Skip to main content

Full text of "Oratio pro oboedientia praestanda."

See other formats


AJiLiOT.iiqtj* % REr rr ei 

DKUETTR---- 
V-TfiliCOUR 

ADRESS is 
* DIVER3 

R80NNA' 

■v-xv» <.;H*IST0P 
COLGJMB 

jNI'.'! ISNti" 


r- 
CM I 


O 
' CM CT. to r- t^ C£> m ■^r • co > i. I— CM O ■ o cc r- kO ■ i r ■; •-sT I cn •CM cm 1 u 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ex Bibliorhcca [ 

quam 16O00 Voil, conftantem 
huic AbbariasS Genovefae Parif. 
Tcftamemo legavit Car Maurit. 
LeXellier. Archiep. Rxmenlis. 
Obiit anno 1710, 


*"V' \-*»w 


A-< t-<w.jAx -> A , &. W w ■ t-iv 


A Q >t-%. r**- \ 


»■»• 

.1. 


- • -V 
l^- 


C t- - l/^Vv v K f 

J »v ^ 


3 *-%*-v v\ 1 £** 

cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 
K£> lO <nT 


cm 1 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
<p- t (J ' 


cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 

&t 4jul. v»t . U— D*U* -f?fcl tq) - aic - 

3 (g) - dnut 

^ (§) &**»»* <ZtZ Uojo 
&«62 o rru/^ 
66* ro©) - Atr 
*0») - vjs 

5 fm) o^i 

A4.os*v.wi n« 
*/ > u 

<CT[t6l - ©'**-* 

(4 0£*V.S« 4}i 6rrUo 


-Ifr (loj - 

r^ <* kv * 

15 l*A 
»»(a-H) 


*y 6S3 

C74 

omw. 
J<Jo PeUU^Aja- ^o^* 


)9(*S) 
Zr (x 7 j OlA^o mfluo Otwi \a n* 
I - *5* 


12 C*t) 


i)<X4Ct\© «A 


► ' r • 
23 C*5) 


- 
28? 
2M t&O 


- 
313 
5S" cil> 


- 
3»l» 
56 (32) 


- 
U&6 
*y C33) 


JbL* * 
• 

28 (&m; 


IW 


eU 


<tsil 


*$ L*t) 
/Sltt 


%o 0*) 
• 
'Slf 


X 7? ' J 


' — ' — • — - 


^^^^^^ 
■^ f // - 


4/j [ 
F 
/ E 


/4* 


F9 B — 

^i — 

> ■= 
?' fe 
i 


i 
1 L 
1 ! 
yl 1= 

f 


i 


* l 
i jlr 
8 K 
M 
■s fe 
r We^ 


• 


i 


■ 1 1 III cm 1 ~ 8 10 11 12 13 14 1 5 


cm 1 2 4 1 8 1 11 12 13 14 Kl u ',£ il 
&ucenfium ©ratio luculentifuma 
1fcont,mapmo jaicjtandro fejcto per 
,x Wtcolaum Cvgrinu ^acenkm vtri/ 
uf<£ iuris ooctoje : elegantifiime babi 
ta in C6ufto2iopnbltcop20obedietia 
pftanda.gtnuo.Q>ccccl):)c^jC9.oie.)cjcv. 
mcnft80ctobii8. irmcndat* 

r 

£reo2 jCeatftfime pater He CU5 Ct 
uttdtfe nortre madatae]tequimur pa 
_ J rum oebite fanctttattte/i butusau 
guftifltmi loci amplitudini t fkuccnfto populi 
Deiiderio fatiffaciam^quivniuerfus ftuc ferus 
t m\s oadinifcu oifcrimine ad oeofculandos 
>eatitudinis tue pedes ad ftgna vcre obedi/ 
entie: ^ratulationifcp p2€rtanda:fifieripolTcf. 
acccftittct. S>abi8(vte8 in omnes bumanus) 
pro tua beatitudine *£>ont.matime vcniam:^ 
animnm &ucenfium it non potcutia magnum 
fide:obferuanttaqp nemini ccdcntem: non vcr 
ba penfabis.€rtftimer.8>.OUtca5 ipfam mtc 
loqufc fed magts ornate. €riftiniet1&ucenfem 
populum ipfa^ quam eius nomine pzcihmus 
obedtetia. ©edefficatius p2omptiufq$ pjefla 
re quam femper inco22Uptam : pcrfectam: in/ 
uiolatamcp fcruauit : feruaturufcp eft. £t quo 
beatus iUe ^aulinus p2eful % martvr ab apo 
ftoknum p2inctpe muTu6:p2imam etrurie vr/ 
bem fiucam ad veram rpi fidem ab tdolo*um 

a II I 


'h 
■ l 


; l: 

cultu rcuocauit: eacp tecit iu iftam fancttfTima 
fedem oeuotionis conftantiecp fundamenta: 
vt ncc tempo2e(quod omnia confumit)nec vi 
vlla vnq$ oiruiaut labefactari potucrinttpof/ 
fintue. ©uantum vniucrfo populo jrpiano le/ 
tandum fit. ©uamajcime oco immoitali gra/ 
tic agende qui talcm ac tantum paftojem gre 
gi fuo pxcficcre oignatus fit nemo eft qui ne/ 
fciat f £luid innumerabiles virtutes me cmt/ 
ctooibi note^ Ctuid majcima ooctrinacumlo 
ga rerum eicperientta coniuicta^Cluid reltgio 
a tcneris annis imbuta ad banc vfc^ perfcctif 
fimam etatem conttuuataf ©uid naturahsbo 
nitas % Hberalitas poWiccri aliud oebcnc aut 
poifuntf quam cum fupzeme oignttatis cumu 
lo ea omnia fupp2cma cmuulatacp in religiois 
jcpiane capite futura. £tuid iftud gilejcandri 
oiuinitus impofitum nomen: t animi tui nw 
gnitudtni conuenicns : nonne victoziam aaV 
ucrfus omnes catbolice fidci boftcs piomit/ 
tere vtdeturc' IBam quanto fuperat Sleridcr 
tmirimus maguum: quantocp maius cft *Ro/ 
manoium efle piincipcm : cp macedonum \% 
quanto ercclleu tius efr. dci ommporentis w 
cariutmcp bomtnum regem efiejquantoqj ot/ 
gnioieft pontificalis a £<jpo poteftas quacifcji 
terrcna otgnitatettanto magis fperandum; 
tmmocredendti jcpiano^ impcnmrchatonecp 
ipfam no folti firmam fohdauc futura:f ed oee 

oiicntis poputos fub jgricjcandri majcimi pon 
tificxe ouctu atcpaufpido ad facratifltmd: fan 
ctifiimamcp fidcm noftram redituros. Ctutd 
ifte tuus oiuittus % maieltate plcntts afpcct*f 
(D.uid vultus t facics vcnerabtlts^Tflotte om 
nes qui irucntur ad qucct* majcima capcfccda 
incitarc videturcSi cnim.£/$ulium cefarem 
"Difpanie quefto2cm(vnde ttbi02igo eft bea/ 
t ifiime patcr)fola M lejcandr t magni vel ftatu/ 
ta vcl inauts pictura apud 6ades confpecta 
ad eius magntfica gefta imitanda comouere 
potuif*(Dntd non effictamfed vcramviuamcp 
gUejcandrt majcimicfftgiemerTecturam credi/ 
musKamiam audito folonomine totius 3fta 
lie Difpantarum 0ermanie 0allie *4Sritanie 
•jbannomecp piincipcs ? populi comouentur 
tncitantur : infiammantiir. ©ntnes fefe pxe< 
parant vt oebita reueren tie figna cb2iftiano£ 
patri % p2incipi augufttiTimo ejcbtbeant MXct 
jcandri nomen : q> dnifto deo noftro gratum 
fcmpcr fuertt : vcl boc vnico argumeto com/ 
p2obafle fatts fit. Ctuod ncc ITiberium oe cul 
tu cius cogitantcmmcc ITraianu^ cbxiftfanis 
placidum * magne virtutis virummec Tfradri 
anum qui ei quocp templa conftrnjcit. ©cd fo 
lum Elejcandru fl&amcefiltum p2imu TRoma 
no|2 tperato£:a quo inter ocos ref erref \% bo 
tt02e oiutno colcretur elcgit.Slutd no pfectu 
fpcrare poflumus fub tttoimperio bcatifTime 

aii » 
l 

? 

« TTT 
' 


I 


patcr cum ita omnia conueniant t t&emrim 
numerus qui iSttejcandri nomini additur: % in 
muftcis glritbmetica % facris litteris gfectio/ 
tiem tenetvt vt 'jblatonts in tbimco kntentiti 
pjetermtttam oiut 0rego2ij in aureo mo2alm 
luno vcrbts vtar. i£>enarius numcrus icctrco 
perfcctus cfhquia pwmus in numeris complc 
tur fuis parrtbus id e(t fetta fut parte tertia i 
oimtdia que funt vnum ouo tria: que in ftun/ 
mam oncta funtfcjclflcc antc fenarium numc 
rum alius reperitur qut fuis parttbus oum ot 
Uiditur tota eius fumma compleatur.S>enart* 
qutppe numerus in fcriptura facra perfectus 
cft-quia in mudi 02igine oomttms que pzimo 
oiecepitfejcto operaimpleutt.©ptimi acfu/ 
pzemi oei voluntas a quo cnncta paoccdunt: 
€ltgcutiU5 otgmtas x exceUentsa. itottus am 
plifltmi ojdinis confenfus:€lecti merita: TRo/ 
inemftumerusata conco2dat:tam oulcc fiw/ 
uemq; fonum mentibus omnium rcddunt vt 
^rmontam ejcqua mundus ipfe couftare oict 
tnr : in ipitus mundi a oeo conftituto vicario 
tam Qpttmam pcrficiant: quod nibtl ottTonu^: 
fiibil inconcinum j nibil otfcrepans tnueniri 
poifit.Cluantum gaudtj:leticte:fpci{p oeuottf/ pecultarcquodda^ e]c obhgatioue p20ccdens 
vmaiium quo im alltgantur tta afhin$untun ■ 


vt m onTolutum quidem no fit: fed ne fctffolut 
poflit aut cuptant tam onlce % fuaue eft. duo 
fit vt pzopzios animi aftectus ejcpztmere ne/ 
queamus.£antu8 cft cnim beneftciozum cu/ 
mulus a pontifictbus majcunis in f&ucenfes 
pcrfectus vt necenumerari necreferrtpoflit. 
"fblena cft Ciuitas noftra pziuilegtjs ampuf/ 
fimis : cum in £pum. Canonicos : Sbbates : 
^ztozes:€cclenattcofcp omncs: tum in ipfos 
fecularcs magiftratus ciuitatemcp vniuerfam 
pleni libzt oecretalium s&ucenfibus: Ctuod U 
berratcm retinemus. ©uod centum viginti/ 
trtbus aitnts nulli etfcro feruimus: beneficio 
fedis apoftolice factum qttis ignozatr"Heces 
eft Brbani. v.$&,emcntcenft3 liberalttas inau/ 
dtta.*0ont. mapmagniftcentia:qui miferatus 
vrbe$ ccddic Oiruottffimam ferutrc:accito Ca 
rolo.iiii.cie £5ermania crogatis quinqnagtnta 
mtlibus attreozu5 nos a ourtflima t tmmantf/ 
fima fcruitute eripait. (£tuod t#rbanus (c%/ 
tus pauloport confirmans vt ad libcrtatem It 
bertatis quocn % iufr icic (dne qtta libcrtas fta 
re non poteftjifigtta adderet:onm 0enua Tfco 
mam pcreretmocte natalis oni oiuinis perac/ 
tis fuppzemum ciuitatis noftre SDagiftratum 
enfe i ptleo gemmts auroqi oznato oonauit : 
©ue bodie ob apoftlice fechs reuerentiam pu 
blice ocfcrunrur. Calnctitj. E4itu.in.0rego/ 
ru ,ip T&cncdictutfi. fftcoiai » v. *jbu4 "ReU/ 
■! 


1 


quo2t1cn fere omntu pontificnm beneficia inv 
numerabilia obmtttamus ad jsUexandros fc/ 
fttnat o2atio.:i82euipcrftringam:c|5 benignus: 
cp munificum:cp uberalc gUejrandri nomen in 
pontifictbus SUtccnftbus fuerir.*£>2umi9 ille 
"Romanus qui cu ponttftcatu martyirtj quoq* 
co2onam mcruit cozpus fuum tn ndftratn ciui 
tate^ tscferri oignatus eft.&bi m tcmplo mar 
mozeo: altero ctiam pztus eius tn bonozc con 
ftructo canonicoitim coilegio t p*to2C oznato 
fepultus bono2atur ? colitur.S>tngulifqjan/ 
nis.v.*Won.0?aias maximo populo2um cdcur 
fu marty riuj cins quod cum €uentto % Cbeo 
do^o fub I?adrtano palTus eft religiofc pic$ 
celeb2atur.£Duttifcn % matfmis miraculis qno 
tidie eius fanctttas refulgct.g(lc):andri40)e 
diolancnfis epifcopicn jkucenfis unmcnfa in 
ftlios fuos bcneftcia tancj; nott02a p2etermit 
tam.fJOati'di% nobiliuunc femtnc in apoftoli 
cam fcdctn oeuotionem p2efidiaq3 a s&ucenfi/ 
bus contra Cadulum mifla tacebo.$tlud outa 
jeat amo2ts fignmn referam. Cluod ociftens 
in pontificts majcimi oignitate nunq? otgmt' 
cft fe facrofancte Tftomane ecclcfie p2efulcm 
? SUKenfem epifcopum appellare. COagnum 
quidcm oilecttonis in patriam noftram mo/ 
numentum.iKd £Uej:andrum.ui. vcnioqucm 
patria £?ena a natura nobis amictmma cum 
* • * * 


fatts conciliaret : oeuotionis tamen noftre in 
ecckftam T&omanam confcius poft uuUta ve 
ri amoxis figna SlderigumgUucingum nobi 
lem fLuccnfem Cardinalem creauit quem fi/ 
bi fucceuoiem m ^>ontificatu faceret qut %n 
cius.iii.appeUatu8 eft.Sluarti gttejcandri tem 
poza quanta fuerit ^Lucenftu^ fides bellumcp 
illud pio apoftoUce fedis oefenfione contra 
JDafredum *&egem fnfceptum fatis oeclara/ 
rc poffunr. 3m quo vno jnelioapud SSrbiam 
facto quincp mtlta f&ucenfuun oefiderata fut:' 
% cum poft cladem illam:immo ftragem cetere 
etrurie ctuitates potificis paites oeferuinent 
fola $Uica in ftde permanut.©mnefc# ecclefie 
fautozes a pjopztjs fcdtbus eiectos rccepit:* 
tut ata eit obfcditionem ourilTimatmfamem itt 
cendia:rapinas: cedefcp conftanttflmie pertu/ 
lit.fee. v.glle):andro viro quidem % oocrifTimo 
* fanctifltmo cum antea moite poeuentus fu/ 
erit 6> qualis futurus eflet mundo oftender e 
potuerit pauca referrt poffunt. *£ifis tame pi 
ftoiium x oeinde *j6ononiam petiturus : per 
agrum noftrum iter fecitf&ucenfibus farts in 
illo rcru turbtne ftdens: vbi benigne babit*:* 
vt ponttfice occebat cu veneratioeacceptus 
optime nobis affectus oifceflit. t>cc attigifle 
ttiuat beatifltme patcr non quo te g{le):adro£ 
ejceinpla in I»ucenfes motteant;^ fatis abude 
P0%*?* 1/ **> '*+ i §f I 
I 
I 
oomefttca vi'rtute:p:opjia liberalitate * anitni 
magnitudine mmtltus es.&cd vt Httdltgeres 
quantum poil: pontificalcm oigttttatcmpoll 
naturalcm bonttatem tuam : w ifto ctim no/ 
minc p2o fue libertatis conferuande? ciutta/ 
tis aittplificande ocfiderio fidci : fpciqs repo/ 
nantȣutos eni^ fe futuros tuo fub tulhmmo 
tmperio conftdunt. SJanctitas tna ocuonfli/ 
mos ^ucenfes f uos quozum omnium fcrmtu 
tcm ocuotioncm animofcp mtc eius pcdcs co 
fpectumqj offerimus tn ea pzotcctione rcci/ 
piat: #n qua omnes quibus otittnitus oatum 
eilin ifta fanctUTima fede federc rectpcre oi> 
gniteti tunt.|ta rogamus:ita pzecamur:ita to 
to mcmte annijcu pettmus.^iimmus ille mi/ 
fericozdtaru^ pater vt te verum %cm jcpi vicn 
rium crcdimus veneramur? coUmus. id tthi 
beattffime patcr oum vita fupererit(quam lon 
gimrna^ optamus)trtbuat q optimo oomintci 
SJregis paitari iuftum conncntcns pium fit. 
fct ceh refcrct Iimina poft obttu^Jta ozamus. 

itaus oeo. 
s>Jjct. 


4 '■i 
cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 . 

% 


cm 2 4 6 7 10 11 12 13 14 15 16 


cm 1 £ 7 6 9 10 11 12 13 _4 

+- 
cm 1 2 4 7 10 11 12 13 14 15 16 


cm 1 £ 7 6 9 10 11 12 13 14 
cm 1 2 4 7 10 11 12 13 14 15 16 cm 1 6 7 6 9 10 11 12 13 _4 


i 

i i 

crn 2 4 r 7 8 10 11 12 13 14 15 16 
Ciil 1 6 8 9 10 11 12 13 14 


>z 


cm 1 7 8 10 11 12 13 14 15