Skip to main content

Full text of "Oratio in obsequio per illustrem comitem Tendille, per prothonotarium Metimnensem, et per ipsium prothonatoraium Geraldinum nomine Ferdinandi Regis et Helisabet regine Hispaniae Innocentio VIII canonice exhibito"

See other formats


I*LIO*r.lAQlM a>,H»iaii! K UITTRF5 

.DRES^is ■a-w wiMiL i| 4 WtE '4 / 

I 
' I 7 8 10 11 12 13 14 15 16 Ex Bibliorhcca { 

quam 16O00 Voll. conftantem | 
huic AbbariacS Genovefae Parif. 
Tcftamenio legavit Car Maurit. 

L£ X^LLiea Archiep. R.emeniis. 
Obiit anno 1710. 


cm 1 6 7 8 llll 10 11 12 13 14 

4 *- *v 


M. ^'^-V 1 /cvW ^ ^ w ■ 

v»v» » 


c 


, A ^v f< + 
./■• 

1 V> *%.-* V 6 y 10 11 12 13 14 15 
1 II 1 [ M II II III | II M 
llll|llll|llll llll 

cm 1 -3 6 7 y 10 11 12 13 14 cm 1 6 8 10 11 12 13 14 15 ' 


cm 1 4 6 7 8 10 11 12 13 14 li 

D*U/ co /.1 E««to ifitMH&MK ' " i {(>) 2>0« M fc. 4«3 - PlitttAu. iiOf c 7* 2-CJJ - AIC 

J"(lo) - 

*(il) !>*»■*•" *f>o 
f*4 KN.lll «II 

(vf.lfjtvMSl 6^5 

(4o£*v 3?/ 4 jj i**0 I4?4j ii («%) - 

'-■■ toj - 

15 t>0 

it>W 

\\ (1« 


6S-S 

C7H 
T a 

m PdluU- i9 n IJ(*3 

lo(*«) 
ll (3-7J - orfU« miti i»s« 1. w* 

%M Dcu,Vw»s ut ' ***£ 

fft. , >, . uJ «.Um U«*«' »• &-•' *— 

- m 

- I4.9 t. .* £*«}? ^l — ■:o- 2,2 C a < 

23 C*5) 
2n CS« 

*6 CJ2) 
*7 C33) £<X4crvO 1'V 

513 ZZ [XU) P« diaJbU <*> *Sll 

3o (Jtf) - /J*i/ \£> 

cm 1 TT -3 6 7 y 10 11 12 13 14 X. 

/* "V 1>'J 
1 1 1 1 { M M M 1 1 1 1 M 1 

c 8 10 11 12 13 14 15 

E 

r 


cm 1 6 7 8 

M 1 II II 


< 


J 10 


1 


1 


12 


13 


14 


15 G<Dmio Bntonij «Seraldinf ptbonorat ij flpftrf poeteqj laure 
ati:ac regij<02atozie:inobfequiocanoniceerbibito pilluftre 
comiteXedilletperptbonotariuiPetimnefemJTpipfu^^tbo 
notariu ©eraldinu noie fereniflTimop f erdinadi regierr. t)e/ 
lifabet regine biTpanie:3nn«erio.piij' ei?noie ponti-mario* 

QUod olim ttomane reipublice relique otbie natioee pze 
ftitere obfequiu:id nuc longe iuftiue a c fanctius a cete 
rie rpianie pncipibue rpi repararoK nf i picario pftaririlludqj 
potiue buiue qua potimur felicitatie pludiuj ert itiffe« tufpa/ 
nia aut eiufcp p2incipee cii pzifcis feculie ptriqg imperio: tu ve 
ro impzimie etate nf a buic aplico tbzono no minue decozie at/ 

cgemolumeticpaliaequafcucp^uiciaeattulirrewneref baud 
longa ozone intedimue pf fanctiffime jfnnoceri fumme atcp oc 
taue eiue note pontifecfEUeru ad bec ageda no parum otfen 
doz officij defuetudine:qui poemata receriue cp o:onee fcribe/ 
re cofueuerinupturboz materie magnitudine:q % facundiffimu 
ozatoie i peritiffimii quepiaj tbeologu fimul erpeterer-<Dbftu/ 
peo fanctitarie tuc buiufcp facri fenatue maieftate ac fapietia: 
quib? nibil maiue effe nouimue inter moztalee.CTonfundoz de 
mu atcp pie metu cofternoz aucte eoc:qui tot fectilie in tot po/ 
tificu fucceffiomb? boc eode in loco perba feceruMDui licj elo/ 
quetiffimi eflent: nec paru artete a fuie potetatibue ad tantuj 
munue delecti trepidarut:2Cn pleriqj cil in ranta patru amplt/ 
tudine dicturi acceffiffent:nec lingua rrn i ars: reru i ratio tt 
mene oie eoe interdu fubito defeceruMfiuo in difcrimine co/ 
ftitutue rnicu mibi pzefidiu reliquu effe pideo:diiiina opem i 
tua qui dei picee in tcrrie gerie clementia impfozare Bc ne ad 
falutie pia lente cucurriffe pidear fleriegenibue illiue inuoco 
numen iauriliu:qui e celo in terrae ad boium falure delapfue 
falurie nome pnriter orTiciu gcrirulfuqj religiofiffime pcoz:n5 
pt JDemoftbenieificeronifueiqui fuietpibuefatiffecerut: (ed 
vt pauli er <£raicq> elcquiu mibi fuppetat: quoz; altt ri ad di/ 

a 


J 
BIBLIOTHEQUE 
SAINTE | 
GENEVIEVE 

* 3 
A I i uinfi fatu depzomendu (abia calculo mudauit fgnito» Slteru^ 
#o er lupo paftoze:er rpianop pfecutoze doctozc gentiu et ras 
electcieeffecit.Itua rero demetia fuppliciter 020: vt ipfi? que 
refert refttgia imitata paruulu no contenat-Sed qjto alti? ei? 
eft faftigiu tato buaniuead buileerefpiciatnqtf erilitati mee 
detrabendu ridebifafcribat fidei:q maluit cu periculo parere 
q5 regio:q6 nefae eft:imperio renitee ingrati atqj impij nome 
fubire-£go ent Iicet natione fim ^talue: tn bifpanue fum edu 
cationerquippe qui a tenert annie in bifpania:bifpanozucp re/ 
gnu obfequio rerfat?«Sd boc mt muneris no iccirco delectue 
qz in biipania rel reteru rel nouo^ ozatop copia defrt- Sj qm 
vdut qui multie imperant dmerfap gentiu ingenia fouere cb/ 
fucuerut: virturifqj potiue tp oztue roem bfe: rt otm nationii 
imperiodigniffimirideanf^migiteoquo^pofuiozdine^p 
cedendu mibi eft:? vna in tora o:one dicendi feries ppetuo ref 
tinedatnoarbitroz pf fancriffime illud ad ^pbandu diff icile ef/ 
fe:qd in ipfo fermonie mei inirio pnotauiamtuerfoe rpianozjj 
pzincipee iuftiuefanctwfqjbuictuoculminiobfequi qjfena/ 
rui ac po-fWetere puincie acgenteepfueuerut* Si ent tantii 
valuit apud eoe equabilie vite fama:t nitidiff imu iufticie no/ 
men quo iura apud oee partiri equa lance eriftimabanf : vt k 
ad eo? ditione plcrecg vltro tranfferret:i!la no imperiu fed tu/ 
tiffimu bumani generie patrociniu: comuneqjbotm perfuguj 
eriftimatee:loge magie apud eafde valere debet: non coitatis 
tm fama fed iufticia tpfa-flec iufttcia folu f^ vera religio ac pie 
tae.nec religio tm 1 pietae:rcru ipfa beatitudo 1 feliciffima at 
cp etcrna bereditae pciofiffimt fanguinie dni nf i ^efu rpi:quo 
ru arbitriu difpefatio atcp ptae eft apud ei? vicarioe % fuccefTo 
ree -petri^ro qua quide fide ipfe idem apib? pzinceps *petr?: 
qui ab eo celop clauee 1 foluedi atqj ligadi atae ptatem accepe 
ratrno dubitauit fe crucie patibulo erponere:i mozte cum rita 
mutare:pzo qua ^obanee bap-"|>aulue % infiniti pene ali/ poft 
plunma acerbttfimaqj tozmera capite truncati fuerut:pcipita/ cm 1 III 1 [II M 


III 
1 1 1 i 1 f II 1 1 1 1 1 llll llll llll llll II II 1 II 1 llll llll llll llll llll 

6 7 a ? 10 11 12 13 14 15 
tw fycobKx fullonie recte percuflu8-Bartbo!omeu9 etia pe/ 
consrituctcozums-pzoquaStcpbanttelflpidib^obruMLau 
rcntius fe fup craticula vt pifccm aflfari-Sebaftianus fagittia 
rndiqj penetrari.Blaliue pectinf bue cedi'?gnatiu8 ? infiniti 
peneaU)fuftibu8:plumbo:rngulie:fcrrocgc6tcri:!eonib^ob/ 
ijci:ac demu ignibue cofumi paffi funt«p20 qua deniqj tl mul 
tipzctcrboeftdebanc rpi,pfitente9:rirginee: facerdoreeatf 
cgpontificeefe rltrobumaniedelicijaatcpaffccMbue cruerut 
-tin terrispzeter terreni cozpie ritum ac neceffitate virerut: er 
boibue angeli antccp mozcrenfctfccri-Oue pzofecro fi falfa cf 
fetrtquida gentihu ftctatoiz&% idco roluptarij etiam nuc di 
ctreaudent-flon talestantofcp babuiffetaflerto2e9<6reco9: +<«*pt v 
pariter % Iatinoe:rt iDionpfmm Sriopagita ^obanne <£brifo/ 
ftomu:<Sregoziu naja^enihSDagnu 2&filiu:<£>zigene:"flecnon 
Bmbzofium "kieronpmu Huguftinu (8rego2iu 3-eonem Seda^ 
aliofqj rtriufqj linguc doctozes peritiffimoe.Si fine pmio nu/ 
qua bi quo9 ante d fci apoftoli martires % rcliqui eiu9 pzofef/ 
fo!e9tammare9$femineroluptate9:bonozes:diuitu8:?de 
mu ca9 quibu9 riuebant anima9 c6tempfiffent*Sed quoniam 
plenitudo tempozie iam aderatrromnielingua illi:qui ad iu/ 

ftificandoe faluandofqj bominc8 rcncrat: confiteri cogcbaF; 
iure optimo dco ceffimus: merito banc religione fufcepimug: 
celocp fimul ac tcrra omnibus /igni9:omnibufqj pzodigije mo 
nentibu9 ac plcuc iubentibus: ilium reneramur x colimuerqu! 
dei ricee iu tcrri9 gerit:qui religionie fancte arbiter ac mini/ 
fter eft:qui celum tradita libi a dei f ilio potefTate:cui rulr dau 
dit fimul t aperit-Co feliciozee qj antiqua illi ftomano? tribu 
tarij *z popu!are8:quod illi pro fama no8 pro rera virtute qua 
in te confumatilTimam % tanto magiftratui parcm cffc cogno/ 
uimusulh pro tcrrcni8:no9 pro celeftibu9 prcmi)9 labozamus 
illibumani8rectozibu9:no9 deiricarijs obfecizdamue* 3IIoa 
moztaIiumpzeconia:no9fupero2um ozacula pertrarertmt. 
Q6 aute illud flomanozu buiu9 cbriftiani itnperij pzeludium 


\U 

I 

. fuerit ac plane pfagiu fadllf me pbari pot.*no minue wte^ tra 

ditionibue i teft imonio q eic ipfa reru ferie atqj ozdine«<Quem 

admodu eni ecdefie fponfum boceftpzincipe cogregationie fi 

deliu 3efum rpm dnm ac deu noftru ab oibue tu bebzeop rati 

bue:quoe .ppbetae nucupar ut:tum eria greco? gentiliucp fcri 

ptozibue jwiunciatufuiffe coftat:pfertim Sibellap carminib?: 

apollinis delpbici ozaculo: i SDcrcurij Xritnegifti vaticinw 

Jta i fponfc boc eft facerdotalie monarcbie regnu pzefiguratu 

fuit:3ifdc fere auctozibue i ab otbue <# ab ozbie pzimozdio im 

peria dniaue numerant:pclut <£ufebiue-papbilue in Iibzie de 

pzeparatioe euagelica latiue refert-«Que fi minue certa et fide 

digna putat:certc in vHhnt illa 2)anielie:q in ftatHa illa ima/ 

ginaria per metallop diuerfitate imperiop feriee delignatmul 

lue relinquit fcrupulue:cu i ipfe manifefte q ridit retulerit: i 

no rulgaree babeatfue nfionieccplanatozee' <Que baud du/ 

bie oftedit ideo pceffilTe alia imperia:w boc facezdotale regnu 

banc fancta ditione:banc celefte i plane diuina j in terrie moi 

fiarcbia pzepararet«(Que deo vfqj adeo grata i cara fuittvt re/ 

gnu celop pfepe euagelij ozaculo relut ©regozi? interpzetatur 

fir, appellata-ftomanu aut imperiu ita buic pzeui u ac pzojtimuj 

indice ectitifle: queadmodu 3obanee baptifta faluatozie ncv 

ftri pzeco •zpcurfoz fuit«£Deritoq3 nec illo maioze quepiaj inter 

natoe mulie^nec Komano imperio quiccp fublimiue fpecioli 

ufue in roto ozbe rnqj antea apparuifle:in quo iure optimo fa 

cto ozbiecenfu i .ppagata per oee ozaa pace falue boim i pf ie 

fapietia nafci Poluit:rt illi imperio qt» fuo plujrerat fauezc ride 

rct-.vt venieti regi regu i diio dominantiu totueozbie pacatf» 

fubq3 rniue ditione redactue applaudezet^ac demu vt celeftie 

regie triOpbo terrena ptae que oim fmt ampIilTima pompaj p 

ferrct.-poffem equidepz fanctiffime boc loro multa pztfcop mo 

numeta:quepa!ti fummop pontificu decretie: partim rniuer 

fe ciuitatie fideiiu cofenfu appzobata funt: queda trira i vuU 

gata:qucdam etia abftrufa i recodira: aut faltem paucilfimi» 
cognira in mediu bic aiferre^tfcru enimuero qm vereoz ne fan 
ctitms tue:buiufcfi >facri fcmtus auree rneliozib? maiojibufcg 
rpiane reipu-negoeije debitae diutiua qj fas eft tcnea:i eadej 
ferc oia in faftop meoi^ voluminerqd nup elegiaco verfu copo 
fuiicomodiuslatiufi^erpIicatafunt.pisomilTisadilludei:/ 
foluendu venio qtf tertio loco ,pmifera:1;?ifpania ridclj eiufqj 
piincipce illud fcmg auriffe atcp oznafle imperiu: qtf vel fpote 
vel neceifitate fequi inftituiflent* <G6 vt facilius pzefte: nec re 
ruferie fciaderc vnqj cogar altiu3:mibi queda de t)ifpanie f? 
tu ac fcrtilitate repereda funt*©einde attingcnda gcn tiliii jpi 
anoiucptpa^nquo^calceetsaaliquid fubdenduerit deemi/ 
netiffimo? f erdinadi regfe -z t)elifabct regic Iaudibus:q vfcg 
adeomagnetercelfefunnvtcuomnipzifco^ gloziapferri pof/ 
fe videant :i quo? obliuione nulla vnep allatura lit etao» 
C*£ftquidcl3ifpania puincia vttSeograpbi tradidcrc mtv U , «** 
tremo occidcntc f?ta:freto (Saditano et <£tbefijs a merediano ' 
eftuauftrinifqitepeftatibua defenfa:afuro:eaurBo2ee eiufqj 

vipireneiBmontib^ntora0alIiapmunita:trit!ci:vini:oIei:ol 
umqjfrugil oimqjmetalloinacanimatiu que boibus funt vfui 

feracilTima:noicja*orarilTimegignit*9bund3tpcipuevelocif 
fimo^accrrimozuqj equop fetura. (fefeturcg felicifTima viroiu 
fobo!e:que no minus co:po? derterirate ac roboic tp aiozuj in 
duftria:ac vi rcliquae p^ouincias aut fuperatraur certe equat* 
3£receto3 totoe apud ea annoo decertatu eft Scipione <©rac/ 
cbo aibino Catone CDetello "pompeio £efare alijfqj ducib?: a 
flumatinis *o i <£3tabri8 ita acritcr rcpugnatu: vt ppiioize 
victozie fuerint qui victi fuerunt-ttecepta fuit tandem per cof 
dej ducconCantabzipoftremoabaugufto debcllati* pcft^ 
aiitttomaniB fafcibus liberc paruitfato vM tatoqj oznamito 
iliia fuit:pt nunqj illud memoziabile bellu \\n e bifpano milire 
gelTerint:3tafami!iaritcr cu illa virerut:vt innulla p:ouinciI 
plurcBcoIoniaBtrafmiTerintmuIIibipIura fuo^ gefto^ monu 
menta reIiquerint«;pompei tropbca in ppreno? iugofita funt 

ai) 

I 


Scipionu monumeta n5 longc a Earacone fpectant*3n Bafte 
tania tauri funt cjc lapide durififimo macimi: rergaqjbielfie 

adbuc notati-B^JJaO) Ca^SHK^S <££ £a£K3<£. 
Xurree 3uliu3ulij carceres^ulio briga:par ^ultat^ulia m? r 
tbiiietom ^ulij cefarie operafuerut*<£efaraugufta: <£merita 
augufta;flo2ba augufta:aftozica augufta:augufti munere co 
dite pfinftauratefuerunatqjoeeeiufdcnomini dedicate <£m 
pozie Ualetia <£remona jMacetia:muIteq$ alie m t)ifpaniaj ab 
ttomanie Colonie deducte fuerut» 3pfa <£merita augufta celc 
berrimureterano? domiciliil.Saguntbue rnicu fed lacbzima 
bile f idei ecemplu:ac itaracon nobile peregri nop ipfiufq? Su/ 
gufti bofpiciu rrbee.funt int>ifparria "Romano? tituli& ac mo 
numentieplemffime-flunqjdeinde mbifpaniabellu auttu/ 
multue fuitquin cenferet perinde acficfletiu fozo populi Ko 
manl t in arce impcri j«3 qua quide no dubitauit rrbe bec re/ 
rum dnaimagiftradoctnnenofolubona^ artiudoctozeeac 
cipere: rt<QuintiIianu genecam Lucanu luciuffozu pompo 
niumclaSpliu ^talicu CDarcialeOzofiu: Ueru rtilififimoe re 
ctozee rei publice*£lariffimofq3 lmpatozce: vt "fltrua traianuj 
t>adrianu ac l£beodoftoe:quiii etia ®alba ipfuj qjuie Koma 
nu:tn ab bifpanie Koma ad imperandu mifmm fuiffe pziuata 
pecunia coftat-Sj de getiliu tgibueia fatf • Uideamue nuc qd 
per foifpania tpiane rehgioni accefiferit. fuit ea p:incipio fun 
data i aucta martiprt diri famofififimie cedibue mirabilicg co 
ftautia:? ta mariu qj muliep feruida pfefTione reracp fapietia 
•poftcp aut fDabumete aliozucg barbazoy berefiet pie increbu 
it:etia ? catbolico? pzincipu potetia inftauratarfn oibue bije 

o:dinibueceleberrimo8piercIigioniealTerto2C8j)duritbifpa 
nia«<£u eni a no pltirtto apfbp Jacobo jcbedei filio rpi fidej ac/ 
cepiffet:ipfa quocg poftea in numeroe tulit:qui ea quaaccepe/ 
rant rcligione cu t?ite periculo tuerent •Omniu clariffimoe gc 
nuit l^aurentiu ? Uincentiu Ualeri) dj? aconee.<fodejfere tge 
(£ngraciaiinumerabikemartiree<Iefarauguftanof-JDuaep ^ tffii III II 
MM|MM MM llll cm 1 6 7 a ? 10 11 12 13 14 15 ttm <£ulaliae alteraBarcbinonefermaltera <£ meritefem-ITo 
leti «fugcniu epm i martire.Slfonfum i 3ulianu epoe i cofef/ 
fozea:ac ieoctdia virgine-^n certie locie Sifebutu i "Recare/ 
du regee <8ottbo?«ac t)ermigillu 1-eonigildi regie filiuj:qui 
maluit fccuri a patre pcuti if$ Hrriane bereficofentire. <B% biie 
autqui ecclelia dei fuiemeritie i doctrina fundarutptonmuj 
etregia ftirpe fratreeteandru cui ©regoziue fuoc libzoe mo 
raIiudeftinauit'Braulioneepm<Iefarauguftanu' jjfidozu qui 
inter multa opera etbimologiae etia fcriplit:ac f lozentia ttrx 
gine que religiofie mulieribue quae olim veftalcetdeinde mo 
nialce nucuparut:centu cenobia erer-ifSuper boe tulit t>ifpa 
lia<iarpopbo?epm tmartire:9bundiu i «Sermanu diaconee 
i martiree^ufta i ftuftma vl rginee* "fcabet Cozdube quinqj 
iquadraginta ec rtroqj fe tu fancrou catbalogo afcriptoe-ba/ 
btnt duodecim legiocbabet «Emerire fecfer Barcbinoncabu 
le fepte-iSerude tmu felice martire i in eiue agro.JDamafuj po 
tificematimu icofeffoze.cDuoeomieatcpalioc quinqjiqua/ 
draginta in <£ufebij kaledie notatamoia bieuitatie ffudio po 
luipterire'Cfeucpuiead occafum meafeftinet ozatio neuticp 
omittedi funt diuue ©nicue pdicatozij ozdinie fundatoz: i in 
eade religione pfcffoi inditue-diuue Uincetiue f rrrarine* 
poftqjautcuimpurie 3fmabelitie SDabumetea berefij aftru 
enribus "no pzo glozia i imperio fcd pzo religioe x vitn certam? 
iam-B aut nfo crie:flut diumo i arcbano alio quoda fato no ec 
Slia tirn Hpbzica:reru etmaioze <£urope pazte depulfi fumue 
fuitqjopueadinftauratione religioniearmieipotctia pzin 
cipmcpqj no de fuerint et alije regnie % ftirpib? pie religionie 
alfertozce:tii t>ifpaniau regee noftrou eminetiffimou pzinci/ 

pij pzoauctozee pzecipua fibi et bac re glozia vendicarut:o; eoe 
emultieflozetiffimifqjregniedepulfoeMnumeriescfereeciti/ 

«libue daiie i cladib? affecerut-pelagiue eni pzimue poft co 
munc fupzemaqj illa:que ^uliani comitie fcelere inducta e: to 
tiuB 3berie calamitate:pzimue tancg alter (Tamilluepzo laben 

I' 

I I r 


repatrtacoactoer montanieafturuno iufto erercitu fumpfit 
arma:tii maria i atrociffima in eoa plia gerenarab eodectl ipc 
folus er ftirpe regia fupercflctzfuit (Sallecie t Hfturu rcjc falu/ 
tntu8«Sbbocpoftca,pfecti funtilli&Ifonftftemiri <£)rdonij 
ferdinadicgrac^acobiperfai? 9?edo?Srbenienfiu £Dacedo 
nu Homanozuqj regibus nibilo inferioze8*Siquide bi regna* 
imperia fua n 5 folu fumma cu fide i equirate rererut:rerihtia 
maioze immodu pzopagauerunt-fla a (Salecia i Hfturibus ut 
dictu eft incipietes lulirania Betbpca Xurderania Carpeta/ 
nia Safterania Sardulia £3rabzia £e[riberia Suferania Baf/ 

feraniaac J*a!etania:ltceni pzifcisnoibusappellantkualijs 

multis puincijs Sicilia Sardinia Barearcfqj cu ceteris adia/ 

ccntibjiB x bie que in occcano ftifpanico funt infuMe e £Dau/ 

ro? manibue rindicarut» 3)de quocg reipub*rpiane % buic pc 

tri nauicule d u fccudie rreref rentistmario femp oznamcto fu 

erur:du rero aduerfue pzocclla? turbinib? quareref :? admfni 

culo % fubfidio finguIari»(Quo? reftigia imirari ferdinandua 

reril^elifabetreginanoftriincoparabilea pzincipce:rr omit 

ta admirabile iufticiadiuinacp fapienria:quibu8regna rrri/ 

ufcp Wfpanie ftbi a maiozib?tradita:tnbeIIO£ licetia coquaf/ 

fara plurimu t plane cozzupta ad melioze fruge fpedemqj rede 

gerunt:Stqj vt pzererea innumezabiles ercellenniTimafcfc rrri 

ufcgrirrute0:quibu3celomagi8 quamterrie fedignos pze/ 

ftanr:erate noftraeteo potilTimumternpoze: quo pzopteriu/ 

uentut isflozermregnozum liberozumceterarumqjrerum af/ 

fluenriam Tfelicitatcm delicatiozeftbi riram deligere p:o luru 

feculi debuifleimdei amozem et cultum omnibus delicijs rni/ 

oerfffqj diuitije prefercntesrfaboziofum fane ac difficile:fj me 

ritietgloiiepIenumopusaggrefTi funt:cbztfti Safuatozis fui 

nomen et imperium domi fo2ifcg propagare:ac pzimum nonul 

lop qui ad veterce "judtoiu ritus: Crplofafcp iampzidem ceri 

monias relabebantur:de medio tollere* JDeinde nefandilTima 

fflmoiu gente que in ertremo quidem:fed locozu fim 7 operf bus tmmitiffimo <£urope angulo cotra oem pzeterito? regum 
potenriS refederat: ercindere erterminarecg penirus retuo ee 
grauifTimu obpzobziujcpiane reIigioni8*(£2uaquidep20 re nec 
tbefaurie parcut quos vfqj ad regia oznameta iiberaliflTime p/ 
fundiit-flec cozpib? indulget:q majimis i manifeftiflim is pe/ 
riculie pfepe obijcf ut:<£a caritate vir i cbixmt inrer fe munera 
triceapartiunt:pt pene nSmtnus decoria (it in ozdinc ipo qj 
irt opere- ferdinadus eni aio inuicto ac fere berculeo ejrercitix 
buepzeeft:duce8ducitacregit:militaria opainttreoe partif 
boftesfundittPrbeseFpugnat^monftradomat^triupbofqjre/ 
po;tat'l;)elifabet wooimque rncfjfuerutregina? crcelletif 
fima in finibus refides piogrcflb in erpeditione v iro: per puel 
iarii alfiduas ftationes donec redeat pzo regis ererdtufc^ in/ 
columitate i rictozia iugiter deu eirozat:iura populis dicit: fti 
pendiacdparat:comeatusdeducicurat:fublidia regipariter i 
ducibud trafmittit:faucij8 lectos medelas % m edicosrfan w au 
te arma cibaria i egregia dona^ (Quin etia quo plures ad mili 
tia trabattardentiufcg ad bellu fui 02is maieftate incedat:ipa 
quoqj interdu in caftra fe cofert:i ducis optimi munus implet 
ged impzitnie rterqj i cc caftris et er prbibus (Saneae jLeno/ 
nes!alcato:e0:periuro8:omefcpblafpbemato?e8tconteptozc8 
dei ettermiiiaruuiniquu cenfentes q> vb\ de caufa dei aginbi 
de impuri erieges i impij diuerfeut •flec minue optimie mozi 
bueqjampfilfimaditionereligionejdei fundari debere erifti 
mate9:quo fit vt deus illo? caftr^ aftare:i!li8 aios % pires fug 
gere:eifde etia boftiu rictozia i rotop fine fuppetere rideatur 
Siquidejnullum erercitumeclegu rcrinuaditquemnonfu/ 
perertnulluoppidu oppugnat:q6 no ftati^ejcpugnet • "flibil de 
niqjtam arduuaggredit q6 non cofeqtut-flam vt pzeceream 
y bis primis anni8 Slpbarna rrbe SUozaqj i SercmUii mul 
tiealijsoppidi^tarcibuscepitrtcpeftarepzeteritflcuKboda 
prbe ciufqj agro i feptuaginta alijs oppidis rltra quadragita 
bomwu milia jpiane.ditioni reftituit^ac eade eftate que vvc *♦ 
I 


cft cwcta XwiS vrbtm ffioclinu f\loiac& % monte frigidu: c5 

ali/squibufdamunirifTimiscaftellisin boftiuoculiein ipfia 

«Sranate portie:ac pnte ipfa regina erpugnauit* 3aj rero qua 

ra fit rtricp dmine rei cura:quatus cultue:quara magnificetia 

no (o\u templop appararue % augufta oznametarrepetia faccr 

dotu ozdo dignitae i fedulitae declarant* Jmpiimi(cQ teftant 

lautiflime reftee % pciofa rafa ad templa:q in boftili agro nug 

crectafuerutpauIoantctranfmtfra»t)ijergo btifTime pftaiu 

fti tam pij ta fancti ac plene diufni pzincipee tut cozonc nunc 

accedut:bi tibS bodie per buc illuftre dnm <£ntcu iDedojaro 

3CendiIIe cornite:regiozuc# ercrcituu ductozc: per bfic reuercn 

dum patre ^obane iurifcofultu 93etbinnefem hnctmtis tue 

notariu:acj>ermefideimunu0:obfequijpfgnu8:rel!gioni9ar 
ra:ac pietatie tributu pzeftant»*bi deniqj te per noe vt re? rpi 

picariu baud dubiu "petri fucceffoze:? certiflimu totius ciuira 

tte fideliu pontif icerenerant % co!ut-(Qd (i ferms qj opoztuit 

k n5 eo? v olutati fcd tepop potiue ?ditioni eft imputandu.jfm 

mo ?ero ingeteegratie piderent babede:#tal! erercituudu/ 

ctoze tam diucarere potuerut:donectibi debituobfcquiupfta 

ret •Siquide qj rtilie bello fit cuj fcpe aliae:tu vero pauloante 

dum pfidio Slpbania teneret latiffime patuif "boe igifreges 

crcipebeatifTimepnercipe inquatamplecteretoto aio % foli/ 

d^ cbarirate:boe tibi piaru ejcpeditfonu ducee de!ige:bo9efFi 

ce participea % miniftroe magno^ operurboe demu bie ad vo 

tu peractia pontif icie decretie ac titulie boncftato. 3ra enitu 

fpectat ad fcde tfta pontificia a qua nil nifi benignu piu ac ina 

gnificu .pficifci debet\Jta poftulat cibop tx quibue fpfe ozige/ 

nem ducie per nobile i plenii mifterio nome: quibue ideo btic 

pontificatu diuinitue deftinatu fuifTe reoz:pt iu quondajpa/ 

(toz optimue bumanii genue falutanbue aleree cibietfeculuc^ 

aureuqj noftrie tpibue reduceree: 3*3 demu^ erigit magiw di 

uiuaqj illa tua f pfeffio:qua coiomtionis tut die iufikih pace; 

abundantilcg tuie populfe pzomififti* &ue tria fi pzeftiteria: 
lllllllll 


III II 
llll|llll llll llll cm 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15 quideft aliudqSa deo imoztali pzcter animo^ bearitudinecie 
opremue*St in eo q> m coponenda bac comuni 3*alie: tmo re 
ro rotius rpiane religionie pace rantuj ad eoe auctozitatte de 
tuliftimon paruu animi pignue accepimue»Hge ergo id btifli 
mcpater-flam no erunt regno indecozee:rideberifq3Cum <Seo 
abominibueadftudiuquod ineoepzocliueeftcofentire: fun 
gerie officio cgrcgii incoparabilifcg pafto:ie:cuiue eftppzium 
amarc ouilie fui piopugnatozee: ipfmfcg amplificatozee auge 
re:erquoquantagIoziam cofequerie -fla^ tebumanie rebus 
pzefidente fublarumejc<£uropa fueritfempiternuobpzobziu^ 
nominie*piani-<Qua re quid pzedariue:quid optatiue: quid 
te digniue:quid deniqj deo % bominibue gratiue pofite eflFicc 
re*£ueniat rtinantltcutolim ^nnocenpontifice et f erdinan 
doregc Wpalie recepta eft*3ta nunc fclicifltmie aufpici/e m 
19 qui eiufdem ee nominie % alio ferdinando debetl3tc:©ra 
naca rrbe marima: que olim ^lipula magna dicta eft: ad cbrf 
fti culrum et obfequiu redeat-£Dorcp in Hftam ad recuperada 
faluatozienoftri patriamrquod fclir fauftuq; fit fanctirati tuc 
coc maieftatia toti reipub*pianc ftgna % militia coferamue* 

fTbabtta ftomwiiifaWctobii&Bnno falutie 
ferto % octuageftmo fupra.cccc-i millc. 

C9d be c fuminne pon tifer Iaudane et ertollene miru immo 
dum gefta % rita Sereniffsmozu regie et regine frifpanie: egit 
illid immoztalee gratiae fuo KeuerendiiTimo? £ardinalium: 
populi T\omani:actotiue3talie nominer^tempozeSitti prc 
decelfoziefuinnuncfc pontifkepacem 3talic: imoreriueto 
tirpianc reipublicc reddiderint.<£>btu[it# fe paratilfimuj ad 
omnutque in eozum dccue cedant» 
&»- III II 

cra 6 7 s 10 li 12 13 14 1.: 
2£res mibi dant nomen terre:tres laudibus omo 

<Denorriam:befper!ani:trinacriamqjplagae# 
Jlh tulit:fouet bec retinendo:terria pafcit 

Sic geniustlic are:fic mibi flurit bonoe* 
gtirpe <8eraldini ducene Hnrboniue oztum 

pzincipibtie lucem tempozibufcg dedi» 
Wam luftrauiozbem regum [egatue:? bozum 

©efcripli rarifegefta decufcp modie» 
t)ec mibi ter denoe inrra Jozs contigit annoe: 

Iftor facer ad facrae ree mea vota tuli* 
flamqj elego faftoetfp.-icie fed cmtibns odae: 

"Deroico cecini mpllica facra pedc» ' I^HI 


Mfi 
III II cm 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15 I 


cm 1 6 7 8 io :: 12 13 14 


cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 o 

CSJ G\ I — CD I — r*- ^O u"> 
^r 


■ — 

mU i ro CvJ o ■ co r- AO m ■^ ■ro CM 


u I cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 cm 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


o 
csj <J\ ■ <x> 


I — r- ^O m t cn CvJ o a\ ■<:o P- ■VD 


m ■t co CM o cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 15 It 
cm 8 10 11 12 13 14 
; cm 1 

!lll|llll 


III II 
Mll i i M 1 M M IIII 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15