Skip to main content

Full text of "Epistolae"

See other formats

w % 


VI WH k \ 

i 
* » 

W 


Es E cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 15 o 

3 t\> u» >Cj. cn (E . SJO. OY 


-J ■:o- 


v£) o NJ CJ .£* <_n cn ^j co \£> ro 
o *L fO cm 1 6 7 i 10 11 12 13 14 • '.I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


MM MM 7 8 9 10 11 12 13 14 15 n 
3 N> W ^. Ui cv -j ■:o- 1 


o OJ ^ I 


I 
Oz^-Xjn-* | t> U.*. } ^v.- «. ' y^--/ • ?*-' 
J ts-fhrU. ffff\<c*' 
1 c 


4 \ t±\ fr+ o y* a 7 t I C*. VO *A * S /i: * 


: f it-i/i /^ * *#, y 
-"** tf< Cc u-<* <:;> 


• i 

3 - ?.!• "37«. tfMK-J/ 


I>CU>KVOt. ©Kaa^ . GKW. 18*2. 

- , _ Ce)- . 6HZ. 


<J1 <y\ ^j co 


I V£> O ro cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 V 


Cpiftole I^orattj noui 
teremendate. 

•vSi^RNTHOIWe^ENiOeb^ 


3 

cm 1 2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


IBIBLIOTHEQUE 
ISAINTE | w 


■^ cm 1 A 6 7 y 10 11 12 13 14 1E tf&umtf feotottt flaccteptftolarumliberprfmtie 
XDecenati.oftendit pbilofopbanoum efle. 
i^-VlRtmaotctemicbi fuma oicendecamena 

,-^^i Spectatns fatie /toonatu iam rude querte. 
XPecenas tterum antiquo me ineluoere luoo • 

1R6 cadcm ell ctaemo mens.^lctaniuo armto 

feercults ad poftcm fijcte latet abdituaagro: 
lBepopulumqctrcmatotien*ejcozetbarena- 

B~(t micbi pureattm crcbzo quf perfonct aurcm 
ioolue fenefcentem mature fanue cquumme 
l^eccet ad cjetremum rf dendue:ct tlta oueat* 

TBunc ftaqs et verfus t cetcra luoicra pono. 
^uod verum atcp oecenecuro:*rogo.t oietn B fum. 
Condo I et copouo que rnojc oepiomer c poflim. 
Sc mc foztc rogea:quo mc tmcc j quo lar etutcr. 
IftulU* aodlctus iurarc tn- verba magiftri. 
Stuo (me) ciiqjrapit tepcft&Q l vefcroi bofpe©* 
IftuncagiUsrtosmerib? cuulibu0vndi0/ 
SjUrume vcre cuftos rigidifqj fatellC0. 
iHuucin-ariftippifurtimpJcceptarcIaboz 

JEtmicbt rcsnom mc rebusfubmittcrc cono* 

Glt nojc longa cjbu^ mcntitur amica t>icfcp 
3toga vf deE opu0pcbcnrib 9 ; vt piger annus 

1pupilltequo0t>urap*emitcuftodtom3mjm; Bic mtcbt tarda fluunt <ngrata<p tcmpo:a:$ fpem 
Confiliumcpmo*antur agendignauiter.td quoo 
Scque paupcribue p:odea Iocuplctibua atqj 
Scqueneglectum puerio fcnibufq^ nocebte 
Tfteflatvtbteegometpfercgam folcrqj clemcntta 

/IBonpoflte oeuloquamumcontenrcrclynceu* 
( IBon tamen iodrco contemnas lipp* inungi 
i ex quta oefpercs inuicti mcmtoa Glkcnis 

Ttlodofy cozpus nolfepzobibere cbyngra 
(E& quodoa p:oo trc tams tt no oatur vltra» 

\jf cruct auartcia miferaq^ cupidinc pea? 
Suntverbactvocesquibuabunclentreoolomn 
■^oJTtarctmagnammojWocponcrcpartcm 
Jlaudte amo^c tumes fut cerra piacula quc te 
5Ccr pur c lccto poter unt r ccrcar c Ubcllo 
Jnuidus tracunoue incrs vinofusamato* 
Tflemoa oeofcrus efcvtnonmitcfccrcpoffit 
Si mooo cultozepatientem commoocr aurej 

©trtus cft vitiumfugerectfapientta!p:tma 
Srultitia caruiflcvf dea que majefma credis 
£ flc mala cjttguum ccnfum turpcmqj rcpulfam 
^uantoocuiteeanimicapitifq^ laboze 
Jmpigcr ejetremoa curr ie mercuoi aofnooe 
|bcr mare pauperiemf ugicna pcrfajcapcr ignce 
III II 


MM llll 


Mll|l!l 

cm 1 4 r. S 10 i: 12 13 14 15 TRe curco ea queftultc mfrarf0 ctopras. 

©ifcere/taudirc.-etmcUojicredercnonvi©. 
Quts circum pagos et etrcuj compira pugna;e 
XDasna co^onari conccmnat oiYinpia:cui fpcs / 

Cuifitconditio oulcieftncpuluerepalmcf 

Sltliue argentum cfl auro:virtutibu0 auru^. 
£> ciucs ciues quercndapccunia pztmum cft 
JSUrtus poft numos:bec Jlanue fu^musabimo 
*#er oocecbec recfnunt iuucnesoictata fenefcp 
Jleuo fufpenfiloculo0/tabulam<£ laccrto. 
i5i quadnngeutis fe^/feptem mtltaoefunt; 
£ft animud nbi:funtmo2e0:etlingua/fi'oefq?. 
-pltbQ eri6:at"puert luoentes rcj: crta aiunt 
<5i rcctefacice:bicmuru6 » bcneus efto 

IHil confcirc fibi;nulla palicfccre culpa. 

TRofcia oic foocsmclioj lcjt an pucr o;urn 
lBcnia:que rcgnum rtctcfycicnttbue offcr: 

£tmaribU6 tCurii8ctt>catimu Camillte 

Je netibimeliu© fuaoet:quf remfacts0;rem 

Sipofli0rccte.fi non:quocun<$ mooo rcm; 

©t piopfu© fpecte^ lacbzfmcfe pocmatal^uppfc 
Snqui ioztunc tcrefponfare fuperbc 

2,ibcrum/ct crcctum pufcne bo*tatur;ct oputi 

&uo& fi mc populu© romanus fo;re rodettcur 

Uiii 

TTTTjmr 
llll|llll llll TTTT cm " 8 •? 10 11 12 13 14 15 4 "fflon vt po:ricibus fic iutriciis friwr iiGiem: 
ttec fequareet fugiam d. ©iligit tpfevel odit: 
4Dlun quod vulpes cgroto eaura leonf 

TRcfpondit referam.quia meveftigia tcrreut 

©mnia te aduerfufpectanri*:nuIIarcrro:fum. 
JBdua multomm caplrfi es.na* cjd feqnautque? 

^arsbominumgeltitp&ueerepublicatfuntqui 
f ruftis/erpomis vtduas vencnrur auarae. 
iEjcipiantqj fenes:quos tnvinaria mittant. 
XDuItis occulto crefcitrcs feno:e:verum 
fizftoaliis aliosrcbus/ftudiifcg tenert 
Jioem eadem pcflunt bo:am ourare p:c bates? 
THuIlusino:bc finus baiis p:clucetamenis 
ioioiAitoiucs^Iacus ctmare fentitamo:em 

feftmaiJtisberucutfivtciofaltbioo. 
feceritaufpiciumicrae ferramenta tbeanum 

2^oIIctisfiib:i.lectusfienidlismaui3 eft: 
THilait elTe p:ius rmelius nil celibevita 
Sinon eft.-iurat benc folis elTe maritio 
&uo teneaj vultus mutanre^ ^jotea nodo£ 

5auiopaupcr:rioe:mutatcenacula/lectos: 
&*lne4jtcnfozc9*coiiwctomuigiocque 
VUufm sc lucuplcotquem weitpiiuttriremte. 
Si curiue incqmlte tonfoie capfllcs 

Mll|llll 
MM 1)11 II II cm 1 6 7 3 10 li 12 13 14 6ccuYUl&tQJi foztt fnbncnU pcpc 

Crita fubeft tunice:vel fi toga t>tfTidct i mpar. 
lRtdeo:qufd/ mea cum pupnatfentenria fccnmf 
fiuod petfitfpernit.repetit.quod nupcr ornffft* 
Mtftnn/tt vitc affconuenft o:dtnctoto 

?;irruit/co(ffcatmtutatquadratarotundis* 
Jfnfanir e putae folcnnta memeqj rtdes : 

TTlecmcdtctcrcdf0/ncccurato:f0^cre 
S p2ttozt oarnrerum tutelamearum 

Cutn fis:et pjaue fcctum ftomacberfe obvngucm 
&ctc/pcndentis/tercfptcicntf0amfc(. 

So fummS fapiene vno tnuw clt 5 oue.&iueo l 
Jttber/boiw*atus/pttlcbcr:re]eDcnt<$rcgnm: 
i£tccipue fanus.nifi cum pitufta molcfla c(t 
tf 3LoUo variaoatbcnc viuendiptecepta 
^•h^iRoianibellt fcriptoicj majcimc Hollf 
^ k _ - X.©umwoccIamaeroniepjcncftcrc[cfii. 
0ui4dfitpulcb:6/q»i4turpc/quiovtaequidn5 

•g>laniu0 ac mcliuo CbJtttpP tCrantoje oictt 
Cur itacrcdiderim(ntft quid tceetmet)audf» 

f abn!a:qua "gbaridis pzopter narratur amotem 

j6rcciabarbawtoUo coUtfa oucUo 

Btlfl Smltomm regum et populozum contfncr eflue 
Snteno: ccnfet bclli pzcc idert cauf am : 
Qutx* partefvtfaluue rcgnet/viuatqjbeat 9 

Co£( pofic ncgntTIWlw componcre litcg 

Jnter #>elioe.> felttnatetinter Striden 

l&mic amot/traquidemcommuniter vritvtrumq* 

Quiccld oeliranrregesjplectuntur acbiuf 
Seditione/oolis/fcelereatquelibioine/etir» 

JUacosuitramurospeccatur/et c^tra. 

iRurfus quio virtus ctquio fapientiapolTit 
^ltile piopofuit nobis ejcemplar ©lifTem 
^ui oomito; troie muItoHim ptouious vzbes 

■ 

iEtmozeebominum fnfpejciMatumcgper equo* 

isum fibi/oumfocife rcoitujparanafperamulta 

Tg>ertuUt:at>uerfia rerum tmmerfabiltevndia» 

Bl renum voees/et tCircee pocula nouit» 

jQue fi cum focite ftultw cupiwfcp bibiflet: 
SuboominameretriccfuiiTetturpia-rejcco^* 

*Shjttfl3 cante immunousvclamtcalutofus. 

IBoenumerusfumusctfrugeaconfumerenati 
£?ponfi T^enelopcs /nebulone0 # Slcinoi<p 
^Jn cute curandaplu* equo operata iuucinus; 

£uipulcb?um fuitwmcdioe t>o*mireoiee;et 
Sdftreptf mn citbarecc/Tgmm oucerc curam* 
Cfc iujyulcnt bominee f ur gfit o e noctc Utronco. 
Elt teipfum ferui© non ejcpcrgifcerf 0;^tqui 
Sinolte fanu0cure0bYt>ropicua:etnf 
T^ofcco anteoiemlib:umcumluminc;finon 
jjntende0 animum ftuoii^ ct rcbU0 booeftte 

3fruidiavelamo:evigiltozqucberc.naincur 

&ut iedunt oculo* feftinas oemere;fi quoo 
j£ft antrou curaooi Qiffcrs/tcmpuein ano ui 
iSimiOiunifactiquicepitbabet.fapereauoe 

jjncipcy tucndt qui recte p;oiogat annum; 
lRufticu0 cjepcctatoum oeftuat amots;at ttlc 
3Labitur etlabetunnomnevolubilis cuum. 

j&uerirur argeotum/puenfcp beata creandis 
£Jjco:;et mculte pacantur voinere filue. 

auoo fati* cft cui contingit micbil aplitw optct 
THon oomue/etf unou0/non cri^ aceru*et auri 
3egrotoooinunoeoujtitco*po*efeb:c0; 

•jflon auimo curas .valeat pofleflbz opom* 

*5i compoitati0 rebue benc cogitat vtt 

fiui cupit aut metuft:iuuatiUum fic oomuoautreo 

Eirlippumpictetabule/fomentapooagram: 
Suriculao c?tb*re collecta fozte oolentco. 
.Sinceru eftnifi vae:quodcuncp infundio acefcit. 

jSpcrnevolupwtefl.nocetemptaooIojevoIupras i. 
^empcr auarus eget.ceitumvoco pete ffnctir 
Jnuidus alterius macrcfcitrcbus opimts 
Jnuidia ficuli non inucmrt tyrgnt 
2Daiu«t02mcntwn.qutn6 moderabirur fre: 
Jnfcctum vclct efleoolo: qo" fuaferft etmens; 

&um penas odio pcr vim feftiuat inutto: 
^rafurojbzeuia elt/animu5 rege:quimfiparet 
3Jmperat:bunc frems bunc tucompefce catbcna 
f (ngit equum tencra vocilem ccruicc magi ftcr 
Jrcviam quam monftrar cques: vcnactius cjrquo 
£cmpc« ccrmnam pellcm latrauit in aula 
XDUicat in filuio catulusmunc adbibe puro 
■pcctoit verba i>ucr.nuc tc mcliozibus offer 
<2uo femeleft imbuta rccens feruabitodo*cm 
fccfta oiu:quodfi ceuas:aut ftrcnuus ante tfi. 
Tflcc M rdU5 opertotmec ptcccdettbuo infto 

^uUu flojfl ad pbilofopbfaj cobotf atur. 
. ©uflote qmbusterrarum mtlitatotfs 

^JLoaudiusSuguftiptiuifinuofcirelaboW 

Cbracanc;YOS/bcbtufq?niuali?pedevinctu» 
Sn fretavicfnas fnter cTUcmiarorres/ 
Sti pinguesafic campi coUcfcp mouwur 


&a(d ftudtofa cobois operum ftruittbtc quo$ curo 
0uts fibi rcs gcftae Sugufttfcribere famtt* 

36 ciu quf / ct paces longum tiffnndit in cuum 
Quid fctttus romana b;eui vcnturue in oza 

Tfiimzr ict fonm qui non cje palluit banftuc: 
f afttdirclacus ct rtuoa aufus apcrtoo. 
©t vaieuvtmemlnttnoftri;fu>lbtt0 ne latfoia 
tbcbano» aptarc modos fltidctnufpucmufo 

3n tra^ica vcfcuit ct ampuUatur in mc. 

■Suid m Celf 9 agit monft 9 mftucg moued uc; 
Tf^iuatas vt qucrat op es / ct tanger e vitct 

Scripta palatiu* quecunqjt rcccpit 2jpollo. 

Iflefifoite fms repetitum vencritolim 

^/c,C4UiUfnplumaB:moueatcoinicul3rifum 
f urtuus uuoata coioiibus.lpf e quid au ocs 
£2ue arcumuoUtae agilis tb y ma;'non tibi par uu 

Jtogeni um /non incuUum cftuurpitcr birmj 

Seu liuguam cau fi o acuie:fcu ciuica iura 

TRefpondere para0;feu condieamabUe carmcn: 
Tpama fere bedcrc viaricio ptemta;quod fi 
f rigida curatum fomcnta relinquerepoiTee: 
&uo te celcftia fapicntu ouccr ct l irce 

feoc opus boc ftuoium par ui pjopcrcmues 5pU 
jgipatricvolumiw/ruwbteviuerccari. 

: I 


feebes boc ttUm refcrftjrre:flt tfMcnre 

&uanreconuenfatTft , umatius:anmalefarr* 
6mti neq"cqj coit/et rckiniitur.it vos 

Beu caliousfanguisfeurerum infcitia ve;ear 
Jnoomita ceruice feros.*vbtcunqj locoium 
^iuitis tnofgnifratcrnum rumperefedus; 
•g&afcitur in veftrum rcditumvotiua iuuenca 
ffSlbii Iaudes cum mozris memotia 

"7T * w ""ftrocn fermonum c«ioe '«deje 

J-Xiauidnacteoicafacerelrefifonepeoanar 
Jocrtbere q* Cm parmenfis opufima vincat: 

3n ucinun filuae inter reptare falubtes 
Curantcm quiojo oignum Qptente bonoq* dh 

Wontuco ? puserasfthcpccto W .ofttibifojma5/ 
fcii tibioiuitias oeoerant:artemqj frucnet 

Quid voueat oulcinutricula maius alumno 
qj fapere etfartpoffitquc (cntiitietcui 
iSratias fama valitudo contihgatabunoe: 
Ct munous victus non oefltfente crumaig. 

5nterfpem/curamq?/timojcsinter/etira8 
^mncm crede oiem tibi oelujeifle fupjcmunr 

/6raufupcruenietquenonfpcraWturbo?a 
apepinguem etnitidum benecurata cure vffe* 


1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 llll llil|llll llil llll 


llll llll 


llll|llll 

cm 4 6 7 £ 10 i: :: 13 14 15 apepfnguemetnfttoum benecurata cutetffea 

Cumrfderevolea Cptcurfoegregepojcum 
^ao £o:quatum tenactmmum vfrum 

/^"W" 5 porca arcbatcfa coufua recumbere lectfa 
jjy TRec mootca ccnare timca olusomncpatella 
Supiemo te fole oomt JCotquate manebo 
Wn i bibee (terum tauro oilf ufa palultr ea 
Jnter mincturnaafinueflanumtp pctrinum 

Soi meltua quid babea acccrfc vel impmum fer 
Jteduouj fplenoetfoc'' «tibimunoa fupellq: 
ZPitte Icuea fpca et certamfna oiuitiarti 
IEX mofcbi caufam craa nato Cefare f eftua 

fcawenfam fomtmmcp ofca.fmpunelfcebft 
SeiWuam fermonc benfgno ejetenderenoctern 

Q u (d micbi f otmna fi non conce diturMt 

Tpvarcus ob bercdis curam nimtunup feuer uc 
aiTf det in teno pome et fpergere tJoteg 

jHcfptamrpatwrqj ycUnconfultUQ baberi 

Siuii non cbiicm ueftgiwt opcrra rccluott 
Spce iubet cfTc rms&d pzelto trooft incrmcm 
Sollicitte anfmfa onua c*fmft aooocct artee . 
f ecunof calfceo quem oon feccreotfertum 
Contracta quemnonfnpaupertatcfolutu^? 

Ig)cccgop2ocurarwi'doncu0fmpcro2rtno* . 

3Inuftu0 ne turpc thozal inc fo:dfda ntappir 

Co2rugctnare0:nccnonetcantaru0jctlan? 

4dftcndant tibi tc:nc fido^ inter anucos 

v 

Sitqutofcta finte eUminervr cocatpar 
^ungaturcp parf .©jutum tibi. j5eptfmfum<5 
fl=t ntfi cena p:io* / potfozqj puella Sabfnuj 

■ 

©crinet-ao fummam locu^ ctt/tplurib$ vmbzte. 
Scd ntmte artap*cmuntolfdeconuiufacap*e 
%M quotu© efle velf refcrtbe:et rcbu© omffTte 
3ti fa feruantcm poftf co falie clientej. 

1[Ttf umicioaffirmarfoIS^urcbeatum cfffcere. 
Y^\3l admiran p?opc rfoeft vuanumtci/ 

#*-^£ SoIaq5 qucpolTitfacerectferuare bcatfi 
feuncfolem er ftcilaoes oeccdetfacertj 

Stempoza momentte ; ftuu qui fo;midfne nulfc 
Jmbutf fpcctenr-quid cenfesmuneratcrre 
SuiDnian0c^trcmo0at3ba0ottati0/etitiO0f 
JU&fcra qufo plaufuo iramtel 00119 qufrftte 

JQuo fpecrswoa modo quo fefu credteetoiei 
£uf fim et bts adti erfs f cre tttf ratur codem 


llll|llll|llli IMI 


MM 1 1 1 1 
MM IMIjMM :i.. 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 


Quo cupfoi0pactop3ttoz eft vtriq^ moleftus 

5mp:ouifa>fimu!ifpcc(c0cjctcrrctvtruiiq3. 

#audeatanooleaccupiatmctuatvequidaor& 

<5(qufc<Jdv(ditmcUu0/pefu0vefuafpe 

©cfijci0oculi0/ammoq5 etco:po:eto:pct* 

5fufanifapien0nomcnferat:cquu6(n(qui/ 
©Itra ^ fatte eft virtutem fi perat ipfam. 

5 nunc argentum cr marmoi vem& eraq$zartc9 
Bufcipe cum ganmisivirios mirarc coloice. 

^audcquodfpeaantocuUtemilleloqucntem. 

jzSnanu© manc famrn ct vefpcrtinu^petc tcctum 
TRcplu0frumcntit)OtalibU0 cmcratagri© 
ZDuuus;inou;»uin quod fitpciozibu© oztu*. 
BSic tibi fit potim cp tu mirabilid ilit. 

3uic4d fub terra cft / in apzicum pjofert eta$» 

&efod(et condctqj nitentiatcum benc notum 

tyoiticw 3arippe/ ct via tc confpqccrit 3pp(: 
5rctnreftatTHumaquooeucnit/et3ncu0. 
2>i latus aut ren ce mo:bo tauratur acuto: 
Sucre f ugam mo:bi.vt0 rccte vmcre^quie ncni 
£>i vtrru0 fc>oc vna poteft oaretfoui* omiflte 
i&ocageocUnte: wrtutem vcrbaputa0*vt 
JLucumiigna.caucnc poztue occupctaJtcr* 
HccYbirat(canebytbHiancj5Ociaperda0t 


w i! jrs jpfllc talcnta rottnoentur rotfoem altcra po*ro 
Kertiafuccedantetqueparaquadretaccruum 

J5cilicetvjcozcmcumDoteffoemq5,etamico0 
Et genus ct f ozmam regina pccunia oonat 
Sc beuc nummatum oecozat fua oclla venufqj 

XDanctpii locuplco cgcrcrtecappadocurcjc 
IRe f ucria bic tu clamYdesHueillus ( vt afur) 
3i pofTctcentuy fcenep*cbererogatu0 

-Qui poflu tot w-tfi et qucram etquod babebo 

XD fctam polt paulo fcribit ftbi milia quinq^ 

£ffc oomiclamidS partfveltolleretomne© 

etflisoomuocltvbtnouetmulta fupcrfunt 

JEtt>ominamfaIluntap:ofiintftjribU0.crgo 
S3i resfola poteft faccre ct fermre beatum 

feoe piims repctas opuo boc poitremuo omittg© 
foi foitnmtum fpedc0 ct gratia pJdtant 
Werccmurferuumqutttctetnomina fcruj* 
£luifooiat latU0 et cogattranapondcra oeptram 

■gfcozrigerebiemultttm infabia valetfllevclina 
ICuaibctbictarccooabitcripictq^ curulc 
Cuf volet imponunu0cbur .f rater patcr aoee 
©tcutq^ c(let30.ita quemq^facetu© aoopea 
Sibene quf cenatbeneViutMuceteamu* 

Suo oudtgula.pifccmurvcnemnr vtolfm 

x /Sargflfuatqutinaucpiagge/venabula/feruoe 
fctfFertum tranfirc foium /populumq? iubebat: 

©nuc vte multfe populo fpectante rcferret 
JEmptummulueap:fl:cruef tumfdiqj lauemur 
®utd oeceat/qufo non oblf tt.cerfte cera 
fcfgnf /remigfum vitiofum ttbacenfia Vllyttci 

Cui potfb: patrfa fuit fnterefeta voluptas. 
Si ( IDem tnermuevtf cenfet) fine amoze tocifq? 
TRtl eftioc&tsuttrMmem amote focffqj. 
GZfue valefi quid nouifli rectiua f ftfe 
Candfoue fmparti.finon bia vtere mecum. 
TOcccnatf mQtficStia/pmiffa ejccufatoenarraf 
SJinqj oiee «bi pollicitua me rure f uurmn 
Sejrtilem totum menoajcoefioeroz.atqui 
Simc viuere via / r cctcqj vioere valentem 
&uam micbi oaa cgro/oabio egrotare timenti 
fljecenae veniam.oum ficue pjima eaIo:qj 
&efignato:cm oeco:atlicto:ibua atria 
feuin puerie omj; iepater et matcrcula pallct. 
©fficiofacg feoulitae et opella fo:cnfia 
Sooucit feb:ee;et teftameta rcfignar. 
fiuod fi b:uma niuca albanie illinet agrte; 
So mare oefcenoet mee tuue.et fibi parcet 
Contractufqj leget.teoulcie amice rcuifct < 

' . 
A* 


— I ^ i Cum jepbiris (fi concedae) etbvrundinc ptims 
Won quo mote pirie vefci calebcr iubct bofpes 
SCu mc feafti locuplcrcj-vcfcercfodee 
5«m fatie cft.attu quantumvis tollc benigne 
iBontuuifafcrcspuerismumufculaparuis. 

fcam teneo % oono q? fi oimittar bonuftus. 

Wt Ubcttbcc potcts booic comeoenda rellqucs 

•pzottiQUB et uultue conat que fpernit ct ooit. 

I&ecfeges fngratos tulit/et ferer omnibue annie, 

©ir bonus ct fjpiensoignisait cfle paratum 

•ftcc wne* ignotat quio oiftent cra lupinie. 

feignum pteftabo me etiam pto lauoe mcrcntt» 

fcuoo fi mc nolie vfqj oifccoere:reddee 
f ottelatuemigtoe anguita fronte capilloe. 

TfteoDee oulce loquureooee rtocrcoecotum:ct 
gmrervinafugamCYuarcmercreptoteruei 
^oite per anguftum tenuie vulpecula rimam 
Iftepfcrat in cumeram f r umcnt» :paftaq? rurfue 
5r e f otas pleno tcnoebat cotpote f r uftra 
£ui muftella ptocul fi vie ait effugcre ifttnc: 
ZO acra cauum xt petas arctu qutJ macra fubtftf 
feac cgo fi comp cllo: ima ginc / cuncta refigno 
■Kecfomiiumpleb(0lauoofan»raltiliwn;ncc 
aDcfa oiuinta arabum iiberrima muto 


lllllllll 


III. .,11 
MM llll llll MM 


MM 1 III II 1 1 MM llll IIM llll I!!! III! llll 


1 ll|llll cm 1 9 10 11 12 13 14 15 &cptvettaxndumlM&*{tirep<$ fp&tcrfy 
Sutrfltf cozam /ncc vcrbo parcf 110 abfen*. 

$fnfpicc fi pofTum t>onata rcponcrc Icrus: 
feauo malc Xbclcmacbus piolceparttq MlffM 

Hon eft aptU0 equie ftbacc locus j vtnc<$ planf* 
"£o*rcct* fpacf f /nccmuitc piodigus bcrbc 
Strfdc magie apta tibt tuatona rcltnquam 
•Jfcaruum parua oecenumicbi i»m non rcgto ro ma 
Sed vteuom rrbur placct ant imbellc urcntii. 
Strenuue et foztie caufffqj pbf Ifppuo agenof* 

Clarus: ab ofFfcffeoctauam efrcfterbotam 
fcumreoft:atq} foio nfmfum offtarc earfnas 

Jam grandf snaru qucritur:c6fpepit(vt tiunt) 
Sbtafum qucndamvacua tonfotfg fn vmbta 
Cultello p:opifoe pur gantem lenftcr vnguea: 
feemetrfCpuerbfcnonlcucfufla^bflfppi 
accfpfcbaOabfqucrc/ctrcfcrvndeOomo:qute 
Cufusfo:tune:quo fft patre/quovepatrono. 

Jt/redft/ctnarratSIultcfumnomincipenam 
T^zeconem tenuf cenfu / ffne crfmfne notum 
Crpzoperare loco /et ccfrarc/ct quererc etvtl 
tfaudcntem parutfq? fodali bue /et lare ccrto: 
Ct ludis / et pofl occifa ncgocin campo. 
Scitarf libet e? ipfo quodcunqs rcfcrs:o(e 

m ■ 

■ 
So cenam vcntar.non fane credcre 2Dcna 
XDirart fccum racftue.qufd multa^benfgne 
Tftcfponoct.ncgat flle mf cbt ucgat imptobus:et te 

TReg!ii5(t:8Ut bo?rct:53uItcium manclpbftfpp 9 
gUUavendentem tunicato fcruta popello 
#ccupat:eifaiuerc iubet puouille -pbilippo 
/Ejccufarelaboiem/ctmercenariavtncla 
jgtuod aon mane oomumvcniflet:oentqj quod non 
•j^jcuiouTet eum.fic ignouifTc pmato 
XOe ttbi fi cenas bodic mccum.vtlibet cr go 
Tfroft nonam vcnies.nunc.t.ureuu 9 auge 
Uc ventum ad ceiwin eft otcenda taccnda locutus 
jCandemoojmitum oimittitur.bic vbifepe 
^ccultum vifua oecurrere pifcf s ao batnum 
xpane cltens ettttn cer tus conulua iubetur 

^ura fuburbana indtctis comca tr e latinis 
Jmpofitus m.»nnis:aruum/celumqj fabuium 
THonccfTatUudare.videtridetcgilpbrtippus 

gt fibi oum requiem oum r if us vnoiq, queritt 
fcum feptemoonatfcftertiamutua feptem 
•piomittit perfuaoet vtt mer cetur agellum 
jCDcrcatur (nc te longis ambagibus vltra 
^iuam fatfscft moier)cjc nitido ftt rufticus.atqj 
Sulcos * vfncta crcpatmera.ptcparatvlmos: 
IIM|MM 


IIII|MII 
MM 1 III II 1 1 MM llll IIM llll llll llll llll 


IMI|MM cm 1 8 9 10 11 12 13 14 15 $mmoiimttnt>itetwioitfcnefeitbabtndi 
©erum vbf ouca f urto:mozbo pcrierc capellc: 
Bpcm mentfta fege0:bo0 e/l encctus aranoo: 
3>fFenfu0 oamni* mcdia oenocte caballum 

Srrfpft-irarufqj pbflfppf tcnoftad cdes: 

&uem fimul afpejeft fcabmm Itofuqj l^bflippua 

©uru0 ait Stoltcf nlmCs / attentufcfj vf oeri 
e(Tc mtcbf.pol mc miferum patronevocares 

Si velles(tnqutt) vcrum mfcbf ofcere nomcn* 
Sluox> te pergenf um oej:tramq$ oeofcp pcnate? 
Obfecro:et obteftozvftc me rcode pziozi . 

Qui fimul afpejef t quantum oimilTa pctftte ' 

#2eitent:mutare.reoear rcperarcp relfcra 
XDctiri fe quemqj fuo mooulo et pcde vcrum clt 

tf Cclfo Slblnouano at pturbatoc^notfficat* 

aiElfo gautser c et benc re gcrerc 2Hbf nouano 
ZDufarogmrcfereomitifcr(bcc$ THcrofe. 
£fqueretqufoagam:ofcmultact pukra mfnantem 

Wiucrc nec recte nec fuaufter.bauo q: grato 
Contudcrft vite0:oleamqy momozdcrft eftus 

THecquialvmginquioarmenwm egrotct in aruis: 
Sedtiameatemmuov-altous q$ coepoze toto 

Tflfl audirc velim ml oifccrc quoo lcuct cgrum 

f iofs ofFcnoar mcdfcis^rafcar mlcte: 

©fff I 

Cur me f uncflo pzopercnt arccrc vctcrno 
Suenocucrcfcquanfugiamcp pzofozc qrcdam 

TfaometYburamemvcntofuatyburcromam. 
•gboft becvt valear/quopacto rcmgcrat;cr fe 

53tplac«t iuuenipcrcunctare;vtcj$ cobozrf; 
Si 0fcetrecte:pzimu5 gaudcre:fubfnde 
T^eccptum aurlculis boc tiifWlarcmemcuto. 
«It t» fo?tunsm fic nos te ceirefercmus: 

ff Scptimifi bcc cpfa tr bcrio clauoio comeoat. 
/*~^>f /Epttmius Claudinimiru trclligft vn 9 

«K— * ^«ati mefacfas: na merogar:?pce cogii 
Bcilicet vtrtbt fe Iauoare etrradere coner 
fcfgnfi mcte t>omoc$ legctie boncfl» TRcronie 
XDuncrc cumfungi pJoptojisccfctamfcf 
^uid pofTim vtoet ac nouit ir.c valioius ipfo 
2PuItaquidcmoi,cicure^cuf3rueabirem 
Seoiimuimeancfi/^ifreminocaputarcr 

^mmulatotopiop^pacmjcbiccmmcdusNni 
Bic ego maioiis fugtene oppiobiia culpe 

i rcutisao vibauc oefccnof piemta.cp ft 

&epofitumlauoasobamiciiufrapudo?em: 
Scribetutgregts buncerfoitcm creocbonumcB 
%Xtm villicaticne vire v?banc pteferendam 
Illbie mmzcm fufcum faluere fubcmus 

IIMIIIM 


lllllllll 


MM 1 III II 1 1 I!!! III! IIM llll llll llll llll 


IMI|MM cm 1 9 10 11 12 13 14 15 Hlurfsam«tojes:b«e in refcflfectvna 
ZDaltum ouTf mf les /ob cetcra pcne<icmellf . 
f raternfs anfmf s qufccjd negat altcr /et alter. 
Snnufmus parfter vctult notfq? columbf . 
Eunfdum rcruasrego lauoorurfs ament 

- 

Tftfuos:et mufco cfrcumlfea fa*a nemufq? 
&ufo querisfviuo ctregnofimul ffta relfquf 
&ue vos ao eclf» fcrtfsrumojc fecunoo 
®r$ faccroorfsfugitfuus r,b a recufo. 
*««* egeo fam mellftfs potfoeplaccntfs 
©mere naturc ff conuenienter opoztet 
1£oncnoec$ oomo qucrenoa efl area pzimum- 
TBouffti ne Iocum potfozej rure beato^ 
m vbfpluo teperat bvemes.^vbf gratfo? aura 
Jtenfat:ctTabiem caniszmomcnta lconis 
Cum femcl accepit folem furfbfldusacutum 

£ft vbf oepclat fomnog miaug fnufoa cura^ 
©etcrius Itbycis oletlt nttet berbaiapillfs? 
Tjburfo: in vicis aquatcndit rumpere plumbum 
Qua" que q pzoimm trepioat cum murmure rfuum 

Tflcmpe intcr varfas nutritur filua]columnas. 

Jlauoaturqjoomus longos qucpjofpicitacjroa. 
"Waturam ejcpellesfurca.*tamen vfqj recurret» 

i£tm«Iaperrumpet furtim vefrfgfa vfctrfje. 

t 1 

1 

f 

! 

1 
TRon (quf fi oonio conreudere callidue citro 
TKefcftaquinatem potentfa vellerafuccum) 

£ mtus aedpicr pSnum pjopftm vc meoullf©: 

-2ua m quf ncn porcrft vcro of ftfngucrc falfum 

Stum rcs plusnimio oeleerauercfccundc 

XDutatc quaticnr.fi qufd mfrabcre ponco 

Sfnutam.fugemagnalfcctfubpaupcra: 
!fte£C0ctregumvfrap:ccurrcre gmfcos 
Ccruu© cqufipugna melio* comunibus berbte 

- 

Tp>cUcbar.toncc mfno: in cerramfnc Iongo 
5mplojaurtopc0boi0:frcnumcprcccprr. 
Sed poftq* vf cro: vfolenoof fceflit ab boftc: 
TRon equitemtozfo/nonfrenum ocpulfro:c 
£fc(quf paupcrfem vcr/ru^ potfozcmerallfo 
Hiberrare carcr)oum vcbetfmpjobu^ atqj 

Scruicr crcrnum /qui paruo nefcict vti 
tuf non conuentctfwrcc/vt cvlceue olim 
Si pcde mafo: erit/fubucrtct:fi rnfno: / vrct» 
3Lctu0 fone tua viue^ ftpfenter £r iftf . 

HccmcDimfctc0 fncafhgatum* vbf plura 
Cogcrccg/arfseftacnonccfrarcvfdcbo*. 
Jmperatautfcruitcollecta pccunia cufq?* 
JCoztum ofgna fcquf potfusqjoucercfunS 

tecc tibio/ctabam pofl fanumputrc SJacunc; 

Cjccepro quod non fimul effes ceteraletw. 
IIM|MM 


MI!|MM 


MM M II 1 II II llllllll IIMMIII llll llll llll 


IMI|MM cm 1 8 9 10 11 12 13 14 15 tf JBuIIarS n5 locf mutattfej ify roej curas «ttellere 
q ©to tibf vf fa cbioe 3B ullatf no ucp lefbos 
&ui& codna fanf osf c\d CrefTi regia ferdts 

Smvrna «Jd et eolopbon maf o:a mfnouvef ama : 
Cw»cu ne p:ecampo et tvberf noflumfne fo:dent 

Sn venf tfn voram Stultcis ej: v:bibus vna ? 
Snlebeofl lauoas.odto marf s atq3 vtarum 
iScls /tebedus q fit gabf fst>cferrfo:/atq? 

f idcniavlcteumcn fllfc viuercvellem; 

^blfwftp mcop /obliuifcenouo et fllfs* 
«eptunum p:oculeterrafpectare fnrentem: 

Sed neq* qut capua romajpeffr fmbie Iurocp 
Hfperfus: volet in eauponavf uere.nec qui 
friguscollegitfurnosetbalnealaucat: 

©t fo:tunaum plene p:e(lantia vium 
IHecfitevaliousiacuuerftaufterfnalro 

Jdctrconauem trans egcummare vendas: 
Jncolumtrbodos etmftTlene puIcb:afacitquo 
^enulafolftfrfo:capeftrcnfualfb 9 aurfs. 

^er b:unfamtTberfs.fe?:tttt menfe camfnus 

fcumlf cet etvultum feruat fonuna benf gnu^ 
TRomelauderarfamosetcbiosetrbodosabfcns 

fcuquScunoj wus tfbf f otwnauerft bo:am 
^ratafumme manu:nec tmlcia of ff er in annum: I II 

©t qnoam$ locofuttte vfjtOTc btttum 

%t trfcasrnam fi ratio tt pzudtntU cura* 
THon locu0 cffufi Utt mnrie arbfrer aufert: 

CclQ/no antaiu mutanr <\ rransmareeurronr: 
Strtnu* nos ejccercet fnerria;nauf bue arcfc 
^uaDrfgte pttimue btnc v*ucre:qt3 pctte bic tq 

* 

/Eftvlubrto.animuertrenonocffcitcquue. 
1T?crfuo pblemcfibme vt fttcotcnt 9 moneft. 

E7Rucrtb" Sjjnppe ficufcjo colligie Jcrf 
Sircctcfueriomoncftvtcopiamaiei 
Sb Jouc ooniri pofTit ribi.tollc qucrclae 

* 

T^auper euim no e ft cui rcrum /fuppecitvfue 
Sivcnrri beue ftlareri eft/pedibufqs tuie.nil 
ejiuirtcporcruntrcijalco aoocrc maiuo. 
Si fo«c tn medio pofttop abftcmiue fcerWa 

Shuie ct v«ica:ficviuce pzotiuue vt te 
Confcftim liquiduo foituncriuus inaurct' 

SJel quia naturam murarepecuma iiefcit 
SJel quia cuncra putae vna virtutc minoza. 
ZDiramur ft &cmocriripecue edit agelloe 
£uItaqj:oa percgrecft animue ftneco:poteveloje 
Cum tu inter fcabiem tatam et contagia Iucrt 
TRilparuum fapiae.-etaobucfublimia curee 
^uemarccompefcantcaufcquiptemperetanna ^T 8tcllt fpontefiw iuflc w vagentur et errent. 

&uid pmat obfcurum lunc.^d pwfcrat ozbe5. 

0uid veUt ct poflit reriim concojdiaoifcow 

t&npcoolesim Stcrtini oclirct acumen. 
J&erum fcu pifcca feupozrum et cepctrucidaa 

SUere pompcio jSiofpbo.ctftquidpetctvUro 

S>cfcnuij5iopbauJufivei'u:uowbu«cquuiii. 

^liiio anucozu cft annona honiG vbiquid iccii 

THc m ignotcB quo fttvomzm loco rcs 

Ciuubcr JSgrippc tClzuii nttutc ffiercHj* 
Srncniuv-cecidiMUS impei iuincg Tjfcbwated 

CcUris acccpit.gcntbuo miU0*;aurcafrugc6 
Jralic plcno oiff udir copia coinu 
tf QiniG afella iftruit ccfarifuosredbcrc Ubzo* 
%• pjoficifcenrem oocui te fepe oiuq? 

,3 .ugufto reddeofignata voliuna vinnl 
Si valiiiuu hlctUQ criv.fi ocmq? pofcct: 

JBe ftudio no Jlri pcccee odiumcp Ubeilie 
£edulU0 unpo:tee opera vebemcnre miniilcr 
Si tc fortc mcc grauie vrct farcina cbartc; 

Zbiicito potiue cg quo pcrf crrc iuberie 
ClitclUs f crua fmpingae/afinctp paternum 
Cognomen vcrae in rifum ctfabulaftae. 
SWribue vtcrte pcr cUuoe/ftumina Iamae; u 


I 

■ 

j 

■ 

1 

1 
B 

1 
1 

1 

H 

Qv II M II M llll llll llll llll llll llll llll llll llll llll llll llll llll 1111(1111 llll llll 


llll|llll cra 7 e 10 11 12 13 14 15 


CUctoz p lopofiri ftmnl ae pcrucncrts OIud 

S ic pofitfi fcr uabi s onus .ne foztc fub ala 

f afcfculum pottes Ub:o:u5* vt rufK cus agnuj^ 

© c v inofa glomos f ur tiue *£> yrr b ia Iane. 
©t cum pilleolo folcas conuim tribulfs 

IRe vulgo n arrcs tc fut>auf ITc fcrcndo 
Carm ina que poflimt oculos / aurcfq? mo:arf 
tCtfaTie*oz*tu&multapzeecn(tcrepo2ro 

Qat5c.valc.cauc nc tftubes:mandarac£ frm$s& 
tf©(lUcftv:bf6eupidu$moncrvrrurf&egat» 

t— — — -$lttcc ffluarum ct rfi mc rcddetf eagellf 

xJLQucmtufafttofebaMtatfiquin^ focfs ct 

Sufncp bonos folftum barffiofmfttcrcparres 

Certcm* fpfnas aione cgo fo:tf us:an m 

Cuellas agro:ct melfo: fit feo:at(us an rcs 
zpe quauis 2,amic pf eras ct cura tnozatur 

f ratrem merentis rapto ©cfr atre eolentf s , 

3f nfolabf liter tamcu iftuc mcns animuqj 

f ert ct amat fpadis obllantia rumpereclauffra 
TRurc cgo viucntcm /tu of ds f nv:be beatum. 
Cuf placct alterius fua nimir um eft odio fots 
Stulrus vtercfcloeum fmmerftu^ caufatur iniS^ 
Jto culta cmW>t§f€non effugft vnquam. 
%u medfaftfnustacftaptecerura peteba* 


IRunc vzbem « luooa a bilnea vtillcus opne . 
XQt couftarc mtcbt fcia /ct oifccoerc trtftcm 

&uandocunq& trabunt tnulfa negociaromam. 
TRon cadc^ mframur.co oifconumft intcr 

jpccp ct tcnamcp t>cfcrta ct tnbofpita tcfqua 
Crcdteamcnavoeatmecumquifeutit-etodtt 

£toe tu pulcbia putaotfowij: tibict vneta poptna 
$ncurfunt v*ia oefiocrfum vioco:ctquot> 
Mngulue itte fcrct pipcr tt tne ocruavua. 
IBcc vf cfnfa fubcft vinum pjcbcrc tabcrna 
jQucpolTittibi:nccmcrctri^tibicinacuiua 

So flrcpidum foiiae tcrrc grauis-ct umcn vJges 
3fam p:fdcm non ucu Ifgonfbuoarua.boucmqj 
&ifiunctumcura0:ctftrictfe frontibuo Jjcplea: 
Soottopu* pf gro r tuus ; f i oecioit ? mbcr 
ZPulu molc ooccudusapaco parcere. pztto , 

Tftuuc agc:qufd nottrum couccntum ofufoat aud< 
£}\xt$ tenucsoccuretogenftfdiqy capilli: 
iucmfcta immuuem Cynarcpiacuifferapaci 
&uem btbulum iiquidimcdUocluce faicrni 

Cena btcuie iuuat.et ,j>pc riua (omn* in berba* 
TRcclufifTe puoet ftdnon incidere ludum 
Won ittic obliquo oculo mea commoda qutf§ 
Airoat/non odio obfcuro moifu<$ venenar. 

MM I!!! IIM lllll IIIIMMI Mll IMI llll llll Mll llll MM 
llll|llll 

cm 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 


I ttfdent vUM gleba* etfw monmtm. 

Cum ferute v:bana efarfa rcddcre maute. 
feozurn tum numerumvoro rufe /foofdct vfum 

XtenozumerpeeojferiWcaloargutuoctbotrf 
«ptar epbippfo boe. pfger optatarare cabellug. 
®uam fcit vrcrqj Ifocnocenfcbo ejrerceatflrtem ' 
1T3vaIIa bozariuolocum mutaturus mfta pctit 
mefithyms vcHe;q D cclum Elalla faI c rn , 
«ooaim bof* re^orqlfevra^,?, bafe* 
2Pufa fuperuacuae Zmcniue.ntamcn (\\is 
TDc farft inuifum geliea cum perluo? vnog 

J eri "^tomfrfeu0.fimem y rtrt«rdftif,o« 
BtoVcefontmncrtttecltaeremotbm 

S««Ipburacontemnf:vfcuo em,trn„r Cl , 5f ^ 

^^putct.omacbfifup^^^ 

Cluf,nie: g a W o%pct«„tetfd £f ,VJ. r„ f< * 

23?utandU0locuoc/?:cfor„crfo ? fe„c, f9 
T^crcragenduoequuo.c} «0«** cm99 

«ftrter/a«tbafa0:leuaftomacof„0 ab c„a 

^cereq„c0:fedc q urfrc„ato«ta„r/0f„o,e 
^^vtrumpopulumfrumenricopfapafcat. 

CoIIccto0„cbrbantrb J e0 / p„ r co0 V cpere„„c a 
>^- q „c.„ amv/n9nrcbflmojw/mu 

mure mco po/r„m qufouu, perferre, paricp. 


j 

IIM|MM 


MII|MM 
MM III! MIM MM 


MM llll llll IIIIMMI IIMMIII llll llll MM 


NM|MM cm 9 10 11 12 13 14 15 

I 


Somarccum venfogcncrofum et lcncrequiro 
&uod curad abigat :quod cum fpc oiuitc manct 

Jn vcnao antmumcg mcum:quod vcrba nunt ftrt t 

&uod mc lucane tuuencj commcnoet ainicc* , 
fcractus vtcrplureslcpojes vtcr eoucetap;oa 
{Scramatfi0 ptfce^ acdjinoo equo*a ceicnt 
Ibiugute vtuioe oomu poffi/pbeajcqj reucrri; 
W vbci ctc nobio ;tibi uos ac crcoere par cit 

f (&Uc/ cjecmplo mcuii mcdtocria Uuoat 
m £uiu* vi (rcb 9 matcrnieatqj paternw 

fouiterabfumptisjvibanuacepubabcrt 

Jocurravas* ;non qui ccrtum pzefepc teucret 

Jhnptanfo* /ncc qui ctuc5 oinofccrct i, oie; 
iauaibctutqucmuis opp*ob*ta fingcre feuue: 
f^nuac© / ttcmpertaa / baratrumqj maccUi 

&utc4d qucficratventri oonabat auaro 
feic vbtnequicic fautoabU0 ct timidtenil 
aucpaulum4bftuicrat:patina6 ccnabatomaa 
^UU0tt^uU/tribue«fi0quodf4tt0ciVct. 

Salica vt vcwreo iama caoentc nepotu^ 
&tccrctvrendo0co;reptu0ibcfttu0 loctn 
autc4dcratnactU0p4cmaiozi0:vbiomnc 

©ertcratinfumumctcincrcm/nonbcrculcmfroj 
3tebat i fi qut comcduut bona / cum fit obefo 
• 1 1 1 1 1 1 1 M Mll II M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T 1 1 M M 1 1 II llll 
llll|llll 

7 8 9 10 i: 12 13 14 15 I 
V 7Hil mclius ruroo/ntl vulua pulebzfue ampla. 
THiiturmn bic c$o fum:nam tura etparuula lauoo 

Cum res oeficf unt l fatts fnter vf If a foitie. 

deru vbf qufo melfus eontfngftetvnctfus.-focj 

fclos fapere ct fo los afo beneviucrcquojum 
Cofpf citur nitiots f unoata pecunia villis 

tfQuitonarratagrtfittKfolttcpfapt&ebeatfl 
Y"~\ « pcrcunctcris fud 9 me* opticaulti 

A— . A 2ruo pafcat ber fian baccie opulenter oliue 
Hbomfs ne et ptatfs:an amicta victibus vlmo: 

Scribetur tibt fomta loquacitcr ctfitusagri 
Cominui montee nifi oiflbcf entur opaca 
B, Ifc/fcd vt vcnfcns ocjctrum latus afpfcfat fol 
Heuum otfccocns curru fugfcnte vapottf. 
fcemperfem laudes.qufd fi rubtcunoa bcnfgne 

Coznavcpjesetpjunafcrantetqucrcusetflejc 
XDult* frugcpccus/mufcaoomtnff luuetvmbtaf, 
m cas ao ouctum p W pf us fronocre tarcntu, 

fonsctfamrfuooarcnomen r ooneus.vtncc 
fn0fd«oubracamnccpurfotambfatbcb iU a 
?nMrmocapftffluftaptus:etvtfIfsaIuo 

^Iatcb i eoufces/ctfam ( ficredfs;amc„e; Jactarnue iam pii&cm omnte te roma beatum. 

Sedvtreoz nc cui oe tc plua $ tibi eredas. 
TReue putcs alium fapientebonoqj beatum. 
ffleu fi tc populusfanum recteq* valentem 
fcictitct: occultam f cb:c? fub tcmpue edcridi 
fedTimulcs^onccmanibuotrcmoncidatvnctis. 
Stultomm (ncurata puooz maluevlccra celat. 
0i quio bclla tibfterra pugnara inaricp 
faicztlct bte verbis vacuaop:cmulcent aurcs; 
fCcnc magis faluum populu^ vclit an popuiu tu : 
Seruet in ambiguo qui confulit ct tibt etvzbi: 
^upiter Suguftilaude agnofcere poflis. 

£umpatcri0fapieno emcndatuftp voeari 

IfUfponocenctuooicfoocsnorninefnempe 

glir bonus ac p:uoens otciloelcctoz ego ac/tu 
jQuioeoit boc booie cras(fi vo!et)auftTer;vr fi 

Setulcrit fsfcca int>i$no:t>ctrabct idcm, 
•^on:cmeu5 eft inquttpono:triftifip rcccdo 
$ocm fi ciamct f uremmeget cfTc puoicum 
ContenoaiUqueo collpzeiMe patemuine 
ZDo*dcatopF?obuis JTalfic mmetncg colozeo: 
,f alfusbono; iumttet mendap inUmti terret* 
Ouem? nifimendofu etmenoace* vir bdri 9 ecjer' 
auiccnfultapatrum/qutlesc0 fura<p tauat. 
% ■ 
I 

ftuo mftcmagnecpfec«ntur;(udicelfteo' 

£luo refponfoze et quo caufeteae tcncntnr. 

q 5 vider buuc cinnis comus et vtcimatota 

Jntrozfum turpcm :fpeciofum peUe oecota. 
IHccfurtuiHfecimecfusijfimicbtoicat 

<3eruus:babcs pjcciumuotis non vteris aio. 
Tflon bomine 5 occiounon pafces in crucc comos. 
Su 5 bonus ct fru S i:renuit/negat atcp Sabcllus, 
Cautuscnimmetuitfoucammpus.accipiterq? 

Sufpcctoslaqueosuoopertummilumsbama 

i2) eruntpccareboiu\irtuti9aino;e. 
^derumpcccarcmaUtojmioinepene. 

%u nicbil admittes tn tc fotmidie pcnc:, 
£it fpcs f allcndi:mifccbis facra ptofani» 
THaoemttlefabemoditscumfurripisvnum 
jsamnu eft (uon facinus)micbt pacto lemus tilo 
©ir bonue oe fomm qucm fpeaat * oe tribunal 
auancocunqj ocos vel po;co vel boue placat: 
^ane pater clare ot]cit.cum oi*it2pollo: 
3lgbumouetmctuensaudtrtpulcb:aIauern» 

©amlcbttollercoafanctumiuftumqj vioeri 
IRoctem pcccatisz f rauoibus oblice nubem 
&no melioz feruo quo.Uberio; fitauarus: 
Jntriufisfijcum cum fe oemittit obaiTcm 
TBon video.nam quicupiet mctuet quocp potfo audttrtttow vf«tt:ltbcr mfcMnon crftvnquam 

^crdiditarma:locum\irtuti0Ocferuftqui 

Semperinaugenda fcftinatctobruirurrc, 
«cnderc cum poflte captiuum occidcrc noli 

ScrutctttiUtcr.rincpafcatt>uru0:arct(5 
Hauigenac mediis biemct mercatoi (n wois* 
Snnone ptofu:po*tet f rumema pcnuf<$. 
WLir bonue etfapieus auoebitoicerepentbeu 

Tftecto; tbebarum qmo meperferrcpatfq? 
^notfnu coges.-aoima bonaucpe/pecus/rem: 
2lccto0/argcumm:tolla0ltcct;cnnauict0/et 

CompeotbU0 feuo te fub cuftooc tenebo. 
Jpfe oeu0 fimulatcp volam me foluct opino* 
Ifeec (cnmmoiutimozs vUunalujcarerum cft* 

GSccuamaioab 9 vti/illis qj placere oocctur 

aHauis Sceua fat( p tc tibi pful ts ;sfcf 
&uo tande p&cto occcar maio*fb*vtf: 
feffce ooccnou0 aobuc quid cenfetamfculu0:vt ft 
Cecu0 tter monltrarc velft tamen afpice fi quis 
£t no© quod cureo p:opnum feci fie loquamur* 
Si te grata quies et pztinam for nn ua tn bozam 
©electac;fttcpuIui0ftrcpitufqjrotarum 

Silcdet caupouazfcrenunum tre mbcbo. 

THam necp mUtbm continaunt gaudia folte 

CiU 


TFIcc vfjeit male quinatue mo:fenfip fcfellft 

St ptooefletufepauloqj benignfue fpfum 
%t tr actar c volee . acceoeo Ticnt aD vnetum 
0i'p:auocret oltiepaticnterregibue vti 

7Bolctarill<ppU3.fifci'rctrc0(bU0vU 

f attioiret olus /qui mc notat* vtrfuebo:um 

Slerba p:obe0:et facta ooccvel iunioz audi: 
tOxr fttarffhppf potioz fcntentfamamqj 

a?o:daccm £y urcum ftccluoebat vt afunt 
Scurro: cgofpfemfcbf;populo turrectfue boc/et 
ippkndidiuo multo c equ 9 vt mc pozret alat rejc 
#!f idum facio;m pofcisvilia*verum es 

^antcmino:;quamui0tcfcronuUtu0cgcntC5. 
@mnte 2Jrfftippum oecuftcolo: etftatus/ctrcQ 

SCcmptatem maiota ferevfrtutfbue equurn. 

/Contra/quem Duplici panno patientfavclat: 
JOJfrabo* vfte vta Ti conuerT^ oecebfr 

Slter purpucrcum non cjtpectabft amfcu? 

autoUbetmoutusceleberrimaglocavaoet. 
Tf&erfonamcg feret non wconcinnuevtramcp 
Sltcr my leti tcjet*f n cane pf us ct angue 

ei<tauftclamTdcm:mo:icturfrtgo:c;ftnoii 
TRcttuIcriopijmmm.rcferz Tine riuat incpt 9 * 
#C0 gcrere «apto* oftcdcre ciuibue boftee 


Sttfngf t folom Joufs « cdeftfe temptit» 
•fltofncfpf bus placuf ffe vfrf s n6 vlnma Iaus cft» 
IHocufufsbomfnfcontfngftadfrecojfntbum. 
Sedftq^frfmufrnenonfuccederct/efro. 
&utoquf peruenit:fecir ne vfrflfretfarquf 
l^fceftaut nufqj quod qucrfm^.bfconus bojret 
Slrparufs autmfsetparuo cojpoze mafus 
fefefubttetperferr/autvfrtusnomenmaneefr 
Sur oecus etpzecium reete petit e*pcrf ens vfr. 
Cotsm rege (uo oe paupertate tacentcs 
•gMus pofcenteferent:of ftatfumasne puoenter 
anrapfas^atquirerum caputboc eratbfc fone 
5nt50tata mfcbf fozoz eft:paupercula mater: 
£t f undus nec vendtbilts ncc pafccr e firmus : 
^ufofcft/cUmatvfctumoate.fucctnitalter 

Ct micbi oiuiduo ftndetur munere quadra. 
Sed tacitus pafcf ff polTet cojuus baberet 
•ftlus oapis /et rf jeemulto minus inufdieq> 
Bmoofiucomes autfurrbentu^ ouctus amcnf» 
aui qrit" falebzas /et acerbum f , i gus et ib:cs 
et clitam f ractam ct fuboucta viatica plo wt: 
Iflota rcfert meretr icts acumf na / fepe catcllam 
Scpepevifcelfocm raptam fibificntfs/vtimop 
fflulle fides oamnts verifqj ooloubus ajfir . 


Ih C 

.« ;' 

THcc fcmeitrrifue rriuue attollere curat 

f racto crure KManum.licct illt plura nwnerct 

X,acbjima/per fanctum iuratueofcati2>firf5 
Creditemonludo/crudelcetolliteclaudum 

£uereperegr(num vicinf a rauca reclamat. 

fl" Holiuemagmnu5 amicitiam tcnere oocetur: 

f*^> 5 bn te noui metuea liberr imc JLolIi 

A^? «Scurrantie fpeciempbere .pfeflueamfcG 

©tmatronameretricioifpar erft/atqj 

fcifcolo: fnfioo fcurre oiftabit amfcue 
£ftbuicotucrfumvftfo vicfuj ptopemafue 
afperirae agreftie et fncocinna grauifq*: 
Quc fecomendat tonfacuteoentibueatrie: 
&um vultlibertae mera otci vcracp virtue. 

?3irtue eft medium vtc(o:um vtr f ncg reductum. 
2ttrer in obfequium plue cquo pzonue et fmi 

fcerifo:lectf/ficnudumotuttiebo:ret. 
Siciteratvocceetverbacadcntiatollit. 

{glt puerum feuo credae oictata magf ftro 
Tfteddere:velpartce mimum tractarefecundae 

Sltcr rfjeatur oelana fepecaptfna. 
•£>:opugnarnugie armatue fcilicet vt non 
Sitmicbip:imarTdceetverepIacet/vtncn 
gcriter elatrcm p:ecfum etaealtera fo:oet. Jlmbtgftur qufd enlm laftoi fcfat an ooellf eplua 
36:unduffu mumfcf melius vfa oucat an Sppf 

&uem oamnofa venus que p:eceps aieanuoa t 

i&loiti quem fupta vf ree et veftft et vngf t 
&uem tenet argentf fitfs fmpojtuna/famefcfr. 

Suem paupertatfs pudo: et f uga/ofuesamfcue- 
iSepe oecem vf tito infrructf o: odf t z boirer. 
2iut fi nou odf t r egft / ac velutf pf a mater 
"#lus qj f c faperet virtutibue efle piioicm 

SJuIr cr afr pzope vera:mecum contenoere nolt 
Sotultici&m patiunrur opcs:tfbi paruularee eft 
SrtaDccctfinum comftem toga oefine mecum 

Certare.£=utrapeIu3(cuicuncB nocere volebat) 
©eftfmenta xnbupieciofa-.beatua enfmfam 

Cum puicbrfs wnfcfe fumat noua confiiia tfpee 

fcoanfet in luccm:fco:to poftpcnet boneftuy 
®fficiumlnummoe alfenos pafcer.zd imum 
%mp erft/aut olitoiie aget mercede caballum 
a rcanum neqj tu fcrutaberfs viif ue vnquam 
£ omf fTumcg reges vt vfno to:rus et f ra 

TB ectua iaudabfs auofa:autalfena rep:ebendee. 
THeccum venarfvoletflle.-poemata pages 
iCratf a ff t f ratrum geminoium 3mpbfonfe *t<9 
Zetbi ouTlluft;oonec (ufpecta feuero 1 

1 

1 

H 

! 1 

I 

H 


■ — 

1 Conticuit tyra.f raternte ceffiffc putatur 

*D<^ ibu01ampbt0n.ru ceoe potcntfe amfcf 
TLenibue frnpcrffe.quotfenfcp ct>ucct ina$roo 
3etboIte bonerata plagte fumenta cancfcp: 

£urge:et fnbumane fenfum ocponc camene 
Cene^vrparfrcrpulmentalabojfbu^cmpra 
TRomante folcnnc vfrte opuo.vtflcfame 

SJftecp * mcmtote pzeferttm cnm valea0 ct 
delcurfu fupcrarecanem velvfrfbu0ap2um 
*#>ofTte.sdde vfrflfa quod fpecfofum arma 
IRon eft qui traetet/fctequo clamore cozont 
•ftjelfafufHneaa campeftrfa/oenfqj feuam 
ZDffleiam puer et cantafofea bclla tuJifti 
ioub ouee.quf templte partbo*um ffgna reficfr 

THuncetfi quid abeftitalte adfuofcat armte 
Sc ne te retrabaa er inejecufabflte abfte. 
^uamute nil ejrrra numcrum fecffTemooG<£ 
Curaenntcroumnugarte rurcpaterno 
l^artfcur lintree ejtcercfm^rsctia pugna 
%e oucc per pucroeboftiUmozerefcrtur. 
aoucrfarfuo cft f rateraacus aorfa:oonec 
Slterutrum velojc vfctozia frondecojoncr. 
iConfcntfrefute ftudite quf credfoerfrre 

fmtoz vtrocp tuum lauoabftpoUfceluoura '* 


■piottims vtmoucnamfi quto montiozte egcs tu. 
&uid oe quoq? vfro et cut ofcao fcpe vfoeto. 

•pcrcunctatozem fugfto:na5 garrulus/fde^ cft. 
Tflec rctfnet patule comifla tidelf ter aurcs 

tsx fcmel cmfflum volat irreuocabtle verbum 
fflon anctlla tuum iccur vlceret vlla:puer ve 
5 nter marmoiii vcneranet limcn amici 
THc oominuspucr i pulcbzi ctrc vc puclle 
XDunere teparuo beet/mt incomotue angat. 
. ^uale comedcsetfa* atqj etfa afpfce ne mojc 
^ncutiant aliena tibi pcccata puootcm: 
f allimur ct quedam non oignuj traofmuo:ergo 
&uem f«a culpa pzcmet oeceptus omf ttc tuerf . 
Slt penf tuo notum (fi rcmptcnt crimina) ft rues. 

jCutcrifqstuofidcntcmpzcfid(o:qui 
Bente tbeonino cu circumrooftur.cn qufo 
So te pofr paulo ventura pcrf cula fcntiei 
IHam tua rcs agitur:partee cum p:ojeimus ardet 

Ct neglecta folcnt fncendf a fumercvires. 
feulcfa I e;cpertfs cultura potentis amfci 

£jcpertuemctuft.tu 0U5 tuanauisin alto eft; 

feoe age ne mutata rctro:fum te fcrat aura . 

^deruntbilarem trffles.trfftcmq? iocofU 
iSedatum celeres:agflc5 gnanumq^ remffff. ^ fbotoics Mbuliitieoiaiecnoetcpbalcrof 
&&cr unt pozrccra neguntcin pocula :quanute 
«ocrurnos iurce rcfo:mfoarcrcpo:ce 

&cmc fupcrcilio nubcm :plcrumq? mcdeftus 
^ccupatobfcurifpcc(cm:wc(turniiBaccrM 
^ntcr cuneta lcgee ct pcrcunctabcrc toctoo 
&ua rstionc qucas traouccrc leuitcr cuutn. 
TRc tc feropcr inope agitct vcjretqj cupf do; 
TBcnpauozret rcrummeoioci irervriliu^ fpc* 

©utuum ooctnna parernatura nc oonct 
Qxud minuat curae quid te tibt reddat amicuj* 
iauidpurctranquillct/bonofiantvulcclucellum 

Sn fecrctum ircr:ct fallame fcmita xitc: 
XDe quotiens reficit gclidua oigcntia ttuue 
&\xcm mandclla bibit rugofue f rigo:c pague 
Quid fcntlrc purae^quid credie amiccpwcart 
ioit micbi qt5 nunccftctum minue/vt m vfuara 
0uodfuperc(leui/fiquidfupercflcvoIuntctC 

£>it bona lib:o:uin et ptouifc frogfe tn annum 
Copiamcfluitcm oubic fpc pendulue bo:c 
Sedfottecftoiarc 50UC5 quiooiiatctaufcrt 

©cr vitam oet opca.equu mi mmti ipfc parabo* 
f XDcccnati maloevctc;j fmfrato*cecarp£doeaflerft 

p iRifcoficrcdie IDcccna* eocteCrar/no* fluIU pltcere otu nec viucrc carmina pofTOt 
i2ue fcr ibuntur aque potoubus / v t male Unoa 
afcnpfic Uber fatyris f aumfqj poctae * 
59ina ferc oulcee oluerunt mane camene» 
Jtaudibus arguitur vim vinofus fe omcrua 
Cmiius ipfe pater nunquam nifipotus ad arma 

"|jb*of iluit oiceoda/ f otum putealcp TUbonte 
ZDandabo ficcts /aoimam canwre fcuerie. 
tooc fimul cotpit ntc cefraucrcpocrc 

TRocturno cmare mcro;putcrc oiurno 
^mdfiquiavuUuto:uoferu0/etpcdenudo 

JEjEigueqy to$t(unu\ltttqctoie Catone^. 
©irtutcm ne repzefcntet moicfcg lCatonts? 
fLvptt ffcYrabitam fcimagcuis emula lingiw 
Sum ftuoet vibania / teuduqj otfertus baberi 
fceapit ejxmpUr vitiie inutabilc;quod (i 
T^4Hercmcafu;bibcrentejcanguecummmn 

^muat02C6fcruumpecu6*vtmubifepe 
©ilcmfepeiocumvcimmoueretumuiue; 
JUbctaper vacuum pofut vcfttgiapzwccp* 

IHou alicna meo pjeift pede.qm fibi ndcc 
&uj:re2Cte|;amcn.parioa c^o p*imus iambo* 
^itendiUtiouumcro^rauanofcp fecurus 

Srcbilocbiflo ra ctagcntfa vffba Zkmbcg* fic ne mc foliis ioco bzcuiczfbUQ omes 
&uodrinimmnrarcmodo0etcarminf0arrem ' 

fccpcrararcbtfocbfmufajpedcmafcuIaiSappbo 
Ccrnperat alccns fco rcbusct o:ofne of fpar* 

i 

Ifiec focerfi querftquem vcrfibue oblfuatstrfa 

TRecfponfelaqueumfamofocrfmfnenefcfr* 
I£mnccgonuncaliooictump:iu0o?elatfnf0 
^SulgsflifToiccn/iuuanmmcmoyatafcrentcm 
^ngenfte oculifej? legi:manibufcp renerf. 
Scire verio mca cur f ngraru* opufcula lectoj 
JLauoet ametcg oomi/ p:cmat cjctra lime iniquue- 
THoi* ego vcntofe plebiGfuffragiavcnoz 
5mpcnn3ccnarumettritcmuuerevefli0 

TBon ego nobilium fcrf ptozum auditoz et vlto* 
^ramattcaeambiretribu^^pulpiuoignoj. 
ffeinc ille tacrimcfpifria inoigna tbeatrie 

£5cripta pudctrecitarc-r/nugf^ aooereponoua 
SMpiiridce ait/ct 5out0 auribus ifta 
Scvm&!fix>i0 enfmmanare poetica mella 
5Ccfolum/nbi pulcbcradbcc ego naribu© vtar 
f ozinioo /c lucrontfe acuto ne fecer vngue* 
£3ifpliccttftelocu0 clamo/etciluoia fofco 
TLux>uq enij scnuit trepidum certamen et fram . 
^ranwesinimirfti^etfuncfaebelluj. % (br carptt 9 ftt pu blicu m egr eot velft . 

aCrtannO 3fanu"cg Uber fpectarevf oerte 
Sc^vtptofteofoftop pum(cemunou0. 
0o(ft( claucs et grata figilla puotco 

fbaud^oftendt gemte.et comunta laudas. 
1Ron(tanutrftU0:fuge:quoocfcederegcft(0 

IRon crft emfflb rcdftus tfbf.qufdm(fer egfcr 
auldvolu^Otcc0vb(quf0teIcfcrft:etfc(0 

Jn b;euc te cogf coplcnuslanguer. amato*. 

Quod ftnonodio pcccantfe oectpft augur 
Carua eris rome:oonec teoeferct ctaa 

Contrectatua vbtmantb 9 fotoeTcere vulgl 
Ccperta / aut ttne33pafce0t3cfturnu0tnerte0 
Sut fugtes vtfcam:at vnctuo mtttcrt0 tlcroam. 
TRidebtt monttoznon ejcauditus \t (Ue 
fiui male parete inrupcs octrufitafellum 
Jratu0:qu(0 cnftn fnuftum feruarclabojctiT 
feoc quoq* tc manet vt pueros elemcnra oocente" 
dccupet e^ tremi0 fn vicfo balba fcncctua 
Cum tibl fol tcptdus plureoadmoucrft aure©: 

XOt libcrtino natum patre ct (ntcnui re 
245a(oze0penasn(doe]ctcnd(flrcloqucr(0 

^ltquantum gcner( oemao: vfrtutf bu© aooa* 

XD* pj(mi0 vibte belU placuffle oomfcp I Coipozis ejcigui pwanurn /folibuaaptum 
3frafci cclcrem /ramen vt placabilio cflcm. 

foitancum fi qutete percunctabitur cnutn: 
2Pc quatervndenos fciar impleuifTe oecembtes 
CoIIcgam Xepidum quooujcir 2,oIimsaimo. 
fffiuM feotottt f iacci £pfaru . Jliber . Scfi* 
tf Suguftu Uuoat;svetuftat[ laudato:es carpft. 

GUlm totfuftinczB ct tanta negocfafolue: 
fltcs ftaUo zrmiQtutcriQtmozlb 9 omcQ 

Xesibuoemcndra/iupublicacomodapccccm 
fialougofermonemojcrtuatempoza Ccfar. 

TRomuIuo ct Uber pater ct cum Cafaue ^oliup 
^boft mgewia f jcra/oeozum m rempU rccepri 
J3um terraobommaqjcoluntgen^fperu bcIU 
"B^lDzsucre fute uon rcfpouoeref3uo:em 

iSpcratummcritie.oframquicontuoitbYdum 

Tftoucpfmlipoitcntz Ubozcfubegtt: 
Compcrit inuioim tupicmo finc oomart. 

SJrit enim f ulgoze fuo quo pcrgrauat artco 

Jfrfra fc pofitao /e^tinctus arnabitur ioem. 

ffrzcftti ttbt maturofl Urgimur bonozeo 

^uranoafcp tuum pcr nomem ponf m us arao: 
mi ozituru} alfao inil ouum ralc fatent u. Sti tatiebfcpopulue fapitne et iuttue in vno 

Zenottris oucibUB tegraii^antefercndo 
Cctcra nequaqj fumtiraticne modocfc 

Cltimat/ctnifi/queterrio feinota futfqj 
ICcmponbusoefunctavidctfaftidttctotjft. 
Sic fmtoi vcterum cttabulas peccarc vctantce 
&uao bis quincp viri fanjcere/ct fedcra regum 
83cl gabiie vcl cum rig*di0 cquara fabinte 
Tponriffcum libzoe mnofa volumina vatuj 
&ictftccalbinomuf30 in montelocuta©* 
Si (quia grcco;um funt antiquifTima quec& 

ScripuveIoptfma)romanipenfcntureadcm 

Scriptozco tmtinziuo cft quoo mfta loquamur; 
Hil intra e(t olcam /nil c^tra cft in nuce ourf ♦ 

Qaiimua ab fummum foztune/pingimuo atcp 
•g&fallimu© ctluctamur acbinf ooctiu^vucrio* 
Si mclioia ofea vt vina pocmara reooi ti 

Seire velim cbarttspzecfum quoruoarrogct&i* 
Scriptcz abb iuc annoo ccntum qui oecfoit inter 

fierfcctoo vctcrcfcpreferri oebet*an intcr 
tsUIca attp nouo© /epcludat f urgia fini©* 

Cft vetas atqj pzobu0ccntum qui perficit annc 6; 
&uio qutoepcriitmino:vno mcnfe vcl anno; 

5»tcr quosreferenduserir/vetcrcs nepocta© 
■ 
B 
I 
1 
H 


llll|llll 


Mll Illl 7 8 10 11 12 13 14 15 
i Sn qooo er p:efeno et poftera refpuft ctaef 
^ftcqufdcmvctcreofnterponeturbonefte 

Slul vcl mcnfcb:euf vel toto eft tunfo: anno 
®toi pcrmfflbcaude<s ptloevtequine 
•paulatfm vello ctoemo vnunuocmo ettam vnfi 
Bum caoet elufuerartonc rucntf eacerui: 
Qui r coirao f aftoet vtrtute* cftimat anfs. 
xpiraturqj nicbil nifi quod Iibitina facrauft 
jEnnfue « fapf ene ct fo:rf e ct altcr feomer» 
(Slt critfciofcunt) Ieuiter curarc vidctur 
&10 pzomtfla cadanfet fomnia pYtbagojea 
Iflcuiue U\ manib 9 nuc cft ct mcntibue beret, 

•gbmcreccns.sioeo ftnctume vctueornepocnii 
Smbigitur quoties vtcr vtro fu p:.o: aufert 

•gbacuutus ooctt famam renis:3cctus alti 

JSicituriffrani toga couenuTc zpenandJo: 
•pUnms ao ejcemplar ficuli pjopcrare /gpicbai m( 

SJfnccrc Ccctlf uo grauitate JCercntius arte 
Bsoe edifcit et bos arcto ftipata tbcatro 
«Spectatroma potcns b^ bos numeraq? poetae 
ad noftrO tempue JLiui fcriptons ab euo, 
3Jntcrdum vulg* rectum vfdet:cft vbf peccat 
J3i vercres ita miratur Jaudarq* poctae: 
*3rnicbil anteferat.nfcbil illie comparet:crrat. 


91 quedam nfmte anrtqtt«ff'p!er*$ tnrc 

Bfcere etcdat eos.fccnancmulta fatetur 
IBt fapft:et fitf enm f Ktt:& $ouc fut>f eat cqtt o . 
Ilon cqofdrm fnfeaoj ortcnMcR carmfna Ef uC 
CfTe reot.memfnfcp plagofum mfcbf paruo 
$Mfom ofetamfedemcndata vfoerf 
1btrtcbaq?:e? etactf emfnfmum offtantfa mfrot 
Jnterfl vcrbujn cmf cnft ff fozte oeeojum :et 
Sf verfo0 paolo concinioz xnus ctalrcr 
Jnfottctotnmtmcfvcndfcirpoema: 
Jndfgnoitfc^ rcpzebendf;non qufa crafTc 
Copofftfi fllepf deve putetur Jed qufa nupcr 
Hec venf 5 antfquf e:fcd bono:cm t p:emfa pofcf 
Jftectenccncerocumflozcftp perabulat3cd 
f*bnla ff oubftcimclamentperffffe pudoze^ 

l 

Cuncrf pcne patrcs:ea cum rcpjcbenoere coner 
8ue grauf 3cfopu0:quc ooctu© lRofcf ue cgf t. 
Btl qofa nf I rcctom nifi q 6 phcuit fibf t>icunt: 
Qelqutaturpepotant p»rcre mfuo:ibu0.et qoe 
Jmberbe© ofdfcerc fene© perdcnda fatcrf . 

Jam faif arefRumc carme qui laudat / ct illot) 
Good mccufn fgnozat foluo vult fctrc vidcrf 

iTiigcntis nbn f Ileffluct/plauoftcp fepultfs. 

IHoltn» fco unpugnarrnos noftracp liuldue odit 

&iii 
: 
&uo& fl tm gr ecf e noulm tnul fa fnfffet 
8u5 nobfo.-cjd nune efret;vct 9 *autqufdbab«ra 
Cuodlcgerct/tererctqjvfrfrfmpubllcuevfuo? 
©rptfmo' pofitfo nugarfgrecU bcllf* 

Ccpft/eti vfttum fottuna labfer equa: 
IBunc atbletarum ftuof fomunc arfit equotum. 

2Parmo»0 5t cbo : ie fab.00 aut cr ls amauf t 
Sufpendf t pf cta vultum mcntcmq* tabclla. 
Tflunc tfbf cinf buo nunc eft gauifa tragcdfo. 
fiu6nutrfcepucllavelutfiluocrctfnfan0r 

jQuodcupf oe petf f t /mature plcna relf nquft: 
&uod placct aut odfo eft / 4d no mutabile crcdae* 
feoc pacee babuerc bonc vcnrtq? fecundt. 
Iftomeoulceofu f uft etfolcnnc rcclufa 
XpaneoomovfgfUrc/cUenriptomcrerefuw. 
Cautoo noibuo ccrtf ejcpcndcr e nummo0. 
XPaioje0 auof rc:mf noii oiccxc pcr que 
Crcfcere reo pofret:minuf oamnofa Iibioo. 
jputautt mcntcm populu0 lcuf o.ct catetvno 
iocribendi ftudfo/puericp patrcfq* fcucrf 

f ronde comao vncti cenant et carmfna ofctant. 
Jpfe cgo quf nullO0 me aff ir mo fcrfbere vcr fu# 
3rnuenfo:p3rtbf0mcndatfo*/etpJfu0 oito 
Solevf/jf l caUmfitcbarrao et fcrinU pofco. 


ttaoemagerefgttareMantttfmee / abtotanmnegro 

fioiuuoetnifiqutottrtctroarc/quodmedtcommcfl 

T£tomirtuntmcdict.tr«cratirf4bjtItafab;t 

Scribtmus iuoocti oocrtq* poemata paflYm. 

Vz>ic errotramen ct Ieutebec infania quantae 
Ufrtutcs babcat fic colltge vatf e auarus 

Hon tcmere eftalm 9 / fcfue amat boc (tudetvnfi* 

fcetrfmcata/fusasferuonwHfncendfartder. 

Bon fraudcm fociojpuero ne" cogim vllam 

l&upf IIo. vtutc fiifquts et ponc fecundo» 

XDilftfcquJc&pfgcr ct malus vtilts vrbi: 
Stoae bcc/paruis quoqjrcbuemagnaiuuart; 
£s tenerum pueri balbumqj pocta fijjurat. 
1&o*quet ab obfcenie ia$ tumc f crmombus aurt 
XQop ctlam pectuepteccptfsfoHnatamfae» 

3 fper ftatie / et tnuidic cotrccto; / a it e» 
Iftecte f acta r cf ert o: t cntia tempota notfs- 
Jnftr uit eremplte /fnopem folarur et egrunu 
Caftiecumpuerte/tgnarapuellamaritf 

felfcerct vnde piccce: vatcm ni ft mnfa oedf flet? 

T^ofcttope^ cbotne.t pjcfcnttanumin afcnttt» 
CelelleentipIojatiaquaeoocupiecebUndtt». 

Suertitmo:boe/njetuendaper(cuIapeUft« 

Jmpdratetpacej/ ctlocuplet*-frogibusann0* 

/ 


^ Carmlne t>((.fiiper£ pUaauun camine nmat* 

Sgrigolc pitfclfoiteslparuocp beatf 

Condirapoft trumentaltmnted tempotefefto 
Cozpus et ipfum antmum fpc Rtris oura fcrencej 

Cutn fociie opcrom puerie et comuge fioa 
SCellurem pojeoliluanum lactc pfabant. 

f lotfbue et vfno gcnfum mcmo*cm b?euf euf 
f efcenfna per bnnc fnuenta Ifccnrta moicm 
©crfibas alttrnte cppzobite rofffcv ftidit 
JLf berrafc^ rccurrcnt e$ aeeepta per annoe 

infitamabflftcWoonecfamfeuusapcrtam 

jfn rabiem cepit xerti iocus /etper boncfta» 

$rct>omo0(mpvncm(ntp/t)olucrecTucnto 
feentc lacefKti /fufc (ntact(s quocp cura 

Condftfene fupcr eommunf :qumetfam Icje 
#enaq? latamalo /quc nolct carmfne quenqoam 
feefcrf bf . verrere modam fozm(d(nefu(l(s 
So benedlcendO oelectandffqjreoacrt. 
tf reria capta fcrnm Vfctoiem ccpft et artes 
$ntulitasre(tHatio/fic bozrUJus ffle 

&efla^itimmcr U 9r3turniua/et S rauevrru6 

2T)aHdfacp f pmcre/fed mlongum tamen eaom 
ZDanferuw boofeqj mancnt vcftigfc ruris 

us enim £rcc(e admonuit icumfoa cbartte • -n 


* 

h 


; ■ £t poft punict bclla quf etus quererc cepit 

2ui Sopboclce ct tbefpls * Secbflusvtfle f errcnt . 

Cemptauit quoqj rem fi Digne vertere poflet 
Ct placuitftbinaturafubliinls et acer. 
Tflam fpir at rragicum fatis etfelictter audet. 

£5 ed turpem putat (nfcr tptte metuf tqj litura m. 

Credftur(ejt mcdio quia ree acccfl*it)babere 

Sudozisminimum/fcDbabeccomediatanro 

■p;usoncris/quantovcnicminus.afpicc^»Iaut* 
&ao pacto partcs tutetur amantffl cpbebi 

Elt patris attenti:lenontsvt infidfoff . 
j&uantus fic fcojfennus cdacf bus in parafi tia 
ZlMi non abftrictopercurrar pulpita focco: 
tfeftfr cnim numma in Ioculos t>imittere;poftbac 

Securuscadatanrcctoftetfabulatalo. 
£iuc tuiit at> fccuam vento fo glozia curro 

/Ejc animat Icnrus fpccraroz. fcd ulus infl.it 

Bic leuc ficptruum cft animum qo laudie auarft 
Sub jui t autrcticit.t aleat re* iudicrat:fi me 

l&almanegatamacrfl/oonarareducitopiniuj. 

Sepc etla5 audacem fugatbocterrctqj poetatm 
j3uoo numcro plurcs virrute et bonoze muio ice 

Jndocti ftolioiqj et ocpugnarc parart 

StoifcoxDctcquesmcdufotercarm&pofcaM 
1 

1 

■ 
1 

B 

H 
■ llll|MM 


Mll llll 7 8 10 11 12 13 14 15 

V* Uttt vrfum aittpugrtce.bteiia^ piebcctrta gauoet* 
^Jeru^ equfri 45 ia mf grauit ab aure voluptasf 

QmnteQd inccttoa oculoe etgauoiavana. 
Quatuo; aut plurea aulcapicmumur tn hozae* 

fcum f ugiunt equitum turme peditumqy caterue 
IDo^ trafcmur mambue rcgum fozttma retojtis 

fcfledafeftmantipilcnta/petoUta/naues 
Cdpuuu} pommr cburtcaptm owntbuo. 
Qi (ozet in tcrrie ridcm&cmocrims.fcu 
fciuerfum confufa gcnuspanrbera camelo: 

£iueclepba0albu0YUlgiconncrtercto:a» 

£5pectarct populum Iuots attcntius ipfi0. 

Cb fibi pzebcncem mimo fpccracula plura» 
j5cripto:co autcm narrare putaret afello 

* fabellamfurdo:namqueperufocerevoce0 
Cualuercfonum referuntqucm noflra tbcatra 

£Jarganum mugire putco nemu0/autmarctufc5* 
SCanro cum ftrepitu ludi fpectanrur ctatus 
fciutttecppcrcgrinc;quibU0oblitU0flcto: 
Catn ftctir in feena;c6curritce]ctcraleue» 

J2>ij:itat)bucaUqd^iulfinf,quidpIacrtcrgo 
2Uua taretinoviola© imirafaYcncnc. 

2c nc foztc putcs mc:que fjeere ipfc rccuftf 
^ucrec:etracte:;tal(i:laudaremaligne* * y 


JTCleper ejerentum funem micbi pofTevfderur 

?re poera/meum quf pcctus fnanfcer angfc. 
STrntat mulcet:falfls rerrojf bus f mplet. 

©tmafinu6.'etmomctbebf0moponftatbenf0» 
Vcram agc et bfo quf fc Iectozf cr edcre malunt 
£uam fpecrato:fs fallfdfaferre fupevbt: 
Curam rcdde tocuem / ft munuaapoltfnc cfgnum 
«10 complere ifbrto/etvaribu© aoocre calcar. 

©t fluofo mafo*e pctanr belicom virenrcm. 
ZPiilta quidetn nobfo facimus mala fepe poetc: 
Bt vuieta egcmet cedam mea:cum tibf Itb:um 
Sollicito oamuo aut fefTo / cum Icofmur vnum 
&i qui0 amicojum eft aufuo/epzebenoerc vcrfij 

Cmnlocafamrecftatarcuoluimuafrreuocatf: 
£um lamentamur non appar er e laboz C0 

Hollro0:ettenuf ocouctapoemata filo. 
£um fperamu0 eo rem venturm vt fcmul atqy 
Carmina rcfcferf nos fingemcomodus vlrrc/ 
3ceerfa0:ete#ere veteo;et fcrfbcrc cogao. 
S:o ramem eftopcrc ptecf u cognofcere qualea 
3edituos babcatbelli fpectata oomiqj 
©f rtus / indi$no noa commfttcnoa pocte. 
*5ratus alepandro regf magno fuft fllc 
Cerflustfncultfsqufverflbusetmaleuarfs; 


*'4 


1 II 11 1 1 II lllljllll llll IIII lllllllll llll llll llll llll lllllllll llll 
lllllllll 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
iRttuttt acceptos rcgalc numifma pbilippo*. 
£cd!vclurftraemanot§Jabcmojrcmftttmt 
Stranu nra:fere fcrtpro:e0 carmtne fedo 
SpIcndWa facta linunr.f dcm rcjc tllepcema 
&u( tamridtculumtam carepzodtgus cmit: 
Cdicto vctuit ne quf s fc p:cter apellcm 
•#>ingcret:aur aliuo^fipro ouccret era 
f ottio aiejcandrf vulturn fimulantfaqaodtt 
£udf cium fubttle vtocndts arttbus illud 
So WbJOS ctao becmufarum oona vocarcs: 

©oerum in craflb iurarea aerenatunu 
atnecBOcdeco:anttuaocfeiudicia.ato5 

jDunera/qutmuItaoantfacumlauoetuIcrunt 

B (lcctitibiB(rsfl(U9€Iarufcppoete. 

fficcmagioc^eirivultuopcrabcneafisna: 

auampervatisopuomo^animicjviromn» 

£i a ro:u,apparcnt/nccfermonc0egomall5 

^ratumcpfituoetfluminaoiccre^rceo 
^omtbuoimpofitaoetbarbarare^tmTc, 
Sufptciiototumconfectaouellaperozbem 
^cuaodcmpactacobibentia/anum. 

£t fo:mtoatampartbiotep:inci?eromam 
^^tumcupercmpoiTequoCfcdne^aruil . Carmen maf cftaa rccCpft wamcc mcue audct 

Iftem temptarc pndoz :quam vf re© fcrrc reeufent* 
Sedulita0autem ftulteque^ oflfgft/vrgct. 
fl&zccfpuecum fcnumerfd comendat-r arte 

teifcit enfm citiue memfnftcp Kbentfuo flluo 

06 qufs ocrfdet:c§ quodpjobatreencratur* 
WU motoz offtclu q$ mc grauat ac necp ficro 
5npcfu0vultup:oponf cereus vfcp: 
TRccpjaucfacrt© occo:arf vcrfibuo opto. 

IRerubcam pfnguf oonatu© muncrc:«tvna 
Cum fcrfptoze mco capfa potrcctu© operta 
fceferatfn vfcum vendenrem tbue t ooo?c0 

£tpfpcr:ctqufajo cbarti'0 amfcftur fneptfa. 

f lo:ofccjccufat:poeta0 cp fuf tempojfe tajcat 

EJloiebonocUrocpfidelfoamfcelRercnf 
Si quto foztc vclft puc# tlbi veocrc natfi 
Cybure/ vel gabff0:ct tecum ffc agat/bfc et 
Canofdu© i ct talo© a vcrtfcc pulcber ad f moa 

ffet/erftqptuu0nummo2ummfIUbu0ocro: 
Qerna mfiif fter ite ad nutuo aptu© ber f leo. 

Jlitterulfo grccte fmbutU0:fooneu0 artf 
CufUbet/argfIlaqufduf0imftabfturvoa 
&uinctfamcanetindoctum;fcdouIcebfbM 
k ZPuIta ffdem pzomffla Icuant/ vW plcnfae equo 


I 

w 

1 

i 

1 

1 

_ % 


II M | II II llll llll llll|llll llll|llll llll|llll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |||| |||| |||| |||| |||| |||| llll III III |||| llll |||| llll|lll llll|llll |||| |||| |||||l||| |||||lll| llll|llll ||||||||| |||| |||| |||| |||| III III llll llll llll llll lllll llll llll llll llll llll llll llll llll llll llll|llll llll llll 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Xaudat ventle* quflvolt cptxudcrc mcrcce. 
■ftesviget . mc nulla/mco fum paupcr in crc. 

Tfiem o boc mangonu faceret tibimon tcmcre mt 
:8uiute ferret ioem.femelbicceflauit ct (vt fit) 

^nfcalis latuit metuens pcndenrfobabcnc. 

feec nummoe cjccepta nicbil teftfugaledat* 

Jllefcretpzeciunipcnefecuruoopino:. 

•j&judeno cmiftl vit&ofum oicra xtbi cfl lcjc. 
Jn fequeris ramcn bunc:et Wre mozarie iniqua . 

ISijci mc pigrUm p:oficifcenti tibf.ofjrt ' 

%z\ibuB off icii* p:opc mancum ■ nc mca fecu* 
5 urgarce 00 te quod eptftola nulla redtrct* 
jQuid tunc p:ofectfmecum f acicnria iura 
Sitamenattcmptao/querisfuperbocetiS/qfl 
iE^pcctata ttbi non mittam carmina mendaju 

XucuiU milcs colkaa vtatica n. ultia 
Sromni0(laflu* oumnoctu fterrit)ad aficm 
|&crdiderat:poft boc vebemefllup 9 sfibl t boftt 

^raruopartter fciont«ocnribusaccr 
T^icfidtum regale loco ociectt vtatunt 
SummcmunitoetmuUarumotuitcrcrum 

Clarus ob to f actum oonts owutur boneftte 
accipit et btfoena fupcr feftcrtta nummura 
f otte fub boc tepuo caftcllum cocrtcre ptewi 


ii. 

flcfdo quoo cupfensbortart cepfteundem 
Qerbfoquettmiooquoqj poflent aooere mente^ 
$ bone quo vtrtus tU3 te vocat:et peoe faufto 

tfrjnota laturus mcr ito wm pmta.quio (lao? 

f&oft bec illc carus quantum vfo rufticus ibit 

Jbf t co quo y ie quf ^onam perd (df t (nqutt. 
ftome nutriri micbi conttgit atq? ooccri 
Jrarus graits quautum nocuiflet 3cbilleo 
Soteccrebonepaulo plus arrtsatbenc: 
Sctllcct vt po flcm curuo oinofcerc rectum. 
Stqjfnter filuas SJcbaocmtquercre verum. 
Bura fcd amouerc loco mc tempoza grato. 
Ciuilifqj ruocm beiii tulit eftue in arma; 
Ccfarts augufti non refponfura Ucertis. 
©noc ftmul pzimu? me oimifcre pbilippi: 
fceclfis bumilcmpeimis tnopcmqj patcrnt 
et laris «fujidi/paupcrtas impulit audajc 
Ht xcrfue faccrcm/fed quoo no oefit babentem 

euepoteruntvnquam fatis ejpurgarc.cfcure: 
Wt roclms ooomre pwcm cg fcribcrc vcrfus. 

Singula oc nobio annt p?coantur euutce* 
Crfpuerciocoo/vencrcm/conuiuialudum: 
ftaJduntej:tojqucrepocmata.qui(i f aCl g;n vto/ 
fecniqj «on omuee cadem mtrantur amanrqj. 

Carmincrugaudcs/bieoclcctaturfambfs 

Jlle bfoneis fcrmonibus et falc nfgro» 

iLres micbi conufuc pzopc offfcntfrc vfoentur: 

•#>ofccntcs varfo maltum ofucrfa palato. 

^iuid ocmcjd no ocm:rcnufstu/qt5 fubctaltcr. 
&uod pctfs:fd faneelt fnuifu^ «cfdumqj ouobus 
Tf&zeter eetcra mcromcnc pocmata ccnfcs 
ScriberepofTe intcr ror euras rorqj labozcs? 
folc fponfmn vocar/bic auofrum fcripra relfctfs 
^mitibus o{Ffciie:cubat bfc in collc QuirinU 
Ifeic cjctremo in suentfno: vfftnduevterq? 
jfnreruallavfocs bumanecommoda-vcrum 
Tjblurec funtplatecnfcbfl vtmcDiraiuibusobftet- 

f eftuiatealiDUO mulisgerulifqj redempto:. 
Xoiquetnunc lapfd^ nflc iugcns macbfna ti$n3 

iDilturobuftfsIuctanturfunerapIauftris. 
I&ac rabiofa fugit canterbac lutulcnta ruft fus» 

3f nurec ct vcrfus tecum mcditarc camnos. 
Scriprozfl cbotue 010 amatncmus.-zfugft xzbS 
IfUte clicne 33acbt fomno gauocntisct vmb;a. 

%u mc fmcr flxepiwenocturnos atqj oiuraos 
® ia cancre.icotracta fcqui vcftfgfa wtum* 

^ngcniu fibf quoo vjcuas Defuinptft atbenas 
t£x ItuDffs zmnos feprcm oedit infenuftqy 

TLibiiB et eur(0 :fiatua tacfturnfu© cptt 
•ftleriiqstetrffupopulum quatit/bfcego rerum 

f luctibus in mc&iis et tempeftaribu0VJb( e 
Serba lyremotura fonum concctere otgner? 

fr3tereratromeconfuWrbetoj:vtalter 
Sltcr(U0 fcrmonemero0aud(retbono:c0» 
/graccua vt bic tlli fozcnbic vt JEDutiu© illl 

&u(m(nu0argutO0vejeatfuro*(ftepoeta0? 
Carmfna compono.bfc clego© m(rab(le vifu 
Celatumq5nouemuf(0opu0.afp(ccp:(mum 

Qumo cum faftu quantomol(m(ne circum 
Spcctcmu0 vacuam romante vatf bu0 edcnu 

XQop ctfa ft fonc vaca0:fequere:et pzocul auoi 

jQufo ferat:et quarc fibf nectat vteri$ cozonam. 

Ceoimuncttotiocm plagi0 confumimu© bofte^. 

3tctofamn(te0aoluminap:imaouello, 

fcffceoo Slceu0 puncto (Hf U0;(Uc meo /qute 

^Qute nift/Callimacbu0^fi pluoapponerc sifus 

f itXDitiermue ei opttoo cognomfne crcfcft 

ZDulWfcrovtplacemgcnustrritabtlevatum: 

Cum fcrtbo et fuppleje populi fuffragf a capto 
Joem finitte ttudiis/et mentcrccepta 
^bturcm patulaa fmpunelegcntib 9 antea> 

TfticJcntur mala cj coponnnt carmfna;verum 
llll|llll 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 


Elerum gauoent fcribentee :tfe veneraT .« vltro 
Si taceae lauoant quiccjo fcripfere beatf . 
2t qut legf tfmum cupiet fecffle poema: 
Cum tabulisanfmum cenfertefumet bonefM 

SuDebit quecuncp paruum fplenoozfe babebunt: 

ex finc ponoere crunt /et bonoze f nof gna f ercnf 
©crbamouereloco/qjuieinuftarecedent 

etvcrfenturadbucintra pcnetralia Sleftc 
•gtbfcurata oiu populo bonus eruet.*atq5 
•jpzoferet in lucem fpcctofa vocabula rcrum 
&ue pzifcis mcmotata Catoiubuaatqj Cctbegfa 
IHunc fitue f nfojmfs ptemft.-etoeferta vetuilaa 

afcifcet noua que genfto* ptodujterft vfue 
ISebemestU^cIuepucroq, umtUf mua amn( 
^undetopee^latiumqsbcabitfciutteltngua. 

Hujcurtantf a compefcet jnimte afpcra fano 
3lcuabftcultu/vfrtute carentia tollet. 

JLudentfe fpecfcm oabft:etto:quebftur vtquf 
TRuncfatYrumnnncagreflemcTcropafmftatur 

1^«toIerf3 fcrfpto: oelfrusjtncrfqy vfoerf: 

feum mca oelectcnt mala mc vc! oenf qj fallant 
^uam fapcre ctrfngf fuir baud ignobitis argte 
&uf fecrcdcbat miroe audire tragedoe 
3fn wuo Ietue fcflb: plaufaqj rbeatro 
. Ccter a qn( vite feruer er munit recto 

ZDote /bonue fane vf cf nue amabilte bofpee: 

Comis tn vjcoiem:pofTetqut fgnofcere ferute 
£t figno lefo non fn fanf rc Iagene. 

U&o,Tetquf rupem et putcum vitare patentem: 

fefcvbf cognato:umopibue curffqs refect* 

£j:puIttbeUeboto mozbum btlcmqj meraco: 

Et rcditad fe fe:poI me occividie tmici 

Hon ferualrteatt:cui fic cjeto* tavoluptae 
et oemptueper vtm menttagratitrtmuscrrot. 
TBimirum fipere eil abiectie vtflc uugie . 
£ttempefriuumpuerie concedercludum. 
£cnonverb3fcqutn"ofbuemoduIant>alatfote; 
S:i vere numerofq* modofip eoifcere vft« 

&uocircamccuHiloquo:bcc/t3cttufcp rccotdot 

Soi tibi nulUt fitfm finiret copia Ivrnpbe: 

THarraree meofcf e quod qutnro plura jjafH 

9D3ntopluracupie.nBlUBefatcrier audee? 

Si vulnue tibi wonitrat» radice vel berba 
Iflon rTerct leuf ue:f ugcree radice vel bcrba 

Ibzoficiente nicbil curaricr ^auoicrae cuf 

iRem of f ttomrent UU oeceoere p;auam 

£tulrictam:et cum (is nicbilo hpimioi ejc qrjo 

'falenloi ee ramsn vterf s monfro*fbae tffdem i 

llll|llll 


MM II 1 1 1 M II llll llll 7 8 9 10 11 12 13 14 15 


■ 

SJtfi oiuirfc pwocntcm rcddcrc poflent: 
Soi rfmiofi cupfoucp mlnus tctne mpc rubercs 
EUueret (ntcrrte tc (i quio auarfo: vno. 
Sipzopiiumcftquo&quifilibza mcrcato: ctcra 
Qucdam (fi eredte eonfulrfs) mancfpat vfua» 

^uf tc pafrtt agcr tuu0 e(t ct vfllfeu© oibU 
Cum fegetc^ occat tfbi moj; frumenta oaturus: 
jCe oomfnO fentft;oa0 nummo0:aeripf0 vuarn 

fbullo* oua cadurn temetf;nempemodo f flo 
l^aularf m mercarf agru^ fo:tafle treccnrfa 

flut crfam fup:anummo:ummflfbU0 emptum 
Stutd refcrt xiwe numcmo nupcr an olfm? 
fl=mpto: arfcfuf qucndam xegemts cttruii 

Cmptum cenat OU10 /quanute alf rcr purat;emprf0 

i5ub noctem gelidam fignf© calefactat abcnum 

Scd vocat vfcp fuum;qufa popuIu$ *fHu certio 

XCmirfbu0 vfcfnarefugfr turgfa tmqmm 
Stt piopiiti cjcqj.-puneto quod moWUe bo:e 

ffluc peenuepzeclo nficvf nfic moztc fup:ema 
^ermutetoomfno^/etcedatfnaltcrafura. 

8tc q: perpctuus nulU oatur vfiwet bcrc0 

feeredern alteriue velut xnd^ fuperumitxntm, 

Stuit> vfcr p:ofuntautbc:rea/qufd vecalabrfa 
Salribu0 «Dfecrf lucani/ff merft o:cbu« 

*5ranofa cum parufa non ejtozabflf s auro? 

/ScmaamarmozcburtYrrcnafigillatabellas/ 
Srsentumvcftcogetulo murfcctincta^ 

Silt qtu <io babeatreft qui no curar babere, 
Curalrer fratrum cclTare et Iuocrc ct vngt 

1^/cftrar fecrodia palmetf0 ptnguibuaraUer 
&lut3 et impo:tunu0 aovmteam luci* ab oim 
Silueltrern filmis etfcrro mitiectaerumf 
S:it gcniu0/natale come^qui remperat aftrum 
lH3turcocu0 bumznemomliQin vuuni 
&uod<$ caput vultu mutabilio albu^ ct atcr 
Qrarip cj: rnooico quantum rc0 pofccr aceruo 
£ollam;nec metum quio oe rneiuoiccr bcreo/ 
Quod.non plura oati0 inucucrit.ettamcn ; dtm 

Scircvolam/quantumfimplcpbilariicp ncpotl 
fcifcrcpet et qumum oifouoer parcu^ auaro- 

fetftat cnim fp3rga0 tua p*odf<jU0:an necg fapta 
Jnuttu© faciasmeqy piura parare Iabo:c0. 

3cporiU0pucr vtfeitie quinqunribue oI% 
J£j:fguo gratocp fruaristempotcraptfm 
'pmpcrics immunoa jjcul oom 9 ab fitregovip 

«aucfcrarmagnaanparuajftrarvnusafoc^. 
IHon agimur tumidiBvclisaquilonc (ecundo. 

Won tamcnaduerfujetatem oucimuoauftrf* 

lllllllll 


MM II 1 1 1 M M 1 II 1 1 II II 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

GTfrft ti0 fngenfo fpcefe vfrtute \cco rc 
£f:Tcmtf*imczum/cj:trani&xfc$pzioxcB 

Vlcn cb auarusabi qufd ccrcra»fcm fimul ifto 

Cxm vftio fu£c:ritc carcc t;bf pectus fnsni 

2mbftfone:carctmo:ttofo:miDfncctfra* 
£5omnia/terro:cfl magico* /miracula fa£«« 

Tn oaumoc lcmures po«cnta$ tbelTala xl&tt* 

'Bmlce grate numcras.f gnofde amfcie 

fceufo: etmctfo: fla accedcntcfcnccta 

Quid te c^empta f ouatfpinis t»c piurfbns vntf 

fcliucre fi recte ncfcte t>ccet»e pcritte» 
Xt"f»ftifarifl:eDifiifatf0/at<utibifti. 
SCempua abire tibi cfcnt pctum largf 00 eqao 
UUDeai et pulfet lafciua Dcccntiu* c: js. ftot» 


tfU&aulo aecuratfus $ prtne magifter antbonf usoc* 
nfdelcufuscdesfermccregioncfcboiarum ©ecrcti fuua* 
teiuntrbadbozaciiepiflolaepartfUCoiUgJctpzemLlTacafU 
gacioac) curauir impzimendas-nonuUa carrnina in pufcis 
impzefTiombus onnfla rccoiligeno.teeuc fcg fup;afcriprio 
nee annccrcn9.quJb5 ct mcdullam cuiufcfc epiftole: cr pcr* 
fo1u5adqu3fcr1buurcognofccrccft-jcpvt.ocwbii0.Sn1u) 

«ua.ali Uludione. XDU.ccccjccvitt. 

2o lecto:cm bcxafticon. 

feoe opuo cjcf mf um mcrcarc numtfi n arc pauco 
XDoiibua valiuslcgimuseflcnicblk 
£&aelibe£ eit mirc ^rauiwris eptrtola plcna; 
HHi Aa;cum rcltqme vaabus ancc fcrad. 
SirguJncura b:cm fpcctcs aoiuncta tcnoza 
Oae facUcminor* oawao venufuu viain. 

llll|llll 


1 1 1 1 liii | M II llll llll 7 8 9 10 11 12 13 14 15 cm <:■ H 9 10 11 1 13 14 5 < - 

i 
cm 1 6 7 8 10 11 12 13 14 15 n 
3 rs? w <_n ov -j co ^o •• N) W Cn 
I <?i ^J 


CO %> K) 
O [*0 cm 1 •:■ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 i I 


k 
8 10 11 12 13 14 15 cm 1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

I 

I ■ fc \ cm 8 10 11 12 13 _J 15 III 


, 

J \ 
V 

\i 
. 
i 
\. t 


1 llllllll II 
1111)1111 MM MM 


t i "i r i i 

cm 1 c 8 9 10 11 12 13 14 15