Skip to main content

Full text of "Oratio ad Alexandrum VI in praestanda Venetorum obedientia"

See other formats


I*LIO*r.lAQlM a>,H»iaii! K UITTRF5 

.DRES^is ■a-w wiMiL i| 4 WtE '4 / 

I 
' I 7 8 10 11 12 13 14 15 16 Ex Bibliorhcca { 

quam 16O00 Voll. conftantem | 
huic AbbariacS Genovefae Parif. 
Tcftamenio legavit Car Maurit. 

L£ X^LLiea Archiep. R.emeniis. 
Obiit anno 1710. 


cm 1 6 7 8 llll 10 11 12 13 14 

4 *- *v 


M. ^'^-V 1 /cvW ^ ^ w ■ 

v»v» » 


c 


, A ^v f< + 
./■• 

1 V> *%.-* V 6 y 10 11 12 13 14 15 
1 II 1 [ M II II III | II M 
llll|llll|llll llll 

cm 1 -3 6 7 y 10 11 12 13 14 cm 1 6 8 10 11 12 13 14 15 ' 


cm 1 4 6 7 8 10 11 12 13 14 li 

D*U/ co /.1 E««to ifitMH&MK ' " i {(>) 2>0« M fc. 4«3 - PlitttAu. iiOf c 7* 2-CJJ - AIC 

J"(lo) - 

*(il) !>*»■*•" *f>o 
f*4 KN.lll «II 

(vf.lfjtvMSl 6^5 

(4o£*v 3?/ 4 jj i**0 I4?4j ii («%) - 

'-■■ toj - 

15 t>0 

it>W 

\\ (1« 


6S-S 

C7H 
T a 

m PdluU- i9 n IJ(*3 

lo(*«) 
ll (3-7J - orfU« miti i»s« 1. w* 

%M Dcu,Vw»s ut ' ***£ 

fft. , >, . uJ «.Um U«*«' »• &-•' *— 

- m 

- I4.9 t. .* £*«}? ^l — ■:o- 2,2 C a < 

23 C*5) 
2n CS« 

*6 CJ2) 
*7 C33) £<X4crvO 1'V 

513 ZZ [XU) P« diaJbU <*> *Sll 

3o (Jtf) - /J*i/ \£> 

cm 1 TT -3 6 7 y 10 11 12 13 14 X. 

/* "V 1>'J 
1 1 1 1 { M M M 1 1 1 1 M 1 

c 8 10 11 12 13 14 15 

E 

r 


cm 1 6 7 8 

M 1 II II 


< 


J 10 


1 


1 


12 


13 


14 


15 ■\\- . 
CScbaftfani Baduarfi equfcis patririi SC Se 
natoris Veneti illuftriflime Venecorura 
Reipublicje oracoris ad Alexandrum» vi ♦ 
Pontificem max» in pr§ ftanda obediencia» 

I aliquo uncf cemporeprifcoru uc pacrum 
arcate fanctiiiirne ac bcatiiTime patcr ktari 
&. exultare in pontificum creationc contige 

ric-Nobis in tam faufta & fcelfci beatftudi 

nfs tuar ad facrofanctam fedem fublimatione maxime 
lartandum & exultadum omnibus certe uidetur ♦ Cum 
dfuino nutu incfFabihcp prouidentia tc pientiiTimum 
omni a:tate & gradu fumma bonftate patrem fn domi^ 
nfcf gregis paftore defignatum intueamur- A quo aeta^ 
ris noftrx qufctiiTimum ftatum &(ut recTfus dicam?} 
aureum fcculum Gmus fufccpturi ; ut queqj natura aut 
fortuna data fint omni prorfus dubio 6i trepidatfoc fo 
motis:fingulf finc xpifidcles habfturHnfpcclis preier./ 
rim dfua prudentia innata manfuetudfne atcp clemeriaj 
beatitudfnfs tuana qua nemo unq auc non pie &cleme 
ufllirie fufceptus:omniq; benignitatc.Tummaq? arquita 
te fubleuatus abierit«Nihilqj aos te nifi fancTum fmgi* 
lari iufticia:maximaq$ anfmi moderationc aclum:infti 
tutumrdifpofitum ucdfcf potuerft«Quaz omnia natura 
litibi funt infita iure:cum ea a teneris(ut Graxf afunt} 
ungufculfs ex dfui Calfftfpatrui cui fonce auxifti j In 
quo tanta fuit fanclitacis doclrina:jufrcucumq$ omnfu " : \ ! 


plenitudomt uerc dcus unus huraafto in corporc crcde 
dus faeritjK ita auxifti; ut ne dum ci merito coropaan 
dusjuerum ctiam anteponendus ab omnibus uidcarisj 
Cum 8C rcrum gerendaru prudentia cclitufqi lapfa amV 
mi tui inaudita fapientiatuirtutumc^ omnium fpkndo, 
rc adeo pollcas: ut illa ctiam ipfa rcrum humanaru do/ 
mina fortunatqua: uim magnam habere dicitur: tibice 
dadocumq? preftet ♦ Letetur igitur 81 maxime cxultet 
chriftiana Refpublica:deoq? optimo immortalcs grati/ 
as agat:qui etcrna fui prouidcntia talem fibi 8C tantum 
paretem aflignare uolucrit:quod iure etiam optfmo irv 
fallibili uifione preordinatum intucmunut eum in fu? 
rcligionis fupremum Principe prcclegerit :qui diuisHi 
fpani? Rcgibus maxima elTct nccciTitudifcc coniuclus 
ob prcuifa Regum ipforum xpianifTima gcfta pro ipfi 
us religionis conferuationc:dccore: maximaq? amplitti 
dincxum incrcdibili animi uirtute 8C magnitudine glo 
riofilTima belli 8C armorum ui:amplilTimum 8i opulc/ 
tiiTimum Bethice Regnum per tot annorum curricula 
ab inf idclibus occupatum:tali 8C tata gloria adepti fint 
ut ab ipa etcrni uerbi humanitatis alTumptione:nil glo 
riofius:nil diuinius acTum intucamur • Eum prccipuc 
etiam preelegerit:quem ortodoxe fidci diuas inftiturio 
nes ne dum fnuiolabili flrmitate feruaturum:uerum eti 
am nouis 8C necelTariis fancTionibus fupremo xpiano/ 
rum pnncipcdignis Petri nauiculam decoraturum mi/ 
nime dubitamusjut deuotifTimi omnes xpicol? maxt/ ' maattcnrionc cxpe<5tant:fuppticcfq? petunt Kclamant 
quo fict ut nulla unq etas diuas laudes tuas conticefcat 
Nec obliuionis caliginem uita tua formidabit:fed onv 
* nium fcculorum memoriam ipfa eadem femper tuebilf 
ccemitas : 8C obftupcfccnt pofteri innuraeras ipas iau^- 
dcs tuas audientes & inteiligentes: eterna demum diui 
obiecTi clarifTima uifione beatificaqj fcelicitate gaude^ 
bis-Cum iatini eloquii Prfncfpfs fcntentia i omnibufqj 
qui patriam:qui proprfam religionem feruaucrint:adiu. 
ucrint:erexcrint:auxerint:certume(Te mcelum dirrinix 
tum locum:ubi beati fcmpiterno euo fruatur • Nihilq? 
eiTe Princfpi illi deo:qui omncm mundum rcgft: quod 
quidcm in terris fiat acccptius. Noftrarq religf ois Pi ia 
cfpes oes & populi innumeras Kimmortales tibi grati 
as habebufCum nil prexlariusjnil dcomaximo: ipifq? 
xpifidclibus gratius:tuoq;'paftorali ofFicio djgnius: 8i 
rcli2ioni xpiane. magis neccfTaiiu cfficcrc poffis . Vtqj 
Vencta Refp-xpianiffimo fuo inftituto i fohtecp in fa^ 
crofanclam fedcm deuotioni fe_pe 6i fepius: ne dum ma 
• ximis facultatibus;ucrum dC proprio fanguine compro 
. batis morem gcrat'; Oratorcs nos fuos ad apoftolfcos 
beatitudinis tux pedes mittendos f nftituit:ut ilh folita 
generalcm obedientf am-.omnf cordfs deuotioe 8C uibi/ 
lationc prcftemus.Siccp facfmus & preftam?: omniaq? 
Vcneti ReiWpro confcruatione-amphtudine gua ian 
ftiir.mcfedis dC beatitudinis tua: deditiiTima 6tobfe, 
quentiftima polliceraur. Vcnetaq; Rcmpu.ipam nofqj 


I^H 
tuar ad fuppremum.orthodoxe fidci apicem fublimatio 
fcelix fauftaqj fit;deum ipfum optfmum i maximumcu precamur CDixf fn publico Confifl:orio;Dieocvii* 
Decembris-M «cccc.lxxxxii. 
cra 6 7 8 10 11 12 13 14 15 I 


cm 1 6 7 8 io :: 12 13 14 


cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 o 

CSJ G\ I — CD I — r*- ^O u"> 
^r 


■ — 

mU i ro CvJ o ■ co r- AO m ■^ ■ro CM 


u I cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 cm 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


o 
csj <J\ ■ <x> 


I — r- ^O m t cn CvJ o a\ ■<:o P- ■VD 


m ■t co CM o cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 15 It 
cm 8 10 11 12 13 14 
; cm 1 

!lll|llll 


III II 
Mll i i M 1 M M IIII 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15