Skip to main content

Full text of "Mithuna- Kannada book on sexual psychology"

See other formats


t*dsd &tto»d a«riif rinM^ tfdUKrt, tsuf a Krarrt* 

abo£ Jresfctowtogda, tf di3 ncfcd urt 4*ftd:d tf^aS, 
eri#*\ tfocnurt, tt tf M«od y a$rt J»£ae. wd^&od 

Ld:doi uflOcnd, *t »S 4 cJt; t es^u *ad;d d^ 
3Sz3*b:jdd tSj*irt ucMrt-ttesM. d:iA,od:> d^ coll ao. a**. **bj£j stoojtot* ataretfgl «3e3 eka. 20 
balukolar@gmail.com 


S3. WB«^^ tiuototf iJjTMiri, totetti balukolar@gmail.com MITHUNA- Writing* od sexual psychology by J. Balakrishua, 
3225, P. C. Extentioo* Kolai>563 101. Published by Mungoli 
prakashana, Ramaling* Nilaya, shandy maidao, M, B. Road 
Kolar-563101 stoa^a Pages : vii+79 

Price : Rj. 20 

Fitit Impression : May 1993 

© Author E3ori*Hfo-360018 urii *e„* «rtOP^rt rfsto^ zfr&r tt«rtrtc »to fi^oi. 

Mocfei wito^ ?tecx^ *w*/ rt^ottfrttfe <^ a^ »* 

stel^ d3^ # 3. tfocrauwJ, oSsSe^St cttSJtt<&»3 < ^#Se 

TOboSodd ; * tfskri id^, afcfca erocJ i *«to <S*d* riau, 
■gator tWcSrirtoOrcnS ^tttteoJaJM cSjwta^d. t»3^ 

ec^noSae tfs&F, ?ra*S»a< rio^rWo aaE&ifeS^ adJwQ 

,.de*e a& d^ya^. d^^ti. ^titoo ucteA Ǥj, dj^ 

BKtotiri riofl jW ?Jj!?oS d 36j&«to£o5af . odd atsrad #*tor 

»cw, c^foori s^t^^I aSJwtead. koawi dm? b i^ci 3^8, balukolar@gmail.com iv 

dojac toe! mWcS^ *,«Hj* rfjsrf=irf djti ^;**o*> tWricfttt 
ctodrfrorb^d. 

mdod RtsOTd tWdrtrf SD?Jo3S e cS wdja?rt 4 as^rtjs* rarorofut 
jtotttf ^&&riugcto. «dd &adod wrt^ ^ftdod S^ 4 #» 

rWcfy fit7to#Sa ^d ottWtri A rt* r * etfcfcg d. taao 
^si w d *"'ii«|J wtoJWaWteS^. asctod sraSc&§ ^«^a* 
driLftdjaoQrt. d^toOiJ ^tfnirtGratt **dad sts^djad, 
atf & drfq, aertriti tor^ Sou^roft t*dorfo 3 udoay). £* 

t&d^ dtftolodo d^tacrfdcfc^ 35j»^ »odoto H d^arf 

mtt do. an* - arfV$> kriort&fBoBrt d*& cteto^ udaatf dwwqtoi wmj* W, 353rto ed^ ddodx 

t&tdtfdffr Ro&:oi;fartja«»ric3JM wtiJssD roded &cdooi,rt 
Goroft ?Sdo & ^riOcrfi djssJrtjwOcSaSJK a5eife*3da tfaj^ 
edd Art fe os r sp^oft^ sSttbdoi TOdod »OiOO^;C3ClOC3^O!0? 
dsto^OTrtOeiW, towsot;, ridJSKritfo tta>34rtJ5e&d, dBa^S 

rWc^sg.a. wodd e*S Sd^tods&t^d wt^eAW d,£ioo©* 
djadrftfr (Impulse Inhibited Aim), e djadricrto Sao fredadf 

to*3d •aa&Sjd^, 3K>rto5oe ucfc «i £ dS 4 tJ, do&>* ( ^M 

aaJooSjtfw TO^S ( ag*5^dd^, todadoqS «d^tf eS^sri 4,oto 
gjdcS^ K>o&o3,*feo£. <«? tfedrf tsdood dotf^rort wd^w^j, 
edd rortOrf drorfdtfgs "swiMto^*, ^fetor ararta TteSw&sd 

^?3, ^edo-wdDd txJotJFfo H t> tMtd^riri ^tpasMjs^^a^ 
edrf sfe-S^ RoSco^Tfo^d. w d:S^ H t-to^ cS^ocfe^ odd 
eSc^Jd, ^io^ritf dojsoiS tieirodg ^ofttfsssift ' Ai&Bto* dro^* 
Ss^ft dwdtoaoido wq?*3» BWXirt bsw^o todo«rf^a Mat A^cexd balukolar@gmail.com vi aw3 esSsfcJ^ a&jowfc atf,irW rtod "BEGONE GODMEN" ararija "GODS, DEMONS AND 
SPlRlTS-rieocS. 3Eb fc stoeSfcjl entd d*,cflKSc&«i», edo 
i«3 to rtjSotfoto wsfotfdrW^ uetofc **»,<*& *«**' 
iWdjBtf ^ugdousd^ e 44*r**> ««*»",«• «**** 

SjBocto staeriado* d»©d4- a$> aarttfad 44,ftttotio« 

docfora&d sSjSSad^ BaOfcOd SSrt i3,«$3 sadad wrtnsi rftftt 
feSj&a&jrttod t5,or\i dwSjseaera rfd 4^i<^^%i a ^ fc <6jk**- 
Wld Otfotortf Eto, rttfoJaoatf o£ k ««$» *»ecwJ. A/wdsScaXJ 
ristf, sarin w. «. lyasan'AMQrt atottfcafy*,^. ode 

etto$!k=J sdjoto^dgd^bo. isaefo rtett^ «3 d orti de&oe 

*#>tf*"ato itocto ?toa*o&oocftfc "£>Dqfe<3" (oj^sJ* ?to*3A»cS 
aSrtdo) eoto «Jotfraata& t So3d e dexQelrMD **^0 *f«" 

rococo. *rt ed? fWofcd i*33,ato, JtosS, tfaowJrtoocJ vii diSa §j t^cfrW rfcfcriokjs roil ». £>h*. fcto^efcSdo 

d«AcJ 5i»«SffitoFJ^ rfJM^OD si;tfUA>ci *7krM 9 eSAjK i^rici 
iWofcoraJ ojjrste #JMrad aswto Aftcstetft&oti ri^dortjs. 3225* ii. K. wcrocirf 
«jWOTd-563J01 it,m©rfj^ balukolar@gmail.com &£& !&&, tijtiF cfo8£)cigdoi3*SOrt TO&ottfc rao^slcJ rt5s*> 
ritio *&sc*d *urid5& H icsto korfe kcrio 

Aisft^d jEiJsttiJB^dft wtoificiOccJ afttosiowwto 
aS/^rWo totOjOrtjst^dcj wJfti^ocfc isMjd 
roddja SwaetaSc^) rtotSrtt^fiS iS^cSraA Sdti 

cSflsJ, eioSt aScSOS, sao^rf, skd£33 balukolar@gmail.com 2 ^'qtorf 

a^t^rori^cd (wcjSot edrfj^ rfjacto;: sactoofo rt^rdgsfaron 
acddOsraotoSriiJrtJS skfo^dcaffcD d^tj ;^bJf doa&i rod 
ct^> ESioTfc^rf. d^rftf sfcfcOrf rf^rd i?ri^ «oto d e 4, 

o ro tJ fM (*j (J 

Aaocfc! edfftfc ric^c^d d^otocd fJjecg* sjsta tfettrffi 
sWw yJd;rofidafc? *tos8w £>cdo djwoftjwfo g/S, sootfcn 

t:aSodo. eS *rc!> A sartor tf tfdjradC d,z*S rf zJf ed&rc *eaoS 

sssAdoOTri tied dcdsSdc, tfcdriccifi tsfcSjstfo.s (sio&& 

« fj ^ \ • • 

oaddja) ^fcfTJorf ad5B*1* Aecra «tafo. silijtQ, tfrtdrt^ 
3^d. Wcraqi B^aS aio§ «te»33,d» ■* t#fi$ &3ddoS £s*j> djMfcS wtorfw TOdp^f ? ^d^ 35l i rt -*w«*«« v d" 
tSedabsJABh^ wi <&d, rf^rood ucfcfca/todS* dsafc-e 
OT ft d biton «Jj*rt,s»nd:sJi*n * *B *,S, ric,tft ^q, 
sj;i! rt tro^d djsdadoSacdc dn'wdcds. 

desSrua^" ^So^Ban stefc^ t^dc^oo S3d s at). »cs!: 
ri tfo^san udstfeu Sucati; siairriiJe demfte^ri. dorio 
^icaaoJo rttfrdO dorsad dd doia, 73:tift^ OT3?cOEsd§cia 
*j3. a ^safrfodddcJja, aMaJ:a».d;4t3. Sadstdo oda 
ioriCociMSrt jiw o n^?Sa H «e^o:S Hsda^rj rid ddCxirf.d. ert 
«da toodf SSvi5 uaodcs«,0U3 ssotooaa «di;M5fiSj!», ?id 

edo. wda rfarlaOsJ sfcd^fi «.^oJ:ddflJs erf u «c±c3 
wacoda^d. sSs^darod dd Stfo djCdg 3?yc«,das dario 
33003 t.cKtfcOTri •tSjsSBsC'aJsKfca.daS.d. ^w^d d?d 
0338s3(de ^Sfd, Bit^d wrfa^daod t-oc3! ri»3a?5« ^d? ^ddd 
jfcd^sSoto, sto^Efcaad, dd^jJoio tssb^EdO zod^ai^ OSrtc 
dd ede eciodd dortaaij lioFi^ESg o«ste»dd d^idtodwri 
uu9cJo©doj,d. e* t toia*o4a ddjso dorfoS.SCS * oijrcdaioSa S^rd wrtri widfsrt^ecJa ? lid 


balukolar@gmail.com 4 aoqbcJ 

©STJiW od^Jtoid. d^ri^si tjetoMg «^oi spj&ed &o?Sacb 

Wtfo^d ^d^, TJ^d^^OJO *3a33ddttGod alfiJ^ *»3K>ddC3dL 

cJJtdqjCfcfcS ato*Jctfog d:rto MtfiSjtfgrirfjd. edo tftfdo 
&Gcd *b£)d TOSsddttdst^ OTofo dfijfcijfccfcs^sJ, n^rijwri 

wdEdjSj is^ dea^ ao^da^&fcocfa Sjac&s?/?. d^cJontd 
vtijzh Sj^QS sSjsO&bs/J. rttfFdgri dJ3?93CoJi wbtfd 
dsfc^ irf H ifl^orttfg ij^rfc^dd d:jt>otf* SjsfcSjOa ijt>rbsg>dd 

ad uaidri^ a&SOziito darto&rf aJjtf^oft does), d^tf 

dsacfod *3oao tracira rto^otfjag. asart droadd sktf^o 

sraoo 3Wrioo£to sfc^steto H 3d: t arirfcSrt aajJjaoOtiosa.d. 
wodd ^d^ g^doio ^dod tfdrt adrtd *)rirt dotf/W^ t**, 
ftflorawl Covert aso&cofo ad ica^d wtotfdrorto^d^d, 
^da sao&o&ort rtjaa^ac^dja toortri ^^^js^sgd^ci 
adrfd a^/jsodd dotf^o ?fo*3o jKfc>3^dodo sourodo »<fo$d 
rW rfoid rijasa/vda^ri, 

* ocaodo 'saofo^fcoaan sacto drfo, dorbas Scfcd 
O&Sj jJo&x^ dtfo&oaa, sJjwrb^d, dtfddJ*5JOrt 3*>cto 
aJsadodo ria3F?toi>riftd djs rijdoera rtoSFri^Gfrtoitl roofo 
saria *ji>cbd ea^dDoron darto i?J w£ tJdo^d aodo 
Wodoosjdc *^. tocfad e5adft 4 o4 dHfij*»n *»oto/3 v 
OoCEft dorfo TOcaootefa^ wtooawtoid. &A&jt slodsJr 
rttg darf^rt iocSo&c H aRt&>*Gtoa9Adb*S trorosidrirtcd* dork «ro»J» «d*^ agfcOTnrf ^odo ^ctas&i© *^. ed^ 
aSMSWlGd dJ3 33£ko& ri^ w *So3o doaOroA wtfa^tiwafceb. 
ttoijJ jfcdtfFrtfg stort&arf retort 4*acn< ota3o* *xbd 
'atatddja e* SgaiSOfi- wrid? dortoart ^rird &£ 
rtjaw.ncbici, wt dorbdc& H a*,ftflodd rafe oito 

aeaa art* docrirf daocrfo dotCrf t^cdo d,o3jatriOcd iddo^ 
adJSJbJU^ d, kocb dDortci «bOafosfo 4 330Dao5ood tSfdrox* 
toodo tfja?rfcdig Sj»Q So^edcto- wg 3303do3d wdCrt t*od« 
^daod wdda rtjaodriCcJ^* .t*odo do^d^Kd rtjsotS 
^oi^odo tfczwWod dwQd wferod rtjaotS, edd wifcrad 
rtjsorfrt ^odo ^fQonf wswo' tf&i^do. dcortti doo 33^ 
^n^rt wJfc»d rtJaotSob mQ a5js«A asjoa foado toodc 
d&jdwad rtjaotSotoci^ it^ dooriD^S^, w^e ^j. w dco 
3Kfc>o ioa<rf»^diOTrt aOTddjs3ScSO*otortod -S«j truoradd 

©i^Jjm?^^*?.. uaooaSs edoorirf dsorta ?SaS s>oo *jscfcd 

wdoirf. «ddjs tijhi 7§j6f 4i3F d^dTOrto^Cig). 
Sj&?*ssc33ri, 33dOiIoJj;roiri t ^oijaed^nc^rt icd 3^o^rt^5J^ 
e^ijwte 5ido t Wjrt f aSrfifirt &&t& i^^o^do cjdocioo 
^cb^d. dorii d4oj»33, uodog as^rt dJBC&jsjdo 
*to zhiji* gsDrt ea,** Sod noDdrWj&tSAid d.fctf 4,*^ balukolar@gmail.com 6 £»IftoES 

tfarfa ^jsdos?, ^d^d. 53fraodakd tf:doOrig 3Nj ^aJo^j 
oanddtScdo £fcrf^ri t^ftrtjd. 333 dsad^dronioWj 
d edodo ^jseo^js^; od^jfcs^d, iccJ sacoarWo &M^ 

a^d dri^a £££dci;dg "Srf^ tvcUotari tacr 
asto 3^d, dc^e*^ kritf E$>rcti erf diri/fc^do . daSo&d S drodrf QfcGro r! (fcHUod saotootfo d^tf taes§d *b£>d 
djae&jauo doccsad eortrftfefc^ ^4*$dd dwse;* 3fcSi 
^dftcfcd d/torte dJ*3a ^as trofi^zran, wkwd^sran 

Otb^ri. drf^ ^ rt "i* ^CfcCg p 9eSjB l fcJj*l £cd:ft asoaSdcft dooftcrio;^ crtPdrtSj TOSftfc^dssSo* edd ridztttf 
dcdjacdo 4ti:*3) ddafcrf,d. * atog odd ^irod^ 
ofcdrtt Sdofld^d, rfjscSOS an>rfc 4*^ dd w <Sc& 
do da^d erfctfd^ ziddas&f^d . &rt rfgsts d^cmi etfdrca 
oDooron * ttjfoEiJddrfc H daSoftrcd gSjitirt gtodotf&fcdJtosvSt 
^ esS^sMcfce t^ritfg d^wrwb^da; rfx<4rWg 

3, s^rvks^do, 4, ^tfcixsjdo, &d <D*rfo^3^d^ d»o9dds$- 
aearte SjSrdC dMcdMidctoyo ddorrfcwft ritfcio ftaSafctfc 
MiLd "i.Btrod;* otofi dittoed 4,ir afafldBb, doS, ddccb^ 

utorwArttsfc^ ddoaDoo rotf a *rarid todda d c &tj ri^rd geM 
tfaficra/i a^jst^ sfcfydod w« sSiHriuatocb. ra^dc^ 
dodota^ tf*dri*ccto hces ri^rDcd rioetfwd otod£ 
oSj&w * rtoetf «5tf^S *dji t^^t ***^n x»^ fc^ ricrtori* 


sari eftjo^ss^n ?J fcrtdriciLiS wJ ritf tad3tou.dc* wd</ 

SmriOfti rf^Ed fi ^ todG^CS * dJ3o3^G3CJrt isl^d* wJ ( 

?SitofciJ d u&jrt tJrt^Efcqi Eoomdo csaori^s^ iodrfo^caa^S, 
rttfo&d: iJcUatocsart, tSe#j& 4 cbowi yooofcsa.d. •iSj^ 

tfjaodc rifto^ ^wo 33,d* 4;?drt^g rtj*>?o: aSjadcrorteJ^e 
tt^jSro to^ SoSrortdJs? efc3nsdcScJo H wdS Arairrodd: 
^iSj iji, ^i£to*)do3^d. (s5/£oritfc tfjsc^^U^rt balukolar@gmail.com 8 toq&st 

cracOi doO, rijf.ci doOrWSo. TOtfoafocfo. do^dD d^ota^ ecgidcfa ws^ftecS^jaodo (dofl^^Sjacd g^rt) «jd do do 

do, cSedo^dosgdrf^ sksjj SS tfo&dtoa&do. w§jd ode 

*S>cSasSja Sag doSoal. it* d^doim 3. 

™ DUO O 

*o4 assaarttf d,jsd ddojt^ wwl asdod t^d, artc* t *doo 
dorsad atosredo *3drwtert dsto fc *pw§Md^rtd? rate. 
EjCtJirf fceoo&sra n trocfoddort 'wj* wJtoaoocio- *3rasi h d* 
*aBto 4 i ritfotafe dooo3i>dddo 3&S, ££j dott^toafodo eqtew 
dJKft m^o 1 u4 aSjaccrors eddo is» itocctoo i^ &aab 
wafrdo. «»S, afiaa&Sj. tfcto^ doaU^ dOc£rfua&do + edtf^ 
tfjaeftoiocJ^ dao^d, aria^A^ w*^ fotbdoqf d^d 4 d 

dosfos! 6 art Saswk dascteo ttojU rovFO*r(tf), dwras* 
(dn&s*) Seod,rtto aSctitfraftd. d^fcrf ^Srd d^rtM^ 

kcfo;4dd dw&utf « BsS,rttfg EistajS^f &%fcSj&oab tfdo^gri arauo ^cto^doJjse ^jkJP* «to dccso^dgj. wacricg d^dwad 
d?to,ado3jtt ^^sjdo doofl r tSc^ drf^rt trocteakg do do 
sssd d?to £d d udo S^oei rao^S TfcsD &ffiduasotfc* ranadd 
Aridcu'i ©«&. sSjSiSecfedttdo, tiG t o5aon ff rids* eftatedddo 
dtto * da^S *>o ^eajdddo, ddtfo aa^ddd* ^de idsod 

xrtdefcSrf^ri frfjartte'Ssoroft xrtod 'So^O* AddrJodcdi. 
dj^diOrt iciirta? d*qS 4 iOrroddJB ^dc3ot Arfo n 33do sfoc^ 

t3s^ 4 dg ^od 33o^rt^oort ^e^ dc^q, ^ird 

£da fo t:do4?Jg ido fc ?ion3*ritf j^oftrl edja^ri^tidTOd sfradsa^tf 
doio, eJ^onii ?Jotoc^ iW?teD ?raqJ b TOrto^d. « ida^d ^o^otf 

rf?fa fc tpsdSrltfcS^ afcaaftjwto^ rfrfo^ m>OD 4 dS cjd djacrfjs Aa dorb es^ri totyzk^ odd trocasrt dt^o* ^4,0* *«y$ *»qb£ balukolar@gmail.com 
11 

33marf t Ji^aoiD 2to*Wd£ rofcriod 
3*nfo spsjrfritfo irio^e 3*>*S ?rafc *&bB 

dOTb^fcu. Aiva^sdtSj erodes Sodo ds 

•JOg, ^ftsto *»&>' rtwfcijeo. (sexual 
fetishists) etfro e&tt 4 <j «j^3 dttdoijpo. 
edtf A rfcWrtrt^oa; w^ftd* is^rtocri 

cSjaeutf^ "a^do" ^fcdcjs «do rts*^ «3e 

draroto*) asro^tpaatf OTasddcodg ^cq& 
dgOW&J dartS s8e$d aera^ 3G*d<£rteto 
eirWg *xtow*4d< rfywxdocS sSowd eodd djarfd ^odo o« d tf3M sJO#dd«§ d^roootedgrf rapri 
ct^4 gssrijs dwtfd w^&s cK^ca* AfitfOE*'. asnCKtf Etarid 
wriEfci^ sfojiwatdg too$iro>ft<Jod 3R,c4ffltooari &&zOk 

»&, atosgd? doyro^ofcddOcde;. isi^de uoC^doA* 
d33&$JECCfc wdd£> ai.GfS D5 cS. TOSca dB>rfd atrarid doto d^tooto drt©?3 ^os 3K)jC3rt^fi a&OTriftddjE, &to.dt croao 

^LSodUSO&g ^JSdrt^g SJ^rf dJirfd ti&tj. d^cfti* wC3 «&fteri.doS dafc3 a eScto rtocfcrt#rt **&>., trad»&tid<fc 

c* i 4 o fc *t AeOMJj»tf v t3*GWS 55^i|&i tJcS^^SoLtocS. fists* xss&S sS:e«) 


doecJ cj^«33» sradcto 
SSjOd^ (Sa=33^d tijasJrtfc »fcdif3, fetJootj d»o35d^. Sxtorf 
cirohcirfdg sS^»s dciCj roaodaSCj Tfcu^osft 33dodcfo H *,Jb, 12 £»$Ki ftHjbti balukolar® gmail. com 
13 «5 d oniJ a/SoofrwJdja « lo^dsSck, tiaiSo stacked. *e«5do 
dit/iitoocS acfcrte! aSjaorioo a&atouo, dc^c&d u<" 
aSjsedd, tcSj^ fosftfe «*oq»e t^cfc® * VBd^d s# 4*,*tt 
ec! 35* sfcscfcsSjd. ^sSj^ Soddo fc^«3d« roSotto rfOort 
saJtortoriva&ck. (erocraaideirt, t^OS sS/tftt^uSjrte "wkd 
<&a«tsa» i3Btf#g, «4 BuodsSrWdas sa^otfteg BsSosnda 
rfsSdO jiOorl tobIb aS^djiScSo *cefc wocJ.) ^ toddo 
s&j^DarWarfejafccfc. add * M/iOod ©do'rtd <6j»odu» 
oA Ttoo^Sd arortjB rioda a&ra ^djJjJ aStfc d,tf©3dgdad 
stowirdodd B&JjSSojdosS. 

^4,;^ ttd ( o3aS3podd 83,B3d *<Sd 58 Sras/Wja, 3?. 92 
rfodart«Ji> TJjWW aSo^ iaiiiESEitJrtJs ^4, d5„dosJ •$»& 
«jwk «,do ft do tfcdo L:cOd. &oC&od«J» *»o n rtoferW 

wood, sloi^eri ^.fc/rorio&gd ac^K^ft dBcfc^do 
dMswradd to* «fe H a 3o«>* doara^ roc£?afeddgja ** 
«^q,. doo*t B sSo^oJosScSg *o$ja«ridg3 assrt do&ra,^ 
jfcrra* wtfja^de **dodjdOcd, »gd oeoSof "t*K>,aforofY* 
^OTrto^dOod aoo^sk,^ esypaarf, *,$,*! adcd Q 
aadodo arorijs ads dea^ Soio, asSfc/ eiroc&raoc&cw 
rfwadSofciJ dtfdouoOd. aSrt^^ 00 ^ 34°***. wt&rf, 
gfcik , a&oCKtf, Asd»d3, djadd. "*«*. "^tf, ^^ 
gfcea? ,«<Sc»orW ki ( 5S 4 o«.««S«»f^c525jm5, ai d do& dowruS doj&^SjwSrW sjjaodd, ssdJdpe&ritf &od£, ecdS ^^ 
dasosad ijBoddrtTOrtwBfodoio do^d rfoai t&jdgtf. <sdc 
ssaddA aesaaftCi d © asfljs.e alSdsxSritf kodak? d.d«&s 

wftttii.do^d do. *ftrf dja£& ridjrasdfl aSSj&KCfcS tracts 

eJjOTiS (SjstrtrttfS^ ^rtoC^jwstSo iw^io^d^oi rfocJosJci^rtod 

aoo^ ^^eJod wJ^uODtSg $&&t\ rf?aorfe ^oijo « *uri ^dr^o 
Ai^d. « rf^ a&;*bs3*>ri e^oftfSsrori en3djf!im)0 irf* K)Cfto 

wdj^^^tid ^ontf tJesiS fJd^o^docsddjxra t^b^ ?^o<S *odo 

cS^ocs^ dj^?o^ ^ot) BO^irf B^ts , d^rosxrforttfgS 
os^^^iJ a^Mddwdg ttfOUoiroft wopio^ftd^Ej ss^rirt^o 
ao^d^qJwS itoQSjs^o^^docij g5eCa^3. d^rra^c&d d»rt 
rltfg Tea BNtot^. rtccfo sScort^o i^dsSo^ ido & *,o&5od t 
6^^pdo t fi»o&ocd «qJd ido t to&od i^oo&ood a^tijMCW> balukolar@gmail.com 14 £»$>£ fljwtopirf. sfc?<Oo*, dwiKfo raxrttcd tiotsdddw, fcsJj**' ken© 
Sja^rt d^SOTH wto^ SkoS s^fcS t-0 Aran i^\ *^ ^7iort^ sJosSof £fcdo£&od SMoritfEto^ eS ot ^tfron &S caa 
ot s&dtto -HcOrtJE tfcSsbrW socto, sJojw tfd?forWo 


tf:fc^ Ktb^sS* w4 ^4 ucfoerigtf asart fttt^g ad^^tt^ 16 aaqfetf £»Efk*S balukolar@gmail.com 
17 Ftoei&ied. dtyW*^ ««**/*. state*/*** w^cfirt*^ 
(JeUotertoiesS. tosto J^wSQod 3*F*iyJ. add Gudcfc 
rfcia^ s5o?e5 eri^to rf^cfcrf sSdOTtod da^wftcfoayS. **>• 
rictaeri, aScJ06 daHQri*^ rtSMSg e&tfWJoS^d. iS^S 
sJtiSrWa e$d<? gre sfc§ota>£,tfcd asart ip&te»rb* - i3. 

ftfttort*^ d^artaan etfr^^w efc* H «J d^tto 

waoJrWslJ ridsrcd driq, *ae* , «So fta/fricri Scto. ckJ 
ri^cio 4 Srt d^riafcto^OTrtd e=frtert doo&fo raft *o**i 

e duwri ot4 rotoortjsocto Sd^ctood sx^tojjriji &*& 

*d**S e#F etf *>dd o e enrtMjDg: eS *o3 t^W wrte 
atfertWS^ «^™«jm«V^ ***** ^ ij e * W * i * * 

dt9rS fc<? wtfWgd drfeflWS^ etf^fcd 3pajCto* a , « **« 
rtsfcra ^oTtfteb wrtHES *ot©bS wpa^ato'iWoo &&&?*»+ 

rt<? dojau* d # taS»*» d»fi # Bwtew^oWMo* tortftri Ssfcs 
fo^Tro, eqfcrc w^ofeiWJ^ t*ocfo tt* CT dort> Seteft 
*PdrtJrt v wrtO e^ro rtJrtjfc*^ ^o&ftoa d 4 t 
dasoo wto *s5-«tfort* *J*/rt ^on*teto urtntf ^ riori^cJjs^rtJB *Ja6 w^rori dcdj&oetyfoaLd. ed^ocd w 

«p»jO±ff«5J& H 3SrtO£i$jd *>fc*W dojitotJde d^fiWo 
33,3, 9*>,o& r a cS d,ffad kocte tfrfski^ «q}Fd»&*JM^d«K*3 
dJ&dw w tfElAied rfo&SrHfe^ oqJr5toa*jw^tfe*. w rfoW 

^do«, rioatetorWcto, oo**js>c* o sloieirt^ et^F^JM^ 

t^oda wcKaSticS c3Ma;#dt3a ti < Sc^ drffccSg ttjUS M Ki rasjtt 
tfoc^ri dcS?i^o&iod «$d& da^ dj&?djaorfrfrtJsioG^oj. «3o^d 

««oio feU^Jg tro^ron t:oDd e . erfrf docOrf J^e^ wasju 
rfiSo iocawi «ri^d o asart H djafd3aosi?T ^S wPiia,! 

sp^oi^, d oA* 7io*eirt* ioaS^3sb d WeSdg t*ode «n iocto 

rfotj AestercM^ tood. wocSS t*Wj doshai^ f*rf^rfg fca H d 
rfoieisrari S54 wdtf, t3tdoio*ScJ tfrfxrfg todosi 3^4 50oe> 

ftitf asrao rttfoa djse5oio ?io*?irtOe ask.d 4ed»r<j t 

2 1* £Hgrt wsbtf balukolar@gmail.com 
19 rWgj& rfrftfg txtod ssKfrltfro, fc^ri ?fcrf<irttf ? ondtf?*ocSf Sj» 
K)d» ctoeao&ae E&uncfcJcS tfSw^g wdos dE>*3 btifi 7jo*e$ 

£o*rato ridrrttfritfrt tj^aass* ^tf* gsrcF ixto *taJjs? 
a^ti «ctosto&)rftf dt^Aflrtsfcfc^ sJo&eCArort riotfjaert ria^o, 

—DO -J 

riosJj nai^O gbt^tfoti ssanSq,. rc^as* g^c? e^rttfS^ 
afc^ stofcrort jtotfjMrt^ 212, W^ 200 sto*. otoeart 330 

"•wis "qofUtiig. t^oS( rt^ddgS wtfr tjrariGJog ^rtCAdcrf e$ « sitf atosfa aSoafl^Ofcd rfoid tfcSrisrWg toriuatocncJ 102 

cbio, 55 rtotjjaertd riofe*Mlo 4 (toctaS ?JroO, ^«C tfroO, 

sjcetoito asfc?Jrt$ck, tS?n©Sod vwfr;fr£>. wwJUc&^cS aSjwS 

^do^d^on^ riofedrto Ms. odd A *>*e*«o &J**5£ 

ertro ** ^ ri^rtfo tifitiiG toocto *<*&> ffDE9o$,da=SdK>rt 
awtor^wtawW (*^ ^«f) « c^S/** d ri ontf rfo*ei 
n^cdo ctoS *Sabi3p " *^cjd rtooofirt»ai>do, eta^s* 

i w»*art tteJteSg rtja?drt totfftrtoiS 4 »rf rtab.wrt 1 actor 
^oriwriuHtoefcL eSd*%ocJo cr*>4; ocSc **Drf a^rf* ^SA> 
wcdti© ^wteSalOdto^ocJa, eodcS toocto iJrfwig cJ^on* 20 aaqitf cxqbti balukolar@gmail.com 

2i atfoforWg orfrfosiiartTOnc^d «sd ubSdotud dsfctort* wSe 

djaoOrt saarock aSortrfttfo tf.ond rfrirforW wrt rioeteFtJ 
sfcSfcpari ttridg itefeto tfocfo ^uSrortoG 3fc3 tooto^ wa& ■ 
rooo aSortoftfa d^cn* adofcrWg sWnc^do^nc^do, aSorirfdg 
riasts e^oftd ^oSsrt eritirf troouscrarteJo^ (rtocfoOOod 

ijric &xTOdsg) * ibid ft&frritt aft^a,^. e^Gtorf 
•SaocWg 208 sicbTO ^OrWcb^ zfocJ&Ffcrori 3etfc«> 60 
stokitafodg wit ^ranci^eSD tfocfctoo*. 

vqfcto esj aSt^HicrariOe RH^ajgslgt avBj^SvWa sacfttftf 
Bti otob^ sJDe^cssrt rtcctodgs arort riccfo SHficrWgja TiaS 
art o akg wrori &tf H aaatoijck fccbtooio* rtsjSrcJgcfoKia 

esfoaoririg ri,d wfcbs&to (d,oM trod,**! ?Ut#3) docfo 
wood. 

Bt^ofcgS dtfc^rW M 4 trodjrfrtjaocfc j^orirtjaod awEXSrW* 

aroaritfo. awl©? rfwcfa^iJ. ^si^ust ea^addesU eg. ^otfci 

sJitlafOSDicScto 33,(1 aera art*. data*, rtocfo aSc» , 

awSg &£cSrt deafen ^oko o tori adF&JJD^d. eocftJ 
c&asjcSe djOAtJ *,oto igoo^ri d»S, ^si^ttf ert aaqbg balukolar@gmail.com 
23 g^&Elra 53^0 etfodo t33i,c3c3eao rt^ rioctert KjsJjj) w& H ta 
A/Jfig. wdofc^ wd>rtJto»,dfi§j, odd 
«* deafr Jwtf uu^a/i odrfa ua&m>A trod/i 
rtjaifo^c^ e* Sourer tS^dototrart 

dotjex> iuoddesradd udri aSocta tJesi # 

tod, tfodd safe ti«Joto.ftJo tS^«J aSra eto. 

dowJ^ irf 4 afcrt&rt wg^ob roOotafc 
#0?Jod t» w^odoc^ AaaA*,^. da*©^ 
^S 4 aSo&a !taofcrfgOc^rtj& tfoottdb £« Desoto ttftg; «^ofW rfdd*Srt ^of^JWig Sexual Fetishism 
assays. Fetish aodd «eao»rt* flpB**,^ tioda 

aared dtfq, etfro dja&>* wooaww Sdotf, ^oc^ot, 

*eoO,?dOA»tfjao&d o fcodo 3&f"ed driq,. Sexual Fetishism 
E3w$ fci H dd£ -b^a=J35 *ad&" a^utftdo. *odd a^srt 
dg Wlia 3»*d *ctS dri^rtt rtrfrfrftfc »[?Sm djAdarftb 
odd aJZrtf eWdrtflte*^ dJaJwtoid. atjd^^G^ 
tf c on* sidde* «*b^DSj. 053d toaetfd^ d,3Eto rctortort 
*to dagft/Sgci d,*darWfto H dJfcfcfcd 5*i3ci, VHtorita 
ztat,gd eqSro tiESMSg tntfo&de atowlyatodo. d,Ad» 
ff3tort*rt^^da^c^ri;4rfcricod fflctortd ^odo^dffi 

dtia^ cisi&rf **. eraqteradodo, ©arte dodstod 4*,ccb* 
*SaS> crtKtttt^ Ssttbiigia^* ja^tSrta t ctosSdsJ^ dadafc 
d*& aouactt^ static atfrtdrfjS. wkidd ^teSrtrti^ 
jtod, stoSii^cW?^ dja© edd AtfsS 33 c d oaEJfc^rt WofcdoS 

jsjcra aSwtfKfodoS date wdsto^ «rrart toi*) sadcdoS 
dacttjd* *«4 sfcKSrt* Sorf^rf daed eCJtosrid w&0 H 4. 

sjrt^o SaS ridoiM^d. 24 &$tf &?qbsl balukolar@gmail.com 
25 »to&, ^iSci w*Sd stata^ *Soed &?t3j£ctefrti sS^iSsSoJ^cWd 

e^j^^d Eodoo y rfjai^rfjadej e^oni oSo^Jsjrf gpd£d o 

sS^ocJo *SoooOci cJ oftd SedrfsS^e s&djsoda O^sfg &*Wto 
tttfo^d s^aton ori^tsrod £* cScfeSCS &gdg£j& tto33 
rtjatf v ri i!o<ridg •&&&> d^sjrtjs^^do atsa artPrfja sfaS esjir 

atsa arWs ie>*J ^tfJWRtorWS^ w^wwa^rl wartaio, fcstfdg 
odd Ajxio djOHi erfotfiS eiSto kt&^oWo&snn^ri eqjro 
©tforio&gjd ijpdg d^ddro^ri itoi; ctosjnaddja e3 ofui 
rf,5*ka&4 o*id wdosto^ ieoB^iran*^ rtocfaStfg 
TOtfod* tieoa/ridtt ttdort itattj %&ad«» acoSorrijOrf 
•raoari »n£o,. to^stoj riocJridg »Sd &fldo aeoJor^rf 
eddo Lrt&PjObSsJRftB^ri, odasdjB d^oAS rioraa ^godarori 
wta^ri. « Ji^dg ^ H «! tf oft* ?tora40fo •&*£ SeoO;«rid£s 
roridrtdod wd^S©^ osjsijascidJa w>da dri^ci sSoctf 
tooB/tfdcraari a d^oicg kodo a&rij e) c ontf wdo* dJ33$ 
rtjsocfe tocto^d- 

desB fc Md Socio wcS/tfrtja^ddS riJKto d^ond ttetotfd 
do&, acaJoF^wi desS^ jwd *Aft3 u *S*floOrt ef^o,* w Jcadg 
«*oto lottoa trf qJ0X»d o d?38 fc fctdafo dace) wsSS *wto tftoo^tf^ssanfe,. »dd d,A&> esW stafo^ Aee) etiiaA,, 
edcto aratftaJ ttedrfdg e^oftf riosod idorog^ iex>Efc>D 
edSrt d?35^ d^rW? ttofe,. osfrteJwM ctoOgod o dJ& 
n u3o3c&>tfI 

^f idaSS Si Sodsrt *«jjwrt^ sto^ rodokdo tfortsdotf 
d^rWcfo^ ijsarioddsidjs eftfr,. 

■" w ^ *" 

t^t^^ gSocbn *Sj3>du t350 3ori - *tojEjJotSGod ^o?irtJw>tf Ja 
dg ^ &&J& wS ttJoste^ tnnoton «doto taa&c^A. staid 

^dc ^dS *^rt 5fa d dosrad wrt^ato rP M ft) qSO^ sbab, rf^ijteS 

*Sn^ we^ ^tf dwi, vodjctfrtjsorfo ^urfd 3&oi i^>4 
3.d . tKfi.e eoc!« w tmcS crio tF> Xirf 5l4iSo ^*i •Sorf« J C 26 £»qbsi * oei s^aasaTOSarttfri^ Goto *S 6 *,rW *lGda ^ofrf orfo^teJ 
cJj&oOrt rtedi*3Sw3o:t33d &©o;do eraoaaSdrtrWo wloij*!. 

*too3Mi w# mcfo!^** d*Sord dtf^rWo* dt^o* dri^rftto. 

rfDoo35d &>j& ttt3/Wo, mto 38|&ijd dwasacfeid atojs&^wdo 

^ag>d do&ja.Wj rionaaoSjaoDrt d d cfW TJowoqJrie ra# 4 OTrfo 
^Bg. *w*5wSo b * s&to/Wa « SonaSoia s&cSSS^ edy»* 
tXfo^dl a,333att>ao 3d 4 rfon3Actia$ 4 < eojfc « SSrtS 

zS t 4,aSa *3do*to H 3cS 4 drt **oa,ctid£wl^&£o5S4 sJySwwtf 
desk , dtxo'. wrt cdaoqS drio^rtvafidai,*!. 

wocsd kosaffasSod iiajaoiJEfa^ rto£r?Jt>s&da. ro A CMo ^orid 
3S Ploreiotetj^ &ofc?Sa;8dd Saj&otf d^ofttf TfcsQti steamy 
iottj*5da. ^aaaSdE^ wa^o&ood* tteytocj a^dtfaasfrfc, 
Ajrtdet^aotf rfatfcsSria. wtowlrW dJMitorWsfo^ toifo^cJo 
Swo35cJo^. sbt&rttoo .acrid ^aiao ric^cS,? koAAis^ 
tjjdii tfwwd «^orrt rio£d stowre^criacd^ iOMjsJCa. *rt 
sSeCri &o?fato Zx&tbWotftf&j *S n ?Jon&ftcda *3oe«3 t»ro SRrt swia ^utfd ioi iuoBkftsacJd atoroddJ* afodoft 
djado abator p^cstei ^udatab 4 sdOiefifcaarU es3& atottoft 


balukolar@gmail.com 
27 w$i<to H Mrt tKSSrt wafer AjWSsra/vto,. rfoid*3P esSSito^ a&ctonotato 
BSjb?©^ ds^fi tfo* dccdd •&£, eirfa ^cScJ afci Swod 


itaG&tfgrid ciojwri c! c onri a&tfcrtd BaS^g a&cfcnaicd tirt, afo^natod SoS^g 
5&«tortd ^id&rttfo dj^sjjrtj&odo e^ritf do?d troto *eoO;?<dM 
TOrb^cS* eotjJrfdo desS^Md eqsro tf^^ rfd^, trort orfo 

rWrfa, Socfc Sato ociafcO wdj?(frtjM?a,3^d. riOori Brash tied ?io^4rte$jja tocfo&ooQdod rtfiort sado 
5ȣ&Ftf wwto ratis>asJ sDodiSrt t^rand. 
^ontf &,a5aa&g &?&ir aoSadsdoS rtocfc 
drfa aSrao tJjadd too rtodJftfc eqid woe 

djad\ ^AtfcSato tt^eriaaSoocto, wjjd wqi 

'Mi 1 *,okakg ktfrtotf3 v dddo '^sscSS 

cro Q tf. fooDS srodg eoqS 'aeri* *,otoaiog 
ktfrl/wk v 3,d o d0rt ^Sq, dBflrrWddrLfo 
wrort^ao^ asdd doG*fo&,d o eqiro didw 
dct*i £>Qfcd roifcJriito *«S. djadfiftodUJ* 
rtfitort waarWD ridjwadg ^DodSrt, adro^ 

J iff Q &3qbftf balukolar@gmail.com 29 «Sjd *d i^ dcfetirWg flocftriJioacbd 'ra^' 
(AIDS- Acquired Immune Deficiency Syndrome) aoto 
ytaketfd oto&mJ djtt^djBduo rtfiortffaaoTtograrifctaoacto. 
(edrtodd »ra^ dranrWg Setfcsa 80 stOorf trc&rteaftd^do.) 

"40$ tftfcft toridg Sjarfnc^Ood ^do ri*ddo <jat3 u aroddodo 
tfdwFOreOritfo torrodo^oyj. 3* racks) tsidg asto, 
rouo, : 5SdoS a&U^Adofoodd, cocto* doio, ?&fc i crijafl r FcSg 

ojjcS fc^ TJSon nitaWda, Uta&raocb atoeft d^ri w dsfc, ^ofjiaFrig TtooriTOtoo&sSo^ sSj&edJW ^aaScc*' (Homo sexual) 
£»rfj& sfrbd rfOort ffBaooAsS^ 'rtr (Gay)aodja daio, *,f 
tfOort atftootab^ 'd^ater (Lesbian) ^otftoja rtjoiwsyj, 
35oTOdo detfrtog riO-rf *3*>ortek ido^df ed tf^, trodo 
d»orod rio^UcSrl^^ djs&jfclfcodo £gjdo3 idarlJa ridwj 


tf:UootJ ado rff ed atosjdc eJ^oftS *>aiaic eodas d^rW d^odxft,^ wps^ato 
rfodo dortri^i ^>jf^ ^^cfej* t ds'dsfl^F^ cSdt/^oci^, 
do^ udoeDrid Sejowfc ro» A n4g riOoridactoci^ 9delwjdt)d 
rtoc&rand. I967d^ t^Uc3* t rfOortdi wdroqldjjdocfo 

^o&ood u^Ajto&cijS d5^ odo odow^rtasJCjj.) 90 OjtjbS astpw balukolar® gmail. com 
31 waortsfe EfcSedfcteari wtJ,^ d ? nwSroarfaaft gSjsoQiJM^oad 
dride * was^d ckNjcSjw afoid© edd dawM ttodrirt 
&oSa aSjsen doSsxi/Bd sfoidifr d^dowlddd? ? ^» d^rHfc 
e^ontf &$. doriro^wd^c »g ridmw s^ad^i «» 

WJ&ra* «?!, *$, jJa5jsfdJ3 ( ?nrt<jBoOrt rtoda (l94fc 
d§) .sbia, aSwyW (1953d§) ^ofttf rfddSicda^ wteran 
dD&eGfc, sto*©«d-So£> sMQrtAt^ djifeSfcd rfoid utftiria, 
dj« r»rt w^d AftjdotoddJ*, rfOort mdsd tfdd<?$o3a mdcs 

si ft, SOort BaoaotesrtdtTOcJO »dS doztad ridde*. edrf 

rfddc*, edrf *JMSrf atofc *. wW deaS stofc*. w*J deae 

msliMU dotfdd paaoFtf duyauyWs, dooosadoiS awto 
rondwakdo. * aacfewWo tfea^ rfatfj, rtoctorWg dtdtfccS 
otanrttsS. ad^oS*^ sS^ofcfl ids, weJwWa **orieoe4 
^dcsSOSjrod ood ri£torf 935b<^ ^osSsft wJrtrWo ado^S 

c&ndadddo rfOort tra&tfWg rt^rt **d o &0 ** rfdjrasdgd 
rMa»^ d^rWg^, ridtttsrfed darcfoddduja ao^, 0«a 
otooctojs 3do b eftfctt* (d„on* stride* txdd^ au^> «^*» djsdojauo d^rttgdodoS ^dddJJJa SOort TO&arfOTna^tf t 
riOort maartf&i cJjwwdeJ^ rtodoi?to;$do JbcHjidg* 

<wi5 aaaariti d,trad SfcaSdofcddd tfttotfrtokO tffiort 
traded B5o3 ri3&sraddo o , rtcdorttg rf?ta& 37 sfcA, E&te n 
rWg ^. lSdd^ tsj^ afoidoiodg jJOertodod wsbtfd 
o&nds^d. egjd <^t^dg kto^Ort t*od£ kodo o**ofr rfCor! 
roded tpasfi3rittbtf|d. stab, SjwJrt dc. 4ttato 1 £Sii dJE^, 
a^o&o rfCori roGortTOflo^tfcSo^^d: ^oijaeqlSrtfcd rtj^ro, 
ftd. esiMOTOdg *. 400od 60 ?SOort ira&crWcsy) {^ddg 
q.©ort ffstori^js j5?0O5 d.) ttS.cCoisada ^wid JtesS^ if* 30 
ood 40. TOaatadg) otetSpodo eo* «o»rt^o ^gefe *id o dja 
^ddo *. 50od 15 ^dtoBSododo eorowo dssctosnd. 

3d,3aJ^)w u dgftjCrfoojB Jjaofcsron rfderfc^d ste^ftri-^onri 
tWdrtrtodo aeoirt^© fodort ta^Oi 3oo^dgo&e ^* dtfdEirt 

Ood t?ddg rtSori s^d^d rfddff* cjodotodus^dodo <u £ttsa & 
rtA aSeCdd, fteS^ staij, odsi rtaSjsedja^nri^o edrfs^ t?jjrttf 
dtto. aSodd **y t«J djrf; * oe^oSo d^eiw-d^cntf tWdrirt 
odo^rf edcirWtf^ wjdaBlQPriaB^fi. ^jti^> «g. yd Ood 
riOort traded eiddc* eoqi EraOS Soid ftot^^tSdtwJ dOeiKSo 
i^ H d aed»F5M^ udosrido ^oddo. 

wdo?owd ?jOort 9stort^ e^ a oiOfj*3poddO ^caJodo 
ido^ 3oOgddaJod IfctSotog riOort tra^ri wndo do tiodo wc*>. 
oddg Ats^rod tpNSro^ *tJoqW^o dtfd rfoid 7»ortd4 32 dags;: asqtos balukolar® gmail. com 
33 tfxfcsranio,. edt3 ids rfotftfJg «yfcs^. etftfg =Sj»cj«» 
d one" ft,ofc>, rfo^d jaad Ujs ijradfra^ Jiowod. rtod&fc 
d£oftAsan siJ^drod 3£ra «J„°r« ft^cJxdag eri«,oac». dr» 

«,ofcotog B^rorfcij^ife. ad.ro dsdidciog tadrtatyd 

i.u d 4 *. *Oort ss&aotoridnxtt BadwWa sSozrock. 
ajit&i wtosJoiecrfoS, d^a do** tsstte dttf&stfw 
aadj&FwJsrtf d,d»re j^ sfcfyt mdraosdd, ifcadfctf 
dOfc a, mdatfrt dcio. rac^iiS EfeTib taw? dcU w rt Rdea 
oarte^d. 

4tcS rt rioAaedtt d,nwJ rfdo^ jtofy&cfce dOdtJc&ddcfo 
jtoort wawwurtodoi tyAatatoiJi. afcdwttjs dodoft 

BEtotJ d3sQSjadosSO§>. tS*d dactoft a&doriiJjaoOrt etfc 
sJoagj. eadd sna* daotaFdctowd "ric«b seorcdwtoia,*. 
a&dsrt docfcftctaJj&odrt eade -efc^rt-aartwa^. s^fia 
vSxhncBJHtfib "riodapeoofcodja" afeGkri&Mj,^" rityf* 
ftxfe ecttftss, twctt. eoid ds*^fi ado^d,,^ fc^Aoto 
urt n e5« rtJ5ocfc>3owsn **>«& *&» i^w^*ttsf»wan 

«jsoOTrt««SdO dwtorf-Aoft* ttodrirtcdwa ede 0?aeJ3g 
Sowdadtfoiwa.d. eodddo doSs^csd ato^d ^do^ sdts 
t^ontf a,afcran dcdsfte&cdo rfcriosfctacfcdcd dcdorto do*A,u a&donafcfiJ^ eok^JJwfe^sScto eSBaaJoFB8rb$,d. 

^OoFrf, jirasJasae mdwrtcnsn tiHbriort ds*a, dodoftcfcort 
d^ed »m3 ewJetso, arofljOartto "wtodjdOod «;& rtd *&ori 
BKfcsSS^ tySjwatori,ri. woid assadtindgdossdOrt, 
jtatowdg tfDort eada "Red tort", "rod tji-itiow sJmosmJ 
&$ e^a/teiJMddOod JJfiori wdsdg *jsdri0d o clft, rtd 
eoid djdorWgtfoddort edos *©ort wdad djsdo doi 
rttd « (zidw wdsiadOodtSttortBl djwdw) »J3 d»do»,ik 
ijcto^^ toSdodja, sradd tortdcdja es^fc rod ty£,, 
ae^od: sadSjsdn ©sort rfd»wd ^a^dd/adS rfdaaan 
ddofeoa SBd 4 roriM50SJ. acdddort ^a H *J rfitortoa&i 
defeated joaiji wte^dOod, sSaStt e3„oft* ft;05o(flooct cjjwJ 
nan aJKia c3« ed Jtocri tosJocJ sJ^siodcJg KJoa^ntt*»3a,(). 

iod swaorWo sto^^fi dwaosbd a^ossarto i^., dq^Ma 

oiadg <scSo s5^. saoawJobo a=b fc ^t9^ iSo^Crt daSsS 
oSaMladaWrlJs *W,V d »^»«i*&*u *«#*«« w«s 
2&w rtwft doO u tfo!5tS« t-octo s3aJASo H 5J «?=d!! wrtsto* d»» 

noJojs J «J8><toaddV% €\fiM SotxxSrt5? urt rt stertEBrfMj 
rortOe, adJWtSTisJjoariO ^ci^, rtod?Wocid sSo^rlrtte, 

sSdetuodo s»sJ, o*odtf *«Hj6ic^ t wtod£»Sdemrtrf.d, 
^rfja 4 dsooB^d ^4., Ay***^ vzi6 itea W 1 *»wMjdOod 

3 34 &qfe£ oasM balukolar@gmail.com 
35 ooqiaiddg riste dssstotf e^onrf ^dtfriotorioigpatftto aSfrt? 

swkd sW*i£drta& *fced jrarinbj sd^d E&dD3,d. slfiori 
traced q»deSrtotk55 iocS t *>£} ^ Etons© wogi sjkSSjWcS^ 

a&fc ?5j3CftM(jM? v d ^ttks^dood *j&t!rt wdSrioagpS edrf 
dortrfg ecSe $e$ ipad?Srttff&) x tfoj&C&jfosSjcS. ©arte odssd 
350DD sftri&d^ staw^s&taod, 3foft w ?J©rt steosksSdOcd 

o&ood odortcSfiJS^ Djwtoi^g, «<sk dxoDrf todrfrig ^^Hj 
gSri etooDrt riotoo^ riifrtoo ro^rorid*! 36jwrfeogoodo. edd 

igcwS? rod 3i;?S oJoj» zteo oacfcsSdood wddtf^e rrat:OGtocd 
rtj&odusjio&wta^rf . 

i&t&roois' act) 0©3 &oto scroti mJj d^a, sSficri roito 
otorius 5i>&3D 4 ttd» e d^e, cJedj^dg S^ts Of 3o& 
tf^on* riotooqfrtfo ritftodg eristoSBrtosgdo. eodd t*odo 

d^on* ziotootf tto rio*3 wSoaot^g mrto «cto ;5d;&da> nagj 
roriOd § oogSddo ^dojsS^ ctodcK^deto gfccfciiJM^ 
iSeffsrto^cJ, riBosseJ^ontf riowotfrtsk tMriw Wiw^awtoo yodd afcdartart 3odo& &,?a iS^tfcri *jad3otod o § «d& 
rfo^dd toda*3£ w todicstoct^ wft*jw#,e» e3ed rtoririd Aftd 
^jwrbs^S *>odo. ^de 3aOfo *SorW TdouoqldJa^ Oc^QtoA^cS* 

^rf^s^d Suddo. eodd Etortrf sfc?tf iocJ fcfl^rtSj 

rf;rf»E3ci J^e» d;f^o sfcJototto ried rtor*W d^d aSjwriow^S 

^aSwasron wrfotocS rod ?s©ort *ado «rfd Adm^dtf^* uc*rt 
rtoOo3«nd o dJa ^ ode d^oSjwjjtf =i 4 M^ wd^ctfo 
tfidoaog;. si,^* ?JaS« rfcirf^iodj^d tooWisiOod ttcfcrfrt 
35j5odorf rttfirf, ^e» t dysiD ctaosad tfouotfrtfcfe^ t>Wsi 
y^o^sScto *j»od aipsJ^ djati wdo. ©«oc3d ooi S $ **rt* 
t?cJc TJowoqW^ciq, t^d stoctosi^dJwQrt (riot^aS^cSjaoOrt) 

ton^ra g354 *3oskBi 4 sSaeto^d ScioftS tJ^« ?Sowo«JrtCrt ecS 
^r3 ^oOd^dOod ?n)o»Drt3ij sJast^tf i*tjS, rlraodwrWoa^ri 
^Oori TOsiod^ae SdrfC* acoU J «jaoflcJ. djssrf rid»«^ balukolar@gmail.com 36 £ttqbd s!,t*brttj» rta! tfootod d,d»E8d«Jf t riootad rtdootodd;* 
aSfci^ rfodaotortdoi dfWaijdo eawttfctfSoto t&doi, eas&d 

^onrf fcgcsd ed^rtS datf^noS aSw^n edd Sod aacto 
rtcnd. dari^c^ dwrfMtaan, d^&tfrofi, etfjwri^dOTft 
tW&d a&rofrrco* odCdo. da^tfg riGorl ra&d t&adti* 
rtta Qon&gp ed*S& 4 town uawd l d»do3,dM4da S4 M ' 
ari^d q»d$S SOtfri ttcqS dotf^ri oSca^ dock t^rt « dbdotji 
tWotodotf d&tfddtf^ rf^tfdefe. z&ctonotateJ^ atyJtoj 
*03te 004 qn&m( rtocsirflfo sStfJtod ncSritf dari/Ab^ ' 
&0?tod dawi^ Sod sao&arttfo dajj^da^ ctfj&eiifcrid t^obtio. 
stotarijOad cJoi*Si i*d/*foad tfCori ratod tpatfcSrWd^ 
Mori cUcfcg ijadnc^d eo^aSdd*^ udOriaiSda rfs^rorto 
id. cdrajde saciflcSo dtt u $rtood ^oqt Srtdcaota^ 
SctaJasSdo ?roqS 6 rortMjOg. rfdsawd* t^ .d^oiasJ^ 
wdOAA/aoda eddja £> SS** wadw^da aoda dOrtrifc »qi ^oritid N3}orfrf£-"titt riocb TtaJwoaokd rtoda 
a^dotarHS^ rfcbn*t3cfeosjoqJ dd. rioas! 
todays a$ <JMtx> rteDijrWcS^o^ edsJ c^oTkri 
a,o3oo3a fla^Jo^obe atfrofctaGfo^d, c^oM 
«;obob§ oSa*^cd3Wtodoijt rloarig wdaftd 
s$ aritto Sj&cfcJarWSJD^ adbo* oSod^otarta 
doqJ o^J^tfacfc^d. odd a§j rtocfe 

Sda^ aSoda wjtoa ^Sd aScayW wp ^ofti 
oan ?5jwafo edOod ef)ed»o S5atatoodo« 
eddssrfran. Sda. eriasaotoi&ob tort 
dj&edrtjsccfc, aSjjo doobosa, SeS ttf^* 
dwatf rtecbsa/J. ^ddgttod tettoda udaasig 
drab, rta d eijtoa^rfdib &MtbtScbS.d. Dg, egd rfsiortrfirt flwtoritfa t*odddg. 38 oa^jj oati&sS balukolar® gmail. com 
39 atonada eradarWo t^rt a«o$jaoda rlooteSo^ ^ oaj^M 
d Loft* sada^d d^oraoadoJa djorrt wjadadr e d do&cj 

*fc> rfctfiaj rioda d^cOrtcfoii siaaattda^d. d &>e sSj^cterWoaaft aoi« d aori«J( risjoiWoandaESdda 
adti. sttari o* rt daSa, Bad^ddd wd,<da5id d>rod KSaJorttectfo 
sfojsorto^ t*vjj o^afo ^uaofiri riO;<idQod rtodoSriuaSado. 
*dsi tf&aaotts" dtwidood, ertsaS d^dssartaBjdad rioc k 
aSjwjArf jfcSaaKdJaoOrt tWfcfanfyd tfowodrtta. paaart duo, 
ifedorWa, sKtortOeioSo OcfeddrWa, ^?« e crfwJjsoorVEi riowod 
©oaariad d oJa*.< eddS»© # ;Smo3K&5 34arftirt sad» 
•ntrio^d, 

sijialo^ djA/xbA *^ dials', sadsadd sto*. 

tM SSdJaSTttodewa rJ-arigsS ay ScJcS fyoTti 8l»^*tCrt 
daoaD, BabMssBActeiStS edri «5 d oftrf fl9sJe A *c& tartndad 
nadsadri da**, psJtoFrf svroi^rhto, ;uatJ3as> s OTr\dad sao^a* 
swrotf da&, 3o£i* otoel^e «3„ort* riouodrtsrt rtorfsJ^ eS»3j 
ao^araf" aSjMerwdjSsa^n dsaftd. * djadnaoS rtoasi s5o5«S 
;!»&,* agjad aSeOda^dt ogcS rt^j, ^d« dJarfcOaod 
?Jos3aear daa^a^n stood. Sw:S»d> d^wf sto^W* 
aswua sttasltf wdwrtcod M, djdrt^ oSjatfaaJ-ogooaartaa 
3daSjaod<to H (Vaginismus)^ d,doddg ^oftrSsisrfN 
erodadr, aSrtf ^gsfcj^a&do. aSco^ tf„rttf a,ctootog 
sJawtotaaft iadrtd, fcdu *^ deddt$a„ rio»S od,aan?4sSdd dajaptf eJ tf oni *w^ &dotwla;Sd« eejd 
tfosasi etpsi.o o*w8 daadugtfa. asfi^ aSortoda dsariwadafi 
d^ofrf »;08aoiaC Aradrtd, touijs, e^w* a,da ddd, d^ofW 
&aOd &tfd iuaddrioBrt oiraeaokC *,©*» ed«Ml daaa 

oira^aacJdja d M asarija Ajbti agtea djaeSM*-»ad«M 
sadMrieooaft rtoOcSg nsda, 6*^ Jartadua aad^roridc <«3 g 
»iW d on< 4,o3ao& 33d« e *tfa tori n edsfd^e Jtoiofc 3»/ado 
3.d. ararte ^sfcera ck» -soe rtod4rf?Sci tor^o&e «Wg 
tJoboSo sJMaocbCd. atosswfc CSFrt^ efc*v «J rt oft^ 
«,o3oais Soid doetf aSe«d«s osdrartcocssn w3o fc «5 oAtf ^c«a 
oi3j5 &raeitf arartra osSfig ^ rtodrts *&S w^ TioaJcJod tfcto 
sJwtacW tfsi ^SfHBjd wcioftsJ «3 d oM ^oSscia urt n o3oe o*)< 
*raoto3rtoi,d. 

os^fo rojijSaoe; eijjorti^ dsSo, Ad«*3? fJ4o^s *»t£> 
aortaAijaocids. sjajqitoS rfBjo?«3cf&g ncart M„ artodd. 
t-ocfo !?30cdjac»J8 obefl^e ?So!to?rt ro^,i3i>ftdii4C>K« 
t-sjj rtodS; H AdcfcSe So^cS iS4o?itf Aoci) sSOrtd«t3erecid trt 
*ast tooeto trooodaddja cdseJ^f Sotfjaert siesxi ^atd 
TSotfjaenrt^g «JM?rari eqioa w*t^ odo^e TiwpJKrtWstoj 
rid*, ijooaddjaodo OEi &ae&>, asart? e Aaec» siwocJadddg 
e&fcfo, Ad*5e aSoid «S8>oM as^tsesada. 

sssjdaai st3jnMri d < 4 aSuoada »ad»n«d. dw^o^ 40 fiaqfrti *pqb3 balukolar@gmail.com 

41 stoio, aatf^ddd ed 6 oi*3d ^wd toaooudgrf dw^ 
39,1335^ amriJa dwfcSjst^nrf awoaofc artafcs <$ds»* 
ara,qtoo* ifcfcflM^ wafo doofi, TOdrsrortoi.d. edci 

s^gwtoacJ touoowWod wo0d a drond rio. 

e&tod qaoort sSotaSriedod fcaacurttod wcddort 
^tftfsofc wrt o ^(Job esiarf. *a„ a<fed«*, Morotf, *s^ 
arattorito Jterf^ortfck wouodSMto^d. ©acciaad gsftoFd 
sfc5JK*p»deS do*. S^ *** tfsMyWg dodadrt dwortd 
atoas$d« *Jsid eS^on* dusdw* H 5 ^' «ae»aJaoSsracJc^, 
esSwtfKo&aadd^. d«* **. dJsWyWA*^ «* 
sfcwfedoid^ *sto,d ;toa*eJ«fo„ ajottta^ttoid. e$jd 
dsefcdok 3o*J riod aSoao *Sdo£*J e*» a ed, ricuotfrtft*^ 
tWOtW SAW^rt^ araido^cJ ; dawl,^ drfo. a^s' 
tirid ed 4 atorfd$ d* SdaSd da5JMi?adc5cikd o iS<*> dodDdoJasd 
rfjsdWcSe caS/A* *to fc «***. ddfi*. rod djt^rWooaA 
d^onsoan *»«4d do. 

d»,d Safe^tfgS SOort Bads dwadtt* ris3 $&&*Jt "^ 
safttosJ «wsaa&*»d. *»«* TOOBrtnftd^ stoti dadod 
tfanari. ^oftteaft JtertcJ, rtocfcrttg 3do fc djaudjsd© 
jfctort sadod ectoddOoraft sadj trc«d wrtrifM rtOcri 
resort* endtfceou tpada y osaSjuyva d„on« rtouctfwg- fcuoowrttod wed sd«Maan tt<Sja<Tt,38ft£ ee> efewftife ida^ 

iSj&u sSJHto tfodjsertd wsfadddsSa, dea 4 akd u« ddotoe» 

down Sdo fr doadu «to* H dd,e &wad o da. riotfjawld 

wbddB^n mj, aSwdfl" 4coa rtfiwwa *j33addradgc$ o dea,c& 

w« aSjwnri . e 3Scaa n ri^ d&wto4,d e «"i©ad *j»<cSfttja, 

538*J a3Jidoio&4,d odd asaM, utylte, w a&»y«g 

j^efr^dartfe «^d "wdaKtoeafar tfcteWe, Sdwctoo Tfccdd 

saftjjd edd do^ee ssasaddNd? « "**^r afood*J£ 

s»a"o* #>*&, ; <*& H** «od>«*U*^fc dod*> 

aSjMftfa,, edsfo e addd sraaaddrts^ da*Jfc8" *ria» 

rfdfc woOdCg. Wbdw *»e* odcS W^dSs, ^odo «-«, 

a££9o i!J535B siaaactto. ^eOWS^a- edtfxoOrt (KSsia rtotjjsen 

Tlw Ajwig sSwocS *J3sa 4 sS aSe^cSjsoQrija tKfcfc ^o^jSjwMos 

a»d t !j? ertosjos^MJja M "tf OS," sioocift. esW "daa," 

asKsania,. 

deajOSsS^e TJaJjaefWicSio. * otood«srt »da dj»w,i!*d« 
esfoddroni?,. ««?* od&rt od^js^rt siaorts» ijScJcteg 
tKtatf ijaiijrio. OToo^arf rt<?e35do t*w u oad dwdfflWj* 
sioonh t3dsddertj& woiK)»,d ^ eJMdt&g wiotf. aSdo* 
aGtda sa, aSjMOtoao . e^d dK>f».ucd iWcrf«b ido fc ' b»^' 
ritf wrt n "*d»ie5aa«JM^i3art ec*^ ««*)»,d ft * oJssd*JJ8 
"SMjjTasart da8dto«3„«J 7" aou ?Jo*jto. «fc«, *dMr«o 
t&n* ?Seo«JKXtei. ^dsi ?W0 wocssrl rauortjaoOd e «sdii 
iS ioJwotiO^. <*A*rt sdris, d«rt daonAidoJ edS 
fWoiwija dak, «3na,nd s£»o w tj^oDart^c^ito. djacWe 42 &q£fj aaqfrti balukolar@gmail.com 
43 «^cntf HK&<5S 4 FtJ l^ e*fc® iSw&©d JtostoJo stafc, gteSOS 

toSda ftra^aJB^ ifoaria egtew dwrid sSc»q)Frt4^ Sea* 
Am* « Ajwosfa ■&&>,. tocfcfci da,rt rftt.toocto gSjadt&s rto. 

no H hi w 

e^^^^sto^s&rfft^eqSOT *«ato* eSa H 9**»fUrf?fci3oqf 
#u^TOnci 4. cS^oHModa tortnsJ 3da^ eaaSGtod rfjai^ 

gsartja tactic tWA«j»o©d o *), 

eaotan tfoocb iSed do*,' daddo, j^aoddflgcfc ^docrari 
rioijtotrttj o£>\*c&5* stociCSocS ?to?jwridg afcS^oteflda 

*£«» dad* oSo^ d»a *JSc!rt rtaro,c$tiA *^ aoriarodcS 
*«Jua3ada* e £c3d eio*. icS H tf^errf radn^rd wrtnrf 
rtrfok "toe t^ds^dOfctoodatado^cS, 

ttgj ^Uctacd nrtd^ ddrriCod tatoai^ watasi^ he! 
*,d#ca adrtic doid *8aorirtradda Q dawi^ **%• 
tswS/rtJdd tM^ataidg dodo toood. eddja «5j^«ri dddea adds!? 3£o3d rfsiewWrorbw/J asJb^crtj cd»*ScS« 

jrfs^^orfOod wtood rtodsod eJ^oAd &>£ ddaJauo 
wfcitewd rfod* - oAfljC ddrrtfdSrt idSjso&d^&fc *fitf 
rtjaoda as! wadetfuafeda. as^ rta^awfedoi rtcdcjtfo, 
e^otoafcoasado* ic^fiS ciJV»aSa »03dad rtod 35od&aJaF$a n 
rio3 a^datfua sas&ddja dradflft deSoda dx^ EftkBda, 

ti^feSdada. «ddja ra^sria^Og* eJ onddto wdjtdtood 

oit^d 9K« *^ dai« H fi ded«to*.*sto* riodc Soi ^oi 

dooo»ci riujotoarf^ *jarfs» riocbssjscfos^cS. So^erlcJg 
?todectcSrl«ib uuSoiroA idfaeaofeos^a. rosrte rlo*Soad 

«erf dgrt"Glo- riuaOTfi «d3ifi u ?SozJjs>ert dswaadro 44 *»($£ tftqfeeJ balukolar@gmail.com 
45 too apaSrfcto *wtei *&<e} otod dcwadwfr fiwrfD^Og. 
sfccteok u&jt &\fiv$ rioart dirt^ djwto sn>o is!, 

toda^d. 

«J*S? sfcid sl^oTtMcdbcib^ ^)oW& dwcfadg Afcfcotadgci 
dsa^ dpScStetoja ris£ tag&doo^ asdcsroftKbd *roc»aSdri 
rtttS. touaoodgri da^ d#wJ#aood rioart a^ akdari 
rortdwaft&odde 4^ rto* d^^dF^ rfacto«A*^e» wtf ft 

TOrtd STOOLS*. TO5J3KS!fTOA iS^ rtoda d 4 A^defo H d**> 

ftj^oa erfstosswtos^cS. totootadg god 'add3 dtSFcia 
^tTctandasrari tfttaJaaa/fod a&tibrtsrt irf H d 4 a^ rtodoa* 
&ooda tWciaca do&©,odo d^toertodo d 4 4^ *>rtd irf 4 
tfttiaotodg dtJcoagd <«de> cJtWSo&fod tfcas 3actoato 
ro,tpwSji03a wacaadod iodoia d 4 *^ dart, *nai,d. 

addeSe atoid tityriNjd ua^rtoda dawJ/J^ dtf*, wwy^ 
ddd w* taod M3^i sw&ofoe d^cjronu^ *u&otjaod 
uoddria. dcsSolwg agsja aw&o gS?c»d aswl Sdotodeto* 
wdtf adr«*tosjd t-odo 3&§jo tfa a <tioj& totfoTOdodcAdOt}. 
wdrf tfodoSjw rica roctoctood fl^* *j3>oda id^rt SaiteAM^d 
dajadctoocftJg to*> dcdo' U&d ro^4cd3Sftd Q . t»3 H rtodo 
toocrai U^ aftdartssansod ^gswtodddrto, l*os adcio 
dgj&* eta, rodrWgja. dcdwarf^ aJjwrtad OataJarWgja 
rtas sw&ocSa d»*fcie saodadrt*,* ©BwSto dtaytodo dodo e afodwtt*^ sacoo «t3 wtoa rtd Wrt^dOg. edart 
aSMfcno&d droadO t aSocfortd^e rfooiwA rWoiaodCg. rtttria 
COi, tA^rt Wafctfeffadctf riodtf r rWgkodo teAoto Ttodjtf 
tedood aSJKfeooddrfoi i^otf&a^. 

eraeJetta doond rfoid torfsSa M 4 3a. wrte dodadotoja rid 
ed, edrf aSod* rfdd^oiag edrf roofocda d,3t&oudoi 
^*. iS H trao&odaaA&od Srf H rtod, eg, djyfcto 4 *! 
TOfwbdBflaj rtU^naSFcrfnftd^. edsrt ecW^ntfsd d^oft* 
eci«{Jdrt*ro n <3i A ci AsdM^d tftto^drtviAd^sJ. t*gd 
e3^oAtf cddsto* rfaS wd*s *?cd rort« ddafodffcto,* «* d^ 
osi^p rtocfetet^ 3tot?j9ertJ 4 o*do*JM^*,E^*. fcerte *«S«to 
addD dadrrfmdcto * hod *S H aSodWSogci irictod wdo 
*odo odro^d. s^acxftjp ?tot»Sjacrt^ okW& d^e&wiscsrt 
raioooiwtoJ^c^, tert ^«&ew rtodS d«<J gtoctl d d onri 
sarta rod»tf ri a^^rarf^ » Artua oJa^ste^cbsSoSt djaddc 
?todji p&dd *?ud noart ^doees ^s! d^oArf rodwiJr 4 d dof«J 
crt^fis^M iadootorbs^ uo<a* odcb 3tet{Ui«rlOod *B^fc 
ijM^os rajrarttfeto^ BfocfodSjadftd. to*S»do^ ^Soctt tsdd 
dt3^ kado t^^oiosiawssrt edaJj^ ^^ofc ed^i^ ^fo» 
dastoo atot^^c^. *jw!rtj»odo Orf wdart wJ^oSot ng 
osrt, asSj? dtddodcto a3ocU do««J tad^ tyS^atoda^tWa, 
edefc Etortddja wdrf *S H doftaioOg, wdftfj^ etod&dod 
edo doortt f^. ijwdrtjaod «* rtodcSio^ w^stt^ d^dA. 
« d d rtw? odri »c&j edrf iodttteto^ t^obp'^d^di^ diUbrt 
iodstfjaUj*). ed£>rt djat^djado troo da5Sobd0J«3oSj&cd 
dg fcl^rt ioUiAW^d i«J 8^ dcdo' Uioro, ttoad&A^ 46 OMJ&S £»qbst balukolar® gmail. com 
47 *(, *dofetMj» d:>sifc,rigd5J80*>. «*J. do«d rtajtoertd 
a^odb^t rMj» tjs^ donttwiasrieg. *sSo i>ocSo -Sorts? adaofc 
dg *£ iodofc aswV swJj* *S &*& foariD tfsJB<i5 * !0d * 

tqde idd iodoSo? d^Ktaarw^,. *1 sto«3 <&9d touooud 
do dad oeaofc fcwo°wood wed a 4 6, addrf? ^o^ci sferitf 
.sad stSiFsSiSs ?5a3 <*d. t-^ a,*. ^ tda, «w »**«*< 
(jfenc* tafe4d3A 4 rtaS) **, ^odcio ac!«dsido& sidfc- 
toocb, *^ d.M^da, »,««*. d^dsssddg ufl^B^ 
irf Sodofo d^djaoOrt rtsdoMi tW*«*ceb. dsdodotoft 
*{ ^ ro t 3raddg *^ ScdtfacSofce o^ctartdeScda 
ijoiofcd. esdd eddg */w*>, 3odc6ood E^Aftocto kodak, 
OS iodofr B? 4 araddd„e rtMWto^. wda EM *^ 
»«3*>o3orOoron &$. Sodctood «y*«fy3«B«rfo. ^ood 
eddsss&asd b d 4 *.rt &d udCg. wuu dadcreriOo. rt^ 
c» ssddgtf &»e©5S dAcsdQoti dga taatosa, s&Sc&g dd 
d0Jto4,d o . *jaSrt a^gsi e&>*. *d.tf, d«*W^8 Wefe 

bt^ odsrofteq,. 

^«k dafekdd^ddjdg odsS sa,aa0 a^aOW 
Aim», *odo& «tyta*Ma, *$, »ad»ci ag dodfc,rt rUfl,«S 
SooOijaoddj. od&rtoaud ed3 4^ Sdjitfttq,. dJJdd? 
aS3sft»f\d a,a,rt ^afetffc ftaaaawfeis**). tf^ 3,ciW 
^jmos, iaodrtra s» 6 rodd© aaSfo s^ iodotoosatoo red r 
Ogds^d ;fc**3o*fc... sa.aaddgs *^ wstoqteyJ tartns Jtedafo asafcrtokgd *$ 4 d^oftf ss>dodr 4 d Hrtn?s 
jtosofc*, .Ddd»a Sjsts^o,. 

atodjde wd idooagd sttw^ edro ^^ ^owfy* 
£>itois dDcJJ^rWefo^ rioditoASd ulrt »a jUJ^sswtodoSdasa 
acfo^d. eAotod djs*^ d^sSScood^g Sodoto d,^ 
drf^s a$oi> dosifc^sJg adF&tfdsran ^ d,^ riadoifc 
ijrtto do^j»,odo djwo rtcdo d e fr,^ ^sjdossrtrf.d. w4 
od»d &i^ BS^pB^crfagd^do^^gSds^rtodTtoijSd wf^ 
BAofosd n7) ( djwse daiq, edo d^ds ida fc d^^dESa^ ido fc 
^Sotog *doare dKSd'sJci di^sraftdid icdccJo d,*,^ 
djaodrt rtOcxdortw oio^riosa.d, Sjaesari 8o»5gO!irtW8,d. 

S4ojJ^ d;(i d 4oSDO rts^idgOd ra dJB afiorado mdtartCotsaft 
t,t^ d,*,oto do^eSg ^ tf^orttJ sadodf-^d w^ 85d&S 
dojaa, b 36dOS a d^trfoda, sas^^M d^onti ^odsricod 
djsd d»atsd«d3d3 ; iiodde e) oA8ss3Ti vod/rtrot) ^ 
d?dtJj»j dj4S,oOSd ^uododMro^rAttdudado. 

€&ttx£>4 araruji ?rodat5ii vsdeah^^e ^d^djs rtgorf&ofe 
dwao dssd^sKidd^. £>g BBde««ja * d:j8«d Aot, 
aStfcto^jaoad. i»i^ rtodo aS^dsraft ^S H d d oft!i wdcte^dottfc 
ronaod Q d^ontf TOdoq^F^ i^daoan ixddjw nso^W 
SssaOdofcodo «?«»}54,do3a J ^. * wc^Rtf tfsreuomtejo, d;» 
oiot^ rtoctft 3S«rt ixfeoSbTOjcJouadc woSn d^cda daadfctf 
dAaLdcto,, teajui odito. flft&fcd ?>Moota*. ?»aart 
dari^ »s>d»tM «»89ddt9d^dootwwJMi J d. Soddo **xj» 48 s»qbti CotsiscJ balukolar® gmail. com 
49 iWrt» i J < oiBftd - * "Sa^*" ** &****• ********** 
rf^wWiofcc^ QOeSotfe sa»3BCMGcb>g ctotfjrfe BsiQriCg. 
&«i a&fo!i W» rt a* **«. »0d ty** 7!xS ^ r t s^"*** 1 

it4M4MQda!^ **ite»aifc» BJaAonV*^ a* 8 * 1 * ^ 
«**£. dJ»dOrt, a!3, ^ BasJaqJ/tJ urt A rie>WKtosS 

4* riottt^oftrfSMftqiF.ci u\ **«W«W. *** 


*ttyorUa &£> fcrte^cS. ectt otai&fc djaenrU W^raS^ trod/tfiUe&i&to aStrtcdo 

rid aldttoy. cwSjrtrtaiBaaa, ctaa» ri©c&e» *»tf 4 ag. 
d^oSjMyig *s«s»ft arto^s a^rfs^. srt«JcJo« siscfo 

d^e 8lO(^33,tiiJ3 oejjtewfcao.a, atoe^swiw^. ^pn< 

sfcj^ itegfcss atoejteadj} « <jc3i <^ »A* ^^ 
MM«^ijE3. csi39*Se <3,,oM ^,J^ ^cid "%»^** 
j5j8ri* S«da«J3o£Kfcs3 eJ„on* a^oSo. «J oPttf 4j05«33g 
3jw*wtod sJ 4 t(A«^ «^o»iOcd *$, W, &n a ttoJ5dJse *g4x 

iiouoo SeJf sfcfffa^rWifti 5J»rta».tiassart erfrf «;C&cto balukolar® gmail. com SO £»$)<> acid a# ^nnri riWK&w sJa^w tfowiron *Wo3aaS,d. 

^ocJsJrtt^ stoi, aoe J* «*rt sbao tattoo c&a^Jtofcb. 
«3 *»l3j rfjacJCrt iS^rfq, ssSe oW. afofc rtMQm>/> totfc, 

SeS tSa^ 35cSe *teto«ja^t3eii3. « Oca ^ TJoraioSo stooog 

orisi sfcsifc/S :Jm«5 riowssk t«MaS aSooxfo, $*uootttf. 
sfejwd sfotSswi w&rtOOgcS edsi M H cJg t&tf jJwswtewfc qtefcr *&&, easfc JJSjSof iSoio, msfccJ cJcioafi ^^, *>"°tf 

csS^dsSd «S,,oM SJ^fcrW w^cksfc 

odd psaaFt sicttiSftt dris. ocW aootfftW 
jfc^ *6rScfcSj»a&K$ wiroa&fcirted3 a , 

c^oftM t-oda Basted/ t^a* *» r »$?* 
WCJO ifc?fc3J,5i itesJfc* wJJwtA "** Etow0 » 
aouattts,, uesrt*j, tfsfcr doio, rtos^wtto 

ciwrf; a*te(F3rtt sart f^onw ** sSweo 
tjjj^ aoa^rt t^a* *;0&. «dtf **a H a* ^ 
ftjoSoricn^ eJ„or*s at^osdc^. ***» 
dosfcaS, rfest^g *^ e^owf erf waojrtrtb, 52 &$& &qfe£ balukolar@gmail.com 
53 AeOAj*jatf,cJ wostaJGocJ idfioacJcw^. ecSS Stf&a^ocS * 
gdfeaak&sicto 7roq}j*>g. ;toF5;&S d d ont&o& #j afcai^ 

era* id &ao&»»Sc5jae eqta> wrtsiq^ SooocJ^ rotoijrtjac 

tS^a* ^oSoois^c tooSoSGcci icJW&a&ugj eSca^i tfti, 
oo^fl, oddjs ej^sdDj qntoortf rto?Ju<!rt^ Soio, ai^rt^gri 

**]!$ * OeA uudoisraft «3 ofMteotoe&. tteSoOoctowta&Jj!* 

S3artog,d. 

waWaiOj di&rrWo e$ d onri cowsi ietfo jjosbsS rf^rren «&53> 
Aods tf jaeOrtoisJ. itaDm/i tfot$.ncri steaek;$cnrid, d„itf 
&33J SoJoo^csroriC srosi aocfo nwfci*!. a^sJ^itJad 
oijoi SKiimicfoF; wriOod risaoOS s^obSo* ts?s& aswrariaifc 
OjjtS«, sScsiotf 4 d 3«J ictoS,tf. 7j,wtewlNjcS< d»&iS 4 dg t*od» tWo&osi sfetyto «^oft*lote wrt n *k fc *4i ***•*♦ «*^.*« 
aSdo*. OTrf^tS rtcon^ iJ&^Moatf e3 onS uc&aag &w 
sac* And*' U^A psOsrt auotfM* «*Jg ««<**> 
•*»&;* tf crrt f$ja 4 EJ*Woc3an edort t:c*a*e detfS&jfoi**^ 

eiotaci q»Oart awodSrtf otoaoJBQ stotecfcJ wo, cdoasW 
Sjsudiitjo waort wefc o=*j **, rfaeOS a§; pBtort 

U3ri5*.i3ci!:ocJjs echoed ?icti!Jwri t3<rddodJ!> te«A»ocM&; 
OTOtoioeoc^. wiv's v^ji^otxt wdCod cSjkJ ?»d. 

jreoo^ sitfrritf rfo*J erf os« *J*5, i^f* jJoo«rt«« ^n( e 
otosUodasjq, dadsrfodasd. "GQSmjr rides Sodorfds 

e* ^ ii*sto roctorrorwtoMa,- «rf» rt W„**« Jtooteaft 

UctotfdOooaft a334; OJWfti0 -»- w ^^^ tt5isI ^^ ^^ 
ood e^^id atoWN& ttKOi,ocit5 «isirt A^jatrtcJ sto?i^B» 54 «X$3tJ fiaqJirJ balukolar® gmail. com 
55 tWos, o3jm» usda 'rtOew *»rt' wdOod, <*drJ desi ;3a,©rt 
ojwrtwjrfoda* wd»riO&Sjd edrfa ^©todjdda^ *Sda 
tacfc*,d o . 

dato/aa*, oa$ja©B* da3*$ood txatA a - edrf ♦nOjda 
e^o&da dsfc, «ea tt rf&3r«S«5,« d<dd *«drtoda ^ta^da. 
cs* *S H 330eJojm3cJ« dofc^rSg fcdo k *4 tfyi^SW 
swfoaia * rt x.4^jBoacS . iotS 3sc0art«od dssa H ft d^JSOEfc 
M^sfoS, £>us *S il t*TO09rfa. S^wiSe daasarod djaaddeJoi 
tfcSFciroq>ak ucrt $ftnM toedoo dtfafefcdda. oSj»« 
44 dwoddrfo;*. rod tooSof daaaddsfoS. rod d,«£cfr 
qjad^ rfe»n aSdod^ aadd dacfcri lAAFiS a»o,oflxd 
<«b^odri^ «wk3etf AadMJaocb wod. ^adarisS dwfo/Sg 
a&^j,da?S t*odo aetftaotoF, dsdodrt daos^, wcto £ri* 
rta&saJt ;i.€>;$adjde ai 4 o3 saadBaaJaF, aSrf.dajdocSDod 
dLroio* sfiesjcd aoawrtadjdgjd, aSada^ rtd feaofcwafcdo, 
tsa^OdofifcWa, dajJ'dnaSa,. -road Soid « dadart 
da^odJa sM, da^da^ *„ asrtde <^. « dodarid Sad, 
dadfc tijjjs edda, 38dO*<»aS,odd edart ^ad^ed Sd 
«rts^d©a- 

etsad dcSdda sSadrrt^ do3d dsdadedaaddja. M 4 &rtoo* 
dodJ«rt* 4 Aradftddja ^uSd urt n edagjc^ MMri* 
edda &£)tfdo3 id<daaa,d o dj. dadadedaaft ddJ&^oda ddr 
rtW «dd* eddg J^eS m^santiOg. *;53Mra wd» 
5i» ( Ea daAfl.od* d addaaa, otfcfcSe doid iS4odtoad. 

•VSa^*, Sod tocodiI w^Se dart. siwSeJog eicrfwft gaOorU wddsirttja. auodSftta ^4- da3 
o&>£ cjadtoilJjaJojB «3 d oAtfd d»*>tfi &Sotoa,d6g. 
saotoefo d»4d©, *od rfd dartei daaod wd, ud©daa,d©g. 
afcdoridda^ eurttrt. didrt (eg d«3 dadarid t&.d da,, <*dd 
*3 rt fieitowWodO) tofa&ld&g. t*oda ed ^ fy* 
God edSsafcrt Udofcanda^dda, ed3 saoa tadafeada 
tau tfa. edda "dread zradwotor*,, *jd *»«» irtda*ftoda 
doc&an u»o«id aoad sioid edsi ssoas si/403 dft^ 
oas a»fcrt, atBoaftt^ dw#fca,d <k. edart oua 
OftaJssrari ed?i iod ddoicda evddejl )SS dasac^. 
iradaood cdssdjd? ^dasd *>aa ddcJaasSdo 8»dBW&Fdcel» 
jlufteartaiSda rtO?Ki toxfdod-ffl doSa, eda *«^ f^o* 
rtcUjOrtja aBBSmd^dodja, rfo^Sjsert *?do ?iosasJ ^"^ 
d»i, aodo gsettS^da. e^d otosdjd? "t»«,«Ja tfraa," 
Jteswi jj^TOWfosjOd § «ot?JMrtd *S*ra SS wwacsacWoda 
aStcd^. 

jjKSiVfloda ass « aJaad^rijs .dadadcJasoia,. djirio 
oasjoia *idja?rid$ ocrf aS^ote cSjws aJaadjde *:(3 
iioada d»dd edri fta^ds^ w?rt SJOfcijaoftSa. ««®rt 
i»i afar da**, towo tA5,rt ootoia. ofodd »dEJ jWcdada 
datte, dadadcdacsS di3r<Sroo, 36^ dj^ad da^ <S 4 
oi»ftd a d AJtJLftcrt »d«rt »i 4 oi faoS daia^ Sj»?4 iwdad 
TOdariandsStftia,. M, d>Scb*rori rtt^cda cSjaffiicoaod 
itt, taddettb,. otaa^Jidja wtfig. igra K *» d * te( 
t>dsto ilc^edOf^ ifcjkn dadodaaCJd. ««d^a SS,cBae «g. 
wd«rt dud* ?tetfj«rtd wSaddadtfcacda, ecW^ a» 56 £»qb3 &35SSS balukolar@gmail.com 
57 rW kod trfS^u^ otodtocd rtrtJUertfc^i^^iSocto <&*< 
ritfo. * aaficSoOod e^rfsad utf ^ d^ dododrt ilftddc 

ftsstin/hob^cS «edo TtoAiwatoa/i eS rijsdw « cfodd 

<3dc*to H AS rt cflJirt*8«d& daBJ*,. !ta4 dwGS ucirfg 
ria$0tri aa^^rodcJjd wdart olfc?&aJjatfrt ^Mtx ra^rartt 
&,d£>g. «d?S rf* H oto aJjseft drfja^Scd d^Ortatoftibd 
tMato? «dc& ^©ridoS &Scd»|jfe^ 

*«fc idaod w$atod t^tord staSjHqradd touoowd dcste 

s»M tf iWFTfcS, eJ oftf ^aSort odd wdcdg ri^ddotoi syi 
SjscJd* d^ortf ftjOlcaio urtnri toft w$s%>ofo&od eJ^cfttf 
ns^o,* aktakuo rotf 4 rond£§j. ^cJ« 5mJ«CwckjA riod 

idcrf: stotf ^ &©*, tfj^CXto,^. 35ot&&. Sa^ fcrtofc>a,cJ 
rtotojCotond &. eJ ond && 4 ci£ docfcuorari &cfo dwddeto, 
otodsk SoBttrziiSefe aousda *^ a$&d©g. isto fe rtsio* # rt 
ida extort rtadart**^ rtos&FAcrart esd wwidsatood ^rf^ 
ij&QdtJatoQto* &sfc s^oijwtsfcStsU* erifi£j. aortorirt *fc:oti 

ritfacto wj, *Sar *«c» aSeCd ft S d^to, e doB&ri* CSS &ijti <addi drir cfcdw rf^ BSHaroftc^dft, wdd <^oM 

w&ota>d awoqfcirt^^, wS^g »crad'jsert 4 W tftdccS tpsSfi 

wgta^ 'vsa *3c!c eJ.onti £>5iaivcS tart dJsiBSE&rodC^q,* w 
5oocfoncrio Scdodoio arf wSab 33(to egSro rfow 6 d« eriO, 
d^oflrtteb £3i^ ^* *eaSe«>a- « a&c&ncio d^g 
i^ior rtdcrt^o 3S?*d o *rfo35rf ?i^naft 53wj; d d cn« £»aci , 

t,odo rtOe» *«rf ; odi riocSwnn sj^. Sjbct^ os^ccto 
7Jo?3ja*rtcJ ato^d«3 M e dodArt^o AoeM). tfScdo siorf^rfgd^ 
Mo tpssiS(St»oC3sft wd«rto^5x3 ^ a^sSeS^ a!js?Dotog id 
uuottirto*.*), (vaginismus), i-s^ato d»acrari ^idoei 

«*rt§ 3<i A rtocfci W H s3;iS«6?icJo* o3jb?S)0^ wcWriOOejri 
rf^o^S oJjs^c!? idaSd eS^ondS ifc^d^ aiorid edo ^^ balukolar@gmail.com ss £W|fa<iS te* tpw«. 3^ fcyfttt*^ aSjwctosioS sfcK&id. criwSd* 


ti^rrt i*odo aocto riorttttclg. wW 4 tfd^wfc«G t*do n*ttt KJ;GteSFcK> KlSfc) *qcS. odd sd^ti datW u« t»w^i aJ»» 

aSori&b edOrioagcS odds, ajwaowl 
nwoOotod aSorttdo da*, e=teJ^ cSjMcfc^* vwctoife,d^» ertyt wdtfo w3rf3l, *Sj«aasrt 60 tiMjfoeJ ftjqbfJ balukolar® gmail. com 61 S& bt aSjMJssaa ouotoS*)*,^. ■ rratiOrtjaod gSadono&do ad^ food Utosjd^ rfjaea sto&dtfci^ 
^4 djd#"e» wdsd «n»addfSri<to. 

ift^MFRB 935k rf»^ **&. riocfcrtttfcdftc&ft VMOUds^. 

oJjj^omWjs dodon wjisra dodwlsartO aonaori aari&dod 

wdado, edd "d,darsa roao w cfeg <Dori djdsiF<Sri? add 
EKStyJ tyte txfc^do&JaoctottW^d. 003,3,0/* 
4,o55r»ftoi ri>EWn» *wSo3< « a,*.* ©„onii *ka> *»«>%.& 
4d. «cd d # 4/ ««v*d« d^ontf *,cfcc&g «**, <**=*&«• 
s^cMffR »£»rt <&*$, ato*. <Jstto4da 5*3, tsfewri ^Ofc 
osrt «cWo H iMKitofl si,*, rouocfcod A^oe*5S a^dt*. 
eod d^rWo i*A sSjaecfeddd siaojo dddri^ *»$?& 
*&Si**jSssva. **** ^ t3^tt^0d a § djdarsa 
assort .aowWwtesjS. ad e ood aod S/jWa d,danfca^ 
ddo ggdo^ adoa***., atodo**«fy»,d- 

djdiraa nado, sariwteo&ocsancJoe doused £x>£ca*red 
tads oea&Slusfccb. »**» dsarfd ***» cfcadjd? 
aad* j«JKW»*$jeJ ri^oafto&c <*do4,d e - art edart 
wfeaortd^ doo^^d add.USc&e ■*»»• **> 
dwtfd *3 H eS oftii ricfcrt ^oara saado* sarierfcrari&adftd. 
addg smM. Jfc«j6«rirtta aSBi^*e^*«dw*4. «5 on< 
a,ofcrt dojaorod wfcBcrtrWJ^ doo^uo/ja^drid. 
udiiaorVWs^nKin^ ***$> adoatfrf */a<o*sida 
odd»«ttd to* ^jMjkWo. * tfttysfc&wfyd */*> oSjocjsTioSo? d^dsSFpSa oadodod augca {MpaSrWiifc, sJaS 

do^od* Tj.&.^jjsdnd. 

kwa^ftrt isi, toeriaJag srt^can Undid atpa,;&sa,. t-ods 
orf Bart? di,aari rfsj^aoiog (Jjaeafciwfya.na^rt $i36<rfo rid 
cSJW&d. a§ waa^S 'WjsJS^c rfdojwtoi.d^o. ^wicto iSjaeacsa 
Je» jwJj* 3^ dcsaaddtfoJ aSdO adrf d^ £&,% l»ocWs. 
a ipiSw ad£>rt ai e oi jDoAifc/iUySo. eaad Scid edrfo d>* 
OsJ auaoSo to* tWjtf Bedo otooaddja dortrtdo <&»«a di^ 

E&WfeoSdcS^ (K>OSo&|,CS ) . 

nadod wdjsratw Aogca djadrWc i d,d!iFeJa »dod dao« 
dcira^ rfaS «oto d ( 4,oJo ^ttooiwf sjasaddEade^f rtoirrt 
ua&do. ricdo doic, aSrao^rt^ e3 d ontf rfcteWiciMio, o?g>fs»ri 
«d 4 fcfcd JeSjOJs synti a^dw Sdo b waoa^d^ctog ido to 
6K$3»orirW wW «i ( o^ i(oS«fflao(ydj^ ) doando3a,d. cSdo fc 
rtdsawdg & fci^ado aScao dsal^noi rtccfcdo^^ ^^ 
s^tpadsaOcrfasA dtfoioijadr(;i,d. JaSodtf rtododoi^CAoi 
3&tt> dsi.^?Jo wdd «d, eda^oOds t&.eron tSdOdeo a6dc 62 OMJJSS aoqbti utoncdfig. edtJ eS w oea sSdjs^t toodcS Od^ fc?3 trf iWd ^WaoOtf aaffisStiEwJci^ rtdoS>fcc»ri ertcda aacto 
cte^e* sfctefad a&d»o 881* cda WofoA). ^ darWc& H t*S 
oodJ» &>?3JWJCe, sartjs sso&a darWrt a3««*jarit3eoacJ »* 
daosD, e)„oft$ ariafcritf t'jUfora rid itfadc* «J8tS,dO^. 
dartort jSjmSw t»0 ssa*> ra,dss3BJ>rt e* reuOrtooda 
sacDoofc we sJjwde »< darttrt «dd wrt n otodjd? a&ric* 
*jwfcj, odD dari, dadaWriodjdodja rid aerid. «do t«cda 
tri,oi daSri,d adokdod*. eJrod rfodfcrtja edsJ^ «ri»td 
dou od 0* dw*> Reot^*>. darttf «&>*, ddoSrWsfo, drred 
swfia ao**«fy3 odd tort n W dei&dda, dowa^ *d 
trtrt«*fc>g. doocOrf dotta dorttrt da*j8,So fc ato*)3a,S 
wrori w* do*»,do fc ddo, SsSrioaJad eS^onM urtrt aojidjaf 
aSdo«, sraddjcS tWAflJw^Sjsdndite. 

Mrit *»;«3o3tt "»§jd sasaddwdg «« d$cJ»4,das5ri aW,d 
dfctalwi trfoteto, &,<*?ia4,dMto* sJUfc crfc&jaoGrt ^cfwl 
riouodiWfcd. * riouc$ eSrt rio&»«fi tatyto SdswSa 
sjasctoajdo d»do*,dad iaodsfc eSafogd a raiddjtS, ^ato, 
d d O 'XfcwI&ftdfVia. «JwSrtjwda Gd afyd dsScdw* ^ftau^, 
a£wft3aa6j«ejari »S ( o 3 aostfnd e* **>., 5&=«3 
otoaJjMOrtJa d^ofttf rtwood tWrioMidods adfOfcdtfa. wgd 
eJ^on* ^oBackS/d^Ari&MfffcWa. edd» edtf widoridg balukolar® gmail. com 
61 "tyM a^jnsm «dtf dosfrto, daiij d«d tfcteJOrt>*,io,. «# 
* dddasrt aadd>tS wutjaock txSa&jto,. 

*JwJfUodo OfS «Srt dKtodo&raoart ai ctosjde t^oM d,A 

g^ab lie&Jadrt rod d,t! ecfeWjaccSe tcdo^do^dOcd rod 
ri;tfcto«3 d c ofttJ i^ dcJotood apwSsSaodsi^ «*crfo tSf aS 

e^d e« crfas^d? ^tf wiSj qSosid aEftrtja tto^rt d^ontoan 
tmd^^rlftoct) rfoDtort^d^do steS^iS^ri tfwirt 3fftt 

Ots^ art* s^ffad ^dSrsra wtorWrt d.ohd esd rf ^srija 

^te^d* asorodo s^cJirCT TOOorttf5 ^dtteJ^ wtfAirtodoqi 
Aftjgdati ?iootid eort ^Eto^ tKteaortrt^o &&£> ^oda 

ctead^tto. ^eSo^ iudda *y*li SotjUtriXidtS ?»$ rf^o^taan 

tfjtctatfjd ^ocb ctotad Q do!I TOdK^sasn ^d^Fira oatort^to 

do $ js^odo *rf jsatoTOO woidodc! ^d*ro TOJtori^ McJooOd 
Sett, wdcto tt^oi ^^TfWja, rtod dotf^ d«e) cta^** balukolar® gmail. com 64 S»$3ci ts^ricJ oqJ^. ootjfcftfc &k fc feuwudg tint-® &$ 

c=kto as*?, ^c39 a^ai*. *» s oafofeta,, u*0 dw« "«*, 
rtjaod:> agd ^e«J3 &*^ c^ni ra>?>7fc» aSAdcios9,tf . tart* ecfeo todoa won tocfoa &ora)icda aatofccJg *$,**» rtcttg 

o$» ^eariti dsiwfccsarttMfocSa. e d** 3 
ed^oi a&srt rtsS»tt <»& ;Sh«J rfjaOMfosi 

SdsfcS **&, tf«V o&Q *&*&* 
aJosiKto S^fWg ecfc wstt *ste Badwi 

aoja ogawW^ v&Oa&io* saw**..*, 
iagdjs ogCX^bJa lott'drtj.*..** 
aSjtaaAttrt **k 7Jo*GrWeWwaSac3octo 

ricdo tf*. *»fc •wtdfio** ■** **- balukolar@gmail.com 
67 66 Coqfctf sSjyfcft' (transvestism), wdtS^ t^ddg 'tp^Qrtwa raft 1 
atf goatecta. csodd rtod^cfo afcrttd aswtra gSorfricJo riocMd 

stearic, aSc^rt rioaftortfie wte, ^dd, S?*to wtfdo tfo* 
t&d wS^ato Atfde w3d rafO&MS&Se; ticccyri,&Rnib4,ti. 

A,c^ t*otfjsdo w* trccfc&S d^deto^ wJoO&w,, e dj^ 
tn^n ©stoat wdtfo sSjaedeJoa, ko&nOAiijaoda aSJacrisa,c^i 

-u^a&rtrijtiog dori*» Acris ■ rioasjg* frf^ rioodtf sfe^d^ 

eqttra -rtoijJj&eWlflrtcS^ii etfotooowrtwascdo. aesrte erf 
oSjsoBrt oo0 d^ritfgak© rfaS d^*jw#,»atodo. edd ^ 

osilStfD^-tjtfWTtoid. »d»rt edeto^ ^fcrriritfiS^d. #o* 

"ws^d^rid^* arf^d dddcft^ djadfirt Kdoraok roa 
d» Atf dafr 4*0* aow doctot&tn a wdototfUjddo. 
dan W3.ro> «* *aO?3* wJeto, ^oiiMcStto (eon ism) aodra riao 
ftftftfo* *^08JWaW0* ^>OW e?5»M 353rtJ3 ra£^ tSf*> 

wwrt^-a. ^oSjaea* a. E)js # djaerf sStftood taotid^.tswr, 
erort aSortrid ra^ sSOrfo^do^dOod rto&rtafo rfot^ aft^ wd 
,tttf-c»t*ftfi aSort& «aodo gotac^ds. rii, rfcidde oi riododa *ft *©oriTOrfo roto*** wrist* ati** ^cto^steb 
dad MalMttu «»*«*• 3 - ** roaar *°- < 4 : 

«^4m i»wl. «J4«« *=«** 5S ** ri *^ ** 
utocto«JM?^»B.*«to o^f rfJ^a* ^e<?ci. 

sbdMaw »w !3j^ «*V*fl* "to 858 * 8ttsW ^ ■ 
wtac^Bn ^ru e^ eKtfwJ d^wMwan to 
jjooo erf? ^0* <J on«5 tfjpwwrt rtowo a^ a «^.« ^^ 

KES i (sexual fetishism) dJHUc «ddA w**^ **« 
sd.ssw i»aori«rt ah^SJwcsia *>*«fWfi e^n**|W 
^^ A»sk» ***r« a« wfc*«*A «« «**5i 
«ri «m ««w«rt- «V*d •jofloctofi *e ^,v«« 7* 
MOf). noart A^d «4. afc^rt rtood ^ ^e »*>. balukolar® gmail. com 63 JXqbfj to$s$ 69 iudorte to^ dQfcc»g» (todort ee!^ ^artca^) 
*«d WJ,dOA fc^fc Sjwstofc rtytafag *\teto to ttflS 

«swJ,oOst tied*, oaEagr, acoaS dJWirtd torocfcrort rtcrfrf 
do* «H, dOfcd^to afc» afi^ 8o to » a yjjua t^jjfcA,^. egd 

«wocfo6» mfebsioSas &rf oixtadjrtwd to*-c (CORSET) 
■!Vorf rt (STOCKINGS) w*b^. tiaftbfipyt agcJ 
dwodcfce aSortoW ewi. ri»<k do*4.d e . csajgd/ aforttd 
W^aJa jfctyaS Tte^dtoS^ aforfosort urtflofc* utaod 

*n«rt rtorirttte shSa, rtoeSW ^cJ;wJ tfdoaa d 6 3i> t 7fcfc «»s!o 
ofcwtoA,d. afet&nofcdo SadwW sot wa u do&djd;, swi 
dns&ad. odd a&doritfe e&donofccllwdrtts^rt© *o^o», 
oort. radrirWffe, dORbd assAtj. ua&si ^ Jxfcfcss «&) 
rWc rtwfcBd f a* dMjcto *d? tfsda^ftjsfcds. dcriJttfi 
e.dseSjanpsdddodJ} «s»djde tfoSjwtf «sat3«ic^cS rtodrtS 
©&**$ *jatJrtro toaefaao, ad^Oc^dtertd.dswfrttg 
S.«dnduatod5. ^jwjfHS djdodd eoart udd oaureps 
«J„on* sbtfds^ dactoa.dua&cfo. was,* rtodxtf srart 
««*» 3^ dJseJrt^e to*,* siwrtctood SrtxusraecWoi! 

wdaF&cfcw^to sJort* afauoart swoort Saaro aero* ftoa^^ rtods dortoarfoicfce d$*d<*>. rtotfc da V* «*$» 
rt*£ Sj8*cwfea.d a <to. «3B3«rt aS^tfcto ddr doiwiytoddcHa 
tri?^dwtodjdtJgofc? rtortoa&^sJ d t 3V* cSc!5pcJo sto© 
ztfz. oo^ sw*> riododotacd« Sod dtoEj/fc. ed*rt 
tfoaxxt ddV dckTro.rtoa.d^c* c^on* tsyi eWde* ed< 
tfeftf««i,,-*Hart*e*. rtodado* <&a,3 ■ **,«* **,*«» 
dd> esJ^fo rtortwa^ ^dd0*,d o d» ed&raoort «^oft* 

t^tfo OS *>©», dKSotog oJwdA ^80E» o rt ^ irfv* "*l 
^M,d*». w*rt esfcwwoto Soioealsnn owSjeiiVs«*> 
aj^Asdo M»ert <S„cNJ JiMOd dro«»^ *»&d*. 
rtodwi w^atogofce ^ontf SsiQ «Jsd«g a;j eo*Wja«*a 
aSs^J^. *i H ^jade»to H rtod**rf tejx&aoda rod 4 aadart 
e5oa n riedwi wt3 u #* ^»oltf ?to* ddcJ«>*.d Q ^. wrart 

«*ricdjwj t*^ dofc sSjKJrtdatog i-33dc» L *6«sood 
esj^rt ddd*. (ert wdorao*>g aSorWdo rlod*} u^, dOfc 
SjwJrid UEKfcdjdo »wi»s»od s&d^aw^o,.) 

aea^jiOori wdsd jJjseWrtCd^dfl ?iOort wdod u^ «s«rt 
trfofc wps^oiariCsjQd^dood »«. «dJ» rfOoriaadad* 
ijirtfisj. vto&& ^ Odawi mdod djipadsSe sftaytf o.. ?0 aatjisjl wiiSsa balukolar® gmail. com 
It *lofte&oto wtotf=» a^CJirfojKto sta&vrf ro^tfcJjaw, &g*So, 

ttfooto tauo^ccfr et^oo&actf djtfcbA,^. «Srt wtertja.a?,ft 
osfiart ^rf, oori &©©*£ Co, «t#&) roaooatondo tiOod id 

esSAaodnji ^oAtf ?3ot)c5ja tleau koiSo sfcfcaic3dtJrij& assrte 
i(J H wort ^nafcc^tio. esfcfck, coOao Aro^rt ^towicb. grartofcc roc!?sS<3 

i^ods Qrf ssutSdjscridg wtfcto aScSrf s»3, etpdoto* 
tSerecOKfo. 3»^,TO,ri bSe^S toij 5fo*«ror( uort do&>s,ESofr d^ Drift' «»V ***** ^*> ^ •*«*** 

eft *&*(« «*& aw* «** «» **•«■* **•* 

* «*fl *««•«»** ****** **«* 1 W 
SS09. e^rttw^*^*-**** 1 *-^^ n Al$Kf ftqfc* balukolar® gmail. com 

n raft jfcJ««d *« n i^ujjda. caoedua e&tfo&» cte4 l A»a,e. estta *sfc fc sfcscJtTagortrt 
naortvwM, qd^ «csJdo jtocri reftottjs arte!, tj«j jSorfej rtdorfBaaartto rise! udjWsfo^ odc» EJtfc» SsaaAfflfyoSacJa, 
wb aati a Oft, ^^rtftxJMfctoj eftfcrtea. o o?A wJ^ dak 

wtodnwtdeKeM e& t»o,dg oisS dweJ ^^jkS tMtfcd 
dwferf, e5„oM eskddrtt do«3 ed«o©jfca,d. * d^add 
a«£i oofca wfaddtyi afit^rt tfHaaottt srosdties, tsodoa 
d t $,c& dSKM rfeJrtil^ rfa«J oste»o*3afiib^tS. rtaMd 

^,0M SJtiSte* U^ OedfSBft W^WWfid tones' Mg, *JB k 

ddewfeg Wfcdodo* d^&tean rtoeWoand^ nsdntMasn 
Q&ttj wawWa rtotttod^a ootid*, ud« «xb dooo gfortto balukolar@gmail.com Jttqtai 75 3o5ksd 4 3rirt eftTOri wofartj a^rirW dfttrtS^ ri^dwdo 2tefo-TOs& ecid eS 'tD&e^doi ro^4'atocS o Ocri tied 
Ebaxitoocl. rafcawfc dadrrWocS wrt^FSg 

stocto^Rrt uaosd, tnxtort i^cfcrt tot^d. 

odrf atouritig cfoaDrt, ed<S itaSofast^ 
SraBotoocJ «dgb^*3; OTfcS doeidoKcSnaA 

afeSOfc* &tfjrfortJ3«* 'cSfEfcto'rtTOnd; *&j3* fi?d arla^J sfcsto^fc o^cri aa^d ot^cS. ^*atoft 


e^oAridod. 


d^omttoda stosbdj-mjtfritf rfdo^rf eJ oni riotoo^S ^oaateteracieJ^ 
koGsS ^c&dg ara& S***^ y^statf afayig 
OTWeS starts - oatf o&wri Socfcdoto sSj»3 Sot^eri <ftlri 
dwafBiq,* V** 930-950dg W^r^dsd ^boot^m* 
«gja tferooo&rig toc&doJjaoGirt Sotf J^nri^dod ^ds&i 
achats. aMcrttaoonsS d ontecdo acyt* tpsdatofa 

cSed^aio ttrtotf tl^^ *»,? tfrotftfdo ^ctoori riotfjwrt 
StftoV^do*. *;■*- 37-41dg djaedw^ «*d «»ri*tf 
w # ©rtac» *^ fodoSoJjsoCirt d^cAti siowctf 3^&d *SoS. 76 fiaqbd Wfrtf balukolar@gmail.com 
77 csg edcfc Wijrta? ri£a* So^oft ijagjo^c^doi. roodwrari 
tftfdarioa.d e d£o& rtodd d»ori £cdrWo rtoto^rtjftocio 

<^do eooDrf rt£. *rtws dsbssaortertctift dadaotogj. potato 
^tjSjjert^ doortitfc^ totfxrfjwfo^d^ WOTBgdrftWcS^ 
wu^af f ddaW ow&OAiO^cS, riotfjwrtd tk&Srt s^riritf 

oSjaeaofe Ate) row roa&aodo edeSc H jSifc^doS 3rJ H cSrf^cdb^ 
d;$de** rtoaDd dow»s8 # iu^A.d^oi. dAswda <b,aJoO 
nun 3d?*Wg *»,^ j^orlftij^ ri£ iotoorios^d. e^ 
rWg hjt sJdoB&fo tocbd, dS,, secdd, ft>0 daooaad s^rfrt 

aejrid dwodo&e dAsritfjao&Tri ^ontf ^ofooftci^ iS^JSntod 
'n^tat* riaS ^da^d. TO/f^y^j^fd « afddd 
d,d*F53;froddg a*d,roft wd^tfrtjacd tf4c3jaodd $&$t 4 
M 4 t#Rj Ma.AMdbcJ^ a»jB%,* ag«* wtytOkatf* 

sUDVKiadc^ otf^MS aro #rW sjjsri d*>irado ^doddd^ 

dato; aKMdoML d-adw da*>, &. 3.6ri9to. aSfcaftSo&d 

edw^d ledu Bttijfs»n&*. aeiS H afo d,raJ rtacfo d^dodd 
oirad dMtfobdcSc eftrifi. OE&,d BKffto eddj*dd,fet$ada|, 
cfeira^ d^orrf a,oferW$ *adrttf$ddg wdda^ «#», mrtt&Qft. edsS *;03=rt *sdttde3oda *WP&rt "sJ^oa, ido 
rtotddtia'uode ^S- 3W * 3 dsS^sb d»d£)? w oodrioS! 

Staa a d\ora» djseotf si d;*wJ e detttede a&andod * 
crartoi ttrt^iig, dwcforf t^jahW udo4F$g AaccJ, dot# 
rorort sffii tfdo^ o^coJod $fcs*j^dn ?Sj=*i3 *o^ 
fjMfo^^ed. edd rf5sdj» e»jofcd rfdort njjawprt 
aj^tjiao^ d fio(f ^rooddc sasj doeMowfa^cd. rfd&^ 
udoWO d^fci 4*-^ ei d&rt^ad. dda t 7Jo^A f OTriOc*S, 
^dor Sotrt «SCTKHto ^^ctort^o ifcto^dbrf, d„&tf 4*^1*' tfa 
s»9 35s«d, tfdcrt ed^ac^Bi^ ^r cf^c^cd a g c3^ 
%$Fti<5fc£* ODocd ScWoi,fd; ^^FTO^n «dttri^«d. ecti^ 
dedc!o&ood f dcd Opwirttfg ddcdow oto^AfltwS. l^ei 
^edM»rid'itta^ d5«Sw(. d tf W «taer^ t»W stawD # 
add^. &;?* d;?ria rfdort tsd^ac^d^ wtod a g odrfj^ 
?JaS deddo^od dcSafaco ofa^Tbi^d, edd ^ 'cBwteS' 
ridRtsdg iyt* 3t*~ Smo wdoz^ood ddctow £>§jorU 
TOqJ^CTrioiSOg. oSwdJsyoDrtja ddoto©E^7JdddD t riotocd 
7i tpsdddtfc, ogSro aS^Siod^ stowd ?So*rfo T^ipsddddD, 
^^iron wtorf TOjrirttf dJ»d gSJWrtEjaSDCto. »iodd sa^rf 
rttotto ^rwa^ ie^lDsj. crfs^dd u^obJi djsdasiog, 
todofc d^ac^c^ tSed odrodgciws **«jaft v ijosj. 

im oijidti dJsorWjwOrt ?io^en^a J ci > * edcto^ doejwart 
wdrfa dwsfciosn wdjtwd rondo^do ^od^txsio. odrf »cto balukolar® gmail. com 78 *»(!&*) storks^? *^ sddsdo Ms, acwctfo etiari a«3BFefc3Dftfe,. 
ao^tflrt^t u*«j9rfnd. ^sSwb swfla. drtyttftei A4^ 

neb. ss^ttaftcg, stoato, fcuscw, ftteBrtfeb., An** ri J ot|to&E'9 Desmond Molrrls — 

Desmond Morris — 

Erie Fromm — 

tan Oswald — 

Klnsey A,C. & et al — 

Klnsey A.C. & et a! — 

Klnsey A t C. & et al - 

Masters and Johnson — 

Slgmund Freud — 

Sigmund Freud — 'Intimate Behaviour' 

'Human Zoc 

'The Art ot Loving' 

'Sleep' 

-Concepts of Normality and 

Abnormality In sexual 

behaviour' 

'Sexual Behaviour in the 

Human Male* 

'Sexual Behaviour In the 

Human Female' 

'Human Sexual Inadequacy 

'Sexuality and Psychology of 

Love' 

'Beyond the pleasure principle'