Skip to main content

Full text of "Oratio ad Alexandrum VI papam (5 XI 1492)"

See other formats


I*LIO*r.lAQlM a>,H»iaii! K UITTRF5 

.DRES^is ■a-w wiMiL i| 4 WtE '4 / 

I 
' I 7 8 10 11 12 13 14 15 16 Ex Bibliorhcca { 

quam 16O00 Voll. conftantem | 
huic AbbariacS Genovefae Parif. 
Tcftamenio legavit Car Maurit. 

L£ X^LLiea Archiep. R.emeniis. 
Obiit anno 1710. 


cm 1 6 7 8 llll 10 11 12 13 14 

4 *- *v 


M. ^'^-V 1 /cvW ^ ^ w ■ 

v»v» » 


c 


, A ^v f< + 
./■• 

1 V> *%.-* V 6 y 10 11 12 13 14 15 
1 II 1 [ M II II III | II M 
llll|llll|llll llll 

cm 1 -3 6 7 y 10 11 12 13 14 cm 1 6 8 10 11 12 13 14 15 ' 


cm 1 4 6 7 8 10 11 12 13 14 li 

D*U/ co /.1 E««to ifitMH&MK ' " i {(>) 2>0« M fc. 4«3 - PlitttAu. iiOf c 7* 2-CJJ - AIC 

J"(lo) - 

*(il) !>*»■*•" *f>o 
f*4 KN.lll «II 

(vf.lfjtvMSl 6^5 

(4o£*v 3?/ 4 jj i**0 I4?4j ii («%) - 

'-■■ toj - 

15 t>0 

it>W 

\\ (1« 


6S-S 

C7H 
T a 

m PdluU- i9 n IJ(*3 

lo(*«) 
ll (3-7J - orfU« miti i»s« 1. w* 

%M Dcu,Vw»s ut ' ***£ 

fft. , >, . uJ «.Um U«*«' »• &-•' *— 

- m 

- I4.9 t. .* £*«}? ^l — ■:o- 2,2 C a < 

23 C*5) 
2n CS« 

*6 CJ2) 
*7 C33) £<X4crvO 1'V 

513 ZZ [XU) P« diaJbU <*> *Sll 

3o (Jtf) - /J*i/ \£> 

cm 1 TT -3 6 7 y 10 11 12 13 14 X. 

/* "V 1>'J 
1 1 1 1 { M M M 1 1 1 1 M 1 

c 8 10 11 12 13 14 15 

E 

r 


cm 1 6 7 8 

M 1 II II 


< 


J 10 


1 


1 


12 


13 


14 


15 

>i* n 
Clo*LucicIi Catanei* v»iu*do<5loris archidia 
coni ac Cofiliarii Marchionalis Matuani 61 
oratoris ad Alexadru»vi*PonfrMaxOratio 

Odierno dic humeris meis honus iliud ira/ 
pofitu uideo Alexander fumme ac mentifli 
me pontifcx:cui no modo meu: ueru ctiam 
ubcrrima prifcorum ingenia uix relpodere 
po/Tent:prcfcrtim cum apud fanltitate cua in tam flo* 
renti fpledidifTimocg confeifu fim ucrba fadhirus* D<> 
cet enim ut qui arduis de rebus in cofummatoru holm 
prefcntia ditfuri funtjipfi qufde quocg uel ob^pmptitu 
dincm ingeniitucl ob eloquentiae ladieam & copiofara 
uim ^pptcrea deledri habcantf:& rcuera fint maximi*Et 
fi p!eriq;(f acro femper ordine circufcripto) gradia ut in 
quitHicronimusucrba trutinatcs ccnforio Ariftarchi 
obciifco crrores acrius fortaffis 8C acutfus iudicet q dif 
cernanttquo flt ut ctiam qui dcxterrime 6C condigno lc 
porc orandi munus obicrintiexpedtatione tamc audito 
rum ancipitiq? cucntu adtionis titubantcs fcrc in ordix 
cnda oratione turbenf ac pcrtimcfcant : quod fummis 
oratoribus 8C Philofophis ufu aliquando eucnifle com 
pcrtum cft • Nam Theophraftus in Senatu Athenicnfi 
fermoncm habiturus obmutuit • L> CrafTus patcrnam 
ulturus lnfuria nec ucrbum quide cmittere potuit 'Dc 
mofthcni apud Phflipum Alexafcdri patre idcm conti 
git • Cicero aut pro Milone caulam difturus ita expav 


o CT\ 

t *~* 
1 \i 


F 10 


p 1 r-\ 
p O 
t~ — m CP r- ao ir> ^r p"> 


Cvj 


u 
BIBLIOTHEQUE 
SAINTE | 
GENEVIEVE 
8 uit ut magis infipidc nunq orauit» Harc faiif mecum re 
petcns q ucrfs difertifTimis fnterdu euenerc:quid animi 
^ effe niibi cenfcs* Cum tam paruo naufgio amplum & 
horrcndum mare fngredi:niii obtcmpcrandi ncccfTitas 
qua; apud omnes meritam afferre debet excufatfoncm« 
fct cxccllcns tua benignitas ac peculiaris manfuctudoj 
quam nuperrime in urbe Roma coram ipfc de tc exper^ 
tus fum mc reficerent & adhortarcntunquibus potifll/ 
mum Ducibus & adiutricibus uela uentis fccurus per' 
mfttcns:profperos orationi mecj fuccefTus impreeaboij 
Erit narnq? deo immortali annuente fermonis origo q> 
illuftrffTimus Princeps Marchio Mantuafi. ut cftcclfi 
tudinis fummorum Pontificum : & facri Senatus apox 
ftolicf ac Romanc ecclefia: obfcruandifTimus:ita audiV 
to iucundfflimo nuntio : quo intcllexit finecertamine 
& incredibili patrum confcnfu : quibus curje fuft opti/ 
mum antiftftem dcligcre : Ad fummum te Pontificat 
faftigfum diuinitus tanq Aaron clccTum: mfranda fu> 
pra qua diti pofTit lartitia affccTus cft:adeo ut uniucrfb 
populo in Rcgefuo exultante ad no uulgaria aaudii fi 
gna excitato dies fcftos egcrit : di arbitramur crcbcrri/ 
tnos ignium fplcndores: 8C pcriucundos campanarum 
omnium noftra^ tinnitusxra:tcraq;infuigcncreclan/ 
gorcs &fonitus amcenifTimos reddentfa : ad finftima 
queq? Ioca pcnetrafTe ♦ Cajterum tanta: exultationis ra^ 
tio haberctur ac ut prfuatum mentis fue- dc te iudicium 
affecTum fimul & obferuantfam in fancTam fedcm apo ftolica teftarer* t nos tres-gcnibus tms aduolutos ad te 
ueneran-fancliflimofe pedes tuos dcofculan. inclytus 
Princeps nofter dnso» fratrem anfma: dimidium fuas 
Alexandrum Sanfeuerinatem nobilifTimurmmcqj fide 
lem achatcm fuum Oratores tranfmifit.Iuifis itacp ob 
temperantcs:tribus potiflimum rationibus tux denurt 
ciamus maieftati : amabilcm dco Principem noftru de 
tuo fummo pontificatu miruinmodum lerantcm i nos 
ad te mifiiTe-Prima:ut pro uctufto fuorum progenito^ 
rum more 8C debito recognitionis beatitudinem tua re 
ccnrcr aflumptam adorem? ac uencrcmur.Proxima de 
indecaufa cquidem honeftiiTima fuit: uc notu faciam? 
ncmine aliu hac ctate Pont •maximu defignari potuik 

fe cui fccuriufcp et firmi'9 ouilis dnici cura credercf.No 
uiflima dcfcribeda fuccurrct:ut xpiani nominis tutclal 
tux pictati fpotc currenti.-maiori quo poflumus ftudio- 
comendata rcddamus.Te igitfceleftis aula: ianitoremj 
cterna: uit«clauige^:indubitatum Petri fucceflbre:dni 
nfi ief u xpi uicariu:patre uniuerfo^ fideliu: & ecclie to. 
tius mgf m recognofcim?.Te fanelo^ cuagelio^ intcs 
prcte.deliclo^:errorumcrj oimculpx 8C criminu cxpia 
tore fimul & emedatore^pfitcmur vTibi fupmi rcrurri 
oim opificfs ptas in terris coccfla eft> Te fupra morta^ 
lcm condftione honorib? merito ,pfcquuntf:n5 folu re 
gcs & prindpescollafubmittetcs:ueruetiaImpatores 
Auguftiapud qubs fumma cft rpal/s ditionis-. Illo.n* 
nominc infignit? cs quo te dominus Ieftis chriftus efc 
facundiflimo Leonis Pontificis max» fancti dogmate 

az 


llll|llll|llll|llll 
1 

cm -i 1 8 10 11 12 13 14 15 !,; 

nominari uoluft ut lnefTabilf munerc cterni templf edi 

ficatione iti bcati Petri & fuccefTo^ folliditate cofiftcn 

ccm oftederet-Inquies i Beatus es Simon Bariona quia 

caro & fanguis no reuelauit tibi :fcd pater meus qui efl 

m celis* Et cgo dico tibi: quia tu es Pctrus & fuper hac 

petra cdificabo eeclefia meam: & pprte infcri(ut uerbis 

faluatoris inhcrea)non pramalcbut aduerfus eam- Suc 

currit etia uetcris teftimonii fcriptura : & Gregorif uirj 

nominc 8C re in cade potcftate ad Maritfu epiftola:qui 

bus coprobat; facerdote tum angclu tum deum ab ipo 

cloriofifTimo mundicondftorefcpenumero appcllari. 

(^ue fi de his qui tibi miniftrat :ac ueluti membra capi 

ti infcruiuntjet fi cos conftitutos fuper hoics et impcria 

Hieremias pphcca teftatT.-Si pontificalis harc dignitas 

Roma: quo tpe uana rcligio uigcbatjmagno in culrai/ 

ne K pretio fuit: utantfqui hiftoria^ codices indicant* 

Multomagis pontifex cminentilTimc tua ptas ab uni/ 

uerfis fidelibus exiftimanda eft:cum no ficla : fcd ucra 

*c infallibili dei ordinatione tu folus fis qui minfftcrfo 

incopinabili:ligadi:8C foluedi in tcrris rctines facultate 

crratis noftris falute imparticn. Vndc offert fc nobis fc 

Cundac tranfmiftiois noftre tam breui fermone pcrcur/ 

rendc:ut fateamur ingcnue ad hunc tc locum humano 

fefticrio anguftiore:ad tam infignia Reip • gubcrnacfa 

AlexamPont-ampliffimcmo humano folum:fed diuu 

no ctia confil io ueluti falubcrrimu fydus^pucdum fii 

fullatum-Sacroq? apoftolico fcnatui qui te delcgit : ac tu£clan'tatiqua:demandatum munus fubfft plurfmu 
fedcbereconftituim?. Veruntame de tuo fummo facer 
dotio aptius diccre nequco j ncc fdoneo magis auclore 
utiqqjfndclcbflfsmcmorfaz Callfftus Tcrtfus auucu 
lus tibi fuit-Cuius uita fic prodiit in luccm ut omnib? 
innotcfcat g maturum fenfum ante annos prcfctu lerit» 
Qua acutus 8t memoriofus difputator fn foleni G ini> 
nafio cognitus fucrit:ut brcui dod:or ciuilfs & pontifi> 
cff furis fa<5rus:fpc cajtcros palam edocuerft-Qua fidus 
ctfam cmfncnfqj Regum confiliarius:fn dandis etcnim 
confilifsfidemacrcligioncm :Incapfcndo prudentfam 
fummam exhibcbat'Qua affabilis in magiftratibus «K 
rccliflimus iudex«Quam deuotus f n ecclcfia prcfbyter 
uigflas epffcopus. Qua ucrus & prouidus Cardinalfs» 
Qua catholfcus 8t fncorruptus Pontffex maxfm9:quo 
fadum eft ut cum ob cxcelletcs anitxii tuf dotcs Si cxiV 
mfa fn eum obfcruantfatquibufdam fnfignibus titulfsj 
Bononiae facris te canonibus enfxe incubentem dccov 
lafTet.Poftrcmo fanclas Romanas ecclefia: Cardfnalcm 
creauft'Senatui'apoftolfco afcrfpfit 6t crexft fn CardiV 
nem colunam qua: erat fn montcm excelfum ^pccdeny 
tc tpc cuafura^Tu enfm pater bcatflTimc qui pontfficcs 
mfrabflf tua anfmo^ fcrutatfonc ^pufdentfa St dextcriV 
tatecrcarecofucuiftimunccelebri ufrtutctua folertifn 
genfo quo fupra oem cartcro^alcam cofiftfs: exfmfaqj 
omnfs gcnerfs ufrtutum dote ad fublfme hoc foliu fter 
tibf ftruxiftf -Et lfcct plurfma fmt per qua: hoibus adiV 

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 llll llll llll 

8 9 10 11 12 13 _4 15 


tus parat ad glorfam* Illud cft tamen prccfpuu quo ui 
rigrauesalio^comoda 8£faluteprocurat« Nam nulla 
re alia propius hoies ad dcum accedcrc creditur q iuxra 
Gceronis (entcntia (aluce ipam hoibus qucredo - Nul/ 
lum quippc gcn?omififti per hos annos plurimos qui 
bus cclcbcrrimo Cardinalis ofFicio fundtus es: cui pro 
ficulcate tua & nccefficatc no fis opiculac9:& omni ftu 
dio prcfto fucris:cftus:algorj's:inedie : uigilia^ pacicn/ 
tifl imus* Adco ut plurcs ecia calamitofos:aut iniuria la 
ccffitos mngno fiuc humili loco natos :fnnata bcneh/ 
ccntiatuafiCampIifTimismcritisantc indidtione Ale/ 
xandri nome ufurpas reddidciis honeftatos»Ex apofto 
\\ quoq? fentetia qui caritatc magna laudeqtteris animi 
•bonis pr^fcrcnda ccnfuit • Multa infup prudentiflimc 
falubcrrimis tuis monitis 6C grauibus confiiiis funt pu 
bl icc fancica & dtcreta:ha: ce uircuccs ad fumrnu ponti/ 
ficatum cxtulcrc-ha: etcrnitatis uiam tibi appcrucrunt 
ncc ad hanc nauicula Pctri regcnda qua: infelieitct fub 
mcrgitur iclcdlus nuccftcs:nifi uiromni cxparte pro/ 
batill imus dfnofcercrfs : cum non temporis momcntoj 
fcd oclto fermc luftris maiora qucq; muncra:& lcgatio/ 
ncs dc laccrc obeundo:fopieter:pie:grauiter:atq* iufttfli 
mc cifca rcs apoftolicas ucriatus fis: nil omittedo quod 
in hiscnuclcandisforctruelacritcrimpugnandum: ucl 
proufde ftatucndunvSententias eciam graues in prcmc 
diraro icrmonc in Gorgia: Leontini confuctudincm fe 
piffimne difcuticnsata ut ex longiori cogitatioc ucnif/ 


w 

fe uidicareris*Rcgium profc&o acpulchcrrimum crati 
ccrnercte fcmperingcnio prarfcnrcm grata acfuauifTi^ 
ma uocis & oris concinnitarc cx Homeri in Ncftorcm 
eloquio dulciflime tonantem cxquifitis 8£ ornatis ua> 
bisdatino fiue materno idcomatc noftro rcfplcndctcm 
in fubicdhicopiofumuraufafqj omncs mcmoritcrape* 
rientcm-Memoriam cnim peropportunum homini bo 
nmti praecipua gercndorum excrcitatione cximiamC fte 
di\'crim)profundam oftcndifti • Nam h pro bonis cc/ 
clefiarconferuandis &amph'ficandis quicqua libratv 
dum contfngebat ad tc ut altcrum mitndate uiginti du 
abus linguis iura rcddcntcm inccfiabili tcmporc 5C (a* 
lubcrrimc acurrcbatf^Proptcrca cum gcftis propriis cla 
riftlm9cluceas:6w infmita ac pcne diuina bona tua cquo 
prfconio intonare ncquircm.-ranromagis quia 6i fi cuti 
tfa mci corporis mcmbra in lin^uas ucrtcrcntur : onv 
ncfq^ artus humana uocc rcfonaret;ea prout dcccrct kv 
ccn(cre:opis mca: non cftctlnftitui non cxararc pluri' 
ma qu;r de patna tua bcllicofift ima:& infigni de proge 
nie alracp nobilitatc QC profapia :ftcmmata : ac lungurn 
fanguinisordincm conccrncntedecantanda forcnttqui 
bus adco incaluifti ut qu# cx illis incrcm cnta haufcris 
cumulatiora impenderc uoIucris*Supcreft ulrimu fcx* 
monis mcmbrum explicarc : Quod cft ut cmincntifiiy 
ma necnon magnificcntifiima tua dignitas: altiorcs in 
teenutriat cogitatus.j&ficutiprcclarain Cardinalatu 

a4 

cdfdifti facfnoraJta in Pontificatu maxfmo fublimfus 
a tc quoddam efflagftamus»Eleua crgo mcntcm ponti 
fex excelfe & preconia tua iam parta corrcfpondenti cer 
tamine fupera-Soletnamqj prouincia Hifpanfa* nobfv 
lifllma unde tibi origo eft ingeniofos uiros atqj in om 
tii uirtutum colore iucundilTimos producere: qufbPar 
guitur cofirmata magis d£ perfpicua apparcre inditia p 
motfone tua a deo fpam celcbratamjut homo Hffpnn? 
cxcellentioribus natura: donis ornatus monarcha xpfa 
nx religfonis crearet"» Quo adiutorio altfflimf dC muis 
cTfflimi Reges tui honcftfflimu bcllu aduerfus Mau/ 
ros grandi impcnfa: magnffq? apparatfbus glorfofilTi/ 
me pcrfccTum:& de hoftibus triumphatum no mfnori 
pietati & fortf tudfne contra relfquos infidelcs tranffera 
tur.Quia tu co ualfdius dC conftantfus rem fis adiutu/ 
rusrquo tc prctcr rcligiois noftra: caufam qua; tibf pra; 
cipua elTc dcbct:& dulcfs amor patrfa: ad fpam te uehc 
mcntius impcllf t-Sfnt antc oculos tot infigncs Ciuita/ 
tes:Impcria:& regna:a fcuiftimis fideinoffrc hoftibus 
prauc fupei ftftfois cultoribus cu inenarrabilf dedccore 
noftro 5L detrimcnto occupata- Nam & fi planfqi fari/ 
cTiflimi anteccftbrcs tuf indcfineter clamaucrfnt fmma 
nfflimam Paganorum feritate ut omnes ufitato coprc/ 
hendam uocabulo ad fntcrfora noftra nifi occurrcretur 
penetratuia« Calliftus tamcn ficcis nunq oculis nomi/ 
nandus : de tuendo rcgno chrifti admodum follfcftus: 
cmiflb ante apoftolatum uoto; indicToqj fibidfufna ia 


i* 


■• fpfratione Calliftf noic tabcllfs domeftfcfs manu pro- 
prfa(ut lcgitur)annotato:dum ad fnfcrforcs ccclcfiaftiV 
cos ordincs gradatf m fua probftate deuccTus ponrificv , 
um munus prcfagiret:falutaribus monftionibus excita 
rc uniucrfam dci plebem tanto adnixus eft operc : ut q 
plurium Germania: 8iPannonix populorum cruccm 
domini pro uexillo gcftantium auxilifs 6i fuffraoffs cej. 
teris in confultc fuis m fcdibus qufete mancntibus: 6i/ 
uino adiutorfo maforcs fpfo^copiaranud Belcrradum, 
fufa: ac profulgata: fuerint -Eratq; ci mens firmfus ui' 
res cxperiri nifi ipfum immatura mors dcprehcnd ffTec« 
Nunc autem non ridiculum non fupcruacaneum eflce 
curfim remfnifci: imo calamitofum cft dicere : raifcrriy 
mum audfrcducTuofiiTimum fntellfgcre: trcmendu ccr 
ncre: lamcp anfmus memfnfiTe horret: lucluqj rcfugit ♦ 
Quantum intcrea uires fllorum fnualucrint: quot pro/> 
uintia: dirrepte 3cafflicTc iaceant:Chriftianfs ncpharfo 
fcelerecaptiuis trucfdatis autpalo tranffixis-Fidci uero 
matrona^:uirgfnum:fexus nulla habfta ratfo • Religio 
fiuiliiTirac acinhumaniiTimc tetrofupplitiigenercex 
carnificatf: memorabilia fancTorum tcmpla : prefcrtim 
Patrfarchales fcdcs:& rclfqua facrarfapolluta attrfta fce 
data & ad noftradcrifionequocunq; probrf figno Bar 
barico furore maculara-Et fi quid ab infidelb? illefum 
prarfcruari uidctur:id queftus tantum non rclicridis ze 
lo ut domini noftri icfu chriftf fcpulchrum ueneratu di 
gniiTimummec contcnti tantas nobiscladcs fntulifTc* i|. 


8 

1 1 1 1)1111 10 11 12 13 .-] 15 li ingcntem & formfdandam claflcm fupcrioribus (\tw 
xeredfcb^ad pci*nicfcm:extrcmumq; intcrftum nofhu 
ut ncmfnem latcat prodftoric dcftinatam-Catcru cum 
antiqua uulncrannfeliccm atroccmq? cxitum inccndiaj 
Ccdcs & incommoda" dcplorare non fit futuro prouidc 
re difcrimini quod fmmfnet Roman^ ecclcfi? omnium 
fidelfum matri:Sd beatorum apoftolorum Pctri & Pau 
li martirio dcdfcatcJdco btifllmc pater attollc aninios 
$£ pafloralis oificii in hoc S£ pkerifq? ali is fummam 8t 
cclcrcm exigcntibus opem(utpar cftofufcipc: ouile fal' 
ua^orfs pafcc:dominicum grcgcm foue-protege: & om 
ni conatu chriftianos principcs pacifcos contincmc cx 
difcordia fiuc iniuria oucs chrifti fidclcs Barbaris mor/ 
fibus paflim deuorcntur* Paftor cnim bonus animam 
fuam ponit pro ouibus fuis ♦ Tc opportune rcbus ad> 
modum fcffiscxbibe ♦ Auunculi tui piiflimi uotum & 
propofitumCut tcncris)pcrfice* Mancnt tibf fngcnfum 
& proufdcntia maxima in cuntfis agcndfs : modo aifit 
ftudfum & fnduftria uoluntas- Non dcficfcnt fn tcm/ 
porc prccipui fuffragatorcsHabcs in tua dicionc flrc/ 
nuum ImpcratorfsTurchorumfratre Innoccnrifoda 
ui Pontificatu«Scd tuo ctiam confilfo falubcrrimo par 
tam:quod interprarclarauctcrum monimcnta cnunic/ 
randumeftJIIumfiproRepublica chriftiana tcntaiv 
dum ccniueris ocio torpefcere non pcrmutas ■ Mcmo^ 
cm 1 lllllllll 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 ratc quefo uariis ipfum infidiis exagi'tari:# ftatura: pro 
cellis fuppofitum cfle» Vniuerfi Principes chrfftiani 8t 
populi religionis noftra: erut tibi adiumento inceflan' 
ti:fi opcram te nauare reuera fntellexerint : Cui pro tua 
bonitatcmaxfma Kuigilantia teminime dcfuturum 
fibi ipfis non mcdiocri fpc cordibus fuis iniedta rcpro^ 
mittunt^ Vidiftictiambicnnio ab hinc frequentifli^ 
mumfuperhoc Lcgatorum conuentum:tefubminix 
ftrantc 8C etiam confulcnte Romx adtum 8L habftum» 
In quo & fi pro excellentfflimo domino mco ages om 
nibus rcquilitis promptus fuo nomine fuerim • Atta^ 
mcn ut lucidiflimum noftra: fidei fpcculum: denuo it% 
hanc caufam fc fe fpfum : 8L fuas etiam quantulccunqj 
fint fkultatcs artes:opida:arma:clientelas: 8C fi: quid ul 
tra fara congeflcrc in manu tua dcuotiflimcponit * Et 
maiora rc ipfa quam ucrbfs (e fa<5lurum pollfcetur*Cla 
rifllmusetcnimMarchionofter militarirobore infi* 
gnis ccu bclli fulmcn cum ualido pro uirili parte excr/ 
citu dclc<5tfs copiis in expedftionem fe conferre non du 
bitauit : ne a fuo 8£ maiorum fnfand-am apoftolfcam 
fcdem inftituto aliqua cx parte declinare uideatur : qui 
multis 81 ampl ionbus ab illa beneficiis honcftati : ut> 
potecentuplum pro fimplo maxime rcportantes : adco 
cidem femper dcditiflimi fueie; ut flu^tuantf naufculae 


i t! 
,;i cfomi forifq? opcm ferrc ex dcbfto non ceilaucnnt ur/ 
gentiiTimis rationibus qua: in fure dominandi animos 
aucrtere potuifTent poftpofitis:nam cx cartcris pontifi/ 
ees plurimi ad cos fua bcnignitatc fiducialitcr apliaiccs 
perbenigne ac cxcepti fuere-Lco Tertius ab urbc difco 
dens Mantuam ^pfecTus ad falutandum prcciofiffimii 
redcmptoris noftrf (anguinem in ara crucis efFufum iu 
cundiiTime fufcipitf • Et multa cum Carolo magno ad 
quem fc contulit tractarc tunc non prcccrmifit-particii 
la nobiliiTimicruoris fingulari reucrcntia ad ccclcfiam 
Lateranenfem tranfmifTa»Alexander uero Sccudus fua 
dcnte etiam Hefnrfco Imperatore tertio: Mantuanum 
folum utfcdi apoftoliae obiequcntiiTimum dclcgit* 
Vbi confilio inito ex fcntetiaq? folutu:Cadolo Parmen 
fe cpifcopo pro antipapa fc gcrcnte dcpofito Alcxadcr 
legitimus & ucrus Pontifcx fuit dcclaratus» Et Goto/ 

fredus uir illuftris Mantua: dominus pro co bis manu 
conferuitCadoli copias aducrfantcs loco ccdere coges 
& de hoftibus opima fpolia rcfcrens* Ioannes ctiam ui 
gcfimus tertius Ioancm Francifcum Gongagam in co 
federationcs fibiafciuit- Adladiflai Regis Vngariar po 
tcntifTimi cxercitum dcturbandum j quo auctore Bo/ 
tionia graui bello prefJa: cum ingcnti hoftfum formiv 
dine di calamirate liberata extitit« Eoqj tcmpore Maty 
tuanos lares bis inuifit . Et ibi pro codcm ex Italia <k/ 
pellendo qui plurima chriftianitatis ecclefia: loca occu/ 
paucrat:conuentum maxime egrcgium cclcbrauft» 


3* Marrmus quintus pater otnnium fuprcmus rebus et> 
clefie compofitis ex conftantia Mantuamfe contulit» 
Vbi memoradum Philipum Mariam uicecomite Me 
diolani Duccm 8C Pandulphum Malateftam potetiiTi 
mos non mcdioctiter diiTidentes ad gratiam compofu 
it:memorato Ioanne Francifco antcdidto in eadem utri 
ufqj adhibito«Ad hax quocp exhibet fe nobis fanctiiTi 
mus ille uir religione 8C fcientia: non immerito Pius fe 
cundus maximus pontifcx: qui Mantuanum conuen>» 
tum indixit: in quo dc ccmuni utilitatc comunib? chri 
ftianorum confiliis a<ftum faluberrime fuit • Quatura 
uero comitcr perhumane: tutc: fideliter rcligiofe afl: lu' 
entibus cuncTis ad nature nccciTitatem Romana curia 
fucrit fuiccpta:ampliffimu tua: beatitudini» exigimus 
tcftimonium ♦ Nam 8C fi plurimorum qui iucundiiTt>« 
mumfcreanimum nobifcumegcrc:memoriam cjraaxi 
me longam teneamus-Tu tamen paterfancTe noftro^ 
pro tempore principum mcntibus ita inhefifti: 8C prav 
fentis herois noftri magnis 8C prccipuis in nos meritis 
animo fic infides : ut nominis tui fanctiflime rccorda>' 
tio digniffimum bonitatis 8C paterne dilccTionis (pecu 
mcn fibi 8C populis fufs in domino pracbeat:quo fit ut 
cum artioribus uinculis fc tibi deuincTum libcrrimc fa 
tcatur-Iscuius iuiTu ad tc^pfedti fumus : uerbis fincm 
facicntcs J iterum Alexander pontifex fumme te in fu> 
prcmum antiftitcra 8C unicum ecclcfia: caput colimusj 
ucncramur 8& adoratu profcquimur:ac ut optimo fiC de 


I 
""I"" '"T | |IIM|IIII|IIIITTTT 


llll l IIM 


llll|llll 


TTTTTTTT " H 9 10 11 12 13 14 15 
omnibus fcenemcFito et pro opportufto hui9 iacratiflj/ 
mi foli Duci gubernatori colla fubmittit . Et cum pro 
corufcanti maicftatis tua: celfitudinc: tum pro ueteriin 
tc obferuantia quicquiddignitatisuiriumcordis utfe/ 
mcl finiam habet Francifcus Marchio Mantua: libcra 
liter&nominusuereg periucundc in arbftrio tuz ani 
plitudinis rcponimus:& promtifTime imperpetunm de 
dicamus omne per cuum» Amen» CHabita Romx coram Alexandro fexto 
Pontifice maximo;& facro apoftolico Se 
natuiDie quinta Nouebris.M.cccc.xcii. 
cm 7 llll 8 TTTTjTTTT 9 10 11 12 13 14 15 I 


cm 1 6 7 8 io :: 12 13 14 


cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 o 

CSJ G\ I — CD I — r*- ^O u"> 
^r 


■ — 

mU i ro CvJ o ■ co r- AO m ■^ ■ro CM 


u I cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 cm 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


o 
csj <J\ ■ <x> 


I — r- ^O m t cn CvJ o a\ ■<:o P- ■VD 


m ■t co CM o cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 15 It 
cm 8 10 11 12 13 14 
; cm 1 

!lll|llll 


III II 
Mll i i M 1 M M IIII 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15