Skip to main content

Full text of "Oratio in funere Bernardi Heruli, cardinalis Spoletani"

See other formats


AJiLiOT.iiqtj* % REr rr ei 

DKUETTR---- 
V-TfiliCOUR 

ADRESS is 
* DIVER3 

R80NNA' 

■v-xv» <.;H*IST0P 
COLGJMB 

jNI'.'! ISNti" 


r- 
CM I 


O 
' CM CT. to r- t^ C£> m ■^r • co > i. I— CM O ■ o cc r- kO ■ i r ■; •-sT I cn •CM cm 1 u 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ex Bibliorhcca [ 

quam 16O00 Voil, conftantem 
huic AbbariasS Genovefae Parif. 
Tcftamemo legavit Car Maurit. 
LeXellier. Archiep. Rxmenlis. 
Obiit anno 1710, 


*"V' \-*»w 


A-< t-<w.jAx -> A , &. W w ■ t-iv 


A Q >t-%. r**- \ 


»■»• 

.1. 


- • -V 
l^- 


C t- - l/^Vv v K f 

J »v ^ 


3 *-%*-v v\ 1 £** 

cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 
K£> lO <nT 


cm 1 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
<p- t (J ' 


cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 

&t 4jul. v»t . U— D*U* -f?fcl tq) - aic - 

3 (g) - dnut 

^ (§) &**»»* <ZtZ Uojo 
&«62 o rru/^ 
66* ro©) - Atr 
*0») - vjs 

5 fm) o^i 

A4.os*v.wi n« 
*/ > u 

<CT[t6l - ©'**-* 

(4 0£*V.S« 4}i 6rrUo 


-Ifr (loj - 

r^ <* kv * 

15 l*A 
»»(a-H) 


*y 6S3 

C74 

omw. 
J<Jo PeUU^Aja- ^o^* 


)9(*S) 
Zr (x 7 j OlA^o mfluo Otwi \a n* 
I - *5* 


12 C*t) 


i)<X4Ct\© «A 


► ' r • 
23 C*5) 


- 
28? 
2M t&O 


- 
313 
5S" cil> 


- 
3»l» 
56 (32) 


- 
U&6 
*y C33) 


JbL* * 
• 

28 (&m; 


IW 


eU 


<tsil 


*$ L*t) 
/Sltt 


%o 0*) 
• 
'Slf 


X 7? ' J 


' — ' — • — - 


^^^^^^ 
■^ f // - 


4/j [ 
F 
/ E 


/4* 


F9 B — 

^i — 

> ■= 
?' fe 
i 


i 
1 L 
1 ! 
yl 1= 

f 


i 


* l 
i jlr 
8 K 
M 
■s fe 
r We^ 


• 


i 


■ 1 1 III cm 1 ~ 8 10 11 12 13 14 1 5 


cm 1 2 4 1 8 1 11 12 13 14 
■ 1 CAoltte flere fuper me fcd ftiper roeflete * fuper film tice. 
aerbabccreckmptDiisnoftri-jloec.jErii/, capitulofcripta ttffuj 
eft mibi non alienum in bacfunebii pumpa iuqua frequetee con 
ueniiuue: ploiemue: lamentamur: meroieconfirimur tfurpare» 
(Quandoquidem audire ridear tteuerendilTimum ?c.noe dolo/ 
re quem ob moirem eiue concepimue ei afftdua meditatione zw 
gemue Ieuare er parte eiufdem vcrbie contendentcm aut faltetn 
doloiie noftri caufae aperientcm.poe alioqui tur omnee dicene» 
ttolite patree t college ampliffimi.flolite cbiifti mtiitee. Wolite 
viri cbiiftiaui flere fuper me fed fuper poe fl ete i fuper f ilice vet 
ftrce quoe in rerbo dei cbiifto domino tonciIiatie«magnam p;o 
cul dubiofacer fenatue pefter bac moitc erumniam pertulit. ma/ 
ioiem ptofectoepifcopalisoido tclcrue omnee iacturam intanti 
patrte amifuone fuftinuit.rnarimaj piocbdoloi calsmitatem vni 
uerfa refpublica criftianoium i bonoium omniuj conucntue fuo 
pielidio fmgulari i vito boceicemplari oibatt fufceperut.Sltebeu 
niminm Ptilnue ad actum cft. intima ecclcfie militantce pifccra 
Tanimam noftram gladitie ifte pertranfiuit.floe agri cbiiftiani 
concidit i vintt dommi optimue cultot: non pofftim liue lacbii/ 
miepioloquide mediofublatueeft.-pioindecum nibil dirTicili/ 
ueperbibeaturqjmagnodoloii pariaperbareperireno duriin 
caffum laboiandum. dum rerfcemeie doIo:ee noftri nccncit et 
buiue noftre piocelle magnitudinem erplicarc contendo.fteddi/ 

turbuicpatrircuerendifrtmoequaletcelebiebominitcftiiKoni/ 
um.reddctur in diee celebiiue dclideratur abomnibuo in rcft» 
bonoiem i ficut rfu vtl vcrine liuoic quodaj entn ire folct r iuis 
quod fama negatur ifm q> rarue tempoia lectei ainarranto pa 
treadftipcroe euocarocrefcetindieemnobietpoftcrte ncftrfe 
eim ddiderium.Iaiidatur vna omnium Poce comendarur cele/ 
biatur colitur qjmarime rertim eim faue et perbemiie gloiia r o 
lamtepiopagabuntur quo magieeiue fapietuia t piefr ne i mtu 
rmn fcculmn indigebit.£)e femceqmfua fpede rnica eft aufe-le/ 
gnuue cp fcmdquin$mteiimo quoai qj auno: nafcatur ec longo r I iaannUo tn.Hna5cnefantur.ncc pafftm iiugularia dona dtm 
omuipotens etergttoi mediocria fcpe natura p;oducit- erimia re 
rorarterate comendat.TvecdTtt a vobis confolatoi vefterconful/ 
1&t vir fanctifftmus trita imoiibus doctrina p2eftanrifftmfeom 
ni « parte clarifftmua.non facile erat fcculo noftro aut f uturo ei 
fimUeeKpmr^Ummienmiuero^qtwddiuincwjIiintatlT 
iutr cienecnonetiamnature ueccffitatiuUcedendum fuiMiuc 
quod etto fin itur fempitcnio.flofqs ituri fumus ad eum non ipe 
per hcbdmaa noftras reuocabitur ad ncs liue quod diuineatu/ 
madwrl tonts ratio % refurrecrionfe fpes im motteut- ftue q> per 
udu^aiiiipwbamurialifepackntie eremplapieftare noepo/ 
ftulatnoniniuria abipfo "Re.patre iuftruimurutfupereumfie/ 
re voiimusdiuinomunereauimae tncoipoztfbumaita mfiindi 
omnes <£t fcimus x fatemur nobfe in bac ralle nulcrte pzo arbi/ 
trio d iuiua pcregrmandum effe cognofcimue ad altertus vtte p 
paratoucm rterceinur.<Deo quoq* iu entc ec carins noftre cottu 
pedibus foluimur- ecljoccarceremundi eudaroiiBrt fluauofo 
Jnari 1 coutinufe pzoceUfe in eterna tabcr nacuto recipimur uedei 
rbifara oftendtmtcouceffuma fequmdoctmqa deusommpo/ 
tens repofcat rcddcndum eft crcdimm fuum.decet credttozem re 
ripereqttodvtenduiiiaccepimu6.bonafide6rcftinu.iubetdtut/ 
nemaicftati^eagcndefuutquoddederitwenduniqsdtinii 

fcrit uon repofcentiingrata mente refift.n. ^ob pactmtifftmum 
itniteniur.diccntcm doiniitus dedit tc.-pitlcbie qutdein dipia/ 

nus % iut decreta patwi a ©zactano traflatueft rcs mcrepat dt 
t^s.quanipzepoftcrumcftquancgpcruerfuntcumdeirolunta 

temfieripoftulemusquandoeuocatnosiacccrlitdebocmudo 
non ftatim eius voluntaria imperio parcamur • obratimrar % relu 
ctamnr. t oemicatium mozeferuoiuin ad confpectum dommicu 
trifticia meroze pzoducimur. t&euntes tftinc necefittatis mw 
lo non volfitatfe obfequio 1 vdinw s ab eo pzemijs ccleilibus 1 jo 
nozari*ad quem venimus inniti focblidcs quoqj gentths pecta 
iuqutt ttfm bzenfe nobfe ad tempus piuimus omncsaft amm ? 


mo:tcm feitiumc^ tgno^t i idertt viuit titetermim. nanqjmauet 
mimi mo:tali in coepoz&woztfe* rpertes bomtnt conceflua fyiti 
tus yfu dt ej imago fahdiuim quoq? tufticia factuj eft vt bomo 
qui in ftatuinuccenrie poterattum anirnepzeftantiaquecozpus 
pzeferuabat non repugnaute in eo concuptfcen tia tu$ paradiii ali 
menrie tum dono dei non mon pzopter peccatum amifia ozigina 
I i iuftida in laqueu moiris inriderit. t?t Ifcut liiie volmm bote 
Iwe fenfue in obedientie fuggcfttoqj demonis a deo recefferie Ite 
m coipus defereret* nec perfeucraret nocene concupilientia toz/ 
queretur nee alimettto t?ite pzeferuaretur« fed mo2tem obtret* <£t 
ideo fapientilTtmue Saiotnon fapfeivt).ca* inqutt Quoniam de 
uq creauit bomincm inetterminabilem i ad imagtncm ftmilitu/ 
dtnio (nt fecit illum inuidia diaboli moz&introiuir in ozbem ter 
ra? ? tu conftlfo mtletano cautum eft quicunq; dtjrerit adam pzi 
mum !?omine3 tta moitalem factum vt ilne jrcccaret ftue non pec 
caret mozenet in cozpoze foodeft de co2po2e er iretoion peccati me/ 
rito fed necelTitate uature anatbema ftt. 9ugufttn?quoq5 fuper 
genefi><£aro tuquitBde an te peccatum ita immoztaiiocreata eft 
rtperaKmoniamdTetmo^is idoloiieetpere* Siccrgo itnmou 
mfcTtncozruptibiliecondita eft caro bominis vt fuam immoz/ 
telitatemtincozruptionem perobferuantiam mandatomm dci 
cuftodiret*? per conceflap efcam immoztalitari* dona couferua/ 
ret doneccozpozalibue incimentioperductu^adetatem que co 
dito:i placeret fumeret de I igno rite quo fit vt i tbeologt 7 cano/ 
nmn periti irt boc fimulfentiantpeculiare fuiflein ftatninno/ 
ccnrie bomini poffe non mozi futurum in glozia celcfti non pofTe 
mozi<nuncautem pzopter peccatum non pofle non moii* et eo ne 
tdTitae nature inualuit* qua didmuebominem cjc quatuoz ele/ 
ntentis % cozruptibili mareria compofttum difiblui debere i aiaj 
arapoze fe iungi opoztere^quodmoze direrepbiiofopbi ittbtl alt/ 
ud moztern eflfe deftgnanree qj coniuneo? quandam feperatic<5 
bincozturn babuit ler illa qua ipalam pzedicat bomincm ea lege 
in hunc muudum intrare vt moztatur *pzoinde dtuinue Smhw > 


l4!| fiuo in eramcrou tnqufe 'fludi mfcuntm omncB nudi mciimur 

nulta difcretio inter cadauera mozmozum nili foite quia graufae 

coipoza dimtum diftenta lujcuria fetem>€pmonidee quocg dfeit 

botee parumpofliwt inuaniafunteo^ftudia quod eft ineuita 

bite innuet omnibue mo2e euiue tboni i mali parem partem reei 

ptunt*T>alae ctiam apud bomerum Sed ntc$ crflicole quem dile 

*ere tucri equa mozte quteuit rbi perniriofa trabentes foze rapw 

k lett* (Duifqute igitur demoztuie dolet % queritur ie pzofecro? 

diuiuam roluntatem % riufdcm tuftiriam? nature necdfitatem 

aceufattno^ecp glgantum cum dte pugnarc conatur* # fi dc vtv 

litatc defunoifolliririfumuerdmftianoe mtafunctoeieoequi 

de bonoe #oe non eft <$ lugeam?3fide.tefte de fummo bono qut 

att illi deplozandi funt in mozte quoe infernue et bac v ita reri/ 

pitnonquoe letificando celeftisaulaindudit,€t dominuert 

in conrilioXoletan^tradimr-fcriplitcp foieronimuead tprafiuj 

de moitef iltemou flcuit lajarum mostunm fcd ad buiue rite erii 

ntae plozauit rcfufdtandiim*€uangelica quocp voa audiuimue 

dominum dfcentem* St diligeretie itte gaudererie vricg quia t?a 

doad patrcmquibommentdclimoterreplafmauit- cum dcboc 

mundo in finem dientm noftrozum difceditur cunctie eundum 

cftJEtercditucrgobuiuemundiad patrcm nonelTedolendwn 

nemo cft qui arnbigafc <St Socrattefapicnttffimi fentetta Ctgni 

qui non firtc caufa appollini funt dttati q> ab eo diuinatione; bi 

berc tndeanturpteuidentee quidbontinmo2tefttcumcantuet 

voluptate monuntur«qui etiam ft deu moztalia curebabcre faSro 

apoftolttm pctrum credimus qui dirit omnemfollidtudinem vt 

ftram pzoicientee itt deum quia iplt eft cura dc nobie queri adeo 

VOQ In ioztzrn melio:ie vitt cum de boc ieculo recedendum eft*p 

culdubio tenere % piofiteri dcbemue Brgia facerdotilTa Gfleobce 

t Bitonee ? nater cum ad facrif icandunt in quodant templo moz/ 

tuie iuuentutie in vfa a f iiije currum trabentibue perducta eflj 

rogauie dcoe vti ilije quod meliue iliie effet pio bac pietatc cont 

cederent qut mane moitui repcrti (un t- Sic quoqjTCrojtoonio et 


H^^W piecioredempttefuff^ bolKatim mm 

dkata grariaobiata fuijpfiueferuitute intollerabili iugo fufcepto 
addigmtatemmagiftratue etbonozeeadipilceudce anbelauit 
mulri concurraut multi concertant i digladiantur tnulti*t>icat* 
tem pater colendifltmue omnia ferme buiuecurie munera digni 
tatee amplifltmae f ua t? trtute cft aflkutus*2Cantunqj abfuit ab 
ambiut trt: quereretur cogendue inuttatie refugetet rogatue a fu 
pcrioiibue non tam ad bonoiem accedere qjobedientte bolocau/ 
fium deo cicbibere riderctur» © rirum rarilTtmum <E> rirum an 
gelteie animi dotibuepzedttam*<£> rirum etemplarte no:me vu 
tauec jniuue Bngelomm confoitto dignifltmum* flonfiicatue 
erat fed lincerue •non tferfipellee aut mendar aut in tegimenrie 
ftmulationie inuolutue* fed folidue rerajc t fimpler. domi beni/ 
guue» in t?ictu fuo parcue* in cultu vt dei feruoe decet modieue* 
dtuinie miftertje i02ationibue fedulo interue* tempozie cttima 
toz ad modum auarue ori j erpere ririt* monafteria eccldiae bo' 
fpitalia edif kauir nonnulla etiam collapfa in pziftinum ftatum 
reftttuit* Cum itacg bonum certamen certaflet tnfum eonfumaf/ 
fet f idem feruaflet* v t dirit Spoftolue reftabat vt reponeretur li/ 
bi coiona iuftkk quam dcm iuftue iudet dtligentibue fe pzomi 
lit boc ergo ipfu j quod reliquum erat vt perfkeretur de eurfo cut 
fui fpario ftcut deo placuit vt bonam vitam mo:e qucq? bona co/ 
mcndaret* quod rlrimum terribilium multi alFirmaruur in trct 
ptdoantmo adfelkemetadeternamntam pzoperanspertulit* 
quafi cum "paulo dkeret£upio diflblui 1 efle cum cbztfto. Cum 
cnim quinquagiuta annie glozie fue cuiue fundamenta in vkc/ 
fimo anno de iurepublke dtfputaneferit in timoze domiuifuper 
uirilfet febubueauimumfeptuagelimum agene co2reptueeft*et 
quo cunt tempue vacatione fue iuftkie fenriret t?i mo2bi inuale/ 
fcefvt Ptribue def kienribue teftameutum quod dudum confcri 
pferat aflferri legi % publkart iufftt. Sanctam quidem % ptam fue 
mentieteftationemeiue inquamquodpoft moztem fuamiieri 
nolebat quo perlecto curu aduerfue iniquam ralitudinem fenio I 

f ractfe nerote et omni compage co:po:is ferme refofum caro nec 
quicquam conflictaremrcuindiierifletfuoB quozurnobfequb 
tJiue fueret ♦ in f iuem quo$ dilcrit cos fcmiHam omnem quam 
non rhinus boneftam et doctam quem contmentem;ct libi obedi 
znttm babebat intra cubiculum fwim rocari voluu eofcg jxuer/ 
no t pio affecm ailocu tue cft rt iuum ab cis difcelTum equo mit 
mofa?nt.monuitetintuuo2edomiui confinnauit* jtacglocu/ 
tueeft p2cfcnti ct foiti aHimorir cgregic co:datisrt noncar/ 
mhmc dcferturuaad moztem tendrre ftd ad piram eroptattm 
patram commigrare v ideretur* demum quafilongum iterliue 
familia iila arrefturus ftpmwm rate fzngulfe dieens ofculo pa/ 
ci@ iliis pzotecto benedictione fanctc cruria impenfa ad fua nego 
cia abfoluenda collacrimantes reddere pzomsfit. Kefonatet do/ 
mus pfantu i eiulato marimo. optimue au ttm ebzifti adleta co/ 
ronam certaminis fui ecpectane feipfum aduerfus arma ncquif/ 
Jimi boftie pzeparabat.totum in cogitarione mozrie in crpurga/ 
tionc coufcicnrie fue in pfelmfe % ozationibue deo effundendutn 
fe conuertit*ftipatu8 renerabili capellanozum fuozum % aliozum 
patrum religiofozum quozum confuetudiue delectatus f uerat co 
rona* et eozum pzedpue quos in cenobio fancti Snaftocbi j ettra 
vzbem dumillud refozmauitinobferuantia regularum degen/ 
tes collocauerirtantumetpzefenri feculocalcatafozruna quarn 
vormt et camfe concupifceuria antmum aduerterat vt non per 
eli^eoa campos fed per cdum ragaretur ante tronum dei fuppto 
aiTrftereetabeo eraudiri ejrpeterct* <£a pzoptcr nec medicozurn 
wbisnecaliozumquiderebue ttmposali&n loqueretur aurea 
adbibebant* Sicqjomnibusccddie facramentfepzeeeptfe in do/ 
miuo obdozmiuit* fecunda nauigatioue vfus ad celeftem biero/ 
falem trauffretauit in qua cbozie angeiozym acceptus vt e.c v ira 
fuam credendendum eft t?ocem illam andirt meruit* <£uge ferue 
bone et fidelis quia in pauco f uifti f idelie fupza mu! ta tc confti/ 
txmn intra m gaudium domini dei tui Cum igitur tantum % ta 
lem vinan doctozem confuftozem pzotcctozem ecdefie deri fped/ tei^ 


jJ«M^™^^^^^^^^ cm 2 4 7 3 1 C 11 12 1 ^ 14 15 16 men % eremplar bouo:um omnium patrem pauperum refugiimi 
afFlicroztuufolamen a miferrimis vel faftej vo& pjecefierit ita n 
robie fine nauta to magnfe fl nctibua nauigandum frt> et petri 
nauiculafpoliata armfaremigeoptimo necumalioiuminihria 
dica^ magiftro aduerfts wntie quaciatur«6lufe cft qui uon do/ 
leat<£lutseftqui noncomunem eflebanecalamitatem inteHi/ 
gat.quifqufep:ofecto damnabec nonfzntitvzcoiezft. tfluifqp 
fenrit ? fua % comunt caufa meroze non augit ferens. (Quifquis 
merentibue reftftit torius pzozfue bumanitati erpere vinit % fczi 
natpgrtde peio: z% iftiMTimm quoqj in boegrauifTitno bonosuj 
omnium cafu eftquod me magis cruceat • vzroi enim ne ira dei 
cepta fuper noa vfo$ inf inern pcraeniat- iegimuo eniru apud ifa 
iam capitulo tcrclo <Bccz enim dominato: domiuua eterrituurn 
mkxzt ab bierufalem raltdum ? foztcm t rirum belfatojcm i iu/ 
dicem ? p:epbetaru % auriolum i fcnem prindpem fuper quinqua 
girira i bonozabilem twitu i conftliartum et fapieitter n de arcbi 
tzctis % pzuden tem eloqui mfcttci8*<£e dabit pueros pzinctpeg co 
ruju idftmiuaridcHuinabuntur eiaicomtetpopulus rtrad vu 
rum % tmufquifqj ad p:orimum fuum tumultuabfrur - puer com 
trafemenerignobiltecontra nobilcmbec omnisa robieftant 
boc p :tre abfata funt quod piopbeta comiuatur ^n dbmfno con 
f itendum eft>quod fi nimitaurum moie conuertemur i penitcn/ 
tiam cgerimna furczemfuum a nobie auertet-Curanus itacp in 
t?igilemusenitemur!abo:entu0 rorisriribus ittfteperagMovt 
pofiTumue ad eurn in regno cdefti accedere 1 flmiii omnco quan/ 
doqj dicere q? ecdcfia in b uiufmodi pijB ejccquijs ptr £piftotem 
tymli noaedocet tdecantatnm^auloanteaLrdiuutms- Hbfo:/ 
raeftmozs inricroziarbieftmo:9tnfto:iatuarbieft momftv 
mulu3tuue*Stimulu8 auteifimbiffepeorat umefrtTtrrus rcro 
peceati ler cft.©eo antem graciae qm dedit nobie rictcriam per 

&mmuniuufT > rum1Mefumcb:iftum*3utcreadunidegimuBri 
tam baiic mifcrrimam* Cara eius pigueza nepotee affrffit % ali 
06 geutilce focs pzo illo coplecmmur atq; bonosc p:ofequamir 


1 


1 

1 

1 


t 
■^ 


II II II II 

9 10 11 12 13 14 15 
•Renerendif tcntcaoni fpecta«%> ?p2eceefundamusad dotniV 
num i poftea ftipendiarmslactaimae rM buic patri reuerendif 
fimo ? nobie refrigerij ftdmi % eterni lumiufe firf claritatemjar/ 
gire dignetur Smen» (Tbabed bicfincm o&riome que fermoni ag 
grefla eft btimiii contiirbatocg animo in fiwc 
re "Reuermdiffimi Cardi- Spoletani * 
cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 . 

% 


cm 2 4 6 7 10 11 12 13 14 15 16 


cm 1 £ 7 6 9 10 11 12 13 _4 

+- 
cm 1 2 4 7 10 11 12 13 14 15 16 


cm 1 £ 7 6 9 10 11 12 13 14 
cm 1 2 4 7 10 11 12 13 14 15 16 cm 1 6 7 6 9 10 11 12 13 _4 


i 

i i 

crn 2 4 r 7 8 10 11 12 13 14 15 16 
Ciil 1 6 8 9 10 11 12 13 14 


>z 


cm 1 7 8 10 11 12 13 14 15