Skip to main content

Full text of "Regulae cancellariae (13 VI 1498)"

See other formats


;z 

X OE*/ 
749 


■1 

cm 1 

IIM|MM 


IIII|MII 
MM III! !!!! MM 


MM MIIIll M Mll 

7 8 10 11 12 13 14 15 Ex Bibliotheca 
quam i 6000. Voll. conftantem 
huic Abbatise S. Gcncvefe Parif. 
Teftamenro lcgavit Car. Maurit. 
Le Tellier Archicp. Reraenfis. 
Obiit. anno 1710. 


1 „v At* •- J**r» J*. Cv 


***** {■■ ^ , ¥ ft . 


* \\\\\\\\\ 

cm 7 H 9 10 II 12 13 14 


» 
xv 


-jrot. S& I m 


. -£cA_ K> • 

■ l$o» 
_ ^, Alk f-4^.? ** t- 50 g 

IOOC cu r. 


I0OC 

|M>l» 

5H 
-lol»s - 

- s^ ■ - 

I0I46 B 4* 6* t<**<* o^c<a ■ ■•■{* 

)<t> * (}wvo*>e* * 

. IIM|MM 


III II 

6 :o 11 12 13 14 15 cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 


!lil|!!l! 


!!!l|l!!! cml 2345678 9 10 11 12 13 14 15 cm 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Illi|llll 6 10 11 12 13 14 15 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 @£ v - 


<* * i ;~« 6 7 

IIIIIMMIMI 


Illllllll 
IIM|MM 8 10 11 12 13 14 15 n 
3 K) W 1L-1 (_n o^ ^i co 'V o NJ <_0 ^- ■LH ■:■■. --1 ■10 '.£ 

■hi 


__^^H 

=1 
---■ 

=■ 

■ 

— 1 

=| 

- - H 
— ■ 

~m 

_____^B 


• 


— ■ 

______^^H 

-— — M 
==■ 

-__-■ 

— 1 


• 


~~__-_-_H 

cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 

cm 1 

IMI|MM|III! MM 


IMI|MM 
MM|MM 6 7 8 10 11 12 13 14 15 cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 
cm 1 6 7 8 

lllllllll 
IIM|MM 10 11 12 13 14 15 * lllllllll 

cm 7 8 9 10 11 12 13 14 cm 1 6 7 

l"'IMMI 


Ilil|llll 
IIM|MM 8 10 11 11 13 14 15 1 cm l 7 8 9 10 11 12 13 14 cm 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 


cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 
Ilil|llll 
IIM|MM cm 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ll 


cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 I 
cm 1 4 6 7 8 

lllllllll 
IIM|MM 10 11 12 13 14 15 * 1 1 1 E 1 1 1 1 1 

cm l 7 8 9 10 11 12 13 14 


Kegula pie rogatfuarum famllfarfum papc* 

• ■• 

eSncrifTimuBfnrpopatcrtOnsnfiDneBIcjranderDfufna 
p;ouidefipflpa*ry-qufDudumn6nuIIi0famJlmribu8fu!0 
continuie comcnfalibue in Ifie fuie (u$ boc pfectie oefcriprie 
quafdam anrclarionu p >crogariuae in affecurionc beneficio? 
ccclcliafttcov querigozeejrpectatiua? eie conceflkp x concedc 
dii?-iIfarum(prcuahdarionu:cjctcnfionu:ampliarionu:ctmu/ 
tarfonu collationu earundej acccptarcnt rel acccptafTenm Dc 
qwibue fibi pzouideri: x que fibi comtndari obrineret x obtinu 
iflent motu p:op:io ctcjc certafcienriaigratiofecoccflitrprout 
in illitf pleniue contfnet • ^ntendene nonulloe ttoman £urie 
olfirialcerz ali06 infrafcriptoe coj? erigentibue meririsfauo^i 
bus pfcqui grariofte:motn ct fcienria limilib^poIuitDecreuft 
t oidinauir:ac omnibue x fingulie £pifcopie:ac aliie pzelarie 
Domcftirie^Kefercndariifqj fuie infra x ejctra palaciu apficum 
rcfidenribue:apftce fedie p20tfoonotariie participantib?. Ira? 
flpftca^<£o2zecto2i : eiufdem fcdie Subdiaconie: numcrarifes 
caufarumpalacii aplici Hudiro2ibue:CamereaplfceCIericie: 
fimiliter numcrariie caufa? curic:Dictc (famere generali 3udf 
ro2i:Bbb2cuiato2ibue De maio:i pzclidentia fua offirfa actu c* 
frcentibue:omnfbufqjrerie x inmediatie fuc fctitatie familfa 
rlbue c6rinuiec6mmfalibue:acrcncrabiliu frat? fuo# fanctc 
■Rornan ecctie <£ardinaliu in Dicto palario ad pne babi tan tiu * 
3pfommq$ €po? piclato^t^cfcrcndario^^acfamiliariuctia 
familiaribue corinuie comenfalibue: ac fm Capcllc cant02ib? 
Capellanie £lericie (Tcrcmonia? ctaliie ipfi? Capelle clericie 
fo cadem fcruientibue pnribue % futurie cbnccfTit:q> ipft x eo? 
quilibct ^tincepe in affccurioc <£anonicatuu x p2cben: necnon 
Dignitatuj perfonaruu admiftrarionih ofFicioj? pzeftimoniop 
pjefhmonialiu pozrionu:tfimpIiciu m aliov beneftciopcccfcfi 
«fticozum quozumlibet fccularium ct regularium quarucunqj 
quilatatujque infuturum vacabut ? rigo:cgratia? conccffa? 
tcoHce^nianwibmo^flcIH.iramrcualidationfir^tfnlionD: 
ampif ationu i muf artonu collarionu earunde^ ourerint accep 
tmdv.i oe quibae fibi ptouideri-.aut quc fibieonnicndari obri 
nebunt:eifde$p:orfu8 antelarionu p:erog3tiui80ccrfrieo:df/ 

n.irionrbuB:c6ccirionibu6:Ofclarationibu6:eerogarionibii8: 
cairarionibue^msiid^ria^erceprionibue^fufpenfionibuBtp:!»! 
legiie^fauojibusrgraciie i iniultierper fanctitatej fuam iplie 
familiaribustn eifdcm Ifiequasrenozesacfidcperboadper/ 
bum infcrermt .-baberi roluir p futficicnter erpjeiTieiinfcrria 
oefcriprisrin fimili aiTecurione (Tanonicatuu t pzebendau :ac 
Oigmtarum perfonatuu:adminiftrationu: cr omciocmecnon 
pteitiuioniou p:eftimoniaIiupo:rionuT ftmptidum:aralid» 
beneftriomm concelTis i concedendia: et quibus fpfz oefcripfi 
vtunturtporiunrur t gaudent:ac pti potiri t gauderepoterunt 
quomolibet in futurum non ad ipfou inftar:fed parifo:mite rt 
*bfy rlla oifFcrenria: fme tamen eomndejfamiliarium iu Irie 
p:edicrie oefcripro? p:riudirio:rri-potiri:T gaudere. acoibus» 
tllis quibua oefcripri familiarespzedicri anteftrunt imedfate 
t omnmo antefcrri poiTmr t oebtanr.ipfecB antelatfonii pitro 
gatiue mmediate i omnino eiefuffragent: tn omnibusetptr 
omniapcrinde:ac fi ab initio in eifdem lfie noiatim Tfpednce 
poH oictce famifiaree oefcriptoe oefcripri fuiiTent • ncc pxro> 
gariue:anteIarioes:facuItates:c>eclarari6ee:Tindulfaqnfcucp 
ii qua in fauo:em "ftegum:Kegina?:DHcum:atio2uq3 principuj 
t ptelatojum cuiufcucp oigni tari8:ercellenrie:p:eeminef ie:aM 
quo:ucunqjiIluftrium:T alioium omdalium fedispjedicteuc 
quamcuncp altarum perfbna? quauie ecclefiaftica rrmudans 
fulgentmm oignitate : etiam moru er fdenria Hmilibw. acoe 
aprice potcftario plenitudine:T confiderarioeeojundejfteguj 
Aegmarum-.pziHdpum-.pel p:eIaro?:nutad inftarpjimoujm 
familiariu:feu alias fnb quacunq? pcrbo? fiwma et cu gbufuia 
ctiam pntibus erpffc oeroganrib?oerogaroriaa oerogatouie 
cl'i8:cr ali36 quantucuncgfozriirimieefficadiTiiwB r infotifi» 


flc ta1ifni0 qS ffifs nulhteitu* pofftt ocrogarf: erfam cii toraH 

illoztjm oe rcrbo ad rerbum inferrione: a fancri rate fua t fedc 

p:e Jicta hKtmmvUn pofltti enunauerint:cuicucp aduerfua 

roluntarermDecrcrum : o:dinarionem : etconcefiioncm bmof 

quomolibet fuffr jgtnF.2)ecerrten9 fic per quofcunq? iudicee t 

eonmiflarioa quacuncp aucro:itate fungente9:eti am ciufdem 

Komafi eccIefieCardiualee ac amfoy palacii apRrf Huditozea 

taininKoman-curiai^ ejrtraeam inquibufcunq3 aufis pw 
rmipozemori9:t inquacucpinltantia pendenrib^fenrenriarit 

Diffiniri:! iudxari oeberc-.lublata fpfie er eo^ cuiliber quaui* 
alia interpzetandi facultate • ac irrirum etinane li fccua fuper 
b'm quoqua quauie au;to:it3re:eriam per finctitatem fuani 
frienter rel ignoian ter contigerit attemptari:non obftan pze/ 
mifTt9:ac omibusillie que fancritaa fua in litteris Defcripto? 
bmoi roluir non obitare;cercrifqj contrariie quibufcunqj* 

placert publiceturi oefcribatur in Cancellaria-Tv' 

^ecta et publicata fuit fupzafcripta ftcgula %omt in caneella 
ria apoftolica • Die OPercurii 2Cerriadecima • OJcnfie ^unij» 
flnno incarnarionis oommice tfJillefimoquadringenrelimo/ 
nonage.imooctauo-ponriftcatuepzcfati fancriffimi Dni noftrf 
pape flnno Sejto- n 
3 N) OJ 


hCk Ui ov -j 


co ^O 1 ro \ OJ J^> 


<jy 

<T< 


-J '10 VO cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 n 

TTTT TTTTTTTTT TTUTTTTT TTTTTTTTT ^^^^^^^^^^h ^^ ^^^^^^^^^^ ^^ ^m ^^^^^ ^^ ^^ ^^ H^^^ff mr ^m cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 MM llll llll IIIMMII IMMIIII 1 III III 1 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 Illllllll lllllllll 


MM IIII cm 6 8 11 12 13 14 

cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MM IIII cra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
T cm 1 7 8 9 10 II 12 13 14 15 « MM MM 6 9 10 11 12 13 14 cm 1 llll iilllllll lllllllll 111111111 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15