 

5. erwrpj (o^rreirrtTjlsmrmT ? 140 

6. Lo<$rr Lorj^liTLO 146 iDjbjiliriiiasrir sr<rfrjDir<fc «rsww? wp§>lrrr5J<9>efr eresrjrjj Q&rrebGOuu(I!)UGS)Gij epeblS; 
dh.L-i—fSJ^<5irrr(^Lb. e^eSl<x ^LL.L_/5/«55<syr gtuuul. 
wr5^lrrrsJ<xGfr eresrp <9lrr}ues)uu Qujrjji£iesTroesT erempj 
®{5@>l<$& GevemQLb. 2L.<srrrremwiT& 'r&w&ĕdajmu' eresrro 
ep0 <sF&g>)sijrriu/B£ w^rr<s>es)^ er(^)^§fS: Q<xrretrGe)jfrQw 
lurrewireo ^jrs^ Q&fTeve3e$r Qurr(njes)Gtr& <*Flrs§>}&& 
Qeuessr(S)Lb. '&jeuesyesr euemrsj^^GpGsr' eresrrr) 
Qurr(§GS)mujes)L-.ujgi r5W&<*F)eurruj ermjp Q<SFrreb. 
^rr^trrjem <$LQ$es>&&,u_u LJifln>gi Q*ureir€irĕ*hJULju 
'9}eyes)esr euemmj^^lQpesf erehrp ^rrem® Q<5Frrrb<xeir 
eruuuL. &<k^\ Gumu0£ wrjs^rrwnr<B> wrr$ew eresrues)^ 
«=££*£j2@/ urrfrĕi<% Qeuessr®w. 

mLhes)Lou Gurresrro wmmetr Gu&LbGurraj, mrrw 
Ou*aJp OwrrtP W2">"# 0*3» O^ 
QujrjjLb. ejesr {^es)pQwrr0 eresrjrjj Q<aFrrGbGOuu®®ew$gii 
eresrprreb r£Lb(WGS)L-.uj wGw$$§£ietrefr <%($$es)<$ 
(jp(LpeugiiwiT<9> QGUGtrluS)@i£lewro ^jjbpeb Quptr) 
Q<frrjf)<xes)efr0 G&rriJ&Q&($i&gfjLJ Qu& {swwrreo 
(WLq.eu^)ebes)GO. lQ<x <¥)rrwuuCj® r&eoeo Q&rrjp<me<s>eir 
er®&gi<% Garr&gi [3W(wgs)L-.uj *Q&i*>fi& Q&rr)eS)<z>&rreo 2 ♦ g{.G. (fi5nr«Brffiiui5^«ir &h.L- gt$Q[T ^(iTt&i&lG&rp&jiT&m ^GupGnrou qrf)ii^t 
Q<xnrGfr<9DGW{DGW(T(T gtgwu^i <^rruj&<9l<9)<9jrfliu&ii. ugo 

&WUJtEt&iGif\GO (SITLb Q&iTGVG6)uj <9i(§&GS)<9> GT^KapT Qj(tt}{5^ 

Q&nLuGutf<9iGfT urr)$§i Q<9HTGfrGU&irr<9i<s Q<9srf)GU^GOG$>G0. 

QjGWGSUW @lGO &WUJfSJ<9iGlf)GV {5rrQw&h.L— Qu<9) (LpUL.<£<S 
LSlfD(9j, '§jGS)<S §jUUUL.& Q&!TGO<s6)uS)(§<9i<9iG0rTQw; ^G$)<9> 
^JUUUL.& Q&lTGVG£)uS)(fij<9i&iG0rTQw' GTGWJDJ $GS)GwS> 

QG$rQrDrrw. §)^@« &irrrj<ssww GTGsrGwQGUGsrprrGO ttjtrw 
uiugw u($i<3$)uj Q<3Frrff)<3SGfr (i£QgGU&tfwrr&; *%yp{pGV Qu{b{D 
Q&rrg)&Gfrrr<9> (^gvgvitwgv {5W(lpg$>L-uj &(§<£&$) <9> 
QGUGif)u3(^<m)GWff} &&$ GurrujfB<sGS)Guujrr<9i £g)<sb<oU/Txosb 
@GS)tr)QLJbrrijSlujrra ^(§uu&jj&snrG$r. (^uuis^S; <&jG$>{p 
QLorrtjSlujnr&i (^(§<x<9l)Gwp Q&rr<p<9;G$)Giru Qu&r<3l)Gsr{D {srrw 
Lors§irT(Ei&GS)Gir<3i <3;rr<sssru&ii ggjujG0rr<9> <xrrrf)ujLb. 

-9/tt5?gn/L£> {5Lb(WGS)L-.uj (WGsrQGsrrrff<9iGfr, 

Qurf)tuGurf&Grr, ( B rrG$f)*<s(r, &u9)&iGrr, fiofi*ar 

QP$GorrGsrGurt6iGir 0G$>pQwrrtfi Qu<muGufr<9iGirrr<9i 

■g0lforriT*ar. ^&rrGbarruulujGsrrrrr ®r<arar<_/ni5)/rtb 

^gsw {$&<££&(&} (LpGsrGwrr LDjjj$rTi£i<9iGS)<sfru ujprbl 

^rmJJtB^ LfSl<9i<9 : <9l{D{5& <9i(f5^&l Gp€STG$){D QGUG$f1uSl($) 

SlGsrrorrrr. "{£)G$>tpQwfTL$ Lonr$&iiT" gtgstjdj ®}{5&u 
Qurf)tuGutTdfi<G$&(V)LJ Quujfr G$><suĕ;<9\){p(rff. 

^GS)tDQLorrLfi wrrp&rr&m GTGsrjprrGO gtgstgst? 

r5(TLb Qu<9r&G$rtt) <^G$>pQL0rTLfi<9iGS)GfrQuJ 6T(5)^@/« 

Q&rr<ss$rCp t x &{5<9><9i (^G$>pQwrrLj3<9iG$>Gir 0G$>p 
QwrrLfi<9iGfrrr<9i wrr{Qg)j<9i)Gsr{D Qurrrr§)(pGo Gurrujrp<9>Gurf<9iGfr 

*2lGUfr<9i<3(T. <gfUUUL,UJrTGWrrGQ g)/5{3S *%yb{DGO GTIEjQ<9i 

£|)(/5«%^? {&}{5&& Q&rrg)<9iGiflGorr? gjGVG$>GV. 

&rr<3rrrTG$w Q&rrp<9iGS)Gir<s<9snrGsr ^Gurrm&r 
Gr®<ggj<9i Q<^<TGfrS)tpnrtf<9iGtT. ^gwitgo *gJ{5<9>& LDjB^iriBianr nwrDrra) «rarrw ? ♦ 3 Q&rrrp&<o$)<sfr 6T®g&jj&iQ&inr6ikr® ^U6ufr&i6rr ^<sufb6S)p^ 
a$Lb(Lp&s)i—Uj ^jpn)<so &;rrrr6mLDir&;, &suD(Lp6S)L-Uj &&§>> 
(LpcLpeum&suJLb ^ris&sd Q&rrrb&i6rfl6b <sjtr)rfjl, '(°£)6S)<su 
LDri)&)lprrij&<oiTnra ^&i&i &n_6U6w' ere wjpi ^6S)6mu5l(£i6u&s6w 
(HpsDLb <=g>/<si//DCT)/E> LDr5<§lrrrEJ&i6rrrr&i Lcrrrbjpj&lrDnrrr&iorT. 
(^&S6S)6w^&sfT6w G&irrtsb&rrudJujewrrrr 

r§l«nfDQiDfrip LDIT15S51T ^«D6srruSl6or Sm^ 

LD6«)rj[}QL0iTL^ 

erewjpj Q<sFrr<so^)romf. ^jrjs^ ^6S)6mtL$®&s6b eremu&u, 
(&}6S)roQLDnrifiujiT&i 2_«2)7(SYr <STQg&5&i]&i Q&;ir<sm<sti&;<o~s)<SiT, 
QdFrrfb(o&;fT6S)6u&;6S)6rr, & : &;^lQuprD wrb^irrEJ&iarrr&i 
LLrrrr\in!<siJ&ii&iT<5w. 

^uuiiL.ujrr<swrr<so r £)f535& Q&=rrjr)&i6rr stuuul. 
£f)/i><95 ^jpro<oS)<sou Qujpj&l6wrD6w erewjrjj &ifjsfi>i&;&i 
G(5i7<swr(pLb. 6T60<sorr& : Q& : irrb&(6ty&i(&)Lb 6TQjp^j&i(6fF)&i<&)Lb 
Frequencies 6T6wjpj G&^rrebeouuC^&Tlro ^^rreu&ierr a_«ror(5). 
£§)/5<2> ^SH^iTGij&iSiT 6p6$ &&i§$&i6iTrrr&)Lb. £§)/5$£ 
<£j@>iif6U&i6S)6rr 6T6b<sorr 6T(Lp^^j&i(6ri)Lb, G&rrrb&i^Lb 
Qurbrbl(J3{S^rrQjjLb errs&s ^Sdrreu&iGerrrT® errs&s 
^0rr6if&;6S)6rT& : Q&frg&siT6b ^ues)6u uiu6WU®Lb 
6T6WU6S)&i ^rmjjrs^j ^U6urf&;<2rr ^$p$(jijfp&}iTrT&;<srT. 
<£juuul. ^rblr5^l0^&s &itTrr<sm&$6wrrQ<so&srr<sw ggjris&su 
uebGeujpj 6T(Lp&5&jj&;6S)6rr <sp6wjQj (S&rruu&sew ^LpeOLb 
uwGrsujpj ^i^irf<sn&;6S)6fT tspowjpj G&rr&i&si l/<BujQ&siT0 
^0)n)6S)6O ^6S)6U QujrjtjLDrrjr)j Q&uj®6wprrff&;<srr. ^juuu^. 
^yr)rDGS)60u GujpjLDrrjpj v gj6urb6S)fD& : ^&^tu&^ 6S)lLl- iSlip(&j 
^6S)6u LLfB&>)rrrij&;6rr[T&; lditjJ)! eul^Slewroew. 

U60 &wujr£j&;<srtl6b ^&byrrnu&im erewjpj 
Q&rr6b60uu®&)6WfD Lo/gjg) rjm &;<6ff > &; <gju Qurr(jij<3<sir 4 ♦ ,g.ff. (jjnrwreibujB^wr ggl(§uu§)lGoe$)<oQ. ggib, 6M)rfLb, &>g8u) 6T6srfD u**g 
^&tyrrrAi&err ereueul^LDrresr Qurr(§es)errujLb 65($gij 
$6bes)60. Qurr®GrfleoeonrLDGQ Q&rr/b<9i6rr s-essri—rr eresrjpj 
®/5@<95« QGi/Gm($iLb. Qurr(n>erfl606orrLD6gjLb Q<sFfTfj)<3i6rr 
^)0<ĕiSiGOrrLb. ^esrrreo -gyswa/ (^GS)roQLorrifi LorrrBdsrr 
<m6frrr6Q Gu&uu®LbQurrgi _&//7"<£<£u>/d/7? GpGdlSi 
<9n.Ci—mi<9i6frrr&i LDrrrbleSlCJ^Slesrnoesr. ^esrrreo ^les)fr)QLDfTLfi 
iDrrrs&rr&ierr Q6U6m®QiA6srGtp <^0ulS\lLl-. ^^lrrey 
<9iGS)6ir epesrjpj G><sF/r#<9> G6U6m®QLDesrjpj $es)6sr<9i(&)Lb 

QuiT(Lpaj] _ty/5<95 ^$rf6L\<9i6S)61TUJ6S)L-UJ 6T(Lg<35&tf<9i6S)6fr 

epesrjpj Q&rr<9iffiesrprT[ : r<9i6fr. ^uuul. epesrjpj Q&fr£5<95 tSlip^ 
- ewrirLb eresrro i_/5@/r<£«»><_; a_<swL_/r<K^<s>5)L_L_ lSI{D(&j 
<_VJ5/ ^6sr6S)6sruS\6sr LLpressr <9=&i^6S)Luu Qujptp 
Lo^lLTUinres_S0ĕSl0Sfi <_>«a%r ^&P&Glo*) Qurr(j 3 6rr 
epesrjpjLb <_ty<_;/_>(_5<_> G><£6S)6xiuS)6b6S)6Q. 

Sfifi ^jprpes)6Qu QurbtD «*/*# LD^rrrEJ^err 
6pLUrTLD60 $ <5 uiSi$ @($ulS)<!F Q&rr6Q®6vrp6urf&i6rr, 
^LSl<k&6srrp6urf<9i6rT £°j)/5<_>" *%jJpp6s><so$5 pSLbrLperr Quipjpi 
6iS)®<9?l6srfDrrif<9i6rr. -^<95G»<si/ urrw <9>(jfj6S)6ssrLumL-.tu6itrr 
eierrrr&luj mw (jpesrGesrrrrr^erT puKpmLuu GurrrrptDes^eo 
_§)/5<_> _»-o7_> <9h.L-L^rsj<9i6irle\) Q &6pi <9iGd. Q<960^HLDrrjpj 
^memuSlLL® L^/p® ^aipcnp /5_d<s@<2> #5f5@(J3<x 
®prrrir<9i6tr. ^i6un)6S)rD<s<9snresr LDp^rriii&err eresrjpj 
Q&rr606i)j§i&[prTLb. 

£_)/5<_> /D/5@/r/s/««)<syr Q&fT6b<9irruLSluj6srrrrf 
'LMnpGiLLrry?- eresrjpj Q<9=rr6Q6^i<9\)fprrrf. ejesr L06S)fpQu>rrL§l 
eresrjpj Q&rr6Q6Q GeuessrOiLb? <9nr<9srrpr6ssrLDfT<9iLJ 
umf<9i(§LbQurr^t ^eutbrjjlepierrerr ^jbjoeb $LD<9i<9i$ 
Q&rf)6uQ&uSl6Q6S)60. 'j__)/f_b' 6T6srip ^&rreoGoeo Lurrcj^Lb 
&.<9 : <9 : rf)<%<9i60iTLb. ^esrrreo ^&esr __<sKo<syr [^(j^m^esrn) LojB^liriaianr irwrjDirai crmm ? ♦ 5 ^pp6s>60 rBtTLb Ljrflt5&jj Q&HT6iTGuG&iuSl6b6s>60. ^<ss>&i 
uSesrrreo &ht6st jsy&n LD6S)pQLDrrLfi. ^uutSL.iurrmrreo 

L£nSS>f0QLDfTLfi GTG<iTprT60 ^&i<SS)6SrU L/rA/Tg?/ Q&irT<SfT6fT&) 

cKi.tf.tti &i(&j§>)6s>Lu rprrLb Qurp G6U6ssr(£iLb. urfl$gn 
Qmrr<srr<siT<9i 6h.UL.aj &&i^)GS)UJu Qun) GGU6ssr®Lb. 
^uQurr(Lp^j ^rs&i LD^^rjrsj&i&r GurrrrppenGOu 
QurppGS>Guujrr&i /5lo<*@<5 Q&irfluJLb. ^ljuuluulLl-. 
Q&=rrp&iGS)<Sfr GpGsrjpj G&rruu&iGsr (LpGOLb LD^§itjrii&iGS)6frĕi 
arr<sm§ilrnrrit<5i<3rr. QjuuuL&i 6i<sssrL— Lor5&$rrr5J&i6S)6fr 
^l€urrm<srr Q&rrpG&HT6S)6u&i6frrT3i, ^$fr<su&<sif\<ssT 
G&trresHSU&nstrrr&i Q6U6if)uu ($)&§)) erriiG&i GrriiG&i 
GTuGurr&jj GTuGurT&n G&5<ssxsuCoLurr ^riiG&i ^riiG&i 
^]<sii<suuGurr&j] uLu<ssru(^i^^&i Q&nr<sfr^Lnrnpj r5io&i<&j 
6ULprii®iL?l<g&;®prrrr&i6rr. 

$($&\G&irriL5\<S0<5i<S1T}<S$T K 2>fUL.LJU6S)L-<£ &i^&jJ6U(LpLb 

^0J^>rr<ssr. GmrruSlGO&iorr ^uluugs)L-uj1<so urrrru 
GurrGLDiurrGsrrrGb &(grii&iGb<sSlGsrrrGGO Q&ujuju Qupp 
Gul&)Slrr&irBi&i<siT &i(nj6U6S)puS)60 u§>l&i&;u Qujrjj&)6<srrp6sr. 
^jmGu &rr&irrrrGssT&i &t60<sbl6srrrG60 Q&luluuulLl-.g$>guGuj 
GTGsruGS)&> wpp&yGfi)L-&i&h.L-.rr&jj. ^&iGeu ^SH^&i 
G)S&iQrjr&irEJ&iGS>Giru u^luu&ip^ (Lp6sr6srrr6b ^Guiprpj&i 
(&)rfluj &&i&irrisj&iGiT GT(Lp§>l ^<surbr5l<ssr ^uluSGgo gs>guS)&;i 
GldGgo G>Sl&iffirT&im&iGS)Grru u&l&i&ji G)S)®&lprrrf&i<sfr. 

(bld (Lp6srG6srrrrr&i6rr <s£GuQ<surr(rrj (Lptf<g$&i(&)Lb 
Gp6uQGurr(ji) &&i&irr@iGS)&> 6jpu(^^^uS<^&iSlprTrt&i6rr. (^j&jj 
QcFul/j£ <3&;(S)&irr6sr. ^$go *jy/j<£ ^p&i ^/r^g^/Auj 
G&HTGSsriEJ&iGsyGrr 6T(Lp^l, G&rrGmiiiarGtp&it&jGrr 

^<SUGUGUfbjTll&i<^rfluJ 9)60 GT(IJ)&^&jl&iGS><SfT 6T(ip^\lULS)6Sr 

<gj6S)GU &&>$ eumurs&i &&>&irrrsj&i6frrT&i u^rr06>S)($i^6srp6sr. 6 # g\.&. oiran-^iiu^^Mr @/5<35<£ &<k<9>rTm<9iG$>GtT ^juluSIgo 6S>eii<£3jj GldGgo 
_#«%r<»/_/<s_T uj$&<xuu®ibGunrgj <^//5<_> oSt&i&tp-amaGJiT 
<5F«gs) Qujfjj^6ST(DGsr. -gy/jjS^ &&]$ (Lp(Lpen)ijDQufQgy 
G&<sfriii<gj<skigfb&rr&&grr6sr <a$t__(ip(Lo<£@ — @Lburrul 
OsymLb GTGsrjoj Q&tu§i)g)frjT<9i6fr. @L_(/p(i£<£(0j Q<f___/l_ 
Gurrjgj ajrr&&rreto<so -gi/ewLDj^L _*/££)-_ <spGuQGunr(^ 
ttprrĕ$gtĕi(ajLb <sp(§ <95L__o ^&rreu^j @L__b 6sxsu<ggj 
u t g$*8prrir*ar. *____ gtgstu^j *rr$>rrrT<smLDfT& 
_j3<a>/r<55j£@Co<s_ Q<3f_j_jul/l_l_ urr^^sprLb^rresr. *gj&<ssr 
(-Jj-tjS&jS (ipuurr) j^jreSlGsrnrGO &$>{$, SLerrGm 0<ss>rr /§/tl/l5? 

(____><£_ L0fT__)6-><S_, ^/TL/SWL/, Q<$!Sl<9irrUJ CTOSl/^cjy 

(Lprr$£&es)UJ ^GurrGmesrtb Q&uj@j £gi-_b G&ujGiirTnr&Grr. 

<&j/$ulSIlLl— ty}if&$&<&irfluj LDfkf£lrrfii<9i6s>6fr, 
^rrrruJ6srrr<9> g^rg&BrDGuesr er$Grr g$l($figj ^{$gj jsnrGtr 
^gogo&u Gjrtp jjjrr&r ^Goeogjj ^esrjry ^rrGtr eresrrr) 
(LpGs>pu5lGb t&jr&uiSlCjL., K %ysurr<s§}!<9i6fr Lo$$rr gguib 
Q&ujGiirrif&iGfr. ^<£6stitgo &L-.£>§$G£6frGfr 0rr &<%<§! 
__rn_//5<_5 _&//&<_> (Lprr^g)<#(gj/f)i_/ er<so60rr _^o/D^o<a)_/Lb 
Qujpp<£rr<9i ^$6iS)(]>iQfQ&j. «_>//5<_5 «__.0@g,>/_rrG¥r $6$)rr 

<§L-(Lp(Lp&(9j ^JGSTJ^J <xfruU®($GMD&0G£lGfrGfr QpGO 

fiprr$b§$ĕi(S)Lb, *s>}\%{5 fipeo Qprt$gi ^wnr^rr^si^Lb 
G&rrLjrr &G0&p$£)fb(9)Lb *£ju)G6fy<9iLb Q<5FUjGurrrr&Gfr. 
*£t&GSTLSlp(a) _ft//BjS tnpff$$6f)UJ ujrrrr Q&6srjQj 
GtiGmiiit£)GsrrregiLb <£gst *s>j(fr>6rr <5f#@__)__ cjy<s_rr#<S3<&@_b 
__ip/__@_3e_r/_) ^jbrDmeo ,_y/5<55 <_5?«_5/j<9sld QurbjQj 
oS)(5)_5jQ<p/. 

®&lGurrGO gjtg&GtesrrD <^Gsres>rr) jjsrrLb urt)$$i 
Q_j/T«r«yr G<suem(^GijbUjrr€srrrGO - mrrrrmettiepi&rGtr 
urr_l__rfl eresrjpj Q&rreb§l!prrrT<9iG6tT *£j6urb6s>fQ 

Q<9i!T(Q<SFLb Lcesr<£$GO €_/r/5/®« Q<9>rTGSSr($) U!T!fĕ<9i L0{5$flri5ie5«r «rwrjDira> srmm ? ♦ 7 Q<sumsrQth. 2-Q<sarr<3i& $><5i®5i6ir, ^^lL, 3S6$$r6$$frf 
^pr<ss$r®Lb <5i6or5<5s &<stiesxsiiu5Kj><so ^(Lpĕa^ <s$xsiiS;&lj 

UlLUL.0<5iS)6$rfD6Sr. ^UUUL. ^i(ip<3i<m) 6$)<SU<35&jJ<StilLLL-.rT60 

^jpro<5S)<sou Qurqtr)iQSl(JiQfr)^rr ? tjjlS&LULDrrsi g)<sv6B><si>, 
£g)/5<25 unrL-L-.rr)<ss)LU Ql-lL umL.L-rrl erebrjpj Q&rr<so6$i 
(SurriTdnm. erojsul&sLDrrew ^jjhtp<spiLb g)<si)<si)/7-<s umLi—rfl 
turra ^<3&&)rDgiJ- ^<s$)35 LBeisT&rrrr&^leb <s$xsuS%g} 40 lckssst) 
Grsrrib LBesr&rrrj&Gtog ^»/@<sb sjtprbluj l%}@ £|)/5<5 
urriL\—rrl (LO(cp &&§>> <si//7"/L//5<§5<g/r<# ^3®Sl($l<$)rn&tf. LSlp^ 
^&56$tlS^j es>&i<ss)uj esxsu^rr<sb rEl&arLULDrr&i LBesr&rrirLb 
umun\mi smjgj <sul<sv)<srr<sul<3i(^Lb. 

^ji/ Gurreti&gsnresr <m(r$rm<5i<sb<sdl6sriT<so[T6sr 
aFrT@rrrr<s$sr eS)Si<3?lrrmrsj<5i6rrrr3i g)(/5/5<2> s-tgeurEi&m, 
(^L-(Lp(Lpĕi(^ Q&iuujuu®ibGurrg], &L-rij3i<srrl<sb g)(75/5<£ 
@<ss$r<sss?<ss}rr ^euprrjlm l%/ ^Mtbrblu-j lS)[D(^ (Lp(tp &&§> 
eumupgs Qg5tu<suu uuLLorij3i6rTfT<5i Lorrtbleul^^esrpesr. 

gjssrmiLb {f)<so Q<3fi!TLLil<sb&i6S)<snru Qurnpj&$5 
LOLl£f.<sb £§)/5jS ^rbpsb /5/r^5<s@/5/r<syr euerrp-Geuessr® 
QLD6$rrQ urrw &(ji)6$>6muSl6wrr(o60 u6bluurT6ssfl, Gurr<3nr 
Gurrewro 9)<s<35rf<3i<srr ^rsgsp ^(r^<5iG<mrTuS)6b<3i6rTlG6oGLU 

Sl(SiWJ &f5J<3i(6r$6$)L-.LU ^jprD6$)60 ^p&S <sS)<3iQ[r<3ifSJ 

a<gaj<5;(3j <5jjprrjl<5iQ<5irr6$$TQL- ^(^^^rprrrrmm. ^uuul. 
{^(rij&Stlesrrp mrrrr6m$$mrT6b&(T6$r \ ^LiS)nĕi<3>6$$T<5i<3iST6$r 
6U(r^6y^mt<3i6rrrr€$rrr^!Lb, G&rruL^a&iemĕimirew uĕi^rrm&r 

Q<3F6$Tg)J 6ULfluiLL-.iTg}ILb ,=£//5<2> v^fJ)fD<50 <8)6S)fDLUITLD6Q 

§)(J3^l Q<mrr6muL,(r$uu6$)4B<3i arremisliGrDrTib. ^<5> 
@LburrLSl(o6ip<5iLb O&uj&igi 6T6stu^j <3Frr3srrpr6mLDrr<5i 
<3i(ri}fKi<5i6b66}G60 Q<sfluujljulLl-. uuLLD^rbg) <$yprp6$)60 8 ♦ ^|.gF. (gir«rff_uj5t_«r euLprsj® ,=£//5<5 ^00es>eo LD«d5(S5<i@u utuefru®LDrrjDJ 
Q&ijj6U0j]dzrr&sr ^UL.uumt— Q$nrĕi5iL£>!T<gjLb. 

G&rrucnii&Grr (gj(!tj<x<%)esrfDesr. (o<9irrLjrr&$esr l%/ 
<35<st)<y/_f<»SYr (^j(§<9)Slesr(DesT. £|)/5<_>t95 &<so&w&<^<ĕi<§®ir(§fi)ih 
ueoeues><9iujrTesr Qunrqj)err<%es>eiTuSlLL(£i r£)rruLS), 
meo&rsJ&esieir G&rrLfrr§5$esT l%/ u$a^e$®B(Drrrr<9ierr. 
£§)/5<5<* <KfiU<F/E/«Cofiw/r(5) <9h.iSL.uj (2<9irrurrLb emgjreo 
euuL.euLDrr<9i (^es>peues>esr<9i (a^^<9i<3ij) epesrrnt eresnpJ 
Qurf)ujeurr<9ierr Q&rreoeurrrr<9ierr. 

^<x <sn)65/ra) euuLeuLDir&i (^(jjj&i&ilrD G&iiTLjrrrsj 
(S(5«5<s@Lb, _.<syrG><srr (^cj^ld euuL.euLDrr<9i (^(j$<9i<5i)esr(D 
QSl&&rr<5iiEi3i<^&(V)Lb epcj^d&rr ^jpn)es)eo^ ^(§eii^j<srresr 
@L_(L/D(Lp<s@ eSliprreSlesr ^ftsL.uues>L-. Gprra&tJirrc&jLb. 

g)/5d5« Co^n^g^gUtSgrrl^/^oiTgYr u(j^m/_"<9><srr ^msrrrr 

<Sl/LlL_<i;@)<si) ^(SJ&^mL—llJ ^JJDiDmeO g)L£c$c9> (LpUL.UJLDrT 

eresrprreb e^rreireu ^Lpĕi&euLb <9h.(^lLb. <gigjj eruuuL. 
ereisrprreb §$$&& G&jrruh l&Ji Si^ eu(jrjix)(D ^tulrr&iaessrSi 
<mrresreufr<9ierT y u^esrrruSrr<9\<9iem<ĕi<9irresreunr<9ierr 

eT<s0es)esrQturr euesy&nurresr wrr^jurr(^&ierr, dscj^^^j 
Qeujgjurr($i<9ieiir, eressremu Gurrp-rrLlj—(SJ<9ierr (jp&seoluj 
urru(5J<9ierr ^lmp^j __<syr_<syr G&eoeu&rreo ^rreirrr 
euLLt—<s^eo ■ eSlĕi&rr&riumeirlasT ^jjbpeb eprrerreii 
(gesiipujeuLb <9h.($lLb. ^@/b&irr<3i&grTeisr uesresrlrrem® 
^<s<wr(pc9j(S]5<a;@ ££($ (jpes>rp @L_(Lp(Lp<*(3) Q<sfujuj 
Geuem(^iQwesrg^j Q&ireb^ffi(Drrnr&err. uesrevf)pressr(p 
^<swr(5)«;(sj5«@ «£(/5 (Lpes>n) (^L^Qp(jp<9i^ Q<9Ftueu^j 
eresru^i erb&jjteo, ^<9^ld euuL.rsj<9i(ei^ĕi(^ *^jjprpes)eo 
LDjpjuuuLJLb euLpiii<9iQeuem(£\Lb ereisru&sff)9irr<9i<^^rresr eresr 
\£ffS)!5giJ Q<9>rreireireb Qeuem(£iLb. ^a ^rjjj&G&rruSleb&err 
@__(tp(/£«@ ^esrjpj (tprip ^rbpesieou Qug)jpj uijBj£liriB]tt«r ircirpir«b «rrirwr? ♦ 9 eSlt^Siesrpesr. GrogfrsoLDrr& g)(>$<*®#) (o<xmj£r(Lf>Lb, 
<a$<9><gji£)i£>rr& ggj0&®fD eS)&§)rr<9iw<9i(gr£Lb ^jp^es^eou 
Glugyeu&pgjrBuj prr&r&rr&sr <§L-.(Lp(Lp<ĕi(§ r&rreirrrr&iLb. 
u60(Lpes>jp<9ietr ggLSlm&uuLLt— LD^rrm^m &iEi&<m 
^prpesteo $rfiesr^LpeoLD eSlĕi^rr&aiim^S^ ernjgji^esrnoesr 
eresr ^$f$gjjQ<9iiT€fr6fr Qeuewr($)Lb. 

0es>(rjQLDnrLft LDrr[5<$rr<9ierrrT€b &„em® uessressru 
ulLl-. Wf5®prf5i<s>es)efr <$esflG>uj e3C.UL.eo §)(g>j5,J5/ 
*gdl<S<5rrg}iLb, G&rriL?leoa<erij<x@& G&eargu ^iSl^rre^jLb 
vgfi£6sr egjjbtoesyeou Qurp (LpuL.ujLb. <5Fir<snrrreswLorr<9i 
Lo&tterr (jjt)(5& LDrsjjj&rrr&J&es^err - ^0(LP<9HJulLl- 
L06sr<£gjjL-.esr ggiSlĕia (£euessr®QLD6wjru G&rrebept 
eurrrrdiew. (^§j erebQeorr(r^ĕi(^Lb ^iueorr^ <%rrrf)ujLb. ep(rr> 
(Lp&uuLLt—. LD6sr$ajjL-.esr ggLSlĕi<g>LbQurT§j ^eoeu 
06s>rpr5<9> *%yprp6S)60<$5 <3(§Blesrpesr. ueo &Lbuj?£i8i6if\eo 
epcr^(Lp<9iuuLLi—. LD6sr#gtfL-6ST ^LhlĕitnrreSlLLi—rre^jLb 
^iesyeu ueoesr <9}prrrLDeo (ourreu^ebesyeo. <9irrrressrLb epeS) 
^^rreu&eirr LDp^rrtii&Gtoeir <sgulS><9l)rD(ourr&i/ tLessri—rreu 
<$rreb, QeuessruL.esrrreojLb, (Seu6ssrL-.rreSlLLi—r r6pi Lb ^/5<s 
^$rreu<9i6if}esr ueoesr £§)(/5/5(o<g $(§&. 

LDii^rrrsi&iestetr epiurrLDeo Q<9=rr6beu<$6sr(Lp60Lb 
£§)/5<S5 @»<s# ^^rreu&errlesrrreb erpu^l&lesrip uiues>esru 
Qujgit9ll6ST(jtprrLb. isdeo ^Loiurii&ieirleb LD/s^trrriidiesyerr 
(Lpogeu&jLorrm ^#*rf)*®6sr!p 0es>eOLDrrr5) [5Lbes>uoujLb 
^U&urno*) <$6*>fDeu, 0es>p<9ierr er(buL-<$<9srTesr Q#ujujLb. 
^HUuul. ejpuLLL-rreojtb ueoesr <^6S)peu0eoes>eo eresr 
^0$§jQ3irreiT6fr Geueisr($iLb. *3i(j$($(%<$rT ^rblujrrLoGeorr 
Lbl6sr<9 : rrrr&§>l60 6s><mes>eu<$<$rreb eruuuL. (bld<9><^ 10 ♦ „§(.€F. ®nwffiiujSt5«r ^^rr&tdmujg &(§§il6srnr)G&rr ^i^jCSurreo £§)/5<g 
wptgirj-rii&imerr *2jf5lp)0)l <9h.$mrrgL)jLb, *£i$iurrweb 
&h.r6lesrr reL>i w <=£//5<f> eped <j/*§)/r<a/<s<syr rsw<^ «^/D#)tf»<st>«5 
^rr^rresr ^&Lutbmitjesr. 

Q<5ful/<£ 65<kl1^_CS«u <y<&s) eurriurs^ ^ĕimrrrii 
merrrr&i ^mweugjw, «g5i_<g^)C5<50 s-errerr r%mrj d=«^) 
<sunriLi{5£&rrai wrr^^jeu^jLb epiurrweb &6sres)m 
^i3a&6srrQ6ufrdi(^<9i<g)t5 <5ffsr (LprLp^k^lmLU^ &(§6ugiiw 
^<9i <siS)isfriEi(&j<su&i/ LD[5$rri&J<3i6irrr(&jLb. 

$)6S)6U {£l61S)fDQLDFrLfi LO/r^jS/r ^€V>6SGTUjlfr) 

&)&r<k(9jLh w6S)rr)QwrrifiLurfw ermum^ *$i0f5gil 
Q<9irreirr6rr QpuL.<97lnrj(^j. 

g)/s/@j eh.fpuQun%r)jmefr mrr^a^imerr es)<SFeuw 

6S)6U6m6ULb ^&lLU (^rT<SmL—6^J<k^i WlL.($lQw 2L.r¥<LU6S>eU 

GurrmyLb erm^j 6reu(§w 0mm^§jeSlL^ QeuessrL-.rr. 
^a&tl.(§i6$)p-uj)60 &rr€$rtt)rr<%ĕi <mrriijjL.ujm m&eugs^rp 
tgrtlujm 6T6hru&tf <g<sS\rr (gj<x<x(§^i<x<sfr ^emm&gjjw 
wr£$rjrEi<9i6s>6rru Quirrf)nr)tLb T erebeorr^ &wturii&Llj9)W 
sjf)tu6sr. 

<35L_<siy«rr Q<3nrr<sfr6tS)<9i (°£i6beorrg> Quetr<Bg> &wem 
&wium<9iLL.<W)Lb wrB^rrrEim&r &.efreirm. ^Reorreb 
Qj<9i<9iLLQmpruj)eb <9h.rpuQun)/eum er^wujrsj^LL^Lb 
Qurr(§(5^j6U6srQeu. (y><£e<ST(Lp&><sorr<9i eresr^ ®jpg>6S)6W6S)UJd5 
^6ssruLLU6uQesT rrrrggrrrregeisr. <3J$5(b&nr& $gst$ 
urrrrrrLL@&)Qrr)6isr ^jeumiĕi^. 

n~rr<&rrrr<&<ss)ies)L—Uj &6bQ<suLL®<5i€S)6irLj uul<^§j 
Q<seurrrr<s $(njuu§>laLb uitullu 48 Qurr&(^&@Lb ^&$<sb 
Qurr Q<55/T(5)^/<syr<syr<s7D^u uuL^<sQurT^j0rre<sr eresrSi^ 
(Lp0<sw(Lp^<sorr&i epcjtj «jy@/f<£^ erpuLLu^j. 

mrrrressrLh <3fldlu ^ULLJues)L-u5)<sb ULp^Lueuesr 
prresr. ^ku GuQrrrr® &($ Quuues>rr* Q,fruu^ & 
$iL6 : rr$rrLLLC> eresnrjj Gulust. ^\es)3> rsibLbleb u<sorr 
^esr^T^ <xrrrr<sssr$>®6srrr<sb rrrr^rjrr^esr xgoQ<sulL® 
&GS)<srru uul.^J Q&<sunrrrLb urruL.uj<surT&<sto<srr erebeorrib 
rrrr^prrr^m $ujtBg5gsrrm eresrjrjj Qu(J}}6S)WLjulL($)S> 
Q<xrr<smuf0<xS)Qprrib. ^(j$^rr6u<x<xrr<SF6ST, (er^rresr 
&ibu[5<5e<sr eresrrr) Quuj<ssyrr <xibwir<s&L-afi)<so6S)<so ^<suesr. 
'@( 3 rsrreuS;<xe*)rruj6srrr6sr ^Q*rrrr®<suesf , <®rr€*r*ibup{5 
esrrresr t eurrwQc&suffi6U6sr > eresrjr)} <9><soQ<sulLul60 ^euesr 
ejesr QurrL-.Q<su<sssr($iLb? LS)6sT6wrr<sb 6U(§S)(D prrLam&i&r 
ereoeorrib gLL&rr mrrwib. Q&6urrrru u$<xw urr®<su&p@ 
$LL«rr prrltb ^t JL>, f^ S&^S 12 ♦ £|.*. («5rr«rflFiiujBj6«r G$&irrp-& g)(/$uu@<5£2> uitl-<s &>(&$uSlebes)eoQujesrjpi 
&<3$, ^eurr<3><gnj<xQ<9>ebeorTLb $lLgs)<sf uessressr) es)eu<35<35 
iSirp(&i&>rTesr G&>eurrrrLb urrLjGeuessr^Lb eresrrp &njjy<s^Geo 
*&8>l eur5$(3&&mgJ eTesrjpj nrr)$§j QarremGL-.esr. 

jjgjuuuL. <x<sbQ<suL-(Ji<ssesKsrr ereoeortLb uul&>&jj - 
epesru&>rrLb ^0(Lpes)rt)es)UJu utprSl, Q&esresyesr ueb&meoS; 
myp&i^^ieb Gu&ieu&rrH&j ffl(50<ĕiQroGurr^j er<35&ses)esr 
&iebQeuLJ(Si&ieir rrrrgrrrr^es)i&i(&j (LpesresrrrGeo G&5eurrrru 
u^&ib urr(^eu&>p(^ ejpuLJL-esr eresrues)<35&i &irressr 
(LpuLpg&i. 

rrrr^rrrr^es^<3i(3) j5JT(b[$& : Q&rr6 : & : Lb eucjjjeyim 
migr^&ir&j (LpesresrrrGeo - ^KjneuebeOLb <ssebQeuC(^ - 
rs^eurTLDesr^j. 'G&seunrpru u^&nb urr($ieurnf s-erreirlC,Lj 
eresrGrp Q&>rrL-ti® ^euesr §>($ rsrrpu&y Gu^&i^u 
uL-ULUjeb Qs;rr®&i&}{Drresr. Q^j &). iS). 750eo. 

SSI.lS. 873 ;g)<sb (Lp&eorrLb *%jj5>&&>esFlesr 
$(mQeujQiLbuprĕi <xebQeuL-.($\. Sl.iS). 910 &)<si) ap&>eorrLb 
ucrrrfaxg»6»Luu ^eurreu^mro&i *ebQeuLL(p. ®.iS). 
941(^eb errii&ieir smrrrr^uj eorreb(&jUL - ffi(jn&?i<su<3)&;ies)rn&i 
meoQeuL-®. Gi).iS). 977 £|)<sb &.<£&>■ LDG&^rripesr G&nrGesrrr) 
prregLjprLb eresrjpj (^esrjpj euypdi^BrpG&i ^(jneuebeoLb - 
,-£//5<j><& aebQeuL-(Si. 

^&i rrrr<sgrriTGgm eu(njeu&>(b(&j (LpesresrrrGeo 
ff flffl Gunr G&>eurrrru ujgl&iLb urr(^Qpeuif&ierr uC-ULtueb 
Q<s/r(5)g<jy, ^eurr<X(effjĕi<gj 0u^&>lo eulCjUL(j^&i<%lprrrT&ieir. 
£D@sb eresresr GeuuL<xes><x, ^p&i g[$gvGu(jti&i(3jLb $LL.&rr 
rsiTLOLb Q&ir®<x&;eulebes>eo. 

op&iesr (tpa>eorr6> rrrr^rjrr^esre>rresr ^iL&rr 
[BrrLOLb Q<3iiT($i$6>rTesr. gjgjy eresr eresrro Gujrr&es^esr 
Ga>rresr$iugi eresr&i^. (^eues)ies>L-.uj (35(75 <3F§irrrresresr tflj5g&irfl&«ir ♦ 13 

uessruL<sesr eresruGurr. g)6_6jp/6ff>L___ _o«6W7r<£)_/ 
rrrrG^^rrepes)L-.uj <^(§ <su@ct?<sf u6ssruL<sesr eresrueurr. 
<§)/5<S5 fiu@fST?<5F uessruLSyGesrrr, &§jrjrr6sr6sr uessruL&iGesrrr 
jBLb ssarrSiairrrjGesrrr esy&euGesrrr ^GOGOesr. ^eurrmeir 
^riiGsiuS)(§r3^j eurssi mrreirrr(ifiSi& : es^&Gurr&etr. §)/5<25<s 
8nrefr(Lp3i<3F es)&6urf<3i6S)6frSi @(/5<si//r<5j« Q<mfremuf.(^6i^l{D 
eprjjjGuesr eruuut. g^rii §)($&£) rp GeyGurrrjrsj^rGi^ĕi^ 

L0|S)l/_/<3> Q<55/r(/p<&cK (L0L<f.(L/QL06W-/D <9l{58i6S)6Sr GgHTiSSrp 

^tlolS)^^/. 

'iL.OTewLD 6T6W«sTn r Q<si/6<5r/D/T<sb g)<si/rr<5s<ey5«(a5 
(LpcaTcw/rCSa) g)<s<3565)6wCoL//r G&eurrp-u u^mth 
urruL,iueuif<Ji(er^<X(^Si 3ieoQeuLL(£\Lj GurrLLuL(§{B&irrrf6iefr 
eresr^rreb G<£6urrrj<£6S)<£ turrrnjLb q^<srr<x<x <xessr($iLS)uL<Sidi 
eulebesyeo. j&j&i eresresyroĕir^Lb [^(^^iQ<%rressr(Si<$rresr 

^\uuuL.uSl(j^<ĕi6i $0(Lpes){o <5S6wjtl_ LjrjrrGssrLb 
eresrp epGsrGro epesrnpj Q<£rriEi@ffiro&jj, eresr^j <£{56S)&iujrrif 
Qurr)iuurrrressrLb ugo LSlrj^Gir G&rruu^leb (grjrr. 
^gjDJdp* (BrrGUGOiT u$ljlS)&<£ Qurrlujurjrressr<s^lGGO 
@(^(Lp6w/D«<swL_. LjrrrressrLb eresr^j ercLpjgl, e$(§ 
{5L-<!F&$[jr<3i (§rSlGurrC(Si ^ULuSleb g)6*><5 §^iup$iuGufr 
^esresrrrrr eresrrpj Q<3rfluj6)Sl6b6S)60, c_Lo/ru@ &Igulo eresrg^ 
9lG0rf 3hjj)jGurf eresrgj ®<V5«%*<£/. «_V(Pj25<-5 u®uu 
GurT@lLbGurrgi i^ypjrLp&prTGueonr <35/r60LO/T^6i_____/r/r. 

g)/5/C?<S g)<_5-*%) -LLO/TL/g) <^61/j56ID}55 (2_o(^(2u/rLL(5>, 

{BiL&p^rjĕi @$_7__6»l_ 6T®j5^6iS)L_i_/r/r«<sfc ^es><$Gtu 
{BLbiSIS: Q&rressr($i 'Q«/rp/D6_<sw-(ajtf _j_>/ri_g ^sl/lo' 
er(Lg§)iujgj, ^esy&i eruuuL ggturr lojj/<*<»> (LpuLiuLh? eresr 
g)6i//r«6ir Q<s*/r«b6U < ^LOL5?c_^6_)/_.L_/r/r_56rr. __lo/tl/@ 14 ♦ g\.&. <gir«rffii!Ui5g«w @l<su&§>lrb<3)Lt>, g)/5<5<5 ^l0(Lpss)(D &ismi— Ljrjrrsm&$rb(&)Lb 
sbrsrrssru urjrru^ &h.L-&> Sslemi—Ujnrgu. <3i$& $(nj(Lpmn) 
&ismi— L\rjrrem^€b&>rresT - g)/5<5 - ^SJeuw g)/5<s 
rjrr^rjrr^esr erssrrgj Q&rrebeu&)ip(&}Lh euLJS £s)es)L-.ujiT&ij. 
uemi—rrrj^&>rT(r^Lb, Qsu<^es)efreurrrjemesrrr(i5Lb, LDmpj 
ulL{$)&; Qmrr<smi<^(jT>8iQrDrrrr&<3(r. — ,j>//5<5 $(nj(Lp€s>ro 
&ismi— ijrjrrsm^^sb&irresr &&>Lburj<£§>lQso (LptsL. 
<smQj65§>)(rTjr5g#j], ss>&i eneu&i&i&ij ersbsorrLh ^(3&&lrD3jj. 
(°£)ss)&>&>&>e>5)rj Geujpj srriiG&iUJLb &\)ss)u.ujrr&jj. erssT&i^ epq^ 

&^Q&>&iLb. 

G&>eurrrjLb urriq.uj (^eurr&i<§$&i(&j (^eueueneu 
@\rouLjĕi Q&htQ^j ulLl_/l/lo errjp^luj rjrr^rjrr^esT 
&>rrssr Q&seurrrjges)&sQuj &iemL<L.(j^LJurrQesrujrresrrreb 
^es)&>&i &;ebQ€UiLuL.Geo &rrLLuL,tL5)(jj)&i&iW!TLLL-rresrrr? 
(^jeueueYreu Qurfluj &irrr?)uj<3ses>&>& : Q&iu&>euesr - upr^rr) 
®esrsw<3F&}esresT &wrr&rrrjfsi&i(^&iQ&;eveorrLb 
&goQ<sulLisl.Q<so (^ji—Lb (&jfbl&®esrpeurr&e(r ^euesr 
g)(75(Lpsu)/D<SOT)s/r« &;em($l LSluL.&$(nj!5&rrssr eresrrDrreo 

<SJ€ST &iebQsU LLUL.QeO Q<3FrT€0€0€)S\€OeS)€0. &>esr 

^j&nburreuLb &h.i—.rr^j eresrprrsb ^euesr LD&iesr 
rjrrGggrsSilrjesr Q&rrebebluS){j$&i&ieorrLb ^suebeoeurr? 
^rjsssr® Gucj^Gld Q&rrebeoe)5)ebes)€oQuj eTesrrpsui—esr 
&rpQ<5><mLb Q&>rresrrf)luj&ii. 

'Qn>G&;eyesT g)sn) rsrrtL er &>ssrurrGweyssf - 
(^eoes)€oQujesrp&>esrrrQeo 9 esrss)p& &rr@&i&i (LpuL.iurr^j. 
^em&iuSlesrrrGso ^j^&s ^rrĕ;ujQwessres)U- rsrresr 
Qu(r)^u(£}£&>eSlsbes)€0. (^jeurr&ieirr Q&=nreoeoeiS)ebes>eo. 
*£j&>esrrreb ertiiG&irr, sjQ&>rr G&irrsirrrjpj ^(/£«%^/. eresresr tflajS)irffi«ir ♦ 15 

G&rrtsrrrrjr}] <sT<ssrfDrr<ab $(j5(Lp<ss>fD <sjtr)Q<$i<ssTQ<3u ^j(J3{h&^i. ; 
^<su<su<srr<suc95rr<ssr &LDrT&fTrrib. ^<su<ss)iS;@ <jp<ssr<ssrrrG<so , 
g)n^Qunrgi<srr ^l(j^(Lp<5S)rD urT®<3^{p<suif$i<ss)<sTr sur^es^&u 

U®<E5&$ ^<5VIT &(&![)&<&) $U{5&Lb <Sv)lL($l<SW<SW&j](%UrT<SO' 

J§)fivggyu> <suliLL<L.(i^Si^la)rTm. ^^lG<so <sp<s$rjBjLb ^^&ujldI 
(^<sb<5s><so. ^ssrrr-sb <sp(j5 GultBiurr&Lb. ^<sufrai<srr <ST<sb<sorrLb 
<3iiBiprT<3i<srr. £|)/£/G><35 $l(J]j&®fD a5iBLpfr<3i<ss)<srr <sr<sb<sorrLb 
G^surrrjLb urru. <ss><suS^i r£)u{5&Lb Qdsnr(gl^nrif6s&r. 
'^sugst ^^isijld ^<sb<sorrLO<sb - (jgj<su<smi6i(§ ^/5^5 s.rfles>LD 

(^<sb<SS)<S0QlU<5Srjr)}, STr5jG<3SIT g)(75/5^/ £§)/D<£@LOjg) 

Q<sfluiuuulLu. &irT<srrrr(Lp<9f;if&im- - ^C-§\&>fr&m - 
@(jT)U3irrr&(^<sif)iL-UJ ^uG&&a5<ss)<95u Qurbg}j 

<5T<sbQ<sorr(r5&(g)Lb ^LLsTn^ u<sm<sssfl<ss><su3\&i ^uupLb<srr<ssr 
uiTL-G><su<sm®QLD<stsrjru u<sm<sssf)<m<su£5&5 <9>rrif]tULb&>rr<siiT 
g)ca/<a3T Q<5Ftug5 q<sm<sssflujLb. ^&t £§)<S3><95 r^ssrrDrr&i 
LD<sw^S>)<sv <sumiiQ<9n Q&rr<smGi^rrG>LDturr<ssrrr<ob l $(jjj(Lp<ss>rD 
gnsssrt— LjrrrrtsssrLb' <sn<ss>0 <stuuul €Uf5<95&jJ <aT<ssr<§lrD 
<^}ijrrtu&&<9i(& ) u QurrG<surrLb. 

g)^Tff? 9^lo ^(§(jp<ss)ff)<5S)UjS ®f5$&&G<su<sm®Lb. 
^tjjjsulsn&uurr, ^(j5uu<sb<sorr<sssrQ. g)£g)G?<oU 

«(V5^rr^;G^;<a//t, ffi(j7jLDrr<srr)<ss)&&Gg<sufr, G&$<95<ssrrrrr £§)/5<S 

(Lp<SU(J]iLb ®<3<35ffdfi<S,T. , <Sp<SST U <§5rT $ $(J5(Lp<5S)fD urruL.tu 

<sp<ssru^j Gutr&iimjGLD £g)/5<95 <npsufr 2l.lL.ul- - rrrr^rjrr^m 
&rT<5065$<sbl(j]jr5£5j 2 ^jld @Q<svrr<95&i}rEJ3i<ssr <95/t<sd^@/d@<syt 
(LpuLi5<356srrr. <s$(§ 250 ^<sm®&(^&(&,<5ffGy>sir epesru&jj 
Gurr<9i(efj)Lb eurh&ii uiTL^uS)(j5&t9?lfDiTifa<str. £§)/5$?JL/ urrtL® 
<sj<ssr eup&gl? ^(jB(jyiGS>p<9i<srr ^(jj>Si(§LbGurrgj §)[5<$u 
urrL-.<so3i<sfT sjssr <suf50<sw tsrGwjpj ®p$3i<9i&5 Q<35/TL_/5/<S)tfj 
Gurrga <s£(jj) lj8U<ss)lo<5s>uj<% &<sssr G>L_6sr Qurf)uj 16 ♦ „9|.ff. <giTMrfftiiujfi$Mr G&rrujleneoĕi tBnLuLesreuesr. ^eueisr dHTG0<s^leb<3rrGisr 
ar/j^/jrr ^j($<xSlpnrfr - &>rr<G$@Lirru> GurresrGurf<9>(^fijĕi(§^ 
Q&rfjtLfw, GpGp- eT$fT<£&rrfbGurrGO esi&GOrr&rsrr&jiT 
G&HTGSleb. ^j&n-mp^^Lb <^//5gs« GmrruSleb l6/« <gjLparT<9> 
g)(5«®/E^i/ eresrrrjrrGb, q@a5/r<ss« &nL.ULesr <9HTeo<g&>)Gb 
gtuuul g)(75/5@(g><«<a5Lb . p ^pr&ML—rrib r&rr&LbwGsr GresrGsr 
uGmGm)esrrrG$r? en&GOrr&rsrr&iT (a^rre Slepi ĕii^err 
rjyGWLpujLbGurrgi ^rrem® ^em&Gtr \^mĕi<^Gu> ^^)Ggo 
&ebQ<siiLL($)u GurrL-L^rreisr. 'ejeisr $jes)<5i rprresr 
<9hL.ulQgstqst GresrtprTGb ^uSleoiurEjSlrrl eurrLpGu 
&e3u(Su(ouuLekr ^LjbrrQ&<sfiQujrr($i Gu$gu Gsy&tGOrr&rBrr&jrir 
^/E/@<sud5^o«/r«' - GTGUGUGrreu 0iBrr ^(jjj&(&jLb? 
j§iGiiQumLarrmiĕi(&j<9 : <fciS?l/l/ ejpuuLesr eupgjj 
<3>[£i<g}GU45tY)<5irr<9i ^Gurr G^rreijleb miLuLGsrrrrrrrLb, 
^0G<srrrGO0rrGtsr 's-gst G&rru5)G0 Coa/<swrL_/rjLDL_/r' GTGsnpj 
UL&GOrrrr (2<$/r<si%^<£(35L/ GurrujGalLLL-rrrr, Gale^ujLb 
^GUGUGtrGussrrGirr. 

«jy/SjSdJ G&rrGiSlGO &$<9>p-mĕi(&) (LpGisrGsrrrGGO 
^mĕi^jp^i. £Di5g5<* G&htuSIgo GUGmGmuu > <9F&i 
^jGisrGinpSi^Lb Gurr<5iGiS)GbGs><soQujGisrn£)iTGb ^Gisrmro&i^ 
gtljuul g)(75/5@(75^(^ii) ? ^Gsrrreo &frs<9sprff <£//5<5« 
GsrrGulG^&gjLb Gurr&iGS)GbGs>eo. urrL-6)SlebGs>G0. Qurr)uj 

\£l§>l!Tĕ§l GTGSr<9i(9}. 

^uuuLUjrresrrrGb UGbGOeurr&iGrr m^&sprm&)^ 
GiSiGp-rr^siGirrr? ^ebeorr. 

t_ifl«s»uiujir«b u«b«ofijiT«((5$5 ^lonpGiairLjr 

UJ6DT«rfiU6B)ir U>JJ)J«a5<g$ Q«fujil|ui 

Qu(5«DuiujiTir M^jLLir&^ljb jduju««sQ^U) 
Qu(5ujrr«r... 

GTesrjpj urr@8>)rDGiirr, <fljSj&ir««Tr ♦ 17 

«L.«b«i_J5$5 sL«oQ«660ft)rrii strs&arjj) 
Qu(5Loir«or «irL.«jir<S«ir«r 

eresrru u/r(5)%)<sy/r ^rs^rrrr. uebeoeur^GLceb erebesyeo 
uSiebeorrei ^ewu m6u£§il®Si£)frjrrrf. ^uuuLuSit^Si^ pekr 
«nr(50^@<o»9(fl5/5j5 uebeoeuesrrr^luj prrr<sg@)LbLb6hr <srlL.ul.uj 
eto&eorr&njnr&rr GsirruSlesteo^ ^(r^Lbi3lu urrrfSi9>mn60 
<jy&5p@) sprri) J5jrg)j, jjjjrpmnjLbu^j ^ul &&T6tf) 9-eireir ep® 
LS)6rr6S)6irujrrrf G&irru3^)jSi(9j - iSlerrenerrujrrnr G&rruSleb 
eresnpj ^&rrebeu&rprgSi <9nrrremLh - iB&iS : @)$gi - 12* x lt 
^m<aS)6wgjj $(i7jS;&i&@l K ^fGenT<9i9S f sJ^rr6U9SLb eresrrp 
Q<#/r<si%)/<$(g)U Gurriuu urruLuS)(r^<9iQfprrff eresrprreb 
Geu6s$r®Qui6srGp endiGorr&rBrrgsrr G&rreul^SitajeiTGetr 
&rf5&rrrf Gurr^ieSlebes^eo eresrp (ipuLeuSi^ eu^G^esr - 
Lb6W6ifi&^<9iQ<&rr6b-(6$r£i&6fr. ^uurrm §j(J3^0rreb 
<si5?Ll(5)<aS)(5)/5/<s5<s«r, 

em&eorr&prr&srr GdJrreuleptS^ eresr Gurr&i 
eSlsbem^o. ^&LburreuSiSdGeo &lLl-UulLl- G&treSleb 
eresru&a <&<svrjj)J. Qjrr6krQ - L]§>luj&nr<9i eurs^eupes^p 
g£)6iiff&6rr eurrGeupu&n C^j6V6S)eo. (tpesrprreu^irra &t£ltp 
LDSmGerr <9h.t—. uipesiLnSirgjSi £)d&rr(5)<5<2S Lorrlujrremt -,6mu 

Lf&jJ6S)wSi@Si Q<XIT®Si0i6)S)6b6i1)6O. 

^stn&iuSlesrrrGeo G&rrLpriraeirr g)j5<a5<sw<£/u 
G&rruS\6b<9i6<s)<sfr<ĕi <5iil.UL.ujLh ^gyesieu (^esrmpS)^ ^(§uu&jj 
Gurreo^rresr ^esres^pSi^Lh §)({5/5<S«w. utTL^eo Qupp 
GmrruS)6b<9i(^<ĕi(^u Gurresrrrrraieir &LBLptf6>m. ^&p^Si 
&rriT<smLb (^jeoSiaessr^^lGeorr, ggjeoSiGdujpglGeorr 

C^j606V)60. ^68TZi5<K<S@fiU U(TffSi9i60rTLb. UfTL-€bQupp 

Garreuleb eresrjpj eresr Quiurf eresrprreb ealtgyejyrm 
(tpempuSlGeo Q&rr6b€0 GeuemrrSiLOtresrtreb 'QLoeb 
K 2l$rf6umetf ajsrrew g)L_/5/<s5<shr. 18 ♦ ,5|.ff. <grr«rffuiur6g&wr eriii&ieir z>mrr)Qeo LDrrmi&nT® ^(§®®i(pgl- 

<^mQm<5Q<sofrth §l&$&nf&iGfr $rii§) eurrLp$§i 
^//s/@<syr<sw ^Lprr^iEist^Sir^ ^jpfD<so Q&rr®a<3?)fDiTrr&ieirr. 
eSlĕi&lgr&Lh g)(7$«£)/T)G>d5 ^?^/ L$m<s£l<sfrS>(&j Gurreo. *gi&jj 
GT^eu&ieurrGeo *%ybfD<sQ eriiiG&i §)Q5«^/Qga crsirp il//t(5ld 
&€u<sitf<3i£s)rQgj l { (^eoesyeo. <9)&&iif&iGirr ^riiG&i &n£j<3l) *%ybtpeb 
Q&rr®ĕi<i£l(Drrfr6i<3(r. 

<=W> SI&&& G&nruSleb&iGirr gtuuul^ G&irresTjDj 
<§)etsrtDe<sr eresTrprreb turrrrrreu^j epcjjyg&irr ^&irb(&j<5 : & : &iS>) 
ertptp Geu€$<sr($Lb. ^/5<5<f <f«s!<£>) Qlo<so ^i^rreij&ierrrr&i 
0<sb-^j<sSlQLb. (^juuul &&§>! &h.uL urrL-.ebQurbp 
G&irrujleb&^&iigju GurresrrriT&iGeiT &ieS)rr G&rrLpnr&ietr 
&h1.ul.iu wrrQu(njLb G&TsSeb&tGnj&it&j iurr(njLb Gurr&i<g 
<3SturrrrrruSl<so€<s)<oO. 

,=£//50 0€Tf><SO<S<S)LDuSlQ<SO &0<S^rf<sG&iGll IT, 

G&rBgtssrrrrr (Lp&ieoluj <^l<s<55fr<3i<SiT, £§)/5<55c£ G&rrLpnr 
<3i(<snj<s$)U-UJ Gto&GiiuurpGinrD GS)<su &i&;i <5^Q&iT<ss<sr(Vi uo>&i&ies)€fr 
GiiLjSl §$(ji)LJu Q<sii<sm(£iQLDQsrpfr<so <spQrr<suu3l - ^jGsrlGLDeb 
^GSjrrGeorr&iSluj &? {£&>[? <s^<5ir&jLb, rjrr^rrrrG^&euiT^ 
j[/<^@lo (&rrm&Lhur5&i<ss)rr<3i &h.C~uL eurb&n urri—eb Qup 

(LplSL.UJfT3xl. <5ifT<S0Lb <5H—\T>§1 GuTGST^J - €T€SrQeU 

(^eurr&iGesr urruLGsrrrrr&ieiT. ^^j&irresT &LDrr& : rrrrLb. 

$(nj€$€<s)&uurT €T€wru&jj G&rrLprr &ht€Q<3§iGgo 
G&iTrpjpjeS&i&iuuLLL- Q&irreS)eb&i(^&i(&j ep(§ 

uprrr&irretsrujLb Q&rr($iuu&i!b&irT&i &i(§<su ) rr<3 G&ieurr, 
G&f5&i€wrrfT, ^u(Lp&i€srrriT (Lp&ieaiueurr&ierr urruLesrrrrr&ieiT. 
^uuuulu urrQ>ibQurr&jjj £§)/5£5<9> Q&irruSl€S)€Q lolL^lo 
urruLGtsTireo uiuesrlGoesieo. ®&>LburTLh erebeorreurp^&it&yLb 
(Lpeo eh&iTGSTtb. ^GSi&nuib urruLGsrrrrr&ierr. Qu(§ib rflgi£irfls«r ♦ 19 

urrGOrrGsr G&rr^pir&nsrr shlLuluj Q&>[tuS)6S)60 emsu^iu 
urruLesr ®puu ^6uif<3(gti)6s>i—ujgjj. ^<suitmm @)<£&>rr<ji6fr. 
^Gunr&Gir urrL-GpiSt@ ^tjb(D6o ^gsst®. £§)/5£5lj ujtl..<sq 
Qurb{D&>6smQ60 £§)/5<2S<9> Q&irruSl6b<3(6iJj<!k@Lb Loĕi&nsir 
Gl&rr^&ib O&rrigij&Larrmu Qurrx ^jrLhi3<s&>rrrf&iGfr. 
ggjgj gip&mesruJLh $&£>#&! (Lpenp. ggjpdsr 
^IULUU6s>L-6S)iuĕ ®{50<&(&jLbQunr&ii 6p® Qurfliu 
QurrrrrriL.L-Lb. rrrr^rrrrggGw ^GsrjpjLb Q&ujgjj6>S)L-.6]fi)6b6S)60 
u«@ J§)fiD«fi)iLf &rr<G0f!>§3\Q<so GTesrGsr QurrrrrrLLL-ih 
6tgstu6s>&>& : &r(ff)8i<3iLorr<5iĕ : G&rrGsrOGsrGsr. 

'C&si/jSLb' urbtoiu Qu&&r GU(QSlfp^i. ^ssrmso 

Qg>J&><^^)QgO ®GUmi<9J(§ ffiggT£)/LD £§)*— 60 ĕi)6s>u.ujrr&}j. 

^uuuLuSlrr^&i&i gtuuul g)/5<5 <a/<snw^ Gjrr>u lLl^0j 

6T6STU(J$. 

<xmuL$}rrn-a<s(r Q&irr6s>60&i&i(&&mj urr&siraar 
gtgstu$Qgo &^Q&>&iLb fjg)6b6S>60. ^GsrrrGb gtgstgst 
SL-umrrrrih Q&vb&>rrrf&i6fr ? £§)/5<£<5 gLcliprraGsiGrrts &>lLul 
GT(ijpui5\Gsrrrfr<5iGXT. <£j&jj<9>rT6sr. 'GyrrSi LLrfLLQLDGssrQ' 
GTGsnpj Q&rr6b&^QprrQL0 ^^>rf&&) &>cj^Q6STrp 6S)6Uxp§>lujLb 
- *3i$&> GS)Gii<s^ujc3^Gsr uujGsrrr&i^^rrGsr u&G>) 
g^GO&i&lujLb Q&sfT6srfbl(tjjpj. u&$r>) Qj60&i<3}uj<s6S)&><s G&rrr£)jpj 

6)S)&>&56>jfr&i6fr 6T6ST6ST Q&UJ&>mf&i6fr ? L0&i<9i6S>6ir LOGSTLO 

$(j$uiJ6ij&)(b<&j ^Q5 6ul& 6u<^<s&>rrrf&i6fr. 

&>uSlip&i^GS)&> &6fruLjlrrrf&i6fr gS)lL(X>6S)lLQu 
Qurri?B)(D &ht60^^}go 6UL^QL0iTLfi £|)/k/@ %ul/u 
Qup(bl(fi}^&>Q&> 06>S)rr <$uS)(Lp&i(&) §}t—ib §)6s>L-Ujrr&>j; 
^<xQ6)j 4196 urri—eo&iGrr urruLiu <6j>rr6sr&Lbur5<srf U7 

g)L_jS@(2<Sl) &>6ST6S)6Sr '<SLblLp(6^nr6ST &LbU{B&>6Sr,' '(LP&&LB& 

G>S)rr<5iGsr* ermjpj Q&rr606ol&iQ<xiT6rrf^LbuuLUjfT&i ^uSltbjpj. 
*3jUL&gfu Qu&) <5>6sr6S)6sr<£ &>uSlQLQrr(gi Q&rf^j& io.fr.ir. -3 20 4 „9|.ff. (grrsrrsiiu^j&wr Q&nrebeduj mrrrrem^iGsrrrGeo j5L$(t£<&(2> (Lp<x&)uj&gi6ULb 
Q&rr®&&rrnr. 

&LB(ig<9i<&) (Lp&&)iu&$jeuLb Q«n-(p<5jsGja5/r(5) 
ldlL®ld<so<sq. @leo ^l<luugs>l-.u ULp&m euLpĕimiiu&^Lb 
gjes>Lpuj ^rih/JjSjgcw. Geu$&$Geo eala&ipra 
euifiurrLL@lS;(V) (^jL-GLDuSlebesyeo. g GUGirrr$&Gsrrr - g<* 
mL^eu&r ep(i$&&eisr&rresr Q$tueuLh. ^^p^GldGgo 
g)/5@/7w, eu(^essresr (Lp&eorrGsreunraeir. er&rrm 
(§j($m&rr6piLb ( efi)eurremrf eresnpj ^mesRuSlGeo Gurr®eu&ii 
*gfi5& LorriJ. ^//5/<3<s5 eSlĕ>$lrr8i&gtfSi<Gj euLpuSlebeoeo. 

g)/5/&s ^g^rajssDjs o>aij9^r^cir. ^/^@ 
(3loC2<su ^LSKĔety&Lb Q&iu&irrrr&iGrr. Geud^ib Gp0^j<k 
QarrerreiriTcS epesrjpj - 'eS)<9iSlrT<9iLb es)suuu&j]w } 
^iSiGe^Kmib Q&ujeu0tfLb'. ^&esrrreb&rresr Geu$ 
euLfluS)Geo eu(§^(o Gtoeu^&rr&err '<xeoes)GOsi <3*(Lpeij 
®lrDGuesf eresr (^euesiesrSi G&gS) Q&ujlu *^LhiS\&&>rrrT<9iGrr. 

£§)/5<5 K gfule)$&ia5GS)& (Lpeurr ^pu&Larr&u 
urruL,esrrrrr<9ierr. ujrrrr ujrrrr ^iLblGe^snb Q&uj&>nrrr<9iGrr. 
^fr#&es)Gsr ^etuprritam gtgstugs)&> GurflGS)&uuQ^& 
Q&rrGbeblu%(7!j<9i§i)prrif. ggjuGurrgj rsrrib G&rreSl&yataju 
GurrGsrrreb ^ty&mGn^L-GL-. Q<9irr®$&iiGSlL-.($l QeuerflGuj 
rSlrb<9i GeuessruLUj&irr&i &-erreirgi. (G^rrGsr&Lhu^&irr 
Q&rreo®itt)rrrr. 

QffJB;5i%iT GltSiuajuiajjD jBirajirQ« : (y| jEjbsoncu 

Q«5ifljB;5 ,s>|ai<2irir 
l.J5$lM<5 «nr^jsaiiraOT ^ir«y«ya>OT*«r Q<7ujuj 

^juiTrfl6<TrjD ^KTglirn" 

(<^(5(Lprt)fD 3 Uj£iau> 80 - 4) rflj5$&r«rir ♦ 21 

Q*p$>iBy>fr *.«rrG«r Gurrtu ^frĕ*metr 
Q&uj$jiTfrxm ereirrugjj&rrGesr ^rr^ib. ggjeuesr (Surriu 
Q m uuu*m jpMmmt u^gp/Sp uy&sw ®fe 
lBiriljjfJ2&) £§)(2>/5£@/. $)${b@)Gu>Gev &!5&[riT eu(j$£itprrfr. 

glius&rr &«r«rrrrr ttJLoQ«rir@ ai^aorir 
g)iumi@ #ej«fl <*5iru%j ^1bi«mt 

u>iu«a>u) §t<bu.tfSI oiir«riru) jBrrau) 

«j«««6Jr curr«rcuir girwrojir «-«bwirii 

^ii9rruQurr«r j#«rjr51jfl«r j£)(5cuip. lupsnwr 
£\w&ĕ\$ jsirir 

g)00 ulLulju^ l/<s>9, 0/easlo pr*$@pr® 
erebeorreujpemipiLjLb ^CjUL.<xQ<xrressrQ eur$gje&LLL-.rrfr<9>;err. 

§^sfl <9leueurrĕi&Hurf lolL(5)lo6U<sd, urriburrLLuL.ĕ 
@)<£$5nr urr®eurrfr. 

"{fuiuj(Su$u) u«o«jrr«r irrr^) Cu^isj««t 

ff«$<Sj5irrr<3&<3«... " «rwrunrir. 
"*rr$)u tS)if)o9«f)(Sft) $«>uj (ipil®<S6iJfruj" 

eresrjpi. ^i&ewrnso ^eujpev)(DQiuebeoiTLb pGsrl&gettliurrau 
Gu&u QurrS}{Dmurr eresnpi Qu<meurrfr QmrrrEt&iem<3F 
<9)<spfir. 

"ffir£) <Su$r&i<sor Q&rrfl)6£i£) jffrrQ£iuaju) 
$rrQ«r«r Qp)rr(rjo4L.A) <Su$^«8r<SL.rr ? 
$£)iu urrw^) Qo)nr«rjDirdi) uj<$)<S<jd 
*-jbu$j£) QjBiu$u9rr Cuiirrrir&a" 

^«35 <9Fir§j)<s;Gv>Gfr *£fUL.$gi Q[BrTjpt&& (^em($\QLaesru§i 
g)a/n-*(sy5CT)L_(L/ (Lp&sorreu&i Q<xrr<sfresxx. 22 ♦ ^j.cf. <gnwffiiuj&j&«r K&l(Sl&&LJU)-iunr<afi i£& (Lpĕi^LULorresr epcjjj {sebeo 
<xrrrt)tu$>6s><$* Q&iuprrrt. errsp rsebeo *rrrfliu$gl&iu3 
fl5/rcw/ra/ilL„^^<sb (gjLpuuib (2jS/tw/d<5 ^/eursj^tb. 

iB&u uentpiu txrreo<s^Geo $<£gu<suiii&;6S)<sfr 
es>euS^f T S>rflGS>uj0i<sfr, <yL_/s/@<35c»<srr 6S)eu<s^irrt<x<srr. 
prrenrr<suLLi-.<ii@eb ^^euisusar L06s>rpuj artlesuua^Lb, 
<3FL-iiu(§&($rF > Lh LR(ej)&efilL-.L-ew. "ejtburr g)6»^5# 
Gl&Lu&KSrr) ?'. 'eresresrGLDrr Guitliueutsi&i G&tgrj&eurp&rrrijm. 
rsrresr Q&iu<i$GrD6sf eresru^rr<3> ^rrSlujrres)LouSlesrrrGeo 
Qr5rrr5gj Gurr^esrrp ^erreua® *L-iu@*dr euerrrrrsgl 
eulLLL—esr. 

ffieuLj > esyeg (tpĕi^LULb. ®6uy f 6S)«g uess remt eusinr^ 
eulerrĕiaiLb Q&rT6beo ^^LbLSl&grresr. ^rsisi^^Geo edrsi&iLb 
uessressil <suĕ&rr ^esresr ueoesr <m)es>L-.ĕi{^Lb. Qeu<srrerr) 
uSlGeo uessresstl euS : <SFir ^esresr ueoesr ffies)L-ĕi<&)Lb. 
Wleuuuu tjjssyeuu GumL^u uessressrlesrrr ^esresr ueoesr 
Qesyl—Si(^Lb. , - ^juuuLQujebeomb Ln&diGSKsrr njibu 
es)eu^ieulC.L-.rrrr<X0ir. ^&i ®euLj > es)g> errsjGd^Gujrr Gurruj 
Qurr6krLjLjoS)Gg r Qeuerrerrl LJ y 6S)^ujrrQ6)Slilj—.^j. 

£|)/5g5 0es)6OuS)Geo prrebeurt&err <9h.t—. (^jes)<9s<^ 
$LL®®prrif&i6rT. ^ebes)6oQujesmu Q<9=rreb6U^jTjQeb6S)eo. 
@®prrcua*LT*rY a/«^l (jpgntp&eurt. Qr5rr^iGurruju 
unr®§i){r)rTiT. 

'wesr&gilGeo (^jesyneuenesr t^esyesr^i s-(rsS)u 
urruL.6srrreb ^euesr ^rresrrrsiGeu eun^i jglrrjurresr.' 

QjE«(g>Qj6«@ j§l«B)68ruftjir QjB<g5«(Sar 

M*@ j§ljb@u>Quir«r «nnrff«>Lu L|6wr«wfliiJ«r 

Q/5<«@ Q[5<9i(9) $6s>6sr<9iim)6srrnrr6Br eresrrDrreb 
^iuuul (§jes>peuesr QuLU6s>rrĕ : Q&rr6beojLbGurrG& <fl$$ri-£Sflr ♦ 23 

SL(tJ}^^(DrresrrrLb. ^iuuul ffi<suLj > es)Gg u^smemi^rneurr 
^jes)fD<sues)esr^ G&>ulu Gurr<xG<su<smuLLu^l6oes)<so. 
gjes^peuesr ^suesr LDesrtses)^ G&ulu Gurr&lnrjrresr. qĕi(§ 
fg)fQ<§ib — prrGesr Lj(g)(5 < gi (^(njuurresr enssrjDJ 
Q&rr6sresr<surr ^/(p^ ^rjessr® ^uulilj1G<so ep(jjj Gurr® 
GumLi—rrnr. 

Ourrass iti&saiir y,a|jg (njiiia&awr® 
J5ffi@ jgliTjusor j>jGiir^ij)6a)iii j5ir«rafl(SuJ 

eu^&<mesr, ^I0lL(^ilj 6S)utuesu6S)L—.uj L^<ffs><si/iL/tb ^es)fjujLb 
urrrrggj 

|5ffi(g fg)fl)U6Br 

ermrprrrr. 'G^mssHsoĕi 6USL&&, ^j(jj}^^es)Lud &UL&& 
GeuLLesiL-. jsrriurTLoljbjDj' eresrjDJ G&rreoeurrrraiGerr 
*SHg]Gurr<so ueoemrjujLb isjLorrrjyr/jl, eTesres^esrujLb sjLorrrprp 
^^LbLjl^j<sulL-.L—rrGiu w&Gesr, eresrjpj ^essrL-euesr 
9)rrl&ffifDrr<ssrrrLb. ^j^jldlL<$}ld6060. '^<surf ^ld<ss)ld 
/5/r<srcrf?G>ii/ ^lpuesr eresriprrrr. t SL.<ssr<ss)<ssru ues)i—&G<9 : Gesr 
rsrresr' <sr<ssr ^essru-<sues^ĕiG<5i GleuLLdub l5)(5)/e/<©<£ 
^esrtdrn&iJ. t <su(er ) &<^&i&ies}ies)L-.LU LyssxsuajLb, • LD<soes)rru-jLb 
urrrr§§j ^emL-euesr QeuC-.muuLL(Siu Gurr&lrnrresr 
eresrjrjj rprreurj&rr Qu(§LDrresr Q&rr<sbepieurrrr. 

^<sn Q<sujpjtb &L—rsj<&) &ibLjlrj^rrujtb eresru&jj 
<gi$<3iuuL-.L-. tS/r<sua5@(o<su ^5/r<su<si//rc95:(OT5Lb &rruLUjl(§&i 
^rprrrr&isir. ^eoes)6oQujeisrjpj Q&rr<so6U<3jpQeoes)60. 
^esrrreb ^fjj)^rr<suSi&irj&& Gurresrpeurr&ieir Q<3HTtSfres)&i 
Geujrjj; <sui5&i &irrrr)ujib Geujrjj. ^« GurrQfD Gurr<$i£l<sQ 
&rruL6tilLL®u Gurresrrrrr&ieir. 24 ♦ £{.&. <QnmeFiaufc$,m tBmeaa luiripOaor snrditl iuirip.QA)ar 
Qsiti&j@ ^«wr©iD itl^anjD wrrtp.Qw«r 
$i&j<§ iDirsL.fb 903$ rrrrip.Qft)«r 

(TI&I(§Lb FFflFQ<BT «nT$SUIT« e£UbflDA)(Suj 

'FF&m ermi(&jih ^(^m^pnrm eresrro 0es>esreu 
eufi<srrQeorTLfiuj <x[Eies)<xuS lepi Lb. <mrrGeutf)uSl^jib 
(§erfl<£<£<£esrrrG<so eresresr LSliTGLurr&esrtb? epeuQeurr(j^ 
Ljemessfluj $rir£&LLirmĕ> <^erfl<^i eu(j$eu<sesrrrGeo uujesr 
<^eues>eo* eresr rsrreu^mjT^rr ^eu(ji)ĕiG<3iujrf)uj 
Q<merrrreuLO!Tesr (LpenpuSleo CoU6feumf. 

@!d5&rir&iair ^uuislu Gu<3FLDfTLLu.rT{Tmefr. 
<5£<suQeurT(jr) t^errLDrruju Guitlu arreoeo, wrreoeo, 
pessruaeo eresr @efflp&rrGuj LomGesr. eresresr ^yiSlirj^j? 
^juulsl.^ $rr<s<£rrL-.esrib ^uL.eSlLL.Q eurs^esrrrGeo 
Grrrribu Lj<sssressfltULDiT? ^j{5<s<3 <seuesxsfr eresresr 
^uSlrgipi? <3\$&>*5 <sessressfif)GeoQuj {^(J3<si<%lnj^j urrnr, 
(^(^uS^imnreyiLoessr) Grsrropib £§)/5<5<5 Q<%emrj. ^esyeu 
QufTuSlesr<surr Qw(TLL&<£8iiĕi(&) ?' eresrjpj Q<9nL.QrDrrtf. 

^<mesrrrQeo <s<sssressfrf)Gei) i^efr)^<srreb 
CnwrCwh miipnb #***«& i%v(2> Oumlni 
QurruSl(jr)Si(&jLb. gjjj/ ffi<35<g(j$es>L-LU eurrptb. ^<x 
<sp<suQeUrr(j$ ssnrrrr&u Gurreu&mrrGeo&rresr /§ «£»7(5) 
Gurtjesyrrj ^esyu.tu (^LSL.ujQLDesrfi)iTeb utomeu, 
eSleoiEi<&)8ierr ^jesyprenuj^ G&ullj GurrimlesrroesrGeu. ^esyeu 
erebeorrib GllitlL&ld GurruSl0<x<x Qeuessr(SiGLD. 
GsrreSlepjĕi^u Gurruj<£<£nresr (^ibLSli— Geuessr® 
QLDesrforreo ^rsiB^aiSlp Qeuerreunreb ereoeorrib 
GLDmL&ib GutTuSl(§ĕi(g)ib. 

^<a» gjuuLSL.^ Q<3Frreoeu<3esrrrGeo ejG&rr 
^eurrmerr {^esytp eresruety&Gturr, ^esytj) u<x$>les>LuGujrr, (§)<o$)ff) 6T<3tffr<o8$r0<oft&>(j>ujfT &><sSlfr&>&>rrfr&i6rr sreisrjpi 

$£S>66rUU3j] Qu(75/5 d5«lip- ^&>6V)J61S>aJ <SyLSLUU6<S)L-USl6b 

&(ij><9;&l6$rrD g><5up<ss)rr) 6T(V S^i &i 3imLu^.<mnrnr&i<sfr. 

& : (ip&>mu&^^iG60 prrgy GuGrrrr® utpt&j&ljn 
Gurrgt/ ^j&iG&i @<st$««/tlosu Gurrewrrsb jsj&ji ^sisrmw 
(^someo. Q&i($i&>6h. '^&iGeu $rrrr($) Grmprreo, 
(^<srfl<3i^)fD6i!>35(Stu epcjT) #rr&§$rrt£>rrĕi8ii, <sp(j$ &ibulrr&>rruj 
LO/rd! ^&ilS), ^&fb(&f erG&^rr &L-.mi(&)&iG<s)<m 6<s)<su&^i&i 

Q«/T<SW(5) (Lp£l&l (ip/E/c© 6T(JJ2l5$(nj&ffipgi!&)rT6iiT - 

65<S5sr<S(t5fff?G<si) @<str)&i®{0^&irT<s<iT q<stsw6<s<sflujLb 6T&STprr<so 
<g)Ll(5)^/D/T/T«<STr &&&>rir&i<sfr. @lLl_/tlo<su 6T6<st6w G&ujiu 

(LpULlUlb ? 

^&>!P(&}QlC)(3><so 6TS56wrrG<so <sS)fSJ&iLb usthsrsmisu^i. 
<gj&5rr)<&j 6Tjs&>u ljjsidgulj GuitlLQu y/ssy&^ u<sm<smi6u&ii? 
(£}$&> &rr<sh)§>)rrLb g>rr<sro§$ujrr§i) &}<suLj > 6v>er> r 3uj LQtpĕi&iu 
UL—i— &irr60&5§>lG<so @\&5&>rr urr($\Qprrrr. 6T<shG<oVrr(jjj&i(&)Lb 
Q&>rflfs&>- urrLL(p&>rr6<sr. 

jeiLl. ffifibflj)fl);g Q«wajQu)6ffrg}i 

/BiTp L|L.Lf<g> ^rr^^lSiu 
«jrjjrjl sujbjji (Lp«»r(ipQ6Wjr6ffr0i 

Qffrr«ugi] wiB^tr (cL0^L.rr? 

'tSp(?<#/T, £§)<SU/T LS)0&HT<SO^^lG6O 6U(5&> &H-.6\(<SfT 

g)<sbCT)<a) 6T6tsr§ilfr)<s)jrr &iiL<9) Gurreo ^rgjt^c^^/r^s/* eresnpj 
&3-IU6U Q&iu&ii $6<7)<s<Tr&55$L- G<su<smL-rr. 

J5L.L. ««Jgjlli <Su«(StDlT 

ermu&ji <su<ss>rr ^6urf&i(^Lb Q&nL§lfp G&i<srr6>Sl0iT6<sr. 

,^J5«JJ) ^«rrrrr ^iuw&irr «*_ip. 
J6irj5$«ii <Surfl jBnr^^(ij}tbL| «jjisWrriT 

ermrurrrr wrrmtla&>Gjrr&&>rr. 26 ♦ ,s|.ff. (Qi«*rffU»u^j»«r g)<sbfi»><si)Qtti^57gy Q&rr€OU<S)j6sr 6TuQurr(LggjjGLD 
^A)/5d5 Qu&& : rr<sfr€srrr&i ^(njuurresr. srGlesresrnorreb ^(/5 
Qrrĕi&iiTfr(£i^rT&sr _2/a/gri/L_L_ gi($uu£jj. ^em&u 
GumL($)u GurrLL® £5/d/5<_> Gu^&rr&resrrrai {jjgjrjjjuurresr. 
®££ff&(6iijib ^uuisL.Giurr eresrjru $iu<Skj O&iugu 
/gtes>G3r£J§)L_ G<sumrL-iTib. 

£_j_ «-bgyib (Su6r<5utiT ? 

«rcw ^5 (3_>-ir<siS) G<xiLL-.rrfr. 

j5ir^6sr «_«r«fl(5a5 sroasuSla) 

*^6iDjT)(5]L/<o3r 2-<srrQsir ^(§3iSlff)rr<ssr erssr&lip 0<ssxssr<s^ 
(g?\6Q<sorrw<sQ /£ £D/5<_><& &j<svepiSi(&)U u<sssr<sssf}Q<ssr<osr<ssrrr 
(2)tf_ sresrssr uiu6s>6srcs<S(f^Lb' 6T6srgj Gametil (2<£__._5)/E>rrrh 

{^j6srss)jib (spcnj uul. GubGeo GurrSilrorrrr. 

uir_5)ff_jra_ Qfljaj«_l__L_ 

uiri£l(|5uu Q«5&]<aSli_.ib ? 

ejGgrr ^(/5 @/$L_lS)lLl_ g)L_<s*5?G><s_ Gurrtu ejG^rr 
^rsiG&cgrresr (^(j^ĕiSlrorresr C^j6s>nr)6iJ6sr > ^/_-C<s<5/r<sirr 
&rrr5r£ld5tuib ^]($«^r@A sr^snpj G&rrsb&ilrorrGuj uj&Gesr 

uirL-ta-irjggi (rai«SlL.ii ? uitlo j£j(t$uugji _T-_i<n_li__- ? 

u/r_b _T6^7Dnr_b urribOurrrjjjerr. uprLbGurrrj^&r £g)_b<s_/Td5 
g)/_Lb ^ewrgy Q<y/r <sbg})/. g)(/ij <&£)/£> g)L_ lo ^esrjrjj 
Q<F/r_bQj/. 

,£j{DLAroir$ urr__il_&__©_j uirL/ilsna) ^gj «.«htsdjujCbUj 
«_3V/_>-i> ^uuJumL-. <sdrripĕi6S)8iuSl<so (^t606Si<soQiU6ST^)rr60 rf)gja>irffi«ir ♦ 27 

"sjCodjnr ^(75 Qurf)tu ^LSKSe^anh uG$$r<s$$fl 
<sfi}LLi—&rr(]><50 ULp6$f)u5KoG0 Gurrtu srGbGOrrsiirbs$>rr)iLJLb - 
spcj^ <su(iif)Gqtĕi <Efi<smĕism&nuLb &ijSl3^GiS)L-.<sorrLb GTGsnpj 
$G$)6$rĕi0i<sofTLb. urr&tsijistn&u uprG$$fl3i&irrrrn~ eresrp g»(ffj 
Qurfluj<sijrr urr@iffipiTrr. 'gjrjru (SjL-ib urrso ^julGsy&Lb 
usssressf)LLL-.rT 365 rsrr^Lb usssrsssrlesr urrai&sm&u 
QurrSi§i)s$L-.<stirrLb GTG$rnoj ^)ssxssr&i&irrQ^, 'GrssrurrGULb' 
srssnpj (S&ilMirprrrr. 

<yL/d5 an—<sSl<sQ gg}(r$!$gtiLb grrpgi&ssi&jSi Q&rr<sssT® Gurjgn 
ss)GU&$(n)ĕi&rDrTGsr. <sFfii<3iG0u GroQ<srr<s^lpr<s^lGb G&rrGsrGW 
^^0ss>ssr ^0j<EHGif)<sb ^jQ3[j^jLb ^rf<s<S^G$>^ĕi Q&rrG$$r<$i 
Gun^i GS)Gij^iQ^<sfi^ln)rrGST. ^sHGurr G<3L-Qprrrr. 

«Twruirajiii ^^,«1-60 «TLpOJB^iii» 

^Lburrsrr ££l&>G$>s$r <sS)(f}jLbuG>$lGbG$)GO. 

6T65T ^«OTWNOT ^6BTUIT6irir «60^60^(5615) ^L©61I§I 

^l(56i|6rr6irL0 
^LburrGiT Q&rrGO<m)rorrm 'ld&Ggst rsrrssr 

UGS)L-<g$> <5GSSTGSSf)uJL-rr (^§J. ggjGtogiCoUJ GTQ<S^J GTG$T<3i(& ) 

^/l5)Cd^<sld uGssrGssrrrGp. /Eiurr&iLJ UG$)L-c£g&SJ Gr^rr&i 
gl(§r5<5iTG£jLb ^JGS)&i gt(£\£§} ^tSlGG^&iLb ugsstgwu. 

G&GUGOLb LDGStl&iGSr 6TS$)&iU UG$)L-&i&i (LpUL,lLJLb ? <3iLburTGfT 

Q&nrGb&i)rnrrGYr. 

^|6sruirerrrr «6«n-6Hjr(r$aSI 

^sunr&iGirr&jj <XGssT<XGtf)Gb £§)(/5/Z@/ GiKjp&lrnG&i s-uuds 
&iGSSTG$sfrr - (^rrGssr® Q&rrL-(£i ^&p(&)<%&irrG$r ^wss^ld 28 ♦ ,9j.0F. <gircir<FiftLi)B$fir ^mmrrrsmi Q\(mĕiQpnr&r l} erearu urr&6ues)<£u upr<mf}^ 
*irjnr'Q*rr*&purrfr. 

^/6»^5^65/r«ar g)/5/C5cS5 §lt£<srr Q«rr(G7><5FLb 
(3t«i/«^C^s/t^) (ou&reurrrr. 

/ff0$(5iSt£l ^ir^^^i? ffn-fr«oaiirij) <$ai#l<$irflr 

^|«oV)<s\)iKi©&syr^ ^}6W0/Q<xrr<sssr(^i 0ewfr<sssfrr 

@uL.uum.irm®>efr ! 

®!&«i>]5$6« (SjSsraa^iSBrjiJi^ a^^w^Kwr l_it@(Sid 

(^jes)GV3>isBmQm Gylebnpi Qxmaifa@i ^(j^^rr^&rrrewmso 
^L-ibLji^srrmsrtUirruurr <§mptLfih. 

«AuJaijiirjsi <2aj<S(y)Lb ^nor^^as ioisj«(«5UJ 
j5L-L,«n$r «gfrmjs(fl£ij jSASI^tpGujiuuianui ^irwst^ui 
«ilipL«BfisJjSj5 (SuiTj5fi6Uj &0)£><$(§a>j5<5 iSijsGljSttirih 
Qul.l.0biiu ^0HfjB^Sj5 iSrjtr^OTiunw ^rrjljEjSiSlwr 

me&GSi(!$r5g] eresrm ^^)<si5)lLl_ctt? ttTl^srr ^(^ &>(nj<g6V)<g, 
0gtj5& pp&Ksu&mm : Q#rre\}60 eu§^i^siQro &>0<sjSl<x&r 
sjycBcsi/ ermuetr)<s ld^^j(6u1lLQ ^eupmpGtu q/lj5» > l/l_<2! 
O^nri—rE/^ewrrrrdserr, 

&rr6$)eouS\QGO au(§Qprr6sr. G&ewmesru 
uCjLpssrtb 60 OCSeorr iBt*j rr eresr ma&rrL-LSL, lo/tlo 
GufrCtq.(^Si&jQgi/. <gjgi ^eues^mi^iu *£f$&s)6u 
6ul$uu $)<£$, §}&6*t euLpturrsu Quir erewgn 
Q<tFrr606u$rbcg. ^#/z><s/^tt5?<sb. ^LL<*rr/r^yQ«/r<swr(9 
'{g^&rresr Q&6srm6sru u£jq.mLh' eresrjpj ^r^tsuesr 
Q&rr&6urrQ6srturr6wrrr<sQ ^&ptgj eresresr Q<3Fiu6ugj]? <fl&$iranr ♦ 29 

rf)L.i_<3irirg| <S«j^(ipib rf)jDj6#«sy,« LoiajatoijLb 

<suL$&rrL-($i<su&ff)mrr& 6uij)$ 6»««/rLl^L«(S»r. ^euehr 
erewesr uemem ^jLbLSlggjj ealilJL-nreir ? 

^0(Lpe«)fo yjetogg erewurrew, <ej)iTevr&Lbu{5&rr 
Ggeurrprib ^^Ilu (Lp&etirrLb $(r$(jj)6S)tpujl6®(njtpgi 
Q&ĕi§lLprr(rj)eTS>L-.LU uewesf}rremi--rr[B $0(Lpes)fD 
euemrruSKSeo - ^^luloit ep(§(Lpes>ro sh.L-<s ^rpjh^J 
urrrrg$(§ĕi<3iLD(TLL.L-rTeisr - ^Lpmrr^i ^Oi&Si) emeu&gii - 
/5Lb Gurreoeurrrr @pb& urrrt&gi eul($i<surrGrjrr 
erewudsitj&rT&ĕi &<smemrrisL. (3u/7"lL(5)l/ 4£l_*9- 

@6Q6S)6U6>65J Lj,6Vgg Q<SFtU6UtT6Sr, 2Mgtf6U<£$6S)UjSi 

Q&rT(6fjjg>Gjl eu<S&r. 

urrrj^l &rr6ti&§$QetiUJLb /j5L_/5@(/5<*£)/z^l 

LflJ5$iJ"*5«ng5 (Lp6jp(Lp6jp£g| «TL.6ff)L 

^JB^^or^sn^ LDft)6a>rr gl®(Sajirir 

«Fir^^liTibgl6Uflr y,ff68)6»r lUOTjBrrLn 

srw loswlo Qmrrn^i urrQ6umf c£//5<95<& <9><a%5/t dJrjrresr* 

^ @(5(LpCT)/D U/W^ Q<SFUJ6UgI - @®(Lpev>p 

<sn6S)6rru uul.S^iu uujeM&rreireugu erew K $jnr&&Lb. 
$ew(LpLb ^esyssu ULSLSi<9i(o6U6mQLb eresrjru «gjrrggSLb. 
g)a)jS s-emrjrrgj <25<a//p/ mi—rhg&urrgi ^^rraierr 
*6muLSi®rDrrrT*6fr. 

'eurrLp&i6S)0> 6uijSl&mLuL.Lurr<x 6ujb& girw&meir 
^lgj(o6U 6ULfiQLuewjDJ $es>ew$gii6ulLLL-.nrGLU, LoaGew 

4BL.I9.6B)C1I$$ Suir^ttLb «6B)^a&@«JB^ l5)$Q$60inb 

QuL-L_$iriii (ipiy.jBj5<5j5 iSlirrr6»68riurr6Dr ^j^^iSIot 30 ♦ <§j.«f. {gnwiriiuiB^sir 'uirii)Qufr0&f turrrr eresrjoi Q&ffl{$& LSImmrrGeo, 
^plaiebeorrib u® mu<35$tu&&rTrr<s&>mwrr&uuLLL- j gjj. 
ejm?' 

<spQrr <3<a/^5^@(3<su ueaeulgiwnrm euLpaerr 
Q&rr<sb<souuiLLq-(§&®6irrtD6sr. m^eurrmrei^ĕi^ eprjjj 

^9iWlb. m<Sll6i$6m6Ulf&<<o$&<&) 6^(0 ^&LDLb. v gteufr8i6ir 

*&lglg>rrm urribQurr($&r ermurrrrmeir. g)ciifr«<oYr 
<^0&>rresr urrtb Qurr(j^&r ermurrrrsieir. er$&> euL/SluSleb 
Gurr&)rD&jj ? ^<surrevfr&(GfF>G8>i—iu wmuu&@6u<s§$p(&j 
erippuup ^es)W&<muuC.t~&j. wmw euerrrreueirrr Qj6f>6u 
QujebeorrLb ueitltuLbuLpLb <2urreo <suliL®e$il.(£iu Gurrtua 
Q&nrem-(j>L— ^)o«c95 (Beuessr(^)Lb. 

^jeuesr rBrr^j eutu^lOeo ueirei?ISi&h.L-ib Qurr<gjib 
(Burrgjj LDrributp&tglGeo Q&rreb63 <xem&i<&j &&£]& 
Q&nremi—.rreisr. erib.er. uiijL«S)/D mrreo<ĕi ^6pn b wrrwuLp&i 
Q&irrQL- uuL<3&irr6sr eresrleb ^eum ermm uessressr 

(LDLSL.UJLb ? 

(gLprsengu ucgeuwrra g^rg&gjLbGurrgi ^&s 
&rr6k>§>irrm<5i6iT, ^ibLSlrr^mursj&ierr, ^^J^t—rrmiii&ierr 

6S>6U$giJ *g>f6UmgH Wm&6S)&S <S£0Qp<3iUU®&gi 6Utfi 

Q&nreb<sSI&i Q&itr(^\^&i[Tfr&ieir. ^jeuesr erebeorrib 
&irressruL.m t^e&eoesiwuSlepiib ^m&iGuj G&rrebed&i 
Q&rremLp(n)rh&>rT6sr eresrpnreb - &ir<%tr) eumpruSleb 
^6Sije)%iL-.nrmtb uem6ssrl<3iQ<3irr<smLq.(i^^&irr6b ermm 
uessrem (LpuL.iutb? ^m&i^&irrm r$mm<x®mnr)iTrr, 
g)siOdE &,&&rr. 

ffiraj£ir«r J5^gi«jff &L.i&i<a> QffiiiiL|ib sgEODiDarrar 
(Sj5ajir «wgjjii ^ftj(Sirir? rflrfluu2«fr$l *rarQfiFiu(Sajwr. <#ljS<5ir<sar ♦ 31 

^m '<9S<sL>' eresrutsj ^<sv)L-Lurr<sfTLb - @rjjliL?($). £§)s/(gi> 
eruuuj- /§Lp/p£JL_Lb /5L0 ^ssxssr<ssxsu ^<suir<3i<sfflL-.Lb 
Q&rr<om® Q&<sv<sii&ni)(g) _-f5<s>j^pG>eS/r j&t§rQurr6Q. 

@njla& <g$ii),»n«DL_ iunw(Lpr_! (SairuSlgiiLb 
Qj5rfSl« <g$i_^airr j£)arfp<S$irir CrBrrssiiDUjtb 

^UJ ^uSllTLD ^irSWTLb @^)pLD 

Qurrn5lu9 e^rrinisor QL06wrQaFrr«b L|srr^(S^ 

erebrnpj Q&rr<sbG£jQjrrrr ^rgrBirtsua&rr&rr. ^5/ @tf%wr, 
^<5^L-.iurr<sfrmi<ss&r <ST<ssrjr)j Q<3Jiilr^iQ<3irr<sssrL-. L%)L//r(/?Lb 

(^<SUff)<SS)nf) <SULjSu(^l<SU<§)<SO <S<SUff)l<sb<SS)<SO. _g»/<S5)c95 <SUQ^QJIT<SS 

g)/5^# dFQp0mu^^iD(^ g)if^/# Q&rrG0<2iJ<55ib&rra& 
^iresr §}<3<3>if Qu(/5Lo<s#<syr Q<3$rr<ssrfL5l<swrrrr<m<sfr. ^l§jldC(£i 

LO<SU<Sl). g)6WL<&<5/r<SU^@G>iSD <F/T<<§) <SFLDLU^<SS)65<3 : &rruL, 

<sSlĕirr<5i <si/L^u/TLl63>L_iL/Lb ^rrortsu &ITUL. uipĕi<3i WLpĕimmj 
a<oS)<srrujLb &rrL<L.<swfrfr<3i<sfr. ^<gfr)(g)QLDQ<sQ <3 : (Lp<3srruj<s^frj& 
wrrQu(§Lb n^<ssr<ss)LD€S)Lu<3 : Q&luiu65 Q<3srrL—iii^mrrff<3i<sfr. 
^j<3<ss)<s<srLLjLb &itigLt <sulrfl<surr<3i /jj/tlo <sr>rr<sssrQ<su<sm($iLb. 

^(/5<kG<s/t/L%)/(^@lj QurrQ(D<siirr<si<sfr <3sssflujiT<3iu 
Qurr<3i (LpULLurr^j. &Mrrl&i<srr<srr ueorniLb <c^(fl5<si//r/r<K<srr. 
dF(LOcS/r/L/LO (Lp(Lp<su^jLb <sp<ssrrDrr<3i<3i <3h.($<su<3p@rfluj ^ji—tb. 
uemtpLu <3irr<si)<£tl5lQ<so $($<9iQ<xiTLL5)<sbm<sir ^mtpGueinm 

<SULflu®<SU<95p&rf)LU g)L_LO/T65 LDL-QQlD g)<SU63)<Sl)G>_J. 

^/G<s_ ^/fiu^/r«r)a)ai/r* g)<v5/5<5<£/. j/^/<?«/ 
W0^j<suLD<ss)<ssrLurr<3i §j(3^^J- ^^iQ<su u&rr<sffl<3i<3h.L^ 
Lnrrm §?[(§$&§1- *gj£5jQ<su Q&rrii)QurrL§<su Qu)€S)L-Lurr<3i 
®I(!$!5&£5J. ^/£<S5 ^prrrLD ^(Lp^rrtu LD<x<3ietr <3h.UL 
U(&<5Fnruj<B i 3j]U Qu<3rBmjj() g)i_LO/re»<si/Lb §)(!$!P8gjl. 
^esrLonr ldlLQu>- <sOL$&§lGsrfp ^t—LDtrm [^Gosdrrwdo 

<5F(Lp<SlTUJ LD&<5i<Sfr ^<SS)<SST<SUQ})Lb <3h.@lb g)L_LO/T« 32 ♦ ^j.*.. fpr«re_uj5£«r ^GtoLDma\§i&nr<ssr ues>Lpuj ^^&G&muJieb&i^Si^eheTr 
06sr)& : @l(DUiq. 

$(§Qmm&0iLyT «<suQW__(p (jp&ieomeweupmpu 

umm&G&smLDmesrmeb £_3Lp/5*3f__(5)« G&imuSJeb eriB&> 

_3>/<syr<si/<3»(g> &}Mipnrai(@njGS)L-.uj mmy^&im&iuSleb __r__/r_L 

£§)(/5/5s_\g/ €F6*rues>&><£ Q&irfi[5^jQ&imemetreomLb. 

&>€sf\uuC-L- mesF\&>6sr ereunsmerreu @lrpr&&>Mesrm&i 

g)(5^65/T|^/Lb ^euesr gSlLulgo &h.($)6ugi/ eresru&ii «£(/5 

@leo(nj&i(&ju: _«_$_<&<£$__. eprnj ^*st)(5<s@L/ _5%_c_7rL0<sb 

Qurru\ie>Si($\Lh. ^&iGeu ^(tp^muj^&imrrr eresresr 

Q&dj&>mm&i€ir? eul(§uq Qeujr^juu gjmeorrLDeo 

erebGeom.^LD epesrpm&i&i &h.(^)eu&sn)(^ G&imuSlm eumuSlp 

uuL.&>mew 9lp^&> £§)---_• ^snGeu _v<95£><a> '-ocarp* eresnpj 

Gluujrr €s>eu<s&sesrm. ggjesrmrp&ig) _3>//5<_ LDesrgu eresrp 

Q&meb me$)pn>&>j 'LD^es)&i' enempm^eSlLLL-^j;. epsuGeumcjjj 

&)rrrrLDg5§i}e£jLb LD$e$>&>; &meu,L<L. eresrjpj Q&rmebe^eume$r. 

LDpmg, eresrpmeb ejG&sm <£$$§ &>merf) G&imuSleb gl^^^Lb. 

erebGeomrjjjLb GeujpjumiL-pjpj&i &h.($)&l}e$rp ^)l_lo. 

&(jp&smuj LD&merr ereoGtmmcjjSLb e^esrpm&i&i &^Q^Ie$Tp 

^_^<_»@--- <Q(tfjib<£6m @6if)&0imLDG<som, &>jruj6$)LD 

(^eheomLDGeom Gurresrmesr eresrpmeb ^euehr 

L%m&&es>€$T&(§rfluj6um ^^eul^eumesr. ^&iGeu 

O&imuSleyi&ir&ju Gum&iQeue$$r($)QLD6$rpm6b messriSLUum&i&i 

&6rrl&§i€iSlLL®u Gum&iGeuem(^QLD6srjpj es)eu^&>mm&ierr. 

(*ggl rBmefrmeuiLL-^6b eresresr _^<si5?lLl_£/? eprnj 

Q&mwLJ &>essressfm €T@i$&ije)S)LL®, @<syf7«^^<a5?L_(5)u 

GumesrmepiLb GumgjLb eresnpj $6$>6$T#>&imG6sr &>eSlm, 

glTUJ€V>LD <9>/TfT6WrL0/r« gggl Q<Ffr__<S\)_/L/L_.L_J5/ 6T6STU6S>&> tft$0ire><ir ♦ 33 

Lcrop&ieSiLL®, <=£/6»<25 &ihLS\ij&rrtumnr&&<sSliij^rreisr. g)/5{5 
^meomtu^rreisr &l&&fr*m urr®®prrfraiefr. 

e&ira>«ouHra>so rjrfl<2«) Qprj|($,u)JB$ CPL-ir«ir«r 

/g/$(2<3t* C^IPO®^ 67<25#»<g> ^cw^J/ Q?5rrlujrrg3g3mrrGeo 
^eumm (Lpt—ebr «Twp, ^nLiSLmrrrr. Q&rreisrmnr§)jLb 
Q^^^^Q«/r<s^<syr<^(ol)(SB>®i. ^euesym lc^&s (tpL—fr 
ermprrrr. 

srraDA) ujrr«n«) jgrfl<Sws *Sl.J5# <.$w>rr «rwr Oupui ? 

ejmuurr, $ g)/7w($ Geuesterr ^Lp^mas2p(a} (glp&mm 
ueoeisr ereisnpJ 6r$rruprfrĕi&lrprrQiu, ^(JSU&giprregi u>essf\ 
Qr5[r(LpLb <gfrs&& G&mrr $(nj&@efrGeirGiu £fr_<5;%}g/. 
<=g>/<5/D<gj ej&srreutsj utueisr sn.emL-.rr? 

rnr repi GwpriJ&meirujLb eSlt-JHweb ep^iSlprreisr. 
ej>anS)peueisr Ourrcgerr Q&rf)n\&i ep&jBnpjrmrr. (^eomeo. 
erG&srr ^s^i ££(£ &>L-&sr, ^(/5 Q&srrtjS)eb eresrp (LpmpuSlGeo. 

<SUgjQurreo eSlLL^I ^®%><sw@t/ii> sll-Ldlj, 
gmeo s>rreo ereisnpj eSles>eo (^es>rpeurr(6i)ĕi S)es)L-<xQfij^ 
ereisruesp&rreiu y,£)<5 6sefreffleSlQQip!TQsr. epujrrweo ejG&w 
Q#rrebe6l0i Q&rressrGi— £§)(/£ <&%)/r6w-. G&iLi—rreb 
^essrL-eiiesr ^rrtD<ses>&sLJ u^)^j<xQ<xrremGL- £§)($<* 
§lQpm ereisr&)(Drreisr. Q&rrebe£i&l!prrGm ^euesr^i 
a_j5Ll(5)<*@Lb, LDesrp$p<gLb er^&seSl&SLorrm &Lbujjs$5(]LpLb 
g)(5«<®pj5/r erm^rreb, £)ev>L-iurrgj. QeujpjLaGm 
Q&rrebeij&(b<g) uujeisr tL.emQ)t—mjprreb a-eo<x&$slGeo 
s-eirretr GL-uQrr<x<xrrirL-rr&iefr erebeorrib GwrrLL&Lb 
GurruSl(j$<x<x GeuemC^Lb. §)£j5£ jS^JP fSrrLLQu 
Qurflujeurraiefr Q<aFrrmmrrrr&ieir. /5/rgy Geuaspmp 34 ♦ ^).ff. <gff*rffiiijiBj&«r ep^Gsrrrepjib, /%j/ yplGsmguLD, L3&(i)0Gsm§£]Lb L5)rrrresr 
gjirrrekr ermgi. ermm Gietuiu Geu<sm®Lb? 

«_(r$8&e9 QjB<^aD« a-oraBCtijBgjl flL.fi»rfi»Lo *_jd awusGKSpo 
«($«su>jbjD <S«fit^1«»iu^ Q^rri_!T^ ea.L.ib ^@6ia, 

<&(jj}&;&>LD(brjj CodffT@ euuL,Gurr& g)(75<w%3fr63r ^jmpeu&nr. 

QjS«© Q|5«@ j$G»«rus_iT Q*F®«(S«rr 
L|fl&(gj jgljj)(§iflQuirs5r asTnrsr^snLjj LS«sbr6Hfliu$or 

ctcb^i/ r^rreuĕimrj&rT ujrjrrew G&rresresrrrGrr, ^go&Goj 
§>rreisr a&traj «ir^Slas aj^j^a&swr «wfiTtD«b.£l 
$sji aiirira3«)U) j&wrQ«jrjrSl« ©luuugj 

ermrpj (trjjnrGsr&Lbutt&jnr O^rreo^KSurrrr. 

®£5f&rr&i(§rF)Lh $w&@l<sufTLU ereisrn) <_3/(67j 
Q^(^^ct)^l/ Qurf}gju®g>g}<F Q&rreb^jGurrrr<XGrr. 
^enrmso ^<&Q&(Lp<5<ss>$53 : Q&iTGb6u &,($<&) euLJ$gu<s$)(r)&<srr 
Q<9=rr<sb^j<surrfr<xm. 

«£(/5 6ril(p @«j/r Qr5mL.€V)L~ <surrrm<% '^ib 
(5LD*®<su(tlu' eretrgj §>(/$ GdwrijL jSL-6*>6u cr(ip@ 
<sal($iGi)n)iTGwr. errLp&yueuGsr ereisresr Q&LuQfjjrrm? 

<^QjQ<SU (T(§ U««j£@6Jl/CT)L_UJ _£/ UL,lulg£i LD Co<S5/r(5> 

G>L//r(5)%)/TOTr. §)C?^5/7<Sl_ gj^erocw ^#<», S)(3c5rrCoL_ 
£§)<2>j£G*)6W" «^«J 7 * - erewgjj. -g£a> ^emL—euek^LLGL. £§)6lw 
eiSlajrrurrp-Lb Q<3Fvu^prrm. eremu&rruSirjib errip^iil. 
_L_6ar, ggjuGurr eresrm &rf<j>rr, §>(5 <>OLl«y-b 
6r(t£@L_C»L_6flr. gjcwgu^b umr&imiTLD g)(5<s^/j?rrC3iu. 
@6id<_; »^ja^5/r<s56rr e rigrp is; Q<xn-errGu{z>lebetoeo. rfljSjgira«r ♦ 35 

mn&j&nrS «sIjegjj «6tHrwufir ui<beSI $g|6urrrr 
6T6wjpj Q&rr6W6wrr<sb s ugtgjjG&rriJL. <SL-ewsu ercLg^ewrrsb 

6T6W6W? 6pQf) (SOLL&Lb <2SL_63)<S1/ 6T(Lp8$6W(T<sb 6T6W6W? 

*g16s>&£5&rr6w £|)/£f(S<9> Q&rr6b&)fDiTrr. 

^iy-iurr ipjjJSLb *&«nn"j5§igl6B)ff 
uiri^uuir^ »«Rfl-«wfrr mea& *&($& 
jBiri^jBir ip.j5rrtf)i£i«&!r Qaj6Hrg)j, ojrr®ii 

erewjrjj ^Lpsurrrr GurjnLprremiLb urrr^KSunrrr. ^i&ib 
sjmrrrr^i rtjrriSL. rsmsL. ^rr&rii&irr erswppj Q&fT<sb606miGLO 
<2><a%r turrCSrrrr (SprjTjts^sw Guempr 6uĕ=<m&LL($i ^ewih 
&x.uiS®<su<5<swit(d60 <sp(nj LS)prQiurr<F6W(LpLb ^jsbmeo. 
^6m<3<s<srr6w OsulLl— Q6u<sifl& : <aFLonr&;u urr®®p<surra<sfr 
®<35<£rr&<srr. 

st.($Bi& Qrs<^6Q)£F 2_6irffisu^gi SL.smmuiSn.fQ susbetiKSrjro 
ffid5ffi«uiri)fD <2ffrr^t6tmu^ Qejiri_rri5gj ak.L.«b ^(gjGiii erewn)]. )6W) <3UITGti)G0&&rrLB 6T6W{J) 6£(l$ &)<£<£& fljejg]6uas @u<aDU«aj)Ujej 036^(63 r&jeity. G>6_3j 
^rrej^liTU Qurr^6369)60 eLp©r_0»iy. 
(Lp^^l Qujrj (6jrr6or 6ii$rogji ^urraasAwr© 

f^L\f.k @LbL61iuif 

•_3£<K £§)J5/ U«U <3FLDUJlil<3i<Str)(2<S0 Q<3UJT)1LQ 

<&jU6tnuujmiK) eSliLL-gj. k3J&6w &<s^6uriu<sfiign>Lb, 
Qurr(§(6njib wennn^i <siS)l_l„ 0&s)6OuSlQ<so r ejew g)p 
eremrti *£j$uj (LpisL.ujrr<g j§l6S)60uS)($60 Q6ujrjjw urrrruirr&Lj 
Qunruj6iSlLLL-.<£6wrr(i><so ^6ts><3 <s^j<x^l6il!i)f$ijsj<s6fr ermg^j uj.CT.rr.--4 36 ♦ £{.&. <grr«n-ffiiu^jg«ir Q&=rresresrrrfir&ie(r. <£i&>tp(g) GldGgo <si/l#u/tlL.(5) 
(Lpes>fD€s>iu<!F &rr(j>i§i)rDrrif §leueurr<9i§lujit. 

««bpQaj«r«fl QffiiiSI<5iiL| &n\hff£\(])$g, tjrrr&<s«fl«b 
«ucb«o<5«$«ij (5u(Suj5 uniissnuD^u <SurrjDri$li£.«V 
Q^rr«b«j»fioiuibri51 i_uQu($<6J ««jBjs^Guirr Qffrr«bgjyalrr 

ehuuL&i e&nu&iLb ^rrrr, ^tBldeo Lj > es)gg 
uessresstlesrrr lo@l/l/ ^i^&nh. &iessressrrruL 
eSlrEi&g&iiĕiigjLb, ek>ULSL.<x eSiEi&g&jja^Lb ggjuuuL. 
eti&ujrr&Lb. &>mi&iLb ldS^lilj ^rrem^&>rresr. ^&i ^es)&> 
es)eu&\^iu Lyss)^ uessressrlesrrreb ^j&ipG&ijppuuL. ueoesr 
eresrgjj rsLbijSdp ^les>eo euri^ieulLLi—^i. 

£$(§ <xrreo^^lea eresresues)L-.uj pessrurr epcr^eurr 
grsj3ieblr5J3iS)es)3> es)eu<3r>&jj euL^ULL(^&iQ&irressruL(§fs&> 
(ourrgij LopQprr0 jpessrurr Q&rresresrrrrr, 'eruueurreu&jj 
s-esr&K&ju LLemggujKoeo LoesTLb FF®u(£iLDrr?\ 'ejresr 
K gjuuuL,& Q&rre bepi ffiffirr&ieirr ?' 

'Gu&@l(nj&;&i &>fij&i&>es)&> ujrrrjrreu^j gjjr&i&ia 
Q&nressr($i QurrujeiSlQeurrQesr eresr&lrn ^les)esreu&>frQesr 
a_6OT<s;@ ^(3&(g)LG' — K&juGurr&iJ &>rii&i&5^lesr eules)eo 48 
t^umu^rresr. (^jc^m&irreprLb g)/5<5 ^es)esreu&>rr<2esr s_6K7«<g5 
(^(K&it&jLb eresrgLi. g£)es)&> ^eu (§&(&) (Lpesresrrr(oeo 
eu^ujtT&iLjrresr &iif<s&>rr&i&ierr Q&=rresresrrr&&ierr, 'Q&(rF,ues)u 
es)eug&jj tsl(§Lorreo Q&>rrLpu QufresrrrpQurrQeo' eresnpj. 

LJ^t&rr eumiiisTlesr Q& : (rELjes)U&; Q&>rruSle£j&i(&) 
QeueiflQuj eneug&yeSlL-.® ^essrL-eumesr&i @ldl5?l_u 
(Surresrrr, ^essru.<suesr ^es^esreurr eu(§<sllip^i (^jeuesu&ic^. 
<gies)&> ujrrrjrreu^j gir&i£)&i Q&nressr($) Gurrujeul($)eurrrr 
mdetrnr eresrQp ^lenesruurresr. dsebeyj, GlGJ&retil, Q&ibLj, g)<75_)L/ er&sr^j 
(^j<sesrrrQ60 &S)S>6i)pr<sKtEi<3;Gs>Giru uGssressrl Gto<sij$§ja 

Q<9HT6SST(£l 

^<sujjeuiT<5i($ajĕi<g) 6al(i$uuLDtTesr GUiy-GLiiii&GiT ^esiLLgguu 

QuKtp&<3filL-L-.iTGQ 

Q^irw«D«ottJjbn51 L.uQu(5<g5 «a;j5$5(nj<2_ir Q<yir«)g}i«Sir 

£|)G8><£ 6U^ULL®ei5)LLL-.&6srrrG60, Ql&(b<gj ejQfsrr 

QuiTfiu<3i<SQ (Lp<^GX>lT6ST6)J^)6S)^)U UmL—^^G)S)LLL-^6SriT(o60 

«£(/5 $es>6V6s>tu <gj6s>L-iu (LpuLiutb eresrjpj $6s>6srSi§>)r5if 
aetrnr? 

gAmrn g_M fito« 0_m *MmMr 

|§)(A}6Q)A)<SUJ. 

eresrurrrr &l$5&if. 

ld&Ggw &iiijai&>&)<spiLb. Qeu6treif)u5lGpiLb uessressrl 
ev)<siiggji evtfiuLL®e£)Cj—&ewrrGGQ erG&rr @g»_ _ff[ffl 
<si5?(5>_) ereisrgjj $es)6w&&iiTQ<£. FF&esr ^rocw ggj&eisrrKoGO 
er^0u ULumetsriLjLb /f K g>j6S)L-.uj (ipULturr^j' erdsrjpj 
Gu^eurrrr. 

"SIUUlslu GuaiBsptrtT^GGtr, ^mrrsim ejG&rr 
erebG0tT6upes)ff)iLJLb &SIuj$igiS)l-(S) jgjitpeiSlajrrm epLSLG&t— 
(Seu6m®Qu)6srjpi - g)6m__«<K/r<sUj£@(5<su GuitgSI^ ^jpgu 
eu{j>$5@& - ^jSjS/rawar £j£j6S><£$5$rresr eutj-GGU^jprrrr^eirrr 
eresrjrjj $5lugu Gi&tugy 06s>6sr$§i6S\L-. G6U6ssrL-.tTLb. eruuuL 
l " 'tr(6ti)6uu Qurr<T<3Frr6sr (^6060{D&es><$u Gurr^esrrrGrrrr 
jG$$urr6a ®&0fr&(GtT)Lb Qurr<ti(jSliu}(§<m®(prrifm6tr. *l$$irffi«nr * 3/ 

0>eb<ijOj, Qeuefreifl, Q<sfldli, g)(gjibL/ ereknpj 
6)£esrrrGeo efi)<x£)rrairii&ies)eiru uessressr) esyeu^a^ĕi 
Q<mrressT(^i 

^jeurreurr^^ai^ efi)(§uuLorresr euuLeumsieir ^jes)LD$§ju 
Gurrrb$efi)LLL-.rreb 

Q$irfome<mijh0 l.uQuq$(Q «ffij5j5(j$<2ii»ir Q<Fir«)poJiT 

g)«sw<s euLpuLL®efilLLL-$esrrr(2eQ, £§)j2>/0(g> ejG&rr 
Gurriiu&eb (Lp&eorresreurbes^jpu ues)L-£§jefi)LLi-.<£esrrrG<so 
ep(§ 0es)eoes)LU <gjev)L-iu (LpuLiqLp eresrjpj $eioevrĕ;&l[$rr 
aetrrr? 

glcbsna) gitboDA) gl«b«j)fi) gl<b«D«) FF<aF«arir<m«par 

gl6U65)€0(SlLI. 

eresrurrrr @\&&rr. 

LOcsCSsw t 5>/s/<s<s@g;/Lb. QeuehreiFliulepiLb uessressf) 
es)euggv euuS)uLL®efi)LLL-&esrrrGeo ejG&rr ®es)L-ggj 
eSl(£iLb eresnpj 0es)esrĕi<3irrG&. FF&esr ^enessr ^<£<ssrrrG<so 
errs&u utuesyesrLULb $ ^jes)L.iu (LpuLiurrgj' eresrjpj 
Gu&eurrit. 

"(gjuuuLU Gu&BlfprrrfmGeir, ^eurr&err ejG&rr 
erebeorreij[bes)fDtLJLb efilLL(j))eS)LL($l ^jrpeulujrrm epULeSli— 
GeuessrQQi£>esr^j - g)6»L_«<»/r<>0jS@CJ<su Gurrefi)<$ gipeu 
euj5$G$ - @l&$rr6>eir jjgies)<$&prresr eurjGeupS)(orrrf<xGeirnr 
eresrjpj ptueu Q&iqgy $es)esr$gjjefilL-. GeuessrL-rTLb. eruuuL 
kr^euu Gurrrr&rresr (^ebeop<$6S)$u Gurrrbr&esrrrGrjrr 
t G$3urreo 9i<s&sf<yi<sii^tb Gurrp\jSaS)(r^ĕi^rrrf&ieir. 38 ♦ ^|.ff. ©irwreiiuji^ar iDrrfljir<S#rr6rr (Se^irirsj <Sflj6urr 

urrril«o$$fib glwerowGuj 
ix»rj5ir<S^ir«r M«8rirj5g&<SiJirgi iH6ttflfljrr 

«JITjJ tfl(Jja&(fljIJ) 

^<95 g)fib<su/D Gurr&iGSiSi&rresT 1B&& &$)$<£§} Grewjpj 
Qu&T<sumf @\<su<surrĕiQujif. 

Rj(j56^(F5^(Sa5ir ®6wr®®£fljl «U6rntu)68)65r «aHuiSKSpb 
6ii(56iSI(r5^(S«5ir «Brswrrail ajrripaj6ffl«®(6J tfl6urriu(Su) 

erewnj/i (Su3f<siiirif. 

'g)<sL>60ff) 6UrTLp<9i6S><3i (BL-&$, <SUlfp<SU(El&(611F><9i 

Q&<o\)<somb &rruurr® QumLu±.6W6wrr, eurhgj &ituu1lLl-. 
<sufEJ3i<sif\Q<sc G£($G><sws$><sir lurrrrmsugu <sp(§^<ssr ir&ewrr&ĕi 

^<swiurr<m@L<LLDrrrD<5xrrrfr &.6SW6U ^(^<3^iGwrrrf 
^<sb<sd<surr? ^j&jjGurreo <su(j^Q{D<surf<si(m^A(^ GTGOGOmb 
slgswgu ^i/(fl5^^/<siy65/ enssrno «£(/5 Q&n<s\T<ss)<3i(j>iLjrr(£\ 
<^(r^u(oum3LDturrGsrrr<so, iB& ^tuifr5<S<surfa<srr3h.i—. eursgj 
@l&i&}<Ĕi QdfiiT<siiT<sumf. ^65 @(25^p<sufr Q&iT<so6£i<suirrf. 

aSlsDii ^sjotot tfl6U(6Tjrr6Bflas(aj FFr5$liy.fib 
<st<sst^j Q&rrGQG£j<sunrrf. ^Igold - «nwtiOTj. {LpGsrjpj 

L5)pULf&i(9)Lb (§0 £-£GULb 6T6WUmf. 

£Fif), GTiiiGai Quifdj<3F ®GuqnjrT6srlmtUc£ G&sulu 

iSlULUU&H ? 6TC5)g> 6T®£5<95rr6L)lLb GurTGOl - g)L/C§Li/T 

t^umu (2rBrrL-ULQG0 Gurreol <su^Lbrr^r?l westl&rr&GrrlGeo 
Gurred. @l6U6WULiurr6S)rj 6T[ejQ<sr G&ulu lSIuluu^j? 
^/@gp/i2) §\6U(GT)rrGw)6SHU GTrEiQ<m G&ulu lSIuluu^j? rflj8jSir««r ♦ 39 

^p&^rreisr &i6u<surrĕi®Lurr Q#rreb®rDrrif. 
'LD&Gesr, Gurruj ®<su(6£rT6sr)es)Uj& G&ISL.U uluLUUgjj 
ereisru&j] (tpuLUJir^ amtliuLb. ejeisresTrr slgst ^GirGuĕrgp 
prrGGsr $ Qurrtu<3 G&ulu lAljlcK* (LpuLLULb, 
SL<skffS)esr<siSlL—Si 3iL-n^i 0n}UQjfrm<svxsir gtiejG^ Gurrtu 
&6ssr®LjluL6i& (LpuLUJth? (tpuLUjrrgi. ^uGurr eresresr 
GULp? epGrr euu^^rreisr. erGoGeomrtj&i^Lb Qurr($i. 
er<soQ<sorr(§ĕi<^Lh Qurr(^tsu^iQ<so *&{rs<3 ^}eu(6^rr6sf) eu$§j 
§l&<8)<surr6isr. 

6U<5«SI(!5!5<S£ir <nfeairir<& 6U(rtpaj6tfl«@u) rflojiriu(Suj 

eresru^rr&i lB&u urrjpgjuiLt— G{5rr<3i3i<5G@n-($i, 
&(LpgrrujLb {5eisr(8j eurrLfiGeuem(^Qmeisrg)j <$(itj$6srrrfr8i6rr 
ggisunraerr, u$)& suufrrB& $es)60ĕi(&ju GurrGsrrreyjLb prreisr 
ldlLQld ^irGesr GLDiTLL&Lh Gurrm (ipuL.ujLb. ^&esrrreo 
ujrr(njSiQ<3iGisr6sr LSlrrGturr&esrLb? 

gjrrnrLDnrGgjj^nr GarruLT$$6isr iBgj ej0m 
G&rrern® <9tL-.L-u>p$LT&a>f>ĕ Q^rreisresrrrfr. ®® 
ej9\Gsrrrfr, 'mrrmS^iSj^u GuitGgu' ereisrjrjj. 'GroGurruSl 

&>eUGS)GOUUI—.GUlGbGS)GO. g)/5<25cF <3F(Lp&>fTUJLD (Lp(LpGU^lLb 

63lL®u GupGS)fDU QuTpGU^rresrrreo, rsrreisr epojj&pesr 
rBpr&Lb (]>uiT6u&rb(V)<3 <5>ujrrrjrr&i [^^Si^rGrpesr 1 ereisrrorrrr. 
(§)£>* $5 rreisr J§)/5j2J rsrrLLuLGeo (Sprreisrioluj uitld 
&(§6S)6ssruJ6S)L-uj QurflujGufrm(^6S)L-Lu &.6rreirih £|)(/5/5<5 
eumpj. ®&&rr<%(GiijLb ^uuiSL^^rreisr. &(Lp<£irujLb eurrip 
GeuGssr($iLb. &es)L„@l LDG^jey^esr GLDtTLL&tb Gurrtpeues^LT 
6T6srm<&) epeisrjtjjLb ^jiiiG&i Qgu6S)60uSIgo6S)GO ereisrgu 
06S)esr^^GUif<snQ6ir Qurr)tjJGurr&i6ir. (jlp&stgstGldGuj 
^&rreisrGesrmb. 40 ♦ £H?. <QirmB>\huJB&m ®&j&jnr&i(gn>&irg) eristG&iUJib Gurr&iGeuessruLuj 
0es>eouS)ebes)eo. erebeorreu^)es>n)UJtb &>!—.$&# $}(f)S)esrfo 
^jeufr<$eirr t urrLbQurr(r^eif)esr ^es>emQua)g} eup&n 
^rij&iiiiG&i eunj&jj jS^e/^ uessr) LJril^esripeurr&isirr. 
^esi&iuSlesrrrGeo ^euir &<€$&(&) eSirj^uuib ^eoes>eo. 
GeujpjuuLb (^ebes>eo. GeuemL~uuLLL-eurf&i<sirr f 
Geuemt—rr&seurrdieirr er&iieuib <§)es>L-UJrr&jj. ^isurr&ierr 
^es)^ Q<5fiuoj Geuem(^QinesrfQ &LLL—$LLi—(Lptb 
^febes>eo. ^esi&s&^ Q&uj&jj<3>rTesr (ipesrGesrp Geuessr® 
QLoesr{D LS)pr& : &)6s>esrujLb S)es>u.ujrr^j. ^&iGeu ergj 
Q&ses>euGujrr ^es>&s&i &h.<SFrrLDeb ^&^rre bepi eurrrr&ierr. 
eruuuL. LD(nj&igi]euesr ^^meuiiSlesrrrGeo&srresr ^esi&su 
Gurr&i&i (LpULUjib eresrrprreo &i(fjjes>em <k/tlLz_ Lcrnl,i—rresr. 
jzjir)i&i§i&i &><meir)efil($\euiTesr. ^i^jes>eu \9l&^l& : es>&uS}esrrrGeo 
&srresr *gjeues>esr eurrip es>eu&i&i (LpuLajib eresrprreb 
uessrue$)L-.uj es>eu<s^uj6sr } 'eoGujrr urteuib' eresngj 
&i(j$£>lesrrresr eresrrDrreb ^euesr uessrues>i—uj Lorm S^i euesr 
^ebeoesr. eumm^esrnrepnb. jqap&irrsvfLh &ieu6s>eoirjlebes>eo. 
^es><£0&i!TGsr ^jLpeurrrr Q&=rreoe^jeurrfr. mnranrro ^JPjSgl^ «i^gjlLD ifl(5^giai«rujrft) 
LDirsrrir^ «ir^eb CliErrujrrarwr 

eresnpi. *3i&jjQurreb & : (Lp&srruJ<s^Geo §j(3<3i^)n) &sjesrursj 
&ies>etr& &seujj)j&ies>eiTu Gurr&i&i Geuem(]j)LDrresrrreb f §)/5j35^ 
®&&srT&ietT ueirrrrr uetrrrrr eresrjrjj ^ULUurrrr&ierr. ^&i 
QwesT6s>L0tuiT8iĕ Q<3Frreo8i)(p eutp&isib B)es>L^ujnr^j. 
eruuuLUjrreu^j ^esi&su Gurr&s&i Geuessr® QLoesrn) epGrr 
GrBrr&i&itb&srresr ^eufr&i(ef^&i^. ^&iGeu Q& : rrebQrDrrfr. tfl$&£ir*«ir ♦ 41 

'lo<s(26ot Q&Gfra®tut&rr (^jebeo^r) eurrLpSiev><x 
/5L_<SJi/* <si/(flj<a5?(fl5/5j[/«@ ercueorrth G&rrjpiCourr®. 
eu(§<sS\(n^^Q^rresr FF&esrrr§i) eurrLpeueif)<%^Lb' eresrjoj 
Qusfeurrrf. 

^esr) L^e»^ Q<3FtuGu&fb(9)ib euL$ Q&rrebe£}eurrfr. 

^6ro*QanwL. fp£l«r(ji3Lb ^«rorlLuir Quir<5«fl«D«r 
<SLoirff©QffiLi£ uartlaa (LpjDj$puiLD «owuajir 
^«^(Siuit® <Sj5LDjglL.«)L- Ujiflffia&ffQe=iij uir^a&ir 
e»irtf)«fl«) €T(igfBir«>** aire3^l(j5uu gi«ra)L0<2Lu 

"eresresruurr ^riiGs; &.L_arrif$giQC($i LD^/Logy/s/^G^. 
<gl(j)itb&Gues>esr eruutSL dCS&rrreh) u essressreo rrtJbmi 
&essrS;®u (ourri—piurr? <snm9)esf) ujleb ejip ^/r@«@u 
Qurreues)<£<JB<£eS\rr Geujpj euLfiti5lebes)eo eresrjpj 
Q<3Fnreb<a£)ieumf. 

'^rresr eresrp ^essrGU<3es)& rgSi&LDmLL^rrnr. 
#essrL-rrerr<ĕi Qs:rru<ses><s j$<9t&LDrrLLt—.rrrir. &saesrsiessrL- 
<5r&QuiT<mLb epLpĕi&iLorrLLL^rrrr, gtuuul gniurr efiLL®u 
Gurbesirp <^es>L.Luu Gurr&rorrrr?' eresrjpj 6FLLes)L—(Lpesrl 
Gu&eurrrr. 

§jesf) e^(rj}Gues)<xiurr<x GTebeorr&i <5;rreo&®GpiLb 
^(fj)&ffiesr(DGurf&eirr ^p&& 9\<3^fr<metr eresrjpj <5iessrQL.rrLb. 
&(Lpg5mu££5lfb(g) GurrLjDGUGff)LJU45fb&rr& euis&Gurr&eir 
eresrjpj &GssrGu„rrLb. 0ifSi(^essrLDrr^ (^($&ffiesrrD (^mrpu 
Qurrmeif\es)ies)L^Lu &nL.L^es)eiT<3ies)etT $es>p(2eurbjpjeu<3rb 
snTiSi ^s>//5/c35/5/CocS G&rresrLyltUGunr&iGir eresnpj <xes$r(l>L-.rrLb. 
^j0P<^Qld(ogo g)6i//r<S5(6jffj6iDL_(L/ <$jjbrDes)eoujLbutbf5l 
eprreireu &rressr (Seuessr®Lb. 

&lj5<srf<3iGfr eTeoeorreSlL-r&i&eitiegiib (^(rty^esr 
■prrrr&Grr. (^(jj)<^QesrrDrrrf<XGfr gtgstjpj 0<SLp<%rreo<3^Geo 42 ♦ ^i-flf. <«5irOTa_u|£{5«<ir 

Gu<str<su^ff)(^rr)uj <9>rrpremtb a_6U«^gl/D@ <gi<sufr®i<g(f > 6>S)L-iu 
G&6ts>6u G&6s>euuu($)£)$§i. ^cwdKttSJew/T^Scu ^tiimiiiGa 
g$(§(5^Q&rrem®&rresr (^®&&prrrT&eir. lhso&uhuw 
&GtflGeo /5£D<35@ ^@/ Q<£/f)ta/@<sb<5w«y. ^eu&ieiTeu^eir. 

2L.&rr[T6mwiTmu u^ew), $(§uu$ (tp&eSuj 
Quif)tu Co«^<$^?/r/5/<95cw<sff" «r(7J)jg(<j$/<» Qxrrm(e$i£j&><srr. 
ULpewluSlGeo SLetreir ^emL-euesrgj euuL6U$$(b<&}U) wptp 
g)L_/E/<s><5Tf?<3csu _.<srrenr ^6ssTL-6U6pes>L-.uj euuLeu&§>lrb<9)th 
Gsujpjurr® «.swrt-rr? 0^&=ujwrr<si g)(£<*« (Lpuuurrgi. 
^uuLLuSl0&i<s ep(Srr ^essrL-euesr uy&sAuStGeo ejesr 
^eueueireu &rrt5$&ujggtfL-.esr eBetrtBia Geuessrr^ib? 
$(§uu$u5rGeo - *&jgi Gu&LDiretrrr, ^esresiesrLurr? 
(iprg&esrrr - ^tp& \$yrrrtuS : ® ^uuptb ^($<x<XLL®tb. 
^mid&uSttiijĕi&itp euisLeu eresiesruj GmrreiSleb<x6if)Geo 
g)(/5«%> <sw£<L.<a/ Gurresrjpgj^rrGesr. _9//5jS5 euuLeu ejes>esruj 
G&rreuleb&etrlGeo ^(§&&<p euuLeu&rr€sr eresrprreb *pjt$& 
g)__<£@(2<su <»7W g)<si/6i/csyr«a/ &rrr&$&ujib g)<_5<*« 
G^c<far(pLb. p &m$&t§iu urrrt&<x GeuemCgiLb. 

ULp6trlSi<3)U Gurr&jpeutTSierr ^uSlrribGurr 
eresrprreb 999 Gurg&tg) *Gurr^enrfu up$& Q$rftujrrgi. 
^(/$l__/@<&@ u@<W7r^/ri_)trLb Gurr GurrSltprrrr&eir 
erekrjprreb e^rt) &eo<ji)ĕi<9)ĕi <»-l_ t Gmtrrjm<%6s>rr f uu!P!r5l<£ 
Q<3>rf)turr§i. $( 3 *Q<Fp>g[r( 3 <x ( $ ^uSlrrib Gurr 
Gurr\%)rpmT&6ir eresrrprreb 'u<6t)<3F §l£$frmes>eir , u Ujpjtjl 
iurr(!$Si@jGLD Q<srf)ujrr$i. $j!5&& $<§uuf&u$6b ®0&®{D 
^ajw, upairt* gKs&dp «/«ua/ri, $ m *Q*te il rfiĕo 
g)(^<Se%> euuLeuib J|)«»a/ turreuib u®mrruSlLTtb eurrebiL 

U6bu 6T6STU6f><3 LO/D/^/6l5)L_/r^/T«6Yr. g)j_>jS €_)«<^«Lb rf!$Sj5rtt«r ♦ 43 

U$6SrmiSlp-LQ QLD(Lp(3j<SUIT&$ Qeuerfl3 : &Lb &(§&lmfp 
uebu. g)^@ L&Gsr&rrprih <sFues>err uessrr^gj ^rsjG&i 
GrriiG&GturT LDes^tpeSleb j§)(/5<$<©/Qgi/. 

uLpesrliuleo <*imm ^«, $($uu§mSIG<sq 
<Sfl&rnr««ir ^&i, $(§&Q&$gtfrrf)Q<sti u<g$ff 4f[eb$fr&etrrr&i 
^(Ei<3HEjQm g^a&jprrtT&dr. erG&srr ealeytuLb Qasrf)^&s 
eunr&ierr ULpesf]&i(^u Gurriuu Gurr&i0es)L-Uj &LDrr$lGS)iu 
<suLfiuC(Si euc^^trorrrr&ierr. ^jG&s LDrr§$rfi $(§& 
Q&jp&jjr(3&(8)tj Gurresrrreb urr&srreiTedrBi&iih erekjpj 
Q&=rrebeyieurrff&iefr. LurrGrrmiLb eprr^a^&sesr G&iiL.L-.rresresr(T 
^rjS&S efi)(§uu&&irrrr(§<9i(8j G&irreuleb&irrpresr Q&rrem($) 
3HTL-i—.eorrLh. ereoeorr (^L—iij&ieirlepiLb (^jrs&s& : 9l^&snr&ierr 
&srsj&l&i Q&rrem($), ev)&;rr&i&$esr tvpeOLDrr&iGeurr ^eoeo^j 
f5L-.LDtT®Lb LDesfl&srf&i<srr (LpeOLDrr&iGeurr &srsj&i(er^es)L-Uj 
^ppesyeo Qeuerr)uu(J)i &$§>!& &irrLL(£i^ln)rrir&i<Sfr. 
^rressr(£\Lb a_«w(p. eu)&i^lrr&i<5§lesr <npeOLDrr&i ^(j^err 
Q&iueu&tfLb a_<sw(p. LDesrl&srr&ierr ^LpeOLDir&i ^(njerr 
Q&tueu&jjLb 2L.em(§t. ^juuul er^&seul&sLDrresr ^(j^err 
Q<SF£issiT^tLb, &(jj)&rrtu&$(b(&j ergi Gases)euGiurr ^&ses^esr 
(^jeurr&ierr Q&FtuQprrrf&ierr eresrues)&s /35/rtb ^(6)^1 
Q&irrerrerr (LpuLujLb. 

(^rjs&ju Qurf)tueurf&ierr ^rrajesrLDrrrr&ien, 
t^jpeurrrr&eir, er&t, tj^&srr (Lp&seorresreurf&i<srr Q&ujfb&i(rtjLb 
Q&iueb&;es)6fr& Q&iu&srrfr&iefr eresmjj pmb Q&rreb 
^rGrorrLb. ggjuGunrgj 9ieoGufr gjdg/ (LpuuuGLDrr eresripi 
$es>esrĕi®iprrrfaiefr. $es)esruu$e£iLb <5<a/p (^ebe&eo. Angle 
eresrjpi ^&^rrebSirGjprrGLD - er^&s&i Gmrressr<&$eo 0esr^j 
urrfr<9>&)GprrGLDrr ^rh&s&i Ga>rressr<g§>!esr ^JULUuesyL^ujleb 
&srresr GalefrfiiGftĕi QanTefretr (LpULUJLb. 44 ♦ £|.«f. <gnwffiiujBg)«r ggffffi/ euujgij&i <&jLpr56S)&5 &(§ SlGeonr&lrrmb 
^/7-«@<si/^/ ermugj (LpuLLurr&i &nrrflujLb. ^J6s>&s turr^ib 
Lojpj&i&i (LpuLLurrgj. ^swrreo ggjrjjugj <suiugi 6urr6olu6p&i(&) 
^jgtj iB& 6T6if)&iiT6sr &rrrfltuLb. @£lQT>u&tf euujgy eurreoluesT 

«g/jjg/ <S1/(L/JJ/<9J (&)Lp^6S)&i6S>UJ, - ^T&i&i (ipL<L.UJ6)S)6b6S)60 

eresrprrepiLb *gj6S)&i er&rerr) t56s>&>ujrr($}6ugijLb ^ji5lujrr6s>LD, 

(^6S)&i&i &h.L-6UIT gJT&i&i (LpUL.lU6fil6b6V>6Q 6T6srjpj. gysgJ 

euujgi&i (§Lpp6$)$ 6p(jn SlG^orr £)rrrr6s>LD& gjjr<x<g><su6s>&u 
urrrr^G&irr, ^(Sugj <suiuajj eurrebluesr ^j^&i&i 
(&jipr56if>&6S)uj& £5jrĕi@6U6S)£u urrrr^G&itT LorrQu(r§Lb 
Q&lu60 eresrjDJ 06s>6sruu£5]Lb ^rBLurr6S>w. ^jgjGurreo - 
Q&tun)&irr)LU Q&uj6urrrr Qurf)ujfr eresmu 6U6ir<gfr><suu 
Gurrrr&^rrm Q&rr60€pi&lfnrrG6sr - Q&=ujjr)&irf)uj eresrjpj 
ergjjeuCoLD a_<su«j5<§)(5U ^)6s>L-UJfTgij. r5Lb(Lp6S)L-UJ LoGesrrr 
glmeouSlGeo §0 Q&ujri)&rrlujgi. GldGgo Gurrr&nbGurrgn 
Q0 &rr&irrrr6mLDfr&iu Gurr§>)fDgtf. 

gGLp &6S)rruSl6b g)(5/Z@/ urrrr^&srreb prrgy meurr 
Q&>rr)§lrDgj. 6S)60lL euDGijm GldG60 jglmjnj urrfr$5&>rr6b 
mmrr (Lprjjpeu^jLb Q&irf)&l[Dgjj. j5rrpu&irruS)rrLb < £JUl.GloG60 
GurrHdrDGurrgn Q&izj&rbuLL®, ^(jj}&i&i(i^&i(&)6srrpLb 6U6s>pr 
Q&irf)£)rDgj. ^tj^jGurreb GldGgo Gurr&iuGurr&i §jgtf 
&rr&}rrrr6ssr & : Lorr&rrrrLb. ^&i Q&Lurb<xrfluj Q&tu60 
6T6srGrDrr, ^<su<9J<s<©<sb j5Lbu(LpuLLurr&i Q&uj6b eresrGrDir 
6Tgtf6i]Lb S)6S)L-Ujrr^i. ^jeupreurir&ierr jglmeouSlGeo 
v £j&S&j6S)6sr& Q&ujuj opuL^lrrj^j. Qurrgtf6urr&i& : ĕF)$5&srr&>6fr 

6T6ST6ST Q&LUUJ (JpUL.LLJLb 6T6STH)J 'umburTL-UL' UlTUL&i 

&>rrLL.Q6urrfr. 

grranaor? rflp gi(5U)Uira$ €$n-*0rjfi)L.0 : Qffiu<26unrii) 
gKj5ib6B)uu Qu(5^ gir«BBrir«j5 (2$ir6orjD0 : Q<yiu(§Cajirii) 

^y,68)«80TU QU6HJrgpJ) QU6WT68)«WT ^ggULDIUS* 

Qffiu@(S6Uirii tf)$5£ira&rir ♦ 45 

aL® wanso&anaru ujsajrr cr@^Q^n$) (gjGJsurriJb 
^6wrQi_(!jii) ^j«d9«ifla©6rr Qpip<fl «j(j5(5(S6Uirib 
(ip^j5(!5«r gl^uiSlgpu) (ip** L.«@G>6ijrrLb 
^rr6«irifaj(f3ii 6_6Bnj.s61«i>ujfl& fl3rre5aM@(S6_rnii 
Qffuurf)uj ^y)6Brgj]6t)@U) OeuhOunw 6Brrr65(§(S6_rru) 
Qffr5ia&^l6»ir^ 8360srfiBdSlrrrrnjff Qe=ujg| tf^0(S6urrui 

gjjy u<sO(§ib ^$$3tfQ<3irr<3rr<sirĕi<3h.ut-UJ 
tspmjpj&rrersr. <sK<s6l<sol(oLurr <xu.<sd<sb ^murra^L-m 
uu.Q<sb GurrrwjibGuiTgj uujgo <sum?\&;i. ^murr&iisrr 
<su(§i5$<swiTrir<x<srr. <sjm Qu(r^LDrr<m utum<stiu urrfrĕ^§i 
STOP sristsrg^ Q&nr<srsr6vrrriT. ^<m^Qurrtu<sSlLLL-^] er<ssr^j 
<su)<sSl<s6)uj<35^eb uuf-&&!)G>(DirLb. 

ggjrsjGa «^j^pGurrrrai/srr, prrtu<srsru)rrif&i<srr 
eurreorrrbrbKoeo urrrrĕi^l^prrth. 'Q<^rrefr<sfrLbLj^frif 
Q<su<sfr<srr^^<so l/@/5J£/ Qurrmrrfr<3i<sfr' erm^j. 
®iuGurTgtfib (^<m<suQuj<so<sorrLb r5srs)L^Qujriiffi<srsrrr)ersr 
ermuers)<s 6prf)(fij<sufr ^trSluj (Lp_LiL/Lb. 

(Lp<srsrQ<srsr Q&rr<srsr<srsruLSL £Fl<£<£rf<9i6rr uebGojgu 
(^L-i£j&<sir)6£jLb (^((Tjĕi&rDrrfr<3i<str <sTsrsrp^j(Surr<so 
Q&etsr<srs)<stsr<s$)Lu *gu(£)<%§j- 92 ^G><su/7l£l1l_/7" £LWpr<£$ 
<s6)(^Si^)p Qw<sbLD(i^<sii<$^[rnr erersrrp £°J)l_$sK2<sd <sj>qjj @{<%&>fr 
- ep(ff) @)&$>ff erersr^jj Q<3=fT<so<su^j <£<sjjry - ueo @\<J5&fr<3i<sfr 
<surrj£ffifDirrr<3<srr. 

§j!5& ^&@\lT)JUUrr<9i<3iLb, LD(nj<SU<£gir(T, 

$($w<sm<smnrLD<srs)<so gJ/j^L/ u(3j$5luSl(o<so ^rnbu 
&)$<gif<3i<zrr ^mjpjib (^ersnpjib g)(5/5^/ <suc$&ifprrfr9i<sfr 
ermjpj Q<3>rt)£)rQgj. _3//_/&* <sp(§<sufr (^j^smesrM Q<3fuj§j 
Q&rr<smiSL(njĕi§lrDrTfr ueornjib <3irT<sm. ^urbLj^rsjdi&r 
[Bmu-Qu£jjQ<srsrfDew. 46 ♦ g\.e. ©nr«n-ffifluj6#«r ejp^rrLp ep® LDrr&>&$rp(&) (LpesresrrrGeo 9(5 
gffig?/ euLUgju esyuujesr <girii&iLJiS)rj&LL@l6mLb Q&£j§i 
eurjQmem($iQLD6$rjp} ctpuLeu Gl&tu&rrrr. ulpuaeb 
uesresrlrjemGi—arreb memlSi^. &rr&inrrj6m 

LDesrl&rr&ieirrreb &h.i— sirremeo emeuggi tpt—Si&i (LpULLurr&i 
slS=§\ G/5/r<5@<su g)/5<£L/ es)ULuesr ^iii&nJL5)rj&>LL§lemLb 
eurjQeuem(£\QLDesTiprreb pi—Si&lrD &rrrf)iuLb g)<sbsw<so. 
jSjTrojpd&i&iemSi&rresreunr&etr ^<$«%?n7r«<5n\ ^esrrreb 
ejG&nr ep® ^ernl&&GevrrGL- ^rii&nliiSlrj&iLL&emLb eurr 
eresrjpj O&rresrmrrrr&eir. 'esiULuesr &Glq eulcicrs&rresr - 
^(j^emL-rresr - Loemeb - ^rp^&iGeuerrl - QeuuSleb 
^UL&gjgl' erebQevrr($Lb urrrf^&imf&ierr. (^jj^Lurr&i 
^rsi&ULSlrj&LL&emLb (LpuL^&i l%)@ ^rsg &l&&fr 
Gu&fQprrrf. '(&jLpr56V)&6$)Uj eurf eresrjpj G&rresresrrreb 
jyeues)iSi(&\rfluj &L-.e$)LDes)LU<9 : Q&tu&j] &i(r5eu&jj eresr 
&L-.es)Ln. QeuLul6S)evSi @efflif&&)ujrrSi<&j6u&jj &rr&ifTrjem 
&LDrr&rrrjLb. 

^ululjsj £§]&(&) (Lp&ebrsrrerr LDmtp eresrrorreb 
F5ibu (LpuLiurr&i LDes)Lp. (LpLprii&irreoerreu &jessrem"rf epuL&i 
Q&rnsmuL(j56i&)rDgj. ^ULUUJj^esi^GLurrtLuL Pieo& 
eulLprreneuSi Q&irr6mL-.rri— G6uem(£\QLD6srjpj 

^6S)6sr^d5eurr<xerr LonrQu0Lb 6jrburr($i&i6S)6rrS : Q&tu^j 
meu&gueulil.® g)/5<25 LDesyLpemu&i &em($l utuuu® 
BljprrrTSierr. epempjC&LD jpes^L—Glurprrubeb GurrtU6ul(£)(2Lorr 
eresr&lrn eurjrjSi&iLD ^jeurr&i^Si^. 'aeuesieo OeuemL-rrLb. 
LD6S)Lpes)Lu £g)/5<25 eSlrsrruLGuj (sljpj^^eulr^iOGpesr' eresrprrrr 
^rs&iS &)S>&nf. ljjjlo (LpuL&)esrfD euesyrjtdleb LD6S)Lp ^rjrr&n 
6T6srjpj Gl&rresresrrreb ljjjld (LpuL&lip euemrjLuleb epcjjj 
Q&mL($l LD6s>Lp (^ebeorrLDeb Q&luuj (tpuLMrp^j, ^as 

(gjUJff)6S)&ieS)UJ WtT(hjQI6U&il 6T6STUgJ §l$&ff&i<$n)Si(&) iB&iSP 

&rT&>rrrjem &LDrr&rrrjLb. anrrremLb ^ujfbes)&Qujemp] $m<9>m erev)^Qujrr 
LDesr^eb ^es)esr<s^iSi Q<xrrem($, ^^5/ sj_f<$«s5<5»L__j 
&St$5}0i(3) ^uurrtf)UL-i—Q$<5isTn)j 0es)esrSiSi0if<3seirr. 
^eurrsierr ^uuul. ^es)esruu^ebes)eo. (^ujrbGtoaGiu 
^eurr&err, *SH§l&rrmr ^eurrea^ĕn^Lb f5LD&(§(Lperrerr 
eul&ujrr&Lb. rBmb ggjujpGS)<9iUjleb g)(/$/5jy f5Lbes)LD iJlrtlggjSi 
Q«/r<STOr(oL_/TLb. tgigj&rresr SL.eo<3S^Coeo ^(jjjSi&lGsrrD 

LSltT&&6S)<m €T<SO<SO(TLb. Ql!5&& @)&&rf&Gtr ^UJpGS)3iQuJ 

prr(ii&i<sirrr&i LDrrj^eSlLLi—rrnrserr. ^&Geu ^eurr&err 
_9/<s*><25 ^g>/L_cK@sw65/zi), <s£\(!i}UULbQurreo Q&ujujĕ : 
Q&ujeiigiJLb <3Frr&rrrremLorrm &LDrr&rrrrLb. jgj)GS)<3 
eulerrrsj&lSi ^arrerrGeurrGLDUjrresrrreb &)^frmerr ujrrrr 
eresruev)65 eulerrrsj<S)<3 Qxrrerrerr (LpuL.ujLb. 

Qffisi«$)«)ir£ £6wras«$irnw Qffi_|Ftf6_l®<S6_ir_i 

eresrgu urr®eurrrf urrLburrLLuL.. Gweb LD(§eu<s^jrrr)<sb 
/5L_/5gg/ g^r. 

(S«j«55«ffrQffi_€5 rfl(5L.i^«flr(Surr«b <Sai#j Q«yi_@(S6_rri_ 
(S6_a6«D68r_| QtDi_i«6ir£<Sijj <Su»6_ff Qffi_cff><S6_rrw. 

Oeu&esr - L%rLOLorr. 

j5rr^gm_6or ffi__irrai r£rrrHffi<6j5_i 6_rrip<S6_rrifl. 

rsrr&Gsr - urrLbQurr(n>err. urrLbQurr(§err G&{p, <$rrrEJ&err 
Qeujru eresrrp tw,y^^GS)eo (^eoeOfT&ieurf<xerrrr6seorrQeo 

#jrjjju.661 _jiraDfioriuiT6ifl <flr_i« (yi#6urr_iff 
rflrjjp)ifffi@* @jb<SjD-JW Qff<iiuJff Qerrrog]€6_rr_i 

g)<5/D(a5_o (olo_<sd c3^®<s_)l_(5)<s a».® urrujLb euebeouLb' 
eresrjgj 0hg)jeurrrf. urr&rruju iSlrrGeu&Lb eresrugj ^esr^j 48 ♦ £|.ff. <<$!T«rffii»iij6js«ir Qrs<f)nr)6Wffjj. lS&hj ueo _5rr__LD/r« g)/5<_5 ns^L-^^-so £g)(_5/5J_/ 
6U0^6wnD ^ewTry. 

,$|L.L_fljT_s@_b ^|«wrL.Q«u«fl niirwr «9i_(LpiJb 
«5ji__i-3uj @«fl6»«6ujir L_iriy. oSlaoirajiriLi 
cUili_LiS1il@ <suro_b__i(?5_b awbw ©©«Slwr... 
a>ji)u«nrtou) «l^^it^I a&ir^^ir <Sajrr(5Jai 
*_____($ u_irg|6_irr(Lji_b «rrrr <oores(93(§ 

erajrgi/ Q<_F/T<s_j^_~//T/f«<sir. <ss___b - _ll___l/. ^<ar £g)#<_> 

__JL_L__TD_J _gy___/_L_>-L/ 6S)6Ug5&jJ&iQ&irr6rr6U&jJ - 6U®grj$S 
&tf&i(o&; U(tg&tf QJnTLU6i<^L0fTuSleV^Lb 6U60g^L-LbLJ&i(&) ^® 

(g>_WD <surriu0^lL-fT^j. 

g)<s3D65L/ LjlewGew 6Uf5&S6urf&i<srr eresrew {Blesiewg&jj 
etiL-L-rrrir&Grr. "ejG&srr u^&^u^&s^ewrreorrew ^p&s 
sl.l—LG6V)U 6ijS : &i&){DgiJ 6T6wjr)i rjslemew&s&srrnr&ierr. 

^}§SlG60&SfT6W 6Uf5&^&jJ &>6UJ[jJ- 

6ii6fr6rr6vQu(fj}Lorr6irr '^rreurr (Lpeurru Qu(0 
eurripeu' erekrgj Q& : rr6W6W6Ui—.(o6W 'smrrKSeo g)(/5<&£)/r? 

l5)6SW&6$)&S 6T6b60rTLb Q&ifT6SWQ6U^&jJ CoL//TLl(5) 2___}/7"L/ 

Lil&i&emiLb' 6T6srjr)j 06S)6w^&srrrf&isrr. §\g>&>fr Qu(fjj 

L0&i&i(6r^6S)L-.UJ x glULUU6S)L-£ &Sg&jJ6U&56S)&SU Ljrtlf5&jJ 

Qmrr£fr6rrrr&s&s6wnrQ60 6urr,&s iSirjĕSiesiew $j&jj. 

_ll__jdl/ QGU6m®LDrr6wrreo ^j6S>&s <s_t?l!(P<siS?l1(5) 
(o_wgy ££/f __l_lol/. _gk/<ss><£ <siS7_l(p©_kl(5) G<si/(op/r/r 

_L.L___L/. 6J6S)6wQuJfTfT&i6(T 6S\6^LU^^i60 ^6Urj6Urf&i6rr 
6ul6S)6WUUUL _LL_tbL/ Q&i(T®&i&>UU(]>lLb. @l&&S(f&i6S)6rrU 

Qurr^j^&s lol_<_l_><s_ ^uuuluS)606V>60. 'urrLbq <suulG6uit, 
l/<s$ GuuLGeurr wesrl&s ______b<_»L//r crj^ (_^__j||p/(__o/r «_>//7j<_5 

__x_l_6tdi_/ 6T®g&tf&iQ&i(T6rr<srr (LpiSLUJLh ^__//r_5<srr/r(fl_\), 

«_(5)<__7?_1(5)_5 _S_(/J) UfTUJ&lfD &HTrT6m<5§l6WtT60. £)$$ira»iir ♦ 49 

*gjes>gi eurrnuSHa Q&rrefrQeurrQiDUjrresrrrGO 
&rreurr (tpeurru Qu(§eutTLpeu eresresr eresrues)g>g> 
Q&rfir$&j Gmrrmeir (tpuLUjth. ^jtsg &-l_lol/ eresr 
er(j>i8i@ltp!Trr<3ierr ? ^iesreorpuj Q&>es>eu<x<^ er$g> _-__lol/ 
QG>es>euQujrr _>//5<5 &-L-Lbes>u Qwri)Q&rrm&ltDrrfrmeir. 
e^0Qj(§Si^ {BeOLb Q#ilmj QeuessrQLb. ^ies>&> g)/£<_ 
2-L-LbQurr(]>i&rr&n- eresrrprreo Q<3FUJ^)prrff&i&r. ^pgi 
s-t—LbLj (2euessrL—rr eresrrn^urrgjj LDpQprr0 SJL-Lbes>u 
er(j>l£gii<9i QsirreirBirprrfr&ierr. ^&Geu @0ulS\lLl^ $($ 
^L-LbQurr($)g>rresr g)(_ics<~ Qeuessr(g)QLDesrp ulp-# : @)mesr 
gg)ebeoQeu gjebes>eo. ^gj&rresr @l&&nr&(ei$es)L-_uj 
eurrLp3ies)3iu5lQeo pmb &>rress)iQesrp epesrjpj. ^si 
urr&rriuu L5)rrQeu&tb Q<sFUJS)esrp Quprrrn)p<so 
sL.es)L-Ujeurr&efr. errsg Qrs[T&5$e£iLb, er(5& __L_LOL%)/Lb, 
erpg, euuLeu$t£)eyjLb ^(§6i<3ieorrLb eresrues)^ _y/$/i@/ 
Q<xrrerrQeurrQLDUjrresrrreb - messriSLesrujUL, eresrrgj 
Q&rrebt£)QrnrrQLD - x SHeufr<snes)eiru Qurnpj£f5wtL.ULeb - 
Qjes)L-iL?(^i ggjebeorrLDeb e£)®urr($\ ^ebeorrweo §0^g/ 
eu(rj}B)rp eurrujuu<3i Bes>L-<9i&i)rpgj. ^ss 9)^3>rf^<m eresrjpiLb 
S-errerreuiTdieir. ^^^ipeorf)eb Q&>rrt-.rii^ (^jesres)fDUJ 
eues)rruS)Qeo (^(jij<^Sl!prrff<9ierr. ^eurraerr $t£Lpr5iTLLuL.!p(8j 
£___(£)£_ ^rtlujeurraecr eresnpj LurrrjjjLb ^)es)esr^jeS)L- 
QeuessrL^rrLb. erebeorr rsrriLuLGyLb ^0<xQesrforrrT&ierr. 

rBLb(Lpes)L-.uj /5n__«rw___/ QurTjpj6>#>LDtLisLQeo 
(^es)L-.ĕi<ffirreo^§lQeo ggjeurf<9i<gftjes)L-UJ Qutuff6seiflQeo ueo 
urrL-ebmeir Q3>rresrrplesr. <g^es)L-&Q&(!i}Gieo (tp&eorresr 
Q<&rrerrrrjpj&(6tj)Lb eupg>esr. ^eurf^es>erru Qurrjpjg>& 
LDtLuL.Qeo u[TLbQurr(§(eit}<9«^ LDmmes>eirĕi Q&>rrem(£i 
Q&e£i&§jeues)giĕi &rrtLiSLepjLb &(Lp&>rruj$b$5)Qeo LDĕ>s;es>eir 
Q&thes>LDUjrresr (tpes>jpuS\Qeo eurrLp es>euuuQ&> __>_i> 
eresrjpj ^es>esr^f>rrrf&;err. ^jsgi ^uLuues>u.u5lQeo <F/r@ 50 ♦ «gi|.flF. («jirwr^iiujsejsir &L£>lu&>6S)&><5 : &rTUL6srrrrr&iGrr. Q&>6S)GuuSlebG0rr&i &L-i£i(&) 
&i6S)Grr& : &rruL6srrrfr&i6fT. 

<5^^<9>rf&i^6S)L-LU G&iiTuS)eb, ^esr&nrGeo 
gj<sfo<sonL£lLuif Lysmgg uGssremi^prrrr. <3i($l6rogi6ufr LL6S)gg 
uemem)j<5?liprrfr. ^jrr)& : 6srfr ujss)^ u<smemi<^}prrfr. GiDeb 

LD(Jlj6U&>&jjTff<5i G&ilTUjlGOlGeO. ^di ®&<5>rf&i(6fIj6S)L-.LU 
G&HTuSleb 6T6SrfQiT<sb ^JiijG&i &fT^I <3=LDUJ&G>!(b(&j ^jl— LD 

ffi<smL—Lurr&jj. &ldluGld g)sb«sw<su Gresrprreb ^iiiG&i LD6sfl&i 
t&yGOLb (Lp(Lp<siJ^j(oLD tsr/ggia Qarr£fr<sfruu@&)(Q&jj. 

Q&lu(p<3ht)lu Q<3flu<so eresru&jj Qrrmbu &freu 
&rr&>rrrrGssrLDrr6sr &LDrr&rrrrLh &&&&ifr&i6S)6rru Qurr^j<s&i 
LDi—ULeb. ^&iGeu ^GsygiLLjLh Q<EFLuQrorrnr<3fierr. 

^jestl ®&>gj<9i<9S6rr eresnpj Q&rrebQGfQiTGLD, 
g)/5<i5cF £\fb&i&Bim6ir$, (S^68)OJuSl6U(SuirL06b ^Lihuir^gi® 

«ITffiff QfflU6U§| rfl«S^JTffi(6368)L.lU (»61168)60 «^«SOTJIJJ. 

eri£iG& eruQurr(Lo^j Q&i6S)6uuu($\$B}tpQ&i(T 
<jyrEjQ<9i ^uQurr(Lp&tf ULuesruQ^jeurrnr<9ierr. ^&u 

LDLi.(^LDG0e0. ^&>(Y)(&j <S^^<3> LD^lLJLJ 6S)6U&i&irrQ&i GTGSrjT)ILD 

Q& : rr6bQ^j6urrrf&ierr. <£j&jj6uib LDcjjjeug&jjrrr GurresrtD 
ggjL-iEJ&GrrlGeo G^rjuLLurr&i&i shtgsst (jpuLUJib. 
'®^[<9i<5i6S)err<5 : Q&iugi&6srrrQGO &^)^&nf&i6fr ^gogo. ĕ\&>0 
«g^LjBas^eornrGjijO rfljS«5iT«6tr eresrjpj , Q&rreb<5l}GprrLb. 
^Guff<9i>vnj6S)L-Lu urrt—eb&iesyerr ^ldi^l urrrruGurrGLD 
LurresrrrGb $Lb(Lp6S)L-LU &(Lp&irrLu<$6S)&>, eurrLpes^eu, §jfS&> 

SLGO&i^^lGeO @ltp$&> (Lp6S)[QuSl6b ^GSiLD^^J LDJQJ 
SL60&i&6S)&>UJlb QutT)&i<9n.lSLUJ GUlTUJUGHlU ^6r?l&i^l6Srff)6Sr 

6resru6S)&> [f>l6S)6sr<9i@LbGurr&jj &>LBLprr&i(gnj&i(&j @}&&>rr&>6rr 
Q<s=iu<5> Gu(j})u<9>rrrrLb eresrr^jLb LDprj&i&i (LpUL.Lurr&j&ji 

6T6SrU6S)&i *3J(q1lU (UjUL.Sl[Q^J. .%£<<5Lb GiDjb^ii) "®lLpĕi(8)Lb QLDti)(3)Lh" f " 2-.<oti&rruj&>(LpLb 
^<5kL£l&(LpLb" erewuew erewemew eSlujuulGO *%ijLp<3>$6W. 

Calo/t)®, §?)ip&(&> eresrjrjj LS)rf)eS)es)ew Gl&iiu&jj 
GuGrisugjj ^)ujrrujLDrrews>rr ? sl.6<sw6S)lduS)gq Cold/d^, &iipĕi(&) 
erewro u@££)<9J<srr LS)rr)6fi)6S)6w Q6FiuujSiSh.isL.uj (LpesirpuSlGO 
s-GirrerrewGurr? 'G>lo/£)@, ££)loc&(3> erewuew g)<sb<S3><su' 
erGwuasestew rsirew Q&rTGQ6ol, Jt&rEJ&ar <sj(q1uj GeuemtSLUj 

f£)G$)60uSl6b gg)6Q6S)60. 6TGb6QrT6Uff)6S)n)UJLb6fi)L-. GeUlSL<3i6S)<3> 

erewesrOleuewroiTGO, Q&sw6is)6wu ULLuL.ew^&srrfr G&riiap 
uiLi—rrmrrĕi Q&ib<3><£G>lujrrrf erewurrrr. Q&tEi&njuiLL-rrrT 
Q&>6W6wrrrrĕi<mrriLL.rr6S)rr<s G&p&asG&ujrir erewurrrr. 
Qs)6W6wrrrrSi<5firTLLL-.rrfr ss^^rre^rrĕisirrrresirrss Q<$rr)&>&&>) 
ujrrrr erewurrrr. (^juuiSLds Q<£<jb(3) erewu^j eSlrrl^sjj 

QsifTGSwQL— Q<5F6Q§)ff)gl. ^6WITG0 <s)LO<&@, SLD/f)@, 

6UL-.ĕi(8}, Qs>rb(&) eT6wuewQeu6beorrLb ^l7l/G»/5/TcS(3jc# 
^&rrrb&Gerr s>GS)rr, <3\es)6u ^isLUuenL-iurrew Qurr(i$6rr 
\Qurr$$s>ewGULb <3>/j5)l/l5)lLl_ Qurr(jTj6s>6ir ^eoeogi 
u<g$6mu s-6swrr653^j6ijew6ULDrr<S)uj Q&rrfb&6irrra;rr 

6T€STUglLb U60UU®Lb. S>6fi)(6T,6W Urrrj$, 'L/065LO LJ$UJ 

&6S)6Q0i6rr G)ld35<2> Guenrrnjgjj GldjpGs;' erew^j 6T$&>§5 SJB u IT.<ff.~5 52 ♦ &{.s. (gir«riFiiu^{8«ir $Gn&mtu 0&s>6srg>3)iu Gu&lesrrresr eresrugj 
K^tu&tpurreogi. epcnjGeuGtoeir /5_o«e»_DcaS?L_ GwffrG<x 
sLGrretreiinr&ieinGir 06S)esr^^j Gu^ewrrGesrrr eresrjpj 
eremem GeuemuuiJeaew^i. ggjgj up$u Gu@)uj, 6T(lq$uj 
ueo ^plrflujifixeir ssjpuemesriurreb ep(§ iSlrrleBmesTĕ 
Q&tugjj Q«/r6wrL_/T/r<Kfifr. 

g)/T€^_/ /5/r__L_<a/tf»/r<* &$>/5/rL_L_«_/t eresrjpj 
GwemeotBrriLLsMjn- ahjpjeu&es^esr 0rii<serr ^tpleSit&eir. 

'8>6S)Lp /5/TL_L_6W/f?€3T Qurrj5J6UeS)l—6S)W W6SrUUfTfit6S)<X 

pwwrreb ep® Gurr^jw urf)$§jQ&rT6treir (LptSLUJealebeneo', 
("We can never understand eastern communistic mind") eresrjpj 

Gw6S)60 f5ITlLL-6Uff <9hJpJ6Ujf. ^2fTfTUUfrGeUfT(£l G& frtT\&l 

f$lrb<V)Lb (^tjetyujetorT rBwGwrr® G&fr$gj<k 
®€5)Lpr5fTLLL-6urT eresrrorreb, Gw6S)60j5rrC.i—6ufr$rrLb 
turrrr? ggGp-rruurretilesr Gwpt^u u@$u5)eb eurr£pueu0w 
«9/QLo/f7««(V5Lb js/ni> Gurrepjw. §jl6S)& <5&./# epesrmrp 
^P@^5)l_(5)« arriLL-Geurr Geujpju($t^iu urrrr&aiGeurr 
(§jL—LBeo6S)eo eresrugj rsesr^ eSietrrsj^w. eresrlesuw, 
e^6srjpjwiL(S>w &jlv§)). ^Gp-rruurreSlesr Gwrb(&)UU(9)§>l 
uSle^jw ^{Qwrr)ĕi8>fTefil6£}w G^rresr^l eueirfr^<3 
/5/r«/f?<s^@/p(^Lb, ^GrriruurreSlesr £)LpS;<&)LJ u@@_%2/_d 
gguurresr (LpuLUj tLeiretr ^rr(p<X6if)6^jLb G$nresT$ €ueirfr@& 
r5rr&rfl&&t5)rb(V)W ^ULUuenL^turresr Geujpjurr® SLessr®; 
«_V/5<5 ^iULUuesiL-.ujrresr GeujpiumLes)L-.jB <$<£gs/Q/ 
Gwes)&*qs$w, ej6S)muj *wuje>&es){D @e*rfprr( 3 w, 
uemurrLLL-rrtrrruj^ujrTea^Lb, wrrestlL^eSliueb 

^rrrujĕ : 9i a/cbg^/js^ib $esf)$$estlGuj &jb&Lb jjjlesyeouSleb 
^iutstBJ <kcottl_/j5?/5JS/, ^jes)eu<9iLLS)6S)L-Guj GeujpiurrQmeir <£)yte&(9)U <2iM)@Lb ♦ 53 SLerreiresr Gresrjrjj <faj$tLfGfr<sfrrrif0>m. ^esrrreb, fj£jes>eu 
^emm&an&iLnb epanrjpj Q&rr&§iu urrrruQurrQw 
lurresrrrGb Gj&rreugj ^75 u<Btu ssnr£Jft &ff»L_<£@LO/r 
GTesrjrjj ^s@<3>65 QeuGssruL.ujerr6fT^]. 

LD&am ^emesreurj^w <^d0gu U6S>L-&3SGUifaiGtr 
GresrprrepiLb. ^eurr<x(Gf^efr <gjuLuu6s>L- QeuTjjurrQ 
(gjebes>eo GTesrrnr repi ib. eurrLp&einattStshr (3j&<3iQa>rrGir 
^eurrsiGrr GurrrLpw g)L_^@p@ g)i_ lo wrrr5lGiS)(SlQnr^]. 
GurrLpGuletomĕi &rremtLh *gfUL.uues>L-. Qr&rrĕi<g) (Lprtpeu^iLb 
wrrgjjuLLuL.(§<X(^Lb 3nr£&les>uj3i ^jwĕj^lepitb Qwp&!eprtb 
<mrrem (LpuLLutb. _ra/<sj<srft_<so _=)<su/t- /#6TD<^«65<si)/rLb - 
Q3>rrtf)Gb^jGS)p (tp^eorresTeudj^eb aii)U6S)esr3i(3jib 
6TtLL-rr& ^GtTeSliptaij (tfie<srQesf0ujefTeiT ^r&gs rsrriLQ 
wĕiei&r 0GS)esreu, Q&iLieo (jp&eorresreuprtilepiw wmgjuLL® 
gj(^uu>3eb eS\ujuulebGS)eoQtu erebrjpj. ^esrrreb, ^gjgj 
^rrlujGkrgy eresTgj^irresr Q^rresrjr)jQp^j. rf>w &G>arr0[r 
rsrrL-.rresr ^uurresrliurr^iGrr <mes)Lp mrriLj—eurTrrttilesjiib 
Qurr(§errrr0rrtT^ ^jGs>pu5)Gb ^Qwrflĕi3irreS)esr ^/(p^ 
0es)eoes)tu gtlLl— (tfiujew^Q3>rTGmi<L.(j^3i^jprT&3iGfr 
eresrjprreb gS)ujljugs)L-UJ wmLus.rr3iGfr. Qurr(njeirrrt£rrrr 
^UL.uues)L-ti5}Qeo wLLGJiwebeorrweb Q<3sn-Lfieorr3i3iU 
Qurr®GiT&es)Gfru u&flfr*J- gto®ufrt>$fol <^srQ 
<mtL@ (Lpesresrrr, gguurresr ^rrtLi$iu Qurr(jj>m ermrnrrGO 
_3jg_ ^rrdi^mpeunresr QurT(j$6tr eresrjrjj ererreitl r&ss^&tunruL. 
<si//Ej95 Qwes)Gor5rrQ<3ierrleb, ^GGrjru ^uurresr rt>rriL($iU 
Qurr0Gfr<XGfr fSwu(LpUL.iurr& ^eireu urrrrrriLi—.u 
Qujpj§\GsrjpGsr. Q^frwesr)u$esr <s>6S)Go9ip^3> rt>3irrwrr<$)aj 
oot3rrrre<sr<3iurrLLiSL.p(^<3F Q&esrjpi 6reff)3>rr3iĕ es)3iuS)G0 
GT(t>i&3j]ĕ Q<y<s bgp/ Lb eurrQewrrGblu QulLul Qeuem(£t 
Qw6srprreb, ^eueir <3HtlL®w (tp&eo ^ewj^tb^uurrm 54 ♦ £(.ff. <gjrr*jrffULi|B0rtr rsrrLLuLeb SL(§6urresr6s>eu eresrugi Q^ffluj6U(^Lb. 
l/«b«uul-« mrj^eSi Gw6m®Qi£>eisrfQrreb gguurresr 
^rtiLjsLeb &.(§eurr6w Q6*LBrrrTĕimes>6rr^^rr6sr Q<£grrLD6sfl 
ptTLLut-esr Q%LS)rrrr6sr&ufrLLuL,6b mmL($i^ljprrff3iea. 
^eueuerreu giriTLb Qg5tTL$6b gj/GSigouSieb gguurresrlturr 
(tj^esrQew^uj6rrerT6wfr. ^eueuerreu (Lpew^esrnjjrjLb 
^em(£\meiT gguurresr /s/tlL® &jsmeii eul^^tuleb {siresr 
«<swr__ &mlJft eresres>esT oSlujULjleb *$gfi&0tugjj. 

^rjeu efi)($)§jl&6tr LB(^^liurr<x euerrrr^jerrerr 
_P//5d5 {BmLuLeb mrres)60 ^gy wesstiĕng) Qu.rrĕiBrQujfTeB6b 
sjsrrerr t e>£le\>LLL-.6sf s-emeu ealC^i^uSieb U6rnlu.rf)ujLb 
uessrlLurreKrr&err 5n.LLi_.frd5 euLpurrtsuu^iLb eSliuuesiuĕ; 
«<sw(2»__ssr. Lonrgrr G&rruSleSleb euySlunr® Q<3Fujeu§!Qurr€0 
W6sstisluSIlL(£i ftp«s@ jScio£r_Sci) u($)Lnrrjr}i <&)6sr){j>&ij 
eiJtfiu®GUi56&6STU urrir0S^esr. ^eurraesyerrSi Q<xlLl.. 
Qurr^j {srrerrGgrrgidLb _sy<si/<s_/7vp/ sh.il t ,,rr& eUL&urruLUjji) 
jpith uLpd&Lb &„6ssr® eresrjrjj &h.^6wnrrrs6rr. Q^rrifieb 
&H6s>fDtiS}eb (tpeMew^} 2-60&& ^es^uSleb QumLuL 
Qurr(§ub ^jerreulp^ (LpeMewpnjtb Qurr>jr)t eSlLLt—^ewrreb 
uesiipuj eurrtpĕiemau urres^^uSledrji}^^} ^ris^esyerr 
LoiTRjrjjlĕi Osirrerrerr Qeu6ssr($)Lb ereMjprr, uysesyLaiurresr 

65f51&ffl 6UlTLQĕi6S)di (Lp6V){Q6S)LU 6)S)lL($I6iS)L-. Q6U6SW($ILb 

6T6srQf9rr Q^es>eu (^ebesieo erempi «/rj____G?<s_ ^^emewS^ 
Q&rr6srQew6sr. 

ereueuerreu QpesrQew^ujLb uewipuj utpĕisnij&ierr 
eresrjry ereupesssr) eTeme^^esrpesrOrrrr, ^eujpei^p a_?__ 
tgieurr&err (Lpes)esreu06bes>eo. $)&&{ 6>5)®§>la6S)6rrLJ 
Qurr0{5) Qu>pQ&:rr6rr(6i^Lb ULp<x<9i&§jl6b _#QLo/f}««/f 
<x6rf)L—Lb <9h.L-.tX arr6m(LpLpurr& ^jerreu ppsu ^rr&ntl&i^^eb 
LJrr<6{£tb^ gguurresrlujit u6ts>Lp6s>Lo eurruj^&s LoprLJ&es^errujLb $y}S(giL fiLD|b(gii ♦ 55 ULpa&euLp&mwaimeirujLb efi)($ieu$B)ebes)eo. gguurresf)ujrr 
Gurrehrjgjj *£e*flLDesf)<3>es>rj &-U&rf)<9><gnb ^.iurreurresr 
$es>eoes)UJ ĔLeoGileb Geujpj 677K/(a5ir> arrem ^ujeorTgj. 
eti}($[B@esrepp- ^fes>Lp<s^j<s G<$$rf ^eirluu&esrrreb 
^Pt^esyesrts "G<stf>rf euliprr" (Iea Ceremony) eresrjpj 
Quujff)Qib ^eireu ^eurr^eir uesitpes>LDes)iuu GurriprSl 
eurry^^)esrprrfr<xeir. Q<nrrQuuQ<sesresrGeufr eprj^ 
Bemem^ G<s$rf&rrm. ^esrrreb, ^rh<s<S G<s$fr eSlLprreSleb 
eSl(j$p®esres>rj suurjLDrresr ^&esr&glea ^LDrjĕ Q&uj§i 
^rrrsi&ieir epcnjuuL. <srrLpeurr<9i SL.etreir ^&esr&G&eo 
^LDtrggi G&$rf euy)fEJ(3jeurr. eS)(j$(5gl SL_u&rflĕi(g)Lb ^eurr, 
eSlrj^n^i &.essrueues>fjeSlL-u Qurr(§&r euerr<ssrreo ueo 
J5jrjpj ldl_/5/@ s-UJrrr5Seurjrr<9iSit9h.L- ^(j^uurrrr; 
eresrtprTguib, ^eu rr&eirr <sesf) iD€gf)p SLU&rrrj&tEleb 
ereueuetreu &m$§i rB^esrprrnrmerr eresrucSjb&rrai §)«*><£<£ 
Q&rrebffiesrGiDesr. lj<s<S G&euesr &rre0fs§>leo GsrresriplLu 
utp &&&€$>& ^eurraerr (^esres)roĕi(§ib erp^jĕ 
Q&tu®esrrDrrfrsietr. 

ggi@es>esr Grsrr&^en&ujleb, ^eurr&errisj 
uessrurril.uL.eo — rsrr&rrl&i&^leb ejGsnr ^uLUues^L—Lurresr 
Geujpjurr® (^(jfj<9i8fi<s<srresr Geuem(j>iLb eresrugjj 
Q^rf)iueu(§S)ffi0j. eurrLpSies>6> (jpes>puSleb ereuQeueupes>p 
eurrLpeSlesr ^ĕ&eirararir eresr §>(/$ ^(Lp<smuib ejpgj* 
Qarrem®efrerrG&rr ^eupes^ro wjpeurrLDeb - ^ewrreb, 
^Gs Gr5fj&$eo eurTLpeSleo (jpesrGesr^esrrD ^ulu 
ues>L-.es)UJ<9i <%rre^ffiesrQjptTLb. erwi^lrj^rsgj eurk &^i g)£/ 
ULp&atb eresrjpj <^rrujGeurrLDrresrrreo ^&gjJ uuje^jes>L-LU 
<sm% r^i($<9i(&iLb eresrjpj eremegy§iG(Desr. 56 ♦ «sj.ff. (gir«rffUJUjB{5«r LfeuluS)ujeb ^iULUuesH—uSlec (3>i£t{b@, %p<s<g 
^lj&iiu ^m&^&ierr ermuesr (gjebmeo eresrprre^Lb, 
LD&&&SHS1TU Qurrgy&&uDLLtsL.<sb Geujpiurr® £§)(/5<s«j5 
&}rretsr Q&:iuQfQgtf. GtDp&leyiLb, ^Lp&i&He^jLb LDLL®Lorr 
Geujpiurr® ? (Bib prrLLetoLJSuj eT®£^&Q&>rr®mL—rre£iLb 
Q&5fb(&), a/£_<*<g> eresrp Geujpiurr® §}(§&®{Dgl* 
u<eT,<5FmSliUGS)(r eutti&irrerf)&ierr ej$^aQ&irrerreu§>)ebmeo; 
eurE]&nTeif)iumrru U(e$&nri5liuit ejpLjpjM&rrerreugjleomeo. 
^esrjpj ereisrGmrr® ep(§ euL-nsmlj$i jjjessrurr ^pruSe&eo 
uujewsTLb Q&=LU&srrff. ^eutt (^QeuLLu.rrmeu& : G&Fif^eurr. 
urr^ero&srresr &ieoeuir<s^mrreb utburruSleb (^UL.Guj0 r 
QwrrC.L-.rrfT sJ$rr) &jpjULJ&ierr (spare parts) eSltpumm 
Q<5FUJtLfLb &em— es)eu&30(3&)^mtjr)rrif. ^eurr &}ih 
(^m^^ip^p &>eS)rr Qup§iiu r&mi.UL.eo s-errerr tS)rp 
^mm&i&ji (^m&sgeurt&i&jLb G&>&)tu ^m (jj^ujebLJ eresrjpj 
<?}<so (getitsr&jaetoerr&i &h.^)mrrrf; ^symeu eresres>m 
eSlujuiSleb ^Lp^^lm. '(^eunr&ierr $(§L-.fr&ierr; (^euit&ierr 
eu^&^&nt&ieir; (^eurr&ierr & r rrLorresr QjebeorrLDGeoGuj 
eSlpumm Q<5Fiuueufr&ierr' eresrjpj ^®&®&Q&irreissrQL- 
G&^mtDrrrt. ^eurt &sesr Gurr&i&Deb (^eueunrjpj (°£}rJ5&>luj 
^mrĕj&i^err GeujpjumLmL-<^ &iessrL-.rrrf. 

urreoem^m tprr lLuljso ly^srt&i^Lb, (Lp&mn^Lurr 
&nerr,Lb epQrr G&nreSleSleo <^(®5<*(<5 ep(r$ u&)<x^^)eb Q&esrjpj 
euLpurr® ^&^ujiULb r§meo §j(Jjjt50l eu0&7lnQ&tf. ^ewrreb, 
{§lt5&u u<&j$uS)eo euLjSlurr® Q<sFiuueurf ^rhpu u(8)§>iu$eb 
euLjSurr® Q&iuueurr &>rrLpf5&>eurf ereisrjpjLb, <gJ{5&>u 
u(&j§i)uS)eb euLfiurruLtUff)jpjueurr @jf5&u u<&)$s)uSleb 
euL$urr($i Q&iuueuif p>rrLp$&>eurt ermjpjLb 
&i(J5g5J®)ewpmrt. epGrj fsmLuL.eb (^(§^0eufr&ierr<s>rrLb 
ermronrepjLb - epGrj rsrrLLtSLeb ^®WJ GurrLp GeuemuLUJ 
(^LprSlmeoiuleb ^errerreurr&ierr&srrLb eresrpr repi Lb - jj§)/5<5 rflipfl5@ii <2iDjb@ii ♦ 57 Q6urbjojes)w g)(/$jzijs/ <si](§§irQg)}. eoessrL-esr rBmrj^ieb 
eoemi—esr eSlwrresr $6S)eouj35§j)eb rsrrw (^jpiiiBiiueuu-esr, 
"jgrsi&eir g)/5@ttiAr, eresrQeu _.eyr/5/rL_L_<si//r Qeueif)Qujgjjw 
g)/5<S eurruSlpuuL <siiifilujrr<35& Q&G0<so<sQrri2>" 
eresrBekroesrrT. ejLprruSlrjw es)wepi<9i@ jsuuurre8l(§^i 
Q&eo6gjw /5L0«(g> ep(r$ euijS). 22 emweb Q<35rres)eoeS)eb 
&.eireir lSIQij(6T)<9t mrril-L^etirgrri&i eurnjueurjrjag) ^rs^luj 
rsrrLLi—rrrr Qeu6iflQLUjruw Qeurgj ^(/5 eurruSleb. 
ejQewekrsprreb, ^eurr Qeu6iflF5rrLLL-.6urrrTW. 7000 
6$)LD60i3i<g) jtyuurTeSlmiTi&ii Q<y<sbgp/Lb rsrrib <3srrQwesr 
Qeueb& &.roeurreirrf<xeir. 22 ennweb Q^rres)eoeuleb _.<svr<syr 
LSlQrT<^T}6r&i&rrrTrr ^mStleorrtpgiJ /5/rL_L_<si/(/5<&<g5 
Qeueitlr5rTil.i—rrrrrrw. ^jrsj^eorrrs^j f5mLes)L-Quj erC^iĕ^iĕi 
Q&rremL-rr6£iLb ues)Lpuj ^rf)erOLLL-iTLLisLeb, 

LSleirrrLL(oL-rr ^ffiQujrrrf)6sr Qxirehes)x<3>6iflesT 
^uLUumi—uSlQeo eucjiyLb Qrrrrwm9i^Q3srrebl&9i 
wgg&eurraerr ^($&ffit9nrrr&G>6fr r «gjeurr&etr Qeugjj. 
^066)0!5&jij i3rft$gj], wĕi&eir wesri^letneo wrrgjjurriL-isLipt&j 
ejipu wgswrresr&jj euetoeirrB&jj Q&rr($ l £&tf wrrjruui— 
Qeuem(£iw eresrp Q&rreire$)<3fi65)uj<9> Q<3nremL- 
qrjrrLLL-emL-.essrLL w^^^eurr {°$(j$S;f£)forrfr&Q6ir, 
^oueurT&eir QeujpJ- 

l/^jS Cod5<sii<s<Jr eprjpeuesrgrresr. ^euesr 
0(§wrressrl<3^ w<gs(tpw epesrjrjj&rresr. 9;(jnes)emQtu 
SL(§eurr!x)LU LJ&as Q@eu6sr £-(0eurr&&)uj l\&$w<3>w 
wa;murreuw, ejSesriurresrw eresrgjj ^rremL-rT9;u tSltilggii 
@®lBlS)ul<!f &emes)L-uS)eb f5)rb@w jglGtneomujS; 
<xrremeomb. (^jesresuw Qmrr(e^<3=Lb QwpQ<3> Qurresrrreb 
^Qwrf)&9i {srnLuLeo Ql-lLijttuj(Bi u@@ LO«<s«rr 
t Qu.<x<9 : iT6fi) u<«5@ w&seir Qu9reugj ^rsi&ieoGw 
g)<sba><su' eresrgjj <3h.jt)iw 0es)eoes)UJ<3S enTemeorrw. 58 ♦ g{.if. <*5ir«reiiiuiB£«r f£l<su<surrg)j eriiit^ (oprrSi&lesuLb Loesr (Sa/pu/r®, (§jesru 
LS)rf)e>S)es>esr, epQ[r ^esr^jerr^th t3p Geuj£iurr($)<xerr 
eresr $($&><§& 0es)eoes>uj<3i <xrressreorrLb. ^&Geu, 
<5FLDUj6>c3rreb Qeud)g)ies>LD, girrj$$rr&) (j>eufQjQies>LD, 
ereoes^eoujtreb Qeu^jes>LD, epGpr erebes>eouS)eb epQrjr 
g)i_^@<su euir(Lp^esrroeurf<xerr (^es)L-.QujujLb epQrr 
&LDUJ{5eto$ĕ : &tTrfr5<seurr<xeff)es>L—QujujLb *£jeurf<xerr 
(oL£>ff)Q<xrressrL- &lduj ^uLLJues)L-6i Q<xtrerres><xuSleb 
(2eurQ!p]es)L£). 

Q^frwesfles)uju Qurrjpj<s0LDiLuLeb 'g>uuue8&Lb' 
eresrgj Q<^rreb<xlesrforrrr<xerr. gHT&rrleSlrjjjpgj eu{5<$ 
Q&rreirres)0ierT)UJLj LS)esrufpguueurfmerr <stii<ases)err<x '<gj/#<K 
Q&nretr Q&rreires>&ujrreirrr' (^uuuebleh)®) eresr^i &*.0)<9i 
Q<xrretreurf. t$rrrii<9iQeiT Ltli^^ujrresr &L~euerr <3LbLS)des><m 
iL/es)L-.ujeuiT<xerr eresrgpj -9jeurfa;err pLbLJ&prrrraeir. 
eresrle^jLb, g]^/ eguj£$rQ£)L-Lorresrgii eresru<s$b@ 
&rressr® SL.eo<3> ldsht uj<s<sdj<x(Serr ^rresrrprr 
iues>LDeui5es>esr<z mrre^jBeMjptTLb. ^LorHĕimrr^Lb 
rQrEi&G>eotufr<5i@Lb ^eueuerreu gntjLb ULpes>LDuSleb 
r5LbLS)Sies)<3i (^jebes>eo eresrjrjjLb <XxpuuQQ^)^j. 
ejQesresrrr)rreb f ^eurr&err qrrCJftuS)esr ^ULUues>L~.uS)eb 
euip<s &L£>uj<£es)<£u LS)eku^gu<x)ff)eurf<xerr. ~^jjiiix)e6l<3sesr 
&trĕ : ues>tpuj j5L0LSlĕies)<xes>Lu wrrp$uJes>LD£J5j -Pi<sesr 
(oLoQeo eT(U}m ?\&ii eresrgjj Q<sFrre bepi euiTrf<xerr. -^esrrreb, 
LDes)eo^mLL-.eurT3ierr &tii<miL(9) £|)<25<*(2>"> 0iL-euerr 
iBLbLSiĕies^mujeireu Q^rrLDrresf\ujrrĕi(^ (^ebes>eoQujesrgu 
Gu&QesrpiTrraiQrr. (gjeueumrjj ertii^Lb eruOiurrcLg^jLb 
Qeupff)jes)LD, Qeuff)^jes)LD, Qeu^jes>Lo eresrjpj 
Qeu{bjpies)LoQuj g)/5<5/-/ urrpp ±.eoQ<xtii£)e))iLb 
euerrrreu$es)esr<9i <xrre^jj>x)esrQiprrLb. -^uuuLiunresrrreb rfly!«@ii (Su^)@u) ♦ 59 (^[I6swQ&<^ld)6S)L-Guj <sp/i)jr)j<aV)L£)Quj ggi<so<m<stiturr? 
g£)(§aa&&!TGvr Q&iu®6WfQ&j. ^i<ss>&, LDjp}UU&tT)&l6Q®s><sti. 

U£5&* Q&>6U6Sjj6S)i—tu ^lsl&&^6ulL6s>L-U lSIgw 
urgrnitb gguurrew rsrr® ^ewjgj ^GUGgia® Grjsrr er^lrrrrew 
(LpewGew^rDLb Qupf$(§&£lrr)gj. US5&, &LDLUib erewu&u 
$Lurr<sw&6s>&> (contemplation) v gjiSLUU6S)L—turr<9>&i 
O&rrami-^&jj. ^<su<sw Q&.rT6irm&,uuL<L ^swmrou unrrrSj&ii 
'®^ /5<a><sDds/, gjdj/ $uj&jj' erewjgj Qu&r6v&j&h.L-& : 

&ltlu5l<SV6rf)6V. £-.60&,£5§jl6b pGbeO&jJ 6T6wQrpir Q&uLL-,&jJ 
6T6wQrDIT &i6W)Quj <Q6WJDJLb BI6S)L-lu rr&j; S-LUrrm&i&jl 

erewGrorr, &j(TLprk&t&i erewGrDrr §)6S)L-Lurr&jj. sl60&>u 
Qurr(r^<sirr<X6rTl6w ^j60&6i6ssr^6V)& i ^tuts&irreb er&j r56060&jj 

6T&J ^UJgJ 6T6Wg] 6h.rQ (LpLSLLUfT&J. 'g)£j5 &<T$)&rT<s6l 

®6iiuurr<x0&fT6W g)(/5«@»ii). mrrib ejew ^jgj u&6S)&Lurr&i 
(^j<sb6v>6oQuj erewjpj LD6Wib 6U(njrjj&> G6u<sm(£)Lb ? ^ojeurnpi 
6U(§^6wrr<sv ^lW ^rjj)ujrr6S)LDu5}6wurrrr)u®Lb. {5rrrb&rr<sd 
tulew /%?lq @l€JLJLJd5&rr6W. ^&Geu, ^rSl6V6$>L-.LU6U6W 
rsrr^&rred u&6s>&Lurr&i <^6b6S)6oQuj erew^j &6U6$)60uul — 

L0rTLLL-fT6W. (^J0LJU656S)6W ^JUUISlGlU 6J$fi)J&i 

Q&rr6fr6tirr6$T. ^juuul ^(J$r5&>l(3<$& G6U6m®ib st<sot 
$l6s>6wuuQ&i g)«ba>cu. ^rjemesiL-UJLb 6j^^j&, 
G&rrerr^Mjib &.ujifr5&, LDGewrrurreuib Q&rr6swL-6ufr t-jSj&i 
G&imrr. ^^&s6s>&uj LDGmrrurreutb Q«frOTL_ (3j5<suaf7<sw- 
Q&rTtLurr(^&6s>6fTU L%6wufT)jpj6u&>rr&i& : ^&rrsoegjib 
gguurrewlujrr (^6W6S)rD&,(&) Qld6s>60 rjjrrLLi—eurDew uyp&i&i 
®jLQ&,&.rsj&i6Tf}eb Lj@r£&j ^6S>6rrtuwfT(pS)6Wff)6Wif. ^&i, 
Q6U^}6S)ld (3<si/^po)L0 6T6wjpj eriiiGa urrfr<3^rr§)jLb 
G6U(]jjqj6S>ld6v>luGuj <xrr6sw<m}GprrGLo; £g)jj<a5 G<su$jqj6s>lo 60 ♦ g\.&. tQKmttiou$f&m &iGff)GST [^GS)l—GLUUJlb ^{L<L.LJUGS)L-&i &iGOues)ULUib, 

&,{r}GS)GULuib 3>rr<sm§imQrDmb. 

g)ff5rOT)/D«@ Gw€S)GO{SrrLLl—GUGS)[TU lSI&ST 
UtpUjJGU&SrT&iĕ QdFfiT<SUfi&g @/fl(L/LO {5WlBgS>lJGlU UGO 
&TGS)GULUtT€ST ^GSHUGU fSJ&>6S)G(T8i &ifT€mGOfTLb. Gpff 

g)i_^^si) Q#frfbQunrL$eijS><3)U GurrGesrGsr. ^/k/(3« 
&H<smQu LSlrr&jTLb euwtsj&iLJULLL^&jj. ^3i§l *r«r«D«TL! 
urrjnSluj iSlir»iTU>. eresr&i^w GULprsj&iuuLLL-. t &jj. 
'ealce^te^n-esrLb uuL.&>&>LjQurruj<$ &SLBLfiGGoGuj eiS)(t£$§t 
GT(Lpr5& (GTirTesr&tbup&CoLD! u&i^wrresr &>Gssri—§j 
LSltj&rT&sw. eul(e^(ejjrresrl &<smL-gi LBesr&rrtjib. LSIrr&^rT&sib 
euLprii&i Gup&srrGuj &seS)rr i i&esr&rTrrib ^es&M^ &S(J5^i{p 
^pn)esxso ejesr &stT&i&h,L-.fT&jj" GTGsrjrjj ^Lp&irr&i 
eTQg§jliLS)®{5$6srif. gjrsg wrr§slrfl ^LSLUuesyL^Guj gjns&s 
{5itlLulgv GUGtrr^j^G&smsj&i&i &iirem&7)6srG{Drrw. wlGsr&^rrrrw 

GULp!Sl<5iQGUGSTff)} Gp(f$ &h.LLL-.^&SrTff ! t3rT&!T<£lb GULplSJ&i 

QGUGsnrjtj GpQ5 &h.LLL-.^&srrrf ! w&i&nL. &h.LL.L-<ses)&sGLu 
^juuul g^riiG&i G6upjpjGS)wuu®<£§>} GultL.GL-fTLb! 

ggjGUITcSiGrr ^jUULSL QGUfQg)jeS)WUuQ<S§IU Gu&rW §}G&> 

Q{5rr<S$)eb LĔesr&nrrrLb &i<smi— {srrLLuLGsr 0GS)GOes)Ujujw 
&nrem Q<suGm®Lb. GuBuLSl&ierr eresruGurf&ies)Grr& : 
G&GsremesruSlGO ^rrl&srT&i&i <3HTGmGOfTLb; uiburruSleb 
(j^Gsretniw Q<3HT(ejj&=Lb iBt&jGjliurr&iLji urr&Si&iGorrw; 
G{5unr<sfrg$eb {gJrrwuu urrrrĕi&iGorTLb. G&HTGurr u(&j^uSleb 
ejrrrrGirwrresr eurjluLS)&ies)<siTLJ urrrr&i&ieorTw. ^sueunr&iGrr 
^Gsruwnr&i ererrlesiWLurT&i Gurrw 6ul0LbLj®6sr{DGsrif. 

(^GUff&iGS)Grruuijb$l ereirl&srr&iu Gu9l, ^gugugitgu 
erGifl&5rT&i&5 &sGrrGtrlGuli—.euib (LpuLiurrgsj. x £i6utf&iGiflGb ueonr 
(§jrrGm(Si L_/T«L_fr ULLL-tii&iG(T QuprpGurf&iGir. {5ib dEJLp&Cgiu GiDjBigjii ♦ 61 sssrrleb QurT(ffjmnr$rrrr&@>!<sa L-rr&L-rir ulLl-.ld 
Qujppeurf 6urreorrn)0eb Geuemr^iLDrrswrreb L-irĕiL-rr 

Utl.L-.Lb QUJD (LfiULtLfLb. ^ySWrTGO, ^MdSlT &6S)Lpr5rTLL(j)l& 

&$gl<su$5$60 ep(§ L-rrĕiLST ULLL-.(ipLb, ^gjprmrresrl&i 
Q<XLblefOLLrfltuleb e^(§ L-.rreiL-.rr ulLl-opld Qup (tpuLUJLb. 
^uuuluulLl- <sp(nj<surr ejJjSlutJliurr&i eriii&eir 
gjebeo^/b^ eup&rrrr. eu#$iurrm (§®Lbu{5>3<so 
iS)fDj5^surr; ^rDjpjLSrjnts&irrrr. ^eurr r5rrL-.rrS)iu cS/Oia/Ae&s 
njrrGi—rr Qurr(j^errrr&siTrr0^leb ereueuerrGeurT (tpesrQew0 
tuerrerr jsrr®; ^e^^emesyL-Si &em(£itS)ULt5&> rsrr®. eprrjj 
G&rres^erreSlLL® 0<svrr<s61rQ@g &srreS)ĕ Q&eoo^Lb rsrr®. 
££}(!$!5&rr6g}Lb LDewtb^lesypeu QufDeS)6bes>eo. urrrr§$ 
urruLewrrGew, "ueo &fQfrjjLb u<so G&alJ^iLb utuesr epewrpjLb 
(^ebmeoLuuL (Lp^iLDrrrrlajLbLDrT" erewrp rjjlesyeouSleb s-errerr 
(^eurr&iesyerrLJ urrrr&i^LbGurr^j ereb.ereb.UL. 

wrrgĕslesyrrgsrresr 0es)esreu&;(^ eucjf)^n)^j.* 6reb.erew.UL. 
Lorr^^lemrr Gurr®ffiewp6urf&i<6f7)Lb LDrrrfo oL5)iurr sm@) 
GurriL.($i& ^&irrerrueurjjjLb LDLLL-.LDrrew (^esrutb &i(jrj@>l& : 
^&iu^ewiprrrr&err eresrjpj &i(jrj&s QeuemL-.fr. ^jTfDJpj&n^ 
eprjrjeurr ^JUuul (§i0<3i&ieorrLb. ^ewrreb, j^p<£(gj<£ 
G&jirememrrMmrresru^jt Qurf eurrLp&iem&italeb ^esyw^) 
eresrp 6^esres>fD<3> <xrressrrres)LDLuiTeb ^&sesyew 
'* ^es)L-eu^fO0 euLp) §0]&3rrew eresrjpj {Slmew&i^rDrrrr&ierr. 
jprr&irrl&iLb eresrtD Quturfl6b ueoeurtjesyrp&i <gnessrL- Qld6S)60 
<5iTLLL-6uif ^esiLD^esytu <gies)t—tu euLjSl Q&sifliurrLDeb 
rfiiQ&6b60rrGLDrr ep(B^esrrDrrrfsierr. 

* «T60. «T6r«. \sj.. (LS. D.) «TWTUgi 9(5 Lorrjj&^lsmrr. ^>j«n<S «SI(igiai<^l6Brrr«> 
u«o LDWctl CtBijii ©sitnitua rSltBOTrrilcottiTuub 9 ® «rbunoAir ft_w*l«b 
ff(f5ffrflc5<» (LpiyLiLjU), ^«nrirsi), ^jgi Surrtru<56iD<5 «Sl«n«rr6iSlaaa <9n.ip.ujgji. 62 ♦ &.e. (5«r«wffiiuj5j5«ir WGsfl$GjS)i6S)L—UJ ^j^gSIgst gtgqgs)gqgs)uj 
GUGirrr&gi&i Q«/tw<2l_ Q<£F<su<su GTGmG^&GsrprritaiGtr; 
^I^Igs)Gu GUGfffr<5i§lGST{DGsrfr; ugou ueo ugiuugiu 
Qu/T(5«rr<j56rr (S^tTGsr^j^GtsrrDGsr. ^$g£!gst Qu(/5«#Lb 
wlLQw euetrrr^i, wgstw &nsirprrr& snrrprem^mso ^//5<g 
GUGtrfr&@\ $0Afrrr&lwrr*<sSl<so ' Gurrtu (LpuL&}{Dgj. *£//#©/ 
GUGtrrtrsgn - GUGtr^Gu^Gdipu WGST(Lpw GUGirfr$ 
$($<X(§GLDUjrresrrrGb ^stigj ^/@p/<F #<9i®GS)Uj ^jgs)w^u 
u<swr)«<aj ^GO-rr&ffiiL$($af(V)Lb. SLGssrrrGS)Guu up$& 

<XGUGS)GOUUl—.ITWGQ ^f(j^GS)GU WlL(^W GUGirrt$$5GS)Wu5lGSr 
^pJGUrt&iGIT GUrrLpGUlGO G£(ftj Qu(§(G^GS)LDlLJLb ^«WLOg) 

uSlGsresiLoajLb 6>rr0muu(Ji^GisTg>Gsr. GTiii&rrGugj, gtuuul 
curra/js/ ^gs)W^Igs)uju Glurn wrrLLGL-rrwrr gtgstip 

WG*T$iGS)GQ, 6J8i&LO ^//j {BiTLLuLGO GUGfrft^JGUfT<9i 

&n-GmQGsrQ(prrLb. 6TGsrGGu@rrGsr, ^<smpj Lo#/f?Qp#<s]5<s@ 
*£friuG<9i {bgogo GurjGGurjjLj. Q&Gb<$piLb LDsrrlGjlp&GGirrr jblo 

r&rrLLL-GUlt. WGSTW GUG1TfJGULb v £}GS)W$iUJ6S)L-.UJ6ULb 
g)ifJLOLO, 0UJWLD, ^UJITGSrLb GT6tST{p GUL$<5iGS)Girĕi 

3h.0Gsrmr^Qe(T, *g\{$& SL.GmGS)WUjrresr w&(t)G)$&GS)Gtr 

g)ffiKJ« (§$Ul5lL-Gfi\G06S)GQ. G&GO^LO L0&irf)6)$l&LLG<X 
^PlgJ Q^fflGU^lGQ6S)GO. GTGSr{pfTG£lLh, «£//£/(2« Q&6srn)j 

SLp&m&u lSIul^§ju u$wrr&6VTW (2urrLL^c$LLL_/T6b 
Gurrgjw, 9(flj Qutt)uj Lo,srr)«ap 6T6sr{p Quuj6S)tju Qu{bjpj 
G&L-GorrLb. ^/i5{S5 ^Gtr&Sljp^ ^Gunr&GrrlGsr ejĕi&Lb 
GUGtrrrtjbgimGirgi; ^^g&gst ^/5/©(2>£@/ Q&GQUGufr&GS)Gtr 
e_iL//rfiurr« gtgsistgssTIu Gurr{Qg)j®Gsr{pGsrnr. gtgSIgs)uju 

lSIiSL,^^!, L^lLuL-UJ K £tGS){puSlGQ GUl lLQ&S)lLL- fTGQ 
GTUUULUJtTGUgl 6J$fT6Ugl <£(/$ 6UL$uS\GQ &LJL$I §>l_ 
(LplUgu-GUGto&U GurTGSTJpi ^GUrtOiGlf)6ST GUfTLp<9iGS)<X 

(Lp$cb £up($cwr@ Gum_uuili_ $i_ii <fly}«<gii> <Suif)(gui ♦ 63 suspnstr&jj. Qurr(r$Gtr GuetrLb eTGSTjp (S<srrtljmL-.<x^Gir &<$($}£ 
&Gul&®esrrr)6srfr. &Sl(^^m<so Glujpjib (oGULLesyai ~s>/@<9> 
LDiTGKTGyi—eisr arnsSl (SgulLisl &lLul.uj6u nrmGSHStr 
u>3irr)e$&i6ir «reanp/ eressressrl ^Gurt&etr i$6tsr(j>6sr 
ep($i£)esrpG<srif. -9//5<35 f&rr®&<stfleb ^6s>ld^)gs)Uj rsrruL ^(£)Lb 
G<wlL,6s>l_ /5a)i__Qugj/Lb «-£/G><g; CS/sir^^^, ^p^jeuLb 
pjLbesiiJD <j>r5ir3i§i) ^GurrsiGtr 6^tsL6U(f^GU6S)^<ĕi 3i6ssr($)Lb {Stb 
amrr&arrrrGsr "u&SjiLDrresr &<sssrL-§i iSlrr&rr&tb" eresrjpi 
Gae6t<!k0h.ggit Q&tuQroiresr. ^lc! £|)/5<_>l7 u^LDiresr 
««isrL. iSlrrernr^^^p^ tBGsr&rrrrrij&iGssrL-. «j>//e<£lj L/djĕj) 
Lorrcsr 6^tsL6U(rjj^)prr6sr. eresrrprregiLb, {BLc^Lprrl^jeirrerr 
LSlrrop&rr - iSlrr&rrgLh, L&esr&rrrrLb eresrrp (^rr6ssr6S)i—UjQL0 
<xrressrrr<3eurf - ggjgmesr<3> &essr($t ^es)&iturrQQfDrrrr. 

'«_5//£/(25 ereoGOrrLb s-<s\TGiresf eresrjpj rBibuSlGO ueorr 
0emesr<ĕ:^esrpesrnr. 0ldS;^ LBesr&rrrrLb erssrjrjj&h.L—<5 : 
Q&rrGbGO& Qg5rtltLjrrL0GQ Lbl(e]j&rrrrLb eresrGurrLb. 
'LDesr&rrrrLb' eresrnpj Q<3=fT6060<j5 Q^ir)ujrrLOGO 'LSteTj&rrrrLb' 
erGsrjpj &ur}j&lGST(p (SLb^prr Gul^^rrGstl (^($<3i®!prrQ6sT 
(^jgugst, '«gy/SjS jprr®&>GtrlGO GTGbeorrLb euGtr &$$(§& 
^Gsrrpesr, /5L0L_L_Lb erts^ 6U6Trfr&@lLL}LQ £§)<sbaxso' Gresr^} 
&GS)<5><9>-§?)(prrGsr. ^Gsrrreo, S-Gmes)LOuS)Q<so(Suj tBesr^rrrrLb 
&6sst®lS\isl<358j ^su^tsrrL-.L-.rrGsr ^jrSiGurrp <k<smtl_ <gJU 

LS&jJ6S)L0<5i61T GU!TLp<3i6S)3i<5i@ CqGUGSSTUL.UJ 6TG0G0rrGUtj)GS)ir)tLfLb ' 

<J5(B& , P<& GL/ebeoGS)Loujff)fDGsr GresrjpjLb, ^JGsyeu ^(§\%)gst0 
GUfprblrb<&> ^JuufTjpuLLQLb <s_nrLb<s_)€u Qujd 
(j>6U6SSTtSLUJ6S>6U 3L.6fT6tT6Sr CTWp/i) ejM^&Gkrprresr. 
^uGssues>GULj iSlGtrrkgt LjGrrrriLL-rresr, GTGoSnLrriresr, 
urr&LLjrrrGsr 6T6060rrLb <m6ssr(jjiiSltsL$<5i _9/<s_w, (^Gup6S)ip 
QajGOG0iTLb <3>es)srL-.LS)esresr(§Lb LDGsr^^eb _9/6*>loj£s> 64 ♦ ^J.s. (£5ir«irffiiuj5j6«T- Qup(o6uessr(SlLDrresrrTeb eurrLpeSleb gjpeu Q<3>rreir *><££> 
jgoS?ir (Sa/J2/ a//^u5?6U6W6U gtw/j? (ip^ /«<aj 
eurr^esrprrm. ereueueireu^rresr «^sp/ ^^prrrujĕlJuSleb 
ff®ulL®u ueoeuip6v>ipu Qup<prr§p}Lh ^/<5/r>@ (mldgo 
wesr^eb ^/s*>idj5> Qli/d §jiueoeS}e\}6s>eo(2uj eresrip 
sieumeo, eu(§g>$>tb ^{6ufr<xes)eir<r ^Lp^j S&L-.uugiesiesra 
mrrem^6srQtprrLb. 

(20>rrL8.&rGup-(j$£s>L-iu i3&res>eirmeir {gp~em(§i (<sp(§ 
esiUtuejtyLC ep(§ Quessrem^Lb) ejres)ip<meir eurrcLpLb (jgjrressr® 
@ Lq.es> &&<§& f& etoGu&gji (2eutiL.<xes><s urrrr&r&jLb 
0es>eoes>LDes)tu *2imi<§ sirremt&GpnrLb. ^u iSlexres>eir3ieir 
0es>esr^rreb ^gjtp&liu &rresr>x)rfril. eSQ<X6s>eir<x &lLisl<$ 
&r (Lpuj-iULb. ejesr ^ajeumpj $ es)eu$&esrrr, ^&jp^rrluj 
Loesr0es>eo eresresr - eresrjpj *£jr$ujLb Qf5rr<M<x^Q<sfrQ 
'mt—th' u£§$rf}es)& 0(jjjurr "ejesr $ es>eu^nr<^err" eresr^ 
QanLL-Qurrgi "ermi&il.@j& : ^r-eduurrm ^(njpggu (Weare 
bored); eresrOieu, ^eSuu^ ffltffg?/ ep(§ LDrrgj}urrLLes>L-.ĕi 
<%rressr<3 £5 es>6u<gQ&rrLb" eresrpesrrr. ^jeurr<siLL@ 
eurrLp&etiS Qu(§<e$ <re6luurrx &.efrerr<3rrLb! 
6T6sres)j6s>L—tu e3LLisL.6b {^®f5^Q&rressr@l £§)<£/D@ 
eSleir&aLb anressr (UituevrQn)esr. eresr tnĕi&err LornjggyeuS, 
gjesyp, eSl(6^6^rresr^j6S>rp Qurresrjp jsjes^jD&errleo <x^gjj 
6U(Bj,§ksTff)6srrr. <gj6V)g&6S\rr eurrtpeuleb Qeuffp epesrgjjtb 
Q[(B)UU&iT8i rgf6utf&LL(§& Q&rrl6u\$6bes>60. eresr&eu, 
v £jeu&&6if)L-.(LpLb g£j{5& Ourrrir (bore) eresrjp Q<3Frreb6s>eo 
^Lq.ĕi<£RLSL Q^iL^esrQp6sr. ^esrjpj jptb jBrriLjJLepitb 
(§Lp$6s>$>u uerretr) (Lpgeb (s^Loprrr a^^tb ueb<xes>eo<sk 
mtpanb eues>pr g)^ Q«5F/rfii> uuSlesrjp Q<3FfTebeotT<x^^}(§<x<x<x 
•mrremeorrib. §)/5<5 0es>eo t£la>euLb $uj ^<ejy3F<5<£Si<m 06s><so $yia>(Bf>ij) (SiAcb^Lb 4 65 6T6stu<s56S)6st 6T6oG6orr(§ib ^$&<so G<su<swr(£iib. ^mmjtb 
Gumrr^rrGb, gj<# O&rrsb G&rrmjgjib L£>mrj>lm6oĕi<gj 
^jlsluugs)L-6S)lu ^jjjrriurr^u 6fi)LL®6SlLLL-iT6b 

6T§>fr<9irrG0Lb @££-<SS)<!F«@<5 $uS)lL($I LD&}(LpLL W6VT 

$m<s06toLU&&rr<st)r Qanr<s<for®<sit0Lb. 

GurripSiGin&ialGb &.Lurrrs^ @/$«(oc9s/r<SYr ^jGOGOrr^ 
&nr[T6mgg5iTGb Qurr(j$6frG<9>®056b Gurrmro &rrpirpr<sm 
&LDrr&fTrnii&6fr ^eu rr&errlm GurrLp^m&iuSlm <gj$<9i 
Q<9HT6frm<srrrT<9i ^mL&rsgu^Gi&lmrom. ^eurpmn) 

^U6S)l—^l GlS)LLL-GUL-6ST 6U ITLp<9im<9iGLU 6£(l$ Qu(§(5 

gU6ts)6fruurr&LJ Gurrujĕ &gq1ulj 6jpuLL®6Sl(] ) i®mipgjj. 
^m&iuSmrrGb, £§)/5<5 r5rrLi.($iĕi<mrrrr6isr "sL.Gfr<^GU 
Q&6b60rrLb z_Lurr6U6fT6fr6b" (<&!p6fT) ereh&i Q*rrmmrT<ssT. 
^ysrsrrrGO, QLD6S)60r5rr(p<9iGijr)6b eurripuGUiT&Grr Qu([fjLb 
urT6ST6S)LnuS)mrf)m '^Mssrr w ermm? uĕ>*&§i 
6)jLL®&<9irr!TmmLJGurr60, (LpisLf5<9srr6b ^gugs)g<stgS)l- 
&@*Lorr6S (LpmGmgjGuGp eurrLp&m&uSlm ^ĕiGanrGtr. 
Gpijbjpjeumrr tsposrjrtiib (^GbeorrSilrjijrsgy ua&ggu eSiL(SiSi 
eirrrrm ^gwJDJ 60LL&rr$u$Lurr&)6S)LLL—rrGm, 
^fGU6S)6STu urrrrĕ^i 0tuib GOLL&tTSSuS^iurr&ĕi <9h.L-.ird$rr. 
'Xook.Whatareyoudoing?Whydon'tyoudolikehim"g]^/<5nr<S(5r 
^Gurr&Gtr prr&rtleiLh. ^6urr<9i6ff)6sr <$$ĕiQsifT6fT 

60LL&rr$U$LUrT6U3tf&IT6Sr. ^//565 $)6S)606S)LU *£>j6S)L-r565 

lSIjp^ GurrCpeSlGO Quroĕi <9h.tsLLUgu Geujpj 6rgj6uGL0 

(^Gb6S)60LUfT 6T6STfD <EFg3uLJ 6TpULLQ 6U)Q§i)fQgU' <9irrrT6SSTlb 

GurrLpeSlGO @fbl&G<9>fT6rrfypju GurrLUGSlLLL—GasLurrrgib. 

6T&6S)6SrLUrT6U&U <&6iST6S)rDUUfbr5) ^i!T6U U<9i60rr<9i 6T6SSr6Ssf) 
6T6SST6SSf) LOJDJ (8j® 6ST (D LD6STlb ^U^56S)6STU Qu(bjpj 66 + £j.0. <Sir«raFiiu55B«r ®S)LLL-nr<sb ^uupow ^g&Gsrrr® ^estwgjl ^enL-ggi 
eS)($iGU^Gbes)eo; Qeujpj Gpesresiip prr(f)i@l{Q§ii. wesf)<35 wesrw 
lB&guw eMjsrr^wrresr^j. £§)<5«»6W *£/J$/ZgjV O&irm&ru 
Qurr)iu wQGsrrr<3^ieu K £i$<Q>esi6sr fsrruL& C5«lL« 
Q<su<smL-.rr, mrrmtrn)! ^<sm($imiL.<^ (Lpesresrrf<x 
Q<3HTGS)Gues)UJ <gt®f5& Qu^rf)QGO Gurry)ip& <5Frr^<seSlrsi<m 
^(surrLBsim (gjges>esr "^rrl^j GuMuLmiLb Qun)^eb 
<sS\(njuuLD cgjrou Qujprr&esr eSlritjwiJW suiSirr&iGir" eTesrgjj 
&b.r$l eSletrSiS^LLjGrretrrrrr. lB&guw (^l-ituulL® ep(§ 
Qurr(§GS)erru Qurhrnn rGpt Lb. Qurbro tSltp^ ^&esKoweb 
^gs)<sf t= 5/L_/E/^(Si5?(5)S)/D^/. ^aGeu&rresr, Qurr®errrr 
&rrrr& ajjesirpuSlGb (^eueuerreu Q wepi rr rn)^i Q<3fgstjpjgS}lL.L- 
QLDes)evr5rrLL.L-eufr&Gfrrreb «jyijgieu ggjesruw arressr 
(tpuL.tueSlebes)eo. eurrLpeSleb ^ies>roeu Qurpĕi 8es)ip 
rsm ' i rrrffL-Lb ej&rreugjj Qurp (^Lueptwrr eresr gjiei§} 
r5Lbes)LD rsrrisL eu^^esrpesrrr. £|)/e/(S<3j a_<sfr<syr<SL//7"t95<sir 
'eurresreirrTeSlLu eS(£tmes)enm &LL.uLGSliL.L-.&GsrrrGO wlJ&ld 
ULuesf)eb6S)eo y eresruesy^uJLb, '^gjdsgm&LU eS(£i^es)eirĕi 
&L-($)Gugip(Gj (LpesrLjLD wgst)<^gst GurrLpgisirresr Q&LU&irresf 
eTGSTUGS)g5LLiLb, '«jyswa/ ^e^tl^GmisLesrrreb ^Lpĕi&iu 
uLL.L-.rre£]Lb *g{&{b@u i3esrLJLb Gurrtpp&rresr QurrBlrprresf 
eresrues)gujLb *gj$!5gl, gJ/p/@tL//r<s? 'westigi 
GurrLpĕies)<5iL\SlGsr @^)<s(S«fr<snr £§)/35£> ^prGmuLGgjw 
C^jGoes)GO f {]^eufi)0jp@ ^uurrpuLLj-^i' eresruem^ujw 
0mesrSi®ssrrQrTrr<9iGrr. £g)/5jS ^tSLUues)U.uS\esr Qeujpjurr@i 
Qwip§lGgiLh SilLpSi &epi Lb GSlerrri/aiĕi &rTemGbesrQjprrw. j§)/&<5 
Geujpjurr® ejOgrr LJ^^rrm eurk&gji Gresrjpj turr(§Lb 
rElGsyesrg&jjGSlL-. QeuessrL-rr. <%»*(§ii (2-0(3- ♦ 67 GLD6S)60f5rrLLL-.rrrr)6sr &lduj eurrLp<3\es><3>, 
eunrypai<ss><9;(Lp6if)[D, &606vlĕiQ<9itT6iTes)&, ^uLUuesyL-turresr 
g)_/<sbL/ ^Siilj erebeorrGLD £§)/5j£ GeunpiurriLuLesr 
< gyut-UU6is)L-.ujrr& K ^/es)Lor5^ieiS)LLL-.esr. uStmu ues)LpLU 
dHTeO^^GeoGuJ LjlewrriLGL-rTeuLb, ^rt)LL6fc>L—rrUL6glLb 
GurrtLi— eales)^ ^eurraeirlehr 6urrLp<xes)&u5)<so §j^6S)<5nu 
€£(§ 6utpĕidi&6S)&ĕi QmiressT($i eurs&n euliLL^j. ^esids 
6T®&&rrg}jLb ^rSlealesr gyesyemGl&rressr® ^lu<s 
QgrTL-rsiQ6hliLL-rrrr<5i<s(r. ^yssrrreb, 8es)LQ r5ir($l&6frrr6sr 
(gjrjj^Lurreuleb G&rresrrSluj g£l&gj, &L06ssr, Glueir^ 
&LDLurii&6fr, @6srrr<sSl60 G&rresritjluj aesTLJjtpliuesrl&Lb, 
^>/<95/D(*5 ^uurreb G&rresrrSlLU GL-rrujl&Lb, _y<95/r>@Lb 
^uuireb gguurrestleb G@rr6srrrjluj ^essrLLGL-rruSl&Lb 
^&Ilu ^6S)6srg&tfLb epGrj ^uLUues)L.es)Ujĕi Q<xit6sst : 
UL60rsi(^6Uc356S)6srS> <3i{T6ssr60rrLb.- Gguurresr errsiG&i 
SL.m6tr§i, rsrrLb ertiiGdi s-eirGeirrrLb ! g)/5<25<£ 3irr60g>$ea 
&rressruu($\eui5jGurT6b ^&&rr60<Z5&jju Gurr<%^6urjeiJ 

6U<3F$uS\e06S)60; 6T6Srfr)r T6pl Lb. C^j6Upn5lpS)6S)L-GLU 

^ULUU6S)L- 6pfQ{pj6$)LD6S)LU<X &HT6SSr (LpULBl6STrr)^}. GlD6S)60 

j5rriLi—rr6S)rju QurTjp}<5<SLDiLuL60 ^esrjpj (^jGuj&t 
r5rr@(nj6S)i—LU Brrjl^&seu ^ldlu^it *2j&rb(& (Lpesrq ueo 
Q&)Uj6U 6uessrĕi&i(Lpih _.CT>__t_ , <a//t<s<syrfi r <9> $l0!5g5Gsrrr. 
^&arreoib Q<3srrL-fSjS) ^esres^jpuj 6U6S)rruS)eb ^rhjBrT® 
^irLSlealesr < ^jjitlu<5 : <?)6S)uj ^uLuues^L-Lurr&iĕ) Q<£/7wrG>__ 
euenirn^teireir&ii. rsQ rjjrrC^&ieirleb urjeultueireir (jp&nbLo^tuj 

<3=LDUJ06S)&S<3i <5n.__<9f &6S)LQr5mL®<5F &LDLULO 6T6Srjr}J 

Q<3Frrebe6l6ulL-. (ipuLUJLb. ep(§ (Lpes)fpuSleb urrrrĕimu 
Gurresrrreb g)<3_/<9F_/_> &es)ij) prriLi—euGrj ^surrrr. 

Lorr G<3F JJ//SI ereueueireu (LpujesTj^iLO @6srrr<S6rr 
6urrLpeiS)6bl(§f5gJ Q_»_/ri r <5Q<5(5)«<s (jpuLLurr& ^esTrprruj 
ealeirrsjgieugj ^eurrpLb <f_>_/_>. Lj<35<srr Garrealeb iK.«fr.n-.~6 •8 4 £1.9. (grraraiiujBgar atmeiriLjtb, &mLJj@lujefo (*<9>rreS\eo<5ies)efruj.ib g)tf.<$g/ 
eSiLLt—rreb ^ieuiraeirlm <flduj ptbtSlSim&muj ^iqJ3iurr(§t 
wrrprjj) eSlt—eorrib erekrjpj (LpiumrDrriT. «£/@su ^/a//r 
Q}25/r/^i/aSlLli_«>j5 sjemrr^ Q<xrrerrefr *&$!& <mrreoib 
^meSiebmeo. r5tbr5rrtljJL.eb19h-L-.Lj tSeirmeiriurrmrrujib, 
(^rrrrLomrriLJib er($)<9i<9> (Lprnm^j es><9>ujib eurriuib 
eedlggi gSIlj® eSlCJSL-rrtb. ^mrreb, iSletrmeirujiTrt 
Gurrmrregjib, Lj<s&m Qurrmrre$jib Geujpi epesrmtp 
^listGa ^es>L0uu&rreb Guiurr lditjpjGld peSlrrĕi 8es>Lp 
{5rr®&eif)eb <plduj $es>eo LDrrprrg/. ep($ LSietrmerrujrrrr 
§les>eoĕi<gju u^eorrm (e^rrm<9Fibu^<9>m @)es)eoes>iu 
es>euuQuirLb ! ^eueu&reu^rresr. Loesr)<s Loesribup0 
K^rrriu^! <9>rrnrmeoeb &rrib ertLpĕjiuj "eSrrr^ib eSrrrr 
euL/5)uir<$iLb" ("Heroes and Hero Worship") ermrp jsjreSeb 
^Lparr&S; ^^utS^^esriDrrrr. epmmpu Qurf)#jj eresrrpj 
eressressB ^QQesrp Lomib ^^mm eS)tl.QeS)L i rreb 
^mQmrresres>rpu Qurf)Q<3smu tS)mQ<9srri—(j]}ib 
ermutsmmg Q<9jerf)eurrm eSlerr^Sltu&retrrrrr. £|)/5g5 
^ULUumi—iuirm mm ggjiueotSimm er&jeurrjpj 
Lpr rir)fi)i 'eu&}i? 

Q0efo&eu <3FL£>tug>8jlesr (tpmmrj^ib iSimm(§Lb 
&-&rerr fi ĕ^§i euĕi Q<9>rreires>9i<9i(o&T (oLo/p<g> /5/r(5><5J<sfr 
C^jesres)fDUJ ^es>eoes>iu ertu^^n)^^ ^jmessriurriumLD^m. 
ermg er($i&&rrGpnb > ^gtjrbleSim 8ymemQ<9>rrem($l 
*%jjrrrtu& Q$fTL^miGilmrrrr8>efr. \31r5 jbitlL®^ p iS&i euS; 
Qd>nrGres><3>ujrrerr(fj)tb «£/£5/D<g> ern)jpuuL.Quj <sSleiriiiQmff. 
GgjD&eo, eorrrr&i, e^jplijjjb ^uuul. euif)ev><SF eurrlm^ujrrmĕ 
\ Qt3FiTffbe8<x QtS>rressr(2L-. Qurr<9>eorrib. g)a//r<s?<sfr 
^immeurjjjih eS)^fe^rrm<sm<s ^iUL.uumL^.turr<x<x 
Qmnressr(^ <sdt<xetr <5Sggj<sua Q<xrretrm<x<xmerr euerrrr<9i<9><£ 
Q^L-iii8tmrrfr<5>etT. eS)<eji<ei>rrm<3§>leb <3>msssruu($lib ueo <%e&(g)ib (Stop^u) ♦ 69 Q&rrtb&<srr S)GrrSi<x Qi£rrifiuSl^jib, eo<35$esfleojib 
{gl0uu&fb<gj ^J^jeuib ^(/$ arrrremLorr^ib. LSlerrrrtlGL-rr 
&rr<s$&@i<s3 ($$<£& eSl^r^rresr ^ULuuenL-uSleo 
<5<2t£/<si/<5<>*><2) *%jprnu& $as><souuiL.(j>i eulil.i—rrrf<xeirr, £§)/£<£ 
iLtrdiso G&rresrrblujasJ&rresr %5teru<s<a/ ^ldluld. *gjd5{bg> 
erppuuL, '«/_si/<srr eresrprreo eresresr, &.<so<3>ll eresrprreo 
eresresr, (gjrremQ<9i(^Lb eresresr Q&rrL-.tfu?' - ggjuuuLU 
ul-J— ^jjrruj^Guj l$«<£ <9lprkf^i eresrp dsrgggleo, 
<xessfl^ <3hisluugs)L-uSIgq ^jjrrujĕ^^l Q&Lugesrif. 
^rf)efoCj-.rruLeb 6>rreo<s^eb (tpesreweurr 6>emt-. <$essfla5 
iLememLD LorrpGeu &.eoes)<s>uufbr5luj &(njggjib (Lprhttilepitb 
toirrpjuil.® eulL-L-gjj. LSlerrmlGL-rreuleb &essf)<35 ^tusSlesr 
x ^ULLiues>L-.uS)ev euerrrr<3i<5iuuil.L- <SFLDLU(tpLb Lorrpp<s^fb 
(§merrrr&luj§i. ^uGurremguj Silrolew&eij ^ldlulo 
eresrprreb, GrrrrLDesr agG&rred&a <9fldluld epesrGp; 
q<TrrLlL~eiUL-essrLl LSlrrleu <syuQurrjFjj ^ebesyeo. 
ealt&teTjrrewu LJsyesiLcaeir G&rresnpjLbGurrgjj *£f&6w 
^ULUuesiL-uSleo eueir(jjjLb &LDLU(Lptb LcrrjrySlrDgjj. 
<3jg5esruuL tSlewrril.GL-.rr <9>rreog&ij& &waj(Lpib 
LDrrrbrD&$fb@<&6irrr®Lu&tf. 

^jeurrmerr ^ldlulo <sl1l-ljul1l-^j eulrejj^rrew 
^ULUues)L-.LB^rr<^Lb. ^eurr&tgrjjesyL-Lu &essrl& 
LjJTGULDrresr ĕdeo Q<mrretres)<9i&ieir LDrrrrjleweuL-esr &LDLU(ipib 
^LlL—ib &emL-gj. <£j&rb(&)& GgsrrLbl&ib eresru^j Qutuif. 
<=9/i5<95<5 G&srrLB&m Q<9irTetres)<3iLurrrf ^rf)emLlL-.rruLeolesr 
eSlt&rejjrrewa G<9HTtlurrQ<9ieir dSgy &wLUd5es)<3& <9h1l-<s 
Q<5rrL-nbffiewrrrf<9;eir. ^jgi $rj, eorrĕiG<9> eresrp tt &j&ii eu 
(eijrresr) Gucjjj&seal urf)^<3srrrf. <&{%&> $rrCj®& &wlu& 
Q<%rretrmm euefrrfeuffsrb(&) 0ujyLlL-es)jes)L-Lu 2-fb{D 
IsessrurrrrSluj <sorrS>G<x ereueuerreu Qurf)uj ^abu&SLDrrew 
mml<^es)Ujĕi mrremi^rnrrnr ! ^ueurr arreo&gyleb&iiTesT 70 ♦ JH.e. (*5fr«rffiiujB^«r aS)rf)eu6s>i—$}fQgi. *2/<5/D@ (Lpe*rL/ an^euerr «rGarLicw/r 
^&nriu^eb g)(5UL/«a//r eretsrjpjtb ^jeu(§e$>t—iu jgLo 
4>nreb&>esxs(ru Uf&uSlsisn£gi Q$frw&efiiLj])iĕi Gte/rswr 
uu$ĕ>§l(Drr(T eremnjtb 0es>esr&&mT&dr. <gff5)eu yjteuLorrm 
eurrgprsgi ^jjrrtu^ Gipm—isi&lesrrrit&m. (tpesrjpi 
Qu/r(75<ar«s5<syr Lurrrjhtb (^ebes)eoQtue$r^ Q&rrebeo 
(tpuLturrpuuL. ^es)L0j5^ieu)(^i^)e$r(Desr ! <9ir remi S)e$rpeu 
esrrrQiu rsrresr, &fT6$$ruu®ib Qurr(j56frrr£)iu £§)/5j5 
epeSleurrmB, errsi6ie(?)e$)i—Qiu g)(^«^Lb £_#>«/. 
<xrre$srueue$rrrS)tu rsrretsr, &rrtUdturr§ltu LSuLiuib (medium), 
mrre$sruu(^\Lb Qurr(§efrrrQtu epe&eurrriiS) eresrtp (Lpe$rg}itb 
sjerrerresr; ^uuuLturresrrreb Qu(T(j$errle$r ^jtuebu eresresr? 
(^§iun)$tu eS)[f)eurre$r ^prriu^ f5es)t—Qup(Q§j. 

£§)/5£5 (5iTLLuf.eb tgfĕ>es)eu$> LD&>6>$s)esr gsnj&n&nurTd; 
susrreir ^s^&rk&rrrr £§)/5<_5 ^jTrriuĕ9\es)tu er($ig&ijS; 
Qs;rressrQ Qurr(§err3ies)eir ^rrTtu^rrrr. Q)e$>eu 
jsmes)esrĕ)§iLb tB&e$>$ eresrrpj (LpuL^ieiS)C.L-.rrrf. Qurr(j$6ir 
eresr epesnpjtb Qev)L-iurrgi. "erebeorrtb Qurrtu eresrtorreb 
- &essrewrrreb urrrtĕsĔ^pesr, epe5)e$)tu eurrtii(§§i)rr)&jj, 
eurrrii^u Qurf) t §ju($)ggj£)pigl ! §j®»& eruuuL (§ tB^es)^ 
eresr^i Q&rrebeoeorrLb" eresrtp eSiesrrres^euJ 1 $F)eorf 
eT(LpuLS)esrrf. "eoturr, u(Lpes)dses)Luu umbt-j eresrjpj 
eressrewnQesr!Deues)jLb ggi(jj } -&&&&rrQ6$r Q&tu§i)iDrre$r ? 
atesreuleb ^(Sieu&rr&eutb, eprpeu&rr&ieuib $es>esr&;<&jib 
/5*/E/<9>eyr, u®<9ies><9>u5)eb ^)o/5<3ds &rres)60 s-e$>^s^gjS; 
QkrrefreuS$ebe$)eoturr? Qj^rb<^tb /jf> &>rre^itb g)u 
Qurr0(enj&<9jtb eal^iurr^tb fj£)ebes>eo. g)g/ tnrr^lrt) eprjtj 
Qunr(n>err s^eo^eb Qe$)L—Lurr^j. ^urrrBgJ ea)rr)r5§i 
mrre$$ruu($iib g)6_/c_/6U<95Lb SLehr &(Ti!JdiuefrQeu peulrr 
&.6s$res)LDti5)ebe$>eQ. (gjgj Lorjtb ere$rjpi urrttuGLurrLorresrrreb 
iLp-iAir* g)®4%$r, ^ueueueireu^rresr. gjj&MirGiu <%&(gii> (Sloid^ui ♦ 71 ^j^w &&i§>)ujrr§)tu tStprww Grasrjpj eremsssrlewrreb wrrtb 
eretsrrp <xrrtL.ĕF) Qumu<sSl®§lrp§i. ^aj/CSisi/ LSIrrwtb 
^j > £)eiS}($)§i}(Dgil"- <gjem& §l&& rsrriLuLeb ueo®w 
e^rrerreij&^ epg&u&t Q«nr<swL_/r/r«»<ofr. Qurfluj Q&606ufr 
<s8iL®<5i(d)iJ QurrSQrr)mb. jsmu £D(5<9><s>#<j5/. c ep! ^rnu' 
^resrjpj x gf(g}j& *3{rij(&j 0esrjpjefilLL(DL-.rrib. Q&rri^& Grsrjtb 
^lsisrgu urrrr&i&)Qnr)rrw. <gjgj <S563>fr«s<K<si/L6?<si>6W<su, 
6urres)60&i ^esyw&i&ieijuSlebes^eo. Qp&&r 6S)(^i6)j&irr&6ijLb 
Q&,rf)LU<s>5)<so6S)60. ulemesrrr (tpuLeu&i^ <su(it)S)QpnrLb: <sp! 
'S^/ <K<sl)<su/r<su G&luluuulLl^j' eresrnr) (LpULeu&^ 
eii(nj&i)(2{DrrLb. (tp&isblGeo un~rr&&,Gurr&ij &go ^rsjGm 
^ebmeo. &£bQe06wrni Qgrf)r5g> L%>@ njrrtu (^j<sbes)<so. (^\&u 
(BLD&y rsrrLLuL.£b &rT&,rrrjemu ULpQwrrifiLurr&i <suLpr5J&) 
Qj(jj)&)rQ&ii. "$rT6S)Lu&. &6mu.rr£b &,606s>60&, &rrQ<smiTLb, 
&6b<s$)<so<5i &,<smL-.rr60 jBrrenDiu&i &.rrQ6mrrw". ĕ$(!Tj(Lp60fr 
$(!$LC>r5§ilrTd£§$6b "wrr^eb wemprk &gii wrrw&, Lurrmesr, 
wrj^es)&i wmp&j&j&i wrrw&, Lurres)esr" ereisrnrjj mupj&)nr)rrrr. 
G&rreuleolsb a_<svr<syr ujrres^esr 6urr&.6ST&>6S)&iLj urrrr&iBiesrrp 
Gurr&j Lurrmesriurr&g Q&,rflLU6iS)6bes)60. turrtsmesr eresrrr) 
&mlSies)Luu urrrr&,(§Lb(Zurr&j] wrjtb Q&>rflaj6)$l6b6S)6Q. 
g)/5<£5 ^Jtp&rresr «rrerrliu sL&,rrrj6m&>6S)&,& G&rrebeolu 
Qurf)uj S-<smes)W6S)tu eSlen&^&lesrrprrit. 

W£59n& w«onf}^p urnr (Lp«5«b ll$iq 

(^eiieuerreu 6)j)<sm&irrrrwrr& ealrrlrjj&u rSlrb&ilGsrro Qunr(rF,<sir 

&.6TT, (^6S)6U&6lfl6Sr ^lSLUU6S)L-,uSl6b ^(§&.§i)6Srtr) &L-.61JLL 

Qurr(§6S)<srr wes>p^^j<sSlLLL-.6ST. 'Q\&H es>w&,, g^j/ 

QuUUfr, g)j5/ Gw6S>gg' 6T6GTgjj @6sfl£5&,6sf)(fiUJ 

($£)j£Liu($)g5&>l& Q&rr<sbQ(j>rQGsr. ^emsu ^pimesr^^esr 
^ULUues^L^uSeb (^({j}SiQesrp ^tpeou QurT(§6rrrr&)iu 72 ♦ £|.«f. (gircarauujBj&cir <35l_€j/lL Qurrq$&r LD6s>pi^efi($i§l6srfpgi; (6$rresrluj) 
gp/ODL-iu urrrreneuGujrr wrr/$€fi)®®esr(Qg>i. 'gj^/ eresresr 9 
eresrjpi G&LLL-rreb 'LSrriDLb' eresrurresr. *3\§i? ^i^ieuLb 
l5)/tlolo. erebeorreupes^pujLb LSlrrLDLDir&iGeu arrespi 
Slesrprtesr. erebeomb l%lolo/7-«<* mrrLL&LU6ifl0;<gjLb(Surrgi 
Geujpjurr® W6s>p^efi\($t§l6STfp§i. 

g)/5# s-6m6m£>6s>uj £§)/5j8 {5iTLL($iĕi8irrrrfr 
€TLLi—rrLb j^pprremuLGeoGuj aSlrrleurr&u Guffl6srmfiX6irr. 
g)/5<5 SL.eisr6v>LD6toUj $ujjLL-.esr mrT60$$60 eorr&Ga» 
eresrueurr ^rrrruj^ Q$rru.rii£)6srrrrr. *%yrrruj& 
Q<5rrL-.!Ei§luj6ijrr «rressrurresr, 3>rrCJft, <xrremuu(jj)Lb 
Qurr(nj6ir eresrrp {ipesrjpi Qurr(ri}€s>6iTĕi mem®, eprr 
TgjrtjLj&LDrresr (LpuLeu&i^ eujpprrrr. «gjeurr jsrrCjJLesr 
6U6ffrr&§lfeaj^&i$ji>i60 T &L~mffietiCj-gi. gj^/ eresresr? (^0i 

eresrip epesrGtp (^jebes>eo. 6v>lo<k eresrGprr, Qeu6m6s>LD 0jpih 
eresrp epesrGjprr (^jebmeo eTesrprrtr eorrĕiGsi. 'eruuuL.? 
urrif<x^G[D6sr t SLemrrSlGpesr, ^je^iueSlĕi^GpesT - 

6TUUUL (§j6Up6S>p ggj6b6S>60 6T6Srjpi Q&rr6beO OpUULJLb* 

eresrjrju GanLL—rreb, ^jeurr Qa=rrebeumf "^juurr, SLesr 
&6memrr§)LU ueoesr ulLi— iSipr^ <Pj&p(8) £§)/5<5 
Qeuem6S>LD rglpLb Gfnrresrf> )ffijt)L eprjj} {bitlu ^56s>6srĕi 
*6m® gjgi Q6U6mmLD eresrjpj @es>6sr*Gilp<3>rr, 
(^jebes^eoGuj ! (^5es>esr es>LDĕi eresrjpi 06S>6srĕi3i6fileb6s>eo. 
^&Geu, (^&pQ&6srjT>j gesrlGuj 6pff g)ajsbL/ Gtooi-junrgi. 
arT6mu€ues)j6s>L-.uj LDGesrrr $€s>60ĕi<9) ejpu £§)£5/D@ ep® 
euLpsu, 0pLb, uessru ^j^ujgst erpuQQesrp€sr eTesrprrnr. 
€Ftsimrr(ff}6*>L-.uj Qxrrehes>a*GujrT($i g)^/ ihl&euLb Q$rrL-.tr 
L/6v>L_jLf£/. Quir<i$<g5tt@ trorp 0*fl ®w**«wni 

gltttiDA). A.«8T L0<WjS«g)6i) U lLL-6U U-€ST &CU ri9yjtt@ik Cu/i)@u> ♦ 73 (^ieo&i&iessriij&nsrr &-emL-rr^)esrpesr; ^eueuerrtiu&srresr. 
&& Qsn*m*M, JnJ * JnL jM> &re* *& 

[BITlL.($ l & : 6FLDLULD GUGtTITjSggj. 

iSljpig) <sS\(€^(€^nrm ^iuL.uuesiL-&ierr wrrp^ 
Q&srrL—rii^)esr. LDrrrbpg>§))eb ULpesyw ^ULULLL-.euL.esr 

eSlrej^^rresr ^ULUues>L-.Luleb &i'..i .uuil i &LDiu(LpLb 

Lorrru^lrrj^j. <3ir5&s&i Q&nrerres)&i&i(&} ^es^&eu eresrprreb 
*u>iu$@fb®ib ^es>&eu&srrQesr? ^pteu, LJlerrrrLLQL-rr 
mrremrr&s ^rSleulesr ^LSLUues)L-.uSleb er(Lprjs&s ^&srruSluj&i 
Qrr5lefo&seu &ldluld ^irlewL-rrL-ULeolesr ^juLuuenL— lo/t/#, 
Ljlrotg) earr&GauSlesr ^isLuues)L-.iuLb LorrrB ^eueurripj 
Quq3 LDrrtbp&glrb® tLerrerrrrgl&i Q&nressrQL- eungj/ 
<su1l-I—^j. (^esres)p&i<^Lb ^eurrmeir & : LDtu&$>leo s-etrerr e^rj^ 
Qurfluj LSlrr*&les>esr rsrrerrrreuLLL-^eb *rr&i8lp 
euleeTjiejjrresru u^jes)LD&iQerrrr($i G&rrrB&u es)eug&jj 
eurrLpes>eu&i arressr Geu<sssr®Lb eresru&srr^Lb. 

epuuestLoĕi Q&nTerres>&i &essr($i Q<sgesrpreb 
$ujr?lĕi(3)U (General Theory of Relathdty) urr($iULLL— 
g)esreh)LQ.esr eresrp eguis&su Qu(§Lo&iesr ^&sdesrtrC^i 
0(fT)U&}l *£jes)L—Uje)5)ebes>eo. ^gtiemj (Lp&seb ^essrL-ib euempr 
etGrr *lL±-0@*t @w&, Q*rressr® eurr Geuessr®Lb eresrnrjj 
rSles^esr&prrrr. ^esrehuLesrlesr eti&^rresr^&i® u>±® 
LDebeo, *2>jr5&s $tTL-L<Le3($ĕi<3)Lb &LDLueurr$£l&i(ajLb ^G&s 
Qd;rrefres)&gsrresr. QLDes)eo i5rrLLi-.eurr LD&n&ierr eurrLp&ies)&i, 
eS\(ei)(ej)rresr j5jemes>LD&ierr, eurrLp&ies>&i (LpesrQesrppLb 
Qurr(j 5 errrr&srrrr&: @r D ULj(Lpes>r D ^&ses>mes>ujujLb 
G&rr&^&ji epGtr &j &\&ii eu&i§i)eo *gjL.&i&i Geuessr(SiLb eresrp» 
(Lpuj(b@) &-es)L-.Lueurr&ierr. (^&jesnreo&srresr ^eurr&ierrlesr 
&LDLULD [srr<eri)&i(&j prrerr, tprr^ĕiig) $rrerr LDrr$&> 
Q&irressrCoL- eutk&^&ji. epGpr &Drfilew&seu &LDLULb&srresr 74 ♦ ^j.». ®(rfireunjfB$ar er^mesr LDrrjni ?>€i)f Sir§ ^srrrr^uSlrj^a^^J ! Geujpj Geujpi 
/35n-(J)«(OT5<gs@ £|)«3>L_tt5?®j ej&eSlesyestL-Uj &LDiuLb 
erĕ^imem iLfrj!)}$6Q8i($n)i—.6kr g£j(3&@){Q§I ! ejSreSiesr epGrr 
Gurr$6S)esres)Ujĕi Q<xrrem($i §)<5j£«wOTr €ULfiurr($i 
(LpGtorpansir, #LDiui&i&<sir G^(resr(oSi<Sh.(S>LDiT? e&tgyeiyresr 
v £fUL.uues>L-u5l<s\) &&gj6U&GS)&& <9nL.ULUj&rr6Q 
eSl^tejjrresrLb ^lLl—Ld <xrremtLbQurr^i l/@oj 
0££raf06»0* A$ite«£ Q&n-L-rsi<jp®6srrD6srfr. +igi 
&iflujrr, <geuprr eresrrp ^jprrruJĕ^^luSleb prresr (^jtpr&idsu 

Gufr6U§>l6b€S)60. G>LDpG<9> &.&T€1T n&rT&ti&iLD euerrrreugj 

£§)i5£5 ^L(LUues)i—uSleb<srr6sr eresrtp ^erreSleb eSltL® 
efil®&6srQfpesr. 

Q)6sf), 8es)Lp jpmlji&etrleo urr&uGurrGLDUjrresrrreb 
(iprhrrl lepi ih LDtrjpjui Ll~ eprt ^uluu6S)L-6S)Uj<x mitessr 
(LDLSLUJLb. LJd5d>(T eresresr Q<3Frresr6srmf ! u £j£jgjJ epeSeurrrkiGi), 
^ies)guuipr& ^jjrruj Geu6ssr(giLDrr ? &.6W<£@ eresresr 
&eu6S)6V?" eresrjpj Qdnll^lpiTif. 's_ctt<k@ eresresr G&semeu? 
Gu&lo Gu&en&u Qurflgtfu®£& Geuessrr^Lb. 
^eueuerreugrrGesr? *gj&p<9) ^{Sit £JuQujrr<xuu(Si^(r^j. 
^eueuerreu^rresr ! (^(§&@LbGuiT&ii ^j^emesru uiuesr 
u($i&§}l<3iQ<3>rreir. ^gj Q&iL@i6fi}LLL-fTeb &tr) Q&ujuj 
G6U6sst($)Qld eresrjpj &eum60uuL-rrG<g. Gurresrrreb 
Gurr&ltp&jj eresrjpj eSliL^eSl®' eresTrprrrr. fl>&jaD*uu5)a) 
(Sjsitili^j «rrw«56»jSLi <2uiT««s&it<i»£. g)/5js sluG&&ld 
^jessresiwujrresr <3>(§§gij. g£i&>6S)6sru grrl n^i QxrressrL-.rr6b 
asrresr QLDrp@Lb ^Lpĕi^ib 6T6U6urrjpj wrTjpju®&6sr(r)6sr 
eresrjpj ^rrl^jGarretrerr (LpuLUjLb, 

GwesyeorBiTLLL-rresr &Lp€U(§LDrrjpi <m(§^lesrnresr: 

"€T6Sr6Vtf6S)L-IU &LDUJ<§€S)<5U UrjUU §J6i9fil//r/S/t® UIUGST 

u®£l(Q§j. eresr6S)jes)L-.iu &LDtuLh ^i&eSlesr ^uluu€S)L- _3y!-»(<_i- __jjD<_>ii 4' 75 _5)_b «lLl__/_/l_l_Ju». _§)/5<5 <$e6)<suiTrsjQ ermp 
Qurr(§<sfFleb an—eueiResr Qu(§6S)L06S)UJ prresr er($i$§ia : 
Q&rr<si)§iGn)an: ^{Slealesr ^6s>6mQ&irr6m($l _J)/5<5 __*$ 
6urrriiS)6S)UJ<x mnremtLorrjni Q&iu<B6uG6sr <xi—6U6rr. 
-^«s-Jeir g)<_56*>6»r $rrm ^prrruj Geuemt^ib eresrjpi 
_>(5@<» «(756)9 ^jjrrriu^uSleb «(_5j_>6in<_;<# Q&gx<s 
^Gesresr." _f)/5<55 p5rriL@iSi&rrrr6$r eresresr 6T6m6ssfl6srrr6sr 
ermtprrGO, "ep<sd<surr<iiQ eurr^tb (ipesruih wml&m Gu&)<x 
Qarr<sm<$i&(T6sr _§)(_5>5s_>rr6OT-, g)6U<si)/r_o_b Gurrdj 
__!?__. L_rrg_/t_ L06sf)e>6sr Gu<!F&g>fT6sr Gurr^ljprrm, 
g)6cr>____)6b euts&gl _|)_5/. 6Tj£/D<£rr<w g)_5J uptSltu 
v %grrrujĕ&uS)6b (gjeueuGtreu m(§^ir6sr^l /$#><9> G6U6ssr®ib" 
6T6sruG&>ujrr(gjib. gj^ /srrLb @\tp$>if5giu urrrr&m 
Gwgsstuliu epmjp]. 6T0gu Qurr(t^6S)mujtb ertbt&tb 

Qunr(LpgjJ ^&i6S)l6S)L-.UJ g)_J_UL/«6W-Wi_/_b ^UUUlGuJ 
6Jtpg]ĕ>Q&nr6SGT L-.IT 60 L06sf)fi6S)l<X(ffj<9i 3i6U6S)60GuJ 
6U(§6U^606S)60. 

errbgs <sp(§ Qu(T06sxsfrujtb &6S)Lp /5/T/_j_,ff--tr 

(Lp6ST6S)ILb LSl6ST6S)ltb Q^rrt—frLSl6O6OiT0 <Q6SrtpfT<9iĕi 

&HT6m<s>Sl«06S)60. GLomeosrrtl^&aiTrrm Qurr(t^6rr<x6S)6fr^ 
Q^rTU.tfutr)p6S)6uujrr3iĕi 6irr6ss)i^)mrorT6sr. Q&tTL-.fr 
LS)6060rrd5 6p6srtt)tT&iĕi GHTessru&rreb «_3/6a>6i/ urptjBuj 
^rrruj3Fi9i {$)&ip£)lLW- £D_5/ gtuuul eurrLpĕim&iĕiigu 
uaj6sruQib?' "tgemessTrtleo eruuuL 0rrSi(3jL6lLfi 
G&srrmrSlp G<£rrmr$l LDmrDjj^6>Sl($i§lipG&>rT, ^uuul<s 
&>rrm (ipmGm^tpib eresrp Quujrf)mrr6b @i^6V<j5l/ 

U($IU6S)6U *gl6Utj[)6S){pUUrbrB n5@@_/rr_5_J <5561I6TD6___*U__<_5 
G<S6S)6UUS)606S)60. ^6S)6uQuJ6b60rrlb £°j)__6_rr<5 

3ilT60$$6L)llb L06sf)&>6ST 6UrrLp&&>rrm Q<5FIU<SlT6ST. ^J6S)6U 

§><_5 <5srr_D<_5@6_ L06s>jp$8>GurTgiib eu rrLp&gsrrm 
GurrBmprrm. 6T<x «rr6_>£@jj_/_b sso&nb ermugi Gwjpi, 76 ♦ ^.flF. (*5ir««rffiiujBjg«r Geujpj. eresr^jGw $ujw a-eo&(LpLb ^esrrorrm «=|£«l/ 

Gurreu^ebesieo. jyesiW$ujrr& (§j(Q^Qarressr($l 

$iurrewib Q#Lu®esrprrff&fSetr (contemplation), «^/@ei> 

Qujpj®Gsr{D gJesru^DjS Geugy er&oyw Qup (LpuL.turr§j." 

^gj&rrm q^<sG<3euesr &jjGp<9 : <3§>lesr ^iq-UuenL-.; 

<xesrQp\uj9leisr &jjG<s<3 : <i>$esr ^uL.uuesn—. ^rressr® 

Gurr wlL®Gw g)fii/&S)<Sib eressressflesrff ereisrjpj 0esiesr<km 

Geuessri—.rr, i3rflmemL-eisr uebaesieoa <5>Lpm&$eo 

L-jrĕn—fr *DesrGh)LG.es)esru u<3$rf)esi&ujrrefrnr *£]ess)i&}, 

"&-rsj<xeir eurrLp&esidtuSleb LB<xeuw Qurfl<£rr&<k mrj^jeu^i 

er&esiesr?" eresrjpj G&i—L^esrrr. ^ieurr "iB&euw ^wsnresr 

Qjrreu Gr5rr<3§$eb QeuLJ— QeuerfluSleb $esripi rglrrweowrresr 

^m^rraj^m^u iSlesresrrreb esi&esiLuS; <XLLuLdiQ<3irressr(^l 

0LBrYjfr§i urrrruugi&rresr tB&u Qurr)uj ggjesruw" 

eresrprrrr. iB&u Qurfl&rr& ^eurr &(i$$iugiLQ ^gjgi&rreisr. 

|§)6irf), inn)Qprr(§ ea)(ei)(e$rresfl ^emGurrrresr 

(Osborne). £§)<a/(5<&® ej<s>rreugj uS>)uj<5rr&& messr® 

L5}uL<s^ieulL-L-rreb wessresiL- &esrf&g>§i Gurreog> 

G&rreisTjpjwrrw. ^uGurrgy Qeueff)Giu Gurreurrrrrrw. 

eurresr<sesi<3> ^essressrrrrsgjj urrrruurrrjrrLb. urrebQeueifl 

(Milkyway) tgjeurr&w urrrresieuuSleb uQwrrw. 

urrebQeueiflesuu<5 ^turresrw Q<5FUjeurrrrrrw. ^^u urreb 

Qeue$mujLLfLb eu)(Lprii<9;<x<fcL!LJU GurressrL-iiiaerr &-essr($). 

^gesiesr eressressrlu urrrruurrrrrrw. <gu$eo £§)£<£L/ urreo 

Qeuerfl §lr&iu epcn, u@$ ereisrrpj G<5>rresrjpjwrrw. ^ju urreb 

Qeueif)uSleo rsw&j im,rt)uj wessrt—eow epcnj 9i^Ilu gn&elrr 

ermjpj ^lesiesruurrrrrrw. @/fki wessrL-eo^eb pwgj ljjB 

lS«# §i&iugl eresTjpj ereme^jeurrrrrrw. ^uujjSuSleb 

pwgj rsrr® LBmĕ<9l0uj^j eresrjpj eremejssyeurrrrrrw. ^//5 

^rrCjJLeo $w &mfr tBmeuLb <9l$iug}j ermjpjw, ,=$/@<pii> d9i£a<8>u GuiibigjU) 4 77 «SiDji/ ®3@t tB&iGULb §l$uj9tf <srmg)]ih, ^j^&s eStLjs^egjtb 
&>rrGisr iB&Gyti) <9)^)tUGST GrmjrjjLb GTGmGmtGurrnrrrLb. "G&! 
Grekr ^&irsi&irrrrib *r*itfima\&ii; §jenfi ^.etrGeir Gurr&iGomb" 
eretsrgjj GStljSLe^jGir Gurrtueul($)Gurrrrrrtb. ^GhGurresjjLb, 
^efr<sfou*.6SlJib Gu)(Gry6^rTGtsr)&iGir ! 

£D/5<5 r5rr1l.UL.eb @)eorr, 'u&SjlLDrreisr &>GmL-&sj 
L5lp-& : rr&sLb' ereisrjpj &h.tpj&7)ff)rrrr6>Qefr ^<sueis)6isr 
Qr5rrĕi@)&i&5rr6isT 'tBeisr&^rrrjLb &>emL- eul^^rresrluJLb' 
eu(r^S\prresr 6T6isru&56S)6sr 06S)esr6uu®<5^ffieisTQtp6sr. 
^&iGeu&srreisr, ^eurraeir £§)/5£5£i ^lLurretsr (Lpmrpmuju 
Qurf)gi/Lb Qurrp06srif. Qurfltu Q&srr6S)6oQ^rr3iQQujrr 
etoLDa®rrrrGmQ&rruQurT, GpetsrjpjtjSiebeorr&s &irreo6s^lGGoQtu 
s.L_«/rn"/5^ (^L-&s^)Gol(r5^Q&s ugouugo Qu(§LbQu(tr>Lb 
<siS?(6T)(OTj/T<s5r ^emev>L£)&emGir<3i aewsr® &h.(t))GTS)C(£iu 
Gurrt3(njr5&srrrir&;6fr £§)/£■ f5rrL-L-.eurr&>Gfr. ^Gurr&iGrr 
Qu&^gu)l-Qu Gurresr LJ&jj6S)Mu5}6bl(njrBQ&5 QeunjjLb 
^lLurresr^LpeOLb ereueuerrey &irrrr)Lurij&i6S)Gfr& : & z rr0&i&i 
(LpLSLLLjLb ereisru&jj Q&srr)uj6U(§^)no^]. GLDetneorsrrL-® 
6fi}(GTj<&nreisfl&qs£Lb gj£lG$> (Lpes^jBuSleb&srrGisr Q&srr6tr6S)<si6i6fr 
&l6Q6U{i)6top 6u<&}fj&ii<ss Q&srr@&\-<?ti(prrtT&i6fr, 

0t±lLLL—6iST &i<SSSrQt5lUL00 ggjUJ6i6> 6lS)§$6i6fr 

^LpeisrnSlesyGisrLULb Q&=rr&S6S)6tsr Q&uj&sj m6mL-.0ri>&5rrrr&iGfT. 
$ujjl±—Q6tsrrr erestleb ^jGutbesitD&i Q&srrmes)&iUJ6fr6n]Q6Q 

6i6<StSTt—rrfr. Gul(^(€J>fT6tK(LpLb ^UUUL&S&StTeiST. *%jJLpfJ5&5 

@lt5&56S)6sr rSjebeo&ii $Lurr6tsr6>fi)}6isr ^eOLorr&i&s&irreisT 
eS)(ejj(er}rr6<sr Guerr&ĕs^ ejtpu (}))§) tp&jj. 6S)(e^(6^rre<sf) 
turr&iLL(S)tb, (6j>rresr)Lurr&iLL($)Lb LDesr&sm&s 6p(tt}(Lp&iu 

U(p&§>) 6p(§(Lp&>UU($<J5$23lU QUiT({tj€tS)Gfr ^JjrTlU&S 

Q&srrL-rsiS}tueyL-.eisr SL.6mGS)W&>6ir ueir)& : &^(^i^)eisrpG<sr. 
&srrQ&s&SGS)&>uJLb, Queisr^et)eoujLb eneuasgi&i Q&srrem($) 78 ♦ g\.&. (ggir«rffiiu^{B««r ^rresr L/^Ll_L_/r eresrp (S&rrm @a5?l/l-)l1l_ ^/r 
^)L_^^<sb __>6-)flj/5j5/ sl&t&t^j eresrip &.essres)W6S)Uj 
&jsmfrrBgj <9h.0esrrrfr eSl^te^rresrliuiTSiuj ^esrerOLSLesr. 
<_$/_i//r <^<9inruj<i>6s><5$ _^<_-_r_w/r/5j^__.___L/ u/r/r£^(/$_s_5 
_o/r_l__jTri\ ereb60iT6Ufbes)pujLb _5/r_5<s^@(_^(__- er(w^u 
urrfr<3<9>rrfr. -^<_>(3<a. wesr<ses><3i 6p(§(Lp<9iu /_/(£) <_>@ 
^nSlmeu *3i<9>esr euLjSuSleb Q ^epif^i 6u^&srrr<sb <9>rressr<x 
<9h.tiL.uj ueo Ljgjesiw&merr ^-~rgp/(67) _^<su/r W6sr&6s><£u 
L/<aJ(Lp_>L/L/(5)^@_s a^eSl&ertiesr s-^eSluSiesrrreb 
<9ir r6ss}i S}6srprrff<9i6fr. _^_5, (swesrrrLLj® eS}(e^(e^rresfl<xerr 
ueorj^w &($6fi}<9>6frtnp60Lb anressruest^u Quif\&fTm 
eremessrl /5__>l5)<_>_tj>_5 6S)6ii&a5rrrr<9>6tT. g)/5/5/rLl(5) 
(sjjrrestlaeiT ^ujrr6sr<s^eb Qurfl<g>rr<3; £ldl5) <£__>« 
_tt__/^^/Tri_5_yr. GLo_D-D^/r_lL_/r/r eSlre^te^rresru Lfgjj6S)L0 

<55_yr?__) £___J)_S_-)<9> _lD__/^^5<5/r_U _?//5£S <StjUL.UU6S)L—U5l6b 

G>&>Fre5T$uj etirrCpeii (ipesirrjujLb wrrro<s Qd5/r__/__ , _S) 
__/?/'/ 45/. 

ew^ __/r_b_lL___r ___w __<__£ (LpuL.ujrrg§i eresr^j 
9>rrQesr "_^_l___b" (atom - __.ct>l__s'<35 (LptsL.ujrrg§j) eresnpJ 
Guujrr es)6ij<£grrff. '_^_lL_Lb' eresrro ^rsg 0l6S)6O wrrjbl 

'-__m__ t £c5>_5 <9n.UL.UJ&il' 6T6STfQ 06S)6Q 6tif5&j], _3//5£5 

_g>/ <sro> / <a5) <s\5? r§m&ii -r__<_5_l/r/r-_r. L/_^/r___L_/r-_r, 
urr&iL-rj-rresr, LS&rresr (Lp9>eoliu ueo ^ĕi^metr Geuerrl 
6ur$8n Q_s/r_--rGL_ sjsrrerresr eresrmr repi w. ^rbletilesr _v_ll/ 
U6S)L-.uSlG>60 G&e bepi tb ^eurr&err (Lpesresrrr c^j<9>es)6sr<s 
<56tig)rT&i9i _s($g)__^/D_5/r_5 Q<sy____5__^(p__/|_-__ _->__. 
_5/l/l/_^-_?__/ 6jfQjr)i<9i G^rretrSlesrpesrrir. S-essresiw Q<9>rffuj0 
Q<3>rf)uj u6S)Lptu <5>(75^^/_K«<str wrr$ĕi Q<s5/r-w____ 
eu(§§l6STfp6ST. §j{B& [3rrCJ^ĕit9ifTrjrr<9ie(r g)/j<_5 --^(^(sj/rc-r 
^uuliuesiL-uSleb eurrLpeiJW <sfwuj(lpw «_lL__/u_lL_rr<sb 
eSliw^ce^rresrLb wrTjp/wQufr(wQ$6beoirw (^§i wrrg^^esrip <£jpa(0)U (S«jDjb@ii ♦ 79 06s>eoes>LD 6jfjju(£iLb eresrgjti arni^ewrrrr&ieirr. eresrGeu, ^^j 
Geuessri—rrLb erehrgjj eSlLL® <sS\LLL—esTrr. wesfl>9i6s>i6s>L-.tu 
^rtjiesHSU gSIlL® ^euesuenL-UJ s-essrrreu a_<si)<sLb eresrro 
epesrjrji ^(^&i&esTrb&iGoeoeurT, *&&£>(gj eprj^ Qurr&n<3 
pesresiLD s-6ssr(jj). errs&i ^i—$£i6gjLb, erp&i&i arreo^epiib 
LDrrprr&> Qurr&jj ^LueoLJ6S)L-iu&ij 2-.6ssrrreu 2_<a><#Lb. *gji5<3 
s-essrrres>eu ^uLuues>L-.ujrr&i&i Q<xrressr(^i0iTesr ^<a//r<5><svr 
eurrLpes)Qj 6u<mrr^§]6S\LLL—rrrf&ierr. ^6$><9iuSl6srrr<sb&>rr6sr 
Gtes)ip tprrLLuLeb Q&ht6st0uj eurrLpeu (Lp(Lp<a/d5/D(gjLb 
^ewjjueuLb (experience) x gjULUues>L—iurr<9i s-Giretrgi. 
"Experience" eresrgu &i&§jeu (ejjiresrl&ieir Q&rreb@)!Lb 
Q&rrebe£i<§i(&i ^emiueuth eresTu&ij ^eueueireti <sFrflujnresr 
gtiSlLprr&i&iLh ^&ht&jj. ^{<ssrrr<sb, eresrSi^ Geujrjj Q&rreb 
Q&5rflujeiS)6bes)eo. eresrGeu, ^&semewu uuj6wu@&5&jj 
^Gjpesr. <fld/l/lo eresru&ij ^essiueSlĕi&ii &.essrrr 
GeuessriSLLuG&i &>efiirr, ^0eS)ewrreb ^jjjmurB^j urrrrd&Si 
&h.ULLU&i6srjrjj. (Religion is something to be experienced) 
^6$)giĕ : Q&rr&i6S)6sr<9fi (&}Lprruj)eb GurrtL® r^epiSn^u 
uujesr)eb6S)<so; ^esuueSlg&jju urrnr&i&i Geuessr®Lb. 

^$ebl(rFjrsgjj ld/£>Q/_)/t(/5 Lf§j6S)U)es)LuujLb rsmb 
snressr (tpuLUjLb. Qu>6foeo$rr®&iLL(&jĕ Q&6srtprr<sb 
^eurr&ierr LS)eir6s>err&iLL<&) ^Lbes>LDLJUff)ijj) ^rtjlcLp&LJ 
u®<s&)jLb QeuuLĕi6S)<9ies>uju urrrr&i&ieorrLb. " rErii&ieir 
g)/5@/L/n-<a5?p@<# Q<9=esr^rreb, ^rressr® (Lpĕ^LULDrresr 
Q& : ujĕF)l&i6S)6ir&> Q&>rf)i$&)i Q&HTerrerr Geuessr^Lb. <g]i5J<&j 
ujrrrrrreugj SL.mi&i6S)err eSlrmn^i&i^ <gj6S)tp£&>rreb ^&ses)esr 
s.6ssres)LDUjrT&i eremessrleSlL—rT^iT&ierr. (^rTessTL-.rr<su&jj t /§ 

6T$&>ĕ &rTLDTT6S)eST 6T($I$>&>IT6£/Lb & : rf), Cu/TLO Qu@) 6UlT{SJ&i 

^a/^^g>/Qcg/rgh r>> eresrjrjj Q&=rr<sb6$)&i Q&HTfjj)uu&i6S)6sr&i 
<9semQL-.6sr. ereueurrgjj Gurrtb Gu&teugj 6T6sru&ses)6sr& : 80 ♦ ^j.». (&nm&&ufB$fir Q&tu(Lpes)iDtLirr<9s<9 : Q&iugj <9>frLLuLLU&>es>esrujLb 
sossstCSl- esr. r5Lbes>LDU urb$uj §)/5<2> £Hl[r<sm® 
eressremrii<9iefr ereueurr^j ^eurr&LLtg) ejn)utlj—.esr eresrnpj 
eresrenew eressressr^ ^emuLLUgj. §)/5<S <g^fjQssr®Lb {Btb\ 
fSrrLi.UL.eb rS<9>Lpeu^j s-essres)LD8HTesT. ejesr eresrjgj 
yrtlturrLDea ^eu^)uuLLQu.esr. rBrrrt&GyrTU (Northrope) 
€T(Lp$lLU "%p#<gjih Gld^lo (East and West) eresrtp 
f£jTes>eou uuLĕi(^LhQurT^i8ifTesr *3it5& &-essres)LD 
Qeuetr)uuLLL-^j. ^eurrgirrLb £D$s/D@ e&etrĕi&Lb 
Q&fTesresrrnf: "^j^tu rsm' t rresr &.essres)LO (Ihith) 
eresrrpj Q8 : rrebgijeu8sn)(8}Lh Qu>iuibes)LD (Fact) eresnpj 
<9Mp]eu&>(b<8}Lb eresTgu(Lfiefrefr^j (Eternal) eresrjpj 
Qu8reu$fb(3)Lb Qeujpjurr(£i &.essr($i. QLDesrfTLLL—rresrrr&)LU 
/jST €T6j5es>esr &.essres>LD eresrjpi 8hjpj<9l)forrQtuestleb 
^\esrfpfri—.ĕi <9>iTLL@)&;e$)e)TiLiLb &.emes>LD eresrSJ/rjrruj, 
er&imesT rsesrestLD (Good) eresrjpj eremegpj&lliprrGLurT 
rgj&jj&iTesr rsesresiLD. iB<3nuQurfitu &.essres)LO (g)ff/. 
^8>esrrreb GLoesrrrLLL—nrrr LD8>LDiTfprpLb (prosilitisation) 
Q&tuQprrfr8>efT" eresrjpj sprrrre^Grjrru eToggj&rprrrt. iS)jp 
L0<grii&efrle$}(nj&ffi6srpeurr&;GiT GLDrrLL&^th Gurr&i 
(LpuLturr&jj; &>ib(Lpes)L-.tu LCgS>&>lrb@ eurp6>rreo3>rreb ^i&jj 
(tpuLLULb eresru&nTeb, i5ibes)U)Qujeoeomb &>rii&ieiT euifi8i(8j 
£JL)(t£g8tfg5 &>ib <sFLDLUg5es>gu Qurr^i8i<9llesrff)esrrT. 

§)/5<5 r5rrLLQ<9i<9;rTfjesr rsesres)LD eresrugj eprr 
eputj&^&iTeb (relative term) eresrp (jpuLeu&i(&j eu^&ii 
efilLLL-.rresT. eresr&i^ peoeogj eresru^j w(bQprT(§eurt&i<8jLb 
peoeo&rrm (^(§<spebQeuessr(S)Lb eresrp 8nL.L-fTLULb 
ggjebeshso. Lbla SL.Lurtrs8>^} eresrjpj rsrresr eTeme$sjjeu8>es)esru 
dlp(i$Lb i£l<9i 2LLUfTr5a>gfT8iĕi Q8>rrefreir Geuessr($iLb eresrrp 
GssmeuGtu ^ebes^eo. $rt&8i8irt)<§)8ies)eiT LDLL@iib rstbiS) <flipe&(3)Lb <Su>jb(§>u> ♦ 81 euerrrrĕ,^ &LDUJiEi&i6tr, \gi@fT6Ugu Sdrblerb&eu &L£nu(ipu> 
{gl<sfo<soiTiBuj &WUJQpib LD$ti>rrfb{D&Gto& ^Lbij^leisrtpm. 

SL.6m6V)LD 6T6isrUg)6<S>6<Srg> g>fTlil<9>6fr <95tScOTL_<i5/r<95<a/ii), j5/EA<S 

(BnjGWL-ju ^etsxsoeuff<sierrrr<si (^(itjĕiBieiiTtp $rrĕi<9i$rfi@l&6rr 
ĔSthretoLD Qj^J^rreisr 6T6isrjpj ^ijpj^iujlLLQ<k <9h.$ 

S&LL.L-8>(T<Si<SULb, g£i(5& ^<SmeV>LD6<S)UJg> $gS\\j Geujpj 

epeis rtpi Lb s-eme<s)LDQuj6<sr s-<so^eb (5Vy5<sraj (LpuLALirrgi 
ere<sru^fT<x<suLb rBLDLj^ieisrtp <9irrtjem<m<9>fT6b epcjjjeueisr r&sbeo 
tglemeomuj ^6<s)L—UjG>6U6m®LDrr6<srtT60 gifTrii0i6fr 
Ljletsru^j^eisrn} <floil/<s«3><5 *£J6U6]S)jLb 6j^j<9)Q<9HT6rr6rr 
G6uem®QiJ)6<srjpj ahjpjislleisrjpetsrrr. uemipuj seisrLjplujetsr) 
&&, GL^nruSl^Lb ^^ujenieu ^jdsetoeisr epg§/&Q<9ifr6rr6frG6u 
(^jebetneo. 

SL.eme<S)LD ereisrugjj uebGeujpj Slets)err<9i6ts)6fr 
&.6<s)L-uj eprjjj Qurr(§err. er^ĕi Gsarem^ieb $ t&eisrjpj 
urrif<ĕiSljr)rrQujiT ^i^ĕi G&rrem&^ltbigj ejtpp eperil 
£_6sr<s@« £taoL_<*%$g/. 6T$rfleo SL.errerr G^ir^trlajrrrr 
^6<s<srl^(§uu^j epGpr emeurjĕi <XLbLDeb^rreisr. eperrl era 
G&rrem&$eo urruj&tpG&rr ^&rbGarbprrrbGurreb 
eperfl<s3ĕ : 3r ejtpuiL® (BpiDnreneo G^rreirrjpiSltp^j. erjp&ĕi 
Gmrrem^^ieb ^leisrjpj **u&&i6b6<S)60Si <xfre^^6<srGprrGL0iT 
^&pG&tbrDnrpGurreb $60$tp(LpLb, ^gjjj&ar eperrlajLb, 
<9leuuq 6u<smem(LpLb G^rreisrjpjLb. 6T6<srGeu eneurj^eisr 
$ipm ^eOLb^rreisr, ^ebeo&u ^jj<^<m<srreisr ereisrGpnr, 
&6uuu<£$5rreisr ereisrGsptT <5n./$<aS)L_ (LpuL.ujrrgj. ^i^jGurreo 
3L6m6<s)LD ereisrp «;Sy/5<25<ss semmrremrru Qurr(rrjeirr 
^jeuenTeueisr (BpSleisriD @e<s)60e<s>LD<3i<gj ejyjuĕi <9htlL<9i 
$(!ij$l6isrfpgi. 'LSlprr ahjpjeugi S-emenLC {jgjebmeo, jEireisr 
<shjpjLb 6p6krG{D SL.eme<s)LD, eresrGeu ^eumrj 6$lL($i eS\LL$i 82 ♦ £|.ff. (3irfCTeFLniJj£$6ar 6T6sresf)L-ib 6urr' eresr^i <9hjpjLb G&rriLurr® &6s>lo 
r5rrL-isL<sSl<so68)<so. ^&>6s>6sr Gld6s>60 j5mLuL6\)g>rrm <3irr6ssr 
(LpuLiLjLb. £§)/5£5 *£iULUU6iS)L-aSl60 6sxsu$giiu umfg>g>iT<sb 
^rresr g)^/5^r(p«<STf?<si) Q<Brr6sr0uj &Loiut£i&®r ejesr _o<s 

LO nr{brDg>6S>g> *^&[fiS>6S6J5)<ZQ6S>60 6T6SrU8jJ Qg>lf)lLJLb. 
6T6060rr& : <SFLQUJg>§>l<SO ^(J$UU6Ulf<9*(61I)Lb S-6SST6S)LD6S)UJ 

Q6U6uG6uiqj Garrem&tgleSl&tEigi urrrruu&nreb <sp(j$6U6s>rr 
6p(jjj6ufr z.ujif^(oujir ggjapl&G&nr arressr Ggugsstuluj 

$6b6S)60. 

Q\pt5 6pUU£5<9>6ST6S)L06S)UJ 67^p«Q<K/T(SJr(jBY5ib 

&ipf5iTLL($i& &LDUj6>j{T§>la6S)6fr GLDmmLi—rrrr urrlrs&jj 
Q<3irr6tr6iT (LpuL6uS$6b6s>60. <sp(j$ urr^lrBujrrrr @6srn~6u<9i<G)U 
Gurresrrrrrmjb. u6sstu6S)L-uj @6srrfai6\f &606S)rr _o<s5 
LorrptDLb Q&uj<£rrrrrrLb. ld&ld Lorrrpluj _£/_* @6srnr&6ir 
Qrbl6m<356U <3flduj<5$5)(d60 u<$0uj<sir6ir6urr<3i6irrr<x t (5LbiS)<9i6S)<9i 
ujerrerrsurr^ernrdi ^6srrrrf<3>6trrrLb. ^6xirr "iSlrocjijSi&rTs; 
&.6ST eurrLoeSlesr r560jsj<3i6s>6ir<s $iujrr&Lb U6SST6sst 
G6U6ssrQib. ^j&il&rresr Silrblehy&ieu <9=lduj<s^6st 
t3juluu6s>l—" eresrjoj G)_p/r<su<s$<& Q&T®<s&>rrrrrTib. 
^eurr&tgnjib ej^jĕi Q&nr<sssrL-6srrf. ^esrrreb, G<S6S>6U 
6jpuLLL-Qurr(Lg^j _^<s_//r_*srr ^<s6s>6sr Lornp^i «fl_L/._./r/r 
sierrmb. eresrGsu, ^rp&u urr0rf)ujrrrf 6T(u>^j^l6sr^rTrr 
"SlyoĕiGm ^(j^SaslesTrD ^S^ies^essruGurj^ib GujrrSiSlujss)^ 
^6b60rr<556urfsi6ir; {5ibiS)Si6S)<9>Si<^^ <£@$uSi6b60rr<£6urfm6tr; 
Q&rr6ir6S)<3; ^<sb<su/r^<sw/rd5<sflr. ^mG^u £|)/5<_> jsml.6s>L-Si 
mrruurr^rpGeu (LpuLUjrrgj". (^<9>6S)6stS> <k»l_ 
rsnrrr^Gprrru ^eurr&eir "j5<s_/p ^_y/r«_T(f)__<£jJ5)(5<si) 
^6b6s>60. urr@rfliurr®uj _L_b_S__.0@G^/r6fr peujru 

2-6tT61 T8il . _L/_/<9S(Snj<o3)L___' fiLDlSlSi6S)<9iuSl6ST ^ULLJUSS)! <%„(*$_ <S-jb<g>ib ♦ 83 Geujpj" ereinjpj <3b.$tu§jL-6ST, -lojojlo Q<3HTu.rft5§i 
<3h.jpl$lfpfTtf. "(j£l6vr&l umesyeo erib a?il^_^@<y 
&fruurrLLuLip(aj eurr(§iiii<5i6irr" eresrjpj prrm Q&rreb^f 
SlesrGpm ereisrjpj es^euĕ^/Si Gldsrr&r^iijaierr. "^jeisrjpj 

LDfT6S)60" GTmn) Q&fT60G60 GpULJ&^&rreO. V/tl7lj/t(5)" 

ermuajjtb "<surr GGU6ssrQib" ermu&jjLb epuuĕ 
Q&rrti)<5iQ<sfr. rsrresr ^eumrr ^jes)Lp<s<5S &LDUJtb ^gogSIuj 
(^Lp0lesxsouS}eb rsrrew Q&rrmm ^&rrtp&eir ^mmS^tb 
s.emes)LD(Siu. ^i^eo cdujGld ^ebmeo! Gtsp-tb ^& <^yx& 
(^Lp$e$)GOuS\eo LDrrtbtntb 6J/joul_(P<si5)l_l_j[/. (^Lp0es)eo 
LDrrjpjLbGurr&jj £§)/j<£ <3jmLpuGu Qurr(f^efrrbrD3>rT<X6ULb 
^&letilL-eorrLb. g)/5<ss« &($<£es)<g ^p$gj ueoctpmro 
erememlmrreo<grre$r Q<5>GfT)eurr<5i t^aimm eSlerrmi^lĕi 
Q<3HTGfrerr (ipuLUjib. gjay /3L0<£<g> (°£juj<sourr<5i 2_<syr<syr 
ULp<3i<3iLb. Gi&rresrm 6urTrf<s6S)<ses)Uj<3i &iruurrrbjpj<56b 
eTG$TU&jj Q&rrebeOLJULLi— Qurr(Logj snsww (^Lp0es)GO 
Q&irrL-.nr{f\&ii i§GOGtilmnrGO&irresr. Qeuelrres)Gfrujif<5iGfr)L-Lb 
K gl£<5)es)<5iLU <5J(rF}<5\3jt ggjGoes)GO. ^Gurr&es^erru QurTJ0J<£<5i 
LDL-ULeb Q&rrGOGbluj Q&rreo Q&rTebeouu(^tbQurr(Lp^j 
£§)(/j5i5<£ (&2Lprg)es)GO LDrrrrSieSlLLt—rre^tLb cS/tuu/t/d/e>ljul_ 
GeuessrtsLUJ e^ehrjpj. GrmGeu, ^LprElmeo LDrrrbp<S0rreb rprrtb 
Q<5Stfem($)GfrGfr Q<5irrefres)<5i ^<si//TcSL_<g>u umies)L0UjrT<5i 
S-GtTGtr&jj. Gldgs)go /5rr__(p eurrLp<5ies)<3iuSiGb rsrrripib 
Ggsrrujrs&u eulLLGt—rrib. rsrresr GldGgo G&rresrm 

&(§<35m<5><5i G&LL@LbGurr3jJ /5L0<sCdc5 ^cp/ LJ&l6S)LDUjrr<5i 
g)(5cK@Lb; <5SGUJpjGurTG045 Gg>IT6Srjr}Jlb. GlD6S)60 
J5/TLlL_<Sl/(7J5L_OTr ULpQlJ ULDcS) (^<5i<5i(nj<gfi>l6Sr ^JISLUU6S)L- 

&.essres)LD {SLoSi^ eulerrrsj&rrLDeb Gurrujeul®ffimrQ3tf. 

rtjmesiLD eresrjpj epmmtpĕ Q&rr60^rGprrGLD t ergj 

f56BT6S)LD? 6Tm<9l<&) ^6ST6S)WUJ(T<5i ^(JtjUU^ LjltDIT 

^(5<si/(7j5<«^5 [56$r6S)LDLurr<9> g)(75«@Lb ermjpj &».p _.<ir.«r.-7 84 ♦ £).&. ($irfarff£uJB$<*r (LpLSL.ujrrgi. pjassruit &erfltunr<sQ ^eu^uu^wGurr^, 
'&=G&ifT&irrrr! g)«ww (§j(3web u>($!hgl #nuLSt($\w&ieff, 
sj—Gesr &eifl ^irr^&ueSKjJw" erm^esrGroesT. ejesr? eresr&i^ 
^l&sesrrreo rseoekr ejpuCjL^i eresru&iesrrreo ^eurjji&it&jw 
{BesTGSiiD eStes^errujw eresrip &jpj$l ^iisjG&i a_(sJr<syrjy. 
^esrrreo, ^jG&i w(jt>$§i *&<3U ($&><&)& $es>wujw Q&=tu&ieb 
&h.®Lb. (^&jjGurreo GT<sbeorrfr&i(&jLb rBesresyw eresrjpj &.eo£leb 
er&neuGw (^ebesieo. ^L-^&i<&jWLL®wesrjpj; ^esrwrr 
eSlrh<&jw ^eurjeurr $esieoes)W&i(&jw u&@eti&$(b<9)Lb 
ejprorrtbGurreo ^gstgs)Wujw $es)wujw ^imw^Gsrroesr. 
(^&>GS)Gsf jj>wt3uj &ifrp~essr^&irTeb&irresr 8gs)w ^mLL-.eurr 
6i5)<9>&)/7"<9> euLfiurTLLuL.e61(§^§j ^turresrweues)pr uebGeujpj 
uisL.<^es)erriuw } 0GS)eo&ies)GtrujLb ^gjemw&i&irrrr&i&ieir. 
^eurreuit wesru u&i^eu^ipG&ipu g)u ueo uuL.&(enjw 
ejni^ĕiQ&irrfflGffUUL-.ĕ> &>&i&ies)euujrT(&jw. 

sl.u$L-&> ^iplrrliuenrr ^emjj&l eprr^ @L-.gst 
"gDturr! jjsrresr t3fjw^es)&i&i &irressr Ggugsst($iGw" erGsnpj 
G&nLt—rrGsr. "^uuuL.turr eurrLpeuleb gt&ji (Lp&iQujLb eresnpj 
^jr^^esrprruj?" eresr ^plrDturr eSiesreu, "gjturr! G&^rrjj^ 
&irresT eurrLpeuleb (Lp&iQujw" eresrprresr &l~gst. 
"Gurr&jjGw! ^esresrw&irresr Ljlrrww" eresrjgj &h.r$l 
^miuLSlesrrrrt. §\eo /5/rw G&^esrpesr. @L—Gsr eurji&irrGsr. 
"eoturr! sl.l-.go Qu00&iQ&> &ieS)rr SLGssrrreu G&nresrp 
eSlebes)GoGuj, tSlrrw&ies)&i&i messrGL-.Gsflebes)eoGuJ ,, 
eresrprrehr. " &jssr&i<j&)& : G&rnpj (Lp&i&lujLb GTGsrprreb 
*3j&>jGgu Ljlrrww GTesrGpesr. ^es)&ieS)L- (Lp&i^)ujLb ergjj 
GTesrjpj &>(n^®njfTtLf I eresru li&jjgS)gs)gst errjLpuijlesrrrrr 
^drdiurir. "^iurr! (2<F/rj2/<s&./__ (^ebeorrweb $($r5gjj 
eSlL-eorrw. &)essress?fr (^jebeorrweb (^(j^^&ieb (^LueorT&u" 
GTGsrrorresr @L-.gst. "&=rfi, ggeow iSlrrww" GTesrrprrrt 
^p\rf)ujfr. (^juulslGiu ugo (Lpmp wrrtbl wrr(fjl euii\&ii tfiy!a»<g>u» <Sutjb(g)ib ♦ 85 Q<5F«37gl/ g)ffJ/@iUfr«(JF &L-GST ^3rflujrflL-.Lb <SU^fT6Sr. 

"eoturr! (^meu&errrreb eresresrrreb LSlywtBm&ĕi arressr 
(WULUjeSlebmeoGuj, Qeujr)j ereueurrjjpj LS)rrw$5es)<s&i 
dirressrGuesr ?" eresr ^rjm^etSTrresr. "^uuLSLUjrr! i3rjww 

ST&jJ €T6Srp 2-.6ST eSleSTrreStr)^ 'Gj/JSgJ?' ($01 ^GSrepj) 6T63T/D 

eSlmL-muj^&srresT d^p (wulluw" eresrjDrrrr. Qrs^ eresrp 
G&rnsbepi&r&t ^^jeuesr^ eresru&jj QufT(§err. '(§jgil 
LSlrjwwrr ?' eresrp eS)esreS)esrrreb '^w' eresrp eSlmL— 
eu(fj}w. eSlesrrrmeuS 1 &rqfnt wrrprSu "iSrjwwLb <^0jeunr?" 
eresrprreb '$0i ^esrjru' eresrp eSlmL-^rresr eu^w. 
^rjessr® eS^esrrrĕiSi^w epesrjpjGurreo (^(guulejstJLb 
Qeujpjurr(£)mL-UJ6sr. "£$giJ LSlrrwwrr" eresrp(Surr^j 
errijG&ujLb ^mprsgi/errerr urjwQutT(§6ir <^rziQ<3iUJLb 
^(jnuu^esrrreb "^w" eresrp uĕgleb &mL-.<ĕi5ilfp i §j. 
'LS)rjww ggjgjjeiin- ?' eresnpj Q<3nL^wQufT^ '^w' eresrjrjj 
eS)mL- &h.^lesTfreb £gc£/ wiL(£tw iSlrjww; L$rn '^eomeo 
eresrjrjj ^^leSlc^w. ^m&nurreb&rresr LSlrjww (^BjeutT 
eresrp ^jrressrL-rreu^j eSlesrrreSlp^ '^jgH ^jebeo' eresrp 
eSles)L~ ' QufT0^^(Lpes)L—Uj<srrLU 2_e\Teirgjj. (^j&imesr 
"Gnjtg)" eresrrr)! <9hjr)0esrp6srrr. 

LSlerrmerriurrrr meuuugjw,' Q<9HT(W&i&;LLmL- 
umi—uu&jjw 6£(§ 0)meo. urrrj^ urruuu (wmpuSleb 
"<5irT<ĕi6S)<m<3F @)p®6sf)Qeo rs^eorreotr, &.esrrr)6sr &rf)uj 0ptb 
Q&rr6srjr)j£5L--nr tsrs&eorTeorr; Ss&rwjeirr eSltjmeo meu^rreb 
rBr5<£60rT60rr; S-esrmesr^ $6ts$r®w (^jesruw GgrTesrjDJ&L-rr 
rsrsgeorreorr" eresrgu ertiitgjLb [Slmprs^^SiiSilesrp urjw 
Ourr^merrSi aiessr® &.6ssr&t5^j ^jesnueSuugii 
wpQptr(§ 0meo. ^i^tp^u iSlrrww eresrGprr &g§>lujw 
eresrGprr §jLupm<m eresrGprr eru QuLumprujrreu&u 
g)(5)/5/cS<si7. ^j&uupf5)<x meumeo §jebmeo! ^esrrreb, 
urrrj® umsuu umLuLesr *( 3 uQurr(t 3 6rrrrm SLerrerr 86 ♦ ^j.«F. <$ir«n-<TU)Ujfi$«r «</$<2@/ ft/frQ0flrfto, €r&Mr€ufimpiL/ib epmprraSi *em® 
6pesr0esr uebGeu^j euuLeui&j&eirnrmu urrrrSs^ib 
LDesr$eto60 - ^&l&rrm SmLpprrtl.®* &LDUJLb. g)<# &LotuSi 
G&rreiretom eSl^e^rrm^l^mm ^gGmrr® O&rrL-rru 
u®&&,G6u {jgjeoetoeo. ^iuuuLUjrrmrreb eSl^e^rrmtb 
GeuessrL-rreurr? 

eSl{6j^rrm(Lf>Lb eB(e)jfGT>rrm&§>)m uiuesra»<6f$ib 
GeuessrC^itb. 6s>ldS> ggldMS&rreb Gu&, iSliprr GmtLm 
eu&^tujrrsi g)(5«@Lb. es)LD<x GeuessrC^lLb. mt&Si gjgjebmeo 
Qtu6srprr6£iib Gu&S>&rrm Geu6ssr($)tb. mwSi ^jcjs^mrreb 
0rrm Gu&reugn, urrGieugi ermrprreb «^j/ Gu&m&Gmrr 
u/n^ttdwr u>$uuĕ m rr ^ha ^O», gft, 
prrL~($)Si<9irrrj6sr fi_<su<ss<s@<si> ^i&esyeu euerrrr^^ 
^gmrreb Giujpi&lesTrp utuesr&err K gjmmjJ56S)g>iu.tb 
uaj6sruQ^^}<x G&rrerrerreomh eresrnrjjih, < -g>/__ , uiummerr 
&l6S)L-.&<3>6S}6b6S)60 eresrrprreo ^ijgparra» ejLDrrrsgii erizi§i, 
^&mrreb eunrtpeuib, eurrLpeSlesr uiues}nb (^ebeorrw^) 
GurrtueSlL-Si &h.L-rrgi eresrjpiih eressressrlmrresr. 
6urrLpĕi6S)3i ermu&a eurripueum wm&gjHeb ^(/5<&<%?(3<S5 
geSlrj ^i^eSlm eueir&&&)uSleb Qjebmeo eresrtprrm. 
^&Geu, £§)<a_w euerrfr&§i, &.essrrreS)m ^jm€mQ&rressT($i 
euerrrreugj. ^tjSleSlm utumrreb eSlmetr^ eSlmerreu 

&6S)6tTU UIU6STU® &>§>}& Q9HT6SST($\ «_9/G>j_> &WUJ^^€0 

&.emrreSlm ^uLuumL—uSleo euerrrj G€uessr(£)w eresrjpj 
eurrLp&m&mujLJ uip0 ^jeuesr eressresstlmrrm. ermGeu 
jSrrm, ^it^eSlm &dm6mQ&rressr(§\ 6U6rrfrrj>&, eSlteyeijrrm 
6uerrfr&&) pjmi—ĕim (jpuLUjrr^&j eresrjp rswLSl&mmiujLLuL 
'j^lLl-ld' ermjpi Quiurr)tlj($)u iSlmmrr ^&enesrGuj d9y}«<gjii (Sup^ia ♦ 87 fi.6»i_«« (LpuLtiJLb €rmg) SLemGS>LD6V)iu &jsmrr<s§i, 
&.6S)L-.ggiu ueo Qu(T(§&r<9iGto®ru Qujpjtb <9trrtL<§i6S)Uj 
i$isb®uj(}>urrgjifLb SLem&eulesr gyetosmGl&nrGm® euerrrr^ 
86S)Lpr5rriL($i<9 : &wujLh ^Gto&LUGjSlebmeo eresrĕi 

anTem^prrtb. ^j^eSleisr gje$)emQ&rrGm($) euetr^Lb 
Gueirrr&® gtgqgv)go slgs)L-,uj^j gtgst<x <s<swr(5) 
Qarrem(^iGrreir ^esrmjDUJ (g^tptjjleneouSleb gj^ajj &rr) erehrjr)! 
gjLbwGtirr <9h^}Qeirpesrrr. 

Qurr(§Gtrrr&rrrr<9i Co&rrC-urrtSi&eir prr^arS) 
prrerr ereuGurrgy mrr^u^^esrrpGsr ? ^jGUGurrrDrresrrrGb 
nflpiprrGm(£i<3i(&) jprprDtTGssr® GTGUGUGaeu Lorr$)rp<k$p(&) 
&js(TGirrr3i QGuessT(^iLb ? (^sueueireu Gu)6S)rjeurT<9i LDrrj^§}esTfp 
^ujgoljgs)L-Uj ^jidIgu GUGrrrr^uSlGST lS&h, r5LbtS)<9i6S)<9iuSlGsr 

t glULUU6S)L-.uS\60 6UiTLpQ6U6mULUJ &LDUJ6}GS)4>ĕ; 

dnLuLesrrreb ^s^l *£jes)&r5gl ^JlLi—w Q&rr($}<£gi 
G$@&lrDgl- gt6StQgu, ^r&<2> slgsstgs)LDgs)uj *£ff5lr5& §GS)Lp 
jpmLi—rrGsr ljjd 6urrLp<9i6S)<9i euerrLDrrm ^JGs)louj ^jjdIgSIgst 
i&]GS)em Qeu6ssr($)Lb, «~gy« eurrLp<9iGS)<9i x gjGS)LD§>)ujrD 
QGUGmQLQrru5lGsr SLemrrGulehr ^ULUues^L-.uSleo ^jgs)Ldi^<s 

<9LDtU^^lGST 3jl6S)6m (%6U6SST($lLb 6T6STJP (LpULGU<9i(9) GU^J 

GulLLL-rresr, §l(5& ^rrGmQi—.rr(£iLb<9irrew Lnestld&esr 
eurTLpBGsrrpiTGST. ££}f5<95 ^uluu6S)L-. <^uuulQuj euGtrrr 

Q6U6SSr(§ILb 6T6STU&iJ<SlT6Sr &6S)Lp ysrTLL® LDLTLJLb 

(§$&Q<9irr<§£LDrr@Lb. 

(^{5iQ<9i jprrtb ^rremt^esrp eSlGirĕim&iujLb epebl 
Qu(§<9)<9^GS)tuujLb <9irr6mj}LbQurr^j GTUL&es^GsrujLb, 
wrrrrĕiQ<9irrGsfles)UJUJLb eremesshu urrrrjsgn J56sr0 
<9h^jQGsrQg)iTLDrr ? Giu&rr^GdlGsr ££n9)GV)tu GtSlrjtjLbLSlu 
QurrtL.(Jjl<9; Q<%rr6tr<srjjLb uj/T(f$Lb '&fr x suQG0<x<9 : rremL-.rr 88 ♦ «SH.ff. <girfBre_U£j5«ir lSI&tlBiej GurTLp&' gtgstjdj <surrLp^i<sSiil.($iu Gu/tlL®* 
Q&rr<sfr6u&j)606s>6oGLu! /510 l//_) <s_//np<sy GU6mbQup 

2^.&S)Lp£>&iJU UGO L f&jil 6S)L0<9i6S)<Sfr FF{5gi 6TUL.&G>GSTnr, 

LnnnfSiG&rr<>sf}QLunr, ijlerrLbliijGarr /blo pGsrrBĕi^rtiuj 
QurflLU<suifaGfrnr&i ^m<sSl<so&s><so. ^esrrreb, (2uml.UL.(njSi 
Silrr) &lLgs>l-.g$)lu<& Q&nLi—rT<sb ZL<srrG<sfr ^6ssf){5&tf6rr6fr 
UGsflLUGS)GsmjLb G&rr&i&ii&i Glarr® GTGsrjgj <5^/$<s>S?lL(5), 

<£Jg>6§Lll—GSr ^GSiUDLUrTLDGO £_)---* &GSTGSTS>§3lGa 

^GS)rr}r3^rr<s\j 6U<soSi 0>6br6srS>6S)&)LLjib <9S/n__(5) GnssTrprrrr g>(/ji 
Qurf)LU6ufr. Ltf5&GsrlGsr @L-6srrr6sr sjj(&)U&>6sr Q<s5(5<s_M) 
Qun-LuĕiQ3irrGmuL(r^<3i^lrorrGST. 2-U(3jU&Gsf)L-Lb ^gugu/tu 
Qugsst <sp(rj)@§iil<9i<g> 6T6b6S)60Lutpp /r(pL//7"(5). ^<s__<swvr 

2-L—6S)60 GUltOrt)! GUir(LDLb ^lUGOlSGSTGrr. ^GUGS)GSrSi &GSSTL.. 

^jGUGrr, "^u(&,u&>it! g)/5<55<& Q<3><syr<95_o &rrwrjrT^LU$3^G0 

<9ifT606UfT<9\ GTGSr <3HfT60ULial6b &.GfTGfT^l. <glGU6UGrTGS)GUUJlb 
2-.6ST &rT60ULLtil6b <9itTGSsf)Si6S)<9i ^Si@®6SrGrr)6Sr. /§* 

6T6sr6sf)t—.ib grsj&)6til($l" 6TGsrtDiTGrr. £.U(&ju<36sr 9lrf)^rrGsr. 

"<g<TQtu! &-6ST6sf}t—t5$£l60 6UfJ QgU6SSTISLLU <9HT60lb 2L.6fT6fT§l! 

_P/« &rT60tb 6U(rfjibQurr&ii tsrresr 6U(§QQf06sf f 6T6$rjpj 

<faf$l6UlLL.($lU QurTLU6UlLi.l-.IT6ST. 6ul6S)lT6U FT<9i 6UfT(Lpib 
6UfTLpSi6S)<9iGS)LU __CT)L__i ^<S_(6Yjj#<gj<S Q&irT(LpQ^rTLU 

utprolĕi Qmrr6SSTL-.^rr6b LUtrrnjLb _p<sw®<s_ /r/r /djj/u 
Gun r __/<s$_L__/r<syr. _ll_<su ^(Lgcgib Q<sfT(LpQr5rrQLurr(^ 
/5_5/f)<su csr_u<s5)<su~5)<si) ^gugo (^tbjDjSi _5)__<ScS?fl5/T<syr. _gy<s_ <sir 

__L_<SDLP_?)<sl) /=F(pL/LL(_9 GU(r§6Ssf)^^Si <9>__t)_T035 UtTUL<9i 
<5HT60ULLOl6b 6i?Lp[506U QrT<sb60ITLb ^GSUpJ ^6U6S)<SfTSi 

&rr$iuLBLjpr5&ij Q&<sbQ6STrt)6STif. 'gtuuul £§)<_5/5g5 

6UrTLpSiGS)<9i (^juuul ^tS) <s$l_jl_ _<2>' GTGsrtpj gtgsstgsst) 

6TtiJ§i)6srrT6fr. ^uGurrgu &-U@u&>6sr _^//e/G_5 

6U0<3>l6vrrnrr6sr. ^euGSKsrr^ 0_T«5i) LDULuSlGb _S__<5Js)<_ 

ff56ti)606S)lU $6UlCj Lf6S5T3i6S)6frSi <9i(Lp6al LD(Jljr5^(StQtpiT6ST. d9yia($iA CwJNgjii ♦ 89 &<smaimm& $fD(E@J urrrras&srreir. "_ll/ (^ussGrr ! 
prrmsiGtrnr? ^^es>eou3eorT eresresrlL-Lb <su$$fr?" eresrjpi 
eSltupgi Q6nL.L„rr&T. "ssitGlu! __.eir ues>Lptu 
$6s>606s>LD<3i(&jLb ^uGurreoasuj 0es)6O<i(^Lb 6resr6S>esru 
Qurrjj)jas<9SL0LLuL,6b Geujpjurr® §l6s>L-turr§j" erasrjpi 
^/&s)LD0tun<ss ealmi— (^jaspsiresr _ll/@l-<5_w\ ^rbleSlesr 
8tfeis)6$sr Gl&rressr® urrrr&(3)ibQ>urTgj ^euerr (Lp>esres)esrtu 
6>jrrLpe)Slfb(<3)LQ LSlesres^esruj eurTLpeSlrbi^ib Geujpjurr® 
&jssst(£\. ^jsssrrreSlesr gtf6S)6ssr GlsirressrL- ^]/5/5/7"l1(5)# 
&LOUJ ^LSL.uu6S)L-Ujleb snTemiLbGu it&i ^tressr® 
6urrLp6>Sl(r)(3jLb ggjes>L-.u5leb Geujryurr® mrressr 
(LpUL.tueSleb6s>60. ejesr ? ^esrrDlcjnrsss ^euGerrssrresT 
^esrrpjLb (^jd^Si^lrDrren: (Lp6srq jsesr^ ^6V>LJbF5$(J$!5gjJ 
^jGtrjpj ^(Lg^lMurresr ^eiKenjttL—iu _ll_-Tdo) ^esrjpjLb 
^ewrpjLb <9fldlu6uit^I LD^Isi&i LDrrLLL—rresr. ^tjSeSlebeorr&s 
^6U(6ffj6S)L-.uj ^gLorres^eii ^euesr eresrjpjLb 
sirressr&Tlnorresr. ^eu(6r^6S)L-tu &.u5l(j5&i<^&s ^jenessrturr&i, 
&(nj6S)ujrr3i rglesrro -ll_l_l/ ^guesrjpj &ht6sst ^Lp&HTUj 
g)<_50<_$£/, §jesrpj @L£> euuL.Gi)f%sjj. ^eueueireu&srresr 
Geu{f}fr)i6S)LD ! &.6frQerr g)(/7><$(tf>_b ^gueuerrrr&Jluj ^esrLDir 
^eimpjLb ^esrjpjtb epesrGn). «_g>/<s3r_TDff)_fe@ ,_S>//5<_5 fiJ__bL/ 
Geujpj <xrr!T6ssrS>glrbsirr<x S l.u@u&s6s>6st rsrruL.tyu. gjar&i 
^rs&S &-L—Lbes>u __7)l1(P eSltL.® ^esrLDiremeu &.u(§u&sesr 
/5/t_t__p O&esrrDrresr. ^esrenrpuj /5/t___l_lo ^uSl&lesrtD 
&(njeSlujrT§luj &.L-LbiJl6sr ^ul.uu6s>l-uSI60 Geujpj 
&rTrr6ssr£G>lrb<5MTc5i $l&iLpp&s&si. s-u^u&sGesrrr, _gyz$__/T<95 
^esrLDrres^eu ^empjib ^esrjpjtb r5rruL.6srrresT. ^gesrrreb 
^euetrtl^j ^gueuejpj&ir&j Q6ujpiuu& G&siTesrrpeSleomeo; 
^empjtb j^rri$iB^)rT6sr, ^&sesrireb _jj/__/(snj<*@ (^rrw&u 
U6ssf\6fil6S)L-. Ljrti&lrprresr, 90 ♦ £j.v. <Qir«rffuiijJ5$cir ^j^l^rresr s-essrrreSlesr ^jULUU6s>L-.uSleb 
G&rresrrBuj &wuj<£$6sr g)_/sb_/. £|)/5j5 (BmL® w<x&ar 
^eueurrrrjj SLessr&eSlesr ^ULUU6s>L-.uSleb &wtu<£€s><£<m 
6>L-UL6srrTnrx<sfr eresrrprreb, ^3J<£ft<^rf)uj (weo mrrrjemw - 
_£//#_$ «sr ^jes>6SsrQ6irTessrQ ^enweuesr wrrjpjw 
(^LuebLSlesr; QeugjjuLiĕ)(^w eti £&§)&(&>& ^srrnreuew 
6T6sruG<£Lurr(&jw. wrrtpjw £§)/5^ ^jULUues)L-uSleb 
w&meirlesr i$es)GOujrrGsr, ^6s>w^ujrresr 6urry?<kes>m<§i^<£ 
G<£6S)euLunresr &wuj<£6S)<£<k «____ (jpuLLurrgu eresrtr) 
£.6ssres)we$)Uj &.6ssTrrrs<£ rswweurr ££)6U6urrg)i 
^es>w<£<£esriT. 

_?//$&/ G<£6s>6u<£rresr. ^ssrrreb, *&&<£ ^i^euĕ^ 
eprr erebeneoujessr®. &.essrnreu eresrjpjw epesrrorrai 
gg)njjS;t<£iesrff) &rrrT6ssT65<£rr<sb £§)j5<5 &-6ssrrreS)esr 

^iULUU6S)L-USl60 6>Sl6tT<k&UU($ffi6STrO ep6STtr)J 6T6tSrg)lW 

$6S)6i)QufQir)j 6urrwĕi9h.uLUj&ii. 6S)rriL. &Gairr<£rrrrai6fr 
&essr® lSIul<£<£ eSlwtTmrii^e^lebssrresr eSlenirrrB^j um n\&ii 
Q<3Fe\)S\6srQnoifTLh. ^esrrreb, ^gjeurr&es^etT *£i{5<£ 
&ssrr<k6irTfjfTm€{T3h.L- w/Dts^jeSlLLL- 06s>6Oes)Uj<ĕi 
saressr&lGrDrrw. 6fil(6^(6^rr6sr<£^esr ^ULUuemL-uSleb 
{jgjeueurrjrH ^6sr.es)W6S)Uj *gjes>L-.r5<£ (°£jf5<£ __<su<9JL_ 
^ieurr-mesierr Wfp^§l6Sl(^<^ltp^i. ^ssrrreb, S-eoSlujeb 
(wesinouSleb wĕi&eir £6STjprr<% 6urry?6u<£rt)(3), ermrsrr^Grrrr, 
u<£<£Grrrr, rswwrr^eurrGrrrr, rsrreijSi&rr&GrTrr 6T$<£ 

6ULlSl6S)UJUJLb Q&fT6b606)Sl6b6S)6O. ^6STfT6gJW, ^6Uff&i6S)6iT 

wlL®w &-60<3iW wrpeurrweb $6S)6STefileb Q«/r_riiK)/Qgy. 
^i0eulesr Qr5$uSl6b r^esrroj w&sieirlesr Ljrp eurry)<X6s><s 
GU6irwQu0& Qsfvu<£ eSl(Q(6j)iT€sru Qurfiiu6U!f4i6s>6ir 
LDroĔgj eSlL-® - <fCes>L-es)LU<x G>«____/ra) uesrliumesrujw £yi&(g)U <2tAjb<s>u) ♦ 91 Q<w/r(p eresrgu <3h.$iu ^sbruSl<9ieuir§>l6i6toGtT L0iL(5Ui> ^reir 
SLeoatb Gurrt)gi®{pgi! @j$esr «/rjrwih tt//rji/? 
Gurryp&mai euerrib eresrug>ti)<&j<S5 <£(n>tbQufr®&r 
GeujpiurTL-ULesrrreb&rresr gjp $&yp®lesrip§i. ^mL-iuib, 
<gl6ssf)aeaejri/ib, Qurresres)jib, Qurr(§<ef$tb, Gurr&ripib, 
iSlrDeuib e^(§eues^6i(^ euerrn rn^i eSlilj—rreb ^asenesr 
eueiriLrrew eurrtpĕieiD<x eresnpi 8h.it) (LpuLajrr§j eresrg)i 
p-emrrrp&esrrr &es>Lp jptnl.t .rrrr. 

e$>esrr$esrLBgi ^o)cF ejrbu<$l£)p<$fT? *&(p$gl 
^gj&y Qe<s)L-ĕi<3> Geuessrrj^Gw eresrrp &eues>eo! §i)es)L-t5gs 
iSltrxgj utuesrurr® upf$)iu <$eues)eo! ^juuulGlu &ieues)<so 
sieumeo eresrjpj <3ieues)eoesytu euerrrris^ĕ QaFe oex)i 
Besrroesrrr. ggjgjGeu jj/c&slo, gj&s; &jpu^t, ,£/<&<£ 
^eurrrremLb, gjĕi<5i $eurrrjem Lorrrrĕi&ib eresr eSlrrl^tpgj 
eresrprresr LJ&gesr. (^j^Qesr>3rrfr<35 ^es)^ Qgrresr0iu 
eui_esr ^gesyesrSi <3>es)etrrr)§i erspeuib Geu<sssTL-.mb eresnpj 
eSlL-QeS)(p. Q$>rrebes)eoGiu <°^eoes)eo. GLoe^itb "eulil.QL-.Lb 
eresrurrmrj eSlL-tr^err 5>l(f$Geu" eresrrpj uprBrres^n^j 
^ff)rr)tutf eSlerrtbLjeugjGurreb, GeuemL-rrib eresrg^ 
Q<9Frreo®g)eufr <9>erflL-Lb -3{g>/ eun^i <gjeS)ujib ^jiueb 
LjenL-LUgjj. "epeitlmtu Grsrr&Gi) (LpesrGesrnSlu Gurrriidierr, 
0tpeb Qfim—ifn^i eu(§ib. $Lpes)eou iSiuL&si eremessr) 
^lipeheo^ Q<£rrL-frr$gtf Q&esrptreb /%p<sb fp(pLb. ff>iii<3i<ef$Lb 
^l_ Geuem®ib f ereisnp/ ^rjmDBlc^e^iemrT ^Lp&rrsiĕ 
Q<5FrresTesrrrfr. ^pes^esr^rrehr 'urprptprt) f5(B<cU rtjlesyeo' 
eresnru £)lo<$Gb<95 GgsrresrrSltu arLoajtii&err dfhjpj®Gsrjpew. 

wĕi&eir eurrLpesicu ^rjessrL-rr&iU urgggy, 
^rSleSlesr gjesiem Q&rreisr($i eurrCpSlesTp up tLeods 
eurryt&es)* Geugj, SLemrreSletsr g,es>emQ6>rTem® 
eurrLpGiiesrrD _9/«~y<sD« eurr^>ĕiep<x Geujpj eresrjpjLb - Ljp 92 ♦ ,9|.ff. tQfrsnBUHi$$m a_«so<3? 6urrLp&i6S)&i euetrrris&itregjLb euewrreSlebes^eo 
Quj6srnorT6^jLb ^&ieueo&i eurrLpeuleb euerrrr^j ^es^LD^ 
&m2mr (^ujgiiib eresrjpjLb 6p(§ Qu(^6ssres)LDes)UJ&i 

t%<smL-glU> &6S)Lpt$lTLjrl)l& i <5FLDUJril&iQ6fTUJrT(&)Lb. §jr5&> 

^j&ieueo&i eurrLp&i6S)&i&>rT6sr LD6sfl&>6Sj]6S)L-Uj (Lp(L£>es)LD 
ujrresr ^jjwjsmDCSiu &>6ulrru qpeu60&i eurrip&iem&i ^esrjjpj 
erewjpjLb <^/#/qp. ,=3/<_>/D@ Qld6£ild G&esrnry, ^j&ieueo&i 
GurrLpeSleb (Lp(t£> euetrrr&^&^ujemL-iB^rreb &>rresr suso&nb 
(jp(Lp6u&>GS)6srujLb epesrrprr&i&i &nT6Ssr (LpuLUJib GTesreuib, 
LDa&GS>6fr<!F <3=Q&HT&>rrrrrr&i&i &i(f^j6uQ&>rr LS)fD(§6S)U.uj 
6urrLp&iGS)&i&i&irr&i<3 <s>esr 6urrip6S)6U<5 ^ujtr&iib Q&uj6uQ&>rr 
^^leueo&i eurrLpeiSKSeii ggjujeorrgj GTGsreuib &h,njl, *3j&i6U60&i 
eurrtpetileb eurrLpis&jj uuSlesrrpeurt&ieirrreb&irTesr (°£jes)6u 
(^ujGgjLb eresreuLb &jsssrrf^j &h.f5iuj6fT6fresrrf. 

$l<£6sr LDjpj&>6S)60ujrr&i ^jpleulesr ^jmessr 
Qarr6ssr(£l &ht6sstuulLl— 6)Slqhj(€i)rr6sru u^jes)LD&i6ftl6ST 

lE&H &>fBJ<SH6fr &LDUJ& Q&HTLL6S)L-.6S)UJ&i &nLlSLUJ QlD6S)60 

i5/r(p<s<syr ^rs&u u^jes)LD&i6fr wrrrp LDrrp<s &>ib &=LDiu&i 
QffirTLLes)L-.&i6fTl60 e&rPl&GO&ierr Guryeurr & : lduj&; &i(f^<^j&> 

&i6S)6fTUJLb LDfT!P$&iQ&ifr68SrQL- Q&6STjr}}6SlLLL-.6Sr. ^UULSL 

LDrrprolesrrr&ijLb, jy &lepi tb eprjT^ 06sr6S)LD s-essr® - 
Adventures of Ideas - GTesrjrjjib &h.^6srrr. lj$uj lj§>Iuj 
&i(ii)<g§]&i&i6S)6rr&i &HT6ssru^60 eprj^ Q<su&iLb (^jrmm &i&ii 
<gf6urr&nL<&). ^ld&h^ jpj^i (^jebeorrLDeb Quituj6u1lLl-§j 

^6SSTGS)LD&>fT6ST. 'LJ<g&>tb Lj^UJ &i6S)60&i6fr QlD&5&> 6U6fT(J^J 

QLDipQ&i' Gresrprreb, v gf&>{b<G)&i &ifr[T6ssrLb ^eurf&i<6f^6S)L-UJ 
& : LDUj&i Q&HTLLurrLLisLQeoQuj £§)/&<£ ^uLuuesiL— 

(^j0<S<^nr)^J. <3FLDUJ&i Q&>rT6fT6S)&i&i6S)6fr LDrTji}0&i 

Q&>iT6sstQl~ Q&esrjr)j6fi)LLL-esrrr. rnib {BrrLLujJSeorr Qeu&> 
&>rr6V&$6dl®$gi (^6srjr}i6U€S)[r *£{gl Qurjj) LDirprprii 
&i6S)6fru QujdQ6u (^6bes)60. &>rruj<£&>l[f) wr$§>trjLb jflyja@ii <Sujii(g>ui ♦ 93 QP&S6dluJ6S)6U 6T&S&tf6S)6$$rU ULp6$)L£>lUrT6$T6S)<5U 6T6$rU6$)&S 

(ofBiTSi(8i&>. ^gi&jsuernsij 6u^j6urr&i ^uluu6$)L— *£i<mLDf$&tf 
6ul£.L-.&jj. a./s/«(Q56mi_uj Ljrp eurrLp&iem&i eruuuL 

LDiTf§l61[riTG£jLb ^&jj £_//£)/$<* &i6U6S)60 (gj6b6$)60. 
dF(tp<S^rr^^!6$T GlcQ>60 ^f6S)60UJUL.^&SfT^JLb, UtU60 

^juL^&srr^utb, «^/ifx/u@^ ^em&tuiTLoeb ^(jB<ĕi^i(pQ&s, 
<gj&jj(2urr60 <gitsL.uumL~. 6 U6pt 6urr&i&; &hLl-.uulLl^j 
gj)/5<5<& &6S)Lpr5nrLL(i)iĕ : &LDtuLb. <3f6u/f&i6$>6frLj (olurrtpjgigs 
lolLulQ60 ^nSlealesr &jj6$)6$$r Q&ht6$$t($i &lLl-.uulLl- 
^l&SJ lj^lu ljSjIlu &i(§$&ij&i6$>6fr, Q&FiT&s6$)6sr&i6$)6fr 
Qt£>n)Q&HT6fr6ir - 6utTtp&i6$)&i (LpmrD&esiG/r Lorrptjjl 
^j6S)iD^gjjĕ)Q<xrr6rr6rr eurrtuuu ^j(0{5^0J- £§)g/ v ^jueurr 
&6trl6sr & : louj^^iQ6oQlu &m{5I6u1lLl^j. tjsth smrrleb 
6p(j$6U6sr 6ul6S)tj6urr&i tBi—i3&SfT6b&h,L- ^jsuewr 6ul6S)rT6s>6u& : 

&rlLUL, '6T6ST ^<a/<y/rUU®%?/nLY 6r6STUiTfr&i6fr ? ^UUUL 

^es^LO^turr&i 6urrLpt%&jj 6p(jfj uip&i&iih Qutr)tpi 6u) lLGl-.it tb. 
^PI6urr&i6fr ^jeu&^rr ^eu&^jLorr&i (jpekGesr^&TltDtrrr&ieitr. 
^j!D6S)fD $rT6irl6b ^jts&S ^eu&^rr^^leb eprjrj u<&s^! rBLO&i^tb 
G6U6ssr(£iLb eresru&jj ^6$$r6$)Lo&srr6$r. psth ^6$)Lo^uSl6b eptjjj 
u<&s§sl ^eurr&iLL^Lb Q6U6$$r®ib. rjstb i3rrLLtSL6sr(jjj6S)L-.uj 
jB®t5l<ss)60 eprr 50 &&s6alffi&s(LpLb «D/a//t«@5«wL_iL/ ^eu&^rr 
(jp6sr<x,6srprDLb 50 & : &S6ul®&S(jLptb Q&(jisQLoujrr6$rrr6b «^(/5 
Lj).6T6b.<s§}. jfjlgjj6U6srLb iml6S)L-.&i^Lb. nsrrLOLb QurrtLQ&i 
Q&iT6ssr(T>) §)(55<*@Lb 6p(j^6unr g)<si/a/<syr«si/ j^jpjeuesrrEi 
&i6S)6frujLb Q&sTfbjpj6ul&s&)j <^uj&i<s^6srrrQij6srff)rr6b 
<m)Lp&i6S)&iujLb QiAtr)6S)&iuJLb ^es^essrds&M ealLLL^rrrr 
6r6sru_&jj&srrQ6sr Qurr(jj)6fr? rsrrLoth QuitlL(Bi& : 
&LDUJ6urrLp&i6S)&i 6urrtp&s6b eresru&jj Bes)Lp prrLL® 

jBIT&irrl&iLb; 6T(6$&6$fllUrrltEJ 6T6$$TL-&l36S>rT& : 6b 6S)6UUU§J 
QlD6S)60 /5H"Ll(5) (BiT&irrl&iLb. £§)«3><a/ ^T6$$r6S)U.UJLb 
06S)6Srg&jJ CSLO/D@LO &Lp&i<gith ^6$>6$tSTUJLb (§j6$)6$$rULJLJ 94 ♦ ^j.*. (girwaPiiujB^dr urreOLDrra eurrLp(5&rrnr $eurresruag[rrr. (Brri&ib 
Gurr(£ieu^j &-eir$$g)<mrT6i; eT(e^<9}esf}iurf)iir 

ereihrL-rruletorr&eb SLL-tbq<$&rT& — §)«»®f {^rr<sssr(B>Lb 
/5«w"@ /5CT>i_ Qupjprreo suiimiL^ (ip(Lpes)LDiurresr eurripeu 
i£ies)LO[$gieiSl®Lb. ^eurr<xes)etru Gurreb ^H^eneu ldlLQld 
evariT&g>rreb eM&Grrrr&LDrreutb #>/r<95<y/r£)a/£b ^rresr 
er<e))6rLb. K $jen& efi)LL®efi)L-($) Loesrib ldlL(^ld 
eueirrr^rreo LDrr^uLuSleo a-LL&rrrrjsgi l &rribu &$rr@leu' 
eresrgjj UTTLJGeuemuLiu&ii8>rTesT. ^aGeu, ^tre£sr($Lb 
Geuessr®ib. ^gjaopib Geuessr®Lb — jsu&ji ^6WLo@<&<ss/r<55. 
LjjprLpLb GeuessrQib — *g]&jj eurrip6ies)<9> eu&§>)3i<xrr<9i. 
^es>eu (^p-essr es>L- tuib G&frg>§jĕiQ<9irTerreiT<9i 

3h.®LDnresrrreo GLDfoes)<xiLjLb QLp<9^es)<9nuib &$$&& es)euĕim 
(LpiSLtLjLb. ^juuuLQiutT(iTj euetrrr&i?) erpuiL® — ^i^leSlesr 
gies)essTQ<9>rressT(])i euerrcjTjLb eueirfrĕ : @l6i@Lb SLetreiTg&jlesr 
gjes)es«r Q<mrressr($i euerrrnjib euerrrfĕ^i<ĕi@tb (^es)L-Giu 
&essres)L-Giurr, iSlessrĕiG&rr, GLDrrgGeorr (^ebes)eoQiuesrrD 
Gu(f^essres)LDes)iu j&jnRjrT&i eurrLpes esmeouuLLi—rreo, 
urrrr^ 3h.ifjltuuiSL £§)/j^ £.eo<9nb Ggseunr&err eurrrLpSlesrtr) 
a.ei)<55LD/r« *%gseb <9».Qib. SL.60&nrLu&SLb erewu^jib ^jjswdSl&iLb erewu&jjtb 
^ewjry Co/7 ffl/n/ <g> (S&srrew^ltuev>eu ^ebeo. &srrujLDrrew6urr 
Q&rr<soegl<sii(Tif "erewjpj $ ^ewjrjj rsrrew &.6W&SJ ^ul.6V)ld 
^ueoeoGeurr" erewjgj. ^ieur^rrew (Surr&sLb urruL.iu 
Qurr)tueufr, "^eo^j erewrpeol esr s-eirgj" erew^j 
Gu&®romf. '^75 Qurr(§Gir ^jebesyeo erewjpj eprj^euew Qu&= 
*%jrLbul&3>rr(Seo, ^gyjj/ ^j^ĕi^lewro^j' erewu&sp^ 
^iers)L—turreirLb erewjpj &h.jrjj eurrrr. erewjpj <§(§ 
Quir(!$6to6irru ur£)f$) a_<swr(5), ggjebeneo erewrp eurr&stb 
Q&snru-iii^lp(2prr, ^ewGp g)(/5 &rrrjrT(rijLb *sn&sj SL-esw® 
erewu&seisyew 6jpjpjĕi Q&irremL-.6urr erewjrjj &srf&i<x 
r?^Lurr&iu Qu&reurrrf &h.£jeuif. ^&Geu, gjgj (^ewjpj 
C»/5/Qp<5 (o&srrewrrjluj &srf&i&i6urr&sLb ^ewjry. Qld6is)60 
r$nrC.L-.rreTs>rru Qurrj^i^&SLDLLuL.6b &-eo&iiTLu&sLDrr@)Lu 
QLDLLLQ.rflLue6l<sFLb (§l(§&i£)rD(egS, <gj&(b<g Qld(^<^ 
Q&irrCp &i&;i eurreorr^j O-eo&imu&sib (historical materialism) 
erew^jLb, eSl^^rrew (Lpemro s-eomrrtu&stb (dialectical 
materialism) erewjpjLb (§)[re<swQ 6ULjSlLurT&iU urrrr&i&ip 
Q&srrL—fEi§ilewif. ^ewrreb, ^)/5^5 {BirL-tSl&i&irrrreiDpLJ 
QurTjpi&&SLDLLuL.6b lB&slS&hj ULp6V)LDLUrreW (06U&S 96 ♦ &.&. (Str«frffibufB^«r 6>rreo&§lG6l($$§i g)^/D@ 9(5 ®PulS)l-w Q<3>tr(Si^§i 
<a//£y^<swwsw7h ^//5<s<s 0«»f7 {§)*—"> Q«ssrr(5)<5$5<5€(Tr/r 
d<su(oiL/ g)/5<5 prrLL®<3iairr!rit<x<gfr)GS>L-UJ &ltp3>6S)6sru 
up-uuĕngjih eprr ^erreu Q<9>rrl8i)(Qgjf tswSi^. <§)<su«)60 
6T6srjpj Q<y/rcb£jca/@i/«@ (Lp$G6)L-.Lb; eresrOeu, SL.essr® 
Gresrjpj Q#rT6bu6uesr (^ebes)6oQuj6sr^i Q&rr6bu6u 
gsFIl^l£)(j$^j Q&n-L-isi@ffiesrprresr. «^«sG<a/, Qp&>eb 06S)go 
ereu^Sn^ eresTiprrGb, ^ebesyeo eresrjpj Gl&trebSSesrjp 
2-.G0a>mu$ Gurr^lsic^. ^Guejrjjesu—tu eurr&w iB<3>lB& 
^ipmrrm @)cj$&(&jLb. artiijĕi&wrr&ĕ Q&rr6b6oQ6U6ssr(j)iGw 
lurresrrrGb, eresr eurrLpGeu eresr&tgj eSlGira&LDrrai 

v £iGS)L£>§)tO)§l. 

1930-32-^w ^GssrtSl&GirlGb epcjrj ^lL^uSIgst 
<arrrrrurr&i$ ^GSlrrwrrei tijlesrrpi uuluu^jw @lj$8>luugjiLb 
Q<9fuj§i, es)L-.GOĕnsL8iGb GwtLusjtlujedl&Lb eresrtp rre^uj 
rBrrCuLGb QairrGsr0uj eprjjj jsjreneoujLb, ^eoesrlesrl&Lb eresrtp 
m es>GOujLb 0LSlLpGb ^&& (jjiiUGsrGrDGsr. ^uuuul ^go 
ff®ul-ul(jij(5<z5 Gurrgjgsrresr erGsresuesu—uj @lr5&>6S)6sr 
e£)rrlGUGS)L-uj *&{§! Gurjtj&jeiS) urT)jp<g§j. £§)<s/D<g> ld^iljlj<9 : 
Q&rrG0GQ<3i<3h.ULUj srrLL® epesrjpi g)(5«@Lb eresrjpi ^rresr 
Gxp^SiQ<9>rrGrreirQGuuSlGbGS)G0. ^<js&gs)gst ^eswtjgiaeir 
<3iLfi<J5#jj, ®GurrGsru<9>8)irfr ^rriEim&rTLB ^jeurrtmerr, 
GTGsre$)iGS)L-Uj 6urrLp<3ies)&es)Uj$ $(jtjuu)u urrrrĕi&i 
GurrujuuGiA&gsrrnr&Gir. £§)£<£ g}es)L~uuL i... <9>rreo^^)6b 
^jguup(§)<9 : &lr5§>)ĕi§levr(f) eurrujULj (^ebeorrwGb 
Qutruj6S)tLt—§i. ggjuGurrgi g)<# Q&rrpQurr$6u 
<mrrrr6ssrwrr<3i ^eupesyp i£em(Slw Qfprr&i(§GS)&iuSlGb 
gtljuul €TUUULQujebeorTLb ^j(§^(j^QesrQpesr s &ljp@p 
$(j$&®6srGipeisT eTesrjpj eresresjesru utb$Guj ereme^jw 
0es)6OGS)wes)UJU Qu{p&fpesr. ,*g,ari£)eB(!pui fc_ft«!nu$(tpu ♦ 97 ®S)<Q>(67>rn&r &-.so&rrtuf5(LpLb prr^Loebeorrtb 
sreme^seu^j Qurrso ^pieusuerrsu eTSftl&rresr$ebrjpj, «@#;£ 
j5mLuL.so Qcgrreisr$uj usbOeujrjj jgjTSomew — &t£y> 
rsrriL€®i—.u QurrjpjjB<g _ol_._j_<su ss>&su ^js^rr/gjs 
jgfr<sb&^f$&r $s$>eo §)prkp&i sresrjpi &h.puu®Bmp 
@)su(ejjrrew §}&§jlujrrrr Q<£.r__.««_b eut—rprrL-UL.eb 
Q&rreisr$uj ueo jjjjreb&isiir wprr&i «— tL.eo&rrujg5<£$mesr 
wjptS^isrrerrssr. Lojpj^esrpsw sresrturregnb ^ieueustrsu 
erGirlgsnra s-soarruj&^gietoesr wjps^jsSiL-sutb (^jujsorrg/ 
erehru&jj ssmeir>LO. mrrrremib, ^jeususirsu ^Lpwrr^ 
Q&esrjrjj Qurr(!$etr8iG®etru U{jj{$ &.eod*rrtu^eiirr^merr 
<%iprrrtu(Bgjewerrrrrr&stT. jsrrib ^rressr® (Lpesrjpj <_y_j--J 
uemL-ujleb 0esrjpj ^i^es>esrĕi arremL—eb Qeuem($iib. 
&lBlp r5ml.UL.eb Q<^rresr0uj ff)<3^iujrrrr)sb l <3rU&<9nb' eresrrp 
u@@ ev(§£)fQgf; *urru<x<3>ib erewrp u^^ujtb eutgBrpgj. 
Qu>es>so mrrLLuL.e${m$&i eurbgnstrsrr @)eo jjjrreu&ensrru 
un-&<£@rrebgrresr er&g t gjuL.uues>t-~u$eb g«na/ 
Q^rresrjr)jQeirpesr sresru urr<gju($i<£<£eb ^tusgiLb. 
s-G0<3irTUJ&{J5e$><5> eurrecrriryjpj ^uuJuss>L-aSleb srremu 
u(£}Qssr§) __<su«fr_j<5LjQ., _^^<-5?<s3r ^ie^msrOiarremi^i 
^prrrujBesrrp 2-.so<&rrtu&Lb erersrjpj (^rrsssrL-rr&u tStrtlggj 
s$L-.eotTLh. \j^es>eu (^rrsmuL.rb(§Lb Q0/rt__/ru &.em($i. 
^esrrrsb Qjrrem®tb QeueuQeujru ^m^ Q^rrSBQ<3F 
Q<3=sbQssripesr. ^i^eBssr ^jssismQ<3irrsm(^ ^rmu&lswg) 
__<sD<snr_j^_b grresr r^sprsrTLJ® jsJTsb&Girleb urru&sib 
sreisrp u<8j8$uS)sb uxpjĕ&uu®ib £.soarru.i<£Lb ^y^tb. 

*g]Girss>su&srr eTesruu(£ius&eu ^Lp&srjpj. ^eup^eb 
&rr£Jft ^{sirmsumuj^ ^siSlpru LSipGuipssip suso&rrujg * i%ir _air£uir©»fl»wr iT©«5gii<3 : Olmrsdsb) iDQiiiugi utjuaaui 
*r<sjruu£li_. 98 ♦ £|.». tgir«r«fiu$&s&*r eurr^metr 6j-^gy<sQsrr6ir6u^lebes)60. &rr6ssruu®§i6STfp 
x £fLpuu6S)L~.uSleb es)Gu$gj&&(T6isr erenasu upi&ujib 
&$$&& GeuessT^tb eresrp (ipuL.euSi@ eu®U6Uifaieir 
^j&sdm *£ijp& ^ULUuetiUJiSieb^rresr Gu&®jprrrrai6ir. 
&.€oBeb erebeorru Qurr(§&rsnL^th (tpeo ^rrriemwmu 
$0uuetoeu ^ggyw<&ara?r. &i8Lfiev c£/@p/<K«K«r eresrĕi 
ehjjpLbGurrgi ^siSieo^eb eu(§ib % y . .' .,f t h" (atom) 
eresrtp ^&irebGeorr® G&rr&gjSi <a$#5?L/L$fc_ GeuessrL^rr. 
asuSlL^eb -syespia&eir eresrjpj ahjrueugi er&ieorreup^^Lb 
^itsuJuesiL-turrs (§ja$SiS)6sr(p i£?«l9«k# @l$tu jryessressrluj 
$€sresH£>6SHU$$rr6ST eresruen^ wesr&^ieb Qmrrexreir 
Geu6ssT($iib. 

*98£(P tjessrnrĕ&iuSleb «^««sserr ueoeumb". 
(5)iBg5 j5rr£j-~eurfl6sr ^jsomrruje^ QxrT6hes)&uuuL. «-«Udsijb 
jyemtĕ&ettiesr &h.tLu.^rreb uebGeujpi 6UUL.euLorrm 
e-meirgi. {§)££> j^e^i&imeir epesrGprr^L-rresrjoj 
Ga=(§LbGunr^j uebGeujpj euuLeursi&einetru Qu^i^6STjpesr. 
u 6S)6u$gdg)i aseorrg,! uep wessressrlesrrreb eucnjLorr Gurreb" 
Loem $i(5&®2bgl> jpj&esiesr 6r®$gjĕ; @l_lo/t«# 
Q&tugl6srGfprrtb, &tLuL.turrm& Q&tu@l6srG{Drrtb, 
Q&uurr&ĕ Q&uj®6srGipmb, jwy&irresr QeueuGeu^i 
QuiTLb6S)L06Ktrrr&6 : O&iuGdesrGjpmb. eresriprregiLb (Lpeou 
Qunr(§6tr L06ssr$rr6sr. {§!&$ Loessr, uebGeujpj 6uuL,eu&6S)g>u 
QujQj6ugjGurr60, jjyessr Qurr®&Trra> f§jcj$S:^lesrff) 
<3l6§sp&4i6lrr (^(j$&;&6srp6srG€u t jp/meu G&rjjjtbGurrgj 
G&frĕ>es)8iuSl6ST jpjeireBesr iSir^rrp-tb, qebeorrtu, LjJ—irtu, 
u(Lpeurruj f LorrLorruj, mebeomu, eSlesyeir^eOLorruj, 
LoesR&esrrruj eSteirmt^^esTpesr eresrpesrrr, £§)j8£>@ GLoegith 
ep(§ uul. Q&6bQesr[pesrfr. *u£§>l, @«wru>, Qurr0, 
U606ST&&T Qjes)6uQujeb60mb jpi6SST6S)Loujrr0i0i a>rrtL&\ 

Jpf6tr)SiS)6STrD £§)jE£ 2-606» LO £§)(/5«®6W#)(0<3S, «W@CU ^anJtls^Lpu) *_f0siruj$(ipij) ♦ 99 J5j6s$t6$)ldu Qurr(§<sfr&<sfnT&; (^(ji^<3i^6$rp6srQ<su uS>§>l 
(intellect), (a>6mtb (character), rsebeo Qurr0 U60€kr&®r 
(fine senses) ^j6S)6u eresresr goiurr ?' ermjgj <sS\&sr<sSl<swrr<so 

"fj£}6VXSuQtU<SU<S0!TLb £§)@<SU 6U(JJjLD, £§)/5gS r& IGStyl ĕi&iSir 

6p6wprr<3iS : Q&(jjiLbQuiTgu ^eurptSleb Q&>rr6$rjr}jib 
g)uj<5UL/<35<sJr, <§<smm<3i<sir" erew&prrrr&iisiT. 

<5i6if)m6$sT6$>6mSi Q&irr6$$r(^ LL6$f)&>6$T Qurr6$rn) 
&jjT}6uib Q&tu&rr<so LD6$f)&> &jjjj ^&>ftj(&j <sun&i<s&LLL-.&ii. 
&tLuLturr&iS : Q&tu&>rr60 &lLul. ZL.(jjj6utb <su^§j <sS\®<*Kl(r)&ii. 
&tLuL<ĕiQ&i6srgjj &)<so (&j6mrii&i6fr, Quirib6$)i&SiQ&i6$Tjj)} 

@)<S0 (&j6miEl&i6fr. ^&rr^eS^rpSP &lLuL,uS\6SllL($lU LSl<SS)&rfjffiI 

^<sssT€TSsr<sorrib. Qurrtb6<s)LDuS)6ol(t$rh&?iLj lS)6$)&ujQ6ujt 
^<s$sT<smQtstirr ^ujeorr&jj. Qurrtb6$)LDUjib, lckssst &tLuL.ujib 
w<s$$r0rr<s$r. & : lLul. ensisrjpj u6m6muu®tbQunr&jj 
*2>j&>(b<g)& : ®<so g£juj<soL]<3><sir, QumbmLQ erewjrjj u<sm<s$$ru 
u($)tbQurrgj ^&ijb<S)& <9)60 g]ujsbq&i6rr; gjeneu 
^rr<s$$ruL.6$r ^uj<sbLjaqsfjjLh 6uul.6uS,(q 6jfj)u Q<sujp]ULL® 
6Sl®Q<sisrrD6$r. ^Q&sQurr60 jsjemesiLoujrresr (^tuebtj&i 
<strrr§luj lj^^I (jp&>-60rr6$r6$)6u&iQ6rr6060rrtb £|)/5<55 

^<S$$)1<k<5i6fr LD6$f)&> 6UUL.6$)6UU QujpJ lbQuiT£jj 

^6$)6u<3iiL@ (^jtueburr&i ^6$)LO!^j6SS(^^6$rn)6sr. 

^9f 6mt Si&i6fr LDU^^6^tJ6$)L-LU 6UUL.6U&>6$>&>U 

QujpjibQurr§j ^j&sp(&jS : 9\60 (^ujsolj&git. OwMrsrr&iS) 

6U6fT{f&i6b, uSf6S)& 0fDLOrT&i ^(JT>S>&>60 , &rrUJ&i6$fl 

(Lpg560luj6$r &>(jjj3>6b, Q6urr @LpQisnr<3iQ §£(5)j£«u, 
LjjjSuSleolrj^^gii &&56$)&jujLb r^mrrujib 6r($)a5&56b Qurr6$rrn 

(^UJ60LJ&i6fr &HTLDiTdiQ6U 6JfDULLQ <S$(p<^OTpOTr. (^gj 

&>nr6urr^^)6sr £|)zL/<sut/. 'g)<!i)<su eresresr ^S^&ujtb?' 6T6$rjpj 
<3h.f§)uj ^6Uff<3i6fr, ^j^&s *£i6rrQ6urr® r3jpj<£&56S)6b6$i60. 
"&lLul. $(§<3>£)fDgj; <3{gj £-6$)i—!5&>fT6b u>6s$r 8>rrQ6$T. ^&u u>.flr.«r.-8 100 ♦ £|.ff. (5$rr«rffuiuj5{5«r (ourreo ^espj&tseirrreb ^ew &j—tbLjLb LSltpeuib §)#)«(gLb 

6HT60&&H Lfi<S8ST(f)llb ^6§£l8i8i6irrr8i ^&eS)®Gil6WfD6W 

erewprreb, 8>rremuu(j>iib Qurr(§eir gtbLj&riiaeiPlew 
<2<!Fnr<X68>#$rr(o6isr? mesrlpsesr ^jrD8>6S)8HiSleb ^tes)eu 
«DLbu&m&errrrmu iSlrRrBgn, ^&gi *£igi 8S6sr (tpeou 
Qurr(^Qerrrr(Bi G&rrpgjeSlLLL-gi; ^eueueireu&rrew" 
erewurrrr6i6ir. Loeme^jĕi^ 2L.®&Qair®&&Gurrgjj &lL.ul 
erewrp Quturr ^ujpjpseoGurreo, gJibu^&tEiaeiPlew 
G&rir&esy&iuSleb s-emt—rrSiltu L06sf)8s sl(§ r^rrew^ibu^ib 
erewjpj Qutufr Qujpj&rp§i. '&lLul. s.es)L^^<srreo 
wemGemrr® wememrrpseb Gurreo, wew)8sew £§)/D/5<5 
Gurrgj <s6wers)Lomeir iSlrf)^8jjGurrtLj eSiC^i^iesrrpew* eresrjpj 
6h.^j^l6srn}rrfr<m6iT. 

6£($eurr ereueueireussrrew luurrp&eurTrrewrreginb 
^eurr (^ip^Gurr^i, 'Qurf)tu w6sfl6S6S)rr er($irii6i6fr' 
erewrprr 8h.jp]Qewn)6wnr. (^ebe^eoGtu. 'iS)em^es)8s 
erQrii&ierr' eTewjpjgsrrGew 6hj£i9ll6wrp6wfr! gj8ses)6W^ 
$(i$(Lp6orr "Gurfles)6w jg&sTlLJ iSlemib erewjgi GurRtL®" 
erewjpj (&j$uiSl®®6wprrff. g^&iresr wprq. ^/@y««cyr 
G&rrpi&i «£(/5 euuLeurrk eu$8s £§)/5<5 p 1 ldlj ^ssew 
Geuesieo G^rrpgs uljburr® — &60turrem£$tr)<&>Si au—.ew 
eurnEi&liu <SFrrLorrew6i6S)eir3i 6i6bturremib (LpUL.f585euL-.6w 
@<75l/l5?« Q8jrr(7)iĕ\6yi eSl(£i8S60 Gurreb — Geu6S)60 (ipuus^s 
&-L-6W ereoeorrib ^ewyeurrtuu QurrtueSl®&l6wrD6W. 

^LbLL8jlSI6i6ir @ff5Tff?/T<^ eUITLp^SH LSlrr)[5856UL-.6W 

^LbLL8Sfii8i6ifl6W uebGeujpj K s>iem^]6i6ieirrrdju tSltrlrJsgjj 
Gurrtuefil($)<%)6wrD6w erewurrrr. ^yswrreo, eprjj) GmetreSlĕngj 
gjeuitaeir ugleb ^^rrebeorrweb eSltL®6S\LLL-6wfr. g)/5j5 
^6SS)t 8i8ieir G8 : ifr58}6w; &jjKeurr8i wrr06w; ZL.emes)W8srrew. 
*^f6S)eu 6TUuuL.ĕ G^rr^^sew, ejew G&frr5856w' 6T6WU8sip(8)& 
4Frf)turrew uij&eb gjcbcwco. ^ewrreb, eSl&gsrr&rrrTW _&«nila&(y)i_ a_fD»irtujS(tpui ♦ 101 a>rrpr<swrLDrr&>u uebGeujry 6uul.6u ^ujrn^Gsrpew GTGtnrjpj 
_OL_(pLb Q<9Fnr<sa<sSl 6alil.L-6srif. L_/r«L_/r $ILTrr&rr 
^(j^iessresT ^<surr<x(er^Lb "ejGsr G&n-p&ew _T-*nj<25/_><gj 
@<si//r_5_rr gSIgsu—. &msmrrrLD(£) Gurruj6ulLLL-rrrf<9iQ6ir" 
eresrjpj <sS\turr\§i (3<9s_L_5)/r;/r/t. 'gtuuul.S : G&rirrk &®i ' GTGsrrn 
<a5)sw/r<si/«@^ '&rrQLD 6p6uG6umf _^_rr<si_)<sij G&rrjpgGsr' 
GTGsrgij <9r_/$<si5?L_<so/r_b. 'gtgst G&rrppGsr' 6T6STu$n)(9)U 
u@(2<su g)<su6»«u. (ldul.6S)6u ldlLQld (oU<Sf^lpiT6Sr, 
2-.6ddimu&6ijrr§$; "<s£($lLb ^Gsteu ^Sliu sLjrjj<xrrrrlLULb 
_L<si)/5<_5/r<si) _g^__//r_b" crGsrprresr. ' 

'Lj$uj<$rT<3i 6TUUL<fujujujrr 6£(/5 @<swr_b 
__<sM^L_/r(a5Lb , eresrjpj G_SL_L_^/£)(g5 "Q<si/p^a><so u&6S)<sf 
^lspLb, l//t_5(^ &>6fflrr /%)_i>, <3ff6ssr6ssrmbLj Q6U6sst6S)ld 
/S?/_)_b, £*j)/5<_5 tnpesrjrjjLb G&rrrB&rreb <§\6uuurr<9>60 Gurreo 
^<smiS>-<9>6fr GT6srQ6ST6ST6sr 6S\<m}^rT<sFrrrT^^6b epGsrprr^ 
G&Qjjffi6srrn6srG6urr ^6S)6u<5iLL(3) ^GTpuS; @<sw/s/<55^)<srrL/ 
Qupp6sr. £§)6>)-i) 6T6ST6ST _^_F_p/f}__/_b" GTGsrrorresT. «_in_o_b, 
*-<_& g)<tf>/D<a-W cresrGlpebeomb ^_w__}_5<a;/r@<s-rr 
Qu<9f6U6sr6up6S)rDSi Co<sl_(5)# ^rrl&i&ltorresr 2-60<xrruj<93 

6UfT§)l. "&HT6SSTUU(£lLb LSlfTU(6Jj<SF<^^6ST _ty_JLL/L/-lDL_ 
-TOTT-TJT 6T6STJpj Gc95L_L_/r_J. ^/^5/D@ <£JLp&ilUJ <Sl5?-7r>__ 

<9h.f5}uj6frG>6rr6sr. £§)<_5/D(_) CoLo<si) <3>rr6muuL-iT^rrQuj 

__<Sl)CT)<9> $LUIT<9i<9i <9>ri)U6S)6Sr Q<9FUJ^J <9>6STLDLb 6T6STjr)JLb 
<9iL-6U6fT 6T6STJpjLb 6J6ST Gu<9fS)pfTUJ? /£ <9hJp}LD <9H—.6U6ffl6ST 
6ULq.6ULbgrT6Sr 6T6ST6ST?" 6T6STJpJ 3_60<9ilTUJg6UrT§>l 

GmiLurresT. _3/<95/_)_) ^esruS^eurr^lGujrr "^euesr 

^(§6UrT6ST6U6ST" 6T6STn)rr6ST. " ^6SSTL-6U6ST _9/(/7><SL/ 

Qld6st6st)60 _^<#/r/L/(LOLb ^(jjjeuLbgrrGesr? ^(§6uGld 
^jGS)nf)6U6srmsl)60 ^rijleuesrjpj _|£<s/r__'_o/r_5_b" eresrjpj &n.fjjl 
wjrjjĕi^esrn^rresr 2L.60<9>iTUj&i6UiT$. '^ebmeo, __.(_5<si/_b 
_L_■s-^(5) , 6T6srn)fT6sr &LDUJ6urrG}l. "_L(^__/(2_o<si) ggju y<_5-« 102 ♦ ,9j.ff. <grr«rffiiu{E£ar 3h.iLt—$$iGO ^mGpeisrprrm" &.60<3irruj<36urrG>l. ^(Si&g}* 
G^rresreurrek ^GsruSl&euiTgl: "g)<sbff5><si) ggtunr 
^MessrL-.euesr ^(§6i{(!^6urT<3> <sul6iriAj@<37)6srrDrr6sr'' eresrg^. 

"2-QJj<2U(Lpib ^06U(Lpih SGOjBggjJ <3iL—6U.61T 6T6STff)rT6b 

(^jrr6ssri$iLb &6X>r$ l §} $n)tr)60 (^juj^hldit? <3J(nj6ULDrr&)uj 
eul 6ssrQ6U6rrlu5)6b &.(§6ULDrrQuj S6b6s)60<£ jj/r«<s) 

6Tr$l[5@IT6Q ^l£lQ<3iQuj $GS)60£gJ 0(b(G)LDrr" 6T6ST^} 

Q&L-£)6srrDrr6sr s^60s*rraj^6urT§s. 

6TUL5)<X(3)frluj6sr ooLSleorr&oaLSl (epicurian 
philosophy) eresru^i er&ugi ^rrL-UL60 q<XLJpQu^j 
6S)6trrii£)uj epesrjpj. rsLbrLpetr U60(iijĕi(^ ^g*//5<5<£ 
£5^§j6U0^6sr Qutuif Qd5rf)ujrr3j]. *M6snr6b, 6urrLpSi6S)3i 
u5)60 ^i06S)6sr^^iT6sr Q&rT6ssr(£} Q&6pi3i&ii!5lG(n mh . 
^jS/ra/g/ "euiTLpeu 06S)6Oujpn)§}, eresrGeu, £)6S)L-&<s 

6U<3=^i<3i6S)6fT 6T6U6U6fT6lf (ipiSLUjQ>LDrT ^ 6U 6U 6fT 6U 

^6$)iu6ul$§i<9i Q&rT6rr" 6T6srugjj<srr6sr «jy/SjSjS <5&§J6uld. 

*Mg6S)6ST 6ul6fT<3i<3i 6Tl$IU&il' /5/TL_(5) 6ul(§r$$5l60 S-.6SST6mĕ 
QcF<si)<Sl/<3/D(gj (Lp6STLJ 6p(§ @)frjluj QuLLuL6S)UJ<9i 

Q&rr®uurrfr&6frrrLb. <g{06S)6sr& @/D/5^>/ urrrTg&rreb 
jyfj6S>i6fT £§)>D/5<5 ulessru QurrLb6S)LD epmjr)} ^(jrj&^LDrrLb. 
<=3>/<5/D@ ^ULuSl60, 

EAT AND BE MERRY BEFORE 
YOU BECOME LIKE THIS 

6T6STn}} 6T(L£)^UULLL-. mnQ<SLb (^(§<3i(^LDITLb. <g}rbLJ<35 

LDrresr &£&tf6ULb! rsLbiB6b U60rf uu5)rb@)uS)6b 
Q&rr6ssrL-rr($iLb g)i5<5 rgl6S)606s>uj &.6O<3>rruj06urr§l 
6T(Si^§}ĕ> &rrLL®§}rDrT6sr, "(gjebeorr^ Qurr($6S)6rru urbrbl 
eressresstl 6T6ssr6ssrl 6f6srujujrr ^euetirjpjgjlSlesrrDrruj? 
6>6ssT6ssrrr6b, mrr^rreb, ^p«K<5/r<sb, s-.L-.Lburr60, eurrujrreb ,%«n_l«(yn_ «_«ffirruj£(y)ii ♦ 103 Qujgi§lmtp <ar«/E/«(f><syr SLmremwiurresr <9?«/_/_s<syr." ^imeu 
Qaj<so<somh _^__/_^<s$_L__./T<sb QL//p/<si/dj/ ermm? (§)/5<_> 

v £fUUJUmL-.65)LU 9(/5<Sl//77p/ <sSl<SfriSjSlSi Q«/r<STOTL_/T6U 

(3__>6-><s_ /5/tl_.__gi//t <xnrC(S)ib sL.eo6irriu0^^mm 
<sp(j$6urrjpj urtlggu Qarr&r<srr (tfiUL.ujLb. 

_9/_i/;t-5<syr 8htlL®6u§j j£j!T6m($i «/€*>_> 
__<sD_5/r_j^_o/r@i_b. epmjDJ eurreorrrbjijj (LpetotDuSleb 
Gu&uu®&)6$rro __._D<$/T__-<S-b. LD^rorrmjrjj eSlri^^rrm 
(LpmrDiuleb Gu&uu(SlQeirrrD _L<«Ti)_>rr__<5>_b. _o_5_><syr 
_i//r/jp_5)/r?/T/r_5_yr; Qurr(n><sfr&;<m<srr &.pu3^ Q&Lu&)6krfQ 
mrr; uessrl Q&iuffi65rrQ6tfiT; QufT(jjjef?LL(^\^65Tff)mrT; euib<3F 
6iS)(/5<5@ Q<3FuJ&l65rfD6ijrrr. ggjgj&rrew eurripeu. g)/5<$ -_./rj«i/ 
jS/rsw- &(lp0itlu eurrLpeurrSirpgj. g)^<sb Laesrlpm $65rg)j 
6Sl(S\eurrQmLurrmrreb Loesrl^esr erggetnesrCJlujrr ^LuSlprib 
^ujlrrLDiT655rQ<3i<sfr LSlmmrreb r£lrr)& deuemC^iib. (5)/5<_> 

-_/£><-)/ (Lp65)fD&(§ ^iUL.UU65)L-.aS\60 GeuJBJ 6£65T!Q] 6UfJ^f 

6til($i@)rQ i gi. Lnesrl&ir&cmj&gj g)(5«_s)_,r/p __.<sw/r#_^. §)/5<_5 
__<SOT/t#_3_>(^<_5@ _^tf.L/L/<sTDL___)<si) g)(5<s_i)<s3r/_> ejrQ<srr 
<Sp65TJ$], ^/5<53 __<s<w/r<!F<^_s_yr _5)/r)/f)___b Q<5=6srjpj 
grr<3i(dj6Ud>65rrrGeo erpur^iSlesrrD <sr^/r_=Q_*_j_bc9><syr 
(reaction) - gjeupmrDU urbn§)u Gu& <si//5<£ _g>/<si//T_5<syr 
"^&J&rrm ^uuJU65)L^, g)/5<J5 ^_fL/u<^___j)<s_)(75/5j/ 
er^mesrujLb Qu^p<si5)__<sU(T_b" ermjoj ^&rresrmnrrr&err".* 

^l_l/ Qurr($6(r (matter) - g)/>J0 ^l_l/ 
QufT(j^6fr<s(6f^<X(^d : <5=)<su (^ujebLJ&orr __<s3_r(5). 6uuL.6uib, 
2_(/5<oi/_b, uebGeujni 6UUL.6ur&ig>65)6fTUJLb __(/5<si//_j_s-3)<syr_j_b 
QL//rj/£5<sb g_i//0/r5)Q<si)<sb<si)/T_b LSlrrĕ&les^mGLu $6®L-Ujrr&jj. 

* The relationship between social being and social conciousness. 
As a result of this, detinite relations or tbrmed between them which 
constitute the material life of society as it is Social being. 104 ♦ £|.0. (f$rr«vrffutui|$ffr (^J3>GS)GST ,-9/(5)<£65 ^>GS)G03i(3)U Gu!T(3)Lb(2uiT3jJ ^jJB^ ggl—U 

Qunr(§m&i<§n)ĕi(g,!?luj £§)/L/<sbL/<s<siT iDrrrijlu lj$>)lu 
£g)(u<sbL/e5ff5)<srr ej(b(3jLb(DurT3jj Qa>nr<sb6$)<so eu(rij§!l(t)3j]. 
rsebGOGuesr, ^lugugst, (SdirruSssirrrjesr, ^Gsrqes)L-.uj<suGsr 
eresrgn 3h.puu<$i^in) &)go gjiuebumsirr a_<swr<3>L_, ^jGuirjemro 
Quj<soeomb er^iGb Q&rres$r($i(2unruj ^iL-ĕi(3jGu§i ? 
/S)<oTDt5W(jr@Lb ^ujsou. LDesrgGtltbgj &.gsstQ. ^yssrrreb, ldgstld 
gtgstu^] eresresr? ^iij(o6i3>iTesT ^(Jjj 3rrrjrrrT3i(3)Lb 
OLDirgeb Gj{bu®&lGsr{D3jj. *£//5^ lo6W(lqlo ^i—uQurr(§err 
eresrjprrrrsim ^GO&rruj&rreiGiT. ^igu gtuuisl g>i—u 
Qurr(nj<snrrrd> £§)(/5<£# (tptsLUJLb? U(jnuQurr(§Gfrrr3i 
(concrete) g)(5«@Lb sjesre^Lt, wesrg^rbray ejprjju 
uCj—TTgo ^jiBgS euiTggG$)3>3- &G0ULnrr<5i (LpiSLĕ^iSi 3h.{bl 
<sSli—<sorTLh. ^esrrreb, g)<si/<sii/rp G^rrebepsSlesrp 
^jGurir&Getr ^L-uQurr(njGfTn~0> £§)(/5<£@jLb GpdtrgSljblg) 

<SJ(Qr0UU(£lQGSr{() (3)GSST(EJ3iG(r U(§<£35GSTG$)LD 2-G$)L-.tUG$T 

Gurr&i ^GfrGfre$rGU{bfblfb(g> ejppuui—. (tpisLuj^LD 3>Gulrj 
njjGssrG8)LDtLiiT0i S-Grrerr ' Qurr(jjj<m<3i(Gfij&(3) ejrbpuuL-ĕ; 

3h.lSLLUG$T ^jGbGO erG$TUG$)35& 3HTGSST (jptSLLULD. 

(£~jgiG$)Gsr (Lp&seSlGb <3h.(r)liuGi]rr Lurrnr Qsaf)ujLDrr? 
ijlp~3iGf))u0 u&GurrCSGsr ^Gurrrr. L5)rj3iGfDu6>)G>turr 
Gj35<si/<gj(flj. ^uuisi.QujrT(§ @(5 S)GS)L-<s^>(§(53snrGb ,=g>//5<s<3> 
Q&SGisrrdiGrT ^rj3iai!T6-QGfTrr(£\ 3fgsstgs)L- Qurril.(^iSi <3irr<sOLb 

<$LjSl<£<g6>!Gb G&tUULjlGbGG)GO! GfU3>G0 LJrjrTGSST(EJ3i<StT 

^GS)G$r<$giiLb (2<g<sijrr<3i<sfr Q3-tu3> uitgij GulQLDrr3Gsr<s^l{b 

3HT3iU Ljf%G0rT3i<55<3<sb GU^J 3>GUtb Q3-UJ3>3>GS)GStGlU 
@/$L/L5?(pLb. $I<£GST ^ULUUGS)L— miGSS)l3i3iLb \^0]3>rTGST. 
[BITLb ^GS)GST3)<Ĕ)6SrrOUlSL QuTT3i UJLBuSlGb S-GtTGtTGU IT3iGfr 

gtgugu rtpp itgs)! tb ^ujirrBgeurraieneoeorT. t^Lprtjleioeo 
3irrrjGssrLDrr3i ^Gurranm ^//5/(3« SLGirGtrrTrraiGiT, /35/TLb 
g)/s/(fl<a> ^(5<Sc©637(3fl3/T<oLo 3>eulrj Qgujtj] (^Gbesieo. £°j)/5<£L/ ^,tarii)a(i/)Lb ft_foarruj$(Lpu> ♦ 105 iSlpGuluSlGb rsmb Qu(bro uiU6S)esr&5 G&yGurr&iGrr &h.L-U 
QufD<siSl<sb<ss)Gi). ^&iGeu, G&iGurr&iGrr eTGsrrorrGb 2-LUifj5&> 
Gurr&iGrr eresrj^ eremGm GGUGssrL_rr ermu&bsrraOeu 
^uuuluul-I— &>es)&i&iGS)6rr&i &iiljsL6srrrrf&ierr. G&seurr 
<9><sir)<ssr f^(§udnsurrewrr^luj GhlujrrLpu&iGurresr &nresr §j!5&<9 : 
&rrtiiQiu Lo&>g>G}les)ew ^GssrL-rr&i^ujeuesr eTesnpj 
&h.jj^&l)Gsrrorrrf&iGrr. ^GUGuerrGU uemipuj arreo^^leb Gu&luj 
^rjs&s&i <sn(ri}<ses)&s& : <sflSu <mrreog8)le\) dHprBrril.® 
&,eo<3irruj<sif<3ierr Gu&T^rprrrT&ierr. j5jGssres)L£)LurrGsr 
(^Luebtu&ierr eruuisL ^L-.uQurr(fi}(ei^&i(&j (^LUGburra; 

ggjCJJ&i&i (ipiSLUJlb? 

&(Lp<grruj Lo&i&iGrr euiryi&Tlesrrorrnr&iGerr, (^jeunr&i 
OerrebeorTLO ^u.uQurT(r^Gff)esr ^jjjjuiJ&i&GrrrrGurr. ggi—U 
QufT(rr>efr eutSLeurrsi (^(§<$&;GGU6ssrisLUJ w&i&iGrr GpGsrjoj 

&h.LSL& <3F(Lp<SrTLULDfT<Sfi eUrTCLpLoGuiT^l ^f$GU&zgtfGS)fDu5}60 

^urr^lLueb, <Q(Lp&diLb, Qurr(rf,6rriT3>iTrj§l6S)60, ttmeo&i&iimp 
gjgigjeuLb (economical standard, artistical worth, philosophical 
doctrine) erGsrro (^jeueuGrrGULb w&i&i(Sfi)es)L-Uj <sF)^&ses)Gsr 
eresrrp e^Gsr^iesr ^LSLUumL-uSlGeo G&srresr^ujmGu. 
C^jGS)GU&iGS)Gfr er^eb Q&irressr(^Gurriuĕ G&^rruu^? ggi—U 
Qurr(njGrrrr&i (^(nj&i&llGsrp 6p6sr$rb(&) £§}<si/<su<syr<a/ {§)(l/cul/ 
^mmerrujLb ejrbp (jpLSLUJLorr ? ULprii&irrGO Georr&irTUJ&s 
Gurr^l&iGiT Q&nT(Gjj<5Ftb gSIijSI &>&)]&; Q&;rTGssrL^rrfr&iGrr. 
Guuurr eresrjojLb, mw&GrjrrooGuiresr eresrjojLb, Guesrrr 
eresrrojLb, GLDmgg eresrjpjLb 5-errerr «gL_L/ Qurr(§merru 
uprrjl ^rjrriu^esrio U(&)fi>)muj QwLLi<2.rfluje6)& : Lb eresrjjjj 
Q& : rresresrrrrf&iGfr. LDGsr)&>GsijmL-iu ®jjb&>mmuS)6sr 
^JisLUUGS)L-ujlGb G&srresrrbliumeu&imerr QL0L-is*.rf)uj65t& : Lb 
GTGsrjp} ^&rrebeoGeu (^jGbmeo. 

Qu>LLLs*.rf)uj6blaFib Gu§), £§)>5<£ 2-6U«<£@su S-eoeu 
§)6srro eprrn @i60(jT>6rr &>meOLurr&; 0rbueufr LDirrf&iGh. 106 ♦ £j.ff. (grrwrsunjjBgar Qer>firLD6!sf)ai<9irr[rifa<&r iDrrirSnsh) UjprSl& Q&iT6b<9l)(i)rrrf<5i6rr. 
rre^Lurr&ierr Q&rr<obQiffirnrriTdr;6rr: ^Lp&^ Q^rTLD6$f)<5i 
&i!Trrfr<5i6tr Q&rr6 bQi <si)6$rprrrf&i6fr: @6$rrf<9i6fr Q&rT606pi 
®6srrDnriTdi6fr. ^eurrenm &h.jp}Lb ^<5>&i6S)6$r6S)LuujLb 
^esrrprr&i^u umf<55<5>nr6b, '£§)/5£5 LDrrnr&eh) eresrm^rrm 
Gl&rrmmrrrr' ermjpj <&l^^ĕi<9iG6u (LpUL,uj6ul6b6$)60. 
ej^mmrprreo Q6U6rr6$)6rr<£5 ^rrm Q6U6fT6$)6rrQuj6$rjp] 
epGrr &h,pmp 6T6oQ60rrcnjLb Q&rT6$rmrr6b r^LurTLULDirm&j. 
rr6tyujrT&.0irrrrrr &nrm6rr<5i ajpjuLj ermjpj Q&rT6srmrr60, 
@6srrr<9i<5irrrriT<5i6fr ^rrmmm^rrm sl6$st6$)LD ^lpLb 
<5i6$$rGi—rTLb; ^sngj &>jpjuLJ ^mjpj, LD(6j)&6fr 6T6$rjpj 
Gu<5f6umf<5i6fr. (^juuul. (jprr6ssruQ<97)6srro, Q&rT6066) 

GgoGlU 6T6Q6$)60Ujl606{)rTg5 &i(Jlj<55&J Q6Uipjpj6$)LD<5i(3) ^jl—LD 
<95(!lj<§l6$rrp G<9i!TL-UrTLL6S)L— LDlT!T<9i6b<35!T6$r (Lfi<556$T 
(Lp<3>6bl6b <z^LOLjl<ĕ)<5?)6$rrDITrT. ' LD(Tlf&6fl)<55iT6$T ^«S/Dgj^ 

Q&LbmLDLurrm 6p(nj <5H_Li—6$)6fr<5i<5i6b 6$0 <95&jj ĕi 
QarT(£i<£<956}jrf' ermjjpj eul^^rrm (Lp6$)p s-60<5iiTLu<95Lb 
Gu<m<9^lp6U{f<5i6fr &MpjQmrDiTrf<5i6fr. 

g£j6$f), ^6XJrf<9i6rr Gu<5r6U&i6$)imL_-LU ^UL.U 
U6$)L-<9i &0<£6$)<5>& <5i (TF, & Q & Q & /T 60 6bl <Si5? L-60 /T LD . 
U)<5i<5i(6rF)6$)L-UJ 6UITLp&m<5iuS)gO Q&rT6b60UUL__.L- £§)/5<95<£ 
<5i(jr)<5>&il<5i @6tiluJ60<5f6fr ^(JJj<5i<57)6$rpmG6U , £|)<STD<SL/ 

Quj6b6orrLb *gj6urf<5i6fr eurTLp&m&uSm ^UL.uumL-uSeb 

^6$$r6$)LDLU!T6$r6$)6ULUrr<5i<S Q<55tT6$Trf)\LU6$r6U[TUJ ®\(JJ)U 
L$)6$yLb ^J!EjQ<9i U6S$rq 6T6$rjpJ 6T^]6ULD <5i)6S)L-.LUrT&j]. ^(5<5> 

gQi~u Qurr(jjj6iT<9i(6nj<5i(3j &_6fT6fr eprr (j^ujebu, ^!5<s 

(°£jUJ6bL5)6b (°L)r5<5><5i @6m&J<9i(6fTjLb 6UIT><9>6$r. ^6$$T6$)LDLUIT6$T 

^rsg&i (^6ssrr__j<9i(6fTjLb <gjr5& ggL—U Qurr06fr 

&.mmLDL_S)G60uS)(§^&J G<9>rT6ST^6Sr. -gjm&i <gjUUUL.GuJ 
GLUrT<5^<5)^<kQ<9irT6$5rGL—US)(§<5i<5i Q6U6$STUL,UJ§]<5>!tQ6$T 
<5>6S)jT, GhSIMJ/ 6T&j]6_JLb isTlmL-lUIT^]. ^«BniH&tyHi s-soainujgdpii ♦ 107 <egi—U QufT(!!)GS)<5iruuip$<sF ^^Si^esrno <^jLuebq 
6p(ij)UrDLb g|(/5«<s, SL&ssrmLDtuiresr ^rolewTOJgi 
ggl(nj0i®6srg)£rr eresrjpj Q<SLLi—rreb ^essr® eresrjjjj 
<j>utF)<s$rrnr. €tuuul ^etaeu ^(^^mrom? jgemi&am 
eresresr Q&LU®6srrnesr ? ^ejsgj&aeir epturrLDeb 8r(Qf$g> 
$rfl§lesrg)6ST. £°j)/5g> gg]iu<5i<3iLb ^je^jsimisi^ĕi^ ^jiuebu. 
<gj£fb& eijl^^rresrcLpib g)<a//7e35<stf)<&@ eTrrjrDrrrbtourreb 
epggrrm&LLjib Q<9FLU^jeSliLL-gj. ^&Geu, QLDiLui.rflLU 
eS^ib Qu<3rQ6iirrff QLDLLL^!r)LU6&&<£$p(&jr?lLU 
eSl^^rresr^^esr (s^Lp^emeo Q<3>rTessr($) £|)<su<aw<smLb 
6Ut^00rTif<SB&r. ^uuuLĕi Q<xfTc^<3FLb Q&rr<62i<5 : LDn-& 
(j£6srGesr{broLD6s>L-.f5gj i i, 'QldlLl-.it (matter) eresrjgj 
Q&rreb£Vt Qesrp ^L-.uQurr(§eirr, (^Lurii^Lb §)^^ 
lj6s>l-.lu^j' eresrro eSlr^ee^rresrĕi «rj^S^i 6ii^<36ijL-Qesr 
^euir&^etjjLb Q&frr5^Q<5irr6ssr($) "^lo/tlo ^lo/tlo, 
rbrrmdieiT Q&rresresr um^rHprresr eStejjcejjrresrrLptb 
6fLpS)/pj5/" 6TesrSi)6srfD6srrr. '^rb&s ^L^uQurr(jjj(6jj)&i(^ 
^jLU<x<xib &.6ssr® eresrum&s prrrii&tgjijLb epg&jj&i 
Q8tfTm§rQrprTLb; (tfiesrQesrrT&iQu Qurr6ii&j]<grr6sr ^iuĕiSiLb 
eresrjgi 6T<sssr6ssrrrQg5; LSl6srQesrfT&iQu QurreiJ^jLb 
u&i&ieurriLuLeb Qurr6ugtfLb ^tu&i&iLb&irresT. ^&iQeu, 

LD&i&iOlT <3h.LLL-LDfT<3i& : Q&(rj)LbQutr(Lgi3jJ ^6lirT<m<gfJj3i(&> 

(Lp6srQesrfT <&<§}& Q<5F<sbS}esrn) eressressrmi&ieirr, iSlpiT 
<Siii6i^tj}6s>L-Lu LSljpmrreoistgieb eiirj6tirrti)6s>rpiLj l//£)/$# 
&p$ĕi&mp eressressrmi&im, &(Lp&>rrtu&>§i6b eruuuL 
Quj6b60rTLb euiTLp Q<su6ssr(£iLb eresr^j Q&sir6kjj)j<3l)esr(D 
6T6ssr6ssrmj<9i€{r ^isilLu ^jesieu^Luebe^mb Qfjrresrrnl6srfTeviLb 
^6S)<su&i(§rjjLb ^ejgjjj&i&ieirlesr ggjLU&i&iLb' eresrjpj <y)UL<5&rrrr. 

LD6sf)<3SeS)J6S>L-LU >9)r5<5S6S)6Sr6S)LU ^6mi<X<3J6lfleST g)tt/<£<3><5 

Q&>rr($) (tpuL<3 : <3ru QumL(^i, '(^j^j&irrm ^igf eresrjpj 
Q&rr<sb<3llesTrQ ^jetreSleb LDrrrrĕieh Qurriu6S\LLL-rrif. 108 ♦ ^.9. ®nweF_uj5j5«ir £ijj)j§)<su w®§)<sirrfD £§)6i$>l_(S7>c5f<su ermeu 
GlGueJsrtDiT®); ^jmejnLb ^rn&iu ujj<smiDiT& 6T®&)&ij& 
Qarr&rGtr (LpuL6U$606$><3d. er^euetreu&irresr l__/Qs_)_5l^.« 

QLO__L_/fJ_/5lS(5F_) UlS^£3>rrGg}lEl<9h.L-., 6T65)&i 6T($)0£rr6£]Lb 

£g)_/<si)L/ (srGsrjryLh — '(°£j<su65r {56O6O6U 6wrrr& ^(§&i 
StewprrGesr' 6T6$rrr)rr6b 'r56b'606U6$rrr<x ^fnjuu&5l<$b 
^&&rflujuu(7)i6u&i{b(&) 6£6$rjrj}i£l6b65)60, g)g/ ^gjGum 
£°j)_/<si>L/' eresrjpjLb — '(^suesr (Lp(Lg& Q&nl.L-6U6$rrT&i 
^(§&>&6$rprrQ6$r rjrrurrL- &)6$>6tr6u Lorr§ilrf)' 6T6srn)rT60, 
'*£!§} *gtj6U65tf6$>L-.LU ^LU60lj' eTesrjrutb &h.rouu(^Qnr) < &j}. 
upr5rr65)irprbl6a, jglTGJLJjlLI U(j?SLL_ L|65)6KJrG}_rr6b ^(J5_illT 

(LpanrgsuLpLi uGJsllo (rmu§\ ££ta)(o6i]irir 
«iril^uSleb Gl^6ttljE«5«ir_i ^LaseSlsoT wn_._^i_ljr) 
QurfKSt_tr«nir aSliu^gyti) @6_(__q 

<#ln5l(SlLtlT68)ir {_ifl6LJ<_6b «Dje56Bflg)I_ @6_(_LD (L|f_LD 192) 

6T6STJJ)} 6p(llj UTTL-.60 _JSW(/J). Qurf)QLUIT€$>CrLJ Lf&iLp&i6plLb 
(^6065)60, §)r$GLUrr6$)rr £°j)_5LO<S5_i) ^&j6$f)6$)ILb (^6065)60. 

6j6$T Q$tfiujLD(T ? $iT6uljSIlj u(§S-LL U6$)6$$rGurr6b 
^(jjjtulrr (Lp6$>ro6ULjSlu uQib 6T6$ru6$>&i^ ^lroQ6urrrr 
&rrCJ&luj)60 Q6>6tf!(5g>6$rLb! eprr _^/j9fl5)<su &L-6$>L-.6$>luS) 

&t!T&,&IU QurrC-.L-.TT6b 6T6$T6$T Q&LULLjLb? &i6$$T65$f'fr 
6TUULSL 6$>®§irDQa5rT ^UUUL&i <55L_<STn___/LO GuTTLUjk 
Q&HT65$TlSL(lJj3i^Lb. &iLL.6$)L—&i(& ) 6T6$riT)l <9F__ {S}_/<SUL/ 
S}6$)L-LUrr^}. &i6$5T65$flf 6T{5&i G6U&i&}~&i!60 6T{5&i&> ^)6$)&6$)LU 
Qr5!T&i$ElU Qurr&i)pQ&iTT _J//565 (3<S__5<S^)c5U *3jT5&i&> 
$6$)&uSl60 . ^{S&i&i <95LlCT)L__/LO QurTLU&i 

Q&rr65wuL(nj&,(3)Lb. ^&jGurreo £§)/_£> Ln&i&i(6t^6$>t—.LU 

SL.uSlrT&i6tT 6T65T65T 6T65T65T <SlS?<_i)<S@ _.L_L/L_(5) ^j,«riila(y»i «_«o«iriu<S(ipii ♦ 109 6Uf5$($ĕi®6tsrrD6srQ6urr, ^//5^5/5^ ehl^&i^ ejpu 
LDrrjpj&guSng, zl.lLulL® ^ujrEj^esrrpesr 6T6isruQ&> 
Ql<suifd5Lb 6urT&nbQurrgyLb! 

^&Q®j, 6ules)6fretsxsu ^uLQLurrn)0ĕ Q&iuujLb 
Gurrgj eprjjjeuetsT rsebeogj Q&iij&irorrm eretsrGrorr, 
Q&uLu-&jj Q&ujQprr6isr 6TesrQrorr, eretsr *gj6uesfli—.Lb 
<5f<sw6?dl_<S(»)L/ QurraiQeu<smQiLb? ®iuj60lj ereisrjpj 
$)es)&£gnrQew SL.ex)arriu$ 6urr8>l&i<srr Q&rT6b§itpmf&i6n ? 
^e$!^ĕi&b.LLL-.iij&G(r ^iuaaigtgleisrurrn) u®tbQurr&3j 
^rr&ujeo erememiij&itsrr Q&irr6tsrjpj^esTn)6sr, ^esrLB&i 
eTessressrrEJdierr ^&irresrjruisletsrroesr, Qurr(§6rrnr&irrrx 
6T6SST6ssrrij3i6fr Ggirr6srjp]§i)6srrr)6sr. ^j^j&nresr *3jf5&i 
^jegyĕ (S&rr&esy&iLulesr ^jiueburr&i&i &nressru < &jj. ^rjs&i&i 
&i(§^es)&s $)&($&> ^juuul 6S)Qjg&jju urrrruQurrQLo 
ujrresrrreo, QurflQturrrr&i6rr eresrjpj Q&rr6oeouu(jJiU6urf 
&nsrr iurr(jjjLB606S)60. '^eurr&terjjes^L—tu Q&tu<so&ierr, 
eressremrEj&ierr (^jemeu' eretsrjrjj Q&rresT6srrr60 '<3j6S)6u 
v 3Jeurf&i(6rijes)L-.uj £|)_j<sbz_/, _^£<3jC<si/ ^jeurr&ierr ^jes)&i& : 
Q&LU&i)rr)rrrT&i6rr' eresrjr)! &h.rrjl6uli—.60iTLb. 

^j^&S&i &i(j]j&6S)&)g&>rr6sr Q6oesfles)iLb Qu9lesrrrrf. 
L-rrnreulesr eruuuL. S-uS\rf&iLL@&i &h.fr&i6o<gjroLb 
Quĕ^6srrrQrrrr, *gj&jjQurr60 Lorrrr&iero ^jrs&s ejol_u 
Qurr(jjj6ffl6^jes)L-Uj 6U6frfr&&^6S)uj eungjni&i^lesrrriT. 
6U6frrf& : @\ eresru&p] LDrrrblLDrrrbl&i Q&srTesr^j6U&irr<so, ggi—.u 
Qurr(jjj6rr&i<srr <sp(jjj6u<ss)&i 6U6rrrf& : @l6S)Uju Qujpj&l)esrro$sr 
eresrroesrnr Lorrrr&i&^ujeurT^I&itsrr. 19-^jjb jjjjrbrorressruLeb 
Q&irTLjSl60rr6frrT LjrriL.@\ Q&srrekrblujQ&i6srrorT60, ^gj&ueijLb 
Qf5@luj s-6mrre61esr tsuerrrr&^&^&iiTesr eresTpesrrr. 
(jp&i60rr6ffli5§i6ULb Qu(n>®<swQ&i6sr f (orr6b ^^ieuib 110 ♦ £{.*■ <grr«srffiiu{B<s«r 

^<2>muuL$rT6sr. g)63><a/ &(Lp$iruj GUGirrr^uSlm ^jujgo^ 
Grmrry ^&nsSleo Q<xnrGssr(SiGurruj ^Ll(p<s$LlL_rr/r«<srr. 

Qu/T<75(sy5«@ ggjtuGOurrm UGSsrGurr, 
guulguGwit ^m^iw &}GS)L-turr§i. <srrGssrurrGS)i6S)L.uj 
6irrLL9luhlm ^ormeu ®lLul ^<Sfb<i§ guulguw 
€jtbu(j))£)(Q§l' 'Sjuulcl. &(§. Qurr<$<sir ^($ĕi§!mrpGg 
GTGsnpj erm siGssrGssrrrBiuj Qurrr5l urrrfg§i gtgst ldgw^sIgo 

uSjlGlJ Q&UJt56lII—G$r GpCjTj Q6U6fTmGfT 0{DW GTGST LDGST0GS)^ 

Gj^i]<9iQ^rrGmL-gj' 6T6mpj GOrrSiGa ermrp 0^jGU(6^rrGstl 
Ol&rrmmrrm. £|)<£/r>@ <&(5 gulLl- guulguw slgsst® 
GTGST0 wmw 6jr£^3iQ&rr<5mL-<3rrLb. (^ljuul 6U6S)6irr$&tf 

Q&rr®<3i&l6Srff) g^UJGOLJLh gjjgjS GUULGULD SL6S)L-UJgl 
6T6fcfpjLb 6T6ST6S)IGS)l—UJ wmw 6jrp[g]&Q<9irr6mL..<£iTLb. 
^&Ggu, <3irrGssrurr6S)jGS)i—UJ wm^GOSirrm £§)<5£>@ <sp® 

GUULGULD SLGSStGL- <9>6lS?fT, ^<95fbQ<3i6SrjpJ 6p6STN)lW 

®mL-Ujrrgj Grmjrjj Gu^lmrrm GOrrĕiGsi. ^rsjGdi&srrm 
g)/5jg $rrC-UL6sr smisirj^mL-UJ gsgglGULb Q<5/tl_/5/@ 
%>#/. 

g)/5/G<95 mrr6ssruu®£)mrr> L%rju(&&p$fbQ&6snpj 

<§(§ 6UULGUW S)65)i_IL//rj5/. 6UUL6ULh (jgj6060rr&> 

Qurr<rij(Grij<Ĕi<^ gtuuul guulguw ^)(/5<*@lo ermjpj 
&h.p(LpuLUjrrwGO Q<s5/tlL(5)l/ urrrr&iiBlGrprrw gtgst^j 
Q<5Frtmmrr60 ^j/jj/ jty&imimL-UJ dirrLLi9luJ6frGurr<9i 
£l®&@Lb. &$$ Grjrrg>rru ll gjrg&Slp&i. Grjrr^rru 
ujoBguu unr(T<£<56UL-.Gm &rr$§>i6S)iuu GurrmrpGurrsiGiT, 
"£§)/5<5 ^iLp&rrm LLGiSlmmĕi &rruurrpjpj6u<95ji)(&)<9i 
<3i0mGSsr GUULGUwrrm su—GiiGir (LpiLaimerr m6ug<95rrG6sf' 
ermrpi i$mma®6srrDiTff. ^jgsm GT^rjrT&ĕi "<9Ji_<si/G><sYr 
C^jgogs)60; ^uuulGuj {^(§r5$rr6})jw ^iGum ^l^Gupn) 
sum. 6jQmGsrfDrrGb §)/5j5 ^Lp&rrm ljjss)guu u$ĕi<9i ^drt5la(yiu s_«i«{nu$(Lpu» ♦ 111 (LpuLturr&suuL (Lp<sfrmmS> Q&rrmr®Qurrtu es)eu<sssrrGesr" 
eresrjr^ ^etoesrĕiil&rprresT, w^>Qpnr0euesr. urrrjasLb uitisluj 
<aS)<a)afiLi$3jjrprrrir mememtjlrjiTew ^lesyesreuleb ff® 
u®£lfprrfr; '<3jes>6fr<siLDLp u<su<2fr<surrujGt)Gsr' eresrrjj 
§l$ĕi§liprrfr. 'OeuGstsrGemtu eurr<3Ftb etim&esrip 
^pussiDrresr §i(ijjeurruS\es)esr s_ct>l_iu Qu(jj}LDrrG6sr' 
ereisrQprrfr. ^Ga} urrrjggtsleb ^rBGujtTgiesresr eresrurresr, 
*2{Gg> mememes^esru urnr<3iQtr)rresr. £§)<3d5 «_9/6tf>L_ 
QLDirtfi<3ies)efr ^eue^jib Q<5>rr@Si®n)rr6sr. ^esrrreb, 
Q«/r(g5<fFfJb u>rr^]urrQ<srresr. 'rsrrrbpLb ^ULSi^ib 
QeuemQemes)Uj<53 ^iesrrr) rsrrrprr) eurrujrr!' eresrrprresr. 
guurr ^gjgji? SjlcgjL-.® QeuemQemuj ^rruLSK^^peuesr 
errsjG&i rsebeo QeuemQemuj er®Si<5i (tpisLujLb? 
''(1P<stdl_Quj(5)<s5£ nseu^sstb Q<grrLL®em($}Lb, &LL®em($iLb 
(Lpesresrrrerr rsrr&ĕ; <^es)L-QujQ^j wes)Lp<£($ggjLb 
eure^&mesrSiG&rrrr Qa;rr€fr<3ieoLDrrib Q<5htisluj urreSl" 
eresrrgj gurrlGujrrasesresr ^jG&s aememesyesru uprSlu 
Gu&r&lprresr. <3iessr<sm6sr <jg06U6sr<9>rreisr. ^rsas (tprjgrLpgrb 
Qurr(§6frmslluj ^euGesr <3irremurTes}f6S)L^uJ <5htlL@i 
ujerreSleb, ^i6U6^j6S)L-uj U6ssrumL.t£L6sr SLUjrreurr&iSi 
<5irrLL®uj6irrl&i3l)6srprr6sr. eulebeDlLj^jrrrrrrj^esit—Uj mrriLSi 
uSleb '^emerr _5_o^p ueu6freurrujlesr'esrrr<3i<5i enTLL® 
uj6fr)<mffiesrprresr. $irr!Gujrr<5i6W6S)i6S)L-.uj <xrrLL<9luSlGeo 
'(Lpes)L-Quj(^ic$<35 rE6u$<3)Lb s-,emQ <3nLQessrL-. 
urreiSfujrr<5i<5i mTLL^ujerrlSi^esrrorreisr. (^\G<ss <x(^<is6S)&s<S 
<5>rr6sr ^jiiiG&i Q&;rressrQ eurj Geuessr^tb, Geurpj euySl 
(^jebemeo. epebleurrrEJisl) (es>w<3;) eresrrp euiSLeutb epesrjpjtb 
(^ebes)eo; ^yssrrreb arremurrejsjjes^L-Uj airrtlSlujeireuJGeo 
asrresr s-cnjeu, eutSLeu, uessru, /£?/_)__ _?£_??_/ ^^ases)esrujtb 
Gasrresrjpj^esr^esr eresrrr) eorrSiGsiuSlesr ai(nj,<35€S)<5s 
^uuislGuj £§)/5/@ eurrrsi&ĕi Qa>rrerr<3^6wprrfr Qeoesfl6sr. 112 ♦ ^j.ff. (<5ir«rffu»ufBj5««r "goiurr, /j>/r u/r/r_>-s)6&r/p £§)/5<95<l/ LSlrru^&Lb 
g)(/5«®6fr/D<3<s g)^pG)«6Nrp £#75 6i/l<l«i/, *-<_> 9**™*/-° 
®6»L__j/rj/. §)g/ 9(5 ^l_lo. -agi/ gX5 $*-">• ®§5/ 
uĕGSi&iurrm §0ĕ&fp@i t /5*6_L0/r« g)(£<A%@/, &!<suuurr<x 
g)(/5c*%lg/, (oLDGstgturrtu g)(/$<s%Jg/, ^rrp&rrGolujmu 
^(§&®m§l GTGsrrprrGO, 8M3(Lpem-UJ Qurrr$l UG0Gsr&Gir)6sr 
(LpeOLb s-mGeir Q&6srn)j £§)/5<2>l7 Qurr($&r<9>arr 

Si.Lb(U)6S)L-UJ LDGST^^GO UUL.^1 6UUL-6llĕ)6S)&ĕi Q<£5/r(5)<& 

SlesTipesr; ^GUGUGtrGu^iTesr. "_i/LL.L__b G^Gsrmg) GU6S)rr^j 
guIlL.® rsrresrc&j (SuGsirjĕi &ix.ul5)lLQlj urrrfSi<x<3 : 
Q<y/r<sbj^/_/c9J<srr Qg>if)ujLb. <9r_b_o/r urrfrĕi8i& Q&rr6sr6srrr6b 
&rr)uSl6b6S)60. '£§)/5<5 <a/f l/-, -b &rr)ujrr<x Q0&G>liD&rf eresrtpj 
G<35L_(5)<a5)__ 6<su<sw(5)_b. lS)/d@5 urrrrĕi&ĕ Q<9=nGbG0 
G<si/<srar(5)Lb. *^(75Co<si/6w<sYr <sFrr7_5)<sb<si)/r_o<sb g)(5cK«<su/rLb' 
6T6STjpj 0GS)Gsr^0}u uirif&{^LbQurT(Lp^j, &rr) g)<sixsi)/rLO<sb 
^<_5#%? LDrr5>irr)uJLb Q&,rr)ujLb. QuiTn(jl Lj606Bra6rr Q6U(g> 
6_lfl»rr6)Sl«b _i6flfl«5flD«r 6Ti_ir(bn51cSI®ui eresru^i 
6$(6fy6]jrT6STLb uuL.ĕ>&> ^^^GS)6ST Gl/(5«s@lo Q&,rr)ujLb. 
^jjssrrrepiLb £§)/5f_>L/ Qurrr5l UGOGST&GiT Qldgo^it6st rBLD<x<^ 
^ibiSiĕiGS)m _9/^<slo. 

g)<s*f), _»i/0p@(3LO6i) Gpo^uiSL. Guirffi6srfDrriT<3i6tr. 
_9/<95£><g) K$iuurrtr) u LLi£L.(rjj<3i&l6ST rn 2-6sst6S)ldujit6st 

<3J(IKS^I<ĕiai6S)GlTU U(D$UJLb g)/5jSL/ Lj)rTU(6T,&<t^^@ (LpGO 

snTUGSsTLDrrm <^(§SiSl6STtp &L-6U6S)6fru uprolujLb ^prruj 
B6srnoQurr(Lp^i eurrGOrr^j (LpentD ^GO&rruj&Gurrtsl&Grr 
^//5<5 ^rrrujĕ^luSlGO /=F(5)L/L_/r_06b gSIlL® 6$®&6srtprrrT 
&ctr; g)(^<5<K<so/r_b. /5/r_b v £i6S)&,uufbf5l& &6U6S)60ljul- 

G6U6SSrULUjG>l606S)60. ^miTGO, 6fil(6T)(6T)fT6ST (Lp6S)ff)Uj)G0 

Q_o_li_>}f7(L/6^<3F_b (*u0T§l6sr(pGLirT3i6ir (^0<xSlGsrrorrrr<xQGfr, 
^Gurr&err (^sutpmrD 'ggjebeneo' Gresrrpj iDjpi&Q6srrDirif<X6rr. 
(^uuulQuj!T(§ -QurT(§6ir @(5<5j2@2/«<3« £§)l_lo g)<sb65)<so. ^ariAstjpii) t_«*iriu^(yiii ♦ 113 ejesr? *gi-.uQurr®<gnjSi<§rfiuj ggjtuebu eresrrpj Q#rr6oe6) 
<zS)tl.L~.mzb r&sbistigjj, Q«lLl_^, ^rsasemesr, s-essrrreu, 
sjurreu, asrrLpeu erebeorrLb ^asesr ^iu<sourra> ejprjj) 
eSli—eorrLb. eresrGeu, a>L-.euerr (ipaseduj aipUGoesr 
Geuessrt—rr eresr^iesripesrrr. 

££l&sfl, £§)/5<25 <£JGSSTL-.Lb (LpfSGO jy6SS)l6U6S)rT 

SLGtrerr Quir(jjjGrr<9i6rfl6s^es)U.uj g)uj««Lb ^j(!jja>S)esrpQa>, 
g)/5j5 g)iL/««^@<sb 9(5 Qurrasj<0asesres)LO (^($a)®esrfD§i. 
9<77> Ganres^euujLb ^Lp^rjLb eprbjrjjetoLOgasesres^LoujLb 
SLmeiresr. ^a>es)esr Qe\iGrf\uSlL-.ĕ) astgns&s Q&rr{p&Gir 
(^eoes)GO. r5Lb(Lpes)L-uj «(n>g>a>s> Q6_aflu9®aja5fb@ff 
Qa=ir«b £<g$uj,«>i_i_ «(ijaSKSuj ,£|«rp; ^@/ <%>/5<3 
as(§$luj6S)L-Uj ai^eSlturrai ^(r^f5^)(^Si(^QLoujrresriTGb 
(^GUGUGrreu jjjjTGbaierr £§)/5^ S-60®jb(&) GeuessruLUj^lebes^GO. 
&tL.i—Lb CT(L0&tfffi[Drrrr<9i6rT. &iL.L-{56S)$ ^ja^&UL^as 
arr&ltsiij&Gtr anrujGuaspt^err erasases^esr eSl&SLorresr 
Qurr(j$6fr&i6iT)60 ^#cFL_L_/_/«<sJr /££5) LoesrpmiaiGrflGb 
Gu&uu®Q6srrD6sr ! ^j^ases^esr eSl&SLorresr Qurr(V)6rr 

<3>6S)6frUJLb ^D/5^ &L-J—<£ ^J6S)!puSlG0 ^(Jfjd>-&l6STp6U6ST 

&r5$<k&jpiT6sr eresrrnrrepiLb ^jrbleSlesr 6U6irfrĕ<9)<sn^ ejpuĕ 
Q&rrtb<9>6rrl6sr QuiT(§6rrai6rr Lornpju lL®<9> Q&ht6sst(£i 
Guir^lesrpasrraiGeu Q&srflallp^j. nsrrtb tfsles)6sr&i§)6srrD 

<3i(§<^l<9i6S)GiT ^UUUlGuJ <Sl/n75/<£?<5 35(!})§l6SrrD &&&SI 

^^a>&F Q&rrrb<9i(&<9>-(gj<9; aTlesiL-ujrr&jj. ^5>l6£jLb @)go 
Q&rTjp3i6S)6rr rjsrrLb uuj6sru®g^LbGurrgjj, rsrresr 6p(§ 
&(j])ĕ>8>}Ga ahjpjallGpesr; GaiLLSlpGurraiGrrmĔluj ^miaim «£(/5 
<35(/5<s|g)<ob ^6S)6ii<9i6S)6fr eurrrsiB&i ■Qxnr&rS)jStfmefr. /gs/dssrr 
Geujpj &(rji<95§>l6b eurrm^ĕi Q<9>rressr us.fr aierr eresrjjjj 
Q&rf){5&&(b<9ju LS)jD<gi rsrresr eresresr Q<3=ujQQrp6sr? 
QeueuG6Ujrij euyplaierrleb eresr <9>(rjj<ses)asu urf)uj es)6ua>ai 
(LpiuebffiG{D6sr. ^juuuL^asrresr gj6sres>puj i§eS)GO s-errerrasi. 114 ♦ jj,s=. (girwrsiiu^dr ^mjrymGtr ^esyesr^es^^ujLb ^jgs>gu urnju 
Gurr^mrruSl^jth &&, rjjjGssr Qurr(§6trrruSlesuLb &rr), 
&($g^&&<sffnru5l6!f)jLb &rr) — ^j^es^GsresuuujLb jj^tuSi&Lb 
(QL£>rreq<68r) eresrrp Gurrrr&ssy&uSlGb ^L—Si&u urrfr<ĕi<^prr& 
seirr. £§)/5<5 Gulre^re^rresr ^GO&rriugrr &(§£<$(§ gtgs)6s 
er($ĕi&rrepiLb (^ujĕidiLb, (^ujgolj ereirrnpj &h.(& guIl-L-Itgo, 

££je<sr), ^dsp^GwGO &.GmnrGU<3i(^Lb 

(consciousness) 6U(($QprTfr<3i<srr. ^&rrGU&n, ggi—u Qurr(§Gtr 
0>Gir)mi<zi(r GUGrrrrp^GtTGrrgrr&uj rj}Lb(Lpes)U.uj wrresrlL-. 

&.L-LDU (^(njSi&lpGg, SLiulrr &.6s>l-lu &./ ldlj — ^HgJ 

iB&eijLb £.tufrt5<£§j. ^jsrra/gy UGOGOrruj, LLL^rrtu, 
LorrLorruj, Lj(Lp6urruj~. erGbeorrLb s-.ujl(§GtrGfr Qurr(§Gfr<3iGfr 
grrib; eresrprrepiLb ^CT)<sy«<^«@<sfrG><syrtL/Lb ^rrtb 
&.Lurr^(§uu0rr&i {5ld&<&> g^cjjj <mrr6ULb. 'pLDarjjj Gllgo 
GpGsrjgjLb §}em-.ujiTgi; r&LDĕi<gj Gldgo GU6frff<3 : @lujes)L-Uj 
Glurr^eirr (^<jjj&ffimg)Q&6srrD(r6Q, ^sngi rsrrwrrmggrresr 
£g)(/5«c$ QeuGm(^tLb' eresrrr) ^GtrGulGO ^&HEi&rrrrLb 
QarremLy-(j$&ffiesrGfDrrLb. wesRge^&^rrluj @\(puu 
^ujGQurr8i& Q&rrGQGQuu®Qetsr(pgl £§)/5£> s-Gmrreu. 
v gjGi5)45ujib<9h.L-. -gql—u Qurr(jjj6frlesr Gfc(iJ}G)jes>& ^juj<mdi^ 
grreo ĕHemL-.uugii eresrjrjj Gu®6ul®Qm{Drrrra6fr. 
f>memiem(TGSlGsr QGUGif)uum—rr6i (^(jjj&Olesrrp &u<£, 
Gmurtl<5 : , &u, &&, &(58>ih eresr^j Q<3FrrGbGpi<3lGsrp - gffiffl 
Guem&Lurrewr Qurr0 s-.6mfreu<3fi(^Lb K gjUL.uues>i—UJrr<3i 
(^j(0<3iSlesrp - gffiffl Qurrr5!&Gfflmrr(DGQ ^GmrruuCSiisElGsrn) 
s-GmrrGii&Gir, ^sn^ s-GmitGalesr ^ul.uSiGgo Ggnresnpj 
Silesrn) ^rs^mesr^etr, <3j$$ĕ <9i^es)6sruSlGsr Oleuetrlu 
urriLiJL.Gsr GUL^iurrm<t Gprrmjpi§l6sr!p <X(§<s^l^<3i6tr, 
JJ//552S* d^teroodr G^rrm^Gu^mrrOGoGoj ^esrGrprr 
Qu.rrGsrjTfj GLDrrgj$)6sr{0 GTGmem ^L_L_/5/<35<sJr — §jes)GU ^«fr_EI_»(Lpi_ __soRir_j$$>i_ ♦ 115 ujGXi65rggi/ih ggi—U Qurr(^&f)mr ^tuebunrtb. ereny^ 
6r®&&rr§}iLb ^j^^rresr ^gesr ggjtuebu eresr^j 
Q<F/reu^/©«a7flj<su/r«^«(g ermgtuQLL\ __WfEi_i)_> 
G&rr&r&r (LpuL.tUfT$ (^Lp0ss>eo. ^yssrrreb, ^}Qg 
Gprr&^eb ^\§j ^juuul. g)suOTxa) eresnpi $e$u1$&iS; 
_5/r__j__<s«aiLi_/ (gLp0es>eoiiS!G6O isrrrLpib jj^jebemeo. 

{^§jeumrru%Qeo Q&rrmeouuC-L-. §)^^5 
&.G0&mu&d5etoggi 0(j$uulu uirrrĕ^i eS\u.eomb. &rremu 
u($)&leisr{D §}{5&u ulrru(e^Lb* eresrgjj Q&rrebe£/§)ekrfr) 
<spewjr)j tgje^pju QufT(§eirleisr &a*.,i -tb. ^ej^uQurr(j$eiT 
ereirrgjj Q&rrebj^tbGurrgj (smb {g)CTr<ss>/0<£<g> e&(e^§yrevrtb 
<s/r_L©©s5r£> ^tli_i^ (atom) ^Q5«%)6<e ( ^jgj eresrgtj 
&(njgrri£i<sb ^£5esievnuib ^eiruu®$$u5l(§&Qekrp 
^iiSL.uumt-U Qurr(jjjetr (basic material) eresmjj <&(£§>>« 
Qmrre\reir Qeuem($tLb. £|)/5£5 *3{isL.uumL—turrew 
Qurr(r^ew<merr uebGeujpi ^eisrmLotuleb uebGeujrjj 
^eireineuiuleb <9h.®8>}eiirpesr. _jyu/jif.<s sh.®LhQurr(tg§i 
umOewry euuL.eifQurbg) Qurrq^eirmeirrr&u uif)emLBm 
Siebrpenr. urr7emu5)<si®e$rfr) Qurrrr^efr<^eiT 2-o3[Tjbjp ggi—U 
Qufr(£j£fr&€trrrm€i{Lb f ^dimerr 0eMa$r8;®$$rir) sutSl^^rm 
Qurr(j$£fr&eirtT£ieuib uirlemiBSiSlekr^esr^ ggi—U Qurr<^<srr 
&€,rrr& £^&@LbQurr(U2§} ^eujD^^.r ®eo ^iuebu&<3t 
s-emi—rrSlesrjpew. s-^irrrsmLDrr^, $l{5&& ^mrr 
^)(5^S)p^/. _^^i£Q<£_ffrp ep(§ euisL.euib y SL(§eutb 
Q<srr@<s<5L/L/(2J}__ Gutrgj Geugjj ^ieo (^tuebu&GiT 
GgrreirrjryOesrnyosr. &-tul0eireir Qunr(njefr&iefrn'& Lornryib 
QuiT(u:gf ^g^&esrgj ©<si_ ^tu&u&igrjjLb a/^^skpear. 

* Qgi@ gimr^^A ©(ja^lmrn] ^swri_n_ftSTr «t«t|t?j 
Ostrwgjc-lssrGjjiErGii!, riljD «SjasruriiasTr sTstsuirLb -srf$gj5ji$rjiT 
_ftiru{Qff_i «tsbt^i Qffirrogj|t^«r6jj)irii. <5)fl&jb@j 1t_fi) «j^irsugi 
©©rj^rrsb, ^BD^t^ii SsiT^a Q«irsrrsrr-.®L_. i_-er.sr.-9 116 ♦ «9{.ff. (*5irflrrcFiiuJ0«r £§)€*#, &_u5)(§<srr*ir Qunr(§Gtr8iGrrrr8i wirjrjjLb 
Qurr(Lggi ^GuprSlGsr ^uluu6S)L-uSI^jw ggi—ti Qunr(jj>6rr 
«(swjcig, SL.m<ssr g£juj<sou&<srrgFTLb ^(§<k^mrtr}<sw. &.Gm6S)w 
turrm &®ggifĕi&;Gfr, er<sm<smiw<x<srr eremry Q<yms ugp/ 
§i)m$rraG<srr, <3j68)<sii&;<gnjii> &.6m6S)wujrT6W6S)GU8iGfr 
^gogo. £|)/5£ ^?*~*J QuiT(jT)<srrrrGduj GwCi—rr (matter) 
(§j08iS)6srroG<9>, *3>f&>fb<$ sjftuj (^jtwsbucStTGsr. <3>(nj£gj&&<srr 
Qp8)<s®ujes)<suujLb ^j6S)gu (LpGsrGssr 3irr 6SSfi S)6srp 
^uj<sbu&<srr, arnsssr (wuLujrr8> £g)ujd)L/<s<sJr ctw/d 
^IGrrsSleb £.608><g§>)60 srgjGuGw £j£)gugs)GO. ggi—u 
QuiT(§GfraGif)6sr <3^l-l-w, §oi—u Qunr($6\T3i6f?l6sr 
(^ujĕimw, ^i—U Qurr06fr<XGrfl6sr (^ujgou erGsrjrjj 
^60&rruj8>rrrr<9i6fr (^jsijeijrr^j uSl&i 6T6r?\g>rr8i dh.0 (jpuLĕ^i 
GSlL-L-rrrrmm. @£)f5&& : 3tG0uwrT6sr (wulgSIgo 8rrrrq<9i 
Q3HT6fr6S)<5iujLb (theory of relativity) Q8HT6mQ Gur r^ i 

G&fr<T^6&LJ§\, <9HT60gi <3>3^J6U<^6S)3>UJLb ^J^lGO 6JU)0U 

urrrrĕyg,\ ^j^jguw *3ja>fjb(aj ^ujgou eresjTp/ Q&rr606ptQ6srm 

^GrrGSlGO ^6Ulf<3i(§f\)SS)L-UJ 2L60ffi!TUJ3>Lb 6Umif^^l(§3i 
®6Sr(QgjJ. 

^jgst), ^6S)GuQuj60GorrLb (jLp<3sd)Q3 : rrpQurrijSlGS}Gb 
Q&rr6srG6srrrGLo, *gfrf><9> L&m&rrrTLb 8i6ssri— gSI{6^{gt,iT6St) 
3im GumGii&JiGurrspub sresrjrjj f5Lb(Lp6S)L-UJ /s/tlL® 
^esrurrsiGiT r$6S)6sr<£g}<9i Q8in~6mL<L(j^3iQmroTrT3i6fr. 
^jGst), u&^wrrGsr&iGrr — x ^j<9>rT<su^i LSlrr&rr&iLb <95<swi_<si/rr 
3i6fr - GuttSimcD Guĕss** ^®$puuLiuir*u urrrrĕi&iu 
GunS)GfDirw. *gj3jj ^jssrwl^iLb (spiritualism) 6T6sru 
QujgjLb. ^ssrwrr gtgst^j $6S)m<g&j6UL-G6srGuj Gprjjj 
&<Gfijffi(6ii)ULjLb &.Gmfr<j : 9 7 lujLb G<3SsT6srjT^]QrQ^j. ^yssr 
ij$3i<3i6S)<9)U utprBĕ ®$$Siffi(p6urr3i($$<9i<§); Si60<sbrr8S6urr 

8i6S)6fTU Urbltjluj Gu&G* g)(SUCT>fit). $j(50> ^rTLLULJSO — ^,rinJSle&(y)Lb ft.wa5iriu^(yjii ♦ 117 ^&rreugj £<ss>Lp /s/tlL^lcu — GsrresT^^esrip 
<sFtLiu(ij&6is><sfrLj utpi^ĕ G&rre&GesKoesr, ^euiprBesyerrGetr 
(^rressrGu. ggjrressr® (Lpĕi^lujLorresr 3=wiuiit<x€S)err 
<sr(5)<Sji/<& Q<5irT6fr§lGrp6ST. ugg ^ldujld 6p6srjpi. 

fiLb(Lp6S)L-UJ £|)/5J5t/ <SFLDLUlb 6T6Srjp] Q&rT6060UU($<1}>l6STrp 

epesrjpi. (§)/$£/ &LDiuLb eresrjpi Q&rT6b60uuQ>i§)€srfD - 
eresrjpi <5h.n)uu(£iSin) ^<B!pQ5iesrjp] eprjr, 6uul6uld 

S)6S)U.UjrT^J. ^0]<5>IT6ST 6T6STJp} £jp]§$UJrT<5i<5 : Q<5rT€b60 

(LpuL.Lurrgjj. (^jses^esr^ G&rrjpjpjeSltB&eurr ujnrQrresrjpjLb ahjp 
(LpisL.Lurrgj.) 

^liSSjJ <3FLDIUlb 6T6STU <£$)<§ (o<Sl/<ft<&ffi<SU?(fiffffi/ 

Gsrbjpj (Lpesrtglesrtb snrmeouSleb eurs&n 'e^Lb &&$ urruuu 
urrrrtg) eumrr s_<SYr<syr jp]<s<5ses)6sr GuQ$ib er&jgsmesrGiunr 
6$<s5Lorr6sr <siS)<syr«<£Lb Q<3>rr®<g$0S>®prrfrd>6fr. ^esrrreo, 
^]6s)6u<3iQ6ir606omb eprreireu sjssst6s>ldGuj seSlrr, (ippp 
(Lpuu3<m SL6ssr6S)LDLurr<3irr. LJ&5& <3floiu<£6s><£u Qurnp]<£<g 
LDLLuL-eb Lj0<3if U60 Q&rrm6S)<5i<5i6S)6ir eur&jgsgsrnr. 
*£]&>!r)(3)U LSlesresrrr e^irlesrLurresTLb, LD6jjprrujnresrLb eresru 

L5l6tr6)JULi.L^rr6plLb ^UULUU€S)L—US)eb Lj&<3(r!j6S)L-.lU 

&LDUJ<£6S)<5i 6T®6^<5;Q&rr6mGL-rTGLDUjrrmrr6b <gjgj <g(§ 
eurreorrnrjrr^Lb. <^L-uQuiT06ir<3>6S)6rru ujprB s-60<5htuj<5S 
6urr$£l<5i6rr eruuuL ^jjjrrujrs&rnt&GerriT ^uuulGuj 
Qumg<£ir&(6fjjLb J^rrturjs&rrrr&err. j%&tp(afoLD6b Lj<s<srr 
Gurresr <§c$ uul eTesresr^euesrprreb, m t_uQurr( 3 6rf\6sr 

f^jLU6bLf 6U6S)<5iuS)6b ^6SrL0rT6$6m]6S)L-UJ (§)UJ6bu <3jgj 

^erarp ^erreSlp® 9 <&r*>ip.* Q*rresresr<5ji$rr6sr. 

^6STU>n-6)jl6SLt6S)L-.UJ (^LUebLJ 6T6STJpl <9)606Up6S)p<5i 

<5h.t£)l6srrrGrr <5S6ulrr, ^esTLDrreS)^)^ GldpulLl— urrtb 
QurT(jT}6rr eresrn) epesrjpj (^(jtyĕi^lesripsrT eresrprreb, 

^<5>tp<gjU U<3<5S6ST 6UrrGuj SylfD<5i<5i6>Sl6b6S)60. L\<5i<5 ieS)i eS)L-.UJ 

&L—6ST r^},6srii<5S6sr, LjlLbLSl&rTpresTlL-Lb Gurruju 118 ♦ ^.ff. <gnwaFtiuj5£«r Gu&rStroiresr. iSlLbLSl<sFrrrresr GmeireSI (2<9>LLm)nr)rresr: 
"^esr^rr, Lop lSI(duu epesrjpi s_6wr(5) eresrjpj 
{Bibu&prrtutT ?" "<&j(ff)G<£6U6sr *&6s><£uu{br5l epesrjpiLb 

Q<3F!T<S0€O<sSi<SOffSi<SO" QeSTUgjJ ^GSTjB&GSrlein- <S-T?€S>L_. "<SFrf) 

mi—euerr p-essr® eresr^j £LbLjm)jprrujrT?" eresrip 
eSlesrrreSlp^m "<^(§Q£eu& ^6s>^uud)0 epesrjpiLb 
Q<sFrrebe06Siebes)60" eresrdrp eSleini— £(!i)m)rprT6ST. (^juuul 
(LpesTjry GmerreSlmes^eiTujLb uSm ^Lpmrrm LopjSj^/ 
eS^Silesrprresr. j/ @gjf th. (^ebes>6oQuj6srjpj ^esr^<£6sr 
Q<SFrreb_60rrLDeb '<&}0Gc£eu& ^es>^uuff)0 epesrjgjLb 
Q<3=rr6b€06Slebes>eo' Qiu6srn)j QmrT€STesrrrQesr m/sSlrj, £§)g/ 
2l6sst® (^j6bes)60 eresrrp ^prrrujm^uSleb ^{DrEjmeSlebetneo. 
^mGeu, Quflr$ajirsar ^esrLarreneu ep$gjjm 
Qmir€ssTL-rr&merr. ^esrus (^eommessr <£€*)$> ep$gjm 
Q&rremL~rrrraierr. £§)/5£ ^esrusrr K 2i6s>L.ujmmxULUJ 
utu6srm6s>err ep^MmrressrL^rr&meir. ^esrrreb, g)/5<2> 
«5y,6Bruiirffiflrb@rfliu uwar&mftrj& $ir&6-.if.iu sri-$$ir ^&dBiu 
_^6wrL_«ja>6Br u»il®ui $$$is Q«ir«r-ir «Swsdw. _*(£/ 
^6urr<3i<erij€S)L-UJ ^esruSlm mwujLb. *-eomrruj<£& 
mes>erreSlL- -^/^«Lo/rdj epaj^ieo uuLmes>err ej$u Gurruli 
eSliLi—rr&meir eresrujmj *-.6ssres)LD. 

Q<SFOTr6*>G»TL/ ULLuLesr<$§$p(3) eurp$&mQeiT 
turresrrreb, meommemrj eSlerrmmLb (lighthouse) eresrjp] epesrnrjj 
§)(2>«<2>">- LJ^<£irm eu(tt)m)(peu&meir ^6s>esr€U(§Lb (oLoOeo 
ejrStu urr&mm Q€uessr($iLb eresrjpi ^es>&uu®eurr&mGrr. 
m)^jm)^jQeuesT^i GLaGeo ejrSl, fpuLU QurrujeSl®m)ei>Tff) 
6s>uujesrm<€rj}Lb ^essr®. Qmrr<ey3FLb ej0u GurresreuL-.6sr 
^@iu6S)UujLb, (LpLp(5J<9irres>60UJLb Lb)uL^^mQmrressr(B 
urr$u5lGeo pjLmrr&rbgi Qmrrem($i 'es^eoiL eweuerb 
urr&pmgi Gurrmjus, ^Lbusrr!' eresrjr>j ^&rrebedetiii®, 
*m($<5i<9) «i//5gs iSljp® 'ejiburr es>eoiL em^ueh ^cirdi)a(tpu ft_«oairuj$(ipu> ♦ 119 urr(f<3>a>rrLurf erm^j GanLi—rreo '.j^a/n/T. urrrf0Ga>Gm!' 
ermueurraiienjLb _l<sw(/J). g)<si//r«<sir 6j$m3tf anrebeusT^I 
a>rrm. ^esrrrg^Lb ejprras ermmmeSiL-ai QanT(6^3Lb — 
urr^^^srrjLb ejn^meurraierr! &.ujrfr5a>6urfai6fr asrrGLD 
urr^lujrreu&jj <sx$<s&iLL-.rrfr&<sir ^jebmeoiurr? eresrGeii, 
^^ja>rrm meoiL 6j/Deueh) ermjpi airj^^mrreb asuu 
ggjebmeo. u^ase^jmi—iu rglmeoemLiuLb ^uuulu 
ULLi—asjasrrm. ^yssrLDrrmeu ej(Qj£jaQ3iiT6rr(6i]j<%)6srtp 
q<9sasesr, ^«sstld ^eoaiaiemrsjaimerr erignyiSi Oanremu. 
Lj&>&>m, c9//5£5 ^esrLDrreSlm ^eoĕiSiemmmmew 
^e^jueSlĕiSi Geuem^GLDUjrrmrreb, ^(/5 &afas&srr 
Geues<sr®Lb eresruasmm ejpjpjĕi GlmrrerrerreSleomeo. 

^aaGeu, ^esriBaias anmpuSlesr (LpgsrbuuLuSeb 
^lrba^esrrpeum q&sasesr. ^jesr), *M&sp(&f) ^(gigasuuLUjrrai 
g£l!5& euuLeuLDfb(D ^)/_@/ &LDIULD eresrjjpj Q&rr6srGesrGm 
— >£lgl uprSlĕi 3irremGurrLh. ^(f^a>rrrjemLb uemem&i 
3h.uLiu ^erreuleb §)/5J5i7 <9FLDiu^^eb Qeu<^jT[TLb 
(^mGmr5l<9iQ<9irrem($i GurruSl0aiQpmf&iefr. Gwmeo 
{5iTLL®&<9irrp-rr<9ie<s)6rTU Quirjpi$a>LDLLuL6b — ^^jeuib 
(3)/5<_5 &-60<9imu3i6urr$j>i3i6(T ^(§<m<3mn}(T(f<9iG6(T 
^eurr&imerru Qumpi&s&>LDLLuLeb — l/<_5<_5 <9fldiuld iBaieuLb 
jsmn)rr<9iu LSlULan^ib ^eutf<5i(6$<$(&j. ejQmesrprr6b, 
^eurr&ierr uul&h&)Gld60 epijnuuLasrresr GurruSld^&i^prresr 
Lj^&sesr. ermGeu, <s$0-j_ __/<__/ j[/ ^ujebqa>rrGm? 
s-eoairrujas&s^leb ^Lpesrjni Q<9itremL<L(rb&<9?l6sr(Q Gld6S)60 
pmLi—rrrr&ieiT, s-eo&imua><5S^in)(&)GLDeb eprj^uuL Q&esr^i 
^esTLDrrmeu ldiL(S>ld ep&gjĕi ^anreiTier^^esrp 
Qu6ir<£&>&6S)&>& a>(SJ3i(6fjjes)i—.uja>rT&i ejiptpj&i GaiiTerr^ 
^esrtDirrraierr. ^mmtp&itdjLb /§/E/<5S<srr urrrrai&ieorTLb. 
Gldgs)60 r5rriLL-6urfai(a)LJ Ljasas a^LDtu^eb ^j(§aiQesrro 
FFQurr(£iLb, FFrfuuib, z-emrfeuib __)/£)#>#' eLDUjrsiaieirleb 120 ♦ ^j.ff. (gnrflfrffiiu^a5«BT g)<suOT>si). ^rrrf^Qfjrru ermtp <_3//$(65 (/5 lo L}*5&> 
&u)iu&§}l!p<&i0£rrm *£/@« Lorrlujnren&i &i(§Q6srtDrr&. 
*<_?/(p<_>g> S-go&ld eT65rQ(D<sb<o0rrLb Qu&fi3)pmf&i(B<sfr, £|)/5<_> 
_o/r@/f]Q_j<s_<si)/r_o u&&Gsf)i—&§))<sb Qu&Q& g)<s_<^iD<s_ , 
eresrjpi _£}« ^jpLi^LDmu <gi&&LDUJ&m&i rBtrrr&Grrrru 
G&iurs&ji Gu&rSSesrprrrr. 

(LpeneouSlGeo y^657^/Q«rr<sOTr(p eSl&en&i&i&irTrjesr 
du&r^prresr. 6T&tf6S)<9> GLDrr6S)6srGturr®&h.L-.&, <s5l_<»l_ 
Q<sueisTjQj Qu<9r&lnr)rr65r. _^____<srr<_/ Qu(§ld $6xnpj 
G&nL.^)6srpmf<9i6ir. ^esrmsb eresr LO/r@/f? Gu&r&esrtp 

QurT(Lp&iJ 6p0gg6ST&h.L-.&i G«L_<KLD/TLLCoL_ffKr 

erek^esrjorresr. ejesr? ^6ufr&<6fj)6S)L-.uj erebeineouSKSeo 
&6srtpi ^euesrmso Gu& (y>UL§)6srtp§i. ,_$//5<_s ^srresyeu 
L8jpjLbQurr(Lggjj iurr0&,(&}Lb /~(pu/r(5) £r/pu(p-i/@<sb_iD<s_. 
_£//5<_> r5!TLL®&<mrrij6sr erp&i _#<syr_)S?<s_ &.6ssr(jj}<9l)6sr 
rorrdesrrr «£//5<_> ^meSiso lj^sst 06sr^i GumSjesrtDrresr. 
'Lo/ry __-__>__, _%> __60_5_b 6T6srQff)6b60rrLb Gu&rr&i £|)/5<_>l/ 
l/jSjS &lchu&6s>& ejtbjpj&i Q&irT6irffi6srQrQ6sr' eresrjpj 
Gu&r<$)tDrrtf, '§i)Lp&,<sjLb (2__■/£>(^5_b , eresrrp _3/£>/5<_> j5JT6sxso 
errjjp^uj _9/fl$?(CT>/r (Brrrr&Grjrru. 

$j6sflu L/<_5<_> &LDUJ^^l6ST <gjULUU6m—U5lW 

(^I0&<s)6srro&j 0ujrr6srLb. LitS&issr ^ujrresrLb 
(contemplation) erssrjpi Q&rr6b§i)a)rrG6sr -sp^j/ eresresr 

6T6ST0 Q<9HL.<9> _$_cDLO_5X2/0/r_b. &tf&S6S)rj £§)-tff)_5(g>_b 

erempj Q&rr606pi§l!prrfr&,6tr. 'ejesr &mf, ggjesrluu eresrrprrGO 

6T6ST6Sr?' 6T6STJP1 _>_5/' l rT6Q, '<£J&tf ^(5 (JJ)®' 6T6STjpj&irT6Sr 

&k.rp (LpuLUjLb. ^tr&^eb GumLu.rT6b&irT6sr Q&i(f)ujLb. 
£§)/5<_>lj Lf^&nf Q&rr6ST6STrrQrj _£/« G^rr&i^. £§)/5<_> _&/« 
Gtprr&im^ ^ti$6]S)6sr ^6S)<smQ<9>rr6ssr® ^0^§i Gl&marretr 

(LpULIU6a)606S)6O. ^eSTtTGO, LDff)6S)p& &LDUJ0&HTlf ,*g,«inii)«(ipii t_«oairnj^(yiiii ♦ 121 Q<?/r<su6pj£)OTr/D lSIjd &.60&iLb, «L_6i/<srr §j6S)6uQLU606Qrr 

6Un)6S)^)LLILh Lf&>&Slf Q&nr<DO<SOGfi}<oQGS)eO. ^tTj&i rgi<str<sS\<SQ 

_9/<si//r«<srr $(jr>u$uj6S)L—ffiprrrf&>6ir. 

£§)ar)« &6S)Lprf>rrL-jsL6Q QasrTGsrr^LU &LnujrEJ&<srr 
^tmGsrg&iiLb *gl&>rr6u&ii 2-<srr6ir<5}$5)6Q 6T(Lp§)ekrrD 
^j6jtliU6U&>6S)&su (experience) Qurrn)]&>(o&> <gi6S)LD&\l6ST(p6sr. 
Experience eresrp <^jjij&)6ti& Q& : rrG QGpi &i(&} GTGueueirGU 
^LpLorresr ^Lp&irresr Qurr(jt>6S)6fr&> siS^ieu eurrSd&Gtr 
Q&iT6 0<spi <5l)6<srmrrrf&i(]>6frrr. *s>jr5&s _gy<syr<si5)/D(aj ^miueuih 

GTGSTjT) Q&IT606 S)6pl Lb QurT(JJ>6fT &!T6m(&6U6SSr(i)lLb. (fi<oL(p 
6£(JJ) 6UL/SuJLb QgrfllLJ6lS)6b6S)60. ^eSTlB&Lb 6T6$TU#iJ 

^6^juGU006srnr6Q ^6^u<sal&i<5?)6srrD 6p6srtpfT(&f]oLL &S6S)rj, 
Gg0j ggjesresr&jj 6T6srjr)] Q&rr606S)&s Q&srflLurr&> Gpmprr^Lb 
CTwp £§)/5<5<& &6S)ip r5rrLL@lS><xrrpr6hr ^l6S)6sr&iS)m-prT6ST 
(ourrepjLb. '&srrLU, &sm LD6ssT!TGfrQ6STrrQ ^isuu &t&i<S6S)&s 

LD&iGIT Q&lLL—!T60, &>fTlU 6T6ST6ST Q&(T6Q6Q (LpUL.lLJLb?' 

(^eueurrjr)] <si/<SYr<SYr<sD/r/r ^mjU6U&s6S)&su ' urprB&i 
<5h.jpjl£)(Drrrf. £§)<J5/£><g> uS&iGijLb (LpGsresrGrj Q&srr6Q 
&htuu)luit)6st '_g>/<s/jb' eresrrD Q&iT6Q6pi&>(8j '(^6srG6srrT&&i(&) 
(^esTGsr 6til&>L£>rrLU (^6sr6srQ&s6srj))i 6r®<5s&>j6S)!j&i&iu 
UL-rTggmu, 2-6iT6trG<9> ^&hjd' 6T6srrD6srrf 2j5S)tjLurr<lF)rflujrf. 

2.6S)!J&i&iUUL-rT&sQ&S &S6ullJ ^&S6S)6ST ^GJpJUGtil&i&i 

(LpLSL.iLjLb. Q&fT606S)6srrr6Q Q&rr60Gol eulGrrrii&i 6S)6u&i&i 

(LpiSL.LUrT&U. &lf&i<9i6S)lJ ^6sf)<5i<&)Lb 6T6STJT)] Q&rr6Sr6SrrT60 

eulerrrii&iu (Zurr6u$6Q6S)6Q. ^Q&s GurrGO&s&srresr 

^6STLB<9iLb 6T6STU5)] ^Pl^leSlGST <5}]6S)6mQ&ifT6SST(})l 

^MrrrLuuu(£iLb Gjiesrpesrrni: &.6mif6iS)6sr &jj6S)6ssr Q&iiT6ssrQ 

^6^U6til<$&iUU(]))6U&jJ. 

LĔ&i6iiLb eulrrleurr&i LDfT6S)Luup^l (Lpuu&u 

J5JT6Q&i61T (volume) 6TQ£>§>lLU <5=rSJ&irrif &i6S)L-.§)U$)60 Grrsidsi 122 ♦ ^.0=. (j5ir«rffiiuj5jg«r eur$gjj (tpuLĕi^l^rrrT GTGsrjpj Q&rr6sr6srrreb, eSluJuurra 
££)(3&($Lb. ^rrjleSiesr ^iGs>6mQ^rremQ eprr ^eireu&rresr 
^jjrruj (LpisLUJLb. ^^it^Gu^eb Gurrcj^eneir ^egiueSlSis; 
Geuem^LDrresrrTeb, 'u*g G<9>rreS)rB$Lb u«g O&rrsSlip&w, 
G^rreSi^Lb u*g ^lpl—ldG^ eresrjpi urr®Lb SL.emrfeS)6sr 
gjetoemu5lesnreb$rreirr (lpulujld. 

^ssGeu, $es)esrggyu unrrruGurrGLDUjnresrrreb, 
ggjeireinLDuS)®) — Grrs&u Qurr(§es>6iru urrrr^rr^HLb, 
t&jB&u Qurr($etr)e8T (§jujeou eresresr eresr^i <j%prruj&6STfp 
euuj^eb — ^es>esreu0Lb ^iuuuL.^rresr <^(r$uurr. 
^j&esrrreb §>eujpi epGsrjpjLBeoGs^eo. ^gstitgo, ep(§r§GS>eo 
GU(tf>LbQurr(Lpffu £§)/5<95 K %tJTrruj&£tuSleb Qurr(Lgesi$S> 
6>lj3uugs>&gSIl- ^GsjjueSI^ Geuessr(S)Lb GTGsrrp ^es>eo 
eu(t$§ltp§i. <£j£&gs)<9>uj ep(§rg)es>eo 6T6bGeorr®6s>L-.uj 
eurrLpGSlGpiLb eurjr^lip&jj. $F)eO(f$&(9> (^jerresiLDtuleb §j^0es>eo 
^}L_L_eorrLb. §lGO<njĕi(§ (lp^jgs)Lduj)Ggo ^CL-eorrLb. 
&GO(§ĕi(g)U ueo t3tpeSluSlgijLb ^LLL-rrLO&^Lb g)(5«<B<sofrLb 
6TGsruGs>{5 LDjp^^eS)t—.rr^rr<9>6fr. ^esi&ĕi&irrrjesr «(tjjlo 
Gturr&Lb, (6$tT6srQujir<s;Lb eresnpj ueo Giurr<9>iijai€S)6ff& : 
Q&rTGb®tprr6$T. ^eujpmpĕi G&lLl- arressrusLuesT, 
^uuislu ueo QujrT&fEiaiGS)Girĕ : Q&rT6b6U$rresTrr60, ep(§ 

LDesflg6S)J6S>L-UJ iSijpULJ (LpULUJ(Lp6ST {^6U!pGS)fp3i <5K€TDL_L/ 

iSluL.<xa (LpuLtunrG$ «cs&rswrrr... GTesres)jes)L-.uJ 
(LpuL.6Ud5rr6sr eresresr?' eresrrprresr. ' *g\es)puu<p(f)) epGsng/GLD 

&>6V6S)60UUL-fTGg. 6T{5& 06S)GOUj)eb QufTUJ 

(LpisL^Gsrprrdujn- ^(EJ&I ($$&>! <gt(&pg> iSltpeSluSlGb 
Q<5/TL_ir<su/rLb' GTesrrprresr messremesr. *&jes>g wesr&^eo 
6urrrsj&)& Q&>rr6frQ6urrQLDiurresrrTeb ep(fj}f£)6v>60 eu(t$Lb 
Qu(T(Lp§i *£i6£iueu§sss)$u upr&ĕ »^5jĕ«<s5 (LpuL.>$)esrfL}§j. 
«£/£<£ ^estfU6u§ses><S5&&fT6hr u$&6$r Gu&GSesrrprTesr, 

^GS^UeULDtr^UJ 6j>6STJ£I (QLDUL.lLGl-.6tyGSr 6T6Srjp ^l,«iriJ!iflB(jpii ■_«anrius3(ipLb ♦ 123 QuLurr)GGO Q<y/r<sb<soLJULli_/rg.)/Lb GT&eroiJiAujmGh) ermno 

065)6011$ 60 Q<9FIT6\)<SQUULLL-nrG£]lb &(fl) GTGUGUIT^ 

ul(D&®!QgiI? Qurr(i$GS)Giru urrif&i&l)GsrfD Qurr(Lo&jjih, *${§] 
r5ii>QiDiT(£i ^p6vnr®ibQurr(j£giiLb, Qwrr^LaQurT(i£3sjLb 
g)/j<swr(p GUGto&uSlGO /5/tld GT$QijrrG$Si&GSTQff)rrib. prrih 
Qurr0GS)Gtr ^6^u6ul<x&7l6srGfDfTLb. ^j^&s $6ti)Sti0rresT 
$rr\h, Qu/r(/5<srr, ^epuGutb eresrrD t^esrrpj ^rbro $65)60. 

(^jGsresiiib @Igoit Qunr(§6s>6tr ^miueSl&j&^esr 
rprrrT&GiT. eprr s^&srrrjGssTLb Q&=rT6ST6srrT6b euleirrijB&i 

Q&i!T6IT6iT (LpULUJlb. ^l(l7jGUrT<9 : &i06S)&sO UIT)0U U/T(5)<%)/r/r 
6tl6tT6iT60rrif. l L06SSr)6lirr<3F&U Qu(^LD!tQ6ST, £jb(LpeS)L-UJ 

{3(§6)jfT<5F&£56S)g> nsrresr urr(^^6srpQurT(L0gu jsrb&i(n>uu<6T) 
&rrrbn5l6sf)G60, G&sesr &i60t}s&ji, urreo &i60fj>&jj Q&(LpiĔj&i6sf)&> 

^(G^&rGS)GU &J6Q[r}&}l StSHGST &J60fr}&;i 6T6ST &.uSff &iGO^] 

a_<si/LlL_/rLo<sb ^jGsrluugjGeii' eresrjpi urT^SlesrrorriT. 
^(jjjGijrr&agGS)^ gtgst6S)igs)L—.lu @lrbluj gulu^IgS(§^G0 
uul&G&sgst. ^Gsrrreo 6p(rjjrj>rr6ir&h.L-.^ G&SGsjih urregiib 
GurrGoS &f6S)6u&)&i6S)6b6S)60. ^&iGeu, ^uluu6S)L- ernhG&i 
&-6ir&n? {g)(nj6ijrr<9 : <9>S>6S)d5& : Q&rT6bQi®esrpQurr(j£&si j5iT6or 
<s<su/5j[/ urrL-GeuGssr^ih. uuL&i&l)6srrD rBiresr, uuL&i&iU 
u®&i6srrD ^(jjjeuiT&^&iih, uuf.g5&560rr§i)uj Q&=lugo pjpesrjpi 

^(TJj<9i97)6STrD6U6S)!T TF>rT6ST GGUJpi&StTGST $(!J)6U!T& : &ilh 

Geujpj&srresr. rsCjjieSrGeo &Fu&sih&srT6sr 6U(§ib. ^ssrrreo, tsrresr 
eresrrr) Qurr(§6iT ^(rjjGurr&^&i^^Gb &i6S)p-r5&si6S)®GLo 
LurTGsrrrGb G&sesr &i60r5&tf, urreb &i60ij>&ii, Q&(j£rsj&i6srl<3 
$(6rj&r6S)6u &i60r5&5&>] Gurresrp {^esruib &s0ib. 
^i<9>6S)6srS^&>rr6ST ^LurresTib (meditation) eTesrjp] 
^&rTesresTrrrr&iGrr. ^jis&s /5/rLl(p<s<s/r/r63r ^Lurresrib Gresrjp] 
Q&rr6b^LbQu{T(jg&ij, urptb$6b ^&^Gb&^&^esrrp Qurrrbl 

LJ606ST&i6S)61TQLU6060rrih ^L-&i(&j, ^/L_ £(&j 6TG5TJpi&h.L-& 

Q&rr6h6£]6U$6b6S)60. ^L-iEit&j 6T6snpj&siT6sr Q&rr6b&)j 124 ♦ „§).*. tQnmffuiu$$m §itprr6sr. <§($ G&ajmGoĕ Gl&tu&rresb er^rr&Gi&ujeb &.em® 
ermjpj Q$rr)ujLD<3Q6Qeurr? (action has got equal and opposite 
reaction) ^m&uSmrrOeo ^yi_«<g ^rmjpj &h.n}rrm&3 
«ji/£_/s/@ ermjpi G&rreb^j^mprTm. 

^lpriTLDS^06^6m(§6S>i—aJ «6»d5<S»_# Q<5F/TW 

mrreb pmrprr&u qrr)^/6ul($iLb ermjpj ^mmSn^Grpm. 
<^§6urr 06uld uessressr Geuessrr^Lb erewjpi Gurrmrrrr. 
^prpmi&mrruSlGO tLCmrrrr^rrrr. $6uld uessressr C&a/Grar® 
Lorrmrreb &6ssr6s>6ssr <*//)_. Co<a/«wr(p_ ermjp} (urrrnjLb 
Q&rr60606S)6Q6s>6oGuj ! &6m6S)6ssr$ §$fD$(D$5 __-«/nf/E 
§$rn)!5&rrfr. ujrrGrrrr fp(§^^) ^/5^5 ~£$_)<sb Gurrmtrm. 

^6U6B6fTU _/T/T^J5/<F §)(5$56S>m 6UJB&&H. £>—'_ 

&6S)60mfg;i. l Q&&Q&... &6ssr6s>6ssr$ &pfh&i £§)<Z5/5#5<S>V7"<3U 
&>iT6sr £§)/5£5— Lh}rrĕ : §t6s>6sf eresrgjj, LDjpjrsrrerr &>6ssr6s>6m 
(LpuL.3; Q&rr6ssrL~.rrif. ^euerr 6>JLp&&LbG>urr6tig> pessressPrr 
6r(5)<s6f_ Gurrmrreir. ^euerr srredleb GumLuu^rt^ 

GlDLLuL. <X6Q 0>6VQ6Q6STJI}J ffig&fegffi/. ^6ST6S>rQĕ;(3jLb &6ULD 

SjrrGSiurruSlmrni. OpebrrprrLb ^rrek urr&^mt, 'gjyj^u 
QurrrSl Ljsom&m erebeorrLb ^rnr&^^isprTGb&rrm @/5<5 

6ULDLJ 1 6T6ST0 ^6S>6SrS^l<X Qd5/r(6J<F_ U(6$8r 6T(£lg8j]iX 

arrmgLuih ^6toL-$^&Qmrr6s$rL-.rriT. sememtLb (LpuL 
tumiSlmmi; tsrrjs/tb tysisLiurruSljpjpi. ^mrreb, j|[)/5<9> ld6stld 
^(§ĕiSi6srjpQ6B *g\gii e&Gmrr&LDrrm epmjpj. aarmeouSleb 
rsrreomrr LD6ssr)ĕiQ<S6Q60rrLb 6T(Lpf5^)(S<x<M Geuessr® 
QiD6irprr6Q ^eorrrrib (alarm) meuĕi&i GeuemuLUjStlebmeo. 
<&{§iu{bf$l3 : i§lm&)#i&fS> Qmrr6SsrQL-. u^^^^dsrreb., 
mrrmeouSleb 6T(Lp$gi a»_.„/r_. @a/(3*@ ^js Gpprib 
eursdsGgrr ermmGeurr Q0rT)tueSl6bmeo. me mem/ Lb 
^ULU$l(j$<m£itp§i. srrgtLb ^ULuSlcgalisJjpgj. fjg)(g>{5$rrgpjLb, 
'Slte G!5iTpgl*®0prrGm ^$ ^Lbmw ^j,<BTiile5(y)ii _.«osn_e&(Lp_b ♦ 125 g<5m<s5s?(nj<3i(j9jLJ Gurreurrnr' eresrjr)] $es)esr<£&irrrt; SLL-Gesr 
&tessres)essr<3 8)lfD(50)l<s3L-i—rriT! ^L&iGeu, Qurrrbl 

U<S0<5tiTX<S<f)<Sir ^L-&(&j<5U&><SWIT<S0 LDLLQLO §$ILUTGSTĕ><mt£ĕ 

Gi&luiu (LpuL.eu^iebes)<so eresru^j Q^<sir)ojnr^fio^j. 

^es^&mjlesrrreb g)/5j_> /5/r_L®<£_s/777"£r/r_5)__/ 
$(nj{Lp<sorr '*£$§!& „5/__<£@ _j/___fc(g eresrurrrr 
^r5l<suleorrrt; «g/T^g/Lb _ji/L_«(giLb ^Lorrr^Lb ^riic^ 
g)_i)_7D<si)' eresrrDrrrt. £|)/5i5 /5/r_L(3)_s_5/r/r(/5_TD____/ 
_^__T__9_5Lb eruuuLLJ Gurr&lpgjj eresr^i urr(§rii&ieiT. 
Qurrrbl Ljeoesr&errlesr eueryemeu _5//)9/5<_5 (^jeurt&ierr — 
Qurrrbl ueoesr&ies^err ^L-.&i^eu^etirrrGeoGuj (Lp(Lpu 

UUJ<SS»5STUJLb <gjeS)L-LU (LpLq.LUfTgU ereSTUeti)&> SL.eStirftf5&i 

g)<s_//r_5<srr — *_3/-td<95 __^l_<&@<__/^_ot/t-_ GLorrC&Lb Gurr&i 
(LpuLLurr^j eresrjp} &h.fbletirrt. g)^_TDSW« xq$$$$nra[r 
euerr^euit "^ujessrrteu eriii^iuj&i aess remi Lb ULULblesrGn) 
QwLULU€ssrff<su ^<5V<sorr&><sufr&ifgj" eresrrrjrrrt. _jy__«_£)--T<s_/r 
GLorrC&Lb Gurr<suQrr<ssrrr)rT<sb eybluLSl&i&ierr ^metireurnjLb 
Q&ujrb<ss)<9i (Lp<mrD<3i<srfl<sb Qurrrbl Ljeoesr&imerr 
^L-SiSlLueurrsnGeirr; ^esrrreb, ^&iesrrreb uLuetiflebeti)eo 
eresrues)0 /5_)L0<si//r _5_/$<s_T/r. 

'^nj&jiib _)/L_<$(g>, enrh&iiLb <_3/L__5(gj' eresrurrrt 
^rbleuleorrrr' «ors&iiLb _5/__tS(g>_z) ^iprrrnjLb _}//-'_> 
£|)<sL)-iD<si) eresrrDrreb, Qunrrbl ueoesr&ierT _y__s/_5 
Geuessr(£iLb eresru§>)ebes)eoujrr? &.esresueti)L—LU _J7}/I§) 
&irrrjessTLorr&i (will power) ^meu&ierr j_>/r__£> _)/__/_•_$ 
Geuessr(^Lb. &htQld _y__/__-@<s_Qc__-r^/r(_b_^__, g)__/r_j 
urri—rr&i£5&>rresr ^(§&i<^Lb. ereueuerreu ^ptj&iLorresr 
(°i)es)&es)Lu&i G<9iL\j^&iQ&ifTemL^(r^^&ifT^Lb&h.L— ^rs&u 
u&i&nh ^irretisr® Gurt Qu<s%<kQ&>rr<smL<L<njJ£&>fTrr&iQefr 
ajrrmrreo, mrr^eb ealLp<3&>rresr Q&=ujLULb. ^saGeu, 126 ♦ ,sj.ff. <gir«rrffiiuj6ff,«r ^Gjnr&im erewew G&rrewewrriir&m erewrDrreb, /£ ^e$>& 1 

^L-&i&iG6>J (LpUj-UJITgl; *S>J6S>6U&(@njLb &nrQLD ^L^rsj&rr. 

^uuuL.turrewrreb, eresrew eiiLjpl? £§)/5<95 ^rTLLCjJcĕi&iiTrrew 
Lcew^e$>&,ujLb 6Te$weswiEi<3ies>muJLb Geuru js)6*><Ftt5)<su 
^0ULf erewjj^j Q&rre$r6wrrew. LD6V)L-LDfTji)fpLb (sublimation) 

6T6WU&JJ 6TGirl§>)6b ^6$)eW6U(Il)<3i<&jLb (LQlSL.UJrT&}J 6T6WU<35rT60 

g)/50 prrLLrSi&i&rrrrew LD6w<£6$)&sujLb Qurrr& 
Ljeoew&emmujLb $6$)& ^(ij}uu& Q&rT6wewrrew. u(e^e$)& 

6Tfi6V&&fT6plLb<3fo.l—.di <3i6mUL.UUITc3i& &U<£LD G&lL^LD. 

G&iLugj &Jry§>l 6T6srf06ifi-.6sr r5ebeoe$>&,&i G&LLL-rreb 
urreuiruSlebes^eo erewjprrew. ££j!5&S ^meuljpi&ju 
Gurr§i)nr)rT6sr u<sg>6sr. '&<£ &r&i&,Lb' erewjpj &h~0ewrr6w. 
^grreu&u ueonr <3h.iSL.LJ 'lj<3<3(6tj &rje$WLb &&&rru3l', 
'&iii&iLb &rje$WLb &,&&rriB' eresrjrjj 6^ujitldgo Q&rreo6al<3i 
Q&rr6mQL-Ujl(njuu§i /jjgulo erewpiTew. 

j§)/5{5 /5/tlL(/?l/ lj<£<£ ld<£c£6$>c£& G&rrrs^eurr&m 
Geujrjj; urrLDrr, ^)<so/s/<std<k, lj<£&s LD&,&>e$)&,& G&rrrs&ieurr 
mm Geujpj. urfLDrreul^(&jU GurreiSrr&mrrewrreb, ^eurr&m 

(LfilElf%)60lT6b Q&UJ<£ €p(IT} LD6$$fl6$>UJ 6$)6Uc£0jJ ^IS^<£&Jc3i 

Qarr6mQL-u5l@uurrir&6fr. gjg/ ejesr erew& <9)rf)l&jj GrsrjLb 
c?)r5$<5gju urrrrp&rreb, LD6$r<£6$>c£c£ ^(/^l/^l/ 
u®ggj6>j '<srb<g& &,rrGew <£eS)rr GeuO^rreisrjpjLBebe^eo. 
'Qz_/7W, QL-.rr6$r' erewro epe$>&e$)LU ^^rrrjLDrT&ic3i 
Q&rre$wQ LJ<3c£(gF, &rre$wLb >&,&&rriB, &rsj&Lb &rje$WLb 
&,&&mB erewjpj Q&tT6b6VieurriT&,m. Qurr$l Lfeo6w&ie$>m 
*3IL-&.&, (LpuL.ujrrQ06$TU6$)<35 ^rblrs&s £§)/5<5 [sitlL^ 
&,rrrjrf&im '^)e$>& ^kjjjulj' erewjjpj Q&rrebe6) 
eulr^iBlewiprrrr&im. &6$w6$wrreb urrrf&i<3lQn)Qew6$TfprT6b 
-=£/£5/0(25 fp(!5 eS&i^irj&iLb Gmem^LDrr erewjrjj ^&i&ttK&i 
GubGeo ep(ii)UisL. GuirBesrtDrrew. eS)&iQrr&i euLpurr®, 
errsj<&yGLD eSujrTL5)c£$(iij&,ffi6$Tip <&e$rrpj. ^e$)c£uu^)0 iB&. ^*n_)_»(y)_ _.«Desn_if5(jp_ ♦ 127 v gjLp&irT&S : Q<5FiT6QGg]<siinrif&<srr. <SL__i/<s«r <sp(§<stjm 
^@&ffifDrr<j>iswnr §j6b6S)6oQujrT, ^esy&suuprSl <sp6sr^jLb 

0HSIKS8HSO G<S_/<S-Br__/T. ^]gS Tff?/ &.69T6S)J6S)L-UJ -^cSETLO/T 
_°>/<S-)LOJ§) _9/-->L__J_5 <SFh.($iLDfT6ST[T60 ^f&S6SrfT6b 

^uQun-QggjJ 6p(§ @(75L/@. 6T6ST6S)l6S)t—.IU LD6S><SSr<SlS) 250 

<ss)Ub€piS;{&) ^uurrso ^(§&.Qrnnr<sfr. _L__<sb rseoiBebeorrLD 

£&(§<&& 60 tTLh. <Sl?L__L<ob ^(5<3><_><Sl)/r_b. ^/TlElSlSi 

Q<s/T<swL9_(75c»cK<su/rLb; &.L-&*nrrf{5^j Q_5/r<sw(p_b 
^cijjĕi&isorrLb. ld6stld ejdgnr epesresitn rglGt»6sr<sfil6Q 
Q&n-6s$r® _g»/<ST>Lo^ ^6S)u.^)rn^j. ^jrs&s /5/r_L_L<si) 
gjrrr&G>)6b g)(75L/L/<s_/Tcg5<syr eruuuLUjlrgp&srreyjLb "<sp6srjpjLb 
(^(njĕi&rr&jjmi&i, ^rii&i 6T6st &i6U6s>60u u®§l6srtf)rf&i6ir" 

6T6Srj]pJ ^6S)LD^l6S)LU^ &S(rT)&l6STtt) QuS : &T(Lp6S)tn 6ULpSi&l<SQ 

g)(/5«_i)/r;^/; ^6frLbl&i&§>lrb(a) lolI^lo g)_b_->_D, 

__<S_>_^__/__?6^Lb c9r_L_ <Sp(JJ)6U(njSi(&> <S£(/5-_//t '&i6U6S)60U 

ui—rr^rranm; ^eSrpGLo ^($&,<xrT&u' ermjjpj &h,jrijLb 
wrjLJ6m(£\. , <sr<-b<s_)/r_b (LpuLm&i&i' eresrrn $6S)60uSl6£jLb&h.L-. 
^j[5&S nj[TLLiSL6Q 6rff>&>6S)giiLi &stjs§sl Q«g>/T(pL/L//T/t_5<syr eresrtpj 
Q&srflujLDfT? 'Gl_(25^/t (danger)' 6T6srg)j&siT6sr &srs^ 
^uLuurTrf6i6fr. ££}6S)g5 ££(/5 ULL$g$ujS;&irrrrSs&s6srLb 

6T6STjr)J8h.L-. f5fT6Sr Sp<75 &iIT60Ss§s)<sb ^6S>6ST0&S^6SSrf$}. 

T^jjssrrreb, ^6srG>rnrr ^^)rf&& 7 ) Q&rrQSi&iSi&h.L-rTQ&s6srrr) 

156060 6T6SST6SSr^&ifT6bd>fT6Sr LD6sf)&S LD6SrS> &, Si&il 6USi6S)&> 

&.6ssrrfr5^j _p/____//rp Q&iu&7liprrrf&i6fr 6T6stu6s>&s 
^$<%6mQrp<s<5r. 

Qld6S)60 r5(TLL(£iSi<3i[Trrnr r5rr&irfl&i^6S)&su urbrrSlu 
Qu&fS)6srp6S)&sujLb J5ld (5iTLL®Si8irTprrf (Su&tBesrrntt&sujLb 
&6U6srl&£5if&i6frrr<ssr[T6b 6p6$rjnj r56STtprr8i$ Q&srf)ujLb. 
qSi&i6S)i6S)L-Lu &.u(S&s&t5§>)6b @(s>Lp Qurpu Quiprn&j] ^(/5 

U(&j§lLUrT(&jLD. LS)rf)&irT60t5$6b 6J8rl5fT8S(f^Lb C£l&36S)6SrS : 

Q&rr6bQ6srrnrrif. q^&s6sr §>)LUiT6sr&8>)6b r5<sQ608>j, Q&hLl^§i 128 ♦ £j.ff. <gjrr«rffiiui£$«ir eresrrD GeujjjjurrLLuLipt&j (^jL—Lblebesyeo eresrpiresr. Ljlprr 
uC^iib gjesruLb, giiurrLb ^^ujeupes^jp g)(/$ $mLL-rr($Lb 

UfTIT6i(&)LbQuiT(Lggl <3{6U603i(&)Lb g|Q7OTl/«(giX) SLeherr 

Geujpjurr® Q<s>rflujLb. Gwes^eo rBirLLL—rrrr&iehr, LDa&etr 

3jJtLirrg>GS)g>&> ^J6S)l—UU<5>a)<3irr<3i<SS $!T<5i<5i<5>r?l<5P\<5i6fT 

(LfiiuesrrDes)<5>u u/d/$« <5h.jnj6urr. ^esrrreb, g)/5/<3<9s 
ultD(jr>eG>L-UJ &ijujrr<36S)<5>u urrfrĕi<5^esTrprT6sr q<s<5>esr. 
<5i0es)essres)UJUJ6S)i—iu LJ<3^esr ^ies)<5>u Qurfl&uu(£i&<5i 
eulebes^eo. <5>esresrrrQeo (LpuLf5<3 ^erreuĕi^ <=9//5^{5 
&jjujrj<£6S)<5>u Gurrĕi&i (LDUjesrrrjrresr eresru^eb <5>6uQtp 
ggl6b6S)60. \^il-®ĕ;<§LLjsLĕi(3ju uSdearr&u ueblLiL-^^eb 
<sesr c3J(Lp<£OT>g><£ Q<3irr(£\<9i3iu GurrQprresr. ^esrrreb, 
"^G^rr^rrrrsiGerr, rSrEjaerr urreugtgttbig) ^errrr&iu 
Gurr§lri)rt<3i6fr; ^&esrrreb g&rr&ggliptisju GurreiSrr&ierr" 
eresrjrji ^&rrebeoeulebes^eo. 

tEnrrrjessrLb, erebeorr s-uhlfr<5i6S)6fTUJLb U6S)L-<5><5> 
euesr ggjes^rrjeijesr, erebeorr ^L—eb&etrlegjLb s-UjIit 
euuLeuLorr^ (^(§uu6U6sr ^essri—euGesr. /g sir^tĕ^lp^u 
Gurreurrtu eresrgjj Q<^rrebS)esrp ^eireusi^ ^SslarrrrLb 
ereuesjj&it^Lb ^ebesieo. ^<5>esrrr6b<5>rr6sr £§)/5£5 jsitlLc^i 
^esruS<meurr^ eTeuesjjLb ld<5> LDrrrbrp<g6S)<5j ejpjpjĕi 
Q<xrr6frerreulebes)60. Gld^jld £|)/5<95 &.60<3 6urrLp<5i6S)<5iGuj 
$I6S)6oQujbj (^ebeorrggj eresrrprreb, ^jrB^ s-eoSileb 
rBebeoeuesr eresrrprreb ^oj&neijLb [glesieoGujDJ (^jebeorr&^i 
<5>rrGesr! ^&Geu, rslesteoGujpj (§j6b6orr<5>Q&irr6sr6S)rD 
er<5>p<5irr3i 6ulefTLburjuu(§i{5<$ Geuem($}Lb? eueSl 
- ^Do^^PJi/» euuSlrbjpJ euebl. 6jQ<5>rr ^.essressrĕi 
&h.L-rr$5<2>es)6sr ^essruLC^ĕimeorrLb. §}<&>& ££(J3 
L5)rj-Lorr<£LDrr<m enl6rrLburruu®<3>§>)& Q&rrerr§i)6sr(D 
^Lp0es)6O G<5>es)6uujlebes)60. £§)/5<s fsrrLL®<5i<5irrrr6sr eueS) 
(Lptsebluj $iujrr<Ji ffi6pi r&i&h.L- ^(§6ues>m /5(p 0es>6Oes)LDes)UJ ^«ri£l«(y)u> ftjnainu$(ipLb ♦ 129 (equanimity) ejijjpjĕi Q&>rr6fr<^§?l6$rfDrr6isr. eueol ereisrugjj 
$&h<soQuirtrQ£mjpi. <&&&, {jgjeisruLb ereisrumeu eruuuL. 
06$>6oQu^j (^ebeorT&jesrGeurr, ^uuu^tB&rrebr gieisruLb, 
sjjujiTLb ^j^ujesreuLb rglemeoGujru s_ot>l_/l/«ot ^eoso. 
eresrGeu, 06S)6oGujr}j ^jebeoiras 6urTLpĕ>6$)diĕi6irT8i /_» 
epeisrrpjLb HPlrrLDuui—. G6uemt—.rr. ^eurijemrDU GurrOlrp 
Gurrĕi&tieb ejnj^jĕi GanTeirerreoiTLb eresrtpj Q&rreisT6srn-rr 
&eir ££)/5<J5 jj5rrLLiSL.eo G&jrreisrj&luj lj^ss ^LDUj^asrrrrrreiew. 

£§)/5Ji/ <sflduj^6$>3S er(^<3S^j<kQmrremi—.rTeo, 
epesrGp epeisTes^rp^&snresr urrrrĕi&i Geuem®Lb, ^jjsisruSl&iLb 
ereisrjrjj ^&rreisresreui—eisr ^(/5/%*/ Uj&geb, SL.(r^^^rrrrC<3 : Lh 
^esstl&jeb, G&sdi&irruj &.6$)L—£5&isb, LSlpr&prr&iLb Q&UT6m($i 
Gurr&seb ^®uj6U(bjpjL-.eisr (&}LpULSleBiu. Geuessr L-.rr. 
^eisrL$&<gG5lfb<V)Lb, g)<siyp^@d> ereueSl&s^ Q&sm—ifLJLb 
&)eis)L—Lunr&jj. £|)ct><si/ epeisrjpjGLD (^ebeorrLpepiLb ^6$tlB&> 
eurrtglujrr&i £g)(/5<£<9> (LpuL.ujLb. G&irruSlepi&ic&ju Gurr&OTLDeb, 
ealLjJBlGujnr rjsrrLDGLDrr Gurri—iTLDeb, s^^^lrjiTLL&^GLDrr, 
gjjetr&LDemlGujrr ^essrlujrrLDeb errB&seSl&s^ &i6$)L-uSlepiLb 
3nL(£iLJUL—rrLDeb @lipr5&s ^eisrLbl&ieuiT^lujrr&i g)(/5<£<9; 

(LpLSL-UJLb. ^j6$)&SUJLb ^jf5^<TL / ITIT 6J$fpj&i Q&HT6mL—ITrf 

&err. *guf5$S jsrrLL^&i&irrrrrr&ieir, rEdi&ieirr ereisr s.uG&s& : &S6S)&s 
^LDL{e3fraiGefrujrreisrrreb, £|)/5<S5<& &irrrrlujrii 6$)&i&h.i—& : 
Q&iuuj60rrLb; ^jebeorreulLLL-rreb surBi&i^&i^ rscr&iLb&siTeisr 
&&$&(&)Lh' 6T6$rfr)rriT<9i6fr. ^j^eisr er^lrrrr&i £§)/5<3 /5/nl(/>)<& 
&>rrpresr '$ eresresr G&iij&irreyiLb &i6U6S)60uSleo6S)60; sjsisr 

LD6STLD 6TUUISL (^j(0&i0fp^J eT6STuG&S (Lp&iSlUJLb' 
6T6$rfQG$T&. ^6$)&S LD&&lG$&<8jU U(flUJ6S)6UUU&Sff)&irr&i 

ereueuerreu ^irrjLb Guiresrirrr&ierr Q&srf)ujLDrr ? 

LD6sflfi6Sil&i(&} 0J^6UUULL($I6(T61T 6iL- r .6$)LD&i6$>6tr<3F 

Q<5F6U6uG6tsr Q& : uj6srr6b&siT6isr l88> &.ujrir[58S $6$)606S)iu 130 ♦ 4|.9. <g}n-«rffiiLi{5jS«r ^<ss)L-tu<sorrib eresT^j &h.(^l6srrrrr&i<sir. £§}/5g5 ^JULUues^u. 
erem&i ^emrr&^tidesrtDgl ? ^ottlScSslo eresru^j 
<FL_/5/@<s<sir ^esr^i «srcur SLemnr^gj, ^GUipr&Gsr Qlogo 
pjJLarrnr^^uuGuesr ereuCoesrnr ^6U6sr&iiTesr ^miBm 
eurrgjl. [^esres^ipuj fgleneoujl<sd Gurtiuj GlurBuj uLLes)L- 
lurr&iu QurrLL®&iQ&ifT6m($i, u<$i&&rreh '(Lp($*nr', 
^esrnyrreb '(Lpcg&rr', &jL.&irnfi5<srr60 l (ijxrfj&irf eresrgjj 
G&rresrGsrrrGbgiiTGsr ^jGuesr Qurf)uj u&i^Lorresr, ^esrLB&i 
Giirr$£l eresrgpj ^&rrebegi&esrip ^gwgu @LpuuLb ejpuLL® 
g61lLi—§j. SL.emes)LDu5}CoGo(ouj ^Gupitjlip^Lb ^pnriB&p 
$(b(&jLb Q&irrL-.frQu ggjGbGSiGO. ^uuisLUjrresrrreb ergj 
^GSTiB&Lh? ^esrLorr eresrtD G^esres^rpĕ c9l{B^I<s&irreb, 

<g1GS)<5& 9\^&i&i0 Q&>fTL-fSjQ6SrfrQeO ^gU&U *gl—LO 

(matter) eresrjDJ $GS)Gsrujrr<guuL., *&&&(&> ^uurrpuLLi— 
epesr^j eresr(D &(jjj<£GS)<3UJLb GT^jnt&i Q&irrGrr(Gf^QfDfr6sr. 
^p&i rgles)Go(oUJ ^esrLB&i^esr Q&itTL-&i&iLO!T<&)ih. Gjiprpi&i 
Q&rrGssri— ^esrLB&i ^miueu 0Igs)GO6S)uj [&l(Wjtjl&i&i 
(LpuL.uJLOiT GresrprrGb, ^l^uemLo uessrem (LpuL.ujrr&i 
G$Gsrrprr<sLb g&j. 

g)/5d5 s-eo&irruj&iGurr&l ^(^<%^iGsrjprrQGsr ^gugst 
<55frGsr §l%§u6mLb ^jujGOrr^j eresrues^&i&i &htlLul,6ST6U6st. 
6T&3&)GS)GsrQurr ^ espi esyeuujLb, erQGoSiLLprrres)esrujLb, 
qQrriTLLL-rres)esrujLb <3>emGmnrGb &Gssr(]>i culuj^&iGunr&iGrr? 
G$(§Guesr 6TGsresrQeufT Q&fTGbQprresr, rsmh /5lol/ 
§i)esrQ(DrrLb. '£§)/5<95 st-GO&i^6S)&iQujGbGoml> ugs)L-<s&>gu 
esrrr&tluj &h—gugit eresrp 6T6uQesrir Gprr^euesr 
(^q$&;®esrpfr6sr' eresrjpj r5rresr&h.L-.& : Q&nrebQQp6sr; 
^&i es)6srujLb $mi&i6(T ^LbuGOrrQLO ! ^<%Qgu, ^iii&iGtr 

rBLDLJLb GTGbGOfTGUpeS)pUJLb 0ltV$U6mLb 6T6ST{D 6peST^l6STfTGb 
/i)Q5L5)<^S/c5lS?L_ (LpULUJLO GT6t)TU^J 6al(6$(6l)IT6Sr<3$g£lLb 

Gftes)L-iufT&ji; ^esnB&i<s^^ULb S?l6S)L-.ujtT t gjj. 6ul(6jye$rr6sr<£ ^y,«rrilSla(ipui «_«srruj0(ij>ui ♦ 131 fflgu/-b rF>LbiSl&ies>&i Qu(§Lbu<sssf) Q&tu<s7l(Q&if. ^ewtB&iĕi 
£iepiib ^eueurrGro. §)&& ^es^eweSiewrreo Qujijj8?)ew(Q 
uiuew&i<sn ^(§&i^6wrQ6w. ^eufQ6V)fo rSes)6W<ĕ]§(&i&irr6sr 
(^jeurr&n^LO eurrrjgBlewiprrtT&ieiT, ^jeuir&i^Lb eurrrt^ 
&imrornr3i<3ir. 

^swldit erewjo epewen/o 6jp^&iQsrreswL-. 
Qurr(Lpgtf £§)£<5 ^esTLorr SL.60&nb (tpcLpeu^&ULb 
r$6&eo£$(nj&i§i)6$r(Qg)J 6T6sru6S)g><9i mrrem^lesrjprrrr&ierr. 
«=9//5<§S eTememth eutp&iG&irr ^ebes^eoCoLunr, OeujrjjurrrJ), 
LDirrbpLb erewro eremessrgSdioGa ^ji—Lb ^eoeomneo 
QurrtU6uliL.L-jgj. ^rsjGaiyLb ^eswL-euew C^(j^ĕiSlm(QiT6w, 
^iiiG&ituLb ^essrL-Guesr gjcj^&iS^esTrorrew eresrnyrreo u6S)&i 
6T6sr(Q ^jL-.^^lQeotuLb ^<smL-.6U6sr&>!T6sr c^j([^SiSl6srfQrr6sr. 

rSrsj&ierr QLDtl.L&rf)tue6)&g5§>)6b ^(nj&BesrroGurr 
&(grF)6S)U.LU eum(fĕ9l6s>LULLiLb } ^ewLbl&i^^eb (^cjtj&i^iewp 
eufr<5i<GrF)6S)L-.uj 6umiTaF§\6S)tutULb ^uQurrcLggj epcjt) 
&irrm9)ev es^euS^iu urrrr&i&ieorrLb. 

l5)(Q6S)[X<$ jycaj£_fp^@CoUJfr Qdnr6wQ(Qrr &nb 
Q<5inr6fr6S)&iĕi@ ^(Lp<35g><sa ^eurr &(§$&(&) (^iu6oq. 
&Qfi&irriu£<§l!b&irr&ia5 &e$f) L06sfl&ses)6sru usSluSK^eu^eo 
&>6U[pj (°£)e06S)eo- erewjpj ^eo&iiruj&i<surr&>)&i€tT 0)6S)6w&i 
^esrrorrrr&iea. ^gj ^eudr&i^es^L-iu *giULUumi—& 
&i<$&)j6ULb. g)/5<5 (5rrLL®&i&irrrr6sr ^uuul 06S)ew&i&i 

6Ul606S)60. FF, 6TJQJWl$6bl(Jljni&jJ LD6sfl&i6W6U6S)rr &(El®6bl&> 

Q&im—.rfurr&i (^cjij&i&lewro ^ewLDrr ^csrCSp erempj 
^mewuu^lesrnrGeoCotu ff, 6TjpjLbq&iLLc&)&i&h.L-.& gjewuLb 
6ul6S)6freul&i&i&i&n.L-rr i &u eresrjpj ^mew&i^ewrorrew. ^j^esr 
er^lp-nr&i SL.60&artu&i6w ^esym^esy&nuLb ggL-.uQurr(j$etr 
erewjpjLb, ^eutbtolew ^iusi)L/«(2€Yr ^emdi&ietr erewjpjtb 
r&jrrSluu&irreb ep^suew epewmp peoeo&y ^eoeogj uur.*r.-lO 132 ♦ ^j.ff. (*5rr«BTffuiujB^«r 3uuffr&g&tf eresr^j aicj^^esrrreb — ^&enesr ejrpnrySi 
Q&ir<m<$$LDrnpj wpg^eu&mmeir euipLi^i^eonrib; *£/@sb 
&eu$eoeneo eresrrp} $es>esr<ĕi§)ff)nresr. ^ehrLS&eurrgjl g[<* 
«</5<5«*><£ eritynw Q<mrrmeu(j»& (^eoes>eo. *uufr$<s%gi eresrjpj 
Q<SF/rfiU^/«w(Sd5 g>eujrH eresrugi erg>esrtreb eresfleo, 
g)«3T6iRpcS(aj (^jgjjajrresr &-iuif{5$&jj eresr^ epesres>{D 
$es>esrtba>rreo (Bnres>errS>(&) wpQrnrresrjpj s-Ujrirp&i&irrai 
£§)(/5<*<ss (LpUL.iuLDeoeoeurr? {<gjesrev>p&<g) rj>ebeogj eresrjpj /§ 
0es>ew6)5i)6sr{ngtf mnes^eirm^Lb ^ebeo^j eresrjpj lurrrr 
Q&rreoeou Gurr^)rorrrf6*etr? ^esrmrpuj ^LprjjlmeouSKoeo $ 
rseoeo&n Q&ujuj(o6uem®QLDesnpi jfies>esr&i&it& : Q&iueu 
&rresrrrepiLb ^gjgj LS){0(§es>L^uj gtfesru<g§>lfb<g) ejgjeurr&ĕi 
<9n.L_./TcS/. 

s_€U<95/ruj<35 *gfiJL.uues>L—u5)eb eup$ «sSy/SjS 
rjjrriL.iSL.eb euerr&^a> ^esnSai^^eb, 'j&mi&eir urreul&ieir 
$mia6ir ^(&<g7 > rresrl<5ieir, SLisi&ies>eir s.ujifeuLfiSi(^Si 
Q<3nressr(£i Q<3Febeo er$9> euLpes>iuujLb uujesru(£}^&^sorrLh > 
resrg} sh&iBpeunririr SL.em®. gjgy peoeogj eresrgjj 
<3hjpjS){oeurf^eir &.essr($). {Bebeogjj eresrjni ^esres>rnĕi(ff) 
ĔD/5.5^ <^Lp0es>eouSleb rj>rresT epesreing) {Elesyesr&ĕtiCopesr, 
\^6ueueireua>rresr. ^esrrreb, ^jes)^ Q&rreb6pt6u?i m rh{y)<3i 
6ft.i__ _ &.rfles>LouSlebes>eo eresrjpj 0es>esr<9i^)esrQff}esr. 
airrn-essrLb, eresrĕirgj £|)/5<s5<£ ^Lp0es>eouSleb mebeogirrai 
g£l(§uu&ij LDn)Qprr(§ <^LpfEles>eoujleb ^ebeoa>rr<9i 
^(tj)<9i<9)LDrr eresrugj e&esrrr, eresresuesyL-uj (^Lp^es>eouSleb 
^esres){DSi<3) epesresyrn {56beo^j eTesrffiesr(j>rnesr. 
a-esremies>L-uj (gLp{sles>eouSleb ^/<3<_5 <&6srjpj {sebeo&n 
eresTues)0 {5mb eruuuLĕ ty&treoeo (LpuLUJLb ? 
S-esrevr)L-^^^jLb ^emL-euesr (^(gsisliesrpnresr, 
eT6kesf)L-.&§>le£]Lb ^essrL-euesr (^<j$<x^)esrprresr. erebeorr 
eu/b{5lgojLb a-gJT(gggw/n /^/ (^(i^<xS)esrro ^emt—euenesra ,%«nii)tt(yHi a_io_rruj$&(yii_ ♦ 133 m<sm(j)i®S\L-.i-. <S£($<sum L$lp6S)rr<£$(jij<9)^6u&rb(§Si<3^L~.& 
<S>GsrSi(s^ SL.r¥l6S)L0uSl6b6S)60 erGsrjpj 0lG&m<x§lGsrn)nr6br. 
Gpesresip jJ&ujmuLb Grcsrjpj _5<swL_gi/ ^6stgs)jgs>L-.uj 
x gjGirGfi)Gb@iTGGsr ^gSIitu t3rp(§Lb ^i<356S)6st rgttunriuib 
GTGsrgn GT®g)§jSi Gi&rrGtretr _<s_f«w(5)Lb gtgst <supijjniS^i 

<St/d5/i>(g5 &-ffl6S)LD ^J606S)60 6T6STJpj $6S)6ST<mSl6STfptT6Sr. 
^jQ^QufTGO 6p(J$6U6S)6Sr{5 ^63Ti_(p^/€_/d5/0^5_b <2>6OTV&(gj 
&.ff)GS)LOuSlGOGS)GO GTGSnpj ^6S)6WSiS)6STfr)fT6Sr. 6p(JT}6U6ST 

&tfGsriJjpj6iJiTQ6srujrr6srrr6\) ^6ugsugs)L—uj gjj6sru$>6S)£5U 
QurrSi<9iS> iSSGsresrnreonresr (jpujpi^lGs^ujS 2 Q<9=ujuj60rrQLD 
^eSlrr, x gj@6S)6sr 6j^<mQ<3irr6ir6iT^rrGsr Q6U6mQQLD6srjpj 

6UtpLJJpJt&&jjQ6Sr{p ^GITGUSi^ 6p{JH6U6S)lSir§ &.ff\6S)LD 
^606S)60 6T6STJpJ <Sfojpj§)6SrfD ^61T6U ^6U6§)J6S)L-UJ 

^GSTiB&Lb 6U6frrr$gu eu^j&TGir^i. 

<$irr58>l*§lujl6S}j6S)U.uj 6urrLpSiGS)<siuS)QG0 £§)/&<_ 

X ^IUL.LJUGS)L-.6S)UJLJ UfTlfSi<3T)GSrQff)ITLb. ^GSrLhl&Lb 

6T6sru6S)&u Qurrrr6S)6uujrr<9i<Ĕi Q<3>iT6ir6ir6S)6b6S)60 ^eurr. 
Qj{5& rpn-LL(j)iĕi<3irrrr6ST ^esriB&i&es)^ &6sr _L__LbL5)<sb 
6£($}8i)fD @(jij§>lQujrr(j>i &60rT><j£<£rr8i ^)6S)6sr<s<srrQ6sr geSlpr 

&LDUJ&6S)<£, ^60603)1 K %J > 6STLSl<9i£6S)$5LJ QuiTLL(^<X 

QsnT6irQ6srjp egjuurrGurr&Si <9>(j^<356Sl6bGS)60. 

^GS)<xuS)6srrTGb<srr6sr ^j6urr<9>6ir <SFLDUJLb uppSl<F c5fl_l_ 

^IlLL-LD ^^)<3>LD 6U(9)ĕi<3iQ6U ^606S)60. ^DjSjS-* 
<9 : LDUjSj6S)45LJ LSlGSTUtprSlUJ (j£l[5&& (8)t&SiQ<9irr6S)61T 

QLDfbQs>rr6irrGir _<s_<sw(5)lq; (^esrGsrgjj 2_<sw_w Q6U6ssr($iLb; 
^juuuLSi Q<mrru S)6pi Si^ĕ Q<3F6060 Q6U6ssr@Lb, g)uL/_g_ 
g)(jr>Si<9i Q6U6ssr(j)\Lb GTGsrjpj Q<3Frr6ST6srQt& ^gogs^go. §)/5<_<& 
<9nL($iUurr(£\ gS)§>)uuQ$5 ^ssrLBsi^p^ 6SlQrrrr&Lb 
GTGsrp ^erreSlpgj 6u^6S}£jL-rrrr<3i6ir £§)/5<£ /5/rL_(5) 
-^6arj_3« eurr§)l<3>6iT. l5)/d _L__)/r«(cj5_5(gi g)/r<*«Lb 

«/TLL(5)ja5_Cl> ^GSTlBmLb GTGSTJpl ^jGUGSr &(Jfi§)l6STrT6ST. _9//5<95 134 ♦ £|.ff. <giror&uiuj|$<«r ft_<su«/raj^5<si//T@ <g^(jĕ>anb <§j<sbeorr$> Qr5<Q&lesresrrruj 
<g^(§uu$GO g>®Jjru 6srressreulebes>eo. (§jeofites>dsuSleb 
GurrLpr&&> ^irSi&tt ^tmesreurj^Lb a.eo<xjriu&><surrJ5l<x<air 
STesrjpj anbuebr Gl&rreo&jprrekr. ^(BjS &-60<9irruj&>eurr§>}<xeir 
'ggjrrasLb eresrp ep($ Qurr(j^eir ^§jebeorr&> Qi5(gj£Flesrrrit 
<xetr' erempiib <%Lbuesr &hjpjQjprresr. 'erebeorrLb ggi—Lb' 
eresrjpj &($$esr<srreb {jgjtj&i&iLb - eresrjp Qurr(§<^&;^ 
LDJgluGu ggjebeorrgj GurruSljprpj. 'erebeorrLb ^jesitpeuesr 
eurr(Lp£)esrp {§)*—*/>' eresrjgj &i(tK§>)esr&>rreb jj£jrr&>&i<$§>lfp<g) 
^esrtB^eb g)i_<b mjoo®. 

g)af), <2i($l&$Q&rr($ $es>eo ^turresrLb. lj&&> 
(o&>euesr Q&rrebeduj$eSi(jij!$gjj g)/%ft/ &LoujLb Q&rresresr 
eues>rruSleb, LSlp(jrj&)&irr&i eu rr (tgStiesr rp ggjujeby 
^esrLEl&ptgleb §j(§&iS)p<2&> &>eSlrr p-eo&nruj&s&gleb 
g)<sua)«u. &srrĕsr Q<xrressrL. Q<mrr<srreis>&i&i<%rr&i 7 er&>es>esrujLb y 
ereumesrujLb ^Lpi&i&ieorrLb eresrp (LpiSL.e>Sleb gL.eo&HTuj&> 
eurr^&ierr Gurr&lrnrrrr&ieir, ^esrLorr&i&ierr (j^es>{peu 
esues>L-UJ LDguu^luu eresrjpj ^estesra^esrp&iesrrrCSeoCSuj 
— erebeorr SLuSlrr&ieir)(SeoujLb <^jes>{tjeuesr <^<j$a§lesr{prresr 
eresrjgj <m(j^§jeu&>esrrrQeoQuj - LSlprr eurrLp Qeuessr($iLb 
eresru^p&nr&i^ &esres>€sr& §>liurr&iLb Q&tu8i)prresr 
^esrtB&ieurrgji, 

epa^euesr <^l_(5) Lo^es>&>es>uj qlLul& 
Q&eb&lesr/r)rresr. Lj^&srr 'gjeueuerreu ^Si&it^Lb erriiG&i 
Qurr§)esrn)Gsr* eresrjrjj Q&nL.i—rrfr. ( Qurr)iu ujrr&iLb t epesrjpi 
jSL-.<mQipgj; *3j&>tb&HT&iu GurriiRlesrrnesr' eresrro eules>L- 
Bles>L-$$§j. 'ujrr&gtgleb gfeup€S)ro eresresr uess ress>t 
eurrrr&m 1 eresrjpj d&nL^lesrrprrrr lj<s&> G&seurt. ^gjeupmpij 
ueduSlC.® eSlQeurrfr&i(Str' eresrrp etiesu— 6tao__j5gg/. *g)$y 
Qu($iej Q<xrr($}es>LQ, @\$&>es>esr ^0&>6s>entuw Q<mrresrjpj ,j£arifltt(ipLb «_«a5iriu^(Lpiii ♦ 135 <aS)($i<sii£5<swiT<sb ereueuerreu SLuSlrrmerr prr&i&rT&miDm !' 
eresrp g)/r<ss« &.emrfeu Q<srrmp ^/r ^lL®** 
@L-tJf-<sv)UJ$5 jj/r<s^« Qt9»/r<srar(5) iurr<9>0S$rb<g } <3 : QcF6OT7D>Tri-. 

®L-Uf-&arr<9ia> $ebr s-uS)mpr& ^iurr&iib uemem<0 
^esS^esrprrrr.. ^esrLB^^m^ s-.emrrr5<9seu<m <ssehr 
es>jes>L-uj ^mLnrr<s3fbig)tb ^lL(P« ^LLuLuSlm ^mwrr 
<sfi)ir)(&)Lb Gojgjurr® <3i(ji)^jeuQ<ss Biesu—ujrr^j. &-eo<3>rruj<3sm 
<3Srresr O&msmu. Q&msrres>&&<xrr<3> sjso<9i<s^eo S-.eweir 
^mmeumrruj<ij<3h.L- ^SHijSlĕsiu urrrruurrm. gjjg/ ^mnrjj 
Qr5fj)jr)j<3S QgfTm$iug€srgjj, eresnpjQLD &.<srr<sfr&jj. ^<3sQeu f 
&rrr5lj£)g§ <3SLb(Lpes>L-.uj Gurrluj eurrLp<ĕim&iuS)<sb '§}ujfT<&Lb' 
ermro <spmes>p ^uSlrr^rruuurrsiĕi Q<3irremL-rrQrresrprreo 
^jpjgjasrrssr ^mLB&Lb. ^mi£)<3ieunr$l <sp<^eue^Si(^<3s<ssrrehT 
$)&&& $ujn~& s-.emrreu ©LL(pLb. 

^ebruBdieurr^l ^j^eSlesr j9SjmemQ&rressr(J)\ 
o : lduj&<ss>&c3; &nL.L-.enleomeo. ^muSla s.emfreulesr 
jjS]es>emQ<9>rrem® <9nLuL.mrrm. ^rjs<3s SL.emfreu eresrjpjLb 
epQrr wrr8>irr}ujrr<m ^(§^<3}^mrreo Qeu<gs mrreo<3s\3^ol(J3^} 
707 QggtL. <si5/lo/t6wlo uro<9i@Lb ^esrjrjjeumrr ^euesr 
dnLuL-LU gSsgMeuggslesr ^}ULUues>L— LarrpeSlebmeo. 
^esres>ro<9i{g}Lb ^euemrmL-Uj ^ULUuesiL-. g£0j&rresr. 
^mmp&r&jLb ^eumjmi—uj @rfj)<3iQ<3irretT ^0\Sfrekr. 
ereiieiietTGUgrrekr (jLpesrQm$)mrre^Lb sjsmrreSlesr ^ulu 
uesu—uSleb GairmjritLb (gnSlaiG&rrerr epmprraSsiSsrresr 
g)(flj<s@Lb. ^miB&ieurr^ ^(LpgrrujsyesigSi ^rrewjj^esrp 
* <9htlL§) G><a/p, s-eo<3>iTLueurr^ &(j£<9srruj<3ses><5S&i «rrcgwi/ 
<%lmp <shtlL>9)Quj Qeujpj. ^mLBaeurrSj) <3S6sr) Loesrl&smmS; 
arre$su§)esrrD <mmL® Qeuj]pi; &-eoarruj<3<surr$ <3sesr) 
Loesf)<ses)m<3> arrespjGilmp <9>rriL9)Quj Qeujpj. 
^mL£)&eurr$ <sesr) LaetApegjSng ssnjrjj Q<sfil/^/ 136 ♦ £|.e. ®rr«rffii>LJjB£«r ^6U<£<56v><5<£ &ir<&m <3a/6wr(5)t£) eresrjpj &rj$gjieuJB)ebes)eo. 
SL.eomrriu<seurr^ <56«fl wesflsses>esr x £i$g§ji<s : &<tp&muib 
(LpesrGetrp (2euem@lib eresrjoj 0es>esr<xi9llesrprresr. 
^miBmeurr® sjesfl wesfl<sesr ef>(§eue^i<x(9}w giesruw 
(oeuessrL-rr eresrjpi 0ev>esr<x^iesrjDrresr. ejesr? $esfl 
wesfl<£esfl !—<£$€£ tb (gjes)0eues)esrsi <xrrejg^8E)esrprr€sr, 
s : (y>s>n"UJ&$esflu-$5§jlg}iib ggjes)(Deues)€sr<x ssrrejBpj 
tBiesrprresr, SL.eox$$i—$$e$i\b (§jes>iDeues>esrsi 
mrre^i^esrnorresr. ^&Geu,. ssesfl w€sfis}es>esr *&i$&§i 
(5esres>wes)UJU Qup QeuemrQib erebrjp/ ^esriBsieurrgjl 
l§}es>esruu(S$ ggjebaneo. ., 

eresrjjorr^iLb, uprC§l ejesrtprreb &-eos>rrujss 

«»&** mrCJ* ai^* «r^ ■*»***« 
GeuessrL-.rr. wrrrrsiSrW, Qeoesrles)iLb eurnjeu&sprg) (ipesru 
uebeorruSlrrw ^essrC^lsi SirreOt£$tip@ (LpesresrGpr s=wuj 
eurr$aeir urr£.& uememlu3(j$s)Q0rrrrsieir. a.eosi^leb 
^^lealesr ealeirsisnb {&jes)/D$0(f$(5ss mrreof5$eb 
s-essrrreSlesr ^ULUU€S)L-.u5leb Qu(§em€s>wes>ujsi SiessTL-. 
s^wiueurr^sieirssrrtb U(tlLi9i Qs=uj®(j$&)®esr(Drrifsi<iSrr. 
^tjsssu urnl^uSlesr uiuesr ^err ($}es>esruugi Qurreo 
«gitBeau urrCJ^nuesrmi, iSltpeorrss ©C"5i5@ ^turr&gutb 

GluturHeb ejesr r^j<ssses)esr Qurf)uj &€SBres)L~.meir, (SjLpu 
uiii&err eresrigi G<9»l_«jS Gssrresrjpjw. 'sLeoa&gslOeo (Bt—(5ss 
&essres)L-<XGifleb Qs;rrememfrir)i Ufs/<&j <9fldiu& : sessrmL- 
snsnssrrdw* eresrjpj Qsnls>eorrtb. 

<g®ieues>rr lurresr <x,0eunssssu ^esrL£lsi<ses>ssQiu 
sseSltj, lj(d eurrssLS($ltb s : wuj^es>sss : Q&rrebeoeSleb€s>eo. 
s=wtueurr0m&r Oeujpj, ^esrwlsi eurr$s>err Qeujpj. ^esrwl&i 
<a/nr@ &waj6urrj>lujrr&ieutb [^(t^sisieorrw. sldiu ^j,«rijfileB(yjii r.fuesiriujs(!pu ♦ 137 GUiT^merrrrGb eumrrmmuuL-L- &lqujld Ggujtjj; ^esriBm 
Gurr^lmeirr <si/<sw/r<s<55 &LDUiib Geujry. ^@/ Gurr<so<s<srresr 
£§)/5<95 rsrrLL®* &u>iu${giG£iLh, u$& G&euesr Q&rT6sresr 
<jmiSL.uuGSiL-.ei Qmrr6fres)6i<9iG6tr ^jebeorrLDeb ^&GsrGLOGb 
GurreBS' &LbLS)rr<£muLb Gurr6srp <gjues)u tnpuL <a % • i g j. 
^igjGurrGOp&rresr g)/^t/ &LoujLDrr<9iLL($lLb, LDjpip gt$$# 
&wtULorr0iL-.($iLb f ^GnGU&errlesr ^ULUues^L-Si 
Gairerreto&iaieliT iB<9i ererrlesyLDUjrresresyeu; ujrreua^ib 

LS)6SrUfbfD<3i <9h.ULLU6S)6U. '^^CoGU ^«UCDrTjS L0Si<9i6ff\ 

<sd(3$gl Qurfluj ^6srer))us.6sr6UGS)[r urrlrigji Q&rr6rr<6rijLb 
(LoesipujlGb ereueuerrGU er6rfles)LDLurrm ej&$rr$rr &.uG&&ld 
Q&vu&rTrir!' eresr^i L-.rrSiL-.rr (^rrrrgrrl&rgetyemesr iBds 
^Lp&>rr<3iĕ : Q<sFrr6sr6srrrfr. ^ > esriB&i6urT$ crebeorT 
2-uS)6S)rrujLb §>esr &jiS\rrQurrGoSi mrj^jeurresr. l%?(/5<*@5<£ 
giesruih Q&ujujSi<9h.L~rr{5j, LSliprr 6urr^peucsp<xrr<5n^ 
<g6sr6S)6sr<£ §>lujrr<3ZLb Q&uiuj Geuessr®Lb, &<£§>luj6urr6srrT<3i 
^(J5i5<£6b Qeu6ssr($}Lb, <9=<s^lLULDrr6sr Q<xrr6rres)<3ies)uj 
&.es)L—LU6uesrrr<3i j§)(/5<£<95<& G6U6ssr($iLb. (j£jdjj ^ssriBm 
6urr0uS)esr ererrluj <9>lLl-6S)ldulj. 

g)/5^ &-6mes)LDujrr6sr K gfULUU6S)L-.Si Q<mrrerres)<3i 
aierrlesrGLoeb &LhLSirr<3>rrujisj<9i6fT, GarrLLurrtSi&ierr, #l_/e/@ 
merr ^eurbes^rD^LuebGOrrLb «j/d/jS) Gji)0 S-6ssres)LoS &Loujib 

— ^6STlB&S$I6ST K SyULLJU6S)L..uSl6b 2-6fT6fT <3FLDLULb — 

LD6S)tp&<3>uuLLi—.&i]. ^6$rLi8<x<3t§l6srGLD6b Gmrresr^uj 
*u>iu&@eo <?L-mi<g<x<!o 3 Lb, eibtSlLTprTiuiius&ui rsrrerrrr 

6UlLl—<3^l6b ^6STLbl&<£6S)gUJLb, &LDLUt56S)<9$UJLh 6pySl^§J 

eSliL.QSs mrrtb ldlL®Qlo er<6^<9)6sr. £I)/5<5<£ 
<9 z L-.r5J<g>&6S)6frQuj <3FL0LUib er6snpj <95(5@/l/lo ^esriBmib 

6T6STJlpJ <K(/5@iL/L0 [5Lb(L0GS)L-lU (^GS)6n<Qff<9i<^Lb, 
QurftuJ6Ult&<6fl)Lb ^GSTLBsiiEGtojBUJLb &L0UJ<56S)<£UJLb 138 ♦ £|.ff. <grrMr0 : iiiLijB$fa- 'utuesrrbtpesr, $ev>uo uujuuesr' eresrjru <>&gi/<£<$ 
(tfiesi&srS)ek{oevriT. 

^esrLSsitb ertirugi ^esrLorreS) m es>t^iu. 
< £iiSLUU€S)L-.ujrr<9i<£ (S&nresrgmb. ^esrwrr eresrugy 
epeuQeurrfr *_fl5JrffafflL_<5@6j2/Lb ^j^uu^j. &.uSirresrH)i 
^miArr. s-uS)fr eTesru<ses)6sr tvpĕ<9rĕ> mrrrppsireaKSeo 
/%/<5^ eS)tLi—rrfrmerr. ^esrwrres)eu ^&>§x^tb ^uurrjb 
u t' t epo$ Qurr(§eirrr<9i<x &emL-irfrmeir ^esrtB&inr. ^/5.35 
^ekrLonreSiesr ^uuLUues>L-uSleb <*lLj_ul/lLj_. ^esruSlai^ 
$&<§ §jG0&&6mw eu(g)&$rrnr&eir. u>esf)0esues>L-uj 
eurrLoeu, @r&<9>(o<9;rreir XL6s>i—Uj eurry^eurrm ^&nwiu 
Qeuessr(Biwrresrrreb, ^/ ^stlB^ eurrtjaem&uSlebprresr 
(tpuLUjtb eresrg» m($$esrrrfr<9i6ir. ^ufa ^esru5l*$>glesr 
^uLuues>L-uS)e\) @$&Q&rreirmes><srr es)eu<s<Brrfr<9ieir. 
Lcesrlp eurrLpiiesHE SLturr^ eresrrprreo - G&eueoLb 
eSleorsjt&esr eurrL0<xes><xuS)e61(§^j luurrrk d^i eresrrprreb — 
*£\§i (gjrplĕid&rreir eresru&n l%? £JiSl(§a<xnr0;<g 0turr<3nb 
Q&ajQesrip eurrgi&ieto&iujrrm — <3F$§>luLj<3es><£&> 6>es>L~u 
L5)t$.«(g>/i> eurrtpĕ>es><3iujrr& — ^es^wuj Qeuevsr($)ib eresrgu 
Q&fTesresrrrfr<9ierr. §)&& ^esrwldi eufTLO<xes>aies>uj 
ujes>L-UJGufrt3>m<£rrtb 2L60§i)eb lB&u Qurf)uj 
&rrrrlujiAi0>es>eirS : Q<9=uj$(j$<x®6srprrfr<9>(D6ir <9seS)pr ejes>esr 
Gujrrrrrreb v £i6U{p6s>(p& Q&ujuj (tpULUjrrgi eresrrp 
Gu®6ssres>w6s>ujujtb ^pprrtLL-rrrt ^esrrrrrsierr. 
^esrtBei eunrtp&mawntu $wq&6kfp6ufr&6iT wrprEgjjtb 
@eujp] Q<3fujuj (jpuuurrgy eresnru <9h.0esrrrfr<9;err. ^esruSldi 
eurryoĕ>es><3es>uju^es>L-.ujeufrsi&r &.60<9i(*w G)u^y«a/^5/r« 
@)($!5&rrg2jib, e^euesusi^ gliurrw <$$§i<$rTesr ^u 
urf)9)es)eou Qu{p Qeu<sm®w eresrprreb, Qup 
wrrCj-.rrfr<xeirr eresrp Qu(r$essres>L6es)Uj<x <9h.$6wrrfr&6ir. ^SBrilSla^Lpib ft_«0ffiiruje5(Lpu) ♦ 139 ^etirLBl&GLirTĕgldi&r &Gs>ipr5n-($i, GLOGtoGOrBrr® <=§£&)«-/ 
gtgogoit t5rr($!&erflG£iLb sjstTGrrGsrrr. 

^GsriB&i^^Gsr GurflGO GT<£>@Gs>GsrGujrr @ljgs>u 
ansirr 677$, ^^«P ^sirrLB&Lb GTGsrrr) G&rrGOGSrpCS&i 
Qurr(§Gfr oSlGtriEJ&irrgjj GT<mrp r5lGS)G0mLoS;<vj Gurs&j] 
(Si5?LlL_ji/. §)/5^5 0gs>go LDrrro^GiJGssrCSiLDiTGsrrrGb — 
s-GssrGS>LoiurTGsr ^GsriBai^^Gsr Qurr(rfj<srr GtilGtrrsja 

GGtiGSST(£lW(TGSrrT60 — W&&(<5fTjGS>L-.UJ GUrTLpGU UUJGS)! 

Gs>t—UJd5rr<9i ££)(§&& GGUG$sr®LDrrGsrrrGQ — GTGoGGOrrr^Lb 
^GsrLJipr[)l(Tfjĕi<5i (2<si/<sw(pLb GTGsrro GTGSsrGssrLb G^rrGsrnr) 
GG>jGssrQGLouj(TGSTrTGO f j£j&i &.G0<xrruj&irr<3iGfrrrG\) Q&ujuj 
^jujGOrr<s 6nrrflujLb GTGsruGSigujLb ^GsriB&Lb gtgstit) 
G£Gsnrxj<55rrGsr LOGsflgGS)Gsr LQGsf]<£GsrrrSi(3jLb GresruGn&ujLb 
jpir&ujGO GGUGmQLb. srsarp G^aBTOTjiSlOTrrT ? tHpeouurrtbQurr(§eir eretsrjpjib, ^emrpeueisr 
eresrjpjtb Q&rreo£iQ[Qrn±>. eSlprruj&eisr ereisrp Q&rreb,eoj&i(&j 
'<a5? - pmu&esr' ereisru^j Ourr^err «%t®tb. &6w<x(9j GtDeb. 
tunr(j^Lh &es)eoeueisr ^ebeorr^eueisr ereisrjpj Qurr0erru(pLb. 
eSlrsrruja euLpurr® {jgjesretop&^a anretyLBrt (Lp&eb, 
meisresr)ujrr(^LDtf) euetopruSleb uprp&H ${b®ebrjD €£($ 
eiiLfiuiTL-.rr@Lb. &L£>Lpr5rrLL.eis>L-.u Qurrjpi$$ . LDtl.uL.eb 
eSirBrrujsi euLf5)urr® eresrjpj eurk^j ereisrjpj Gl&rrebeu&rbgj 
ggjebmea. <*/&<* &irreo^^ieb eSlrBrruj&nr up$tu Gu&G& 
ggjebmeo. (Lprjrj&etoeisru uiptf))u urrL-eb&ierr eu(§Sx)eisrrDew. 
(tprg&eisr ®euQu(§LDrres)jeis>L..uj waeisr eresrjpj &rii<asu 
urrC($iu. Guat&rrD&jj. ^ewrreb eS\^rruj<3ies>ewu uprbltu 
<9>r5luq epeisrjpjtb gjebmeo. LhlewewrYSi arreofrrB$p-ts$eo 
ejLprrtb jsjrrbprreswuLeb G^eurrrr &rreo&g>)eo 
eB\$rraj8ies)esru urb$tu Quĕ=<SR eu(rr>§)rDgj. ^jjprTib 
^jebeogij ejLprrtb j^piprremuL<eb e&prrujaiit eutpurr® 
&LBLp6>£§>leb up-eSluSlrrij&si Geuem($iLb erewjpj 
$es)6wuu > $eb geujpj ggjebeneo. g)c*rgy, gj^^lturr 
(Lp(LbeugjjLb er($i$gji<ii QmrremL^rreb w&>rrrrrrefyULJj$j&)eo 
efi)prriu<9*(j$<x(§arefr ld$ulj Geujpj erjB&u u<&$>)ii5lgpjLb 
^jebmeo. erebeorreupjSleojib eSljBrrujai euLJjDurr® lB<* ff«rgn <5#rr«rjSI«rfrir ? 4 141 (Lpas&lujLDrr&a &i(§asuu(gieugi w&irrrrsTe^L^jr&s^ebassresr. 
iSesresrrr iB&Gkjib tS)(b&>rreoas§>)eb Q&srresr{5liu ^gjjry 
&WIU1&1&&T eresrgjj Q&fTeoeouu®G*)esTfp Q&srr(9>ULS)eb 
'0;rr6mrru&§j!tULb , eresrjp Quturf)eo eS)mrruj&ies>esr 
^peouurrib Qurr(fj}efrrr&i eneuasgj eutfiuQQesrp &(§ 
(Lpesip Q&srresr0uS)(§&i^lfp^i. ^es)&su Qurreo 
'^aietriAtrrrLb' eresrjpj (tp(m&>es>esr (LpeouQurr(§efrrr<x 
eutfiu(j>i@leiiTfp (ipes>puJLb eujs&asj. ^uuislQuj ^gy 
Q&sujeursjaseff)esr Quiufra>es>eirĕ Q&rreoe6l *$i$& 
^UL-Uues)L-iiSleo &LDiuiEi&ierr Qasnresrrp ^eupes^p 
K %ypieues)0i<Ĕ : &L£>ium<3ierr eresrjpiib Q&rTebe6)esnT. 

(g)esf) eS)mrrujaies>esru QurrjpiasasLOLLtSLeb 
§>mi&rrpr euiSLeS)esresr eresrjp a>(m&5&tf g)OT>L_<& asrreoas0eb 
Qu&uuLLisL.(§ĕi§l!p§}. erebeorreufb(5l(b<9)Lb (LpeOLbrr&i 
^errerr epeblesiUJ "urf)LDrrffisLUjeb Q<5FerresrL-." ereirrjpj 
Qa T irebeurrfraierr. erebeorr e^eS)a;^im<x<ajtb asrrujrrai S-eirerr 
epeS) epmjanTprtb eresrjpi Q&n-ebeu.rrnr0ieiT. *^s»<r epeS) 
QujeoeorrLb ^esrrrtu ff>Quj" eresrjpj mrreijaiairra^rr 
Q&rrebeunrrT. eresrQeu §><si9 eutsLeurr&i (tpaseb Q&srrrb(ptb 
ejpuCjL- QurT(tg§j ^pas eped epmjanrrj euuLes>euu 
Qutb(5l(3!5&§l eresrjpj dirj^i^jprrrrsierr. ^ij^&s epi£i&;rrrr&5 
@/D(»> gj(5 euisLeutb Q&rr($l&;a; Qeuem(^QLDUjrresrrreb <g{gj 
eSimrruj&iLj Qu(§LDrresf)esr z.(j^euLbrrai ^es>w&(Q&5J eresnpj 
mibLDeurr airj^^ijprrrrmen. eresrQeu lS<$ tnpeoLDrra;, 
uipesjLDUjnrai &.etrerr epesres>pĕ &ril.($ieu&5fb<& e^tsi&nrrr 
eutsLeuasesyas eS)mrrujai(§&i(&}<s &5f5$(3&®fDrrrr&;Grr. 

(^jesrl (£}f5&5 eSlmrrujai eutfiurrQ &irre^LB(f)eSl(j^r5§j 
aiesresf)ujrr(&}LO[f) eues>rruSleo urreuluSlrjjjp&srTegjib *sqr5&s$&5 
mrrLL® wĕi&ierr, K £ieurt&ietf)esr mrranf)a;ib, uessrurr® 
eresruesreuprSleb ereupes>fp (Lp&$luJLD(T&;ĕi &(§§iB{prT!f 142 ♦ <5j.ff. ©rrarffiiujB£«r <9>Qefrrr ^eupssypGiuebisomh e£lrnrruj<5i 6ULfiurrLLuLQeo 
G<3FiT&Gj)(n>uum$<9i <9irremiQQprrLb. ^LblLprsmLes^L-u 
Qurrjrjj<s& lllLul60 ^0sm^lrflujmf G&rreoeuajj Qurreo 
'*gjuuQLDrr($l ^eueb Qurrrf) G&rrcLpa&uLes)^' 
(Lp&edujesr g)<a/cg>«(35 6S)6u<s&jj, mrs^eu&gilujLDrra 
suLprEi<xuu®i<5U<sis><3& <9irremi^QrnrrLb. ereiresr <5ifTrj6m$ 
^esrrrOeo £§)/5£5« Qmrr(Ljp^<5iiLes)L^ ^eueb es)rBQ6u<s^liu 
Lnrr&iu ueinL—&<9iuu(BiQe8rrp6W eresrjjpj Q&rr6be#i£lesTg) 
(LpmrouSlOeo ^jebeneo. ejQ&rr <sp(§ <9irreo<s^teo g)^/ 
^eumi<9i<&>rrluj Qurr(j§6frrr<9i<s $LBLpfr<mmrrQeo «<75<£l/ 
uiL(£\ *£igiQsu urjibu6s>rjujrr<9i 6ur5$(jf><9i®fQ§l eresrrj)} 
^rj))&6srQ<pmh. 

Q\esfl, eSlĕiewLb eresrjrjj Q&rreb60uu®i?&mip 
^stoL-LugLi eresrusjj ld6st)$ eurrLpĕies^mLLSleb erebQeorr 
(5a>L_iL/ eurrLp&eto&uSlegjLb ejQ$rr §>(/$ &rreo&$6Q 

^ebeO&j] U60 <9itT60l1u<9i6tfl6Q (gJp«^L_jS^/T6BT Q<3FLUUJLD. 

eSlaesrtb ^ebeo^j ^mL^Lujru ^ebeorr^ epcrtj LDesrlpesr 
euiTLprB&rresr eresrprreb ^gigy r5Lbu(LpuLLurr& e^cjj} <5irrrf)LUib. 
eresrGeu ^mL-Ujjrjj eurjijLbGurr&jj eresresr Q&uj6ugjj? 
^e^L—iL^rbesirpu GutT&tgeueirbtaj wesrl&esr (Lpiueb 
Siesrprresr. ^esrrreb (jj^LU^^uSlesrrrOeo erebeorr ^es)L^LUjrjj 
<9i6S)6frLULb G>urr<9ii3i)6SlL— (LpULUJib eresrjjpj 6£(j$ arreoSi&lepiLb 
fBes)6sr<9i<9i (LpULLurr^j.[ &rr$rrrj6m (^es>L-iLtjru<9i6S)6fr<9i 
<9h.U.U U60 &LDLUr5J<5i6tfl6b [SLbLArrGeo Qunr<5H?dL— 
(ipuLLurr&ii. ^uuuluulLi—. 0es)6OuSlQeo rsmb eresresr 
Q&tu®esrGrDiTLb? &rr<5rrrj6ssrLnrr<9i jsihGLDrr® &.L~.esr 
^(ii)<9i®6sr{D6urr<5i6fr } Qurfluj6u&<5i6tr, eue^eymL-Ujeurr&eirr, 
^j^&nrrj^^leb ^(§uu6uiT<m6ir eresrueuif<9i(6f^6S)L-Uj 
SL<5S6S)es)UJ prruL {5ib(Lp€S)L-Uj ^ttL-ujjrjtaretieiru 
<2urr<9iQ<9i ^srretrSSehrGjDrrLb. §jesfl rBLb ggjesr&peuir 
<9i(6fT > es)i—.uj (^es)L^.iujr)jdies)6iru Qurr<x<x GeuemrtyGLb' «T«rgji (S^irorj^cirirn- ? ♦ 143 ujrresrrreb /5_o6tdu)<2_3l_l/ u<MiJB>Qurr®!5$iu<surY&(^GS)L-UJ 
su^eSlmuj prr®&6krQfr)tTLb. Loesr)<s &(Lp&,rTujtb (Lpopeugjib 
ereueueiTGtJ ^turirrs&Gurir&ierrrra §\(3r&&rra#Lb ^eurr 
<$(sy5<«@ £|)6tf>L_fy l /ri/ 6U(§LbQurrgi iurrmrr& O&esrjrp 
_a/ggjn/<g (tpuLUjLb? ^uuuluulLl-. §\ewsouSiGQ$tT65r 
eSlrsrruj^LJ Qu(ijjLc>rrm6sr /s/tlo rSlmesr<s^eisrQfDiTib. 
er&cgmauj ^mL-ujgjj ^uSlm/tb slgo^ujgo <-*l_/5<5 
(^mL^ujjDrr&i (^rmrh&rrGpiLb &rr) ) Q$uj6uĕi Q&rr6frrrff)rr&i 
§)<_5/5<95fir£i>/tb &rf), _a//5<_5 (^mL-Ujjjjmrnu Qurr<m(g)6U&!tj(&) 
efi\rfjrraj<5iu Qu(fJjLDrrmesr^ ^jmGmujrr&i ^jmLpĕi 
BlesrQn)rrLb. <$(§ &rrrf)uj&mgg Q^rrL^iEj@QewrQrQrrLb 
eresrprreb _57JS/ Q<sFLbmLDUjrr<3i (tpuLuj Qeu6ssr(SiLb. 
^6S)L-.ujjbj ^lebeorrLDeo (ipuLUj Q<suem®Lb ereisrupp&nT&i 
(Lpd^eisr (Lpgeorr&i GSIrsrrtu&u Qu(iTjLorrm6isr 
euemfSJ(^^)ekQprrLb. 'goujrr ___3(Lpo)L__J ^jmemGturrrjji 
s_Lb(tp<STDL_6L/ ^jcjjjmerr&i Q<mrrGmQ £§)/5<_> (jpLup&luSleb 
^rreisr r¥®u®<&J6isrQrn6sr. &.6isrmimi—uj ^lc^eurj^err 
(jpeisrQesr ^leisrjjjj ereueSl^LDrresr eSlSiesr^LDrr -gysbowj/ 
^jmi—ujj^njrr (^jeoeorrLoeb £g)j_>£5L/ uessr) (ipuLujLDrrjrit 
__<95<a/ Qeu6m($tLb' ereisrrn <m(jjj&$Q60grr6sr Q65rrL_<&<sj<?5 
§$QgqQlu GSlrsrruj&mrr guljSIulL(jJ ^Lb(tpmL.uj Q&iueo 
<3>m6fr& Qgn~L—rib@ffieisrQfr)iTLb. 

£|)/5<55L/ utpa&Lb ereisrjjjj 6ur5g&ii eresTjjjj 
Q65rflujrT&jj. ^esrrreb (^j^J^J 6UGQj6urr& ^jmLop 
g)<75_/L/a><55<s <3iT6ssrQeisrQn[}rrLb. &rĕj<5iuurrLL(jji g]<cT5)L_« 
3Htgo^^iQgo 9, 10 ^ib jjiirrioprrGm® 6umrjui)Q6Q eursp 
j5/r<sb<s<syr ereisrueurbrolGO eSlrsrruj&i euem&iaiLb G&rrebeu 
grrdiĕi anTGssruuL-.6S\6bm60. ^grjjrgu _%)@; <si//j><?5 
j£fT6b&6fr eTGoeorrtb eSljsrrLum 6ULfiuTLLQL-rr(£i<srreisr 
Q^rTt—rsj@Qesrpesr. anrs&LirrrremLb urrt—6ui5<s 
Qu(§LD6i6srrrrr '@«l_ &ĕimrrĕ Q&LbcLpmib' eresrjDj 144 ♦ <g|.ff. (f$ir«rffiliu^^«r Q$rrL~-isi<9)£)rDrTiT. £§)/5<S5 &S)rsmu<x euLpurr® 
$iBy&$®<3<so eugyeurrm Geu^esr^l &S)lLl-^j. l61xS= 
%)/5{25 Q<xrretres><x f &(§&§! eresrueupes^tp ^UL.uues>L^ 
turr<x&i Q<xrressr(Si eSlrt>rrujxu Qu(njLorresr euLf)urr(£lxerr 
G<9>rresr(5lesrrr^iLb, g)^ up(6luj <xes)&<X6tr 0ltldu 
G<9jrr6ST$uSl(njx®6srrD6sr eresrugiLb &.6ssres>LD. Queirrrrressfl 
xif<X6tr QrTrrLDrsjx6if)GeouS)0r^i Lo<x<xes>eir<x <xeu(§eu<sp 
<xrr<x er<s<9ses)6srGujrr <xes)<sxes>eiTu Gu<9^L6i(§<x<x)rprrff<xetr. 
*3{!5<S& <x6S)S<sneif)eb ueo *£jeurf<x(6ir > 6S)L-.uj xff}U6S)esrxetf)eb 
G&tresrrolujes^eu ^0ld. ^uuullj uebGeujpj tX6S)<s<xetr 
^(2>!5@rT6£itb g)<& &6S)$<%eir ^es>esr<sgj!iLb ffieo xuurf(5<s 
fiĕ\§ieufies)fi<m <^frSluuesreurrx ^®<x<&)Lb. <9)eo l£)<x 
L0Li.L-LDrresres)6uiurr<9i {j£l(2>&<&>Lb. ^Lb(Lp6s>jpuSlQeo 
eSl^rrajsiu Qu(t$LDnres)j6S)L-uj G&i(Tff)jp<s6S)<su utp0uj 
<X6S)<s<xerr ueo errLprs&esr. QufT(§eirrT<x, Loessr)<m&r G<xrr<s<s 
Lorres)eouS}eb s^Geu jsjreb (^(§uugi Gurreb {^(i$<x<x)esTtp 
6p(§ &i(!j)£gjj. SLuSlrraetr eruGurrg/ gtf6sru<s6S)<s 
^6^iu6JSl<%^l6srp6srQeurT sudrfx(6f^6s>L-,uj 6Ufryb<x6s><x<x<gj 
eruGurr&i &6S)L~tumi 6j{bu®f9?)6srrDQ<srr, ^Murrapa/ 

^06U06S)err ^rruL6srrreb 0ĕ : <9 : ujLoiT<x «^//5<s ^esresreb^etT 
^es)L—iumj<X6rr $<xxuu($iLb eTesrugi&rresr, ^<X<X(tf)<S§l 
erebeorrĕi <xes)<9icX6fr )Q)i Lb {50Qeu r§j(§uues)<sx 
<9irressr<9D6srGforrLb. (^esr) e>S)n>rTUJ<xu Qu( 5 Lorresr §>& 
Q<9irrLbes)u epuL^rpuues)^ xrressrGurTLb. &&pxrr« 
ep(§ <xes><s GsrrewrBrbjpj. LO<xrrurrpr<s^es)<s etilujrr&nr 
Gl&rrebeo wrrGLorm LoeneouSleb 6T(LDjEj6ug>fb<xrr<x 
eTrLpp&rresstlujrr* eSlrsrrujsirr ^ld^lJuJ ^<sriixetfleb 
epesrenrD epuL.<s§lu uiuesruQ^esrrrrf eresrugi ^i. 
{§ieupes)(DQujebeorrLb urrrfx(§LbGurTgj g)j!5£ srrCjsLGeo 
e>S)r&nruj<x euLfiurrQ, '<$6sr<xQ<X6srjpj §)($ <ses)eoeuesr srarp <8jstr«irj51«ririr ? ♦ 145 g)«U6D/rjS<su6Br' ctwaj uprLbQunr(§eiflehr euLfiurr($i, 
LD<x<x(^6if)i—Uj eueirir^d;^ g)«3)£_y^t/ds«H' eri&iGm 
eruGunrgjj er$$ euuLetieb G&irebr$&srtr@>iLb : ^ekeu 
^/6»c5r^«>j5tt/ih <3u/r«@«VjB/j>(g eSltsrriu&u 

Qu($LDrres)j&s>L-.iu SL^eiSlmiu jBrrL^. Geues8r®Lh erebrp 
<£(ff>cgtf3)cs r5LDLDtsii[Ta<srr eug£i&jcr<3i<9i Q&(remiqj&$$rrrrmetr 
eresruen&m <xrrLL($G>)(Qg]. iD-g&nr LDjBjfij]rix> ^m<mro<5i(3) 163 ^em^i&i^Si^ (Lpetsrmrr 
ggl^iHlip&Lb Q&tud5 @<5UUULU<ovrn-<9i <S£(§ LorrQurjjjLh 
@i<£<55fr (^jrBf5iTLLuL.£V G^iretsrrSlewrrrr. 

6U(T6D)LpUJIf 6UIT6B)ipQuJ6Ur 6UJ5ej £§)(|5««i.iLl. 

iB[j"i5]6fffl6U lunreor @([56ii6tiT ^606^(2 6htit 

ermjru iJlrD&rreo&iSilGO ^euGrr &>eisr es> ewuurbrblĕ 
Q&rT<so6Q&i Q<$rr<oW(^l9?lnr)rrrir erosr^rreb, ejG&rr uS^gnra 
§)/5<J5 r5ml.1SL.Geo $L<2.Qrr<oWjQj (jp<merr^<seiirr erosrjr)] 
iLirr^Lb <9}Lueii Q<fzl/je/ /$<std<sw^j5/<s$l_<35 csr^i—rr^j. 
eurreorrujwrr&u ULp&i <su(^Qp £§)/5<i5 r5iTL-LSL.eb eprj^ 
LDrrQu(§Lb LorriSleo Ggrretsrrbluj Qurf)ujGuif ^^LLiJlrr^nr^ 
euerrerreorrrr ereisrjru ^Murr® ^evLD<9ixuu®®imrD 
(^jrrrrLoe61rEi<9i eiierrerreorrrr. 

<SFrĕj<9i <9iir<so^^iGeo G@rretsrr5l ^jexJ(j5e<s)i—.LU <snrreOLb 
eumrruSleb g^js Qurfiiu<sufr*maru urrrruGurrGLD 
lurrewrrreb <sp(0 <sj&rr<krT3i ®§b&&Gg>rr® epcjj} <<9}r5l<9i 
G&rre$xsir G>/5/7-<s<£)# Q&e bepi <£)e<srir} &)<3<3srf urribuetorruSleb 
u&^&iTGisru&rrLb j5]rnjrDrretstsrLSL.eb G^rretsTrSlLueiirr £§)<si7/t 
ereisruemp ^>t$LU (yusiMnrg&i. uttir u»m_Sto-b ♦ 147 lH&U U6S)LptLI&n-QuJ @(£(^(£<5/r/r^L/L/67DL_ 

<5£<sff)emu lB&u Qurfluj^rr<5i 

a_6UffiLb __6_iulj OJ6U6OT 6Tif_| ^lrAa^ 
U-Uituaip (grruSlp ffiLrbffi6_kLrri_j(gj 

eresr^j Gu&Lb. 

ejLprrib ^irprprressTu^Geo G<srresr0aj 

^tyjrrjrreuSi&pr&rr 

Q_RTjDrjJl60)6_BT G>6_!<£llU6Dr (oSTrejl 6-irr6BT6LI60r 

eresrg^j ^&rrebegieurrnr. 

^euemrr _?y(p<4g/ <si//5<_> wrressrlSi&ieurr&dirr 
(o^rr^KSiii «i_(2it (g,LJ36p6rfl 6_l6rra(_ej 
eresrjpj Gu&reurrrr. ^^es^esruJLb _?/(/>)^_5/ ayyg^ 

^(/5<S_r)0)«F_JL//T«c9J/Tfr/t 

6Jj6Tfl6U6TTlf 6lSl6TTffi(_ffi __.6-_ll5l6_rr 6J)6Dr(S(D 

Awrjj/ Gu*Gurrfr. 

^euesipruJLb <_5/($){_^j5/, _^_1l_^lLl_ mrre^rrjni 
^sw(5)65(sy5<K@ (Lpesresrrr eursg grrujLnrresreuu OurwjjE 
<56S)*ujrr®luj ®ĕ><s>fr 

^n_iffiir_i Q_660Trrffiuijt 6Ti_j@lq uirarreiornu 

eresrgjj O&rre bepi eurrrr eresrrorreb <3FrEi&&rreOLb Q<5rr___/5/_5) 
^0jeues)rju5lGeo ^jes)rDuQurr0es)efr /5/t_l_f G&esrro 
QurrlGiurrrf<9ierr ^es)esreu(§Lb eperrlujrT&Geu g)__)/r;L/ 
GuiT^es^erru Gu<9fS)esr(Des)<3><9i <xire^^esrGrDrrLb. ,_5/(_>g> 
wrrLjleb eut5$eurr ^'Seorreb euefretrn)Qu(r^L£>rresr 
'^(^LlC^L/^^GdP/rg)' «tswyd ^i^LJ^wrresT Q<srru.es)rr 
^es)(Deues)j&<&)S : (s$lLu}~ LD^I^pSlesrprrrr. 

UJ.6T.6T.-11 148 ♦ £|.ff. <grrar?U)Lj(B$ar g)@<sb <$(§ @){dulj 6TesT6STQeuesT^)rreb 
euesip-uSleb (ou&rSlsisrfD<sunr<x<srr 'epertl' eremny&rresT 
Q&it<sq66I& Q<xrressr(^) eun><$rrrf<9iGrr. (Lp&esr (Lp^eorrm 
'err&icgLb urjsirT&Lorruj ^i(^Q<sfr(TQ^ ^6S)rD[B<s^j' 
eresru^rr&i ^{(rjjes^err ^/5^5 eperr)<an(gj *j)/6ct>l_/l//t<9S<£ 
Q&fr<3<23 Qu(njesHJD <srrujLDrr6srGuu Qu(r^^<36sy<9i6S)Luĕ 
G&ntp&grrrgjLb. ^<ses>esr ^Lq-QLunrrbpjl 6u^<9seurjrr<x)uj 
6U6ff6frrbQu(ijjLDrt6sr '^(jjjLL^U^&G&rrgy)' eresrro «£(/5 
^rbu^Lorresr Q*rrfiQg>rrL-sv>!r0 &®®esr m jT. ^ m 
Qetrrr(Si $6S)rDr5§$(TT>&&)rp Qu(ri}Lb Q&rr§>! euiSLeurresreuesr 
ugrLoQufT(rf)GiT eresrrij <9i(rij<ses)<9su Gu&lu Qu(§es>LO 

^6)JQl)&@rf)LU&IT<gjLb. 

^^fr<K(CT5«@^ @esflujrr6sr @)eo %)L/L/<ssJr 
s_6w(£). 6j6S)6srQLurTes)rru Gurreo <xebeul (Lp&eolLUGurbesyrD 
eurresr(Lpes)roLurr<x<x atrjjrjj urrL-eb&err ercLptglLugjj Qjebes)eo. 
errs&u ulrouuKSeoGLurr Q<sflulu GeuessruLUJ ^emesr&es)^ 

LULD Q<?LUgj (J£L<L&&6iS)lL(S) g^ <§) LU IT & $}[5&U 

LStrpui3Geo 6Tebeorreu6s><9iLurresr ^<55@<s<BW>Lb es)<3ieurju 
Qurb[D @i<£<5rT8iefTrT8i<5 G^rresr^) LD6ofr<97)esr[Drrrr<9ierr. 
eTesrGeu ejesyesrGLurrenp-u Gurreo <9>Gbeul (Lp<se6)Lueurbes)fD 
6urT6ST(Lpes)piurT8i<ĕi aipaGeuGssruLLU G<9>gs)6u ^jeunr<xes)Gfru 
Qurrn)]<5<£LDLLL<Leb §j(§<x<xeulebes)eo. ^esrrrGO eurjesr 
(Lp6S)fDLurresr sebeS) ^jebemeoGLU peSlrj 

fl5fbU6OT6i|LQ @6Dfl ^SlDLtllLJU) 

eresrrpj ^&rrebeyldesrp (Lpes>rDuS)Geo erpp <^/sw«a/<£@ 
GTfB$& giesipuSleb ^r$!eu Q&6beo<x<9^@iGLDrr <£tp<$ 
^erreu&dg K £ii5&p&& gi6s>fpuS)eo ^rjjleu Q&ebeoĕi <9h.ULLU 
Gurrrrrbpeb ues)L- t £<$ Qu($LDĕi<sen ^eurrnraerr 
^jeurr&serr. _arr -jBjgkriJb ♦ 149 £§)/5<_» r5rriL.Gs>L-u Qurrjpj$5& lolLulGgo eueireireb 
Qu0LDrrew 19-^ib ^ J T0prremuL.Geo G$rTesr$esrrTif 
eresjrprreb, $(j$<^iresr&Lbur5&rr, $ihLOfTL£>eunrfr 
(LppeSlujGUit&sir 7-^tb jsJTprDrrGmuLgi/Lb, gjrjrrLO 
Q(r^e^t<smnr (Lp&eorresreurTaGrr euL-,{5rrLLes)L^u Qurrjr)j<$$ 
lolLul.Ggo, giTjjpj, j£ir{jbGf>lpLbu&jj ^Gssr(p<9i(Gf^<9i0 
(Lpesresr (§lo, {jgjesresuib ues>Lpuj <gjULUues)L-.uS)GO 
Q<£FGvGevrrGL0turrGsriT6V ej<9r, ^wrr^ri^urjrT ^t^ujeurr 
<9><GtjjLb Gurje$r(Lp6S)rpujrr<9iĕi meoeSl uiuleorrgn eurbp 
Quff)ujGurf&><srr ^ysurrrrdiGtr. ejes>esrGujrres)!ju Gunreo 
<xgogS) Qu(ditloGgoQiu <9>Gbefilu5)esrrrGo Qup GeuemuLUJ 
^i?i&;iGs>Gm& <9lpuuaes>G)TU Qujpj®esrrD &lpuu £§)<~//r 
&es)Giru Qurrjpi&&$rr<§Lb. ^j^es><muj LorjLSiGeo eup&eu 
rjrrGSluj GUGrrerreoGuo^Lonresr QjuGurr^i Q&rTL„m<9igfJ5)GG0 
^l&rrGugii ^GfrLbtSlrjnruj^$}GGoGuj, 

g5(r5Lflf_l(g> GemmmuSloi «/B^SanLL^gjsrr «_srrif 

&jB&GGUGS)Gfruurbr5lu uir®§iesrrD(rrf. u)esrGesr *3jeurj§j 
GurrLpĕiGS><9i eruuuL. LOGorjuGurrĕsijpgjj eresrues>0 ^(§loij 
^<a> (^(fTf<9i{&esrrD _3//5<35lj u((ijgu{5$GgoGuj, *$j$$u 
urrL-Gblesr (lcksolo &>rTLL®QesTrDrTrr. 

u&Q&rresru<9>rrLb jsjrjbfDrrGSsrL<LGO GueirGirGO 
Qu(rfjLDiTGsr GgrresrjrySilesrp <9>rreo&§>lGeo @/5<_<£ 0^ip^ 
&(Lp$rrujLb eruuuL. £§)<75/5<_y5/ eresrues><9>ujLb eprjd 
urrL-.GSlGO Q&freb^&iesriprrfr. 

uoTLoergj, eiS\mtmQffiL\U) uiumej§} 
u$qrg], u«6Tgi, urreii er§i, 

U£<$6rg>i ^H»_£l6&rfD (Lp0«j>l6Tgi 
^(SCosrrp un - aiq6iibr6mflwi_e5(S«rrg| 

Gjesrjpi, eurruS)GO GUtB&6s><£ erGOGOmb Gu@)a Q«rrem®, 
^&n&Guj GurrLpi>es)<9i eresrjDJ '<»<_ _lo eo&&emL- ueoesr* 150 ♦ g\.s. (j5ir«Wffiiuj5^«r Grmjg! j£)m6sr&&lmtr) LD6$f)<35 ^rr^i ^^/39/5^(55/5^/. 
^uuuluulLi— aF(Lp&mu65$G<so Q<3rr6$r^j<$)6$rp ^pp 
g)<5W£i r§(3?\§i eresresr ^6$)6$T^6$rrrj^i ? 6urrCp&i6S)di 
Q&<sii<soib £§)/5<25 (jfi6s>pu5)(S<so Q &6pi ?i?iuuL- Q6U6$$ruLuj 
<&®trg)l ^ssrnril 6T6srjrjj r$6$)6$r&®6$rrQ&jj. ^u&i^^mL^uj, 
uiU6srrr&> <^(§<^F)606urr)6$)rD ffiffl<9>&). <^([TjiSF)<s06urD6$)p «j/QP<sl 
Q«/r<sw(p <&(!!) @rbl&Q&rr<^L--6tjr Q<£f<so60 Q6U6$$ruLuj&ii 
grresr 6urrLp<sk6$)<3iujl6$r ^uluu6$)l_ eresrugjj 2-<s$$rrir($gj 
^^6S)6sriuLb Gus^^esrpiTrr. 

ep&n&i&uuL-. (o<su<s$$ruLUJ6)j(b6$)rD (Lpassbl&o 
Q&rr606pi§l6$rrr)rrfr. 

ffirrLD2L.il U6mffiai6pi) (SffirruQ6urij QffirriyLUj6jjLQ 

ffi6ffr(o6U[TU (Lp(Lg (LJ1L.6JULD 
ffi®(SLOrrffi 61?6DBTg)jLb QffirT@LQ^LD 6T6JJJl| gJLL 

ffi6mrrQffiilL. jj^r&JffirnflLL|Lb 

6xlqlq jj>|rrj] LorrawrRuj 6i5lLp6D6ji]Lb Qffirr6D)6uQLU6or 
n51iULDLjurr ffiffi@jjijiTLbLl|l6u~ 

6T(Lg6U(l5Lb ^l6Ulfffi@(T)fD SLrrjrSUnW (oUlfffi(63LQ 
6T6D)6DTLI UrjjrjjlLrTL06b ^(rjeTTeUITLU 

g£l$5lQ60 @)rr)uu. 6rm6$rQ6)J6$rtr)rr6Q <sp(§ LD6$f)^6$r 

Q£6$r(j>6$rf0 G6U6$$r($)LDtT6$rrT60 (Lp^<sSl60 &6ST LD6$T^6$)<3S 
GjlJUJ6$)LDUJ6$)L-UJ$fT<an ^SiSldi Q<3HT6tr6tr Q6U6$STQLD. 

LD6$rt5§)l(j>60 r^uLu5l(i^<3i^)6$rrD, £§)/5<5« QdirruLUJ6urr&i<s(r 
<3j6$)6$r6U6$)rrujLb <sp&iĕQmrrQ60rrLj5luj /5<sta)Lo £_6rrQ6rr 

LJ& (^L_.lB606$)60. ULLuL6$r<9^IULS)6rr6$)6fr ^//PL/^L0/T«L/ 

urr(£\6U{T(T. 

'gpgjj Qurrn51ffi6rrrrffi1uj iurr6D)6Drffi6D)6rrffi «lljl, 

Jj>lJBffi LUrT6D)6DTffi6Tr Jj>|tf)r&lffilJU(5)£&$lLU 6T6DT 

\s\m&>m$ gluQunr(Lgffij grruJraLDU u©^, 

^IUUITLp J^60)IJJ6D)UJ a_60rffi@U U6rr6rfluj60)rrj 

jjjLffiffilC»6Dr6or. gl6D)rjrj6uG!6Dr eujigi an&jrsjajrrujrras' Liair u$£tg"ij9 ♦- 151 er&tTipj Guar&mprrnr. *3j$5& LorjulGeti eurs^eurr 
^m^ajrreo eutarr&reb Qu(§L£>rres)jLb '£§)/_>j£_j um&eurrmeir 
usp$i—m£iGa eu$gj ^i(f^erreufTuj f ermgjj Gu<3rQmprr&. 
$l$gies>e«ifrQuGs>p-iLjLh ^(ijjG^lt rgtekrgj ^rrmrr^Geu 
Qeuebeugi erewugj Qjiueorr<£ &rrrrliuLb. g)^<5<& &(fi)ggjjLb 
f5Lb(Lpem—tu /5/tjl1-6Wjl_u Ourrgjjgg LOLL.UL.eb ueorr 
^^errluj m(§^sjj00/Tew. 

'^euewr(§<sirirQeo ^euetsr gjrrerr euemmi^t ereirnpj 
urr®eugjQurreo ^uGurr^j gjmrrjeummu urrrrggj, gj& 
Q&rrtsuu£urr<%erT eresresrlL-Lb eurrprrrLDeb ^(§efTLJff)aj 
Qeuem($!Lb erempj (2<S5Ll^)s5rff>/rfT. 

^uuisuurrmrreb er^lrriJomiD eremrjj Q&rreb 
SlGprrGLD QfgCJ««jt6_T {g^emeu erebeorrib sh.u.rr^j eresrjn} 
Q&rrebede$LL®u Gurrmrreb *gy&jj @lfDuue$>L-.tug/ 
^&rr&ti. ereuGeu ££]{!>&>& Q<%rrLSL,tueuff&e3)G!T erebeorrLb 
Qeueff\Gujfr)^eS)L-(^i } sjsrrGetr Gurr&&h.iSLiuei]frdieir ujrrrr 
turrrr eretrrgijLb Gu&SleisrtprnT. 

j$Gn6U2L.<jj]La j§frn6fflffturrrii a__jrf(gj6ULi Qu«isn^QQir(t)t 
^1«Lpffnr^c5 ujrnit_(fl56bfljg)jix} 

Qr&p51Q u mjii a_«5nrxr(SfiODTLb fiT_fogp__jT>fi] Ourr^tgrjLb 
LH(56irrf;a(gjLi ^rjjlairni <p6m6_OT6_i6j)|L_ 

LQ65)fi_ai^i j§l[rtTr_-am|- j&cwnjjpih «<_>5>(ipg}j 

L06WTLQ 6T6-T6piil IEt5U6Jfi_JgltLQ 

-lJ(njff<S56U (o<556_J6ULQ@ 6W<9j{g)-_ (LpL_Qu^ 

«jjJTLp-SleHTirj 6_jn"L^aJ^(636_jrruj 

ermGeu ^(j^^ieoeupemro &.errerr0m<seblL~Q Qeuerr)Qiu 
«T(p<s«3f Qeuem®QwmjDJ Qu£iiu Qu(j$L£>rrm rr.fr, 
^uGurrgjj erewQmmesr, eTsuQrreu&<3>Qe(rebeorrLb 
&.eirGerr £uprGeu<sm®QLDesrjpj 0mmASlmfDfT&. 152 ♦ ^.9. (gjrrarraPLbujBg&wr §)/5<95 rBfbu(smq&nsfr surs&jj (&)UlQlu0lu 
Loesr^^Geo Q&irruL.Lu Gressremrm&im rB^l^lesrpesr. 
^j&srreu^j ^<smL-<su€S)m ^mL-.LuG6u<sm($iQL06srrD 
grr&Lb, uSl&i eSlemrreurr&i, e ueyi eurr&i 6U6rrfrQesrrD^j. 
^uuul <su<sirif§l€STro <mrr60t5§>lG60 eruGurr&ijLb 
^es>(r)<su<ss)<ssrĕi <xrr<smG<su€m(^QLD<ssrrr) &jjul,ul5IQ60 «£(/5 
^rjjq&>Lnnresr um—<so 6U(j$ffiesrrD&ij. 

U6OTT6Xff)Jli GlLDITLJil ^^ly.UJIT UfJ6lSl 6Un"Lp^gjLh 

UFT^LD6Uif ^[|^l6B)6ffr @uurr6i51 urrrra^ileb 

«6OTT6Tp U(5lLD6T6OT"(Da)rr ffi60T6lSl Co606jJl)LO 

ffirrilOL.6&riDir6b esrriL© ^l6urriij mrT()6G)6m\*Q&>n 

eresrjDJ OrsrrrB&jj urr®S?l6srrDrrfr. u Qu0LorrGesr, 
^esres)j<ss)L-.uj $(nj6uuL,&i6S)6ir&i &i6ST6)SlQ60LuiT6u&jj urrrr&i&i 
** ouem®QLnesnr)j rprresr 6>5)Q$LbLj®6srQrQ6si : ^esrrreb 

6T6ST6S)I6S)L—LU &U[T$(J])6fyL-.Lb 6T6ST &i6SST Urrfr^&>fT60 

<=sy/5<5<5 $(j$6uuL&i(&j &>6mQ6mjrjj ULL®6vl($iLb eresrro 
6T6ssr6m<3$5)6srrr60rr ^(j^6UULL060fr&i6S)6iT&i &htlLl-. 
LorrLLCoL-esr 6T6srn)j Q&=rr6bepi^lprruj" eresrjrjj rglmesrrs&jj 
6U(j$r$gj&)rD 6U(ri)S5gi<36S)&), <3jrs.&i ^6(rLbLS)rrrrLUg8>iQ6oQuj 
^eurr LoesrLO cr/5<95 euLjSlujlGeti Q<5F<sb<%)j5/, eresrum&i /5/7x0 
^rSluj (tpuLBrpgi. 

^j6sf) LorbQrDrr([ij SPlrouemuujLb ^I(§6U(§lLuit6S)6u 
6p(j^(Lp6S)ff) &;rbrD6uif&i<6rr > Lb ^jrBuu (LpuL.ujLb. -=^££1/ 
$(n}(Lp6s>rD<3i6irrrr<3i ^uQucj^L0&i6STrr(jj)6S)L-Lu urrL-eb&ierr 
Q&>rr(&j&i&iu Qurb$(j$&i<3)6sr(D6sr. (Lp&ieorrLb $(jrj(Lp6S)rDuSl6b 

g)(/5/5^/ ^DiTLb £&(]I)(Lp6S)rD 6U6S>rru5l60 SL6YT61T U!TL-.60&i6{r 

6TrD<3<srrip (Lpuugj ^6ssr®&i6rflG60 ^uQu(§Lo<mesrrrrr 
Q<3flu&> urrL-60ss6wrr(3jLb. (§)6j)<a> &>6sf)& : <9in}uu eresresr 
Q6uesrrQrr60 £°j)/5<35 ,=^/£l/ ^0(jp6s>p&i6S)6rrujLb eurresr uoarr w$$irui ♦ 153 (Lpetorpuurr&iSi <3ifbjprrQ<so *s»J6ij(fjj<sv>L-.uj wm eutstrrr&^lmuj 
jsrnh ^fnln\^iQ<3irrefr<siT (LpisLLuw. 

^<soĕi®luj& ^ipmrrujeurrerrrrsieir Qwmeo 
/5/tl_«w)l_l/ Qurrjrii<$&>WLLLiLeb Q&rrebegjeurrrf<3iGtT. 
QeufrLLemQeurrfr0 eresrrp ^tii^eoĕi eneBtejyesr Uff)Geue>j 
eresrtp u(&)8>imuj €r(Lp^)uSl(§S:^Sprresr. ^{5&sSi 
<xeul(0esues)L-.uj euerrrr&^muj ^ts&i eprjjj u<§0ujleo 
(Lp(Lp<ss)LDLurrsiSi arr<sm(LpuL.&lrogtf eresrjrjj Q&rre bept 
eunrrf<3ierr. 

^sygjjGurreo ^/(fljil.L5)/7"«/T { F euerrerreorrrr eresr^] 

Q<3Frr<SO<S0LJU®!!3<SWfD ^JLTlTWedltSl&i 0T<SUfTLB&<^e<T)L-,UJ 

euefrfrĕ&^es>uj, Q^iTL-.<x&>^^\<s6l0^0j ggjrrjj^eumpr ^rbltu 
Qeuem®LDrresrrreb, eurreorripmtpLj urrprrrwGeo &h.L—, 
(LpgeorriB $(j]tj(wmfDu5)edl®r5gj ^jprrw ^l(t^(wmp eumrr 
urrrruGurrGwujrrmrreb ^rsgi euerrrrĕ^muj rsesrnrjrr^ 
^frjl$gjQ&rreyreir (LptsLUJLb. 

(Lpgeb ^^(wmtomuj^&jrresr rtjrrw urrfrĕ^i<m 
Q&tremL<pi$&QQprrLh. 'uemGemjrjjw Qwrrifl ^ULLurrnr 
urreul eurrCp^jw urr#sweofr ^w&lmm' urrfr<k& 
Qeuem(^Qwesrjrjj ^gjeurr LoesrLb eSl(i^wqSlfD^i. 

LQesf)&> wesrd>§$fb@6tr<sir &>esrlĕ : %ul/ eresrm 
Qeuesrprreb, ereueuerreu ^eulrrwrrsi epesrmpu ufbtbl& : 
®mffi&&rr<spiLb. eSlmrreiSlGeo ^m&j euliL® eSlLLt$i 
LD^}QrorremrBGeo &srreuQesrrD asesrmw&irresr £ji)0esr 
g)/L/«bL/. 'wmQwmjGwrrfr Guuj&i (&nrrsiG&i r£0tresr' 
eresrrrjj Q&rrebepteurrfr. 

ermGeu <&)rrfEi(§& &5esrmw umt—^&i wmw 
g)(/5<£%>(o<95, ^i^j eTuQufruuiL.L-. Qurflujeufr&imerrujLb 
Srwpi&eSlL-® eSl®&esrrp Gurrrrptpeb a_cwL_ttJg/. «£//5<5 
*31ULLJues>L-.u5leb ep<suQeurr(t$eu(^w ^ewprrL. eurry?<xm&i 154 ♦ g\.ff. <5irHTeFiiu{B£«r i/j)<sb uiTrirat&lmOronrib. ^gogo &rnfliu65m£& : Q&luuj 
Go/fiwr(5)Qu)6W"j}/ $<5s>evrĕi§lfDtoirr8i<8fr <^l_ '£§)earp 
(^6Vfiorris$LlL_rrcb prresieir Q&iugi Q&irrG(T6fT60mh. 
ggjuGurrgi ^gs/D^ eresrGsr ^j&j&rrib?' gtgst^ ^emesr^j 
(5rr6to<sirS> 0<sfns{fluQumLQ<x Q«rr<5wr(2L_ G>urr<su<mg><>s 
<srrffir srrgs^&ileisrCSprrib. euĕrmeo Gurnjwrresr <_»lo 
c^0<surr<x exn)^AQ<xrr<s<ML- $(ty^rrm&ibuip$u 
Qu(§Lorresr Q6Frr<soe£}<surrfr, 

@6nrg|j[B6Drp jBrr«i)6rr{BOTr Qpj6nrgjjjBl«BrjD ©«Jaoaiurra) 
Clutr6&rgjd5l6OTp ajnrypft6iDfl&6iDiLiu (ourrajdiSil^u (SurrgjLiMr 

gtgm^j. j^6OT-fito/DfiiS/L_. /prreweyr (BebGOgj gtgst^} 
06s>Gsrĕi<%GST!p £§)£<_» ldGJcw/t /#fi*>606TDiL/ fi£g/<9f<s), 
£j-.GsruL.iurr6s @(&<9&&irrGS>G(r Qrsrr6iist6 t: Qs=Gbo^<3 Gresr 
^ljQu(^loitgst 6iLLi—6S)6iruSliLL~.6S)&5 ggjisiGs; a/cyrsyrsb 
Qu(§LorrG^!Lb uiT®&l6srn)rrfr. 

jBn"6D)6rr6j^l(oUJ sobwr&Jtgjgjib tTour 
jBrr6B)6Tr«& m\$\k&m GrDrriii 

GTGSTgJJ. LOGsfl65 L06ST656S)65U UlTifg0jJU Qu6r6^6STJpfrrr. 

'/5rrfis><syr«@u <3um5K<so/r_b, /5/Tfiu><syr<K(^L/ Qurr&>6omb gtgst 
$!FS>6sr&5&ij, 06s>6sr&5&jj rsrrGinerr&i &iL$&\Q6srjprruj GjemLp 
Qj5(S3<fG>lo, (^uQurr&5j ^6srQmrr($i eurrLp Q6U6muL. 
uSl(]T)ĕiffitpQ6> er&srQp 0es)6OuSl6O _9//5<95U uitl^go 
^G&LQr5$(§uuGs>65&i &jrr6miffi6srQfnrrih. (^Gsfl (^uQu(§L0<XGsrrrrfl6sr GurrLp&iGS)&iGS>uj, 
[5rrLl.UL.QG0 J§)fii/<_5#(g> (LpesrGwrr 6urrLjpf5$5 (Lpeunr 
(Lps5G0l<3iGfrrrBuj Q&5G>jrrp- ^9iiT)iUGSTLorrff6i^Lb, @(ff> 
6kirr& : &nh Q&uj&5 Lorr6ssf)&6>6drr&<m(rf)Lh Qu(j$th ^git&SIgo 
urr@65@($6i®6srprrrr6i6ir 6T6sru6s>&5 &&!pa>psnmu 
urrrr*®6*r(D6>jrT6i6rr ^$$gl Q&irrm6ir (jpuLUJLh. laastr u^^u ♦ 155 (Lp&eo ^!0(Lp6V)puSl<s6l(^^i egpgmb $(n>(Lp6s>rr) 
(Lpuf-tu {LpGiinr (Lp@e8<9>corriT$B)LU $(n>(6$rrm&Lbui5<srr 
^(iijrsrreuSi&pr&rr, <&$§>p-fr ^j t <slluj6U06S>u.iu 

Q&6b6urr&i(&>Lb g)<si//h9S6»isyr<aS?L_ ^^&Larrm ldgbsA 
eurT&mu Qu(§ldit6su6S)l^.lu Q<y<sb<a/nr«@Lb 6Ti5<3 
^streiSlCosti ^euanp-p $($<£$ <gi6s>w<3$5)(§&i£)pgi 
6T6sru<m<3u urrfr&i8> (LpuLOJLb. 

<9rrs&p~fr Q06urrpr^6b 6p6srjrjj Q&rr6U6gi6unrrr. 
"Qu0wrrQ6sr £g)sS£>® (Lpesresrnr eurrLprsseurr&terijeinL-LU 
6upr6orrp6rs)ff}u urrrr&Ggesr. wrrrr&<m6ssrL-.6s\fĕi<9i!T&i /f> 
LDrrQu(Tf)Lb <9nrrrluj<36V)<sS : Q&iu<3rriu. 

^||50 6mrnT6Tr6Sra_«T ^eroL-aacutii M<gg> 
^|aifli)6Brffi arruijaji «rrrreBDr Lorra 

m$G> «iTeoeOTroeor «wnjiil rre,mm 

uanStainlja. «riipnr 6UflnroDuiMr Li^iueSr 

6TJB6B).9j jS6T6D)6BT pL065T^LQir J565lliSl6Dr 

@61J6BTL0jb QjD6DT6Bnf IUrT6DT6T6irr 6lSl604(§Lb 

^)r£6D)0 nirr6b6u^gj6Dr t&tnjeuip. ^6B)i_jB(2«s&6Br 

QaF(LgLoQurr LJJIeb^l^rTju L\m6k.ir a_«rrrr(S6Dr 

eresnpj Q&rr606pi6urrff. ^rsgu urru-eSlGeo euorrerreo 
Qu(r$LDfT6w u9<smj5?<s r*®ULLL^($a<3>lrDrrrf ercsr 0es)6sr<k<9> 

G6U6SSriSLtL$)($&®(D&jJ. <3ir5&LJ UITL—60lQ60 FF®ULLL-G<£rr® 

WL-Qw6O60rrw60 £^«cK#@fr ^eo&girrr eresrro 
g)£_<2jjg)G><sD -Sr^rrrr u9)luit60 6urr($ l §imp Grsrr<3@>i6b 

(£)6S)tDQJ6Sr LS&6S)&QLU®ggjJdi Q&rT6mQ)l6ufĔt§l ^6U0<9i(^ 

^6m<su(rfjt5Jj£)6srrr6xr eresrjrjj <9frs<9srjrrf eurreorrjrjj 
Gu^m^esrrp^j. rgJ!5& 6urT6orrp^lQ60 ff($iulLi— euerretr^b 
QU0LDIT6ST ^jlSjG&i urr(^QrDmf. 

,5|6BDr6D)LD iurr{g>ii«J5 ^rjrra A&arrp esff(B>rr 

^soa Ga&rruMa) ClOTjrjlrrjE £6ifl££ 156 ♦ ,£|-&. (fl»irar0U>Ujfi$s*r 6U6_ffr6_)Lo (Se&L-ipiBJ(aj 6_iib«_56id__jb G^irjrrjrTO 

s_inr_j$ npr&G^rr® 6_iirif.j&6_)fSiLjLb Oe^rrebeiJiT 

goturr! Qu(§tLrrGew! <9fr5<_5ErQ5<*@ ^ssnpi m&^iT 
^6002$ - jB-60«lo (Lp(tg(Si]GS>&iLfib ues>L-.^e>je<srrrQuj 
rf>, eSQ<3^rrgnLD Q&=ewn^ lj1&6s><!f er(pf^i<ii Q_srr_w(5) 
su/jjs/ SLessreu &{5&rriu. ^ULturrrr @es>{D ^s-np/ 
$£ir&<£$6STrrG60 eresrĕi^Lh G&iu&jitili ereisr^u ^0^<s 
mrrrrem^mrreo sl6w@($<suul eifosa>L-#Gpsar. 

ojitiu^ Qj5«T(5 __jirir$6B0^ Ctarcbrir 

Qu(jf>LorrGew g)<_i/<susifr<__/ «u<7i5/5@<a; (S<SLlS)65rn5«u€5rrr<5)fu 
CTw«9><gi ^orrGurr® ^^rreu ^rj^Slmrro <sues>&iujlGeo eprjij 
«su/r/T^eToasttjnrsi/js/ QdFrr6U<si)« _»F_L_rr<£rr ?' <*T6_rp/ 
eu($pj&iBnrrtf. 

9(5 eurrfr^es>^turreu^j Q<serr<_u_u« &b,L~rr&rr 
eresrp £§)£<£ erememLb <5>____, <xrres>pr<9i<xrreb <guLbmw 
tu(T(j$<ss>L-tu urrL^ecleb §j(3^l eumetreb Qu(jnwrrewrrfr 
Quj£iQewtprrfr erew /£6T>__r_s<_5 GeuemuLuS)(jn<3iSlp^j. 
euetrenreb Qu(§wrre^}ĕ;<^ ejpĕi^es>puj 1B0O ^em® 
<f&^w><&@ (Lpewewrr eurrLp/pg <xrres>rr<x<sirreb ^ibes>wujrrrr 
Gu&Silprrar. 

f§__ir_560)5murr <Srj6j)jLb 6TL_ffi^rrr_j«rr (Srrgjjib 
UL_(r5L0 QrEf>51 U6__fl_jrr (oi7gy__ 

'££)&& euLfiuSl<sb Gurr' erehrjpi eprjj) e>jrrrr$56s>&<3h.L-& 
Q_Frr_u<su<i>- ^tursi^prrGrr' - erewtr) ^erng ^uulslGuj 
eu<srrerreb Qu(§wrrew)ew 0es>ewe>5\eb <surr g)/5j(o<9s 
C2u<9r_5/Drr/r. 

-i!fflfirr6_)LQ G«L.i^raj@ _ujb;56_]__)b G#fjj{DiT6b 

_um__«$ pjriQ<5iT(5 6_irrrr^6_)^iu > Lb Q_frr6U_i5rr utair ujB^liru» ♦ 157 eresrrjj Q&rrGoe8l 6U($jTj,&jjffi6STip (^jujeb6S)u<3s sarem 
(jpL^&lekrogi. 

ggj&egjjGni—Uj r3i($i&& urr)essrrrLDLDrrai r&mb 
«g/rgag>/@gsr/offl - eueiretreb Qu0LDrresr eS\3iQrj& 
6ULfiurrLLuLGeo QurflgjjU) FFQuiL.L-.rrrr eresrues)^ <£t{5ltu 
(LpuL&rogiJ- tyGtT ^<3S6S)esr ^eueueireu eue6)ujT)j<3s^lu 
Qusr^Qrpebr eresr^rreo £§)/5<s e£\ĕi§lrT8> euijSurTLLuLeb 
(^eueuerreu e uepi eurr<3i j§)(/5/5<£ *gjeurr - ^ieurj^j eu&rrrĕ^) 
(Lp^rr (jp&drj ^oitld ^(§(Lpes)ir) (Susr&Desrg) &rrev&§$Qeo 
erebeorreupmiDUjLb a-<5fl5? ^l®i5&iJ& ^&ebepi&lesrrn 
Qu(§®j6irrrĕ : @les)tij<3i arressr (LpuL^esrro^J- ^(ijG&gsrresr 
£5Lb(Lpes)L-LU (Lp^^lQrs^) eurrLpĕies)<5fies)iuĕ : Q&rreoeblS : 
Q*6srrDrrrr. 

£°j)/E/(o<S5 '^)/5/«<SYr <SlS)6lTt5J<8)Lb' 6T6STU<SfT<3> 

£JFleii6S)f6X)L-.uj euuLeu&mp suryuLJ £jryuurr&i <&6®LDS$guu 
urr($)&)6srp urrL-ebdnmerrS* &HTessr (ipuL^esrro^l GTesrrprreb 
£g)/5<25 <a5?<£<s)/r<9> ^mrp6ULfiurr(£\ 6p(§eu(§es)L-UJ 
Gueirfrĕ : @\Si<g) Q^/rL_cS<s^5?<su &jj6S)6ssrujrr<3i @<5<&^#gl/ 
6T6srum<5 (j£l&& {3rrLLL-.surrds&r ^LbLSlesrrrrrsierr. 
LDrrQu(§ib Qeij&rrf5&Lb Qu@iaj eSiGeu&rrmpprrsLb <3h.L-. 
eS\ĕi®\rj&i euijSlurr® G<£6S)eu 6T6srues)<3^<3srresr 
Q&rT6sr6STrrrr. r^j^jeuLb Q@mL-&&05§>\Q6O LDesrLb Q&esrjrii 
(geSleu &){£)<&) eS\<kij6i euL^urr® G^meu eresrumas eue&erreb 
Qu(§LDrresjjes)L—Uj 6urrLpSi6S)<snuS\QeoQuj rprrLb mrressr 
(ipiSLBiesrp^j. 

ggjesrl <sSiĕ&irr<5i&6S)&LJ /jp/$ eSlrtleu rr&u Gu@liu 
*2t]r5g5U Qu(§LD<3i6srrrrr m&eu ^LDLU^^Ieb ff($ulL® } 
<3f&fb(9)rrluj @/$<s<srr, v 3ies)L-.ujsreir(ii<3ierr ^£)ujeu(b$gllLb 
FFQutLuL(§S>^)rorrrr. 158 ♦ .si-e. (gnwaFUUjfi$<«r o&L-ttjwr /Hgjj @L_rr« «fi8)L.uj«j)rra& e»«nrra&rr6Tr 
««rreiSKSsugjjii jgrr a&rrggiiaa) 9$« 

CTcar^j/ Gu&r^esTrorrrr. (^GV)rDeuev]j&i(^rfluj&srr^)uj g)^ 
jSlprSleinGsr ^L^rr&ieurf&iG<S)erT wrojpgiibeit.1— &<mrefi)tflggiu 
urrnr&i&irrG&i eTGsrjrn Gu&r&esTrprrrr. 

^|Lft|«rr Lorr0i$rr£ ^«r^l® jSjbanri) 

^«nrrliijib G)£rr«nrri_Ri)ij" ^j6dtl|l.«V ffirr«riirra 

'turrmrrujmsugj] &>rressr Geuem®GLnujrresrnreo, ^eurr&ierr 
@(gj/%)/ ^ewrltB&eiirraieirrra (^j00&>eb QeuessrQib. g)(/5 
/%)/ ^jGssf)ujrr&seurf&iGS)err<x &nTessrGeu &h.L-.rr&}j' gtgstjpj 
Gu&r^lesrnr} ep(§ euerrfr& : 9)GS)UJ&i &Jiremi&)GpnrLb erehrtDrreo 
eS)ĕiBlrj&i euySlurr®, em&eu &LoujLb, etn&eu <sFwuj<s^Gsr 
^ULUues>L—uSleo ^(nj&i&lesTrD ffl(/5/%>/ (tp&seorrGSTeuipgjj&i^ 
6TGbGS)eouS)GbeoiT&> ld§>)ljlj<3 <5>(j^<$)6STro euerrrf& : <9les)Uj&i 
<5fJiremiQGsrGrnrrLb. 

g)/565 euerrrrĕ^) erriiG&i Q&HTessT($l Gurruj 
eiS)($)<&)rD&>j euerrerreb Qu(§LDrres)Gsr eresTiprreb ep(j^ ujjessr&> 
Q<S>rressTL-.rjrr&i, ^ULUjrrrjrr&i ^euGmrj&i Q<3nrressr(^i 
Q&®j&^®Gsr m i. g)/5<2> [5rrL-es>L-Lj Gunyj&seucnpuSleb 
Qurr)ujurjrressTLb &iptpeuff&ierr ^GnGSTGU(§Lb ^rbleurr, 
Q&irremL—if&i(er^&i(&)Lb, ^ULUjrrrr&i^&i^Lb eprjj) Qurr&jj 
(^GO&i&iessTLb eu^&i&iuuLLuLrj^rh&^j £°j)/5^5 rBmLuLGeo. 

Q&srressTL^if&ierr eresrgj Q&=rrGSTGsrGuu.GGsr 
ejG&srr g)/5j5 aj60sfrnpuJUi <&>®LbuLb (i fi &>GOrTGSTGut)Gsir D 
ujLb &JirnrFgi &htlLulip@& : Q&gstjtjj &gw&gs)I^uj1lL($) 
eurrLpGeuessr(£iQLaGsrjpj &>LBtprf&iGrr Gpm&J&jrre^iLb 
eul(j}jLbL5)uj§lebGS)eo. *gj§>)e£iLb es)&eu &=lduj<£gs)&>u 
Qurrjpj&&> lolLulgo ggi<3&jGS>&iUJ girDGS)eu <3jeuif&iGrr 
Gj^&iQ&irrGrrerrGeuuS)ebes)eo. (^jtiiG&i (^mri^Q<&iiTGSsr($i i__ir u»jB^lrii> ♦ 159 <3jfSJ3i<srr &L-.6mLD&mGfr& : Q<F__^/Q_5rr<5ir_r(5), _?/G><5 
(2r5rrS>§$G0 ufb[D[bfD <s_/fnp_s6T0<9> <su\TLpu<siifr<5;<srrrr<3i g)(V5___j 
<siiff<3i<5<s)<srrGuj Q<3srr<smu.rr<3i<sfT <sr<ssmn &(ny$<swrrrr&<srr. 

Qd5rr<s_OT__rr«(^<s@ g)<su<&<#<sw-i) Q<3nr<so<so <spGrr 
<sp(ji}<surr^rr<ssr Q&rr<ssTt$<ssrrrfr <§)/5<_5 $rrCiq.Q<so, ^<sufr 
G><5 : &<§i)LpmT. ^surr Q&rr<stsr<ssrrrfr, 

^jjm amrfy.6&& ^swL.iLtih ajbsmgjtSiu 

^(Surr&GtT ^<sssilr5<§l(§Si^lfD <spQ<j <s£(ftj ^urjisssTLb 
(§<S^irriTdi<3iLb. ^<snfr3i<s\T ^(Sssrl^^ĕi^rD <spGrr ^<s<r>L_ 

_S/5j55<S_/T<5TD/ 

B£©(gFj Q_F_bQurr<p_Q e^aiaCSnj CSrBrra^eurnr 

f^(5)tb Q&LhQurr<s$r<ss)!Lb ^Giinr&smsrrLJ Qurrrru<§£ 
ldlLisl-go <sp<ssT!DiT3iQ<su shtlL® ^<sffl<3iSlssrp<ssr. _^<sto6_;<si7)l_ 
<sp(iiF>uuL. GldGso Q<y<s_77ri/ G^rrsospi^prrir. 

e_.@_b ^tTcriilrarleb (gLbiSlL. Coeu^6OTrr5) 
^(Slii _aj6ff-Ti_rr f_1rD6iSlecr 6_l6rrr_^63rrrrr 

'^<S-OTL<S_ _c_7rr, g)/565 g)L_LD g)(5/5^/, g)/5<55 _-<SO«^@G__ 

g)(_5/5Ji/ _?i/<S3T/r;/TL__b ^.<sst<ssxsst <suljSIuQ<sij £$)&><£ ^sSlrr 
Qld<tlL&Gld QmL-.uu<3irr<swrr<s£}LD Q<su<sssr L-.rr' <sr<ssrrQj 
Gu3rQ<ssrfD <sS<jLb u<ss)L—r£<£<o)jfr<3i<sfr srssrgu Qu&<3ilrprrfr 
G&alslLprrrr. 

_9//5<£lV Qu(f)aj urrrrmr&tslsyjLD, G^Si^Lprr 

ffl L—&£l6VI LD <ST<SO<SS)<SOu3<SO<S0rr^J /T(pUL_L_<__fJ/T-i)_- 

<sii<s\r<syr<svQu(§uDrr<s<sT ^uuulGlu *gj{5&& &(j]><£<ss)<3 
<stimEJ&i<sn Q<3irr<srr<3)fDrrrr. 

_g^6_uflQ_5rr_Tr __srr6_i6__T_. «[iemaj-uj riLQ<&_$n_ 160 ♦ g\.«. («5ir«w«Fii»u^^«ir *£/(_?}_>{-> eresrrprreb Qurr0<s<33LDiT6sr eresrugjj Qurr(§err. 
g)g<sb &){duu eTesTesrQeuesrrDrreb lP-^i ^irprDrressruLeb 
£§)/5<5<5 $iBLp&&6toiBU Qurrgjj<s<s ldl-ulG€0 aL.es)L-<x^& : 
&1$£1 ubgluuĕi Qa>rr($ĕi6>uuLLi-. dnrreoiEj^L- *%&&. 
^6S>L-uS)ebeorr<seu&<xerr ^es)rrLDesf)<gfr<3>eirrr<3><m <9>(j$<su 
ul-I— &nreo&$K2eQ Q&esr6s>6STuS)eb g)(_5/$<JS/ St<sup€S)!D 
Quj<soeoiTLb <3>essrL- euefrerrebQu0LDiT&iT - ggjuuuL iDesr 
eueirtf<3F@l Q&rr6tr(g$&i)6sr[D <9>rreo<£§>lGeo, 

^ronAGla&nw (SaiT6U6OTra ffir_6D>«_i(Siu r_L0«@ «_>!©$&£ <__,«wl 

eresr 3L.eo<3><s$!JQ@<3F Q<5Fnr6beu$5fb<&>u u$eorr<3> <S6sr 
LDesr<ses><sGuj GsrrSi^lu GumSlrDrrrr. ^&rbg) ^esresuih 
eprnjUUL. GldGco Q<T6srtpj, 

_S6C_flQffiiT6rr LDrrLD6B0flfl& e>6U6Brfl>6Tr (oLa(S6\) Q«SF6OTrjJJ 

a&6Pgr6gg)i«srr LDiTLDiirorl» &6m\3f.m&> «56tm_friLi 

wiTLDessrla&eoesr&ietoeir - es^eurrLb (Lp<seorresr mp>&>6ff) 
esrrrGeo Q&ujujuulLl- ^urressrmi^es^erru llssst 
Geuem®QLDesnpj LDĕi&err e&rjijLhu&iprrrr&Gir. ^esrrreb 
(^jeuenrru Quirjpj<s<S ldlLulG60 LDiTLDessf)<k meoesr^eir 
eremeu Q<srf)ujLDrr? 

«L_6i|6Tr ««HOTgperr Lorrni6Dofl« «6wrif6tne& 

r5Lb(LpesiL-UJ (§jes)fDeues}jes)L-.uj <3>essruL6S)<3> eresrĕ 
Q<5Frrebeouu(SiQrD (j$<£§>)rrrrtl.&Lb epesrgjjsrresr, «gjrbus 
LDrresr ^urressrLDrr^Lb eresrjpj Gu<3rQesrp (tpem^uSlGeo 
g)/5jS5 6U6ffrriF§\uS\6sr ^iQ<s<suul€iduj jBrrtb <3>rressr 

(LpuL.Slesr{D§J. 6ul<3\&)pr<3><s®€sr eutJHurrLLuLeb ff@iul",.i rrrr. 

}eb FF($)ut'i rrrr. ($<£$irrrr<k<3i$$eb ff(pL/r / rrrr. gjgj/ erG<srr eurry?<3ses><3>uS)Geo ssrres^eouSrGeorr, 
LDrr6S)eouS)Georr @)$®ĕ><3>uuL- GeuessruLUJ epesrjpj eresrrp Loarr ujE^lirui ♦ 161 (glmnsOLLrrnS! 24 LDGtstsrlQrB<T(LpLb g)/5<5 r$G$)G<srGurra; g)(f5«@tb 
Gurrgj ^GuemrrujLb ^rijliurruKSO <3\[$&g> gJ(D<aj 
^>jGU®Gfr(o<srr Lj@^letsrp§}. £|)/5<§5<£ ^JP^i LDetsruufTesres)LD 
grretsr <si/<sww<sb Qu(§LDrrG<s)Gsr wrrQu(§Lb ^l^prrss 
wrrp^jGUfip(^Si &nrrr<smum<3i ^(£><9><&lGisr{jj8jl «ranr 
u<2>ets>etsrLJ ulem^mr urrrr<3i^G<srQprTLb. 

£|)6tfft g^5/a/cw/rtfi?CD<si) 2-(nj<suGuiflurr($i, *gj<sp 
(gjrrliu &eisrewriJ3ism<sfru uprBu Qurf}grr&u umq.LU 
<siieiTGirGoQu(ri)U)rTe$r 'Q/5(^<Ffl51(Si/p^<su' eresrp u@@ 
u5)Qgo LDpQn)!T(r^uiSL. Gw(J>go Q&Gbg)]QrDrrrr. *3jrsjQ& 
<si5?«£)/j<3SLb, ^gp^rtltu v gjetr)L-.turrGfrLb, ^&pagjrtitu 
@rBuS(S\<5i<sfr, <gfige$)G<sr <si/l6?l/l_ QGUGssriSL.LU (Lpesyp 
GTG<sruG<sr<si!{r)G<S)rr) GT<s\)GOrrLb ^&rr^&Lh Qdirr(s^<SFLorr<3H 
gt®<£&ugv1lL(£), (gj<ss)puQurr0Gts)Grr <£&§1GU r?8>lLurra 
®rsjjgl&&)GisrrD QtUGOG<s)uSi &rrGmiffiesrGmrrLb. 

^ajjajrriij ^«uimrrnLi ^auTBrmu ^jeronjiLiti 
a6gjairrg] t&rirrrj) aismrrluurnLi 

eresr 6UGfTGfrGoQu(§wrretsr (Su&Beisrp G>u<#<9r i9iGU(Gj}rresr 
GurT05&GTS)<£ ^mGSTGii^i^i^Gisrrp^. 

^GO<3ig>$GO GT$3>G<S)G<STQiurT &LDtu(EJ3iGirr Q<35rresrrirjl 
(^mpuQurr(§(Grj)ĕi<^ g)<so«<K<swLb Q&rrGbGO gu^gst. 
^Gtstsrt—.GUG<s)Gsr<3 jS/5<scOcS ereisrtt)! Q&n"ebegiLb(2unr8jj 

QuGtStSTG1S)LDuSiG6)({Jjr5SJ 6n)®ULLU-GUGtSTrrB<SV)($®p[TGiST. 

grruj GTGtsr^j Q<sFrrGog)jLbQurr^j ^GtMGs^wtL^Golrjnrj^j 
Gu)®utLu-6UGwrr&6u)®&prrGST. g)/5<95 ^uL.uues)L-etS)LU 
QujGOGorrLb udottjs@(3<so Q#/7Wi_ <5L%>rr«<sYr 

^{j)l-j<3LDrr<3iLJ U(TUL,GtSrfTfr<5iGfT. 162 ♦ £|.ff. <girfflr9U)LijB$Mr eresrnpj 9leu(e^rresr Gurr&ib Q&itl-.i5i<§&)[dG&, ^glGeo 
ff®uiLu. «rrrressr^^esrrrGeo eueireireoQu(r^LDrresr, 

^gjojnui ^aisrrrriu ^«JAjrinLi ^«naJiLju 
asgjojrrgi j^eorrtj a&flwflLJuiriij 

er&srjry Gu9lĕiQxrressT<Si GurrlsltDrrrr. 

^jesr) c£//5<5 Q/5<e^/#a/J2/<£<2>*u 6i/<sw£T d/«rrfT, 
^jsu0es)i—tu euerrif& : @les>ujuJib ^0Geo <mrressr (Lpuf.^ln^j. 

ujb|l5l<!3J5«5 «Jnr«jr«Li(r3ui «urriujB^AD^arr aiewrrriTOrGLoir© 
rfljBp(5LQflnu rjirr_if j#«Jr{D *#l<5£Q«ir_J6&r 

9(35 ^l(§Lbes>u er($i^§juGurril.Q, gggu&rresr tnpeou 
Qurr(§err eresrg)j ajjG^jsei)^ Q&uj&)esrrD ^l^ebr 
ereuesr eresr^j ($( 3 euessrsi*LDrr* @eoeurbes>fr)u Gu@* 
Q&rressr($i Q&eoQiprrnr. ^//5jS 'Qr&<e)^$<s^&&Go' eresrtp 
u@@>} (Lp(Lpeu^jib < gieu($es>L-.uj Qrs(eijQ& ^euesypr 
euefrrr&@li><8)ĕi Q«/r<swr(p Qa =epi ĕ\^i^ltr}^t eresrues^ 
^rtjleu&rbcgju Gu(r$&e>5}ujrr& ®(55<*<%}<2S/- 

niiTub<Sa>Lrr ^6mw_ rjraLogGg^u LflrorM<5«J>«n- 
jErriiSasL,* QfiFi£j^l6DrfD rj&pnjrriuarrsrar 

eresr&ljDrrrr. (^esypeues^esrGuj (^(t^eurr<XiX Qarrerr®esrp 
(^jujebu £§)/5<5 /5/tl1(5)<K(^ lB&lS&lj uLpesiOiurresr 
ULpĕi&iLDrrigjih. «j//5£5 @(75ci/«@ g)a)<w<K<swLb Quat§lrQrrfr 

eu(n)ffiesrtprresrrrLb. 

Qutr&)jeurr& _.<su<9>j5£jK3<si> /5/tlo/t<s «^(/5 
Qurr(§es>err& G&ul& ^«'/w/Dn^cu ^^/ /5Lb(Lp«iDL__/ 
LDesr^etreulGeo prresr /57/D<ajLb. /5Lb<ip6tf>___/ loottlo, 
*pues>esr, ^eu erestuesr erpp ^&reu*® _ftftp0($* 
^esTpesrGeurr -£//5*5 ^ot_/<&_«/d/d QurT(§es>eir$$rresT mesir ia^^u» # 163 /5/tlo &;rrem (tpif.iL/Gti) &seS\ry ^)^S3><sw«a; <g?L-/^g/ r£l{b§dGsrnr) 
Qunr(§€iD<srr {5W(Logs)L-.lu wgww &HTemi&ieb {^jtueorr^j. 
erewGGu&snrGsr eSl&i&irr&i euijSlurTLLGtoL-. (Lp8><sd<so 
m<su&<gsrrfr&iG(T. ^{5&> ^{sluugs)L-.uSIgo Q&rr<so<so GeuGm® 
wnrewrreo (&>(§ {5we$)w& G&sul ojrrGeuessrOiGw &s<sS\rr 
nsrrw @(jfj<mGij{5 GgsisLĕ Q&<so<siJ3jj gtgwu^j ejeorr&s 
&;rrrflujw. ejQGwmprTeb {5Lb(wes)L-.uj ^$eiJĕi(§ ^uurrri) 

UL-l— <S£(rf) <ST<SU<S3)<Sl)tfJ)<si) g)(5«<s)<SaT/p (g>(/J>CT)<Sl/ {5FTW 

&<sm(£\Q&n-<sn<siiajjLh (^jLueorr&s &rrrf)ujw. &<smri—.rr<sb 
^&sesiew <sjipj^S;Q6irr<ffl<su&jjLb ^jLueorr&s &irriflujw. 
gtgwGgu nsrrw (&j(njes)<sii&s G&sul&^ Q&Gbeijes)&seSlL-. @(/j5 
{5Lbmw&> G&slsl. eucj^&litprresr gtgw{£){d ^jpLJ&s euerrrr^&^emLU 
<sij<sirr<sw<soQu(§Lorr<sk £§)/h/G><3> <slL(P&)/d/t/t. 

^LJUUL. (g>(75 {5W6<S)W&S G&SLSL eU(nSLhQurT&yJ 

urrrr^&s wrr&s$rr&<BGeoGuj, $Lb(LpmL-.tu u&tt&jeu&smg 
*£>jr5l{5£iJy {5W<$(&} gt&sj G&smeuGujrT ^&smewĕ 2 
Q&iuQrDrr<stsr. nsrrw (&j(r^<sv><sxr&s G&SUL& Q<sFeoepiLbQurr^s 
rjsLbmwu u{b{$ {5<rw ejG&sG&srr 0GS)Gwg&jj&i Q&htgsw 
LtL(ns<9i&)GfDrrLb. ^jtswrreb {5W(wmL-UJ u&i^euw erGsrew, 
&S[jw gtgstgw Grebrum&s /5/tlo ^{SIlu (wislluit§j. gtgwGgu 
<jy&S{bQ&i{n{D (^(^meu^&srrGsr r^rruLĕ Q&<sb<so (wiSL^}ersrp^j. 
^&srbt&ju u§sleorr&i (&}(§ rswmw&s G&sisl eu(t)jLbQurr&sj 

{SLb(Lp6TS)L-.LU <S@@, Ulflu&i(&jeUW ^£) LU <SU jp GS) {Q 

Gp^&temw urrfr<3<&swrr&$rr&§>lGG0 (JP^sl^H Q<sriu^j 
eS)($iffi{Drrfr. ^m&uurrGO ^jgugw {Bw&i(&j GeueswLpu 
<su{bG$j{D<3 : Q&=ujQn)rr<sw GTGwnr) &(§&s<sv&su Gu&rQesr{Drrfr. 
'jsmb G&SL-rr (Loesreww nsmw&s G&sisl Gu^SlesrrDrresr. 
iSIgwlj gtgwgw Q&tu§il{DrrGisr? \S\ffcL\6S6toM inasir ifij6$)pb 4 163 pmb <snrr<sm (LPUL.ujGld <5<sS\p ^j^smswSi <mL-$§i 0p<M)ssrnr) 
Qurr(jjjss><sir fBLb(Lpss>u.uj inmih &jrr<smi&<so ^tusorr^j. 
srmGsu&rrsisr <sulĕi^lrr<m suL^urriL.ss)L-. (Lp&solsb 
<ss)<5V0grrrr&<5rt. £§)/5<5 r3jUL.uuss)u.u5)so Q&rrsb<so Gsusm(£i 
LDrrswrreb ^(/5 r5Lbss)LD<3 G<$ul. <aurrQ<su<sm(j>)GLD 3><aSlrr 
/5/TL0 @(jj)ss)<sut5 G&UL.& Q<5F<sb<5wjj/ srmugjj <sj60rr& 
<3HTff)LULb. sjQmssrtprrsb rsijbrjpsmu.tu ,-9//$<si/<£@; ^uurrrr) 
ulLl— <sp(nj srsbss)S0u5)<sb ^(jjjĕi^lmn) (&)(jjjss)su /5/rLb 
&<sm®Q&rr<sfr<si]giiLb (^ujsorr^ <mmf)ujLb. <sismu.rrsb 
^^ss>m <sT[r)jr)]S;Q&rr<skQj&ijLb (^LUGOrrg &nTrf)ajLb. 
srmGsu njrrLb (^(jjjmsu^ Q<gUL.& Q<3Fsbsuss)<$sulu. (&j(jjj 
r5ibss)LD<3 G&ul. su(jjjQrr)rrm ermSlp <=gy/DL/<5 susrrrr^^muj 
<sush<sn<sbQu(jdLDirssr £^/5/G>c9> &LL.($\§lrQrriT. 

^jUUUL. <g)(7$ {5Lb<5S}LD& G^UL. SU^lbGuiT^J 

umf<s<35 wrr&tslrr&tglGsoGuj, rsLb(ipmL-.uj u<3\(§su<^m<$ 
«jy/^/SJI/, rf)LD<!k(3) srgjj G<gss)SuQujrr ^i^mm^ 
Q&ujl$fDiT<stsr. rsmb <vj(jjjm6U<£ Q<35ul.& Q& sbsj^ ildGu rr&i 
rsLD<ss)LDU urb$ pmb sjGtsG&rr $ss)m<£&jj<3i Q<Enrrsm 
UL.(jjja&i)GfDrrLb. ^mrrsb rsLbcjpmi—Uj u&t&jsuib srssrm, 
^rjtb srssrm srmum^ rsrrib <syrjjluj (jpuL.iurrsjj. srmGsu 
^&rbG&IDlD (§(§m<su<£<£rr<ssr rsrruL.^ Q<3F<sbso (LpuLBlssrn)^. 
^ds/p@ju uĕblsorrsi @(jjj rsibmwcS G><bul. sucjnLbGurr^ 

fSLb(Lfi€S)L-.LU ^0@, UftluSi(3j<SULh ^&l LU <SU fj) <SS) Pf) 

<S£(jjj8i®m ld urrrr^wrr^^irr^^iGso (JpuL.su Q<3=uj^j 
<sul($i@)fDrrrr. ^sst&ujrrsb ^sum pw&tg Gsussstul.lu 
sujpmroĕ Q&LuQfnfTs<sr srssrp <5i(jjj<$<5v><£u Gu<srrS)mpmf. 
'rsiTLb G&t—rr (jpmmib /j5<swlo<£ G&ul. su0^)ssrprrssr. 
uIsstlj srssrm Q<3FLuffiprrssr? i5)6ffrLp<sn)6tjr 
rsrrii Qff>\-& QffiL<€l63riD rsptDmu arrsos WM.6T.-i2 164 ♦ ,Sj.&. (gjirsar^iJJUjBi&OT ^eum eurj&i 2L.uQ&&ih Q&iugtf, L$mu &mmm-Qtu 
rsrrtb Q^Quht0 Q&iu&ff)rr6$r. eruuuLtuLh &me&mQiu 
pnrib G><s(7J)i£>nnp/ Q&aj®pfrQm, £§)/5s£<* &mf\iuf5m& ^rrtb 
(tpmeMm G&iu&rreu ermm? <3l$l {B6su--Quprr$ 
&rrrflujib. 

^eum eu$jSl&ml.iJLtu ulpr^ ^//£<s euySlttjlGeo 
Q&=m^i ^eumm ^iant-ju (tpuujjQw $e£l[r t $rrLQrr&$ 
<2<£if# G&mprrso ^§i Qu(§iburr§gith ppuiumm 
ts&mm<sB&§§i (^eoemeo. 

«rrajui ^rsGJgs &M6u\t® 
gJ/jjjS ^rrem® ^&rrpatei^ib iB&iiB<3i (tpSi^iULDrrmmeu. 

&rr<satb ^r&gso ermu&mm &jso<m <°£{tuGgi<3iQa; 
euetr^euu Qurjrr&rrm Qu(§mLDturr#iS : Gl^rreb^jeurrm. 
arreoib <£i$<9>60 Geuemr^tb. ^i—tb ^SH^eb Q<su<smQib. 
Q&<su<sotb g)/s<s a-<su« g)«Jg,)/«G« sirreortptb, g)t_@/th 
^$ltu Qeuem<$tLorrmrreo ^mtBsn euerrrr^mtu^ 
Q$tSL.& Q&eb§$peurr<9i(erT)&<g) &rreo(LpLb, g)/__gp/ii) ^$$gj 
&±jQ&<9 : Lb Q&uj&rrQ<sarrLfiiu ^sngjj utumu($ieu$G06v>ea. 
^ssGeu Q[5<&&$6ujpj&g>Gbl<sb ^pLJ^Lorrsi £§)j5<S« 
<&(tjj6$mg>u Qu<5reurrfr. 

■mwv\ ^1^)5(0^ e»Gjfl(oflLin'(£l jBajsu^eirujTgu 
<g5rreodi \Sms ^ffrfls@ui i&jbpruiairoibr 

sirreotb ^$0560 (tp&Btuih. ^m^euli— (tpa&liutb 
@(§eurr<9i eu&^rDeuejru&tg) {Bth(ip6S>L-.uj @mrDUfr®<9i6$i6tr 
erebeorrtb eja^&^&rrem®, Qurrmrr6b QurrQrorrm 
ermp <9i6$f\Qeurr($i ^(§6tr Q&ujtu Qeu6muLtu LoQmrr 
$6s>60 g)<75«« Qeu6mQtb. ^eue^jmL-.tu jj&meamiu epuq 
Q$rrd>& $rrtb 6rrsiQ&rr ^^murr^rreir^eb 
ggl(§Si&rQfQrnb. ^uuuLturrmrreb {BibmLa^ Q&ul, eurhf5 u)t5ir LDjB^lpii ♦ 165 ^<su<bisr /5iO(S@ ^gt/(/5<siT Q&iLiuj Q<5U6m(^iiDrrmnso Grijbp 
^iq.uusm—uSlGO Q&tu®fDrT<s$r? fBW(Lp<oS)L-LU ^@<gi) 
(orsrr&Bujrr? $&&iULnrr&; ^j<svm<oV. &(§$ ^j<sb<sorr 
s&L-t—iTG^jLb G&uj^sin-nrjrrGomr sjosr srsisrrDrrso 
i &&s?lQiavrT($i' stsjst^j Q&rr<so<api<siirrrr. ^(§sirr &rrrj<smrLnnr<sfi 
urreuib ul&s)Lp<*5gtfu Qurr&L-(£iLb srswrb <s}j€frsfT<oisres)LD 
mrrrT<smLDrr& ^susrsr g)/5£5 ^0sv)<srr<3 : G&LU&tGsrrprrm 
sTsisrjru ^pq^wrrsi sprnj LDrrQu0ib ^<swrmLnmuj 
eSl&rm^S 1 G&mGHjpmr. @(75Si7rr« su^susisr ^(jjjssym^ 
Q&tu®<s$rrQ ^L-ld - ^i^o^Lb <sp(§ Qu($<sm<sv>u> 
q<souu(SiBifp^} ^su®Si<&j. <stif5g<oV<s$r Q<sFrrswsisrrrssrmb, 

<siJ(oir(gftj<oVLJ Qufjfr&rrsisr Q&rr<oisr<swrrG<s$r, srsb<sorr<su/b<oS)rD 

UJLD <S$lL®®j1lL($} <SJ<SlJGVLi<5V>L-.LU $(§®JUL6S)tUU LJluL.<^J3i 

Olsnrmsir Gsysm®QLDsifrrr)]. 

urJbrjTjaj urJbprjjrjDnw urbriilemrar 
sjsisr ujb[p Q<su<swr®Lb? ' u p^i<sSlL-sr}@' sreisrrDrrGso ^rsg 

^!T)LJ0^<oS)^ 0>tTGi£&$jp<3) SJ^rp ^SSTsSlGsO <5prjGWSV 

Lorrtpr$i, 

^fbjDsu(njffi(gi ^pjD tflfiJ6Brrni enpi Qurr6DrQu3nrL^6D>!ij 

ereisrjru ^eisrs^j&syL-LU ^rs&en&Guj urrfr&§i, l (§(§svrr&i 
<a//5Ji/ (gjevsvsrrey QurfluJ ^tpLj^^^ ^($®r)8 : 
^&iu&rrGm $ LDrn^§iei3lC-L-trLuiT srsisrg)] ^&rrebeuersy&u 
Gurrso <oV<sw<sfT<sbQu0LDir<oisr Qu&susis)ti5<5i &rr<sm 
^emGtptrLb. 

^jUUUL QfB(&&l8!®fgj$&GdGO Q<SITL-.!Ĕl£)UJgJ 

Ln&irrGgsii LDirmeouSlgjjLb «j^/ Gtilrr)$gi Q&ebBrp3jj, 166 ♦ ^|.eF. <s5nrwsFu>u!Bg&esr (jjd^goIgu <sfilĕi§lrr<$i 6ULfiurTLLuL.GsQ ff®ulLQ) 
^^Siff}<samm sLguuu sjjpjuurr& 6U<&6s$rl§&d, 

urrCSiTSnjrrr 

6T<oarQj7)<ob<5Urr££) urTtsL.tu€urf ^GupGS)nr)Quj6QGorrw Gp&i&j&l 
gu1lL($i &^§jgu 2_<3U<9s<5^G?6U L/@S?<s5r/E>rr/r. 

s_.ffoa>f&6e)sy (ynig^rr^l ^r_j£&rrr_0(gj6Tr6TT a_uSlif _*&<£! 

gtgs tjt)! 6urflG$>&ujrr<3i (^GoSi&iGSsrw Q&sT606olĕi G&itgsstGl- 
GurrSiprrrf. K gt6s>&,u urrrruGurrGwujrresrnrGO <sirs&, 
6U6frrf&&)uSl6b 6jrr)<3&,rrLp &®u u@@cs^ si/tsyrsyrsi) 
Qu(0LDrresr sui^ssSlL-i—rrrr gtgstugs)^ rsrrw ^roltu 
(tpL<i.^ltmg)^. ^^^i6urf§iturr& ^mn}6UGS)GSTUuip0 
w&rrG^Gu wrrmeouSloyw, Qr5t&&r5)6ujryf5&>6al6£jLb 

gjGUGUGlTGU GulrtiojlT&U Gu&)uj LS\tp(d) WGST1&, WGST^$!ff)@ 

<&(3 @>jrj] 6U6frfr&@l Gjnyui—^rrGsr Q&ujujw. 

g^GUGUGiTGu ^jirliu Qurr($6fr g)/DUU g)t$5<_5 
rSLo6i<&) pw&igj <jtj(!!)Gfr Q&tu&,G&> GTGsrrDrrGO ^$160 
Guliuuu GpmjnjiBGomGO, QurF!iu6urf&GirrrQuj (^Gurr&m, 

<5L0 UIT 1^.60 &6ffl 60 WLLQW60G0 } 6UrTLpSi6$)&iuSlG$tLh 

rsw&^u utU6sru($iw (LpGV)puS}60 6urTLpr5&jj &rTLLtSL.iU6ufr 
&m. ^m&iurreo r&w6s>wu Gurresrp &rr&,rrrj6ssrwrr6ST6ufr 
&(6fjj6i(&) 6U(r$§i)GsrrD eguJtii&mGtr &,rr(ii&($m)W gj$lL($&, 
Qxrr6m® ^irbLJ&>wrr& ^g*>w@ urr( b l6urrfr&6fT. 

W6Sr)& > WGSTW ^GUGUGITGU SLttJ/T/50 Qu{T(IJ)GfT 

tBW&pSi ®lLl_<s ^tsL.tu<ssrr Grmgj ^ujrrjjry^ ^rrBGsrro 
Grsu^iGO &6U6s>6QQtu GGU6ssTL-.rr. gt6ugugit6)J &6Ujfjj&6rr 
(^6s>w£$(j$r5&,rrgQjw &if), (j§ssrGrp ^mssruj (&,rbrDniu&>6fr 
Q&iu$($rs&,rr6giLh ^jgugst ^(jjj6fT6urrGsr gtgstjtjj urr(p 
6umf&6fr W6ssfi6urr&<5iu Qu(jj5r5&,m&. ^&Ggu wgs)G0 iaa&ir LOjE^lirLb 4 167 GurreJsrjD (^g)PD!ijmm)efrĕ : Gl&tu&rrsyiLb &}6iirDl606v><so. 

^cswrrw, 

siSlemeorCoUje&r ^(Lgfi&rr6U a_CTT6m6nrLi Qufrj6urr$i_ 

ensirrgjj Q<3Frr<s06x)iiSiiiTif. Qu(i$LDnrQ6w '<ST<ssrssi6sr<s&®§>l 
&<smL-.fTtu' <ST<sfcjr)j g)(STDp(^(S(Su/r/r. 

^&iGsu Lorretswl&i&isiirT&^&irrgj $(j$<si}rr&as£5$£iGQ 
6T<sb<sm<svu5)<soGVrr&ij fF(^)ULLu-<surrrrQuj susirsirsb 
Qu(jjjLorrm *&]f5&>&i &(j$<&j&>i&>&i6is><s)T ^uuulGlu ^jrijG&i 
eyrrrEi^lu Gu&iSilrDrrrr. 

Qurrp£5£rrjpLo rsrrear Gteniii @jDrrjr_i«i6Tr iurr6-|i_ 

QurrjT)rrQ^6H) 6orj§ 
@P^rn>ojL- rB6orjrj)6Bfla 6B)ffi6$i_t$i.(oL6b 

6j6tsr? stsw«@ CSffljeOTrmLi£jsi/(o5r /£. /£ tfr«wa)6W 
Q<su^)j65&iiTQJjLb, <sr<sw<ĕi(&) GeunSlL-Lb ^jebeneo. /5/7W 
6T<su<su<srr<5yQurr)uj (^rrjprEJ&im Q&iu&irr6piLb ^js&s&i 
(&jrbfp(5J3im6irLj Qurrjt^&i&iiorTLL.L-.rr& l j <gn)i&&irr<sviLb 
6T€$r&i(&j GGunry <suifl(j>tu <g£j6b6is>60 g>Lurr s^mmm 
si5?l1jl_/t6U. 

6T6nrg3J60)L.uj6U65rrg 
Q€_rrjjggrr<pLQ (S6up5l6mfiu (S_tf-jqmf jglL^Rnsj o!fl(i$_ii5l 6T6cr60)6ijr 
c^P^rrgjjLb Qff6sriTjli_UQrrL.(DL-6Br 6T6dt«@6dt jj)](Tj6rrlL.Sijo 

erewjpj Q&TT606d, @ip!piii<3i6S>6fru Qurrgu^&n ~2>/<_5<srr 
urfluj&i&hLiJLLu <2urriTff)ro<so u6<s>L—<b&>6)J6<st ^3>/d<s_w ereisrp 

<3u(nj6m6tS)L06S>LU 6T($lg&,J <shl<SfT&i(&)LbGurr^} ^I6>J(IJj6tS)L-LU 

6>j<sfrrr& : @l6s>uJUJLb pmb ^tglGeo &ht6wt (LpuL^letsrp^j. 

^uuuLLurrmrr<sb (g^ujGourr&i fp(§ GDtutb 
G&rrewjgjLb. ___5)rr«5s<sYr ueis>L—&i&iLJULLL<p(r^&iS}6srpm. 
(^6<s)rD6>j6isr ^(jjy&iBrprrm. ^uuisl §)(£<£# <g?l&& 
^j6iS)n)6)j6V>j&i(&jLb ___5)rr65(®5«@_b srewm Q^/r__/TL/ ? 168 ♦ ^>j.ff. (QJTssrffijau^m srsi/s-SYrsi/ @£)/D/5/«6?n<SYr g/5^5 &JiSltra&r gg)GVLp<$&rrQijib, 
^gd$£to<s$r<mtuiLiLb Qurrjpjg&i]6i Qsnr<smQ <gj(]$<sfr Q&luuj 
Q<3tf<sm($\QLD6isrrD ^<stsrf$lLU6ts>LDLurr&nLD GrGbrGsr ?' ermrn) «£(/$ 
<sSlmrrf& G>c£rrs5rj#_osbsi)s_'/T ? 

-gydS/DcSj a>dF(a/^^/T/5^Lb _5?<a> ^Lp&nreisr «£(/5 
Q$\<5TS)i—Gs>uj& &(ff)&i , !DgJ'- <31Gto& ^uuujJSiu susyrsrrsb 
Qu(njLnrrGsr eurrnu@lu Qu&i^l^rrrr. ^^(sjrror 
($urr&&§>!<stsr 8 _^lo (d^&ĕglrrLb, 

gillL{6U _6lIL.[f]6tlrr 

CT<mji Gu&ld. g)/5<5 ^sisTLnrr gs«/D<su(os»rrr(p Qg5rrL-.fr 
q<ss>L-.iu&jj. ^^swrrsi) <sr<s<sr<sis\ipĕi@Lb £§)s?r>/DS_w sid<3>s_?l_ 
LDmLL-rrosr. _|£STrrrrsb ^sisrLDrr gJuCoLjnr^/ Qurr/$L/sus5r 
&&r <sT<stsrjrjj' QcfF/rsbsouu(/p£)/r; <g>/5„gi/ (3s_-L_/rcS5svr 
<d5>«u5)S(SUul1.(5), <srrssr _gyrj<5F@LorrrrsKr <STG<sruev>&6i <9aL_ 
lo/t)/^/<5-?l1(P g)-565 (2si/L_/rdSsrfis3r /5(p(?si/ GurrLprsgj 
Q&>rr<smisL(r^ĕi^p^]. 

^<smi—<su<m<swu Qu/tj^<5/£lL_ls$lq, suulrr 
&<srr <$Lb(Lp®S)i—LU (/p<ssb £§)^-"> <fji/ srsJrusir>«25 
Lnp{5gi<S]S)LL(])i Q<sii t-.fr <x6is)&r s<r)<#_5?G>su _g>/<5&uuL_(p 
<su<strfr(5<£rr6£]Lb £Lpsusi/sarrr<s ^($#<$)s<rr/D £§)s?r>/DSi/ssr 
^<sufr&<m<sfr si5)LL®<s$@<s_j§)sbsttso. ^uGwr&srlojGsr, 
^osrG<sf)Lum <35ssr<a;@Lb ___5?/r<55<^<S(j35Lb G«si/j>ju/T£f.sbs$)si> 
srsjnr) csrr/rsOTr^ ( ©sw/Tsb @(75S_rr<95 si/j^/ <5S_*/D/r5)sTDS3r<g> 
@(3><_@ Grrrygtĕi Q&rr<srr§)rDrrGisr Grosrp ^jplj^lditgw 
<s^sii(S5/rswCoUfrjS<s &(nj<36is>& si/srrsyrsbQu($Lorrsirr @,w&Q3i 
autiiu (LpGS>roiul<sb lB® <sulrr)Gurrs>Lj urr($i&lfDrrfr, 

flfh-tfQfl&fT<jrorL. cjnrinrOcsiroRir® Q«rr60)6oQe»rr6BtrrL. _6_!_@6ii8> 
@ifQaiT6mrrL. (2ffrflnj(£l6_l6U 
@6B)6_Qffirr6i«rrL 9(5 QffR)eu6or ^(56_U)Q_}mstk i_6orril® 

@6Ur5jQ«IT6BbTL. tf\g)J6_fljr 6J(r361l6ffr uiasir uij&$iru> ♦ 169 siewrp urrt—.e^<sb wrpeu& (guujjleb eurs^j erewes^ew ^lL 
Qannr<smL—mu erewjgj Qu0veugjj ^eu^rrew Qurr&y 
(&5&§>icr&®p(8) ^uuulGuj eulrrleijemrr O&tus&i Gurrea 
£)/_««<* *rrem® m j. 

^juuuLUjrrewrreb ^)ci»/ZJ<si/@/«@ii) {swĕ^w 
&j5irmr Q^rri—.fr<sv>u eprrmeu <s&<strS;§dturrtu){qrni. ^euew 
&(nj<ss><sm<9> <££_<si). ^^eorrGeo ^^ojwrrm eufsgjj ^rjjjew 
Ljrrlrsgj rsweinw lBlL($I3> mesyrrGujpjrjjeurrew erewp 
sutjj^iuw Qurpprrujljbjpi. ^juuuLUjrrewrreb g)/5<5 tugj^u 
urrL-ULGeo $6s>etr&®6wpGunrgjj wewl&s wew^^^errerr 
wpQprr(^ ^iuebu ^riiG&i {&$iĕi§i($i8!lrf\§!. '<9=wtu^eo 
ep^Geuetoerr es)<3>eulLLQealLLL^fTeb' erewrp erememw 
wewl&s LD<swg>§>lrb@ ^tueourr&i 2L.em(}j<. 

^nr&srrrremwrr&i s-eo§)uJ6b (wes>ipuS)eb urrrr&GSew 
Grorrw. @$iuu)lL.i— g)i_jS@jp<^L/ QurrQesrfo uev>& 
6uemuLQajew<^ Q<#f?/^ga. ^gp^rrliu uiuemĕ £__(5? 
eurrrsj^), ^pjgslGeo erirjlM&inremu. lSI{dc&> <95_l_ u««£jg>K2si) 
§l($*£lp rsrreojGue&rru urrrr&gsj, 'ggiurr gpj ^ewew 
2m®a<S)&&5rrQ6w Gurr^w? ^jewew sss^ĕi^^&irrGew 
Gurr^w?' erewjp! Q<mLu6S)&5 rsw ^ew^rri— eurrijp&iesi&i 
uS)eb &>rremi^rGprrw erewjprreb, erp&s <spewfh lepi w sjpj^u 
urr® (^jebeorr&s mrrrrem^ewrrGeo g)<5<565)<55__/ g>iutEi&>6ir 
eurr^&srrew Q&uj§>i6Wtp6w. ^&Geu ^uuul eurjiywGurrgj 
erewew Q&ujeuj5J? 

rgjesyrDeue^jmL-UJ &i(§es)em /5_bL_/r_L(5) 
(^(rf}&i®rp&5rr, ^ebesieoujrr erewrp jsdujw eur£^]eul(S>S)ip^j. 
^uGurrgjj fgj6S>rpeu6s>ewGuj urrfr$gi '^jG&srr urrrjujujrr, 
sj6we^jes)L-.uj &\(§es>em erewesrJi—^^leb urTUJirealLLL^rreb 
<g)tp!flw erewGurtleb ^jebesyeo. ^ewGurrleb&irrew erewjpj 
Q&rreb<sugjQurreo eu^&^&iu u&iLp&&iujrr&iU urr^ewp 170 ♦ ^|.eF. (gjrrwrffibujEgj6isr lditlj §jf5&> ^itlLulGso £§)(/5/5g/ Qj(r^6U6S)&su uiprii&inrsoLb 
(Lp&>60 &ir T<sss)i ^<swGrniTLb. 

^(rjj^rr6u&i&ipr& : &Qu(jj}wiT6sr G&rr^o bGpK Surrrr. 

^(LgailTlIlU l5lpffiffil6JJLQ L|6MT60ilf1llJIT SLSGYmty. QuJ6flTLD6Br^(S^ 

&i(Lj6UiT ^(ijsa «ajiriB^rr Gaj«iQT©Lb 

eresrjru Qu&r<surrfr. jy<sts)tu<siiLb LBcgrs&s Qurf)uj6urrrrQuj 
sgj&jrr &j6W6S)I6S)L-uj <&j6S)n)U(TLL6S)L-. r56sr<&> ^y/$/5^(/5/5<£ 
&rrp-<ss8T£5$6srrrQ<sv &j6W6S)!6S)L-UJ ld6w^0Qso (°£)6S)rn6u 
@/ct)l_il/ ^cjjjguul &>riiS)u5)(§&i&i Gsugswuluj Ourrrpjuu 
^6S)tp<sumi6S)L-Uj&it 6Tsstjj)j Gu&r&liDrrnr. '^H^&>^ 
$(§guul6S)Uj GTuGunrgULb ldsw^^go &nf)<30(j]y&i&i 
(2<su<sm®QLD<s<srrDrT<sQ' Qurrjr)juq (^<su(§mL~uj&i(T®<sti)®Lb. 
*£1$>(b&<T&i *gjr5&>LJ Qurf)uj6uif Gu&r^iprrfr. '&.6ST ^cjijgulsl 
ctw ld6W&G&>- <suQ^<surr^(jjj&i&i Q<sumsrQLb, <&juuul. 

eresrjoj Gu&i8i){DrrGp~ - «j»//5$2S<3> «g<gffiffl Gurrlem&^ujiT&ics 
Q&srru.fr^j <su( 3 6U6S)&>&i &n- & ®Mrr)rrw. 

«flDuiU6u(o6BT«i)6iira5 «&(f36B)60HruS1fiiiTn"6b ffi6Ui|ffij ^tOT(£)QffifTfflj»rL 

6lSl6D)L_lU61j(S6Br 6)5lLljLf3)$ ffi6flflTLITlU 

6T6WJQJ Qu&r6UITlf LD6Ssf)6UlT& : &iLJ Qu(J$t5&>6S)&i. ^&GsU 

6T6W6S)6W 6^lL($)6iS)l-.itG&> erewj^j Gu&rSs)6wro &j(jjj&^&jl 

LD6Sr)&i6S)l6S)L-.UJ L06W&§>)6W @CT>/0U/rLL<SWL_ jfil6S)6W{r\&l 

QffiiT<sb<su&srr(g)Lb. g)/s/<3<9» 6U6rr6ir6bQu(jj}LDrr6w Gu&reurrnr, 

6T6W&i(&) 2L6ST ^(J5<Srr)L~.GLDUjrr&>60fT6b, ^6W06Sf)ĕi 
6S)&iSh)LLULQu.60 6T6W, 

£§)/5g5 JL«u«<s@<sb ^6W6rr<sufr&i<sfr erewmewu 
uirrf<$&>j& : 9)ff)uurrrf&i<srr goujrr, ejrG&srr $(j$<su(§6rr Qurbjpj 
6tSlLLGL-.6isr 6T6srjr)j drbrbl&i Q&ifT6swL-.rrQuj, eriiiG&i ^jjs&i& 
®(§6U(j$6rr erewjpj i9lrf)uurrrf&iG6rr. ^uuuLUjrrewrreo laesir u>jB$)iru) ♦ 171 LSltpir @)rfluuGS)d5uufbf5l ^Gurrasrr &eues)eouu($\QrDrrrr 
&m eresru&j] sirr^^^esr^j. ^jes)^eulL. ^LpLDiresr 
QufT(nj(@tTjLb ^y/s/CocK (^(f^<9iS)n)^j. 

'u<9ieurrQesr &.esres)tes)L.LU $(ft}eu(§es)efr njrresr 
Glu nyr)! . LDĕi&ietrrreb urrlrji&y^&rrerrerr (LpuLLurrLneb, ^rresr 
Qurb(DgjJ @gjj eresnpj ^eurr&ierr Qu&eurrnr<9iQefr,ujrTesrrreb 
££}(Lpa<&) eresr&<9iesnpj. &.esrSi<9inr<^Lb. ejesr? '^irj^eurj^e^errĕi 
Qarr®gi§i ^en&su Quro (lpulluitldgo Q&iu0 <sSlLLu.mu 
eresrjpt &-esr e$)i es)L-Lu Qu(§es)Ln<9i<gj<9i (&jes)(DQu&rLb 
&.eo<9iLb. ^<9iQeu 'esiueu Q&iugi eultL®eulL-rrQ95' eresrjpj 
Qu<9feurrrr. 

(^juuulu Qu<9feu0ff}(^ ^uLLJuemu. eresresr? 
ejesr ^uuulu Gu&Geuessr@iLb (^es^tpeuesr GrsCopr 
g)<su(5«@« ttrrtl.® gipgrresr eresrro Quqjjes)U)es)Luu 
LjlesrGesr QumQrorrfr. ep(jT>(Lpes)rD ^i^&sSi dsmL^mLuu 
urrnr^ieultLu. <9inrrjessr9S^lesrrrQeo, ^rjrjutSlujLb ^eurr 
<xerr *$igtf &rii<9ies>erretilLL($) jSiEJ&nrLDeo g)(/5«<9S Geuessr® 
QLcesnpti $es>esr<9ii9i)esrrD $es)esruu ^liurrLULDrresrGssiurr^Lb. 

g£)euif (^(§eurr<9i<9i Q<9irressrL- LDessHeun^^u 
Qu(n)LDrresr Qu&teurrrr. 

«6t»ra£lfl>flHr0 ^©«San-suii jg njisgj 
arrLi^rarrriu «(Lga&cggarn^CSso 

eresrgi Q<rrrebg>jeurrrr. ^Geu erebes)eOLtiebeorT<9s?s(r@iu 
/5/tld t^uLDpp Qurr(§err, rjsrrLD <^u(Lpes)L-.uj erebeorru 
Qurrc3(^LLrrdi ^es>LLp>@(g<9i®esrfDgl. ^ijfou Gurr^err 
<3nerr epewjpj&^&rresrjpj (y^p-emuiL.t—es)eu&ierrrr9i<9i <9h.t— 
^j(i^<xQesrfDesr. eresrpr repi Lb (Lpp-essrutLi— Qurr(j^err 
<9iefflesrles)L-.QLU «^//5^5 §jes)peuesr (^0<xffiesrfDnresr eresrjpj 
LD<ssstleurr<9 : <9iuQu(jrjLLiTesr Q&rr<sbeQlujes)95<9i dnbu 
r5nrt—.esLiLb Gu&Si <9irressr<9l)esrGpiTLb. ^euesr 

in.er.sr.-13 172 ♦ £{.'&. ^mwuiu^m Q&rrGOGOi<surre$T '^jrrirwrr, s_ottcti/qdl_uj ^(§guisl gJ/s/CScS 
<5nrr<smu Qu^jQesrrD^j. 

^GOTnSKSeurrr© 6peorp 6£6_6ijrr y,fl&r_i«E66rr Gl^rrpii a_fiD)n3jL^frfib 

g\m6u SLekmmu Qurrpa@(S_)rr 

(^uuisl (jprr<smurrLLL<LGsflGS)L-Qtu (jprjp (Lp&m<so& 
arr<sss)i&)Gsrip ^jujgou §)/5£5^ ^lSlpit^gidgitlj Qurrjgj#%5 

_DL__L.fib LlS!& ^SWL_<55/TfiDLD/r« §l(3&gjJ GU(JJj&lrD&tf. 

^SGOrreo ^/535 (iprremurrLLes)u,ĕ Q&rrsoeblQuj $jrsj(gj 
t &emm§lG0G0fT<3i G&rreoib &rrLLiSLGSTrruj' gtgst^j 
wes<sr)Gurr&&iuQu(jj)WrTGST (ou&hGUGS)3> <su<sfrGfreoQu(§wrrGsr 
£§)/5/C><9J GTS$Qrrn-<s3&ffi<sifffDrrtf. 

G)aFir«bj£)«i>rrjiB«6 Gm^^m^pm ^6oa£\\u(yah *$j&& 
§irfituf5@ 6_l(f5ri<5 ( ^|if^ §\m6m6U(Q^ J5i_ri§j 

Q«rrnrr«rfl6B)iTj^jS gtrj-fi)S)6irflflDL. sr(Lor£ ^(ry«Tfl«. a&g&t-iib 

Q«rr(L8r_i«mJ6i»u _^«_ilLp«5_n^sy_fe Qffimf<S_J6H)«rr ^jRDLpjSg. 

6T6Br«rfl6mrDj50 6ji(r3Qunxrjj6fr6T6Br 6B)«_flw^6rfl;S girnjerrl 

6T6DTUDiS(»6lir 6_mj)ffi6T6BT CT^-b^(f36_irTLLI L060rfri«5mLI 

<56Br6Bfl«nrjrjri<5 jStTBra^^rosBHTtS <5«BT6mL_6B)_J6T6flr q«6bCo6_6BT 

c$6iTflLD6Brrjrj)6b ^j,«5TIB<5«S jSITSBBTLli-^^^aJ ^\ItQ& 

gtgst _67« jhiemtĕimwrrGST <9>($$5<ss)& _67<s _^/r)L/<SLO/r<95L/ 
urr(£)£)rDrrrr <su<&<sir<sbQu(§Lorrek g)/_/G»«w. 

(gjmpeuGsr ^(jjjgucj^gw gj^d^rod^ -^/ rsiTLb 
Q$ul& Q&<sbrjr)] ^esu-JtiGSTjp ^«btj2/ ^«wgt/. GTeueuerreu 
®fD[5gS (jpGS)puSlQeo pLbrjpemL-UJ (jptu(b&l /2>6wl_ 
QufbfDrrgMw we$fl&s (Lpiup&)uS)esrrTQeo $(j$w(jjjes)<stTU 
Qu<T)1gu§i eresrug/ <^iueorr<s &rrrrlujw. g^5€wrr<D-\)^5/r_^r 

L0G85tl6Urr&<XU QuQ$LOlTGkT, 

^c_fv®mr<Sf. ^6_6fr$rr6fr tuciiraufi loarr uojB^rrii ♦ 173 eresrn)mf. ^Gue^jes)L-UJ S))(itj6uul6S)uj <suemiii(^<sGOrT^)uj 
&irrrf)uj<ses)<3S : Q<3fujgu &rb<V)& &h.i— ^ieue^jemL^uj 
$(§<sid([jj<siT G<su<sm($iQu><stsTrQ Gu(r5emes)LDes)Lu ^riJlrBgeurir 

«<SYT £|)/3£5 /5/TL_L_<SW<35<SY7". ^j^SOlTcSO g£jr5lG&i <SU6(T®r<SO 

Qu(f$LDrresr ^p&u Qurfltu &(r$<£es)& l£I& ^m&rrdiS 
Q*rr<so®rDrrrr. 

® r<sl / G^ry^Geo rBmssr ^(t^S^ld g)L_j5«nD<5<£ 
G<3ul <si//5j£/ <3<sesxsu<3 <slLul, 'eresr LD&Gesr £§)/5<_at eresrjrjj 
/§ &r5$&rrGuj *gujrr' eT6ST6^ies)L-UJ <s^es)uj Gprr&QtLinr 
grB&rruj? ^j<soes)<so. 3Lesres)jes)L-UJ <x(r^esxsm<s <sesres)LDes)Uj 
eresr q<xebGeuesr? erebesyeouSlebeorr^ sicj^emrr^prr^^ 
^en&turrGeo /f> 6r6srLDrrLL($lSi QanressTL- Qu(§rsi 
&i(§es)emuSlesTrrQ<so &.esr ^(r^es)Gir Qeu<snluues)L-.ujrrdiSi 
Q&rr<sm(£l ermSng) SLesres^esrS; <mrrLLuL6srrruj eresrrp 
65(/$<5<nr><_;L/ Gu<x&lesrprrGpr - g)/5<£<* <3i(tf)S\§iLb g)/5<_ 
rsrriLuLGeo LDrTuujp$l eu(§<sil6sr(D <x0<S0iT(^Lb. 

«TiiiCoa nwttnror jgl^rjrB^Lis (S^ifffiQ«ir«rar© 
g\mQm su^fl5«DL. ujnwih ^(5«Tflfflrrrrr... 

eresrjpj Q&=rreb^jeisrrnr ^Kj^jBrTe^SmrT^rr. ^mGeu 
eurr)es)<3FUjrr&i eu(i$l£lesrrD £§)j5<35 lo#*l/ uprbluj &.6sst6S)ldGlu 
eu<sirGtrebQu(rf>LDrTesTFrGeo Qurf)&rT<5iu Gu&uuGJi&lesrrpgil- 

@)es)rDGuesr ^q 3 eu( 3 e& ereirl^rr^Si Bes)L_S&j 
eSliLi—.rr<so ^^lGeouJLb <qit ^ebeoeb 6jrbu®eugU6ssr(£). 
LDesf)&esr ' cysujesrjpJ Qurb[DiTeb .epprerreu ^m&Si arrg&iiSi 
Q*rrefrerr GeuemO^LDesrrp (Lpujrb&luSlGeo FF®u®eurresr. 
^uuuLuSlebeorTLDeb Grerf)<£nra ^(/5 Qurr(j^<srr 6S)<xuS)Ggo 
^ev)L-^jeul(^LDrresTrTeb ^es)<gu Gurrrbr$lu urrgj 
arrSi&)esrrD <sesres)LD LD6sf)d56sf)L-.Lb ^jebeorrLDeb Gumu 
eul(S)Lb. g)/j^5 <gjULUues)L-t5 &£§jeuLb LDesfl<£ LDesr^ip^ 
^Lueburrm ^ct>_d/5^(^«%) <xrrprem<s§lesrrrGeo £§)/5<_*J 174 ♦ ^|.a=. (£5nwffLbu{Ea>6ffr Qurf)iuGiirr<3i<sfT ^/_/_5(^_t$>l_/l/ eurr^p<xetS)<muS)(Seo ej^LL($)Si 
Q<xrrem® Q_*/r<__.%/r/r_5_yr. 

'Qu(rjjUDrrG<5w, /£ _5(^_TD_wu/r__?^^fr_L/. ^GwrrGO 
rnrrew jy&GS)t6$)L-Uj ^j0es)LDLJurTLLes)L^ -jy/L9__/r_o<s_>, 

_2/<95|&)/6WL___ <§lir)U6S)U ^^IUJrTLDGO, ^i&ie^J6S)L.UJ 

Qu(§6S)LDes)Uj ^rjjlujmiHSO <ss)&r5(Lp<su gij1lL®6)j1lL(0L~6w 
erewru ®j(§r$&jjffi<bwro GU(§<3Si<3SS)<£ Lo_7fljf7ei//r<5 c <5SL/ 
Qu(rjjLLnr<oinr Gu&eurrrr. 9)ewew<3i (^LpfBes)0uSl6g)j6S)L—Uj 
(LDLp<s$)<sx)) esidnuSKSeo Qurrrb®6sw6mg>es)<£<9i Q<3>rr(£)<ggrT<sv 
Qurr{bffi6$wemS>§>)ew ^lnoumu ,_>//_)? iLi/rjS _?>//5<_5_5 
@Lp/5<5TD65 <jyr5'£3> ffiem<sm<38j)(oev LDGswesyem lo_w__>__-t 
eurrcjijLb. &<sQeSlQ<so ^emgu G>uitlL($i& &lLul g^goI G&lLs 

(LpUJeplLD (LpUJp<9lUj)G0 gg)eiiTU<£6V)& c^/^OL_/L/CoLO <5<S_?/J 

Quirrhffi<sm<sm&ffieG)ieiS)L-Uj ld§$U6$)u _9_JJ/ _^/$_l/l/ 
Gurreu^Gbes^eo. ^i&nGurreo - LDLpe$)60ĕi6$)&i QememLD 
Qurreo ____r__>__r ^(i$e$)muurr®6S)L-.uj6U6W, _£)_tdl_$5<35/_) 
&rfliLi,Gvetsr erewgjj [SleineiiTa&rrLDeb 6TGifl6$)LDUjrr<x<x _s(/5<_>) 
<s$__.(Jl___t erewjpj (Su<s^^)prrrr. ^/5^5« «(V5<SJX/ uSlauSla 
^LpLO/rcarjs/. .ldgw)<3 LDew^ew @__>/Durr_L-_>__. (sewc^ 
_5//#/_gi/ (Su&uu<$igu^j. <%}@GOrrGb ^^esiewGuj GUGirerrGb 
Qu(Tf)LDrTGW g)/S/_c95 (2u<#_%>/r/r, 

^(^(©«nLiLirnu ^ifw_j-_rj&iT6_r ^(Jsttcijstou) _°^__j__r 

/g g)/r<s_KSsu _i//5j_/, <m^e$)6u<s <__L/f. 'ldgGgw ^jlB&rr lSIul' 
erewjpJ Q«/r(pjS<_5/r__/, _2/<5g?p/ __>____ „$/(/$__>/___/ 
urrLLmi— ^rolGujew. 

^n5)i_rr_js uyrjj^iSliroy) ^^^6ro6_riL|L_ Ouirp^gi 
M®^6TOi___j__r £6TO6-r_9|6-)Lp£gi£ $(5-0U-i]._)-T6_r _-ir<ii(_65 
__slLp^fl5srflj5<5 _1u(5r_aj(!56Wflj»r 

'[Brrew _?-_/_w___/r eresrjpj &h.rolGewew. ggujrr erewew 
Q<anrT($ie$)LD (§$1? fQU-i!T $ ujrrrr? __«_r ^cjrjeurjjjGir u»arr urjjilirui ♦ 175 Grp&esy&ujg} ? ^/s»<s $iurra& Q&ul& Q&rrGm<$) eurrgii, 

<35£5ff5)<Sl/^ &ill.UL<ĕ; Q&ifT®&&iG>UiTffj]Lb ^&,G^jeS)L-.LU 

^(rijG&LDUurrLLGDL-. «j>//)5)iL//rL0(sb QeuessrL-.rr eresrnpj 
Q&rreo<s®G)S)CJSu.6sr. G«owy iurrrrrr<sn ^(njrs&rreyiib, euecluj 
Gurs&jj Qarr®g3jj rsrresr ^&mm ejtrjjgjĕi Q$rr<srr<srrrr&s 
(Surrgjj 6T<osrLDrrLL($)SF ®6sri£jQ&rTem($) (ourruSlrnjuurrrr 
seirr. ^esrrreo, 

^(r3(5560)L.iurriu 

^f(f$Qerr euuLeuLDrr&i ^(j$a&)esrrD Qu(f$LDrrQesr, § 
'QeuemL-.rr' eresnpj jBrresr g^i&j^lu LS)ev)Lp&es>err 'erebetimb 
Qurrgj&3>i*Q*rrem®, 

Lfl(5(fir3fl»LGiu<OT ^mm^m^^ $©i_u6ip*r6or «rr<5<Sg 
Lo^lip^srrl^jS Qu(r3r5J«(r3«D6DJir memmsrm 

GTGsrjpj (Su&rihGurr&u ereueuerreu Qurf)uj &iggneu£5es)gu 
Qurr§Hesrp (ourra&rGeo $irs&& : <§)<5&;nr ^u&r^GsrprrrT 
gtgstugs)^ *$i0lu (LpULSiGsrrp&u. 

(tp&>GO $@Qpes)fDUjlebl0rsgjj ^jjorr^ $($(Lpes)fD 
eues>rr euerrrr&lesrp euerrn~& : &ies)uj «£(/5 l%jl/l5)(2sd 
Qurt>foeurrgsrrLb. eTebrprrgpjLb &>ld<3@ (Lpesresrrr GurrLprs&i 
QurfiG>turriT&(Grr>es)L-uj eurry)<xes)&i &irk}&i<g$&i(§u Qurf)uj 

g]eS)6mLUIT8> - «CD/E/<55<STJ)/r q5)(SW«<55/T« - G>JLj5l&irrLL.ULLUrr<3> 

^es>LDrB$(rF>u ues>&i ^jeurr&ierr LDjryuuG&i ^jgogtogo. 

Gpprrgj SLemrrrB&GucrijLb, ^LbGS>Lou5)esr (G^rrGsru 
urres>GO ^emL-6U(j$L£>rr£)Lu ^(j^^rrGsr&LburB&iu 
Qu0LDrres)esr<x (&)(§Gurr<x GT^jSiQ<xrremQ Gu&r&tipmT. 

sLuSlrr^gy unjiisL.fl) rjjlijisb «^parrlL^Ci^ 

©rsja(!36Tr ^gpuauu sL v pu)£|a : 
Qffii5]if)6brj(5U ^grjju oj^^KSro oi^cs 

#16U^JCTTJJ U6UU)2_rrjJlh 6T6Drrrjrnu. 176 ♦ £%.&. (j5rr«rffiLuiB^<Br (G^rr(Svr<3FLbur5^uQu0LDnrein- <95esr<9i(&) &.uQ<95<9l^<95 
&rr&, euerreireo Qu(§LDrresr Qu<9reu^j s^uSlrr ^aumiueuib 
&-ii){Sl($iLC>nrmrT<sQ, ^<95esr)u.<95Q<55 ^(rjjerr ^e^jueurb 

SUryLb. (§{bfDLDr£)(D «=g>//5<95 ^SniU<SU&ffiG<SO <9r<95<95 @)<su 

j&jesuueuLb uu Slepi ib eresrjp Q&rr<s vQ)[ £l<sfrrn (Lpes)^)uSlQeo, 

£|)/5<S S-UGd5<SFLD Q&UjeUgrj)(3jrf)uJ gtgySjlUJLb ^eu& 

LDrril.® &.essr® eresr^j Q&nreoeu&5j(ourTeo l£I& 

^gyrOLJtSLDIT&i (QITGiSr<9 : Lbup<Sq$<S(S)L--.LU eiHTUJ QLDITLjSluSleb 

£§)/5<5<& &(rF><sGV>$5U Qu<m<§lmrDnrnr. <=gk//5£5u u@G$lQujn-® 
gyp&rrtb ^(rd(Lpes)ro (LpuL.r5^eu)®ffirQgj. 

euerrerreb QumLDnres)ies)L—UJ eunrLp<9ies)<9iuj)Qeo 
(Lp<9seo $(j])(U)einpuj)<so Q<9sm—!EiBl enrjs^rrLb $(rrj(Lp®nrn 
(LDUL.UJ ^eurr euerrrfrf^iQ<9iiTes)sruL.rj^rh<9i euerrrr&tiPlGsyujS; 
sessr® Q<9>rremuL.0i5(o'9srTLb. <siS)c£%r« euL/S)urTLLuL.Qeo, 
2-(/7>«i/ euLfiurrLLuL,(Seo s_(/5<su euijS\uiTLL®&(8jrf)uj ^eo 
Q<9irrerres)<9i<9ierr)(oeo f ^<S5rr)(^rfluj ®eo < = 2ues)L-.ujrrerrm 
<9;etf)(2eo ffQulL<$)<b Q<2>rTL—<iu®iuj -jy/s^s eurrLp<9ies)<9i 
^uCourrgj QLDeirerr (Lp^)rfrf\S5i eurri^i SL.uSlrf ^es)iueuib, 
£&)6S)/_) ^jes^iueuib ^rTessres)i_.ujLb Qu^jc%l)esrrD /£)<s*><SD<&(gj 
GUf5gjjeiSlLLL-m<95 «Drsgsrrib S$(§(Lpes)rD (LpUL.<95^j<9i sitlL® 
^esrro^j. ^j^5LV(^ l%>@ eu<srrerrebQuc§LDrres)ies)i—.uj 
eurrLp<9ies)<9ies)LU (yi<igeu&jjLDrr<9i<9i &iTLL®l9l)esTp&}j ^prnb 
^)(§(Lpes)rD. ^jssj Q<95nrL-iij(^<9l)esTp (Sppr&^CoeoCyUj 

L06ori_j(i56u r5©(Lpe36urr LDtmun\6ts)^,&)§\ Qj5©riiffirr6Uii! 
sreorg^aimLJ^ £6ij(^QffiJ_6_]iTrr 6T6_6urr(r5ii ejum&B, 
^mm^suui Qupp<56OTi5l6&r ^©(snjeiiii ^|6D)i_|B§ji^6OTfiijrrf 
glSDTM^ajii ^uSleroeBrrg 6T|j5l6b6_irrfl5 «4,rfgl6D)nDGiu 

eresrjgj gDrsgmb $(jj>(Lpes)rD<oS)tu (LpuL.ĕi^LbQurT^i LDessr) 
eun-&9iuQu(rr>LDnres)esrLj urrrrS^iu Gu&lttleisrrDrrrr. 'gDiur 
eurrLpĕies)<9iuSleo eprr^euesr ereffl<9srr<9i<9i es)&<9iQ<9iiTessr® toe&ir ujBgilirii ♦ 177 (jpmGew^<su^(b(^rfluj ojifies>uj r$ ^ebeoeurr <su<gj£5gjjt5 
grsgrrrij. 

QrB®fil&!TGOlh, <5T<SWLJ(§<S}J!Tdj^ gOJiGlyGl&lLJOJITrr 

eTeoeorr(§Lb ejLDrr&a t£ erewjrjj Gu<9=uuQ^lewp 
U(§eu^^iesr uo^suSlGeo, @lrses)$es>uj<5F Q&e£j$5$, ejKrrĕirr 
@)g&tf&errrr<5n geutb G&ujSilewpeurr&eir erebeorrLb 
Qrs($)r5J&rr<oVLb &irr^^l(r^ĕi<3S 

^enrLJdjaiu] QujbjD^\S\m ^©(^(ijsiitii ^6roi_{B§i_l6&r6ijnT 
glsorL|([$6iJib ^uSlsmrarig 

^esrCou <su ul.su rr&i ^ewrruj. ^j^ew uujewrrsi ^j(§Getr 
euuL.eurr&i LDrrrSlewrruj erewprreb, ^jesyrBeuemew 
^es>u.eu^fi)0 _5?<5S ererr)^rrew gul$ ^ewu eui$ eresrues>45 
g)/_/CS<3» e)Slrf)eurr& <sr®$%5J&i &n-tL®&lQsry)rrrT. 

§)<su ($&(&) (Lpesrewrr^ G^rrewj&uj §i&$rrrr§iaj 
$(rf)ZLpeotT 

^eoajijb c#l6_(Lpi_ glpror Qi_6oruir «gnjMcorrrr 

^sHrGu _Pl<suLorr«j «5rr<{5_i ^SiSsorrir 

^\mQu $6_mrrai £rr(n>i_ g\<3JB$\S\m 

^eorCSu $6ii_irr_j ^uiitjb$1([5J5 ^rrCSir 

erewgu Q&rrewewrrGrr -£/6cT><55 ^ULQujrrrb$ sursgj, 
&ememuu(§ex)t—UJ eurreorrpnjlGeo ffQulLi—. ' LDrressf)Si<x 
eurT&<9nrr ^ewLSlew (Lp(LpeuuL.eurr<3i <=%j<s$t &ememuues>rr 
j£le$)ew$gu Gu<9feurrff. ^($\0\&>i _$//5g><* ansmemuu 
(§es)L-.iu GurrCpĕiGw&etoUj er®$5giu Gu^esrpG^SiLprrrr 

«66&rurflei_i. flSlsu)6irrglir6mTr(Bl_i err^rjjL-SU (yi6crpi-^jrD 
^6crrLiL%_i urr_J«2<ilrfl6_rrrf ^6_rr«<r50«£l6Br ^OTS-WClrjrr? 

eTesrjry Q<5Frr<sbep/eurrnr. ^&Geu LDesB^ep^c^rBuj 
eurreti&ew erewjpj Q<5Frreb<surrrf6iGeiT, <55Gwurr)&, eu)es>ew 
^rjem® - *g>i&rreugi rseoeSlesyew, $ea)es>ew, ^jjsmeuw, 178 ^ ,9j,ff. ©rr«wffiiuiB^«Br Lorrmuj, &i&sTLDih ^mms^Lb jf>fii&> eresrm §i(rF>iB$g] 
eresrforreo <sF&ĕ><mmrruS\Qeo iBm&mkJ lBlL,L-.ituj 
uessTesstlmrrgyLb ^dj/ (^jesrluurr&CoGU (^(j$uugiQurreo 
'^mQu (ip(igeu ul.su Lorra' ^&ls&LLL-rrrr aessressruu& 
eresrjpj Q&rre\)ey<sl){DfrGrr, <=£#£<£ <^<so&&6m$5<5m<$ eurrisj® 

«5)j«DrL|(g6uib OupjDajsoriSlror ^CTJCSSdS^Lb ^«DL[i|iydflflrr«rrir 

eresrjru Q<SFrreoe6) ggrs&nrLb §$(§(Lpmfomaj (LfiUL.<sS)^)irrr. 
*&(&$§1 <£feu& ^norr^ ^l(§(LpmpuSleb j§imip§lm$ 
<mrreo$j3ieb eueheirebQu<rj$Lorresr ggj&jjeumrrujleb g)(/»>/5<£ 
prtTLD<s5l/E/& eue&eireorrrrrr^ (^ebeorrLoeo £>)(§<3{($lL. 
LSlrr&rr<sF eumeireorrrrrrm wrrjrijQewff> Qu(§lo Qupm$ĕ> 
<3>rregyj&esrQrDrrib. ^J&rrLb 0($(ipmir)muj& Q<2>/n__/E/@ii) 
CoL/nrG><5 

^sBrOugjlLD tS)ifti{crr ^asuui^LO loabsuSiu 
^«orGugjjib ©ijL^LJOLb «•n.rrC»? 

^j«rQug)ju) flj«Dft)«&oil uSlurrih ClurrcrjCiir 
^>j6DrOugiiLD e&itiSjSLDit <5|(y)G>jS& 

^«trrQu£pii «L«sgj«OT ^Lr&j«$©u> «l(S«) 
^jSBrOuCTjjii a_uSlrrgj«f)ir ^rjrjKSoj 

^]6srQug)ju) ^gpajnr ^«nmjB^Ciurr g>afl(2uj 

eresrjru Gu&LbGurrgj ggjgjeumrruSKSeo Gurtluj <£$gieuiij 
ssmetr ersoeorrLb Gu^ieu^as ^eu&, Gojrr&Lb, $ujrrmLb 
QP^eorrmeufi)m(pQujebeorrLb Gu&leuf3^ *3j<surir jumeu 
^mm&m$ujLbeulLL®e)S}il.($) 6$GrrujiJL.ujrr& ^esrq 
Lorr&<x<x<s>m<£<9s <xmu.UL3uL.<sfi^)jprr& eresrum<s *91$$§1 
QmrreaeiT (LpLSL&esrtpigi. 

£§)£#£ ®(jT>uuLb ^eu0mi~uj eurrLpamauSGeo 
eujB<$ iB<9iuQurFluj $(jjjuuLorr(&iLb. iSlesrLj <9r<gg &LOLT& u>«nr uojB^lirtb ♦ 179 <resrwrrrfĕi<5i <3Ftsj<XLb 6S)6uuu3>!p(9jLh ^<aj<g<% ®gp/ csyrgyr 
6T6oQ60fT6S)fxujw <z£6srjpj ^ctlLul ^(/5 Qurrgi£ 
<srs6sr€s>wQturr($i <3fwuj euLfiumLes)L^ /%ysi/ 
Q6U6ssr®QwesrfD *gj6U(rjj6f)U-uj eremem&iGjlrDrgjw 

6SlGS)<3UJlT8i r$J6S)LD[kdf)§l £§)/5<2>« &(n><95gU<g<95freST. 

^gjesru epes rjrti &rrew ^«w/pswswcw <j%i6$>L-6U<9>rb 
(§rfluj 6uljS). ^esrQu 6uuL6urr<9i ^(^ĕHmtnyirm (^€s>rD6uesr 
6T6$TU6s><£ 6Tfp<$ eSlewrruL &.6mrffB<9siTQrTfr *gt063(n>t$gjj 

^16U(§6S)L-0J 6UlTLp<9i6S)<9i (Lp6S)fD (Lp^^JW LOfT^ 

eBiXj—6S)<sĕi mrr6^S)6srQPDrrLh. ^<£6S)6sr<g<$rr<ssr 

f r£)n-<9i(aj6m, (Srrrrwuj, , $rrrr60tu' erewjDj 
Q&rr606TS)<9> Q<xrr6swuL(ff>F5<£gj Qurr<m ^6srQu6^jw 
iSiUL.ĕi(9j6Tr ^<xuu®&>)6WfD jj>6S)60ujrr<9i<5i ^rremi^ewm 
miriL@l ^jewij ere^jw @uL.§£i<k<£)6ir q(§Q\6srn) &fT<$rrrjr6m 
{j§j6S)fD6U6STrr<x<!k <KfT 6$if)i &l6sr!r) <9imL<<Fl f ^ewQu6suw 

6U6S>6Q8i(&f6fr U@l§>)€WfD UfTwQuiT(I§61TfT<mĕi dnjpj<X)6Srff) 

xrrLL@l, ^f6krQu6^jw arj&gjerr ^jW(§^wrr<xSi 
xrr6^iSi€STrjy mrnL9l - g)/5<s $6s>60 eursg u7/d@ 

*£f6U(f$6S)L-UJ 6UfTy?Si6S)<9i (lfi^JWfT<9i WfTf5l<SUl($!<1Kl(D0jJ. 

§j€sr) £§)#<5 ^esrijlesr <&juluu6S)l~uS)gv t$6mp/ 
SL.6i)<sfi&6S)£5<9i <9irr6^j<9^ewpmf 6U6fr6tT6bQu0wrrew. 

(LppeSieo @(g> %)/ ^jL-.rT<9S6urr<sf>6S)6frSi srremSi 

<9h.L-.ITgU GT6ST1DJ Qu&ltU6Ufr, SL-($6U 6ULflumLuLQ60 9\6U 

Qu(^wrr6S)6srujLb f (jj^(^muQu(§wfT€s>€WUJLb eulrtleurr&u 
Qu&)uj6uif, <£if5& 06s>6Ou5)6b §j0^i§j wrrrrS), (^judurr^i 
^ewu erewjp <x6*sr6mrruL6S)UJLj QurrLL®&Qxnr6m($i 
urrif<3H(9)Lh(lufTgi €r<£<£6s>muj Q6ujDJurriLes>u.ujLb 
^eurrrreo onrem (LpuLUjeStebmeo. §jesrmfih Q&rr6060u 
durresrrreo ^€S)06U€S>6W euifiu®§l6srrD t3fss>€W6U(r^Qw 180 ♦ ^j.ff. <Q[rmtFihuti>B>m <5£{?l<o$Tĕ>65rr(T 6T6W(D <5£(ri)<o$)LDLJUITLL<oS)L— - ®6W&i<Sf5l6h) 

&irr<smu<siirrrr<3i<s Q&srru.m<3?l<s3)(j ) l<3?)prrrr. 

££l&P@ (ipeMew 6S)&<su<tF)&&>rrfB&$ ^ujll/uojl 
uS)G<si) ^<oiDfD<sii<sto<swuufji)nf)lu Qu<&)lu <su<srr<srr<sorrrr, 
ggjuCourrgii (jpcjgsu&jjLDrr&i LDrrtB ^6wlj, ^jswlj, <s*J6wlj 
Grewjpj Gu&LbGiurrgj Q<sujpjurrLLiSLjr)(^ *gyrsj(&j ^l—Gld 
gjjfi<sQ<son~LD<sb Gurrtu<s$Q&lrQ&jj. 

a-gu^@gp/<sYrcyr &LDUjr&j&i6<s)6rr ereoeorrLb <st(ViS^ri 
^jfirrrujQeisrpmf. er^&sĕ &ldujldit0> gj(^0&srrgijLb ^j^&s& 
<SFLDtu^^)<sb - rsLDLJ&lsisrrD &iL-6U6rr Qunr0(6r^&i(^ 6p(§ 
{SrrLDLb, <s^Qh(^<suLb, <Q6wjpjLB6060rru Qurrm<srrrruSlsv)!Lb 
^uSlrnJD Quujrr<sn<sfr ^LLL^cjjjuurTrr&isrr. ^Jjs&iu 
Quujrr&i<srr <spewjr)j&iQ&irT6wjpj LDrrjpjUL-.60rrLb. 6T<swrnrT6piLb 
6T{s&i& &LDUJ<surr^ujrr<3i ^(TR^rr^jLb <s£6wjpjULL(j ) )Lb 
2-JpjJ5l> c <sp<srrl' erewp sgewjpj LDrrjpjuL-Murreu^ebmeo. 
6Tii>&i& &LDUj<surT^iujLb &>6W6wrrQ60 &i(jjj&>uuLLL- 
urjLbQurr(ji)<srr <s£<srrl6uuL<surr6w<su6W erewjpj Q&rr<so<sbl$> 
&>rr6w ^(jTjeurrew. erriidiGirgi &L-<su<srr g)(/5__(5) 
<suul6uit6W6U6w 6T6W& Q&rr<sb60S) jjSje^ujWKLLL—rrrr&im. 

6T6W(j>6U &.<S\)<3im ®6pl <StrefT &LDUjrSJ&i6<S)6ir 6T<sb60lTLb 6TQ^&H 

^yrrrujr$&i6urrrr£luj 6V6rr6rr<sbQu(n>LDrr6isr §l(5&> 'eperPl' 
erewnr) <95(/5<5<std<5 6urriijQ&i O&irrm^^ewrDrrrr. 

^&>&<3i(S)<3&iuuLUjrr&i eperrleuuLeurr&i §j(§&i^{D 
g)/5<5 ^6tssTL--6)j6<sr 'u^smurr®' erewjpj ^<su6jsjj<3i<&jrrluj 

(&>&SWLD <S£6WJpj gj([fj<3i(^LDrr6WIT6b ^lgl 6TgJ6UIT&i ££}(§&& 
(LplSLUJLb 6T6iSTpiT6b <&l(§6tr ^16060^} &i(JJ}6JS)6mUJrrffi<3S&>IT6W 
g)Q5«* (tpULUJLb. 

<sj&i Q&nLi6iJ 6u<sm&i&iLb Gu&t&ilewrD ^jerosorrLblujrr 

&6fT &k _ 'urjLD <3i<J7j61S)<Sm S-6S)L-UJ61J6<ST' 6T6WJpj&>!T6W 

(^j6>s)fD6iJ6<s)6w<3 : Q&rr6bgtf<surrrr&i6rr. ^&Ggu 'a&(j5«)S«r, uhsit Lnj5j£li)rLb ♦ 181 9flfl' ST<5tf77E> ^rj6m(£iLb &.<so&)6pi<stT6iT 6T<sb<sorrS : &ldjlu 
(Mrr$&(<sty<3i(8)Lb Qurrgj 6T6wu6S)&5 <S)j<sfr6fT6bQu0LDiT6w 
s-<sm(^^<sisTfDfT&. 

^j5/LDL_(5)L£i<si)<su. «l-csi/ot Q&nrĕrGto& utpi&u 
(Ju&itldgo Q\(J3^f> Qu<sir<s&i, 6S)*d_6wld ^i_ ''§»6if)' 
6r<s$TU<sis)65tL]Lb, t s,l^^mslSi^ , <ST<ssru<sn>dSLLjLb <si5)lL(P<si5)@<suG><£ 
g)(si)<su)(Si). u$5d5<sv6wu urbr5)u Gu&Lb(Bu[rQ&6v<svrTLb 
f L$lg)rfaQ&6ifr (Lptue^jLb Qurf)Qiurr6w', ermjrjjib 
'&i6W&iQ&i6W Gurriprru LSlpfrĕi(§rT)Lurr<sfr6w' erempjLb 
l 6i(§6v><sm(s>Lu sinsLeurreweuew' 6T6<srQ^&siT6w Qu&&i)6wrD6w 
Qu6irt£<3 ji/r<sb«<syr. 

6T6wQ<s>j, ' &(i$6v><sm , 6p<sir)' ^jj<smmL—iULb 
<surrrsj<^<s>j&}6w (Lp<soLDrr& l &QrrQi—6k)L- &rrL06w urraL—rr' 
erempj Q&rr6 btyi ®GfnrrG>L0 ^>{^fQurr<so S-so&j&^teoisiretT 

<3FLDLUiil&i6V)<SfT 6T6060rTLb L%Lf5!Q6UrrQLDLUrr6WrT6b, £^/r<sw(p 

&j0&\&>i&i6ir LB<&t3rffimrQ6*r: Gpewjrjj c^jesypeuew isjsGir) 
<suisL6urr6W6U6w; ^rreswL^rreu^j ^euew &(nj6S)<sm 

6UISL6UIT6W6U6W. £§)/5<2> <^[T6WSrmL-LLJLb 6T@g&jJ&iQ&irT<SmL-. 
6U6fT6rT60 Qu(§L0rT6W 6p(JTj (&^0^{TLb QufT60 

^6s>u>6i®6wrDrrrr. 

S\(^CQu(Q(Q (SflFrr^l ^(r^ilGhj©^ Gsrr^ 
flB6BfluQu(r5r&j mtjs&nsm ^(jilGu^^ (2ffrr$ 

6T6w(D uasirLOjB^lrrui Qurr<so g)(/5<£%? £§)#<£<£ Q&srru.6s>!r 
Qoj6wrL-rr erewjpj &h.jrjj<surrrr 6T6U(jj)Qld ^jrrrrnr. 

( <FLDtuLb Q<su6ssri—.rr 6T6srjQj Q&=rr6b&7ip<sufr&i<s(T 
&h.L- l ^0LLQu(iJ)(^i) Q&rr§>l &56sfluQu(§rsJ &>(jj)6s><sm' 
6T6wrpj Q&=rr6b60uu(^iSlrDQurT^j ^u&56s>6w 6T$rrggjju 
Qu<sf j35rrQ<sii£p/TLosb [f>l6wj9j6)jl®wrrrT&i6fr. 182 ♦ «9|.ff. ($iT«rffiiuj5£«ir erewGeu S-eosiĕi^epierrerr <sFLDLurii<xe<r)err erebeomh 
epewjrjjtsliTLLuL., ^<SUf0^f>fD <5£([$!£i&l6to<SmiB& <£FLDLULDrr<3i& 
Q<sfujuj Geuesw(^)QLDew[D <3>(§^^lQeo GuSf!lu euerrerreb 

Qu(fJ}LDfTeW. 

a56DfluQu(r5r&j &>(K ) 6a>mt ^|(r5L.Qu(j5(6j Q&wi£\ 

erempi Gu&eue$)£& <3srremiS)ewGrnrrLb. 6^Lb ^(§(ip<mp 
QP(Lp<sijgijLb <g>i&m eS)rf)eurr<3iGeu <^(§Si<sFiĕi dsrre^j 
l£)ewQrr)rrLb. 

^PlglLDLL@)LDGQ<SQ. ^//5^5 LDfT^irf) r£lGS)<S0ll5)Q<SV @(flj 

iSlrrĕ^e^ew G^rrewrD^rrew Q<3FUj^lro^j. ^uuul, «£(/5 
iS)putS)GeoGuj <sS)&<§)fx& <suLfiurrC.UL.eo ^jjjLbiJl^j, 
^j(fijLl.Qu(§(ejf G&nr£$) erewrp $e<S)60S;(§ ep(§eurf 
euerrcnjeurrGrjrujrTewrreb ^eurr euirrLpSlewrD <3srreo^Geo 
&.<srrerr &(Lp&rruJLD 0dF&ujLDnr<x ^euemrru urflf3^j 
Q<xrrerrerr (LpuL.Lunrgtf, qrr)ff[miQ6>rTerrerr (LpuL,ujrTe*)LDu5) 
ewrrGeossrrew <3j(j$LLurr - ld(^lLuit GurrrrmLL.rEJ<3ierr 
Gasrrewrolew. ,=£//5<5<s <#($<££»<£ ^UL.Qajrr^}rrj) euerrerreo 
Qu(§LDrrGew urr®&)fDrrrf, ^jrorrrs $rnj(Lpes)pr)u5)ffQ. 

Qu(T5^1iu(Suif ^(5^6H>uijrnf ^jiiuiWjsS^ rbijt(t@ii 
Qu(rjpfl56B)« 6T6or «srareurr 

QprTLfiu5)L-£>3)G0 Gu»eu6$jGurreo ^e®LD{$$Q$&§i)rQ§j 
g)j5c95L/ unrL-eb. Q&rrifi, erewejrjjeniL-UJ &emeurr 
erewemewu QurrjT)j6SdSLDLLuL.eb ^jeurr ^Lbueo^Gas 
t3UL.<3H(QLb §jLuebqev>L-Lusurf. ^ewrreb ^jeurr Quiu& 
erewew erewjru G&LLtsiirDiTUjnr ? 

«3j(r5«it l\&>&>^ ^jj65l6T6&r(Suror j^uj6Br6T6trr(Su6or rBrnjrr 

iu«rffr«nr6T6Br(Su6or ^rr6or6T6cr(Su6Br ^e$|$6iJ6OT6rsBr(2u6flr tottrr uojE^lirii ♦ 183 srm @)uuul. *3j(§&nr, u&&srf (Lp&ssorrm (ourir&^ib 
^<5iiGglS;(&)<sm® eresrjDJ (ou&rLbGurrgi&srrm ^jsurr 
2.60&iLD6S)m^6S)&SLULb 6pmrDrr&i&i &nr6^j&llmrD 
urr$gjjuLL.L- ^meomiu&i &nr<smr (LpuL.&l)mrD^{. 

ggjGtrl ^&stp&iGtitB&s urrLLuL&so <sp(t$ ealmrrss^su 
«jysi/Co/r 6T(LgULSl&i Q&irr<srr&llr)mf. 

(?£Fm5e&L|fD<9 : ffLniiJLj(oLiir Quir(5rBgj]&i(Sajrr «rsornDnruj 

^(nj&irir, LJ&s&srr 6rmrp Gluiurir&i&r srebeomb upĕ 
& r LDLu&s&srrrf&i6rr Quif ^jsoeosurr? ^jmeu ersbeomb &jm 
&i6ssr6urf (aurir ermjpj Q<97rg ugp/ <a/g7 Qurr(nsgs&sLDrr eresrrr) 
(8&>rrL$ (^&iLL&^lmprrerr ermjpj G&^rrebebl 

i5lrDffLDiug5 ^rrrrQuuj((5Lb ^ajrrGunjil.ir «nwrLiriu 
6T6br&7)rorrif. 

, L5)rD& : Louj&&>rnf' srm^j G&rrsb^jibGurrgi 
Qu6ird5&sib, &LD6mib QurrmfD uemLptu & : LDtursj&i6rr 
LOLLrpLDsbeo. L5)rb&irr60&$6b G&srr6srf5luj ^erojsorrtb, 
&7)rbl6ro&jj6iJLb ^&Tltu & : LDiursj&i€S)6rrujLb epmtDir&i ^&i&ll&i 
Q&ht6sst(^i 

lil^rrtnwGnj Gluiiiiru6D)i_^a5iTrra(g 6TuQuujrr$a] KurrGe&rr 

'eresrmimi—UJ &i6ssr6U6S)6STu LSlg&srir 6rmjt)i rsrrrsj&i&r 
Q&fT6O&ll(0fD(TLb 6T6SrpiT6\) srrjs&su Quujmrr& : 
Gt&^wesr-m-rrsb ermm ermjpj QdF/r<su<si9, 2L60&nb 

(Lp(LD6U6S)&}UJLb <Sp6STfDIT&i&i &i[T6SS)l&l)6STfn QuQfjfSJ 

Q&}iT6b&irruLSlujrf Q&srri—.rsi&^mrrQrj 'eprjrbleu 
sl.6S)L-Lu s-UjlGrr' srmutjslsb Q&srrL—rsj&l), s-so&i^&^jerrerr 
srebsorr s-.uSlrf&i(6r^Lb Q&srri—&LJ6S)L^ujm ermtp ^i^&sĕi 
&i(rijg6S)&s 6U6frerr6bQu(iTjLDrr6sr &sib ^prnb ^(ttj(Lp<ss)tDuSl6b 184 ♦ ,»>j.ff. <«5rrsure : iJttUJB^rar sBsi/^jS/ ereoeorr ^uS)fr&i(6njLb <sp6Wfpj GTewjprreo Q6urpgjjS : 
&L&UJUD srsm^t $6S)6wuu<5tr)G<5i(T, Q6urbjru a)o%>/r<95<syr 
erewrpj $l6S)6wuus>!pQ<3irT , <3<siy$ffy £-uS)fr&6tr erewjpj 
rgl6S)6wuu&irbQ&rr 6rgjj6ULb (^jeoeoir&s &rrrr6sw&{£l6wiTQ60, 
^<5WL5)<swrrQ<so *g]6S)6w<36S)&5UJLb gi(Lp<S)S) <sT<sv<sorr 
suiSlrr&iGiijLb <sSQj} Qujr)$m<sw ^6S)L-lu oS^tbLj^esrroesr 
<ST6Wfonr<sb <gurhd> SL.u$rf<3i6ir ^mew&giLb &$$&&; 
Q<su<sswlsl,uj^j <s^6wQrp epewjpj. ^6S)6w<su(jj}Lb epewjpj erewjpj 
&h.UL.& £){b0&>§}gwidQu rrgj Qurrgtf$s&6W6S)L£>ujrT& 

^(5L-Qu(5{inj (Bflrr$ j%($LQu($(g > QcFtttjj>) 
^6nfluQu(r5tii a>(r$6H)fia<rr ^($LQu($($r ) QD&n$ 

erewjpi shjpj^lewrorrrr erewjpj <xn-6swQurrQwujrT6wrT60, 
^GW6S)rp<5i(aj 163 ^6m®&(gnj<!k<y} (Lp<ssr<swfr Q^rrewrpluj «£(/5 
Qu($LDxewrrrr Qtffo rsrr^Lb S-<s06i(Lpib uheupp®* 
&<s$wi— Qurj])6)jLftQuj - rsmb &rpt$ĕi®6wip Qu(§ 
6uitujulSI6S)6Wu Qup^(j^<x^6wQrorrib 6T6WU6S)<£ ^roluj 

(LDLSL.S)6WfQ0J' 
(3)nysj](£ |23633094-23631794