Skip to main content

Full text of "Psaltirea de la Alba Iulia (1651)"

See other formats
3^ ^PS 3^ ^PS )15 )1* psniTiRen 1651 
Consultanta §tiintifica la scanarea textului chirilic a fost asigurata de 
Sofia §TIRBAN §i Alexandru §TIRBAN 

Rezumatele studiilor introductive au fost traduse in engleza de catre 
Natalia MUNTEAN, in franceza de catre Coralia HANDREA §i in 
germana de catre Valentin TODESCU 

Cu sprijinul Imprimeriei Nationale Bucure§ti, Director Ion BARBU 
Tehnoredactare: Vasile DANILA §i Alexandru BALTAT St i PS^LTIRe^ 

At la Blba lulla 
1651 tiparitd acum 350 de ani sub pdstorirea 

lui SIMION §TEFAN, Mitropolitul Ardealului, 

§i vdzdnd acum din nou lumina tiparului 

cu binecuvdntarea Inalt Prea Sfintitului 

ANDREI 

Arhiepiscop al Alba luliei 
Al.liA lUl.lA 

2001 1 4-. Psaltirea de la Alba lulia 
Monument in spiritualitatea transilvaneana 

Mitropolitul Simion !^lefan ramane celebru in istoria spiritualitatii 
transilvanene nu numai prin liparirca Noului Testament, la 1648. ci ^i prin 
tiparirea Psaltirii, in anul 1651. Aflam din textul original ca Psaltirea « ... ce 
so. zice cdntarea a fericitului proroc ^i imparat David, cu cdntdrile Iiii Moisi ^i 
cu summa ^i rdndidala la toti psalomii. izvoditd cu mare socotintd den izvod 
jidovesc pre limbd rumdneascd... cu toatd cheltuiala a Mdriei Sale Gheorghie 
Racoti. craiul Ardealuhu... tipdritu-s-au intru a Mdriei Sale tipografie dentdiu 
noao, in Ardeal in cetatea Belgradidui... » in anul 165 1, 25 decembric. 

Dupa ce pe vremea predecesorului meu. episcopul Eunilian, a aparut 
monumentala editie critica a Noului Testament de la 1 648. reimprimata inca o 
data in 1988. lata ca apare acum o importanta editie critica a Psaltirii din 
1651. Colectivul care a trudit la aceasta editie este alcatuit din distin§ii carturari: 
Prof. Dr. Mihai Moraru. Pr. Conf. Dr. Remus Oni§or. Cere. $t. Alexandra 
Moraru. Prof. Dr. lacob Marza. Prof. Dr. F.va Marza §i Prof Dr. Mihai Ghennan. 

Asupra importantei teologice. istorice §i §tiinlifice a cartii staruiesc 
profesorii amintiti. F.u ma voi opri la aspectul ei duhovnicesc. Pcntru ca 
trebuie sa ne fie foarte clar un lucru: Simion §tefan n-a tiparit o carte pentru a 
ne da noua posibilitatea sa-i facem un studiu critic, ci pcntru a pune la 
indemana credinciosului un mijloc de importanta maxima ce il ajuta sa se 
roage. Simion §tefan prin operele sale "se incadreazd in curentul larg 
umanisto-renascentist de cidturalizare a poporidui §i de apdrare a ortodoxiei. 
reprezentat la noi de marii sdi contemporani: Varlaam al Moldovei, ^tefan al 
Ungrovalahiei, iar dincolo de hotare, de Petru Movild al Kievului. " 

in traditia Bisericii Creatine, Psaltirea are o importanta §i un rol unic. 
Din primele veacuri psalmii s-au intrebuintat in cult, insotiti de melodii 
adecvate. In acela§i timp insa. au fost rostiti. §i sunt rostili. de catre 
credincio^ii laici §i de calre calugari ca rugaciuni inspirate de Dumnezeu. 
Literatura patristica ne ofera nenumarate argumente in acest sens. 

Daca "toatd Scriptura este insuflatd de Dumnezeu" (2 Timotei 3, 16), 
Psaltirea sintetizeaza ce este mai folositor din celelalte carti "profele^te cele 
viitoare, ne aduce aminte de faptele istorice. dd legi pentru viatd. ne invatd 
cele pe care trebuie sd le facem. ^i. ca sa spun pe scurt. Cartea Psalmilor este 
o visterie ob^teascd de invdtdturi bune. ddnd fiecdruia, dupd sdrguinta lui, ce 
i se potrive§te. Tdmdduie§te rdnile vechi ale sufletelor §i aduce grabnicd Pr. Prof. Dr. Mircea Pacurariu, Lsioria BLsericii Ortodoxe Roindne, vol.2. Bucure^ti, 
1994. p.77 -h 

a msanato§ire celui de cuvdnt rdnit, ingrije§te pe eel bolnav ^i pdstreazd 
sdndtos pe eel care nu-i alius de boald, intr-un cuvdnt, indepdrteazd, pe cat e 
cuputintd, patimile care se inaripeazd mfelurite chipuri In viata oamenilor. " 

Folositi in serviciul religios. insotiti de muzica, psalmii le faciliteaza 
credincio^ilor intelegerea invataturii de credinta. Se unesc astfel "dogmele cu 
placerea cdntatului. ca, odatd cu dulceata melodiei. sd priinim pe nesimtite .5/ 
folosul cuvintelor de Invdtdturd. 

Prin cilirea psalmilor omul poate depa^i situatii dificile legate de viata 
sa sutleteasca sau sociala. "In orice stare s-ar a/la cineva. va gdsi in Psaltire 
versuri care se potrivesc de minune ^i care par a fi fast compuse anume pentru 
acea situatie in care se afld. "' 

Cand este cuprins de teama. cand puterile suflete^ti ii sunt paralizate, 
cand se vede singur §i neajutoral, va spunc dimpreuna cu David: "Domnul este 
luminarea mea ^i mdntuirea mea: de cine md voi teme? Domnul este 
apdratorul vietii inele: de cine md voi infrico^a? " ( Psalniul 26. 1-2). 

Cand du:jmanii il inconjoara §i dupa socoteala omeneasca este pierdut. 
Ii spune Domnului neeazul cu incredintarea ca va fi salvat: "Doamne. cat s-au 
inmultit cei ce md necdjesc! Multi se scoald asupra mea; Multi zic sufletului 
meu: Nu este mdntuire lui, intru Dumnezeul lui! lar Tu. Doamne, sprijinitorul 
men e§ti, slava mea §i Cel ce inalti capul meu " (Psalmul 3.1-3). 

Cand sufletul li este intristat, cand nu mai are nici o bucurie pe 
pamant. scaparea este la Dumnezeu. Alearga la loca^ul de inchinaciune §i zice: 
"Cat de iubite sunt loca^urile Tale, Doamne al puterilor! Dore.pe .^/ se 
sdvdr§e^te sufletul meu dupa curdle Domnului: inima mea §i trupul meu s-au 
bucurat de Dumnezeu eel viu. Cd pasdrea ^i-a aflat casd ^i turtureaua cuib, 
unde-fi va pune puii sdi: altarele Tale, Doamne al Puterilor, Impdratul meu ^i 
Dumnezeul meu. Fericiti sunt cei ce locuiesc in casa Ta; in vecii vecilor Te 
vor /awJfl " (Psalmul 83. 1-5). 

Dar §i cand sufletul tresalta de bucurie §i dore§te sa-§i mani teste 
starile interioare. o lace tot cu ajutorul psalmilor: "Cdntati in inimile voastre 
lui Dumnezeu, zice Sfantul Pavel, multumindu-I. in psalmi, in laude §i in 
cdntdri duhovnice§ti" (Coloseni 3. 16). Sau intr-un alt loc: "Vorbiti intre voi 
in psalmi ^i in laude §i in cdntdri duhovnice^ti, Iduddnd §i cdntdnd Domnului. 
in inimile noastre " (Efeseni 5, 19). 

In vremurile noastre secularizate oamenii se roaga mai putin. 
Odinioara calugarii nevoitori citeau cu multa ravna psalmii. $i nu numai ei. Se 
spune ca Mihai Viteazul §tia Psaltirea pe dinafara. atat de mult o repetase. 
Cunoa§tem buni credincio^i chiar din contemporaneitate care citesc cu ' Sfantul Vasile eel Mare. Oniilii la Psalmi, P.S.B. 1 7, Bucure§ti, 1986, p. 1 83 
" Ibidem, p. 1 84. 
Dr.Gherasim Timu§, Episcopul Arge§ului, Note ^i meditaliimi asupra Psalmilor, vol 
Bucure§ti, 1 896, p.4 

6 '-B f 

\ 

I 

I 

i 

I L regularitale psalmi. ^i din marlurisirea lor aflam ca aceasta nevointa nu 
ramane tara roada. 

In vremurile noastre a trait un mare duhovnic, parintele Paisie Olaru 
de la Sihla, om harismatic §i rugalor. Credincio§ii care ajungeau pana la chilia 
lui simpla din Munlii Neamtului plecau acasa cu sufletul lini^tit. li spovcdea. 
le citea rugaciuni. dar li §i invata. Referitor la citirea psalmilor spunea la un 
moment dat: „pdrintii no§tri citeau zilnic Psaltirea, ca o rugaciune 
permanenta. Ba unii o §tiau pe de rost, §i o spuneau in §oapta la munca, sail 
mergdnd pe cale. Putini dintre credinciofii de azi mai §tiu doar psalmul 50. 
Este pdcat ca noi nu cunoa^tem puterea Psaltirii, frumusetea duhovniceascd a 
psalmilor. Cdndva. o rosteau in ison, sau o cdntau imitdnd pe sfintii ingeri. 
Dar sd mi iiitdm cd cititul psalmilor este trupul rugdciunii, iar intelesul addnc 
al psalmilor este sufletul rugdciunii. Trupul jard suflet este mort. Adicd citirea 
psalmilor fdrd cugetare §i atentie aduce putinfolos ". 

Sfatul pe care-1 dam noi credincio^ilor. ori de ce conditie intelectuala 
sau sociala ar tl. este sa citeasca macar un psalm la rugaciunea de seara. Daca 
e posibil chiar trei. Iar daca sunt foarte ravnitori pot citi §i o catisma. 
Rezultatele nu se vor lasa aijteptate. 

Sfantul Vasile spune ca "psalmul este lini§tea sufletelor, conducdtorul 
pdcii: potole§te turburarea §i vdlvdtaia gdndurilor, inmoaie mania sufletului 
!}i infrdneazd pe eel desfrdnat. Psalmul leagd prietenii, une§te pe cei de 
departe, impacd pe cei invrdjbiti... Psalmul pune pe fugd pe demoni ft aduce 
pe ingeri Intr-ajutor; este armd pentru frica de noapte, odihnd pentni 
ostenelile zilei: este intdrirea pruncilor, podoabd celor in floarea vdrstei, 
mdngdiere bdtrdnilor, gdteald foarte potrivitd femeilor. "' 

Sunt conijtienl ca aceasta editie critica a Psaltirii are mai mult o 
importanta §tiintitlca. Dar cine §tie la inima caruia dintre cercetatori va lucra 
Duhul Stant tacandu-1 un iubitor al rugaciunii? Oamenii mari pot deveni §i 
credincio^i mari. Pot deveni marturisitori ai lui Hristos §i mesageri ai celei mai 
serioase spiritualitati din lume: spiritualitatea ortodoxa. 

li multumim lui Dumnezeu ca ne ol'era §ansa de a tipari aceasta 
lucrare §i le multumim tuturor truditorilor care au pus suflet §i osteneala pentru 
realizarea ei. Ea constituie §i un pios omagiu, acum la implinirea a 350 de ani 
de la prima ei aparitie. adus mitropolitului Simion §tefan §i ucenicilor sai. 


t A N D R E I 
Arhiepiscopul Alba luliei Arhimandritul loanicliie Balan, PariiUele Paisie Duhovnicul, Ia§i, 1993, p. 55. 
' Sf. Vasile cei Mare, /c/fw, p. 184 % The Psaltery from Alba lulia 

Archbishop Simion ^tefan remains famous in the history of the 
Transylvanian spiritual life not only for having printed The New Testament in 
1648. but also for having printed The Psaltery in 1651 . 

In the tradition of the Christian Church The Psaltery has a unique 
importance and role. Ever since the first centuries the psalms have been used 
in worship accompanied by specific melodies. At the same time they have 
been recited by both secular Christians and monks as prayers inspired by God. 
The religious literature offers us innumerable examples in this respect. 

In our more secular time people pray less. Earlier, monks would read 
psalms very eagerly. And not just them. They say that Michael the Brave 
knew 77?^ Psahery by heart because he used to read it so often. We do know 
good Christians contemporary' to us who regularly read the psalms. 

■fhis critical edition of Simion ^tefan's Psahery undoubtedly has 
rather a scientific importance. But who can tell whose heart will be touched by 
the Holy Ghost and turned into a worshiper of prayer? Great people can 
become great Christians. They can become confessors into Christ and 
messengers of one of the most serious spiritualities in the world: the Orthodox 
spirituality. 

We are thankful to God for offering us the opportunity to print this 
work and we wholeheartedly thank all those who took the effort for its 
realization. It also constitutes a pious homage to Archbishop Simion J>tefan 
and his apprentices, now. when we celebrate 350 years since its first 
apparition. Le Psautier de Alba lulia 

Le metropolite Simion §tefan reste celebre dans I'histoire de la 
spiritualite de Transylvanie. non seulement pour avoir fait imprimer Le 
Nouveau Testament en 1648, mais aussi pour avoir fait imprimer le Psautier 
en 1651. 

Dans la tradition de I'Eglise Chretienne, le Psautier a une importance 
et un role unique. Des les premiers siecles. les psaumes ont ete utilises dans le 
culte accompagnes par des chants adequats. En meme temps, les croyants 
laYques et les moines ont recite ces psaumes et les recitent encore en tant que 
prieres inspirees par Dieu. La litterature patrisUque nous offre d'innombrables 
arguments dans ce sens. f [)e nos Jours les gens pricnt moins. Autrefois, les moines pleins de zele 
lisaient avec beaucoup d"ardeur les psaumes. Et ce n-etaient pas seulement eux 
qui le faisaient. On dit que Michel le Brave eonnaissait par coeur le Psautier, tant 
il Tavail recite. Nous connaissons de bons croyants contemporains a nous qui 
lisent regulierement des psaumes. 

Cette edition critique du Psautier de Simion §tefan a. evidemment. 
plutot une importance scientifique Mais qui salt au creur de quel chercheur le 
Saint Esprit travaillera, en faisant celui-ci aimer la priere? Les grandes 
personnes peuvent devenir aussi bien de grands croyants. lis peuvent devenir 
des probants de Christ et des messagers d'une des plus serieuses spiritualites 
du monde: la spiritualite orthodo.xe. 

Nous remercions Dieu pour nous olTrir la chance d'imprimer cet 
ouvrage et nous remercions tous ceux qui. en se donnant la peine, y ont mis 
une partie de leur ame et de la fatigue en vue de sa realisation. Le ci-present 
ouvrage constitue en meme temps un pieux hommage rendu au metropolite 
Simion §tefan et a ses apprentis. 350 ans apres sa premiere parution. Das Psalmenbuch aus Alba lulia Der Metropolit Simion Stefan bleibt als beruhmt in der Geschichte der 
siebenbiirgischen Geistlichkeit nicht nur durch den Druck des Neuen 
Testaments von 1 648 sondern auch durch den Druck des Psalmenbuches aus 
dem Jahre 1651. 

In der Tradition der christlichen Kirche besitzt das Psalmenbuch eine 
einzigartige Rolle. In den ersten Jahrzehnten schon wurden die Psalmen in den 
Kultus von passenden Melodien begleitet. Zur gleichen Zeit aber wurden und sie 
werden noch von laischen Glaubiger und von den Monchen als Gebete. die vom 
Gott inspiriert wurden. ausgesprochen. Die patristische Literatur bietet uns 
unzahlige Argumente in diesem Sinne an. 

In unseren Zeiten beten die Leute viel weniger. Friiher lasen die 
Monche mit sehr viel Eifer die Psalmen. Und nicht nur sie. Man sagt, daB 
Mihai der Tapfere das Psalmenbuch ausvvendig kannte, so viele Male hat er es 
durchgelesen. Wir kennen auch manche unserer Zeitgenossen die regelhaft die 
Psalmen lesen. 

Diese kritische Auflage des Psalmenbuches von Simion Stefan hat 
selbstverstandlich eine wissenschaftliche Wichtigkeit. Aber vver wei/3 beim 
welchem Herzen der Nachforschem das Heilige Geist arbeiten und ihn als 
Gebetslieber machen wird ? Auch die groBen Leute konnen groBe Glaubiger werden. Sie konnen zu Prediger Christus und Boote einer der griindlichstcn 
Geistliclikeit aus der gaiizen Welt - die orthodoxe Geistliehkeit - werden . 

Wir danken GoU. daB er uns die Moglichkeit anbietet dieses Werk zu 
drucken und danken auch denjenigen Arbeilern die mit Seele und viel Miihe 
bei der Herausgabe dieses Werkes beigetragen haben. Das Werk bildet cin 
gotlergebene Iluldigung dem Metropoliten Simion Stefan und seiner Lehrlinge 
jetzt bei der ErluUung von 350 Jahre seit dem ersten Druek der Arbeit. -f i Dialog cu Europa clasica 

In perspectiva isloriografica a cercctarilor din ultimii ani, secolul al 
XVII-lea este interpretal. in contextul dezvoltarii Tarilor Romanc. ca o 
perioada cronologica fixala inlre doua granite istorice: momentul Mihai 
Vileazul (1593 - 1601) §i instiluirea unor noi regimuri politice. habsburgic in 
Transilvania, respcctiv fanariot in Tara Romaneasa §i Moldova. In accst seed, 
mareat de eonseeintele mo^tenirii lui Mihai VileazuK reprezentant autohlon al 
cruciadei tarzii. se realizeaza o eonsolidare a civilizatiei romane§li. tara sa 
lipseasca refaeerea treptata a potentialului uman, progrese in sfera 
economicului §i socialului. intr-o ambianta europeana de dimensiuni clasiee a 
monarhiei feudale. Dupa anul 1683. eare eoineide eu asediul Vienei. se 
observa o evolutie coneentriea spre elbrlul de eliberare de sub dominalia 
olomana. lara sa se lase asjleplate urmarile Reeonquistei. Inlr-un asltel de 
context complex prin evenimente §i insemnat datorita consecintelor imediale 
§i indepartate, Tarile Romane manitesta o mai mare mobililale politica. 
sociala. economica. religioasa §i eulturala. 

Prima jumatale a secolului al XVII-lea inregistreaza, pentru istoria 
Transilvaniei. continuarea sistemului politic al Principatului sub suzeranitatea 
Portii (cu pastrarea unci autonomii §i a instiluliilor proprii ). la eare se adauga 
o nuanlata siluatie economica §i sociala (dezvoltarea agriculturii. mineritului 
me^te^ugurilor §i breslelor. a comertului; existenta, pe mai deparle. a unci 
taranimi libere §i aservile, cu numeroase obligatii fata de stapanii de mo^ie §i 
fata de stat; lupta politica diversificata. cu forme accentuate de evolutie intre 
puterea principals §i marea nobilime etc.)." 

O privire retrospectiva asupra Principatului Transilvanean este de 
natura sa evidenlieze, pentru aceea§i epoca, intarirea puterii centrale, in timpul 
principelui Gabriel Bethlen (1613-1629); participarea transilvanenilor la 
razboiul de 30 de ani (1618-1648). eveniment care coincide cu domnia lui 
Gheorghe Rakoezi I (1630-1648); cateva incercari de confederare a Tarilor 
Romane; proiectul de alianta comuna impotriva turcilor (1640-1648. 1657- 
1658, 1660-1661); dezvoltarea relatiilor politice. economice §i. nu in ultimul 
rand, culturale intre Tarile Romane, fenomen complex cauzat §i de efortul ' O privire de ansamblu a situatiei la nivei conliiiental. la Pierre Clianu, C'ivilizajia 
Europe/ clasiee. Voliimul l-lll. Traducere de Adrian Alexandrii Dobrescu §i Mircea 
Gheorghe, Bucure:jti, Meridiane. 1989. Coiisideratii asupra epocii in spaliul romanesc se 
gasesc la Mihai Barbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, §erban Papacostea, Pompiliu 
Teodor, Isloria Roiiidniei. Bucure^ti, Edit. Enc, 1998, pp. 239-281. 

" Istoria Ronidiiiei, ill. Bucure^ti, Edit. Acad., 1964, pp. 96-124. 

11 luptei comune contra lurcilor. care continua §i in timpul principelui Gheorghe 
RakocziII(1648-l657y etc. 

Politica absolutista a principilor trasnsilvaneni a mentinut. in spiritul 
politic al Principatului care gravita in jurul tbrmulei "Unio trium nationum". in 
afara vietii politice §i culturale pe romani, cu toate ca ace§tia constituiau 
majorilalea zdrobitoare a locurilor tarii. Insa. din ratiuni politice (mai ales in 
momente de varf ale luptei dintre puterea centrala §i marea nobilime 
vindicativa). militare (contributia romaniior la efectivul armatei principilor, 
participarea lor la mai multe intruntari annate in acele decenii) §i economice 
(rolul populatiei romane^ti in diferite sectoare productive ale slatului). lara sa 
fie omise pennanentele §i multiplele legaturi pe care romanii transilvaneni le- 
au intretinut. continuu. cu fratii lor din Tara Romaneasca §i Moldova. O parte 
din principi au acordat atentie diferentiata §i problemelor biserice^ti §i 
culturale ale romaniior din Transilvania. intr-un moment cand se manifesta 
procesul de asimilare al ideilor culturii postbizantine, a ReFormei, 
Contrare forme i, a umanismului tarziu sau a Barocului. 

O invesligatie asupra restauratiei dominatiei otomane, in ceea cc 
privc^te statutul juridic al raporturilor turco-romane, ar fi de natura sa 
constate, pentru inceputul secolului al XVII-lea. o dezvoltare particulara a 
autonomiei, in care boierimea §i nobilimea ocupau un loc central, asupra 
carora plana aspectul de Eyalet §i pentru Iransilvania. Contrarefbrma. In 
acelasi timp nu este lipsit de importanta rolul de preeminenta a Transilvaniei. 
raportat la Tara Romaneasca $i Moldova. Tarile Romane fiind considerate 
provincii otomane cu statut privilegiat. capabile sa-§i pastreze entitatea 
sociala. cu toate ca. nu o data, funcliile statului erau limitate. 

Insistentele asupra raportului dintre societate §i politica. unde se 
contureaza un regim nobiliar cu un important rol indeplinit de Adunarile de 
Stari, respectiv contradictiile intre tendintele absolutismului princiar §i 
planurile regimului nobiliar in Transilvania, conduc spre un cadru institutional 
caracteristic acelei zone europene, in zorii epocii modeme. Daca in vremea lui 
Mihai Viteazul, Biserica Ortodoxa a inregistrat o rena§tere, prin sinoadele 
convocale, in efortul de reorganizare a vielii religioase §i de intarire a credintei 
fata de cxpansiunea catolica (unirea episcopilor de la Brest, 1595-1596), 
legaturile dintre Biserica Ortodoxa din Transilvania §i Mitropolia de la 
Targovi^te capata o turnura noua printr-o subordonare institutionala (ca 
urmare a tratatului din 1595). In timp ce Biserica Ortodoxa din Moldova §i 
Tara Romaneasca §i-a indeplinit rolul de protejare a ortodoxiei ardelene fata 
de presiunea calvina (mai ales in timpul principelui Gabriel Bethlen, care nu '' Ibidem, pp. 145-154, 161-163. 188-189, 192-194. Date noi la Susana Aiidea, Din 
relaiiile Trans i/vuniei cu Moldova ^i Tara Romaneasca in sec. al XVII-lea. Ciuj - Napoca, 
1997. 

Concluzii recente la Calin Felezeu, Slatului Principalului Transilvaniei in raporiurile cu 
Poarta Olomand ( 1 54 1 - 1 688), Cluj - Napoca, P.U.C. 1 996, passim. 

12 + ^ f trebuie interpretata ca sinonima cu maghiarizarea). catrc mijlocul veacului 
lendintele calvine se intensifica. subordonand, nu o data, direct ori indirect, 
a^ezarile romane§ti.^ 

Daca prefacerile spiriluale inregistrate in Transilvania veacului al 
XVll-lea explica suprematia calvina. care devine reiigie de stat. catoliclsmul 
obtinc un reviriment. oferindu-i-se posibilitatea unci refaceri institutionale. 
Anumite strueturi organizatorice dovede^te §i unitarismul, pe cand religia 
ortodoxa ramane. pe mai departe. tolerata. Intr-o astfel de situatie. viata 
religioasa apare diferenliata sub aspect confesional. intluentata tlind de starea 
materiala §i de un scazut nivel de cultura al practicantilor. In acela^i tinip. se 
observa o dituzare a culturii prin limbile vernaculare. in raport direct cu 
progresele Refonnei. religiozitatea comunitalilor rurale fiind inlr-o 
indiscutabila interdependenta cu nivelul religiei populare. 

Sub raportui inzestrarii materiale. preotimea romana nu se deosebea 
de taranime. cuno^tintele ei crau sumare in ceea ce prive§te cultura iji teologia. 
pastoratia fiind prestata la un nivel primar. Preotii aveau slabc cuno^tinle de 
citit §i scris, dupa cum dovedesc anumite izvoare istorice interne, de unde §i 
nivelul relativ scazut in ceea ce prive^te credinta. Mai adaugam aici. ^i 
folosirea limbilor sacre. latina §i slava. care au fost o bariera in raspandirea 
cuno^tintelor religioase in mijlocul poporului. Comunitatile romane^ti 
beneflciau de Ibarte putine §coli. din cauza lipsei suportului material din parlca 
autoritatilor princiare/' 

Daca in deceniul 2 al secolului al XVlI-lea principele conllrma. in 
demnitate. pe episcopul Teolll de la F^rislop, dispunand in acela^i timp ca toti 
care au acaparat in trecut sau vor acapara averi §i venituri ale preolilor §i 
bisericii romane§ti sa fie obligati a le restitui^. la cererea repetata a 
mitropolitilor ardeleni s-au emis. in spiritul curentului Reformei. pe seama 
romanilor o serie de privilegii, inclusiv accesul la cultura prin §coala. Este de 
domeniul evidentei, ca ne aflam in fata unui aspect al politicii absolutiste. 
dublata de tendintele de raspandire. prin §coala §i biserica, a calvinismului in 
sanul populatiei romane^ti. A fost. sa subliniem. o masura suplimentara - dar 
nu secundara - de consolidare a Principatului. intr-o epoca de criza politica. de 
lupta cu tendintele anarhice ale nobilimii transilvanene in defavoarea puterii 
centrale.** Mihai Barbulescu §. a., Isloria Ronichiiei, pp. 243-252. 
^' Ibidem, pp. 253-255. 
Isloria Ronichiiei, ill, p. 150. 
Pompiliu Teodor, Beziehun^eii zwischen Refornuilioii unci Rtinianeu ini Spiegel 
voniehnilich rumcinischer Geschichlsschreibiiiig, in Liilher unci Sieheiihiirgen. 
Aus.strcjh/ungen von Refornialion unci Hunianismus ncicli Siiclosleuropu. Heraiisgegeben von 
Georg iind Renate Weber. Koln, Wien, Bolilau Verlag. 1985. pp. 78-94. Interesante piincte 
de vedcre la Zenovie PacJiijanLi, Isloria Bisericii Rotncine Unite, \n DunCt Veslire. Roma, 
XIV, 3-4. 1975. pp. 42-93. 

13 + Politica §colara promovata de principi pe seama romanilor cu loate 
scopurile sale, marturisite §i neinarturisite. de atragere la Calvinism, a 
contribuit la dezvoltarea invtamanlului, nu numai sub aspect organizatoric- 
legislativ ci §i in directia formarii unci noi paturi de intelectuali. De fapt. acum 
apare un nou lip de carturar. laic sau ecleziastic care sluje§te. dupa puteri, 
aspiratiile societatii. Legea din 1624 a principelui Gabriel Bethlen prin care 
copiii romanilor puteau frecventa §colile ^i interesul manitestat de Susana 
Lorantffi, vaduva principelui Gh. Rakoczi 1, fata de §coala de la Fagara§ 
(1657) sunt doua din momentele importante, care demonstreaza convingator o 
astfel de politica trasata de coordonatelc Reformei. pentru intarirca puterii 
centrale. Suntem, de fapt. intr-o epoca de trecere de la traditional la modern, 
cand apar noi structuri §i gratie pasului uria§. la scara continentals, de 
patrundere pe verticala. in societate. a instructiei oamenilor prin §coala, intr-un 
dialog mental cu Europa civilizata, care a cunoscut din plin experienta 
Umanismului §i Reformei. 

Directii ale politicii Principatului transilvanean in domeniul culturii, 
cu referinte concrete la carte §i la menirea ei in conceptia cercurilor princiare 
de la Alba lulia. se observa §i in deceniul 3 al secolului al XVII-lea. odata cu 
accentuarea procesului de institulionalizare al fenomenului. S-a planuit 
intlintarea. in capitala Principatului a unci lipografii romane§ti. urmarindu-se 
ca Biblia sa tie tradusa §i in limba romana.'*' lotodala. actele instalarii unor 
mitropoliti (lorest, Simion Jjtefan §i Sava Brancovici) cuprind referiri directe 
despre o astfel de politica (activitatea tipografica pe seama romanilor. editarea 
de carti care sa fie intrebuinlate in §coli §i in biserica etc.) ca o dovada a 
afirmarii scrisului in limbile nationale §i a expansiunii lui in societate." 

Ca activitatea tipogratlca romaneasca de la Balgrad. care a debutat in 
deceniul 8 al secolului al XVI-lea prin tiparirea unui Tetraevanghel slavonesc 
de catre diacul Lorint, sub patronajul mitropolitului Ghenadie I §i cu 
incuviintarea principelui Christofor Bathor>'. §i s-a incheial cu Pdinea 
prunciloi\ 1702. a ilustrat o astfel de orientare culturala §i politica. este un 
adevar demonstrat de istoriogratia mai recenta.'" Cine cerceteaza seria 
tipariturilor romane§ti de la Balgrad §i aprofundeaza continutul dezbatut de 
ele, fara sa scape din atentie particularitatile grafice, mai ales la cartile aparute 
incepand cu mijlocul secolului al XVII-lea. nu poate sa nu remarce. pe de o () siiiteza a probiemelor la lacob Marza, Coordoniii'cs de I'enseigiwnicnl rouinuin en 
Tninsylvanie au XVJI e siecle. in Revue roumaine d'histoire, XXVI. 4, 1987, pp. 383-389. 
Noi iiilerpretari la Deiiisa Legenda, Dinamicu uivulumciiULiliii !ji a .^tiinlei de carle in Tdrile 
Roinune in secohd al XVII-lea. in Vialci privatd, nienlalitdli coleclive ,>/ iiuagiuar social in 
Tnmsilvuniu. Coordonatori; Sorin Mitu. Florin Gogaltan, Oradea-Cluj, 1995-1996, p.l86- 
204. 

' Isioria Ronidniei, III. p. 150. 

' ' lacob Marza, art. cii. 

' Ultimele consideratii asupra productiei tipografice la Eva Marza, Din isluria tiparuliii 
romdnesc. Tipografia de la Alba lulia 1577-1702, Sibiu. Imago. 1998. 

14 parte, mesajul politic §i religios de orientare calvina, scontat de principii 
protectori ai tipariturilor. Pe de alta parte, este vizibil scopui cultural major 
urmarit cu perseverenta de cercul intelectual romanesc de la Balgrad, in frunte 
cu mitropolitii §i cu cei care au lucrat electiv la tipografie, intr-un modern !ji 
necesar proces de institutionalizare a culturii prin activitatea tipografica 
subordonata bisericii §i servind scopurilor confesionale marturisite. Punerea la 
dispozitia populatiei a unor texte religioase, traduse dupa modelc clasice ale 
genului, intr-o limba inteleasa de cei carora le erau destinate, care alcatuiau 
majoritatea locuitorilor tarii; dezvoltarea dragostei fata de litera scrisa sau 
tiparita §i pentru valorile spirituale cuprinse in paginile cartilor; ridicarea 
poporului obidit. prin ^tiinta de carte, la o alta putere de intelegere a vietii §i 
valorilor ei umane erau, in mod tlresc, elemente componente ale mobilului 
cultural §i politic, pentru care a militat nucleul de intelectuali de la Balgrad, 
mai ales catrc mijlocul secolului al XVIl-lea, sub obladuirea lui Simion ^lefan 
§i Sava Brancovici. Nu trebuie sa scapam din vedere nici mobilul cultural §i 
politic urmarit de principii calvini ai 1 ransilvaniei, prin acordul pe care §i 1-au 
dat fata de tiparirea unor astfel de carti pe seama romanilor la care se observa 
un indiscutabil dialog intre carte ^i societate. Intr-o epoca de criza politica §i 
de implicatii diplomatice europene, cand nobilimea transilvaneana 
preponderent maghiara dovedea dezordine §i acliuni politice anarhice, 
principii au emis privilegii pe seama romanilor. printre care §i tiparirea de 
carti, tocmai pentru a §i-i apropia. Incercand sa-i converteasca pe romani la 
religia calvina, ca o masura de intarire a statului §i sa-i contrapuna nobilimii 
transilvanene vindicative, principii recuno§teau ca romanii erau superior! 
numeric in comparalie cu natiunile privilegiate §i indeplineau un rol important 
in viata economica §i militara a statului.'"' 

Nu este lipsit de interes §tiintific. sa rememoram in acest context ca 
Mitropolia Balgradului a fost o institutie religioasa §i culturala menita sa 
favorizeze. prin insu§i scopui primordial al existentei ei, un climat de emulatie 
spirituala. Este indiscutabil, ca aceasta structura romaneasca a impulsionat, in 
limitele politice §i economice ale Principatului, viata culturala de la Alba lulia, 
spre mijlocul secolului al XVII-lea. S-a discutat §i s-a demonstrat deja, cu 
argumente suficiente §i convingatoare. ca sub patronajul Mitropoliei §i cu 
concursul unor cercuri princiare direct interesate intr-o anumita politica 
editoriala, a functionat incepand cu deceniul 4 al secolului al XVII-lea, cea 
mai activa oficina tipografica romaneasca din Transilvania. Productia 
editoriala de carte de pana la 1 702 poarta amprenta unui atare centru cultural, 
pe coordonatele Barocului §i Reformei, in directia unui dialog cu Huropa 
clasica. $i trimite. desigur, la activitatea catorva personalitati de diferite 
dimensiuni reprezentative pentru viata bisericeasca, politica §i culturala care 
intrunesc calitatile unui nou tip de carturar din sfera laicului §i ecleziasticului. Ibidem. 't 15 


de unde nu lipsesc accente rationale. N-ar fi inutil. sa ne gandim la seria unor 
mitropoliti (Ghenadie. Hie lorest. Simion ^tefan. Varlaam. loasaf. Sava 
Ve§lemeanul, Atanasie Anghel ."j.a.) principi ori oameni politiei care vizau 
certe scopuri polilice §i cullurale (Gheorghe Rakoczi 11. Mihai Apall. losif 
Leopold. Gheorghe Bant'fi ^j.a.) tipografi ori preoti. adevarati ctilori de cultura 
romaneasca (Popa Dobre. ieromonahul Silvestru, l^tefan din Ohrida, tipogratul 
Rusu. Dimitrie logotal. loan Zoba din Vint, tipograllil Chiriac. Mihai 
Istvanovici. notarul Gheorghe din Daia. oborbibarul Balgadului. §tefan Rat 
din Mice§ti §.a.) cu concursul carora au aparut carti de dimensiunile politice §i 
religioase §i de indiscutabile consecinte cuiturale ca ale celor care le vom 
enumera Evanghelie cu Invdtdturd (1641). Noul Testament (1648). Psaltire 
(1651). Cdrare pe scurt (1685). Ceaslovet (1687). Rdndiiiala diaconstvelor 
(1678), Molitvenic (1689), Poveste la 40 de mucenici (1689). 
Chiriacodromion ( 1 699). Bucoavnd ( 1 699). Pdinea pruncilor ( 1 702 ). 

In lumina unor astfel de consideratii istorice putem intelege mai bine 
semnificatia culturala §i politica a unui text romanesc. tradus §i tiparit la Alba 
lulia. la mljlocul secolului al XVII-lea. In speta. este vorba de Psaltire, 1651. 
carte reprezentativa pentru productia cditoriala a tipografiei din capitala 
Principatului Iransilvanean, axata pe coordonatele cuiturale ale Barocului §i 
Reformei. Pe firul unor certe traditii cuiturale §i politice, in secolul al XVII-lea 
versificarea psalmilor a devenit o uzanta spirituals. Un caz concret - §i destul 
de frecvent. adaugam - a fost raspandirea unor texte versitlcate. de nuanta 
calvina. printre romani. Daca in deceniul 8 al secolului al XVI-lea aparea. la 
Oradea sau la CluJ, prima carte de cantece in limba romana. in redactie latina 
§i cu ortografie maghiara. o copie dupa acest opuscul se va realiza in anul 
1642, de catre Grigore Sandor din Lutita. '^ Mai mult decat atal. in 1648. 
§tefan Fogara§i a inceput traducerea psalmilor. dupa cum rezulta chiar din 
informatii cuprinse in prefata Catechlsmului, intrerupta ..din pricina allor 
ocupatiuni". La universul unor astfel de preocupari cuiturale trebuie ata^ata §i 
Psaltirea din 1651 cu mesajul ei de idei, pe care-1 propune cititorului roman, 
la mijlocul secolului al XVII-lea,'^' moment echivalent cu existenta monarhiei 
feudale in plan central european. 

' Ibidem. Opinii mai noi. care ar putea coiistitui subiectui unor discutii asupra cartilor 
roniane^ti de la Balgrad, la Ana Dumitran. Actixitalea tipogrujkd hulgrddeuiia din secolul 
XVII sursc'i de evuliiare a injhientei Reformei asiipru Bisericii romdne.^li din Tniii.silvaiiia. 
ill Sludia Universitatis ..Buhe^ Bolvui" Series Theologica Graeco-Catliolica Varadieiisis. 
XLIV. 1-2. 1999, 159- 174. 

Pentru deserierea eartii, vezi loan Biaini §i Nerva Hodo§, BihUogrufia ronuiiwuscd 
veche I5()S-IS30. 1, Biicure^ti. 1898, pp. 184-190. nr. 60 (Mai departe. abreviat: B.R.V.): 
Szabo Karoly, Regi magyur kdnyvtdr. 11, Budapest. 1885, pp. 207-208, nr. 752: Hiador 
Sztripszky, Appendix ad I- II tonios operis Carol i Szabo Regi Magyar Konwldr 
Bibliographia Hungarica veins = add i I al tones el emendal tones 1472-1711. Budapest ini, 
1912. pp. 428-429, nr.2556. 

^" B.RV.. I, p. 184. nr. 60. 

16 ^ O incercare de incadrare a Psaltirii, Balgrad, 1651 in seria celor 7 
tipariluri de acest gen. care au aparul in larile Romane in cursul secolului al 
XVII-lea, incepand cu tiparitura omonima de la Govora. 1637 §i incheind cu 
aceea de la Bucure§ti. edilata de Antim Ivireanu. in 1694, ne permite sa 
concluzionam ca lextul romanesc de la Balgrad ne prive^te direct, datorila 
vocabularului folosil. dezvoltarea lileralurii artislice nationale. Totu§i, este 
remarcabila nazuinta manifestata in paginile cartii pentru o limba, care trebuie 
sa fie inteleasa de cei multi. $i din acest unghi al cercetarii. Psaltire. Balgrad. 
1651 este reprezentativa pentru istoria romanilor spre mijlocul secolului al 
XVII-lea, cu atat mai mult pentru evolutia limbii literare, perioada pentru care 
este caracteristica tendinta de laicizare a culturii, evidentiindu-se caracterul ei 
general romanesc. Nu socotim ca fortam nota actualelor investigatii, plasand 
Psalfirea balgradeana in seria celor peste 25 editii, care au fost tiparite in 
Europa. pe parcursul secolului al XVII-lea. Alaturi de editiile publicate in 
limbile greaca §i latina. cartea de al Alba lulia trebuie inclusa in randul 
versiunilor de Psaltire tiparite in limbile nationale (..langues vulgaires"" in 
istoriografia franceza). Aceste editii au indeplinit. se §tie, un rol remarcabil 
in dezvoltarea istoriei culturale a continentului european in epoca Barocului, 
Reformei §i chiar a Luminilor. 

Ca traducerile romane§ti din secolul al XVII-lea, editate de pi Ida in 
oficina tipografica de la Balgrad. au reu§it, sa recruteze un oarecare numar de 
prozeliti pentru Calvinism, din randul romanilor, nu se poate nega. Insa, ele §i- 
au atins tinta in primul rand, pe plan cultural :ji lingvistic. constituindu-se prin 
mesajul spiritual raspandit in teriloriile locuite de romani drepl unul din 
factorii important!, care au contribuil. incontestabil. la consolidarea limbii 
romane literare in epoca Barocului §i Reformei.''^ De fapt. acest tenomen 
trebuie sa-1 raportam. in ultima instanta. §i la intluenta umanista europeana 
care a impus aparitia unor traduceri editate in spirit critic §i filologic. prin 
transpunerea catorva texte ale culturii continentale in limbile nationale. Tot 
acum. apar §i creatii teologice originale. din care nu lipse^te spiritul de 
controversa §i chiar replica anticalvina la cartile prozelite editate in PrincipatuI 
ardelean. " Ibidem. I, pp. 104-1-7. nr. 36-37: pp. 177-178, nr.58; pp. 209-214, nr. 65; pp. 226-230, 
nr. 70; pp. 335-337, iir.96. 

"* Jacques-Charles Brunei, Manuel Uii lihraire el de lumuieur de tivres, IV, Paris. 
Firmin-Didot, s.a., c. 919-945; Supplentenl, 11, c. 321-326. cf. §i Albert Fiocon, Universul 
cartilor. Studiu isloric de la orighii panel la sfdr^itul secolului al XVIII-lea. Traducere de 
Radu Berceanu. Cu o postfata de Barbu Theodorescu, Bucure^ti, Edit. $t. §i Enc.,1976, p. 
248-290. 

Aprecieri asupra importantei culturale §i politice a textelor romane§ti din aceasta epoca, 
penlru care s-ar putea stabili §i valente literare, la Dan Horia Mazilu, Barociil in lileratura 
roniuna din secolul al XVI! - lea. Bucure§ti, Minerva, 1976; ion Istrate, Barocul literar 
romanesc, Bucure^ti, Minerva, 1982. 

17 u De altfel, mobilul cultural §i politic al Psaltirii, traduse §i tiparite in 
capitala Principatului transilvanean de Simion §tefan §i colaboratorii sai, este 
comun pentru aproape toata seria de carti romane§ti aparute la Alba lulia, pe 
parcursul secolului al XVlI-lea. Fara indoiala, explicatia acestui amplu capitol 
de istorie culturala a romanilor din interiorul arcului carpatic, oferita cu 
generozitate dintr-o perspectiva culturala modema de filosoful din Lancram, 
este plauzibila §i pentru textul din 1651: .,Singurul lucru incuviintat primitor. 
ca rezultat al invitatiilor prerefomiatoare §i reformatoare a fost introducerea. 
ca la un ob§tesc semnal, al limbei romane§ti in biserica ortodoxa, in locul 
slavonei sacre, care s-a mentinut atata timp doar prin puterea traditiei. Ce 
uimitoare putere de selectie organica [s.n.], fata de valvartejul ideilor 
novatoare din acest tulburator veac al istoriei ardelene!''" 

in fond, o consecinta a „selectiei organice", la care facea trimitere 
Lucian Blaga, ar putea fi §i raspandirea, in secolul al XVII-lea, a etnicului 
roman-romanesc, ca o manifestare particulars a ideii unitatii etnice. prin 
tiparituri de genul Noul Testament, 1648, Psaltire, 1651. Impunerea treptata a 
limbii romane literare. prin raspandirea unor tiparituri de genul celor mai sus 
mentionate, a contribuit indiscutabil la afirmarea con§tiintei la nivelul elitei 
din mediul rural. lacob Marza Dialogue with Classical Europe 

The purpose is, essentially, to offer a comprehensive picture of the 
historic period, concerning the political economical, social, religious and 
cultural life of the Romanians in the first half of the 1 7^^ century. The choice of 
such a subject, in the attempt to capture the dialogue between the Romanian 
provinces and the classical Europe during the middle of the 17' century, is 
scientifically justified because the article provides, within the limits of a certain 
historiographic stratum, the conditions which facilitated, in the context of an 
indisputable process of assimilation of the ideas of the post-Byzantium culture, 
the emergence of the Reformation and Counter-refomiation, of late 
Humanism or of the Baroque, of certain books printed in Alba lulia in '° Lucian Blaga, Trilogia cullurii. Orizont fi slil. Spafiul mioritic. Geneza metaforei ^i 
sensul cullurii. Cuvantul Tnainte de Dumitru Ghi§e, Bucure§ti, Edit. pt. lit. univ., 1969, 
p. 1 50. Un posibil punct de vedere la lacob Marza, Selectia organica ^i cartile romcmefjti 
vechi de la Balgrad, In Discobolul, Alba lulia, 5, 1990, p. 6. 18 i. Romanian. Two examples are given The New Teslument, 1648 and The 
Psaltery. 1651. 

After setting the historie framework of the issue, the author suggests 
that the Romanian printings from Balgrad (Alba lulia). including The Psaltery, 
1651. illustrate the power of organic selection in the Romanian Middle 
history, in a moment when the Romanian literary language was gradually 
asserting itself along with the institutionalization of culture in Church and 
School, not without the assertion of the national awareness at the level of the 
elite in the rural area. f Dialogue avec I'Europe classique 

Le but propose par I'autcur vise, en essence, la realisation de I'esquisse 
du cadre historique. avec des renvois a la vie politique, economique. sociale. 
^ religieuse et culturcllc des Roumains pendant la premiere moitic du XVlIe 

J siecle. Le choix d'un tel sujet. dans I'effort de surprendre le dialogue des Pays 

; Roumains avec I'Europe classique vers le milieu du XVIIe siecle. se Justifie. 

' de point de vue scientifique. puisque I'auteur esquisse dans les limites d'une 

• certaine couche historiographique. les conditions qui ont facilite la parution, 

i dans le contexte d'un indiscutable processus d'assimilation des idees de la 

culture post-byzantine. de la Reforme et de la Contrareforme. de I'Humanisme 
tardif ou du Baroque, de certains livres imprimes. a Alba lulia. en roumain. On 
,; nous offre deux exemples: Le Nouveaii Testament, 1648 et le Psautier, 165 1 . 

^ Apres avoir fixe le cadre historique du probleme, I'auteur suggerc le 

j fait que les ouvrages roumains anciens imprimes a Balgrad (Alba lulia). y 

( compris le Psautier, 1651. illustrent la force de selection organique dans 

^ I'histoire moyenne des Roumains, a un moment ou la langue roumaine 

i! litteraire s'impose graduellement. au fil de I'institutionnalisation de la culture 

f dans I'Eglise et dans I'Ecole. sans que I'alTirmation de la conscience nationale 

f au niveau de I'elite de I'univers rural manque. 19 Dialog mit der Klassischen Europa 

Das von dem Verfasser vorgeschlagene Ziel unterstreicht die 
Skizzierung des historischen Rahmens mit Bemerkungen uber das politische. 
wirlschaftliche. soziale. religiose und kulturelle Lcben der Rumanen in der 
ersten Halfle des XVII-ten Jh. Die Wahl eines solchen Subjekts in unseren 
Beslrebungen den Dialog zwisehen den Rumiinischen Furstenlumer mit der 
klassischen Europa um die Mitte des XVII-ten Jh. zu erfassen. ist vom 
wissenschaftlichen Standpunkt gerechtfertigt. wcil in den Grenzen einer 
bestimmten historiographischen Schicht die Bedingungen skizziert werden die 
in dem Kontext eines unbestreitbaren ProzeBes der Assimilation der Ideen der 
Nachbysantinischen Kultur, der Reform und Gegenreform, des spaten 
Humanismus oder des I^arocks. das Erscheinen einiger Biicher die in Alba 
lulia in rumanischcr Sprache gedruckt wurden. ermoglicht haben. Es werden 
zwei Beispiele angeboten: Das Neiie Testament, 1648 und Vsalmenbuclh 1651. 

Nachdem der geschichtliche Rahmen des Problems fixiert wurde. 
suggeriert der Verfasser die Tatsache. daB die alten Druekschriften aus 
Balgrad, einschlieBlich aueh das Psalmenbuch. 1651. die organische 
Auswahlkraft in der mittelalterlichen Geschichte der Rumanen illustriert. in 
einem Moment in der sich die literarische rumanische Sprache stufcnhaft in 
der Richtung der kulturelien Institutionalisierung innerhalb der Kirche und der 
Schule imponiert ohne aber das die Durchsetzungskraft des VolksbevvuBtseins 
auf dem Niveau der Elite aus dem dorflichen Universum fehlt. 20 + Consideratii teologice asupra Psaltirii 

^' Preliminarii 

Psaltirea este iara indoiala carlea "cea inai plind de simtamdnt §i de 
poezie religioasa'^ din toate cate compun Sf. Scriptura. Rolul ei in cultul 
Bisericii" §i locul ocupat de ea in evlavia poporului sunt binecunoscule. §i la noi. 
ca §i in alte parti ale lumii creatine, Psaltirea a lost §i este eartea poetiea a 
credintei. 
-* Marele nostru istoric. Nicolae lorga observa ca "din tot cuprinsul a§a 

de felurit al Vechiului Testament nu e nici o carte care sa se poatd mat mult 

I potrivi pentru nevoile, pentrii diirerile ^i nddejdile fiecdruia ca Psalmii: nici 

ima nu poate sluji mai t>ine. cu toatd impardteasca-i strdlucire, ca ve^mdnt 
pentru orice simtire umild care nu e in stare sd-^i gdseascd insd^i vorbele. In 
cele o sutd cincizeci de mdrturisiri, de rugdciuni. de imnuri, de tdnguiri. se 
afld tot sufletul omenesc in intoarcerea lui asupra sa insu^i ^i in avdntul plin 
de sjiala ^i de temere cdtre puteri mai mari decdt ddnsul":' 

Caci la noi. de pilda. Psaltirea a lost "cea mai rdspdnditd carte a 

:, epocii". bucurandu-se de o larga difuzare printre credincio^i. Primele 

traduceri, in limba romana. ale Bibliei sunt traduceri partiale. §i anume 

' Psaltirea. !>irul bibliogratlei bibiice. in romane^te, il deschide o Psaltire, 

cunoscuta sub numele de Scheiana. care dateaza dupa unii autori din sec. XV. 
iar dupa altii de la inceputul secolului XVI / Ha a avut o intluenta insemnata 
asupra Psaltirilor ulterioare.'' Explicatia laptului ca pentru prima data la noi s-a 

* tradus Psaltirea, consta in aceea ca aceasta carte este foarte utilizata in cult, 

apoi ea este §i o carte de rugaciuni apropiata sutletului fiecarui credincios. Din 
cele 2113 carti tiparite pc pamantul romanesc intre anii 1508 §i 1830, 

^ cunoscute pana acum. "Psaltirea este aceea care are cele mai multe editii, I. Bianu, Sludiu introductiv la Dosoftei, Psallirea in versiiri. Pithlicald dc pe 
munuscrisid origiuul !}i de pe ediiiiineu de la 1673, Buciire§ti, 1887, p. XXV 

" V. Pr. T. Negoita, Psallirea in cultul Bisericii Orlodoxe, Bucure§ti, 1940; Pr. Al. N. 
ConstantinescLi. S/cinta Lilnri^hie .j/ Carlea Psalivilor. in Glasul Bisericii. XX VHI ( 1 969). nr 
1-2, p. 49-53 

' N. lorga, Isluria UleruUirii religiaase a ronidnilor pdnci la I6S,S, Bucurc;jU. 1925. p. 375 
I. Bianu, Psaltirea Scheiana. Bucureijti, 1889 

' Asttel Psaltirea lui Coresi, din 1577, este aproape identica cu P.saltirea Scheiana. I^e 
numele lui Coresi se leaga :ji Psaltirea de la 1568 ^i 1570 (v. Pr. Prof. L>. N. Neaga. 
Psaltirea roindneascd din J5~0 (400 de ani de la tipdrirea ei). in Mitropolia Ardealului. XV 
(1970). nr. 4-6, pp. 257-261; Barbu Theodorescu. Psaltirea. Inseinndri hihliografice. in 
Glasul Bisericii. XX ( 1 96 1 ), nr. 5-6. p. 498 u.) 21 -f- adicd 91".'' In afara dc aceasta. ca fiind i?i "prima carte tradusa in romdne§le a 
devenif an inijloc progresist de unificare a culiurii Tdrii Romdne^ti". 

Prima Psaltire tiparita in romanc§te in sec. XVII esle cca de la Alba 
lulia.** La 25 decembrie 1651, prin purtarea de grija a mitropolitului Simeon 
Stefan, a ie^il de sub tipar Psaltirea. avand iji titlul evreiesc - Sefer tehilim ~. 
in tiparnita inilintala de principele Gheorghe Rakoczy I (1630-1648). 

Ca §i Noul Testament (1648). Psaltirea avea doua "predoslovii'", 
nesemnate - una adresata principelui Gheorghe Rakoczy II (1648-1660), alta 
(la sfar§itul cartii) "cdtre cititori". Din citirea primei prefete - mai extinsa - ne 
dam seama ca a tost scrisa de un teolog calvin, probabil de superintendentul 
calvin Gheorghe Csulay.'" Astfel, in prima parte se argumenteaza - cu multc 
citate biblice - nevoia propovaduirii cuvantului lui Dumnezeu in limba 
inteleasa de credincio§i. deci o teza specific calvina." Constatam apoi ca 
autorul vorbe^te numai de doua taine: Botezul §i "Cina Domnului". 

in Predoslovia a doua, catre cititori. se arata metoda dupa care s-a 
tacut traducerea, care este aceea§i metoda critica ca in Noul Testament 
(1648).'- Traducatorii recurg la textul limbii ebraice'' pentru motivul ca ea 
este limba "ce au grail Duhul Sfdnt in legea veche". Dar ei au "socotit (§i) 601 " B. Tlieodorescii, Caiica veche ronumeasca. in Mitropolia O/leniei. XI (1959), nr. 7-8, p. 

1 

^ \diim, Psaltirea .... p. 499 

^ Ihidem. p. 5\3 

'' V. Pr. Prof. [)r. Mircea Pacurariu, 325 de aiii de la aparilia "Noiilui Tesiaiiienl de la 
Balgrad\ in Biserica Orlodoxa Romdiuu .XCI (1973), nr. 1 1-12. p. 1207 

^" IbideiiLp. 1213 

" "Peiilru aceea. foarle-i de Ireahd ^i in vreinea de aciim a ,>//' linihi. ca sii 
propoYddiiiascd Evaii^helia in loafe limhlle, inlrii limba l(jr ca sd inlelea^d. Pentru aceea au 
ddruil .si pre aposloli in :ua de Rusalii. ca sd .'ftie in toule limhile. carea acum, cu mare 
osteneald a invatd oamenii. a .^li in toate limhile .^i sd propovdduiascd F.van^helia lui Hristos 
^i sd aducd oamenii la uniciunea credinlei. ce sd zice la a credinld dreapld. iard cine 
grdie^te inlru adwiare in linihd streind pre sine in/ramadzd. nu pre adunare. cum fac papii 
de Rim .>/ cei hdrati rpreotii catoiici) leanis fi paldri ce se cheamd pdrinli .>/ deavesldvnici ,y; 
cdlugdrile. care nemicd nu .■^liu carte .>/ incd cdnid "Tatdl nostru" .>/ "Ave Maria" .^i psalmi 
in limhd streind. fdrd de toatd .^liinla. ce aceia-s ca gailele .>/ ca pdsdrile carele-s fdrd de 
loatd ^tiinla .>/ incd rar .va grdiascd ca ,v/ omul: a.sa .>/ aceia ce grdiesc hi limbi sireine 
neinfelegdndu-o" (i Predoslovie) 

'" V. $t. Ciobanii. Isloria lileraturii roindne vechi, Biicure§ti, 1989. p. 191 
'' Autorul Predosloviei arata ca principele a poruncit "slugilor mdriei tale, impreund cu 
Simian ^tefan. mitropolitul din scaunul Bdlgradului ... sd izvodim Psaltirea lui David, den 
limba jidoveascd pre linihd rumdneascd. ca sd a poatd ceti. inlelegdndu-o .>/ mic >/ mare, 
pentru ca sd vedem aiave cd lot cinul hesearicilor rwndne^iti .>/ grece.'^ti ia^te den Psaltire cd 
toate slujhele dumnezdie.pi shil infrumu^dlate cu psalmi den Psallire" (I Predoslovie) 

22 ^d- r 


T izvoadele a miilti dascali inori"}^ $i aici ca §i in Noul Testament, la inceputul 
capitolclor se da "suinma ^i tiiulu^-ul". 

Noi ne vom opri in continuare la cateva generalitati privitoare la 
valoarea teologica a cartii Psalmilor. a. Importanta Psalmilor 

Psalmii au avut o importanta §i semnificatie deosebita. atat penlru 
evrei. cat §i pcntru cci dintre ■■Ncamuri". In ei se oglinde§te idealul pietalii 
religioase §i al comuniunii cu Dumnezeu. al parerii de rau pentru pacatul 
savar^it §i al cantarii desavar§irii, al umblarii tara frica in intuneric. cu ajutorul 
luminii pe care o da credinta. al aseultarii de Legea lui Dumnezeu. al bucuriei 

T de a te inchina Domnului. al parta^iei cu cei apropiati de Dumnezeu, al 

I respectului fata de cuvantul §i invatatura Celui Preainalt, al smereniei. al 

increderii §i al lini§tii in mijlocul furtunii.'"' Ei sunt cea mai aleasa marlurie 
despre inaltimea §i puterea sentimentelor pioase. pe care le-au trait tli lui Israel 

J in cursul atator veacuri. De aceea multi cercetatori ai Cartii Psalmilor 

[ considera ca "subiectul aces tor scurte, dar impresionante mgdciuni este 

Dumnezeu §i omul. Dumnezeu in toatd mdretia Sa, in toata bunatatea. 

r milostivirea §i dreptatea Sa, iar omul cu toate sldbiclunile, lipsurile, 

I trebuintele, pdcatele .^i farddelegile sale'}^ 

Inca de la inceput. cei mai multi dintre psalmi au fost destinati cultului 
divin ce se desia^oara la Templul din lerusalim, fiind folositi ca imne sau 
modele de rugaciune,'^ deoarece inKti^au dorintcle §i nazuintele sutletului 

\ omenesc de a se ridica. de la cele pamante^ti, catre cele mai inalte sfere 

} spirituale."^ 

'' Este important sa observam ca acest tip de literatura nu se limiteaza la 

psalmii din Vechiul Testament, ci poate 11 gasit in diverse perioade ale istoriei 

\ evreilor. precum cea a exodului (le§ire 15,1 u.), sau care a urmat imediat dupa O comparatie cu Psaltirea Scheiana $i cu Psaltirea lui Coresi din 1570 ne arata ca au 
fosl utili/ate §i acestea, precum sji o Iraducere greaca a Psaitirii (v. Pr. Prof. Dr. Mircea 
Pacurariu, c/r/. tvY., p. 1214) 

" V. Psalmi, in Dictiotwr hih/ic, Oradea, 1995, p. 1087 

' I.e. Pillion, La Saiiile Bible , conimeiilee d'apres la Vulgate el les lex/e.s originaux t 
IV. Paris, 1934, p. 7 

Cuvantul grecesc •'psalmoi" pare sa t1 fo.st tradus din ebraicul -'mizmor". Exista de 
asemenea varianta greaca de "psalterion" in Codex Alexandrinus (sec. IV-V d.H.) sursa a 
termenului lalinesc "psallerium" ^i a romanescului "psallire". Biblia ebraica nu a pastrat nici 
un titlu originar pentru ansamblul psalmilor, dar denumirile din literatura rabinica - Sefer 
Tehilim (Baba batra 14 b) - se regasesc in scrierile Sfintilor Parinti din Orient. Se presupune 
ca apelativul ebraic (tetlla = rugaciune) provine - sau a fost conservat~din epoca postexilica 
§i a dobandit o conotatie specitlca de "slujire la Templu" (Ezra 3,10-1 I; Neeniia 5,13; 12,24; 
1 Paralip. 16,4,36; 23,5) (v. Psalmi. in "Dictionar enciclopedic de Judaism", ed. Hasefer. 
Bucure^ti, 2000, p. 645) 

V. Gh. Bogdaproste, Valoarea moral-sociala a "Cartii Psalmilor", in Sliidii Teologice 
XXII (1970), nr. 1-2, p. 104 

23 t.^ ^+fr cucerirea Canaanului. sub conducerea lui losua (Jud. 5). Psalniu! Anei (1 Sam. 
2, 1-10) provine dinlr-o perioada foarte apropiala de vremea judecatorilor. 

Literatura profetica cuprinde. de asemenea. exemple de psalmi (Oseea 
6,1-3; Is. 2.2-4: 38.10-12: ler. 14.7-9: Avacum 3.1 u.). iar din perioada 
postexilica ne parvin pasaje cum sunt Ezra 9.5-15 §i Neemia 9.6-39. care ne 
aduc amime in mare masura de acesle cantari de lauda. 

b.Autorii Psalmilor 

Cea mai mare parte a Psalmiior sunt serial de David. '"^ li sunt atribuiti 
acestuia un numar de §aptezeci §i trei de psalmi. Alti autori numiti in titiurile 
psalmilor sunt Asaf (49: 72-82). fiii lui Core (41-48: 86-87). Etam Ezrahilul 
(88). Heman Ezraheul (87) §i Moise (89).'" 

Deseori s-a suslinut ca David nu a scris toti cei 73 de psalmi. datorita 
faptului ca. in gandirea populara. psalmistul David nu se aseamana deloc cu 
razboinicul David din cartile lui Samuel §i ale Regilor. $tim insa ca David a 
fost cantaret (1 Sam. 16.17 u.) ^i poet (2 Sam. 1.17 u.). Proletul Amos (6.5) 
face pomenire despre David numindu-1 "dibaci in cdntece de lira" §i iscusit in 
"instrumente muzicale". 

in plus, Noul Testament nu numai ca accepta ideea ca David este 
autorul unor psalmi. ci i^i bazeaza §i argumentele pe acest fapt. 

Cercetatorii Scripturii sunt de acord. in mare parte, ca perioada clasica 
de compunere a psalmilor a fost de la David §i pana in perioada exilului 
babilonic. Colectia Imala a lost intocmita pe timpul lui Ezra §i Neemia. Se 
presupune ca ace§ti doi barbati de seama din istoria postexilica a poporului 
evreu au fost aceia care au clasificat psalmii. 

c. impartirea Psalmilor 

Diferitele clasificari ale psalmilor se fac din mai multe puncte de 
vedere. dupa sentimentele de care era stapanit psalmistul. dupa tema tralata de 
diferiti psalmi. dupa stilul lor. etc. Cu privire la in§irarea psalmilor. Sf. Parinti 
au facut cercetari amanuntite. dar se deosebesc unul de altul in aceasta 
chestiune. Este sigur insa ca psalmii n-au fost in^irali in ordinea lor 
cronologica. Se pare ca Sf. Atanasie eel Mare are multa dreptate cand afirma 
ca psalmii au fost a§ezati in ordinea in care au ajuns in mainile 
colectionarilor." ''' Rabinii atribuiaii iiitreaga Psaltire lui David. Aceea^i parere era imparta^ita iji de unii 
Sfinti Parinti §i scriitori biserice§ti. Aija credeaii, de exeinplu, Sf. loan Gura de Aur (Migne. 
P.G. LV, col. 556), Sf Ambrozie (Praefatio in psalmos, Migne, P.L. XIV, col. 923), Fericitul 
Augustin (De civitate Dei. Migne P.L. XLI, col. 547). Teodoret de Cir (Migne, P.G. CXXX, 
col. 862), etc. Alti, cum sunt Sf llarie, Sf Ipolit, Origen, Eusebiu al Cezareii, Sf Atanasie 
eel Mare. Fericitul leronim, recunosc mai multi autori de psalmi (v. Pr. Prof VI. Prelipceanu, 
§i Pr. Prof Nicolae Neaga, Sliidiul Vechiului Testanietit, Bucure^ti, 1955, p. 21 I ) 

-" Ibidem p. 2\2 

'' Jean Cales. Le livre des psaiiiiies, traduit et commente, Paris, 1 936, col 1. p. 1 93 

24 ■^_ Cartea Psalmilor a§a cum o avem noi astazi poate fi impartita in cinci 
parti. Aceasta diviziune i§i are originea in Septuaginta. Fiecare sectiune poate 
fl idcntificata prin faptul ca se incheie cu o doxologie. Aceste doxologii sunt 
scurte. cu exceplia ultimei, care incheie partea a 5-a; in acest ullim caz, un 
intreg psalm este consacrat acestei ultime doxologii. Primii doi psalmi Joaca 
un rol de introducere generala." Cele cinci carti se impart dupa cum umieaza: 
Cartea I: Ps. 3-40; Cartea a Il-a: Ps. 41-71; Cartea a lll-a: Ps. 72-88; Cartea a 
IV-a: Ps. 89-105; Cartea a V-a: Ps. 106-150. Multi au vazut in aceasta 
diviziune, in cinci parti, o incercare de a imita impartirea Torei in cinci carti 
(Pentateuhul).-' 

S-a sugerat ideea. ca au existat colectii separate de psalmi in 
circulatie, inainte de a fi adunati la un loc, in forma lor tlnala."^ In Septuaginta, 
la fel ca in textui original ebraic, psalmii sunt in numar de o suta cincizeci 
(exista in Septuaginta §i psalmul 15 1, dar acesta nu este canonic). 

Numerotarea psalmilor nu este aceea^ji, textui ebraic deosebindu-se de 
eel grecesc. al Septuagintei. 

Pana la psalmul 8 amandoua textele sunt de acord. Apoi, 
traducatorii alexandrini ai Septuagintei au unit psalmul 9 §i psalmul 10 din 
textui ebraic, intr-unul singur. numerotandu-1 cu 9. A§adar, incepand cu 
psalmul 9 diferenta de numerotare dintre traducerile facute dupa 
Septuaginta §i traducerile facute dupa textui original ebraic sau dupa 
Vulgala. este de un psalm. Astfel Septuaginta are psalmii 10-112, iar Biblia 
ebraica (inclusiv Vulgata) numeroteaza aceea§i psalmi de la 11-113. Mai 
departe, psalmii 1 14 §i 115, din originalul ebraic, sunt uniti de traducatorii 
Septuagintei formand psalmul 1 13, dar imediat dupa aceasta impart psalmul 
116, din textui ebraic. in doua, adica in psalmii 1 14 §i 115. Astfel, psalmii 
1 17-146 din originalul ebraic corespund psalmilor 1 16-145 din Septuaginta, 
deci diferenta dintre cele doua texte ramane tot de un psalm. Apoi psalmul 
147 din textui original este impartit in doua, rezultand psalmii 146 §i 147 
din textui grecesc, incat de aici inainte, amandoua textele sunt de acord 
pentru psalmii 148-150. ^^ V. Psalmi, in Dictionar euciclopedic de Judaism .... p. 645 

"' V. N.H. Snaith, Hymms of the Temple, l.ondon, 1951, p. 18-20 

A§a cum au sugerat numeroiji cercelatori ai Scripturii se pare ca penultima faza finala 
de adunare la un loc a cartii Psalmilor a constat din strangerea unor grupuri de psalmi in trei 
psaltiri principals folosite probabil in centre sau perioade diferite, dupa cum urmeaza: a). 
Psalmii lui David 3-40 sau 2-40, care retlecta o preferinta pentru numele divin lahve 
(Domnul); b). Psalmii tlilor lui Core, ai fiilor lui Asaf ^i psalmi ai lui David 41-82 (Psaltirea 
Elohista) unde predomina numele divin Eioliim (Dumnezeu). grup caruia i s-a adaugat o 
anexa. ps. 83-88 in care predomina cuvantul "ialive"; c). o colectie de psalmi. in cea mai 
mare parte anonimi, 89-150, care contin din nou numele divin lalive (Domnul), grup ce 
cuprinde alte subgrupuri, fomiate pe baza temei tratate sau a utilizarii lor in cult (de ex. 
demnitatea de Imparat al lui Dumnezeu, ps. 92-99, Aleluia, ps. 112-1 1 7 (traditional asociati 
cu sarbatoarea Pa§tilor); Cantarile treptelor, ps. 1 19-133; psalmii de incheiere 145-150) 

25 Pe scurt. Septuaginta une§te intr-un singur psalm, psalmii 9 §i 10 §i 
psalmii 1 14 §i 115 din Biblia ebraica §i desface in cale doi psalmi psalmul 1 16 
§i 147 din acela§i original ebraic. 

Psaltirea lui Simeon $tefan. are numerotarea psalmilor dupa 
Septuaginta. 

O impartire a Psalmilor s-ar putea face dupa titlurile sau cuvintele 
lamuritoare cu care incep. Avem astfel psalmi care au titlu dc: a), ordin 
muzical. Ei incep cu expresia "lamnasseah^'. care a tost tradus prin 
^'maestrului de cdntari sau dirijorului de cor\~^ Din aceasta categoric fac 
parte 55 de psalmi. §ase psalmi (4; 6; 7; 54; 55; 67) au in titlul lor cuvantul 
"benegmotir (= "cu instrumente cu coarde"). ceea ce vrea sa insemne ca 
psalmul trebuie cantat acompaniat de instrumente cu coarde. Psalmul 5 are 
expresia "El han-nehiloth^' {= "pentru tlaut"'). Psalmul 45 are cuvantul "al 
alamoth" (= "pentru soprana"; literal: "pentru fete tinere"'). Cuvantul "al hash- 
sheminitir (= "cu voce groasa") se gase^te in Psalmul 6 §i 1 1. In 39 de psalmi 
apare de 71 de ori cuvantul "selah" (= "pauza". sau probabil "ridicarea 
tonului").-'' 

b). O alta categoric de psalmi sunt cei care au titlul de ordin liturgic . 
In psalmii 37 §i 69 intalnim expresia "lehazkif^ (= "spre aducere aminte", sau 
"pentru o ofranda comemorativa"). E posibil ca ace§ti psalmi sa se fi cantat la 
aducerea sacrificiilor (cf. Levitic 2,2). Psalmul 99 are cuvantul "lefhodah" (= 
"pentru o jertfa de multumire") (cf. Levitic 7.12-15). Trei psalmi (8,80,83) au 
titlul "al hag-gittih". Se pare ca aceijtia se cantau cu prilejul terminarii 
culesului viei. ca multumire adusa lui Dumnezeu (gat = "tease"). Psalmii 
105,106.1 lO-l 18.134 §i 148-150 au ca titlu "Aleluia' (= "Laudati pe lahve"). 
Psalmii 1 19-133 sunt numiti cu titlul de "o cdntare a freptelor": probabil erau 
cantati de pelerinii care urcau la lerusalim.^^ 

d). Avem apoi psalmi cu caracter istoric . Un numar de 13 psalmi 
exprima in titlu prilejul cu care s-au scris. Psalmul 3 s-a scris: "cand a fugit 
dinaintea lui Abesalom" (cf. 2 Sam. 15.9 u.). Psalmul 7 este scris cu prilejul 
"vorbelor lui Cus vcniamitul" (e vorba. probabil, de Simei, vrajma^ul lui 
David; cf. 2 Sam. 16,5 §i 19,16 u.). Psalmul 17 este identic cu cantarea din 2 
Sam. 22, fiind scris: "cand lahve a scdpat pe David din nidna vrdJma§ilor". 
Psalmii 33,50,51.54.56,58,59.62 §i 141 au lost scri§i cu prilejul diferitelor 
intamplari din viata lui David, despre care ne vorbe^te pe larg cartea 2 
Samuel." 

In ceea ce prive§te titlurile. sau suprascrierile psalmilor, cei mai multi 
exegeti cred ca sunt adaosuri, facute mai tarziu decat epoca in care au fost "' Pr. Prof. VI. Prelipceanu iji Pr. Prof. N. Neaga, op.cit.. p. 209 

"'' V. Wilfrid Harrington. Nouvelle inlrodudion a la Bible, Paris. 1970. p. 469 

-' Ihidenu p. 470 

"** V. R. de Vaux, Lc Livres de SuimieL Paris. 1958 

26 scri§i psalmii. Ele sunt o marturie valoroasa despre caracterul, timpul §i autorii 
psalmilor. 

O alia impartirc a psalmilor sc poate face tinand cont de tenia tratata. 

1. Psalmii de umilinta . in care se exprima increderea in pulerea lui Dumnezeu. Ei pot fi individuali •29 cand se exprima recuno§tinta credinciosului evreu pentru scaparea dintr-un necaz. sau pentru vreo tamaduire 
fericita. - sau comuni'" - cand gratiludinea esle la nivel national.-'' Israelitul nu 
se teme de nimic mai mult decat de o moarte prematura. Idealul sau este o 
viata lunga (Ps. 101.25; cf. 90,15-16). Cantarea lui lezechia, regele lui luda, 
exprima foarte bine acest sentiment. 

Psalmii ace§tia explica de ee. adeseori. Dumnezeu trimite boala §i 
suferinta. pentru a pedepsi pacatul (Ps. 37.4; 40.5). Nedreptatea flind 
raspandita §i ea in Israel, credinciosul umil §i sarac i§i pune singura nadejde in 
Domnul. care este martorul eel adevarat §i bun in litigiile pe care el le are cu 
cei instariti §i puternici (Ps. 106.31). Martorii cei fal^i §i acuzatorii primesc, 
adesea, in Psalmi. epilcte cum ar fl acelea de vanatori (Ps. 7,16; 34,7; 56,6; 
63.5; 139.5). hoti (Ps. 16.9-12; 55.6). lei (Ps. 7,2; 16.12; 56,5). caini (Ps. 
58.17-18). ::jerpi (Ps. 57.4-5). Dumnezeu este reprezentat adeseori cu trasaturi 
umane. Te poti apropia de El ca de un om. cu o familiaritate care ne 
surprinde.'^ 2. Psalmi de multumire'' . compu§i in cea mai mare parte pentru a fl 
folositi in cult. Nuanta liturgica este. de exemplu perceptibila in urmatoarele 
pasaje: Ps. 9.14; 91,1-4; 117; 137.1-2. Unii din ace§ti psalmi vorbesc despre o 
adunare liturgica la Templul din lerusalim: Ps. 39,10-11; 106.32; 1 13,18-19. Tot 
la Templu se face referire cand este vorba de jertfele oferite ca urmare a unui 
juramant: Ps. 106,22; 113.17. Ace§ti psalmi sunt dovada existentei unci 
ceremonii liturgice de mullumire ce exista in Israel. Un Israelii ce a scapal de un 
mare necaz urea la Templu. adeseori insotit de familia sa §i de prieteni §i aici era 
intampinat de unul sau mai multi preoti. El aducea cu sine un animal pentru 
jerlla; aduna in jurul sau un grup de credincio§i §i poveslea ce a tacut Domnul 
pentru el. TotuI se incheia cu ofrande sacritlciale. Psalmul 117 ne-a pastrat o -■' lata lista acestora: 5. 6, 7. 12, 16, 21. 24, 25. 26. 27. 30, 34, 37, 38, 40. 41, 42, 50, 53, 
54. 55, 56, 58, 60, 63, 68. 69, 70. 85. 87, 101, 108, 119, 129. 139, 140. 141. 142, 

"' Ace^tia sunt psalmii; 43, 57, 59, 73, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 89, 107, 124, 136 

cf. W. Harrington, op.cit., p. 473 
" In Vechiiil Testament unii barbati de seama, ai lui Israel, an avut privilegiul de "a sta de 
vorba" cu Dumnezeu: Moise (Numcri 11,11-14), losua (losua 7,7-9), Hie (1 Regi 17,20), 
leremia (ler. 15,17-18; 20,27) (v. P. Drijvers, Les Psuitnies. Genres lil/eraire.s el themes 
doclrincaix. Paris, Cerf. 1958, p. 111-115) 

"*' Psalmii prin care se aduce o multumire personala sunt urmatorii; 4, 9, 17, 29, 31, 33, 
39, 62, 91, 106, 1 15, 1 17, 137; psalmii de nniltuinire, cu caracter general, sau national, sunt 
aceea prin care se multume^te lui Dumnezeu pentru un an bogat. pentru animalele sanatoase 
§i pentru recolte abundente (Ps. 64.66) {Ihiclenu p. 57-69) 

27 descriere remarcabila a aceslui gen de slujba.'^ Psalmu! 106 apartinc intr-adevar 
unci ceremonii de multumire, celebrata in comun.'" Multi dintre credincio§ii 
israeliti alegeau una din marile sarbatori - in special a Corturilor - penlru a-i 
aduce lui Dumnezeu multumire. 

3. Imnele de lauda'^' dateaza de la inceputurile istoriei lui Israel. 
Cantarea lui Miriam (Ie§ire 15,21). sau a lui Moise {le§ire 15,1-19) este 
expresia spontana a unei rugaciuni de preamarire a lui Dumnezeu, care §i-a 
manifestat puterea sa la trecerea poporului prin Marea Ro§ie. Cadrul in care 
putem fixa originea psaimilor de lauda sunt sarbatorile lui Israel (cf. 1 Sam. 
1,3). Cantarile erau executate in cor (Ps. 135; 1 17.2-4; 134,19-20). In psalmul 
150 dirijorul invita pe fiecare instrumentist sa se faca auzit. Participarea activa 
a poporului ia forma vazuta, cu bateri din palme (Ps. 46, l;97,6-9), sau a 
aclamatiilor pline de veselie (1 Regi 1,39-40). Se rostea numele divin lahve, in 
general sub forma prescurtata - "lah^^ in "Alelu-Yah" (= "Laudati pe 
Domnuf"). IJn alt cuvant, rostit de popor la aceste rugaciuni de lauda era 
"Amin" (Ps. 40,13; 71,21; 88,51; 105,48). Participarea poporului la aceste 
rugaciuni se exprima, de asemenea, prin gesturi §i mi§cari ale corpului: 
ridicarea mainilor (Ps. 27.2; 76.2; 133,2; 140,2), inchinarea (Ps. 94,6; 95,8), 
ingenuncherea (Ps. 94.6), prosternarea (Ps. 5,8; 94,6).' ::^8 ? . 4. Psalmii i m parate^ti' . Imparatul este, in numero^i psalmi. subiectul 
principal. Nu este vorba de un gen literar nou; gasim in psalmii de lauda. de 
multumire, sau de pocainta, un loc special acordat regelui. Intr-adevar regele 
lui Israel joaca un rol important in religia poporului sau. El participa la 
promisiunile. cu caracter supranatural, ale istoriei poporului ales. El este 
totodata reprezentantui lui Dumnezeu, insarcinat sa conduca poporul §i apoi 
purtatorul de cuvant al poporului, pe langa Dumnezeu.'"^ Cei mai multi dintre 
psalmii imparate§ti sunt de fapt psalmi mesianici. 

AdevaratuI rege al lui Israel este lahve. Reprezentantui sau pamantesc 
a primit ungerea, el este "ales sa ^ada pe tronul regatului Domnului, peste 
Israer (1 Paralip. 28.5). El trebuie sa umble inaintea lui lahve "cum a umhlat 
David' (1 Regi 9,4; 2 Paralip. 7,17). Psalmul 44 descrie, in detaliu, maretia §i 34 Se pare ca rugaciuiiea de multumire n-a fost niciodata privita ca apartiiiand domeiiiului 
privat. cu atat mai mult cu cat ea se face la Templu (v. J. Steiiimaim. Les Psuiimes, Paris, 
1951. p. 239) 

' Preotii de la templu ii grupau pe cei care aduceau multumiri. dupa favorurile pe care ei 
le-au primit. Avem astfel in psalmul 106 patru grupe distincte: calatorii (v. 4-9), prizonierii 
(v. 10-16), bolnavii (v. 17-22) !ji corabierii (v. 23-32) (v. W. Harrington, op.cil., p. 479) 

•" Psalmii de lauda sunt: 8. 18, 28, 32, 67, 99, 102, 103, 1 10,1 12, I 13, 1 14, 1 16, 
135, 144-l50(7M/£,'/;?, p. 485) 37 V. P. Drijvers, op.cil, p. 57-69 

Sunt considerati imparate§ti urmatorii psalmi: 2, 19, 20, 44, 7!, 88, 100, 109. 131, 

R. de Vaux, Les inslilulioiis de I'Ancien Testanienl, Paris, 1958, t. I, p. 169 

28 134, V 


--^* splendoarea care inconjura pe rege (v. 3.5.7.10). Alti psalmi completeaza 
aceasta imagine. Fericirea §i prosperitatea domniei sale sunt reprezentate ca 
efecte ale bunavointei Domnului. Regele nu este numai unsul Domnului. el 
este §i fiul sau (Ps. 2.7; 109.3). de aceea Dumnezeu il binecuvinteaza §i-i 
asculla rugaciunile, il insote^te in balalii §i-i da victoria.'^" 

Ace§ti psalmi cuprind de asemenea rugaciuni pentru rege la urcarea pe 
tron. cand e plecal in campanii mililare. sau pur §i simplu pentru a-i dori o* 
domnie lericita §i lini^tita (Ps. 19,3.5.10; 44.5; 71.1-2; 143.12-14). 

Domnul ia aminte la rugaciunile regelui §i a poporului §i ii asigura de 
fidelitatea promisiunilor sale (Ps. 2.7-9; 19.7-9; 88,20-38; 109,5-7; 131 11- 
18). 

5. Psalmii Sionului^' . Dupa ce David a cucerit cetatea iebuseilor §i-a 
lacut-o capitals a regatului sau §i a adus aici chivotul Legii. dand ora§ului 
stralucirea unui sanctuar. Dupa ce aici a tost construit Templul. de catre 
Solomon. Sionul a devenit cu adevarat centrul religios al regatului. locul pe 
care insu§i lahve 1-a ales (Ps. 77.74-75; 67.17). In timpul exilului. Sionul a 
devenit centrul sperantei mesianice (Is. 60;66; Zah. 8). Chiar daca al doilea 
Templu n-a avut splendoarea celui dintai §i n-a fost construit dupa planul ideal 
al profetului lezechiel (40-43), totu§i el era orientat spre viitor, spre noul 
lerusalim. care va 11 capitala neamului omenesc.^'^ 

Psalmii Sionului sunt considerali acele rugaciuni. care se afiau pe 
buzele pelerinilor. ce urcau spre Cetatea Sfanta. Legea prevedea trei pelerinaje 
anuale^"': Pa§ti, Sarbatoarea Saptamanilor §i Sarbatoarea Corturilor. Tot 
israelitul. adult, de sex masculin. era obligat sa ia parte la acest pelerinaj (les. 
23.17; 34,23; Deut. 16.16). In mod practic insa, cei care locuiau departe de 
lerusalim, alegeau numai una din aceste sarbatori, pentru a face pelerinajul. 
ludeii din diaspora taceau un efort deosebit. ca macar o data in viata. sa faca o 
vizita la lerusalim. Pelerinajele la lerusalim erau frecvente §i ceremonii 
speciale le insoteau (Ps. 23; 83). Psalmul 23 poate fi plasat. cu o mare 
probabilitate. intr-un context istoric precis: e vorba de aducerea chivotului la 
lerusalim. de catre David, la inceputul domniei sale.^'* Psalmii 45.47 §i 75 par 
sa celebreze eliberarea Israelului de asediul lul Sanherib. din 701 i.d.H. 

6- Psalmii imparatiei Domnului .''-' Ideea ca lahve este imparatul lui 
Israel apare tbarte devreme in istoria sfanta (Ie§. 15.18; Num. 23.21; Deut. 40 V. L. Cheminant, Le rovuiime d 'Israel, Paris, 1 945. p. 1 3 1 
"*' Sunt coiisiderati dedicati .Sionului urmatorii psalmi: 23.45,47,75,83,86,121 
" V. W. Harrington, op.cit., p. 489 

' V. Lavinia §i Dan Cohn-Sherbok, Introducere in iiukusm, Bucuresti, Hasefer, 2000 p 
122 

W. Harrington, op.cil., p. 489 
' Putem a§eza in aceasta categoric urmatorii psalmi: 46.74,92,95-98 

29 '^. 33,5; Jud. 8,22; 1 Sam. 8.7; 12.12). E\ domncijte in mijlocul poporului sau. pe 
chivotul Legii. mai precis sla intre heruvimii a^ezati dcasupra chivotului (Ps. 
17,12; 79,2; 98,1). Ace§ti psalmi, nascuti in conlextul sarbatorilor liturgice ale 
lui Israel, sunt imne de lauda.^^' Adevaralul obiect al acestor psalmi este 
imparatia universala ce va veni. Tema este una eshatologica. Cultul lui Israel 
se situa pe trei nivele diferite, trecutul, prezentul §i viitorul, unindu-se in una §i 
aceea^i celebrare. Caracteristica acestor psalmi este aceea ca Domnul se 
descopera, HI insu§i ca Slapan §i Imparat. Apare, in ace§ti psalmi. de cinci ori 
exclamatia: "Domnul imparate^te' (Ps. 46.8; 92.1; 95,9; 96.1; 98,1). In acelai?i 
timp privirea se indreapta spre viilor. spre acea epoca mult dorita. in care 
imparatia se va manifesta pesle tot. 

7. Alte grupe de psalmi 

a. Psalmi sapientiali . Multi dintre psalmi vorbesc despre viitutea ce va ti 
recompensata §i despre pacatul ce va fi pedepsit.^^ O a doua grupa prezinta 
suferinta celor drepti :?! prosperitatea necredincio§ilor. 1 se cere lui Dumnczeu sa 
intervina §i sa restabileasca dreptatea, pedepsind pe pacato§i §i dand celor drepti 
bunurile. 

O a treia categoric din ace^ti psalmi pune in discutie multumirea 
pacato§ilor, in mijlocul prosperiiatii lor. §i lac mentiunea ca adevaratul bine este 
sa-l ai pe Dumnczeu. 

in a patra categoric .de psalmi sapientiali, se incadreaza cei care 
vorbesc despre adevarata rasplata. care nu consta in prosperitate sau in 
nenorocire. nici in bunuri sau rele temporare (Ps. 16,14-15)." 

b. Psalmii deutcronom ici. Cinci psalmi (77,80,94.104,105) au stranse 
legaturi cu Deuteronomul ^i par sa apartina unui cult particular, lemele 
imprumutate. de ace§ti psalmi, din Deuteronom, sunt urmatoarele: 1). 
respectarea poruncilor (v. Deut. 5.1-2; 6,1-9); 2). invitatia de a ramane 
credincio§i adevaratului cult al lui lahve (Deut. 

6,10-16); aceasta invitatie este insotita de amenintari (Deut. 4,26-29; 
8,19-20). de promisiuni (Deut. 6.18-19; 7.16-24) §i de o mare rodnicie (Deut. 
7,13-15; 8.7-10); 3). amintirea elementelor exodului (Deut. 6,6-9; 1 1.18-21).'' 

Vom regasi in ace§ti psalmi ecoul ceremoniilor liturgice. care dau 
expresie concreta prescriptiilor Deuteronomului. Avem evocate in psalmi 
umialoarele teme: 

1. respectarea Legii §i a poruncilor (Ps. 80,5-6; 77,5-6; 104,8-10) 

2. amintirea evenimentelor Exodului (Ps. 80,7-8; 104) "'' V. S. Mowiiickel, The Psalms in Israel's Worship, Nashville, 1962, 1. p. 106-192 

^'Evorbade psalmii 1, 14.51. Ill, 118. 126, 127 

■*** in aceasta categoric avem psalmii 9. 11, 13, 52, 93 

"*'' Din aceasta clasa fac parte psalmii 35, 90, 138 

^" Aici avem psalmii 16,36.48.72 

"' W. Harrington, op.cil., p. 493 

30 1 3, mustrarea (Ps. 80,9-12; 94.8-1 1; 77: 105) 

4. tagaduinte(Ps. 80.13-15) 
c. Felurite rugaciuni . Cinci psalmi "ai treptelor" (120.122.125.132.133) formeaza o colectie de rugaciuni. care de§i apartin 
uneia. sau alteia din colectiile mari de psalmi. totu§i au un caracter aparte. 
Psalmul 120 are ca obiect protectia pe care Dumnezeu. cu dragoste §i 
statornicie. o acorda celor credincio§i ai sai. iar Ps. 122 are ca tema mila 
Domnului fata de eel smerit. Bucuria §i veselia reintoarcerii din exod esle 
reliefala in ps. 125. Psalmul 132 pare sa retlecte unirea armonioasa. ce 
domne§te peste iudeii intor§i din Babilon. In fine, psalmul 133 este o 
concluzie, care invita pe preoti sji pe leviti sa laude pe Domnul. in templul sau, 
in timpul noptii. 

d. Teologia cartii Psalmilor 

In general doctrina cuprinsa in psalmi. de§i nu sistemalica. este o 
sinteza a intregii Sf. Scripturi. vorbind despre Dumnezeu, despre om, despre 
Providenta. despre ingeri §i despre Mesia. 

1. Dumnezeu Esenta vietii psalmistului a fost, lara indoiala. 
cunoa§terea lui Dumnezeu. Ei n-au precupetit nici un efort in a lauda maretia 
Lui, in crealie. In toate lucrarile pe care le-a lacut El, in ceruri. pe pamant §i in 
mare, s-a lacut cunoscut ca Dumnezeu atotputernic. atot^tiutor §i atotprezent."'' 
El este de asemenea Dumnezeul istoriei. care indreapta totul spre o tinta fmala, 
pe care §i-a propus sa o atinga. Dar acest Conducator al lumii, acest Imparat al 
imparatilor este, de asemenea, Datatorul Legii, este Judecatorul §i Aparatorul 
tuturor celor asupriti, dar §i Mantuitorul lor."^^ De aceea El este milostiv §i 
credincios, drept §i lara de prihana. Cel Slant pe care oamenii §i ingerii 11 
adora. Domnul este singurul Dumnezeu. El este neschimbator §i ve§nic (Ps. 
101.26-28). Stapanirea lui cuprinde ve^nicia (Ps. 144.13). PsalmistuI crede in 
Dumnezeu $i datorita ordinii din univers (Ps. 18.1). Cel ce tagaduie^te pe 
Dumnezeu este un om nesocotit (Ps. 13.1). Peste tot se desprinde sentimentul 
prezentei continue a lui Dumnezeu. E! este bun §i rasplate§te fiecaruia dupa 
faptele sale: pacatui este pedepsit. fapta buna este rasplatita.-^ 

In legatura cu ideea despre Dumnezeu, se descrie §i Providenta divina . 
in forme poetice. Dumnezeu poarta de grija celor saraci (Ps. 9,9). Ca o pasare 
ce-§i apara puii sai. a§a poarta de grija Dumnezeu fiilor Sai (Ps. 35,7). EI 
conduce pe credincio§i ca un pastor bun (Ps. 22) §i sta de-a dreapta omului 
drept (Ps. 15,8). El este Parintele tuturor oamenilor, iar purtarea Sa de grija se 
arata peste toate lapturile (Ps. 103). ^^ V. H. Ringgren, The Failh of I he Psahnisls, London, 1963, p. 370 
' V. Psuhm, in Dictionar biblic .... p. 1090 
V. Gh. Bogdaproste, Valoarea mora/socialci .... p. 105 

31 2. Omul. Cu privire la om. psalmi§tii amintesc doua mari adevaruri 
dogmatice, §i anume inalta demnitate a omului, privit drept coroana creatiei ^i 
nemurirea sufletului (Ps. 8,3-6). Uneori omul este descris ca o fiinta slaba, 
nascut in pacate (Ps. 50,7). De aceea. tara ajulorul lui Dumnezeu. el se pierde. 
(Ps. 32,12-13; Ps. 72,27). 

Dreptul Vechiului Testament, adica omul cuvios, care traie§te dupa 
voia lui Dumnezeu §i sta in stransa legatura cu El, are con§tiinta nemuririi sale 
(Ps. 22.4). in legatura cu omul sta §i morala, care consta in primul rand din 
implinirea Legii lui Dumnezeu. singura cale de desavar^ire §i de dobandire a 
fericirii(Ps. 118). 

Jertfa pe care Dumnezeu o cere credincio§ilor este "inima curata" (Ps. 

50,18).-- 

3. Mesia Unul din factorii cei mai important! in supravietuirea 
nationals a lui Israel a tost speranta mesianica. Aceasta speranta este centrata 
in jurul reintoarcerii epocii lui David, a carui domnie a marcat epoca de aur 
din istoria lui Israel. Imaginea lui Mesia, pe care o desprindem din cartea 
Psalmilor, trebuie privita sub doua aspecte. 

in primul rand, intrucat Mesia trebuie sa lie un descendent al dinastici 
davidice. El trebuie sa fie imparat in epoca mesianica. Psalmii zugravesc un 
Rege mesianic, de origine divina (Ps. 2). Epoca mesianica este zugravita in Ps. 
121. in Ps. 109 Mesia este imparat, Preot §i Biruitor, care sta intru slava de-a 

dreapta lui Dumnezeu.^ 

in al doilea rand psalmii vorbesc despre Mesia care sufera. Unsul 
Domnului. Imparatul - Preot, al carui tron va dainui ve^nic §i a carui domnie de 
pace §i neprihanire va face ca neamurile sa fie binecuvantate. trebuie sa accepte o 
suferinta ingrozitoare (Ps. 2 1 ;68). 

Mantuitorul lisus Hristos este Cel care interpreteaza ace§ti psalmi. 

. ■ ■ '^i 
care dupa aceea vor ti considerati mesiamci. 

4. ingerii in Psalmi se vorbe§te de mai multe ori despre ingeri. Ei sunt 
descri§i ca slujitori ai Domnului, implinind poruncile Lui. Ei sunt trimi§i sa 
implineasca ascultarile cu care Dumnezeu ii incredinteaza (Ps. 90,1 1 cf. Mt. 4,6 u.) 

Psalmii au ocupat un loc deosebit de important in viala ^i invatatura 
Mantuitorului nostru lisus Hristos. Psalmii au constituit cartea de rugaciuni 
folosita in sinagoga §i in acela^i timp cartea de cantari a marilor praznice de la ^' V. Diac. Prof. O. Bucevsclii, Nedreplalea sociulu, pu'dicd in calea mdnluirii, in Slitdii 
Tfo/o^/ce VI (1954), nr. 5-6, p. 237 

"^ V, Drd. E. Pentiuc. Aclualilalea mesajului profelic veterolesiunieiilar, in G/axul 
Bi.sericH nr. 6-8/1 983, p. 382 u. 

-^ V. Pr. Prof. M. Basarab, Donmul nostru lisus Hristos cu interpret al Sf. Scripliiri. in 
Milropolia Ardeulului XXVlll (1983) nr. 5-6, p. 282 u. 32 Templu din lerusalim. De aceea inca de la inceputurile ei Biserica a folosit §i 
ea Psaltirea in rugaciunile §i cantarile d.^^ 

Imnele de lauda ale Bisericii au fost modelate dupa psalmi (v Luca 
1,46 u; 1,68 u; 2,29 u). 

Psalmii au fost surse de inspiratie §i incurajare pentru Apostoli in 
vremea de persecutie (v. F.A. 4.25 u.). Ei au fost folositi in transmiterea celor 
mai inalte invataturi cu privire la persoana §1 activitatea Mantuitorului nostru 
lisus Hristos (Evrei 1.6,10-13:2,6-8; 10,5-7). 

Biserica. din toate timpurile, a folosit §i folose§te aceasta carte in toate 
activitatiie ei cultice pentoi a-L adora §i preacinsti pe Dumnezeu caruia 1 se 
inchina in veci. 

in Biserica Ortodoxa, Psaltirea este impartita in 20 de catisme, pentru 
uzul liturgic. Psaltirea de la 1651 are §i ea aceasta impartire. dovada ca ea era 
destinata cultului bisericesc, dar §i diverselor imprejurari in care se attau 
credincio^ii. 

Scopul traducerii Psaltirii lui Simeon §tefan este evidentiat §i in cele 
doua Predoslovii de la inceputul cartii, in care se precizeaza ca psalmii s-au 
"izvodir spre "intremarea sufletelor tuturor cre^tinilof^ §i ^^spre invatatura ^i 
dojana"" acestora. 

Psaltirea - spune mai departe autorul Predosloviei catre cititori - 
^'iaste §tiinta ^i invatatura despre toate lucrurik credintei cre^tine^ti, pentru a 
le crede §i a leface'\ 

Pr. Conf. Dr. Remus Oni§or The Psaltery - Theological Considerations 

The Psaltery has had a special place in the religious life of the 
Romanian Christian people, being one of the most widely spread book in the 
history of our Church. The first translations of the Bible were translations of 
the Psalm-book. The Psaltery, known as Psaltirea §cheiand, opens the line of 
the Romanian Biblical bibliography. 

Out of the 2113 books printed on Romanian ground between 1508 and 
1830, The Psaltery is the one which has had the most editions, namely 91. ' Ibidem, p. 283 33 The first Psaltery printed in Romanian in the 17^'' century is the one 
from Alba luHa. It was printed under the care and supervision of the 
archbishop Simion ^tefan. in the printing press established by prince 
Gheorghe Rakoczi I (1630-1648). on 25"^ December 1651. 

The Psaltery has two prefaces, unsigned, one addressed to prince 
Gheorghe Rakoczi II (1648-1660). and another to the readers. If we read the 
first preface - a more elaborate one - we can see that it was written by a 
Calvinistic theologian, probably superintendent Gheorghe Csulay. In this 
preface it is argued the necessity to speak God's word in the language 
understood by the parishioners. Only two holy mysteries are mentioned: the 
Baptism and the Lord's Supper. In the second preface dedicated to the reader it 
is shown the method according to which the translation was done, which is the 
same critical method as it was used for The New Testament in 1648. 

The translation of The Psaltery into Romanian was done because of its 
necessity and importance in the Church rite, as well as the ideal of worship 
and of the communion with God which springs out of its content. 

The Psaltery by Simion §tefan has the numbering of the psalms after 
Septuaginta. for liturgical use. 

The 1651 translation of The Psaltery was done for "the healing of the 
souls of all Chrisfians" and also "for their learning and reprobation". 

The Psaltery, says the author of the preface dedicated to the readers, is 
"knowledge and example about all things of the Christian faith, to believe and 
to follow". Le Psautier-considerations teologiques 

Le Psautier a occupe une place particuliere dans la piete du peuple 
roumain devoue, en etant un des plus repandus livres de I'histoire de notre 
Eglise. Les Premieres traducfions de la Bible ont ete des traductions du 
Psautier. La file de la bibliographic biblique roumaine est ouverte par un 
Psautier, connu sous le nom de ^cheiana. 

Des 2113 livres imprimes sur le territoire roumain, entre 1508 et 1830. 
le Psautier est celui qui a le plus d'ediUons. a savoir 9L 

Le premier Psautier imprime en roumain au XVII-e siecle est celui de 
Alba lulia. Le 25 decembre 1651, par les soins du metropolite Simion §tefan, 
le Psautier est paru, dans Limprimerie fondee par le prince Gheorghe Rakoczi 
I er( 1630- 1648). 

Le Psautier a deux avant-propos, qui ne sont pas signes. Tun adresse 
au prince Gheorghe Rakoczi II e (1648-1660) et Pautre aux lecteurs. En lisant 
le premier avant-propos - plus etendu nous nous rendons compte que celui- 
ci a ete ecrit par un teologue calvinien. probablement le superintendent 

34 : Gheorghe Csulay. On y argumente la necessite de precher la parole de Dieu dans 
la langue comprise par les croyanls. On y parle de seulement deux sacrements: le 
Bapteme et ,.Le Diner du Seigneur". Dans le deuxieme avant - propos - celui 
adresse aux lecteurs - on nous montre la methode d"apres laquelle la 
traduction a ete faite. qui est la meme methode critique que celle du Nouveau 
Testament de 1648. 

La traduction du Psautier en roumain a ete taite aussi bien grace a son 
importance dans le culte de TEglise, que grace a I'ideal de piete et de 
communion avec Dieu, qui resssort de son contenu. 

Les psaumes sont numerotes dans le Psautier de Simion $tefan selon 
Septuaginta, le Psautier etant divise en 20 cathismes pour Pusage liturgique. 

La traduction du Psautier - celle de 1651 - a ete faite pour ,.le 
retablissement des ames de tous les Chretiens" et en vue de leur „apprentissage 
et observation". 

Le Psautier - dit Lauteur de TAvant propos aux lecteurs - est 
„science et enseignement sur toutes les choses de la croyance chretienne, pour 
qu'on les croie et qu'on les fasse". Das Psalmenbuch - Theologische Betrachtungen 

Das Psalmenbuch besaB eine besondere Stelle in der Frommigkeit des 
glaubigen rumanisches Volkes, wobei es eins der verbreitetsten Bucher in der 
Geschichte unscrer Kirche war. Die ersten Bibelubersetzungen waren 
Ubersetzungen des Psalmenbuches. Die Reihe der biblischen rumanischen 
Bibliographic wird von ein Psalmenbuch eroffnet, bekannt unter dem Namen 
„§cheiana". 

Von den 2213 auf dem rumanischen Boden. zwischen 1508 - 1830, 
gedruckten Bucher kannte das Psalmenbuch die meisten Auflagen und zwar 91 . 

Das erste Psalmenbuch das im XVlI-ten Jh. ins Rumanische iibersetzt 
wurde, erschien in Alba lulia. Am 25. Dezember 165 1 unter der Betreuung des 
Metropoliten Simion §tefan wurde in der vom Fursten Gheorghe Rakoczi I 
(1630 - 1648) gegrundeten Druckerei das Psalmenbuch gedruckt. 

Das Psalmenbuch besitzt zwei unbedeutsame Vorreden. eine an dem 
Fursten Gheorghe Rakoczi 11 (1648 ~ 1660) gewendet und die andere an den 
Lesern. Aus der ersten Vorrede, die groBer ist, erschlieBt man, daB sie von 
einem kalvinistischen Priester, moglicherweise von dem Superintendent 
Gheorghe Csulay, geschrieben wurde. Es werden hier Argumente fur das 
Predigen des Gottes Wort in der Sprache der Glaubigen gebracht. Man spricht 
nur uber zwei Heimlichkeiten: die „Taufe" und das ,.Abendmahl Gottes". In 
der zweiten Rede - an den Lesern gewandt - wird die Methode gezeigt nach 35 'P der die Obersetzung durchgefuhrt wurde, dieselbe kritische Methode wie auch 
beim Neuen Testament aus dem Jahre 1648. 

Die Obersetzung des Psalmenbuches ins Rumanische wurde wegen 
ihrer Notwendigkcit und Wichtigkeit in dem Kultus der Kirche wie auch 
wegen des Ideals des Glaubens und des Zusammenlebens mit Gott, was aus 
dem Inhalt des Buches ergeht. durchgefuhrt. 

Das Psalmenbuch von Simion Stefan ordnet die Psalmen nach 
Septuaginta, wobei es in 20 Katechismen fur den liturgischen Gebrauch 
aufgeteilt wurde. 

Das Psalmenbuch aus dem Jahre 1651 wurde fur die ,.Verstarkung der 
Seelen aller Glaubigen" und fur ihre .,Lehre und Zurechtweisung" ubersetzt. 

Das Psalmenbuch - sagt der Verfasser den Lesern - ist ,.Wissenschaft 
und Lehre uber die Sachen des christlichen Glaubens, um diese zu glauben 
und zu machen". 36 ^. Locul Psaltirii dQ la Alba lulia (1651) 
intre traducerile romanesti ale Cartii Psalmilor 

Studierea comparativa a vechilor traduceri romanesti ale psalmilor 
poate oferi date relevante pentru mai multe domenii ale istoriei vechii culturi 
romanesti (istoria bisericii, istoria limbii romane literare, a tiparului, a 
versificatiei s.a.), cu conditia sa fie clarificate problemele referitoare la 
sursele folosite pentru realizarea traducerilor romanesti. Altminteri este greu 
sa fie apreciate rezultatele eforturilor de transpunere in limba romana a unui 
text poetic dificil, cu multe pasaje obscure chiar in sursele primare si cu 
modificari insemnate survenite in cursul transmiterii sale, prin intermediare 
diferite, Tntr-o lunga perioada de timp. In predosloviile multor traduceri 
romanesti ale unor texte biblice gasim rugamintea adresata cititorilor de a nu 
se grabi sa judece si "sa ponosluiasca", pana nu vor fi comparat textul ce-1 
au sub ochi cu sursele folosite de traducatori. ("Z^ecv, o, iubite cetitoriu, 
cetind cartea aceasta si, ce vei afla intr-insa nu bine talmacit dupa 
<p>ricepanta ta, sa nu defaimi indata si numaidecat, pana nu vci a<la>tura 
izvoadeie catetreale de pre care am izvodit noi si am prepus, adeca eel 
slovenesc si eel latinesc si eel elinesc de pre care au fast prepus eel mai 
denainte romanesc"^). In privinta identificarii surselor vechilor traduceri 
romanesti ale psalmilor trebuie spus ca, mai ales in cazul "textelor 
rotacizante", ipotezele foarte divergente asupra datei efectuarii primelor 
versiuni ale traducerilor au ingreunat mult abordarea problemei surselor 
folosite de traducatorii romani si ca, de fapt, din 1916, cand I. A. Candrea 
Tncheie primul capitol, Critica textelor, din introducerea la editia sa, ramasa 
pana astazi de referinta, Psaltirea Scheiana comparata cu celelalte psaltiri din 
sec. XVI si XV 11 traduse din slavoneste- , cu o afirmatie ce ramanea a fi 
dovedita\ nu au aparut alte contributii care sa elucideze aceasta problema. 

' Ms. Rom. 4389 B.A.R., \\ continand traducerca VcchiuJui Testament in limba romana. 
cca. 1680, vcrsiunc rcvizuita a protografului traduccrii lui Nicolac Milcscu; v. V. Candca, 
RatJunea domimnta. Edit. Dacia, 1979, pp. 125, 128-130 (cu rctcrire la .similitudinile 
dintre aceasta prcdoslovic si cca a Noiihii Testament de la Alba luiia din 1648; Al. 
Andricscu, Loeul Bibliei de la Bueurcsti in istoria eulturii, literaturii si limbii romane, m 
Momimenta linguae Daco-Romanonim. Biblia 1688, Pars 1, Genesis, lasi 1988, pp. 14-21, 
si text p. 165; cf. si in editia de lata, Predoslovic eatrii eetitori, IT. 299\ 300' si f. 
<XVIir>: "Mai apoi de loate, rugam pre cctitorii cestii carti sa nu ne giudeee numaidecat, 
pana nu vor socoti i/.voadcle si veti alia pre ee cale am Tmblat". 
- Bucuresti, Soeee, 1916, p. CXI!. 

■ Ibidem: "Cat privestc textul slav de care se va li servit tradueatorul psalmilor, cercctarilc 
pc care le-am lacut ne-au format eonvingerea ea trebuie sa fi fost o versiunc foarte 
apropiata de a Psaltirii sarbesti de la 1346 a lui Branko Mladenoviei |...J MuJte cuvintc 
omisc atat in Ps. Scheiana, cat si la Coresi si in manuserisul Voronetean si care trebuiau 
firestc sa 11 lipsit in textul slavon de care se servea tradueatorul, lipsesc in Psaltirea 

37 ^: Nici in cazul psaltirilor slavo-romane (Coresi, 1577^; Dosoftei, 1680) nu este 
identificat cu precizie tipul de versiune slavona juxtapusa textului traducerii 
romanesti. Aceasta nici macar atunci cand identificarea acestui tip nu ar 
prezenta dificultati deosebite, cum este cazul, de pilda, cu versiunea slavona 
din Psaltirea de-ntSles (1680) a lui Dosoftei, versiune identica celei din 
Biblia de la Ostrog (1580-1581). Nici cand e vorba de un raport de 
dependents intre doua versiuni romanesti ale Psaltirii nu dispunem 
Tntotdeauna de contributii de critica textuala care sa argumenteze respecliva 
dependents (de exempiu, in privinta Psaltirii lui Antim Ivireanul, de la 
afirmatia lui Emile Picot din 1886\ dupa care Psaltirea romaneasca tiparita 
de Antim in 1694 reprezinta reluarea unci traduceri mai vechi, nici pana 
astazi nu s-a precizat care ar fi aceasta traducere mai vcche, ci din contra, s-a 
considerat ca tiparitura din 1694 ar fi o dovada a bunei stapaniri de catre 
Antim, la acea data, a limbii romane, fara sa se observe ca textul tiparit este 
identic cu eel din Biblia de la Bucuresti). 

In cazul Psaltirii de la Alba lulia, problema raporturilor dintre 
traducerea romaneasca si sursele sale este Tnsa mai complicata decat in 
exemplele citate mai sus. Intrebarea careia Tncearca sa-i raspunda randurile 
de mai jos este urmatoarea: Cat credit se poate acorda afirmatiei 
traducatorilor dupa care Psaltirea din 1651 este ''izvodita cu mare socotinta 
den izvod Jidovesc pre limba rumaneasca'l 

Mai Tntai vom Tncerca sa prezentam argumentele potrivit carora un 
raspuns afirmativ la aceasta Tntrebare nu ar fi imposibil. Vom prezenta apoi 
mai multe exemple de solutii de traducere adoptate in textul romanesc, 
solutii care ilustreaza in special rezultatele optiunii traducatorilor in raport 
cu sursele, urmand ca in final sa Tncercam situarea versiunii romanesti din 
1651 in contextul istoric al aparitiei umanismului filologic in Tarile 

Romane. 

Mentiunea din foaia de titlu a Psaltirii nu este singura referinta din 
cuprinsul cartii la versiunea ebraica. Ea se conjuga cu numeroase mentiuni 
din interiorul cartii, referitoare la cuvinte care lipsesc din textul ebraic si 
sunt adaugate dupa alte surse, in special dupa Septuaginta. Din referintele la 
textul ebraic existente In Predoslovie catra cetitori dc la sfarsitul cartii 
(editia de fata, ff. 299'-3()0') se vede ca autorii fac o di^stinctie clara Tntre 
izvod C'redactie". "versiune", uneori "model") si limba. In cazurile in care sarbeasca. Nu e insa locul aci sa intram in amaniinte asupra acestei chestiuni. Ne vom ocupa 

de ea cu alta ocaziune". 

* Coresi. \Psaltirca slavo-romana ], 1577, cd. ingr. de B. P. Hasdcu. Bueuresti, Tip. 

Academiei. 1881; Socec, 1894; Socec, 1896; cd. ingr. si stud, introd. dc Stela Toma, 

Bucuresti, Editura Academiei, 1976 

' Emile Picot, Notice biographique ct bibliographiquc sur I'imprimeur Antimc cl'Ivir, 

Mctropolitain dc VaJach/c, Paris. 1886. 

38 JL -t se face referire la '7/>;?/?^ jidovascS' prin aceasta se Tntelege 'limha ce-au 
grait Duhul Sfant In Leagca Veche prin proroci..:\ In celelalte cazuri apar 
formularile: izvodul limbii jidovesti, izvodul lui Izrail, izvodul jidovasc (de 
mai multe ori, ca si in foaia de titlu). In schimb, in cele doua predoslovii de 
la Tnceput apare de doua ori afirmatia ca Psaltirea a fost izvodita ''den Umha 
Jidovcasca pre liniba rumaneasca\ Daca admitem ca prin "izvod jidovesc^ 
autorii se refera la o editie bilingva cu text ebraic si traducere latina. alta 
decat cea din Vulgata. atunci afirmatia lor poate fi considerata corecta. 

Am selectat cateva exemple din care se poate vedea ca anumite 
solutii de traducere din versiunea romaneasca a PsaltiriJ dm 1651 difera de 
textul Viilgatei si al Septuagintei, umiand versiunea Nova si diferentiindu-se 
astfel de toate celelalte vechi traduceri romanesti: 

Psaltirea 1651 

Ps. 77:69 

Si zidi ca polati inalte sfintia Sa, ca pamantul ce-1 
zidi in veac. Nova Et extruxit sanctuarium suum tanquam excelsa 
[palatia], veluti terrani quam fundavit ut perpetuo subsistat La Bible de Jerusalem (BJ) 

// batit comme les hauteurs* son sanctuaire 
Com me la terre qu 'il fonda pour toujours 
*les (etres) hauls 
Septuaginta (urmata fidel de Biblia de la Ostrog si de Dosoftei, 1680) 

Kai d)Kod6iJT]oev wg [iovoKepooTcov to 
dyiaajua avTov,zv ttj yf] edepeAicoaev 
avTTjv eiq rdv aioiva. 
Vetus Latina 

Et aedificavil sicut unicornium 

sanctlficium suum in terra quam fundavit in saecula. Ps. Scheiana sj feace ca un-corn (Hurni.: ca de inorog; sfintia Sa 
in paniint urdzi-o in veacu Dosoftei 1673 Si S-au zidit intr-ins svanta casa 
39 -ii ^ Dosoftei, 1680, f. 101 De scrjpeaste cu lucoare deasa, 
Ca un corn de inorog dand raza 
De li-i drag tuturor sa o vadza 
Ca sta bine si da cuviinta 
'Ntemeiata-n veci cu credinta. 

^i zidi ca de inorog sfintUoarea Sa, in pamdnt o au 
temeiat in veac. Biblia de la Bucure§ti, 78:75 ^ 

§/ zidi ca a inorodului svintenia Lui: la pamdnt intemeia pre dansid 

in veac. 

Antim, 1694 

Si zidi ca a inorogului sfintenia Lui, la pamant intemeia 

pre dansul in veac. Se vede din exemplul de mai sus atat coincidenta dintre Psaltirea din 
1651 si textul ebraic cu adausul din Nova, cat si diferenta dintre aceasta 
versiune si toate celelalte vechi versiuni romanesti, derivate din Septuaginta. Un alt exemplu, din psalmul urmator, 78:1 

Psaltirea din 1651 

Doamne, venira limbile in mosia Ta si spurcara 
beseariea sfanta a Ta si pusera lerusaiimui gramnda de pietri. 

Nova 

Venerunt Deus gentes in haereditatem tuam, 

polluerunt regiani sanctuarii tui, redegerunt Jerusalem in 
acervos [lapiduni|. BJ Dieu, ils sont venus, 

Les pai'ens, dans ton heritage, 

lis ont souille ton temple sacre; 

Ils ont fait de Jerusalem un tas de mines. 40 Septuaginta Vetus V deog, rjAdooav edvrj eig rr/v 
KAijpovofiiav GOV, e/uiavav rdv vadv rov ayiov 
GOV, edevvo lepooalrj^i eig 67rcopo(j)DA,dKiov. 

Deus, venerunt gentes in haereditatem tuam, poUuerunt 
templum sanctum tuum: possuerunt Jerusalem in pomorum 
custodiam. Biblia de la Bucure^ti Antim, 1694, p. 118 Dumnezeule, venira limbi la mosnenirea Ta. 
spurcara biseareca cea svTnta a Ta, 
Pusera lerusalimul ca o crania. 

Dumnezeule. venira limbi la mo§tenirea Ta, spurcara 
biseareca cea svinta a Ta 
Pusera lerusalimul ca o crama. (Pentru versiunile Dosoftei 1680, care coincide cu Ostrog 1581, Ps. 
Scheiana, v. Dosoftei, Opere, I, ed. N. A. Ursu, Minerva, 1978, p. 508: 
aparatoare de poame; Psaltirea in versuri a lui Dosoftei utilizeaza imaginea 
cramei, care va reveni si in Biblia de la Bucuresti : Doamne svinte, paganii 
venira / In tara Ta de o rasapira / Si Svanta Ta casa o spurcara / Ce da 
cuviinta preste tara / Si feacera lerusalimul /Ca o crama cand i se ia vinul.) 

Din nou Psaltirea din 1651 coincide cu Nova si cu BJ, diferentiindu-se 
de Septuaginta si de versiunile romanesti care descind din aceasta. 

Aceeasi situatie o Intalnim si in Cantarile adausc cu specificarea ca, 
de data aceasta, diferentele sunt Tntre, pe de o parte Psaltirea din 1651, 
Vetus si Nova, iar pe de alta parte, Septuaginta si versiunile slavone si 
romanesti derivate din aceasta. 

Psaltirea 1651, Moise 1:8 (Exod 15:8) 

Si cu suflarea narilor Tale aduna^ apele, statura ca o 
gramada apele, hichegara-sa si adancurile in mijlocul marii. Vetus In flatu narium tuaruni coacervatae sunt aquae, 

flumina constiterunt ut cumulus, abyssi coagulatae sunt in 
medio mari. 41 f Nova Et in spiritu furoris tui congregatae sunt aquae, 
stetit unda fJucns, congregatae sunt abyssi in medio man. Septuaginta, Kai dia Kvev/uczTOt; vov Oufiov oov 
618OTT1 TO uScop. endyri woel xex^oQ td voava, 
endyri vd Kv/uaTo: ev peocx) t^q OaA-dooric;. Dosoftei 1680 

5"/ cu duhul maniei Tale sa desfeace a pa (Ps. 
Scheiana/Hurm.: hnpartise apa) ingrosara-se ca pareate apele, 
ingrosara-sa si undele pre mijloc dc mare. 

Biblia de la Bucure§ti 

Si pren duhul maniei Tale se imparti apa, sa 
inchegara ca paretii apeie, sa inchegara si valurile in mijlocul 
marii. Am dori dupa aceste cateva exemple, speram concludente, sa 
abordam si problema unui eventual protograf al versiunii romanesti din 
1651. Am ales, in acest scop, modalitatea de a compara citatele din psalmi 
care apar in Predoslovie catra Maria Sa, Craiul Ardealului din Noul 
Testament din 1648 si locurile corespunzatoare din Psaltirea de la 1651. 
Unele citate se vor regasi cu diferente neinsemnate in Psaltirea din 1651. De 
exemplu, referinta la ps. 1 18:72 care apare in Noul Testament ^\xh fomia: 

Mai buna mi-e mie leagea rostului Tau, decat mil de 
aur si de argint 
se va regasi in Psaltirea din 1651: 

Mai huna-i mie leagea rostului Tau decat mil de aur 

si de argint 

Dar, in afara citatelor care dovedesc o similitudine aproape perfecta 
intre formele din 1648 si cele din 1651, exista in alte cazuri si unele 
diferente pe care le consideram relevante pentru felul in care eventualul 
protograf a fost modificat in cursul elaborarii versiunii din 1651. Astfel, 
intre forma versetului 3 al psalmului 131 citata in Noul Testament (1648): 
Sa voiu mearge in casa mea, sa voiu sui in asternutui mieu, sa voni da 
somnu ochilor miei au durmitare gcanelor nieale pana cand nu voiu alia 
locLil Domnului, macar sa pieiu si forma existenta in textul Psaltirii din 
1651: Sa voiu intra in salasul case/ meale au sa voiu sui spre asternutui 
patului mieu 4. Sa voiu da sonm ochilor miei sau spranceanelor meale 

42 I 

I durmitare (si geanclor mcale vapaos sava sa pieiu) pot fi notate unele 
diferente textuale maruntc, dar si existenta unui pasaj {macar sa pieiu / sava 
sa pieiu) care este comun numai acestor doua carti de la Alba lulia, 
neregasindu-se nici in versiunilc din Ps. Seheiana, Hurmuzalci, Dosoftei, 
Biblia de la Bueuresti, Antim si nici Tn Septuaginta, Vetus, Nova sau in 
textul ebraic. Singura explicatic posibila a prezcntci acestui pasaj numai Tn 
citatul din Noul Testament si in versiunea Psaltirii din 1651 ar putea fi 
oferita de o nota la acest verset existenta Tn Nova, nota din care putem 
deduce eventuala eliminare din textele primare a unci formule de juramant 
(Male sit mitii), considerata a fi un sacrilegiu: Cavehant Hehraei, ne eum 
juraniento nialedietionew aderent. Putem deci presupune ca a existat o 
versiune primara a traducerii romanesti Tnca Tnainte de data tiparirii Noului 
Testament iXm 1648. Acest protograf urma Tndeaproape o editie occidentals 
de tipul celor care, pe langa vechea traduccre latineasca a textului psalmilor 
dupa Septuaginta (Vetus Latina - Tn una dintre numeroasele editii umaniste 
care reproduceau aceasta versiune dupa Bihiia Polyglotta Complutensis) 
contineau si o noua traducere latina (Nova) a textului ebraic, marcand Tn 
note si, uneori, chiar Tn text adausurile introduse pentru a Tntregi 
semnificatia deseori obscura a textului original, precum si variantele 
existente Tn alte redactii. Ambele versiuni ale traducerii latinesti a psalmilor 
prezinta, Tn numeroasele editii apaiTite Tn cei mai bine de 130 de ani care s-au 
scurs de la prima editie Tn limba latina a Septuagintei m 1517 si pana la 
tiparirea Noului Testament dQ la Alba lulia din 1648, numeroase diferente, 
Tn asa fel Tncat se poate spune ca, prin denumirea de Nova, se Tntelege mai 
degraba o serie de versiuni succesive Tn limba latina, caracterizate prin 
efortul de a se apropia cat mai mult de forma originara a psalmilor. Aceasta 
nazuinta, exprimata Tnca din prefata cardinalului Cisneros la Biblia 
Complutensis, este reafinnata Tn majoritatea editiilor umaniste ale textului 
biblic si o vom regasi, formulata Tn termeni aproape identici. si Tn 
Piedoslovie eatra eetitori dm Psaltirea de la Alba lulia din 1651 (v. Tn editia 
de fata, ff. 299^-300^). 

Perfectionarea aparatului critic al editiilor biblice este subordonata 
ideii de a restitui puritatea mesajului divin. In acelasi timp aparatul critic 
avea si menirea de a facilita accesul cititorilor la text si de a-i oferi datele 
necesare Tntelegerii corecte a acestuia. Toate aceste principii, evidente Tnca 
din timpul traducerii si tiparirii Noului Testament dm 1648, sunt continuate 
prin traducerea si tiparirea Psaltirii din 1651. Desi sumele care apar atat Tn 
Noul Testament, cat si Tn Psaltire, reprezentau o noutate Tn editarea unor 
traduceri romanesti ale textului biblic, moderatia cu care este introdusa 
aceasta inovatie Ti confera de la bun Tnceput statutul de modalitate recepta 
si, chiar daca nu vom mai Tntalni Tnca multa vreme Tntre editiile romanesti 
ale textelor biblice alte exemple de folosire consecventa a acestui tip de 
comentarii, totusi putem considera ca inovatia nu a fost respinsa de piano m 

43 I- 4 mediile ortodoxe. Constienti de ncnitatea pe care o prezenta in spatiul 
ortodox demersul lor, autorii au incercat nu niimai sa aduca argumente de 
autoritate in sprijinul actiunii lor, ci si sa armonizeze noutatile pe care le 
aduceau cu traditia transmiterii textului biblic in spatiul ortodox. Titlurile 
slavone ale cartilor biblice, numerotatia psalmilor dupa modelul folosit in 
Septuaginta arata ca a existat dorinta de a nu contraveni traditiei. Daca in 
ceea- ce priveste recursul la Septuaginta dovezile textuale sunt destul de 
concludente, in ceea ce priveste un eventual model slavon ele sunt mai putin 
clare. Este adevarat ca mai multe elemente fonnale (titlul slavon al cartii, ca 
si titlurile majoritatii psalmilor si cele ale cartilor biblice din trimiterile 
mar^inale, formula de incheiere a cartii si alte cateva formule uzuale care 
apar in sume si predoslovii) par sa indice si folosirea unei surse slavone in 
Psaltirea din 1651. De asemenea, mentionarea unei Biblii slavone Tn 
Predoslovie catra cetitori d Noului Testament ^m 1648 (,.... si am socotit si 
izvodul slovenescu carele-i izvodit sloveneste din greceasca si e tiparit m 
Tara Moscului") poate fi considerata o dovada indirecta a consultarii unei 
surse slavone si in cazul traducerii psalmilor. Cele doua indicii care se dau 
despre acest „izvod slovenesc" si anume ca reprezinta o traducere din greaca 
si ca este „tiparit in Tara Moscului" permit identificarea sa cu Biblia de la 
Ostrog dm 1581. Aceasta editie, desi are marcate grafic versetele psalmilor, 
nu contine si numerotarea acestora. Ponderea acestei posibile surse se 
rezuma probabil doar la titlurile si trimiterile Tn slavona, nu Tnsa si la 
alegerea anumitor solutii de traducere, pentru ca, Tn aceste cazuri, prevaleaza 
neTndoielnic fidelitatea fata de textul ebraic. Fara a diminua Tn vreun fel 
importanta elementelor paratextuale (predoslovii, sume, glose, note si 
comentarii marginale, adausuri Tn text marcate prin paranteze) trebuie spus 
Tnsa ca rezultatul eel mai important al travaliului filologic este Tnsusi textul 
traducerii romancsti a psalmilor. Acesta are doua caracteristici foarte 
valoroase: fidelitatea fata de originalul ebraic si claritatea textului romanesc. 
Dreapta cumpana Tntre aceste doua deziderate nu putea fi obtinuta fara 
consultarea solutiilor oferite de traduceri anterioare ale textului ebraic, Tn 
primul rand cele Tn greaca si Tn latina. In cazul Noului Testament din 1648 
si al Psaltirii din 1651, fiind vorba de traduceri Tn limba romana Tn care 
raportarile la versiunile originale nu Tsi propun sa mentioneze sau sa 
comenteze eventualele diferente existente Tntre acestea, rezultatul criticii 
textuale Tl reprezinta tocmai optiunea pentru o anumita solutie si 
transpunerea corecta, nuantata a acesteia Tn limba romana. Exemplificam 
aceasta afirmatie prin faptul ca, desi glosele marginale reprezinta Tn 
majoritatea cazurilor varianta oferita de Septuaginta, exista si cateva situatii 
Tn care este preferata introducerea Tn text a formei din Septuaginta si 
mentionarea marginala a echivalentului romanesc al cuvantului din textul 
ebraic . 44 Textul traducerii romanesti a Psaltirii tiparit la Alba lulia in 1651 
reprezinta rezultatul activitatii mai multor carturari grupati sub patronajul 
mitropolitului Simion Stefan. Acestia se dovedesc a fi buni cunoscatori ai 
principiilor criticii filologice umaniste a timpului. Ei pastreaza metodologia 
apHcata In traducerea si tiparirea Nouhii Testament din 1648 (sistemul de 
trimiteri, glose si sume), aprofundand totodata aparatul critic prin referintele 
la versiunile textului ebraic al Psaltirii Tn comparatie cu Septuaginta si 
Vulgata. Prin marcarea cuvintelor care lipseau din textul ebraic, Psaltirea din 
1651 se distanteaza substantial de tot ceea ce se realizase pana atunci in 
spatiul cultural post-bizantin. Din pacate, rezultatele efortului deosebit al 
acestor carturari nu a fost fructificat de nici una dintre urmatoarele editii 
romanesti ale Psaltirii (dupa stiinta noastra, urmatoarea editie care va nota 
diferentierile fata de textul ebraic va fi abia cea aparuta paste mai bine de 
doua secole la Pesta, in 1873, Intr-o limba profund marcata de exagerarile 
latiniste), lucru cu atat mai regretabil cu cat textul romanesc din 1651 era nu 
doar foarte fidel surselor primare, ci si mult mai inteligibil decat o serie de 
versiuni romanesti ulterioare derivate din surse intermediare. 

Mihai Moraru The Place of The Psaltery from Alba lulia (1651) Among the 
Romanian Translations of The Book of Psalms 

The present research attempts to establish the place of the Romanian 
complete translation of the psalms, printed in 1651 in Alba lulia. in relation 
with the Western humanist editions and with the tradition of the spreading of 
the Biblical text in the Orthodox area. Not only the para-textual elements are 
analysed (the glossaries, commentaries, notes concerning the additions or 
lacks from the primary editions), but also the accuracy of the translation in 
comparison with the fiebraic text. By confrontation with the Greek. Slovenian 
as well as other Romanian versions from the 16"' and 17^' century, the 
uniqueness of the version printed in Alba lulia is underlined, as well as the 
moderation with which the positive methodological discoveries of the 
European humanist philological critique are introduced in the Romanian 
traditional culture. 45 -f. La place du Psautier de Alba lulia (1651) parmi 
les traductions roumaines du Livre des Psaumes 

L' etude essaie de situer la traduction roumaine complete des psaumes. 
imprimee en 1651 a Alba lulia, par rapport aux editions humanistes 
occidentales et la tradition de la transmission du texte de la Bible dans 1' espace 
orthdoxe. L'auteur y analyse les elements paratextuels (gloses, commentaires, 
notes concernant les elements rajoutes ou ceux qui manquent des versions 
primaires), aussi bien que la fidelite de la traduction par rapport au texte 
hebraique. Suite a la comparaison avec des versions grccques. slavones et 
avec d'autres versions roumaines datant du XVI-e et du XVIl-e, l'auteur met 
en evidence I'unicite de la version imprimee a Alba lulia. tout comme la 
moderation avec laquelle les gains methodologiques de la critique 
philologique humaniste europeenne sont introduits dans le cadre de la culture 
traditionnelle roumaine. Der Platz des Psalmenbuches aus Aiba lulia (1651) 

zwischen den anderen rumanischen 

Ubersetzungen der Psalmen 

Die Studie versucht die Beziehungen zwischen der rumanischen 
Obersetzung der Psalmen aus dem Jahre 1651 und den humanistischen 
westlichen Auflagen wie auch mit der Tradition der Obertragung des 
biblischen Textes im orthodoxen Raum zu linden. Es werden sowohl die 
paratext Elemente (Glosse, Kommentare, Noten) wic auch die Treue der 
Obersetzung im Vergleich mit dem hebraischen Text analysiert. Durch den 
Vergleich mt griechischen. slawischcn und andere rumanischen Auflagen aus 
dem XVI-XVII-ten Jh. unterstreicht man die Einzigkeit der Auflage das in 
Alba lulia gedruckt wurde aber auch die Moderation mit der im Rahmen der 
traditionellen rumanischen Kultur die methodologischen Ergebnisse der 
europaischen humanistischen philologischen Kritik eingetuhrt wurden. 46 Arta tipografica §i orizont bibliologic 

Dupa Evanghelii, textui Psaltirii pare sa fi fost preferat de tipografii de 
pe teritoriul Tarilor Romane in prima laza a tiparului slavo-roman §i apoi a 
celui romanesc '. Psaltirea de la Balgrad, tiparita in anui 1651 '. va deveni 
pentru tipografia romaneasca de la Alba lulia o realizare prin care cercul de 
traducalori §i lipografi i§i va justifica inca o data, dupa editarea Noului 
Testament cu trei ani mai devreme '. un loc de frunte intre lipografiile de pe 
intregul teritoriu romanesc. Pe cand Noul Testament de la Alba lulia a starnit 
interesul istoricilor literari. autorilor prcocupati de isloria bisericii §i s-a 
bucurat §i de atentia bibliologilor. Psaltirii de la Alba lulia nu i s-a acordat 
atentie aproape de loc sau numai marginal '*. 

Aparitia in tipografia albaiuliana a Psaltirii, la 1651. este indisolubil 
legata de tiparirea Noului Testament in anul 1648, acesta din urma Hind primul 
rezultat al unci etape din istoria tiparului romanesc si aibaiulian, prin 
intemiediul caruia se pot banui unele realilati privind demersul editorial ce 
vizeaza ambele tiparituri. Noul Testament §i Psaltirea apar intr-un context 
istoric influentat de optiunea confesionala a curtii princiare de la Alba lulia; 
intr-o tipografie patronata atat de principele Gheorghe Rakoczi I prin 
superintendentul lui §tefan Geleji, cat §i de mitropolitul Simion §tefan al 
Balgradului, dimensiunile contributiei lor sunt greu de evaluat astazi. Prin 
aparitia acestor doua carti se avea in vedere un deziderat propriu culturii 
europene acelor vremuri. editarea in limba nationala a Sfintei Scripturi. 

Foile de litlu ale celor doua tiparituri aduse in discutie specifica aportul 
considerabil al contributiei principelui "[...J cu toata cheltuiala a mariei sale 
[...] Tiparitu s-au intru a mariei sale tipografie dentai noao [...]", pe cand 
aportul mitropolitului §i al colectivului de traducatori §i tipografi poate fi 
identificat doar "printre randuri'\ in prefetele cartii, prima de la inceput. fiind 
dedicata principelui. conform uzantelor vremii (1 r.-8 v.). dupa care urmeaza 
Predoslovie la Psaltire §i catre cetitori (9 r.-18 v.); iar cea de la sfar§it este 
destinata din nou cititorilor (299 v. - 300 r.). Despre autorii acestor doua 
Predoslovii se poarta polemici inca din secolul al XlX-lea, ideea fiind preluata Ion Bianu, Nerva Hodo;?, Dibliogrufui romdneasca veche 150H-1830, (niai departe abreviat 
BRV) I, Bucure^ti, 1903, passim. 
" Ibidem, nr.60. 
' Ibidem, nr.54. 

^ E.Marza. Psaltirea de la Balgrad. 1651. 340 de ani de la lipdrire, in Iiidninidtor pastoral, XV, 
1991, p.88-90; Jacob Marza, Roslul iraducerii ^i lipdririi "Psaltirii de la Balgrad" in contextul 
secolului al XVIl-lea. hnportanta acestui act religios. cultural .)/ politic. Circiilatia cartii, fn 
Revista istoricd. 111, 1992, nr.5-6, p.51 1-527; O etapa a cercetarilor poate fi considerata lucrarea 
Eva Marza. Din istoria tiparului romanesc Tipografia de la Alba lulia 1577-1702. Sibiu, 
Ed.lmago, 1998, p.34-49. 

47 §i in secolul XX. Petru Maior considera ca "[...] in Prodoslovie a§a graesc 
catra Gheorghius Racoti calvinii [...]'\ intelcgem de aici ca Predoslovia catre 
crai a fost scrisa de reprezentantii bisericii calvine". Independent de prima 
sursa. Mircea Pacurariu considera drepl autor al Predosloviei dedicate 
principelui pe un teolog calvin, a§a cum a declarat-o §i in cazul Noului 
Testament, §i il nominalizeaza pe Gheorghe Csulay'. 

Analizand prima Predoslovie, aceasta cuprinde un pasaj scris la 
persoana intai plural, din contextul caruia reicse ca textul a fost elaborat in 
numele colectivului de traducatori in limba romana, in care este inclus §i 
mitropolilul Simion §tefan "[...] ai porancit noao slugilor mariei tale impreuna 
cu Simion §tetan mitropolitul din scaunul Balgradului sa izvodim Psaltirea lui 
David din limba jidoveasca pre limba rumaneasca, ca sa o poata ceti 
intelegandu-o §i mic §i mare [...] pentr-aceia ne-am silit, din porunca mariei 
tale §i am izvodit §i le-am ispravit cu cheltuiala mariei tale". Din istoriografia 
acestei probleme se desprind doua ipoteze privind problema Iraducerii. In 
prelungirea fragmentului citat, nici una din aceste ipoteze nu pare sa fie 
plauzibila. Primul posibil traducator citat de Nicolae lorga^ ar fi ieromonahul 
Silvestru, eel care a inceput sa traduca Noid Testament §i nu a terminat nici 
traducerea lui, decedand. Se mai nominalizeaza ^tefan Fogarasi care avea, in 
anul 1648. atunci cand aparea Catehisinul de la Alba lulia cu litere latine §i 
ortografia maghiara, tradusa "parte din psalmii lui David" . O indoiala 
privitoare la paternitatea lui Fogarasi asupra traducerii apare chiar la unii 
autori maghiari^ Singur mitropolitul Simion ^tefan. numit in Predoslovie. 
ramane personalitatea pe care nu avem de ce sa o punem la indoiala, insa, 
poate. nu in postura de traducator, ci patron spiritual §i al acestei editii. Din 
contextul Predosloviilor se mai desprinde o problematica. aceea referitoare la 
limba (poate limbile) din care s-a tradus. Nu ne-am propus sa ne ocupam de 
acest segment al cercetarii, insa aici poate fi amintita intentia lui Gheorghe 
Rakoczi exprimata in Predoslovia catre crai de a trimite "[...] in toti anii [...] 
cartulari in tari streine, sa invete cu de-adansul cuvantul lui Dumnezau [...]"• ^ Petru Maior, Istoriu bisericii romdnilor. 1. Editie ingrijita ?i sUidiii iiilroductiv de loan 
Chindri§, Bucure§ti, 1995. p.l45. 

^ Mircea Pacurariu, Istoria Bisericii Orlodoxe Ronidne, II, Bucure§ti, 1994, p.76. In acela§i 
ton s-a exprimat §i Timotei Cipariu in Creslomalie sau Analecle literarie, Blasiu, 1858, 
p.XXIl, considerand-o o carte calvina §i limba traducerii o considera mai veche decat editia 

propriu zisa. 

^ Nicolae lorga, Istoria romdnilor din Ardeal .yi Ungaria, I. Bucure§ti, Ed.Casei $coalelor, 

1915, p. 252-253, insa, acela§i autor in Istoria bisericii roimlnefli ,>/ a vielii religioase a 

romdnilor, ed.Il, Bucure^ti, 1995. p.339 nu nume§te traducatorul Psallirii. ^tefan Mete§, 

Istoria bisericii romdnesti din Transilvania si Ungaria, Sibiu, 1936. p. 399 se indoie^te de 

ipoteza lui N. lorga conform careia Silvestru ar putea fi traducatorul Psallirii. 

* §tefan Mete§, op.cit., p.395. 

' Juhasz Istvan, .4 Refonndcio az Erdelyi romanok kozolt. Kolozsvar, 1 940, p. 1 92. 

48 Predoslovia cutra cetitori, atlala pc ultimele doua pagini ale Psaltirii 
(299 r.-300 v.) abordcaza aceea§i problema a "izvodirii" textului, dar nici 
aceasta nu solutioneaza problema in discutie. Incheierea textului face lumina 
intr-un singur sens: "... va rugam sa iertati ce am gre§it, au cuvant, au in tipar 
[...]". bunaoara, aceasta Predoslovie este scrisa in numele traducatorilor. dar 
§i al tipografilor. Ne intrebam, daca putem vorbi despre un singur colectiv de 
traducatori §i tipografl romani ai Psaltirii'? Din aceste puline randuri reiese, ca 
foarte probabil. da. 

Am realizat aceasta introducere in studiul bibliologic, dorind sa 
evaluam informaliile despre conditiile de tiparire a cartii. tipografi sau editori, 
despre patroni ori alte realitati care se cuvin sa tie subliniate aici. Informatii cu 
totui noi. nu credem ca vom reusji sa aducem. Se pot doar aduna arame de 
date publicate de la Bibliografia romdneasca veche pana la diferite studii de 
autori §i se pot cauta intelesuri ascunse in textele prefetelor de atate ori 
lecturate. 

Din cercetarea actuala §i din cele de data mai veche rezulta doar doua 
nume certe legate de aparitia acestei editii a Psaltirii. Ne gandim la principele 
Gheorghe Rakoczi, sponsorul principal §i Simion §tel~an. reprezentant al 
grupului de romani responsabili cu traducerea §i tiparirea in Mitropolia 
Balgradului. Pe f. 294 v., la terminarea propriu zisa a textului Psaltirii, in Josul 
paginii se atla un text slavon in care sunt imprimate, intr-un simplu chenar de 
ornamente tipografice, initialele "M.S."*. Acest M.S. ii multume§te lui 
Dumnezeu ca a putut incheia lucrarea inceputa. Eslc singurul text mai 
complex tiparit in limba slavona'". O parere privind dezlegarea lainei acestor 
initiale se datoreaza lui N.Iorga care, legand traducerea Psaltirii de numele 
ieromonahului Silvestru (probabil monahul Silvestru) ii atribuie acestuia 
initialele §i declara ca "Nu poate tl Mitropolit ^tefan [...]'"". Daca luam in 
considerare ca in anul 1651 Silvestru era de mult mort, chiar din timpul 
traducerii Noului Testament, traducerea lui a tost terminata la slar^itul anului 
1645, oricum inaintea inceperii tiparirii. de ce ar fi trecut tipografii initialele 
numelui acestuia la incheierea tiparirii PsaltiriiV. Sa tl avut-o tradusa inaintea 
Noului Testament'? Daca nu poate tl vorba de ieromonahul Silvestru §i nici de 
mitropolitul $telan (care nu a tblosit aceasta tbrma a numelui), cine ar putea tl 
identillcat sub aceste initiale? Deocamdata mai raman probleme neelucidate. 

Tiparirea Noului Testament §i a Psaltirii se realizeaza in tipografla 
princiara, noua. oranduita probabil sub supravegherea superintendentului 
curtii. Gheorghe Csuiay, insa nu l^ra implicalii din partea grupului de carturari 
romani care a tiparit aceste carti. Vorbind despre tiparirea Psaltirii, trebuie "* Datarea tiparirii de pe foaia de titlu (iiitimul rand) este formiilata, de asemenea. in slavona, 
totodata colontitlurile Predosioviei la Psullirc ,>/ cdire cetitori folosesc formula: Predoslovie 
iia Psalliri. 

" N.Iorga, Isloria romdnilor din ArdeaJ ..., p.253 §i nota. 

49 implicit sa facem analogii cu prima carte aparuta a acestei etape de activitate 
tipografica la Alba lulia, Noul Testament. 

Dupa tiparirea primului set de carti romane§ti la Alba lulia in perioada 
1639 - 1642. Evanghelia cu invataturd, 1641 §i Catehismul calvinesc\ 1642 ~ 
umieaza o perioada. nu prea lunga. de pregatire pentru traducerea §i editarea 
Noului Testament, care se suprapunc cu alegerea lui Simion §tefan. noul 
arhiepiscop al Balgradului (martie 1643). Rolul lui Simion §tefan in 
funclionarea nu numai a Mitropoliei Balgradului. dar §i a tipogratlei romane§ti 
de aici este tratat in multe contributii ale autoriior mai vechi sau 
contemporani''. In acest context se realizeaza §i corpurile de litere necesare 
tiparirii unci opere de mari dimensiuni cum a tost Noul Testament. Executarea 
literelor are loc la inceputul anului 1646'^. Nu se §tie cine a tost gravorul. dar 
pe langa tipografia princiara trebuia sa fi existat un atelier specializat Sji 
me§teri turnatori de litere. t'lindca §i pentru imprimarea carlilor in limbile 
latina, maghiara, ebraica se folosesc seturi de litere specitlce pentru Alba lulia. 
Este important de subliniat ca pentru tiparirea Psaltirii se reiau seturile de 
litere ale Noului Testament, dar se va turna §i un corp special de mai mari 
dimensiuni, cu care va 11 tiparit textul de baza al carti i. Pentru accasta tliza a 
pregatirii tiparului pentru Psaltire nu delinem nici o marturie documentara 
specifica, dar consideram ca este util sa amintim cele cateva nume de tipograt'i 
care au fost implicali in tiparirea Noului Testament. 

Predosloviu catre principe din Noul Testament evoca aducerea 
tipograt'ilor strain! "[...] de ne-au tacut tipografie §i le-ai dat plata din 
vistiiariul Mariei tale". Dupa mai multe ipoteze lansate, privind ace§ti tipografi 
straini. ei puteau fi me§teri ru§i'\ dar ipoteza nu a fost confirmata documentar; 
totu§i. nici prezenta acestora nu a fost infirmata; nu se cunosc me^teri straini 
de Tarile Romane. care ar fi contribuit la tiparirea cartilor romane^jti de la Alba 
lulia. Numele celor cativa tipografi care au fost identificati pe parcursul mai 
multor decenii dovedesc ca ace§tia erau romani. IJnii dintre ei au venit de 
dincolo de munti §i astfel puteau fi considerati straini de Ardeal. Deja Vasilie 
Popp, la 1838. se exprima in acest sens §i lui ii se datoreaza ^i cea mai veche 
informatie privind un tipograf care nu este alestat la Alba lulia, dar care '" Despre Catehismul culvinesc de la Alba lulia, 1642 nu §tim cum a fost tiparit. nepastrandu- 

se exemplare; vezi §1 E.Marza, op.cit., p. 30-33. 

" Date privind viata ^i activitatea lui Simion §tefan la (i.Marza, op.cil., p. 34-44. 

'"' S-a pastrat scrisoarea lui Glieorghe Rakoczi emisa la 7 ianuarie 1646. In care scrie lui 

Kiraly-Daroczi Debreceni lamas, administrator, sa trimita 20 de chintale de antimoniu care 

lipseau pentru turnarea literelor. Vezi Bujdosodo Valentinus, .idutek az elso ulah Bihlia 

tortenetehez, in Szdzuchk, V, 1871, p. 718. 

" Ipoteza ii apartine lui Gabriel $trempel, Sprijiinil ucordul cle Riisia tiparului ronidnesc in 

.SL'colul ul X\'II-lea, in Snidii ^i cercctdri c/e hihliolo^ic\ 1, 1955, p. 40. 

50 iBMIiMlfiiiH menlioncaza intentia de a sc deplasa la 1644 la mitropolilul dc Balgrad'^'. 
^tefan tipograful sau ^tefan din Ohrida a fosl considcrat §i de aiti autori de 
dupa V. Popp potentialul tipograf al Noului Testament §i aslfel. poate. §i al 
Psaltirii In conlextul venirii sale la Alba lulia, el i§i spune pcntru prima data 
tipograf'^. 

Gheorghe Rusu din Sibiel "[...] fiind lipograf eu ceilalti frati anume 
Simion l^tefan, cu ajutoriul lui D[u]mnezeu am silit de [o] am tiparit""^. lata, o 
alta atestare documentara a unui tipograf. eare prin textul sau il implica inca o 
data pe mitropolit in procesul tiparirii. Gheorghe Rusu din Sibiel (astazi 
jud.Sibiu) este reprezentantul tipogratllor ardeleni. In tipografia prineiara §i in 
seetia ei care foiose^te eu preeadere litere latine a lucral in rastimpul eereetat 
me§terul tipograf Martin Maior din Bra^ov. cunoseut eu diferite forme ale 
numelui sau. El a fost tipograful Catehismuhd calvinesc de la 1648; trebuia, 
deei. sa fl §tiut romane§te sau era chiar roman. supunandu-se curentului 
maghiarizant, deoarece Catehisimd a aparut cu ortografie maghiara. Rolul 
prineipelui in tiparirea eartilor din tipografia prineiara ar putea justitlea 
prezenta lui Martin Maior intre tipografii romani la 1648 §i 1651. 
Psoltirea, Bdlgrad, 165 1 este un volum in 4" ; 

> tiparit intr-o singura coloana, intr-un chenar central §i unul ingust exterior, 
in care se alia glosele sau trimiterile marginale. 

> Volumul are 16 §i 21 de randuri pe pagina. 

> Textul este tiparit in negru. la inceput are §i eateva randuri tiparite cu 
cerneala ro^jie §i initiale roijii. 

>■ Pentru imprimare s-au folosit eel putin 5 corpuri de litera. unele litere pe 
foaia de titlu §i prima pagina cu text au forme neregulate. Primul rand al foil 
de titlu. titlul Psaltirii apare in limba ebraiea eu litere specifice. 

> Componenta unui exemplar complet reprezinta: Foaia de titlu, 18 foi 
nenumerotate + 300 tbi. La calcaiul foilor exista numerotare prin signaturi 
chirilice. 

> E.xemplarele analizate au un complex de gre^eli de numerotare a foilor: 
dupa nr. 85 urmeaza 88. 87. 86, 89; in loc de 231 apare nr.241. Mai departe 
numerotarea este corecta . 

> Intre exemplarele pastrate au fost deseoperite unele. cu mici diferente in 
dispunerea randurilor pe pagina. cu diferente in lexic §i in formulare. i r "' Vasilie Popp, Diserlulie despre lipo^rafiilc romcine^li in Trunsilvuniu .>/ inYcciualelL' Idri 
de la iiicepu/id lor ^i pcinci la vremde noaslre. Sihiii. 1H3H. editie critica, studiii inlroductiv, 
note, indice de Eva Marza §i lacob Marza, Cluj-Napoca. Ed.Dacia, 1995, p. 122, 161. 181. 
'^ O ultima concluzie §i bibiiografie la E. Marza, op.cit., p.40-41 . 

"* Fioriaii Diida§, Curte veche ronuineuscu din Bdior scc.XVl-XVIl, Oradea, 1977, p. 72-73. 
''' Am aiializat exemplarele de la Biblioteca Muzcului National al Unirii, Alba lulia, prin 
bunavointa colegei Doina Dreghiciu; CVR 346 iji CVR 571 ; ambele prezinta aceleaji gre§eli, 
ca §i exemplarul din proprietatea parlicuiara a domniilui dr. Mihai Morarii. 

51 + Presupunem, ca esle vorba de trasuri diferite, corectale in timpul tiparirii. 
procedura utilizata §i in cazul imprimarii Noului Testament' . 
> Textul Psaltirii este incadrat in chenare liniare simple, pe partea exterioara 
a paginilor apar doua coloane; in prima dinspre centru se afla numerotarea 
versetelor. iar in coloana exterioara apar trimiterilc marginale; notele 
marginale, ca §i omisiunile din text sunt marcate cu cate o steluta in text §i pe 
margine: f. [17j r., 1 r., 2 v., 14 v., 38 v., 39 r., 70 r., 93 r.. 99 v., 121 v., 122 r.. 
133 v., 135 v., 136 v.. 138 v.. 156r.. 178 r.. 220 vr'. 

Apectul grafic al cartii este sobru. cu foarte putine omamente, propriu 
cartilor de intluenta reformata. Doar pe foaia de titlu §i pe prima pagina a 
textului Psaltirii exista initiale §i cateva cuvinte imprimate cu un tu§ ro^u 
deosebit de inchis. Reprezentarile gratlce mai complexe din Psaltire sunt: 
sterna Mitropoliei Balgradului, stanta Treime §i stema familiei Rakoczi. 
identice cu cele din Noul Testament. In text nu se folose^te decal un singur tip 
de frontispiciu fitomorf care se intalne§te §i in Noul Testament. Dintre 
omamentele tipogratlce, aproape toate apar in ambele tiparituri, doar ni§te 
■ floricele mici §i un fel de lant stilizat sunt noi in Psaltire. Dintre initialele 
decorative de mari dimensiuni. in Psaltire se folosesc 9 tipuri. dintre care 4 
sunt nou create Z, 1, K (in doua ipostaze) §i T. dintre care T. Z §i 1 nu apar la 
aceasta dimensiune deloc in Noul Testament" . Acesta este un tip de initiala 
bogal ornamentata, avand aspect alegoric. cu ornamente tltomorfe, zoomorte 
§i antropomorfe. In setul de initiale de dimensiune mijlocie. 7 la numar, numai 
una, F este nou creata. .Din eel de al treilea tip de initiale ornamentate. numai 
cu motive fitomorfe. pe paginile Psaltirii pot fi identificate 22 de tipuri. pe 
cand in Noul Testament doar 16. 

Pentru tiparirea Psaltirii. me§terii au folosit un singur sortiment de 
hartie care este considerat hartie manuala din zdrente""'. Faptul ca hartia esle 
produsa manual cauzeaza calitatea diferita din cate un volum al cartii. Hartia 
este marcata cu tlligranul modi de hartie de la Lancram, in trei variante de 
dimensiuni identice §i cu foarte mici diferente. Acesta reprezinta stema 
Transilvaniei utilizata in vremea lui Gheorghe Rakoczi 1. 

Cate exemplare au ie§it din tipografia albaiuliana, care a lost tirajul 
Psaltirii, nu ne esle cunoscut. Sunlem in masura sa apreciem doar iaptul ca 
tirajul Noului Testament trebuia sa fi tost mai mare decal eel al Psaltirii. Pana 
astazi s-a pastral un numar relativ mic de exemplare. incomparabil mai mic '" E.Marza. o/;.c77.. p.42-43. 

"' Astfel de sistem de completare a textelor s-a folosit de tipografl §i in Noul Tcsiamenl. 

-' Pentru coinparatie ti.Marza. op.cit.. p. 162- 170, 173-178. 

"' Sofia $tirban. Din isturiu liurliei .^i Jiligranului: Tipogra/ki ronidueascd a Balgradului 

f.vfc.XK//;, Alba lulia, 1999, p.5 1-53. 

52 decat eel al Noiilui Testament' . Cunoa^tem ea Timolei Cipariu avea un exemplar 
in biblioteca sa §i 1-a deseris destul de amanuntit in Crestomalie §1 in Principia de 
limha"\ Nicolae lorga a publicat un valoros material doeumenlar pentru 
cercetarea noaslra prin, de multc ori diseutalele Scrisori ^i inscriptii ardelene ^i 
maramure^ene'^' . Studiind eartile publicate de istorie de la ditcrite biseriei, am 
pulut conslata ea la inceputul seeolului se allau exemplare din Psaltire la Cetatea 
de Balta §i Hateg" . O alta siluatie rezumativa se protileaza in urma cereetarij 
intreprinse de Mitropolia romana unita de la Blaj. care la 1933 a intentional sa 
obtina evidenta cartilor biseriee§ti ailate la parohii''*. Din ampla eercetare a 
materialului rezultat nu atlam despre existenta niei unui exemplar din Psaltire. De 
asemenea. trebuie mentionata contributia mai recenta la cunoa^terea 
patrimoniului de carte romaneasea veehe din documente de arhiva. i;piscopia 
greeo-catoliea de Cluj-Gherla a concentrat inventarele bisericilor aparlinatoare cu 
un numar considerabil de carti romane^ti vechi (aproximativ 4000 exemplare)"''. 
Din acest numar considerabil a rezultat un singur exemplar cert al Psaltirii, 
Balgrad. 1651. O eercetare recenta privind impoitanta Psaltirii §i raspandirea ei 
aduce la lumina zilei un numar de cca 40 de exemplare existente. mentionate in 
materiale documentare mai vechi sau mai noi'". La acest numar se raporteaza §i 
cercetarea noastra: 5 exemplare la Biblioteca Academiei din Bucure§t'', 5 
exernplare la Arhiepiscopia din Sibiu'", 4 exemplare la Biblioteca Academiei din 
Clui'\ in Timif' . 3 exemplare la Biblioteca Nationala a Romaniei din 
Bucure^ti''. cate 2 exemplare la Alba lulia in Biblioteca Muzeului National al \ Spre exemplu fata de cele 18 exemplare ale Noiihii Teslcnnent aflate in colccliilc 
aibaiuliene spre sfar^itul deceniuiui noiia al seeolului XX, astazi numarui exempiarelor a 
creseul sensibil. 

"' T. Cipariu, Creslotnatie ..., p. 100-1 13; idem, Principia de liniha ,v/ de scriptwxu Blasiu, 
1846, p. 101, 105. Exemplarul cu autograful kii T. Cipariu se afla in Biblioteca Academiei din 
CluJ. 

-" Volumul II, Bucure§ti, 1906. 

"''N. \oraa, Scrisori !}i inscriptii ardelene j^i murumure!)ene. II, Bucure^ti, 1906, p. 77, 1 10-1 1 1. 
"** Cornel Tatai-Balta, lacob Marza. Tipdritiiri romdne^li vechi in jiidetiil Alba (a evidenta din 
/PiJA in ^/7m/z«». XXIV, 1987. p.259-268. 

''^ Susana Andea, Avram Andea. Cartea roindneasca veche din Transilvania in inventare 
hiseriee^ti. Cluj-Napoca, 1996, p. 84; exemplarul a apartinut paroliiei Feleac din judetul Cluj. 
'" lacob Marza, Rostiil tradiicerii ,j/ tipdririi 'Psaltirii de la Balgrad" , p. 5 I 1-527. 
" Rodica Popescu. Tiparituri de la Ddlgrad in colectiile Bihliotecii Academiei R.S.R.. in 
Apultwi. XVIII, 1980, p.253-264. 

Doina Braicu, Victor Bunea, Cartea veche roindneasca din secolele XVI-XVll din 
colectiile Arhiepiscopiei Sihiului. Sibiu, 1980, p. 84-85, nr.23. 

" Titus Furdui. lacob Marza, Tiparituri ronidne.yti vechi iinpriinate la Ddlgrad. conservate in 
fondiil Colecliilur speciale ale Bihliotecii Academic ie Republic ii Social iste Romdnia Filial a 
Cluj, in Mitropolia Ardealului, XX. 1975, nr.9-10, p.612. 

'^ Ion B. Mure§ianu, Cartea veche bisericeascd din Banat, Timiijoara, Editura Mitropoliei 
Banatuiui, 1985, p.27. P Exemplare nepublicate 53 U Unirii'^ in Biblioteca Centrala Universilara "Lucian Blaga" din Cluj' , la 
Biblioteca Brukenthai'l cate I exemplar la Biblioteca Centrala Universitara din 
Bucure§ti'^ la Muzeul de Istorie al Transilvaniei. CluJ. in judetul Mure§ la Ru^ii 
Munti^". in Judetul Bihor se pastreaza 1 exemplar in fragment"", la Biblioteca 
judeteana din Oradea^'. in ibndurile Arhivelor din Romania, anume la Arad '. la 
Tumu Severin^\ la Bucure^ti"*', la Galati^^ la^i"*^. la Manastirea Neamt^'*. 
Debrecen '^'^ §i un exemplar se alia in proprietalea lui Mihai Moranj. 

Materialele documentare mai vechi ca §i cele contemporane marturisesc 
raritatea Psaltirii de la Alba lulia. Numarul relativ mic al exemplarelor 
identificate astazi, numar care cu siguranta nu este detiniliv §i care poate sa mai 
creasca, insa nu spectaculos, poate fi ori dovada unui tiraj restrans ori a unci 
circulatii intensive in timp. care a cauzat §i disparitia prin uzare. Psaltirea de 
Bdlgrad nu a circulat numai in Transilvania, a ajuns la Bucuresti, Galati. Tumu 
Severin, Ia§i. ceea ce csle dovada faptului ca ea a tost acceptata de romani. 
Psaltirea este o carte sobra, impunatoare prin dimensiuni §i gratica. O carte de 
educare pentru romani. care prin textul sau §i insemnari manuscrise allate in toate 
exemplarele pastrate, dovede§te o mare utilizare in randul romanilor de dincoace 
§i de dincolo de munti. 

Eva Marza 37 '" Eva Marza, Doina Dreghiciu, Cartea romdueuscd veclie in judetul Allia secole/c XVI-XllI 

Cc/zw/og, Alba lulia, 1989, p. 1 10-1 1 1, nr.47. 48. 

" Elena Mosora, Doina Hanga, Calulogul cdrlii vechi ronidne.^li din coiecdile Bililiotecn 

Centrale Universilare "Lucicin Blaga " CluJ-Napoca. 1 99 1 . p. 1 8, nr. 15. 

■'* Constantin Pascu, Cartea romdneased veche in Bil^lioleca Bru/ccnl/ial. Sibiu. 1970. p.20. 

''' Carlea romdneased veche in coleeliile Bihiioleeii Cenn-ale Universilare Bucure^n, 

BucLire§ti, 1972, p.21. nr.4. 

^" Elena Mihu, Carlea veche romdneased in judetul Mure!} provenitd din centrele lipograftee 

ale vremii. in Indrumdlor liisericesc misionar .■^i patriotic. XI. 1987, p.83. 

■" Florian Duda§, Carte veche romdneased in Bihor secXVl-XVII [Catalog], Oradea, 1977, 

p.83, nr.58. 

^- Constantin Malina§, Catalog de carte romdneased veche, Oradea, 1993, p. 33-34. nr.6. 

■*' Cartea romdneased veehe in bibliotecile documentare ale Arhivelor Statului Catalog, 

Bucuresti, 1985. p. 25, nr.6. 

^■' Dan Buciumeanu, Comori de carte veche romdneased .sv" strdind Catalogul coleeliilor 

speeiale ale Bihliotecii I.G.Bibicescu din Tumu Severin. Bucuresti, Scrisul romaneasc. 1996. 

p.203, nr.4. 

^-' Cartea veehe romdneased in eolectiile Bihliotecii Centrale Universitare Bueure:iti, 

Bucuresti, 1972, p. 21, nr.4. 

*'' G. Hincu, Cartea romdneased veehe in Biblioteca "V.AAJreehia" Galati, Galati, 1965. 

p. 17. nr.7. 

^' Martin Bodinger, Carlea romdneased veche in eolectiile Bibliotecii Centrale Universitare 

din laii. (Cdrii rare .fi pretioase vol.3), la§i. 1976. p.9. nr. 1 1 . 

^*' informatie nepublicata ce se datoreaza colegului Emanuel Nadler. 

*'' Ojtozi Eszter, Rumunica a Debreeeni egyelemi konyvtdr allomdnydhol, Debrecen. 1985. 

p.l03. nr,2. 

54 Filigranui hartiei folosite iatiparirea Psaltirii din 1651 Typographic art and bibliological horizon 

The bibliographical research presents the cultural and editorial context 
in which The Psaltery appeared in Romanian, in 165 1 . 

The apparition in 1651 of The Psaltery is closely connected with the 
printing of The New Testament printed in Alba lulia in the same Romanian 
printing press. Both appear in a historic context influenced by the confessional 
option of the royal court from Alba lulia, in a printing press under the 
patronage of both prince Gheorghe Rakoczi through his superintendent §tefan 
Geleji and archbishop Simion §tetan of Balgrad. By printing these two books 
a major purpose of the European culture of the time was attained, the 
publishing of the Holy Scripture in the national tongue. 

From the present research as well as from the previous ones just two 
names occur which can undoubtedly be connected with the apparition of this 
edition of 77?^ Psaltery, namely Gheorghe Rakoczi. the main financial 
supporter and Simion §tefan, the archbishop of Balgrad, the spiritual patron of 
the book and representative of the group of Romanians responsible for the 
translation and the printing of the book. The printing press where The New 
Testament and The Psaltery were made was very probably the royal printing 33 press where there functioned, in the meantime, a Romanian workshop which 
later became an independent printing press near the archbishopric. 

It is important to mention that for the printing of The Psaltery it was 
used the set of ordinary letters and initials from The New Testament which was 
completed with ordinary letters of a bigger size and with some initials of 
various size. The graphic appearance of The Psaltery is sober and elegant, 
without images, if we do not take into account the coat of arms of the Balgrad 
archbishopric and the royal coat of arms. The book is printed on local paper 
made at the paper mill from Lancram. which belonged to the royal court, from 
which just one filigree was identified in three similar variants. 

In the present article two names are put forward, of potential 
collaborators at the printing or translating of The Psaltery in Romanian to 
which other names could be added through chance discoveries. 

Through the circulation of the book, nowadays we came to 
acknowledge about 40 copies, signaled in independent studies and catalogues 
in various corners of the country, in libraries, churches or private collections 
(Bucharest, Galali, Turnu Severin. Cluj. Alba lulia. Sibiu. Debrecen from 
Hungary and other localities). Art de I'imprimerie et horizon bibliologique 

L'etude bibliologique expose le contexte cultural et editorial dans 
lequel le Psautier en roumain est paru en 165 1 a Alba lulia. 

La parution du Psautier en 1651 est etroitement liee a I'impression du 
Nouveau Testament, paru a Alba lulia. dans la meme imprimerie roumaine en 
1648. Le Psautier et le Nouveau Testament paraissent dans un contexte 
historique influence par I'option confesionnelle de la cour princiere de Alba 
lulia, dans une imprimerie qui etait sous le patronage du prince Gheorghe 
Rakoczi par son superintendent §tefan Geleji et sous celui du metropolite de 
Balgrad. Simion §tefan. Par la parution de ces deux livres on avait en vue un 
desideratum propre a la culture europeenne de ces temps-la. I'edition de la 
Sainte Ecriture dans la langue nationale. 

De la recherche actuelle et de celle d'avant il n'en resulte que deux 
noms surs et certains, lies a la parution de cette edition particuliere du 
Psautier, Gheorghe Rakoczi, le sponsor principal et Simion Stefan, le 
metropolite de Balgrad, le protecteur spiriluel du livre et le representant du 
groupe de Roumains responsables de la traduction et de I'impression du livre. 
L'imprimerie dans laquelle le Nouveau Testament et le Psautier ont ete 
imprimes a ete tres probablement l'imprimerie princiere dans laquelle 
fonctionnait a I'epoque un atelier roumain. qui deviendra dans une autre etape 
une imprimerie independante aupres du palais metropolitain. 56 II est important de mentionner le fait que pour I'impression du 
Psautier on utilise I'ensemble de lettres de iigne et initiales du Nouveau 
Testament, qui a ete complete par des lettres de Iigne d'une dimension plus 
grande et par certaines initiales de dimensions differcntes. L'aspect graphique 
du Psautier est sobre et elegant, sans illustrations, si nous ne prenons pas en 
consideration les armoiries du Palais Metropolitain de Balgrad et celles de la 
famille princiere. Le livre est imprime sur du papier autochtone fabrique dans 
le moulin a papier de Lancram qui appartenait a la cour princiere ou un seul 
filigrane en trois variantes similaires a ete identifie. 

Dans I'etude ci-presente. nous discutons sur quelques noms de 
potentiels collaborateurs a I'impression ou a la traduction du Psautier en 
roumain. noms auxquels nous pourrions ajouter encore d'autres. grace aux 
decouvertes faites par hasard. 

Suite a la circulation du livre, aujourd'hui nous connaissons seulement 
environ 40 exemplaires signales daris des eti'des et des catalogues 
independants dans les plus diverses regions du pays, dans des bibliotheques, a 
des eglises ou a des proprietaires prives (Bucure§ti, Galati, Turnu Severin. 
Cluj, Alba lulia, Sibiu. Debrecen en Hongrie et d'autres localites encore). Druckkunst und bibliologisches Horizont 

Die bibliologische Studic erfasst den kulturellen und verlegerischen 
Kontext in der das Psalmenbuch 165 1 in Alba lulia erschienen ist. 

Die Herausgabe des Psalmenbuches im .lahre 1651 steht im 
Zusammenhang mit dem Druck des Neuen Testaments in derselben 
rumanischen Druckerei im Jahre 1648. Das Psalmenbuch und das Neue 
Testament erscheinen in einem historischen Kontext das von der 
konfessionellen Option des tiirstlichen Hofes aus Alba lulia in einer Druckerei 
die sowohl von dem Fursten Gheorghe Rakoczi durch seinen Superintendent 
Stefan Geleji wie auch von dem Metropoliten Sim ion Stefan von Balgrad 
beschiitzt, beeintluBt war. Die Herausgabe dieser beiden Biicher hatte als 
Zweck ein eigenes Ziel der europaischen Kultur dieser Zeiten und zwar die 
Herausgabe der Heiligen Schrift in der eigenen Volkssprache. 

Aus den aktuellen und alteren Nachforschungen erschliefit man mit 
Sicherheit zwei Namen die der Herausgabe dieses besonderen Psalmenbuches 
sehr nah waren und zwar Gheorghe Rakoczi, der Hauptsponsor und Simion 
Stefan, der Metropolit von Balgrad, der geistliche Patron des Buches wie auch 
Vertreter der Gruppe von Rumanen. die mit der Ubersetzung und den Druck 
des Buches verantwortlich waren. Die Druckerei, wo die beiden Bucher - das 
Psalmenbuch und das Neue Testament - herausgedruckt wurden, war sehr 57 wahrscheinlich die furstliche Druckerei, wo in dieser Zeit eine rumiinische 
Werkstatt wirkte. die spater zu einer von der Metropolie unabhangige 
Druckerei wird. 

Sehr nennenswert ist die Tatsache. daB man fiir den Druek des 
Psalmenbuches das Set mit den gemeinen Buchslaben und Anfangsbuchstaben 
vom Neuen Testament vervoUstiindigl mil einigen gemeinen Buchslaben von 
groBerer Dimension und mit einigen Antangsbuciislaben von verschiedenen 
MaBe benutzl halle. Der graphische Aspekt des Psalmenbuches isl maBig und 
elegant ohne Illustralionen. wenn wir den Wappen der Metropolie von Balgrad 
und den Wappen des liirstlichen llofes nicht in acht nehmen. Das Buch wurde 
auf eigenes Papier, das von der Papiennuhle aus Lancram das dem tiirstlichen 
Hof angehorte, wo ein einziges Filigran in drei ahnlichen Varianten identifiziert 
wurde. hergestellt. 

In der vorliegenden Arbeit werden einige Namen potentieller 
.Mitarbeiter beim Druck und Ubersetzung des Psalmenbuches in rumanischer 
Sprache besprochen. Zu diesen konnten auch andere Namen durch zufaliige 
Entdeckungen hinzugefiigt werden. 

Wegen den Verkehr des Buches kennen w ir heutzutage nur ungetahr 40 
Exemplare die in unabhangige Studien oder Katalogen an verschieden Stellen 
im Lande (Bucuresti. Galati, Furnu Severin, Cluj, Alba lulia. Sibiu. Debrecen 
in Ungam wie auch in anderen Ortschatlen) in Bibliotheken. in Kirchen, bei 
privaten Leuten signalisierl wurden. 58 Nota asupra editiei 

Prilcjuita dc implinirca a 350 dc ani dc la tiparirca sa, la Alba lulia, hi 1651, 
aparitia editiei de fata pre/inta cititorilor o carte vechc romaiieasca al carci text, de o marc 
frumuscte si valoare, a ramas inaccesibil ceior nelamiliarizati cu scrierea chirilica 
romaiieasca. ea nebenericiind pana acum de o editarc moderna. Publicarea sa este 
importanta nu numai pentru cei intercsati dc istoria limbii sau a literaturii romane, ci si 
pcntru toti cei care doresc sa cunoasca indcaproapc valorilc trccutului noslru cultural. 

In reproducerea textului romancsc al tipariturii am optat pcntru mctoda transcricrii 
interpretative, cunoscuta specialistilor pcntru avantajelc pc care le olcra, proccdeul 
urmarind sa restabilcasca nu pronunlia traducatorului, a rcdactorik)r, ori pe aceea a 
tipogral'ilor sau revizorilor sai, ci liinba textului, care rellccta interferenta mai multor 
factor! care au dcterminat pre/enta deopotriva a unor trasaturi arhaice sau inovatoatc dc 
natura gral'ica sau lingvistica (lonetica, morlologica, sintactica si lexicala). 

Transcricrea a urmarit, asadar, pe de o parte, sa stabilcasca cchivalcntclc dintrc 
slovele chirilice si corcspondcntclc lor latinc, iar pc dc alta parte, sa adaptc/c caractcrclc 
chirilice la normele ortograi'icc dc asta/.i, inccrcand o tratare cat mai lidela si totodata cat 
mai unitara a grafiilor susceptibile dc mai multc intcrprctari.'S-a evitat m acclasi timp 
unilbrmi/area limbii textului, care oglindeste mai multc lizuri lingvisticc, tnccrcandu-se o 
reproducerc cat mai unitara a trasaturilor cu caractcr pur gral'ic. Asadar, in transcricrea 
textului au fost rcspectatc in general normele ortograi'icc actuale, in masura m care grallilc 
nu rellccta Ibrmc arhaice, populare sau dialcctalc. 

Slovele chirilice care nu ridica probleme deosebite in transcricre, valoarea lor liind 
cca intalnita in mod curent in scrisul vcchi rt)manesc, au lost eehivalate dupa cum 
urmeaza: a = ./.• e = />; e = v: r = g. gh (+ c. i): a = iJ: ^ = j: s = dz; 3 = /: Y (i)= /; k = c, 
ch (+ c, i): A = /: iw = m: h = n: » - p: p = r: c = v; t, m= /; is', oy = "•' 4> - ^-^ X - ^^- *V - >t; 
^ - /; H - cc. ci, c (+ c, jj: HI =• .y; k> = ju: 3 - x; 4- = ps: y - gc\ gi. g (+ c. i). 

O atentic sporita am acordat scmnelor sau grupurilor de slovc care pot avea mai 
multe valori fonetice. Slovele polilonc care pun probleme de intcrpretare sunt urmaoarele: 

■fe. A, Id 

■h (notat de regula dupa consoana) a i'ost echivalat prin cu atat in cuvintc sau in 
Icgaturi sintacticc care azi contin dit'tongul ca. de tipul dB-t = avca 2()H'; B-k-r - 6ca/2()8\ 
M-k^ = cc-au 202'; nim = ncam 109'; iiAtK*; = pJcuca 11 T, 190' etc., in cuvinte in care 
uzul literar actual impunc pronuntia si scrierea cu ia: A^U'tiut = da-tc-as „da-ti-as" 93"^, 
U-kH = tc-ai „ti-ai" 137' (care pot rcllecta in text rostiri populare), cat si in cuvinte dc tipul 
lege, in care rostirilc literare actuale sunt cu c. n-fepTe = ccartc 261'; q-fecTe = ccaslc 202'; 
A-tA6 = dcadc 213'; rp-kAC = gwalc 174'; A-k^A = Icagca 299'; mtAe = mcaJc 106', 227'; 
B-kK6 = wachc 299'; Bp-tmA = vrcamca ill' etc. Variantele scrisc cu -k, a - e de tipul 
Icagc - lege au fost pastrate in transcricre. 

A a fost redat prin ca sau ia, dupa cum urmeaza: 

Dupa consoana a fost echivalat prin ca (avand aceeasi valoare ca slova -k, cu care 
alterneaza); AHtiiJA = accstca 275'; ai-kAAiu'' = accalcas 128'; akoaa = acoica 283'; auja = 
asca 207'; MApTc = ccartc 261'; aa = dc-a 212'; <|>at6 = I'cate 266'; 4>AueH = fcatci 260'; 
AAii6Ae = Icapcdc 261'; ma = wca 118', 222'; mijba = ii-avca 133'; ©YP'kKA = urcachca 
220'; BdAA = valca \()1^ etc. De asemcnea, slovele a, m (ca si -k) au fost eehivalate, dupa k 59 y si r prin ca, conlbrm ortografici actualc (si nu prin ia) in ciivintc dc tipui kmma^ = chcamii 
124', 253'; yioNriaTM = giiinghcula2\ V . 

La initials de silaba sau dc cuvant (inclusiv in cuvintc dc originc slava sau 
maghiara), cand e urmat dc c, / in silaba urmatoarc, a a lost transcris ia: aabp = aiavc 
215'; B-hTdA = bataia 204"; K-hp^A = cariiia 121'; h6a = ccia 212'; rp-hAqje = graiastc 124'; 
A3ep = ia/.er7S.W; m^apa = muiarca 212'; tiAOdA = ploaia 132"; bc>a = voia 129' etc. 

Adaptand gralia tipariturii ia ortogralia actuala a si ia au lost Tnsa transcrisi prin ca 
(si nu prin ia) in pronumcic a = ca 12H'; aac - calc 215', in paradigma vcrbului a li: acts 
= caste 136\ 2()9\ prccum si In determinativclc (i»)HtA = (a)ccaca 100', 102' etc. 

ra, ca si a (cu care alterncaza m cuvintc dc acclasi tip) a lost transcris ca dupa 
consoana: am - ^t'-a 214'; am4>ap-k = dc-al'ara 279'; m^p* = nc-ara 294' si prin ia la 
inceput dc cuvant sau silaba : Kptiacd = craiasa 276'; wp'BM = iarba 204'; race = iasc 268'; 
toiaiVa'' = toiagui 244'. Fac cxccptie, ca si pentru slova a, iactc = caste 174\ prt)numelc 
personale si demonstrative ca. caJc. (a)ccaca (vczi rnai sus). 

Succcsiunile Ta, Ya, Via au lost transcrisc ia (si nu iia). Acest lucru s-a pctrecut atat 
in cuvintc in care si in limba actuala ia notcaza hiatul (si nu diltongul), de tipul a\i>n'i'a = 
mania 297'; r-hpiA = taria 215' etc, cat si tn cuvintc in care uzul litcrar actual recomanda 
pronuntarea cu diftong (si nu cu hiat), dc tipul a'i'aboa^s'a'' = diavohil 212'; 4,VApA = liara 90'; 
4>YAp6 = liarc 126'; iwYApe = miarc 278'; a\Yap;k = nv-ara „mi-ar" 180'; iiYapap = piavdc 212'; 
iiiApAe = piardc 2{)2'ctc. 

Dc asemenca, succcsiunile Ya, Ya, Via au Tost transcrisc dupa k si r conlbrm 
ortogral'iei actualc, ca (si nu ia) in gral'ii dc tipul kYamm = chcawa 91^: kYiam;^ = clicaina 
92', 96', dcsi cle ar putea rel'lccta si pronuntia mai veche, cu hiat. St)iulia pe care am 
adoptat-o tine eont si de faptul ca ortogralia actuala arc in vedere, in cazul cuvintelor 
cheaina. ghcala etc.. mai dcgraba paradigma vcrbului, rcspecliv a substantivului, si nu 
pronuntia; de altl'el in tiparitura k si r sunt urmati dc rcgula de t (si nu de Ye) in k6a\ - 
chew 277'; k^ma = cticma 155', 182'; kcmapa - clicmarea 221'; kem^ = c/ic/nu 163'; 
y6N^HK6A6 = gcnuiichcic 213'; riuA = gJicafa 271'; .^Ke^Ap^i = inc/icgara 275': ^iitpeK-fepA = 
imparcchcarca 202'; .f.ii'upeKeT^'pA = imparcclictura 296'; miiH^NKe = mammchc 247'; 
iipeBerepHAf = prcvcghcrilc 112'; iipcBertT^pYAt- = prcvcghcturile 237' etc., pronunlatc 
probabil cu diitong. si nu cu hiat. Dc asemenca, r-buA = gheata 271', 291'; ,^ll'hpfc•K^ipA = 
iinparccliearea 202' sunt tiparite cu i (care notcaza dc rcgula diltongul ca), .si nu cu a, Ya, 
YrA . 

O cxccptie in transcrierc o constitute, din ratiuni de tbnetica istorica, redarca lui 
Ya, Yia prin iia (si nu prin ia) in Ibrmclc dc impcrlect ale verbclor dc conjugarca a IV-a, in 
care pronuntia veche era cu hiat, .si nu cu diitong ca astazi: pizmiia „pizmeau"' 203'. 
sfarsiia ..slarseau" 207' etc. 

Din acela.si motiv succesiunea Yh a lost transcrisa //'in priimi 29y . 

6 a lost transcris c dupa consoana, respectiv ic ia inceput de cuvant sau de silaba, 
conform ortogralici actualc: 64>T6H''iij^rVpH = ict'tensuguri 126"; eiii/piiAwph = icpuiilor 
196'; eujHpA = icsirca 201'; ^Ye = fie ,.fiica 82', 265'; ^-hM-ke = tamcaic 217'; M-htcTpis' = 
maicstni 104'; cmAt = Sinaic 121'; Boe = vo/c 267' etc.; o cxccptie o constituie pronumcic 
6H - £•/' 202'; 6AU = t.V205'; e^ = cu 212' .si uncle forme din paradigma vcrbului a li: epA = 
era 205'^; epA/yv 220'; e^iH - csti22~S\ prccum si imprumuturilc reccnte sau numcle proprii 
care se scriu cu e, si nu cu ic, si in ortografia actuala, la initiala absoluta sau silabica : 
A6HA0P = Aendor 158'; Aoert = Docg 94'; t4>p6A\ = Eiiein 210'; erviicTb = Eghipet 215' 
etc. I 60 I i if Ti si A^ au lost transcrisi deopotrivS prin i (f) si a, coni'orm ortograi'ici actualc in 
Epiiis'A'' = hrauJ 213'; AiiT-h = htij 233'; a-hna = Jaiin 270"; am^hh = nwnj 219'; A\iiH'hH''KA^ = 
mananca 204'; omc'p;^ = omorf 200'; ii'UH'h = pana 22V; hiin;^ = pana22y\ ptW = raw 
205'; p-h^ = Aaz/ 133'; p*.^ = rau 117'; c4'hp'hA\'h = sfarama^A'' etc. 

t nu a fost transcris, dc rcgula in I'inala unt)r cuvinte, tntrucat am considcrat ca 
valoarea sa cea mai probabila cstc /.cro in cuvinte susceptibilc dc un ii sau /' I'inali, de tipul 
Ais'ceuib = Juses 122'; ^-hAoiiJh = falos 1 13'; rA^cb = glas 287'; touu = (at 96' etc. El a lost 
transcris /' numai In gral'ii in care pronuntia sa era sigura: dM^ph = ^//w/v 280'; NHHt = nici 
193'; vvGopb = obori (2 sg.) 96' etc. 

Datorita iinor ratiuni de natura Ibnetica sau de dialectologie istorica -b si ,« au Cost 
transcrisi a in cuvinte de tipul lacrami, nasip, radica, ras i pi (pcnixu care tcxtul nu prczinta 
forme cu /). iar -b .si b = / in pluraiul lan ,Xiin' 296'. 

bi = a (i) m grain de tipul KbimiiHA^pb = cainpilor 196'^; jKupTBCAe = jartvclc 234'; 
pwH3A = ran/a 287'; pu^pH = rauri 171'; pw^pHAe = raiihlc 209'; cblN^leA6 = sangclc 281'; 
cuH'Tb = sant 234'; cTbiAMi-bp-b = stmnpara 196'; cTphiMc-bTdTA 181'; o^pu = urf 150'; 
©YpbiTe = urate 212'; u-bpu = pi. tan 152' (vc/,i alineatul de mai sus); etc. In text sc 
intalnesc variante de tipul Jcrtva - jirtva - jartva. jcrtvi - jirtvi - yar/'v/ (scrise cu e si h; 
deci Tn aceste situatii este greu de stabilit daca u nota pc ^T sau pe a). Nu am intalnil tnsa 
fonetisme de tipul omori, singe, striinb(atatc). uri(ciunc) etc.. scrise cu h; asadar in gral'iile 
de mai sus e mai aproape de realitatea textului transcrierea lui u prin i(mai ales ca textui 
prczinta Irecvent I'orme scrise cu -b in cuvintele respective). 

V si OY au tost redati prin i/ Tn cuvinte susceptibilc de a li fost pronuntate cu u 
final, chiar daca ele alternau cu grafii Tn care finala e consonantica (scrisa Tn rand fara a fi 
urmata dc alt semn grafic. suprascrisa sau urmata dc b sau dc ieric). 

La finala cuvintelor, dupa consoana, corespunzand valorii zero din limba 
contemporana, b si iericul C) nu au fost transcrisi, fiind cchivalati pronuntiei zert), cu 
exceptia cuvintelor ara, dara. fara. iara. neinica. pana. Tn care norma textului, precum si 
provenienta sa, indica mai degraba valoarea a a lui b care apare In finala alaturi de 
variantele cu « si -b. Aceasta solulic a transcrierii cu a final a fost adoptata pentru aceste 
cuvinte .si Tn situatiilc cand cic sunt scrise cu p sau k suprascrisi. 

K> a fost redat prin in atat Tn interiorul, cat si Tn finala cuvintelor dc tipul caiitaiii 
230', ceriu] 251'. datatoriu 187'. feliii 187'. gunoiu 217', pleeaiu 212', iiituiu 232', voiii 
210' etc. Formele arhaice regionale cu k" = /'// au fost redate ca atare Tn cuiubul 21T . iiiiit 
236', uiutaiu 237', 239' etc.. dcsi Tn text apar si variantele inovatoare cu i: iiita 255', uite 
255', scri.se cu h. 

Datorita faptului ca tcrmenii care se sfarsesc Tn -riu. -ariii, -toriu prczinta slova lo 
Tn toate cazurile Tn care sunt scrisi fara suprascriere, notand pronuntia moale a lichidci, 
grafiile Tn care acest tip de cuvinte sunt tiparite cu p suprascris au fost transcrise cu -iu: 
agiutoriii 225'. ceriu 218'; de asemenea, Bep (cu p suprascris) = veri 7'. 246', conform 
normci majoritare a textului. cu / final. Slova lo a fost transcrisa /numai Tn catcva situatii 
Tn care rcllecta grafii hipercorecte: iJAtB-bp^'Ais'io - adevaruJiii 81'. 

.f a fost transcris /. im. in: .fvMCAis' = iinbJu 102'; .^A\llA^ = implu 207'; .^N'bA^A = 
fnaJta2\T: .^K^e = inciiie2HT: .^ii-bK^sT = impacat 9y etc. 

V a fost echivalat cu /, cl aparand Tn numc de originc reccnta sau Tn antrt)ponime 
si toponime straine, undc este modclat dupa grafiile originale: Avinm 204'; c/iit 287'; 
c/(yVo/248'; Egfiipet 2{)V; fiJistcii 101'; Iditlnun 142'; issop^J: Moisi2{){)': tipariu 300' ; 
titulus 129'; Virsavcea 92' etc. 61 -t ft aparc si el m acccasi categoric dc cuvintc. in care rcda o manicra grat'ica culla. 
si a lost transcris tir. Dallmn 2()4\ Elralh 249^ Goliath 214\ Nathan 92^ Thavor 169^ etc., 
cu toate ca ar putea nota pc t (cf. grafia e<|>p<»Tis'AWH 154"). 

w, o (primul, mult mai rar folosit, aparand mai ales la inceputul cuvantului si al 
silabci) au tost transcrisi prin o: ijaa«>M6 = adaogc 127'; wKapAi = ocara 132 '; wpAiuerte = 
orasdc 198'; coAo/v\wHh = Sohmjon 132'; •e^wiiVeM = Thcopici 123' etc.. cu cxccptia catorva 
situatii, putine la numar, in care an lost transcrise oa, deoarece slovele notca/.a dupa toate 
probabilitatile dil'tongul: AOiWHt = Doaninc 167'; (<j A'J"») wp^^ = (a doiia) oara 92"; rpoiid = 
groapa 14' etc. De regula oa este notat In tiparitura Wi», oa: a*''"-' - doao 1 1 P; noaw = noao 
1()8\ 115\ 183"; podWA = awoc/ 245'; boaw = voao 245'; 3iwa = /.ioa 135\ 163'; ais'oA = 
zuoa 91'; s^wa = zyoa 101' etc.; dupa consoana oa este notat Irecvent prin succesiunea oa: 
AOAM-Ne 123'; (JiOAp're = foartc 100'; rpoASA = groa/a 1 16'; avoap'ta = moartca 99'; nAOAt = 
ploaie 116"; coApcAC = soarclc I32\ 134'; BOAcrpM = voastra 111' etc.. w Hind tiparit la 
initiala cuvantului sau a silabci: wAA\6HMAwph = oainciu'Jor 94\ 146'; wActAe = uascic 93'. 
190' etc. 

Nu au fost aplicate Tnsa regulile ortogralicc actuale in transcrierea succesiunilor de 
slove WAO = oao (nu oaiia), ^w = uo (nu ua): cl'.. mai sus, doao. voaa, a^'w = hio 118'; 
BT.A^s'wAop'' = vadiiolor 121' etc., si wo. oo = oo (nu ua) in cuvintc dc tipul iiaow = ph>o 
147'; powpi3A^ = roorcaza 250' (m care ortografia de astazi recomanda scrierca cu -oua-). 

Pentru a indica cxistenta hiatului. succesiunea oa (atunci cand slovele notau 
sunetc atlatc m silabc dilerite, nu in alcatuirca unui dil'tong) a Tost transcrisa conl'orm 
ortografiei actuale, oua: a a*"* = n doua 92' etc. 

Am marcat in transcricre reduplicarilc vocalice si const)nanticc cu caractcr livrcsc 
din imprumuturi si nume proprii strainc, care indica o atitudine culta a autorilor si 
tipografilor cartii: allihiialOT: /l,s.y//- 158'; Avraaw'^y; Marrah2()T: VfcU'cgor 2()T clc . 

Cuvintcle romanesti abreviate (prin suprascricre, contraclie) au Tost Intregite tacit, 
tinandu-se seama si de norma majoritara m cazul unor forme care sunt susceptibilc de mai 
multe intcrpretari . Dc exemplu, in cazul cuvintclor atunci (utuncc). nici (nccc. ncci. nice) 
scrise abreviat prin suprascricre, s-a optat pentru formcle majoritarc atunci, nici (ncci). 
dcsi in carte exista dublete dc tipul atuncc 143' - atunci 2^y, 285'; nccc 290', nice 203' - 
/7t,Y7 236', 248', nici 141'. 248'. 

Conform normei majoritarc, grafia cu c (care contine conjunctia urmala de 
pi\)numcle reflexiv) a fost transcrisa .s^" sa . iar c (suprascris, pronumc rellexiv) a fost 
transcris se cand este prcccdal de verb (si nu .v^, ca in majoritatea situatiilor rcprczentatc 
de grafia scrisa dcsfasurat, lara abrevicrc {-sc). 

Dintre scmneie diacritice folosite la tiparire nu am retinut dccat chendima (") si 
iericul C), care ar putea avca valoare fonetica in grafii precum ep" = icri 173'; A^Kp^p' = 
lucruri 9V: m" = si 2()T . 221' etc.: in general insa nici iericul nu avca in text valoare 
fonetica, aparand frecvent atat la taietura silabica, cat si in finala unor cuvintc, cu valoarca 
zero: ap"ma = anna 281'; ASs'p- ^ aur 219'; MAp-T?K = ccaita 179'; Afcris'A" = dcstui 209'; 
4»oAp''Te = foartc 200'; cHHrVp'' = singur 21T etc. (de aceea nu l-am transcris m grafii dc 
tipul K>\K - iut215': .f.Bt-u'' = invct 180'; a^s'huj'' = Juis 25V. 

Cifrcic chirilice au fost transpusc in cifrc arabe. 

intregirile de slove au fost marcate prin < > iar omisiunile prin [ ] ; parantezeic 
rotunde incadrcaza, in cuvinteic in limba slavona, slovele suprascrise. 

Am indreptat tacit gre^elile evidente de tipar (boa = vor 180'; .^TopAK;*> = fntoarca 
l(J4' etc.), chiar atunci cand ele ar fi necesitat o eventuala explicatie mai ampla (ex. 
liturghiile, tip. yicVTyopriHAe f. V^; Valea Sdriei, tip. baaa cvpYcH f. 107'). 62 / Texlul chirilic a tbst reprodus diipa doiia exeniplare: iinul din Biblioteca Filialei 

Academiei Romane Cluj Napoca, nr. 159 (ff. I-XVIll) §i altid aflat in posesia lui Mihai 

Moraru (ff. 1-300); din molive tehnice, diniensiunile originaiului nu au putut f\ respectate cu 

strictete decat penlru fliele l-XVlll. Tot in textui cliiriiic, la foaia de titiu §i la ff. XII, XIII, 

\ 295-300, contururiie unor slove foarte deteriorate an fost intarite. 

Transcrierea textului a fost tacuta pentru partea de la inceput, pana la f 89'de catre 
Alin Mihai Gherman, pentru ff 90'- 1 99' de eatre Mihai Moraru, iar pentru ff. 200'-300' de 
catre Alexandra Moraru. 

Transcrierea textului romanesc propriu-z.is rcspecta, dc regula, oglinda paginii 
originaiului, abatcri de la acest mod dc reproduccre I'iind facute doar hi privinta taicturii 
silabicc a unor euvinte. 

Indicatiile si trimiterile tipiconale marginale slavone, aflate pc coloana din dreapta 
(pc rccto-ul filclor), respectiv pc cea din stanga (pc filelc verso), tiparitc abrcviat eu 
caracterc maruntc, nu au fost rcproduse, din motive tehnice (sprc deosebire dc cuvintele 
sau sccvcntelc m limba slavona allatc Tn textui propriu-zis, care apar in transerierc 
intcrnationala); am considcrat mai utiia cehivalarca lor cu numelc sau abrcvicrile curcntc 
romanesti ale cartilor biblicc la care sc trimitc. Am Tnccrcat totodata sa rcmediem uncle 
^inconsccventc sau crori cxistcntc Tn original. Cca mai dificiia situatic o pre/inta, din accst 
punct de vcdcre, trimiterile la Cartilc rcgilor 1^, care sunt citate in primii 17 psalmi, cu 
titlurile slavone, dupa Tmpartirea din Scptuuginta, dar in Prcdoslovic la Psaltirc si catra 
cctiloriu, Tn psalmii 18-150 si Tn Cantarilc adaiise sunt citate dupa modelul occidental, 
astfcl incat trimiterile cu titluri slavone 1-2 Crstvo sunt utilizate Tn primii 17 psalmi 
pentru 1-2 Rcgi (Scptuaginta). dar Tn rcstui Psaltirii acclcasi prcscurtari sunt iblosite 
pentru 3^ Regi {Scptuaginta). Tinand cont de predominanta trimiterilor lacutc dupa 
model occidental, am adoptat acclasi sistem dc echivalari si pentru partea de Tnceput, 
motiv pentru care trimiterile 1-2 Crstvo au fost echivalatc Tn primii 17 psalmi cu 1-2 
Saw., iar Tn restul PsaJtirii, acclcasi trimitcri au fost echivalatc cu 1-2 Rcgi. Emendarile 
unor trimitcri eronatc sau incomplete au fost introduse Tntre < >. Lista de echivalente a titlurilor slavone ale cartilor biblice 

Amo(s) = Amos 
Apo(Ic) ,.Apocalipsa" = Apoc. 
A(v7, Avva(E) „Avaeum" = Av. 
Bi(T) „Facerca, Bitia" = Gen. 

1 Cr(s), Cr(s)tvo .,(Cartea) Tntai Tmparatilor" - 1 Sam. (Tn ps. 1 - 17) si 1 
Regi (Tn ps. 18 - 150 si Tn Cantari adausc) 

2 Cr(s), Cr(s)tvo „(Cartca) a doua a Tmparatilor" = 2 Sam. (Tn ps. 1 - 17) si 
2 Rcgi (Tn ps. 18 - 150 .si Tn Cantari adamc) 

Ci(¥) „ Numerii, Cisla" = Num. 

Da(ii) „Danier' = Dan. 

Dea(n), De^(ii), D^a(iT) „Faptcie (apo.stolilor) = Fapt. 

Efe(s) „(Epistola lui Pavel) catre efeseni" = Efes. 

E(Ic), EkO), Eklc(^ ..Ecclcsiastul" = Eel. 

E(r), Ere(rfi), Ie(r), lere(iTi) ,,(Plangcrile lui) leremia" = ler. 

E(v), Ev(r). Evre(T), Evrc(nT), Evreo(rn) „(Epistola lui Pavel) catre cvrci - Evr. 

Eze(Ic) „Iezcehiel" = Iczcc. 

Fili(p) „(Epistola lui Pavel) catre filipcni"= Filip. 63 Ioi(I) = loil 

Io(n) ,.(Evanghclia dupa) loan" = loan 

1, 2, 3 Io(n) „(Epistola 1, 2, 3 soborniccasca) a lui loan" = 1, 2, 3 loan 

Io(s). 0(s), Osi? „Osca" = Os. 

Io(v) = lov 

Isa(i) „Isaia" = Isa. 

Is(ch), Isch(d)T ,.Iesirca, Ishodul" = Ex. 

Isu(s) Na(v) „losua sau Isus Navi" = los. 

Iu(d) „(Cartca) luditci" = lud. 

Kola(s) „Epislola lui Pavel catrc colascnl" = Colas. 

1, 2 Ko(75, KorinltF), Kori(tfi) „(Epistola 1. 2 (a lui Pavel) catre corinteni" Cor. ci". si supra Bi(t) 
= Deut.; cf. $i infra 2 a Cronicilor") =1,2 1, 2 Kro(iT) „(Cartca) 1,2 a Cronicilor" (=1,2 Paralipomcna) =1,2 
Cron.; d". si inlra 1 , 2 Pa(r) 

Lu(tO „(Evanghclia dupa) Luca" = Luca 

Ma(I) „Malahia" = Mai. 

Ma(r5 „(Evanghclia) dupa Marcu" = Mar. 

Ma(tn) ..(Evanghclia) dupa Matci" = Mat. 

Mi(cH) „Mihca" = Mih. 

1 Mo(i) = „Cartca intai a lui Moi.sc" (= „Gcnc/a") = Gen.: 

5 Mo(i) .,(Cartea) a 5-a a lui Moise" (= „Deuteronomul") 
Zako(n) 

Ni(z) „mai jos" = Ps. 

I, 2 Pa(rl, Para(T) „(Cartea) 1, 2 Paralipomcna" (= „Cai1ea 1 
Par.; cf. ^i supra I, 2 Kro(n) 

1 , 2 Pc(t) „(Epist)la) 1 , 2 a lui Pctru" =1.2 Pctru 

Pla(c) lc(r) „Plangcrilc lui lercmia" = Plan. 

Pri(c) „Provcrbclc sau pildclc lui Solomon" = Prov. 

Ri(rn) ,,(Epistola lui Pavel catrc) romani" = Rom. 

1 Sa(rtT), Sanio(il) „(Cartca) intai a lui Samuel" (..Cartca intai a regilor") = 1 Sam. 

2 Sa(rn) „(Cartca) a dtma a lui Samuel" (= , .Cartca a doua regilor") = 2 Sam. 
Su(cl) „(Cartca) judecatorilor" = Judec. 

1, 2 Thi(rn) „(Epistola) 1 , 2 (a lui Pavel catre) Timotci" =1,2 Tim. 

Vi(s5 „mai sus" = Ps. 

2 (Vtori) Zak.o(iT) „A doua lege" (= Deuteronomul) = Deut.; cf. §i supra 5 Mo(i) 

Cuvintele §i e.xpresiile slavone existente in sume ^\ predoslovii au fost reproduse in 
transcriere internationala. Dam mai jos traducerea acestora: 

a = dar, iar 

d?nf = zile 

esteze = de asemenea 

i profcK procaci = §i celelalte 

no = la 

off) rzUiJslva Cfrva = de la na^terea lui Hrislos 

psaltiru, psaflf, psa(l)ti(fy = psaitire(a) 

Skiva slei edinosuslnei i zivolvorqslei i nerci(z)delimei Troicy, 0(t)cu i !viii i Stnni 
Dchii. viisegiki ine i pr(sTna i vu veki vekofniT = Slava Sfintei Celei de o fiinta §i de viata 64 datatoare !ji nedespartite Troite. Tatalui ^i Fiului ■?! Sfantukii Dull, acum iji piirurea sji in vecii 
vecilor 

Sluu = stanta 

V77 leto = in ami I 

In coloana in care sc alia Irimitcrilc in slavona la cartilc biblicc sc gascsc insa si o 
scric dc glosc marginak\ corcctari sau cxplicilari in Umba romuna (scmnalatc in tcxtul 
propriu-zis prin * sau prin '"). Accslca au lost rcprodusc, ca si tcxtul PsaJtirii. in 
transcricrc inlcrprctativa, dar din ratiuni dc ordin Ichnic, in ca/.ui accstor marginalii 
(pcntru care in original sc rccurgc uncori la abrcvicri prin suprascricre sau contragcre) nu 
am putut rcspccta intocinai si randurilc din tiparitura, ca in cazul textului dc ba/a. 

Am considcrat utila si ncccsara inlroducerca, la slarsitul editiei. a unui glosar. care 
arc rolul dc a facilita Tntclegcrea textului dc catre cititori: el cuprinde cuvintc rare, 
invechite, iesite din u/, sau care au nuniai o intrcbuinlare regii)nala rcstransa, termeni al 
caror sens dilera de eel literar actual, prccum si uncle lorme l\)nelice sau morlblogicc in 
Icgatura cu care Icctorul modern ar intampina dilicultati. Unii dintre termcnii cuprinsi In 
glosar au lost inclusi intr-un articol publicat in secolul trccut de Ion Papp, in rcvisla lui 
Gustav Weigand „.lahresbcricht dcs Inslituts liir rumiinische Sprache (Rumiinischcs 
Seminar) zu Leipzig", Leipzig, 1S96, p. 170 - 1X2 (cu uncle grescli dc rcproduccre a wwox 
cuvintc, incxactitali sau lacunc legate de semnilicatia accstora). In abscnta unci editii 
moderne. singurcic surse lexicogralicc care au cxccri^tal material din Psullirca dc la 
Balgrad (DK, DLR si TDRG') au avut in vcderc numai lista lui Ion Papp. 

Subliniem ca prin proccdcul transcrierii intcqirctativc Iblosil in cdilia de lata ne-am 
propus reproducerca cat mai lidcla a limbii originalului. ,si nu unilormizarea limbii sale; de 
accea au lost respeclate lormclc arhaiee, populare. regionalc, chiar daca in tiparitura 
acestea alterneaza cu cele literarc actuale. Scmnalam uncle dintre parlicularitatilc fonctice, 
morlblogicc si sintactice ale cartii: 

a) lonclicc: asu I^T - asca 246'; ava .,ar'" (auxiliarul conditionalului pre/cut) I ! V 
- an- IIP; halirioci/n-va 103'; blastama 260'; catra lOX'; dcmincata 107'; dcsart 24,'i'; 
diirmitalAif: d/iia 19(J'; /rainscalc 2b(V : Jh/naiia-vor 2(i5': hcrhcntc 124'; jyhavasca 25'-)': 
jchiiit 125'; itnpica 2A1': indarapt 2AT : mhcrbantat 136'; w/Jun 250': maiiuntcalc 159'; 
minciuinjasa 265'; narocij 24V: iiuor 240'': parcafc 110'; pciirc 260'; picioarilc \\T: 
ladkc 108'; rasipasca 120'; rasipcastc 120'; rrca 263', 265'; sara 107'; sfcaturi 156'; 
spanmntaiu 174'; slinca 110', 218'; slrai;a 5': sliviiii 65'; tinar 24'; tiilha 245'; iisca2Hf: 
vaduolor 121'; i ibor 1 59' etc . 

b) moriologice: ara ,,ar" 111' - arc 111'; armcci „armci"" 113'; carii ,,care"' 247'; 
ciira ,,aiergau"' 284': Jcpj/Yj ..departeaza" 299'; fcacc „lacu" 251'; t'acuin ,,racuram"' 286'; 
linn „ruram" 244'; groapc ..gropi" 260'; hotaralc 139'; invancura (invanguva) „invinscra"" 
115'; napaslc .,napasta" 236'; pcstcrc „pcslcra" 261'; said „salcii"" 255'; stmrtc ,,soarta"' 
244'; sufcrcsc ..sul'cra" 151'; tatui .,tatar' 293'; iwgiii „unghii" 127'; Ibrme vcrbalc 
iotacizate de lipul sa scoala 151'; s^ va/ ,,sa vad" 112'; conditional oplativ: au vrut 
acopcri 243': au \ruf licacc 243': grabi-rcas 9^': xicc-rcas 219'': inrinitive prohibitive: uu 
alingcrcli 199'; nu I'accrcti 199' etc. 

c) in cazul unor forme sintactice care reprezinta calcuri s-a lolosit in transcricrc 
cratima: iacatori-ncdiicptaic (^2': ra/iina-p/cioarcior ^podnopc" 187' etc. 

Lditia de fata nu ^i-a propus sa ofere solutii in privinla problemelor complexe ale 
raportului textului cu surseic sale, ci doar sa repuna in eireulatie un text care, in poHda 
timpului seurs dc la aparilia sa, acum 350 de ani. in tiparniia Mitropoliei din Alba lulia. se va 
dovedi aeeesibil :ji interesant pentru eilitorul modern, ce va aprecia cu siguranta cursivitatea 
$i fruniusetea sa. 65 4ef ^$M**i*<iiM» •»!•«» «»M«> «MI4» •»CH» •HH>-^jl?«> 
'*<;#?«$' il4>6fH^iTJf ASK nprn uiH^in'XfiT^?^^ 

23*lS^ tit<tlt VoVMM4 UJH'|«M^YiaJlii a it* T oy •^MA»Mt», "^^S* 

"tltSt ^MA"*^* *^^'W*M C«'C«1f^'*««<*»A6»« HERO'S" 
t;*»; XHXOCdCKE. nf ©.AHMrX f XMlHtOKX^ 5 

^^fS* n«f1^K4, AgHntivns. kVtoata Hii'ri&ii^SlMullMf^uu, ^ 

JL*MT«I* Mo-tW, -I^AM*** ♦TIIT4TA, "^JL-iA. d&sfs-^ cSS-^s |HK4 6t{i«xi M nf«tAA« 
66 <I> 


PSALTIRU. 

ce sa zice CANTAREA 

A FERICITULUI PROROC §1 IMPARAT 

DAVID. 

CU CANTARILE LUI MOISI 

§i CU summa ^i randuiala la toti psalomii, 

izvodita cu mare socotinta den izvod 
jidovesc pre limba rumaneasca, 

CU agiutoriul lui Dumnezau §i cu indemnarea 

si porunca, dempreuna cu toata cheltuiala a Mariei Sale 

GHEORGHIE RACOTl, 

CRAIUL ARDEALULIJI i proca?. 

Tiparilu-s-au intru a Mariei Sale tipografie 

dcnlaiu iK)ac), in Ardeal, In cetatea 

BELGRADULUI. 

vii leto 7159, a oft) rz(d)stva CTiva 1651, deke(in) 25 dne ! Cinstitul si luminatul semnu al Mariei Sale, 


Craiului Ardealului si a Domnului partilor 


Tarai Unguresti si a Spanului sacuilor. 


" 
esteze i procaii 
R 


^sl <«& i^ 


G 


C 
D 
T 

s 


\C^(3m^$i. ' 


®^ 


A 
P 
U 
^jujjj Wi PI •^^{i 


I 


1 Kon<n>(tE). gla(v) 14, sch 19 


P 


*Tn beseci- 


In saborul* crestinilor mai voiesc a grai cu Tnte- 
! rica 


1 

i 


les 5 cuvinte, invatand pre altii, decat 


1 


zeace mii de cuvinte in limba striina. 

67 'h K f AlO A k ^' f i, i^ A S A S H • 

/A ^< A O CT H II '/rt '/k 

reCDfne.pMK omh- 

J|,M AAHA<*Jt«H A^tf^l Kf 4B <I^TA»A4«? 

K* ^_^»\tili^A^H Mt('£ A/tATHSt. 

A»H AtT» m»l «rO/lT» 4^^nTfA# AS+ty 

'8K*Offl a/k A.~l*OA«AO|ii5lC/^VH A^nTA BI-^tlTA'T 

■-■ ■ — ■ ■ ' " ■ -I 
♦ "I* I SfSSfS w^i^oihi^'ii y 2&2l3 <|)Atf ji^Ti(4# co-^f'Af (tpf^H"* «'*'^*7 '"/• ^iH mn »n<« 
KXHif , mn nA04* m^i AMpinqH^aiH <nf » Hi^HSjn uh, 4 

UIA 3M"ff ;rC7A43 AAAyQyGyMQt KX fXCUTiTA HI 
ICXTOUJKAO^fc, ^IC A H^n04TI WP^H KJi fSHi^ ^U AAK 
A4 tDH g^)rST4TA kJjH l^V'ni fiAl? ttlfi <npi Jl1<A ? ttfA 
AAHA4 (4>1t^(fM (4Al7A(Tf 4{Xn|4 4T04Tf AVK/VfHAl 
«4>HH"'»H filAf^Kl niff (4>H1^7a M A^K^Jf IC4 47fA4 J^M 
Tf^K4ffAf «IH« (TfXAWYitK>K7AAHA4 UiHE^N%T4TA 
«|>HqTjH (4AI,K'J AfH GTHIKA OBH^HH KIT4A aVmj/^K* 
«% Ap4T>R?aiM tTflAWl-f ly* AAHA4 tllH r5fMlT4T>K A?, 
fCT (A0r04^r ^Tf'ili AOK mf( tt}4AAfHH7/|^A0K ^f SHI*? 
OJHSXTAr^/J^TfAAT A<>K gA ^T04pf, i^lH K^H%T4TA 

A^H in«i CASf N7e mmfi sjnnt, ki f,^nx. mTonJ^ Antii 

K^A <pl1A W4AA(HIH UifAOly OIH T){*H87 JLfH f4s4T¥A& 
A0;b1<AWfr& OiH HfCXHK^BflC (IH ff4TUOICOS't(K A^tU 
rtM ITAT^, aiMAHff4 /f^Tf^/ K4yA r^lTA,.TOIl AA4MM 
Tf^AMtO ^^fmi^l^H y^T^^AAXAT* AHMEH^ niHT^^Ici 
^A A6 c|>lt 4ntjl'S(K AXR^^AAO^b If A Hf cVHfdC^UlH CSfl^ 
t(f>Nf4pX.,f.n^Kfffyrf i^T04Tf nift^HAf II'SM'ZHtJ^a'/m. »/ \ 68 <II> -V PREDOSLOVIE CATRA MARIA SA, 
CRAIUL ARDEALULUI, 

Cinstitului si luminatului si Tnframsatatu- 

lui cu dcsloinicic si cu crestinatate, 

milostivului 

GHEORGHIE RACOTI, 

din mila lui Dumnezau Craiul Ardcalului, 

Domnului partilor Tarai Unguresti si Spanului 

sacuilor. esieze I pro (c J. 

de la Talal Dumnezau, pcntru Donmul noslru, Isus Hristos, 

mila, pace si domnie fericita, cu biminta 

inframsatata pohtesc Marii<i> Tale, 

ca Domnului mieu milostiv! 

unu-i Domnul tuturor si mila 

Lui easle spre toate faptele Lui!" 

Asea canta Tmparalul si prorocul 

David, milostive doamne Craiu, psalom 
144, slih 9. „Tuturor" ce sa zice? Inca si pizma- 
silor Lui, diavolilor, carii lupta neincetal 
PREDOSLOVIE improtiva slavei Sfintiei Sale, ca pre dinsii Tn- 
ca-i rabda si-i tine spre bataia celor paeatos; si 
face sa rasaie soarele Sfintii<i> Sale, spre rai si spre 
buni, si ploaie spre direpli si spre nedirepti. A- 
sea zice Hristos la Mathei 5, stih 45: ca raotatea pa- 
catosilor inca nu poate opri ca sa nu fie mi- 
la si bunatatea Sfintiei Sale si spre aceia. lara 
mila Slintici Sale easte asupra a toate lucrurile 
Sfintiei Sale, ca n-are Sfintia Sa lucru ca aceJa din- 
tm carele sa nu straluceasca mila si bunatatea 
Sfintiei Sale. Ca den biciul si din bataia Lui, inca 
sa arata si straluceaste mila si bunatatea Lui, 
ca sloboade intr-un loc spre oameni, in loc de bici 
si bataie, intr-alt loc El intoarce den bunatatea 
Lui spre blagoslovenie si spre bine; ca dupa potopul apei. 
cand facea oamenii oras si tumu den sfatul 
lor eel orb si nebun, vm sa-i batgiocoreasca si 
sa-i bata. Si limba intru carea graiia tot main- 
te li-o desparti intru multe limbi, pentru ca- 
rea le lu a parasi lucml lor eel nebunesc si sa ras- 
firara in pribegie in toate partile pamantului. 69 + S3^^ A4 M^fM <4 K?4M. ^r-^ 'hTi, Ahtahao Af qjHiSi^ ^totj AiTeNAf A' njsnjBi 

^Wh»;|17 6V'^"''>»' 4TOTf <J>%TXfHAf,AA,Sf»C7erp3J* 
UIH COf^f-*^ OIH nirSH I'M ^Tf 5/^0 VUHfMHA rCp<^HlJfH, 

TflH tGjiuilAf erVniT^Aj^H^^AHff^ X'-^M^HIHAO^fc 11 

U'i'UI^UlMTOlj /fTfOAHt* BCffc iaAA4 nff A«N^»<}« 
*fCA AHf«nT>f^T^4yK>TOfM,-^T^^<fn%f%lJf>*. a5^ j^c, 
rtl«T«5^lil'<'HHllA AHEflH,4ICAA5^ ^ICJK. KiaAA^ A^^^'^'? 

T5»?HA»,UQH xiM'r04Tl «fE^H'MIAI,«nj» KfJ^K^H;* '"'' 

cnfi ufr{»tM\A Atrt to lAAHf-tnT^ ui« 4a«bimt;i;, 

UJH K^UJHHHAA^. FIIt^-^I^'^ <|>04jlT«H A* Tf^ff-* W 

• ^BfiMJK Ai Ikm^ AiyH ^^AiTcH^jci (X n;«mBf A&KX 

qvATJt. ^rVrt AHfiHAf, ^^t^I^ahV^ ao| ka t^L^^^A't 

•f*. neTfATrijiTA4VA'S{5iH ojH^nfV ^iiAH, ^3/4 A» 

P^«AArH,A'^^?K' Ka/^^V^* /j^'ro>tT«AirKHA»,Bril^A 
dtCA^JiTK/AAifl WTIHi-A* W /t^ hXij^R <M4AAinr«^5tjlH 

/KToVf AMCHAryaiH t% n»mtiffi,>laKJf. cvaTa Ax'^Cytn 


I I r««ni 


^^._nfecA^«^,_„t^^ ri'/t XAf«ipi:,»«AAiM 4a3^H 1H«I r^lAqil /^AKEJi tl M 

'»iMi/)« : mnKiKfiAtitfaA act* AS'^'f '^'*^<"?hp* 

^fHTXA A«TI Ae"^"**''^^A aVh ^MHZ\i, K66TH •1 

4 c'/aiiij fx 4>>V ^ahV^k, tiuj n«4T* >^nf A'^pi^riJH fi 
w mri 4<«/AT^T047H. <pf'iMO A'*?* <*AX»t aaah^i./ 

ACrr 4(4JH ,t^AKffH,HSAA4H tZHia^f K&ffHtQAtyKA tZ 
/t^qtA-t r>K. UJH A\llT» II 3H1f,»Cl iwAAHHTfA HHAAt NX 
14 nXTA AX4 /JvT^lAA4?f^ A^^ «'*'*"'^«*:» 't" ''' * 

n-^^'An^^nAS^r^icofM: Af. k^aaxat* AXKcif/H A?y 

AAO4((7404T^ OIH 4 A^"?4^'*'^"'*'^« '^'' "*" """• *V <pO 
rtO 4r«XH >^Ahf A «TifMH*,».<1E0fV' A.T'iM ^ftt A 
ttl47Kl tHN» rptAt^JI ^vAHCJt <Tf»HM»,^l{ r»lAi|<l tt' 
isAfHtlAO ft A-i Ji,MH^,^d mfl ^t^iAtii. t0.lA«J»HAC, 

aiH tnat 4fi'rf\AA4f^ Ao^y^/i,* HnMt wkaj ^utA-iyf^aH 

"" /:/,c4 70 1 LA MARIA SA CRAIU lara in Tcstamentul Nou le intoarse si le deade blagoslove- 
nie apostolilor, de stiura in toate limbile de propove- 
duira Evanghelia a toate fapturile, Marcu, 16, stih 15, 17. 
Si sosira si paganii intru uniciunca credintei. 
Cum prorocise Isaia proroc, 19, stih 18, zicand ca vor 
grai orasele Hghipetuiui in limba hananeilor, ce 
sa zice ca vor tinea o credinta direapta si o 
leagc si tot intr-o limba vor chema pre Dumnezaul 
ccl dirept intr-agiutoriu, intru Tmparatia lui Hristos. 
Pentm stiinta limbiei acmu inca cheama Dumnezau 
in toate zile pre toate limbile, dentre toate rataci- 
turije si den toate nebuniile, spre credinta si 
spre stiinta lui Hristos cea direapta si adevarata 
si cu o inima. Pentr-aceaea, foartc-i de treaba si 
in vreamea de acmu a sli in limbi ca sa propoveduiasca 
Hvanghelia in toate limbile: intru limba lor, ca sa intelea- 
ga. Pentr-aceasta au damit si pre apostoli in zua de 
Rusalii, IDea(n) 2, ca sa stie in toate limbile. Carea ' 
acmu cu mare osteneala o invata oamenii, a sti 
in toate limbile si sa propoveduiasca Evanghelia lui Hristos si 
sa aduca oamenii la uniciunca credintei. ce sa zi- <III> *in besearica PREDOSLOVIE ce la o credinta dereapta. lara cine graiaste intru 
adunare in Umba streina, pre sine Tnlramadza, nu 
pre adunare; numai asa-i cine graiaste in limba stre- 
ina, invatand au cantand in adunare, carea nu o 
inteleg ascultatorii: ca cimpoile si lautele 
carele nu lac osibitura in sunet si nime nu le 
inteleage. vStim ca credinta caste dentru auzit, iara 
auzitul easte den cuvantul lui Dumnezau cuvan- 
tului den propoveduitura, iara propovedania tre- 
buiaste sa fie in limba, sa o poata inteleage si sa 
o stie ascultatorii. Frumos dar a lui Duinnezau 
easte a sti in limbi, numai sa viaze cu dinselc, ca sa 
inteleaga si altii ce zicc, ca aimintrca nime nu 
va putea lua intramare den cuvantul slant. 

Pavel apostol, 1 Corintheani, 14, cu multe lucruri fru- 
moase arata .si aduce inainte ca nu-i nici un Ib- 
los a grai in limba streina in sabor* . Intaiu, zice a- 
sa: Ca cine graiaste in limba streina, nu graia.ste oa- 
menilor. ce lui Dumnezau, nu spre intelesul oamenilor 
si spre intramarea lor; unde nime nu le inteleage si 
nime nu sa intramadza den cuvintele lui. 71 ■■ • ■ ■— ■ ■ ^' ■ - I ■■ ■ ^^t>.\^iAf» ) shif Kimni rfiAtjif t^^'SM tT^if.nfy 
nere tinMt HXA ^qiATyf, ffA ho,<u.> r/mJK jc^ai no 

Tl «lAf <^HlSTn?? ^xTf%'V»ilfA 4Aa«^/'H- SiTpfA, 

4,1 riTHT^A/^J^f^lAHfiT;, OiH ^,» f tTt'»r fH^'f* 
SOW MK4.1I rtK«154 l^«M r^T4 7 KfrlH «4 £{ H ^f tf CIHH 
HA7lC% UJH ^/MHJ»;'?:A 4TO»r fiaTf, f OHiCS , ^HAil^r. 
n«#S1H(l UJ4AA*HHAO <1H ^"n'j^S'I f f ^Urg lilg ^1 rA4fl{ 

^^t\in'ih'ivi 7'.iiH ^JA^wV^ ;^AAii<fafic*,HjH A4 ni^p-i- 
H»>4,< H^«i»'i TtAici/H l^^(/^^^A■^' CX^ITfAf A 3 4Aaf<«<f«» ^* UiH rA4<U 'f Hr.'HAO A-i?-?^ (JOtTShTitf »?'{■& MH/W« »)■«<* /KT#4AA*. /.{Tfi'AAf . iia dbcfe rife MOB tVy cS^So 

U«Ae ASH HIAAHK;K?rC«Mfl4P-« HfA r^ ^^nffX/tf KB ©H 
16 ly^* e^UlM i^UJA'tni, IBM A#T» A4 HHHAA4 ASK. 

3rti»e» 'IhHI /fv84li* 4«nf«4r^ AJi« yi^AAH^l yfvAH 
fi;^ ITpi/HJK,^Tf5^4^J^K4^*»tt>n^'^H» XflcVATlTOflH 
K4 «'&H5^no4TJIi3M1l, j^/MHJIfc?n^< ^VritrtMA Ai6f Kit 
AA^H (CsH^HApKX Of I tf H J^/^H«Aty« Mjfn04T»3M«, 

K^nHjL4 <4,ici(l84 KiS^ae^T niiTA MlKijAAAHAAiT 
fi,t KIT 4AUiH9 n4Bf A /^AHKH (T/fHMOOJH ^K-* 3Kfl 
401*7X1 /VA4H «OA(|lf /^TpA5i'H4^«9« rpi«{K^,e, 
Ki^fiHMTI KT^ /^t|f Af f4 IC4 «l fB'ttjf CUM AAJJTh^ A'^I* 
a-f-lf AA^M ACKVB>*><'rf /f^AMSM fTf f HH«:r ^? 'f O^H^A'f? 
C^Af* nf*<TI4ll«TA npftTI TOATtf ji,][9A ^MHi 
a¥h A^MHN4T H»A« 4^H4I^HTI,^I TffS^^lUf t%^Aie 
f.Tf)iAJi,)^HA^fy, fi,ej^if ^ 'f-AOr?'fA • Ain*^ S^nfy K^T'^ 
ttZIU /fit'fcOdk HaMtAf A'^"^'^^'^?'^" '^ I^P*'*^* A4A4 
A^H^U IcSfw n04Tf d>H Jiff A? (€4 <T /f-qfA-fr* .' ^"^ 
IC4<I54BffTH 4^AHffA JTflJMH*. f cfiH T* fT^fil Afc A4 

i ^ 72 LA MARIA SA CRAIU 
<IV> 


A doua oara zice ca cine graiaste in limbi slreine 
numai pre sine sa inlramadza, nu pre adunare, unde 
pre e] nime nu-1 inteleagc; iara noao ni sa cade toa- 
te sa le facem spre intramarea adunarii. A treia: 
asamana cuvintele in limba streina cinghiilor, 
bucinilor, trambitelor si alautelor. Aceaiea de 
suna numai, si nu dau osebitura, de nimica-s in- 
tm sotia oamenilor; cu trambita de nu va suOa, 
de gatit au de incalecat si de gatit spre raz- 
boiu, nime nu sa va sti gata, nici va sti de ce sa ti- 
nea. Ca si Dumnezaul Atotputeamicul, Cisla 10, 
porancise oamenilor Sai in pustie sa se tie de glasul 
bucinului si in slujba dumnezeiasca si la purcea- 
dere; ca de bucina cu 2 bucine, trebuia sa se adune 
toata multimea; iara de bucina cu unul, numai 
balranii sa aduna; cand bucina de purees, toa- 
ta tabara purcedea. Asea, cuvintele in limba strei- 
na, de nu sa va talcui sa se inteleaga, de nimica-s 
sunetele lor intru adunare, ca si glasul cinghiilor, 
tara osibiluri; ca nime nu sa inlrama dinlm eale. 

A patra, cine graiaste in limba streina, numai *sabor "in beseareca PREDOSLOVIE cc-i prost inaintea celora ce graiaste, ca ei nu-i in- 
telcg lui ncmica, cum n-ara vrea sa impreune cu ei 
ce stie el si inteleage si easte la inima lui. 

A 5 : cine invata au sa roaga lui Dumnezau in lim- 
ba streina intm adunare*, opreaste ascultatorii 
ca sa nu poata zice ,Ainin" pre rugaciunea lui, cu- 
mu-i obicina, ca pre ce nu inteleage, nu poate zice 
,AiTiin"' ca sa intareasca cu aceaea si sa pecetlu- 
iasca mgaciunea lui. Mai apoi, intareaste singur 
cu pilda sa, ca sava c-au vmt putea grai mai mult 
decat altii Pave! in limbi streine, si inca zice 
asea: ca mai voiaste intr-adunare* sa graiasca 5 
cuvinte cu inteles, ca sa inveate si altii, decat 
zeace mii de cuvinte in limbi streine, 1 Corintheani 14, 
stih 19. Preste aceastea preste toate, Duhul Domnu- 
lui luminal ne da inainte ce trebuiasle sa facem 
intru adunare: David in psalom 101 asea zice: „Vesteas- 
ca-se in Sion numele Domnului; si in lemsalim, lauda 
Lui!" Ce cum poate fi aceaea, ca sa inteleaga, dea- 
ca sa va vesti in limba streina? Sfantul Pavel la 
Colaseani 3, stih 16, asea zice: „Sa lacuiasca intru noi 73 I ^i-!3S A4 AAtfi'A |4 Ksiw. c3-r-:^ UA?(A'^5KH-Vt&,UlH HfOM«J» AO tllH dlOAOfi^A AO«fc T*^ OA.'. tnff no\A ('«4 a'^»T, ra»*. CICUS4 <|>41l >i!smiTOfMA ^ 
tf AA4« Sf^l'^'Ofi S4 t^H tifiiTATJf. n«AA^H4 ttf'H'^"" 

«4Af ,fvS'£ 1 4,n9M'{n4 aao^i^Tk aJ^h ^c?"'*' aati cs 
iHsf^ra, rjiAfic/ATiToeiH Xa^fc j>sHiTJ^Ai , uih 

HK'f n?Ti a'/« . n»«r^JT £a (1 AfAT^ K^AAHnJlTk A 4 OIH 


m\nk 

; JTffCH,?. ,'1 AOi/4 II /il<;i) /fvUMCrA 7 UHi .|>M4»^h,'r A A6M 
^aTk,^!^;, |!cA HX(fc EOHTI:? )f4f»A*(|> *!akA'E* STfll" 

H «. tLM HjiAi ^iifAfrt, U!Hk2 t^^HJ^ (T,6c«k niritH , 

If* •»{ (AifKf <iC;, {A«f 4 AAAMI^ffa)f>R;>f.AHS*. JTf<«fi^ 

Kf f u'ArTM^^to, K« ^4 fj'^f'm Af fivi:, tun liii ri 

4.1 IIH A^ nfJtZjlUK n^'TlfH, II {% KKAAA rnfHKliH yiU 
• , I ■« ' / / .. / ' ^ / 

XTSKTIBHHIM, tDHKTA«ri«Hllf, K44IH Hf/WKIC-?. H» 

tti«6 IC45TI OIH \sViX. KIMT^ 7 T'iT^A MOTp: UJH ^-Bf 

T04'T.«, mTHHUa^TI 4t(A.(t. Kd r4Kllf Af,UJH KJI 0411* 
K-l?SAItf, cpT.0 * Jki TOAT*. l|l(Kf1t44j UiH /^K* 60t 
rp.tkiK^ K4UJH WAAi^AI., 4ai,* OiH AtiA\ II r/tltdCl /f- 
AH/WSM fT^HH! HI 4- qf AlriHAoU) . ^ 

^ilfsT/K TO,iTI 8%^1H aVai, RJH AlZ-t^^XAl 4 «t^nTS 
/A^^fl'^ 'r4 AAATJIfif AO'^AAHf KM'* 7 4*04f'ri (J,AA«I^I 
A'.JJf yilHnfi AAiJI A4i(i,4 a5j''m AAAK^%/, 4H n0^lMt«T 
HS.XU <AX.-j1HA0 AAl^l'fH T4AI /j^npi){H^ KtiyCei^C<^ H CT» 74 T LA MARIA SA CRARJ 


<v> 


den destul cuvinlclc lui Hristos, iara sa le vor vcsti 
in limba streina, Tntru adunare*, carcle nime sa nu 
le poata inleleage, acolea nelocma sa fie den des- 
lul, ce nice un folos nu easle cuvanlul lui 
Dumne/.au Tntru adunari. Sfintele Taine, cumu-i 
Botedzul si Cina Donmului //7/rx;a?, trehuiasle 
sa le slujim si isprava lor si folosul lor trc- 
buiaste sa le spunem; si alte cranguri a credintei 
direapte trcbuiaste sa le raspundem* . Iara sa le voin 
face acealea in limba slreina, in carea nu inteleg 
ascullatorii, ei de acolea ce folos vor lua? 

Dcspre Cina Domnului, zice Domnul Hristos sa o facem 
spre pomeana Lui; iara sa o va face invalatoriul in 
Timba streina si ascultatorii nu-i vor inte- 
leage, atunce necum sa fie spre pomeana lui Hristos, 
ce mai vartt)S va fi uitata pomeana Sfintiei 
Sale in veaci, pomeana morlii lui Hristos si alte bu- 
natati a Sfintiei Sale cu de totul sa vor ingropa 
si uita. ca ascultatorii aud sunetul si 
urlelul cuvanlului strein, ce nici un folos 
nu-i pot lua. Pentr-aceaea sa arata luminat 


] 

! 


*in besearica 
*cu inleles PREDOSLOVIE si aiave dintr-aceastea din toate ca rugaciu- 
nile dintr-adunari, inca si dintr-alte locuri, 
liturghiile. mgaciunele si cantarile si alte 
slujbe dumnezeiesti numai ce-s in desart in limba 
streina celora ce nu o inteleg, si inaintea lui 
Dumnezau inca nu-s voite carele-s in limba strei- 
na si nu le inteleg si cu vina sa vor pagubi 
ceia ce slujesc slujba dumnezeiasca in limba streina 
neinlelegandu-o, cum fac papii de Ram si cei ba- 
rati leanis si patari, ce sa cheama parinti, si 
deavestavnici, si calugarite, carii nemica nu 
stiu carte si inca canta Tatal nostm, si Ave 
Maria, si psalomi, in limba streina fara de 
toata stiinta, ce aceia-s ca gaitele si ca pasarile 
carele-s fara de toata stiinta, si inca vor sa 
graiasca ca si omul; asea si aceia ce graiesc in 
limbi streine neintelegandu-o. 

Aceastea toate vazandu-le si luandu-le aminte 
Maria Ta, Milostivc Doamnc Craiu, foarte dumneze- 
iaste si pre mare lauda lui IXimnezau ai porancit 
noao, slugilor Mariei Tale, impreuna cu SEMFiON. 75 TK,^Hf Airx.i.i'/'o (SIM 'A-.: ,r,;H M^ff. nW/^ici S I ,p g' 

4A'if Cl'fOT ^K i.S h«( i!>HfHACfl6, ii/WXHStiiHp 

"I4MAI Acjf,-7<c« <a;(^ C'^'^'''=«''*7«^?' pri-rw.it a«" ncpHn 

£liHA4 |f/?rA, «C«.,C'? rr. liX^M.iH A1'i'trr4 xi ^Q 
»Ti^HAH«'riA.',yC£H4V4>OtT4 %'^-»iKAt, ^TafI jV.ff^ AO, 

AsrifUi Hff^t ftonfH, HfT"fcMa .4KyA'r'jTOfTK,nfH ^ AS 


*A4* n/:8©/,HTfc, BSMATiWIi HfnilKKTfc K'/^eAffiO 

A.» /A'*f''*« T4AJ, K'f»'*« ncx'*""^"* *"" '*'*'^*'*'* 

A4 H'aMIAXH C4''^H^'^ "'*' » tUH n^l ^T^KM^^A « 
Jt.«n* 41'^<T>K ^■/r'SM* 4tlA4i3fc X'^^"'^^''*' <^''T^ 

:p-i«ui1^ /f i|)AO^Hn^«. Kij n-iTf UiH ICS AIT04T* Ei-'^^ 
76 LA MARIA SA CRAIU 
<VI> 


STEFAN, mitropolitul din scaunul 
Belgraduluj, esteze J procaq, 
sa izvodim psallirea lui David den limba ji- 
dovcasca pre limba rumaneasca, ca sa o poata ce- 
ti, intelegandu-o si mic si mare; pentm ca vedem 
aiave ca tot cinul besearicilor mmanesti 
si grecesti easte den psaltire, ca toate slujbe- 
Ic dumnezaiesti sant inframsatate cu psalomi 
den psaltire; pentr-aceaea foarte laudam obi- 
ceaiul lor, ca au slujba si mgaciuni den Scrip- 
tura Sfanta, nu din aflaturi omenesti. Ca - ade- 
var, in dcsartu-L. cinstesc pre Dumnezau cu afla- 
.turi omenesti, cum zice Hristos la Mathei 15, stih 9 
si la Isaia 29, stih 13. Ce numai aceasta au fost 
sminteala, ca n-au fost cetind in limba lor, 
ce in limba streina, carea multi n-au fost inte- 
legand: neci popii, nctocma ascultatorii. Pen- 
Iru carea multi au mers cu mare dor la beseari- 
ca, ca sa inteleaga rugaciunile si cantarile si 
mangaierile carile sant in psaltire; iara neinte- 
legand, au mersu acasa mahniti. Iara pentr-a- 


-" 

PREDOSLOVIE 
ceaea ne-am silit din pomnca Mariei Tale si 
am izvodit si le-am ispravit cu cheltuia- 
la Mariei Tale, carele pohtim si noi de la 
Tatal, Domnul nostru Isus Hristos, sa fie spre 


lau- 


da numelui Sfintiei Sale si pre intramarea su- 
fletelor tuturor crcstinilor. 
Dupa aceaslea, rugam acelas Dumnezau sa 


te 


custe pre Maria Ta cu toata cinstita casa 
si tara Mariei Tale intru ani multi si fe- 
riciti, inflorind cu pace si cu de toate buna- 
tatile lui Dumnezau si sa te ia supt scutul 
si supt arepQe Sfintiei Sale si sa-ti fie 
stinca tare, ca si lui David, improtiva a tu- 
turor pizmasilor; ca sa putem si noi 
via supt arepUe Mariei Tale in pace, 
laudand numele Tatalui si al 
I'iiului si al Duhului Sfant. 
Amin . 

77 + 25s^ ^*F diri^ IiP6JlOGAOSl6 AAtAMh?e^ 

UJH K1Tf;K. *f9TKT0fW. 

'(jltHrt flTllT«p-^Gll I^«T^/|?Tai« 1'teT«,A,**«fV|«« 

d»d4#TfH Xf <pOAO(fc {^^AfTSAW CO 

I . ^h,% ii>cM.ui «M!irX;» AiiUH AMi,in! J^iln^TtAiT*. 
I cfec35 r^«Ao</>og''e» ^tSS^ iYa ajHA45^Ai "f '^^''^/f^" ; I , 

riAKMIl AnTAi, >^M4JI,OAU) K^f** A4 TvaaOA* » 
CaI:,? ,C, ftr . If SMI* rjXHM^i A» «njJT04T* 
<K(HnT«#4C<|>«T-«. AAJyTlH H04W . T04T-«. «CjPM 
T«^4 Jl,r X^/WHlsi5^M p(V<^A4T^, CUiM A'<|>®^°*t 

tn^i/fMi^xT^** «nfiTfj'r4^:r irpi j,05K4ii*7 uih 
♦HM /t^K^UiTVf* rc4/^M >^Alf^^T4Vf: AAJaT^TOffc 

4M;K^: TaJ, e'^C^A; iil^lTA T04TI k5^4A» 

^t.(/«|»a4't* a« JliQ^Aac«f>MiT», ninTfjBt -Jt-tAM K4 
f I c««'r* •fjl'**" ^if^M/' c4>%* JiAiVTfM Bircn.i 

t^H , K» ""^ 4^4T>^ AMTf414<T4, Kl XC UiH AiTATm 
a/h 4i«Xfc AAlfTJ^f'lH AAjiAT* A« 'nff/WVAX.' '*'*•?? ^^. 
AH Nj-4ATMf^ >^TfX AtUA 110410. XC SM^ «1 4f 4T 
Kl Mh74 H« NVAA4d>l»Ai«A« '«A»" »CXi»T« A A5< AK» 
4SH4HTI KAfMI tKfHU Jt^^M fA- C 4. 3*t4f AM«ji 78 nfe 
PREDOSLOVIE LA PSALTIRE 
§lCATRACETITORIU 

Desprc lauda §i de folosul psaltirii 

Mainte de ce am iiiceape a izvodi psaltirea 
den limba jidovasca pre limba rumaneasca, 
sa nu va fi de folos nica In desiSrt nu va fi crestinilor, 
oh, iubite cetitoriu, sa aralarn hitaiu ceaste 4 lucruri: 
IpgB iitaiu aratam ca psaltirea caste 

a carte sfaiita si-i laudata si 

31 foartc-i de folos sutletului o- 
mului. A doua t)ara, despre sum- 
ma psaltirii. A trcia oara, despre partilc si 
despre randul psaltirii. A patra oara, sa stim 
de scrisoarca psaltirii, cine au scris psaltirea: 
David numai singur au .si altii? Desprc-aceastea, 
cu vrearea iui Dumncdzau, pre rand vom grai, ca sa <vn> PREDOSLOVFE Inteleaga tt)l cctitorii crestini catu-i de destt)i- 
nica psaltirea si de treaba. Intaiu, de desloini- 
cia si lauda psaltirii. 

Pavel api)st<)l in a doao Carle la Timothei, 
glava 3, stih 16, ce zice graind despre toata 
Scriptura Si'anta a Legiei Noao: Toata Scrip- 
tura de Dumned/eu-i rasuflata .si-i de folos 
spre invalatura, spre certare, spre dojana si 
spre invatatura, carea-i in dereptale: mai vartos, 
ca penlru rabdarea Scripturilor, nadeajde sa 
avem (Corintheani, glava 15, stih 4). Accastea toate cu ade- 
var sa pot zice despre psaitire. Ca psaltirea easte 
rasullata de Duhul Slant, pentru aceaea-i car- 
te svanta, una din cartile sfinte ale Legiei Vechi. 

Si-i de folos spre intarirea credinliei creslinesti, 
cum sa arata dintr-aceasta ca Hristos si apostolii 
Lui aduc marturii multe despre mulle lucruri 
din psaitire inlru Leagea Noao. Hristos, vrand sa arate 
ca Mesia nu-i numai fiiul iui David, aduse cuvintele lui David 
Tnainte, carele-s scrise in psalm 109, stih 1: ,2^ise Domnul 
Domnului Mieu..." i pn)ca(u), m care cuvintele chcama 79 cSSdfc> HA'fATV: ^tS5 AAA, Ke-» C, Mf' nfe ^C KtH J^MM)l/kb a'/m ABJl,* 

H^M<A(t_^A5iH nOIClHHqA tiJH 6^TX1«K*, HtlC^ITiAttJ » 
Ti^Ti^etU AHSHAlUSfc , AAKtl AAltTj^fH M¥«>fVi-*H A6 
A4 /AofM tWH A'-*-* OWH^ « «"« AM 4'<*T«^f , 4U/H 

linA*^/lCni>onosi|ji,4NVA a5^m ^^H/^tih , k4J* <|jik^ 

•f iefAH'^S'i4 A«^/i'«*"'«* KlTf*. AA^IJHAAA XVA^ 
KHAU)«fc, 8*4hA& 4 4«XT4 Kt jc nfHC4^«A«A pilTH 

Hfti* A{T< Xc *i M<<' ^: M'**' AM»e'> T-*? <^'' » 

Al -, ^tC4*fAf rifMt'tUI Xf mf« A,«rA$A ABH X^Cs ♦« 
fir-* "i-^ 'x t» r ,P ^ ' ■mV "»''■' 

«7« ^lC^f^HI(l44 a5^« jft,K4fl7H 6/i Xt^NIM P%ICH^4 » 

♦ noHT4 , <fJ T-iiaaliTa,, 4^ K4inn4AO«rA , i^ ^iTa , 
XC7 ^A**'' »"*« rf?A* ^-«'v».f3'>c,K8. •fA* 3«? 

riMTM K4'#4k H»'X> IOlC0'rtf«« aHJLHTOpTK y 414 IT4 
«^* IC4nSA •frrwAilM. K^t?* Kir^»fHTi j^Cf^'KMA •cil* 
Ht^MW A<<nf»eA Ag 4A-:«< ^♦fUKJlT.t. nonwAwtftHgt c c n^t Ax: Kt,. 

tfSd^ nffAo«Ao«"e ^'35 ■Fa* 
AAATfe^i 

Jf «»-. 

Tl JIB 
HA 


ATM: r- 
<l. s • rrHaJXfA?nnsKT»i«A /f^vM/*ra$r4 9KHA08HAU7fe,j|!j» 

<% AfATi K% ICKA^IM j^if (^OJT flJTH r^MHT A_I (JAH 
3HtC*H^i: *f»Afc AST.V e'tf' H T^, eVXtTA^HTe^'i 

<ic«M^ tiH Ae7 €«> ,t'^^ ^'^•, ^"#i "?"^^ V 

C<I>HT«Al T^^ flB4'-C^ n^Tf<VMH«, Wf^Ul^n^BiA.- 
SdlHI,*. a Xm'tI ICllu'/M^At,*! ^^f^-tnT^ ^H4HTA 

IcifsilH Tf A. A^H A s'a* ^ A^% 1 4: A4 . C , E . ^^ 

1 HTMtASTA JlTTSTf^nSTJ HfAA<JS4H THMfyJClXi 

LUH ;nArH Ai^H I £^« Hi^T f ItHPA {Kf HTlif * r45H"T* • 

f^g* XiCwJTh HjITAAf nrpHM WHJ,I ^OAQt'iAf AA 

tkcTk k4«a hih a* f ETtq^T^t?* jiJM A» AO'R'jj'^ '<^« 

i[^^ UiK -^5%4%T»/*, Al tnfi T04TI AStlC|(^KAf K^ 
j^fi^T^K ICfttllHH^tJJH;, Kif^Al^m-J 4A» KrtAl^ttH 44» 

U4 ^(ttoat'sk*^ iciffAMi a« »n^« Jl'^«<^^''i'*C 

,nj; 4>inTM.f a'/h A'vrHo5J;A*-«ff»/-'^«4^^ "'/ ^^^^t? 80 414 NAPSALTl(R) pre Hristos ca-i Domnul lui David (Mathei, 22, stih 43). 

lara dupa invierea lui Hristos, vrand a arata uce- 
nicilor Sai ca Messiei i s-au cazut a chinui 
si a invia din morti a 3 zi si a propovedui in 
numele Lui pocainta si iertaciunea pacatelor 
tuturor limbilor, aduce marturii nu nuinai de 
la Moisi si de la proroci, ce si din psaltire; asij- 
derea si apostolii marturisesc din psaltire. Petru 
apostol, in propovedania lui dintai, carea facu 
in lerusalim in dzua de Rusaiii catra multimea jido- 
vilor, vrand a arata ca Isus, pre Care!e-L rastig- 
nira, easle Hristos au Mesia, aduse din 15 psalom, stih 10, 
^ 1 , in carele proroceaste despre inviarea lui Hristos, in 
Deanie 2, stih 29. Si iara Patru, vrand a intari israiltea- 
nii in credinta lui Hristos, carii era atunci raschirat 
in Pont, in Galatia, in Cappadochia, in Asia 
si in Vithania, intr-alte prorocii carele aduce despre 
Hristos, aduce cuvinte den psalom 117, stih 22, unde zice: 
,Piatra carea nu o socotira ziditorii, aceasta 
fu capul unghiului". Care cuvinte Hristos, stiind ca-s 
scrise despre El, le aduse inaintea popilor si ba- <VIII> Luca 24:46 
si 44 1 Petru, 2:7 Hapt. 2:31,35 *.Tidoveaste: 
Milostivul 
Tau sa vaza 
groapa Rom. 4:6,7, 
1 Tim. 3:6 PREDOSLOVIE tranilor, Mathei, 21, 42. Pavel apostol, asijderea in An- 

tiohia povestind in sinagoga jidovilor, vru 

sa arate ca Isus, Carele au fost rastignit in lerusalim, 

easte Hristos au Mesia, aduce marturie den 2 psalom, stih 7, 

zicand: ,f iiul Mieu esti Tu, Eu astazi Te nas- 

cuiu". Si den 15 psalom, stih 10, zice: ,J^u veri da 

Sfantul Tau* sa vaza putregiune". laras Pavel, 

vrand sa arate ca omul sa indereapta inaintea 

lui Dumnezau den credinta, aduce inainte 

cuvinteie lui David, den psalom 31, stih 2. 

Dintr-aceastea den toate, poate vedea savai cine ca Hristos 
si apostolii Lui au tinut psaltirea - Scriptura Sfanla. 

Iara acmu-i vreame sa graim si de folosul psal- 
tirii, carea ni-i de invalatura si de dojana, cum 
zice si apostolul. Intaiu in psalomi easte sti- 
inta si invatatura despre toate lucmrile cre- 
dintiei crestinesti, carele ni-e a le creade si a le 
face. Carele ni-e a creade sant cuprinse in credin- 
ta apostoleasca, carele-s despre Dumnezau au des- 
pre faptele lui Dumnezau. Despre Dumnezau ni-e a crea- 
de ca Dumnezau-i unul intr-o fire, iara in fata-i 3. 81 


aSc& i^tijTA TAKHA tiidfAT^ HOAiSi A JKSf, Vvf*^^^'^!^ 
, / <, -s^ ^ <:^ .^^ ^ -^^/ » ..','J 

T4 5A«"ow«J38yH, 'fji fv.r^ c,Hr. J^A^'^ '^'*^''i, 

;«ffA-4 •»« nsTfTK >^T^.;yWTOfK>A IMJ^A A« 'jAi^KHf*: 
H-*: SA7 '^^ 3' "• ^*^*' 1»r^TH M-lr/pHAIKj^TX 

pTA fi;,Hnj>o": ra^j* <J'4ao,m*:, ^a'^ c, e? a . cum 

A^* 4tT<TA 4c|>jviv.t, /jT^^iTHfl T04TI^41TriTA 

il_ S, IClMtbip* <lB«p«lMiie? >l'4AO, pH, C:? H. 
«- r* IClUiHaTOflMA* 4T04T»:7 'V'*A**'^^M**' *''** c r 1 ^fe^ n /rA»«A067fy dSgS rM.,^,9. i(,K,.C^H«AHT%^.4AO,lM,C,r.^ +4A0^* 
fr,C,H. ^,A, KIH aOHMK .i<|>4t,J.J«4 BfA^, +4AJ,| 
MA,C , 3 . ^,T, KX« AAATH5, -^.AK^, f «^ f Z"; ^'V? 
Uh^AA4> A^WA,fAA.^^. niK* W^ 4fXT4T 

A^M A/CTm^I . 4>ATIAf a)^H A/C**«<^^«IT^"'>* ^T* • , 
^.r4w,4,lTIAI A>fMV(H. AX BHPJHI44 U|H 4HHA 

fA AVAAMM.i(,r,n<ic5rnTMf*AVMTiH. ly^y^^l^"^ 
-V4A^,7r,H«,^,A*«n;*:,«t*A»^Jfft"«Hiri' 

^H«1;ff A aVmTjM AAi;T/fHI'y»,'»'4^0,fKr, C,4, fi, 

Hn?a: i- iAe,tcT,3 . t'«'i<»^fAe>T,!ce. 4^^-A0,f/v^;* 
T,^,H, nnft. wf» A*«npi fi«c«nif4?A,Ki A'M«5'^» 

Kill flfKimipi/* A<Tf K^TnfH** f*(ftA*'.^* tP^^'''*L 
82 *^" NA PSAiCy 
<IX> 


Aceasta taina ne arata noao aiave prorocul 
in psalomi, ca de Tatal si de Fiiul Lui unul 
nascut graiaste in al 2 psalom, stih 7: ,f iiul Mieu 
esti Tu, Eu astazi Te nascuiu". Si psalom 109, stih 1: 
,/jse Domnul Domnului Mieu". lara despre Duhul 
Sfant marturiseaste David in psalom 8, stih 13: „Si 
Duhul Tau eel Sfant nu-L lua de la Mine"; in psalom 
138, stih 7: „Unde voiu mearge de Duhul Tau si de fata 
Ta unde voiu fugi?"; psalom 143, stih 12: „Duhul Tau eel 
bun sa ma duca pre pamant derept". Dupa aceaea, creadem 
in ercdinta apostoleasca, ca Dumnezau-i Atotputeamie; 
despre aceasta inca marturiseaste David in psalom 90, stih 1: 
,.Cela ee petreace intr-agiutoriul Celuia de sus" i pro(c)\ 
psalom 64, stih 7, 8: „Cel ce gati magurile cu ta- 
ria Sa^i pro(c); iara psalom 114, stih 5, 6: „Si 
Domnul nostm - spre toti duninezaii" i proca. 

Dupa aceastea aflam in psaltirc toate aceastea 
despre Dumnezau: Intaiu, ea-i de vecie, psalom 101, stih 25. 

A 2, ca-i fara saversenie, psalom 138, stih 8. 

A 3. ca-i stiuloriul a toate, psalom 138, stih 1 , 
6,11,15. A 4, ca-i intelept, psalom 103, stih 24; PREDOSLOVIE psalom 146, stih 5: „Si intelepciunea Lui n-are nu- 

mar". A 5, ca-i bun, psalom 33, stih 8, psalom 35, stih 5. 

A 6, ca-i dirept, psalom 10, stih 8, psalom 35, stih 6. 

A 7, ca-i graitoriu dirept, psalom 35, stih 6, psalom 
145, stih 6. A 8, ca-i Slant, psalom 98, stih 3, psalom 
110, stih 8. A 9, ca-i volnic a face ce va vrea, psalom 
134, stih 6. A 10, ca-i milostiv, psalom 102, stih 8. All, 
ca-i mare Domnul, 134, stih 5. Pana acmu am aratat 
intr-acesti psalomi earele sa graiesc despre firea lui 
Dumnezau; iara dupa aceastea vom grai despre faptele 
lui Dumnezau. Faptele lui IDumnezau sant aceastea: 

Intaiu, faptele lumiei. A 2, biruinta si tinea- 
rea lumiei. A 3, raseu<m>pararea lumiei. A 4, sfinti- 
rea lumiei. IDe faptul lumiei marturiseaste David, 
psalom 103 7 8, stih 4 i pro(c)\ iara de biruinta si de 
tinearea lumiei marturiseaste psalom 123, stih 1 , 2 
i pro(c), psalom 35, stih 7, psalom 135, stih 25, psalom 145, 
stih 7, 8 i pro(c). Iara despre rascumpararea: ca Dumnezau 
au rascumparat pre alesii Sai de moartea de vecie, 
care rascumparare easte cuprinsa in credinta apostoleasca, 
unde zieem ca creadem in Domnul nostru Isus Hristos, Fiiul 83 ■f MAfM AM«I^X 4Af8T>-« U-IH CO 4i««1«4 Y^? «?*>«. 
3, <^4A07 ^%y C^ 4. ^6 «fVp« f<J)NH«f« /MlT«yM 

ffK«. llfkH'TXl IICO^HHICX, t!nf*lfH4^A (^HjjHAOy (UH 
SiTXIWrt/K n^K^TIAOfi:, ttJH IICi^A.'*^ MOIiHAO^i ■» 

fMftHK 4^4A©V B» CT»^7 ?r. Cr«A« 3HII J'4T;R, 
icf BAXAAHSTHAf A»CUJ«/K A^H, ^a: K^, C'^^''* ««' 

llHAOfb AA^JT/fH<•ttyf, -♦l-^AAo', 174, C;^*^ "^"^ * ^ 

ll€«T1^»H<*. n%K4'rfAO«4:7 O'^AO, A/»,la.ri. I « Vf 
^ r , -p- ./ ' ^ ^ rX — ^^ 

«i'a«A AAOmHAO /WXjITaflHJf mO^^4A0;,Sl1>^^e'• 
I im»f IMUJI A*«T1 AATeT»fH<-riUf,^4AO,e«7«»*f- 
n^HXk. 4KVli4 4^1T.<T <|iOAOfSA --^JAOMHAOy ^impi 

AoAOa UBH iHH ;^H«^>r4fl,Kl^4A0AAfH 14{T* TOA 

T« efMTnti'nAJ? ici <iS4 if e^H thiu (injoTHaTi^ij 

■ ' « / » ! nf9 nx 

MIT ;i 
Tl ^s'U I Austin I \ I a ir tSSOfc n j»<*o«^*» ^^, ♦[sHyito n%%\ dfATJn /►M«Ari A»r:/|»«* jLJ^* ^"^^ 

/fif,1tfr\TATt , UIH A«<njf S'UUA M©^<Tf* 1A «JjHT A 

uiH f,»f'inrM.mHlt'tt'r*. Hii M0 4.o^4^4y^x4f#A» 
iii^;r H04U) A'MM-S* t.H4«T«y-fTrAf,«,nopi»iiM,um 

- - '.* - 'Li.. " .-J-j:-L ..T-r^s/ ;^*.n.* 
a5^m A'M«<iKjr^MK*»-^*A567T,H. Hfifo: ^^^ 

IIAHHUA SHi-tiA AAA, Mn#OA . HlA^AA ATwilC*, 
^TTWf AAA«»A AA-B HIAIA^I JK, t4AO^C8,<,4.^ 
^^^fTyf^A MMHAAriH niHTfX niKATMl «j)4Tf,ir4AO, 
ir,T,r. iJHHAA4 t4>f^^* UIH <AAI^H<r*^AjJ*'^^''^_«^ 
»Vf 4()if . Xs'^ff*""^*^ HMMAATt*, ^^l■4*0,fA ftyA. ^Mt» 
H^l* .i^Hiqi: HHHAA4 AAA^n^o'.^f lKA'*p;^ '«^'^?^"*i 

r»,,j,AAo,AH;^,8. n««a forXA^/MAATi^ni^^? «rwo: ^UAyti 84 


NA PSA(rjTI(Ry lui Dumiie/au Unul nascut den Duhul Sfant si 
den Maria Fecioara; in care cuvinte sa arata ca ra<s>- 
cumparatoriul nostra easte Isus Hristos, Domnul nostru, Ca- 
rele-i Dumnezau adevarat si om adevarat, psalom 2, stih 6, 
7, psalom 109, stih 1. Despre sfintire marturi- 
sim in credinta apostoleasca, ca creadem o besea- 
reca slanit:*, sabomica, Tmpreunarea sfintilor, si 
iertaciunea pacatelor, si scularea mortilor, 
si viata ue vecie. Despre beseareca sfanta martu- 
riscasle ,isaK)m 2. stih 8, unde zice Tatal 
ca-i va da limbile mosia Lui, psalom 21, stih 28, 
psalom 1 \b: stih 1 i proc'uq. De Tmpreunarea sfin- 
tilor manmiseaste in psalom 21 , stih 23. 

De iertaciunea pacatelor, psalom 31, stih 1. De Tn- 
viarea mortilor marturiseaste, psalom 16, stih 15. 

Despre viata de veaci marturiseaste, psalom 15, stih 1 1. 
Pana acmi; am aratat folosul psalomilor despre 
InvatatLira. De ici Tnainte vom arata ca-s de 
folos si si de certare. ca psalomii cearta toa- 
te eriliciile: ca sava ce eriticie sa protiveaste 
cu crediiHi-: crcstineasca, marturiile psalomilor <X> *o parte a 
besearicii sfente 
easte pre pamant, 
alta in ceriu si sa 
vor Tmpreuna 
dupa giudecata .'1 PREDOSLOVIE invinge-o, cum sa arata in multe locuri. Dupa aceas- 

tea-s psalomii de folos si de invatatura carea e 

In dereptate si despre viata noastra cea sfanta 

si direapta; si aceastea ni-e noao a face, carele 

ne da noao Dumnezau inainte, in ceale 10 poranci. Si 

despre acestea pre rand marturiseaste psaltirea; 

ca in poranca dentaiu poranceaste Dumnezau aceaste 

lucruri (carele sa afla pre rand in psaltire): 

Intaiu, frica lui Dumnezau, psalom 2, stih 11: „Slujit 
lui Dumnezau cu frica", psalom 5, stih 8 i pro(c)\ 
ingaduinta porancilor lui Dumnezau, psalom 118, stih 1, 2; 
credinta cu carea creadem fagaduintei lui Dumnezau 
si nadeajdea carea izvoraste den bunatatile faga- 
duintelor lui Dumnezau, psalom 59, stih 8: ,JVIoav, me- 
delnita, nadeajdea mea" i pro(c)q; nadeajdea fiiasca: 
,Jntaiu Tn Domnul ma nadajduiesc", psalom 22, stih 1; 
infrangerea inimiei pentru pacatele fapte, psalom 
50, stih 9: ,Jnima inframta si smerita Dumnezau nu 
uraste"; de smerenia inimiei, psalom 130, stih 1: „Doamne, sa 
nu sa inalta inima mea" i pro(c) ; rabdarea intru scar- 
be, psalom 38, stih 2: „Pus rostului mieu paza" i pro(c). 85 5SS2SS HA -^AAVhfk* c3&d& A074-4AoVlAA9<76'76(93'9HI. IaWAIH AHCHA9ff> 

X* (nit JiiirjTA Ai m##T«4Ti wiT^«MfTaif -Itaath 
f*i n*ftx±>-f j^f HirioiiA<<n<Te AAiTluffCCllis ^^^r^Ao, 

fl» C:y6- ^I6 •Y^O'*^ 4MI rffliirtT69^VAAOyAA7«7 0, 
lUH nTlC4T/l& AATl^^H^Afc XlTOnrf HH7 ^t'^Ao', X:rT74. 

iinfoiAJK'. J^»rfywi«A a^h J|[^/Mii^»5^/f3Tf4^»Te^: 
<f Af^n f^Wnfc Ki^ttttf*. j^»Ti»,/iiKAef tx*th' 

■*"»."*' ' «./* "* ' t» '»?■ / I 

AOAArH A'A4«M,«. ASM jL.AAH<t8^mH >f,KAffH t%f,JK}^A 

fs\%fi^'t\ a/m 4'viH^^T,«i»c/n^HH;^f ^^rnwrtA saTft 

KMA T4. -t^M^,^-, fift^f ^(C4** 3Ht»AA Ucfcfl HO* 


ITA 4tCA «i P04r.*{ mHA8A*i> ■>f-4Ao,frA? c? A? e* 

KIAHAJTAAI ^Mftf Af 4T1AAK, ApAAO^ KS ^ ^ Af. 
iiHA,±y t-itt'tfy /(.'Vf^KAf*. IXflAA niHWA MOIT^- 
>Ir.(AS^, ifrf,7,rr. AWcTAc^Y. a^tJ^ai, A« <nfi 

IC..Wa'|,^ A^M ^MH<%i^ <fTJ»Ali»»TOfM f^^^^ ^6 
TfTE«> U)»A« A4i^A4 UiH A« A^f^^Af ;^4f4 AXm^^^X 
Ke<i/, HfljlC-|4A. /Kvi RlKiTAAXnaTjJA, nO?W^-, 

.irvM,, iC/14TtAA 8?iv,H (A^TcAaVh i. AA^.i;^J^ CT 4 f T tuti 86 r NAPSALTIRT 


1 


<XI> 


In a 2 poranca conteneaste Duinnezau slujba ido- 
leasca si impreuna poranceaste uraciunea idoli- 
lor,psalom 134, stih 15, 16, 17, 18: „Idolii limbilor" 
i pro(c). In a 3 poranca poranceaste ispovedania 
pacatelor catra Dumnezau, a chema pre Dumnezau 
in vreame de treaba, dare de har pentru binelc ce 
am luat de la Dumnezau si lauda lui Dumnezau. 
Despre aceastea, dcspre toate marturiseaste psalti- 
rea pre rand: De ispovedanie marturiseaste in psalom 
50, stih 5: „Tie Unuia am gresit", psalom 31, stih 5: 
„Si pacatul mieu nu-1 acopcriiu", psalom 9, stih 1 
i proca^. De chemarea lui Dumnezau intr-agiutoriu, 
nece o cearere nu eastc in „Tatal nostru" care sa nu 
se afle in psaltire: Ca in cearerea dintaiu in care pohtim 
sa se sfinteasca numele lui Dumnezau sant toti psa- 
loinji de lauda lui Dumnezau si in carei sa dea har 
lui Dumnezau. !n a 2 cearere, in care ccarem sa vie 
imparatia lui Dumnezau, sa cuprinde mgaciunea beseare- 
cii, psalom 66, stih 2: „Sa cunoastem pre pamant 
calea Ta". In a 3 cearere, in carea zicem „Sa fie voia 
lui Dumnezau, cumu-i in ceriu, asea si pre pamant", de aceas- PREDOSLOVIE tea asea sa roaga si David, psalom 24, stih 4,5: 
„Calile Tale, Doamne, arata-mi", psalom 26, stih 1 1 . 

In a 4 cearere, intm carea cearem painea noastra 
de toate zilele, sa cuprind toti psalomii, in 
carii sa roaga David sa-I pazeasca Dumnezau in vrea- 
me de razmirila; si roaga pre Dumnezau sa-1 izba- 
vasca de rautali, psalom 37, stih 21 , 22. A 5 
cearere, in carea cearem iertaciunea pacatelor, 
graiaste David, psalom 18, stih 13: „Gresalele cine le va 
inteleage?" si iara, psalom 24, stih 7, 11: ,Paca- 
tele tinereatelor meale" i proca^. A 6 cearere, 
in carea mgam pre Dumnezau sa nu ne duca in ispita, 
ce sa ne izbavasca de vicleanul, graiaste David, 
psalom 18, stih 13. Aceastea fie destule despre 
chemarea lui Dumnezau intr-agiutoriu in vreame de 
treaba si de lauda si de darea de har lui Dum- 
nezau i prcxaq^. Acmu venim la a patra porunca, 
in carea porunceaste Dumnezau sa stlntim sambata; 
atunce, in acealea vremi, slujba lui Dumnezau sta in- 
tm jirtvire, despre carea graiaste David, psalom 
25, stih 6, 7, 8: ,Jncungiur oltariui Tau, Doamne" 87 tt/^tS H» ^TrMfi, 2j!}>c5lS KKfl nm/fc 4KV»i 4 4piT4 A*"Of8«t«AI TiiCAIM A«T%K> 
K4p<A» iar<}!A* ^^4AOMH. I^f* A* '^"'^ ^H4HTI 
So'r^lM A^noptitnAI 4 4A04(Uil T4CA«. ^H^IKHtA 

t3»fH ntiniAHMlK <lt17/^n»()tN« IBH TOHH IgM AA4« 

/MillH, nMttH A/(4HAA4»H9K4^»t >f 40KKA& nidHHilHA* 

>. d / •>. - / ' »• / # ^ ' •>.• '^ 

«ni»l414»T/» HI-^At-MN* A<^A^ ■<lf4A0-W, Afy i, 4i* 
>/ -^ -*i?^ -»/ »/■ " 

RfNHUH 4>rH9 UUH 4<«CltT4l4H Hf* MHMf, Hni0'!44^. OlH 

a;i(u , 4"(Ao 7 A49 (, H7 4^ . i^H4 <&y nostKiex. ksh 

T-rKTUlf A^^H«^1 Bp-kAAiajlAyOIHCSRSprA A* O^'^f^'^ 

XkrijKi inif 4^neoTH«* nopVnix'iy* AfAro<T*j aiH 

■nAlH'J* ASA^^-^^^iVt, «7 e* nMAAAOJlH AAJjH r#lH«*. 

//'„«/'■ ■'<•» / ■-'w'l'*'-- 

#«« Mie? HntO-TJA • OIK a0iK '^AK9Mlj»Af (7 X* UU 
»i • M ' '^ -x- ^ 0t ' ~~ , ' o* It* "■ 4 

CXIS.'I'AAOy bHyiyf. MJk Xt AittOt&A A\in A*ilB< 

I I /'r— -»i-^' /» '•»/ „/ 

<4AOAA'9 '^AKOVf tytjA- ^tATOfr*. IBK f\A'tJ^. VtilA, 

V ' •' f.! I ' / >►. _ .^ ^ »- '_- 

T'HHAO, HltOAAJf^JK. 8040}.' ■|<-4 AO7 ^AB, (7 49B 7 f • 
ifiiid-, 3-, ne/>NI«* KOIITlKTtJ^f ^ MM^-l^lcS/f bTa ; 

/e <n?r4t4'fT4 rpiAi^tf A"7,':?-tAA«','V»A7C>3«,M». Al »«A 'f Ct5Cft n=*A®'A<>«"y ccSsS »♦ ^ f .i^^iAi r iT, T, r, A^ e^" HinoB.^ttyi Ae 
r/if., OJH ^.:fo'r«s>MW»fi^«ilr>/TA«f«n«r4Ti^ir*Tfi 
;flTXA;,l«MVu .4WV. N^iiOAAM,^A« 4iOAO«t7A' 

f«HHiTJf^* kV. ♦A»P^»T;.Tf,At.Tp4TC««rAr.o 
«n/,74'q. «»* tin % . :^%^'h f c ri't * JaV^A'* t ** . 

K4.7« O-l^-K^H^/l* Ky'tW HTtAf ATSh PAt^A >P.A>,*<»A « 

3Htf 

88 NA PSAirjflRi 
<XII> 


si psalom 26, stih 6, psalom 41 , stih 1,2: , jn c<? chip 
jeluiaste cerbul la izvoarale apelor" i proca^. 
Pana acmu am aratat de poruncile tablei dentaiu 
carele sa afla in psalomi. lara de icea Tnainte 
vom grai de porancile a a doaoa tab la. In a cincea 
porunca porunceaste Dumnezau sa-s cinsteasca fe- 
ciorii pre parintii sai impreuna si toti cei mai 
mici, pre cei mai man, cari-s in locul parintilor. 
Spre aceasta ne indeamna David, psalom 33, stih 11: 
„Veniti, fii, si ascultati pre mine" i proca^ si 
iaras, psalom 31 . stih 8, 9. !n a 6 pomnca cun- 
teneaste Dumnezau vrajmasia si bucuria de scarba 
altuia si, Tmprotiva, pomnceaste dragoste si 
pareare-rau de nevoia priatinului; de aceastea sa 
plange David, psalom 40, stih 5: ,Pizmasii miei graira 
rau mie" i procaq, si iara, psalom 51 , stih 1 si 
iara, psalom 108, stih 3; iara de fecioml lui, de Ave- 
salom , psalom 3, stih 1: ,JDragostea si pacea pria- 
tenilor ne-o lauda noao, psalom 132, stih 1,2,3. 
In a 7 pomnca conteneaste Dumnezau curvia: 
despre aceasta graiaste David, psalom 49, stih 17, 18: PREDOSLOVIE 


• 
,Jara pacatosului zice-i Dumnezau" i procaq si 

iara, psalom 50, stih 3, 4, 5, sa ispovedeaste de 

curvia lui. In a 8 poranca conteneaste furtisa- 

gul si, improtiva, porunceaste dereptate catra 

priatini. Despre aceastea graiaste psalom 49, stih 18: 

„vSa vedeai fuml, alergai cu el"; iaras, psalom 14, stih 2: 

„Umblatoriul fara de vina", intr-acest psalom tot 

i pro(c). In a 9 poranca ne poranceaste Dumnezau 

sa nu graim marturie stramba spre priatenul nostm. 

Despre aceasta graiaste David, psalom 14 prespe tot 

/■psalom 6, stih 8 y psalom 51, stih 1, 3,4. In a 10 

poranca conteneaste Dumnezau pohta cea rrea si, 

Tmprotiva, poranceaste carea e curata si sfanta. 

Despre aceasta graiaste David, psalom 50, stih 8,12: „Si 

Duh dirept innoiaste". Asea, cu stirea lui Dumnezau 

aratam cumu-s sfmlii psalomi de foios, de 

invatatura carea e in direptate. Dintr-aceastea poa- 

te fiecine conteni viata cea rrea si sa indeamne 

spre viata cea buna. Auzit, rogu-va, lauda psal- 

tirii din gura lui Vasilie si a lui Avgustin, 

carii, - talcuind cuvintele lui Pavel apostol, unde r 89 


SfeOS H»fAf KfcfTmfAoTCAi T^ !c:iTf Aeno-WTH-tltf ; «Jk/»«^ 

rrO*»fH~lll l«.«J^A/H.Klfi>I.A» Wa< ^lA'A'li*''' A^* 

mitiA/»M*e«» Ai KHii;i,iKA. • tLU iiAo^i *■■"** 4«.K* Al 
4.;itATic: Kitx'vTH i*nK*t^nT, nfniMitKiTcui 

'CAISMWHA HlfM«VlHAa7» "oX'TJI* nG /tTCTUKS BH 
^inji^^HAf Hn4(Tf* A« '^A•f6'^'f <* 7 '^'V-'^4*^*/"'i 

a<U n^H ^MAt^id: Kimi^i aJ^/a* c4*m*t* mtW 

niH-rf'/aiCMtwiiA ^m^Tii wAAihi'p;, 7i.vi/H^Bif'ro 
anAt'ic* ir.ft <|»<nTiAi ^tai ,^/ie»«^t f-M^nci* 1 Kr K&ftU* I I cfcSfc r»tji.otAc^ne> Ct-cfo ASimTKJMAI j/tfeAITitUfi IUHKiTT»HAI ^.lAJM'-AO AHtlTvf sit^xai HM'rVlMAI h'/W, Kl««'i n«^»ICH 4nAKAO, 

xTrfli uJMiNJH-jiMnfjjjjnaiHATHifUjHfTwnpT i^mha 

/mnr* A'CKMe** A«*"TfHK*7M?* K<^6MT»A» '^A 
AOMMA«f»»AeKVr» tl»t1 AtCAJ* » OUH Ag n<MfT* k/ 
(MKf aiK4<|>4f a: MIMkT^J «A 4>H tHHl«4 'f^^^^j^^ * 
XAAlfXT^UJ«AAlHT»A{* tAY-rfHtT*, U.H 64 4V<M 
rAitii^A KVriSHAOH >^.iA0AA7A©J n4v^A^ A'KXT »1AAl Trt'tlH. "^iACAA/A ACT! AHrtHt^IA «rtH 
^♦Al itttHMHAOfh AeiCOMflM-ttlllf Kl AA^J ,viTk7a A^-.H rif UIHftAEAl 
AAHAO|l<^7UtH n41A 1 

1 90 / NA PSAiCjTIRi 
<XIII> 


zice: „Toata Scriptura Sfanta de Dumnezau-i ra- 
suflata" i pro(cJ,- asea graiesc de psaltire: „Cartea 
Psaltirii cuprinde toate lucrurile carele-s de 
folos; lucrurile venitoare le proroceaste, iara vie- 
tile sfintilor ceale trecute le pomeneasle; viilor 
le randuiaste leage si le tocmeaste obiceaiu si (pre 
scurt sa zic, cu un cuvant), easte vistiariul 
a toate invataturilor bun, varecarele-s de lipsa 
spaseniei omului. Ca ranele ceale de dcinult ale 
inimilor le vindeca, si celor noao inca le 
da leac; beteagii vraciuiaste-i, pre cei sanatos 
tine-i si-i pazeaste; si scarba o domoleaste, 
slabiciunea inimilor noastre o intareaste; si 
gandurile noastre le inderepteaza, ca sa fie pre 
voia lui Dumnezau. Ca vazu Duhul Sfant neainul 
omenesc ca-i cu nevoie a-1 aduce spre fapte bune 
pantru slabiciunea firii omenesti, ce mai vartos 
sa pleaca spre faptele reale, lasand inapoi 
naravul vietiei crestinesti. Derept aceaea. ce fScu? 
Impreuna cu invataturile sfinte cantece sufle- 
testi si frumoase si dezmierdate si cu glasuri PREDOSLOVIE 


cuvioase, sa priimim cu mai mare dulceata 
invataturile sufletesti si cantarile psalomilor, 
cum fac si vracii cei stiutori: cand dau bau- 
tura amara bolnavului, ei ungu usnele paha- 
rului dinafara cu dulceata, ca sa nu urasca fo- 
losul leacului pentm amaraciunea bauturii. Pen- 
tr-aceaea au aflat noao cantarile psalomilor 
cu glasuri cuvioase. Ca, de-ara fi oarecarii po- 
roboci au tineri cu firea, cantand cu glas, cu de-a- 
dinsu invata-s inimile sale; ca neci poranca apostolilor, 
neci prorocia prorocilor nu o poate priimi cineva lesne 
dentre oamcnii cei prosti si leanes. neci o pot tinea 
minte deaca ies din besearica. Iara cuvintele psa- 
lomilor le canta si acasa si le poarta cu 
sine si afara; si cand va fi cineva cu inima 
amarata si manioasa sau trista si va auzi 
glasul cantarilor psalomilor, numaidecat sa man- 
gaie si sa imblanzeaste. Psalomul easte linistea ini- 
milor si pacea sufletelor; turburarile si un- 
dele iniinilor le conteneaste, ca moaie mania niin- 
tei si hlapia o intoarce spre trezvie; psalomul 91 cKSaS «4 ^A/iVUfk SfeSfS Ull'« *vn4IClH . rex "JH«f 4f«. nSTA L|HKA AAAHMVAVk 
HMM*. nffWiyKtA (\OSOAXt r\AfiA •fAA0M)iA6n K% 'I ■^ *. CU4«MfHH7 AfS-A. Hf 4 A^^f KIHT4^A •^/-aAOAAHAO^fc . 
Afl4rO<T-IV tU i\tH JL4 y aiM rA4t5^A A0« jtnff^NA HHHAAH 
M «>4AAIHHAO^». -^^AOMiA FOHTJ^f Hfl AM^"* ""* '^ 
A«ti nff /f^ytpTH ,^Tf4yMT»^l«A H««*rpV: IUH Mf© 4fAA* 
A<fc«HIC4«9lli'fH: >f!iy«T*«TA4 A» S» Hie WAH"f^** 
(UH nOfOEOIHAOifc n4^A:, THMf^HAO^i 4)pi(fl^4ff> 
6aT»SHHAO«4 MlHr^^Cfl :, A^Vf^HAOfk AliAAl KXNA : 
n/«Tf«A» Ae4>41l AIIc/mTO^JI. T^fli^f "AI AS <|)4 
tf TfT^BI : npOt^lHAO^fc ^Btt|%T«f^7 <t^8H44lJMA»p 
riAAf««7 >^T(IIOHAO«b Tlpify-UifH TAitYt^A 4T«4Tl 
JftirfnHAf,414'lT4 fl^lTOJHAI, llIH4AV«lfMAI Aj^ 

tAHH-r^K, 414«T4K^HU4 IC/ie-fw A^H* fL,^>^»^^'i^'i 
, J / ■s^Tri '».. / f I 

ata » 7 4'4.lO'W>!:y A'^ HHHAAH ^n/fT«IK,T* >f<ao«4 
' / > / "t^ - / ./' *" '•'..•> "*■ ' . > 

^' A UCilMyvp lAJM^lS A«;CpiA f,^»pf (ICyKJH (AVCAIS 

i>\fTTr<tC*7 Hn^OI^/fi. ^^4AOA^5ie 8H(TVtt «A 4T04 

' / < '/ ".• /• i'* * V 

C( HliKiapH^Oak P!i!l(,!XJH tUfAKfliA tpt^fth UiH AAtlAftf 

^\r'''.< / " •' ^ I , f 

k/a& SSs^ n^fA»fA9«Yi9 ^^ reifAfc t04AIA0«fc </*4fTlttlH. C«*»AA4, 4"*AOAA»fA». 
4A(T« K4»T( 4 ^4A»AAI!A0 IC»nfH^f ^Tp»IH«l -f 

T«pHM tvr A» «nf • 4"/*'*" A* •"?* «^4Tf At,mH Ae^ 

nf< A4HA4 A^H ^Wf_^-^1 liV^}*- IITAA^t a/h IhAI i A» 

fir* 4tuM^Ai^H,A««nfi <^^ii uiH^imM A'Pf'JToprA 
a/« Vc, tClptH A'^««M K« «*»*•»«/« ^OA^jtr A* 

»H A'WttJCT,^!! A<<nf« KJAA*f* A*iSMA»niHrM 4 . 
B. 

T, 

A* 
I 1 j^BAfcnpiici, tiriAifjit j^i ticifffiA* niH Ai«r<Tfnt 

AMI (UK A« KI80HA» a/h . H«A* >f »-*"HTI WIHI* 

Cic^'f? A« OTff'fefw, %,% m#» nxAAiTi, a< mji aaa^i, 
tBHAMntiTeTfc t«f ♦tJ/aa*. n?ftTni* a©^ Xc» 
UIH AMn»( AM<riTJ#f«w'i/H,M:4#*» A* ««niirA HicTii. 

Pp^lTtyf A* tt'/* »C«(M4f *. AH^TMAOf AA ?K Jjl^HC4'rt / 
HKf A' -f "«?* A40j>l|H <«pll . r#T<*ty» A« CT44 

Tfq*7 A* TATlAijA* -^tWAtT fflH At I f //,i 61 92 473» NAPSALTIRT strange prietinie, indaraptnicii asamana-i, pizma- 
sii impaca-i; ca cine ara putea tinea mai mult 
pizraa pre om, cand sloboade glasul psalomului ca- 
tra Dumnezau? Pentr-aceaea, care bine e mai mare intre 
oameni, aceaea ne aduce cantarea psalomilor: 
dragostea o incinde si glasul lor Tmpreuna inimi- 
le oamenilor; psalomul goneaste pre dracii si a- 
duce pre ingerii intr-agiutoriul nostm; si ni-e arma 
in frica noptiei, in osteaneala de dzua ni-e odihneala; 
si porobocilor - paza, tinerilor - framsetare, 
batranilor - mangaiare, muierilor - lume buna; 
pustiile le face lacuitoare, targurile le fa- 
ce treazve; prostilor - invatatura, invatatilor - 
temeiu, intregilor - tarie; si-i glas unul a toate 
besearecile: aceasta sarbatorile si adunarile lu- 
mineaza; aceasta - cainta, carea-i dupa Dumnezau, lu- 
creaza; psalomul, din inima impietrita izvoras- 
te lacrami; psalomul e lucml mgeresc si-i slujba su- 
ileteasca i proca^. Psalomul e vistiariul a toa- 
te lucmrilor bune si oglinda firei si milei 
dumnczaiesti si-i gradina inimilor crestinesti, lea- <XIV> ^ 1 1 PREDOSLOVIE cul boalelor sufletesti. Sunima psalomilor: 

Ceasta Carte a psalomilor cuprinde intm sine in- 
vataturi, laude si mgaciuni sufletesti; invata- 
turile sant despre firea si despre faptele si des- 
pre mila lui Dumnezau catra neamul lui Israil; des- 
pre cinstea lui Dumnezau, despre ferecaciunea dereap- 
ta a omului, despre fata si despre deregatoria 
lui Hristos, carea-i despre chin, despre moarte, des- 
pre Tnviarea, despre suire in ceri, despre sedearea de-a 
dereapta lui Dumnezau si despre chemarea limbilor pentm 
propovedania Evangheliei. lara mai pre scurt, sum- 
ma psalomilor sa cuprinde in ceaste 10 lucmri: 

David proroc sa plange de scarbele si de ustenea- 
Icle si de nevoile lui. Ne da inainte obicea- 
iurile si lucmrile jidovilor de demult. 

Scrie despre ceriu, despre pamant, despre mare 
si despre tot ce e intru eale. Proroceaste de Hristos 
si despre deregatoria Lui carea e de ispasenia noastra. 

Proroceaste despre chemarea limbilor la judecata 
si de invierea mortilor. Graiaste de .9taa 
Troita, de Tatal, de Fiiul si de Duhul Sfant . 93 i c5?255 MA -^ATTi 2fe2f5 M'r»K;*i. ^7.r?,r»*'^'Vf A»«^M*\*^* ujHA»««n«T6 
uiM A'sf WAi A'A"**'^ ^^r%wnf Afy M^n nH^HAfy tan ^ 

AWA A' <IC^fE' » AATRfll^H OlM TlfU Kj)» A"" 4''"*" ^" 
A4/a* fTf^^ ICflAKHU IL, UJH <J>xriAjfH«ij-* A* *''? * 

M'*HBV'°"' KShfHHA -i-^AOA^rH A <*»/^f A# AiH A» 

vfllXgHli: KAflTA A45^A'^<>?^* f^f* «OH3H-I«M kJT 
inATH:7lf4fTA 'f'^AOAAHAO^i. A***: A^Cj'f- UIMK* 
XC,AA AXICA^iTa , C^A^A . Xf'r^ff nlpUMAIjEUK A« 

. ' .: . v. « . Irw.. .T.. . «.T^ xAn^UA*. AA,aH ftSIf AAV AH' np» 9%Hi,)iA ^AATniTn: >f ^athoa M4h aia"^«at 

vWtn WX% /^Ti\\\\^ -♦TjVh KHn, AA\\\n zfTfAATIt 
. ' ' .. ' . . .—-T .... '.\J «» .J. ri. -^■.r , r -1 mHu ntjSl j.r«a»i 

TA 4>i» t-' Sifedfe* nfe'AOBtV:, tfccSS TA A5^«KAjf aViKfHa: A;Cp4>r»«'«:''«^/VA',^'<f»\ 

AJMC Kl <T (6Tftif'»4J<»aMC4fTf,B(l* Xlf A. cVsK HTf 

M,OA, OK, fe: ^'^n'To, A. r.Tf^H A^MA^ar, ch-. 
A 
\ IT. 


94 ''f NA PSA(CJtl(Ry 
<XV> 


A 7, spunc de ingeri, de draci si de sufletul 
omului. A 8, da poranci despre viata cresti- 
neasca. A 9, graiaste de cugetele si de ispite- 
le dracesti. A 10, spune si talcuiaste porancele 
lui Duinnezau si cuprinde laudele lui Duinnezau 
si darile de har, rugaciuneie, mangairile si in- 
demnaturile sufletesti. Dupa aceastea, 
psaltirea cuprinde dare de har pentru bune fap- 
te a lui Dumnezau; plansuri si rugae iuni in tot fe- 
liul de scarbe; mangaieri si tarie credintiei; si 
lauda intru credinta si fagaduinta de dare 
de har catra Dumnezau i procaq^. 

Mai vartos cuprind psalonoii laudele lui Dum- 
nezau: pentm aceaea jidovii cheama-1 Tehillim, 
ce sa zice Cartea laudelor, iara noi zicem cu 
apostolii Cartea psalomilor, Dea(n) 1, stih 20, si cu 
Hristos, la Luca 24, stih 44. Despre partile si des- 
pre randul psaltirii: psaltirea mai de demult 
unii o au impartit intr-un chip; allii, intr-alt 
chip, carora cum li s-au parut. Jidovii o au impar- 
tit <in> 5 parti, leronim asea marturiseaste in car- PREDOSLOVIE 


*Fie, fie! 
tea lui, care au sens la Sofronie au unde in sfar- 
situl psalomului scrie ,Amin, amin"*, acia gan- 
desc ca sa sfarsaste o carte, iara aceale cuvinte 
,^-■16, fie" le gasim scrise la sfarsitul psalomului 
40, 71 , 88, 105. Acestor 5 parti le adaoga ei 
al 5 psalom, de la 106, pana la 108. Ce aceasta impar- 
litura a jidovilor nu sa tocmeaste cu Scrip- 
tura Slanta; pentr-aceaea sfantul leronim nu lasa 
pre loc impartirea lor, ce-i invenge pre ei in cartea 
ce au scris la Sofronie; asa si sfantul Hilarie, 
in predoslovia psalomilor. Psaltirea, si in Biblia 
jidoveasca si in izvodirea celor 72 de cartu- 
lari, sa cheama Cartea Laudelor. Si la Luca 20, 
stih 42, Insus Doinnul Hristos graiaste, zicand: Zis-au 
David in Cartea psaloiTiilor: „Zise Domnul Domnului 
mieu" ipro(c)(i. Si Petru, Dea(n)\,s{\h 20, randul psalo- 
milor nu sa tomeaste cu vreamea in ceaca ce au fost 
scrisi, cum sa arata aiave: ca psalomul a 3 
1-au scris cand fugiia denaintea featei fiiului 
sau, Avesalom; iara psalomul al 50 cu mult mai nain- 
te au fost scris, candu-I certa Nathan proroc prin<tru> 95 c55^ H/I-^HTV: Sfe^ Xf H-lKHTf A4J^<KtfH<4,ICXI1,l,fc M^AOShT K if TtJA »'*■♦' • 
A\>iAHM UMMt 4«34 K% •^/A^OM)i^yOAy*^('Ti (KfH M.iH 
4nOl1 A,f Toil, AfKHLfc ()C|>H(t> KXH J, 4<S ♦.ttn^T C" 
40V»i>KS. 4 f>nipil1 7ttlH jL'Kn ». 4-II •{'.iAO, AA Af^AO} 

^fsfWA A^H i6f"H:(i??c"»^ SfJ,e Kl '»''»''^' 4-4AO, H>^K 

nxH yjs<<|si«(mn"XA -f 4atkjTh, •«« aa4H ^f^ni\OKk.^ 

i^HTtfAAS 4KK\A^ HHAAlp^'H HKH Af<HI 4i^H ^ 
is IIClTMTOfTH ^MAOA^HAO -y 4(XIA Wfjl X'«A4f7f^ 

Iv^ikann (Kt'tHTotH -^aaoii^hso y K.%t^>(t^^ aiucaH 
Aff,l,^» 4A4("M COAOMOK, 4AC|>'W A« af44>^ j^4Aq*H 
tllCaM* 4A:i'M iAfACJW,RM&4A^VH 3^C K%(ICtHUl 

i,t<pnoBYn a';^h KcofeH, him JTa^Th «ikkia*> k* 4Ai< 

\\OVJ{H. Kf* A'«ip ""'V" ^AJ^OMHyKAf'iH H4« 

^iJAAiAf i(cp"r'M'ro#HAo^R /TH ji,ir)infA a a ^^tinfttUftQ 

ni^AH 11 A^ ^((•S-'.fl AT 1>*i>f/Aj^a/,AMnf? 4tf[t'*,, f.-«i{A*( r « Alf c!$5^ fTftAO'^p'''*? ^^_ AH«np^ A* ^•*'^''" n" """"'^ 4A4I^H,K4f.H HA^ 
H^WIAI frC?THTO^WAj^M.I A«««nH^ HTrt^^vlfAM "f 4 
A^l* 4"»»4^AT M^^«r A'f«n;4,4Ai^H<% tK^rKTOJM. 

« ^ ' _' .- 5.-„ir. ^ n«. iftfAOKfA ABM / iwaVm A»<«nj>4 7y«"«eK^" 4ifAOF^?.v*f'^r'""'-vr;- 

M^V^fA. A^^AAS'A'MA^tith^A'i'r.fAtt^TM A»TC/ 
Tl «e.e4 «.>^yCXflA«^«* nOAAfHTlVH^AAM, nC^J. 
r6mAiH A4,f^H ^^.'.A^, 4T«H1I >^U.AtVe ^-^^J^^l 
A^A Xo'f/A ^4A$'AWf,(flH'.;AAA^4HAf«»'«*'«^«'* 

rUH* H«4 i.«H 4'aT 4.4AO; K/«^Mf HCfH TCT .. 
hh'm A< l^'^^ « ^f «^**'^' f.C;.HTOfK.AifH A"«n?/' 
6sjJ,HAaT* 3H1I KiTo4 4^4AOMrH flHT* J.Cf ««« ■ A* 

coAc*.ciH%u^nn<3 «^«.. Jao,., n.HTf^ i^^ .'«'*;,^ 

^ - ^-.l-i.,"? «ii r.f,^..HAl A^H <^0A0MOH, 

4> ,A* A4 gT»f03iKS, Kit f C^f HHA, A^H COAOMOK, 
H 4J? BS^i-r Tf.t/H «"Sn^« AA'£» lA^VUH^ AA4M /^ lUIM JTiW:, tnn 4A)^M COAeAAciHt.AA4H JKIOH, mMTMftA. VK1< 96 NA PSA(£jTI(nf 
<XVI> 


curvia si pentru vrajmasia. lara psalomul 141 
si mai de demult easte scris, cand sa ascunsease de 
Saul in peslera; iara psalom 143 cu mult si mai 
denainte 1-au scris, cand s-au lovit cu Goliath. 
Multi tin asa ca psalomul 71 easte scris mai 
apoi de tot, fiind scris cand au inceput So- 
lomon a imparati; si dupa acel psalom au adaos 
aceaste cuvente: „Obarsira-se cantarile lui David, 
fiiul lui lessei". Si inca vedem ca acest psalom nu-i 
pus in sfarsitul psaltirii, ce-i mai in mijloc. 
Pent™ ce sant pus asea psalomii pre rand, cumu-i 
tinem acum, nimarui nu-i lesne a sti! 
A patra oara: de scriitorii Psaltirii. 
De scriitorii psalomilor asea scrie Hilarie: 
„Multi-s scriitori psalomilor: ca unii i-au scris 
David, altii - Solomon; altii, de Asaf, altii 
sa cheama a lui Idithom; iara altii zic ca-s scris 
dc feciorii lui Corel; si altii sa cheama ca-s a lui 
Moissi. Iara despre cesti psalomi, carii n-au 
numele scriitorilor sai desupra la incepenie, - ce 
numai ce au desupra alt titulus*,- despre acestea 
*scrisoare 

numele 

scriitoriuJui PREDOSLOVIE "1 acesta e obiceaiul cartularilor celor de demult: 
ca den psalomul ce e scris numele scriitoriului 
desupra, de acela sa tin si ceia alalti, carii n-au 
numele scriitoriului sau desupra, pana in cela psa- 
lom ce are alt nume desupra, a lui sau scriitoriu. 

Asea graiaste si leronim la Predoslovia lui Ma- 
lahia proroc: „Carii psalomi n-au numele scriito- 
riului desupra gicem ca-s a celora carora li-e scris 
numele la psalom de mai sus". Dentr-aceastea, den toa- 
te vedem aiavea: cand nu sa pomeneaste numele scrii- 
toriului la vrun psalom, atunce inteleagem ca e a ce- 
luia a caruia psalom easte si eel mai de sus, au va 
11 David, au Corie, au Asaf i procaq. Iara 
pana nu va veni alt psalom cu nume scris, tot sa 
tin de cela ce are numele scriitoriului desupra. 

Evthimie zice ca tot psalomii sant scris de 
David: ca ceia ce sa cheama a lui Moisei si a lui 
Solomon - gice ca nu-s a lor; pentm ca nu sa a- 
fla la Vtoro Zako(n), neci in Cartile lui Solomon; 
si au vmt trebui sa puie a lui Moisei mai in- 
taiu si a lui Solomon mai apoi. Pentr-aceaea 97 ^^ HA -^AT^fk tfStfe tllfll icifi tKefHTO^MA T5^TS^eO«t •l'4AOAAHAO A^A'* 

'v / 1 ' / Alt I ' '/..«■ I * 

OJH A*f^* AIT*. 48 A*''' 'fAAOMH fflHTlTOf HAOf , 
A^H i(Jl<|>fc7 A^H eMMAH;,Aiftf ^'aa'w, CDH ^IIO/H 
AO«& aVm KCJf'H. ttfl* iCAflH •|'4AOMH M^lf H^MJAI 
IK»ThTO«HAO A»<«'lf'*7 ^""-'^ irfC-«,3H1f Klffc TOHM 
4A»« A&A'* ">" '^M'''** 'WiiU" 'hK'^ A«Vr«/M<M!C 4UI4. 
f^4A HOH KG A,^<*'«'^ '■»">: /f».TTMKl 4TOI| ^4AO/VlH; 

;i,K^4 4/ 3H<i7 fi?C4AA0«^ M»fr,C»5, U)H 4-4AOA4 
MA:,C7 4. A^C-i/VA KOHA»W tlC^THTPfM tJ'-»£f^K'«' 
Mn«Ot4A . A*?*"''^ ^''^* Ai I^ViVfmfAi ^f^t.7*.i 
AAtini 4>r)Tf_K4^7H, 4« flC^H >|r4A0MIH2eM 48 ^OtT 

HiAA.iH JC4 «v^ icoH^m . ta^* JL^^* '*^"''' ^^^^'**'^ 

(KfirHTO^KA K4'f«A# 4J^ /f A"f '"TaV KOA'MA^ fflM AAH^ 
TA AOJfc.niMTpnf A ^i^^ti'Uv^t «tU<TI«irAAilT 

A«mf« icoH^frt^A'^*'^'*'^"'"^^'^"'''"*'^'*^' 3'l''**'''4 ^ 

If* AfATJfs KinifTA 1A AA4«M«ATA Ae i'^^^*'! 
A^ tKf^/,I^A,l'9 tii A4 I<JmPKtVa 'f-4AOMi'AyH;^©4, 

»r«rA»3H"»« cug ipgiHTit^A K%nn-niAO A)iH A«A*g 

i^nAfA s. IIT rr 
5&£xS Hf Ao<^o* "f y S&:c35 «*:»n4#4AMn«AA«Hi{, 3H1I Ici/pH ^'j^HTi KITITOSH A' 
•^4A0/V\H. AA'XAIJHJHK 4(11*^1?% •>}/4AOAA7h «/ trf%H<)i 
^T«XM AWK 0Z^^4:,A^'^* J>OK7a TIT'i/ <f>0(T if^KAiV 
ACOHi. UIH laJ^ 4vnifUHT 4UIA T\tt IK^TH'fopH IC4?»A| 
4^11 tJTAA* 4i <||0 «T «C^K . 4AqfM 3HK Kl Mi {TfUX 

(l3MicTnui KfAM^nf ^HOH Mf ^siha^ ACrifiXi-it 

T/K AA1«T5/ff» A4 *K«HTi»«4 CcfsMTA H»5o' {IJOOaiTic/ 
» ' ' / r IT • / ''t/* 1 "" ^ / tt 'if I j^ 

SHHTf AA)iATl7»VAf «T4ir 4.X«A <cbHT HOH ^vIC * »0 

T11A:7 JI^MTifA ll"l"e ICSl^H l^'iW <»fe»MTOj»M A)f •* •'^^? 

Th (TfiNtji OJH •iNA'^*<T'*- A* W4.mjm7h AK^^^^I 

CdlMTi. A'm«A'^ At'tfTA nXMt 4H1A, 

^^ifneMk ic/JiJ^isTofiwAi aVm 

AivCiM^ii^: AA 

H3SWA'* Ui( ^ 


98 


AA4n f NA psAiQtmr 
<XVII> 


gice ca e scriitoriul tuturor psalomilor David 
si dupa aceaea au dat psalomi cantatorilor, 
lui Asaf, lui Emman, lui Athan si feciori- 
lor lui Corei; iara carii psalomi n-au numele 
scriitorilor desupra, aceia inca zice ca-s toti 
a lui David. Si altii multi inca marturisesc asa. 

Iara noi vedem aceastea: intaiu, ca a tot psalomi- 
lor intaiu le easte scriitoriu Duhul Sfant; ca 
despre aceasta marturiseaste Petr Apostol, Dea(n) 1, 
stih 16 si Pavel, Kii Evreo(m)3, stih 7; si insusi 
David au zis, 2 Samoil / 23, stih 2 si psalom 
44, stih 1: ,J^imba mea - condeiu scriitoriu indegraba" 
i proca^. Derept aceaea, au Moisei, au David, au 
altii fietecarii au sens psalomii, ei au fost 
numai ca un condeiu; iara Duhul Sfant au fost 
scriitoriul carele au indireptat condeiul si min- 
tea lor. Pentr-aceaea nu trebuiaste sa ostenim mult 
despre condeiu, deaca stim scriitoriul. Aceasta in- 
ca arata ca partea cea mai multa den psalomi 
au scris David; ca la sfarsitul psalomului 71 
cetim unde zice: „Obarsitul cantecelor lui David", 


1 

2 

1 


PREDOSLOVIE 


2 Paralipomenun zice c-au randuit cantatori de 
psalomi. Multi zic asea, ca psalomii i-au stransu 
Tntr-un loc Ezdra, dupa robia ce-au fost in Vavi- 
lon si i-au impartit asea pre scriitori, carele 
in ce vreame au fost scris. Altii zic ca i-au stransu 
Izichias-Craiu. Iara noi, neavand despre aceas- 
tea marlurie la Scriptura Sfanta, nu vom sa sporim cu- 
vinte multe: unde tace Duhul Sfant, noi inca vom 
tacea; destul ni-e ca stim ca-i scriitoriul Duhul Sfant 
si-i stransa si randuita de oamenii Duhului 
Sfant. Lasand aceastea pana aicea, 
inceapem cu ajutoriul lui 
IDumnezau la 
izvod. 

,f ericit barbat..." 99 


AkAH 4n0H A' TOATf f^fXiM* nt( VITHTO«(H 1im(H 

/ / / ' / V ' / /' /' r 

t6K0r»7 HZiOAfjIAt UJH KIUH 4tfc44 n^l "» KA^t 4AA4 
;t!\ASA4Ti. 

OiK r,><(liH 7 (1S4 ICl 4V\& fHAHTh J^IH ICIT4 4/M& nS 

A\4« BTteTOtt A« T04TI n^'t A1A(TA n'(:M IHAHTl, 
llUHHe" -<^UM»(/Ai ^1{i\in C4*HT»i» ICl C'f f "f^*'"^ 

i|(-|.UT4 Mf^iTriMIi OJH no;(TI1Mt.5^IA4 T4T^Al J^iT 

IC4 IX >|3aiA'iuiUH RO*. f4«H'"* 
C4AI 7 tUH ta d)4f«UH K4<'fAr 

jirtTi ns^Mci /^14^T*.K4 

T<:,<nft CA4««. Al^rt (np I HfOHfA I04«T#*7 4AAHR4* r^'i dfedsds 4» dfed^ds ^ • tt m^UfTIH ffijM, Xf4M« MiTf snMriH glr^^A^A^ <^^ ^^A*^* 100 • i NA PSA(£jTfRr 
<XVIII> 


Mai apt)i cic loate rugam pre cetitorii cestii 
carti sa nu iie giudece numaidecat pana nu vor 
socoti i/voadele si veti afla pre ce cale am 
Iniblat. 

Adevar si noi oameni santem si am putut . 
gresi, sava ca am silit den cat am pu- 
tut sa nu gresim.. 

Mai vart()\ de toate pre aceasta ne-am silit 
sa tinem intelesul Duhului Sfant, ca scriptu- 
ra fara intcles easte ca si trupul fara suflet.. 

Aceasta ne rugam si poiitim de la Tatal Dum- 
ne/au si de la Domnul nostru Isus Hristos, 
urn sa va intelepteasca Duhul Sfam, 
ca sa iiiteieageti voia Siintiei 
Sale si sa t'aceti carcle 
sant scrise in ceasta car- 
te, spre slava lui 
Dumne/.au si 
spre ispasenia 
voastrii. Amin. Prealuminatul semnu al Sfintei si nedespartitei 
Troiti, hramul Mitropoliei Belgradului din Ardeal S 
M 
A 
B 
M 
S 
B 
M 
V 
I Slava sTei edinosustnei i zivotvorqstei i 

nera(z)delimei Troicy. 0(t)cu i Snu i Sfmu DcFiu 

vusegda ine i pr(sJho i vu veki veko(m). Aminl f lOI + 

\mmmi 

Kit f TA^l^K^eAO ri, ***«' Ct '^* ^' iia tir?S'3' ^ 


d n^i 


^Vf^ A" dbdS X » dfedfe. 


■iTe 


S. 

r. 

A- 

»-* AiFHT-iHj nin«. /^ r- ^ ^ ^ _, 

^'Vf'tJK CUCtfuiflWA* K^I^HIItOlUHAWj^ly IBH AHfK|r 
^HNIOmHAWfl * / - s: „ * / 

KiriM^i^AI. ACUffc -K«T« ^T-jJ^ATTUA aVh AA^B**- 

Tot* a/k^5^a ACDf * ^*t» icI^cno^M. 

CX -t^fCH^V A^li;*. AW* tOi^'A ID.! A« •«*f'^ ICjIfA"" 

i0<onAU>fX. ' ^ K^OI 102 
A LUI DAVID PROROC $1 IMPARAT CANTARE 

SEFER TEILLIM*, 

ce sa zice 

CARTEA LAUDELOR 

sau 

A PSALOMILOR LUI DAVID Summa) Psalom 1 (Psalomului 
n cest psalom dintai, arata Duhul 

Sfant cumu-i lucrul credinciosi- 

lor si al necredinciosilor, indemnandu ''Jidoveaste Summa 
psalomu- 
lui dintai *prahului 1 pre toti sa se sileasca spre tinearea legiei si vietiei 
sfinte, ca aceia sant fericit; iara carii sa leapa- 
da de aceastea, ei sant nefericit. 

Cest psalom are 3 parti: 

Intai easte de lucrul fericitilor, den stihul 
dintai, pana in 3. 

A doaoa, de lucrul nefericitilor, stih 4, 5. 

A treia, obarsitul credinciosilor si al necre- 
dinciosilor. 

Pre credinciosi numeaste-i de pre aceastea: 

Ca sant fericiti carii sa leapada din sotirea 
necredinciosilor. 

Ca gandul lor easte intru leagea lui Dumnedzau. 

Sa inchipuiescu pomului vearde si roditoriu. 

Tot lucrul lor easte cu sporiu. 

Improtiva, cei nefericiti: 

Intai sa inchipuiesc pleavelor*. 

Sa inchid afara din sotia si din vierea credin- 
ciosilor. 

Savarsenia lor va fi perirea; cum si a credin- 
ciosilor, spasenia. 103 -^ 

CFH^IiTR KITK^Ti* c: f^MeK-5/pAHHA*JWPt:» tun yf^KAA.,^ 
-J^ITiK-ilOlXIHAO HAS enr'ilS'T':^ 

*f^ .Nrrp^A'^fjI/A ^tCiS^n BOA AXH=» UIH HOAnrr/«i. 
■s. « UIh fi2 4>H k2 ^Hfe. nOA\fc CTL jW^T*I> a . A« AIM TtCMHAt "A • AJ' 

T, «« . 

JIMV'JkK - • ♦- "O- 
*. », «• e^^Kr?_cS5^ 4. «A. e C V<M/M« ci!^ aX bj>^'aa a ca, liiH <|>^Xhsa aVh 
^i^haI: H€n e ni^K^ouiiH ^vc^atJ^ai. 

AHOCnUHAtVpfc • ^.^ ^^ 

K-^ i|i«'c A^"^^*- KAAA AHf^M;*^^' = 
am KAAA HCK ^fA^HAWfl^ ncpHBA ^ J.1: A»iT;Rtci H.n«H^U4Ao.^T< At'^'^'^^ • lie 104 :« 
Kathiima pervaja 
Psalomii Dv(d)vu 1* 

(Acest psalom in cartea jidovasca 
n-are titulus) 
eric it barbal 

carele nu Tmbla in sfatul 
necuratilor si in calea 
pacatosilor n-au statut, 
Tn scaunul batgiocorosilor* 
n-au sezut, 

Ce intra leagea Domnului - voia lui 
si Tntru leagea Lui gandeaste-se zua 
si noaptea. 
Si va fi ca un pom sadit 
Stih *Ferecaciunile 
barbatului Prov. 1:10, 15 si 
4:14, 15 

*in saborul 
necredinciosilor 
Deut. 17:19 

los. 1:8 
ler. 17:8 CATHISMA 


langa raurile apelor, ce-s da rodul 
lov 21:18; Ps. 
sau la vreamea sa; si frundza lui 
35:5 
nu cade; si tot ce face sporeaste-se. 


4 


Nu asea, necuratii, (nu asea), ce ca 
Isa. 29:5; lov 
prahul ce-1 ia vantul (de pre fata pamantului). 
13:3 


5 


Derept aceaea, nu vor Gta necuratii 
*in adunarea 
In giudet, nece pacatosii in sfatul* 
direptilor. 


6 


■ Ca stie Domnul calea direptilor; 
si calea necuratilor peri-va. 

Psalomii Dv(d)vu 2 
Fapt. 4:25 
Cest psalomu in cartea jidoveasca easte intaiu. 


iara cei 70 de 


Summa 
cartulari 1-au pus al doilea. 

Cest psalom are 3 parti: 

In partea dental prorocul scrie sfatul pizmasi- 
lor, carele-i Tmprotiva lui David si lui Hristos. 


1 


Arata ca nevointa lor easte desarta; 

105 ^ bdfe 
c: ^A'c'm* A«A1 ICpilM UIH AfTEHAt UJH TOI4H OJ^AdfHf, f. 
illJnAtlf t^n<r EHjj'/HHy^A^H XC, CUH CX«?AA«? 

H^AAOM'R. fi- 
ef €ni€ <** yfcAoln^:^ AHA\CHAe5 

0'£ f^AAn€A\t A«r'Z.T^?fHAe A«^5 t«H 
C»Z.A£n'i^'i'V\t A*^^ "<^" ^SHHAC AO - 

^^Af» neaicfc|^/9vtpe y^n^pi^ ^'^i.^eii&A , 

A ? At/ I ■pTI -•^Ai 


Jfedte__KA= 


r'/*^ #> /»/. 3- jt + A-.n 

If KtAxa 
Hrici'.V-r* 

■? A^Vjlft 

„ ' / 

I.».AC , 
j«KX Kit 

->? 1 — — " 

c . 

A-o ^ «,«.• At A^'ZH/^c25t«^l?'2^<»fPM«'^ «^ cn-xAA-* 
Cnj3€ CIC*3M AA'ir^fA C<^"^^^ A/Vl/^ . 

On^H«BO« jj-xh^^/^Caa Ai^M.-^A^^^'* 

3HCe K-^pJ*. A\HH€^ <f>|WAt A\l«^e^" 

CHA6 A^OUii'/«W T- A =. UJH CHJ^Hrti^A AAA- 
I^HHfAe n»liAA«*lil»T''S/Ai^H - ^ ^^ 

S^fOCHscH npe yfl^Aff k^t-o^f A€4*««=' 

QJH KA BAC^A lVAAj)«A^H^4>^ArviAefieH. 

UIh akaJ^^ KpAM yfCqCATllHMHB;*.^ >tC- 

B'zqAB;!^ i^WA«<^'**op'" n-iA^-xrrJiAXM- 

Ga^^s^h^ A>^MVAWHf^>^4>fHfc;».^ m r» 

si 106 El ^ 1 
3 


Ne da inainte paza si sfatul lui Dumnezau 


2 
improtiva lui David si lui Hristos; 


Indeamna David craii si limbile si toti oamenii 


3 
sa se pleace supt biruinta lui Hristos si sa se lase 


de sfaturile lor ceale desearte. 


Psalom 2 


Stih 
^^^ <^rep ce sa inglotira limbile, 


1 
SR^li ?^ oamenii cugetara in de- 


Statura inainte craii paman- 


2 
lesti; si sa sfaluiescu domnii 


dempreuna improtiva Domnului 


si improtiva Hristosului Sau, (zicand:) 


„Sa rumpem legaturile lor si 


3 
sa lepadam de la noi funile lor* !" 
*sau giugul lor 


Cel ce vietuiaste in ceriuri rade-i-va; 


4 
si Domnul batgiocori-i-va pre ei. CATHISMA 


Fapt. 13:33 


5 


Atunce va grai catra ei mtru 
mania Sa; si cu urgia Sa spaman- 
ta-i-va pre ei, (zicand:) 
6 


,Jara Eu randuit-am craiul Mieu 
spre Sion, magura sfanta a Mea." 
7 


Spune-voiu randuiala Lui; Domnul 
zise catra Mine: ,J^iiul Mieu esti 


*Hristos sa zice ca L-au nascut astazi. 
Tu, Eu astazi nascuiu-Te*! 


ca atunci L-au aratat Tatal ca-i nascut. 


8 


Ceare de la Mine si-T voiu da lim- 


sava ca-i mai nainte de veaci 
bile mosia Ta; si biruinta - mar- 
ginele pamantului. 


Evr. 1:5; 5:3; Ps. 22:28 ;Ps. 7 1:8; 


9 


Zdrobi-vei pre eale cu toiag de fier 


Apoc. 2:27; 9:5 
si ca vasul olariului slarma-le-vei." 
10 


Si acmu, crai, inteleptiti-va; in- 
valati-va, giudecatorii pamantului! 
11 


Slujit Domnului cu frica si 


107 ^ti 


ATffjK IBM B^ritWH/^ aVht « 

I * /•' ■>• .^ *" t_r ^ ' 4' t?*' 'i/ 
CifO^F'^AWH AAAM-^i/, jlM^TTtlC* V^? hH^M/i IDIH (1H r. 1 ^4A» 


6'- IT- 4>a: c: «' sfs^ K r ^ ^ icfe 
Qahc k"* «'£ /twAAsUMpak nHAAA. 
corn AAicM? fcinrse a^^^^^al^h 

fi^f^ ^^ ^jdCnf CJC^TH'TOpHAfcAAle^ 
^ipn 7 CAAfiA A4y9r;7UJH yjpHAAl^H KA. 
n^AI^ AAi'e^. 

K ^rA AC^A& AAI€^:, rCX'Tf ,C A<^''*^"^At 

t*ronrJit*:f tint aa;C a5/^k a"*^ A\*ir^PA 

,'•--.■?«/> -^ ■' 

^5 AA;fv K«AKAf«3> CflH AOp-^'H? UiH 

IW^^ TCAV*. A^ A\iM A^ IVAA^fHM =» 
fCApTAAA^ylCnpei^MJJA npg AAHH€. CKOAA;^ A'-^"' 108 1 
4 


va bucurati Lui cu cutremur. 
Ps. 34:9; Pro v. 


Sarutati P'iiul, (luali invatatura); 


12 


6:20; Isa. 


ca sa nu Sa manie (Domnul) si sa 
30:18; ler. 


periti din calea direapta, 
17:7; Rom. 


cand sa va aprinde indegraba mania 


13 


9:33; 10:11; 


Lui. Fericit - toti ceia ce nadaj- 
1 Petm 2:6 


duiescu intru El. 


Psalom/'Dv(d)vu 3 


Cantecul lui David cand fugiia de fata fiiului sau. 
Summa 


lui Avesalom 
2 Sam. 15 


In acest psalom sant 3 lucruri: 


1. Intai, plangerea lui David. A doaoa, mangaiarea lui. 


<1>,2 
A treia, si rugaciunea lui. 


3 
Ca intai sa plangea pentru goana fiiului sau. 


1 
Avesalom, si pentru multimea pizmasilor. 


Sa mangaie puindu-si nadeajdea intru Dumnezau, fiind 


2 
Dumnezau mantuitoriul si folositoriul lui. 


Sa roaga lui Dumnezau sa-1 pazeasca de pizma- 


3 
sii sai. CATHISMA 


PsalomT Dv(d)vu 3 
1 


^^P oamne, cat sa inmultixa pizma- 
i^wj sii miei! Catu-s de multi 
(!*Sg(j ceia ce sa radica spre mine! 
2 


Multi graiesc sufletului mieu: 


*Sela: 
„N-are el spasenie intru Dumnezau!" (Sela)* 


accst cuvant 


3 


lara, Tu, Doamne, scutitoriul mieu 


face „pururea" 
esti, slava mea; si inalti ca- 
pul mieu. 
4 


Cu glasul mieu catra Domnul 
strigaiu; si ma auzi din magura 
Sfmtiei Sale. 
5 


Eu ma culcaiu si dormiiu si 
ma sculaiu; ca Domnul ma pazeaste. 
6 


Nu ma tem de mil de oameni 
carii m-au impregiurat pre mine. Scoala, 109 H- 


C A ^ g ^ -• 3- i|Tpf>^ ITfC^r* aJ^M, A^AAMI-^lji «» 4f4T# AAMA4 
tA KXTa* ^-iHC^Aii . ,_^,„,,«5^ 

T-aHT nj>< eAfc - 


>r ^ S ./^ 

oii*. r «- 
O . A - ^t-ifAO 
<?V^JM4 ^ ^ c: AACl^4 
UHAO 

lX"A" - 


dfec35 AXrft Al^AI^OCA^t^ AAfS V'r^llJUHAtOf C < 
^<IC»£(!C;«^ A'ilJH'rSAAIAllS^ AAH_ 
AX/*tt|lHAAX.:> UUH ACKJSATiS.. Oar»£*|«_ 

QTLtlJHLIfl JCȣ ^AAMWAfe, CfJA^AA^Tlj's'e 

E.oi^ enrfiFA fc»anrp;C A°^"ci/Ai. . UiH ^^TpJ^ 110 T 1 
5 


Doamne, mantuiaste-ma, Dumnezaul 
Ps. 27:3 
iiueu. 
Ca Tu balus pre tot pizmasii 


7 


Isa. 43:11 ;Ier. 2:33; 


miei prcste falci, dintii pa- 
Os.l3:4 
catosilor zdrobisi-i. 
A Doninului easte spascnia; si 


8 


spre oamenii Tai - blagoslovenia Ta (Sela). 
Slava. 
Psalomu Dv(d)vu 4 
Cest psalom are 4 parti: 
Intai, roaga David pre Dumnezau sa-1 apere de 


1 


Summa 
goana lui Saul. 
Dupa aceaea, indeamna pre sfeatnicii lui Saul 


2 


sa sa puie gios, sa nu-i stea lui improtiva. 
A treia, sa roaga lui Dumnezau sa-S arate mila 


3 


Sa catra dansul. 
A patra, da har lui Duirmezau, pentru ca 1-au man- 


4 


tuit pre el. 

CATHISMA 
Psalomu Dv(d)vu 4 


Stih 


Cantecul lui David dat mai marelui alautasilor 


1 


^S^^ andu Te chiem, auzi-ma, Dumne- 
MwSjS zaul direptatii meale! 
|q^3 ifn scarba largitu-mi-ai; mi- 
luiasti-ma si asculta rugaciu- 
nea mea. 
*Jidoveaste: 


2 


Fii<i> oamenilor*, pana cand 
au barbatilor 
vet intoarce slava mea Tntru micso- 
rare? (Pana cSnd) iubit in de- 
*sa Tnlaleage de 
sert si cautati minciuni*? (Sela) 
sveatnici<i> lui Saul 


3 


Sa stiti ca Domnul S-au ales Sic 
milosul; Domnul auzi-ma-va cand 
voiu straga catra Dansul. 
*Jidoveaste: 


4 


Maniati-va* si nu gresiret; gra- 
cutremurati-va 
iti Tntru inima voastra si 

111 ef^g^ 4. ri^.^'s Inr^^ LliH Bff/^eAM> eftH€? jr»*/^ttK»w cnje HCH aVL 

A\HHJl <|i'^U€H TAAC ^AAH5 - ^ 

JI^AfTAM SeeCAif y|CT''p^ HHHAAA A^^::» 

rfiS/rfUH AAVc^rSA A« • Qcum OYAoWAi, ^ 

yf^nAie A*" np€5ti;iv /wiBow ksaka 

tlJH BOW A^OA^kH^ K*^*. rrJs ^''^"^ ^estf 
<KA*fH CKAA^sI «'2kA"y&tiJA5i'efK yK^r^^M'ZL, >{-ilAOiVL'i :, ۥ- 


H . fo cV/WM« ^fe^ K^ gfe^ J 4 . X"A«: t> b to / 

ctM sVris i- tr ^^ „^ -^ 

mTH aWh,wh nMe^«»AfcHKiBiK;K.,CTH', Ar, ai, n- 
if'AAOAAfe^ jJl^6/^B»I^ e- 

f Af«pHA£ AA-^'aC AA€ /^©yf€l<H 
A0HCj»/fCL^CA»^l^c7rfHrAp/^ AA^_^ 

AAf Af, ^n-^J^^AAA^e^lw A^«S-i^A 
cVa aa/€^, A^A",^""'^^^ ^HAH'TC- 
Ki 112 


1 
6 


mtru astemutul vostru si 


taceti. (Sela) 


Jartviti jartva direplatiei si 


5 
va nadajduiti intru Domnul. 


Multi graiesc: „Cine va face sa 


6 
vedem bine?" RSdica spre noi lu- 


mina featei Tale, Doamne! 


Dat-ai veselie intru inima mea, 


7 
decat in vreamea ce sa inmulteaste 


graul si mustul lor (si uloiul). 


In pace dempreuna ma voiu culca. 


8 
si voiu adormi; ca Tu, Doarane, Insut 


faci sa ma salasluiesc intru na- 


dajduire. 


Psalom 5 


In cest psalom sant 4 lucruri: CATHISIVIA 


Summa 


1 


Roaga David pre Dunuiedzau sa-i asculte rugaciunile, 
stih 2,3,4. 
2 


Sa mangaie si sa nedejduiaste ca-1 va asculta 
Dumnezau, stih 5, 6, 7, 8. 
3 


Roaga pre Durnnezau sa-1 indirepteaze pre el si 
sa-1 tie in viata sfanta, stih 9,10. 
4 


A patra, sa roaga sa rusineaze Dumnedzau pre pizma- 
sii lui si pre el sa-1 izbavasca, stih 11, 12, 13. 

PsalomT Dv(d)vu 5 
Stih 


Cantecul lui David, dat mai marelui bucinatorilor 
1 


B^^ raiurile meale ia-le in urechi, 
Ira|H Doamne! Inteleage strigarea mea. 
2 


^^1 la aminte glasul mgaciunei 
meale, tmparatul mieu si Dumnedzaul 
mieu, ca Tie ma rog. 


*Jidoveaste: 


3 


Doamne, dimineata auzi-vei gla- 


gati-T-voiu 
sul mieu; de dimineata inainte-T* 


mgaciune 
voiu sta si voiu preveghea. 113 / CfeSS A- (3^3S THHC BMfCA'fert^AI. - ^ ^^ 

fi«*<c Bop«» «nrA yflnAnA^yfs. oichao 

l\i^^^€!^€ii rfr&HT-ofVH ^€A\n'it^f*n^ 

BHfCA^HI. OVfAlfSeAt ^A/\H&Al^ . 

Mf^ e^ yf'^'f^ A\^A^HA\^A\HAlYf 
fTAAe ytV^rpABOfe yjCfCACA »rA :» t£l nASSC^- 

KefilCA TA . „ « O- _ 

rrlT-yft. n-A^ 05^0*^^ Rf SAAAlli'lVi A\iieH^ A' G Kr K^ li^AI A« 6 A» • I fw : r . 


„ , " "<?- 


t4>^TSf 


Aoa& jV 4r. Ef, gfSCfe K^ ? cJfeCfe K^ h\^ ^tTe yKpOCTJ^AI, ASM A«f^- 

niAnre :> t*t*itAAA Aopfc ^«t£iAT:*^a». rfs_ 

A^A^iVf AOpf> A\OA\»iH*T'fc ^eLLilCMlfc :» 
fC^AMCA CA €*£ fC^^fCpeCfC^ • 

A^ r<bAnr*0HAC CAAC :» nSHT-pa AASAI^ft- 
A\yfli CTTptC'anr'iClHAOpi* CAAC cfcoAnrc 

fcJsfe: tOM AJconepff nag €M a ujh c'^boPk. 

&€CeAti y^TTOS Tmfe:^ fCAjXfl f*K»XCK H2C AACAC Tli^. 

K»i ICS e^H:¥w BO/^ HTA KA iV 

K&f&MABCH npe gAt 


OVH iEKST' 'X AO 114 1 


7 


Ca nu csli IDumnc/au voiloriu dc stram- 


4 


baidic; nu saJasluiaslc langa 
Tine viclcanul*. 
*raul 
Nccc vor sla inainlca ochilor 


5 


Tai ncbunii; urat-ai loli fa- 
calorii dc slrambalatc. 
Piardc-vei grailorii dt" minciuni; 


6 


. 
barbalul varsatoriu de sange si 
viclcan uraslc-1* Domnul. 
*Jidoveaslc: 
lara eu intru multimca milii 


7 


scarba-i 
Talc Tnlra-voiu in casa Ta si plcca- 
Doninului dc 


cl 


ma-voiu in bcscarcca Sl"inlii<i> Tale, in 
frica Ta . 
Duamnc. indcrcapta-ma Tnlru dircp- 


8 


tatca Ta; pcnlru pi/,niasii uiici, 
Tndcrcapla inainlca mca calca Ta. 

CATHISMA 


Rom. 3- 13 


9 


Ca nu easlc in rostul lui dcrcp- 


■hlatul lor - 
late; inima lor - dcsarta*; gru- 


suparari 
mazii lor - monnanl dcschis; 
cu liinba sa sa cuccrcscu. 
10 


l\isliastc-i pre ci. Doaninc; sa caza 
den sfalurilc sale; pcnlru multi- 
mca slrambatatilor sale scoalc 
pre ci, ca s-au protivit Tie. 
u 


Si sa sa vcsclcasca toll carii ne- 
dcjduiescu intru Tine; in veac sa sa bu- 
curc: si acopcre pre ei, si sa vor 
vcscli intru Tine carii iubasc nu- 
melc Tau. 


1 


12 


Ca Tu veri blagoslovi dircptul, Doamne; 
ca cu bunavoia Ta, ca cu un scut 
cumna-vci pre el. 

1 lis ;:l- ^fe^^ A. cfcSSS H . ^HA B, nifTf y t% njCi^X.. /fn^OTHBA nHAAAUJHAOfi '*• C^'«*"': ^. AAOA\'£ 


s- 
'T^f C^jpATit (VACCAf A\»4:A€ - c: 4. B' W V 

EAT© cSS kT? c3fe bhkWJi 

UMTAfM I 


W'-3 AoAf'Tf: wu>;«^ »f^ A^H* n-^H:*: »c^A? 

'«^4>A£'r^Afc AA^f^, OJH CnntC'felllCAAS. 
nCHTfJS AAHAA TA* ^ 

U^rrfiHC, UIM >f T-)^ Wkof AA-iv 1HHC 

BA A'&S^A nj€ rrHMC : , <r. 

gcVfHHTAAA y^'rf^<^mIHAf A A^^, 
yfTOAn-Ti. HOAOT/ew 4>A ^.|vHOnrA ilA^ 
-r^Afc WcV; K^AAKflAAt A^'feAf OyA 
AqiifpH^»rVAf» AAIC^ . , ^, 

nH.^AAAtffVH AAieff H. 


116 f t 
8 


Psaloin 6 

Cest psalom are 2 parti. 

In parlca dcntai sa roaga David lui Duninczau 
sa-1 izbaveasca dc boala lui. slih 2-9. 


1 


Sununa 


In a 2 parte sa lauda improliva pizmasilor 
lui, ca va auzi Donmul rugaciunea lui, stih 9, 10, 1 1 . 


2 
Psalomu Dv(d)vu 6 

Cantecul lui David dal mai marelui cantatoriu 


Stih 
in a 8 struna 


^^^ oaninc, nu ma certa pre mine 


1 
i^Hjl intru urgia Ta: nici intru 


1""^ mania Ta ma izbi*. 


2 


*bate 


Miluiaste-ma, Doamne, ca langcd 


sant; vindeca-ma, Doamne, ca s-au 
turburat oasele meale; 


Si sufletul mieu s-au turburat 


3 

CATHISMA 


*vei zabovi cu 
foarte; iara Tu, Doamne, pana cand*? 


agiutoriul Tau 


4 


Intoama-Te, Doamne, si izbaveaste 
suOetul mieu si spaseaste-ma 
pentru mila Ta. 
5 


Ca nu-i intru moarte a pomcni 
pre Tine si intru mormant cine 


*ispovcdi 
va lauda* pre Tine. 
6 


Ustenit-am intru suspinarea mea; 
in toata noaptea fac a inota pa- 


Mat. 7:23; Luca 13:27 
tul mieu, cu lacramcle meale ud 
astemutul mieu. 
7 


Turburalu-s-au dc manie ochiul 
mieu si s-au invechit pentru tot 
pizmasii miei. 
8 


Departati-va de la mine toli 
facatorii de strambatate, ca auzi 117 + 

^A\n^AJL VAAt^^At. nA«SHI^Cf IH A^T&AC 

f ^CiJHH'If^ccr, tUH etc? fc^^o-fcwi^c 

<f><>ApT€ TOlJff nM^A\AluVH A/vi'CK ;, CX- Cl A4,Ky^^ KIH B44¥^H ^AAN^IB ASrilMMA. A«H ^ 

c: At. n^HtA<i,Hr. & 


bYaua 
MA9 1 •"• — 

flA-STH ۥ S!S!fS KiT efcdb 
n^w% K&A\&A oinAK:;<w iva oytn ^%\i 

f34>A«qr5AI» AM£&; C&Ab ^5A\n;¥^ Hfi A_ 
JLAaHC J^.-rtAMC^'i^A/IAIt^^ CAiVW ^J***- 

f »/ '' y f\.f ^.* -X.f - — *? T^^ 1; A. 

V 


K^ A\«He y^nA'*i«:,UIH C* HAA\ H^^CitBH 

>f< MKroMf^ yqS'8, 6IH;*^« 


r oM-t "1 118 1 
9 


Donmul glasu] plangerii mcalc. 
Au/il-au Doiimul rugaciunea mca; 


9 


Dojimul rugaciunea inea priinii. 
Rusincazc-sc si sa sc cutrcmurc 


10 


foarte toti pizmasii miei; sa 
sc Tntoamc si sa sc rusinca/.c foar- 
Ic curand. Slava. 
Psalom 7 
Trci lucrure pohlcastc David de la Duinnczau in cest psalom: 
Sumaia 
Sa roaga sa-1 izbavasca dc Saul si dc slugilc 


1 


lui si pre ei sa-i contcncasca si sa-i piarza, stih 2, 
pana in 1 1 . 
Sa lauda ca-i va auzi Duninczau rugaciunea lui; 


2 


:,tih 11, pana la 18. 
Sa lagaduiasle ca va dar har lui 


3 


1 Sam. 


17 


Dumnezau. slih 18. 

CATHISMA 
Slih 


Psalomu Dv(d)vl 7 
Canlecul lui David maicstm, carclc-1 canla Dt.mnului 


dcs- 


*dc accst lucru 
pre cuvintclc lui Husie, fiiul lui lemenci* 
1 Sam. 24:<] l> 

1^^ oamne, Dumnezaul mieu, spre 
B,^N|j Tine nadajduiiu; izbaveastc- 
ll'»"^ ma dc loti sonitorii mici 


si ma manluiasle. 


3 


Sa nu cumva rapasca ca un leu 
*viala mca 
suflelul mieu*, sa-1 rumpa, nea- 
vand cine sa-1 izbaveasca. 


4 


Doamne, Dumnezaul mieu, s-am la- 
cut aceasta, sau caste nederepta- 
te intru manule meale. 
*sau am plat it 


5 


s-am dat rau* celuia cc au viat 
cu mine in pace si sa n-am izbavit 
pizmasul mieu (ce ma goniia) fara vina. 
i£iM r^iiv n(>H>:f.> UJ« titw kAa^c fife 

v. </^ O X 

CKCV neS€ >|wnf Ajjffc . ^ ^ 

yfnAALnT^^ ntHT^^ yWi-iMiV*. nH-^AAA- 

UiHAOpi. aaich: uiff «^oaa;«. ^oAA\ne 

UIH A^f*JifA WAA\€HHA^^ >^fcVH- 
LIH0A»r€BOPi.:?'UJrt nSHT-f^AtACTA TC- 

AA/?v :» ciiH A^n.Tv fieaHHOBtti'iA a\>«v 

lie >t.Jr |>s AAHHe . ■ £a C*" crutAkHnc R^:» cSSdtS • , ft. » 
t. Kr^ 


4f' cr ri» if- 6« 


.l.i 6' Jl^fipcri^, »^^fC%ACH<nHrr|.4iHHHH_ 

AAHAC l£i« C-I.f^«Kif» Aa5^"5'* ^"P'^V 
^MMr^Ofl^Xi. AAfC^^f AA AA^^«5'^^^ 

0™^*'*BA .jC^^fHA^. cnA'T^ CA *aA 
ACfC^L|K :, Affci^Ai, C-i^ ^w-T HH^CA^A :, 
UJrt T'&TAABA- ,> .. 

Ul*"aA r^^" 'Kf/^^^^ AAOJt^IH^ *^- 
iuHAC ciAf C-*Vfrr™^^A€^nff TO. 120 1 
10 


Goneasca pizniasul micu viata mea 


6 


si sa o prinza; si sa o calce pre 
pamant viala mea; si slava inca 
sa o puic in prah. 
Scoala, IDoamnc, intru mania Ta 


7 


ina!la-Tc pcntru mania pizma- 
sik)r mici; si scoala*. Doamne, 
*Jidoveasle: 
Dumncdzaul micu.inlru porunca ca- ■ 
prevegheaza sa aduci spre 


mine 


rc-ai poruncit. 
giudecala ce-ai priimit 
Si adunarca oamcnilor Tncun- 


8 


giura-Tc-von si pentm accasla Te 
vcri Tnlurna inlru nallimc. 
Domnul va giudcca oamcnii; giu- 


9 


dcca-ina, Doamne, dupa direplalea 
mea si dupa nevinovalia mea 
ee e inlru mine. 

CATHISMA I Cron.28:9; ler. 11:20; 17:10; 
20:12; Apoc. 2:23 "•'sculul lov 15:35; Isa. 59:4 1(J 

11 
12 

13 

14 

15 Sa se siarsasca raulalea pa- 
calosilor; si Tntareasle pre eel 
dirept. Tu, earele ispitesli ini- 
mile si ramnehii, Dumnezau direpl! 

Agiutoriul* iiiieu - de la Dunmezaul 
ce manluiaste direptii cu inima. 

Dumnezau - giudccaloriu dirept 
si tare; si Sa manie in toate dzi- 
le (pre eel strambu). 

Sa nu sa va inturna, spala Sa va 
aseuti, arcul Sau intinde-1-va 
si gata-1-va. 

Si-i va gali armele mortii, sa- 
getile Sale sagetandu-le spre go- 
nitorii miei eu fierbenteala. 

lata, naste nedereptate si in- 121 c3fec3S A. c&cUS ^K'TXOHAe'TtfiA filKACliJ STXA A XH Cn|?« 3' 
KAR^A a5^=, UiH cnfC ICf^'tl JCTT'^A A^H 

A^CASH A^^HSASH /JwH^iAI^ATTt- 4f. Kki^*- A"Afc n|7A'M"5.''^ /flMTfc KIMTIIC nfHT/>f 


H A. ^- j^«fn»f J"v^nT6- A •• 11 E r 04 : M. MM, 

.^ -vr -■ _• 

A,« S'. '- 

— ^* 

g^> C.KS . Ci<'«'VV» ^ISctS K*? cC3te- 


lo: 2; «» 

g|. NMSC* \ O^A\HC A''*^"S'i5/Afc fff OCT^f^^ 

n"£^ nl nJlTonri. irsAA'^'r^^Ajj 

ICAff AC aVo^S:*!. (AAfiA ^TA cnj>C lepHff - 
JL HNpOCF^At nOpOCO1HAO0I> CUH cV- 

r'ilQpHAO y^^^f A\fy«i'T' AM nsT'Efe nfH« 

flM^yyVAUuV^Alb CilH H^C'iHA"'T^<>PWAfe. 

A'E:M€Tt>*<^P*» "TAAe^ A8>MAr COM CTT'K- 
ACAe KAOCAC A'EM >iv»T'«AA«^Tfc - 

*ig /*itnr« tvAisA^ 4^fn a^xi h aa\h_ s< >^ /»/ X y r» *•/ corco'rrcciJM npc^Ai^.^ 
0'z>fiA ic* AAiii aahkcjUooa't no? gAt 

S nS^MHCAfc A* ICinri* yy^l^gj^lM^ fCK 


(AASl 122 1 
11 


ccpu durcarc si va naste niinciuna. 
Groapa o scuniia si o sapa; si 


16 


lov4:8; Ps.9:16; 


10: 


cazu in groapa cc o facu. 
2; Prov.5:22 
Intuma-sa-va viclcsugul lui sprc 


17 


capul lui; si spre crcastctul lui 
pogon-va stranibatalca lui. 
Ispovcdi-ina-voiu Domnului dupa 


18 


dcrcptalca Lui si canta-voiu nu- 
iiiclui Domnului inallat. 
Psalom 8 
Suniina 
Lauda David pre Duinnezau In cest cantec pentru 


1 


binclc cc au facut cu cl. 
Spunc ca s-au aratal slava lui Dumnedzau pres- 


2 


tc kjt pamantul. 
Psalomi Dv(d)vu 8 


Slih 


Cantecul lui David dat cantaloriului desprc ghithil 


1 CATHISMA 
2 


^^^ oanuie, Dumnedzaul nostru, 
ffiP^ 1 catu-i de minunat numele 
tSS^ Tau prespre lot pamantul, 
carcle au pus slava Ta sprc ccriure. 


Mat. 21:16 


3 


Din rostul porobocilor si su- 
gatorilor intemeiat-ai pulcarc pcn- 
tm pizmasii Tai, sa zdR)bcsti 
pizmasul si izbanditoriul. 
4 


Cand vaz ceriurile Tale, lucml 
dcagctclor Talc, luna si slca- 


*atunci a.sa cugcta 
Iclc, carcle Ic-ai mlemeial*. 
5 


Ce caste omul, de-T aduci amin- 
te de el, sau fiiul omului, de-1 
socotesti pre el? 


Iov7:16; Ps. 143:3; 


6 


Sava ca 1-ai micsorat pre el 


Hvr. 2:6 
cu putinel decat ingcrii; cu 123 ■H tS^^S^ A- SfeSSS %A.A&?t^ UiH K^'tTcT* fC Ul" n^« 


Ul" AArt nKcfx n^€ e-'*^^ cnpe nroArr* sr, r y flAWArr rr6A»r€ CMl'I^ ntf^OACIAe ASM 
^^Viu«A« lUH eOlM »rOAnrC AfECV/SWa* 
^KTt^ tOM cKiV|^HA£ K'£A\nHAO(Jb . 
' Wktn^^nX^ 1€fHAVM3. tUM nelfilH AA-i- 
p'uH^UJH "T£ T^'tie K1p'£^MAe AA'&f'lVM. 

aamhWha't HV!vk€A£ *Y"niM nce cnc *rO- Tt Vkn.AKn.tKfT\i\h,» '\iL\Ol^h:, £. J|,KA^ ^t.tTi -^XhOM 43<^4q4 4>''HAOfft A^M IhAS, 
^n|*<ri1K4 <|)VAH<'T'iHHAC. A»I1A, B^C^ niMAk,j^f. I UN sissfs K4» tfesfs i Ta .^v 
I- -' ♦ 

} CO* MA 

"» qpTto 

31 . C, 6- A 

5 . UiH A* H<fH^^KOAA ^nfOTHB^ HH^AAAaiHAOft. A^flT, 

KAjiH sf^Kfitf pAHtf m^« eA4- c^ ^i . H nso: 

fM CnOBe^€«C^A\^ J!^AAM^« 
ASH KS »rOAT;iv HHHAA.A 
AA/ffw: cn^MfBOfO nrOATTtf? 

aammXhhac ttaac - 

E^f^r^p^AA-lBOH COM AA-X- 

H VAACAyift nr-£^ ^H-X AM ATf . 

K'*<A^vjC'r^pHA'T-t nHA\AUJlH Aa/cM 

I^A'^p^T:-fc;>/|Cnig^6fCAp'Acc mn ngfHp;gv A- 
Ae 124 1 slava si cu cinste curunat-ai pre cl. 

Si 1-ai pus pre el spre loale 
lucrurile manilor Tale; si ai 
pleeat loate supt picioarile lui: 

Oile si boii, toate aceastea, 
inea si fierile campilor. 

Pasarile ceriului si pestii ma- 
rici si ce treace eararile inariei. 

Doanme, Doninul noslru, ealu-i 
niinunal nuinele Tau prespe tot 
pamantul. Slava. 

Psaloni 9 

David in eest psalom in fata fiilor lui Israil 
da har lui Dunmezau penlru biruinta ee i-au dat 
Tmprotiva filisteanilor, den a! 2 stih, pana 14. 

Dupa aceaea, sa roaga sa-1 pazeasea si sa-I tie 12 8 
9 
10 Sununa °^graiaste 
de razboiul 
lui David 
cu Goliath 
1 Sam. 
17:2 Stih CATHISMA si de ici incolea Tmprotiva pizmasilor lui, 
carii vrea sa se radice spre el, stih 14 i pro(c). 
Cathisnia 2. Psalo(fn) Dv(d)vu 9* 

Cantecul lui David, invangatoriului, despre Halmutlaben i pro(c) 

spovedescu-ma Domnu- 

lui cu toata inima 

mea: Spune-voiu toate 

minunile Tale. 
13ucura-ma-voiu .si ma 
voiu veseli intra Tine; canta-voiu 
numelui Tau, Inaltate! 

Ca s-au inturnat pizmasii miei 
indarapt. inipiedecara-se si perira 
i !25 H- 


I ?J rr . nH^>VlACfl^A^H C<K"SfiCIIHTr^HCA 11^- 
. . , ^ .^ _gt ^ K J» /^ -^^ X 

C!![rfHfHA€ yf.fi'EBr: lilH OpAUf^AC AO KA. 

f€Ae A'Mn f^tntiwr hoaaaha n^jMfi^- 

IUh XiAH^Ab y|Cfi*^K-»* iSA fTTAA-iH.^ 

r-iiATTA enae iiha'^k^*^* c*ca»h»a cTt . 
_,,v c^ n* ^ ">>. mO cr* ?-/ 

lAttJLeKARA tvJuVkCHHAOpfe yKA^P^nfA'TC- 
liJH fiA4yH ^ AfVHSA y^H>Z.Al^Apr^SpS- e- MM 

-J- 


AO tf Ak Ar. if. r#. A' er, 2f5 4fr 

Ka: efe AftAtt^A^^H UiH Al^f«TOf ff* jpBf^AA^ 

4>Annr fAf A^iM = 

K** KAXV*. CZHUCAC K** «AX nOAAf- 
HH^rf. A« e^«» ? H» <A» •yMTA ^ecfffffl. 
rA^/9i C^^^AHHAO^L - 

AV/A fC nALfV JV^ nHA%ACfIfH AAltfl^lC^- 

f«AC AA-a >|Chaa£4H ^nopi4HAC A\oqire- 

Ka «^ filcfcCfC^ rrOATC AA^^CAC^^AAf AAA 1 
13 


denaintea fcatii Tale. 


Ca facusi giudecata mea si 


5 


1 


para mca, sezut-ai in scaun giu- 


decand dereptate. 


Ccrlat-ai limbile si ai pier- 


6 
dut slrainbul; numclc lor stcr- 


su-l-ai in veaci si Tn veacii dc vcac. 


Pi/iiiasului sfarsilu-i-s-au pus- 


7 
liirilc in vcac; si orascle lor ca- 


relc le-ai rasipit poniana peritu- 


Ic-au cu eale. 


Si Doninul in veac va ramanca; 


8 
galat-au spre giudecala scaunul Sau. 


Si El va giudcca lunica in dereplale; 


9 


Fs. 95:13; 97: 9 


giudcca-va oamenilor in dereptate. 


Si va fi Doninul inaltare suru- 


10 


Ps. 36:39; 43:1; 91:2 CATHISMA 


manului si agiuloriu in vreame 


de scarba. 
11 


Si sa vor nadajdui intru Ti- 
ne ceia ce stiu nuiiiele Tau, ca nu 
las pre ceia ce cauta pre Tine, Doanine. 
12 


Cantali Doninului, lacuitt)riu- 
lui in Sion, vestiti oamenilor 
faptcle Lui. 


*sangelc dereptilor eel varsat 


13 


Ca cauta sangele*, ca s-au pome- 
nil de El: nu S-au uitat de stri- 
garea surumanilor. 
14 


Miluiaste-ma, Doamne, vezi scarba 
mea ce palu de pizmasii miei, Ca- 
rele ma inalli din porlile mortiei. 
15 


Ca sa vestescu toate laudele TaJe 
in portile featei Sionului, sa 127 i efeds r. cr-5fc A' rs nWi ;af »1€ 4^™^: /^A^tV AA-iM^AO «AA6 ^iCrci j 

K-i h^6a4>h OY«nrArrfe <^^>»aah^ iT' - 
OkoXa;»v a^"*» '^^ «"* "^«^ '^T'^ 

EH AC ytvHAffinrygi O" A « SI- 
s^^-ka;:-*-?^ » ST" 

mmiAo; 

o. *.',rL<i 

np^ s*- re's 

«■ l(S - 

KM. ri. Jt' 

H «K • O. icA' •Cf . ( 1 n^"«A^ A^H«AOf«» 4*f*!!g?*^^ citfiie 

AHAAEHAe fC^ WAAA€HH C'i'T'VlC C«aa ^ 
ACK^M<H .f&O'fe'AAf 1 € C-ZhTC ^CfC^E^? 

*^4.-?a/€ Hc^^cpcn'T^Ai. c^n-ip^ cV- 

yKKACCAC K^1^«T^X.. ,, - ^ orcA 

K>^A>^p<>'*P««'*"'^'^'^"''^^^" -r'^*^- 

A^^ a^^AA^A: ^H-^Xi|i^€ ^•^A^"^'^ 

* ■ ■ " i^ti ,28 1 
14 


ma bucur dc spascnia Ta. 


Alundara-se limbilc in groapa ce 
facura; in mrcajca cc ascunsera i<si> 


16 


Ps.7:16 


prinscra piciorul lor. 


Cunoscutu-i Doninul din giudccata 


17 
ce facu; in faptuJ manulor sale incal- 


ci-se vinovatul. (Aeesla-i cugel de pururea) 
Intoarce-se-vor necredinciosii m 


18 
morinanl si toate limbile 


carelc uila pre Duninezau. 


Ca nu va fi uitat surumanul 


19 
in veac si nadcajdea surumani- 


lor nu va peri in veac. 


Scoala, Doanme, ca sa nu sa inla- 


2U 
reasca omul; sa sa giudcce lim- 


bilc Inaintea Ta. CATHISMA 
21 


I\ine-le, Doamne, lor frica, sa stie 
limbile ca oameni santu (Sela). 


*acest psalom aicea e impartit 


22 


*Pcntm ce, Doamne, stai departe? Te 


in 2 in carlea jidovasca, ca sa 
ascunzi in vreame ce sanlem in scarba? 


usebcsc lucmrile de carcle 


23 


*ln falie nedereptul supara su- 


graiaslc, iara noi linem randul 
rumanul: sa sa prinza in cugclele 


grecilor si celor 70 de 
in carcle cugeta. 


izvdditori 


24 


Ca sa lauda nedireplul in pohla 
inimii sale si pre scumpul blagosloveas- 
te, intarila pre Domnul. 


Ps. 7:16; 9:16; Prov. 5:22; Ps. 


25 


Nedireplul penlru falia carca 


13:1; 52:2 
arala in fala nu cauta pre Dumnedzau, 
nece-i Dumnedzau in toate cugelele lui; 
26 


Cu duroare sant caile lui in toa- 
ta vreamea, inaltate-s giudeca- 
rile tale de la fata Lui, pre toti "^ 129 SSSdfS ST. cfeJS? 3hCC Vk'T^S^ H«H/»AA CA , H^-Vi-i BOW k^. er v» H^ fiHMC A^ pi^^ • J^^C EA'SCI^'^iAAfe fOCT^Afe ASM ^AM_ 

icACtfie: «Vnnr ahaaca aVm dyc»r«H^- 
a:*. flirt cnr j»x;iAE'&TA*r€ • 

liie^'fc'BA y^AOK A« ArtuVrtpCj C»1W- 
A\OApa^ yf nr JA ACK^HC^ njc nCA HCfiH- 

mo&a: oic'iH A^H rt^'*B«'<^^1f''f.*^<'^'J^*; 

.f C-iAAUlVAfc €-1^5 AgillVAIfJC fip-i- 

rack;?. c^>^A\Ati^Aft.7 p-in1^i|fc np e «^- 

^^/yv AHf. ICiH^^A T f Al^C y^^r ^^ A\f ^- KK. - » « 

B4T IfO^H;, c: Af KA 7K/$V CA. 


fr cfedb Kr. gfecife 1A4. A5> AT: AA Ue- liiH H-iB'aA'fe'ipe K^nWnr'fe'f ^ CA crijc 

C^p^A\AHH . /» /- ^ 

Shi C yKT p^ HHM AA A C A, YHT AHTK- 
CA^ A^^HS'^VST, ACfcliKc^lliAy 4>AHA CA 

OrvoAA^k A^"e A'«5^"<'*^^ i''*A"fJ 

AA^HA TA M^Tf OyHVA A« '"^ '^f^" 

cnfrrHH^ Off A^cVc^p^A^XriW' Ki.4irA 

til C-^;gXfcWA^H 'F^egiH AMHrrOj J^^__ 130 1 
15 
pizmasii lui va sufla*. 
*batgioct)ri 
Zisc intra iniina sa: „Nu ma voiu 


27 


clati din ncam Pana in neain", ca 
nu-i vine lui rau. 
Dc blastam rostul lui pli- 


28 


Rom. 3: 14 
nu-i, si dc aniagilura, si dc vi- 
clcnic; supl limba lui - ustcnca- 
la si slrambatalc. 
Scdca-va in loc de Icsuirc, sa o- 


29 


moara intr-ascunsu pre ccl ncvi- 
noval; ochii lui pravescu pre suraman. 
Lesuiasle intra ascuns, ca leul 


30 


in salasul* sau; lesuiaste sa ra- 
*barlogul sau 
pasca suruiiianul; rapcaste pre su- 
runian, candu-1 tragc intru nirca- 
jca sa. 

1 
CATHISMA 
31 


Inframtu si smeril sa arala 
si navaleaste cu putcarea sa spre 
suramani. 


Ps. 93:7 


32 


Zice intru inima sa: ,,Uitatu- 
S-au Dumncdzau, ascunsu-S-au fata Sa, ^ 
ca sa nu va/.a, pana in vcac". j 
33 


Scoala, Doamnc Dumnezau, radica 
mana Ta; nu Te uita desprc sura- 
man . 
34 


Fcntru cc manic ncdireptul pre 
Dumnezau cand zicc intra inima 
sa ca nu veri cauta? 
35 


Cc Tu vez ca rautate si urgic 
privesli; sa lie dal in manule Talc; 
spre Tine s-au lasat surumanul castiga 
sa; saracului Tu esti agiutoriu. T [ Cfejfc 3Af< Uin eVifCA^'H^AkV*: ica^TABgH cr^^- 

C'Z.TA'T'^ aVh LliH H^iCVBtH A<^AA. 

AAaH^Afc •hTytCn'SCATr yiCfi^fCfe^ tOH 

A\«^H'rXAi» aXh . 

A\A A\&'r A3^p©CH OA\Xnfe ri'SA^^'i'v . 

AtBHKAI«V» UIH A? M^nitT'f' nH^AAiujHA0^4 A5iH. 

•^«iAO Sf AS 


AH A A 4> ': .<r. « "f 
f : ( , n A-* 

C- Ait ^ QV/ntnA; SScjo kJ", ^fcCfe A . 
TeAA«K> 

ATTUI 

=r , — ^'f 
InHAA* •* 


e? A'*^^ KSAA 3Hn^ CS^tfiACT'XAXH 

Tps KA«A;n<ae-x?£ ? 

K^HHHA\4L* 

K'iHAfc «•£ 3AfOEfCfC^ O-CAfl^CAiHAC 
A4f"* AHP^nT^SAI. H£ GA cfiAfe? 

3,AAH^Afe, y^GtC^OeKA CcfiHT^ifv ACA ^ 

A^H fi'iA^ fUH i^rirHCAE A^i HcnrHcK^ AAA n/v Ab 132 1 
16 


Zdrobeasle bralul ncdireptului 


36 
si viclcanului; caula-vei stram- 


balatca lui si nu o vci afla. 


Domnul li iniparal in vcac si 


37 


Ps. 29:9; 145:13; 146:9; 


in vcaci! Pcrira limbile despre pa- 
Icr. 10:10; Plan. 5:19; 


mantul Lui. 
Dan. 4:31; 6:26 


Poiila smcrililor auzi, Doamne, 


38 
galcsti inima lor si ia amintc 


urcaciica Ta. 


Sa giudeci saracului si sum- 


39 
manului, ca sa nu adauga strambul 


niai mult a zdrobi omul pre pamant. 


Psaloni 10 
Summa 


In cest psalom, David sa plange lui Dumnc/au 


1 
do viclenic si do napaslea pizmasilor lui. 


Dupa aceaca, is ia lucrul sau spre giudccata lui 


2 
Dumnc/.au, Carclc giudeca si pre strambi si ncdcrcpti. *temciul sa inlcleage 
svalui si pulearca pizmasilor 

Av. 2:20 Stih 
1 CATHISMA 
Psalomu Dv(d)vu 10 

Cantecul lui David dat cantaloriului 
pre Domnul m-am nedajduit; 
dara cum ziccl suflctului 
mieu: „l'"ugi din munlelc vos- 
tm ca o pasare"? 

Ca, iaca, ncdireptii intinsara arcul, 
gatira sageala sa in coarda, sa sa- 
geatc in tunearec pre cei direpti 
cu inima. 

Cand sa zdrobescu temeliile*, 
dara dircptul ce va face? 

Domnul - in beseareca stanta a Sa; 
scaunul Domnului in ceriure-i; ochii 
Lui vad si geanele Lui ispilescu 
fii<i> oamenilor. 133 -f SfScSS A. SfeSSS Aofcii^ iiJHn'iATf:*^ nVtOA«». ^ tiiH 
B'ifi»rt K^fiH^fOjfc:, <|»fifiA nA|»rA n'«- 

X-AoVaVh AOCfe . ^ -^ , 

K'*A"f«"'^^" A^"»^ tUH A«e«/*^'*^ foArJK ^«* Off A/WM« <rnx-^xiK»nf»eA» 

jl^Jhx XfCA C-lMlHrTe ^f'^T'l/A>'^ ICflAHHq^A^M 

Jjiim^A'TAfir f^e%wnTnA)iH K%AtA H3E'iikn am^t* amn^f Ae JvZ A^OHii CVMMil T * *• c25c3S K^, 2fcS35 A m r.~ i .c^^:» e- S' 3 
A,i,^^ \t^'*AnHTt nZjA t2 urn w ^%rviV* At^Tt^^ 
Kir jf^ivtH^i A^t tciiyuirjn A^e^*'" c> '«^* *-• 

1,MH7V>ftt£i«AA». A^M^^^'^^"**^ 

||Hti;^S; fCJf/tHW^OUMft AH <^iH 
WAAACHff«AC»^& -^ ^ , 

K*fV« SlilCt, AMA&CA ttOAtT^X^SOM 134 kAi 1 


17 


Domnul ispitcastc direptul. 


j 
6 
iara ncdircplul si iubitoriul de 


strambalal urcastc-l suflclul Lui*. 
*al Domnului 


Ploau sprc ncdircpti laluri. 


7 
foe si pialra pucioasa si 


vant cu vihor 11-va parlea pa- 


harului lor. 


Ca direptu-i Doninul si dcrcpta- 


8 
tea iubcastc; pre direptu vcadc-1 


I'ala Lui. Slava. 


Psalom 11 


Trei parti arc cesl psalom: 


Summa 
Roaga David pre Domnul sa-1 pa/.casca pre el si pre 


1 
alalti derepti, carii era in pribegie de Saul, 


slih 2,3. 


Dupa aceaea sa mangaie aratandu eredinta lui 


2 
in ascultarea rugaciunii lui, ca-1 va izbavi Dumnezau 

CATHISMA 
de supararea lui Saul, stih 4, 5, 6, 7. 


3 


Aduce inainte pohla sa si o intareaste, aratandu 
ea Dumnezau are ea.stiga de el, stih 8, 9. 


Stih 


Psalom iDv(d) vii 1 1 


1 


Cantecul lui David dat eantatoriului al 8, spre 


Vasur 


!sa.57:l 


1 


HraMB Snluiaste-ma, Doamne, ea sa 


P slarsi milosul si sa Tmpu- 
tinara eredineiosii din fii<i> 
oamenilor. 


3 


Mineiuna graiaste fiiteseine 
eatra prialinul sau; eu buzele 
eueeamiee si eu inima indoita 


4 


graiesc. Piarde-va Domnul toate 
buzele eueeamiee si limba mareata. 


5 


earii zie: „t.imba noastra vom 
inlari, buzele noastre eu noi 

135 ■1- 1 ?f5ef5 J. c!t->£^-> f^nnr)^ "iiiHC him noAvu ^-oaah^-* 

AKAAVi' CIcVaAAA'Z.BOW 3Hf ff A'''AmWaI»: A^ HlfeA\VAi. AtttfTA O'iMlC yjC&^Kfe /»/ *^ 


rT /.'•>-' .-■ft/ x»y '' i % -zsL. re 

Cib y^vHJlAI^;^ Aim «A/AA\fHHAOpf> *fe A\A 

AeneAAHfci* • 


Hf . •CK e, r . 

na M - A*. Q^^Ai^: A© ^ y^ ^ 
A- ^AAOA*t X bb;*^, fir- , 

IL"^ K^^/^*- .A^"^ AA-XfiCH 
AC A*Ht« ? ^-^ ^ „ . 

cnj)^A\fiHe » ^ ^ K<4 136 L-- 1 
18 


santu. Cine ni-i noao Domnu?". 
,Pentru pustiirea summanilor 


6 


si pentru suspinarea miseilor "^ 
acmu scula-Ma-voiu - zice Domnul - 


' ■ - 


punc-I-voiu in mantuire pre cela ca- 
ruia-i era pusa mreajca." 
lara cuvintelc Doinnului - cuvin- 


7 


2 Sam. 22:3<1> 


, Ps. 


te curate, arginlu curatit in cupto- 
16:31; 118:140; 


Pruv. 


riu de pamant, de 7 ori lamurit. 
30:7 
Tu, Doanine, tine-1 si-1 pazeaste 


8 


de neamul aceasla, pana in veac. 
Impregiur imbla nedireptii; cand 


9 


sa inalta fii<i> oamenilor cei mai 
de neniica. 
Psalom 12 
In cest psalom, David sa plange lui Dumnezau 


1 


Summa 

CATHISMA 


de raulte scarbe si nevoi ale lui, ca zua si noap- 


lea easte in <in>lristare si in nevoie; 
2 


Sa roaga sa-1 izbavasca de pizmasii lui si 
sa-1 Tntareasca. 
Stih 


PsalomI Dv(d)vu 12 
1 


Cantecul lui David dal mai marelui cantatorilor 
2 


PS^3 ana cand, Doamne, ma vei 

i^ai '^^^^' ^^'^^ ^" veac? Pana 
wj^^ cand vei ascunde fata Ta 
de mine? 
3 


Pana cand voiu pune sfal inlru 
suiletul mieu, dureare Tntru ini- 
ma mea dzua (si noaptea)? Pana 
cand sa va inalta pizmasul mieu 
spre mine? 
4 


Cauta si auzi-ma, Doamne, Dumne- 


dzaul mieu, lumineaza ochii miei 137 •^ —iff- ■*>— - 

A\i^ c»£BOfi» K^ic^pA cZ;iAi£fio« icaZt- ^ 

»rA^ fC'XMO'X&Of* ^Mtt^^A.'^ti ICA^A "(e 
<f>»i^1ff A\iV CftH€ - ^uih*«)Wkihta «Vaaia'« J^l' ri. CnxMf tTfisx'rA'rA, tan KHKAtnTjK x* fevx^ofHAo 

IDH Alf A/KSf AO^&» O7 €• 


c . r^ A*^ tOA 2fe<3fe k3^? CtSoG KM ; 


'-.'A 


»»ft. 


«k . 
"". 


F'-:^ 


r . E . A- ^J (TfT^MSITAT^K A</«riTOjlMAO a/h C^^'*^ ' '^ 3' 

^^^^^KAp»iec uiH Oi^fALfH eZ4>^K-5p;R 
^<|>Anr«Ae tJiA§:,fi^ ^'re tme c»*t|>Aic;5^ 

eHH£. ^ Ma" n-SH* aX ♦^H» ) Ae 138 r 1 
19 


ca sa nu adorinu in moarte. 


Sa nu cumva d/.ica pizmasul 


5 
micu: „Bimiiu pre el!"; si pizmasii 


miei sa vor bucura sa ma voiu clali. 


lara eu spre inila Ta nadajduiescu. 


6 
bucura-sa inima mea de mantuirea 


Ta, canla-voiu Doiunului celuia ce-m 


feace niie bine (si voiu canta numelui 


Domnului celuia de sus). 


Psalom 13 


Palm parti are cest psalom: 
Summa 


Spune strambatatea si viclenia deregatorilor 


1 
lui Saul si sfeatnicilor lui, stih 4. 


Mangaie pre credinciosi, ca Dumnezau li-e cu mila 


2 
si li-e aiave lor, stih 5. 


Cearla pre deregatorii lui Saul pentru cc lea- 


3 
pada pre cei credinciosi, stih 6. CATHISMA 
4 


Roaga pre Dumnezau sa izbavasca pre credinciosi i 
de strambatatea deregatorilor lui Saul, stih 7. 

Psalomii Dv((l)vTl3 


Ps. 10:4; 52:2 


Stih 
1 


Cantecul lui David dat mai marelui cantalt)rilor 
S^n3 i^*-' nebunui inlru inima 
WSSu ^ti: .'Nu easte Dumnezau!" Stri- 
^■B cara-se si urati sa lacura 
in faptele sale; nu easte cine sa faca 


Rom. 3:10 


2 


bine (nu-i pana la unul). 

Domnul din ceriure caula spre fii<i> 
oamenilor, sa vaza au easte inlelega- 
3 


toriu si cautatoriu pre Dumnezau. 
Toll sa indaraptara, dempreuna 
sa Tmpulira; nu-i cine sa laca 
bine, nu-i nice unul. 
4 


Au nu inteleg toll lacatorii 39 t cfe^fS A. ^j2f3 


K^ -WViHtHK-^fv >KicA nt.ne EHIH AMCfl K2SAA A^C Al£> 

0<i>AT^Afe c^e^A?iAM^A5^H <KAtetr A« 

AA AXH - _^ , 

AKVi IrtAt ? IC»iMAI. RA ytvTOAp-ie AO- 
H&A& piVeS/A OAA\£HHAOpi» «^M:» CS- 
kV(»AC1&A lAKCOBfe:, fUH €»£ BA BCCCAH K 


/{.^.ni tT t '^JAOMt ZfATJf. X•^^^^^ K^frwtfc Xtl^ ie ^ Gv« /»M. c . 

4' 

-^ — i" -. ?r,r-^, t^r. gfecfe (HHT^fH KSf^HtOOjTH . ^ ,r -5- 

Kipm (i ^tcff- mii GH K% ^oft^jiT'^^H ^^f;», n«HTf« 

QAMMe IMHe BA CXA-XtlJA^H 
vf »r p^rC0flT5/A -r-xisf? IHHC BA 

aZk^h ^iCA^-ir^pA c^m^iVrTAAc? 

A edcnT AT€ ^ OJM rfl-^/Aipe A^cBr&fi. 
^nros HMH/WA «A ; ^ 

K^fCAC h^;v*4^aha\:«.k5/aha\ca ca, 

OiM A\Hrcfu^(>A(>c n^n^A^^iue yfnfo - 

THBA n f f/gi»T7fiHyA»« C^a » 
140 f 1 
20 


de strambatate, ca mananca 


oamenii miei cum are manca paine 


si pre Domnul nu-L cheaina*? 
Acolea sa vor infricosea de fri- 


5 


*inlr-agiutoriu 


ca (unde nu era frica), ca Dumnezau 


caste ncamul direplului. 


Sfatul surumanului faceti de 


6 
rusine; ce Doninul easte nadeaj- 
dea lui. 


Cine va da din Sion spasenie 
lui Israil? Cand va intoarce Dom- 


7 
nul robia oamenilor Sai, bu- 


cura-sa-va lacov si sa va veseli 


Israil. Slava. 


Psaloni 14 

In cesl psalom arata David carii-s aceia ce 


1 


Summa CATHISMA 


vor lacui in ceriu si in ferecaciunea de veac: numai 


singuri credinciosii; 
2 


Pentr-aceaea arata strambatatca falamicilor 
carii sa Tncrcd si ei ca vor lacui in ceriu, pentru 
ca tin obiceaiul legei de afara. 
Stih 


Psalomu Dv(d)vll4 
1 


Cantecul lui David 


• 


2 


^^^ oamne, cine va salaslui 
ffi^M 1 intru cortul Tau? Cine va 
B^^^ lacui in magura Sfintii<i> Tale? 


*au (ara vina 


3 


Cine imbla intreg* si face 


Ps.24:4;Isa. 33:15 
dereptate si graiasle adevar 
intru inima sa. 
4 


Carele nu defaima cu limba sa 
si nu face rau priatinului sau 
si micsurare nu priimeaste impro- 
tiva priatinului sau. 141 ^ gfegfe g. gfr-^Jfe \ »c »* * KAHiH «•£« H^M ^^ ^KAMi'^J^ UMH 
riAAT^ yfnOOTn&A H€ &HHO BlAT^A^^M ^HHe b2 4>aic And^'c«r^ H&'iBA kaZ- , 3- 

m */ " - f 

i|T«i>K (tin A* •^at'Af.A A^n ;(C • ^VMAAt 6 K» 
^fe d5 K^r 00^5 eSH'&l'^tlHAe AA'TKAC HXl^H A*^ AHC;*. . 

*ie c4iMi4"AOpi» fcAf «H ciiWfc npe_ 

He*lH BCH ASA K5AAeA€ AOpt >0l tnce V 15 A i^M^X ^nre rata A\dujj'*i A\ ^^ A€a» 142 3. 2 
21 


Urgisilu-i inainlea ochilor Lui 


5 
slrambul, iara pre ceia ce sa tern 


de Doninul cinsleaste-i, sava ca 


au giurat spre paguba-s, Tnca nu-1 


mloarcc. 


Banii sai nu-i da in camata si 


6 
plata Tmprotiva nevinovatului 


nu la. 


Cine va face aceastea nu sa va cla- 


7 
ti in vcac. 


Psalom 15 


In cest psalom proroccaslc David dc 3 lucruri: 
Summa 


Intai, de chin; 


1 
A doaoa, de moarte; 


2 
A treia, si de inviarea lui Hristos. 


3 
PsalomT Dv(d)vu 15 CATHISMA 


Fs. 49:9 


1 


Cantecul lui David aurit 


Cest psalom a 15 tot graiaste 


2 


1^^ azeasle-nia, Doamne, ca spre 


de Hristos; sa cuprinde la loan 
|,^^ Tine nadajduiescu. 


In 17 cap 


3 


i-S^ Zi, (o, sufletui mieu) Dom- 
nului: Duinnezaul mieu esti Tu, 
bunatatile meale nu Ti-s de lipsa. 
4 


ce sfinlilor carii sant pre 
pamant si cuviosilor intru 
carii easle toata voia mea. 


• 


5 


Mulli-sa-vor durorile lor, carii 
grabescii dupa (Dumnezau) strein; 
nu voiu jirtvi jirtvele lor din san- 
ge, neci voiu lua numele lor spre 
buzele meale. 
6 


Domnul caste partea mosii<i> meale, 


si paharul mieu caste; Tu tii 


143 ^ScSS srefe CpSHSiAeAA fir's ^Sjp:**. AAIC y|<vAOlCf» A^" 

Ac AAi'c e<i>i»T't : yfvKXw ton MO^nT'/A 
A\;»^ /KBAii;fv nee a\hh€ ptpXHKf m aaich- 

hVa\'*BO« ICA'iTTH . 

n^M*T'dA*l'^WV cVfC^>'ieC HHHAA AA/K » 

fUH CAS fieccAHnri^ caab4. A\/ffw : yy^K-;*^ 
t£iH rr-p&ri^A& AAi^eV c'&A'£UiA^Ai|fe 

K** M^ficjiH A»2ie^ eV<f>AtrVA AAl'e)/ ^-j"*' 

AAOf AA'il^rri, 5 H£*IH 6Cf fc A'£(A AAHAoJ 6s «'/a KB . 

nAx: ( ^: 

r- t . KA. 
BfHH Ct Kg MA [A't/fct »■ 
'« r«.c . *• c3S!lS K^ diS^fS El^ KKK&piHAo /iisTe ics <f^AirA ^va: <J»pt_ CiA M3Cts"C«ic-«. ta «•* uT« npi ^:y ^f roH4 aJ^m o<*». 

BUllTtH AXI? . - -ff 

^)inXi. ATA>K» /Miri€'Ka HlA'^A'*^ BifqiH ^1 E^lff • 

G*<^^Anrx. j^^HC ^ep6in»r ATy«i 

C a:?.k,0 ^ AAAHjKO'f CT^^HrAf/ffv 

AAAy KAge mKm j^g cX^e /^mgA»i^ioApc. 
J^AA 144 2 
22 
partea mea niie. 
Funile-m* cazura niie in loc des- 


7 


*au soartea 
fatat; pentr-aceaea si mosie 
frumoasa-m cazu* mie. 
*au mi sa veni 
Blagoslovescu pre Domnul, Carele-m dea- 


8 


Plan. 3:24 
dc niie sfat; inca si noaptea 
nia invala pre mine rarunchii niiei. 
tnaintea mea puiu pre Domnul 


9 


Fapt. 2:25 
pururea, ca de-a direapta mea caste; 
nu ma voiu clati. 
Pentr-aceaea bucura-se inima mea 


10 


si s-au veselit slava* mea; inca 
*limba mea 
si trupul mieu salasluiaste 
Tntru nadeajde: 
Ca nu veri lasa sufletul mieu in 


11 


Fapt. 2, 3:35 
mormant, neci veri lasa milo- 

CATHISMA 


sul Tau sa vaza putrejune. 
12 


Fa sa stiu cararea vietiei, satiul 
bucuriilor easte cu fata Ta, fram- 
seate sant in dereapta Ta in veac. 

Psalom 16 


Summa 
!n cest psalom sa roaga David lui Dumnezau: 
1 


Sa-1 izbaveasca si sa-1 tie pre el de goana lui Saul. 
2 


Si sa-1 opreasca pre el, sa nu cumva sa-s izban- 
deasca spre Saul si sa nu lesuiasca improtiva 
vietiei lui. 
3 


Dupa aceaea sa mangaie cu nadeajdea vietii de vecie. 
Stih 


Psalomu Dv(d)vu 16 
1 


Rugaciunea lui David 
2 


j^JE sculta, Doamne, dercptatea 
^^ffl (mea), ia aminte strigarea 
L^MU mea, asculta mgaciunea 
mea, care nu-i den buze inselatoare. 145 cfcdfe S* <^3s r% **f f «>% AA/ii: OKiH nr»iH c^fiA.^^ ^e^en^TAnr. 
tV^a^am a€ HOAOTe » HcnHnrfn'i'VAAA:, 

lUH HAK A<fkAX«nk /tvnr^i^ A\KMe C ««*"<>¥ 

AffToc tJiAm-eAc AAnrofi* oa/uvchh^ 
ncMTf^ K^&€H»rcA# E^-reAOft nrAAc^ 

A'&P'ZnilHK^A&H « 

UhHC nALUIH A\I£H yKK'Tifl'XCflAe lAAC? 
<'£HSc;Sw 3A\Hnr»tcK^ rtHnCAOCA A\TKA- 

Bs KCA\fc npe thh^:» k-s aa;». a»>h 
no«A\HHe <io AAAH<»i»: nAtK^k oy- 

if < .^ "^ "<</ - ^^*^ ' \J r. er MH H^ ^J^'Tofe K4 CTt'ctj AAA <4 |nAflC4f 

/ f 

AA«19K ,»,• r. Al Bl MHHVHn&-^:fw AAAT'HAe TAAf:, AViH- 
iTr^HTOfHA H'i^'i^VHTOpHAOffc, CHpe 

«r«SA ^Hji^fennrf H taac - 

1 H'L^'^kiueA^J^ ICA aVa^'i'ha oicwaWh: 

lesn'F ©ycoA AdcniAo taac acks^ca^x^ 

X^€ <|>AUA HeAHJ>en4J[HA0^3» fCAflH AA;iJ 
C£rr£p;».9nH^A\AUIHAO(>|> A\ICH^ fCA(>'lH 

aa;*. IAS yKHf eLif«p neHHTpx fiiAUA Ma. 
Ka priesHicMAi. ctx AiccnffffP'fJ** 

<i>AIX47KS AHA\CA AOp rplCflC Ai'^M^ * 
At-OX y^A\CAAf/fiW MOACnTpX. AfCAAJS 

H'E^j; aVatt y|s.npEi^f«{>fm9c:>fciH AOft nsl, 
cc^;^ y|Cn(>onrrf&A hoactc^wj^ nA^K"itii_ 
A^c£ cnpc n»iA\'aM»rt - 
r«.l j^c'^A\'^n'acg /\c^A^H^ fCApgAc noy,^ 146 f 2 
23 


De la fata Ta sa iasa giudecata 


3 
mea, ochii Tai sa vaza dereptate. 


Ispitit-ai inima mea, cerca- 


4 
tu-m-ai de noapte, ispititu-m-ai 


si n-ai aflat Tntru mine (nedirep- 


tate); ce gandescu, aceaea graias- 


te gura mea. 


De pre faptele allor oameni. 


5 
pentm euventele buzelor Tale, 


eu m-am pazit de cararile Tn- 


darapnieului. 


Tine pasii miei in cararile Tale, 


6 
sa nu sa zminteasca picioarcle meale. 


Eu chem pre Tine, ca ma auzi 


7 
pre mine, o, Dumnezau: pleaca u- 


reachea Ta mie si auzi graiul mieu. CATHISMA 
8 


Minuneaza milostile Tale, Man- 
tuitoriul nadajduitorilor spre 
Tine, de ceia ce sa radica impro- 
tiva direaptei Tale. 
9 


Pazeaste-ma ca lunaina ochiului; 
supt umbra arepilor Tale ascunde-ma 
10 


de fata nedircptilor carii ma 
supara, pizmasilor miei, carii 
ma iau impregiur pentru viata mea. 


*grasimea sa 


11 


Cu ramnchiul* sau acoperira-s 
fata, cu limba lor graiesc falie. 
12 


Intru imblarea noaslra acmu 
ne-au luat impregiur, ochii lor pu- 
sera improtiva noastra, plecan- 


*plecara-se sa intinza mreaje 
du-se* spre pamant. 
13 


Aseamana-se leului, carele poh- 147 "f Ci5d& *. dtcfe Qko<*a;»v /^a\h6 :, tit npjE ^tnxtw.nre 
^AUA. ASM 3, riA«tf<-;i^ n^s e-^^ A\'iKnr»- 

KA^€Aik\ AOAAA TA * 

f|'*<'^«4if'Vi;^ ^e OAA^eHff^ lii^AT.'i- >CA l^^ ^€ A^A\c, AicioofA nlcT-c /^CTe >^*«^ 
«»r;»w AXiWe 3. icrRpocA ac ov-^n^H rrx- 

TeiHAf AOCt ^€ GH<Tf/9vf«At T^tS :» 
AK»i^O^A Ae^Oflfi «'2 CAHT^p;*^:, UJfi AA_ 

c;*.. fa.Vw-xiuHunAs nopccoiHAOfi* e**- e«- ef . Sf5c3S -^ ^«^ e?fe^fe CV* c: 


A'mhVaVh ftVcHHT'aAf Afec tVh K'stri'iKS . /|k.sv« ''f ** "T^"*" f^f* 
CAS AA^f<«''>* A» /fMiJCAi "rVT VfOfK nHMAUiMAOM asm s itw A^x 

MIKM4 ASH C^M* • IJIm ^a , 

ii f CT'A'ryfi A\/9^:, UJH rt3C'£fiff. 

A\;«i ^ /^N.rrpX e^*» --^^ H'X/^'X^Sf CKi» 9 
Cfc!^''T"^AI» A\Te)^^ UMH fCOp^^A A^jLnT^^ 
Hfltt 148 f 2 
24 


teaste sa rapeasca, si leului 


tinar, ce sade intru ascunsu. 


Scoala, Doamne, ia pre denainte 


14 
fata Iiii, pleaca pre el! Mantu- 


iaste viata mea de eel nedirept. 


carele-i arma Ta. 


Pazeaste-ma de oameni cu ma- 


15 
na Ta, o, Doamne, de oameni ce-s 


den lume, a carora parte easte in ceas- 


ta lume, carora le umpli pan- 


tecile lor den vistiariul Tau; 


a carora feciori sa satura si la- 


sa ramasitile porobocilor sai. 


Eu intru dereptate voiu vedea fa- 


16 
ta Ta, satura-ma-voiu de fata Ta 


cand ma voiu destepta. Slava. CATHISMA 


Summa 
Stih 

Evr. 2:13 
ler. 2:13 


1 

2 

<1> 

2 
<3> 


1 
< 

( 
Do 

el 
ma 
Cathizma 3. Vu konec 

<Psalom 17> 

:n cest psalom David da har lui Dumnedzau: 
'entru ca 1-au izbavit de pizmasii lui; 
Za. i-au si invancut pre ei. 

Z'antecul lui David, slugii Domnului, carele au grait 
mnului cuvintele acestui cantec in dzua ce-1 izbavi pre 
Domnul den mana tuturor pizmasilor lui si den 
na lui Saul. Si zise: 

Psalom 17 
|S9 ubascu-te, Doamne, taria mea! 
W^ Domnul - stinca mea si 
JEI cetatea mea si izbavi- 


toriul mieu; Dumnezaul mieu - taria 
mea; intru El ma nadajduiesc, 
scutul mieu si cornul mantu- 149 +1 Sf1-d5 r. gTv'!^'' v^'. .H'aAurAP/ft, /A/h.' l£IM AAlfiA ff3e6&H A€ HHAAAOJI AAlg - 

AAWpif'£AA;ik • 

iWpOPHAC MOpAA^iHT^A^H v^kVh- 

icVfCf A€ aaoh'iVh ; 

flsMTf A-f^/flV y^CnrfHAATOAf A AA/9l:» 

A€M KCCKpHfCA Q c^jiiT;!;^ A CA PAAC&A 
AAiW^ ftlK 'cTpHrAp/fiV AA^ ^HAHHT/Si 
ASH, y|vTfX^ y^Xp«fCHAC ASH . ^^ 

K A^THCe MIH <>£ k)^T pCAA^p;!.. nZAA»£- € • e 


fXAfAf X. '■\ 2fe-:J3 kX; Sfe^SS 


a I 'ri ^ ^ ZI 1 

O-^At:, lOH rr€AACAiMA0 AA^HU^^Of «"* 
ICA-iTH^;!^ : KA-iTHp-XCf K** gf * ^'*-' 

uin <boK aaamt-Vhtoph a*^ ^^^^ ^^"= 

tllH KTtpCXHH AnpHMMIH A«^* 6^^* 

UJm nAcic;^ icpwjHAc fUH norof^^ ^ 
£UH Her^p;*^ «^n»ri» nnioApcAe aKm - 

UlA>fAACA:f. cnpe Xep^aHAAH, UJf 
3EOAp:».: 3eoAf;«^ <njc aj cohac fitM. 

^>^A^H . ^, 

uife: ^nfei^Hp^Ai. a^h KopT^i^Ai. «'^^ 

ARC /KT-^^eKA-rt yf nrO>^ WOCVflM B15>- 

jj^ cc^frRASinf/fk tcH 4>>hahht/^ aK^ 150 3 
25 


irii meale, inallarea mea. 


Pre Doninul eel lautlal chcm*; 


4 


*agiutoriu 


si ma va izbavi de pizmasii niiei. 


Impregiurara-ma durorile mortiei 


5 


*realele 


si rauriie* oaraenilor rai cutre- 


niurara-ma. 


Durorile momiantului incun- 


6 
giurara-ma, luara-ma pre denainte 


cursele morliei. 


Pentr-aceaea in striintoarea mea 


7 
chemaiu pre Doninul si strigaiu 


catra Dumnezaul mieu; si auzi 


den besearica (sfanta) a Sa glasul 


mieu si strigarea mea inainlea 


Lui intra in urechile Lui. 


Clati-se si sa cutremura paman- 


8 CATHISMA 


tul si temeliile muntilor sa 


clatira; clatinara-se, ca era ma- 


niat (Dumnezau) pre ei. 
9 


Radica-se fum den mania Lui, 
si foe amistuiloriu den gura Lui, 
si earbuni aprinsi de la El. 
10 


Si pleca ceriurile si pogon; 
si negura - supt pieioarele Lui. 
11 


Si imbla spre hemvimi si 
zboara; zboara spre arepile van- 
tului. 
12 


Si puse inlunearecile eoperemant 
Sie; impregiurul Lui - eortul Sau: 
ape intuneeate inlru noorii vaz- 
duhului. 
13 


De slralucirea ce-i Tnaintea Lui .51 asefe r. csas »rp«ic5/();fv HOiVf Iff:, rffHH AHHe uliH it's, 

edfCH ^€ <|>OfCfe - ^ 

iukho^ npe e" = "*" caoco-^h <I>3A^ 
i^e;cA£ uiiH niep^a ripe C" • , ^^^ 

P/A JL^X^A^t^ AAȣMkH TAA^ . 

HSCkghaa;!;. A^ nn^A/iiiu^Afc ^"'fy 

niVHifpHHfCfe , UIH A^ OypMHtH'TOPiH A' 6» SI ^ iMUH KB 3' HI. SkSCfS K*^ cjuGS Ui KT. j A^i'eH : kȣ A^^^rri^rt ^f * A^'^"* aahhc. 

C^n»*j)"*|lJH AAltAC:* COM <C^ A^^"^''^'* 
TO/SVr>^Afe A\IC^ • ,-^ ,^ 

Ulff vmT;*^ cKOitre y^A^pr'iA\»anriii» h- 


IC4 ICB KT. '«A C'Sfiri/iA:*.. rciAA boh aai£ • 

AA/Ai»A^^»<^^j'*l4<'*^ AA.'TtK^AO AA'tAe 

A'^Af A\i» . 

"* AAA n'X^MT' ICiHAC A^^^*^*^*^*:' 

JL^AA^ A^AA A''*AHS'&5^Afe AAtc)^. »- 

K** TO ATT Ll« A»feL|eA A2SM y|vHAHnr/?i 
A\/Sl e»aTi» :, UiH ^€QST'-ALinA€ ASH HSL 
A»EAA A^'T^'^f •T''*'^*"*' AC'^'^^C - IUI« 152 3 
-26 


trecura noorii, grindinc si car- 


buni dc ("oc. 


Si tuna din ceriuri Domnul si 


14 
Inaltatul deade glasul Sau - 


grindine si carbuni de foe. 


Slobozi sagelile Sale si-i ras- 


15 
cliira pre ei; si slobozi ful- 


gerele si-i pierdu pre ei. 


Si sa aratara adaneurile apelor 


16 
si sa deseopcrira lemcliile lu- 


miei de certarea Ta, Doamne, de sufla- 


rca Duhului manii<i> Tale. 


Trimease de sus si ma luo pre 


17 
mine; si ma scoase din ape multe. 


Izbavi-ma de pizmasul mieu 


18 
putearnic si de urgisitorii CATHISMA 


miei, ca mai tari era decat mine. 
19 


Luara-ma pre denainte intru dzua 
supararii mealc, si fu Domnul 
toiagul mieu. 
20 


Si ma scoase in largamantu, iz- 
bavi-ma, ca-m voi mie. 
21 


Plati-ra Domnul dupa dereptatea 
mea, dupa curalia manulor meale 
deade-m. 
22 


Ca am pazit caile Domnului 
si n-am lacut strambu, intorcan- 
du-ma de la Dumnedzaul mieu. 
23 


Ca toate giudeatele Lui inaintea 
mea sant; si dereptatile Lui nu 
le-am dcpartal de mine. 


*au curat 


24 


Si am Tost intreg* inaintea Lui ,53 CfSdfe r - 2fe255 A\^AC y^HAHHn^>*k OKHAOpfe aXH . 
KVa^A'THBIH A\ATHfiI» BjE <^H:» UIH 

fie 4>" - 

UJm k5^ AACC^At AAeCf. fi€fi» ^H :, fUH 

fi(5^^ 4^"^ * 
K** "^^ OAA^At nAefCATfc cnicetpH:, 

^AVh6^ JViVVH^'zi^Ai. AA1«^ aVaAMHC^H 
yJvnr&H'tfe'iHAC A^nSAf - K^ e- KS «f3 KH K^ BiH i-e". M< AS- o;a- 
>. ji : A ■ '•- 

A \ Ano T 
gi f ; r- K 

o : Aii . 
3 - ,^^' f^ 

c 6 - 

6*. Mf- 

AK. c : A A. 

r. np_T-« • 

K - a : t . 

H M : ri ^ - 
•>^ -1 - sfects K4. S^c55 AA ^H AT AA Ag J^nr^^m kaaa. ^A^H-^'iVAVH aaig- 
K^6'»M'r>^A A^"^A^" k^^p-^i^mt-Vh: 
ma cK^n-fe nrVTVpffc h^a^/^^hto- 
cHAOp ^Tp^ e-^^^ ^ .^ 

n^HHAt nHtOApf AC AaH^AC KA AlCf, 
eHAOef.7 UJK enpf HliAI^iH <^A1€A\'iBA 
ACTA. K^f^^^ y^ai^:*. AA-iKVA* 

AA-feVe mpe p-^-rcot*^ mw 3Apoc'fe'i|ie U»HA* 154 1- 3 
27 


si ni-am fcrit dc strambatalca mca. 


Si-m deade mie Doninul dupa dercp- 


25 
latca nica, dupa curalia manulor 


incalc Tnainlca ochilor Lui. 


Cu miloslivii milostiv vcri li si 


26 
cu barbalul ncvinovat, nevinovat 


veri n. 


Si cu alesul ales vcri fi si 


27 
cu indaraplnicul indarapnic 


veri fi. 


Ca Tu omul plecat spasesli 


28 
si ochii inallati plcci. 


Ca Tu slralucesti, lumina mca. 


29 
Doamne, Dumnezaul mieu, luniinc/.i 


inlunearccile meale. 


Ca cu Tine zdrobiiu tabaml. 


30 

CATHISMA 


Dcul. 32:4; I3an. 4:34; Apoc. 
si cu Dumnc/.aul micu Irccuiu /i- 


15:3; 2 Sam. 22:31 
dul. 
31 


Inlreaga-i calea Dumnezaului mieu; 
cuvantul Domnului curatilu-i 
.si scut luluror nadajduito- 
rilor intru Fil. 


Ps. 12:7; Ps. 119:140; Prov. 


32 


Ca cine-i Dumnezau, lara Domnul? 


30:5 
Sau cine-i pulearnic, fara Dumneza- 
ul noslru? 


Deut. 32: 39; 2 Sam. 2:2; Ps. 


33 


Dumnezau-i Cine ma incinge cu 


85:8; Isa. 45:5 
puleare si puse intreaga calea mca. 
34 


Puind picioarele mcale ca a cer- 
bilor si spre naltii face-ma-va 
35 


a sla. Carele invata manule 
meale spre razboiu; si zdrobeaste-se 
arcul de arame in bralele meale. 155 ■f tfe^fe r cfeCSS y^t4'iAt4ATSA\AS« ^ 

HHAC AA^feAtf: ^ 

rOMfinTilAAI. nH<AAAllilM AAICH , t£lH 

mM.h, nj>HK«X np« e^^. uik hsaaaa\ /jv- 
TOpeV H'&h;*^ nVi^ii^ c4>-ipliJH nee e"- 

OT<5'*nXHC»l2«A\fe nf€ gH lOH H5C;Sv 

1 OAPCAC AA^Af - 

UIh A\AH >f IHC^i' npe A\HHf K^K-if- 

nr^T'c tnpe et/cow:* ujh am nACfCA^rfe 

nH4£A\<dlUJIH AM«H C&rinr^ AAHHg « AS A3 AH AA /M. ICH. AA4S /f^ UiH JaT'* 
StSrtjIS ^KXl_^S^ MA 9K1f A4S AAr 

A^A AA6 'vAS a5/<h npe e% , ^ Uli"" 3AP<>Kj^ 

nf€ grt ixiM 4>^f:«. K^ npi;c55vifc yjCHAri. 
«r/«i B-iHT-V^JsMi^ UIH wi «rMMA oyAH- 

£If AOf I> fC»iAf€'4« np? e" T 

H3e»iBHUJMA\;«;. A« npnroAHCAc iW4_ 

AA£HHAC»(>f> :, n^C^A\AH KAHlx AHA\CH_ 

Aop, (JiA\fHffi tf H^n K^ti^iy^ «A^ 
oyperc'rVH ACfc^AnrAp-XAi^^if^eidfi" "f- 

HHH A\HKIXHp"*/lAH AAlf - ^ Kl <5{ 156 f 3 
28 


Si datu-nii-ai scutul spaseniei Ta- 


36 
le si direapta Ta razimatu- 


m-au pre mine si invalatura Ta 


inaJtatu-m-au*. 
*aceaea m-au invatat 


Largit-ai locul pasilor miei 


37 
supt mine; si nu slabira glez- 


nile meale. 


Gonit-am pizmasii miei si 


38 
i-am prinsu pre ei; si nu m-am in- 


tc-rsu, pana nu i-am sfarsit pre ci. 


Strapunsu-i-am pre ei si nu sa 


39 
putura scula; cazura supt pi- 


cioarele meale. 


Si m-ai incinsu pre mine cu var- 


40 
tute sprc razboiu si ai plecat 


pizmasii miei supt mine. CATHISMA 
41 


Si mi-ai dat cerbicea piznia- 
silor miei mie si uratorii miei 
i-am taiat. 
42 


Striga, si nu era cine sa-i man- 
tuiasca, catra Domnul; si nu-i 
43 


auzi pre ei. Si-i zdrobiiu 
pre ei si fura ca prahul inain- 
tea vantului si ca tina uli- 
telor calcaiu pre ei. 
44 


Izbavisi-ma de prigoanele oa- 
menilor, pusu-m-ai cap limbi- 
lor; oamenii ce nu-i cunostea slu- 
45 


jira-m mie, intru auzul 

urechiei ascultara-ma. Feciorii stri- 

ini mintira-mi mie. 


*<veste>ji<ra> 


46 


Feciorii striini vestezira* si 157 -I- 


» ^ ^ ^ Mi^:, HIM <•£ y|CHAAt^X. ^^VvVl^'&^At 

cnmH -rtA^Ae . .,^ » 

CUH riA'ElC*. OAAACHIH CSflT A\HM€ . 
HSC'^fiH'T'OfHAt A\i'e» A* OH^AAA^ 

<npe A\H»e A^AH y^H'^AI^ATt;* CUH A* 

ei^fcArr^A He^Hftn'T'fc H3EZ&Hnri/A/iA. 

AH^CH A^HO lliHM»iVirAXH "^S 
A\HA^ OyNC^A^M C-jC^Sf A^H JiSh^? ^ 

KA. 


A/'. 3 
yMM 
' 
/CTa 


A41H lO 


H* 
If 4. 

jj ^«3S K^: cfe* QVJi. A. 

fi . 

r- 1/ ^TXHCAAB^. ifAO-**"-* >f 4«A»^•"«'''^• 

j^MTfAArATVAfc IIHirH A^/MM, IBK A*A« li%|TOffc ^t'Tt 

a^x-riT* A^KJ^H-iiTTWAfc a5^^ A/vTiu^ii?^ uim t^'Pfi^ 
«« a«axVa* ct»»J*=^K'*"*l»"''H'»1'''*'*'f" 4»"f'^ 

aWm AA^M<i» M«p«fHM/lf»^^ fif^ riH«HIKA AA AX^ 

yKA«iu»fTir liAmwRA^ 4>aicATMAi ^YmTih. 

AArtA* HOMtTf » aS2mHI1^ 4>Hf'^* "'""** KiffcTtT^ AAHA'mH - 158 > 3 
29 


cazura si caulara cu cutrcmur. 


Viu-i Dumnul, si-i blagoslovit Tarele 


47 
iiiieu si sa inalta Dumnezaul 


spasenii<i> mealc. 


IDunuiezau-i Carele-in da izbanda mde 


48 
si plcaca oaincnii supt mine. 


Izbaviloriul niieu df pizma- 


49 
sii niici*, si dc ceia cc sa radica 
*inanios 


sprc mine m-ai Tnailat, si de 


barbalul nedirept izbavitu-m-ai. 


Dercpt accaea laudu pre Tine intru 


50 


Rom. 15:9 


limbi, Doanine, si numelui Tau 


voiu canla: .JVlarind spasenia 


51 
Tmparatuiui Sau si facand 


niila unsului Sau, lui David, si 


scniinliei lui, pana in vcac". Slava. CATHISMA 


Summa 


1 

2 

3 
4 

1 

2 


Psaloni 18 

David proroc in ccsl psalom propovcduiastc si lauda 
intai slava. A doaoa, inlelepciunea. 

A trcia, putcarea. 

A patra, si bunatatea lui Dumncdzau, carea sa arala 
din tcmeialul cestii lumi si mai vartos easle 
aratala din cuvantul lui Duninezau; si intm 
inimilc crcdinciosilor easlc oltoita si scri- 
sa de Duhul Slant; ca sa fim invatatori ilriei 
si Scriplurii Slinte. 

Ca intru fire ne olloim, iara cu cuvantul 
lui Dumnezau ne ravenim. Iara sa nu, <nu> ne va da Duhul 
Slant, invatatoriul eel dinlauntru, rod. 

In desertu sa aprind lacliile firiei. 

Si cuvintele Scripturiei in desert atingu 
urechile, sa nu va slobozi Duhul Slant intru ini- 
milc noastre lumina firiei si cuvantul miliei. 

Aicea graiaste de 3 fealiure de invalaturi: 

Intai, pune invatatura tuturor oamenilor. 

Dupa aceaea, caste scrisa invatatura besearecei, 
in carea au pus Dumnezau prorocestvia Sa, aratandu ca 59 s&efc F. sfc^ T nfli Mo« m^« ToMTf . 

epwpHAC cn^ CAABA ASH ^AAM^ 
^^-iW^UllH i^Ani-^A*. AA-*M^AOf 

aWh Btea"£tpc rr-ifi'c . ^^ 
:g5?A sHAf£H M4eWKH'fc'i|JC K^a-inT, 
HIM MOA*i"A MOiJf«M cn6M£ y^^qeAe-iWHf- 

M§<a^ A^^;i^ rAAc^Afc Aopt, cn^c -roTi. 

UIh n-iM;«w yjCAAA^MHf A€ aV^ich r;A- 
e 


e B 1- ?t:,^ K^.- cfedfe -IffWfH ncHACo 
•tosTh • rr7^ ^AC . m^* e^i^^K^ JVHI. 

AAHfi £ e«i"5^A*» aS^K»*A^AJ>A CA. cV,cX-| 

'^o^y^ kXa^ ca . . Afi ^-y""*f 

ll^pioA A^H n-^H;^ AA A^Af V"j^l^* "^t- 

Xi^nrVAVH: ifiM h^« JiHHe ci.c€ ackVh- 

If c^<t>Af'rcAf AA-if'rV(>VA ^^J!?"" . 
Kf cJL'wnoAc*. >f qcAcnM^t|f£ nvfoeoiiH. 

nVo-iM-iMAe AA^H^A^" j^€^^nTeB(. 

teAftTOAoe nnnAhknz nop'iHKA Af ^- 

AOffc . 4>pHKA A^vC^mVa^H kX_ A' 160 


3 
30 


n-au facut neci cu un neam cum cu beseareca Lui; 
Pune mila lui Dumnezau cea dinlauntru strabata- 


3 


loarc si tare, carea ramane pana In veac, ce sa zice 
unsoarea Duhului Sfant, carea ne invata 
pre noi spre toate. 
PsalomfDv(d)vu 18 


Stih 


Cantecul lui David dat mai marelui cantatorilor 


1 


l^g^ eriurile spun slava lui Dumne- 


2 


KctIk zau, si faptul manulor 
^^^ Lui vesteaste tarie. 
Dzua dzileei izbucneastc cuvant 


3 


si noaptea noptiei spunc intelepciune. 
Nu-i glas, neci cuvinte unde sa 


4 


nu sa auza glasul lor; spre tot 
pamantul iesi veastea* lor 

si pana in marginele lumiei, gra- 
iurile lor; puse soarelui cortu in- 


5 


*jidoveaste: 
Rom. 10:18 


porunca lor CATHISMA 
6 


tm eale; Si el, ca un 

mire iesind din camara sa, bucu- 

tStSC, ca un puteamic alergand 
7 


intru calea sa. Din marginea 
ceriurilor - iesirea lui, si incun- 
giurarea lui - pana la marginele pa- 


*ceriurilor 
mantului*, si nu-i cine sa se ascun- 
za de caldura lui. 
8 


Leagea Domnului intreaga intoar- 
ce sutletele; marturia Domnului 


*.Iidoveaste: nesliutorii 
credincioasa intelepleaste porobocii*; 
9 


Porancile Domnului - dereapte, ve- 
selitoare inimiei; poranca Dom- 
nului - curata, luminatoare ochi- 
10 


lor. Frica Domnului cu- 
rata ramane pana in veac; giu- 161 ■■ c^-^fe r. ^te^fe B I ^€K'£pHA. ^AAn'^A^tt A^Cfi'^OA'TC ^A*- 

tun A* '^■'i'T' Aspi^ AASAnrt Afc/ywjsfiHnr: 

CilH A\Af« AoAnH A^ K'&T'C. A\f i4ij)/$l UJ 
A^ fCXTfc CTf f A**^ <J>Ar^>VA^H - 

G-^^rXTA /Kicx. e'iA^A^KHHbr^s;^ a*" 

#>.//»/ * v. ^ .If y n f 

T05 /9VA€ : IflH yfw n^i^HTXCA AtCAO- 
pA /^«»rC OAATT^ AASATSk « 

FfCtil^^CAC *fHHe AC fiA >^L(€A^I^C? 

AC ^cK^HccAc A\^A€ rcVf'zu'^qjcAv;!;. • 

H*£npXcHH*te7 C'ZH^^..H jfl^'^r^ A\i'(E7 

AT^aM^e BOW Am /^«rre«rJs ujh fio« Ah 
rcVfX»ri» A* n^ifCATrfc aaapc. A^. n , A' •*• — 

^' — 

"fM : K . 
frt I- f, fr. 

icxrif . 1 


Q'/m««* • 4 


C . 
A r . 


7 


Mijtk. COM ^«AK-WAAn»3tf*l.TOfHAfe A\ie^< ' i- — V TT '*'f^ A'A^ K^4MA& AOf& flM Jk,jii BHf^Hfl tTtf^ HHAAA 

1 Wn^ A1TA tn^Ht fiiA'E^^A'*^ ao«& ka/>k <tj^ a^ 

mpf EH^XMHIJ^ Kf^MASH AOf&. C: 4;7 n-SMA/fy 4;. 

0K^Anr€T€ jt /Xn^AL. yf^So^A 
HCfiOfVl <T'AAC9 y^HAtlCTC H5AA^_ 
AC A^^HS'&aASH ASM | At COO . 

TfHAA'KuXw AUH'TOdH qic AM «<p"- 
me 9 UIH A*^ CfCOrU> ^A^MA\g»T^C n^(? 
THHi ( 162 h 3 
31 


decarilc Domnului - adevarate, inde- 
Ps. 118:72; Prov. 8:11; 


Ps. 


reptatc dcmprcuna. 
118:103 
Mai doritc-s dccat aurul 


11 


si decat aur mult lamurit* 
*pielri scumpe 
si mai dulci decat miarea si 
decat stredea fagurului. 
Sluga Ta inca sa luniineaza den- 


12 


tru eale; si in pazitura acelo- 
ra easte plata multa. 
Grcsalele cine le va inteleage? 


13 


De ascunsele meale curateaste-ma. 
Si fcrcaste sluga Ta (de pacate) 


14 


naprasnice, sa nu-nu invanga inie; 
atunce voiu fi intregu si voiu fi 
curat de pacat mare. 
Si fie-Ti pre voie cuvinlele rostu- 


15 CATHISMA 


lui mieu si cugetul inimii 


*purure 
meale inaintea Ta*, Doamne, taria 
mea si rascumparatoriul mieu. 


Summa 
Psalom 19 
1 


Israilteanii in cest psalom intai roaga Dumnczau pen- 
tru David, craiul lor, sa-i dea bimire spre pizma- 
sii lui, stih 2, pana in 7. 
2 


Dupa aceaea spune nadeajdea lor carea au des- 
pre biruinta craiului lor, stih 7, pana in 9; 
3 


Roaga sa le asculte Dumnezau rugaciunea lor. 
Stih 


Psalomii Dv(d)vu 19 
1 


Cantecul lui David dat dascalului cantatoriului 
2 


te^S^ sculte-te Domnul in dzua 
^^Jffl nevoii tale, inalte-te nume- 
E.^mJ le Dumnedzaului lui lacov. 


*din locul svant 


3 


Trimeala-l agiutoriu tie din sfin- 


**folosasca-ti 
tie*, si din Sion razime-le** pre r 163 


Tnnc /* JI*4:L| flic A,A/kK^A ATTc TKff prreeAc 
«i^AAe r^Ac <bie. 

nr»i^ yiv.A(nACA. K^'^^f'*"^^®"'''^ 

en»iCHnr a<?- ^* mVac. ovhc^ai^ tn^ a^3hba n^c e^ A" f HHK:fw ^n fiA 4>H CnHf/K A"f'^"'*'*" ^ 

vT^ 'ftr * fun «»/ io- .♦* y 1/ r» n Va^j A^»AH-^' »£^aV« HO«rrp^ KCA%;f^ . ^nc.^ c^nACKAf^iv ciiM ica^xgak wga^ Aft. MOM i \ 
^^ kT, £SS^ Qb/hm^: HOH HeCKl/A'&AA& UIH HefX^HfCiA^ -^ 
A^^^HHg y^Cnr'^^S^A li^A ROM. fCCAAA , A. c. 4> l^n/H.Xt'tA noMfnitKk uxft/i^x*^ tl Xi^ jLtnai 
foACJi^ nft AAAHf^iV (in aaxhtW^Cika cuh nff 6" (^ 

n^* K/^MAfc AOfK. 

V'aAOAA^X JI^BKt , K , 

OA\ne y^rrp5/ k-Ct WyfiTTA k^_ 

fC^p'Se yfntoA'T^:, UM .<f|CcriHf X7a 
Ret€A.^ill€t€ 4><>A0T€ « 
A A«rAH ASH nO*T-A HMHAAIH AaH:y til 
noj^TA 164 i 3 
32 


line. Pomeneasca-Se de toa- 


4 
te jirtvele tale si toate arsele 


tale grase fie. Dea-t tie Doinnul 


5 
dupa inima ta si tot sfatul 


tau iinple-1. Bucura-ne-vom 


6 
de spasenia ta si intru numele Dum- 


nezaului nostru (mari-ne-vom); im- 


ple-t Domnul toate cearirile tale. 


Acum cunoscu c-au spasit Dom- 


7 
nul unsul Sau, audzi-va pre el din 


ceriul sfintii<i> Sale; puteamica 


va fi spasenia direaptei Lui. 


Cestea in cara si ceia in cai sa in- 


8 
credea; iara noi intru numele Dom- 


nului Dumnezaului nostm chcmam. 


Aceia sa plecara si cazura, iara 


9 

*acestu imparat sa 
inteleage Hristos 
^*-va Summa 2 

3 

Stih 
1 

2 CATHISMA noi ne sculam si nc radicam. 

Doamne, spaseaste (imparatul*) si 
auzi-ne** intru dzua cc-L vom chema. 

Psaloni 20 

In cest psalom israilteanii intai dau har lui 
Dumnezau pentru binele ce-au facut lui David, craiul 
lor, stih 2, pana in 4. 

Dupa aceaea pomenesc nadeajdea ce au despre 
biruinta pizmasilor, stih 4, pana in 9. 

Roaga pre Dumnezau sa-i mantuiasca si pre ei si 
pre craiul lor. 

Psalomu Dv(d)vT 20 
Cantecul lui David dat dascalului cantatorilor 
o<a>mne, intru vartutea Ta bu- 
Hlj cura-se nirparatul si in spasenia Ta 
fi^ veseleaste-se foarte. 
Dat-ai lui pohta iniraii lui si 165 ■■ SteSSS r*' cSSSiS nf^ BCHIHAE CHHf aVH;, UJH Art nKcfe yJ'ICA- 

aVhshac a^mi^h ^ffi^'lCfc AfR^K^J; - 

MAf^*! CAABA A^H yf T^W Cn«VA I^^A^ 

yKB^fCI*, BC«eAH»rAH n©« e^ K V g^K^- 

Hi^At, UJH AAHAA ^JSHaVJ^aJ/h H^<f»iBA 
KA1TH . d4>AABA AA-iMA 'TA 

'TCIJH nHAAAOIlH T'*":'^ AHP'IsnT'A lA 
6« 4 ^AA fTOr If/ffW Tl€ ♦yf'aKS OpC "nTHM. 
"' 3 Kx •«. A- H. A- Ar. 4nf»Tf 

1 


\ 


Tf . 


■ 


■ 1. 


Xmm'F* 
4IC04A 


r/. c3sdfe 


<3fe2fS K'i &€pH nXHe np£ e« »^* ov"^ icxn- 

TOftH A« <!><5'«^ /tvBp'EAA/ft. /yV^MICH HTA. 
ACr A^IH^^^ >iCtp^ AA-iMI/fli CA flfyflVp- 

AefiA tUIH fiA AAfUlcf SH Ope g" 4>*'*^P ' 
f O^Va AOffc A« "f* n-AAATtHT niA- 
/^CA&Cn =, tOH «']tA\»£HI|A AOf fc A"'*'^ 
A'lH WAAAfHHAOffc ^ - ^ ^ 

p:i^=r c<|>A7cApfA H^nVnr^px. Mcnp^iBH- AA'&H yKTOX fiCMiAt HTAAC^ T-OICAAHB^- 
C^1^£L|HAC UIH BC tli^A tnfC ^Atf A AO 
/iChA All'iT^C A^"^ y^rr'a^ Tiei'/A TA, 
KIHO^ABOAA UJH BOAA A-iXA* no*T"fe- 

^yfli TA • ^AAO OAil^iL^' 166 » 3 
33 


pohta rostului lui n-ai oprit de la cl. 
Ca 1-ai luat pre denainte cu blagoslo- 


4 
veniile binelui si ai pus in ca- 


pul lui coruna de aur curat*. 
Viata ceru de la Tine si i-ai dat 


5 


*au pietri scumpc 


lui dzile lungi In veac de veac. 


Mare-i slava lui intru spasenia Ta, 
siava si framseatc ai pus spre el. 


6 
Ca ai pus spre el blagoslovenie, pana 
in veac, veselit-ai pre el cu bucu- 


7 
ria featei Tale. 


Ca imparatul nedejduiaste-se in Dom- 
nul si mila Inaltului nu sa va 


8 
clati. Afla-va mana Ta 


9 
loli pizmasii Tai, direapta Ta 
va afla ceia ce urascu pre Tine. 

CATHISMA 
10 


Ca veri pune pre ci ca un cup- 
toriu de foe in vreamea maniei Ta- 
le: Domnul intru mania Sa piar- 
de-i-va si-i va amistui pre ei focul. 
11 


Rodul lor de pre pamant piar- 
de-l-vei si samanta lor, dintre 
fii<i> oamenilor. 
12 


Ca plecara spre Tine, rau cugcta- 
ra sfat carele nu-1 putura ispravi. 
13 


Ca-i puses pre ei ca un znea- 


*au coardele Tale 
man; intru venele Tale* tocmi-veri 
sagetile si veri sageta spre fata lor. 
Inalta-Te, Doanine, intru taria Ta; 
canta-vom si vom lauda putea- 
rea Ta. Slava. 167 ^^ r. cSsSfe 4\iirM, Uin (I fO^TJK A)iH S.f^H^a flA »^S%a A CKJ^ A« 

^/AI|If K«S4A4;^4f4 ASH A/MHf^«JC ntH TfTi H^KI. 
mnfJK ^HAAOAfTt • 
l^A Ail( '£\{a. A- icW^ K'£"f€ aa;^ a-^caiuh? a^- AA 

CHIH A^ fc!^fiHHTCAC fiicnr^A^iVi AAi'e^ ? 
^AAHf.^'x^Afc AAJc^cnr^Mr^ sVa tun 3s nxaaa. 

-A A- 1 
GVm*5^; 


^ ' 
4. 


BS 


A. 
o: 
JT- 
■ • 
r. 
I 


I ci5C55 KJ- 


••»: KA - 

«,kV. aa M *: «<;. 


Miff h^aa:Sw a^^h^iijh HOAnnr/*^^ /jvic;*^ 

fCAfCA filf^M >^Tp» AAACAC ASH IHAC. 

(Hf ;«.. : cnp« thmc h'^^'stk^^^h^^ UJH 

CA^yOKWlp;^;. CUAAAeHHAO|& UIH U^fCA. 
fS;^ H'ifO/^^AVH* 

XoiiH "If /A nc aa:sl bjiLj^m> npc aahhc 
CMAC EOH KA»i»r«cfc^ icl!^fcAn«nrcAc: J^AAH 168 3 
34 


Psalom 21 


In cest psalom sa cuprinde prorocestvia despre 
chinul si moartea si invierea lui Hristos si 
Summa 


de imparatia Lui cea sufleteasca. 
Arata-se a grai Hristos intr-acest psalom de 2 lucrure: 
Intai, de scarba ce avea la vreamea rastignirii 

Lui; si Sa roaga lui Dumnezau sa-L izbavasca din- 


1 
tr-aceaea. 


Avea nadeajde ca-L va auzi Dumnezau si Sa faga- 
duiaste ca va da har lui Dumnezau pentru izba- 
virea din moarte. 


2 
Psalom FDv(d)vr 21 


Stih 
Cantecul lui David dat dascalului cantatorilor 


1 
la vreamea zorilor 
^^m^ umnezaul mieu, Dumnezaul 


2 


Mat.27:47; Mar.l5:34 


i'^^J ™^'^' ^^^^ ^^ lasasi, de- 


iHat{4 partandu-Te de spasenia mea 
si de cuvintele vaietului mieu? 
Dumnezaul mieu, strigu dzua, si 


3 

CATHISMA 


nu ma auzi; si noaptea inca 
4 


n-am taceare. lara Tu, Sfant esti, 
Carele viezi intru laudele lui Israil. 
5 


Spre Tine nadajduira parin- 
tii nostri, nadajduira si iz- 
bavitu-i-ai pre ei. 


Ps. 24:3; 30:2; Isa. 49:23; 34:6; 


6 


Catra Tine strigara si sa spa- 


Rom. 9:33 
sira, spre Tine nadajduira si 
nu sa rusinara. 
7 


lara eu sant viarme, si nu cm, 
batgiocura oamenilor si oca- 
ra narodului. 


Mat. 27:39 


8 


Toti ceia ce ma vad pre mine 
batgiocurescu-ma; graiesc cu rostu- 
rile si clatescu cu capetele, 


Mat. 27:43 


9 


zicand: ,yNadajduitu-s-au spre 169 


Ae Gn{>« nPHH* C**HTI. Af^HK^^T*^ A"" 

A>vCH-^'a^Afc AAVff^ ^V? »r^.^ ^^ 

CA An<)OAnCM>K»XHV>W^y*wnr« AM«iOj>«^ 
yJVKWHI^Hf Af«*AA;«. i^^H Aa1?A^HpUJM 

TaV(|H gACAH^A^H=» y^Ki^yHf Af-^AA;^ 
UIm AfM^ICHtef S;^ cnf< A^HHf r^pA^AO^ 

ICA OyHi. A«^ f«XnKM A "JH f-XKHH/^fc - 
]^A ARA tnA^t^ B-Xf CATi, MUH C"^ f**-^ 

ti^fCH^ Ap;!;. nroA'TC waccac a\^a6 tiiH 

3? 4*^^ 4r. fi r , rr A« 6» cfSSlS KAi 2fScSS <■ — V 

«r- f , AT. ft! 3' HI loa: Zf 


4.' 
K 
1 i>^ Ahhaaa jvva ica iHb'fA Tcn«/i,i^co 

>f AM17KAOk)^A& AAAHCAOft AA^i^Ar . ^ 
VVl/IV^UfM AHCA A\^ «**AHnH A^ M"M/A 

AA^'I cuA a\a' n?^rfc jfn^ix^^ aaoJi^ih. 

MIH , A^VhA^A BffKA'fe'MHAOpt y|CK^ 

i^t^^k^'hJ^^s< fjL*i*«ZnAp;«^ AA"»M^Af aa'e:- 

Ae fUH OHIOAprAC AA»feAC . ^ 

UIh n^J^^AROtn6Vll€ WACCAC AA'fr- 

AC, m^%. gw iCA%;»w toH nfHfi«K^npf 

AC AA^AC UliV: lilH npf BililA^-iMTXA 

aa/c^ ApV^HicApa;. cop M« • ^ ^ ^ 

lA^^ ^^ A/^«^ M^i-f A^^^f'j;'* A« 

UIOTO \ 170 3 
35 


Doninul, izbavasca-i pre el si-1 


scoata pre el, ca i-au voit Lui." 


Ca Tu esti Cela ce m-ai scos pre 


10 
mine din zgau, nadeajde-ini esti 


de la tilele maicii nieale. 


Spre Tine sant aruncat din 


11 
zgau si, din zgaul maicii meale. 


Dumnezaul mieu esti Tu. 


Nu Te departa de mine, ca scar- 


12 
ba aproape-i, ca nu-m easte agiutoriu. 


Incungiurara-ma giunci multi, si 


13 
taurii Vasanului incungiurara-ma. 


Si deschisera spre n-iine gura lor, 


14 
ca un leu rapind si racnind. 


Ca apa sant varsat si sa ras- 


15 
chirara toate oasele meale si CATHISMA 


fu inima mea ca ceara, topindu-se 
in mijlocul matelor meale. 
16 


Si sa usca ca un lut taria 
mea, si limba mea sa lipi de gingiile 
meale, si m-ai pus in prahul mortii. 


Mat. 27:35; Mar. 15:24; Luca 


17 


Ca ma incungiurara pre mine ca- 


23:33; loan 19:23 
nii, adunarea vicleanilor incun- 


Luca 25:34; loan 19:24 
giurara-ma si sapara manule mea- 
le si picioarele meale. 
18 


Si numara-voiu toate oasele mea- 
le, iara ei cauta si privescu spre 
19 


mine. Impartira vesmente- 
le meale sie, si pre vesmanlul 
mieu aruncara sorti. 
20 


Iara Tu, Doamne, nu Te departa de 
mine, Taria mea, grabeaste intr-a- 17] I SSSSSS r> xSSSSB I£fH A<^ KOil|HCAC HtlO|<SOrftAO0 A¥>rf- iCil Ar<L«ZdSfrt • AA£fl> n^C e<A^7 lOA'TJi;. C6AA"&HX^A ASH 
jAKCUDfiL CA>Z.afff£Ifc nfC ^AL.9 CUft &"£ 
<T"EAA4FL| A^ ^A& TOATJ^ C^AilLHUA 
ASH|HA&« K'&MAS •Iff'^nr ffCIK AS< 


OtH n 


Ke «C3 l«H. Ka- css^Ss ICA CIIH HA ACfCSfiCS 4>AUA «AJ|,C AffClSAlClfH 

ic»i^ cnrpHrA fc»*Trf5k a««^^ S^^n^A ♦ 

A\AO€:, <K>£r^JL!b»Htf ll€A€ A\'^Ae i/^AA^fiOH 

/hHAffinrv«w *icA!Si4k *«c «•» t'Kaac a< C^^ 

M'^fCAfiOpXi e^jpl^AAAHIH ;? UIH C&fiO 

f fH ff A^T^Ji;. jnpC ^^Afi 7 J&fy«VfiA HHffiiVVA^ 

COH CZiSOfb yf».TOAp"lf? IC"Tt*rj>*. A^*AH5 
TOATf AAApUHHHAf H'^AA'SuW^^A^H : 
UIHCIfiOffc nAffCA y|<HAHH*l'/«vfA ^TO. 
Af C A«£AACHAC AHAACfff AOpf» • 

"& A AOH2SH ACirC y^n'Kf'ZLfl/^ UIH 
A.OAAN'ftlff (nj>e AHAACH • 

l^tMKAfX^ Uui €■£ OAglcXt^ T^iJ^ Tf A, «|7M 172 3 
36 


giutoriul mieu. 


Scoalc de arma sufletui mieu. 


21 
si din mana canilor uniso- 


ruJ niieu. 


Mantuiaste-ma din gura leului 


22 
si din coamele inoroghilor* auzi- 
*<inoro>gi<lor> 


ma-vei. 


Spune-voiu numele Tau fratilor 


23 


Evr. 2:12 


iniei, in inijlocul adunarilor 


lauda-Te-voiu. (Zice-voiu:) 


24 
„Ceia ce va teamet de Domnul, lau- 


dat pre El; toata samanta lui 


lacov, slavit pre El; si va 


teamet de El, toata samanta 


lui Israil. Ca n-au urat, neci 


25 
au lepadat smerenia surumanului; I 

I Ps. 2:8; 72:11; 86:9 26 27 28 29 
30 CATHISMA si n-au ascunsu fata Sa de dinsul; si 
cand striga catra Dinsul auziia-1. 

De Tine-i lauda mea intru adunare 
mare, fagaduintele meale da-le-voiu 
inaintea celuia ce sa teame de El. 

Manca-vor surumanii si sa vor 
satura; lauda-vor pre Domnul ca- 
rii cauta pre El, via-va inima 
lor in veaci. Pomeni-sa-vor 
si sa vor intoarce catra Domnul 
toate marginile pamantului; 
si sa vor pleca inaintea Ta toa- 
te lameile limbilor. 

Ca a Domnu<lu>i easte imparatia si 
domneaste spre limbi. 

Mancara si sa plecara toti gra- 173 C$r-£fe r. 23fe2fS »•£ BOftx HACK* voijff ^"^f/A i« noropfc^ 

^fiVy«C*r& • Ulff €"*A\*»HI4A AO 

^S&l &A «aV9KH9 £«c7fiC%f&A ^MMSaVh 

^ffHHAO^L tUH SO|& fif C*rH ^f fCnOT A. 
Or^^AViii: ftVAAA«HHA^D& ff«&<K«&<ropH AA A« I A3 KB • 1v?Xaoai«£ 


i«H n.»i O^H^^At AA j;. niuJC fW* AAMH* ^ , ^ 4gVJuMI^ 


•»• , m^ 


CfeSfc) K4: dfe^^ «: Jii .ntf. 

r. ۥ h AffinsM* IfJ 

Q'Z.fiA A'^UJ yfvAfVCAA np£ BAAyK tyAA. 
CjJIK A\OfiqieH7 M^AAX. TCAA A^ f^^ l^"* 
Tl& fVS A\Hn£ ^(flH : HSIACJVA T-A CUH 
TOrArSA TlXsr A*l»tAi4\ AA,^ AA-irtr-ie. 

F'i'^eifJH A\AC;<< ylCHAHMTA M.^^/f^ 
AHferiT'Vi'Afc nH^A\AlUHAC»p A\iWi::,H't_ 

wieXi^LLirt n»z.x'<*psA amcx a*^ a^'Toa. 

AkK%^ CMK£Ae fii»A\HAA fiO^I*. fiCtirB 

fnf€ A'.Hfff >^nroA«Te shaca^ fii>Lf^f't 

AdiArl \ 174 3 
37 


sii painantului; inaintea Lui 
sa vor pleca toti ceia ce pogor 
in pulbere, carile viata sa nu o au 
inviat. Si samanta lor 


31 


Lui va sluji, vesti-sa-va Domnului 
neamul venitoriu. 
Veni-vor si vor vesli derepla- 


32 


tea Lui oamenilor nascatori, 
carea facu (Domnul). 
Psalom 22 
!n cest psalom David sa mangaie improtiva su- 
Summa 
rumaniei si supararii, cu paza si cu socotinta 
lui Dumnezau, carea i-au aratat catra el. 
Psalomu Dv(d)vr22 
_^ ^^ Cantecul lui David 


Stih 


Isa. 40:11; 


ler. 23:4 


R^P oninul ma paste pre mdne 


1 


i^HJI si intru nimica nu ma voiu 

CATHISMA 


lezec. 34:23; loan 10:11; Petru 
2:25; Ps. 3:16; 117:6 


2 


lipsi. In loc de pasune 

ma salasluiaste si la ape de ra- 
3 


paus ma duce. 

Sufletul mieu Tnloama-1 si 
4 


ma duce spre cararUe dereptatii 
pentm numele Lui. 

Sava de-as imbla pre valea um- 
brii mortiei, nu ma tern de rau, ca 
Tu cu mine esti; nuiaoa Ta si 
toiagul Tau, acealea ma mangaie. 
5 


Gatesti masa inaintea mea in 
direptul pizmasilor miei; nea- 
ted al facul cu uloiu capul 
6 


mieu si pahaml mieu, din destul. 

Inca binele si mila vor veni 
spre mine in toate dzilele vietii 175 Sferi^ r. CfccSfe 


AHAACHAf fi [ tDH /|^K4^(^X. UiH 4s^-f'AAH>lk n«f KptAHnYOCUMy fn|« ^JH 

*r5^Ai. oifi JjtnA^t'f/A A^: a^ 

A\/#W ClI A'ZrKaH'T'OflH y^TOS /*V - 
** e^^ ff ipe AA*ipff A AX 4v»T'CAAC«»T' 

liiH cnpc ^ne aas ^"T-^atpHTt np€ €-**»• 
V nf IB. fUH IK M AM. GV/M*.<S* •> *^ — 

•V — ««■ 
«. All* 

M<<. « K • ^ . \tA-\r n» A«T 

At 1^1 
(•A*A«»» KAntft 

At It/^ 

t^fAfrfc 

n»4r5^A 

«iruirA« €55^fe H^' SfecJIS- /» • ^ A' ^Ial i?^a>i.':£h^ac HrenHoaA<rrc^[fjH 

fC^HHMAAIiL KrVpAT^:7K-X^CAe hV^ piiJII^H- 
il*teAJi BA ASA eA&£Hir :A>^A41 ^AAHKA? 

enrfifi ash ^ ^tccnrAw H.'KAASAi* 

Ki^nrt-nrtgHAO rife /^aah^^a^^ k-xW'ti- 

/ •- ^^> ■ >* «-• * - * «/*^ «9 1/ « A y 

TOeiAQ <t>AqA AAAH^XASH AJSM lAKCVB. 

>z/LHfCAiJtfi nofciH KAneleACfiOAciec? 

Uim K'K fS/LHICALift nO?IlH A€BCnf€7 KA 

c'i.yfvnrgc y^||'z>pA^^>SA cAAfiff •< 

*1HHC A"IC:nrA /^vlftfAT^ A A CAAfiCCH ? 

J[j^AAH^Afe nrX(|e.u[itinWnr»iffHHii:i»;, X^ r-^A" 176 3 
38 


meale si voiu salaslui in casa 


Doninului intru lungi dzile. 


Psalom 23 


In cest psalom David da har lui Duinnezau, 
Summa 


si invata si indeamna pre credinciosi spre fri- 


ca lui Dumnezau: 


Intai da har pentru binele ce-au facut cu 


1 
Israil, a caruia madulariu era si el. 


Ca i-au radicat pre ei preste toate limbile 


2 
si i-au ales sa fie oamenii Sai. 


Psalomii Dv(d)vu 23 


Stih 
Cantecul lui David intru una de sambete 


1 


Ex. 9:5; Deut. 10:14; 


j^cS^ 1 Domnului easte panian- 
^g^ tul si implearea lui, lu- 
lov41:2; Ps. 49:12; 
1 Cor. 10:26,28 


E.^aj mea si lacuitorii intru ea. 


2 
Ca El spre mari 1-au intemeiat 


si spre ape 1-au inlarit pre el. 


3 


Ps. 14:1; Isa. 33:14,15 


Cine va sui in magura Domnului CATHISMA 


si cine va sta in locul sfant al Lui? 
4 


Cel cu manule nevinovate si 
cu inima curata, carele nu radi- 
ca sufletul sau spre desert, 
neci sa gioara strambu, 
5 


acela va lua blagoslovenie de la Domnul, 
si dereptate de la Dumncdzaul is- 
6 


pasenii<i> lui. Acesta-i neamul 
cautatorilor pre Domnul; cauta- 
torilor - fata Dumnezaului lui lacov. 


*poarta sa inteleage usile 


7 


Radicati, porti*, capetele** voastre. 


besearicii lui Solomon 
si va radicati, porti de vecie, ca 


**capetele sa inteleg pragul 
sa intre tmparatul slaveei. 


usilor desupra 


8 


Cine-i acesta Imparat al slaveei? 
Domnul tare si putearnic, Dom- 
nul puteamic in razboiu. 177 f. kSjSS^ AA.' ^sitttn ahUta yfnt^^A 

AA CAABCCH I ]{ JvCtt^Jif. UAH^ 

' "n't' >^\.J* ' -*~ BC*tff 

Been. Afr «ir 

KA&fHt Ir KdOI 
cV^Jirtia': km; ufi - 

— »■(*■ — 

A . C - E, - 

AT, *,S . 4 

a KieiGM^. A- l^iiAOM'iL Jl^asi, K/., H<eT.KH»>K A* n"-f 'VlAfB'H AXH , HIh >f^^f»fnT<»f« 
AAl!r%« ICX M^^T-^*. KXfJ\ Aff A4 ^-V\M^l5/ ICIH ft^ A^ 

^*rp;s^ ^VHHe ^jCCtte c^_ 
Ji^A\ne^'£^A AAte^ en 


KJI^I 178 3 


39 
Radicati-va, porti, capetele voas- 


9 


tre si radicati-va, porti* de 


*porlile de veac sa inteleg 


usile 


vecie, ca sa intre tmparatul sla- 


besearccii raiiiailoare pana 


va vcni 


veei. Cine-i acesta Imparat 
10 


Hristos 
al slaveei? Doninul si- 


reagurilor, acela caste 


ImparatuI* slaveei. 


*lmparatul easte Hristos 
Slava. 
■S€?* 

Summa Ps. 22:6; 30:2; 
33:6; 70:2 Stih 
1 

2 


g?>^^^^^li: Cathisma 4. Psalomu 
Dv(d)vu 24 

Mai vartos in ccst psalom sa cuprindc ruga- 
ciunea si mangaiarca lui David. Ca David mul- 
te fealiuri de lucruri ceare de la Dumnezau: 
Izbavirea de pizmasii lui Si indereptare 
cu cuvantul si cu Duhul Sfant. Si ceare 
iertaciunea pacatelor. Dupa aceastea, sa 
mangaie cu nadeajdea carea are la Dumnezau, ca-i va da 
Dumnezau lui acealea. 

Psalom 24 
Cantecul lui David 
atra Tine, Doamne, ra- 
dicu sufletul mieu. 

Dumnczaul mieu, spre 
Tine nadejduiescu; sa 
nu ma rusinezi si sa nu sa bu- 
179 cjfeoS jf- <S&ut5 ^ ^HfJ'fen'r'i A\;fv ylvl^fS A^Cfi'XpSAfe 

AC, ttlM A^ A\ArrfifiHHti'HAC TAAC;, K'i 

, (i ft 

Tl'iKA'reAe •T'^lHtp'felJCACf'ii AAtAe:, 

tUH rC€MliivA6Ae A^»t AC M5AC HCAICHH, 

t^ A^"^ A\HAA 'T-A 4A^H AA'^Hrt^C Af^ /Vl. T' "*« "" — «H, 


f,"/ 
«,a}. 


.«f« 


•** 


,Ti: 
',-*- 


••♦'t 


->^ — 


u- 


U" AT- r^**» - AVMItf ^3S«3S Kr= 3^35 E 


sr. ri I AAHHe? nctWj>^£^H**'rAT/«sriA AA^"* 
£^H uisl AHpcnT-J/n AA^H^Afc : ncM- 

»rpA1^A 4vB-£I4A& ITfefC-XTOOJI 'IvTpX 
fCAAyffv «A • >KA5|f ^'*^'* K^"*- 

4^fH y^UHA^'*'^'^*'* yKfi-itlABA CA-iM- 
-TfH y^rroS KAA/jV CA - 

"ToAnre icxffAC Jl a^mWa^h aahax^ 
Acr»i»r 5fA a1<h mjih A^*ip»r x^Vhac ash. 

A%n CTpiAAC^Anr/SV MA. fC»i AiSATnt. 

^HMC yfiiCVe CJVA\b A^ ri •f^'KAAC A« 

AmViWa^? riaCA-fCAA ylvKIUAfiA fCAA/fW 

KA(>/^ c«£tij AA'iErr^ • 

'^P'Ktg :» tOH f ':&A\'AM[HA ASH BA A\0_ HlfHH 180 ' 4 
40 


cure pizmasii iniei de inine. 


Ca toti carii asteapla pre Tine 


4 


Ps. 26:11; 85:11; 118:<36> 


nu se vor rusina, iara rusina-se-vor 


facatorii de rau fara de vina. 


Caile Tale, Doamne, spune-mi; si ca- 


5 
rarile Tale invala-ma. 


!ndireapta-ma intru adevarul 


6 


Ps. 102:17; 105:1; 106:1; 


Tau si invata-ma pre mine; ca Tu 
135:1; ler. 33:11 


esti DuiTinezaul spasenii<i> meale, ca 


pre Tine asteptu toata dzua. 


Adu-T aminte, Doamne, de milele Ta- 


7 
le si de milostivniciile Tale, ca 


din veac santu. 


Pacatele tinereatelor meale 


8 
si gresealele meale nu le poincni, 


ce dupa mila Ta adu-T aminte de I CATHISMA 


mine, pentru bunatalea Ta, Doamne. 
9 


Bun si direptu-i Domnul; pen- 
tr-aceaea invata-va pacatosii intru 
10 


calea Sa. Inderepta-va blan- 
zii in giudecata, invata-va blan- 
zii intru calea Sa. 
11 


Toale caile Domnului mila 
sant si adevar, carii pazescu 
legatura Lui si marturiile Lui. 
12 


Pentru numele Tau, Doamne, iarta- 
mi strambatatea mea, ca multa-i. 
13 


Cine easte om de sa teame de 
Domnul, pre acela invata-1-va calea 
carea sa-s aleaga. 
14 


Sufletul lui intm bine va pe- 
treace si samanta lui va mos- 181 


X *■ 


Iff CHH npc rr^M'iH'Tfc • 

AOP* n? «"»'r€AAfc A* 0^^ * ***" Acr**- 
nr2^A AdH Cuft A^ITA AO|C^ • 

C^Km MMW n^^i^/^ <nf€ j^^mWa*. 

fC^ €A PA CfCoSTf A"'^*?**' nHTIOAj>f 

A^H&Af* K*^'^*' €^^ptA^HnttMi 

MiTf. AAH AV/«Ctf|f:r iC^ ^^ <Sv^ CMMF^ 
[ff H cVp^AAAHft • 
QrC^peiFAC ffHHAAff AAT&A* y|S>AAKAt|H- 

^l^rtf c^^riPKf J^iHli Aa>4^ fu h tvcrcH^^ 

A A ^A;^ UfH 4ACSit FTOAnrf H'^ffCA^^Af 

A/i*^AE . ){A'i^Tj9k fnf€ rmA^ 

AAAflifH J!^*n* K-K CAS ^AAVaUHT^ 9 

fif K-y oyp'KiHHg wg/^ttf^nTaL AA:;ik ty. M4. ft r*f' e» ec 3« H( 4,( F 


- cS53£> Kr. 

K4 iCfi 


o: J . V'AAOAAt. J^fifi'Si:, »«*€• ii;»A« 182 4 
41 


teni pre pamant. 


Taina Domnului sa va arata ce- 


15 
lora ce sa tern de EI, si lega- 


tura Lui va arala lor. 


Ochii miei - pururea spre Domnul; 


16 
ca El va scoate din cursa picioarele 


meale. Cauta spre mine si 


17 
ma miluiaste, ca eu santu singur 


si suruman. 


Scarbele inimii meale inmulti- 


18 
ra-sa; din nevoile meale scoate-ma. 


Vezi supararea mea si ostenea- 


19 
la mea si iasa toate pacatele 


meale. Cauta spre piz- 


20 


loan 1:25 


masii miei, ca s-au inmultit 


si cu uraciune nedireapta ma u- I CATHISMA 


rara pre mine. 
21 


Pazeaste sufletul raieu si iz- 
ba veaste-ma, ca sa nu ma rusinez; 
ca spre Tine m-am nadejduit. 
22 


Inlregia si dereptatea pazasca-ma 
pre mine; ca pre Tine Te astept. 
23 


(Doamne). Rascumpara, 

Doamne, pre Israil, din toate scarbele lui. 


Summa 
Psalom 25 

In cest psalom roaga David pre Dumnezau: 
1 


Intai, sa izbavasca pre el dc vanzarea piz- 
masilor lui, carii era Saul cu sfeatnicii lui. Dupa aceaea, roaga pre Dumnezau sa pazeasca via- 
ta lui in razboaie. 
Stih 


PsalomI Dv(d)vu 25 
1 


Cantecul lui David 18: 'CfeSte jT- ^bcifc 
<» A 


ilKJS< n^ VWkftM* ^ ^•I^|f^CJk |r»if S^MfCIM 


^/ O' I Kf^CK^ C-%C1VP^Sa& BfffKAW^Hfff AOfJk* «. 

I fi m'KM 


K ra«gf 
41 Bl rc Sj^Sfe K^^ dfeStS AaalHc: K* «'aA\H a5<h taacKa 

/^•iMA»I| AAS^X.^ SUM C»a CnVH TOATf 
IMACCKAC TAAf . 

TAA€:» UMH AOK&AtM rCOO^&A&M CAAfiCH 

TAAt. n^ Ajk,^nA k}!^ nmK*^ 

f m. ft VUm 1 if *J U V <iJ «/ •• ^ "^ 

EALffff y|wicp»K'r'i»roprt bi.^u|A a\/«v« 

^Tp^ AfC»ipOPA A\»2.MiH yflCnTtf n'£K4.7 
to AMP^nTTA AO nAHH»£ A^€ AA«^VV<*H»v. 

UIH AV;S^ AlHA^/sCffJC . 

/fvczecvAp;!;. CAraecici^ npc ^A\ti^At% - 1 184 4 
42 


|nfl| iudeca-ma, Doamne, ca eu in <in>lre- 


2 


Ps. 7:9 


E9IB1 gia mea Tmblaiu si in Doninul 


m^ m-am nadajduit; nu 


ma voiu clati. 


Ispiteaste-ma, Doamne, si ma cear- 


3 
ca pre mine, intreaba* ramnchii 
*jidoveaste: 


miei SI inima mea. 
despica ramnchii 


Ca inila Ta inaintea ochilor 


4 


lov 31:3; Ps. 1:1 


miei easte si am imblat intru 


adevaml Tau. 


N-am sezut cu oameni minciu- 


5 
nosi; si cu oameni fatarnici 


n-am intrat . 


Urascu saborul vicleanilor; 


6 
si cu cei necredinciosi nu sezu. 


Spal intru ncvinovatie manule 


7 

CATHISMA 


meale si incungiur oltariul Tau, 


Doamne. Ca sa-mi auzi glasul 


*ispovedirii 
dandu-T lauda* si sa spuiu toate 
ciudesile Tale. 
9 


Doamne, iubascu salasul casei 
Tale si locul cortului slavei 
10 


Tale. Nu aduna cu paca- 
tosii sufletul mieu si cu bar- 


*varsalori de sangc 
batii incmntalori* viata mea. 
11 


intru a carora mani easte pacat 


*de inita 
si direapta lor plina-i de ademana*. 
12 


lara eu in <in>tregia mea imblu; pen- 


*descumpara 
tru aceaea izbaveaste-ma* , (Doamne) 
si ma miluiaste. 
13 


Piciorul mieu statu in direptate: 
in saboara blagoslovescu pre Domnul. 185 J^xncxttMi. JL^A* f^''««Ti -^AAOMi ^nfOtnmA to 

llf H iT-fTAHfTT* y^<)»xr4 A^ KA «XM« ^4«>«. AXKf)^ 

Oa/Ch>^aVh A^-flAHHA A\^^ UiH Hf 
fif^MIM JViyMA€y^ IHHC AAS"cri|AA'iVA^: 

n'ocm AK'Uit cum tHf/^Ai"'" aa'"'*":' e" 

fir C-» A\r. GV/i^Mii: ■' 


f<. *«»•■» ^ A^M/VAl t^tlMA 
Vf KfA. 

T» Ay, SSfe^tS K4V dtScSS Ot&^^ fi<>?& UiH T^KFt^^Tti cn0C A%HH€ 
Or'AC'XOX.* HXc&SA I'KA^C HHnA\A A\/9w: 
4(*&«;8w &A CKSAA cnpC AAHH£ tVASrrS:^ ^5 

A^H&A KaV^^ ' fCA €■£ A-KfC^^ffcV^yfCrCA^ 

(A A/^ttVA^jftl jf^roJiT^ snA€Ac e'cciJii 

AA'^Afy KA C^&'^C 4>f^''^<^'4^^ A^^^ 

tt)^Al^liU <0 C&W KaV^'T yKCffd^OCKA A^. 

K_v. •-»*» »• ■y*' N £ S *» '^^ «**• 

«X AAL&A AtKSttfLf nfC .^Afftff /KICA'I'SA 

C^%7 >fwSaA A* MCA9f7 IO«4 A\«S&A ACKSl, 

^^A^flpC AAMHC jCnrp^^ ACIckHcWAC. KO^ 

AAfknUfiA no € AAHH« • 

lij^ AKAA5 CkA ^H^ AllA KAnSA AAICS 


n/«] 186 t 4 
43 


Psalom 26 
Summa 
Mangaie-sa David in cest psalom improtiva go- 


1 


nirii lui Saul. 
Si roaga pre Dumnezau sa-1 pazeasca pre el de 


2 


urgia lui Saul. 
Si sa-1 indireapte in fuga lui, ca sa nu faca lucru 


3 


necuviosu au sa-si izbandeasca pentru sine. 
PsalomlDv(d)vl26 


Stih 


Cantecul lui David mainte de pomazanie 


1 


Mih.7:8; Ps. 117: 


^^jp oninulu-i lumina Mea si 


2 


<15> 
i^Sli ^P^^'^'^i^ meA\ de cine m-as 
1*^^ teame? Domnulu-i taria 
vietii meale; de cine m-as spamanta? 
Cand sa apropia spre mine rail 


3 


Ps. 3:7 
sa manance Impul mieu, supara- 
torii miei si pizmasii miei, ei 
sa poticnira si cazura. 

II CATHISMA 
4 


Sa sa vor si tabaii spre mine 
tabara, nu sa va teame inima mea; 
sa sa va scula spre mine oaste, eu 


*Lui mS 
spre Dansu* na<da>jduiescu. 
5 


Una am cerul de la Domnul; 
aceaea caut, ca sa lacuiescu in ca- 
sa Domnului in toate dzilele vielii 
meale, ca sa vaz framseatea Dom- 


*inteleage-se: sa 
nului si sa o caut m beseareca Lui*. 


caute voia lui 


6 


Ca ma va ascunde pre mine in cortul 


Dumnedzau din 
Sau, in dzua de nevoie; si ma va ascun- 


cuvantul Lui 
de pre mine intru ascunsul cor- 
tului Sau si spre piatra inal- 
ta-ma-va pre mine. 
7 


Si acmu va inalta capul mdeu 
spre pizmasii miei, carii impregiura li [ 187 % SXr<jES X' Q & 'QO I >cr M^. /» rf 


«» '••^ > ^^^ft JiM^ne rAA€)£x A%lf^9 "M €T9**> 
AAC44; nr* fCATT AM>t«£. C ;LK|inq- MUT* > 
fTA: M^^r0^t*'AAi*S At* 4>0«»ir^ 1«XAA^ 'X n n'&f'S.CH np€ AVft«*> MtlH AA«. A"X«A Hf* 

, }{^nrA'V'^'AAi'€^ULain AA&\A. jSiA^^£^ 

«H0^AftXv7M&;iw Jt/BVH^A nfi«A\MAA*». -> 
J^&AtAbAAX. J^AAHt n^t AAttt yf^KAAjfk iA 

■ - l> I I ■ I I n ■ - — '■ At SI. 

r« [«''. ?€ - Ar.*, » 

A" ■• ■ CfSSfS K^T: dfecSS A» 61. _ ,1 Mil ■ ■■!■ I . ■ ■ ^- ^ 

AAAintiAOf A\i£n : kt^ c-i cic^AAf;*^ «nf e 

AAHHC A\'*J«T'VfHeH«rOfH A^VHJIWHOUIH, 
A^CH^AiiH Cnec n-XAA'iMTVA BIHAOO - 

dm^fen'r:*^ ripe KAAttiSAt^ :, yKT^xp^K- 

AAA7A,Al|J'^nV;S^ HfC A'flAH^. GA/iS = QVaimwi: K3 - Jtwi* ^TTA A*: AiiY^* aV« A^«»iifm«T;VK» 

M.J|K inOM jJAfJI^. n/wTfif H^glBH^^ aVw iMAfc. <^AA««I 188 4 
44 


pre mine si voiu jertvi in cortul 
Lui jertva (bucuriei) si a striga- 
riei; cant si canta-voiu Donuiului. 
Auzi, Doamne, glasul niieu ce strig. 


8 


miluiaste-ma si auzi-ma pre niine. 
Tie zice inima mea: „Cautat fata mea!" 


9 


Fata Ta caut, Doamne. (Dirept aceaea:) 
Nu ascunde fata Ta de mine si 


10 


nu Te inturna cu manie spre slug a 
Ta; agiutoriul mieu ai fost, nu ma 
parasi pre mine, neci ma lasa pre 
mine, Dumnedzaul spaseniei meale. 
Ca tatal mieu si muma mea para- 


11 


Ps. 24:1; 


85:11; 


sira-ma, iara Domnul priimi-ma. 
118 
Invala-ma, Doamne, pre mine in calea Ta 


12 


si ma du pre mine pre cararea di- 

I i CATHISMA 


reptatii pentru pizmasii miei. 
13 


Nu ma da pre mine pre voia piz- 
masilor miei, ca sa sculara spre 
mine marturisitori minciunosi 
si graitori-strambatate. 


Isa. 25:9; 33:2; Av. 2:3 


14 


(Perit am vmt fi), de n-am vmt 
creade ca voiu vedea bunatatea 
Donmului spre pamantul viilor. 
15 


Asteapta pre Domnul, Tntareas- 
te-te si va intari Dumnedzau ini- 
ma Ta; asteapta pre Domnul. Slava. 


Sununa 
Psalom 27 
1 


In cest psalom David roaga pre Dumnedzau sa-1 
pazasca de gonitorii lui si sa-i piarza pre ei: 
2 


I3upa aceaea da lauda lui Dumnedzau pentru ca 
i-au auzit rugaciunea lui; 
3 


Mai apoi roaga pentru izbavirea lui Israil. 189 J^ismTCkVaii asm J^BA* • 

Bj'/fi -^/*i H>^ T-X^/K ^e^A\HHC =» 
CiK^ ic5<A\ BA TAII. A^ A\HHf ^ IJJH CiA^ak ACAA\»a 'S*- /■ ie norof i» I *ieAoeA t€ noro^ 

yf^A\OA\'»H»T'K - 
^W^ATX. Ca^«0 FAAcWa f^rZlMKM- 

€£iH f«-»iH^I» p»*gB,HK^ AA,"£hVac AA'EAC 

Knjv^%^ ccc^fCKA e<f>HiM;iH "Taa^ - 
H^^;*v TfAi^c njc A\HHe K^nlK^i- 

HfH C'Z.ft:, fclPX^ yfi^ffa MHHAAA AO /fl^CTC K dfed& K^r ^5^5 A^-in^AopiL AO|t A-^AC ACft. nA-^-r*- 
cifeAr nAATA AOffc • ^^ , , 

■ K-^ "i^ «V AA^MKi-* ^AnnrcAe a^^- 

h5^A^^, OIH A^KP^At A^-*H^AOft aVh^ 

nee e" - ^^.^^^^ ^ ^j 

^XA^C^m^aVi? n-a^piVA ^^tUM ckVo-Va 
AAr.i/, cnpe A^«^ tt^A-^A^"^"-^^^ 

fc^A ;»Air€V BOH a-sVa* n(>« e^' • 

— ^-'^ ~~ ~ nr^pi*^ 190 4 
45 


Psalomu Dv(d)vl27 


Cantecul lui David 


Stih 
WS^^ 2tra Tine strig, Doamne, ta- 


1 
rbIh ria mea; nu tacea de inine: 


^@S sa nu cumva taci de mine, 


si sa ma asaman celora ce pogor 


in mormantu. 


Asculta, (Doamne), glasul rugaciuni- 


2 


Ps. 142:7 


lor meale, cand strig catra Tine 


si cand radicu manule meale 


catra beseareca Srmtii<i> Tale. 


Nu ma trage pre mine cu pacato- 


3 


Ps. 12:3; ler. 9:8 


sii si cu facatorii-nedirepta- 


te, carii graiesc pace cu priiati- 


nii sai, iara intru inima lor caste 


rau. Da-le lor, (Doamne), dupa 


4 CATHISMA 


faptele lor si dupa viclenia 


faptelor lor; dupa lucrul 


manulor lor da-le lor; plateas- 


te-le plata lor. 
5 


Ca nu iau aminte faptele Dom- 
nului si lucml manulor Lui; 
zdrobi-va pre ei si nu va intemeia 
pre ei. 
6 


Blagoslovit - Domnul, ca auzi glasul 
rugaciunilor meale. 
7 


Domnulu-i taria mea si scutul 
mieu, spre Dansu nadajdui inima 
mea si m-au agiutat; si s-au ve- 
selit inima mea; si cu cante- 
cul iTiieu voiu lauda pre El. 
8 


Domnulu-i taria acestora si 191 ottife A*. tSsdfe /»/*- cuf .Mouii'/C^ "TA^ mm nJitMif not ^n , I )in;K ^Ytr^K gAfc (ir«f4 4sk;c. A4«A'*^ "f A'^'*^''' 
ASH? >t^rCf4nAL|HS;{;. A'*A^ "iHHCT'C ^O- 
4 ' AaB . Q\^>vi4 : Ks rA<4» / 


iVt in Tl Af e'V^* tl nAiH e. 3- i£5S255 K^ C$Sc$I? ^'i^A CAABECH tS^mSv^ jj^VIAH^Afe CR'Jc 

Ant AA&Xrre • 

«^A£ JS^iWrt^A^SH y|CcAAe:». - 

fiAH^A^SH - . 

IM 4>Ate AC'Z.A'TrA KA OVHib l^MKX : 
/iVaAHXAfe JXIH CHjffCUDHSAt ICA RSMA 

iHC-jJC-OljiHAOpfe - 

FaacVa ^ aCm^a^m CAOEOA^e nAp;^ 

rAx»5^ 192 4 
46 


taria spasenii<i> unsului Sau. 


Spaseaste oamenii Tai si blagosloveas- 


9 
te mosia Ta; si-i paste pre ei 


si-i inalta, pana in veac. 


Psalom 28 
Summa 


In cest psalom, David intai indeamna pre putear- 


1 
nicii cestii lumi sa laude si sa cinsteasca pre 


Dumnezau ce! adevarat. 


Dupa aceaea el sangur inca lauda pre Dumnezau. 


2 
Psalomu Dv(d)vu 28 


Cantecul lui David despre savarsenia cortului 


Stih 
^^^ at Domnului, fii<i> putear- 


1 
ffi^^jj nicilor, aducet Domnului 


Mltaigd slava si tarie. 


Dat Domnului slava numelui 


2 
Lui, inchinati-va, dand cinste Dom- 


nului in locul* sfintii<i> Lui. 
*in framseata il CATHISMA 
3 


Glasul Domnului - spre ape, Dumne- 
zaul slaveei tuna; Domnul - spre 
ape multe. 
4 


Glasul Domnului - in tarie, gla- 
sul Domnului - in slava. 
5 


Glasul Domnului frange chedrii 
si zdrobeaste Domnul chedrii Li- 
vanului. 
6 


Si-i face a salta ca un giuncu; 


*muntele Ermonului 
Livanul si Sirionul* - ca puiul 
inorogilor. 
7 


Glasul Domnului sloboade para 
de foe. 
8 


Glasul Domnului cutremura pus- 


- 
tia; si cutremura Domnul pus- 


*Sinaii 
tia Caddesului*. 193 


r ' .tfu f ^ • 

rpn^SCfCJ^ ASH CAASak . 

J^^AAhVaI. BA a* *!"»?•'€ WAAAfHHAO 
<•*« : JL-'^M^AI. CABHSA wiAACMIH C* 

y^nAic ^ . 

^xi/^'hu^a* '"^^ A4i^'r|4«fcnp eAfc A«"«^fS'*^'^^A" 

TfOtU dilHTXB*.- ^ A->^t n^fT» ^JsA'CH* 

n»f ICj!>A«l1~«"j;i)H <^ AxKA' "f» A-MW^ti^, n»HTf/ KMHf 

(4 AO.VIf. UJH n*« (di tTHHtiH A>4H . ^ ,, ^ _. 

4^(1^, Fj, Gn^H* X* KO HA« IXJH {K-tfCtAt A^M ttlH ^IC^ p 

[^ f A/*/ AA3. QV/M/V.JI ^dfe K*: d$c^ AA«tv n0f A'^H<'^^ • 

KwHTtK^^S A^kn I r^S. K'«»'T'*'^« ■J^«f*^A C^jKJMfSt I A. AA4w 


6< tiAAuVnre nee thhc Ji^/JTHf ^- AAHHC uiH H^ A'£CAfii& c&e;*^ e^K^pe 

nnuVVAUlIff AAl'CH A^C AAHMC . 

nrfx,. IHMC uu aa;i^ bha*'^'*"* "f* AAHnf . 

X ^H6 CfCOC£Ul^ A" AAOpAA'iH'Tt csl. 

H^ <!>• ^ '^^ '■^'^ ""^ noroofc. >^rpOAnx^ . 

»*HTALf JJ, A\M5ASM AAATHBMHIIH i 
ASH;, UIH Ar&&A'*'^ "?* ^Afc fC&nOAAA^ 194 4 
47 


Glasul Domnului face de nascu 


9 
ciutele si descoapere dumbravile 


si ?n bescareca Lui toti (oamenii) 


graiesc Lui slava. 


Doiiinu] in povoiu sade si va se- 


10 
dca Domnul imparat in veaci. 


Domnul va da tarie oamcnilor 


11 
Sai, Domnul blagoslovi-va oamenii Sai 


m pace. 


Psalom 29 
Summa 


Cest psalom are 4 parti: 


In partea dintai, arata cum 1-au izbavit Dumne- 


1 
zau, zicand ca 1-au tras pre el din scarba, ca din- 


tro-o iantana. A 2 parte, indeamna 


2 
pre credinciosi sa laude pre Dumnezau pentm bine- 


Ic cc au aratat catra ei, pierzand pre Ave- 


salom si pre sfealnicii lui. 


In a 3, spune nevoile si scarbele lui si cum 


3 

CATHISMA 


1-au scos Dumnezau dintru acealea. 
4 


In a 4, fagaduiaste ca va lauda in toata vrea- 
mea pre Dumnezau. 
Stih 


PsalomrDv(d)vi29 
1 


Cantecul lui David cantat in vreamea sfintirii 
casei lui 
2 


[Kfn naltu-Te pre Tine, Doamne, 
1^1^ ca m-ai inaltat pre mine 
Bujil si nu lasas sa sa bucure 
pizmasii miei de mine. 
3 


Doamne, Dumnezaul mieu, strigaiu ca- 
tra Tine si ma vindecas pre mine. 
4 


Doamne, scoses din momianl su- 


*viata mea 
fletul mieu*; tinutu-m-ai viu, sa 
nu fiu cu ceia ce pogor in groapa. 


*sfmtii 


5 


Cantat Domnului, milostivnicii* 
Lui si laudat pre El cu poma- 195 t \ 


AAR r'/t/ r'X/ K-i KAHO^A:*^ /«vrre y^vA^IHI/iV A»M^ 
l^f^ e» SHtMfe 'f-'^^f nA"f^ AA/K- 

i^H€ 4^H^c^M::iw BO^^ »r A /jCnriSfHTA 

AX^IWfA€ A^«^^ACK^M<AH ^Al\ATA 

lUM <!>^H cnitAA^SrATfc • C^TxA«^^ 

J^VIAHi/AirH ^;f. fVrAM, C3HiC-*MX;) . I 

BOH ni»ro^ii ^r jOAn;B. .^aV A-i^^AT-f-i 

RA npf "VHMC l^-i^-iMA? A BmThBA *A*-| 

fi-io^/AL T^*^) / ? _| 

1 ^ — - ^ 1- bVmtm Ar 61 r( gfedfe kXs dss^ 1 QVa\«'< A« ^^^HAA*K Ji^/^"« "*" aa;s. a^haWa- 

WiAn-^d Al'ir^ K-iHT-ABA l^ie CAA- 
BA AV/fw UJH hI^ba nrii/^i ^ ^ 

n,fe'>»* AtroJ^ A^K cX/a% ojh .-.4,^Vhh-.hao a^h 
.<JrH7H .iAiirA'«'"eMnMA/i^H^^^.n.«Tt^«3^'*''« 

fJK f { ^ <i ^ytTATt KXTfA eH » 

' ~ -"J-AACAA 196 4 
48 


na Sfintii<i> Lui. 


Ca clipeala easte in mania Lui 


6 
si viata, intru voia Lui: seara sa- 


lasluiasle plangerea si diininea- 


ta va fi bucuria. 


lara eu dzis intru pacea mea: 


7 
,J^^u ma voiu clati in veaci!" 


Doamne, din bunavoia Ta intarit-ai 


8 
muntele* iiiieu; ascuns-ai fata Ta 
*muntele sa 


si fuiu spamantal. (Atunce) 
intelege imparatia 


Catra Tine strigaiu, Doamne, si 


9 


lui 


Domnului ma rugaiu, (zicand): 


„Ce folosu-i in sangele mieu, cand 


10 
voiu pogori in groapa? Au lauda-Te- 


va pre Tine tarana? Au vesti-va ade- 


vaml Tau?" CATHISMA 
11 


Auzi-ma, Doamne. si ma miluias- 
te; Doamne, fii-mi intru agiutoriu. 


12 


tntors-ai plansul mieu mie intru bu- 
*Jidoveaste sac sa 
curie, dezlegat-ai sacul* mieu si 
cheama vesmantu 
m-ai incinsu cu veselie. 
de jeale 


13 


Pentru aceaea canta-va Tie sla- 
va mea; si nu va tacea. 


14 


Doamne, Dumnezaul mieu, in veaci is- 
povedi-ma-voiu Tie. Slava. 

Psalom 30 
Summa 
Cest psalom are 3 parti: 


1 


Intai, da har lui Dumnezau ca 1-au izbavit 
pre el de goana lui Saul si a sfeatnicilor lui 
si sa roaga sa-i piarza pre ei. 


2 


A doua oara, roaga pre Dumnezau pentru binele ce 


au 
3 


facut cu el. A treia, indeamna credin- 

ciosii sa laude si ei pre Dumnezau pentru izbavi- 
rea ce au aratat catra ei. 

197 t Cfe^ A- Cfcc35 -*^/ Kfc: yf /^Hpm'rAT/*rTA h3C's, 
B^^MjeAA;^ npe a\hh€ • 

^A«rfAC^ cKo^ifcAv;*. npc^MHHc: <}>iH 

A\i'€ «THIC»v -ripe UJH KA fV fCACXw yjC, 

»r»ipH»r';». c»xa\»w i^ih nf« aahhc - ^ _^ 
'r\^:^uiii nersTf^ h^a^^ Aff T»i^ ^saa:¥^ AAA. *»*- 

c. 
_* 
4. 


«M-. It« - 


B. 


c'. s"- "<•■ 


r. 

/»/ tc' ^ / 1 O- /is- S&SSS K*: SfeCfc Aaa-xha ta ^a5^ «V<^acv^ai» aai'«5sV 
fca A\AH p»iKi/A\n'xpA'nr npc aahhc ^o_ 

oiep'T'apHAC ^ACMJ'ip'T'5 wp:*.. ^5 a\;«c 

ft^K^pAAAiaOH LU» ^vT;*^ BOf« fi£<EAM 
/JvTfX AAATT^A TA ^ fC>% B'&SOIXI C» C5_ 
n'&pAp/9i A\/9k9 A^A^TAn AAAMt^nTe CfCp'i. 
CA »MHA\IH AA'^AC • 

UIh m^^am >,:Kici«t npe a^hhc ytCnrp^ 
AVZrMA nHA\AtciHAopfe^ i4e AM A'^'^^^'^r^ c&c [yA yfvA'£J^HA\e nnn%MAf€Ae A\' :ac nr^pfi^jAT^^cAV 4^« A\»x«ic Ofc« Aiiic^? 

C^<tk/\6TV^A A\f e^ tflH n'^TTC'^fA? AAf'c^. I K» 198 4 
49 


PsalomTDv(d)vu 30 


Stih 
Cantecul lui David dat dascalului cantarilor 


1 


Ps. 22:6; 25:2,3 


KM n tine nadajduit-am, Doam- 


2 
1^1^ ne, sa nu ma rusinez in veac; 


SSi!^ in direptatea Ta izba- 


veaste-ma pre mine. 


Pleaca catra mine ureachea Ta, 


3 


Isa. 49:23 


indegraba scoate-ma pre inine; fii 


mie stinca tare* si ca o casa in- 
*Dunmezau 


tarita sa ma tii pre mine. 


Ca stinca mea si taria mea esti 


4 
Tu; pentru numele Tau du-ma 


pre mine si ma indirepteaza. 


Scoate-ma pre mine den cursa ca- 


5 
rea ascunsara mie, ca Tu esti ta- 


ria mea, Doamne. CATHISMA 


Luca 23:46 


6 


In mana Ta dau sufletul mieu, 
ca m-ai rascumparat pre mine, Doam- 
ne, Dumnezaul adevarului. 
7 


Urat-am pre ceia ce tin inde- 
sertarile in desart; iara eu ma 
nadajduiesc in Domnul. 
8 


Bucura-ma-voiu si ma voiu veseli 
intru miloslea Ta, ca vadzus su- 
pararea mea, luat-ai aminte scar- 
ba inimii mcale. 
9 


Si nu m-ai inchis pre mine intru 
mana pizmasilor, ce ai facut 
sa stea in largime picioarele meale. 
10 


Miluiaste-ma, Doamne, ca suparare mi-e; 
turburatu-s-au de manic ochiul mieu, 
sufletul mieu si pantecele mieu. 199 


•fATT/fli A\/A9 fUH wiecAc A\»i:AC €•£ f 0_ 
top&L A\ifn A^M. <i>o««r ka»t'I^ok^p;».3» 

UIH AAAH fi^pnroCb &€*IHHffAO^ A\t€n 7 
UIH kVhOCK^I1HAOP& AAi'CH CHAHAA^ : 
KApin A\7fx &C^/9W n^€ AVHH Ad>Ap;«v <^&. 

^MnrATt <b5« KA OyHfk AAOpT A€AA 
HHCAASk:, CflH ^&ti KA «VM BA niC^SnT. 

»* AiiSIW CATI^OKXpA AiVl5AI^H7 UJ 

A.C •T'OA're AAT^^pHAe AAA A^nK^:, K'lL. 

H6 : ica fc^i^ccr A cZn^H ms;8v npc c^4>a_ 11 X.I Jtt), * t. 

C,» r 1. HW C^db kT' t3^3s AiAf 
AAXAf y|\TAy« 


6i]rr^Ai» AA'ii^» \A9J^ e^A^"* 

^TpS A^-ZHA I A C»X«rfc BpeAAMAt AA*fe- 

Af 7 H3e^fiH^Uf€A\;8L A" -aa-xma riH/WA-. 

H3ci£&«^ClKM^ n^C AMltt rUti'Ti^ AAff. 
AA "TA • Jl AAH^ C*£ hVaa^ f K- 

tfJHfiC^lt, fCTi nee 'THHC nr^feAA Kt>VVA^ 
f>^t£Iff1Hr^^eCi«^ rWtK»:tTOluVH3» toil C-£ 

"or^Af;Sw >fCAAojA4^««nrfc • 

f«^A(>6AC rpntecici. y^nj>o*rHBA ji.ftf^nn'^- et 3» Mf KiAl 200 4 
50 


Ca sa sfarsi de dureare viata 


11 


lov 19:13; Ps. 37:12 


mea si aii iniei, de suspinare; sla- 


bit-au taria mea pentru stramba- 


tatea mea si oasele meale sa roa- 


sera. Tuturor pizmasi- 


12 
lor miei le-am fost batgiocura; 


si mai vartos, vecinilor miei. 


Si cunoscutilor miei - spaimS; 


carii ma vedea pre mine, afara fu- 


giia de mine. 


Uitat fiiiu, ca un mort de la 


13 
inema; si fuiu ca un vas pierdut. 


Ca audziiu batgiocura a multi si 


14 
den toate laturile am frica, can- 


du se sfatuiia dempreuna spre mi- 


ne; ca cugeta sa prindza pre sufle- 


CATHISMA 
15 


tul mieu. lara eu, Doamne, 
spre Tine ma nadajduiiu. Zis: 
,X)umnezaul mieu esti Tu" . 
16 


Intru mana Ta sant vremile mea- 


*sau zilcle meale 
le*; izbaveaste-ma din mana pizma- 
silor miei si de gonitorii miei. 
17 


Lumineaza fata Ta spre sluga Ta; 
izbaveaste-ma pre mine pentru mi- 
18 


la Ta. Doamne, sa nu ma m- 


*intr-agiutoriu 
sinez, ca pre Tine te-am chemat*; 
rusineaze-sa pacatosii si sa 
pogoara in mormant. 
19 


Amuteasca buzele minciunoase 
carele graiesc improtiva direptu- 
lui aspru, cu falie si cu ura- 


Isa. 64:4; 2 Cor. 2:9 


20 


ciune. Catu e de mult bi- 201 cS^SSS JT* 3&^(S HA' 1€AOf A ie C^f fAAl. Af TMHC :^ KAf€At 
Art <!>'il€^»r M*l^^^»rOJ)HA0^ ^TH- 
Hf^ ytCfiAHH^r/^ <}>iMAOCt OAAKHHAO. 

AOfi.% acicShsh npt €*« »^* >fTf 5 MO- 

llAkH<T^f> A^M^At fCAOEAC >t^AAHHll6 
M?k AAHAA CA AAI«> KA /j^nrjOCW t«lATrg 

j^f;«v ^'^ 3H"I/^ yfr^AKA AA/9^» ACItZ- 
AA't'Wcfe A^ HAMMnr/^W OfCHAOff» T*iH:» 
m"- ^KI. ah AtK^ArTA^rAAC^A p^TO- 
IWltHAOfl. A\^AC:> K^/i,fe*i?fHrA IC»»- K4 K8 A<* GV<iJ«- Sfe23^ k3^' ^2f5 1 i«e M^A^ «rOLJM A^.fiAOtfffff A^itt : flft KfC- 

AntiiHouJtn n'i<*ifipcH a^"^a*'='"*" 
nA-i»r't:tpe a*^ ac^'^Vaj^ <|>»iic-iTOfH- 

AOf f^ A"? <ViAff . \ 

LHf4:«iVAMffA\A fi<>A<rrf;*s. ^ o'oii f e.^ 
>p if A iVl fc 

a. A4< 
/^TXM AfAT* ^H (T-». <}>ff<K'itMH>^ a>AASAj£H /tvft 

{T*aT4in*. ^AOAw, 4^Bii|;RT»fw'npwAA'i«icfc 

nlKITOSJi'M A* efTllWH*. n-ilCAT^AO .^ ^ 

'• ,i-=^'v ^ / '1-.. •'' 202 HI I 4 
51 


nele Tau, (Doamne), carele ai ascuns 


celora ce sa tern de Tine, carele 


ai facut nadajduitorilor in Ti- 


ne, inaintea fiilor oamenilor. 


Ascunzi pre ei intru ascunsul 


21 
featei Tale, de faliile barbali- 


lor; ascundzi pre ei ca intr-un cort. 


de sfada limbilor. 


Blagoslovit - Domnul, Carele-m inminu- 


22 
na niila Sa inie, ca intro-o cetate 


intarita. 


lara eu zicea in graba mea: ,J^epa- 


23 
datu-s denaintea ochilor Tail"; 


ce inca ai ascultat glasul ruga- 


ciunilor meale, cand striga ca- 


tra Tine. lubiti pre Dom- 


24 CATHISMA 


nul toti milosii Lui; pre cre- 


i dinciosi pazeaste-i Domnul si 
plaleaste den destul facalori- 
lor de falie. 


25 


!ntariti-va si va intari Dum- 
nezau inema voastra, tot ceia 
ce va nadajduiti in Doinnul. 

Psalom31 
Sununa 
David, ca un proroc dLrept al lui Dumnczau, 
in cest psalom da invatatura foarte de folos 
credinciosilor, invatand de ceaste 3 lucruri: 


,/■' 
1 


Intai arata in ce sta ferecaciunea omului in ceas- 


2 


ta viata. A doao, invata ce rod priimasc 
pacatosii den iertaciunea pacatelor. 


3 


A treia oara, arata de ce trebuie sa se fereasca cre- 
dinciosii, sa nu cumva sa sa zniinteasca in credin- 
ta, cu carca iau iertaciunea pacatelor. 

In cest psalom sa cuprinde toata summa 
Evangheliei si temeiul spaseniei noastre. 

\ 203 


1f"- 
r. f ci^ AK^orifpHnrfc n^KAT^^A - 

TAT-zSV^. H«1H WCOt'ey^nrpX HKCAAA AX 
A\i€^ T'OA'T'^ 3^ • HB. AKO c: 3. OAK /f 


'.#> 

»♦«: CfccSS K- i^S I AAHHf ^J^ltflli. aI^HAC A\'£Atf A'^H^'^X:^ 

lUH "T^ AH ef '^^'^^ cnrf-sy^E-n-AnrA 
«^ po4r:<^ ui'e TO^rt a^haocVai»:»^^/|v^ 

A€ di xnf jvi'^ATc tf^tfROft. AoponV/*.^ A« 
gAf. . T^ eqi" ack^hcVa yvvic^:. 

Aec>^n-&|>A^f rn^'Ui^cAMfs njf aahmc =» 

K^C^fMW/^ fi3C-»Btff*H yfnffl^Hfl- 
AA -fCo'p^ fCAP/ffW C-S yfWAfi=» c4>^WL 

H^<f>fifei4 K^S^AK'iie ^aa^X^ uihm^^. K%(( 204 4 
52 


PsalomiDv(d)vr 31 
Cantecul lui David de-nvatatura 


Stih 


l^g^ ericitu-i cui sa iarta 


1 


Rom. 4:7 
uEbM strambatatea si cui 
Uiil s-au acoperit pacatul. 
Fericit barbat, caruia 


2 


nu-i socoteaste Domnul stramba- 
tatea, neci easte intru inema lui* 
*sau in gura 


sa 


insalaciune. Ca tacuiu, 


3 


invechira-se oasele meale in vaietul 
mieu toata zua. 
Ca zua si noaptea sa ingreuiaza 


4 


Prov. 28:13; 


1 loan 1:9 


spre mine mana Ta, Tntoarse-sa ra- 
veneala mea spre seaceta de vara. 
Pacatul mieu Ti 1-am aratat 


5 


Tie si strambatatea mea nu o am 

CATHISMA 


acoperit. Zis: .,Spune-voiu spre 


mine faralegile meale Domnului". 


Si Tu ai iertat strambatatea 
6 


pacatului mieu. Pentm aceaea 
sa roaga Tie tot milosul in 
vreame de treaba: cu adevar unde- 
le a ape multe nu se vor apropia de 


Ps.9:10 


7 


el. Tu esti ascunsul mieu; 

de suparare pazeaste-ma pre mine, 

cu strigarea izbavirei impregiura- 
8 


ma pre mine. ,Jntelepti-te- 
voiu si te voiu invata pre tine ca- 
lea intm carea sa imbli, sfatu- 
i-te-voiu cu ochiul Mieu." 


Prov. 9:10 


9 


Nu firet cumu e calul si mas- 
coiul, carii-s fara intelepciune. 205 S$52fe JT. SSfeCfc Art wnpM «-* M^ AnponiV ,m t"h« . 
M^AT€ jvVpopH^n-iici'roioHAOPfc , 

tdfX. Wife H'^fi^^A^nTOJlHAi^ yJwAOHXA 
AAHAAAL fiA y|CK^HI^Wf A - ^ ^ 

aetfAtiiin KHfenuiiH:, A»i>/A*aM 

O A il £ A * '•9!^, :$•► Hr. Ai 

u. MK r^eic 1 1' CV- "^^^ vfTl'cTfc >^iAO>Vl«^ fHrT-r HIM K/fAHH ^omH, ^TIM 

XJfr»* MTTA f04r* iHATXHIrt npi J^AAM^lV, « 
• •>»• _. »* ' o • A - ■ -.CT^VAifH AiVnxts >rf«HA* •«« *>«A«" A-'A* ' Ae Iff >1^. J^VvThVa :, KVfilW/At'K« AA- i'r|J 206 4 
53 
carora li-e gura in zabala si in frau. 
a-i opri sa nu se apropie de tine. 

Multe durori-s pacatosilor, 
iara pre nadajdiutoriul in Domnul 
mila-1 va incungiura. 


lU 


Bucurati-va in Doninul, si va 
veseliti, direptii! Laudati, 


11 


Prov. 27:3 
loti direptii cu inima* i 
Slava. 
*pre Dumnezau 

SuiTuna Stih 


Cathisma 5. Psalo(m)TDv(d)v 32 

In cest psalom, israiltcanii credinciosi intai 
sa indeamna pre lauda lui Dumnezau pentru fap- 
tele Lui, pentru carele sa vad aiave: 

Intelepciunea, putearea si bunatatea lui Dum- 
nezau, den stih dentai, pana in 20. 

Dupa aceaea, roaga israilteanii pre Dumnezau sa 
tie bunatatea Lui in toata vreamea spre ei, 
stih 20,21. 

Psalomul 32 

Cest psalom la jidovi n-are titulus si cei 70 de 
carlulari 1-au pus in rand cu ai lui David. 

ucurati-va, direptii in 
Domnul, cuvioasa e la- 
uda direptilor. 
Ispovediti-va Domnului in lau- 
ta. in nabla, in psaltire cu 10 
207 El 

AJSM ASH TOn't IllKpTSraAfc AOff. • 
r^^AAXfiJi^ 9 nSHMA'» AA'iMKSfHAC y^- 

fiH^THM^c • 1 »1sAA»ac;R A* AO- 

H>^Af> TO»ri. m.AA»*ll«nr^Afc:» rr'feAA.'X- 

c:». A«A"hcVai. twmh A«»K^H»rofm «A' A- H . iWL • AyA/t7<H V « «« f f 

YfffOAK 


•»* — 
<? : •I'' • 
< — •»r — 
n K^ t A. 

|<i: MS* 1^ " »* 
AaMVklCH 


■■ ^■j '*% I 


r. ^i SI n ^^: eAfe nOp^MIH ff «H 3HAM<>;*«« • 
A AAKWAt cniouc c4>*'**^^*' ahaacm- 

AOJfe , UIH «Tf HIC*. KVl^elcAe W/AAAC- 
i1HAO0f> C mw A-to^A* «*^Ti/Al gottfMAUJf* -p 
fSf;«w Ci^i'^V^Afc A A\HVsfAyrt^»I^ ^- 
fi'lffCb * K^«f€A^ HrtHAAIrt A*"*^^** 
C n-^HS^ ^ y^H-^AAfe . ^ ^ JU ^ir 

. <J)*Ofi*IH»rt M^^AAfcr^K-ipWl^Jt A^"^^ 
J^VvTM^-i^^Al. A^H: UIM iUAAAfHIH KA- 

pfVi aaH^c^ aaoiii'i^ AxriitUfc • ^ 

\ ie'iefHtf^ nyHfi'fe'MJC a^"^^^* "*** 
B^Ae o'onH ^iVi ivAA\«MMAOpi» . ^ ^ 

J^TeiCAVit^^Afc c-iAntdJAWiipeH aVh* 
ndHB^tpfi cn^f qroi][ A^K^nTopiH n-i- 

AA'IH'T' SA^ihi • ^I1H< 208 strune cantati Lui. 

Cantat Lui cantec nou, bine 
cantati Lui cu strigare! 

Ca direptu e cuvantul Domnu- 
lui si tot lucrul Lui credin- 
ciosu e. lubeaste direptatea 
si giudecata (Domnul); de 
niila Domnului plinu e pamantul. 

Cu cuvantul Domnului facu- 
te-s ceriurile si cu Duhul rostu- 
lui Lui, tot sireagul* lor. 

Strangand apele mariei intro-o 
gramada, puind adancurile in 
vistiare*. Teama-sa de Dom- 
nul tot pamantul, teama- 
sa de Dinsul toti lacuitorii Gen. 1:3 
Isa. 19:3 Prov. 19:21:21:30; 
Isa. 46:10 Ps.64:5; 143:15 9 
10 

11 

12 

13 

14 54 Ps. 118:64 

Gen. 16:7 
*stealele ceriului 

*sau in foale CATHISMA lumiei. Ca El zise, si 

fu; El porunci, si zidira-se. 

Domnul sparge sfatul limbi- 
lor si strica cugetele oame- 
nilor (si leapada sfatul boiarilor). 

lara sfeatul Domnului sta in 
veac, cugetele inimii - den neam 
(pana) in neam. 

Fericit neam, camia i-e Domnul 
Dumnezaul lui si oamenii ca- 
rii alease-i mosie Luis. 

Den ceriure priveaste Domnul si 
veade toti fii<i> oamenilor. 

Den scaunul salasluirei Lui 
priveaste spre tot lacuitorii pa- 
mantului. 209 


J He. AA^ACIIAA/^ fiXprr'kW'eili aVh HS&A AA'S- 

a5^h cnpc •«€y^^ ie cinr^yw^ jj? e^L.:, tu 
nreAe AOfi» :, tun e'i.r6*iH'4:cfc*. n^e e*^ e« Sr 4' '. nr < n cSfedfe K*: CSScfe 


Cv* K-^l K»a ^T-^S gAI» C»2t ISA ^et€An hhca^a A. (jAMt 
Kit- C. Q( ASH M»i, r» • t> ajl€ A'^HC AAHAA TA cnpe HOH^ K c,l AHH-IOUIIH KA^Tm IC#( ^TfXQAk H3CtB<ri4Jf M 7 lUH Af 
A*> /^sHAHTI Kifi^e «^>HK^ AStK Ji^MHrX>^ K^ iJxiaT- 

V*AA9A^fc j aSfcy AT- 

X«*^'<-"(Vas AXn J^rA«. ««»«AVui« CK^* ^^4*, -)!h*T Kafo 210 P 5 
55 


Cine au zidit dempreuna ini- 


15 
mile lor si inleleage toate fap- 


tele lor. Nu sa va izbavi 


16 
craiul in multimea sLreagurilor, 


putearnicuj nu va scapa in multi- 


mea pulcrici lui. 


Minciuna e calul in spasenie, in 


17 
multimea vartutei lui nu va man- 


tui. lata ochiul Domnu- 


18 


lov 35:7; Ps. 33:6; 


lui spre ceia ce sa tem de El si 
1 Pet. 3:12 


pre nadajduitorii intra mila Lui. 


Sa izbavasca den moarte sulle- 


19 
tele lor si sa hraneasca pre ei 


intra foamete. 


(Pentru aceaea) sufletul nos- 


20 
tm asteapta pre Doinnul, ca agiu- CATHISMA 


toriul si scutul nostru easte. 
21 


Ca intru El sa va veseli inema 
noastra, ca intru numele Sfinliei 
I>ui nadajduim. 
22 


Fie, Doamne, inila Ta spre noi, cum 
ne nadajduim spre Tine. 

Psalom 33 


Summa 


1 


David in cest psalom intai lauda pre Dumnezau, 
pentru ca 1-au izbavit de perirea morliei, cand 
cazuse in mana lui Avimeleh, craiul filistea- 
nilor, stih 2, pana in 6. 
2 


A doua oara, arata ca Dumnezau pre toti cre- 
dinciosii carii cred intru El izbaveaste-i; si le 
da inainte carea e frica lui Dumnezau cu adevar. 

PsalomlDv(d)vl33 
Stih 


Cantecul lui David candu-s schiniba fata Tnain- 


1 Sam. 21:15, 16 
tea lui Avimeleh si-1 slobozi si sa duse 211 t X 14HAfc A^ Aa<i6opi> ea'^h^ih cifH cffiOfb eeceA. 
M'KfHqff n^E ^ ywutS^Afc k^ a^hhc? hi 

t1Ljf<t%*%,AlL7^ «5AA«A« A5H ^Cnjf 5H»v - 

aXj^h nfc A%HH£7 uiH A« TOAic icsnrp- 

AA^pff AC AA^Ae H^CKfiHAA;!;.. HjiC AAHH* 

A^V^HHA? UiH A'^'m^AC AOpi» HVc£GO(fc. 
pSCXiHHA • /lf£C»rfc fXfSA\AH 

4C« T'OAIi <fC'if G*AC AaTrt M3E^BH Rf* j MS. 1- 1 ~~ « wT. c!^c% kS^ 


c*r4i(f H. r- At SI' 1 8<«rAfJ|H;» Ul fiCACt^H K-2. CbHSC A<>- 

UjlH ash: ir& fl<>H Affined *f f A0^4 ie CK 

nVlH i^)^]Cdn AHflCHC'Z.fiOffc^? UiH 
ClfiO^I. <f>A&A^H^H : i3lp-* If A ^f fCA-T 
"TX. n(>£ J|^/AVlWA;b 9 HVcCfiO^fc AHncH 

r^fHiqM dX** A(rC5A«rAIlHAA%. 7 <i»^HffC 
*■ /jLAAHSAJSM i^fi'mifAfiOH ndf BOH . 

^IHHCf Aff AA fr^pCAHTi. -f€ia noT^vsqi 
gf/eCnA;:> Hg^ip'g^j^ACAg eZfiA^;*;^ Ktftf/ n» 212 H 5 
56 


E'iffl| lagoslovesc pre Domnul in toa- 


1 
y ^M ta vreamea; pururea lauda 


E sM I'Ui - intru rostul mieu. 


In Domnul lauda-se sufletul mieu; 


2 
auzi-vor blanzii si se vor veseli. 


Mariti pre Domnul cu mine si 


3 
sa inaltam numele Lui dempreuna. 


Caulaiu pre Domnul si ma 


4 
auzi pre mine si de toate cutre- 


murile meale izbavi-ma pre mine. 


Cauta-vor spre El si sa vor 


5 
lumina; si featele lor nu se vor 


msina. Acest summan 


6 
slriga si Domnul auzi-1 si 


den toate scarbele lui izbavi pre 


el. Tabaraste ingerul 


7 

*bogatii 8 
9 

10 

11 
12 CATHISMA Domnului impregiurul celora ce sa 
tem de El si izbaveaste pre ei. 

Gustati si vedeti ca bunu e Dom- 
nul; fericit barbat carele na- 
dajduiaste spre El. 

Teameti-va de Domnul, toll sfin- 
tii Lui; ca nu-i lipsa celora ce sa 
tem de El. 

Puii leului* lipsi-sa-vor si 
sa vor flamanzi; iara ceia ce cau- 
ta pre Domnul nu se vor lipsi 
de tot binele. 

Veniti, fii, ascultati-ma, frica 
Domnului invata-voiu pre voi. 

Cine e acela barbat ce-s pohteaste 
viata, iubeaste-s zilele sa vaza bine? 213 ^ 2$SSfS e« 23ot35 


uin £:fs. KHHc a UJH r *■ /^ OIK ♦Y^«KHA^-aVm cnfC CT(>HrAfyK A0 • 
n'XA\'£H'T'Ck rtOA\AHA AOfi^ « 

H n A» €' SI 3' Mf l«n 


(Co: AS- 1 (^VMMtil. tSLxfc Kr: cfegfs KA KS U. C*rfHAOf fc » f »*«KirAftn-*yAiL* H^f" 214 Pazeaste-t limba ta de rau; si 
buzele tale sa nu graiasca insela- 
ciune. !ntoarce-te despre rau 
si fa bine; cauta pacea 
si te tine de ea. 

Ochii Domnului - spre direpti; 
si urechile Lui - spre strigarea lor. 

lara fata Doinnului - improliva 
tacatorilor-rau; taie-sa despre 
pamant pomana lor. 

Striga direptii si Domnul au- 
de-i si den toale scarbele lor iz- 
ba veaste pre ei. 

Aproape e Domnul de infrantii 
cu inima; si smeritii eu duhui 
spaseaste. Multe-s scarbele di- 13 
14 

15 
16 

17 57 1 Petru 3:10 lov. 36:7; Ps. 32:18; 
1 Petru 3:12 Sunu:ia 20 

21 

22 CATHISMA reptului; si den toate izhaveaste 
pre el Domnul. Pazeaste 
toate oasele lui (Domnul), 
unul dentr-Tnse nu se va zdrobi. 
Pre pacatos omori-l-va raola- 
tea si uratorii direptului pus- 
tii-vor. Rascumpara-va 
Domnul sufletul slugilor Sa- 
le si nu vor puslii toti ceia ce 
nadajduiesc intru EI. Slava. 

Psalom 34 

In cest psalom, David sa roaga lui Dumnezau sa- 
izbavasca de goana lui Saul si a sfeatnici- 
lor lui. Arata, dupa aceaea, ca-1 go- 
nesc pre el fara de vina. 

PsalomWv(d)vI 34 

Cantecul lui David 215 ■ H. AAt'CM : BATtfVf K^ 1« A 1« f-* 
CAT*, fcl^ ^Hri« • \" £ 

3A d^4>A^T)iA'^ t^UM^ Cnni'K TA 

iKAf'rVAt Mi'e)^: yjC-roApK'a.fj /f A-xf*- 

'T&^filH Cite y>^UI»flf'fe'<< iCAf*N K^M«- 

n-;*. AAi-< Y^'d. <i>" »«2 »!*'*'»i ^ 

<1>|'« KAAA AT^^WntKOAC ^ tU aVh^K^^ s ■ C, r. 

O, ••f - 

I" * — 
c« r » -1 StSdkS K'fif SfcSfe »& Mt.OTf,. BHHSk ACKKnC€0;«. AAI« vt^- 

nApJf.. r^OAn;!^ vjCnjd'rrtaA es<^A€nr^-. 

nnp/^L. KA0/9k H» aiff9 tOH IcXpCA 1# AS 

yfTfWne^H^e . ~ Mf*- c5<|>AeT5<A 

T<^A'Te tMJAttAe A\^A€ 3H1€fiOfI.: 
^/l/\HC A-^HO 1HM« € KA TitH€^KAjM^ 
A€ H-^e'*B«lfi« CK'ifCHT^Afc. A*/«*^^ 
A^Art>r Af C A€ €Afe^ tAIH cVj>^AAAhVa LU 

'*^''' 0»<^^>tAf^fe A^'^fa-Vfrtm^Ofrt A\HH^ nwj'.o 216 h 5 ! 


58 


^^3 araste-Te, Doamne, cu paras ii 


1 
W^J miei, bate-Te cu ceia ce sa 


lES bat cu niine. 


Apuca arma si pavala si Te 


2 
scoala intru agiutoriul mieu. 


Scoate fuste si inchide calea 


3 
pre denaintea gonitorilor miei. 


zi sufletului mieu: „Spasenia ta 


sant Eu." Rusineaze-sa 


4 


Ps. 39:15; 69:3 


si sa se sfiasca ceia ce cauta su- 


fletul mieu; intoarca-se indarapt 


si sa se msineaze carii cuge- 


ta mie rau. Fie ca pleava 


5 


lov 21:18; Ps. 1:4; 


inaintea vantului si ingerul 
Isa. 29:5;Os. 13:3 


Domnului goneasca pre ei. 


Fie calea lor intunecoasa si lunecoa- 


6 

CATHISMA 


sa; si ingerul Domnului goneasca pre ei. 
7 


Ca lara vina ascunsera mie in 
groapa cursa lor, fara vina sa- 
para groapa improtiva sufletu- 
8 


lui mieu. Vie spre el rasi- 
pirea carea nu sti; si cursa, ce au 
ascuns sa-1 prinza pre el, caza 
9 


intru perire. lara sufletul 

mieu bucure-se in Domnul, veseleas- 

ca-se intru mantuirea Lui. .i 
10 


Toate oasele meale zice-vor: 
,J3oamne, Doamne, cine e ca Tine, Cari- 
le izbavesti scarbitul de eel 
mai tare de el si summanul si 
lipsitul, de ceia ce jehuiaste pre el!" 
11 


Sculara-se marturisitori min- 217 f 


/ M<A9€A€ ti.\ 1«M,A yU/A /iCcSH^A AVi'eSs fZ ylC^kf HA. 

Ka AA npV/sC'nreH^Aik lutt aa 4>^^AnreAc 
A\'i'«^ HCyfCfenrATrfc A\e^iSy^ aa^a^ : 
rcsAA Afju& nA'ZHi^c npe aasa/iui aa^a^ ks 

S>KAAe A£f«/i^ AA;Sw CA\60'fV« • 

f^p.T^ ^.Hl ^€ He&O/0W AAA. e&K&^Ap'XCC? MA. SI. r». A' A ^ W V 

f A AAA 
2r, r. tfedfe kT: tS535 .] >.«'; 


3» HI* Jt«- K4 K ^ *• V 9 CA*f^M»K'«f OCfJSH;^ CA'ri^fC«(>fiHA Uf » tilfab. vr^ A^*^ rratt;^. ffc^M^fc i&l^ 

^A«rcfiOf« • O^ N^trc cil^l^pf frX. 

f frtr& f1H./AAAUf ff% A\iffll 4»'£px^ A? fitf^ 
HJK. : Mff fit fCAC'wt VMXk •i^p'&CfC rff^ .^f*^ 

S HC€^:^y gWftW pftWtfy fivKSV OfCf« *tif «* 218 ,H 5 
59 


ciunosi; carele nu stiia intreba-ma. 


Deadera mie rau pentru bine, sin- 


12 
guralate sufletului inieu. 


lara cu, cand boliia ei, ves- 


13 
mantul mieu era sac; dosadiia 


cu post sufletul niieu si ruga- 


ciunea mea in sanul mieu sa Inturna. 


Ca la priatenul si la fratele 


14 
mieu, neincelat mergea la el; 


cum as plange pre muma mea cu 


jale, asa ma smeriiu. 


lara ci, de nevoia mea* bucurara-se, 


15 


*Jidoveaste: in 


stransera-sa si sa adunara schio- 
schiopatarea mea 


patatorii, si nu-i stiia; ocara- 


ra-ma, si nu tacura. 


Adunara-sa cu fatamicii si 


16 

CATHISMA 


cu batgiocorosii, balgiocorind si 


scarsnind spre mine cu dintii sai. 
17 


lara Tu, Doanine, pana cand veri 
previ? Scoate sufletul mieu de 


* sufletul 
raotatea lor, de lei - unul* irdeu. 


Ps. 32:3 


18 


Lauda-voiu pre Tine in sabor mare, 
intru oameni putearnici lau- 
19 


da-Te-voiu. Sa nu se bucure ca- 
rii-s pizmasii miei fara de vi- 
na; neci carii ma urasc pre mi- 
ne, in desart clipind cu ochiul. 


loan, 15:25 


20 


Ca nu graiesc pace, ce improti- 
va smeritilor pamantului cu- 
geta cuvinte insalatoare. 
21 


Si largira spre mine gura sa; 
dzisera: ,J3ine e, bine, vadzu ochiul nostm." 219 csb'dls «> d&dis J « AAH€ 


KB Kr nrA *rjL: KA >KCf A-ICCC KX f SfliHHf UfH KS Cd^fUAJL KA Ke Its 1 — I 

c5b5^ Q>^M^: A- |a\/A9 A\'£<KircfC'£Cr A-<^<^^-^^ J? KAfCAf 

HIh AffAieA AA/«w rj>'%rt&A9 AWf*"T''*- 

T^ TA^r C!^ nrOAT-Jiv ^5<A aaKAtA •I'A .^ / ! /^«r»H Gi nATHy» A«A* A* fiooT^T^ oiHinrf i-vie'i, 

tJiTA HfKff A''H'(0UIHA0«&7 /^'^«^IC,*#^« «IVk gA* tUl'H 

n'Kici'rWAt AcrvH ef 4 4>VA 4>#hk^ aI^h a^"< 

0j»4 .^aiiAiirofH^ c, A • ^^ _^ 

tii ef* dit'Kivofn Af* '»>**' C:» A- ^ 220 f\ 5 
60 


Vazus, Doamne, nu tacea; Doamne, 


22 
nu Te delunga de niine. 


Deasteapta-Te, (Doamne) si pre- 


23 
vegheadza pre giudecata mea, Dumne- 


zaul niieu si Domnul mieu, spre 


para mea. 


Giudeca-ma, Doamne, dupa direpta- 


24 
tea Ta, Doamne, Dumnezaul mieu, ca 


sa nu se bucure de mine. 


Sa nu dzica Tntru inema sa: „Bi- 


25 
ne e, bine sufletului nostru", nice 


sa dzica: „lnghititu-l-am pre el". 


Rusineaze-sa si sa se sfiasca dem- 


26 
preuna ceia ce se bucura de raul mieu; 


imbrace-se cu msine si cu sfiala 


cam sa maresc spre mine. CATHISMA 
27 


Bucure-se si veseleasca-se (si zi- 
ca pururea) carii voiesc direptatea 
mea: ,Mareasca-Se Domnul, Carele 
voiaste pacea slugii Sale!" 
28 


Si limba mea grai-va direpta- 
tea Ta, (toata zua - lauda Ta). 

Psalom 35 


Summa 
Cest psalom are 4 parti: 

Intai, sa plange David de raotatea si stramba- 
tatea necredinciosilor intru carii via el si-i 
era a domni intru ei, pana stih 6. 

Numara 7 fealiuri de pacate carele facea aceia: 
1 


Pacatul dentai era fara-frica lui Dumne- 
zau, stih 2. Sa laliia in raotate, stih 3. 
3 


Era insclatori, stih 4. 
4 


Nu era facatori de bine, stih 4. 
5 


Se sfatuiia improtiva direptilor, stih 5. 221 -F tfei iJ^XJ -3- 


!- ft. 114 aiH Itif MHA4 aVh A^MHfJ^xtf ^fngOTHmAllH^AAA 

T#if *H»«»?«Hn»ii'r^^4AljH Kp«A««toil»M. ^ 
94 ni'4^f A* nf • nH^AA4faTn a^^h • «^- C: <K<- 
I HffA'*ipfi^«rf»9^A'%VN'rp^Af. H„ 
A^^HeaC"** /tvtf 4iHti»r./«v OKHAOOL aXh. 

OICHAOpt ASH:, C»if« Ad>AfC»T^*iC'*lA_ •r4i n^* (KM 
(%<k4i. 

fvTUT f. e^xSfe K*: ^^_ ntfftKA 

»1tHA» 

a / ™s 
AltlTk 

H'rtHAA4 A- e* S' 5 H. nr/K A^H cfTf« ♦yf'i'iHfrr * ^ 

J^5^&«HIT'€A« fOCTWA^M AVw'tff^Kne- 

»rA»¥'« fim >iCciirA"xtt*K«: rp»^»x«*in'>^ 

<A^ A jfntA^l^ e-£ <|>AiC^ ^"^* "« 

K^rr ^A& c-i^^ :» crjL A»x«r:fw kaa« hW 
m AA«i'»f^^ 'i^'^^ nw:*^ a2 nVw/fw. 

jl^HfenTA'T/fk VA fCAAA^HI^fiW^ A^H 
A^H#-r»*^» J^HA^K'if^** «irAA€^AA?MC 

nJl. A«1HAA 'FA ^/AM€; tM3H Jfc.1 « *« AA^f- 
AggflHAOftrnFAAC «^ ^B4 222 * ^'.. 5 
61 


Naprasnici era spre raotate. 


6 
Siliia-sa sprc rau in toata vreamea. 


7 
In a doaoa parte, David sa mangaie cu socotin- 


2 
ta si cu inila lui Dunmczau improtiva pizma- 
silor, den 6 stih, pana 1 1 . 


In a 3 parte, roaga-sa lui IDunmezau pen- 
Im sine si pentru aiti credinciosi; 


3 
In a 4 parte, nadajduiaste-sa in Donmul, ca 
va piarde pre pizmasii lui. 


4 
PsalomTDv(d)vI 35 

Cantecul lui David, al slugii lui Dumnezau,dat dascalu- 


Stih 

1 


*pre sine; 

voia i-e sa zica in 

cest stih: vaz viata 


^^^ lui cantecilor 
S^S i<^*^ laradeleagea celui 


2 


nedireptului, ca cu 
Tndraznire calca 


j^SQ nedircpl inlaunlnal i- 

Bm neiniei meale: ,Jsru e frica lui 
porancile lui 
Dumnezau; alunci 


Dumnezau inaintea ochilor lui". 
acest gandu e inlru 


Ca sa cucereaste sie* inaintea 


3 


inmia mea, ca 


ochilor lui, sa se afle strambata- 
nedireptul n-are 
frica lui Dumnezau CATHISMA 


lea lui spre uraciune. 
4 


Cuvinlele rostului lui - stramba- 
tate si inselaciunc; parasitu- 
s-au a inteleage sa faca bine. 
5 


Strambatate cugeta intru aster- 
nutul sau, sta langa cale nu 


buna, raul nu-1 paraseaste. 
6 


Doamne, pana in ceriure e mila Ta; 
si adevarul Tau, pana la nuori. 
7 


Direptatea Ta - ca muntii lui 
Dumnezau; giudecarile Tale - adanc 
mare; oamenii si dobitoacele 
8 


tii, Doamne. Catu e de scum- 
pa mila Ta, Doamne; si rii<i> oame- 
nilor sa nadajduiesc intru umbra 
arepilor Talc. v»' i 223 ^3^iS35 9 • ^3l&cSS 4/^inH «ff ^K. K'K AA iMMf AT C 

A'&C^'^tMC A/l«ATA n'A Cn^C 1€A ICfC 
KWt«^«4Cf^ np« TliM€ , ItIM J^.f •ffWA'T/K 

TA rnpe ^Mfcnuin k& ifHCA^A* 

lis &IC ACSflfA A^A nHIO^VAL ilklAO* s 

cVaVi^^* ujh aa'^ha iT^K«iknroeiiHAOfL 

^ISVAFT€:, >^n«uiH <}>^f;«v UIH H^CC n^ r. 41^ Cv-^- i- A- 

fi. 

r. 


SSIkH^SI (, nOTMlCH-riK* >f:4.«f«JC*W«*^ HflC/«A«"^^ »«**»?* 

u.7« M<««xitf. aT -i**-^ *«fV *«» ""^ ^*"*''* -"• 
Kinf? rnKft^H^ nTiifA'** A/wh^*. Ai,*,c,nx,AH. 

KXf a; KIT i*iMxAT* 5i«Kf.A»nomMAOf», o,e«- 

K» nXtCXTOmTH AAAH Al^»*T« UJ/K fXMT* ^«J( 
1 224 5 
62 


Imbata-se de satiul casei Tale; 


9 
si den izvorul dulcetilor Tale 


adapi pre ei. Ca de Tine easte 


10 
izvorul vietiei: intru lumina Ta 


vedea-vom luniina. 


Lateaste mila Ta spre ceia ce Te 


11 
cunosc pre Tine; si dereptatea 


Ta, spre direptii cu inema. 


Nu vie asupra mea piciorul falo- 


12 
sului; si mana pacatosilor 


sa nu ma impenga pre mine. 


Acolea cazura facatorii de stram- 


13 
balale; impensi fura si nu se pu- 


lura scula. Slava. 


Psalom 36 


David in cest psalom mangaie pre credinciosi 
Summa CATHISMA 


si-i invata sa nu sa sminteasca de ferecaciunea 
necredinciosilor, carea au in ceasta lume; dupa 
aceaea, indeanma pre credinciosi sa stea neclalit 
in credinta si in plecare catra Dumnezau, sa nu 
se poticneasca in ferecaciunea necredinciosilor. 
cum arata ceaste 5 lucmri: 


1 


Ca ferecaciunea necredinciosilor putin traiaste, stih 2. 


2 


Ca Dumnezau nu-i paraseaste intru nevoia lor, ce-i socoteaste 


si-i izbaveasle den nevoia lor, den stih 3, pana cap. 


3 


Ca pre necredincios piarde-i-va Dumnezau, den 9 stih. 


pana 38. 
4 


Ca avutia putina a credinciosilor mai sporni- 
ca e decat cea inulta a necredinciosilor, stih 16. 


5 


Ca pacatosii mai de multe ori sant in su- 
rumanie decat direptii. 

Psalomu Dv(d)vi'36 


Stih 


Cantecul lui David 
Prov. 


1 


u te mania spre necredincios, 
23:17; 
nice pizmi spre facatorii- 
24:1 
nedireptate. 

225 - ■ - l -"■ ' — — ^^-^— UMH rtdiiisi yfl^Tf^ Aj^e^n^py^Ak aams 
aS A* M«'^ no;fTCA« HHHA&i«ri »riA« -^ 

uj &A <!>*•«* • lli«^ fi* efc»A»Tr« KA 

'^-_ ^ J u -m- •-» • r «.-»*» N. ^ *» >> V 

Ta^H iA^MKAKH^ tUH ft* -Af cnrATT 

4-|£AA *IC «•£ fnoV'^CflC y^fCAAA «A, til 

f n^f* -f.LJ!:i ^^ 
r. 
•-• 
A* 


•• IM - 
MM, NA • 
•*r — 


•^ 


«» «6- 


<?• 


fJI*'.S- 


!&• 


C, ■«. 
". nc^fc 
•<«• — 
•.3- 


_^. 


v» W 


3" 


a^TKH 
nr* 
. 
1 fe- 


©■ cSSdfe kT: 2l5cJS M. ilf ' *r. rr UlLoltr^lMMt^ A<^ A^Hf # 9 Uf AAe;c. •V'« 

Uf/K : |tV ntt^Mn :» 'c^h^ <^a*ih fxs • 

4<KAp;S..; isipJL. fCAflH Atil'^n'T^ np£ A«* 

H^A&*9^rf«^ BOpI. AAOKl^NM n&A^'Z'rS, 

IX^ ^^%^ nVuMHf A'£. 9 CilH hVsA <|>tl 

fT^fc*XTr^c%rAt ; k^Vta6cj>h ackVai^ 

•TTpX A\'ISAlJHM^n'*f IfM - 

T-HKA AHf eiWi^AVlil^ IJUff CffZoUJH'i^Cflf 

-cnpt ^A& ffjs A'^'»jlWtt«_.*'*'1.- r^ 226 T 5 
63 


Ca sa taie afara curand, ca iar- 


2 
ba; si ca verdeata ierbiei curand cad. 


Nadajduiaste-te Tntru Domnul 


3 
si 1^ bine; lacuiaste spre pamant 


si paste intru adevarul Lui. 


Dezmiarda-te in Donmul; si-t 


4 
va da tie pohtele inimiei tale. 


Lasa pre Domnul calea la si 


5 
te nadajduiaste tntru El; si El 


o va face. Si va scoate ca 


6 


Psalt. 54:25; Mat. 


() lumina direptatea ta; si giu- 
6:25; Luca 12:22; 


dccarile taie. ca aniiazazea. 
1 Petru 5:7 


Taci* Domnului si neincetat 


7 


*pleaca-te 


asteapla pre El; nu te mania pre 


acela ce sa sporeaste in calea sa si 


pre barbatul calcatoriu de leage. CATHISMA 
8 


Paraseaste-te de manie si lasa ur- 
gia; nu pizmi, sa nu faci rau. 
9 


Ca tacatorii de rau taia-se-vor 
afara; iara carii asteapta pre Dom- 
nul, aceia vor mosteni pamantul. 
10 


Si inca putinel si nu va fi 
pacatosul; cauta-veri locul 
lui, si nu se va alia. 


Mat. 5:5 


11 


Iara blanzii vor mosteni pa- 
mantul si se vor dezmierda in- 
tm multimea paciei. 
12 


Cugeta rau pacatosul Tmpro- 
tiva direptului si scarsncaste 
spre el cu dintii sai. 
13 


Iara Domnul rade-S de el, ca 
veade ca au venit zua lui. 227 + 8fcdb c. SfS^5 f — 


lA e» 41 

III" X*^^^ 3^A«A* >|C»ir^l^A0, iOAAAenrt canrWfiir'T&Kef ^ « V'l^ ti*^K'T.T«un n.fH 3' HI /* » K* KA KE •cr •^A ICI 


5fe£fe n n€fHEO|)&9 van rwAA Auiin JI^jwm^aVh 

Ci^A r|^CHAA^ A\'Ua^A^I% AAAHnP^CC^ 

OA'X'rAfCff : Wf^ j^.Ho«nT¥A^3» tacnr* 
-^AVfAnr% euff A^ • Yir^K.A6.m\n 

4<^f;i;, JI f A4 A^tl*-* «"* '^A^- 

firnTX. fM«fffffl %VAAVA)|»f » M»M fCAAA 
A«« CW &»ACpf 4 K'»"A BA^Kfe^A;, 

ffJfT 4AA& ^K»^5r^«*tfffTt ; fUH ff^AAAfc To-A 228 ^^ 5 
64 


Anna scoasara pacatosii si 


14 
trag arcul sau, sa oboara gios 


surumanul si lipsitul, sa giun- 


ghe pre cei den cale direapta. 


Ce anna lor intra-va intm ini- 


15 
ma lor si arcele lor frange-sa-vor. 


Mai bine putinelul direptului, 


16 
decat bogatii mulle paca- 


tosilor. Ca bralele pa- 


17 
catosilor frange-se-vor; iara 


pre cei direpti intari-i-va Domnul. 


Sti<e> Domnul zilele* tntregilor; 


18 


*calea 


si mosia lor in veac va fi. 


Nu sa vor msina in vreaine dc ra- 


19 
otatc; si in vreaine de foamete 


satura-sa-vor. Ca pacatosii 


20 

CATHISMA 


peri-vor si pizmasii Domnului 


(ca grasimea mielului ainistui-se- 


vor) si ca fumul peri-vor. 
21 


Imprumut ia pacatosul si nu 
plateasle; iara direptul easle 
22 


indurat si da. Ca blagoslovitii 
de E\ mosteni-vor pamantul; 
si blastamatii de El taia-se-vor 
23 


afara. De la Domnul sa inde- 
reapta pasii omului si calea 
24 


Lui o voiasle. Cand va cadea, 

nu se va zdrobi; ca Domnul tine ma- 
25 


na lui. Poroboc am fost, 
si am imbatranit; si nu am 
vazut pre direptul parasit, 
nice samanta lui cautand paine. ^»' 229 + tXxSS <g cjC£^ Hi. I ^nro4pif»rc a« aa f •*»:» Ujh 4v;i^ ch_ 

1C vjvfi'felH C'KQOpfc nfe^W: M^'K C'iAA'i-. 

qA Nf^rfpfiicfff AOp& nr>»3|cefiA a<||^|;^. 
JLHp«ritifH A^ournfHGoJt fi^AA«^*r>^;» 

(^eA«ft^H4f7 Uf H AHA^CA AtiH FfifMS* 

AXH A5H yfvn^pS HHCAAA ASH? RCHTPS 
4t»K/ffW MSicesOpfc nOT'MHH OHIOAfieAe n AV(; 


ui »:ro 

' / ■■?■ 

KH^iSO •53- gt52js kX. cSsess Ar AA «>^At Off JLMP«nT56i» JttiWAfc KAi^T^k 

e»a «VA>&<»AfX. nfc €''**' * ^ ^ ^, 

^mtoVa^ a^ :,^ Htrtc B* WCXH^yW 

•c>^»/^ KOfft.4>»t n:'%^i\n niic-M7o_ 
LUiH : A4>AjraL atfjt't*^ • ,-^ 

^ Ac: Ulf* ■rf«K^«=«' "IH «V^ 

H^<C^: CiiH i5^^«riw nee eA unk h^< AS ce OIH I 230 1 5 
65 


Toata zua iniluiaste si imprumu- 


26 
teaza (direptul); si samanta 


lui in blagoslovenie easte. 


Intoarce-te de la rau si fa bi- 


27 


Psal. 33:15 


ne; atunce vei lacui in veac. 


Ca Domnul iubeaste giudecata 


28 
si nu parascaste milostivnicii Sai, 


ce in veaci sa vor pazi; iara saman- 


ta nedireptilor taia-se-va afara*. 
*iara cei fara 


Direptii mosteni-vor pamantul 


29 


de leage 


si vor lacui in veaci pre el. 
izgoni se-vor; 


Rostul direptului grai-va in- 


30 


acest cuvant 


telepciune si limba lui grai-va 
nu e 


giudecata. Leagea Dumnezau- 


31 


jidoveaste 


lui Lui - intru inema lui; pentru 


aceaea nu sc vor poticni picioarele 

CATHISMA 
32 


lui. Pandeaste pacato- 
sul pre direptul si-1 cauta 
sa-1 omoara pre el. 
33 


Iara Domnul nu-1 va lasa pre el 
in manulc lui, nice va osandi 
pre el candu-i va giudeca. 
34 


Asteapta pre Domnul si pa- 
zeaste calea Lui; si te va inalta 
pre tine sa mostenesti pamantul; 
cand vor fi taiati pacato- 
sii, afara vedea-vei. 
35 


Vazuiu nedireptul inaltandu- 
se si latindu-se ca un arbure vear- 
36 


de. Si Irecuiu si lata, 

nu fu; si caulaiu pre el .si nu se 
37 


afla. la aminte intregul 231 5te^fc c- iSfcdfe IkltJUH- JJ,€ AA A >IAM5/AJk KA^eAf^T^fi'^ AO|IU 

U«t ni« c" A* rr^icnt'T'OfiJH^ 
Ifjfi ctiC'^^i^c npe ^M? fci I «■ AH ^A AA o« Kiel 1 
QVmMM: 


X. 
E.- 
r. 


ATfiAl 


c 

c . 
, ^t 


1 A)l» S OHf A* X'M'CAIHTa ItHMAaiHAOfA A^H . 

v<r#f#A A»T"*'*» »KfH**e? A»»«? c^n»H*,<^,Ff . 

QaAAHC MSA\^k. "Icf'T'A 

vi;5^ OCA TA:, HHir A\;Sk nCJLfCH 

n^e A^Htie y|vnrps A\'%Hf TA 232 'h 5 
66 


si vezi direptul; ca sfarsi- 


tul acestuia e pace. 


lara calcatorii de leage dempreu- 


.38 
na rasipi-se-vor si ramasite- 


le necuratilor taia-se-vor afara. 


lara mantuirea direptilor e 


39 
de la Domnul, Carele e laria lor 


in vreame de scarba. 


Agiuta Domnul pre ei si 


40 
izbaveaste pre ei; izbaveas- 


te pre ei de pacatosi 


si spaseaste pre ei, ca 


nadajduira intru El. 


Slava. 

Sunima *acesta e al treilea 
psalom de pocainta Slih 
1 

2 
Cathisma 6. Psalo(m)TDv(d)v 37 

Roaga-sa David in cest psalom lui Dumnezau 
sa iusureaze supararea lui si durorile ce-s scorni- 
le den boala lui sa i le stampere; 

Dupa aceaea, sa-1 pazeasca pre el de pizmasii 
lui si sa-1 vindece. 

Dupa aceastea, plange-sa de greutatea boalei 
lui si de hiclenia pizmasilor lui. 

Cearerea dentai scrisa e den 2 stih, pana in 13. 
A doaoa cearere, den 13 stih, pana in cap. 

Psalom 37 
Cantecul lui David despre pomana sambetei* 
oamne, nu ma certa 
I J pre mine intru urgia 
Ta, nice ma pedepsi 
pre mine intru mania 
'i**' 233 t3?2lS «*. Sfedfe 'A . I fi^ yivfrpeM»€ 4Cnrfl%fi5^X A*ic ^ Mt^ 
A£ nm»rf>/ n'aicAfrWAfc a^icS/ • 

K** €'V^^'2[nLt\HA AA»lf A K«&-&Uf Hf^ 

rcin^ACi A^ifeif? uih ka wca^^hm;!^ r^^ 

H^AC A\'KA#^ nCHT'Jij/ MCfiVHlU^AAy^ . 
G^^'^EH'T AAA* UIH A/IAA4& rȣcOfifi*r 
<|>OApT'e^OAT'SL sVa yfCsK/KAg ^CAK* 

K-* HHA€ AA»lfA# .iaiAxp»i«a;. A€ <KflCA i-THl nr lAV 6' 0. Af AAIty 1 r SC^iS .'UHHf 2f5^fe K-T* 4.» {• 4f it, ri A* flKHIH Af(VfnnHAd/9i ffirHHA\ff H AaH^A. 

^ AAt« v^tiAHH«r^iA ftii«<nre loAnr^v 

nor'T A AAvti 7 KilH «WfUtKAd^ AA^ 14 Vc 

nrl^yk Al/i^: CfJfff A^^HHA cSkHAOOSi. 

AAietfa. urn A-I'K/IK yfvfC^;^ H$f {€5 AAHnf ^ 

01J|ltf AAffCfffl Ulfl rif Ifsfl^fHin AAlCHj* 

<>rirLnr1j^ak A-Kilrji^ e Juia /ia^> tUH 4>f ^^ 

UIH AA«€H Xf riAOI^fF C'T'X'T'Sf Jk . 

UlU ^fvVHHCZfa^ AAUVjpH? KAf IH tC«Z^ 
•T-A C$<^AC*r)^AJ& A4IC^7 UJH fCAflH fCl- 

VvA p*%)^AX. AAi'f ^ r^i^ ^^^aCc'*t«£» 

UH, UJff >t^l£J'%A>i&*f HHH T'lLJLi^ *r©A^ 
T^ S &A. t^fX. ^ KA %^fnsJ 

" -. * ""■ '' "J . 1 ... > ii. .u Ill f — ■ -^ . I ■ r| 234 1- 1- 6 
67 


Ta. Ca sagetiie Tale sa 


3 
mfipsara intru mine; slobodzit-ai 


sprc mine mana Ta. 


Nu e intregie in trupul mieu de ma- 


4 
nia Ta; nu easte pace intru oasele mea- 


Ic pcntru pacatul mieu. 


Ca strambatatile meale covarsira 


5 
capul mieu; si ca o sarcina grea 


mgreoiara-sa spre mine. 


I\jlrezira si sa imputira ra- 


6 
ncle meale pcntru ncbunia mea. 


Slabit-am si m-am garbovit 


7 - 
foarte; toata dzua in jeale imblu. 


Ca iile* meale implura-sa de fierbin- 


8 


*vintrele mieu 


teala; si nu easte intregie in tru- 


pul mieu. 

CATHISMA 
9 


Slabitu-s si zdrobit foarte; 
racniiu de suspinarea inimiei meale. 
10 


Doamne, Tnaintea Ta caste toata 
pohta mea; si suspinarea mea nu e 
ascunsa de Tine. 


*in mine 


11 


Inima mea bate-sa*; lasa-ma var- 
tutea mea; si lumina ochilor 
miei si aceaea inca nu e cu mine. 
12 


Sotii miei si priatinii miei 
statura langa rana mea; si fra- 
tii miei departe statura. 
13 


Si intinsara laturi carii cau- 
ta sufletul mieu; si carii ca- 
uta raul mieu graiia stramba- 
tati si insalaciuni gandiia toa- 
14 


ta dzua. lara eu, ca un 235 + dfedss s. c35u5 1 s"- flrfc^ er X, «' — 0XCL KA ♦W-f^b CVMfc^ «# MS A SAC 
tffS^e C'&H«rL ^CslT'idH .<t^5fA ASM. 

•a fifli nr««f AUfcn^riL A a&w«^ "TK 
^cn^H^f sept J^aahc .AAM4.^A aaicK^ 

fcifjp« A^ A*HHC : KJk^m, AA>%pf CK& f OCT^C 

4^)/|p'ir0yfl^ A^fi /iTi^Aff hTa jma mctc n^ 
pVf A • K^ r»rip«*AAip«»rA«ryK 

AA/K A\'£^nr^t^H«ecK^u^;> um r^ftsKf icl^ 

i . ^. , - . — ■ ' — ^^ " B* HI. At AXerH Cfcdfe K^" SfeCSS QVa»«ui KA <CB icr 1 ylCnriCeCKVicC:* fllH fS A\%^A£leClft "ie/«v 
AStCSnTCfMA A\i'eV7 A^^"^^ CriHIi^ AA/gi . 

'I'i^A iW. ^» AH» 

a»HTpir <Tf1AAKlTi»«rA n«<AAiaiHAO?fc Ai^M, ica^Vh 
ICll^T^ nff ©"i|C?04A^ a5^M fci/fvIBlA'Stl^llf, C;, 6,r;»A» 

niiciq*! Af aWh : mii cIax i^nAfft /t,f poaaa a)^h, 
^)ln* Jii-rVj^ JE|iiT* MiA'tA'*" ica^a a^i ^^aThj 

^T^^KIABa HJ3C»«M nyt-gA4 « 

■^kxAo' 236 6 
68 


surd, nu audzu; si ca un mut. 


carele nu deschide gura sa. 


Eu-s ca un om ce nu aude. 


15 
nice sant certari in gura lui. 


Ca pre Tine astept; Doamne, Tu 


16 
raspunde-m-veri*, Doamne, Dumnezaul inieu. 
*audzi-ma-vei 


Ca zicea: „vSa nu cumva sa se bu- 


17 
cure de mine carii maresc rostul 


sau spre mine, cand sa clateas- 


te picioml mieu". 


Ca eu-s gata spre suparare si 


18 
durearea mea Tnaintea mea easte pu- 


mrea. Ca strambatatea 


19 
mea marturisescu-o si grijescu- 


ma de pacaml mieu. 


lara pizmasii miei vietuind 


20 

CATHISMA 


intarescu-se; si sa mullesc ceia 


ce urasc pre inine fara de vina. 
21 


Si ceia ce-m dau rau pentm bine, 
protivescu-sa mie, pentru ca ma 
22 


tiiu de bine. Nu ma lasa pre 

mine, Doamne, Dumnezaul mieu, nu Te 
23 


delunga de mine. Grabeaste intru 
ajutoriul mieu, Doamne, spasenia mea. 


Summa 
Psalom 38 
1 


Spune David in cest psalom intaiu cum s-au fe- 
ril sa nu rapsteasca improtiva lui Dumnezau 
pentm strambatatea pizmasilor lui, carii 
cauta pre el in boala lui cu insalaciune, stih 2, 3,4; 
2 


Dupa aceaea, sa roaga lui Dumnezau sa-1 faca 
adevarat despre desertia vietii lui, sa iarte 
pacatele lui si sa-1 vindece de boala lui; 
3 


Dupa aceastea, arata nadeajdea carea are in Dumne- 
zau, ca-1 va izbavi pre el. 237 -P 


;A. "^ AH . 


Hk' A€^ fl^tij poc«rVAVH A/»i'c^ nA^;R, 

yf^HAttT^9k AAy«i • il'Mai^Hnr AAM^ 

T" irCTtH A^> TTLK&i* A^ KHH^: CUM ^V- 

A\^l€f£iLn'r'A€€ HHHAAit ^TT^S AAHH:» nXNiK. r. e- efccfe Kr: <35c35 


AA^v AM n^CIi^ SHACAC A\^A€^ MJM I5^«^_ 
. AA/K AA/*V KA tV MHAAMfC^ y^MAMT^/irTAs, 

k)^ Axes'ioh nroTt wViAt h^a\am 

A ^H€? MI^'i'^K^^ -«Av#i y|CTpWTHM 

Ac^re - , . ^ ji^^ rroAnrc if^'if ». Af_ 
i^HAf AA'fe'Ac «3C'»fi'^A^eA\ak : yf^cAnr 
iioK^c;?;. hcc^^mV^a^m h^a\:»v nVHc fipc 

KSfUfe A^At^TAm 238 ;• 69 


Psalomu Dv(d)vu 38 


Stih 
Cantecul lui David dat dascalului cantarilor. 


1 
lui idithum 


^^^ zis: ,J^azi-voiu caile meale 


2 
ij^Mj sa nu grcsesc cu limba mea. 


iLr^^ Pus rostului mieu paza. 


pana cand va fi pacatosul 


inaintea mea. Amutit-am, 


3 
tacand; tacuiu de bine si du- 


rearca mea Tnnoi-se". 


Infierbanta-se inima intni mine 


4 
si inlru cugetul mieu aprinse-se 


foe; dupa aceaea graiiu eu limba 


mea: ,Arata-mi, Doamne, sfarsi- 


5 
tul mieu si masura dzilelor 


meale catu-i? Sa sliu ca sant 

CATHISMA 


Ps. 143:4 


6 


pana la o vreame". lata, o pal- 
ma ai pus dzilele meale si vrea- 
mea mea ca o nimdca-i inaintea Ta; 
cu adevar tot omul numai 
desertaciune-i. Sava ca sa veade a sta. 
7 


cu adevar numai chip Tmbla omul; 
cu adevar in desert sa incasti- 
ga; strange, si nu stie cine le va cu- 
8 


leage. Si acmu ce astept, 
Doainne? Nadeajdea mea intru Tine 
9 


easte. De toate fara-le- 

gile meale izbaveaste-ma; in bat- 

giocura nebunului nu ma pune pre 
10 


mine! Ca amutiiu, si nu 
deschis rostul mieu; ca Tu ta- 
cus aceasta. 239 

ffCXA^;*w. K'*A«« CAUH CV/iASA 

nO;f'rAA5H:F K& A^^fil^ TO 1VA\SA 

c5^r»i1f<HA AAy#k7 eilH CTfMrAp/A VVV,r«i 
fSliV /KOvptK-M :, AAfCpiAAMA£ AA«^AC MS 

f^H AA»iBOH yf!»r"lCH ^f OMiMJIv HXfiCH 
AATCpM^ ^^" MS&OK A\Aff <^H . 4 I SI- COKA!. yf»,"i»tT* '^AAOMt n^i-riyf JI.«A* y A'TAT****** n A« f < A^H 7. n-'e-- 

K^, .C, t1. 

C ri . 


GV-C^* c: 
4. dfeSfe K^^: «3fc>cS5 /• ! nft Xc ^naHHT» K«AA*^^f* rfxii timrifk X'c, a.^ 

miilH <f'ri»« IC«Vlk Aa/ M3KXBHT* J^/CCllf^l/, ^»^«^ 
KHHfc AAi»« 1» niBH, -^AA^HTIA* A\ A(AI1 ItHAWf & ICl^ 
M,t\A TaTI I*AI ^kAtC;K, AAAl^OAtU, »IBIITYIK* HA 

r-a riA( oAAA«nHAo ju'iiAi «T#.A»3S? «,nx«-«. ^, bi . 

/A AH AHOH fOAr^ Hfl TaTIA* II A* M3E'»B'r ffCA 
A«ICHHi^flMAI f* ABAK AHiqH n»f Kf ^6' » ^iH tlSATX. 

a?f nM aaaujTk ASM. a'^ *'» *^» "'"'•*-^ ^kao** 
"^AAOAAfc J^fi&l»=^ A,a<. 
^ *- V /» M X A^iVp. UJH aS'<H fVr'</'*«»<H-^ AA/A. <UH. 1 240 6 
70 


Departeaza de mine biciul Tau; 


11 
de certarea* manilor Tale sllrsas- 
*Jidoveaste: 


cu-ma. Cand bati omul 


12 


de razboiul 


cu certari pentru strambatate 


si faci de sa lopeaste ca o molie 


pohta lui, cu adevar tot omul 


desertie easte. Auzi, Doamne, 


13 


1 Cron. 29:15; 


rugaciunea mea, si strigarea mea 
Ps. 118:19; 


ia-o in urechi, lacramile me ale nu 
Evr. 11:13 


tScea; ca strein sant eu la Tine 


si nemeamic, ca toti parin- 


tii miei. Paraseaste-Te de mine* 


14 


*a ma supara 


si ma voiu intari; pana nu voiu 


mearge si nu voiu mai fi. 


Psalom 39 
Summa 


In cest psalom proroceasle David de patemele 


1 

CATHISMA Stih 

1 

2 lui Hristos si de deregatoria prorocestvii<i> Lui. Aduce 
pre Hristos inainte, cum are grai sangur Hristos si 
spune intaiu cum 1-au izbavit Dumnezau de eel 
chin mare ce pati in Muntele Maslinilor, cand 
asuda sudori crunte, den 2 stih, pana in 6. 

Dupa aceaea, propoveduiaste mila lui Dumnezau 
catra tot soboml credinciosilor. Ce mai 
vartos ceaste 2 lucmri: iertaciunea pacatelor 
si vestirea lor; si dempreuna arata ca El easte randuit 
de la Tatal sa le faca amandoao, sa vesteasca pa- 
catele oamenilor si sa le iarte, den 6 stih, pana in 12; 

Mai apoi roaga pre Tatal sa-L izbaveasca 
de chinurile ce avea a pati pre cmce si sa bata 
pre pizmasii lui, den 12 stih, pana in cap. PsalomlDv(d)vT 39 

In sfarsit, cantecul lui David 
steptand asteptaiu pre Dom- 
nul; si pleca ureachea Sa 
mie si auzi rugaciunea mea. 
■ii^ 24] 2fSc3fe » • SfS^fe I 

aiH A* v"HJi ^^tWa>^=» tun W\^€€ €nc€ J • • irU r I UIm n^CC yffO€T)^A A\IS^ IC-iMTCfCfc 

rrofiH enee a\hhi«hh - 

A^iW» A\MH>^HHAC TAA€ lUH KSl^£»rf_ 
AC TAAC* A**"?* HOH:, ntlAAS HSAC riO_ 

A»f€ fliH aVm ui'e: ci«J5» e>7^ ^ ^^^ '^^'^ 

1 04 UIM c • 6 • • 

ofedfe K*: CfeSfS 41 U3H AA« rpiH A\AH A\5A»1"« ^ r^iWt flH A\AH A\2SA»1^« A* '^ 

ie A\iAH €ApejL€Ai^*rt. aais eJc€KnA€ » 
^prcAr urn ^K'^Itrcac ntH^rex n-^KA^r 

fi£HfH: AA xfvicn5irr»A t<n.llll\-tKpk\t^rk 
A^ A^HHe. G»* <bA»C fiO/*i VA A*-» 

A\H€<»*^A A\i'ci^:>Be^H: fUH a»1:j^-^ hta 

>jCa\H7KAOIC^A A^ip^MTAHAO^ AAd^A* » 

A^SAn^t: ftinr;*^ cs-reAe aa'^ac h» koh- 

HpcnTA'TiA TA HAAM. AfK"SMC5 v|v^ 
TpX MHHA\4 A/i/#^ : AASfi'^fSA 'T'^&UIjti 
CnHf/^ rpA 3HLiJ: HSACKSHtUt AAHAA 242 R 6 


71 


Si ma scoase den groapa scarbei 


3 
si den tina lutului si puse spre 


stinca picioarele meale si indi- 


repta pasii niiei. 


Si puse in rostul mieu cantec 


4 
nou: lauda Dumnezaului nostru; 


■<^edea-o-vor multi si sa vor teame 


si sa vor nadajdui spre Domnul. 


Fericit barbat carele puse pre ^ 


5 
Domnul nadeajdea lui, si nu ca- 


uta spre falosi si spre pleca- 


torii spre minciuni. 


Multe faci Tu, Doamne, Dumnezaul 


6 
inieu; minunile Tale si cugete- 


^-- 
le Tale despre noi nime nu le poa- 


le randui Tie; s-as vrea a le vesti 


1 

CATHISMA 


si a le grai, mai multe-s de cum 


le-as pulea grai. 


Evr. 10:5,6.7,8; 


7 


Jartve si daruri nu vmsesi. 


1 Sam.l5; Ex. 
ce mi-ai sfredelit mie urechile; 


21:6 
arsele si jartvele pentru pacat 


lov 5:46 


8 


nu pohtis. Atunce zis: .Jata, 
veniiu, la inceputul cartii scrisu-i 


Gen. 3:15 


9 


de Mine". Sa fac voia Ta, Dum- 
nezaul mieu. vmiu; si leagea Ta - 
in mijlocul maruntailor meale. 


Ps. 34:18 


10 


Vestit-am direptate in sabor 
mult; lata, buzele meale nu con- 
teniiu, Doamne, Tu stii. 
11 


Direptatea Ta n-am ascunsu in- 
tm inima mea, adevarul Tau si 
spasenia Ta zis; nu ascuns mila 

^- 243 fF 


^^ 5CO AAHAA TA OJH AAeS-^fWAfc T'i^ HSf^ 
npe AAHHe cId'iCiTIMHAC A\»KAe:, UJH 

H^ n>^nr!^ fie^./^:' aaah AA^^AqM^WfAV 
;k.e K»iTfc n'io^At ]{Jin^A^f* aaic^* Cii 

HHHAAA AA/Si O'&p'iCHA^Xw HfC AAHM€ - 

^0/^i|if ^A\m aa\;k M3C'iaH*n^€ 

A\HH€:, JJl^ivTMC Cnp« AI^WT'OpWAt AAV*^ OB A« en. k4 . 


iXti -1-1 c3b£5S K^ cfsdfe 


Sr 3' en <m:^. QvV/Wii: Hf mW AO^KAJ«M 3H A\f>3, EfSHCM* £«"«« - 

K^K^jtccc COM «»»ee Be«eA»i:cK;i^ too 

^€ fCAf'lH i^C^CKb CIlHlVfW TA . ^ ^ i H» n€cnr«- CAM /I f IMTfjfrcl A>lS<^aHtt^«Ki Tfc ^tgO^A4AyH. KIM A » "f 244 ts 6 
72 


Ta si adevarul Tau de sabor 


mult. lara Tu, Doamne, nu 


12 
delunga indurarile Tale de mine; 


mila Ta si adevarul Tau pum- 


rea ma pazeasca pre mine. 


Ca ma Tmpregiurara raotati 


13 
fara de numar, cuprinsera-ma 


pre mine strambatatile meale si 


nu putuiu vedea; mai multilu-s-au 


decat parul capului mieu si 


inima mea parasi-ma pre mine. 


Voiaste, Doamne, a ma izbavi pre 


14 


Ps. 21:20 


mine, Doamne, spre agiutoriul mieu 


grabeaste. Rusineaze-se si 


15 


Ps. 34:4, 26; 


sa sa sfiasca dempreuna ceia ce ca- 
69:3 


uta sufletul mieu sa-1 piarza. CATHISMA 


Sa se intoame indarapt si sa sc ru- 


sineaze voitorii raului mieu. 


Ps. 21:7,8 


16 


Pustiasca-se dupa plata rusi- 
nii lor, carii zic mie: „Bine-i, bine-i". 
17 


Bucure-se si sa se veseleasca tot 
ceia ce cauta pre Tine, Doamne; si 
dzica pururea: ,JVIareasca-se Domnul 
de carii iubasc spasenia Ta!". 


Ps.21:7 


18 


lara eu suruman sant si lip- 
sit; iara Domnul grijeasle de 
mine. Agiutoriul mieu si scuti- 
toriul mieu esti, Dumnezaul mieu; 
nu pesti. Slava. 

Psalom 40 


Summa 


<1> 


David in cest psalom lauda pre Dumnezau 
pentru ca 1-au vindecat de boala lui; si dempre- 4ir 245 -h dl^OC e. SJfeSte Kli^T^T ^KOAAA A^ff^WM /»ijf AA^ItrXUTt. Cy B F A* 

^Xn«, 4ttTA 4AV" 4^N4HHT« f^^rXIMnHAf (4Af 7 

KX K.i«#Af ci^l^ri", ATTAHtl AlHi f^MHt f^i'i ■, KTHJL^k 

^? Gy C7 n4lly« yfk^ Br. 

/\\*» /^* Anc ii noiWiNXciif ^iTrifMaHAi a?, c, «<• 

AiVmi^'/ifc m^>;MSA nee c^*^^ CfiiTs* or. 
c : 

A. fi . f. Cxl<3S Kas ^ \ 3- a^'h:? nronrt cnrCA»rVAt aV« ^€ KOAAi* 

ASM AAM yyvT-C^Cfc, . 

0>^ -aHtUt :» A yCr«€ A\HA^miJM«AA;*v ^ 
tun &^i\^U<i^ Cd4>AeTXAfe A^IeS:, K-i 

AAl'CH -^tXKt^ JL€ AAHH€ p»iS» K'iMA*' ^^ 
AASf H^ flifi BA ntOti «XaA«A€ ASM H. ^n?«^H:»w cnf< aahh« ujo'TI/A nroqw 

Cn^g A\HMC KVlylCTA f^^ . 3» 246 ^ 6 
73 


una pohteaste binele lui Dumnezau pre ceia ce 1-au 


cautat in boala lui si I-au mangaiat, stih 2, 3,4. 


Dupa aceaea, aduce inainte rugaciunile sale, 


2 
cu carele sa ruga atunce lui Dumnezau, cand 


era bolnav si era impregiurat de pizmasii lui, 


in 5 stih, pana in 12. 


Mai de apoi pomeneaste rugaciunile lui, stih 12. 


3 
PsalomWv(d)vu 40 


Stih 
Cantecul lui David, dat dascalului cantarilor 


1 
2 
iC^gir ericit de cela ce soco- 


i^lS ^'^^^'^'^ surumanul (si 


iLHIf misclul); in dzi de nevoie 


izbavi-va pre el Donrmul. 


Doiiinul pazi-va pre el si-1 va 


3 
invia pre el; fericit va fi spre 


pamant; si nu-1 va da pre el 


pre pohta pizmasilor lui. CATHISMA 
4 


Domnul intari-va pre el pre pa- 
tul durerii lui; tot astemutul 
lui, tot stratul lui den boala 
lui 1-ai intors. 
5 


Hu zis: „Doainne, iiuluiaste-ma 
si vindeca sufletul mieu, ca 


_ 


6 


gresiiu Tie". Pizmasii 

miei zic de mine rau: „Cand va 

muri si va peri numele lui?" 
7 


Si de veniia cineva dentru ei sa 
ma vaza, minciuna graiia, inima 
lui aduna strambatate sie: iesind 
afara graiia. 
8 


impreuna spre mine soptiia toti 
ceia ce ma urasc pre mine si 


spre mine cugeta rau. :i?« 247 SfeSSfe «. 255Cfc C 3Mfc'i'X^ ^sicp^At cnrp'?,C'^n 'iqi* 

HoC'Z.BA CK2SAA - /fv**"^ UlH E'Ae4_ 

'r^Afe leAA If fCxW-TTA ni*f/^ AA/fli , ytC_ 

fj^^JIv T^^ Jl A\Hf AAHAViatlJiAASw^ 
OJH AA.-»v f'XAHK'*.:^ tI£H BOW RA^^r AO. 

'V' * A ^ ci' ^>r e/ " '^ «=*» 

QoeLfjfi A'lr^'^ Ki^n&c^ c&KSf;^. nf»A\. 

UJ>^Ai^ A>\S«^ ^C AAHHC • 

KAfiHT" AAf^iMSA ^/V»M^»IA AdM |l«A:, J.« ^i ft t . « I OA 


c * '^-.lA* G^^' c - 

A. ^^^ 


cSl-c^ >f il A /A £:^ A"^-* • 
n \ i K £ ■. f « ^ A i^M JL,'X H <-{ W7 A * Ay?^ J) A M M H AaVi -.7 . i A ,^ 

x-Ta* i« -*"« i^Tf^ Jl MHZ-iW, k%Ua Hssx&a neie 

AITOAT* «KXJK#A« AttH - 
AAm5^ K-i'r'y^TMHC Ji^AAHtf- ^ 
248 6 
74 


(zicand): Xucrul strambatatiei 


9 
caste Tntru el; pentru aceaea zace si 


nu sa va scula". tnca si barba- 


10 


loan, 13:18 


tul cela ce cauta pacea mea, in 


carele ma incredea, carele manca pai- 


nea mea, radica spre mine calcaiul. 


lara Tu, Doamne, miluiaste-ma 


11 
si ma radica si voiu plati lor. 


Dentru aceasta am cunoscut ca-m 


12 
voiesti mie, ca nu sa bucura pizma- 


sul mieu de mine. 


lara pre mine intru intregia mea 


13 
m-ai tinut si m-ai intarit 


inainlea Ta in veac. 


Blagoslovit - Domnul Dumnezaul lui Israil 


14 
den veac pan a in veac. Fie, fie! CATHISMA 


Summa 


Stih 

1 

2 
3 


Psalom 41 

David, fiind in pribegie de urgia lui Saul, 
plange-sa lui Dumnezau de durearea inimiei sale, 
carea avea penlru ca nu putea intra in cortul lui 
Dumnezau, si pentm batgiocoria pizmasilor lui cu nadeaj- 
dea ce avea catra Dumnezau, dzicand ca e desar- 
ta; plange-sa si de aceasta, ca sa nu-1 paraseas- 
ca Dumnezau pre el; mai apoi sa mangaie cu na- 
deajdea ce are intru Dumnezau, ca-1 va izbavi pre el 
den toate scarbele lui. 

PsalomTDv(d)vl41 

Cantecul lui David den invatatura, dat dascalului 
cantarilor, intrc rii<i> lui Corie 
■^m n ce chip doreaste cerbul 
^^ de izvoarale apelor, 
^ijSJ asea doreaste sufletul 
mieu catra Tine, Doamne. 
tnsatosadza sufletul mieu 249 4k^t> -"Ar- >"^ ''^1^ '^B#^ 


s^^ 

K^ r^^^fe' A^ cWkVfi'e liJH ^s aa^^^:» 

K^ A\ValIHA\C n^ lip'S-^H^Wtpf • o©. Cc kKA I sfeste tfltf 

/ * 

SHfCOA 

tl tC4A 

n»»uJ i« Kt. 


;0 '»/' HCnMIHAC CPTbrt^«H ASH . 

Jil^-VrMf <»a^A A\is^^ rr>i*^C^CA»r^CAV$* 
^KTp^Artii'H* C^4>^*^^^^ AA8fW:» mTC^ 

IIA'X^HKI. fflff /IA'^M'^Ci Kli*A\^ 3- 

^iKCSHfr&AI. 1fTr"iprieAOfi nTAA€:» lO- 

' T/r ^ ' "^ '' «/ ""^T ' ^ 

AT* ^\fnjk,€A€ TAAf tUH BAAajHAff I4lA* 

AMI&Afc A^HAA CA ItJM HOART'y^k Kl^n^ 
frcicJ^A aVh IC^AAHHf : f£IH fWlmt1MH/#fe 

qVVtf yMv^Afy 3^1 f sow A^-*^"*- <t< 250 6 
75 


catra Dumnezaul viu (dzicand:) 


„Cand voiu veni si ma voiu arata 


inaintea lui Dumnezau?" 


Fura mie lacramile meale paine 


4 
dzua si noaptea, candu-mi zicea 


inie toata dzua: „Unde easte Dum- 


nezaul Tau?" Despre aceastea 


5 
pomenindu-ma, varsa intru mine 


sufletul mieu. Ca eu mergea 


mainte cu multime, ducandu-ma 


cu ei pana la casa Domnului, 


cu glas de bucurie si de lauda, 


cu multime ce praznuiaste. 


Pcntru ce te mahnesti, sufletul 


6 
mieu, si pentm ce sunezi intru 


mine? Nedajduiastc intru Dumnezeu, ca CATHISMA 


inca ma voiu ispovedui Lui, pentm 


ispaseniile featei Lui. 
7 


Dumnezaul mieu, turburatu-s-au 
intru mine sufletul mieu, pentm 
ca ma pomenesc de Tine, den pa- 
mantul lordanului si al lirmo- 
nului, den magura mica. 
8 


Adanc pre adanc cheama 


*lnteleage-se ploi 
in sunetul cetarnelor* Tale; toa- 


cu vicol, ce cad 
te undele Tale si valurile Tale 


den ceriu ca pre o 
preste mine trecura. 


cetama 


9 


(Asa gandesc:; Dzua poranci-va Dom- 
nul mila Sa; si noaptea can- 
tecul Lui - cu mine; si rugaciunea 
mea va fi catra Dumnezaul vie- 
10 


tiei meale. Zice-voiu Dumne- V 251 t SS<35 a^a£xi^aVh/ Cninr;!;. ^ecnHK;fL 

<^AC£i^f A\^A€:, K»&HA -^^^ Ci*»ryO»CO. 

AAJi;. B0>« Mcnoatf^&H ash :? HcncHTopw ttSK f^F-* 'T f«f t Al »t OS - «1H 


s . 
r 

A cl^cSk kT: €SScSS flH AX ASH (AOCO^ri A fvTf A <f^KO/T«Aft A«l y tBH (I 

ax^Th a^^h, c^ J, b^ r, a • ivk ^nAttA/K AeyrrsXip 
nV^N/K cnff ©A* ■» ctT^ a. 

^4,OAUlA^M.^ ^PATM^ fTfCriTATA nMAA4aiHAO >»:?. 
^^Tff AWAf^y A( HTAtlKjIjf r<4f>K Aft /f-Tf d J^Mil fjt . 
^rtATfAiVAf^y A'Tfif Hf SOA< aWm 11 OilT*- 

yfvn^^SynAfTf (TicVnjiHHAf aaiht'Sj^^/K aWm^ a»^aai 
UJH A«n|«va'K. <n)fMi jiia'^A*^ a& if Aft A*"/< HKiKr«f 1 }W 252 \i 6 


76 


zaului, stincei meale: „Cace Te 


uiti de mine? Si pentru ce Tm- 


blu jalnic pentru impresurarea piz- 


masului?" Spata despica 1 1 1 
oasele meale cand ma batgioco- 


riia pre mine pizmasii miei, zi- 


cand ei mie in toata dzua: „Unde 


easle Dumnezaul Tau?" 


Caci esti mahnit, sufletul 


12 
mieu si caci suni intru mine? 


Asteapta pre Dumnezau, ca inca 


ma voiu ispovedui Lui, Ispasitoriul 


featii meale; si Elu-i Dumnezeul mieu. 


Psalom 42 
Summa 


In cest psalom David intaiu roaga-se lui Dumne- 


, 1 
zau sa-1 izbaveasca de urgia lui Saul si CATHISMA 


sa-i dea lui slobozie a intra in cortul Lui si sa 


slujasca acolea cu alalti credinciosi naintea 


lazii Lui, stih 1,2,3,4. 
2 


Dupa aceaea, sa mangaie cu nadeajdea ce are Tntru 
Ehimnezau despre izbavirea lui, stih 5. 
Acest psalom are 2 parti: 

In partea dentaiu cuprinde-.se cearerea lui David, stih 1. 
Si arata direptatea cearerii lui cu 4 lucruri: 
1 


Intaiu, cu dereptatea lucrurilor lui, ca elu-i 
nevinovat in acealea lucmri cu carele sa pre- 
puia spre el, stih 1 . 
2 


A doua oara, arata strambatatea pizmasilor lui. 
3 


A treia oara, den nadeajde carea are intru Dumnezeu. 
4 


A patra oara, dentru nevoia lui ce pate. 

!n a 2 parte sa cuprinde mangaiarea lui de ama- 
raciunea si de frica lui. 
Si dempreuna spune-s nadeajdea lui ce are despre izbavire. 

Psalomu Dv(d)vl 42 
Stih 


Cantecul lui David 253 ■+! n'iOAiVt.A^ A^ AHCA He AAA*r8f_ 7\ 0£. AA^Ae:,.^Hpcn»T'1f A%4il A6n»lJLATI..^ l£I 
TpMAAHnre A5AVHHA IA;, tiJH A^e&'K^ 

p^Af> »r»^^:,y«vA€ A\a< Bopt noRT^qH to 

A\.:»^ aopfc ^^t€ np< AA,HHe ^/"iA'^r^pA 
Cilsiiqiefl HTAAC:, HI y|wnroX KOTXA TT'*- 

H BOrt /^vT'pA ICiTf^^ OTAfM aKm A 
A .^H^'£^^, K'i'rpXs. ;/^^H^»i^Afe Bgtf_ QVm/m^: k3^: it .y ^.f.^ ^ ■'*'t>^ ** <^^ 

TXAt AAicx^uiH neMTfS i€ nrc T2$pC_ 

OH ylCT?^A\HHC? H'iA»X5KA^/fiUlC >*.^ 
T0& A»*^*«*<*^^ '^** vivKilk AAtBOH H. 

cnoBf A^H ASH:, fci e^<S" cnieeHiHAs 

. »/ - " »/ re «-• Xv" xX "S^ 

4>*fcM'H A^*yAC^ to J|.AAH<eA AAiC. CAAZ 

iirX A'in AWAArt(^f)^ tin mxc%b«(KA a* X"'^^*"'''^ 
ASH 4«Ticox* /fvnap^Tfc > 

1^1 Av»N.c» ^ dsonr nipfTi aaatm ni«MmA» a«, i^s r a- 

" Mtm' ^ • ' «• .»' <• «/ " ' O * 

Kl GH -fsIC*. (tK-ZAX9KA**(>C*' 4fvT>»4HA4mfc A*''^ 
HI <^l/, C:,6:»©:»3^- ^^ Kx ntHjfV M14(T A M3 

A»;»'^ 254 
udeca-ma, Doamne, si paraste 
para mea de limba neniilosti- 
va; si de om insalatoriu 
si nedirept izbaveaste-ma. 

Ca Tu esti E)umnezaul tariei 
meale; dirept ce m-ai lepadat si 
dirept ce imblu jalnic pentru 
impresurarea pizmasului? 

Trimite luinina Ta si adeva- 
rul Tau; eale ma vor povati si 
ma vor duce pre mine in magura 
sfintiei Tale si intru cortul Tau. 
vSi voiu intra catra oltariul lui 
Dumnezau, catra Dumnezaul vese- 
liei si bucuriei meale; si Te voiu 
lauda pre Tine intru lauta, o. 77 

CATHISMA 


Dumnezau], Dumnezaul mieu. 


3 


Pentru ce te-ai parasit, sufle- 
tul mieu, si pentru ce te turburi 
Tntru mine? Nadajduiaste in- 
tru Dumnezeu, ca inca ma voiu is- 
povedui Lui, ca Elu-i spaseniile 
featii meale si Dumnezeul mieu. Slava. 

Psalom 43 
Summa 
Cest psalom cuprinde rugaciunea israilteanilor, 
carii via intru zilele maccaveilor, carii sa 
ruga lui Dumnezeu sa-i izbaveasca de hiclenia 
lui Antioh-lmparat. 
Si sa roaga sa-i asculte pentm ceaste 7 iucruri: 


1 


Ca Dumnezau au fost parinte milostiv parinlilor lor, stih 2, 


3,4. 
2 


Ca ei inca sa nadajduiesc intru acelas Dum- 


3 


nezau, stih 5,6,7. Ca pentm aceasta iz- 
ba vire vor lauda pre El, stih 8,9. 


4 


Ca-i gonesc pre ei fara mila pizmasii lor. 

J*. ^55 -f- Sd3S s. CCcjS KieH ^S^4>OCTfc «TlT1TO»M ^CA^3Kff^ ^VAAHf^f-K ©. 

Oinnik'Tf^l M,i\'T}ii'ijK tfflttKM,, c^Kf. Tl^fTJK. ^fT-LKn^MtHtlUI MHAA (BH E^HXTiftTA If 
4d<piKXT« IC8 nXpHHIf f H AO#(7 O7 B T A* 

nH<AAAUU7H AOpt, A*:? "T^ C^ RIH*, H*» . 

/ts.H'*^ ^ Cn^n« KX A}i ('rxTKT& t aa* oih n(icai 

/^HA? 6:? QinOAMMMIC* A* ^V^TOfMAfi A')^H A'^"'^* ' T« JL,/C^H c . 

A< CjOCaJ K^: CteSfe 4/t/ AeniA 
Tfc 
0, H . 


r- 


n^0 
Yhah 


X' 


I'mah 


e- 
1 
MO HI on ChI^'cVmH^^/ HOAIV, aX_ 

fCpXA& ICAH cJyTtKXT >lv3HA«A€ AOft^ 

/i r ^ < *^*^ ' ^ 

ytv-aHACAC ^.f ^CA^aATt - 

T* t«^^AA'5RlfA TA AH CfCOCf» A"eHAf, 

£UH AH dAHTt HOC C" = CorfipAHTAH 

/VHA^CHAe UJH AH cROfH'F'i. n^e €" -^_ 

K** H^kWa(»A^A*CA CHp^Hf;*. iT^A^'i- 

»r SAt , MiH cpAUfSAf. AOffc kX cn-xeH 

rr»*S::» OUH A5AMHA <f>'fel^CH TAACi^K'i- 
A'l^H BOHT'I ACA/^t - 

uiH AjvCturHMAh. A\ie^^ nop'ii^i^iii* 

CniCCMte ASH lAKOOBI.- ri'W'r* 256 6 
78 


den 10 stih, pana 18 si den 20, pana 25. 


Ca ei au fost statatori in slujba dumnezeias- 


5 
ca si in adevarui stiintii ceresti, den 18 sUh, pana 23. 


Ca aceaste scarbe ei le pat pentru Dumnezeu 


6 
si pentru nnarturia cereasca, stih 23. 


Ca Elu-i facatoriu de bine, stih 23. 


7 
Cest psalom are 5 parti: 


Partea dentaiu pomeneaste mila si bunatatea ce 


au facut cu parintii lor, stih 2,3,4. 


In a 2 easte rugaciunea ce sa roaga sa-i izbaveas- 


ca de pizmasii lor, den 5 stih, pana 10. 


In a 3 aduc inainte pizma ce au patit de 


pizmasii lor, den 10 stih, pana 18. 


In a 4, spun ca au statut tare si necla- 


titi in slujba dumnezeiasca, den 18 stih, pana 24. 


In a 5 sa pomenesc de agiutoriul lui Dumnezeu. 


Psalom 43 


Stih 
Cantecul de-nvatatura dat dascalului fiilor 


1 
lui Corie CATHISMA 


*le 


2 


R^P umnezeu*, cu urechile noas- 
R^n I tre auzit-am, parintii 
Ir^afl nostri spusu-ne-au noao lu- 
crul ce ai facut in zilele lor, 
in zilele de demult. 


*lepadat Ps. 79:8 


3 


Tu cu mana Ta ai scos* limbile 


*pre israili 
si ai sadit pre ei*; suparat-ai 


*pre israili 
limbile si ai sporit pre ei* . 
4 


Ca nu cu amia sa biruira paman- 
tul si bratul lor nu spasi 
pre ei, ce direapta Ta si bratul 
Tau si lumina featei Tale, ca 
le-ai voit lor. 
5 


Tu singur esti Imparatul mieu 
si Dumnezaul mieu; poranceaste 
spasenie lui lacov. 257 i 


nVHUCfiifiOiVif. KV^ffcooHf>9 cufi npe H^ .\%eA€ Ttj li:'£KA£;OA\& crco4A;s;. enpf Hon . "f £ ifA ic ca fi<4 AfvirrVM n(>£ A\f1HC. 

^e "rS H(6£H A^-iTSH ^e nnAAACiilH 
HOUidHr* CilH nfyiW '^f ^CtnuiKtm. HOC NO 

fife ^/^tAjr^'d BOaC A»i^AA nrOATJIv 

S5A :, ujH n&A\eA>&i^ »r»i^ H£&o mno- 

j^d;f^ AKaX^ H'ifH ACn"IJ^A«Tti» CUM 

w^i\ jiscuHHA^rc. npc rt oh ^ coh ks 
e^ii" Ca^mO »<^^"J!"f'fc'^^f"'^ K«Ape. 

T r 04.. BH MM, MA • 

c. «■- Avagi MM, OH- sfcsfs kIl_^& 


^-'S' 41. s/ rr A' 6' e( U]h HTEri y^To«» nje hoh >|vA"sp'£T 

yKMAHHT/ffW nHAAAMlHAOffc HtVfJJfM 3» 

' N. • >>. /» X -v ' y t/ vy^ _ 

ujH •flfyfw ie ovP'2^ "P* HOH 5f;:£r»He;»^ 

X ri, '' -B-V u x*y4/'x 

npe HOH . A AT AH ope moh ica 

OHAC /^tAA-ilCApfa* t£JH v^TfC ^HAAC*I 

p'ie<i>HpA»r!^H»&i1i: _^ 

^'iA^^'* w^^^"<** ■'*" <K»&f:«.npf: 

Ulit HAH AASAUH AaifCjJJS fC5 npCt^X Ad- 

n^C'*" npc "OH WfCAfX. fiCf HHHAOffe 
HOtfjpH :, KA'TI^OfcVp*. ^fH fic^ 1£A«- 

()A "ic y^njJCMVjp^A MO«nrf>^. ^^ 

n^CAH Off HOii RHA^:!;. n-XTOHH AO:?. 

lOH fCA»iTH|)£ A^ rCAni^ H»lfe^AA5^fHAOp«k. 

TOAT-S^ S^ pS/ujHHA AA/A yKHAHH_ 

AA'^Ag AfCOngpHT^AAAV % 258 f 6 
79 


Pentru Tine pizmasii nostri im- 


6 
punge-i-vom cu corn si pren nu- 


mele Tau calca-vom pre ceia ce sa 


scoala spre noi. 


Ca nu ma voiu nadajdui intru 


7 
arcul mieu si anna mea nu ma 


va mantui pre mine. 


Ce Tu ne vei mantui de pizmasii 


8 
nostri; si ceia ce urasc pre noi 


rusana-i-vei. (Derept aceaea) 


Pre Dumnezau vom lauda toata 


9 
dzua si numelui Tau ne vom ispo- 


vedui in veac. 


lara acmu ne-ai iepadat si 


10 


Ps. 59:3 


ne-ai msinat pre noi si nu 


iesi, (Doamne,) cu sireagurile noastre. CATfflSMA 
11 


Si ne-ai intorsu pre noi indarapt 
inaintea pizmasilor nostri; 
si ceia ce uraia pre noi jehuira 
12 


pre noi. Dat-ai pre noi ca 


*lor 
oile de mancare* si intre limbi 
rasfiratu-ne-ai. 
13 


Vandut-ai oamenii Tai fara pret 
si n-ai multit lucrul cu pretul lor. 


Ps. 78:4; 79:7; 


14 


Pus-ai pre noi ocara vecinilor 


ler. 24:9 
nostri, batgiocura si ras celo- 
ra ce-s impregiurul nostru. 
15 


Pus-ai pre noi pilda paganilor 
si clatire de cap neamurilor. 
16 


Toata dzua rusinea mea main- 
tea mea easte; si sfiala featii 
meale acoperitu-m-au, 259 c3B35 3. 25s '^ n. f^tAtn7A nroATs;. echh «npe Non? iiJ 

HAA\I>. AIVKMIIH'T yKnTOX ACFtTSpA l4L . 

AA AOK^Afc C^IAA^pVa^H^ OJM M»feH A- 
JL »KA\ 4>M OV"*T'AIJH nXA\«AC A®^*"^- 

^HicAfr;»w vvi'iMHAC HOAcnr^e Kinr^Xwl 3» Hf A,' KA n<tt/ti Tfc 

1 
iTs 
Kr 
'«"* 
tri 
(Ts 
»«3 


, 


~( CX^ 


i5> tfcsite C«rA? K"Z. ^A (|J«f ACKSMCCAC ftHHA^ftH. 

*T'OA»r;^ S^Ai. nceqXHiiH ciwnreAC ka 

/t/4/ X * JLx^ ' • 

llpfBCr'E<:»w K»Z.1M AOA^H A A\H€ 5 

j^n Aav^jk I A:, lOK rpc oyHLi^ri ^e cicifcA 
HOAcTp;*;^^ lUH A« c^n-ipAp/flw noAttp^f 

0»«'OAA»w<] AM"He ^ yjC'T'^^ AI^IHTTO- 

pf«Ai& MOcnrp^:, «3C'z.B*tiiJc rifc mom 

ngH ^r^S AAHAA »T"A » I 260 fi f 6 
80 


pentru cuvantul ocaratorilor 


17 
si a defaimatorilor, pentru 


pizmasul si pentru izbanditoriul. 


Aceasta toata veni spre noi, si 


18 
inca n-am uitat pre Tine si 


n-am niintil intru legatura* Ta. 
*pacea 


Si nu sa inturna inapoi inima 


19 
noaslra, nici plecara pasii nos- 


tri den cararile Tale, 


sava ca ne-ai zdrobit pre noi 


20 
la locul balaurului si ne-ai a- 


coperit cu umbra mortiei. 


De-am fi uitat numele Dum- 


21 
nezaului nostm si am fi ra- 


dical manile noastre catra 


dumnezau strein. CATHISMA 
22 


au n-ara cauta Dumnezau aceas- 
ta? Ca El stie ascunsele inimiei. 
23 


Ca pentru Tine oraorati santem 
toata dzua, pretuiti santem, ca 
oile spre giungheare. 
24 


Prevegheaza, caci dormi, Doamne, 
desteapta-Te, si nu lepada pre 
25 


noi in veac. Pentru ce ascunzi 
fata Ta si Te uiti de scarba 
noastra si de supararea noastra? 
26 


Ca s-au plecat pana in pulbere 
sufletul nostra si s-au lipit de 
pamant pantecele nostm. 
27 


Scoala, (Doamne,) intru agiuto- 
riul nostru, izbaveaste pre noi 
pentm mila Ta. 261 & 


-i^ d A l\ Lt, iw*. 

K^«»HT#AJ»f aJW, A» «f fWAIf-r ^>^ ariD M-iNTlTAi^H aS^w, 
<I1H A« A«V|C3lirAA ■(OaAAVHTyAi^MASfH VfAft ^^TCfSTf 

(ic& y tan A» A'f *r«^of I A ^Tnt^i^fftf aich^ bin j^f A"*- 
X«n« XY'rAAAS^JUjrfrrpfK/t icif^6Aorc9A*<*<>'A 

i|if iy» lAvfiAt ©H, aI» T, ^ n«N4i, St. 
suTfHKA, rt?* nA-ttf jyi^rfihT^M titf m^ «ma w,f 

'^*"**'*^« jff*iif»»"f ;»«f€"Kf^i««, JM>^ A^wMAl&lS? 
HA. OVa?*m: C • 


6< K*5 S?Se5S EAfiff. AC AaH^A* y|Cn'*f^T'5^A^" » ^HCA A\»fc« 

Ma AfXAAo ef^ <boA»rg A€ K»i 4)i*tM 

CVAAAfHHAC: &'£CA>T'SeAS <K(>SA\C«£Lti^ 
^*tffHI^£ A^AAA ITA Cn|€ fCOARCA HTA 

n^nr'i:fltfN*ift^«AAfiA ta.ijuh Ayo)^ifs\x^^ 
ti/*w TA^r • UJr* 4vA\'aeHp/fiv nrA kjj 

; • ^ n /rf 0- . g%. *-• ^r r «/ _ 

A^CB'&02SA2^.l9^ ^A'Afff)<f€H OMt ^ttftn^ 

• 4» ■'4/ >. rt c'y * *-» "v /» ' "v 

•r»illfeM :» BUM AHT SMf € Vf &I >|vB'iI4A 

nfw TMHf jinHfiinTA. TA:, «np« Askp^- 

0« A\HHVHA»rr - 0**llffUMA(r7AAC 

ACfc»it4M«re:, K-^nr c»* KTA^x^ cvaaacmih Auf k 262 v* 6 
81 


Psalom 44 
Summa 


Acest psalom proroceaste de Hristos, ca de mirele besea- 


1 
ricii, si-L lauda de framseatea si de dulceata 


cuventelor Lui, de frumseatea vesmantului Lui 


si de miroseala vesmantului Lui eel imparatesc 


si de dcregatoria Tmparatiei Lui si de lo- 


godita Lui, den 5 stih, pana 17. 


Dupa aceaea, lauda besearica, carea e logodita 


2 
lui Hristos, despre frumseatea vesmantului si des- 


pre framseatea ei si despre cinstea cu carea cinsteas- 


te pre Mirele ei, den 10 stih, pana 16. 


Dupa aceastea, indeamna pre logodita, carea e 


3 
besearica, sa sa pleace Mirelui sau si sa-L cins- 


teasca pre El, stih 11, 12. 


Psalom 44 


Stih 
Cantecul den indragire spre crini, dat dascalului 


1 
P___ fiilor lui Corie, de intelepciune 


^i^ zbucneaste* , inima mea cu- 


2 


*scoate 


l^W ^^"^ ^^^' ^^'^ ^^ lucmri- CATHISMA 
3 

4 

5 

6 . 


le meale Tmparatului, lim.ba mea-i 
condeiu scriitoriului degraba. 

Mai fmmos esti foarte decat fiii 
oamenilor; varsatu-s-au fmmseate 
in buzele tale, pentm aceaea blagoslovi- 
tu-te-au Dumnezau in veaci. 

Incinge arma ta spre coapsa ta, 
putearnice, slava ta si frumsea- 
tea ta. Si in marirea ta cu 
naroc sa imbli spre cuvantul 
adevamlui, blanziei si direp- 
tatiei; si atunce te va invata 
pre tine direapta ta spre lucm- 
re minunate. Sagetile tale 
ascutite-s, cat sa caza oamenii 
supt tine, Tntru inima pizmasi- 262 cS2r^- - ;iju> S. c?feOo rt X ' ' 'lit J >*ff i^ >■ X »- ' 

AAV-'pOeXAfc ^eUJAAHnrCAO rp AAe 7 CKOiAC 
AC nOAATTtf ^6 riHAC.3» A« KA^€A€ fiCCf. 
AHpSiv npe T'HHC . 

Cp'KTreAc 4^i['£pA£^HAOpik9 yf^nr^e tfi_ 

2S« aJ I.S < C - M . ^ . J*- / 
AfniKA& ctxarao S&clfe kX: ^^c!fe 41 cr. r« A' e« CETI^i^ TA:9 K*& eASti J^AA«f SAA. HT'IS? 
Iff H 'TC JlA'i&fCaL a1^ • 

UIn <|^'if'r€AC T^f)^l^^ KW^Aff. 
p^rA&0^& <|>A£fATA K^rACIffffl CJVAAAe. 
»tfftAOf&. T^A'^'3U« CA>Xfiff*17Ji;. 

<|>Anr A >frn'*f*'^5/AWM^ A« A"aWhrp5^, 

^CUlAA'£H<irl/AC. ^H ^ A^(^ f^Cc2^& • 

>]C^cctf A%HH>r# jfnnv0tvr€ 4^'^k^%v^ 

A ri'K^A'rKAKM^ lOft <Kc«|OAp€AC ^€ yfw- 
QA7i^ A<»n^ yfi 9 COH COA£}CAC ^H AAS. 
*tf rCSOf I. AA THH€ • ^Avv* ] 264 i 6 
82 


lor imparatului strabatut-au. 


Scaunul Tau, Dumnezau, ramane 


7 
in veac si in veac; toiagul di- 


reptatiei easte loiagul imparatiei 


Tale. lubesti direptatea 


8 
si urasti strambatatea; pentru 
Evr. 1 :8 


aceasta te-au unsu pre tine Duirme- 


zau, Dumnezaul tau, cu uloiul 


bucuriei, mai vartos de sotii tai. 


Smima, stactie si casia - 


9 
mirosul vesmintelor tale, scoase 


den polate de pil* , den carele vese- 
*polate infrumsetate cu 


lira pre tine. 
oase de pil 


Featele Tmparatilor - Tntre cins- 


10 
titele tale; sta imparateasa 


ta de-a direapta ta, in vesminte CATHISMA 


*Ofirul easte un ostrov 
de aur den Ofir* 


unde se face aur curat 


11 


Auzi, flic, si vezi, si pleaca 
ureachea ta, si te uita de oame- 
nii tai si de casa tatane-tau. 
12 


Si va pohti imparatul frum- 
seatea ta, ca elu-i domnul tau, 
si te pleaca lui. 
13 


Si featele Tirului, cu dar 
ruga-vor fata ta bogatii oame- 
14 


nilor. Toata-i slavita 

fata imparatului denlauntru; 

vesmantul ei - de aur tesut. 
15 


!n vesminte impistrite ducu-o 
imparatului; si fecioarele ce im- 
bla dupa ea si soatele ei adu- 
ce-se-vor la tine. 265 fi 

^ «/ 


nr. 3B "' ft" ' .9 .jr- 

3' nf A* A^^A C4 Q-^/t C5^dte kJ: cSfeSfe 6. A\-»^rVfir . UIh «5?«€ oaiH t^kK, 

p(t^ An€A€ ^ti:, fC^»rf«A%^pfC;«. AASH- 

nrpS^.»i»K/#k H^f-afiA kaiStA^ ai^T^ara 

npe e^ Jl^ AAH4^5/:» y^CHAHV/fli 3Op«A0 ? 
f*»inf|IHp^ AHCHAC;, tllH e-X rCA'^'Tli- 

MiH «»i •T'onff ni&A\i;M'T"aA& . 266 6 
83 


Aduce-se-vor cu bucurie si cu ve- 


16 
selie mare si intra-vor in polata 


Tmparatului. In locul parin- 


17 
tilor tai fi-vor fii<i> tai; pu- 


ne-vei pre ei domni pre tot pamantul. 


Pomeni-voiu numele tau intru tot 


18 
neamul si neamul; pentru aceaea ispo- 


vedi-se-vor tie oamenii in veac si in veac. 


Psalom 45 
Summa 


In cest psalom ierusalimleanii lauda pre Dumnezeu pen- 


1 
tru ca au izbavit orasul lor den manile pizmasilor lor; 


Pre carii inchipuiaste-i cutremurului pamantului 


2 
si involbatului mariei; pre carii i-au spamantat Dumnezeu 


si i-au infricosat. 


Psalom 45 


Stih 
m^—"^ Dascalului fiilor lui Corie, cantec de taina 


1 
w^^, umnezau ni-e noao scapare 


2 
li^HJj si tarie; agiutoriu in scarbe CATHISMA 


aflatu-L.-am foarte. 
3 


Dirept aceaea nu ne vom teame 
cand sa va clati pamantul si 
de-ara cadea muntii intru inima 
4 . 


mariei. Si sune si turbu- 
re-sa apele ei, cutremure-sa mun- 
tii den naltatul ei. 
5 


Raurile apei veseli-vor orasul 
lui Dumnezau si locul sfant 
al cortului Inaltatului. 
6 


Dumnezau-i in mijlocul lui; pen- 
tm aceaea nu sa va clati; agiuta-va 
pre el Dumnezau inaintea zorilor. 
7 


Rapstira limbile si sa clati- 
ra imparatiile, deade glasul Sau 
si sa topi pamantul. r 267 -t CXS" <3S s ► 355cSS 


I^ACk A£U4^3fv OtfJHA? rrZH?k AA^ AAA- 
I^^HHAC nZA\']£<H['rV^A^!^7 <{kp'£MC ^f^V^A? 
CO H C<f>'£.^'£AA;iw cVaMC|A 9 Uitt'UAf^Af 

HIALIAM'lfiOH ^Tf ^ >ttf AACH:» jfnnL. 
^AAHSA ICIff^i^r3^nAC|pL KK liplH? 

ici'Anre ft AT^ivHtg JJ^aah^'M.^^a^ <«( sr r^A- OVm/h^: Kvao s • 

r. 

A* c» n 
IUh Air J?Aa"aa»iwi ni/wiiiTK AK« X^n^n^^ c^ ©• 

fl ^TQ «f^N& Q^f 0/% K^QH • 


^aAH^*lt K« 


!68 iB >-' 6 
84 


Domnul sireagurilor cu noi 


8 
easte; cetate nalta ni-e noao Dum- 


nezaul lui lacov. 


Veniti si vedeti faptele Dom- 


9 
nului, Carele au facut pustii 


pre pamant. 


El asaza ostile pana la mar- 


10 
ginile pamantului, frange arcul 


si sfarama sulita si carale 


arde-le cu foe. Parasiti-va 


11 
si stiti ca Eu-s Dumnezau; T- 


nalta-Ma-voiu intru limbi, inal- 


ta-Ma voiu spre pamant. 


Domnul sireagurilor cu noi-i, 


12 
cetate nalta ni-e Dumnezaul 


lui lacov. Slava. CATHISMA Summa *chivotului Stih 
1 kkkkk kkkkk kkkkk DAI ft.il.* MIAAO MA 
Cathisma 7. Km konecl 
<Psalom 46> 

In cest psalom israilteanii lauda pre Dumnezeu 
pentru mi la si binele ce au facut cu ei, mai 
vartos ca au dat pre hananei si pre vecinii 
lor dempregiur supt biruinta lor, stih 4. 

Si le-au dat mosie pamantul lui Hanan, stih 5. 

Si supt samnul laziei* paciei au intrat in besearica, 
stih 6. Si la savarsit va aduna limbile, 
sa fie un sabor cu ei. Psalom 46 

Dascalului cantarilor, pentru ramasitele lui 

Corie cantec 
oti oamenii, bated 
cu manule, bucurati- 
va lui Dumnezau in glas 
de veselie! 
269 3 u^ 


A\eHfK exn*i7 hoh^ coh ahchac rannr^ 

^A«4S NOAIU AAOt£fl>A ffOA«Td;iv:» 

Caab:^ ash Iakoo npe ica^cac Mctt . 
fcVfie^^Mif^A ^tJfJJ^rAA'j^rTpJ^jtHi'c . 

K'KH'rA^H A^A^HC^I^aWk HOCTflV:, 
fC^Hnr Allf H: rCAtf I' AUfff yKil'^pAnrSA^iiH 

flA'Tt AT'0*rt mtAA-SHVSA ^XAAHe^-iC 
iCXJtTA ASH TOtj IC»* yfLcf rA'El^fqH . 

Jvfl'ip'x.t^'ifipc ;^Va*mc^*£^ cnpc Aru 

Cri: . ^/S^^AVHC^^W Ul/fC/^f «nfe OK'A>^& , ne* j ^ptZki^M: Am ?fS-36 kT: tS^^ »- «AV Fi^Hnrfc AA vi^* M^HA\Af iff IV. 

AAACHHAOff^ AA^H*i''*<^=''«^^f*^ WJL 
AAeHirt AVA\HC^jr»i5<A^H aI^H ^&pAAAA::» 
rc^b aWa%H€^'Z^^ (K^THrr OfHAf. ll'Z^ 
A^»aM«T'SA»H y <{>OApnrcH yfwH'Z.ALIATfc. yKiiiT ^'«AU) a^Xjl;* n«r A«AAnf<'ss I^f^'MATnfHT^ 
/isnifi'r: Xif;^« A\c-348HT"rHH,iBM ^t ;^A<c-3«HTir»r;r 

V'AAOA/i'* :» ^3- 

^pfH ifl /(AffVAfc tUH A^^ft,ATV^I^ 
A OA^nrC:^ ^%JUf AEOXAt _A_A' - 
270 <L 7 
85 


Ca Domnulu-i inalt si Infri- 


3 
cosetoriu, Imparat mare preste 


tot pamantul. Pleaca oa- 


4 
supt noi si limbile - supt 


picioarile noastre. 


Ales-au noao mosia noastra. 


5 
slava lui lacov pre carele-l iubi. 


Sui Dunmezau tn strigare de bu- 


6 
curie, Domnul - Tntru glas de trambite. 


Cantati Dumnezeului nostm, 


7 
cantati-I, cantati Imparatului 


nostru, cantati-I. Ca-i Impa- 


8 
rat a tot pamantul Dunmezau; 


cantat Lui, tot cat inteleageti. 


Imparateaste Dunmezau spre limbi, 


9 
Dunmezau seade spre scaun CATHISMA 
10 


sfant al Sau. Mai marii oa- 
menilor adunara-sa catra oa- 
mcnii Dumnezaului lui Avraam; 
ca Dumnezau-i scutitoriul pa- 
mJntului, foarte-i inallat. 


Summa 
Psalom 47 
I 


In cest psalom lauda pre Dumnezau ierusalimleanii, 
pentru ca i-au mantuit de pizmasii lor, adeca 
de Sinacrit si de siriani, in zilele lui Ezechie- 
tmparat; au - de moaviteani si de amoniteani. 
2 


in zilele lui loasafat craiu. Ca acest 

psalom sa poate inteleage fiete de care de aceia. 
Stih 


Psalom 47 
1 


Cantecul si psalomul dat feciorilor lui Corie, sa-1 cante 
2 
E are-i Domnul si laudatu-i 
B foarte, in orasul Dumne- 


OSKlt zaului nostru, in magura 271 c^d5 3' ^fee^S AAi'a^:;*. HOAnTf:, G^XtUy^Ag^ AM.AO€A>^n 
AATfA€A^A K)^MOtK^T>m:, yjClCfA'T 

§H B-i-^^p^S^ CffH €lAAHfAf^Z JC^-TTf f- 

oi«4>MpA»rV«'fcV. K^^** *^*» 

A»J^ H'FI> imiA AAAJL tUH R'g^S'rfcy 4V- j 

4^8 0/4 


r.H i. sssas K?: esssb 'I '^*- <ti n 
yfCooita^Afc JL AAH^'iWA^M MOWP^: 
A)^TA/UVfc AAAHH^« W JL^";^'*^ 

TAAC . Ji^^rKi.. HXAAf Ae »r"^ 

IJS fVIMT^ AA e^'£c£IH«r5iJlfc rFXAJ'^H»T^- 

aWh : AM?'^"'*'* "^^ oahmZh A^^"?*! 

•f-ATC. K^»^^PA«€&A A/iVtlTCA 

Oic^hVa??H, lUHt-iBOpt B€C€AH4i*^^ 

T-AA€=r C JL'W^"* O -57. ./t= 

H'^HfUft mfHA\A BOA<f p:gK coftg 5R^P'A 3*iA^ 272 


7 
86 


sfanta a Lui. Bine-i tocmita 


3 
bucuria a tot pamantul, mun- 
tele Sionului, in coaste despre 


miazanoapte - orasul a marelui 
Imparat. Dumnezau in po- 
latele Lui cunoscutu-i, in cetate 


4 
nalta. Ca lata, imparatii 
adunara-sa si trecura impreuna. 
Ei vazura si sa mirara; cutre- 


5 

6 
murara-sa si sa grabira. 


Si-i cuprinse acolea cutremur 
si dureare, ca o nascatoare. 


7 
Ca de vantul despre rasarit 
ce zdrobeaste corabiile Tharsidului 


8 
rasfiratu-se-au. Cum am 


9 
auzit, asa am si vazut in CATHISMA 


orasul Domnului sireagurilor; 


in orasul EXimnezaului nostru, 


Dumnezau intari pre el, pana in veac. 
10 


Luat-am aminte, o, Dumnezau, 
miia Ta, in mijlocul besearicii 
11 


Tale. Dupa numele Tau, 
Dumnezau, asea si lauda Ta agiun- 
ge pana la sfarsitul pamantu- 
lui; direapta Ta plina-i de direp- 
12 


tate. Bucura-se-va muntele 
Sionului si sa vor veseli fea- 
tele ludeei, pentru giudecatUe 
Tale, (Doamne). 
13 


Incungiurati Sionul si-1 luati 
impregiur, numarat tumurile lui. 
14 


Puneti inima voastra spre taria 273 SSclfS §• Sfedfe T "3 n°7B>Ma;. AA AAOAf»Tr< n^ HOH - e« ^8A(|'C. nffKff^nntmmH 7 ^if iCHnfc Tans^c (k? no 

^H«llOCUHA*|fc • 

Tfi HHHAA^7 1» A.«C.«. AA4H fiiaTO(& {I AKE";!; M^Af I x>i*^ cij $'^^ 
c35cSS K^; S3&^ °5 


;g^fJL^H At Jul A TOAie AHCHAC:, 

rrujoin n»iA\»aHnri^AiiH • 

A^K^ lUn fiOH <f>IMM *JVAA\eHHAOJfe :» 

corA»r5/At uin c^^^M.An^At. . ^ 

f OCT^Afc AAI€^ rfW&A >^t^f Afni^'l'^? 

iiJH rc^i^^A HnHAASn aa^^a^ ipiHij^ . 

()HAC AaH^A^ . |{-£-«H A\AtjU 

^MUkE., .f rr^^Afi^HIA A^ l«H yl^T-f V 
A^VALfHA^yfW COr^l^LIIH AO AA&A'*'^^ AAJi. n|i 274 7 
87 


zidului lui, previti polatele 


lui, ca sa spuneti neamului veni- 


toriu. Acesta Dumnezau-i, 


15 
Dumnezaul nostru. in veac si 


in veacii de veac. El ne va inderepta 


pana la moarte pre noi. 


Psalom 48 
Summa 


Cest psalom sa zice invatatoriu, pentru ca 


1 
invata pre credinciosi in ce chip trebuie sa se poar- 


te catra Dumnezau, candu-i cearta pre ei 


si cand sa intristeaza, vazand narocul necre- 


dinciosilor. 


Arata-le ca atunce nu trebuie sa se mahneasca in- 


2 
tm inima, ce inca mai vartos sa aiba nadeaj- 


de buna; spre aceasta-i indeanma sa ia aminte, den 2, pana 6. 


Psalom 48 


Stih 
Cantecul fiilor lui Cone, dat dascalului 


1 
cantarilor CATHISMA 
2 


^^ uziti aceasta, toate limbile, 
^^^ luati aminte, toti lacui- 


O^SO torii pamantului. 
3 


Inca si voi, liii oamenilor, 
si voi, fiii boiarilor, impreuna 
bogatul si summanul. 
4 


Rostul mieu grai-va inteleptie 
si cugetul inimii meale - stiinta. 
5 


Plecaiu spre pilda ureachea mea; 
deschide-voiu in psaltire gacito- 


Ps. 77:2; 


6 


rile meale. Caci m-as 


Mat. 13:35 
teame in zile de perire , cand ma 
incungiura strambatatea calcailor 
7 


meale? De ceia ce sa nadaj- 
duiesc intru avutia lor si intru 
multimea bogatatii lor lauda-sa. 275 <3fe>255 B- c3?5fe ns. W^€ AoAnrfAC HHAAf H^Afk nOA^TC o£. 
CKS.AAn'Z.^A^HHnH nOA^TC ^A ASH A^A^-. 

HC^»a^nHi4^^ p-iKVAAn-xfTCpicH axh. 

- V >v r> _fJ * 

COM Ci M^ &A^:«^ n^»T6CLli*KC. 

K'& 43»>< *IHH« fi'KJLC IC-Z. /KMCACnClffH 

/^k;i;^ AA.<JMf& 7 ^npcHH^ hccsh2»a& ui 

HCy^U€A£rW)/ACt n'l'f^I.9 UJH AACX..^^H. 
HHHAOff> COri£>T"l.LlHAC CAAC • 

fiO^t e»iAA.*lH/ft. I^ACf A^AOffc /f^B^Kh. Z 
UIH C&AAUIHAC AOff^ ^€ H'^A^fc rClHaL 

dc^wik: nenrps At^fe/gj bctcck H«AA.g, 81 Hh"' *• -M- ISS1k^_^^I_1 n A* e» m f • m 

Anon A at A€ Aoci. npe nraA\»iT'fc • ^.^ , 

mpi. WA^^X fcif€A«^ ^^Ht^f HH1€ 

v,C*r|V «yMA m1?6a f -aA^-atK^^ ZtnjsAt^ 
Ka WMAr n^HCBOpi. n^ e e"^f*A«t^ 

toA Ax6A%Ty9. BA A^K«r>$M Off 6"- l^* 
^ifXAl^HH-fe'^A AI'fe'A AOMWBOf^ A««^ 
fli?qi« fIfC £«, OIH <|>Al^A AOf^ C^BA 

>,:««€« ^AA^-a'Hfc^ A^"5^^-«« ^^ e"* 

4>fV 1HH€ J^CntAAMJ^A*. aXM - ^ 

— — - • ^y^ 276 (F, \ 7 
88 


Pre fratele nime nu-1 poale ras- 


8 
cumpara, nici poate da lui Dumne- 


zau pretul rascumparariei lui. 


Ca scumpa e rascumpararea sufle- 


9 
tului lor, de-a nu sa putearea 


sfarsi in veac. 


Si sa viaze inca pana in veac 


10 
si sa nu vaza putregiune. 


Ca fiecine veade ca inteleptii 


11 
inca mor, impreuna nebunul si 


neinteleptul pier si lasa stri- 


inilor bogalatile sale. 


Si inca cugetul lor easte ca 


12 
vor ramanea casele lor in veac 


si salasile lor, den neam pana 


in neam; pentru aceaea vestesc nume- CATHISMA 


le lor pre pamant. 
13 


lara omul carele-i in cinste, nice 
intru una nu va ramanea; asama- 
na-sa-va dobitoacelor ce pier. 
14 


Aceasta-i calea lor, sava ca-i in- 
tru ea nebunie; inca ramasitele 
lor voiescu-o cu rostul sau. 
15 


Ca oile pune-vor pre ei in iad; 
si moartea va amistui pre ei; si 


*zua de apoi a giudetului 
in dimineata* aceaea domni-vor di- 
reptii pre ei; si fata lor sa va 
invechi in mormant, dupa ce va iesi 
fiecine den salasul lui. 
16 


lara Dumnezau va rascumpara su- 
fletul mieu den putearea iadului, 
cand ma va priimi la Sine. 277 3^ 


CJ&i^J ASH tAli eAQffqrk :» UJH fiO#L A'KSAA 
tnr- g;,^fc fCi UlAK A'XiCKT'*. CHHC • 

a5^A\MHX. . O-W^^At 4iVHHA.«» 

>|^1HKeTC Uin M[K^/MJ^5A-"EM€ ^ ACAVI^- 

rtIff;R A^cmToamcao fcipf Af niiEa. 0'^*^ HA. 3« K( 


JI.Mj'tT .«.' IC . K 4 


Cv* CX-5CJ& K • - cjC?cX> A- 


• «, t« ^Tex >KriJi»HHfi4 t^AiTvnc* bth a* a'>Xh 

TflS iciTf* >»fyA A8M Aa^w'5'' A*?^7C;7nn'"t73- 

JL»n;ii AtVTA^ AfATJH ki rnifVBfAt dtitXAtHn^HAo 

M^/i» MSt-uif A«^*"<'^^ '**' At-nx^*^ A'yM^c? A'- 

j^A-ii^HtfUj, c^y *«» e' • J, in* '»»;»* fimaii 

!a# niMTdrf H? A-tniA^Ry WSftT «f A* ^luifMHIHAOfAT^ 

'jL<«d-« ic<^4>TT#Af icJuc* ^•*51MA»A«^^/M^'ll-^*c',Sl73f- 

V'xACAii; 9 AA^ - 
AtHSI^VA ^VA*HCS-*tiAOf ^Afk^ 
A-?rs 278 H 7 
89 


Nu te teame cand sa imbogateaste 


17 
omul; au cand sa va multi slava 


casei lui. Ca nemica nu va 


18 


lov 27:19 


duce cu sine cand va muri, nice 


va pogori dupa el slava lui. 


Sava ca sufletul lui in viata 


19 
lui s-au blagoslovil si vor lauda 


pre el ca s-au facut bine. 


Sava ca ara agiunge viata lui 


20 
pana in viata parintilor lui, 


inca pana in veac nu vor vedea 


lumina. Omul fiind 


21 
in cinste si nu Tnteleage asama- 


na-sa dobitoacelor carele pier. Slava. 
Summa 


Psalom 49 


1 
Cest psalom zice-se Tnvatatoriu, pentru ca 


invata pre credinciosi de slujba lui Dumnezau cea CATHISMA 


direapta. Si arata ca slujba dumnezeiasca 
cea direapta nu sta in obiceaiurile legiei denafa- 
ra, ce intru ingaduinta sufleteasca si denlaun- 
tru catra leagea lui Dumnezeu, den 1 stih, pana 7. 


2 


Dupa aceastea, arata ca jertvele fStarnicilor 
nu le iubeaste Dumnezau, ce le leapada, den 8 stih, 14 


3 


Si improtiva, pohteaste slujba sufleteasca 


4 


denlauntru, stih 14, 15. Dupa aceaea raspun- 

de pentru ce leapada jartvele fataniicilor 

si mfrunta pre ei, ca cu cuvantul marturisesc. 
dara cu faptele calca poruncele lui Dumnezeu, stih 16, 


17. 
5 


La sfarsit, cearta pre fatamici cu perirea 


6 


de vecie. lara, improtiva, slujitorilor in 
direptate, fagaduiaste-le viata de vecie. 

Psalom 49 


Stih 


Cantecul lui [lo] Asaf 


1 


^^^ umnedzaul dumnedzailor, Dom- 

1 ^*i "'^' ^"^^^ ^' chema paman- 
|l^^ tul, de la rasarita soare- 

279 + c3fedfe 3 dfe^ ASM niH:*^ AA Anscfc • ^ 

I £:eHHfiA A*^Hf ^-i^Afc HO<Tf^ , fllH 

ylCHAHH'T/Si aISi BA Aft'lffM^'UfH yfCnff, 
l^l^f^AE. A^M BHX'<>ffc AAAjJ^t. ^ 

AOJ>t CiM - ,^ ShK^O il A^"At4 

AAi't «4>Mt4VH aaiVh, KA|I« <^»*K^f:f^ A«. 
Ulrt e€*T"Hf;iv ie^«pHAejk.Mf«n»rAT^/«i » 

^V^H14 CVAAACHIH A\'l«i^ tOM rIbC^ 1 3 -:= — } ACICfc 1 c5r-dfe K^r dssfe 1 A> 41 Sf ri r^H«HUl/€, A^H€^-^l{^^ A/AMe-q'*^ 

cfsEAf ^AA€,-i€f'ri.,nferrHHC, H^SIff 
nCMf'fV Af CCAC T AAf^ C^"* "^^ ^OCTfc 

H^BOH np IMA^H A? KACA rr A I^WKI. ^ 
HH1H ^OKOA^At ^-iJ^ H*™ . ^ 

K-S AAA.^ KW'T* tr OAnr3k 4>ifApA aV/«_ ^c a/»Xk nAC'ipHAe A/^SHIIHAO?- CilH d:>IM^A iC«3L. nHAO(>£. K^A\HMe^^e»r€ ^ ^ 

K-A AAA A ^^ A^AA^UAH nAHrt>^A eM; 1 s^-f I 280 7 
90 


lui panS la apus. 


Den Sion, frumseatei deplin*, 


2 


*loc 


Dumnezau straluceaste. 


Veni-va Dumnezaul nostru si 


3 
nu va tacea: foe amistuitoriu 


inaintea Lui va mearge, si impre- 


giurul Lui - vihor mare. 


Chema-va ceriurile de sus si pa- 


4 
mantul spre giudecata oameni- 


lor Sai. (Zicand): Adunat 


5 
Mie sfintii Miei carii facura le- 


gatura cu Mine cu jertve. 
•■ 


Si vestira ceriurile direptatea 


6 
Lui, ca Dumnezeu giudecatoriu easte. 


Auzit, oamenii Miei, si va voiu 


7 
grai: (auzi), Israile, si voiu mar- CATHISMA 


turisi tie: Dunmezau, Dumnezaul 
8 


tau sant Eu. Nu pentru jert- 
ve le tale cert pre tine, nici 
pentm arsele tale (ca n-au fost 
inaintea Mea pururea). 
9 


Nu voiu priimi den casa ta giunc, 
nici den ocolul tau tapi. 
10 


Ca a Mea easte toata fiara dum- 


Ex. 19:5; Deut. 10:14; 
braviei si dobitoacele intru mii 


lov 41:2; Ps. 23:1; 


11 


de munti. Cunosc toate 


1 Cor. 10:26,28 
pasSrile muntilor si fiara cam- 
pilor cu Mine easte. 
12 


De voiu flamanzi, nu voiu zice tie 
ca a Mea easte lumea si pUnul ei. 
13 


Au doara voiu manca carnea tau- 
rilor? Au voiu bea sangele tapilor? 281 ctj: jSfe 3- ^feufe j vMH^^e^ yKT-pK AM.ivlop« >iv3VoA €Knkceti 
*vx\€i CUM T<£ BOW M^fi^tBH n^* nmtif^ 

liAfAS A^'feA€>aiH-*irt >t.fOCT»Afe »r^ 

A«r'»'rVc»A AA/f^ ? Mf^ 'tX ah «rf - 

k^a^T saIa yf!nA£^li|jVi ^lAieAZlHH H. A' €» fit 3^ Hi A' 1.1. Afiit^* m\A 2fc2f5 K^: ^fe^ ^Vmm«: wr-a^ rf»£ltMH, tiiH nf€^4>i«A AAAfi^im 

i^j^^^Vq'i^ K-s A^B«« /jCkioVk t^fy 
fc T-f &OM Iff TA nj>e viHO %u boh f-A. 

^J/h .f H^Sv/fW WKHAOp rrW^n-ilCA_ 

vcAC TAAC . AH'^'^V*^ f orKe|. 

M^ 4>lf 1HM« «•»&;£ M^C'XB'^CK^- ^ 
^nJurr^ CA^AyffABftH A^H jfTHl^ A^^**" 


>rT Iff 282 7 


91 


Jartveaste lui Duranezau lauda 


14 
si da Celui den naltie fagaduin- 


tile tale. Si Ma cheama pre 


15 
Mine intru agiutoriu in zuoa scarbei 


tale si te voiu izbavi pre tine 


si Ma veri cinsti pre Mine. 


lara nedireptului zise-i Dumne- 


16 
zeu: Pentm ce povestesti randu- 


ialele Meale si iai in rostul tau 


legatura Mea? lara tu ai u- 


17 
rat certarea si ai lepadat cu- 


ventele Meale indarapt. 


Sa vedeai furul, curai* cu el 


18 


*alergai 


.si partea ta cu curvarii puneai. 


Rostul tau slobozi spre rau si 


19 
cu limba ta impletesti inselaciuni. 1 


CATHISMA 


i 20 


Se.dzi si improtiva fralelui 
tau graiesti si pre fiiul maicii 


21 


tale defaimi. Aceastea fa- 
cus si am tacut; dirept aceaea 
parutu-te~au ca Ma voiu inchipui tie; 
ce te voiu certa pre tine si voiu ran- 
dui inaintea ochilor tai paca- 


22 


tele tale. Inteleaget, rogu-va, 
aceasta, ceia ce uitat pre Dumnezeu, 
sa nu cumva sa va rapeasca si sa 
nu fie cine sa va izbaveasca. 


23 


Cine jertveaste lauda, acela Ma 
cinsteaste. Si cine pune calea lui Dumnezeu 
inaintea sa, arata-voiu lui spasenia Mea. 

Fsaiom 50 
Summa 
In cest psalom David sa roaga lui Dumnezeu si ceare 3 lucmri: 283 Sfedfe K^i S?523fe n.» loq-fH A>^M AxiirA shaVXi. ifTiqm ii « iciewA* 
jiTfUoo^f * noxTXHi. i-i «jY» AVAAiM5«¥nji Kf»AH 

K^ A«"«5«^" AAAT HB :^C^''- ^^ ^ ^ 

K»cH K^H»H«< n-sK-iTiA* mH cxMYAtfif A* AAi, e, e- 

KiuJ kVii%«» nviAt* m «AiCM-fHH a i^Mf i<n a*, c^3' r 

Ki "f • ^^HH nxKiTo BA tin £«*«V "« *»" A^"^* 
1 mo* noK*H A*^ - K)innA^A tAj c, ei .^ 

iC-i ■•AWI tl AAKA* Hfl AAM«»<« /^T1»-*TA Sf«AAA. 
JIJ^b'a* A*-r;» AAA^H«^A* HAAAH^ nffoic* ^A^ 
Sfc^ K^^L^^- 
<: K-i <I>'^P^ A^MHA. A^'feAf e A* K^- EXT 284 CATfflSMA 
92 


Intaiu, ceare-s iertaciune pacatelor pentru 


1 
curvia lui, ce facuse cu Virsaveea, muiarea lui Urie, 


si pentru vrajemasia ce omorase pre Urie si 


pre sotii lui langa zidul cetatii ce sa cheama 


Ravva, den 3 stih, pana 16. A doua oara, ceare 


2 
innoire inimiei lui pren Duhul Sfant, stih 12, 13. 


A treia oara, pohteaste sa tie EXimnezeu pre credin- 


3 
ciosi si sa-i multeasca. 


Indeanma pre Dumnezeu sa-1 asculte in ceasta ru- 


1 
gaciune a lui cu 6 lucruri: 


Ca Dumnezau-i milostiv, stih 3. 


2 
Ca-s cunoaste pacatele si-s banuiaste de eale, stih 5. 


3 
Ca certarea lui Dumnezau, ce i-au grait Nathan, rab- 


4 
datu-o-au cu voie buna, stih 6. 


Ca-s cunoaste pacatul si slabiciunea firiei lui, stih 7. 


5 
Ca pre alti pacatos va sa-i inveate si sa-i duca 


spre pocainta cu pilda sa, stih 15. 


Ca voiaste sa laude pre Dumnezeu in toata vreamea. 


6 
Psalom7Dv(d)vu 50 


Stih 
Cantecul lui David dat dascalului cantarilor 


1 


2 Sam. 12 si 11 


cand mearse la dansul Nathan proroc, du- 


2 

CATHISMA 


pa ce intra la Virsaveea 
3 
iluiaste-ma, Doamne, dupa ma- 
re mila Ta si dupa mul- 
' timea indurarilor Tale cu- 


rateaste faradelegile meale. 
4 


Mai vartos spala-ma pre mine 
den strambatatea mea si de paca- 
tul mieu curateaste-ma. 
5 


(Ca faralegUe meale eu le cu- ■ 


Rom. 3:4 


6 


nose si pacatul mieu naintea 
mea easte pumrea. Tie, Tie unu- 
ia am gresit si facuiu rau i- 
naintea ochilor Tai), pentm 
sa Te cunosti ca esti dirept in- 
tm cuvintele Tale si curat, cand 
7 


veri giudeca. lata, en in stram- 285 P -I'M- -rfg- ^^ ^'^feT' ■'^S^ r^^- uiHAi; ujH yjCi^eAcnnHH^ nee '^^'f*^ 
^^^)^aWm jmiW a^ eVfcWipie ujft fif J 7. ir. <■> rascK 
I. ' • — cf Afe:'^«'z[ce c^K^f € evict ac ng ah «^^' 

f 'KAAA'Tb • j^rrOApn fL^ <pAI^A Ar, 

TTA A^^^ OTlfCAnrCAC AA'lf AC;* EflK «^OA J 

»rc c'T'f'&c'£nr'iCL|HAC aa'I^ac KWjp'xai'^J 

A'fetlJCr^Trpi^ A^HH€ A'^H^^ M*M A-^*' ca •i¥a 1-i- c3Sc3S kI^s SSS^fe ri 


fif 3' HI , V^ IK^rkLhX Off A^HHe A^AA CtAlIATA:" 

111 JLrAfc C4>MT «K AXW A*''** A^fiHC- 

Ji^'TLAAH A\i'C GSKSpl/A OHHI^H rrAAC^ 

UIH K^ Ji,X*I» aCMTOJH y^ffi£|'^lJlCA\X.- 

Afi'*4*BOH o^c t€H 4>»if ;*. A^ ^^V* 
cnpe k»£ha€ nrAAC:^ ioh n»iK»A*roiiifH 
ciLBO^E. nrVf»iA fciT^i^^ thhc*^ 

H/c'iR'fe'tiieAA;«L A^ «!*"¥^ *^ A"^*^ 

JT'i'^^ A ^H*<'T6>^A Cnrt iWi AA'^Ac ^ 
lllH AHEA A\^ BA BCClH ^t^^TA^T^**^ 
J^aChC AejJ^i^MA* C^4:€A€ A\'^A€:, UI 
^OCT^Afc AAfe^BAfiCCrfH AA^^A*"^^- 

A^pt^Ac hVajp eLOClfSH . ^ 

[ ^'if'r&eAtf'A^ti Ji^/JiM^'i^^ j^Jf^Afc -J-i- H. 286 7 
93 


batate inceput sant si in pacat 


ma nascu maica mea. 


lata, adevarul denlauntru iubes- 


8 
ti-] si Tntelepciunea ce e intru as- 


cunsu aratatu-mi-ai. 


Spala-ma cu issop* si ma 


9 


* issop easte 


voiu curati; spala-ma si mai 
o iarba 


vartos de zapada nalbi-ma-voiu. 
Num. 14:6 


Auzului mieu da bucurie si ve- 


10 
selie, sa se bucure oasele ce ai sfa- 


ramat. Intoarce-T fata 


11 
Ta de la pacatele meale si toa- 


te strambatatile meale curateas- 


te-le. Inima curata zi- 


12 
deaste intru mine, Doamne, si duh 


dirept innoiaste inlauntrul mieu. CATHISMA 
13 


Nu lepada pre mine de la fata Ta 
si Duhui Sfant nu luoa de la mine. 
14 


Da-mi mie bucuria spaseniei Tale 
si cu duh voitoriu intareaste-ma. 
15 


Invata-voiu pre cei fara de leage 
spre caile Tale si pacatosii 
sa vor turna catra Tine. 
16 


Izbaveaste-ma de sange, o, Dumne- 
zau, Dumnezaul spaseniei meale, 
si iimba mea va vesti dereptatea Ta. 
17 


Doamne, deschide buzele meale, .si 
rostul mieu va vesti lauda Ta. 
18 


Ca de-ai voi jartva, da-Te-as; 
arseie nu le voiesti. 
19 


Jartvele lui Dumnezau - duhul 
infrant; inima Tnfranta si 287 


&^H^«JU /* • 


/*- C?* y — €/ /»/^ '31 cA N4< 


1 Wn«. Xt-r*. rZ A 4^^ :i^ A)£H j^of r4 jciakm ni'A^^» 
aatLtsk^'K axh^ a* '^ c^ nxf Jit . fA '^ AAOAM» 


K . KA Gv«A c. HA /^c«I|'<TVf« aV« J|,«A« ni-r* 4,:Ir«<AVATg K««-r«^|ii*Of« . I *^ ^8 Kin 


tfccliS K^i c3S^5S K'^HA^ ^'^ SfHHT&T- AC-3fr£y H j[ VaA>A.«H H^A4 AA 

K'^*fH KSI^crrXw AHAACaTa fiXcHnHpH:^ 
fCA eijrHi^ C^ft*f K ACfcsiuHnr 6. 
iCAl A f£«HnHfH:y U£€A'£*<f«Hr • 

TTATy^ A^AH B»i^»T'Ori» 

H^AO AAHH*tMHff AAAff fi'Kd'rOCft Ar«'& 

cnTAT-c .V 

H T70ATe fcVl f 

.^a.'iiiM:^ AXATrcKA UJ»*&:^e6 4 3AAX &A 288 7 
94 


intristata Dumnezau nu o uraste. 


Fa bine, Doamne, den bunavoia Ta, 


20 
Sionului; zideaste zidurile 


lerusalimului. Atunce voi-veri 


21 
jirtvele direptatiei, arsele si toa- 


te darurile; atunce vor aduce spre 


ollariul Tau giunci. Slava. 


Psalom 51 


Cearta David in cest psalom pre Doeg pentru 


1 


Summa 


vanzarea lui si a popei lui Avimeleh, popei celui 


mai mare, catra Saul, den 3 stih, pana 7. 


Dupa aceaea sa lauda lui Doeg ca-1 va piarde 


2 
Dumnezau, stih 7, 8, 9. 


Mai apoi mangai-se cu nadeajde ce are despre 


3 
mantuirea lui, den 10 stih, pana 1 1. 


Psalomf Dv(d)vu 51 


Stih 
Invatatura lui David data dascalului cantarilor 


1 

CATfflSMA 


1 Sam. 22:9 


2 


cand au venit Doeg idumeeaninul la 

Saul si i-au spus si i-au zis: Venit-au David 

in casa lui Avimeleh. 
3 


^JBSS e te lauzi in rautate, putear- 
ij^H nice? Bunatatea lui Dum- 
WS&d nezau-i in toata zi. 
4 


Caci cugeta limba ta rasipiri, 
ca un briciu ascutit facand in- 
5 


selaciune. lubesti rau- 
tatea mai vartos decat bi- 
ne le; minciuni mai vartos a grai 
decat dereptate. 
6 


lubesti toate cuventele perirei 
si limba insalatoare. 
7 


Derept aceaea Dumnezau rasipi-te- 
va in veaci, lua-te-va si te va zmul- 289 


^fec3S 3^* tSScSS r-it^iHAopi* cXac> «a^ y|C»r '£|H»r ^a«- 
fcACAASH A^^"-^*' nf^e^&it* ^- • re: V A\iy(A a2?a^h<« yf^^y* ^V -^^ ^^;. 

AUJCnrrA HK^«*€ ''1^'*^ ICAH KbHfe /^M- -f-f - CD «" 16- 1 tSScSS 


, 1 


<4 . 
r- 
c"? 
4 . 
-• 
B . r . Tl^'iii'JftJti. /^itfTt ^iAO.-w* ^^^A,^^ A* tTfTsxik 

f MTf MHAOfli, A%.iM BXpTOf* A* <*AiiM O^*'^' ^1" <* 

Xrin^a xx^JK Mxvxi nfi ic^ f^MfouiH ^n|OTH«4 «e 

/ V t. ■• / <»- 1 ' ' « ' 

Hcf HfK^HVAfc yfn/f^ MHMAAA 
ci.'T'ATC qyp'£t^9 h^ iHr*e e*^ <f»AfC^ 

1 €ffr» cn|€ <}iiH M/AAAfHff AOf&:» Cfc6A-^;iR 
290 7 
95 


gc den salasul tau si te va dez- 


radacina den panianlul viilor. 


Vedea-vor direptii (aceasta) si 


8 
sa vor teame si de el rade-vor 


(zicand): lata omul 


9 
carele nu puse pre Dumnezau tarie 


sie, ce sa Tncredea in multimea bo- 


galiilor sale; s-au intarit in de- 


sartaciunea sa. 


lara eu voiu fi ca un maslin infrun- 


10 
zit in casa lui Duninezeu; nedejduiiu in 


mila lui Duninezeu in veac si vecii de veac. 


Ispovedi-ma-voiu Tie in veac, ca 


11 
ai facut (aceasla) si voiu 


astepta numele Tau, ca-i bun ina- 


inlea milostivnicilor Tai. CATHISMA 


Psalom 52 


Sumnia 


1 


Plange-sa in cest psalom David de strambata- 
tea si de nemilostivnicia deregatorilor neamului 
israilteanilor, mai vartos de a lui Saul si a 
sfeatnicilor lui, stih 2, 3, 4, 5. 
2 


Dupa aceaea, mangaie pre credinciosi improtiva ne- 
milostivnicilor si-i indeamna sa fie rabdatori, ca 
3 


Dumnezau va tinea pre ei, iara pre nemilostivi 
piarde-i-va, stih 6,7. 
Stih 


Psalomu Dv(d)vT 52 
1 


Cantecul lui David plin de invatatura, dat dasca- 
lului cantarilor sa-1 cante spre mahalath 
2 


3B5 ise nebunul intru inima 
j^S sa: Nu easte Dumnezau; pu- 
^^3 trezira si facura stram- 
batate urata; nu e cine sa faca 
3 


bine. Dumnezau cauta den 

ceriu spre fii<i> oamenilor, sa vaza 291 Sfcdfe 3. £5S2^ IS. 


A.€ tTC'^A^K'^TATe^ KA6IH J^ti'£AKXK :x — •P! 


5 R:»i n?? A\H<^i. H2SA KitHAA^'^m 

Is^ I" 


e* 
s. 


aywTo 


, 3 

1 
1 


1 OVa«im^: SCcjtS k3i ^ofe^fe c; r. e< 


-hi Mr4 foAr%ff /f.-l«<<r& ^.AAOMfc A^A^ A^^f^AH^liiy llAi 
M3B»BXtK« A* rOAHA A)ilf CA^/ih-, UXn A tf^'S'T HH^H 
AOpi A'i«^ C9 r> A» 3* niMTfj/, €» ATMCfWl^M. 

K'K€A&84 AISA<« KIH Af^tn.tfATK 4 t&irt^VHHI^H 
A* f^Afv cV r, 3:^ 

Kl nHAA4CB7H aI^M ciHT^f tTt^ft* «I« f|T AAATKBK CBH 
rONf <K& /Iff €A» (}>l?A SMBAy C% 6 « 

K'K nin'r^)^H3C%BHf>KA)fH ba kitbh fikif^Mk, aWh 

^AAH^VyKISA tf3CXaH n^f 09 A' nHM^UItH AKyf y B* 
V^AAOAAI.:, Ji^BB"X HT . 

KtMAi vrHH^x. 3«4^»7n mif 3if(f«;K, a^h 0'<t^A&: <i)^ 

I MHf 292 P 7 
96 


au easte intelegatoriu, au cautatoriu 


pre Dumnezau. Ce toti sa intoarsa- 


4 


ler. 3:10 


ra impreuna si sa stricara; nu e cine 


sa faca bine, nu-i nici unul. 


.Au nu inteleg toti facatorii 


5 
de strambatate, carii mananca 


pre oamenii miei cum are manca 


paine, ca pre <D>umnezau nu-L cheama*?" 
*intru agiutoriu 


Acolea sa infricosara cu spai- 


6 
ma, unde nu era spaima, ca Dum- 


nezau rasipeaste oasele tabara- 


torilor improtiva-li; rusinat- 


ai pre ei, ca Dumnezau urgisi 


pre ei. Cine va da den Sion 


7 
spasenie lui Israil? Cand va inloarce 


Dumnezau robia oamenilor Sai, CATHISMA 


bucura-se-va lacov si sa va veseli Israil. 


Summa 
Psalom 53 
Stih 


Roaga-se in cest psalom David lui Dumnezau sa-1 
izbaveasca de goana lui Saul si a sfeatnici- 
lor lui, stih 3, 4, 7, pentm 5 lucruri: 
1 


Ca el va lauda ca-i adevarat in fagaduinti- - 
le sale, stih 3,7. 
2 


Ca elu-i nevinovat, pentm aceaea sa roaga sa-1 
giudece dupa dereptatea lui, stih 3. 
3 


Ca pizmasii lui santu strambi si nemilostivi si-1 
gonesc pre el fara vina, stih 5. 
4 


Ca pentru izbavirea lui va jartvi lauda lui 
Dumnezau, stih 8,9. 
5 


Dupa aceastea sa mangaie cu nadeajde ce are intm 
Dumnezau, ca-1 va izbavi pre el de pizmasii lui, stih 6. 
Stih 


PsalomTDv(d)vu 53 
1 


Cantecul lui David invatatoriu dat dascalului 
cantarilor pre strune 
2 


cand venira zefeii si zisera lui Saul: Au 
nu e ascunsu David la noi 293 cn«/*Miif A\:s.r to ^Tps mr»K_ 
=^* ^iA. TA MHA^f^^^^^^' 

f* * f.* V. "^ Kf kJ '^ ** "v/ 

UiHAOdl. avicm: >f.nrf 2S AA'&'^f^Aii, *r'& 
7ic#pnr&fi ui'c Hcnoftf^ttAii*&fiO«« nVaolc K« A' e ■B. •la- r^ r a 

nrAA4(tj ICiTaUm: A< 


AAAff? CltH yf^«f^S flHA4AUJI A/lC€il 
glfc^S OKr»AI» AMCa » Kf^is n^i e" "" '*" niAf^M-T, A* *r> Cv r\rtfJt.y 31. 
fo4r* ns» l_/t»«^a3!r»'»Afc XcKiiATf niiiTfif f^cTf, 

e:^ AaK^Sfifff . K"* eA8M n»li >^^K1jB« WH <^Tf S 

K-inHMAailH A^M ^OAfTf i»rA6ic4 m^» e?*? At St.' 
Ki /^^jl«fa»*. riH/w^uii'fi n* tcff ami*, c» i, /ji^bi,^ 

Kit «if THMKSAfc A8« trAt AA^HA/IAffy C 'f H'<^'^ <J' 

nt% AtcvTo^fAk^ /t^icJK r4S iKSAiiq*& cn^fjeA^ kv nn 

AA4(Ij7HA^H7 IUHA4 WKl^it^fy C» Tly A':T €^ • 

Aft ^TfrPTf n4TfV AVir^/ff . 294 7 
97 


^^^ umnezeule, intru numele Tau 


3 
i^Hli spaseaste-ma si intru putea- 
WkSsH rea Ta giudeca-ma! 


Dumnezeule, auzi rugaciunea mea. 


4 
ia aminte graiurile rostului mieu. 


Ca streinii sculara-sa spre mine 


5 
si nemilostivii cauta sufletul 


mieu si nu pusara pre Dumnezau 


inaintea lor. lata, Dumnezau 


6 
agiute-mi mie si Domnulu-i intru 


ceia ce pazesc viata mea. 


Plati-va raul (acesta) pizma- 


7 
silor miei. Intm adevarul Tau 


sfarsaste-i pre ei. Cu voie voiu 


8 
jertvi Tie, ispovedi-ma-voiu nume- 


lui Tau, Doamne, ca bunu-i. CATHISMA 


9 


Ca den toata grija izbavitu- 
m-ai si intru pizmasii miei 
*perind 
vazu ochiul mieu* . 
pizmasu 
miei 
Psalom 54 
Summa 
In cest psalom roaga David pre Dumnezau sa-1 
izbaveasca de goana lui Avesalom si a oameni- 
lor lui. Dupa aceaea, sa-i turbure EXim- 
nezau pre ei si sa-i piarza, den 1 stih, pana 17. 

Roaga pre Dumnezau sa-1 asculte pentm ceaste 


1 


5 lucmri; Ca elu-i pus in scarba si intru 
nevoie mare, stih 3, 5, 6, 7, 8. 


2 


Ca pizmasii lui foarte silesc pre el, stih 4, 9. 


3 


Ca impresura pizmasii pe credincios, stih 10, 11, 


12. 
4 


Ca sfeatnicul lui eel mai mare (mteleage-se, 
pre Achitofel) inca s-au sculat spre el cu piz- 
masii lui si-1 ocaraste, stih 13, 14, 15. 


5 


Ca pizmasii lui sant ffira seama rai, stih 16. 
Dupa aceastea sa mangaie cu nadeajdea ce 
are in ceaste patru lucruri: 

295 r Cx;3& 3. C&eXs 
6 . 

r . 
A- E . aWh :» ic"i cKocHf cKt rnpe aahhc aahh- nf IH T e< ffKX dfedfe uf. asas OC^MZ. yf'rp^ AAHHC, IIIH CoXhAACAC AAO- 

d>9«iic;e^ tiitf icXnrotA^V|n. bcmh cnc e 
fcA nof^c^AVJiT^ c^ 3EO(^ fUH VJaa». 

CKAIUJA^H yMlWcnr'ie- 

XTboacWJ?:*. - UtAf A«"X^"^* 1 296 7 
98 


Ca pre el Dumnezau mai nainte inca 1-au izbavit 


1 
de perire, stih 19. 


Ca Dumnezau-i giudecatoriul lumiei, stih 20. 


2 
Ca suparatorii lui nu sa intorcu catra Dumnezau. 


3 
Ca hiclenie si strambatate fac spre el, stih 21, 22, 24. 


4 
Psalomu Dv(d)vu 54 


Stih 
Cantecul lui David de-nvatatura dat dascalului 


1 
cantarilor spre alauta 


|OS| a in urechi, Dumnezau, rugaciu- 


2 
^m&i ^^^ ™^^ ?^ ""^ ^^ ascunde 


BOBQ de rugaciunea mea! 


la-ma aminte si auzi-ma, ca ma 


3 
plangu In mgaciunea mea si ma 


turbum de glasul piz- 


4 
masului si de supararea nedrreptu- 


lui. Ca scomesc spre mine min- 


ciuna si in manie sa protivesc mie. CATHISMA 
5 


(Pentr-aceaea) inima mea doa- 
re-ma intru mine si spaimele mor- 
tiei cazura spre mine. 
6 


Frica si cutremur veni spre 


*intunerecul 
mine si ma acoperi cutremur*. 
7 


Si zis: Cine-m va da mie arepi 
ca porumbului, sa zbom si sa ma 
odihnesc? 
8 


lata, as fugi departe si m-as 
salaslui in pustie. 
9 


Grabi-reas (Doamnc), a ma izba- 
vi de vantul carelc sa scomeaste 
10 


den volbura. Piarde-i, Doamne, 
si imparti limbile lor, ca va- 
zuiu napaste si prigoana in oras. 
11 


Ca zuoa si noaptea incungiura 297 


£•■ ^fedfe K-^ H^A%A^ WkI^T^ not A\HHt Hff- 
,A\il£f>^A& a. fCI «A\fe RfX'T'g^ f/^l^A^ ^ 

KX< tnpe A\HM€ f OtT^AA <■»»:» Kt A\A 

*#£ 'T^^vJlAAf 4>I«A AC* A\CMf AjFc , 
ROfiAUA AAA COM npi/flCT-eHVAt A^iV^. 

KApm A^pf^^ «^>^A^>*'«^M^ "^A^'*,- 
\*Afc ylCTfO^ <oiii«r- AA«''f**^*^w*-. lie »ioro \ 

TA.- 


ai 
rr 1 


A' 
SI 

^J^aS •ar- cS^dfe /» «/ ^5f 


3« HI 4.' y^eOtli'yfw AOffc:, tllH >|3a\H?KAOIC^A A0« 
LUH AaTm^^A H^C^fiHA^»iBA « ^ „ f 

C^P*^ t"" A"^*^***'^4*=» ulTaa Ajwi'^ 

A<^<K rdlCCKt^ He ^^CTATA n»iLH*. 
H^C-ifiHTA^ fC^nilf fii'AMA AAA, 

A€ wicn-A icAAH ef A ytCnpo'TH b:*.:^'^ 

Aa5^MH ef * f^^ AAHHf . ^^-C* B* A^ 

fl»AA\T.M£ A«1'''*W=»'«^'*f'J* MAfKHCI^H^ ; 298 H 7 
99 


zidul lui, strambatate si rao- 


tate easte in mijlocul lui. 


Nedireptati-s intru el si nu sa 


12 
departeaza de ulita lui hicle- 


nia si inselaciunea. 


Ca nu m-au ocarat pre mine piz- 


13 
masul, ca i-am vrut rabda; 


nici cine ma uraia pre mine radi- 


ca spre mine rostul sau, ca m-am 


vrut ascunde de el. 


Ce tu, oame, fiind aseamene mie, 


14 
povata mea si priatenul mieu, 


carii dempreuna cu dulceata ne sfa- 


15 
tuiam si in casa Domnului mergeam 


intr-o sotie. tndegraba na- 


16 
valeasca spre ei moarlea si sa CATfflSMA 
pogoara vii in iad, ca raotate-i 
in sotia lor si in mijlocul lor! 


17 


lara eu catra Dumnezau strig 
si Domnul izbavi-ma-va. 


18 


Seara si dimeneata si la ami- 
aza zi graiesc neincetat, pana 
va auzi glasul mieu. 


19 


Izbavit-au cu pace viata mea 
de oastea ce-mi era improtiva, ca 


20 


multi era cu mine. Auzi-va Dum- 
nezau si va pedepsi pre ei: eel ce 
*den rau in bine 
ramane dentaiu, carii n-au schimbari*. 
n-au schimbari 


21 


nici sa tem de Dumnezau. Slobozi 
man a Sa intre ei, carii era in pace 
*Acest stih nu e in cartea 
cu El; spurca legatura lui*. (Impar- 
jidoveasca 
tira-se de mania featei Lui si sa 

299 IL ASM ASH*1€ /KTpC HHMAA41 ASM f^iCOH 
AC aKM^UIH Af»EA^ C-TkT AA4C . 

Aic;k cnpc a^h^ai. rtfH?«:yA »rA, ton 
AAA.H€7 ^n€jy« rtj« gn yjv<t>»i»r'aMA nx- 

AC flt^C IffH y^UICA'Z.rrCfM^HSfiC^Ek y|<.. 
|lHA\Z'r*XI^A 3f1IACAf tJlAC t2l^^ 
Ig A^^*^^ AA»Xtf»l^»S^^eCll 
Cnf i T-HHC. KB icr KA ■", SI ■ K^eic *K i ei o M ii- " - K'l K H d y i> i«. Kt 4>4IC» A5SH <T#-S'vistTiT», «T,«- ^ 

■Iff «^ ACtf^ C7» rr, j|i . ^X AAQAlfc gH^RK'^y tig^ ^incA 300 P 7 
100 


apropiara inimile lor). 


Mai moi-s de untul cuvintele rostu- 


22 
lui lui, ce intre inima lui razboiu 


easte; mai moi-s de uloiul cuvinte- 


le lui, si acealea sant arme. 
Ps. 16:3; 


Lasa spre Donmul grija ta si 


23 


Mat. 6:25; 


EI te va hrani; nu va ingadui sa ca- 
Luca 12:22; 


za direptul in veac. lata Tu, 


24 


1 Petru 3:7 


Doamne, impengi pre ei in fantana pu- 


tregiunei, ca barbatii varsatori 


de sange si inselatori nu vor in- 


giumatata zilele sale. lara 


eu, Doamne, ma nadajduiesc 


spre Tine. 


Slava. 

s:i^'^>='iS&2j-S^«^"S^s^s^^-^fe;^ 


Summa 
^^sS^^b^B ^t:l!:£^?&b:S0^t^SS^t-^^^t^ 
CATinSMA 8. Vu konecu 


Psalom 55 


Roaga David pre Dumnezau sa-1 izbaveasca de 


Saul si de sfeatnicii lui pentru ceaste 2 lucruri: 
1 


Ca foarte-1 supara pre el, stih 2, 3, 6, 7. 
2 


Ca fac lui strambatate, stih 8. 
3 


Dupa aceaea, roaga pre Dumnezau sa rasipeasca pre 
4 


ei, stih 8. Dupa aceastea, sa mangaie cu credin- 
ta ce are catra Dumnezau, stih 4, 12. 
5 


Si anume: In cuvantul si In fagaduinta lui 
EXimnezau, stih 5, 11. 
6 


In putearea lui Dumnezau, stih 5, 12. 
7 


lara, in socotinta si izbavirea lui Dumnezau, stih 9, 10. 
8 


La sfarsit, lauda pre Dumnezau pentm izba- 
virea lui, stih 13, 14. 

PsalomT Dv(d)vu 55 301 • + l55dfe M. S55t53 


ckVai w ^ V /♦ .e < -^ 

Hf tVAASA ir TOAT^ 

S^l/p:^ cn^AXTk, jf.rttiJ^:(< 
BOH> n"^A\€ yCn'me mZbos^ HiS JUa^^w* 

A A-^H^-^T^ ^^** Aȣ^A* tC^S^^^A 
a5<M, yf A^M^-^**^ AVQtBOH HIRA-Tt^H, 
H^/WAfiOH tH^A^^ ICZtASk BA <|j»A1« Hf BA" 
WAV^A? TOA"^^ 3^«IVA ICA^TSw npc AlHHf 
nfC AkHHC «T» X. 

B. 


A* ^5€i5 Kt: JO.' r« <tr. sri A.L. mff ITTt^CffCt. «V|AI€A# AAlSA€.^ 

K^A^AqiinrA c^t^c'i'XA^AikW. 

l^& €« 5 ^t-AA-aHie W/AAAfHIH CAl^fH I^Of 
W .|i^VlM<:»X - <|)^HA€ AAjkAS hV_ 

A\'»f A»1^5i'A'tM: nSCAM AAK'^»lfcAftCA€ AA^^ 
AC >lC<!>^Af AC "^-a: X^ H^ iM^AAl^AT€ A^ 

rr-HHC? Jl«r Stilt «»aBop T:"Xf ha 

ri^WALUIM AMfM .^ A^f'***'='^^5*A ^6 
BOW ctohfa: ^ha-iacta bo» icWmoa- 

tlf€ IC"^ A-'IAtf-C*" "^^ AAHJ*F* 

A AA*M>€ BOM aIXaa icXs^nrVA aK:, 

^ A.^M^ BO» A*;t>^Ai K^S-i'T^ A . 


«'S«* ^ 302 .■4-' 8 
101 


Dascalului cantarilor dat, cantecul lui David, cuvi- 
os, cand prinsara pre el filisteii in Gad 


1 

2 


1 Sam. 21:1 


W^U^ nezau, ca au vrut 


^W»^PTOy sa ma Inghita pre mi- 


iIbJoSIB ne omul; toata 


zuoa impresura-ma 

pre mine. Vrura sa ma inghita 


3 
pre mine pizmasii miei toata 
zioa, ca multi ostira spre mi- 
ne, o, Naltate! In zuoa ce ma 


4 
voiu teame, in Tine ma voiu nadajdui. 
In DumnezSu voiu lauda cuvantul 


5 
Lui, in Dumnezau ma voiu nadajdui; 


nu ma voiu teame ca-m va face ceva 


omul. Toata zuoa cauta 


6 
prigoana in cuvintele meale; toa- CATHISMA 


te cugetele lor era sa-m faca 
7 


mie rau. Aduna-sa si sa ascund 
si pazesc urmele meale, 
cand astepta sufletul mieu. 
8 


Pentru strambatate au izbavi-se- 
vor ei? In manie oamenii bati-i gios, 
9 


o, Dumnezau! Fugile meale nu- 
maratu-le-ai, pus-ai lacramele mea- 
le in foalele Tau: Au nu-s numarate la 
10 


Tine? Alunce sa vor turna 
pizmasii miei indarapt, in zua ce 
voiu striga; den aceasta voiu cunoas- 
te ca Dumnezau-i cu mine. 
11 


In Dumnezeu voiu lauda cuvantul Lui, 
in Domnul voiu lauda cuvantul. 
12 


!n EXimnezau voiu nadajdui, nu mS 303 

•^»r-v 

A\^A€ JVAVWVH^'1^ v|vaWaahha BlTMnO^fc » He: >p if A O /A & » 
foMrxr^c A^Ta* '^tfc>r4 -^^aao" a)Ih Jl^mh^t-, *XAk 

M^SXiXiKM, n^l €A4 X* r^AHA A'Hi CJL)iAk,mHAt^'V 
HH-tnAPtk AXH, ^f ,Ky Cy niU M. Jff H*. 

Jl^ri'*. AtVA^ tXAAIHftt *infOTntA tXH MABIH AOA-a, 
ICSNIA'C'A*' 1' ^#* 4>sTf4 J AANf-LSy KX 3Ht( Jt^yUft, 
r^lTAH HHNM4AAA 7 f tfXtl^nJK A%H J^t H^SX 

SHM >fr<r%#'rai(ai KV^'CtTfy «*, AlCK^/fH . «« K% r( A' QV'M'Miit A* r. i« C*,»«A 3- 

c, 
4> !S» €fc€fS Ka: C^ISSj^ ^%. rdHHTOfl'HA^H ^OAATfCfc Hf A/4ATHKH (BH (fc nW 

K'K 3(cpfH7 ^l<c-h;k. npf cax /f,npolHaA ax a^? ^76' 

K'K H3E1St1^4^ A)t SA ^H (no AASAA AX AVAH^-Z.,*, e 

\^ roHHlo^iHA:^ kS ^tSfAfiMji Aftii^f tic A^ e^'oS' ^^ 3»w ^ A\nA^A^Vli€A\Jfs. Z K"t y^nTHhSf C"^ 
Olrt y|vTrpX ayAAC^lA ApcnHAo TAAC Mfe« A^« 304 8 
102 


voiu teame; ce sa-m faca mie omul? 


Spre mine sant fagaduintile Ta- 


13 
le, o, Dumnezau, da-voiu lauda Tie. 


Ca ai izbavit sufletul mieu 


14 
den moarte (ochii miei, de iacrame); 


au n-ai izbavit picioarele meale 


de lunecare, sa imblu inaintea lui 


Dumnezau in lumina viilor? 


Psalom 56 


Roaga-sa David in cest psalom lui Dumnezau sa-1 
Summa 


izbaveasca pre el de goana lui Saul si a sfeat- 


nicilor lui, den 2 stih, pana in 8. 


Dupa aceaea sa mangaie improtiva pizmasilor lui 


cu nadeajdea ce are intru Dumnezau, cum zice in 8 stih: 


„Gata-i inima mea...". Rugaciunea lui de izba- 


vire intareaste-o cu ceaste 6 lucmri: 


Ca nadeajdea lui easte in Dumnezau, stih 2, 


1 
si anume in putearea si in dereptatea Lui, stih 3. 


2 

CATfflSMA 
3 


Ca raainte inca de multe ori 1-au izbavit 
pre el, stih 4. 
4 


Ca gonitorii lui foarte-s nemilostivi si-s pu- 
teamici, stih 5. 
5 


Ca Zefei indeamna pre Saul improtiva lui David, stih 5. 
6 


Ca izbavirea lui va fi spre lauda lui Dumnezau, stih 6. 
7 


Ca gonitorii lui cu inseleciune lesuiesc dupa el, stih 7. 


] Sam. 24 


Stih 


Psalomu Dv(d)vi' 56 
1 


Dascalului cantarilor, ,JSIu piarde". Cantecul lui 

David, cuvios, cand fugiia de fata 

lui Saul in pestera 
2 


JI^J, iluiaste-ma, o, Dumnezau, 
B miluiaste-ma, ca in Tine sa 
.» nadajduiaste sufletul mieu; 


si intru umbra arepilor Tale na- 


dajduiescu-ma pana vor Ireace 
3 


supararile. Strigu catra 
Dumnezaul inaltat, catra 305 

A^H^'KS AMAA tA Ultl AAffi'^fSA «■%. 

\\t\t%A^A Ai^A^tt y^nrpc ach: 3AIC yj^Tpe vVWiKT^^Ai* CAABA TA- » f- y3' ^r /rn fi 

QY/nM^: 4r Bt /fs.'FfS'iHCA . 


VaTAH HHHA\A A\^_%M AAAH4''i::» FA- 

UIH AaWj^&. ^/ fAW flHf1A\A A^A; ICi'Tii. J|^*t|j^iiTr"xnrc caasa aa-*^:? A^*f ^n- 

lie Y-AAOTHfy^N UIH AAOTTA AA/ftj»Cf<f«_ 


/[l^l^AfiOH nOCrHM* ^T^€ tVAA^CH 

K^ A\A6§H Sv£h3s. AA neOHOM AAVaA T:^ 
£UH nv^tf^ AA HO^M A^CSlkfaA T'^S- • *^ cu rnf« To^ ri'SA^'i'TrXA caaba ta • 

yf^.tuflp '^At^a jt.mA*' «* njHroH'if^i* ic/<^x»rHH"«JH 
fi-riT-fk AOfi, A'7*V^ n%ii>K,3. 306 + 8 
103 


Dumnezaul Ce ispraveaste buna- 


latea Sa spre mine. 


Trimeate-va den ceriu sa ma spaseasca 


4 
pre mine, batgiocuri-va pre cela ce va 


Tnghiti pre mine; trimeate-va mie 


Dumnezau mila Sa si adevarul Sau. 


Inima mea-i intre lei; zac intre 


5 
aprinzatori, intre fii<i> oameni- 


lor, a carora dinti-s fuste si 


sageli, si limba lor - spata ascu- 


tita. Inalta-Te sprc ce- 


6 


Ps. 107:6 


riuri. o, Dumnezau, si spre tot pa- 


mantul - slava Ta! 


Mreaje gatira pasilor miei, 


7 


Ps. 7:16; 9:16 


plccat-au sufletul mieu; sapara 


inaintea mea groapa, ce cazura ei CATHISMA 
intr-insa. 
8 


Gata-i inima mea, o, Dumnezau, ga- 
ta-i inima mea: cant si laud. 


9 


Desteapta-te slava mea, desteap- 
ta-te psaltirea si lauta mea; sco- 
lu-ma de dimeneata. 


10 


Lauda-voiu pre Tine intre oameni, 
Doamne, si voiu canta Tie intre limbi. 
Ps.35:6; 107:5 


11 


Ca mare-i pana la ceriuri mila Ta 
si pana la nori, adevarul Tau! 


12 


Inalta-Te spre ceriuri, o, Dumnezau, 
si spre tot pamantul - slava Ta! 

Psalom 57 
Summa 


1 


In cest psalom David sa prigoneaste cu sfeatnicii 
lui Saul pentm ca sa pun improtiva lui si-1 
vand pre el inaintea lui Saul; si arata stram- 
batatea lor, den 2 stih, pana 7. 

T 307 i- f 


i Aa tAi^tuHTfc «» /Willi r»« AH»X^'*A^A* **** ■* ^^ 

MfJH A€p«»rA«r0? AS j^ffcnnr'AL^ 

IC^rrfaitA A^HtWHH. |^€MHK5AAO" 

KA K€timiZiy\ UiAjfieA&ti :, ICA A ACrTM^C B* «? M- cSStfc K^- SfecfS e 3 H . (lOHiCA Ar. Kif A hV A%e ic^bS^^a ^'l.f A^.-i- 
fc»£nrof HAO^i., 4>«xjAA»iK»ain-KeA, 4^'ij>- 

A\'XK»1^TOfl«AVfii A^»i6C»rfW^. ^ ^^ 

Ji^/AHC 3AfOE»^l|ie A"«^«" AOffe^^lvpO- 

^>^OHAe AO^fe : A\'lt^A€A€ ^CHAO C<p- 

C-iAA-XAC ^/AH€ - fonACIC^C^ 

fCA AncAe i€ fc1?pt : ^Tfir^UMn AfWA€ 
Ka iaJa f e c'x«r©n'fe'ff«f €»*?;». nci-p^- 

r«K., fCA H-SCfC^T^^Af. A\VcflH <^»£f;iv 

M^"^ AC ie Ap:f. «Hi4HrrHraAe BdeT^e 

4>CK^A n-»^VlfHAT:^ fCA fCAf H^ fCf^- 

a;*., auls^ AV«XMiV ka mokiSHpA c-xniip. 
<s. npe e" . KWW^fAc^BA A"?^*^^^ 

iciA 308 h 8 
104 


Dupa aceaea roaga pre Dumnezau sa intoarca 


2 
sfaturile lor, stih 7, 8, 9. 


La sfarsit sa mangaie, avand nadeajde ca-i va fi 


3 
lucrul fericit, stih 10 i pro(cX- 


PsalomlDv(d)vu 57 


Stih 
Dascalului cantecilor dat, cantecul lui David; 


1 
intelesul: ,J^u-l piarde" 


^^^ u cu adevar voi, adunare, gra- 


2 
W^^ iti dereptate? Au dcreptati 


Lkmj giudecati, fii<i> oamenilor? 


Ce mai vartos strambatate in- 


3 
tru inima faceti; spre pamant 


strambatate manule voastre ma- 


sura. Strcinatu-se-au nedirep- 


4 
tii den zgau, ratacit-au den pante- 


ce, graind minciuni. Veninul lor - 


5 
ca veninul searpelui, ca al aspidei CATHISMA 


surde, ce-s astupa ureachea sa, 
6 


Carea nu aude cuvantul fanna- 
catorilor, farmacatura far- 
macatoriului maiestm. 
7 


Doamne, zdrobeaste dintii lor in ros- 
turiie lor; masealele leilor sfa- 
8 


rama-le, Doamne! Topasca-sa 
ca apele ce cur, tragu-si arcile 
sale, ce fie cum ara fi sfaramate! 


*scoica 


9 


Ca ceara* ce sa topeaste sa sa petrea- 
ca; ca nascutul muierii fara 
de vreame sa nu vaza soarele! 
10 


Mainte de ce ara simti tigaile voastre 
focul paduceilor, ca carnea cm- 
da, asea mania ca volbura sa piar- 
11 


za pre ei! Bucura-sa-va direptul 309 -hi OSCo h: C^3& 'TT^v ** f04.p£Ae cAAc yKC'&ucAe n£K»i»roeWA5?H. 

^_ H BA 3Hie W^A^XA, AA«B'*f ^f* A"- Kl HH. f€ i^AAoyyi^ , «... J 

X^""'' "f'-tAO Ji.KA^ ^T»l« «*f«Ar* AKH A^H-^I*! 
{■tA H^fflS-rtlC;*. Af (AteUHAf «)fN CA^fAyfSH ^i KfA Vf' 

»■».-' /</<-<* r* •>■ ^-^^ • / -^ 

0«A T<HAA(n flA WAA&4t«. nf< eA ^xKAf^ (4: 

J|^i<n«. AVfi-vis <xf04r«, ash A'mm*^'* t% ni^p^* rif* 
nH<AAA(aTM A>Wr: %jin*. A^'tsf*^ «x AAiHrti icjf 

- / > * V tf"'^ ^ X •> <■ _" v/» 

AlAtTA KXABA AAXTllM AA/tHf,r( A* ""■^ '"*»'« A«H • 

foAritHi. $\A AJKSAT* n»Tf» "IXtTf, r^AXK^SfH. 

•V / ^«. /if» v^f ».»•«• . » « • e^i 

n't (AXUHAi ASK iA«A AfOISf fRfc n«f FA <TA (UAAOfJK 
-^ — — ' ..^ ' _•. u** *»-« ."^ '/^ i 

C» A:, «, K* nH^AAAOlIM A5H tIT (SOfiTC TJIfK ■ • 

(DM Hf AAATHBHy C? A?^* K'K eA«K HfKHHOSAT * 

_ / or •• «' ^rr <^ ' .7 '5'" •> ' 

J^)cn«. AttrtTJK A^-ifii AATty e^ AKicfB^n.n'TfVic^ 
•I *i fojir«. iXA Xif^^. rftv'Ttw^ K'» "E«-*k '*» ro»« 0«MAi«: EU roJifC n = <3S5<^ K^" c35dfe 


7. 


I r*H»nc5^A ir^t AAo^fT«?C;,3J^ ^;»r:, K% A* 'j^iJcA 
a5^h rt a4Ya*;» 0:,m". ^7 A? K^ AHf.ijrKBOjk no 

AAlltM mOf^iViATA aVm A>Vv'mi<I ft"? "^^ ""^ * ***"/*. ^^ 

V'AAOAAfe ^BB'X^ H " « 

Kr^l^ ■ryTAAWff tA2"rtaT^-FicA KA«AA?«rw/vMjin^^€* 

3c2s^*|J*^^ A^ rUf^AAAUuiVf 

A^'i'eri A^"<^^^ A\rc^=» ixi« A« 

Ml *i€y«w nc e»a ^»i^HK^ cnyt a\hh£ 
AA ./*< A- A£ E'^.EAlirH yKKpSHT-^TOpH A\fcHT-K. 

4»act-Va a\i£V:> a^Vha^i^c:*. cnpc A\»iMC n *ii» 310 4- I 8 
105 


cSnd va vedea izbanda, spala-va pi- 
cioarele sale ?n sangele pacatosului. 
Si va zice omul: ,y^devar, are di- 
reptul rod; adevar, easte Dumnezau giu- 
decatoriu pre pamant!" Slava. 

Psalom 58 

In cest psalom David intaiu sa roaga lui Dumnezau 
sa-1 izvabeasca de slugile lui Saul si de ceia ce 
era trimes sa-1 omoara pre el in casa sa. 

Dupa aceaea, sa roaga lui Dumnezau sa piarza pre 
pizmasii lui. Dupa aceastea, sa mangaie cu 
aceasta ca-1 va mantui Dumnezeu de pizmasii lui. 

Roaga-sa sa-1 asculte pentm ceaste 3 lucruri: 

Ca slugile lui Saul lesuiesc pre el sa-1 omoara, 
slih 4, 5. Ca pizmasii lui sant foarte lari 
si nemilostivi, stih 4, 5. Ca elu-i nevinovat. 

Dupa aceaslea, aduce alte 5 lucruri, pentm ca- 
re sa roaga sa-1 auza: Intaiu, ca ceia ce go- 
ncsc pre el sant necredinciosi, stih 6. 


12 

1 

2 
3 

1 


Summa CATHISMA 
2 


Gonescu-1 spre moarte, stih 7. A 3, ca de scarba 
lui sa lauda, stih 8. A 4, ca direptii vor po- 
meni giudecata lui Dumnezeu direapta despre piz- 
masii lui, stih 13. A 5, ca necredinciosii-s vor 
lua aminte ca Dunnnezeu giudeca-i pre ei in direptate, 
pentm raotatea lor. 
1 Sam. 


Stih 


Psalom/'Dv(d)vu 58 
19:11 


1 


Cantecul lui David, cuvios, dat mai marelui canta- 
rilor, „Sa nu pierzi" 
Cand trimise Saul sa pazeasca casa lui, sa-1 omoara pre 


el 
2 


gligEj zbaveaste-ma de pizmasii 
^O miei, Dumnezeu! mieu, si de 
bBLSb ceia ce sa radica spre mine 


3 


mantuiaste-ma! Scoate-ma de 
la facatorii de strambatate si 
de barbatii incmntatori mantu- 


4 


iaste-ma! Ca iata, vaneaza su- 
fletul mieu, adunara-sa spre mine 

311 41- 

"AflHy 4>'ip^ KHH4L A\i4i 111 <k'£fi;<k H'S^ 

r~iw^ vx ' -- ■■ «> ,-i -v*^ 

A'iT'e /tCnrfiA\riHHi|>y«w aa/Sw «ih bc-^h - 

rWpH A Opl»3» JL AAM^nt^A A^H 1 CAfc* ^ 
AAAHHI^e C1"f£^£^ff nTOATC AHAAEHAC : 
KA €•» Hi^ MhaWcCUH TOtlfc cK'ilcZTO- 

IH*T'i«- rfiCCICt KS rSpA AOpfc :» ApAAf 
C»*T 4^C5<«Ae AOpfe : C fC^ 'SRH:* j ifi«e 
BA A5^H? rapX< «l-X Jl AAHC p'i- 

^€BCH A* ^H;, EA'FI^OKOAHBfdH "TOAT-f 

ahaCchac, n^^xM^^BAjKji n^_ M. lU S r-^i 


flfe<3S ri A« Jl^/vCn^^'i'^J^t- AAMACH AAJ^A^ ^^*^" 
nilHAAA^BA r»f€ A\HH€ 2 ^-flAH^-iAA^ A- 
olrr C-XB-l-^fc^ C"<>X'^^^^ CnjCITrtA^A- 
fJUIH A\i'€n? K^M/AAOJ^ Ope 

B-iMi-^Ai. e^>€AOp«. AOftr c-z7x. npH« 
^;«. y^ri-f ^ 4^:j^^^ AOjfc^ nmTf^CAi. 
c»r£A\^Ai. UJH aah"i«ha ic &ceT«»<;fc - 312 8 
106 


tarii, fara vina mea si fara pa- 


catul mieu, Doamne. Fara stramba- 


5 
tatea mea alergara si sa gatira. Scoa- 


la-Te in timpinarea mea si vezi! 


Si Tu, Doamne, Dumnezaul sirea- 


6 
gurilor, Dumnezaul lui Israil, ia 


aminte sa certi toale limbile. 


ca sa nu miluiesti tot facato- 


rii de strambatate! 


Intoarce-sa-vor spre seara, latra 


7 
ca cainele si incungiura orasul. 


lata, graiesc cu gura lor; arme 


8 


Ps. 10:11 


sant in buzele lor, (ca zic): „Cine 


va auzi?" lara Tu, Doamne, ra- 


9 
de-vei de ei, batgiocori-veri toate 


limbile. Pana va fi pu- 


10 

CATfflSMA 


tearea lui, spre Tine privesc; ca 


Dumnezau-i inaltatoriul mieu. 
11 


Dumnezaul milei meale intim- 
pina-ma-va pre mine; Dumnezau-m va a- 
rata sa vaz (pohta) spre pizma- 
12 


sii miei. Nu omon pre 
ei, sa nu cumva sa uite oamenii 
miei; fa-i sa pribegeasca cu pu- 
tearea Ta si obor pre ei, Doamne, 
13 


scutul nostru! Pentm pa- 
catul gurii lor, (pentm) cu- 
vantul buzelor lor, sa sa prin- 
za intra falia lor, pentru blas- 
temul si minciuna ce vestesc. 
14 


Conceneaste-i intru manie; conce- 
neaste-i, sa nu fie; si sa stie ca Dum- 313 SiSSfe M*' SESo5 P e« SI 3' rroifiOf & fCA fC^HfiCAC? HAM eOf£k y|«.fC^^ 

w T'S'f^'*^ ^'*^ M*^ ^4^ K«£nrA= fc"i 
K/Xn^'i^ <|>OAOcftlof« AAic^:, j| a<\h- 

^l^^^ Afc. A\HAiH A\'^AC « . 

air i"A fa- gfedfe K^: ^^ c , f. r I. Cj. IHm a* flAMK'*?*^ a5/m ^BHff a :, "IH A» Xa^H H^tO 

5, A««jlVfH . K« Kf#AHtO(fijM A'^Tf* IaTT 

h ■^AAOAAk WHKifOfA 4/<|>0<T6 A'*'" X^' ■tftTh >f <lAOAA& ttlH ICIf Op^ <»4 q%Oi'rb ^^^Tt^UlH Kit 
AAl'iK, >fn POTHER 4 CVfflH t< tXKTAM^t. COBAf UiM ^"^^ fi9 Jl^AAH* 314 t 8 
107 


nezau domneaste inlru lacov si 


intru hotarale pamantului! 


Si sa vor inturna spre sara, la- 


15 
tra-vor ca cainele si vor incun- 


giura orasul. Ei sa vor ras- 


16 
fira sa manance; si de nu sa vor 


satura, rapsti-vor. lara eu can- 


17 
ta-voiu putearea Ta si voiu ISu- 


da dins de dimeneata mila Ta, 


ca mi-ai fost niie folositoriu si 


scapare inie intru zua grijii meale. 


0, taria mea, Tie voiu canta, ca 


18 
Dumnezau - folositoriul mieu, Dumne- 


zauJ niilii meale. 


Psalom 59 


Plange-se David in cest psalom de parasirea 
Summa CATHISMA 


israilleanilor, carea - in zilele lui Saul, stih 3,5, 12, 


si de radicarea lui Avner si de a lui Izbo- 


jit, dupa moartea lui Saul, stih 4. 


Dupa aceaea, roaga pre Dumnezau sa-i fie intr-a- 


giutoriu in scarbele lui, stih 3,4, 13. 


Mai apoi, mangai-se cu nadeajdea biruintiei spre 


pizmasii lui, stih 6, pana 14. 


Roaga pre Dumnezau sa-1 asculte pentm ceaste 
1 


2 lucruri: Ca credinciosii dentre israiUeani 
sant dragi lui Dumnezau, stih 7. 
2 


Ca agiutoriul omenescu easte desartu, stih 13. 

Dupa aceastea, stih 1,2, spune cine au scris 
cest psalom si carora au fost dat; si cu 
ce feliu de strune 1-au cantat si pentm ce. 
Stih 


PsalomrDv(d)vu 59 


2 Sam. 8:3, 13; 


1 


Cantecul lui David dat mai marelui cantatoriului in 6 


1 Cron. 18:3, 
strune, spre invatatura 


12 


2 


Cand ostiia cu sirianii carii-s in Mesopota- 
mia improtiva Siriei, ce sa cheama Soval; si intur- 
nandu-sa loav, batu idumiteanii in Valea Sariei, 12<000> 315 ^f c3fedtS H . 


P'^ 
« X noe HOH :, ()»xe4>HPA*r^"*^« rife 

HOH:,A\»l.HH2»*rl5'r'KH RSf HOH9 r. 

■V /»/v A€ A^^rcA KA»inr»t£ijce# . 
^^'inrAnr<iM cvaaaehhao ^»iH t^i^H. 

fl ATT AM nCAOflA tC C*X ^^''*'*" A* «rMH€ 

A cte;?w M^c»iB'feeK:»w f^CHuiM t-»2.m; 

CnC/«iUi£H KS AWf^nT'A TA :, UM. A2S>H_ 
A\^ - A AAME^e Tp'iHT'A yKAOICXA 

e4>Hnrt a cas^ cXicspsaa;*. icx bom yK^ 

n'ZI^ft CV';f^HA\»A, CUM BAA/SV ASH A\»X_ (V/A 


ICS A AX fH i 3^ 

«HAo;| dfedfe ^r ■ c rr K*: 1- cVoAiVfiOH . iiX AAi'e^ BA <f>« T*- 

AAA^f.:,I£JH AA AAfCS BA <t»H M^J^HACIC 9 

|0\r/^A yf^n'ZpA'rSA A\%t\i, 

\K<Z-0^^t>. tVAAA fn'iA»£»T'^IH A\»fc_ 
AC^Cn^C ]^^AA€H ACnZAAfid" y|CK(tAMZ- 

|a\'xn«t'Wa& miV^: c^cWjp»x»r^ A\f> *v 

fl'^t'^irCTIIHS;. *l"He AAIBA A^"«C 

nf«F AAffHf -^fCT'X'T'f «rAf«? f HHC AA"*BA 

nOfi'KMH nf« A%H«c ninjik aa ^f^c^^l 
n'KAArruiH np f hoh:>cuh «^ ^iniA^n cv 

A^f*;<'Ti »«^^ tilM^^rJ^CAC HOACTfC . 
AI^XTOpW CJUA^£HCCK5 y|vACUje*T-Vf1 . OLH 316 f 8 
108 


PfflBln ■> Dumnezau, lepadasesi-ne 


3 


Ps.43: 10 


Ij^^J pre noi, rasfiratu-ne-ai pre 


JS^S^ noi, maniatu-Te-ai pre noi; 


intoama-Te catra noi! 


Cutremurat-ai pamantul si 1-ai 


4 
zdrobit pre el; vindeca zdrobiri- 


le iui, ca clateaste-se. 


Aratat-ai oamenilor Tai iuti- 


5 
me; adapatu-ne-ai cu vin de culremur. 


Dat-ai celora ce sa tern de Tine 


6 
steag, sa-1 radice pentru direptate. 


Ca sa sa izbaveasca iubitii Tai, 


7 
spaseaste-i cu direapta Ta; si auzi- 


ma! Dumnezeu grait-au in locul 


8 
sfant al Sau: „Bucuru-Ma, ca voiu irn- 
*Tnteleage-se 


parti Sihimul* si valea Iui ma- 
uricul Iui Sihim CATfflSMA 
9 


sura-o-voiu. Al Mieu va fi Ga- 
laad si al Mieu va fi Manasie; 
si Efrim - taria capului Mieu, 


*jidoveaste: 
luda - imparatul* Mieu, 


datatoriu de leage 


10 


Moav - oala spalaturii Mea- 
le; spre idumci lepada-voiu Tncalta- 
mantul Mieu. Bucura-te Mie, o. 
11 


Palistina!" Cine ma va duce 

pre mine in cetate tare? Cine ma va 

povati pre mine pana la Edom? 
12 


Au nu Tu, o, Dumnezau, Carele ne le- 
padasesi pre noi? Si nu iesiiai, o, 
Dumnezau, cu sireagurele noastre? 
13 


Da-ne noao agiutoriu in grija, ca 
agiutoriul omenescu in desertu-i. 
14 


Cu Dumnezau facem vitejie 317 + CfccSS H. dfeC55 UIIH flOlff pH • nH^A\A- >t,if cr >piAo; A«At ^o^r* 4^t«« nj* X/mhjj-s/ , 
iTni-rxdc*. nef e>» A* ro'"''* *^'* **"**®'^''' C*, 

AHA aVhC*^*' » ^»^* •, . . V • -, "s «. 

«4AA KflMf^^A^H, C% 6»^ »,, ,» . 

A\AH XnoH f o4r*_nf« ^laah^iJT^ «« ♦.•r-JfjtK* 

KMHtfvK A^H , m A«AA«llT«M A>^« , AA4 «»VO *AX XC 
f^. QVasmaZ 


c: 3 IP T#K I CfSdfe K*' 2f5cfS .3- H . £^ff?rABO« fCiTf^ THH€^ '^^^^ 

K-a VVIIAM 4»0<Tfc AAI€ MIA^S^A* J 
IXfHAO^I.. AAI€M - ^ A»3tfc5^HaO« /Tv_ 
sow yf*rp)^ A«C^H«^A Af^ClMAO^i^ rrAAC- 
1MH/A AA/^5 J^in-dUn AAOOii^ 1£AO^A ie 

«»i^ T-^A\f» A^ fi^^*^^ »r*i5^. 

^HAe <npe shac /tCn'^f^'T^AVM a a '*- 
cvf^eri&e^H? «J« 4>HBO|>fc amim AJi<« ^c 

A^HAAA't4^^^ AlHAa^ COM AA^S^-^fa 318 8 
109 


si El va calca pre pizma- 


sii nostri. 


Psalom 60 
Summa 


In cest psalom David roaga intaiu pre Dumnezau 


1 
sa-1 pazeasca pre el de goana lui Avesalom, stih 2,3. 


Ca niai nainte inca 1-au izbavit pre el de goa- 


2 
na lui Saul, stih 4. 


Si fagaduiaste ca, de-1 va izbavi, va lauda pre 


3 
numele Lui, stih 9. 


Dupa aceaea, sa mangaie, avand nadeajde ca Duirmezau-i 


4 
va da crairea lui, stih 5,6. 


Mai apoi, roaga pre Dumnezau sa-i mtareasca 


5 
crairea lui si a semintiei lui, mai vartos a lui Hristos. 


Psalomu Dv(d)vu 60 


Stih 
Cantecul lui David dat cantatoriului spre strune 


1 
H^SJ uzi, Dumnezau, strigarea mea! 


2 
Mw^ la aminte rugaciunea mea! 


^^aS De la margenea pamantului 


3 

CATHISMA 


striga-voiu catra Tine, candu-i 


in amaraciune inima mea; spre stin- 


ca nalta du-ma pre mine. 
4 


Ca mi-ai fost mie nadeajde 
si tumu dc tarie de fata pizma- 
5 


silor miei. Lacui-voiu in 
salasul Tau in veac; nadajdui- 
voiu intru ascunsul arepilor Tale. 
6 


Ca Tu, Dumnezau, auzis mga- 
ciunea mea; dat-ai mosia celora ce 
sa tern de numele Tau. 
7 


Dzile spre dzile imparatului ada- 
oge-i-veri si fi-vor anii lui den 
neam pana in neam. 
8 


Lacui-va pana in veac inaintea 
lui Dumnezau; mila si adevar 319 > CK,-: (33 M. €S!^&3 


THSA rOHHTO^HAOAfc, IC4f7H ©ji' (A^UHAf A^H cix: 

uiMtt^T* r^ e n»T^SK%roHi/K aft g: »;, e,r,ni, bi. 

K* H-iJfr^KjL-^ A>tM ^(Tf /f^T«X MUWTOmAfc A»M /^» H»<;% /, S, 3- K'* A^'*^^^ ^*T« A»tti\fK van KA&Art akMTATi-, 
Aan4(. 4W<<r A A-"^ ^Kii^it^t^^K. waaaimha* A)f a^"'^*. ^« C''"* fCvAvMj; B . 
r* 4. 2fc<35 K4S Sfe«3fe ClillK B't^tl irMMAAA <4 H4HHTA aVh Jl^AA^.^»»^ f » 

riMA^f* HIM ruIriMA^** A» «>fn»f»fMAf *0;cV iT- 
G-**^'* Mi^rA^£««c*^^n>f«W^»ftt»M^|T.n»ijH *,4T- 

Cin4HBA Bl^-t^* ^Tf5^K«r»«JI«- 

IHrtC? WAA06»iU BCM 4>« BOH T-Ol^II^A 

A* 
320 8 
110 


gateaste, carele sa pazeasca pre el. 


Asa voiu canla numelui Tau in 


9 
veaci, si voiu plini fagaduinta 


mea den dzi in dzi. Slava. 


Psalom 61 


Mangaie-se intaiu David m cest psalom impro- 
Summa 


tiva gonitorilor, carii era slugile lui Saul, 


si cearta pre ei pentru ca goniia pre el, stih 2, 3, pana 12. 


Mangaie-se cu ceaste 4 lucruri: 


Ca nadeajdea lui easte intru agiutoriul lui Dum- 


1 
nezau, stih 2, 3, 6, 7, 8. 


Ca Duinnezau easte puteamic si-1 va izbavi, stih 12. 


2 
Ca Dumnezau de multe ori S-au aratat bunatatea 


3 
Sa catra el, stih 13. 


Ca Dumnezau easte dirept si va face direptate. 


4 
Dupa aceastea, da invatatura oamenilor lui Dumnezeu, 


de pre ceaste 5 lucmri: 


Sa sa nadajduiasca spre Dumnezau, stih 9. 


1 

CATHISMA 
2 


Sa-s vearse inima sa naintea lui Dumnezau, ru- 
gandu-sa si plangandu-sa de supararile lor, stih 9. 
3 


Sa nu-s puie nadeajdea intru oameni, stih 3. 
4 


Sa nu sa nadajduiasca in presurari si in rapiri, stih 11. 
5 


Sa n-aiba nadeajde intru bogatie. 
Stih 


PsalomlDv(d)vu 61 
1 


Cantecul lui David dat cantatoriului celui mai mare 

spre idithum 
2 
fl^H umai intru Dumnezau sa o- 
|ffi|i dihneaste sufletul mieu, 
[£Sl1| ca de la Elu-i spasenia mea. 
3 


Numai Elu-i stinca mea si spase- 
nia mea, inaltatoriul mieu; pentru 
aceaea nu ma voiu luneca foarte. 
4 


Pana cand vet lesui fiete pre 
cine? Omorat vet fi voi tot: ca 
un pareate plecat si ca un gard 321 ^ r SSSdfe w. d&d5 


/ 4r< ft er A^CHH? B'if CAI^H /^HJniKT-yA ASM «HH. 
^O^ff<Ag> MOCT-fV. H^A\AH ^C Ml'^j 7 • •• w V 
AAAS3C 

J^ 4'f ACf& ev" g ascSfe K?' asas .^ 4r 


Ui« «S^I» <{ifVi tJwiAAfHHAO|i»:» A\MnH^ 
He y^CK^AAn-XHJK A\AM HttfOf H A^^<|»H 

^e <ȣGOffc A\VAt^M cor'at^sHAe^. M^Bi*- 
, <£>AAn73L rfiM\S^ACM^»a^3- A^ A<>^w 

•f- A & O lA Ly i"*- 322 V 8 
111 


surpat. Numai ce sa sfa- 


5 
tuiesc ca sa nu sa inalte, ce sa fie 


oborat; iubasc minciuni, cu rostul 


sau blagoslovesc, si cu inima blastama. 


Insa numai lui Duinnezau pleaca- 


6 
te, sufletul inieu, ca de la Hlu-i 


nadeajdea mea. Ca L'lu-i* stinca 


7 


*Dumnedz<a>u 


inea si spasenia mea, inallimea inea; 


nu ma voiu clati. In Dumnezeu-i 


8 
spasenia mea si slava mea; stinca* 
*Dumnedzau 


tariei meale si nadeajdea mea 


in [)umnezau-i. Nadajduiti 


9 
Tntru El in toata vreamea, o, oa- 


meni, varsati inaintea Lui ini- 


ma voastra, ca Dumnezau-i agiu- 


toriul noslm. Numai desar- 


10 

CATHISMA 


tie sant rii<i> oamenilor, minciu- 


*boiarilor 
nosi-s fii<i> barbatului*; de s-ara pa- 
ne in cumpana, mai iusori ara fi 
decat desertia. 


lov 34:11; Prov. 


11 


Nu va nadajduireti in presurare si 


24:12; ler. 32:19; 
in rapire, nu fireti indeserli; 


lezec. 7:27;33:20; 
de sa vor multi bogatiile, nu va 


Mai. 16:27; Rom. 
puneti inima spre eale. 


2:6; 2 Cor. 5:10; 


12 


() data grai Dumnezau, de doao 


Rfcs. 6:8; Colas. 
ori o am auzit, ca Dumnezau-i 


3:25; 1 Pelm 17; 


13 


putearnic. Si ca-i a Ta, Doam- 


Apoc. 22:12 
ne, mila, ca Tu dai fietecui 
dupa fapta lui. 

Psalom 62 

In cest psalom David sa roaga si sa mangaie intru Dum- 
nezau; ca fugind de fata lui Saul, rataciia in pus- 323 cSS3l5 n. cfSSfe f*> ^ 3S ^vf €C«T" «»AA\»ia* n&CTJff* CiffTO Iflff 
<»>•*<> X. A^ An* . i^C£J/9i. ICA t-X n»fff J £• A- 

U, 

r. 

A' 

^* 
4 . ► Al 6< •"^jfij If n if A ) 36S3S K^ Sf52i5 


»r*fer/^ TA fllH CAABA TA • 

]{.* AAAM C^H-^H A\HAA HTA A« »<''^Ti. 

&f/AfiA:y nfMnrps At 'KA A-iAATe&o ne- 

^ ' "' ^ -If - 

j|UI^ »r« BOH KArSH 4>wTf X fiimL^A 
AAA , ^ {i5?A\f Af rr-a^ j>^A"K^ABO« 
AA'llt^Aff AA»lrAf • K* A€ re-X«HAA€ 

ll|H A« •VMCOAfe f** yfwnAS C5<|>A€'rJiAt 

/ . y ' >■ "^c^ '»' ■**■ «^ *^ •' ^ ^ 

A\ffK» OIHKS ©VtHf A« ESKSJpit AA/^Xw 
^Tpi^ AllJef H^qr5^j>MA€ A\^A€:, tilH /fv- 

nfCBcrtfHAc AA^Ac A« Hftnnr/A A\;fw r**- 

A€CfC5 A^ "THHt • K"* **« it^OCTfe A_ /» .*««■ /»/ 


IV4 A( 324 3- ■fl 8 
112 


tia ludeei si sa ruga lui Dumnezeu sa-i dea slo- 
Summa 


bozie, sa poata mearge in cortul lui Dumnezau, spre 


slujba dumnezeiasca, den 2 stih, pana 9. 


Sa mangaie cu nadeajde buna, ca va avea savarsit 


bun, stih 9, nadeajdea puindu-s in ceaste 4 lucruri: 


Intaiu, ca-1 va tinea pre el Dumnezeu, stih 9. 


1 
Ca va piarde pre pizmasii lui, stih 10, 11. 


2 
Ca-1 va radica pre el spre craire, stih 12. 


3 
Ca sa vor rusina toti pizmasii lui. 


4 
Psalomii Dv(d)vf 62 


Cantecul lui David cand era in pustia ludeei 


Stih 


1 Sam. 25:14,15 


-^^» oamne, Dumnedzaul mieu, dins de 


1 
O'^raii dimeneata Te caut. De Ti- 


Bj^y ne insatosaza sufletul 


mieu, doreasie de Ime tmpul mieu 


in cest pamant pustiiu, sacetos si 


lara de ape. Asea, ca sa pri- 


2 
vesc inlru sfintia* Ta, sa vaz pu- 
*cortul CATHISMA 


tearea Ta si slava Ta. 
3 


Ca mai buna-i mila Ta decat 
viata, pentru aceaea lauda-Te-vor pre 
Tine usnele meale. 
4 


Asea Te voiu blagoslovi intru viata 
mea; in numele Tau radica-voiu 
5 


manule meale. Ca de grasime 
si de unsoare sa implu sufletul 
mieu, si cu usne de bucurie lauda 
pre Tine rostul mieu. 
6 


Cand mi-aduc aminte de Tine 
intru asternuturile meale, si in 
prevegherile meale de noaptea ma gan- 
7 


descu de Tine. Ca ai fost a- 
giutoriu mie, si in umbra arepilor 
S 


Tale bucuru-ma. Lipitu-s-au 325 -1- CS>% M* • u^dfS T^. n'i^v-xHT'JSASfi • Aaulu soft Ah 

AnHAO|>& • t^f^ KfAHA& SC. •v /ff K"* «■*&* AcT^'n* rVj>A "iCACf A. te rjl ICX yfr-rXM (t 0O<tr A asm I AA«<X KA «IA HaCXSAfKJS. 
Af nMA«4Ul7H ASH iUN A' C04N4 A tM C^SfA^-jOlH A* *^* 

v'i\h tJ^'i'TuntHAOfh A}in, j^^^li^ c^n-inm.-, h. AWni Af Bl fn. AAIK4I QVmm^:] I ! 3feCfe K^^: C3St5S 


•sr A < 

s . r. BA ni HT^^fircTfy eV AWlCfifjIH. 

/^TtHj, KlBOA^AOffc (TAk TOT (ndf nT^f^ffAk niBN^ 
HOSAilHAOf&7 C^ Ay €• ^7^9 K'il HHHAAA AO«& 

«A5/f^TT^MT ^fElUTATf^C^e. il? ^^ {<l (% AAV 

A-^ fvTOATA(. fifXAAiK t(AO04 Hf SKN9H A tit, % IS- 

ila A» ritHTf* Kl«J|>XAOUl*. ^ il,e» K'»/^SA* 

An'i\*.fJLt ntff aauVh, % 3. Ay^v llfhTf^ k% Ci 

, ',7/ a ~V •" ' * tV 

«blTa((K& >tv'T';« A(ICKH(y • 

nnAfiJiui'^A^ti nL^'^iiis Suiiu^ 

BHKA'^HnAO|)f» ^ tilH AG AA^^^f'^ ^^^ 

fc»£»rofMAOfi» M«^Hf?«rATre : 
AA/A KA^irt 326 3 8 
113 


sufletul mieu de Tine, iara di- 


reapta Ta ma razima. 


Iara ceia ce cauta a piarde sufle- 


9 
tul mieu Tntra-vor in dedesuptul 


pamantului. Dati vor fi 


10 
in manule armeei, fi-vor partea* vul- 
*ma<n>carea 


pilor! Iara craiul ve- 


seli-se-va intru Dumnedzau , lau- 


11 
da-sa-va tot cela ce sa gioara pre El. 


Ca sa va astupa gura celora ce gra- 


12 
lescu nunciuni. 


Psaloni 63 


In cest psajom cuprinde 2 lucruri: 
Summa 


intai, rugaciunea; dupa aceaea, mangaiarea lui David; 


ca intai sa roaga lui Dumnezau ca sa-1 izbavasca 


de pizmasii lui si de goana lui Saul si de sfa- 


tul sfeatnicilor lui, din 2 stih, pana 8. CATHISMA 
1 

2 

3 


Dupa aceaea, sa mangaie, avand nadeajde ca-1 va izba- 
vi Dumnezau pre el, iara pre pizmasii lui piarde-i- 
va pentm ceaste 6 lucruri: 

Intai, ca voia lor sta tot spre piarderea nevi- 
novatilor, stih 4, 5. A 2, ca ininia lor 
s-au intarit in raotate, stih 6. A 3, ca sa lau- 
da in toata vreamea celor nevinovat, stih 6. 

A 4, pentm ca-s falos. A 5, ca imbla 
a piarde pre altii, stih 7. A 6, pentm ca sa 
sfatuiesc inlru ascunsu. 

PsalomT Dv(d)vu 63 

Cantecul lui David dat dascalului cantatorilor 
W|ffl5J uzi, Doamne, glasul mieu 
^^^ in ragaciunea mea; de frica 
&.raiJ pizmasului pazeaste viata 
mea! Ascunde-ma de sfatul 
viclcanilor si de adunarea ia- 
catorilor-nedireptate . 327 4 cfe;^ ^- Sfc^ K Apsis AfK&5i?;«- KAW Af-Vi^ AHAAKA 

fiAT-^Afc, ^A^rCAC^ CAOKOA^C C'^V*' 
A'T'iifCfCt Mli'c K^B-iH^ BHICA^^f^ 

rptecfcfc A^ AAti^pHAc AtK^we lun 3M 

<^*^f ^ JA5fcA€ AO{>I. . ^ ^ /A« 


H. J cSbcSfe ds^ ^IM &O0& &^, y*. fi#^^ . Uj^ «»x,Tf A^al 


££C£AHC<^SA A"(>^"^^^ >^g8^AAHSA3» 

UIH CKfiC^fc A*1.V/^A »rOI^H t« 
K^ HMHA/i;i^^AHf'fe'nT^ • •ww S«* ?^?^ 
•*^^ 


•i«H* •^^ K^.9e 328 ^ 8 Carii-s ascutira ca o arma limba 
sa, trasara sageata sa - cuvant amar 
ca sa sageate intru ascunsu nevino- 
vatul; indegraba sloboade sage- 
tile, si nu sa tern. 

Intaresc sie cuvant vie lean, 
graiesc de laturile ascunse si zic: 
„Cine va vedea pre ei?" 

Ispitira faradelegile si is- 
pravira ispita ispitita si 
adancul inimiei fietecaruia. 

Si sageta intr-insii Dumnezau 
sageata indegraba, numaidecat 
fura ranele lor. 

Si sa impiedecara insis cu 
limbile lor, fugi-vor toti ca- 114 Ps. 11:2 10 rii vor vedea. Si sa temu- 
ra toti oamenii, si vestrra 
lucrul lui Dumnezau, si lucrul 
Lui inteleasera. 

Veseli-sa-va direptul in Domnul 
si va nadajdui intru El, 
si sa vor lauda toti cei 
cu inima direapta. 
Slava. tt ^HH» 


I H t* ^^ 329 (i-i yj^TlH, niHTt^ K%A)^ AiK)f^TAVh f J^f XTMMA AOf £. . 

4»ic^^nL nitffipfky T, H, X- _ ^p^yTi't^'rfiKA o. Qxmm^: -1 
arefe Kr. ^2fe "©~S3 le M"t:^ KAA* A^HC AAA*- 

M.^! /^ G'^^o"'*^" M"* M"*"* A» 

fC»i»T^7^ T'HMff BHHf "TO'Tfc rrpynyAfc - 

i€ rpcto^AfA€ HOCT'fffTsAf KVo'zqetfi • 

CpfpHf H'rSH nj>€ KAf€At R^ AA^I^t 
ClffflA fi€M n^lHAAHsr fic" cXA-i&A^/SwCK:*- 

/^nfHrr4>OAp»XAf I'AAe: ti^'ryfAneao 

A« K^H^TAT/SW fCACfH7AAC:? Uj" A* «<|>H^ 

HOACTfCj, H'^A'^A'^ nrXnrspo AAA^i^ff- 330 f- Cathisma 9 Vii konecu 
Psalom 64 

Acest psalom sa cheama harnic, pentru ca in- 
tru acesta dau har oamenii lui Israil lui Dum- 
nezau pentru multe bunatati trupesti si su- 
fletesti, mai vartos pentru ceaste 6 lucruri: 
intai, pentru ca au ascultat rugaciunea lor, 
stih 2,3,6. A 2, pentru ca iarta paca- 
tele lor, stih 4. A3, pentru c-au randuit 
intre ei cinul dumnezeiescu, cu cuviinta, stih 5. 

A 4, ca intareaste tara lor, stih 7. 

A 5, pentru c-au asezat pizmasii lor si le-au 
iacut pace lor, stih 8,9. A 6, pentru c-au 
facut pamantul lor roditoriu, stih 10 i pro(c). 
PsalomI Dv(d)vu 64 
Dat dascalului cantatorilor, psalomul. Cantecul 
lui David Stih 
1 115 Summa CATHISMA 
2 


i 


^ ie Ti sa cade, Doamne, lauda 


M 


^ in Sion si Tie Ti sa da 


lagaduinta (in lerusalim). 
3 


Asculti rugaciunea, pentru aceaea 
catra Tine vine tot trupul. 
4 


Faptele nedireapte invancura-ne; 
ce gresealele noastre Tu le curatesti. 
5 


Fericilu-i pre carele vei aleage 
si-1 vei priimi sa se salasluiasca 
in pritfoarale Tale. Satura-ne-vom 
de bunatatea casei Tale si de sfin- 
tiile beseareciei Tale. 
6 


Groaznice raspunzi noao in di- 
reptatea Ta, o, Dumnezaul spaseniei 
noastre, nadeajdea tuturor margi- 
nilor pamantului si acelora 331 i:l- 2fc^B A- cSSCJS fSi *r*fe:p/9W TA 9 KAOeA€ T'EM >1s.1«CS fCS 

njH Ci TfAAt A-XKaHnropiM AAAfiUH. 
HHAO n»iA,\'2.TSA>S« /ij,€ CtirteAC "TAAf:, 

C£IH AAH A/^»Z.ntfl»r :» ^COr^llH'TSAAH 

^M A^^^- f^^A a5^k ^a\h<c e(£yf^nA>^ 
r-iTTiiiiH np« e^*»- KP'*<A*^* asm X 

AC A^inH LUH ffjAI A* fCAJ^* HAOiW np« i 
UPAA^^* A&n Uiff A>i4LVH KS nofiCH A-^^ ] «1A04f •I ^tecfS K?i SfccSSS nAOAC^UIH^CAKCI^H ^O^Va Ad»f - 

tOK rcxp»^o«Ae nrAA« nnrc^iw rjtcH.w* . 

UtiKX^ n^« C&AAUiCAC n»»«VOfHAO|i. 

n^c'ri"cH:,tiU^ A\r£r^f MAC K^E^KXj>iV ^- 

/fvi««T Y-'^o A**^ /C'*** ASM x/mh^-k /».tikm hxaaVa 
' — ^»- ' «- ^ * ,5-. , , ti > » «. ■»■ 

ABA^ n«OKi n»T9lf KX A48 H^fflBMT A/MH^I J.i AAU 

n«« HtTAAVAk A8K jHAfc Bin n#» TOHB ICffUHHlH fB JIA 
X-*?* A8M AMN^X nfTfS ICXGI8 AAITXHT& J^fnH<AAA 
(*j7h AOfKl yf^TlMICxaV M<C»Bm' Af r»D<;^ nH<AA4 332 Fi ^■. 9 
116 


ce-s pre mare departe. 


Cela ce intaresti muntii cu pu- 


7 
tearea Ta, Carele Te-ai incinsu cu 


tarie. Cela ce incetezi su- 


8 
netul marilor, sunetul valu- 


rilor lor, rapstirea limbilor. 


Si sa tem lacuitorii margi- 


9 
nilor pamantului de seamnele Tale. 


Veselesti iesitul dimenetiei si 


seriei. Cercetat-ai pamantul 


10 
si 1-ai adapat, imbogatitu-1-ai 


din destul; raul lui Dumnezeu sa implu 


de ape; gatesli hrana lor, ca asea 


gatesti pre el. Brazdele lui 


11 
le adapi si faci de cade ploaie pre 


brazdele lui; si-1 moi cu povoiu de CATHISMA 


Summa 


12 
13 
14 

1 

2 


ploaie si blagoslovesti rodul lui. 

Cununi anul cu bunatatea Ta 
si cararile Tale pica grasime. 

Pica pre salasele pastorilor 
pustiei si magurile cu bucurie in- 
cingu-sa. !mbraca-se pasunea cu 
oi si vaile sa acoperira cu grau 
(pentru ce) striga si canta. 

PsalomI Dv(d)vu 65 

!n cest psalom dau bar lui Dumnezau intaiu neamul 
lui Israil, penlru ca i-au mantuit de pizmasii lor, 
stih 1 , pana 13. Dupa aceaea, da bar si 
David proroc pentru ca 1-au izbavit Dumnezau de mul- 
ta perire, stih 13. Pentru aceaea indeamna David 
pre neamul lui Israil si pre toti crestinii sa dea 
bar pentru ca i-au mantuit de pizma- 
sii lor: Intaiu, ca i-au izbavit de groaza pizma- 
silor, stih 3. I-au contenit, sa nu le faca rau. 333 -f 1 a.*. •*3f: 215 .tfa> '•X- '-- ..^ «^ / *«" ,»/ ^ "»" ^ /< ' 

GH-, *» 3- K^ laXAAlTSMTfc Tl«l eK A* AA«AT« •XtO 

•ria liAffAi A A^stntt QHnnMAmm Ao^r? A? «7 '^fy »'• 

^ * ^ , - 

&:«.. tf 2SA%eAaH ash? a^MI caab:^ 

<•* fcinr^cfc A^^4^?*i'^0UJAnrtf ASicd^. 
^HA€ TAAfJrifMnrfx A\t|>Hp^ nsnrcf icH 

TAAf :, A\'S«l't til* ntl^rAAAtCJIH nr-itf . 

Ot^H A'ilCXH'rOlIM n»XAA?iH«T'»ABff ^. f-S'' fi*. 
r . npH <^ic 

^If^UI 41 ■■^' 1 vc« ha: tjfedfS IK a: 


fifeMM m BCA« J*^- 

^waSWcVa AX« K«X*r#:»^ 4>«" CVAAk<KH_ 

RHeV/eCuif K^nW-V^f >ffl «A yKR^Kt. , 

OKiff AXH cnH AHCff ntf«ft««ci^^A'*- 
o «• -■ «^ ^^^ /» <r» >< /» «-«4» • H 
rtl-MHllH HaTCCaO ^M'ilJA /tyTf X ««H. 

RA^fiHilH AHSM nf r A-^^MS-iXA HO- 

aaW/^o* A5i«. K^/«Ae aV n^ct t^s^'i^Ae. 

»T>^At MOCTf ^ y^&lAf^»- =- K«H HA^ ATL. 
CATt e*iCe A^HCie tTrttOAe'lAC HOt«Vf€- ta.". F 334 -1. 9 
117 


slih 3. Pentru ca au trecut pre mai marii lor 


3 
pren mare si pren apa lordanului, cu picioarele ne- 


udate, stih 6. Pentru ca-i pazeaste si-i soco- 


4 
teaste in toata vreamea, prevind cu ochii Lui spre 


ei, stih 7. Ca i-au mantuit pre ei de multe rao- 


5 
tat carele au adus pre ei pizmasii lor, stih 9, 10, 11, 12. 


PsalomT Dv(d)vu 65 
Unii zic ca „De 


Psalomul cantarii lui David dat dascalului cantarii 


Stih 


Inviere", pentru ca 


P^j^l antati Doinnului tot pa- 


1 


i-au trecut prin 


ipBw mantul. Cantati sla- 


2 


fundul mariei si au 


l^si va numelui Lui, dat slava 
samnat tnvierea 


laudei Lui. Ziceti lui EXimne- 


3 
zau: Catu-s de mfricosate lucru- 


rile Tale! Pentru marirea puteriei 


Tale mant Tie pizmasii Tai! 


Toti lacuitorii pamantului 


4 
pleca-se-vor Tie si vor canta Tie cante<ce> CATfflSMA 
5 


numelui Tau* . Venit si vedet lu- 


*de sus 
crurile lui Dumnezeu, catu-i de-nfricosat 
in lucrul Lui catra fii<i> oameni- 


Ex. 14:28; los. 3:4 


6 


lor! Intoarce marea in uscat, 


*neude 
pren rau trecura cu picioarele*; acolea 
ne-am veselit intm El. 
7 


Biruiaste cu putearea Sa in veac, 
ochii Lui spre limbi privescu, inda- 
ratnicii nu se vor inalta intru sine. 
8 


Blagosloviti, limbi, pre Dumnedzaul nos- 
tru; si faceti sa se auza glasul 
9 


laudei Lui: Carele au pus sufle- 
tul nostru in viata si n-au la- 
sat sa se lunece picioarile noastre. 
10 


Ca ne-ai ispitit pre noi, Doamne, 
ispititu-ne-ai cu foe, cum sa is- >j5 "Cfc K^^^- 35 A. 


Ai 61 n rife H© >t>•<v\?^£;5^^ s_o am yjvitfcs k-X ck'X- 
*rfAc#A\ yJ^4>of<■«' HIM /K. 4ri;i;. tun hts:« 

KA(A TA K5 fKeeT-SC^ABOM £11* <|i»Z- 
ri,A^i%/tHllHA€ AAjMAt * }^Ap€A€ A £tJ X' 

F'i^JSHnrfc OWCHfAC AanBTAC:* lOH AX rpt« 
H»r pO«T'&A AAI£$:». yfwnrpS rfftTKTA A\/«W. 

/K'ip'T'B^ rfA<;R fiOH jf^t\nMi^A iiteics 
ciiff BOM enVnc C 'rV'^ri^fOft 'reA\'i_ e* 9>l —z — ? QmmMMi 


«' 4.1 K, SI3S55 kTs ^c^ rSOA A^i^ AAA rT-fMrAnr?- CCiif d>a vf^H'Z^ 
tlAnr g^e AHEA AAj9i. ♦ G"f«^ CHTf "*C»£- 

AAA AA/K7 HAAAA fiOS'T AS>ffl fUC AAHHC 

AA^H&A . ^c aa:*. Aa>M AA^"<'*^ 

(IJH A&iv AAAtl>T'€ PAAC&A oVr'X'inKffM 
AA't^Atf* ^ArilM»r A-^^WS**: iCAffA 

H^Ain*z/^:^ j|WrZi«tt-<^ aaA:» hhic a>^_ 

(JV AAHAA CA A*^^ AAHHg ^ I sr i' il A iVi. A :r^ 

/f^TIKT •f'^Att ICJJjI^MtOailM A* Ml?/V»8At Kin iHAft |0 

«. ' / o**.^ / <l or- — •-• »- 

♦ ITX AAHA* KlTf * ©» TOHH AAfUlfH AiH ^t^»» tVi 

* , -f ,7 ' ' -V / * »•« «. <?- , 'r y 336 9 
118 


piteaste argintul. Duseases 


11 
pre noi in mreaje si ai incinsu cu scar- 


be mijloacele noastre. F*useases 


12 
oameni spre capetele noastre, in- 


trasem in foe si in apa si ne-ai 


scos in loc de rapaos. Intra -voiu in 


13 
casa Ta cu jerve, da-voiu Tie fa- 


gaduintile meale Carele au fa- 


14 
gaduit usnele meale si au gra- 


it rostul mieu, intru grija mea. 


Jartva grasa voiu inalta Tie, cu 


15 
inirosenie de berbeci, jertvi-voiu Tie 


boi si tapi. Venit, auziti. 


16 
si voiu spune (tuturor tema- 


torilor de Dumnedzau) ce au facut 


cu sufletul mieu. Catra El cu 


17 

CATHISMA 


gura mea am strigat, si fu inal- 
18 


tat de limba mea. Spre stramba- 

tate s-am vrut cauta intru ini- 

ma mea, nu m-au vrut auzi pre mine 
19 


Domnul. Ce ma auzi EXimnezau 
si luo aminte glasul mgaciuniei 
20 


meale. Blagoslovit - Dumnedzau, Carele 
nu lepada rugaciunea mea, nice luo 
mila Sa de la mine. 

Psalom 66 


Summa 
In cest psalom credinciosii den neamul lui Israil roa- 
ga pre Dumnezau sa le faca lor bine si sa-S a- 
rate catra ei mila Sa, stih 2,7,8, 
1 


pentm ceaste 4 lucmii: Intai, ca de-S va a- 
rata mila catra ei, toti alesii Lui dentre pa- 


*si direptatea 
gani vor cunoaste si vor lua aminte bunatatea* 
2 


Lui, stih 3, 5. Ca toti credinciosii, vazand bu- 
natatea lui Dumnezau, vor da har Lui, stih 4, 6. 337 n3 tfeSfe jT- dfeSfS K-i «i»offc b/i«/»I niKT#a AHfin-rXT^ a^h a^Xhs^I T. 
«r« r»«f oiH k'/<|»|h»c* ^TtxtKX. . j ^ II fX- 


^;k <f>Ai4A T'Ai* cnj€ *t^!^ ^ , ^ 

iAA€>«HA^Hf^A»l.>^AAaOffe OOC ^TftHf 

ttUM itfiO l&eeCAM AMGHAC^ fC»*. BCM l^«^- 
IA€KA a5AA\eitlH /t^ A"?^^*'*"^^"*!* ''^"-' _^ Ai^vlOyf ~ £1 r ^-f^h (£1 Hi AA 
QV^Mo: Ap K^ OS^jtS A^Afc «»£^^ CABHMffiA nfC HOW A<>"^^=' nt^A^iH «'h% o, 5^, F, A- 4.»^ ^>^n* -Ji?** 
4:Axit* npriXfcT*H« i-^aaVa* n^* ^aah^^X m^fjf 

Aoffc, mtJebitf wK^^eH /f^ToAT j»KA#, A"^e;'n^M'• 
J|, r":, rifP'Ttyi A^/«<'^^'^*M'f'*^ t BH tAOgO<Hf^ 

B'tA^j!' 338 9 
119 


Ca sa vor bucura pentru direptatea lui Dumnedzau, 
stih 5. Ca vor lauda pre Dumnezau, slujindu-I cu fap- 
te bune si cu frica fiiasca. 


3 

4 
Psalom 66 

Psalomul si cantecul lui David, dat dascalului 
cantatorilor spre lauta 
|i^P oamne, miluiaste-ne pre noi si 
l^Hlj blagosloveaste pre noi; lumdnea- 
jlie^ za fata Ta spre noi*. 


Stih 

1 

2 

3 
4 


*si ne miluiaste 


Sa cunoasca spre pamant calea 
Ta si intru toate limbile, spasenia Ta. 

Atunce Te vor lauda pre Tine oa- 
menii, Doamne, lauda-vor pre Tine 


toti oamenii. Bucura-sa-vor 
si sa vor veseli limbile, ca vei giu- 
deca oamenii in direptate si lim- 
bile pre pamant le veri indirepta. 


5 

CATHISMA 


Summa 


6 

7 

8 

1 


Lauda-vor pre Tine oamenii, Doamne, 
lauda-vor pre Tine tot oamenii. 

Atunci pamantui da-s-va ro- 
dul sau; blagoslovi-ne-va pre noi Domnul 
Dumnezaul nostm. 

Blagoslovi-ne-va pre noi Dumnezau si a- 
tunci teame-sa-vor de El toa- 
te marginile pamantului. Slava. 

Psalom 67 

David s-au mdemnat spre scrisoarea cestui psalom 
din ducerea chivotului in cetatea lui David, cum 
sa arata in stih 2, 25, 5, 6. Pentm aceaea, 
lauda David pre Dumnezau pentru izbandirea spre 
pizmasii sai, stih 2,3,4. A 2: dupa aceaea, 
indeamna pre israilteani sa laude pre Dumnezau pentm 
bunatatile Lui carele au facut cu mai marii 
lor si face cu ei in toate zile, din 5, pana 14. 

A 3, proroceaste de rascumpararea si slobozirea 339 dtS 3fe iT- tSfe^fe 1 MHr%}£ tUTtil K% AlK/^Ctp* -^Ti>^ e«tB» C^sfSf, 31- 
^i Aif-C icx 6« ^t^Toarf 3MA« - ^^?3^^ Hff^^'y 

Kv8ciT^A4 /KTlT-iT-f- aWh, cV K«:» KS XV 
aaah-Tm A5fM , c, a4. ^ J[,r», ncJtT** A» jiff* 

KlA^-^f't^ mr-lMHAOf*:? C? AS- ^ tij '*'' ^ »/^*'^lL'*' 
CAT* AiTeMA* t^ Ai/A« rf^^/Wir<%^y C,Ar,AA,A#. 


SA i r- •lr<4AeAAfc^ e ^3b K^r- a&efe 
J^'SW T a^H A C| «. 

KlMT'ALEfff aSTm AaAM<1;K, fC-irTJlM 
SiWC/lSH Agin: yyvM'^HAq O pC *f CAA "f/fli 7 340 f 9 
120 


neamului lui Israil, stih 14, 15. A 4, lauda pre 
Dumnczau pentru ca lacuiaste intru eis, stih 16, 17. 

A 5 , iara lauda pre Dumnezau pentru ca i-au 
dat lui biruinta impreuna si proroceaste despre 
biruinta lui Hristos si de suirea Lui in ceriu, stih 18, 19. 

A 6, lauda pre Dumnezau pentru bunatatea 
ce facea cu ei in toate zile. A 7. proroceaste 
despre biruinta israilteanilor, stih 22, 23, 24. 

A 8, da lauda lui Dumnezau pentru ca au dus 
chivotul in cetatea lui, stih 25, 26. 

A 9, indeamna pre israilteani sa laude pre Dum- 
nezau, stih 27, 28. A 10, proroceaste despre 
taria biruintii israilteanilor si roaga Dumnezau 
pentm ea, stih 29. All, proroceaste de-mpara- 
tia israilteanilor si de chemarea limbilor, stih 30. 

A 12, roaga-sa iui Dumnczau sa sfarsasca piz- 
masii lui, stih 31, A 13, proroceaste despre 
chemarea paganiior, stih 32. A 14, indeamna 
toate limbile sa laude pre Dumnezau, stih 33, 34, 35. 

A 15, lauda pre Dumnezau; si asea sfarseas- 
te acest psalom. CATHISMA 
Stih 


Psalomu Dv(d)vu 67 


Num. 10:35 


1 


Psalmul si cantecul lui David dat dascalului 
-1. cantarilor 
2 


^^^ coale-Sa Dumnezau si ra- 
OmJ sipasca-sa pizmasii Lui, si 
** — ^ sa fuga de fata Lui ceia ce-L 
3 


urascu pre LI. Cum sa ra- 
sipeaste fumul, rasipi-i-vei pre ei. 
Cum sa topeaste ceara de fata 
focului, asa vor peri pacato- 
sii de fata lui Dumnezau. 
4 


Iara dereptii sa vor veseli si 
sa vor bucura inaintea lui Dum- 
nezau; si sa vor bucura cu bucurie. 
5 


Cantati lui Dumnezau, cantati 
numelui Lui! Inaltat pre Cela ce-au 341 f j5^A^rt-^^'&^ASH A5H IfJAA^. ^ ^ 1» (XT* 
AA*f S i <K4 A- I lUtltKA r 


Cfcc^ *• — 

rdv-, 

Tl KIT 
KT-A ^"^ 

t/a»- 

UlM^Ki A 

hTa. ^< •» '^^^pA\A HTA AiKs'/fttfic >^'^rpV^/^:» vL- 
ro'^/./wV'fe^M AcniATp:*^ <i>«scn ka ApH. 

RMAC nOpXAAEXAXM ApM^HtlMT* ^ MiM 
AK»ipX/A ApHllMAe e»iK1" AlCOOeprtTC K& 
X/aV?!. PAACCHI.- K'iHA'* B* f*- 

C<f»HCA AT^Crr nXT-rt p HHK- » A nf£ Kf^'^ %H»A i. 142 + 9 
121 


suit spre ceriuri, Domn easte numele 
Lui; si bucurati-va inaintea Lui. 
Tata-i saracilor si giudecatoriu 


6 


vaduolor; Dumnezau-i in salasul 
sfant al Sau. Dumnezau-i 


7 


Carele salasluiaste pre cei singuri* 
*ce sant fara fameaie. 


ei 


in fameaie** si scoate prinsii 
dobandesc fameaie 
den prinsoare, iara indaraptnicii 
**in casa 
vor salaslui in loc secetos. 
Dumnezau , cand iesiiai inaintea 


8 


oamenilor Tai, cand imblai in pustie, 
pamantul sa cutremura, in- 


9 


Ex. 35: 18 
ca si ceriurile picara de la fata 
lui Dumnezau, Sinaie - inca de fata 
Dumnezaului lui Israil. 
Ploaie destula dedes, Doamne, spre 


10 CATHISMA 


ocina Ta; savai ca au fost slabi- 


ta, Tu ai intarit pre ea. 
11 


Turma Ta lacuiaste intru ea, ga- 
titu-o-ai den bunatatea Ta suruma- 
12 


nului, Doamne. Domnul dea- 
de cuvant; acelora care vestiia 


*intelegu-sa muierile ce canta 


13 


era sireag* mare. Craii si- 


candu balu David pre Goliath 
reagurilor fugira, fugira; se- 


Jud. 15:25 
zatoarea acasa imparti dobanda. 
14 


Savai ca vet dormi inlre doao 


**scarba si jelania 
gramazi** de piatra, fi-vet ca ari- 
pile porumbului argentite si 
a camia aripile sant acoperite cu 
aur galben. Cand va ras- 
fira Atotputearnicul pre craii 
in acel pamant, fi-vei albu ca 343 4, * 


CJLJCJO its 

l<i.X 


II m nrfS *ie ti.nrAn A/%Xtnift ks A^.^_ rcApeAE npfi$o4^/^ nsHCJiv^ com ASAtut A^P^fJt* V rt Hsa e»a AZicWracica^ y^cZAAOU^ a5^ A^«<^' ^K3. 


M4A r^ 


B JITh" 

1 

Kr: ^135^ ;C/:- tea >cr '^A IC{ «!£ : CfJH A^"^A*» S AAH^C^ «e C*COA_ 
^eSBA O A pOCM KAnCTCAC ntlAAAtliflAO 

nrOCWA^H «f yf-ICTA yfvntlCATeAC CAA- 
^At^ \ ^wVAfc:» A^fi'**^"^ yjCo-OAf- TT'CnHMOf^At T'iV >|<^«'aMyC^ UJH AM- ■^ »/ 


*-^ CA fCXKHAOft n7»iM^ A^ «'»MI,1CA£ Rfi- 
A\AlXtHAO|t fliH A^ e" - ^ 

g'K^^o;^ ;^A'ifHAe TAAr W A-^^"^- 
^^4.)^ :>- ^CAVCA-afflAC JLACHe4:«7iHA^I4 A,. I t i 344 t!. 9 
122 


omatul in Salmon. 


Muntele lui Dumnezau-i ca mun- 


16 
tele lui Bajan: munte nalt, ca 


muntele lui Bajan*. 
*Vasaan, 


Pentru ce saltat. munti cu ma- 


17 


gras, nalt. 


guri? Acesta-i munte intru carele 
vestit 


pohti Dumnazau sa lacuiasca; si 


Domnul va lacui intru el in veac. 


Carale lui Dumnezau sant doao- 


18 
zeci de mii, mii de ingeri. Dum- 


nezeu-i intre ei, ca in Sinaie, in sfmtie. 


Suit-ai in naltime si duses 


19 
prinsoarea prinsa si luas daruri 


spre oameni*; inca si pre indarap- 
Efes. 4:8 


nici sa lacuiasca in salasul lui Dumnezeu. 


Blagoslovitu-i Domnul, Carele ne da 


20 


*impartis Num. 21:23; 
Ex. 14:3 21 

22 

23 
24 

25 CATHISMA in toate dzilele bunatate. Dumne- 
zau-i spasenia noastra. 

Dumnezau noao ni-e Dumnezau spase- 
nie; si Domnul Dumnezeu ne scoa- 
te den moarte. Insa Dumne- 
zeu va zdrobi capetele pizmasilor 
Sai, creastetul cu pam imbla- 
toriului neincetat in pacatele sale. 

Dzise Domnul: ,J3en Vasan intoar- 
ce-voiu pre ai Miei, aduce-i-voiu den a- 
dancul mariei Sa se incmn- 
te picioml tau in sange si lim- 
ba canilor tai, den sangele piz- 
masilor si den ei". 

Vazura Imblarile Tale, o, Dumne- 
zau, imblarile Dumnezaului 345 T tS^ CAJr ^' CJU 5te SKr. K3 ICH KApett r»i*r«i4M ^c H3BOf sAfe. a<sh |a*». 

jIicOAA S^A jgcHIAAAHMt "ie^f^ A\HiC5» tt V ^' ^ 

A r •>c — • 

o, itr - HA At I ^5Cfe 


AA 


AS AT AA Af AS liiflAC »rXpAAAn^^ O*-!" '^^ tJtJU 


A\€rlHACpfe, fCApiH e^4>'XAe«Cfc KJi C|>2- 
^€HHfiO|)I> A^"" A\ifH A*« Of'VXiej^ 

uiHLiA^^ A^'in^'cK;».=,A*rf'*K^ ^^,3" 

A€ AA-^Hi^AC <AAe K-XT-f ;»v J^/wrM^-iX- 
A>iVl Ji^;iAM^'i>^:». K-iHTA ^A^rnyA^M. 

AOpfe^ A^A^-viVA'Pfc^-^V^ A'^AC r-^^- 
e^A aV PAAn^T-'^priH. A* ^^„*^^ 

A^H A^<«5^^v AA'ipHp^ A^ii cnpe lASi: 

MHH^HAnr gtfi5i A^^<g ^f4>K4VHAe T/l AJ 346 iH 9 
123 


iTiieu si craiului* mieu, Carele 
*imparatului 


esti in sfintie. Inainte 


26 
mcrgea cantatorii; dupa aceaea. 


lautas; in mijloc, featele cu 


lampene. In adunari* blagoslovit 


27 


*!n besearici 


pre Duninezau si pre Domnul, 


carei sanleti den izvorul* lui Israil. 
* neamul 


Acolea era Veniamin eel niic. 


28 
doninitoriul lor, domnii ludeei; 


si adunarea lor, domnii Zavolo- 


nului, domnii Neftalimului. 


Porancit-au Dumnezau sa te in- 


29 
taresti; intareaste, o, Dumnezau; 


aceasta ce ai lucrat intra noi. 
2 Cron. 32:23; 


Pentru besearica Ta cari e in lemsa- 


30 


Ps. 75:12 


lim aduce-vor Tie craii daruri. CATHISMA 


*su]ita de 


31 


Piarde tumia purtatoare trestie* , 


trestie de mare 
adunarea taurilor cu giuncii oa- 
menilor carii sa falesc cu fa- 
ramituri de argintu, rasipeas- 
te pre oamenii ce voiesc razboaie. 
32 


Veni-vor domni man den Eghipet 
si Tara Arapeasca degraba va tin- 
de manule sale catra Dumnezau. 
33 


Tarale pamantului, cantati - 
lui Dumnezau, cantat Domnului: 
34 


Cela ce sade spre ceriurile ceriuri- 
lor de demult. lata, deade gla- 
35 


sul Lui, glas puteamic. Dat slava 

lui Dumnezeu! Marirea Lui - spre lisrail, 

si taria Lui - spre nori ! 
36 


Minunat esti, Doamne, in sfinliile 347 


/^r 


^;riAO/Afc:» gH 18H SI AWH:7aJH CIH ni/,<t'r«fC-«. nff nHMAOlTH >»Vm. ^k* ujh 
T* 4C-«T«T# AOk/^H: AA,K3, C,AAH . AA,ef:,C3Kr. 
■'■*■' V ^ , , " '/ ./ ' "— .,^'- '• 

BA AliHtTA AX/MH»JJlr eA«H tM^Hf ^M'r>C ,B »r,6*:» &':» 

aVh c-i.H<r AAxi^H 4>-xf * tTM#.y aiH nVT"rMHTy c^e- A? A:> f'A" GV* S55^ K^j Sbcfc hy%f KX e'^^H «t8H?!0»i'r:7 Cr^ e-? S. Ji^Gi^ K'*' 

(xeof/tsHti.4,0',3'. ;^^?S7 Ki^t2 roAi'.^ t'^4>tf^^ipt 
A-i A'^"**"' *^^ "^^' ^'3^ Ki rtfiA^i'JA B-tMA'^^'"/; 

«T«H7h aVh? C, r? K^ • A^ ^y H* H,HM'r-K r«KHTO 
aHAOfk A^H MH/MtiKA M/nOATt 4>OAO IH k5^ ClAX jJtAft 
AWH^fT^Xj^ri^nr . if ,ir^ Kl A^?^T« tf^MJK AAyj^Ttl 

a5^h A>^Hf-^I^ c'^Af . iC?7, Kx j(,^AAnf^Un <4>o^ti '^%,T,AA:,AS, A^^'^ KX A**-* ^*^'^^"\,"f » e''* 

tXtOfk «kk/|)4 <rOUM K^r^HTOajTftar »:, AT, AA • u« 348 ^ 9 
124 


Tale! Dumnezaul Jui Israil, El 

da puteare si tarie oamenilor 

Sai. Blagoslovitu-i Duinnezau! Slava. 

Psalom 68 

tn cest psalom sa roaga David lui Dumnezau sa-1 izba- 
veasca Dumnezau de goana lui Saul si a slugilor 
lui si sa-i pedepseasca pre pizmasii lui. Inca si 
Hristos, in chipul lui David sa roaga lui Dumnezau sa-1 iz- 
baveasca de goana jidovilor si de durerile 
iadului; si sa piarza pre pizmasii lui. Ca aiavea 
sa arata ca <in> acesl psalom graiaste David de sine, 
K Ri(m), 15, stih 3,4. De Hristos inca graiaste cum sa ra- 
ta in ceaste locuri: Math. 27, stih 48; Marcu 15, stih 23; 
loan, 19, stih 29. David intareaste rugaciunea sa ca- 
tra Dumnezau cu ceaste lucmre: In 1 , ca de nu-i 
va agiuta Dumnezau, elu-i om perit, stih 2,3,15,16, 
18, 30. A 2, ca pre Dumnezau cheama-L intru agiutoriu, 
cu credinta herbente, stih 4. A 3. ca gonitorii 
lui sant multi fara seama si-s puteamici, stih 5. 
Summa CATHISMA 


A 4, ca elu-i nevinovat, stih 5,6. A 5, ca 
de nu-1 va izbavi pie el Dumnezau, iara credinciosii 
sa vor rusina, stih 7. A 6, ca acea goana sufereaste- 
o pentru Dumnezau, pentru ca face poruncile Lui cu 
de-adins, stih 8, 10. A 7, ca pre dansul vandu-1 pri- 
atinii lui, stih 9,21. A 8, ca naintea gonito- 
rilor lui nimica nu poate folosi cu plansul 
lui, stih 11,12,13. A 9, ca asteapta vreamea inilii 
lui Dumnezau, stih 14; A 10, ca Dumnezau-i foarte 
milos si milostiv, stih 17. A 11, ca Dumnezau-i 
statatoriu si dirept in toate fagaduintele Sa- 
le, stih 17. A 12, ca pizmasii lui sant oameni 
necredinciosi si sa vor rusina, stih 19. A 13, ca 
Dumnezau stie ca-1 gonesc fara de vina, stih 20. A 14, 
ca-1 gonesc pizmasii lui fara mila, stih 22. 

A 15, ca pentru izbavirea lui va lauda pre Dum- 
nezau, stih 31, 32. A 16, ca de-1 va mantui pre el, 
sa vor bucura toti credinciosii, stih 33, 34. 
Psalom/'Dv(d)vu 68 
Cantecul lui David dat dascalului cantecelor 
cu 6 strune 349 + jLCAc AncAopi. iconefHp»£AA;»w - 

GD«TeHlf>9 eTpHriA^ 0V«»^A»T'5CA Ff 2S- 
• . fV /if ^ X "' • •^ "^ *i ? 

A^4^*A AAlf:, CA'&CHp:*w OKIH AAI€H:» <*_ 

1! f e»r 'x A np« aaah-^'^^ . |JiAHA\XA_ 

r c^v V » — '■ /■ - J' »/ *j'*' '- *^ 

KAOJfS OW^P^/.Kfc. nC£ A\HH6 <b'*P*' A'^ '^ff- 

ja;¥v: >tva^A»roiiJA»^r»eA eift/v^AUJiH jwien:, 

ICAOIH A.\7i>. rOM€CfC«» «t>'iip^ A* fiHH:*. ^ 
\ ' ,vi ^y f ^ f^ **/^ -^^ ^r „ * ^ 

fg HA s^-rr^Jt^r A»r5rtis A nAfc'^r*s«r . 

Jl /VWH£ rr^ ffjiVi HfC^HI/A A\/SV::»£IiH 

n^^CA'^riA A^\ KAejrtXe ACKSHce a* 'J'^h^- e fice. V- I «Mt- « - 

^^^ "^ 

-♦- — 
f", 6' 

c. r 

• " "• V ' ^Sl^clfe 3? CfeSfe B( «T"HH€ A'ViH^S'i^a-'* -^a« jHAfe • 

tf;*^ :7 UJH ArcontfH ^ X££ihma^<|^aiha aa/^^ 

OTfif^Mi^ <^5iVft ^filj^HA^ Ar.i"eH, CUH 

H£A\'^pHHfC <f>iMAOpt. AAAfi*iI«i ■M.'KAg. 

K'a O'ShA IcX<«1 »T'AAe AAAHCTV^^Oic- 

Ha'&cA cum AAA TfJS/^H'r K& A»^Hn&A 
C^^f>A£nrVAt AAlW^ fllH.vT^ ^>^ A'.t€ A« 

rr5<A A^fV^c*: HIM <|v^>» AO ytvJll^A* - •^i 350 i '^., 9 
125 


ff^H paseaste-ma, Doamne, ca inlra- 


2 
H^ra ra apele pana la sufletul 


BB^»a8 mieu! Afundaiu-ma in 


3 
tina adanca si n-am loc de a starea; 


veniiu intru adancul apelor si un- 


dele apelor coperira-ma. 


Osteniiu strigand, uscatu-s-au gru- 


4 
mazul mieu, slabira ochii miei as- 


leptand pre Dumnezau. Mai multi 


5 
sant decat peril capului mieu 


carii urasc pre mine fara de vi- 


na; invartosatu-s-au pizmasii miei 


carii ma gonesc fara de vina. 


Ce n-am jehuit, atunce am platit. 


Doamne. Tu stii nebunia mea si 


6 
pacatele meale nu-s ascunse de Tine. CATfflSMA 
7 


Sa nu se msineaze pentm mine 
carii asteapta pre Tine, Doamne, Dum- 
nedzau puteamic, nice sa se msi- 
neaze pentru mine carii cauta pre 
Tine, Dumnedzaul lui Israil. 
8 


Ca pentm Tine am suferit batgiocu- 
ra si acoperi msinea fata mea. 
9 


Striin fuiu fratilor miei si 
nemeamic fiilor maicii meale, 


loan 2:17; Rom. 15:3 


10 


Ca ravna casei Tale amistuiaste- 
ma si ocarale ce ocaraia pre 
Tine cazura pre mine. 


*postul 


11 


Plans-am si am tmdit cu agi<u>nul* 
sufletul mieu; si-m fu mie de 
12 


batgiocura. Si pus vesman- 
tul inieu sac si fuiu lor in pilda. 351 + 

A' ( yfnfjif^:^, ^ COM ic^nrT^4>^w K«^i h a o^- 

f^^lH 'TAAS: ^''AHf fSW-fV A\VXl^fftiV.j^ 

A\iins Zfi,^<^At.^m t'iwi yf^Kfi^^ nf« 

ilcK^cSA r£/V.S. A^vTrtf^ fCi Kettle AS.M-'i'. ef e< fK6 1 *»■<: "<- c » 


A*. • 


s- 
Av: 


nr . 


*><■ 


.« 


o. 


A<*. 


•«. 
*lr.A: 


K<- 


» 
c. 


AA • 


^ - 
M AMI • 


•s^ 


^^ 


A».«; 


6«- 


'K" 
c , 


nr. 


. A«- 


••^ 
c. 


K.»r - 


A^ ^ 


f« 


Ef . 


». 


A - Hf A« IC IC^ cSL-as k1^^ c3t-* KB icr r>^9£^AO^fe T-AAe^r icaW't;*. cnpe aahhc. 

^i€ A^ -^^-^ A«K2JATr»w - ^ ^ 

nAWVyf^^ cS^ n- o nuAAAmiH aai€H - ^ 

(QkACA 3^^0CH«^^A^^•HHAAA AA/A^tlJ^ 

AA*^ A«^A(>e: mw ALiiTo-AW npe^^fiM£A ra 

AAAH A^j''^ ^ OLIH hW^ G^}' «^" AljjeTAfV 
AA^'Z'H'r'O^M C£JH h)^ a4>^^^ , g 

U^HAA A^A^?^ -^"^^ ^AA-ilCAj>e «i>«/«Vp^ 

COM /f e^V/Cv AA/St ^ AA'^'nAf 'i.v\;i.^ «>^' 

WLl«Tfe- <|3iV AAACA AVVfg>^ ^.ij^ K 11 V \ 352 rw 9 
126 


Graiia improtiva mea carii sedea 


13 


lov 30:9 


in poarta si cantec fuiu betiilor. 


lara eu rugaciunea mea catra Ti- 


14 
ne intorc, Doamne, in vreamea buna pla- 


cerii Tale; Doamne, pentru multimea 


miliei Tale, asculta-ma, pentru a- 


dcvarul spaseniei Tale. 


vScoate-ma den tina, ca sa nu ma 


15 
afund, izbaveaste-ma de ceia ce ma 


urasc si de adancul apelor. 


Ca sa nu ma ineace pre mine an- 


16 
dele apelor, nici sa ma inghita pre 


-' 
mine adancul, nici sa-s inchiza pre 


mine fantana gura sa. 


Asculta-ma, Doamne, ca buna e mi- 


17 
la Ta! Dupa multimea ieftensu- Mat. 27:39; Luca 23:49; 
Mat. 27:34 si 48 Mar. 15:23; loan 19:29; 
Rom. 12:9 18 

19 
20 

21 

22 
23 CATfflSMA gurilor Tale cauta spre mine. 

Si nu ascunde fata Ta de sluga 
Ta, ca mare suparare am; grabeas- 
te de ma asculta! 

Apropii-Te sufletului niieu si 
izbaveaste-1; pentru pizmasii miei 
izbaveaste-ma . Tu stii ocara 
mea si rusinea mea si micsurarea mea; 
naintea Ta sant tot pizmasii miei. 

Ocara zdrobit-au inima mea si 
ma doare; si asteptaiu pre cine-1 va 
mai durea, si nu era; si asteptaiu 
mangaitoriu, si nu aflaiu. 

Si-m deadera mie in mancare flare; 
si in seatea mea adapara-ma cu 
otet. Fie masa lor ina- 353 Sjfe^fe Jf- sfesss A^ v^rteifse oi<in Aoof^ cih^ B*-^:*.^' 

<I)i'e rroAA'T'A Ao^fc nVc»ri'r :» tort >jv- 
icoflnr^oHAg AOpfc:* ci H^Aie ihmc C*^ 

A'iK^mCK;*. . K'* «lf« KAf f Ae AH 

/lA*iVM€ C'Tfl'ZiG'X'T'AT'C:;, mpC C'T'f'*- 
E'iT^AT'/ft AOf fc =» OJtl Hf»t C»Xeie Kfe'TfX^ 

^(Ap'r/St BiVtJi>^nrofffAOjfc.3. tiiKK^AH- 
ctniiifi CA H5«r;«v cic pirV - «A ice KS fits A'^'A. ^ • k;? _* T«r 


•fc r H0^ !«H ><:a\ 


c!fS(% 


i2^<3S /\4 Ar AG -T*. ^A r - » . » ^ "^ ^^ "^^ f * * 

M<»;iL e» cVpSAIAMfe tUHCOMA C-AHTa 

CTIHI^A TA A Ai\H€ ^AOKfe MAATfe yt^_ 

HAALi'aAA;*^ . i|*r&>ii€ a;^X/^a_ 

eOH li^AAfAC H^ /CTh^'A^A V*t A\V€^ kV 

aaJ^/^Xw : Mam AfXrj. &a ^f^ a*^- 

K^A^^H^ AC fC-lTfe eo^Afe AVKftq^AXA^ 

A<»i.T"XH^i» icoApH^^ CUM •ynrn . 

j^f^^aopfc Ai-^err/ffi. c"isjpVA^ AmH>iiiH 

Jl AAK-^e:»OiH BA yJvBiA H«HA\ BOAef fj?- 

- rieH'Tp^ fc-x AtK?$^A«i7:i. ncc e^fVA^im 

UIH TOATf KAfeAe BI4^;». ^T'^^rAAtf . xj , »?- I 354 9 
127 


intea lor lat; si unde nadajdu- 


iesc pace, sa se zmenteasca. 


Intunece-se ochii lor, sa nu vaza; 


24 
si niijloacele lor sa se slabeasca. 


Varsa spre ei mania Ta si urgia 


25 
manii<i> Tale cuprinza pre ei. 


Fie polata lor pustie si in 


26 


Fapt. 1:20; 


corturile lor sa nu fie cine sa 
Isa. 53:4 


lacuiasca. Ca pre carele ai 


27 
batut gonescu-1 si de durearea 


ranitilor Tai vorovescu. 


Adaoge strambatate spre stram- 


28 
batatea lor si nici sa vie catra 
Mat. 26:31 


dcreptatea Ta. Sa se stearga den 


29 
cartea vietuitorilor; si cu di- 


reptii sa nu sa scrie. 30 
31 

32 

33 

34 
35 CATHISMA lara eu suruman si bolnav sant; 
spasenia Ta, Doanine, in loc nail i- 
nalta-ma. Atunce lauda- 
voiu numele Duninezaului mieu cu 
cantec; si voiu mari pre El cu 
lauda. Mai draga va fi Dom- 
nului decat boul au vitelul 
aratand coame si unghi. 

Vedea-vor aceastea surumanii, si 
sa vor veseli si cautatorii pre 
Dumnezeu, si va in via inima voastra. 

Pentru ca asculta pre surumanii 
Domnul si de prinsii Sai nu Sa 
scarbeaste. Laude pre El ce- 
riurile si pamantul, marile 
si toate carele viaza intru eale. 355 


A." 
to A B^ 3HAM w^Xoff At |evA«" ' "*" 

UHAOCt^ A^ti:, A\OUAl£ B,6fe» aVa H^S /^: 
tOrtWCKTOflH ff5i^A\iFA^'M T-iiir A3 1,0. ' /t^iTfT* -^/aov»« ^o'^r^ ABA*- "// Jl^''^'*'/^ '7*' 

iK tr»f, «/nTi ICHnVAK Ai^K 1 ba*» K^flAfc <% <i#A«rA 

it*. ^f-JlAOr/WAj. A.«.^ Cir AI7 MnpoTAA. » 
* /,/ / =:^/ ' Kf ^ 

K* *«»* A»^M aiHAB^ MS-S^M n^f e^«*«»i'**'*<* "^M 
JLHtO(Br«, !> e- K^ ICtflXHTOUlTM HO ATP^a Hff^A^Vf <^AAO H. r- CV- 

I 
J 

A. 
*-• 

6 . 


*, rl. 


r. 
A- 


chHte 


•-* cSSSfe kT: 2fe^ 

rnfg "^. WS^' K^tii€ ylC^?^ AM**^<^f ** ^'''^- mCKTS^ fcif/H fCA^T^ BIWqA AAyA_| ^ ^ 1 / kIt^L A\H: AMWfOpH AAIC:^ CU liE^G'T-OpW 

A\ff etiiJ* A0*^<«^"^^" * Qaaga- 356 ■FI-, 9 
128 


Ca Domnul spaseaste Sionul 


36 
si va zidi orasele ludeei; si 


vor lacui acolo si vor moste- 


ni pre ea. Si samanta slu- 


37 
gilor Lui mosie vor lua pre ea; 


si iubitorii numelui Tau 


vor lacui Tntru ea. 


Psalom 69 


!n cest psalom roaga David pre Dumnezau sa-1 
Summa 


izbaveasca de gonitorii lui, de Saul si slugi- 


le lui. Si dupa aceaea, sa roaga lui Dumnezau sa m- 


sineaze pre ei. Hristos inca acealeas lucruri 


ceare, supt chipul lui David, cum sa arata 


in psalom 39, stih 14 i proca^. 


Intareaste rugaciunea lui cu ceaste lucmri: 


Ca de-1 va auzi si-1 va izbavi pre el, bucura-se-vor cre- 


1 
dinciosii, stih 5. Ca credinciosii vor lauda pre Dumne- 


2 
zau, stih 5. Ca el inca sa nadajduiaste intru Dumnezeu, stih 6. 


3 

CATHISMA 


Ps. 34:4, 26; 70:13 
*,3ine e, bine e!" 


1 
2 
3 

4 

5 

6 


PsalomT Dv(d)vu 69 

Cantecul lui David dat dascalului cantatorilor 
msrss* spre pomeana 
^^m|; umnezeu, scoate-ma; Doamne, gra- 
Bj^m)] beaste tntru agiutoriu mie. 


asca carii cauta viata mea. 

Sa sa intoame indarapt si sa se rusineaze 

carii voiesc mie rau. Sa se intoame 

indegraba, msinandu-se carii zic mie: ,Asa, 

asa!"* Bucure-se si veseleasca-se de Tine 

tot carii cauta pre Tine, (Doamne), si 

sa zica pumrea ,Mareasca Dumnezeu!" carele 

iubeaste spasenia Ta. lara eu suparat sant 

si suruman; pentr-aceaea. o, Dumnezeu, grabeaste 

catra mine! Agiutoriul mieu si izbavitoriul 

mieu esti, Doamne, nu pesti! Slava. 357 S 
fHA rtrt-STSAJICA Of » e^fc A-^H^"** A'ro^HJI ASMilB* 

o? ^5- e? ©"> 3^ A':» a«,K4. ^ 

n*""''** KT-Hf BOA^ <1, A4S^t nf • J|^AAH^l«iy O ;, M , 

X't e>c7 Mr, iTr:, iTa- ri«nTf>^ k"* •i^ni/'*/'*^ lum 

HtsoA Ail e?4 tJso^pTi rfXr. C y A,y ty A t . JO ^*fT 


fICA. QV/WiW^* r . &Z'C^i> KX: SITv.'^ 
^J- AAO.Vl» Ai^K J[i,RA''-» 4'"^'**'?.^ ^^^ iCJ^H4A4, 
UiH £OCHIjHAOj|ii A'^'TIH » 

;• ^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 358 ? 


mi 


Cathisma 10. Psalo(m)lDv(d)vi 70 

Roaga-sa David lui EXimnezau in cest psalom 
sa-1 mantuiasca pre el Dumnezau de goana lui Ave- 
salom, de carele fugiia atunci, stih 2, 3, 4, 9, 12, 18. 

Roaga-sa sa piarza pre pizmasii lui, stih 13, 24. 

Rugaciunea lui pentru sa-1 asculte Dumnezau, indeam- 
na-L cu ceaste 6 lucruri: 

Intai, ca el s-au pus nadeajdea intru Dumnezau, 
stih 1,5, 6, 7,' 14. 16,21. 

Pentru ca Duninezau-i dirept, stih 2, 16, 19. 

Pentm ca au fagaduil credinciosilor ca-i va 
pazi cu ingerii Sai, stih 3. Pentru ca main- 
te inca 1-au izbavit pre el, stih 3,6, 17, 20. 

Pentru ca i-e voia sa laude pre Dumnezau, stih 8, 
14, 15, 18, 23, 24. Pentru ca supararea si 
nevoia lui era foarte grea, stih 9, 10, 11. 
PsalomI Dv(d)vu 70 129 Summa CATHISMA 


Cest psalom in limba jidovasca n-are titulus 


(iara in cea greceasca easte asea:) 
Stih 


Psalomul lui David, fiilor lui loanadav 
si robitilor dintaiu 


Ps.3!:2,3 


1 


^^^ pre Tine, Doamne, ma nadaj- 
^^^1 duiiu, ca sa nu ma rusinez 
2 


In direptatea Ta Izbaveaste-ma si 
scoate-ma! Pleaca catra mine 
ureachea Ta si spaseaste-ma! 
3 


Fii-m mie stinca tare in carea 
sa ma salasluiescu, catra carea sa 
silescu. Porancit-ai de izbavirea 
mea, ca stinca mea si taria mea 
4 


esti Tu. Dumnezaul mieu, 
izbaveasle-ma din mana pacato- 359 4+ !' efirCJfe T. tSSc!^ '4 i-». r f f e B- AA,4Ji »rc)A»-fti noe AAHKf : a* 'T'""* aasa 
f,^ T*j)*. G'*<« /js.nAe j»oeTr5sA 

A« C ^ABA TA . H^AA^v ACni^^A 

n{>c= A\MMe ^ae'fe'A\A cirreiM'tticAo: 
HVA\-t;. AȣCA npe A\fiHe . 

l^'A 3H<'if Jk Ilft^WACUl A\ttf« A^ 4^"He r. hO« aiH 9K H M Vc cS5:3fe k2^: Sfecfe •• — 


»n, AA - 
e.. A.S- 
AA -«,ri- 
"gA-» r 

4>' 6 i FJ A' 6' LUH AeUi^HT^OpIH Biei^lCH A^^^AC ^ A^ j 

m" t'l riim^Ti. ntiA\Ai±i'm BUi^iVn AAJ^^Aej 
c^ce ^i?Afe vlCwJfcAf;*. ixih v^f^ixj«t^« A\l€ f ocT-^A A\/«^' B€e»r^'f|f c A"peT*^'^ \ ! tt^'»' 360 't 10 
130 


sului, din mana nedireptului si 


ncmilosului. Ca Tu esti 


5 
astcptarea mea, Doamne Dumnez.au, na- 


deajdea mea din linereatele meale. 


Intru Tine m-am razimat din 


6 
zgau, din matele maicei meale Tu 


m-ai tras pre mine; de Tine-i lauda 


mea pumrea. Ca minune fuiu 


1 
a multi; insa Tu esti nadeajdea mea 


cea tare. Sa se imple rostul 


8 


*ca sa cant framseatea; 


mieu de lauda* Ta si toata zua 
jidoveaste nu e 


de slava Ta. Nu ma lepada 


9 
pre mine m vreamea batraneatelor; 


cand sa va savarsi vartutea mea, 


nu ma lasa pre luine. 


Ca zisara pizmasii miei de mine 


10 

Ps.34:4,6; 39:13; 69:3 n 

12 

13 

14 
15 CATfflSMA si lesuitorii vietiei meale dem- 
preuna sa sfatuiescu, 

zicand: „Dumnezau 1-au parasit 
pre el; goniti-1 si-1 prindeti pre 
el, ca nu-i cine sa-i izbavasca!" 

Doamne, nu Te departa de mine! Dum- 
nezaul mieu, grabeaste intru aju- 
toriu mie. Sa sa rusineaze 
si sa piara pizmasii vietiei meale, 
sa se imbrace in ocara si in rusine 
ceia ce cauta rau mie. 

lara eu pururea ma nadajduiescu 
spre Tine si adaug spre toata 
lauda Ta. 

Rostul mieu vesteaste direptatea 
Ta toata zua, spasenia Ta, sava ca 361 cfeSfe T. £35o& H^H UjiV tAAAA . ^nrp ABOft yf.p'd. 

AAA SCC»T"Hrf /^HH^HHAC nrAA€: 

n'^AA-a. Ai.iA^ n'iH*. fio** ae'TH cpAq^A 

^T'i UM\ n^VH^C/*V T-A, ATO^H'^AaVaI* 
fCACf A£H BCHhIoCM. Ul" A"f«"^*- 

.^-XK^^'T^ A^KC^eH AAACH : A''^"* 1HK«H 

icATiiHe? KaP^-^^ a/vbah AfiiTAnr 

' "^ «'/#■ ' "=1^ JL£ ^ ^ " , Sf 3' Hi ^A^. K i 10 r kS^a cS:^ K^: ':^^^ _ ft? *^ Tr nit 


tS6 KT '«A 

I K^Af. n'aA\^^^A^V'j CK^e^tUHAASv- 

A^vVaMM'T^A" «"?^ AaHH€ ^ecroiiHH- 
ii>. A\y«v^LUH T'tM yfvnrop«2> a® ^v^*** 
A^&'^Xrr . (" mti A"" AA**"'^^^** "**- 

rrA A^Mf = K'it^.f^h, i^ie >t^T^f^ AA^STt 
i<^Ha 5^A jdf i% .^^ , K^^.>sW*^ 

T^Afc AA^C^ ICApfiAt A Art H3C-l.fiH^r . ^ 
Ak». UJH AMCA A\^ ^t6a^€ SHA€ 

fUHHA'TUJHCA E A'TMOfCOfrt'T** KAflH 
KA^T;1> fii^At. AAi'c^* 4^"IMT 1 362 B 10 
131 


nu-i stiu sama. !ntra-voiu in pu- 


16 
terile Domnului; Doanine, pomeni-voiu 


direptatea Ta singur. 


EXimnezaul mieu, invatatu-m-ai din 


17 
tinereatele meale si pana acmu 


am vestit mjnunile Tale. 


Inca pana in batraneate si pa- 


18 
na in carunteate, Dumnedzaul mieu. 


nu ma lasa, pana voiu vesti bratul 


tau si putearea Ta a tot neamul 


carele-i venitoriu. Si direpta- 


19 
tea Ta, Doamne, pana in naltie, ca ai 


facut lucruri mari. Doamne, cine-i 


ca Tine, Carele mi-ai aratat 


20 
mie scarbe multe si reale, si Te-ai 


intorsu, de m-ai inviat si din adan- CATHISMA 


cul pamantului scosesi-ma. 


21 


Inmultit-ai spre mine destoini- 
cia mea si Te-ai intorsu de m-ai 
mangaiat (si din adancul pa- 
*jidoveaste nu e 
mantului iara m-ai scos)* . 


22 


Pentru aceaea eu inca laud pre Ti- 
**in psaltiri 
ne cu chindii** pentra direptatea 
Ta, Doamne. Cant Tie intru laute. 


23 


Sfantul lui Israil. Bucura-sa 
usnele meale, cantand Tie, si sufle- 
tul mieu carele 1-ai izbavit. 


24 


Inca si limba mea in toate dzile 
vesteaste direptatea Ta; ca s-au ru- 
sinat si s-au batgiocorit carii 
cauta raul mieu. 

Psalom 71 

363 -\- 


Klff «. IcprXJIIoajrH rtHy C:y H»^ ^f. 

111m Ji^o^r^ A«H ^^rt^x niTf/"f4<T, fv Aific^J^wr 

/f AH?in'riTf, cIf a, s, &(:, riy Xf- 

I<J-ra: J-* A' fan .^/ihH K^ah fneTfsKH, cl? T, e'*- 

Kit A«f "'""^Tf , C-;, .^. K''- iOi'Vif Af AO|lb BA «|>H I sfcrn 


r . 

A 

s 
3 T^AciM 


^^fe kT: ^ 


A-SHA. 
s< n BfCTHTfc f^VOAVX. A^A/tA, C, 2 f . 

vwMC ^;*^ MWA"«"'ALlHAe nrAAe 
Kp4f«ASH::rCUH A"pennrA»r A I A 

4^lf«ASH fCpAMASM » 

AO^f.^UJH AA-XrVfHAe A«f««WATe . 

1^A«<'ABA C^pSAAAHfri WAiWfMHAOp, 
mn&A cfuH <Ji|-H C^p^s'AAAMHAOpfc, ££iA 

T'^A\Cef BO A* 'THHC:, ri'XHJSv BA £rr pZ 
aI^»1H COAjJcl MIH A^^HA, A^H*^' .f^^C 
^n erOfrRSA KA OACA/A cnp g fS'^^;^ ICO. «ff T «. 364 -F' 10 
132 


In cest psalom proroceaste David de imparatia 
Summa 


lui Solomon si dempreuna si de-niparalia lui 


Hristos, stih 1,2,3. Dupa aceastea, da har 


lui Dumnezau pentru ca S-au aratat bunatatea Sa 


catra credinciosii Sai, stih 18, 19. 


Si sa roaga lui Dumnezau pentru ceaste 3 lucmri: 


tntai, sa dea lui Solomon tarie si mandrie. 


1 
sa poata imparati in dereptate, stih 1 . 


Sa-i sporeasca imparatia lui, stih 2. 


2 
Sa fie imparatia lui cu savarsenie narocita si 


3 
fericita. In prorocia ce e de Solomon si 


de Hristos, lauda pre Solomon si pre Hristos pentru 


ceaste lucmri: tntai, ca vor imparati 


1 
in direptate, stih 4, 6, 12, 13, 14. 


Ca oamenii de supt aceaea Tmparatie vor fi 


2 
in pace si fericiti, stih 5,6,7, 16. 


Multi-se-vor fara sama, stih 8,9, 11. 


3 
Ca-i vor dami alti crai striini, stih 10, 15. 


4 
Ca aceasta imparatie va tinea vreame multa, stih 15. 


5 
Ca oamenii sai vor fi catra ei cu dragosle si 


6 
cu dereptate, stih 7. Ca numele lor va fi 


7 

CATHISMA 


vestit in toata lumea, stih 17. 


PsalomT Dv(d)vu 71 


Psalomul lui David pentm Solomon 
1 


R^^ oamne. da giudecatile Tale 


*imparatului 
i^n i craiului* si direptatea Ta 
I'Hai fiiului craiului*. 
2 


Sa giudece oamenii Tai in direp- 
tate si surumanii Tai, in giudecata. 


1 Regi, 4:24, 25 


3 


Sa aduca muntii pace oameni- 
lor si magurile - direptate. 
4 


Giudeca-va surumanii oamenilor 
si va spasi rii<i> surumanilor si 
va zdrobi suparatoriul. 
5 


Teame-se-vor de Tine pana va stra- 
luci soarele si luna, den neam in neam. 


*lana 


6 


Pogori-va ca ploaia spre iarba* co- 365 3K35 f . €3Ce35 liin fcA noao«-ii» *i« nnrc;*^ ope £T£yw\»*»r'- yK<tkAOp«aA y|s.3MA^_ 

m\A«AA f -l^n-XH^ AA AAAI^i'tlHAf n-S- 

&09b RACKA A«*Kr^M»roeiH n^tTteA:, UJ 

nHA^ACfJfH A2SH OKAEff^e &0 AHl^C . 

K#AfH A^'lMCff ttIK A WCTf OAfi£AOffc 

AApsVe &o AASf : K?'*'" CAOCH ilpAeicH^ 

H CIBO RAfrcA ASH TOI4 K ?-*»"= *** 

fiOfL rA»yK« A»« nroAT* ahchac- 

K*^ &A H^C&fiH «VjpWA^AM^A IC CTfM-. 

rak^Eifffl n^^ cVmtjAnrWA fCAfc haj)€ ai^h. Mr. Jl.lX^XJ>i* jH TOfn 4r Kf 

K*' SfecSS 


r0 rtpT 

15* A« tlSH ^€ AHCHTT:, lO^ eV«|>A€2^CA€ «VjSA\A_ 
»»ACP& BA crieM - JL « lU€Aint^H^9^ 

fun ^€ c*rf'iC"*TrA»r/9k KorAijj«Aopi» ba 

CK^^flfc <SjeA€ AOffc /jCMAM«r>«i OKH- 
AO* A^ - Ufi bS BiV^ cW?i^AH^ Ali Um BA \A A^n J^€ Al/f ^At CAB€ 

^pASi'tn ^ ton iiiiA fVr* neKTfX ^ 

n^f^f/iv nr^AjT^Tf.^ 3^A cArBffiRA nfe g- 

lli»V<4v«BA0v^n^^f«^A«r»7'^ ^fnC^Z 

HT' <'iAA*lHA^ytvB'a<K5^AJk AA3VltJ|HAOf*«:y 
y^ H-XAUACeBA KA ^W/^^At ^(rkX«^ 
A^rt, CX4M >iy>AOflf BOJ A«"*' CWfAIUA KA 
^ WOCA ItZaaSV^A^M . <ij«BA H^- 

AAf Ae A5M C^ArE. nj>yt^a^n^ni.n^ ba 

4>« 366 ft 10 
133 


sita si ca povoiul ce pica 
spre pamant. Inflori-va in zile- 


7 


1 Regi 4:21 
le lui direptul si multimea pa- 
ciei, pana nu va fi luna. 
Imparati-va den mare pana in mare 


8 


si de la rau* pana la marginile pa- 
*Efralului 
mantului. Inaintea lui sa 


9 


vor pleca lacuitorii in pustie; si 
pizmasii lui pulbere vor linge. 
Craii mariei si a ostroavelor 


10 


1 Regi 4:21 


si 20 


darure vor aduce; craii Savei Araviei 
si Savei Theopiei dar vor aduce. 
Si sa vor pleca lui tot craii si 


11 


vor sluji lui toate limbile. 
Ca va izbavi surumanu) ce stri- 


12 


ga, si pe suparatul ce n-are agiu- 

CATHISMA 
13 


toriu. Mila-i va fi de suruman 
si de lipsit; si sufletele suruma- 
14 


nilor va spasi. De-nselaciunea 
si de strambatatea bogatilor va 
izbavi sufletul lor si va fi 
scump sangele lor inaintea ochi- 
15 


lor lui. Si va via surumanul 


*imparatul 
si va da lui* de aurul Savei 
Araviei si sa va ruga pentru el 
pururea; toata zua blagoslovi-va pre el. 
16 


Si fi-va un pumnu de grau in pamant 
samanat in varful muntilor; 


*creaste-va 
inalta-se-va* ca rodul Livanu- 
lui si inflori-vor den oras ca 
17 


iarba pamantului. Fi-va nu- 

mele lui (blagoslovit) in veaci; pana va 367 i ^^ r. €fec*fe 4>M COAp€AC BfCTHCCBA hVaA«A€ A^H: 
fXIH CiSO GAre.it y^Tf^ C^^ TOAi€ Aflf- 

KATfiHTfe ^AAH^^At ^iVVMS'a^ A^ifJ 

lHAi.,f«AA -le 4>Ane aahm^hh tiir^^i^-^ 

UI« CATfiHT^" M^AA€AC «AASe« A^H 
AA'J'rV A< 'AABJl A^it:, <^iV:» <}ii> . CAAI HI A* IC. OK 


A* 

r iR« niH^ f*.*,- CVmm*: c. ^ i<S5 Ki»: t3sdfe ^. 
nxH^K^ A4 «pimM«rfc • 

nXoi^ AAffH ^ _ K-^^^ rifiAftiA njie 

ACr^TT-^fHAr AAofl^liHr, Iliiw cZw^OA- 

«a. b-It^-t/W ao: Hi" -f «f ^^"'^- 

AA WAA^A^H Myc-£«m», UIH fC^O- 1 368 ^ 10 
134 


fi soarele vesti-se-va numele lui 


si sa vor blagoslovi intru el toate lim- 


bile si-1 vor ferici pre el. 


Blagoslovit - Domnul Dumnedzaul lui 


18 
Israil. Cela ce face minuni singur. 


Si blagoslovitu-i numele slavei Lui 


19 
in veaci; si sa va implea tot pa- 


mantul de slava Lui. Fie, fie! Slava. 


Sfarsitul rugaciunelor lui David, tiiul lui lessei. 


20 
Psalom 72 


Cest psalom easte invatatoriu, ca ne invata 
Summa 


ca Dumnezau credinciosilor le voiaste bine, iara 


necredinciosilor - rau; ca Sa arata mtr-alt chip 


oamenilor, vazand viata amandurora, si a railor. 


si bunilor; aceasta invatatura ni sa da inain- 


te, stih 1 . Si sa arata den 2 stih, pana 15. 


1 
Dupa aceaea, o intareaste den 15 stih, pana 23. 


2 
Mai apoi,mchide aceasta invatatura, den 23 stih, 


3 

CATHISMA 


pana la sfarsit. 
Stih 


Psalomu Dv(d)vu 72 

_____ Psalomul lui Asaf 
1 


K||j^ devar, bunu-i Dumnezaul lui 
ffffiS^ Israil, ce celor direpti cu 
2 


E.ra!u inima. Iara mie pu- 

tin de nu mi sa lunecara picioarele 


meale si putin de nu sa varsara 
3 


pasii miei, cand pizmiia pre 
cei nebuni, cand vedea pacea pa- 
4 


catosilor. Ca nu-s intru 
legaturile mortiei si-i sanatoa- 
5 


sa vartutea lor. Si in ustenea- 
la omului nu sant; si cu oa- 
menii nu sa suparS. 
6 


Pentm aceaea, ca un lantu de 369 


U^" y|v1g^H rbpAf^? UJH AHiWCA AO V *- X"Afi» ,A^ nAHHC . UJM 3HKE.9 KS 

a(>;r tpti /I A/iH^'its? JjUH ct >9^cnr« mi_ r. 41 Bl fAg. uafT't A\«AA\& fCSf ^ F 


I i V e!r-2fe kT: s&^ »•- /f 

A *JKAf 

gt -^ fit mf •^ V /» Ar e» Sf 3» A' UIHAAAI. €n»£AA1' >|vHeBHHCB"ilLJ| HSAf A^'K/^ff. 4.' ui" ^y^ te AA»X_ f« E«T&^ AAAfe r^ClUH'Ti^. ||cMTpXATfe>*V 

r*Z,HAf/*i <"X Ul'fV A^iAtTA Z *it €P^ «/- 

AXVl A AAH^-iS^ fUH HAA\ ^UJ^ACCIL «fc„ 
fi'XffJH<T'5A& AOpi . K^S A^fB-a >N- 

AOKXPfl AVHCfCOACt Alt HSCb RfC C"^ '^^ K/ I 370 F I 10 
135 


auru cuprinde pre ei falia, fiete- 


carele de ei sa imbraca intru nemila. 


Si pentni grasime stau afara o- 


7 
chii lor; mergu in gandurile inimii lor. 


Cugetara si graira hiclenie. 


8 
strambatate in falie graiesc 


Pun in ceriu gura sa si limba lor 


9 
imbla pre pamant. 


Penlru aceaea intorcu-sa oamenii 


10 
lui incoace, storcu-se lui ape in pa- 


har deplin. Si zic: „Cum 


11 
ara sti Dumnezau?" si sa easte sti- 


inta in naltie. lata, cesti 


12 
pacatos carii-s pre lume in pace mul- 


tescu bogatiile. Adevar, in de- 


13 
sert mi-am curatil inima mea CATHISMA 


si am spalat in nevinovatie ma- 
14 


nule meale. Si fuiu batut 
toata zioa si fu supararea mea 
in toate dimeneti! 
15 


Sa voiu zice: „Spune-voiu asea", lata 
neamul fiilor tai zice-vor ca 
16 


am gresit. Pentru aceaea 
gandiia sa stiu aceasta, ce era os- 
teneala inaintea ochilor miei, 


*in cortul in care era 


17 


pana n-am intrat in sfmtia* 


oltariul 
lui Dumnezau si n-am inteles sa- 
18 


varsitul lor. Cu adevar in 
locuri lunecoase ai pus pre ei si 
obori pre ei spre pustiire. 
19 


Cum fura in pustiire asea inde- 
graba? Sfarsira-sa si sa amislu- 371 + <ss«3s r. cSfesfs MH^>iv «rA . ^ III" eV n^p^fyiw IC^ 

lOH cK'iJiSEv »rtiHf ^iChhaac hVa/12. a*<- >C>{ KB Kr dfedfe Kr= 2Sb^ K^^ Kd '<:3 

I OlAtTM^; AAA -.Vv/A 


nroii fCAfiH KspsM^ cfeATsnt^:*. a* '^"- 
c"»Becnr«KW»roAT« A&|VpiA€ asm- n /K f OVXf A IC4MH 6#4 4tn#Mi04«f -jKgASVilCJHA, K^ <» 372 _E 10 
136 


ira de cutremuri. 


Sant ca somnul omului destep- 


20 
tat; Doamne, candu-i vei scula (pre 


morti), chipul lor vei uri. 


Cand sa inherbanta inima mea 


21 
si rarunchii miei ma impungea, 


iara eu neintelept era, nici 


22 
intelegea; fuiu ca un dobitoc ina- 


intea Ta. Si eu pururea cu 


23 
Tine fuiu, tinus mana direapta 


a mea si cu sfatul Tau indirepta- 


tu-m-ai; si dupa aceaea cu slava prii- 


mitu-m-ai pre mine. 


Cine mi-e mie in ceriu, (fara Tine)? 


24 
Si fara Tine in nime nu ma dez- 


mierd pre pamant. CATHISMA 


*Dumnezeu 
Summa 


25 
26 
27 


Sfarsise-se trupul mieu si ine- 
ma mea; iara stinca inimii meaie 
si partea mea easte Dumnezau in veac. 

Ca, iata, ceia ce sa delunga de Ti- 
ne peri-vor; dezradacina-veri pre 
tot carii curvind sa leapada de Tine. 

Iara eu stiu ca apropiindu-ma ca- 
tra Dumnezau mi-i bun mie; pentru 
aceaea mi-am pus nadeajdea in Domnul*, 
sa vestescu toate lucrurile Lui 
(in portile featei Sionului). 

Psalom 73 

Roaga-sa in cest psalom lui Dumnezeu lacuitorii 
in ludeea, carii era in prinsoare in Vavilon, ca sa-i 
scoata pre ei den prinsoare, stih 1, 2, 3, 19. 

Dupa aceaea, sa piarza pre pizmasii lor, pre va- 
viloneani, stih 10, 18, 23. 373 -e C^cjfe T. SfScSfe f. A ?. ic;/' B. nXffiKKTH a5^H J./Mlt^J-lS^:, C^» ^•' CUM Xji^iH<4|*, AAM 
n^Kdn-, CJBB AK:0AA54 Xm^AT^ fWr-SlWHHAf AO,l^«-j ^ 

|{-Kfi^( *AA5vA*frHAcy«,«jf ;i^(rx«fT* /^^V*Tr» »«J^ARi| C; 
«r, 3f. K« B-iS nil x«f /HAS s,. 3' (CM rS'.! o» 


K 


r . i a AO;& i I tflSfS K^' cSSife 


«• 5 , 

r. c. B • '^ ni?fTTH»» B««irf»KHAis r 

f tUH Jb« )j^/W«/:4SJ' A^f CfAHAAlj X^^^^J^^""^^^^ ^' 
■,'/ • ««• -- 

Y^iAOA*"* , or. 

ClJji-^i rrAAC^AICCTTfe A\XhT A A2SH CJlC^O 
374 10 Rugaciunea lor Tntaresco-o cu ceaste 10 lucruri: 

Ca Dumnezau au legal pace cu ei si le-au faga- 
duit izbavire si bunatate; 

aceasta arata cand zic ei ca sant turma 
pasunii lui Dumnezau, stih 1, si adunarea lui 
Dumnezau, stih 2 i proca^. 

Ca pre mai marii lor i-au scos Dumnezau din robia 
lui Faraon, stih 2, 12, 13, 14. 

Ca S-au fagaduit ca va lacui in muntele Sio- 
nului si acolea va asculta mgaciunile lor, stih 2. 

Ca-s fara mangaiare, neavand jartve, nice proroci, stih 9. 

Ca pre mai marii lor i-au hranit in pustie cu mi- 
nuni, stih 14. Ca parintii lor i-au trecut 
pren mare si pren lordan si i-au asazat in pa- 
mantul Hanaanului, stih 15. Ca face bine 
cu neamul omenescu zuoa si noaptea, vara 
si iama, stih 16, 17. Ca n-au puteare a le- 
pada de pre sine acea suparare, stih 19. 

Ca foarte-s scarbit si suparat, stih 19, 21. 

Ca ei vor sa laude numele lui Dumnezau. 

Dupa aceastea sa roaga sa piarza pre pizmasii 2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
10 137 *saboml Stih 
1 CATHISMA lor, pre vaviloneani: 

Intai, ca vaviloneanii pustiise beseareca lui 
Dumnezau den lerusalim, den 3 stih, pana 9. 

Ca hulesc pre Dumnezau, stih 10, 18, 22, 23. 

Ca implura toata ludeea de asupriciune si de 
rautate, stih 20. 

Psalom 73 
Cantecul de invatatura dat lui Asaf 
entru ce ne-ai lepadat, Doamne, 
pana in veac? Si pentru 
cc fumega urgia manii<i> Tale 
spre oile pasuniei Tale? 

Adu-Ti aminte de adunarea* Ta, 
carele Te-ai castigat dentaiu si 
o ai rascumparat, toiagul mo- 
siei Tale, acest munte al lui Sion, 
in carele lacuiesti. Radica-T 
r 375 

fCOprrX^liAC AKM JL^AilK^tS A« "^^ «^fc- 9- 6.1 


V%'d:, H m MS AS U!H A- At' S« rc ^feSfS K*: S^2fe r«^Aft.*&Mnr& • riii^f H^f M«A\€ ICJ^MOM KA^&.I^ A. £|fH 

'T'eKA i*^!*"'^?;*^ npe «r«Mff J^-^sie oj^aa- 

l£i^Ab *T''iV^5 ^i&'cA'ieT'SA'.A&AOHA^A- 

RlnTf^ie viCtokh a\»£MA ta^ aJ« 

AMf^JlT^A? €fCOAT7CW A« A\J1AOljX, 

^fI'a?i'r5^Afc A^iie^ ^a-'£« ^ 4>Af € 
C.n^i<s nos avwpkaok-Ka rifcA^'art«^r>^AXM. Afj yfv AOC 1 fcitlVAfc A^ir/i'fe/faT-AHfc^ C£I« AAff A* 


1 376 P 10 
138 


picioarele Tale spre pustiirea lor 


in veac, pre tot pizmasul ce fa- 


ce rau in sfintia Ta* . 
*in cortul Tau 


Racnira pizmasii Tai pre mijlo- 


4 
cul saboaralor Tale; seainnele sale 


pusera seinn. Cunoscut fu 


5 
fietecarele radicand sacurile 


sale sus, ca intru un arbure. 


Acmu inca usile sapate cu sa- 


6 
curi si cu maiure le zdrobesc. 


Deadera foe in sfintiile Tale; 


7 
oborand la pamant spurcara cor- 


tul numelui Tau. 


Dzisera Intru iniina sa: „Sa le je- 


8 
huim dempreuna!" Aprinsera toate 


corturile lui Dumnezau de pre pa- CATHISMA 
9 


mant. Seainnele noastre 

nu le vedem, nu-i mai mult proroc, 

nice nu e nime cu noi carele ara sti 
10 


pana cand: Pana cand 
Te va ocari pre Tine, Doamne, pizma- 
sul Tau? Au blastama-va pizma- 
sul numele Tau pana in veac? 
11 


Pentru ce intomi mana Ta? Si 
direapta Ta scoate-o den mijlocul 
12 


sanului Tau! lara Dumnezau-i 
imparatul mieu dental, face 
spasenie pre mijlocul pamantului. 


*inteleage-se Faraon, caruia 


13 


Tu ai mpt cu putearea Ta marea 


lepada-i trupul marea, de-1 
si ai zdrobit capetele chitilor 


mancara pasarile si fieri le 


14 


in ape. Tu ai zdrobit 


Ex. 14:21 
capul lui Leviatan* si 1-ai dat 377 


AA'TE.nr SA»H:»BACIA^ Of r4HA:,rr» A^H 6»i» 
ASH»^r. MJMSU AAAMi^rC ^« A-^ATA^ 

«'£ hha^auiXa eAAnr£A\:i^ n0« a^^*^oA:» 
Ui <xjA\etiti% HiK&nn cicieccic n^c h5_ 

'^nr^fi'^feACH 
•r^AAc^ €r£c:op«iA cVpsaaakmao tilh h& 
©V^^'Tt'A H'^ii^?;*. yfve'Bic. i^AT^SL cntfejic. 

A£r»£«r5^A »rA, ici cA^nAsnr aoks^iJ 

A< >t^T->^H£ff^Tg Jirii^AA*ZnrV6iVM^^1i A»x_| 

fA^. 


*•- 
3« 
HI 

nHA^AfUHAO c»<bA€nr»A n A If & r k¥^ n cS^cfS K ^- SG>-JO KS icr QV/HM4: MisA^/i Tli eSp&AAAHSA t'& AaA€ S^SAsCA 

a^'& - Qjstoa;!;. 4^a\h€ , i^w/^fffc;*^ ri- 

pA hta: aa^'mm AAAH-re a* iv^taoa t^a: 

liS'TC dWHTTA A* TAACXA riHA\AlJJHAO 

■3=. *^^ tO t.J'^ • oS ^ «-y •< „ foAr-st* XBAfc A?n#i^HA kWaaauh imatxhh k^ioi 

KH7K4/fH ^XAAlJtM K« BAfc^-f^SH A» AJ A H« t^^A ^^^^K,* 
IBM AVn^ AAO^Ti^ aJ^H, IBM ^%\A9K A^ ^-^ "^^ **» 
TfX K1 AA« AATtTKHT H^f 6 AtT04T« CJCXE^AI nK.M4Ul 

XxnJK. At-r*, fi ^o4rA fin a* >^nTf%i4f<_A< "ah, j^ 
tTiz^^naAtKJh aiM X"t* H'^AA/fH, 4A» a^m thai. illH tJXf* 

nAXTI TtmHlClT**. eA*7*ia'l '»S'^*ATA A«AAM»^1 ^ 378 'F Ei 10 
139 


mancare lacuitorilor in pustie. 


Tu ai rupt fantana si izvo- 


15 
rul, Tu ai uscat raurile mari. 


A Ta-i zua si a Ta-i noaptea, Tu 


16 


Ex. 17:5,6; 


ai gatal lumina si soarele. 
Num. 20:11 


Tu ai pus toate hotarale pa- 


17 
mantului; vara si iarna Tu le-ai ran- 


duit. Adu-T aminte de aceasta. 


18 
ca pizmasul blastama pre Domnul 


si oamenii nebuni scarbesc pre nu- 


mele Tau. Sa nu dai sabomlui 


19 
pizmasilor sufletul turturealei 


Tale, saborul surumanilor Tai nu 


uita pana in veac. Cauta spre 


20 
legatura* Ta, ca s-au implut locuri- 
*pacea 


le intunecate a pamantului de la- CATHISMA 


Suinma 


21 

22 
23 


cuirea nedireptilor. Sa nu sa in- 
toarca eel zdrobit cu rusine; ce mi- 
selul si surumanul sa laude numele 
Tau. Scoala, Doanine, giudeca pa- 
ra Ta: adu-Ti aminte de ocara Ta, 
carea-T face nebunul toata zua. 

Nu Te uita de glasul pizmasilor 
Tai, nici sunetul celora ce sa radica 
spre Tine, ca creaste pumrea! Slava. 

Psalom 74 

Roaga-se David dempreuna cu alalti israilteani cres- 
tini carii ramasease cu el in zilele lui Saul, inca 
si dupa moartea lui. Si da har lui Dumnezau pen- 
tm ca 1-au mantuit pre el den toate scarbele pizmasi- 
lor lui si ca 1-au radicat spre craire, stih 2. 

Dupa aceaea, sa roaga sa-i dea imparatie deplin, si 
sa-1 cunoasca si alte neamuri ale lui Israil, si sa se 
pleace toti catra el. Sa-1 va asculta Dumnezau in- ?^r~ 379 HP 


•» ^ T / w ^ ^r ..\, • ■> -p^' ^ "IF- -» -sc- ST" •— 

P»iK A^'ht:*.. A\'i'c 3» e^ vlCAHCfnT ATC 

fcij'iis e^ K OH vt^^r'ziH snr'z.AffiiH asm- 

I 3^ r . \ ^:€te K"': 


e- A«f T ^ll£€^ UiH tife^e/iA >iCh^aii'kae.* 

K"* iT*X'*P^^^*» >^AA»i&MA jl ^hVa^JHI 
^€T€ lUft fiHH5A£i *|g pSKfJ<Mll£ yfvTp'*- 

csAf»;ytfiH e nAHHii. A* AA«»r«c^nrsp;SL, 


-/»/» n •roAf H».. A* €-* "I" AP^^*^V>'"'^* ^* diX, i 380 10 
140 


tru aceasta pohta a lui, el Tnca va face aceaste 


lucruri intru imparatia lui: Randui-va tutin- 


1 
dinea diregatori direpti in tara lui, stih 4. 


Ca pre cei nedirepti-i va certa, den 5 stih, pana 10. 


2 
Ca asupriciunea si nemila celor fara leage va 


3 
conteni, stih 11. Ca pre cei direpti-i va izbavi, stih 1 1 . 


4 
Psalom 74 


Dascalului cantarilor; ,^u piarde". Psalom si cantec 


1 
dat lui Asaf 


ff ^ audam pre Tine, Doamne, la- 


2 
1 ^ udam pre Tine, ca aproape-i 


t^^SI numele Tau. Izbavitii 


Tai vestesc toate minunile Tale. 


Cand voiu lua deregatoria ce-i 


3 
randuita mie, eu in direptate 


voiu giudeca. Topiia-se paman- 


4 
tul si toti vietuitorii spre el; 


iara eu voiu intari stalpii lui. CATHISMA 
5 


Zis nebunilor: ,JS[u nebunireti!" 
si pacatosilor: ,Jvfu inaltariti 
6 


comul! Nu inaltareti in 
naltie cornul vostru si nu grai- 


*spre Duninezeu 
reti cu grumazul invartosat*!" 


nedireptate. 


7 


Ca nici de la rasaritul soarelui, 
nici de la apus, nici den pustie 


Dan. 5:21 


8 


vine inaltarea. Ca Duninezau 
giudecatoriu easle; pre cesta-1 sme- 
reaste si pre cela inalta-1. 
9 


Ca paharul in mana Domnului 


easte si vinul ce rusaste intr-in- 
sul; si e plin de mestecatura, 
si toarna den el, si drojdiile lui 
inca le sug si le beau toti pa- 
catosii pamantului. #e. 381 FF t^z95 T. ^fe^ ^> |ke:iR e BOH B€cnrn /tvB^fc«.,t£m acs* 

ICATTA ^AAHS'iaASH ASM | A«CCU3 -. ^ 
!11h T'OATT* fCOApHCAC rKfCi'TdfllMAO c. At ■^^A0/Afi9 OS 

tMA* AVMIH KA^ t%Ak KATM. , _ KtT^iH Of* ©H ^^Ml 
CVJmi: t qf,A.r. 

■X- J — 0& -AAO A tWAW cte3B K*: cfccSS ^. AAOAA.&7 Oe- r.. A- e- 13' 3- 
Ai^H. UIm wWf KoJ»rJ^AI. A^M 

yfTcAAHL tUH A»iKWHpA aVh >^G*<^^*'- 

^KOA/^ A^4^f»*H»V e"ZI^€«^HAf Af kV_ 

A^H? nXfi'Z.t^A^ cnAI^A^ Ulfi j^'ACOWAfc. 

'(»/KIA JL AAM^^'i A ASM fAl^e-O^it :»AAop- 

..— . i,,Mli.i.i .|^.- n . ..i—-,— . ■..■^-■■— i^lP^ W ^III'M ! " ■ — ^—■■■■■■»». ■■ ■' ■■ "* 382 1r 10 
141 


lara eu voiu vesti in veac si voiu 


10 
canta Dumnedzaului lui lacov. 


Si toate coarnele pacalosilor 


11 
voiu zdrobi si sa vor inalta coar- 


nele direptilor. 


Psalom 75 


Oamenii den ludeea dau har lui Dumnezau 
Summa 


(carii au viat in zilele lui lezichie craiu), 


pentru ca i-au mantuit pre ei den robia Asiriei, carii 


jehuise lara lor; ce fiind impregiurul orasului 


Limnei ca sa-1 bata, batu-i pre ei Dumne- 


zau cu Tngerul Sau, omorandu-i intru o noaple 


185 de mii. Dupa aceastea, spune ce bi- 
2 Regi 19:8, 35 


ne au facut Dumnezau cu ei, cand i-au izbavit 


dentr-aceale pedeapse ce sa arata in ceaste 3 lucru<ri>: 


Ca au contenit sa nu navaleasca sa pustiasca 


1 
lerusalimul, stih 4. Ca i-au pierdut cu tngerul. 


2 
stih 5, 6, 7. Ca le-au dat jehuitura si 


3 
dobanda destula de la pizmasii lor, stih 8,9, 10. CATHISMA 
Stih 


Psalom 75 
1 


Dascalului cantarilor in laute. Psalom si cantec 
dat lui Asaf 
2 


pjt^ unoscutu-i intru ludeea EXim- 
iwBtg nezau; intru Israil mare-i numele 
3 


fg^y Lui! Si easte cortul Lui 
in Salim si lacuirea Lui in Sion. 
4 


Acolea au frant sagetile arcu- 
lui, pavata, spata si razboiul. 
5 


Luminal esti si marit den 


*tabara sirianilor 
muntii jehuireei* ! 
6 


Jehuiti fura tarii cu inima: 
adormira somnul sau si nu afla- 
ra (puteare) in manule sale tot 
7 


barbatii tari. Pentru certa- 

rea Ta, Dumnezaul lui lacov, adur- r 

1 383 . Sfc-CG i. 

H -i A- 44 • t 
co« Ui(T» Qt^M^r n c» cSsd^ 9I» ^fe^ ItlCTOpW • f €AA te /^ cVAAtfT^^A 
COmf ff AOipfc :» IIIH y«L<nr€ y^4»^HKOE£ff. 
rropW Kf^f^l^^f^ n*4£ A\'£»T' Va Vm » 

A» IC»T#* 0A», *"r» «TA,. »1 A^AT-^ ^HM^ A» jS »A^t : 
KAffAf fH^rtf ll»A'*^«A*IA A* «n#» AflcJiATifA fjffl 
TMM'm Ai^l?, C, ». ^ ^ A'*"* -*.'** ^f-***;!* ^^ 

>f tJj^ ^jfir»TMMA ASH, aiM <f.^At^l«« ^A8 AHCjfATMT*, 

J^^* AUTtTA, m3<Mf K3* «a¥ A^trXH -f^T^ T/K H»rtMI 
1 AtKilAlCAVn ■'BT«|HAa f^f^ £A^.«.kM* '^^AOmVa aVi? ^(Mif c. 

A <TeHrA:,rAA«XA A\IC» ICiTf*. 
^AAHS** CiiH ACfC»A^I"'aA\;t.r 
384 IH 10 
142 


mit-au carul si calul*. 


8 


*carii 


Tu groaznic esti, si cine va 
omorara 


sta Tnaintea Ta cand sa tncin- 
ingerul 


de mania Ta? Den ceriuri ai 


9 
facul sa se auza giudetul, pa- 


manlul s-au spamantat si s-au 


odihnit. 


Cand sa va scula Duinnezau spre 


10 
giudecata, sa mantuiasca toli 


blanzii pamantului. 


Ca mania oamenilor lauda pre 


11 
Tine si cu ramasita maniilor 


incinge-i-veri. Fagaduiti si 


12 
dati Doninului Dumnezaului vostm, 


tot ceia ce santet impregiurul Lui; 


aduceti Lui daruri, Celui infrico- CATHISMA 
13 


setoriu, Cela ce ia sufletul 
boiarilor si easte infricose- 
toriu crailor pamantului. 


Summa 
Psalom 76 
1 


Cuprinde cest psalom invatatura despre man- 
gaiarea omului crestin, cum trebuie sa se mangaie 
deaca nu-1 asculta numaidecat intru rugaciu- 
nea lui si candu-s departa agiutoriul Lui 
de catra el; aceastea sa arata in pilda lui Asaf, 
carele spune nadeajdea sa despre ascultarea mga- 
2 


ciunii lui, stih 2. Dupa aceaea, arata cum 
s-au rugat cu herbenteala si cu toata inima 
intm rugaciunea lui si inca nu 1-au ascultat, 
ce inca I-au ispitit, den 3 stih, pana 11. 


Slih 


3 


Dupa aceastea, spune cum s-au mangaiat intr-acea ispita. 


1 


Dascalului cantarilor spre Idithum. Psalomul lui Asaf 
2 


|gM^ u glasul mieu catra Domnul 
KhhS ^'^ strigat; glasul mieu - catra 
l^^y Dumnedzau si asculta-ma. 385 ^ hj 


•AAr< JL^CttS^' A\'inA AAA eP* THHC;*^ HOAR 

aa;i^ A« 3HACAC A^T'"^**, t« AC^H*^ "«* 
K^Afc AA'/e^: KOAnTv4V y^T-f^ HKHvUa 
Alf«^:,3HK^fe. ^^' H'^MlSv xJvB'fen' « 
B6/«V C'tAA 4s«^ K^/cHHe? Si- e& r A mm kT: ^&5 rJ Al fir n A( «' e-fe'Kt /WVHAA A%'.^ .^J'^ C4>'2.f OJH'r^fAis 

a^ oVM'TA'r^tA^ Ji^/wiH-r-ii^ At- 

A^HAi^H%L' aV^^khcak <r:'T^fy^^^"'>^ 

CA AAHAf Af «AA€ ? Ul" S^J^-'^^'j" 

-IHHA AaH^M /I^'TA, A"f^"^-* •**- 
A>^H ^H-^^i'e CKMCAACBA . ^ ^ 

nOAAWiWAA:*. A« AVlCfVpHAC Ji,AAHX_ 
A^H, fC-^ nOAA€HI«A\2». A«'Vf«r^^7** ^ 

^.1-OATf a5?KJ>54hA€7aA€,^H A« ^2^- 
ICf^fflAtf TAAf rp«XI/K 3HK-*^fe - ^ ^ 

X^^Hf ^V4>H14.>H kXaA n^A , ^.*H* 
Jf A?rH^'*^A^if« KA J^AAM-5^-*A HOpK^. 386 ■f 10 
143 


In zua supararii meale cautaiu pre 


3 
Duninedzau; mana mea era tinsa noap- 


tea neincetat (si nu usteni), su- 


fletul niieu nu vrea sa se mangaie. 


Pomeniia-ma de Dumnedzau si ma 


4 
turbura, gandiia-ma si sa impresu- 


ra sufletul mieu. Tinut-ai stre- 


5 
juirea ochilor miei, zdrobitu-s si 


n-am putut grai. Atunce gandiiu- 


6 
ina de zilele dentaiu si de anii ce-au 


trecut. Pomeniia-ma de cante- 


7 
cul mieu; noaptea intru inima 


mea gandiia-ma, lua aminte sufletul 


mieu, zicand: Au pana in veaci 


8 
ma va lepada LXimnedzau? Si nu va mai 


vrea sa-m tie cu bine? CATHISMA 
9 


Au doara s-au sfarsit pana in 
veac mila Lui? Au sfarsitu-s-au 
cuvantul Lui deri neam in neam? 
10 


Au uitatu-S-au Dumnezau de-a 
miluirea? Au inchis-au intru mania 
11 


Sa milele Sale? Si zis: Slabi- 
ciunea mea-i aceasta; direapta Ce- 
lui den naltie schimba-le-va. 
12 


Pomeniiu-ma de lucmrile Domnu- 
lui, ca pomeniia-ma den ceput de 
13 


minunile Tale. Si cugetam 
in toate lucmrile Tale, si de lu- 
crurile Tale graiia, zicand: 
14 


Doamne, in sfintie-i calea Ta! Cine-i 
Dumnezau mare ca Dumnezaul nostm? 
15 


Tu, Dumnezau ce faci minuni, fa- 387 ^H sfsoo r. 2fedfe n^'T'l:© /ft. TA . HSCXBHTAH 

^.f y* .rr ^%.f f* * -r. ^ " * •'■'•' 

ASH lAKOO UUH A ASM ]ooCH<f>f. • 
«"i<Vj>»i»r«^p« 'TMMC AnCAC:yCiIH ei^T*- 

AftVf:*^ : AA'*'^^?*''^^ 4vfC2k cZkaj^'Thp^- 

nsiwjiM •YA'*?^ AnCAC^ Uftl 4^ ■*/[,«_. 

AC c»rp»*CAnr£k . V^^'Ac^a^ T^ttf- 

A^Al^HfHAC HTAAC aWaAHHAI^Si. y|Cnp«^ 
l^l4p>!^AE> RIA^^^T^^aVH:* fCATtTHCf ULIH 

<*iii' KV»r^cA\^yATi. n'XAA'i'Tr^^At • 

A M*P<** KAAA, TA, CJJH ICIfsi^MAC ic. 

" HaJII er 3« Ml. A' /^A 


"A n >*r tOr 'n"AAC y^ Ang A^SAinrg: tllH K'&^'apfAC c)5io« \ 2!£52?fe K*' ^255 HfH l-ntH ICA Or*A3.K & A/^feHA AS MW^-^" GV/^<<: 
KiieiGM^- j^l- l^MOMA-03. JIH JlfAT* >P^AOAAKHk5^AI>, K^ J^M«^X>f 80A4«« EH 
_ ?r r ^ r^ t.^i C ^Zlf,wm».K'tn-V JLf. r^ AVK*X< 4I. 
s. 


388 "r 10 
144 


cut-ai cunoscuta intru oamenii 


putearea Ta. Izbavit-ai 

cu bratul Tau oamenii Tai, fii<i> ■ 


16 
lui lacov si ai lui losif. 


Vazura-Te pre Tine apele, Doamne, 
vazura-Te pre Tine apele si sa te- 
mura; adancurele Tnca sa clatira. 


17 
Nuorii udara apele si deade- 


18 
ra tunet; inca si sagetile Ta- 
le strabat. Glasul tune- 


19 
tului Tau sa aude in vazduh; 


fulgirile Tale luminara Tmpre- 
giurul pamantului; clati-se si 
fu cutremurat pamantul. 

In mare-i calea Ta; si cararile 


20 
Tale, in ape multe; si cararile Tale 21 Summa CATHISMA nu sa cunosc. Povatit-ai oame- 
nii Tai ca oile, cu mana lui Moisi 
si a lui Aaron. Slava. 
Cathisma 11. Psalom 77 

Cest psalom easte Tnvatatoriu, ca Tnvata intru el 
si arata psalomnicul ca Dumnezau voiaste bi- 
ne oamenilor Sai si-i dirept Tntru izbandi- 
rea pizmasilor, cum sa arata aiave den multe 
pilde. Partile cestui psalom mai cu 
sama sant 2: Incepenia predosloviei si 
poveastea lucrurilor. In predoslovie indeamna 
pre israilteani sa fie ascultatori, stih 1. 

Dupa aceaea, arata de pre ce lucruri va sa graias- 
ca, stih 2, 3, 4. In a 2 parte povesteaste de 3 lucruri: 

Intaiu, de bunatatea lui Dumnezeu, ce au facut israillea- 
nilor. Spune nehamicia israilteanilor, stih 5. 389 + j/vsg. 6_ 

A<>«: r t A^H aVi«>^- ^^ ^ ^^ i ^ 

Ka(»CAC Aisr<H fUH AC IcVhOCKXa^, lU^r. 
A« BO noafCT-ri Hd'AA^A^^H B€HHTOJM^l A OIK f\ \ tfScfc yX ' ^^ "t Hl« f-X^HK:*^ A^V^fS* ^JAKW^ Ul 

fl^L!KAO(Jt HOt|l|H*KA <»ltA€ CFl^* ^^M.- 
AOf fc t'iM . K>1 C-iAC^K^SHOAelC^ 

KAfSAf H^i« ^TAeP'fe'lWx. HrIMA% tA>Hrt 
r. rl^^A J A^ . dm A^" 6<J^Pi^ A. A' 390 1 -^^ 11 
145 


Arata cum i-au batut Dumnezau pentru nehamicia lor. 


3 
Psalom 77 


Cantec invatatoriu dat lui Asaf 


Stih 
fMljIPfn scultati, oamenii 


1 
Jl^^j^BH miei leagea mea, ple- 


aff^^A^Si cat ureachea voastra 


WKS^^ catra cuventele rostu- 


^mJrmM»tJ luj niieu 


Deschide-voiu in pilda rostul mieu. 


2 


Ps. 49:5; Mat.l 3:35 


grai-voiu tainele den ceput. 


carele auzim si le cunoscum, si 


3 
parintii nostri le spusera noao. 


Nu le vom ascunde de fii<i> lor, carii 


4 
le vor povesti neamului venitoriu: 


laudele Domnului si putearea Lui 


si minunile Lui ce facu. CATHISMA 


Deut. 4:9,6,7 


5 


Si radica marturie in lacov; si 
puse leage in Israil, carea poranci pa- 
rintilor nostri ca sa le spuie fii- 
6 


lor sai. Ca sa le cunoasca 
neamul venitoriu. Si fii<i> carii 
vor naste scula-se-vor si vor povesti 
7 


fiilor sai. Ca sa-s puie spre 
Dumnezau nadeajdea sa si sa nu 
uite lucmrile lui Dumnezau si 
sa pazeasca pomncile Lui. 
8 


Si sa nu fie ca parintii lor, si 
sa nu fie neam despartit de la 
Dumnezau si indaraptnic, neam 


2 Regi 17; 
carele nu-s indereapta inima sa, nici 


Os. 10:14; 
fu credincios lui Dumnezau sufle- 


Amos 7:17 


9 


tul lui. Fii<i> lui Efrem i 391 At. tSSc^ n ^ 7f* / » * ,, ■>. >^ » • 

flJM A€ AAliHXHHAf ASM* KAfCAC *f'*^^ 

<€ A op . Ahahiw^ rrif Hm^HAo 

Aop£.7cf»'2>fC^tf€ A\HH>^HH yjCmtAA'i'T'^/^ 

uivf ^iT-iiVACT-A aWac ka orl^A^^A^. 
\^\ i^o^Li.\i^ nfs e" sVa 'cW'lixof^ 

r g — ■ » -' ^ Af. St ft/r.^. 


•IK- *- •*. 

f(X-o:ri 

rC «, K«.MM 

I - » - 
r. f tTf A« 6' f * 1 ef SOi^H ICO, 1 df?^ K* sfccfs 3» 5 -■"••- i a • a- 


HI ■«.l ETO-^H AflC fCA UIh wo;»^ ICi?i KK ! „^_ :a e-i^OHAe. UIh wo 

reeiiiHo;*;. axh^f AA-xHiHw^fe npe y^^l1.A-, 
If Anr^At y|Cn'ZAiV"iHT^Afc «ef«»roct . 

AWlA^A CA^ •««JJ»iH^t A\»*HKAflt A^Tl^ 

mATC JL'*^"^'* r»ilM A\Ac;«L y|vnjsc»rif? 

f?lT,'Sv A«BH niAT'CA LUH e"^^p3k ARC, 

f£jf< n*:£|ACAe e»i /^nASf;f^ a* '*'^^ = ^^ 
n^»r4:BA tOHn'^HHC a-*-* a 5/ t'i^t^asa 

KAfHf tVAAACHHAOffc CiH? 

€»ZA\^HIf=» lUtl Ciy^w-IHCC <|>0 yfv JAfCOsD: I 392 ¥. 11 
146 


iiiarmati, sagetand cu arcul. 


Intoarsera dosul Tn zi de razboiu. 


Nu pazira pacea lui Dumnezau; 


10 


2 Regi 17:7 


si intru leagea Lui nu vrura sa imble. 


Si sa uitara de lucrurile Lui 


11 
si de minunile Lui carele arata- 


se lor. Inaintea parintilor 


12 
lor facuse minuni in pamantul 


Eghipetului, in campul lui Tanios. 
Ex. 14:21; 15:8 


Imparti marea si trecu pre ei 


13 


Ex. 13:22; Ps. 


si facu a sta apele ca o gramada. 
104:39 


Si povatiia pre ei zua cu nuorul 


14 


Ex. 17:6 


si toata noaptea, cu lumina de foe. 
*piatra 


Crepa stinca* in pustie si ada- 


15 


Num. 20:11; 


pa pre ei ca den adancuri mari. 
Ps. 104:41; 


Si scoase ape den piatra si slo- 


16 


1 Cor. 10:4 CATHISMA 
17 


bozi ape ca raurile. Si iara 
gresira Lui, maniind pre fnal- 
tatul in pamantul secetos. 
18 


Si ispitira pre Dumnezau intru 
inima sa, cerand mancare dupa 


Num. 11:1,4 


19 


pohta lor. Si graira impro- 
tiva lui Dumnezau; zisera: „Au 
poate Dumnezau gati masa in pustie? 


*cursera 


20 


lata, lovi piatra si iesira* ape; 


Ex. 17:6 
si paraiele sa implura de ape. Au 
putea-va si paine da? Au gata-va 
came oamenilor Sai?" 


Num. 11 :1 


21 


Pentru aceaea auzi Dumnezau si 
Sa manie, si sa Tncinse foe in lacov 
si sa aprinse manie spre Israil. 


:- 


22 


Pentru ca nu crezura lui Dumne- 393 


cX«I.^LUff g«l^«CH«^ce OVfCflHAC ^ffWAJStl- 

QXh nAOAcc Ao M«*MH^ A* A\n,tiKA^e^ 

A\nLKJiP€ TCHA\^e€ A Oft R'E AA rAt|»^- 

QrcofHH aKc'tjK a« "i«/h, ioh aa^- 
ce K^n^n7»irp/fc. tl AV(f'rp>/« 

OiH fCA H'iCHn^A A\"apffH nic^cH 3E^- 

fl»z.TroAr^« niH Ag norop;*^ >t^A\H- ic r "^A Kf k£ K3 KH fA/*3. l"** s'- 

r, rf .1 M 

— 'SC — * ' ■?". KAl /K r r, or . • A- AA 


AS Ar ^A At zSS^) kTt cS^ AO^^e <|>iViMA A\ScAj>A AO -T^r^f A AO. Af Aopt /|CAfa*«f ^^- «^" ^"*" ^>f -^^C 

yfT>^^MA lUH A^fSeiCA ffC»SI^ ^A^H-C^- m H 394 I- 11 
147 


zau, nici nadajduira Tntru spasenia Lui, 


23 
Si sava ca porancise nuorilor de 


sus si deschisease usile ceriului. 


Si plouase lor manna de mancare 


24 


Ex. 16:14; lov 6:31; 


si paine ccreasca dedease lor. 
1 Cor. 10:3; Ex. 


Painea ingereasca manca omul 


25 


16:13; Num. 11:31 


mancare trimease lor pana la satiu. 


Scorni austm* den ceriu si adu- 


26 


*vantul de la rasarit 


se cu putearea Sa austm. 


Si ploo spre ei carne ca prahul 


27 
si ca nasipul mariei pasari zbu- 


ratoare. Si le pogori m mij- 


28 


Num. <11>:31 


locul taberii lor si Tmpregiu- 


rul corturilor lor. 


Si mancara si sa saturara foar- 


29 
te, ca cc poftise, le adusease lor. CATHISMA 


Num. 11:33; 


30 


Inca nu era departata pohta 


1 Cor. 10:5 
lor, ce fiind mancarea lor in gura lor, 
31 


cand sa aprinse mania lui Dum- 
nezau spre ei si omori unii 
den grasii lor si pre alesii lui 


Num. 14:16 


32 


Israil zdrobi-i. Dupa aceastea 
dupa toate, iara mai gresira si 
nu crezura minunile Eui. 
33 


Pentru aceaea sa amistuira zile- 
le lor in desert si anii lor, in- 
34 


degraba. Cand omoraia pre 
ei, atunce cauta pre El si sa 
inturna; si maneca catra Dumnezau. 
35 


Si sa pomeniia ca Dumnezau easte 
stinca lor si Dumnezaul den nal- 
tie-i izbavitoriul lor. 395 HfH I tSScSS Ai • Ste^fe $1" 

AS J^3 An tuff c»* icV^iHC I/A aVh IC^fOC^rVAfc C»i 
ifiH kVaHAACA CA A\HI1I/«W ASff* 

K Xjg3» HM"IH CI ^vfCp^Sp*. ^HAf /K A»* 

enroiACci'T'A'nr/A aocc usi\ hVk niiFf ^^: 

HH*iH AnpH«<« »rOATak AA.*lHiV«k CA • 

"' ^P * ' ^ %*; ^ ^'^ 

AAH^'fcS: fJLiH eAi^rrs/.fe ash jftA& i AJt. »A, 


tAAH< f'S.fX. 


kT: 


r 3fc. — — 


>i » — — 


• *■ /\Ar v»A A/«f WS v»3 MH €€p.^ AA\f^^B•T'£ ^e A^'XHJi ASH ^ vfw-gfKA ./»/ty nMAf\A_ I i£n fi3e'z.fiH n^s ^n a* a\'&ha ni 

OU^aVm A0^*> * li«1»* tf A^. 

n^t^ice yf Qr^rhefTi^ c'^aChcac caac :, 

iU AMM SHCA CAA yKK^iflKA ASM | AMIOO. 

H >iv*roApcc y^vcTtiJe Anf ac AOffe:? to 

HSfiOAP'TiAe AOPi. fCA CX HS C*K - 

TpHA\»FCf n^S ^ff TOT <bgAMAf» A€ 

A\^qLI«:, ££lA A\'AICA flOC ^ftZ SIIU «.'P©A£1J=. 

fCAf CAf AAAHCT7K/i^ np€ gH . ^_^ 

UJH A'^A^ r'&M^iAtHAOpt ^O^^A Ap;» 

CilH ArOHHeHTA AO A»itfKa«"r€AOpfc^;^ 

UIh c»2.'ir^ k\^ rpH^MHe b's'hac ao =» 
tijH noAA'fenr^Af Aop fca <|>SAi^€|iH - ^_^ 396 f 11 
148 


Si sa cuciriia Lui cu rostul sau. 


36 
si cu limba sa mintiia Lui. 


lara inima lor nu era direapta 


37 
cu El, nici sa increzura in pacea Lui. 


lara EL fiind milos, ierta 


38 
strambatatea lor si nu-i pierdu; 


si de inulte ori intoarse urgia Sa 


nici aprinse toata mania Sa. 


Aduse-S aniinte ca-s tmp si 


39 


lov 4:4 


abur trecatoriu carele nu sa mai 


intoama de cale ori ma- 


40 


Num. 14:22 


niara pre El in pustie, si-L inta- 


ratara in pamant secetos. 


Si sa inturnara si ispitira pre 


41 
Duinnezau; si Sfantul lui Israil 


pusera-i hotar. Si nu-s adu- 


42 

CATHISMA 


sera aminte de mana Lui in zua 


ce-i izbavi pre ei den mana pizma- 
43 


sului lor, nici Celuia ce 

pusease in Eghipet seamnele Sale 

si minunele Sale in campul lui Tanios. 


Ex. 7:20 


44 


Si intoarse in sange apele lor si 
izvoarale lor, ca sa nu bea. 


Ex. 8:24,6 


45 


Trimeasc pre ei tot feliul de 
muste, si manca pre ei; si broaste, 
carele amistuia pre ei. 


Ex. 10:13 


46 


Si deade gandacilor rodul lor 
si agonisita lor, lacustelor. 
47 


Si batu cu grindine viile lor 


*fragarii 
si pomeatele* lor, cu fulgeri. 
48 


Si deade dobitoacele lor grin- 
diniei si avutia lor, carbunilor 397 -t ^«^ Xc. cSS5fe C^^vAfT-^Afc AOpt, fUH 4^0KHT0A-f £AC 
rrO»f H-^C^O-Va .iCnT'lM^^I^AA'^'r^A 

gr^rn^r^^AVn^iilfrAT'ifiHAopi. y|vKO- 

^^f»A€ A^« XaAAI. . I4I" €KOAC€ 

KA WnA€ WAAAfHIH CAM, liliW nOfilSl^H 

KA nrXoA\A /j^nseTTic - 

rpfAA^eS^ : lUH netf nH^A\AfUIH AO AKO \ L HA HE 


c - *35 ^ lex- ^'-i- KK.gJ lev, »i. Gfe^S K^' OfetjtS H t 

n& »3' A^OUJI^ AOet: UJH A'AKS e'XA'iJCXJ:^- 
KiSi. /f.VlkAAUS€A€ AO^L M'EA^X ASH 1 Afe.. 

^€ 4^i<^>- AAAH mnHTHf ;s. :? OJH A^i&_ 

M''*?^ Jl AAH-C'i^oA A« HtUIf, £ilH A\1_ 

•rXj>e/*i ASM MXn"A^My:s. :. 

^MICAeHi'f fCA UIH rFSeflHLf IH AOfk7 /f^- JLgBYfiAse CAAC: iuh IC^I^C^DAIH e»iM y|C_ 
"-*•! A^<" Ji^AAVk^'lM C£f« ClA^'SHVe: Cliff U it 398 11 
149 


aprinsi. Trimease spre ei 


49 


urgia maniei Sale, manie si urgie 
si scarba, trimitand solii rao- 
latilor. Cumpaniiu cararea 


50 


maniei Sale si nu opri de moarte 
sufletul lor, si dobitoacele 
lor deade mortiei. Si omori 


51 


Ex. 12:29 
tot nascutul-intaiu in pamantul 
Eghipetului, parga tariilor in cor- 
turile lui Ham. Si scoase 


52 


Ex. 12:37 
ca oile oamenii Sai si-i povati 
ca turma m pustie. 
Si scoase cu indraznire, nice sa 


53 


Ex. 14:28; 15 


10 


temura, si pre pizmasii lor aco- 
peri-i marea. Si duse pre ei 


54 


Ex. 15:13,17 
in hotarul sfintiei Sale in cest munte 

Num. 23; los. 12 lud. 1:23 Os. 7:6 55 56 57 58 59 CATHISMA ce-au agonisit direapta Lui. 

Si lepada limbile de la fata lor 
si facu sa caza in soarte cu funea 
mosie lor; si facu sa lacuias- 
ca in salasels lor neamul lui Israil; 

Ce inca mai ispitira, si ma- 
niara Dumnezaul den naltie, si mar- 
turia Lui nu pazira. 

Si sa inturnara, si facura 
hiclenie ca si parintii lor, in- 
turnara-se ca un arcu strambu. 

Si intaratara pre El cu nal- 
tiile Sale, si cu idolii sai in- 
vitara-L spre manie. 

Auzi Dumnezau si Sa manie si 
uri foarte pre Israil. 399 1 


.*< icoonr^Afc. y^Cnr "S^ icijcAi c«i «Ia'xIOA^h 

|OCf e T'Z.f l/*t ASH r» flifri CAAfiA^SH y|s- 
AAOUif^ ASM C»aiAA'a.t«lg • ^ ,, ^ ^ 

npe ^vi^iii%\ A^ 4*0ec^A ^-^uItWh =» 

nHAAiuilH CAM ^^ SX^^^*^^ "i" A^^A^ fit" ■« c^, A 1, I „ ^ - 2S c. 31. S »• A- utn ^sssis kt. m^ A. tJI. 

»^ — SI, 
n. cv« g3 5« 5A o>i 7S ljir« eYfM nd> Kof T^A A^« Ic^cM^^, 

^ AA^'CC f^A* k^AJ" - /^.Vna €A€ 
QfC-^HWAWM KA^ei«T«CH . ^ ^ 

A>^W no€ eA^ A*^ c^a/aSsTa.. om ao: ^ 

filA ifAA XnA«^^OAf^_AAX«A "p| 
g%4., <^OA«IC:S. njJC lAKC^ WA\5^A c* 


CI \ 400 11 
150 


Si lasa cortul lui Silom, 


60 
cortul intru carele Sa salaslui 


Tntru oameni. Si deade Tii 


61 


1 Sam. 4:10,11 


robie taria Lui si slava Lui, In 


mana pizmasului. Si deade 


62 
spre arma oamenii Sai si spre 


mosia Lui Sa manie. 


Pre tinerii lor focul i-amistui 


63 
si vergurile lor nu fura cinstite. 


Popii k)r cazura de arma si 


64 


1 Sam. 4:17 


vaduole lor nu plansera. 


lara Domnul Sa destepta ca den 


65 
somn, ca un puteamic stri- 


gand de vin. Si batu pre 


66 


1 Sam. 5:6; 6:4 


pizmasii Sai de-ndarat si deade 


lor batgiocura in veaci. CATHISMA 
67 


Si uri pre cortul lui losif, 
si pre ruda lui Efrem nu o alease; 


2 Sam 7 


68 


Ce alease ruda ludei, muntele 
Sionului, carele-1 iubi. 
69 


Si zidi ca polati Tnalte sfin- 
tia Sa, ca pamantul ce-1 zidi m veac. 


1 Sam. 16:11; 


70 


Si alease pre David sluga Sa si 


2 Sam. 7:8 
luo pre el de la slaulul oilor. 


2 Sam. 5:2 


71 


Si de la aplecatoare aduse-1 pre 
el, sa pasca pre lacov, omul Sau, 
si pre Israil, mosia Sa. 
72 


Si pascu pre ei <in> intregia inimii 


Sale si cu intelepciunea manilor 
Sale purtatu-i-au pre ei. Slava. 

Psalom 78 


Summa 
In cest psalom jidovii, fiind in robia Vav 401 tlfeste Xi . cSss^ 


V !■ * / ^--w/ ^ ^ ^ ' 

t«f4'Jl»Afc lefAMAftSl***:? €^:» ■*» 3* ^ 

Hf^i^, cV «V r, r. ^ ^ ^Ki «» tHSTf iKfc nf*^A^ 

A^H .jvT^i mr-inff j^f»A w3ct«a^ , nrnTf^jiHyfAf 
C^vywAo^fc <iA»,c» 7. ^ ^^'^f^f*' A* '",f* "»f«>^ 

ttc-fsf .var« tuH rff *»^ c? AT'B^t'^A^Sy^yS?*'?^?^'^!' ^ 
4>itf AM.MT'rf ^ );;'/AMtAf It- «v-xAiAf a-^m >f T^t nxrxHH A. 

A • SHA* 


r . 
A- dfei35 Kr: d52!S e - 
s. 

3- JC:,r. HfTfa K''^ 6" M5 -^f^^J^'^^* *'" 

K X © H t XT .^ n f f h'^ A A*0 li'u WyC:, Al.^ ^ ^ 

iTrr^/jct AH soA «A4i(^» n^» A'W"0:»c?'''^* 
A\OUi'l'/«V' KM 

c, 

MM 


CiKMnr;*^ a'I'a^xo n^c&f*- lef- 

AAlA^ClflAO "T;^ <|>if j>HAO nXA\'£'rVAVM ,. 
gSif^ cSll€Ae AO KA AfflA^ ^Of CI^^^I t it .% 402 11 
151 


sa roaga lui Dumnezau pentru aceaste 2 lucruri: 


Sa piarza pre pizmasii lor, pre vaviloneani 


1 
si pre idumei. Sa iarte pacatele lor 


2 
si sa-i sloboazc den prinsoare, stih 8,9. 


Pohta dentaiu inlarescu-o cu ceaste 4 lucruri: 


C-au spurcat beseareca lui Dumnezau si au pustiit 


1 
orasul lerusalimului, stih 1, 7. 


C-au omorat pre multi den credinciosii lui Dum- 


2 
nezau, stih 2, 3, 10. Ca nu cinstesc pre Dum- 


3 
nezau, stih 6. Ca asea sa va arata direptatea 


4 
Lui intre pagani, de-S va izbandi pentru sangele 


slugilor Sale, stih 10. Cearerea despre perirea 


idumeilor intareaste-o cu ceaste 2 lucmri: 


Ca idumei<i> batgiocurescu-i pre ei, stih 4. 


1 
Ca pre Dumnezau Tnca hulesc, stih 12. 


2 
Dupa aceastea roaga-se sa-i scoata den robie pentru 


aceaste 7 lucmri: Ca de demult suferesc 


1 
scarbe multe si greale, stih 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 


A 2, ca Dumnezau easte milostiv, stih 8; pentm ca asa 


<2>, 3 
sa va cinsti numele lui Dumnezau, stih 9. Ca de-ara 


4 
face aimintrea, huli-s-ara numele Lui intre pagani. CATHISMA 
5 


stih 10. Pentru ca ei gem in robie, stih 1 1 . 


6 


Ca ei sant in perirea mortiei, stih 1 1 ; 


7 


Pentm ca li-e voia sa laude pre Dumnezau, 


stih 13. 
Stih 


Psalom 78 

Psalom dat lui Asaf 


1 


^gP oamne, venira limbile in mosia 
n^Hlj Ta si spurcara besearica 
■J^i sfanta a Ta si pusara lemsa- 
limul gramada de pietri. 


2 


Deadcra tmpurile sfinlilor man- 
care pasarilor ceriului si tmpul 
milosilor Tai, fierilor pamantului. 


3 


Varsara sangele lor ca apa impregiu- 
rul lerusalimului si nu era cine sa-i 
Ps. 43:14 


4 


ingroape. Fum de batgiocura ve- 
Ps. 79:7 
cinilor nostri; ras si ocara, ce- 
lor dempregiuml nostm. 

403 2f32fS Ai ^^cTaS CUH AOIC>^A aI&I nWi'TlMf;*. - 

fi^Te inoA\€HH Afe' «nrf'iE»iT":&i^HAr /«' 


nef. 

"a- 
it. ••I * »-A A^- 41 81 ri 


■ Cfe^ iSA AO ? kT C$5?*"' cjo 


MjIH €»& K 

«r»iX :, AAc»aH ABiy«i AiH A\of qieM- ^ 

«JUfH yjCt'lM^Ai. AOpI.3. EA'/i^OKV^JA f e 

CA^OK0^H^;iv ri^ nrwHC J5^AAHf. ^ ^ c 

M«;R HOii WAAAfKIM T-iM;-. l£JH 0»«A 

n'iUisHiH •r AA€ A'iSja^'TLyvife ope nrMtic 

yfvH'KA^&.^r fJCCTHttVAAI. A A»A^ '^** 

^f(«rfc -^^AOMt K^n^«^» fVritwKfA* 5|C«,»,cjkmao^ 404 -h 11 
152 


Pana cand Te manii, Doainne, pa- 


5 
na in veac? Si va arde mania Ta 


ca focul? Varsa mania Ta 


6 


Ps. 88:47 


spre limbi ce nu cunosc pre Tint- 
ler. 10:23 


si spre tan carele numele Tau nu-1 cheama. 


Ca inghitira pre lacov 


7 
si locul lui pusliira. 


Nu Te pomeni de strambatatile 


8 


Isa. 64:9 


noastre dentaiu; indegraba sa ne ia 


pre noi pre denainte milele Tale, 


Doamne, ca ne-am suparat foarte. 


Agiuta noao, Dumnezeul spaseniei noas- 


9 
tre, penlru slava numelui Tau, si 


ne scoate pre noi, (Doamne), si cura- 


teaste-ne pacatele dirept numele Tau. 


Sa nu cumva zica limbile: „Unde-i 


10 

CATHISMA 


Dumned/.aul lor?" Si sa cunoasca in- 


tre limbi, inaintea ochilor nostri. 


izbanda sangelui varsat a slugilor Tale. 
11 


Sa intre inaintea Ta suspinarea 
robilor; dupa marirea bratului 
Tau lasa-i a via fii<i> mortiei. 
12 


Da vecinilor nostri de seapte 
ori in sanul lor batgiocura ce 
batgiocorira pre Tine, Doamne. 
13 


lara noi, oamenii Tai si oile 
pasunii Tale, laudam pre Tine, 
(Doamne), in veac; den neam pana 
in neam vesti-om lauda Ta. 

Psalom 79 


Suniraa 
Cest psalom cuprinde rugaciunele jidovilor 
carii era in robia Vavilonului, carii sa ruga lui 405 + r ete-as ri. ffSJSs ji . c", « 7 r. A? ©;» «*^e'» «'* ..ft^' » i'^ • , ^ ^ ^ 

^A SA^ Icif-i^CO AfWxi. /fciVAXA HI tTO;WASH y f^ « - 
X.fi«»^AAH, C;,__H. K^ «AOK.<TA AO|fc .^ v - r l'<AHriiv»: AlAtTA TM^i «»«/.* CkfOAF*. AXH A^ fHr. 1 Kt^M oAe^*. Hf«oM r^-CA., c^^«- ^ ,„^<i, ^ K: 
Kt Aic<A>t^ i^H^t ««:»«'" At tj^M ^o>^ «H n*-r^ ni , h . *■«■ r 2?^^ K*J gfegfe 


r- 


■« «• 


;««n.*»gfll tcXf CA< nOBtlfeiiifl H^f I CO f H Jk 
KA tJWHAC, fcif «Af CIf-£2nn CTlfC X^fV. I 

A^lf e^^je^*- » aSh gfHMLAAflWJ*., UJH 

lifH &«KO MOAW >jCT?y A<^TO/» .^ ^ 

»rJ^ 4>AtlA »rA,IIIH mCKMfiSOAAfc • VMAA 406 11 
153 


Dumnezau sa-i scoala den robie si sa-i duca m tara lor, 
stih2,3,4,5,8, 15," 18, 19, 20. " 

Rugaciunea lor Tntarescu-o cu ceaste 9 lucruri: 

Ca pre ei Dumnezau deodata i-au luat supt pa- 
za Sa, carea o arata in pilda pastoriului, stih 2. 

Ca Dumnezau au fagaduit ca va asculta ruga 
oamenilor Sai, carea pilduiasti sedearea spre 
heruvimi, stih 2. Ca slobozia lor va fi 
de bucurie credinciosilor, celor prinsi inlre 10 
neamuri, si vor avea prilej a sa aduna catra ai 
sai: asea si credinciosii den ruda lui Veniamin, 
carii ramasease <in> ludeea, dobandi-vor cinul slujbei 
dumnezaiesti. Aceasta cer cand sa roaga lui Dum- 
nezau sa radice pulearea Sa spre Efrem, Veniamin 
si Manasia, stih 3. Ca pre Dumnezau de- 
multu-L. roaga in desert, stih 5. 

Ca ei rabda nevoi greale, stih 6. 

Ca pre ei batgiocorescu-i vecinii lor, idumeii, stih 7. 

Ca i-au scos pre ei den Eghipet si i-au dus in Ha- 
nan.stih9, 10, 11,12, 16,18. 

Ca acum sant scosi den tara lor si pat pe- 


1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 

8 

CATHISMA 


depse de pagani, stih 13, 14, 17. 
9 


Ca li-i voia sa ramaie in slujba dumnezaiasca ne- 
incetat, stih 19. 
Stih 


Psalom 79 
1 


Dascalului cantatorilor spre 6 strune marturie. 
Psalom dat lui Asaf 
2 


^^P , Pastoriul lui Israil, asculta! 
iMBBll Carele povatesti pre losif 
W^M ca oile, Carele sazi spre heru- 
3 


vimi, arata-Te inaintea 
lui Efrem, lui Veniamin si 
lui Manasie; radica putearea Ta 
si vino noao intru agiutoriu. 
4 


Doamne, intoarce pre noi si ara- 
ta fata Ta; si spasi-ne-vom. 
5 


Doamne, Dumnezau puteamic, pa- 
na cand Te veri mania spre ruga- -•r 407 + tS5fS5 *t. tS5SXs tt* i^*:. 


«^ f ^ ''/w' N., » »^ t/ _^ •-» Ir" 

/CdlJIfUfH n^« eW IC5 n»iHMA AAIVJSt- \^ ^ 

AAHAOpf.9 UMiHA^'irm K^ AAK^n^AM* 4«^.-* 

>|CAA-%(Wjp:K« ^A«r AM nj« «oh rtfj^ 

rOAH^Iw fiC-tMtfMAO|f. tf OlflfH 9 Ultl Htf. 
AAAUiifH EAI^OICO^f CKf.. nj*f HOtf • 

•frOAAlfHC^ UIH ASA/^HHnE<X.. d^AOA lA 
CfJH Aftr«XH«r'^Hf^H fiOAAfc 4^ff • 

nfi X , K^paHM'r AM AOf€^^A& 3'* 'C. n f ak. a. 1 ^ *^ ^f^ «• # </ *» NA>r&> flO« A, li«H ^^.nAViT^AAIkM'rKA. 
i^ti €^n.Aiv£fHA.§ &t KA K^;^f«H A^ l 
Al 


3Sc!^ 


■ l ri A' 6' SI 3» HI ■•^ ^^v ^ rs^ r, ^ £ /T/V « 

ri^nak a a AAApf^uj Ui^^^ACACA ^ct nrE.t\^ 
flits w K^frt n^ A ^'o ic/iwie nrj>€ic£. 

Qin'ZtV Off A FAMFAHl^Afik e>£Aciil. 
fCK^UlH 4>>'Af ''^ IC>%n^A^H flACUECV RfC 

A^ leJvA^^ AA»AHIfH TA\€ niVpC . \ 408 ■I- 11 
154 


ciunea oamenilor Tai? 


Hranesti pre ei cu painea lacra- 


6 
milor si-i adapi cu lacrami 


in masura. Dat-ai pre noi pri- 


7 


Ps. 43: 14; 78:4 


goana vecinilor nostri; si piz- 


" 
masii batgiocoresc pre noi. 


Doamne, Dumnezau puteamic, in- 


8 
toarce-ne si iumineaza fata Ta; 


si mantuiti vom fi! 


Den Eghipet aduses vita de vie 


9 


Ex. 15:17 


si scoses paganii sa o sadesti 
Ps. 43:3 


pre ea. Curatit-ai locul 


10 


Ex. 23:28 


maintea ei si o ai Tnradaci- 
los. 24:12 


nat pre ea si implu pamantul. 


Coperira-se muntii de umbra ei 


11 
si stalparile ei, ca chedrii lui CATHISMA 


Ps. 71:9 


12 


Dumnezau. Tindea stalparile ei 
pana la mare si odraslele ei, pana 
la raul Efratului. 
13 


Pentru ce ai rupt gardul ei 
si o culeg pre ea tot ceia ce tree 
pre cale? 
14 


Sapa-o pre ea gliganul salba- 
tec si fiara campului paste-o pre 
15 


ea. Dumnezau puteamic, intoar- 
na-Te, si cauta den ceriu; si vezi, 
si socoteaste via aceasta. 
16 


Si vlastariul carele au sadit direap- 
ta Ta si crangul carele 1-ai inta- 
17 


rit Tie arsu-i de foe si taiat; 
de certarea maniei Tale pier. 
18 


Fie mana Ta spre barbatul di- 409 \ cojo At. c3Cw5' o'^nnrsn ttaa:, ujh tnte A^it^ w^^viVa^h 
A^»aM«: cfiH l\)^AheA «r^3^ fiwvi/t ksasa. -»- « ".r _*'" '*^" V. » •^ 19, »» -• ^ pre, Ar' If A^SA d>R AM (A /fiTf* i ^AAO A ^ ©V«>i QIUtJK. <?# e. cS&<db K^' ^SjX3& 
<(SASH ASH lAICiV. 

K^tCHAq ^aVh;!;. H«AtJU fc)^c2^€H&9 

'SAfAC'TAM 0-XAXfl>I'^ 4<.'rpK]HA:» 

lUH «VCf *f AM X€AA AA^H^CA ASH ] AK%%f 

M'^T&flC ^nSCt AHACT'A >K ICJUllA, 

fc^A A\cdi,iA cnoc ri£A\'&T^A enrnfl &. 

A8tf 7 Stiff AVA* AS<f/K AfffCXw «l€ HSW 
^tfCAfl^^ - X f ACAAA Jt« f SflV nT"*- 

;CA •yA%«£dl^A aVm » I£«fff Afi^UfVA^ A^ 9 

r*— -■ - ■ II—' ■ — r - ■>m ■ra^w-MMiiii ■ I *f** 410 f 11 
155 


reaptei Tale si spre fiiul omului 


carele 1-ai iiitarit Tie. 


Si nu ne vom departa de Tine; invia- 


19 
za-ne si numele Tau vom chenia. 


Doamne, Dumnezau putearnic, in- 


20 
loarce-ne si lumineaza fata Ta; 


si mantuit vom fi. 


Psalom 80 


In cest psalom israilteanii carii au viat dupa 
Summa 


zilele giudecatorilor dau har lui Dumnezau 


pentru binele ce-au facut cu ei. Si sa indeamna 


intru eis sa dea har lui Dumnezau, stih 2, pana 7. 


Dupa aceaea, Dumnezau le aduce inainte ce bine 


au facut cu ei, stih 7, pana in cap. 


Intre alte lucruri, si ceaste 2 lucruri inca 


au facut cu ei: Scos-au pre ei den ro- 


1 
bia Eghipetului, stih 7,8. Le-au fagaduit ca de 


ce le va fi lipsa intru viata lor le va da, stih 8, 9, 10. CATHISMA 
Stih 


Psalom 80 
1 

2 


Dascalului cantarilor, langa ghithit, dat lui Asaf 


ucurati-va Dumnezeului ta- 


riei noastre, can tat Dumne- 


zaului lui lacov! 
3 


Luat cantec si dat In tampana 
cantec dezmierdat cu alauta! 
4 


Bucenat in luna noao cu bucen, 
in zi randuita a sarbatoriei noastre! 


Ex. 23:17 
Deut. 26:16 


5 


Ca aceasta-i randuita intru Israil 
si obiceaiul de la Dumnezeul lui lacov. 
6 


Marturie au pus aceasta in losif, 


*iesiia 
cand mergea* spre pamantul Eghipetu- 
lui si unde auziia limba ce nu o 
7 


intelegea: „Tras-am de supt tar- 
hat umarul lui si manule lui 41 r. -F r tfeCSS At. &j(3^ «r X<V^JM AA AnCAC AA#0MEf H • 

jAcfCSA'TAlf WAA^CffTH AAlCH^IfJH ftOft 

•TA n^ AAflHf. Jllfl C>£HSBA <f>H yfT. 

>KKHHA IC^I-fX. ^aCh^€ Crf'uflH^ . 

^As »r»fe^ «f<r«^ jv« niMAATk«TrVA ^r\rn#. 
vtWa}^ ^luicfflAc ri^^A »r A tow wsom 

^N^WlAAi.* \\\VL HS ACffCSA"rAf3k CV. 

JuviCHiH AAif€^ Klifa^Hnrl/A4 A^i'eV^ tUH iti pH0. 

finCAfA 

^ ir 

*. *«- 
•Tin* 

A'H)(W 


C, SI- 6 M o-J 
c • rf Cv* A' e' s» 3' 1fr 


t\ »ri* AtK)ikn^A ijOJiAAenift A\itA a^ a\h™ 

Ke::»UiH |HAi> ,(A fi|»Vr yfvKAA ylvJCSMAe 
A^'KAC. ^^frcAcX. AlU Asi OA^- 

fCA*ir nHAAACOfH A»H » jtUH AUJ <bH yJK_ 

nrotfs A%«*ffA AAyA€n«e C"- 
^H If «\ro^ctc riff ^ankKa^a efsW^ 

MHOH aKH UJH as BftaT'I- Am B^'KAAyft. 
AO yfvlS'fefC, lllfi AA5 epXT e^T;'^_ 

fcKA&aAfc AA BfXnr €tnr&f nff e« CAa.. 

W yy"' ■*■' — - 11 ■ — ■ ■ ■■ . — . - - ^ ^ . ^ ■ — - - - — . ■ « ... I „ , I — » I, I — n •1^ 412 f 11 
156 


de la cuptoriu* sa iuara. 
intru scarba chematu-M-ai si te-am 


8 


*sculele ce lucra la caramida 
Ex. 14:14 


izbavit pre tine; auzitu-te-am in- 


tru ascuiisul tunetului**, ispiti- 
tu-te-am la apele*** Meribei. 

Ascultat, oameiiii Miei, si voiu 
marturisi Tie, Israile, sa Ma veri ascul- 


9 


**stalp de nuor 
***de prigoana 
Ex. 17:7 


ta pre Mine. Si sa nu va fi In- 
tru tine Dumnedzau striin, nici te vei 
inchina catra Dumnezeu striin. 


10 


Ex. 15:25 


Ca Eu-s Domnul Dumnezeul tau, Ca- 


11 
rcle te-am scos den pamantui Eghipe- 
tului. Deschide gura ta si o voiu 
impjea. Si nu ascultara oa- 
menii Miei cuvantul Mieu si 


12 
Israil nu Ma socoti pre Mine. Fapt. 14:16 Deut. 2:13 Summa 13 
14 

15 

16 
17 CATHISMA Pentru aceaea slobozii pre ei in- 
tru taria inimiei lor si Tmblara 
in sfeaturiie sale. O, de-au vrut 
asculta oamenii Miei de Mi- 
ne, si Israil s-au vrut imbla in caile 
Meale, indegraba as fi pie- 
cat pizmasii lui si as fi m- 
torsu mana Mea spre ei". 

Cei ce urasc pre Domnul au vrut 
minti Lui si au vrut fi vreamea 
lor in veac. Si 1-au vrut satu- 
ra pre el cu grau gras; si den piatra 
cu miare 1-au vrut satura pre el. Siava. 

Psaloin 81 

In cest psalom poranceaste Dumnezau deregatorilor 
sa faca direptate in diregatoria lor, stih 2, 3, 4. 

Aceasta trebuiaste sa faca pentru ca Dumnezau-i in- 413 + ^S^fe vTf f«j?' C7 

A. 


g MO-. Ji. 

<.s-3 LUrt CtpilC^Afcir C^l?^A\AH^At UJH AH_ 

cHT^Afc yiCAefeni-AHHAfc . ^ ^ „^„ „^ 

UIh CKOA-VeqH C^f AAAH^AI. lOH AH_ X • ^. *'• 

CUft H-aCifiHllHAI. . Hs ilj'l^MHI g. 


rr: -. gg^£3fe K* - ^sals. 1 ^IMA-M'lt g}ir3«Uii.^ A^ArH€<-»tr CJ»»^€L^H, 

tfi« <KiH >^H-iX^i'r^A>^ fi^ I^OMH , 
[UH KA •yH5^At 4^C01^fH R€l]| K-&^v*^; 

GicoAAii. JLaTh*, i^«A«c;«. n-iAA-iH- 
»reAHA^cHAr - 414 11 
157 


tru ei si priveaste ce fac; si carii vor stramba direp- 


tatea, pre aceia pedepsi-i-va, stih 1. 


Psalom 81 


Psalom dat lui Asaf 


Stih 
^^^ umnezau sta intru adunare 


1 
i^Mjj de dumnezai; In mijlocul 
K^^ duninezeiior giudeca. 


Pana cand giudecat strambata- 


2 


Deut. 1:17 


te si vet cauta fata pacato- 
2 Cron. 19:6,7 


silor? Giudecati surumanul 


3 
si saracul; surumanul si lip- 


situ) indereptati-1. 


Si scoateti surumanul si lip- 


4 


Prov. 24:11 


situl den manule pacatosului 


si izbaviti-1. Nu stiu, nici 


5 
mteleg ca Tmbla intru intunea- loan 10:34 Sum ma CATHISMA rec neincetat; clatescu-se toa- 
te temeliile pamantului. 

Eu zis: , , Dumnezai santeti 
si fii<i> inaltalului voi toti". 

lara voi, ca oamenii vet muri; 
si ca unul den boiari vet cadea. 

Scoala, Doamne, giudeca paman- 
tul; ca Tu mostenesti spre toa- 
te limbile! 

Psalom 82 

Scrisa-i in cest psalom rugaciunea jidovilor, 
carii in zilele lui loasafat craiu patind 
multe suparari de pizmasii lor, ruga pre Dumnezau 
sa-i piarza si sa-i rusineaze; aceasta pohta a lor 
easte cuprinsa stih 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. 

A doaoa parte easte cuprinsa stih 17, 18. 

Aceastea ceru pen tru ceaste 4 lucruri: 

Ca ceia pizmas sant pizmas si lui Dumnezau, stih 415 


CaS^^ 


c. 
r - ^ - "^ r t, * ' -^ / ^ 

AA.4UJIH TOlfJ riAf €fiC«Kf.;» CllH fCA "^S 

cntH^*;*. n©AA<M^eK:»^ m5aaca« ash 1 At p h M » } •^ M /= 

1 At A 
MX HI 6 • A,-^ \ 


ex: g CSScSfe K^ dfeSfe f . At Sf COM ^AAAAti'V^ti'm^ £fiH Oa^***?"""^- 

Ac^TTfc- <4>»- AOft ICXA%fc AM <)>'£_ 

K^^rt A^H ^AAi-AA^t:^ lOrtfC^C^f»*= 
111 ICA AKM lA&lHi, AA fiXA aVh Kv-«««.- 

KA r&KOWAfe n'XiW'iHTSASrt • 416 h 11 
158 


3, 6, 13. Ca-s nemilostivi, stih 3. 


2 


Pentru ca sa sfatuiesc sa piarza pre credinciosii 


3 


]ui Dumnezau, stih 4, 5, 6, 13. Ca pentru pe- 


4 


rirea lor sa va arata putearea si slava lui Dum- 
nezau, 17, 19. 
Psaiom82 


Stih 


Cantec si psalom dat lui Asaf 


1 


^^S^ oamne ( )*, nu tacea, nu 


2 


*Cine sa 
K|^jj fi surd, nici Te odihni, 
asamana Tie; 
1^^ Doamne. Ca iata, piz- 


3 


jidoveaste nu 


e 


masii Tai galcevesc; si ceia ce 
urasc pre Tine radicara capul. 
Spre oamenii Tai sa sfatuiesc 


4 


in hiclenie si sa sfatuiesc spre 
ascunsii Tai. Zisera: „Veniti, 


5 


sa-i dazradacinam dentre limbi. 
sa nu sa pomeneasca numele lui Israil 

CATHISMA 
6 


deacia. Ca sa sfatuira dem- 
preuna si improtiva Ta legara 


- 


7 


legatura: Corturile idumei- 
lor si a izmailteanilor, 
moaviteanii si agareanii. 
8 


ghevaliteanii si amoniteanii, 
si amalichiteanii si palistinea- 
nii si cu lacuitorii Tirului. 


Judec. 7:13 si 4:15 


9 


Inca si Assir s-au impreunat 
cu ei, fura agiutoriu fiilor lui 
10 


Lot. Fa lor cum ai fa- 
cut lui Madiam si cu Sisariu, 
si ca lui lavin la raul lui Chiss. 


Judec. 7:25 si 12 


11 


Carii perira la Aendor si fura 
ca gunoiul pamantului. 
12 


Pune pre capitanii lor ca pre 417 i; fMrO.. UiA (yAJ%A\At*AZ UIH n^ nrouH nOfi'Z- 

^VfiOAeVfa;.:^ ciJHfc^ nAi^fiCAc y^njUL. 
*r^ B'lH'ri^A^H • |{a 4&ofcKtfc He 

z' «^ T^ i/t/ e'f -v >. ' jf ■ * X 

AnpH&C n-Z A 50/9^7 CilH KA nOSKAfiSAi^ *tC 

An0HA(£ A\OHtifH . ^uj>«i roH'^uie 

KA e«* KAi^nre h Va\€ac 'wi.^- ^ aahc • rr A' ei « f 3' 1-r Tl C^'^ ^<^ f^Tr dfedSg nrc ff^^cAr Jl /iS^^Kai* ^ m5^a%am t^^ -nr* , yfk1l<T& Sk'4AO*j|. j««frWBL fVWlMJMk Ay»*.!5|,BA» ^ 

ICMflAAfcy IC4 ix nOMT* M)/»K*f ,*KOA>». AXM A >MM<1 

IXKlfBHMf ll^XA BH AAr» ^ 4>rHM 6^^ *A«ra A» A^AM^lJ^, 
7, X. K'KA>A^ ^«Tf «VM(«A& ASM Jl A^«<^»» 

ill KCM4 tUAAf A» AAAIf^f m^f ^.nT^lfJI-*. A»H IA4» t? « • 
418 t 11 Oriva, si ca pre Ziva, si Zevea, 

si Salmana, si pre toti pova- 

tuitorii lor, carii zisera: 

„Sa mostenim salasile lui Dumnezeu!' 

Dumnezaul mieu, pune pre ei ca 
o volbura si ca pleavele main- 
tea vantului. Ca focul ce 
aprinde* padurea si ca pojarul ce 
aprinde* muntii, asea goneaste 
pre ei cu vihorul Tau; si cu vol- 
bura Ta turbura-i pre ei. 

Imple featele lor de rusine, 
ca sa caute iiumele Tau, Doamne. 

Sa se rusineaze si sa se turbure 
in veac; rusineaze-se si sa piara. 

Si sa stie ca Tu esti Caruia-i eas- Summa 13 

14 
15 
16 

17 
18 
19 159 "arde CATHISMA te numele Domnui, numai Tu 
singur Inaltat presle tot pamantul. 

Psalom 83 

In cest psalom scrie-se rugaciunea lui David, 
carea facu cand fugiia denaintea lui Avesalom 
si poftiia de la Dumnezau ca sa-1 intoarca iara la 
lerusalim, ca sa poata sluji acolea lui Dumnezau, 
stih 9, 10. Aceasta intareaste-o intai den 2 stih, 
pana In 12. Dupa aceaea o arata si mai 
aiave, stih 12, 13. Rugaciunea lui intareaste-o 
cu ceaste 3 lucruri: Ca el doreaste de sluj- 
ba dumnezaiasca, stih 3,4. Ca Dumnezau pa- 
sarilor manunteale inca le da salas, „pentru aceaea 
sa cuvine sa-m dea si mie, fiind eu sluga lui Dumnezau", 
stih 4. Ca David easte unsul lui Dumnezau 
si chemat si ales de Dumnezeu spre imparatia lui Israil, stih 10. 

Dascalului cantarilor lui ghithit pentru fii<i> lui Corie psalom 

atu-s de iubite salasele 
Tale, Dumnezau putearnic! 
419 -I- 


JL/AhWaVh: HHHAA^I M.A^:» flBH TI^rWa 

jMiW&eccAecKVctf a# Jl /STw^cAfc Bi'^» 

K*^ UiH nAC&f^ a4>A*%C1JCi KA(2K.9 koh 

0'£A^f'^<^ a4>A^ 11116 KSIMCS^fCA^fAC 
J ,/. - ,/// u / %f •\. n r * _Z_ * 

n5H€ nSff* t'UX ■> AA CDAVA^ifAC TAAf 

A^icV LtiH jL^HZ'»»V^A A\gca» 

yKB'ifKft^ aa^/l:*;. nee n^^HMf 

rt T^rnt J r -SZ. ft ^ r . vtC'T-'pW ■T'HHC:,!!! y|C»irCA K'2fOf A HHHA^^Ik 

McZf 'z.ottAc I AAC . Ka^ih h:' CITT'- n«« ^ 4^'£<nr'»M^3> ujhiw ^oac haoa/K fS' Ae MTMTO 


1 


1 
H. 
A 
At 
•-• 
fif cfS K-*^- ^SSc^ 1 e A^ A^Mc-^ 111" A\<rV^' A* "«M P*^ ^ 

yf^lUHp^ 4>i'£^' KApeAe sl€6 AdAHTC yKHA_ 
HT-/^ A5H ^A*H4^«» y|vGlCOHI» • ^ 

J^mTh^'^^a^ aJ^ |aicc-»- 

ttiH TifH&rkiu cnpe <bAOA oy<»ax« nrt. 

K-a KXmZm AAie 03M^ y^tlAAtUA€iAA€ 
Ci idTL. AHP^ WAS'iei AAAH Gf^fCtli)^ 

cZ<f>i» AA nprXA KAt€ aaah^caxh Alie, 

A««'"i*r*' AA"Z.fc5^M /f.tn^AAUiiA€ plliZ- 
rr^CUHAOffe - K-i tOAfCJii'ti LWH 

nAB-lLi:!^ HOACJU JlW^^Ai A^"-^*^^ 

A^fflA^ IIJH caab;*>. a^ A^'^i^r^. rfH KO 420 l#- 3! U Doreaste si sa sfarsaste sufle- 
tul mieu de (pohta) salasului 
Domnului; inima mea si trupul 
mieu veseJescu-se de Dumnezeul viu. 

Ca si pasarea afla-s casa, si 
randureaoa afla sie cuiubu in carele 
pune puii sai, la oltarele Tale, 
Dumnezau puteamic, Imparatul 
mieu si Dumnezau! mieu. 

Fericiti-s lacuitorii casei Tale, 
in veac lauda pre Tine. 

Fericit barbatul ce i-i taria 
mtru Tine si intr-a carora inima 
sant cararile Tale. Carii tree 
pren valea plangeriei*, tacando-o 
pre ea tantana, si o Imple ploaia 160 *valea secetoasa 
unde sa fac mure 10 
11 

12 CATHISMA den destul (si blagoslovenie da Cela 
ce da leage). Si mergu den sireag 
In sireag, fietecarele sa se arate Tna- 
intea lui Dumnezau in Sion. 

Doamne, Dumnezau puteamic, ascul- 
ta rugaciunea mea! Asculta-ma, 
Dumnezaul lui lacov! 

Scutul nostru, Doamne, vezi, 
si priveaste spre fata unsului Tau! 

Ca buna-i mie o zi in salasele Tale, 
decat aiurea o mie; mai vrea-resu 
sa fiu la pragul casei Dumnezeului mieu, 
decat a lacui in salasale paca- 
tosilor. Ca soare ni-i si 
pavata noao Domnul Dumnezau, 
mils si slava da Domnul, nici 421 + 

WX -f^TZW IcWnpHAf «^rXtWHy»L 9KHAOKHAC>#i:» -^^IC4f/*. 

/KtTtTe, K, AXfCpV^H. K*» nf« aAAA*«*f'«"H AO 

AA^AtJfAAH e<|»Mq7H A'/h, Oy 3. 

^'^n*. Xt'f'tq-.*. AAirii»t 9K«j|,cj»7h K)i hx/i,x:9Rfjt r< A- __ , Krt, E,c , 

E r ■ HAS QVMiMi: ^7 SttHf I kTz 


e?" 

Hm« '*" fip^^fe Aaahc mA*.»i_ 
nXpicKifif A&^tiiv^ *r'A AC cRfc hoh. 

AVXKI/K cnd€ NOH .^ AS Ttt^€C^U\ AAI.ff f A 
HTA A.C >t.rt'E/IA& yfiH^A^LX 

^^fi^ pr« Ke« y^»rVf MA C. iAAMc ") l** fcC9i B«r«AH yfv»T'(>5 nrifff* ? J.fATJt 1 422 »1 
161 


contineaste binele de la ceia ce Tm- 


bla intregi. Doamne, Dumnezau 


13 


Ps. 2:12; 32:9 


puteamic, fericit de omul 


ce sa nadajduiaste intru Tine! 


Psalom 84 


Cest psalom easte rugatoriu si mangaitoriu. 
Summa 


ca Intaiu cuprinde rugaciunea jidovilor in carea 


pohtesc ca sa-i izbaveasca de razmirita lui Antioh 


Epifanie, sa-s poata fi in locul dentaiu, den 2 


stih, pana in 9. Taria rugaciuniei lor sta 


in ceaste 2 iucruri: Ca pre mai marii lor 


1 
inca i-au izbavit den robia Vavilonului, stih 2, 3, 4. 


Ca de-i va izbavi, ei Tnca sa vor bucura si vor 


2 
multemi sfinti<i> Lui, stih 7. 


Dupa aceastea, mangaie-se jidovii cu nadeajde, 


ca va asculta rugaciunea lor, stih 9 i procaii 


Psalom 84 


Stih 
Psalom dat dascalului cantarilor, pentru fii<i> 


1 
lui Corie CATHISMA 
2 


1 
ine ai vrut, Doamne, paman- 
tului Tau; intors-ai robia 
lui lacov. 
3 


lertat-ai strambatatea oameni- 
4 


lor Tai, acoperit-ai tot paca- 

tul lor. Luases toata 

mania Ta, Tntorsu-Te-ai den mania 
5 


urgiei Tale. Intoarce-ne pre 
6 


noi, Dumnezaul spaseniei noastre, si 
paraseaste mania Ta despre noi. 
Au doara pana In veac Te vei 
mania spre noi'? Au tinde-vei mania 
Ta den neam in neam ? 
7 


Au nu Te vei intuma, (Doamne), si 
veri invia pre noi si oamenii Tai sa 


vor veseli intru Tine? 423 1- £3Sc!!l5 Xi. c^cS5 U^ ^ip^AT*. ^A*rtf HOACV A\i'AA«rA3»Uf 

^W<lBCf* "It 6A 3M1f JJ^aChWa J^'a^^ 
Mf^-ii^r^lcZftA 3H^« «A?tC iVA*«Kf AO <^ 
CiJH A^ff AOUJlf AOp& CKH^ tilfl hI^CX&O 

Ka A'^AMC^ An^OAncH cirii^A As#t 

fC'&*T'p;Cw -If/X 1« «'Xrr£AAL A^f ^AMx 9 KA c2 
A'&KWicilCKX. CAAfiA yfCfPXM'KHn'^AL HO^ 

tvrf^^ Mhaa UfM A^efi-*pVAt 

crtf STAO'Ttre- jfl^csipaAi. a.« "t- 

fH n^&'^ffic . ^hk:*w com A Vaa. 

HOf*r|^ &A ^A pOJI,>^Afc Cl!^. ^. ) <if *i ri i'« OtH QVS>LM4: At 4 . 

r . 

A- 

e 

I—* 
3. 

H. 


I ' mx x _ > >. .*« <7 • /> 

H SA tKA"** *"* >f<CA€ J|,Cp6«rATyfV yfs._ A^H Jii^eA^^ V'aao^ ric. 

t% n^SIS.'CtKJ*- JUerOHMTOpiH Aiift-, tun ClALnOKltl^ 

K% 6A« diip-* XU»T»«»«,C»v* . 43S7 K» SAX AAAT M, 
Kl TO AT*. Ml^tA'*' aWh iK«T* Jfiffdjt,M.H^Xyc],fi^^ 

f<x eA !fav».« nM A^^J^K.* -t^Tfit a^wtoim^ c% r". 

C^» e?€' ■ K* AMH^I* AA4H A* AAXT /fvKA AA)£ XtKH 

TAT n?» QKjC^:,3. K% jifMH^f'dA nOATi K^ClBl* 

nji ejc'yH- K"* 84^ fs A'^ Jtiyii a5sh\^a7m^i, T,«r^ 424 11 
162 


Arata, Doamne, noao mila Ta, si 


8 
da noao spasenia Ta. 

Auzi-voiu ce va zice Domnul Dum- 


9 
nezau, ca va zice pace oamenilor Sai 
si milosilor Sai, si nu sa vor 


intoarce catra nebunie. 


Cu de-adins aproape-i spasenia Lui 
catra ceia ce sa tem de El , ca sa 
lacuiasca slava in pamantul nos- 
tru. Mila si adevarul 


10 
11 
timpinara-se, direptatea si pacea 
sarutara-se. Adevarul den pa- 


12 
mant rasare si dereptatea den ce- 
riu priveaste. Inca si Dum- 
nezau va da bine si pamantul 
nostru va da rodul sau. 


13 

CATHISMA 14 Summa 1,<2> 

3 

4 

5 

6 

7 Si va face sa imble dereptatea i- 
naintea Lui si fietecine va pu- 
ne in cale pasii Sai. Slava. 

Cathisma 12. Rugaciunea 
lui David. Psalom 85 

Roaga-se lui Dumnezau in cest psalom David 
sa-1 izbaveasca de gonitorii lui si sa-1 povatas- 
ca pre el cu Duhul Sfant, stih 2, 3, 4, 6, 16, 17. 

Intareaste rugaciunea lui cu ceaste 13 lucruri: 

Ca elu-i fara agiutoriu, stih 1. A 2, ca elu-i milcstiv, 
stih 2. Ca elu-i sluga lui Dumnezau, stih 12, 16. 

Ca toata nadeajdea lui easte intru Dumnezau, stih 4. 

Ca el cheama pre Dumnezeu intru agiutoriu, stih 3. 

Ca Dumnezeu-i milostivnic catra ceia ce sa roaga Lui, 
stih 5, 15. Ca Dumnezeu mai demult inca 1-au ascul- 
tat pre el, stih 7. Ca Dumnezeu-1 poate izbavi 
pre el, stih 8. Ca va sa dea har lui Dumnezau, stih 12. 425 2*53c Bt . SfeGS iMfftff 4>'>^Aui fun niicinrooiH^uiH utMAtHBtt', "t^ A'» /J_ii] 
A'i^Kjr^ JJii^J^*^^ ©vfjE- 
caVta ^r a ?[ a\m^'&Wai> avi'c^ fcifc h?_ 4r 

sr 
n 4. I ir r KX - A' f 


Ka^ s. I ^fcf AH^t^f cVc|>Af»nVA <A^MIH nrAAc? 

^CKSAnr^ jL^He (»)^r«Z*fHH>K AA/9k 9 
l£IM .«k AA\kVrt TAACSA f Kr£*8»«He aa»Ka; 

yfvssA ff<i/nip'xpi£H aaH^a Kf A\^«r« no 

K^ A^ffCpVf HA€ •T'AAC - 

OAT* AHA\CHA« fCiTT^M A'XK&'T 
&€HHC>C^C.9 CIJH C^fiO^L yfTlCHHA /f.t\Att^ 
n'Ak, TA Jj^J^Hf:, lOH CU^^b r:fCCA»Z.£iH «rf.V.# 426 ^F 12 
163 


Ca mainte inca 1-au scos pre el den raotate 


10 
mare, stih 13. Ca gonitorii lui sant oa- 


11 
meni falos si pacatosi si nemilostivi, stih 14. 


Ca Dumnezau-i dirept in fagaduinta Sa, stih 15. 


12 
Ca de-1 va mantui pre el, gonitorii lui sa vor ru- 


13 
sina si slava lui sa va Tnalta, stih 17. 


PsalomfDv(d)vu 85 


Stih 
Rugaciunea lui David 


RW^ leaca, Doamne, urea- 


1 
pSil ^^^^ ^^ ^' ^ij^i-f"^' 


■ Rw^ ca suruman sant 


u.^^ si lipsit. 


Pazeaste sufletul 


2 
mieu, ca milos sant; spaseaste 


sluga Ta, Dumnezaul mieu, carele na- 


dajduiaste mtru Tine. 


Miluiaste-raa, Doamne, ca strig 


3 

CATHISMA 


catra Tine toata dzioa. 
4 


Veseleaste sufletul slugii Tale, 
ca radic catra Tine sufletul 


Joel 2:13 


5 


mieu. Ca Tu, Doamne, bun esti 
si rabduriu si mult milostiv 
tuturor carii cheama pre Tine. 
6 


Asculta, Doamne, rugaciunea mea 
si ia aminte glasul rugaciunei meale. 
7 


In dzua suparariei meale chemu-Te pre 
Tine, ca m-ai ascultat pre mine. 
8 


Nu easte intru dumnezai ca Tine, 
Doamne, nici-s lucruri aseamenea 
cu lucrurile Tale. 
9 


Toate limbile cate-ai facut 
veni-vor si sa vor Inchina inain- 
tea Ta, Doamne; si vor proslavi 427 +': r |-Tlt ' T '- iT rf VT - - -■ ' - fi A,AAtf€ >^nrp» fCAA/K VA 9 C»* ;|k.CAS >f».- 

ujtf BOH rA"x*f« H^AA#Ae^"£>^ y^fi'^rri.. 

K** «lHAit TA A^Xp€H Cn^€ AAff Mf» UIH 

A/AHC <^Aet£iVH €K\^AACn.€€ Cflf* JVkftL. 
nfytUH C.|>A«r»A oV«T'«tfKH-fHAO R«&¥. 

finf€ T #«H« >^iiAMnry«i ac» - 

I •• ^ At fS* attiKt' t'. ■ r ri i Ai J"*' 
*6 
€3fe K^ ^fe^fe QVjMAtit, 3^ a . A\5 Air A^ISM\AJi^ 9 CUK 4v. AgSyC&'^pEi. • 

f^AT*;!^ cn0f A^HHC Ui AAlA^/fCcfJfiAAlS.? 
/^3k TTtfi^l^ »rA CASUIH TAAf :» UIH CR- e/9k^ xi AUHUfff n^C A\HHe tU AAA AA'&r^/fW,. "S. 


ACO?14 . I ;7 


•^ AAO 428 # B 12 numeJe Tau. Ca mare esti 
Tu si faci minune, Tu esti 
Dumnezau singur. invata-ma, 
Doamne, jntru calea Ta, sa imblu in 
adevarul Tau; tocmeaste inima mea, 
sa se teama de numele Tau. 

Ispovedi-ma-voiu Tie, Doamne, Dumne- 
zaul mieu, cu toata inima mea 
si voiu slavi numele Tau in veac. 

Ca mila Ta mare-i spre mine si 
ai scos sfatui mieu den groa- 
pa de desupt. 

Doamne, falosii sculara-se spre mi- 
ne si sfatui puteamicilor cau- 
tara sufletul mieu si nu pusera 
pre Tine inaintea lor. 10 

u 

12 
13 

14 164 Ps. 25:4; 27:11; 
Ps. 118:35 Ex. 14:6; Num. 
14:18; Ps. 102:8; 
44:8 Summa 15 16 17 1 

2 CATHISMA Si Tu, Doamne, esti Dumnezeu milosliv 
si indurat, indelung rabdatoriu si 
mult in mila si in adevar. 

Cauta spre mine si miluiaste-ma, 
da taria Ta slugii Tale si spa- 
seaste fiiul slujnicii Tale. 

Fa cu mine semnu intru bine, si 
sa vaza ceia ce ma urasc pre mi- 
ne si sa se rusineaze, ca Tu, Doamne, 
agiuti pre mine si m-ai mangaiat. 

Psalom 86 

In cest psalom dau bar lui Dumnezau David 
au alti crestini israilteani, pentru ceaste 2 lucruri: 

Intaiu, pentru ca le-au fagaduit sa mai inte- 
meliuiasca besearica dupa izbavirea lor den Vavi 
Ion. Dupa aceaea, pentru ca au chemat pre 
pagani m sotia credinciosilor, stih 1, 2. -«?? 429 ij ^feSjfe ai. '^^SS 1 C<i^HllH . — ^ lOK'^'tlJ* Jl^rt^A*. nOOtlftAC 

A»l'C CiAAfUHAf A5H lAKC-OBfe - 
f eTAT^A a5^M JJ^ACH^-ii^- 

[loAACKiffiOH §r\rnc«Tr^A tllH ^A«^V\- A 

ACOHi^Afc:» y^TfC K^^HOCkVu'iH A\i'eH^ 

K» 4pAniA, iftiA A» MicKbnr AJCOA *v. 

W}n ^€ 0«CO«t 3HtCCfBA:» OAAt t£IH 6- 

4 A A* 1 fti&' ^Ck OV«»«a: cr-cife K*- s^sfe /» r Ji^AAnVAfc HVA\'ifiBA rfCpiflM^t HfC 
CICsVt. ytwH^pi* eAfe_^ >, «— / 

ciBfCf AccicfcrTyoATC 4>'&^«r'iMiAe fiieqi 

^^' A /A & :» "3: ^ _^ 

fltTfc '^AAOMk IcVn^hM/l,! f^rX"IMH-»i a5^H X* A' » 

n'»r»J£ ici A4Anifa<MTt npi eAnfVaTiHTM a^h , 

K^ e'^t <ff:/riiWH«A£ a5^m <t>^ hi ^uTaTi ^ 
iRitiMiiASA H3EISM net eAi H^B » ^i^•^y^ A^ X^*' ''>' 

^ U~M aVh , /i t-c tT>*. Ai tn<tri€ nff f xh^a ,, I ir«^ Cn^Mi n'HTfVii ix'fi. 07 B . I .* J fii*. I 430 jn ^ 12 
165 


Psalom 86 


Psalom si cantec al fiilor lul Corie 


Stih 
I^M 


emelia lui - mtre rauntii 


1 
^K 


sfinti, 
2 
Sionului mai vartos decat toa- 


te salasile lui lacov. 


Preaslavile sa graiesc de tine. 


3 
cetatea lui Dumnezau. 


Pomeni-voiu Eghipetul si Vavi- 


4 
lonul intre cunoscutii miei; 


iata Palistina si Tirul si 


cu Arapia, cesta au nascut acolea. 


Si de Sion zice-se-va: „Om si 


5 
om nascut-au intru el si sin- 


gur Inaltatul intari-1-va pre el". Summa CATHISMA Doninul numara-va, scriind pre 
oameni, zicand: „Accsta au nas- 
cut intru el". 

Pentru aceaea canta si dempreuna 
sa veselesc: „Toate fantanile vietii 
meale de la Tine sant". 

Psalom 87 

Cest psalom cuprinde rugaciunea lui David 
au altui credincios israiltean, in care pohteaste izba- 
vire de trei fealiuri de nevoi: 

Intaiu, de boala fara nadeajde de vendicare. 

De cutremuraturile cunostintii sufletesti. 

Pentru ca l-au parasit pre el priatenii lui. 

Aceastea pohteaste pentru aceaste 2 lucruri: 

Ca ei in rugaciunele lui sta neincetat. 

Ca, sa nu-1 va izbavi pre el, nu va putea da har lui 
Dumnezau; iara sa-1 va izbavi, pururea va da har Sfin- 
tii<i> Lui. Aceastea le spune pre rand: 

Spune pentru ce ceare, stih 2. 431 1 ofeoG sr. 3feo5 Gi/h« HI80HAI AJ/h" f,fHTp'i KAfiAt nOXft i\^t Ai% n 

3exaH, /fvTiw ra<T«» c, A» €:t 3. 

^3«r, HfSOf AJTf, C3,H% ^Tff*. A.«'r«? C, A- ^' 
A . 

r. fi' AA'EAe:,3S4 cnrfHrfe 3. mn Hcn« 

HA AAy^:,riA'^ic;«v OYpHk^ic/fw 'X'^?. icT^^jfv 

A^ f'z.ivriiqH <JScpAe»T'>SA£» a\i£X;» fii^i 
fiiAL^jtL A^/Sv cA^AnponV/Sv /ik,€ A\o.^A»i^^f»- 

^««i;A^.=^i;^AT7^A\AAA "l€AOCA "tf nC'ro^ 

>tvrfOAn;sk: fT>i« f«-A oaa&ai. 4i»»^;»^ ^■f 


H . «.- ^O0A\S ^fUIAOAA»aH»r t. ar J^ CRp* fCA^IH 

M^T£AAAMrioAAeft«^H5 lUH JincA AC 
, n^e^AAA*t >^rjiorciw ^J A^«^S«Jy^5 >^- 

TTpi^yfC'rWk'l^fHIC:,' ^^'\)^ AA"£fC^JM - 
Qn|)C A\MHC 3A1€ «Yf M*^ "^^ - "*" 

A\*m£ - A »XA^HrAT7AM A^^A 

AAtfH£ K^HOffCSt^lH AAiCM, UIH AAA n&<& 432 i- 12 
166 


Dupa aceaea aduce inainte pohta lui, stih 3. 


<2> 
Spune ne voile lui, dentru carele pohteaste a sa iz- 


1 
bavi. Intaiu easte stih 4, 5, 6. 


A 2 nevoie easte stih 8. A treia easte stih 9. 


<2>, 3 
Psalom 87 


Stih 
Cantecul si psalomul fiilor lui Corie, dat dasca- 


1 
lului cantarilor, despre suparare, cantec de invatatura 


al lui Emman izdrailul 


^^p oamne, Dumnezaul spaseniei 


2 
b^mIJ ™^^'^' ^"^ ^^^^S ?' noap- 


W^A tea inaintea Ta (ma rog). 


Sa intre inaintea Ta rugaciu- 


3 
nea mea; pleaca ureachea Ta catra 


strigarea mea. Ca s-au saturat 


4 
de raotati sufletul mieu si 


viata mea s-au apropiat de mormant. 


Asamanatu-m-am celora ce pogor 


5 
in groapa; fuiu ca omul fara de CATHISMA 
6 


agiutoriu. Socotit fuiu 
intre morti, ca omoratii ce 
doniiu in mormant, despre carii 
nu te mai pomenesti; si aceia de 
mana Ta sant taiati. 
7 


Pusu-m-ai in groapa dedesupt, m- 
tru intunearice, intru adancuri. 
8 


Spre mine zace urgia Ta si 
toate valurile Tale aduses spre 
9 


mine. Dalungat-ai de la 
mine cunoscutii miei si m-ai pus 
pre mine uraciune lor; inchis fuiu 
si nu pociu iesi. 
10 


Ochiul mieu tanjaste de scarba. 
Chemu-Te pre Tine, Doamne, toata zua, 
radio catra Tine manule meale. 433 ^ 


yfC'r C^ yfC'T 5iH«^0tiKt A'*f iH5^/#i TA 5 EU 

fUH ^e ^ff A\€«'I/l|3R. f^rilMM^ A/iy*w 

OiH A^AA\0("^r jl^* nrHHf jJ'ELIHAts A\'^A<^ 
n^nrAT'AA'.^* IC^VpA*,^JHA« »rAAr:? Otij LJ-ii 3- sr r< A' 61 HvnttM /? >! r cyf-5, rt 05<''^ «» A« ^S.55 K^ 


35A:» y^K^*i^«pAj.i;^.w;R nj>e Ahnn^j^^A- 
AAfiHf^ COUSA tun np/ivncHHSA A^i'ex, 

ilJH IciiMOffC^StlHAOffe AAi'fM C'&Tc/Ae 
/fCTT^H'^'f mt . G A /! ^ /! : 


>P>1/\0A\A:^ n«» ICff/[,Ht*U]H J^f I»V^»A K4JIM ^A8!/1vT /^3HA*A€ ^^£ I n 

OvHXi <"i noAAfwriu* s/nrijX -q^jitlsiM Ic?«aa*'/ax 
niTMii-A ii/Mxrxf ic^f|i^H-»ouii>i a» I^va**^ <i>''wA -t- 
fosr-K g^5v-Acort/A^M iraf hiaTA'^ s^ "'■'"' «*>^'^*' 4^ '^'^ (in 434 f 12 
167 


Au mortilor vei face minune? Au 


11 
mortii vor invia si sa se ispove- 


duiasca Tie'? Au spune-se-va in mor- 


12 
mant mila Ta si adevarul Tau, 


in perire? Au cunoaste-se-va 


13 
intru intunearic minunea Ta si 


direplatea Ta, in pamantul uitat? 


lara eu catra Tine strig, Doamne, 


14 
si de dimeneata rugaciunea mea 


veni-T-va inainte. 


Pentru ce, Doamne, leapezi sufle- 


15 
tul mieu si ascunzi fata Ta 


de mine? Suruman sant eu 


16 
si mai mort den tinereatile meale; 


purtat-am cutremurile Tale si 


ma-ndoiesc*. Preste mine tre- 


17 


*nu pociu CATHISMA 


Summa 


18 
19 

1 


cura maniele Tale si cutremu- 
rile Tale turburara-ma. 

Incu<n>giurara-ma ca apa, toata 
zua, incu<n>giurara-ma pre mine dem- 
preuna. Delungat-ai de la 
mine sotul si priatinul mieu; 
si cunoscutilor miei santu-le 
mtunearec. Slava 

Psalom 88 

Cest psalom easte mangaitoriu si jeluitoriu si 
datatoriu de bar. Intru acest psalom graiesc oamenii 
credinciosi den ludeea, carii au viat in dzilele robii<i> 
intru Vavilon, cum sa inteleage, stih 14, 

unde sa pomeneaste ruptura zidului lerusalimului. 
Pentr-aceaea sa mangaie credinciosii din ludeea, fiind in 
robia Vavilonului, cu nadeajdea fagaduintei ca- 
rea era fagaduita lui David de ramanearea Tmpara- 
tii<i> lui, pana in veac. Intaiu, vestesc de- 435 % 


fgH. ft ' . ' /' ' ^^ ' -■ " - i .7' ^ - , |.^6*^ 

. 1 rt'Tf AJ4i I 8nH AlyMTA nOSrfTUli: (^nT^fittf^ AO«& K4p>^ A0(:7 

T*7 C^ A^i AAf^ A" 3. f IfHOHJyK UlCAUI&A^t 

?S?AM wJ/a'^M, C-yr^^A, rjfT-fj'*^*- J«f AA^J^aJ^H^ 

^ Q tatcsf r<<^ n 1AAA uiiaOj)^ a >pfc, <7 vas^ a\s » 

i f tAXSKIH) lyfv A3()i A.ifX^ff Wy *;, A'^A * A A. 

»-■ 
R . 

r - 

e- 

-^ 

n . 

I— • 

A- 

ej 

3- ^A,MU ft . ^^ Kfr ^.^S rtH'T* A* A*>M3eATA, *, AAS . ' 

<XltT4 a,4AA.„rH AXH X^«5*5i', CBH KM«A* aS^^T.T* 

f^H A^H^. A. J A«H^xSr, T,\. . '4:^2, A, nlT . 

A'*'*'*/* Aj«f AaX^H^xJ^, ihMA^VA* H^AA»A«AX. 
<|v8-!r 436 f 12 
168 


reptatea si adevarul lui Dumnezau, stih 2, 3. 


Pomenesc fagaduinta carea era fagaduita 


2 
lui David, stih 4, 5. Sa mangaie cu nadeajdea 


3 
ca-i va rascumpara pre ei Dumnezau de scarba lor, stih 6. 


Intaresc nadeajdea lor cu putearea lui Dumnezau, 


4 
ca-i puteamic sa-i izbavasca, stih 8, pana in 15. 


Si arata putearea lui Dumnezau cu aceaste lucruri: 


Intaiu, ca sfintii ingeri slujescu Lui, stih 8. 


1 
Ca Dumnezau au contenit valurile mariei, stih 10. 


2 
Ca Sfintia Lui au Tnecat eghipteanii in mare. 


3 
stih 1 1 . C-au rasipit pizmasii lor. 


4 
C-au intemeiat lumea Sfintia Sa. 


5 
Dupa aceastea, povestesc supararea lor, carea are 


7 parti; Intaiu, ca tara lor easte rasipi- 


1 
ta, stih 40, 45, 46. Rasipirea orasului 


2 
lerusalimului, stih 41. Pradarea lerusalimului. 


3 
stih 42. Batgiocura jidovilor, stih 43. 


4 
De bucuria pizmasilor lor, stih 42, 46. 


5 
De slabiciunea lor la razboiu, stih 44. 


6 
Ca pizmasii lor s-au inaltat si sa bucura de 


7 
nevoia lor. In a 3 parte sa roaga lui CATHISMA 


Dumnezau sa-i izbavasca de ceaste rautati pentru 


ceaste 8 lucruri: Ca aceaste raotati 
1 


sant de demult, stih 46. 
Ca-s foarte greale si ardu ca focul, stih 46. 
2 


Ca viata omului scurta easte, stih 48, 49. 
3 


Ca au facut cu mai marii lor, stih 50. 
4 


Ca lor inca le-au fagaduit ca le va face lor bine, stih 49. 
5 


Ca ei inca-s slugile lui Dumnezau, stih 5L 
6 


Ca hulesc pre ei pizmasii lor, stih 52. 
7 


Ca aceaea hula cade spre Dumnezau, pentru ca ei 
8 


sant oamenii lui Dumnezau si craiul lor easte 
randuit de Dumnezau, stih 52. In a 4 parte 
dau har lui Dumnezau si lauda humele Lui. 

Psalom 88 
Stih 


Cantec Invatatoriu al lui Etham izdraitul 
1 


R^^i ilele Domnului in veac le voiu 
2 


i^Ul ''"^"'^^' ^^^ neam Tn neam voiu ves- 
■.^'i' ti adevarul Tau cu rostul 
3 


mieu. Ca am zis ca mila Ta J^ 437 ;+ ftl. CJOC ^-^ fS'«" i^HpAf«AA:¥^ aXh ab*' «aVi^ih^a&^a^ 

'tA:^ UIH boh 3HJ^« A« MHSAA yJwH^^t 
CKA^hVa *r'£^- Xk^T^ ••€?« j»H A« SO 

aCCTTH AAHkWhHAC rrAA« ^A^HC : UiH A^ 

icoiu»^*rofi*> yjvT'pX AAaA*r;ik AA^i"'*?^ 

A O <l>Ht4«AOf «. , tUH /|C l>ffiiVOUJ«'T'Of« r. o<<: e • -1h e^^fc Kt: ds^ M^e ■.<' >*r SI n pAt T-aV. JJ^AO'*^"*/^" •'^t^ 

Arv-n^'r^^^icVcpAuJ^At nrIf'«'<fOAJK 
A A •r'iJSM nr»z,A\'aM'r'^Afc:y ^5aa>^ tii*i 5AA. *?H »^r5 AM nA£4H5A&. gH *^r yjv •T' CAA e A jf A»T«k - 

1 I kAC. 'T'S. nJ^vE 438 12 
169 


in veac sa va zidi; in ceriuri ai inta- 


rit adevarul Tau. 


„Legatura am legal cu alesul Mieu, 


4 


2 Sam. 7:11 


giuraiu-Mii lui David, slugii Meale: 


Pana in veac voiu intari samanta 


5 
ta si voiu zidi den neam in neam 


scaunul tau". lara ceriurile vor 


6 
vesti minunile Tale, Doamne, si a- 


devarul Tau easte in adunarea sfin- 


tilor. Ca cine in ceriu sa va a- 


7 
samana Domnului? Si cine easte 


aseamenea Domnului intre fii<i> dumnezei- 


lor? Dumnezau easte infri- 


8 
cosatoriu intru multa adunare 


a sfintilor si Tnl'ricosetoriu 


spre toti ce-s pre impregiurul Lui CATHISMA 
9 


Doamne, Dumnezau puteamic, ci- 
ne .sa asamana Tie? Putearnic esti, 
Doamne, si adevarul Tau - impregiu- 
10 


rul Tau. Tu domnesti spre 
latia mariei; cand sa radica va- 
lurile ei, Tu le asezi. 
11 


Tu ai zdrobit ca pre un ranit 
Eghipetul; cu bratul tariei Tale 
rasfirasi pizmasii Tai. 


Ps. 23; 50:12 


12 


Ale Tale sant ceriurile si 
al Tau-i pamantul; lumea si 
plinul ei Tu ai intemeliat. 
13 


Miazanoapte si amiazazea 
Tu ai zidit; Thavor si Ermo- 
nul in numele Tau sa bucura. 
14 


Bratul Tau easte cu puteare. 439 tx. f3^ Bl fcSSl!^ ,-■-1.^^- s» 3' A\€prV /^MAItHTyA A^^^Vm TAAf. ^^ 
dbfJHIMUH CVAAACHfH ICAflH fill K»*_ 

C«AH««fiOp TOAT;*. 3VA:»UfH j^ ^i\^tV\^ 

/KaO/?W lA >f»HTHJAC'ilSO KOAH^A HOA?€ . ^ 
Ji^CAA A-VVJtSAt >*kCT€ *KS»1 &Afc ^f 0_ i* 

Kf^i^AS* MO««T'fX - ^n-KHtf AM U-U 


^Sfe K?r CfcSSS IC 4 KS Kr fC^ Iff -A 

CUTS A« 3HC& nXcAA^t AMHTO^H cnf* "t* 
j^<i>AAnrAAA nee A fiAfe casta Ar\A cut* 

8CS ftV''^0«A CtpHMl" AA»KAC ^M«SAAAA 

n»e e-^^= K*> K^AftAS A\"XMA AAy*V 

HTAftC GA 4>«fl? GU^ CfAilSA AAIC5 &A >1v^ 
^ »v V *»/ ' • 

fi'zo'r'OUiA noc 6AC» • 

f{f AAflfCJlk hV&A aVa nH^AAAUJ^^A A5H 
^«AA ^Ai:,fXlM 4>IW A-i^Xw Aei^ffH H5A_ 

&A c^n^rn nf« e^- Itl^ ^^** 3 Af»- 

A^il:, ffHv'^ ao« CATC ncc le/Sv '^e ©Yf'^- 

A\S€» tllii A^riAA AA/9V KS gAXJt :, ttlM 
/fLH5/4ACA AA|€ ^M'it^ACfcfiA KOHSA AS. OlH 440 R 12 puteamica-i mana Ta si inal- 
tata-i direapta Ta. Direptatea 
si giudecata easte temelia scau- 
nului Tau, mila si adevarul 
mergu inaintea featii Tale. 

Fericiti - oamenii carii stiu can- 
tare, Doamne; in lumina featii Tale 
imbla-vor. In numele Tau ve- 
seli-se-vor toata zua si in direp- 
tatea Ta Tnalta-sa-vor. 

Ca slava puterii lor esti si 
in voia Ta inalta-sa-vor coamele noastre. 

De la Domnul easte scutul nos- 
tra si de la sfantul Israil easte 
craiul* nostru. Atunce ai 
grait In vedeare milosului Tau 15 

16 
17 

18 
19 
20 170 ^imparatul CATHISMA 


si ai zis: „Pus-am agiutoriu spre eel 


puteamic, inaltat-am alesul 


dentre oameni. 
21 


Aflat-am pre David, sluga Mea, si 
cu uloiul Sfintii<i> Meale unsu-1-am 
22 


pre el. Cu carele mana Mea 
tare va fi, si bratul Mieu va in- 
vartosa pre el. 
23 


Nemica nu va lua pizmasul lui 
de la el; si fiiul faralegiei nu-1 
24 


va supara pre el. Si voiu zdro- 
bi inaintea featiei lui pizmasii 
lui si voiu bate pre ceia ce urasc 
25 


pre el. Si adevarul 

Mieu si mila Mea cu elu-i, si 

in numele Mieu inalta-sa-va comul lui 441 f' Sfc;c3S »V- £&«3S »04 ■ tun 


A\li& IU« CVtiMKA CnMtfti AA>^Ae. 


t"^ A MATT "SAi A\ieS A^eT'aMs, ilirt ^s K"^AtIJ 

fJ'Z'"^ ^a=^i« BOW rs'TL-^if aVm A\fl. 

A A -AA>*i:, UJH AlcF'i'TVflA AA-*^ BA <!bM KfC. 
AHHf ^AC;iw A5« . jJiH BOf* n»Vl* 

4va^1H C»XA\»iH£4A Ao:a fUH CKA&f«KA 
A^H K"A 3HA6/te llfJ^flfBACfli « 

tBOp A1.CA cbsti A2»J4 A^l^>*»> AA/A;»IU 

v^i^f^A^^ic&pfiAe AA^'A*_is!iaof&. ^caa: I 1 

E s ? BUM \ r tCA. A - AA 

AT A/ %ihA*3Cfc.? \-5 K*: AS A3 AH £tlH nc»p»XMlMAC /V* 


^o'Vi^i? B^f< "aicpKA kJ/ TowrJ/A 4>£^ 
^H^en'r-aqMAe Aoci . 

I^lf.-R AAHAA VlAy«W H^tVBCH A^ A*^^ 

gAt H«i;-« BOH A\Mqri y|v»r^a AjvgB'*p»_ 
A& AAi'iV: netn eo« enW^KA ACf^T^ 
dA A\/*'. . Iji^ •«« ^^ eitiiMTrfi A" 

r6fX AA/9k HSBOH eKflii.'A - 

Cx)jk,ATjf^ A\AAA iJf*pA»rt rifc r<i>itqi'/A 

AA/^9 C»X BOW AAittt^lt ASM ^B^ik::^ CM^^- 

0'%A\'£H14A ASrt BA 4>H n-fcH*. ^^B'tlC 
«j« ckaWh Wai. A^« KA COA^CAC >^HAHH. 
»r<^ /lA A . iiiPi fCA A^"^ CT»at« 

Tn^TOAfe yf&^WE^ =» UJH AA'3t^T^^i'« ^x f«n 442 12 
171 


Si pune-voiu spre mare mana lui 


26 


Ex. 24:21 


si spre rauri direapta lui. 
2 Sam. 8 si 10 


Acela Ma va chema pre Mine (zicand): 


27 
Parintele mieu esti Tu, Dumnezaul 


mieu si stinca spaseniei meale! 


28 
Eu inca voiu pune pre el nascu- 


tul Mieu dentaiu si inaltat 


spre imparatii pamantului. 


Pana In veaci voiu pazi lui mi- 


29 
la Mea, si legatura Mea va fi cre- 


dincioasa lui. Si voiu pune 


30 
in veaci samanta lui; si scaunul 


lui, ca zilele ceriurilor. 


Sa vor lasa fii<i> lui leagea Mea si 


31 
in giudecarile Meale nu vor imbla. 


sa vor spurca dereptatile Meale 


32 

2 Sam. 7:14 2 Sam. 7:16; 
Luca 1:33; 
loan 12:34 33 

34 

35 
36 

37 
38 CATHISMA si porancile Meale nu le vor pazi, 

atunce voiu cerca cu toiagul fa- 
radelegile lor si cu batai, ne- 
direptatile lor. 

lara mila Mea nu o voiu lua de la 
el, neci voiu minti intru adevarul 
Mieu, neci voiu spurca legatu- 
ra Mea. Si ce au iesit din 
gura Mea nu voiu schimba. 

O data M-am giurat pre sfintia 
Mea; sa voiu minti lui David, (nu 
voiu fi Dumnezau). 

Samanta lui va fi pana in veac; 
si scaunul lui, ca soarele inain- 
tea Mea si ca luna sta- 
tatoare in veac si marturie 443 \. t^S^S if. «3fec^ po« /\ciTZAAnrAH nun /ft. <AVi^V«rTAAea»rn^f^_ 
ip-icHnmr AA< AAJ r4«^»j>HAC ASK USlXAit flo'c •T^.'e'HAf A^ AAfl ViC /K^I'a./iqA'T'AIrt ^ffJ^iTcTA n«A\AIifff AO 
aVh com am fiCCCAftrFL nfC T'OLfM HM^- 
A^\AflJIM ASM . lll« AM 'TfetnHT' aa^ 

ACIcVl^MT^Afc Af A\1M A^M ^r LtlH hVaaA 

Aii«nrX«T't np€ eAfc ytC()iz:coM - I ■*>», / IBM I: .u. €sSCS!3 K^' SfedG 


lUfH AH AA rra.w'i.T' <K-A5iVlVA J |rt#p']E'i-|«wtCji€. aVm:» fCOntp^iT^ATjlfg e 

M3 fCX f ?il£jEfme. H'X.H.^ K'£MAL 

TtfKflfM A«5CyM A« ^A\Mr, C A^i ITXH:*. > 

4».a^f€A, / tClfi SA -*0 A^ '<^A AoiCXAt A>Ife, 

•' "*^ » ^jt *.f "^ '' *■ "^ "^ 

MSv*k T4/ llA*tl*a AA^MMOf^e *ȣ ^ 

cnr^«rXAfc AMeS:,^ as y^ A*Uie'r&' am 3H« 

^|rtll«M 0-.ViSAt "li ISS?^^;£., fUM C'Z.HS 
OA.^^ AAOApT*? fCA «*i *l3C«ll«AffC^ «K. 
<J>A€»r»A <»&« Vl^m A^'XHA A»LOAf*»£«r5A5. 

£h^C<& A\HAfAC ♦TAAC ^H^Ag 4^eji.€^ 
A^JSA'TI. JL*^"^^ iCAf CA« AM l^(»&M A&M AAA. (AX 444 12 
172 


in ceriu credincioasa." 


lara Tu 1-ai lepadat si 1-ai u- 


39 
rat pre unsul Tau. 


Lepadat-ai pacea slugii Tale, spur- 


40 
cat-ai (lepadandu) la pamant 


sterna lui. Rupt-ai toate 


41 
gardurile lui si ai pus tariile lui 


rasipitura. Jehuira pre el 


42 
tot trecatorii pre cale, batgiocu- 


ra-i vecinilor sai. 


Inaltat-ai direapta pizmasilor 


43 
lui si ai veselit pre toti piz- 


masii lui. Si ai tampit 


44 
ascutitul armei lui si nu 1-ai 


agiutat pre el in razboiu. 


Incetat-ai de la el curatia lui 


45 

CATHISMA 


si ai oborat la pamant scaunul 
46 


lui. Scurtat-ai zilele ti- 
nereatelor lui, coperitu-1-ai pre el 


Ps. 78:5 


47 


cu rusine. Pana cand 

Te veri ascunde, Doamne, (au pana) 

m veac, si va arde ca focul 
48 


mania Ta? Adu-Ti aminte ce e 
statul mieu; au in desert ai zi- 
dit toti fii<i> oamenilor? 
49 


Cine-i omul ce viaza si sa nu 
vaza moarte, ca sa izbavasca su- 
fletul sau din mana mormantului? 
50 


Unde-s milele Tale ceale de de- 
mult, Doamne, carele ai giuruit lui 
David intru adevarul Tau? 
51 


Adu-T aminte, Doamne, de batgiocura 445 ft Sfctfci Bi- sfesfs CA^UnAtTAA€::^l<AOe ROT* A'^iLtl'^A ATAi^ 
tX/KApA AT VST&eo AHCHAO AAACH . 

C^a:^H T-IC KaBH'T A^"^ yf sHL-K. -^ A A /Ak * "4.. i^H 
MS Hr »or 


Gv« JMM^T 


fis nAf 


i_ cfecfS V^' cSfe3S 1 
A'J* iHA 

/ ♦ -^ 

KT«AA «t 

/ f t 

«t-A -t. 

^ / fe- 
lt 93 ASC» 

AP. 

Cm: _r*.' 

^A'^T i> 
•"He; i^- r- 1 rT«fT» AfX'TJK K»TX»r A» »ICT*fT-« Br'AI|A WAMXASMy 
jOIM UJ r<4AA1H«. ROfOABf AAjpIi OJAAAIMK AO^l, C^)Jt,fT'' 
^ yfwN^^X^ Cn^«» JlC-ifC^ BrtliTlH W.VVIIllHiH . 

HOilUM, A^M H'i:A\t /|CM^A\fe - 
tllK :> I£1H 3H^HCUC. niA\-*H»r^Afc ULIm' 

yf^'TOpiH CVAA2iA R^H;^ yfs.p'TtCffnHpf: 
CClfl 3HIH yjvT'OAplCUHB;*.. 4>*" iJUAAAf- 

35A A^ Cf *<g nr'p<KSj>m afATKAHOi^fen. I 


1 446 J 12 siugilor Tale, carei port in sanul mieu, 
ocara a tuturor limbilor mari, 

Cu carea Te hulira pizmasii Tai, 
Doanine, ca batgiocorira urmele* un- 
sului Tau. Blagoslovit - Domnul In veac! 
Fie, fie! Slava. 

Psalm 89 

Cest psalom cuprinde rugaciunea oamenilor lui 
Israil, in carea pohtesc 3 lucrure de la Dumnezau: 

Intaiu, sa le dea inteleptie, cu carea sa poata Tnde- 
repta viata lor, stih 12. Cer izbavire de toa- 
te raotatile, stih 13, 16. Sa roaga sa le dea Dum- 
nedzau bine, stih 14, pana 17. Intr-aceasta sa veade ca 
acest psalom are 4 parti: Intaiu marturisesc 
despre credinta lui carea au intru Dumnedzau, stih 2. 

Pomeneaste de moartea oamenilor carea o ara- 
ta in 4 asamanaturi: Intaiu sa asamana un- 
dcior apelor. Scularii den somnu, stih 5. 

lerbiei uscate, stih 6. A 4, zburai'e. In a 3 52 
53 

Summa 2 
3 2 
1 

2 

3 173 *faptele *carea au scris 
oamenilor lui Israil 
cum sa veade in 2 
Zacon 33 Gen. 3:19 
**in pamant 
2 Petru 3:8 3 
4 

Stih CATHISMA parte arata catu-i de scurta viata omului 
si o asamana voroavelor oamenilor, stih 9, 10. 
In a 4, spune scarba vietiei omenesti. 

Psalom 89 

Rugaciunea* lui Moisi, omul lui Dumnedzau 

oamne, scapare ne-ai fost 
m\\ noao, den neam in neam. Mainte de ce facus mun- tii si zidis pamantul si 
toata lumea, si din veac pana 
in veac Tu esti (Dumnezau). 

Intorci omul pana in rasipire 
si zici: „Intoarceti-va**, fii<i> oame- 
nilor!" Ca o mie de ani ina- 
intea ochilor tai, (Doamne), - ca 
zua de ieri ce trecu si straja noptiei. 447 -\ c3u'5& ft» • SfeoS *-fc ^f^ »5?ri2R A1^'/#L tk^XlMt^ COM t-idfCKJ^v. 

»a H««T'«nMA% A* ♦v^pM*'*^ '*» "^" A«, * 

MAHMT^ TA :» liTrfeCIJ/lVAf A« MOACT^ 
>|C aWaahm A A/fVH«« *rAA« - V „ 

m^TOATrc 3HAeAC^MOAenr^f c'i /fv- 

T:'AA\t AniH HoifjpH icA ivncB^Kcrc • 

3hA€A€ AHMAOfC HOIIJ^H >t!lCA{>teAf fOA SIC - £. f. A «i'r< i it( efedfe K*i cSsefe A' T'tf^'tf K^p-iHA^ "i" 3K>^p-*AM. - 

fllM A^"^ Affile A TA AA"»«i'/K TA y^« 
fiiu'lHC <•* IllHAAC H^ySA-ApVAfe 3HA#- 
AlVi'b HOACTpC :» fCA CI. yfvCA'ZJIAIi. K5 

HHHAAa;. /f».ii«A'1snnr;fk - 
^nroAjf€'nr€ a>'**"<^=»"'"*^ rc»a.M^fe? 

.^■voATC s'lACAc fioAcnrpr. 

K^*C«A=^'lljeMf A^'"^ 3HACAC jfll<AO€A€ 

KApiH AA^t fi'ai<b«rt fix- 

* . — ^ fATt 448 h 


12 
174 


Ca unda rapi-i-vei pre ei; ca som- 


5 
nu] sant; dimineata sant ca 


iarba ce vestezeaste*. 
*<veste>j<easte> 


Carea dimineata influreaste si 


6 
dupa aceaea, sara, taie-sa si sa usca. 


Ca ne topim de urgia Ta, si de 


7 
mania Ta ne spamantam. 


■ 
Pus-ai strambatatile noastre ina- 


8 
intea Ta si gresealele noastre 


in lumina featei Tale. 


Si toate zilele noastre sa im- 


9 
putinara de mania Ta, sfarsi- 


t-am anii nostri ca o poveaste. 


Zilele anilor nostri in carele 


10 
viem - 70 de ani; iara de vor fi mai 


in puteare - 80 de ani; si fala lor CATHISMA 


easte osteneala si dureare, ca 


treace curand si zburam. 
11 


Cine sti<e> putearea maniei Tale? 
Si dupa frica Ta, mania Ta; in- 
vata-ne sa stim numarul zile- 
lor noastre, ca sa imblam cu 
inima inteleapta. 
12 


Intoarce-Te, Doamne! Pana cand 


^ 
(vei pesti)? Si placa-T slugile 
13 


Tale! Satura pre noi de dimi- 
neata de mila Ta, (Doamne); si 
ne vom bucura si ne vom veseli 
in toate dzilele noastre. 
14 


Veseleaste-ne dupa zilele in carele 
ne-ai suparat si dupa anii intru 
carii am vazut rau. 449 i 


T'aJi f£Jrt (A4fiA TA /f^Tf K <f5»i'M AOf t . 

AA'IMHAO h6Xt^€ ^fTAHjP'fe'nT'aAfe cnf« €' >p it A O /A. £ >i (>€A«^ Bi«^:f. >iC«r7^ a<k^mcVa 
^l^tf'&E^AnrsA&H^ cuff >^ 0Y<^efA 

Eft?. n)i 
f03 Gi'^ ■«<•: r-t Sfci^ K*: 2$SCt3 ■ r. ^ I n^sJT-^'fffHKVAJLM A^He^*l5^ C*i C^A«X_ 

JAA/ft^rF JL '*^M<'*^-^*» AAieV yjC'Tr^^ fCAfCj 
!<•* At«AA nrC &A CfCOA«T'€ /^tc AAU&AC> 

KC^CSv. KV^Af fTfHAf CAA€ AKCngCH^ 

T'fGAsrClJH C^n'r AfrrVfA^ A3H CVA«««- 

rrcfie; cicov^fu nifiZiciiCu^AAC&'^fV'^ a^m. 

UiH A« tmUATA 1« QCOAfaiv SOA - AA^r 


^^H K-iA'^'fiopi. A€ AA^ i»T'ifp/ii ^TA A\ft«7i:£tff 3^'l^ AAlrt A'*^ A"- 450 <l 12 
175 


Arate-sa in slugiie Tale lucrul 


15 
Tau; si slava Ta, Tnlru fii<i> lor. 


Si fie framseatea Domnului Dunine- 


16 
dzaului nostru sore noi si lucrul 


manilor noastre indireapta-l spre 


noi; lucrul manilor noastre indireapta-1. 


Psalom 90 


Cest psalom easte Tnvatatoriu, ca Tnvata pre 
Summa 


credincios de paza lui Dumnezau cu carea-i pazeas- 


te in vreame de nevoie si in vreamea ciumei; si Tnta- 


reaste aceasta Tnvatatura cu cest lucru: 


Ca Dumnezau-i adevarat in toate fagaduinte- 


1 
le Sale si pazeaste pre cei credinciosi in toate scar- 


bele lor. Derept aceaea suma cestui psalom 


2 
easte sa indeamne pre credinciosi sa-s puie nadeajdea 


intru Dumnezau in toate scarbele lor. 


Stih 
1^^ arele viaza Tntru ascunsul 


1 
1^^ inaltatului, si in umbra CATHISMA 


puteamicului Dumnezau sa salas- 
2 


luiaste. Zice-voiu Domnului: 
„Scutul mieu esti si nadeajdea 
mea, Dumnezau! mieu intru Care- 
le ma nadajduiescu!" 
3 


Ca acela te va scoate den latul 
vanatoriului si de ciuma veni- 
4 


noasa. Cu arepile Sale acoperi- 
te-va si supt arepile Lui odehni- 
te-vei. Scut si pavata - adevarul Lui. 
5 


Si nu te vei teame de frica noptii 
si de sageata ce zboara dzua 
6 


Si de ciuma ce imbla intru negu- 
ra si de ciuma pustiitoare Tntru 
7 


amiazazi. Cadea-vor de la- 
turea ta mii si zeace mii de-a di- 45 i -H-h t^jS *f. <35'3S cz^ic K^cz^A £n|cniyft KiCn '^;s^ ilvii-l 


H f. Ar s r n ■**. ir.7 K%. 2t<3s Kr; cfc<3fe O^iMii; e* K"XA*»;¥v roii-fefaie AcA^T€, riir^rrc^ 
npf €''**' ^ '^'^ fca.rtOArxi€ HsAAcAf A^'tBa. 

KcA\4fi4 rrtfe A\flH(:7 tUH BC« ACK>s'a« 

TAnf^eAt:, tiSM KS g/lfc BCM Ah /f.-j 

fA60« n^« gAfc , Un\ BOH AflTA A^M CCJ ^PV^ ^isCa^SSihr^^^fehi^r^^ 
K/ieiGM/l, fl . ^AAOA^t, qu. 

^^^'jy* -l^iAOJM* A^V^if* T^AT-CwiH >»Vh J^aTm 452 -^ 12 
176 


reapta ta, iara de tine nu sa va 


apropia. Numai ce vei privi 


8 
cu ochii tai, si veri vedea pla- 


ta pacatosilor. 


Ca Tu esti, Doamne, nadeajdea mea; 


9 
pus-ai pre maltul salasul Tau. 


Nu va veni catra tine rau si 


10 
bataie nu sa va apropia catra sala- 


sul tau. Ca Tngerilor 


11 


Mat. 44:5; 


Sai porancit-au de tine sa te pazeas- 
Luca4:10 


ca pre tine In toate caile tale. 


Spre mani purta-te-vor, sa nu 


12 
cumva sa sa impiadece de piatra pi- 


ciorul tau. Spre leu si spre 


13 
vasilisca vei calca, si spre catelul 


leului si a balaurului vei calca. Summa 14 15 CATHISMA ,,Ca Ma iubeaste foarte, pentru 
aceaea izbavi-1-voiu si-1 voiu inalta 
pre el, ca cunoaste numele Mieu. 

Chema-va pre Mine si voiu ascul- 
ta pre el; si cu el voiu fi in 
scarbe, scoate-l-voiu si-1 voiu slavi 
pre el. Cu dzile lungi satu- 
ra-voiu pre el si voiu arata lui 
spasenia Mea". Slava. 
^hs^^^h^^^ghi Cathisma 13. Psalom 91 

In cast psalom dau bar israilteanii lui Dumne- 
zau pentru bunatatea Lui cu carea-i paziia si-i Tn- 
derepta pre ei de pizmasii lor. 

Aceastea le arata pre rand pana in cap si Tn- 
deamna pre credinciosi spre lauda lui Dumnezau. 453 -+ 
^fecf S Ti: d b><^ 
LOM AK'i'nrA H^SAACAXM •HT'* Vaaca^f 

AHA\€H'Eq::K /iahaa ta 3» UJH AAe&'a.- 

jCiTAoc yiCAAi^T;»> : 

/iCnrp 5^ AAT-CAfTiiAr, OJfri y|CA5^iirpSjpHAc 

AA-iMVAopt TAAe cVii^i^P^AAX. - 

y^n.^^ A« A\AP« ASkpXpMAe TAAe A^- 
M«.^ AoaJt-CCI. JsA'*'*" r-i/^^^HAr/AAC - 

■V ft <:- . r "^« ^ " jMl '^'"'^Jl 

He ylvtl^AiTSAt H» ytvU^A^tl^C ^t^W^ A'. r r -H I f03 

A- AI ai , r^ ^ ' JL' ^ ' »^ '«-y _*/ ' 

<t>i!;c^ Aif A»Ei^e:, KA^c»ic€ ffc.cHn*tcicx^ 

K»a KT-X^ nHA\AUllH Ti^n \ AAHC :> 

<f»»Xp;i?v A« A»KLlf . |JLl?l B£ yfyHtU^ 

KA A/ll» IriOforbAaM ICOfHSA A^i*S:>ey 

!^l GA G€A/#V OfCWAfc A/.lfS 16 £«vlcl. 
nii^TA^AOiHAOffc AAlfHI A^*'*^ t€ CI. 

ckoaa;!^ crape a/v-hhc xi\k \%w%\^^:f a^-^_ 

E^O^U Oi/feKEHIAe A^-^^AC:, (_ A6Kf S #VC«. J 
AM?'inr^^fc ICA <jblHHisWA*» BA yf-tl^A. ri ^ fiH^ tOH rcA VAk^^x ^vbakWaVm c^ba 

1— .— ■- — -.— .™ — fc— ,.>^^. — . — .. , — — • - ■ ar* W5* 454 a- 13 
177 


1 


^^ Psalomul cantecului, in dzua sambetei 
^m ine e a lauda pre Dumnedzau 


1 

2 
1 


^m si a canta numelui Tau, 
sM Inaltate! A vesti de 


3 
dimeneata mila Ta, si adeva- 


rul Tau in toate noptile, 


in zeace strune a psaltiriei, cu 
can tare in lauta. 


4 
Ca veselitu-m-ai pre mine, Doarane, 
Tntru faptele Tale si in lucrurile 
manulor Tale bucuru-ma. 


5 
Catu-s de mari lucrurile Tale, Doam- 


6 
ne! Foarte-s adanci gandurile Tale. 
Omul nebun nu cunoaste si 


7 
neinteleptul nu Tnteleage aceasta. 
Ca infloresc pacatosii ca iarba 


8 

CATHISMA 


si lasa flori tot facatorii 


faradeleage, ca sa se rasipeasca 
9 


ei in veaci. lara Tu, Doamiie, 
inaltat esti in veac. 
10 


Ca iata, pizmasii Tai, Doamne, 
lata, pizmasii tai peri-vor; si 


*<ra>sf'<ira> 
sa vor raschira* tot facatorii 
11 


faradeleage. Si veri inalta 

ca al inorogului comul mieu, un- 

gandu-ma cu uloiu vearde. 
12 


Si va vedea ochiul mieu ce voiesc 
pizmasilor miei; de ceia ce sa 
scoala spre mine hiclenind auzi- 
vor urechile meale (lucru iubit). 
13 


Direptul ca finixul va Tnflu- 
ri si ca chedrul Livanului sa va 455 SS!>!^ f"» cfe--^^ CXJ /{trc;ik fiop*. 0OAHL» rf a uii fief ^a aOi*>ri: 
'T'af'i'/ftk M^9^ HH1H /Ivenrf M« a^P*'*'^'^'^ SP^>^ A OiVl i ? -"s: n*T^» '" f^"* C<pM BHTi nf« e« A** A'lKA.l A«H- 

r r B ^o A' sr .4 . !0« 
G^s'aiavx: •** 


C3tcS5 K^: SfSSlS A^A^/#w ci M^e;^. icA'i»T"fe«K;«v - ^ 

OYHAf AC f AAC . IAa B'tnrott.^ a^ 

c^MC'T'^^^ irif AOft A\^ATe hih a* •*?- 

;i,eAff AA-i^iert y^CHAA^rC^ A\HH^HAtV« 
ylC'r?W y^r5'S.tIHA\H iA\HVAJE» . 

J /^\^WVfmAC nrAAC fcf€A""tOAcc <^o_ 

ApTfi^K**^" TAAC IC^fiHHeC*. C4>"H'e 

■J r-- " "t ^f «^^ ^ 
^[^AAHc^ ygyfr^X AaTHyW SflAC, TT. foirif* 4->»AgH Ht(^At C K4f«A« «»ifMT^ K^ S^ 456 , 13 
178 


inmulti. Rasaditii in casa 


14 


Domnului, in tamatile Duninezeului 
nostra inflori-vor. In batraneate 


15 


inca vor rodi, gras si verzi vor fi, 
a vesti ca direptu-i Domnul, 


16 


taria mea; nici easte nedereptate 
intra El. 
Psalom 92 
In cest psalom dau bar lui Dumnezau israiltea- 
nii pentra aceaste 2 lucruri: 
Intai, pentru ca i-au izbavit pre ei de pizmasii lor. 
Pentru ca i-au sfintit pre ei din mila Lui. 


1 
2 


Sununa 
Psalom rDv(d)vu 92 
Lauda* cantecului lui David inainte de dzua sambetei, cand 
*jidoveaste nu e 


s-au intemeiat pamantul 

^P omnul imparateaste si 
Wmi intru slava S-au imbracat; 


Stih 
1 


Ps. 95:10; 
98:1 


96:1; CATHISMA 


Domnul intru puteare S-au imbra- 


cat si S-au incinsu; si intari 


lumea sa nu sa clateasca. 
2 


Statatoriu-i scaunul Tau, de 
atunci, din veac Tu esti. 
3 


Radicara apele, Doamne, radicara 
apele sunetul sau, radicara apele 
4 


undele sale. Mai vartos de 
sunetul apelor multe si de un- 
dele mariei inalte, minunatu-i 
intra inaltimi Domnul. 
5 


Marturiile Tale credincioase-s foar- 
te, casei Tale cuvine-sa sfintie, 
Doamne, intra lungi dzile. 

Psalom 93 


Summa 
Roaga-sa psalomnicul (carele sa arata c-au 457 f 


^ftrxjoinjan fOArA. ka t%nTA*f^JSi npi ©h . ahtx"? 
C7n%K^7'H . ^ jl^i^n* Ati:A<, tlr^Tjn nft Affira 

THHt^AJlVnJ^MH^i^y tun Af nxp^Kl tlfAAA-rHHHHltA 

liH fl Af AT^ iCl AYStrii >^AAOAAfc A»f7 r, nifqH- 
■|r4AOM\^K aV» ^rA» ^H-;- A*. SM■A^c«l»■r». J2''*«i"«« 

AC iKvAcasM .. 

] 


fOA.. 


A, 
S. 
r. 
IF- 
4* 
r . 

— c , n ■ 


f^^'l*; K- 


'Vtiuir^s Ui«ii AA^Mfs' rs'^F-ivrf. Si'^ii^ fvfcf\/.^^ 

T4k\€ IJof (VA\CHfH f »!« ^A^Hf 3P6- 

yriff 3HC'Rjp;8< llVfiJI BCA-^ A A\M^Afc:> 
HHMC &A /^^(A'^1JC A.'^H<'a5^At aV« 
JAKCOfifc - _ /\»Af4« AAAMirtnrr • •V ^ <-* /^ X HeeVrfHAOfb fc'*^ fi'X'Seti yfCqeAtnuH? 

,^X<M?t£lM tCAA -^e AK3H/LH OICWA^ A 
iH56A fiC^/X? l^AA ie "fAJ)»T';iv A»f. rtiAf 458 (^ fi 13 
179 


fost David): Intai, lui Dumnezau, ca sa 


1 
izbavasca pre credinciosii lui Israil carii In dzile- 


le lui Saul foarte sa supara de boiari si de 


deregatori si roaga ca sa-i piarza pre ei, dintaiu 


stih, pana 8. Dupa aceaea cearta pre derega- 


2 
torii cei nedirepti pentru ca tagaduia soco- 


tinta lui Dumnezau si le parea ca nemilostivnicia 


lor va fi nepedepsita, stih 8, pana 12. 


Mangaie pre credinciosi, stih 12, pana in cap. 


3 
Si sa arata ca acest psalom are 3 parti. 


Psalom 93 


Psalomul lui David in a 4 dzi de sambata. Nescris 


de Jidovi 


Stih 
^^^ umnezaul izbandelor, Dom- 


1 
i'^^ij ""^ Dumnezaul izbande- 


jlogi lor^ arata-Te! 


Inalta-Te, Giudecatoriul paman- 


2 
tului, plateaste plata falosi- 


lor! Pana cand pacato- 


3 

CATHISMA 


sii, Doamne, pana cand pacatosii 
4 


sa vor Tnalta? Rastindu-sa, 
vor grai nedereptate, inalta-sa- 
vor toti facatorii de stramba- 
5 


tate. Pre oamenii Tai, Doamne, zdro- 
bescu-i; si mosia Ta supara-o. 


Ps. 10:11,13; 


6 


Vadua si venitul omori-1-vor; 


58:8 
si pre saracii inca-i vor omori. 
7 


Si zisara: „Nu va vedea Domnul, 
nice va inteleage Dumnezaul lui 
E 


lacov". Luati aminte, 
neinteleptilor intre oameni si 
nebunilor! Cand va vet intelepti? 


Ex. 4:11 


9 


Cela ce au zidit ureachea au nu va 
auzi? Si Cela ce au zidit ochiul au 
10 


nu va vedea? Cela ce cearta lim- 459 + 


n , AAAeHHAO^fC'&C& ^A«tlJ/«C»r« . 

CpcfH*ie ^e m^aaVa^ ripe Kdtf§At nti^n 
^AAMc^UiH nee fciflc aT^bciI , y^!q^p5/ 
nE:i^/«w lA . K* *•*" A-*" A2iM tjuyk,n_ 

rt'lfeA;*^ ^€ 3HASAe lVl4fl , n-^M^ cz.ga 

crLOA n'XiCiT'oc^A^M r^OAn;f. » 

K'i lf!5BA Aent AA A^H^A tVAA\eHfH 
C&JI 7 UiH A\OUJI/^ CA HSaA A'SCA : 

^Tcq A"fs«J.'" KXiirfMA\A. 

fSABHfCA'^^HHAcf ? 1f^?t^ KA CHTA A«5r3k ci f I A' ei ©r. f" '■ % - ^ > -g j AAffJS 


»_J \ 


3f., M( 4.' HSA /nO-pS ALif*TOfH:,rt2Sl4Hns A «t><; 'P K4 If B VcA HH-IOPJSA AA.i«V: A-MAA TA ^iV^KC 
I4HhVt"^A\A- j|^AA,5s.AI4HAAy«W K^Uf.; ^ ft/ rrttAO AfX'^Ae:, ^ h'hHAAA AAA:»AA"ir»ie_ 
pJiAC TAAC S.eC£AH^^ C^<f^A«fVAI.. A':.i'eV - 

^ A^" ^ ti 1 H p -fe' r en ^^ .« V<Ki* fn-^ A a^- 
UJpfr<K^ A«ii> X -vTh^ai. efc'in4fe>.MJ« A-^A' 460 'f 13 bile au nu va va certa? Cela ce inva- 
ta pre om intelepciune au nu va inte- 
leage? Domnul stie cugetele oa- 
menilor, ca-s indesearte. 

Ferice de omul pre carele-1 certi, 
Doamne, si pre carele-1 in vet intru 
leagea Ta, ca sa-i dai lui odih- 
neala de zilele iuti pana sa va 
sapa pacatosului groapa. 

Ca nu va lepada Domnul oamenii 
Sai si mosia Sa nu va lasa. 

Si pana la direptate sa va intur- 
na giudetul si vor mearge dupa ea 
tot direptii cu inima. 

Cine sa va scula cu mine improti- 
va vicleanilor? Cine va sta langa 11 
12 
13 

14 
15 180 CATHISMA 17 

18 
19 

20 

21 

22 mine improtiva facatorilor de rau? 

Ca de nu mi-ara fi fost mie Dom- 
nul intru agiutoriu, putinel au fost 
de n-au vrut salaslui dedesupt su- 
fletul mieu. Sa zicea: „Clati- 
tu-s-au piciorul mieu", mila Ta, Doamne, 
tinutu-m-au. In multimea cuge- 
telor meale. In inima mea, mangaie- 
rile Tale veseiira sufletul mieu. 

Au insoti-sa-va cu Tine scaunul 
faralegilor, cela ce zideaste 
osteneala spre poranca? 

Aduna sireag spre sufletul di- 
reptului si sange nevinovat giudeca. 

Si-m fu mie Domnul scapare; si 
Dumnezaul mieu e intru agiutoriul 461 + 

fcr ^^tftTk >f-4AOM ^ATaXha ^""a* Of* l»AT'THH i 

t> -^^ •** »** 1 ^ «'/</ "^^ «' 
in4< ^V/hma: AXHI^A OlHf 6< ^a:^ K^; eSiSiS 
AA-&n;i<. frLtknrh. toatc X/^'iiHAC nnt- 

IfMAOOfc AACAXM CWTfc - 

M^n^K^Th. :^ ClIH OyCKA»T'^Afc AA^iHSAC 
A^HSrtAi^f^. ^ gcHH4«'*H«^ 

fCHH'ftAi IliffC-XHC nA€L'C"ZiAM.. ASH::» LLJ 
Ci ytCuenVfCf AAfc yKHAHMT-yX JLaAHSAK 

^HHC aX 4>'iicX'rfc nje mom . ^ ^ 

K** e'^^^H A.>»J^H<-*^Afc MOf5/ fIJM MO 
WAAACHIH n'iUJXM^H AXM '""—»"** 
AA'ZH^AOf f> aV« : UiH CVff Aff 


1 462 13 
181 
nadeajdeei meaJe. Si va da 


23 


lor (Domnul) strambatatea lor 
si pentru strambatatea lor 
piarde-i-va pre ei; piarde-i-va Domnul 
Dumnazaul nostru. Slava. 
Psalom 94 
In cest psalom indeamna David pre israilteani 
Summa 
sa laude si sa roage pre Dumnezau si sa fie ingadui- 
tori cuvintelor Lui, stih 1, 2, 6. 
Lauda cantecului lui David 


Stih 


Jidoveaste nu-i 


scris 


^^ 


eniti, sa ne bucuram Dom- 


1 


titulusul 
^^ 


nului, sa cantam lui Dum- 
1^^ 


nezau, Mantuitoriului nos- 
tru. Sa tampinam fata Lui cu 


2 


lauda, si cu psalomi sa-i cantam 
Lui. Ca mare Dumnezau e Domnul 


3 CATHISMA Evr. 3:7; 4:7; 
Ex. 17:7 si e Imparat mare preste toti 
dumnezaii. Ca intru a Lui 
mana sant toate adancile pa- 
mantului si varfurile mun- 
tilor ale Lui sant. 

Ca a Lui easte marea si El o au 
facut; si uscatul manule 
Lui zidira. Venit, sa ne in- 
chinam si sa ne plecam Lui si 
sa ingenuchem inaintea Domnului, 
Cine au facut pre noi! 

Ca Elu-i Dumnezaul nostru si noi 
oamenii pasunei Lui si oile 
manulor Lui. Astaz de vet auzi 
glasul Lui: „Sa nu va Tnta- 
riti inima voastra (ca la Merra, 463 S£"cfc r f - &2) CAJ J f ns >^S3A npHroAHfM yfvnse'T'i*. J 

^» AA . J^e AHH AAAAAfc CSifrXpArrik ^^ T* 
Jl*f0C«rt. H^if Aft& 9 fUH 3tiUJ^ UVAAACHff 

Aii.Hi'^ AA/X9 c»K&o ^H<nrpA 


C « O. n OV/JfiMit: ^e 


Oj Ho^; K'ifi'nrA JJ^^mVaVsW toT 

AC aKM rfifCT-H ;ve SH yJvSM cntilA aX. 

0«^«ci4 ^^nr^e ah.iach gaaba a^h, 

A53f • ^w^ AAApefi ^AAHXAt. Will «rOS4 A "iA^HS-CilH ri'Tir'Z.liHAOpfe J- • ^"^ j\.5A\M-^'Ziil . 


"iej'^ 464 13 
182 


in dzua prigoanei in pustie), 


intru carea Ma ispitira pre Mi- 


9 
ne parintii vostri; ispitira-Ma 


si vadzura lucrul Mieu. 


In 40 de ani M-am suparat de 


10 
acest neam, si zis: Oameni 


cu inima ratacita sant. Si 


ei nu cunoscura caile Meale. 


Pentru aceaea Ma giuraiu intru 


11 


Num.l4:23; 


mania Mea: sa vor intra 
Evr. 4:70 


in rapaosul Mieu!'". 
s.u. 


Psalom 95 


Cest psalom cuprinde prorocia de imparatia 


lui Hristos si de chemarea paganilor, despre carii 
Summa 


proroceaste ca, dupa intrupirea lui Hristos, cliema-i-va Dumnezau 


intre sotia besearecii Lui si, dempreuna cu israil- 


teanii credinciosi, cunoaste-vor pre Dumnezaul CATHISMA 


eel dirept si-L vor cinsti si pre Hristos, Giudecato- 


riul eel dirept. 


Psalomii Dvfdjv/" 95 


*acest titulus 


Stih 


Lauda* cantecului lui David, cand sa zidiia 


jidoveaste nu e 
beseareca dupa robie 
1 


l^'if]^ antat Domnului cantec 
IBHS nou, cantat Domnului tot 
2 


Cantat Domnului, blagoslovit nume- 
le Lui, vestit den dzi in dzi spasenia Lui. 
3 


Spunet Tntre limbi slava Lui 
si intru toti oamenii minunile 
4 


Lui. Ca mare-i Domnul si-i 
laudat foarte si easte infri- 
cosatoriu spre tot dumnezaii. 
5 


Ca tot dumnezaii paganilor 
sant idoli, iara Domnul facu 465 'f Ff . «35Cfe «' '• r -5^,^ .f >^ V -** iT 

^e OiH yfvnr^Atj y<^^pHnFso(J;«.yt^ ASH - 

n'^<^'<''*l4'16^ A,.yCHi^A^H y|CA^ȣA\C^_ 

<S4Lf<* ASM fTonre rs'z.A^^t^'Tr^At- 
fcArs.'T'^'SCK'S^ : MM A errAs* tA?di.vi£Mff aoo 

Jl, at' AA.if* ■ ■ — 1. 


fnr. 


s- 
3- 


4nAOIC& 

AA-a 


iT- 

t . <7r ^ IS,'.* 


Q&Cmm^: cfj^fe K^' 2fe«3B AA^P/fV^tXIH nAHHSA ^H • 

tx&KTS^ete icanxA^ ixjHr«T"C i^ew npc e^ 
jCiJH Jfc»T'dHiH ei6*> ficccAiHi nroij[ KonJL 

hA AAt^H^WKATA fl'KAA'&'r ^aVh : I^H- 
JLtKABA aKaaa yjCjLHft*rinrf :>uih fvi. 4« v*^* *»» •!? f' ' r ■'^ \J' ' tr t ,.«.«• A 

OIH /f^A'THJl A' rtff«N« >|'<ftA*HHlCXA K^t)k,HttaHH /jsAt 

u>K Ne>iw i«(« octcWft mm. iici a«»fA'^(Kvik A'H'Kf'ztlfA 

ASH ^(7C»4yB« . lijK IIIH fAX9K/triC4l ASH K« HHM 

AA;K AH^'t'TAyC^T. IUh 11 A4Af H)(AAIAf AiS^^t . 
ri'Tfif '"^'T^tSV Al<«C#i&l. yKTlMKX MM^E^siT 

riff 6H A* HHAAAOIfH A«» C:, B^niHAy X» ' 

ft^CiaHfA XfATXW ^Y-tr(TI> eT:* AVKfWfH. 

■ ■ ' ■ ' ' I I . 466 I I 13 
183 


ceriurile. Slava si framseate - 


6 
inaintea Lui; tarie si framsea- 


te - in sfintia* Lui. 
*in loc sfant a 


Aducet Domnului neamurile oa- 


7 


Lui 


menilor, aduceti Domnului sla- 


va si cinste. Aduceti slava 


8 
numelui Domnului , aducet daru- 


re si Tntrat in pritvoarale Lui. 


Plecati-va Domnului in framsea- 


9 
tea sfintiei** Lui. Cutremuri-se de 
**in oltariul Lui 


fata Lui tot pamantul. 


Zicet intre limbi ca Domnul impa- 


10 


Ps. 92:1; 96:1; 


rateaste, ca in tar i lumea sa nu sa 
98:1 


clateasca; giudeca-va oamenilor 


in direptate. Veseleasca-se ceriuri- 


11 
le si bucure-se pamantul; sa sune CATHISMA 


Ps. 97:9 
Summa 


12 
13 

1 
2 


marea si plinul ei. 

Bucure-se campul si tot ce-i pre el 
si atunci sa vor veseli tot copa- 
cii padurilor inaintea featei 
Domnului cand va veni; cand va ve- 
ni la giudecata pamantuiui, giu- 
deca-va lumea in direptate si oa- 
menii, intru adevarul Sau. 

Psalom 96 

In cest psalom cuprinde prorocia den imparatia lui Hristos 
si indeamna dempreuna psalomnicul credinciosii in Lea- 
Noao sa se bucure si sa se veseleasca de-mparatia 
lui Hristos, stih 1, 12. Si sa-I slujasca Lui cu ini- 
ma direapta, stih 10. Si sa laude numele Lui, stih 12, 
pentru ceaste 2 lucrure: Intaiu, ca i-au izbavit 
pre ei de pizmasii lor, stih 2, pana 9. 

Pentru destoinicia lui Hristos, stih 9. 

Izbavirea arata-o in ceaste 6 lucruri: 467 c3Sofe ri . c3Si35 
A^' MH- fi . 

r. 

A" «i^tIlHliA,c':»ir- K'iAJi'H X* «1 »© '/^ICMM4 TOUH yflo* 

• IH ASM A'*^'*5*:'*^^3'' K* «"i»0 ESnrVf A AXH Toil «M 
jCjCObVH iCtf^HtoniH, C^ H - 

^^4 (UecVn asm CK|Hfe ,.f^ ^w-tVaVujVa jn.«Ti«i'\ 

nWvvpH uiH H£r>^|p;«^ y^n^cM»«f ^A aW: 

AACH AJ^ CICA2^tf ^ASH A^H . PA' 


B. 1 I I. _J?fcSB.K?L_SfetSS Ir. 6- a. •roA^T-rSw 


A<\«S8t^T5iAX» 

X - 
<|mcja A^M^^Vfl 'TO rKwvL'XH'rVAi. - 

AS« :^ tflH -f »iBA<^*. »rwi[l W AAA^hVh 

TrOl| CA^lS^HTOpfff AS EOSH ^ '" 

Ci AASJI^Sv K« ff A.COAIH «»:&« 

uiH c^ £CceAH^:s. ^^^«A6 io\rA«e":» 
ne« nrp^ i^H;^0<-xiifi AC *riA< a^h^ • KA^IH <j|vM«A 468 B 13 
184 


Ca i-au izbavit de groaza muntilor si a pamantu- 


1 
lui, stih 4, 5. Ca direptatea Lui lauda-o ingerii 


2 
lui Dumnezau, stih 6. Ca slava lui Hristos arata-sa-va 


3 
catra tot oamenii, stih 4. Ca idolii sa vor 


4 
rusina, stih 7. Ca lui Hristos sa vor inchina toti Inge- 


5 
rii lui Dumnezeu, stih 7. Ca sa vor bucura Lui tot ji- 


6 
dovii credinciosi, stih 8. 


Psalomf Dvdvu 96 


Cantecul lui David candu i sa deade lui pamantul 


La ovreai nu-i scris (titulusul acesta) 


Stih 
^^^ omnul Tmparateaste, bucu- 


I 


Ps. 52:1,9; 


i^^ I re-sa pamantul, veseleasca- 
5:10 


l!^£j sa ostroave multe! 


Nuori si negura - Tmpregiurul Lui, 


2 
dereptate si giudecata easte te- 


meiul scaunului Lui. 


Foe inaintea Lui mearge si 


3 
arde tmpregiur pre pizmasii Lui. 
' CATHISMA Luminara fulgerele Lui toata 
lumea, veade si sa cutremura pa- 
mantul. Muntii ca ceara 
sa topesc de fata Domnului, de 
fata Domnului tot pomantul. 

Sa vesteasca ceriurile dereptatea 
Lui si sa vaza tot oamenii 
slava Lui. Sa sa rusineaze 
tot slujitorii de bodzi carii 
sa lauda cu idolii sai. Inchi- 
nati-va Lui, tot dumnezaii! 

Audzi si sa bucura Sionul 
si sa veselira featele ludeei 
pentru giudecatile Tale, Doamne. 

Ca Tu, Doamne, Iraltat esti 
spre tot pamantul, foarte 469 a 


f"« f r n/ f V «V<KACTCAe A\KAOllJrHAO CXH::* A" A\'£_ 

HA mrczioujHAO^ H3cfcfi*ti:UJ€H npg 0. 
A»i»A**4 "P* €At ncHT-ps no- r ji M o * • c- >« r fit AA4Af(if(ft riffi^ ji,f /i^ntfiiiijt^ ASH X^cf ^rc<l^y^ 

"fin»TJR:,C, A» IJjM niHT^S A^X«^Af/^. ir.HrtH 

AOftyC^a* UJh AAA* AHOM niHTfi)^ nAHHM^A 

milffH A9pkyKAfJt>. (IBA nAHHH /^K^TA/IA CM^^C^A* «6 


i QVnMtfiJLl l_ gfsas K?"= as* 


It'*^. K«. Or- t" A- ۥ f-. AAOAftli^ 


•«3 
jfiwiSv^^ OiCMAO AHCHAO ^eCKOrWjSH 
y*./.* (^:?(fjff A^ -*^€B'*j>^A t'i KAf«H aVm 

T Va , cif f«r Aq»« i""^^'2 ^'<^^f '*^ ^'/" 470 13 
185 


maltat esti spre tot dumiiezaii . 


Ceia ce iubit pre Domnul urat 


10 


Amos 5:15; 


strambatatea; pazeaste (Domnul) 
Rom. 11:9 


sufletele milosilor Sai, din ma- 


na pacatosilor izbaveaste-i pre ei. 


Lumina straluci direptilor, 


11 
si celor derepti cu inima - bucurie. 


Bucurati-va, dereptii in Domnul, 


12 
laudat pre El pentru po- 


mana sfintiei Lui! Slava. 


Psalom 97 


Acest psalom inca cuprinde, ca si cesti 2 


mai de sus, prorocia de Tmparatia lui Hristos, in carea 
Summa 


indeamna psalomnicul pre credinciosii Legiei 


Noao sa laude pre Hristos, pentru ispasenia lor ce-i in- 


ceputa, stih 1 , si pentru aratarea spaseniei 


lor, stih 2, si mai apoi, pentru plinirea 


spaseniei lor carea sa va plini in vreamea ei, stih 9. CATHISMA 
Stih 


PsalomrDv(d)vu 97 


Isa. 63:5 


1 


Wf^Mi antati Domnului cantec 
|(||Bh nou, ca minuni facu 
^§y (Domnul:) izbavi pre el 
direapta Lui si bratul sfintiei 


Isa. 52:10 


2 


Lui. Arata Domnul spasenia Sa si 
inaintea ochilor limbilor descoperi 
3 


dereptatea Sa. Pomenitu-s-au de mi- 
la Sa si de adevarul Sau casei lui 
Israil; vazura toate marginile pa- 
mantului spasenia Dumnezeului nostru. 
4 


Bucurati-va Domnului tot paman- 
tul, strigati, si va bucurat, si-I 
5 


cantat. Cantat Domnului in la- 
uta, in lauta si in glas de cantec. 471 ■ <3^3S ri. SfScSS n6cVH:iv aaVhu'i'h ESic^eccc : C A* 4>*M- 
m.A\'i»rVA,i^«A«'<''*fi* A^A^y*i ^Hfinr "f il A /\ &* -•« • 

■C ^ •/ ./i ^ X 'w- 7 -- V' «-- T.- ♦ 

( A'Vt^ XAf^ Ash x/Mttri ns'r<>y*ci h^ \AT.T4HT.noi 


..- X >KTIM KtAdil <bM Af cboAOffc aiH AeS4 4<K^A'<rJ(£» 'i- 
^TtMH4^ AC^6 . JlfV n(>C '<AI1H «X>H l^H /^K ^^ M 4HCXA B r s. • «: Jig. 


GVa(/«4 . 6€ s •T/* 
CSbCSS K^- CSjSJISl i.y;>«A^ B . 
icA»xT"^UJe iTiAA'iHnrVAt . 472 13 
186 


In trambile si in glas de bucine 


6 
cantat maintea Imparatului, Dom- 


nului. Sune marea si plinul ei, 


7 
lumea si lacuitorii mtru ea. 


Apele plesneasca cu manule, dem- 


8 


Ps. 95:13 


preuna muntii bucure-se (de fata 


Domnului). Ca vine sa giudece 


9 
pamantul; giudeca-va lumea dirept 


si oamenii. In direptate. 


Psalom 98 


In cest psalom Tndeamna psalomnicul pre israilteani 
Summa 


sa dea bar lui Dumnezau pentru ca i-au mantuit pre 


ei de pizmasii lor si sa-L cheame intru agiutoriu. 


Indemnatura sa cuprinde stih 1, pana 6/9. 


Dupa aceaea, indeamna-i sa cheame pre Dumnedzau intru 


agiutoriu, carea o Intareaste cu ceaste lucrure: 


Intaiu, ca le va fi de folos si le va asculta ru- 


I 
gaciunea lor. Ca pre alti sfinti inca i-au ascul- 


2 

CATHISMA 


tat, ca pre Moisi, ca pre Aaron si ca pre Sa- 


moil, stih 6, 7, 8. 


*acest titulus 


Stih 


PsalomiDv(d)vi 98* 


jidoveaste nu e 


1 


1^^^ omnul Tmparateaste: pentru 
I^HJ aceaea sa cutremura oame- 
wSsM nii; Cela ce seade spre heruvimi 


clateaste pamantul. 
2 


Domnul den Sion mare-i si e 
Tnaltat spre toti oamenii. 
3 


Laude numele Tau eel mare si groaz- 
nic, ca sfant easte. 


**Craiului 


4 


Si putearea Imparatului** iubeas- 
te giudet. Tu gatesti direptatea; 
giudecata si dereptatea in lacov 
Tu ai facut. 
5 


Inaltal pre Domnul Dumnezaul 473 C. n 


^fvlt npivUlliti A5H:, ULIM O^A/VCOHAfik 
>NTfe "le/ffk^ "t€ ICI^.W:** H5 A\€AC ASHI :» 
KCiWA npe Ji.A\HSAS. Uli^t e^^ A«ICX/iqrA 

nrSplHAC A5H:» EUft nop'&fHA* A^SltH tCAC 

H€ TSAf e?* iVlAinrH AOpt :, liJH ffiC&H. 
AI/«V n^HHTO^ <|>AniTgA^ AOft . 

HOCTfV : IllH B^&^ACKA^ IfZ'T'^:*. A\'*_ \ fn3. 


3' ^ ik »• ^- -^ 'i ae*" M c>«- 


SI • 


o . 


v-A, - 


? ^»- 
i'X- 


: rtr . 


c- 


J*.- 


vm; 


s* • 


•*«■ 
e% 


HE. A-^: ■!: Cv« .,*. fi . ^^55 K*- S^S 4 vfvTIJTA ^^AO-AA'. y^A'TAAMJv 1^8 TC-t^ (s'tff/^MIOtliVH 

UJh JTf at* ir-rcr*, b", A«ir«KfH . 
K'l e-*^ tiHrVjf*. ^cf* A*'t^rWHTot»AA uotTf^i uih 


Ca5^ 474 13 
187 


noslru si va inchinati catra 


razima-picioarelor Lui, ca sfant 


easte. Moisi si Aaron, 


6 


ler. 15:1 


Tntre preotii Lui, si Samoil, 


intre ceia ce cheama numele Lui, 


chema pre Domnul si El asculta-i 


pre ei. Den stalp de nuor 


7 


Ex. 32:11; Num. 


graiia catra ei; ca paziia mar- 
turiile Lui si porancile Lui, ce le 
14:13,16; 22:43 


deade lor. Doamne, Dumnezaul 


8 


<1> Sam. 12:<1>9 


nostru, Tu-i ascullai pre ei, Doam- 


ne; Tu Ic erai miiostiv lor si izban- 


diia pent™ faptele lor. 

Inaltati pre Domnul, Dumnezaul 


9 


Ex. 33:9; Num. 


nostru, si va plecat catra ma- 
16:22 


gura sfanta a Lui; ca sfantu-i Dom- CATHISMA 


nul Dumnezaul nostru. 


Psalom 99 


Suinma 
In cest psalom ?ndeamna pre tot credinciosii 
spre lauda lui Dumnezau, stih 1. 
Si arata ceaste 2 lucruri: 
1 


Intai, lauda lui Dumnezau cum trebuiaste sa fie, 
sa sa lateasca In toate partile; si tribuie sa o 
faca cu pohta mare, avan<d> nadeajde in Dumnezau, sa 
fie cu bucurie si cu cunostinta dereapta in Dum- 
2 
1 


nezau. Spune lucrurile pentru carele 
tribuiaste sa laude pre Dumnezau; 

intai, ca Domnul pre Carele laudam easte un 
Dumnezau adevarat, stih 3. 
2 


Ca El sangur easte mantuitoriul nostru si 
datatoriu de bine, stih 3, 5. 

Psalom rDv(d)vu 99 


Stih 


Psalomul lui David, datatoriu de har 


1 


^^ an tat Domnului, tot pa- 


i 
1 

1 


Pmamull 475 


QaVskmu ^.vTm^aJ/m fci^eVfc^pi'e ^r 
COM /jvTTp* yf^riAHTySi iiSfi fc» acrcAie. 

O** tfW »^'* A^"^-*** M<-Ve ^AM\€^ 
<**XAfc HOCT'pS: e^fc AS A'ilCSTt fife 

MO »JWilAA6liH A2i>f:» 111 OMA« ll4UJHr aX» 

^■roA njis nopttWAt a^i ic^ aa^a^^ 

OUH ytv'T'-iMALieAe ASM ICjS K^iTAfC: A'Z.- 
A.A ni^€ ^^'^ %JLll!t STAfeHi^H wSAAf AC AX > 

AAHAA A^H j. ULili A" "^^Vi«» O-iHA 
/fn'^AM% AA«fi'^P^'^*» A 51^ ♦ inH. «?♦ eA 4t» ro.*HA ASH ».4^At^C3 U -- 4ST. n.^5^l41« ASM j O 

4,AAtirx, ic% A'" 3/« A^ A«^M >f m ;r? qV*. a;^k iiiH t^ <f * aa' ^ C^*" 4 . AA^HK •^4AO ; tfc55S K?: 3fe^ a , A AtM.T.y e^ B-* >J^n»/XM« IC» A"f» "•'''•^'''•» 

II ft V i M** *' -'*"■*'"* K«*TA&§H- ^ll|gA'fe« 

' Ms^^H ^nr'p^ ^CAA/SPi Hfeiiaosi- r. A\HAOK2SA rCACCH AA^EAC. 

SBOH nSMe ytwMAftnP^v<\ OICHAO AAf fH 

aVkp^ H£ AHpenTT:* aVico^a cXnrZti»i'o_ 

*HAO OYf^KoAry MSCXfiA AWrSff fC'£fp;Sv 

H"M'^'* ^A'^p'*"*^!'^^ A^- 


i' AlU -i ninTACffiA A* A\itn€, cum BHICAHfeH^. 
H^AKOH Ici^HOAIlIC. ^CAA "IC fCAC&r. 

tW^c^c yf.*ro\i Afic^if «V Of « net Anr€M^_ 

At C»XS ndt AtfA4L ACiTftga^AABOM^OfCfH CUIOM 476 f 13 
188 


Slujit Domnului cu bucurie 


2 
si intrat inaintea Lui cu veselie. 


Si sa stit ca Domnul easte Dumne- 


3 
zaul nostru; El au facut pre 


noi, iara nu noi ne-am facut; 


noi - oamenii Lui si oamenii pasunii Lui. 


Intrat pre portile Lui cu lauda 


4 
si in tamatele Lui, cu cantare; lau- 


dat pre El si blagosloviti numele Lui . 


Ca bunu-i Domnul; pana in veacu-i 


5 
mila Lui; si din neam pana 


in neam, adevarul Lui. 


Psalom rDv(d) vi 1 00 


In cest psalom David face 2 lucruri: 
Summa 


Intaiu, da har lui Dumnezau pentru ca 1-au izbavit 


1 
pre el de goana lui Saul, stih 1. Fagaduiaste lui 


2 
Dumnezau ca, de-i va da lui imparatia lui si tara la CATHISMA 
■■: _ ■ ■ ' 


mana, el va imparati cu direptate. 


Psalom 100 


1 
2 


1 ila si giudecata canta-voiu, 

9 Tie, Doamne, canta-voiu. Intelea- 


"**-* ge-voiu intru calea nevinova- 


ta; cand vei veni catra Mine? Im- 


bla-voiu In <in>tregia inimiei meale in 
mijlocul casei meale. 
3 


Nu voiu pune Tnaintea ochilor miei 
lucru nedirept; lucrul ratacito- 
rilor urascu-1, nu sa va lipi catra 
4 


mine. Inima indarapnica de- 
parta-se-va de mine si vicleanul 
5 


nu-1 voiu cunoaste. Cela ce cleve- 


teaste intru ascunsu pre priatenul 
sau, pre acela lepada-1-voiu; ochii 
talos si inima Tnaltata nu 477 .+ £x:jc.t:> ri. 2LtS5 ivfiof^ c^l>«pH. ^^CiyKiH A\ieti(i. tnfk 

AC H€BJfH«aA«r.T. ^it^AAk* «aWs1SH AAI«. 


ICA «•£« C<^f uTf K A* **^^*Z^ 3 H. fn.o. 3C« HAQl 

« 

>>:i 


^' ji@Va«.M'« . A» K^eiGM£^ JU • '^^Ao/vL'^ HttTi ^p4Ao afi,*, n-£fH« ; y^^-*f•rA^^•rlH, 

a7 JT/'.-r* ^i>K«'r» , a, A5*«r^fff : ^ yK-r-iH ki ^h 
K^ <A»I TonM*!. n^TTfA tixoSaS^h A«Jf*^. C:7A7e^- ! 478 + "V" 13 
189 


o voiu suferi. Ochii miei-s spre 


6 
credinciosii pamantului, sa saza 


cu mine: carele va Imbla Tntru ca- 


le nevinovata, acela-m va sluji mie. 


Nu va lacui in mijlocul casei 


7 
meale cela ce face inselaciune; si 


cela ce graiaste minciuna nu va fi 


statatoriu inaintea ociiilor miei. 


Deminetiie voiu piarde tot 


8 
pacatosii pamantului. 


ca sa-i sfarsesc den cetatea 


Domnului tot facatorii- 


fSraleage. 


Slava. 

Summa 1 

2 
3 
4 
5,<6> 
Cathisma 14. Psalom 101 

Cest psalom are 2 parti: In partea dintai 
sa roaga iudeeanii credinciosi lui Dumnezau 
sa-i izbavasca den robia Vavilonului, din 2 stih, 
pana 13. Rugaciunea lor easte scrisa, stih 2, 3, 
si o intaresc spuind greotatea scarbei lor, 
de carea sa jeluiia sa sa izbavasca. Scarbele lor 
le arata in ceaste 6 lucruri: Intai, ca ei 
sant foarte Tmpresurati de nevoie, stih 3. 

Ca s-au lopit putearea trupului lor, stih 4, 5, 
12. Ca ei gem si sa vaita, stih 6, 7, 8. 

Ca petrec noaptea tara somn, stih 8. 

Ca suferesc batgiocuri, stih 9. A 6, plang si 
suspina. Aceastea toate le rabda de la mania lui 
Dumnezau. A 2 parte, sa mangaie credinciosii 
den ludeea, avand nadeajde de izbavire den 
Vavilon, si intaresc nadeajdea lor cu ceaste 4 479 ^ KiA/^<^t^ nwiTfJif Tf/MfMAA mfXia/xXn aiH 


r . ^ 4«AOA4«X P^ 


. rui A. 
*f HH/«^ ,AAA^ -3. tun tT-pei- flM ,AA -ii /JvOffffVp'*-. nA'EfCSk fC"i»l-p*v A'iflHe ow _ ;k;xc |XiC /N 


— ^ ,cr 

^« ■ s 
.^^>« n 

y 

OfAi fi 

I " ■*■ 
I nf • Cfe<35 K?: d&^ 1 


e- 3 


AfA€ A%^AC,IHM*vi<€Af AA»f AC ApCCj!^ 
<»/<- • -»v >w *» "S. ftf «-»» _ » ^ 

A/V»i OVTAff CXI A'^ AAlKAf^ nfcMH^A\-A. 

CViHAOft •^_^ []?"«««'*♦ "*"*'^*^** 

KA nAc^pA <'ir^p*. yi^noA^ • ^^ 

AAAUIIH AAi'ftia- ffiflH -Wk<Sw fCA£&«'5'«K4. n« 480 •J 14 
190 


lucruri: Intai, ca Dumnezau nu-i schimbatoriu; cumu-i 


1 
in firea Sa, asa-i si intru fagaduinta si cuvan- 


tul sfintiei Sale, dirept, stih 13, 14, 25, 6, 


7, 8. Ca cu mare dor pohtesc sa marga la 


2 
ludeea, sa zideasca lerusalimul si beseareca, stih 15. 


Ca Dumnezau, pentru temeiul orasului si 


3 
besearecii ce vor zidi ei, vor lauda paganii pre 


Dumnezau, stih 16, pana 23. Ca ei inca vor 


4 
lauda numele Domnului, stih 22. 


Psalom 101 


Stih 
Rugaciunea surumanului, cand pale scarbe si-s varsa ina- 


1 
intea lui Dumnezau rugaciunea sa 


u|»^i ciunea mea, si stri- 
VJ^mJJ garea mea sa vie catra 


2 
Ime! Nu ascunde 


3 
fata Ta de mine m zua impresura- 


rii meale! Pleaca catra mine u- CATHISMA 


reachea Ta: in zua ce Te chem, de 


sargu asculta-ma! 
4 


Ca sa sfarsira ca fumul zi- 
lele meale si oasele meale arsera 
5 


ca focul. Batut fuiu ca 

iarba si sa usca inima mea, cat 

ma uitaiu si de a mancarea painea mea. 
6 


De glasul geamatului mieu 
sa lipira oasele meale de pialea mea. 


*pelican easte pasare 


7 


Asamanaiu-ma pelicanului* pus- 


din Eghipet, carea-s 
tiei si fuiu ca huhurezul pus- 


invie puii cu sangele 


8 


tiilor. Priveghiu si sant 


sau, fiind omorat de 
ca pasarea sangura in pod. 


searpe 


9 


Toata dzua ocarasc pre mine piz- 
masii miei; carii ma clevetesc 
spre mine sa gioara. 481 I - cfcCSS AT . ^fedfe ~T 

VC0C AAccnrcKAW . JLe A^M'* ^^- J^"* nicM TAA€ curf I CM TTAAtS •C'* A^AK r. Af sr n J^MAfA* VVl"tAC fCA«VcPA nA«KA'T':»;.3 
tun ^VrCA iAOKA OVCfCAJIA'ZfiO.H • 

TdetM:, tun no AA/iMiTI A ^mmHI^aa niSJ 

niVT^ACAXH (LUM Al€ AAHAJSw ^e nXA- iA\€A€ AA\M^a"^'h3f ttift! < ;icw r T Ol Sfe<55 K^= ^3& a* H4 J.« fiA*rA- n^H\^*3*<A^ -^^^^^ 

ill" fiA «^'*^**'^ ersf^ p^r-i*if*My#w cA\e_ 

Hy»i A Off. . G»«-f «'f«i^fi-* ^"J^'TV* 

1 - O-i A^^;f^ u ^'AA'ti-SsAfe Of rSuH/.0r«»> 

I^A €t>e.€fr^€!f7f. yf<OtC^t*t. fiSAACAf 


482 mm 13 
191 


Pentru aceaea paine ca cenusa 


10 
mancaiu si bautura mea cu plan- 


gere mestecaiu de fata ma- 


11 
iiiei Tale si urgiei Tale, ca m-ai 


radical si m-ai lepadat. 


Dzilele meale - ca umbra plecata. 


12 
si eu ca iarba usca-ma-voiu. 


lara Tu, Doamne, pana in veac pe- 


13 
treci. si pomana Ta - din neam pa- 


na in neam. Tu scoala si 


14 
miluiaste Sionul, ca-i vreamea mi- 


leei, c-au venit vreamea randuita. 


Ca foarte iubesc slugile Tale 


15 
pietrile lui si li-e mila de pul- 


berea lui. Si sa vor teame 


16 
limbile de numele Domnului si CATHISMA 


tot imparatii pamantului de sla- 
17 


va Ta, pana va zidi Domnul 
Sionul si Sa va arata in slava Sa. 
18 


Si va cauta spre rugaciunea sme- 
ritilor si nu va uri rugaciu- 
19 


nea lor. Scrie-sa-va aceasta 
pentru neamul venitoriu si oa- 
menii ce sa vor zidi vor lauda pre 
20 


Dumnezau. Ca privi din nal- 
tia sfintiei Sale Domnul; din ceriu 
spre pamant cauta. 
21 


sa auza geamatul prinsilor 
si sa dezleage fii<i> mortiei. 
22 


Ca sa vesteasca in Sion nUmele 
Domnului si lauda lui <in> lerusalim 
23 


cand sa vor aduna oamenii impre- 483 i ^^ 2fe A^^^ SfcSfc MB. 

ia«r-; ACAC A^nETAf^ • ■■▼A r. f V -^ ^""i^ « V "/iX T _. 

TTfAA'EI^T'*. niAft'iMT'^Afc UUft A^fCpXA 
A'V'XJfVAOfi* TAAr CZKO^i^ *f«fMfHAt . 

V XC-* y jkO-ii ' V <ir- *7r~ ->*■ 


o - r • *** ^KfieiCHr^KO01> :? ttlH KA 4i.Cf■*K'iAA•a-. 
qrsAfc Aea€ cichca^ him ti^o ckmca • i^f*. »^^A1^AA£ll& eM^"^ tllH AHI« 
<J>ilH CA^^HAO^fc TAAf A'S.fcl/HaOj!ff» Ay*^ tc3 


KM k4.| QV^tM^: 4> 

r. 

A- 4. 

B. SfccSS 4k^ tSfedfe ^ C AA»r«H# ^ tllH cZA4*StJ4 AOf fc yr?^'4 1 
a«Kf>ffif. /liTiw Af%'rAf$ nikvffi Kimiikt^AU 


fS A^A^ ! 484 f 14 
192 


una si larale sa slujasca Dom- 


nului. Suparat-au in cale 


24 
vartutea mea si au scurtat dzi- 


leie meale. Zic: Dumnezaul 


25 
mieu, nu ma scoate* in mijlocul zi- 
*taia afara 


lelor meale, din neam pana in neam - 


anii Tail Din ceput ai Tn- 


26 


Evr. 1:10 


temeiat pamantul, si lucrul 


manulor Tale sant ceriurile. 


Aceastea** vor peri, iara Tu veri rama- 


27 


**eale 


nea; si toate aceastea ca vesmantul 


inveclii-sa-vor, si ca imbracaman- 


tul le veri schimba si sa vor schimba. 


Iara Tu acelas esti si anii 


28 
Tai nu sa vor sfarsi. 


Fii<i> slugilor Tale lacui-vor 


29 

CATHISMA 


(la Tine) si samanta lor in veaci 


va ramanea. 


Psalom 102 


Summa 
David in cest psalom lauda pre Dumnezau pentru 
multe bunatat ale Lui carele au facut cu el 
si cu neamul lui Israil si cu alti oameni. 

Bunatat ile ce au fScut sant 5 lucrure: 
1,<2> 


Intai, iertaciunea pacatelor, stih 3. A 2, nasterea 
3 


de nou, stih 3. Izbavirea din rautati, stih 4. 
4, <5> 


Satiul trupescu, stih 5. A 5, sanatatea 
si vartutea trupului, stih 5. Bunatatile ce au 
facut cu israilteanii aduce-le inainte, ca sant 3 
1 


lucruri: Intai, aratare pentru cuvantul 
2 


si minunea, stih 7. Iertaciunea pacatelor, 
3 


stih 9, 10, 12. Supararea pana la masura, stih 10, 
11, 13. Bunatatea ce au facut cu neamul 
omenesc aceasta easte, ca-s izbandeaste pre ceia 
ce au suparare fara de vina, stih 6. 
Stih 


Psalom rDv(d) vIlOl 485 H^ £j&:^ At ^(3CtS 
'X't ey^HOf A ^e to Ale esHi&i'&uHA as#i. 

^«AA tin /#Wj*r*. rrOA»rC <»T'f'iG'il»*. 

ir^arff HUH^c «r4A« . 

^CAA If n^C'&G'Klff^ A" AAOA\»2iMnr 

■■ ^ '"^ -> X V »> <^ ^«^ 

BI^tXA rrA : "fCAA "t€TC K&hXh^Sw KS 

A\l^\7i^ Uin KS yfv JLXoaOC . 

K^ * xj ' "^^^ V C^ >^ V 

A^Ae CATSp;*^ A^ GHH€ TXpA TA^^tOH ^ 

^H9/9WI|JC ICA Asi^ATrVp^A^M TIHCp'fe'|jl_ 

AC ri-AAe - JJ^cpeT'atL^ 4^*^« AO- »■ 

T ftr. SABCLyj Ss |A4H Sfeefe K^: Cfc^ 3 V 31 

•<«. A'- 

c , "_• - 

*** -* 
o, 1- Af B r CAUHACff. • ^C'i'TA'rA^^ fC-iHA* 

C*Af ASH Mc-^V€H, IliH <blHAOe ASH 
■1 ^ , r r f • ' 

Wt\\0 IXIM AAATHIS^H ^^^M^^Afcy y^- 

, » »' •* lie'/ "^^ "-r ^ '^ 

ACCTHfif. • ns^iAnr*. n^HiS. y^- 

Hh1« 4>*;if A^"^ iTZiCATeAC MOAf T^< 

MOAiAi* HH KenAiT^Uir x^n^ "^PC- 

UJ/$iAeAC HOACT^c HOAW • ^ 

K-i H^M^a y^H'iA^f'.*». *i£f»A^ Ae 

mtAA'z.MTfc^ AUJ/iv AX 4vTr«xfH»rfc Jl,o- 

H^A A\MAA CA cn^€ IfyK ne €«* TC A* C^ 

JAJlVf&rr AT'iTA aV A*"'*f ^^'^^ <f ^f ^ 
A« A €UMA«g_HO ACT fC A* AA HOW. 486 4 14 
193 


'^^ auda*, sufletul mieu, pre 
83p Domnul si toate din 


1 


*blagosloveste 


■^'"^ launtrul mieu pre numele 
sfant al Lui! Blagosloveaste, su- 


2 
fletul mieu, pre Domnul si nu 
te uita de toate bunatatile Lui, 


Cela ce-t iarta toate strambata- 
tile tale si vindeca toate ne- 


3 
putintile tale, 
Cela ce izbaveaste din mormant 


4 
viata ta, Cela ce te cununa cu 
mila si cu Tndurare, 
Carele satura de bine gura ta si 


5 
innoiaste ca a vulturului tinereati- 
le tale. Dereplat face Dom- 
nul si giudecata tuturor supa- 


6 

CATHISMA 


Ex. 34:7; Num. 


7 


ratilor. Aratat-au caile 


14:18; Deut. 5:10; 
Sale lui Moisi si fiilor lui 


Neem. 9:17; Ps. 
Israil faptele Sale. 


67:15; Icr, 32:18 


8 


Milos si milostivu-i Domnul, in- 
delung-rabdatoriu si mult-mi- 
9 


lostiv. Nu cearta pana in 

veac, nici Sa manie pana in veac. 
10 


Nice face dupa pacatele noaslre 
noao, nici ne plateaste dupa gre- 
sealele noastre noao. 
11 


Ca cumu-i inaltia ceriului de 
pamant, asea au intarit Dom- 
nul mila Sa spre ceia ce sa tem de El. 
12 


Catu-i de departe rasaritul de 
apus, atata au departat fara- 
delegile noastre de la noi. 487 ■ ^ cSo A"- ^^^5 lljf 3H^Hp/A MOACT'f^:* AA*^***"^ AAAH_ 
jgHAfAC OAA^A^H C'iM'Tt ICA mJ^CA | 

il^iUA AAAH <!>«:» MJH A^ ^«*' HSC*^ AAArt 
icVVfOAlfff AOKj^Afc. aVh - ^^ ^ 

I^f*^>WMAA J.ivTri^^A^rt A«* &JS.^ IT?- 

^^A1/^ aXh ;, ujh te/A it aa^k avui-t^c 

A^ nop'Af ft A aVh fCA t^A'e <^AK*w nj5= /«v: f^A" e' 


3' HI e Se 1 J.* 


A* >V<MM4, IC/4 KS d!d5 K 'as- 
A : c32d& PAAC^AI. K^a-^HT-^A^H A^M . ^ 

A-i^AAu nf« A>»A"^^ o^i^A'T J n^T*- 

j)HA€ A5^H,lim <A^I^HA# aV« KAflH if^A- 

qm aVh, AA%». «V4.A€nri^A A&icV/nf* 

AATtf^At.^ 488 A 14 
194 


Cumu-i mila parintelui de fiiu, 


13 
asea-i niila Domnului de ceia ce sa 


tern de El. Ca El cunoas- 


14 
te zidirea iioastra, aduce-S amin- 


te ca pulbere santem. 


Dzilele omului sant ca iarba; 


15 
ca floarea campului, asea infloreaste. 


Ca vantul treace pre el si 


16 
nu va mai fi si deacii nu sa mai 


cunoaste locul lui. 


lara mila Domnului - din veac pa- 


17 
na In veac spre ceia ce sa tem de 


El, si direptatea Lui - spre fii<i> 


fiilor, spre ceia ce pazesc 


18 


Gen. 9:7 


pacea Lui si ceia ce-s aduc aminte 


de porancile Lui, ca sa le faca pre eale. CATHISMA 
19 


Domnul in ceriu gati scaunul Sau 
si imparatia Lui spre tot domneaste. 
20 


Blagosloviti pre Domnul, toti Tngerii 
Lui, vartosii cu putearea carii 
faceti cu vantul Lui, ascultand 
glasul cuvantului Lui. 
21 


Laudat pre Domnul, toate pute- 
rile Lui si slugile Lui carii fa- 
ceti voia Lui. 
02 


Blagosloviti pre Domnul, toate fap- 
lele Lui, in toate locurile biruin- 
tei Lui. Lauda, sufletul mieu, pre 
Domnul. Slava. 

Psalom 103 


Summa 
Acest psalom inca cuprinde lauda lui 
Dumnezau, ca si in cest mai de sus: ca lauda pre 489 6. AA4Hf<l niMT^i/ AAliH«>K,lllH 4M4fACntl«HA IBM nJ<V* 
f>K HBH ffartlT/tTi*. C4>"H'»" AXH , IC4;<A( Al AfATJf. 
4i^ni,AfJti. A'dTMfH T UiH ^fi.tiffn'rXf^ UlMl|HMtflA 
d>^fVTf A«» KAffAf ;f»T^iC -♦►» C::» ^:» By niH>«. K4 . 

rtfi p-in/Lk. ITo^AtK^ViUf <t.Aivri^Ai, 3ha»h j^ijitim 

/ '» •'■ ,^ ' /...••' »>«■-«. _». ' * 1/ ^ 

ic4ptM aXmkm^ AitAAUH, c» B, q>4n"r«A» JfJ^ 

A« (|>'KICSTfc^ A^ByJM «4#rMtl 1ffKIA«7 ^^J^ ' *1*"L- 
UiH AHiAf? J^MM, S» C^ OlH^^, fit. LU« TO f 

4>4n'r^Aft t-r}^ c&aicvTA ji^ Jv'3**'^'^?*^' jT-rAiAi 

JIM nA4HHT»Af;» C, A'j> nidJii , IC» - «P4nT«A 

V^e 4»HHtA,3M JC4^iJf- neiyiMs" C»Kly kS. J21: 


I r,'* & & e BA UiH IC«T(. 

^»3 • 


23fe<^ K4^' Sfe fC4 ^ 
/»/,^ s a. B'fcllM Brfellf AVUfl. • 3- T-AjJ/SV I A niep , lUti Ae«XM« aA •ctKhS- V^A)i 490 14 
195 


Dumnezau pentru marirea si intelepciunea si putea- 


rea si bunatatea sfintiei Lui, carele le arata 


in zidirea lumiei si indereptarea si tinearea 


faptelor carele-s intru eale, stih 1 , 2, pana 21 . 


Faptele lumiei ce au l^cut Dumnezau le scrie 


pre rand. Pomeneaste faptul zilei dentai, 


1 
carea-i lumina lumiei, stih 2. Faptul ce 


2 
au facut a 2 zi, carele-i ceriul, stih 2, si 


nuorii, stih 3. Faptul ce facu a 3 zi. 


3 
carele-i pamantul, stih 5, pamantul, marea 


si apele, din 6 stih, pana in 12, si tot 


ce creaste din pamant, din 13 stih, pana in 19, 


Faptul ce-au facut a 4 zi, carele-s stealele 


4 
si planitele, stih 19, pana 25. Faptul 


5 
de a cincea zi, carii-s pestii, stih 25, 26. 


Psalomr Dv(d)va 103 


Stih 
De fapta lumiei 


1 


Gen. 1:3,8,6 
m 


lagosloveaste, sufletul mieu, pre 
Domnul! Doamne, Dumnezeul mieu. 
niarilu-Te-ai foarte! In sla<va> CATHISMA 


si Tntru framseate Tmbracatu-Te-ai. 
2 


Carele Te-ai imbracat in lumina 
ca intru un vesmant, Carele ai 


*ca un cort 
mtinsu ceriul ca o piale*. 


Gen. 1:7; Evr. 1:7 


3 


Cela ce puse salasele Sale spre 
ape, Cela ce puse nuorii carul Sau, 
Cela ce imbla spre arepile vantului. 
4 


Cela ce facu ingerii Sai vant 
si slugile Sale, para de foe. 
5 


Cela ce urzi pamantul spre 
taria lui, sa nu clateasca in 
veacii veacilor. 
6 


Cu adanc ai acoperit pre el 
ca si cu un vesmant; spre munti 


Gen. 1:1,2; Gen. 


7 


statuse ape. Si de cer- 


1: 9,10 
tarea Ta pier si de sunetul tune- 491 CfecHlS Af- 2iSd& f y^0174Lf C Aft nlsic^ AOf fc KA^tAf HSVIIi 

K^jeAe j*ji,Ani^ •fOAT* ^icfHAe rctiC. 
nffAO0&7 COM «nriiim.dx. *»t'Tryfw At\rn^~ 
A&rt cfXAeAnrfKt » ^vftr;*^ .AAig^^ ra- r'/*- 


C»i&Am;A\'XMTr^>lfc - A. t ^ At SI r» 1 ie>. f OU: AM . AIM r^- 
Am ^iQf^A r A* AAl 

AHtlf 


£j5dfe K4! €f!St^ A' e« S( HI A.t — -1 

*|«AA *i4 icp»4't«Jf A-inVAfc ^oifjiitfo- 

UIh^H^ ffCAfCAf &(f£A^lff« HHMA^A 
OAAXaSH? 4UH Qf OAf« KApCA£ HCl«^»tr-. 
qie ^At^A OA^VAkw IUI»Xl"iM€ KAfy9^ /p- 

j^V&AHSASrt KAf fft AJ» <*» A"'*'*» • 

^ A C&CJS^ ylCr^-i^itBi^f '^<fC». AKOAO nA_ 

CA A|>CSpjn% M<W*tJ|Wi y^HAAr^H 

KAnpCAO^ C-aCATflgc^ nr€«r|HA# C&AA 
6iriWj^HAlV|}I. • <|>»SKif A^"* Af*- 

TApe Bf€A\iA0fh. -, COApeAC ffcWrfOAfpc 492 _* 

'f 14 
196 


tului Tau sa rasapesc. 


Atunci suie spre munti si sa 


8 
pogoara spre vai, in locul ce le-ai ' 


Tntemeiat lor. 


Hotar ai pus lor, carele nu-1 


9 


lov 38:10,11; 


tree, nice sa intorc sa acopere 
ler. 5:22 


pamantul. Sloboade izvoarale 


10 
in vai, sa cura Tntre munti. 


Carele adapa toate fierile cam- 


11 
pilor si stampara seatea asinu- 


lui saibatec. Langa eale* pa- 


12 


* langa ape 


sarile ceriului lacuiesc; 


dintre frunze dau glas. Cela ce 


13 
adapa muntii din salasele Sale, si 


de rodul faptelor Tale satura-sa-va pamantul. CATHISMA 
14 


Cela ce creaste fanul dobitoa- 
celor si iarba spre folos oame- 
nilor, sa aduca paine din pamant. 
15 


Si vin carele veseleaste inima 


Me masline 
omului, si uloiu* carele netezeas- 
te fata omului, si paine carea in- 
tareaste inima omului. 
16 


Satura-sa arburii inalti, chedrii 
Livanului carii au sadit. 
17 


Ca sa sa Tncuiubureasca acolo pa- 
sarile si starcii carora li-i ca- 
18 


sa arburii. Muntii inalti - 
caprelor salbatece; pietrile - salas 


Gen. 1:14 


19 


iepurilor. Facu luna - ara- 
tare vremilor; soarele cunoaste 
20 


apusul sau. Pui mtunearece 493 :+ GC^cSS A « - C^-CfiS ^ r ^ . J Z^' U si'" "'- 

OAaVa AA aVkjXC^^UI AA ASfCfAfyfl^ «A 

rs^iH;*. €AfA . K'*'*'^^ A* JVi^A're a^- 
fcfVpHAc »rAA« ^-flAHC :> nro«r€ A^H^<p- 

A.« <j>ATf AC TAA€ - jfllATA AAA^ g 

AfliAOC tfJH AA»r*.3»At<"OA^9K»*fiiHe.-^1- 
|;S^ HVA^'£d:y TA^HHC AAtt K>^AAAp«- 

TC>AT'^ AI'Kcrr/ffW Off TfifS* Alp'felT- f3- Kt A06k K?? 33 ^^;r. J Qssis KH K^ 


Vak CiAC A'*" X'P'***'*^ ^* yt^BO'EAA/Si AO- 

Ji^am »i » AO ^ UJH icXAer : ^iiLki<:%^^% 

J^CK^H-^M <^AI^A^A fc£? CIT'sJc^^f^^ 

UIH yKHOetlJH d>ALLA ntAA-^^T SAXrt . 
CpiC CAA&A A^"^^" yjVfi'fel^ fifCf Al- 

•rf«A\^f :^:»A?"V^ A\^MMiH io4>^AAr^. 

lic^n AR6« A^"^^^" AAi'eW itZms. K^fcA 
AA sow 4>H .^ ^ A^^-if 4>»'« ^^" i^^'^'^^ 494 14 
197 


sa fie noapte, si intru ea ies toate 


fierile dumbravilor. 
- 


Puii leului uria spre rapire 


21 
si cer de la Dumnezau iirana sie*. 
*lor 


Rasare soarele, si sa aduna si 


22 
in pestirile sale zac. Atunci iase 


23 
omul la lucrul sau si la lucrarea sa 


pana sara. Catu-s de multe lu- 


24 
crurile Tale, Doamne, toate le-ai fa- 


cut cu mandrie. Plinu-i pamantul 


■ ■-" 
de faptele Tale! Aceasta mare e 


25 
mare si lata, acolea-s jivine fa- 


ra numar, gadine mici cu marl. 


Acolea imbla corabiile, chitul 


26 


lov 40:2 


acesta ce-ai flcut sa se gioace Intra ea. 


Toate aceastea pre Tine asteap- 


27 


Ps. 144:15 CATHISMA 


ta sa le dai hrana lor in vreamea lor. 
28 


Dai Tu lor, si culeg; deschizi 
mana Ta, si sa satura de bine. 
29 


Ascunzi fata Ta, si sa turbura; 
iai sufletul lor, si sa sfarsesc 
si sa Tntorc In pulberea sa. 
30 


Trimet Duhul Tau, si sa zidesc; 
.si innoiesti fata pamantului. 
31 


Fie slava Domnului in veaci, veseli- 
Se-va Domnul de faptele Sale, 


Ex. 19 :18 


32 


Cela ce cauta spre pamant si-1 cu- 
tremura, atinge muntii, si fumega. 
33 


Canta-voiu Domnului in viata mea, 
canta-voiu Domnului mieu pana cand 
34 


voiu fi. Dulce fie Lui cuvantul 
mieu; si eu ma voiu bucura in Domnul. 495 SfeSSS Ai: sfs^fe Ae A\is'«4>ie: EAFB'^tjis e\^i>A€nr^A A\i"t^ 

-»- '"JT/w / '>•— «i/ *^/ •/ >. 

C 5 A" ""H, n^M* -fv, 3- JkiinM. ATt-Jtk AJi,-itTf ^ 

M-1HKV* n^<«lHA CSM^TIMHAI %Q 48 tBXKXT »C3e«, 

A»'«-» <»Cyn^Mj(. >tvC4>^?*'*''' Ki^MiTiH«Af n»» f-ijL 

• •SHTt "lYJTf, ©- <J>in;ASHMt44 nX/M1MTXA*H 4 

„ / .y ^» sf.-"*.- / "•^ ;•- ' / 1— - 

c? ^^H;». ,»>. st. XPih«t4» h^« en <}>. UrvntT r 

K^i K« 'i-'^'t n«( ©M A** €rvniTt. ^fi^Kfj^c . \v^ A- 
G 33 a AV r ii ^.AAH a: 
3 «'•«(? 7 

AT/, AH 
K><AA(A 

A)in y I'*. s» ■ clSSStS K4! cfSdS 07 
r . I ^«U n|l ew >tn%AAl«V^A X'^HAAM^ASflT , A"^'^*'*^' 

V'AAOAlfc » f A • 
_ rcf iVlAUfi Ha-*\€A€ ASH 9 fiC'T'M 
K-*HTAt^lM a5^ ^ IIIM A-i^i^AUM nf« 

H^^viCAf a^'h ^ i5ec€A«4rrc'^c;is «HffA\A 
•i£AO|>A "if KA>^nr^ nf€ j^jvCn^At.^ 

A^M ^i 4>1.K^^ A€ AAHH^HHA« UJH AC 496 14 
198 


Sfarsasca-se pacatosii de pre 


35 
pamaiit si nedireptii, ca sa nu 


mai fie. Blagosloveaste, sufetul mieu. 


pre Domnul! Siava. 


AUiluia 104 
Summa 


In cest psalom lauda oamenii lui Israil pre 
AUiluia zice: Laudat 


Dumne/au pantru bunatatea ce au facut cu ei; 
numele Domnul ui 


si snre aceasta lauda mdeamna-i psalomuicul, 


stih dintai, pana In 7. Dupa aceaea aduce T- 


nainte, pre rand, bunatatile ce au facut cu ei, 


din 7 stih. pana in sfarsit. Bunatatile, pre rand. 


sant ceaste 6: Fagaduinta pamantului 


1 
Hanaanului, din 8 stih, pana in 12. Izbavirea 


2 
parintilor lor dintr-acel pamant, din 12 


stih, pana In 16. Hranit-au pre ei in Eghipet 


3 
pantru losif, stih 16, pana in 24. 


Ca i-au scos pre ei din Eghipet, din 24 stih. 


4 
pana in 39. Ca i-au purtat si i-au hranit 


5 
pre ei in pustie, stih 39, pana in 43. Ca i-au 


6 

CATHISMA 


dus pre ei in pamantul Hanaanului, din 43 stih. 


pana in sfarsit. 
Stih 


Psalom 104 


1 <Cron> 


1 


rigPH audati pre Domnul si 


16:8; Isa. 12:4 
Irj^ chemati numele Lui, vestit 
l^^y intru limbi lucrurile Lui. 
1 


Cantati-I Lui si-L laudati pre 
El si spunet toate minunile 
3 


Lui. Laudati-va intru sfant 
numele Lui, veseleasca-sa inima 
celora ce cauta pre Domnul. 
4 


Cautat pre Domnul si pre ta- 
ria Lui, cautat fata Lui pururea. 
5 


Aduceti-va aminte de minunile 
Lui ce facu, de minunile si de 
giudetul rostului Lui. 497 c3feSlS A»- cfecSS K-^pHAC a5<H . ^ AAft^ '*^"?;? 

XaH^AkVaJsTh^ KAj>^M <J,^rt^ /^.otoi* |t^» »*. e» "^^ - 

\> — 

c, or . 
ftT, bS- 
C, r. « 

. 6 >- " 
^1' ». " • 

C*'; « • ■ 

« r« ,« ft- t »<: El .' ( 33 r «r*<» sscas kIu^isl 


C«: A^^ . A' G< !»rfOtV AHC:*-. AA AA'T':*.^* UJH ^H'T-fOU^ 
'iLlic;?^ •K'Tf* AA»JH «X'AAA€MH « 

Tfl?« friS A'iC;iv «JWA^ C'i CVCMA&'^f'S^ 


C ^ A' n HI ^f [Ik AnrrfiJ«P«M« "f« ©v""^'" A\itH ^ 

CXIH npp'AO AAICH H»A6 <|>A*l«|5€M^ri&. 
Illfi fC«A\»: <^OAAAfnrC nf£ ITXAA'A't-t: 

am 'TOTi. cauiVai. n'XMMeH A^tvAt :, 

ml n^ / * /■ "' " 

•T^C«A\'EC€ yt.HAHfiT'A AC»j>fc iVAAfc: y;yv.^ 

n«A""P^ /^^ Acri.'r^fSv OHlOApeAe 

rr^Ai. A^H . 11^"^ l^^t'f ^* *** 

66HH K^B'iHT^At A^H^ IcVW^T-^At -V ^/ 


V^A< 498 r 14 
199 


O, samanta lui Avraam, slugiei 


6 
Lui! O, fii<i> lui lacov, alesii Lui! 


Acela-i Domnul Dumnezaul nos- 


7 
tru; spre lot pamantul - giude- 


carile Lui. Aduce-S aminte 


8 


Gen. 15 pana In sfarsit, si 17: 


in veac dc pacea Lui. de cuvantul 
2,5; 22:16 


ce porancise in tnie de neamuri. 


ce tacu cu Avraam si giura- 


9 


Luca 1:73; Gen. 26:3 si 35:11 


mantul Sau catra Isaac. 


Carele-1 intari lui lacov sta- 


10 


Gen. 13:15 si 15:8 


latoriu .si lui Israil legatura in veac, 
Gen. 12 si 13 si 20 si 26:35 


zicand: ,.Dat-voiu tie pamantul 


11 


Gen. 12:17 si 20:3 


Haiiaanului, carea-i funea mosiei 


voastre!" Fiind oameni 


12 
putinei in numar .si nu multi 


venit inlru ea. Si mergea din- 


13 

CATHISMA 


1 Cron. 16:26 
tro limba la alta si dintro-o 
tara Intre alti oameni. 
14 


Si nu lasa cm sa obiduiasca 
pre ei si certa pentru ei pre imparat: 


Gen. 4!; <54> 


15 


,JVu atingcreti pre unsii Miei 


Gen. 40:5; 50:20 
si prorocilor Miei nu le facereti rau!" 
16 


Si chema foamete pre pamant 
si tot satiul painei luo-1. 
Tri mease Tnaintea lor om, Tn 
robie vandut fu losif. 


Ger.. 3<7>;28 si 37:36 


17 


Pedepsira cu legatura picioarele 
lui si fierul strabatu sufle- 


Gen. 39: 20 si 40:<15> 


18 


tul lui. Pana in vreame ce 
veni cuvantul Lui, cuvantul 
Domnului lamuri-1 pre el. 
19 


Trimease craiu si-1 slobozi pre el. 499 f- dtas 


HAk nscc nee f .** «« /■ «A:^ MJH nee C'i»rp'£HV« a^m «"irt j^vtt^ L^ -^ 

AAvi^ttfiKL /|Cn»»AA»iM«T'^Afc ASM ^AAA. 
Illi^ cnOfH IWAAAtHlff CiH <kOA6T« a- 

, • i^ if '.. "^^ ' 

K'Wt^ nHAAACUffl AO • 

^»roAf«e Ahm.wa AOfi»:» caWfAfic;*. 

CVAAACHfH A^H: LuA CH^ <|>AiC& y^Clif a2. 

1fttAJ\^t( riff M<^V'"fH CAsl K Kr »«A ^T^^HIfT^ IfO. 
FA T- T. MA • I'X' 3. 

f *^ - 
C Kit* W- 2- »■ s- ? *■ — KE K-? KM kA Sfe3S K^: dS^ C'KAAMCAOft A2iM^ (UiM Af\«rt^HHAC A5f< 
HH-I ClfnpofHIiHp;*;. K^a-XtiT^A^^H ASM. 

A\cp;»^ neiMi'tH Acet,. 

liJH ^A^S /^n^A\1.«T^5A AOf cfOAip: 
tXlM ^filfCT^IysCff A€ •fCn'a^At^AOpj& - 

IUh a'^A* OAOHAf Aopfe rpffA"He :» 
UJH nAp;s< A* 4>c»K cnj>* n'iA^v-i«r»A ao. j«Vh 500 ■h 14 giudecatoriul oamenilor si-1 
slobozi pre el. 

Si-1 puse pre el domn casei sa- 
le si boiarin spre toata avutia sa. 

Ca sa pleace boiarii lui dupa voia 
sa si pre batranii lui sa-i Tnte- 
lepteasca. Si intra Israil in 
leghipet si lacov fu ne- 
meamic in pamantul lui Ham. 

Si spori oamenii Sai foarte 
si intari pre ei mai vartos de- 
cat pizmasii lor. 

Intoarse inima lor, sa urasca 
oamenii Lui si sa faca insela- 
ciune in slugile Lui. 

Atunci trimease pre Moisi, slu- 21 09 23 24 25 200 20 Gen. 41:14 Gen. 41:49 Gen. 41:33 s.u. Gen. 46:6 Ex. 1:7,12 Ex. 1:8 s.u. Ex. 


3:5 si 


4:5 


Ex. 


7:9 
Ex. 


10:21 
Ex. 


7:20 
Ex. 


8:6 
Ex. 


8:24 
Ex 


8:17 

26 

27 
28 
29 
30 

31 
32 CATHISMA ga Sa, si pre Aaron, alesul Sau. 

Carii pusara intra El cuvintele 
seamnelor Lui si minunile Lui 
in pamantul lui Ham. 

Trimease intunearece si-i intuneca; 
nice sa protivira cuvantului Lui. 

Intoarse apele lor in sange si o- 
mori pestii lor. 

Si aduse in pamantul lor broaste, 
si in vistiarele imparatilor. 

Zise, si venira mestecatura de 
muste multa si paduchi in toa- 
te hotarale lor. 

Si deade ploile lor, grindine 
si para de foe spre pamantul lor; 

Si batu viile lor si smochi- 501 H- c3SS& X' " S^jCfe V /tf HIM ^O^fe, UiH 3Af<>EH A^K^jp'lVi X"^*^^- 

t-^aJ^h AO^fjUff A^^fcApak nronr ^oj^Va 

H CKOACf rip,C ^ KS A^igkHH'T'& t£JM 
fC^ AVfl., Ultl H^^pll ^j^n^TAA^Ab AOjJI. 

ef^V-nfqp-VA ^€^MfHp>^ AOftfe; fC"* ff^&2_ 

4*'C6ne^c^tvT.'r^o,IiiH cjx^'*" «*iA« aVa^- Ar A/ Af Ate. CA, 
A3 c'.Tgi 


1» 


mn. oa- 

•«r — ■ 

O. rf -A* 

f«*: V- 

•«: o-^ 

.^■^t AT. 
«r •* 
•- _•" * 

C >-i>f • 

• »• ^5<SS uTt fifec2S ^«A^I^I«H CAA#.^ 11^ eK«A«€ CVAAA<t«M 
C-il* >jCc>6c>/jir'c, Clifi AAf ULIIH «^rt >^6ff- 
AVr . Ul" A^^^^^j fWEiM^f TiTf «A* 

il^ A^Tffli? UUM A'^KIA AAA IM« AAr A*A K.A3I 502 4- 4 14 
201 


nii lor, si zdrobi arburii hota- 


ralor lor. Zise, si venira 


33 


Ex. 9:23 


lacuste si omide tara numar. 


Si mancara toata iarba paman- 


34 


Ex. 10:13 


tului lor; si mancara tot rodul 


pamantului lor. Si omori 


35 
pre tot nascutul dintai In paman- 


tul lor, parga tariilor. 


Si scoase pre ei cu argint si 


36 


Ex. 12:24 


cu aur; si nu era neamul lor 


cineva bolnav. Bucura-sa 


37 


Ex. 12:35 


Eghipetul de iesirea lor, ca nava- 


lise frica lor spre ei. Tinse nuor. 


38 


Ex. 12:31 


acoperemant lor, si foe, sa le lumi- 


neaze lor noaptea. Ceru, si aduse 


39 


Ex. 13:21 


lor potamiche; si cu paine den ceriu CATHISMA Ps. 77:14; Ex. 16:13,14; 
Ex. 17:6 

Num. 20:11; Ps. 77:15 

Gen. 15:14 

Ex. 15; Num. 33:3 Deut. 6:10,11 s.u. 40 41 42 43 44 satura pre ei. Deschise piatra 
si cursara ape; cursera prin locu- 
re uscate, ca izvoarale. 

Ca s-au pomenit de cuvantul Sfinliei 
Sale, (carele zisease) lui Avraam, 
slugiei Sale. Si scoase oamenii 
Sai In bucurie; si alesii Sai - In vese- 
lie. Si deade lor pamanturile 
paganilor, si Intru ostenea- 
lele oamenilor mostenira. 

Ca sa pazasca poranci- 
le Lui si leagea 
Lui sa o tie. 
Slava. 503 ^+ yx; a. "•^TtS^mHTf* *••»♦♦*' StSdjIKltT KKQH C,^, By-T- 

Ao: nM J,i n»»»H*. A(<i«AA>trffiCfc A*** ^^wtinryA Ao 4,1 K/iOlGMA- 6I» AAAWAtlA-'fe^ c«- r. 
KATtAS AO Al AA>iK 4sHAHT#n^» fl^h >rV«T«y rj . 

^ TlM^f^nif IKXiA^ AO ^n#»THBA AX^M /AtOVMf OH* 
AA^tl ^AACOHfc AA ^iiaA..^«HUff, A*»3^ C*"^: 

Av n^TA^/Vk AOAfc n(T«SifS-Tt AAAAAffAy^J, ri. -CHM Jnfi ^<ifc:3«*;,cV ©'^ 3'> M»- 


r 
€ jQv^/Mdj 1 5 4>i.ci£/ I I .-J 
s- 
.»' 
M • 
.«« 
A' 
r . 
■-* 
Ai 
•-* 
s r 
♦-• 
r« 
or 
C9 

4S32J5 kT: ^213 


-IBHT-rHHAOfA fBH ^A«f A^AT-T «H ACOfi^T, kU , X^, A*. 

AXMJ AniiKAAfnff )|f'*«l'***H^ <^-r AA - 

K^A4HZUrA KV 3fAM.<H»(H,C^ Ag. 

9 ^ * ' ^ iw y — ^ *7* 'te' ^^ 

/^nf«XNA^4^ A«f& KJirj^^COAJA X"'*«5«I»'AC, », AS . 

•» f ^2:^ /rx. ^~ f fro*. 

^ «r;t. Bj>rfcAA^ ■ ^^Kj4h aaah ht-c 

i Af HOH 
504 202 


Cathisma 15. Aililuia 105 

In cest psalom jidovii carii viase in dzilele 
maccoveilor: Intai dau har lui Dum- 
nezau pentru binele ce-au facut cu ei, stih 1, 2, 3. 

Dupa aceaea, sa roaga lui Dumnezeu pentru spasenia lor, 
stih 5. Ispoveduiescu-s pacatele lor si a parintilor 
lor: Si dempreuna le pomenesc de la iesitul lor den 
Eghipet si spun cum i-au dat Dumnezau pre ei supt putea- 
rea pizmasilor lor, si apoi iara cum i-au izbavit pre ei 
de pizmasii lor, din 6 stih, <pana> 47. Dupa aceastea, 
sfarsaste psalomul cu lauda si cu multamire, pa- 
catele lor le aduc inainte pre rand, ceaste 13. 

Intaiu, Tmparechearea lor improtiva lui Moisi si 
a lui Aaron la Marea Rosie, den 7 stih, pana 13. 

Imputarea lor pentru seate la Marrah, stih 13. 

imputarea pentru ca n-avea came, stih 14. 

Radicarea lui Corie cu sotia lui spre Moisi 
si spre Aaron, stih 16, 17, 18. Idolia, cand 


1 

2 
3 

4 

1 

2 
3 
4 
5 


Summa CATHISMA 


facura vitel de argint, din 19 stih, pana 24. 
6 


Tanjia, a mearge in pamantul fagaduit, din 
7 


24 stih, pana 28. Idolia ce facura cu 
8 


Veelfegor, stih 28. Curvia cu muierile mo- 
aviteaniior si a mediateanilor, stih 29, 31, 30. 
9 


Imputarea pentru sfarsitul apei in pustie, stih 32, 33. 
10 


Leane, a piarde pre hananei, stih 34. 
11 


Cumnatia cu hananeii, stih 35. 
12 


Impreunarea lor cu idolia hananeilor, stih 36. 
13 


Jirtvirea cu feciorii lor idolilor hananeilor, stih 37. 
Stih 


Aililuia 105 


Ps. 106:1 si 117:1 si 


1 


iraR audat pre Domnul, ca bunu-i. 


135:1 
InyPl ca pana in veacu-i mi la Lui. 
2 


1^^ Cine va grai puterile Domnului? 
Cine va spune sau va vesti toata lauda Lui? 
3 


Fericiti-s carii pazesc giudecata 
si carii fac dereptate in toa- 
4 


ta vreamea. Adu-Ti aminte 505 


7^ li^C^li 


• u <ir. AWft fT'L'd:, 4ULIH <1L^;«^ AA&A^ K-^.AAloJ 
I^IM .KtVClipH ir «T|»X;WC-i.»T'A*r« AA/li» 

Orv^nenr*. a\hhVhha£ *rAA« H#ii*«fUj 

^/^Vc'iJ'iS^ A/l&^nrC ^£ AA^AllHA&y«V A\t\^ 
AEAO T-AAf r^e 'rt A^iXllNifMeJk AAAAA^ytV A6H. Irx-: Af- (, Ail. £1 

c , 7. 

c*. r. 

«, r- rm: re 

« &. — ^ 

"«lf SI rt 

■I<4,««-Ail- dfedfe K<^* tSS 41 Bl rr A' e« er . UiiVi a^^VJ^h nf€ e" A*'* A\«Tt}*A •«/?"*- 

TOfnAOfit^aiffH-M-^^'s^w "fe e« A"" 

AM&HA flH^AAACO'i/A)^ . 

lllA Afc«nc0fif;iL AJif Air npc «Vr.«^f'^<>- 

K^SfifffH'r^Ap A«H»««i fcajMnr Ajjk aaX_ 
^A A^H * ^ %j^er^ify!^ •y«»rif;ik 

Al^pVpfArA^H H^ Al|J?«r Afak X^bAfiiA 

nVt«r iV:, MiftMcnHTHf^ ti^i ^^t^JL'^ A'COV- 506 4- 15 
203 


de noi, Doamne, peiitru bunavoia Ta 


ce ai catra oamenii Tai; soco- 


teaste pre noi cu spasenia Ta. 


Ca sa vaz binele alesilor Tai 


5 
si sa ma bucur in bucuria neamu- 


lui Tau si sa ma laud cu mo- 


sia Ta. Gresit-am cu parin- 


6 
tii nostri; strambatate am 


tacut si nedereptate. 


Parintii nostri nu inteleasera in 


7 
Eghipet minunile Tale, nice-s 


adusara aminte de multimea mi- 


lelor Tale; ce Te maniara la Marea 


Rosie. Ce-i spasi pre ei pentru 


8 


Ex. 14:21 


numele Sau, ca sa-S arate putearea 


Lui. Si certa pre Marea Rosie, 


9 

CATHISMA 


si saca; si-i facu sa imble prin 


adancuri, ca prin pustie. 


Ex. 14:27; 15:5 


10 


Si-i mantui pre ei din mana ura- 
torilor si-i izbavi pre ei din 
mana pizmasului. 


Ex. 4:31; 15:1 


11 


Si acoperira apele pre suparato- 
rii lor, cat nice unul de ei 


Ex. 15:24 si 17:2 


12 


nu ramase. Atunce crezura 
cuvintelor Lui si cantara lau- 


Ex. 16:3; Ps.77:2 


13 


da Lui. Indegraba uitara 
lucrurile Lui, nu asteptara sfatul 


1 Cor.l0:6 


14 


Lui. Si pohtira pohta in 
pustie si ispitira pre Dumnezau 


*marsevire 


15 


in pustie. Si le deade lor 


Ex. 16:13; Num.ll:31; 11:33 
cearerea lor, trimease satiu* in sufle- 
16 


tul lor. Si pizmiia spre 507 -4- 


CA- 3» Hr 

UIh cfcH^fiAf ^ <CaXka Ji^ ^fTfCfirm 

hTc-CMA A0 3.,ICAfCAr4i»ifc5?<e <A^CfWi?H") 

,A\»iK'T^XA Ab.i A^*^'^^ r^*<*«f« >fvA\*C - - A' , C «o:J 

n»f I f 


f «;^i KM. 

^- aV e'f ^feCfe K^: ^fecSS «' •• u 


) 1 nfe gH»e*ZHA fij^S'r cIa M^J^v^r^ aa^c&a 

A5H ^^JLfOCffdtf >fkHArJM»Tr/X AXff:> <•* 

-^:«^ npg grt - Qyfi^;**. cum n'aA\«rfc, 

A5H. UJH ^•zniiiHi^;?;. y^K-ccnrKpjA 

AOpf^9 UlH H^/aCkVa'T'A*;!;. K^^B'XIi'ri^A 

cnpc 6">f^<t JtH niAO^;iv net ^rt /mi»- 
K» rif»€ n»£AM»i<i'«, . UIm c"* AHnH^;«;> 

K^»rf?lv |5cgA4>€rijJffc OiH A\»«.liKAf;iv 

,Ta 5«:'*p«rfif At A^OCIHAO- IIJM A^tiitA67^ 

ripe A^^HS** KX AAT'fAe CAAf^ t£J C»fc y|v 'fA Kg ICS JC3 508 f 15 
204 


Moisi in tabara si spre Aan)n, 
sfantul Domnului. 
Atunci sa deschise pamantul 


17 


si Tnghiti pre Dathan si acoperi 
pre adunarea lui Aviron. 
Si sa aprinse foe Tntru aduna- 


18 


Num. 16:13 
rea lor, para arse pacatosii. 
Si facura vitel in Horiv si 


19 


Num. 16:31; Deut.ll:6 
sa inchinara idolului. 
Si schimbara slava Lui in chip 


20 


Ex. 31:4 
de vitel ce mananca iarba. 
Si uitara pre Dumnezaul Mantu- 


21 


itoriul lor, Carele facuse (lucruri) 
mari in Eghipet, minuni in pa- 


22 


mantul lui Ham, ingrozire in Marea 
Rosie. Si zise ca-i va piarde 


23 


Ex. 32:11; 33; Deut. 10: 


10 CATHISMA 


pre ei, sa n-au vrut sta Moisi, alesul 


Lui, in zdrobire inaintea Lui, sa 


Tntoarca mania Lui ca sa nu-i piar- 


Num. 14: 1,2 


24 


za pre ei . Urara si paman- 
tul dorit, nu crezura cuvantului 
25 


Lui. Si rapstira in corturile 
lor si nu ascultara cuvantul 


Num. 14:28; Deut. 2:14,15 


26 


Domnului. Si radica mana Sa 
spre ei, ca sa-i piarza pre ei in pus- 
27 


tie. Si sa piarza samanta 
lor intre limbi si sa-i raschire 


Num. 25:3 


28 


pre pamant. Si sa lipira 
catra Veelfegor si mancara 


Num. 25:4,5 


29 


jartvele mortilor. Si maniara 

pre Dumiiedzau cu faptele sale si sa in- 


Num. 21:7 


30 


multi bataia spre ei. Si statu 509 + CfoStS e». SfcCfS V A i;t.1-A/«i. IJl'^.M*^ A\CH« ASM 4xA«- 

':^ X 0~ «f y "■^// I*- ^ ^ ' £:* ^ 

»«'T**r€ A« Mns:A\ /JvM't 0»&fi:»w ylvS'^K- 

/^IS'*?;*' tOICP^THLia^ fCS ^0*r »A < 2.S • 

h^"»«PA^f^ "P* WAAAfHIH A«"f* f^^-*- 
JIH rf£.H<C A-WHSA AO. ^€ i'i.VlCI^ 

KA /^AHen?IM /^6"ii4Ap:i;. AXfcpspjAc ao. 

!||^ «AX9KHf;{w 1 A<5^«^!5 ^5:» «*f" ^« 

c;ii^ <i>ii'i Ao tOH 4*'ii»rcAf ao a?'*^-'*'^- 

. .< '^ v' , #/ "^^ /" '' - ._.^^" 

.-filflAO tun 4,'^'ir'^-^<> CAAt^ KAfffi 'yf^'£^ c, ©' AVI 
Al 

An Tf* re c c x: »•« - 


il « lIlK ! T 1 AA AA A<V<t /MS ::;--' J /vir 


tie- 

I AAA' A^f IJj-i ci.cn'^fKJipJi^ K5^<f»in»rtAe ao tu 

li-Jsffilf^*^ fC» 4>ASl'T'f AC <AAe. 
tVAA/VCKfff C'iH lUH Oyf:»v AAOtfJf/A. CA . 

pin AOffe.. Ill" ^nset^pAf.-!^ ncc 

e« o«A\A£iJl« AO tu in>(A&€fnf^ eXnnr 

AA'SHA AOCL- Ac A\^A'T'€ W tl^^- 

ekti nfe e" *^f^ e»* A\TtHif^ j);*^ nf c e>l^ 
fcJi'cAA'ri^ifc AOffc tun CAnACKAo^ ni_ 

yitt <£noAACMK A^ "f" -•'^ ;^ j AC^«» 510 


15 
205 


Finees si izbandi si mceta 


bataia. Si i sa meni lui in di- 


31 
reptate, den neam m neam, pana in veac. 


Si-L maniara pre El la Apele Pri- 


32 


Num. 20:11.12 


goanii, si fu In rau Moisi pentru ei. 


Ca Tntaratara duhul lui, si grai 


33 


Num. 20:10 


fara socotinta cu rostul sau. 


Nu pierdura pre oamenii despre ca- 


34 


Judec. 1:12; Deut. 7:1,2 


rii graise Domnul lor. Ce sa meste- 


35 


Judec. 21 si 2:11; 3:5,6 


ca in limbi si invatara lucrurile lor. 


Si slujira idolilor lor si le 


36 


2 Regi 16:3; 17:17; 21:6 


fura lor de-mpiedecare. Ca jartvi- 


37 


2 Cron. 28:3 si 33:6; Amos 


ra fii<i> lor .si featele lor dracilor. 
5:25 


Si varsara sange nevinovat, sangele 


38 
fiilor si featelor sale, carii jart- 


vira idolilor hananeilor; CATHISMA 


si sa spurca pamantul de sange. 
39 


Si sa spurcara cu faptele lor si 
curvira cu faptele sale. 
40 


Si sa manie urgia Domnului spre 
oamenii Sai si uri mosia Sa. 
41 


Si deade pre ei in mana pagani- 
lor; si domnira spre ei urato- 
42 


rii lor. Si Impresurara pre 

ei pizmasii lor; si sa smerira supt 


Judec. 2:16 


43 


mana lor. De multe ori izba- 
vi pre ei; iara ei maniara pre El 
cu sfatul lor si sa plecara pen- 
tru strambatatea lor. 


Deut. 30:1 


44 


Si-i vazu Domnul cand era In 
scarba, cand asculta rugae iunea 
45 


lor. Si Sa pomeni despre le- 511 c3?t2S Qt - 2fe?5fe «OH A*«"'*r'iMH : c'£A'z.Va'*a\ H^'^'f-' 

A€ G4\>«q«CM nrA\f:,tAIM Cltlf A'iWjL'^^AA | 
A'? A4»^4 HTA. fiASHTi. A ^*^ ** * '^ ^ aa ' 

H^ /jfi^a^KICfe : CUM 3Mhr;fw T-O iJVAAACHIM cs 4>«^, ct^ie. CA/1^^: i^ A A HA ^ i /hi, , 7'5 V- - ^ v — C''* a H « 1 I H 


Sc<S3 k2^ 
r. H^as AAiTiUTt 4.4 goAA^ ^ j^H:,^tf Ct n%, Kr~ 
-** K^ ^ *^3«i««'f A A' fKun«f^ Ht^£Asiin n^i MAft 
'jt"^ KTa C^fllliA « AT . 

-^ A A H A ^ I /I=^ f s » 

fc«a yfTii'^KVfii aaha4:a^m. 

AI'iMil n«AAACU« AO 5 K'*f' '"^^ ""^ '^A «- 

tt»:-i A^^A AAArA<«x^ei ffji* A^^''^ A\Af f , 
A 6^ KAA€^ jflsi^^efr't^:^ tun tMj^AUJL. A^ 

f A' ^f€V(Vtfff it^A4^AA» C:,! s. r- 512 15 
206 


gatura Sa si Sa cai dupa inmul- 
limea milelor Sale. 
Si Jeade pre ei in mila Tnaintea 


46 


tuturora carii dusease-i pre ei prinsi. 
Mantuiasle pre noi, Doam- 


47 


ne, Dumnezau! noslru, aduna pre 
iii)i din pagani; sa laudam nume- 
ie Stintici Tale si sa ne laudam 
de lauda Ta. Blagoslovit - Domnul 


48 


1 Cc)r.l7:16 


35 


Dumnezau! lui Israil, din veac pa- 
na in veac! Si zica tot oamenii: 
„Fie, fie!" Slava. 
Alliluia 106 
Cest psalom easte invatatoriu despre socotin- 
Sununa 
ta si castiga iui Dumnezau de lucrurile oameni- 
k)r, izbavindu-i din scarbe multe si purtand 
grija tuturor. carea o arata in ceaste 4 lucruri: 

CATHISMA 
1 


Intaiu, ca i-au scos din pribegie, din 3 slih, pana 10. 
2 


Ca i-au scos din prinsoare, din 10 stih, pana 17. 
3 


Ca i-au mantuit de boala, din 17 stih, pana 23. 
4 


Ca i-au izbavit de rasipirea corabiei pre mare, 
din 23 stih, pana 33. 
Stih 


Aiiiluia 106 


Ps. 105:1; 117:1 


1 
^^ audal Domnul, ca bunu-i; 


si 135:1 


Ppfl ca in veacu-i mila Lui" 
2 


•-=^ sa zica rascuinparatii 
Domnului, carii i-au izbavit din 
3 


mana pizmasilor. Carii i-au adu- 
nat din tari, de la rasarit, de la apus 


- 
si de la amiazazi si de la mare, 
4 


cand rataciia In pustie, tara 
de cale, in pustie. si oras de 
lacuire nu alia. 513 I eSSdfe et : SfeStS / C^n'XOAf/4^ ACri>- 7 CUM >,« tlC&O/ik AOfl. 
npe e« "P« JKAAt A.«f '^*lTa^=.KA <'iA\A_ 

/t£ll Uil« AMUl^iHHAe ASM 4^fHACfI> 0_ 

il 03. H . A- ■t r 


q.4 I ^£?5 kX. tSscte &f ri ۥ Si 3' HI A*f 


T"" I V /» <» ^ * // ^/ -• ' ' "«» 

fA\e^ yK6Y<'T"^^'»^^''^ *SHMAA4l AC»3. fir's- 

^Xp;8v mn has Ai^KTOfW - 
/liT-^^Miff cn^ffirAjt;!;. K'i'nrf*. /tA^i«^ 

/fCcVlTXijify*!- a3^ Uin J^ti<€M^ AC /i^'.'A- 

H*^f€ie OUK ^M ©W^Cf A AftCiJitM tlLlH Af_ 
r^XflAf AO f»A\C«Aff- A*55/^« neO-JJi 

In^^^ A%HAA ^N^kX^A^ri ltrA^*iHVHI/t.€ 

Ka -aAf^crTnonVAc i^ac j^€ i «<wjA€^ 

^ >- 'Tr ./ -** ^ ''». 

fCAp/«< C ff^tfi ftV C^<*%Ag'T'VA AO Kit: rg- <ll 514 15 
207 


Flaman/.i era si insatosat, cat 


5 
nu sa sfarsiia sufletul lor intru ei. 


Si strigara catra Domnul in 


6 
supararea lor si din nevoia lor 


izbavi-i pre ei. Si-i inderepta 


7 


Luca 1:23 


pre ei pre cale direapta, ca sa mar- 


ga in oras de lacuire. 


Laude pentru aceaea mi la Domnu- 


8 
lui si minunile Lui fiilor oa- 


menilor! Ca satura sufle- 


9 
tul satos; si sufletul fla- 


mand implu-1 de bine. 


lacuitorii in tunearece si Tn umbra 


10 
mortii, legatii cu suparare si cu fler. 


Ca indarapnici fura cuvintelor 


11 
lui Dumnezau .si sfatul inal- CATHISMA 
12 


tatului urara. Derept aceaea 
smeri in usteneala inima lor; ca- 
zura, si n-au agiutoriu. 
13 


Atunci strigara catra Domnul 
in supararea lor; si den nevoia lor man- 
14 


tui pre ei. Scoase pre ei din tu- 
nearece si din umbra mortiei si le- 
15 


gaturile lor rumse-le. Laude pentru 
aceaea mila Domnului, si minunile 
Lui (povesteasca-se) fiilor oamenilor! 
16 


C-au zdrobit portile ceale de cioaie 
si rateadzele de fler framtu-le-au. 
17 


Nebuni-i pentru calea nedireptatiei 
lor; si pentru strambalatile lor 
18 


suparara-se. Asea cat toata man- 
carea ureaste-o sufletul lor si so- 515 i 2fcc3& €'- 


yfCcWlTAfAf >A AO:, IWH A* HCfiO/A AO AA"tL 

cilX fUH fiHAr^'^'^ nf<£ ^H ill cKOAee nee 
^H ^ft nc/ftf ^ AOp& . 
/\ji^8^e neH«i"7^ ^^'^'^ AAfiAA ^omV 

AiiV^^ ton A^HkVmMAC aVmi ^iflXO^ O- 

i^ 5K'»«rfi'teK-»< aXh TK'&'T&CAe aa- 
K<*fiH noro|5t npe A%Aff yt.]{c-Df*Kii^ icr 

KApttt AiAI<l% AsWcisf ^C'l-fV^nc AAK'A«=f««i 

"jl ' ' ^ "■ «^ «.^ -^^ t / - ■ C«. 


K . KA KB Kf 4C5 «3 KH KA dfedfe Kr: cSsas A4 BH^O^Jk:, USti ^f#nB.Al|;S^ «V^t^4k,CA£ t£" • 

noropt nȣM;ik aa 4 A'^^^f^^ 2iju^^ Mci.*Tr 

C'ETtUI «r«*I'*^ >|«..MffAf4^l^ AO yfwHfKAf^ 
&C>/fk AO €KOA€€H JTl^e grt . IJJhI <|>'X_ 

AA jM*aA\iSf IA€ tC fijJ/A ^M. O'* '^-^A'? 

AAHAA A'^"^'*^" "i" AAtifJ^MMAC A^tli 
<|>lffAO CWAA\CllHAO C RfCfl"^"*^ « J i 516 J 

^ + \^ 15 


208 


sira pana la poarta mortiei. 


Atunci strigara catra Domnul 


19 


lov 33:30 


In supararea lor; si den nevoia lor man- 


tui pre ei. Trimeate cuvanlul 


20 
Sau si vindeca pre ei si scoase pre 


ei din perirea lor. 


Laude pentru aceaea mila Domnu- 


21 
lui si minunile Lui t'iilor oa- 


menilor (vesteasca)! 


Si jartveasca Lui jartvele la- 


22 
udei si sa vesteasca lucrurile 


Lui intru bucurie! 


Carii pogor pre mare in corabie. 


23 
carii fae lucru intru ape multe: 


Aceia vor vedea lucrurile Doinnu- 


24 
lui si minunile Lui intru adanc. 25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 CATHiSMA Zise, si tacu sa sufle vantul cu 
vihor si inalta undelc ei: 

Radica-sa pana la ceriu si 
pogor pana la adancu, asea cat 
nu sa tt)peasle de rau inima lor. 

Arunca-sa si sa clatesc ca un 
beat, si toata inteleptia lor inecata 
l"u. Atunci strigara catra Dt)m- 
nu! intru supararea lor: si din ne- 
voia lor scoase-i pre ei. Si fa- 
cu sa stea volbura liniste si ta- 
cura undele ei. Atunci sa vese- 
lira ca tacura si povali pre ei 
la tarmurile ce vrea ei. Sa laude 
mila Domnului si minunile Lui 
fiilor oamenilor (vesteasca)! 517 + «3S?^ e» . dfec' X3 


« — -- I C^- 


i a\-^:t'^a n^cyiw /|CH<soAf7k a« An.T^ , 

UIm C'AA"XajAV/«Cl^« AfC«AO 4>AT5.AA»»_ AS 
11|h KAa^'l|J€ Ofg e"^ €"H C* ^aT^. 

t^fcfct <t><>Ap=t^*^ OJH AOCHTOAneA aT 
Mp^ A^'n;iK r -f ^A «'A ^ii>4^ifH^j}.^ A-? AH 


Ui It <% m^ 


J 
AA- 
. 
*** 


AA-» 
,.. J«K . 


AC^. c. 
«■« ■. 
KH, ^r> 


"•^ *- -— 


Jw ua . 


/IAS 


' 


>w _> 


«?> *«. 


lu>-. 6*. 


•*«' "•. 


&. Sl- 


/VNr 
QVmm>i : 


B . 


< 


.1 

Sf!^ K^: CflBCfS uiff cr& cA\c^Hf;s;. A£HeA\A*rfifitifi*iff ui 

Af f*^ tOH A« A^f '^P'^ C •Vhhaaicm ~^* 

n^ >^»r c K^Ae. Ijf f ^ n0« J>^|p}^A^iH Va 
f^A^f^*^ A^ cV^f^AA'iHic^ fxiA n^Hf <£^. 

A^gHAtf ASirt fCA TSjpAAf AC • 

^r&AC' A-f^cr^ xnctniitH con czsc. 

CCA^CKf. LUH T'OAI'ifw 4>'£9:«. A^ A'klJ/A 

AcnrKn:*^ rsf a ca • 

CT/JV ^ CXIM &2 A^A AAAHMTf AAMACAC AlT 518 15 Sa inalte pre El in adunarea oa- 
meiiilor; si in scaunul batranilor 
laude pre El! Pune raurile in pus- 
tie si izvoarale apelor, in scale. 

Si pamantul roditoriu, in saratura, 
pentru rautatea lacuitorilor spre El. 

Pus-au pustia in iazer de apa si pa- 
mantul pustiiu, in izvoara de apa. 

Si salasluiaste acolo flaman- 
zii si gateaste oras de lacuit. 

Si samana holde si sadesc vii, ca- 
rele rodesc rod destul. 

Si blagosloveaste pre ei, si sa inmul- 
tesc foarte, si dobitoacele lor 
nu le imputineaza. 

lara dupa aceaea sa impulinara 32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 1 Sam. 2:8; 
Ps. 112:7,8 

lov 22:19 
lov 5:16 Summa 40 
41 

42 

43 209 Isa. 41:18 CATHISMA si sa smerira de nemilostivnicie si 
de rau si de durearea (inimiei). 

Varsa ocara spre boiarii lor si-i 
facu sa rataceasca In pustie in care 
nu easte cale. lara pre suramanul 
radica-1 den surumanie .si pune fa- 
meile lui, ca turmele. 

Vad aceastea direptii si sa ve- 
selesc; si toata faradeleagea 
astupa gura sa. 

Cine-i intelept si va pazi aceas- 
tea si va lua aminte milele 
Domnului! Slava. 

Psalom 107 

In cest psalom David da bar lui Dumnezau 
pentru ca 1-au radicat pre el in crairea lui, stih 2, 3, 4, 5. 

Dupa aceaea, roaga pre Dumnezau sa-i dea tara lui 519 c ^'k-^- f-JO «' cx^ 


»| t * w». • m ^w* m oii n i ^ I 


r. I BOH fC&T^A (JU CAAfiA AAy#^ • 

AA\Hf> «iM SOW fCft-TA Lll« ^KHTpe AHC« 
n't AAAjJfH crif* f I^HpH A\fiAA "TTA^tUM 

yKr«A,ii4^-'r'« <n«n5j»wp»f J|^A\Hf ^^Uin CI. e- s- 

Kk « n/e n 


J Sfec55 K*^ SiScfS A- C<)SHti «'/ft, CA :, 6€C€Ar«A\'TE.ROH t£iHC.OI* 

£4."^^^ A&M «5X'<^*''*»- ^A A^i! ;>> /^?i.'re 

1 AAAAAa^«»> UJH AAMf UVahaii/Sv: rjiJS 

04^f«*^'«'T'«^'*f«'*^ KjtnVA^sfrT A^.i«c : tills 
Wv6a fi Vs^ AVc^^^H q^ c nX aXi' ^ f ji^ a^. '^ .'l^ 

^im€ A^i&A A^*** npe a\hh« /jCo^A 

? f A^ tltH£ AA-'AtiA ^^'^^ r»»iH*. A A 

r,' 1 A^'^^*<* ? "A^^ ^**^ '^^ ^.lAMe .? Ai PA- etiit/^rt AvHi^.ik A*^*^* *^^ tUHp^rVffi- 520 !)-) 15 
210 


deplin, stih 6, 7. Sa lauda de nadeajde 

ce avea a sosi la imparatia lui, din 8 stih, pana 13. 


3 
Cantecul §i psalomul iui David 107 


Stih 

1 
^^^ ata-i inima mea, Doamne, ga- 


1 


Ps. 56:8 


1 roi la-i inima mea; cant si 
^=!-* voiu canta, o, slava mea! 

Desteapta-te, psaltire si lauta; 
de dimineata preveghJu. 

Lauda- voiu pre Tine intre oameni. 
Jidoveaste nu-i 


3 

4 


mai mult 


Doamne, si voiu canta Tie Tntre limbi! 


Ca mare-i spre ceriuri mi la Ta si 
pana la ceriuri - adevarul Tau. 


5 


Ps. 35:6 si 56:<6> 


Inalta-Te spre ceriuri, Doamne, si 


6 
preste tot pamantul - slava Ta! 
Ca sa sa izbavasca iubitii Tai, 


7 
spaseaste cu dereapta Ta si auzi-ma CATHISMA 


Ps. 59:8 


8 


pre mine! Dumnezau grai Tntru 
*in cortul Sau 
sfintia Sa*: „VeseIi-Ma-voiu si voiu 
imparti Sihiraul si voiu masura 


9 


Valea lui Suhot. Al Mieu easte 
Galaadul, si al Mieu Manasia, si 
Efrem easte taria capului Mieu, si 
luda e aducatoriul legiei. 


10 


Moavu-i medelnita spalaturii Meale, 
spre Idumeiu voiu lepada Tncaltaman- 


: 


tul mieu, spre Palistina Ma voiu bucu- 


11 


ra". Cine ma va duce pre mine in oras 
tare? Sau cine ma va duce pana la 


12 


Idumeiu? Au nu Tu, Doamne, 
Carele ne lepadases pre nol? Neci 
iesiiai afara, Doamne, cu sireaguri- 


13 


le noastre? Da-ne noao agiutoriu 

521 fifciCiS ©I . ^fesfe 

^^fCTii >f'4'/to,\A4 ic^ti«^i f^r%tn«i». A-kn XsA*-' 
FM tin n'iAf^M. nfi em niiiTp:^ tvtTexTi'rjK Aoai. 

A0^4 A)<ii7 AA4H SI^TO AA«ti ^CJ^, ^«H, a:,«yTXyK4- 4 . 

8 , 


j BftuifH A!f M,c, M. C»-e«. >»v A»AA e Aiefn.To ^ <:.At. 

TOAtt Qi^ivtxnA: Kk r «ito \ \ {-. AAHYM dfecfe K*^ c5S a. 

m". r. 

A r^Aiv fit. Q-Ln'iujM, A»To«r4 <^-i.AAT.4k a^K:» 

noT4 aSW 4S'T'f<^KAfAnoViri|lf <XA A4%nTWia.-K.«w A^ 
.-IHAAAUtrN aWm (lift ^ ^TlfTl^* A^ITIK^^ ^l^tVt , 
C-> AVKfV^H. Kx nif^ittAAHk ttin AMHIHTty ^i), KK. 

K'i m«h<v»aa)W ..kit* UMNraTA A'A^fOfH- c*;? kii, 
|(% trtfrA T*vn»ASH ayh 4< (A^cnTk^ c^, ^Ar 

K'l flff 94 ^tf^^fdCyA UIH OKiptiC nHAAiSiC A»H (*K», ^i Aiiif t£iH ponri^A e'wA»^'H^A5sVi 

" . I I ■„ , , , ■ ■ . , ! 522 J. 15 
211 


in nevoie*; ca minciunoasa-i spasenia o- 
*Tn strimtoare 


meneasca. In Dumnezau facem pu- 


14 
teare si El va calca pizmasii nostri. 


Psalom 108 


Cest psalom cuprinde rugaciunea lui David 
Summa 


in carea sa roaga lui Dumnezau ca sa-1 mantuiasca 


pre el de rautatea si uraciunea sfeatnicilor lui 


Saul, si mai vartos de a lui Doeg; si sa roa- 


ga sa-i piarza pre ei pentru strambatatea lor. 


Cest psalom sa Tmparte in 3 parti: 


Partea dintai cuprinde cearerea lui David, din stih 1, 


1 
pana 6. Pune-sa anume piarderea pizmasi- 


2 
lor lui, mai vartos a lui Doeg, din 6 stih, pana 21. 


Intareaste pohta sa pre rand cu ceaste 8 lucruri: 


Sa roaga sa fie dosadit Doeg de pizmasii lui 


In toata vreamea, stih 6. Sa se pagubasca 


1 
la giudecata, stih 7. Sa fie rugaciunea lui 


2 
in pacat, stih 7. Sa sa imputineaze zilele 


3 
vietiei lui, stih 8. Sa sa ia de la el deregato- 


4 
ria lui, sa sa dea altuia, stih 8. 


5 

CATHISMA 
6 


Sa soseasca fameaia lui spre surumanie, stih 9, 
7 


10, 1 1 , 12. Sa piara de tot fameaia lui. 
8 


stih 3. Inca si numele famei<i> lui sa piara 
de pre pamant, stih 14, 15. A 3 parte sa cuprinde 
pohta lui intra carea pohteaste sa-1 mantuiasca de 
pizmasii lui si o intareaste aratand in ceaste 
1 


5 lucruri: Ca-i suruman si lipsit, stih 22. 
2 


Ca inima lui easte giunghiata de durori, stih 22. 
3 


Ca lui i easte a fugi indegraba, stih 24. 
4 


Ca taria trupului lui au slabit, stih 24. 
5 


Ca pre el dosadescu-1 si-1 ocarasc pizmasii lui, stih 25. 
Psalom 108 
Stih 


Psalomul lui David dat dascalului cantarilor 
1 


^^^ umnezaul laudei meale, nu ta- 
2 


HI^mJ ''^'^" ^^ rostul pacatosu- 
■ — ^ lui si rostul vicleanului 


spre mine deschisara-sa; graira spre 


^minciunoasa 
mine cu limba insalatoare*. 523 Sfedfe Gt ' ^fedfe »£•«., *" «^A"^^f^ *"?^ A\'r«c <fiT£j)». aiH^. 
<|)i€ 3i'A€A si'eqVcH a^h nVqiH'if ac^ui 

Aee^riyOplVSW A^M CiW /A AArrVAI. . «l 1 1^ - 
ۥ 
^ 
e. 
«— • 
3- 


las; 1". 


C, «i. 
^»- _ 


M . 


A'V'*: ^ 
°» -• 


.^ 
A- 
.— 
r • 

r 


rf A' e' Sf SfSSfS K*- sfccfs ~1 1|C;«^ AMlA3v !>«•» e^ "C C»*4>ie fCSfil Cifr. 
<4»i'e A\fiA;il ^€ CSeAIIH A?^1 • 
I flu fZA'^'icuHH aVm cit<f.ic A^ n^frser, 

ASM, 0'*B'*^'t^r'©'^'*"^*- «T^I*{E»AT_ 

»r'>*W n-XfiMtlHAO ASM y5CMAM«Ty*V A'''^"^- 
AXM: ££JH nilCATSA WlAM'Mffl AfiM C/,. 

tUACfciik A^ ^p* n'XAA»*»^p noA\ArtA Acct: 
A\MA;»^:r UJH A roMfirnpe oCviVa cVp^WvA 

[UJM AMCMlcjtiH CAACpTTKi^ Pi'mMAAA 8<A «'* tK /■ • -^ •» 524 f f i 15 
212 


Si cuvinte urate Tmpregiurara-ma; 


3 
si sa radicara spre mine fara vina. 


Pentru dragostea mea clevetiia-ma 


4 
pre mine; iara eu ma ruga. 


Si pusara spre mine rau pentru bi- 


5 
ne s-uraciune pentru dragostea mea: 


„Pune spre el pacatosul; si dia- 


6 
volul sa stea de-a direapta lui! 


Cand sa va giudeca el, sa iasa osan- 


7 


lov 17:12 


dit; si rugaciunea lui sa fie in pacat. 


Fie zilele vietiei lui putineale, si 


8 


Fapt. 1:20 


deregatoria lui sa o ia altul! 


Sa fie feciorii lui saraci si mu- 


9 
iarea lui, vaduo! Ca sa sa raschire 


10 
feciorii lui si sa ceaie; sa-s caute 


hrana iesind din casele lor pustii! CATHISMA 
11 


Sa vaneaze camatnicul tot ce are 


^ 
el; si sa rasipeasca streinii oste- 
12 


neala lui! Sa nu fie cine sa fa- 
ca mila cu el, neci sa fie cui sa-i 
fie mila de saraci i lui! 
13 


Si ramasita lui sa fie de perire; 
intr-alt neam sa se sfarsasca numele 


Ex. 20:5 


14 


lui! Sa vie in pomana strambata- 
tea parintilor lui inaintea Domnu- 
lui; si pacatul maicei lui sa 
15 


nu sa curateasca! Sa fie inain- 
tea Domnului pururea; si sa se sfar- 
sasca de pre pamant pomana lor! 
16 


Pentru ca nu s-au pomenit sa faca 
mila si au gonit pre omul suruman 
si lipsit si smerit cu inima, ca sa-1 525 -+\ ^Cfe ©I. ^-^ Benn A3H;, cum h^ ac^C/CfieHfe^UiH s^. 

.»r N. V /»/ •' »»a^ *** ^ 

'** '^ .-♦* V /• «ir *^ "^^ '»^ "^ "^ 

vtyT-p;^ fC<» An<i /fs.A'&SH'T'f SpHAt AaVt IJJ 
KA O^AOHA yfv<A;ceA A5H. QJl^*^ ASH 4.<- 

fCA 6VAA»a»T'>^A3,lci^K'4|}CAg flLAKCnffe^UU 

Jl '^^ ^ ^^ ir J' 'S^ '.; «, ^ 

^CAA AAA ISA, UJ rp^HIOMAO A« f* CflSC 1 
<S«|iA'f'SA A^|€. lilp»- ^a AAAMC A»- '^'* 

A\CAc »r»i:ic»x cVh^m a^aa ta mj^c-x- 

B^t|feAA,-^^p< A\HHe . K** e «Vp^_ 

A\A fJUHL AHeVTcXfr^ajH HHMA^A AAy*i fZ« 

HHHT i^fg ^rrpj^viAj^i^f. yj^ 1^^ oy*KpA e » « A * Kl -»n t±-dfe 


efe25^ 

KA 
Ke 
KS 
K3 
K*i 
KA, 


< 


A. 

i 


* Ap^«K^A^;i. KA A»xiT5?'r#A- ncSVicei 

4i^« IVKAf ^ AO r K'* A «^'*^'^^'***'5f '^ 

Ki^ic«irfefcAC «AAe. j^i^w»r^&AA2k A<>^- 

V^IISL AAHAA *rA. lll« CillJi'c K*i 

A^-AHA HTA € A't'tTrA 3» I£»H TS A^AHt AM ►Th <^fc 'r^CA6/«CuJ€=r f'»A"'<^*«'*^^ cnf€AA«H€ 
tlJH t-XBO 6XUJHHA :» i^f -»^ CASFA yA C5_ 

rc^^A^'ia A . O"* s-*-^ >fc f A*»5 •= *^**^/*'*i- 

PhJop'iM A*i^«" vtCp^CliMHC^tUH C-^Ve AK«, 
Of € fCA K^ •^ fieA\'a'r KX f>rtIJi'H/^ «A. 526 ft 15 
213 


omoara. Si iubit-au blastam; si-i 


17 
veni lui; si nu vru blagoslovenie; si sa 


delunga de el. Si sa imbraca 


18 
Tn blastam ca intru un vesmant si 


Intra ca apa in launtrurile lui si 


ca uloiul, in oasele lui. Fie-i lui 


19 
ca vesmantul cu carele sa acopere si 


ca braul cu carele sa sa Tncinga pururea!" 


Aceasta-i plata pizmasilor miei 


20 
de la Domnul si graitorilor de rau spre 


sufletul mieu. lara Tu, Doamne, Dum- 


21 
nezaul mieu, fa cu mine pentru nu- 


mele Tau, ca buna-i mila Ta, izba- 


veaste-ma pre mine. Ca eu suru- 


22 
man si lipsit sant, si inima mea ra- 


nita-i Intru mine. Si ca umbra 


23 


Ps.l01:ll CATHISMA 


cand sa pleaca, silescu-ma sa merg; 
24 


aruncu-ma, ca lacustele. Genunchele 
meale slabira de post si trupul 
25 


mieu marsevi de grasime. Si eu 
fuiu ocara lor: cand vad, clatesc 
26 


cu capetele sale. Agiuta-ma, Doam- 
ne, Dumnezaul mieu, si spaseaste-ma 
27 


dupa mila Ta. Si sa stie ca 

mana Ta e aceasta si Tu, Doamne, ai 
28 


facut aceasta. Blasteme ei, iara 

Tu blagosloveaste! Radica-sa-vor spre mine 

si sa vor rusina, iara sluga Ta bu- 
29 


cura-sa-va. Sa sa Imbrace batgioco- 
ritorii miei In rusine si sa se aco- 
pere ca cu un vesmant cu rusinea sa. 
30 


Lauda-voiu pre Domnul cu rostul mieu 527 


^idfi^M Off e • K'* "^ A^^ Xiy^nn-Al/^A. T^ A-P C- ni: 3 
Hee Jl vwVi^A _5_-^m>^aj/ 

AA/iV9 n"*H*i BCf* n^Hg A A 6 nnic.4 CA'- CTAja/t CV«*»i»'; B ■ 1 ll - 6 . A- C . 

It ^ — ©vaTa 

\tA . « -r. ,M1»U1 

/ -- - - A . 6«,"e s 

€. 31- 

HA- A«- 
^ — -vr -* 
M (■ C.-<. 

■ H ■ ■ . CI -_*- B ► 


Cft'-^fe kT 


i i ! iV^/Afe nM^AAACUHAOfi.. »r»aM . 

|jCj^A\tH*H T-iH rA«T-A ICX THMC y^- 

IS e*t«« nj>sCA;»T'fc y^&»t:fc A^^nx^ och_ 

^/AH^A^M A*2f A"f '^n*^* T'A ». yiC- 

3^A AAXtii'M CAAC i&23AP^K*< "?« viCnZpA. 

XXt^JLiKARA AflCHAC :, tflH &A yKRA/A 

AOKSfHAC A* Tf crixpfe AAOAf've 3APO- 
c:»/i^i> KAntff Af AAr'.SAqn nf* ofeAa'A'ir - A" I 528 :1 : 15 
214 


fbarte, si <in> mijlocul a multi lau- 
da-L-voiu pre EI. Ca sta de-a dereapta 


31 


summanului, ca sa mantuiasca pre el 
de ceia ce osandesc sutlelul lui. 
Slava 
?e- ?§-?■?- ?^ ?e- ?«• ?«-?^ ?«-?* ?S-?6- ?^ ?«-?§. ?«-?^ PS^ ?« ?^ 
Summa 
Cathisma 16. Alliluia 109 


1 


Cest psalom easte prorocitoriu, ca cuprinde prorocia 
lui David dc Hristus, carea are 2 parti. 


-) 


Partea dintai easte de cheniarea lui Hristos la dere- 
galorie craiasca si preoteasca, stih 1, 2, 3, 4. 


Stih 


Parte <2>. de randul deregatoriei lui, cum o au purtat. 


1 


Mat. 22:44; Mar. 
din 4 stih, pana 7. 
14:36; Luca 2:42 
Psalomul lui David 
Fapt. 4:35; Evr.l: 


13 
ise Dt)mnul Domnului 


mieu: „Sez de-a direapta 


Mea, pana voiu pune 


pizmasii Tai supt 

CATHISMA 


*evanghelia 


1 


picioarele Tale. Toiagul* pute- 


Isa. 2:3 
riei Tale trimeate-l-va Domnul din 
Sion. Si domneaste pren mijlo- 
cul pizmasilor Tai!" 


*sant credinciosi, carii 


3 


Oamcnii* Tai eata-s cu Tine in 


asculta evanghelia 
zua puterii Tale, in stralucirea 
sfintiei Tale, din zgau si din zu- 
t)ri rooa nasterii Tale. 


Evr. 5:6 si 6:20; 7:17 si 


4 


Giura-Sa Domnul, si nu Sa cai: 


9:14 si 10:1; Evr. 7:1; 
,,Tu esti preot in veac, dupa obi- 


Ps. 2:12 si 2:9; Apoc. 
ceaiul lui Melhisedec." 


14:14 si 16:14 si 23:8 


5 


Domnulu-i de-a direapta ta; in 
zua manii<i> Sale va zdrobi pre imparat. 
6 


Giudeca-va limbile si va Tmplea 
locurile de trupure mt)arte, zdn>- 


bind capetele a multi pre pamant. 529 SfeSfc Bi . C3i5-J6 
r. *' 

cv 0>l^'«<t: ^AC • i CwA<JC»Aj K.'* ■ 


jfce^A aVh ui\\ Affi?«nnrAnr./A A5iVi ba ^i^- 

ULIH AAA^rHeVrt j^ ^-^M^^Afm • 

S'feA* X'P'*"^ ieA0pA 1€ cit nrcAM. a 
^Ai>: noAACH'^Kuiec;^; n»iH^ ^b'Kki^ 

A€ A€r'*!SOA CA. l«*pl/»w <f>An'T'eAp 

CAAe fiftT'H lVAA\<FHrf AO CSHa^ A"*^ ^Of** 
A\OClif'/9^ n'itr'iHHAO- ^^AT-ffAC AA'X_ HHAO A "lOAcc TOTTC n©p»aiffA€ ash: /k*V L^tl^T- €t 

f -Ml *" '^ -Ml "^ ^X^ cV " " 

fe-i tiiH /^ Acp^'^'**<^'> PifcSiWn'XfAde 

j XL... , — i /Mtn» 530 16 
215 


Din izvor din cale va bea, pentru a- 


7 


Filip. 2:9; 


Evr.l:3 si 


ceaea va inalta capul. 
2:22 
Aliiluia no 
In cest psalom dau bar israilteanii lui Dumne- 
Summa 
zau pentru multe bunatat ce-au facut cu mai 
marii lor, carele le numara pre rand, din 1 stih. 
pana cap. Si mai vartos aduc inainte 
3 lucrurile, carele au facut cu ei: 


-x 


Ca i-au scos din Eghipet, stib 4, 9. 


1 


Ca i-au povatit in pustie, stib 5. 


2 


Ca i-au dus in pamantul Hanaanului, stib 6. 


3 
1 


||™KbI spovedescu-ma Tie, Doamne, cu 
^ toata inima mea, in sfatul 


JBu si in adunarea dereptilor. 
Mari sant lucrurile Domnului si-s 


T 


aiavc tuturora celora ce voiesc pre 
eale. Slava si framseate lu- 


3 CATHISMA 


crul Lui; si direptatea Lui va ra- 
4 


manea in veaci. Facu sa sa 
pomeneasca minunile Lui; milos 
si milostivu-i Domnul. 


Ex. 16:35 


5 


Deade brana celora ce sa tern de 
El; pomeneaste-Sa pana in veac 
6 


de legatura Sa. Taria faplelor 
Sale vesti oamenilor Sai, dand lor 
7 


mosia paganilor. Faptele ma- 

nilor Lui - direptate si giudet; credin- 

cioase-s toate porancile Lui, Tntarite-s 
8 


in veaci de veac, facute in ade- 
9 


vai- si In dereptate. Rascumparare 
trimease oamenilor Sai, poranci 
sa tie in veac legatura Lui; stanlu-i 
si infricosat numele Lui. 53 -h I 

M». 4££St I*" ^ • < 'l . -iir- T? ' ^ <» *^ ' f or ^ r" >. -P" « 

KM AMHiSOriAl AOjiO-j^ - f^X_BOCEiM/t^TMJT»n#fn'« 

ST <•/ "*'-/ ' /-/.»^ ^V,„ 

Tl3K»-8*. MrtMVUM AO^ niTfS CKHrAf ICflf Jl « TOIDM A 
-p-^ / -X- ,»-^.v-^* *-. J '•"-2, lo: 1 K . 

A- 
6' 
fiA'< i i c^cSs kT :- gbcife 


H. yf^n^T'U^Tf. A^ICy^fHA€ CAA€ »^^^V*J- 
A^C^K^Zt PATAU MrtffA\A ASH At\h f^tVfi^tX 

A^iitH^ci;BAa"^*AA€:' n' &H:^ HSaA b^ A^ 

nffH 532 ^. 16 Jnceaperea inteleptiei - frica Domnu- 
lui, inteles bun tutun>r ce fac pre ca. 
Lauda Lui va ramanea In veac. 

AlliluiaUl 

Cest psalom easte invatatoriu, ca cuprinde Tnvatatu- 
ra de plata slujbei dumnezaiesti, slih 1, pana 10. 

Dupa aceaea, iie da laainte pedeapsa celora ce nu li-i 
frica de Dumnezau, stih 1(J. Fericia-i a credinciosilor 
si carii sa tern de Dumnedzau, cuprinde ceaste 5 lucruri: 

Ca ramasitele lor vor fi fericite, slih 2. 

Ca avutiile lor vor fi statatoare, stih 3. A 3: Ca 
sa vor mangaia in scarbele \ov, stih 7, 8. Ca sa vor izba- 
vi din nevoile lor, slih 6. Ca vor fi in cinste pre pa- 
mant, slih 9. Pedeapsa necredinciosilor li sa da i- 
nainte in ceaste 2 lucruri: Intaiu, in pizma si in 
tanjirea inimii lor pentru binele credinciosilor. 
De.sertia pohtei lor, stih 10. Intoarcerea Anghei si Zahariei. 

erice de barbatul ce sa teame 
de Domnul si in porancile Lui 216 

lov 28:28; 
Prov. 1:71 si 
9:1 (J; Eel. 
12:13 

Summa 2,<3> 
4 
5 

1 Ps. 1:2 CATHISMA sa dezmiarda foarte. Putearni- 
ca va fi pre pamant samanta lui; 
neamul direptilor blagoslovi-sa-va. 

Bogalie si avutie - in casa lui ,si 
direplalea lui ramane in veac. 

Straluceasle .si In lunearec lu- 
mina direptilor, miloslivnic si mi- 
los si direptu-i Dumned/au. Barbatul 
bun miluia.ste si Imprumuteaza: 
Tndirepteaza lucrurile sale cu giu- 
decata. Ca nu sa va clati in 
veaci; In pomana de \eaci va fi direp- 
tul. De veastea nea nu sa va tea- 
me, ca gata-i ininia lui a nadajdui 
spre Domnul. Jntarita-i inima 
lui, nu sa va teame, pana nu va vedea 533 -+ f?0 ZXJ> 6 r e^^^fe 


mti ^-^ti^ iiiM^iSA T«nfi»: ricMT-A fi^Ku- 
hAAl\AK]A^7&f . 1^- 
^r AIC.1A3 tut K. i-NC-i *■ Va^mx' 


/.I -VI Aflit 


[G^''*'^*'' " 6 " Ansil.;, A'S^A'*T'^" H^AACA J^,AAH^A^M- 

^M'Z.t^&T'afi <rSf£ nC-sS-T^C AMCf AC A<^- 

HSA:»cr«jJ€ ICfM^iM CAABA A2Srt- jf«-tHeH 

K^ A^'AS^'^'^ A^AAHS"i»A HOCnrpS? ICAOf A€ 

C^CAACd'fctfiC ASeA-^ KA^fAe yflt€^ttffi tjj. 

AACHff AO. K*f^^^ <^Aie t'EA f e ef* 

TTatiXv >|C<^AA»i:c2, <TtiiA^;Ss a^^aax. cJ;^ AAA\\A^\A - Trf -^ 534 16 
217 


perirea pizmasilor sai. Imparte si da 


9 


2 Cor. 9:9 


surumanilor; direptatea Lui va ra- 


manea in veac, cornul Lui sa va Tnal- 


ta in slava. Vedea-va pacalosul 


10 
si sa va mania, scarsca-va cu din- 


tii sai si sa va topi: pohta paca- 


tosilor peri-va. Slava. 


Alliluiain 


David lauda pre Dumnedzau in cest psalom pentru marirea 
Summa 


Lui si pentru bunatatea ce au facut cu neamul o- 


menesc, anume cu smeritii si cu scarbitii, stiii 1, 2, 3. 


Stih 
f\ 


I^Pfl audati, slugi, pre Domnul, 


1 
1 


l^ra laudat numele Domnului! 


l^^ Fie numele Domnului blagoslovit 


2 


Dan. 2:20; 


de acmu si pana in veac! 
Mai. 1;11 


De la rasaritul soarelui pana la 


3 

CATHISMA 


apus laudatu-i numele Domnului. 


4 


Inaltatu-i spre toate limbile Dom- 


5 


nul, spre ceriuri-i slava Lui. Cine-i 
ca Domnul Dumnedzaul nostru, Carele 


6 


lacuiaste in naltime? Si Carele 

Sa smereaste a vedea carele-s in ceriuri si 
1 Sam. 2:8; 


7 


pre pamant, Carele radica suru- 
Ps. 106:41 
manul den pulbere si radica den gu- 


8 


noiu lipsitul, sa-1 faca pre el 

a sedea cu boiarii si cu giudecii oa- 


9 


menilor, Carele face ceaea ce era 
starpa In fameaie sa saza muma bu- 
curandu-sa feciorilor. 

Alliluia 113 
Summa 
In cest psalom, din carele jidovii fac 2, 
sa cuprind bunatatile ce-au fficut Dumnedzau 


cu ruda It \ 535 "hSt.^ a I . <^ijG 

AST^ Torr ♦y'h/a Ki"A4<^/^'rotfc IfM^OB, A* A^'f A. 

C^ KXnjjtt^i ^a,5jjvt^*_, ^pi^rxnoMf IE.M ^M-Eri/K^K. 
^^^iMS e^JJH'TrJSy^ ]hAHAO A^ e» ^"«' 

A\ 'VIS* 
; cm. 


^ 
4. 
r-» 
S ' 
r ■ 
*^ 
A 
«r- 
e- 

a 

a: e . 
r. «^.ri.r. If vMJi :r , 

*>-- I — _ 
'■■"«■ 51- ■»- — — S525B K.1^ 25^255 3- Ar IIA^'hmih eoiff/^ rci ctclffM: COH A^'i- 

^€\A ^£ -i^'jl^f*^ ru'4^74 >^ ^<%^ A« 

All;!. , tort cn'^i^^ ^ fUfi-^^^f^ A= ^^"^;,: 

• — FT-* 536 h 16 
218 
lui Israil, carele-s aceastea: Ca i-au scos den Eghipet, 


1 


stih 1. Ca i-au ales pre ei den toate limbile, stih 2. 


2 


Ca i-au trecut preste Marea Rosie si preste Jordan, 


3 


stih 7. Ca le-au dat lor leage in muntele Sinaii, stih 4. 


4 


Ca i-au adapat cu apa din piatra. Dupa aceastea. 


5 


in cest psalom ce-1 fac jidovii, 2, 1 14 - iara acicea 
easte tot unul, cum 1-au intors cei 72 de dascali -, 
sa cuprinde in suma, in rugaciune si In mangaiare. 
Ca intaiu roaga israilteanii pre Dumnedzau sa-i izba- 


1 


veasca pre ei de idolii pagan ilor carii era impre- 
jurul lor, stih 9, 10. Dupa aceaea, sa mangaie cu na- 


2 


deajde ca-i va izbavi pre ei, in cealealalte stihuri. 
AlliluialO 


Stih 


K|S n iesitul israililor den Eghipet, 


1 


Ex. 13:3 
^^ si fameaia lui lacov din- 
^iu tre oamenii pagani. 
fu luda sfintitura Lui, Israil - 


2 


putearea Lui. Marea-L vazu si 


3 


Ex. 14:21; 
fugi, lordanul sa intuma indarapt. 
los. 3:13,16 

CATHISMA 
4 


Muntii sariia ca berbecii si ma- 
5 


gurile, ca miei<i> oilor. Ce-t fu, ma- 
re, de fugis? Si tie, lordane, de te in- 
6 


tumas indarapt? Si voi, munti, 
de sarit ca berbecii; si voi, maguri, 
7 


ca miei<i> oilor? De fata Domnu- 
lui cutremura-sa pamantul, de fa- 
ta Dumnezaului lui lacov. 


Ex. 17:6; Num. 20:11 


8 


Cela ce Tntoarse piatra in iazere de 
apa si stinca, in izvoara de apa. 


*Jidoveaste aicea 


9 


*Nu noao, Doamne, nu noao, ce nu- 


cest psalom 1 14 
melui Tau da slava pentru mila Ta 
10 


si pentru adevarul Tau. Sa nu cum- 
va zica paganii: „Unde easte Dumne- 


Ps. 41:11 si 78:10 


11 


dzaul lor?" Iara Dumnedzaul no- 
stru-i in ceriu (si pre pamant) si toa- 537 dfe^ »•: «Sjc35 CA.t C'X'^r AIJIMT C£JH A5P AiWCdSA >VL»X,HIAO^fe 

oicM aK CUM hK fi-a .^ ^ 0»rf«'^" -* «"" 

A5 CUM HS >fv£A^:^ MJH «» iT'jJHr;*. ICS 
rpViAA*<fHI AO . ^cfeAACH/A cZaC <i>«t 

AO ICAf frt 4>* nf« e^ ^ "J" Tftt^^lfyA *•€ 

Kac^ ^^" iHAfc M'z.A^j^^Mtpe ^'T-f^ 
A VVrtSA : K-i Ai^«/opf» AO COM CKXT-XA 

,.>^ /y rt. f '-'.-.* ^ n C-* X * I 

/.o LiiH cKsTaA AO /A^i e. ^/A *ie &fc_ Bf.. 


e' Sf 3*^ Mf> ^'■ yA -w *" A® L KB 4/ t/'pS '^ 

HAO '^' CQ' K*: 


AO^/i?r(F. ^^hVa n$A\fHHTb'c4 A« 

t\6lti, KaSHSA np«H<?H: KAe«BA KAS^ 
ASM ]HA7h'^^"^<^ K**'* -^^^ /i^fc^-^" * 

n^€ A\ltIH KX AAApiH- ^A'**^*-*^^* A«- 

H^A rn^f BOHi^rn^^ aoH ujh cnpe <J>«io_ 
fi« fiotfipff- K[*fi"*^ SOH AC A-^"^^ 

*^€PHA •|«pM C 3^»K^ -) A A A\HSAX>1 

K"* MS A\OLIIH TT6BO AfeK. 

[AA nee rrMM€ a^^""^'"* "^^^ "sc/S^ 1* n©_ 

AAAHSA A* <*K*A\ n'XHI*^ •JvS'KK • 
i A A i A S I 4 :, fxr . t •^JtT 538 16 
219 


te ce vru feace. lara idolii lor 


12 


Ps. 134:15,16 


sant argint si aur, liicrul manilor 
17,18,19,20 


oamenilor: Gura au, si nu graiesc; 


13 
ochi au, si nu vad. Urechi au, si 


14 
nu aud; nari au, si nu mirosesc. 


Mani au, si nu pipaiesc; picioare 


15 
au, si nu imbla; si nu striga cu 


grumazii lor. Aseamenea sa le fie 


16 
lor carii fac pre ei si tot ceia ce 


sa nadajduiesc Tntru ei! lara tu. 


17 
casa lui Israil, nadajduiaste intru 


Doranul! Ca agiutoriul lor si scutul 


lor easte. Casa lui Aaron, nadaj- 


18 
duiaste Tntru Domnul, ca agiutoriul 


lor si scutul lor easte! Ceia ce va 


19 
teamet de Domnul, nadajduit Tntru CATHISMA 


Domnul, ca agiutoriul lor si scutul 
20 


lor easte! Domnul pomenitu-S-au de 

noi, blagoslovi-va pre noi: Blagoslovi-va casa 

lui Israil. Blagoslovi-va casa lui Aaron. 
21 


Blagoslovi-va pre ceia ce sa tem de Domnul, 
22 


pre micii, cu marii. Adaoge-va Dom- 
nul spre voi, spre voi si spre fecio- 
23 


rii vostri. Blagoslovit - voi de Domnul 
Ce-au facut ceriul si pamantul! 


*rilor 


24 


Ceriul ceriul* (zic) a Domnului 
easte, iara pamantul deade-1 fiilor oa- 
25 


menilor. Ca nu mortii Te vor lau- 

da pre Tine, Doamne, neci tot ceia ce po- 
26 


gor Tn mormant. Ce noi, vii<i>, blagoslovim 
Domnul, de acum pana Tn veac. 

Alliluia 114 539 I 

4- 2fctS5 ai: ■ n ■ r~T^' A fA« ^A A H A S I ^ » oic. ev^yM^: /» y 0«f O'KfC/^W CA A\l€ :, UiH vfv^HACAC A\^Af 

/^^Vrt A<|>AAceA\.^: ffidcjK «jh a^P"^- €- C £,M S fi?5^S K^s 


Qir«-w^ * i». «!- 


— * 


«K»«<'£' 


ji . 


, 


-■•« , 


ttlT* 


8. 


. / ->« 
/Mlfty 


4. 


■S~ ae 


■••» 


le 'w^ 


a . 


/.t <K«4 
— .-z -3- 
•r# »«-^ 


r. 3' Hi *»• ^ T^4 "f 6«T'^ tli'iji A^l' h A A4 i'<^ yfC^'ini- 

•a i«« «^jG»ifiM ,<Xd>A««rXA A*.ies A'^ 

ATvOA^n-f:, tun C>t<tt A^f«^5 A* ^<*'^f t A^.H- 
lUn Oi'f op5^A AAl'f >/ AtMSSMHIC^f « - 

A A A H A s i A * f^i' 

y«s.t««*r -"I^^Ao iniffif rMTf» yi* aam A^T»rii t ^J^^r^,•^ 
x» *K%t* uit^j^ttt n'f*iff.ntn'rfSKXA6Kftz%*r ^Tf? 
eA» o.X- llJtiiB XfiT* Ki'A'^M'^ •^^'^ -ir"»t' "»"»7 ^» 

■>«rj«Kl«* A*il^f,e',4'. ^/»C^^5~ICt« «T,^ A ♦'>>»»». 

A^^'iTe-. *^« 6t'fi> /^A A ^' H Va VM^ n^T p >^ 

•re A p I 
540 +1 >y 16 
220 


In cest psalom multameaste David lui Dumnezau ca 
Summa 
1-au radicat pre el spre crairea taraei si da har 
pentru ce 1-au mantuit pre el de goana lui Saul. 
AlliluialH 


Stih 
1 


[^ 


n ubit-am ca au auzit Dom- 


^ 


^a nul glasul mieu si ruga- 
OP 


jBQ ciunile meale. Ca pleca 


2 


ureachea Sa mie; si in zilele meale 


chemu-L. Impregiurasa-ma pre mi- 


3 


1 Sam. 22:5 


si 6 


ne durorile mortiei si nevoile ia- 
dului aflase-ma; scarba si durea- 
re aflaiu. Si numele Domnului 


4 


chemaiu: ,JRogu-te, Doamne, izbaveaste su- 
fletul mieu!" Milostivu-i Domnul 


5 


si dirept; si Dumnedzaul nostru-i 
milos. Smeritii pazeaste-i Domnul; 


6 


surumanit eram si m-ai mantuit. 

CATHISMA 
17 


Intoarce-te, sufletul mieu, in rapa- 
osul tau, ca Domnul bine facu tie. 
18 


Ca ai izbavit sufletul mieu de 
moarte, si ochiul mieu, de lacrami, 
si piciorul mieu, din lunicare. 
19 


Imbla-voiu inaintea Domnului in 
pamantul viilor. Slava. 

Alliluia 115 


Summa 
In cest psalom spune pentru ce 1-au mantuit Dumnezau 
den scarbe si den perire, pentru ca au crezut intru 
1 


El , stih 1 . Si-s arata credinta lui in ceaste 2 
2 


chipuri; Intaiu, au crezut lui Dumnezau cand au a- 

vut scarba mare, stih 1. Au crezut cand sa indoiia, stih 2. 


*Jidoveaste, 


Stih 
cest psalom 


1 


Pg^jl rezuiu, pentru aceaea graiiu: ,Jiu 


jmpreuna-l cu 


2 


K^mQ suparat era foarte." lara 


eel mai de sus 
^ ^ eu zis in graba mea: „Tot omul 


tot unul 


3 


minte." Ce voiu da Domnului pentru 541 + (^■(^ &t' t3^tSj @ ■ 

3- Ae\H'riS? fl'^X"'*?^^ enj-HeHI 60H aK* .» 

1X151 M^AAf At A^^F*! A^HS'A BO»^ Kt.WA. 

A^H^/lCjf AHT/^TTi^Ti^dS OAAAfHIAO A^- 

llfatT'H'r'iH yj^HAHH'TyS^ JS^A/'vHXA&f I 

AA^QT,^ AAfAOUJHAO AS. fLV \AAtf€ ^ 

c"A»r CAXTA nr A:^ 6<>cc> casfa ta ^ cjlim 
Aim cAsyKiiHifH ttaa*; A;€AfrA«nrAH ac_ 

F'iT^ajpiAe A\'feAf - l^i'e bow SlfiTBH M 

5K«'rfi=4 Aii^^fH;, uiH hVa^ca; aa\h^_ 
aWh Boi^ K-eAAA . cb'ir»i/i,5iHM<'*e i^ 

AA'i^Ae A^ACfiOH J^JIAM^/A^H^^y^MAM'T'/flvj 
jr«-^Afc T'i^ JgOAHAft*. j cic^. M. r- A- Hit ilAAtt C'^'* JM. gf. -"f QV/w«<i: 
asds kT; C&OK5 ^ A 4 H /\ 2f I i!^ jsf- 
^ il A A hXFyTT^ f3' H 
542 16 
221 


toate bunatatile ce-au facut cu 


mine? Paharul spaseniei voiu lua 


4 


2 Cor. 4:3; Rom. 3:4 


si numele lui Dumnedzau voiu chema. 


Fagaduintele meale da-le-voiu Domnu- 


5 
lui inaintea tuturor oamenilor Lui. 


Cinstita-i inaintea Domnului 


6 
moartea milosilor Lui. O, Doamne, eu 


7 
sant sluga Ta, eu-s sluga Ta si 


fiiul slujnicii Tale; dezlegat-ai le- 


gaturile meale. Tie voiu jartvi 


8 
jirtva laudei si numele Domnu- 


lui voiu chema. Fagaduintele 


9 
meale da-le-voiu Domnului inaintea 


tuturor oamenilor Lui, in prit- 


10 
foarale casei Domnului, in mijlo- 


cul tau, lerusalime. Summa Rom. 15:11 Summa Stih 
1 CATHISMA 
AIliluiall6 

In cest psalom proroceaste psalomnicul de chemarea paga- 
nilor, ca-i va chema pre ei Dumnedzau si-i va impreuna cu 
alesii israililor; ca sa sa spaseasca si ei pentru acest 
bine ce va face cu ei, indeamna-i spre lauda lui Dumnezau. 

audat pre Domnul toate lim- 
bile, laudat pre El tot oamenii, 
Ca sa intari mila Lui spre 
noi; si adevarul Domnului ramane in veac. 

Alliluiall? 

In cest psalom da har lui Dumnedzau pentru ceaste 
2 lucruri: Intaiu, pentru ca 1-au izbavil pre el de rau- 
tat multe. Ca 1-au inaltat pre el spre Tmparatie. 

Dupa aceastea, proroceaste de Imparatia lui Hristos, carea 
sa Inchipuia imparatiei lui David; izbavirea den peri- 
re o arata, din 5 stih, pana 22. Radicare spre 
craire arata-o, den 22 stih, pana 28. Dupa aceas- 
tea da har lui Dumnedzau pentru alte bunatat ce-au 
facut cu el, stih 24, 25 i procaq. 543 I' ^^fS^ sr. Sfc€5S 
.»^SMSH:?IC^ yfvfi'fefVSH A\IA A5M. 
liJA^fCS^ KSM UilH yls.S'tif^' A^I^IA ASH. 
i;:2SH5H=»K»xe y^VCk'KJC A\HAA A JSH . 


fCK C ^«5i'M A « riC'X^C K-eAA4H ^VVVMKA:^ til A«<H^ 

/jv.-^v yfvnrps A'ZiUfi/Wf. A wvhsash ks 

,\\Wnf:,llMr% HVAA'XBPtt T'KAAf:,te rr&/V\ 

4>*s<^-'«v A'.ie tJUA*>iA? JJ^/vCji^'a kV 

"TToa A'^rfe^/A fiOH fif A/*v *ie no -^r (£€!<» nj9_ 


MHB 11 .4 O'^s H 7s- " 


£«f « rjs 1 

f*M- jA i. r eti-efe vJ'- cSs^ If' S- ;«'2;ArAVH>|Crrf^uSXAACH«:^ ^ 
h\kt\ t«H€H *€•;*«« a;*A\" >^^ fXAO- 

n(>€U^:>ciiH ^H^AACAe A^"^^^**!/ "^- 

. ^A^^mO '^-^ ««>« "^^f a; "f- e^J^- , 544 16 
222 


AlHluia 117 


Stih 
1 


Ps. 105:1 si 106:1; 
Bt spovediti-va Domnului, ca 
^ bunu-i, ca in veacu-i mila Lui! 
135:1 
jBB Ca sa zica acum casa lui 


2 
Israil ca e bun si-i in veac mila Lui. 


Zica acmu casa lui Aaron ca 


3 
bunu-i, ca e in veac mila Lui. 


Zica acmu ceia ce sa tem de Domnul 


4 
ca bunu-i, ca e in veac mila Lui. 


Den scarbe chemaiu Domnul si auzi- 


5 
ma Tntru largime, Domnulu-i cu 


6 


Ps. 55:5,12 


mine si nu ma voiu teame; ce sa-m 


faca mie omul? Domnul cu 


7 


Evr. 13:6 


inine-i intru agiutatorii miei, pen- 


tru aceaea voiu vedea ce pohtesc piz- 


masii miei. Ca mai bine eas- 


8 


Ps. 145:3 CATHISMA 


te a nadajdui intru Domnul, decat 
9 


a nadajdui intru oameni. 

Mai bine-i a sa nedajdui intru Dom- 
10 


nul, decat a nedajdui spre boiari. 

Toate limbile incungiurase-ma; ce 
in numele Domnului (nadajduiesc) 
11 


ca-i voiu piarde pre ei. Incungiu- 
rara-ma pre mine si ma luara im- 
12 


pregiur; si m numele Domnului (na- 
dajduiesc) ca voiu piarde pre ei. 

Incungiurara-ma pre mine ca albi- 
nele si sa stinsara ca focul de 
13 


spini: nadajduiesc in numele Domnu- 
lui, piarde-i-voiu pre ei. Foarte ma 


Ex. <15>:6 


14 


impensesi si ma plecaiu sa caz; ce 
Domnul ma agiuta. Taria mea 545 -f t flt C »- tXJ>< Sofe 


A\f« yf^cnHfS* T'il. A^^MoASff tf>Aie n&'F'KCC. ft*6«M AAJSj»M 1« aOH BfA UiH tCM CHS- B'- 
. H^ A VlCJ(>!»f lAC J^,AAM^'AkH- '^s.-^'T'E^l^r. 

i€»r»»AA.;s;. npc aahhc ^A(iHWA:,ujH a\c_ 

J^7lCHA6l4IAAH A\i'€ nOA^TA J^Hf g/r»s« 

H<nOaeA»tAA»iBOM L1'€ IC^A AAAM ACK^. icJl. 
rpA np A/»HMf;,tfJJi A>*fA*» <^0't' AA«< .fs^ *•• K C'T. H Hf •r#J^ .A\,KA ■ MS. 

/M . E r • « ,1 
■W' - — i 

vs X - K ■ aif 

■a- — ~L 

i. ng. r. A1 M-lf r K/r ^1 ATAH 3^ I^ApyflV A»Z.Ki^ AM"^^ ^^ 
"^slp»KllJfi KABMnr KApCAf eHH€ ^Mii- 

AAfAf AA^M^^^V"?*^^*^^* ^?^ ^*^" ^'^ '*^^C 
CA A^H^4^""? jAfiti Ji,A^t^^A uin 

^f^AhS" rfCAiJu:Aeriil aaT^a^a k^'<^5_ 

Hfi ITXH^ AA KOMKa d-OlTAfHAhU' 

AAH^f^A AAie e ^^ WJ" AAfefiCft friCOO-. 
X ' »— A r /^ "/ -^-^ ^v^ "^"^ 

eeA" n'te^ j^A\n3'^&^ aaic 1^141 n^a M^ '»"« I Kr '«^A KG 1^3 K« iCft. eoH y^M'^&t4^ ope- »v«;ie. Henoa?A*'^^ 
A^x. m'e K»x A\AH A<K&AnrA^uiti 4 >acctn 546 ■B 16 
223 


si cantarea mea-i Domnul si-m fu 


mie In spasenie. Glas de bucurie si de 


15 
veselie in corturile direptilor: ,JDireap- 


ta Domnului face puteare. 


Direapta Domnului - inaltata, di- 


16 
reapta Domnului - cu puteare." 


Nu voiu muri, ce voiu via, si voiu spu- 


17 
ne lucrurile Domnului. Certand, 


18 
certa-ma pre mine Domnul, si mor- 


tiei nu ma deade pre mine. 


Deschideti-mi mie poarta direpta- 


19 
tiei, sa Tntru intru ea, sa ma ispo- 


veduiesc Domnului! Aceasta-i poarta 


20 
Domnului: si direptii vor intra prin ea. 


Ispovedi-ma-voiu Tie, ca m-ai ascul- 


21 
tat pre mine si mi-ai fost mie in- CATHISMA 


Isa. 22:6; Mat. 21:42; 


22 


tru agiutoriu. Piatra ce nu socoti- 


Mar. 12:10; Luca 20:17; 
ra ziditorii , aceasta fu capul un- 


Fapt. 4:11; Rom. 9:33; 


23 


ghiului. De la Domnul fu aceasta 


1 Petru 2:4,6,7 
si easte minune intre ochii nostri. 
24 


Aceasta-i zua carea facu Domnul: 
sa ne bucuf-am si sa ne veselim intru ea. 
25 


O, Doamne, mantuiaste! O, Doamne, spo- 


Mat. 21:8 


26 


reaste! Blagoslovit carele vine in nu- 

mele Domnului! Blagoslovim pre voi den ca- 
27 


sa Domnului! Tare-i Domnul si 
straluci noao! Legat mielul cu funi, 
pana la comul oltariului. 
28 


Dumnedzeul mieu esti Tu, si ma voiu ispo- 
vedi Tie; Dumnedzaul mieu esti Tu, si Te 
29 


voiu Inalta pre Tine. Ispovedescu- 
ma Tie, ca m-ai ascultat si-m fuses 547 c3S5o &I - c3Sd5 


J C'^A' 


'V.¥.|«T(. -^^AOAAi ICi^n^ttHA* ^^'f/5.'/H c^«^VtOA<# tilft r/Ai Ai^tT I -VlH^x/, IcitffAtM K/r.#t1M<l *<KfMT^f>l 
r^<+>HT *.: JOiiH* AAjiATI <fe£-AW<H Al fSmlMMH Z A A ^ 

» > J, ^ , , ,7.' '' '.7' *- *»" 

AlAf A«H Jl^AAH^»»: A'.JSySllXArtfff*: 5K«AiSHyf» OIM wiTf 
AXICf^PH^ Kzktihi <^IC'i/8H«fc «TA» nV« K#f JLMIOUiVH . 

^KvACJsfH A4» 4vri%i:aH ^tiffT ^/.ao Ain^> #1 h> / 


G^'" 


^Ag^l Ce'^e J~(*>€A> db<S5 kX c3sefe — 1 / 
a. AO?^ r. 


a/ij JL'^"<^V >f--*AOHM«r/Ai K4 fi t^A^f '^n'T* «rai} 


Vo'*"*'*^ X^ **^ Ai^/VAHHt'x* n^» eA* "JM '^'^ 't^A" , 


Sij^ (OH (7,4 A^ re4^^ iT^0 4r>«. ^"A* »iA ijT« nft 6Afc 
548 + ^^ 16 
224 


mie in spasenie. Ispovediti-va 
Domnului, ca bunu-i, ca in veacu-i 
mila Lui! Slava. 


30 

1 


Summa 

Jidoveaste: 
Alef 
CathismalV. Alliluia 118 

Cest psalom cuprinde lucruri frumoase si 
multe, ca le da inainte folosul cuvan- 
tul lui Dumnezau, carele-i cuprins In Scriptura 
Sfanta: spune multe fealiuri de rugaciuni, lau- 
dele lui Dumnezau, multamire, jeluire si alte 
lucruri carele sa cuvin sa le tie credinciosii. 

Jidovii 1-au Tmpartit acest psalom dupa A, B. 

Si supt fietecare slova sa cuprind 8 stihuri. 

Supt (Alef), carele face la noi Az, 
A, sa cuprind ceaste 3 lucruri: 

Intaiu spune ca cuvantul lui Dumnezau face 
pre oameni fericiti, carii-s indireapta viata CATHISMA 


Bet 

Ghime! 

Dalet 

He 


2 

3 

1 
2 


lor dupa Dans, stih 1, 2, 3, 4. Sa roaga 

lui Dumnezau psalomnicul ca sa-s Tndireapte viata 

sa dupa cuvantul lui Dumnezau, stih 5,6. 

Sa fagaduiaste ca va fi multemitoriu lui Dumnezau. 

Supt (Bet), B, sant ceaste 2 lucruri: 

Intai, da-le inainte obiceaiul vietiei noastre, stih 9. 

Roaga-sa David sa-1 lumineaze pre el si sa-1 indi- 
repteaze in viata lui. In cealealalte stihuri: 
supt (Ghimel), G: Pune-sa rugaciune, in 
carea sa roaga David sa-1 tie pre el viu si sa-1 lu- 
mineaze cu cuvantul Sau si ocara ce patiia pen- 
tru cuvantul lui Dumnezau sa o departeaze de el. 

Supt (Dalet), D: Roaga-sa David 
lui Dumnezau sa-1 inviaze cu cuvantul Lui, si 
sa-1 mangaie, si sa-1 lumineaze, si sa-1 indireapte, 
si sa-1 pazeasca de invatatura stramba. 

Supt (He), H: Sa cuprinde rugaciunea in 
carea sa roaga sa-1 inveate spre cuvantul lui Dum- 
nezau si sa-l pleace spre tinearea cuvantului, 
sa-1 pazeasca de-nvatatura stramba, sa ia ocara 549 + ^fe^G 3*? . cSfeSfe 0n««f K» 16 MHHM4L tBH KTtHQ SOI 4k«7« fl KXT^ JR. 

A(*-^HrM 6'** t'f'fifs.* ASM HiH ITS n'£qH<r& 6A& ne" 
^^//Mx^r^r'A •c/simt/aj^h aj^J^aTh^;-!!^ him ifa.U 

JH3, c", niM^ , g"^ , f«,«r»«* a5^m XAAIiriJ^ 

*|«4f a/«, cT, g?, foAr*. nf* iMH^^x'itxn,*. A . 

a*. C'«e C-f- ^dumt, A . 

R I x^^ *Ji'^» • ^'•'t: 1 ra'A-s Kxfo 


>^«MIA« a. c^dfe kJ: Sbefe !</rv/?T«»Tt ^njSOTHBA /UKtIvHHAOJ* nt AA^Hi»1ACf* 

_ ^ - ' ~^; ^' •c■»•►-T^, 

yf^TTM f1*O^F* A«K J[^\1H<X» JlAk ^Blt^f (fcM tlA* 

gA* 'UM iT-T^e/pf nj>» n>iAAici ;.H AaiT iinTs^xuc-*. np 
ic»«^?toia:y oinn^i eA* »'tAi /jT^'j^nTi kx^/^^a* 

yf^Tii* tT3KfA3^Ai4i# nriinfi^ KAVA'n^fTATfc ^/^k* 

^^^ A*^-* eAk A«lTHrt/Kf-»* UtiM ayMTO^MAtj, IBH^A'AV 

r* H^siHAA A»n?* nH<AA/«UjVM a'^H , C 7 n.«:7 HI ^HB . 

Piir'ttJ^M^ lUTjf/^^iWTO UJ fUMTfi AA^rTi».fl:» nil. 

A6 550 u 17 
225 


de pre el si sa-1 bucure cu izbavirea Lui. 


Supt (Vaf), V: Aicea sa pun 2 lucruri: 
Vaf 


Intaiu. rugaciunea pentru izbavirea din scarbe si pen- 


1 
tru ispoveadania statatoare a cuvantului lui 


Dumnezau, din stih 41, pana 47. 


Spune cu ce inima si cu ce voie easte el catra 


2 
cuvantul lui Dumnezau, stih 47, 48. 


Supt (Zain), Z: Aicea inca-s 2 lucruri: 
Zain 


Intaiu, rugaciunea in carea sa roaga sa-i imple Dumne- 


1 
zau fagaduinta, stih 49. Spune cumu sa 


2 
mangaie el in scarba lui si ce-au patit el pen- 


tru marturia cuvantului lui Dumnezau si cum 


s-au purtat intr-acealea lucruri, stih 50 i pro(c). 


Supt (Het), H: Spune 2 lucruri: 
Het 


Intaiu, cum s-au purtat el in scarbele lui, din 


1 
57 stih, pana 64. Roaga-sa lui Dumnezau 


2 
sa-1 inveate pre el in cuvantul Lui, stih 64. 


Supt (Tet), T: 5 lucruri sant aici: 
Tet 


Intaiu, da har lui Dumnezau pentru bunata- 


1 
tile Lui, stih 65. Roaga pre Dumnezau sa-1 


2 

CATHISMA 
3 


inveate pre el, stih 66. Spune ce folos are 


4 


el pentru scarbe, stih 67, 68. Spune cum 
s-au purtat improtiva minciunilor pizmasilor 


5 


lui, stih 69, 70, 71. Marturiseaste de dra- 
gostea lui catra cuvantul lui Dumnezau, stih 72. 
lod 
Supt (lod), I: Aicea sant 3 lucruri: 


1 


Intaiu sa roaga lui Dumnezau sa-1 inveate si sa-1 
mantuiasca de perire, stih 73, 74. 


2 


Lauda certarile lui Dumnezau, carele i sa tam- 


3 


plase lui. Roaga-sa sa-1 mangaie Dumnezau pre 
el si sa turbure pre pizmasii lui, sa pazeasca pre 
credincios si pre el sa-1 indereapte cu Duhul 
Sfant, stih 76 i prucaq. 
Kaf 
Supt (Kaf), K: 2 lucruri sant aicea: 


1 


Intaiu, sa jeluiaste pentru c-au departat Dumne- 
zau de la el mangaiarea si agiutoriul si delun- 
ga-izbanda despre pizmasii lui, stih 81, pana 86. 


2 


Rugaciunea pentru agiutoriu si pentru mangaiare, 88. 
Lamed 
Supt (Lamed), L: Aicea lauda pre 
cuvantul lui Dumnezau si sa roaga sa-1 izbavasca 

^f 551 .tXcSl* 3<- ^^- Ken^MHAf, A, A>^tcf'/fM. ^Tiw aa/^a ic'/bt^m 

■CIS J jxai'A^i AJfn-*. ici^siji'r^At. aWm ivTrt^x^T.Ts . 

CxnT*, <[^ G<*AAfi> ]) C- A"''" -t^'c^ A 
A, lAH^x/y «»prr, pX»:» PC*- G'tfO'tr-*. cias X'f^' 

tJi^HK^ASM f^J Aft K%-r'^.%. Ji^fCnZ'i'i^' 

STlj^ «-JAfc AAa«Trji'^«K-». Jlfu* eAt A* rortHTop'f'H aVm:, 

e, fKJ^p^K. tfiH tlA jKS-rui r\fieAk, f^A-r f^f ' 

Ji 8n-^ <iTr(Ty» tr>«>^f ht^tt wi;^j». aWm ., um^jiro .1. 

A . 

r 

A /.If*'"- ^i«/Miynt ^1""' 
SlT-Sfe K^- tfjdfe n« ii-*« Kc^'" re"^* £1X>1N« A . atHTWAA A>^H XM!n^%'iif 7,yKA . ^ f O-^JT* Hf© 

/•tnTt ICX Jl^jfXAA C4>WT1;. fT^At ClCO^H*. A^ *'*'^'' 
OIM tXA& AAlHrif, »n»nf K1.JL.'tVfi,*< AJ^M UIH K^yfT^A 

Al/HA««nM Kj^BinTWA* aWh ^ /C^.^Ji^JUiH ixnAiwyf 

^e'^MAA'*"'"'" ^^"* c*nT«y fetus* r- 

Cn*M* noTA A^M IBH A/'<''«ITA Alin KlT^ A At y*. 
A^rt JI^AAH^lif. lilMM*:^ III- 

/s\tfTWfH«1rt|J« K% eA* aV|^Mm£t* rV'rTWTSjAi a>* 

A AAM 5 % / K^A'^A"*'" P^" -^f* A" Tf >^ e^^ cWicV tTg 

AAAJt 552 17 
226 


de pizmasii lui. Supt Mem, M: 
Mem 


Spune dragostea lui catra cuvantu! lui Dum- 


nezau, dintru carele au invatat intelepciune de 


folos. Supt (Nun), N: 
Nun 


Cuprinde 4 lucruri: Intaiu, lauda cuvan- 


1 
tului lui Dumnezau, stih 105. Marturiseaste 


2 
ca va sa viaze dupa cuvantul lui Dumnezau, stih 106. 


Roaga-sa sa-1 mangaie si sa priimasca rugaciunea 


3 
lui, stih 107, 108. Spune ca gandul lui puru- 


4 
rea easte de leagea lui Dumnezau, stih <109> 1 pro(c)q. 


Supt (Sameh), S: Aici inca-s 4 lucruri: 
Sameh 


Intai spune dragostea lui catra cuvantul lui 


1 
Dumnezau, stih 1 13, 1 14, 1 15. Sa roaga sa-1 hraneas- 


2 
ca pre el Dumnezau, 116, 117. Lauda- sa pa- 


3 
catosilor, 118, 119. Marturiseaste de 


4 
frica lui ce are catra Dumnezau. 


Supt (Ain): Aicea roaga pre Dumne- 
Ain 


dzau sa-1 mantuiasca pre ei de gonitorii lui. 


stih 121, 122. Si sa-1 inveate pre el, 124, 125. 


Dupa aceastea, spune nadeajdea lui si dragos- CATHISMA 


Pe 

Ceade 
Kof 

Res 

Sin 


1 

2 
3 


tea lui ce are catra cuvantul lui Dumnezau, 
stih 123, 126. Supt (Pe), P: 

Aicea inca-s 3 lucruri: Intai lauda cu- 
vantul lui Dumnezau, stih 129, 130. 

Marturiseaste dragostea lui ce are catra cu- 
vantul lui Dumnezau, stih 131. Roaga pre 
Dumnezau sa-1 izbavasca si sa-1 inveate, stih 132. 

Supt (Ceade), C: Lauda dereptatea 
si adevarul lui Dumnezau, spune dragostea sa ca- 
tra cuvantul lui Dumnezau si sa roaga sa-1 inveate. 

Supt (Kof), K: Roaga-sa sa-1 inde- 
reapte cu Duhul Sfant, sa-1 scoata din scarbe 
si sa-1 mangaie, spune nadeajdea lui si cugetul 
lui despre cuvantul lui Dumnezeu si sa plange 
de pizmasii lui. Supt Res, R: 

Roaga-sa David sa-1 mantuiasca de pizmasii lui: 
spune pohta lui si dragostea lui catra leagea 
lui Dumnezau. (Sin), S: 

Marturiseaste ca el au tinut cuvantul lui 
Dumnezau cu de-adins si are dintru el bucurie 553 3fec35 3t* SfcSfS ICK3- MAf*Z ntH'T . , ,..fd Zn-tM, Af-VrAVUt.A ICXT^4t A'^M^^^ 

ic^iu <ui» pXTi-JKTA. ^ A A H A ^ Ij^* ^hi. 
j^HAA*:, rcipiM yjvCVi;*. y^<«.A'K- 

•1"* t\p€ e*- 111** KAplH H» <t>A «Tf»„ 

eitT'A»r€:» le >|vic^inAf Aa« yJN.eA;f»» 
fc^HAC AX^Ae cri?« nA<A A^*f«**''*^«^*»l 

nrAAC. jf|»r^M1K Silli'/WV'iBdf* p^CllM_|6. 

MA^fC^^ feOfr» K'^R^OTA Cn^g «TOAT"C nO,' l-t" A' /Iain's r. 
A- or I 1H I ^ Ce^ !3 ooclSS 


SfecSS 4f p 
III. 

rr. 

*^ :i 


yKAHiJ^T'ATr/A fSr«HA^«€rt:» '<^'*A AVISO « n X 1 icieS^^A «r-iif . K^ rroA^r;*. wHe^ 

AiA ;»A/?w KiWinrAw n^e rpHHe > H5A\;»^ 

A-KCA C'ip'i'T^&lfK A" nop'i^HAC TAA^^ 
IvAfiH'r eM^" A^M'f^ ylCBAH'&A\;»«. /K-^ 

AHf«nr»it^HAC HTAAf. Ks f<^'j;5- ^'e 

»r»»55 . ^fCAA/K A \'a^SiplHAO Hi /*AC 554 h I 17 
227 


mare: pentru aceaea arata-s-va catra Dumnezau 


multemirea si plecarea. Supt (Taf), T, 
Taf 


Roaga-sa lui Dumnezau sa-1 Tnveate si sa-1 izba- 


vasca de periri si de scarbe si sa-1 indereapte 


ca o oaie ratacita. 


Alliluia, 118 


Stih 
l^gl erice de cei nevinovati 


1 


Alef 


iWri ^" ^^^^' '^^^'' '"^^'^ ^" ^^^' 


KjHil gea Domnului! Ferici- 


2 
ti-s ceia ce pazesc mar- 


turiile Lui, cu toala inima cau- 


tapreEl. Si carii nu fac stram- ,^ 


3 
batate. ce in caile Lui imbla. 


Tu ai porancit porancile Tale sa 


4 
le pazeasca foarte. O, indireapta 


5 
caile meale spre paza direptatilor 


Tale! Atunci nu ma voiu rusi- 


6 
na, cand voiu cauta spre toate po- CATHISMA 
7 


rancile Tale. Ispovedescu-ma Tie 
in direptatea inimiei, cand ma voiu 
invata giudecatile direptatiei Tale. 
8 


Porancile Tale pazesc; nu ma lasa 
pre mine neciodata! 


Bet 


9 


intru ce-s va curati tinarul ca- 
lea sa? Cand va pazi pre ea dupa 
10 


cuvantul Tau. Cu toata ine- 
ma mea cautaiu pre Tine; nu ma 
lasa sa ratacesc din porancile Tale! 
11 


Intru inima mea ascunsu cuvan- ■ ^ = 
tul Tau, ca sa nu gresesc Tie. 
12 


Blagoslovit esti, Doamne; invata-ma in 
13 


direptatile Tale. Cu rostul mieu 
vestiiu toate giudecarile rostului 
14 


Tau. in calea marturiilor Tale T 555 + 


7" 

e5s nde n'SA\'jt»T' His, -Atict^HA* \€ aahhc 

S^^^AA/J^:» f fillJKHpA'VA.'t <|>1AOUJIH e>' S f 3« . J~"i 
mi; ICi KM A< -i ^4*1^^ essdfe K^ 2^2fe •fA K« K3 KM fiiH fn?e A^HHC KAffic^rtK;^ Mf:fv tfAJsir^ 

C AHf5nT'%ff Af ^aaO _,, ,.^ 

AHnHf;!^ A« flSACf^f «£^A«1^SA A^f «c;^7 

0ry^A\Mi:, ^BAl^'XM^^^T'^rWp'ilHAe 
^AA€. K*^^ nOp»£"iHAO 'TTAAC <|>AIC 

«i^ yjTinf A«r, ujn r**" A"^"*^*** /^'^'pJ^ 

AfiHH^tfNAf jT-AAC^ Jon'^lfift^ cV- 

f^m$MX. nf0 A\Mti«^^^ KSiB'ai'S^A 

1^— W^^M ' H. n il ■ ■ —■ ■■ JU ii i» i w . ■■ n il. ■!■■■■ I ■■■ I l i »■■■■ ^ -- I I 11 ■■ ■ ~ ^ AA 556 f 17 
228 


bucuratu-m-am ca intru in toate boga- 


tiile. Intru porancile Tale gan- 


15 
descu-ma; si voiu socoti calea Ta. 


In porancile Tale dezmierdu-ma; si 


16 
nu voiu uita cuvintele Tale. 


Da slugii Tale sa viaze; si pa- 


17 


Ghimel 


zi-voiu cuvantul Tau. Deschide 


18 
ochii miei; si voiu previ minuni- 


le din leagea Ta. Nemeamic sant 


19 
eu pre pamant; nu ascunde de mine 


porancile Tale. Pohtit-au inima 


20 
mea cu dor giudecarile Tale, in toata 


vreamea. Raschirat-ai falosii; 


21 
blastamati-s carii sa departa de po- 


rancile Tale. la de la mine oca- 


22 
ra si batgiocura; ca marturiile Ta- CATHISMA 
23 


le paziiu. Ca boiarii inca sed 
si spre mine clevetesc; iara sluga 
Ta gandeaste-sa in dereptatile Tale. 
24 


Marturiile Tale dezmierdaciunile 
meale sant, si sfeatnicii miei - 
(direptatile Tale). 


Dalet 


25 


Lipi-sa de pulbere sufletul mieu; 
invie-ma dupa cuvantul Tau. 
26 


Caile meale spusu-T-am si asculta- 
tu-m-ai; Tnvata-ma intru porancile 
27 


Tale. Calea porancilor Tale fac 
sa inteleg; si gandi-ma-voiu intru 
28 


minunile Tale. Topeaste-sa su- 
fletul mieu de Tntristare; inta- 
reaste-ma pre mine dupa cuvantul 
29 


Tau. Calea nedereptatiei ia-o de 557 -f CftCSj) kT: Cfcdfe A^l\v Ai\i>. ^^A/X JlA€fi'ipV>lWH .AAf. 

C-4 fcUM lif«A<^<''%?'1'^'^ »rAA€ nXCA /tvMAM- 
T^ A\/A . ^Hn«*I'^A\A A* A\»*'T'K. 

BAUIAA^S^ nO£ AAHHC A MtlC lcJlA/9^ 
; nOp'iMIHAOf ft. »r AA« , UIH IA>fiOH 

AitAf^sni±nstii€AA^ uin bch n'%<H A: I c£f I AHfcl^y "H K ^^ >»4:n'r:iv /flV "TA, U|H u7fip«« n;^4~i 
T3. nnttA\AAAAk. JhA^f^^ 

AO^& TTAAf KiTK A*f 'K/«i ftOfCKS. A4. /. »■ AC -AA A» X* Hn Jl^'C. C-t' A3 AH AA AA- LrtAM AAK 


nAHfc*<:;«. HHif A\<« AA^A. K^OTiK AA-il'VL 

HAe nrAAe mn hs «nee A'£rcoAAf# * 

TAnf^A^HMe. A^^nAt tA^i^iii^/AA 

icVe-sHfr^Afe nr**^!^ ica|>€A<^ cz.Arm^LgS 
rCTtTf ;«. <J>|)I1ICA TA . M v^l^^Ji >*^^*- 

t^t€AAlM AASC AlHAfACTAA^ J[^AriM#^ tO 558 4 CATHISMA 
229 


la mine; si leagea Ta miloasa da- 


mi -o mie. Galea adevarului ales- 


30 
am; si giudecarile Tale pus-am inain- 


tea mea. Lipitu-m-am de martu- 


31 
riile Tale, Doamne; nu ma rusina 


pre mine. In calea poranci- 


32 
lor Tale alerg, cand vei desSta 


mima mea. 


Invata-ma pre mine, Doamne, calea 


33 


He 


porancilor Tale; si o voiu 


pazi pre ea pana in sfarsit. 


Intelepteasie-ma; si voiu pazi 


34 
leagea Ta, si o voiu pazi cu toa- 


ta inima mea. Indereapta- 


35 
ma pre mine in cararea poranci- 


lor Tale, ca aceaea voiescu. 17 
36 


Pleaca inima mea catra martu- 
riile Tale, si nu spre lacomie. 
37 


Intoarce ochii miei, sa nu vaza 
in desert; invie-ma intru calea 
38 


Ta pre mine. Imple slugii Tale 
cuvantul Tau, carele sa lipeaste 
39 


catra frica Ta. la de la mi- 
ne ocara de carea m-am temut; 
ca giudecatile Tale bune-s. 
40 


lata, pohtesc porancile Tale; 
in dereptatea Ta invie-ma. 


Vaf 


41 


Vie-m mie milele Tale, Doamne, si 
spasenia Ta, dupa cuvantul Tau; 
42 


Si voiu raspunde ocaratoriului 
mieu cuvant, ca ma nedejduiesc spre 
cuvantul Tau. 559 f^JXr- K^' 2^-^ ^^ • /. !. <' »^ /^ 1 't'^ 

ton; K'Ti iJ|«A€|$''ai4MAC T^Af AtsjieO'V, 

f1 BO^ rri^H Al5U/?V 'T'4 fSOf Stf/fw AA,, 

UQni eow >^eA4 y^i^^^r-tw^Hnri^ K"* Aii'e 
nofx»iiiWf Af /fXac K'i!^*rditi^ . 
inri 6PH ranun a,€ AAi.p»r^pi'HAf nrAAc 

tiOW f ^ttlHHA • UJh AA;f^ <50« >|^- 

fe-^i^i yffi<y^FZtnA€ T4AC "I'fcAe ie h_. 

^JC.'Vi^ <^9Aprr€ . P*X/l,Mf1fABO»« nA- 

tcif €AC t^^€€Kt^ UIH M;*^ bow r-XH^ff A C". AA© M^ Mn I Tin 9 K1 -Sl.ft S-*""* sJsdfe 3f- 2TSi3fe NjI HS nr HA nf iiTfi HfJL»fe'yKA€. AtJitTAti AA.'tr^yfCeA 

-Wyfi, y^cffc'Z|$i;:A AA>«i9 ic-* icXBttt»r>iA 
»r*»5^ ^Bi'A^AAt.RA nee aahh€ . 

<})«XAOC£ffH AoA^'Tf A^*. CAI.lOfCOpW- 

6;«^ npe aamwcs Mp^ /,<aS A^t^yK ta 
MWA^:l^ riAiKAif . ^ jg aVcoK-v « rf. 

AAHHO-C A« MHA'^'m^^* TAA€Jt^A€ A" 

fi^irrc^ JLAAMf3» iuH aa;«^ AA'ariAw . 
K^'^P«^^p*» ''^^ aVw ncHTfV ri»x- 

f«mrOfUH Ic/flH A-ZCAfA^ A'fel^/*! TA . 

K^nreicfc <}>^jp;i^ aai* nof -amihac ^aa 

y^AOK^Afc KHAA-gHHlicfi AA"^A€ -^ 

flOAACHinWAAak HOAriTv*^ A^ K5AACAC 

•r-i^ A ^M^» ttSH R-i^iw A^u.^ »r A. KO 560 CATHISMA 
230 


Si nu lua din rostul mieu cuvan- 


43 
tul eel adevarat, pana in sfar- 


sit; ca giudecatile Tale astept. 


Si voiu pazi leagea Ta pururea. 


44 
din veac pana in veac. 


Si voiu imbla in largamant, ca 


45 
porancitele Tale cautaiu. 


Si voiu grai de marturiile Tale 


46 
inaintea imparatilor si nu ma 


voiu rusina. Si ma voiu in- 


47 
vata in porancile Tale, ceale ce iu- 


besc foarte. Radica-voiu pal- 


48 
mele meale catra porancile Tale, 


carele iubesc, si ma voiu gandi de 


poruncile Tale. 


Adu-Ti aminte de cuvantul Tau 


49 


Zain 50 

51 

52 

53 
54 
55 
56 17 catra sluga Ta, de carele mi-ai dat 
nedeajde. Aceasta-i mangaiarea 
mea in scarba mea, ca cuvantul 
Tau invia-ma-va pre mine. 

Falosii foarte ma batgiocori- 
ra pre mine; iara de la leagea Ta 
nu ma plecaiu. Adusu-mi a- 
minte de giudeatele Tale ceale din 
veac, Doamne, si ma mangaiaiu. 

Cutremur ma luo pentru pa- 
catosi, carii lasara leagea Ta. 

Cantec fura mie porancile Tale 
in locul nimemiciei meale. 

Pomeniiu-ma noaptea de numele 
Tau, Doamne, si paziiu leagea Ta. 

Aceasta-m fu mie, pentru ca paziiu 561 dfeCfS Kir 23fe2fe 


•X. c^* 1*3, •ra;^ h'hHA^A AAA 9 AAHA>^At|I€A\*. A^ 

AtnrAAC. Ff'**:"^*^'^ fUHttA,. 

lilrtS^VWipHAC n»ifc£TOC£lHAOft O^-. 
^Ad'&A^X^ OJrt A'Cl^yA TA K» ©y"'^*^ • 

M**<*^ HOAnnr« ckoaVaa3Fw ioh aa;s. 

^^TT'lLlMAO^ik TAAC - ^ Xe «H MA S 54 5-1 Cn f \' BJgT* 


oj 


■/»' 'J5.<K£s 3A 56 'iS St* 

5 3 3" 1« Cft •Ve.V.fe V*i^« Wliit^i:;, ^ *• .** £ MH« Ai* 4>'*ICXT' f^H gASrAI^A ^OAH 

npe a\hh; Kfe nopfeMttf ac »t aa« a Kof^^r- 

A€ CHMCZ/tCaAti'iA^:*^ cnpe nop'AMHAe »r_ 
3*.' A« • K>/iJffr AfX». enpf a^'s'hc <fi&AcujiH 

n»a<tK nop'£iiA«lfAAC7 ^rfJtfiJ<4«TrV_ 

CAS fCA r£'Z.fHA%/«W fflHHAAA AOC tia^.»^ CK' 

4'i '^^ 562 h T CATHISMA 
231 


porancile Tale. 


Partea mea esti, Doamne; zis sa pa- 


57 


Het 


zesc cuvantul Tau. 


Rugatu-m-am featei Tale cu toa- 


58 
ta inima mea; miluiaste-ma, du- 


pa cuvantul Tau. 


Cuget caile meale, sa in tore 


59 
picioarele meale catra marturii- 


le Tale. Grabit-am, si n-am 


60 
zabovit a pazi porancile Tale. 


Sireagurile pacatosilor pra- 


61 
dara-ma; si leagea Ta nu uitaiu. 


Miazanoapte scolu-ma si ma 


62 
ispovedescu Tie, de giudecarile de- 


reptatilor Tale. 


Sot sant eu tuturor celora 


63 

17 


ce sa tern de Tine si pazasc 
64 


porancile Tale. De miia Ta, 
Doamne, plinu-i pamantul; inva- 
ta-ma spre porancile Tale. 


Tet 


65 


Bine ai facut cu sluga Ta, Doamne, 
dupa cuvantul Tau. 
66 


Inteles bun si stiinta invata-ma 
pre mine; ca porancile Tale am crezut. 
67 


Mainte de ce ma smeriiu, eu gresiia; 
iara acmu cuvantul Tau pazescu. 
68 


Bun esti Tu, Doamne, si facatoriu 
de bine; invata-ma spre porancile Ta- 
69 


le. Cugetara spre mine falosii 
minciuni; iara eu cu toata inima mea 
70 


pazesc porancile Tale. Ingrasatu- 
s-au ca grasimea inima lor; iara eu 563 1- tfcdfe K^- cS^dfe p'&*f HA€ 'TA/.f. M'*" cVhZh AT/iC A»4r. 

l^/K dOTXASM TliS A'fK'a Ai\IM Ji^,e^AXp 'cab. OA OS 
.*< OA- A* 'TMHt lUH «Zao &««f ah: K»x. cnce kV- 
111'" A^M^ '^'* ^^^^v,^€%h. nofEiHAc oe 

<P»f KX AA.IiH€ A'Vff AA nTA* ICA C^ Aft.**- oS 
FA TA. yj'T^ Bl* fnp* A'lHMe AAf9A#AC S3 

T<iA» K-t- 2fe2l5 3'- SfStSS nrAAff 9 Uitx fiort g(/^: Id o^ " n^ nc nr n^p'^'ifAff TA-^e:^K"A CfertSAAiSv patUHs^^t. 

^riorr*^ cfiniii^iA«> k^r-^tWa »iit 

<^ A« nc^A ^ KJsT&'Jk'T^A^Vl O-'S 3MIC'iA 
K^A Ah'^R^f* AA-TUri.-^ ? 0*atfiA f«^ 

A^H KA ov 4>OAAC /jC4>««r3' y^rc;?^ ridorSL 564 +- CATHISMA 
232 


in leagea Ta ma invat. Bine mi-e 


71 
mie ca m-ai smerit ca sa invat po- 


rancile Tale. Mai buna-i mie lea- 


72 


Ps. 18:11 


gea rostului Tau, decat mii de aur 


si de argint. Slava. - \ 


. . > ■ 
___„ Starea intaiu 


B^l anule Tale facura-ma si 


73 


lod 


ISmi ^^ inframsatara; intelepteaste- 


^^" ma, sa invat porancile Tale. 


Atunci ma vor vedea ceia ce sa tern 


74 
de Tine si sa vor veseli; ca spre cu- 
. 


vantul Tau am nadajduit. 


Stii, Doamne, ca dereapte-s porancile 


75 
Tale si cu adevar m-ai smerit. 


Fie cu mine mila Ta, ca sa man- 


76 
gaie dupa cuvantul Tau catra slu- 


ga Ta. Sa vie spre mine milele 


77 

17 


Tale, si voiu via; ca leagea Ta dez- 
78 


mierdaciunea mea easte. Rusinea- 
ze-se falosii, ca fara de vina ma 
supara pre mine! lara eu ma gan- 
desc intru porancile Tale. 
7:9 


Intoarca-se catra mine ceia ce sa 
tem de Tine si stiu marturiile 
80 


Tale. Fie inima mea intreaga intru 
porancile Tale, ca sa nu ma rusinez. 


Kaf 


81 


Sfarsaste-sa sufletul mieu (de 
pohta) spaseniei Tale; cuvantul Tau 
82 


astept. Sfarsescu-sa ochii miei 
(de pohta) cuvantului Tau, zicand: 
83 


„Cand ma vei mangaia?" Sava ca 
fuiu ca un foale in fum, inca poran- 
84 


cile Tale nu uitaiu. Cate-s zilele 565 -+ 


h CAr. I p^« A^HfiC -AVltT '^vurt . ^ J] "St^'ii' A «H <<"- ru 
"iMAtf •T'4Ae f»r4X O'sn.ls -trTii^fi^Kr'* 

«^ .' • ♦ **>#■ w. '^^ "^^ A. mfj •■ i ^ A*** 'A* K4: ^&c3& -r- IXs^ 
-IH AAS. Sf&'T' ntfff /^t^^'ipAp/A A^/«i. 

/Kfi^fc HS&ef* «y>v'A ntfrnffy^E »rAAf, ! ■< >--2. i/^e IS ■»3 in 


.. -^^f tTAC 


3^-" 


MX S^pT-O A« nWA^AtlllH A\icn ^fv-^ 
qtAJft^HTJiUAAfll K^nop'ZHnHAe ^AMz, 

*»< fi'&T-o ^c fro >t<afct4'*»og»H a\ t £h 566 17 slugii Tale? Cand vei giudeca supa- 
ratorii miei? Sapara mie groa- 
pa falosii; ce nu-i dupa leagea 
Ta (Doamne). Toate porancile Ta- 
le adevarate-s; fara vina ma gonesc 
pre mine, agiuta-mi! Putin de nu 
ma sfarsira pre mine pre pamant; 
iara eu nu lasaiu porancile Tale. 

Dupa mila Ta mvie-ma; si pazi- 
voiu marturia rostului Tau. 

In veac, Doamne, cuvantul Tau va ra- 
manea in ceriu. Din neam pana 
In neamu-i adevarul Tau; intemeiat-ai 
pamantul, si sta. Dupa poran- 
cile Tale stau pana astazi; ca 
toate Tie slujesc. Ca de n-au vrut Mem 93 

94 
95 
96 
97 
98 

99 233 85 
86 
87 

88 

89 
90 

91 

92 CATHISMA 
fi leagea Ta invatatura mea, atunci 
am vrut peri in supararea mea. 

In veac nu voiu uita porancile Tale; 
ca intru eale inviatu-m-ai . 

Starea 2 
1 Tau sant eu, mantuiaste-ma; 
ca porancile Tale am cautat. 
Asteptara-ma pre mine paca- 
tosii, sa ma piaiza; marturiile 
Tale socotiiu. Vazuiu sfarsenia a 
tot lucrul; porunca Ta lata-i foarte. 

Catu mi-i de draga leagea Ta, Doamne; 
toata zua invatatura mi-i. 

Mai vartos de pizmasii miei in- 
teleptitu-m-ai cu porancile Tale, 
ca pana in veacu-s cu mine. 

Mai vartos de tot invatatorii miei Lamed -f 567 1 ?S!x3?S 3'- 


|c£*,l 1 


M"fHA ^TAAf rKX^»X«K&. C TOAT^ KA- ^ *»?- .^^ Aj9k ^p/<\ KOTtfMH'TA OMf OAffAf A\'EAf^ 

KA €^ rvn.4'€€Kt,. KVfi'ifi'rJ^AA. nr-aii' . *■ y 


^,M^ '^ .yrp'i. f<>/ TTOfT*. KAA/ffi HCA"f *^'*H'^'* - 

T»XS>UUH ASilAHHA K'Xf'XffAO A^'tA. 
IjSi'pAMAAak UiH BOH i|HHy«^ MHA**^**- f/ / KAI f* C fA fe 


KV„. 


»3 


\AX »Kr ./ rr ^!SC93 K^7 2fS^ I Iff a nTAAtf *• ;K"T*^fA* flnrVA^ AviW<f>ir€fi[ aP*- 

l^li K ^Hf » CUM I^HA«fC*&fHAC »rAAf 
v|Ca%'£h!^A« )T^AA€ n1?pkV/9w UlH A'ifiJA 

TA Hs oy-HrrAH^. ndcxp^ ntKI- 

»rOtiltH AAl|^ AAfl'C^ UlH A" HOp^iMlHAC 
1 AA^ H^'p'iTr'-af i'« • lAotllli AAM^ 

AA»lf rrVf IHAC »TAA€ >^E.^Ka> K"l C^K^^ 
pi* MHHAAH AAjUa€ CMtinTt * 

nACKTATAAAt. HHHMA AAy«i CI. MaK%. 

nop»atHAc f 4A« A« '^'fe'^'' lifeM;*^ y^vG^ic. nrA KC^cK^ Cici 568 17 
234 


inteleg, ca marturiile Tale inva- 


tatura mie sant. Mai vartos 


100 
de batranii inteleg, ca poruncile 


Tale pazasc. De toata ca- 


101 
lea rrea contenit-am picioarele meale. 


ca sa pazesc cuvantul Tau. 


De giudecatile Tale nu m-am de- 


102 
lungat, ca Tu m-ai invatat pre mine. 


Catu-s de dulci grumazilor miei 


103 


Ps.l8:ll;Prov.<8>:ll 


cuvintele Tale; mai vartos decat 


miarea - rostuiui mieu. Din poran- 


104 
cile Tale inteleg; pentru aceaea uras- 


cu toata calea nedireptatiei. 


Lumina piciorului mieu - cuvantul 


105 


Nun 


Tau, si lumina cararilor meale. 


Giuraiu-ma si voiu tinea giudeca- 


106 

CATHISMA 


rile dereptatiei Tale. 
107 


Suparatu-m-am foarte; Doamne, in- 
vie-ma dupa cuvantul Tau! 
108 


Jartvele rostuiui mieu fie-t dragi, 
Doamne; si giudecarile Tale 
109 


invata-ma. Sufletul mieu - 

in manule Tale pururea; si leagea 
110 


Ta nu uitaiu. Pusara paca- 
tosii lat mie; si din poruncile 
111 


Tale nu rataciiu. Mosie mi-s 
marturiile Tale in veac, ca bucu- 
rie inimii meale sant. 
112 


Plecat-am inima mea, sa faca 
porancile Tale din veac pana in veac. 


Sameh 


113 


Gandurile (rreale) urasc; iara 
leagea Ta iubasc. 569 f 


1 C>^6. /WHHE BHKA'fc'MHAOffe » UIH BOW llJ^M 

^"£^9 01^ EOf« fif/ii tun c^ HSA^ak |^ 

^IJ«T»XA/iH tUA\^ bIw AA»Z.M*r5iM;lIJH 

AA3k BOH ^eAAiep^A /|vnop»»iinHAe n-AA 

MHA€ nrAAe: ]^«^ A\HM1«H»iH BHKAf- 

h'i'a Aoet. . |\€n'i;LATAH ka srKOA 

Tou n"iK»i»roujir« n'&A\*iiH*r&A»M ^ 

nSTfii^ A*t^yft. «C«KX -Wa.T'X.fJMAe lAAC. fa" 

/ 1 ^f Ki^Tf T#f \ (\mti 
SfcSfc K^; d^^ •iTr C^rPip'Tt'TOfHAOJi. AA'ifM . ^ 

JlfVH-'VV^^aie CA^PA TA y|CcMrtf 3.^ KA «i 

H^A\:fi. cVr^tfi;!. n^^ aahh^ ^-TtACto'iH • 

OfCIM A\i'«H Cfl «<|>'i|ciiHj:»^^ ^ '^-S^' 

rioTrTA :> CnHICrt TAA* ^ UAH A^ K^a"*- 

^•i Ki^ cA^rA n^A A^n;*. aamaa ta , 

tOH UMA***^**^"^^ rrAA€ yf^BAl^lkAAX^ -^ 
Ga^pa rrA cwVl. gV^^ A'*^ 4^^«Af fi 
fjjiVA\'*c'rVf4!"HAe T4Ae - 570 ( 17 Scaparea mea si scutul mieu 
esti Tu; spre cuvantul Tau ne- 
dejduiesc. Departati-va de 
mine, vicleanilor; si voiu pazi 
porancile Dumnezaului mieu. 

intareaste-ma, dupa cuvantul 
Tau, si voiu via; si sa nu ma ru- 
sinezi din nedeajdea mea. 

Agiuta-mi, si ma voiu mantui; si 
ma voiu dezmierda in porancile Tale 
pururea. Calcat-ai pre tot 
pre ceia ce sa ratacesc din poran- 
cile Tale; ca minciuna-i vicle- 
nia lor. Lepadat-ai ca zgura 
tot pacatosii pamantului; 
pentru aceaea iubescu marturiile Tale. 114 
115 

116 

117 
118 

119 235 CATHISMA 
120 


Cutremura-sa de frica Ta trupul 
mieu, ca de giudecarile Tale ma temuiu. 


Ain 


121 


Facuiu giudecata si dereptate; 
si nu ma da pre mine in mana 
suparatorilor miei. 
122 


Priimeaste sluga Ta in bine, ca sa 
nu ma sugusa pre mine falosii. 
123 


Ochii miei sa sfarsira (de 
pohta) spaseniei Tale si de cuvan- 
tul dereptatiei Tale. 
124 


Fa cu sluga Ta dupa mila Ta 
si giudecarile Tale mvata-ma. 
125 


Sluga Ta sant eu; da-mi Tnteles, sa 
stiu marturiile Tale. 
126 


Vreame-i a face, Doamne (ce-ai fa- 
gaduit: ca sparsara leagea Ta)! 571 1 t3b:Sfe s*' 2teC5S AAA Rte'ro jk,e aosa uih ^.e i«onA^j/K. 

5H'T'p& Al^/A TCATfi nOfiHIHAP 
ACUIH TAAe a7 3HKt A^f^HT"'^ MiH 

I 1 HH&MAnre AAlftT^S^IHA T'AAC RiTTf- 

^ A*t^/«w Af nZ4!;H^c|j e^<{iA«T:'^A a\'^c. 

CLUKM rSf A AAjK US ffceV<rf>AK KTi n«_ 
O'.iK' nOp'illA TA. CAA: CT-<f^, p. 

I A^*rJi^ €n^€ A^HKS lllffl A\?|^ A\H- 

I AW!<^(Xf€ ^e^nSv H^ifiaVAt. nr^i^ 
CAS • 
K'4« Ml 


fiZ*. 


n^ 


fT 


tAA 


(4 )«Ui/. 


r* 
fXr 

AAKM2 i 1 


cS;^ K-^= Cfc^ r* -w ^ V y-*6 c. «• 

I AAJ1HC H«n« W CT^WA\C'X»rA»r* - ^ ^ 

cfcAqHf* aVa^Vh'^^;*. cnfe ^^r4 rr^: 
tan ^sam'*>»a;|v np« AAHMe noAA'irAfAt 

u I i n. ., . 1 n- i«. ■' ." ' - ' ■ J .'- - 572 f 17 
236 1 


Pentru aceaea iubiiu porancile Tale 


127 


Ps. 18:11; Prov. 


8:11 


mai vartos de a<vi>rul si de topazia. 
Pentru aceaea toate porancile 


128 


legii Tale le zic dereapte si 
urasc toata calea nedereapta. 
Minunate-s marturiile Tale; pentru 


129 


Pe 
aceaea le pazeaste sufletul mieu. 
Ps. 18:9 
Intrarea* in cuvantul Tau lumi- 


130 


*aratare sau usa 
neaza si inte<le>pteaste tinerii. 
Deschiz gura mea si rasuflu; ca poh- 


131 


tesc porancile Tale. Slava. 
Starea 3 
j^jfj^ aula spre mine si ma mi- 


132 


Ik^ luiaste, dupa naravul Tau, 
ilssJ cu ceia ce iubasc numele Tau. 
Pasii miei indireapta dupa cu- 


133 


vantul Tau, ca sa nu domneasca spre 

CATHISMA 


mine neci o strambatate. 
Izbaveaste-ma de napastea oame- 


134 


nilor; si voiu pazi porancile Tale. 
Fata Ta lumineaza spre sluga Ta; 


135 


Num. 6:25,26 si 79:20 
si invata-ma pre mine tocmealele 
Tale. Izvoara de apa cur den ochii 


136 


miei pentru ceia ce nu paziia leagea Ta. 
Derept esti, Doamne; si direptu-i giu- 


137 


Ceade 
detul Tau. Porancit-ai derepta- 


138 


te; marturiile Tale si-s adevarate 
foarte. Topi-ma pre mine obi- 


139 


da mea, pentru ca uiutara pizmasii 
miei cuvantul Tau. Lamuritu-i 


140 


2 Sam. 22:31; Ps. 11:7 


si 


cuvantul Tau foarte; si sluga Ta 
17:18; Prov. 30:5 
iubeaste-1. Mic sant eu si urgisit; 


141 


ce de porancile Tale nu ma uiut. 

573 -h 


AA"*TS{>8HA€ lAAC y^S»tK:^'&iV^ /JvL|«Ae- 
m'/f tllff SOW fiV/^. 

TfirAH K5 rroT;*.. hhha% A\/#i>A2S-^l^ r 
yw.t?nr»?iHA« taac - ATpciirXH a« ' 

^H/VifH'irci»a Ulfl CTdffrAW K'fc «n5€ fCS- 
BHT'fAE l<4A£ HeA£A$lf«> ^f tf<ICXp*w f 

^M€ AClCa:A*T Jfs A'V.K* A^"^ iVll AA H^A : ' CA3 Kwa.« 


V»»l Pf-ium- A'sp*. ^e A'Ei^e ^cniL.pi'Afi'zc;!;^ a.* at^- 
uift nrorrf noo"**!! A€ taac Ax^BrLPxrrt. 
Txgiff A nrAAf:,ic»x y^a'K a.^m /^s eA^cl2L. 

P^<H CK'JMA Mj9i. fO#i AA:«L M^E'^&'i:- 

n^'f'^U'c nfupA ;vi.^ uiH H^^ei&'iruic'. 

J>'£^f A€ "TTAAC n^ KA^TX. • U^HACAC 

•ir^lUlf'** TAAt yKBi>A\3».-f ^XAUM raHM- 

TOg^fH^MAH CSnt -rfcrronipf A\l£#1 A«f a^.q;_. fH-S fHS 574 -v ^ 17 Dereptatea Ta dereptate-i in veac 
si ieagea Ta adevarata-i. Scarba 
si nevoie aflara-ma; ce porancile Tale 
dezmierdaciune-m fura. Dereptate sant 
marturiile Tale In veac; da-mi intelep- 
tie si voiu via. 

Strigaiu cu toata inima mea; auzi- 
ma, Doamne, si dereptatile Tale 
voiu pazi. Strigaiu catra Ti- 
ne; mantuiaste-ma, si pazi-voiu 
marturiile Tale. Intrecuiu de 
dimineata si strigaiu, ca spre cu- 
vintele Tale nedejduiiu. Intrecura 
ochii miei prevegheturile, spre inva- 
tatura cuvantului Tau. Glasul 
mieu asculta, Doamne, dupa mila Ta; 
Res 150 

151 

152 

153 

154 

155 
156 

157 CATHISMA dupa giudecata Ta mvie-ma. 

Apropiara-sa de mine facatorii- 
faradeleage, departara-sa de Iea- 
gea Ta. Aproape esti Tu, Doamne; 
si toate porancile Tale adevarate-s. 

Demult Te-am cunoscut din mar- 
turiile Tale, ca in veac le-ai intemeiat. 

Vezi scarba mea si ma izbaveas- 
te; ca Ieagea Ta nu uiutaiu. 

Paraste para mea si izbaveaste- 
ma; pentru cuvantui Tau invie-ma. 

Departe-i de pacatos spasenia, ca po- 
rancile Tale nu cauta. Milele 
Tale multe-s, Doamne; dupa giudeca- 
tile Tale invie-ma. Multi-s goni- 
torii si suparatorii miei; din mar- 575 "jS f •'• *■{ t n t" ur m K^ ' L ' j ■w^ — ■ — ^Tl/i 

2fecSS 3f- clf5c35 
Ai^Mf; A^n;«^ vwhaa ta Jf^Eklf^^x^ - 
g^^ic^p^AA*. eVA« icJ^-S^nrVA T"&^ 

^isU'*^ ^S'* WCiCIC, A 6^ 3* tVfH yfv- 

/AMffa 


/O ■St A.-? m-.^ •=3*** rs^ Ms f5H f««. lO- |a4 (fo« ^ijfe K^^ €f$Cfe '*^^i'* It ftC*l«K A^'l^^ »rj CfiH H^H 

Ao^nicAWApr. ^i|iTrr4H mni^ 'r 
A-^n^^ ujH^nop'ZHf HA€ ^k\€ A"*ic5^. 

p'lHAC rPAAf CUM AC«?C'3&CIC ^6a{^€ • 

nrj|jfMA_nrAAf: f<"x "ronre iczujac jv»Hk- 

AC ^HAftnTyfi TA A<^HC . 

^np^fllHCC fVr-X^JWHA AAv#W >^MASV/«l 
TA AAAff^:^ A$l^ fcV&'iHTrii'A O^iW 

A'KAA AAve v^!i^rA«^t«K£ ^ Q-i ai'c oV_ 

r»if»M/A ^HA»tnr>A t-a A^He:» a^"^ 

H<E>ifCH^'fffe f OC»r^A AAI^«^ AA^A^ 
* r ^ *-» '' •/ ' •" *-^ >. « — f c^~t^ £ 

K'£MA A^<>£>fi«» yfvfctlJA A^P'^'*M»AC lAA- 

nyMfgA AfiC^A*./A K^&'^»rJ^A T't z 576 17 
238 


turiile Tale nu ma plecaiu. 


Vazuiu pacatosii si tanjiiu pen- 


158 
tru ca nu pazesc cuvantul Tau. 


Vezi ca iubasc porancile Tale, 


159 
Doamne; dupa mila Ta invie-ma. 


Incepenia cuvantului Tau adeva- 


160 
ru-i; si Tn veac - toata giudecata 


direptatiei Tale. 


Boiarii gonira-ma fara vina; si 


161 


Sin 


de cuvintele Tale spare-sa inima mea. 


Bucuru-ma eu de cuvantul Tau, 


162 
ca cine afla dobanda multa. 


Nedereptatea urasc si-m pute; iara 


163 
leagea Ta iubasc. De 7 ori in 


164 
zi laud pre Tine, de giudecatile 


direptatiei Tale. Pace multa - 


165 

CATHISMA 


celora ce iubasc leagea Ta; si nu-i 
166 


lor impiedecare. Asteptaiu spasenia Ta, 
Doamne; si porancile Tale facuiu. 
167 


Pazit-au sufletul mieu martu- 
riile Tale; si le iubasc foarte. 
168 


Paziiu porancile Tale si mar- 
turiile Tale; ca toate caile mea- 
le - inaintea Ta, Doamne. 


Taf 


169 


Apropii-se rugaciunea mea inaintea 
Ta, Doamne! Dupa cuvantul Tau 
170 


da-m mie tntelepciune. Sa vie ru- 
gaciunea inaintea Ta, Doamne; dupa 
cuvantul Tau izbaveaste-ma. 
171 


Izbucneaste rostul mieu lauda, 
cand ma vei invata dereptatile Tale. 
172 


Spune-va limba mea cuvantul Tau; 577 3'- cSSCfS C^^' 5^1 K-i rr»?'iHi«^€ nrAA* aaiaaa AAtcfc - 
ns^rtT.^: fCA^iV^ n^£ e.%1irA-nrA K"* n©J 

pS*liAe TAAC M^OYW^riH. GA^S^' K^: HI- iTfeHOTeiieH^ii/ei ^ 

vf r»Ti. ^Irx'Aowk ic5?n^H«A» fVr^WMA aJ^h J.«A'» /* • CV^M-t C «r A^n \ «5- ♦e ?3Sd55 kT: dS^ A^H cAi6i4, c, 5", r, A, ^ - f o^FXt* aiH n.« 

4>v-AH«T»M:r Ca. Hn^o-^^A • , ^ w < 

^fcd'r*. >f-iAQA4».., rcK"?irAf, fi, ■««" np« fiA* A« 

n* ©Afc si re* MA KXiiT.Ki^Afc Tf -T nr« AOf t, ic^/w*^ 

I? A A\/flV crrSHrAf* j» IjUH 
£liH A* AHAACSv y^CliCA'inrOAff« - 

^eqsA A* M«^^ '•^ ieqa4 AA^oM* 
! / '»<r! 578 t 17 
239 


ca toate porancile Tale direapte-s. 
Fie mana Ta intru agiutoriu mie; 


173 
ca porancile Tale mi-am ales. 
Pohtesc spasenia Ta, Doamne; si lea- 


174 
gea Ta dezmierdaciunea mea-i. 


Via-va sufletul mieu si Te va lau- 


175 
da; si giudeatele Tale vor agiuta 


pre mine. Ratacit-am, ca o oaie 


176 
perita; cauta pre sluga Ta, ca po- 
rancile Tale nu uiutaiu. Slava. 
1 


Summa 


Cathisma 18. Pe(s)n stepen(n)aa 119 

Cest psalom cuprinde rugaciunea lui David 
In carea Intaiu sa roaga lui Dumnezau sa-1 izba- 
vasca de ocara si de rautatea sfeatnicilor CATHISMA 
2 


lui Saul, stih 2,3,4. Roaga-sa si pen- 

tru aceasta: sa-1 intoarne din pribegia ce era intre 

filistei, stih <5> i procaq. 

Cest psalom, cu ceale 13 ce-s pre rand du- 
pa el, sa cheama Cantecul treaptelor, cum 
arata titulusul, pentru framseatea si cuviin- 
ta ce easte in cantec si in cuvinte si in firea psa- 
lomului. Voia i-i lui David in cest psalom sa in- 
veate pre credinciosi cum sa cade a via si a sa por- 
ta, candu-s intru scarbe. 
Stih 


Cantecul treaptelor 119 
1 


pj{^ atra Domnul in scar- 
IIbHH ^^ ™^^ strigaiu, si 


1 Sam. 24:10; 26:9 


2 


Doamne, izbaveaste su- 
fletul mieu de buze nedireapte 
si de limba inselatoare. 
3 


Ce-t va da tie, au ce-t va adauge 579 \ tJoSfe ?i . SfcSSS I C-^' A^M lici^^i'»r CO icA k-acJ^mTcpaa^aJSh. 

^AM ^CAAHHC fCAT^ J\,eA%5/Anrf, HpH. 

V. » ft ^ .. f .. \ j 

OS CAKTt OAAXa ni.1IH: tllM K»iA 3 

f ^ f fff /v/^ • ^ I 

rpHLECKi: AOfC.9 J4p:»^ e" A%tlC*. nOTfiH- 

ficcKb <J>'£f;»v khh;*^ . 

f.nfOTHB4nnAA<*uiHjto|>fc a^m; ^t^rt^^i", ni^Tf tiet I ■"'^ -./■' 

AAOKtf4 

— —-XT ^ it ATllAAX 

cu.Ki.ri. QVaa-^4 t 4v'r %w c3b2fc vXi Sfcdfe 


r. €' 
/^Tiw 4(4AAaH%A ITflyKHTO^KitOfSy C? A* 

AA"**" <^'^'** '*^**** Cnp^ A'.XrtLfH 

AC PyM^^ fiHHf AI^HTOjpWA AAlc- 

^IJMTOpW A%i'#^ A*^* AO"^^** 

fCApf Af A 4:>'*Ko;t' 1«fH t£i« rttA\'^T«A. 
A^pA^H^A H« &A A^P-*^" n'i-^H*T'Of«A 

A^ihi InAfc . J5|^^mVa fi'i-iCM'T'fBA^ 

J^^hVa^M ©VAACIATA:, CT'»A*» AZ^- 
^HJ)»4fn*rA TA • 3^* H^TtBA AA* 

np« THHC CO-Af «At M€ aI^HA MOAnT/ffw - 

^ATri^SAt n'a<H'T"<fiA n^g Tirfne Ag <t oi~> 580 (■ 118 
240 


tie limba Jiiselatoare! 


Carea-i ca sagetile puteariiicu- 


4 
lui ascutite si ca carbunii braduiui! 
*carei sa cheama 


Vai de mine, cat de mult pri- 


5 


Moscul, care neamu-i 


begesc In Meseh* si lacui in cor- 
din ruda lui Afet 


turile Chidarilor**! 
Gen. 10:9 


Mult lacui sufletul mieu 


6 


**Gadarean din 


cu uratorii pacii. 
semanta lui Ismail 


Eu sant omul pacii; si cand 


7 
graiesc lor, iara ei mi sa potri- 


vesc fara vina. 


Pesni 120 
Gen. 25:13 


Doao parti are cest psalom. In partea din- 


1 


Summa 


taiu sa mangaie David cu nadeajdea ce are in Dumnezau 


improtiva pizmasilor lui; in a 2 parte ceare 


agiutoriu de la Dumnezau spre pizmasii lui. 


Acest agiutoriu inchipuiaste-l cu ceaste 4 lucruri; CATHISMA 
I 


Intaiu asamana-I straj<u>itorilor, stih 4. 
2 


Cu umbra, stih 5. A3: Ca-i sta Domnul 
pururea de-a direapta. A 4: Inchipuiaste nuorului. 
Stih 

1 


Cantecul treaptelor 120 

|^^]B adic ochii miei spre munti; 
ira!^ ^^ '^"'^^ ^''"^ agiutoriul mieu? 


Ps. 120:8 


2 


plrai^ Agiutoriul mieu - de la Domnul, 
Carele au facut ceriul si pamantul. 
3 


Carele nu va lasa sa lunece picio- 
rul tau, nece va durmita pazi- 
4 


toriul tau. lata, nu va 
dunnita, neci va durmi Pazitoriul 
5 


lui Israil. Domnul pazi-te-va; 
Domnulu-i umbra ta. stand de-a 
6 


direapta ta. Zua nu te va arde 
pre tine soarele, neci luna noaptea. 
7 


Domnul pazi-te-va pre tine de 581 d ^feSJS m. SS5S^ 
n* e H R» f««^' 

Xin^ X^4jK KA'iA^ WfJisB^AI, lefAH*l¥AWW, n^ 

A-i: jfc««r# vtH-tittAk Aei^TtH tttn tAvef JLMn^vi^n^ 
netiTf^ i^i«^«c»i|M/t» T© tx ^'£T/<K ^-rfs eA*y*y fif • 
CV^^'M'i: 2 ^ TT X*" 
9- "atdfe K^: cjs^ leT^ftlAC Kif€A€ ^HA'fet^^ !5^ pf^ 

mVAt , .4:kaj€A€ A€fijeW^ CI. vi.«o- 

,i«;8. «AA«HH*«AC , Cf AAf HH.HA€ JL--- 

cn^^ AiCJ^A^ "^viaca^.5 ^aah^aV« . 
^Cf^-V^Ai?* viCnoA-inHA^^T^A^.;^ ,^ 

— *-" — ' "■ npT/iC 582 ^p 18 
241 


tot raul; pazi-va sufletul 


tau Domnul. Domnul va pazi 


7 
iesitul tau si Tntratul tau, 


de acum si pana in veac! 


Pesnf 121 


David in cest psalom Tntaiu spune ce bucurie 
Sununa 


are el dintru slujba dumnedzaiasca si din obiceaiul 


legii carea era in lerusalim, stih 1, 2. 


Dupa aceaea lauda orasul lerusalimului pen- 


tru ceaste 3 lucruri: Intaiu, ca-i frumos 


! 
si inframsatat, stih 3, 4. Pentru ca aco- 


o 
!ea easte obiceaiul legiei si slujbei dumnezaiesti. 


Pentru giudecatile ce sa facea Tntru el, stih 5. 


3 
Dupa aceastea, Tndeamna pre credinciosi sa le voias- 


ca bine vietuitorilor lerusalimului, stih 6, 7. 


El inca le pohteaste lor pace si bunatate, stih 8. 


Cantecul treapteior 121 


Stih 
HKS ucuratu-m-am cu ceia ce-m 


1 
K^H zicea mie: „Sa meargem in casa CATHISMA Domnului!" Statatoare 

fura picioarele noastre In portile 

tale, o, lerusalime! 

lerusalime, carele sa zideaste ca ora- 
sul in carele dempreuna sa inso- 
tesc oamenii. Ca acolo su- 
ira sementiile, sementiile Dom- 
nului; carea-i marturie lui Israil, 
spre lauda numelui Domnului. 

Ca acolea-s puse scaune spre giu- 
det, scaunele casei iui David. 

Cearet pace lerusalimului; si na- 
rocit fie iubitorii tai! 

Fie pace intre zidul tau si 
destulie in polatile tale! 

Pentru fratii miei si pentru sm f ^^Sc35 Hr- CJo3S nHAJt4 (AjtUHAOpi^ «BM tA^WCWWie*"** UJ 4/Th-UJ flit M I, 
li:CfT4u AfAT*. Y-C^ffA AOfl^Car *» A- 
rufcf. OICIH C^«' QV'^MA'. &« c» ^nljis mrtitfc f-*A.»i« 

T T « Ci" r. s • ^Ssdls 


^fedfe C»£h, aiM KA 40fcilW,CA^5KMH1€AO fn|e 
A^'UfA C"r»l>fTOi«lM CAAC:^ AUiAIL OKIH 
HQf*ffH C'^Aj^'^Jik ^ KI.'TIX. JL^J^hVa 

HC&A A\MA2^M \.. ^ g 

K-i 4>OAWf mW^a^i* ^-rVjA A« c>««*p^- 
trroV A« CA-ryoici^A corii^MAoji* , n-fc CHI* rr- 
nM /M-"tuVM Acefc, o». A"* f-;. --, -- ., 
~ ~ K* 584 ^ 18 

priatinii miei grai-voiu acmu pace 
de tine. Pentru casa Dornnu- 
lui, Dumnezaul nostru, cauta-voiu 
binele tau. 

Pesnl 122 

Cest psalom easte de rugaciune, ca sa roaga 
intru el lui Dumnezau oamenii lui Israil, sa-i 
izbavasca pre ei de scarbele pizmasilor. 

Pentru ca ei au nadeajde numai in Dumnezau si 
la Dans vin pentru agiutoriu, cum sa arata cu 
pilda slugilor si slujnicelor carii-s pun 
nadeajdea spre stapanii sai, stih 2. Dupa 
aceastea arata cearerea lor, stih 1,4. . 

Cantecul treaptelor 122 

atra Tine radic ochii 
miei, Cela ce Jacuiesti in ce- 
riuri. lata, ca ochii 
slugilor spre manule stapanilor 
<3> Stih 242 Summa Summa CATHISMA sai, si ca ochii slujnicelor spre 
mana stapanii sale, asea ochii 
nostri (cauta) catra Domnul 
Dumnezaul nostru, pana cand 
ne va milui. 

Miluiaste-ne, Doamne! Miluiaste-ne; 
ca foarte ne-am saturat de ocara. 

Foarte sa implu sufletul nos- 
tru de batgiocura bogatilor 
si de ocara falosilor. 

Pesnr 123 
In cest psalom David da har lui Dumnezau si 

indeamna si pre israilteani sa dea si ei har lui 

Dumnezau, pentru izbavirea lor cea minunata de 

pizmasii lor, stih din 1, pana 6. 

Dupa aceastea arata Tn ce chip tribuiaste sa mui- 

tamasca, stih 6, 7, 8. 585 '1^ ■xj5 hV* cjucjo Bd»E ^PHilM nee HOft^ K-iA Ct AVlHl/ff^ 
^f^AC nje MOM /^B^MAf/A ;^HI4MAOJI»J ^ e- «« T T r UCK 


■*i'tr — ff** Qaa; (}V7»WM^t M - CfCZ^n.^ KA nXf^^AA ^M AAU^A fi»XM^O-; 
J>MaW«^ ; aXl|VaIi C&p^A^e^ UJM MCrt 
tKILfl'iAAh. * ^I^MTOfMAfe MOJ 

c'T'pV ^M^^ffAff H ^mVa^m ncAA n^V 

n * c H ij' /JfA * 

5 


r/«i t€ <•* MfcA'iA*^^"*" _*"f * A^- 

M^A& t'iJV KA AA!^Mnr«Af C'<=-^- 
mVaVm KA^fAC hVcII^ KA'i'T''^^ 
ffjg> tg ^TlAA»aHe >Ke'^K-t « 
l(i$/VI 586 \- ^^ 18 
243 


^^^ Cantecul treaptelor 123 


Stih 
PjWKS a sa n-au vrut fi Domnul 


1 
iIehH *^" ""' ~ ^^'^^ acmu Israil - 


[^s3 Ca sa n-au vrut fi Domnul 


2 
cu noi, cand sa scula oamenii 


spre noi! Atunci vii ne 


3 
vrea mghiti pre noi, cand sa mania 


urgia lor spre noi. 


Atunci apele ne-au vrut acope- 


4 
ri pre noi, rau au vrut treace pres- 


te sufletul mieu. 


Atunci au vrut treace preste su- 


5 
tletui nostru apa neincetata. 


Blagoslovitu-i Domnul, Cela ce nu ne 


6 
deade pre noi in vanarea dintilor 


lor. Sufletul nostru 


7 

Slava Summa Stih 
1 CATHISMA scapa ca pasarea din latul vanato- 
riului; latul sa rumsa, si noi 
scapam. Agiutoriul nos- 
tru - in numele Domnului, Cela ce-au 
facut ceriul si pamantul. 

Pesnr 124 

Cest psalomu-i Tnvatatoriu si rugatoriu; ca 
Tntaiu, psalomnicul Tnvata si arata ca pre a- 
dunarea credinciosilor in toala vreamea o va iz- 
bavi Dumnezau, stih 2,3. Dupa aceaea, roaga 
pre Dumnezau sa faca bine cu credinciosii, iara 
pre necredinciosi sa-i piarza, stih 4, 5. 

Cantecul treaptelor 124 

eia ce sa nadajduiesc spre Dom- 
nul sant ca muntele Sio- 
nului, carele nu sa clateas- 
te, ce ramane in veac. 
587 + 


dfccfc «,. cfe2te ^ r AAAfIC Kijfc5<ki'H I£1H k)^ ^ti^€I^M yf- 

't'p^ AhVaaha cAAe. ftp*- nA«ic^o_ n -fe c H 1 IT 


B - r>wA Cv'/M/v*^: v^ c!3v<32> KaV cStSd^ 4 . 


A- f^e. ■»MA AfC yfv'F'SfHA ^A^H&Afi. ^OEfyfli 
OlOOH^AVl1l:y^ ^^'^^i.^ KA iCyfli If fiff_ 

CT-^Afc Hocrp^ A* K^Tf^-Wpie com amaaca 
HOACT^^ A* efCfAifrArrSHt 3r«|;iv >f>- 

T^e TlOr»aMH , A^fCf ^pH AAA^H <i>-£K>^ 

AM yKTOAfic Anf cnfc utrfHaTTSpfi ev. 

CfCAnrf . ^e-*^ "*« C-iAAIMA ICX 

AAKfZAAH fc)^e^K^prV 6<>p& C^tCpA . /Vl»f 588 ^^ 18 Cum au Tmpregiurat lerusaiimul 
muntii, asea-i Domnul impregiuriul 
oamenilor Sai, de acmu si pana in veac. 

Ca nu va lasa Domnul toiagul pa- 
catosilor spre soartea direptilor, 
ca sa nu-s linza direptii spre nedi- 
reptate manule sale. Fa bine, 
Doamne, cu bunii si cu direptii Tn- 
tru inimile sale. lara plecato- 
rii spre raulatile lor, mana-i-va Domnul 
cu facatorii de rau. Pace spre Israil! 

Pesnl 125 

3 lucruri sant in cest psalom: Intaiu, jidovii 
carii era iesit din robia Vavilonului spun cum 
le-au fost de bucurie si lara nadeajde izbavirea 
lor din Vavilon, stih 1,2,3. Dupa aceaea, sa roa- 
ga lui Dumnezau sa aduca si pre ceia carii era ramas 
Stih 
1 CATHISMA in Vavilon. A 3, lauda bunatatea lui Dumnedzau, 
ce facu cu ei, izbavindu-i din robie, stih 5,6. 

Cantecul treaptelor 125 

Cand are Tnturna Domnul robia 
Sionului, fum ca ceia ce vi- 
seaza. Atunci sa implu ros- 
tul nostru de bucurie si limba 
noastra, de veselie; atunci zisera Tn- 
tre pogani: ,J^ucruri mari facu 
Domnul cu acestea!" 

Lucru mare facu Domnul cu noi; 
pentru aceaea ne veselim. 

Intoarce, Doamne, robia noastra, cum 
ai intoarce ape spre tinuturi us- 
cate. Ceia ce samana cu 
lacrami, cu bucurie vt)r secera. 589 + 1 n •* e H i » f^a- ^ 
^ttiT "^AAoJ^tTi yt^svqtTo^fOy tciwyrifKAf 7^9 

fiTOpn". ^/ttflti'^T^Vi «OAlA> AA^'K. 1 C^€ CYm»iii: 
o» «(• sat evJU ' dsas kS': ds^ kWa^M:, AuS4>i^ nTHMfr^CAOJI. . ^ 
KACA A^ en . H^^BOf «. f^^HHA^K^^A 4. 

r . 
A- fl* CH f/ /«3- 
^1t/k, kTaV^ .c4>?t* HV"-* AifiK«««n-.H'tA* 

— -^ " *«" 590 7 18 
245 


Margand mearge-va si plangand 
poarta samanta sa; iara viind veni- 
vor cu bucurie, aducand snopii sai. 


6 
Pesnri26 
Summa 


Acest psalom easte Tnvatatoriu, ca cuprinde 2 
fealiuri de invataturi: Una, de randul si de folo- 
sul deregatoriei carea-i In tara si in fameaie, stih 1, 2. 

Alta easte despre invatatura porobocilor, stih 3, 4, 5. 


1 

2 
Cantecul treaptelor 126 

w^^ a nu va zidi Domnul casa, 
^^mf in desart vor osteni zidi- 


Stih 

1 
fflSSffl torii; sa nu va strejui Domnul o- 
rasul, in desart va strejui streju- 
itoriul. In desartu-i voao a ma- 
nica de dimeneata si a va cul- 


2 
ca tarziu, mancand paine cu oste- 
neala, cand iubitului Sau da somn. CATHISMA 
3 


lata, mosia Domnului fii<i> sant, 
si plata rodului zgaului. 


4 


Ca sagetile in mana puteaine- 
cuiui, asa-s fii<i> tinereatelor. " 


5 


Fericitu-i de cine-s Tmpie tui- 
ba sa de ei; nu sa vor rusina cand 
vor grai cu pizmasii sai in porti. 

Pesnri27 
Summa 
Cest psaiom cuprinde invatatura si In- 
demnatura spre viala crestineasca, pentru ca 
sant crestinii iubit de Dumnezau; aceasta sa arata, 
stih 1,4. Si sta in ceaste 4 lucruri: 


1 


Intaiu, candu-s cauta hrana lui cu osteneala. 


2 


stih 2. In dezmierdaciunea sfanta de vedearea 


3 


porobocilor lui, stih 1. Din vedearea fere- 


4 


caciunii besearecii. Din vedearea nepotilor, stih. 


6. 
Stih 


Cantecul treaptelor 127 


1 


Fericitu-i tot cela ce sa teame 

591 I CI I r lii«ill»IMIi1ii1ll'lYiri>ll AOiiWiiiiauiliilMiiuaiaiiaia^i^ t^gtltk 23&cS5 Hf. 2fe^ A4 AA-KHHAOfCk TAAC B<^ A\»iHKA » 

<K(^ff 1f«'r& eiff" ***** K«HC BA <|>H l^i'f. 

lA'^AS.fj^k. TA BA <^M fCA CVBi'L{;fw fO^H- 

T-OAff y^AA»T'^pftA« KA€§n TAAS Z UMtt 

<J>m T-XM KA CZ^l^ffip.^ MA«AHM»f AOfl» 

/KHdCU^pWAlk M^CCH qrAAtf • 

JlL ' /» X V <Zr^ at ffr -j ""o 

X^TTt. AUI/«^ ei CA6>^C|1« OAASAfc n« 

«"l»r»feA(l« A-^ JI^/AH^AIk* 

fiJH B€ CCJLy«i CHHf AC J ^pAHAASASM yt^- 
>rOAf C -»HACAf fiiCUfft rrAA« • ijiff BC r» I 


ajs^i" ll^H A- 6' C^s 


25:^^ K*^ 2^:55 c a . A- 

IX*. 4^jm<r«Af Ao/*^ c» A • 

>»AHHC A** ''^'****?^H*^* AA»feA:» 
3HK^ AfCAAX |«CA&. ^ 

Ji^c Ai.l^AO'e w^tiAiinnTj^^ k1^ aah- 
/KS-'arVp;*. nee A\««e . 

Onoe crtAT-CAC AAnfeA^ AOAf*. AC-Xrrc^ 

3^;iAttVA^ ^Hf€fTnrfe omvA* A«rZ- 
nr^ft.\« fT'35rvnL'rotmfAC''tg> » 

> ^,M- ■II I III— — ^M^ — ■ "^ Wi I ■ ■' -Mil I'll i^W^^^ 592 18 
246 


de Domnul, si cela ce in caile Lui 


imbla. Ca ostenea- 


2 
la manilor tale veri manca; 


fericit esti si bine-t va fi tie. 


Muiarea ta va fi ca o vita rodi- 


3 
toare In laturile casei tale; si 


fii<i> tai, ca sadirea maslinilor. 


impregiurul measei tale. 


lata, asea sa blagosloveaste omul ce 


4 
sa teame de Domnul. 


Blagoslovi-te-va Domnul din Sion; 


5 
si veri vedea binele lerusalimului in 


toate zilele vietii tale. Si veri 


6 
vedea fii<i> fiilor tai, si pace spre Israil. 


Pesnll28 


Cest psalom easte mangaitoriu, ca oamenii 
Summa Stih CATHISMA lui Israil, fiind in scarba si in suparare de pizma- 
sii lor, sa mangaie cu nadeajde ce au Tntru Dumne- 
zau, ca-i va izbavi pre ei: si-s intaresc nadeajdea 
lor cu aceasta, ca Dumnezau-i derept; cum au iz- 
bavit dintai oamenii Sai, asea va izbavi si 
de icea incolea si va plati pizmasilor lor du- 
pa faptele lor, stih 4. 

Cantecul treaptelor 128 

De multe ori sa luptara cu 
mine, din tinereatele meale - 
zica acmu Israil -, 

M e multe ori sa luptara cu mi- 
m\ ne, din tinereatile meale; ce nu ma 
si invangura pre mine! 
Spre spatele meale arara arato- 
rii, si trasara brazda lunga. 

Domnulu-i dirept si taie lega- 
turile pacatosilor. 593 €$!^^S H'. «j&SS 0'V*:ir- I g rrA(>/4i HMJU jf.w\\e cef<ffe»T'orf«A& 

&CHI<^ J[_^Hi<AliVi cnff fiOrt:,. CASH AA^ e • n -fe c H f , f 'c^ ^-tfn« Z-rtM. mint uTAtA^ '■^ t»"i^t ^^f XiicVat* » » I 


K*** M c c3fe2t5 K^: 
r*" 3 • S> I r A4»t )iA AA U^Z <J)lie %^ftKH A « «r AA «, 

CCKOTH'TOApe TaJic^aViiI f^fTllftHIH 
AA*HAf* G'»ft« tfOfCeTTM cnr^-iK'Z.I'i^ 

UHAC HOAfTfe ^jSCtff^9 A*^"* IHHi B4 

Uin ^KXEHTf AC AXH A\A Hi^.'X/^&^'f^ 

fin AHAA'ZLM'^'qA- j^i|i'fc'nT^ 1"^*^ fCH 594 I 18 
247 


Rusina-sa-vor si sa vor intuma Tndarapt 


5 
tot ceia ce urasc Sionul. 


Si vor fi ca iarba spre zid. 


6 
carea saca mainte de rumpere. 


De carea nu-s imple seceratoriul 


7 
mana sa, neci bratul sau cela ce 


strange manunche. 


Si nu vor zice trecatorii: ,31agoslo- 


8 
venia Domnului - spre voi; blagoslovimu- 


va in numele Domnului!" Slava. 


Pesnr 129 


In cest psalom sant 3 lucruri: 
Summa 


Intaiu, psalomnicul sa roaga lui Dumnezau pen- 


1 
tru iertaciunea pacatelor, stih 1, 2, 3, 4. 


Dupa aceaea, spune nadeajdea sa ce are de asculta- 


2 
rea rugaciunii lui, stih, 5,6. 


Indeamna pre credinciosi sa-s puie sie nadeajdea spre 


3 
Dumnezau, stih 6, 7, 8. CATHISMA 
Stih 


_,„_ Cantecul treaptelor 129 
1 


ra^P intru adancu strigu catra 
R^ctJI Tine, Doamne! Doamne, asculta 
2 


'i^BM glasul mieu! Fie urechile Tale 
socotitoare glasului rugaciunii 
3 


meale. Sa veri socoti strambata- 

tile noastre, Doamne, Doamne, cine va 

sta? Ca la Tine easte iertarea, ca sa 
4 


Te cinstesti. Asteptat-am pre Dom- 
nul; si au asteptat sufletul mieu 
si in cuvintele Lui m-am nadajduit. 
5 


Sufletul mieu asteapta pre Dom- 
nul mai vartos decat strejuito- 
6 


rii dimaneata. Asteapta Israil 
pre Domnul; ca la Domnulu-i mila 
si multa izbavire-i la Dansul. 595 dfeSfS HI. T'O- 

'c:^»' 4. 

4 • Cv^/M4: K^A"-- r I C?5c!f3 kJ? c3S^5 qvZm*:. ^f AK2iA\k' USti rr&H^ > 1wg ^fCib « CAA . 

cTaifiCA <A^^c^ n|«w«MAtt:^4 :, IBM A«/»r"*'«"»f''* *!■» 

HI/^-TA^ If iff ^y^ Jk.^H^%}i K% A4 aAnAHHH AI^A e. "X MiH A*^ TOATak CSn-XfAp/Sw ASH. 
<»XAAUi«At fCA««l A?^^A« sr AX f^B^I* 

rV,H tnp g Atf*feriV^^^A& nXo^^AWH ^w»j ^ 596 18 
248 


Si El va izbavi Israilul de toa- 


te strambatatile lui. 


PesnruO 


David in cest psalom spune smerenia si plecarea i- 


1 


Summa 


nimii lui, stih 1, 2. Indeamna pre oamenii lui 


2 
Dumnezau sa-s puie nadeajdea Tntru agiutoriul lui Dumnezau, stih 3. 


Cantecul treaptelor 130 


Stih 
W^^ oamne, nu-i inaltata inima 


1 
l^Mj mea, nici-s inaltat ochii 


liSai miei, neci am imblat in lucruri mari, 


neci minunate, asupra de mine. 


Sa nu m-am smerit si sa nu m-am 


2 
milcuit, ca intarcatul la mai- 


ca-sa (aceastea-m faca mie Dumne- 


zau), sa nu-i ca intarcatul ini- 


ma mea intru mine. CATHISMA 
3 


Nadajduiaste Israil spre Domnul, 
de acum si pana in veac! Slava. 

PesniUl 


Summa 


1 


In cest psalom David sa roaga lui Dumnezau 
sa agiute lui Solomon la zidirea besearecii in carea 
puse chivotul, ce sa zice „lada pacii", si sa 
blagoslovasca slujba preotilor si deregatoria ta- 
2 


raei, stih 1, pana 11. Dupa aceaea, spune 

nadeajdea ce are intru Dumnezau, ca le va plini aceale 

lucruri; ceare, cum i-au si fagaduit, stih 10, pana Tn cap. 
Stih 


Cantecul treaptelor 131 
1 


^0^ du-T aminte, Doamne, de David 
^^ffl si de toata supararea lui. 
2 


E.^MJ Ca sa giura Domnului si 
sa fagadui Dumnezaului lui lacov 
3 


(zicand): „Sa voiu intra In 
salasul casei meale, au sa voiu 
sui spre asternutul patului mieu. 597 4 \ 


C ^^.^ H'&H:!;. H^fiOf« ^<J>AA AO ^-vTh^aVh^ 
UiM C1.AAUU Jt^"<^^^^M ASM 1 AKCO- 

44»AA*rsAjiAA ^K*%niH ;^,iiMcf«xeHAo. 

HfAOAA nACfPA K^TfJg^ fA^HJViA flH*l^-| 
AffAO^M^ A^ii m Qk6 AAX^ J^AAn€ 5*. 


4>^ «•**« 


->» .J. ^ 
1-^. 11- 

MB . f. -I cssas Kr= asas At SI n A' e« AA^, ftllff AA-ifi-l-^f^/SW AAA -|A«1-* •«£« 

^B-ti^i. n|e€»* :»^ ^k:*- "^ 4>«*^ ^<5f^ 
O'c^"^^*^^ ***" /WA^BOHnr Miff *£aa . 

yfCa^'lCfc , AH1w#i &0» A'Mci6^ K»» AAA\t 
fiOH»T'l..n^ eA*. . ^^ ^^AVIA ASH 

CABHH A^<>1*^ WfiOH K ABH;«/tiiH «>^f J^AA4- 
tflH A^H *^»T-^>AMBCM A* nj^MH*:, np€- 

wt^iH a1^ ;fif^aucIsoi< Jennie -> t owj 

c4>H [ 598 18 
249 


Sa voiu da sonm ochilor miei sau 


4 
spranceanelor meale durmitare (si 


geanelor meale rapaos, sava sa pieiu!). 


pana nu voiu afla loc Domnului 


5 
si salas Dumnezeului lui lacov!" 


lata, auzJm ca-i in Efrath*: 


6 


*Efratulu-i tinut 


aflatu-1-am in Campii Dumbravilor. 


Intra-vom In salasele Lui si 


7 
ne vom pleca catra razima-picioa- 


relor Lui. Scoala, Doamne, 


8 
sa vii in rapaosul Tau, Tu si 


chivotui sfimiei Tale. 


Preotii Tai sa sa imbrace in derepta- 


9 
te si sfintii Tai sa sa bucure. 
-■ 


Pentru David, sluga Ta, sa nu Tn- 


10 


1 Regi 12:12; 


torci fata de catra unsul Tau! 
2 Regi 19:34 CATHISMA 


2 Sam. 7:12; I Regi 8:25; 


11 


Giura-Sa Domnul lui David ade- 
2 Cron. 6:16; Luca 
var, si nu Sa lepada de el. 
<1>:69 
(zicand): „Din rodul ventrelui 
tau voiu pune in scaunul tau. 


12 


Sa vor pazi fii<i> tai legatura 
Mea si marturia Mea ceasta ce-i 
in vat pre ei, Tnca si fii<i> lor 
pana in veac vor sedea in scaunul 


13 


tau." Ca au ales Domnul 
Sionul si 1-au voit Sie salas: 


14 


,Acesta-i rapaosul Mieu pana 
in veac; aicea voiu lacui, ca 1-am 


15 


voit pre el. Hrana lui 
blagoslovindo-o o voiu blagoslovi, si 


suruma- 


nil lui satura-i-voiu de paine, pre- 
otii lui Tmbraca-i-voiu in spasenie, si 

599 ^^itSts Mi • 23fecS5 / AtcoA^ act* r^n'A A«AA«Hak ojf «»aKm 

A\IC^. n^^^^A^i^" ASH /^e|'£K4^ 

ao« yC^'dtunnfz Mfx^ tnft gA^ a* >^- C«' «( 3' A. 

r' 
S c^^ <1 . if"4> « 


/ ' QlAl dddis K?"- <5sdfe y ■- f \ ffOfC AAA^I^rfffffflJIC &^AA£*T'CAOfL A5»t Z 

IIIh ka fOAU/A ^f aacohVaVh If n«- 
roA<> j; cnp f .^"sr^^^ff AC O'^c^^^'^^" '^'^ 

AfCOAO AS nOf SH*ff«ir& ^ A%h¥a CAfi«. 

hVV ojh sfMi^x^ n'£tix. j^tk'kKt, . 

H-ofTjt, AOM /win atfTeiA i^Ail^X aJ^h JL/CT-^iJi »- 
'-T 600 18 
250 


sfintii lui cu bucurie sa vor bucura. 


Acolea va creaste comul lui David, 


16 
acolea voiu gata lumina unsului 


Mieu. Pizmasii lui imbraca-i- 


17 
voiu in rusine; iara spre el va in- 


fluri sterna lui." 


Pesnl 132 
Summa 


Indeamna David in cest psalom pre toti carii 


sa tin de sotia besearecii lui Dumnezau, si mai 


vartos pre ceia ce au deregatorie, in craire, au in 


preotie, sa aiba Tntre sine pace si dragoste; aceas- 


ta o arata cu 2 lucruri: Intaiu, ca pacea-i cu 


1 
dezmierdaciune. Ca-i de folos, stih 1. Aceastea 


2 
sa inchipuiesc cu 2 lucruri: Intai, sa inchipuiaste 


1 
unsorii scumpe, au mirului, cu carele sa un- 


gea craii si popii, stih 2. 


Roao-i ce rooreaza muntii, stih 3. 


2 
Cantecul treaptelor 132 


lata catu-i bine si catu-i dez- 


1 

CATHISMA 


mierdat a lacui fratii in pace 


dempreuna! Ca unsoarea scum- 
2 


pa spre cap, pogorand spre barba, 
barba lui Aaron, carea pogoara 
spre marginile vesmentelor lui. 
Si ca roaoa Ermonului, ce po- 
3 


goara spre magurile Sionului; ca 
acolo au poruncit Domnul blagoslove- 
nie si viata pana In veac. 

Pesnl 133 


Summa 
In cest psalom indeamna David pre preuti si 
pre diaconi sa se poarte cu cuviinta in derega- 
loria lor; mai vartos in lauda lui Dumnezau si 
in rugaciuni pentru credinciosi. 
Stih 


Cantecul treaptelor 133 
1 


Pll^ ata, acmu blagoslovit pre Domnul, 
BI^ toate slugile Domnului, 601 Mk'itfLdlkt &OA€*rf€ KlfTf^ C4>"4" *"" t3fc«36S •>(,• CSSu9 KA: 91- AAAHA^l A^ fAA CmA- ^^r jft *f» Oaa: 
«. iQWiWMii: «.r. 6t', »■ 
c . ri. |0? 

Mi" dfe^ K^^^ 2fe^ 


1 

. 11- -— .., I tf iil j ■■! iM.^—m 

Ickfi^Hli^H A****^^*- i^SVil^H H^AAS. 
A 5^ a5^H fC»i C3hVm * 
< S • LU JHAfH AA^Ui'te A^HIU. K^ € CP'^ 

Jill AA£fV aaCh^a: hi a^"^^ hot^Wh 
Bf^A^^"^-* «|^'^'«« yiCicj>« ai« rip« n-x^ 

AA^rrr y^AA^fn UM yt^TQA<T'f^A^f^&flA. 
Kij5IA€^IC«A<rC H^iVf'fH A" AAAi^Mf- 
A« n^AA'^^A^H;, KAfHAf ^AH£ <^5A^ 602 it 18 
251 


carii stat in casa Domnului, in tar- 


natele casei Dumnezaului nostru. 


tn toate noptile! Radical 


2 
manule voastre catra sfintie si 


blagosloviti pre Domnul! 


Blagosloveasca-te Domnul din Sion, 


3 
Carele au tacut ceriul si pamanlul! 
Slava 


^:g?SS^^jt"^5^S^^I^^^^ 


'm'^, '■^^A'^^^-^ $ ^m\^^^^^^- 


1 


Summa 


Cathisma 19. Alliluia 134 


Cest psalom Tnca easte indemnatoriu, ca indeam- 


na psalomnicul in partea dintaiu pre preuti 


si pre oamenii lui Lsrail spre laudele lui Dumnezau, 


2 
stih 1, 2, 3. <A 2> parte spune lucrurile pen- 


tru care sa cade a lauda pre Dumnezau, stih 4, pana 19. 


<3> 
A 3 parte sfarsaste indemnatura, stih 19, 21, 22. 
"■ Ps. 114:3 ler. 10:13 Stih 
1 

9 CATHISMA AllHuia 134 

audat numele Domnului, 
laudat, slugile Domnului, 
carii stat in casa Domnului, in tamatele casei Dumnezaului nos- 
tru! Laudati pre Domnul, 
ca bunu-i Domnul; cantati nume- 
lui Lui, ca bunu-i. 

Ca au ales Domnul pre lacov Sie, 
si lsrail i-I mosie Luis. Ca eu stiu 
ca mare-i Domnul; si Domnul nostru-i 
spre tot dumnezeii. Toate cate 
vru Domnul feace In ceriu si pre pa- 
mant, in mari si Tn toate adancurile: 

Carile scoate nuorii din margini- 
le pamantului, Carile face ful- 603 4 V SfScSS ^T' •" zX^/^SS JLM^fiHT'«/*(#MAf CAAf* K*?**^^ lWVi#_ 

«A^HA£ a1<I*. *^eAA f^ CiVJ^ AM- 

Ulff A^H^^f n«iA\Hi»rVA AAOMff ^ AOf3» 

AAOmi'c A^M IhAI. WAA^fHHAOfb €>%». 

A a5vVi€ H^AA€A« f-a^l^M yfriS'tK:,A'^"^ 

« I AH A" H'tA\ n'&Hix^ ^i^Ht: 4r sr VI nOA\AHA AA. K»^ &A i^f^^gfCA A'ii^M^^ WAACMm C&tt^l A' OIH -* 
: K| . 


ve 
-". 


KA - 


f«VJ 


•■- 


«<« jri. 


«*- 
""«. 


••». 


C-* 


HKV. 


■*r 
C-, 


r . 


7 » 


,^ 


/rx 


B.t ■ 


">* 


_» 


*. 


s- dfetSfe kX": 5?fe2S ,e"- I'V.'trLie* ' -^ "^ ■'?*' 'TT^ ' ^ »* — 

> AiAti' 

n ' 


G^^<' «< Mf 1' K. K<« A^^^Va AA'£Hff AO CJMAiM«ffHAO I 5P:f^ A UiH H& rplCCK 9 OICH AS ClIH 

ris fi-ZA • QifatKH as ujh h¥ as a 

HH1H i«^*rf dntcs<bAA0< y^onraA AO - 
<pi€ rc4 ^M *ac/«i *i<H 4>A cuti to ica 

A€A ASH ]hA CAS/9^UfCn^ A^^^^^^^ 

A€A ASH H^f%M> SA^yVkCflf Off AA'^HSA- 

K^rA aJ^ il^Kff CASHU np€ ^A^ti^At.^ 

^*A H€ Bit nT'ETAACCf A« A^'^^^A CAfiM^ 

np* A^H^A* ^AfiHT^H ^J^n^A A* 

1l«c«r f-i** >MT« i»;A"«-fc^<>f**»*^^^'*'^'** "f *•■• 604 -h 19 gerele cu ploaie si scoate vantul 
din vistiarile Sale. Carile omo- 
ri intaiu-nascutii Eghipetului, 
din om pana in dobitoc. Trimease 
seamne si minuni in mijioc de tine, 
Eghipte, spre Farat)n si spre toate 
slugile lui. Cela ce batu limbi 
multe si omorT crai ari: 

Sion, craiul amoreilor, si pre 
log, craiul Vasaanului, si toata 
Tmparatia hananeilor. 

Si deade pamantul mosia lor, 
mosie lui Israil, oamenilor Sai. 

Doamne, numele Tau-i Tn veac; Doamne, 
pomana Ta-i din neam pana Tn neam. 

Ca va giudeca Doninul oamenii Sai 10 
11 

12 
13 
14 252 Ex. 12:29 los. 12:<7> 

Num. 22:1 si 23:3; 
los. 12:6 Ps. 114:4,5,6,7,8, 
9,10; ler. 10:3 Summa 15 

16 
17 

18 

19 

20 

21 CATHISMA si de slugile Sale-i va fi mila. 

Idolii limbilor - argint si aur, 
lucrul manilor oamenilor. 

Gura au, si nu graiesc; ochi au, si 
nu vad. Urechi au, si nu aud; 
nici easte rasuflare Tn rostul lor. 

Fie ca ei ceia ce-i fac si tot ceia 
ce sa nadajduiesc Tntru ei. 

Casa lui Israil, blagosloveaste pre Domnul! 
Casa lui Aaron, blagosloveaste pre Domnul! 

Casa lui Levie, blagoslovit pre Domnul; 
ceia ce va teamet de Domnul, blagoslovit 
pre Domnul! Blagosiovitu-i Domnul den 
Sion, Cela ce viaza Tn lerusalim! 

Alliluia 135 

Cest psalom easte Tndemnatoriu, ca Tndeamna psalom- 605 -f S^^fe Xf ' 2^<!lS HHKii^nfi fJT^T'TftM tiAAdfi,} ftp* A'^*** <* n^"ff'^js d 
Aa A HA }Si Sj^ fAe- ^•xWAiq ^^''^S'l^A A^<^Mc^e 

HAO :, fC»Z. yt^fi»fc:fC»HI AAHA^ ASH • 

•XaJLAlf A.AAH«A AOHIAOrfr*X. 4v.&*_ 
rCSH AHftAA A5H - ^^AA 15 4>*** ^V^"- 

A^H. '#^AA "i€ A»Sf€-^iep«^HAf IC^i^' s 
r. 

A- A' c«f • 


r. 

»■* 
A- ^ C-' 


,- 


^' 


n*^. 


-\r 


F . i. cSkiT K^s tfe"!?^ 
\ m 'K^ ,' ^ n tl « > *' y »'; »/ 

\v1vt»€AtU8C:» K""?; .-tvli'tf^eifli AMiAA A &n - 

r" ^«AA ^s vfv"frftce.*4^A\»Si*T'5SA rnf« ajntsf 

fi'feK^ AftHAA Alifl. OcApCA* C»* 

^OH^KCfC^ CrTp3ffC KT'gt 4>^&>£-l«5H AAf. 
A A A^U. |\VhA «J CT^HfeAfAC C"* ^O-. 

AA aVw- ^a* **€ 'is:*i*r5^ (grirncnrVA. 
>*3t«£crcViJiiH Ao 4)^i?f*f^i* : f€^ >iC&'^kVh 

AVMAA ASH ., ^AA 1C fKOA€€ jHAfH 

Jk,n AfWiiAOKS A AO: Kv^ /fw&'EK&M AAHAA 
A5M« I^^AArfcHX. TApC (flM ^^COAlj 

"rMCX: K-«i /fvB»fel€KM AMA4U ^£AA t€ iTr 
■ff ittH 606 19 nicu! pre israilteani sa laude pre Dumnezaul pentru bu- 
natatea si marirea Lui, carea o arata dintru multe 
fapte a Sfintiei Lui. Si intaiu, marirea lui Dumne- 
zau arata-o din ceaste 4 lucruri: Intaiu, ca pre Dum- 
nezau-L numesc Domn, stih 1. Cheama-L Doninui dumne- 
zeilor, stih 2. Domnul domnilor, stih 3. 

Dumnedzaul ceriului, stih 26. Bunatatea lui 
Dumnedzau catra israilteani arata-o din multe fapte 
ale Lui, carele le numara pre rand, stih 5, pana 10 i pro(c). 

Alliluia 135 

spoveditiva Domnului, ca 
bunu-i; ca In veacu-i mila Lui. 
Laudat Dumnedzaul dumneze- 
ilor; ca in veacu-i mila Lui. 

Laudat Domnul domnilor; ca in vea- 
cu-i mila Lui. Cela ce face mi- 
nune mare singur; ca in veacu-i mila 
Lui. Cela ce facu ceriurile cu 
Stih 
1 

2 

3 
4 253 Ps. 105:1;106: 
117:1 CATHISMA 


inteleptie; ca in veacu-i mila Lui. 


Gen. 1:1; Ps. 23:2 


6 


Cela ce Tntinse pamantul spre ape; 


Gen. 1:14,15,19 


7 


ca in veacu-i mila Lui. Cela ce 
facu luminari mari singur; ca Tn 
8 


veacu-i mila Lui: Soarele, sa 
domneasca spre zi; ca in veacu-i mi- 
9 


la Lui. Luna si stealele, sa dom- 
neasca spre noapte; ca In veacu-i mi- 


Ex. 12:29 


10 


la Lui. Cela ce batu Eghipelul 
In nascutii lor dintaiu; ca In veacu-i 


Ex. 12:31,33 


11 


mila Lui. Cela ce scoase israilii 
din mijlocul lor; ca In veacu-i mila 
12 


Lui. Cu mana tare si cu brat 


Ex. 14; 13:21,22 


13 


tinsu; ca In veacu-i mila <Lui>. Cela ce 
Imparti Marea Rosie Intru o Impar- 
tire; ca In veacu-i mila Lui. 607 ff cXrOG A,'- c353[S d^rSA ASM >fkA^Af/«i ^OtJJIC: K"* y*vGTB:^ 
iCj^'rl AAHAA ASm e ^£AA t« aO^B'&'Jff 

fC^ft AAHAA A^H • ^AftCAC ci£*T^)^ 

ykn-zpALf A%AOH ; rc£. ^&*ekXh a/^h as, 
i^K^iixz, rc"i y|Ce»^KVM a\maa aVm « 

C«» >^a'EK-&M Af\HAA ASH. C"A» — — 


^ ■ 


*', 


9' 
3» 
HI 


«" : •"a . A* K . KA ^iJ Uioxl. ICS KP ««A KG KS 


Qfi«i»t<. &-MKh'^AMMA A^ . ^ ^^"i,* ""f ^^ 

aamaaaI^h- fl«"<>S^^/*'^'!^^^i*4:; AT^fT* '<f-iAOA*4 fTwnrtt K!!T A»ftV^M'f'H '^'f'*"^'* '"^ 

nAiiyif-*^ Aoffc^e OA^V-^ Jfix^ytA. ^.lavAcirt AirtT , ne 
f oAr* 'fife 4,A^H<ij^ ici i-i ff4«r* n»i nMA^AOirH a^ 608 J- 19 Si trecu pre Israil pre mijlocul 
ei; ca in veacu-i mila Lui. 

Si Tneca pre Faraun si tot si- 
reagul lui in Marea Rosie; ca Tn vea- 
cu-i mila Lui. Cela ce povati 
oamenii Sai Tn pustie; ca Tn vea- 
cu-i mila Lui. Carele balu 
imparat mari; ca in veacu-i mila Lui. 

Si omorT imparat putearnici; 
ca in veacu-i mila Lui: 

Pre Sion, imparatul amoreilor; 
ca in veacu-i mila Lui. 

Si pre log, imparatul Vasaa- 
nului; ca in veacu-i mila Lui. 

Si deade pamantul lor mosie; 
ca in veacu-i mila Lui. 14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 254 Ex. 14:24 Ex. 15:22 Num. 31:21,24,25,34,35 
Ps. 134:10,11 Summa 22 
23 24 
25 
26 CATHISMA Mosie lui Lsrail, slugii Sale; ca 
in veacu-i mila Lui. Ca intru 
smerenia noastra pomenitu-S-au de 
noi (Domnul); ca in veacu-i mi- 
la Lui. Si ne-au izbavit pre 
noi de pizmasii nostri; ca in 
veacu-i mila Lui. Cela ce da 
hrana a tot trupul; ca in veacu-i 
mila lui. Ispovediti-va Dum- 
nezeului ceriului; ca in veacu-i mila Lui! 

Psaiomul lui David pentru leremia, 136 

In cest psalom popii si levitii intaiu spun 
plangerea lor, ce plangea in robia Vavilonului, pen- 
tru rasipirea besearecii lui Dumnezau, stih 1 , pana 7. 

Roaga pre Dumnezau ca sa bata pre pizmasii lor, 
pre idumei si pre vaviloneani, carii supara pre 
ei, stih 7, pana in cap. 609 £9b^ Xr . fifetSS tfc- a K'*A*» 'HO'TI/Bi ACAA tJOW If/A If Hf- 

K SA^ aOAAfc fC^»rA K1L^£K%Ah, ,AOAA^ 
O*^-^^ BOW di^MO'A A^ TliMt HM J €P- j 6- 

AI^.NACA A?/*i g^,< rp^A%A4:^AI. A\i'fV cZhS^! C"©' X;iF ^* I L-i. fifetSS Ka: ^6^2©^ 


Q,Vav««! AftSlk SOH nOA\«Mff /Jf rrtlHC a -^l fconcfiHijffi ni^js^ 4^<rf.AACAi'/^ a5m . 

<|>f pH*ttWl^ "l€AA *lt &A ^Vjc^ fClfi 
HP" A A O y^ £» f*3- / ^ ^ ^ 610 19 
255 


PsolomiDv(d)vri36 


Stih 
Langa apele Vavilonului, aco- 


1 
lea sedeam si plangeam, cand 


ne aduceam aminte de Sion. 


Spre salci spanzuram alautele 


2 
noastre, in mijlocul lui. 


Cand pohtiia de la noi ceia ce ne 


3 
dusease pre noi prinsi, sa zicem 


cuvinte de cantec, zicand: „Cantat 


noao de cantecele Sionului!" 


Cum vom canta cantecul Dom- 


4 
nului in pamantul strein? 


Sa ma voiu uita de tine, o, lerusa- 


5 
lime, uite-sa direapta mea (de-a 


sunarea Tn strune)! Lipasca-sa 


6 
limba mea de grumazul mieu, sa nu CATHISMA 


ma voiu pomeni de tine, sa nu va 


fi Tncepenia veseliei meale lerusali- 
7 


mul! Adu-T aminte, Doamne, 
de fii<i> Idomului, de zua lerusali- 
mului, carii zicea: „Descoperiti, des- 
coperiti, pana in temelia lui!" 
8 


Fata Vavilonului, ce te veri pus- 
tia, fericitu-i cine va plati tie 
rautatea ta ce ne-ai adus noao! 


Isa. 13:16 


9 


Fericitu-i cela ce va apuca si 
va zdrobi porobocii tai de piatra! 

Psalom 137 


Summa 
In cest psalom David da bar lui Dumnezau 
pentru ca 1-au izbavit pre el din multe periri 
si 1-au radicat pre el spre imparatia lui Israil; 
si dempreuna pomeneaste nadeajdea ce are in Dumnezau 


si de bunatatile ce-au facut cu el. 611 1- 


!cfi«- •T'X^ fiittff AAA AA/«i : CUM >|v»f4HH*r'.i4i 

^oCrMff^'iMAOffe fc"*rt»rAfiO» cilV^ O^** 

aWm'tW^iW- ^ PA€K-%^AAak IC»£«Try». 

AA€AC T»i^:» Of MTf^ AAHAA fTA IIJH 
A:^C&'iL^« A£. TfiS^: K1 AA»l.f>K^ CITf « ^T O- 

/• »■»» ^ *.f V n r%^T *^f y r* "V. • 

, /l^n^Mnr » AAAH itoir^JS hhwaaa aaa ics 

ji ^H< TO ^ntOAlIIH n'iAA'»T^AV«: 1 

-A 


QV^IAMX: Sl5255 K-»! €fcS95 <s . A\JUeH tlAAf^A JI^AAMdAaHr ^ ^^ 

C^B^^W ^^^^ "f ^ AAHAOfcJi'A CK'*C*t' 

AVACurfAOfC ^iVH Tii^€B(fi aa^ha o-a 

^ ^ A M, * ^ r»v ^ , , , TK B 612 19 
256 


Psalomul lui David 137 


Stih 


Ispovedescu-ma Tie, Doamne, cu toa- 


1 


ta inima mea; si inaintea 
dumnezailor* canta-voiu Tie (ca 
*inteleg<u>-sa craii 


si 


auzit-ai toate cuvintele rostu- 
imparatii 
lui mieu). Plecu-ma catra 


2 


beseareca sfanta a Ta si laud nu- 
mele Tau, pentru mila Ta si 
adevarul Tau; ca maris spre toa- 
te numele Tau si cuvantul Tau. 
In zua ce Te-am cliemat auzitu-m-ai; 


3 


Tntaritu-m-ai intru inima mea cu 
tarie. Ispovedi-sa-vor Tie, 


4 


Doamne, tot Tmparatii pamantului; 
ca auzira toate graiurile rostului 
Tau. Si vor canta despre 


5 CATHISMA 


caile Domnului, (zicand) ca 


mare-i slava Domnului. 


Ps. 33:19,21; 66:2 


6 


Ca inaltu-i Domnul; si Tnca 
cauta spre cei smerit si pre cei 
falos de departe-i veade. 
7 


Sa voiu Imbla pre mijlocul scarbei, 
Tnvia-ma-vei; improliva maniei piz- 
masilor miei tinde-vei mana Ta 
si spasi-ma-va direapta Ta. 
8 


Domnul ispravi-va pentru mine 
lucrul Sau: Doamne, mila Ta - in veac; 
lucrul manulor Tale nu-1 vei parasi. 

Psalom 138 


Summa 
David In cest psalom aduce pre Dumnezau sie 
marturie pentru nevina lui improtiva pizmasi- 
lor sai. Dereptatea marturiei lui arata-o Tntr-a- 
ceastea, ca Dumnezau le stie toate si easle pretu- 613 -h 1 <Ss^x3& 

HOCfC^^T^^WlAM riff ^AHHC. j 

K'^fAf)^ AVA fUlff fC&AgCAjp>9fe A% A ^- r« 

A%'E:AC UfffHAC . ^PC». He<|^liiA% A- 

fcXS'&tf'rfc y^wAHCA AAA tZfT^ TK J^"|. 

C|ii'HAjEjro4'r# . ^ *f '^as a«<^*''« . «• 

AH nSCIi nf« A%fiHC Afti^HA ^TA . ^ 

fC'st'rfc 9€^Mih. WAUib. nVn-^ icVnf^i a^* An**-*! 

X — &^ «■ \ 
tx^ Ki.- assfe ^.MO'.^T- n . -^— ^i 

i^cHXr^... 4>'fe'4V^/l •^At^^** ^tv"' 

C^AI^A^ r(.«nftA#30fitA0f*. aiH 

p^fc^^Ai. Afi-aSA X#r«^€f f*^ ^-rWWfef^l^ 


614 ^ 19 
257 


tindirilea, stih 2, 3, 4, 5, 6 i pnx-aii 


Psalomul lui David 138 


Stih 
^K^ oamne, ispititu-m-ai si cu- 


1 
i^Hjl noscutu-m-ai pre mine. 


2 
scularea mea; Tu intelegi cugetui 
mieu mai de demultu*. 
*de ce 1-am cugetat 


Cararea mea si culcarea mea im- 


3 
pregiuratu-o-ai, si toate caile 


m.eale stii-le. Inca nefiind 


4 
cuvant in limba mea, iata, Tu, Doamne, 


stii-le toate, ceale denainte 


5 
si dindai-apt; Tu m-ai zidit si 


ai pus pre mine mana Ta. 


Mai minunata-i stiinta Ta de- 


6 
cat cum o as putea cuprinde. Amos 9:2 8 
9 
10 
li 

12 CATHISMA Si mai inaltata-i de cum o as 
putea atinge. Unde ma voiu 
duce denaintea Duhului Tau? Si 
denaintea featei Tale unde voiu fugi? 

Sa voiu sui in ceriu, Tu acolo esti; 
sa voiu pogor? in iad, acolo esti. 

Sa as lua arepile zorilor si 
as lacui in marginea mariei, 

acolo inca mana Ta m-are duce 
pre mine, si dereapta Ta m-are tinea. 

Sa voiu si zice: „Doara intunea- 
recul ma va acoperi!'", Tntunearecul 
inca lumineaza pregiur mine. 

Ca intunearecul inca nu poate 
ascunde ceva de Tine, si noaptea 
ca si zua lumineaza; Tntuneare- 615 + \ <35«35 X«» cSSSSS Alf-fH4ti Ka 


cirtTTt /^<^|fffC^flfA*Fe3> AA««^HA*r«fe 
l^fVoHAC "TAXf^ WUH t^AiA^T'dx AAI« 
?lllHAf <KOAe^f . fl4& dV^ A«C5Hf 

TOXinSAfc AAICV A* *«"««< KIMA 4*s»* 

3»iAH'r >jv^(>» AfK^wcs-;,. K3s A\^Af«e 

JCA >lCA«^€«VriTVAfc n"iA^"*H"rVA^M m^ 

^^Klt% T-iM £i"X>^^p-«. *rp5^ni/Afe AM'(^ 
tlic^ MtfPfT'wnrfc 3.^ HIM yf^KrifT^A *r a 

wVatc 3iiAc CA^ '^nii,Anrh. uiw jfJK^ 

l«*fC OVHS/tlk A^''^P«>'^^^ 4>IMA^ c^ **• n A« €« ei ^ w « A© ■V* S*" - SSSeSS K*: CS52SS sv Ml K« AfAI^H KlS^fHTfA* nrAA« J^^Mf* <|>OAT 
«A>^>lCAAl^AqH1'i.ilAmeMd/#^ AOf*.. 

CSAC BC« H^A%*JtpA AAAM AAKATe^ A« 

n*^ AL|H&;f^ Ae AAttrif - ^ ^ ^^ 

KAfi" SMC'*?*. .t^nj»c«rHBA yA f-aX^ 

UIH aWa^X. riHAAAtOIM f -iM HVA^«A^I•* 

.fAtM^^f «» • 2^ Mf^i^'i^Ki^ rife 

-|«A ^e OVf-^CKi. n^« TMWf JL,AAHC OiH 616 19 
258 


culu-i ca lumina, si lumina-i ca 


intunearecul. Ca Tu biruiesti 


13 
rarunchii miei si Tu m-ai acope- 


rit pre mine, din zgaul maicei meale. 


Laud pre Tine, ca lucrurile Tale 


14 
sant Tnfricosate; minunate-s 


lucrurile Tale si sufletul mieu 


stii-le foarte. N-au tost ascuns 


15 
trupul mieu de Tine, cand fuiu 


zidit Tntru ascunsu cu mandrie. 


ca in dedesuptul pamantului*. 
*pamantul sa Tnteleage 


Ochii Tai vazura trupul mieu 


16 


zgaul, muma-sa 


inca negatit; si in cartea Ta 


toate sant scrise, sava ca inlru 


multe zile s-au zidit, si inca 


neceunul dintru eale fiind. CATHISMA 
17 


Derept aceaea mie foarte mi-s 
dragi cugetele Tale, Doamne, foarte 
s-au inmultit marirea lor. 
18 


Sa le voiu numara, mai multe-s de 
nasipul; desteptu-ma, si inca 
19 


sant cu Tine. Sa veri omori 
pacatosul, Doamne, si barbatii Tn- 
cruntatori (carora le zic): „De- 
partati-va de mine!" 
20 


Carii zisara Tmprotiva Ta rau, 
si luara pizmasii Tai numele Tau 
21 


in desert! Au nu urasc pre 
ceia ce urasc pre Tine, Doamne? Si 
pre ceia ce sa scoala pre Tine, si 
pentru ceia ce sa radica pre Tine 
22 


tanjesc? Cu uraciune in- 617 + €lSc5(3 At. tSbdbt 


. cwV.j Kr 


K^ '^T-iio ABA* fOi*r«. nff A^M^vif exH^exmAtKM^ 
«f • -e*fc A© •'•«HTopTH aXM;^ c» am» Ikr ninjkfTm 

C'K >M\nrif RV N'EA'^^A^ **€ ^#' kxba Xus^ihV* 
C»i^ /lC'r?>S HMffAA^K. ^OATr*. JSKU*«?f'». K^ QyeZ, QQ W C Vk I I £$9d& K*^ d?535S n - 1 r^ tVCpH • ^CfCSn^fc AHSA CA fCA 

H€AiA«riifil»^inF£f''&A\Xw: a* 's^'*^ "■* ^"*- 

Op'&AOCUffH Afff|StfC«£fa^ AAftI AAf C CCiti 

rCAA€ n^Cfp. AAi'f AAM- 3'»«t« A^"^- 

aV« AAAHS'^kA AAi'c^eCf ** rr^ACKVA, 
TX< A^tlC TAAcWa ^^r'XtWHIA© A^'jt Af« 

JL/SVff A-^"<<^ •ri.pi/flfc cfiMfew A^^A 
\{AetAf AKiMjnispH kahVa A\ic^ >1N3M 
A« f»»-^ccH. no A"^ AAAKcno»rA ca 

niK^rrocVA^H:, tUH icVlylfll^A A^ft H^A I 618 ^ 19 treaga urat-am pre ei; si-m fura 
mie pizmasi. Ispiteaste-ma, 
Doamne, si cunoaste inima mea; cear- 
ca-ma si cunoaste cugetele meale. 

Si vez sa easte cale intaratatoare Intru 
mine; si poarta-ma intru calea de veaci. 

Cantecul lui David dat dascalului cantarilor 139 

Cest psalom easte rugatoriu si mangaitoriu. 

Ca intaiu, David roaga pre Dumnezau sa-1 izbavasca 
pre el de gonitorii lui, stih din 2, pana 10. 
Si sa pedepseasca pre pizmasii lui, stih 10, 11. 

Sa mangaie cu nadeajdea ce are, ca va asculta 
Dumnezau rugaciunea lui, stih 12, 13, 14. 

Izbaveaste-ma, Doamne, de omul 
viclean; de barbatul nemilostiv 
pazeaste-ma. Carii cugeta 
rau intru inima, toata dzua Strang 259 23 24 Summa Stih 
1 CATHISMA osti. Ascut limba sa, ca 
searpele; veninul aspidei - supt 
buzele lor. Pazeaste-ma, Doamne, 
de manule pacatosilor, de omul 
nemilostiv, apara-ma de ceia ce gan- 
dira sa impenga picioarele meale. 

Falosii ascunsara lat mie, si 
funi intinsera mreaja, si langa 
cale pusera mie lat. Zis Domnu- 
lui: Dumnedzaul mieu esti Tu; ascul- 
ta, Doamne, glasul rugaciunilor meale. 

Doamne Dumnezeu, taria spaseniei meale, 
Carele acoperi capul mieu in zi 
de razboiu: Nu da, Doamne, pohta sa 
pacatosului si cugetul lui nu-1 
ispravi, ca sa nu sa Tnalte! 619 -f Zt - sssdfe M,t •"^"^ .; Of /♦ <5S >|^4^07U< y^rj«n« AA.'XIff c&HScaL ckoac. 
ttc;»^ n^ n'XA^'aT: CKfiAfSA ncAAA«rH 

njlV Kit &A 4>i*f C J^/IaW SA UHACKA«r;is. 
CSpiMAAH&Aaff^ytlJ »t<C<%,;i^ Att<tU{f AO. , 
iH^XL A-fp€t4IH &6 A'%A4 KaTA^CAC 'T'&rUll ri 

>p 4 A A\ I. JL,i A.S& * T**- 
^ii«r ^AAo Jiktxi f iriirve^: Kt f.Tf-stcA^tff j^t^i, 

Ti fYr^YMaA aKh, <;,«:»«« K4 ii^ji.fffK'rt Ant a 
a3^«, ftiirft* (Aero4<« ahiP4aV<^ Xry(if*r'XAi%X nf« nn At kf c^. 


\*^ lafn aX«t , G :,r . C' •'^ Ij^ IT* HHKAAA A VAHy Cl A' Caa; Cft ioifjs. 1 I abas Kii aseJs ■ ^ 
Q-(KVA AAtt lift €A ^ntJH^t ti IIA '^"•f ♦s'C^ » J^ •*^-^ 

(ttnt/^« rt/i nMAAioiVn a«m if A r©».T/t. n^* eA»<"' • 

r^Auif K»i;^f;»- A\t'K€; ack^^A^- 

C&cc «^« f^rZf Mil^ ;Wi/<V;» fCA W Af»v|l 

fOAf«f«4^HAHM'r/^TA: «*«|^A«k1. 

A^Vl A^/f ^ . H^nA«KA HtitfJViM M^ 

tnc^ AiVfl^ ^-i^* tiiH «nff AVfCf ^ ti ^ 


620 19 
260 


Capul imprejuratorilor miei acoa- 


9 
para-1 rautatea buzelor lor. 


Caza spre ei carbuni; leapede-i 


10 
in foe si in groape adanci, sa nu sa scoale. 


Barbatul limbut sa nu sa intareas- 


11 
ca pre pamant; barbatul nemilostiv 


vaneaza-1 raul, ca sa caza Tndegraba. 


Stiu ca va face Domnul giudecata 


12 
surumanului si izbanda lipsitilor. 


lara direptii vor lauda numele Tau si 


13 
direptii vor lacui inaintea featei Tale. 
Slava 


PsalomTDvdvfNO 


Cest psalom easte rugatoriu, ca Tntru el ceare David 
Summa 


5 lucruri de la Dumnezau: Intaiu, ceare sa ascul- 


1 
te rugaciunea lui, stih 1, 2. Ca sa Tndireapte limba 


2 
lui, sa nu sa sloboaza limba lui a blastama pre piz- 


masii lui, stih 3. Sa Indireapte inima lui, sa 


3 

CATHISMA 


nu sa impreune cu pacatosii, vazand narocul lor, stih 4. 
4 


Sa nu-1 lase pre el in perire, ce sa-1 apere, stih 8,9. 
5 


Sa piarza pre pizmasii lui ce-1 goniia pre el, stih 10. 
Stih 


Cantecul lui David 140 
1 


^1^ oamne, catra Tine strig, sar- 

bKhIj guiaste catra mine; ascul- 

I'iQm ta glasul mieu cand strig catra Tine. 
2 


Sa se suie rugaciunea mea ca o mi- 
rodenie inaintea Ta; si radica- 
rea manulor meale - ca jirtva de 
3 


sara. Pune, Doamne, paza rostu- 
lui mieu si pazeaste usea rostu- 
4 


lui mieu. Nu pleca inima mea 
spre lucru rau si spre lucru<ri> ce sa 
fac cu strambatate, cu oamenii ce 
fac strambatate; si sa nu mananc de 


mancarea dezmierdaciunii lor. 621 r e^cl? A« . ^c!fe CS'* ^/^T«A'',;». n^e Aiffnc ^cptiiTr^A com e- 
wif.^^« liJi ffiH , CUM *t'^^'veA\:fs. nf^ 

yWltHS lUH fiA Am ©VMCOApC fCAflVAVll 
\AfC&7 CIJH M51V ffCf5L|€ ^« R-An&^A A\ie, 

AA.AM a'if^roet ^)^r'2'f HH^^ ^y«k yf^rj^i 
KdA^f» TAe CUM A«nHK-;ik C-'^'^"*^* ^ 3- X jr i&ccjA p'^Aisrn&Jirre vva. I K ^ A ^ « S A A«T 5SA I. AA i'« V - OiH jQ^V^Ima: A\i€>eU A* AAuWjfHAf <^»ilit»TOJHA© M€- 
«|t gX^A^M OftaiMg.^ C y^a AW A\ICM . ) 

^ fi K IK %9 f^*' 

AfAf BfUJ/MlltTOA'* ASM C^*'**'? CTM,<* • 

nff CAL niHT^^jf K% nv ^a>K acka a* (Kini^f f hzm ag 

K"* A*^«^ H3ClBH_Bjr Al//I,4 H;<A3(A( Ai'tt A'^^H^'lj/ 
, fij^ UIH JtAtJH ff^f^Hirodj ^nfi^M^ K^e'^** 622 19 Cearte-ma pre mine dereptul si 
mila-i va fi, si cearte-ma pre 
mine, si va fi unsoare capului 
mieu, si nu o crute de capul mieu; 
ca de ce va face aceaea, de-aceaea va fi 
m.ai vartos rugaciunea mea Tntru 
nevoia lor. Leapede-sa spre 
piatra giudecii lor; sa auza cu- 
vintele meale, ca-s dezmierdate. 

Cum taie si despica (leamnele) 
pre pamant: asa-s raschirate oa- 
sele noastre langa mormant. 

Ca catra Tine-s, Doamne Dumnezau, 
ochii miei; in Tine ma nadajduiesc; 
nu lua sufletul mieu. 

Pazeaste-ma de cursa ce-m latira 261 Summa 10 CATHISMA mie si de laturile facatorilor-ne- 
direptate. Sa caza pacato- 
sii In mrejile sale, pana voiu trea- 
ce eu dempreuna (cu ai miei). 

Psalom 141 

Cuprinde cest psalom rugaciunea lui David 
cu carea sa ruga lui Dumnezau cand fugiia de fata 
lui Saul si sa ascunse in pestere; cand taie din poa- 
lele vesmantului lui Saul, stih 1. 

Dupa aceaea, sa roaga sa-1 mantuiasca Dumnezau 
pre el, pentru ca nu avea loc de scapare si de 
fratii lui era parasit, stih 5. 

Arata-s nadeajdea ce are intru Dumnezau, stih 6. 

Pohta lui intareaste-o cu ceaste 4 lucruri: 

Ca elu-i suparat si suruman, stih 7. 

Ca pizmasii lui sant mai puteamici decat el, stih 7. 

Ca intr-acea pestere zacea inchis ca intr-o temnita, stih 8. 
. Ca de-1 va izbavi, va lauda numele lui Dumnezau; 
inca si alti credincios - impreuna cu el. 1 623 ^ COCO A"- OC3C 
•T'kAt A\i'«V» OIH 1^5^ fckVfOfp»^(HI K»B_ 
P^p/A AA.y«w /KfCAAy^k "le vtvCAA :> ACK5KC4. 

^s.. ffspeaiv A\itf. Yjt^^TA cnf^j 

ciA^^ fcVVf OAcrc;fw njc aahhc: nepH <^&L 
fi icA5!^»nre cV4>A«'T'^At AA.i'e^- C "«" - 

y ij 5* j^Mttt I <^l a* 


CvJ* 

a Aft/«i CIJH nJioTjfk ^A y^CniA^-iHTSAt 

HvK AAA fC»* Xvit CK^^V^T 4>^'*f '^/ J 
HO^'K&r^ilJCAA^i^ A* rOHHTOflH AAlfHI 
K'&A^Aff TAJH^A^K*^'*'** AA.HHC . 

/vki'e^ :^ ivA czAA^A** "»^^-*« TP-ax ric- 

I4IH rC«£/^C> fi«pfc <}>A1ie KHH€ Ail* - B. 


K-» 624 I- 19 
262 


Cantecul lui David invatatoriu, cand era in pe§tere, ruga- 


Stih 
ciunea lui catra Dumnezau 141 


^Sj^ u glasul mieu catra Dom- 


1 


1 Sam. 1:24 


iWSw nul strig, cu glasul mieu 


K@S catra Domnul ma rog. 


Varsu inaintea Lui rugaciunea mea 


2 
si inaintea Lui spuiu supararea mea. 


Cand sa sfarsiia intru mine sufle- 


3 
tul mieu, si Tu cunosteai ca- 


rarea mea; in calea ce imbla, ascunsa- 


ra cursa mie. Cauta spre 


4 
dereapta si vedea: si nu era cine 


sa ma cunoasca pre mine; peri fu- 


ga mea de la mine si nu era cine 


sa caute sufletul mieu. (Pen- 


tr-aceaea) Strigaiu catra Tine, 


5 

CATHISMA 


Doamne, si zis: Tu esti nadeajdea 


mea si partea mea in pamantul 
6 


viilor. la aminte rugaciu- 
nea mea, ca am scazut foarte; 
izbaveaste-ma de gonitorii miei, 
ca-s mai lari decat mine. 
7 


Scoate din temnita sutletul 
mieu, ca sa laud numele Tau; pen- 
tru mine Te vor lauda si derep- 
tii cand veri face bine mie. 

Psalom 142 


Summa 
Cest psalom easte rugatoriu, ca cuprinde ruga- 
ciunea lui David cu carea sa ruga cand fugiia de 
fata lui Saul; si ceare de la Dumnezau 3 lucruri: 
1 


Intaiu, ceare sa-1 izbavasca pre el Dumnezau de 
goana lui Saul, stih dintaiu, pana 10, 11. 
2 


Cum sa-1 indereapte pre el cu Duhul Sfant, stih 13. 625 jr CSScSS iT' • Sfedfe ^^ Kl HXAt:^^^, ASM ^«T» ^TfS J^/SAHJ^Ity C:t «» 3* « • 
Kk A'^*^-^ H3EIBH jL'^M-^'i^ n^MBBA A^J^A* "** A* 

Hf^ij^iUrt 6it& tan Kat^maai'iH a* ndotiiA kx QAi, 
T AA.HC A«IC5AT;iL ^SrrflHH/A A\/A:, y«k 


'H- -ST kA^€B'&f< m*! H^ /flTpA j^n'ictx^ K>^«A%rA hta: fd H^C&fiA /KA*?*^* /ts.rtAMT/^ TA M€ 
• <f &I& . K'K r'OH'EllJCnHAAAfiiVAIk 

c^<|>A«nr1^X A\i'£W:,3^eociTA ac ri£AA"»_ 

fCA 03 vVWD -|» f A.CAC-M.y^'T^ . I im m*: 


■r . \ ■*i.«2-''* A- •i. ci.Kr 2ife€ife kT: ^SC^ i HHFf A\A A\.«^ , n*A\eHeCfcV'^^ A^ 

AdfCpVA n"»i:,y^A5^Cp5!i'A AA'£tltiAQ 'VAAe 

AA.'iu^Ae A\'^A€Z^'^<^AeT>^A, AA't€>^ KA 

T-MHt • Jf\,/^frOAKS. AClcXAa^'XA^^v 

AA\Hf 9K'SC^C<{>'£(»UlAUIf «5<f>ACnr56lfe 
A^ieX HS ^rrOAIC d^AtlA TA A^ A\MMe 
llfH A\'£aOH AC'ZA'L'Z.HA iCAOpA IC n©ro 

yf^r^on^. <p7k A\i'c ex a^^ a* A"- 

A^^HH'feMX. AAHAA •T'A K** ^^CnTHHC AA^ 
'H'2iA'£59vJ^eCK^: AfArr'iA\ A^H«f K'AVIA 

~' II III! I I . ■ I II I _ ' . /^^iT 626 19 
263 


Ca sa piarza pre gonitorii lui, stih 12. 


3 
Pohla lui iiitareaste-o cu ceaste 5 lucruri: 


Intaiu, ca Dumnezau i-au fagaduit lui Tmparatie, 


1 
stih 1. Ca elu-i in perire marc, stih 3 


T 
Ca supararea lui caste foarte grea, stih 3,4. 


3 
Ca nadeajdea lui caste intru Dumnezau, stih 6, 7, 8. 


4 
Ca de-1 va izbavi Dumnezau pre el, va lauda pre Dum- 


5 
nezau si el, si credinciosii dempreuna cu el. 


Psalomu DvdvT 142 


Stih 
Doamne, asculta rugaciunea mea, ia 


1 
aniinte ruga mea, pentru adevarul 


Tau; asculta-ma pentru dereptatea Ta. 


Si nu intra in para cu sluga Ta; 


2 
ca nu sa va Tnderepta inaiiitea Ta neci 


un viu. Ca goneaste pizmasul 


3 


1 Sam. 23:23 


sulletul micu; zdrobit-au de pamant 


viata mea, puse-ma in tunearcce. 


ca pe mortii de demult. CATHISMA 


Ps. 27:1 


4 


Si sa mahni intru mine sutletul 
mieu; si sa turbura intru mine 


5 


inima mea. Pomenescu-ma de 
dzilele de demult: cugetu-ma Tn tot 
lucrui Tau, Tn lucrul manik)r Tale 


6 


gandescu-ma. Tinzu catra Tine 
manule meale; suflelul mieu ca 
pamanlul secetos (doreaste) catra 


7 


Tine, hidcgraba asculta-ma, 
Doamne, ca sa sfar.sasle sutletul 
mieu; nu Tntoarce fata Ta de mine, 
si ma voiu asamana celora ce pogor 
1 Sam. 23:24 


8 


in groapa. Fa mic sa auz de di- 
mineata mi la Ta, ca Tn Tine ma 
nadajduiesc; arata-m, Dt)amne, calea 
pre carea voiu Tmbla, ca catra Tine 

627 + SfeSfe iT'* Cfedfe ns -r-i^ A& AAIC; eVni.. noB'zu'^ Tpiw TTHHC CfCAn. ^BAl^'iM;*. flpf 

AMAe n"£)^ ^A\MC3» y^^i^AiiJs;. nenrrp^ 
pntcfinifCfJicnftAAXafifi A\f'cfi: UfH niA. 

JU^liTij, K»a e^C-iWrfe CASTA »rA - l^?*?» « •iff ?!?!• K^Ql At ■lA Q'/«Mi« 


A, 

I- - 
A - *A* ********* *St* ft *it**ftftft*;^ it *i^*«i*/ 

KAOIGIA^^ K- 1^/iAO A^^^- f^'^ <■£)( ntH^rpS 9C1M^ A'**''' ^*'^ BHj>»HMH* Off nH<AA/S 

.ii7h A^Hy cV •» r, a" ._^ ^^n.« AtT^ ff'^r* 

AAia«^e9 A«K#>&II « A» nOTiillH AO AIAA A>WH»<» - 
yKTXW A« nO-r'S-ttl* «»II»TAT<-,«H •rHH<dHAO BITTtn- 

I^AAJAI Aoio^A'* C*** A-'^"^" ♦*! V'**0• 

AfeHnr Ji_A\H»A ^AftHe^«&A 
A\IC&9tCAA If yf»BALJ»* AAT.- 

AAHA4 
628 ^^> 19 radic sufletu! mieu. Izbaveas- 
te-ma de pizmasii miei; Doamne, ca- 
tra Tine scap. Invata-ma pre 
mine sa fac voia Ta, ca Tu esti Dum- 
nezaul mieu; Duhul Tau eel 
bun povateasca-ma pre mine spre 
pamant dirept. Pentru nu- 
mele Tau, Doamne, invie-ma; pentru 
dereptatea Ta scoate din grije su- 
fletul mieu; si pentru mila Ta 
rasipeaste pizmasii miei si piar- 
de pre toti pizmasii sufletului 
mieu; ca eu sant sluga Ta. 
Slava. 


9 
10 

11 264 Summa 2 Sam. 22:2,35; 
Ps. 17:3,35 1 

<2>, 3 

4 

5 Stih 
1 f.,kMkklikti.kkikithkkkkkhkkHHikkX*» 
Cathisma 20. Psalo(m) Dv(d)v 143 

David in cest psalom intaiu da bar lui Dumne- 
zau pentru ca i-au dat lui biruinta pre pizma- 
sii lui, stih 2, 3, 4. Dupa aceaea, roaga 
pre Dumnezau sa-i dea izbanda si pre alalti pizmasi 
ai lui, stih 5, pana 12. Sa roaga pentru 
israilteani, ca sa faca bine cu ei, stih 12. Si nu- 
mara 5 lucruri ce le pohteaste lor de la Dumnezau: 

Intaiu, le pohteaste sanatate si tinerilor, vartute, 
stih 12. A 2, destulie de hrana, stih 13. Sporiu in 
pripasii dobitoacelor, stih 13, 14. Sa pazeasca 
turmele lor, stih 14. Sa le dea pace in tara lor. Psalomul lui David \mprotiva lui Goliath 143 

lagoslovit - Domnul Dumnezeul 
mieu, Cela ce invata ma- 
nule meale spre razboiu 
si deagetele meale, spre oaste! 629 -^ rS^uC K. 2x5c35 


4>' 3ff AfAe A5H ^TiTt fCA •yCpA ip«fC«il Oj>f- 

A />AHc fiA'feic;*;, *f epf«pHAc »rAAc ujm 
noro- 4tnrHHue A\sViLiHf ium 4>oAA4rji_ ITT- f ^ikKtx^i^ npc ^H : T-AAC UJM T CAC»f;0-^H C^UeUHAC 

arpcxps^ ripe e»»^ :«r« AVI MA "^PA AC &^uiCA\^ 111 cfcoAnr*-vi:». ^-'^ *"* ^ -/»/ 5?a'- cge- 


7 •»-. - 


^ '* t/t* 

If £fctS5 K^f SfeSJS 41 fir ^fCK^opA rXlp:s^ rf«z^f|f£ >|s.g^€UjepTr :; 

C'TjpXHC K'ATAfiOH life. NFe^A ie AAM 

fificu n^e AfiA^ casta f a a^ 4^a%;«l ^^a . 

HsG'&B'iffllCA^S^ OIH CKOATf AAA. A"" 
AA'iHA <|>i>fAOpit (rTjpc/f^AfC'&pOpA r^|p;Sv 

rp'i/flif|j€ A^H*if«rwi lOH A'^f'^n'^A aoI 

Ar ICpeiC'i'rOApC ^'THMC^'^qHAC CAA« : 
tiff* 4>iVlA€ MOACTTje fCA n'l'e'T' fHAf fO- Ibii ' 630 20 

Mila mea si scaparea mea, inal- 
tarea mea si iz,baviU)riul mieu, 
scutul mieu: intru El ma nadajdu- 
iescu, Carele pleaca oamenii miei 
supt mine. Doamne, ce easte 
t)mu], de-l socotesti pre el7 Sau 
fiiui omului, de-l socDlcsti pre el? 

Omul sa asamana desertiei; 
zilele lui sant ca umbra trecatoare. 

Doamne, pleaca ceriurile Tale si 
pi>g(>ri; atinge muntii si fumaga- 
vor. Slobozi fulgere si-i 
raschira pre ei; slobozi sagetile 
Tale si turbura pre ei. 

Trimeate mana Ta de sus; izba- 
veaste-ma si scoate-ma din ape mul- *<fii>ce<le> 8 
9 
10 

11 

12 265 2 Sam. 22:48; Ps. 17:48 lov 7:17; Ps. 8:<4>; Evr. 2:6 Ps. 38:6; 61:10; lov 14:2 CATHISMA te, din maiia fiilor streini: 

A carora gura graiaste In desert; 
si direapta lor easie direapta 
minciunoasa. Doamne, cantec 
nou cant Tie; in psaltire cu 10 
slrune canta-voiu Tie, Cela ce dai 
mantuire crailor, Cela ce izba- 
vis pre David, sluga Ta, de arma rrea. 

Izbaveasle-nia si scoate-ma din 
mana fiilor streini, a carora gura 
graiaste minciuni si direapta lor 
easte direapta minciunoasa. 

Ca sa fie fii<i> nt)stri ca rasaduri- 
le crescatoare in tinereatile sale; 
si fiiele* noastre, ca pietrile ciop- 
lite ce-s in unghiul besearecii. 63; -4 iiliiMlfeMiil MtttfiM^yEdi^i^tffiUMHflftrii^HiaBteiai ^^^iiiiiittMi^Mti n mTi II ■" ^"—- - ■ -^■'-^- fCi AfA€tiOA€T^t » '' f^Wik tfOUJfff d- 

Ocprfifij ^c iVMrHfH rci.j»«pA At cot 

AI'te^T/ffW^^fffif f ACujAA\ffHfH Ig -^'C 
j^/gTM^Afc JI^/AMe^'i^A AOffc . 
"{^ il A Al. & 9 /'»^A- 

/Jv.5»ITfc >|'aAOA«"I A4^^;K A^i<<r^ "f« Jk,MH^%'i fie 
^^%T4TA RW^JH TOUH UJJiMfKrH, V« iM4«1 B"»pTO«* ,i?§' n ^1 €« « * AB • 

r jr^ m 

■Si' 6- OVa^mji- cSScSfe K** c^i!I?S 
e . i c a&€ckW li^-w*-'^* «r»m^ >^!- 

e AfiCCKI. nff THHf :. UIH AA^A^ H5A\f- 

Ac rvi^ >f fe»^niH A€ a^i««» - ^ . 

loTCUlH A\«XpHpvli A^H >Sf«"Ve flCK^npH- 
<;». . ^H*» f«»KAAfc. AATXM H^JWfc 

BA <n^Me A'jrKlVfHAcTAAff^ tllM TTll'lH- 
A€ *r AA€ jCe fiO fiCSTH . 

<i>P*T&;vC<H^U>«^ «AAB«Hl UlHI A%»ipHp«« 
TAA€ lOH AAHHSHATC A5KjpXpHA€ fAAf 

IC<MU/BC*rC A Vk| V|HA Of f> »rAAf rp»XHBO* Oiit 632 h 20 
266 
Si vistiarele noastre - pline de 


13 


hrana neincetata; oile noastre 
sa feate o mie si 10 mii In stau- 
lele noastre. Boi<i> nostri sa 


14 


fie grasi; neci o navala, neci ro- 
bie, neci o jeluinta sa nu fie Tn 
ulitele noastre. 
Fericit de oamenii carora le sant 


15 


Ps. 32:12; 


64:5 


aceastea, ferice de camenii ce li-e 
Domnul Dumnezaul lor! 
Psalom 144 
In cest psalom lauda David pre Dumnezau pen- 


1 


Summa 
tru putearea si marirea si bunatatea Lui ce-au 
aratat catra toti oamenii, ce mai vartos 
catra credincios; bunatatea catra tot oame- 
nii sa cuprinde, stih 7, 8, 9, 14, 15, 16. 
Binele ce-au facut cu credinciosii easte stih 18, 19, 20. 


2 Stih 
1 CATHISMA 
Lauda lui David 144 

naltu-Te, Dumnezaul mieu, 
Imparatul mieu; si 
blagoslovescu numele Tau Tn 
veacii de veac. Toata dzua 
blagoslovesc pre Tine; si laud nume- 
le Tau in veacii de veac. 

Mare-i Domnul, si laudatu-i foar- 
te; si marirea Lui easte necuprin- 
sa. Un neam altui neam 
va spune lucrurile Tale; si tarii- 
le Tale le vor vesti. 

Framsealea slavei si marirei 
Tale si minunate lucrurile Tale 
graiesc. Si putearea Tnfri- 
coseate lucrurilor Tale grai-vor. 633 ^fec3fe K. SSScSS 


nOA%4,H<4 AAAO-HBt. - K^"^" ^-flAH^Afc 

nrJ^T-VfO^Aa. COH AAHA€A6 A^tt «0^« HTO^ 

*r€ <f>A«T'«Ae aVh . A-^^'a*"^'^ "f* 

JUUH AAffAOfillH (^ fiAe/«lC«<fc*rf^p •T'HH- 
O^A&A yKni>p»7tLIleH TAAt 3A 111 fl^- ■i3' M 

5HAC A'Kfri Mlwaa^chhao n&'Tc^ rt A SI Uift CAA&A /ti Et 


ri H t r SXKH I f(Tfc ( 

! A« 6« sr 3' HI A« iC <C4 n ■ ■ I' -■■ — ■■ ■ ■ ' ^J - J _ _. • ■■■■.-■ . — ■■■■I N ^. _ ■ T » — 

B'ikflHryf^lSff^Hp/K fTA /^^rVif^AA^A 

TOnrt chAnrCA* CAAC. J) JI^AAHaA ^A£;ij, 
A\3^ 'TO 'fS/Sw te so €»iK:A^:». jtUH fAA'^ 
K7i>. n?« TO nACicAiifH « C^'*^'" nr5„ 

TSfOpA yf^nrfl Tfiff H»i.j|,»aA<^*"^* to ■t'X 

J^fc«j#cf<f| a^maIa oMAT^fH T-oVr 

•te BIH Cnpt BOC. Jl_H«c»r5^H jl-^"*^ 

/» c^ J^ x^ x€ *^/L "^X.^ '^^•^ 

^»r«»l'e fC^MAC CAA:> Ullti AAAT'M yf^HTO 
•1-^ A^K-pVf'lAf CAAf, ^ ^n^tofH A-^AH^A 
ACTTO 1€ KIAAA;*. Hp g rT^Tp*? 1 KlAAX. 
np€ g^/Mp AA-^B*** <PA^0>A ^€AOp 1€ C£iH cncM,r|if rips ^h 

■ r I — ^^^^^iiMi — - O'i^^'uJf A* w'/a 634 h 20 
267 


Si marirea Ta voiu spune, pomana 


7 


multimei bunatatik)r Tale vor 
izbucni; si dereptatea Ta vor 
striga (zicand). 
Indurat si milostivu-i Domnui; 


8 


Ex. 34:7; Num. 


14:18; 


indelung rabdatoriu si mult 
Ps. 94:15 
milostiv. Bunu-i Domnui 


9 


tuturora; si milele Lui - spre toa- 
te faptele Lui. Laude-Te pre 


10 


Tine, Doamne, toate faptele Tale; 
si milosii Tai blagosloveasca-Te pre Tine. 
Slava Tmparaliei Tale zic; si pu- 


11 


tearea Ta graiesc. Sa ai-ate fiik)r 


12 


oamenilor puterile Lui si slava 
stralucirii Tmparatiei Lui. 
Imparatia Ta Tmparatie easte Tn tot 


13 CATHISMA 


veacii; si biruirea Ta - In tot neamul 


Cest stih jidoveasle nu-i 


14 


si neamul. (Credinciosu-i Domnui 
in toate cuvintele Sale; si miles Tn 
15 


toate faptele Sale). Domnui razi- 
ma tot ceia ce vor sa caza; si radi- 
16 


ca pre tot plecatii. Ochii tu- 
turora intru Tine nadajduiesc; si Tu 
Ic dai lor hrana Tn vreame de treaba. 
17 


Deschizi mana Ta si saturi toate 
18 


ce-s vii spre voie. Direptu-i Domnui 
Tn toate caile Sale si-i milostiv Tn toa- 
19 


te lucrurile Sale. Aproape-i Domnui 

de lot ce cheama pre El, tuturora ce cheama 
20 


pre El Tntr-adevar. Face voia celora ce 
sa tem de El si rugae iunea lor asculta-o; 
21 


si spaseaste pre ei. Pazeaste Dom- 635 SSS^jSS k*. (3S€fS ISA 80 .^H 4»(|HYK1IH»C7 6<> ift^V^ W ♦.qrifXtUI 

KSyr^AyiCfSfM. yKTlWIC-K A^H-^^H nXT'C^fHHK, 

1 «1* Sl-rtTA /hA'S^NA n«l TOUM f%/ii^JLf n*l A» 
Hf^lSUIHeA ^K* fiqtZrZ/^X^Wt K%BAA1j^A,C,m. 

A^A^ C^AA^ff^SrAAAic^npiATH^A - T 

'nkfi,A&6^ nf€ A^H&A 4>nrpx biaha ^ c , CgM. Caa; QVmm«: Artvtk :- rl cSSdSS K^- SfSdfe 0KA<ff|S ! e« 


K"£«rABOf» ^/ah^'saS^m A^le^ 

sow <I>M • 

lik£;$w ti>£A-ZA^M^c4 ^n^V^fKHTIa^ 

«..r*/ eA ''. "^^ c-g .) V TE _// ''^"-.. 

yu^tn %AJA\tentAii viviPa ffCApf HSe ciiMff. 

fH« ««4>A«'fr5iA AS»4 I£i« «»S ^ TCA- 

sti fiopA nffn fr6AT€ kVoctt^ac asm. 

<pfpffVII*I^VH *iCAA 1«H A'*^"^**^ ASM 

jAKeo Ai^f4rro(t« a5^ aifi icJii^ mZa*^- 

jfcAA f f AS 4v'2.KS«rfc "ICC WA MJH Ofe- 
A\"iMTSA 1^ AAApy^ Ujri TOAT ie y^HTf S 

i4KAc: KAfiAtw\n^,rjhiU€Aj^€B:'i,^'^At»Jts^ 

Aoeft. *feAA 1^ A^ Xf^"^ 4^AZi*/v*^tiAe: 
AA^<isAJk ^tA'Krx^ nptcoiff . 636 +- 20 
268 


nul pre tot ceia ce-L iubesc pre El; si 


tot pacatosii rasipeaste-i. 


Lauda Domnului graiaste rostul mieu; 


22 
si sa blagosloveasca tot trupul numele 


sfant al Lui, in vcac si in veaci de veac! 
Slava 


Alliluia 145 


In cest psalom David da invatatura tuturor in- 
Summa 


tru cine tribuiaste sa-s pule nadeajdea; nu neci Tntr-un 


om sava c-ara fi puteamic, ce numai in singur in Dum- 


nezau. Ca asea nu va fi desarla nadeajdea lor si a- 


sea vor fi fericiti, stih 5. Aceasta o intareaste 


cu 3 lucruri: Intaiu, ca Dumnezau-i puteamic. 


1 
stih 6. Ca-i adevarat, stiii 6. A 3, ca bunata- 


2,<3> 
tile lui Dumnezau multe-s catra oameni, stih 7, 8, 9. 


Dupa aceastea, indeamna pre toti sa laude pre Dum- 


nezau; si el inca sa fagaduiaste ca-L va lauda, stih 2. 


Alliluia 145 


Stih 
Lauda, sutletul mieu, pre Domnul! 


1 
Lauda-voiu pre Domnul intru viata 


2 

CATHISMA 


mea; canta-voiu Dumnezaului mieu. 


pana voiu fi. 
3 


Nu va nadajjduiret in puteamici, 
Tn fii<i> oamenilor, Tntru carii nu e spasenie. 


Gen. 3:19; Eel. 12:9 


4 


lase sufletui lui si sa intoar- 
ce in pamantui sau; intr-aceaea 
dzi vor peri toate cugetele lui. 


- 


5 


Fericitu-i cela ce-i Dumnezeul lui 
lacov agiutoriu lui, si cui-i nadeaj- 
dea in Domnul Dumnezaul sau: 
6 


Cela ce-au facut ceriul si pa- 
mantui, marea si toate ce-s Tntru 
eale; Carele-s pazeaste adevarul Tn 
7 


veac, Cela ce face giudet obiditi- 
lor, Cela ce da hrana flamanzilor; 
Domnul dezleaga prinsii. ■a 637 4- Sfe^S K^: KtrrOtOHAOOfc niAdAClVBA • 

d A A i A iS l^ ^ f-^s. 
.»- _ - /.5^ >■ i/ "^ . ' _ ■^ . ,V T" rr — 

ASI H Otl 


^; eg-*" HI* 

K- — ' 

C-.S fwS I'x » e« 111 ui I^ Tr GVy««At A. S . .\ e53-J5 K^: c^^ 1 ■si. A^H* JLywr«>SAi.3«A'fccfi€.l€f- 

AH/IA^Al. mW J-iUiKHfXui** A^^ l«Ait 

qiH K>i'«HHAAA=r UiM A'fcr:*. A»f <^f**^« 

AOOt . *i^'AA -«> H^A^-»f:i^ "r^^li- 

p^Afc «1"fe'A#AOfj; tllH ^X'rVf<»pt AJ 
3HfCn?€M^AA€. ^ M%M a£"^^ 638 CATHISMA 
269 


Domnul lumineaza orbii, Dom- 


8 
nul radica cazutii, Lomnul 


iubeaste dereptii. Domnul pa- 


9 


Ps. 146:6 


zeaste nimeamicii; saracul si 


vadua socoteaste-i; si calea pa- 


catosilor piarde-o-va. 


Imparati-va Domnul in veac: -; 


10 


Ex. 15:18 


Dumnezaul Tau, Sioane - din neam 


pana m neam. 


Aililuia 146 


David in cest psalom Indeamna pre israiiteani 
Summa 


sa cante laudele lui Dumnezau, pentru ca lauda 


lui Dumnezau-i lucru de folos si frumos, stih 1. 


Si sa cuvine pentru bunatatile Lui, ce-au lacut 


cu tot oamenii, mai varlos cu israilteanii, ca- 


rele le arata pre randu, 6: Intaiu, ca orasul 


1 
lerusalimului l-au zidit, careie-l rasipise haldci<i>, stih 2. 


Ca au inlurnat pre israiiteani din robie. 


2 

CATHISMA 
3 


Mangaiatu-i-au cu cuvantui Lui, stih 3. 
4, <5> 


Socotitu-i-au, stih 6. A 5, i-au Tmbogatit 
pre pamant .si le-au dat pace si hrana. 


- 


6 


Le-au dat cuvantui Sau lor. 
Stih 

1 


Psalom 146 
Laudati pre Domnul; ca bine-i 
a canta Dumnezaului nostru si 
dulce-i; si mframsatata-i lauda 
2 


Lui. Domnul zideaste lerusa- 
limul si raschiratii lui Israil 
3 


aduna-i. Vindeca pre fram- 
tii cu inima si leaga durorile 
4 


k)r. Cela ce numara numa- 
rul stealelor si tuturor le 
5 


zice pre nume. Mare-i Domnul 
nostru si mare-i taria Lui; si 
mteleptia Lui n-are numar. 639 1 


K. tlfcc^ •rj>5 AAt^iiT^ . *^€AA t£ AcrOAncf e 

A\'&nrVA^H fiAOAf: um ^f^t^c ^^aa^h- 

ermrofc^^A^^H )f pXha aVh: tun n^tiAn^t. 
fCinrfSv gAt- fix >tv«rps nXT"t:p/?i ni/*i CO • 

c, s - f««>: "4 UI ULS Qv^i/i 2S53G K*. tItec3S g'*»o,rtt — 4A/Kri 


NJr JjA«AAH 


' ■ ■—■■ ■ ■ ■ ' ,.-_ ' ' " Jf^ 

A A^A*' \^aAak€ npc JS^aahVai.:, aa. 

K'* AS >iv»r'£pHTi» 141Jl|»*«fA€TIOI^HAO 

UJH IC^ rp-XCHAA/flV rj>»£^A>^HjlT'^J'^«- 
nj>€ nfeAA'iTfc lUM v^^crf ACH KJSf ;¥. IC»_ 
ni^^A tl AAGTi^ fCA AȣmA^ CUH CyVAAXw IC 640 20 
270 


Radica blanzii Domnul; si sme- 


6 


Ps. 145:6 


reaste pacatosii pana la pamant. 


Cantati Domnului cu lauda; 


7 
cantati Dumnezaului nostru in- 


tm alauta, Cela ce acoapere 


8 
ceriul cu noori si gateaste pa- 


mantului ploaie; si creaste in munti 


iarba (si iarba de slujba 


oamenilor). Cela ce da do- 


9 


lov 39:3 


bitocului hrana lui si puilor 


corbilor hrana, celora ce striga 


catra El. Nu intru putearea 


10 
calului e voia Lui; neci in picioarele bar- 


batului e voia Lui. lubeaste 


11 
Domnul pre ceia ce sa tern de El si pre 


ceia ce sa nadajduiesc in mila Lui. 20 


Alliluia 147 


Summa 
Summa cestui psalom o am pus in cest mai 
de sus, pentru ca jidovii acesti 2 psalomi 
facu-i amandoi unul; iara noi lasam cum 
Stih 


i-au impartit cei 72 de dascali si leronim 
si alti dascali greci. 


Deut. 32: 10 


1 
2 
3 


Lauda, lerusalime, pre Domnul; lau- 
da pre Dumnezaul Tau, Sioane! 

Ca au intarit tatanele portilor 
tale; blagosloveaste fii<i> tai intre tine. 

Cela ce puse tn hotarul tau pace; 
4 


si cu grasimea graului satura-te. 
Cela ce trimite cuvantul Sau 


*alearga 


5 


pre pamant; si indegrabi cura* cu- 
vantul Lui. Cela de da za- 
pada Sa alba ca lana; si bruma ca 
cenusea rasfira-o. 641 sifesfs K** ^fe^fe ffmLa-^fHAfi^ y^njOTHSA <^fHr^AVM e^ 

nrSAI* ASH CllH K3j>*. ^ncAf • 

^€tT'MtUe K^B'iHT^VAfe e»i^ ASH 

Aff e A Af^lsH 1 H Al. - fli^ ^Ji-iK^iV | 

AUJ/«v hTk^w ahviac^: uih j^ii^a'^'s^^a 

C AAg H^ A f ' z>'r ;^ ACpfe. > O A ^ ^ ^ > 

lUfi S)in%TATA^ AW:, ft^ d>%1(4TI, K^ | h'a T "t HI H v^ 
4»AnT«AI KAffAt At vjvAtH* 4 H}(AiU <l AAjSf,i Hf f ^» CO'*-; 3» a: QV/MA«ii: Ulm f* «J»« \ l_i-l J .ifrH»A» 
MSU) K 1 

•'a 3- «-•' ^cfe K* SfcSiS iifff''' ^nfA« A*r.ff ■ifft*KAfHA$4 ^BCtUji«,riAHH«AI mi 
(liH <rKHfT(Af^ Kmo: C7H. /i\ »«'«?*"" AA'4r«#HAI» 1 
A^Sf a-zWaau n?c eAfc nroATf uiHpri:- 
rV«HAC AXH. A-^SAAM "P« €A*» «<>' 

pC:,QiH A^M^» A-iX^Aq nf« e^** foT^e 

ClT'lf A€A€ AVAAftHXTrf . ^^ "/v V AneAe •«*««» nee t eet^CH . 

A'*»A'*«^" HXAACAC j5^A4H«A^rt K»i fe 

C SHcc mH «^^f^ ^ e^i^ nop i^-jH mH «'& 642 •h CATHISMA 
271 


Cela ce leapada gheata Sa ca imbu- 


6 
caturile; improtiva frigului ei 


cine va sta? Trimeate cuvan- 


7 
tul Sau si le topeaste; sufla van- 


tul Lui si cur apele. 


Vesteaste cuvantul Sau lui 


8 
lacov; si dereptatile si giudeate- 


le Sale - lui Israil. N-au f^cut 


9 
asea neci cu o limba; si giudeatele 


Sale nu arata lor. Siava. 


Alliluia 148 


Intru 148 de psalomi David indeamna toate 
Summa 


faptele sa laude pre Dumnezau pentru marirea 
1 


si bunatatea Lui, ce-au facut cu israilteanii. 


Faptele carele le Indeamna anume sa laude pre Dum- 


nezau sant aceastea: Ingerii, stih 1,2. 


Soarele, luna si stealele, stih 3. 


Ceriul eel mai desupra, stih 4. *Tntelegu-sa nuori 
cu ploaie 
Gen. 1:6,7,8 Stih 
1 

2 

3 CATHISMA Apele de pre ceriu, carile-s in noori, gadinile pa- 
mantului, stih 7. Jivinile din apa si fulgerile 
si tunetele i proci, stih 8. Muntii si magurile, 
arburii, stih 9. Fierile si pasarile, stih 10. 
Oamenii, stih 11, 12. 

Alliluia 148 

audat pre Domnul, ce-i din ceriuri; 
laudat pre El Tntru Tnaltie. 
Laudat pre El, tot ingerii 
Lui; laudat pre El, toate sirea- 
gurile Lui. Laudat pre El, sca- 
re si luna; laudat pre El, toate 
stealele luminate. 

Laudati pre El, ceriul ceriurilor, si 
apele* ce-s pre ceriuri. 

Laudati numele Domnului, ca El 
(dzise, si fura). El poranci, si 
643 +■ <3S'3^- K. tfeCxS «VA jf&^tt^ ^£R^K«. ^^^i^AKCAC riO|"£, 

^•lVaaiI a^"^^«»^ Ar« nee cfTtA^'^nri 

qH K^&'&'r'WA& aVh« ^VHti^lVf VLi 

Apt:, Illtt TO tin K*AP'W " 

CP«C^HA€9 low T'CTTJU A^***'^^^^*'** ^ 

s«eH&»MHA£> UUH n*eifHLAf I* gc^Af::*.. 

tVJMACHtM SO^^f iVi UIH 'F'OllH yf«A-ei€^. 

nroyiH n'XA\»i»rii*A5^ft • i 

THHcptVg tAirt rf>C*IOApgAr E'&'T'^n'lfci| »"' COB< •;k» 1 l Sfe^ES k". cfSife GV^-Mii; ^AtM^Aj^fli:, fCI ^MIALIAT'^H hVaACA 

A«H enrspfe ci/h caa^a A5« cno« rifcA\'i_ 
Ti* Cfiff «n?« f €f « - 

ItJM y|vH'&Cf;«;^ rcOHS CVAACHHAO C»iH 

aa^;*. "rsnrjspo AAiAdCiiHAO aXH:^ Aihao 4* ^»^T >f'AAO ^ICJK. JHtVt AlS^'STOfM ICil OUM t»A MAn 

"i.iLA a5/h A'^n<<'' ni'r#5/AA«AT» cj^hitiuh aa5<'m fcS^ 

I 4>SKXT K» eH.'AAAM«XqrOf nfnrfStCt «)<KfA^4 m W /»Ae 

"?* e" A«HTf4A'r« AMffHyC^a* lllH ojf na^H'T npi 
<n(.tt^AU{ aa^hsaVh K»a.«V€IC Hear 

AA/^A ASM yfrf pJi' A A VnAf/ffi AA.«-. 
644 P 20 
272 


sa zidira. Si le intari sa 


6 
stea in veaci de veac; deade-le poran- 


ca, ce nu o tree. 


Laudat Domnul, despre pamant: 


7 
Balaurii si toate adancurile; 


Focul si grindinea, zapada si 


8 
gheata, vant cu vihor, carele faceti 


cuvantul Lui. Muntii si 


9 
toate magurile, leamnele roditoa- 


re si toti cliedrii. 


Fierile si tot dobitocul, 


10 
jivinile si pasarile ce zboara. 


Imparatii pamantului si tot 


11 
oamenii, boiarii si toti giudeca- 


torii pamantului. 


Tinerii si fecioarele, batranii 


12 

Summa 13 14 Stih 
1 20 cu tinerii. Sa laude numele 
Domnului, ca inaltatu-i numele 
Lui singur si slava Lui spre pamant 
si spre ceriu. 

Si Tnalta cornu oamenilor Sai. 
Lauda tuturor milosilor Lui, fiilor 
lui Israil, oamenilor ce-s aproape de El! 

Alliluia 149 

Cest psalom Tnca caste laudatoriu, ca .si eel mai 
de sus; ca psalomnieul Tndeamna fii<i> lui Israil spre la- 
uda lui Dumnezau, pentru multe bunatati a Lui ee-au 
faeut cu ei: Mai vartos pentru ca i-au chemat si i-au ales 
pre ei dintr-alte limbi, stih 2. Si i-au pazit pre 
ei, stih 4. Si dupa aceastea au inaltat cuvan- 
tul Sau intru ei, 6 j pro(c)(^ antat Domnului cantee nou; 
lauda Lui - Tntru adunarea mi- 
losilor. Bueure-sa Israil 
645 3 SflSCSS K . SE5e3S Cor- I /|C»r p^ <!^'»K'»»nroff*A ;i^h uih ^yi'w G»- 

/KtHnoH Ciin /f^frit,A\n*Hg» usn /JvA4-. 
««-».« « **»» *•' •• ^ »^ _'^ 

A A\H&Afc >tvFrp& UilAAAfHIff CIHy CUH 
yfvH'£l4;fv CA'A^riH vfkCilHfC . 

C4Af. I AAcXfHAf ^vHIMJ^TTOA^^ 

nflC JL^Hf^'i^ /lCr0VAAA<'fH AO;:^ lUM 

ft3C'£/^;i^ >|^n'&r'£iiff ujh i «f»i'*ipH >^-. 
TM WJiA\fHH • ' O'^A'fesjf nee >k_ j- 

'Af AC4VH ACp KS A4t|2S{pH I£IH Off CtV. C A' • 

A4 a: Hi. m^ a|Th i -J jSS'^ kx:- Sfeets . I CV-vUui: A- ^f'lH A<>(>£> K^K^K^l^Uiff AfAi'efi. . 
^ , il A A H A 3f 1 7T fS'^ 

AMHY«, M4H a%f70l&KlTf;il 4>JH aWm JKAfc . 

^*q8\*i^A^H: a*iVa^ n|T^rrpV T^(>iUw_ 
n^Vljf A^H ;_^ A^^AA nj^cT^iCnVT-ept*. 
A« aV: A-i^AA n|>cTA5?n»v >iCa\Wau:wa 646 20 
273 


intru Facatoriul lui, si fii<i> Si- 


onului veseleasca-sa Imparatu- 


iui sau. Sa laude numele Lui, 


3 
in cimpoi si in tampene si in la- 


uta sa cante Lui. Ca binevru 


4 
Domnul intru oamenii Sai; si 


inalta blanzii in spasenie. 


Lauda-sa-vor milosii in slava 


5 


Evr. 4:6,12; Apoc.l:16; 


si sa vor veseli in astemuturiJe 
2 Cor. 10:14; Mat. 18:18 


sale. Glasurile inakatoare 


6 
pre Dumnezau - in grumazii lor; si 


arma de imbe* partile ascutita - 
*amandoao 


in manule lor: Ca sa faca 


7 
izbanda in pagani si certari Tn- 


tre oameni. Sa leage pre Tm- 


8 
paratii lor cu lanturi si pre bo- CATHISMA 


Summa 


9 
1 

Stih 
1 

2 

3 

4 


iarii lor, cu catusi de fier. 

Sa faca Intru ei giudecata scrisa; 
aceasta-i slava tuturor milosilor Lui. 

Alliluia 150 

In cest psalom David, ca si in cela de mai sus, 
Tndeamna pre israilteani sa laude pre Dumnezau cu tot 
fealiul de cinghii si de cantece pentru putearea 
si pentru marirea Lui, ce-au aratat catra oa- 
menii, mai vartos catra fii<i> lui Israil. 

Laudati pre Dumnezau intru sfin- 
tia Lui; laudat pre El intru taria 
puterii Lui. Laudat pre El in puteri- 
le Lui; laudat pre El dupa inmultimea 
marirei Lui. Laudat pre El 
in glas de bucine; laudati pre El 
in psaltire si in lauta. 

Laudati pre El In tampana si 647 C352S5 ic. Sfetfc 15A& yf.t4HAfve2SAc ficf cArfnro4(« . 

— ' — ■ ■ t " J J , . , 

AXnT4fA ASM tT» itC^Tfc ICXrC^Ar4Afc;y>KIT( (IC|r(J(. 

AMiA» 3ii!ciAi: /A.H e*4^'^T^/«|>M^yH AAiew , 
^e '*^^^ ^„*'f""* KiTf * A"(*A« 

Kyfl4^4TA 4KOAO. . 

•|tg§«» •s*ii<s« •^stii» 
•i*S'%«. •SHp%*» •**iS3» -*. — OA s* ill. I I'lTI l 

•etj^s^ 

4. B-. I I KX H TO K ^il A A^H McbVOH -^ _' K -L'a'*! e K Jt A IL. J. H tt'*! ^'MT- 

'*■* ^— -fc -* ^ -J ^ ■ ' 

ICK npc .'KiftASA UIH *|CA 

K** AMA^4>o€'rt^JAi€ cnMi"^^ Aiccr a" 
Jj.^Cut^'^^Afc A\iW> n^H'^f^^^'^ 

A>(^ 
648 t 20 
274 


in cimpoi; laudat pre El in strune 


si in organe. Laudat pre El m 


5 
timbule rasunatoare; laudati pre 


El in timbule veselitoare. 


Toata rasuflarea sa laude 


6 
pre Domnul! Slava. 


<Psalom 151> 


Ceasta istorie, ce scrie David de sine si de 


luptarea lui ce-au avut cu Goliath, easte scrisa 


intai in cartea lui Samoil, 17 capete. 


Ce nu-i asea din cuvant pana in cuvant, cumu-i 


aicea, zicand: ,JVlic eram intru fratii miei. 


si trimes-au ingerul Sau la mine" 1 procaq. 


Ce au mai adaos catra dinsele. 


cum sa arata acolo. Ps. 17:1; 
117:14; 
Isa. 12:2 Stih 
i CATHISMA 
Cantecul lui Moisi, 

carele au cantat candu-1 trecu 

Dumnezau pre uscat, prin Marea Ro§ie, §i Tneca 

pre Faraon in Marea Ro§ie cu toate ^ireagurile 

lui, cumu-i scris in Ishod, 15 capete 

Cantecul dintaiu 

ant Domnului, ca 

marind, S-au marit, 

ca pre calul si cela 

ce sedea pre el arun- 
ca-1 in mare. Taria mea si 
cantecul mieu easte Domnul, 
ca mi-au fost mie spasenie; acesta-i 
Dumnezaul mieu. Pentr-aceaea 
649 JSScS5 n-v? A. SfeStS icoe- 


nog igit norof^fjiw /K'r0AA*'>f^<> ka niA. AA\t*^ 3 Af^^H nHAAAtUin , IUhIcV AAWA14«f AA/fk CAAfiCrtTjIAf 3^0 

ucfjrt r^^tMOf Vh : n^cHi^itaiM a^hiV« CHfUHT G' e. TA nf€ e« liiH >KrHf4«TKiii^ K-A nx!/-y 
fCA wyrg»3tM.4i^;8> AficAC:, yiCic<rAg'&c;t^ to 


i SSSSfe nx«H»: ^b^lfe ^ 1 AA'ifC^HAff yfCA/VMAOK^tfe A^-^^m. 

* 1 •^^Z* nHA%4t«j:^Afc roMiTHeoH t£imGCH 

&«f« .*f Al ^A UflH^^iAp^C A^.»i«A i^>«r» 

4#conpfc! nf 6 eH^AA4fy«^ ^r«f iiitt aha #ca 

^t%£ti A€^A^n^ K^hrme y^nrf^^ 
A^A^Ht^'au ^AfCnei *tiitn€t?K ACiW«abH;iv 

l^'t'6?^-i^H*rt ^T^J/ #*^Mqi'€H* Ar.H_ 
rt5SH[4 yf^CAAft;!;. KAffAf ^Aa««£ AAWM^tf/ 

1 mAfii A«f '^n'T A *rA :r torn >iCr»f uh 

'V /»ri/ '*7?- - » _^ ' / •■3: 

npe e" n'»A\»a'r»At * Uob^i^wt-a 

np€ ff Ap iH AM t73C«iBHnrt> RCa'SUttljT j;. A ( SI 

n n KV 650 PE(sy 1 
275 


laud pre El. Dumnezau-i osti- 


3 
toriu, Domnulu-i numele Lui. 


Carale lui Faraon si sirea- 


4 
gul lui lepada-le In mare; si ca- 


pitanii cei ales Tneca-i in Marea 


Rosie. Adancurile coperira 


5 
pre ei, pogorara intr-adancu, ca pia- 


tra. Dereapta Ta, Doamne, mari- 


6 
sa intru larie; dereapta Ta, Doam- 


ne, zdrobi pizmasii. 


Si cu multimea slavei Tale zdro- 


7 
bisi-T pizmasii; trimes-ai mania 


Ta pre ei si inghititu-i-au, ca puz- 


deriile. Si cu suflarea nari- 


8 
lor Tale adunas apele; statura 


ca o gramada apele, Tnchegara-sa si PESNi 10 11 12 
13 adancurile in mijlocul marii. 

Zise pizmasul: „Goni-i-voiu si-i voiu 
agiunge si voiu Tmparti dobanda; 
implea-sa-va sufletul mieu, scoate- 
voiu arma mea si-i va piarde mana mea. 

Suflat-ai vantui Tau si-i 
acoperi pre ei marea, inghiti-i apa ca 
plumbul, intru ape iut. 

Cine-i aseamenea cu Tine intru 
dumnezai, Doamne? Cine sa asamana 
Tie? Marit Tntru sfintie-i, mi- 
nunat in slava, Carele face minune! 

Tins-ai dereapta Ta si-i inghiti 
pre ei pamantul. Povatit-ai 
pentru mila Ta oamenii acestea 
pre carii ai izbavit; povatesti-i 65: f 


nrAAc 


^TSMiH cZ *o 'v^^pe^»A K^AKfi'n Jaw- 

nj>€ eW 4*f"'*'-*- "*♦* K^qrf€A\Wp A« ''*^- 
j>HJ/9k.CfAt^5^A^'r-^Vnr£!«^60 KA ni'A- 

AAMiie^fl'KHif.. BO T'^'^'geWAAACHfH A. 

UitH&€ CL^H n|5€ g« ^s.AA'^r^fA AAOClliCH 

TAAff: y^AOlvVA 't^fiir"x>rIfA^t«=»<'2.J 1^. COS- A' e' ei 3' jftA-S Sfs^ n-ffN^* (S&cjSS » c • HI A.' 4. -* >iv'rfAp;»w fCAfff ASM <b4pA(V K& KA. 
I^At A&H C£f H K2S K'XA'X0AUIIH ASM y^, 

^WA^f:, c«i« AA-s« A'^'^*«*A cnee e" ahca 

AA-£j}f(H: 19^^ <|^«ff ASn IfffAl^ /|veAAp;f^ 

nee ovcicAnr nj>« aihtkawcVai. A\'£j5.im . GKi^AnrAjLi •ifpf«eH?C£irf kcm rflti 
UM% AC fcar AT^c nfcAA»a»r « A f^ah^ r. 

A# fW^^AiiM A\IC^. Y^AJOi^ KA 
nor«p;«;. ica peiv nAOA/f^ UflflLfA AA/ffw: ULI 

rpAMA A/ilf Ks^fU KA nAO^A cnOC nASfCHUf ? 

uiM icA nofi«f« cnoc izic:!;... K"^ MSAAf a 

AAAhVaXH Ke^A^J^ A\"lipHf€ A^^"<*^- 
aVm t\$'T'^m y\^]p^fHA€ A^H A^- *«<"i iV 652 ,-f f 1 cu taria Ta in salasul sfintiei 
Tale. Auzi-vor limbile si sa 
vor mania, cuprinde-va dureare pre 
lacuitorii in Filistim. 

Atunci sa vor turbura boiarii Ido- 
mului, si giudecii Moavului cu- 
tremura-sa-vor, si sa vor topi tot la- 
cuitorii Hanaanului. Cadea-va 
pre ei frica si cutremur de ma- 
rirea bratului Tau, ticea-vor ca pia- 
tra, pana vor treace oamenii Tai, 
Doamne, pana vor treace oamenii a- 
cestea ce i-ai castigat. Duce-i-vei 
si-i vei sadi pre ei in magura mosiei 
Tale; in locul ce-ai gatit, Doamne, sa 
sezi intru el, in sfintia ce-au gatit 14 15 17 276 Ps. 145:10 18 

19 Stih 
1 

9 3 

4 PESNl manule Tale. Atunci Domnul 
va imparati in veaci de veac. 

Ca Tntrara caii lui Faraon cu ca- 
rale lui si cu calarasii lui in 
mare si aduse Domnul spre ei apele 
mariei; iara fii<i> lui Israil fmblara 
pre uscat pre mijlocul mariei. 

A 2 cantare a iui Moisei, din 2 Zacon, glava 32 

scultat, ceriuri, si voiu grai; 

si asculte pamantul graiuri- 

le rostului mieu! Caza ca 
ploaia stiinta mea; si pogoara ca rooa 
graiul mieu si ca ploaia spre pajiste 
si ca povoiul spre iarba. Ca numele 
Domnului chem; dat marire Dumnezeu- 
lui nostru. Lucrurile lui Dum- 
653 ■+ e3535 « • eXiOC At ASH V*ltJ^.fH^A.'**-'^<^*-« K?fA^'"**C> 

^siiy -hYk 4sfM ASn >|k«»]f«&rKi|4>K ao. 
A*? B'^iC:^ AAA*fmnfi;s«. aaamtc a^ aiif?* 

TfTLHIH ^VnAX tUHBO 3MIC Uii'?. C03- ,'XAA ^rVKlfH /t^HA'i'&A A\OIfiIH/ie h '^j; L '£x AH if 4t c3S2& n^(M&; SjocaS -^^ SI. AACHHAO:, nVf€ ^C^fT-iJ AHCHAO A^njf;^ 
H5iAA"ZpVA <f>iHAO A^tJ I^lAfc. . 

»* nA»r/«i A^^MoASH CV4A>ieHM1 ASM^ 
jAKtiM fOAjST'/A AA«VUJlCfil ASH . 

JCA ASAAHHA OlCMAXfl »^ J{a fiSATS- 

fSA ttLO <t>A1f KSHESA CAX:, aj€^ni,^h, 
' X ,// 1^ ' • <w *T?~ /^/ •■';?-■ 

rrp^ nSlH <»*«:? TtlAt ApcnMAe CAAC^^. j9k 

AiTfXA cHrsf A no>A*r;ak npf 6r«:AUJH iiiH 654 ± nezau sant intregi si toate cai- 

le Lui, giudet; Dumnezeu-i credincios 

si nu-i nedereptate intru El, dirept 

si mereu-i Domnul. Acest neam 

Tndarapnic si razvratit strica- 

tu-i; nu-s fii<i> Lui in vinovatia lor. 

Au Domnului dat aceasta, oameni 
nebuni si neintelepti? Au nu-i El 
Parintele tau Carele te biruiaste pre 
tine. El te facu si El le zidi pre 
tine? Adu-t aminte de dzilele 
den veac, aduceti-va aminte de anii 
a fietece neam; intreaba pre parin- 
tele tau, si-t va spure tie, si ba- 
tranii tai, si-t vor zice tie. 

Cand au impartit Inaltul mosiile 277 9 
10 

11 

12 
13 PESNl limbilor si cand au raschirat fii<i> oa- 
menilor, puse hotar limbilor, dupa 
numarul fiilor lui Israil. 

Ca partea Domnului - oamenii Lui; 
lacov - soartea mosiei Lui. 

Afla pre el in pamantul pustiiu, si 
in pustie groaznica Tncuiigiura pre 
el, si invata pre el, si pazi pre el 
ca lumina ochiului: Ca vultu- 
rul ce-s face cuiubul sau sezand 
pre puii sai, tinde arepile sale, ia 
pre ei si-i poarta pre arepile sale. 

Domnul singur au poarta pre ei si 
n-au fost cu el dumnezau strein. 

Puse-1 pre el spre pamant inalf, si 
satura pre ei de hrana campului. 655 1 


AO \&tt B4LCAH9 tUH Ka rp'ZCHA\^ Lf4_ 
41f A4 IflH 4i rp'£5AXH;,Ul C'il^C A* <T"f *- 

en^:>f^»iM»HfA€ <AA€ AA''i»*fi»ae'TiA - 

/l\v««r6fids;,. Af-*'*"-*©:? Ha ASM a-'^"- ■ 

i TLia «^ Si. 3'- 


1-^ t&c35 ni''«*» ^ScSG HI A' K 


lj[]*4 file's A A'**"^^^ e»zjw>»iKie n<^- 

m <^iile A aT . lU^ g."**^ ^»v^^pi€a*ft 
cfkXu^ AAA A«»*^'*'fJ**"e^>***" *•** ^•A'^ 

J *7 — » ^ • -v ^ ^»r ^ ^'■^ — ^ 
U^i V.«HM y^CsiH^AA If ^Katil BO« AAlKfV^ 


<wi%t:'Av 656 2 
278 


si-i deade sa suga miare din piatra 


si uloiu din piatra vartoasa, 


unt de vaca si lapte de oi, cu 


14 
grasimea mieilor si cu berbecii fii- 


lor lui Vasan si cu grasimea ta- 


pilor si a graului; si sange de stru- 


guri baut-at vin. Si sa Tngrasa 


15 
Israil si zvarli indarapt: Ingrasa- 


se si sa ingrosa si sa imbogati 


si lasa pre Dumnedzaul Ce-1 facuse pre 


el si pre Dumnedzaul spasitoriul sau. 


Maniara-L pentru streini* si cu 


16 


*dumnezai streini 


spurcaciunele sale amarara-L. 


Jirtvira dracilor, nu lui Dumne- 


17 
zeu, dumnezailor ce nu-i cunoscura. 


noi si scomit de curand, pre carii PESNl 


nu cunoscura parintii vostri, nu i-au 
18 


cinstit. De Dumnedzaul Ce te nascu 
uitatu-te-ai; si pre Dumnezeul Ce 
te-au nascut uitatu-L-ai. 
19 


Si vazand, Dumnezau Sa manie pen- 
tru ca-L intaratara spre manie fii<i> 
20 


si featele lor. Si zise: Intoarce-voiu 
fata Mea de catra ei si voiu vedea 
ce le va fi lor mai apoi; ca neam 
razvratit easte si fii carii nu-i 


Rom. 10:19 


21 


credinta intru ei. Ei Ma in- 
taratara pre Mine cu ce nu-i Dum- 
nezau, maniara-Ma cu idolii sai. 
Eu inca voiu mania pre ei in ce nu-s 
oameni, in neam nebun voiu mania 


ler. 15:14 


22 


pre ei. Ca foe sa va incinge de 657 + 

CO* ,Kr. *rCA^CAi'HVlC A\^KMHAO€£ . 

nr<FAt A\^^A€ A£ &%>«♦ jK^'HULilH >t»*T;£* < • 

%i cjt "TO API. n-jc n';RiV."i!»«'i» . J e!fe^ n^tH*.^ tl3fe3£5 K3 ICH, KA A, 


^ T/c/ «/r f^KMc^i. nf€ e« npM ««^Mrt*CM: Oiti 

ACH4 K"it5*rA A\'£^fy4^ r|HAft.^CiJH A.Of fe. 

AC|fc K"*^?;lv (gfri CT'flHH'iftlie IXif< c* 
hV3H1K-;«>^7 AA'iHA Hoic*rj';»^ y^H'ilLji- 

<'Sfc8A& ACi^& :* fXJH CA «S Bpd^fc A* n ./yv H^A 658 2 
279 


mania Mea, si va arde pana dede- 


suptul iadului, si va amistui pa- 


mantul si rodul lui, si va aprinde 


temeliile muntilor. 


Aduna-voiu spre ei rautat si sagea- 


23 


1 


tele Meale le voiu sfarsi Tntru ei. 


Topi-sa-vor de foame si vor peri 


24 
de boala fierbinte si cu boala a- 


mara; si dintii fierilor voiu slo- 


bozi spre ei, cu veninul serpilor 


ce sa trag pre pamant. 


De-afara-i va saraci pre ei arma si 


25 
dinlauntru cutremurul in asternu- 


tul lor: tanarul cu fecioara 


si porobocul sugatoriu cu ba- 


tranul caruntu. Zice-reas 


26 

27 28 
29 

30 PEsm sa raschiir pre ei prin unghiuri: si 
sa stergu pomana lor dintre oameni. 

De n-as cauta mania pizmasilor, 
sa nu cumva sa poarte pizmasii 
lor catra ei striineaste si sa 
nu zica: „Mana noastra inalta- 
ta au tacut aceastea toate, 
si nu Domnul!" Ca-i neam ce 
s-au pierdut sfatul si n-are 
Tnteleptie. De-ara fi intelepti, 
ara Tnteleage aceastea toate si 
ara lua aminte starsitul lor. 

Cum au vrut goni unul de ei 
pre o mie si 2 pre 10 mii, sa 
nu i-au vrut vinde pre ei Dumne- 
zaul lor si sa i-au vrut da 659 I r C3fedfe B • Cte3C fff u 


^'iiM\%. hoctjVka a^^^-^'*^" a Oft: 
«rp.Tv riMA\iixiiif HOififH cirr i^i^/^cf h . 

eT^!Sir}6iH A<>o ^T^ji^r^^H a^v\aj>i» e»rf 5_ 

ry^^f\ A*Cj>M - g««flH^Afc CaAA^M 

AOpfe: BflH^^i» AOI fuA fiCHtm^A ArnH- 

AI'^C'T/ffi TOAnrC a2 Aft.MHf :» liilt n€*»^- 

A^^Hnre y^BM<T*f/«CyH Ae A\»feAe ? 

nAiT^ticfc ic'*A'E> CJiBOpfc KA-^^ii nf3_ 
noAesAf a5- Kt JtnpoArKM s^a ne5ii?«rf 

AOpb^ Ui;r <TA5 TATA y|»H<tHt\»r/«i AvJ. AS AT »A 


»sn 


dfedfe ITttHfc. 2J523G 16 ■»♦ . 


! 
*3 
AH. 


ot Z- 

Tg - 
'i. ««. 


aV 


sT- 


«# AA4 

r. — B»*-C'*A*» <A«X£M'*l«M/flV AStUH t«^H Me 

rfZtfffAAC jwSicAr*tv^5«.H»rBe liiH ct- 

UJH C»£ luHTf BCAUJ,Ultf &•» 4^'l'« SCO 
CICUlAfr. g^SAe 'k'^^^** **^J^^ *'*- 

•T-t , IliH fi^«» a'aM" A^'''*^"*^'*"*T^r'^ 

UJH eV &H^€K^ tUH MHAAe^ M^iit C^ y** 
AHfci AV»H4 *vr.A fC^nnfx^ "Iff" UiH fiC»* ^» 660 -I- 2 
280 


Domnul pre ei? Ca nu-i Dumne- 


31 
zaul nostru ca dumriezai<i> lor; 


iara pizmasii nostri sant giudeci. 


Ca din via Sodomuiui easte via 


32 
lor, si din vitele Gomorului - 


strugurii lor, struguri amari, stru- 


guri acri. Veninul balauri- 


m 
lor - vinul lor, si veninul aspi- 


dei nemilostiv. Au nu-s ascunse 


34 
aceastea toate la Mine, si-s pecet- 


luite in vistiarile Meale? 


A Mea-i izbanda si plata sa 


35 


Rom. 12:19; Evr. 3:30 


platesc cand sa vor clati pi- 
1 Petru 2:23 


cioarele lor: ca aproape-i dzua perirei 


lor si stau gata inaintea* lor. 
*carele-s gatite lor 


Ca giudeca Domnul oamenilor 


36 

PEsm 


' 
Sai si Sa va cai de slugile Sale, 


vazand slabiciunea lor si nu-i neci 
37 


inchis, nece lasat. Cand va zice: 
Unde-s dumnezai<i> lor, Dumnezau 
38 


Tntru Carele sa nadajduia? A carora 
grasime mancara-o in jirtve si ba- 
ura vinul lor in jirtve? Scoale-sa 
si va agiute voao si va fie voao 


Deut. 4:35; 


39 


scapare. Vedet acmu ca Eu sant, 


Isa. 45:18,22; 
si nu-s alti dumnezai fara 


2 Sam. 2:6 
Mine: Eu omor si Eu inviiu; vatam 
si Eu vindec si nime nu-i sa ia 
40 


de la mana Mea, cand voiu ra- 
dica mana Mea catra ceriu si voiu 
zice: „Viez Eu in veac." 


_ 


41 


Sa voiu ascuti sa luceasca armele 661 4 


^v^'XTABOrt «»a.i^€qiAe A\»t a AAHH f- _ . . /*■ 9 
r ICApHf JV* CKIHI^f Af iVAAOp-aMHAOpt l£i 

nstttJUHAOft.:, C ylCentlAtZsA AAA;t AA/KO 

V V /» ' r X ' . ? "^. / -f^ y .- .f «> 

C-iAA H3C'XMA-"<^^ KX n«AAAUUIH AAltfi 

|^fc«AfflqHfi;». n'xr'XH k^ waaachih 
A^fii 7 fc»x n^Hnrf>i'*a7i^tfAf^AsijiHAOpfc 

<AA£ <tkA1€ H^tl'iMA^' *"" H3C'&A'^- 
flJS nOr nH/V\AtlJIII AOa-fUH fiA KSO-iLIH 
O'iAA'A'rXAi. «'«.& UJM OAAACHfH CI • SH A^tOV-tlH /M4M (IT* Ur^ C"** AAB A^TfAtttTh IClTflCI. ^At ... ^_ 

4ATI IcJf'sMT* 1^ no A'VM JlCfHffc ni'KTf^ 'fl H« »tLt Li AI 4'- A^r !»^" e« 
7- A-i MO 
tiff B( 

t^cis n^«'«i«» cfe^ Mo: s 

C, H ■ s • ^ai6>. ^IcXp'XCa;^ HHIf AAA AAyffW -^ 

AAAH^&7 /KH'iU'XC^. ICO- 
»Ai^ AAlf4 „^A AAH 


Vai. AAif^sT: A e'fcHcccc r1ij>A ^-^ *"P* rhaaa- 

Cllf rt AAiCH:* iC»a fiCCfAflC^A^;*.. y^cnHf/«k 
TA. fl5^M c<i>Hnrfc. KA JJ^/IAriVAfc 

Ujn HXH AAHTXAi* 4>'*P'^'^""*='"* A^^*'*- 

«e^»x^»rAfle ica JL/AM<»i^A KoenroV: 

fix rpfert^ftlH A* "t'*^ ytvlCOAA K»- 
attHHTf A-XAOACC ^ Mf C»i fZlCX. tCXBtnT 

aaXpcu am PocT-^At BOcTf^ ret A^^"^- 
nroAA^fci^jt ffc«yc»rcAf - 662 H 1 20 

Meale si va lua giudet mana Mea 
si-M voiu izbandi pre pizmasii Miei 
si voiu plati celora ce urasc pre 
Mine, imbata-voiu sagetile Meale 
de sange si arma Mea va rnanca 
came de sangele omoratilor si 
prinsilor (Tmbata-sa-va arma Mea), 
sa-M izbandescu cu pizmasii Miei, 
pentru gresealele dintaiu. 

Veseliti-va, pagani, cu oamenii 
Lui, ca pentru sangele slugilor 
Sale face izbanda si-S izbandeas- 
te pre pizmasii lor, si va curati 
pamantul Sau si oamenii Sai. 

Intr-acest cantec al lui Moisii mai sant 
s-alte cuvinte, ce nu le-am scris, pentru ca nu sant 42 43 281 Rom. 15:10 Cest stih nu-i m 
carte lui Moisi, „sa 
se veseleasca 
ceriurije" 1 Sam. 2; Luca 1:46 Deut. 2:3,24; Ps. 85:8 Ex. 31:3; Fapt. 1:17 Stih PESNr 
In cartea lui Moisii. 

Al 3 cantec al Aniiei, a maicei 
lui Samoil proroc 

ucura-sa inima mea in 
Domnul, inalta-sa cor- 
nul mieu in Dumnezaul 
mieu: deschise-se gura mea spre pizma- 
sii miei, ca veselescu-ma in spasenia 
Ta. Nu-i slant ca Domnul 
si nu-i altul fara Tine, neci Dum- 
nezau tare ca Dumnezaul nostra. 
Nu graireti de icea incolea cu- 
vinte faloase, neci sa iasa cuvant 
maret din rostul vostru, ca Dumne- 
zau-i Domnul stiintelor si El 
tocmeaste cugetele. 663 -Cfe'^fc r- cSaJG e •T-a'ryA . O'*'^^ n£Mnr^k'nH»r;fw 

cHp;«v:y AUf/#k fCK err A^n^t H'z.cfi'S? 3- ui 

r'Ku'EfiJC » cA'kCf'lEfije cum /KHAq:»^ - 
/tH np« e'r* A^A' A . n'*<'^'*f - ""J H C''« C - XI . 

JP — — 


i^ -f» -• 1^ ": ^ -I £1 4( 4 ■HO ^feiSs ri'TtHfci ssssis Iq: a,- * I . I ' » .. ft v.. » rt . » «/ '^^ n»iic»i»rotijiff y^•^'|)V yiC»rVrt^pef € eo 1::' 


AAA&i^n: fCK H^c^fiA jf^Ti^n cacaoes 

A&H7H£*IH C1kc;f;^ AA2SAS nbHT^pMUKi^A o-^Afc fc^cor'xi r^*/ z_ A4^;f^.7AA/.^C^ ICI/fwI^eA^BI^e liJ icsholj 
ptAf <f>AK-t AAHAIS;? UJH l;l*»A *'^'*'^*''^ '-^* 
Ali^H • A AUfg 3A?<?CACfC'XC."?v r^p. 

A\AfiiiH T'iM^ rnpf (^ fiA »raMA A" **« 

^A\H?<f<'fc:, CiiH GA l;^eA€'<^A ;CO«T^AC'£A«| 
I'A^^^T'SASM:, LLtM &* A^ n&'r^fC ^ - 664 h 3 
282 


Arcele puteamicilor s-au framl 


4 


si neputinciosii Tncinsu-s-au cu var- > 
tutea. Satui pentru pita 


5 


Ps. 33:11; Luca 


1:53 


lucrara si flamanzii sa para- 
sira; asea cat starpa nascu 7 si 
carea multiia feciorii slabi. 
Domnul omoara si iara invie. 


6 


Deut. 32:39 
Tmpenge pana in iad si iara scoate. 
Domnul surumaneaste si Tmbo- 


7 


gateaste, smereaste .,;i inalta. 
Radica de la pamant miselul 
si din gunoiu radica surumanul si 
pune pre el a sedea cu boiarii si 
in scaunul slavei; ca a Domnului 
Ps. 112:7 
sant stalpii pamantului si zi- 
di pre ei lumea. Pazeaste pi- 


8 


Ps. 90: 1 1 

PESNr 


ler. 9:22,24 


9 
10 


cioarele facatorilor de bine, iara 
pacatosii intru intunearece vor 
amuti: ca nu sa va intari barbatul 
in vartutea sa. Zise Domnul: 
„Sa nu sa laude mandrul cu mandria 
lui, neci sa sa laude puleamicul 
cu putearea lui, neci sa sa laude boga- 
tul cu bogatiile lui; ce cine sa 
iauda laude-sa ca Tnteleage si cunoaste 
pre Mine, ca Eu sant Domnul Ca- 
rele fac mila si giudecata si 
dereptate pre mijlocul pamantu- 
lui." Doamne, zdrobasca-sa piz- 
masii Tai, spre el va tuna din ceriu 
Domnul si va giudeca hotarale 
pamantului si va da puteare im- 665 r*. 2fctSS 
ri/f>'c«t» rA4, r. 

JJtl^AAH^'X A«5IP^ ilA\IA^»K^ BA ISCMH^- 
tOH c4>KT5iA A" AA^^HTff A« A5H fl^f^* • 
^>r^H*«H BA fCOnepH "*l€f«fHAf C^ABA 

•T'VAf.^ LiiH rTfXA^HfyflV ASM <^^ 

f%A A^V^MMA CCjprA^H^fCOAHCAC ^/V.-'XHA 
a1^ LlT AKO>*y«^M ArJ<rVliC:«v »T''ipi'/?i Afirt- 

onr. 
^k^: nrt. 


A. 


ix^ f«Er 

8VACO, 
^ A4 CU A r , 
c', r. 


r . 
A- 

;-i- c A. SfeSfe ri'tJ Ht» Sfecfe aUM /|CMAH'r>«^ flHIOAOCAO AOffe ^lUI^ 

.%\^i«^),i:v H'&A&rArr^Afe : -K'T&V'r;*^ mis 
f-^B, •i'onrij);¥v ahcha* ; 3Af<^s:HeZr-S^ 

a^Vhuim B'^K^AJiVi :, nAeKA01.€:!$^ AA»*_ 
\€ AO^fc. S'i^SM A« MeAAfrtKPIw ICO_ 

TrSi|HA« O^vconiAopfc^eAAVficjfv fco, 

TrVfHAf fliA^'^AT^AVH M«Af '^•A\WA>i«. 

^J^H^jf cnps f'£'^6n CA a\(Emii5^a^»^^a/ 
A» Hs enpe Anc CAS 4V1HCS et/«»»jiiM Ia/ ' 1 spe Ane ca& ^v 
AS Hs cnfc A/iA0c c'*ytvx^cc»«.nr». a-.'t.hi/K 

p-^ K-AfTtAC TAAf ^iCcflrtl^ • ILH 666 ■1- 3 
283 


paratului si inalta comul 
hristosului Sau. Slava inne. 
Ps. 88:25 
A 4 Cantec, rugaciunea sfantului Avvacum 


Stih 


^^ proroc, glava 3 
MRi'lJ oamne, auziiu veastea Ta si ma 


1 


*intelegu-sa 
l»i temuiu, Doamne, lucrul* Tau 
rcjbii din Vav 


Ion 


in mijlocu! anilor invie-1, in mijlo- 
cul anilor arata-T mila Ta: in mania 
Ta adu-T aminte de mila Ta. 
Dumnezau despre amiazaz va veni 


2 


Deut. 33:20 
si sfantul - din muntele lui Paran. 
Atunci va coperi ceriurile slava 


3 


Lui si lauda Lui Tmplu paman- 
tul. Si stralucirea Lui fu 


4 


ca lumina soarelui, coamele - m mana 
Lui; si acolea-i ascunsa taria Lui. 

PESNi 
5 


Inainlea fealei Lui imbla ciuma 
si maintea picioarelor lor iesiia 
6 


bube mfocate. Statu si 
masura pamantul: cauta si 
7 


sa topira limbile. Zdrobira-sa 
muntii veacului, plecarasa ma- 
gurile veacului, in veacu-s imblari- 
S 


le lor. Vazuiu de nemica cor- 
turile ethiopilor, temura-sa cor- 
turile pamantului Mediamului. 
9 

- 


Au nu spre rauri S-au maniat Domnul? 
Au nu spre ape s-au Tncinsu urgia Ta? 
Au nu spre mare sa mherbanta mania 
Ta? Ca suis spre caii Tai si fu- 
ra carale Tale in spasenie. 
iO 


Aratandu sa arala arcul Tau 667 i+. 

« *«" ^ OOi4feA£ ILIM AsViA C»T''a»r^jpX^y|CAO_ 
K^AI^ AOp&9/fCA2^Ai\HHA cIl^CL^HAO "tTAAC 
/|CA\fiAAf«9[iiH y^cnrp'iA^*IMj)/«i C^AHuj* 

nr<*Ac . Ks AA«&Hi'c K'iif AH npc ni_ 

hVh. OuIHTAH ylCcflff Va WAA\CHH- 

^r-a^^ : 3^pochtah fCAn^Af. yjCrcicA cn^ ^/ ^r. J*. 7- fir. A' €« S' 3« fifecIfS IT^'H*. Sbi^ /|Crpi^AAA4^H- 3Af06;ti'^rAH kS^c^**- 

T^fHAe AOpfc fcin^^At tllMfifrVfHAOft 
A^M KA CJU eOAC^p*. H'iB'iAIlp^. cnj>e 
n«pHp/d^ AA/^; f£JH K^K^p'i/A AO ef-* '^^ 
1€AOf A tC K^fA yfirr^^ ACkVhcjE* C^AA^- 
H'A1« eVf^AAAMVAfe . K'^'^^yAH 

not M.A6€ K^fCAiu »r"irt cnp€ rHiViAA*. 

c* cn»£AA»*»r';»w hhhaaa j^/f^^ j^e taa- 
e^Afc »r»aJ^ icVTrpeAA^fAfic:*. ^v«"«Ae 
A\^Af iUH.?T^p:K nVifrfcMHHe '^oi- 
ccAc A\^Ae lun aa*. cnZAv-inrAW y|C*r^V^ 
A\MMe, Sin^tT^M. 4>Vf;*^ A\i'e cxa^ 
OA""e«»«^ ^S^ rpHSKiH a\»4ac K'ii 

BA *^H ylCnpOTMBA WAAAfHHAOffc >r^Vt riH< 668 -f- ^". 4 
284 


si giuramantul ce tacus nea- 


murilor cu cuvantul si in rauri 


impartis pamantul. 


Vazura-Te si sa cutremurara 


11 
muntii si unda apelor trecu, 


deade adancul glasul sau si 


inaltimea radica manule sale. 
los. 10:12;11:10 


Soarele si luna statura in lo- 


12 
cul lor. In lumina sagetilor Tale 


Tmblaiu si in stralucirea sulitei 


Tale. Cu manie calcaiu pre pa- 


13 
mantu si cu urgie trieraiu paga- 


nii. lesit-ai In spasenia oameni- 


14 
lor Tai, zic in spasenie cu hristosul 


Tau: zdrobit-ai capul in casa 


pacatosului, golind 'emelia pana 15 16 17 PESNi Zdrobit-ai cu bata- 
turile lor capul sireagurilor 
lui, ca o volbura naval ira spre 
perirea mea: si bucuria lor era ca 
celora ce cura intru ascuns sa ma- 
nance surumanul. Calcat-ai 
pre mare cu caii Tai spre gramada 
de ape multe. 

Auzit-am cuvantul Tau si 
sa spamanta inima mea, de gla- 
sul Tau cutremurara-sa usnele 
meale si intra putregiune in oa- 
sele meale si ma spamantaiu intru 
mine; aceastea-m fura mie sa ma 
odihnesc In dzua grijii meale, cand 
va sui Improtiva oamenilor Tai 669 + 


A^fCf^A AAACAHHVA^H;y€OH^'&njrH HKI 

iHf^ 60 aa;!;.. fifccAccrci. ^^i^aahsai*:^ ui k< • 

^AAX. esTfCSp ^Tp AAAH^*aA rRHIC A^HKA- 

utmnsfnt nfmoAOCAC aa^^ac kaaiIgh. 

AOd& , UJH AA*. n<>Af rr:«^ ^vAOfC^fH /«\_ 
HATTfa* AT'aTM'IH 60W fC'iT'A AA^^ ^^ 

>irc*r^p3WffAg A^'^Ag. Qaa; |i""'^ = 


•4^' 2* ~. 


il k mV 2f523s iri"'"*: 2fS'3f5 t^fTQ^ Ai'i.HK* f«"A»r npe rrMHc; 4'. Bl n 


*rof'fn a^a'.iVm . 4^'*'^ a^wa;*. n^x- 

nrtz ^n»aAA'E»r^A4. ^€p€nL|HAo €nrj>^. 

K'^ATC BA ^AHS^iJUn fflX&A &#^>f^jCAA_ 
&A ^ /AM^A^H - ^AAHf ;fr^tl'il^A> 

rr'ilii AA»iHA T-A llltl H^fJW fi-X^ib: B«- 

T_.— -s./y*/ >' ^ ■'•31 o^ 

fl A\«e nrx a.am hoaiv rai* : mj "tow 
rre ASicpsipHA MocTfc TSAC Hcn^^Bcqj- 

31 /wTmC A^M<:«^^ HOCTfiSf^ ^OAAHH- 
frr A» Cnf« MOM /^OMH» ^f^fC^ C£IH <p^^^ 670 pizmasul cu sireaguri, sa-i robasca. 

Ca smochinul nu va mfluri si 
nu va fi neci un rod In vii, minti-va 
lucrul maslinului si campii nu 
vor lace hrana, peri-vor oile din 
staul si nu va fi bou in grajd. 

lara eu ma veselesc in Domnul si 
ma bucur intru Dumnezaul spaseniei meale. 

Domnul Dumnezau-i putearea mea 
si pune picioarele meale ca a cerbi- 
lor si ma poarta in locuri i- 
nalte; atunci voiu canta lauda Lui 
in strunele meale. Slava inne. 

A 5 cantare a sfantului Isaia proroc, glava 26 

Sufletul mieu pohteaste pre Tine, 
(Doamne), noaptea cu sufletul 285 17 18 
19 2 Sam. 
22:34; 
Ps. 20:34 Stih 
9 10 11 12 
13 PESNi mi<e>u ce-i intru mine caut pre Tine; 
cand sant giudecatile Tale pre 
pamant, Tnvata dereptate lacui- 
torii lumiei. Fie mila pa- 
catosului si nu va invata derepta- 
te; in pamantul dereptilor stram- 
batate va face si nu va vedea sla- 
va Domnului. Doamne, Tnalta- 
ta-i mana Ta, si nu o vad; ve- 
dea-o-vor si sa vor rusina carii 
urasc oamenii Tai si inca 
focul Tnca-i va amistui pre ei. 

Doamne, Tu dai noao pace: si toa- 
te lucrurile noastre Tu le ispravesti. 

Doamne, Dumnezeul nostru, domnit- 
au spre noi domni Tnca si fara 671 -^ 


OGj-^K? AA'£tvc'i:<ecuHtV9 ^t 'Pe cVn'xp;^ n«H_ 

ne:, tun Bik€A03^ p»r»iiHMg k-aa eP* 
Ka rpe«VA/«w K'%A '"^ In^oriit KoHtAAvA 

e« CAHAriCX.:, C'T'PHriliw >f».A<»POP"A« C" 
ALU A A 4>0«nr 4kHAliT'/9w O^A A-AAHC. Ar e« Sf & £ B A^i ^fecfc n^'««* T dfedfe Kf A' K. ^' A^AT'AAAfc /K3r*/V, IttriW AJW* «<>A^ 
IC^A^ AAA&, Bfl^ HAfIf€ B»&«r* OiM A*"*-* 
i«H -le A-iicVitMH >t^rt^Accf«:l« fUwA^ 

T- A KA f OAIVA ejCAoJ^^S^ "MS* 3f«^ 
KH H« A\AnrM bVm A« n»iAA*2»rfe ^ 

M'^ei^co iVAAACHiH AAicH :» >^»rfAq 

eyXlf^ fiOACT-fJlL, ACK^KA^MMfi*^ nS^U- 
hIa K'i'T <JU k-AHOAAiX. rT&H^S. SA T^'k^ 
1€ AAImV/A ^AA H^A^ft . 

-^ — — ^-7 672 5 
286 


de Tine, ce numai intru Tine 


ne-am pomenit de numele Tau. 


Murit-au si nu inviaza, morti-s, 


14 
si nu sa scoala; pentru aceaea cer- 


catu-i-ai si i-ai rasipit pre ei 


si ai pierdut toata poraana lor. 


Adaoseases aceasta ruda, Doamne, 


15 
adaoseasesi-o, ce Te supara; pen- 


tru aceaea raschirasi-i in toate 


hotarale pamantului. 


Doamne, in suparare cautara pre Ti- 


16 
ne si varsara rugaciune cand era 


biciul Tau catra ei. 


Ca greoaia, - cand sa apropie vreamea 


17 
ei sa nasca, striga in durorile ei, - 


asa am fost inaintea Ta, Doamne. PESNr 
18 
19 

20 

Stih 


Lual-am in zgau si am bolit, 
cum am vrut naste vant, si man- 
tuire pamantului nu facum, 
nice cazura lacuitorii pamantu- 
lui. Invia-vor mortii Tai 
si scula-sa-vor cu trupul mieu 
dempreuna. Desteptati-va si cantat, 
cei ce lacuiti in pulbere! Si roaoa 
Ta - ca roaoa ierbilor, dupa ce vei zdro- 
bi nemilostivii de pamant. 

Mearget, oamenii miei, intrat 
in camarale voastre si inchideti 
usea voastra; ascundeti-va puti- 
nel, cat o clipala, pana va trea- 
ce mania Domnului. 

A 6 cantare. Rugaciunea lui lona proroc, cand 673 cSb^ES «. 2l3Sf5 
muM^ ^Satm A4A^jpn Af T^AAf , T e«c^p:«^ 

^fC^ UafiOH /fvlCnTA AK-'£&«T'A ICi'Td^ I>Lr nor© Is a: C.J. en: 1—1 3' . sfeiSts, ri'it^^ wt. gfegfg r »- — 
v^4Xa: r. COM A*;^ xldcSi'e n'*AA-*T^A K^f^^., 

J5€A« A&fi jfs'^K :^^:;f^ rrS^A^MC "**^ 
<|>A€*r^A A^i'*^ j^.H A\HH€: nOAACHIMA^;!^ 

l>Vri^HH^ AAA7 yhS^ee^oHKX^ cAuWr^i^ 

'*'»''* -^ KaPJH /^CA2k A^na;. AAHIHHH 
4^€Ui/^T€:, A< AAHAa7a Cin>af«£«€<I^ . VaVh .4WC<T'^ (TUirWk • 


t*'tt 674 h 
s-au rugat din matele chitului 

trigaiu Tntru nevoia mea ca- 

tra Domnul mieu si auzi- 

ma; din ranza iadului stri- 
gaiu si auzi glasul mieu. 

Aruncatu-m-ai intr-adancul mij- 
locului marilor si apele mcu<n>- 
giurara-ma; toate undele Tale 
si toate valurile Tale trecura 
preste mine. lara eu zicea: ,J^epa- 
dat sant denaintea ochilor Tai; 
inca nu voiu inceta a cauta catra 
beseareca Sfintiei Tale!" 

Impregiurara-ma pre mine apele pa- 
na la sufletul mieu; adancul ma Tm- 
pregiura si sa incalci pregiur capul mieu. 287 1 Cor. 15:4; Ps. 
119:1 PESNi 
7 


Pogoraiu la radacinele muntilor 
si ma incuie pamantul cu ratea- 
dzele lui in veac; iara Tu, Doamne, sco- 
ses viata mea din putregiune, Dumne- 


8 


zeul mieu. Cand sa sfarsiia su- 
fletul mieu din mine pomeniia-ma 
de Domnul; si intra catra Tine 
rugaciunea mea, in besearica sfanta 


9 


a Ta. Carii imbla dupa minciuni 
desearte de mila Ta sa parasesc. 


10 


Iara eu cu glas de ispovedanie 
jirtvescu Tie si ce-am fagaduit 
da-T-voiu Tie; a Domnului easte spasenia. 
Slava inne. 


Stih 


A 7 cantec. Rugaciunea a 3 coconi 


sfinfi 


Dan. 3 


26 


Blagoslovit esti, Doamne, Dumnezaul pa- 

675 «5€3fe s". c£?o& ^UHAOf& HCf|J^H7 A'£W!A,A<rWH UIH 

|(»a ^cdenr 6f " /•^•t'OAt* AaKfspHA 

^*SH 4k»5MCS»ri» ICX HOfi: tOH TOA»r« A- 
fCp^^rtAf vfAAC ClLHT AA.C&'&f AHTf 9 C£IH 

j^,«d'ii:^T^ fc^^uFf AC i^Aiic^ UIH »rcAnre 

, -,// ' . « rtu* ^ "^t/ -^ V "x i 

JK'a'Tfc, /|v»rp» •roA'T'c k» mom com k 

tODACijWAfc C^J^M^rfk? Arr£0ML|MAO&Et MO- 
tfffM l^fAMAA&Ai*^ fCK KS AA^^'^P^ U< 
»C» ^MA««^ AH A^Xiffe AI'^CT/ffi HfOAT 

cn^ M*M7 n«Mnr»^ iiZKA»rcA* Hocnrfc - 

Kx V -w—r ^ ^ i^f '^ . ^ - f 

AAA rpCUIH UIH AAA <fij;'&K-2S;i^I> d^"^^ 

jp"» A« A'iriji€> UJM uH^AAi. A*n»ipnrATrfe 


K3 ICH fnH. I KA SSSdKs IT'TiiifcrSuSfS i A/4 AS UIH rfOf&MIMAC a"AA£ 7^ TOAnre^ H ► A*rAT^ 


Hf*^C A 
M'3HCfc. MOA«V fCA C1.Mi <f»"a« AT A A n^4f'H 

, !>'■ « MOAIV Cmf C. n ^HTf ^ A1^ A 

o'OAnre it n^n ^ns^nynrb. moau/^ uj 
nroAi^c *iff AH AA5C& cn0e hom;^ V*A6 

IliH H'KH A^A npC HOH /^AA•&HSA< rVH- 
AAAUfHAO frrp-KCH:* «^P"£lI UfH ACn»S. 

ji^«TtnroeH UIH A ^m^odT ne^Hoi'r :, lun 

• i/ ax r*- f ' ft x* '^ *^ 

fllH AfCKAA M» A&e AAC^^M/V* f«*r SA;, 
p^UfHHf UIH WKA^Tk. ^^mX CAKI^HAC^I^ V «z^ rrAACc^Ul *lf Ad^A "If IHCTf cic np« nriMf- 
flSHf ACni^A npc MOM niMXk ^^^ ^1 676 I- 7 
288 


rintilor nostri, laudatu-i si 


slavit numele Tau in veac. 


Ca derept esti in toate lucrurile 


27 
ce-ai facut cu noi; si toate lu- 


crurile Tale sant adevarate si 


dereapte-s caile Tale si toate 


giudecatile Tale sant adevarate. 


Si giudecati adevarate ai fa- 


28 
cut intru toate cu noi si cu 


orasul sfant a parintilor nos- 


tri, lerusalimul: ca cu adevar si 


cu giudet ai adus aceastea toate 


spre noi, pentru pacatele noastre. 


C-am gresit si am facut fa- 


29 
radeleage si ne-am departat 


de Tine si am gresit Tie in- PESNl 


tru toate si porancile Tale 


nu le-am ascultat. 
30 


Neci le-am pazit, nece le-am fa- 
cut, cum ne-ai zis noao ca sa ne 
31 


fie noao bine. Pentru aceaea 
toate ce ne-ai facut noao si 
toate ce ai adus spre noi, giudet 
derept ai facut. 
32 


Si ne-ai dat pre noi Tn manule piz- 
masilor strambi, urat si lepa- 
datori si a Tmparat nedirept si 
mai rau de tot ceia ce-s pre pamant. 
33 


Si acum nu avem a deschide rostul, 
rusine si ocara fum slugilor 
Tale si celora ce cinstesc pre Tine. 
34 


Nu ne lepada pre noi pana in sfar- 677 -f SfeoG 3- SfeiSS iuH^ nerrp^ hI^amac »r«T6:,LtiH M^erjAi^c 

•r»*:^tlJH neTp>^ JtAAKt^ CA^^FA. >TA:, UJH 

4>nLr«%^^HIli K»* fie A\)^AIL^1« «»iA\»aL^4 
AO 9 ICA cqr^ACAf *|€|)f!DA Vh^ UIH fCA, H'2. 

jtHnVA npc A\AiJHtf/«v ^iCfifi^^ 

*» H^AA /IvnVl^HMA JVAAHf* AlAH fit- 

^o A* nrOAT'e ah aaeha^^ciih act's^h 
icatre cA\c|»Hii n^T'pV n"i.icA«r€Af tiOA^ 
n^6€ npene t6*^ n-iAAHST^^A - 

iOH^H^'f nppKifc5,M€4 noa)Atlii;9Hc4 AC€:,Me4 
TKHT-Rf, rtCt AAS'S^pf :» H«1 A<|iSA\APf::^ 
f!He4 AO Oi^^C «»i5«:HT^&ff y^fflAI»ryffV HTA:, Ag AS «l A3 C r.9..\ AH c3&5€te iT^'Hs, £x5 

A.0.1 
AA 
^ 
^A 
MB 
AAT 
1 


* 


/ Ct A<{>A»a AVfff AA H'A i ^t K5 »iHH. 

A\S^ <J>pi;»ra;. 9 UJH f5$<4>Af»r 3AfOCMfrr» 

ICA CZcf^MAA njmAAill^M ^-^ THMCj^ 

Ka nrOAT'C ACCAC AaInCHaS UJH AS.tt^f^n~ 
AO^lii »CA A\XAT€ AAI«: A.€ AA>€H r^AfUtf^ 
Afll/SW CX <^'€ 5KA*rfiA ttOA*r^;S.7 yf^MAH^ 
TySi nr A AC»r**4;'ff :>MJ flXTi. HtnclBAtKX. 
yts^HAHfT/i^ TA, K'X.MSVl pVfUHHC ICAO- 
dA ^t n^Jk'Tt.^^€K ^TpXTttHf- 

UiH AICSAA fiCHM A^nX. THHi kX TO- /T/ Tr;»w ttMHAAA? to H€ T 


UJfi IC'Z.^»T':^4>AtiA »rA=, C'XMs'h* flWiJJf*- 

CAntji^'ElieAC rrAAf ^CiJM A^"^ y|vA\KA_ 
UHAA/ft AAMACM TAAC * QKOATe 

noe MOM A ^"^ A^ffM^Hf^Ag "ttaac^ fxi»t 678 289 sit, pentru numele Tau, si nu sparge 
legatura Ta si nu lua mi la Ta 
de la noi, pentru Avraam, iubitul 
Tau, si pentru Isaac, sluga Ta, si 
Israil, sfantul Tau. Ce grais, si 
tagaduis: ca veri muJti samanta 
lor ca stealele ceriului si ca na- 
sipul pre marginea mariei. 

Ca ne-am Tmputinat, Doamne, mai var- 
tos de toate limbile si astazi 
santem smerit pentru pacatele noas- 
tre prespe tot pamantul. 

Nu avem in ceasta vreame giudecato- 
riu, neci proroc, neci povata, neci arse, neci 
jirtve, neci aducere, neci afumare, 
neci loc unde sa jirl^im Tnaintea Ta, 35 
36 

37 

38 40 41 

42 
43 PESNT sa atlam mila Ta. Ce - cu ini- 
ma framta si suflet zdrobit, 
ca sa fim priimiti de Tine. 

Ca toate arsele mieilor si a berbeci- 
lor si ca multe mii de miei grasi, 
asea sa fie jirtva noastra Tnain- 
tea Ta astazi si sa sa ispravasca 
inaintea Ta; ca nu-i rusine celo- 
ra ce nadajduiesc intru Tine. 

Si acum venim dupa Tine cu toa- 
ta inima si ne teamem de Tine 
si cautam fata Ta; sa nu ne rusi- 
nez pre noi. Ce fa cu noi dupa 
blandeatele Tale si dupa inmul- 
timea milei Tale. Scoate 
pre noi dupa minunile Tale si 679 iSSitSS tSZC^ M€ icisT'T'OT*. fi^Tef^ AO:»uiH nriii^i ao 
cite 3A(><>JG:»ir*fcai.c umm ^VLfA^i^eBocn^ 

caVvja y|CoiSpAf5A5^H^/5Cic5sf»rop«"AnpT«^: 

IC5^ mCKX,. ^ P'KUlHHJi^.^ COM nW^A^f'H' 

KXnT'Offt^rfiA'Trpxsei ojh hoiju^ a^ »«^<^- 
»v^;!k fcx coi4fH ^3 4yig^norop:i;^ yf icXn^ yv»S /v>3 •v C AA,^. c35t^ n'^<H«» tf^Sfe AAH <MA n.i HK HT »rop« ^ i£iH d"ircH^;*. n<ftp4i 4^oK"»A^iH 
AM fc^orrof #♦. 111m 4^ic^ ne€ aa?i1 

■A01CSA&. #csn»rop»A»« ICA ©^H B»ZK«n» 
j)»xfco(>o^ TIIh t«^c;8;. jinpcnie Hcte 

ie ouh5<'a a^ e" 4>of<^^A, "^•<* ^^'^f^- 
k;i^ AOf I. . ^ 4'*'^"7" ^'**" \^^^^^ 

TA fCA fllMKi^OVHi fOi'Tfc^afMCA^^ 
lO^CA ^fi'f'/A np6 A>^H^« vlC K^tW^gJT^MA- 

n»*f HtJMAOft MC IfifH i» ^^i A-*- 

Ka^M^T^ n^AACAC CAAB*H -yAAC III 
C^^H-T-Vh 4>OAp're, UiH A-^^ATfe lAtH^ 
680 n 7 
290 


da slava numelui Tau, Doamne. 


Rusineaze-se ceia ce supara rau pre 


44 
slugile Tale, si sa se nisineaze 


cu toata putearea lor, si taria lor 
, 


sa se zdrobeasca; si inteleage-vor 


ca Tu esti Domnul Dumnezeu singur si 


slavit preste toata lumea. 


Si nu sa parasiia de-a-i aruncarea 


45 
slugile imparatului in cuptoriul aprinsu: 


cu iasca, rasina si puzderii 


si mladile, cat iesiia para din 


cuptoriu, patrudzeci si noao de cot. 


Si ardea pre toti haldei<i> ce afla 


46 


49 


impregiurul cuptoriului. 


lara ingerul Domnului, impre- 


47 
una cu sotii Azariei, pogorT in cup- 48 
49 
50 

Stih 
51 

52 
53 PESNi toriu si raschira para focului 

din cuptoriu. Si facu pre mij- 

locul cuptoriului ca un vant 

racoros. Si nu sa apropie nece 

de unul de ei focul, nece le stri- 

ca lor. Atunci acei 3 can- 

ta ca si cu un rost si blagosloviia 

si slaviia pre Dumnezeu, in cuptoriu graind. 

Cantarea sfintilor celor 3 coconi, ce 
canta in cuptoriu 

lagoslovit esti, Doamne, Dumnezeul 

parintilor nostri, si lau- 

dat si slavit in veac! 
Blagoslovitu-i numele slavei Tale si 
sfantu-i foarte si laudat si 
slavit in veac. Blagoslovit esti 
681 SfecSfe 3. 5?S2fe c<f>HTr;¥^ AtAA&en TrJiAe A-iVA-Al^t CUM €A.1LBlin-t% ylCs'feVt . 

UUH uj£ cnpe X^P^iai'^viH , ijtj?i a'*a'*'j 
fUH cA-iBH^rt ^fi'iffcfc . Kabmti. He 

I^UJH cnf« C'CA^iH^Afe tAABeti yiCri'xp'xJ 
qSCH T AAC :,IUH A'iXA*'?"*. t£4H CA'iBH 

'StpWASM:, 10 aZx^A fU CaIbH ylva^KIt^ •«* _ .*??■ / "3 -fc 4: f A'" :.i/ x< - 2fc^ m'iMi, cSfeCfe n^ 3-* sr ASM K'^i.n A^ tUM ^k£aI44 npe t y^fcl^. 
Oitrl ylvH'ZACJIAi^HA Opt e^*- >|>.B»i.K:i. , 
•T-A UiH ylvM«TfcAJL|At4 Op* e^«» ^6'EfCfe. 

<PckXa Lars 3r&A^X^'^* J^fin^ fij opf«_ 

ITilC^SAfca-CASHlT np€ A-^M^Afc^^K^A*!- Atf 
,<»*'» *^yv'x'T/ nil • 

CUH yfvWXAllAIJ Opt e^*- -IvB'felCt . 

^^OAIVA njfi fiHi/«w3> r»feqA Ml i^epJiA.^ .fvM-X 682 7 
291 


in besearcca slanla a slave i Talc. 


laudal si slavil in vcac. 


Blagoslovit csti, Cela cc \c/ aelancurilc 


54 
si so/ spre heruvimi; si laudal 


si slavil in vcac. Blagoslovii 


35 
csli spre scaunul slavci impaia- 


tiei Talc; si laudal si slavil 


in vcac. Blagoslovii csii spre laria 


56 
ccriului si laudal si slavil In vcac. 


Slava inne. 


A 8 cantare a celor 3 sfinti otroci 


Still 
B 


lagosloviii. loalc lucrurilc. 
pre Domnul! Domnului 
canlat si-L inaltat pre 


57 
HI in veaci ( Blagosloviti. ingcrii 


58 
.__ 

" 
PESNi 


Domnului. ccnurilc Domnului; Domnului 


canlat si sla\il pre 1:1 in vcac)' 
59 


Toale apcle ce~s pre ceriu si loale 
putcrile, blagoslo\ ii pre Domnul. Di>mnu- 
lui canlat si-L inallal pre HI in vcacl 
60 


-Soare si luna si >icalclc cc- 
riului, blagoslovii pre Domnul; canlal 
si iiialtali-L pre HI in vcac' 
61 


Toala ploaia si roaoa si loa- 
lc vanlurilc. blagoslox it pre Domnul; can- 
lat si-L inallal pre HI in vcac! 
62 


Fi>cul si /adiiiiul, iarna si pri- 
pacul. blagoslo\ii pre Domnul; canlal 
si-L inallal pre HI in vcac' 
6.^ 


Roaoa si inia. ghcala m gcrul. 
blagoslovili pre Domnul; canlal si-L 68: fifedfe m". Sf^dfe Her^?^ MJ?« i»t^s;.=, MtVqH, C^SH- 
nro4T€ a^shToicac: KABrTnpg a-^hj^a' ICIK 3A «e ss §3 Kl ^^ OH £SS3?S riirfHi: SfcSfe OB or <J>m (jJiA\et1HA0p& UiH J Afea^A^i^A^M 

H^A^H:?eA»UHA A^viVf^A^Hr^CAIiHUtM no 

A^^HoAfc ICZHT^AU tUH /fvH'XALIALI nOt 
«/ « _»/ ■ ,-^«v« ' * ^ 

^Afc y^B'KK'b • QaitiACT^f At LOM 

MHHA\HAC A'P^M^AO? UiH CAACCHCJsVl fC- 

«/ ■'2> y ' ^ •-* » / * 'TT'^^ 

Ht^HAAA:, KA&tllJLn fipe /^A\n\iA.h fC'ATA 

UiH /TvH'KALlA fiPC e^fe yt«^e'EICfc . 

^Hi«Hf/«W9 Si^A^t^:, MhcAH^ EABH 

npc A-'^M^Afcr^fC'iKT^tl UiH /^H'*.At|4iif 

npe ^Af> y^B'Er<-&. _^nAM3. |lj}pfH:i 

t"H fA**""*'" a-^h^aVh, f:Afit{i4H n^^ 
A-vTn^Ai.ryK'&ri'^iiff i£iH yjCwiAiJ^ti n|>e 

6 AC y|CB'^fVf> . f^AtkH 684 4- 8 inaltati pre El in veac! 

Negura si ceata, nopti si dzi- 
le, blagosloviti pre Domnul; cantat si-L 
inaltati pre El in veac! 

Lumina si mtunearec, fulger 
si nouri, blagosloviti pre Domnul; can- 
tati si-L inaltat pre El in veac! 

Pamant, maguri si munt si 
tot ce creaste intru ei, blagoslovit pre 
Domnul; cantat si-L inaltat pre El 
in veac! Izvoara, mari si ra- 
uri, chiti si tot ce sa clateaste 
intr-apa, blagoslovit pre Domnul; cantat 
si inaltat pre El in veac! 

Toate pasarile ceriului, fieri si 
toate dobitoacele, blagoslovit pre Domnul; 292 
64 


65 


66 


67 


68 

69 
70 

71 

72 
73 PESNf cantat si inaltat pre El in veac! 

Fii<i> oamenilor si Israil, laudat 
pre Domnul; cantat si-L inaltat 
pre El in veac! Preotii Dom- 
nului, slugile Domnului, blagosloviti pre 
Domnul; cantat si inaltat pre 
El in veac! Sufletele si 
inimile dereptilor si smeritii cu 
inima, blagosloviti pre Domnul; cantat 
si inaltat pre El in veac! 

Anania, Azaria, Misail, blagoslovit 
pre Domnul; cantat si-L inaltat 
pre El in veac! Apostoli, proroci 
si mucenicii Domnului, blagosloviti pre 
Domnul; cantati si inaltat pre 
El in veac! -+ 685 mmmmtm 


KAfiHA\& ^A^^AL^ CblHAA Ji^ X^^^** 
OA oe cir. <Vt9 AIkH 

AA3 M Hi •SI" — ^5 it? n««Mi :» S&C^ WA. Jk^t A.. U ^ • 

\tA A, Hi- A^f«A4. A^M ^f^rOAire H^AAX'fHAO K<a_ 

pit'* ex o^eAAfe AS e^*» • 

<i>'^AOtUI« y|CKFy««r^^Afc AniI.VxIiJi AO - 
cLjLU<i7ir. CAAe6il4la.<l>A^AA'£^VH >^nAVtt A 

c^s^efc'^"1B.^>liiM c«rAL{fH alcxh A**^**-f* 
III^Vhaam Jhai.. <|>»cio{>^a£. g'*^:>ff'^ no- 

AA«i'^'<l<:S^ A^ AAffAA €*:> fclSAA A^ TfZ- 
tWi* n'^^HItffiACpfe HOLIlipff:* A 5*1 il&f AA 

MMWm Aan ] Afc j K'^ cofc oo-fi fij»i 3.« M »< A. C 


- H 4 (KA 686 8 Blagoslovim Tatul, Fiiii!, Duhul 
St'aiit: pre Domiiul, acuin si pu- 
rurea si in veacii do vcac, amin. 

Laudani, blagoslovini si ne iiichiiiam 
Domiiului. cantand si Tnalland 
pre El in vcac. 

A 9, cantccul Prcacuratei, ce-i dc la slant 
Luca evanghclist 

iA arcaste sutletLiI niicu pre 
iJ Doninul si sii bucura su- 
•-' lletLil micLi intru Duninezaul 
spasitt)riul micu; 

Ca cauta spre smerenia slujni- 
cii Sale, iala, de acum ferici-niii- 
vor pre mine toalc iieaniuriie. 
Ca facLi mic marire Puicarni- 
74 
75 

Slih 
46 

47 
48 293 1:4 sa. 10 Ps. 33:10 1:4 49 I Sam. 2:5; 
Ps.43:l!: | 
Isa. 30: IK si i 5( 
41:9 Ps. 24:5; 
ler. 31:3,20; 
Gen. 17:9 si 
22:16 Stih 68 PEsi\r cnl, ca sfantu-i numeie Lui si 
niila Lui - in ti)ate neaniurile ca- 
rii sa lem dc El. 

Facu lineare bralelor sale, rasipi 
falosii in cugetul inimii lor. 

Obori pulearnicii din >caun .si 
radica smeritii, Hamanzii implu-i de 
bunatal si bogalii lasa-i desert. 

PrJinii Israil t'ccit)rul Sau. sa Sa po- 
rncneasca de mila Sa, cum au gra- 
il parinlilor iiostri, lui Avraam 
.si semenliei lui. pana In vcac. Cantarca sfantului Zaharici proroc, a parinte- 
lui iui loan Botezatoriul 

agoslovil - Domnul Dumne/aul 
ui Israil, ca socoti si des- 
687 ■"IT n 


CA' 


1 ASM /l&0AAAAf. n»XCIr4»l-«AVi»l MOCnrpX^, 
CIA'^ KOACV c* <a&5*»:h a&h . 

««.*€ nHA^*!£iHAOffe MOffffH. I J5X, oU f OS or W! Ko ctfitTqi'f CUM ic^A^ff^^'^1 jCnrf ^m. eg /» C7^ ^ K> 10 * «TA *i '^i OS «>3 OK o.4u np i^iyr^ A^H ^^r^)^ rrcAn-f 3HA6 fiiVof 

n^pfKt <ff A^ Af«^<fc ICCAAAIpfgif^^i^i^ 

^CAA ^HAtinr^ ^^i^€n a-v^mVa^m ?•* 

r-XT^t^H^lCAA^Aj^M . UIh ci A*" 

K^KOfitHUA cnHICH IVA/tACJiHAC^p A^H^ 

^«H ^iyff AAHAA A^"<f^^H MOT-fW, 


- K^Mr^CrW, TA-trOAf/M^M >|-4ATV^fc, -^^ r^' 
688 9 
294 


cumpara oamenii Sai. 


Si radica comul, spasenie noao, 


69 


X 


in casa lui David, coconului Sau: 


Cum au grait, prin rosturile sfinti- 


70 
lor, carii sant din veac prorocii Lui: 


Ca ne-ara mantui de pizmasii nos- 


71 
tri si din mana tuturor celora 


ce ne urasc pre noi. Sa faca 


72 
mila cu parintii nostri, sa-S aduca 


aminte de legatura Lui cea sfanta. 


Si de giuramantul ce Sa giura 


73 
lui Avraam, parintelui nostru. 


Sa dea noao sa slujim Lui 


fara frica, izbaviti din ma- 


74 
nile pizmasilor nostri. 


cu sfintie si cu dereptate ina- 


75 intea Lui Tntru toate zile vietii 
76 


noastre. lara tu, cocoane, 

proroc Celui de sus chema-te-vei, ca vei 

imbla inaintea featei Domnului, sa 
77 


gatesti calea Lui Si sa dai 
cunostinta spaseniei oamenilor Lui, 
intru iertaciunea pacatelor. 
78 


Din mare mila Dumnezeului nostru, 
cu carea ne socoti pre noi, Acel ce esti 
79 


de sus, sa Sa arate celora ce era 
pus intru intunearec si intru umbra 
80 


mortii, sa derepteaze picioare- 
le noastre in cale de pace. 

Slava Bgu davsemu nacati i suve(f)s(i)ti 
knigu siju, glagolemuju PsaltyrJ 


MS 689 if ,%^J^^.^J^ ^^T^ ^^^}k:^ ^ }^it^^ T| /MBI-^lifA A* Kitr*»TATXAfc n>{n-^f HHKfc ? A^"^ 
Ik. m» «J>%K1TO«»Afc^'^efWAVH mH XniArtV».<Tj^AifM, 
X4T%Afc ((bHT& OIH (AXBHTk 7 4 A^'*^^^'" MOfTj^V A 
A^H ICKO»A**«<'*»^ '*'*•* ai«f4^M? UIM AA»H I«4AK7 
lOIH 4ABH lAKCOBy tOH AA HOtT^V ^AAH^IS AAAnTH Bi>7 
'/JKAdf XAfk/LXM l^^lTsiMH TiAf^tc/KHHAAA (AAffHTA 
ID K»i»AAIT nAfK<«T, /^M«AA»A» tjsfWASH TlUe ItpHT 
ic XCA^M^^l HO$Tf^^ niHTf)! TO ATt C^«lT"5l^HAf 
TAAf? A'*" TOXTf Bf^AAHAf AA4H BI^TO K"* H'tll JlAGtb 
'IlKHTIW A«N AAHA4 TA CnflT kT4I14 A» H«t7* /K jc Jfc^ 

AfAAOOlIf «pNt4ffH <T4Al7lC« A^XATI ^(^t.bJ^T^NTH 
tXAAMAT CS cbiTtftftOfH AAOlju'f'HH (<iiHtliiH T AAfy UiH 

itXM 4A« «nf« resHe^iHijA^* h>k A^f^TJ^^m mcMTOff 
JH M«nc»M7A t^A^AtT fAo HO Atnr ft-, mn n-injn ^tAcr^ J X X Aji-WKH^ 3T1A-' A* 4«T%-5H^4:n4T. UiH Jf.t%H%T.i'r, . 

/.f>Mu7iK TAAf , jTttiHTK^tf H. f5^^^AJ I^Ht^TlH «r^'A«:MCif 
^rtHAAA^ (AAff^T^f^^rlDHK^tT^^AfTnAlKA'T^^t^iAAtAt 
cJlYwAi^rt T-i^l^AWM .^M-r, 4AJWHJ^A>^^ HOSTf^ AaViT 

i^^Tc. AHHTf^-t^AeM'^f'*' AX^a5^" KjsnT^ic^ «^ rah 
k.'mih «o4«3,to4T« ^■*r*A^'HHijfAf^.rAA< n-fJinfifiH, 

u7.T niAfTf, ^x'rxt»T-if»A,yniH rtimAAtAf^mHTOA 
690 295 Rugaciune de toate zile, intru care dam har lui Dumnezau 

pentru toate bunatatile trupe^ti ^i suflete^ti 

ce am luat §i vom sa luom 

Dumnezaul de vecie, Tatal Puteamic, Domnul 
si Facatoriul ceriului si a pamantului, 
Tatal Sfant si slavit a Domnului nostru, a 
lui Isus Hristos, Dumnezaul lui Avraam si a lui Isaac, 
si a lui lacov, si al nostru Dumnezau milostiv, 
mare har dam Sfintiei Tale, cu inima smerita 
si cu suflet plecat, in numele Fiiului Tau eel Sfant, 
Isus Hristos, Domnul nostru, pentru toate bunatatile 
Tale, din toate vremile; mai vartos ca ne-ai ales 
dintaiu din mila Ta spre viata de vecie in Isus Hristos, 
pre chipul Tau si pre fata Ta. Si pentru Fiiul Tau 
eel Sfant ne-ai rascumparat si ne-ai facut feciori 
de mosie Sfintiei Tale; cu Duhul Tau eel Sfant ne-ai 
samnat sa fim feciori mosteani Sfintiei Tale si 
ne-ai adus spre cunostinta Ta cea direapta si spasitoare 
si ne-ai facut adevarat despre viata de vecie si 
de ispasenia sufletelor noastre; si pana in ceasta 
vreame ne-ai ferit si ne-ai aparat de toate rao- Rugaciune tatile trupesti si sufletesti si ne-ai tinut in- 
tru sotia saborului Sfintiei Tale; inca si din- 
tru mtunearicul noptii ce trecu, ne-ai adus intru 
lumina zilei de astazi, in pace si in sanatate. 

Pentr-aceastea, pentru toate, fie mare har in vecie 
Sfintiei Tale. Asijderi ne rugam Sfintiei Tale cu 
inima smerita si cu suflet plecat, in numele 
Fiiului Tau celui Sfant, a Domnului nostru, a lui 
Isus Hristos, dintru indemnarea Duhului Sfant, ca sa pli- 
nesti noao toate fagaduintele Tale trupesti 
si sufletesti; si Te rugam sa ne ierti toate paca- 
tele tinereatelor noastre si toate hicleniile vie- 
tii noastre, rataciturile si gresalele. Si toa- 
te faptele noastre ceale reale iarta-le dintru mare 
mila Ta, pentru Sfant Fiiul Tau. Si cu Duhul Tau 
eel Sfant tine-ne pre noi in cunostinta Ta cea di- 
reapta si intru nadeajdea spaseniei si vietiei de 
vecie, pana in sfarsit. Sporeaste si inmulteaste 
spre noi luminarea cuvantului Tau celui sfant 
in toate zilele. Inmulteaste, Doamne Dumnezau, spre noi 
toate darurile Sfintiei Tale si cu Duhul Tau eel 691 SfcCfS A* TOATf 3HAf , 


Sp-f'/MA^ICA *1M* /f.T^fHi\A :, OIH nf» THMf |V(<4I1 CH«' 

<«Tt nX>re^ic)^n 04141(7 »xh« T'tM«A* ixt# mshaa? »xt» 

l«04IT<« 'K4CU 9KH#TB«. MCHT;*. vt»^>14HnTA. A-f nf?^ 

'" ^',^'» '' .^ ' ' . - 

T4Af . 4<.K^ (OHnfHTAS-HH •XTttH UM , Hf ftSFl/W tSu 

-"••' ' ,„'^/ <*« /*<• ',»/ » . 

•rp/>MH*4 T4 , (KH (l^ MAVtH (nff K^^ttO^lttHq^ <r4 
^AKftf^'xomi-HV^n,KAfSH J^^ri ica^hThai! a«> 
A» H«nMT4A5^(i -fyK ntrJ^CHrofi^mti a* f^ETn aJ^hiih «Ti»«. ^n^f^N^ A* T04<r< ^1t»TmHA<, T 

«a4»A«<r#tiiH,v*4M «i*To^A« APai^Va A'X*"" A»f -;r A« tTf» CIS" I ^feSSS fS^rXIWM*:, *^ ](^Hff7 A' <jl>o'C:7 A' 4'^'^'*'**'''*^A« ticairf Tf;,Af so4a»;, 

f^Af :, A» AA04j»TI r^4EMMIC-*v, A» "»«>/«*, A» BHKOAAf^ 
4 .- niAHTX^Al, A' rjJHHAMM'R^Af nT4Tf .K, A» TXHffp 
A'nOB04f tTf HKlT04p , J^f AKZfy-tfA, jf^niKATf :, Jt,f 
niiMf px^:7 A» pi^tUHHI^ A* lUf SM"«»H»:? A» >^AO«f « ? tOH 

A' nir&H«ru^4 lifdjAcr'i-Kc^, j^nz0XH« a*^"* a*^"' 

^■£jr;/4ICAAS^ UIH ^f.Sf'iMfyJI BKtl(7A< T04T;K. /tlni^flCf 
T««4, IBM <^A*>"''''J«#47AH'''f* HOH^^OUH A* Sf Mtfd A AHCM 

Ao (TffHMf (n«f H0M7 A* n4r«f«.7UiH A* a^mim Aoffc? 
<i>rViiH AAHAA A^H» A'vTm^'iJ?;, a* T04T-«. iVni^X^/K 

KdlAHHIOlBMAO TtH ^ A^^UK AAAHHT* A* ^^/tllHHA;, A» 
tflCHnMSA-rlUH A' B-Z0C4«>K (XH^fAifH AOffc? R^tffAf N^^ 
nxM4 tf H <T*f H HH 9 Yf ^R^ UIH <X>»4tirH HOLUOH HilCftS 
qHHA A4a B1p«4T? IC4 CIN^C^ /( SA'TflC^ »iXAA#A* Tl» 
1(A tAin'T^ nf HTe)^ CHp^Hrill4 AOM 1^ HfAAATHSHHK^ 
•»« AS AS4T rn^f HOM. E^ICXf'&Hf A^^l* A'WH^lJJ, A*n.«. 
MT'tU-^ 4HH, AnAiliyf^VH:, UIH X^OE YtM H04<Tf f^'cJ? «0 
KOTHl^^^UiM K^n4^4 T* tJtin^ivtfnHK^ - UiH K^TI, 
^Ja HAlfH M04<Tpf, qHNf A^H* Jt,AAnf^-i^ /fTOTf AO 
Ki&HAI»aiH UIH /(^T|f nOH Kff AHYOOir'M TIH i-^Hfincitl n« I 692 I- de toate zilele Sfant intoarce pre noi catra Tine In toata 
vreamea. Ca sa ne intumam si pre Tine mai bine 
sa Te putem cunoaste, sa ne teamem, sa Te iubim, sa Te 
cinstim si Tntru toate sa aratam ingaduinta 
noastra, ca o jirtva iubita inaintea featei 
Tale. Inca si pentru cei rataciti ne rugam Sfin- 
tii<i> Tale: sa-Ti fie mila de ei, sa-i miluiesti din- 
tru mila Ta, si sa-i aduci spre cunostinta Ta 
cea direapta; cum si ei cu noi dempreuna, cu o cre- 
dinta, cu o inima si cu un suflet sa cinsteas- 
ca pre Sfintia Ta. Apara-ne, Doamne Dumnezau, cu cres- 
tinii si cu tarale ce sant impregiurul nostru, cu ti- 
nuturile, cu orasele, cu cetatile, cu satele si impreuna 
cu slugele si cu credinciosii Tai, carii-s intru eale: 
pre noi inca cu tara, cu craiul, cu craiasa si cu 
cinstita casa si curtea lor, cu orasele, cetati- 
le, satele, besearicile si cu toata fameaia noas- 
tra impreuna, de toate raotatile trupesti si 
sufletesti: mai vartos de dracul, de hicleniile lui, 
de amagiturile lui, de Tnvatatura lui cea stramba, 
de ispita lui cea pagubitoare si de robii lui cei 296 Rugaciune 


stricatori, de osti, de razmirita, de robie, de je- 
huire, de foe, de foamete, de scumpeate, de boale 
reale, de moarte grabnica, de ciuma, de vicoale, 
de palitura, de grindina, de piatra, de tunet, 
de povoaie stricatoare, de a cadearea in pacate, de 
nume rau, de rusine, de orbiciune, de Tndoire si 
de pagubitura sufleteasca. Apara-ne, Doamne Dumne- 
zau, acmu si in vreame ce vine: de toata impareche- 
tura si indoitura dintre noi, si de venirea limbi- 
lor streine spre noi, de paguba si de armele lor. 
Fie-Ti mila, Doamne Dumnezau, de toata supararea 
credinciosilor Tai; adu-Ti aminte de rusinea, de 
rasipirea si de varsarea sangelui lor, carele nu 
numai cei streini, ce Tnca si fratii nostri necru- 
tind 1-au varsat, ca sa nu sa huleasca numele Tau 
eel sfant, pentru biruinta lor cea nemilostivnica 
ce au luat spre noi. Bucura-ne, Doamne Dumnezau, dupa 
atatea ani a plangerii si a robiei noastre, cu so- 
cotinta si cu paza Ta cea puteamica si cu ta- 
ria pacei noastre. Tine, Doamne Dumnezau, in toate lo- 
curile si si intre noi, credinciosii Tai, ce-ai rascum- 693 + 


ni'K^UlH yKn?fXHA K5TO Afl i B i «1 H, Of TJjf <A>1 «4 «^*1f 

» ,„ V ■>«•«'*. ■ — -E '•'•' ' ' ' iJ \J _L. - « 

A»H TX,K3i ^M qM«.K, tU -KH ni^HT (C3n8TXf A Tit; t 

ttiH lo ^"'rfA'r* h^K'i^n^ /^n£JT»ia T^TS^jpo? aaahj^hjx 

TlTA,AATHf/».T9ypVr'A, OIH HI A'JfV^f « "i" «CH^K^/f^ 
■K^ftAttk tnff AA^JtfA KHMtA^iti T^/? (nft flAt^ t^%f%n^^ 

noAcret^mn infi .f^TftMA^yf^ EtftfuYi'H vaai :,Kit »v 

HA *% /fsUf A'f'^yiAA, i^HA II BOH^ II)H K>^W MJIHAAJKp UIH 
K^tV^liiAIT ^XtAj^-JKlT. ,A'^«« '^^'^^■^'»*^ I^HTk, 
«1H»PHT4 KiTfAAIjflMTl AA4f» Hf ^SiVl'(4>«*t^MlT "riAt lu" 
nff ^nAfT4 Ksr^-4<T*3lf A* 4{TT<:7 -f^K* »1W niT^-f- 

ftJtk ICimiMMlT-il^'r'H HOt'r^f^lC^A'f' T4T« «IH *nf» ^o 

' ihvAaiA A>i K^noH T'*>r'»A notTsV^ifA uttTT, ojh AO 
AAAT 


i<r 
ItAji 
SfeSSS f^rxTttfH^ ; ^&3q 7 |C XCI^Cuirt MOM Sl^lHAy MHAA tUtinA^A tdtMlitM 
T^Af 9 A"'"<'^'^* it.M'TA^ ri AISA'*'^ ""^ ** ♦HIAIJI/M 
MXAHfAf TTlj/tfA «<J>n'v, A* ■*KK HXM*. /f.i'iKy AAAHHfc 
TAT-kHtVflitt etp -fvll^t* I<|>HIJXIKI nilAAJ TIS HH^O. 

f S ri 1 H) H e r a; C * f Jl . 

AiVlHI n^T-f^tHHIC^nXtHHTf ATOATJK AAHA^y IC4«« 
Ai AMpXHASHTfc HO^HTA Cr,, (UAH;^ N'tAM tVAAAf 
tlHAO#&yiaf X eitX Xh 4>''Kl<'r tlW /fCsAt ^A-iKp\fifHA§ 
COM f«Afff riTOfTfAf AOfk 9j^i\A KAftAf tX *tJFKOfi$K^ 
T04«r^f CyH-KTltlHAfy UW AAf/j>MA» A< HAH^A* *5^AH 
llfHy-in^f MOM 4»f (|7H tDH <J>'tT^Arr TAAt, tun Jt,fAA KA 
jIAf Ml MtTt TOAXJK. KTAtf^^dlH WMlUlcipA iiOAtVa*. 
XA«k A-ThT* KAntMNTf AJI^H dm A^vTh^Ii/a^^H HOtT*^, 

A» 
694 de toate zilele 
297 


parat cu sangele Fiiului Tau eel iubit si saborul Tau, 
cu crai, cu domnii, cu viteajii, cu deregatorii, cu preu- 
tii, si impreuna cu tot mireanii, pentru slava nume- 
lui Tau. Cum i-ai tinut si i-ai pazit cu putearea Ta Tn- 
tru Egliipet, In pustie, in Siria, in Haldeea, in ludeea 
si si intr-alte locuri, improtiva tuturor. Doamne Dumne- 
zau, pliveaste dintre noi toata uraciunea, indaraptni- 
cia, mania, urgia; si ne daruiaste pre noi cu in- 
telepciune direapta, cu sfat de folos, cu tarie, 
cu uniciune* sufleteasca, cu dragoste frateasca, 
si cu frica dumnezeiasca, ca in toate iucrurile 
carele-s spre lauda numelui Tau, spre pacea tarai 
noastre si spre intramarea besearicii Tale. Cum u- 
na sa inteleagem, una sa voim si cu o inima si 
cu un suflet sa slujim. Doamne milostive eel Sfant 
si iubit, cu smerenie mare ne rugam Sfintiei Tale si 
pre aceasta: cum ceasta zi de astaz inca sa o petrea- 
cem in pace si in sanatate, ca sa imblam in deregato- 
ria crestinatatii noastre, cu dereptate si spre fo- 
los. Asa fa cu noi, Tatal nostru eel Sfant si 
milostiv, pentru Fiiul Tau eel Sfant, Domnul nostru. 
*Tmpreunare Rugaciune 


Isus Hristos; cum si noi, vazand mila si paza Sfintii<i> 
Tale, din neam in neam sa laudam si sa Tnaltam 
numele Tau eel sfant, de acum pana in veac. Amin. 

„Tatal nostru ce esti in ceriuri, sfinteasca-sa numele Tau" J pro(c). 

Rugaciune de seara 

Doamne putearnice, Parintele a toata mila, Care- 
le aj randuit noaptea spre odihneala oame- 
nilor, iara dzua ai facut sa-s Tmble in Iucrurile 
si in deregatoriele lor, de la Carele sa izvorasc 
toate bunatatile si darurile deplin, de sus, din 
ceriu, spre noi, fetii si featele Tale, si de la Ca- 
rele ne easte toata viata si miscarea noastra, 
bar dam Tie, ca Parintelui si Dumnezaului nostru. 
In numele Domnului nostru, Isus Hristos; pentru ca ne-ai pa- 
zit si ne-ai ferit In toate zilele vietiei noastre, 
de la nasterea noastra pana In zua de astazi, de 
toate raotatile trupesti si sufletesti. Si ne-ai 695 2fc£f5 jcr«r^»'ri.:?H Aiif9. At K%^ftt^M.ni»Ji. 4^(^%f'M»'r. ^^jintHOAw 
n ^vfW^iV$%» Ti i£^Mf<ni» * rt hit Mf^mfMjmt miff 


>;r. 3*3 C£tl3 fVrxtwHVr q^^j^ .TM. tUfM. i%AJMHJI.yAaiM. COH/MHTA NOCTf^ tA tylTf | 
* — - , nl^ftiAf HOAtTfi^aiHK^^TOJi'ri sTiniTXVLHAf T^VniiyM ■ K ■ ii* 696 de toate zilele 
298 


intramat cu agiutoriul Tau In lucrurile noastre 
ceale crestinesti si in ceasul de acmu in pace si in sa- 
natate, de-a o putearea suferi. Pentr-aceastea fie nu- 
mele Tau sfant si blagoslovit in veaci; cu smerenie si 
cu mare nadeajde ne rugam Sfintiei Tale, ca Parin- 
telui si Dumnezaului nostru eel dulce, in numele 
Fiiului Tau eel Sfant, Domnul nostru, Isus Hristos, ca sa tii 
mila Ta aceasta si de acum inainte spre noi, 
fara de cainta, pana in sfarsit. larta-ne noao 
toate gresalele vietiei noastre, dintru mila 
Ta cea fara sfarsenie, pentru destoinicia Sfant 
Fiiului Tau. Si uita toate faptele noastre cea- 
le reale si carele am gresit Tn zua de astazi; du- 
pa fagadasul Tau eel dirept, sa nu le mai pomenesti. 
Ce, cum dupa apusul soarelui toate faptele de pre fata 
pamantului acoperi cu Tntunearecul noptei, asea si 
pacatele noastre, cu uitarea si cu mila Ta cea 
de vecie acoperi-le, sava ca soarele ne lasa pre noi 
dupa apusul lui intru intunearec. lara Tu, Doamne, 
ne lumineaza inimile si sufletele noastre cu Duhul 
Tau eel Sfant; sa vor fi si inchis ochii trupului Rugaciune 


nostru, iara ochii sufletului nostru spre Tine sa 
priveasca; inca si cugetele noastre de noaptea 
si visurile den somnu, curate, iubite si de ispasenie 
sa ne fie inaintea Sfintiei Tale. Si in ce chip tru- 
purile noastre dupa lucrul de dzua sa odihnesc si 
dupa usteneala vartutea noastra cea rasfira- 
ta iara sa aduna, asea si mintea noastra cea uste- 
nita de ganduri si de cugete sa se odihneasca. In- 
ca si sufletele noastre ceale Tngreiate de pacate 
intru Tine sa se iusureaze si sa se asaze; ca noi, 
dormind, santem ca si morti si nu santem destoinici 
spre paza noastra. Pentr-aceaea Te rugam, dulce Dumnezaul 
nostru, ca sa strajuiesti Tu pentru noi. Si tabaras- 
te sfinti ingerii Tai pregiur noi, ca sa nu ne strice 
noao nici un rau, nici sa se apropie de casele si de 
fameile noastre nici o raotate, ca sa nu ne vei Tu 
strajui si pazi, in desartu-s strajuitorii nostri. 

In manule Tale, Doamne milostive, dam sufletele si tru- 
purile noastre si cu toate bunatatile trupesti 
si sufletesti ce avem de la Tine; impreuna cu tara 
noastra, cu saborul, cu craiul, cu craiasa, cu iubita 697 £&3B JL*V«AT13»^' ^S^ b/k,to.»^« iiiAi.A* n«^,ai «>^f|./xi« fioa» aw^ • 
1 nfOxocAcsle m^xf^ ^eTHTorH- 

X/£7H5»^mKTf:/<l>rMAfc «i/ lo xc. 

.A? .X Amir*-* ^"-* A' "5^i" '.T"*^^^ - ''''•, i:» 

J.T. J«^h', *,^H A^n* •"-i'»^ r.o.cc.. ^ ^».3.c</A>^» 
- -«I^nt A.KP.30A*c'X */h MbHH^'vHom >f*'* 1 in 698 de toate zilele 
299 


casa lor, cu deregatorii, cu preotii, cu mireanii 
si cu fameile noastre impreuna, in ceasta noapte 
si in toate dzilele vietiei noastre rugamu-Te: Acoa- 
peri-ne cu scutul direaptei Tale si ne apara de 
toate raotatile, de ispitele diavolului, de boale, 
de pagube, de foe, de oameni rai si de toate raotati- 
le negandite. Cum si in dzua de maine, cu paza Ta, scu- 
landu-ne in pace, iara sa dam bar Sfintiei Tale cu multimi- 
re; si sa ne apucam de lucrurile noastre spre folos si 
spre lauda numelui Tau. Asa fa cu noi, Tatal si 
Dumnezaul nostru eel milostiv, pentru Fiiul Tau eel Sfant, sin- 
gur impacatoriul al nostru, Isus Hristos. Carele ne-au fagaduit 
noao asea: ca varece vom ceare de la Tine intru numele 
Lui, toate ne le veri da noao. Si ne-au porancit noao asea. 

Tatal nostru ce esti in ceriuri, sfinteasca-se numele Tau, vie 
imparatia Ta, fie voia Ta, cumu-i in ceriu, asea si pre pa- 
mant. Painea noastra de toate dzilele da-ni-o noao astaz 
si ne iarta gresalele noastre, cum iertam si noi a gresitilor 
nostri. Si nu ne duce pre noi tn ispita, ce ne izbaveaste 
pre noi de hicleanul. Ca-i a Ta imparatia si putea- 
rea si slava, acmu si pana in veaci. Amin. 

Predoslovie catra cetitori 

Mila, pace si intramare in credinta direapta 

pohtim cetitorilor crestini, de la Tatal 
Dumnezau, pentru Fiiul Sau, Isus Hristos 
Stiind aceasta, ca apa totu-i mai curata 
si mai lim^'ede Tn izvor decat Tn paraie, ca, 
de ce sa departa apa de izvor, totu-i mai inmes- 
tecata si mai turbure, asea-i si izvoditul 
Scripturei Sfinte: Tnca totu-i mai curata Tn lim- 
ba ce-au grait Duhul Sfant, Tn Leagea Veache, prin proroci, 
carea-i limba jidovasca, iara Tn Testamentul 
Nou, greceasca. Ca, de ce sa departa de limba Tntru 
carea au grait Duhul Sfant, totu-i mai Tnmesteca- 
ta si mai stramutata; cum sa veade den multe iz- 
voade si limbi. Pentr-aceaea si noi, izvodind 
Psaltirea lui David proroc, mai vartos ne-am silit 
a socoti izvodul limbii jidovesti, Tntru carea 
easte scrisa; si dupa aceaea, am socotit izvoadele 
a multi dascali mari. Si carii am vadzut ca sa 
mai apropie de izvodul lui Izrail, noi Tnca am 
tinut Tmpreuna cu ei. Dupa aceastea, am socotit 699 ttlMrt3*iA4A 1»A«,0«»A» A"********, "^^Z' ,r / " I -. - -■ — — ; ■ ^™ J^ -^-^ ^ 

<J3*5S icit'rf >*.t«THTo/H. gggS -J 


utHci-^t* A» ^«* 9KHA«»«*>^»<"^ tifniAt iry>»^f A'f A«& 
r . "S: a;* Xt#a» A^-t nitnfi Mitftvt^K^ivtiTi fAO>f» 
F ^et L'i iw t ■■ M- M 


-Siv f^;: 


tfe ds 700 Es. catra cetitori 
300 


si izvodul celor 72 de dascali, carii au izvo- 

dit den limba jidovasca, in greceasca (din greceas- 

ca, dup-aceaea, in multe limbi). Si care am vadzut 

ca nu s-au foarte departat de izvodul jidovasc, 

noi am lasat in loc; numai ca am samnat cum ca sa 

osibeaste de eel jidovesc si unele cuvente le-am 

pus pre rand, ce le-am inchis in parintijis, cumu-s ceastea 

( ); iara allele le-am pus pre margene cu ceaste slove: 

jidoveaste nu-i, ce sa zice ca in izvodul jidovesc nu-s. Si 

la tot psalomul Tntaiu am pus Sumina si partile 

psalomilor, aratand care psalom cate parti are si 

care parte pana in ce stih au soroaca cuprinde si 

despre ce graiaste prorocul. Dupa acea<s>tea, am pus si ti- 

tulusul unde 1-am gasit si jidoveaste. Si am tocmit 

psalomii tot cu stihuri, ca sa poata afla mai Tndegraba 

ce va vrea sa caute. Dupa aceastea, stiind ca nici un lu- 

cru ce-i tacut de mana de om nu poate fi fara gresala, 

pentr-aceaea va rugam sa iertat ce-am gresit: au cuvant, au in tipariu. 

Dea Dumnezeu cu ce dragoste am scris noi, cu aceaea sa cetit 
si voi, spre intramarea sufletelor voastre. Domnul nostru, 
Isus Hristos, fie cu sufletul vostru, mi la fie cu voi! Amin. 
2 Tim. 
4:1 

«*-» 


*"* 


^>- '. ••ii >S- •.* "C- 


-f-,-.' :r?r-^, =•- 


-t--;-.;'^-^;,:^ 


-j-f »" ?<r'* •■»^^' 
^^^:^X- .f. 't-'* '5^ >fc ?i >i >^ ?^ ^i -r: ?-^ 


«-«-'-c^v- SKf*'»-^ ' S^ni;»Sf-t^^-OV 


tt'i**.- . --rt-^^ Jt ;^-^--.>s,«..'... .* 


--■'V^?f^si^.1->^ 


,'j'*::^^^ 7 y~ 


VU-^.^,:..7<L 


'*dvr->-i--*^^ 


■6"* 
CSS 
db 

4 701 ^ i Glosar 

acoperi vb. „a proteja" 7" 

adauge vb. „a adauga" 238" 

adanc s.n. ,,abis; ocean" 75", 126"^ 

ademana s.f. „camata" 42" 

aducere s.f. „ofranda, jertfa" 289' 

agiun s.n. „post, ajun" 125" 

aloe s.n. „exlract de aloe" 82' 

amistui vb. „a arde" 64\ 125", 135"- 136', 147", 150', 279', 285" 

aplecatoare s.f. „oaie care alapteaza" 150" 

arbure s.m. ,,arbore, copac" 196", 271" 

argentit adj. ,,argintat" 12 T 

arsa s.f. „jertfa, ofranda" 31', 71", 90", 93", 94', 289', 289" 

ascuns(u) s.n. l.„ascunzatoare" 24'; 2.„protejat, ocrotit" 158' 

aspida s.f. „vipera" 104', 259", 280' 

asupra de loc. adv. ,^a\ presus de" 248' 

banui (a-si ~) vb. „a regreta, a se cai " 92' 

binevrea vb. „a binevoi" 273' 

bogatate s.f. „avutie, bogatie" 87", 88' 

bodz s.m. „idol" 184" 

bucen (bucin) s.n. „bucium" 155" 

bucena vb. „a buciuma" 155" 

cap s.n. „capitor 274', 274" 

carte s.f. ,,epistola" VIl" 

casie s.f. „scortisoara" 82' 

cace adv. „de ce" 34' 

calaras s.m. „calaret" 265" 

caraatnic s.m. „camatar" 212" 

calel s.m. „pui (de leu)" 176' 

cauta vb. l.„a privi" 125", 126", 143', 236', 256"; 2.„a cerceta, a examina" 164', 227'; 

3.„a se Tngriji" 262' 
castiga s.f. „grija" 15", 17", 206' 
cerbice s.f. ,,ceafa, gat" 28" 
cetarna s.f. „puhoi, torent, apa de canal" 75" 
chedru s.m. „cedru" 46", 154', 177", 272' 

chindle s.f. „nume al unui instrument muzical asemanator tobei" 131" 
chip s.n. „aparitie, miraj" 38" 
chit s.m. „balena" 138", 197', 287', 292' 
cin s.n. ,/ang" 115' 
cinghie s.f. „harfa" 273" 
cioaie s.f. „arama" 207" 703 -I ciudesa si. „minune, miracol" 42^ 

clati (a sa ~) vb. 1 . „a se misca" 15^ 19\ 2r, 29Z; 2. „a se clatina 25 , 108 , 1 1 1 , 

144^ 180\ 208\ 213\ 216\ 243\ 28(7 
clatire s.f. „clatinare" 79' 
clip(e)ala s.f. „clipa" 48^ 286^ 
cocon s.m. „prunc" 287\ 290\ 294^ 294" 
conceni vb. „a distruge, a sfarsi" 106' 
conteni (cunteni) vb. „a interzice, a opri" Xir, 234' 
corn s „ Jorta, pu.ere; (fig.) slava ' 24-, HO', 217', 250-, 272-, 283' 
coruna s.f. „coroana" 33' 
crang s.n. „creanga, ramura" 154' 

crunt adj. „insangerat" 70' ,. ,.or 

cuceri (cuciri) vb. (a sa ~) l.„a se inchina" 7', 61'; 2.„a se supune 148 
cuiub s.n. „cuib" 277' 
cunteni v. conteni 

cura vb. l.„a alerga" 91', 270'; 2.„a curge" 236' 
curuna vb. „a Incorona" 7', 12' 
cutremur s.n. „groaza, spaima" 56', 98', 108', 136 
cutremura (a sa ~) vb. „a se ingrozi" 25' ^^ 

cuvios adj. „cu jumatate de voce, cu vc.e scazuta 102^105 ^^^^ ^ 

da bar expr. vb. „a multumi 5 , 9 , 1 16 , i 18 , i.:*^ , i-:>J ' ^^^ ' 

2^1' 225', 242', 255', 264', 295', 299' 
da inainte expr. vb. „a prezenla, a arata X , 55 , 1 34 , 2 1 o , z/^ , z^^ 
dare de har s. comp. ,jnultumire" XI', XV' 
de prep. „decat, ca" 234', 258' 

delunga (a sa ~) vb. „a se departa" 213' ^ 

descumpara vb. „a rascumpara" 293'-294' 

despre prep. „de pre" 161', 272' 

destul m loc. adv. din - „cu prisosinta" 116' 

destulie s.f. „belsug" 241', 264' 

desert adj. „sarac" 293' 

desertie s.f. „desertaciune" 265' 

dirept prep. „pentru" 152' ^^ 

dins de demineata loc. adv. „dimineata devreme 1 12 

dosadi vb. „a certa, a pedepsi" 59', 21 1', 211' 

dulce adj. „bun" 197' 

durmita vb. „a adormi" 240' 

duroare s.f. „durere" 14', 21', 25', 269', 286' 

eis pron. pers. „ei" 155' 

facatoriu-faradeleage s. comp. ,/aufacator" 177', 237' 

facatoriu-nedireptate s. comp. ,/aufacator" 62', 113 , 261 

fagadas s.n. ,4agaduiala'" 298' 

falie s.f. „ingamfare" 14', 23', 50', 106', 135' 

fLa.e si. ,famnie" 36^ 12i;, 209', 211', 218', 245', 298' 

farmacator s.m. „vrajitor" 104' 704 ferecaciune s.f. „fericire" 2o\ 62\ 245' 

file s.f. „fiica" 82\ 265' 

finix s.m. „smochin, finic" 177' 

fireti (nu ~) vb. imper. „nu fiti" 1 1 T 

foale s.m. l.„pantece" lOT; 2.„burduf" 232' 

fragar s.m. „sicomor; dud" 148' 

Mmseate s.f. „frumusete" 22', ST, 239', 266' 

fum vb. impf. ,/uram" 244', 288' 

fune s.n. ,aiume al unci unitati de masura de lungime" 22' 

fuste s.f. „toiag, bata" 58', 103' gadina s.f. „animar" 271' 

gata vb. 1. „a pregati" 106', 1 16', 146', 209', 276', 294'; 2. „a se ingriji" 16' ■ 

gati vb. „a pregati" 270' 

gacitoare s.f. „enigma, ghicitoare" 87' 

ghithit cuvant ebraic cu sens neclar „oin din Gat" (dupa alte surse „teasc de struguri") 

ir, 155', 159' 
gice vb. „a zice" XVI', XVIF 

gioara (sa ~) vb. ind. prez. refl. „se jura" 38', 1 13', 190' 
giudeci s.m. pi. „judecatori" 217', 262', 276', 280' 
giudet s.n. ,oudecata; justitie" 26', 142', 236', 239', 241', 268'. 271', 277', 281', 288', 

288' 
giunc s.m. „vitel" 46', 90' 
giurui vb. „a fagadui" 172' 
glava s.f. „capitor' 276', 283' 
gligan s.m. „mistret" 154' 
goni vb. „a prigoni, a urmari" 96', 233' 
graireti (nu ~) vb. imper. „nu graiti" 281' 
greoaie s.f. „gravida" 286' 
groaznic adj. „minunat" 186' 
grumaz s.m. „gatlej" 125', 219', 234', 255', 273' 

bar s.n. „mu!tumire" 167'. V. si da bar, dare de bar 
harnic adj. „de multumire, care multumeste" 115', 116' 
hlapie s.f. „lacomie" XIII' 
hristos s.m. „uns, ales" 3', 283' 

idolie s.f. „idolatrie" 202', 202' 
ieftensug s.n. „darnicie, marinimie" 126'' 
iie s.f. „maruntaie, mate" 67' 
inie s.f. „bruma" 291' 
inorog s.m. „unicom" 46', 177' 
ishod s.n. „exod, iesire" 274' 
isop s.n. „nume al unei plante; sapunel" 93' 

ispiti vb. 1. „a cerceta, a pune la Tncercare, a examina" 117', 142', 156'; 2. „a nu 
crede, a pune la Tndoiala" 149' 705 iusoriu adj. „usor" IIT 

iutime s.f. „asprime" 108' 

izbucni vb. „a face sa iasa cu forta" ST 

Tmbla vb. „a umbla" 162^ 

imblare s.f. „pribegie" 283' 

imparti vb. „a desparti" 242"^ 

impistrit adj. „omat, impodobit" 82' 

implea vb. „a indeplini" 32', 225', 229' 

impleare s.f. „plin, preaplin" 38' 

imputare s.f. „certare, repros" 202', 202' 

inaltie s.f. „inaltime" 27' 

incaltamant s.n. in expr. vb. a lepada -ul „a lua in posesie, a pune stapanire" 108' 

incastiga (a sa ~) vb. „a se imbogati, a dobandi avutie" 69' 

incepenie s.f. „inceput" XVF, 238', 255' 

inchipui (a sa ~) vb. „a se asemana" 91' 

Tncinde (a sa ~) vb. „a se aprinde" 142' 

incrunta (a sa ~) vb. „a sangera" 122' 

incruntatoriu adj. „sangeros" 105', 258" 

incuiubura (a sa ~) vb. „a-si face cuib, a se statomici" 196' 

indarapnic adj. „indaratnic, pervers" 23' 

indarapta (a sa ~) vb. „a se abate", "a se intoarce" 19' 

infricaciune s.f. „groaza, frica " 20' 

Tngloti (a sa ~) vb. „a se aduna, a se strange in cete, a se ingramadi" 3' 

inmultime s.f. „multime, Tnmultire" 206' 

inola vb. „a cufunda, a inunda" 8' 

intemelia vb. „a intemeia, a crea" 169' 

Tntemelui vb. „a intemeia" 164' 

intoarce vb. „a traduce" 218' 

intrare s.f. „intrare" 236' 

Tntreg adj. „integru, pur, fara pacat" 26', 27\ 30' 

intregie s.f. „integritate, puritate" 41', 42', 67' 

inturna vb. „a intoarce" 37', 80', 107', 108', 138', 147', 148' 

invancura (fnvangura) vb. ind. pf.s. 3 pi. ,4nvinsera" 115', 246' 

invancut (au ~) vb. ind. pf.c. 3 pi. „au invins" 24' ^ 

invanga (sa ~) vb. conj. prez. 3 pi. „sa invinga" 31' . .'- 

involbat s.n. „involburare, tulburare" 83' 

invangura v. invancura 

jehui vb. „a jefui" 138', 141' 
jelui vb. „a dori, a tanji" XII' 

lada s.f. „arca, chivot" 76' 
lamuri vb. „a curata, a purifica" 199' 
lamurit adj. „pur, purificat" 236' 
largamant s.n. „loc larg, spatiu deschis" 26' 706 £ launtruri s.n. pi. „maruntaie, mate" 213' 

langed adj. ,^eputincios, infirm" 8' 

leage s.f. „credinta, religie" XIIF, 218', 226"^; in s. comp. Leage Noao „Noul 

Testament" VIF; Leage Ve(a)che „Vechiul Testament" VIF, 299' 
legatura s.f. „intelegere, acord, alianta" 80' 
lemn s.n. „copac" 272' 

lesui vb. „a sta la panda, a pandi" 15', 22% 1()2\ 105', 110' 
lesuire s.f. „panda" 15' 

lesuitoriu s.m. „persoana care sta la panda, urmaritor" 130' 
limba s.f. ,aieam, popor" XIV\ 16', 78', 106', 116', 117', 119', 120', 133', 149', 151', 

152', 163', 218', 222', 252', 272', 276', 277' 
liniste s.f. „nemiscare, imobilitate" 208' 
lipi vb. (fig.) „a fi de acord, a adera" 229' 
lua vb., in expr. vb. a - in urechi „a asculta, a lua aminte" 70' 

mahalath s.m. 95' 

mainte adv. „inainte" 102', 163' 

maiestru s.m. adj. „desavarsit, expert" 104' 

masura s.f. in loc. adj. in ~ „abundent" 154' 

maret adj. ,,trufas" 17' 

mand'rie s.f. „intelepciune" 132', 197', 258', 282' 

mandru s.m. „intelept" 282' 

manica vb. „a se trezi de dimineata" 245' 

manu s.f. pi. ,jnaini" 26', 27', 27', 35\ 104', 112\ 113', 135', 155', 232', 234\ 242', 

244', 251', 256', 259', 260', 263', 264', 273', 276' 
marsevi vb. „a slabi" 213' 
mascoi s.m. „catar" 52' 
medelnita s.f. „lighean" X', 210' 

meni vb. in expr. vb. a i sa ~ fnlru direptate „a i se socoti just" 205' 
micsurare s.f. „micime" 126' 
milcui (a sa ~) vb. „a se ruga" 248' 
miloste s.f. „mila" 49' 
mirodenie s.f. „parlum, balsam" 260' 
miroseala s.f. „miros" 81' 
mirosenie s.f. „miros, mireazma" 118' 
mosie s.f. „mostenire" 205^ 234', 245', 252' 
mostean s.m. „mostenitor" 295' 

nabla s.f. „harfa" 53^ 

nari s.f. pi. ,,nas" 219' 

naltie s.f. „cer"9r, 131', 135' 

napaste s.f. „opresiune, oprimare" 16', 236' 

narocit adj. ,,fericit, norocos" 241' 

<ne>cucernic adj. ,,nesupus, necuvios" 17' 

negatit adj. ,4iepregatit" 258' 

neincetat adj. ,/iavalnic, impetuos" 243' 707 nemeamic s.m. „pribeag" 125\ 200', 228', 269' 
nimernicie s.f. „pribegie, Tnstrainare" 230' 
nuor s.m. ,^or" 240\ 25 T 

obicina s.f. „obicei" IV 

obidui vb. „a obidi" 199" 

oborT vb. „a dobori" 106\ 1 1 1', 138', 293' 

ocina s.f. ,/nosie" 121' 

oltariu s.n. „altar" XF, AT, IT, 94', 160', 223' 

oltoi vb. „a altoi" 29' 

organ s.n. „nume al unui instrument muzical" 274' 

otroc s.m. „copil" 291' 

pace s.f. „legamant" 199'; in expr. vb. a lepada ~a „a rupe un iegamant, a nu respecta 

un acord" 172' 
parintijis s.n. „paranteza" 300' 
pavata s'.f. „scut" 141', 160', 175" 
para s.f. „cauza Gutta), judecata" 237', 263' 
parga s.f. „primele roade oferite ca jertfa" 149' 
pari vb. „a apara, a pleda, a judeca" 237' 
peasna s.f. „cantare" 240', 242' 
pesti vb. „a intarzia" 72', 128', 174' 

pil s.n. ,/ildes, colt de elefant" 82' ^ ,i*vn 

planita s.f. „planeta" 195' 
plecare s.f. „supunere" 227' 
plesni vb. in expr. vb. a ~ cu maimle „a aplauda" 186' 

plini vb. „a implini" 110' . .^-^.^ 

pohta s.f. „aspiratie" 226" 

pogan s.m. „pagan" 244' 

polat(a) s.n. si f. „palat" 83', 127', 150', 241" 

pomana s.f. „amimire" 212", 216", 252', 267', 278" 

pomazanie s.f. „ungere, incoronare" 43' 

pomeata s.f. „livada" 148" 

pomeni vb. (a sa ~) „a-si aminti'" 13", 32', 205", 212", 230", 254\ 263" 

poroboc s.m'. „prunc, copil" XIII", XIV, 1 1", 24', 30", 64", 245', 255", 279' 

povati vb. „a povatui'- 108", 144", 215', 254' ^- ." 

povoiu s.n. „puhoi" 47', 116', 133', 276", 296^ 

predoslovie s.f. „pr^fata, cuvant-Tnainte" 144" 

prepune (a sa ~) vb. „a banui" 76" 

prespe prep. „peste" 12', 289' 

preveghetura s.f. „priveghi, veghe" 237' 

prinsoare s.f. „captivitate" 206" 

pripas s.m. „pui de animal (domestic)" 264" 

pripac s.n. „arsita, caldura" 291" 

pritfor s.n. „pridvor" 115" 

prorocestvie s.f. „prorocie'" 29", 34', 70" 708 protivi (a sa ~) vb. „a se impotrivi" T 

psalomnic s.m. „psalmist" 185', 243\ 272' 

psaltire s.f. „ nume al unui instrument muzical" 53', 265" 

razima-picioarelor s. comp. „scaunel special folosit mai ales in biserica; podnojie" 

187\249' 
rabduriu adj. ,4-abdator" 163" 
radicare s.f. „ofranda, jertfa" 260" 
ramasite s.f. pi. ,,florilegiu, culegere" 84" 
rapaos s.n. „odihna" 220" 
rapsti vb. „a striga, a protesta" 68", 107' 
rapstire s.f. „strigare, protest" 1 16' 
rasfira vb. „a imprastia" 107' 

raschira vb. „a desparti, a dispersa, a separa" 26', 35', 204", 212', 228', 279" 
rateadza s.f. „incuietoare, inchizatoare" 207", 287" 
raveneala s.f. „prospetime" 52' 
raveni (a sa ~) vb. „a se improspata" 29" 
rod s.n. ,jneam" 33" 
rost s.n. „gura" X", 1 1", 31'", 61", 69", 91', 93", 97', 104", 111', 118', 130', 130', 130", 

145', 21 1", 213", 227", 230', 233', 234', 238", 244", 252", 256', 260", 268', 276", 

281", 288" 

sama s.f. „numar" !32' 

sa conj. „daca" VIF, XII", 19', 245', 247", 248', 255', 257", 258" 

sabor s.n. „adunare" 42', 42", 139' 

sabornicesc adj. „sinodal" X' 

sadire s.f. „vlastar" 246' 

salaslui vb. „ a se stabili, a locui'" 6' 

samna vb. „a desemna" 295' 

saruta vb. „a saluta ' 162' 

sava(i) ca loc. conj. „chiar daca, macar ca" 21', 89', 121", 130", 147', 232", 258', 298' 

sava(i) sa loc. conj. „chiar daca, macar ca" VIII", 21', 249' 

sargu s.n., in loc. adv. de sirgu „degraba" 190" 

scaun s.n. ,,adunare, judet" 209' 

scarba s.f. ,jiecaz, suparare, tristete" X", XIF, 5", 13", 34', 57', 91', 97", 105", 107", 

118', 121', 131', 189", 205", 206', 216', 220', 220", 222', 225', 225", 226", 227', 

230", 237', 237", 239", 239", 242', 246", 256" 
scarbit adj. „trist" 137', 217' 
scarsca vb. „a scrasni" 217' 
sfarsenie s.f. „sfarsit" 233" 

sfintie s.f. „templu, biserica" 31", 112', 122', 123", 135", 138', 273" 
smeri (a sa ~) vb. I.„a se supune" 205"; 2.„a fi umilit" 231" 
soarte s.f. 1. „soartH" 244'; 2.(la pi.) „sorti, zaruri" 22'marg. 
socoti vb. 1. „a avea grija, a purta de grija" 117', 154", 265'; 2.„a lua in seama" 156'; 

3.,, a cerceta" 265'; 4.„a fi cu luare-aminte" 233" 
sotie s.f. l.„insolire" IV', 250', 295"; 2.„insotitor" 202' 709 :*i sparge vb. „a rupe, a distruge" 289' 

spata si. „spada" 10\ l()3^ 142^ 

spre prep. l.„asupra" 105^; 2.„contra" 228^ 3.„deasupra, peste" 25\ 21\ 33^ 38^ 246\ 

247^25^ 
stactie s.f. „ulei de mirt" 82' 
Stat s.n. „faptura, statura" 172' 
stalpar s.n. ./am, creanga" 154', 154" 
sterna s.f. (fig.) „slava" 250' 
stih s.n. „verset" VIF, VIIF, VHP, IX' 142\ 300' 
strat s.n. „astemut'" 73" 
streade s.f. „fagure; pastura" 31' 
sugusa vb. „a gatui, a sugruma" 235" 
summa s.f. „sumar, cuprins" 51". V. si suma 
suna vb. „a face zgomot" 75', 76' 
suruman s.m. „sarraan, sarac" 37', 127', 157', 249", 260', 261" 

sireag s.n. „ostire, multime, ceata" 106', 108", 121", 160", 210", 231', 254", 271", 274", 

275', 284", 285' 
span s.m. „comite" IF 
suma s.f. „sumar, cuprins'" 218'. V. si summa 

tabar s.n. „tabara" 27' 

tarhat s.n. „greutate, povara, sarcina" 155" 

tarie s.f. „ firmament, cer" 30' 

tampana s.f. „nume al unui instrument muzical" 123', 155", 273', 273" 

tarnat s.n. „foisor, pridvor" 178', 188', 251', 251" 

timpi vb. „a toci" 172' 

timpinare s.f. „intampinare" 106' 

tina s.f. „noroi, glod" 28", 71', 126"^ 

tinde vb. „a intinde" 201', 256" 

tinsu adj. „intins" 253" 

titulus s.n. „titlu" XVr, 2', 53", 129", 239"^ 

toiag s.n. (fig.) „domnie, suprematie" 244" 

topazie s.f. „topaz" 236' 

trambita s.f. „trambita" 186' 

trezvie s.f. ,,trezie" XIII" 

Troita s.f. „Treime" XVIII" 

tulba s.f. „tolba" 245" 

tunearec s.n. „intuneric" 16", 207', 207", 263' 

tutindinea adv. „pretutindeni'" 140' 

timbula s.n. „nume al unui instrument muzical; timbal" 274' 

uloius.n. „ulei" 37", 82', 100', 213' 
unda vb. „a face valuri" 144' 
uniciune s.f. „unire, unitate" IIF, 297' 710 \ unu s.m. ,,unic mostenitor, singurul urmas" 59' 
unisor s.m. „unic mostenitor, singurul urmas" 36' 
unsoare s.f. „mir" 250' 
usna s.f. „buza" XIIF, XVIIF, 112\ 118\ 131', 284' 

vasilisca s.f. „nume al unui animal fantastic; vasilisc" 176' 

vaduo s.f. „vaduvr 12r, 150', 179', 212^ 269' 

vartute s.f. „putere, forta" 28', 32', 55', 130', 134', 192', 192', 264', 282', 282^ 

venit s.m. „venetic, strain" 179' 

venitoriu adj. „viitor" III', 131', 145', 145' 

ventre vezi vintre 

venit s.m. ,,venetic, strain" 179' 

via vb. „a trai" 88', 127', 133', 152', 175', 202', 223', 226', 228', 232', 235', 239', 252', 

280' 
vicol s.n. „viscol" 296' 
vihor s.n. „vifor" 159' 
Vina s.f. ,anotiv, cauza" XII', 40', 59', 192' 
vintre (ventre) s.n. „pantece" 67', 249' 
viteaz s.m. „cavaler'" 297' 
vistiariu s.n. „camara" 24', 200', 266', 280' 
voroava s.f. „vorba" 173' 
vraciui vb. „a tamadui, a vindeca" XIIF 

zacon s.n. In s. comp. 2 Zacon „A doua Lege; Deuteronomul" 276' 

zgau s.n. „pantece" 35', 130', 214', 258', 286' 

zidit s.n. „acoperis" 247' 

zneaman s.n. „semL, tinta, piatra de monnant" 33' 711 Cuprins 

Andrei, Arhiepiscopul Alba luliei 

Psaltirea de la Alba Julia. 

Monument in spiritualitatea Transilvaneana 5 

lacob Marza 

Dialog cu Europa clasica H 

Remus Oni§or 

Consideratii teologice asupra Psaltirii 21 

Mihai Moraru 

Locul Psaltirii de la Alba lulia (1651) 

intre traducerile romane§ti ale Cdrtii Psalmilor 37 

Eva Marza 

Arta tipografica §i orizont bibliologic 47 

Alexandra Moraru 

Nota asupra editiei 59 

Lista de echivalente a titlurilor slavone 

ale cartilor biblice "3 

Psaltirea (text chirilic §i transcriere) 65 

Glosar 703 Tipar executat la 

Tipografia Arhiepiscopiei Ortodoxe 

Alba lulia a*- «fcfi 


51f 


H* 41 

^11* 41 

H* 41 

.'fl* 41 wJMifiiifnig 
rf^v ~ '':■ ,yi^-' y^~w 
IH ■Jk ■ "^^gS,.^. .:V jW