Skip to main content

Full text of "Sermo coram Alexandro VI papa in publicatione confœderationis initæ inter ipsum et Romanorum et Hispaniæ Reges Venetorumque ac Mediolanensium duces habitus in die Palmarum anno 1495"

See other formats


I*LIO*r.lAQlM a>,H»iaii! K UITTRF5 

.DRES^is ■a-w wiMiL i| 4 WtE '4 / 

I 
' I 7 8 10 11 12 13 14 15 16 Ex Bibliorhcca { 

quam 16O00 Voll. conftantem | 
huic AbbariacS Genovefae Parif. 
Tcftamenio legavit Car Maurit. 

L£ X^LLiea Archiep. R.emeniis. 
Obiit anno 1710. 


cm 1 6 7 8 llll 10 11 12 13 14 

4 *- *v 


M. ^'^-V 1 /cvW ^ ^ w ■ 

v»v» » 


c 


, A ^v f< + 
./■• 

1 V> *%.-* V 6 y 10 11 12 13 14 15 
1 II 1 [ M II II III | II M 
llll|llll|llll llll 

cm 1 -3 6 7 y 10 11 12 13 14 cm 1 6 8 10 11 12 13 14 15 ' 


cm 1 4 6 7 8 10 11 12 13 14 li 

D*U/ co /.1 E««to ifitMH&MK ' " i {(>) 2>0« M fc. 4«3 - PlitttAu. iiOf c 7* 2-CJJ - AIC 

J"(lo) - 

*(il) !>*»■*•" *f>o 
f*4 KN.lll «II 

(vf.lfjtvMSl 6^5 

(4o£*v 3?/ 4 jj i**0 I4?4j ii («%) - 

'-■■ toj - 

15 t>0 

it>W 

\\ (1« 


6S-S 

C7H 
T a 

m PdluU- i9 n IJ(*3 

lo(*«) 
ll (3-7J - orfU« miti i»s« 1. w* 

%M Dcu,Vw»s ut ' ***£ 

fft. , >, . uJ «.Um U«*«' »• &-•' *— 

- m 

- I4.9 t. .* £*«}? ^l — ■:o- 2,2 C a < 

23 C*5) 
2n CS« 

*6 CJ2) 
*7 C33) £<X4crvO 1'V 

513 ZZ [XU) P« diaJbU <*> *Sll 

3o (Jtf) - /J*i/ \£> 

cm 1 TT -3 6 7 y 10 11 12 13 14 X. 

/* "V 1>'J 
1 1 1 1 { M M M 1 1 1 1 M 1 

c 8 10 11 12 13 14 15 

E 

r 


cm 1 6 7 8 

M 1 II II 


< 


J 10 


1 


1 


12 


13 


14 


15 


y\* Xo 
CScrino wbttus ttome fn ccdcfa fattctt iPttri ttt fcfc pafmam anno 

tni- i]Occcc-jrcr«cozam fanctiflimo f n rpo patrc * ©fio noftro sfio aiejy 

indro viuina pzou idcntta papa*r j«f n pu bl t carioi te cofedcrationfs fntrc 

111 tcr i ipi n - ac 'fR 1 na 1 1 ? 1 hx fpan fc regcs • tl et ictor q; ac ill>cdi olaiu n • 

tutcs pcr rcucrcndn oftm leoneiln sc jCbicrcga tt ©ccrero? t>octo:cin 

fptTcopmn£onco2dicn* acfanctitattefuc refcrcndariumootncfticum 

3ta cft mibi 'omutepotcftadtn cdo n fn ternt :£ranfitur* 

cj: boc mundo ad patrem faluatoz neftcr oifctpu loa como 

uefactaidcuangcltca vocc pzoclamat pontifa: atoaiidcr 

marime+Quampoteftatcmnegregctn fuumfuo puric 

lifiimo fltngu ttic rcdcmptum abfqj paftotis rcgimine ce 

ftitutum rcliuquerer in bcatumlpvtrii apoftolos: pztnci' 

pcm*pcr cu mq5 f n iuccefibzei? ciue TRoman 00 pon ti fkc$ 

tranffcrcti f n q nf t -'ipMfcc ouce mcas* ouplicem pafccdf modum wf ca 

rcrbo eomplmieOflam fieutaiitcpaflToncm ad tpfutn redcmptozan ~oi 

pcr.it *|pvtrufl* £ ccc uuo glodij bic«fpiritalid fctlicct * tempozalid pcuc» 

ccdcluiiti^^pfcqsnoii niinidfcdfatfdclTc rcfpodcrat* 'jlta cbziftud poft 

refurrccttoncm afccnfurue f n cdum ©uoe pafccndf fiuc rcgci idi oomitit 

m ouce inodod fpiritalan rfdclicet 1 tempozalcm tpfi *||>etro ac fucccf 

foiibus a'u6 vicarijs fuie oemandaflc 11011 ambfgitur ♦Uerum qufata' 

to p: cftai 1 1 io:a funt fpirf talta tc inpozalt bn t* *q nai 1 to pzeriofioz c auf ma 

4^o:pU6*'3dcofpirfta(ibud^aufinarumfaIucffcmmtiu6fncuinbeiid 

buiu0 pzime arq; fattctf fitme fcdie antiftce tcpozal ie gladf j quc 11 ibilo 

minudmragiiiamcoitucrfumftbt rcttnuft^occctttioticmiinpcratozfb^ 

ctprineipibue fccult ©clcgauit»atcum fpiritalia finc tcmpozalib? n eco 

tra nfu ucqucaut pcrdut arc tKbcur hij 0110 gladi) quandocuucpopusfu 

nfttc muruo coadf uuai c*li* quide^ab ecclcfia cycrcndud* JUc rcro pzo 

cuiclia ad fummi pontificie nutum manu princtpum ac mtlitum robo* 
Itcjxrcaidu6rtpzaui0bominibu*3rfndfcatt^collaudatifq5pzobif3to 

tuuj cozpuscccleficoztbodoja 111 fidc* tranquilla poecqucpzccipua eil 
IRomauoupontificumcura oiifgcntifliitic cuftodiaturi confcructur « 
Iranflata cft in tc oiuiuitusccicftisbec n tcrrcna poteftas patcr beatiP 
fwne tppzf n iu 1 n fxcut fuifti ob pzcclarae antmi n cozpozf e ootca^ occaiH 
tatafq$iion imtItoaittcabdoquaitilTiim'0Ozatozfbu6 inclitaelaudceco 
co:dicatiomc4cKbuiu0anipIiflimiozdinf0dccrioiicriianiiniq3totiu8 
cbziftfan j ozbi? confcnfu ad boc facru^apoftoltcum foiium ce fubliina/ 
mu^b eo f tac|5 tcmpozc fempcr m! ttbi p:o tua liugulari pictateanti'a> 

ti;3Durifti.uiI tibi maafeco:dcfozcapmiflhnfo oocmnaitie occlara^ 
ftiqVdfsfoiicincbziftiauam-facroiaiictain^WoinaiiauicccIcfiamco 

tra trucuicn tiffimos ciu& boftcs noit folum turarf rcrum ctiam pzopa^ 
Ijarc* ainpIiffcare*£2uod rr comodt^ tfbf fuccederctadcbzfftianf ozbfa 
^^t^icpzefcrtimpacanitiaHidamconfmnuidatnqjiupziiwsanfinu 

.Micctftitictiboztawijc^eiftaciflimferattoibueoffltda^ 


GENEVIEVE 
I 

fttanf tiomfnfe ptincipee vt pofitis armis-compofitifq; c ontrauertf fs t 
witi^viribuaidemtccus vcludmemteacumcapite aducrfus dbabu/ 
mctanos communed boftes co^itat etatq5feiittrcnr.fccut?e0patercle' 
mentiffime vctcrcm tllam facri conciouato:i0p:obatamq5 feiitentiam* 
& quifpiain p:c ualucrit contra vnum ouo rcfiftnt «•/ uuicuius tnplcjc 
oifficilc rumpitur •Sudiuerunt te fapientiflnne commoncntem a pw fi> 
dc catboliea cbrifhauacg pace fauctam ipfozum eonfpirationcm requt* 
rentcm ilfcajciinilianusccfar ausuftu0«/ crdtnaudus* £Ii34bctb vtrf' 

ufq5^ifpiinierc^es»aOTeto:um*ilDcdiolaiiciilium(^DUcc0potcntiP 
fimiterramari(£p:incipc0*£tvtobfequcnriflimi filijtibi cuncto:um 
p:incipum patri atqs magiftro ftrictio:i quada5 peeuliariq^ vinculo t*v 
uicti fanctilTima in federacoiere*aggrcflu0cs rem quidcm grandcj fcd 
miirimenouambeatilTimeponrifej:»*vtamnou^^^^ 
rum ac fanctozum patruin*fummo:umq5 pontificnm t p:cdecelfo$s tijo 
rum frcquentiflimis calcatam veftigijs ambulafti» abanini mc boe fa' 
crarifluno iu loco wim bcate rccozdationia ^imoccutius octauue initas 
cum e*cdUentifiimotlcneto:um fcnatucoiifcdcrationcm mibip:omul 

gandaint>emandaflet*multiapiomcdiocritatcmearationibu0*auctoa 

tatibu0noiipauci3*innumeri0t)cuit^ei:cmph0p2olitao^tionepp!o-' 
balTeTflomaui0pontificibu8p:ofua*bm 

tuitiouecp-acrelisionisnoftrefecuritate^augumciitoparticulariaco 
cb:iftiants p:incipib? fedemlicita^coufucta^ccozaqjfcinpermitilli 
JQue fi nuucpcrgcrcm recenfere uil aliud cffeti^ norifluna bui? fauctif/ 
fiini cetus cruditifTunisauribu^ uon linc taftidio iuculcarc» Cluis ^eni 

tamiiiiquu3remmeftimato:quinonvidcatbacviiaiiimitaiitoalp:iii 
cipum comuuctionc nibi I ccclefic fancte t>ei bac pottflunum tcmpeffatc 
falub:iU0venirepotuilTc*lflcmincmq5magi0 eam conciliarc ©cbuifle 

q5fummumomtuumpatrcmat<£pafto:em<uionspopulumfun pa* 
fccndum p:otegeiidmnq5coinmilit.Xaii ficontra impu$tuvitce ecclcffo 
cqua potcntia uou adlit impcrato:cs % pancipee fcculi ck faerte tl quin 
ti£artba0iucn<oncili)q5 JobaiiniBocraui fummi pontificis fancrio/ 

nibu0Opcinferrctcnentur^iauarccuminibifuccurritbo2uinfereniflT/ 
mo:um principum tecum patcr beatiflunc percuflum fedus.fljccurrit* 

tlla bifrabelitica bifto:ia»Cleuerunut oinncs maio:e0 natu ifrabd od re 
0cmml&cb:oii^iui)tDauidcumei0fcdu0Co:am ©no»Scnrio nanqt 
couucnicntiu0tcbo0p:imario0cb:ilhanipopu[i pjefideocg maio'es 
natu ifrabelitice plebi^ rescm Dauid facro illo elogio alloqui poflc* %i 
bi ©nritxnte oeua tuuo tu pafces populmn mcum ifrabel t tu eri'0 p:in/ 
cep0 fuper eum^percuflum eft p^terea co:am t>fio fcdiw boc «13 ad in 
(uriamnaniniiufcreiidam<uinadrc0pwp:ia0|conferuaiida0'adrein 

t pub<b:iftiauainoefeudeiidamei:altandamq5fucritrancimm*aifeh? 
pfidcra qucfo fi maiotfs v1iq5.fi potftiowr^fi religiofo:c0 fi setmi faptt 

tio:c0 p«ncipe0 co:a sfio vna cu cbufto a? in vnfi ?nenere*dl>4wiwli> TTTT cm 7 

lllll(lll y 9 10 11 12 13 14 15 16 


bdli*pacrT(paitibusHmgni0patcrno*vi:oiioci5 potcntatut immenfife* 
TRomaniimpern viribueadiunafentlaliud optarevideturqj De bca^ 
tftudfnc tua*Dc bac fancta fede*Dc repub*cteiftiana bcnc mcreri»T0ulIfli 
rftcmcbziftiauo?: pziucipu tibi coiunctio: Digtiitaeq^ impcrato:ia*nu! 
bnatio magfe obnoria $ gcrmanica quc ab boc fapctiffimo tbzotto &* 

mcIaritati0accepit*:£ranflatumcftaieoiieciu0 nomiuid tcrtio funu 

mopontificca jGzccio fn ^nnatio0impcrtTi*£>2csoziu0*v* romanud 

picful impcratozis dcctozes fi*rmauo0 inftituit* Zlcctue imperatoz * 
*omanopontificeappjobatur*p«ftitoieipfifidclitati8iuramciitoab 
todcmtnuugitur*confccraftcozoHaf«Uo0ambocfti0DuoilIflmaGn« 
luinf naria quc ctanue illc rcrii otnuiti opifc* in f irmamento cclt^bzic^» 
uitfolrideIicct^Iuna*3[nrniucrfahItquidcccc!cfiaDucconftttutefunt 
t>i$iitotce qutbus pzincipalitcr bic mudue adminiftraf *pzout ad 3na 
Ibfiuimpaatozcfcribitj6clafiu0romanus antiftcB* Suctonta^ facra 
ponrtficn^impcratoj:ci:ccIfapotefta0»CteruficutIuna «Uuftrafa folc 
itdDatbcmaticivoIuut*itaimperatoziaccIfitudo fummi pontificatu* 
fplendozeirradiaf •£ua itaq* vt te cguie abfcntcm appellcin plurimu in 
tercft flOarimiliane ccfar ue bec fancta fcdc^pcmerfo^ bominu cupidi 
teteambittonecp Depiimaf *%c tlla bumiliata tu quocfc pcrichtcvie*ct 
iicf quod abfit>nacu 3ode ,ppbetaDici ptingat*SoI * luna obtcncb» 
tifunt»iQuodp:obccotifidaau0Diuu8^itortuu0fridcricu0reIigia' 
lifltiim^ tmgato: n i&alihcn •palubulii quod aduerfue fancta romauf» 
rccIcfiamcalcancticttrrcrat^aItairptraaltarcc>:truercnocj:pauci%it5C' 
ldntiflTmofcraozcDiftcctt^pcftifcnincutmlitati8viru0 quodtotl fcre 
6cmuniatnfcceratpenitu8miti]cibK?unctucefariinitatU0matrfta 

«m pientiflima facrofancta apoftolic-a fcdcin ^pccllofie rtuctibu8 agt ra/ 
tam vclut pzecipu? ciu8 filiu^ atqs Dcfcnfo: boc nouo firdereinaiozes in 
modumrccreafti^bcncDuobccmatozaluminartaozbi tcrrc ptiictim 
bodie conlujeenit vtecdcfia»pulcbza vt luna-elccta vt fbfcterribute rt ea 
flroj: acice ozdiuata rcddcref ♦Succcdunt illuftriflimi J&ifpaniarum rc 
gtspatcr beatifluncDequopDiutni^ ^ppc Iaudibu8 R fxrpetua ozatioc 
Diccrc inftitucr? oic8 gfccto meDeffccrct;cu magnitudine fua longa po/ 
riue biftqzia c& btmi ozatiuucula efiiagitare vidcmf**Qwe eft ctti tan/ 
tacIoquentt'a:tantacruditionepzcditu0qui tam augufto x>iccndi fpacta 
top re0 maguificc ac ,pfpcrc gcftaa no Dicam cjroznarc fcd cunctae cuus 
tncrarequeatpacatu jppziu mira telicitate regnu;pulftqe *&cttca agarc 
mimagiiocbziftianunomcobpzobzioltbcratuopuIcntifiTmucbziftore/ 
fiimDedicatucuuIfebcrcfc8:ciectaiudaicacccita8:pIatitatacatbolicaft' 

dce:cdIapfaDeofamutontui reftituta rcIigio*jCunctopfubditor mozcd 
inmeli^cmcndatiIonsifTimo8fanepancgyrico0 ctoptaiit* Qiiie vcro 
bor pzmcipu np minu8 militic q; Dorm fcruata religtonc:pietatc:iuftiti 

«m.teinpcrantia;tibcrahtatc*iaui0 eojs putdctia: foztitudmfc coftanri' ; I 
U 
bic* I&10 ego r t patcnio tuo jn CO0 affeetut m otem gcrercm libcntilTiine 
immozarcr ni wtc rocarcnt alij:* fcircm mc nibit noui cflc Dicturam: cii 
fepenumero in boc ampliflTinocoufcflu immoztalcecoztnlaudesfum' 
moomniuapplaufufiicrintcclcbzate^Clnwn tatnen nofitebocumpzo' 
priumlitipcculiarcl^ifpinidrumrcgibn^adiicrfns cbziftiani nomi' 

ntd boftc^oceertaretmulta tibi gloztofapzocbziftianarcpuboac iplialt 
bcrepotcepoUiccri^Tflonopu^cftDciiidfabili erceHentiflimi £>etut* 
Ucnctf ttt banc fanctam fedcm oeuotioue plura viffertra cum rniuerfa 
ozbi pcrfpcctiiTitna liMQui0 tgnozat innarutn cfTc rcuctia fummo* po> 
ttftcee colcrcripfoa iuuarenplis fcdcrc iungi«Xongum nimis eflet TRo> 
inaiioa pzcfulea rcccnfcrc quos Ueucti marimt^aurilija oifficilimi^ fa 
nc tcmpozibus funt pzofecuti iu ruiuerfo mundo pzedicaf •3pfiq$ parie 
tctt ebquuuf reft itutum a Clenetto in *l oma n am fedem teraum noini 
nie tui pontificcm 3!ejcaudrum aquo fuutiuuumcrid m tgnificentiiTi/ 
mifcppziuilcgij^occozati^pzcdieatur rbiqjterrarum Ucuctozuope* 
0rainta5:inodcfti4:p:udcntia:conlldntia:m33nanimita0;iufttcia:fidcff 
flti^rcligio*lp:oquicoufcruaiidafoUaduerfu0 tmpnfluno* tburco* 
cum fepeantca tumctatc noftraoiuturna:grauifTimaq3 bdlagcflere» 
€Juainui64uteinb4iicfacram*tRomaiuinfedem cuitcto? cbuftifiddt 
tun mattf atcp magiftram Uaicrifgf^^^itnua>iopcnfa quoda^re 
ncrarionecoIucriiit«Tfluiui^camcurilifunttantolnutio:tanto(»4fdo/ 
rc qu Mito Ifnnc ipliue materna rbcra appctcremon alia(rt rcot^occatt 
faniliquiabocp!ccc]fum?llc)f4udrtuomciitnoculifl babcrc rtdcutur» 
quo fiue pourtficee liue impcratote^iniiguiti dariflimi fcmper pzinci* 
pce cttitcrc* £nipa fun t pzcc lara tncltti dbedtolanctifium t>ucif ccw 
mcmozauda p:ccouia:fcdlongiozem pzofcctotpfoj: fptcndidilTim t fcri' 
€& ccpoftulat ozatioi icm •Tflem eft tamen qui ndciat m uores ciu0 iiue 

pzifcoetllos ricccoimtc* liueauum Sfoitiamftn /rauctfcum patrcin 
t>uo fiilmiua bclli nur uno buic fanctc fcdi fcpcu tnncro rfui adiumciiro 
«15 fiu flc»£>i picferrim rt ccteroe pzetcrea dDartmt qniti: £ugct u j quar 
ti 1 Ctiitti tcrcij auuuculi tui nuncp linc bonozifica ooctrine fauctuno' 
mcq3pzcf4tioite nomiuaitdi fummozum poutificutntcmpoza infptcc 
reroIucrimu0:Ouibud tbzacbiud iJI>ontoitiu0:tlflicolau6foztcbza/ 
cbiud:compIurcfq3a(ijeccIcfiafticatnt>itioncm rcrantes rfurpantcfqs 
t)clcrifunf«£toanu53acobu0ptccninu0quicria3taltepcrturbatozcic 
Seucnfium n patriinomj beati Ipctri finibus pzofugatus» Um cmuli 
tudXudouicudmirificofauctitatemtuamcoIitaffcctu^dfuutbuicpzI 
cipnures in&utc&jj jicrcdtbilis piudeutia-lftcruin butiuntrunt peri' 
cia lingularid^aguifacicudue cft ccrtc rbiqjIoco^:fed in jftalia \np 
riinain fua rirtute fibi pcperit auctoz itare vlcua igifrt te Sfaie wrbitf 
a!(oqu4rpatcrbcatifllme*lcuainquainoculo0tuo0'tride:ojnucdilh' 
t>u5i-esarifuiit:rcucrttuttibip:iiicipc0O2bi0 terre primartj incompv 


tMipictatcfafuofc&ncunaaqucpoiRdcntpio facrofawta romnna 
((dcfifl:p2orepub«cteiftiatTacuaida:amplificdi!da43tibi i obtulcruuret 
wdicarunMu i?ero tanra inanfuctudiuc t tbaritafe ipfos fufccpifh vt 
bxmutuo intcr to$ offjctoium certatniuc rcddar ambigtiUB* 3u ilfom 
(rgatcobrcmatiapotiueraiituacrGaiJIcsbaHsnitascrimia-rcliquos 
oibis reges ad boc faiictifiimi m fcdus rccipicuduin lit p:ouocatura« (3 
coztina pzoculdubiocoztinamtrabeMfton pMicntur fc tatita fslozia pu 
iuri\f r.mcouim p:cfcrtim rc* £ai olus cb:tltiamlTimu6: qui -; loncveaii 

tca4iiuiicmasidquovtcinioicflbancfanctamiicccnariamq3iu£bur 
cosctpcditionem totfl mattcaflcctarc vidctwGuan vt multo rcban? 
nu*?ad boc aitimaree:tu quoq^ fcncctutan tuam tain sloiiofe pto cbtf 
(linomincfufcipiaidi0labo:ibu6obtuIil>i*iPugiiabuiitaIi|coiitrafa^ 
lutifaccnicieiutinicoi^ruTcropatcrcIcinciitilliinc fccutus ilCwfcn: 
quem nobid auctontatc refere^leuatie maiu bm> cum ftccrdotibus tu 
idocumjpatrcmomuipotcntcm owbis./ictqsita populo cbziftiauote 
OMiitc nctoiiarlicu tlcuantc manus flDoyfc Ticit 3frabd 3malccbira8 
CMod lta futunnu cuidcnriiTiinum oatum eft nobis liguum a twmiuo 
Wcipanm: vt arbitroj tancre Toluitq>bodicrna i|>almarum cclcbtita 
tc boc faitctifiimum fcdus reddcrcf illuftriusmill quia ccrtain nobie cp 
co Tictonam pollicctur«£>i cnim cefos bodicrne fcftiuttatis c* arbozib? 
ramosin t1i>atbeoIc$criinu^cuaii5cIi(ta:ijaudium illico uobis c% ilta 
rinditate rcp:cfaitatur*£>i vero T|SaItnani m ramo& acccptoe audiucri 
muacjc 3obanne mo:tie riue qua moif cm uoftram fupcrauit: rictona 
nobis fiuc\ufttno tcttc ftgnificarunqua iurta nuiurm iipoftolu3falua' 
fOMioflarrpoIiauapiiucipatus-rpotcftatee tradur.ic confidcutcrpa/ 
lam triumpbaiifi 1II06 in fancttpforquem triumpbum cr Ttltbilibue xc/ 
ligioui* noflreboJHbus inbocfcailo:*cjc inutfibilibuein fitturo cuii/ 
cnBcbiftifidclibuepjcilareTMgucturquicftbaicdtctu&mfccuta fccu/ 
biumflmcm* 

finte 
"L^F 05 * Qtiefow* tem **• Cmfuerm? cbtl 
ftifiiidibuepzcreiitc^hrterasHirpectmiaSalutesiapo 
*olicambeiicdictionem.lQuoniamp:o commmii cbtifti 
anop bcneficio curaqj ac totius ^talie quictc. quam i pa 
C10 a mcuiMte confmnaripcroptamus auctoje oomitio li 
gam i confederatione5i'nter noa*cbariflTmos in chtifb 

« ^ V' , 1 ? 0n, ' ,ll '<33^l>JJ:«miIi.inumTRomanoium-flcferd!n5 
dum* fitaabetb IBirpaniarum rcgea? reguiam^lluftresac oilectos 
ftltosmobilcs rtroa augufrinum J&arbadico«ac inchtum oominiu lle 

iicttarnin^XodouicumJTDedioIanioucesmitam-iconcmraminptoti 
ma futura ofiica cckb:iatie Ipalmarum publicari ojd mauimua: vt ipa 
oies matojt etiam celcb:itatc oecoietur vt Senatmn ac populttm ipfum 

peiictiimquctnpatmiacbaritatecomplecttmurrptrimaliconrolatioc 
ct celcfttbug oonis afficiamua oe omnipotentis oei mirericojdia ac bea 
toium apofrolotum cius Ipetri * pault auctoiitate confifi omnibua a 

m^tiligcbnftifidelibuaquiiniireinpublicatioiicbuturmodiligc-icoii 
^"^«w^pcraiiqucmcatbolicimi anttlritcm in ecclclia rancti 
flDarci Ueiicct aruin roknniter celebiande i beiiedictioni per eunde? lar 

^ciidciiifcrcriiit-ieccIefiamipfampcroiccamoiemoeuoreWlttaucriiit 
piciiariamiiidulGentiampeccatojnmomiiiuminfojmacccIefiecoiirue' 
tatciioicpzerentiumcoitccdimiiaparitcr-rlarGiinurpiereiitib^poftoi/ 
ctain otcm mm ttne valituris.Datum iRomc apud fatictum lCwnn an 

noiucarnatjoinsomce.iJD^ccc.iccv.wii^duaapjiIiaauiiotertio. 
pm 

iim|iiii|iiiiiiiii 
lll|llll cm 7 y 9 10 11 12 13 14 15 16 I 


cm 1 6 7 8 io :: 12 13 14 


cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 o 

CSJ G\ I — CD I — r*- ^O u"> 
^r 


■ — 

mU i ro CvJ o ■ co r- AO m ■^ ■ro CM 


u I cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 cm 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


o 
csj <J\ ■ <x> 


I — r- ^O m t cn CvJ o a\ ■<:o P- ■VD 


m ■t co CM o cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 15 It 
cm 8 10 11 12 13 14 
; cm 1 

!lll|llll 


III II 
Mll i i M 1 M M IIII 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15