Skip to main content

Full text of "De laudibus virginis Mariae."

See other formats


■ . * 7V 
Efej -_ M 
! iP -''*-?_ fft 

/ £ 


r#- ** * 

i- «K 4 


>** * I m *S 1 ^ fc ■ L 


ft> ■«b*»- ' u 
cm 4 
7 H 10 11 12 13 14 15 o 

3 ts? OJ hC» cn ov -j ■jj- \Q O K) , 
• 
U r. 

1 y j % s, £tcui*v6 


CtffJ 39 1 ». 3r/6 ' u \ • 


LfJ £* <J1 o\ 


-J — I CD tf> ro 
o 
~H- 

cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ■tf. t. 3 i bocwjie frarrie aucrufttnioe 
aiicona.oidmifl frarrii baa 
miMram fancri aug].£>e lau/ 

OibuavirgiiiirgionofcfuDcr 
«««geliu^fluaelKc. 

Slaiuoi miW n> 
moiem 3c trcmo/ 
remfaauntioqut 
bevirgineglotio 
•a 'pzimumeftpiopziciia 
wrefragilirae.llamfi iiarrct 
re oiuinam iunYaam 7 a/Tume 
reperoeoeifcnprurain 7Det 
fapieunam iubtbetur pecca/ 
toti. t&uia peccatott biric be? 

qiiaretuciiarraeiulliaas me 
as ■zaiTumie teftamcntu met» 
pcroe ruum. Mbatto magfe 
iiiKlligercinbibirumeiTemi/ 
biniatrebtuinefapietirie can 
botem Iu«e ctenic fpeculum 
"iie macula per fpurciTTimun» 

osmcnniTpcrpolIutalabi» 
n>C3reuoluere7afi"unier& 
©ecundum cfr laudie et?im 

*nc»'ir3e.4Qi»ie.i,.Dig„etn» 
tcatiura granaruni tlaudum 
ptircotiuunpedcreilhquef,,, 

guJarifuoa/renrumiindo fuc 
cumrgdiro.Si.n.vrairaugl 
omiiium bominum mcrnbta 
fcncrctuurin linguaenulliia e«mIaud3refurrjccret.iSi!u 

bioabiiroefliHaquefuovre 
rogeft i ,u irq „ c ,, cc „ 

tcrranccpomniecrcafurjpcv 
ruitcaperc. 2emu-cftp* 7 

rue eiue fcoinditae. TJa d oc 
Partu flvfaberbm.rari fu,« 
acftupefacrtvniuctfiDiccres.- 
tt2uirputaepueriUecnt.que 
taiiicunonDcumredpuruiii 
bomiuanpeperifrbiuulgaA 
baiiwronimaverbabecmir» 
t «upend., fuper omn.amon 

QJCeftenlinarueerarzaua/ 
romagiabumanammcnrcm 

nmottrremotoebctapprebe 
Oereloquibepartuflliuequc 

Jiecmotcbumaiionecfoluni 

bommernrcdveramDeumet 
Wrum bomiucm bnmano g« 

»enediditfaIuarojcm.vtrg» 
»t-coiicipicnrc virgnieparicn 
teTvirgmepo/Tparrumrema - ' 
ntate £hiaitumeftbum» 
nccomplaccnriccupiditae vr 
emj verbie *£>icront>mi f rar 

mulrumrimeoivaldcpcraV 
iiicico bumbominum phaif 

fueparcrccupio.nefojrcri/ 
cutimpiobue ira-rmdiguue 

laiidarozniueiuar.minme 
<u iiccfacriraf ucc/viaidia fup 
pctatvtvirgiitcmbealam ae 
fingularitergIo:iof3m trigne 
laudarcqueannSedprimuj 
timoiemactremoiem tollita 
nie fpinrue fanctue ctiiue m 
fpirauoncbfaum efh£iim (u 
(ruriofoloquflrie beconrineti 
ria.cum tcnaa OeIargitate.ee 
cii fupcrbo fc c builitate. tQuo 

crgomcliue pofliim purgari 
be mea immundicta <$ beate 
marie fmgfari virgiuitate qu* 
attingitvbicppcrfuam mu» 
fcfciam lauando Ttergendo % 
tiibtl inquuiatum m ipfam iu 
curric.£r quo meltue pofluui 
purgaribemea cupiditate cp 
beatemarie fingularilargita/ 
rcqueefurientce impleuitbo 
nts i biuitee bimifitinance» 
? cpltauit builce.Ct quo mc 
liue pofliim purgaribe mea 
fum ofa fupcrbia $ beatc ma/ 
rieftngulari buihrare que in 
matrem regfe ercmi ab angc/ 
lo vocara air.^ccc ancitla t>o 
tnini fiat mibi fcn verbu tutu 
Sinancpturpcrimtnunduj 
nonlauatur mfipulcro^mu 
bofitmbitturpiue ntbil im/ 
mnudtue memifcro peccato/ 
rc.fic nullo mcIP poffum pur/ 
garit lauariq? beate ac glorio 
femarie virgwie virgwitaris 7pfctatioflo:etcadow. Pro 

rimoicj remoucrame boctot 
reuerendue £tifofl. bicene q> 
nequa$ laudie virgmte p:e/ 
coniaerplicaripoflumue ncc 
eam,p certo ejraltarcquin po/ 
riuepjcterca Diccmue J0uia 
boc eftmanniunt gcnuelau/ 
tne cumozarioiecopfamvir 
tuefugafz lnagnimdo.ficq? 
tnUudibue virginie gloziofe 
vinri multo itobie gloiioftot 
§ v iciflc flatn idco vmafflue 
cum vincfmur.quianuncptie 
fiar matcria laudie co q> nuq? 
fufficit copia laudarozfe, 

Zertium rimo:e; ame tol 

lit cgrcgiue boaotBugu» bi/ 

cee*$ volet virgo fanttiflmu 

loquenribefuo mirabiliarqj 

inenarrabilt partu fapieric p I 

bcreigniculum.que totiue fa 

pientieplenitudinem calWTi/ 

mopoitauitvrcro.valjcpcui 

tibetcfficaciam verbitribuc/ 

rcquc vcrbuj pcrquod faaa 

funtomnia virgineie vifccn/ 

buecozpoiarugeftauit. 0} 

quartum rimozcm a mc tollit 

fancriffimue bocro; Hmbwf 

fiu e bicee cp femper virgo be 

«edictanoftrae laudcequau 

tumcuqj indignae apud; fim 

faium Dignae foauqM <P f * , i ^ 


nm$hlKdiittbittmnmf 

benfitt>cb\lcm.n\m§ Defpe/ 
ftrpanpcrem. iftpabueigif 
tanre wgime alTumpra fidti 
aa be angcttca etue annua a/ 
tionc vtmm tracrarum tffcn) 
tcntije pammi ne m fo:o rora 
bieodoftie mucntar conipo/ 
ncrcairam.non qutde^ ftcut 
monecftpcrcapituia btftin/ 
ctum.Scd per lecnoce cjrpo/ 
«entcm hcreratem ac bubtra/ 
tionceconrmeriree ofatfuni* 
quannue pofcribueperfefhi 
Oereauralije legereocqualt/ 

tctpamculaatigdtccfaluta/ 
tiome (totim quod qucrif oc/ 
currargranam fnam pzeftatc 
ipfo filio Oomino noftro icfu 
cbrtlbpwabue mame.>£uf 
lcmBfubotio^gloitaanren 

^iffuscga. 

flqualibcrantemfaluroride 
<l'"ncp pero:dinem «mfidc 
fanda funr. 

Itamuiri cfrpcrfoiie faw 
«aitris condirio. 

©ecundum cfrloct m quo 

ntfahiranonoriftcano. 

«ernumcftperfonefalu/ 
tare iiomntano. 

^uarrumcfripfiuefauj/ teforfefomjatfoTeipjefnb» 
«2umtumefrrciquepfa/ 
«utarojcm "««aafarrifirario 
^lta ergo quincp pcroidmec 

contincrangelicaraluranoac 
perboccoiiriiietquincp pmi> 
apalcs parrc8. Secunda efl 
ibt.3 11 ciu ttate^ galtlce. Zet 
fu tbi Bd pirginem befpon / 
fatam . iQuarta 1 bi. £t ingref 
fue angclu8.£tqufta. fi2ue 

'um audifTet. -norificataurej 
«uaiigclifta perfoiiam faluta / 
tem quantum ad tree condi/ 
tionea. ' 

# T^rimoquantuadfuiofli' 
ffl pioprietarem. 

Secundo quanru5 ad fui 

cffcctuBcoiigruitattm. 

£errio quantum sd mit/ 

«euria 3uaorirafem. 

©arum crgo 3d pamii 
bri«3//3imi8efrangc/ 
lua.Tlam An^^do.m litoo 
befumobono.angcloiu 110/ 
mcn offiri/ e/riio uature. quia 
P/n iiaturj 7 fubff annd ipfb/ 
rum fpfrirua uuncupantur bf 
ccrc^pbera.^mfa C , tai ,g e/ 
los fuos fptrime.T imiiiftroa 

luoafla 11133 igiiie.£2,iaiirii 
f cro ad aniiundandum occe 
lio mirruiinir boibue tt ipfa 
aiiuuiiaarionc angcli nomi/ "" |MM III|MM ' ' 7 8 '? 10 11 12 13 14 15 
/ tunt.^ndcbfcit fcama.ij.lt 
$ augelueeftfubftauria fnrcl 
iccro.ilie fcmg ruobilfelarbi/ 
friolibcrat'uco:poieabeo mi 
mftranfl.Pm grariamnonna/ 
turam fmoitalicate fufcipiene 
iufufcepribtlie pcn itenrie *qi 
qtf ipfie augclie eftcafuebo/ 

ntinib? eft moie eo q> poftca / 
fumpcnitctcnonpoflunu 

©antumveroad'fccu/ 

biibicimr45ab:icI.no 

minaturcnim quilibct ange/ 
lusnomiucilloquod conuc/ 

il ic ci f m operarioncm t effe/ 

aumqucmfacitvcl nundat; 

$Indc qi tfte angelue qut nii 

aauitvirgintoeiftlij incarna 

rioncm foitta i grandianun / 

ctabat.ideo 43'abiicl cftnomi 

«atue qui inrcrpzctatur fo:tir 

rudo bouifwu #2uia veroan 

getue quiuunciauit 2bobfc 

fua curatioucm i fenitate; ta 

lcm dftcwj vcnfebat!operart 

ideorapbacl nominatur qut 

fnterpteratur fanitae bomiui 

velmcdicia botnuiu £tquia 

S£>tcbaeliudicia? bomimfi 

bei ejccrcet in antmabue bomi 

«uwi.idco uominawe cftmt / 

cbaeiqui intcipzetatur qute tribeue. velqtitedHYcqt ifte 
bomfnaro*. £t p niucrfalircr 
fcmpcrangclufl nominaf £ m 
conuenieiuiatu dfectue quc; 
incrcaturaoperatur» 

- 

ifdquauru ad reitium 
aitabeo.llaltcervuue 

angelue bon? vet malue pof 
fttroimabalioangcloPm p! 
larionem 'tffubiccnonem ctf/ 
Ikmcmtfn cie.vn iucrfaliier tfi 
euctoziiatem mittedi omnce 
angeloe ta; bonoe $ maloe 
nonbabetnififolue bcue qi 
eriatnqnvnueaugclue tnicy 
titur ab alto non mftritur nifi 
t>ei auctoiitatc % pt&xb' t&tfit 
cij ergopwpnetas notarurdi 
bictar.llfriflueeftflngelue* 

Cffectue vero congtuitae cuj 
bicitur#ab»d.Scdmittcii 

tie auctotitae cum poft ponit 
abco.ifircaiftamlecuoncm 

tamcn poflunt efle fejtbubita 

tionee* 

-(brimavtrumconuenicfl 

fucritangelomadviistnem 

mittu 

£5camda vtmmtalteaii 

qe!uebebucritcffc#ab:iek 

2crnavtrumiftc^at)2icl 

fucntillcquipugrwmtcum 1 > 

cm 1 7 

lllljllll 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 


t 

Piuiciperegm perfarum pio 
liberanoe banielte i iudeop 

euarravtrumolisauffe 

«wfebuerjtdTebefupwiTo 
oidme. 

^umrawrumraliaanse 
msbebueriueeomitti. 

4 

t.-3 tto, " rumomMe8a nsc 
I pofriiitoiamifli.pelptrufft 
•"Winmquinungminanf. 

&pi(mumc1lb(ccndu* 

.$8iigelumeflemiiTum 

adwrginemnunaareoeiftlij 

mcarnanonemruttcoijffniuj 

■ 

T^imo.pprerferuandat tei 

o:dinanonem.>reemoeu0 

mirooidmeanffdommmmi 

RenumbommumOifpenfar. 
«a vr Oiuina fecreta medianri 

oueangelisbomimbuspatt 
^cnmr. quem ozdinem outfii 

mue creatoz iii reuelando fue 
mcariiarioriiB m./fcriu 5 Ifema 

r^oluu.Secundo.pp 5 ^; 

inmandamaiigelicerumere/ 
Paranonem.llaiiiJ)ptcrm/ 

cariianoncmcbriflireparatae 
miuaaijffelicaqueperoeay - 

mam&wffmamertfiffnifitar 
ra.uoii $ z>ecem fuerintoidi/ 
ncs aiiffeIo:utii i bedmue 01 

^^'"«•^roroedunmr 
cecidifTeoiiffefi£m,f, rcni3n/ 

mieiit&camumoidiiiempo/ 

miirentcompIere.-p»crincar/ 
nanouem ergo cbafh bomi/ 

we8faluarireparabuntanse^ 
Hcam ruinam.quia aflumut» 
turadloca illoiumin quoli/ 
oerojdinequt ceademnt. 

JonigimriijcariiarionJB 
roimi mulerij angeli ocbne/ 

mntexdudi. fed pcreoe erat 
nunaandum t>ndc7ojro fai/ 
uatote cantaucmnr . #loria 
m etcelfie. i -p> 9 r, in terra bo 
minibu8boiicpoluutati8. 

4 

ncxid figmftcandam redcm/ 
pnoucm. Ihm ftcut bumatti 
gencrie perdmo rnafi angcli 
POtfferpcnnna cftmuUcri : mi 
«3fa. jracoiigruumeratm 
&umam#meri8 faluatfo bo/ 
mawgeli vocecolubina 2ib* 
newrgminundaretur* 

fiuaito piopter bemori/ 
ifrafioiicnnpfiufl^oiwria - i ^ 


Mllfffll 7 * 9 10 :: 12 13 14 :3 


ntariccoufcwarioiiej. cogroe 

cntmangclue ad virgme mic 
rirur.qutafempcraugclie eft 

cognara virgmfrae. pzofccro 
eflcm camc ? p:ctcr carnem. 
viuete non tcrrcna vfta eft fcd 
celcfhe.f>:ima ergo rarione^ 
ftiTignar&tonY.fccunda augj 
tcrtta3&cd3.*quaua£:e$. 

fcfccundaeftbiccnduj 

. cpbancbubitatione&e 

termfnatbem.in omclia fup 
mi1Tu0cft.bieciw(p«ab:iel 

fomrudo mrerpictarur.g foin 
tudi.icm auc virtue annct ma 
nifcftatur.ptWtnimtci ticbcl 
lantr t oebilitatur.t virtue ti 
midi % verccundi tonfoztatur 
"•ptopter crgo ifta trta vt srit, 
congruum fuitangclum nun 
daniem tncarnarione ftlt) bci 
rpbrielcm appcllari t nomi/ 
nari;*p:imoquiat»ct virrure 

tncamandi mauifeftabar.cft 
cnim ipfecb:tftuet>ci virtne 
n t>et fapicria.turra illud apo 
ftoli.i.£ountb. -pzedicam? 
Cbziftum Ui virtuicm % bei fa 
pienriam.ergo vittue bctnott 
nifipcrfotnrudncjDcimntu 

feftanda crat.Sccnndo quia 
biabolt vimitcm bcbcttanda 
nunciabar.Ilamfouiearm* tus btabolue nonmft perfot 
riozcm r cputa pcrdwftti erat 
Dcbcllandufl.EIndc a m ad' 

ucntu ciue ad infcroe tuctum 
cft.jQuiecfttfttrergloriepcr 

fpfos bcmonce.qutb.ue pcr 
fauctoe parree quoe vcncrat 
hbcrare refponfm» efh&omi/ 
nuefo:tie iporcne Dtia po/ 
tene in pielio (fozritudo crgo 
bomimaducnmtalie bomi/ 
nibebuirnunciare. 2-ertio 

quia virginem mrndam t ve 
recuudam &eftifoItoappart> 
rioncconfoztari oebcbarrimi 
bum nanqj ntfiper foztitudi/ 
nem confouatumecfecunmr 
Cumcrgo virgo fancrifltm» 
nifi trcmcnda i rimenda ficu/ 
63 pzeuiderctur pernunoano 
ncntangcli.t3ofcpbrtmili/ 

rcrfuper grauidarionc virgi/ 
nieidorcocongtucad confo: 
tariocmvmufcpfozriwdofro 

mtnimitrimr.Tla^virgmioi 

dturper gabiiclcj.llc rimeae 
H&3ria.t3orcpbfimiUrcrp 

cundcmbtcitur.Tlolinmcrc 

Bcapcrcmanantcomugctua 

&tcrtiioicirurcpuHcr 

bouoe angcloe Mfltur 

ecpuauaTOifoidiafinc pcc 

caro.pMfiitciiimipfiW^ 11 
gclioiufriiercgme^oiucriie I cm 1 7 


8 9 10 II 12 13 14 15 16 
P»ncip3ribus t cmiratfbus. 

7quilibcf angdue wiirfalu/ 
«5 popuWcui piccff.qut 3 ad 

&u"<finejbeu8glotiofuec6 
ftiruitaugclos ptelaros bo/ 
. miln »mvtcommfaiurefli / p/ 
curcnr.aiigclusergoqm p:e 
crarpopuloperfanim vel ba 
bvlonico iii quomm capnmV 
tarciudeierantbucri pjopter 

cojumpeccatabonusangcl» 
cratqm.puocabareoe pt bi> 
mirrerenrjdola 7 adoiarmt 
Vnum beum.£tangelugqui 
pjcerarpopulo ludcotuni bo 

wusangcluscrat.interquoe 
Icgunusin&anieteruilTepu/ 

w S"3i»ibifcojdtani.quiaau/ 
gclus mdeotum rolebarhbe 
raremdcoebcillacaptiuira/ 
teptoprerptccee fcanielisT 

aliojumfanctotum.Sedon» 
Bclus pcrfarum boc unpedie 

barqma.videratmulraboiia 
perueiuireperfiocfrefidenna 
e>3nicIi8?aIiotummdcojti. 
cum eie.TIam fcaniel .pprer 
fuam fancntarcm 25el quod 
cratidolumipfojuj bellrurir 
•ifacerdotes ocadiracbtaco/ 
«cm mterfecit.ucaioutpfeal 
ruiefoci;8liberarifuiitoefoj 
naccigiim ardcnrie 7 be lacu 

leoiium.ali/aurcjloco Icomi fntromfiTifunt ? muft3 fonfa 

•^babplomepjuderertfa 

Ptcnrcrinrcrpjeramecllpjo/ 
prerqueomniacredcdumcft 

g»mulnbeilIi 6 perfi8conucr 
rifimradbcum.piideancre/ 

«uscoiujqmpjeeratilliBim 
pedtcbatliberarioiicm iudco 
rumtamdmergoburauttiftj 
pugna 1 iffo bifcotdi3 infan* 
gclos iftoe boiios cpdiubiut 
na rolumae voluttfuperboc 
betcrmtuare.quia betermiua 
u»r?9oIuitlibcrarioiiemiiM 

beojum.-nocnimomniaoci 
ludiaaqueruiirabpirus mul 
tanota fuiit angclts. SJude 

quilibctbonusangelus po/ 
tefl wlle 7 ptocurare falutcm 
fut popult cut pjeelt.Suppo 
fuocj>beopIaceattali8 pio/ 
curatio.baro q> tn ea pnus art 
gclue contrancturalrcn ranw 

biu burarbonecbmmum be/ 
ncpladruj eie reuelorur t ma* 

mfeltatur. SJnde 116 OcbetPt 
beri mirum vcl ena pcaatun 
fiin altquo collcgib pel confu 
no wius bomoconrilierur V el 
loquaturconrrarium eiquod 
alterloquitur qi quilibetpo/ 
tcfl iiioueri bono animo 1 bo 

no fpmtu./fodcm naucp feti 
to ptdemus uaucs ad contra 


I l cm 1 

IMI|IIM 


Mll 

7 8 9 10 :: 12 13 14 13 
ria loca tcndcntee aliter ?alf/ 
tervelte pofirie 7 ozdinari* 
ficeodem bono fpintu bomiV 
neepofTuntcontrariariadin/ 
ufcemtnlocutionevel elecrio 
ne alfqua alirer % atiter fcn eo 
rum confctentiae oidinando 
>£u* crgo qucritur fi 45ab«el 
iftcfuittUeangePquipugna 

uitcum piincCpcregm perfa^ 

#t>eUberatioe popuUiudco 

rum becapttuttate babjloni 

ca.&iceudu eft <$ ftcqnod pa 
tctaucto:itate?ranonc1735 

fcawclie. i*.e*p2eflc babctur. 

dp fcaniele o:atc tujritccrega 

bzicl angelue quem cgo vide 

ramapunapiotctigit me i\\ 

tempoiefacrtficij vcfpemtn % 

tiicit tmbt.Tluc cgrdfue fum 
vt fcoccrej tc nolt timere.quia 
cpndtra fuut vctba tua i ego 
vcniadlibcrarionem populi 
tui^pptcr fermoce tuoe. ptiif 
ccpe tamen rc gui peifaruj re* 
Ihtitnubi vigmti? vno bie/ 
bueinnllueadiutoime? c(l 
inbocuifi nticbacl priuccpe 
ycflcnunctamcn rcuertar.vt 
p2cliaraductfuep:inapcm;re 
gnt perfarum.ratio vcro taUe 
elhHam fatteeft^babite 9 
quu ocue p:cuidcrat i$mt ferat be fcmine populi fudeo/ 
runt fuumfifium eflc nafcttu/ 
rumcppereundem angelum 
puta gabzielc* zfaluteilliu* 
populi ptocuraret. % tttcarn» 
rioniemifteriuvirguntf qua 
n afcimrue erat n unciarct. ■ 

b quartam cftbiccudfi 
q> £5zegoiiue etp:cfle 
birit.ad bcatam vitgincm att 
gclue mitttrur non tame qui* 
cuncp. fed 45ab:icl arcbangc/ 

lue.qufa ad bocmifterfum ffi 
inuntangdojti5 bignum fue 
rat>cuircquifummu omnia 

nunciabat. 

SdendumergoPmbea/ 

tutnl&ionpfiuiti t$ iriangclia 
fnntrrce bierarcbievclrree fa 
cripzinopacue qui bifttngui* 
tur fan triucrfnm modum reuc 
lattonum vcl illummatiouuj 
(giuiafitaUe rcuelanovelil 
lumtario fit immediatea <t>eo 
confhtuttpzimam bicrarcbta 
joivcrohtabvnoangeloal 
lericonlKtutffccuudam.Scd 

fi Tit ab angclo bomini conflt 

tuttterttam. 

ZxtB crgo funt pztncipa/ 
tueangcloms.quiarrcefant 
modiillumiuauMum^lrc/ 


ttefotfomim bfumumm. $n 

. quolibetcamc piinapatu fut 
*to oidmeo angcIomtn.ua 
9? mnt noue oidmeo angclo/ 
mmquit>t(hnguuiiturPin t>. 
uerium modum pperanonu$ 
TJam operaribpimtebierai/ 
cbiee/Ifecretomm oct comtf/ 

noiSecuiideverotottuBvni 
uerfioifpofitio^oidtnano» 
itenteverofingulartspio/ 
«maarum 7perfonamm falu 
iis pioairario 

■ m 3d boc aurc5 «P fecrera Oei 
comittamur alfcui requirunf 
trta. 

"fciitno amare.quia amo/ 
r« qmo ma fecrera reuelacali/ 

Seomdo farcquta btfcre 

toiraetmtnonftultofuntfe 
cretapandcnda» 
• Skrtio quiete iudicare ? fe 
«cnrtarequod reuelawm ell, 
"pztmumperrinetadfera 

Pom.abamozeTardojecanV 
taae nommari. 

©ecundumadcberubiiia 
plemtudioe faenne appella/ 

.^erriuadtbjonosaqufe 

teiudKandiTfentcnriaijdiric 
wctoe. . ^rgo rrce ojdineo in pnta 

bicr a rcbi 3 rtuPm lffam / qiI e 
requtnmnir ad cdmf/noHai. 
recreromm. 

3d bifpofirioem vero i ot 
biuatione vuiucrfitria reqmv 
runmr. H 

"fcutno imperarc 

©ecundoiinpedtmentare 
moiiere» 

, ^f" 1 * « m Perara remotf» 

'mpedimeimsewurarioiTOe 
recmieematidare. 

ir>«mumpcm'neradbo/ 
minanones. 

Secundu ad trirtutef.qua. 
rumeftarcerebauocsT rcmo* 
uereititpedimenta. 

Sernum pertiuetadpote 

ZreBcrgoosdineeinter/ 
03 bicranbu fimrfrn ifra m« 

que requirunmrad vmuerfi 

bifpofirionem % ojdiuatione 

£>ed ad ifmgulamn, pio / 

umaamm fperfbnarum falu 

na pjocuranottem reqnimn/ 
nirrimtiiterma. 

TMimo g> piocurerur fa/ 
uie tottus tmiuerfepjoumae 
regoivelpopuli; 

1 !MI|IIM 


llll 

7 * '? 10 II 12 13 14 15 \ 


StmaoQptocumrf* 
Iu0 pntoe perfonep;ourper/ 
aner *d vnliratcm toriue» 

Zcmb <$ ^curcrur falua 
trniue perfouep:ourperanct 
adfuum,ppMim bonum* 
"pztmupcmitetad ptincipa 

cue. ©ccunduj ad orcbange 
loe.vndequiamifteriuincar/ 

nauoieficfacicbatad falme 
virginie quodtn cjrpecrabat 
odfalurcmtottue muditdco 
orcbangclue gabticl ad vtrgi 
ucmbocnunciaitdum mtfue 
eftquifdmus fuitm cali ozdt 
ticarcbaugelomvt £5:c$.t>i 
ctt.*nonfimpUatcrfumue \\t 
teromnceoidince.Sdfecun 
tmm pemnctad agcloe. tres 
ergo funtozdinee in terriabte 
rarcbta Pm cp ma rcquiruwur 
od ^mmriarionevclgfonaf 

falune pjocurationem. 
fcqumraeftbiccndn^ 
I&em.fn omcliafuper 
miffue eft.buplicenorat pio 
rogariuafug ifto verbo. mif/ 
fue cft a bco. vnam quantum 
ad angclunt miflum.fcamda 
odrquantu} ad virgtncm cuC 
nnflue eft.Hamfcn comuney 
ntodum mittcndi angcloe illi 
ongcW mirtunrurabali|0 qut 
iUuminantur ab eie % bocenf ab fpfte bcbfumfe feoerie.ct 
qiogditFinftribn' bierarcbia 
fcoccnf ab illie t>e mcdia ? tlli 
DemcdiaabilUebefupzcma 

be miftchje n fecreriebiuime 
idco angett fupio:ce miramt 
mcdioe n mcdt; utftnotef mit 
rtuntvtnuncientbiufna fcac 
ta.$nterctio angcloe fupre/ 
mebierarcbicvu' bocetwab 
alio acpcrbocvnue poteft bt 
amimobolio.©iidc&iony 
ftueillud vcrbum jjfafcvu 
fcuofcrapbenclaniabanrol/ 
tcradaltenun. erponirquan 

tum adfcoorUum. quia alter 
petebat boccti ab altcro.qma 
crgoangelue ifte45abuelim 
mcdtarecftoocrueaoeo mi/ 

fterio mcarnariomenon mo 

tfamibne fopcrioiibuf onge 

lief m conumcm modum ba 
ccndiipfommangclomidco 

^uangdifta ftguanrcr Dirir; 
aBiffueeftabco.iQuiam 
ealnniflioncnoneftfentania 
comunlemoduemitredivd 

bocendt fcu cnam reuclandi 
biumafcaera.^giturbancp 

rogatiuam fccitbcue buican 
gclofingulariter$ummcdi* 

re ftbi talc fcacwm rcuelauir* 
n immcdrareeum od virgmcj 
beftinauir. * 


> ®tfa$frogariuanOratber; 

tnboc vetbo quantu ad virai 
necuiminueetimmfi&a/ 
bi/elagBfusfiiiirctmiinjeab 
■ .quofupenoiiangelotab 

fflofutlTecinftTOctusOeincjr 
nanonifmifterio ptfus ille fu 
pcnoifpirituoauifret feaeta 

baconaliumbeincamatioe 
feu reconciliarione buani ge / 

ncnegpvitgo.ibocnontjcce 
oatquia ficutimmediare ipa 

CTatconcepturabeiftiiu-rpa 
ruura.itaocincep0 eratimme 
bmcperanaelu} beboc edo 
ftreturfmc fcitu aliowm t xet 
Belarionealiowm. 

fcfectaineftbicendu® 

«rfftgi bupliacer. > lmo ad 

btmna fecreca reuelanda. S5e 

cundo ad erterioia opera ejter 

««dafiucejrequeda. •p.ifmo 

omucsangehmimitur ..quia 
aMgeirupm,oef U p erloabie 

25 - - qui *" ^«F.aTiffe/ 
tcoii/uiandoalioBinfcnojes 
™**™? <*J™cummS 
tar.^edrecundomodomu/ 
tadolocumoecdoadterram 
orcabominefaliquaopcraee 
«l['cudomitrunmrfoIum8.i , 
geu mrenows communiccrlo 
quendoTeroffibo ipfoium. 

QutQmaumfupaiQtom e(l 
orfiffere.5nretfotumwrocfi 
*"'"!• *& & '» comuniter qui» 

^""«afubojcacaufaTpw 
arduo negorio. qticp ad Mfe 

opcra ejfcnota crercenda ctr/ 

ca bomineecriamfupenotes 
nnctipoiTunt.queomnia pof 
funt pzobari auctotitate i ere 

plo. flamcpomnee mirranc" 

quancumadbiuinafeaetare 

uelamiapatetquiabicitapo 
ftolus ad •fcebie.i. IDmne» 

f«.itadminiftraroie8 fpiritui» 
m miuifterw miffi> p rer cos 

WiberediraKcapiuiitfalutf* 

«iperoquanruadoperaer/ 

tenoiaerequeiidarircabomt 
nes non omnes micriitur. fed 

aliquiccorTiriotaliniitfautur 
ialiquierift3iu.patetperil/ 

ludq U odfcribicur&anie.pii, 

-««iliamilium miniftrabant 

ei tbeaee centeuamilia affi 

fttbaiitei.0rcdq»crarduo ne 
gonovel er caufa fuboira cria 
fuperioies qiiqj ad errenoia 

operaecequendamittunfpa 
rctpcriHudquodfcnbiflira, 

fi.awbicitrolaffeadeum 
wiumerfarapbiuqmtnceu/ 

buiabiaruaigiiitocalculo. 
KWmplo vcro patet.qui3 fic 
Pidemus in boccrcnip/o ecde 
fu militari.que^m fcionrrui 

beriuats» eftab ilta bieraribia 

v - 


m ; 

IMI|IIM * 9 10 :: 12 13 14 15 n 
3 ts? 
co ja. — J 
Ul— 3 
c^— ^ 
-J— 3 


1 
I 1 
« 
m 


CX> — 3 
^p— ^ 
M ^A 
O J 
1-1 ~l 
M 
1-1 ^ 
tVJ J 
h- 1 ^H 
10 J 
H* ^ 
Ji J 
M ^ 
yi =| 
1-» 
Ch J 
M =1 
-J J 
1 ^B 1 
M ^l 
co 3 
H»_3 
IQ — 1 


1 ' 


PO 
o =1 

aiigclica Pm ozdinatfonean/ 
geltcam. "flaj apoftolipnifio 

cb:iftop:mapalircr afliftcruc 
afifr^p ccfu afccudcrcciii quo 

rcnipo:ercp:efeurabantcon/ 

omoncmaugclomm affiften 
tmm.£5ea>ndopoft afceufio 
necbrifti : ipfo p:eapicmc,cu/ 
cce in mundum vmucrfum.g 
vntucrfum ozbcj mifft funtm 
quo tempozc rcpfewabant co 
fctrioncm angclomquicxoflt 
cio mtttuntur.? ralis itpzefcn 
rano poftmodum m fucceflb/ 
ribueremanftr. iQuiz ardi/ 
nalcequifempcrafliftuntpa 
perepzefentaiupcrfonaapo' 
ftolozum v*t cburto pzefcntta/ 
Itcer affiftcruntipfi vero e vni 
ucrfum o:bcirnmffircp:efen/ 
tantpcrfonaecom^qui poft 

cbnfttafccfioncm permundu 
ad piedicuudd imifi funt.$n 
bacergobierarcbfanoftra m 
offiao aliqui funt afliftetce * 
aliqui nufli vcrunrii eiraliqua 
fubozta caufe criam cardma/ 
lcs afTiftcnrce quadoq? a pa/ 
pa nutmiuuv. 

Jkctoitatcga. 

£>ftu condmoucg 
fonc faUuantie 5W 1 
parcetftavtfupnoi cebatur. '£uagdifrapoimlo 

ci : iiiquo falutario faaatftuo 

rifiarioiicm tmaifi/cfbftorie 

t>iccue.$ angdue virgmc (z 

lutans miffue eft in ctuitatem 

£5aIiIeecuinomenTla$aretb 

Jnfcipzctarnrautcm "flaja* 

retb. mundicia vcl fancntao» 

vnaio pelconfecrafro.£oue/ 

nientiffime aut in cali loco f a/ 

«a eft faluta tio virgime p:o/ 

ptcrciufl muudiciamfancnu 

tem iconfecrarioncm. *fla vt 

fcnbirur.tf.3/£>acba.v. btue 

uon p:oprerloajmgenrc.fcd 

.ppter gcntcm loaim clcgir lo 

cueergo fetucue? tnundus 

vcl facerclcauo cft ,pptcvf;uu 

critatcm i muudiaam vcl fa/ 

crarionem virginie gloriofeq 

m bioo loco v t in duiutc 1U 

jarctb buplicitcrfuit munda 

ta i fancttf icau vcl bco confe 

crata.T^iimo quatum adei* 

inptcrocoHceptioncjqu fuit 

in vtcro matcmo pccpta.Se 
cundoquautumadcius con 

ceptue^partue ,pducrionej 
quando fiiit ab angclo faluta 
fa.ocqmbue ouobue muii/ 
»tcif0 vdfsiatficatiomb^ k\x 
confccrarionibue pordlcjpo 
ntquodfcnbimr fyl&tPMI* 
TVgabo wraj meum planu i cm 1 7 

lllllllll 

8 9 10 II 12 13 14 15 16 tionuqiKinmjadwgiufeiu 
vtcio conceprioiie.? incbihf 
bo grua mei fmctu. quani ad 

rinogtusTpccprue^ductio 
ne.&cillacrgo OupUci mudi 

ciaTfaucrificarionc virgiuie 

pofl;Hitcflc.v.bubirationci7. 

"pnmavtrasbeara virgo fn 

pcccaro origfali fucnrpccpra. 

Scciida vrru iu vtcro matns 

fuemfancrificata 

2erria vtrum pcr tale fanctf/ 

ncjriOHcrorjlircrab oipccc* 
roftxerinnuudju. 

fiSiwra vmjmpofJi'rcdeb:3 

n eiue coccprio roe pccpnoie 

#2uinta vtni tndiguerit itcru 

faucaficariqHfmtabouscIo 
oununaara. 

fcpriim^b&qMtonctf 
bubuiqumbcifil^po 
tuerirfoimarevna mulicrcm 
rrmbilo vd bc uurcna ange 
Iicaftucommpcccafo o:rgfa 
li.ficutfentpnma mulicrem. 

7b*:IbporuifTcrc3rnc acccpif 

fefiyoluilTer.fcduoHcratco/ 
gruu.qtbeifili? pcruti» mun 

Nivtnaturabumauag P«/ * 

catuprimopparcnrii viciata 

purgarcr.pn bra virgo mana 

qucfrn carnecratcb:iflu cou 

ccptura tf fcnric bcfccdenrc ejc adaerat^pggandaacpboc 

»paooi( ff inalicr«oapicda. 

q^csqumafcuijfctadafm 
letalcj ^pajanoncPm apo, 
uafcunfnafaftii/ire.^n^ 

crgoq>fibta virgono fuifTet 
mi pcro originalipcepta tria U 
couemcnafcquerenf. -pmmo 
q: ipfa no fuiffct « fcmic adc 
? ab:abc.iuoa illud apoftolt 
ad'Debie.ij.Ttfq?angel?ap 
pjcbcndit fed femen abiabc»' 
Sccundo fequcref q> no fiiif/ 
fcrg comijrnonc marie 7 Hit 

fojmara.qi^talrcomOTouc 
trabirurpecearo origmale >£t 
bocnocftvcrd.qmaratepji/ 
uilegtu rcferuab af foli cbrifto 
n 9 afWeitt camcs «ada Pm 
eozpulenta fubftautia ? uon 
ftn rocm femialem. 2emo fc 
queref^ quatii ad mdfgcrfa 
redepnofe no faiffy cu Oeipo 
puloaniicrara.q:oi0 popfo 
Vtnufcp fcrus a pzincipio nnl 
bi vfqj in fmeindfgufr redeni 
pcioncfolu^prcr pcmiorigt 
nalcvnairleopa.iH fcr.tf iu 
tiuita,# vnacuctif Icriaccom 

inuniecilrario.quiaficntcio 
minue nf icfue cb*ift U8 nioi/ 

f»e pcce3tiq$ beftructoi nulla 

o pcccato libcrum repcnt.fr» 

Iiberaudi8 omnibue vemt. 
cm 

IMI|IIM 7 8 9 10 :: 12 13 14 :z b fccfidam cft bitenii 
QnaxbiatZntelmu* 

in (ib:o bcconceptu virginalt 
$ure bei filiue t>e mudiffima 
virgme vcriflimepecprue fir. 
noiiramcnneccffttarebocfa/ 

ctum cft$ be pcccatricc parcn 
teiuft* pzolce rarionabilitcr 
generari non poffet. fcd quia 
bccebat vt ttlP bomiuie cbti/ 
JH pccprio t»c matrc punffima 
fierctqibecene erac vt ea pu> 
ritatc virgo flla bcata niterct. 
qua Tub oco maio: wequir in/ 
tdhgi.£C autbeaw v ir$o ftie 
ntmvrciomatrie fancnfica/ 
ia aucro:itate canome btbli< 
faluare non poffumue . Scd 
p:obaturbocccdc(ie piobaf 
Ronc t fanaoium rauoncna 
ecdcfia celebzat foienmter vtr 
ginie gloziofcnauuitatc quc 
ncquaqpbocapptobarctfiftr 
miternon teiierctipfam in vre 
rc fuiffc fanaificata. quia fm 
Bu$.m omnibue vmuerfali 
tcr qm non fuemt in vtero fan 
tnficari nouimue illum tucm 
eoluquo lUoepoftconfuma/ 
noncmlabone ^bcutcmj trt 
umpbatuqjmuudumin ppe 
tuaettenuratee ptcfcue bcc 

vtta parturijr. ©anctom aut 
rarioncd adbocoftedcndum 
multe mucniuntor.0edp:e/ 

eipucrano Sugl.etatie. plue 

fuir fceifWumperfonalircrge 

ncrare % ipfum in vrero po;ra 

rc$vaticinio eum ^ppbctija 

re n manibue bapnfarc ed 

talepauilegmm fuitconccifu 

*biercmiequicb:t(lumin fuo 

vattamo ^ppberijauieoicce* 

Douuj faaec oominue fupcr 

ttrrammuUevarcudabit viru 

quiin vtcromatrie fanaifica 

roecft. Jurra illud Dicre.i. 

aurc^ cjrirce Oe vcntrc fanoi 

ficauitc?qmfet>ecb:irto va 

riciuarifunt.ppbefe maio:ee 
tmmotee riivpemeruitfingu 
laritcr in vtcro fanmficMU qi 
fmgularitcrbccbzifti coccpra 
in vtero mentiocm feeit t>iccQ 
Ainvtcromuliercrearetvmi 
gtatimcmmcummuticrt 

Virgofanaifftmabirit.; £ccc 
anallaOommihatTCimmc/ 

Uiatcpoztautfr rircudcdicvi 

tum perfeaum non per iwcr/ 
uallatcmpomvel^ptcrp^ 

fioncnub:i(»iperquamiplc 

fancnftcauittmudauuccdc/ 

fiamtjc^ua^icrcfccitmci» 

tioucm(St"uUtcrtalcpj"uc 
fi iuniconcc.Tumfuit|o^.H 

bapnftcquicbiiflumfuisma 
nibuebapufflu^^» lllud I 
,/i rr> *i 


cm 1 7 


8 9 10 II 12 13 14 15 16 \ 

<7 yi< Xuce.L Bpirtta fana o repfe 

bif ad boccc rrcro mame fuc 
£rgo mako magie dccce ftjit 

prbocpriuilegiumconcederc 
tur vtrgitii glo:iofeque itlum 

efonalttergenerauirtin we/ 

ropouauu* 

6 rcmam cft ticmdum 
3>cj:peccatoo2iginal4 
tfparcwibue ptracto tria roa 
Uconfequuntur, 

T^imo oiuine vifionfeca 

l muia;. ^«w ficuroiiirada 

^ ftanrein o*fgina/i iuftiaa in 

qua fijfrercatue fefpfuj ?om 

nce poftcroe admififlctadbc 

atitudinenmdvifioucm bt 

uinam.Sicco cadenreg pec 

ca rt^ ab il/a iufticia? feipfii 

Tomcs^ppagaroeabcopaV 

uauitbeanrudinetvifioe oi 
Uina 

fifecundo confeciuttur fcn 
fualirarie n vinum.infcnow^ 
ad rartouem rcfifteflam. quia 
ctralipctcaro bicenreopofto 
!o. vidcmuealiom lcg<? m me7 

17 *>»' « "Offne rc pu 5 rianfe legi % 

l-* u - wcnrienoftrc.*Rarfonc"cnim/ ■ 
volenre 7 cbnrradiccntcmuW 
inofdinantoot* infurgunr in 
camcnoftfatinvinbue no/ 
ftne non folum non pmiifi a 
rartone vemm etfam conm» t lYtA »i " J » rariote fudicfum t volorane 

wpcnumffcutquilibet erpc 
ntunnreipfo» 

Srrao ttmlmdict owmV 
naliepeccan confequifactua 
lem inoidinatam concupifcc/ 
tiam. qma multa ino*dinate 
concupifamue. % inozdinare 
8ppcrimu9.j&fiquidc3 uhs 
iuoidinata cocupifcenrta tol/ 
lir nob ie ipfum fincm bcum. 
cflpcccarum mottale.Si vc/ T* 3 ^ M** 
rononrolhrnobieipfujfinc' -, ' . 

fcdferuotemrendcndimfinc Tfrcm ->W J 

e» pcccarum veniale.ab iftts 

ergombue befetnbue beaea 

Virgo pcrfancnficanoncm in 

Wcrofiuemundata. ^juno 

fibiprootigtuaUinquofuir 

conccptavtinducebatoiumc 

vifionie carentfam quiaficut 

baprifaiiad vifioncf oiuina 

©icbeara virgo fi fmflj moi 

mapo(t$m vrero fijir fanoi/ 
ncata non fiu/Terpzo pecearo 
ojigmah 03mnara.vii bocco 
tulirfpmiuefdauebc fpcaa 
tiptiu j Jegio fancnfica $ m vte 
roqnodconfcrt bapafmueff 
Jegccomuni ommbuebaprt 
fane.Jftud nl bencfiaum co 
nwnitcrcollatu fuit Jcremie 

?3obanmbapri/fcficut bcc 
wrgmi. 

citi 

llll,llll " * •? 10 :: 12 13 14 15 


' SSccuijdo bcata vtrgb mfi 
barafuita pcccato oziginali 
vtiududtfcfualitaftsT wriii 
infcnoium ad ranoncui rebel - 
Uoncm i refttfennam . qufa It 
cctpofl iftam fancrtficarionc 
\\\ vtcro potmflcnt iu virgine 
fnfurgcrealiquimotf 116 ptc/ 
uifi a rarionc vtquida otoint 
nullu b tamen motue iu ca in 
furgcrcpotuucontra ratioie 
iudicium % concravoluntatis 
impcrium»? talc puutlegiuin 
lion fuitcollatum j| oba 111 ba 
pctfle t\cc *l>ieremie necalicut 
fanctojum. 

iTerrio b cara virgo fuu m u 
bataatali pcccato vt indudt 
actualcm inoidmatam concu 
ptfcentiannquiaejjtunc nu$ 
potuitcocupifare aliqmdin 
oidincquodeflctpcccatd ito 
folum mottale venim etia vc/ 
niale.j£tfalcpuuilcgtum fi/ 
militcrnon futt conccflu~bie 
rcmicneciobanibaptiftc ncc 
fllicui fflttaozuj.quta omnca 
fanituamapoltoltcj? fanaift 
can m vtcro faltcm vcntalitcr 
peccatierutvelpcccarcporuef 

rut» 2~ora crgo futt pulcra bc 
ota virgo % macuta no fuit tn 
ipfavtbabctur£antuui>« b quarta m cft btcendfi 
<p cdccpho vtrgims xrit 
plicttcrporcftaccipi. *pimo 
qnfuitconcepta couccptiofa 
cotpotalie fubftantic.Secii/ 
t>o qii fuitconccptacoceptio/ 
\\ie rarionalis animc. 2erri0 
quado fuit couccpra coceptio 
uc fpuirualie gracie. *jS:i/ 
ma conccptio eftquando con 
ciptcb atur conccptionc cotpo 

ralte fubrtantie celebiada no 
cft.quiflCoiiccptonulUus eft 

cclcbwnda nifippter fancri/ 
tatemcouccptus ifiiie. ~p\k 
num eftautem $ conccptus 
toum concipitur i foimature 
mebtanou eft fanctitaue ca* 
par anre<p iufunda tur vcl tn / 
troducaf rauonalte antma.q* 

ucc trnm cft in fpede bumana 
bomo.n.vclmuliermagte cft 

antma <p coipue.Sinde talio 

conccptto b fcnullo modo cft 
celcbtanda.©ct?averoconce 

pno cdcbtanda non cft.quia 
tn ipfa comuncnone animc ra 
nonaltecujlibidtnofacarnc 

contrabiturpcccamj oitgma 
lc tn quo bcata vtrgo fuucoti 
ccpta vt fupta bictum eft.TW 
mfcaioniepcccau ojiffwal* 
fubiccru5 no potcffccaro NM 
DinofaPinfeuiftpercotraan cm 1 7 


8 9 10 II 12 13 14 15 16 

, ■ loiKiKa afequepeccari ?gra> 
tfefolapoteflecapafc®» cc 
quo bra tnrgopeccanl origi/ 

ttaleriurtBjrirquodinipacd' 
mcn'onc animecttcamchbidi 
«ofacontrabifcoceprio tn'igi 
nta qua fuitconcepta conccp 
rionierarioiialieamme cclc/ 
toandauoncft. ^cmaconce 
pno qua fioit cocepta coccpno 
«ia fpualte grattecongmcce 
lebran potcfl.qz p infufioncj 
j ffratie bta pirgo fuira pccca/ 
co origma/imundara vtindu 
cebar oiuine vifidis careria vt 
inducebat feufualitane ad rc* 
oonc rebcUtone-zrefiftetitia* 
tnnduccbatactualciuo:dtay 
ta concupifccnna. nccopoitj 
biccrefoln p inffaue remgis 
bearavirginein pcccato o*igi 

nali in quo fuic ^ccpta ftenflc 
«oitaUq curiofcz fuguacue 
conarifutinllae biuidercper 
fiffna in quopvno bra ,vgo iii 

pcccaroo/iginaliftcritTialio 
rutr fubgra pinio g aliquod 
ffiie fpaciu piii cff credcrc bea 
rain wrgineftiiire fub pcccaro 

O2iginalipoftinfunonc3anic 
^poftprracrioue pcccati ori/ 

^aliepdicriprnaturc^ba/ 
rcfipam c/rcmetoujpwpere 

mdigui/Tcrcdcpto^ ficutipc fcfuatowedcptoifmaugU 
rcrce.rljii fcpulcro iacuit. ? 

p xLbtee poftrefmrecriouc ci 
bifapuri8eft ?ue rf anja ptpc 

regfua p3friouc?veramo;te 
T vaa refurrectionc^pborct fe 
eflc onmiu redeproie -rglorifi 
caroje.j>ftat$btaygo noue 
menftb? i\\ vtero ntatrie (lerir 
ftcutcoitcrftantalij pceptua» 
vii abfcp biutriocinJlattB pcr 
figna unagmaria poflum? bi 

frcipfa B aIiq$rBiefpaciu5 
niiiTein inatrie ytcro fub oa 
ginalipeccaro % poffmodu iu 
fofagranafiiira taii peccato 
mudara aiireq? e«ra vtcrana 
fceref.ueqj in aliquo bcrogac 
mudicte vginie tpfa bicere q 

tgiefpaaufuilTcfub oiigina 
It peccato. q: tatts infecuo vt 

crarpunripidiuo:dinarc pcu 
pifcette vel inoidiau rcftfime 
adrdcmerarfolu babitualie 
pcI potctialif.etqno porerac 
fcquiact^pcti mozralie vtve 
ttralie ntfijj pfeufu tiberiart* 
trij quod ncc i n pirgin e nec in 
ali/etomplcf coirerutfipoft 
nariuirarcfitcjxravterum. 
fcquintameft&iccndu 

5paUquamfauai'ftc3no 
ncjconfccutacftbcoraWrgo 
cum fuit ab angeio lumaa ca» 
* quaonud ettoto reddcrefido 
neacffici materbci.^tin fuo 
vrcro rccipcre iltom fiduj que 
apanopKO vnfucrfitae crca/ 
lurcbabuitbomfnum.elime 

feamaf#Ub»D«fc*poft 
tonfcnfu5 fancte vfrginie fpi 
riruofanci? fueuemtin ipam 
purgans cam r virtutc^ fufcc 
ptiuam bci vcrbitttbutna fi 
muligtneratiuam* 
SSriendumcftautem^iu 

oidinata concupifccnria fctifi 

biiieappcritue ad rationcm 
duccfticicmembtozumvcl fo 

mee origiatfs peccaritu <*uo 
bcata virgofuitconccpta. oc 
quacoucupifcentia bicitapo 
ftolue. cg caro concupifcitad 
ucrfue fpiritum % fpiritue ad 
ucrfue camem.tiipliciter po/ 
tcft confideran. "£:imo qua/ 
tii ad ciue irt bonum inclma/ 
Boncm.quatu5 cnfm cft bc fc 

talis conrupifccntfa femg in# 

cU n a tur ad malum .fcd e gra/ 

tiamadiutricc5 porcftiudina 

ri adbonum.fiSeomdo qua/ 

lumadligationcm cpuie cm 

talie appetirae concupifcibi* 

lie vt critin» actum t in opus 
fcnipcrfitpeccatutnvclmot/ 

talc vd vemalcfatrim fi tamc 

ligetur vt ftullo modo poflit cjttrc f r actum * fti opoe fnot 
binatum noninttrniturpcuj 
necmoualciiecvenialcpecca 

tunu 2cm*o potclt cofidcrari 
quantum ad pcrfonalcm in fc 
oionem.vidcmue cnijtp per 
baprifmum vnde purgautur 
patcr i marcra pccearo o:igi 
nali vt bicit infecrioncm pfo / 
nt t uatureftn fc conftderate 
©ndc*; ft moicraituT tam ba 

pnfarinonpunitcntur piot» 
lipeccato. 2nfiftliosgeue/ 

rantfempcrcoe concipiuntcu 

pcccato Oifgmali £ jrboctdeo 

g> liC5 bapttfmue purgaocrtt 

coe a pzcdicto pcccatO vterat 

infectio pcrfonalie tnamra* 

Ue ftn fe vclinfidebartalce p 

fonae * naturae ipfarum H\ 

fcnontnpurgauitcoe a tali 

pcccatovtcratincisvut?,p/ 

pagariua t <pduaiua filioai 
ftcutvidcmueq» quantucfi* 
bomopurgatgranum fiumc 

ri a patca»1i tamcn feminatff 

fcmo.pdudtgranumfrumcri 

cumpalca.^uod,ptarocfl 
©granumfmmentipurgam 
fmtapalcavtcrataUudinfc 
nouriivtincoeratvtnuepu 

lulatiuaadpzoduaioncfli^ 
■rumJbitunteigoaluiui*»» 
jprimafouroficjrionewvKro i 
. > TjV 


c 


bearapirgowicmtfiidaca ab 
ommoiigmalfpeccaro.colle/ 
bolpnitatem ad malti 7 cofe/ 
rcndo ad bonam indinarione 
©cd in fccud3 quado fuilt 
ab angclo nunaaca raai/Vca/ 
n'o rafts contuJfriii bon opfir 
marionem.af/quivero oiair 
•m piima fancrificarioe ptfgt> 

nemfmffccofccutamfomins 
pcupifcenrie pdiccc liganone. 
W beiriccpe 116 po/Tcrcflrc 111 
accujpcccanmoita/wncc ve 
nialiB.&edin kcunda confe 
tutafnittaUe concuptfcenrie 
ptedtctecotalcm ertmcnonc^ 
veletriiparioem.Sedaliqui 

eicuiiccpppiimafanaifica^ 
rioncbc3ray ff opur ff arafuic 

vmucifaliteracalifomirepc 
ronfiderabaf fmt fe quoncum 

adnaiurei B foneinfectiouc5 

«cdiKtfiapurgatafuitafo 

mirepzediaoquantuadttir/ 
curia propagationem r con 

«ptuspzoductioncm.-rboc 
niflSiaaucnicoicnsbtiauff. 
feuaturaTgraria.pbtait.^ 
cumoepcccarioagimrocpjr 
flineglouoranullampulrba/ 
oere quefcioncm.Trubditide 
JJ» Qua (anmepluBQtatied 
bico//arumc/rcadpmcciidu 
cx omm parrepcccatum $ co opcrctparcremcmitilluquc 
conflarnuHumbabuilTcpec/ 

«rumquannuBqmnarccba 
nirercaraimimodograiiig 7 
non rcmmio originej oucercr 
w« crgo jrps fiue peccato o«" 

giii3li?c!percmr«niarccrctur 
«tpfa tndiguitfancrificart. 

feccundoquandofuitab m 
gclonuiiaata 

Bd virgmcm 

fcerponfaeam wro. 

E>fitaperfone femra» 

««nopdifldcT/oam 
quofaaacftra/ucanonoti/i/ 
canonciiiBteiftawrupiat.t 
ccbatureuangcUftaponitpro 
ne falutace nociftcarionem oc 

cena.cj» angelu8 mifTua cfl ad 
Pirgmem Ocfpoiifacam t>iro. 
cuinomc $ofrpb inomevit 
BmiBinaria.ffuitergo ifra p/ 
fona ab amjelo falutata noia 
ca virgo.tfmrnominarabe/ 
fponfata 3orcpb.Tfuit k noia 
tawgo3/l>3ri a .©irgona(p ^ 
fuirftn augu.non folu coipe ^^«TTT^ 
; m ™ »cd criam v>ori pioref A ^ * * 
fione.17am vrirgiuitae voti 
beo pjomtfla magie e/rmeri/ 
roita 7 trirtuofa § no voto fer 
uata.Btergo virgmitae ma/ 
ncomnimcnco t virmtepoO 
cni 

• 


^ ^H 
MMjllM 


IMI|M 


M | II,I|IIM 


MlljMM ■-■■ 9 10 :: 12 13 14 :3 terccvotu qufdej wVgttutatte 
Qiueocfponfcrionefub codiV 
rionecmifitfibcoboccflj pla 
otu. po(H>efpo»feriotic vcro 
panrcrcufpoufopicdicmvo 
fum ftrmauit. ergo nomfnat» 
cft virgo voti^pfeflioncTlo* 
minatacft pferuata.pfcroata 
fuc famc pfcruatione. ipfc cm 

bcue qut mandauitg fptritu 
fanccucurajbabendaefTc t>c 

bonofromme fcde.tft. i&e 
bonafamacurare bcbuirfuc 
matrie famS pferuarcillcfam 
*ptanueftaut$ mi"ue P°> 
cutfler tndere virgine grauidi 
non ocfponfata qui uo cogi/ 
taflet ipfam fuiffe adultcram 
2fbaluit ergof m BrobioftS 
bci filiue aliquoe bc fuo ottu 
bubuare . an fi nacue cffet t>c 
tnatrimonio a motcaliopbo 
niinum (f g/ fama fucmatrie 
mo aliquo lederef. jf uit ri> bc 
fpoufata ^ofepbfmU&enu 
patriarcbc^ofcpb afltmula/ 
tioncquia ficut ille fta tru \\\ I 
uidia in egy ptu vendirue. fic 
tfte Derodie iuuidia ]tpm iei 
cgy ptu outft. £t ficut tlle bo 
mmofuofideferuaewuoet? 

noluit comifari fic ifte cni fuf 
macrcvirgfnc aguofcene pcr efo§pffac»tf4ftdeliterettfttf/ 
tiuir.JHefrumenfa vedebat 
populo eg)? ptfop.iftepancin 
bccclo poitauittoti populo 
ipsanop. jtli t>ata cft intelUV 
gcntia ommu fommo^ifti ba. 
rumeftcflccoufciu? pricipej 
ceUftiufacrameucof . 77omu 
ta cft Hfcaria oiutno? i bua/ 
noiu vlluinationc. $mcTptat 
cmSlfcariattlumata vclillu# 
minativSJelftella mariefeu 
emaiti marc. veltyta lingua 
intcrpzcraf biia. vnde t>e ifto 
nomine H&aria fon quihcp q 
tmpoicat ciue interpietario; 

quincg oubitationce fuuu 

T^m!3vmi5beatatHVgo 
fuerftfugomucterramaoco 

illumtnata» 

Sccundavtrumipfafiie/ 
ritfingulau£illuiatrij;omniu* 

2erriavmupfafucrit(iu 
gulatiter ftclla mane. 

iQuartavmimipfa fucrit 
4>pric amamm mate» 

IBufowrafpfa^* 
mw»omttiubofm?&»flWfr . w :».' cm 1 7 


8 9 10 11 12 13 14 15 16 


t » 

fcprimael. biccnduty 

Pmaug.illuiiiatioma* 

gfe ppiieinumifin fpualtb? 
<pin coigalibuB. fl13potrar.it» 

illuinatto quanda mamfcfta/ 

rione.quiaomncquod mam 
feftaturlumeelhvrbtcirapo. 

Sf&aiiifeffarcaur-rpafcfacere 
qucoubu fur?obffare,ppuc 
pcrriuctad fpualem creatura 
quebuplcjrcfhf.agelica? bu 
mana.jfuitergobeara virgo 
Aluinara fog omne rreatura^ 
augelkfl dcifeaetozum cogni 
iioncrfugomnecrcawra bn 
mana fmuro;u,pnuuriati6e» 
Habicuufangeaifta piero/ 
gariuababcre fugbominco. 
quiabeifccrera cognofcunt? 
mcdiaimbuB cis bcusnobia 
fpfa mamfeftar. JJntercc&ra 
autbeifecrcra ponflimu frnc 
tie mifteritttn mcamationie» 
iSuodquidcfm fciony. no 
l*tuit aitgelos q> fiendu eflet 
modutufiedivtqualtter t>ti 
ftliuB in vtero virgmali eiTec 
papicndus noit ptenccogno 
iicrunr. SJnde vultfcionp. in 
gfonaangelozii inreliigeiida 
cflcqucftionciUa^ quepouu 
^•Inq.^utB.eftilTcauive 

wt&ccdom. riucris vertibue be bofra. tHm \ita faree au 
gelimcirnarioite filtj bet cfle 
futura mudhgjbileuimodil 
coceptionis ciub qualircr oci 
filius totue crar vbicp ?tot? 
cratin virginie cellulano co/ 
guouerunr fedfarc cupicbat 
i oato <p fdrettr vcl fdrc pof/ 

fcjuvfogtneuoucflecouuprS 
cu vidcbateflegrauidam mo 
buatn conripiendi vclgraut 
bauouiBctUBlatuutam an/ 
geloft bonos q> maloB. ifhid 

auremfccreaimbct confilium 
vmjogloaofo cognouit vi/ 
birpzobauir^palpauit. ®n 
fupcrifto vcrbo.iSuomodo 
fi etittud quouiam virmit no 
cognofco.b tctc36crubarduo 
^aiigeluBqutnuuciabacvir 
gmtincarnarionc bei Mij mo 
bum concipiendi ncfautt fibt 

cjrplicari. iSuiaqualitervcr/ 
bum iuuifibflcin virgmeeflet 
mcojpojandum 7 qualirerlu 

utcu inacccflibilc fc accepubi 

kfeat.vtvK&virgini8 ipfuni 
ferrepoflcr hdij cognouit.fe<J 
rawum birit. ©piritus fau/ 

^WB]uger^i|ctmc"acfran 
gelus refpondeat viiginf. qd 
afmc -qucriB quod iu teipfn et 
-j>itffeufolt fto'lifboqfde9» i 

A 


*/ffi V£t> /«f c "# r^jfH^rJ^ i •#»tj *M &\\y$S 
\\\\\\\\\ 7 8 •? 10 :: 12 13 14 :3 
Hoh ro mc mftructe. fcd flfo 
boctotequo * foaotc.ego au 
eemifluefom piigiualecoce/ 
piu tibinociare.ndcreare nec 

e;planare. qinon por boceri 
mTiabnamcnecpot addifa 
nifi a rc fufdp ientc £rgo b ta 
virgo fuit lUuminarafug ocs 
bomince futuro?. ^imaatio 
nc.tee.u.beate fcgime nouuj 

tcltamcntu g bommce no co* 
gnofccbaf . qt nondu erat fcri 

ptu vcl p:cdtcatu. ©olu fctrc 
pOteratbeat*pirgo v *^ 9 tc/ 
ftamcnrum ut quo virgfnirae 
plangcbafnonpfulcbaf.vn 

fcribtf judisfcfl. $ W«»k« 
periuira patreante$ mo;crcc 

vtcu fodahbue fuie plaugc* 
rce virgimtatefua buob?me 
hLh^^U^ ftbuB Stenlitae malcdkcba 

tur. quia malediaaftcnlte 111 

ifraeLSotu aut tn nouo tcfto 
mentobatucftpfilmmbcvtr 
gimtatefcruada.^boc fcimc 

vtrgo autccp p:cdtcaref ?an/ 
tecplaibcref.©n bicicftem 

JQute tc bo cuic tnrgo bcau 
frginiutebeoplattrequclcc 
que iulhaa quepagin a verc/ 
rie tcftamcutipieapitautco/ 
fulirvclboziafmcamcvtuer 

re pzctcr came x tn cetra ange/ 
Ucwjbucac vif3.cicmibtp;u 


'*<fy* 


-)H*V. fccnria carmtnte Slb{ legillf. 

nto:e eft. •? yirgmce fequuuc 
agimquocijni&icnczocvtW 

fftnibue p:eccptdnon babco 
WitJt^^tbo;'i:tim^ 
ptcrrcgnum ceio^fecaltoue 
runr» 11un$.n.in aliquafoi/ 
prura non otaj pieceptu.fed 
ucc conftliuni fcdneceraiiplu 
inuemftt.tmdeboc babuiftu 
mfiqmafetmo dftcact pcne 
traoiltoiommgladio ancipi 

n factus cftnbt magiftcr que 
filius tanrcinfttupttua men 

rcm q> carue aflumcrer oe tuo 

VCnrrCiTonucnicnfercrgo bi 

ctacftvtrgo Sfcana.idcftil/ 

lumiata.quia rtluminatafujj 

onmccreaiura.vtftbiverebi# 

carurquod fcnbif 2iic.»fli«Jtt 

ce fulgida fplcndebte.quan/ 

ru ab cme Iwgularem tUumi 

uattocnuiEcomueefmceicr# 

rc adoiabunc te.quantu ad re 
uerctic cybibinone. quta bea 
cam ipfamoicuntoinucegc/ 

ncrarionce 

fc fecunda eftbiccuduj 

q>beatavnrgofuiullu/ 

mmamromniubomiuu.non 

qutdcentoduj picdicanots 
i publicec*bo:t3ticme.quia 

btccnrcapoilolomuUen 00/ 
cciciiuulc;Ui>onpcmiuw# SKcde mobff colbtfonfa feu 

fofi>zmariomf*cumfda fmi 
liarie collocutioie. Sdcuiue 

Girel/caiTcftfcicndum #apo 
ffolifpccialirerfuenintiUumi 
naii bocmnecuangciice pen> 
tate £ie nacp oicru erto;efa! 
uatoite. yobiemi cnofce mit 
ttcria rcgfn ba ceteriemtim 
parabolie. vt vidcmeejto^ 
beant iaudiauc8^ntelU/ 
BatmS&art^ieB veroilluiatt 

funtTpcaa!itcrfideicatbo/i(t 
rirmttatc.quiaiiigrona com 
fcribi£i;.5f&3cba.n). "p>ar$ 
tf.fgmjjgjM gig mo« ff pe rf* 
tore fidet 7 DcUcge6 guartcay 
n.Coijfcffojeo aut fpedaTtrcr 

funtilJuinanrcccpn talcnti fe 
cudirare. quia ralenm recepru 

a cco non abfcouderurin rcr/ 

ra ficucmaloe feruue fed mul 

nplrcaru % fecuudaru oco rcd 

&<demnt.©cbabcf11&atb. 
ffp. ©ug quo y bo Diat i5xt \ 

gottue. q> ftcutab/coudercta !x 
Icuniocicftrcccptuabeoiny^ 
gemu rcrrcHfs agtonibus iin 

Pjicare.ficmulnpiiaretalcu/A 
tu cftrcccpru ttelleau cclcilii % 

?rcmplattoib?ocaiparc.©5i[ 
V115WCB fuut illumarc fpcciA 

Itrcrco/pojietmenrispurifa l 

ic,quisj ipfc^pwcfcquunmr •gwuquocuiKfticrfr^offu/ 

muecrgobiccrccpbra virffo 
tttraxcnt^pmodttfijmiliane 
flUocutioine tUuimuit apto 
Doctnnc euangdice veritate* 

©uoiacT^icron^tnfcrmoc 
t>cafTum.# in cboio apofto/ 

s. Io:ubcatawgopof»refurrc> 
ttioneonieratintraneTence 
ficutlcgim^^crant gfcuerait 
teeomncein otoncti matrc 
t>fn iefu.cii quibue famitian* 
pfcrcbatbcirpi incarnarionc 
?paRione.? omniuqueaia 
cu aaa fuerunr. ranro fiquide 
X> criue quanto ab inino ple/ 
mue pafpmm fatiaacuncti 
&idtlcerar 1 pcrfpererat fuia 
ooilte vuiuerfa. £t$ute ipt 
apoftoligeundc fpintu fatt/ 
«jiommacognoucrunr. tpfo 
tfi venueixerriue omnib^ co 
gtiomtffl&artf :c8 vero tUm 
minauirfidetcaibolice Amii> 
rare.quiafrit *biero.inp:cdt 
cto remtone fola virgo 5tf>a / » a 
rta Aiitillaqneiitfcramtaco: l 
bibue on»itu5 vuiuerfam be 
rcricam pwuirarem. £ r quo 

rcrboacccprumcftquod ca* 
rarecclefifl- ^artavfe o cutf 

^aeteidcelnpj^rT^iniiti 

bofol3tiuctrnufti.7ronfi:ffo 

rce autcm illummauitcalcnrt V/y£o itfjwl **> ' 1 
l f -ItrHnj s^l?frvn*i*'K j 
Cltl " 

!!!i,!ll! 8 •? 10 :: 12 13 14 il ' t X, 


• rcccpufcanvditaicquuficut 
coipue t antma a bco recepe/ 
rat tan cp t»u o ralenra fic ipfo 
Dcomulftplicatfl rcddidit.q* 
Pni augu.m libzobe fanctfr 
vmjiintate. 36eanoz fuit ma/ 
riapcrctpiendofiderpiff co 
cipuudocarncrpuciuia ma/ 

tcrua .ppinquiraf nibil maric 
^pfuiflet nifi fcliciue cotdc q> 
camcKpm geftaffettipcd vir/ 
gmceilluinauit mundincpu 
nratc.quiacum maliuola ant 
mam biunia fapienria intrc/ 
renon polTitnccbabitare 111 
cozde fubdiro pcceatie. vtba 
bcturJEbp.ir.beata virgoq^ 
t>ti fapicuttam rcaperebcbe/ 
bat i cum tpfa gfonaUttrba/ 
bitare mnda efle fccbcbai coi> 
porie aftitatefcnfuuintcgri/ 
tatc?auime fmcentate.bato 
$ tu bie tribue in quibue co 
fiftit vcra virgiuirae virgmte 
oiiincepofluiupcrvirgiucni 
mana tlluiuari <? pofluttpfa^ 
imitari.'£fttamcu aliudm ea 
tn quo etus lumcn rccipere no 
vatct.quiaipfafimutfuit vtr 
go?matcr.£rgo virgo fmf 
cnflunanommataeft maria* 
ideftiUuminatrijr.quiatllu^ 
roinauitapoftoloeeuangeU/ ceboatintwiutmQmeQ 
fidei ca tb olicc fiitn iracc '£t ca 
fcflbzes rcccpri oleuci fecudi/ 
ratc.£t virgmee mudidepii/ 
ntatc.^ltbeipfa intclligatur 
quod foibif £ cde.«iitj.'£go 
fcci in cdie.t deltinomn feus 
fancrigyrorirecurcie lume itt 
beficiene.23eara fciIicctN>g<> 

quantum ad ciue vnfuerfale 
illummattoncm.'£ificutuc/ 

bulatejSomnc camc m.idd t 

omma camalia vtcta.quautft 

ad ciue faucraw conuerfatio/ 

nem. 

fctcrttumcftbiccitduj 

qmauttcaftcllaqvuU 
garitcrtranfmontanavocamt 
adquatuoivibeturnauigau 

tibuebcfcmtrcpmarcaqucii 
^rimoadpotfonftoncj 
Secundoadvcntotum* 

tcmpcftatttm cognitionem 
gxrtioadtemporieibo 

wum biftincnoncm 

^uaitorcnebwru^crpu» 
fioncm.Sequituretiimfalie 
ftcllafcmpcrperpolum.licet 
cnunbirccrciiipolononcre/ 
bamrcffealiquaftellamultti 
tamenpKdictaftcllacftpjo/ 
pinquafupcrionpolo.vnac 
vifatalifteUaftaKuMWUtefo 

cm I 7 1111 8 9 10 II 12 13 14 15 16 


MttoqtM partefisf rad que 

poimm Ocbcarif oedinare, «z 

«juiafuperpolosmudiquos 
fequiturtalis flella mouef pl 

«"mmmobttcaborietein oc 
odetfs ? Ocinde ab occidcnre 
II) oziens. £um veuros natu 
rafcs mjure appclhnt lcuan/ 
fcrntpoucnrcm fpfi poflitnt 
«rifa taliftcllacoguofccrevn/ 
t>e oitum babct vcnu fluctua 
•tfones maris.ifrquiaperoi/ 
*Mfionem ralismorus firoiaf 
ffo irircr oiem 7 riocrem. ideo 
Qifa ra/i/fcllapofTurfcfrequa 

fumfunt^pcoicmvcl oilta 
tee. Spparcnte ftmilirer rali 
Rella feom fuut tenebws efTc 

^ofrumueergobtcerc* 
ocaravirgoincriroeftbicra 
Jrella niaria.qma nauiganri/ 
ous perbocfeculu5 fc»»a» per 
mare^ccUorum •? rempettuo 

rumiftaquanjoiauriitacott 
rcrr. 

I^mtopojwflolrenrioue 
fjuia pojius nofrre faluriB cfl 

rpe.vtaperoperduces ipot 

rae norad buiicpouu e/I bea 
ra vjrgo. fljJnde fuperillo per 

b0 Jfcm, ^«pjagmbul» ?«J^tJiobici!»i«t8jci6e 

^""lil^idniiiTJrainbicit 
gloft.g» /irut nuffust>adlracl' 
rermtnum nrti poirerurpcr rc* 
cram via^ ficuultus vadirad 
rpmmri pojreturpermarrcni 
rpiqueipfumpouamr 

©ccuiidovcnto:u5trcm 
peflatunu flam cjrqua parte ^ 

vel aufa tiobie pjoucnia t tl 
pelhtes t tcmptarioncs reu a - ^ -r 
wbufadocs wram^pfer pa V I*"/ aA * w S5 

. tfbiitfc^pbarioiieinvclpcecj/ - ' 

towm coMcctioneru auroiui/ 

tt^gloncoftc/ifioncmpcniiil 
lum po(Tumu8 fcirenifip t?iV/ 
gincmquc iu Oubije uos ccv/ 
nficatttuuatpoft$ cemffca 
uerit 33udc ofcft 2&ernbard? 
fupcr H&iflue clh gfwniie 

p jagbmp noe iHfiirtrmif.ffi 

2^f»dia.aua^aJu£U^ 
pel tri ftiaa nauuahm rua i» 

fou cutiantrcrpice ad JlPatgT M^w 

? tu a nguftyst rebu goubjjft 

agHhawi cogira martam m/ 

uoa. Hb nrecedarab ozc ncc 
aco;dc, s£ cpt imperrcs ciuo 
gj atfoiiig fubfidmm uou oe^ 
leras cms conuerfofionfo eg / 
c mplutn» f&jjutaiprareneure 

(«0IU0l«W£ : ^pf3 P W/ I 

, 
M Mlllll 1 1 1 J 1 1 i 1 1 7 8 9 10 11 12 13 14 II 

regeutc noit mctuie.ipfa bm 
uonfatigarie.tpfa} fcqucne 
non crrae.?ficin teipfo etpcj 
licnequa u ruuicrifotuaii ftc 
noinc v»irgun0 5f£>3rui» 2Ter 
Cioconferrrcmpozte7 bozap 
tufhnafonciiuZlnre nanq? oz 
rum virgime? antc$ ozirctur 
ipfa ftelia non poteramue vi 
bcrefcdfcmg eramuein no/ 
cte. ©cd otta ifta fklla ftorin» 
fduuuno efl*e,ppe biem. vude 
be ipfa crponic 3ugu . tilud 
pfaL ^buttes^uamfcatbo 
mfuu ecnilren iueTC. 4Quar/ 
ro pfcrr rencb:aro «pulffone» 
quia cu non fir conucntio lu/ 
fl'e a tcuebite ftatim talt ftclla 
illuflrante coz* mcntenoftra 
peccatozum teuebzeeffuganf 
vuS be iftie buobue aupltje 
quetfta ftclla uobie cofert bt/ 
cit apo.*fto.jn'i/ * TTofjneceflit 
Diceautcfn flpp:opiuquauii . 
tb gctamue erqo o p ji tcncb za, 
rum i mduamuLarma lude» 

i Sfgnantcr crgobcatavir) 
go eftmaria. id eftmarie ftel 

la.vtbeoztuifttueftelleiutel 
ligaf illud qtffcnbif beftcr.v* 
3udcie outnoua ftellajttiri 

trifa cft.quautu aa citma u j 
gcnerofugauaiu bonoz ? trf/ 

pudiu apud omce populoe» quauruadePfruotJgaudio/ 

futtu 

b quarea eft bfccndu $ 

T)ierony,tnfermonctf 

aflumpttouebanc bubttatto 

nebetcrminarbtcee qjbeata 

vtrgo fuuamap msffc pluf$ 

aliqe marr^ zamanrudme bo 

lozts i afflicriome padendo* 

quodmpltdtcrpzobat* 

■^zto^pptcrftti) gdtttonc* 

Sctfo,ppterei? paflione. 

Zcrtio fiptct ciue afccfio 

ni& abfctatione*&taLn,2tu* 

if.qpvirgo fancuflima7p*u/ 

bcntiffima inteplo ftlio offo 

noftro in mcdto bocto^ biat 

filiguid fecifti nobie. ftccgo 

sparertuuebolenresqucrc/ 

Baii^tc.JouBqmb^^bie bi 

cTtlETugc. q> bn fdebat pzu* 
bcneftgojofcpbpatrerpi 

no futfle.fud ne aliqua fufpi/ 
tiopoffecmcozdtb? tudcozti 
fuboziri patreeu nominauir; 
mcfiliugditu bubttauucufti 
firmitcrfdreteurireDmnpcl 
beu./CurcrgoboIuitbiccne. 
bolcntee qucrcbjun?|c. ?rc* 
fpondit <p vcbemecer boluir* 
quia vcbemeter amauir.tpl' 

boluirbeciueamiflioc^i' 
quiemaitfzbolo2cfcn«at0 

eiumefcotgie fcpararione» 


TNrfmo quia MiaKmifaffircfa 
Mfccribus cum lamenris boj 
toiofam inq uifiiionem facie/ 
bar. Tlon em fides qua fcie/ 
barcum efle beuj toilebat ab 
eaverammaremam affecnb? 
iicm . ©ccmido quia bubita/ 
uitneadcelog rediffet vnde 
venerauctqno opoireret ipfa 
«us p:efenria cirere* gerrio 
quia bubirauitne ab berode 
tnuentuB ruiflj. quiui ei'pue 
nriaeumadperdendum que 
uerat.£njo ipptermatema 
afFectionem ipptereiuo ab/ 
fenriam -r^pterberodis per/ 
tmonebcatavirgofuit ama 
jummarem filij perdirione. 
L»ecundo fuitamarum mare 
memspaflione.TTomrup 0/ 
lo verbo 2uce.ii. Zudipfius 
animam per nanfiofcff tadfwi 
bictt^jigenea.cf nulla bi> 
ffpiia oiat beatam wrginem 
S«adi> ocafioncmigrafre p xet 
femm cum non anim3 fed cot 
pusiolearferro ocudi fiuein 
rcrfta.SIiide refrar irelligi gl j 
bium bommicepaffioms oni 
maj eius pertranfifTe que tfi 

cbnffumvrpotebeififiumno 
bubiraretfuapolantatemozi 
rurum x fua potoia ipfd moj 

rcm wcwmm.ejrfuatamcc37 «epzocwarum non finebolo 
«saffiwupomicvidcw cruci 
ftffiymmoifteoofoiptoiat 

T?'eron^.ercefrireoforesom 
mum marrpt u rripfiarcr. -ftj, 

moquiainea panepafla efl 
queimpaflibiliseft. win ani 
ma.alij aurem faucrifolum i» 

toipoicpafnfunt^deoamo 
riue paffa e gladto $ aliquia 

mart^um.Secudoquia pl* 

$ aliqufa manp bilcrjt ac p 

bocpius eoluir. ^errfo quia 

paffjonem fiu) omnino;fuam 

pafTioemfi:ar.//Tjirimfam9 

famareuifilqj paffione. 
nofuiramarumrmireui 
ifccitfioe.biarcnfm t>fe 
rony.-feenjare fratref qutbus 

J" rcmerjtapi^^^ebarnr 
bolojibnipoftcFtimi cetea 

afcenfujefpjetlsillisjiue be 
cbiiffo eraurab a ngefisp redi 
cara 3_ppbenspfig|jraia v(r 
wnbustm ira cujis_b^ira7~ 
ta. £tfubdlt. puto $jujcc_d_ 
coidis eff _iiia_uid menrisT' 
quicquid pfjrruris buane ad/ 
bibeas non fufWciet cogitare 
qujmto c remabimr b efidenb 

berc abl^peromlrari. wT 
rimecum iam nibTlcfletiTi ca 

muudaui eflictu8 quod wta 


n 


TTTTjTTTT 


1 1 1 1 |iiii 7 6 •? 10 :: 12 13 14 15 
e tfobclcctarepoffjmori igj l 
fibi crat m &cfideno % vto at 
i nlatigb <5M/Tg5ecrgo wfffo 
f^icnffimsi womwci eft H&a 
n3.id eamaramarc ? ^prcr 
filtjgditionenw* j>ptereiu* 
pafl"ione,?,ppteremfafccfu9 
in cdoo abfentatioue. vt vere 
ipfapoffetbicerc qtf fcribitur 
^utb.i.^Utcmevocareno 
ct nuid eft~pulcraj > pter afflue 
ttampfolanonis.fcd vocate 
mcmaratb.td eftamara quia 
amaritudiuc repleuit mcom/ 
nipotena,pprer obundanfia 
Dolozioipaffiome. 

Dqumcacllbiccnducfr 
fpialtnguamariainter 
tcpzetaf biia poffum* crgo bi 
ccrecpbeatavirgo rationcno 
miuandacftbua ^pptcr tria* 
fSiimo ^ppterfilij Diguitate» 
ipfa.n.mcruit gcncrare bfini 
ccIirterre.5Jniipfa biiabo 
minu i angclop tuccnda efh 
quiapuuilegio viri? fpoufi 
fponfa gauderebebet. EJu in 
puncipto bfgeftop bicif $ au 
guftue legibue fubicct? no cft 
augufta vero fubtecta cft m re 
ucrctiaTbiguuatcaugufti le 
gibti9 fubqctenda no cft.ipfa 
aut virgo biidicta fpofa i ma 
tcr 3mjjaco»'e 1 etcnu rcgie c ideo bita t>& omnfu cftappc! 
lada» ©etfo ,pprcrpeccari m 
munirarc.Ttecufaacnepec/ 

caru biccute apo.fic fera^pec/ t 
catificutnuUuenuf fuitnec 
crt*timuni9 abomnifcrauute 
SSoh aoc virgo m ana tf toto 
fuirfmumeab omni peccato 
acpbocetrotobiiaappella' 
t>acft> ^cmc^.pptcr.pgenfto 
rumnobiUtatet Ubcttate. qt 
qritobiW «pgenitonb? cft ot 

n n tribu nobiUffima j>ceflfc 
«fttfcmincpamarcbap. SJil 

cacatecdefiaoeipfa^fuir cjc 
fcmine Sbiabeoira oc rriba 
iuda? clara cj: (tirpe fcauid; 
e*regaU.n.ptogentefcaumca 
oitarcfulfir.U&critocrgonoi ^ 
minaraeftmariafjrto fermoc 
biia.T^pptcrfilij bigmtate % 
^pter pcccati tmunitate t $ / 
ptcrpiogcnitom nobilttatej 
vt rccte cutUbet bomini fcruo 
pcccati pucutatillud qt? fcri> 
bitur Sm.V9U 'ftcucrtcreai 
buamjuliidcftadbcata ma 
riam B pcccatop prntfoncm* 
ibumiliarefubmanu ctuee 
ci? mifertcoidteimplojationc 

£tingreffa0> 

angetoeadearobipr, 

i 


fl*A : 


^. 


<v 

^noMcmTlociiquofaaae 
r 3 l U r a n 0n0BflCatl0II . >iic 

ficebaf cua ffc i,ff a pomf lpfi 

"eMunaoieifotmatioiseK 

Seliadp.rgmetng^, g 
cundopcropomflfuer^ 

li8c<rrac H d U53 , af/0 q„ |f K 
«-a/dccrarmaffnuHiojantici, 

gdcrc„t uraolofmuc6 * « 

«adnia ff namlaudc5bomi 
'^ciarcp Uf abai.ro ? ai, ff eJ 

^^"«abjaberecraf^. 

«pircosadowudo «„ UflM : 
^Pcdc 8 ,a U3 „do*S 

SRf • e ' b ' bcndo - «* * 

«prirciiererinamfacercnth^ 

S f £ c,pf, P *»odup af 
;',;"" rreuc «nr.iamcoiif U cra? 
a^onimibuevc/mulicib? 

««P.PtamofOT-t.liilf.jpoS, 

L • AwWTLw; >&a»coccrf6,(rcrad pedea 

rcuc/ a bar.prc U mado«retT 
«uercnriampumnajcSbe 

cmmrumruufram.mruop! 

Iu 5"Sr e 'r«8er g oliTra,, ev 

lusadvirgmemcummafiiij 

reuerennaquandocam rllu/ 

^«ttquandob,nt.auegra 
"^J^ia^omnmaje^fe 

^'^^«uapcWnf 
«j«a i cme m ff ,c(r,im p»/ 
«"> quafi in quoda,,, Cf0 J 

J oqucrcndefunt qumqjou 
buarionee. 

f T^jmavrromfnangel.c» 

««mneanrur. 
©ccmidapmimaugclua 

^rf^T^^tasper 

bofhumdaur U m3dv,r ff inc« 
inrrauenr. v "»»"5 

^uioro vtrom fllurfcoi/ 

pus fuctfoimarum t>e ,gue 
vclbeacre, tf l0v*nrm 
&ptfm3nicftbiccnduj 

#frnbeafum3ugufh* 

0pue nollrc redempnouie 

fmaatum eftpcr angdica fa/ 
|utarioncm3Uaautequefuc 
runtinnoftrarcdemprioebe/ 

bcntcoiiefpondcrcilte q fuc 
runtinmundiffcarione.quia 
cum omniaf acta fam pioptcr 
bominem/jnibilf m *5it&*' 
nobienafci,pfuitnifi rcdimi 
^fuiffct^pomonalircr oga 
redcmpnotiie ogibus creario 
iite coHcfpondere bcbcnr 

£>pue aurcj creario 10 ftf 
vcrbta ? feicbicbua faauj dt 
Tlaminfcprimobic nullutu 

opuo bcua feot.fcd rcquicutt 
ftcutlcgimueab oiopcreifuo 

©crum eft 9 crcaiio ccli % ccr 

refactaeftanteomncm btcm 
lahtcoumctcmpue.quiatc/ 

pus cuiu© pree funrbieo .mc 
1 ^) T A fc^ % annt vnum b e quatuoi 

^ w T wt ****'' <OC uiepom'tur.namcclucm 

pircum.namra angclica.ma/ 
teria pnma/ttpue.pouuntur 
clTcftniui creata. vndc creario 
tfhuum noHn bicfed aute oie 
facta efti3» pttwo igitur btc 
•♦pziino vcrbofactacft lucis 
piodumo Tciu0 atcncbwrt)i 
utf«MJ|nfccundo vero bie* 
fccuudo v«bo. jfiaufactucft % 1 i. 'Eic I>ftf'' 
t ffrmamcnrunwaquarum fu/ 

pcno:uni ab infcriojibue fe/ 
parano^ZerrioauKmMcei 3° 
icmovetbojfiatfactacfrrcr 

re bemoftrario i ommu aqua 
rum m locum wtum cogrega/ ^ 
oo ^Suarro pcro Oie ? quarf 4- 
to verbo ffiatnca cft ■lumfa 
rittj in celo pofirio ? firuatio. - 

£j£hrinto vero bierqnto ver * 
bo facueftbeibarum gcrmi^ 

ii3a<> i omnium animaliu et 
fcinuicem ^pagario.'0erto 
flurembie-rfeirtopcrbo fttat 
facca eft bomime fomiario. 
SicutergoferbiebUfervcr 

bie faetum eft opua acaaoie 
3Jtadeccnecrar$fer vertrie 
ficreropufliwdre rcdemprio/ 
nie. Ham perptimum oictti 
twodOicitur.SuevclSalue 

intclligitur virgmie tan$lu * 
aeptoducrio.-zeiueaboa 

tancp a tcncbia biuifio. »'/ 
cutcnim Sucfonatfauiano/ 
nem-Jbcncdicnonem.ficeua 
inteiptamrveautcalamitas. 
«jfonatmmriajimalcdictio 

nem.®nde0iatSug|.<P ,n3 
Udictiocuemutaturtn benev 

ckrionem H&arie. £um >» 
b."ciriir3ue<zp:ouiobcd'«t 

naeiufl.obcdieiiriamurattir. 
fidce.ppcmdiacompcfaiur. "»*' l ~Du' < IW ^MA (U^W 


«" 
1 /Qaia £ ua mater nollrigeitc 

ris pcuam inrulitmudo 3irc 
QUtgcnimibomimuottrifa/ 

lurematrulirmundo.l^ccigt 

lurfoicmufaro^Ditttrio.beae 
reercelfi^r fecundum pcro 
bicrum pofirum in falurande 
quodfriaru rlf&flria inrclliV 
giturfirmamenri iufticunb % 
aquarumabaquie fcparatio 
"flam mana fuit fimdamentfi 
ommum rancto iu**£r p ipfa 
folam faaa eftbiuifio aqiiatfi 
ob aquie. iBtuiz antc inftiru/ 
rioncm ifliuG fundamenri om 
neoeitfrcdmijninube bcpzef 
fopeccato?.bom?maU? fal 
uandKOamnandt fidelee? 
infidelee.eo# null? potcrat 
epparerefaluandue cum om 
tiee Oamuarareurur. g maria 
ergo facta eft tantp pcr firma/ 
nienro feparatio aquap fupe 
ribzum ab infcnoaoue.®<r 
cernum vcro Oicni falicct gr^ 
"aptcna inteliigifaq pgrcga 
«o quia ideo fcgo bra ftiirgra 
«a plena ZQuia omnee aque 
t omues virrurce fueruriu ca 

congfegate^mnesjnaque 
^omucevtrtutee patriarcba 
rum ?,ppbecap i omntu pa/ 
cnj/n pererie teftamen in vna 
iQCumJ.m wero virgmali foe runr^ngrcgate.^tunc appa 
ruirarida. ^utaadlitrcram 
t»trgo fan cnflima fccudara ta 
libue aqurs apparuftcfle tcr/ 
raillaque beditfrucfum fuu} 
(T^crquarntj vero bfcrum.f. 
fcne tecujn.inrcIIigtmrlumiV 
narfum^dncno. Juicenini 
bominuecumygineperDuo 
lummans.luminaremm' ft> 
cutlunaquantuadbumam/ 
raccm t luminare maiue ficut 
fol quantum ad biuiniracenu 
quia rpe f m veram beitarem 
n fi» verant buanirarem quc 
buo luimnaria incelliguncur 
fuirper^nglirertu vtero vir/ 
gmie^erquturu5 aur bicnn 
fcj. ^citedj^mjnmulteriy 
Jbue.intelltgiturvolatiliu anC 
maltu epfe inutcej.ppagauo 
i&boc em virgo fsncnfltma 
fm aug.futt bcuedicra inter 
omnee mnlierce* quia oei ge 
uirncie Wgnitarcm obniiunw 
i virgmalem pudiaciam non 
amtftr.^erbanc ergobeue/ 
Maionem virgmiflt/omnee in 
ccperunrfeipfoe gcnerare *£t 
^pagarefpirimahter. qutag 
fpfam acceptmus poreltarcm 
filioe ociftcru 3m&u. iflam 
faluracioucm nullaerar gene 
rario fplricualie.fcd loluj car v ■ *- . 


III 1 ,,11 s •? 10 :: 12 13 14 13 

<*cfe wjf, VtUCt\A$<+ HorxtSy sjf tnlis. Scd bata wVgfoi ffb 
benedicrto ne b jprifmue iam 
inccpitnunciaripquej bomi 
nee reicfcjB fpirifualiter gene 
rant(l*5cd per fcetidttm bictti 
1titiceLT$wjdic&vtntri&mi 
Jntdligtf bominiejpi m pte 
ro virgtnali fozmario que fuit 
fracrue bcticdict^ in quo bc/ 
ncdictcfimtomnce gcntce ter 

tefiaubtaum eftabiac.^JL 
fcnrijtc tuo bc nediccnturonu 
n ceftentee . itunccigo petfe/ 
ttifuntccli 7 tcrra * omnco o: 
tiarue couim. ©erfgirur rcr 
bis pcfine m augclica falu/ 
tanonc fiera cft bumani gcite 
rie redcruprto.ficut fcjc verbte 
iii fq: Oicbue ftcta eft totiuo 
Hitmdi acatio. JQuia au c coj 

tcfpqndctiucio pioducnonu 

(Siana.finiiamcnii iiiftituncf 
*el fondattom^SSria plena 

equaram congrcgarioiti.^o/ 
•ruriuo nrxnni lununarium po 
finoni^cnedicra tu m mulie 
ribue.rcrum,ppagarioni.£t 
bencdictue fructue vhnojui 
bouunifozmattonci^em ell 
<y omnu tfh fcjr vcrba non ejc 
pieffirangehiGquando vrirgt 
tiemfalutauit.qui3 no pofuic 
inaria nifalurarionie princt I 

pto.quod idco foit.qm'4 ucn bnm angctuo fomilfarf looi/ 
tionenominauiripfam bice$ 
71e rimeae maria. tracp noa 
noufumueconfueri nomiita 
rtperfonajnifiumftbi fami 
Iiarte faat.31I>anacrgopofi 
tom eftin faluranoncaugelt/ 
ca percalcfiam.ftmiltrcr vlrf/ 

ma biato. iScncdtaue frna? 
yeumstui.pofaacftpc r "Dc 

lifabctb matrcm 3)obanms 
bapnftcSj quwfpue rcuc/ 
lariouc n tflto fejc wrbie .falti 
rario cftimcgrau, paretqrfcf 
verbaiii faluraaonciftaange 
lica couancnrur oe quop quo 
libet aimlumc bco faacmua 
vnamlecaoncm* 

fcfeciidameftbicendtt 
q? comuniter boctotes 
btcuntin foima bomtnts att 
aeluj virgmt appanuffclli 
Zlugulhnae loqucnetnptr/ 
fona virgtnte bidfcSIcnitad 
mcigjb acUrcbaugclue fa/ 
cic runlahevefte coiufcanem 
cefTu mtrabdie "I^ccidc bcm. 
fupcrWifiueeft.*t*bicro/ 
ny mue m fcrmonebcaffum/ 
pttone! "poflumue autcm *i 
ccrcq>multum ranonabilirar 
facruin fitvtin fomia bomtt 
meangciuepjrgincffiWw» 
cm 1 4 

III II 6 7 8 10 il 12 13 14 15 16 Ktpioptcrquamor; 

*pitmo pioptcrbci filiutn 
iquoaugelue mitrebafjnif/ 
fionacj>mimftrioebetc(Te co 
foitme ooiinuo mittcri. Scd 
Octfiliuo quicltuature iriuifi 
bilie fozmam bomwie vifibi 
lcm variebat accipcrc liuc af/ 
flimere t vifibilifcr m buma/ 
nafpcaecouucrfaricum bo> 

mmibue.iujcta illud Sanitb 
ft>»*frojt becin rerrif mfue eft 
T eum boinimbug cono crfat^ 
eft.J&go an^clue minffkrei' 
in tatifouM riue aduentu Oe 

buieuunaaic. 

■ 

©ecundo pzoprer bomi/ 

neiu ad qucm faluonda miu 

Kbamr.Tlamquia^ppter bo 

^ nrincm biaboloe non vcmer 

bat falutare fed perdere n 6 in 

ftruere fcd bcciperc.idco m ca 

foima pmiflu cft ci apparere. 

c , quc gditiom ? occcprioi ouc 

S pe h£ nicbarputa fn fozma fcrperie 

J- " ioedqjaugeluebominegdi 

tu g bet ftiiu faluandu 1 xcdi 
mendu nunaarc ecniebat co 
grueffozmapqui faluadue 

crarapparere oebebat, 

* 

^crrio^ptervfrgtnej ad 
qud felurandi iirirrcb af/Hi bebcbar vfrgo conripere tpm 

mcureg fidcnllumiuarione^ 
£t vcntrcpct tiuB corporie 
erfuobenedicro fanguincfoz 
marionem. $dco cougruum 
erat vc intcnue in menre iniet 
leouolivifioneangeli illumi 
naretur. JQuod factum foerai 
autcpluribue vicib*. fQuu 
fecundum "bicron^mu m cre/ 
brie .vifitatiombus angdido 
pirgofucratvifirata* £rq»eic 
teriua pcrcozpozie fenfuecot 
pozaltpifioncangclilccifica; 
rerurquando erat bei filitm 
cozpoialirer conceprura* 

(Quarto piopter certfnidf* 
nem rei quc nunciab atur. tli 
interomnee fenfue vtfue cil 
ccmo: . £>iriutr cnim . i.metba, 
cf bicfciifuefalicctvifue ma 
nrne no» cognofccre hciu 
f£xmu\t*B rcrumDtffercnna* 
nobiefcemoflrar. ©ude apo 
ftoUArifrum co*po:alib* fen 
fibue videiiree tricebanr pofl 
mo duttu tlonpqflumuequc 
audiuirnue tyidunue no te 

qui.4£t jobannce in fua ca' 
nomca atc. iQuod vtd»nu g__ 
gau dtuuii u snoloquiTim r 
tiue noftrc peitratratfgnm tPg 

ycbo yte annaaam ly obtf _ 

o 

3 ts? 


w 


£k — — 


^^H 


Ul— = 


(^— = 


1 
-J— = 


■ 
OT — = 


1 
\£>— =■ 
M — 
o — 


i 


M — 
M — 


I 
M — 
Nj — 


^H 
M = 
OJ — 


1 
M = 
J=a — 
M = 
Ol — 
M 

Oi — 


I X %i 

■ 


' 


M — 
-J — 


M = 

co — 


1 11 


M — 

\o — 


1 
l 


PO 

o — 


■jl^^^ ; . Bcata igirur 18>aria Vfpote 
iratura? naruralisarcp co*/ 
pOMtfs wafcrjrpi ccrrificada; 
etot t»c ciufl con ccprione par/ 
turirione?nutriri6c .quia ve 
romcotpusiton imagiuariii 
crfpfa beifiliuserat affupfu 
ru0 vndc congruum erat q> in 
t iftbili 7 coipotalifpedtbo/ 
mime tpfam falutarct. 

btcmameflbiccnduin 
• cp ficut bicit 3&cru. fug 
miffuo tll.T}o(h'um daufum 
tcncbatvfrgoqitangelua ei 
falutauit.'i;rbocvt3trconuc 
nicbarangclo faluranri? vu/ 
gtrii falutatc, Tlam augclus 
fic virgtni apparcbat vtmon 
ftraret fc effe angelum no bo^ 
ntfntnn ©lautem p bolhuni 
opcrtum iutraffet cum tn fo : / 

tna bois fibi appareret nou 
moiiftaflcrfedreaiigelti uet 
Virgmcmutadmtratiouej ac 
ftupozem bu*iffer.quiaebo/ 
Ihnnt apcrtum tra poteft intra 
rcbomo.ttameangclue boc 
fntcndebatXfeongelum t»c/ 
monftrarei virgincj iit admt 
rarionc5 bucere,r£lude fupcr 
fllo vetbo Tlettmeae fl&aria 
bidt^ciintlcmguit timcao 
qui anonf umbomo fcHaitgt, 
iug,bomo ttantp ad tej> bo/ ftimn daufum inrrarcnou po 
tcft.fedmibipariefcgiion ob 
Mum qut fubttlitarc mee iia 
turcomniapcnettarepofluin 
£t ft qucratuttu angelus cuj» 
eo?pojc affumpto pcrboftiuj 
daufum ittmuerit magie crt 
crcdtbtlc qj poflif intrauitcot 
puo illud foimauit, IOm ia ft> 
dutfubitoangclue poteftcoi 
pus affiunptum ticponcrcita. 
fubito p o tcft tpfuiit f ozm S rc; 
lum cum cotpue iilud bime/ 
fionatum ifpiffarum fucut t 
tagibtlcfmc miraculo ficnuo 
pormffetcpbiraenftonee bi/ 
menfiontbue non refifhflcnu 

velrjtf ittffctir.poftg? ergom* 

trauirco:pusiliudfo:ni3uir. 

tperaaa faluranonc fubito 
bepofuitvcLpotcftbioi^ an 
tcq> intraret f otmauit tale coi 
pue.quia cuj coipowlie fub 
fta nria obcdtat angclo ad nu 
tum m poteftate fua cft vt cot' 
pus iii quo apparct ccdaral/ 
tcn vel nou cedarficutplacer. 
velntiraculo bocpotcritficri, 

quia Vf fcnbtwr act.v.3po/ 

ftolic qui babcbant vcra <ou 

poia cptnbuB iit carcerc dm 

fo angelue appamit bicctie^ 
3iccdftaiiterloquominim tc 

plo^bavitequicarffrcdaw 
' cm 1 4 6 7 8 10 i: 12 13 14 15 16 

toiKMutltiumntattiMt 

fer 3perru5. £uhw fignti fixit 
quiamiiiiftriiudeotum Oijce/ 
nwtdaufum inuenimue car/ 
cc rcm cum oi bi jiqcnria tpfoe 

»eronon jn ucnimue Xonuc 
nicbatfiinilircr bocvirginifa 
Iutarc.(uia v t bicitlSmwd? 
^n^ofiffiiiuidgtirginia 
eratfflnpcrbomme* fugcre? 
fafl ui „, , 

IbjnusuBj^idf^l^dc/ 
baryrquand o fofan on erarg 

bocneozanrf gfitenriu m ptur 

banetur. aur ne con n rientie ca 

^SlwpMrcfpo^im^ffi 

boia^Samcn vtait. fuperfe 

babtraculumdauferatpt nul 
li a t tcn nifi ftbt foli fcamario' 
nie faaamcnrum pandcrcrur 
Zegimue etia? fu laude ipfi? 
fancte viduc Juditb $ infu/ 
pcnozepartcDomue ftrictum 
fibibabitaculum feceratt ibf 
daufa mancbatojationfe ti 
poie.£tq> fnlaude cuiufcucpl 
mulicrie inuenirurfcripm vir | 

ffitugloziofenoiieftfubfrabe y 
bum.^rgodaufam 7 oianti ( 

ongelue pitgincm inucnit ri* 

cani falurauir.£t ficcoiiucnie 

bi«7afigclo faluranritrfrat 

iufaiuofr,- . ...; &t)uarramefl6tccndu 

g>co:puefoquoangc 

WB apparuit pirgini 7 vniutt 

hiitcromnccoipuebumand 
in quo agcfuo apparetboib* 
non futt vcruj cozpue borm> 

nie.<quodrnbue rationibua 
oftcndimr. 

TMimo quia vcrum cotp» 

bonrinie angelue non potcft 

fbzmarc. 

€> ccun do quia vcrum coz 
pue bomft angdue non po^ 
tcftanimare 

£cmb qufa vcruj corpue 
bominre tamdro ffubfto no 
poflcttranffomtarc. 

"Dabct cnim co;pue bomt 
nie betemunatum modu foi/ 
manduqutabetcmtinam lo# 
aim wmatriccm ftminilcm t 

bcterminaruj agcne.quia no 
gcnerarboniinej nifi fol 7 bo 
mo.pr babecjr.i). ^bifuoy* 
©ndeangcluo quinon po/ 
teft ouccrc in pwouctione rcp 
ifomatione nifiadbibendo 
femimj.vr Sugufltnue bctru 
SJcrum co*pue bominie fot 
marenonporclt, 

Joccundononeltveiuaw 
pue bominie.quia nopordl 
wIcco;p»s vwmmait.$li 


s<U. f t-V 
r ) ■ 


***** fty *«A<V B cnfm coiposa mimHiS p/ 

fCiTO:um uoti fuur wc ralia; 
niftquif» anime fnfo?m*ntiee 

fW«*< &' /*•«> lJf? fuiirnaroietalce.lQHtevtbi 
„ ^ ~ _ 7» atcomcrarotpzimooeamnia 

nrcmbza lcome i mcbza co:/ 
uinontMffcmutmfiqma a»i 

me cozum btffcrunt. (frgo vt 
ruj coipue bomtme cftquod 
infozmaturvcraanimabomi 
titfl* £5ed con1tat$ cozp? bo 
minie m quo apparctangel? 
ii6iiifo:n;atiin?cra animabo 
mime.qz angelue apparcne 
inralicozpozcnon cft anima 
bominie. 

£crtiofttale cozpue cfTct 
cozpuebominie vemm non 
iia cito nec tta fubtto cffct f o z / 
mabileabtffolubtlc.quiavc/ 
nimcotp?bominiebabet be 
termiarum tcmpue fue fozma 
lionie pr infia bicerur. 

Bpparcntergb in cozpoze 
affiipto ab angelie aureeocu 
U manue t pedef.fed non fut 
vcrc mcrobza bumant co:po> 
rte.nccangduead bunc fine 
fbtmat tale cozpue vt vcritaf 
tem bumant cozpozi8 ofledat 
6ed folunwiu tali cczpoze 
in quo apparctfactatop? qtf 
ucar m pcram cojjumoncro ■ n fa- W/TE< acL \rh& <y J rext&t - r ctttgcK t5$ mfniftritfccf ta$ 

p.uncipalie sgenrie.rndcno 

cft aliqua ficrio vel falfirae rit 

tali apparitionequia femp fic 

iilud quod pzicipalttcr ofidiu 

Oqumtamcflbiccndtt 

9 inrcr ccrcra elementa 

aer tridemr eflefiicihot 7 abi/ 

liozadmorionemad fbzma/ 

honem t ad btfpofttioue vel 

btflblurionem* ȣtquia angc 

li co:po:a i\\ qutbue apparct 

nto mouenr pt fdhnanrer co/ 

pfeanropue proprerquod ejr 

plen dtt ralia corpoia aflumur 

fubito taltacozpota fozmanc 

tfubttoipfa beponuut. ©ti 

be illo angclo qui fooauir ft> 

lium ?bobtepffcn'bif 2bo 

bic.rrj.<ploqucdocumeieab 

afpectu cotum fublatue tft % 
Vltva cum vidcrc non pomc/ 
runt.3}deot>iccdumdlcp an 
gcli beaere fozmant cozpota 
in qutbueapparct.£tboc ejc 

ptefTe biat |fy dozue in libto 
Defumobono.apinjloJfan/ 

gelie. Slbi ^it 9 be fuperiozi 
parteacrie angdtfozmarcoz/ 
poza vt afpcotbue bomfnuj 
fe t>emonftrent.quod «ft intcl 
Iigcndum quanrum ad mato 
iempartem.^po>Kt«i"W 
%*$ 
cm 1 4 

iil :il 6 7 8 10 i: 12 13 14 15 16 • ip aeriuniTceanr atuittoo va/" 

potce gzoflbo ? rerrc/rrco. vt 

raltj co;po;a per ifi/ptrtano/ 
nemacneercomiimoebuiuf/ 

modigroflbzumvapoiu finc 
ttngtbtlta 7 p a Ipabilia. t ali 
quoe vapoieo luddooi igric 
oe rr fumfire.r comurdequa 
bcjm f in rtafia cotpota ptftbt 
to ?otuerfira?ccolotata ficut 
tmbeo fub biucrftecolo ubtto 
opparenr pjoptercomtwione 
tttpotum biuerfotuj. SJndc 

SuguJhn* Oiat q> angclueq 

falurautr virgtuc; erarrunlio* 

? vdtecouufcane. '^tSI&ar; 

vlttmofcnbiturcpageli afpe 

ttiiB out opparmc multcnbt 

j jltfratftjlflur? vcfhmcnra 

Jtmeaiba /icurnijr.Jn fiuma 

ergo bomtmo angdue tngrcf 

fue dlad virgmem t m co;gc 

babeutefoimam tfimilirudi 

«em bumani cospozieoe acre 

fozmanprbewii ingreflitan 

gdico tntdligarurDictum m g 

lona wrgmio loqucntfe aitge 

«otdquodfmbirur45iUuij. 

jngitdercbencdicteoomint 
bcncdtcrioitc mibi a bco mif/ 

Jomn undandqo«^fouoftao 
mgdimj afpcoum ^pter fo 

nnfeam (ubftiitam m\bi oo oaulrahdo ■ 

&ue. 

^firanuiia/adwVgi/ 
nem ingreflidcm tu gtc 

ifti euaugcltlb ponit hiuui 

tiouiefotntaaoncm. 

ftaitio ponitur vcrbuj f* 
lutarionio. 

Sccundo vcrbum peifone 
nomiuattome 

Sertio vetbum grane tmi 
plenome. 

^uarrovcfbu5t»mineitt 
Dabitanonio. 

iOuinto vcrbti bndicttoia 
©ew verbum fhjouo co/ 

«pttonio.iaucfctrverba pcr 
«luc f actu cft opuo noflre tedc 
ptiouio coiwdcutfg: verbia 

B qucfactucftopuecreatidia 
Ptfup btctu cf». pomf g pmo 

vcrbrifalurarioniecu t>iaw 
8ue.£rmcriro picmimfauc 
t falacqz g tfta iiundanonc^ 
angcltcanuciacacftbdjui ge 
ncrie falurado tredcprio que 
couefpondet lucto «pducndi 
ia rencbae Otutftoi factc pri 
imt oic vrtf/vgine,fic faluraro 
inrctfiga tur btctu m quod fcri> 
biwr *5cnef pdmocapimto; 

(Ifwiufcffocwcfttofr ■• ^ (£t vidtt bcue luce$ dfctbo/ 

na biuifitxp ca a rencbris qui 
rum ad cme t ab ca Ta ;«ncy 

bu fepararionem. jfuitentm 

ipfa vgo fihgulariicr ad op* 

rcdempnoid a Oeo clccta *? p 

oidinara.qtiodnon fuit£ua 

finmoa t>co rcptobata.que 

nonpcrfefediuadtutoHu vi 

ri ad opuo crcarioio f acra c(h 

Ju Kt a tllud. Jf aaamuo bomi 

m adiutouum fimilc fibt.fuit 

fiugularitcrafceo apptobata 

t acccptata quod no ftiic cua 
quc fuit marcr tcncbwf t pcc 

atomm.jf jcta eflergo bcara 

virgo lujr. q uia ad op? nollre 

rcdcmpriome elcaatptcoz* 

t> i u a ta pcr fua vuvgmi tatcj ep 

quamtruttlutapptllari.vtfa 

tft a Oeo cp cffet boua. quta a 

tco futtap^pbata? accepta/ 

tapcrfuam bumiliratcm» 

ifDulre cm'5 funr virgin ca 

aOconoupifcquiaaDcond 

appiobantur ncc aocptan/ 

tur. |Ct Muifa cft a tcueb »9. q: 

a t>co fisit ab omni peccato fe 

parata pcr fuam matemam fe 

cunditatcm. £t ftcu t £ua t>u 

onjr pcccato. SitH&aria au 

cmjrmcuri.'£tftcuttllaocade 

00 obfuitftcHDariaviuiftc4 boptofbfc ' 

*£er boc ergo vrrbwj 3ue 
Vdfalue babeturpcrfone nc/ 
ccfTanc ad noftram redcprio/ 
ncmelccrioappiobatio? ab 
£m fcpario.fluod coticfpoit 
tieropcricreandts primcoict 
£irc2 qnom falur jnoncm. v» 

fcubttattonea c(Tc pofliinc 
"^umovtmmbcata vtr/ 

go antc fucrit talifamtationc 

fafurara. 

0>eamda vtmm gcnu fW 
fu ?cum reucrenris angduB 
banc faluratioucm feccrir. 

^crctavnumfalutario ftt 
ncgsuda alicui pioptcr cyco/ 
snunicanonem 

/Quarta vm 15 falurario ftt 
nc ganda alicui pipptcr vctbi 
fcominip:edtcatioucm. 

©uintavtru^ falutario ft 
«eganda altcui ptopter odio 
vclrancotcm. 

-. fepjfmamcrffocffb/cc 

fcum if iffa falurario 1» 
folita 7 pcregrina foft."flec» 
hfalurarioneantenun$ fala 

tata firir. Oualiter autcm 1 B 
quemodufumt pcgrit«7m 

Xolttaancjcpartcaw^cft uun/ cm 1 4 

III II 6 7 8 10 1: 12 13 14 15 16 
1 . cfantie vcl faluranrie BeUt 
parcerd nuaatc feu virgini* 
falurarc Owerfimodc Oiatur 
r0na(0 ooaonbue flant 
20emardue pfdetur biccrcin 

foluam^percgrinam faluta/ 

tioueiij banc fuiflcpwprcrrio 

UOm angelt appjnriouem ap 

parusr aucem engclue in foz/ 

nw bominie *? cum mgcnn lu 

tmne.&lndequia vugo fctc/ 

batangeliifatbancpofletraf 

figurare m angelum lucte tm 

bitauicucbouio efl$ qm ope 

ranonc farba u c ad ipfam in / 

tra/rer* Iicca3 falutaflct.Bm/ 

b:of tus vct o Diat fuper Kua 

fuiflcinfolitam banc faluta/ 

ftonempzoptcrnouam annn 

naram bcnedrcrioncm. Scic 

bat aucem bcnebeara virgo 

H&aria $ vtrgo ? ftenlte^it tf 

rael no bcncdtcebatur ? m m o 

ponue bomtnu* conrcmprui 

% maledicrioni crat fuppofita 

iquiaipfavorum pirginira/ 

rie emtfcrat cum mulicrem fo/ 

lum ptoprcr piokm faret cfle 

baicdiccndam quando audt 

uitabangclo a&eucdiaa ru 

iu multcnbue noua i percgri 

nam benedtcrioncm audiuic 

ftuiispaltcut pirgini ?fterili& ctJ y mmp necalicui alteri uec 

gi.EJnde oiat ambtofwet 
JSencdicnonie noua; fotmu 
lammifabarurtfgoque nutS 
eftanrccompeita.Sbh mzr 
ric bec fa lurario rcfcma baru r, 
quia fi fa uifler mana ad attu 
quemptam fimflem eflc facni 
fermonevtpoteque babcbac 
legie faennaj nun$ ea quafi 
pcrcgrinatalie falutatio rer/ 
ruilTer/flon crgo Pm 3mbio/ 
fium infolica ? pcrcgrina fuit 
vtrgim ifta falutano rarionc 
ongcli apparenrie.quia con f 
fucraerar augelozumapparf 
norubue t collooiriombue, 
© ed fuit pcrcgnria 7 infolita 
ftbtpiopternoua^ nunaano 
nem i bcncdictioueua q> fiife 
nouue modue falutandi quc 
angclue nunq> fcccrat net rc/ 

nucrjt talcmrnodurn falutait 
too ipfam nccaliam pcrfonaj 
fStd T?ieronj?mue Oiarmfo 
(itam ftnfle bauc falurarioncj 
pioptervirgime bumiliatio/ 
nem.J&eata uanqj rirgo fcte/ 
barp;opbena Jfap equa Oi/ 
cebatur>$ trirgo pattnira crac 
fedpzoptermmtamciue bu/ 
militatem nonputabarocfe 
uin gi adta talta $ ipfa eflee 


■ 


flla quc polTcr eflc marer n vit 
go.Snde volcneangdue in 
adm irar lonan attollere ? tcle 
uaieipfarn fupiaillud quod 
tefc crnmab.it laudee ciua 

infaluranonecoiunntbiccns 
q>crjrsnmp[aw7q> t>oml 
nufl rrarcum C3. fhm cr Di/ 

art>ieronYmufanimobumf 

Itnibilmtraoiliue cflcvtdc/ 
iur$ q> magna i grandia cflc 

hanciuuroe ipfo 

fcfcamdaseflbiccndu 
g> ante$ angcfue virQi 
iicm falutaretnon fegirurau/ 
gdimi aficui bomim reuerctt/ 
nom fccuTenecaltcui mulicri 
quia fcmper matoz reapit ttl 
ucreimam a m inou i non w 
btbctci.angdue aurem ma> 
to: eraromm bumauanarura 
quaurumadrria. 

T*nmoquarumad b/gm 
tarem.qu ta augelue cft naru/ 
re fpmruah e t ico:;upribiIie 

JuttoilludpfaLquifaritan/ 
gctoe fuoe fpirttue bomo vc 
ro cft naturc co:po:alie ?coi/ 
ruptibiUe.piidc co ngru 115 no 
erarcp angcluebommireue/ 
renriam cjrbiberct fed magte 
fl> ob ipfo recipcreufcludc oi ecbat 3b«aba £e».rt>ifj. 2o 
q uar ad tnl m mcu m ai fim fi 
meipuluis* 

1 ©cctidoquantaad tiait 
nam familtariturcm.quta an/ 
gclufcratonofamilianozbo 
frjfccafriffeueci 111 fecrcue 1 
folf ocuron tbue fj/niiianbua 
T mtniftrae in obfcquqe 7 be 
neplacttte eiue. ^ucta tllud 
feamclle.it. HktUa miltu mi 
uiftrabameit ocacdccntcn» 
milia afltftebatei.tdco bomo 
angctum reuercbaturmnqua 
familiarcm rcgt etemo. «rnort 
eugclue bomine. qma bo cft 
clongame abct fanuUaritatc 
7 per peaamm n per natura; 
SJudc tticebar .ppbcra. £cct 
clongaui fogiene tmanfi in 
fofirudine* 

Zento quanmm ad gra/ 
nc vbcrtate. quia angelue lu 
mc biuine granc pamripar iu 
quodamlumincztu quadaj 
obfairirarc.^ujrtatlludapoy 
ftoli.SJtdcmue nuucper fpef 
culum tn euigm arcjMco oe/ 
cene crat cp bomo angdo re/ 
ucrennamerbibcrcr.uon an/ 
gelue bommt.Sj ftattm bea 
ca virgiuenatatnuctum cftrt 
nawra b«m4ua $in \fl10ml L 

bufle*cefTiroeeangefoe pu/ 

ta ipfa beao virgo. £2uc p:i 
mo crceiTtr angcloe in oigtii> 
fjrc.qutaclca.ifmt ftanm vt 
Oebcrcteflcmater mi * ofia 
omiiuim angelom. Bndean 

Qdue parcnnbud bem virgi 

wepdMir$>nomcfilie uafct/ 
wreoebei} clTc fl&aria quod 
fyialtngua mrerptctaturoo/ 
ffltna 3" fig»u? q> clccta erat 
Dfia omnium botntnu 7 angc 

lotum.^pptcrquodcanrarec/ 

clefia. Zluc regtna ccIq:u$ mc 

Oomina agdo*um.£ongmn 

crgo fottq? cum ftimarcuercn 

tuangcluswrgincni faluta/ 

retprpoee Aeurfuam Oonnna 
fjaarn ? clccrd ficur cougruti 

<ft ty fcroae reacrearur oiiani 

foam. ©ccundo beata vtrgo 
eraflitomnee angetoem ot> 
uma familianrarc. quia Wct/ 
nm fetrcro* % familiariot ftnt 
wrgo bco q> ahquiu engelo/ 
rum.Jdco fignantcr tndr an 
gelue falurando eam.&omt/ 
nus tccum.acfi toccrcr. Tlon 
mirene fi gcnu ficto arcu rna 
gna rcucreiiria cgo rc foluro % 
ertnbco ubi omncm reuerena 
quta oommue eft iccuj alirer 
g?memm tUm tominueccli t/emrdTmeeuj ficut bomfn* 

«6 foo fcruo 7 ficut crearor cuj 
fua crezmra.fcd recu^ cft ficut 
Uf cum fua marrc 7 ftcur gc/ 
mrue cum fu.i gentmce. t pf* 
numcftgjnibilcftfomiltari? 
matreqjfiliue eiuegcnitfab 
ca 7 ponfltme in fua pucncu 
quadotmtermfiUombil p* 
riturefle occultumquod iofa 
vclttvidcretaiigere? pcrtra/ 
ttar£vmmonaturaleeq>ma' 
rcrcumaionfccunratc? aui/ 
Oitarcfcruteturomnta fecrera 
fifr) q>fue 11 arure 1 fuc^ppzic 
petfoue. £emb bcara virgo 
cwcflii omuee angcloe iii gra 
nc vbertatcquia Pberrae gra 
tic bcatc virg; nie etcctTir gra/ 
tiam omntu angelouim.idco 
Otatgratia plena.acfi oiterct 
mibi 1 cutltber angelo t omf 
nibue ali;e fancnepcrparree 
iufiifa efl Otuinagrana fcd ri/ 
bt tota ptcmmdo graric eft 00 
naramtanrum vtipfiue fott/ 
riegratie mirarie efle mater* 
3dco ineriro f3rio ribi «uere 
nam.j&icamue ergo q> angcf 
lue cii mawina rcucrenna wr/ 
gtnem falutaui c,pprcr ciue fu 
piaipfum Oigiiirjrcm 'Umi/ 
liaiitarcnwgranc vbertaccrti 

'.. 

fetcrriamcftbtenduftf 
<f sliquifporcft fareaU 

qucm cjccomanicmm tribtiB 
modie. 
*pt(mo pcr facramcnralcj; 

mfctttonm* 

Seamdo per i udfaarfant 

inquifirioncro 

2"cruopcr publicam fe» J 
tcntte bcnuncumoncnu 

_ 

fmomodoputo $fi q_» 
fn con fcflione facramcmali fa 
ar cfle aliqucm croSmumottt 
fa!u tarionctii fibf ucjjare non 
btbcu nccctun rttarc rcnctur 
iti a f i)0 aaibue iu iurc ptobi/ 
bmo.quiaitcfcirwlcmeflc cc 
com untcatuj vtbomo. fed v t 

bcuo.Tlccconfeflio facramc* 

rali8 pcr qua5 frfteum cflebe 
rericum ozdfnaturad coudem 
nariocm pcnc. fed ponus ad 
abfolunoneftt.frplanum efl 
tp crcomunicano pcna cft. 

Sccundoecro modo fiali 
quts fdat talcm efTe cjrcomu/ 
fticaramper iudiciarii inqui 
ftrioncm credo cp ci falurario/ 
nem bcbct ncgarc i ipfum ci 
rare in omntbue acribus p:o 
bibiets iii mrc.quia fctt vt bo 

mo^rqufaiudiaana inqui fitto otdinarur ad condcmna 
Cfoiicm pcnc.$dco quantum 
oju(5 caho fnarin pziuara m 
quifirione tpfum eflc 'crcomu 
mcantmerquofat vt bonto 
rcncturcumpirare* 

Bcdtcrtio modo fi qjxfo 
fciat altquem eflc epomunica 
tumperpubUcamfcntettcbe 
uunctationcm. f alutattonc ei 
beberncgarczipfum vitare# 
non pamapando ojj ipfo in 
crimmc.ncc poft aggrauatflj 
fentcntiarn oc parnciparione 
nec ec comemptu dautum w 
dcftcqutain talibue parrici / 
pado.putoq> inddcrettn fen 
tcnriam % moxtxMitx pccczrct 
Slndc Ofat Jobanncff fecun 
bafua canonfca. ©i quteaH 
roG veniat? bancooctrinam 
non afFcrt non redpt3rio cum 
tn bomo nt$ aue ct t>i rcri tiff 
£t fubdir. St qui» ct auc oi / 
tcrit co mmuitieatctue opcrt> 
bue tnfructuofo.fiWquia fa 

lurat aliquem c.aomunica W5 
non parnripando incrimine 
nccpoft fcwcnriam aggraua 
ram neccjr conrcroptu. fcd ct 
quadam vcrccundia rcl cr n> 
{mo;equodarti . : :V t V nevidearurcum cotnemnere. 
velcrcompa/fioncquadica/ 
ritatie* fbuto cp iton pcccarcr 

«lottalitcruecmadercrm feit 
fcuriamfahcmmaiotf. 
fc quartam eft oiccndi* 

gMftjqucffiocftOubia 
(ppttrofcftim *£>cltfei,ppbe/ 

KT,pprcroicrumrpullabc 
Jifcueaiij/^cguauj.ccumi/ 
uflcr Siajiad fufcipiendum 
puerum vcl filium funsmirie 
niuhene mmdauit ei ofcene 
©iQcamerirribibomo nou 
falureecum.i fircfalutaucrit 
quifpiamnonrcfpondcas fi 
bi.21uccvcro.r.qu]cp8 mtfic 
odpiedicaudum Mfcipulos 
mandauir eie. Ueiiiinem per 
vum falutaueritie. ^lidetur 

crgoQf^pterviapicdicano/ 
i»a ?,pptcrahaopcra picta/ 
ue ctplenda falutario cft ne/ 

ganda.fcdcu5T>3uluoapo 
ttoiue vbiqj in fuie cpiftohs 

«taiidauentfidcles roicffe f* 

lutadosoicce.^alucatcvos 

muicejmofculofaucto.gpe 

eriamfaluatoi^ttcicpoife' 
p:ccceatOifcipuIi0pr Bvlfl j 

iieniinein falutare Ocberetfte 
nm po/fea addidir. Jfu qua/ 
cuucpoomHinfraucnne piU 

muoiateTiairbuicoomm; fiboccffquoddjmfafurare 

iffirur^Jdeofacnducftm 

Pin©inliumfafuaro:noni> 

bibuitfimpIiarcrfalur.itioue 
ptfdicatOHbue. fed voiuirg* 

rcmpuspicdicariomcompe/ 
tene non erpcnderenr fruftra 
fa locutiombue umtihb?. fuc 

ipfe falutatoes puucipia mu 
tuelocutiomf % inquifitiomo 

• ^^fpcnsoeaduerfieocft/ 
Ii;e 7 Oe^piuqui0 i„ qmbus 

occupare tempue pwdicariot 
Oiumiverbincceffirate3 uou 
poflcr fien fitte pcaaro. ficut 
opueoeiiiiiromitrer pwprer 
opuebominienonfme pec/ 
cato cffe potell.^c mapmc m 

ecdcfia pnmitiua quaudo ,p/ 

ptcrmulotudihcm inftdchuj 

femper occuirebar rcmpone 

opo:ru«iraeadp?cdicandu* 
volmrcrffo ofcercrecro rrami 

reiuccdttenonalrcrnarae be 
nedicriouce bencdiaiotbue. 
quiaoammimefterpcdere re 
pue pzedicatiombue compe/ 
une fruftra p:crer$ m rebua 
ncccfrafqaambrofiue vero 
Oicirfuper 2uc<p ooimn^no 
gpbtbuit bomine^ falutare ty 
ei Otfpliceretbcmuofeuric of/ 
ficium.£5ed#pfue oebcret 
cie placcre yerbu p;edicaroia 

$ bumartcbenfuofenrfe ob/ 
fcquium.acffoiccrcrets.llo 

fine folltciriin altcnio yctbte 

frd bladiciae n colloqnia bo* 
minum fugirc<pprergloziant 
Oiuini vcrbt.fmcrgo Sinl/ 
lum nemmeni falutarc cft tent 
pue pKdicarionicompcttuo 
colloquqo bominumnou oc/ 
atparc.Secundum vcro Bm 
taoftum ncmincm falutarc cft 
blaudidjs tfauozibue bomt 
nummagtequamverbis Dt 
uinieno» oetcoari. 

^qutntamtftbfcendtt 
g? falurattonem eflc ttcgandi 
olicui upltciter p o tcft tmellt 
gi . ~p> limo ptopter odtu i ra 
co:cm augmcntaudum. 0e/ 
cundo pzoptcr odium ? ranco 
rcm # pdiro:ic nou occulrandit 
*p:iino modo falucatio non 
ell n cga h d 3 alicui $ p rcr odtV 
umvelrancoetm augmcnratt 
dum frcqucn tcr enim bomics 
ad tuuiccm couucrfawtce bu 
manafragiUtarcpto leuicau 
fo trafcuntur.tftq: iratiptop 
ter impetum paffiome pcrduc 
rarionie iudicium.vt tuncno 
polTiijtp;cuidcrcqutd conuc nfena fff erratfonf confonttm 
>>cfpfunrfubifo odiuj vclran 
cotem ft ftattm non ocponunf 
illum.non amplms falunSdo 
vel cum eo non ampliue con* 
ufrfindo.volut* lUafubit» 
nca ira crcfcarin odfuj.tfrbt 
ccntcauguftino. 2rabcm fa/ 
auntbtftftucaetanimam fa 

tiutttbomitida quodfme pec 

cato mottali eflc no pot.quta 

ficnon falurarceft fratcmant 

tanrarcm ntgart.SJndcOicic 

apollolue.Solno occidatfu 

pcnracuudiam vcftram crgo 

ncgare alicuif alutatione p to 

pterodium veirancotcm aug 

mcntandumvt jpqufoappc 

tatodium vdrancotcm coecp 

wm acfccre intcr eum et piorj 

mum fme graui peccato cc no 

potclh©edfccudomodone 

gare falutationcm alicui p*o 
prcr odium ct rancozcm . non 
occultaudum pioditouc.Bt/ 
ondum^mtnufimalumcll 

ctminue pcccarum iltom cow 
tra quem rancotcm vcl odiuj 
babctbomo.nonfalutarc.ee 

nonconuerfaricumipfo.qua 

fubfigno falurattonieT w 
fpcaeamtobrtiaconuftftno 

■ - ■ is i : tll II II | M M III! Illl 


llll|llll llll llll 


llll|llll 


llll|llll 


llll|llll 


llll|llll 


1111)1111 


ill II 


llll llll 


llll|llll 


llll llll 


llll|llll 


llll|llll 


llll cm 1 4 6 7 8 10 1- 12 13 14 15 16 


ttfepioditoaecnm beripcrr; 
oitcudeno eum oiiigercquem 
odirquia pcaarum pzodito/ 
necftfpecialc peaatumpttir 
c inltairia multu; aggrauao 
peccoaim vudeaggrauara eft 
mulrum pcccarum iude q fub 
figuo faluearionio? oftuliq 
func figna bertiuolenne cbzt/ 
ftumtradidit.&i|rftcmm ozt/ 

Bcftfupcrflloverbomatbcf» 

KVt.aucrabi «ofcuUmeed 

eum. q> omnco ptoditojee vc 

fttan'0 7 aiuarepcnurn» firi/ 

gmtes ofoj/itfalufanoio ffg 
no ptuurur./ftombtofiusaii 
fuperluq $amou's pignoie 
«polumueinfingcrei falutatt 
onts vct ofailt tan$ patio in 

Hrumcto moitiinogare majri 
tnuinpeccjromm cf! pzodiro 
res nnq> no vntanf.Sj mani 

mfcltc iuiima vitari pofiunr. 

(Qharia . 

£>fftovcrbofaIura 

riouioin preilhcua 

gehltaponitperbuj 

peifonefalucatcnominarioi* 

Oiccna <p raUcctpcrfoua tft* Vocataeftmarfaquod nomc 
tnrcipzcraffklla mario vtfu/ 
pw Oictwn cft.tfrcouuenitil 
lud nomcn perquoo facrum c 
opuo uoftrcredemprioiii© fir 
mainciiriinfhruriont £tfim 
Oarioiriquodftjitopuo crca/ 
rionio facrumfccunda Oicvt 
bctaltfirmamcnto inrelbga' 
tur quod fcnbiturgcn pumo. 

jfiatfirmamentumtn mcdio 
aquaru^ t Oiuidat aquas ab 
aquio.Jra q> mana Oicaf fun 
Oamenrum fidei ftindarioue 
fcicarurpofttum lii mcdio aq 
rum v iituofa opcr3ttoiie. £t 
bicatur otmdcrcaquae ab a/ 
qui0 bouotum a malte fepa/ 
raoone, Jputtnanqj maria fti' 
bamcntum fidei fudationeqt 
gcneranou!fancto:uantc ad 
ucnwm cbatfh p*eterijt.«&ge 
ncrario fancrotti poli ciuo ad 
uenrum aduenir. 7Ion (lando 
firmiiti fide. 0cd bcara vir/ 
golfOjria ranquam firma' 
mcuruin finnu5 " inctenmm 
ftcnt. ©ndcipfa vcrc ftiittlltf 
firmamcnrum quod ftrmauc/ 
riiur manu oci qut regnarm 
crcruum ct vltra vt oiuwr e/o 
diqutudcomo. I 

ffmtautem firmameutii iftud 
pofitum in mcdio aquaru wr 
ruofaoperarione. flam ttate 

iii medio aquaro ? *n medio 
tinafotmn popalotum quia 
aqucmulte populi multi. pt 
fcrtptura tefUrurnon bcdtna 
t>oat>eflriev£aftniltrie ftuc 
opcrauonc virtuofacfle -non 
potefh3f>anaautem fcmper 
in medto aquafftcmiudco^ 
piaue i gucrfejtationie. % nl 
fcmperftcritrectaadmodum 
qiudran tucceiiHcrcos ficur 

t>era marie ftdla.fuitcm fim/ 
plcrfiucqucitlaifiucrcp^ 

bcnfione rri mcdio pzaue i j> 
ucrfc nattonte. intcrquos rc/ 
fulfir ficut luminarc in mudo 
pr bicuBpo.be ma fSbtlip, 
ij.Scd btuilitaquae ab aqs 
bonom^ malie fequeftranoe 
Snrecnimbeatam virginem 
coumrcerJtaquc fupcriojes 
cuininfcnoribus? boitt cum 
nulis cum nullue poflet bo/ 
itueappsrererpzannice pore 
ftatifubicttue* Sed H&aria 
futt mcdtatnr 1 fequeftratrfjt 
inrcripfa6 quando bcpofmt 
porcutcefccfedcfua? efalta 

uitbumtlee. ficutcedniti fuo 
carmco.'_6tquiafupen?que/ 

ftrum foerat.ocifto noie U£»a riaquantumadciue fnterpte 
ranonem. fiucqucramrbcta/ 
fi uouuuc i/Oariaquanruad 
litrcraequibuepzcdicruj no 
men inregratur. ttam conftar 
boc nomcn * inrcgraturqnqj 

litterie.friliC5.m.a.ra.a.qnq5 

crgo bubitauoeeften portui 

'Puma ptruj J//>aria fue 

ritfmgularitcrmatcr faucto/ 

rumomnium» 

Secunda vtrum fucritfiti 
gulanrcrniateromniupctop» 

2eiti3 vcmm ■fiicrir fingu 
larirerrcgulaomniu wrrutuj 

iQuarta vtni fucrirfiugu/ 
laritermttiiectrij: omnium vi 

rioiunn 

JQuinta vrrum facrit fmt 
gulariier armariii fpmwe fa/ 

oiboitopommum» 

bpiimamcrgoeft buc 
tmnNjbeatavirgofoit 

ntater omnium factorumqua 

tuozmodie.T^zimo quia om 

mbue fanctitatcm ftmdfluit. 

JS»eeundo quiaommbue fan 

ctitatcm gcncraufr. 2crrio qt 

omntbue fancrirawm mauife 

ftauit.iSuartoquift omuib? 

fanctitatem mtpetrautt.11a5 

fupciillovcrbopfaLSI&aftf 

fyon biccrbomo ibomo na/ 
weeftinaniUcftuifauitei l ■ 
I 

■ 

i cm 1 4 " 6 7 8 10 i: 12 13 _ J 15 16 ftlhflYmuo.bicic 3uguftiirtj0 
inltbio ocfpmbolo.$qtbo/ 
nuiDcr becebai fauairudo in 
longiwdme otcra idco p:tu s 
t>ei fif ius matrem fuam virgi/ 
ncm volutt fancniarefundare 
$ iii ca co^ozaliterbabiraK. 
*«?; fanattati tanq? fddamc 
tum ommbue fyncae vohiit 

wdfuare.quta mterptecaf plc 
nitudogtariclluUtua enitn 
fanctitatcmphUBfanaa ma' 
rcr ccdcfia cotic pct ccieb ;a r § 
beace vtfcjmis. jlra # celcbu 
Cto fa ncniarip beace maric fS/ 
bamcniurn pnmoidialeeft ce 
tcbuno 18 fanaitatiB omniuj 
fanccoium.Slcrum nanqjefl 

$in vctcri rcftamcnro mulrt 
fucrunc viri (ancti parnarcbe 
t f pb ctc .fcd qu la illi no fue/ 

ruicempoicplcuiiudiniB gra 
ctctdco faucricaccm iUotu fan 
cra marcr ecclcfia non folenni' 
far.fiJedficurrempufl ptcm/ 
tudinte iniaarum clt in beara 
Virgincquia p:ius erac fun/ 
fcaca boi nus<p bci fttiue ipfi 
(nbabicarcr. Jdeo faucaras 
bcare vtrginie fiutdameitcu; 
cft fa nchcahs omniuj fancro 
runi qui repoie plcntrudintfl 
grarie foknmfonf g ecdefum 
&cmndo,ppterfu9mn& etuiratcm 7p fancnrate efuo 
nariuirarifl bearavirgo omni 
buflfanaisfanoiraccm funj 
bauicjju eiue pero mnudz 
efoncommbuo feiicrio fzncd 
carcm gcncrauic. /2ufa cunc 
fm Zlugufli. in libio bc fym/ 
botoquandoangdue ip/ant 
falucauicfpirtrus faccus tpfs 
fcamdauicz vtnim ftnc viro 
in ipfa Foanautt % bftm fufcc* 
pic vccflcc ni ca faccus fancca 
nim qut feccrac eom. Scnbtf 
mij fcantd. ijr.<pcum fcanicl 
cffecui capnuttate regiflj&a / 
bj?lonicawi olije iudeie st 
quoaim popuio jtps crac «as 

facuros.ttontmucoiorfoni/ 
b? i (ciimi)s poftularec a bca 
VrhbcrareccoB betlla capti/ 
uicaccpcccacaqmbuetUa pc 

«ammerucrancremtcrcndo i 

faluarorem xpm ipfum cts p 
miffum miacndo* Tscfponfti 
cft per angdum fic bicenrem; 

a.£2uia virt>efiderio*ume$ 
idco cgo venc vc indicare flbi 
quc ven tura funr ? incetligaa 
vifioncm. fitaasergo cpJn* 
bcbdomadeabzenate funt fu 
perpopulum cuum ? fug w 

bcm fanccam "Dicnifatcm vc 

confti mciur p:euancario 7 ft/ 
ttcm acdpiarp cccacum vcfltn 


I i 


tfurquitao t iplebimr vifio 

t ,p pbcria 7 vn gef ur fancrue 
faricrosurn. id ctt n a fcetur rps 
quiinfuacoucfprioe vnctue 
fuiroleo fancrirjris 7 lcacicp 
omuibue fuifl confo:nbue.ft 
trgo fancrus fjncrojum fuir 
frps qucm beata virgo gene/ 
rauu.vnde Oictum clt q> tpfa 
ftntmatcr omnium fauctom 
ommbus fanctitate ipfam gc 
nenmdo. 

2errio fancritarem beara 
*irgo ommbue f3»cris rnani 
fclhuit 7 psefcnrauir. 7 bociri 

fuapunficanoncqzruiicom/ 
nes fancrirarem faucros fan/ 
cnficautem muudomauifclla 
iiir. Slnde fancme Snmcon 
occcpit cum 1 t>ipt. Tlunc&i/ 
tnirtis fcruum tuum inpace. 

fQuia oculimei vtdcruut fa/ 
tutaie cuum» talc in $ folurarc 
quod cfl Zumen ad rcuclarto 
ncm gcnrfum 7 tjlonam plcj 
bie tue ifiacl 

Cuarto omnibue Yanm> 

catcminipctrauictbocin fua 
alTumpnoc.fcliidc t>iat &xt 
gonue in collccta . Jn rcrucni 
srpionobisquefumus &fic 
bet gentmas ourio quam td 
cmo t>e psrfcnri fecnlo cranltu 
lifli vrrpfaujpiouobis inrer 
ecdcre fenriamue . 55unr cnfj 
quaraoi quc frciuc bomincs 

fanctos» 

"friimum c(l bilccrio p:o / 
Jfimoann. quia qui p:opmu j 
fcifigtr legetn implcuir. 
: &tamdum efttimo: tr&fl 
grcfllo nis Oiutnozum nrdda/ 
totuj.quiafivolumusad vi 
ta ingrcdi opoita fcruarc m a 
bara. 

2eiftuift eftcognirio mari 
batowm credendoMrn* quia 
fute fide impoflibilc eft fceo 
placcre. 

iauartucllcrpcctariopze ■ 
mtoni vt firmtteraltquie fpc/ 
ccec fe prefcnraruram anre tri* 
bunaljrpi trrceprurum p:c/ 
tniumautpcnajficut meruil 

©mmum autcm ilbium nn 
ter eft bcaca virgo.33ndetpa 
bitit £cdc . xpitj. £go matcr 
pulcrc d jlccno 11 to . fdli cct p:o 
jrimomm. 7 cim one.trang' cf / 
fiouie manda to:um.7 agui/ 
tfonie credendojum. 7 foncrc 
fpci qpecranonis picmiotum 
"£ioprcrqtfotbusfacriep6c 
illa codonare 7 ipcnarc. idro 

bra virgo marcr elt ommS fa» 
cromm.quia omnibws foroe 

foticwatcj foudauwi» foana 


■ duitate? m vtcro matrie ci' 

fancttficarioucomuibuB faii 

crie hnctt tatem gcncramt. in 

fua a/munciariouc omnibus 

fauaie fanaitatem mamfefU 

uitin eiue purificaridc. i om 

nibue fauaie fanaitarem im 

petrauirin fu.i afTumpnonc, 

rt ftbi ab omt tibue fancriG in 

teiligaturefle bictts quod fcn / 

btmr^udub.vHJ.lluuccrgo 

o:a p;o nobie. quantum ad 

etne oiarioie fuffngium. qm 

ru muticr faucrj ce. quaimmi 

ed cui poreftatfe 1 fancrira/ 
aeparroanium, 

fefccuuda^eftbiccndiS 

tJfrnHfydo.volee ad 

uocarc p:o alt)e quincp codi/ 

«ionee bebctbabere/fSzimo 

1'ndids conftdenriam. ® nclc 

prima cautda qua ponit pbt 

lo^opbiis in ibetboucie cttcp 

bomo faaocftbi iudicem fauo 

rabilcm?beniuolum. 

£?ccuudopieratie demen 

tiam. flam pcrfpirfwm fau/ 

ctum oiciniriudici bcaduoa 
fo 111 aduocaudo. £ rto puptl 

fiemtfericoze vt patcr.? p:o 
viro tnateriUoium ? velurftV 
luiff airifliim vocaberip* 
2"crno reundigcnaamq* aduoanis neccffari' dl m po 
eenribue •? oppjcflTe % molc/ 
Itoris a fouioubue eio. 

£2uarro impoimnam pcr 
feuerauriam.Dam pcrfeuera 
n a dtmultum ucceflatia in pe 
ccndo pottffimc quc non buy 
btratur Dcbcntguirarc mdij 
Slndebidt '£nfo(lo.q>pem/ 
tcutie negligenria rcpxcben# 
fctmr vbi bebanrie mifcrico t 
bianoububiratur, 

/Quiuro aliomm reueren / 
riam.cum enun aliquie aduo 
catuo baberur in rcuereuria z 
rimozc ab ah) e uon acaptunt 
ilhcaufam-zqudhonem eon 
traipfum.fedporiue ipfu itt 
caufaillatuuani. ^jlta 3urc 5 
quitup perozdmembabctvtr 
go gloriofa c j: quibue mcrito 
Dicuur.Bduocara pccca ro:«5 
"jN:uno cm baberiudtcia 
coufidcnriaj. llamfuYus a? 
cffiudcjrtriuoium Tinojruop 
Sn de augufliu?. £bnfidcit 
rum taiiram babct virgo be 
oniuirequababjvrcriafnte 
gjrcvtdeaturuonbubircteiy 
oudire. vndeait 3ugu. fuper 
jfobauuem cp quando virgo 
bintypo.vtnuuoubur.Ttpa 
iHdir.qdmibifttbicmiriter» 

tiondum vcirirbo/a w«i» 
* 
llll|llll 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 1\onfipittbtobubitwitept 

btidw.fcd ait miuitfne. guod 
cuucp bittrir pobiB facire. 3c 
fi»itt»rvraicaugulKZittc 
ncgare pideatur quod pero ft 
ndlircr ramcn non pa ticturft/ 
Imo co:am tot afantibue me 
confundi vtiu mca pctioccru 
befccntiam babcam (firmitcr 
nacpcredenducftq?oe omni 
co quod pctit mater Mio. btc 

ftbi rcfpondctquod falomon 
rcfpondtt matri.ifj. T^cgu^. i) 
"perea mc matcr qaod vie. 
nc<p enimfes cft vt aucrwe 
ftflcm tu jrtiamc 

0ecfido babetpiet3rie dc 
mcntiaj ? bocetnatura.quia 
rhulict naturalucr cftdcmcn/ 
rioi viroimagi^piumcoi * 
magis compaflmn baber mu 

licrgp vir.ifrcrgratia.quia fi 
euromnigraria ficomni pic/ 
wtc -7 dcmcnna plciiafinr. % 
cjcbocm.ua quia uicuio: bo/ 
ctriucfili)fcmpcreltquatu bf 
cit 5lfta tb.p.nnfcricotdia vo 
lo x non facrificiuj, vndc qut 
libet erpcrirur q> in omni m/ 
bulaaoncpofituemflgte \\u 
dmaf aunliU5 mame $ ipft* 
filijvcl alteriue fiiij implowre 
Mcfiido.fancD HOanaadiu 
wa mc.2kfi inuatmn cflct ctu Irbctadillam bomfoaj rccur 
rerccut pjop:ium eft mtfcrern 
7t>eaffUctis ?rribularie cou/ 
paffioucj babcre* 

£cr no babet ret indijjcn/ 
tiam. /Quiaftgnatcnpfa[ad 
uocata cjrnnr^p peccatoubue 
opp:efli'e a fcrabolo.Serog 
cam vcbicir 3&cmard*aptxd 
fuutn hlium inducit illud vcr 
bum cuaugclicum. HBcmo: 
Cfto ft U verb t tui (eruo tuo iu 

quopcaaroribuefpcm bedt 
ftuTlon cftopue yalcnnbus 
tnedicuefedmatc babcnrib? 

e£tnonvciuvocarcmttoe/ed 
pcccatoKB adpcnitcnua» 

iQuarto babct impoitu* 

nam perfcucrantta. Jmcrfuft 
cnimipfa vtbiar Ziugufiin' 

tlli fcntcuticT parabolc qua 
ftlme fuu$ "£uc. Kviij.indupt 
£)po: tct fcmper o : arcr no g> 
bcficcrc. 7 poltca addidir. j|u 
bcjequidameratinquada o7 
uuarcquincc bcum rimcbac 
ncc bonunc3 rcucrebarur i ac 
ccffitadcum quedam vidua 
pctcue ab co vt vindicarct ea 
Dcadueifano fuoqut ipfam 
eppamebatinolcne ipftin 
audircpcr muUum tcmpw H 
natiftfafo&fifDcuiiifton ri/ 
meo necbomuiw tfueito; m 


— -- 


quiaimpotrmiaeS mibi vin 
bicabo tpfatn. vh hrmiter cil 
credeitduj <j nung> ceflat bea 
13 wrgo p;o peccatonbue od 
uocare» 

£binrobabcromuiiiferf 
ctoium reuerentianj 0mnea 
enun fanctoe ipfa in a ujtili uj 
peccato 1U5 introductt ad filiu 
vt muUipltcatie uucrccflbnb* 
largtaror.JtaqMpfa pcrente 
omnee petunt cii ipfa.?ali;e 
petcnnbue pio eoium r>euor 
fiefMcpjrroctuiotiiatris te/ 

gi& etcrm obtmcie uo poflur. 
sfrgo virgo fancnffima cft ad 
uocata ommuni peccato:um* 
,ppter ujdirtd confidentiam • 
ppterfue piecace demcnria, 
'jjpptet peccatomm indigen 
ciam.,ppcerimpouunam per 
fcuerauriam. % ^pptcr aliom^ 
fcop reuerenna.vt mento oee 
pcccatozce fibi Dicarquod bi 
citadomaequi interpjeramr 
(cruue mcrcne matri Safo> 
monie. tij/fcegu-ij. Zoquere 
f> nobie regi quia m te eflpte 
tatis ? mifer ko jdie dcmenua 
nec eui5 nbi ucgare q uiccp po 
rcnr.qma apud re ett regie fa 
tmiiowae ?confideiiria* 
£> tematn clt Oicendum 

g?%mbiofiU0bAncque ftonejbttcnufnatfntibio be 

virginibne. &iceno cp beata 
Pirgo porcftpfideran ftn qua 
tuoz tcrnpoii'0 DirTerentiae. 
f>iimo quaudo futt tcm/ 
ploboiiiiru pcrcuis parctea 

Dcdicatavfq$3dattgclca uu 
ciarionem. 

©ccudoquandofuit $o 
fcpbfuofponfo (ociata vf# 
adjrgiuicamattonem 

2iutto quando fuicicu fuo 
nato filco conuerfata vfq* ad 
ciuepafltonem* 

ILluatto quando eollcgfo 
apoftolota^ fuir i fpcaalitcr 
curebeatijjobanie recomcn 
Oata vfqp ad cms aflumprio/ 
ncm. 3" quolibct autem ilto 
rum tcnipop beata vugofuic 
regula virtu tum ? mowj. fiit 
gularircr rarncn tempo;e quo 
futtreplo Dedicata tiotmt vir 
rutepunrarie?boueftane m 
tauturn vctotum idud temp* 
occuparerin Diuinoium con/ 
ccjnplarione?otatJouein li> 
bto legie ? .ppbcrarum lecrio 
ne?augcIotum collooitione 
ira vt tatibue comttibue om# 
mno cflct ab ommbue muu/ 
btaltbue fcperara?rora celct 
ttio facta. llcctnuuin.qi qua 

roplue altquie couiunguur 
fptrftualibua * o&tftbue tm 
to plue cariialibus frpmtnr 
nttrrcflribu6.co<pfm 3sgf. 

tiij.t>etttni*£wn atfqoC crer/ 
nwuquanmmpoflumue me 

recapimue.iamnon fuin^in 

bocmundo.bcataflutcm vir 

go coniungeda crat celcllt rc/ 

gt t cfftctcda ciue cozpoialis 
mater. vndemcntc? coipoic 
craciflo tempoteab omutb? 
carnaltbue i co:pozalibue fe 
paranda .1 t.ira punratc 1 bo 
ncftatc rcplcnda.qua fub t>eo 
matoi no poflcnnteHigi. Jtt 
repotc vero quo futr fuo fp n 
foforiata fpccialirervfrgoflo 
ruit vrirutc bumitiunf. '£t 
boc ftn gul aritcr 3 pguu m et* 

lefpoulioncquando vocata 
fu tt t u rcg i n am 1 in matre re/ 
giecelKrerrc.feancillam no 
mtnauirffcene. £<reanalla 
tomihirSuperquo perbooi 
eitTJieronfmus.qp virgo pti 
ue fuitrepletat>octrina fttty $ 
ipfumftlium gcucnuit.fco/ 
ctrinanan* rpt fuu.fcifcitea 
mc quia imtie fum n bumilie 
toidc. Ilon euim bcara virgo 
bididtafitiomotMoe fufci/ 
tarcfuperaquae ficcie pedi/ 
b uo atnbui arc.aquam iu v i/ numtranrmutarc fcdbidictt 

boc.nnrte fam % bumilie co? 
bc. 

S5ecundo apparuit in fue 
cognorc i£lj?fabetb obfequio 
fa admintffrarione.quta mb? 
mcufibue po(t# fait ab augc 
lonuciatatmatertiomint fa 
ctaftetitinobfcqo £bfabetb 
cuiue bumilitatem 'Bifabctb 
admirane att. vndcboc mibi 
vt mater Oonnni mci vctriac 
admc 

2emueveroquofuitcu5 
fuo genito fiUo cou uerfata fin 
gulariter flozuir virture ftdci 

firmtrarie.quia omnia mira/ 

cula omniaDicraomniafaaa 
filij fut fcmpcr confcrcbat? oi 
fputabatmcordefuo ©uper 
quo vcrbo tricit Bmbiofiue 
g> licct virgo elTet matcr fcomi 
ni.tamcnpjeceptat»iaaifa/ 
cta eiue in cameafliimpta t>c 
ipfafarccupiebar? volebat 
fcifccrcllon <p in illie bubita 
rct.©edvtmagi(tracffcaa 

altoe mfotmarcr. 

Joed tempojequo firfr col 
/egio apoftolo mm % oM b» llll lllllllll II 111 1 f 1 I llll l(l 11 lililllll 

1 1 1 1 ■:\\. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


tijobanme recomcndara fin 
gulariter rcfpleduir vittute ar 
benric* cmtang. t&uia ftu 
3mbiofium toto illo tempor 
remtanrum biumue amoti 

Jeridenupememendiad fiw. 
Wium ipfam attendeutvt ft 
curferrum tn ignem miffunt 
non eflaliuddiisntg.fic virf 
60 ardotefutfuij bileccionis 
acceufanonerataUud^ar/ 
bot. <Sgo bcata wrgo cuni 
fmrtemplo bedicara reguia 
futr mrtutte purtotis 7 bone 

muu £um fuftfponfo fuo foefa 
t a rrguia fuir pirturifl ? bumi 
lirane. 

Cumruitcumtiusfnioco 

«erfata.regiiafuicwtmue ft 
e>« firmttatte, 

^rcum fiiit apoftotowm 

«oileffiocommendararcgma 
fuitvtrtutun«ntj«e. ° 

«&fi'creguUfuft ommum 

r'rmwmimotumtqiidit.« 
Htarum wrtutu cft omms vw ft«8.Tl35punu8ibonefta8 
erromms pirme efFccriue.oiii 
wcm enim wrmtem emcitme* 
ae pontae. •Dumifiraa wo 
eftommavmue cdferuatfue 
quia bumilitae omnein virm 
tem confcruat. ffhdee auten» 
eftonmte virrue rundariue. 
quiaelrommumvirtutu fu« 

tamenmm.^ndebiatam/ 
woriuelibtofuptabicto.cj' 

ficbeatavirgoimplebatom 
mum trirrutum offiaa Ptmifi 

btfcedercrcfbeceretwmento 
oelaudepirmtumeiue bica/ 
turin petfona eiug quod fcrit 

bimr5udirb.rjc. flocftrali» 
mulier fug tcrra t" afpcau pu 
ritatie iboneftana. in pulcri 
rudine.manfuctudme. man/ 
mete bumilitarie. % in fcnfu 

verbotum boanne nraiuan» 

icanrarifl. 

b quattam eft bicen 
bumtp 36emardu9 
fupcrlfOifruBeftifta 
bubitarionemfoluit bicene. 
!f quia b r/aboluo pcr ntulie/ 
tem bumanam naruram per/ 
biditcougmuerat c?d«W 

- 

1 

pertmitierembumitwmnar 
turam faluarer.&cuidtaure5 
* ptomtbpbohtB rord bu 
marum uaruii medianrcmu 
rierefpeaalircr^pterma ri/ 
da.adqucomma alia redu/ 
runtur.*p>mnoper camieco 
cupifcenriam quando ait. cur 

picccpit vobi» bcuene come 
bctmebeommtigno gadifi. 
£omebereautcm indfrenate 
beommdbopcmucrad co» 

cupifcentiam guftue. ficutlu/ 
runaricumomnifcmin3 pcr 
ttnciadtonoipiftcnnam ta/ 
erue. fifccundo per cupidtra/ 
tio auaridam. quando t>\f\u 
Batne bonum i matu. Tla 
auariria fmHuguflmutto fo 
lumel» moidinatue appcnt» 
pccutiicvemm criam inoidf 
natue appcrime cuiuflib; rri 
£cmopcrdarionte fugbia 
quando fcfrir. £fltie ftcut bij 
vcllc autcm ficut fceue omne 
ptanumcftq* pcrrinctadfiig 
biam. £rgo fcet ftliue media 
revtrgmcgioriofa totam bu 
manam nawram fatuauit cc 
rccuperauuacipfum bj? abo/ 
lumcaputomnium vtcomj 
bcbellauit.p:optertria arma 
•ftte oppofita.fQutacamalc 
toncupifccuam a bj? aboU) m fhgatamvfritperlf&arfeper 
peniam turgimtarcm.gzuia. 
cupidirarie auanaam viritg 
maric frua? fccundiratcp que 
totue mudue t>icatue eft i fi 
utrije repIctue.Sed ipfi? ela 
tionis fupcrbtam per H&arie 
fiugularem bumilitarem cidf 
£tboceftquod fcfccrur^ei» 
uj.cum cntm bitiflctbcue fcr 
pcti velb^abolo in fotma fei 
pcntie apparcntie.quia fcd# 
fli bocf.quia bcceptfti inulic/ 
rcmtmkdiccaecrie mrerom 
nia animatia tbeffiae rerrcz 
poftca fubdiu immfcuiaff po 
nammtertci muttcremiiu/ 

ter fcmcn tuum % fcmen tUiua 
iipfac6tcrctc3purmu.T>la 
numcftautcm jptalem vicro 
nam non fcdt bc b^abolovcl 
tffcrpemep:tamuUcr£uaq> 

eflctmumriaa .ntcr cam i fcr 
pentcnvzcpipfa coputct? iu 
tenflct.^mmo cu fcrpcrcami/ 

ariam copulautt fuggdtiom 
ciue c)t toto obedicn do. £t ca 
putemefcruauirpccpta t>ct 
pzoprcr cum tranfgrcdtendo. 
flcc aliqua alta m ulier bac vt 
aoitafccitbefcrpctcvclOfa/ 

boloqnnimictciatncuin ipfo 
babcrcncapurciue conrcrc/ 
ra.©oUcrgoH0aiwfciua/ 
cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 15 


■» 
MM llll llll 11111111 llll llll llll 1 1 1 1 1 llll llll 16 batur bec vtooifa ficda^qafa 
jpfa fola femcn cins rpd cutn 
bpaboto babuir iiiimiciciam 
tcuni fcmeciua omnia vfaa 
efos inrtigata per ipfum no» 
fncurrendo co <$ tam fn matrc 
$ mfcmfncctuo tpe piicep* 
buiuo mundind babuir qc<j> 
* capuf eius vcucnatii ad niY 
bilu5 rcdtgendo. ^merfectrit 
crgo fuitbcata virgo omniuj 
vfcioium.qufo carnalco <o\u 
cupifcenriae a tiyabolo infti/ 
0atae iutcrfcdtperfuam per/ 
pemam pfrginfca tcm ipfiM 
iiiudiaipidirafCflTauariCias 
interfccitperfuifructue fecun 

bitatem. Satfe cnlm eft aua> 
wscutfrucfuelf&arie virgt/ 

m'0 noii ftiffictr.fi>cd Opabo* 
li etatioiice fupcrbtao tiacta 

riaaimcrfedtpcrfuam ftngu 
larcmbumtlitatcm.vtbciri/ 
ctoiiabcatcH&arieptrabya 
bolu <? *>icta iufttgaraab ipfo 
ftuclligaturquod fcribitur in 
gfona ciuo jjuditb .pii;. wta 
mulicrbefcea fcdt 'confufio/ 
nem in Domo regfe nabucbo 
bouofoi.quia capntboloftr/ 
ni0 non c!l in ipfo.vtDicatur 
virgo beata mulicr bcbjca ct* 
pictoziofam tmpugnaooncm 
3nttrp:ccawrciii}bcb;ca vi ttona vd wncene bfcaturfe/ 
dfTcconfuftonejinbomo na 
bucbodonofozpcr vfriozutu 
inferfcaiotiem.5»«rp2ctatur 
cnim Habucbodonofo: au/ 
gufhavclangurtiatua.Tinul 
tum angufhatur.quia iuuolu 

ni0 cft pccca tio • 2>ed bicarur 

abfcidiflc caput *bolofaiii9 
•tt>Yabolipctipfmet5¥abolf 

tffugationcm.pcrtpfam cnij 

pztnccpe buiuo mundi cicci? 

cft foiae. 

&qmut3mcftbiceitd5 

g>2lugulWnu0inquo/ 

bafcrmoneoenaRuirare bca 

te wrgim'0 t>ercmrinat banc 

quclhoncmpertractan© eni^ 

fllud vetbuj IStouer.ijr. 0a 

pienna edificauitbomuj 1 cj: 

dbtt columnao fcptcm.btcit 

<$ bom uovirgtnalie tbalami 

pcr oiu inain fapicuriam edift 

afa fcprcj columuie fulra cje 

titft.quiavenerabtlio matcr 
tjomini feptcm fpiriruo fancrf 
Donie ootat3 fui t. Bd cutf m 
ccUectum elt fcicudum cpbea 
ravirgo perfecta fiiit tn vita 
acttuat contemplariua. £Iu 
fn ciu0 affumpnone leatrur t( 
ludeuangcltumoc 2©artba 
*5i&ariapcrqu3et>uaemu 

~ m 


nTTTl 


lllllllll 


lllllllll 


TTTTJTTTT 


llll|llll TTIT 


mm 


rTTTTTTTTTT 


llll|llll 


TTTTTTTT 


m\m 


TTTTjTTTT 


TTTTim 


Tmpr 


TTTTTTTT 


^^ cm 1 7 8 10 11 12 13 14 15 • 

HtrcB pfcctfo vtriufqj vitc in / 

tcUigicur.t»toiacaugu.2ua 
F-3»Pcrfccnonc rerorffcco 

icmplariuemarequinuuur fif 

ucfunfncccfTana 

l>:unum cft Mmnom fit 
pnbumanum modum iiuel 
kctio.A 3d boc rcquinf 60/ 

irominteUeaue.quiainmm 
cttcllenttlucemcmiebumaf 
«earicetnualtdanon figitur 
infeper bonum incelUctus tl 
toftrerur. 

Sccundumeftbiuino*u$ 
ftjpza bumauum modum ftn 

tcnriariowcbiuiiiisbomo 
wdiacrfcnrcnricrfupza mo 
bum bummum a&ad boc rc 

qunifuroonumfapicntte.qt 

PtOfatapoftolue.Sapkns 
1 rptntuaUe bo tudtcat omia 

^Pjeancrmnciudtcarur. , 
Ztttwn cft bumanotum 
nipiamodum bumaiuQpni 
bene t oifcrcffl conucrratio. 
-xad bocrequirtfur oonu5 Wc 
nc-quiafiaitfapiennaeftbc 

Mmnie.fufctcntiaeftocbu/ 
niauie» c 

2dperfeaionemergot>i/ 
Kconrcmplaqucma nequua 

wrJa[icccfeoiiu5intellcctue 

mm fapientic.£tt>onimi - \ ■ 

frfenrfc.©iw veroactfaa ptr 
farur imer Ouo pzofpcra fq % 
Bdattfa» 

Zdnttfoum fgirur fupz* 
modum bumanum caufc inf 
ueftigario eftperbonum con# 
filij. Tlamiuueftsgareej; que 
cinfa ocu* pcrmunt aduerfa 

bomimbue cuciuicad bona 
conftlij peranctancjcpcccato 
rumconccrionevcl pacicntte 
pwbarionc. Sed ptcdictott 
aduerfaumfupiamoda bu* 
nnuwm fouie rollerario pera 
iict ad bon wn fbmnidinie* 
5»p:ofperietwo tmpliaur 
bomo fupta moduj bumanff 
poteftfebabere. 

T^rimo promibue bomo 
compariaf.falia p:ofpera om 
nibuep*optcrbeum cpmuni 
cando. £t ad bocrcqutrif bo 
num pictatte» 

©ccundovtbomo.ppter 
rimojem bciintalibueomnt 

buefubi>ciawr.£radbocrc 
qumwrbouumrimone. 

^uaruotergobonarcqui 
nin wr ad perfcctionctufe actt 
uc.falicctoonumcofit^ fbi 
orudinie.iuaducrfie bonuq» 
pfctatie. 7 rimotie in pfptne 

wcrce^obcataSDanaM \ 


•rmarium * faerarf um fpfot* 

fancri bonoztuqui* m viu cS 
fenjplariuafupiamodum bu 
nianum fuitpeifccta per bo/ 
nttmrctlcctuefaptcnriCT fac 
lic >£t tn vira acnua pcr bonfi 
coofili) t fornfadinit? iri ad/ 
uerfi0.'?pcroonum ptctaaa 
?rimo:ism pzofpcrio.vtft/ 
gnautcf Ptn auguftinuin pcr 
fona ciue bicatur. Sapictia 
biuina cdihcauitftbt boniu; 
pcr ciue coipozie miraculofd 
fozrnarionem , j£tcrctdir colu 
itaefcprcm pcr meiuis ciuo 

fepcem bonowjfpuuus fati 
aibabuationcm. i§>mia plcna 

/Dfitoverbofatutatto/ 
nt'0 ac verbo pcrfouc fa 
futarenominarionio.in parrc 
iffe vt fupza bicebar cu a 1 ige/ 
liftapomtvcrbujbiuine gra 
ric inipleaoni0.£rcouefpo» 
bcr tfhid vcrbu^ graria plena 
id efl pcr quod uoflra redcmp 
tio ficca clt rcrtio opcri crca / 
nia.bequo faibitur*5enc£.i» 
£ougrcgenfuraquefo locuro tmnm ^flppflreat arida.^n 

quibuo perbio commcndatur 

beatapirgocjrtnbue. 

"fctimo ergrariccoptofita 
recum biatur £ougregentur 

aqoCi 

0ecunboe|:fucautmcrc/ 
opienriofingularis capacita 

tecumadduur. inlocum vtui 

^ Strriocjcfuivenmsbenc 
btcri fecunditatecum adtun/ 
gttur.^tappareatarida* Ha 
pcrsquae copiofirae biuiuc 

f-aric wrelligitur. iujcta illud 
obanni0.pt;. /iQui/erediri» 
nieficutbidtfcriprura fiumi/ 
na be veutrc cius fluenr aquc 
viuc. £tpoftcafubdit cj boc 
biarfaluatoi be fpiritu fan/ 

tto qucm occcpturi craut crc/ 
bcnrc0iueum» 

3fn virgtncauKm gfozfos 
faoinut'0 graricromce aqne 
copiofc cougregare funt.quia 
vtbirit "Dicronpiuem fer/ 
nione bcairuntpriouc.ceterie 
pcrefca pzcttatur Sf&arte ve 
rofc fimul infudtr plcnirudo 
graricper vnum aurcm locuj 
mquoralco aquccongregare 

funtfmgulana cap jaraa mi I 1 •' 
IKH 


iti mcwjjtmbad grariam retf/ 
picndaj uudUguur.om nul 
lualocua fnulla anima alt/ 
auuecrcamrc poflet effc care 
T fa/10 gre capac ficur fuic ani 
niawrgmio.tfquolocobicrit 
fuit Wof(uw.8ol\xt calrfa 
mcntuj o c pcdibue tuie ? no 
appiodmquee bucquia loc? 
tn quo ee terra fancu cft» "$n 
tantum cntm iftc iocue futtfa 
ctiftcatuoi virruubus? gra/ 
ttpe replcrue gp iiuUud fancto 
ruiiiitecattgclowm adci^fa 
atrarem i bouiracc porcft zp 
ptopinquarc Scdpcrmdi 
icrram fccunditaspennis ma 
rie oefiguatur perum na$ cft 
guciraiftaantcipuicue fan/ 

ctt tujria peitum atigeti fupcr 

ucnttoncm anda crat.quia cp 
pcra virtlio confom;. fcd rorc 
fptnrue fauor peuicure m ca 

faaacJltllarena.bcquabfat 
,ppbeta. ikritae beterra oir 
ta ciUtcrra uoftra bedtcfru/ 
ctum ftui 11 1. bc tfta o go plc/ 
ititudinc grartc bcarc vtrgttitf 
1f f. anc qumcp oubuanoncs 
cflepoflunc 

"pttmavtm^ipfafuitma 
S 1 » ptena grana&aliquaac 
aturacfTcpoflir. 

gccundapffuinipfafijc/ nt plcna graria m bmnib' ft/ 
oirnjo. 

ierria Ptraj fpfa fuerirm 

grart a gfecra in fua nanuicace 

IDm art a vrru j ipfa babue 

rft omnia bona a beo grano 
bata. 

£2utu ra vrnn fpfa babuc 
litomnemgrattam gratd fa/ 
ctcntcm. 

fepnmameft|biccndu5 

q?grana ba ruraocoad 

quaruo: cffcauf p;tf ictpaliter 

"jpwnoad Oiuiuc jniici/ 
acjcopulanoncm. lluilug.iu 
poteft bco couiuugi i copula. 
ri ntfi p gratia aua.Bn bice/ 
batapo.pgratia rcconfiltari 
fumua oco.cu effcm? mimta 
iufauguinefilijctue 

©cciid o ad peccatoium re 
unffiouc.quiacunoufitoueii 
tio lucts ad tencbwa gra que 
eftquedalwranime teurtwaf 
peccatofbabeciollerc. 

2"cmo ad falune pfccutfo 
ncquta falureuuilue pot cou 
fcqut fiue gran a.EIft Otccbae 
apOi^Sianabcifaluatt cftm. 

•z bocnon cie vobts. bonum 

embetefi. 

IQuarto ad cojpona M> 
ftranonc t> aldcn.m3gnujc(l 

q>grJ tllu/lrac? rcp/carauiil £$ed g> !ur gratfe mn fu f 
ctiam rcdudcr m co;pu o i irt 
fecic tvl (n co:puo boc dl ma 

«imiifiK Sbtde biariltofaaa 
•Defter ©idi ce oomiiie quali 
angduni Dotnmt wldcadmi 
rabilio fariee tuaptena cgra 
aarum.potTumuecrgo Oicc 
rc^plcnftudo gratte bte v ir* 
Biuteitiiftiequauiot qceeCTu 
gratiani Datam* pofftbrtem 
DartOMUbctcre3Cureflngdta 
Velbumane yximo faticj w 
Diuinc amiooc coputatfonc, 
quiaalij bomtnee ref angcli 
funt bco comun m vcl copula 

tipcrgratia^filulie adoprio 
nie.rcdbeatavirgo fiiit oeo 

cdiunaapergratiamfUtario* 
nie naturalie. quta ipfa pcre 

fuitmatcrrpuia^liteTT cot/ 

p waiittr.pii no potuiffer m* 

to« gratia replcrt $ replcri tl/ 

lo qu* erat ac moi % o ato : onr 

«ie Srarictfjccertttcrgp omce 

fa ffrarie coniu u crionc -r copt* 

larione ad bcum. Stoudo ct 

ccflir omuee ingraiia pecca/ 

loiumremiflionie quiapccc* 
tumoriginal^ ' 
ptmtnm tw> acruale pcl pcr 
foualcnun^cowjtauc^pe/ r**vi -vi / i- «..■*, (v i„^ ti nfefcfic$mo:fafc contrabc* 

Jtpottift.fedahijj fanoialiqfc 
remafirer. Ztmo cjrccflkom 
nee alioe in grariafalucario/ 
me.quia poaff graria alrcui* 
facri impctrare pcl opcrari fa 
luremaUquomm vd efacuift 
* ptcbcre rcmcdium tu tali q t 
«ulovelintUo. ©cdbear* 
virgo fatoicm cmmum bo/ 
mmum ocmtmdo i omniu; 
Bngelomjoperatacftjpm gc 

ncrando.Tpoteflremcdiu co 
Ime in omui giculb? in omui 
angttftw,®nde triarur in p/ 
rojfB cias Imacfej&a&ilfe 
dj? per.itf cftmilfercmedta co 
trapcricula occurrcnria petiA 
bcntejteatomnie armatura. 
fo«ium. JQuarto^cjxclTft om r 
nee in graria corporie tlluRra 
rionie.quia graaa anime re/ 
buudabanucozpusimeriuo 
«jtteriao^nreriue quicfcni 4 
vattre ciue fecundando» Su 
Dicir ftJugo oefanao ptctozc 
ffqufo u» coide wrginie ma/ 

ricardwgrattc fpmme fanctf 
ardebatliugularirer^ckoiii 
awpoic o'us mtrabtlia feae/ 
batintantumvtbeca nafce/ 
fctur % Dcue i |>omo»4Sttcn* 
pcro faacm aue ? ormria me 
bw quq wfcinrfo % iflufira* >v-~- "*' (4 1- 

^ 7 * . bo intantum vtfcionjfi? W/ 

ctt in quadam cptftala mifla 
beato ^obamii cuftodi virgi 
n:e a quo cum pcnuiffcr ma/ 
nam marrcni bommi ftbiode 
tottobtinwfyquod pctcbat 
Vifa ca ofr £m biuin ie (irrcrfo 
erudicuonou cflcm i fidc illa 
minaruG oculoe non babcrcj 
aliud lutncn non cfle crcderc» 
^ptcnrradiariouenu fplcn/ 
bozcm ciue.T^3rionccm?di> 
dc"bilanue fupcr U&atbcii 
cpTfotcpb fponfud virginio 
non coguouucam toencc pc/ 
pcntfiltum fuum piimogcni 
rtim.plcf 13 crgo fuir bcara vir 
go graua btuine copularioie 
granapeccatoiii crpurgatio/ 
iug. graua omnmm faluario 
tri0.?graiiaco:pou0 illuftra 
rionio. vtipfa fola fignanrer 
poflYcbicerequonruni adifta 
o quaruotquod fcribirur ecde. 
rntr-^nmcommogra? ont 
mefpcsviceTVirtutt©/ 

b fccunda^ cfl bicenda 
<j>5capirenoftrorpo le 

g(m*#fuirplcn?graria 50. 

l. vidimuo glouaj ciuo quafi 

vuigciim a patreplcnum gra 
tie 7 vcririn e . tbz bcato Ste 

pbano \c$m?imfU9 tm plcnii© gratfe n (bnftadinct 
beommbu0 apoftolia fcribtf 
acr.i/.ifrcplcn funr omiici* 
fptriru fanao.£iualirerergo 
beara U&aria fuitplcuagra/ 
fta biffereter ab ipfo.'fft fdcl 
bmn cp%p& fmrcapur bomt/ 
num t augcloni. Jftirra illud 
Qpoftolujpfum qurdcrn t>c/ 
bucaputfupcr omncm ccdc/ 
fiajquccftcoipuociuB.Sci 
pire autcm t»cbct bcriuari m 
membza fcnfiie cogmridnie 
n 'pimi#.?<d£o iu rpo fiiir ple 
iiiftido gratic taiup iii raptre. 
qutagracta tvcnueg ipfuj 
tpm facta cfl: ^obanuiG.i. £t 
tantp m creatore ? batoze gr» 
ttc quia t>c plcnirudiue grarie 
eius omce acccpimuG graria 
p io grana. vt buttur ibi. fuic 
CU13 jcpe icfus bonato: batoi 
1 crcatoi gvatic. 0fccnuc qui 
Ccm t puuripaliter ptr odra 
tcm.£tinftramentalircr?mc 
«toziepcrbumanirarc^. qui» 
bumanirae Pm fcamafc crac 
inftrumcutum Diiiiiiiraria me 
tMautequocraiirbomince fu 
pta bom 111C5 operabatur.Ju 
beata aurem vtrginc fuir plc/ 
nirudo graric. qu.a auctojcm 
graric geucrauit npoimit* 
&micfuit'plwn g^ria fiat H 


fttmr plcttitudtnte gratfe. 

©cd £>tcpbamie 7 apo/ 
Ooli fiicmnf pfcni graria ficur 
powtozee 7 Difpcf ato:ce grs* 
ftcSIndctucit BpolTolue.f f 
«£omitb.iu>. Sicwe cjnfh/ 
mctbomo Ptnnnifrroejtpi* 
*>ifpcfato:cs tniniftenom t>ci 
bicamue crgo <$ tpe fuit ple 
mie graria.quta ipfam plcnf 
tudtncmgrarte poruit acare 
?bonareommbue. 28eata 
outc5 wrgo fuic pkna gratia 
qut j plcr lirudfncrh grane. po 
ruirgcnerartr.fiJcd ©rcpba/ 
uue fiiir plcnue graria. quia 
gratia^pi poiuu bifpcnfare 
pdicarci bcfenfarc. (grficaU 
rcrpicnicudo grarie fiiir i pno 
«fiiia/io. 1 

fetcrttamcftbiccndufn 
j q> tn rcbue naiuralib? 
fnucnttur quadmplc? pcrfc/ 

1 

- T*i'«4bffpofiriomb» 

1 

©ecunda foimt inrrodu/ 

oionie, 

^erriaoperationfo 
«zuartafiofeadopriomb 
Wrfiejaquapcbj ficriigmb ^«moWdcmueq>eflibi 

fdouea bifpofitab quc c aquc 
calcfaoro. 

©ccudo cfttbifb:mcignie 
liiiroduoib 

^embcfffbifgnfe opera 
«oputafurfumafceufio. 

/Ouanocftibifiimiecori 
fecurio. ptigmb tn ptoptto lo 

co quicu tio. 

* 

$n beaca crgo tfrgme fue 
tcffiuc quadruplcr. pcrfecttb 
™'t. Tbnrnafijitbifpoftnoie 
Wbancreccptcin fua naout/ 
tarctinciuewcro fanoifica 
uoiie. Ztivicenijfiiirapeta 
loozigfnaltmudata-rfic a» 
crificataquo ad rccipicndu^ 

beifiliumfaaafim bifpofita 
/Jptcparataadrccipicncium. 
©coinda fint fomt introdtt 
aibnie t bzni recepit in ctue 
annimciztioe* Zuncenun in 
fno vtcro rcccpic fibti ocf.que 
rcaptcdo ab omm fomirie ttt 
duiarionc fiiit cota (icer ei? 11 a 
tura fcparata 1 tu bono cofir' 
iiiaca. £crria fiifropcrte ma 
nifcfrarioiiie.' J 6barw ottent 
bfriitcfue purificanone.rune 

tnimco!pu8 7frucaim fuum 

templo pjcfeuraudo omni/ 

(bueujanifcrtaufr. 6 8 9 

lllllllll 10 11 12 13 14 15 
I Oftendft tficcmm k elR ma 

rrcm^Lqufabocofftctucrar 
in atrie £m lcgfe ptcceptum ft 
Itum cum oblariombue rem/ 
plopzeftntare 

£2uaita fuit firife jconfecu 
ctotiie weceme fru inote 7 ab 
omm mtTenaUbenmonte £c 
teopt t in fua aff ump n o n c qii 
ctaltata cft fupercbotof ange 
lomm ad ccleftia regna.f m er 
go q> fancta matcr ectlcfia <o 
lit bcvirgiiiequatuotfefta ftc 
in ca futt quadnjplct pfectfo 
grarie fiugu larie. quia feftum 
Blicuiue fancn non colftur t>t 
ucrUe wribue nift >ptcr t i/ 
oerfitatem fingulane gratie. 
^Quta pcrfcato grarie t>ifpo# 
fitfome ftut m tcata virgine 
U\ cme nanuttatc? m cP vte/ 

ro fauctificationc wncem futt 
fuffiaeue wfpofttarptcpa/ 

raca. - pcrfi:ctfof&ogranc fbr 

thcttiroductiote ftiitin ca itt 

cwe annunctatione. tunt ctn 

Oci filio fuirmgrautdatat fc 

fundata.*£eifccrio auteftu/ 

aue mantfeftariome futr tti 

ipfa m eiue punficationctuc 

cmtu$fucritmater|tpi omm 
bue ftiitocdarara. JScdfcftf 
fliQ ftms adoprioniat acmc 

qmetarionteftittutcameiue a ITu mptfoue.tunc enfm fupe» 
om n ca celoe eft craltata n ab 
omnimffcriafibcrata. S3rbi 
ffhequatuo: petfecriontbue 
graricinrclligaf quod fcrtbtf 
Jft.l vu/f Jmplcbo fplcdoul 
bue anfmam tuam tn rua fan 
aifiaridepertdoncam otfpo 
finoucm. terie quafi o;rue it 

rigtme tn tua anmmriatfone» 
pcr t»ei fili) in tuo vtcvo recc/ 
prioncm.fuftollam tcfup la J 
ritudmcm terrc in tua purtft/ 
cartoucpertm pamie tu ttmi 
plo ptcfcn rarioncm. 7 riba b o 

tebcreditatc iacob pame tuu 

tn tua atTumpucnc pct cievnc 

fruittonie quictanonenu 
b quarram eft Oiccnda 
q> imcx oona groac gia 

rie bate t gratum fariene ta> 

plcjtcftbtffcrctia* 

1>timfrquiabona gratfe 
grariebatcluutcomunia bo 
riie i malie/li&ulrinaucp t»t 
cct rpo iit bie iudicij,£>ommc 

in nominctuo ^pbcrauim*» 
bcmoniacteamue.miratflia 

nmlta fccimtyuWi refpode 

btf.Hcfao voe.Sj bona gra 
tum factcnnafolum banf bo 
n te . £a ritae cm'5 tgraua 110 

OaururirifiDiligcnnbue t>ci 
K JScoidacflquiabciusrc ! V*w \ t ffratfe batebanturnon fofum 

p:o vtilirarcilliue cuioanrur 
fed eriam p:o r nlttare alioza 
$>ona vexo grarie graaim fii/ 
acunf pnnapalitcr Oantur,p 
•Uiuo vnlitare cuioanrur. 

2ema eftquia Oona gm* 
ticgrario Oatepoffutoari ali 
oii (iif e operattone % pfu eoa 

quiafojtcillecuioanmrnori 
cftinftatu velwpQflic pel vt 
bebcat talia bona ad vriifra/ 
tcm alioium e*equt.€5ed Oo/ 
na gratfcgrawm facientie fo 
banrurcum vfu loperationc 
eomm vel ipfomm. £u ergo 
qucrif an beata virgo babue 
riromnia oona grariegratfo 
Oare.oicendti eftqwnnia pte 
bicta Oona babuic.©ed oif/ 
fcreter ab apoftolto ? ab alija 

quibuobatafuwtaliaooua. 
"Ham bonum fapicnric t fcic 
ftcperfeccc babuit. £t Oona 
* operartones Oonoium per 
»»odum cuiufdam familiario 
e*o:tanomo.feduongmo/ ' 
bum publice predicanonio fi' 
curapoftoli.quia ficutpubli/ 
tt oocere rcpugnat fefui femi/ 
niw.oontim vero loquediOi 
uerfae luiguao oedendu^ eft 
enam # nou babuit 7 pfam x 
Oonum.qz bocnon repugnae ttnArionipcrfoncefuo.SK/ 
milircroonu ^pbencbabuit 
?* f "J" ^rparerin canriro 
i"o,3/>agnificaranima mea 
bomimmu8cdbonumfadi 
Oimiracula vel in curanoeiu/ 
fiimoium vcl in cjtpulfioc oc 
nionionim in vitaeiuo cou/ 
gruum non eraripfam babc/ 
rcmatimc $diu oocnina rpi 
confirmaca? mamfcftata no 
fumquiaillio folumtaliaoo 
natuiracula faaendt oata fut 
pcrquoo eratOoarin» rcpau 
baconfirffianoaz p:edicau/ 
ba.Qndeneq} Jobanceba 
pnftalegirur fcafle miraaila 
ncalibibomincs ponerenr fif 

Oem^mrpioocmna.^oll 

moiremtamcngutia bcc fa/ 

aendimiraculamagtotn vir 

gme viguitgpin aliquo fan/ 
cromm vcl fanaarunu 

£>qui'uraiiic;toicewda 
tpgranagrarumfaaeo 
eftillaquebabeiircm Oeofa/ 
argrarum 7 caruiu. 1 queoi/ 
Uiditbabeurcm a fityo perdi 
rionio eftmc. 7 itumcratipfu 
cum fili/o rcgio crcnn.j£rboc 

^pncipfacanrao.SJndcaic 
2uguftm?.rp.0c mni. $>nul 
lum oonum grarieeft cfccllefi 
M8 «nrj «c.quw ipk fol* 0» 
1 tti&tniterfitios regieCtemf* 
filios ereroe pcrditiofe. 0uc 
sutem ma qucpctpuc reddSt 
t> co bominem carum rgratd 

T*umum eft viiatio pccca 

toium. 
©ccudumeltoperatiobo 

nomm. 

Uerriu cft fcdatio ? itiqoie 
tariocogitationunn 

fccus autcmfcparatfcaco 
gttatiouibus que funr finein 
tcllectu.Jfta aurem rria xfigit 
pjopbeta quando air. bcdif 
naamalo,quanrumadpccca 

rozum wcatfouem.? fecbonu 
quantuntadbonommopera 
rionem.^Jnquirepacem 7 b> 
fequcreeam.qwatttumad co> 
girarionum fcdarionej.i&flp 
ifta quatuotfaciant bomiucj 
t>co carum -rgratum 7 inftom 
parctperiltodquod fequitur 
/Quiaoculi Oomim fupcriu* 
ftos 1 auree eiue i\\ pcee cou. 
T>ec autej tria fiugulariter 
fucrunr in pirginc ilOana m a 
gis $ in aliquo fanctomm 
-pmwo tntatio omuium pec 
catomm.quia nullum pecca/ 
tu icurncnccpemalcnec moi 
talc.quod dc nullo fanctomj bfdpotdUboemultum cou 

gnicptoptereiufl puriratcm. 
quia tpaclccraftjit vtcfij ma 

tcr fapicnrie mcrcare . bc qua 
fcriptum cflqMto intratin ma 
liuolam auimam ncc babitat 
incotpox fubdito peccatifl. 
©ecundo pzoprcrfili; bi/ 
guitatcm. Ttomficurbonoi 
1 gloziafttiomm fupcr pare» 
tes eomm vtbiatur "fczoucr, 
viij.Sic vitupcrium oppzo/ 
bnum 1 vcrccundia filiotu cft 
mdfgmraffpaitnrum H&acu 
la ergo 1 ignowno marns 00 
mini rcdundaflet i\\ ftlium 
Jcrtiopioptcrfims incarna 
rionis Oei congruitatcm.tlam 
bei ftlius carne afli/mcbat Oc 
Virgine vt pecca r.i rollet et i'u/ 

FtaiIlud|o.t.igcceagn'bci 

cctcquitottitpcccatanuwdu 
!&fi camcm mundam 7 imio 
centcm bc trirgine no» acccpif 
fetnoti fuifletagnufl ipccca/ 
ca ipfe iton tulifler. Sccundo 
in virginc fuit ogario omniu j 
bonozn. Ham gmria oata eft 
at>co cuilibct fauao ad ope/ 
radualiqtfbonu? altqtfgcn' 
pirtunfl.nontamcn vnwcrfo 
litcr $ opcremr omncbomw» 
n j> fulgeatomiri virrafc. S* 1 * 
■ 


noneftutoenmefimilieaii 
m-quodfubimelliQtUnaU/ 
Qao 00110 finffuiaife ffrane. 

"Wlum boming p.dcmoo f,c 
pJiuarumpimjKTffranaquc 

IMa/iquoffrancOonoiioiitic 

bcamue , p r um arbirrart 

bisfupenoiem.Sedsrarta 
Oarabe a te W r g uufu,roVe;* 
nuaomiiieboMitomnfewr 

pium omnium Wrruru* 7 om 
niumboi.omm.aiiiperofari 

Vc[.l«ue.w|obfe«ircmp|«i 
P^tter Zbobmemite/ 
plum mifencoidie. Sfudirb ifi 

e^emplficamtanB.-befrerpe 
Win aemplum bumilitttts. 
^hcoeal^^pterquod, r 

con.pararurfoHtmne.alnw 

rofancnrrdlfequeafoieife 

rwreapmtiume. 
^rnof ul ,,„ Wrff . ncfc(fa 

*qui*rarioo.nnm flucru 3no 
«uni-rcoffiranoriuni.0,erH 
£J' 5u S"««"um ille tonaus 

^FmcoHOicirfefuiiTeoimif 

cuB P ,der a -rf a / HWre 4 0c „5 
f«an,U8 W rff, l ,„„to„ fra -S fe"Tc«.ipa«7qn.« af 3 7 ter/ 
mnar amc ,uep 3C e mom| 

to pcnrrc porrauir.qu, C re ,„ 

•uumffcncrauirTrcnnmfi^ 
mumrcm,feau,r. fflihe Z 

bcarav.rffopaldcfom,ofa?« 
pcccatomni vitanone. £t iit 

crcdibilipulaitudineinpiitu 

mmtbonorumoperarioncs 
oculieomniujffratioto^no, 

giranoiiefedanonefquieta* 
"^•winpcrfoi.aciusoicii 
wnuud T>ci?cr../.cap; Sicut&icebarurfup:» 

rMtPerbum o.uinc babirario 
nw.itrcoKerpondcriffud ver 
buiii.f.^ommua tecum. per 

quodfacraclrnoirraredcpno 

pofuireeuaouofemfearia,» 
n>mamaocc/i. W iuccre,)rfun 

Krrjm7prcciTciiroiei7nocfi 

Jmcurn wtfne per boannii 

BWianwi 11, pjeroai» p W 

(foMem vmoiKtn II • 

n 


^rquantumadboc bicitpo 
fuitouo luminariain ftmia* 
mciito celi.HfllumiwafKOia/ 

iuBfuitipf9t»w , n an3,ura * 1 ( l 
eicctitcapoftoloinbabttatlu 

«mmacceffibuem.^tiumi/ 

naremm^fuitnaturabuma/ 

n a IJftetmenarure i tfta ouo 

lumin aria pofaa fut in ftrma* 
mcnK>ceU?invterovngwu 
lipervmonemperfonalenc» 

perconfufionem uaturarum. 
cmiaocifiliuequoderarpew 

niaufiriquodiioncratairo/ 

pfitnoirconiitnoiKm paiiue 

neqj btuifionem. vnde ccrra 
t.efi.catboU.fcnbitur.cvtpe 

vnaintmabuenatwie p.fo> 
naeriftcneviamvuemantre 

fhue bemoivftrauir. 

Secodo eicaturfumc oo 
minue cuinvirgtueperbuma 
ne meurie illuitrarioncm. « 
«tujadbocofvtlucerccfup 

tera.td cft fuper terrenoe bo* 
niinefl.namficutfm Bugu. 

015 oomuiue oncit.cioe cllie 
faltcrre.noittcrramquapcdi 
buecalcamue.Scdterrenoe 
fluoiumcrtiiiQuendiepudo/ 
nbuet condtendiemoitbue 

opoflolicum falcm Domtnue 
milii pebcmue mtclligere fic 
cu Oicicut vt luccrent fuper ter ram.bomioeefoKrmbabtrJ 

tes inteUigere oebcmue. «W 
biciturljob.i.cpipferpecrar 

lutveraqueiUummatomiic 

bominemveiiienteminpunc 

mundunt. 

iTerrio bicamr bominue 
fuiffecumvirgmepervniuer/ 

f aUm ootninatione. £t quan 
mmadbocbidtUT.Sltpte/ 
fttoieitnooi.ideftvmuetf» 

Irttrfidcli vel iudeo 1 geiitui, 
0icurfru3ugufrmuntcu Ot 

ritur.&iee 01« erucrar vcrbuj 
id eft rptanue tpiano. 1 itor- 
noctudeftgcnttiie gcult vel 
fodeuetudeoindicatlaentia 

3ll3innaq>oequaoiaiflpo 
ftolueScicnriainflafrcan^ 

tao edificat. #go bom"!" 9 
fuitcumvirgineperouaru,!»» 

turatum petionalcm vmone. 
petbumanemcrifl iHuirratio 
nemapervmuerfatcmoomt 

„ario.Km.4£tqu.a bowjjg 

biciebepatrcroefpimnfi" 
2o,befiuo.ru.tenamoon. 

„u0cumvirgmeante$tpfaj 
9„ ff clHalutar«tOtcerct.co> 

mle tecum. Jd» Qjg 
eubirarioneequcrtP^ 

-pj.mavm.5 '«gJJJJ 
fuenr cum v.rgmc •» OT » wW 

pater • Seajnda prrum ruerir ffn 

«.-? , ? ,8wro,n '«ngularicer 
n» wt ca virgme bomwue fpi 
ntue fanaus. 

^uafrawromfuerirbite 

«5 wrgmeanrc$ mitteretad 
inam angelum. 

«amntavnunobilwifmo 
eo poflic bominue effc oi alt> 

quaoeamrafmenrewmra. 

Oprimam eftfeieiidum 

...... <• * ° ,a9ld «» cp 2wgufti 

»«• "i libio fcc pjcfacna 00 
Jffam quclhonem betermmac 

0icen9.9alitertjeu8 6ieicur 
«Te vbicp t alircr ifejpfo 7M 

Krnifancnnwna.7a/ireriB 
beatawrgmc-namvbicBOt- 
arureiTeperbetcarie piefow 
««m.cumeiiimafliftat vbiqj 

nuncjabfen8eflaliaiirei.a tt 

emmconnncmrarebusqni/ 
bunpfenBeftfdeobic.rurciTe 
«ifeipfo.ppteruuiiiueraco 

nnoinamwlindigenna-.Jfi 

S2S? fca5,tafwnir 8«"« 
Krquiabiceweapoffolotny 

""«>"« flwoamm funtidem •nombominne.Jdeoperm 

3' ranoni8 ^nanin,ulne 
m «Af «iaairefleinfacrie vi 
"f-^ufa ^iffranammaio/ 
remtminoieiPnibonaplo 
wipauaoia.-namcumuoii 
BgarecncceiTitate.fcd«fuali 
beraroluntate.bimditfincM 
U8 fua bonaficut vult. ©ed 

jnbcatavirginebe^paterfuii 
niigulantcrperfuiniij infepa 
wbrtem fnbftannam.cum em 

. nlmefireiufdemfubftannei 
nanireaimpar/e.quiaegot 
parerpnum fumue.ccquo ft> 

liueerarcumvirgiheTpattr 
iimiUrercrat.Pmquem modtl 
nonruitoomiime pater cum 
aliqua aearura bomie vd an 
ffclo.quia non fcdrq> aliqua 
creamra eflecmarerilliue nln 
cuius ipfeerarparer. 0uigu 
farircrergo bortjin'parerfuic 
cum virgme.quia in eodem H 
«io in quo beara virgo erat w 
marerin eodcf erat bommue 
parer.licerefn in rpo fuent bu 

plcrnamra.f.biuina 7bam§ 
«Mfm biuinam («eiufdcm 
fubftanne cuitt parre eremo. 1 
namram bumanamacapenr 
ecmaire rempdjalirer. perfo/ 
nalirerrameniiocflntfi folue 
nliue cicm a li tr gcnime a p » 


^rcidpaialitcrctvirginetM 
trc.?quiagcncrart?nafct eft 
■ perfone 1 vpoftafie.idco pn* 
n idcm ftliua cft tpe etcmi pa 
rria i virginie mams. S& ilifi 
cundcm fiUutu quem bonti* 
nuspaccr gcumt etcntalitcr: 
bcara vtrgo gcnuitcunde ter 
po:aliter.33nde t>icit fcama/ 
Cccnu8.tq.ltbio.c.nc9.fpofla 
fts •; perfotiam getunt fancta 
beigemtriKtnbuabue uaru/ 
rie.bettatem qutdcm cr patrc 
gcnitam ercmalicer vet vltcn? 
surcrpatrccffcipfa incaina/ 
cam icantcgeniram. fetcatcr 
go angclue vi rgtm maricfeo 
minue patcr cft tccu^. quia eft 
patcr tut ftltj cccmaltK r cuiue 

tu nuc cffeaa ce maccr. £t vit 
go benedicrarcfpodcatquod 
fcnbirur<©eneP. wviij» ©crc 
bominueparcrcftinlocoifto 
fcilicct i\\ vrcro mco. pcr fui ft 
tqtnfeparabiletn fublbntiaj 
tcgo nefciebam pereiue car/ 
nie afliimprioie oe vrcro meo 
iguoiauuaiti. Tlam qualitcr 
UU bewedicta caro i vtcro vtr / 
gtnis founata? aniataac bct 
fiiio pctionalttcrcopulacafue 
nc vr ipfa bcaca vtrgo cflj ma 
ccr vci 4 tilme cm? cetclfce 00/ 


minue crarparer. ttacura tton 
babuit.vfue ucfauit.ignota/ 
utcrarto.bumaitameue uon 
capicccluj pauccrcir3 rtupcc 
bcniq> omiue creatura ctiain 
celeftie iiiiramr.? rorujquod 
vidcliccreftper#ab:icle nun 
aatum.cum cioiacur.&omt/ 
ttus cecum. ficut "thcronpm* 
in fcrmoncbeaffopuouc* 

b fccundam cft btcen/ 

bumtp Suguftmue tn 
libio be (f mbolo legendo t»c 
aduentu oomiui. ottcdir 9 00 
nuuuo filiue ttioue modte 
cum vtrgme firir.quibuB non 
futccum alrquj crcarura angc 
Itcavclbumaita. 

^iimoficucfiUuecuvera 

manre 

Secundo ftcutfpoufue o* 

fua foonfa. 

2ernoficutnutrituecuffl 

fuanurrtce. 

T»a5 ficur t>cifili'u0 acccptc 
bc viigine qutcqutd vcrus h/ 
liuebebctbabcrcaeeram^ 

cre.quiacamcm animata ani 
matarionaUciiomibue foi* 
naturalibus a piopwraob^ 
bcciuabeiudiao vt&o sccet 

picficipfcfutcaimmafrcoa 

modo quo vcms filitiB ?bo/ 
mis bcbercflccum fuamatre* 
tnbuomodie. 

TMimocumreuerenna e* 

fubtecrioe» ©iccnim fancrud 

/Tbbbiasfuo filio. *Donore 

erbibcbie uuniruc ommbuf 
Oicbuo rircruc. 

0ecudo cum etue pcttrio/ 
IU8 erauduioe.pzcccptulnaq} 

furtmlegcH&oyfiprWt^co/ 

remncne obcdtreparciinbue 

bebcrcrlapidart. 

&crriocum ncccflanojuj 
fubucurione.quia pteccptutn 
tllud. *bonoia paicutce Pni 
Hugulhniimagie oefubuen 

«onecf occjcrcnpM rcucrenna 
fubmrelligirur. /Oinmb* atic 
iftte modte oei filiue ftm cuj 
tirgtueftcuttiltue bebet efle 
cummaire.fSwnocum rcue 
reitrie fubieatone.llam fupcr 
tlio verbo Zuce.iij.&effeudu 
$cfue cum cie 1 crat fubdit* 
cis.btar 3mbzoft\ <$ ab ipa 
pzimeua erate oei filtufr purj 
fo patri ?pcre rnatri fuit obc/ 
tnenelabozceeozpozalee m 
ftando 1 etido 1 neceiTana j>t 
curandobunulirer? reuerens 

«r<*d miwtwMcowm fufl» nendo. Stouti do ctj pctirio 10 
eiaudirioe.petiuitautem m»/ 
ferpraquaiu niutareriu viutl 
1» nupnjie. icguieboc faccrc 
uon conucnirerci fm u jrurat 
illamfinquamcrareiue filif 
caiucunoluirmatrcm t>e boc 
crubcfenriam paniu coufpe 
aumuttOf.fedbumiIitcrtpfa 
c|raudiuttA>tau&agu!hnu0» 
Zertio cum ucccflanom fub/ 

ucrioue.quta 11011 Oblltue rjc 

curaTCuftodiaciuecttftee itt 
cruce ipfa5 cure ? aiftodic jjo 
b jiirits comendjuir. jfuirer/ 
go bonwiue fiiiue cuiu t>irgt> 
ne ficur filiue cum pcra marrc 
Secuudo fuitcum ipfa fi/ 
cut fpoufue cum fpoufa quta 
fiau nuiliercomuugitur viro 
ffponfafponfo? effiaunrur 
vna caro m vrero tnrgtiiali co 
pulaca crtociran ? perfoual:/ 
rer facra tft pnutit cum /pfj itt 
fignumg>tocaecclcfia fidcliri 
copularurjcpo?efficiturvuu0 
rpinui0cu$ipfo. Qndcoiat 
Zlucjufttiiuemltbzo fup»di 
ctoqt oei filiua icozde patris 

fbommtefiliuemvrcro nia 

rne idcm ipfc vnuerpe qin p 

celTtrec vtcro virguuh tang> 

( fpoufuo octbtiomo fuo 6 TTT 8 9 lllllllll 


IMI|MM 


lllllllll 


II . III 


llll MM 10 11 12 13 14 15 fn qtto wcro fpualee nuprie 
celebiatefunt.quuocue con 
funoueeftami?caroadbe/ 
fit Dco. vt effet pnue ipe oeue 
7 torue bomo. 0r crgo in vre 

19 virginalicdcbimm eflfpi 

rfrualematrimonium bcne oi 
ctum ell 9 Oct filiue cum vir/ 
gmcf uu ficut fponfue cu fpo 
fa. 2crriooomin*fiUue fait 
cumwjpntficutnutritue cu 
fua n ucnce. Tlaj fuptr illo ver 
bo £ucc.ij.paunie cu$ inuol 
nitircclinatiircumm p:efc/ 
pio.biat 'D-tcroiif. <f nullue 
in pammrionc pirgime fuit 
obfhrnr uulb rnulicrcularuni 
fcdulitae incercelTir. ©cd ipa 
firgo infantcm muoluit pan/ 
nie ipfamatcr i ipfa obftitrit 
i ctue vcro cducarione nulla 
nutrijtnuUa lacraue. fcd ipfa 
nutw? ipa matcr.mulrin.icp 
funt ftlij aliouue mulune ge 
ncrarionc fcd non nutrinon c. 
& cd v irgo bcata bei ftlu mai 
tcrcflcmeruiti numr.53ndc 
t>iat Buguftinue m quodaut 
fcrmoucOc aflumpnoc. lacta 
matcracatotccuumlaaa pa 
netn alt lacta ptcauj mundt 
piebc laaann mamtllaj vi £ 
te tpfc ptcbear pcrcunenti nu 
nium.tu tili prmatcr tcmpo/ ralem mmilTra fubllanria.ipc 
tiobie i ribi vita tnbuat fcm 
pircmam.&ommue crgo fi/ 
(iue cum virgiucglojiofa fiur 
tribue modie.quibue no ftur 
cumaiiquacreutura. 

fmmo pcr peram filiario 
ncm. 

©ccundo pcr fpiriruafcm 
bcfponfanoncm. 

2xrrio per ccmpoialc uu / 
tririoncm. EUbe iftie mb? m 
telligaf quod faibif {gjccbic. 
flutf.boimtme beue tfracl iit 
grcffiie cftpercam perfuperj 
nalemfiltattoncm.Dam vw 
cutcfpiritue fancri non naro/ 
ra oct hltue mgreffae eft g pit 
rum pirgime. bumanamna/ 
turam cjtrpfa aflumcndo. £t 

pzinccpe fcdebttinea.g fpiri 
tualcm ocfponfarioncm qu» 
perfonaUta natura bumaua 
futt coputata octtari. £t fpiii 
tuaUtcrtota ccdcfia tpfi rpo» 
vtcomcdat pancm prrtctn' 
potalem nutnnonem. 
& tcmain cft Oicendunt 
cpficurcrDiaieSmbio 
fi) tit Ubto oe virgtmbue col' 
ligt potcfl -&otmnue fpinnie 
fanctue fingulanrerfuir awi 
Virgwe m mcArcaue perfon 
auicduouan ciue. inviwil 

fwolie foimarioncm.? in oge 
per bonotum oi ffufio ncni 
JGuamuis etum faiicnficano 

ncmfanaouim ommum ope 
rcrurfpirirue facrue. qma ipe 
in aiumae fanaoium fe tianf 
fertamicoe Oei conftirucndo 
T^ppbeaefacieudo. vi oictf 
»ap.wj.£iimquadaj tamc 
ftngtrfan magmficcnua ope* 
ratueeftfanoificaOonem vit 
ffinie glo jiofe. luxra llltf pfal. 
©ancurae 1 magmficeiia 111 
crifirarionceiue. jjfta autem 
finguljriemagnificeima fan 
cnficandie virginie apparuic 
fmgulautcr in ouobue. 

I^imoptpereammun/ 
barerurquanriueroram tura 
fuam ouccrcr non folum (tnc 

peccaro moztali. vcrom criam 
fme vcnuli 

©ccundo vtfic mundarcf 
quarinue filmm parcret fme 
peccaro origmali. jtamum 
nunq> futr conceflum m fanoi 
ftcanonealicuiue fancrorum 
fcJectidum v cro mincp ftutco 

cclfiimfanaificarione alicut? 
mulierie. J&ngulaiucr crgo 
biie fpmtu0 lctue fuir cii vir/ 
ffwc 111 mcnrcpcrianaificano 
ncm.in rcnrrc pcrofmgulan/ 
Krftw cumca pcrpjolte ftw/ marioncrn.iin opcrcpcr bo/ 
nouim biffiifioiicm. Slcrum 
nanqj cll cp roram illam fub/ 
fbnaani ? fonini illum punf 
ftmum fangumcm erquo cow 
puejpt bcnediaum fubftan/ 
rialtter eft founarum wrgo be 
nediaa admimfhauit ficut vc 
ranaturalitermarcr. ©ed vir 
lue tllaqua talccotp?mwc/ 
ro viigtnali foimau^ clt i co# 
pagmatum v>e! oigaiu} aniin 
ftcurinairjemulicnb^eit ma 
ieiialcfemen»ficin bcara pir/ 
gine pirr? fpinruefanai. ©ii 
feamafccnue otatq? \pmt & 
fancrue infoutianone coipo 
rie rpi futt oimnum femcn.^p 
pter quodtn fimbolo apofto/ 
Iojuj faibimr <p rpe pccprud 

cftocfpinju fanao. £rgo ftn 
gulanrcrfim oominue (pmt? 
fanau0cum pirgiucperpM/ 
befounactonern. 

/Tcrtio fingularirerftiircti 
ipfatucoitucifatione? opere 
pcr oonozum oiffufioucm qi 
talio futrbcarifTima maiia vt 
ctu0 pniue pira omnui ftt oi> 
faplina. j£rboc idco pr oirii 
3iubtoftu0infupjadiao li/ 
bro.quiaipfacordc bunnlia 
pcrbio grauio.ammo ptudce 
loqueudiparanoUegcdi ilu i ■ 

III II 

y 10 :: :i 13 14 15 
biofioi.intenfa operi.ttteom 

Da (ertnoni. vcrillum fidci. t>e 
uouonie obfequiii;. wrgo (n 
ira oomurn.adpiu^ /uiffcnii 
comce mareradremplum om 
iii3 vtrrurum opcra bca ta vic 
gocomplejraeftin fc.Jputtcr/ 
go oomtnud fpiritue f aucrue 
fiugularitttcfivirgtncim inc/ 
te per fancuftcarionem in vcu 
trcperp2oliefo:marionetn.et 
111 conucrfarione i operc 9 t>o 
oo:um Diffufioncm. vr figwi/ 
rer bfcarur oeipfa quodfcnbi 
rur&ap.Vt;.£ftcnimtn iUz 
fcdicct 111 bcara virginc fpus 
fancrue vuctue per fancuftca/ 
tionemomnem babcne vir/ 
tutcm ommaptofpirictte pcr 

pioltefduuarionem. tfrquo 

capirommofcnfuepcr Oouo 
ruiiiDiffufioiicnr. 

£> quaitam cfl bicenda 
9 Deue cftcunt qualib? 
creatura perbetranf poteuria 
ptefennam 7 cflennam. qute 
celum 1 terra ipfeimplet. jfue 
ratigtturbeuecumbcata vir 
ginc ifhe mbue modie ab m 
ftanri fuecreanote. fucratcria 
015 tpfa anrccp ncfccrctur per 
grariam fa ucnficartoute, £ li 
crgo virgo uro cflaautioruj quindeefanquando angefua 
gatetdmiffuecftadea.opo* 
rcr autcm Mccrcifta mifJionej 
tofli futffc ca ea virginc. *3ol/ 
uam?tfta quefhonc modoco 
fiimli ficur foluttBug|.m).0C 
triui.q.Ocniiffioucfpintffan 
cri.an.f. mtfTue fucnr antccp 
frpe ccluiii afccndcrcr. 77am cjc 
picffeOtatcuaugclifta ^oba 
neeqmondu fpuitue fanct? 
efletDarue.qutajlefue non 
crargiorificarue. 1 ramen pla 
nucttppbttae rparnarcbae 
vcterieteftamcnnfpiriru fdh 

babuiffcq: fpii fancto tnfpi/ 
rarilocurifuntfaum bomica 

Det.BdboccrgorcfpodetBu 
guftmue (f enreg* jrpe cdunt 

afondcrct fpiricue fmcfi fiiit 
barue patnbue vcrcno ccfla# 
ntcnri.Sed taliter poft rpi a* 
fcenftoncfuit oarue qualtrer 
nun$ fuerat aute/nurit? cnij 
fuerataurcimfluein lingutft 
igueie ficutin Ote penrbcco/ 
ftce nuflue fuir.T^abrtura cr* 
gofiiit mifTio fpirime fauctt 
quaitdanoutrarepoft afccn/ 
fioncrpiPmBugl.qualeanre 
uu$ babuerat.fprerquaw' 
cttt e. Tlodti fprie (c6e eraroa 
tue.qijefue nodum erarglo 
fific3tue.©ia«Diccfrpoflu^ 


muo $ antt miffionej angeli 
bUBftittcuvirgiuemodie fo 
piadicne.&} taliterpoft mtf 
ftoncj augeJifuitciiea qualt 
ter atue nuq? fucrar, Tla nfitp 
fuerat cu virgine g receprioue 

buauenacurcOc vtero eiuo in 

emrarcpcrfoncficuttuncfuir 

Tlcc vu<| fucrat vcrum Oice/ 
re.ate ocue factus cftbomo» 
bne factus eft fcruue. crcarox 
factuf cft crcarura.fieutfuit vc 
rum oiccrepoft anuunaatfo/ 
nem angdi 

£>quintameft btceudu 

q>oiccreoommumpo/ 

tuiffeeffcnobihoumodo cuj 

ahqujaearura$cum beata 

Vtrgmc po reft babere uplice 
inreUectuj. T^miocy fucrirz 

potucriuffenobihQ:i modo 

pcrmodum pcifonalie vm'o> 
t\iB.!£o\c plauum eftq> nobt 
Ito:t inodo oeifihue fuir cum 

bumanujrcaffuuipra$ cum 
beara Pirginc.quiaeroeirare 
Ociftii; ? beata virgmc non 
futt fact j rna gfona tca <p ef/ 
fet verum Oiccre. beata virgo 
cftocus.fiairoicwn^ipcfbu/ 
nunuatc affupta n oeitarefa/ 
crafuttvuapcrfoua.vtfit ce 
ruin Oirere. vcrbii caro faou? 

cft.valetoeifihue faa^eft bo 0ed ff queratur an nobiltoif 

modofuerit vel effc potuerit 

cumaliquacreaturaqkii bca 
lavirgtnepermodu^ ftliario 
nid.Diceiidum eftg? uo. quta 

no poffec ftcn quacuncp pore 
rta eo cp no eft facn bil c. q uia 
oltqua muhcrvclcrcafa que/ 
cuiufc cffctmaier filij nobiho/ 
rie filij $ fuent beata vtrgo. 
Tlam cu ipfa fiicrit mater od 
filij ficuruoncftpoffibile effc 
iiobiltoiemfiliumipfooci ftV 
lio.Sucnoncffer poffibile q> 
aliqua aeatura eflet macerno 
biliou'0 ftli) § ivgo maria fuit 

Senedictatu 
i muUeribu0* 

iDdto vcrbo oiuineba 
birarioie. jjnparreifta 
cuangelifta ponir vcrbu bene 
Oiaiote.'£t coHefpodcr iftud 
verbu gquodfactafuncom* 
nta.vel perquod facta cftno/ 
ftra redempno.quimoopen 
rreanoniB.114 quinro Ote oa 
racftbeuediccEO omnibuevf 
uenrtbus vt (e muiccm,ppa/ 
gareuct generarenr.2ficetcin 

cema Diealiqui planre? ber/ 
fbcfucrmcpwduca I 


bcnedtcrionemtame gcnertm 

bt? pwpagaiidi qumto Die 

omiua acccpcnmjf ujra iflud 

47e£.i.2$enedirir tie oiccna 

acfcitt 7 mulcipliamim. £t 

poflftpumbica pottmoduz 

inopuo eriucrunr, ©ude be 

ffta bencdicrioe miginis ma/ 

ncperquameftnoftra redcm 

prio facta poteft itdligi q U od 

ftnbifur«Jefi.ufifermi'n«ttr 
nbeibom vircntemt ligtmj 

radee fiticrunn vr bicarur virt 
go fiufle retra germinane g « 
aarn bciicdioioncm fcamdi/ 
tottnuglutoficutqumro t>ie 
omiiu bencdiaa fiicrunt pcr 
quam bcnedicrionem ficfcdi 
batafueronrvtfcinuicejpof 
fcutpiopagarepoftbicm fcp 
fctmim. ©tcbenediaa virgo 
in quinto verbo falutanonio 
ongcliccfuitbcnedicra.g quf 
facra tfl fcoida vr parcrcr be{ 

Kluim.£ tficurbenedtctio ba 
tafmcacatuno vtfe inuicem 
p*opagarciir vd pioduccrce 
in menfcmardj.quia m mw 
cio Deue acauitinuudii.quo 
tcpozeomniapululantt bfc 
opera piopagarioni.quia tnc 
W vcniali verfionc bcuo aca 

uitpnmcrfaficurbiarfeama 
fcaiu0^.(ib W ,cpi t ©icbc* ta vfrgo m martfo? in vemaff 

vcrfibne banc bcncdictonem 

recepir.bicarurvcro fiufle gcr 

msnanebcrbatnvireufe^ per 

fnictuo gcnerofitatcm.tucem 

implcra cilllh figura que po 

mfnume.jcv9.1p virga Zlaro 

germinauir 7 Roito tmiftc.fed 

bicatur fedlTc lignum faaeno 

froctum per ommum bomino 

coptofam vnlitate.©icutero 

«ta pcrfructum ligmomni/ 

buemalediaioncttt liitultt.fic 

braravirgoperfruawii Ugni 

crude rpi fui biidiai fih) om/ 

nibue bcncdicrioncm contu/ 
lif *45cm riuet crgo ictra pcr rc 
ctam bcncdicabniofeaindit» 
tem berbam pittnttm pcrfruj 
ctuogcncrofitatcm# ^tlignii 
fructum fadenepacopiofatn 
ommumbominumvrilifatej 
fee ifta ergo benedicrione vir/ 
gmto qmnq* bubitanoco cfle 
poflunt 

T^tima vtraj bcatavirgo 
fuperomwco mulicra fiieric 
benedtoa. 

©ccunda vmi5 fola virgo 
a m alcdtcriombUB mutierum 
fucmimmunio. 

£cttia virum perciuB bc/ 
iiedtcnbnc^omiico muhcrco 
fintbcncdtdx; «Quarr a vtrum pertale bc 
ncdictioucm fupcr omuee an 
gcloe fitcjralrara. 

iQumca vtrumper talcm 
bencdicnoucm fir ad celuj m 
co:p o:c i aninu elcuata* 
& pumam efl Dicendu 
^ficut DiarSugulhu* 
in quodam fermonc t>e virgi 
ncbcccm benedicrionce bea 
ta vtrgo babuufupcr omnce 
muhcrco quaf ipfamct turrat 
fibi-uorigcucn bumani pcr 
f tuctum dUB futflc collatae 111 
cautico p:opbctico quod ceci 
nitm Domo £hfabetb.*nam 
piio ipfa o ci bencftoje a oco 
reapnefuit fwgulamcrgra* 
ra. '£t banc erpumit cum atr. 
2f&3gnificatanimameaOOS 
mmum. Bcft Otccrct. quanto 

matottmiraatlobndictto 03 
turafceotanto magtetcneoi 

magmficarc % gtif.care m mc 

mtrabilu opci antem.vc biai 
Sugulhnuo 

& ccundo in fuo 'con cep ru 
futtfingularitcrlcuficara. £t 
banc cjtpzmi ti cuin outt. £t 

ejwltauttfpinrue mc?.in t>eo 
falutarimco, '£uacntmlujcu. 
SiDariammo concepruerul 
rauir./f ua tactopmae.K&a/ 
na gaudium ui v m ti e potta uit.vt btatBuguftmue. 

2erao in fua builitate fittt 
fiugula nrcrat>coapp:oba«i 

ifrcbauc crpnmir cum Duit. 
£2uia rcfpcjrir bumthrarc au 
cille fue. 7f Dultojum nacp bu 
militae a o co uon refpicif. qi 
a Oeo non appzobatur co <$ e 
qui ncq.uucr fe bumihat ? iu/ 
icriotaetusplcnafuut oolo. 
Vtbiatfptrttue fauctue 

/Quarto in onmtbue gcn / 
ribue futtfiugularucrlauda/ 
ta. quod crpamit cum Dicir. 
foecnimcrbotbcatam me 
tuceiit omuee gcncranouee 4 
0i cnim bean tucutur qui ba 
bitant in Domo oei quautunt 
magielaudie picconium be 
cet oarc facrofaac virgini iria 
ncqucPmcarue vcrbi Deige 
mrrt c clt effccta . p t D icit Btb a 
naftue» 

/Quintoinfua vtrgtnira/ 
tefuttfmgulanteraoeo cofcr 
uata. iftbancctpumitcdait 
/Quiafectt mtbi magtia quf 
poteneeft? fanctum nomen 
eiue. £Qu omodo nanq? iwa / 
gua vroicic Buguttiuue nifi 
quia iiHacta* iltibam pcrma 
nene niater effiri memtr uon 
aitufcun<p.fed vmgcmn fal/ 
uatoue i ircaroua cch «♦ tcire 


» I -H 


£»tfroiitruofiucwfa[utc 
™iiomummopcrara.i6bac 
ccp«imiccum biat.!£tmifen/ 

toidia eiug.qua.f.vnigenita 
filium eme er meo vtcro fecit 
113 fcia ptogenie t in pgenief 
cnttimenubuB eum.flon crtj 

fld priairi gcrcm foiam.fed ad 
onmee ifta mifcricoidia fe et 
tcndit 

ScptimopereiuBparruy 
rupcibioiporciinaoemoiiii 
nitrfnigularirercoculcara. >£t 
bancerptimtrcum bftfr. jjvcir 
porcnriaininbiacbiofuo bit 
ipcrficfupcrboe menrecojdi/ 

fuipcrrfllcecni5fupcrboe ca 
reruam bcmonum bcara vin 
go inrcllcrit quoe feuicnteef 
rerra httue eiue qui eft btacbt 
um patrie aducniene biiTipa 

uit7ppediroeabei8fueobe 
d '«£ rcnuuir »t bi.cnf.igiofa 

lz>ctauoperrtli6ti>bumi/ 
lirae apoftolotum fuirfmgu,» 

larircreralrara.tftbancetpaV 
mitcum bicit.&cpomit porc/ 

f ce & «fedecrcjtalrauitbumi/ 
lcB. iJ&agie cnim faptcbant 

pbilofopbi gcntium ctf apicn 
K8mtidiquoecbtillue oepo 

luirqma&iceiitcapofloloper 
oiditrapicnrianj fapicijrnm •? bumilee pifcatotce bumflian 
teefefubpotentimanu ocicr 

altauir quibue ocdirporefta/ 
rem calcandifupa fcrpcuree 
et fcorpionee. vt bicit glora. 
TJono per bocrnnam fui 

nli/pclcmefilijcfuricneom/ 
ntum fuitfingulanrerfaaara. 
crbanc'crp»mitcum ait.£fu 
rientee impletittbonie etbiut 
rce bimifitin anee.CSuicni* 
terrena beffderabar factarf no 

porcranriiifipcrcbti/Tum qut 
bediteiB pancm becelo babe 
tem omnem fapotej 7 omncs 
Dclectamenrum ruauitane.pt 
bicirurfap dccimooctauo. 

fceaiiiopcrciue fingulat 
rem coufcflioiiem .pmtflio or/i 
mum annquorum pamn fijie 

Wituerfalirerteinji'ata.j6bac 
erptiimtcum bicii. ©ufcepit 

ifraelpucrum fuujicSente 
nacp patriarcbarum appcllat 
gcniroe ab ciB non folum car 
ijcverumenamfideieoruintf 
fcfiigta innranrce qutb?ao/ 
ucntue faluarotiecfl ptomif 
fue.7 pcr confcflioiie ptrgimf 
implctueproicirglora. 

jl fla e a urcm benedictioee 
fola virgo babuit 7 acqutltuir 

coo bumano gtmtc, inttr oef 


mufteree wrperTotia etuein 

teUigaturbicrumquod fcribi 
turjudrb.rii;. 2&encdicta m 
o bomino t>eo ejrclfo qarii ad 
bcnedicenti8 celfitudincjpze 
omnibue mulicribua fug rer> 
ram quantu ad opa tioms ni( 
timdiucin qui frrcfirretn vul 
nam capirie pnncipie inimif 
comm noftroium quantujad 
Vtilitane magnitudiuem • 
&fecundaef!bicendu5 

<$ ppterpctmpzimozii 

parcnmiiMiin/uTcag fequa/ 

tuoz ma/edicriombus fticmnt 
fuppofite.i&mulierce fimul 
cum pine quatuoi altje*3ta 
9 compuwrie omnibue ma/ 
ledicriombue contnmnib? et 
pwpri/e octo mafcdiaionib? 
fuppofitc fuerutmulicrce ni 
conapcre ai coiruptioncpoa 
tare cum grauediue t bonera/ 
noncparcre ai angufha ibot 
low.conuerfaricum Pirocum 
nmo:c 7 fubiectioc. '£onueni 
unc bccquatuoz maledicno/ 
neomulicnbue fccquibue bi 
cturgcmftcrrio.Jf&ulripIiGi 
bo cmmpius tuae 1 conccp/ 
t> tuoe parice filioe ? fub t»i> 
rtporeftatecne.Sunraurcnt 
wte quamo* comunce muliai buettnrte. JQuarumpzima 
e(l firfiomm m membne t>efe> 
ctue-zbiminutio poteftautcj 
tfot>tfcct> $Uq ctptcfemizx 
Wi fi»ccrida eftanriquiferpc 
rieimpugnatioquia pugwa/ 
re cum anr iquo fcrpeme coue 
nitmulieriibomim. 2emae 
fn fudo:e vulme tranfit muli 
ervitam fualicurbo f&xixm 
tft iu puluerem refolutfo quta 
efle aneremtiu dneremcon/ 
uerri hc conuentt bomtiri ftcut 
inulierf. 

3b omnibue ergo iftie nia 
Icdicnouibuii libcrata fuirbc 
ata #go 1 fola ipfa 7 ntla alia 
Ham ipfa linc co:ruprione co 
ccpitquia tneiue concepm 11C 
la libido futt fineboucre 7 gra 
ucdiue poHauit quia q t? alijs 
fuitin farcinafibi fuiradglo 
:ia 7 leticia fmc anguftia 1 00 
loipcpcritT wgopoft parru 
pmanfit«£rfub trin poreftate 
nonfcmaiiffcJQutaftn aug» 
Tlo viro fcd fpirim fancto tu 
teQnmie vifcenbue eiu9 cbri 
ftumcocepittpeperit fuitS 
trirgoliberataa malcdictioni 
bue pwpzije mulieribu9.0i 
militcr tiberata fuit a maledi/ 
crionibue communib?pfrifcp 

»1 

flam libcratafuftapzolis be 
fectu ? Dimihuttoiie.qutafpe 
ciofum foima pze ftli/o bomt 
11 um gcneramt. 3 fetpitie im 
puguarionc. quia ftbi fcmzf 
barurbec viao.na quodcoim* 
nctcapur ciue m fudo:c vul/ 
rue m educarionc. JGuta no 
fotumbeata 5if>anafcdcna 
omiiifl niulicrmuuptai vtr/ 
go cogitat vt &eo placcar. >£t 
Itbcra i a cft a follict tudimb u o 
mundivttuciiapolTo.Cbop 
vij.tftliberataab iupuluere 
rcfoluuoncquia th coipojet 
authia ih cdum cfl aflumpra» 
vnhfraoftcudefur. T^craenit 
crgobctfiirue matrem fuam 
benediotombue feulcedinis 
qutaab omnibue malcdtoio 
ntbus fuit liberata. <? pofuit i 
capitc ciu s cotonam t>e lapt/ 
&ep2eciofb.quia fcctcm bcne 

DicnoibuerupiapofiriB fuit 
fcoiara i Ociozara ygo marta 

& reittameftfctceuduin 
qMhbuanigencriecre& 
tiouc mulicr facra fiitt Duplt/ 
citer iii ad iutoztum viri fut 

"p>hmo ad otutm pzcccpti 
obfcruattonem. tlam foliiu/ 
to mulnun eftpericulofa7,p 
ptcrmalarum cogttanonnm 
fupcrue»uoncTpjoptet>j?a/ bolithipugnationan.jfactli' 
tgttur bomo pcr focietarcm fe 
minczfcminapzoprcr fotitt 
rarcm vtrt potuilfccotuiuum 
pzeceprum fcruarc $ quiltbec 
eomm per fc, *3ndc btdt quc 
&amglofai5eiicfruj.g>t>]?af 
bolueobferuauir rempue vi 
multerem fthe viro pofrct ih/ 
uentre co q? fi cum v iro th ue/ 
mflet nequaqua f uiffct auf ue 
tpfam ftc temptarc. ©c cnim 
fo li w'cif fcrtptura. quia fi " ari 
Dcrir non babef fublcuaiircm 
fi aurcm fucnhr ouo foucbuu 

turmutuo. 

Sccundo ad pzolte gctio 
rationem.Ham t>m Bugulto 

num fupcr 43ene?.t]r. &ub/ 
tra cra piolie gatmrioc non 

iiuicnto ad qutd factafitmuf 
lierin adiutotiuviru&etftie 
crgo tmobue antcqp cligcrcf 
Virgo beata mater t>et flli) po 
tcrant ffultarc i caufafc bomt 
nee t angclt courra mulieree 
71a$ bomo poterat bicci e % m 
fulrarcmulicri.ru fuifh facta 

in adiutorium mcum ad Oiui 
ni * p rcceptt oD feruattoitcm vt 
pcrmuruam foctctatem x>y*t 
boliimpuguanoncm poffc/ 
nuie rirorc.twfuifli mifrca 

Dmiui pictvprt tmu/jjrcffiots 


- 


I 

•ndemerieo pofflm te incu/ 

farccrmccrcufareOtccdo im» 
licrqua DcdifK mibi ocdir mt 
bi Dcligno ttfliguocomedi 
Sngel* vcro potcrac infulrarc 
mttcn % oiccrc ru Data fuifti vt 
ro adp:olie generarione^. vt 
g bouozabitce nupnae i tbo 
rum immaculatd fieret httotu 
gencrano.tnoftrcruiuc rcpa 
tario.Scdpzoptcrruuin pec/ 
catumnou gcncrflnirfiltj pcr 
quoe ruina noftra nrgcrur. ff 
magie perqttoB auuae 0j?3/ 
boli augmentetur. iOuia om 
uce nafcunturfilij mouccrcr 
na Digni vndeeranrmulieref 
omnee anteoitd virginie nu 
ncfuperpofire iufuirarioiiit 
obptobtiobomiiiuui ?auge 
lomm qufocam bomutce$ 
dgeli cabamconaipfae. ©5 
pcrbaucbcuedictioiient ma/ 
tie qua clecta dhn adiurocm^ 
Virt vr ipfiue cbnfti vel ao bu 
manigeuerie icdcmprtoncm 

bciiedicrefuutomiwe mulic/ 
ree pcr bomfee erj> augcloe. 

tlambomtnee DioHDcdirno 
bieliflnu3 vitctfaluifaaifu 
fli^frficurpcrmuiicremose 
futt p;inio naruraranobieftc 
pcr mulurtm vitacftnobiep mo nunriara. vndc bidtcinT* 

lue rnarbei vlrimo <p fcmina 
qucquodimodo fiiitnio^mi 
«iftra veticrandum refunreai/ 
onie mifknum primopcrcipi 
tur 1 iiuaauiraptie. gjrquo 
femtneumgcnue adcpru^eft 
fue igtioiau tic abfolunouie 7 
malcdii tiome repudfum. 2U» 
geli vci oicdt mulicr gcnuti 
tiobte vnum filtum qutcfttp 
fa vita in quo omnce natt pcr 
muiicrce regenercrur? vmfi/ 
carcnrurperquoeiton folum 
noftra ruiiu rcparatur vcrum 
criani noftrafupema auitaa 
augm entanir. (Dmu Pm aug> 
Humcnie faluandoiuw ent 
fccundum uumcrum augelo/ 
rum rcmancnrium »on fecun/ 

Dum numcnim cadcnafy crtc 
£t planumeft<pplurce fue* 
ruiitrcmaneiirce^p cadenree 
quianon ceadcrunrnifirot4 
fi rcm anftflcnt ocamu otduie 
figuificaiu b ojagmi perdira 
futftenr. *p>cr virgmeaurma 
rfam 1 perbcncdtcnouem ei* 
omuce muliereefutbudiete 
fperbommeecrpcraugdoe 
vtnonampliue pcrcoeciei 
fulrcturvftmpjoperetur. &f 
bonoi twagie epbibemt % q 


1! 

1 riaram actfo refcratur. £t bo< 
eftquodoicit *Dieronpm? in 
fermone bcofliimpflonc-rali/ 
bue mquirbccebar vtrginan 
opincranmtwenbue prcffct 
plcuagranafbfidictain nm 
licribus.qucbcdKceliB.idell 
ongelte glotia?.tterrie.iddl 
bomuribue.beu. fidem gcnti 
boo.fincm vitije. viteotdine 
mottbuo btfcipltnam.vtom/ 
nce mulicree infurgcnrce in 
grariamm aoionc^ merito bi 
catit cum p:opbcta.3&*ncdi/ 
rifti oomine rciram rua *z auer 
tifti capnuiearem iacob.qua* 
rum ad uoftre malcdicrionie 
fuppUutflttones» 

fe quartum tft biwndiS 

^*t>ieronymu0 infcr/ 
mone de aflumpnonc bac ou 
bttanoueni bcrerminat bicco 
bcatam virginem fuper om/ 
«eecbotoe angclozumefleeit 
oltatam.ifubditg? benullo 
oliomm fanctotum fae elt crc/ 
bcrcvtvlrraangelonim at<p 
orcbangeloiujmerita trafcm 
bennr.fincutbcbeata H&a/ 
ria indubitantert confidcny 
Krcimcecctefia* iocdcum oi camue noucjcfleozdfnee an 
gdotum iuna oocmna apo* 
floli.fbeara vtrgo fuperont/ 
nce ozdinco angcloiujeftclc 
uaraopoucbit ponerc beci/ 
mum ozdiircj in quo ipfa vif 
go fitlocata.ira cp vd erutbe/ 
ccmojdineeangdopvd ipa 
Virgobcata coftituet Occimu 
otdtnc per f c f uper omnee no 
ucmangeloiumotdmee am 
pliuegjipfcjrpe rranfccnde/ 
rirfupcroeo augdoo. $\ift* 
illudpfal.arccnditfuper cbe 

rubin? rolauitfupcr pcuao 
ventom5f3CicupfeKpe otdi 
ncmaliu^fupcromnce angc 
loo 1 fupcr bearam virgincm 
cum ipferpa fiicrir crearo* % 

bcatafugoacamrapura» 

J3ricndumefttTgo#jrp0 
fuitbcueibomo % mquan/ 
cumbeuenon bcbcrpom in 
OJdinecreaturarum cum ipfc 
babitetlucem tnaccefltbtlej t 
tnfiniramquamnulla crcaru 
ra agdtca vcl bumana potcil 
compicbendcre. 

Jnquanwrerobomo fuft 
caputbommum MngcfoW i 


■ i 


1 i • - 

btb&etorftbt esdcm a<fofa> 
J^erj.ranofJm&jmjfccud 
qucocbcmrociran.qmabu/ 
nu««rae.,oeftrcp arj raaoet 
Mc^cncurcodemnmoje 
'••™'tf««e7Cj,bo,0„.e.fic 
Md ti>eralr.ir,oocberur bda 
nirjr, ip, 7 oeiwn cui coi.mn 

^l bua J'««^prer quod 

n«tp8 V rbomoo t berpo,u 
«'Oidmcaearurjrum.^ejti 

P^onineaiocaairamafidait 

fucimwimMMiiamadeff 
J.ibiumcHceralrar^.Ticcm 

fpterbocem oecimue o.do 

«n^loiuni.Sed.cncb.rgra/ 
tummfi, P :c,,,oozdmc J ?,i 

Jorum.ifrqu,af upr cm eo?/ 
Ooau^cioiumefiojdo ©era 

pl»n.j|dcomoidmcecrai 

ee.icr6 Jf o c .„mq,oicamue 
papamfuperomnefibomice 
J»f«f'ru,.ndp<oprerZc 
cebemuecumpcercnoidi 

ira owmcm bom,» un ,. £ cd 

'nroroo^nebumanenaw^ 
re Pfepjpa ru mum ' 

nvtitfauu f«0caimrfu e ■ 

ebo208flagcfo:umnonbebc 
n»ua ipfamfocarcinojd.nc 
Oimaarumpcrfo„ard,,ccrr 3 

^rcipfjmcwaomaceo^w 
nee 3„0eio«m 

efjiVupjcmootfmepu 

13 ©crapbm ipfc tcner grj/ 
6un,fup : emu„,.3,ucrp:e t .,u 
rurautcmferapbi„.atde,.re 8 
5 t,pfa 0ublu '" »on cft. fu,f 

niag.sardc.ietacccnfj can/ 
earc <ga,,qu l8 eaitaio i» oj/ 
«"uctoerapb,». ' 

J«tOc^au(oq ? f,curfcrni 

"''"uminignemnoclral wd 
J «flnie. ©, c j lllnu ^ 3uU 

"Jdene canrare»o„craral, u d 

S^^^-ueH^ciduni 
ett "cardtnrcmfuiflccjnrarc 
peroiume 0rju e mfufiotian ©cd bcata pirgo crat ar/ 
«•fecaarjrepcrOiuiniigiHg 
ardoae conorpnonem 7 par/ 
runnoncm. F 

Superomnce eriro crea* 
mraefuuardcnequfoS' 

£Z qUi CMm e(l "'««" 
«nciperc^parcrc. 
1 
SeperbwTttpefetArteinrer» 
pbmeleuar»tadbepcrafu< 
filijtecata.11ont3me»eflni 
e:dincmangetetum*«atu 

r 3 m5f»«»« 0ce,U8 / tm 2 
S!B?l»&tur«f«U«'6«/«inod 

fotbifur terao fcgu* fecundo 
*enitbcrfabaadtcgemfal©/ 
monemqu»nmm»dvtrgm«8 

ealtarionem vtlequercmr ci 
padomaquantumabciu»,p 
bumanogcneribeptecanonc 

pofimfcpefttbwnuBmatnfl 
resieifedria&benrameiun 
p2e.u«fttobono»ftcamre> 

WmpU Cu(«tame«b,an 
dumcjucutaugttftt 
tiu»roquodamfer/ 

mone be affumptone in f «ff» 

fcriprur» aitpoftquam bcu» 
pircrinemcommendauttwfci 

pulo nibfl be ea repemur fcrf 
ommptctetiUudquobluca» 

Lnatinactibusapoftotem 

biiom«e»erantpetfeueritc9 

ino:»tfone.<auidergofcno 

endufitbeaffumpnoevirgi/ 
nieancumtotpozeiamm» 
on-umptafftpoftetueobimj 
vdcoipusciueincintrtmiii 
refolutumtquibfitoebocte 

nenbum erquo ftripturamf bjtbeboebWtputotrteme/ 

rartenon eaaltemm iftotum 
mTercndumramenaltcruinii 
nepenculoipiecltcredendr* 

putacjcojporeeiusfamtiTio 

rcfufatatoanimaetuecucoi 

potefitafrumpta.«t^f lc U? 
nepericulof.dcifitcrcd«ndn 

oatetptimo. iDxna euange/ 

Uftet»PoUo^ nonfutranItC 
fteei fcnptoicevwgimenv* 

fiquanrumfaciebatadnarra 
dumpcramcbnfhbuamutcj 
non ad fancrificandum ctu» 
conbitionie bignirarem. »e 
cundoquvafewndumaugu/ 

ftinuminbcvetateUgioncin 
facr»fcnpmraralfafuntfem/ 
perrcfpucdavcrafcmperfuj 
icnenda.Oubiavcrotambui 

cKdendabonetaUubptettpl 
«ecdefvaveltatvoooceat. 

Vtmoquvavtbicitauga» 
tnfupiadiaofermoncbeiuo 
tffcrujmranonconuncmotat 

JpqncrendumcftranOBt^ 

lavcritaflaucronranflbua* 

«ftfmequa auctouta» Wj* 
Xatnue ctgooun ag 

fonumvcnrant.ea««« , P 
«virgiiiie c J' c "' n ** * 
\ 1 I 
aflumpta. JQuatum etgo ad 
pfie fpectar beata pirgo octi> 
niodie confideraripoceft. 
* "£»imoquaaimadcaiTie 
Itpi.ificcum ipla naturalc ba 
buttvmtatem» 

@ccuudoquaummadp:t' 
wo§ pareuree a quibue rranc 
62jgtiiem.*ricbabuir comm 
ffialrdicrionfe itiimunirarcm 

' ZerrioVluancumadipfunt 
fpm. i ficbabuic vere mams 

bigmtatem 

iQuano quanrum ad ipfu 
celu. z ficcu ipfo babuirqua/ 
bamconftttmitarem 

JQutnto quauwm ad fan 
ctoe vetcne itiUmect» i ficfu 

p:*coebabuicfiuguIaremai 

fceonnriunr.uan. 
Gcao quauru ad foucros 

nouiteftaiiKti.?ficfup:a om 

nce bonoue n rcucrcime ba/ 

buinmmeufiratem. 

Sepnmoquanrumad la 
bo:ee quoe p rpo iu picknti 

vitababmczficbabuic «u/ 
poiieiuregricarcm. 

©aauoquarumademe 

fidelee.?ficabomuibud ipa 

babuic confidenue fecurirare 

iDao ergo rarionefpofluc 

■ccipiab Sug|» fu oiuetfie lo 

«■ confone vcriran qua ortcn bitur $ fn co:po:c i in anfina 

virgo beata ad celeftejrcquie 
ftralTumpta, 

l^fmafa^mferpivttfta 

re.?Umcaro?pi?caro bcate 
ilDane vuacarofuir. qicar/ 
ite virgiiiie ? punflimie fan/ 
guimbue ciue caro.f.tpi fiiit 
fozmata/Jdecrgo loc? Tide 
bonoi bcbef vtnq* cami.©5 
jcpe fua camc poft mo.tcuoit 
rradidtt venmbue tu efca ad 
comcdcndti.;q: 116 'ocducot/ 
pue fanctu fuum wdcrccojM 
prioue.SEJed fupza celoe btia 

iiifnacurabono:aufr7cjralu 
mu£rgo mulro magie matcr 
na carue liccplramc % bono/ 
rauit» 

Sc$a erci* malcdfctfoie 
imunttate.navfrgo fmume 
fuitmvitaabilla malcdiooe 

puluie ee 1 111 pulucre} ibie. 
Ulain ftn 3ugJ,purrcdo ? ver 
mie bdancpdicoie cftobpjo 
briii.a quo opptobuo mane 
becuir cfl*e aliata.q: filt? eiue 
quiveniclegeno foluerefcd 
adimplcrc.inopp2ob:iu ma 
rrie no potuifler bcleaan. alt 

ccr.ii.iid owflj.bouojaparrc 
tuiwmatreruam 

£crcio crmamfoignirate 
nabeacavirgofm Sugl.ge/ • 1 mtitbeifiltS nmttMti cot 
po:c.qucwJfuirfmgularc in 

ta.q: mfti pcipiunt rpm f idc 
in ama t in mente.fed non in 
coipo;e*3fn boc.n. bcara vir/ 
gononbabuirfirmlenec ba/ 
bcbirfcquere.q: ipfafola fuit 
marcrOci cozgatitet t menta 
lircr. Stcnt crgo ci? anima fer 
uata fuit integrafinc omnie 
peccari mactslatioe^pter par 
ti?meutie.ficco:pueeiu©t)e/ 

«edtcru t>cbuittutcgrii5 ferus* 
rifineomni coauptioe ,pptcr 
pattum cojporie 

jQuano er celiconfoimira 
fc.71a celu natureelt incoKU^ 
pribilie^Ua ergo gfona que 
faitincottuptamamma? in 
cowoiema^bebetfcmari i\\ 

alo^miewuTlajmulttfut 

tncoziuprituamma 1 faucri/ 

ficatificutomnee bomieeba 

ptifatiin ftbctrinttatia no ob 

ftan te rii ba c fancrificationc % 

incouuptioc animeadbucgc 

neratfilioe pcccato co»uptof 
abocideo.q:ilIainco::uprio 

'zfaitcttftcanoanimeno iranf 

funditurin came.®ndequia 

coipuescarorcmanenrcouu 

pca7maculariftlij gcuerarur 
C02iupti7maculati.igitur q: 

aninm bmc yirgima focta fu ft fttotnipta p prima fantfifi 
catioucm in vrero ? corpus fii 
it factu imaculatuj g fccunda 
fancttfieariouequeftmmeia/ 
ta ab aitgclo idco t loco incot 
ruptocin6 bildictum co:pue 
feruan&ebef. 

^uinroejr ctue fingulari 
cu bci ftlio familiarirare.fcfcie 
emquedaglo.fuBtllo vcrbo 
fecuno.vlu.Tlo cognouitbo 
fcpulcm HB oyfi yfqjiu pfcn 
tem bie. q: refplen duic Taciee 
2f&offitz cofoztio fcrmonfe 
Det.q: loquebaf cA ipfo ficut 
foletboloquicuamfco eius* 
idco co:pue eiue non inucnf 
turinterranectmamenut te* 

ncrc co:pue riue p quod bne 
rormirabilfaogarue dfc £ut 
Srimcm^oicerecoipue virgi 

nie Hfearicaffiimpitt effc iu 
gloria x>t qua ipfe fcci filt? m 
tue eft ? cu qua ipfc loquebaf 
?Ioquit.n6 ftoitbue cu feruo 
vcl amic' cii amico fed ficutft 

liuecutnatre. 
0ettoe*alio?fancro£bo 

no:iefingularitare.nat»cotn 

trib? fcte nutlrie * mcbue *pi 
ipfc faluato: bictt in euagelio 
Elolopatervtvbiegofuillic 
fitimiuiflermcue.fcdfi^i 
cftrpeibiafefcoprcquieftut •^ 


ymjmmm 


m 


maiim 


m cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I Tammabtfvfrgfoiefllfciv/ 
qmcfcerewbi faca reqmefcut 
qmdbonozie ampli? fcciflcc 

tfamarri$fanme.&icif.i!, 
T>icrony,$ nutlu oubiu^ cft 
qufn rora tlla bienifaleceleftc 
runcmaffumpcioue pirginie 
«alrafrenpfecria faluaroz e 
fctorue fefltuue cu cboae fa/ 

£0£?fca£occurnccufedfc/ 
Rmue non occurnfrerfiipfam 
01 cozpoieetquo namra buo 
wam rccegaruon recepffTer. ff 
cm rr bictr 3ugf, pcfhmcHra 
alienacriupucropm camfno 
tgme pieferuauuilUfai &a/ 
mclemmcdiolcoMumcouu; 
prum.qmdmipficamema/ 
jne non tany aficna fed ri$ 

ruaabomnicouuprioHc p*e 
femauiulUfam* 

ScpnmoeslaboMsconti 
nuare. Ila labon fpfebe? bac 

fmiu.qjiuftusefttiuftiaa^ 
biligic @cd bca eirgo in rora 

Ptrapnriftuaugl.miararriic 
fpt fuir*qzipnitiipcero gcflic 
erumqj gfufum abtoufoufrt 
iii ptefcpio rcdmauic % ftjgtcf 
mcgfpmmabfcondir^om/ 
"emmfiwciam cme,pfecuta 
^ftpadcruceabciufftactu no 
rccefnr^mdd-goprcm^ bouoifeplue alije coutuUfT^ 

fiipfamcum co*po:ccu quo 
rorpafTaftiinjoii aflumpfifT} 

^crauoepftdefiumrecurt 

catc/llam beueco*po*aalio 

rumfuieftdchbue mamfeffa 
fecic vt ipfa bonozado fepa* 
trocmio COZU5 comittant. £d 
crgo oinnee ftdclcsquaff na 
curalt quada? fccuritatc % pie 
caremagieparrocfmo virgi/ 
tiie fecomendeurcp alicui fan 

ctomiu.iSuouiodorarioua/ 
bilceflir#t>euecojpue mss 
«te fueparereturfuie fidelib* 
clTcoccultuin vtbebitumbo/ 
no:emfidcUe etue fibiimpe/ 
bcudo etue onmce fc patroa 

mo coromendarer.fcicamue 
crgoJTpic credamue 9 beara 
Wrgoifico*po*e tanima ad 
celcftcglonam firfllTumpfti* 
feiarfimilirerciue ftlio bcuc 
bicro.Sinuiftimanuj berre 
rammegm.quanrumad met 
cojporiecoHuprione pzefer/ 
uanoem.^riit volumaterua 
bcdurifti mcquanwm ad a/ 
nimc fiugularcm fgubernario 

nem.^r cum gloria fufcepi/K 
mcquantum ad vtriufty ctcr 
«amgfo;ificaflot;c# 

cm 1 8 10 11 12 13 14 15 m ■&mtdicm 

frucwevcntrforui. 
0(uo verbo biidiafo/ 
nfo.inBtciftavtfupwoiau 

cflcuangelifta ponit veibuni 
frocrue pccptiote.tcomfpd 
tjcr iftud vertm f> quod facta 
cftnoftroredemptiofwo oei 

creatiome.Tlam fcrto oic crca 
tuecftbo.SlnWcifiScn.i.fa 

aamue bo mine ad imagmej 
^fimilitudincuoflra.-ipoftca 
fubdit.faaucftvefee-zmane 
MCfl fcjtt'. ftwtergo fe*ro oie 
bomo cftcrearue. fic fejtto vcr 
Do anscUccfaUiratioie cft rc/ 
t>cinptue.1temefroctuvn7 
gime glotiofebndicmbomo 
cft rcdcmpiue % ad celeftcglo 

riaj rcuocarue. t quia onmia 
^pptcrbominefactafuntidco 

fignaittcr iu boc ferto verbo 

pfecri funt ccli % terrat omnfo 
omatueeof.qtffettobicaca 

tio oibue rcb' oiitu cft. vt bi 
catur virg° glotiofa cflc ccti |> 
fcctio.ppterangelopiuiue rc 

paranone.bicafcflepcrfccno 
icrrCrfpptcrnaturebuancba/ 

puarefatuationem.i cffc vtri 
ufcpBfeciio^prcr vtriufcp ua 
ture? oonfo rgrattje t>eco:a 
lioncm. Ttem e bencdiau fro cwmmarieviYgime ceto^id 

eft angcloium eflc rcparau e 
buncfructubumananflwrae 

recupcrata.Tpertatcm frucoi 
vmufcp natura vuwiib*?oo 
nie eft o:nara i oecowta. ©t 
meriro virgo fauoiflima fitjj 
fcctiocclii ttxrct ommeo:/ 
natue eoium.&c iflo ergo fru 
ctu quinq» bubuationce cffc 
pofluntadp:cfcne*. 
3^«mavtrum«£uaqueft 

ucntmfruou ligniquc virgo 

quefiuitiufrucru ventrie fuu 

©ccunda vtmm talie fru/ 

cmefucritfmgulatiterbcnedi 

ctue.. 

£cm'avtrumcaufa foerit 

benedioioufoiu omuibue 

/Quartavtrutaliefruttue 

fcccrit matremfuftjbtncdiaa 

0uima vwum j> talc fru* 
aumuobiefiiappertapotfa 

paradyfi. 

& primamergo eftbue 

&um$fuatp3!cteau 

6uftinu3.p.f»P^ iSc ) ,1 -\ 
intignovclinfructuligiu.p/ 

bibitiquatuozqucfmU 

'*k:tmobiuina auimuia/ 
tionc.cum.n.t)Fabolufii»^t 

jgriueficutoijfaeiucefotHi 
imalumftanminniifeciue 

furrcptqucdip*cf«n , P wmf 

• Bbtaqua poluftfimtsfarf 6e» 
Vtbonum fmaliifare pofler 
©ecundo quefiuit virc fa 
ftentanoiKj.quia vidicliguu 
quodcrarbomiad vefccndu 
crcdidirpcrefum illtue ligui 
non v itam perdere fed rnagie 
p*eferuan.£e b3to $ Oc? oi/ 
flfferquacuncfc boia comcde/ 
rine moitc mouemtuu credi/ 

fcitvtbiataugl.bocoeump 
cepiflc vcl bipne caufa altcu/ 
fue figurcnon # fic efle t>ebe 

rerrealiter, 

Zertio quefiui t f tricto fru 

ctu pulcritudinej tbelcctario 

Denuquu vidit g> cale lignu^ 

eratpulcrum ocu!i8 tafpeetu 
belccrabile, 

^uarroqucfiuttincofuf 
viri (atiffactiouem.quia accc* 
pu? bedit viro fuo foitaffie 
vtoiot augj. verbo pcrfuafo 
rto.voluir,n, fatiffacerc volti 
rati viri ficut fue volunrati fa> 
ttffcccratrii quo foebarfeeflc 
vua carne facca. SJcd ifta qua 
tuoi quc £ua qucfiuit in fm* 
ctu.qtnoinuenir biuiua aflt 

mularioue.immopoaue oif 
fimulatiouetaoeo aduerfio 
neifi. ~/Manii eft.n. q> ipft »o 
fucmt facri Ucut oi) .q* verbii 

iitfyhStiefyttiUirt'fm9a$.. £cce 3dl factue dl fiaitvn^ 
crnobis. SEIii f»cnntue fuit 
Dfabolus qiiaici&iKe ficuc 
bi/.riecrniVuj. quia fioitoioc 
SO.vi.mcndarcfttparera? 
0ecui!do non tnucmc vi/ 

tefultcntanonem.unmo ftbi? 
alije rnome acquifirionc5..q« 
ab illa muliere mutu focoi e(t 

peccatUBillamomnce mori 
murvtDiaf'£cdc.cjcv. ' 

2"crtio ocm inuenit pulcri 
tndine^ i oelecranone. immo 
mfhaam % confijftonc.qi vi/ 
Derunt fcainboe imdos? oo 
lueruiiryfepze vcrccuridiaa 
facie&niabfcondcrunr 

^uartonoinucuitvtrifa 
riffaaionem velfidei fcruario 
nem.immo bccepriocin i bU 

pnarione^.qjfipirnoncome 
DtfTer cum ea fola periffct noa 

rameiinoufijiflcmue oapna 
o.aiiacmm mulierpotuiflet 
creari vel ftbi oari ad filiotum 
generatiouemvtoicit *bugo 
in Iibto Oc facra, jjftaergo 
quaruoz virgo benedtctaque 
fiuirin fructu vetria fut bene/ 
Oiau? inueuit icongme. q* 
vt oiacur m jpuerbip. feruaf 
iuflo ftibftatia peccaroue. ni 
pzimoiuuenif oiuiniaflimu 
larioncm fibi i nobie, % cuin 


TTT MII|MM 


MM|MM 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 


1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 Mll 

z 10 11 12 13 14 15 
apparucrit fimilee et erimue* 
13c£o inucnit vte acqurti 
tione.q* qui nte fnucnerit in/ 
ucnitviraetertiam» 

2era'o inuenir pufcritudt 
ne? Oclcctationej. q* frucme 
meuefugmel bulciea bere/ 
&itaemeafu|> mcli fauum. 
t£2uarto muemt ommum 
bomtno fatiffauionc.qnpb 
tricitj) fpinrufanctu^. videtc 
$no folupmelabojaui.fed 
omnibueerquircnribue vcri 
tatcm. fruttue ergo 7 lignum 
qucfiru p t» irgincm fuit bciic/ 
bictu.qina p ipfuj facta eft iu 
fticia 7 uottra rcdem pno.lbj 
tuftcbepoteftatcbigaboU U/ 
bcrari fumue pcr p affto n c r pi 
reccptamtn ligno cmae.Si/ 
cutdgnu quefitti p (£ua; fuit 

ujnkdiLtuut.qzp ipfu^ MU(p 
pidodi auerfifumuea OeOT 
obediuimue creature pott? $ 
creatori.vt dc iftie fignie intel 
ligaf quod fcribi? ©ap. rfifj . 
xmdictu lignu p quod ftriu^ 
fticia.quantu ad frucruj lignt 
qucfttip vfrginie beucdictio 
nem.imaledictultgnum per 
quod factu cftidolum.quan / 
tum adfrutrueligtti quefuig 

euammaledfcttonc. 

fcfccuiidajcfttiicciidii $ ftuctue tKtrie tfigfnfe glo 
riofefuirfingularirci bencdi/ 
ctue.quia ftnguUrircreonce/ 
pruefiucvmli fcmtme rece/ 
prioucfingularirera fceo af/ 
fumptue fincaltcmue pricule 
Oiminurioue.ffngularitcr oxt 

tue fmc tnatrte couupioe.fiif 
gulariteredoctueftne magi/ 

ftri inftmctione. jfuii crgo fm 
gulariterbcncdicrus in conce/ 
pnonc.quia finecopulecoiu/ 

falie comirnonc. Tlain Pin 
ug\m lib:o t>e pfcicnna cci 
2Sonutttnuptiarum uo ejrtfn 
guitmalam concupifcentiam 
membioium fcd modtficat fi 
nequa concupifcenria conaV 
piedue erarillequiiu iniqui/ 

taiibue ^ceptue non cft.33ii 
ftiit efrcifue be montibue fmc 
mantbue pcrcuneneftatuam 
Vtfam per Ibbucbodouofo* 
regcm.babetem caput aurcu 
pectue t bzacbta bcargcnto. 
crura fceerc. pcdee fccferro. 
iQuodfcauidficeftiiirerpje/ 

tarue. IQuia caput aurcu (ta/ 
tuc cratregnum afffif 01115 pc 
cnie t>e argcnto cratregnu mc 
fcozum.crura Dc ere rcgnfi grc 
coiuMJ.T pcOce Oc feiro rcgmi 
romanomm.quia Uait fenuj 
feoinir oiiiriio alia wewlta,fic 

cm 1 II M| II II 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 f .gHum romanoium fubiuga 

uitftbtomnia aliarcgna.S* 

lapto abfdfus bemonie (ine 

uianibuo cmconapicduo in 

vcntrc virgtitaii fine operarto 

"cbumanaquiomuia tfla rc 

gnaconfregiroccidcdoin eto 

crrozem t fufcitando fidem. 

ftngntariter fiiirbcnediauoui 

bumanenature aflumprione 

quia tocambumanam uatu/ 

ram Oci fdiue accepitanima^ 

*camcm<?ontiies narurales 

fceimm lifoo.iij. £5uod cfl in 

■ftumpribilenon eftcurabile 

&i ergo aliqaa partf cula fuif 

fctuon aflumpta iucurabilis 

tl la fuj0er»3ldeo rorum bomi 

ncmaflumprtwrofum fau* 
ret, 

Zcrtio fuitftngulartarbc 

»«Hctue.quia fingularitcr ot 

tusrtne matrio co«uptione„ 

Wtcutftn augufttnunnw/ 

bum t>etfineco«uprionem«/ 

tiBctcrnaltferefto:tumapa/ 

trc.ficfine«muprione vctrto 

nflfcercfurrempo:aIitere]c ma 
tre. 

/Quarro fingulanrerfijff 
bcnediaue. qma fmgularitcr 
fioa^finemagittnmftmcnoc " ^UHcrtefuureuimcumparc» 
tce eius cum clTcc aunomm 
Ouodecim iu medio ooctowj 
flud/birein Tinrciroganteiit 
co^^udefupcrrtlovcrijo 
3oba.t?iji.^2uoHiodobic lic 
reras fcir cum non bidifcerir* 
ait beacus 3ugufhiius. ©m 
nee enim quawm arbitro: mt 
rabatttur.fed nou omncs coit 
uerrebartnwfubdtt. miraba 
tur.fcdnon omnes conuerre/ 
bantur. quia mulci noueranc 
rbinat^^qualircrfueratedu 
carus.flumpaurcmtndcrant 
eum tittene Mfcenre*. Sudie 
banrrameuipfum bekge t»i 
fputancem ? legto reftimouto 
(pferentemqueuemo porutf/ 
fet,pferrenifi legifTcttncmo 
lcgcremfihrrcras oidifciflcr* 

Suwbicit£rifo,erbociu> 
beioptirnepoteratwguofce/ 
retalem oocmnamuou bi* 
nims fed biuinirue effe tu eo. 
6>cdquiabocrcuelare nole/ 
banrideoinfola admirarioe 
ffabar. aScuCdicrus crgo ftiir 
tflc frucrue.quia petiirtri uo/ 
mmeoominiperfuiconcepr* 
fingularem pwducrionem.T 
flluritnobto pcrfue tJoariue- 
fiugulareminffrucrioncm. i 
I 

i 

fcrertiacflbtceduq>fa 
cra fcnpfa triplurfoltcn 
bftbucbcnedioufTuan wgi 
luBinanefuiiTccjufJ bcncdt 
aioie in oibue. Itamo er,p 
pbcrtca ,pn uaan6e.faibif.n» 
Scn .rvuj.biau fuifle abtabc 
^nfcminetuo bndiccnf oee 
gr ncce . q8 c jrpouce apte ad 
6alt.tij.biat 9 abiabe bicte 
funt l pnufri6ce?ftmini tius 
1 fubditcp 116 bictt? fcmibue 
quafi in iimltte fed qfi in vno 
% femt tuo qui cft rpe fcauid 
JSimilircr Mar.u?. pfet.gr ut 
ipfo.f.rpo bencdiccuf omnee 
mb? terre oee genree magnu 
firabut cti. 2VrtiocFbnficio£ 
la rguionc .Tla fujj illo vcrbo 
acn.wrvnj.uuquid vna tantii 

babee bftdictioiicpatcr.oicit 
glo. q>totbiidiatoibue noe 
oc*bndirirquotbnficia no/ 
bie mbuir.rpe aurnobie oat 
bona r el bilficia nafe.bnfiaa 
gre.t btlftcia gte. vfi fue tllo 
vcibo Jo.i.ibcptcnuudme 
grc ct' oee noe acctpim? gra/ 
na,pgra.bi.i9jtge.g>,pgra 
bonof iiaturaiiuqucclt gra 
gratie bata accrptm? grattaj 
gratu faaemc.fcn vero erpolt 
tionccrifo. j>gragraris oara 
tuvcterireflo aacpim^gram grarie bata tn nouo. flaj fiuf 
Icrilla mofatca batam vctcri 
rcfto qucda gra fed impfecta 
qniibiladgfeauocdurirlcr. 
#tll3ggranobiet>aiae,rp5 

acccptm^alia pfecnoicgriim 
tn nouo refto. 0cd fm crpofi 
tior.e brf SuglvP gra bie in !p 
fenn incboaia quedl grd vic 
accepim? gra^ piimo que crir 
gra cofumata. q: geie gra % 
oie mod? grc baf nobie g fro 
cfuvtrginie maricerquo tot 
bndtaidib'noe biidirtrquot 
biifiaa nobie rnbuttfequtmr 
q omnitipoftra? biidicnoun 
fitca.ftcutcftca omutu3 nrop 
bnfictop. £errio cj; ptanebo 
miat6e.ua Pm ap.ad *t>cb:e. 
vij.abfcp vHaprradiaioe qtf 

tnin^ cfta maiori bildtaf.Cu 

gjcpefifcaputoniniiiboimt 
angclof i fub et> ptatcflccra 
tur oe gcnu.fcqmf <p ad cu g/ 
tincat oce ta angcloe $ boicf 
bildtcere. Sjqznoebndici/ 
muebauujcillud 2"bob.w« 
a&ildict tc t>m cch o fifcrni oia 
mirabtUaei^t fcaiui). Ilar/ 
ranfoeebndiaioc8 ommum 
acaturaf qutb^bcu bfidiriit 
ejrquomtnojno bj bildiccre 
maiotc.plaiui cilaurqi Ocue 

cltmaiotomiji acatura 
I 
I Bd qnod ell btcendtim $ 
bcnedictio qua creatu ra benc 
dirit ocum non efl aliud qua^ 
Feucrcnric ejrbibitio srccepto 
rumbcnficioiugraturd aaio 
i matfeftaao . h benedicao q 
bcue budijrtinoe % fuaeaca 
curaeeftfuoajmoonofum et 

bcncdicrionum uifufio t gra/ 
td bonario quu vt oictumcft 
totnofbenedtaionibuebene 
dirit quotbcnefiaa imeumur 
8&'go ec p:opbettca ,pti uueia 
nouci bcneftciouun Ijrgirio 
uc. ^tcfporcftaneooniia^ 
riouepatct fructum virginit 

goiiofceffc bcnediaoie caa 
miuomnibuo. 

b quartam cft bfcen 

dum<|>bemarO?fu/ 

pcrmiflueeftbacbu 

bttattoncm bcterminat oicee 

$ noneceo $ benebicta fuic 

matcrputa beatavirgo mtcr 

cnincs mulicree ideobenedi 

ctue fuitftuctuefui ventrie* 

£>cdmagiequia iilc p«uc/ 

mrcaminbenedioionib^bul 

ccdimeidcoipfafuit bencdi 

aa.£tbocp;obat tnbuera/ 

tiouibue, 

TMima eft qr in frucru pcn 
trie virgiuie bndiccudc cran: gentce ctomnee aeamre. £A 
crgo virgobeata indudcretut 
fntcr gentee % aliae crcaturae 
fimut cum alrje ab ifto fructtt 
bencdioionem accepit. 

©rcunda cft quta beara jv 
go f ut t b cnc oicta fingulari be 
nedicrione quia inter mulieref 
folum.Stccnim oicit angcl* 
bentbiaa tu in mulienbus .f j 
fructue vcntrie ctue ftnt bcne 
dictue bencdicnonc vteri. |6 
non eftbioujbcnedicruo fru 
cru0 ventris miin bomimb? 
vclinangclieaurin terra vct 
i\\ cc!o.£2uia bcne biamue 
btmdiaae bomo bciicdtcruf 
angelue bencoicta teira vd ce 
lunn Jftetamcnfunt bcnedt 
aionee fmgularee fcdpofuit 
indiffimte benebtaue ftuaue 
vcntrie w t. 4&uia Dicete apo 
ftolo.JllcfTuaueeratbcnedi 
OU0 in fccul j.j£tcrat tat fru/ 
ctus iu quo noii folum muti/ 
tree etnou folum bonunce f^ 
angeli i omnee vniueifatitcr 
otaturc benedrd ocbcbir. £t 
quia pamcularc dauditun» 
vtuucrfalnjldcobcau viigo 
bencdiaa fuit quu ftuaue vc 
trie fuitbcnediaiwjnoueco 
ucrfo* 


r 


i ^emacftquiaficutvidc/ 
mueinalijec)? pamiein pe/ 

vialirjffibue^inbiequebefe 
crue ium Tcourumehefequi/ 
tur pctirrem. jjn bttudtatoni 
bue vcro -7 iii bie que bono/ 
ne funr 7 rcucrcnne partue fe 
qimurparrcin.&ictpe pena 
luaree.vrfamcmfuim labo/ 
rce 7 polfe mou i pa ti ac alia 

qucpmmcbautadconiume* 
kant er vciure babuu.quia ej; 
ipiabumaua naturam vctrc 
firgtmecoucepra? fotmata 
Pni cmm Suguihnunecniot* 
ru?nccpaflueiiecillufue au 
c firue 7 fepatWB fatffet mfi 
fuiffet verue bowio. SJndc iit 
crucc vidcug mancj cfqua ta 
lia iibi merautrecognouitt Oi 
fapulo comcndauu. ©j ipfa 
bcncdioio nun). anuie ooctrf 
■ic pctfcoio miraculomm ope 

rano?omtiiaqueerarbono/ 
rie •« venrane i reucreuric in/ 
cranrfibi cjrpatrc cclclhndejt 
matrcjjdco oicebar.bocmna 
mcanoneltmca.ftdeiuequi 
mtfitmcpame.tfraquamut 
vmumcouerfurue. bicuquid 
mibi ? ubieltmatcr. jiu om/ 
mbue igirurtahbue gfcato/ 
mbue ?oignuaubue? beuc 
biaiombue.qmafruoue p# ffi*e pirginie fuir bcncdicrue 
i pcrfcctue.Jdco maireni g/ 
fecram bcucdictam ? fanaifi/ 
catJiu fcdt. Ilouauicm quia 
ipfafuu fancrificara pcifeaa 
? bcncdiaa ideo f. uctum fecic 
bcocdicmm. 

& qumt am ctf bicei ida 

tpante onum in vtero 

ftgtnah poiu paradjft oicif 

fuiffe daufa p:optcr ouplcR 

obfbculum ibipofuum. 

7^f imum fuirvmuerfale»f 
i/Iud ftjic peoatum pztaioiuf 
parcnruquopeccato vntuer/ 
fahrcr buana nacura crarercr 
neinombanmau? paradyfi 
introitupuuaw. 

Qdundiim fuicparticufo 
re.? iftud erarpcccarum perfo 

naleactuahterperperratum a 
quohbet boimue.quo pecca/ 
to quilibct leipfo ctcmc moi/ 
noamiiabattiutroitu para 
bpft pnuobar.^otcrarcnmt 
bomo pa feipfum ui pcccani 
cadcre, fcd per feipium no po 
rerat mde lurgerr. foluai crgo 
obftaculum vniucrfaluerpo/ 
fitumadclaudencium nobts 
poita gadffi byaboh ,pcura 
cioncquia tuutdu? ,f cura/ 
ttonecfabolimoze incn>iuil 

1 w qi bcm Krrani,€>ed fcu o» 
t ." 

ffecutuj Quilfbcr apponcbat 
fua ppria ogarione. Jfrucrue 
efjjoiftebciicdictue pirginis 
gloriofe ,p tauto nobis appe 
rutr poira gndpft quia gufta/ 
tug ajbpabolo remorum fiict 
primti obfhcu/u. vofuirenint 
byabofoe gnftatt ? eirperin tf 
fflo ftncru au eflerwr? bomo 
«pcurido fua pafftonc ? eiua 
mottequo guftato moiruafii 
tttlla moie qtierenebat hga/ 
K>e 7qnepriuabatnoe mtrof 
fupara*j?/T. ®nin 23arocb 
trictf. iD moiB ero mo:e tua 
moifue ruue ero infeme.£*u 
Hfltue vero a quoliber pecca/ 
totcremoueturfrti obftaculu 
Quo 'ctpfuifi priuabar ncpof 
fctparadyfum iutrare. TJant 
0'ttneepcccaiozce guftando 
iftufroauincoteandofe moi 
fi etue g facramenrop ciue it 
cepnoiieabjillo obftaculo ab^ 
foluunf. ? ad celcftf requicad 
mirrun&jlftcergoftucrue gu 
Itamea bpabolofiitffibipe/ 
ncnum ? caufa moirie ? piii 

uario fueturequa vtucbatm 

toro mundo. £rguftarue ab 

bofnine fuirfibi tpriaca ?cau 

fa Pi*re?acquifiooregm* quo 
enrpjioatue. necmi^ quia 

fiMtidiabnequltttnummi nj?caufawteaficm^fmiti 
alreri rero cfl peuenurii 7 cau 
fa mozne rrf.ihua ferpciuia 
tl}tytuc3 ?co»fcroanuaarq$ 
nmrinuj Wte ferpenne eftnT 
pcncnofo 7 caufa mo:rie coni 
plepombumane. TJibilcnt* 
ell veuenofum vntucrfaltrer 1? 
quod eftcontnriuj 7 veneno 
funt vtii compierioni eft qua* 
fi tpriaca ? caufa pirc alrcn co 
pleriom.Sicidem (tucmeiv 
(Prite gloriofeguftame a Dpa 
bolo fuitfibi vcnenum 7 cau 
fa mojrie guftawe tamcn ab 
bomiue ftiirfibi tyriaca 7 cau 
fa vite, "perfrucrum crgo ee/ 
trie beatemarieuobieeltap 
pcrta poua paradift qma re/ 
motum obftaculum fibiop/ 
pofirum toaboU ptocuratio/ 
ue • £treniotum obfhcufuni 
fibioppofiiumbomime ope 
mioc. v n eria in (aude trirgi/ 
niecatat? oicitpabifi potte 

p rcuobte agrcftirquc bodie 
gloriofa oi angelte mupbaa 

&uecum m 

£>ft$euagcliftapofufc 
'pfoncfalutariecondiffo 
ite ? loa itt quo fd efafurato 

norificaro* acgfouc falu^tc 
nonimaooneff. ■ 


Ilecnonipfiue falutatfonfe 
foimarioncm in parrc tfta vr 
fup biecbatureuagelifta po; 
mrrei nunaarccernficarionej 
pdpiobanoni.lD(tcndi(«t 
ftfianofpxobanoremuntt; 
arcper augclum octo modie 
^timoctmaneadmira/ 

tionc» 

Scamdocpangcli afleai 

ranouc. 

£atio etipfiue rci parri/ 

eutarterpicfltone. 

£} u ar ro a in agnifai ciuf 

nomuiarione 

£2uirifo errnodf fifcndibe 

bilirarcinquifirione. 

Bcko cjcSi tmcdiaca ope 
rarionc 

Scprimo ctcjxmpli inrro 

ducrionc. 

iDaavo er fingulariconfc 

fueaccepnouc. 

Sccudaparocftibi.ncri/ 
mcao maria. iTcrriaibi cccc 
coudptce, (Duarra ibt? vor 
cabie uoincit ciue ibefii £>ui 
ta ibi quomo ficnfhjd.Gcjrra 
ibifpiriruefanoue fupcrucni 
ctiu cc.Seprima ibi t cccc bc 
lifabctb.£)ctauatbicccean/ 
olla bomini nu 

£> uirellcoum au tcj pa' mt partfe cft fciendum vrglo 
facaugitfbeata virfloocfa 
lucarioneagctica fuitejrrirno 
re turbara t futr admirata n i 
fuicontozeturbata bccoipo/ 
ntf vtfione iu fpcue cuim vtri 
angclue locut ue eft virgini.t 
qivtbtar bemardua fciupcr 
virgiueequcvcrcvgice fuuc 

folctuumerc i nuuquam feoi 
re cffe cum virie 16 virgo timo 
refaitrurbaraimmo vtcauc; 
am timenda etii tuta t fecura 
pcrrimefcur vere virginee co* 
fiderantee cp tbcfaurum pcio 
lum m vatte victilibue. vndc 
fuper illum locum bicit arob* 
cg trepidarepzop:ie virginu* 
cftcromneafpectd teffccfuni 

vin nmere.admirara vcrofuit 
beeiue nunaattationc. Haj 
nunriaucrac angelue cp bomi 
nue effctcum co.ft <p cflj bc 
ncdicta in mulieribue.virwp 
aurcm iftojum poterot vugt/ 
ncminadmtranoncm buccre 
Tfo 9 Dominue cflcr vcl potc 
rot dfe nunaario frcra a viro 
quiamicaloquebafvcladco 

£5i ab bomine fufpcctu erat t 
Qufabcccpriome wctuquia 
bonum potcflDiciab bomtf 
ne Itbiduiofa inrcnuoocfKut 
vemabyabofobcccpriua co 

giMrione. &ivero a oeo fo(u 
riferom tcum gaudio recepni 
fifamliterbenedioio roulierf 
t>«8 m veten legenon Oabaf 
mfi caufo,plis ^pfcr vitria 
fcawduamit.ficvtcconmfo 
mafedicrib babaturefs p:o/ 
prer ftenlitatem. JQuamuis 
ergo nondum augelus Dtjcif/ 
fcc virgini aliqmd £>e coceptu 
tpjumfdij.cotamcnipfo $ 
ipfam nuuGauir.bened<aa in 
niulicrib^mirarf poterat. vii 
tmbiifta benedicrio nifi etfi0 
tctquia vuginitatem vouc* 
rat pofita fuit in admiranoiit 
«tqeoerefncefta ?mira pm 
bcnjfecftcogirare? inucftiga 
tecaufamcms.ideo fubditur 
$ virgo beata cogitabat qua 
tis efler ifta falutario. 2urbi* 
rio ergo virginis fuittimoai» 

sverecundie.admirario vero 
7 nou probario finr fwritudi 

nis >?conftanrie,rurbata cm> 

fiJitTttonefurbafatamenad 
»nirata.Sj cogirariofijirpm 

Jbenricrfapierie.vtbiatbcm 
bardus.ira q> comendatur m 
c* verecundia laudabilfe. q* 
turbara in cius fermoet pw 
benna mirabilis.quia cogira 

batquate effmtt^ fyimwo* S-ed bicpolTunt eflc qufo$ 
fcubftariones. iQuarum pa/ 
fnacff.JEJmmiverufirgj bca 
13 v%o faerit turbata 7 rimu 
critbeangeli vifioue. vclot 
eius falutationc. 
. ©ccunda vtnimtauda W/ 
lcfit mulierem eflerimtdanu 
Scrria vtmj laudabile fic 
tnulierem efle verecundam 

1 ^uartavtrumbeatavir^ 
go fuerit cogirariua femper» 

' iQuintavtrom laudabilc 
fitmuliercm eflecogitariuani 
&piimzm cffcicenduj 
cp aliquijOiojnt vfrgmc 
nontimuifleveIturbatafuif> 
it oc vifione angeli. fcd foluj 
beetus falutacioue.quod 0« 

pliaterprobant. 

l^zimoquia vfrgo folir» 
crarvidercangcloe.no ramc 
crarconfueta ficab co falucv 
ri.fi£rquia inconfueta 1 info / 
Jitaconcutiunt tmwem nou 
aurcm cofueta.idco virgo fot 
lum&efalutariducfuir ruiba 
n non aurem be vifionc» 

fSccundo quia euaugelf/ 
/fa non bia'tq> virgo effet mr 
bata m angeli vifione. @ed 
aicquecum audi/Ter rurbara 

ciUtifcrmcitcctus.oefjlMa* 

coueergo ? fcrmoue fuit 'rur* 


\ - batatnonbevifcone. Scd 
bienon ebltantibue pofTu' 
mu » biccrc <f ibcpifionc an 

gdi pitg* gtaf ofa omirfM fo 
itrurbata.quodcriambupti/ 

citcr pzobamr. licet cuangcli/ 
Itanenbfcat. 

TMtmo eftpftue ageli ap 
paririoe.Tlam apparirio an/ 
gdi t cuiuflibj fpiritualie na 
turcad bocfitvtmcne flliua 
cui fit apparitto ad aiiqff fpi/ 
tfaialc miftertum*ard>anum 
rccrctum cleuetur.Sed mene 
bomitfteelcuannoporrrt fu 
pra fc ttifi pinbus fcnfitmie 
quodimodo in fcufibtltbue 
focrie * eriam feipf ie bebili/ 
Uti0*quwcKfotti atccntionc 
«cleuarioeanimeimpcditui 
tperario fcnfue.Sicutindc/ 
in un <p oim quie fozrircr fpc/ 
cilamraliquomremnon per 
apittranfeuntem iutta fe.boc 
uutem non poidlfieri ftnctre 
moac * finerimote. Ouia fi/ 
cur vidcmue cp caloicnatura 
b*adinterfotarcuocaiit«fit/ 
Ijok mcbta erteno*a trcmunt 
fic mctc aticutue eleuata ef pi 
rionefpintualie naturencccf 
fflno eirtutee fenfiriue bcbili 
tantur? inftrmanrur. Slnde 
*iai2tmb;cfwe &pcr 2uca § pertuitaM tvi • noftrd aite 

namuralfccm.quando rcflrin 
gtmuralicuPptatieacaufu; 

fifauitdo boc apparct tf 
bommie condirionc.Ham II 
cut biot &icgoitue> T?uma/ 
nanaturaquefuc fpfriruea 
pctcnonvalcuptopterquod 

cum pltra fc ad vidcndum bu 

omrneccflc eftptboc cantetl 

vafculum quo fcrre tatcnri po 

bue non ra(cr inffrmetur. Ci 

bocccpKlTcbicitCrifo.fuper 

ittp vcibo Zuct. STacbarfa* 

airbameeft wdcne angclu^ 

srimozirroit fupcr tum.Bit 

em#oonpoteftbomo quan 

uimcuimp tuftue fit abftp oV 

moie cemcrc augelum tuc ct? 

pzcfcnrieafpemvj potcftftnc 

«mo tc totterarcquia fulgo li 

ciue no valet fufferrc finc tur/ 

barionc ce quo fcmpcr cftco/ 

fuetue apparere.£umquog 

bcata ifeariaquanrumcdcp 

iufta t fancta i folira pd <on* 

fuctaangeloe ridere fine uV 

moic t titmote cotum affecris 

intueri no potcratg» ergo ot/ 

oturconfuctamfuiflc pidcrt 

angelum. feteiidumffft» 
#:ego:ium feanic! fimibter 
plurtce lcffltpidiflcStbMi I fcmqu<apparuitWrgfof.£t 

pntna picc quando atc £go 
fcameUangui-r cgrotauf pcr 
pIorc8Oic0» ©ecundawd 
rtte ait £go folua vidf wfio 
ttcm grandem * noit reman/ 
fitin mc fofowdo i oecoz <t 
fpccieo mca immurataeft 

^craavicebiat.oormoc fo 
tnfionctua tuflblutefuntco/ 

pageBmee.inibtliu mere/ 
nianfitt>inum 

Tiofuttergo^quorfene 
Virgo vidit angelum roneoo 
nmuifrturbara fbttficut ta/ 
mcn fcnptura euangelica uon 
cius vifionee non narrat fic 
cius nmojarioneo vd turba/ 
noiic». £ r perbocfoluinir fc/ 
amdum. 1M quia virgo crat 
folita angcluj vtdcrc i bt ct? 

frtfioncnmcre.nuiup tamcit 
Futrfoliraftcfalutart. ideo p 
jantoeuangeliftanarrat tur/ 
batioucmquam befalurario 
•tebabuif.non ourem illaut 
quambabuiroceifionc* 

fcfcomdamcftfcicendtt 

<f mulicrquaruotmo/ 
bi*0 confidcranpotcft qiun/ 
fumadpiefeno, 

j^oio ad fuam ratione^ 
»ccoHdo ad fuam opeis/ tioitenu 
Ccmoadfuaincottuftfa* 

tfonent» 

iQuaito ad wn fubiecnoy 
nem.Tlamadfuam ranonc5 
bebcrefTe cofifiauua. quia cti 

multcrbabetconfiliariuu itt/ 

ualidum i comuntccr bcAaac 

m mtt ouc ratiocin an i ptude 

tcrvultaltqutd ogiurcmdt 

gct cofilio.quta ibt ponendu 

eft remedium pbt eft ocfccrus 

«nfiltum autem jnoennt5 ell 

tn fupplemeutum befeaue r* 

ftoni0.widcocu0tangeliiit 
quibua riflb iwtlu} babct bc 

fectutn conftltouoii indigeuc 

©ctfoad fua ojjaaoneiu 

mulier bcbctbabcre rcoitudi 

netptudeiitta. Stcuwt.mit 

liereft nue cocaftonatufl* fat 
Jjfca* bo fcn cozpue to conm 

uifcr oeficirm opanouc nift 
boua ptudcria quc eft rcaa ro 
BgtbiMfitfibicomuncra» 

^errioadfua pucrfario^ 
bebj cflebon eib pudica t ca 
fta oge i ?crbo. q: ^ptcr fq? 
fragiltt are cit i? tndu ctt ? titdu 
af ad iuboncftcloqueudiivei 
opcraudumqJbomo. 

IBnano ad pfii fu biccfi'0'5 
bcbct bebtrarcucrenrtaiu ba 
bcrcvrno babear mptcmpn) j 
fboe vtYoe ncc parmpendanr 
fuomm marirozum tmpertV 
S3ndelegirur.i.T?efkr.# re/ 

gma v afh bacbe caufo oe co/ 
filtofopieurum Dcpoftra futt 

feeregali folio quia conrem» 
pfupjeceptum vtrifui.nc vt 
ibi Diciturffciuo crcplo altc 
multcree parmpendcrcnt fuo 
rum maricom tmpcria. ~p>of> 
funtus ergo coUtgerc taj a x>i 
crie facto.um $ pbtlo jopbo 
ro <sg pzoptcr ifta quatuo* lau 
Dabilccflmultufu mrierce co 
muntrer modcraio modo efle 
tumdas.^ocacviree ipfae 
mulicrcefubmoderaro timo 
rercncrc.*ptumo qma talte ri 
tnoi facueae cffecdhUauuae 
ftt ratioe.fcncit.u.pbilojopb? 
ij.#ftbtco£.q> timozfaotper/ 
f bttao coftkariuae £t bocn. 
gp aliqtite rimetcouftliafquo 
poffitvuareaftigcretUudma 
lum quodomeciucurrere* 

©ccundo factc cae pmde 
tee non ociofas m operanoe 
fcictr.u /pbtlo. qp nmoifaat 
$ tnligcutiue ? autdiue cott 
fequum.r?opcramurtllaque 
■gtmue. que acdtmue polTc 
fugerciUum nmoxem. 

Zcwo faareae cflcbone/ 

•aopudtcae icaitae incon/ 
uerfa ttoc.q? pofrpofiro otmif 
ri mo:e narura indmanresd tl 
licita faetUtcrm earuj conuer 
farionc agercnr tlUora i tnbo 
nefla adubtica. ©nff btciwr 
ifrcde.v. Uoitcflefiuemotu» 
quia fi ftc erie fcmpcr adij cief 
pcicatum fuperpecoiu*?. 3it 
infuper fitcgl.adgregoriflit» 
Btrcudc DU.cifftmafitta.qni 
materncgltgcriefecuntae t>c 
bcr effe idco bearue qui fen-g 
cftpauidue 

/&uartofaciteae reueren 
tee tu viri fubiecrione. ejrquo 
cmmomciu non coutetnuuc 
vtroe ncqj paratpcndum \m 
pena manroaim.moderatej; 
rtmere rnuf teree fub iimoic ri 

nudaeerfeipfte laudabilcc» 
t virie etpcdiee. £toico mo 
bcrate ttmere.quia im odera/ 
tue nmoifacu cotrana fupza 
Dtme.llam farireae cofilta/ 
tiuaf in ra nouc. imodcra rc.n . 
timentce quafi ftupefacn nott 
confiltanfnafautquidagat 
vnde t>iftipuiiin palftoe icpi 
imoderate nmcutce ignoza/ 
bant qutd rcfpondereuc ipo 
loqucna cum ete.Scaido fo 
ctt eae oaofae i ituobile* '« 
openui0tie.rum.it* qumitno 
fcerare amawlo^ wwcuirei ■ 
tead coimembtaeiKcnota fic 
rcmancntfngida i imobilia 
«pnullareuusperfona poceli 
moueri vcl aliqui d og aru 

2emo faarcae fboncft jo 
Cn bucrfatione.quia fcmp co/ 
guant qualirer poflinc buc tnt 
modeuru niiiote affugcre vcl 
pzoajraudo moicem viri mc/ 
tMantealio vclabfentaudo fc 
ab eo i alteri fe fuppouendo 
velalqemodie, 

£Suarro f jcir cae irrcucrty 
teetufubiecrioe.quia crquo 
imodcrare timeut. qz tahe ti> 
moi u ou ^pccdit ck vueihc nec 
cicradtccbono.reuercnria qua 

ctbibcrnoneftituercima fcd 
t>oIoftrae?ncquuia 

fctcrtiameftDicendunt 
$ vcrecundia tnn pbilo 
fopbumnoncftvtftuefcd dl 
queda nobtlie paflto % Oifpo 
ftrioqueda occouuo mulruj 
pfouam ipotifltme mulicrcs 
^tpofuimueotccrcfp inulic 
ree cria bona pfequuuf ec ve> 
rccudia, Tbainoquia eicboc 
luut bonoiie ? glozie appcri/ 
tiucsSecuudo qtcjcbocfunt 
multom turpium ? vitugau / 
riiim fiigaiiue. £ertio q: c{t5 
fuiu,pp*ieii3ture?,ppnew 
tuut> i»«/crua ouc* lia m o cjc verecudta funtbonotfe T fflo 
neappccmucTlibiln. aliud 
cfl mecuudia q? timo : in glo 
nficatiouie ? inbonotaridts 
£um .u.quic cimct gdere bo / 
notcin 7 fiuna vcl gloua tunc 
vcrccundaftcrubefcit in fa/ 

acficutcum quie nmerpdcrc 

Vitam pallcfcit in facicllant 

eltfanguie quafi befcnfot % 

anucue naterc ? pugil naturc 

£2uando ergo quie ttmetper 

fcerc vimw.quia vita cftmte* 

rius in cojdc.idco ftatim fanS 

guie iuairntad bcfenfionent 

itmmmr cjxenoja tucbia pal 

(tda.quando vcro quie timcc 
pcrdcrebonotefamaigloua 

quiataltafuutcnen^m opi/ 

nioncbeminu . ideo fangute 
tunc curritad faae leffiaf ru 
beue totue.£ti ergo laudabt 
Icfitmulierceefle bonozie i 
bouc famc apperifiuae.quia 
ficuiitbctbabcnda tftaira CC 
bouotet bcbona fama ponf 
fimccoucnitmuliertbue quc 
quaro in kpx fragiltotee taro 
otiue cnfamaciaovcl faao 
poflunt lediamacularf. 2Lmi 

&abiiclimtlitcrcihn cid efle 
vereauidae*cuvereaJdia no 

fitaIi'ud$ftino: que^gfona 

babctbcartufli'oncbouo;io*? § i glorfe. ©ccudo eftbo ctucia 
laudabi(e.qt|> vcrccundia vi 
tanrmufra mtpra tmulta vi> 
nipcrjbflra.furtrji.fliu/itrea 
erccfTtuc ficutappareradfen/ 
fd.q: tifumcrudeko multtif 
fuur middee. n f\ loqui tnci> 
piiir multuloquuttf. ?ftcetia 
cu effiaunfmuercciide ninus 
inucrccunde efftcumf m rin q> 
nulU bomtues vel pattci muc 
nircnf qut tot rurpia ? vitupo 
fapofTencnominarc? coopa 
nficutniulrerea.Slfi oictfin 
j£cde,p fpum fanctuj.aftlia 
non aucrrcnrcfc a vcrecddta 
firma cuftodra. 176 gmtfcree 
folu^pptcr vcrecundta fugidt 
turptaiwtupabtUa opari % 
nomtnare.imo cna % bomice 
HaboicettmcntcB verceun/ 
tna mtti mala Tiubonefta fa 
gmnr. Zato tfi magte eft lan 
fcabife tn mulienbue <p m bo 
minib? dfe verecundas.qua/ 
toTjocputa inucrecudiaefttn 
ciema^Biculofa. iTerrioeft 
bocin cio magi laudabilcqt 
quanro ctaa vcl ftm* cftimg 
fcctoz etfragilio* ranto vc/ 
rcddia cfttiicis laudabiliot» 
SJnqzctaepucnltet iuucni 
Uo cftinigfto* rcfpcctucrarie tnrrtfe.idco magfe laudaf ve 

rccundia in pueri0?iuuentb? 

$ iii gfcctfs viris.Sric/auda/ 

btliozeftvcrccundiain femfa 

9 1» viro.^ma ftcut veiecw 

barioucnirnanircpueriti^/ 

preriiitgfrcrioucefarie.ficco/ 
ucnit narure femmcejpptcrfe 

pue imrjfecuoncTlTagiltfare^ 
«& vnuquodqj laudabile red 

btturquodagitvelpanffin 

fucuacurecongrucntia 

fequorra eftbfccndu# 

ficutdtcitBmbzo.itilu 

bc virginitf\#eata mariafu 

it cordecogitariua.o&fatttur 
na.tpuerfarioueopaffl. 7735 

fup illo vcrbo £uatj.Sff>oi ia 

autcofeniabatoia verbabcc 

pfercne in coidc fuo.t»iot 2ni 

bio.g> virgo bta quotquot rc 

tuleratctangetuequod apa 

ftorib?audicrat.Qtticqutd m 

pcepm ? ctua gtn fcnferat cuit 

cra congrcgabat in mcnrc ad 

inutcecomgana pjtam oibuf 

ntatcr oiuirtcfapictutc cemc/ 

batconcoididq? vcrcbcus i 

bomo cratqut mt? craterea» 

£t ideo filio fuo iam naroff* 

ftcut pucro aur viro fj Umt n 
to beo fcacabat. n fllP vocee 

*ope*atan$vocce biuinae 

?oga reputabat.uec aliquid 

cjtbictte vclfacrieciue in caf/ 
fttibat.g>edficutverbutpm 

priue in vifaribuejltanunc 
ciufdeiu inojee-joitta coide 
pcipicbat; 311 locutione vero 
fitit tacitumaqS ad piium fe/ 
quitur. quia fcm g gfona que 
nniltueftcogirariuaparu lo/ 
quimr.Sutf Oicitamb:o. q> 
beata virgo virginaliepudi/ 
citieiuracuftodiee fecrera |tpi 
qucnoucratncmim biuulga 
re volebat.fcd pfcrebatilla q 
facienda lcgeratcu bia quefa 
cra iani cognouit ttoit o:e pa/ 
ocbatfedclaufocozdcpaude 

bat 1 apud fc rutmabacqt U> 

cec cflec inatcr bei.rn ciue ptt 

ccpta a fccreta confilta qmb? 

bumauum gcuuercdimcrebi 

fpofucrattnfccrc ocfidcrabac 

Jocd in puerfarionefuit opc/ 

rofa.qtipfa finnllafojrie mu 

lier inucurj 1» i?Irimte .finib* 

quepaue oaofa itou comedit 

ntanecmvirgo gloriofa vf<# 
adtcrriaotatioivacabatpolt 

modii vfcp ad nana bomelhV 
eooBiinfiflcbar.ifctuncfuni 

pta co;gfe rcfccwQuc coca Oie fit owtfoncbccurrcbat &ot/ 
nttrc vcro f m ambio.non pri 
ue eratm cacupiduae $ vio 
cefTicaa«£ttiiquando quie/ 
fccbatco:pueauimua vigda 
batintantum vtfrequeter it% 
fomno.autlcctain lcgczpw 
pberie vepetcbat, aut fomno 
iutcmipro contaminabat.aut 
bifpofita gerebat.autgeren* 
t>a,pnunaabat* 

fequintamcftbfccnda 
$laudabilecftmultuin 
mticree cflccogirariiiae vtan 
tctp toquant biligeftrercraim 
ncutqucp*ofcrrc bcbcnr./ft 
boc^pptcrtriabouaqncmde 

confequuntur.f.emli cogitaf 
none.fcltpoteftbabcriapbiV 

l05opboprimopolljrico;uj 

~piim ofi funecogirariue vi 
tantvifomm oifpofinonem. 

©ccundo mulicree vitant 
incautaiitlocurioncm. 

^citiovitantlitcm^gar/ 
rularionem 

^rimum fic patff.^m 
fntcrcctcraqucoefidcratipfc 
fttuItcreebocporiTrimocflM 
nou befpraanmruecvifupen 
rurfcu parrrfpendatifa vtw. 
£ntrgo nimiz hmttiant** 
parfsu 'ptentptaibcfpeaS co 
(p r o <p uwltiloquiS mulicru* 
fufcdfejMutaim Famtliarte, 
op^?Krtpqu3conugi8rad/ 

mmcfum jcogtratiuemagis 
virie placcaiu.cu omnc raruj 
poofuni r» fiuecam.Sifi t>id 
rur.i.polty.qp filenrium cft 01 
namenru iriulferoj. jfriiaum 
njwcp coplaccnnet titcr mafai 
la 7 femittJ eft /ocuno. jju^ra 
lliud &tatim\rt\ocui?c{tt>i) 
lectus meus liqucfecta cflani 

mamea.Slnquamo locurio 

nmlteris c(l magis rara tanto 

Kddir ftipbm magioplaca/ 

bilcctiuoiiocfidcrcf nifi rco 

quenonbabcf. iSecund* 

ficbcclaraf. llaibicftmagie 

opoautiiircnicdiu vbieft ma 

foi Ocfi:cfU0.fcdmulicrcomu 

nircr befinr in rariouc i abuti 

barinlocunoucincjuca.cr^o 

cflir cogiratiua 7 racrruma tua 

pmeelhicccflbna mulicitad 

vfrandiimcaura locunoncm. 

Suiojta apo.feutcnna.nulL* 

fcmro nij(u0Cjro2cciusi)a/ 

bar. fedfi qmo bonusetfrad 

cdificanonc vr grarnf audiro nbttf. 2crno offdtniHTcnaj 
frctwi ad rcmpcraitdu 7 rtrmc 
HMdti tiwt t gjrmlaroca el? 
fpfo ratfo. 2/>uit*rcs cigo iu 

qutbuo tcficr rario t e confc 
qoene fmm rcrmin jndt lirea 

erquo wapiu(tta'garc7g3rs 

rubrenuuf befiffunr.^prcr 

quod fldcmrandu talc pericu 

lumvtnonfinrgjTrntcTluU 
0Micc9 pon/Timti rcmcdmm 

cff c/Jraarunia 7 cocyfatfua 

nc timeao* 

manainucnilh grij apud b. 

^obara^iuudariocian 

gcltcaermancadmira/ 
nortcin gteiftt wfopia bte 

barur^Oafccarrgcliaffccura 
aouc.4&p:imotagiturange; 
Uairccurario.cuprcmitnf» ne 
rimeas 2f&aria.Sccundo ra 
gtmr ifhue oirccuraaoniafcm 
fa? racio.cn addirur.iuuaii/ 
fh^n.grariamapudocu Tlaj 
aflcrurario aiigelt fignum fiiir 
# bon? angdua eratilkqui 
ci riiginc/oqttcbamr.iQuia 
vrbiararbana.noueftbiffty 
cilio bonoro fpiriruum malo 
mnicp jfout'0. Ui lipofr riy 
moicm fuggcfTerirgaudfti; * 
tono veiuflcfaamo0jauj0taij; 
tQmafuunw wimc potc/ JhnemafefkrieYuditfum eft 

«laurmcuffafoimfdopcr/ 

maurcntbofhecftqmwdct 
£.3ufa vcro i ratio iftfua aflc 

turarioniarangirurcu adum 
0icur.inacmfft.it. grdm apud 
t»ca.7Jiftii Cnfo.qutapud 

6cummcrctur S ratianonba/ 
fctqmdriineat.2ota|cau/ 

raquarc^irgonmcKnoiit)^ 
beaterar quia^ranam apud 
ocum ,p fc7p:o nobie inue/ 
nerat. 0ed bu: fut quinq» t> u 

biranoee.^rimavtrttfemp 
flnglusboimapotiastimo 
Kiuquapparecmbuargifc/ 

0ccundj ptmm tutiue fit 
bomimefletn nmo*c$ ;n fo 
curirate. 

2erria vtrurn angdue bo 
«U8 0d uuluequado appa/ 
rctpofTitiUudcrcfcrifuj boie 
vrfaaarciapparcrcpnusij 

^ujrtawrombcafctwr/ 
ga,p ommbua inucuerit oni 
runijpudDcuin 

£2uinra wum ,pp:in fue 
nrbeare wrginigrariaapud 
vm inuemte. 

£>p:MUdtt>tccndti$ 
btc faaaidj dk Ouplec 

btmmrio. pjinja ocappan/ 


noncbonf angdu TJaqii bo 

wue angclue apparct aur ap 

parerbouioadffaudidsaliV 
tuiue fcacnrcuclanoncmfcu 
bcfcrtfionie.precnoficm. aut 
apparet itulie ad eom rerro/ 

re^eojjicttcrmmiuvcl co:te/ 

ptiouc.Si ei\jo apparerbo/ 

ni8 adgaudidtcop fitcctxof 

iietuceftv^^uiainpmi 

dpiorimozemainarcjcmodo 

Warendi.co#vr oicni cftg 

>Crifo.boquaurucu(p bonus 

n m/hie angelum fuicrimojc 

Wdcreuoiiporeftruftarim iit 

fcrt fccunratc.qi ad bocpt ap 

E« gaudiu % leticia luiacrt tt 

moiem w jnegatnon pt ocd 

batScdfiapparetmalioad 
coucctiouc t rcrrorc.rucin ri/ 
mo«quaincurirefcuerar fi/ 
cutp3tetparalip,jri.oc&a/ 
uid quiuidit angelu reucutc5 
gladiu euaguurum ? timuit 
iuIde?innmo?e pcrdurauit 
quiamomiifticruntoc ppro 
Itf . m (Iia pirof.fi eo q> ipc mi 

mcrarffccerarpprufu.Synde 
/Ifc> acb. vlf.fug iiio ycrbo eiy 

remri funrtuftodce ifacn fiic 
wlurmortui. fcd mu/icntuie 
pfequertnnbue ttiaicflnot 
(ire nmcrc pw acfi oiccret itlt 
foli umcvum qmbu8 gfeue/ 

MMMM! II 1 1 [ 11 M llll llll llll llll|llll llll llll cm 6 7 8 10 11 12 13 14 15 rattnfidelitae n amoiie biuit 
mfrigiditae. Sfedqrl apget 
angelue malue non fimiliter 
opo*rct#in apgirionc fufe/ 
rattimoKiiccfamodoappa^ 
rcdiuecinmodoloquedi ncc 
(n modo oeandi.quia in om 
nibue iftiepotfetranffigura 
rc in angdu lurie.Haj in mo 
Doapparendipotfemonftra 
re fulgcutcm Tluadfi acfi elfj 
bon?#uie.n.careattucefpi/ 
ntualtilucctficozgali poteft 
apparcre.ftcurbf abol? in vc 
Rcfulgida nppmrbearomarf 
ttuo tucee.cgo fum ppe. ? pri 
momcribtvolui bcmonftra/ 
re.©imiliterinmodo loque/ 
bt.qnfamulta vcra poteftpje 
btccrcficutboit?ange!ue.'j£t 
iii modo opadt.qt mulra pot 
opariTBfuadcrcbomiui cflc 
opaudaquefuntiudicfa opc 
rationte boniangeli. fcd ve/ 
rueftcg>in inteiitiouefem|>ait 
gclue molue intcttdir timote 
t tcrrojc infcrre. q* ficur no Oi 
at jvantfi vt becipiot.nccbo/ 
ita efuadet nift vt maatlet in 
iionoatfecuritatcirifivtadti 
mo*e i ad rcrrosc mducar, 
fc fccuuda clt biccdu <p 
clfc in rimoic poreft i\u 
telligi b uplicitcr* vcl \n rimo# « tottfidcurie vAin timoitto 
frierie.'i;flcergo iittimoteco/ 
fidame turiue eft$ efle infe# 
curitate.q:nullus quatucuqj 
bonue vcl fuftue bcbetbefc/ 
ipfo <i be,pp:t/e vmbue coft 
bcre.fedfcmecunarim virtu 
te aliqua bcbj timere uc cadat 
fccbctuanq* bo ftarcin timo 
renanfgrcfltoie bfuinop ma 
barop vtfcmperqufe jrimeat 
nc fircerf t vtf biterir a liqu id co 
frabiuinamandata.Siremj 
ipfcbne e #pbam. £>f cgo 
biie vbieft rimot mcue.fcm/ 
perbcbcrflarein rimoicoffcn 
fioniefuop^nmop.qzfcme 
bcbefrimcrcuealfqufd biftt 
ritvclfeccritiuquo.primue 

fucrit lefue vcl offcnfue. ©c/ 
cundu.n.au$.fcmgbcbem* 

cogitarc aliquid eflei ^ppmo 
quonobie maiotefh tfinoe 
lateatraliebiccntc^pBaba 

bttat i tabcmaculo Dei qui to 
qmf.r.vcrirarciuoidcfuo-z 
boluvelmalunoogttaducr; 
fue.ppmoe.^tremBtjcbcc 

ftaremrimo:creccpriouto&j' 

uino^wdiaof.&ictt.n.P'5 

rony.SiuecomedaautM* 

vtoomiiflfcmBillavorm^ 

t>acf»tiiauribaemeifc#»r> 

gitcmo;tuivc»itcadiudiai# :' :: • 


£utueftgboifempeffcin ri 
moze fuc ofidentie.fed ftunqp 
bebcrbo ftarein pfacrierimo 
re.ua ofcientia femg eff tenen 
ba fccura fiue rimo:e alicuiua 
bubi; vel errorie. qutaofcieu 
ria bubta velcrrouea rcl coz/ 
tuo/am bo renef ad ofiliu fa/ 
pientis t>eponcrc.*5emg etia 
eft tenenda fme timoie altcu/ 
IU8 pcccari ferotis vel ardoris 
quia pfdenna pondeiofa pec 
caris 1 bonerofam beber g co 
feflionepurgjn.Tfeme eft te 
nendafccurafinc rime:c alt/ 
cuiue Uuou'8 velrancozis. q: 
pfdenria ampurofapcl ampu 
lofam i liu ozofdbo retiefpia 
tare p <pnmop fariffecrfonem 
«fcrgo effe in cimoze ,pp:ie co/ 
fidenrie tutus &> ? nun$ efle 
fecup. q: beatus bo qui fic fg 
eftpautdue.(£tbtuB cuiboy 
«ani cft baberc rimo:e bni. f^ 
nonelltutuelTeiu rimozc p:o 
prie pfdenrie.modo quo bice 
batapo.mbil mibipfaue fa 
Sftniliierdl ruriL quia Tecu/ 
ra mene quafi iuge conuiiwi 

adtem*aeftDicendu4> 

aud.jvii;.beriui.bei.c 

s»;.e^:efleDicufodo8 fcyo/ tnedisfuilTcjJuerfoafn dues 
eu in illa infula no erit auca 
lUe.iI(i8quicratibi befhrpc 
grecop quiereeranr i blandie 
banf.a/i/8vcro erantquiete, 
bidceni ibt q? qtieda genrea 
panfemitce quodda fhguu j 
conucrfc funtin lupoe i pofl 
modum refinmabanmr fu bo 
nitnes. Tlarrat fimiliter ibt ar 
temagicaquarundatn mulie 
ruinboiniwcs fuiflc coucrfoe 
1« afinofperefiicafeiquione 
rapoifabancrftnito opcrerc 
fciebant tftebanr bominee» 
5" legenda eriam fancri Wz 
cbarij inueuituropcrarioecu/ 
iufdammagivKOzem cuiufdS 
fuiffc conucrfam i\\ equa qua 
buceua in celbm bcari Wtl 
cbarijfacto pereum fuperea 
figuo crucie % oleo fancro per 
unaavihmab omnibusbo 
minibue vteffet mulierfieuc 
p:tU8 

nun$tameu bec bicerent 
fancri relpbilo3opbi.ad feu 
fum tridemua fenfiiB noffro8 

pofleIudificari.«Jtquodn 

eftcflcwdcarur. 

5f&ulfa nancp frenetrrie pide 

tur^ptermucaiionefcufuum 
pel o*gano;u pelque ftit fiiu 


. t * I 

■ 

■ I eio tfdcnmrvel faltfm altje ii 

vidcrur ficutci9. fimtlirer h re 
oiu0 ponarurin aqua vidtf 
iiobis g> firfraauf.q* vidcrur 
pcr oijplcjrmcdinm.fc d fibo/ 
mo apponcrer oculum lura 
aquam t folfi videret g vuuk 
mcduim u on videref fibi cfle 
nt fi ftcut crt ad fenfum . © inri 
lircr v idem? a d fcnfu cp j?ftrio 
nco t iocu!ato:c0 er lcuitare 
manuum vripftmerrcfhfican 
curmulra mouftraut videnrf/ 
buo qucfrcucapparcntnon 
funr.necfutraliaqua/ia apa 
reur.5fDulrocf£fo/njtj(8 be/ 
monco qui vigcnt fubnlitate 
naturetacumtuc mtcllectuo 

n crpmentia tcmpoiie polTut 
comuugncdo acnua pafTiui e 
nofhos (enfuo ludifuarcvrca 
lia nobifaparcanrqualiano 
fuiiLtbocquatuoitnodiff 

"pnmo g fcnfuu umta tfo/ 
nem.^ra»n.poiTurfcnfu0 no 
ftroa naruralt caloicad inte/ 
rioza reuocaro fic fopirc t (ic 
imurarevtnobio ndcaf efle 
illud quodnon cft.©cb"o pcr 
vi fibtliu varianoj • qi pofl ur 
vt fibilia fir variare t tranfmu 
rarc vr robi» aparedt quali» 
ncn folc anc ©i.n.potcft co/ 
luba oollu fuum fic volucrc % tarfar*$ vtdetur eflc altcn* 
n alrenuo colorif mulro fom' 
bon? velmaluo augclue boc 
pordhzdcrtiopcrmcdij colo 
rarionc.quta potmedtum per 
quod vidcmus varije colori/ 
buo cnlozarerarionecui? illa 
nobt'0 aparauque uo fuurra 
lia qualia «obte vidcnf.&i/ 
cutfol qnqj vidcmmobiB ru/ 
bcu» rel luna ^ptcr vaposca 
criftcurcsinincdio. /Duairo 
bocporcfl connngcrc p:oprcr 
ipfoiu bcmouu operarioncm 
qipofluutprcronaoquao fic 
voluttranffbmiarccu aliquo 
remoroloco feruarct fenfua 
eozum foptre vreio vrdcanrur 
efleauc0 vd cqaipt fouuam 
vclfpcac taliu antmaltu alij 
bcmonce poflunt aflVmcre af 
fecttbuo foriom n fa m i liariu j 
pdictapgfonapfe bcmoflra 
rcvtvidearurciognllegfone 

ittfpcaco wltu ammaliu fiut 
conucrfc 

b quartaeft ticendu^ 
36cm.momcf.fug mif 
fuo ell.tna fingularia biar fu 
ifle in bta virgtne j>pter quc 
aipliccgrana apud beuinue 
tut.^nmofiiigularcbiiilfra 
re.ItccMi. vr air„vgo bri ocq 
ptaccrafrgmmtc? bw/Katc» ! 


^^ ^^^^^^fc 


III llll|llll lllljllll llll llll 1 1 1 1 1 1 llllll 1 1 llll llll lllllllll llll Elll llll llll llll llll llll llll 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 llll llll cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


j; 


cm 1 III 
2 «p tamcn vfrgtnitae cfoe effrt 
placita boceiue bumilitae fc 
ot» 

Secundo ftngularem po/ 
leftatem.quia Uccrpernaruri 
ipfa fuerit inferio: angelie pcr 
grariam tamen acccpit Dom i/ 
nium porcftarie fupcr omnce 
engcloe ta3 bonoe $ maloe 
^tqmafuperioueen inferio 
nbue imperarc.adpzecepra$ 
ttmperiupirguue ocmoncs 
1 aiigch mali cempcfcunirnc 
Bobie noceant. £caugeli bo 
ntadciusunpcnuad nofhti 
adiucouu$. ita vtoeomm tri 
bulationc? moine penculo 
ciue pzotecQonefemper libc/ 

vmtnv 

£crrio fmgularem piecare 
JQuanuuecmm inquanwm 
fenuna vtrgo naturahtcrfue/ 
ritpiatplenaunincotdia eo 
q/ feniic fenee ipucnfanpbi 
lo$opbu$uaruraUterfunt co 
palfiuulicctnoiicccadcm ci 
«p pucn bocbabcut ck eotum 
wnoccnua. fenee quia voltlt 
cie aiioe compatu fcmiuepe 
ro per molliciani complenoie 
per gratiam tamen i percari/ 
rate$ tnrgo beara fiugulanrer 
fwrpia? compafltua.,ppcer 
boc crgo ifta m a virgo bear a 


TTTT TTTT 6 ' y 10 llll 
11 

o 
1— CM 

■= 

I B — 

fe ^ 1 


* 


co 


irfpl tam gratfam pto omnfr , 


B — tH 


bue apud oeum ftngulancef ] 
iuucnit.Tbm pereiue burm> 


■ — tH 


liranent mucmc Oei i bomiiiff 
paoe wiionem» Tteiti per ti> 


KO 


poteftatem inucnic mosne oe 


ftructtonem.? pereiue picca/ 
tem tnuenit vtte reparatione$ 


f 1 m 


Tlam fi fermo mottte i bumi 
lie frangittram vn tcrtatur fa/ 


B— : ^j 1 


cra fcnp tura quoticnfcunqj 9 1 


■ — ^H 


beo biuerrimur noftrfe oemc 1 
ritte i fibiimutamur bumili/ | 


01 


tae virginie noe ftbi reconfi f 1 
Iiar.7 paccm iter Oeum i noe 1 


^^^— r\i 


ipfa facir. f$i vcro mote u o/ 1 
ftra Demouum infidije fucnr I 
coufpirata.rogemue ipfarh ? 1 


1 — i-H 


©uodcammilulegionce au/ 1 


B — H 


gcloiummnoftnnn admto/ 1 
nu$ mirrcr.Sipira noftra fpi 1 


1 — O 
1— tH 


ritualieructirpcrdica. fuapie fl 
care tpfa uobte illu$ ofteudit 1 


^^^Z^_ fTi 


qui eft vta verirae i wra.boc 1 


^^^^^~ Ul 


eftergo quod att JBcrubard* 1 
fupcrirtopafTu. inuemftigra I 


m — — co 


riaui 3pud ocum. qua mquic fl 


*^P- 


ftarcri reudctOei i borniuu pa ■ 
cie viuoncm. ornueiu ruoiri* 9 


■^^^^ 1 


Oeftroctionc$ i vtre regarionc 


^^^^ 


&quiutamcft oiceuda 


^=— vo 


$£>jtgeu.oeterminat 
baticqucllionem fuper bunc ^ 
pafluni Juucift gratia apud • 1 

"fl 


B — — ^ 

■ ro 

■^— iH 


^PMHHMHHHMHHWBBH^Bi^HPVB*^*V 


■= o III 12 13 14 lllllll II 
15 tcii bfcens $ muta' fattctf pa 
irce patnarcbe t,ppbcte inue 
nerunrgrariamapud tjcunu 
Ttaro a&ojtf tton cft £to> 
Kiij^nucmfli.tugrada ap$ 
me?reipni nouicr nominc» 
"perralceaineii modu.vtait 
Wrgo bcata inueuit gratfam 
apudbcumgquenun$ ali/ 
qua creaturaan ipfajvelpoft 
iuentre poruir. Ha gratia t>ci 
eft tpfe rp e.q: gro n vcritaep 
fefufpmfactacftjo.i.jfta 
aurgrabcncpparrce vcrcrie 
rcftatncntt fuic j>pberata 7 ff/ 
gurara.fedno co^pa/ircr? ge 
neralitergcncrara.M 5f£ov 
fca bcquo tttctu eflqunucnic 
gratia apud beu pctcbatej»; 

fup wdicto.c. Siinuem gra/ 
nojnpfpcctu tuo oiide niibi 
rcjpm or vudea^ re mamfefte.. 
£ut nlfum ctt.tEgo ondam tt 
bionincboiiu.fciaroftcudaj 

inoiioiido.jftiitpcoeejrpc/ 
aatatpjcftolatatno inurn 

t3.benc.n.biccbant.fcne p:e 
ftolamuraduenru ruu m tito 
pcniae.uoii <f ia vcmfler.gu 
imlircrfuitg eoe vcbemcnter 
beridcrat3 non nl betenta, qi 
bene Oiabant.Mmetbefidc/ 
ratuo eunctiegcnribuo no ia 
Widcram obunuim^ &(i bcata vfrgo gratfam ^pbcte 
tam ?figurara5 wjgahtcr gc 
nerauitgrariam Cjrpectata coz 

poialiterpntauicrgraria be 
fidcraram vifibihrcromttibt 
bcmortrauit. i&go p bdcmo 
bu grana in penrre apud beu 
ipfam graaa cojpofafiterge/ 
nerare coiporalttcr ptcfenta/ 
tt% omntbue vifibttttcrbe / 
monfharcfuit^pttumvirgi/ 

m glotiofenou alicuifanoo/ 
rumvclfancrarum. 

£ccc coctptcf 

mvrerotparicefilium. 

Ofitaccrrificanoneaii 

geliceuuuciacoidc^mfl 
ncadmiranonc a ejr angdita 

aflccurarionc.bicMfupia bi/ 
cebatur cerrificatur annuncta 
rio angcltca % tpftue rci uun/ 

ciatepricularietpicflione.ni 
cjrfupetiotibue bictie angc/ 
lue rirgtftc folu aaenta 1 be# 
niuola fecerot? ipam in qua/ 

baadmirattouctraircrarinfi/ 
mne arca laudcin cfue 7 m & 
gniftcentiaciue. 6ed nucac 
tcnta faetatin admirarionc 
pofitarcm qua vultuutiriarc 
fibipriculanrer biccue. £ccc 
pnpiee in vtao tpamffilm 
Snquibije wtbie touo focit 
< 

i 
• Yfibuwciat. TWmo jjceptfi 

miraculofu m 31 1. £cce cona/ 
pies i vtcro. SJctfo partii gau 
tMofum ai adiungit. ? pariea 
filia. jjfait aat pceprue wgitti 
nuaatfmiraculofua triplia/ 
ter.^rimo fiptex tanpouB 
brcuiratc.qua notat angelua 
pt glo. bicit c5 ait £cce» ac ft 
tHceretfceleritcr? f inftanfiet 
ifte pceptus in vtero ruo non 
|> interualla rcinpop. ftcur fir 
tu altje mulienbua. ©catdo 
,pprcr fozmariuc vinuris fecii 

bfeacem qua notatcnbtcit co 
cipice.glo.fpf] fancto tunc fe 
cundantc no bominc ogantc 
£x>ndpitB crgo ru vfrgo % be 
ruo wero.fcd pceprioneiparo 
iton bo fed fpuo fawtua fecu 

babittfotmabtt. Zcttio pto 
pterperfonalem mutationcm 
qua notatcum biariu wero» 
"ttci non ettrafed m vtero rir 
ginali pceptuo ilte beuedtct? 
fui t t>ei ftlio 1 bei rcrbo per/ 
fonalirerenituB. Tluciauit g 
agclus pumo trirginiocepru 
tniraculofum Uccne.JBccc co 
ctpice in wero.SJecundo nd 
cfauit fibt p3ttum gaudiofuj 
fciceua.i&pariee filtu.fted/ 
Dirur caiii aliqii partue triftfe 
% viuigofue ck ouob^ 1*»/ «0'tf efae perdttfone.Tlatn 
fepefetus bene ^apitur. fed 
nonpariwrimo gdirur anre 
partu vd in ipfo ptu quod et 
niulne poteft ormgereptpbt 
I05opT?ue narrann li. beani 

malibuo. 

Secundoejteiue btmiuu/ 
tioricqma batoq» fewe per 
parmm nafcatur % noa perdo 
rurmparm vel ante parmm 
nafacurramcuuonfiltuB fcd 
mon(iru5 aliquod.Ham fiU? 
bfcit ftmilitudinem in natur* 
cum parientemonffrum. w K 
uafcacur fcrue babcs buo ca/ 
pira v»c[ faciem ad modum ca 
ui8 % alta memb:a ad modu 
bomtmeficutqndocp acridic 
nou babet PnnUtudtucm cum 
pariente. "fS jrtus g tlic^lo/ 
riofus futtt gaudtofue.quia 
finc peiditfoncquod norauit 
angelus.quando bicic '£: pa 
ricd.Scfi biceret.no gdee cil 
an gca.vel in gtu.fed gice fi/ 
nealiquagdtaoe. £>ctfo fuic 
ga udiofue* qt ftu c biminutio 
nc.qtf notauic angelue cftad 
t *utm t. funile ctbi ?oi bue bo 
mintb^mnatura.qt ocbcbic 
eii e oia ffib^ftfari. filiu m4 £ 
nou mouftmm fcd foum fpc 

aofum p;c fili/o bommunu. 


I 
cm 1 lli : 6 y : |_| TTT 
11 12 


13 14 TTTTTT 

15 
0cd b(c pofTunt efie tfifuq 
bubicauonce. 

T^rima vmi^ beata virgo 
paricndo tpm fuerirnanira % 
naturaliemarer, 

Sccuiid3rmimcorucptu 
l »»«matu5 e* maria vtrgine 
firatiicutusfidet 

2crtiavtrumc6cepi»ma 
fculmue on? fotmetur tn vw 
ro # conceprue fcmineue. 

4Suarravtrum ejtra vtep 
coticeptue ficftiihino» ariue p 
fiaarur$mafculinue. 

i&uin ra vtrum concepme 
ftmpcr affimutenturpatri vel 
matnvdruimagie 

fcpjimamcftbtcenduj 

9>fiCjfuittnjcpipamm7 

ftoneftcurtnetue coucepnoe 

KZuta materfe admimftrano 
vndeeoipuefpi fomiatu cfl 
naturalie fiiir. vcrcnauq} bea 

tavtrgomateriajtUamifub 
jbnnam iliam etqua fancnfr 
fimum jcpi co*pue fomiatum 
eftadmiftrauit ficur veia ma/ 
Kr7nawrali8.j©edilli?co*/ 
pozie fozmario non ftiitna w 
ralis.quia ad fozmarioncm tl 
Ims co:po:ie nonftntaltqu* 

wrtuebunianafedbiutna. 
©ic in parrunrtonc. q: qumi 

rumad.Joanoftrifaiiaiflima wtpue tthitbttemfmtioni 
36eata trirgo pariedo fntr vc 
ia i naturalie mater.qma vc 
rc coipue xpi in partu tllo far* 
cnfltmocriuitbe vtcro bcate 
3&3ric?nona!iunde potra 

ttiuficntbtcuntmamcbei tri/ 
feruntcnij cozpue ri/ud bece 

lofuiflcablatum? tranfiflcg 

Vterum virginale ftcut radius 

folie tranfitperacrcm vcl pcr 

Virrumquantuni ad vrerf *»ir 

gitmUe daufioem parruB ta/ 

h$ non ftiitnaniralie. fcd vir 

tutebcuaueopcranrie. #.&♦ 
ipfapariendovirgo pcrmati 
feritappernoemcp daultripu 
boriejnon fenfentnecbabuet 
rir.vimitebetfarieeft foctutn 
a&talcm pamim vtbicuHm 
b:ofiu9 bcccbat beuj.in quo 
oftcndcrctur vcra bumanttae 
t v era beirae.Tlam quia illc 
partfbeweromulierfe criuit 
vcrue bomo cfle minilbabaf 
qut nafccbatur.0cd q: dau> 
fo vtcro virgwalt eriuit virgi> 
ntratemame inregralttcr fer/ 
uara monftrabarurcfleverue 
beue. SJera ci^o % naturalie 
marerfuirbcata virgo in pat 
nendojtpmquanrumad c«/ 
pous ejrirum.fed nou quatttf 
ed ctimBiWQdvm,qw'*yirQQ 


Mfepmntvftg» pmanfit 
poftparai. quod Aibtcrfugic 
modum oarure. 

&fccuudaeftbicendu5 

9 rpm cflepcepru ? iti/ 

cama^u cr eiiginc ifftana cft 

arnoitus ftdci ram fm lirnbo 

tum aptbp$f mfimbolu pa 

«ru.Tlimfimboloaptof &i 

amr.£oncepruee(tt>efpmtu 

Tawcconarueejc maria virgfc. 

^nfimboloveropann oitifc 

AQui,pprerno0 bofcs ?,pp. 

no.falu.oefcrn.Deee.?iucar« 
cfl befpn rcoccma.vir^ bo 

factf cft.SSeirgponunfin fim 
bofoparrii fub fideiaitioilo 
£ quc fer errotes erduduuiur. 
«qutruncpululabaiiraujrpi 
tncamartone qn illud Vimbo/ 
lum ftmcdiru.-pmnu eftpie 
ttfabominu f.inano. Sccuu 
tmmreftlcgaliu erduflo. 2Tcr 
flumcftoci ftlqcjcvirgine cir 
nis aflumprio. J&uarrum cft 
co*po:is eiuo miraculofa foz/ 
rtiario.ZQumru cftilime coi/ 
pozis vcra cu biiano cojpo:e 
»flimulano.€>errum cftfcei * 
bominis vcra pfonalis vnio 
Jfacrunr.n«aliqut oicetcs oei 

nlmeifeincamarunonfolum 
«pprernoe bofca vcni cna # 

prcr oemoee oanmaros iibc* rondoe ? faluadoe. £ t bict * 
duditurg bocquod pmitriruir 
iii amculo. qui pprer uoe bo 
mmes.aiiqui vero Oiccbat fo 
lam *pi iucaniarionc 7 pafli6 

nenon fuihcereadnoflra falu 
ccm fincicgaliu obleruauonc 
n coplctionci bic error cxclu/ 
bimr f> bocqiiod addif.^r ,p 
prernoltra falure. Bliqm auc 
Oicebantbeifiliunon ocfccn 
tnflc ad rerrapeamis cjr vtcrd 
Virgiuali aflumprioncfed nra 

gisTpmran^purubominej 
ejriftentealiqua bonaoga fu/ 
ilfc ogatum m rems e.r quib* 
biccbamcumcruiflccelu afce 
t>ere.£ tbicenozeydudif per 
bocquod admngtf. fccfccdir 

bccclifi.aiiqui vero bicebat 
g ogarionem vinlis fcrmut» 
•«pni in vrero beate Hftanc co 
ceptufuiffc^incarnaru. ?brc 
erfoiexdudifgbocquod an/ 
nectif. Jncamatus cltoe fpo 
fancco.flliqui aure3 oicebauc 
co:pue rpi non fuiilc vcrri coi 
pus neceiufde nacure C113 cot 
porebdano. 1 bicerror crduy 
ouurcum oiarur.& ifOan* 

viijjine. Scd aliqui oicebit 
tuunatiarn naruram gfonali/ 
eernou fuiiTeiunajniocifilio 
fed ipfi Pei««,©ed g tpfum I 


1 1 


■bct ftttum fb<ffcbabfcii£ mo 
4Lioinbabirarfanao0 viros 
4&tquo£ oiao »o crac vepoi 
ccrc.bcu0 fectfcftbo. k&mz 
gi'0. bcuo babiratboicm. '£t 
bic«n»ercludif.qz vltfo po/ 
mtur.ftbofacrooeft. £rgo 
quanro adbomtnu piecifa fal 
uarioncbidf ,pptemoe boicf 
(Quantu vero adlcgaltu tp 
dufioncbicif.a.pptentortTaj 
falute. £hianri> vcro ad bci fi 
lium CJrnioafTumprfoncad/ 
bif.fccfcciiditbcccUo.^Qua 

rii aurad cozpio eiue miraoii 
lofam formaaoifcbrof. £tin 
camatue eftbefpn fco.^ua 
tu vero ad noflre nature vcra^ 
•ffimularioncaddtf fi:ma/ 

ria virgfocScd ad bct i bo/ 
-minte pfonalc vntoue fubdif 
£t bo facruo eft. 2>miiia tih 
ifta vtbioticft lub Dciatricu/ 

lodaudutitur. 

£> teroa eftbtccndum cp 
pl?e.iF.lib:oOe anima 
libuoquarootrombuo^pbat 
$ ntafculue iuvtero «tfuo fbt 
tnanir?aau0complcf$ fc/ 
mfoa. 

l^itnaratfofumtfurcflo 
«fapnrodinc. 
SJccunda cr ogeurie fo:ri/ 

tUdtlKV 
2crtfae|tquilfian'0 fptffi 

rudine. 

/QuartacfpermfjtcqmH! 

ritariomaguitudinc» 
Jfo«narur.n.fmpKmibt 

vrin plurib?mafculu0in bef 
tcra parrc marrioa t femi3 rn 
fimftra. v»ait<pfifuflrirtm/ 
pieguario maTcult apparebic 
mot7lactte iti mamflU beitc* 
ra.fi vcro fcminc apgebirmo 
010 Iacri0in mamilla fmiftra 
quodcffintdligcduvrmplu 

libuo quia aliqii pringit con 
trariujiCugtJCftcra pare fit 

calidioi i aprioi fmiftra i ca# 
lidtfitbigcrcreimarurarcT 
oriueopariiffrigidi fojma/ 
■btrurinvrcrocciftafisufa roa 
fa>luecpfcminaritiU0. 

©ccundaiatfocftifta.na 
fcmiagcncraroretbebibraie 

agerio i cft>cfcou vtrrutis foi 

marrue.qi cnm fcmcn cmtfTu J 

ab agture fuir calidum i fone 

gcnerabif mafculu0 eo q> na > 
wratntenditfcmpquodno/ 

biliue cft7 fcmp mrendir am 
mularefibipafluro.Sedcuj 

fucnr bcbile i frigidum.qu u 
noporeftrogencrtmouc?^ 
fbmiarioncnimafculifearQP 

porcfttgcncrafftwmfl'^ 1 » 

;oagc»wfw«^P^' oaJ 1 


* 


<■ % li ■ - 4 ( 1 * JP ; i cm 6 y 10 11 12 13 14 15 
«r *& 


«V ■-" : \ >. 

r. P # *^ 0i 

w 


m 

w~. 
1 cra 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16