Skip to main content

Full text of "Oratio ad Alexandrum VI nomine Bononiensium habita. Ed. Ferdinandus de Salazar"

See other formats


I*LIO*r.lAQlM a>,H»iaii! K UITTRF5 

.DRES^is ■a-w wiMiL i| 4 WtE '4 / 

I 
' I 7 8 10 11 12 13 14 15 16 Ex Bibliorhcca { 

quam 16O00 Voll. conftantem | 
huic AbbariacS Genovefae Parif. 
Tcftamenio legavit Car Maurit. 

L£ X^LLiea Archiep. R.emeniis. 
Obiit anno 1710. 


cm 1 6 7 8 llll 10 11 12 13 14 

4 *- *v 


M. ^'^-V 1 /cvW ^ ^ w ■ 

v»v» » 


c 


, A ^v f< + 
./■• 

1 V> *%.-* V 6 y 10 11 12 13 14 15 
1 II 1 [ M II II III | II M 
llll|llll|llll llll 

cm 1 -3 6 7 y 10 11 12 13 14 cm 1 6 8 10 11 12 13 14 15 ' 


cm 1 4 6 7 8 10 11 12 13 14 li 

D*U/ co /.1 E««to ifitMH&MK ' " i {(>) 2>0« M fc. 4«3 - PlitttAu. iiOf c 7* 2-CJJ - AIC 

J"(lo) - 

*(il) !>*»■*•" *f>o 
f*4 KN.lll «II 

(vf.lfjtvMSl 6^5 

(4o£*v 3?/ 4 jj i**0 I4?4j ii («%) - 

'-■■ toj - 

15 t>0 

it>W 

\\ (1« 


6S-S 

C7H 
T a 

m PdluU- i9 n IJ(*3 

lo(*«) 
ll (3-7J - orfU« miti i»s« 1. w* 

%M Dcu,Vw»s ut ' ***£ 

fft. , >, . uJ «.Um U«*«' »• &-•' *— 

- m 

- I4.9 t. .* £*«}? ^l — ■:o- 2,2 C a < 

23 C*5) 
2n CS« 

*6 CJ2) 
*7 C33) £<X4crvO 1'V 

513 ZZ [XU) P« diaJbU <*> *Sll 

3o (Jtf) - /J*i/ \£> 

cm 1 TT -3 6 7 y 10 11 12 13 14 X. 

/* "V 1>'J 
1 1 1 1 { M M M 1 1 1 1 M 1 

c 8 10 11 12 13 14 15 

E 

r 


cm 1 6 7 8 

M 1 II II 


< 


J 10 


1 


1 


12 


13 


14 


15 


» * 
J 


':!!■ 
f- 1 TTTTjTTTT 
TTTTjTTTT 


WTTTT 7 8 10 11 12 13 14 15 y-a.(!2 *> 


I. CFerdfnandus de Salazat dccrctoi^ doelor 
cxccllcntifTimo & famofifTimo utrfufqj iu* 
ris interpretri dfio Ioanni de Sala prcccpto 
rf&dnofuo.S-P-D. 

COrationem quam nuper luculentilTimam habuit 
ad Pont'Max» Refpublice Bo^onienfis nole Anto 
nius Galeacius Prothonotarius B^ntfuolus cu mv 
prfmendam curarem * cuf potius dicandam arbitra/ 
rcr g tibi:inucniebam ncminenvCum enim te fem/ 
pcr fuiflc noramjcuius obferuantfa 6C fides in bcnti 
uolos omnes cxtiterit fingularis ♦ Prarcca ex difci/ 
pulituieloqucntia Scprudcntfanon ambiacndum 
erat uoluptatcm haud mediocrcm tecapturu ♦ Eam 
lgitur Icges : & illuftriprincipi foanniac Gcncurac 
coniugi prarclariiTima: gratulabcrisjquod talcracdi 
derit filiujin quo paretum uis omnis cluccat* Iuxta 
Horacianum iIlud:Eft in cquis patrum ufrtusmecji 
imbellem feroces pro gencrant aquila: columbam» 
Vale & me a quo precipue coleris ama* GnNEVIEVF- 
. p V id COratio Antonii Galracu Bcntiuoli 
: Prothonotarii Apotfolici oratoris no 

minc Bononienfiu habita apud Alc 

xandrum-vi*Pont«Maximura« 

CGaudio maximo btiflTimc patcr: maximaqj lctitia 

afcdti funt Bononieivuniuerfi: poftca qua rcnuncia 

tutn eft tua bcatitudine: facratiflima : ampiifTimaqj 

potificatus magni dignitatc fuifle dccorata Datafqj 

cfle illi habenas Criftiana; religionis moderandasj 

•ftatimq? tu? Bqnonicnfis Rcipublicc gubcrnatorcs 

dccrcucrunt nos ad Apoftolicam fedem cflc mitten 

dosaitpublico nomine rcuercntiffimcuilercmunSC 

feligiofiflimc ucneraremur tuam fan<flitatem j qua 

«ihil in terris uenerabilius fleri potcft ♦ Facimus 

itaq? in prefentiam quod faccrc moniti fumus 8C d(> 

bcmus: dedim? nos & diuina humanaqj noftra om 

nia tuce facratiflimas maieftati obedietcr preftoqj fa 

£tuvi quicquid nobis:quicquid fu^ Bononicnfi Kci 

publicecx Pontifrcalimandatoiniundtum fuerit» 

Tota enim Cfuitas illa apoftolicam fedctn colitituy 

amq; fmditudincm(ficuridebet)ofFiciofi{Time ob^ 
feruat:ac reucrctur: quam oramus SC fupliciter ob(e^ 

cramus ut dcdicitios Bononicnfcs ea comitatc fufci 

pfat^ea tradletrindulgetia: qua tracftari fufcipiq} mc 

rcnturfubditifidcles acdcuoti obnoxiiq? clicntcs» 

Etprofctfo fibeneconie<5tordcbet mcrcturq?Bo' 

nonia nihil fcrmc minus chara tax bcatitudini eflc 1 q patria ♦ Cum fllic fn adolefcentia qua «tate uerus 
amor concflfacur opcram dcderic ftudifs liccerarumj 
Gfmnafiumcp illud fcolafticum no paucis annfs co 
lcbraucric*Nam fi pacriam folumqj genitale diligL- 
mus propterca q> ibi nafcimuttnone illam quoq; cv> 
uftatem 8£ quidem ardenteramarcdebemus: in qua 
formamuratcpfnfticufmur iibcralibus fngenniifqj 
difciplinis : Sicuci fancTicas cua in gimnafio fcolifqj 
Bononiefium formaca eft 8C inftituca* Merico fcaqj 
fperamus habicuros nos poncificcm:uc omniu ma" 
ximum fisomnfum opcimum ♦ Vc potentiiTimum 
fic bcneficenciflimum ; In cuius fidcm manum atcp 
poceftaccm nos ac noftra cradfdfmus- Quod fupo> 
eft nouiiTimo loco paccr meus cum cota Bcnciuola 
famiifa (e Qt fua dedfc:dfcac:fubiicit tux clcmentf ttu 
mx beatitudfnf obedfentcr facluius quicqd ilia pr§ 
ccperit:Quf f n prefcntfa gaudfbundus exultac q, co 
pacer fic illfus St dedfcfcfus-Quf fntrr mortales maxi 
mus cft> Qui mcrito Crifti Vfcarius potcft appella 
ri«Rogat oratep maximopere ide pater meus tua bea 
tiflime pacer bcacicudinem:uc fidem:deuocione:ob> 
(cruatiamqj ipfius familiarqj Bentiuolar comicer am 
plexecur 6C nutu potificali foueac:cueaturq? nos oes 
qui dedfti fumus addicTi mancipati tax bcacfcudfnf 
omni bonicate preftantuqua deus oipoccns dfuciffi 
me florencfiTimecp pmf tcac fcdfs aptice dC Romanaj 
ecclefia habenas regere ac mcdeiari-Dixi» -* 

l llllilll cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 13 I 


cm 1 6 7 8 io :: 12 13 14 


cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 o 

CSJ G\ I — CD I — r*- ^O u"> 
^r 


■ — 

mU i ro CvJ o ■ co r- AO m ■^ ■ro CM 


u I cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 cm 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


o 
csj <J\ ■ <x> 


I — r- ^O m t cn CvJ o a\ ■<:o P- ■VD 


m ■t co CM o cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 15 It 
cm 8 10 11 12 13 14 
; cm 1 

!lll|llll 


III II 
Mll i i M 1 M M IIII 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15