Skip to main content

Full text of "Elegantiolæ"

See other formats


BOpSTr . JULLgi 


I & 

£■ '•%v 
cm 1 8 10 11 12 13 14 15 < / > cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 15 CgyyS W^ Qj u-u-wo-m **v I r 


cm 1 III 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 og u 


1 - I I 
■ l cm 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I 

I o=w zxt ri (yauM^ -zn j 


r 
J * 
cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I 

< cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 15 H 1 (jflV<3 VSTINI DttTI Senenfis Ifagogi? 
cus libellus in eloquftie precepta/ab JPvnbrea b«= 
mini ctyriftof eri filium f eliciter incipit/ 8 RebimugiambufeumaplcnfcKviiris i * *' L *■> £?" etiam bifertiflimis perfuafiitum be- v ' ,. .,.. t v t , „ v r , 
mum artem quepiam in bicebo non . ^*«,,. 

'<$•/ J nuliam abipifcu y fi veteru fectatu vef 6 
tigia/optia fibi quifcp feper ab imita 
bum propofueriFTNecj^ eni qui biutius I.M» Ci= | 
ceronis lectione veriatus fit,n5 m bicebo/et orna= ' T 

■ 

t«s/et copiofus effe poterit. Na et fjorribiora cre= i ,•.»>>- 
brius cofectati l ipfi qucqp anbi ieiuni et inculti fi 
ant neceffe eft. 4jLectitati igitur micfyi Ciceronis 
voJuminaCque eloquenhe parentem appellaueri) - j 

pauca anotatioe bigna vifa fut. iquibus fi vtemur 41 

vulctanufermoneaipernati/abeloquetiamrroxi i s i 

mius.accebemus/ v 

((TPrimum preceptum l varietati/comutati^ 

onio^vtftubeamus/ t*Tl. 

d Seb cu ib i primis quirc| abmouebus fiti quob 
rfyetor ille biligetittimus / et inlignis abmobu ora* 
tor/fabius Quitilianus be oronis partibus bicere 
cofueuit.JMeq; eni leges fut oratoru / quaba velu- . 

tiiniu.atihjKceflitdtecoltitute; ncc roaaiignibus < 


L -v* 


GI-NEVIEVM 


;vt i&cm bicebat)plebifl ve fcitis.Tancta [vt ifta pre 
cepta.feb vti in ftatuis/picturis pozmatibus ccte= 
rif^ita quocgin exornaba viri eloquetis oratione 
plurimum feper roboris/ac vcnuftatis r;abuit va= 
rietas . &tc$Cquob bici ibfet) tenenbu /cauenbucj 
— illub eft antc omniainears vlla bicebi (u fieri po- 
teft) fTe vibeatur . Hec igitur lex prima fit comu« 
tafionis/varietatiTaj/qua erubitoru aures nobiffi 
cile iubicet. ilHoc iajtar iacto fubaireto /per* 
pauca beitfps fcritan C 7>vnorea amicc fuauilhme) 
qae et fi ron femper^ vt plurimi m tamen l;is ra= 
tionitus titi feruar.ba erunt t fcb iam nofiri ialti' 
tuti ita nafcetur exorbium. 
(JBecunbum preceptum be fitu fuppofiti/ verbi 
etappctti i oratione; 

^Jplcrua; enim qui oratorie artis fforibussc 
faleratis.vtaiuOveibisftufccntkotratnu 
vulgataci gramaticorum confuetubinem bamna= 
tcsi quob in calce abiolute orationis locari cofue= 
uitiib illi potms coaptantinicioi quob oir.ne tibi 
exemplo erit manifeftms . £cis plena orationera 
conltaretribuspartitus. qucbfuppofitun Cvte- 
orum ipforum vocabulis vtar)quob verbu/ quob 
appcfitum vocant.Diciit igitur nramatici {5cipia 
afiicanus telcu A l.aitf;£gin«ri, ciwticrie vcro L r 

h 


■ 

1 


r * l 


eloquii bemines couerfo potius vtuntur orbine. Al-*— a 
liarttjacune lcipio africanus &eleuft.illi.'M/r.Ci &*—*-** 
cero vtitur famuiariter.p4cntulo.no8 vero.'p«le^ ^ **f'**T 
tulo.M.T.Cicerofarmliarir vtitur. Quib? tf^'J*t-r 
me exeplis patere arbitror appofitum prirnu 1 owr^V^ * > 
tione/fuppofitu mebiul nouiflmuiverolocu ver^^ 
bu tenere.([Seb et u quibCpro graraaticor5 «•*. A; 
re)poft appofitu fitum eriti ib iitio oratioms poi^J^ L-_/ Scncr^^. 
ras.Ligurgus conbibit fancttflimas legcs lacebc* *~i awu^yfc. 
monis. LacebemonisfanctillimasIecreB ligursr..^*- <*, e ~3 
aus conbibit.mulfag; cofimili ratione* ~pao„tfi^c , *~l'*-**~ 

9 _ ■*! __. __ i !_____. *.l.*-«*«_i \--> k 
igitur pieruncj principioappomturi hppoiitutnf^/ 
mebiojline vei bum.vtanopagu folon. fclammuBf™ 
primu coftituit vbi granwtici bicut j fol5 primus , 
coltituitanopasum. {[Ceterum biueriis orttmc * __ v 
feus i et iocis tollocabe fut partes pro aunum iu*r7 " a ^ fW 
do j quob quibem folo vfu coparatur» __.» ^ a*A *» 

(?Tertjum preceptum be abuerbioru fitu ♦ *_^r * — ^ |*r^ 

lam vero be abuerbiisC que funt veluti abiecjjftc*^»^*- "" 

verb?rum)5id poteft pauW vbi uia lpci ~ A 

effeivfei bemu aptius congruere vifa tuerint«mos 
bo in principioJmobo in finelmobo intenecta m< 
ter vti ucg.qua in re biligeti vtenbuin eft conhho* 
Seb prope verfcum f requetius per venuftam reb«= 
bunt oratione. vt fabius maximus ante alios for- 
titer atcj animofe pugnauit.C.lehus fcipioe fami 
hanfume vtebatur.Qementiflimus ceiar l?umiti= 
teHcjngfcebat . Nunc vero ab rehqua . 
{jQuartu preceptum be prepofitionu/et 
integrarum pferumaj orationuiteriectioet 
inter fubftatiuum et abiectiuum; 
PR8POfitiones pcrpulcf;rc intcr fobftafiua at 
q abiectiua nomina interiiciutur.vt feraci in agro 
ornatiflimo in loco.maximas ab res.fyanc ob cau* 
fam. iuftis be caufis . aliacji l;uiufmobi complura* 

Ncc prcpofitionea folum ( kb alia pretcrea eiufc» 
mobi nuncfumemus eyempla.Maxima i rep. bi* 
ligentia. magna in parentes pietas.increbibilis m 
omnes ciues obferuantw.fummain l;oftes hbera 

([Quintu preceptum be fmedecticne genis 

fiuora iter buos nominatiuos/et ecotra. 
7Ktq etiarn pulcf;crriinu i iter buos cafus / puta no 
minatiuoe buos/ahquib cotmue pomtur. Vt om 
»ia reip.iura coftates miljtum ammi.macma fces 
< i» f ■ 

m 
leratorum fyominum flagitiaf Bcouerfo etia cofti 

tuta ac trafpolita oratio piurimu exornah Vtl?u 

ius daritubo viri.fyuius qmrites auctoritate locif 

Ci Sextupreceptubeabiectiuorufituf 

Venufte etiam pieruqj precebit abiectiuum nome 

fubft4tiuum*Vttuabigmtas«optimavirtus»biui 

»u igemuin.exquifitaboctrina*Magni ehirefert/ 

quo ioco quecg bictio iita fit. quob teftatur Boeti - 

us in iis comontariis l quos in ariftotelis librum 

cofcripfit.vbi et Ciceronis et virgilii ponit exepla 

Boetii autem ipfius fyec verba fut ♦ Sfenim c£tum 

ab copofitionem orationisfpectaf/maximum bif- 

f ert l quo vcrba et nom \ na pr ebicationis fue orbi- 

ne proferantur* Multum enim itereft in eo quob f* A * 

aitCicero^bb9ncteamctiamnaturapeperit-'vo> .T^T^> i \ 

lutas exercuit/fortuna fcruauit ♦' ita bixiffe vt biz J ; 

ctum eft/an lta ab Ijanc te amentjam peperit naf u +4 £ j ^ 

raiexercuitvoluntasiieruauitfortuna* jSicei'im>>' 4 * » 

minor elt fetentie magnitubo. minuf^ in ealucet _^.^ v 

ib quob fi fic coponatur emmet i et fefe vel nolen? ., -^* » • * * 

tib«s i^ominum aunbus/aifqj patefacit « Rurius 

quoqi bicit Virgduis pactqj iponere moremipo^ 

iuilfet feruaffe metrum li ita bixifiet l moreq? im= 

ponere paciifeb elt bebilior fonus* nec eo lctu ver 

fus ta preclare vt uhc compojitue oiceretur* quod ibera non eft apub byalcticos . ljccBoetius . Nuc 

aorciiqua; 

<J Septimu preceptu bc fitu ncgatiue bictionisf 

Negatiua bictioapte i calceoratioms ponitur» Vt 

preitanticrem te vibi nemi :em. Scipicne clario= 

re m bellicis laubibus iuenies nemincm.Tua er= 

ga me beniuolentia.' tuo in me aimo gratius e ni= 

cbil.gui tearoenti js amet.' fyabes nemine* 

(jfpctauu preceptu be pouellcns ante pof= 

fefnonem fitu/ 

S8D et polleffor ate poifeffione. Vt opti viri bi* 

uitie. preftantis viri virtus.prubetifumi fyominis 

confilium; 

dHonu prcceptu bc vlu gerunbiuorum 

nominu pro gerunbus; 
CXVIQ vero pull?i-ms.'§ £i pro gerunbiis que 

appellant vtamur gerubiuis nominibus. 7Kc trjs 
tu e prifciani exempiu . Veni ca amabi virtutem/ 
vcni amabe virtutis caufa.gra gerebi bella t geren= 
borum bellorum gratia.ab amplexaba virtute ma 
gis.qi ab amplexabum virtute. Que vna preceps 
tio optima eft.crebraq? cius apub.M.T.aLolqj c* 
loquetes viros tuit cbleruatio; 
{fPecimu preceptu be congruentia nomi 
nis relatiui $kruq, cum confequete/ 


l + 
*. '^m \ * Nunc aatem mu!ta confkiam. quc li biligeter ab 

uertens ^mb pavu ornatus ktino cobucent elo= 

quio.Seb ib micfci imprjmis aniabuertenbu vibe 

tur,'vtquom tna luerint^antccebesJ cofeques/ et 

eorum mebiu relatiuu nomeifr fitib confequens/ 

vel l?ominis / vel rci cuiulpiam propriu nome.' re 

latiuu cofequeti femper cogruat.ftlioquin no la* 

tina oratio f it ( fcb a boctiUimorum fyominu confu 

etubine longe ahena , frhas poteft cum aiterutro 

conuenire fi ncn con cquatur propi ium ncmen. 

Qua rem facile exempla beclaratiet prifcoru au= 

ctoritafes coplures.M.Cicero primo tufculanaru 

quefhonum.btubio fapietie que pl ia bicitur , Et 

fexto be rep.contilia - cetuigj fycmmu mre fcciati; 

que dujtates appellantur. Mq lteru i cx illis lem= 

piternis ignibus/ que vcsfytera etfteliasnucus 

ett.s.Saluftii quoq; llluo tritum cft, Eftiocus in 

carcere quob tullianu appellatur/inuncrabilia h 

netufiis cobicibus ib genus iucnias.Hcc ib e ara= 

maticeartis vitiumiquobquibam Ljnari littcraru 

arbitrantur.Seb et nos ahquio exemplorum af fe 

ramus predarum eft ciceroms opus(qui cato ma 

ior bicitur.nam quob Cato maior bicitur /non ia= 

tinc profertur.Confiiniliter vrbis vifcenbus con 

ilcr.bu eft i qui iut ciucs. pcrbiti vin cx vrbibus 

pellenbi funt /que eft ciuitatum pernities ♦' fentina 
Sebecoris.Plerunq* igitur relatiuum nomen cura 
eo concors eft quob fequitur/ 
CjVnbccimu preceptum be cogruentia in cafu 

ex trib^/eoru buoru que proximius iugutur^ 
Illub quoqj fpectabum efttNam cum tria exiftant 
qaorum vnum relatiuum lit nome;frequetihime 
coram buo in eiufbem cafus exitu conuemut/ na 
(vt exempli caula bicam aliquib)Si quis l?unc fer 
monem protulerit l liber in quo be virtutc agitur 
preclarus eft .'rectius atqj ornatiusbicitur;in quo 
hbro be virtute agitur/predarus eft.Concorfcant 
nantj eobem cafu ex tnbus buo llla que maion vi 
cinitatc iuncta funti ahub lterum exemplum ^u^ 
iulcemobi fit* Qaias mifif*i htteras ab mc locubc 
f jerunt.Sermoce queaubifas no eftmeustQua 
exiftirras bemoftI;eIs orationem/cfcJ^ms elt. atq 
Ijuius fermonis crebru muenii e potens apub ve- 
tercs vfum.M.T.officioru pricnoi quorum au* 
tcm offinorum precepta trabutur / ea quancy p« 
tincant ab finem bonoriu Virgihus Maro m ene 
ibc/ vrbcm quam ftatuo veftra eluTerentius in i 
bna/poltl^ac quas faciet be integro comebi.s fpec 
tanbc an exigenbe funt vobis prius.Ibem.popu* 
lo vt placcrcnt quag f ecilfet fabulas* Ibem, quaa 

t 


: r * * 
creois cffc \)islno funt vere nuptie. $tcj eiufrao 

bi fermo plurimum exornat; 
(JDuobcc.mu preieplum t e auxefi potxti* 

ucrum cum per; 
3D c.ucxj oigmlfimu cft annotatu. vt quom pofi= 
tiud€<auger^ velimus normnaivtnsper prepofi 
f um aecebdt.Gcero m cpjftola ab cunonemkui z 
cai us eque fisiet teriocunbus . Ibcm be oratore 
p r;m o.perboati quite frater ilhviben folet.Tere. 
in eunucr;o. perpulc^ra irebo bona fyaub nof tns fi 
miha.nam pergratum vaibegratum fignifrcatM 
in cratione Jepibe p crfonat; 

(jTrebecimu preceptum be fuperJatmis 

cum multo/longe/et §; 
PST fupcrlatiuis/inulto/ioge/et qj abuerbia pre 
ponimus ibqj fepenumero pei pulcl;ru viberi fo^ 
let. Vt longe amatilfnnus veftri.mulfo ommu 
foituanllmus-St acjo tibi q-maxias gratias 
(JJDerimumquai tum preceptum be com* 

parati uis cum multo / aut longc . 
GOMPAratmis vero vel multo vel fonge p 
poni Jblet. Vt mfticia multo predarior eft ceteris 
vir tutibus.8t focrates loge aliis pfyis fapientioi } 
(jDecimuquitu preceptu be quibufba noibus 
quc agrecis prpfecta/bccfinatiorie mutant, ({ILLVD nequacp omifc;'imus,'q> quom nomina 
quepiam funt profccta a grecis tertie fiex.onis d 
obiiquos cafus fjabentia qui rectum bperanttf» 
tini oratores rrequentifume calibus ac.uf tiuis il= 
lorum quibufbam immutatis fmgunt ahamm be 
dinationum nomina et genus feruant . qualiafut 
poematum / entfymematum / oelpijims / elepbans 
tus / ctlampaba^aue a plerifg? tertia flettione pro 
f erutur poema/entfymema/beipbin/ elepfyas la- 
pas . fyanc tu obleruationem biligenter manba me 

morie/ -. 

(TDecimu fextu preceptu vteleganferoftebemus 

quippam nobis eife/iocubu/ vtilc/ vell)Oneftu<et 

ettevaibgenus; 

^JXuo aut volumus oftebere nobis aliquiD jocti 
bu/^oneftum/vtile eftei batiuis cil verbo vtimur 
fum/es/elt fubltatiuoru/ quoru illa abiectiua fut 
Mi(ne ab exeplis bilceba^quib aiiub iignif icat l?«e 
res raicfy locunbitati eft JcJ bec res eft micfy iocu- 
bVlbemc$ l lpfe micfyitue littete fuerut gaubio* 
quob elt ab gaubium vel gau&iu micfyi attulerut. 
Predara vrbis ebificiaciuibusbecorifunt. Vitia 
bsbecon ful viris Jibeft bebecus pariut viris . beq 

ceteriscolimriiratione; 

([Decimufeptun preceptu be af ricio et af Fiaor» <l * \ * 


' k. 

m «#"» Vevbum aftido Jet pulcfyru eft/et late patet.nam 
afficio te voluptate ibciit tibi voluptate affero. M 
i icio te fyonore lbeft facio tibi Ijonoi em et te fycno 
ro.aff <cio te laubibus l&efi tc laubo. affkio te pro 
bro lbelt vitupero te . afficio te comobis lbeit tibi 
ccnioba facio.afficio cabauera fepuftura lbcft caba 
uera icpelio.T^if icio inimicos miuria tbeft facio i 
iunam mimicis, 7\tq fimihter affiaor bolore lbe 
boleo.af ficior gaubio ibeft gaubeo. aificior vere? 
cubia ibelt verecunbor. Latiilimacj eftlmius ver= 
bi vlurpatio.Nec tum lateat tc/af f icerc bifponere 
ficjmficare.Hinc eft plauti iflub/ viua vos magis 
arficit.Neq} cnim fme optimis caufis ta l&ta / tao; 
bilfula fit eius verbi fignif icatio. feb be i?oc latis; 
CjPrecepf um be tum vel 

et «jeminatis . (jxviii > 

Non eit aute ignoranbu cp i\ ouo/ aut plura buo* 
tusCquob perraro vfu velt)paritcr fe l;abuennt.' 
vtri<$ tum bictiomm prepcnemus.Qoicb Iiqueat 
exemplo.Par eftin.C. lelioboctrina/ ac virtus. 
qitacj dt eius viri pvobitasitata quoc| ett eius fci= 
entia, tunc lf lenbibe / ac rccte bixcrim . C. lcfius 
vir tum boitus e/t/ tum probus •Itibemcji magna 
ineit.M.C.ieiiotum virtus/ tum etiam boctrina 

C« ivltus p..uMnu tu iaute/tu reru icietia valet . 
\ OTub iterum exemplum» tfyemiftocks tum con- 
filio polletin vrbams rebus/tui beliicss negociis 
viribus atcg animi magnitubine f ioret . Stc eni ta* 
tum oftebit in rebus vrbatiis effe cofiiium cjtj in 
beilicis magoif ubinem animi <$ tum geminatum 
pofitu eft*Seb eanbem quoqj vim fyabet .jeminata 
et coiuctiua Virgiliusi eneibe.MuItum xlle et ter 
tis iactatus et alto. ibe profecto fignat.'eneas t tum 
pelagi /tum terrarum labores perpeffus eft.7?vfri 
canus fuit figularis et vir et imper.ator l lbem Qy> 
vult«africanus magnus extitit tum vir tuntfmpe 
i-ator ; (J Preceptu be cu et tu ♦ (Jxix* 
Qi fi buo contra nequaty paria futi (eb aheru mi= 
bus complechtur /alteru vero magisiita etficiens 
bum eft* vt quob leuius exiftit locemue pnus/at= 
cj ei cum bictione preponamus.quob aute graui- 
us valibmf$.'ib pofterius politum/ tu bictio pre= 
cebat.Qoiob patefaciemus exemplis*G. ielius a- 
mat fcipionem propterea <$ eu boctum cognouit 
fyominem/et fempzr virum optimum/ quob po* 
Itremu vefyemSter ab amorem impellit. quare ita 
oratio eft inftituenba«G.lelius amat lcipionem tu 
ob boctrina eius tu propter virtute. ita virtus in 
fyac bemuoletia pius mometi fyabet. JPvtqj ibem lta 
ubixerim.Gu oes. fortunati funj qui bene. viuwt» 


-I *' 


tum perbeati qui omnia befetfit / et virtute iblaui 
coplectuntur, Ijos na<$ pofteriores multo beatio= 
res elfe conltat.Si quis fuperius mo aliatam pre* 
ccptiorem intellexerit.l;ec. M. Ciccro lmpnmis 
i requeter vfurpat.£x quo iiiub.'cum cmnibus co 
fulenbum eft/tum lllis qui armis politis ab lmpe 
ratoris fibem conf ugiunt.Sigmficat enim fumc- 
tibus ab lmperatores/et lefe bebetibus multo ma= 
gis confulenbum elle.$ttc| m catone maiorc nura 
ti fele aicbat Iceuola.M. catonis cum ceteraru re= 
rum perfectam fapientiam/tum q> nug> fuerit jlli 
feneaus gra uis . kb be f,flc re faiia/ 
(JVtquapia laubari aut vituperari oporteat, xx 
lam vcro explicanbum clt qua ratione quapiam 
perfonam/ autlaubari/ aut vituperan oporteati 
quob ab bccorem iermoms pertineat .riam it trj= 
f anam polfe f icri coperimus ex monumehs litte-'- 
rarum.li cnim velim oftenbere.M.catonem fjabe 
• remagnamvirtutemicum verbofum/es/elti ita 
comobiflime f iet,Marcus cato vir eft magna virtu 
te, M.cato vir eft magne virtutis.M.cato vir cft 
magnua virtute»popuio pfyilofoptus fuit preftas 
igemo/vel preftatis igemi.'vel preftanti ingenio. 
mulier eclara morib^/claroru moru. 1 claris mori 

b^wregregiojaiibc egregie, iaufys egrcgia laube 


Se* iliub prius magig poetaru eft. poftremu ve~ 
rofplenbibiffimum/et perpolitum,ffiriltoteUs clt 
fcietie copia pbiioCoplug^exquifita boctrinai vir a 
ctrimo isenio ! Quob qu.beCvt bifertfcus pri 
fcianus inquit )hcjmficatariftotele fcbentem fa- 
cntie copiam* ac qui l?abeat esqaifitam ooctrmam 
cetcra cj confimiii ratione. Cluob quibcm ttulus 
qelius confcntirc vibetur in noc, ac, bft erura vjf 
fut befectio quebam ifeb ca ttifa / vforpat** ab elo 
quentiffimis viris/ac darilhmis oratonbui. qut 
et vobis quocg vtenbum fit ; 
fTDc accufatiuis etablatmis participioru lo* 

cum tenentibus infimtim verbi. <[xxi. 
flT& VI participioru cum accufatim calus ie« 
pe tum ablatiuilocum tenet mfmitiui verbi. J?wt 
feluftianum illub , nam et priufc* iopias colulfo* 
tt vbi coolulueris mature facto opus elt.bt tere» 
tianu Mius gliceriumalioqueflamicam pamptjui 
lam iam inquit muentum tibi curabo 1 ec abOujs* ^ 
tumtoumpamlpilum.Omnian5c|iUay colulto/; 
factoinuentuiabbuctu^cofulcreyfactre/luemre/ 

aooucere befignat. veru frequeter l?is ratiombus 
abltluoru cafibus vtutur l accuktiorum perraro? 
4jDe ijoc nomie opus cu variis cafibus. .xxiiv 

%quomam*eMa»ne quo>eft©ou8 •«»»«**, i • 

v metione iiteHigen&um elt / opus eft micfyi ^ac re i 
fignif icare me egere Ijac re.feb ib variis caubus m 
cu folet Nam etiam opus cft micfy tua opera/no- 
minabi cafu«'et tue opere/et tuam operam/ et tua 
operaJeb ljoc poftrcmu ornatius eft 'z totum ora 
torium.Cetens rationbus poete pctius / fyyftcris 
•grap^icj vtuntur ,tloa autem queca precip imus 
vt cocrncfcamus a veteribus vfurpata eifoecg vta* 
mur.quecam veroM cognofcamus lolum.i^am 
rpus eft miclpi l;anc rcm/ nun§ oraior oicit i feb 

fcacre? 

(Jpe comutafione abitctiui tt fubftantiuj' 

in vqcc geuere et calu. ijxxiiii* 

O uib illub.^ncne puldjerrirr.u cTt .' vt quom fcuo 
ncrowa alterum abiectiuum /alterii lubftatiuu co 
bem cafus cxitu proferri cebenf)vtfrpe crcberri* 
mccfCquocarno tertia abiecfiui nominis voce que 
cli neutra i vim iubitaf j'ui trafferamus/et fubftan 
tiuu iliub prius cafu collccemus geitiuo.quob vt 
Irequts e ciubitis atqs bifertis vir;s. ita quog erit 
excmplo manileitiuB. Mam quom muitam vir lu 
tem bicturus fum i li «nultcm virtufis loco eius 9 
taiionis pofuero / multo protukrim vcouftius» 
«Multu pecunie eni fignificatmulta pccunia.pl u* 
mmi &nm t f limmas vra»quife anmi tltt 

1 ■ qiiis aimus.quib rei.'que res*quib caufe.' que cau 
fa.ftlia quocp lta permulta.Seb amabuertenbum 
efl/q, fi genitiuus ille cafus fingularis fuerit.'toti 
itera orationem fiogulariter exponere bebemus, 
Bi pluralisipmraliter.Naqi (exempli caufa)mul 
tu pecunie ibcft multa pecunia / fingulari numero 
atconfcramultum pecuniarum figmfieat multas 
pecuuias.Similis <* eft ct aliorum ratio. vt muls 
tum roboris/fingularem^plurimum virium/plu 
rale quocj fabet fignif ication€ . Et abuerbia quoc$ 
nonnulla eanbem vim retinenfc ♦ prefertim vero 
buo l?ec/parum et fatis.Nam paru fepientie lbeft 
parua fapiifia.fatis virium ibett fufficietes vires, 
8t nifyil quog fiue nomen/ fiue abuerbium ht . m 
canbem fepe obferuantiam eabit, Hec igitur ^ac^ 

Vt gemioanbum eft epitl?eton fequentibus. 
' fubftantiuis aut econtra» <£ xxiiii. 
Q.uonia aute figula fyc fere iueftigamusiib quo* 
a oignum cognitione ctti vt cum buo meminen= 
nius nomina fubftantiua/ quorum vtrio; ibem e* 
pitfyeton abicienbum efU vt abiectiuum ipfum pri 
cipiocollocemus<et fequentibue fubftantiuis / vel 
tumgeminatum/velbuplicatum^tpreponamus 

Bxempli vero caufa ef i erantur» Giceroms verba. 3 $fricanus figularis *t vir ct imperatori quob eft 
afrixanus ficujlaris vir z figularis iperafor ♦.ppter 
magoa el boctoris auctoritatem/et vrbis/ eft pro 
pter magnam auctorif ate ooctoris et propf er ma= 
gna auctontafena vrbis^predarus/etrailesyet ci= 
uis iliuftns/tu vir/tu pfyus optimus/tum pafrie 
foefefor/tum gubernatcr/iuftus/etrex/ etiubex» 
Coniumliacj eobcnmobo fe fyabeot. Seb et fepe= 
numcro contra co&em orbine vni fubftatiuo pre ; 
pcfito buo aoiectiua/aut plura beferuiunt.8xcm= 
pia funt que nunc conftituam . Vir tum bonus fu 
temperatus.imperator et callibus etfortis, iubex 
etiteger et foflers. owamefa ciuifafis tum mulfa 
tum predara. alia fu ipfe coniecta. Non nungj» ef 
buo lubftitiua ita fe r^bent vt alterum vim fuam 
vbi$feruef actueaf ur/ alferum quafi qugbam ofc 
tineat abiectiui nommis iocu/ ef eiusfugafur of= 
ficio.&uale eft illub Virgilianu primo eney, mo 
lemqi et montes infuper altos impofuit. ac fi bicat 
molem montuoiam impofuit ♦ Cauenbum eftne 
ab fyoneftate naturacj oilcebamus.' ac ii bixerit ca 

uenbum ne a naturali Ijoneftate bifcebamus. Scb 
tibi f)ec fatig finf/ 

(jpe extremis fupinis/pro gerubiis 
accyfafjui eafus, xxv. 
-.^- 
iSzb m qotfi i;iftonam texens biceborum fenem 
nectami lta quecg patefecerim vtlefemicfy forte 
quabam obtulennt.Ceterum no ignoranbum effe 
vibetur ,vt ipfc arbitror>xtrema fupina pleruncj 
ornate/ac peruenuite fignif icare gerunbia accufa* 
tiui cafus ao bictione prepofita , Vt res biii icilis 
crebitu ibeft ab crebenbum. miferabilis vifuibeft 
ab vibenbum . iocunba aubitu ibeft ab aubienbum 
fuauis guftu ibeft ab guftanbum .permulta fimili/ 
ac pari ratione fe fyabent/ 

- {£ De exafperatione orationis permutationem 
fuperlatiui cum abiectione abuerbii fuperiafcjui ab 
mobum / vel in primis» {f.xxvi . 

(fNec ib te amice lateatM quomfuerit fuperlas 
tiuum quobpiamburius/afperiufcj et fuperiatiue 
fignificanbum fit l vt pro fuperlatiuo poutiuum 

afferamus.' et ei aptum abuerbiuro fuperlatiuum 
apponamus.Nam maxime memorabiie hciausi 
eft memorabiliffimufacinus»Maxime rarum ge- 
nus fyoimieft ranflimu genus fyominum»Seb ab 
mobum/et in primis / poiitiuis abiucta vi fermc 
eabem retinet. Vt abmobu memorabile facinusi 
vel inprimis rarum genus ^ominum i 
^Txxvii . vt quepiam mebiocritet «ut 

vetyementcr ia ubabimus/ < * 
I Jb aute nequaqj filetio preterierim. Vt fi que qui 
virtutcro fyabeat v lim mebiocriter faubare i bica 
(exempli caufe) perides virtute preftas princeps 
erat atfyenisfvelmulta predara gelferat. Trjcmis 
ftocles rebus geftisfloruit.Sin velim vefycmenttr 
ac plurimu iaubare abiiuam gloria fiue faubem^z 
caufam laubatiois calu genitiuo coftituta Perides 
(Vtibem exemplu aga)virtutis gloria preftans a= 
tfyenis daruit.'tl)emiftodes geftarum rerum laube 
emicuit. £ict{. M .antoniuS preffabat eloquentia 
mebiocriter huoatur ac fere exditer. L . Craflus 
efoquetijgforia excelluit ve^emetiffime laubatur 
Seb tu pro tui ingenii bcnitate oebucitof 
([ xxvui. CLuotiens figularis et plurahs numes 
rus connedutur* viciniori relpobebu i ibecj Ht 

jn oiueriis generibus; 

QuotiesCquob ipfe quot| teftatur gramaticus fer 
uius")Ggularis etpfuralis numerus ccnnectutur/ 
refponbemus viciniori. Virgi.primo cnei,'r;ic il 
lius arma V>ic currus fuit.no aute fuerut.Teren. 
in anbria J amatiu ire amoris reintegratio e.xeno= 
pfyotis belitie mee fut.fyoftes eorucj exercitus pro 
perabit.atcg ita frequlius obferuat*.ibe f it I biuer 
fis gencribj.na fiue niafculinu" / fiuc f eininu e. vici 
no refpoDgmus. vt vir atcy mlier optia ab me venit 

■ 


>*? 


c£» ft \ **1 


* ft. ■: Intelligitur naq? optimu effe viru et optima mut 
here que vemnt. Verum fi plurali numero ve.'i= 
mus vtiteb mafculinu trifire nece fe eft. vt vit et 
mulier leti properant.T^vlexaber et olipias clari es 

Ittterunt? 

^TxxixToperepretium eft. 

Opereptetiu eftCquob peruenuftum eJft)ficmif icat 

mo vtile efteimobo neceflanuimo locubu i mobo 

laubabile.i^tq* \)is fignificationib^ ib nominis ve 

teres vlurpant/ 

{J»xx.v.frui. 
Frui quapiam reieft fructu/ fme vtilitate veJ vc^ 
luptatem percipere ex ea. vt cum bixerit quis ocio 
fruor, 

{jxxxi^pre fe f erre. 
JPre f e f erre ahquib eft verbis *ut ibiciif quibufba 
ib oftenbere/et quobamobo confiteri/vt. M. cato 
pre fe f art gramatica.lelius pre le f ert hberalitate 
fyz vuit oftenbere <$ i f fe fit iiberalis; 

^Txxxii.Rat.one fyabere. 
tiaticncm babere eft refpectu fyabere. feb(vt pla* 
nius xpona)fyabere rationem alicuius rei eft rem 
conliberare. vt fyabeo ratione temporum loci per 
fonaru eftea ratione oia coplecti / et conhberve/ 
{JjTxxiii .Complector anuno» t 
Hanc r em animo mcnteej complectcr l ibeft tflat 
rem conhbero et voluof 

(Jxxxiiii.In animo eff ♦. 
In animo eft / lignihcat in animo IjabeQ.a aimus 
mictyeft/ibeftvolojj 

^Jxxxv.CeKtum micfyi efti 
Certum eltmicf)i libelt beliberat»m ct oecrefum/ 
v«I bejjberaui et becreui. 

{JxxxvuProfequor? 
Profequor te fyonore ioeft te fconero» Profequbr 
te laube ibeft te laubo • profequor te probro ibeff 
vifupero f e.profequor te amore ifceff amo te/ 

^lxxxvii.Benemereri; 
Eenemerltus [um be rep, ibeft beneficium i illam 
confuli.benemereribearoicifl/eft cpnferrein arai 
cos beneficia* « 
^sxxviu.eque» 
Eque pro ita.'ac pro vel/afc| pro vf vel quafi orni 
tilfime ponutur.exemplum cft eque te laubo ac ci 
ceronemj 

^xxxix .Haub lecus ♦ 

Haub pro non/ fecu9 pro aliter venufte in eabem 
oratione continue fe Ijabet vt feaub fecus fetio atcj 
f u ibeft fentio ita ficut tu/ 

(l*h9* coparatioo Igcp pofitiui* K 


4 ■ I 


i MdnficJ et pulcljre coparatiui prb pofitiuis ponu 
tur. Vtalexanber macebo corpus babebat imbes 
cilliusiquobimbeciliufismficat.Satiriinlcele» 
vefyemetius inuefyuntuWquob eft vefyemeter. 

{[xli ,Dar e rem vitio / vel laubi . 
Do tibi fyanc rem vitio lbeft vitupero te be bac re. 
bo laubi ibcft laubo.bo crimini ibelt crimmor; 
(jjdii.De fubiuctiuo loco inbicatiui.'et 
illiua pro l)uius temporibus; 
Seb nec illub quibem negligenbu elUfubiuctiuus 
mobus pro inbicauuoiz ujius tempora pro i?uius 
temponbus interbu l?aub illepibe ponutur. vt ve 
Jim fepe pro volo.et gercrem pro gerebam bilexe 
rim pro bilexi.feciuem pro feceram. fuerit gratu 
pro gratum erit.feccris pro facies.Ib oim multo 
ornatiffimui li cportunis locisagatur . quob vbi 
factitanbum fit. 7 peritorum aures facile ceiebunt. 
Quaobrem exercitatio abfybeba e non mebiocris 
que omniu magiftroru precepta fuperat.Quob fi 
quis nouerit grecas litterasiei quob mobo explis 
cauimus non bif f icile perfuabetur ; 
(fxliii . Partim l>ominu et eius 
abuerbii geminatione/ 
partim ^oruinu venerant perfepe bicitur.Et.^v. 
gelio tefte eft ibem quob pars Ijominu ibeft quib» 
Ijomincs^nampartiminfyocloco abuerbiunj elt 
neqj indinatur cafus fine.St cum partim fyominu 
bici poteft lbeft cunVquifcuiba fyomimbus et quafi 
cum quabam parte fyominu.Seb l?oc tame cft fple 
bibiuskum in oratione iterum fuerit abbitum vt 
eft illub.M, T.in epiftolis.nam qui iftinc veniut 
pirtim te fuperbum effe bicunt/quob nicfyl refpo 
teas/partim cotumehcfuyqj malerefponbeas. 8t 
qui ciuitatibus perfunt partim nobiles funt/par^ 
tim populares.quob elt aliqui nobilesfunt aliqui 

populares]> 

^TxJiiii.Decimus quifc|; 
(f Xb ett optimum eognitu/ g» becimufquifcj} eft 
vnus ex numero benario . ficut millefimufquifqs 
elt vnus ex numero millenario.fyinc cft illub cefa 
ris in commentariis eognofcit no becimuquec| ee 
reliquu militem fine vulncre.quo exeplo vti per= 
pulcljru eft vt vix becimufquifc$ remafit fme vul 
neremtaliconfjictuf 

ifxl v . Quotu fquifqj ; 
Q.uorufcquifqf I;omo eft ibelt quot fyomines. 
Quotufquifcg rrnleB ibeft quot milites; 

/Txlvi.PercJ cu pofitiuo* 
Per§ vna bictio bumtaxat puleljerrime pottiuis 
abiucutur nominib^ vt percj> boctus pr/ilofopfyus \t 


p 


per $ bonus amicuS/ 

^Jxlvii^lias geminatu locom tcnet 
mobo abuerbii» 
Cuibillub.^nunquiblepibiffime vfurpamus/vt i 
oratione eabem iterum alias vfurpatum /locu ops 
tmeat mobo abuerbii.Quale pffet fi quis Dicat oes 
l^omines eobem ferme nati fut ingenio.alias qui* 
bem ribet/alias vero lacrimatur. omes item riues 
alias boni alias mali.nuq» eifbe fut monbuaf 

{fxlviiulnire caftra. 
M. Tfaitrjonius iuit i caftra multifariam bicitur.' 
M.Tfatfyonius caftra petiuit ♦' in caftra profecrus 
thik ab caftra cotulit . fe in caftra recepitife ao ca« 
ftra perbuxit» 

4jxftx7Vim'nti annos natus| 
Hic fyabet viginti annos. quob veteru cofuetubine 
bicitur cotra pebagogam opinionem/aliiftg ratio* 
nibus bicitur.J;ic vixefimu anu attigit.agit /bec^it 
vicefimu anu etatis. vigiti anos natus eft.3? ^oc 
poftremu magis oratori couemtf 

{Q ♦ £loquetia laborare ♦ 
Cicero laborat eloqugtia. Cicero in eloquetia tera 
pus cofumit . tempus in eloquetia coterit.in elo- 
quetia operam pomt.ba^eloquentie operam.etate 
in eloquetia cdiumit. In ftubiu incubit eloquetie. '5 
£t> alia oe&uc pro tuo iuUciof 

{TIi«Habeo/teneo I?anc rem memoria. 
Habeo ^anc rem memoria non minus vfit ate bici 
tur ♦' q> fyabeofiue teneo Ijancrem memorie.teneo 
^ac re memoria /f;uius rei memoria fyabeo; 

fljii . Voluptatis me capit obliuio . 
Obliuiff or voluptatis vel cuiufcun^ alterius rei» 
vcluptatis me capit oMiuio.St ibem verbu cu ce- 
teris iunctu nommibus fignificat biuerfa/cofimis 
h orbine ♦' vt capit me facietas ciuitatis ibeft capit 
tne Jjoim obiu vel tebium; 

dJui.Contineo me ruri/vel in vybe^ 
Virgilius incolit ciuitate l)cc perpulct)re bicitut* 
cum teneo/ vel etiam cum cotineo verbo«vt virgj* 
tuxtfc continet. Virgi.tenet fefe in vrbe; 
41 liiii.Prefer et pre venufte oftentaf 
aliquam rcm aliam anfeceifere. 
Si quis velit offefare aliqua rem alia antecellere/ 
«t vltra illa valerc i venufte ib bicitur / vei per ac* 
tufatim prepofita preter / vel cu pre ablatiuo prc= 
polita. Vt cefar preter ceteros rebus bellicis polje 
bat» vel pre cetcns pollebat; 

IjIvXelius efacili igenig vcl facilff 
mis moribus natus. 

Lejios ftabs faciles mmsj ; vd f acilcm naf uram/ 

I ornatiusbicitur Jelius eftleui ingenio natus ( vel 
faciiimusnatusmoribus . Scipionatusefttrifti 
ingenio.Stbereliquiscofimiiitcr; 

iTIvi. Valeo/polleo cu ablatiuis. 
Valeo et polleo verba et fplenbiba fut.' et latiffime 
patcnti x ablatiuo iuguntur.fyoc pacto, ; 7>vureliu& 
auguftinus plurimuingenio valuit. ijypocrateai 
ingenii bonitate poUebat.Mitnbates memoria cb 
ruit vel poUuit.M.cato in ciuitate plurimu aucto 

ntate pollebat; 

(jlvii.Clareofpolfum. * 

Clareo et poffum verba eabe ferme r atione fe ga* 
bent. cHgo apub bominum cefarem multum (iue 
poffum fiue clareotomate et IplenbiOe bicitur^ a* 
pub bominum ceferem plurimum mea ciaret au* 
ctoritas.fyortenfius rhultum poteftin fenatu* or* ; 
natius/multum fyortenfii in fenatu poteit aurtori 
tas .que potj{fimu jGgmficat eam opimonem que 
eftapub ijomines be alicuius viri preftantia . que 
vulgo et trita cofuetubine reputatio nuncupatur* 

(Jjyiii ♦ Sum batiuo iunctfi tyabere 
fignificat.'et quobamo poffibere; 
Geterum ib perbelium eft.Sft rnidji apub te fibea 
ibeft tu abfyibes micfyi fibem. quob eft accuratius 
abuertenbum.nam plerumtj foiet fum es e verbil " 


batiuo iuctu/ugnificare rjabere.' et quobammobo 
pollibere. Vt e micfyi pecun/aiett cefari rnagna po 
teltas liue pietas^ilJub befignatme pecuniam i^a= 
bere.fyoc rjabere cefare magna poteftate. Cuius cq. 
Ititutiois crebra apub prifcos et bilertos viros ct« 

leruatio cit. 

{Jlix.Recorbor fyanc rera.fyec 
res micbi in mentem venit. 
Ejo recorbor r;ac rem potius § l)uius rei bicitur. 
Jst ibem bicitur ljuius rei me fubit recorbatio.fyec 
res micr;i ln mentem venit lbeft micr;i occurrit i 
vel mict)i fuccurrit/quobpoltteinum minus vfi= 
tatebicitur? 

{T Ix.Prefto antecelio aliquabo cu accu? 
fatiuo aliquanbo cum ablatiuo.' 
Prefto et anf ecelloCque venuftefonant verba>li= 
quabo batiuo aliquabo acculatiuo perpulcfyre iun 
guntur cum acceflione ablatiuoru eius rei cuius e 
preftatia. Vt ego prefto tibi ingenii acumine.flo. 
preceilit petru acumine ingenii.equus preltat afi= 
no velocitate curfus? 

flhi. De frequetatiuis verbis 
loco primitiuorum/ 
£>cpe numero f requetatiua verba que appellaf ur 
pnijuuuorw verboru a quibus traxerunt origine" 14 

fignificatione retinet.prefertim fi prima illa afpe* 
riora f uerit. vt coiecto pro conutio.mafo pro ma* 
aeo.imperito proimpero . amplexor proample* 
ctor. ct alia itcm pcnc inumcrabilia fi quabo etia 
verbi arpcritas vlla cotingat ,'quob erubitorum iu 
bicio nunc berelinquimus? 
lJlKii.De et bis mutant» 
Dc jttepofitio verbis abiccta pcrfepe cofraria mu<= 
tat fignificationem vt prccor ct beprecor cotrana 
lut^ortor ct befyortor , Nonuno) lbcm bie eff icit 
vt fuabeo biffuabeo Quauis in iifoem vtfbto no* 
nu^ auget perpotius cj vim coinutetj 

flixiii . Gx ct be aplificat* 
Sx ct 6e vejjementer ampiiticat, Vt exoro .' quob 
ab ex ct oro bebuctu fignif uat ipetro ? Tere.in a% 
gnatavtbetoro/vixc|ibexaro* . 

iQxiiii.Suaoco perfuabeotfacio perficio, 
Sic et fuabco fignificat oratoris off icium quob I 
benebico ,atc* perfuabco bencbixiffc fignif icat quii 
cft oratoris f inis,ibeft impeteo atc$ obtineo , vnbe 
et crebro non folum fuabeo/ feb etiam perfuabeo£ 
beb i acio etperficio explorata funt; 

{fixv.De abuerfatiua bictione* 
Pfurimuetiam fermonem ac oratione exornat ab 
uerfatiua bictio quag? ibicatiuo iucta, duob vbicj M.Cicero feruauit aliiqs fcocfiffimi* feb I; uwe cx 
cmplum fit.Qua§ tc ante I;ac tiJigeba.' nuc tame 
cbfmgnkrem vir^ufem veI;emiterabmiror. J\)a 
tha funt que quobam fibi orbine luicem iugutur. 
quoru prius ac leuius e biligere i pcftremum ab^ 
mkotlqixob ve!?en.es^ac precipuuiet eoru mebiu 
ofcleruo quoi> cft vencror /et colo . cx quo obfer * 
uanfiam et reuerentiam fignificat.Seb itcrum ali 
u5 exemplu quancp miclji fint omniu amicoru io* 
cunbe iittreitue tame iocubiflime fuerut.Seb ct 
pro Umen polt §uis raro collocamus. Vt qu*n§ 
micfji anfe ^ac carus eras,'feb ct nuc pi ofecto a - 
riffimus^es; 

{jJxvuHonfolum y febetia* verurnetia/ 
verumquoq?» 
7Kb fjec jll* buo orationem pcruenufta rebbut fibi 
inuiccm correfponfcentia.quoi n alteru eft non fo 
lum/Cucnon mobo /fiue nontantu l alteru efeb- 
etiam/ vel veruetia/vel loco etia pofito quoqj/ et 
aliquibusintenectis.quoru ommu exempla fub= 
necta* fyec miciji res n^n folum grafa eft kb etiam 
iocubatMtAntonjus non rrtobo ciceronis crat ini 
micus/vcruetiam Ijoftis patne*M*Catoncn folu 
ingenio pollebatifeb etiam vurtute florcbat pluri* 
mu ♦ftlexanber no foium reliqua vrbem iubegiti is 

veruquo? ipf u romanii iperiu cogitabat attigere } 

/Tlxvii.Tametcji. 
£t fic etiam tam et $ fibi correfponbe-f . vt tam ca* 
ra micfy patria efMcj tibi iocuba vita ( ieb facile ttt 

te boc mteUijes r 

(Jlxviii.cgoipfe pro erjomet? 

Pro eoautem <$ ceteri exprimere cofueuere pros 
nominibu» abbentes vclteveimet fyllabicasao* 
icctiones . Cicero potius lbem eiiicitljoc piono* 
mine ipfe/ipfa/ipfum; quob illarum fcre abiecti* 
onu locu optinet. Vt egoipfe magis q> egomet.tf 
Ieipfe 1 nosipfiivt nucp lecus fenSbo U, 
{Jlxix.De mccum et mc cumf 
K\i* <ft abiectio puldjra. Vt m?cum ipfe cogitafc 
fem.etfyoc vt mecum fit vna bictio. Item me cum 
ipfeviccre.quombuefuntbictunes; 
{] Ixx. Vt familiarinte couerlatione et (imiiw 

ornateexprimemns; 
Seb fi tibibicebu «rt tu micfy familians es.'orna 
tius oicit* ego te vtor f aiiianter ,Tu rnify amicus 
es .ego te amico vtor.Tu micty es magifter iorna 
tius ego te vtor magiltro, 830 tecu f requeter ver 
for.frequeT mify tecu e cofuetubo.que fepe couer= 
fatione fignif icat Tecu magna amicitia ljabeo . ma 
gnamicfy tecu eft amicitia, 8t ita aiia per murta. *v L 
Vtfit inicfyi cu oib^ malis viris iimicitie.na recti= 
us bixcrimus iimicitic pluraii numero/cp ficjfari. 

(Jjxxi .£3id)iJ cii cdparatiuis. 
Seb neutra vox nid;il ac potiffimii in comparati = 
uis nominibus tu femim rebbit oratione.tu ma= 
lcuiina. Vt nici;il cft J>oc fyomie melius/f ere ibi | 
vt nulius jtjomo eit l;oc fyomine melior.Kityii l;ac 
virgine eft formofius .' quaft nulla virgo fyec virgi 
ne e formoficr,£t i ceteris aliquabo confimiliter; 
iflxxii,Munus pro officio/et coumiliter partes; 
Munus pro officio ornatiffime bicitur , V t l?oc e 
nmici munua ibdtamici officiu,Funa;or boni viri 
munere^ferme ibi cft facio boni vin offjciu.Seb 
et partes plurali numero confimilem l;abet fcgnis 
ficationem, vt mee partes lut lbeft officiu me 
vel perf inet ib rae; 

(flxxiii»Caueo cum ablatiuo fignificaf pro 

uibeo»cu accufatiuo vito ac f ugio . 
Caueo verbff etfi fepe fignifccat prouibeo. vt 
tu eft lege perornate accuiatiuo iuctu pro vitol 
fugio vfurpant eloquentes viri, vt turpis viri/ m 
genui cauent mores/ 
"% (J Ixxiui , Memini cu accufatiuo/ 
fttqui et memini rectius ac vfitatius iugitur accu 
fatiuo § gcuitiuo vt inenani plaiocis fapiectiant» 

Virffi.inbuc.Stnumerosmemi fimeteverbai* 
ner«m . nec miru f. in iis que funt potius folute 
orationis. Vir.ma.ois aff eram teftimonium que" 
non folum poetam egregie erubitum* ieb et rfceto 
hce artis vbic| obferuat.ffimu f mffe conftat. 
|TQv.Penitet ibeft parum vioetur. 
Penitet me qmcquib f igmf icet notif umu" «f t l feb 
et paru vibetur vfarpat auctores et t reftates boc= 

trina vin» t ^ , , .. . 

{flxxvi, Vaco cum batiuo/attenbo cu ablatiuo/ 

vacuumeffe. ( 

Scb ibem perfepe verbum vanis coftructiombus 
cofitum/baub eabem retinet fignif icationis vrau 
Vaco buic rei.'eft attenbo l?uic tei.vaco r,ac re.'eft 
W re fum vacuus I et ornatilfimu eft, vt bom vin 
4nt opera vt perturbatiombus vaceut ibeft Iiberi 

et vacui fintr ; -• ■ 

iTlxxvii.Deaiabuertoetaiabuerfio. 

flmiabuerto ibeft fore vibeo/et quobamobo mtel* 
Iicto Ht aiabuerto coftructu cu acculatiuo m pre- 
sofita/ibemfibi vult <$ punio.Vt pleutippus ai= 
abuertit in feruum platonis lbeft pumt platoms 
(cruum.cix quo aiabuerfio pumtione quabam no 

nuq> l ^^ lii: p c x<i fa Q c ^ oa tiuo et accufatie 
n cm 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II II 1 M II 


IIM|llll|lllljllll 4 6 7 3 10 i: 12 13 14 15 


- 


♦ mebiante ab. 

7Ktc$ iterfi ref ero tibi l)ac rem ibfft narro tibi fyac 
rem.feb refero ab fenatum/ refero ab popula Jtjac 
rem ibeft pono f?anc rcm confultationem populi 
vel fenatus.Qui vfus verbi eius apub fyyftoriaru 
fcriptores frequctiffime eft/ 

{JJxxix.Dare litteras tibi/vel ab te. 
Quib varii quoq? cafus /eibem verbo fepe coniun= 
tii/nom magnam aclonge biuerfam vim f>abeV 
Quale eft bo bibaculo ab cefarem litteras . Nam 
bantur bibaculo beferenti / vt cefari rebbatab que 
mittuntur littere.Sas igitur leQtt CeIar.Bibaca= 
fus quibem velut tat Ilarius befert ♦ Na qui fert 
Iras/confueuit tabellarius appellari ♦ Verum ne 
quib buius nunc ignores bare lras fignifkat fcri= 
feerefeu mittere Jitteras/ 

<X Jx*x. Vuas/binas/trinas/Iras/pro vna 

buabus t tribus ve epiftolis bicim us/ 
Nec tef ugiat q> pro epiftola bicimus litteras plus 
rali numero.Necobftatpoetarum cofuetubo ♦ £t 
pro vna epiftola bidmus vnas litteras.Na ib no= 
me vnus.a.u -cu iis que pluralit' folu Iflectuntnr 
plurale" quo<# retiet natura* Vt vne nuptie vne bi 
geivaa menia .8tCvtabpropofitu rebea)pro bua 
bf epiltolis bicitnus ite binas littcras ino aut buas IV. 


) 


pro tribus cpiftolis ternas i non autem trcs. pro 
quatuor quaternas . £t que beinceps funt rehqua 
cofimili ratione proferentur; 

(JJxkk i . inf mitiua oratio pro conc 

iunctiua peruenufte ponitur. 

Inf initiua oratio pro coiunctiua pergjpulcfyra eft, 

V t volo te ab me Icribere.cupio te atfyeuas proh* 

cilci . £t ib teretianu quib facere te in fyac re velim 

ficmif icat eni quib velim quob tu in f;ac re facias. 

velim ciues omes vnanimes efle ibclt q> vnanimes 

fint et cocorbes.Seb fjoc tibi fit cocinnius vt nul= 

lum fit ambigui iermonis bifcrimen, neq? eni om 

ninorcctum iit/fi quis oicatvoio te me amare « g> 

uis pleruqi lb fuppofitionis lccum r;abcat l quob 1 

i lmtiuum veibu mimebiatius precellent. vt puto 

pyrrfyu romanos vmcere poffe ibilt crebo cp roma 

ni poffot vincere pyrrfjum, kb ib pro viribus ca= 

ueat orator.St quob mobo prcceptum eratbe co ■ 

iuctiua atcg mf initiua oratione precipue in abfola 

tis verbis<vel vbi alteri calui i uerit abiecta propo 

{itio feruanbum fit. vt vofo te amari a ine; 

{£ l.\xxn.£x vel £ pro a vel ab. 
Ex vel e propofitiones pro a vei ab/et fepe et pers 
©rnate ponutur. vt aubiui ex maionbj nris pro i 
maiqnb$ nris.accepi ex patre tuo vel e patre tuo* * 

lllllllll 

cm 1 7 H 10 11 12 13 14 15 IZ Cluero ex te et a te.'quob eft te confulo/et te intsr 

rogo.Quob abuerteiet vlui trabe* 

(£ixxxiii.De pro/Ioco in et fecunbujm 

Pro ornate ponitur loco in et fecunbii . Vt pro ro 

ftris .ibeft in roftris.pro tribunali ibelt in tribuna 

h. et alia . pro viribus tuis ib eft fecunbum tuas 

vires.pro tui ingenii bonitate.pro virili tua.et fi= 
milia/ __ 

(Jlxxxiiii ♦ Sub ia compofitione aut 
dam/aut biminute fignificat/ 
Sub copofita aut clam aut biminute fignif icat vt 
fubrnouit me permeno ibeftdam et occulte.fubi^ 
rafcor tibi quob eft pauiulum irafcor» 

{Jlxxxv . Mor emgererc complacere / 

obfequifignificat. 
Moremgerere perornatum verbum complacere 
fignificat/atqj obfequi vnbe moriger a.um. quob 
a morofo quob bif Lcilem fignificat i et a mojrato 
quob inftitutu fignificat plurimu biff ert? 

42 Ixxxvi.Confequor pro exprimoj 
Confequor pro exprimo pulcfyemmum eft.Non 
poflu ego verbia cofequi ibeft exprimere . Iitferis 
cofequi ibeft per lras explicare; 

{fjxxxvn.Metuo timeo multis cafi- 
bu3 coniunguntur/ 

•*> "V* 


Metuoettimeo verba aliquanbo tnultis cafibus 
ab.unguntur ,Metuit Cicero a.p.dobio fibi extre 
mu periculum,Tim«omicl?iabfternortem Ncn 
nun$ abfolute ponutur folo batiuo liicta . vt me= 
tui papl?iIo- papfyili vite timeo , kb fyc eft poUus 

poeticus^fus/ 

{]Txxxviii.8uabo pro fio/et efficior. 
Suabo pro fio et ef i icior ornatum vfitatumcp eft, 
Vt dcero euafit eloqu€tiffimus.ftriftoteles eua* 
fit fumus pf;ilofopr;uB , cefar vero euafit inciitua 
imperator.St bz ahis quogj fimiliterf 

{J lxvxix.Fore futurum cffe. 
Fore f utura femper l?abet fignificationem . et eft 
ibem <$ futurum ee.M.G. be eratore tertiolibro 
loquensbe fyortenfio, Que quibem eortfioo omis 
bus iftia laubibusi quas tuaorationecomplexup 
es excelletiore fore. 8tcraffusforebicisinquit/ 
ego vero effe iam mbico; 

{£xc Quib Iter bimibiu z bimibiatu itereft 
Quib inter bimibium et inter bimibiatum inter 
fit nofce perutile e.Cum enim bimibiatu fit quafi 
in partes buas biuifumi nifiaiiquibbiuiuim fit/ 
bimibiatum non poteftbici.&imibiu veroappella 
tur no q> ipfu biuifu fit/feb q ex bimibiato pars al 
tera eft .Hd jgitur recte bixerit quis pco fetentta/ \3 M.varronisCvtait.ft.gelius I noc.ae)bimibiulJ 
fcrum Iegi.bioiibiam fabulam aubiui. feb bimibia 
tu libru i bimibiata fabula recte quis bixerit. quia 
&imi:<iatumCex caufa)bigitum appellamus. feb al 
terufram parte bimibiu.Quob eft accurate bilige^ 
tercg afpicietibum . 

(jxci. Interfum et prefum quib bifferut; 
Plurimii aute cobucit vcbis itelligcre que fut no= 
minu bif feretie/ac verborum bilcrimma 8a quo- 
q res miru imobu oratione exornabat. Vt fi quis 
nouent quib bifferut prefum/et ir terfum interfe 
verba.'puJcfjerrime bicet.M.C.publicis negociis 
«on interf uit folum .'fcb pref uit . quoru illub figni 
ficat comitem effe alicuius rei.fjoc vero buce> 

^[xcii.Confiteor profiteor gratulor gaubio* 
Egonon folum cofiteor/quob eft per vimifeb tti 
am profiteor quob qmbe eft fpote.St apub Mar. 
Tulliu peifepe tibi gratulor.micfyi gaubeo. gau 
bemus nobis* gratulamur aliis cj> abepti funtali 
qua bona/ ; 

-4jxcui*#vgo ref ero fyabeo bebeo; 
Bt tibi ago gratia quob quibem eft verbis.Refero 
gratias quob eft re et factis.Habeo gratiam quob 
efti animo.Debeo gratia'vbialiqua obligationis 
vis ceroitur.Etite alias opiniones Jjis fimries? -rf • 


{Jxciiii«Hec res mi\)i cobucit.bono tc i;ac re. 
Optimu cft non ignorare nominu bii i erentias vt 
ct vberior et ornatiot nra rebbatur oratio. l?cc res 
micfji conbucit* elt lbcrn q> mic^i rcs fyec vtiiis eft 
St quob ceten pleruqj bicunt/ bono tibi f>ac temi 
pulcfyrius bicitur ac Iplebibius bono tc I>ac re* Vt 
miles nauali corona bonatus e!t«Sabinos romani 
ciuitatebomuerut/quobeftciuesfecerunt ♦ quob 
ite bicut labinos romani I ciuitate acceperuntf 
{£xcv* Prepofitio que iolet abiungi 
nomini pulcfyrius vcrboabiungitur* 
Jnterbu vcro prepofitio/que nominj ac cafui pre== 
ponitur l pulc^rius venuftiuicg vcrbu preceltent 
in quibufba verbis ♦ Ooiale cTt Ii quis bicat co ab 
Ul vt bicat potius abeo te. etloquor ab te/ potius 
afioquqr te.Cebit bc vita.'becebit vita. ccbit ex Iju 

manisrebus' excebit rebus fyumanis ♦ £t in aliis 
quibulbi cofimihter. 

^Txcvi*Minus abuerbium. 
Minus abuerbium quaq» fepc iiapii icat nonnu^ 
tame cu pofitiuo iunctu cotrane fignifrcationis co 
paratiuu bemoftrat* Vt Teretianu lllub p^ebria^ 
nemo fuitirinus incptus'pto prubentior. etne^ 
aio elt tc minus formoius lbeft beformior 4 et fic 
be alus coitmilibus; 
2 o ^JxcviuQoiib inter becem annos./ 
et becem annis intereft 
Quotiens multos aut bies autannos bicimus per 
accufatiuuiitelligimusiuge teporis curriculu efife 
£ere cotinuu^Seb per ablatiuu fignificatur anno- 
ru fiuebieruiteriectio/intermifiioi^ . Quare( vt 
ait marcellus^optates rectms acculatio vtibebent 
fiquibem ab fecuba fortuna attineat, In fereft jgi- 
tur ita li quis bixmtJbece anos i re militari verfa 
tus (uia ltaibece annis bebi opera rebus bdlicis ; 

4jxcviii»Corbi eft, 
Corbi l?cmo etia flexibiliteir corbi l;ominu(vt pri 
fcianus Iquit, Dgificat iocubus fci.bo* ficut et fru= 
gi.Seb iatiusUnca fetetia; Marcellus dpinatus e. 
Dicit eni corbi eft ibeft animo febet* Nam fyec res 
mid^i corbi eft ibeft placet* Teren.in abria ^n ti 
bi l?e nuptie fut corbi^M*Cicero be perfecto ora= 
tore flumealiis verboru voiubihtas corbi eft . £t 
Lucilius probe beclarat cu iquit.St quob tibi ma 
gnopere corbi eft* y micl?i vefyemeter bifplicet^ 
{[xcix.De Tatifpei:. 
Tantifper qucb quafi eft tambiu Qrnaf e poft 
febepofcitbum» quobfermeeftfconec ♦ Vtillub 
Terentianum in ^eauto.Tantiiper meum bici te 
yolo.'bum qucbtebignumefaqias. 
i 8gotantiIper magna voluptate afficior/ bu apub 

te viuo? {jC.quib Iter Delecto et oblecto itercft. 
Tu micl?i earus es.ego te amo.tu mil?i iocunbus 
es.ego te bclecto.feb belecto ct oblecto non fimilis 
ter ffruuntur» Nam bicimus belect.it me rjec res. 
feb oblecto me ac re. belectabat Socrate vite intes 
gritas.Pitfyicus fefe virtute/ et loctnna obiecta= 

baUego me oblecio ruri/ 

^JGuFero banc re facuVmo* 
befte/moberate/equo animo 
Fero fyacre pacietor feu patienti animo/fplebibiusr 
bicitur .'ego f>ac ref acilepafior .et mobefte fero/z 
moberate/ct equo almo.Ecotra fignificatia abuer 
bia grauiter/acerbe/egre/molefte/et iiquoaimo. 
Ijec micfyi iocuba rcs e.fyec res placet micl;i,et que 
molefta eft/bifplicet; 

<£C.ii.be Affero.et bolef micfji* 
^ffero comunilTimu verbu ilet quo mulfis locig 
vti poffumus.Secuba fortuna affert micf» vofup 
tate ibcft mc bclectat. Tsbuerfa f ortuna af f ert mi= 
cf;i bolore ibeft bolet mitfyu Nabicimus z fyec res 
milji bolet ibeft boleo fyac re.feb rebeo vnbe bigref 
fus fu. liftere tue afferut micip abmiraeione lbeff 
eftitiut vt abmirer. affcrsteftioniu ibeft teftifica= 
ris z ita bifperfa e z vaga fjuius verbi fignif icatio/ 

lllllllll 

cm 1 7 H 10 11 12 13 14 15 _Ciiibe perinbe cu afcg vel ac poftpofita* 
Pennbe omatiffime poftuiat poit fe ac / vel atqj 
ct totu fimul perinbeae vei atqp fyabet eabem vnn 
quam vt tanquam, vt CamiJlus perinbeatcp oim 
fapietiffimus.et cfjerea perinbeac foret eunuci^us 
et be l?ac re fatis r;ec bicta fint fyactenusf 

{7Ciiii.be Coco» 
Coeo nonlolum abfofutum cft/ feb nonnuqj per= 
uenufte cafu fyabet accufatiuu . Coeo focietate tecu 
Et ijinc cft lilub» 7K* gelii in noc aube pitagora/ 
beqf cius conforte ♦ quobouifcg familie pecunieq? 
Ijabebat / in mebium babant i et coibatur focietas 
infepatabilts, Sebeobem cicero pacto aiiquanbo 
eft eo verbo vfust — 

CLCv^De Mille fyoim in finguiari numero 
NiHe fyominum fingulari numcro fignificat mifc 
le fyomines.mille militu interiit fyoc eft mille mi- 
lites interierunt» mille militu vulneratum eft ib 
cft millc vuinerati funt milites.ibcg ornatu/vfita= 

tumqj eft}L_-_- 

{JjCvi.be Primis» 
Primas fignificat etia orbinem quob nome fcqui 
tur fecubus et tcrcius.et beinceps alia eiufbem or 
binis nomma.tame multociens fignificat pricipa 
le . vt fyic eft noftre ciuitatis vnus omniu primus li 

\\\\\\\\\ cm 7 H 9 10 11 12 13 14 13 
t per fe fignif icat optimu.,feb ib poftrenjij in caro e 
vfuora torum* 

(Juvii*De interbico* 
Interbico fibi I?ac re; et non fjanc rem»vt int«-bi= 
co tibi aqua et igni*plinius fecunbus in epiftolis» 
caret rcge iure'quibus aqua et igni iterbictu eft/ 

{1 GviihCXue noia ornate fincopantur* 
Hunc vero ab reliqua neq; eni iuitus omiferim q 
que nomina ab numeru fpectat in eoru plurahbs 
genitiuis lincopa efficiunt«ibqj cum vfitatum eft/ 
tum ab exornabam pertinet oronem»vt mille nu^ 
mum potius <$ mille numoru*mille benariu mil- 
le aureum*et totmilia argentu . et ita be reliquia 
et in ijenitruis omnium nom mu fecunbe beclmatj 
on>s frequenter eff iciunt* 

IjGixyCitra cgtenariu ef poft vigemriugi 
minor numerus maiorem eleganter 
precebit/mebiante coniunctionef 
Ssb prokm fcribentes /et foluta orone in nomini 
fcus lolu numeru et mefura [ignificanhbus l atqj 
in numeroru nominibus eam plerunq; feruarnus 
cofuetubinem et citra cetenarrum numeru * ii qua 
bo poft vigenariu buo numeri comemoranbi fut/ 
vt eoru minor precebat et maior fequatur ' vt i)ic 
e vnu et virjinti annos natus»buos et tricjit^ anos 


. iz viximus.tres et quabraginta anos nauigaui . qua 
tuor et quiquagmta annoru confurrfi etatem, ieb 
vltra ccntenariu/et citra vigenarium tritu ac vul 
garem Jeruamus morem et fermonem . 4jGuob 
aute ficut buo be viginti nonnuqj» bicimus/ et buo 
be triginta.'ita et buobeuigefimo > et buobetrigefi= 
n;o nunif citu eit, feb no quibem eft in frequenti 
oratorum vlu/ 

4$Cx. Inbies et inoiem . 
Quib inbiss i none pulcfyerrimus fermo eV ac fig 
nificat per lingulos bies/et quotibie i feb cu quo= 
bam incremento, vt tua inbies accrefcit virtus.in= 
bies fyomines fapiunt.ftultorum fjominum mbies 
accrelcit mfamiatfeb Qum bicitur inbiem eft termi 
nus beputatus/ 

{Mpxi . Vt in ve* bis actione aut paff ione 
Iignificatib^ vanetati ftubenbum. 
In vet bis tam actior.em q> paffione figmficatibus 
confiberare bcbemus varias vocum lnflectioncs / 
atcjj exitus . et mcbo fyns mo illis vti pro auriu iu 
bicio.vt fuere pro fuerut.amaruntproamauerut 
vibere pro viberiit.norim pro nouenm.triupfya= 
rantpro triupfyauerant.et be aliis quocj! eobemo, 
3eb ne quib fiat cotra gramatice artis preceptioes 
fyac via prpwbcnbum eit; 

-■ « ' 

,Xxii.oe Cluin. 

auin particula quomo increpet/ vel exortetur i 
quom5 item confirmet et quomobo interroget iib 
fatis exploratum eft . feb nos ea pulcfarrirne vti* 
mur.'cum bi cimus.'nonpoffu quin gcftia.no pof 
fum quin boleam.no poffum quin abmirer. figni 
f icat enim f ere me non pofle continere* g> non &> 
leam ,et ita be cetens confimiliter. 

rftxiii.be Locus eft vel Multum 
aut nicljil loci eft ljuic rei . 
Quib inWnone preelarum eft vfu.locus eft l?uic 
rei.multum loci eft gaubio. plurimu loci eft trifc 
quillitati.et terencianus bauus.nicfyl loci e fegni 
cie.'fignificant eni fyec omniai vel oportere nos le 
tari/vel tranfqutflos effe* vel voluptatibus afficii 
vel oo negligetes ac fegnes ee« et fic in i aliis fyu* 
iulmobi<JOdiu.be Magnopere et fimmbus. 
NonnucJ verobuo nominaCfiue prepofitione ab= 
bita/fiue non>nius abuerbii vim retinet.vt mag 
nopere pro valbe. maximopere pro plurimu.m* 
iorem lmobupromaximcmiruinmobu promi 
rabiliter.etjtem mirabu inmobum. 

^Jpxv .be In primis et fimilibus. 
Seb ablatiui cafus / fme cum comercio prepofitio 
nis fiue (tne eo vim Ijabent abuerbii ♦ vt in primis 


fignificat zm precipue ac prefertim.et ib^vi gr cci 
bicut)ibuerbiu ipfum(fi lta appellabu eft) peror- 
nate nomimbufiugitur.vf in primis fapiens.ipri 
«ijs erubitus.Seb nc a propolito bifgrebiar^pau* 
<is mterbu pro paucu/multis pro multumt Veru 
J^ccaliojoco pportunius illo* 
ijCxvLbe ©ent cu noie magiffratus fiuc iperii 
Ilic etiam rnobus optimus eft+vt li quis bicturus 
dt qucmpia homine aliqucm ^abcrc magiftratunj 
vcJ i?qnore/feu ipcriu vt ex noie l;onoris eiufmoi 
et gero geris verbo pulcljerrima coftituat ordne. 
^oc pactoi^ic eft rome cSfuLrome cofulem gerit. 
ita cofimiliter imperatorem gerif . principem ge* 
wt.pKetorem gerit et alia cofimiliter *ab ijofcc eni 
viros remm cura et abminiftratio pertinet. 
([ Cxviitbz intcrlcg«nbumyet fimilibus. 
Vfitata et perpulcijra eft fermois oratio/vt geru^ 
bioruaccufatiuis prcpofita lterfignificct tempus 
imperfectuinbicatiui vcl fubiunctiui mobi vel al 
terius ct bu par ticulam .vtinterabuianbu ^oftes 
offenbi.'J?oc eltbum ambulaKcm*interlcgcnbum 
vibebas t ibeft bu legeres . £t fic pro varictate per * 
[onarum ita cxponenbum cft vti mobo explicaui^ 
mus.fcSicferuius in buc.vir.Interagenbum ib rft 
bum agis.l;onefta locutip fi bicamus intercenabu 


>-!> G\ co ■r* KQ ■m ■^T ■c*> CJ tfttM 

llllillll 

7 H 9 10 11 12 13 14 11 T 
• 


\)oc fum locutus ib eft bum cenare Ijoc locutus fu. 

4jCxviii.De in pro erga vef cotra. 
In pro erga ct c5tra pulcfyerrima e accufatio pree 
pofita. Vt meusinte animus.mea mte beniuol.n 
tia.vbicj enim fignificat erga . luucnalis muefyt 
in bomicianum .Ciccro ljabuit orationcm in Cati 
linam.ibi eni contra fignificat. 

|£Gxix.Deappnme. 
?7ypprime pro valbe recte apponitur noibus.que? 
abmobum be imprimis fupenus bictum eft.vt 
Virgi.apprime nobiha res.appnme vtilis.St ita 

beaiusfimilibus. 

4j_QiKf Vt res apte coi ungitur 
abiectiuis polielliuis. 
Rec nomen latum / bif i ufumc| eft. feb eo pulcijer 
rimcvtimur cum abiectiuis poffefliuis nomini' 
biis/ et prefertim J?uiufmobi. vt cu bicitur res bel 
Iica, res bomeftica.refpublica. res familiaris. re« 
nwlitaris.Et be fimilibus paritct . 

4Kxxi.De preftolor. 
Vt aliq veluti fignanba mftituam preftolor vei" 
bum plerumcj poete accufatiuo iungunt . Gicero 
connectit batiuo. Vt quem preftolariB.'* preftoior 

iol?anni^___- 

:ii . J^vffentior ,tio . Impartior .tio . 
2V Multa funt verba quibus per eaoem Cignif icantia 
et pafliua vtimur voce et actiua,et(vt omittam p e 
nc innumerabilia; ciceio frequeter m r;is buobus 
mobo actiua mobo paffiua voccm vFurpat. s£,enti 
or et affentioi vbicg eabem coftructicnis forma. et 
impartior /et Ipartio.in ceteria autem ifc fii mult© 
unus. 

dCxxiii . . Vfu venif ♦ 
Vfu venit ornatiff ime pro contingit ponitur/ 

([Cxxiui. V furpatio et vfurpare. 
Vfurpatio et vturpare non lta intelligi bebentifis 
cut mrifcofuJti vtunfur. fe6 vfurpationem orato? 
rcs f requetem vfum nominat/ et vfurpare in fre- 
quenti vfu fyabere/ 

{jGxxv.Deficit cum accufatiuo. 
Hec res me befirit ib eft beeft micr;i Ijec res» vi bc= 
f icit me bies. vita cpprimum mortales beficit ♦ f ep 
beficio bac re magis poetarum eft. 

{jHCxxvi Omnis pro omnes. 
Nunc aute ne ea que perutilia funty i ornatiffima 
omittamus. intellicjenbu eft q> que nominatertie 
bcclinationiB ta nominatiuu q> genitiuu fingulare" 
fyabet fimiies i prefertim Ji gewtiuus pluralis in 
ium esiuerit ecru frequtter accufatiuus pluralis 
in is terminari folet raro in es . vt grnnis pro oes 

mortalis promortaks.manispromancs, fimifc 
terCvt ipe quog? teftatur priftianus Ji es et is ternu 
nantiareperiuntur. vt f ortis et i ortes / partiset 
partes/pontis et pontes . io rebquis rarius ib fit 

que eft poetaru veniaf 

{TCTxxvn.De pofrnbie. 
CXucbam abucrbia funt que epiftolis maxime con 
ctruut.ficut propebiem/ cjprimu/cito/cofeftim/ 
et poftribie. quob multi ignari htttram / et gra< 
matice artis expartes exponut poft tres bies . ieb 
tuCnc eobcm bucaris errore)crebe poftribie fignis 
fkare poftero bie/eteopacto.M.C.accepitto alii 

crubitiffimi virij 

4$Cx xx viii . P rimu /beinbe / prctcr *a£ 

ab /1)oc /poftrcmum ♦ 
fttfi quis multa referre velit.'pro prima rt ponai 
erimu vcl primowtiuuj eni in vfu eft, profecute 
oeinbe/velfecunbo loco.protcrtia/ preterea. vel 
pro tcrtio loco.pro quartoCquob perraro accibit) 
ab hoc vr prcterea vcl quarto loco.in calceipoltre 
mo/ vd poftrcmu/ vel bemum.at igitur l?uiurce= 

mobi exemplu. tria fut que magna micin af i erut 
voluctate.primuenicf optimuamicu nartuslu 
beibe aute cj> finguiare tua crga mefepe tefohcans 
beiuoletia poftremu vero /q> tc icolume mteliexir 


{JCxxix .be orbine fyaru coniu n= 
ctionumeni/autem/vero» 
&ua in re ib quocg abuertenou eft/g> fres inueni= 
nras coiuctiones recto atcp vfiiato orbine.que funt 
eni/aute/et vero.feb tuipfe tyec oia ac multo plu= 
ra raule cogncueris.^fi ciceronis Lriptai et in pri- 
mis eius epiftolas lect»tabis/ 

(£Cxxx.Mcmorie pro s ifum eft. 
Memone prohtu ficmat fcnptu eft. multa enita= 
lia ornatiffime vfurpantur vanis cu fignificatus, 
vt memorie trabere.mabare fcriptis.mabare litte* 
raru monumetis.quoru fermc omniueabe vis eft 
feb manbare memorie aliub fibi vibetur velle/ 

{JCxxxi.Falht me bcc rcs. 
Fallo verbu tritu eft apub Cicerone. f aliit mc r;ec 
rcs bicimus.fallit te fpes.quob e fruftratur et beci 
p it ([ Cxxxi , Miflu f acerc . 
Miffu facere ib e bimitterc venuftu et ornatu eft, 
nam miffam Ijanc rem f acio fignif icat bimitto xl= 
lam rem/ 

(jXxxxiiii.Hc quibem» 
$bf;uc et in eabem oratione buc f;ee particule/ne 
et quibem/pulcfyerrjme futifi quis f uerit ilhs rec 
te vfus. nam cum ponuntur . ; femper aut aliquib 
bictum cit( aut mentc ib concipitur ♦ vt ne aubmi cT quibem.fignificat euiraQ exempli caufa) non folu 
non vibi feb neqj ctiam aubiui . Item aliub exem- 
plum pfylofopijie ftubia bemocritus n5 mobo n5 
intermittit ;Ieb ne remittit quibem.reaiittere na<| 
pfyiam cft remiffius pfyilofopfyari? 

i| Cxxxiiii.be orbine pluriu fine coiunctioc 

Scb ea quoq? abljibeba biligetia elt q> li quabo plu 

ra ponimus preferti finecopulatioeCqui articuius 

eft et fi ibi vibeatur fignificare quob vefyemetius 

fonat magis coilocetur i calce.vttua virtus lauba 

ba probaba e.na probaba eft rnagis q> fit ai mbicio 

Magitratus biligere/amare/colere oebemus.pro 

bau3miosvirosomnesf;omines verentur./ ob* 

fer uat / abmiratur . quc turpia / obfcena i tetra ; f cba 

fut.'ea fugere et afpernari bebemua. virtutis offi= 

cju fuma laus efr.na l?abet officiu accelfione actio 

nis. (JSeb i l?iis quoq? orbo quibe fpectanbus eft 

q> fi tria quoru buo parte aliqua ugnificenti tercis 

um lit communius^ib prof ecto plcrumoj bebet in 

f ine collocariinili fe fyabuerit qucbam generis mo 

bo.tunc enim ecotra fit quob nunc liquibo ac pers 

fpicuo patcf accre exemp{is«ac prioris quibe excm 

plu cft.oms in abipifcenba virtute cura/opera/bi- 

iigentiaiponenba e. eft eni cura confilium animi,' 

opera corporis i bihgentia vtrumqjcomplectitur. ► 1 -* 

cm l 3 9 10 11 12 13 14 15 T IC Item inrepublica plurimumi&uftrie/laboris/ te 
poris ponen&u eft,#smicos confilio I viribus ©pe- 
ra abiuuare bebemue. /Cylterius nof a exemplafut 
l ion lunt per fc rcs comobe ex^eten&e bjuicie/tjo 
norcs/voluptates . comobum eni generislocum 
beiinct cuius fpecies funt multe.puta quas mobo 
nuirerauimus./Atg item animalia queqjV fyoines 
Ieones;equi/bcnu vibetur appetere . feb vUamc| 
resfele fyabeat.Ii multa fint,' quobpluriseft/ bc= 
bet poni m finc.iam ab alia prccebamus; 

{[Cxxxv.be Qanfquis ,' vtvt i vbiubi, 
Multocicns gcminatio in quibulbam tam verbis 
infinitis q> abucrbiis tanti valet quati i& nome fel' 
ct cuncg. vt quilquis pro quicuncg , quotquot prQ 
quotcug. quatufquatus pro quantulcucj» qualif= 
qualis pro quaiifcuqj. vtut pro vtcuqj, vbiubi pro 
vbicunq? . ct ib abucrte biligenter/ 

(f Cxxx vi . ^vcccbit. 
^ccebit proabbitur/§ vfitatum cfttam pulcfyer= 
rimum vibcri bcbet. vnbe et acceffio abbitioncm 
fignat. vf ab meas miferias mictji acccbit bolor ib 
eft abbitur/ 

{[Cxxx viii . Conf ibo , 

Cofibo non ficut quiba arbitraf ur( nefcio quo pac 
to)ftruit J ,13 iugitur aiias catio ahas ablatio cafui 

**n 


' 

. 


et in fyiis potiffimu verfatur que ab animum fper= 
tant. vt confibotua virtute/ tuafyumanuatef tuo 
confilio.et lbem be aliis fyuiufmobi/ 

(TCxxxviii.Crebo pro cornitto. 
Crebo quocg pro comirto ornatiffimum eft. vt crc 
bo tibi confiLa mea. crebo tibi granbem pecumam 

et fic be aliisr/ 

^[Cxx.vix.C^rahbismaior vel minornaftu 

0ranbe abiectiuu nomen pvoh vel etati conuemt/ 

vel pecunie. pecunie exepla fupra pofuimus . leb 

l?ic grabior neftorc vibetur ib § vibetur qi ncltore 

vincat etate et atecebat.r;ic tit graoisnatu/ajrabife 

fimus natu.fignificat Iogeuu fjonine / atcj atmo-- 

bu fene.St quia be natu facta meeioi^ maior natu 

otnatifiie ficmif lcat feniore.' ficut mior natu ib eft 

,be Parentfyefi. {J. iuniore/ 
Infuper^aubiHepiba fit interpofita nonnuncp in 
oratione/atcpinteriecta parentljefis . vtbebifti ab 
meCque mea eft fumma voluptas)fuam(fimas lits 
teras.omnes amicos(nifi ialloOpJurimum abmi 
ror.fcire velim exte(ea nacg eftamicorum cofue- 
tubo)quib nuperin caufa.M.Tfaitoniiegeris ♦ et 
iti bemum(repoftulante) noftraram Jjuiufmobi 
oratione interpofitionibus alpergatrtus/ 
(TCxll.be Incrcbuit, * M II 1 1 1 M llll Illl cm l 6 8 9 10 11 12 13 14 15 


T 1 l*- 1 Hecres apub me lerebuit/et fere %nif icat ab au 
res perueit^et rei noficia fignat/ 

CljCxlii. Vt nos nefcire quib feicemus» 
Nefcio t)ac re.ignoro/ preferif me ♦ f ugif me. la= 
tet me.fyuius rei nefcius fum.ignarus fu.jpec res 
fcietiam meam f ugitf 

CjjCxiiii.Reliquu eft^pro reff at. 
Hoc refiquu e i& eft reftaf /perpulcfyre / et magno 
euornatu lbem fignificaf /exemplu eft.omnia tibi 
ctnatura et fortuna tribuitreliquii eff t 'vt bene et 
iaubabmter viu?S/ 

(tCxJiiii. VuJgo ib e vbiql 

Rumor e vulgo/ibeft vbiql et comunifer&icifur 
et ornatus fermo eftf 

{J^Cxlv.^vccipere pro au&ire et cognofcere 
^ccipere pro au&ire et cognofcere peruenufte bi* 

titur.vtacccpirumoribus/quoruelcertusauctor 
acccpi ljolm fama/ que certoauctore cotietur.acce 
pi nuciis it> e nuciatioibus.quos nutios z qui mit 
ti affert.accepi litterisquas plerucj abaicis accipi 
mus.et I aliis cofimilibus lodsf 

(ffjxlvuHike Ijofce })*ke* 
Prono% articularib| bemoftratis cofucuerut ora 
tores abbere ce a&jectione i iis cafib^ qui i f.bcfiuut 
tupljonie ca\vtl?iice fyofce tafce pro jjis fycs feas/ 

mn 


V-' CfCxlviibe tranftatione fyuius 
pi-epofitiomscum* 
cp* prepofttio que preponi fofet / poftponitur 
ecum fi fi jnif icantia eabem manet . et in quibufc 
bam juibem femper. que funt mecum tecu fecum 
nobifcum vobilcum . in quibufbam qupqj non fe- 
per, vt qui cum/quo cumV quibus cu/ te proptet 
ac etiam propter te lbem fignificant. et fic quibus 
cum « t cun quibus • et in iis potiffimum ea pre* 
pofmonum tnnflatio fit que wb enumeramus, 
^XCxlviiuClam prepolitio 
potius cp abuerbium» 
Clam plerumq? prepofitio eft.et nonnuncj abuer- 
bium* (eboratores prepofitionem potius accipi* 
unt ;fiue iugatur ablatiuo vt prifcianusfetiti i;ue 
accufatiuo/ quobopinatur bonatus* vtclamme 
prcfectus eft ib dt me nelciente/ 

iJjCxlix.Cora et prepofitio et abuerbium» 
Coram cum accetu in prima lillaba prepofttio eft 
et quib fignif lcet nemo eft qui nclciat.cum accetu 
vero in vltima fillaba abuerbium pulcfyerrimum 
eft fignif icasCvt ita bicam)prefentialiter. quo fre- 
quentiflimeviriboctivtuntur.vtapubM . Gces 
ronem.cupio tecum coram iocari ib eit prefentiali 
ter.etiam coram tecum loquor* * ! ■ * * I 2* ^ Cl.Deabuerbusin.I.et.V.befinetib^. 

Multa abuerbia in.I.exiftetia etiam I ipfis epifto 

lis pulefyerrima funt.feb i;ec imprimis ruri vefpe 

ri/bomiybelli.Multaitem ino fero/Icrio/conlul 

to/poftremo/falfo/merito.precario. Cetera vero 

in eobem exitu beunentia ljaub in frequenti funt 

vfu oratoru» i n v vero non multa funt biuicuius 

fignihcatio manifefta eft.Ioterbiu/quob eft quafi 

infra mebii bid temcus.£t noctu pto nocte.quob 

magis nome e. Vnbe biu noctucg bicimus; 

(jXluNullus pro nom 

Hullus«li.um.n6nu§ pro non.prefertim fum /es 

cft verbo abiuncto.vt nullus fum.ibefi interii.ref 

pu.nulla eft ( quau non eft lbeft extmcta eft. Ibc| 

ornatiffimu f uerit. 

^7CIu\Preftofum.ib e affum vel appareo. 

Preftomm/fignincataffum. et f ere appareo . et 

Dc ibem abuerbiuj eiufbem verbi moois omnibus 

ac temponbus peruenufte conuectitur i m eabem 

qua mobo pofuimus lignificatia . vt prefto micfyi 

fuit feruus tuus vrbe ingrebienti / lb eft affuit. 

([Cliii.Licet micfyi bono vito 

efleivel bonum viriun. 

Licet micfyi bonu virum effe et licet micfy bono vi 

ro elfe vtrumcj latine atcj vf ltate bicitur ♦ Seb 10 
goftering magis oratoriu eft* 

d^CuiiifPcirpetuu et Iperpetuu aouerbia? 
Perpetuu et imperpetuum abuerbia pro eobe po s 
niitur ♦' et eis f requeter vtimur* 

CjClv.Deuindo proobligo» 
Deuincio verbum cum pulcfyerrimum e.tum pre 
cipue eplis congruit . fignif icat et beuincio oblis 
go / et bevinctus obligatus / ficut et fepe obnos 

xius ♦ quobnonloiumtritomorefigmficatquoo 
notu eft.febetiam beuincturm 

(fClvi • Collocare apub aliqui beneficiu. 
Collocare apub alique benef irium eft alicui benefi 
cium facere, vt apub gratos viros beneficium col 
iocafti* 

(IClvii.Gratificor» 
<5ratif icor libi fyanc rem predare vfurpaf ur / prp 
gratumfacjo» 

([Clviii.De "inbulgeo et ignofco. 
Jnbulgeo fane verbum eft aptiffimum et fplenbis 
bi ornatus. quob et batiuo iungitur t et f erme \i- 
gnificat bo operam, at(j ita reponitur ♦ vt fyie nis 
mio fomno inbulget. ib eft nimis bormit mmio d 
bo inbulget / lb eft nimis comeoit . be aliis con* 
fimili pacto. H Inbulgere quafi concebere eff 
verbum luxurielam quanbam Mignans clemetia 1111(11111111 llll cra 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 


13 tt in&uicjentem paretem appelfamus/ leniore er= 
ga Iiberos mgenio.quare z ab ignofco piurimum 
biffert.eft enim ignofco parco.ibeit bo venia.fme 
excufatum fcbeo.ignofco tibiifiquibCexepu cauz 
faJabmifens lceleris . inbulgeo vero i vt multa a= 
cpre impune queas. quorum verbgrum bifcrime 
i>il ^entifFime conliberabum eft/ 
i]CUx Tantus quantus, 

({Tantus.ta.tum.etquantuseobemobo fefyas 
bent in 01 atione vt raro alterum abfgaltero pona 
tur. vt cor.cio l?ec tanta eftiquata ante^ac vn§ fu 
it.tnbuis micl?i tantu quantum necagnofco / nec 
poftulo.tdntum in te eft bocfrine quantum 1 boc= 
tilfimo fo 7 et effe viro; 

iI_Clx T a»a qualis? 
Taliff et qualis alterutru creberrime ponitur* ra 
ro vtrucj. vt teie iolemus fentire bonu viru/et fub 
Bitelligimuf quale biximus.z ecotra.orator eilfu 
ftris qualis alter nuilus reperitur. veru l?ec be f)is 
htiBt ^LClxi. Vel pro eciam, 
tVel pro etiam particula I multis locis rectiffime 
congruit.vtfyambal fuit imperator velomnium 

primus.tua eximia virtua vt tearoem velmaxie 

impeliit. 

([CytVfrforj » r 
Verfor verbfi ifl f requetiffio e vTtt veteru ac oifer 

toiu foofni . perbif f nlaqj e eius verbi fignif icatia ac 

beno variis poteftrationib? expoi.vt ego verfori 

Iraru ftubio ib l bo opera lraru ftubio. virt us circa 

bifficile verfatur ib e virtus i bifficiii cofiftit. ver*. 

famur in tenebris ib eft f ere fumus ac viuimus et 

quafi ftamus in tcnebris.etCquob eft exemplis fu 

perioribus beciaratum) buos fibi plerumq? ac fre* 

qnetius cafus poltulat. nam aut acculatiuo uingi* 

tur/precoata circai aut ablatiuo in precebete . na 

cu acanatiuo* vt ante f unbu verlari.ab porta ver= 

fabatur pcrraro bicta funt. fcb queabmobu cetens 

rebus oibus { ita buie f uma abfybenba e biiigetia,* 

^QQUiii . 8niuer o Sinaute ♦ 
HonnuS oue particule ornatiOime coiunguntur, 
quarum eabem fit vtriul* f ignificatio. vt enmero 
nam pro explenba fententia altera bumtaxat Juffi 
cere poterat ♦ etfimiliter finautem cauia conplen* 
be fentencie. eo in loco aute patticula nullam om* 
nino vim l?abet. 1m eni per le iignif icat feb h/ 

trClxiiii.&ttoab. • 

auoabypro quoufq;/et pro quabo/no minus or* 
nate ponnur^ latine.vt volo in vrbe effe/ quoab 
tu rebeasa . ita in plenfc* locis conlimihter accipi 
poteft. \ \ 1111(11111111 llll cm <;■ 8 9 10 11 12 13 14 15 • < I 
Clxv.Sufci pere. 

Sufcipere no folum(quob tritug vulgatufcg vfus 
fyabeOfignificat quob eft fuper fe accipere et quo= 
bamobo abbucere aliquibi feb etiam perornate po= 
fitum in epiftolis cemmenbatum Ipabere. vt fu£ci= 
pit cicercnem cefar in fuis rebus abuerfis . que 
vticj poftremaugnificatio/r/aub^quaqKfi quisin= 
fpiciat accuratius)a priore illa afiena eft/ 

dQxvi.PoIitiuo abiucta negatio 
cotrarii politiui pleruqj vim tenet. 
Optima quocj ratio eft vt pofitio cuipiam abiun = 
cta negatio cotrarii poifiui virn ac fignificationem 
twneat. feb non ita plene / tamen et accurate lilam 
expleat.cuius rei exempla fubiciamus . r;ic vir eft 
J;aut improbus . fignif lcat enim i ere fyuc lpomine 
prolum potius q> imprcbum effe jfyabenbum . et 
pr;us ^aub igncbilis.r;iftrio non illepibus.miles 
co inftrenuus.ciuis fjaub malus.Nam in iis/eo= 
rumc| fimilibus rectius atcjj vlitatius bicitur qua 
bo vis laubis cuiufbam eit. feb quafi biminute/ et 
quafi btf raubate laubis/ 

{j[_Clx vii . Peto r;anc rem a te . 
CLuob gramatici bicunt peto te r; ac rem /ornatius 
nec minus latir. e bici queat * peto banc rem a te et 
ibplutimum ciceip m epiftoJis cofueuit. 


10 


6 •o 10 11 12 13 14 15 \ ^CkviiuConHdoY pro pereo. 
Conficior paffiua voce crebro vfitatu e pro eo f e= 
re quoo e pereo.vt confectus fu ibeft columtus vt 
vir lops ac mifer .'fame/fricjore/bolore coficitor. 
fic anis etate et ftubio conficitur ,ac merore Jbbo? 
re/fenio cofectus.et be aliis fic per mulf is? 
^JOxix ftblatmi tu participioru tfl 
alioru peruenuftam rebbut orationS 
ftblatiui cafus no participioru folu/veruecia om 
niu alioru in orone percodne ponutur.prcfet tjm 
fi qua f uerit fignificatio teporis » et be participiis 
quibe mariif eftu eft, vtregnante octauiano cefaref 
parta eft vniuerfo orbi pax * quafi qua tempeftate 
regnabat octauianus cefar ♦ et aliub bioniiio firas 
cufis tyranum gerente/grauifuma inficilia bella 
fut gefta.ibeft jn quotepore fyracufanoru bionifc? 
us tyranus erat* ([Beb eobe quocj rao alia que 
bam fe babet nomitaa .maxime fi bignitatu ct 1)0* 
noru extiterit. vtcornelio et galba cbilibus curili* 
bp acte fut in tfyeatro f abule . Quiba abbut partid 
pium exiftenubus.IeO nos profybemus l quob ab 
vcnuftate oratiois n5 pertiet abbi oportere . et iU 
fcipionc conlule peni beuicti funt. Icipione impe- 
ratore euerfa eft numantia . jpt reliqua eiufmobi 

panter. < r 

MIMIM! cm V 8 9 10 11 1 13 14 15 3i (JCIxx.be geitiuis cu pofieffiuis pronoibus 
Licetetia ta Ljramatice q> oratorie genitiuos quo 
rumcuqt cafualm cu pcffeffiuis quocuq; cafu proJa 
tis coiugere. qucb ct priftianus trabit . vf mea ca 
venit/rt celeroru amicorum.meuagrum et mar 
ci anfonii populati funt.tuo amico ac fratris gra= 
•iificare.tuu.r; imperatorem fectare et coriolanum 
p ncfter ac frains amice. fua ille confibit et ciuiu 
pruoentia./C tqj lta figuratur conftrucfio in omni* 
bus pdifeff:ui3.pinc terentianum illub meo prefi 
bjoatq^ofp.ti^ 

(jCixx! . ^e nominatiuo poffeffiuo * ' 
•cu gemtiuo poffefibris. • 
Ibq? penitus mfpidenbu fit/quaboqj etiam bifcre=. 
tioms leu abubancie cuiufbam caufa folet abbicu 
genitiao poffefforis et nominatiuus pofieffiuus 
vt fuus eft.C.cefaris mcs ib tlt eius et no alterius 
fuus ticiifilius fjeres teftamento conftitutus eft. 
fuus( vt ipfe quocj pnftianus exponit>b bifcrctio 
ne eius pertinet qui fecubum leges fuus non ciU 
ib eft fub poteftate patris legittimi non eft . fuus 
autem pro vnius cuiufq? proprie accipitur, quob 
ipfum apub viros eloquentiffimos freques eft/ 

daxxii.Quibbiftatbie 

quartoetbie.quatfa. 
;. 


f 

Qit quartaC vt nonius marcellus eciam teftis eft) 
et bie quarto non ibem fignificant . feb mafculino 
genere preter itu tempus befignatur f eminino f u* 
tutum . quob vef uftiffimi tamen aliter protuleriit 
vt fic bit quarto pro eo e quob aliter nubiufqrtus 
bicifur .'nubiuftertius.^et ltibe be aliis/ 
<JC1 xxi ii. Qm ib infere inter tua ca et tui ca feci» 
Tua caufa fcci/et tui caufa feci ( ne pretei veteru 
et boctorem cofuetubinem aliquib ef f iciamus ine 
ter fefe fyaub mebiociiter bifcernutur . nam tui ca 
bicimus/fiquib eiabquem fermonem vertimus 
preftiterimus. vt tui caufa a& antonii caftra prof e 
ctus quob eft tuenbi tui gratia. kb tua caufai cum 
tuaQ vt ita bixerim) contemplatione aliquib alteri 
preftiterimus vt tua ca»fratris tui caufa egi/ 
^JXHxxiiii ,be bif f erentia intcr gcnis 
tiuos primitiui et pofieffiui . 
£t quia aliquib be lis que ab poffeffionem fpectant 
locuti lumus i fyaub ab re f uer it bif f erentia illam 
ptof erre in mebium .' que intcr genmuos priuKi= 
ui eft ct poffelliui. vt mei tui fui noltri et veftri. 
qua tibem pulcfyerrime pnfcianus exponit . vox 
na<$ eft eabem .at vis ipfa longe biuerfa.cu genitP 
uus pnmitiui fimplicem fignificat poffeifionem. 
potfeffiui vero bupliccm» vt mci amicus ibe meu3 ' r a 31 amicus . feb mei filii amicus bupjicem poifefiione 
continet alteram meam in f ilio • alteram filii i ami 
co. quo cc fubiecimus/ne cum ornafum requiri= 
mus4 verboru vim icjncremus ipfam/atq? in erro 
rem quepiam iguorater incibamus.feb nunc infti 
tutumprofequamur/ 

^[C|xi.v.inmentem venit. 
Hcc res mic*?i in mttem venitbicitur. et cum ge= 
nitiuo l;uius rei mid?i m mttem venit. nec micfyi 
curc eft an j:ro nommatiuo geriitiuus pofitus eft, 
vt uq; veto ncn iolum poete feb etiam.M. ricero 
vfurpauit; 

fJClxxvi.be teporu c6mufatione t 
Oratcr;s(f:cut et poete^perfepe prefentibus tepo 
ribus vtuntur pro pretetitis . nonnucj et pro f u= 
turis. veru lb quioe muitorarius . feD cotra fyaub 
crebro fit.nifi forte incp verbum/ quob fufuri te- 
poris eft / preteriti foco vel prefentis accipiamus. 
Seb muita que fuper fyiis bici polfut/in aliub quo 
9 tempus ieruamus; 

4j0xxvii.>3imilis genitiuo et 
plenus batiuo. 
Similis et plenus nomina Cquorum prius batiuo 
iugitur4poftrerius etia ablatiuo)oratores vt pluri 
mu/ac fere femper genitiuo iugunt. vtfimilis'es !"■ 
uoru maioru.bignitatis et of ficii es plenus» no» 
nuq» vero(feb perraro)pr«feruntur cu fuperiori= 

bus cafibusj. , 

{JGxxviii. Vt fubiuctiuis impe= 

rdtiua verba iunguntur. 
Sepenumero ctia maioris fignif icantie caufa vel 
ornatiffime imperatiuis fubiuctiua verba iugutur 
quob Cicero fepe ef ficere folebat. quale e iliuO cu = 
va vt vir fis. et aliojoco fcrxbens ab f ilium eff ict 
etiaboravtexcellas/ 

^jGxxix.CurriWcenatuWprabetur. 

Decurritur fpaciu/cenatur rijombus l pranbetu* 
tultuWcoftmiljaq? pulcf;errime bicuntur/ 

<£ixxx. Vt trafitiua verba 
abfokte prof cruntur» 
fltqf vt abfoluta iterbu vcrba obliquis cafibus iun 
gutuWita trafitiua quocp iicet nonunqua non folu 
pro gramaticoru more/feb etia pro oratoru cofue 
tubie abfolute prof eratur .preferti vcro ili qua fu* 
palfio cu actione ipfa figmf lcatur. qualia illa fat. 
lugeoinbeo/metuo.que cum trafitiua funtinunc 
abfoluteproferutur; 

CClxxxi.Dc terminatis m bunbus. 
due I bubus excut noia ; no ta fimilitubine figni* 
ficatCquob pleng arbitratur) § abubatia quabam 


*3 potius ac vefyemetius.vt gliabubus no ta cjioriati 
fimilisiq» abunbe feie vefjementerqi ef feres.Qua 
opinione eloquetiu ateji qSerubitifumoru fcominu 
vbicg teftimoniis coprobata/tu quoqj firmiter ara 
pfectere.na(vtalios omitta)7?vulus gelius auctor 
probatiffimuf ex fnla quotj boctiffimi appoftinaris 
letabu5us bicitur^qui logo atcg sbubati errore efu 
et tu quocj eiftem vtere nominibus/ 1 

(^Clxsxn.De Fretus» 
Fretus.ta.ui.icerte originis ablatlo iuctu pultfyer 
nmu eft.'et ugmficat fere confilu atej munitu. vt 
vra fyuanitate f rcius . vra fapieuU J i:on mea vir tute 
fretus/ ^Cl*xxiij»Certicrefacere* 
Certiore facere vfitate atcj frequenter in epiftolis 
vfurpatur.na facio te be i$ac re certioremUb e tibi 
figmfico l;ac re.et fepilfime velim me be tua vali* 
tubine facias certiorem; 

([CLxxxiiii.be Habeo. 
Habeo varia coftructione f iguratu plurimu orna 
tus Ipet.vt bene fyec res fc l)et.'qucb e fere vt ita bi 
ca\'ftat bene fyec res.et ita bene fyeo me . et cu par= 
ticipiis bene me fyabes rebeo rure . et cotrariu ab* 
uerbiu fjmiliter ei verbo iugitur ♦ quob eft maie; 

/plxxxv.be participiis f uturi teporis ♦ 
Participia fepenumetQ i uturi temppris ornatiffi - me vfurpantur . vt fcripturus fum ab fcipione lit= 
teraa. quoo eft fere bebeo fcribere . etaliub.' tu ab 
ebes cras iturus eslquafi ire bebes.cicero e atfyeas 
profecturus ib e bebet atfyenas proficifci. plautua 
in ciprum traiecturus eft ( fere eftnauigarebcbet 
in cipru.quob ibcirco ita expofuimus quoniam is 
pi-opne nauigare / is tranfmittere t is folucre ei» 
locum fignificat vnbe prof icifcimur is bemu tra= 
iicere biciturl g> eubem befignat qui rate vebitur. 
vt cicero foluit atfjemsiet in afiam traiccitt(f/e= 
ru ab propofitu rebeubum eft . illa igitur particis 
pia quc a verbis manant palliuis et naffiue quoqj 
cxponi bebent. vt cuius infons animus e/mulctaa 
bus non cft ib e mulctari et puniri non bebct . fon 
tes accufanbi funt ib e accufari bebent.vir flagicio 
fusefttrubebusincarccremibe coiicienbus jn vi 
cula . 8t alia reliqua exponatur / vt fupra biximus* 
{JjMec tame negauerim qui eorunbem participi 
oru alia quoqj ratio fit ♦ feb ea nos mobo profequi 
mur iprefetiaru/que venuftius eloquiu rebbant/ 

^fClxxx vi . be Repeto ♦ 
Qoiib repeto ^none perpulcfyre ponitur.fi quib ei 
accefferikneq; batiuus foluscafus/feb etiam abla= 
tinus.vt jepeto fjanc rem memoria/ quobnon te 
neo memoria figaifieat. vt permulti extimat ♦ feb 


*< H • podus meoria voluto^t rcmifcor /et quafi oblmi 
oni trabitu rurlu lueftigo meoria»l;oc nos vii vei 
bo ornatiffie poterimusiquonia ecbe z veteres eic 
quetiffimi f requeter vfi iut* l;k illub be oratore ci- 
ceronis libro. cogitanti mkl)i /ac memoria repete 
ti* et africanus a neuio accufatus / tnbuno plebis 
<% ab antfyioctjo pccunia accepilfet / comcbiffimc 
to verbo vfus* rnemoria (mquit) quintes repeto 
^unc bie fyobiernu effe*'quo Ijanibale penu iimitif 
tmu fyuic imperio vici in africa l et perpetua pace 
vobis/ac victoriam peperi infeparabile» veiu cap= 
tus ingenti voluptate longius in af rica verbis re* 
f erebis progrelfus furcuquaobrem «b veltru initi- 
tutura ref erat k oratiof 
^JXkxxvii*Promori;bieobireymorte oppe 
tereet fimilia,' pro viaere aute vita agere/ be 
gere ctatetn / etfimilia ornatebicimus/ 
Optimu factii fuerit l ne eifbe aut mobis oratio^ 
sis/aut verbis vtamur* eKquob inicio bicimus) 
varia plurimu probat oratio* et ti veluti quibufba 
fiofculis afpergitur ♦ vt pro morivbie obire /mor- 
t«m oppcterc/anima expirare / vitabecebere]* ani 
ma efflare/ vita befugi^ rebus fyumaqis excebere 
ex vita migrare/res beferere fyuanas i exii e be vi- 
talnwtc? pbireiextremum claubere bie; interire i i 

occibere cdfimiliacg* et iteru pro viuere vitam age 

re begereetatem/ 

_ iii.Vtlu&oluou.Ticet 

viuo vita &icimus et coniimilia» 

St(ne figillatim cucta coplectar)illu& fcoc loco ani 

mabuertenbum iitiq ficut fepe bicimus lubo lubu 

pugno pugnaiferuio feraitutemiboleoy&olore^et 

fimilia.' ita et inter&u viuo vitamVviuo miferam 

feu felixe vitam, vt fi quis bixerit qui expe&ita fu«= 

erint virtuteconfecuti, / ii viuentbeatam/ etimor= 

talem vitam.et qui predaru certamen certaucrit/ 

a mphffimis bonabitur muueribus . £t quob &e va 

riis bicimus orationis mobis l i& ipfu be fingulis 

partibus intelligebu lit , vt pro oro rogo/ precor 

obfecro/ pro quafi pene ferme.reliqua tuipe coiec 

U} <JClxxxix,Ib genus, 

Ib genus pro eius generis C quo& fere fimile no- 
men expnmiOpulcfyre et vfitate bicitur vt multa 
funt ib genus monftra. be multis ib genus rebus 
locutus eft.'quob e fimilibus.et ita in alns^ 

{JClxc , Sx fcntencia , 
8x fentencia quafi fecunbum votuntaf em et prof= 
perc • vt gefta rcs eft cx fcntentia . quob eft prout 
optabamus.et tibi i& vecit « fententiat et muftis 
iuiocisconfirniliter; h 
4jCxci.Inferre. 
Inferre iiurii quali iniuria facere . manus iferre 
alicui eft alique pulfare, impetu j quepia facere iit 
quepia cu ipctu et quafi vi aboriniet jrruere} 

{[ Cxcii.Dare veniam* 

Dareveniam pulcfyerrimu efticrnofcerectlicetia 
coneebere; 

3°vt> 'nicio ctatis Ijabui te amicu.amicicia micr;i tc 
cum eft a teneris annis/a paruulote primis ctatis 
temporibue* a tenerisCvt greci bicut) vnguiculis 
abincunabilisipfis.etijuiutmobi. {jQtuuei 
etaspuicfyerrime abolefccnciam fignificat; 

{f Cxciii . F«.rire f ebus . 
Fcrire f ebus opfame atcp optimis caufis ex feriali 
um cofuetubine fignificat f ebus coponere vt per= 

fepe ictum fcu pcrcuffufcbus/eft conftitutum/ ct 
compo fitum/ 

CjCxdiii . Hft micbi nomc fcipioni . 
£ft miclji nomefcipioni.fcipioni cognome africa= 
no f uit.cui paojo troiano nome c ct lic be reliquig 
batio cafu perulitate ac puldjerrime bicitur . que 
eabe z aliis quoij mois bicutur.£ frequetius m6s 
fueeriores apub eloquetiffimos et boctiffimos vi= 
rosioucnies/ 

{TCxcy «^iunt t f ertur bicitur. i» Cum tritum vcrbu volumus ©ftenbere Aet quob 
in ore populo e.' vtimur vel iperfonali fertur / vel 
perfonali verbo aiunt Jet nonuncj biritur . et eis fi 
gulis/ vt preponimus.' etraro ita.' feb interoii. q> 
exempla fcuiufmobi lut . nam firenesCvt aiui)fur 
bi bwbemus aure tranf ire. et item na ita f ertur vt 
nulcfc tuta ut fibes. item fyaub turpe e( vt biutur) 
tum ultuanbi be grabu beiici,* 

4jjCx cv i«Mebiam fuper noctem, 
_ onuq> ita bicimus nocte luper mebiam vigilaui* 
rous quob e vltra mebia nocte vigilauinius.ibcj z 
f taias ipfeteftatuWetquorubam vetcrumpro= 
fcut auctoritis; <LGxcvii.Tenbo. 
Contra fermone tuu tebo lb e reiponbeo tibi. y licut 
et tenbo cotra iter iib e tibi occurro feb fyc fyaub i 
frequenti vfu oratorum inuenies; 

dCxcviii.ftAacte. 
Macte /magis aucte .' et eft glorie et laubis fermo,' 
et plerucj ablatio iiigitur.vt macte virtute elto.ib 
9 et poete vfurpat/et fcriptores fyiftoriara* etbe= 
mu oratores ipfi. qui lermo C vt multi erubitilu= 
rai trabunt)a facris bebuctus elt; 

(TCxcix. 7Kb expiicanbu locum tue genus 
gentile ac patnum effingimus. 
duoties alicuius explicaturi fuaius/iiue genus/ 
i» !> * ' ^_, -a-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^m^ cm 6 a 9 10 li i n 13 14 15 » < I fiue locu/getuWc patriu nome effingimue. qucb 
quifecuBeffccerit/fortaffelatine locutus fit;febil 
lepibe penitus/atc| Ibecore. vt qui fuent a firacu= 
fis oriubus/no be ciracufis bicebul J? firacufanus 
no be atl;els<f? atfjemefis.et fic be aliis. atcj i gc= 
nerifc^ /ac familiis nos no be cu abltio vtimur(vt 
muiti l feb ibc nome effidmus ♦ vt no bc ftauris f$ 
luurus . r 6 ite be grecis fcb grccus non bc catufis 
feb catulus.non be batis feb batus . Qua qmbe a 
reib mento afferebu fitl quob pliniusipfeaiebat/ 
q> beriuationes no fyabet firmas regulas . fcb exe= 
unt/tcrminaturc| vti ipfis autonbus placet ♦ fic a 
tfyaurotfyauru/tfyaureu^ttfyaurinu bjcimus» et 
quoe nos romanos bicimus^ bicut greci romeos» 
guos nos cartfyaginefes ^iUi cartfyiboneos vocantt 
&qb in enfis/ valatq as / fi ab loca pertinent fre= 
quetiores termina'.iones funt. vt albanenfis/ vero 
nenfis dufiuua .' taretinus /lacebcmonus .'eiracutas 
nus^arpinas.iftlii quoc| funt eorube nominu exi 
tus.feb 11 frequetiori vfu celebratur.quob ibe ct in 
quibufba aliis fit«que mq a generis noibj fluxc- 
re neqj loci vllius.vt tcrecianus cremes/platoicuB 
gigesifocraticus gorgias.queoia a propriis pro= 
fecta lunt/atcj origine traxerc. feb que alia fyac bc 
re^ici pQiTuUtuipe coQitatione coplectere/ (TCC.Conoi\ 
Conorrjanc rcm optimc ac peruenufte oirimuB, 
prefertim fi bifficilior fit.'et arbua. quo pacto cice 
ro fepe vtebatur. vt oe pcrfecto oratorci maguum 
opus ct arbuum brute ccnamurf 

{[ CCi«{3tubco» 
Et ftubeo fi quib ftubiofius effecturi fumus coiam 
accufatiuopulc^crrimc iuncjitur; 

(JCCii. Defibero* 
Dcfibero vcrbu pulcfyerrime pofitfi e . na cu befis 
beriu fit abfetiu reru perfepc bicimuf befibcro amo 
re tuu quafi tu no mc amas.bcfibcro tua prubetis 
anWquafifis iiipies.et ltem bc alns; 

ijCCiii . complector ♦ 
C5plcctor perbiff ufu e/atcj ornatu verbu.prefer= 
ti vcro aiiquibus abiecus/ Jjac roe.vt te amore/at 
q beiuof ecia coplector /pro te amo» cogitatione co 
plecfcr .'qucb e cogito.z lb e aiificut facultatecofe 
quor/eft rei ipfius; 

{JCCiiii Degerubjuiflf 
Illub ignoranbu non tltiq gcrubiuuar mobus ab 
omni verbo fimili procratur / fi quanbo nobis fo 
ret eo opus . vt cantanbo rumpitur anguia ib eft 
bum cantatur l vt ait feruius * et alio in loco acti^ 
uc bictum eft* cantanbo tu illum it> cit bum canis. / 

I 


* 
5V ib efficere atqj vfurpare oratores queunt/ 

(] CCv^be quarto p retoriet quartu pretor 
Putat nonulli nicfjil itereifeiu quis bixent quar - 
to pretor / ct quartum prefor / et (ic be aliis. feb 
magna e certe bra/vt.M.varro teltis e.na quarto 
pretor locu figmficat/et tres anteactos. quartum 
vero befignat tpus .Caue igitur biligenter ne per= 
pera fjifce vtaris ronibj.ne ofuib eotra veteru/ at 
cp eloquetiu roore/cofuetubinecj faciamus. quare 

terciu coful/ac tertio cdlulno ibefignificatt 
{JCCvi.Kuri effe» 

£eb ne plura iH f equar(na infinita pene «iu fmob 

precipi poflut)ib tene memoria q? no irure effe/feb 

ruri ee bicimus.quob cu f eftus popeius affirmat 

tum terecius cdprobat.aif ei ruri fe cotinebat/ 

Quaobrem u qua reliqua fut.'paucis ex^ e^.amus 

Nam cu pro coficiebis epiJfoIis I)ee potiffimu at- 

ligerimus fi falutatioms formuia/ ac regula ibu 

um nonaruqj obferuatione patef eceri .' iure l;uic 

p aruo inftituto fine ac mobum ftatuerini/ 

4/C Cvii.Vale Salue» 

Vale igitur ac falue verba pro marci varronis /et 

omnium boctiifimorum virorum (entencia ibem 

fignif icare vibentur, Quibus nos alias in faluta= 

60 aiias in execranbo vtimur * ex quo terenciann 
< 


iliuc» 2. valeant qui inter nos bifdbiu volut /ac cu= 
piunt mortuis quoqj et qui mortaliu vita beccffes 
runt^ quibus nullam fyuiufce Iucis optare lalu.e 
polfumus ,'nonuncj vale bicimus. CE?t veterea 
quobam eifoe ibem verbu pro mori bicebat^quafi 
nicfyil araplius viuentibus fibi cu mortuis futuru 
elfet t et imperpetuu iam ab eoru afpectu bifcebes 
rent.Nam neg? valet llli nec| falui effe polfunt ob 
eabem rem abbut nonulii bene f eliciteng abuerbta 
aut fi qua alia funt euumobi fiemihcatie. Veruta= 
meninepiftolisipfisvaiein finebicere cofueuis 
mus ab^ vlla abuerbii acceflione^ perinbe ac ami* 
cis vite falute ac f eligitate exoptemuf .Quib igitur 
vale fibi querat.' quo ve illo pacto vtebu fit nofcef 
Ct GGviii.bico tibi lalute iubeo te faluere, 
Pro falute aute piemc| nos bicimus falutem bico 
et fi quefalutare cupimus 4 batiuo cafu aptifume 
appofucnmus» vt vaie et cefari bic falutem . T^lia 
quo(j erit faiutanbi ratio.vt iube fcipioncm falue* 
re quob eft fcipionem faiuta . iSiam ille mobus vi 
quabam befiberii cotinet . ct pro antiquoru more 
et confaetubine inf initiuus mobus in alium tranf 
mutatur ♦ vt iubeo te faluerc ib eft lalue . iubeo te 
gaubere_pro gaube; 

^JCCw.Meo noie vel meis vcrbis, 
■ t {Tp ro mea ex paif e. 
Quob vero alii ex mea parte bicuntl mulfo quibe 
ornatius bicitur vel meo noie vel meis verbis/ 

(JCCx*Dc calebis/nonis/et ibibus» 
Quota aute cuiuicuqj mefis biem velimus mtellr 
gereicalebis/nonis/ibibus ve notamus.necj quib 
illi fibi velitinuc expiicare cofiliii eft.feb quo pac- 
to bicamus figulorum mefium bies.' et quomofco 
ab eis nominatione fufcipiat . cpobrem intelligebu 
elti primis/ primu cuiufqi mt fis biem/ calenbaru 
appellatione vocari . fecunbu quas nonarum bies 
coftituitur . ef in aliis quibe mefibus feptima luce 
Marcio/Maio lulio/Octobri.in aliis autem qui» 
ta/Ianuario/Februario/yvpnli lunio / 7\ugus 
fto/Septembri/nouebri/Decembri. J^tc| omne« 
ii bies qui cdlenbas et nonas intercefferint*' nona- 
rum cognominatione cefentur . vbi et numerum 
meminenmus /ac nonas ipfas.et ille ablatiuo con 
ftruuntur.' fjee accufatiuo . Seb internumeranbu 
etprepoftero vtemur orbine^et nonarum biem co 
numerabimus .' atnonisexactis/ proximosocio 
bies . ib quocjt in quolibet menfe ibuum umiitter 
cognominatione fignincabimus* fcb pari rone tu 
orbis/tu anumerationis.reliquos veroeius mefi» 
(quotquot fuperf ueriObies calebaru appeliatione H * 


4, > 

notabimus.que hxturiJacpYcximi fut mefisi neeg 
orbinis/necp numeratiois roeimutate. 7>vt ib om 
nc exeplo iiluftrabu iSitqf martius nobis exeplo. 
cuius curriculu vno ac trigefimo bit coficitur .pri 
tna ltaqj bies halenbe erut mahi.fecunba fexto no 
nas marcii.tercia quito nonas. quarta qnartono* 
nas . quita ttrcio nonas . fe.\ta no bicitur fecunba 
nonasifeb pribie nonas.et lta be lbibus at^ fcalcn 
lsfeptima bieg none erunt marcii . octaua octa- 
uo ibus marcii .nona feptio ibus mattii becima fex 
to ibus marcii.vnbecima quito lbus . ouobeum* 
quarto ibus. tribecima terno ibus . quartabeciina 
pribie ibus quitabecima ibus erunt marcii.febecia 
bccimo leptimo halenbas aprihs. quoniam is me 
fis proximum fequitar.beamafepnma beamofrx 
to halenbas april.g. becima octaua bccimcquinto 
halerbas/becima nona becimo quarto halebas. vi 
ccfuna becimotertio kalcbas. vicefimapt ia buobe* 
cimo calenbas. vicefimaiecunba vnbecimo calebas 
viceiimatertia becimo calenbas , vicefima quarta 
nono calenbas vicefima quinta / octauo calenbas. 
Viceuma fexta feptimo caienbas . Vicefima fepn= 
ma lexto cahnbas . Viceiima octaua quinto ca« 
lenbas . Vicelima nona quarto calenbas . Trice 
frnia tertio calebas. Tricefima prima et nouifiim/i i / 


K 


/* * « 


J 


pribie fcalebas aprilis.In ceteris omibus eabefer 3 
uaoa eit ratio bieru, Dieru autem numerus f;aub 
fe lateatgui in propmtu eft cmnibus/ 
4jCCsi ♦ P^ibie kaienbas ,'pribie, 
nonas,'pribie ibus. 
Pribie aute fcalenbas/pnbie nonas/pribie ibus et 
«t fignificat quob vetuftiffimi bicebant biepriftini 
pro abuei bio quob fignif icat bk priftino . et iic per 
vetuitomore biecraf tini / et biequitiet biequinto 
umiliter pto abuerbio , Veru nos prifcam nimis 
et Ipombiore vetuftate vbicf f ugere ac vifere bebt 
mus, #vc bene et preclare cefar preciperc Folebat/ 
ta§ fcopulu fic f ugienbu ee iaubitu /atq ifoles ver 
fcum; <L Pro genitis aate ihenfiu rectius pof= 
felfiua nomina finxerimus. vt pto ijalebis marcii 
fic uenuftxus bixerimus halebas martiaf z ita apri 
les/maias / lunias /iulias /ac quitiles auguffas feu 
fextiks/ieptembrias, et itaianuarias/ fcbruarias 
g> autem m haknbis/nonis ibibuiq abiatiuo cafu 
iugimus.' jbcm poifimus in accufatiuu tranfferre 
et ab preponer e feb ib iignificst tempus fere biu= 
turnu, vt ab bccimu kalenbas februarii bebiiti ab 
me litteras . ego vero ab ocfauu ibus lanuarias ao 
te fcripferam^abet enim vim tejs»f»e*4^vel:;emen 
twem fyocpofterjus; 
fc> J 
4 1 Operis peroratio. 
Me «Sor pl«» fcribamdpc micfy Etic imprefen* 
tiarum obtulerut ! quc anotatu bigniora vila funt{ 
nuc« tibi multo plus ferfafe conbucent ; cj eoru 
preceptioncs i quieafbemetepiftohsetoratiQm; 
bus tribuunt partes.quorum penitus enpient.ua 
eb error .afa* ita fentienbui vti littens ipbs ab te 
concinnc bilucibc^ perfcribamus .'ac noitram len» 
tcntia afc» mente ^comobiffime apenamus . cj? cu 
bec bili S cnter tenueiis < ck in£inito pene fcrum r« 
La numcro;alia qucbam no mmus taaife vtt< 
ha,'feb multa grauiora (ubnectam.auaobremCvt 
facis ) cupibiwme ftubia htteraru complectere at 
L ea queinbiesaffequerisabcxeraUttommawo 

moba? IVale? 

f/fluguftini bati fenenfis oratoris 
primaru liajjocjicus libellua - 

octttioniB precepta finitf 
4" oc Kt e^a rAficm 
^•S. "atriftcr mM^urinxx^j^iit^Scnom^m 
ttyAnne* ie fUmati* ^d{' 

Llmulas kriwor frpi » 1> *f 


1 
5t cm 1 8 10 11 12 13 14 1: 
* cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 


■^2 


B 10 11 12 13 14 1: 


s J cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 
/ 


cm 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 _3 


*Y cm 1 V 8 9 10 11 12 13 14 15