Skip to main content

Full text of "[Sermo in publicatione confoederationis:] Sermo habitus Rome in ecclesia sancti Petri... — ALEXANDER VI, pape. Bulla “Quoniam pro communi” (6 IV 1495)"

See other formats


I*LIO*r.lAQlM a>,H»iaii! K UITTRF5 

.DRES^is ■a-w wiMiL i| 4 WtE '4 / 

I 
' I 7 8 10 11 12 13 14 15 16 Ex Bibliorhcca { 

quam 16O00 Voll. conftantem | 
huic AbbariacS Genovefae Parif. 
Tcftamenio legavit Car Maurit. 

L£ X^LLiea Archiep. R.emeniis. 
Obiit anno 1710. 


cm 1 6 7 8 llll 10 11 12 13 14 

4 *- *v 


M. ^'^-V 1 /cvW ^ ^ w ■ 

v»v» » 


c 


, A ^v f< + 
./■• 

1 V> *%.-* V 6 y 10 11 12 13 14 15 
1 II 1 [ M II II III | II M 
llll|llll|llll llll 

cm 1 -3 6 7 y 10 11 12 13 14 cm 1 6 8 10 11 12 13 14 15 ' 


cm 1 4 6 7 8 10 11 12 13 14 li 

D*U/ co /.1 E««to ifitMH&MK ' " i {(>) 2>0« M fc. 4«3 - PlitttAu. iiOf c 7* 2-CJJ - AIC 

J"(lo) - 

*(il) !>*»■*•" *f>o 
f*4 KN.lll «II 

(vf.lfjtvMSl 6^5 

(4o£*v 3?/ 4 jj i**0 I4?4j ii («%) - 

'-■■ toj - 

15 t>0 

it>W 

\\ (1« 


6S-S 

C7H 
T a 

m PdluU- i9 n IJ(*3 

lo(*«) 
ll (3-7J - orfU« miti i»s« 1. w* 

%M Dcu,Vw»s ut ' ***£ 

fft. , >, . uJ «.Um U«*«' »• &-•' *— 

- m 

- I4.9 t. .* £*«}? ^l — ■:o- 2,2 C a < 

23 C*5) 
2n CS« 

*6 CJ2) 
*7 C33) £<X4crvO 1'V 

513 ZZ [XU) P« diaJbU <*> *Sll 

3o (Jtf) - /J*i/ \£> 

cm 1 TT -3 6 7 y 10 11 12 13 14 X. 

/* "V 1>'J 
1 1 1 1 { M M M 1 1 1 1 M 1 

c 8 10 11 12 13 14 15 

E 

r 


cm 1 6 7 8 

M 1 II II 


< 


J 10 


1 


1 


12 


13 


14 


15 


y\* Xo 
CScrino wbttus ttome fn ccdcfa fattctt iPttri ttt fcfc pafmam anno 

tni- i]Occcc-jrcr«cozam fanctiflimo f n rpo patrc * ©fio noftro sfio aiejy 

indro viuina pzou idcntta papa*r j«f n pu bl t carioi te cofedcrationfs fntrc 

111 tcr i ipi n - ac 'fR 1 na 1 1 ? 1 hx fpan fc regcs • tl et ictor q; ac ill>cdi olaiu n • 

tutcs pcr rcucrcndn oftm leoneiln sc jCbicrcga tt ©ccrero? t>octo:cin 

fptTcopmn£onco2dicn* acfanctitattefuc refcrcndariumootncfticum 

3ta cft mibi 'omutepotcftadtn cdo n fn ternt :£ranfitur* 

cj: boc mundo ad patrem faluatoz neftcr oifctpu loa como 

uefactaidcuangcltca vocc pzoclamat pontifa: atoaiidcr 

marime+Quampoteftatcmnegregctn fuumfuo puric 

lifiimo fltngu ttic rcdcmptum abfqj paftotis rcgimine ce 

ftitutum rcliuquerer in bcatumlpvtrii apoftolos: pztnci' 

pcm*pcr cu mq5 f n iuccefibzei? ciue TRoman 00 pon ti fkc$ 

tranffcrcti f n q nf t -'ipMfcc ouce mcas* ouplicem pafccdf modum wf ca 

rcrbo eomplmieOflam fieutaiitcpaflToncm ad tpfutn redcmptozan ~oi 

pcr.it *|pvtrufl* £ ccc uuo glodij bic«fpiritalid fctlicct * tempozalid pcuc» 

ccdcluiiti^^pfcqsnoii niinidfcdfatfdclTc rcfpodcrat* 'jlta cbziftud poft 

refurrccttoncm afccnfurue f n cdum ©uoe pafccndf fiuc rcgci idi oomitit 

m ouce inodod fpiritalan rfdclicet 1 tempozalcm tpfi *||>etro ac fucccf 

foiibus a'u6 vicarijs fuie oemandaflc 11011 ambfgitur ♦Uerum qufata' 

to p: cftai 1 1 io:a funt fpirf talta tc inpozalt bn t* *q nai 1 to pzeriofioz c auf ma 

4^o:pU6*'3dcofpirfta(ibud^aufinarumfaIucffcmmtiu6fncuinbeiid 

buiu0 pzime arq; fattctf fitme fcdie antiftce tcpozal ie gladf j quc 11 ibilo 

minudmragiiiamcoitucrfumftbt rcttnuft^occctttioticmiinpcratozfb^ 

ctprineipibue fccult ©clcgauit»atcum fpiritalia finc tcmpozalib? n eco 

tra nfu ucqucaut pcrdut arc tKbcur hij 0110 gladi) quandocuucpopusfu 

nfttc muruo coadf uuai c*li* quide^ab ecclcfia cycrcndud* JUc rcro pzo 

cuiclia ad fummi pontificie nutum manu princtpum ac mtlitum robo* 
Itcjxrcaidu6rtpzaui0bominibu*3rfndfcatt^collaudatifq5pzobif3to 

tuuj cozpuscccleficoztbodoja 111 fidc* tranquilla poecqucpzccipua eil 
IRomauoupontificumcura oiifgcntifliitic cuftodiaturi confcructur « 
Iranflata cft in tc oiuiuitusccicftisbec n tcrrcna poteftas patcr beatiP 
fwne tppzf n iu 1 n fxcut fuifti ob pzcclarae antmi n cozpozf e ootca^ occaiH 
tatafq$iion imtItoaittcabdoquaitilTiim'0Ozatozfbu6 inclitaelaudceco 
co:dicatiomc4cKbuiu0anipIiflimiozdinf0dccrioiicriianiiniq3totiu8 
cbziftfan j ozbi? confcnfu ad boc facru^apoftoltcum foiium ce fubliina/ 
mu^b eo f tac|5 tcmpozc fempcr m! ttbi p:o tua liugulari pictateanti'a> 

ti;3Durifti.uiI tibi maafeco:dcfozcapmiflhnfo oocmnaitie occlara^ 
ftiqVdfsfoiicincbziftiauam-facroiaiictain^WoinaiiauicccIcfiamco 

tra trucuicn tiffimos ciu& boftcs noit folum turarf rcrum ctiam pzopa^ 
Ijarc* ainpIiffcare*£2uod rr comodt^ tfbf fuccederctadcbzfftianf ozbfa 
^^t^icpzefcrtimpacanitiaHidamconfmnuidatnqjiupziiwsanfinu 

.Micctftitictiboztawijc^eiftaciflimferattoibueoffltda^ 


GENEVIEVE 
I 

fttanf tiomfnfe ptincipee vt pofitis armis-compofitifq; c ontrauertf fs t 
witi^viribuaidemtccus vcludmemteacumcapite aducrfus dbabu/ 
mctanos communed boftes co^itat etatq5feiittrcnr.fccut?e0patercle' 
mentiffime vctcrcm tllam facri conciouato:i0p:obatamq5 feiitentiam* 
& quifpiain p:c ualucrit contra vnum ouo rcfiftnt «•/ uuicuius tnplcjc 
oifficilc rumpitur •Sudiuerunt te fapientiflnne commoncntem a pw fi> 
dc catboliea cbrifhauacg pace fauctam ipfozum eonfpirationcm requt* 
rentcm ilfcajciinilianusccfar ausuftu0«/ crdtnaudus* £Ii34bctb vtrf' 

ufq5^ifpiinierc^es»aOTeto:um*ilDcdiolaiiciilium(^DUcc0potcntiP 
fimiterramari(£p:incipc0*£tvtobfequcnriflimi filijtibi cuncto:um 
p:incipum patri atqs magiftro ftrictio:i quada5 peeuliariq^ vinculo t*v 
uicti fanctilTima in federacoiere*aggrcflu0cs rem quidcm grandcj fcd 
miirimenouambeatilTimeponrifej:»*vtamnou^^^^ 
rum ac fanctozum patruin*fummo:umq5 pontificnm t p:cdecelfo$s tijo 
rum frcquentiflimis calcatam veftigijs ambulafti» abanini mc boe fa' 
crarifluno iu loco wim bcate rccozdationia ^imoccutius octauue initas 
cum e*cdUentifiimotlcneto:um fcnatucoiifcdcrationcm mibip:omul 

gandaint>emandaflet*multiapiomcdiocritatcmearationibu0*auctoa 

tatibu0noiipauci3*innumeri0t)cuit^ei:cmph0p2olitao^tionepp!o-' 
balTeTflomaui0pontificibu8p:ofua*bm 

tuitiouecp-acrelisionisnoftrefecuritate^augumciitoparticulariaco 
cb:iftiants p:incipib? fedemlicita^coufucta^ccozaqjfcinpermitilli 
JQue fi nuucpcrgcrcm recenfere uil aliud cffeti^ norifluna bui? fauctif/ 
fiini cetus cruditifTunisauribu^ uon linc taftidio iuculcarc» Cluis ^eni 

tamiiiiquu3remmeftimato:quinonvidcatbacviiaiiimitaiitoalp:iii 
cipum comuuctionc nibi I ccclefic fancte t>ei bac pottflunum tcmpeffatc 
falub:iU0venirepotuilTc*lflcmincmq5magi0 eam conciliarc ©cbuifle 

q5fummumomtuumpatrcmat<£pafto:em<uionspopulumfun pa* 
fccndum p:otegeiidmnq5coinmilit.Xaii ficontra impu$tuvitce ecclcffo 
cqua potcntia uou adlit impcrato:cs % pancipee fcculi ck faerte tl quin 
ti£artba0iucn<oncili)q5 JobaiiniBocraui fummi pontificis fancrio/ 

nibu0Opcinferrctcnentur^iauarccuminibifuccurritbo2uinfereniflT/ 
mo:um principum tecum patcr beatiflunc percuflum fedus.fljccurrit* 

tlla bifrabelitica bifto:ia»Cleuerunut oinncs maio:e0 natu ifrabd od re 
0cmml&cb:oii^iui)tDauidcumei0fcdu0Co:am ©no»Scnrio nanqt 
couucnicntiu0tcbo0p:imario0cb:ilhanipopu[i pjefideocg maio'es 
natu ifrabelitice plebi^ rescm Dauid facro illo elogio alloqui poflc* %i 
bi ©nritxnte oeua tuuo tu pafces populmn mcum ifrabel t tu eri'0 p:in/ 
cep0 fuper eum^percuflum eft p^terea co:am t>fio fcdiw boc «13 ad in 
(uriamnaniniiufcreiidam<uinadrc0pwp:ia0|conferuaiida0'adrein 

t pub<b:iftiauainoefeudeiidamei:altandamq5fucritrancimm*aifeh? 
pfidcra qucfo fi maiotfs v1iq5.fi potftiowr^fi religiofo:c0 fi setmi faptt 

tio:c0 p«ncipe0 co:a sfio vna cu cbufto a? in vnfi ?nenere*dl>4wiwli> TTTT cm 7 

lllll(lll y 9 10 11 12 13 14 15 16 


bdli*pacrT(paitibusHmgni0patcrno*vi:oiioci5 potcntatut immenfife* 
TRomaniimpern viribueadiunafentlaliud optarevideturqj De bca^ 
tftudfnc tua*Dc bac fancta fede*Dc repub*cteiftiana bcnc mcreri»T0ulIfli 
rftcmcbziftiauo?: pziucipu tibi coiunctio: Digtiitaeq^ impcrato:ia*nu! 
bnatio magfe obnoria $ gcrmanica quc ab boc fapctiffimo tbzotto &* 

mcIaritati0accepit*:£ranflatumcftaieoiieciu0 nomiuid tcrtio funu 

mopontificca jGzccio fn ^nnatio0impcrtTi*£>2csoziu0*v* romanud 

picful impcratozis dcctozes fi*rmauo0 inftituit* Zlcctue imperatoz * 
*omanopontificeappjobatur*p«ftitoieipfifidclitati8iuramciitoab 
todcmtnuugitur*confccraftcozoHaf«Uo0ambocfti0DuoilIflmaGn« 
luinf naria quc ctanue illc rcrii otnuiti opifc* in f irmamento cclt^bzic^» 
uitfolrideIicct^Iuna*3[nrniucrfahItquidcccc!cfiaDucconftttutefunt 
t>i$iitotce qutbus pzincipalitcr bic mudue adminiftraf *pzout ad 3na 
Ibfiuimpaatozcfcribitj6clafiu0romanus antiftcB* Suctonta^ facra 
ponrtficn^impcratoj:ci:ccIfapotefta0»CteruficutIuna «Uuftrafa folc 
itdDatbcmaticivoIuut*itaimperatoziaccIfitudo fummi pontificatu* 
fplendozeirradiaf •£ua itaq* vt te cguie abfcntcm appellcin plurimu in 
tercft flOarimiliane ccfar ue bec fancta fcdc^pcmerfo^ bominu cupidi 
teteambittonecp Depiimaf *%c tlla bumiliata tu quocfc pcrichtcvie*ct 
iicf quod abfit>nacu 3ode ,ppbetaDici ptingat*SoI * luna obtcncb» 
tifunt»iQuodp:obccotifidaau0Diuu8^itortuu0fridcricu0reIigia' 
lifltiim^ tmgato: n i&alihcn •palubulii quod aduerfue fancta romauf» 
rccIcfiamcalcancticttrrcrat^aItairptraaltarcc>:truercnocj:pauci%it5C' 
ldntiflTmofcraozcDiftcctt^pcftifcnincutmlitati8viru0 quodtotl fcre 
6cmuniatnfcceratpenitu8miti]cibK?unctucefariinitatU0matrfta 

«m pientiflima facrofancta apoftolic-a fcdcin ^pccllofie rtuctibu8 agt ra/ 
tam vclut pzecipu? ciu8 filiu^ atqs Dcfcnfo: boc nouo firdereinaiozes in 
modumrccreafti^bcncDuobccmatozaluminartaozbi tcrrc ptiictim 
bodie conlujeenit vtecdcfia»pulcbza vt luna-elccta vt fbfcterribute rt ea 
flroj: acice ozdiuata rcddcref ♦Succcdunt illuftriflimi J&ifpaniarum rc 
gtspatcr beatifluncDequopDiutni^ ^ppc Iaudibu8 R fxrpetua ozatioc 
Diccrc inftitucr? oic8 gfccto meDeffccrct;cu magnitudine fua longa po/ 
riue biftqzia c& btmi ozatiuucula efiiagitare vidcmf**Qwe eft ctti tan/ 
tacIoquentt'a:tantacruditionepzcditu0qui tam augufto x>iccndi fpacta 
top re0 maguificc ac ,pfpcrc gcftaa no Dicam cjroznarc fcd cunctae cuus 
tncrarequeatpacatu jppziu mira telicitate regnu;pulftqe *&cttca agarc 
mimagiiocbziftianunomcobpzobzioltbcratuopuIcntifiTmucbziftore/ 
fiimDedicatucuuIfebcrcfc8:ciectaiudaicacccita8:pIatitatacatbolicaft' 

dce:cdIapfaDeofamutontui reftituta rcIigio*jCunctopfubditor mozcd 
inmeli^cmcndatiIonsifTimo8fanepancgyrico0 ctoptaiit* Qiiie vcro 
bor pzmcipu np minu8 militic q; Dorm fcruata religtonc:pietatc:iuftiti 

«m.teinpcrantia;tibcrahtatc*iaui0 eojs putdctia: foztitudmfc coftanri' ; I 
U 
bic* I&10 ego r t patcnio tuo jn CO0 affeetut m otem gcrercm libcntilTiine 
immozarcr ni wtc rocarcnt alij:* fcircm mc nibit noui cflc Dicturam: cii 
fepenumero in boc ampliflTinocoufcflu immoztalcecoztnlaudesfum' 
moomniuapplaufufiicrintcclcbzate^Clnwn tatnen nofitebocumpzo' 
priumlitipcculiarcl^ifpinidrumrcgibn^adiicrfns cbziftiani nomi' 

ntd boftc^oceertaretmulta tibi gloztofapzocbziftianarcpuboac iplialt 
bcrepotcepoUiccri^Tflonopu^cftDciiidfabili erceHentiflimi £>etut* 
Ucnctf ttt banc fanctam fedcm oeuotioue plura viffertra cum rniuerfa 
ozbi pcrfpcctiiTitna liMQui0 tgnozat innarutn cfTc rcuctia fummo* po> 
ttftcee colcrcripfoa iuuarenplis fcdcrc iungi«Xongum nimis eflet TRo> 
inaiioa pzcfulea rcccnfcrc quos Ueucti marimt^aurilija oifficilimi^ fa 
nc tcmpozibus funt pzofecuti iu ruiuerfo mundo pzedicaf •3pfiq$ parie 
tctt ebquuuf reft itutum a Clenetto in *l oma n am fedem teraum noini 
nie tui pontificcm 3!ejcaudrum aquo fuutiuuumcrid m tgnificentiiTi/ 
mifcppziuilcgij^occozati^pzcdieatur rbiqjterrarum Ucuctozuope* 
0rainta5:inodcfti4:p:udcntia:conlldntia:m33nanimita0;iufttcia:fidcff 
flti^rcligio*lp:oquicoufcruaiidafoUaduerfu0 tmpnfluno* tburco* 
cum fepeantca tumctatc noftraoiuturna:grauifTimaq3 bdlagcflere» 
€Juainui64uteinb4iicfacram*tRomaiuinfedem cuitcto? cbuftifiddt 
tun mattf atcp magiftram Uaicrifgf^^^itnua>iopcnfa quoda^re 
ncrarionecoIucriiit«Tfluiui^camcurilifunttantolnutio:tanto(»4fdo/ 
rc qu Mito Ifnnc ipliue materna rbcra appctcremon alia(rt rcot^occatt 
faniliquiabocp!ccc]fum?llc)f4udrtuomciitnoculifl babcrc rtdcutur» 
quo fiue pourtficee liue impcratote^iniiguiti dariflimi fcmper pzinci* 
pce cttitcrc* £nipa fun t pzcc lara tncltti dbedtolanctifium t>ucif ccw 
mcmozauda p:ccouia:fcdlongiozem pzofcctotpfoj: fptcndidilTim t fcri' 
€& ccpoftulat ozatioi icm •Tflem eft tamen qui ndciat m uores ciu0 iiue 

pzifcoetllos ricccoimtc* liueauum Sfoitiamftn /rauctfcum patrcin 
t>uo fiilmiua bclli nur uno buic fanctc fcdi fcpcu tnncro rfui adiumciiro 
«15 fiu flc»£>i picferrim rt ccteroe pzetcrea dDartmt qniti: £ugct u j quar 
ti 1 Ctiitti tcrcij auuuculi tui nuncp linc bonozifica ooctrine fauctuno' 
mcq3pzcf4tioite nomiuaitdi fummozum poutificutntcmpoza infptcc 
reroIucrimu0:Ouibud tbzacbiud iJI>ontoitiu0:tlflicolau6foztcbza/ 
cbiud:compIurcfq3a(ijeccIcfiafticatnt>itioncm rcrantes rfurpantcfqs 
t)clcrifunf«£toanu53acobu0ptccninu0quicria3taltepcrturbatozcic 
Seucnfium n patriinomj beati Ipctri finibus pzofugatus» Um cmuli 
tudXudouicudmirificofauctitatemtuamcoIitaffcctu^dfuutbuicpzI 
cipnures in&utc&jj jicrcdtbilis piudeutia-lftcruin butiuntrunt peri' 
cia lingularid^aguifacicudue cft ccrtc rbiqjIoco^:fed in jftalia \np 
riinain fua rirtute fibi pcperit auctoz itare vlcua igifrt te Sfaie wrbitf 
a!(oqu4rpatcrbcatifllme*lcuainquainoculo0tuo0'tride:ojnucdilh' 
t>u5i-esarifuiit:rcucrttuttibip:iiicipc0O2bi0 terre primartj incompv 


tMipictatcfafuofc&ncunaaqucpoiRdcntpio facrofawta romnna 
((dcfifl:p2orepub«cteiftiatTacuaida:amplificdi!da43tibi i obtulcruuret 
wdicarunMu i?ero tanra inanfuctudiuc t tbaritafe ipfos fufccpifh vt 
bxmutuo intcr to$ offjctoium certatniuc rcddar ambigtiUB* 3u ilfom 
(rgatcobrcmatiapotiueraiituacrGaiJIcsbaHsnitascrimia-rcliquos 
oibis reges ad boc faiictifiimi m fcdus rccipicuduin lit p:ouocatura« (3 
coztina pzoculdubiocoztinamtrabeMfton pMicntur fc tatita fslozia pu 
iuri\f r.mcouim p:cfcrtim rc* £ai olus cb:tltiamlTimu6: qui -; loncveaii 

tca4iiuiicmasidquovtcinioicflbancfanctamiicccnariamq3iu£bur 
cosctpcditionem totfl mattcaflcctarc vidctwGuan vt multo rcban? 
nu*?ad boc aitimaree:tu quoq^ fcncctutan tuam tain sloiiofe pto cbtf 
(linomincfufcipiaidi0labo:ibu6obtuIil>i*iPugiiabuiitaIi|coiitrafa^ 
lutifaccnicieiutinicoi^ruTcropatcrcIcinciitilliinc fccutus ilCwfcn: 
quem nobid auctontatc refere^leuatie maiu bm> cum ftccrdotibus tu 
idocumjpatrcmomuipotcntcm owbis./ictqsita populo cbziftiauote 
OMiitc nctoiiarlicu tlcuantc manus flDoyfc Ticit 3frabd 3malccbira8 
CMod lta futunnu cuidcnriiTiinum oatum eft nobis liguum a twmiuo 
Wcipanm: vt arbitroj tancre Toluitq>bodicrna i|>almarum cclcbtita 
tc boc faitctifiimum fcdus reddcrcf illuftriusmill quia ccrtain nobie cp 
co Tictonam pollicctur«£>i cnim cefos bodicrne fcftiuttatis c* arbozib? 
ramosin t1i>atbeoIc$criinu^cuaii5cIi(ta:ijaudium illico uobis c% ilta 
rinditate rcp:cfaitatur*£>i vero T|SaItnani m ramo& acccptoe audiucri 
muacjc 3obanne mo:tie riue qua moif cm uoftram fupcrauit: rictona 
nobis fiuc\ufttno tcttc ftgnificarunqua iurta nuiurm iipoftolu3falua' 
fOMioflarrpoIiauapiiucipatus-rpotcftatee tradur.ic confidcutcrpa/ 
lam triumpbaiifi 1II06 in fancttpforquem triumpbum cr Ttltbilibue xc/ 
ligioui* noflreboJHbus inbocfcailo:*cjc inutfibilibuein fitturo cuii/ 
cnBcbiftifidclibuepjcilareTMgucturquicftbaicdtctu&mfccuta fccu/ 
biumflmcm* 

finte 
"L^F 05 * Qtiefow* tem **• Cmfuerm? cbtl 
ftifiiidibuepzcreiitc^hrterasHirpectmiaSalutesiapo 
*olicambeiicdictionem.lQuoniamp:o commmii cbtifti 
anop bcneficio curaqj ac totius ^talie quictc. quam i pa 
C10 a mcuiMte confmnaripcroptamus auctoje oomitio li 
gam i confederatione5i'nter noa*cbariflTmos in chtifb 

« ^ V' , 1 ? 0n, ' ,ll '<33^l>JJ:«miIi.inumTRomanoium-flcferd!n5 
dum* fitaabetb IBirpaniarum rcgea? reguiam^lluftresac oilectos 
ftltosmobilcs rtroa augufrinum J&arbadico«ac inchtum oominiu lle 

iicttarnin^XodouicumJTDedioIanioucesmitam-iconcmraminptoti 
ma futura ofiica cckb:iatie Ipalmarum publicari ojd mauimua: vt ipa 
oies matojt etiam celcb:itatc oecoietur vt Senatmn ac populttm ipfum 

peiictiimquctnpatmiacbaritatecomplecttmurrptrimaliconrolatioc 
ct celcfttbug oonis afficiamua oe omnipotentis oei mirericojdia ac bea 
toium apofrolotum cius Ipetri * pault auctoiitate confifi omnibua a 

m^tiligcbnftifidelibuaquiiniireinpublicatioiicbuturmodiligc-icoii 
^"^«w^pcraiiqucmcatbolicimi anttlritcm in ecclclia rancti 
flDarci Ueiicct aruin roknniter celebiande i beiiedictioni per eunde? lar 

^ciidciiifcrcriiit-ieccIefiamipfampcroiccamoiemoeuoreWlttaucriiit 
piciiariamiiidulGentiampeccatojnmomiiiuminfojmacccIefiecoiirue' 
tatciioicpzerentiumcoitccdimiiaparitcr-rlarGiinurpiereiitib^poftoi/ 
ctain otcm mm ttne valituris.Datum iRomc apud fatictum lCwnn an 

noiucarnatjoinsomce.iJD^ccc.iccv.wii^duaapjiIiaauiiotertio. 
pm 

iim|iiii|iiiiiiiii 
lll|llll cm 7 y 9 10 11 12 13 14 15 16 I 


cm 1 6 7 8 io :: 12 13 14 


cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 o 

CSJ G\ I — CD I — r*- ^O u"> 
^r 


■ — 

mU i ro CvJ o ■ co r- AO m ■^ ■ro CM 


u I cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 cm 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


o 
csj <J\ ■ <x> 


I — r- ^O m t cn CvJ o a\ ■<:o P- ■VD 


m ■t co CM o cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 15 It 
cm 8 10 11 12 13 14 
; cm 1 

!lll|llll 


III II 
Mll i i M 1 M M IIII 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15