Skip to main content

Full text of "Oratio habita in senatu Lucensi in vexillorum assignatione"

See other formats


n 

i; 


: 


,1 '■■ cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ^Ji 
1 ($£■ 3&4. ^ 


/K *■ l ?* w 


* 
• 


— M 


*• 


. 


# 


— M 


- 

• 
■ 


* 


4 1 

■ t cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 

* •_ l* I cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - Oratto Pacifici Maximi Afculani habita i fe 
natu LuccnfL In uexdlorum aflignatione. n Qnleucmeis^humeris onus.M.D.&am 
I pliflLmi parres fubftinere pfpicio:qui fug 

• geftum hunc&addicedii/&:ad concionadum 
ornatiflimiicofcendi: Scio enimopiniom:qLia/: 
demecotraxiftLs:refpondere non poflc. Que' 
naq?inme dicedicopia/qu^rem noritia/& ge 
ftoni argumcta eflcpoflLinqui nuper nudus/&: 
peregrinusz&nouus accefli ^Mores eqiiLdem/&; 
leges/&confuerudines refcirebreuLnon potui. 
Voluitamenhuic officio potius obfequetemL, 
meliberalnq durafronte renitentcm prarbere. \ 
Maluicptemeritatis accufan/&: audacifrq labo 

ns/&impiideclinaflc munus hocuidcrcQua 
recum derebus.Tjuibus res public^ppagenfrre 
cteq* admimflrenf i&c Ubctf confiftant:dicendi 
aipidoinceflcntxomplecticuncta utmihi dif 
ficiIe/8daboriofum:fic &fLiobis importunLi/& 
tediofLi foret. Cogitatitamequidpotius pftrf 
gereroccurrituis pr£potens/& lata ubertas mfti 
tie:qua nil factius/diumiufq? mortalibus faales 
fupen coceflere;finequaurbef/impcria/&: homi 

nucetiisregi/actuerifenonpofliit.Ex hoclym <r 
pidiflimo fonte ois reULgio/pietas/concordiar ; 
humanitas/amor/&: amicitia erumpLit/ DefluLit 
1 a i 
hA^s 


■i 


I 
s s & alieuirtutes lnumerabilesiquibus rcs publicg 
recte/uiceq?gubernantui' imperia fines extedutt 
terminosq? fuoL. longedefigimt/coalefciintciui 
tates/concordi a.imimftratione fe ciues gemnt/ 
uirtutes pnsmiis affiriunf/uiria/&f(*lerafuppli 
ciis cohercenf /extollunf boni/depnnumf imqi 
raptntp/ furtaucefta feueriflime uldicanrur/ Relli 
gio/i'anctitas/pax/traquiIlitas/& faahtas ois ex 
ultat boa publica/priuataq* iugiter lcrebrefcat. 
Tolle hoc pra:clam munus e medio.uexant m 
pubhc^/cadunt impeiia/ciues auellunf/ iteftina 
bcIlacrudefcunt/uirtutesiacet/a'!minafouenc/ 

boni petTundanf/ dominanf mali/raptus/adnl 
teria'& mala cuncta diflolute turpif/& pniriofe 
pa.flim fiunL O prorclara/O rem diuina :quaqd 
dLgiuus/quidmelius/quid prirftanrius inuefti 
garLpofllrmoitelligo.Etlicetots ad feuittutes 
alliciiint/impellantqj ad eos maximediligedos: 
in quibus elucent;hoc multo ardentius i uftiria 
ipfafemperefFecit.Quantahccigifiufhriainm 
habeaD&^roburLiireipublicradminiflratione/ 

magiftranbufqjgerendismotiobis opuseft in 
dice;quL hbcra in riuitate nari uirtute hanc 6c fo 
uendo'& amplectendo non liberum imperium 
folumconfemaftis/fedlongelibcrius/propaga 

tiufqsreddidiftisrcii nulla auitas/nulluiperiii/ 
neculIaquLdem priuatorum domus defettarei 
Iigionemfl:irio;diumrna inhbertatc confiftat. 
Hac cluce Romai / Atheniefcs: Laccdcmou. Pet 
fe/pltirefqjpopuliintumierabilium urbiuni fii 
maimpctta adeptifunt tamq* diu floruere:<| 
diu eam non uiolamnr.fed poftq iidem ab hu 
iuspietateadlibidinedefluxerunt:libatatcm: 
quam bonus fine uita no amittit: momcnto par 
uo perdidere/& iturpcm feruitutcm fe lpfos de 
merfcrc.Nonunuacaepimus infe ipfum/fuof 
q? duritx D &C acerrime fatufl e : u t han c fn tactam / 
inuiolatamqjferuaret.Charunda Tyrius cum e c i>«**id<\ 
rnreinconcionem gladio acdnctus ingredere 
mrlicetper lmpmdenriam culpam exaifarepo 
tuiflct;q>inlegem:quam dederat/ fecifleuidcre 
turunanufuamfcnatufibi mowrcm confciuir. 
Zalcucus munitalegibus afefalubemmis urbe 
Locrenfium;q?fiJnis adulteritdamnatus pro lu 
re conffrmto utroq? oailo carere deberet: ciui 
um primo uoluntari repugnans/moxq* uictus 
unum fibi/ alterum uero filio oculuni eruit. Ci 
pus porta egrefllis obduo ucluri comua ca 
pirienata foreregemammonitus fiin urbem 
reucrtiflet.-nepatria: imperaret uoluntarium ex 
ilium fibi mdixit. Taceo Bruril paritcr & Tor 
quatum:quiparentum pietariiufliriam pr#po 
nentes filioscedt uirgis/moxqjfeairi percuti 

a li *Ul fttA*-£* Cf t-tT 
■ * . 


fUifr, % K(M**^* J\y»y*-^ \j*y*9$*4 /*<W bt«i feueafllme iuflerunLSileo Aelium praiorem q 
fuo morfu in confpectu fenatus picii enecauir: 
q>priuatotumuolitatempublice preferano iu 
ftumputauit.Tranfeoromanos pyrrho in Ita 
lia hoftilegatos deftmaflferutaueneno preca 
uerer:q>nephas exLftimarent ueneficio non ar 
mis cumhoftabus pugnare.Pretereo etiaphalif 
cosrquorummgniaromaiuis coful expugiiare 

non. porsrat.-^quitateuLctos fefponte romano 
imperio fubdidifle. AfFerrem ad hocphirafem 
lioraq$exepia:finimLusnon uiderermcq; ena 
. ai fe pattig caritas non uocaret fine fcelere qui 
dem tam pmm nom en praterire no poflem : oi 
mlmagisciritateiuftirig fitenectu H:rceilla: 
qu^parenta/aTiniti/acliberom cantates amplc 
cn r. H ccam tcitaas / fociet ites / &C mammonia co 
trahitciucs oaliat rnagiftxatus finnar/respu 
blicas femat'diuitia$/honores/& dignitatesjJ 
fufLlfcme elargit.Ilh aues/illi patres parriemen 
to cognominati lunt:qui,ppLnquos/fihos/uxo 
ref/parentes/feq?ipfos pro patriecaritatepfiide 
riinL Quid Brutii compulft Tarqumiis ciuirare 
IibzrarsclqfinimiafTimo Arnntcinfeftis haftis 
cocurrere^Quid Horati i\ cochte hoftitiicurfus 
fubftinere:dum.pontiscnira fucaderentur Tt 
b^rinaq* fliientimultisinfup cidennbus telis 
lfidente equo tranareyQuid D-rcios deuotaca 

i pica,puicroria exponere^Quid Regulu roma 
niscaptuios pmurandos difluadente ad dira 
tonnentaCarthaguaenfiuredire^Ea denicp ob 
feruatione Inumerabiies ciuitates e uilifllmis 
quandoqjprimordus adfummuimpeni ailme 
euafere. Hac Athen^/ Thebaa Troia/ Babylon/ 
Caithagor&Romaremiarn caput fein Ubera 
Iibeitatc collocarut. Has tame/ & piures iiluftres 
urbes difcordia/ neglecca rehgio/fedino.auaii 
ria/igratitudo i rapinas/in incedia&cedes idu 
xere>pemrufcp euertere & folo fquarunt. Quid 
hicextemafubnectr.cum exemplo uosmet fa 
tis eflepofliris^qui utranq* fortunam pafli uidi 
ftis florentehanc Sdiberaaintateob difcordia 
ftigata cavitatequadocp fubacta;oi fcelerato/ac. 
pdinodominatuVguicaofafolanus/Maftinus 

fcila dC impii Pifani luafcre . Sed prefto tamen 
reuocara cantas&: fuigularis cocordiahomimi 
amerm pfregtt audaria mrpeferuitmreieat &C 
pnftinalibertatercuocauit.Atqui impetum fe 
cT£plu$et;am:qoptafhs;p;rne dederunt. N6 
tameatempeftate optandafuir hbertas;qniic 
rerinenda.Sed quid hac/ut mifera f erui tus / & i 
tolcrabiiisnatctanEeoculos .Solcteiiim iuain 
dioreliberrate faccre feruituto ipfa recordario. 
Haberis auitatc &opibus& laudibus florete/ 
uimite conftanna dc uLuenriuni/&anriquorum &.*%**"** 


Vt tAl/fl+ 
1 i 

H^ji & 


probirateuircntem/florem Italie omamentum/ 
&dignitatis maieftatcm. Hincbelh fulmen Ca 
(kuccuisi&c bellonaMarildis/ Hinc Lurius/& 
Alexanderfummi pontifices/ Hinc Anfclmus/ 
&: Zitacum Gratiano fancriflimo fratre clarue 
re.Taceo corpora/Taceo fanctomm miracula. 
Qiiis huic loco prafern "oflet : queexoiorbe 
terrani fimulachro ilio fuma/ Sc etema maieftas 
eWir. Nihil eflrillo beneficib/& munere illufln 
us/nihil magnificentius/nulluqjantLquius exc , 
plum ueteris fancntaris.Immortales duoptima 
prefidia/ualidum/ etinuictti murorti robur/de 
fenforefcpprobos dedere:quibus diligenter in 
fpecris efferus Narfes confLlium reuocauit/mii 
faq$ opptignaobne omne exercitii aucmt. Hxc 
etiam flrpe aliomm uerfuttas/ aftufcp fregere, 
Seruateper deos oblatam occafionem/Retinete 
mulns/magnifqu'ebus fmgulare antiquommi 
tegntatem/etanimu/ctuirtute imitamini/haiic 
faluam corraomnepeftemlibertare/&: imperiu 
defenditc.nullaeft Iaudabihordefefio.Pulchri 
- us eftcti Iaude cadere:q cii ignominia feruire. 
j Nihileftturpius dedecore/nil fordidius/fediuf ^ 
) cpfemitute.Decetaddecus/etlibertatem natosj 
autlibereuiuere/autcumdignitatemori.Seaai 

catquis qtiorfum haxomnis oratio/quid nos • 
exquifiris/ et luculenris uerbis hortaris^Satis 

■ enim fponte fumus itidtati/et noflro confilio 
oofmriatLriec cuiufq praxepris/confiliifcp ege 
mus-Sao parres amplillimi n<5 confilio/no hor 
tarioneopusefle/fed gratulationemagis. Gra 
CLiloirpL-ofectohiucfeliatati/ctglone/magnam 

capio uoluprare/fuetauidior:c| fatis cfbhuius 
etenu nommis. Ltudo uos/laudo,Satore:quic 
quid attigi:a uera cantate profectum. Feci ut cli 
citur currente inctaui.Fea ut oprimus imperaV 
tor:quLlicerftructas aciesadpKcliandu paratif 
funas uideat:omnes tamehortaf.Legimuf Atii 
das regum reges farpeconfilus ftuf aliqtiem Ne 
ftorem adhibuifle.Nccab hortarionedefiftam/ 
incumbiteut facitis labore/iiigiliis/confilio/au 
toritate. Vntl omnes fentiatis/ltudearif unti om 
nes/ iibertate omnes amate/rctinetc/uinare:ad 
qua uos tanc[ ad hereditate maiores tiefhi uo 
cauerunt. Ad uos meuerto:qui magiftratu nu 
per eftLsfuncti/omnitlcpove maxunas gratias 
ago/ et habere debeo:qui ftattim rcipu.benefir 
mti fummo lgenio/fingulariprobitate/conflan 
tia/et opera firmiorem reddtdifhs/qtttq; arden 
tiflimo amore, fttidio/cttra/et folerria quicquid 

addi poruit:acatmulafl:is/necad tempus foiu 
urilitatempeperiftis / fed ctiam adexemplum. 
Vosnunc ini*turos:utuectorfummos guberna 
tore$:moneo:qc£confih'o:quo ualeris plunmti: 


y«\> 
no egeris.Libettas agiff.Quftiis arderis/&eree 

ros hottor.Haxarma/ha!C fignarqueuobis tra 
dunr:oeLushaber&poteftans/&imperii.Intel 

i Iigireiuobisponiomnerepu.no tuedam mo 
do/fed amphficadam.Propofui claros uiros; 
quorii exempla:quid fieri deceatredocent. Te 

nerehberaciuirare/meru& penculo Uberare/ui 
gdare/circiifpLcire a rergo/fironre/larere.Cogita 

f te/eninmuu/nihil pr^rermittirerquod ad hberta cem amner. Alu poflunt feruire. Lucenfium eft 
propnum dominan. 


Fims. Paafici Maxuni. Af.carmeoratioi fubiiictfi. u Aticinor. totu fpirar mea pecrora phebri. 
Erfunrdiuiniquecano uerbadei. 
Ire rriumphales animo data figna fereno 

Sumire pernullosinrenruradies. 
Vr fua iura dedir biflems iuppirer aftris/ 
! Sic harcbiflenis datfua/Iucauiris. 
Aerenioii..perioc^lum fteligq?regunnjr. 
V Cumc^loj&fteUisIucaqjfemperenr. 
Sl celum/fi rerra caderitameipfa manebit. 
Non ullo imperii tempore finis enr. 

Fmis <■'< cm 1 7 9 10 11 12 13 14 

* cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

' 

cm 1 7 10 11 12 13 14 

cm 1 J 7 8 9 10 11 12 13 14 15