Skip to main content

Full text of "Ad Joannem Salvalium carmen"

See other formats


n 

i; 


: 


,1 '■■ cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ^Ji 
1 ($£■ 3&4. ^ 


/K *■ l ?* w 


* 
• 


— M 


*• 


. 


# 


— M 


- 

• 
■ 


* 


4 1 

■ t cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 

* •_ l* I cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 PACIFIC VS Maximus Poeta Afculanui 
Ioanm fataliSalualio. Alue belloru tcnror/ fiilgurq; fupcrbum: 

Clu bellona face tnbuit/telumqs trabale. 

Ianq* dmpecudum fi bris/auaiqmolatu 

Agnouerediem uates/quo incognirus ulli 

Agricolamfurget;qiubellofoms/&:auro 
Inihuet eratas aacs/populofq* tyranms 

Eximet/& folus ton dommabir orbi. 
Nulla hunc fiilmi nei quaflabi t machina belli/ 
pectora nuda dabit tehs .nec pectora mifla 
Telapetcnt.iiLillo uiolabir llle ueneno. 
Sfpeq? calcante fertur dixifie/fuperba 
Arx tarpeia ruercadct 6c mauoras ongo/ 
Ecnunc[ emerget/nifi di uerfabit aratro 
Auratas glebas/ignoraq* fata colonus. 
Sic &C apollinco cednerc oraaila templo 
Teinpus erit: quo alcta niebpiseflufqj iacebit 
Quifq* bonus/p#nafcp dabir miferabilis Ifons. 
Cmnen erituimis/&nuUo incriminelabi. 
>Quato eritinfcelere/auticriminemaior iniquus: 
Tanto hic imperiLi capiet/ folioq* fedebit. 
Maparens naris/& nati bellaparenri 

Confbment/carifqjinfurgenturbibusutbes» 
Conftruet infidLas regi rex alter amico. 
Nonfoaus focio tutus<necamataLioluptas 
Aetcm5femarefide/pacrum<^ualebit, a i fhelL n^ 
nKNF.VinVE I I d £t-t£ t •7 90nu^ C^/^*>V Vfi^ if^ . V'W *V Iam chaos ptbis erit/iam nulla aiegeuehetut 
Axis adoccafum/necfolconrrariusibit. 
Tuncquo non alterpacts/necamSriorequi/ 
N<pc mehor culror recti exririt: gthere abalto 
Spirirus elapfus falfafubimagincpaftor 
Errabif fortiq; manu/ uirgaq; potentr 
E/media teliure petet:quas lpfa fubnnis 
Vifcenbus contexitopes/mundiiq* cadentem 
Non finet elabu faturno regna fugato 
Reddet/ &c auratx reuocabLt f gcula uita?. 
Fatarhemis cecinitfaxo facratabicomL 
Texitopes tellus/cum mundLitexcratunaa.' 
Quas bonus effodiermeflbr/popufofq;labantc« 

Curabit refouere pius/ferroq* nocentes 
Comprimer/&:toto regnabitfolus in orbc 
HocerinefFufLcum pams fangLiinenatus/ 
Et patcr eflfufi gaudebit fangLiine natu 
Cum matema ferus diftringetpectora ferro 
Filius/& potenr matrem fpecrarecadentemf 
Cumq?caderfrarerfratcrno fofllis abenfe/ 
Vxoris dexrra cum uir cadet-illa manri. 
Efle quoq* infatis dixi t caflfandra futuns : 
Qui mans/& terre compefcet iura:colonum, 

Talia diuino cum penthefilea furore 
Lapfa foret dixit.ruethoc/itemmq;refurget 
Romanum imperium:tenebras cu paftor opacas 
Laxabi t matiorte fero/ belloq? refectas. 
Sicmedeafuis cantatis noiutinherbis. \ 


Defunctuq; loqui ficeorpus nouitericbtho.- 
Hocquofcunq; dcus furiis incendit/cVurget: 
Senfenmt/non hoc facre tacuere fibylle. 
Fama tumet/taatuq; fremit ci icuundiq; murmut 
Aauetafle uiriixui mons fe fcindit cV offert 
Suffufas immefo auro/gemmifcpcauemas: 
Cui dma ambiguo/cV fmuofo lubnca tractu 
Collaleuat/lambitq; genas/cVdulaa labra 
Inferit/ cVlongos renouatfpiratibus annos: 
Cui non tela nocentnccmixto uina ueneno: 
Quegenus omne fugit morris/quicp oe futunt 
5cru tatur/ m en tefq; hominu / 6V p en etral ia cordis : 
fuperi/diuicppii tu neille:cadenti 
Qucm deus humano generi prefeatvcV onbit 
Tu neillefo latium qtum tefata benignis 
Confpexereoculis.-quamon funtpafla fupremo 
Suppncio euerri/fed ranto obftare dolori 
Extremo uoluerctuo/mifereq; ruince. 
Quid fupeft qui aincta ruat/qtud reftat ut orbis 
Efnacta compagecadat/reperatq; profundii/ 
Anriquumq; chaos/tenebrofi etarca baratnV 
Nunc hieme ardentes patimur fudonbus ceftus/ 
Nuncgehdaseftateniues.modo fegnius undis- 
Mergeremiramur/citius modo furgerephabu» 
Fngetfiepe leo.fitpiftis (xpe tepefcens; 
Anda fit ferpens /nimioq; excefriiat igne. 
Dinn caletrinuctirii conuertere fajpe bootes 
Conamr fruftra plauftrum/cV contingere pontiV - 3"^^' 


Sf/v**L 

' • fea«C**tf <*iic<t$i*4 6 ■n$*rf uC Nuncprimu glacies uidetemoUefcere fole 
Caucafus oppofito/fcythiamq>calonbtis uftam. 

Sepe eria non dum coiuncns comibus orbem 
InnouaD&ppnophebenonorbereuoluit. 

Sanguineus quories(necluna fitobuia)ftar« 

Mdnfi t/ & obfcuros iduta efl: lpfa colores: 

Quauis nulUiubarreneatcontraria telltis/ 

Quauis neccaptithos teneafrneccauda dracoi^ 

Humanfi ftupet omne genus/ flatq* omine mutu. 

Numglobus anriquos longa: uemginis axes/ 

IunxLt/& extremas fatum nu texuit horas/ 

Qua* non dira fedent c^lo portenta finiftto' 
1 Qugnon fignaiubentmudiluctabiletempus^ 

S Qi fene falafero multo miculenrior aftas 

\ Oppreflis/toto feruefcit tn rcthere mauors. 

lUomnonalmaLienus/noiuppitcriras 

Temperat/infeftos nuUifq; retardat habcnis» 

Luridus occuluitnigro uelaiiuneuultus 

Luafeiv&nimbis armatus feuitorion. 

Vndiq; nunc ardetpiecto ctinc cometes 

Flamiger/&: ftellas inaiori lumine fallit. 

Millc fac£s uidi medio icandefcere celo. 

Sangtiineafcpgratucomixtas grandine guttas 

ObllupLiimaculafle foUi.brumalia turres 

Futgura pr^mptas feriunt/rauricp tubarii 

Aethereciangores/& ditfo fibilacantu 
Captannir/uerfucpexnirbatculminabubo 

LLicrifono/exLilutantcplupi/latrantq?canef9 
II . . |M M III ll[IIM cm 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Per filuas/urbcfqsomncs.ruptifq? fepulcbris 
Corpora compofics defimctorum oflibus errant. 
Vmbreqs/atq? animarpaflim finecorporecccas 
percurru i lt ten cbras / claro ftri dore filen tes * 
Dantgemi&l/tracraxp fonantfubnocte carhene. 
pcrloca cum fadbus nullo runlantibus lgne * 
Eumenides diucrfaruunt cnnefq? repcctunt 
Vnguibus/cVdiiifmuanturin urb:bus angues, 
Concordes uno difcurruntfiamine ucimt 
Cumq; fens rapiuntfiluas/arcefq? fuperbas/ 
Ingentefq; urbes primo e fundamine uemmt/ 
Templaqjcum facris ltemunt<hominefq:./deofqs f 
Sub terram borcas p rimas mrrat opacas / 
Supponitqjfolo tcrgum/atqjftemonbus oibem 
SuantitcV damno fuptemo me-nia quaflar. 
Extmcti iacuere dee/ ueilalis m ara 
Ignes/cV fiumen lacbrymarum marmora fimdunt. 
Actxpnitufqj filct uates :peajs omine diro 
Inreropus moritur/necculttum fanguine ringit. 
Pcftis ubiq? furirnulla medicabilis arte. 
Necfiigifle iuuarlatcbrafq? habirafleferamm. 
Nonlocus eftuacuus morbo.iacerundiq?uulgus 
Pro(tiatum.noneH:quicorporaponatinigne. 
Deqsrogp pugnant:tantaeftmfania moras. 
Femetacerba fames.fpes poniturirrita fulco. 
EtnuIIa incampis fubiecta falce fecantur 
Semina/ nullagraui ducunturabarborcpoma. 
Cum pecorehumanum raris genus erratin herbis, r* *i btf *f* fV»" «l<f~Sp m^ m*Jfr+ gum&*y* B& 
i, ov*«f ) • 
1 


— 
— 
— 
Illl llll lllllllll j i d 
■ 

— M 

I 


1 
1 

1 


1 
1 ]tr>U* AjU+^ 

ConciditGni:iepecas.nulUusgra , Tiuiisherb.t 
NafctinDmMiulIosfubeunrariimaliacafl^s, 
I O fcelus in natos audenr f^uire parcnres/ 
( -Certatunqs artus (tabi es flar ranta furo n s ) 
Dilanian&pucrofqj fuos inmfceLacondunc, 
Hxc rerinet dextrain nati/tenet illa fimfham. 
Mox eriam proprios dicteiluntdentibus amis. 
Vndiqjbella inouetmauors.bella undiqp/bella 
Vndiq; crudefcunr.non efHocus unus m orbe; 
Sangumeqiu careacmors effc quocunq? fiigamur 
Exiriunicp homini femper Lethale paratur. 
Italia mnumeris difcordi pectore caftris 
Infurgit.non harc gallis/feuifqsbritannis 
Armaparaclatialepctit fibi quifq; tyrannus 
Imperium/& regni Iatos rxtendere fines. 
Ducere nemo fuo uitam/ fed uiuere rapto 
Quifcp cupit/ femperq? nouas adtungere predai* 

Pax iacetopprefla.&terras aftrearchquit 
Virgo.nulLa fidem diffoluere dextrarecufat. 
Coniunctj fua pacta urbes/& faxlera rumpun» 
Inqsuicem muros pandunt'& tecta rotato 
Ignecremant fimduncq; altemo uulnere uitam. 
Conrigueqsdomiis concummtcominus armis. 
Nulla cafa eft cuLmo/aut uLua contexta paluitri/ 
Autmoiico nigrata focorqufprelia tardet 
I mpia confiifo fecum immifcerc tumultu. 
Vbera fbrce parens cum natum ad plena uocarec 
Sicpr.vtenta feeus periitpucr ubcra ferro. ! Cumq? ucriire pater narum ad precepra itibewfe 
jfilius heu gladmm condir fub pecrore patris . 
Genris uilc£regum clanlTimaproles 
Interiir/ ftipefcp unus non cxrar. ab alro 
flenda lacerpenitus penims nuncailmine roma. 
Quid fcelera enumero. muko grauiora fuperfunt 
Inranris Iugenda malis.non criminapofliim 
Multa breui numerare loco. funr omnia rnfte 
Collapfa infacmus . nunc finis m orbe uiderur 
Vlrunus. in nulla fpes eftponenda falure. 
Scd foler exeremis femper fuccedere damnis 
Auxilium/cVpnmis conrraria furgere fara. 
Non hilans fomma diu/nec rempore mfhs 
Eflefolerlongo/fed femperlasa GmBxis 
Penfat/cV in rebus nung /ratcerra fecundis. 
promimmt harc damna bonii. confi dere rempus 
Hociubet.cV uiram o/renranrharcaflra ferenam, 
Tu nunq uenrums eras/nifi debita terris 
Soluiflenc hxc fara pnus.fpes umca mundiV 
Spes oprara diu/fpes foIa/&cerra faluris 
^Veniflito ^tum fuperis har rempora deben» 

Aetemoq;parrifuperum.qiudgrarius uncj . 
Saluaho rribuere deiVqmd fancrius illq 
Effe ualer/melius cefferunr fara periris. 
Effugireo quibus efl: fceleris penrufla pore/ras? 
Ertimidos damnare bonos/cV iungere pcnas. or 
Eifiigi re o miferi i rel lufcp orare baramim 
Pandat/cV obfairo demergire membra profunclo: Qer^j^U^ £ o>r\j "> f^lLTYHA ■ ^*iUL*sli*L{ ff 

Qiu mii de rapto/iiifLqui defanguine egeno 
Viums/& facns fpolians templadcomm. 
:n uenx t fuprema dies/& tnfte malorum 
upplicium/& diros qui caftigabitimquos. 
Giudebir iam quifqi bonus;qui pura tyrannis 
Colla premenda dabaDqui tniuftas carcere pgnas . 
PendebatcenfuquLferedimebatauaro. 
Virtus fummapcr^n a\cbq;iaccbitaceriio 
Crimcn & cmcntam fpcctabitculpa ruinam. 
Gaudeo romapotens/furgcnttua menia &: alta 
Reddetur tarpeia ioui<populofcp ludebis 
Per mare/perterms diffufa legepotentes. 
Gefax adeft; qui. cuncta regef mambufq; reuellct 
Impia regna fens/& hberrate reponet. 
Nufc| quarflor cmmon tefta oncrata uehetur 
Mulco auro . etcmumiquod quifcp parabit:habcbit. 
Donaq? mulra dabit/ fparget fua munera dextra 
Larga.nitllamoclu cohibcbitcura beatum. 
Qutd ue liiuat ftruxtffe arccs/molcfq; fupctbasr 
Et uallo anxiffc urbes/foflaq?profunda* f 
Quid facins^cogitquirmens mfanatyranni 
Scindereperpartes oibem;quando omniafatum 
Salualitimpenofmchmitedefhnatullo. 
Turce quid italiam affcctas/ romamcp fupctbam/ 
Quoucacies &aiftra trahis/quo pergis amytrha- 
Aufonieindomitas uires/populofq; fcroces 
Nefcis *hah . ncfcis fatalis munera operta 
Salualu bcllo muicti/mauottiaq?antraV 1 


Effi.ige.quid cerr£,ppcras expofcere morte> 
Hic eft:qui debet medio re euerrere campo: 

Quiqmias ferto uiolenras comprirnctiras. 
Omchus nunq fi te florenriacaptii 
Tenrafletrorquerefurcns.cognofccre ditu 
Prodigm potuit:cum nullus fums ab ipfo 

TeualuitremouerefoIo/nuIliq?dolorcs 
TepremerenDnulIufq?tenaxtecareerhaberct, 
SedmfLcpmiris/nLfi qjgrariflimus ipfecs; 
SpcctaiTcrflores tnffas florentiaficcos. 
Sed modo queiit eqs/modo ftricris illa fagittis/ 
Etnunccerbcrco comixto mellcucneno 
Perdcre.mLlle truces mortcs tame cfrugis unus. 
Quas altus pindus/quas pindo maior olympus 
Cumcp othiy omifcro/qLias ofla &pelio hcrbas 
In nocuis genuereiugis:quas flumen eniphcus/ 
Apidanufq? fenexmo bectua fata nouare/ 
Vitalefq? auras diuellere pectore poflenr. 

Tubeneperhbycos maculatos anguibus agros 
Irepotes.confpecta tibi phorcynidos ora 
Non nodtura forcnt.media fi nocte bibifles 
Archadiefbnte:non Ivmpha exhaufla noceret» 
^Vincedcos/&:fignadeum:quadooiafiibfunt 
PreflanbL/nuniqmioiaalcrareguntur. 
Iam gcnus bumanii nbi fc dcbcre fater. 
Tu iubcas.nullus uiflis parererccufar. 
Omnia folus hes.folus dominaris in oibe. 
Cum fodo non regna rcnes.concurrerc caflra -f^U**ks\ *s y/lfU )pA l&> nr> 


Nutlauides.mauors foli nbi ccditin armis. 
Aegida dat pallas / ribi dat cylleruus harpen/ 
Gorgoncumcpcaputperfeus / fontemcp fotons 
Virgi iieiuTi/herailcascontemnitdexterauircs 
Hxcma.non ullo eft pectus penetrabile feno; 
In te fruftra arois contcnti fpicula mittunt. 
lh te enam fruftra tortti balearica plumbum 
Fundaiaat.telum clypeum fi rumpio& arnur 
Pecrore conicto uibratu amimt acumen. 

Si tales tialido gefllffetcorporecgnetis 
Et cy cnus uires / non hLinc ftraui iTet achilles/ 

Illms m multas non iffet fpiritusomos* 

Si tali anthetis fato ueniflet ad auras / 

Alcidefq? feroxmon effet ab hercule uictus 

Ille/ nec hic eflet nexea fraude crematus. 

Tuqj atlantei mtilantia poma dracoms 

Anteoculos rapes/nullo medicamineuictos 

Aeripedes fuluo fpoliares uelleretautos. 

Poftq grataloco pafuit fortuna tumenti 

Eflreci tq? parem fuperis / tiottiitq? prarefle 
Gennbus/atq?orbwlegefq?imponeremundo/ 

Et frenare malos/opibufq? augere benignos: 
Ne mora te teneatquid fpectas oia labi i 
Adde manus op en . fub itum te accinge falud- 
Htunani gen eris/propioriq?afmceuultti 
Res iralas bello oppreffas/famaqscadcntes. 
Expedias quodamq? paras.uade incute mont& 
Neceffes.tenebras telhu tibi pandetopacas/ 


Etccrtumpr^bcbititer.non uirgo negabit 

Omncaum/gemafqjfuas.pofce.omniaplcnum 
ImpIebuntgremium:quod non uacuabirurullo 
Tempore:quo ue magis tnbues:crebrefccr 1 illo. 
Aruamid* liceatmanibus contacta nirefcant/ 
Ettagus m runlaflauefcatdiues harena/ 
Laxaq; fitdanae pluuio:quoddefluit:auro: 

Talibushinungpofluntfegquarcaiuernis. 
Subde caput Iatebris/aurumq; effunde fubauras/ 
Etpone iuictus medio tentoria campo: 
Sub qmbus innumercgenres/etlatatuomm 
Cafh*a ducum obfideant urbes.effercp ferocem 
Quadrupcdeiqiienullamanus/neclaccaucrtet: 
Quicuncris fempcrfcfcprarbebitin aruis 
Victorem/& laito femper remeabit honore, 
) Magna uehs:q magna potcs.pete qcqd 1 oibe c 
, Etmana/&rcn'as. (me nilditioncteneri; 
Aetcmumq; uelis domino nbi cuncta fubefle/ 
Impeiiumcf tuum finis non temiinet ullus/ 
Vlrimus auttande regm fitfinis in aftns. 
Srilicetcft aliquid mundum domuifle trifbrme. 
Noramehocfaris eft:foluitquado omnia tepus 
Annofum/& longos decrefcit fama per an nos . 
Facuigeatquodainq?facis/nectenipus/&etas 
Confumat Iong^ua/aia fmc laude uctuftas 
Nuilafit/&-fempermemorct/difcatq?fliturum 
BeIIa/& fata genus.nullo moriaris in a?uo. 
Aetemum/uiuumcp diu tc fgaila narrent A t *J<* 


C 
AMIIH 
Omnia/nulla tua uidcat mors ulrima uitam ■ 
Carninefama uiret/famaeft fuiecarmine nulla/ 
M orte carct carmen/nec tempore deperit ull o. 
O nuua fi delentmon delenr facuia carmem 
VLuit alexander/uiuit menelaus/& hector/ 
VLiut &:xneas/& fortis uiuitachilles; 
Donec opus ftabi t uatu. qua pgama flama/ 
Et quaphiTbee thcb.r ccadere mina: 

Samus enun; doncc ftabunt monumeta poet^ 
Terravum uates omnidepatteLiocabis: 
Quorum lenta facra fpirant precordia phcbum. 
Hi taa caftra canent/ hi. te/ 8c tua facta no tabunt/ 
Victncefq* aaes/et qua: te fydera in auras 
EduxereIeues/qu#fors/&: fata cauernas 
Apphctiere cauas/gemmafq; ut nactus/& aumm. 
Si quid mufa ualet/ fi quid mea carmina poflune 
Carmi na te nunq/ nu n<| te m ti fa tace bit. 
O mnia tu bello f ubdas . ego carminc ducairt 
Aenemtuquodaincpfads.nongloriafegni 
Carminemandef.furgentmeaplecnatonanti/ 
AltLfonaqmiba.maretememorabitutmnqt* 
Ventiui nos ambo legent/celebrefqjcanemut 
Inuita nos morte duo.memorareiuuent^ 
Gaudebunttua facta fenes.fis letus/&omni 
LaLideuehatfoitunapotens/fmtomniauite 
Tempora grata tue>& liom tua fata fecnndent: 

Finis. 
padficus Maximus Afculanus> 
wfttl 


fflP! 
MnnTTTTTT Tm 


~ IIM I I 1111 lllllillllllllll cm 6 7 8 10 11 12 13 14 15 <■'< cm 1 7 9 10 11 12 13 14 

* cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

' 

cm 1 7 10 11 12 13 14 

cm 1 J 7 8 9 10 11 12 13 14 15