Skip to main content

Full text of "Jo. Mariae archiepi. Sipont. De Christi passione oratio. Ad Hadrianum VI. pont. opt. max. ac sacrosan. senatu. habita .M.DXXIII. .III. non. apr."

See other formats


I*LIO*r.lAQlM a>,H»iaii! K UITTRF5 

.DRES^is ■a-w wiMiL i| 4 WtE '4 / 

I 
' I 7 8 10 11 12 13 14 15 16 Ex Bibliorhcca { 

quam 16O00 Voll. conftantem | 
huic AbbariacS Genovefae Parif. 
Tcftamenio legavit Car Maurit. 

L£ X^LLiea Archiep. R.emeniis. 
Obiit anno 1710. 


cm 1 6 7 8 llll 10 11 12 13 14 

4 *- *v 


M. ^'^-V 1 /cvW ^ ^ w ■ 

v»v» » 


c 


, A ^v f< + 
./■• 

1 V> *%.-* V 6 y 10 11 12 13 14 15 
1 II 1 [ M II II III | II M 
llll|llll|llll llll 

cm 1 -3 6 7 y 10 11 12 13 14 cm 1 6 8 10 11 12 13 14 15 ' 


cm 1 4 6 7 8 10 11 12 13 14 li 

D*U/ co /.1 E««to ifitMH&MK ' " i {(>) 2>0« M fc. 4«3 - PlitttAu. iiOf c 7* 2-CJJ - AIC 

J"(lo) - 

*(il) !>*»■*•" *f>o 
f*4 KN.lll «II 

(vf.lfjtvMSl 6^5 

(4o£*v 3?/ 4 jj i**0 I4?4j ii («%) - 

'-■■ toj - 

15 t>0 

it>W 

\\ (1« 


6S-S 

C7H 
T a 

m PdluU- i9 n IJ(*3 

lo(*«) 
ll (3-7J - orfU« miti i»s« 1. w* 

%M Dcu,Vw»s ut ' ***£ 

fft. , >, . uJ «.Um U«*«' »• &-•' *— 

- m 

- I4.9 t. .* £*«}? ^l — ■:o- 2,2 C a < 

23 C*5) 
2n CS« 

*6 CJ2) 
*7 C33) £<X4crvO 1'V 

513 ZZ [XU) P« diaJbU <*> *Sll 

3o (Jtf) - /J*i/ \£> 

cm 1 TT -3 6 7 y 10 11 12 13 14 X. 

/* "V 1>'J 
1 1 1 1 { M M M 1 1 1 1 M 1 

c 8 10 11 12 13 14 15 

E 

r 


cm 1 6 7 8 

M 1 II II 


< 


J 10 


1 


1 


12 


13 


14 


15 UX! K«£ >y^»rt\V-v 
&-•' ovv»v\ 
"T" 1 Io* MAKIAE 

Archicpi Sipont. 

Dc Chrim Paffionc 

Oratio» AdAdrianum V7. 
j Pont. Opt ♦ Miv. 
I Ac Sacrofan,. Scnatu. 
I Habita 

i.M . d. xxrrr. 

I -IH.NON.APR 


GENEVIEVE 
I Io • Maria Epifcopus Papicn . 

. 

DignifT. Patri J ac Domino . V . DeEnckenuoirt 
£le#o Dcrcuficnfi. Datario Apoltolico* 

, S . P . D . 
T SI Coginni qmagnum/vet do 
flifFmi viri extmminrt / darealiquii 
in manushominu*. Vi^his camenami 
Cortin>pr^cibtis(qiios eg^magni fcro 
per fect I quor umqj: defi 'crio neqmcj 
ruhfcribcrprurpcaimodriduXi ) Ou 
ItOneamerubita; dcChrirttR.cparitoris noftri pafTto 
t)C aidendi cenfui curauiqt, .. Eam aurem no idcirco tuo 
amptonorotntchcaut s q>aut probariahltc lucuhrjtiun 
eutas meas / auc fattcmcibi / ahas ocaipatiffimoleclitan 
«hociurofupercfleputarem t Sed vc benignamruamin 
rnc votunr atcni / itcmq^fihgutarcmctim crga re ftu fiu/ 
priuaco. non folum, officio t verum eciaropublico hSQ 
perpctu^>quodija> monumenK) tcttaxcc * Valefii roc 
(vtfacisjama;* fi 
: , VI S D abit capiti mco aquam>& ocji 
ii li s meis fotitcm lachrymarum f Q_u& 
dabit pcftori fupiria . Gutturi fuigul 
tus ( Ori mejciflimam vocemad vim 
-«—===. accrbimmidolorisexprimcndam.Co 
ditor celi rcruqj omnium opiftx a vililfimis comprche 
ditur fcruis/ In lus rapitur/ Accufatm I Damnatur fenten 
tiis iudiciumimpuriflimoiu . Denu Jaturinceeu popu 
li/Ddigatur/Virgis ceditur/ Laeeratur/In crucem agi 
tur/Extremo fumoqj fuppliciofcruitutisafncicur . Qjt 
fi nigrefcunt fydera/bi inuadunt orbem tcnebr*. Si mo 
uetur tcllus. S i fcinduntur faxa Si \M»nia deniqjl uei mu 
ta/acqj inanima/ce, dem tam impiam/tam atrocem/tam 
nefaria indig lantur / defientqj fui creatoris Cafiim, Ego 
miferrimus mortalis/qui necis caufarui/crudeiiftimatc 
tcrrimacp fupplicia recefens jnotigemitusvehem^ntitri 
mos emkcairuNon in tingula vcrba finguli fingultus ir 
mmpent/fi.igulaqj fufpinafTriftamur velminimis ami 
corum incomodis Jtottantifqj parcntis noftri cruciati 
bus no comouebimur < Lugemus propinqui mortcm : 
in dei ac fcruatoris uericu lacnrymas tcnebimus? <X^\\ 
igitur quis dabit capiti meo aquam/& oculis meis foncc 
lachrymarum ( Nempe tu ipla dabis pia Caftaqj fupcrni 
rcgni rcguia Virgo . <Xuse iicccmcrcns/afflitfa/ ford* 
data in fquallore iaceas/& tuo fatis occupata dolorc ,firqj 
propefcelusintagrauiacqjacerbD lutfu tibi quepum 
obrtrepcrcjfummam tamcn illa decct piccate t qu i iemp 

complexaesfiiium.tccius ipfius Crucem dcpbrau mi 
* — a | 


hi prcfcntem/acpropitiam afliftere i bpenicp ferc alfqua 
diuinam. Cum prefertim orem atcj cfflagitem/non ( vt 
%>calias)ingenii acumen/fed cordis lenfcatem. No a di 
ferredicendi/fed pic deflendi vim . N6 elegantiu verbo 
rum/fed piarum lachrymarum copiam.Num neqj indu 
ftriaj/necj» facundia; ; fed hodiernae luci debitsepiccacis / 
debitiqj meroris laude quxro Q.uocircaomilns Rhe 
tornm phaleris/omnicp orationis ornacu/ acpompa rc 
glcaa/idmaximcagam/vcdoloriferuia. Q^uod itadc 
mum euenturum haud dubie fpero Si caufaj impnmis 
amariflime paflionis repecere/fimulcp immenfum i i nos 
dei amorcm agnofcere Deinde eximias/ vci inter ipfos 
cruciarus virrutes admirari . Til noftrum in eum ingra 
tum animum deteftari volucrimus. Qux ego du3 trita/ 

humili/apcrra/brfuiqjenarrationcpcrcurro. Te Diuc 
Adrianeprecor/benignc(vt foles)acdiligeotcr atcende. 
€T Q^ui re^ primordia/mortaliu origine/& chriftian* 
relgionis imtiacofcripfere/orbe codito/illuftratoqj fidc 
rib 9 celo/homine a deoformacum/atcp ia Orto ameruf 
fimo collocatum. Inde vero(cum diuinum ille impeau 
reglexiiTet/proptereaqj deum fibi : poftenf fuis i nobis 
ipfis/vnuieriisden.qjmoitalibus infenfum redduTet) 
depulfum . Adtiborcs/erunas/incomodajfudorcsdani 
riamm Mortiaddidum Siimobonopriuatum.Poena 
dcmumfempuernamuiaatufiufletradunt. Tanta nihi 
lonrnus Dcu in humanam prolcm charitare/atq, amn 
re flagrattem nullu 3 officii/clemetiar.pietatis gc us prer 
nuicndum itatucrit . Q^uo lapfum homi.cm «rigcre ^^H ^■B 


Ia«: tem fubkuaret. A miflum recuoeraret . Abatiena 
tum reconciliaret.Exu1anr.c7in patria reu^caret.Extcter 
nmadcniqjSeruitute,Morte, gnominia/ad l bertacc/ 
advitam/adgratia/gloriamqj reduceret. Q_uare cum 
imnfinitaDci potetia/.iciultitia perpetratu ab homirc 
fcxlus infinito etiam aliquo piaculo lui oporteret . Idcp 
muneris a pnra Creatura ob.ri nequaq poflet; mififle 
Deuabaltiflnno Celoadhancinfimamterram/no An 
grlum/noArchangelunvnon Patriarcham/ 6 Prophe 
tam ( ego enim futn/ego (um ipfe inquit/ delens iniqui 
tates tuas pp me)fed fapieriafua/ Verbua?teinu/filiu v i 
genitu»Q_ui r!e cartiffimo / Virginis pudicar fmgui 
necarnc fumpta/fub humana diuiniq? natura • Altera.C 
adluendampcenam. Adgratiam altcra promcrendam 
q aptiffima/Noxam/ligni deleclatione admiflam/ ligni 

amaritudine fubmoueret i Genus humanum fcarlere fol 
ueretiac nos proprio (a-guinc cxpiarcc . 
Hsec cft acrociflime paffionis caufi/Hinc hodie efFufus 3 
Deo cruore/hincVirge/hincftagra/hic plagar/hmcho 
dicrna Crux/hinc fummi ceteri doWc s emanant Hinc 
ctiatibi Homoparta Salus Quies/Vita/Libertas/vera 
fempitemncg foelicitas,Hinc incerclulu e ad inferos lcer. 
Hinc ad fuperna reg a adicus pacet. Etcnim haud lans 
immenfo Dei amori ruerat / tc fua; inllar imaginiscffin 
xifie Rationc/fcrmonc/confilio/fipietia/ etherca mecc/ 
celefti animo dotafle • In mundum tam pulchrum/tam 
patentcm/Cam amplum/tam ornacum edixifle . Rcrum 
omnium tcrrenarum dominum/ celeftium parucipcm 
I 
«ffcciflc. Cclu ftellis/ Volucribus aera/Pifcibus mare/ 
AnimatibusTerras/ad vicam/culcucg tuum diitinxiflc. 
PcrAbraha^Mofen/accfteros BeauflimosPatres tibi 

fc^palalTe,i^itus,Ccrimonias,Suppiicationes,piacula 
rcs hoihas cuas ncquaq fpreuiiTc. Dcdiflc & tibi lcgem/ 
qua maxime cunctis alns popuhs anccccllcrcsjqua in dci 
actui ipfius cognitionem dcucnircs: qua vera bcnc,pic, 
caitCjbeatea^ v;u:ndi rationcm tencre pofles. Hiud ecia 
fatis extiterac cxficcacis vndis vailiflimi pelagi ab hofti 
libustegladuseripuiflc. In defertiflima folitudine cglc 
fti cibo pauifle. Inuia atcg afpcra loca pcragranti expadif 
fcnubeinprotc«5honcm/6i igne vt luccret tibi p node. 
In ipc veiuje/in ipe nouae gcncrationis/ in fpc falutis ctcr 
r»x/p Patnarchas,Pontihces,R.egcs tc cofirmaiTe. Vcn 
tuiumfcinmundupropheca^ pconiis prxdixilTc . Vc 
mfle demu { haicc tcnebrofas cerrae caligmcs.TuliiTe ma 
terni vteri anguftias.No pfepc/non pputii dolores/non 
fugam/no incdiam/no algore/no ellum/no difcipulopt 
iniciciam/no faccrdotu caltinias / no fcribajg pertinacia/ 
noplebis ametiam horruilTc-Necjj etia fatis extitcrantfu 
pratngintaanosexanclati labores;vttibiarcana Myfte 
ha/Cf ldtcs rruclatioes/Oracula ^pphcta^/Diuina^ rcijj 
fcientia aperirec. Vt ce de regno Dei horisomnibusac 
momcnciserudirct.Vccofiius^pceptiSjCXeplis^miracu 
lis,ab obfcuriflimis tenebris ad clariflima lucem extrahe 
rec • Ha;c inq cexcraqj infinira in ce homo a Dco collata 
bcncficia no iacis cius amori fucrant . Nifi ctia ( cu pnus 
cxinaniflec fc ipfum forma fcrui acccpta fcuT<$ eiTcc obc 

dics vfq? a \ -norte) Corp-n fuu .1 iret percutietib I 

& genas vellentibtisj & facie "6 aucrterei ab incrcpa 
tibus/& cofpucntibus in fe . N-fihodier-n luce im 
man^mmis fcris ditamandum r c praebcrcr. Mififon» 
ftis facibus/cruentis gladii /infelhs mucronibuste 
terrimo^parricidi^obie&irec. Nifuruculeiu '$• 
u.flimo^cinurabiefacro fwguine rxplerer.Nifie 
gremiopie gcnitricis ercptus / chmlTimo^qj r racril 
coplexu d.uulfus/in vincla&cathenas ab ipuriflimis 
liclonbus coiiceref.Nifi a ciraifufa hteri turba mo 
lelblTimis c f amonbus % iltufi onibus. probris , pulue 
re,fpuav'eno , pugms impctcref* . Nifibarbacrini 
b*qj excerptisCoccinea damydc idut* /ad iniquos/ 
acfca-leratos iudiccs traheretur. Nificx vepnbus 
cit diducla capiti corona,ad colunam dcl : guus,vir 
gis c?dcrcru'*Quid iccmf Nifi oncrofi Crure mol 
libus ac dclicaris humcris impofica/reflfum podere 
fetrum grciru/feflum vcrbcribus crahens corpus/aJ 
fupplicium /rapcrcturtac tamq Ouis pro viftima du 

ceretur-Quidvltra t Nifipedibusmanibufqj Cr«j 
ci affixis intcr latroncs deputaretur.Oipcclaculu no 
modo Hominib 9 /fcd etia Fens/Motibus/Sylu.s/ 
Vndis/atqj titoribus tutf uofum.rnCrucem tolhtur 
cuntfo^ cruciatuu extintfor . Libertatis vindeX frr 
uili fupplicio necatur.Hanccine indign itareVhancct 
necouerfiine/hacinecomutatione tanta/vettri / Pc 
trc/fanaimmi^apoftotiCvttcVirgoriecifluijaprat 

terearrOferrc vriqua oculi valucrucf Que pauloanie 
elecoratum^ouante^uVit is vn J19 virciiribus Oleaa 
palma^9 ** mis incedenti/inter fauftas acclamano 
nes/populareiqj gratulationes exceptu videratis 1 eu 
dcinceps vineul, plenu %uinis,&;fudoris/inter ver 
bera /& cruciatus moiiente ,' in t a nta feditate fuppli 
Cii txpirar.te cofpicere potujftisr' Atqj hoc ipfum fi 
tisnc diuino amori fuifle dicam.^Equide no fatis. Ni 
fi etia iflu mfeite cufpidis pedore tranffoiTo/fangui 
ce,&aqua ad tuasHomo iordcs eluendas cmitteret, 
Nifi viam tibi vera; felicitatis / qu* in cius reponif; 
finu/pr.te;aceret.Nifi dcniqj faucium amoris gladio 
Cor tuo quotidiano afpetf ui/tuis femp ocuIjs oflen 
taret:./Eiernumqj fuadn teCharitatis monumetu re 
linqueret, O admiranda charitatis potctia. O vis 
inexuperabilis ardetnTimi amoris.Tu comune oim 

Scruatore imerimis.Tu illas potesvincire manusrq 
Ccdu/qu* Terras/q Orbe vniuerfijm coflruxere,. 

Tu Man,Vctis,Aihis,Elemetis,rebuscuais fpe 

rate/ Carmficu ai bitrio tradis obnoxiu. Tu rege ip3 
gloria: vinau/macipatuqj ducis 1 triuphu. C V ept 
& nuc reliquas Kcdeptons nfi(fi placet) virtutes co 
tcplemur. C" Sed vnde potiflimu incipia f Vn 
ordiarr" V n initiu fumam/ Admirabor ne infignem 
indifcipulos humihtate/perpetuaqj be •iuolentiar.^ 
co^ pedes dcmiflls in terra genibus/ac prope humi 
iaccns lauerit q,agrosammi verbis tahumanis/ii 
lenibus/ta benignis cofolatus fuerit f q> patn altifli 
jma orcw.c comedaritfcj» ab ifcquetib 9 apparitoribus 
dcfenderic ac fcruarit ? Nil vero pcipmm in calefte nu 
mcn obferuantia ac veneratibneVq? tats myltenu pailio 
nis a votis/& pcatione/ad nram tii inltitmione auipican 
du cenfuerit. J Nu eXimia in perditiflGmum luda bznigni 
tate .'queno modo nunqauerfatusifed r pdicione quqj 
moliente/adcsedem proficifcente/ficanos inducence/ lu 
gulu petente / amplexatus / ofculatusqj fucric / ac beiic 
uolis vocibus Copeliariu Nu excelfam i aduerfis rcbus 
animi magnitudineYq> nullo tcrrorc/nullo pauore pcul 
fas properanti Ianio^ turbx vltro fc obculeri^Nuiigre 
gia 1 impuros iudices/facrilegos teftes/atqj inipfos ecia 
carnificcs manfuecudine f quos ftuUil no iblu contumc 
liis.couiciis^malcdiarslaceflicriti fedneiracisqdo ocu 
lisafpexeritfNu inaudicaforritudinem,coftantia\ paue 
tiaVq* intcr dolore crepitumq} plag i^/nulla indigna vo 
Cc/no miferable imploratione/noexecracione/nocoquf. 
ftum/no gem itu/no vlla deniqj lamentacione emifent ? 
Nu vero mutua in flcntcs mulieres mif.raciouefquas p 
dolorc lacrhymas incegranres/ arqj rculosa tanca indi 
gnicacefpeclaculi auerceces/imminencis excidn/ac ruine. 
admonuericf Nu fingularecrga Pudica7atqj Inuioluca 
Genitrcem pictatei' qua Virgincm Virginidiicipulo 
ComendaritfNu rurfus in humanugenus amore f cuius 
fe falute fitirc/vel exipft Cruce exclamirit t Nu deniqj 
fummai ipfosrorcorcs Mifericordia\Lenicace\Cleme 

tia f quibus no folu nihil aduerfiopcaric /pararif t fed et 
vcnia atcp impunicace a Pacrc cxoraricfHanc qerce/hanC 

ipfam hbet p ce.ceris cuntfis admirari/fufpiccre/ cclcbra 

B ' rcl magnifqj.ift c$tulandibus ( ni defit ingcnit") crTerre. 
H$c efb illa praecipua fmgularifq} virtusjqux nos in hac 
luceeduxit.Educlos/ac deinceps errore nollro pcjp ta 

tos/erexit. Ereclos feruauit. Seruatos a diuina rurfus vin 
diflj vindicauir. Hxc cft inquam,illa ipfa virtus : qira 
alciffimi/in nofti u rurfus reuerfura caput/demulfic ac pla 
cauic. Ta -n.arrepus armis ftereratpater/acerba atq; indi 
gna filii neccm vltii iturus:Cupiloe(t Seruatons nficlc 
metia. Auollir oculos fanguine copletos.Videt elara de 
Xtcra excelfi/fulmina/tela/taces pro;eclura; Aperit os pu 
gnis corufii^. Orat enixehis verbis. Parer ignofce illis. 
Tafedofili/caminhumanofcxlcriignofca ( Ig/iofcr/ 
inqua/quia nefciunc quidfaciunt. O clcmentia adfnira 
bile O voccfempiterna laude/pra-dicaricne / memoria 
decoranda/ac nunq e mortaliu petforibus euelleda.Illa 
tx fibi iniurix vindicla clemeriflimus redemptor no mo 
do proh-bcu: Sed culpa etia ab offenfione auemt. Peme 
tratti in ftmctipfumfacinus/nomodo vcfit impune/ro 
gat:f3 ecia excufatNeqj folu ipfius facinoris vcnui perit; 
Sed et cocedcndi rationem addit. At hic plura n6 dica. 
Nam cxlachi ymis ac mccrore impedior/& ad nfi inara 
ti animi querelam ram ^ppcrat of o. Vcp quo facis dig^.q 
dolore. J qua vi vocisrqua verbo^acrimoni:i tam igratas 
Xpiano^ oium voluntates execrabor.-Deus ipfe hunu 
ni genens hberator/in humiliiate / ac pnupertart potiifi 
muchriihanasreligionis fundamenta iccit : Nesauro/ 
gcmis/purpuranicences/ferocia/faihi/fuperbia tumeccs. 

nihiimagiscj paupertatem Jiumiiitatemqj deludimus. 


■ ■ I- ■ - - 

Dcdit nobis infigue Charitatis/S? mutusbeniuole ntlx 
documentutNosperpecuis odiis/inuidui/eimilatioe ccr 
tamus Illelaboribus/crumnis/angultiis tanra nobis im 
pcrii gloriam rcliquit : Nos cclcbcrrimis Ciuitatibus 
amifTis/ocio/cjcti/vcntri/Iarciuix/Iuxui/dcluiislarcpabu 

dantibus voluptatibus indulgemus ♦ Inftituitiile nos tc 
ftamentofuopacisha:redes: A.c ipfi opulentifhma hfre 
ditate expilata/Bellis tantu ftudemusiBcllis dcleclamur 
Bell i qrimus:Bella paramus. Oppetiit il!c morte, Cru 
ciat%verbera/vtnos llibertate auereretrlpi vcro/nc pau 
xilluferamus incomodi/propinqua feruitute/inftates ca 
thenas/atqi impendentia vincula defpicimus. Paterc mc 
hocloco Potifex Beatiftime. Chriftianaz Reipubliceea 
bmitatecoquercnte/piuloquide loqui liberius/q videa 
tur/velcoditiotenuiffima/ vel authoritas minima mea- 
poftulare^Prazfertim qj i co ilatures mx funt: vt quauis 
inuims/ChnfttanxtamenncccfTiratisindex efTc cogar. 
Cur.n.no affirmcm {eru:tutc\carcere,c6t;edes,vincula, 
tormenta verbera^fecurcs^cruciarus exitium,incendiu, 
intcritum,extrema deniqj omnia(nifi eadem ipf i Scrua 
toris noftriClemcntia prefcnte aliqua ferat opem ) chri 
ftiano populo imminere.-Qmppe Bfl videam imm.mifTi 
mum/potcntiiTimuqj hoftem/parrim orientis victoriis/ 
partim nra diuturna patientia (ne dicam focordia ) adeo 
vchementer elatum /infolente/infukante: vt no cotentus 
veteribus Chriftiano^ cladibus l quas quidemanimus 
meminilTe horretmo receti validiiTimi oppidi expugna 
*ione/qua patefaclus e curfus eius equitibus in Xpianop 

B ii rr- 


w~* I' 


l|| iregnaiMuniriflima Ciuicate(Hem opprimft me dolor 
atqj exanimar ) O rthodoxa: religionis mujj^arccrn pio 
pugnaculiyerroremhoftiu/fulgur Chnftiani Imperii/ 
pfidium cxfpem vltima noftn nominis mometo teporis 
potirus/co;trcliflimis legioibus/ inftrufliflimaVlafle/in 
Credibili mil tu manu/innumerabilibus copiis /lamia 
Italix/di vtina n5 huic vrbi/infcfta figna infcrre: Orafq* 
nfas/Terra mariqj i*uadere,diripere,dcuaft are mcedere 
fixu ac deftinatu in animo habeac . Acq? ha?c cu ita fint: 
Nos tn miferi(adeo occecat animos forrnna / vbi vim 
fua ingru-nte refringi no vult ) p anguftilTimis regnoje 
noftro^ flnibus dimicamus.ln nos ipfos fupra omnem 
fera^ feuimus morc, Vrgetia pericula/quantis minqfuit 
abanismille/&cmgentis in hunc die Xpiana plebs cir 
cumueta cocenimus. Suma nf a ignauia/arqj ffito torpof 
minimc ceiTam 9 . Sono deniqj altiflimo pfll^fopiti/epul 
tiqj lacemus.Neqj vcro tata mali moles / nec cot vndiq» 
fluetescladesnosexcitat.Noprincipu nfo^ difcordia. 
N6 bello^ flama diuturna . Nopeftiletiae ftrages vren 
tis flmul vrbe/arqj orbem/ac iam porreco fimilis.Nofo 
litudo ciuitatis c ? tera^ "Rrginaj . N6 vaftationes ( puin 
cia^.No populatioes agro^.No cxtenuatio nfa^ vinfu 
Nococulcatio iutt1ti9.N0 oppraetfio iibeitatis Nodc 
pramrio m09j.No priftini fplcndoris amifllo.No cote 
prusrcligionis.NoEcclefulticje digniratis dcfpctfus. 
No adolefcentes hereticorum feclae . N6 pubiicay re^ 
rapina?.N6 efFrenata regnandi lib;do . N6 depdaridi li 
cecia.Nofacerdotio^ occupacio.No diruca direpta<$ tc 

: pln.No facra polluta. N6 diuiha mimahacjj' dmnia vid 
lata,vexata,perturb:ita,cuei(a nos mouent/admouet uc/ 
ceunubes.pcella^furura^.Magnanimi^fupernimum 

nis/qua? nunc tenet feculumynegliger.tia. Ivlagna racope 
in nos meritopt obliuio/menres nfa* anguu*as,obruras % 
imcrfas,oppletafqj rehebris <-eddir Ne videimus apertaj 
Ne fcalas muris admons.Ne intra mcenia furete hofte» 
Ne fupra caput renui pedenre fi> gladiu perfpiciamns. 
CQuare cu rcrtu cxploratuqj flt/bia .pfpere euenire fc 
quentibus Deii/aduerfa fpernetibus: hibenmufqj dnce/ 
cuius duclu/arcp aufpicio iuga moriu fuperare/quofcuqi 
hofles profligarefacilepo(Timus,Habeam 9 & medicu/ 
qui nf is cunciis morbis medicina falurare affcrre queatr 
ad eum ipfum confugiamus. Voluentcs animo labr>res,' 
fudores /cruciatus /ob noftra falure fufceptos . A gnofcen 
tes Amorem/Charirate/clementia,Conteplantes virru 

res cereras ad nfam crudirioneofrenfas, Abiicienres om 
ne ingrari animi labem.Demus lachrymas ta accrbe de 
bitaspaffioni,Ploremuscoramdno/q fecir/ac feruauic 
nos,PofcanV venia,Peramus pace:qua illc no abnucr» 
Stat pedibus aftixistvt nfam quacumqj fegnitie? prafto 
kndo vincat. Srat extenfis lacerris: vt ad fe vcnicnres am 
pJectarur/arqj 1 gratia recipiat. Stat prono capire: vt ofcu 
lo pacis obfidc recociIict»Stat peclore aperto:Vt intra ve 
rjebeatitudinis domu inducat»Stat patetibusmanibusr 
vt altera gf am / altera gjoriam cumulatilTime largiarur 
Ac tam & fi nulla in terns lux/ non momcnru / notepo 
rispunclu Scruatoris noftri bcnignicatc^Iiberalitate^dc 


* 


^ 


^^^^^^^^^^1 ^Mk^t 


I^HH^^^^^^H 7 8 9 10 11 12 13 14 
■ I 


mentia ftrrile/ oit vacuuapparet. Huc tameri diem ace? 
biflimx paflionis memoria: dicacu/cexeris ornnibus lon 
ge auguftiorem,aufpiciatore/magifqj aptu ad venia/ac 
pacem exoradam/haud dubie arnrmai im . Proptereaqi 
bonu,comodum,piu noimmcritoccnfucrim m exitu 
Orati5is eu ipin hispcibus obteftari« CSiime pares,co 
ditor,Seruator humani generis Chrifte. Que e cejoad 
terras/eterris ad Crucem immefa mifericordia euocauit 
ac deduxit. Cuius corpus infinita clementia fuftibus,fla 
gellis,ludibriis obiecit/verberibus cofecit /totu denicg 
ab imis pedibus/vfqj ad verticefiimum lacerauic,confo 
dit^cotriuit^couertitcp in fai guine, Nos tua progenics. 
Nos inqua ipfi per cua clcmecia feruati ad ce cofugim 9 . 
Tc inuocamus.Te imploramus. Speclas ex alto celo/cj 
nos agitent pccllaetqux obruant Tempeftates:q fluftus 
abforbeanuq magna difcrimina inuoluant . V ides ( vt 
omitta cewra ) Rempublicam a te inftitutam^pagjtil 
illuftrata^nuncpropeiamaftefta^extinela, proftrata" ho 
ftlli terrore oppreflam. Cernishofrcm crudeliflimu in 
tuam fide/ac rcligior.cm armatu. fafces /virgas / fecures 
moliente in noftrii capur/anhelantem/iitiencemqj fangui 

netuigregis/ereclu.f.magnafpe/ vc Chriftianos viftos 
vi6torefqjfimul,fciTjs,debilicatos ,extcnuatos extermi 
nec A. quo pcnculo prohibe a.cc redeptam prole. Fcr tu 
ipleopenuqui vita/falucem/ac fpe dedilti.Kemouc bel 
la.Seda Difcordias.Coprime Iras. Mentcs Priicipu 
flucluantes copone.Sanguis tuus ta copiofe/ta largiter / 
U abudanter in hodierna: Ctucis patibulo cffufus nro^ Regucor&idemolliat vr falnberrimis Beatiflimi Pa 
tris/ac Sapienflimi Pont.eofiliisobtcpfrars/dcnt iam 
leccptui fianu.Redeat ra numia beniuoletia/arqj gfam 
PaccincarvPaccXpiinDorbi. Pacea^riiftac reddat ita 
liar.In patetitfima opulcciflimaq? Afia (Romani quoti- 
da Imperii gloriafn) inui&os exercitus I atqj inuifla ar 
nn conuertanf Hoftestui rominis proflernant »R.efti 
tuatReipublicxtiKE rcligiofiflimu illudmonumentut 
in c;uo ipfe miindi falus/ac vita requicfti . Ad cuius no 
ftiuIiceaccnmMari.i/Sancliffimifqj ApoOolis te ip(u 
quauere.Liceatcomplorare . Liceat ingentes deliclojK 
fcrcinas excutere.Sit ras ridem Chriftiano homini /fine 
vitjedifcrimine/fme vllo tormencorum metu / Terra ll 
lamramfanclanvtambe.ua/qus te genuit/aluit/afpicc 
re/ ofculari/ac rigire lachrymis/vt tu rigatli fanguine. 
Prinms incer Cxfares Adrianus vetuit Chriihanos af 
fiigi.Primus inter Pontifices Adrianus omni non mo 
do cuiufiiis aniiclionis terrore Chritlianos liberet : vcjt 
& vniuerfum orbem in tuam fidem/ ac religionem reci 
piat. Sit fempcr raullum^fceliXfortunatum Chrili.ianae. 
Reipublicx nomen.Cuius aulpicio fileant arma. Sileac 
milicu damor tuba^cjj fon 9 -Euanefcat infaniflfunae legis 
delirameta,nuge,fabulx,ambages. CeiTent fpurciflime. 
gentis ebrietates,obfcenitates,libidines . Sir cunclis po 
pnlis pfuafnm p hodierna Ctuce/ p tuu Cruorc/p tuu fu 
doreTe elTe feruacos ac redeptos. Agnofcat te ve^ Deu/ 
vepj Dnm/vep» humani generis liberatore, Ois deniqj 
tcrfaadoret tc/&pfallattibi/&pfalmu dicat nomini tuq ? 

Nucte Adr/ane Pontifex Optimemaxime} Cuiuspo 

teltasproximc ad clementiffimi Redeptoris noftri nu 
roen accedic / in cam Caiamitofo/ac rormidolofo tempo 
re appcllo, oro ,~acqj obceftor.Miferere labentis Rci 
pubiice^Sucurreruenn populo,Subueni comuni inccn 
dio , ExtinguepernitiofifTima belli flamam , Conftitue 
ludicia.Reuoca fide,Exoca iufticia ,Reftituc libertate, 
Refouelapfa bona^ artiu difciplina. Qux ofa/vel cepo 
ru / vel ( vc verius dicam )hominii iniuria iacere fentis ♦ 
Rcfpice deniqj refpice fupcr hanc familiam cuam/ tantis 
cruciatibus reparatam/cantofanguineexpiacam canto 
przcio redcmptam/cuaj fapientia:,poteftaci fidci diuini 
tus comifl"am,atq} crcditam.Pro qua Dominus noftcr 
Iefus Chriftus/iltius Celfiflfime Sedis opitex/tua^ emi 
rientiflimc dignitatis Authorjnftitutor Propagatorno 
dubitauic manibus^adi noccntium / & Crucis fubirc 
tormentum 
X I I 


cm 1 6 7 8 io :: 12 13 14 


cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 o 

CSJ G\ I — CD I — r*- ^O u"> 
^r 


■ — 

mU i ro CvJ o ■ co r- AO m ■^ ■ro CM 


u I cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 cm 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


o 
csj <J\ ■ <x> 


I — r- ^O m t cn CvJ o a\ ■<:o P- ■VD 


m ■t co CM o cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 15 It 
cm 8 10 11 12 13 14 
; cm 1 

!lll|llll 


III II 
Mll i i M 1 M M IIII 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15