Skip to main content

Full text of "Oratio pro Hercule Estensi, Ferrariae duce, ad Alexandrum VI. Ed. Julius Campellus"

See other formats


AJiLiOT.iiqtj* % REr rr ei 

DKUETTR---- 
V-TfiliCOUR 

ADRESS is 
* DIVER3 

R80NNA' 

■v-xv» <.;H*IST0P 
COLGJMB 

jNI'.'! ISNti" 


r- 
CM I 


O 
' CM CT. to r- t^ C£> m ■^r • co > i. I— CM O ■ o cc r- kO ■ i r ■; •-sT I cn •CM cm 1 u 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ex Bibliorhcca [ 

quam 16O00 Voil, conftantem 
huic AbbariasS Genovefae Parif. 
Tcftamemo legavit Car Maurit. 
LeXellier. Archiep. Rxmenlis. 
Obiit anno 1710, 


*"V' \-*»w 


A-< t-<w.jAx -> A , &. W w ■ t-iv 


A Q >t-%. r**- \ 


»■»• 

.1. 


- • -V 
l^- 


C t- - l/^Vv v K f 

J »v ^ 


3 *-%*-v v\ 1 £** 

cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 
K£> lO <nT 


cm 1 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
<p- t (J ' 


cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 

&t 4jul. v»t . U— D*U* -f?fcl tq) - aic - 

3 (g) - dnut 

^ (§) &**»»* <ZtZ Uojo 
&«62 o rru/^ 
66* ro©) - Atr 
*0») - vjs 

5 fm) o^i 

A4.os*v.wi n« 
*/ > u 

<CT[t6l - ©'**-* 

(4 0£*V.S« 4}i 6rrUo 


-Ifr (loj - 

r^ <* kv * 

15 l*A 
»»(a-H) 


*y 6S3 

C74 

omw. 
J<Jo PeUU^Aja- ^o^* 


)9(*S) 
Zr (x 7 j OlA^o mfluo Otwi \a n* 
I - *5* 


12 C*t) 


i)<X4Ct\© «A 


► ' r • 
23 C*5) 


- 
28? 
2M t&O 


- 
313 
5S" cil> 


- 
3»l» 
56 (32) 


- 
U&6 
*y C33) 


JbL* * 
• 

28 (&m; 


IW 


eU 


<tsil 


*$ L*t) 
/Sltt 


%o 0*) 
• 
'Slf 


X 7? ' J 


' — ' — • — - 


^^^^^^ 
■^ f // - 


4/j [ 
F 
/ E 


/4* 


F9 B — 

^i — 

> ■= 
?' fe 
i 


i 
1 L 
1 ! 
yl 1= 

f 


i 


* l 
i jlr 
8 K 
M 
■s fe 
r We^ 


• 


i 


■ 1 1 III cm 1 ~ 8 10 11 12 13 14 1 5 


cm 1 2 4 1 8 1 11 12 13 14 „.* 

iu**»* 


t *> 

& 1 Cllluflrns &Rcucrendi 

DOMINI 
Nicolai Maria: 

E3TENSIS 

Epifcopi Hadrienfis 

ORATIO 
pro confanguineo fuo 

INCLYTO 

HcrculeEftcnfi 

FERRARIAE 

DuccSecundo* H %l f tt ^^^^^^^^ 
Ij 


1 ' 

1 
1 


! 


Hl i CIulius Capellus Spolctiflus dodlifTimo 
ukoLucaeRipaeFcmriefi litteratorumc^ 
patrotiooptimo*S*P*D* 

- 

Cripfi ad te Rfpa tnf oprime fuperiorib? df 

ebus de candidiffima illa oratione qua Nix 

:olaus Maria Eftenfis nofter pontifex Ha 

drienfis obedietiae Calicet xpiano more pr? 

ftanda: gratia in publico(fic* n* appellant) confiftorio 
habuit ad AIexandram*vi'Pont'max* proconfangui/ 
neo fuo gcnerofo Hercule Eftenfi Ferrari? Duce fccun 
do«Quibus quidem litteris ut memini quom tibi eam 
(ut par erat)non folum meojueram omnium litteratO/' 
rum iudicio fatfs laudauerim • uolui m fidem teftimo>» 
niumq? Iitterarumjquam menrfs acfe conceperas t ocu* 
lorum etiam pupulis recognofceres ♦ Mea igitur opera 
cum cpiftola ad Ponrificepretertfm quom a multis eti 
am clariflimis uiris cftlagftaretur imprimendam fden 
damq? curaui(id cnim mibi illuftris dominus 8i ame« 
ni profctto uir ingenii Hcrcules Varanus ille nofterj 
qui ut fcis is ftudiis fummopere dclectatur Hadricnfis 
collcga hinc proficifcens miunxftatcp ut inmepotcft: 
demandauft) tibi'9 & tanti pontificfs familiariflimo 8C 
omnium id genus patrono optimo mittendam ftudut 
Vtinam autem 8C geftus ipfos honeftiflimos & graui> 
tatcm ;& facundiam;& uenuftatem:& illam dcniq; hu> 
mana longe auguftforem maieftatem qua dicendo prg 
fe tulit cxprimerepotuiflem*Ripa mi optime poderaft 


1 
1 


- 
I das illc quidem fcntentias ut cenfeo non nutncradas ar 
bitratus totus hercle dulcisjtotus grauissotus amcen? 
tctus breuis & facundus:totus lucfdusjtotus fuauis:to 
tus candidus:totus dcniq? latinus Romanufq? fuit«Nf 
Kfl rudejnihil raolcftummihil barbarura:nihil ihtcmpe 
ftiuumtnihilobfcurummihil inconcinnuramihil pnv 
Uxummihil demum ut pleric^ hodie fiue aftentadi fiue 
oftentandi gratia eo potiftimum loco folent: aut fupcr 
pacuumtaut uerbofum attulit* Doctis omnibus Cardi 
nalibus cudis{iacrolancT:o Senatui apof tolico uniucr' 
£b :i piq? fummo pont* fn primis gratiofus atq? non uul 
gariter laudatus«Quid plura claro^ oratorum fine con 
trouerfia olm fentcntfa palmam reportauit» Gratabere 
itaqj illuftriftimo Principi:domui Eftenfi omni: Fcna 
riaeq? uniucrfetob tot tantaiq? Pontifrcis noftri Hadri/ 
cnfis ufrtutes laudefq* innumeras j non fine maxima eo 
tum glona acthcmu Hctcule duraturas* Vale & Catm 
pcllum tuu ipi Pontifici noftroalluftriqj dfio Hcrculi 
Varano etia atq? etia comendaiorationem ipam(fi pla/ 
eet)amicis olbus impartire*uale itc^ct me ut facis ama» 

CNicolaus Maria Eftenfis epus Hadricnfis 
Alexandro* vi«Pont«max-SP<D* 
Onucncrat Beatiftimc pater intcr huius fin 
ctiflimi fcederis principes ut clariiiim? Re 
gia: maieftatis orator id dicedi munus fufci 
perctjagcrctqj. Scd nefcio quo fatfum cft> cm 1 . 7 6 10 11 12 13 _4 15 Poftca qua ad (anfticate tuam aducntaufmus ut uniuD 
cuiufqj potetatus orator partes fuas ageret-Itac^ uifum 
eftilluftriffimo Principi meoHercufi Eftefi beatftudi 
nis tuas filio ac clfenti dcditiffimo hanc proufntta mfhf 
demadare* quapropter humilis fummoperc rogo oroq? 
janditatem tuam meexcufatuhabeattfi non taie apud 
tuabeatitudinehabuero ofonem quale 6L illa poftuia^ 
rettX tam ampliffimo loco c6ueniret*Mifi igif ea qua 
lecunq?(ut uoiuit)fan<fh'tatf tuac: Si qufd aut in ca erra 
ti forte pofitu incuriofe fucrftjcenfura fubifciat ;S£ noti 
fiiihijfed tpfs anguftffs rogo afcribatur * Comendo me 
etiam atq? etiam fandtitati tusc quam deus opt«max*ad 
uota foeiicitet* CNfcoIai Maria* Eftefis epi Hadrfenfis Orot pro 
Gencrofo Hercule Eftenfi Ferrariae Duce fccfoiln 
publico confiftorio habita ad AIcx*vi*Pont*max« r 

Emini fane mi^ ufderi debet beatiffime pa 
tenfi in ipo dfcendi primordfo exalbcifcam 
uchemeterq? comouear ac toto penitus cor^ 
t pore cotrcmifcam Sumus etenim in confpe 
ftu ampiiifimo^ patrumtfnter facrofandae Romanas 
eccfif cardines firmiflimostinter ipa mudi lumfna coraf 
pontifice maximojquem iefu xpi ufcariu f uretmeritoqj 
k dfcimus 61 affirmamus* Veri dei locum interris(onv 
nipenitush^fiwtione fubiata) obtfuentem ♦ Qucm 
pcrinde ae fanftum quoddam NVMEN colimus? omncstucneraniurjadoramus» Poflularet equfde & lo/ 
cus hic ampliffimus beatiffime patcrt 8C noftra* lcgario 
nfs officfum ut innunieras ac pene infmitas ufrtutes tu 
as m raedium adducercmus^Qua: fi pro dignitate ucb 
fend# cnarrand^q? forcnt t non brcuf & extcmporali 
orationeiquali nuni ut te non latct beatiffime pater w 
pcnte & pr^ter omnium expc&ari one utendum eft ex/ 
plicari poflcntjfed exquifitam fibi facundiam t longiffi 
mum tempus:8£ grande proculdubfo uolume expofco 
rentjuerum quoniam ab aiiis Si clariffimfs qufdem ora 
toribus magnifice 8£copiofc faris pro tempore cclebra 
tx funt;longiori fermoni parcedum cfle duxfmus* No 
erat ptf terea hoc loco ptermittcnda maxima ex ifta tw 
ad Pontificatum afTumptione eum Ferrarienfium ony 
nium lactitiajtum multo magis illuflriffimf Ducis no/ 
ft ri Herculis Eftefis celfitudinis tua? filii ac clietis ob/ 
fcruantiflimi * Sed ut cajtcris oratorfbus ab is ccrtatim 
miffis;qui facrofancftae Roman^: ecclefia; aut paretaut 
adh^rcntdiccndi locum rclinquamiSilenrio noftrail/ 
lam hilaritate mandare conftftui -« Illud tantum dixcro 
<j> dux ipc noftcr Hcrcules illuftrfffimus ut uirtuti tue 
6c f^licitati noftrg pariter gratularet* chariffimu filium 
fuu Atphonfum uerapatris imaginem ad beariffiinos 
fan<5Htatfs tux pcdes Ifbentf animo mifit* Cum pr? fer/ 
tim fibf a:tate iam exadla non parfifTet nifi p aduerfam 
ualftudfne ucniendi ut optaret facultate dcncgatam cei 
nerct*Spcrans tn ubi primum corporis uires maius ali 
quid <| f n prgfentfa pollfccbuntnr forc ut uenerandam cm 1 ■ 5 7 6 10 11 12 13 _4 15 iftam beatitudmis tuae & humana longc auguftforem 
facienuquamClicet abfens)afliduc cernit animo:prg fen 
tem intueri;conteraplari{ueneran':adorarej atq? alloqui 
pofiitvTunc immenfum gaudiu corara cxplicabit { qcf 
ob fanclitatem tuam coneepit ad maximum 8C exceller 
tiflimum iftum gradumCdiuina prouidetia fuggeren." 
te).puecTam» Interim feipfum chariflimum filium om 
ncmqj Eftcnfem domura beatitudini tu§ qmaxime hu 
millimeqj coraendat^Potentatum uero fuum oemCqui 
tu9eft)debitam fidem inuiolabilem ac promptiflima 
obedientiamtut & Eftenfes omnes femper de morcicae 
teriq; xpiani Principes confueuere:pro tui pontificatus 
amplitudinc tuenda:amplificandaqj abundcpollicetur 
Oratqj ut fanctitati tua: uitam inter amplfflimas coiu» 
tra fidei xpiane hoftes uicl:orias^>roget:& dcinde qui^ 
cta fede illuftrem dC diuturna pro tuae bearitudinis me 
rius clementiflimus ille rcrura oira opifex deus feruet* 

Dixi» 

CRomae fmpreiTa pcr mgfm Steffanum 
Plannck:IulioCampello Spoletino pcvt 
rante; Anno faluatonVM-eccc lxxxxtu'» 

Nonis Ianuariis» 19 

II 


1 


6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 m 

1 
[ 
; 


l Hatie< COratio ad Lcdlorem» 

Lecflor diuitf # pedc QC Co\ utx 
Ec iuncfoe fimul omnis ufcg uocisi 
Summt Pon tificis pacru antc 8£ oraj 
Sandx>conctlio:S£ dei fenatu 
Akum qui cupis inclytumqj munus 
Dicendi:caueas prolixitatcm t 
Et quicquid nomini grauc eft latino» 
Et diicas aliquando m? magiftra 
Gm tonem remouere ab hoc theatro 
Dulcis:lucidulus:grauis:!atinus: 
Tcrfustca ndidulus:fcucrus :alrust 
SimpIc:<:rafojs:amoenus :atep apertusj 
Romanus bonus:& mere facundus 
Et totus breuistK modeftus cfte* 
Cund:is ordinibusrfcnatuicp 
Dodis omhibus:8d bonis placebis* 
Summo pontifici:dcoqj noftro 
Sic tujperpauodecens honore 

Succeflus refercnsdiu cupitosi 
Tcmnes Rinoccrotis ufq; Nafum ♦ 

Vale* 
cm p 2 4 7 B 1 11 12 13 15 
cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 . 

% 


cm 2 4 6 7 10 11 12 13 14 15 16 


cm 1 £ 7 6 9 10 11 12 13 _4 

+- 
cm 1 2 4 7 10 11 12 13 14 15 16 


cm 1 £ 7 6 9 10 11 12 13 14 
cm 1 2 4 7 10 11 12 13 14 15 16 cm 1 6 7 6 9 10 11 12 13 _4 


i 

i i 

crn 2 4 r 7 8 10 11 12 13 14 15 16 
Ciil 1 6 8 9 10 11 12 13 14 


>z 


cm 1 7 8 10 11 12 13 14 15