Skip to main content

Full text of "Publications_Buddhist"

See other formats


immi 


' 5DD50I UDomsfintn 

lunOiniio 

msuJnjuifiiijou mtwjmiijofwmu [ll o. ttyfiln) 
© w-smiiljjn (lI. a. iJejenten) ISBN 974-90874-0-2 WWWIfmU'afl - BUTi™ \sdctd 


m,cfoo 133J 


- ifi. en.i&j iwlwry is.ooo im YjwwjJiwnjwSawtyituiTfl 


mu &>o tasj 


LissimjjynwfljjyiiJ a,ooo iau 


ia,ooo tasj 


- mv^vwiwiaQeitymiffmu 


la,ooo IA3J uuuiJn: tfufim siwwm (wsj) wrailaajiJniJffeimitJ m-uvivn ©o©oo 
In?. la<^o-laods:-b LvTafCTa k)«s©-<sft£©te) tJuMumiwsjwRfTfi is vmeililam^ioufi Ynsn^AflSgnoWu (fmfl? fiwnilnilnj) \£\ 
iw«iiiali^jJi^vijJiwQ^iwnjjQiJimiJwa^ni?»iijjffjjfiQ? qwn 

WniwajwraCi l^m'U'i'iSLfa^Ln'iin^am^flifiQiTiii.^ann 
ibsnaiAoan whifoaTnimQimiari m uw uaslwuvi^niflfjjilijj 
^liiiasfiiijjvijJiariiniJfliuasii'QfiiijjQnviaiauw TJNYMewfavh 
■fjaiiAm © uvu 

viQ^Qiviu^^a^'^w^dimiJi^Iymum^^f^'Llnjnjiuat; 

iAi^5-5^3Jilfin (iJ. a. ilqgjlg)) uuvmmnumjj 

udaTufi ©o ffumtru ladenm m ®ia il m iflaufi'MJj'Htfh 

iBnjnjiIn u^iBnjnj'uan lilvimei^'u a.vmsjffi'jfnjj si.aKwtoiYiTi 
iia^awn^ai^w/iiwij^my-f?uyiunm^niJi,fa^ni?^ritn 

^a^ww^^lJ^^^^^f^3UUL2uLa l wvlwSamalwylm?lvl^l^^^3 5 ^]^^^3aanllJ 
iiasAmSuiJxWu'a^m'j wawnyiJTjmul^rj^'KajyiaariiYiiJwi 

iJTamyteiJ^rlau^^iJTi^tiuiq^mwLfw^mEJ^iwra^cfi^njiJ^am^ 

f^n-miu iSu^y^ Teiasneiaei 

raiw'nwifuifcm ©fa 9 ifl.mffiti i^iPmvn Swmnnim^m 
^t&zmvfomii LiasmQimiSuM^^aww'^l'Mriufiiillviw fa&b w 
imm^ulbyQi^rja^'aMaJlii myismnvtaoinfntfuraijajiiHiJ 
iiEJiEJiwaJLliajaErvaviviT^ anwiSanenmuliJuTu^nn fmnlwaamnl^ta 
^tfimHajflunufrciNlufbuflauta ^^na^wi^wuuiJYi^yiilQuiuiliiPii 

am^l-me™ iwaj^innai^iJTjmyniJ^^imvii^mujinw ©la 
ikfto ivi^niiiuuiwi3la>3iiaKfiQn3JifiaawlviQW^fi3jIanmQ3jnviaiEjaEin>3 
fia^^ij'j'jmyl.QUiui.i.aQa^iAiuffiiy iw^wwaEhuliw nfmwtajjTtM 
ivi«nnn?mi'Mwi]^i^ii'uiuyin>3l9ivin<3viu<3 ^na^yn^uaiMuwna'nu 
vnuvnu iiaQyiii^ayyn^awTu^ivi^m^^a^afiiJ^^im mwm □ aw LSaaiurnuniuwiuliI nunWhdn a&hiua&jiraaifaff'itj 

vnJwfieliJln&j u<flfiniwia>3iJaaywnuliJnau ^ImwmviuwI^H 

(ffuimiiifiw l^favm^alrji "ijmmuwnnfirmi mQuimi 

UniwvmmTimm lun&iammmmwmmiJu 

TOtea'iunyiLm maraimmmlkM'u ©la ilriauluu iiaftifn 

71 sustainable development ^ifiwimi to-cn \\\Xsfa ((^fiemMu 
vivh ©<f LLa^lli^iL^a^iidi^iJLVi?ini?mlT 5 luvi'ui m) iwluuja^lvi&JtM 
TjjjjflifiTflriUEjfm "mTWWUivitKiuu" mwwaviw&m iSum-ailim 

raaulwyiun ?a.3fM?i7raTJEJ m.ivn i^iPmv^ mmimihm 
muwim-i waawmanimmwiwwniunw ©is il IsjVwfifvi&j waslmn 
WlTnrnnAtta&fWffouT3»j im^'afkTO^yin 6 "! fiu YtasKlfliijqni 
ibKl^uvmrn^riifn &uflwi^imaiuau'in nfftawi^awiulfliQu 
ii?^vityii«Ki,9uil^^uvian^iiiKviu3^ai?i3Juinw?iu 

Iwlaniffjj^PiflTOiflvwJ lads^) u TO^mm^u^fmi^ijnmm 
lunn-njnmnjn^vin^ilnjnj'i^yBTj^yi^nyinuu ^aivntwVlvi ifl.m. 
% Tawlvinj nasalwn^wiJiqjfyiTyi-ian fillliJifamiJTjmaauiSuvi 
NTsiawu^au vraweiTanrifiSen ^a^uih^m^iQlyMiasmleffl 
ymiItj wltywiEJ^^jTWBBTJM uftsimfl,#uii?|mnmi0nufimn'u &Su 
uiwifiaeiliJ 

n?sfimii!l{)n (il. a. il^wtw) 
©o TruTifiw latfsrtf CD StlTUflJ 

vuvfnmfruieiii 

tanmil'Llfolvru 
"Ivminayvftfl 
vnmaamja\]&]mJIvm 
iiui pi pitmitun thTpwuh 

PllliJPlPllviiiplliJiJIPllEjfiatlFlllviJJI 

^inpmmflHitn^iavnsjphu fjmnmhsgnmii'uatipbnij 
jjovmsnj'uSiwfiflpjaHm'W 
UHnphaanjJi s «»i(] , u , uiH uwnsnmOuvh6riHPliia\] 
ifinFiflflftasTnjtnw IvmifiiaBdffa^fltfniJtn 
pmuvrwtiao^iPijilviH vtasmiitfiMuqmmSTrfia\ja 
imsjutlanuan^nainvifiiflu^ uasinwwinTsmuutfovri 
fmsufk^PiwapignvrnTiij npfaoSSiPiuu'uiTnwapi 

vreaiaijnisiwTNWstwurinih 

uanMpi laaliif^iaiastainltiti 
n-npTrmivilpiwa naotwrn^asmiOuFha 
"main" v\m$i\A\u 
ailrntuvi inansuiriprupmiiki la. '3^S)'9flJ2l!Nm'9Afll!ri <Sfc 

"m&v." ^zm\pm maiiTminii "m®" &d 

^mvmvitiv\immr\iim\>\l'u u,Qzmv\n\mi'?flwur\ b© 

"Fmihf vhtvf tmiitxaajw u,sis;vn\3 tfanvl^sJIiJ bin 

tfimulllpuOu tf\3Fi^auFia3J§nviai£i "iflu" bd 

"nniOu" piau,nT4n6n\]tia\]'3» , uurn'3phm\4Siwifl , u ni© 

"iikf viauTjid f!d wafi vkltmrijjfo&iin nisi 

RmaiJiTlviantja\3Fi'uCiil'isiivi6fii t wl'U!JFi?iiiai^{iaija nib 
wativmfasTaiilflkfis'U'ufilfl 

vi tfliiliJ pmwn/] inru'MtJ a\3 ^o*5*5jj rud 

jrustia^HSTJW t , ua\]fl'niJuvi\]'38nj , uSiwv!pi d© 

fhlmtfifo^HSTnjviim fftfliimraaAiimhswqfmfl dci 

AflLfru wamwuniTmmniikatfAiny db 

pirnOu «\i 25 Ln i?t Sfj vTL cte) tin \3T-3r dd 

rmpfntruibj ujaliaifoifivfo^ijnFmNflflifru a 1 © 
Mmfnviinatiituwpi'iLviiuu mimmmixhimvimiimmb ate 

tub piarni^sinvilviiSalarnaurirniiN'pwun oft 

niTwraj-ui^rhitil ijjaSui\]3\]Md^dsfi\]giT3fl eto 

iSaimMuFTnaiiTW ni\mhmvtnnmil , tt iJuvl ecd 

^swramiprulfl lia\3£ivii^i?iai\3 < if\3Viai!Jtinilia\3 ow 
iwaf<nua\]pnuivipjiI^H nMiFi1a\miniTimi'ui 

w\3muilEyqpu>asm^i\3ST3Fi ©on ni^rmiraaraii?) fTuifolfiwviidurmpfn'feri 

rnipfn , fcnfiSip , iwa\]vn niifniavhikni^raiaHtuiyn ©on) 

iflaSiviPj'CI^H SiPinnaifjiil t uni^^ni5nlilLa\3 god 

^sflNWui^faFiiilvm npiaofiiht^iltyvniQ'Wisjtjaophiao ©©is 
lia\3fLviim4ff\3ilnjnjiLtai;ilnjvii 

tJa\3a\3F13J^ t Wrajyi'U1Vi'U1^llll ©©£ 

fiiim^njvifuiirai upfliiaau ©too 

pmjji,i\3iau vmiwiffom-mansru ©tola 

iwaiNPW'UTljjajJSja a\w\bsnaiintajitesimnana ©iss: 

Fiaapnuu.aKfusi'ui.Fia iaaaij#m0u$u'iu,6)stvi ©ton) 
niTdfmilafJunivifiMwnJ liin^imniTm^uroatfywtm ©no 
ifjaytiMmmi iwufiiiwwafmitlwjmj 

ufl'^mi'uifii FmwwaifiiOujj'nFnuvfaijtJ ©mm 
^sjTvffnuasja^fnwsujjtnpi 

niKa\3viiLVi^il^ffj^^siHfnaasia'ufn < y ©ei£ 

tlfui'Llati'uvinvitviJJusn waflftoslflflaasH ©em) 

wim'iFnimi'u ^^sjithfoaaimvi ©£© 

"nmuimiM iiriltjtinmihnsaiiiamfltn ®dd 
^wmnuvmrmfimn m ^vrajiutiaofUpi 

m-rwiajuisiasmi'm wiu^mntrwaitHsFiii ©G& t'saicuiiENfriifirmi 

lOnflnimomsiAn^mnaoSu* riauvtasiihfjiiiBti tia\jpif\]iis'LlTi?m , i matjlu^Fiijlvm 
LtasiatjI'u^FiuIan niT^imitlatfni^nwivHaila^iifjsTiij 
^si| , a\3lraapiFiaa\3mjafii>NFiiiJJLfl t u^\3tja\3a\3FiiJ 0\mpb\mmj 
tinsntrcjwtm Til^ t un^si t M\3n\3a\3Fi3jIana'unT'i\3Bii\3 qstfaufin 
amviFmu^\]ifluatli\]T'3 WTisiTTCsTflwtfnmwIawansTnj 
astaprmi nilia\3M , uyiiJjri5ii\35ifii , WFiiiJJtilw1\3a?Ji\3uu 

iwiis^wu tuwaurfuit?ni3 ^s^fliTuffarfatiarn'WFmw 
uhi^\]tuQ^tfuitavriJafciria , u immmiri uSwiBtytyiTn - ian jjvniYnyiayftTWfifwYir3T?«M ibsffiwm 
ru efrimvraneMa (siajj'iwwa'h "rn^km-njj") immft'i'ta^m-a (iimnsu 6 ! ii 
wnfl-jtfu) a.iAiujjffTafnjj i«;wmn ©o nwifm fa&nm wujfiTaiTrcvnua-a 

i&aarrrwa^FiuliI i^ululuiJrnmliau'wqffiirrmu lafed tfivmjrrvrwjJiN 
mm © ri^l$™uiflvijj w.fl. bfeb m mal^ifa^lraajj<?ianiji]q^iju 
m'5i^Luafia^wiJ'5'5^i^iA|^lQ? ; ii3jm9ini'5ruma ©is ilfb-mlh □ lafimDhJovjlmi 

naiil LiiiCii]njviim!Jimjmijjtil'uIil'ya\3a\3Fiij uaslani! 
jnmnti CiFni3j|InLfl'UL€\3mniunii\3 e i a£jMqath\3vm\3in 

ati'-ml-a rhwatflimfliivhl'Lhim'i Liaindijni^flnmnnfJ'ufKi 
m^Pimla nann'n fl<mjjfjFitfaufi i irnfrn Fndtfn^sfiPi 

idasnrm-fLlria'u mumrtiutluvki.'uta tfaatjTu'ssfjsvmn 
mH\3fTU Ra CiniiiLSwam^!jn«aa\3Fi34!JFilvi3Jwfruw3Jiviai?jm 
LL(?ias;Fi^nwtintinajv(^ < umtia\3(?it4 ffaiftivmfliftimljJirmna^FiJj 
fjf\3 L^i^^iilww^SiFiiiiJwqjvila^wi^FiiJiJi^irupiaw 
u.ai wn^\]npiniB ( in\]'i fmmtti i?fi4ffm postindustrial ma d-a 1 

llriaumwslflfhiFnilann rnVftuniil Postindustrial Society 
(a\3FiiJviwiuiwai^iVjnT3mi,ai) iru Postindustrial Age (hfivismj 
aflsnvirvmi) iji\3 

fjWlsmBFTril Information Age JJFmBiJatrnsm frufl'U 
StfFiyfhlfjnil Information Society StfFllJtl 334^1151111 UastfaE 
maw 6 ! anvtanafll ItJU Space Age, Technetronic Age, Super- 
industrial Age alum iie^ainHIniiFh Information Age sis* 
trus qsatitf] iiasHnmnn □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) m 

TJWFirmri ManflFmuflnrmi'i wum vrlaaTaEje-nu 

ibuvmflsnvmri wfiapni'TwfRuwnu.sii uam'ivisw^inaFi 

IMfUS (Primitive Age) LIST ^JRJJtJOvJltlllwwfBW'UIJJIPIIlJaimJ 

wnufjmrruFi'srrmi (Agricultural Age) iiasqnijwanvrrmjj 

(Industrial Age) WUtUSiCinJJI^fJFlTJnsn^aya (Information 
Age) Yill€ faulm&mvi'i-zm-zYitf.'to&mm mum*] ^mVwHuwsilanwsmwin Ha 

"nUMEUUItltNtlu" (sustainable development) fimi/mmstaru^nmntmralriri 
QnOT^^LLQ^aawLLaKnnTW?wun^ajaviiJ^Mn^^l^^3J^TiwnuL2uL^vti!w§a 
aansJllufl lacfeno §adn Our Common Future, 1987 (3%13jHfhuriauuuih>3 

iiwliiifluMfnTMin'M) luiHaAm ftiuilfimwfWWwaTninll ia<fcn<f 

"liaufhutnf (reengineering lJl<millJein'UTl lail^iimnulld) WUIMM 
Virhlwaufiwhu HaviU-jia Reengineering the Corporation Tia>3 Michael 
Hammer & James Champy ^WWWif-m-jnluil lacfenW1993 IJja-alriy^rm 

imajjinlu Yift.is&nri-«; iimvta-aadlajwumwi-nil 

"lamniPiu" (globalization) LyiTnyiumulw raivta^uma^lrailiaiJrn^Ll 
iacfend/1994 IflmniuflilmmlfluiJa'ri "Tam^'wr eiaNTuimrifl lacfcno pin 
q'i "Iamfi?5iu" numwaiarnlil n.eiKi.Sufiim^jjinia^numm^TOiJwu (6a 
nwnlanwnwyfilannH^wvia^u^^fiTiwi.S'uuai aaviewil kxfmki/1989) 

"am" (E.Q. WNi&ftromjmiwmwwantwtu Harn^s^ tflwrjlsfiawu 
frurhlia i.q. wwn&nrafliJi'iiYni ruftoermfltytyi) flmiuwifwijjftainfcn 
nil emotional intelligence ymn^Qyimaimnu la au aa Peter Salovey 
list John Mayer IwuiLffualuil lacfmm/1990 limM^anMUMTlKVru^a 
Emotional Intelligence ua^ Daniel Goleman «W3JM3JaiJa'l&JlJ lacfmci/1995 
luma^lrMWinialuLl lacfste (emotional intelligence U wl^aimJal'mvi 

mm iflfjaa-jflflmmEJul'flMiaarr'ft mim/mwm m a i/fjnt^jsiwwj □ InaisiaafiliTi 

m^miiTWQmih wa\]|i , i^inwtia\]iTiifli4BEii\]I'3 ^Fiulviti 
riTavi^isjifliJun^vtialjJ pia iTNufimbnviflapirivmmi 

tvm (NICS = newly industrialised countries fhlhsmmfifcnn 
ilk NIC) vj^olaj'tfluti namtlmkyvnn'UBtj untkinTumnn iSJati 
lyitit^natinnt'QuTJ^siLyiPiapiGanvin^^ajtviaj m^ifliitl^mFl^waivi- 

n^3jmilw^fj\3^^i?ruviti™a\3Fiii3JL^njtja\3a\3Fi3j vna?ja\3rm 
inmui fhivmimiiFrm Information Society niflm^auFruasisflii 

MmikiJnjvntiHatfftoimiii ^mjiiavUTrifosiaiathti'I'S 
mwu l^fu^Iandll'^^nj3Jin^ t U34in\3iru^Lil t U!JFi Information 
LtasiFiwlvi!JLa\3™^n\3FiiiiJL^njLi,iJiiwfru3Jin IflfjvkruatinliH'Li 
il'is;l!j'a < il^ina\3FiuLi,iiiiwLi,asiFniuwnjLi,iiiiw upilunsntfiaifrud 
LTinS^vrnia^wuiaN] riatinn^^LClTJiJ'g^i.yiPiapisnvin'g^ajTviaJ 

jjatililanvivmti afiiwFniULfl < u^\3fja\3a\3Fiu^nia\3L^atj 
itvi 6 ] npia ^inwglTutvi^waoiTitf HtiCianimiH^Amnttn'srmij 
il'ssitnttusJTutvitiJil'ssiintu bo-Ei)o% atfturnFun'rairimi wiin 
mfauinTuiuviffmwri Fiuvravilvraiihwn u^\nwia\3lviai{™it'u 
mpiapisnwmmnn 

Fiu^nnwuuvi qiranmrrui^nmi vmiaiiJifum'vfa ithin 
iOuu^\3\nutufnnqwsnvmT3Jj lilatieni/b^TUFh^ vfafmsTu 
^vmihumrawuvi Lthwia^tun^ VHalmwatfawrivinT^irM 6 ! □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) &■ 

iwtimi,rivm0in£mwmi,6m'i ^injjiiayiTiflil^vrituudviS 
pmiililifawu n'auih\j#Lism 

Li3awa\]'lwu\JFmuj|\]viuiHtia\3gl7U'Jiu ^wri%%r\$iMm 
jnnTTCsiaiathtfls Imilamjjsnwkikmti iw&iulvinJEfaatjl'u 

l t utJUj^IanlpinnLtiilil|!JFitJnai'5iiayaLi,ai iLsmnnatnnsis; 
atjt t ufjFimil t uafJi\3'U'UPiifj iiaim^nanaahtilinu^raTjatiiri 

^^LllU^a3JfTUVilJ^Lpl!Jl t M\3ailJ!JFll(?ia!J1\3lli UmflmlBtiVI'th 

snuin'taBthtiviCta 

Tjaua\3miAianyi tufriFim'UPi'snmm amniSpmvMitfi'ut'u 
TYmirmwinvm itntvfafiiyili (th\3 iai.pi. io«nn) m% uri^FmlvmS 
mjagt'UjnFiirmMriTiJj bo-n)o% 

tjniru avifjaiu^niCiFi'uvii^i'ul'UfnFiapisnvinii'iiJ ©ia% 

smiiaya 

ttraa\3tinpiii\3rTu{ii3j milviyy^a$unnmni5m?nmiisfa 

bo-nio% niiLtiiwi|!jRa^aivin^3JLi,aiannL t Lla'!^ t uwtf\3l3JLi,'u 
apilwmra'ngjiiitiaijauu ffamfetiuiJ 

moiaanwaoavjnulna 

Imflaftiflm^pnffatfmkai uasirinqswa\3aavhuna'i\3 
a\3FiuIanmfl t uafJi\3w ^i^s;ilia\3^i'iUiiSl?JL?3 t wisiilnjvii?ja\3iFn 
ia\mria™mvh , u , u Lm'^^ixia\3^^i^miilnjviimiI^!jaiiW4smjFiiiJj 
w^pauTanpnti iiiTi^siaiatii^ 

wv) < u\3iaMaaniJilviJJLaiJViW\3Fi'a < uiii\3aiapiw ifj-ipfntn 
i1a\3&faFmen\3«i iiastfjinfilatiihsivifilvm itnuam'i ibsmpi □ k ^a'smaa^fiTS^n'tn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwaNSu 

TvitiwSLi, t uiI t u3j^ t W'lD3j^isiLil'ua\3Fi3japisivin^3jlpi ^smmna^Fiw 

m'yfl'SnTSljl'LhlJ'U industrialized country ABltiuibsiVlflqWgnvi- 
TT5*5U tuii£tlsan3n ci-s! llihtiVmi 

tipiiTJTuam'i ihsivmlvimluMnmiwinnviai?) ftasifru 
ihfsivipiu.'jn %$fiiiviiiQmmiv\mivM,® It?) tilaJ df o \3 tfl^iJ^ ^ uvi pi 

tat) wt?jTuanlia!Ji\3w wniauaFmjjnpiliBtiiaG vmifjFmuii 
^inni^L?jil^n < yia\3Fiulviti3JiwaauFn'5 ujauaotuiw'tjatiitn 
fiai'i oiihsnvifilvitraaii?) fmi^niithylihafj nas^snik 

IwumjiliTifiiJ'jfsiviPiviifluutifl IpiaiavnsiJ'jsiviPiviitni^tin 

11 fllflfl (The Four Tigers) vranimflWgfhtJBtia'HfiH ll?fu.ri 9. 

i\3FiIil4 la. aa\3n\3 6i. irnvta s:. Tnvifu miiiardi Four Tigers 
tOuflJBiJ.vkiB'uflfci ftalmilwnslikai* 

LwruariTi iJ^^ivi^LViaiuniMniiLtiililafjFitiiiai^iiaya 
Ipitiw'i t u!JFiapiaiviniiiiiJL t wti\3Lin t ua!j wiuthmarruati Mttthulil 
lafjlpmimffa iiriibuvmlvimHtimftsmflu'jri vtasriimriN'Tu 
wiuMfllfltituifki TiJPiamikiihsivifiaraivinTimafj ihiiliJifl'U * siaan \miAm^im%^immm\u\i ]nd<to (fi.ff.1997) ihsmfflvialefarnut 
fin™ iJ^fi^nteiJ^nlmiluiiaiffimn^iLvi^aira^nijrailiQ^ (mmiJu <f iSa) 

aEhjtanfi vi&inflQnt]mflwpa wravlihsmfilraluil kicfcto/1997 (m 
fmw\ Ha tuvi la mngi™ riminPTaLLVMihtLyi^lviEJViEJ^LarifiQnjJvimmjJviEJ-am 
uwirmwifwliJush @d%) imiil^tfiTvwwfmuil'u "da" vrcaifru "wis" ania&j □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^ 

information economy* iflin^mflWSfftUUUthlSl^tfa^JsilfliaH 

fiiviini'iiJ^^m^lvitilij'tiiijlilLfl'u^FiiJ'fj'iiaiiiiiaijaLat) 
athtfvmwu awiFiPi?ja\3LiiinFia^iiLilwil'i3;LVi( s iviIilLniiLaiapisiivi 
niiii3J^nnyi\3^iniliii;LVi( s iunaS t uuivii itnuani'i "[vmmjtuu&J'ufu 
tvit^suthimj pick up the NIC's throwaway industries FlB^stlJ 

miiLaiapiaivin^jjvitTJiItiwvi^liJLi.ai rhinos ifluMuanTMuu 
XuvmzwmMmniYimzw^mmi'thi iiaiirHsnaiafJitfliiPi ti 
Lfl < uLla\]lvinj'^L'5i^siPia\3 t R^iiinns\3Fi3J?ja\3i,in 

ni^^^i t ul^vfiHnnilia\3l t ULla\3a!Ji\3dlpi «5stfa\]fjflTiu 
fivhvru Iflmavnsntirmftn'fcri ftafiaiiiilijwilivntfilnjnn nzmv 
ihisuaviwntilvfi.i.ri^ra i^mla^niTi-wviansixn ilium * milenEjfl lacfa:o/1997 l?NJJm?tlffh7l "new economy" (MJjmWlflWjfi'ailVM 
information age ^WfiQ1wmQVtUiyi^fia3JiAlQL9 ; ia4LLrisIyi'5f13JU1fi3JLfluj1U Ten EJ 
wwns Internet) flw^aminijnfll^ii^uLSu^umfi^ifiQiJj^injiia^Lffiwn^ 
ll/du HAS new economy Iwhtwlfl lacfsto/1999 iQuOrlawfmfilffiwffilfa 

ilawtffliiwTOraiad'uua&j m nfftrm ivwnsam-aS^ i?anteiwanvkwrj>a 

TOnM-MyifflTaW 1980s TeiEJlWVTOLl lacfcno/1987 

Iuto 1980s uu imwn^a^w%v™viun mwiTOflaflasnTiiiemlTU 
ivranj ffvt?|Lfluanvi'UTiEjlvinj'fiij9i^a<iIfin ^uamfnuwinufmfmnjiifi^ 
W the end of the American century liasvnifln^lfVMiwa^tyi&jfl'mi 

ifluiywTifMlanurityiJwuaKiyamiwsnvwiri ftarafty^wwwia&iwaivtaa 

L^ra^nnilrn^jil iacfmb/1993 iJisinimnwa<3wwiifrTi^mai^7m^vwh 
fu'q (il?K^ii?K^^il?£BiwSii^fiau?fm^uviwviuum?fini,ff1/free trade ma 
vi) ^ut2iJu^Juute^iJ^aiJfiQn^wuwQu^a<im?i^ajluiJ^m^aLua-33Ji^iu 
rinnitiyiiJ^mnq'yiLfl'awn^flra^inlyi^luil iacfs:o/l997 ^rqeiMliJ Iutos 
rlimmn^^a^L^ai^u^^u^nnria^yi^a^wL^'^^niJLEjai^u^ti-iuaanluil 

bcfmm/1990 anVMflVmnwT^lywnlraWflanEJllphvWllW lac? E.fl. loc?mtf/1991 

^vhlvfcftma mimn any iSuafijj vnaiwra w ifi&ra a-alanta aUiJifi to □ ni^^^li\3LViaidtT4LflwiJ^^I?J?JWLtriS\3F13JD?J , 1\3LI,yi^\3M 

Lin^^fe^fafiTWFmwLilu^atiiMviiiiJiLCiafiii ^AimamTi 
titusOifluatii^ Sfltyvnasta fsj/rwmati^FUjTan 

^u^iLPiioununa amUavurmya^j iim^wJaauuiJa^ 
?ja\3aiLfjamiuiTmjaa'i\3"b ihnviflaiiliaiJifsiviflliwrMmlTta 
^auTmiiOuffu pfouf iffiWrajpi 

nTi\3aanliJn|giinwCI^jvnt)a\]Tan fiilan^miMufipi 
vntilvm Fiafionlmi vunaprrmri uan^infikyvniiasfsmTW 
tiatiiftpnusn ^siilia\3fLi,'uiI'U3j'ya\3a\3Fi3jI t u t Mn5iTu atiiMwauCiun 
nia\3P]iiam1niCiLmilT4ijlwmuFiii34wnjM^iJLiJaa'U34ivie5iail 
Hal Tpiat)Hti#3^invn\3mniviua LaauttlvritimflTtf iias^-mnsn'u 
aamfJauIiJwsluwn wirrubaa-fpi fjpnln dflupii^auaa wins 
Anm^qjLaamnaavmmntfBi vlaa^pn u.asu.narta'frCifci iilumi 

IpiatfliMnspiaud (fi.pi. 1990) UFii^a4iilania\wfjmnn 
Mnsibssiunmiuilmj^atflanflia na'nnanaiti'ainwmiftu 
ynmpra^ffaiAJSamLileMliJ ibsmflfiraiiltiriTi Pacific Rim 
(Rim wa\jfJ4\]wafiwiW'jf\]Mj^w'[uin%n1viH) plaibuvipiviaa/tjjfck] 
wvng]^vi"faiJSvln £muiftmvRs$a\3vJfm ibsivipiai.inrnsb'uviatj 
ittiu Pacific Rim fhsa\3i^!nj#u ^mmif\H\ilZ\,V\nmVfeilbYiB^ 
tuiKTU Pacific Rim p!al3J^\33JViia34V11iLI,ll^n^SiL^njS < UU1 ^soi 

mimmjlflvraai^vmmijriri 

uuiTmjmfi'UwnsasT'a ^a^pinwiivi^fapha nw 
FiiiijiiLmiM3jmflwi\3vi^siilia\3fLvi'iyru iwa^slpfjjm\]uwuvn\] 
^3njjt]a\]iTi1?f 

uan^in^sfMnlmiiisn ^Kina^fuuiFrnwRPiriuTua^flniliia 
vmitipmwii pmiJFiflvhhvisfllmjms'u Iwi'u&iMJnjqji unfl □ mzvrsuilgn (il. a. ilmh) ^ 

0|(EuAiuiFmuFlPi'jsmjTan iilawnnpiu.as^piasTieanun nvntvt 
LnflflinjjfFnimtfnfoaniunimwajfm vriafjpmjJidmiiJarilviJJ 
iiasCiwariarnsu.SFiTiiJfli?) wanmiTmma\3S\3F)ij 

M , a1i]n^a\]|Fmj4Ma\3m'3 if\3miyifia\3nT3'Lia\3pmi,a\3 uas 
Fmupia\3rniiTja\3wa'u vflafitn-fin afh\3vil#fYuiJa?j e i Tpih 
ia>mf§\3fiifia\3niTii^iaia?Ji\3ta 

FrrmfiatinmHsflBtifym^flii mnsiMnmamJFiFia 
LtasiI^si^ii^iPitja\3ijRRawnilia\3f t if\3^i\3nifjLi,a^PiI^ tffrurnjj 
na\]rma£h\]~b m , i«wtafiB\]rmafch\]l'3i uasuaiHaanMu'ssmj 
tjytm iiTJjJTJura^nTaasjTi l0asa0Aaa\3niiamwa^FmtviEy?ja\3 
ihsmmasTan fa^wtinsmjihsmraiim ^inuTviHtjaoiTid 
^fa\3nT3fEisJI*3 FiT5^is;tfluEitin\3l'3 Liainflftoatilan Rafmiw 
ifiatimiuvtaan^asmmatim^fem 

tjoisu pmjjilia\3rnii?ja\3l5)nLfl t ULla\3lvinj'^siixia\3f CMiru 
uuivratJa\]Ianma^fjmiii^aymiLla\3inn itMuHA'wraj'tnansnvi 
rrs'aajviwTuajnCi 3J t u t y!J3J\33T'uifia\3ni'5^isi^iimtiTTW?Jili (conquest of 
nature Vila dominion over nature Vila mastery over nature) 

atrwiJyfj LirinaiifiiJamjliJ w^analiSpmupia^rni^^sj 

flU?flUfi?TU<inin (conservation of nature and natural resources 
fto^lfllMflU "| 11 conservation) UWsmTTCsrinitrpnh tu^sflfulan 

jj^HHmaoSniiiJ^atfni^sfn'Hifj'i^wifiu.iPiaaiJ atiio^ifan 
viIannna\3mii,t)na , HFi , ui'3fni , ufl3jfl iTif\]iaa\nivhvru mnsTuypi □ s, iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

nawuluriuFmjn imaina^uiluvmikjnn 

anatii\3vid\3 MmwfjmwnsCmiirntiayaiJimvhuu vi'vh 
Kinifiavjfivhvru UDumnsTiTamJ iPmiiltfmvma'u^iiFi'iJeiti mi 
^znmmftximi'ttiimiminii mimfivmimi'tixmixii'tiivi Vila 
global village 

ati\3 m^wTanunu lining uan^in^vn[vmni^iaai^n\M 
nmnfffairuvijjmiai nflj=muvrajiHanatii\]mt\3 Fiarmviii 3 
asl'JinpiSuvflvru 3tftpifitfln3w6m^ijf\]numiPi aWffhfi'u 
Lla\3efiFfqj efiFfqjuinrn'iniii^fpiiM°i 

itmnS pollution f!b wanns;ifii?ivii3a\]lvia nHwarmvui 
timi^bimmmlmmviiimiii Rtixiuimmmvximiimvimh, 
laawu ihimmmmmnimimiiii mmmleimzmtilm'u 
wsmsmiVbfiwiJjpi 

ilnjviia t uuiLfl'ULla\3vigfiFfnj3Jin ^msvtaSmigfllvmapifl 
11 iflaria'UmnS One Earth LlPiCiviaifJ Worlds wsfaavimn 
mafaiFiaau vfiamiiihfjnTimti'u One Earth One World 

ni'uimnq'ttivivmmi ^wutfimftmrnitilftniii "Ian" 
ivmaufru ftiimnain One Earth nlanifiaiMmi'U'ua'ua^hiai 
mnfJMlanfiifl'uannaiJ 6 ! ftavimjaatiatiTuainiPi vrfalarmauw'U 
mi Ularufifji upitmui world mariamnSvierm Worlds Piauvi maill^JJiruil lacfocf/1962 umBtftyiirnfl'm'lfl'Mta Marshall McLuhan \® 
™uYhua-3vriu'im l i nnt^afiitfiwwfiwlnfjfiai.armta'Ufi^gy'nyaTfinlwQa 

^u™m^am9uidmauillm fni^Tia^mTOnuiiifluvb^awYii "global 
village" «U^^llnU'5^^™u-J? ; iau<?lUfJfiIfinifiT'? ; lU riaufifiTh "globalization" □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) 9 9 

omirntnpifu™ Old World uas New World CilamrhlantviiJ 

PiaUT t^&J-aunfjriTa LI»TJ\3 tflvi First World, Second World, Third World 
First World Tanfivmtffhll'UM'in industrialized nations Fia 
ibsmflawenvirrmi Second World Tanvlaatinlifumihsnvifi&hEJ 
Tmltin Third World Tanfjnu vojn&io^iJ^siLyiPifinn^j^rajwn 
tusi^itfBt)^[aj%4n TvimTin^mBntmbufrvm Third World mflu 
{JqjvnaipTqjBatfTanafJimwtf upfaiufniNnnaSjm'Jii'LfaiTmti'U 
lanvila worlds una*] 

inffawaufittnuarrin tfi^swamfru One World imislflti 
a/rTWFmmiliwfml e^uBi^lliJa^iMtviiTiu.Hnn'uifluFiuas 
world it^iTi^suani1utwrfa\3t)a\]mifU!J\3S\]waiJ'j»TE)B , u^\]m4 
iiasrm LtPiniiiLm'\3B\3wail'5siItiB t un^siMu''3api iwrisdimwin 
viiaiu#3ia\] Lua^nntum^tkBWmjru waiiavUnraiw 
msvmpiaym&hti iBMa\m£i\]f?\]vifwH'"im ^\3vnjntifT\3 

vifw?jimsTi3JBiimma\3 itainvfitws'jfifUBiMifltivnti^aEivrja 
sniiiJBiUtina\iwaniii;viijliJ t MnIan iqmbsiviflniJiBfllflfLiwa 
IWDS^WU flauumwsnamtl'U One Earth One World 

asmi u , uiFmwFiPilwrn^Bj t uia^Pi , i\3 e i ffanainlflfiatiS 
rmnlammilewyin avmmil'U^vititf plairiaHManfjpivi£ifm 
Lilatiwaila\3Fil\3aiFfnj ffa£ini^iilaHmiAJa\tfmi,^fifli?hEJ 

mainflni^iilammilatflmmipicmai niTUgiMmB\raa\3 
nTssTMFmm^qj wfiiirtiimiiXm\n ffasnamilatruTiJ asmj 
m^liwumtviiJ 6 ! ififjinmlatfniiimi'ui □ iaa-aoraa^fmflfitn itinflnuwniTwfamnyitHtm tfinrautml Mfjfjiti^inFnijjRPiifuaanlil vtlaitlauuuiJatfT'LliaH 
anpnati'i^diti 6 ! iriua\]flm?§mih^iinnlflibsmpiaanjn 

iSaaamKi tvf "VM.p1. todta© fl\3 VN.p1. to£s!o Ilk The World 
Decade for Cultural Development HBlfluVlfllT3wtaniwanT3 

Wl^niffalWuSTSiJ flliSiLl.aFniURPll'ULlamLl.apl^OTFniULlJatl'U 

riauvtasaanjniik^sTnf'rfflTf nariaw^anlvribsmfl 
ph\]*i vnlanilgif^Piiu TpiCini^LFiaa t uIvnvii\3Fni3jRPi Swufaia 
itnTmaarunmranti ffiwialfaikijvn'tJBtitan ffmn^inniTtmrni 
tufjFmwimn faini3 , uitU7Kn\]m'3rwraji4iviwpi , waiPi vhlmnpi 
flqjvnimfiiflijwufj inprCIfp'iu.Ti&mu inw'O^vnuriam'WU.iPiBiaw 
IpitiiQWisnTJinpiil^vnM'agiinwuiPisiajj^ iflmlativkminmnn 

Sm^n^nnmrii mivTaivnviwTUJjnd vhlwftifftltyvriinn 
jnmviaaifmvhiklvru itluwa^ifjfl'afnixiijwufj lih *J"H na\33j^rm 
"Ipfch nTrwkiuitu^nvluaiJJivi uiiaia\3Aibsnaima\3m^vmi , tn 
ifiiuilu'vNiau TiJu^ij^nl "UiFmiriTU TiMmwamj'itiifh'U iiiim 

niTiwuilufjFivmaiin Tuphmihvijnfci ifiumiW9Jvnviij\3 
FniuvN^VN^aiJvnom'U'Tpin Tpi atMSfiTsw anti #a t^lulw vn\3 

LPi^i^jn^i u.astuwiuiSm^niviuvliviHiPiigiM'fu.asmFiMati Im 
laiivmfliarfcsmviflMafciifruifanTs Lfruffiiwjtf^ti i5iim 
ijvmivitvinj tum^sfitismFiFmiH^qj j|\mpfastwn{tttfiffwq 
mtiwlaw ^iJiiinfjaaniJil'u^iltja^ni^tiitiiynvii^LPiwjn^ 

wiliflTisMffuaanwiiim'^wjuiviuvia^ifl'U^nivisj'tvfifiPi 
flEyvnannintjlmfa^im Litfn^^SfnwuiflaajJSTnjtnwiJfci 
asvu rii^^unilnjviitja\3lann^siifia\3Lilati t ULi,ila\3ti.'uivii\3rii'3 □ mzvrsuilgn (il. a. ilmh) 9 m 

mmiiJfjtviiJ luvim UNESCO fnfruyisuailamMmn mism 

I(^fjfiaiiLmivii\3ni^ai t uiviiiiJiLCianwwraaiPi uasihsmpitvf 
m \Simi\m m \n rru pn u \mi n ntvi jj 

niTm^inlufjFiviwimn'u tnflatimbsnaijfliiitvru finaim 
nTuqwfhvra^nta iiasfliuTrajueTSJj f\]Piamani1a\]^uphvn\] 
%v\h iiasmmsTiyman iiMmfkunwuiTjatfrn-jw ami mw iltm 
iinm^wlmmmi^wv,iim$iw\im'$ii vtlamTtfaivniffa 
fwrusTJN 

lu?8HsifiHin , uuliiltffliQViis , Ll^«niPiviJ»ii??HTani^ani^ 
w^inmin^us^ijmvh'U'u D\3Rrnii5ivi'Llii5i?Ji?Jira\3l t ULi,dvid\3n 
lOutfmvru vilaifluaimTiJTinjjijaadao'sm^ifluMuTand tT\3 
te^jj^a\3vfiua\3wuanviaiaa!Ji\3 iriuanffiathu'mfanamii&i 

The World Commission on Environment and Development 

mJaii nnisn^iiiBmVfaniiwiijaniwuiwaawu.asm'a^W'un 

a\3Rn^i'iMuann\3LlD\3'5n^Lil t uun'i nTnfaiflntuqFi 
riawiiMwffaiJ^mjwu lifiFhiMtiatimbsnaiJpnti*! turn's 
wwj'uifilijvi'fau "foji^ipn! liiau\i?tii nauiPiTtl urrvdati vhtvi 
inpiilnjvii^LPi' t uviapiF!aajiTwi,ni?iaaytS?j flvuisnilihsmpivii^tii 
itaiwimr^milwiap) gfivifu'Ll'Ssmj'iatiiavnniTiu laJFiati^isiviTi3 
mnanuivKb iiw'iJTinfliiiJ'jsmfiviw^U5iiviiiuvriiPirT\3iajJirivi 
SfllmlatfSfnmiiPiaaiJiJfj vrtafmiJfl'iffiiflHuiivias 

Wimwsjfhhjnuu fh^awui lia\3 development VrtanTS 

wMn^jfiauflwigfJ'Uin pia mall development mzvimmmm □ W<E > ^a'smaa^fiTS^n'tn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwaNSu 

environment Fia ma^vhni^miin ntfa\]flli3\]f\]0TnJtnil'iinfl 
mumti Hmilil niatiflsiNi -ment mnFJfru 

pfowu m vifu rmw rajmRm FilvraJ pi' aliliJh s a \3Vj pi a a \3 m wfj 
fTU Fia filW development nPia^FTm^fh] environment &a\3Filfl 
LtJiM«FfTuIwi]^^iru mimzmmiv*} n\Avif\Bi\luv\mii nm-n 
mim Vila development Ifi vhaitisnTmLiFiaay Fia 
environment u,6b development mimirufHnT3 vnaffanTiyfiwp) 
wan pi WMfT 

qwu ihsuyifivk^Eyiiairamnaufoilavm wilivnailnrm 
i:Pa\3n%snhsniFmitvTivkm wmaiMG^mmnpiaaiJ ivms 
ilii^?ji?jw^iTOpnl t u^a\3un'UiJin 

ihss"mi8iiiPi George Bush nibsniFimii {hmfi^iik 
Environmental President {nm^1^lfklhsS1insifiuvi\33Jfl"m 
LtiFiaau ULtapi\3n\3n'isiLi,afja\3a\3F3JiiI t u3jMvialiJa!j'i\3lii Fiwi 
Piatfn-maiWbs^-ra'u fFm*jfla\3niiuasniuis?ja\3^\]Fminiiru 
atrmwu n^vfi^itea^Faa^fruatii^uu 

Margaret Thatcher nivmaiifVU H,aPl\3Pni1LaiMs'smw 

VimelZUlUTttl® Ipiat«WSJt1a\]lJmvnTJa\]IviTtl4 ozone layer 
nasilnjvn green-house effect iain\iiilijniiitvinj 

ifMlrin^niiinlviffai^im ibsiviFifimiiniiaiwimnpin 
vjnmaulmlatfmil'uafj'wiw iQuaim iJfJiilniisusniiMi&jin 
aanwil-u^ilu 

IwmiittiiafjFlviiJLi.wniiiiArKj'm vraluniiimiimiifjFtvmii 
FiiFjm3Uian , aFiViW\3 "uan^infmatf environment nil development 
npla economy ffu ecology wlaiflwjffa fm miFnntn □ mzvrsuilgn (il. a. ilmh) s, &■ 

iih4ST33jmfiimiia\3nmi"m n"Hmim Vila development 
wwmwxm economy Fiol-wFiinu efnprqj Liri l^o\3 L^-gisfgn^i eth\]hn 
pnu piadtil uinh economy qsamflmlativiFiamaiMa'n'UBtj uri 

vipiaifj 6 ! nru pia economy ^stfatfjngnu ecology wwitimiwin 
uan^imaiMa^Bxnfiwgffaii.ai ^piatiFhiMtiwafl'asmm'ifl 
lammmv mnul\]$nDmi itniianiilvTsatfrnmn marry rm 
astfu wau^um'rwwjuif\3SFiiaa\]RiiiiigiTU Fiami'i economy 
nu mil ecology 

LlluaimlFiaatfFi FJfivilfapia environment nil develop- 
ment Fjfiaa\3Fia ecology nil economy flamiihsivifivmiaj'U'mai 
nia\3W^fmn\3niii t wKJ < uil t uan < ynjs;u nai^flfvd economy mzwm 
nimm ecology mil u.mmziititt.ummim'd'iziiini nfiatiE 
m-5FinCI\3n\3pm3jtuiilaa\3vn\3Q'5'53Jtnpii.ni?)aa3j laniMamiMi 
uinpiFhvi\]piiti iFmgfiiaisdfhilafj'u 

ipiwgpnawfupiria'uvi ua\Havn^uu\]TfonTiwmwpi7W5ffo 
sJtiwalflvnvmi^imwiBtiaaivHfltn itPi'pia-u^tiitinii^aanMpifj 
Frnfafftm ffanTssjuui glvjwanisvi'UM'aajiTwu.iPiBiawatiivjl^ 0\i 
iUtiupru vfilvTiTJini^Pi'i^ 6 ! imiaaimfiwjjpnaisd Sn-milatru 
u,ila\3 C3nifluiviH\]#3atii\]?iTumi\] 

fifl nTTWWJ'Ull'U^lJCl Mimm environment lias 
development Tllmaumi VHBVfa ecology lias economy itasitili 

nT3^frajinviflni^Hn^aatii\]m!\] ft\m8fl\]fi\]anw™^vJ\nbsa\3fl 

TjatfrnTwamiwu tflwmril^SwniiLm'iviaitiiJinliiil^^iru Fiamii 
sustainable development □ s,u, |w^flmfNfm8ntn itinflnuwniTWfJWTnritMilij 

twih^iviFifmi^imaiiPifjiCi MiTvjfawTfuwnTiitasuviFmu 
iTJirn-smv] 6 ! ItfmiMuvnTiJvmpi sustainable ifrufnvliPiflfiiiPifcn 
FiaiiaiTAjFlfh] development mzvintillftlil sustainable develop- 
ment utladifj 6 ! i'i ni^wjinftaswim&baflln mmiiYtwuiYi 
■wasjjJFiTaun'Lvn^iJsCa 

^s^a^fulvn iflumTtfiwuiviitiiiliM vilalihapflp) mv\i$ 

luQ^tm I^!jliJviiaitivif t w!Jinii^=JiLfl t uilia\3l?j'i?iaM t ua t uiFiPi 

iAjPianatii\3Vid\3ii ifkniiiSua\3mi3Jil)a\3mii?ja\3FmT0fjliJ 
ifmnia\3S , ua\raa\3STiiJ?niP) Fiatilwniii t iN / Kj t m^?JitiH t MnFi < ULil t uatj 
pi ui^\i®miim®tini^v\m\ifp\ie)mm'im Tfltjvmimijnwun 
l3Ji4iMsiiii3JTJiiLnpiaa3JVi1aiis;iiii'ULi( s i?ja\iIanLiaijIviiiiJLStivii!j 
uijitMluminJnn?a\3 , Lh , uiSa\] ftmiumiitinXm^Timiiiimi 
fwUaapmti Vila security urfriaud Fmwtfufltfvila security mi 

nsjtilllvifliniJmiAtiVntiVlvm Liasvri\]nT?UJB\3 fla military and 
political security ih^yimnflB™ 8 ! ymlvjqJyT^L^n mnvn^ixim 
naaflwihsLVifiPiamwui vnmiativmam^mnninHwvnFria 
fe\3ii^Ln\3Lm\3#un'ul'uniiia^i\3aiis!JViIsiln'5uI iQiipm nmns 
etmtisi sj-f nwi FmumiFi a awu 

rayinipFmijmiFimwmthinan Fla economic security 
Vila Fmijm4Pi\3vnmpiWj5ffa 

upinsnu TpunpiflFirmmiFm vifla\3fni«niifoj^wiii5udB\3 

tvinjanafJ1\3Vill\3 Fla environmental security Vila FlTmmiFIti □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^^ 

smmnflaaw molu security viSarruEUsMPru ch^in security 
atii\30u«ivil0atii\3LriTi f}mtiittia\UQmsifau.riasibsi.viPi rinumj 
mmuM-ufTTfen li,pi' security tvm'Ci ithmsisnnmi usisia < unRi?i 
fiwrnttiavrwiTan uasftontrifu 3T'ULil t uFniwmiFi\3iJaapirf!j^nia\3 
iwina\3vivmvi1aaiisfjviIsiln^n3ti?H nMnyfrrynMifi ^sffrtrilpin 
niBFmuChhtaiSaa'ivn laiMsi 000034 Fmayiwm^mvhifu 

Snpl0FiiiiJLfl t uIiJtJ0\3a\3Fiu^nia\3Lilati t uLi,iJa\3 ffavnLmvn 
ftmis™«i LmitPilwyii\3mi3JFii?iua^fi0?jf s iiili0\3tila!j t uIilifii!j wai 
iiamfEiMmjasb minltjtflilffavianrmvm lumoFmunpiiL fiu 
^ma^jja^aiilTMiaiiiliu 1wnli<mifiiju lutiJwaya^un'davJiwEn 
ifhmfmi 

ainnDiwfainfuiawi-izhii 
ari3iiiiJsraiiiitIii8ons3ii 

vm qswflffaAiimilaamiilaMjami^flflVian uuinflastavi 

niVLmfMi^umwu 6 ! uasmrrn mamSmiwftuifhulvru nvn 
muiMviiSwfi wupiasrwFmm^iiqj ivmaunimi!JBnivhi?ri'u 

tia\3#3fiU5fl min341^13JfTULll t UFniU^^nJL0\3 

mim^qnmiiyminCi ifkmim^qjlufjflaraivm'mi ffa 

m^mjs^3j?Jill'MLflwl t LlPii3JFiiiJjilia\3rii'3?ja\3t'3i LTiffostfauffri 
smmifi Mn < yiapi'asiLl0\3tJ0\3S'5iiu?JilHan^api IvfasiaHPivlsjPi 
wwiuiiritiiFiimflmflMfi umiaiFiQimmwfrwiJtiQififiijmat 
cnmmuiiimmjiiivm hwmadnjiuirmluhtivuiJi \,\lxi □ 5,^ iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

iFi1a\3SJavtas^0ST3AiimiJST3ij?ni7i u.asaihtiSTsmNKU'ui 

mimm uasupinuMMaanhJ i?m nifvn\3ifhuni^Lwivmni?ia\3 
imnrrulil ifruuwidvntiim vn\a*y vnmfmaivm vrmsfLrnvnata 
vii\3niiiViiJ t ULi!j < ufja\3Laapi ifltipru imnmitihil'uprm 6 ! utfuBhsuu 
vn\3ifi t utja\3laMPinai^^5iilia\3i,tan?iatiaanlilanLil t ULi,Pi'asiLla\3 

S\3"utuIiI FinjjwI^u'U'U^nSiL'UiT'UJJvl^stiaHliJifl'UiQvns 
prmuinfm Fni3J^^qjLi,iiiiuf\3ysfn t yujsi t RL( 3 i t y^Ll!jm'i specializa- 
tion AaLfluniiiwiuinjwiPittiftwigjym IwfJFia^rivinT^viwimn 
Fmuw^sfni^phtivranrn'jfl 

iSpi t mtfi?nmntm1a\3'u < u e i mxhi iSaaananfyrU'iiJBtirmpfn'fcri 
^\]i?ia\]CiFmmiluiflFiiii« < uimi fliimflm§fivn\raini^ii)mfa<fei 
cfoianftastifofai^wafitfaon'ii flapniij?hwinjmfim?;'msvn\3 
Vila specialization ll,S)l specialization lIun^sifltwSnjmriSTIti 
mnm^qjlmifemutjatii^Mifi 

athu'tanimjj luvisp) specialization mmaslpinentiini.fl'u 
i^iriailnjvii^viilvTLnpiIvi t yrffjLma\3Fijj u.asurijj^WHtnfitu'Ll^^'U'U 
Lwnsdn idaiaiwixim^atftfivhlih tm^qjiiijvi lih mi nkif 
in^i^ivintravivilara^tja^pnuu jjruSwan'SKvmatind'jfpiavnn 
au7iTuaui!h\3 mwawfja^IanLtasifjI^^isiitlulilatii^ wutajfphfj □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) q^ 

\nmBmz$\imi<alimi Til 6 ! m°} maynaimfiumwisrmsifrm 
itieiaay u,aiweufitim\] e i nifipiffu ni'i^firn ntvlo u.n an ido tlui 
uia\] f\nwu#0n\mmi-m lata ifauMnaush amwinpiaamflti 

w<mfintvreb , n ia vkri Juwiuw^vrlann 

niriau uasnunainmnn u,aimflaaulvnvnvn\3mjm3 itnttirfu 
iQurniitvinj iforihfci'lsu.asiBmiu 

mjsmFmwtfufl\mvki?nfi nas CIA fmfiiwraamnfjin^ila™ 

RaWtiSm^rUflTWffainPiaau (Council on Environmental Quality) 
flu Witfniifvmuamhsonunmjfl tuil isd<s;©isd/1969 uastlw'ajjn 
la«9ci/1970 n^anln^l-uMnwi^LnPiaau (Environmental 
Protection Agency; EPA) fmantlfomtotJvnua^sanrintiVnn 

vn^itiEfonqw nhJlna ^ffummnmi^ViimBnivni 
lutl to«®ci/1970 iianiiitlurmvmtitin'u w^a3jn\iM\3rnsvm\3 
vndtomiasanaivmTSJj uiiLtrauwiFiiiwfiui^LnfJimjilnjvii 
srnjtnfiinpiBiBiHflfci mtratiitiuinfluLlati 6 ! wftiifa^tfuafchtifi 
ininiLaitrmiTru 

naiunfjaufummaii'i flqjvniiasAiiajwflwaimvia'itf'u 
mpi^inni^R^lilvfiMpifjCiyfpiusiLmiiviii ^nanupfarmmnj 
iikmflwlueh'Uffla^'u 6 ] ismitmuumntlami lanFipm'umm'tf 
«ay vrlauansJTU 

ififjiuPniTuojoIMwiwu muX^iibnuMirnvB^miiiM 

MTLtai TflfjtflfiWVm reductionism pfavhjjfllTUTl LtUTRPll'UfJFiaPl 

gnvmmm ifiu reductionism pia aViButfaflati vnauuininimfi □ teo iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

mu watfas^itlmfkiiFmnlvmi?! ^iHpi^innTiunpimiuiih^ 
vn\3iymimfl[^mmmima\3 Descartes 

Descartes i\hi%fiufai\nnmvn>aiY\mmm4 mhlwmmi 
miuiinmvmimiflimiuiT] wimuim'vmivi'uu Srn-mim 
mtimj^utinrTuaanliJiati u,airfa^inifunu,t)nt)at)aan[iJvjn7hu 

U'UinPlUU'udfO'UTl'Ll^aVlBu.lltftiaH Vila reductionism 

^in reductionism vfiauinflPIU.lJlJll.'Ltottafcl mhTlJ^rm 
gtfhflFmJJWfqjU.TJ'U specialization flafll13J?J1Ul^mfimQVnsVI"m 

wmvfailqjvni?)'-)^ lpfinpiSwatii\3viiJBnu,5iTJn uriasrihtiurias! 
mximi^miii^vulximxivmrntitii^m is^ushwanismi 
piaaTua-ULnpiati'i^Myfiati wafwiflujnfltpinuinuiawiiviij 
^snmMvn ^\3wa\3vnjviTUTru UBbTU*) irn nuarn'i uuinpifltlpi 
fiaiTmriti&lflmiPi n tatiCi imil'uajtjo^ FnnajRi?iIviiJ tni?i#u 

mim\v\ll\him$'Vlll mil specialization mimnim 
Lilafj'uMpifjapiFniijaiFfnja^lilLi.ai mvRflSmnnluaflifaqtf'UFia 
integration niatfiUFmiJSiflqjfjmnim'u ivmsjjw^ifmamvru 

M'jSVrunU.Bin'n specialization Vl1ami3J?huiqjM0mQVmvraWU 

TiJTJi ti Ltn-flryvnlifi info^i 

uwriamiifiiQJj'taTu specialization fiaiflmla^vnifiMPi ilpI 
rauuasb 6 ! npia\3 integrate flaijmnrmvmi?! u.ijuw'rn^wj'un 

Vila development 'Unixfa\3l c WLCll4 integrated development lfh?J 

flmm$miinw'uiYi\pmir\i'$ 

sustainable development vmmiijafm niflu integrated 
development naiflum^wui viijmnni^ni^MravifwEnrn- 
sTsutnia iiinifiiHTTumjrii'Jitri'CI^vriiPiwsfi^ □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) las, 

fntnamviuiPisiou'EvfasoiPi ilTiFi^inuaims 

vif t wtiiniii4'u t y!J^aL t R3Jwniiiw§raa\3?Jii pfamfi-upru 

Liai^^ia^iTnw^fruiiilia^viil'M "Fmji^r mating 
InSunuMnuinifiati mwinmnpilvm' 6 ! imisminFiFmiiiiiJ'mri 

njJFmuntflviavn'l specialization fiatithfclTlJlttu 

integration FITlurfTUItyiQWISlfhli IflamtllflVnvmrinmlliSErru 

my vhltim'i "mruirnr 

inanrm Vila integration u iflumntlfluw VHBilJjulifm 
siij0iwuiFi0fu(Jwwpuni'im! nnauuinpiflMiaiTiuffu 

reductionism W^aflTlJJflflUlJlMtl\Hia£l IflimiTUlFiflViiJatilto 
&™«1 luilTW^lfluaonTJU piaitiu holism Vila holistic view 

asUU gJa\]muf\3JJnpjfTU pia integration lAilvSmJ holism 
WrUlpifcnmJVI specialization WltilTLI reductionism 

BbutuvratfafTu specialization Fjpl^\31liumj integration 
Lias reductionism nFjP11i\3tl1uniJ holism Vila reductionist view 
Fipl^\3tl13Jnu holistic view fh "holism" (adj.=holistic) u muwi^&iJiJchffnj 5 '] ^^iiffwihrifisra 
nui'ifijj^lmSail iaoWi926 ww'?«u«u?n&ilsJ9m ii^iiiiuili^iijija^fi™^ 
Ifliivdaanklih-meh wuiwwQViynttTuni.nffwaaw/Gestait psychology Tin 

dhufrmwmsj fim?ifiaawlwQW?ajni?uwinya>3fiT3J4w>3ii»i'Tn?l iacfo^/1965 ™ 

nuWJlflWflNlflJJ wfu International Association of Holistic Health □ tola fjB'afMJEHfri'Jiflfl'fcn I'Ufl'^IUWflTa'WgUUIWaNSu 

iiinFJPiiiimatfFmiJ Vila holistic view uri"isf\m , vdvi6nEJ 

TiJ^ni?iiJaHUUiJa\]ifu^ujiutJa\3UUiFlpiinHiff , uni'iwi?\]a^iJa\3 
jjuutftulanwhti 

iipiriawuhrifiaii imumiluflutjrmiwa^flri MffeHfosiffav] 

fjtftvitlj ^SiPia\3Lai?J , U3iS'3'5JJ?J1Pi ILUlFlfll'UfJFlfuiailJI ftaihuifttd 

nnLtiiaFni34L^njl < u!JFia^5)"ivin'5iijj flamnwFiflfkijTUii ^imh 

^fjPlBTlwninm (conquest of nature) 

tufjFmwTmn jjuuavhni^LwaiiT3aLihvm"i£m mimftn'tii 
Lwatvff^rieTajtnfiu.ai^siaiB'UsjTu Iflavnfoii fhtmssTnjtnw 
uai 3JuwasiKSF)iniji,fluaa^ajJij^nIvif\3vi^ajjljJClviiuai?) wwa 
RPiliatiioifu upilil 6 ! in«i MPia-uwinnpiiInjviiuiniJia^iwsi 
aiiwMiiiiapiFiiiijRPiwnLliJLiaija^vila^siLanlil mmlvnntim 
imiiTOPis^uTJi^ naimfiuwinaTWRm Liainnanmihwnnvmn 
ihstinu FiafiafruiiRPiwpi 

naidnii^niatia^w^w^uaimabiiJfiH'uli] wim 
IviiJilrinflaanyilimlfm s ««^a\]a^atii\]'Lli«aiunaunfiuiT'U 
STSutnia tmiRPiwvfiIvTiinRPi^siTOPis^u?Ji^ 

u.rii'wnsnsnCi STawflimsm^ifJStiJSaifjliliJifuiai mxiu Practitioners lull ki<f®m/1970 (iwteaifeliuviJjm Holistic ma3 
teicfkict/1981) Lias American Holistic Medical Association lull la<fki®/1978 

Vtwtl kicfkim/1980 1131 "Holistic Medicine" fflw™3uvnflWWfiaflVMW 
(entry) luffinumsjlvid 6 ] T33JVKI Encyclopaedia Britannica □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) la^ 

wmnnpivfos protect vnamjF^B\3fn , fensT3iJ'tni?i flammwutmi 
mjpuivnvn^aiifmiflTTjjinCT (conservation) vmimuHmnmm 
iiiPiaai/iwi M^atwnajjnaii 

rami FiiiiJRPi^nia\3Lfila\3S < uuinF!avianni^iiu t u < y!J^s; 
atjphfjfi ^ratifftsflJljfilflvifrJMfl (balance; equilibrium; balanced 
system) nauneru frmF)Tui\m rmflAimufURT'HJ (holistic 
thinking) VtlSPmJJRRllluTsi'Llll (system thinking; systems 
thinking) niatfliHiJFmiJeTuhinn ra^ra\3Jja\3i\3ph\3«i Tu 
anwm^mflwLla™a\3Siwil^^naiim3Jiil^^3jfTULil t u^siiiii 

Ii?itit?j t iNisini'5m'5\3atjfja\33J t u t y!JWLil t uiis;iiii ftaatimhsnau 

STtJflitiTmia'iu,w , fi''jia\3 Ltpife^a^ijjtw^'U'u 

lwii^iJijavi\3ni^m^\3aa , ?ja\33J'u t yfjuu ^ra\3wa\]twnijfi7u 
iiflaumbsnaijaslTftNa^niHihti f\]ra\mymi,ysaBranf] llbH 
LClTjnn^kLtiriL^ioiJ^siltitiarE^m^iJ'gsigin^ Mti iifcimftaiLrfa uti\3 tan 
ttusvilavfiaiu 

iFmnimanaaninlmftuatiKU^smaim TunT3Yiin{&H* s «sa$j 
ifhafhlvi ?su , urn?Pi TJ\3agfia\3n , Ll'j8na , uasl'rLii\3 vtasra\3 
tlisjgjTunaunaumj niwiriiwauS 

©. phm^yaiatf 

to. fcfaflW 

ci. ffnutnfiinpiaBU vfla^inmnpi 

wwfwm^atjilhjjPi a\3flibsnaiirma?Ji\3iJh£ramiMy 
#ntifi lilflitinrulfl ibsgn'unajjna'U inanaii.asaijflan'u 

uiHcfloraatfiJwmatfrafnflCi mtfjnMiiwniunuti] a\3R 
ibsnaim\3aa\3ra^i\mitjn\Rfll<\rii nramhsaTuaaiaFiaatinaiJ □ igg- ^a'smaa^fiTs^n'tn itJnflnuwniTWfJWTnritMilij 

namtasHnaQarm 

ibsnausnu rs SI pi vnafliywutkatf Smbsnauifhamani/fo 
Ltain^Fiu uasemroifiinflaBiJ m^ifoswajiriasl'anpra Mswati 
lwa\]^ifsnaijaiWBth\]^n?swijri'jfsiviau'twvii\]JHvnijrfaMi 

MBU^npimiatiiaCi upiriawuhJFiPi npii,wti\]Ti s «si,B'itrus 
s-mnniiafjimfifji Pia t uwpn'i^siilia\3M t Ms^u?JiWLiaui,3!J ^s 
[SiBtitvfhJfl'JtiiTuIpi 

^inFmuRPiimiiw nvfiWdm'SL'uwan'ytusiviiltim'i balance 
Fia pjaajrm vrfaajjiaa u.as harmony pia FmusBPiaunaunsiu 
vrjaibsaTuaapiFiaati asifu anna Vila pjaumw f\nfta\ramn 
Lilwmviw^Mfruiiatil'UfjFiu natu^n^flFmunpiit'U'uaon'nw 
Vila holistic view fuikaim M^uamsfanJsifcmu'Uinpi 

uanwbaaninariiluuiaiiMnaiaitluTiiaiai^iaa 

niiwitymfimzMwQ'iiii'niw'Ci'u LtiurmuatfSTifjjtnw 
ivmamfluilgflravHaifluffan uasifjatfiTUvhin nnaiaitiurm 
vha"msT3yfl"iiPi vmpnhiri^SwsTnjtnfhfii wuM^wSpiiia 
uai uw'tfunaimtiuvhsnti wlaatinoiiBijnifl'um^iaiwJItru tltin 

11 exploit STSUtniPi 

mamfUfMiaiasTsymmtai wais'fjnfiWiamnsjimfcm 
^^LvlwiiilnjviiviLn^wlwfjFiil^^iruw Tihi^niluiJjijvrmrismi 
inn vnafltyvna^Fm flaaflwfltyvnluSintJBtiajuttmati aimtpi 
iflwiJnjvii^LnR^inm^n^^i?ja\33JWfj^a\3Tf\3iupii\3^inlu!jRria t u 

tufjFiria'u mm^nm^iPimz&i'niizQ^iivim'u f\b 
a , upi^ifja\3afjiii\3 t uan mu miim witiu.^ invbu LnprnmiiBfl □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) la^ 

atnn flnTiiJUW\msi\] astaishtii uu Inuuw'itiunaauirrifciihti 
■uanfilf'upias'mranffi 

piaui ifjajjuu^manmissTsajflnfl uei Klpmnrajvninnflii f\h 
a^nrmqnnnnmianmmiNsvmiaTLl u.w'il^vnlpiivijj^uui't'U^'LftviJJ 

I"5Firf!jl{i^iil t uiii\3ni!j'ya\3L'5iu uiyi'ria^un LflujTtiyi Lfii?i^inn 
mtman mwfonan^sansnnvi'u afrnrfimnniujaofu Iwnww 
vtiallpntt LiasTiFiastap™*] jjnmnti nirmnsmmnflnnauan 
uripiami I'5Firftil{iwiiMLnpiS t ufim?j?ja\33J'u , y?j MtiimnnsTsu 
tniPmnmian LtPi3Ji^inni'5mLW t u^iPiviwpi'ya\3u t u t y!JLa\3 Fiann-svi 
34 t u t y!Jilg t ulwpi t waiPii?i'aS1raa\3i?i < u iiaspiaftainflaaij Ann's 

wniflliSIWVil^tl^tllinvi (unhealthy lifestyle) ifjawwufj^liwufni?) 
?ja\3Pi < uLa\3WPiwaiPi TiflnaTmwfmfiPifm 

miyiui^insiiii3j?ji^ta\3 tTJi/foFnsimm^ wuvmeilihiai upi 
"bFiriti 6 ! ntfaiuatj I?n^ii3 , urft4wnnnna'hnvii,npi^nnm?wniC , uS1w 
ua\3Ui{tfaTiign^ia\3 itiuluibsiviflai.innn §nivip}mwifcijnnvisjpi 
?ja\3iwam^m^afcfivnh TinninuTfuTaMngu uas/forauiti 

famfalmas/feflflnniJiMaffiflSh] mprannnn'iphtiJ'ufllwIi] 
nniKa^uu tfpiiwagitBh LtPi'I'aFiusiL^niiLnpi^iinnTimL'Q'u^lPi 
m ii®zni™%iwvmiMi')\,f ! \miti°} mxixmmib minilmu tin 
annnrnfltwu ilium 

■uannnwu Twwinifniffa«nnmnu initio (stress) vraffl 
°hm?j awitPi'I'iFiiJsiL^nCiai'ULnpi^inni'imLW'uSIPi^w^aiPi ffa 
vinlvfinpimnuin^HPi LtanpinnjJt^ai^uunl'iJnal'SPifuti.n'^n^nna 
iiannnifiuTiFivhnflsinnnmi nanT3n'3svrma\3i7hi,a\3 □ igu, ^a'smaa^fiTs^n'tn itJnflnuwniTWfJWTnritMilij 

wna\]Ti jj'UTOfJFimMiRtimpi'infifiiTuunntfl'U'WLPi'B ivms 
Iifnfftiliiwijuaown mflumififciu.'fti amn^inni^rrinrmatf 
warn Mmumiiimmvvmmivhiimii immiuiixmmi^iti 
phia\] vnalwntilvhKsTi3j?niFiiJti itaiwafia?ina\ijnvni?ni.a\3 

^i1un'3ia w UMTiH^ins'3^utn5li3 ! u {fa^iMUttuaupiTitifi 
ui4Wf3viit'wuriiJnia\3 ^ttlnnmniwinasta mjfuiMlatfviywwti 
Ttlviitvfs^utnfiifluatiioif'u nnaori nuua^iiuwuifn^ifuu iilu 
nurimpi^ififiiTfiTgJiiTua^uuwuia^ ®s$u\Mimv\iiii\].'&mzqv 
s^^wpnarn'rfflftosTnjtnfi fuMjbafl 

lanflmwlifflessiMiM 3nainiafflso™iTnia83 

FmwflflvtasiaitmssTnjtnffivu la^fruniimiajviiw^in 
ivmipnew! ro 3JWfjRPi^ , uii1vifji( s iiapi^siLflw^siLan^?Ji!jH 
jjutttMfjnsTsajtnfllfl Tpiaai^fFmjj^lmaafi^uinfi uainariti 
LFi1a\]CiaLviFiMaS#u3JiL t waLaiTJWsi3T'u wiamimufjuuaswism 

ST134?niP)lmiMlJmiJFmiJVn\3WU 

flimvipm ni^iila!JWLi,ila\3LmiR^Ivi3JlufjRi]^^iru ffavhtvi 
mi?)miii,ilati t ULi,ila\3ff( s i t uFi^Pi'a1vitiim5)Pi'!il)i!j pwflnaivi Lamia 
wusiw?ja\3ivitii( s iiapi4lli^iJL t Lla!j t uIil aan^aaninpianmiviiian 
in vnavia\3tvialu1vianpnapi'! vtlaianflaVfritrimaM 

uwfjlwfjFimtaiiJi mXub^mmivimiii flFmuvrftiih 
iviHinnaw^uasmnMaS^sviitvfiJ^'Hij'wBMe^'ijJiii^ilw ua-w 
^i\3SiiiiRFiiiiJ t w^^a3jlpi t Mnati , i\3myyiilia\3niii iiPiifa^Liwu 

afJ1\mafJ3JWWfJntmjam#U limitation fJa\31Vltl1( s 11e3l?l'! fffa 

■uauL'ypi vnafto^inVmatimi □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) la^j 

l-ui\3ni"5lvifji( s iiapi"!La\3 Tflm&wi^lvifjimsiHvuikvianvi 
m nei\]riT3vlfln^ nSm^iiJaHUUiJa\3 i^tfnijniiFmmf!aviwTu 
3JiLtaiI t u!jFiai?iaivin^3j mwmmvii^mxrii iv\mmmi\,mf\ 

tia^wiflnafci'itfmflH&f'u 

maivifjimsedwqjtmH uw mftttiCiAiimfJaiilvirifl'ispn 
^swaunitnu^natha u,asni,ift?jflqjvnif\3vm0?jB\3iJUttEfti?i mQ-u 
Fmunpimiui^aim itiuFmiHtntaiilijj uraaumrmnffaaFW 
tiaij^iiivitiifiiaw'fliJaniJi'JtiwauFhtiiijyinatliy'liJaniJi'jftiunli] 
■OtU vnTwvT\3 vt u pi u^wd^ntviiJ'wimiHaufuFmu^iiad 

tuitfnifivifjimaiHiatffuwunuii Ivmifiiaisdtfalijlfa 
pmjjrauvi wvnmwsnm'nvnti'tviij qsimrin iJm^ndtonnmta 
\M\ii\}eiMhiiB^nieiMi turn Fritjof Capra iHawmfoia The 
Tao of Physics aamn ffatifuLl'u best seller riainpiB'uviaxmn 
iSfcTU The Turning Point aanuian ftamfru best seller wSau 

rm Lfjiuarn'i mim\v\iim$imimm4iii\}'3%nixi®mmmf)'U 
u/uiAflvnmJfflEynnsjfuaan LTJmiativnmph vrawvis vntifruig 
iftutfu tmniifja\3unlil 

Mtfmvmifiiapdnaajfm inmnnnlmwufliHnm^Fiiainj'iJ 
tiaofl'TLlTid Lfjiuarn'i mivtananmnjjflmiiJiJivirimsMJJi 
tuMfTupnaiiiMsfuaamfu TaJgnma\3 Li,Pi'Fi t unauma\3na£Jl t u t winvi 
mafanwtti new science piaiwum i?)Ei%4^^is;ilfEiv3Cl^yitnpn5i[?i4IvtaJ 
uiwfimml mihri uu vji?tfT\3 new physics Fia^inatvm upimiSn 
wmvru\3 imnntm"m<\i6i^ Lltin^a1vi!Ji( s iiai?i'llviiJPiiua t uiFi^i?i t u 
JjamwUTl the new sciences of complexity aa'n\]Ul.tlUI?IU □ teR? iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

vmwmifjFmwii lu'i'i^sjatin^npnu pmuiintariaivian 
mam m%v\imnimimminmm\,\]mvl\] vnmwivriinz 
mti\,\}iti\i\,mi\m lam^iwufl'-wrm lib'i^iwufliavnalmwu 
phapianunwiu iirinV^nuathumta naaajjfuTi Tnaipnawiti] 
rmi^riflaiiilqjvnvmat™ Twrmi^mmilnjvnvjnathtf tusfasmn 
aai^lnfruLmuu Lplaiu'uniyiaipn5JPi'!ta\3na\3tt5)i\3vnati mamai 
n^isiPia\3U new science amn 

uiiu.M , Fmunpi^ujiuvn\3iviaipnaM'! na-N^Ltlatru iai 

RPiituuiiiaifia'hduuiw\3ltB ( i Descartes ffaflamtasifiavH'Lliia'ul'u' 
unLfl'ULla\3Pi'i\3 e i vi£jm^iilaamiila\tfumsusu'U'iFii?i 

nDiuMDouoaaoniilna 
Ti9rm3iMiJlii8nwi3aisw9iia 

iTiaaWranai^flu u,asviiunai\]Fmi4W^aa\3TanwS 
m^Bwuil'uanwwsvi vniapnmmtii! TflatQwisnuliasJIuiriurm 
mm w^DiJina^iiluuuirn^ifujnji ^swa^jJinpi^TJtinffu taw <?sifo\j 
Cini^ii\3Li,wuni^^nwiLwaL^aiJFiwaivifijMlilaal < uIan!JFii?i'aliJ 
vkanmatimi/uilmjaa'itiif'u vhaa'i^liiiin^sni^aiJFmMw 

awifluLVi^viiMLiii s JiLfl t u^s;ilia\3fLla\3'5ii t Mnaa , i\3^Lnpi 

fjVlVK3V!3Jl?l Tpim&'msnFia ni??YfUFmjJflinHlHflin1uUFIfl]JU Ht, 

®mm%i$^mim\imvimmiT\tfi$fa u,asuiuiKmtun^ii,ssaa\3 
Iamilaamiilej\3l'Llaa'"m'H 

aa'"i\3vH"iu,aii,fjan tmu.pirni^'in^sjiflwtlisJtviPia^gnvfn'JiJj 
vnaMtl'u sfavifuiTimtiudtp'ijnmnau^n iiasihstvifilvian □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^^ 

r)i®ti$mmmi$\}izimmimiMmi LmnsihsiiJvm'in urm 
tiiximimm] mumim^p itntvfafifnh tutbtiaautlviu^hinvi 

inunvhasbrrua^j ilfhiki1a\3vn\3mm0W|ffa 

BthtivmamSjan wiumveiwCitmiuitiimuii IvifjuMnfj 
irrwinnfi^Pi vtasmTmajfjAansivinTsij TiJ^FithiaTrffayalfl 
L6i£j LflmhsmpiLiim tLPit'n^sjvfilCTvtialjJ flvmamriSiFmjjmajj 

Vllafoj l{hfosmWFmmilim\3afJ1\3"b IPrtfclljfWlPrlHJjtalWlHlJ 

iJryvn AuvRslilatjlufjfltmrntfaijG} vilamiVRslil^itiaTSAtJFi 
thisrrfiaya ^pfa^iiywlaijt'upimatf 

u.iju.Pit'UTiTurn'njIvn^iJaafg n£Kkyvnnmirii3a\ni?m Vila 
ilatfailnmm^ fjnixnafj-wdifji fhiTiwikihsivipryiw^i 
vraphuthisiTrfiaya Linnilia\3CiLi, < mI'U34^^siwiPiaiJniinIfja\3!JFi 

tinaTJlia^a Fia information age WuM t'd'U wiPlFlBU'RlLPia"! 

ia\3 ftawautfm^jjfliJ'iti (wii^Swaiulunimjtja\3ij1 < yViPii\3?Jili) 
u,flMmikniTmaHi\mihvmiH Mpfd^iwvn^ultiinfjtja^f^ 
i£ja\]lviminMnfjfnwfwvnl(?i ttnftitiam'nmfjffnymwua^j uri 
^vhvrlaljJ 

Aulvmfl^tfmiiJti uJltrumn tmlatf iFilatiailrvstu 

lvifiMsS IiamawisianuthiaTstiaija vkilui3\33ifwya\3fjFm 

lvmn\ifluaianm^3ish\3miaHn\fc 

LFi1a\3Fia3J^iLPia4 Macintosh Plus iftaaamlriami vl 
am^rntntinpiifluwulviEi isgii.ooo invi u.rivimatilvimnfjmriflai?! 
nmuai 9& \,\}Bivtm® dn.ooo invi frn Fivmamri^a'm'rai □ mo iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

iriim vna^^MmiFftvru aa^fl nmnitworrin nalmnn 
Dhnii waim^amtfmjamrintnnniiphfj i&millmjfwiafj-w 

LFila^FiaywiLPia-fuu itnaihtifrntuihsmpitjavHtn mami 
iniSJatilviti f^uianljj'iJiiinfjii^-Ci'uItiiJitil'ULla^Mpi^'u iSiati 
lyiHinumSnau^iiMB^ neii% tuwmsviihsivimwa'uih'u ui\3 
tJ-3 s; tvi pflaj tnu lsi ti i\3PiIil41ij'miimSi,aa ihsmfiaVi Ina 6 ! mnu 

"311*1 b-nl% U.fllbsiVlfilvitim'Ll cici)% 

uJaiTi 8 ! wvi'U\1Sa t Ru t ^Na\3^J'm'1^s;La1Fla3J t w^LPla'!Lthatj , 
Itmfjni^ufliibufmdm^yai^ivmTiij Ipia^L'flu^iJniru 
Bmivm^nmi^m^m^ uw'w'auinlpmiTriUJian u.WEuu\3fl 
^ifkfjFiaflSivmTiijntmaiim flaifl1a\3i s iaijfhi[?)a'f i u ifi-ufn-u 
f 5 iinjjmivrun?ja\]aPi?nvini'3uaan\]^pfty MTisiitfutbHturmd\3 
fpilMLnpiFniUL^njvii^apisivin^u iTiinatjtuHAaflsnvirmiJ 
thmJaitm nTQsftvfvTutwn n^a\]ttiFiow^iiMa4 in^sgfais^u 
apisnvrnmi tiauapimSailn^ulapiaivin^ij^in mo% iviaa #% 
u,s(liJHauapijnSnajj^iiMo4 ^s^aFiaijifaiwa^iSfowflHn'ib eiei)%* 

ttam'TiSu TuvraiJfjiJI) intivhtn^ailn-sdintifimthin TaJ 
ttffiinaufl'Hwa'! Mtifmtj u.piittuwaiUwa'! Fia^arnwvraTwty 
ifl^api'i^vnnsivifutaiyiLatiiiPi'alpi wa^lvifm'UP) ilnn/pi 

LCia\3lvitlLnilfllflLfl'Ui\3 t U'Um\3 LB1 ©lao% atil\3WFl t u!vi!J^Silll£i 

vii^Mua^Kj'uivii^Pii'UFiaiJ'wiLPiaflpiLi.Filvi'u Qsnfu^ifluFmjj 
©. mSiMtf vntwwauimrnFnsMinn * uiflupniaiiiMGil laarcncn ^iaunf^'l^^nnwRau^Q^ara^ml'BiJ^wnai <tr% □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) m 9 

ia. iTia^jtiiSTUsiflu^Trin gndiaywamtnfiaMa'iri'fta 
mmwriamiai 

et. nalraatiFiiilvia t?muyuiJau Lrmmrnim 

s:. Fhuh^amyifi^n 

aavjFhinwg wauifii fhn'uawj^mjflTiHlifiathawivi^Pi 
mimtiMi 90% Imin © tl © imu MaiFiiiatfFiaijfhiiTia'f 
Macintosh Plus Tiff LtPi'Fi t uIvifj^Ci^i!jlpia?Ji\3m^^ inunatflB 
©0% ^sffatfttfnsnfiti ciio tl f\^dfaiFiiSa\3F)aijfhi,[?]aii 
Macintosh Plus "Ira nii^lMafmrmafi ttfliilvnush uaitiin^s 
liii sifj nvm smtf aw alia afch\]*b 

asifu vmaai^snatililifotjrm wultiintma\m uasmiu 
w?ai4'ya\3iliis?n?m IflmQvnspf7ihs?n?jma\3 SFjtwiTWvmiiaiW 
agtu^ntingnifiiayalviu mflmlativtasflaxrinfTUPiaTiJ 

a\3Fi3jafJi\3UULi,asia£jl t ua\3Fi3jafJi\3'U'u aa\3i?pii,Ti£im"mw!ami,Fi 
Ivru iJi\]vi§iJlMi?U?8mflnjja\3wiJj , s «<Hvi1aa\]n , Ll'j8na'U?iiud 
watfamiFi'mmviFmF) 

/nDriiiJaniianDina/nMfiitJiiosa 
uarimj0isnssiiiiuuilv)Mi 

Ldaua\3i?]Fmjjmajj?ja\3Liiil t u!JFii?i'i\3 e i TaJi-i^i.fl'UfJFii.n'tfpn 
rmu tmapinvinTSij vnatJAthirmiaya gushf^m'i^sSil^jvn 
TiJvjnapi RatiutsfCi rfa 6 ! ^ umvi siiwtvii^ tflu^i nw trrHM^i urimi 
t)a\]iriIiJt)aD "UMaurrnqsa^j 

LmL^>wfnlil^atjl < ua\3FiiJLmiJUULa\3 natnrwvrilaanin 
Fiusbmnn IpiaiQWisianrnj iuFminlnflonaifimn'wi^rrmi □ m]s iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

afhtftfatintajflaii I-um-ULVi^^fjpi'iv] 6 ! vmiMaJatnnatj nwau 
iifitiswiTuTlI u^TimtaiwaviaaninnfiaUiafrmati mtisqs'U'U 
#mpi pjlfaljj iaa riam^stfkiiri irmpiinmi 

iSjaaatiimnufflflfhilflvfa ■nmivivmBiiii'^m'ulumi 
LnaintiilatitiiJibsanru aj.numl^PifalviHiatii.riww'jn'j'JiJiiviv] 
viC\3 t'Ufl'itfwwTfl San^n-saatj s:eii viTU fjilmwu ©ni fiu fjma 
IwfjFiriauuuRPi^siS^La^Lnwpi^n^ij nelaia^ulvf^iiviHi^ti 
mwflimTiajfru LtuiliJ 6 ! jji 6 ! Pia t uwiliis;LVi( s i^siliJa!JFiapi5)ivin'3iiiJ 
fjmamafjMi%iatwiwu Ivmiamfuntfaatj iipiilnnfpn 
ai^i^Vmniia/ifiumnaiirimvh 

mflwatii^w nmTisi'iiJ^sjtiiBiiljJutijjtvfgnviaiTjtiJi^H'U 
iSmatinkiBtnmltru IdjftmainnliJa^uailimTTWW'S umtpiv™ 
vriavTmiFwnljJmiau.ai flmiuf^n^gnanS'W uainpmnimw 
i^fkhsnauaifimLphfci 

■uan^inuu {fo^tfu&nwrsTmjj ifluaiffawifriHlmfcti 
ivrummlatiinri u.asjjFmiHfl8\3fj\] uan^nnt^a^piamivfivnMili 
wa mnsfftiS'j'jjJtnMiflHPiiCiti'u pJuiUfa uhvbjj waaa\] vmfm 
lOushwai utfuw'vrilpiwa nfiVn^H^warn^inaMpiTiFn onnei 
nman ivmsaramsftatim^vhvnuMaa ljJiflw^Qt)a\]phia\] 
vilaMfruagiis ifiatifJ'Ufl'aFruna'm anmnaitiffivruflriFn 

il'isinaiiaiS t wIpifj^Pi'ULa\3liJai3Ji^ti t w\3Pi'uII' ^iintunTnTTuljj 
mimflMDiuifNln fllsJfnjJiTtitsiiiluinHPiTnniitili 

tmjT3irianfim™is^nT3iJif\3via"i£i ifltnmrmflmrii ■am^un 
ftvfapimatiMifuatj utim'iajJHriau atfariamfa^wanasMijlifi □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) m m 

uin m'snsjlu'SLFi^B^Cia uw'nifliiliJwiue'j'JuinM Ltnnvrmamtn 
iffitii?i%4LO\3 LtPi'n\3Pia t uwFmtintJitililvi3JiFm,ai t^ainHFmau.ai^s 
lanastawivhvn nnamaTJfiln ffafliauihtiTjJClLra sbmnntam 

-5nlnnixia\3Di^fjwa t u uarmnfaimiai iIiiT-uniliaOTa^in 
iflativian fmntaJPi natiteflmmj timflStfunifiBtifaqintfimjan 
\mimMwm® ffavhlwwa\]€a8ishiuja\3 tn*hvry tnshij tnsh 
viryn nngwymathmi laimsnnthti'uan Ha^airnvfauu mmtai 
bitutIvi tjymfuuatj pii a pnnauvfiuiMfl rnhMaiMa rmw a w 
iviaiCtaintrw'uanin nvfnvnMiK 

ItiiilxiwivBvmi.Bvmimiimmni'n iflunTsirvtti^figiqjiJti 
aairra Tjjflniiwiflu#3tia\]#3ia\3Ui)»lj4giiJ4nifrii]uwitia\]WTlpi 
mathmJ Ln t ypiiiniiiiiJBa\3Liiinl3J5ii34i'5na|ilpiPiifjPl 

Tuarnwamtiif Tramiwaflnffavrutrmai tuvntirmwaifl 
ntnpiaiuTJM'aia^ ImihiFii'yatf Filial upiwukma lujupirm 
intfiFinlia^wiman m^isini'5ii^IfiFinifia\3ai^!ji t u( l ii^in^aw 
mxhi &mmm?\'uvml'%\,®n e } -uati 6 ! itm a\j tn fftu waanlluhJ 
win Iviivfriil Ifla 'jruaiwa^l'HCT nwa^Sawn^natliv] TiJEnimn 

aihtfSTIflWfiWPnHPimati 

aifimrai^nTSiJ'U'u injJSTsajmnna^vnsTsajfliiyiatj 
uai 'ga tvnsaJ ^rtlpfn ^fo\3vJ\3 Pivi ill v\it\u iiasniTm4;unfj < uffla\3qi7) 
ma il^siviPiviwaiui^jJiifluiJ^siviPi^wsJivin^jJvimiMiIiifu n 
miiis;lii'wal^yiaiPiFiii3JLil'uatjl'a\3B t upiasiiii3J?JiTOLi,vias; f\]Tifi 
Lwa?WHiHima'iti , us0T«jtnM vnvmffiflw u.as^aTaFiTUFjiJsmi 
tnffilvftn wa^sliKCiFmu5isi?nn5iinalmravJ Tpmvhasta*) Imm □ m(S - iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

Pi-uia\3 IjJna^afli&Jmtl'UPru mim^njmivmiviriHafJitffuii'u 
Rtuiliisilti?j t u^\3 e i lujw'ainwwifmu itm numaihsviTu \,mm 

ui^waiii34W\3ViiJ^tja\3FiiiiJ^nj^wiwiJilu!JFia^aivin^iJuu 
imuvi^isjtflunT5 , uu8!BTTW , uiR nnaifjiil'uni^iiifnfJtiTTW'ui^ vhTw 
smmnfUSa u,ainaimiiiMvimi,ri3Jwuma\3 

UM'winviiJ^saijIviwnH^iHU^sjwnaiJ^sifluviiniJ^sivif'iTiiaVi 
wiwini^aibsiviflManvigniJ vi^utviqHLluBtjifhtiBifjmntti^ 
rmu L , wTisuM , ifiun^ia\]'w\]vnaiFrHfi'3^jJtn5i uasutfti^tfuntKi 
iffo\3vi\3ati LtPi'l'ua^PiI'U'u s-mnniitfaPiafj wavfaaipftilpi mum 
tt^\mmimin4mlmii\Mmiv[\} mmmmmtiiftiim'iiivi® 
urinsnmtiusTnjtnfivivtaMn fmmftonturh iriuathtitmu'i'lii 
ihsivifilvitmavHTm sT3iJ?ni?ivi£faifiB\3vJ\3 n0natjlusmwvivJ\3laJ 
piaylmiyuai 

iQvnsffaenjjtn Hating Jitnn uvitj utia^juai muitiim 
titiiatiauLtiPiniiiTO'winii^aanlilan pia pfa\3vf\3vn#upiaviam 
R-unsnxg uifjvme™ 6 ! vmmreatm?ha;UmdihsFia'uanfi'w t?m 
-stilti ijti fcnshuuatf iikifru ath\3vrriinu.6h iirEirmimiRsviiJia 

niv\immmm*izY\uv\i nm^mum^i^mrMim'nii^ 
■ustism I'Mtfl'umwpi'jniiiiiJ^^Pi'ULa^lpiuinyiaiFi Sasrarmwinvi 
m miizmwmmmi5^mimi)mimir\%timmm®i liimi 
^wm^iuifjthtfuaniihinan F^^saHath\3naijnamia3;i,nanei 
nvrniismmifl Ci^iiiJSijmismjs^iJTJiliatii^aaiPi pntm-rajf □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) m &■ 

inwwirmu nlilLil t ULi,ii\3\3iwFiatiRnifii t wlwfiiFiapi53iviniiii34 nu 
viiiwsii^^s;Lil t unia\3a^i\3a^ra'uiiil t u?JWiivi ntiJtflwRiiiaafjm'3 
finwivumjflnjvntmmi£ia\3 imnsdnmam?mism?Mtfmn*Jvn\] 
Fi'unCaiiliJviivJTut'mnn^wgnvin'j'Ju i^\3\nmviaiueh'ulviqjq\3in 
snnTmim uiMiufiiJri'i&i flBF^vmjJF^siinvtofyuliI TUitnhM 
\3iwa^?iiviniiiiwvi1aLflwLi,'5\3\3i'uriaa^i\3l t uma\3 iviaaurfnwitri ttasj 
tUn wuuvinLaaliJCims^LViaa 

^inCiFi , iwti3jl t uniiiLaa < u5i < usiVii\3a\3Fi3J(?iitiniii^n < yi rhilnCivhfi 
auaufi nithfjivmrmpfntn aan^intimjmihi.fla\]IiJ usnnttlS 
aifiwaua|jtm£ia\3wu Mitrunsfmn 

fi\]^»[jjfi\]r , uliJiihii1a\3 vfa 6 ! mhunff\]a$jmjfH4iittwwas 
urifTkivrrui tufluuyina'ivi vtsnafvu fativnuanrivinTSijffliliTfa 
aycnijthtfomjtviqkai ilnwhjrnviSffiatf ffa^atjnmn nlii 
vhinusn i#imi0\3ifaitfim1a\miiima\3T'3\3\3"i'u JhEiTjatilititiTU 
mfu ifkiin\nmLai^nwiS\3naiJihijf!\3vi TiMi\nvmfa\3\n , U0 
ni'ivrmi \3n^nLunm'n u>aiffkii?ia\]iJy\3 MTisffaifia'ufNinsnn 
TpiFi'i^i\3Piiijnivi t upi \miii}dm\)\]z&$®iift®ymvn\imiiiiT)T)ii 

t^niiwu liarmnvhinihiiJa lilb^^TuawnswTufinii 
mi tuisasvi&J'i'umd Fi , uSi3uCHJjniTu€aflflumiuin nnivifu 
w\35wlbafji\r3i(?uib TinwinviT / \3w t una t ulvinj^inni^ifjvif t u ffa 
CmintaMi Ifiuiitaaninftastnti fknaTUush nhJvh wmstilflvivi 
^svhuasfli^nauaintiush fhwuvmimfwmpi nwa\uthmtn 
vhin vi1al3JnIiJfu^i\3vii\3i'ul t uIii\3\3i < uai?iaivin'5iiu ffaai^sflti □ ^u, iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

wlw^LFitiiilw t ui , ?ja\3i?iwLa\3uuLi,viasi iisniJvimttiatfflTainiiJfimi 
CialilLil'UBa\3witi t MUiJin3JitiLViSailiis;3Jinittai ttnun^ugnviaTU 
athiiurivivhn'uiafci viatjffossliJCf 

■m3Ltii\3\3TU5)jja\3U5isiti,ii\3\3i t unifj u^vnusjjatfmtfniti^m^pfrTfcri 
Til i^\3\nuniafflihM^\3\nuansnvmTiaj tfjPHivtasvhjnvnfiun 
mieitih asiMuiuiinww'jrmiJ m*\ Yi^miVB^ii^iiilvw^m 

Qia~itJuav)niJ80iaiiinssii nflOtfiJlBMiuuijnwaffl 

ot'qItJ Rvn^RTuapianvin^jj ni^vRni)u&3AijaiarivmT33J 
vifiliwu ih£flimwifiamiMInw§[?) 

'unafl&ivmTiynFia'unwii?] ifiatiCiAiiiJAiFilmftosfitiSTiFi 
u.szvmllum'mm wainpia™ specialization piapmuThin^j 
mfimwmsvntfafjitffirimafi upirniftasfl specialization Itwu 

FmmiMiflVnvraini^ViM llfllTm^aijlviljlmuiathtfCi 

aa\3uii?ifruii Fmrntimfriwawnpi specialization* vilti^lil 
ffamimfkiifivnvrairniinPi a^miuaiiflTin^liJan imtnei 
u.na'uasl^vi^svfitvfifl'ulpitnn * wafifiivwiW'aa^Safijjl.ntjfjfii.fi'jmn^vla-asii lurifii'nwnnil bcfmo 

f specialization flafmjj^iwqjwifttKavnsnwl luvraaeienvirrmi WlilLwran 

mmilknMaEJasia'EJfl ("detailed" division of labour) fllWUIttflAllfN Adam 

Smith uniff^flns^uitifmj ^wlwnwjihsSnir™ wawasieM usifhirash 
mtiuJ-NiwJfaEjSiJW llfrmviiMulvdluamirn isjauifj Henry Ford mw 

?£lJlJffl^vnuih£naijfUctou (assembly line) HulwIj-NTU'BfMl'm ma ctI 91. a □ mzvrsuilgn (il. a. ilmh) mc ^ 

^iwsn nT5US\]Fmuwuit)t)Ei\3Fmuw^ itijuw'miuw^^ 
unnatilmrinfoi fmumqjFtmisili? 

viwimiTu LTitfaum^w^iiiJiJ&Hta iru#u^i\n^!qmai 
mnaain^^njat™^ naiijaniii^qjnijatfliJvieHtf rid 
aaMmuFmwviwitiwaann'n "i^Eyathtf&Bti" uru^njatrmlii n 
dmpiaii5Ja\3tmu ilamnnamiiirunwiin niiflammimniiifljiF) 

nitnauumjunmlnFi ^IflfjfcfavnaliJfcfano'i'm Fmuvmiti 
^aaram'i i^Eyaai^ftiflaCinmfttfathtf&Jfti vmitiFmui'i 
&l&5asb QunSaaimLflia fclitafjvn aunSviiphti fcHtaihrntruw 
aunCbtitruiMifj m^£inmff#B£h\3&Jf\3 m1aniii^!njafJi\3eH\3 
imuiTnu^IfiFi tiiffaniwaijuijijvimta 

viilmflaiiammiivmti fitiniimmauuuuufium FhTu^tqj 
atii\3^\3Fiaviilifiatii\3^ vrantmTurin &l&vhashfln innvh 
awulfl ^vhimtmeCtpi wunvfinntiw^lFi ^tfiFiawniFiaiM 
suMiFiawvnifla'flifi afJi\3m1fjniiFmm^qjlumimmimja\3 
ilnwipi TJatemrinfaviTvifcrii vnningliuuinjjaomiuw^mi iacrcTto/1913 yhte^aiitenamnmwww ^nn ©la.cf ujj. iviaamw ®.& 
kjj. ™aivim'33jaun , ni<?ii3JLLmiAiinuivla^iAJjJin 

■wawil^ajji iaa:(fd/l9i4 imt^fiTWjTanmw ® luWtaiJ wnihsmff#wwuE 
Sw nwu^nnauj^m iia^a3i^iQWWEJYiTmJmtvi'oiriaiAi?ni asis-ivm-mi™ 
amimlkiJiijlvd fiuam1nuta-3ntniiaa^WTit;vi'iunOT?iaamum?w aw!mm 
TJjjfiwrujI'Uil ias^o/1917 iin^riftWTWijaiJflivruniiaQWtfajjhEJ ileiawi 

lasW1918 S«flT13>RlllgW EjI^WfllEJLLmLflK^EJIfUK^nEiaEjS'lJ aUfimiWcM 

iiTaMaJuTu LLfiKiSumiiliJ'aiiuanfiu AmmiiawiUbsfna nfn^jiSuwvluiAJ 
toejIiiI uuLL^iimn aijj?mnnantJt9uil?Kmfta?if(TVtn??jJwviw iflwjvnaiwTJ 
wlwwiwurn^rmma^ iiat^ifa-aynMwsfw □ gn^ ^a'smaa^fiTs^n'tn itJnflnuwniTWfJWTnritMilij 

Tupirmmnalvm 

dauFmunpiFmiHinta (vn\3msLlfjniifif)§) v, ifiuCMa 
vishpiqjyin intfMmi^aHTflfjliJfirhiafj ^inm^tnhFrrm 
v)3Jitiati'i\3un t uiliJayf( s i t UFilLi,as;Fi , iu!JU u.sniT'unmvrupilfiSiMU.as 
?njuvqflnmiifomii?i 

ivitisqsiL riiL'5iua\3Fni34L^njl t UFnii4Vi34i™a\3'un 

\n\nn ifjamaainmqju.'U'u&lita irin^iPwqiinTiymmmimatf 
nu^aHinflauin't^atii\3jjf\3 u,ai^iil < uafji\3"b iriMa\]€ai?)a\3 
vn an^snvmfjjjiufka'mpi flativnurmnWlfl JafawnmlnFi 
vnaFi-saiiFi-satiWlifi inf\]^sw^atii\]fj4\3 iLPifhiTUjauFmu 
vnji£iiit^nja!Ji\3^F!avfilpia!j'i\3^ wqiPinTsiJtjamriffastaJ 
ifkafjitfuu upitin5)5iCi t wqln'5ii3J^Li,Pinpi , i\3liJLati iQ-msathtftki 
qsihliJfjnTJpfntn uasrmwaoi 

wnswri irifjphuyjjmtfiPi iiasFmlviymtifjFnuyjjan 
ath\3mi\3a^uai iiam'ipinuauaiuiln ffa^unitfignunsiamafci 
HiuuuuTlsiFi niiHiuuuaiPiH watfmtfigminlnFmjj Tulfafjrmfl 
tati i.'nn 5 \is5CisisjmInpi^s5Mi'wa^siaii?il , wi,?jn^ini'ntiIn timvko! 
S\3aiPiInnS\3ii^IfiFiHuinLi,asiMLm\3Vi^ matililtrul^ iiri-nu 
u, winlaJ Bi\3 la^urn? w a wma ^u asuu fhmjlvia&]SKJqjvnda\]fri 
UHUU^InnuasFiiCiJuaiPiInvi m^itfhtfsmfl^wsnvmTnjviuvfos 

ewlilan itianfl'uanusii'Jim'ja'fiygi^nijMaivrn'j'JiJsiswayS 

specialization AaAiiJj^nnqjmFWiavnsvnti mtunuFnimilu 

imrmimrm Fiii3Jifl , ULi( s ivii\3l?Jini^siairaMpii!JFiiiuWf 

mm%&™&^mmvr\m&iv\m'i'iA& 0a\]£ipmijtsH pia □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) m(K > 

piatfrnnftmlatfuu 6 ! a?Ji\3^^\3^\3an#\3n\3^api^ , um t UL^3ja^\3 fta 
im ivrnMuaraEusfmeh riiul!iMia\] t\& rh eJftf ffatirmf asta 
Ltn^stiawaasj^natiia ^saamiiftiriBvififnflWii.mlBtiil'u tiau 
LSfj\3mpilil vralvralrnQmlatfilmafj matwfiMiiiJvi 

llflf^lvimrHSfjaijtflBthtimilviaj inaT?^s\jPif\]Fmw 
itlmapivntiTmrm u,wMflSj;spufivitfnuvu ajvmvmiatimjariTi 
ifiatiSjAiimLlmafivntiTtnrm u.w'i*n^»ei^i\3lwvf^B tuujamttiatf 

Fni3jlrtf^si'uil t Ll|Fni3JLfl'ULi( s ivii\3l?Jini'i LtaiFmuTJi-uinj 
mFWiawisv™ Vila specialization mztflfavilb 

Mw'aliJ FiamfyffN7w Mfjfntfiuuriamh^spi^nmhij 
niiMamjnswmjmvm pia'uCii,'jnma\3ua\3ff\3nTJVinawaTnrTJ'5u 
teiL^iviiuu'usi LuHnmrm\]li4>jfl vta^tfufliwHhfcipha pJ^vj 
ainiFmu i^cym phtiiMti ^iwnii fa uen isfo u.sh fcl4 o nlifffu 
wsHhtroatitfufliti iTmpmmFilfjflifl'uilm 

eJfmjanii ^jwjiiaa'Ll^giiJFmwsfii^tum'ja'fioqMgnvi 

frmiflltl work ethic VHa^fJST3ut'Uni'3Vh\31'U pJ^iAjTiFinuu'aa 

Imu^mfjja^snvmTamab tlww^qiiiifiitimnvm 

imizBw\iiiT)®iveinimi?\muv\v , UF\\i aimpivruniSu v\nv 
vnjj-m flatimmiflafaaitivrun flmHiJfjfTCiiJflflvfosia'iflus' 

^wniini^iai?j t usiS^3J?JiwlpiF!aFiii3JSiL^na!Ji\3 i?n 
^sfifHw^ifl'UsjtJ asim ^ftiifuTUfl'af iSJaihsnaiirmaifjwn 
viksmmmm fftRswawtmnn nihsvitfa inuvja^aimjli TaJ 
aau^ivIau^InFiuin Tw'aajJimtiih lira filial iiw'im/Liiti'Uvru □ aro iaa-aoraa^fmflfitn itinflnuwniTwfamnyitHtm s^rwzmn u.asvh\ri , upiaTLl aumtntiianii work ethic tiaaiFfnj 
Fiapfa^SpnnajtJtruvimiL^i&j^ awm mmim^iini^iv, mt 
iftsvrtfa apiaau 

fjf\3 arm a si vmrnimlifi phalffrm imim iinf a SE# af n 
utu lle) sf^valiJ imiun'Fmw ai^n aumiiTuifiv] wrmvurii mil 
"^iu" Vila work fja\3fJf\3w m^miiivimxih Vila leisure m 
ifluri iwalvTlflwnwaulfl&inai™ LTAi-gn^i^rTJTU pia work ti iT-u 
m^mlai?) jJuvrun iflmla^vuvruaaain 

concept mmiimiisimiiiviiiibvm^ Turfa\]\nii Vila 
work Mmiimiia\35S < unsi < urm vfHaatna u.w'sfnvifun'ulviB mil 
\3tu iflmlatiaunsnrmifha \rruipinaasb aamlnij] nminfKirm 
lilmai TUtfrnvM \rmnfu tiTuwith vnTiutiiwiu tfiwyamnsmn 
m\hi iTidnfi\]\]TudauiHiaa LiiM&iM\]\nuwamiidBi4fiwjJvi 
concept tfuwpinwmfl 

pia^inw na^CiAiiajtjauvimuwa's rmapiaamhsviafl ro 
XftiitiXm&ti %^z$z®%iyml$\ ni^tfiaiasivmTnjpiatifjrmsseJaj 
vm Bnaa'imii4\3vitfimyABi?ia\3fqniimi,wu 

^LilwiTrniouwu «q « iBty vr^a^uu Pit r*iItJ aauvi namfjEy 
vramjurai\3vmiiiktl&a\3il iimiwunmnmviaai.n'u iiraa^pm 
IvmmaiTffna'i mil*) Fi'aauan nittuathud pratrmnurai inftf 
d^iPiimuatjlilfu 6 ! vnawi-uTUfu 6 ! iiaimaalmvmflEUFrmatinsri 

uifnwiiiiJJititrpirTiiuin inaimjfmmihWtmlatinsn pJ^vitmi 

miJjdiFfnj?ja\3nenLViaaLn t u ni£ini^tfi?ivmiaastaBh\3 ,, i vmatrm 
waoifl'uliJBnunan niTiimmmiasniTiIwmiaas^ix™*! iita 
i?a\3tia\Hisnvfmfti LtPi , Fi t uIvialiJm t UFniuefiFfqjl < uLla\3ULaa tfiatf □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) &<% 

ci Xm Til ci Iu\3Fif\3 ni^iimiwwntiJaii^mvmaun'u flfhtl'u 
anwusfHisraamyi 

Pina\3ii anwmsjfjiwLmiiai^aivin^jjvi^ijqviswa^iKifia^vii 
athmi t1a\3yn\3Pii < u7i3/Mff77*ydtu , l?JLla\3!Jafj iimtlmlatilviEiJvi 
Jmi ta/tri^ KaTTtiJaj s \a g uwFmu snwTsn iS\3 m fi^fi ivinifvi fnhJS 
Tquvii\3#iu^wt^uasariwtU8C^t)ivia , i^U6ii'I , LlTiJ?api 

iii\3fiRw^a\3^iai^^siVia\3lvialiliriiIii\3\3i'uai?isivin'3'53j 
TnaMiaS^wWuu'unwfiw vnatfnapisnvinTsmeiti ivifcMu.w'atnn 
qsvmaanlihnn\nmni:miiYiMU0Mi4atJ mavmiti uasHflTiw 
vnmvhwu \&^\}Xxihwiximmiiiimimzmm'uim\p\mi\i 
ehmh fhi,1a\3£iu.ml m?iih^nijn§nwmjJtja\HTi ftasiiru 

fhatnn^sifl'uiJisiviPiijWBnvrn'JiJjIvfl miffnisrasiaatiwafl 
ma\]flufijJFmijfFmjJ6nimti ^Ci^^Lfl t u t unwiPiS t u3JiLil'ULi,ii\3 
\3Tuinvm ifluu^^Tuawa^ uasirsMTUfclSa mwh$m%Mrm 
viT4ililvii\3mwai^aivin^3jMLilwa^siviniiii3jmi t ui TiJathmLusran 
qsifluathtiyhn AB^si.fl'uvbsinti VHa^atflihnmaiaflcnvi 
nTnjfiltnTa'UYM vkwiTl throwaway industries ?Ja\H?rmi 

l1a\3 throwaway industries V. lH\3VilhSkVlfia0S1VinT31JVi 
wnmai LtJiifia\3ni'5iisiiii!ji\3^viiHLnpiuafms;aanMna e i m 
vrtiati srltiatj lwcL\3a^wR^vi1alwyii\3vianni^naa3jfij'9iyn'uii 

aawmflHffanuviiJpi iiwluvraiJjjiJPi fluMrnvhwriwiayifouwas 
wimmlmmuimiimR'iinm AaMioflflais/hHuviiMi'u 
auiJu ibscvmtvinj 6 ! f\3Pia\3rniil , Ml'5\3\3i t uapiaivin^u^Cijjafmsi 
mrru aanMiwuihsi,vimja\3i?i , u □ fhiTiTibsfti'tvifi L^iai^^siLil t uiliisii,yi( s ififuiisiiii!ji\3mtJi 
Iauvi\nvi ehtfrnn m^rfmanfetivmananvinTsiJibsmvivmiJei 

iJ^smpii^viaiijfiiEni'Llltru^ff'uuasffua^jdaH iTifuffauSFmu 
fivhvru a\iumiluLViwwaa!j , i\3Vid\3viviiI'Milia\3RPiii mihsisirmTiJ 
^niinaiiiia\javi1a1iJ tvinsfhiTi^siai^n^waivin^u in 
ai^s^aowipiafffDuanns^atiiyvnTn 

an mnsasta imnstmbuvm^ifu ?sij , uSiM^fl1i3t)wnin!j9u 
nmnviTU iiHmi€mjvi£ini^AiiiAijra^\3q\3 iiw'tJa\HTrif[jJf<ri 
mi &mzur\QV\uimmmf\ni\}nu\ti\mi^ rvmtfvhvmsflTU 
pm tLi?iluviai?inT5Fn , URjjnliJlpiwa ffosthmtl 

afj-waim pilun^ iVMiiMnif fmaini pilua unm iSJati 
Iviqji tpmsufcirmnu Imufta tiaaiTiFwutlrrii iwn snubs m pi 
vi-w lajun Ltaiuu waMmiaii?nliJihs;invi itniBi^vnaTttfTurm 
ATUFmwasiuFiTS Ltraa\3LiiiUL^!Jin£iilnjviiLla\3FiafLlm4iii\3 rm 
vhywErmivmsflrm nnwiPiltfatra tjamsfjnSsnjifjaaniJiM if^ 
^JlngviuiHnTU^iJnliJsfii^ uFi^1a\3RiwmwLnmmfruliJf^n^ij 
Lflainvhvhnmflfcivi uarn'i iai qsmifltfuilatiATUflTus; Mvilhti 
nfuen viiM^aniijfwSiiiiwnnaiiiJiLflwa?Ji\3mian nvmmitm 
rmayathmf 

Smi!lmlB\ftja\3?jABnrivinT3ij fl^n lti^sjItJ flTviw frurmn 

5)\311^SitaiaP15)1Vin^3J m^ll)a\3mmifimjamnllHiflnifl"m 

atrnvmuTu ifjji&mw'flFmijt&lf iffoafi\]?rcimtimfiflvn\rftn 
m*3 mnhTiJ?j specialization ^m^muanum ua\3Fmu 
mnmja\3Fmm^qjimij'unw§F) £HMfjfn\3Tu STnTibsviifaimj □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^^ 

aau wni\mw t uas;~b[?h\3 e i ivrshv! fimtlmlavraaOTiflt^njiiai?) 

athmluvias itasinaiwfJ^nlpifuIviwini^LViaiw tttwOtyvnvn\3 

iuiaanui3aisw8iia MiiliiTiiiwuiiiiItutui 
HsaiaiinicSuIiiiirMiirinai 

Tallin LthaaFl information Vila HFm"nsmilB3JGJ m?mf\ 

^8^a\3flFmuvi , fauTiJenu'u , uvivi\3 tuqnwTJsmffa^inJ trnemiia 
yaqnnnintiMaai.n'u ■mjIiFitiiJ^uituLi.asjIpifjFmu^ifi^iviwiu 
riiFiiilu'^au n^^lij'aiwiiitifiaiaiilii^Itia'u^iniJiigJiiitiaijaLViai 
v. amlnaifipivrviita vHildaiuiimfaiaiihsTHtiifointhiimiia 
wa viiuinnijifjwtmrlaij imjJintivlnaiiliHiiIvmfinifhti InfuTvrw 
atin\3l*3 

©. Ijjf^nl'HiviFiMaSifiiwtiayafJnaTs nattflaJiOii Fmfitfl 
iiki?nttiB£h\fci fii^iFii^iij^^aiTail^^iT'umltini'i ImviFiMaS 
L^atfwjm^ntfriwffiPi iianwui^fara 

rhliiwiTa L'iinIpiLi,Fi'LaiLViFiMaS3JiviilvTLniFi( 5 niiJVisi\3 
isiitiiftan vi1aM t uvii\3mil t uniii'wi5iiaRnifii'VNBiPi(?iifjm im 
\&^mmmT\m™&vti^\m , & iwavnFmijfvHsnaiinlwh 
il^sil!j?j t ULmSiPiLi,a3;a\3Fi3Jtja\3Pi t ULa\3 taiui^frajinn'jaiJnf] 

tfamn f=miHfrua|j 

Fiuvfitngifliittiiflu ifjiwni'yiRPi iTJwuni'ian?ja\Hrm 
■fltyvnatjfnvi iTivnigTi8m?asT^\reslflFmufi^a\3aHi\3tfu 
afJitfmlfjniif^ntmviFiMaS iurf£iiTiflpiiwfci\mFftn la inS 
lvifiMsS mCivn mln SivrChCiBn aifltmiiTulfl uasifi^slfl □ <£•<£• |w^flmfNfm8ntn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwaNSu 

gritirmgmn 6 ! iai LtHuu pjiwi'u 6 ! Ltaivia 

maMmOu fftnuFiFmjjaifismiutfmvta latiltlSn nay 
vratiuion iJti\rmiJtirm uaiafaiJaa^fraari miintaiirm 
uasuauiPini.fTut'Ll yiuDtormrma'uri nnatilaMastatati lavnvfa 
TfuMiaasb ^mimxmmifiivlm^ii mmm iwfisttfmnMaS 
lihfru ilniikilqjvn 

inttf lvi Pituls) 9 tfl lilwu FlalU'a m fiMaStfmwami'ui aeu 
m'wSlMas&mjJvilei'Llsn vt1at#iiaina\iiiklvimi,rif!ii?i aiewi 
lilih'U'uanffb iiaililfflvi^vnmfiwmNiJiJnjvn ifaaatnapiaifl 
wef\]7Uien^ iSfwofaiaeiij-mnFiaii?) ^infrumu^ ilnn/pi mi 
iitimiimnu iiimmmvi\,Tiiff5l\M$immmiiiii)f\\i ihfruni 
otii\3tia\3nT3^iTigvn lamFiMaSL t waviiFniJja < unafJi\3liJCi^ 
vuna fhath^niflwfltyvn ramnt&viflMaliTmfi'U 

ia. ilg t u^i?i'aiauia'a < ulu'nnifia\3 tuyiusvlfiainatfuittu 
u.vra'tithna'raa^a rfaaflnnBhtimjrn'jttfi.vinMaS l-urmtflSa 
uimu itm a'TUthi aimiiatfmFhtfi u inSwwuiiJaa^niaa 

vi1aifia\3niiiPiaiiilnjviil t ULla\3lvi t u Fia\3niiivnFmijfvHatiawaliJ 
Mudauasb flnmwiJjflTiJjflflafchml 

Ii^!J3JinnanLi,^-iiH£iasilii3Jia , i t uHa t una t ui < u a'imwai?m 
i#uih\] aimwa^ailiJflfjnm'mM iiila^u^uf^rn'iLm ash 
vhuaod niafji\mm1fjni'il#ialmil'u TiJiuibsTfjfliftaniiMi&j'ui 
FjtumwSiw upinsntiifruvrisi vtasflnwnffngti'IiJ a\]fhialmip|ni 
mwflifjnS^liJnutvinj 

Sauiaflwu rhliiSpmufuwifitjaD nauatiFmufiaurm 
PiiuFmu?jaijl^ifja\3Fi t u^a , i t u^Pi iiainffn^lilTuvn\3viwi?i vhtvf □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^^ 

VlcWWia Itntowfl VllI'MVi3Jn3JwiW11timJLlD\3l3jLll t ULla\3 i1a\3fiifli4 

ihsla?mnlij ifianvnmTvf 

WVI^Si^1\3La^JJFI11JjfR11JJL'U1^Vlf\3VI'iaJJ , U^lJ'5tU LtpifllllglTI 

laJnnifra\3 imwtaslflibslafl'u laiaayaahisi^anitlmFilati 
mmieiii'Llqjqji nn^ijnaiHiflufiliJ^uiTwvis'tmiinmi naitiLil-u 
iia\3auvia\33Timi iie^eTueTu iwai?iMuvn\3viSpiwanpiwin^\]SiJ 

s-MD-Miinswmis umliisanasiaassn 

^^'1unLll'un1'^ t Llg t u^piaiaJJ^a < ^j^4 ftasna^TimttJamTi 
l^awiatfuifliivi^aljj r\]wau^naniih1 , Llf\]#3tJnsn?tfa\ja pia 
wiffam^awPhlarhi ilanfu a^CUtiuauvimta 

tdatnui'if^niaanfuiinsiTjlviu ftTau'I'LlfKiTm'ttf 

ivi Pilule) 3 eh a pia minf<niaanvniaanfuiia\ja rmtti 
LViPiMaSn^s;Lfl'uM t uvii\3^£ipiujpi'i itJulunTJ^vn nwiiaanTia 
mmfruihslaiim ifkni4avnafji™piniph uasttfathmfluma 
litonifluvnaaa^a 

ajJitwlunanTJifiHirfu fh^jifru fosiaamnma'iBkimtiu 
ibslatm tvfleipmuf Way a T#ii\3^^si%Ins4THiaj^npicurn^Sii?i 
mruieTtfpm Immilnjvnlpi flamiimianfu piaiJanijjnarm m 
liJidafimieinriam?umn nflamaammj pia f^rtfma'istaviiti'U 
ibslaflil 

pfaTiTuaammmsh npia^WtflpiiiJiRiM lafasiaamnu 
LaiurfftaviiOuihfsTamkifa iirina^fl^irii , iviiaH , i\]I^«'tvfiiinf\3 
pmuihiM fT\3uu LaanmiiLteiintwlu'wa ^natilflpmwfvumifha 
mim^miimwmxfa. m\im\imzmmivimmmmw\m pia □ teH Fmulrif^isiviiKili0\3nT5Fmjj|vi^i^\3Lm "UJtri tan i.vIh\3 unvf\3 
Ltnun ai^^8^a\]^\]uaa\]^tii'iwlpi!i , uj4i , m4^\]lvijj iauiemmik! 
wa^mfwmitmri iTiMpi!iol(ouiatiuifl , u#3i»mfluiio\ja m 

inm^sauWviu L'5iPia\3ni'5f^^\3Vi1af 5 nii^5iRwvnFni34^^\3l t u 
ilatftitvm fhnatirmvrfaaiJFm LTi^siuithlilvriiivia^iPluiati 
itiuaVh ^iai(^tiSauia?j t ULfl t u^^uixi t ULi,as;Lfl'u^Ifj\3 

^sffa\uihf\mvi6i\]J ! mijf ma^liMmnjjfvm\mvi natitvflifma 
yavinnifia\3 anfiiftiai^sflammivraliJ ai^sffatiliJmiiliJvn 
lilmasbe™ 6 ! Ltai n i?n ajl-MVPut-w fi-su iffi a Twin^Sjastamaimj 
i1a\3uu lia\3Piiul t Mwu 

ujaitfifi\mvia\m6h mxmnmmmm^ narrnvksf^n 
iinnsjM lufjFifmaiwTU vjiyifjipnapi-ft^ty uasrmvivh 
specialization ghi^JIn mfta\3Ui^inf 5 muFimtt\3li,Firi3rti 

fJFIVIU,aiJJ1W LTJlfJaillfluURllM^FmURPllS^lllFlTlaiM FIIWUl 

lOuathuls wm^nlmiiiiPimmiimizw vtamnn utinufls 

Iwm4Pia t uviifia\3l'aFiiiJjFimtRiii5i , MW wn^mlqjvnafji\3vru\3 
Fla tua^ravfkm'faij Fiu<TUTUuin^sflj ! muiilaHaTi'n\3Fmunpi 
swa\3ai fJfifivRSFiPi l^tiaijaiihiJiiJin 6 ] mmmm^imam 

aumjtia\ufi Mpfafiymiuw^ttDudSuuiiaa inMia 
wqjuiPiiuaimjiru f\3?Jaiw£Klqjvninn ^nutia^^ifu mi □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^^ 

SJTMFITIU L^^nj^JD\3 Vtil #UJJ1 L0\3 LlHiFmiJ \mV\m ifluTU Bnumi 

navi Fiii34wnjuuf\3Lnpi^ t ul t ULwal t uFntja\3LtJi uasiMiJisra 
Fmuffatirmuamin 

upiwaoiTiuI'LlwaRiiJJitiTiyiiuii^iiiiijili^huiiaH inMn 
LPiiajjmllnlsiJfliMi wawaitfifflfluwfimwaWmaa'ifiBm'iu 
m\mi litaMniwItijJVi'iajJinria'u iijfcwlmfkiFmiJFifl watiaija 
Lifnin matiffontRflPi LwrisiTuuinivraainu ana^ai fui laifi 
nil Ltjn'ia^liiniililpnuuu laitnnpitvi vtlatvfwnnpiu.vi'U 

alimfl'uafiiwilnjvii^aiFfnj iwrisutusfl Vtriiwrns! 
il-asimpiwa^ L-an tvinuu u.iTu.p'iiJ^s ivi Pifi w^tu uain tfluph a 

wintl'jsivif'iw^ifiiwnnpiwiwinuai ifltJiumaaffnmfitN 
RR ati-mTuaailm a^Fim^mflmkyvn fluma\ivnv™KFma'UFi(?) 

tii\in\ivm\,')ixiMr)'ttnizY\ii futiivru tvinsiiayaviiuvru 
itiijji niaaSina^npi niaMvn 

afrrwnpiMvn uasSflfruvksFimi fhikflEyvna'iFiEijafhti 
v\m iTi^sunathvil'S in^vi^iliJfrn'i^imfifj^iFiifi maavhtvi 
inpianwws^u^jWBnwtinaa wtil < uan < yfusiefiFfnjana!Ji\3Viw\3 ma 
wuigu pnjjtln aafmitiftijf^ 

fmstMwvfhqmi>ii\3 fkiitmTuil'u mimnhtifii^Fnimuasi 
emum s/nwmiinnfJ'u 

FmwjTndiHt'UFmuf frmntiFmarii liJliatfiiiFmvnFmyf 
^\]Vfaan itmhmafch\3'b iajjiammiriaa'itil'a mainfutihati 

5Jiu3Tn\3itivii\3FniuRPinviuifjFniuii fhfiti<\iFii?i TiMatiTiJ 

iiiajTndiHatliad nhJfra iSalaJf^ntfilwjatiasl^m^ □ g^ iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

uanliilm laaliisa-iaia-lsinlao 

a\jnil'jsnau8fi^jSnEitii\]mi\3 vta^°iMniT>miinmiiJF)0 
iianmmiilqjnjimnMiJM pia fmifudjgnfiulfl fikyvmiatm 
Ivru iia^B^tiiFmunpiiinTisj'wwSa'urfu 

'tmhsiwutia naiflda\3asl?ifipi^u fT\3^»S tvrpjm'jruvt^a'CIty vn 

mj#a-u vtlaliffanuliffflmlatiasli tNRsimmatipifcm nfu 
ihufruMgrmati LtiaSiltuvnnf inwfTLlty vnuas^pi ana^jvftvru ti 

LtluFnniJ8iimnvn\3AiiiJAmfj\mFrris'w 

tjmsiM^FiiJtjamruikiJqjvniJin Imlatffm^ifia'ufu 
vi1a , wwjuitiiiai'jiia\jal7ivi1alij tiaifldaom^uun mmiu 
■Otyvn ilnnrpi nuflijamnn ^MifmifoiJ^jvraamlatifia 
ash ihufm?jam1a\]aavilvru wtflwiliTU?ja\]m?fuf 3 mufif\3uu 
MTism^fRiiibsifruc™*! Tiff qsnavmanuim^atitvfgrifiatf f\3 
atjlmla^atfrmiiFmnl 

ninwilnzwu vnBWFiiilnjviiW v, ifkvuflaufj&ipmjinn 
fhlijffamni qsliirmnmtfifimmuvnaai^tJBmlatilfl ikyryi 
sisuaumHjJImaa 

LCiafiJiJiis;Ll t uvi1afu^fja\3ilnjviili?iLtai mbsonai,1a\rm 
vunai#a\3 nasa^aniihliJluiGawn Tflmmmifjs^mwua^ 
ibsnausTUEiaEj vilaTiaasnafjeii?™ 6 ] uasSuanitrnwuii^iMa 
pi-mi ^a\3yiaiJinwyiwiliiinawaLflwLla\3miVi1ailqjviiuu 

uarrnntfu n^aijIa^twuFiinw^jJWUSiisviin^a^R 

ibsnaiivna&iufjatirm 6 ! M^^vfiMija^m'uvilafLiiil^Lla^uu □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^^ 

visaibtiliHu MaapigntnoTJsuiJ waapinmiTunTS 

vian\3#uCifl7iivfl«MonniJin\3^i?ivii?iani)fl7iwfl«To^ wlannu 

fhinflFmuaiUT5tif\3ir'uCiu.5ii mn^slflFmwffuilwltf 
vnamiwfvifismvhvtasM TflajjamftummiJJviFiiijfhmiasvfi 
uiaapi atii\3^ilHm'iifluaMT7« 

IpiHia , wisH,npia'IiJfl wnfiaiiitiuqfmvran'nflPii.fki holistic 
naFmunpiu , Lrua\]nT3U ftafj^nwnmffaftmFnrisul ph\3«nnqflfi 

(.wwisilatf maia^3JVi1aaua\3\3iwiliiwni^imiii5i , Mmi'U'u 

uan^inuasw'aqnnFmjjfPilflfuinuai FiwiCisiiikijqjifi 
tfaiuFmiJFii^alilanmwutf mimmnminmihlmiBmu 6 ] 

Smnaniaifci ffawamlfmiJFifl^iJsfitismflmn 

tmmatra RiwriHfiijaiwtltfiaiamiifjin'u ^sMmvh 
rm Rijmi\]aii4iLail7iim , tia\ja^rani,!jaiilTti4uu iniiliiflwnnu<n 
MzvuimviXn'Smib annuvivlaaiuu.aTlpiFmuitfil^i^aoTn an 

FlWVi^fuil'iSiLl'uIraPl^WllLll'UafJI^ llrianflUViiMflFmiJFifl □ £ iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwaNSu 

Iviii 6 ! mil waanuvfifoiaiamnmi mlFmi4Fipma\]tfna\Hnpi!Ju 
Iviii 6 ! tusTuaanTU auviflaa\mtfa\jriT3 

i(njnjiL^nj\3an\3iuM 

tu^niinan^iFa^ad amvifJIwiiasaVimj iuanwusviFiaifj 6 ! 
nin'i L^idiPinf uliw^au itai fhui^waf ^nltfihslfciflifoiniia^ a 
mend ffasanimnamflrisrtfaiiiJ^mH frmnlflinn iltyvnagvl 
iii'ii^siI?j t Ll^sil!JTj'u^in'ffaija?Jnai'5Lil t uvi1aliJ 

msMninfiMwa 0i8aliinu3aaisiilum38 

anaa'n\]ml\]vigfimu RamiugnwTJti^agn'jrhiJViapi ffa 
0aumriliHmaifliiajfL#iinLiai an jjtjd^ in'sn sj'mIw uanutislfl 
iiasimiiramflrin^nM Pi'a^muu rmstmikihsTfj?mnri\3?n'm 
n^silia\3fiitiviapiHwa t ufpii!j f\]fia\rijFmwaijmfltum?rii8viBPi 
fJmfimlatitvrtywSaufru 

Fm<TUTU3j-in lu'ClFmijai3JT5tilunT5riiaviapi uassiagm 

aTaTwifivi Iwhiihwafi w^iaaiHLri\3^s;Ciavis t wai4inl t ua\3Fiu!JFi 
thismiia^a MTisulaSplaiJstuTms'aaTii nriimran^Frrm 

flpllfl ?!Si t U < UFl t U^atjl t ua\3F13Ja?Jl\3W 

ni'iimi'i u.riSww'U'iu.B'Liu.&to u,asflm?ltffmf(Bsm't , u\n , u 
Ismnn vriaTfmnn?nmlJanmnn in^^ayfiviiVTiniwn^aa'wH 
^foflairivnaiilai vi^a mn mti\3 upi^^lgjisfrun LamJ-g^Tti'jj^nn 
1,-31 mjfiatil'utiFiBthvm fhliMmtnnaiinn fhitiutmihulijvm □ mtvr33Jil{jn (il. a. iJmh) &e> atin\3i,Pitn 

ia. ifoia\]fifia\]^BaT?iflui7h£i ffaiarniritinftarijmtiFniJ 
Rua\3FiudlTl t ua°i < ui^l(?iuin wmstu&jmjtfayathisn'siL tin 
rntfayaSavisweiinn Fmtta^aai^iritfnttaSawf^ajnn %mz 

nuilu umutfiftijmiilu \iLm®vnm\ii\lrivmnim\i inffaiwtnd 
ifiamjam'i Lriiv^ashaiTal'LUHitsh a*uumflunwtfivifuuflwaMi 

aivifufjFiPialilu ^a\3FiutjFi i unHiTiiawii^ni^iagniiiil'u 
Iviqj nmzm$\li\i\l^\wiil\m\imi m*i%m\3\.ilm\i\.\l\i "Mixlv. 
wmxlu viitflu iiasurrCftpii.tiu" 

lAjPiiik naasta npia gjagmittu imnsQsifu wfllwru&iTfj 
nwauin "«mi7h aaeiifiilu miilu imgiimitwmiilu" 

viwimnCi "vhitlu" ifluviarisIim^gfivifu^n^Maivin'i^ 
^innpiiflwnrhiTi]^vIiiflu mumiilu fmsitiutfnqwrivmTnjn 
ffatfmifru lia^wiPiLil'u u.pftuqfltJ'nsmtiayad vhifimtfnuuki 
wa TaJvruLin natiVjFULl'u fla^aaTufruflifci AasnnFifli.Ll'u gmei 

Ilk CilllmlatftviqJvilthintlJfJFm 

t-ufjFiaflSTwrrmi frnvhiflu iflmlBtishFfey ihsmpirm 
mrninwjTlpf wama\resfla\3Jjj^UfiTW ittuifrivh itl'U'uhwapi uwlu 
qmhiaTrfiaya ^mfllatiSJaaVfotfmnnjnti vfyhastai imupiu 
Fimwtivmpisfa LFila^daapiI'uiT^nwiPil^La^ upimi^stfatfsfoiti'U 
vna^ntflm^ □ g-ia ^a'smaa^fiTS^n'tn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwaNSu 

FmqnrialiJuvims^tfa\]vhBshfia\3 TiJixia\3wiPiLa\3 rmvh 
Rarmwan wlam^wftaFntinTSvh iilaamfluni^flAarmwapi 
vriamiwaraianTiiAjPi mtisqwu rn^piiflu vniaiiasmi.fi'iw 

"Tiiiilu" fiavJihifJu 

upigfivifutlisivipilviH viafjin^tihj^mjaflrivinTiij m% 

iwitJBtfrmwamfru ntMFmiJshpmj ■wiaunrumj ^Fujuaainn 

m^^niiviwil^wuvilaH'uiL'fJilpiPiiti m^^a^vfawmilwiiia 
^agniiflu I^!J^ny\3ilia\3L t uwviiLil t ul t ULi,dwiPiLil'uatipii?j Pitman 
in^spfatifiaFiiPi Fieuik! wifulI'u vhiflu uasurrd^vnifl'U 

+ivM\3 vhifrmfu MtlunwamtimviTuu naSmiuviwiti 
nrwniiwimik iiPuwriswflOTfJFia^iviniraj n^lflamlmw 
wiuiifl-u vmviwu utf^MnainuaFiaflsnvmmi natiflatiltfvhifi'u 
ifhaa^jfl M^iijff\3niiiviiLfl'ul'ULi,\3ni'5'win5)n'5iiiJPi , i\3 e i athmjAEu 
m MvfifiPiTviHuriSlMitasj^inu tLB*TEvf tflunTsr ei'fnxa gi'sriR ina g a 
Muu^ai^^ia^^FillviiJlrapiwanii "raiS'u aaemitlu mi* 
miFiiilu uasumifqjiniilu" 

CitviFiMaSiJiisimvia^Iw3Tivfi\3iWLm t uiJ t u < y!jI(?iLi,ai nflpmulmi 
laa^KLfiiJiFmjj^ajjLi.asjFmjjaty^tiLi.riu'U'ya io ibsrm pia 

©) IJVUfjl'UfJF) automation VHafJFliPaiJnmiVlFlMaS 

ftmmlummmiibii ^satiatiiMauiti iianwamwfumjrmw □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^ m 

Diln^ulai^Iw3TlLViai'U'uvii\3i t ULi,vi'uI t M wM^ni^n^awnlti 
tja^piu awnmjatfim'Wfj \tiv. w\ vi mvmm da mi naimua 
uasiftsaivrwivrintRsfjtu JaviiaMmvfoiginbsiviBfn'W Tu'S 
Fmiita FmmSmjpiu Fiii3j t u3Jwisim'3i,m\3Tua!Ji\33j'u t y!jl'U!JFi 
riaw fhtnmvmMafl ffoswivrnuBflMn wlBaTmntriniSmnri 
mim l^u itiuOtpTLhti ttai Tusmfiu fm DajtnTUmn UBhtuprrud 

ia) fm'ua^imj'a ©) uu m^B^^jiiiBBgHfra fib 
liii^piatifmifl'aMFiMsifj riitJiPiLviFiMaaLi,ainvii\3i < uvi1amii\3 
fjIflammiiMifueitmiJtn afhvnlafjntiJai^sCiFmystjMi^ 

mafDqjvnajJitfiJi wwu^FmliJibsinvi famiflmMi 
iikli I(^!jllnil1aauvil!jl t MFi34naiFiitini'5vii\3iwi,a\3lFi u.aj^s;Cl 
mnluhm^viimimvumliim nfiaifMwfjmFilaOTimswLhs; 

\a\nf\winiii\hi uaftjJflivmMafci naummfluaijlpi rrmhitiu 
BawfjFmwvmiBlmimJifnEJ 

lifmi?uatjaanliluani,lB\mai tianamthyiluLbsufm tin 
Finuii tufjFm ^iKa^fiaFifni npiifru vjpilQtj Flaiaamtilw vn 

fhlflBthml nviBFiT5fi^isiBa[u&f\3FiufJFitJmeJT5iiBija Intm 
ii^^si3Ji^na^i\3SiiiiFi^La^iS\3FiiJtmiidt t MliJ^lFi twi-wrm 

pfnW1l,Tl^«MB\3n\3UWu'[ , WnUt)B\]lTlflFmUW?BJJBtil\]G □ &(S - iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwaNSu 

aiJnsnifiinanaiiriniiniTiitlii 

inam^sftaviswalufJAuannanti flitotfmii s^Fii^amrivfa 6 ] vi 
atftuamrrufl'siTmi Iwiimatfiwsiijtvinj avmwertja^auiemu 
ntfainmviaamu 

asifu i^i^silil^inpiixnatjlwfjFilvi'UPiiuI^'aaii imRsliJ 
smihwai atj^iiLin^i;LaanLaia!Ji\3H < uwa t uIfJtja\3LVi^f!J 
irwmimsifjmhisiimayalvm uaiiTTCrnvmwuathvfomipi 
Ml'a\3fiai'ini'5^n < yiLfl t umiiviiiivivifiiwpi?jaiiiJin^apil'ULla\3u 
^s;ilia\3fLviifmLta5;R^aan3JiI'Mlpiii^^ ia?Ji\3lii 

anihsrmvmti nadi\]fmjnu.sn uanqin^ajJieWunFia 
aUniru fhiTi^siih^ntlnaTiiia^atwlTiwapi qilrnnfosiffatiS 

wf\3W?aU L1i1^Silfia\3llJLll < UL t W!J\3WljlIflFia t Lln'5ul llBWifiavnLl'UW 

wiPiailn^nliviFiMaS ia\3 iilupiifj 

naiWLViFiMaSati'i\3Fia34 t wiLPia^wii?i#lvi < u STutviqJnin 
wawumanSti TuttJi^u i\3FiIil4 aa\3n\3 Iwidli irnvra Wiaiti 
niw avtaa^jaunrmfti imraa^ivhvm utfu.rinaijffi'UPia'fgiati 
^tiiitviqj Fla -5KDD IBM nil Macintosh viSiaviswainnTufl^im 

Macintosh liJfjam!^Tanistw™aiifjfjwh uririavmfmn 

vhluBM^mUVMlfltn asmi Macintosh q\mw\3inn STU IBM uu 
mmm PC VUihi IBM-compatible fftiibsmflUEnCi vfaqjtj'U 
Imiu aa\3n\3 vhnmtjasjwjfl nmnnn wuu mii\ti\i\mm®m 
vm-u Mmtjuiniimi PC Tiff urifrndfa Macintosh atinorinviaw □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) && 

eiatftuTiisnwivmuinvimjlif 

atiiaT^nsnjj naimmttpi Macintosh \,m ffmmssafaljj 
viiiMmBQummnHmXins'U'Uvmmi upifaatlioilu vfavmwvi 
twaanl-utiatja^amfm iiri#iifda\3inwiiwfia'a\]ri\3 ininditnTtf 
leathmi i,wTi«'jiu'5\3\ri , uit£ndTiFngn nsfini^iuTtitnalviiJ 
tiiHTiFngnaa maffa&nflmj PC TflfjaaniFila^fulvm' ilarm 

Macintosh Classic nmt'Uaaifmfn Ib£,ooo U1V1 tmSjatilvm 
fjaMcrinii 4:0,000 uivi 

ihfsivif'iitfiija'HSHynmJ i^wflifjni^wi^inifiiatft'uvntf 
aFiSTwrmw ^ina^siviniiiiiJ^niinaiJiLil'ua^siviniiiiijaLaFiviiia 

snnmflMatiibsmvRrnnG) jJiiflmviFiMaS'iJismviSianvi^a 

ibsmfltua'iiflfciu.mjd uJfimjjnitiuaiaFm'iaErisJ mtns 
LiluwwiPitMimiiwvilwma^^riaw u,5firfajJinwawia\3iaH tnti 
aamtiufrvfatJB\]trua\3 Fiaufhira-f PC rmswifltuamlninFh 
u.ii\3\3Tua\3 LinnwiaipTtiviiutn^ uajLtPiaiJn'snltKn^ -uafji n 

Made in Hong Kong, Made in Taiwan, Made in Korea Uffl'fi 
WTi!JaiJ^i3mti , uviTii , u nlmmathml 

tJ*5 » tvi HIvi ti t-nCi wauunirto'us aianvrjaflniJ iTinvhln 
itms iiw^iria^vliTifluTHiJiH^siiluuHlvruivii'uu tinflaikijvnvi 
uanaian 

* yifllfllMUU flaluil lacfenen lJ^^lJuU T1 Fn« W 3<l1,lJ 3J1 n LL#T3 □ ^a'mtfifrtrmfiniri 

Rvimiiimmmmmmviiiimmfoi "inflvraiaWvm 
msliJiMiJSJFiapisnvmmi n^suaasl'JiTugpiiTiiihliJ f\3vfiH 
luiu vwvia/nvi^isivi^ajjvilaljjvi'iau npfavuihTiJatj mkmifamri 
mh^aa^amriprasJfrM'' 

ImSJBtjmitetJFiinlfa iTi'W'fauvilaliJ'W'fau iriniaaxntfifjtJFi'U'u 
vi1afuwatja\3fjFiuu fimaiiTNsljJaaimihTiJ iimvjrDwivkrw 
vfimavianaanlil ^limmwBmzwn&itiMwfl^umzmnmitfi 

asuu ilnjvnftfativm irHuthlilafJitfHtfPivisjfl vnmi 
iTifivhvfmwa\]wa uasflnTiui&i'ta^i nmithmih^mhism 
iiayaltliaH aHitiVw^u.'usflhihtfiJru uasliJTi s *safch\]I'inisniJ in 
n^^ixia\3Mfiiwan^^viii^inFiii3JL^njI t u!JFi'yiisi'itiawej rihivipj 
uu irif\wl)am[^fJ3J#mrifliirua\3 mmznmiimvmTWi 
pfntn 

^w^3Jii^vi34^unia\3LiiiaMitiaLn!JimjniiiRPiLil'u ivmsdi 
imwjatfniTUgiliiixiatm&i^iaija vmanidanuatjvim^FifliLl'u 
fj^uisi^aanl'umJph^ □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^ 

"nmifJu" ^airosni maussaunu "nmM" 

"npuflu" nil "FiPifi" illijffaniiivmaunuviifltn wiinawas 
SmtisTiu Iwni^^^fjifjiiJViiMR^Lilu'U'ULfl'URPi^Piiti rfnTaJS 
rasmiiihiJi Fmjjnpiiflunan^suijn^jaan'I'LlifluFmuFlPiffliJ 
liatifrriMtiii ^filifjviiiaUj 

afji^nmu t=mjjni?iii5ut , ui3u8jpivii!J s «8tJiPi^HSi^uMpi 
mnsasb a\i^w^tilwlilta\3mjJsiiiiw?Ji^IpifjDPiI t u3Tli alaffo 
tm&whfj FmiJF)mi^nniiTmin\mfJSTima\3 reiri?ilCIwixi3v3 

ifjaffatfutfu in s «8iihf\]jm»f!fa\3n'Ll'3sna'utJa\]S1wiqn 
pitu Ltai;3ja\3™wRiiwS3JW4SD\3Di^!jn\itia\3a\3f4ilii^naiJLViaii4W 
iSaffaflawu ^smm^miRijmmysmi uaifmvtasifivia^j 
\vm v^aif^ut)a\]^wwfi\]iJjn^ssjapinaa\3mj^He'3f'JijI , iJia\] 

VnavhmnABllHi01^ST3ijtfma\3 

u,piriauQiTinpiIiJn?u Ln^TjJfi'i matfiasMilafhtiViita 
MirmniiPmai ^nfmwaiJyay , 'Wb w'aTUm'sry'mnfm^stfBti 
myinnm^asTjmriliJTba tjfusilihsivipiwtfiwinu.sn riisfa 
wiiJii)^mini^^^!JS^3jmlili?ii!jluii^'5i?)na\3Ril'5Kna , uvipia\3 

FiiiijR^^ija\3i\3yf\3Viai!JLil t ua\3Riii34uu fntaiCirasmi aan 
-aiuntaJFiTU t^?Jitin^si'wi?in\3f 5 myviJJia?ja\3^tis^iJPi'al t Ll 

Tjumnu'in ^!Js^ii34Lilwa\3Rilii^naii5) iFrnjatilwa\3Riii3Jw 
mti vm miilu v, nvrajitifyrnifFiPitwifiPiifliiiJ^slHBiJitriSlw 
ra 6 ! mhJSmasmi Fni3JRPiiil t un^siliJLil t uwa^Li,yi^\3 inns 
asifu rhtnia^tisTSij FmuFii?iLtlunlu'auD'5tu □ ^ iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

miiJFiiaiifoai^sinJmikviaimm luvum 6 ] mmmiilu 

upiwaLSfjl t uui\3m t uiJi\3a!J , i\3Jja\3ljJmu wmifamJnjnnijamwu 
s^s^w fa\3mbsnamiauvr^{fo4aviifi\3 rn-5R(?n,fli4^yfnMi,ni?i 

■fltyvn^atjviii Lti?i'ria t uM\33ja\3a\3Riliisina'uliJ , Fi'5ij ^fanpiiOu 
etui lawisflTui Til mii&mtin\i^zm\jm\ji\i\i\i,eizue)ti\M\i 
misjsWusvmaii iiluy'atinrmsm'yiitil 

uaani^nam\]li4vn\3i.piwsn 5 \i^nda\]mi\] Fiatmfjatilviaifi 
ma\3 iSa^n g!o-£o ily-mai nawuFmiJfl0i,fj\3 Marxism mm 
L^uitiiuilviii 6 ] dnn^m t UL^a\3LPi'5'wsn s 3fTuunn vhuymtamiFmjj 
Ai?imimhvn\30"imi Imlimwru^a&wiia'umta asinmiia\3 
LPlTHgn^ flauwtitivhmfiti'uii w^^vis^ila^RVi^mj^fjFianij^n 
vm\3 ai^sfjyamvnmflTwjn^ivhrru 

Fmunpiatii\3fl LfltnEin vwulMftii LflumiunpiuuiJ 

reductionist naiflumiunpiit'uiiu.Hngliu ftaltiumimj 

specialization fiafiiiijtfiinnjmiwtumuftatfixm €\JiTnvh1viUEi\3 
aslmuhflai Fmuufitii drill mimflnjvniiiatfCh Iflfus^i tin 
ifiTt^ffaniiamifl'mmfifjiiJ! FiaFiem Iwlpfflwuttf Cmatffruwa n 
tinii^ni^iJnjvnnmvhtiu iiw'w'ai mtfunatiiKIfpijnnlJ'ut'Ll 
anuirumta □ mzvrsuilgn (il. a. ilmh) g^ 

wsuunimwgfhmiTiJ riamiJrmfpn tf^imTnjtnniflPilJ'U 
jnninti TiJffalvruuai immiffii vilaa^tumTliitbsvn'usri 
wiwsrivrumni?) S^aFhvn\]iPiW5n^ivii^ fhtnalifiiviiG qstia 
rmlmmihuvimvhil nnialiJ wrilaJ^tviFnin^ii wnfaiiitn 
is^wuivkjamtmiai v)UPii1a\3 pia^indl t LlLil t uvi t uivitja\35iTua'u 
wulihntn 

Rijvi€a ivrBhliJnu uaid Jajjajmarrm Jajjihsivm/TM 
viilvfrn^iuJuTiJ vii\3iuMpfwafiatii\3ifljj yaFhvnmfiwsffa 
apiaa Iurr vr^anuvin'uivrsh'uu ffmtiliJifmatfmvri?] meiwaiJfj 
ynrnflw^ffafin vKunpiwaiSJaw'aSlw iwmnprChp'iw'a&miJ nkl 
Fipianivifla'umj FiwuuiKa\3aan^in\3i'u naimikiFmiiM-m Fi^au 

Ltl'uwaJtiuri^injjIu'jsiJsHn wurmlilviuifi 

UDfaauvi FmuFii?iLi,DDviiiFi'5in\3^ itlmffa holistic Ra 
lia\3M!j\3mjLla\3aw t if\3Vi3JPinisf\3#u3JiLi,vi t u qsnnuijmrhMfl fh 
flmmmriinim^ammnaanliJ ijani'itfrna^daotjatitfuush tfu 
inrnwailflwrnnusn ntfiraam ifruwalnvnmflTOsftaiLsh ftau 
trulil RtuMLViaililn'u nlwfrutvrshush uflnnia^ IpfsmauFmu 
ffaurm Lnpimiuwat^ush ftaurm 

u.piwa'Uviitn'uam'i^sFlPiUFiifiiliJIpi m-mmJnjvnLmii 

tfi'Uiqjmfim&wisiprm specialization ?ja\3 specialist wuminnpi 
u.iniu.itotfaEj utingJTu Vila reductionist viewliMnih lurinaiivh 
tmnflilqjvnafjitfifowu «siii4f\]fla\]flfllwn'Ln\m ^s;ma\3 

Bih&mwm Fmmilafjmiilatiaantivirm nfifaifrurfau'lii 
ismjFmunpi Ltas;afj'l t uirui?ia t utja\3Fm3J^fnaiwnLatiuinnii na □ bo iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

iikvifjaajfiinuWiahrm iia^pmcfanuaatrndwinfluui uwtu 
^fliiil/jijlrm iiaslui\mi^a\rvnnvmriia^a°TU"i<\i vtlatulan 
uvtapnimilimtf Rii3jR^imii^tii?JinjL?;wis;m t uvi t w\3^1ilvii\3 
tfitii vilawa^Fii'UL^tn ntwFi^Finaiidiatj tfaftaviowainn ath\3 

winflwawaTSiFifltnaatiia ftaSwamsmivhanasTsajTrifi 
mpiaau ntf\3Fi\3^fjifji3j t WKj t uiwawii?itja\3PiwI'MaanqvisSwL^\3 
ilraiPilhwu Ipit)liJmu\3n\3iiwawii?itja\3i?i t u^s;Ciwaviie5i!JS'3iiJj 
flinuiflaBW^u?\]9uiw!J\3'tfl 

wimlnmiPianui n^sitf\3Fi\3l«Fiii3J53iiJiii{n?ja\3PiwwanFrui t u 
mviisn^mami,asl0waihslfjm5 tvfu"w^vrgnHiihfi\3 yu^tnFitvf 
mnfisip) ^jfjifjflaieit'wmitffiaei Klflmb^sei Ii?mIjTttnnu>piwa 
YimTMF\imm$f)ii iJnIlflTiwtfaftatiiiimifu TfltiUlri'iCfa'hqs! 
mpiBruwnHatliaTiw'eSlw u.asw'a&mi/t'U'isHsH'n qsirifl 
jjutmsTsu vilaL^ti^tis^uatii^MiJm^ 

TuitinTaifu lf 3 i'a3Ti^isf s in^\]fi\]f 3 mjjJavnai?iaarn'wtni?iaau 
tf^sAflffaaj'U'fcmsTsaj vriaifi , uvb\mysmi vnnwifiwi^ilvitps; 
uarrhitnTd ^aaviiatiiwinwnf^sQaiPi 

winitnflFmuQaiPiBflpiw^srwiTanuasi^a'UJj^'fcwfl'iJ^Fmu 
vnaus Fiutviai^^SMuFiii34l\3'^^ULa\3mwLilwFiiiiJttai^fTuIiJ 
anwm in\3fiai^^3i , uiwun\3Viifj t usiVi1aFniu t R t ui( s iLafjriaw ftiTifi 

FmunpiUln'njiv]^ vfiaFmiJflflUvntaatiflhnjj mniaa\3fl 
ihsnauifrasmmnfiinflaamlvi ifmiuflufiiasmiiainmnn 
vruaa ai^suT^tinuflaiyViu.tiOTua^iJiv] urifrciJjflflUvnfaauFhniJ 

vi1aFmuFii?iljJFi'5in\3^ vmii?ia\3mhsnaii0iu^£isT33J naiCi □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) b 9 

flmfetjtfnvtasffmlnffa mzmzfitiftiiwufiitiQVwmirm^w 

TiirRsathti'tanmij ifl-uvi'uiraa^wCiFniijfuwraDiiPi'a 

ivruatmtnn L t w'ii5itmitPii?nLt'uiFti^Lmiia\3Rinijma\3 ntfaifrutiatf 

amuaniuiamouiivjfnsniTiitlii 
ua-nsruDumswuin 

ttPia!Ji\3'uatin^silpiLt t uivii\3Vi1aisiJg t ul vKtiftmjjnpiiftuiti'U 
isuu riiifruliJuiJiJij&iwa'U Mflvm ^iism liitfaism vi'ranri 
"Mmilu" ^\]Sanw™ssfim^w\]Uw , wijMji1a\3vi^ailtyvin pia 

©. wa^aLla\3asiliin^PiTOami,Fi''u < u imltru Mtllvru 

ia. wai^aila^ nFtflinafllihati vjuthiwufl 

ff\3Sa\3atii\3WfiaiiteM(?i 

wiQm&^wztiivl'fimPimmtimz'u'u flmjSwa'u natvffl 

mtn^^Kuvramatilifi mfiaiiFi'u^siilia^wisjwiPiwatjPiaaiFincn 
iTiliJfaiiitnau\j?tiiu.6ii asiLftiFmtvfwnitow^'iJ tvfflanrrfertus 
u Imlatfisni^Fieiiii'uilm Itf^afrwCbsnCimj vrfafipiatroiik 
usim atii\3 t uatiHLfjiCiwatil t uniii|fnRPi 

wa£ma3Jeuthin ntaJfimayamiathtii.aa'UeJBtj Ipifjan 
umitW\] vnalajni?ii,6m miiinnifial'Lh&tH uwtvfifjjflTmnpi □ big ^a , 5waa^fiT5^n'tn itJnflnuwniTWfJWTnrieMilij 

BthtiCi ifl-UTO 

tum^niSnnmCiaun'u iriLAtjIflmSntun^inuninAflvtas 
MRPiLilwiii^vilaLilai L^^upi'LlnatjniJFiiiaiJFifi tfaMtnfeti 
iltm LTinramjmillnm'iJJFifli.i.ai mrisninFiiwunvnvmtinl'Ll 
nsivn'i\3|fnRPi mjlu'f^riRPi 

umi^Ciwmmnilaki ilnirmFma-R^iritfinn wnnsvfariffa 

\hv\imimm 

jjneniath\H?m waiuj wiiSnlilri'mnmjatf iiriufhil'urmlvi 
rmpfrm-mai walthmmatf ilnnFmenpruh IflfjyinJn^'unij 
a iTmsifi&n mm v^iluimmwu vfiMinpiFniuflnuin id a 
ivksc™*! iiau#uma\3fiii'Llan e i TpifjijiJrw mi®m$\\l\im unn 
smfo Lln^si^Fnujayinii^IfiFi uasatnnvh vnaafjinwiixiatj 
entinu a£h\Tuatinatnnf Piawilnjviiati^iiLiii^si t uiLlnlilvii\3lvi t u 

wauiJaimnn lailmfja^lvifji'iiria'u "VMaL^nL'M^LtasiSJ^t^i 
■w'attiJjTnssJuam'i la amlsnarrii aliuuaifjm'i ati'i\3uflm'i 
iaia\mfinii sianiiawu-u as/birm 6 ! tfn^atiiiFm IjJFiamh 
miw^Mmfkvi^vHii CiFiaasb twhasfo iiasvhiJillat™ 
"ta onaTLh'uniisvhi ma|3JinwnHf^nLmni'ialiuCiLi,d^a!Ji\3w m 

\iz\hi niii^n t yil t UFiiiaiJFifif\3efiFfnjiJin Mwffa'bmlfj'u 
vnan iln^sillTlnfJ'uI t uvii\3FniuRPiliJLi,Pi'li t ULi,ai rhliHiirmfffiatf 
Ltuuttin wmzliiwrnxiinntinimimiiiim iiGWikinl/iFi Vila □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) bm 

aua\]Fmuaainatii\]i«tn LwuasfonamnTifi atnntti atnn 
uflfiPi iaisnmai\nyiirm iiaimuaajinfoflni,fii?ifm 

uiMnllntmlnwrnpi ifhami#irnmfiyifimh\] vrsain 
\mm\&\h$ I'-mpiaasta itnttfvnasb itnvhanaEhtili ifinftas 
IraasjapiTUjf iianmiuimiajFifliHaTLl iiitim1a\3tja\iflinibs<n 
ImaaviiiPiai ^nifoni^wiMnijfaiatiBmlaaflaamien 

m^zmmmm^^mvnm^^^sm^mm^ aaisua mirtfi&iin 
Pi , uf\3Lil t uIilLa\3a!Ji\3L t w3Jvi1Ipifjai?iI'U3TS l , u?jni^anFi t uvid\3!Jia£J 
nuvi Lta^iilwLRla\3Li,a^\3HmwRii3Ju^nm\3iisiViii\3 , UFiFi5iii 
viiljjFi^\3u,ifinifii\3n'uaanMifiuinuiti 

"nmifJu" TiiMmuudiJiiiiarmaiaanfiorliJ 

ni^RPiifl-uti ^aw t wisiMFi\3^i;lpiS t un'uuiuai iltim'i 
huttrmifinn m^iivm&\mm$inv]}mi}if\'ur\i'3m vklarrri 

rm "RPiLflw" maianwmsviiil'uiisiiii dim Cipiaw flaimj 
mnaFmuri ffu£!m?fliiikvfiaiPiui^TtiJ Mriwua^jnijvi uasn 
Mtliwapiltl 

fmnpiifluil SjantmjsanaanmnMpia mjtfilmwupmmfi'U 
Mliviait) 6 ! at™ wiX$mximiiiiv\mzimmt}imme{® ivma-u 
athoiTiUnipIn 

niifiiTiTlmfimfu iin13mmiiibs?nsiJlF)?j FiainkiMiJ 
Fi'jauvfiFmjjnpiwni'n LsapfoopiFioEJn^mj^si athmlus u.pkfufi'U 
wisruau.'usna imh isruatvfitn □ bgr iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

iiimniSaniuninnlathtimnflfm mfllmSnijamvkm vuz 
ilamF^afJitfCinU RPiatinxaifunXw FiflafJitfTwunU flvraiSan 
vnaflrimfluMflVientiathti iirasjathwu*! qniiiapmaiJtiBthti 

■uatmsiFi vtlaranmjmMifmvi^ niiiFimiknaanyilimJC! Mti 
lilstari isatfauflnathuil ii3aStla\3npiuas^vn\]iaantviu5hiPin 
^8npii(luia\3 

pialtl wam^mtiflmatflifmai itnimipmmiMiMvifa 
vrmiJanviermathxmai naijjaoasl^wn^suaaviaiijud urn 
vientimi Ltainviaifjm4M?j , 3ja\3LW , L^tn#ui^ai ^sflmiunpiuuiJ 
IjJraaw ?JWU)yiiTiAiaija\3a\3J!Jinsi\3Fni3jm t uIilLatn , i amusn 
awufi wlaastavh'uatiu iln^llTlnRPiuiLmiiwsif^nLmnLmsi ^ 
fjmnwraifhrnpmsvi qsutirilpfti a\nMmum "liiPfEuudmi 
atiiauifl'u^f'U 

astfu rhirwIlnnuliiniiivi^Fimik isHnmatiPru npia 

©. rmtflFrmnw t?mrrmii flaasta vTtTus \3 t0i4OEJi\3^ Vila 
mpiSuuiTpiatii^ SRnMvma th\]ta 

mmjjtmuteiimihmvrii naasb Lflwatli^ vnlwsm 
lOuathuvi iQ-uptu iflu objective u,rimamwinfj^£u£iTvma£h\]ta 
n^rnfru subjective Ufl'miM?J subjective uvf piaitlmiia\raa\3 
minKuvi'ummmii^Kii'^MGn'UBtii'i fiiaiiwusmjila^u mm 
^snn0waPhiMhsTfjmlafJi\3~ta nftm^mm&iihiwu&ifai.HfiwS'U 
fiiaiiwusmjLla\3uu wiwftasifmwa JmtiuTvraafchmL WhJFm 
Ltiililauwus Ranpiw^TJtun'n fhtfiluud^sfl^nj rhMmidwu 
^wlvmafjitfuu 6 ! vntvffsfnnfl f^nwfjmmsaanMlV™ 6 ] □ mzvrsuilgn (il. a. ilmh) b^ 

la. niTnilmwuvnmaan pia tunanUn MBmmmnimn 
ath\3vb'"mai nlvmvnmaaninn*! ttfiifaFmmtiuMnDh\]»| In 
vrapmunpi maifin^slmMumtinpi uai^isili?ftInliJTInmji?ii4La\3l(fi' 
\rm matlnwa^Lwiiilii^siimiiuIvilaaniuniiiulEmw 6 ! flvnmtiu 
l t UM t uvii\3Fni3jRPiif\3Viaifj e i atii\3 Llnn^rumtiflflTflifhaeTU 
ia\m vn\naantvrufi u.M , a8atii\]vi^oupia8svn\]fliiofitiaiflHatli\]I'3 
uainiaaniaivnoiaanvi^^Pi LvhmJqjqptja\ntnija\3w , u uain 
WMnikytyivRsnaanmiflalilfin 

"nmifhr lusruuuiiv)msdiiiiiilJ30iiilii 

tla^TauTffi/Uffmrd amn^mwuenim^anvniafj Fla 
( 5 mjJFiPiLilwna£jI t u^siiiiiLi,vi\3^1Pitja\3^idLa\3 mvNsfh iT-uati 
vimLi,vi < u\3lvi t ul t uniiiFiiLW t uS1Pitja\3L'5i iiasmi&jwusath\3ta nu 
n^n^3JeJTua t ul , uS1raa\3^i Lla\3^a\3Riiwswwusmjai'ua'u e i 

miunpiifluCi mil t ueiTuviu\3tja\3ni'5FiiLw t uS1^Pi\3ijj vmn 
wa\] vRflWemmati fhirHnja\]tm#UFmiJvmifj Fmuawwus 
uasisnumimw\]raa\3mj fmnflvtasuufHraamrima\rii ffiw 
tiamTii^am?riiiihtt!1ntJa\UTiflaBsb maua^^eiTUPin^ 6 ! tJO\3 
rmphiiMilwfiasafchti irifhsn#ueni™u\raa\3fliiiJFimik! 

m^riiiiJuffimiaMTiilFiaasb muitn'^riau fhonaiiatrm 
chtivisjfl nil "!31pi Fiarmtil'uatj" wflUflWtfliHflwaffatiimwitf 
ilfjij?) luM^aa^a^viaifj'i ud ^^afjnpniuviiJifjvi^Tjaii 
wpiffaria'U □ ^4\nn\3vnmjaimi?m "131 pi Rarmwaf" mvjTidCIpmu 
mntiiLl'UBthti'ta Fmimnfjnpian-Hvm ffipiuamnvi inwrnai 
nilia\3 t wiii\3mil t uaila^FiifpitJii\3iiiim4 fhltiniTOnjvn w^wmni! 
HipRsfiauwa'Chpn minafnflamiwananminilnjvri asnm rh 
ttffrrfcnvraitnn'rs tmw'ff "131 pi fmaniiu,nilnjvn" (^fltwffnsw 
Itlanii "fiiFi flarmpfntn") 

LSainatifliuMiiPia^] in^flaminiJnjvnpiaaflnai S 
iia\]f!mnvtasfla\3vn mm® mm® fhihnlnjvn vitamin in 
mmuSlpiTiJnu.nil^jvnTiJ iLjjurida\uan*i waai intiviinlijfn 
itlmJqjvn iiwvto^3tfunflatitpivtasfia\mri u£fasvnastaflm3a\3 
vrtfai^a&umta nlia\3RPiii^siLaia!Ji\3l'5Lta5;ilia\3£ini'5pTpii t ul^ 
fSiraamntmunl nranniumlnjvn 

vm in^sriirihrtfiwtwpi nifiammiJqjvnlwhi^h uastvftifi 
wafiurilllwtjamn minrmnminilnjwnTflfi Tnshifo inn 
mnMilpiTifiTi m^iimkyvnlWii^wafl ilam'ntlwnTsf^him 
{Jryvn vtlaunilnjvniflu 

asmi riilMnn^MJJiHtiayni'jpiim'uSiwnnani'Jun'CItyvin 
nTJphmulliwfifi nnam^urrCI^jvnifl'u tiitiufniwmnavlviita 
asifu ni^LmilnjviiLflwf\3Lfl'uai'isiaiFfnja!j , i\3Vid\3l t uniiiRn'yi 
wmsm Pia\3nTal , wpiv!Pii iCmfn watiialpf wafi 

atii^nwijj Fmuvrajitma\3m'jpiiiC , uSlMmi ua^l^vrana 
u\3 luFmjJviwiijanatlitfmia niiimnMnFmamnpiaasta mim 
*juumn£ifnna£puvm\3«i mfl-uatii^ i31ntiamnnnanTJvhffo 
nnupiiM 6 !" niw^ifj/nwivntfrn^'imlaniiniiminTiiJ vin 
nim flavhTwu vhti athtfSjiihvijnH naviilpiawwun vffaflww 
<tu\3 ffmisi^aansiijIiTU Ipum vrama vrmTm vnxatsi □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) b^ 

n^TLhv] vraWhti vhrmwvra'ta lyulfcirriifmnpi vn\3n^n 
i-niiyninnTaiAjPi iiasvramaiTuianiirmvh asnfu rmvifni?i 
Tjamriisniuua^j npia rmvh iajti api TuYumta'i irinTuatjnii 
rmvh wpi rpi mivias rn^iiuiiSiMtia^iTinaSu^iPumiyi in 
Saslmjan^mfilmi nmirivh vjti rpi mmi "fUpmamnfmarm 
vhrmw" snijatrMU na'mpia vh iajpi rpi rmvh vjpi rpi ifluvm 

VIUPIUVl\3SlMtia\3lT1 

iflafJiraamnfiamivhrimi vr^avh iajpi rpi rmrufru 
fnc^iviPi nnarnivin wpi rpi tvfl@wa@ tmfiu^tmiriliiiswamn rni 
vhlwhi^wannna rmffrmpi wmei wivh v^Brmnpii.ti'u 
vjpiiOu vhifl'u auijru rmphiftulllpifipi npia nTSvhittu vjptttlu 
uasflflifru 

upfofawsiiiatitvifl'nj rhiaiurinpiiflu vhifru nkiFnru ffxa^s 
Lainpiiflu vhifru liJiJinnminil^vniiluifnEJ athtiviflaimflrT'ul'u 
itimimatim^pfnttiatffjifaqtf'un nm\l\i vhittu lAasurftfrpn 
iik nLaJpi-au rn'jpiiifliiSlMnanTTwin'j'ajaiud'^aytwn'nj^pi A a 
ffaunpiiflu yjAifru vrufl'u f\wpnu rhansjaEhmiFnru mfruau 

ravasathutki tutitusd^^iFiurhii^h^FitinaTJiiaya fta 
"rmiaaTJifk" nia\3CiFni3jaiFfnjuina\3#u "rmvjFiitl'u" lu 
FmuvijjiayiFiiiauFi^rniiiaaiiiLil'u fuitiu^wsjjtilFmtnnMn 
aivifuiJFiFia^^^aiiCini'i^nwi fhtfusisvjflUiJiJvlBMjrTut'U'w 
nTSPfni«nafch\]th\]pTU n^fs\3 iflutvf Lflwan m&u vjmtiu vhittu 
iiauiniJjp'ufi'U Vila pmik! aagmifru vfn iflu/a-fnxa eji? r l^ 
uasurfthpn iflu atin\afj iFitm flliFif\3vm\3 u,5h€fn\3 ifru □ bs? iaaijaraa^frnflfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwaNSu 

Miiuinfiffliihi aonsaunauannaia "ithr 

Pi'alilanFniuviuitiviw\3 mimMxiffimmtfinmzte rmvi 
^-lSfnnati v)1aSiPi , ya\3^i^Lfl'UDtiTuvid\3 e ] milwlilati'i^ ua\3 
aniuMfa inflnAamTfiiibsaiim^disrMY' 

qsjnirm vrafruirw vrarnaira ibin^fmlutaihti waapinaitfo 
urifiuua'uww&jti] !3iraamTinFiamT!iifibsaijnTiril vtmbtu 
g™«1 ivia-m vnawflanaa'imnlxni m^mmvSimmi'ii r\m 
fmltfcn vj ^yn in ma uasta fuf rfaum a-mjul vniaibsau 

pn yj ^yn au rnti fa milw?j'a\3vii\3fii|'Llii5i5)iimiinlm\3 e i 
uu vmmsiltirm aitiprus Vila vmi niTfiifibssiim^uish\3 ,i i 
vn\]aifjmsvnavm^ma"m nflaFnnmMillufnfliwviiJflTjamri 
pfowu Siwlufumiai d nnariTiLmmj rmTflim rmlflnau 
iflupfu irmaniiftanTsmvia'nuifOTu rfauTVJVia'invra'iH&hmih 
jji iTifuibsaum^ditf'ijj'iflaBnna'i qstJu ibssiifmnMnii'u 
ftaghmpin 

fnpil^wafiviiSaliJ iltim'iviiHLnpi'OtijvnvilaljJLnifi'Otyvn rhfu 
ihssrurmttflihti'U ffosLneiiJnjvn mfiJibs&iifmnuil'u n^sstOnj 
ifilamifjluni^imilnjvn iflu^tuuriBiw 

nTJFfninajjtitviiJjjn^suavJihjj^pid wa\mfl'wa\3TiTmfiJ 
ihsaurmni ifluaiuvmOTav^sinuniTliif iifltaJCirmaa'Lm 
^isifiifil'5sia , unT5tua!Ji\3l^\3^isjliliwaf! 

tuoi'afilraamn npiamifuiJisjgjurninl asifu rmrnftu 
liipivtastflwan nnanTjfuiJ'jsa'urn'JtiJatii^lpiwafi flani^wifij □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) u,^ 

ibssnirmtu vr1annifuibssijnnidii5mfoii,a\] FnmwjiL ma 
mKmm'uS1i?i^^a\334 t u t y!j ^sfia\]flm?Tlni&mrim?liifU?s§nj 
mini i'ifuiJis56Jurn'adaan\]l'af\3^isililiwafiu,ri^1i?i ^dfa^iik! 
vfoiflu ifruifru Fla |^nl , Haitii?i t us;yf\3Vinuu pnMatfigiti'U ijn^io\] 

filial pjlu'iflw mfmlvm ria'Chp'iu.rifiii.ati 111^10 iflunM 
rniuf T^i\3^CiRmFi , iLiluil^^l!j?j'u^siiii3Ji t wraj t uiRUjfii t wS1Pi ot 
uu lwniiiMnwi^^ilia\3£iniii^nlwLla\3niiifiiilii^siimiiuIm4^ui?i' 
tin Fia^5jlia\3llnI t ULla\3ni^fjLil t u vfaitiu Lfluwu Tpitmaiikivian 
Xwmstmm 

turmpfntntiavuri fl^jvnvnlnatii\3mi\3nna ila^fjlmik! 
vfalihttu m]liJPia\3iAjPin\3viiLil t u FiiFULl'uvnan umimnlmilu $<in 
liiiilu uiSufiiHUjntiwiwMilu iiniiluiman asm^spfamaiWy 
ImiauvufiriigUJifru vfalijiflu 

■flnjvinna^ L^nl^il^i^mj nhlmnFiluhtflm^unm Miilu 
Mmilu ifluffiuuiau B\3Vijji!jn\3nT5fufiliis;aiiniiiun3JLil t u lijf 
^niaanfi miainlijffmaamfkj TjJf^ntfmaiftawifluibsfcifltf 
raw Evil flvnvifjMfl'u iflupru fJmflmJnjvnatjvnl'Ll auTvRsnatf 
Hn ni^^n t bn^siilia\3^3jif\3Li,Pi , ni^Llfj t ufu5i3illn TurmfuihssJii 
muni pfa^fuHtil'u ftammiaiiri^wfln^antmlatfCi 

^ilmiwtmidui'i ni^miiMni?mia Fia rmigitiu vfaifiu 
nuiOu Ijnsufivi mmiilu mzmidu 

ua\]SnwTumi\3 Stpi^jo\3 L^nREiasil^ fjlflflamrmehifruatj 
Imifefu 8 ! v. nflamm#iMnai#a\]n\i§mni?iaa*j ithitiTlI 
mfjitia\3n\ii\3Li,i^aa34maLai t Ll^siIfjTJilI'MLm^1Pi'ya\3L'5i fiiraatf 
iTivipiiiQ'uatiupiasTUvi ifiumiiwynynNManihsTyflwnnlimnfl □ grjQ iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

m%i fhiaiibsTatnjiljJifl'U LTifftnlvmiihiniLVi'U fhiaitlisjIaflU 

vntvunpiwafi vhlvkmhyvnuassfitiemFimti*! M 

niiim!Jitia\imaLai t Llii5;ItiTJ t u^ini\3ff\3Viaitiu vhtwitivfa 
mitiufmimvum mf\3iAji?m\]Fmi "mum" FiaiFhmfiPiTirirm 
5)i4a\3( 5 niuilia\3mii?ja\3Lin , u' , ui,a\3 FimriiFlamiwrmiimvi^smatf 
pmunaurm iiiimiiRBdi&iiBmiiiimmiivBtiiii vtasiai 
ibsTfjmfoiniT'u tfumjfjwn'iimiTi miTiinNi'stua'i'ibsTHtnfo'in 

iltirm mfsnfiai.anibslEJtt'u vtlaianDisfemliDvi UMmiailiJ 
Lil'unnsruLil'uIviw L?j''uviil t MLnpiFmjjajjvi5)\33Timi vnavhlviinF) 
FmuiHavnaatiialpiatliomiv] 

m^fiaLaiD^s/[mnfoin§^™aifju mran'hfmi.si'wvrla 
■mlnn Lm'fiiLflwni^LtiililLn!Jitia\3aijm4m t waLaiiliii;Iti?j'u^in 
dfifis inrarni fid Vila fidvh fta/ntnmsni^tirrin "ism" 
ivmaunru iFwvi^TutijjM^ilpTvi'wii "isntn" (vnumsttf 
"isntn" vT\3 fru fiuu a s?j a \3) 

maximum Stpi npaniiiLn!Jitia\3aiJ#us^^silvTlpifD 
ihslijtiwinitainpisiajj vr^oTAjpn^^^i 11 "Stpi FiarmieWimnFi 

m^pfnuiSmhvirfiFTfy ^siixia\3'a , i!jHFi t ullnfJw t wai'uiPi'uyi 
^8pfimiiS1watii\3|jn^ia\3 vt^afsfnpfii^uSiwtvfifl'U fxapfovaSmi 
pTnttilvmfmsw f^nDiTriFi ftnnuvn ffavjflvhtH nTJPhiuuffiwvi 
Pi nFia rmnrnttu ImDu uflfinittu u.asmjnmfl'U 

nTJpfiiuuSiwvipitiaaiTiFia rnumtntia^nDi^^viaifj 
aaitilifiwai^iftifiihsltm'u imi0 , nuaivmni?ia\3nmD ,, u Ivflpintu □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^s, 

mwdmsiJJFjtwi'TOifilfl vntvfjjsjtirrrwfl fmttiSititiatiPhtii wa\3 

'w^iiiunii^s;Ma!Ji\3H t MLfiiFiiliii;l!JTj'ULm«iPi lia\3f\fniJan \,m 
ij0\tfmi\n'iMv!vmvnmasibni£fa Mvufluihslaflmrmvieii?! 
Ltas;Mra t ua\3aiiqvisRUJFi'i^Li,yi^1\3 raai^uwiTmiai Vila 
mlnpinantflu T3maifUtim1a\3tJB\]m^f<nfiBiaiihsTfciflTfo'iri 

ioyfaviaifj 

"MmiIu" naununaiow8JS~uumsdiiiiiili30iiiJii 

mypmuri fn^amrm^'iPmmfitn nmia\3Fmuvmi£j 
?ja\3m^mdMnflwu uatilifivienfjflTU itfeatra w$\tm "\,\\u" 
m\m Himmimimilxinimm^nvi^ iam^ifia\ni!l , uTuvien£i 

MMwafi tvfifipiupi?jtu[jjifipiIvi'H XywrnxiiMmmvimzimei'v 

\,\hiinii~\ mjRiiuuviMilu \m jjatituFmyvunfjentii Tiff 
viaifjlru Fia 

fhwaoin nnitfnnMiiflFiamiiimlipi mifliiuulilmfi'U 
npla m^WTCI^vniflu 

mua\]ii ni^miw-uSiPiFla rmvh vjpi m FmrufrufHw 
lOu npia Fimfi'U vjRtfl'u vrufl-u 

mua\3liJvirnifuiJisjgium'ad nTjruiHjfliwi.ti'U npla § 
ilk floittu Lilwra 

fhuavil'Llvim'jtiaiaiiJ'jslHB'UTinliainpiaajj fmphiftufffiw 
til-u nna Fiuvn fm Itf uasLiflnnifl'u Vila Lament!"! ilk 

assuu i1a\3 "ilk" u^Chientiathti ^ratitwniJiNmfHi?! 
mii^n t yi^i;ilia\3?j , itiHFi t u t iArKj t uiPi < u^ t uI(?iFiiiJj "ilk" tun-Tup™*] 
tviFiTuvrnpi M-5i3ja-i t Lla\3yiifj^ni'5mLU t uS1PiLfli4 □ It)\3 "iflu" ifomiiavmaErmvmiri 

t%i w\a UDn , mii^jiJ*5»aurn'Jiu aitiGnisGhtii pia pn vi ^yn 
a-u rrm fuibssim'nnhthjn ^rjsjpiVfnanat^ vmVta aianusfoi 

VilDDWVllfJFlalw lAwPHRPl ni'5RPlLfl t U^Si?Jl!jl!J\3lf\3LI,Pl'l?lLM t LlW 

ffarmfufyjriafchti vTnt*w-gn ^fs \aIiJ vtu pi rn-sFi^yirinilfa^fiavis^a 
warn^iflu vfaifiu iai 

luflnumivnnmisnij fIorpiliI'u wm\l\i vhitiu rmfmfi 
Li5u#3viiniTMlaii5 , u^i , uvii\]wSaviB , waw , am'3\jPi uasrrnvh id a 
RPiLflw nvntvfyjpiittu u.asvhittu 

tuudvhmriiffinnam^untitiivn ^t?i Lflwnvfnl"M LLnCfnjvin tflw 

TuflTurrnttf vniarmmlfiPi m\xhin\xhii(ini^i?iv\imt 
viilwSni'JiiJIiti'uu'iJa^u.iJUU.wwtiaorii'jnuvrfarii'j'U^Trini^H 
tvm riaiahFitinmniiai "liiinanpi'jijTuwpi TiJFifliimwMpiwafi 
iSjanmifafjmn fi'nvinmninfoflinwu'UJEjn nitlauiiuuuuwu 
wqiPinTSi/t'UTmfiutvii] u^TriFitviaJ naimfMruiil'u inlfiFiitl'u 

"Aflifru" ^iflw^Jitnunaia ^uvhlmfimm u,Mfh^sn{jPi 
TwFnu nl'a\3l!j\3Hlliii3T'uIti\3lilviias;lii'Lii\3 malvmiiiFiPiiil'umatf 
iriSwasmirau ^(aanpiifl'ulwaanwal'iJvigiflu vfaifiu ifrmfruniti 
Pia\3RPiLil < uHaanwalil^iAiPiLil t u vhifruflifci ffatimiifhitviaariwa 
liJvifmnmfi'U ttfitiu iMfinifruniti iiasna\3flmi)uMH\3lilgjnT3 
iinflqjvniil'UFhti TimLlufliiiMniaiLl'u 

wflWranatimrii mmimmmsfmmilt mmimmh fimn 
fjulntrmtriui iifwmmmfilvilqim ffwwuu nimmwinnnmniu □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^ m 

niTuani'ittfRPuiimafj*! uu iihwiiamaa'uaafj mmfii 
dnpfry LtPinua\3lu'm < upfiLi,vi t u\3tja\33T'ul t uSiPi?ja\3Fiw vntvftjjfj'ras 
Ia\3m4PTa\]lvru niaakitfawu 

Ipitii?; t wisil'ULla\3RPiLil t u vm&v. vhitiuifu Tutrntmai^a 
yaCi^iliamwuiiSatffm wmilu Vila aatnnflu Iwrnmimjinnfru 
eJTUvfiiil'unFiauliJMwiPiLil'u ffmikviaraatfaflawaivin'mi m 
IfliAjflTikai 

"iihr fiaiiiisni no nam msafriiimajin 

Mvmitlwu iflu flaath\3ta "ifiii" najj-mvmwai navh 
IvflnwaiPi vitamin vfalwshm itastvfifipiwapi 

SlwuBvUTnT mi,viLi,ainCi^iJ\3ViiJifjvi^siIvTLil t u^1PiFiamiJj 
ifruatmfmai?! i,i.Pi , iii\3^i,iiil3Jfi , i^siLil t uatjati , i\3liif\3^s;^ 

iviSawniiu'U'yfjlwfjFiviwiuui vmkru'iNPi vta^Htnnfiaurm 
wavlfmai?iimmfufj y,piwnljjfiifif\]flfi\]^wnnpilijf\] jjaxalwimi 
wniMtmBtmBmvmBni^smnri itiavhlikaitfunauNiitiuwa 
fiH riaikyvn naiHifluin^aaviiaiH^iKJiiao 

qsjuu Fmwnpma\3itn irR\3iiani-ihbaiii?ri'u "Ujvbffa TaJ 
Funny's ImwuA^imTuiiJ'uatfFhnaj fimmiimiajajtfvmifjvmvi 
lOuathvufitnfiu nasistvftflwafl iiw'wavmniiflnanmfrutiJfto^i 

vmmiiM1mMmu3ifhu0i\3«i uu iiriasifhunMaWlifiwa 
WLvinmiia\3 im'ilnjviia^iiLViwiI^fjvi^silvTl^wamw^iivilaliJ 

mvwnBlii RTuriTUvf^aliJ Riua\3Rtl'as5nati!ja\3a\]R'aium4vi?aljJ 
mufmufmari ajulflwaiaififl€usufwqihss\3fl u.pnwtj'ihsatifl 
mmswinnlvrlalij mfruanrfaumta □ anmisvivn^ani^waawibsatiflu npiavkjam'i "tflu" id 
riii tflu uu a\3&mfvisa£J ^wwi^uu^tKi'IiJiL'iiii^saiJ'y^tiivila 
lij tT\3i?ia\3^i'5tuiiiFi'5iia\3Ril'3sjnaiiyina!jn\3lviJj rmnpiwamfi 
mjfranfla\3F^iisnaum\3am\]T'iJ nviilvfuiPiFmuau'y'Jtil 

apiiiIpitiLi,\3?ja\3gn'55i5fiFfnjnati , i\3w Fia TumivmmLl'U vn 
til-u iQupmuu til-u naanwws^'js't'MlTiwaMiJjI'Mtj'Ll'jsavjn id 
"ilIu" vivnlnuiiiiTiavi £ia\3flibsnaimTuri7u "liitriflUiifm Tpf^Tpi 
gbusmsjami imnsmsnivn itluaramsviiltjnftamfi'fcm "wafi" 
pia *&h mli?m wo! 

wafufruafhti'ta AatfiiiaiwaflvRsjlflwaafhml'u vintvf 
shiihwa rnUmafi nbjinflwaathvruru iduanrinineiwashiih 
iiaim3i1tii)^aaajjij'5tuanpii!j FlaliJCitiaiin^a^iativiitiliFi 6 ! 
iwrisioiuan imnswis vm^ei niaatfmbsnaiJ^nBb'Uvi 
nTuffru IpfawelTun'u qsniiwvh ^sunifrpiasb nlifmafmati 
iT-u wafivisis'tviinpiwailii^aumj TflmjatimbsnamvmiMy'waiPi 
\,mi%\i%XM wimfmw&ximwvuziinqffim&xiftvufti'um "ilk" 

tuvntiSTsy Fmu^iTiflpTw^a^uai mil '"nm" \,\ium 
iis^manwusfiimns; a\3#] ffaasMhrmamfTUinn liKuriau 
pjavtiapjaarnw 

fihu "wafi" v, ffwwViailarm j7«a/*n vuruiiJaTi ait) 
na~i\3 Fmu , wapinna#]5JBaiJ4nd'itvras wsniJjjiM'ums^vis 
mairuleni'i "^aiwiilgiJvii" nilaiiiiaiJg t imil t uyiiunai\3 
uilsmitn i'i vn\3ananan\3 

viiivinunai\]iili4aan\]li naliJiPKi lu'vitJa'u lu'iati Imntilil istmfli avna □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^^ 

FinmfrucrmnerM Ramijj'wafifilMwagfni^inpifluwiaEliv] 
Lltiu^atiauiJiinl 

tfti&iimljjLlvn vrlavntirmnntf nnajmn aylmiriitifiifl 

FmujjtfviuiHijaafliMnaasI'S FiapmuT^nB "liJJtynfl'ivisia 
ati miriFirmamvisiaatj vi^BimsnJaapi^vn aia\Minimilnjvn 
Ipisruih sjf\]aa?mvi Mximv 

tfaijjjijwvmafi w^stmnpiwa^n^Bnumuj^viuiH^ iltm 

a^Himfl iltinrmdifj 6 ! ii imn 

wnzQzihi "imn" nnam^hiftulliiiufru vrwantvfmnwa 
si raaaitfilaaflwufkijvn 

pmu^ pf'WVii.via'ndt'U/n'bnunSi.fiu mflwrfaaFiisnuund 
ia\3 Mflffamtnmfruasta iTHOJumJgiJvn vrlavrarmn&ntf 1b 
Fmuinlpiu.rijj'5'jFi uaiimnflaasb jmnnflalfifi'jwfin Itjfitiu 
iilpiLmniiimLW t uBiPivinnilia\3 naathu'b npia tfttdjinilflilvn 
narni'LlgiJllvi'wapi mtirfimmiwvmmwtinnmti'nm llsis 
ilgiTwpi'ai^inpiaau^viaifjnnilia^a^ vtaslmfmwammlili?! tvi 
liii?isb\]VjnB ilaaflwuikyvn imaasmrm uasflufisjtJ 

jjforijjn narifuflu urimntifNi "iik" viffatfu "wafl" mris 
qsuu fhmi,iMiimilijafJ"i\3waPi nnatftfohj'i'LljjLlvn fjmvhnii 
wTjmmia\3 u.Biil.Tinliani'JiwiiCwBiM'wafiS'UJJi 

a < uuiil t uniiiIti\3M t Mm t uiisiiJiiBa\3Bli?i mnsTmffaTmn 
LlamQWisathui.tl'urmflPiifl'U tfl-umiviaiw qstfauniifavfiajjatf □ nfuaiiiMiianu9oriiiiJiJsrari5/iiMlii8nwi3aisw9iia 

ijalilnCiyf\3ni'5RPiLil t u niiif^nlmviflMaS flaaianii^miiwiia 
5)T3tniayiai?i Fiinidf^^^i^fi^vtanlvi^jvfanvm^viaynri^sjIa^TiJvri 

dvisfns^uatjttiFivi^ ^^^^1^0] riwiimmnaanliJiii'uffla 
ilfjili) £ atii\3 IpitiL^'wisil'uarangJi'itiayaw fiaii shprnjuin 
lOwiahviFiiiauFiaiJ funriai^uaitiailgiliim^ rm^immin 
^lalun^audlpiviupi ifl-uvians^ij^iiantjauwpini'iilgifilwni^ 
wmjiiJnjnnviMwa Fla 

q. iriafin^raawewhism &m\ft^mimm m linta 
f 5 muvujna?ja\]ii\]viwnvj7i-i,SaT4 vnatiawavim&^itmri'fLi vm 

IthfoflllWVmifJ'U'U ^13Jn\3LlllI^Fni3J3J\3Vi3J1tl liasnflufllimintavi 

wtei34iimasina?jaitiFniulpiPialilpiiti AaTinmvjflMfjti ia-n 
fti tCiat{iiI^Li,ainua\3L t M t ULi,d3JUFniuvi3Ji?j yj^^tntiFmwll'nT'iv] 
?jn\3si3itatiPiaanlil w^'iti 6 ! tiaviviiwCi piarmiinhFiTmwnH 
uuta\3 uCioliff'fij"fi'E)ys!3jni?fE)\3mnl^i'y'i?i^ , u 

ia. mi1a\3rnvnaiiayauu ^u^awnainninfjasuatiei 
wssi>m vnaukmasinmjjJiJjmiwamLai mafua'i'ufuiAlmi.ai 
lia^iiriiisshpiqj nm® fmbsnlmM nsruniia\naisms?ja\3 
ilatflpi fiifliilatfpMqjvnadvftvm ftoviFiatirmFia wwanlp) 

si. ma'mntnhFmyvmiti ifo^iiihsiJ'ulpui.ai Fiawuffossin 
fMviSasmTifi vna^asrmtl'u nafsfnttfrfaunn uaslfftntmaiji vi 
sisn{jPitvinu^wiih'l s 5FmuviuiHt)a\]iTi ffaifua\3fda\3 Ltntapmu □ mzvrsuilgn (il. a. ilmh) ^^ 

wiTutfiWtnifnH lijaiTiflFmiJWBtiTmasb n^pitvf iwnf ptj\3 snuvi 
inilfotfrm mypmui'i ^ wtw ttn i€fn1^ mnuviajn ti Fmu3J\mnti 
u.asfmiJpiatirmTjamn vravntiranfitivUTiia srumfl'upmjj 
ffiimtituTm^asmthtmapi 

ql. FmuaiuTjrt , um?iIimiwfviiIa^ intflihstati'iitii 
atnunTJtiStvraJl7iiviui8Wi8mjda\] uasvrurm ijanwusshmu 

la afj'l\3 Fla 

wCfo na\3Mins mnafrriirinnamtfinmlaml'u iiitiniil?j 
Fmufiflu Fi'u4i'UTU3Jin^Pi t ULa\3CiFniuf Smawgrmiemati 
uai UGHfjamfopninflfm jji^amnfltfu nttfliflfl Wlmfivipmijfn 
enwatjnly' LnmbsTtiti'iJ 

atii\]T?nsnu iLFmutfaliJwa tnsaft wjt ia^ t^axaliJ uai 
{Injviiwi'uIil'UTUuai ^apiM tttulilFiifi#ulpian &. imrmvjui ffa 
^siiiidaa ntiivmrm mtisqs'U'u uan^imaijntfllmthmjda\] 
mwai ^pfa^SsffrytuKvis/au navmrmifha 

iikaim iiafupia na\]ari\]pmijft'raj viIb&hfitisw 
Fniullviu'wuilBil'isilfjTJ'uIpiLViuisi nmilatf vrurm wflditn 11 
grulativrurm vtlaimnsmsvrurn'a Fla iaipni34fMi£iatj mltf 
Ltniltyvn iiasvhmiasta'tv!JJ e i Tiff vnaanjmmbsaniswui?ia\3 

^Flavian s: at™ ftaifluvianeTnj shm^ gbuvfyniniihtfiSTU 
uuFiaifj 6 ! iiiil'umfjasnafje) uri a: iitimilM^im^ m 

tfa ©. itntaFmuvunti 

tia ia. ^iiibsjifm ^TuBnisJIw jjamwu^raamJiyvn 

vb si. aaaiiiifmyiaflM 

#a g!. taiRii3j^mi3JiBil^^l!JBiII^nnLla\3wuni^ □ ■wan s: athtiSvnti'vmi.lfjn'h iJgfljjfiYn ^ mJai'i "Onjajn 
npinQiu d ibsrm iiamtiuifoiiaDniJlJaifiiJ pia 

©. mmJfi&jfirii ■Otytyii.LPinaTul'UFmjjviJjiti vfa uai lih 
fa mweiasliiinfilaOTeii/w 

to. mm\}Q$iinm iJ^nuwnanuluwsnvfiaifaibsiPi'U mi 
wrasfojmmbufruM fru^auashi 

n. uwmilfjfiiinvii iJty^piifln«iutw|rm nannu 
5Ji34iiitil t uniiiMm < yi laai^ditiviapiteiL^wa ^tfnjwvna 
atin\]Tin uai iLBfasnhMif 

s'. iJgfniuiJgiiifiYii ■d^^iu.wriQTu'l'UFmunpivfunTS 
(iJgfiimMl'CiFiiiJJViJJi?JUf 5 )iitviCia'uatii\3miiimil^) pia nimti 
^iFiTi^ninwf^flagiaiiJi^iJ'jslHtt'iftpi^ridatfVf'umi 

ilfl^iifivn a! athmi iflwvianaiFfnjaivifufjranai^aija 
tiiiilia\3niii5J^i\3Fi t ul t MCiRUja3j t ulff\3Su fhfl^wajjijf^liviaiviu.ai 
itj i^ satftafj Fifj n smtia\j alwfi 

lI9amOS85SSllMllS~UUll301 

fiifJuliJfflwnflinwriwaoaaessu 

ilatiPiiFuiHifostfjawiulilria'u ^aiaiamn^fwlilfnniiatf 
"umflPiiLiJua\]flTWJ" vm^wiflffaliinvmai uj4Uw'Tmnpii.fluCi n 
jj\]tiftflwaf\]truvii?nfci RaHppiLil t u t u < uFiaijliln\ia\3Riliisinaii'wn 
atrm Pii?)^'unii^Mwa^Li,riS1Pi^\3 e i ffaTufis}piu.6ra nmtiuuuqs 
ifiatililffa^tismiatjfl Fla niRiaiiliiiMiri <a1ufi?TiJfifj}Jiifu 
Lwnsmiunpiifluviuvi itlu^sTSijatjluirajBtimuBti 

iCJami^n^piatfinvhAiimtfifanuriauii nwemi m 
tush? i.ritfnqsnthfa^tisTsaj'h iilm1a\raa\3tfi#apmmbnNqii □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^^ 

LvmaiiTiamitftyfii'UFh ^^fjs^3JLmumil t u{iDilg t uraD\3wCi^^fj 
STsmiai pia wvSS^as^jjami.ai namn^ll>j£ia vilaffaurm 
Hiuusui^ivr! ! u ! Q»a\]M , UTiE)a8i§!JPi , ui\3atii\3 ivmaufruFmvi 
lia\3niiil?ji < u( l ii , w1afe\]miif 3 i1a\]t&ja\]mfamLai wnflnnu 
natirmatmai minlil^iyrniiiwFiimaLaanLaitja^^siM^^ 
nmiiamn 

Pia\3rnii^^s;mLW t uSiPi^nnilia\3^\3i3jami,ai u.asn|S\]Uuivn\]tia\3 
m'5phiC , uSiMvi(jnwa\]fi\]nu iiiflwatii^ iipftmlavneilfltfiyiinti 
Lla\3Vi1aLViFiwFiin\3atii\3 vhiMaiJanfJafj ittuntiasiaafl \.vi 
En^^sJIaJ-OTunty fhlniraaivishihnusn imqsvhflnfiavmasliawa 

amufimiativiu.uua'U unftuFmu^M wanuifipiuinfiil^vnvruvi 
Fla^siixia\3^auu^ativiLfl'ui\3lPiifpi viilwpiiifl'uSlwMTigispiiri 
i^viiFifltfaCiimmrm iltim'i ikuvn vrlaiinqj fjiBHmtl'uathtivi 
iiamdaniiminamqaflqjvnamlati 

mm ^aastauai L^fmJQiTfi iH amil^n iffa \3 pia mf naim mu 
Mli m^nlsJ t&4i]nj vn Lianri vmpiilqjvn wuflqjvn Trfltyvn Vila 
ilaamhpn uriiwrmTnJjjiMjjflri lajf^tfiaaivfoniitfu tfuffa 

mili?minn FiaflimJniivn 6 ! Til ftovfavierimi waiTiMsia 
mi mlijf^vhafji\3"bfi ifjamliJf^tfiaantilinW'U utfiLrifffiw 
vm\,-)i iTintlflijf^piamiljJijn ifjaljjfii^vhath\3ta vhMn vin □ Co iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

TiJnn iiunmm ilqjvnmnim! ivmsasta fimnslu'fuuiEW 
{JtpnfmfmfJ'u tviTi»IiJf^sviiath\]li liJf^^ilgiTlatii^iT'u^ 
\,\}\i Ckuvn frnvsasniitmii titru 

niiwlijfilvntimsi^fcirm "bioti" Ma 3iwtja\HTnJfitf'ufiPi 
tfaasbpra*! ifynij iflmJqjvn mmismjkifjFmijf iMial'rai 

TSvl^svhtvfwn iwuS^ wlnJlw wt tifi Iranian Ipiiti'uwashi^ 
twuniftuvrilfl vnailaaflwuikyvn npia^a^f mamffnilfjijli 
piai^uu 6 ! T^n^ia\] nflani^iimkyvrilfl vnatfilvftaj£iilqjvn 

\mii®i\,miffimm\,ii LSai^aasjlivfiTifignra^ nmnsin 
fjlwuma^ Lwin8Q^uf\3^a\]WKuuifi\]vlM?OTiwmjFiiiiJ*liJf Fia 
wimnfliiijfvnailnjnnman LwnsjQsifu tfnjfin ^iflu^wauiH 
filial srwfjmn i^aunil^vntvfu.TiSiw vhltfSiisiEumhpTlfl 
vnaiiilnintiHiJfjikimi 

ni'mmftfu infasb w^'iti 6 ! npiafFmu^ f\m§\3uu 
tfmfluathvfcnfi'itfmfluBHivm'u ii^MmiFiuu i^viaifjvi 
3T'ULilwliltja\33T'UPi , i\3 e i uu fhmf anf\]a\]liJ irHsaiimmJ/jijl 
piamil^npia\3 gnuu(jnwBiiwri'jsvf\rin mflihtivrChnlfl Iti\]ih\] 

vktl'UBfhtiu LtasivfiMatii™ mwris§\m3Viai?j£m{)mjwi 
naiiFian2Lnuj , ?iLi,vi\3FiiiiJLil t uIilpiiULVi^^ti tinsii'Liu.vMFmaj 
aiiwue i\3 t M\3Viai!j£in{)LnujTOa\33T'u PiamimiMiJmmvmiMEJ 
vnanginmmm\nvii?ui,e)swei m^fla\nmnw^?\]?ja\]nf)smm'ifl 
uaiiTi^\3si»iJfluww , ai\] , m]vranHl7i^ri^ia\3 Aani^fitfifoivifliMti 
uamm mi\}f}vMmxi\$mmimv\^^h\hi nurnhpilfl 
Lwnssisifu LTif\jfe\] , !Fmjj^\]ija\]fi\] , w\]viaiti □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) C(3 

viuiti^WLtiintja^niiilvTrniiPin'bn fiamiitvftlcTJcTJiimflinlmatf m 

h mtimfiilqivnl® ma itnmmi irn lamlmn l^mmmilvuvui H 

uu^l ummmizfim fkmilcTJvraamlatfwlp) 

flamcmriamliJfnijinmwfal'Ll nfiwmlati fpmmilu 
lihamla^wu nvfilvTtiiiiJgiT^^aLla\3 t u < uI(?innifia\3 imilqjvnnij 
ila^uuM 

aiu~u8vjas85ssiilii8vjifis3iiiiiiasruu?i30ifim 

^afjaanltl ffonjamvlmilwicfn m tiapialiJw 

©. rmfpmjm\3 T0m&wisFm3j^\raa\3fliimMil[?n3j 

ivufLMa vnara]inmmja\3STi3J?niMma\3 ^"inmi 
ia. i£iafFmim\mai nvfiH^iilgiTlpiai^iviaiuunn 

Ka\3 uas 
ci. LCiaiJgiT^i^ai\3LViai'U'unnifia\3Li,ai nilaa0{JqjvnviiSa 

imilqjviiM 
flnsmCi ci afj'i\3l , uni^mw'uSii?imiii^5iPia\3yii m 
11a q. ff=mu^\] fithfonf)uvi\3F)i"m^\3 iihfi\3n{)ST3y 
tnw 

11a la.iJgiMvmnpiatf ifaflafnDwamri uasrialkmiiFiaBaj 

vfavmp) fu^llthllhfifJI'Liatf □ p^ia ^a'smaa^fiTs^n'tn itJnflnuwniTWfJWTnritMilij 

tfa ci. iCiailgiTlnnilia\3uainLmilnjviilpiaiL^ iihffaiias 
aatumisilaaflwuilqjvn 

LMilPiiiJLVi^^tiuuFiaa^lii npia mtmu wunzmmmnm 
I t wCi t Llnjnji^^si|Li,asiLtiii1\3^s^3J HBiihfonTiu^ 

ia. mafFmurauai naiuiiinilgif^MaapiFiaa\3fmnr] 
tnui^uvi^Fnnij^^^mi FiaiaiPiinjj|tun{]intuwiLW\3PiinjJ 5 \ii\3'U'uI'Ll 
iJjjtffi MLil t uil'5sil!J?j t ul t uniiimLW t uSiPitja\3Pi < uM niTUfjijIiat™ 

ym?j miii3iiiphilnjviiF!ai\3CiiJFru ilarm miuvjnw iwrisasuu 
flamiwilaiJaaflwurinmimjiifl'u tltim'i "iwpiiPi" utlainnnu 

i^pifi vrfal^flfismiil lumuilyimlaniiasHfi'm frulan 
ttfiOurmsTuvritiiJiri nnamiuiiiiigt) iirivta3\]fla^nmima\3 
vmnannu'hmiia'flqjvn T^IcwMfl TiJonCmpru 

urn vsamnrailviqj 2 ci tfa ro moim mnnun was 
wmmiw wlailHnlmtiuniltnm'ifctollu'jn flrmrnu ilpH 
ottjj u.asj'dgnBBiTU nuaimj wmlfj^vraacfuH pfaft 

©. fcfosmi 

to. vhrnimtisTsu 

ci. mmni^fismi 

i,!iti , ut , wg\] , itiIpiPKiCi □ mzvrsuilgn (il. a. ilmh) CGtl 

Vila 

fhwwafniflfl nzm\ri^KS^%M[mK^v\v,\,m wrimatf 
^tis^ULnpiw^LtPi'Liiiffn^^siiJgiTI IiFitjaaflFiaatinuFmmtl'u 
^\3 uwFniuiMilPiiuLVi^il^fjtja^i^^viaifj uaivhlvfiTi 
mLW^ii?ia!Ji\3nnilia\3 fhmililsni^wmlqjvnM 

oiliimiooasaessufiiiiT 
nMuriifouaraiiJiJs^qMfiM 

^vifimuKntil i1a\3vmjnum3ai^smj#a , u FmimtiiAjPi 

enii atiliifFmimmivi Lwa 5 \is;?Jiat'wttni?iimi4S1piatin\]^nifia\3 

qslifuniFiikyviTuati vnalmneiikijvn vhumatJThaiititfail/jijIi 
asbphtf 6 ! Tit'Mmasiuysitil'uintini'ii'UFiiliI vn#a^!fjsTiijfhafj£i 
uinuiti ifluuam'i nvuazmtifteimz mu^m^nimmmun 

flmGiim®zvB\}fyumv\®i\i ifkvntiavHaatff^hsina'Lil'u 
-isiiiiini'imLW'u^iPivi^siLmilnjviiM ra^fjsT^nfianiTUgtili 
aapiFiaa\3niiFniu|I'UFniu^i^\3 LtaivfiMnw/imilnjviiMLviiuuLa^ 

ilqjvnnpia iinMi^fjsTiiJvuilimfjsTiij^ mnshMi 
MS^fiiiu Fla Lvi-5isjliJfFmu^\3 LLPimt^iwi?n'ii?nf u,ai niatmi 
Ivmwwmthfowi^'aliJanii pn^iatii^^siunilnjviilpieJira wai 
naimfkriailnjvntvmin#u 7naa , i\3t?JWi,1a\3rnii t iArBj'uilwfjFi^wi'u 
%n iJWfjRiFn'iviiati'iMuu 6 ! ^sumilnjvnirira uriwTisiJU'fcmfi.vii?] 
iMfjliJvhffa liirhuvn t5J^uaii?iajJiluii3ias;annmi?iilnjviia t u 
man nai!JLiluLtnilnjviivid\3LtaiviiHLnpianilnjviivid\3 VMn □ C(r iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwaNSu 

mvhnnifiatimttjflikyvrueifj Liw'jji^atfiliJHtfMunftf^Ni 

i\3if\3Viai!j ffaqsnaminta^'i iiai^^ilgiMflonifia^^ 

^\3«1 mvrmmati ivmsasyuru ^asTaJj^fmmuati itlmiiatfvi 
iviflaunudiH*) imrhfLRPikmn fh{hfh3~foj\rimsm 

atii^nwijj Ifaiufosinn iii^aum^iiaiu.FifiiimthM'u 
mmn Vila concept Tiuria'u ftatfunundiati 

a^UFmwwauili'n qwdjjm nm msmiuummmm Vila 
rn^RimuS1w^fi\nu nom'jf^npfiiC'uSiPitvftpiwapi vriarm 
wiiuuSiwiflu (athtiffamwiai?!) uuia\3 

LdafJtiitiFmuaanlil n^leiFmiJvmitm ^tisT^wu iflu 

LMiJpiiiJLVi^il^ftitja^i^fwviaitiLtai maiFmwfuuwiM vntvi 
ilfjtfflriafnraatienwati Lta^iJgiT^^ai\3 t if\3Viaifj'5aiiiynMtinilia\3 
aopinao\]mjFiiiJj^\3U,vi\]iviBj , Ll^t) , iT'u nvhMwiwui^ififltfaCiij 
ru vhlvftftijvnlmnflfl'U vriaimiJ^jvrilfl TLfqjvmvtajpiliJ \Hy\rm S 

vmflilnjviiM^ mm as na^asmi 

liUmit uu witnl'Hlmm'ilm® nu tfnjMi 

vilailgiflpiai^vieny nflnwatiaannaaunimTiiR^i vhtvf 
iJaaiwmlqjvnafJimiM'Lhatf fmfiimasTawvluvRftf □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^ 

iltmaiwfa Lta^iwiiani'iiJii^qliJgiTlvii^^ltisiiiiiJ^vii'uwf 
miwflnui^auusflhH LaiinttfchifruiiniJ ifiurasTaJjlumj 
Batim^mwatwmasmi 

IpiatavnsjsJnvifiiFiuvnlil ffamrtij'aiimnfiflVta^sTSijlifi 
uin H^ljj'aijjTJtinpilpiuin naain^mjaushifoiaiMti *fiv 
s^3jmfluMitfaimii^ifjni^iwRiminRa^a\3aiL^^Lai3JiMi?i 
iaa Fiaiti 6 ] iiwflfliflawsH'mnii.ai Ttfimfjviflaatft^iviaimn 
niaaianjnuanTyhautifus StlisjIaTJiIaa'n^tf Mlraaitiif t^nn 
TtlljTiHmTjn iaa fumam!fen\nuiIviTi?i ^xifiifiximilmifim 
mM Iflwafftmunjru irinViviiimaiMthaa tfuntflwa tinaifi 

upifh irifmasmivi imatjluiyh ia\3 nai srtasmi injiiMiiia 
marrntumil ffasnfluihslafluinnfkfm ivmaufwvhil'u?h\Ha\3 
atkish gJHJJTjnHiPila^Clam^ 6 ! Iflfla'avmnstauasghi^ihsEafltf 
\,mv\ fimimhFilatiSJa'uaa nfii^sfiativnafchu'b ^nnvraiJijuli 
Thrill itpifhflin^a\]flaw!ajjpiiH nvfnlifiPiaa^lilifiwai.ljJvfliJiaa 

IVIT1SQSUU WVutflffa^STSJjIflaSiJipEU llltffiai^S&fallJ 

Lntiuii^t)ii^tiS'j'Juit , UDi3'ni^t) , uiati ImFimlHwiraaiiCia^b 
■Lh\3 iiPumnmiiMnranpiatf S^as'j'juagt , u^nitnia\3 

^infmaiiinfJ^umrii ^asTaJjfiamiflinMiimfiuifu 
Lflwa\3^iiiiJBa\3fi^n^3jfiiJg^aai\3nn^a\3lwniii^iLW t uS1Pi t M\3 
viuia ftan^aimaijni^AfliflmflSliTha mxfa, m?Fimiilu ffaitiu 
a\iniJ^^aijaHi\]mi\]aa\]rii'jpi°iiu , uSlPiifl , U'U'U ftiitiusiTumta 
ua\masmi vilaiflu^asTnjriTUviCtaTba tinnaiwIfhhnTJflFi 

liMatiT^fnmasmiaa'ltil'a □ nmitlu iiajmumswuinitliiaonsDij 

pia ni^ilgiTlviviiMLnpiwa^Lm«iPia?Ji\3Lm^^\3 FiTufh'uvjnm'u 

£m£iST3Jj0£jtui?n m^is;ni^R^Lilu'U'ULil t ua\3Ril'53;nDiia , i'uviti\3 
VB^m^irnxmimxlu 3T < uf\3 < uililaniii^^simLW t uS1PiMnnifia\3 
lAasunfltpitiashi^ 

mmmmliivBmvmm Aa^tiftifiwaii,A'vinB\mi^mijifan 

ihsswffesmjmta nm\\\it(wm6 ^ai^slilijAtyvnluan^flii 

efch\nfoavis|n1iria'U walmfimunlmJjJtfii usn w'aTtJ lunn^sf <n 
mv$w\r$'i\an\m iiaivhttfni^Aflitlwu miliJffamjvflflatiFi 
il^^naii^na?Ji\3mi3JiPiiiifiiw^^viilMLmilnjviil^npiiw Main 
wftflfliumta Li,ail t LliJpiLil t uilnjviianmwvid\3a!Ji\3mfl t ua£J 

viCi iwaftastifci'njfh'U nui^miu^Rtmua^^iu iimrw 
lilfafJi^Piaapi^nati'i^MvnM tfmiiijMmijMifuaEJ flown 
\iitm fFmimtivmia n\l£jtfi?mnifia\3 nuntitpTtn upiynafchtils 
qsHrwuflete ImdamliJf^nvmitfvmaHivnaiiifhu %w\mhxmm 
Cm ^Ti?ia\3Riliii;naiiaiFfnjLil t uvian^ t u3Jiria t u ffaiaamlmniih 
st1a\3?ja\3a\3Rilii^naiiuvi\3ii^iiiini'i^iLU'uS1Pi?ja\33j t u t y!J 

m^mtiMnraatfij'U'Ufj flaumbsnau ci nsnmiiftt&nfKi 
umv$m^m$ivfimi$iim\x\iJn iiam'id enlightenment f=il\3 

tlisnauviinpivnaTiJiihuTnuTiiH LtPiriawiJwwfjl'utiFiwrajwilw □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^ 

IFimai environment Vila ecology Ithwiftal^millini^mi'UI 

iati uw'iiaindia'iintgiu.sn 

afJi\mafjnMM n afji\3m{hliriamikvian pia turmri'Hil'uffiw 
i«wisphwa\3iTinfi l-uni^atj^iwrrunPl luniTnilFi^rmDntf 6 ! nPi 
Ipitii?; t wisilwniiiyiirnii'wai t ui t m3 visit) TtfriiEtiffaatimhsnaiJ n 
athml ii^liHiiw@mwua?ri\3ta 

fhvhlmiFimikafJitftfamLai m^nntJavUTiffasiil'urmFiPi 
viSbnCmjis Civian Shsuu turn ^tfiniTmM4ia^anafJi\3vm\3 
smjiPm^sTfomnibsmflas ntvf?rnl\]f\]wari'jsjvi , upiaainili8(fiflu n 
athti iiilatfmdavhmmai 

atii\]liiiJi\3 if\3aa\3^TU Pia ifhuTi\3nifj^snil'uath\3"b ®iu%v\\wz 
ifluatiia'I's 

fa. mumnu m*5w BWt4TUV4^a;Ci w aniKViu a tinvali w'aslfamj 

ihsivipi waapiwjsmjTan 

n. 07Hff77fl«nmnpiaajj wan^^iRsitl'uathti'ta ath\3 
\ria«1 n^jeTnjtnfhfaijtf] acd fra Ms! ill iflwatii^ mi ui 
aw (ainiPi) Ivl (f 3 mana , uf 3 mm§u vnaatuvmSj) itlaauutlao 
a£Jn\3l*3 vnawamihwiiimtfvmi?) 

Tutfulru flmtiuumffrwaMpi ilanriSjvian ftAaFrromia 
ifrutuaFm vittfija\mi^wBN^ii)ua\3Fmaj n LoniAioltff LtFi'^rio%4 wa 
Fimfkafj-wmiai ^tieTnjffaspnjjjn MTisrmphiuulliw qsS 
ni^ilgiT^nnilia\3#'UPi'ai\3 t if\3Viai!jra1PiLnfjitia\3 ffarrmamfltwi?! 
Iviqji fonvrui'iFniirh'u siurifjasnafj^tmrnanraa nittuan □ CR? iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwaNSu 

i1a\3vm\3 awutpnm'tf nliJvnmiufivijjSu tta'InFmijft'UTifci 
astfrnflinnfmnStifl Liii^silFi£iLi,\i343JLi,ai;LViFiwFil'uniiiiJg t u^uinS < u 

#aa°innj^i?ia\3?rm niMihfo^sTSijltfnnnati ftas 
TiffolaoTsmmmnamiamph fmuTiitiuiiai niatilihthffa^a 
STaJjfkivfarttf ^tJSTSjjfki.vmtiatjvm naa^vim^ftnrHfl'ufllpi 
tvmnfeti MVi34itin\3niiiil2 t u^gnifia\3Piai\3ff\3Viaiti vtas/h/iwafl 
LnnfJuafchvmvfo^i 

mnsaswu fhflmijjnpiiflijfluviuai nliJCivnm'iamatiti 
^tiSTJN ^fJST^ssnnTtmffa uasmjiniau wnstftasmma 
nTJphiftulllwifru ^^^HLtnilnjviilfe°iL^Piiti^LviiuuLa\3 

iAi(?ianeJn = ui%4Viti\3-in ^HeTSNAam^rHflufllw tea^i 
naaomjFmu^tia^fi^vwviaiH iwaWtflwafumlHraamri mf 
Fmi4^\]t)a\]i\3vr\]waiEi m t wa'M^si t Llgif^Mll'wa^Li,riS1Pi'ya\3L'3i 

wnauTi FmuFii?iimua\3Fhnu nuim^umjfiFmiJflisHttu 
PiawmaiitFiMpia^Ril^sinaii n ath\m 

n'5siin , umii'wrajuiluaFiwnf\3i,aia\3Rilii5;naij m athvmiim 
■wan naTwsniannpji'nmiliJnisjviu m gliwflitrfasatiioathvil'S 
ira iiaiwmanwtmnflwafifm afji^nawnaurm I^itiCiajj^a 
man arm iiaslilphfjrmM 

fjFiwiilw!JFi'?ja\3Li, t uiRPiLmii holistic flaflpiiujijatfflfwj ffa 
aauiiMonMS7wa^To^ lunnmrinijaniiSasI'mfjnlia flavman 6 ! 
Eatmuiati diilwniiiRi?iLmii'uniLFi^is;ra\3fjFiriawmri\33Jin uw'un 
mnm muanii B,FmuaitnpmT3Tfci\] nalilf^ria^inTisM turn □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^ 

sis&HFiriswtfl n^inpiLtFiiiL?;'wis;lwmwuu e i flalviifhvma\3$ii,a\3 
naivInii^iinTisnwiupi uriTwra iflmiriilJjtfiTim^iavnsfN 

PiawFmwpiPiaiiiia^^iuiiam'i iliatfsmFirinftvimii?) 
m^LFmswAarmltw mtisqs'uu naumiamiaiifiatilfjti'liPi 
firm mvM io $u riaum^isiwiimtmfjtflmrinktirums ism 
iiaiflaumrii?ia\35namEil£i\3 Iti^lMFmwfapi'asim'uuuui^au 
ihfssnuiTmflu'JsuLi tmwuiiawdh aavimiMiitflvmt^simiJ! itai 
mwMfJajjnuauauaa'mli ^a^npiatiiw^^sunil^jvnTpi^ 

vianiTJini^viaiJjmjaywusfruLil'u^siiiii mjM?J ifi-uS-u 6 ] 
ath\3i phwinnu adiuviaHJJunfetimj^siJijfffiwtjavHTi !Siraa\3 
LTiGiflu'Jsnju aitnuvilaa^Ril^sinaiiPi'i^ 6 ] wsraiaflmriwfKd'iti 
mti uas^pfh amflu^som'uatitwqj Siaiwti'ativiauwusa^ai^ti 
ffanmiasfTu ifluivrBjil^^EiM'ami imnsanm^asb*! nmmtl'u 

^tfUlJVIJJPI 

PiawfiiyiiAjPirruMii rmnpiitiiiif ifiiJtishmpnn tu 
nTnfiwjmfFjw vnammiFm Mavta^vfu.mltyvn v^aphiftuHiw 
lranlia\3 iiw'nflnimwumniiii^iiiuainiiwniaiflwsinpi^ulpi 
aan\]Ti uasqsphiEuMflafch\]b 

mmmimi«\ Til simnnmwflliJFiamii'u -uatiFrnvtasiP 
ToMlff^Mffmylilif! i£ialiMtJuIamJni^i?hfjnma\3 vhath\3b««s 
inflltmlsimirm vhaihul^sf^nnpi vnaAFuatilfl nra^aipfa 
atfmhsnaimnmtmaniJTH'ifj i^is/foulsijijini^il'ua^ 
ihsna'u/rmt'uph uJatfu&iklfciamnpi niliatfaiiwD^wrm'uan 
anThtirnspru iMamavrarrnpiaasli n^aijwufjflifjmjfimiinlij 
riamiai ^mmililinmiaiivhl^fmtffi □ ij^avWiamnTfl filial iikwwiFiPiiamtl'u iia^ffmmilqjvn 
fonnthtjwa'ulfl B\mf\m ^itJifttmnfiiimmii iris ifin afakiS 
Ttmlaimirm ^yhath\3ta nTAJiaTLMfjmtman flaFiiiamnifiii 
w'lnisifu miiWifkus itimwamifl'imigflfJmm'i ila^CiFiPiU 
atrwiJh ilnn^^mwmidiwtam iwu?Ja\uwuvn\3 vfosnpipiaMfl 

f!b rijfalimgi iiileriiJti^'ina'u vfia Ja^irantiuan 

Jti\3^infiitiuanwmil t unai\3 e i an^'Qs tfluifia\3viSuiisjtuvn\3 
viwpi imjai^sinBiaBnti vnalvraawawi?) 6 ! imisssifu ftiiaatiJi 
mmfmi'i^ispia\]i,Clv!il^M?jasvJfi vW^iinanawiru Stinta uas 
ijFmjjsnimfivtasthti ffmrittffiaiwmiyrni mtmufim 
naoityflM'jnna'Ll'jMsjas^iflu^FiFia ffaSiFintfi-m uasjhKtavtas 
inriifciivraainaga itiuatimhsnaufijj'Hih^ nsoin/Sw^KLtlu 
^ntliHSu, , ustvfifipiTH«Tfl , i/«ffni7 niaaSa^ntl'Jsna'ut'Ui^a^gmi 
til-u la tia 

efivifuFiufnlil ibMas^itiunaaituSiw'jd shmyathtiifa 

LiluW\3Vi3jraa\3^siiJiiniii^iLu t uS1i?il t u^^vis( s iia t ui vuntipmu 
ii fhlflneJtnEufjFi's n^sMpisjauwaapiwfa^piviJJiEiga^piwav] 

3lPlf!iPi\nU 

ui\3^Lmii,piFi'u , ?j'uiPivi t wi8j t uililLi,aiuin e i nnflUitirfatf&iIiJ 
aan ivmaun\imsuwijil\3m?na|j iiainiaiFiamifwupiaaiansn 
vraiu^utlwjswaapiSlw iiriwalih^anaanniiJiTmiri iJmfifjiFiei 
IwisaTgwlihafj vrruatid wnsasuu na tn rud pt5^\3 dn my un n □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^s, 

Flaa\3Riliis;naiimti t UDn^^isi34i?Ji!jl t MFi t uf^nRPiMLil < u 

msMnmisu mal^isifia-iJanflaiijnMiIii 

a\3Pil'5sinaiimti t uan^Lil'unatnuiypiiiw wa\tfuu\3mtanfla 
wvia\3mi3jfvnaiivia\raa3ja l\]wnatnniflM'3ftviuriiTinnEiFmuf 
uasfrmiiPivriaj UBmmxiMnmmx^iGpimi^ Xmiti aTwfmln 
pn^sjfu'ut'uu.vii.fl'uu.uiiatii^vifiifiiti MrisaTwfmifin'U'u cfoatrm 
vnaimijafJimiki1a\3vMiflnj3Jin na!JiujSi?iiif\3uil < u^iltja\3 

UMS'tiflTlJjfuasll'UlJafchtf 

Fni3Jviuiti?ja\3rniiCinatiiujypiiiLmnlpiLil t u is vu 

mivi 9 ro &mu vrjawiifvm vnawfuwraaii thtRPiaTS 
namtuflwitvi wlmxliimvimiimXvi ^ULtPi'Fi^ai^i^fjnpiiu wa 
idnwiw Ipiti^rai?ja\3L?Jiil\3l^viivi t ui^nafjiujCpi'i lilifl-u 
naintuflirstviUTiinmafci naansmwilnFi'sati'ihsmpi uaswmvm 
rmpfntn m&mi^miifimimilmXmmm vtiu tfmiimivi 
mmtHimiMmum u.ijrn'j^vnviiIvjflapitvia'TU ittuffu natjtu 
vsanMrvmei mrinw\3iafhmwwma\3 

uja^nvfatia^ntvf %mi$BiiiMim®lvi ^lani^Ivnvfpi'uvi 
iatvf ni^fcinii^flaTsnaainwjniftvf TJumjtfuatint'iJi.ti'U 
naaiwflw'jtwbfci L'a'u'unilnFiiia^nLil'U'unilnFiiia^^CiRUJS'iiiu 
ifkimiiaaitfvifltikrufin nraniniifonaanamflitvf tiiflii&ifi © 

tfufi is Fia pntlnta\] f^nifianvnuvia\jFmjjfuasii , Li , Liafch\] 
Pia t umil t um4viaiFfnj luvntf^npsmauifiaii rmpfnwwi&in 
naifjarmtfuvi is \mvvm © \MBmm®X$vnm$\M\hi rniFfntn 
tfalu'i^i flaujatmlniCmaanvnnamai!jirsi>a\3 wautfu^Rs □ iaaijaraa^frnflfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmau 

\,miz i az\MVVM is ^utiutfurfiFify ^Piatftmlnwi 
laanvnnatnn&JB^ nafsfniaonvnuvia^Fmwf uasnaanfiaGniJ 
uuuath\jvil ma^Pia'umln^sif^nLaan^ifjni^Ivi'ivrpiil f3h 
laanaiwrufaia f^nnuFmitfivfatiSJ^ maflatirrnasH nhJvn 
Aiijjftm^amjru f^nfiflin^aiwnMaasbifi wuaanvn 

natJimflp^tfuvi is v, likm^awuthsvianlvinj vhltmri 
"imaittmatifmPinm" waifini^if^niaanuwa'unTiuf wuaan 
(,muatii\3 ^a-amnuiwufi mm^nnm^iiVMlximi^m^i Jfw 
niiM^ia^liJLViCiawriawviwi^^ilia^SiRwawTJifj^a^M 

^mraa^fmmamihi AaSToMTraMffm? uw'idaifhf^n 
Laanvnu,vi5i\3f=muf nvunapmirin nii%im\,\\vl®titimlm%n 
iaanvnnatnni£iFiii mfiummlmm^iii inm^sviimiuf 
tmilavm m^^ilia\3lilviiLtvia\3Rii3jfviM{iayaMRiiJjRPiLn?Jimj 
L^axavmviiivlvi dna^nfiFmuflmtiuT8\rtiJvnna8iwflm wbfmiIu 
nua<HMUffaoifM^7 ^iJMa\3a3j^viiviW\3iaLn!JimjLla\3'U'U3Jia , iw 
iiainmjFiyuihi 

■wan ia afJi\3 m nimiinaintuSm (vvw is) ua^lywlff 
uumiTV, iflii'O^^HtvitpsjPiturn'jpfn'tfn ifluvhiiaanmyvl^pit'uviari 
vklanri imaijnttjatirmFfn'fen fhSiiMa is athml L^n^i^^raj^n 
Ipf linnqsaatua^AmmiiTw'u lUin^ifiua^flmrmMnmi a^mj 
anaivrnTsu vnaa^Fiijftaijatrnsm ifinvuLluBaitiuaalflViajfl 

Mapmnnamnififflsmiuii 
MbiaanMaaitliinaaiftiiiwsmDa 

vianviri Hf^ntaanvnuvia^FniJjfaasitmuatii^^Plw m\ 
iu°} iSumfflffl'nra ^niaanvrinatntuflm vnawiFiuvn □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^ m 

natntuflwmmiEW vtanvtiaatimbsnatmail onf^mpiJjTuvra 
smiilanlu*! ii mtnmfimm nil em FmuflffaHiwflws uun 
vdajjfvuifu mtilalpiana?Ji\3Viti\3ii miiuxliimuimiim 

mif^nifianvnuvisioFmuf uasuimaa'n\3viiwu u.ai?i\3fT\3 

m?f<nfiaiaiihsTtimfo'in&mjj vila^nnnTsatj^u^Fiunuwau 
Raniiif^nviiMafiiWLi,i^aaiJvii\iS\3pya iwiailii^l!J?j < uLnanaLm' 
miTWUiPimati pnutftm tj'aajfiBlifo'iiiliminijmnaTjatinatntu- 
flpipion tmwvlu'iJsrii fliimikw£inatnni£ipni 

afji^nfl ni^Fiiivnvnani^a^iw&^wwu tflurn'sn'ssjvfn 
piafTuiis;viii\3 t uFiFianij t uFiFia vnn^mwrun^iivu rniftaalvfwn 
iilmipnomruri vnaiaiwmiimiPiTpjpmamr) mmJnlmvmaimii 
iianatjtupm'i in^sifluflwjpiijaawnpiiH 

nitwviiwpivrahnatiiwflpiwpin iilwiaMua\3fl\bs;nairap)vi 
ilanti ^amtjatffmpinirm uapwiTWis^viepngruTfia'tini^a^ 
tiwsmfiw Lta^ni^iJ2iTo1nnpia\3lwni^ati'5i3ja\3Fi3JLfl t ui\3aiFrnj 
win FlaLfl < upi < uvii\3tja\3ni'5Ci^1Pi^pi\3iw uasnliTiJ^m^wjuiMU 
atii^nnpia^tja^iJFiFia Ipiti^ , i^siPia\3 t if\3f^nfiaLaiiJ'is;Iti?j t u^in 

fniatjllW^FlU Liasifainibs/faflutmm^AJJ 

Iwni^^siLflwnatiiuiypi^Lmwa'u vi^aiiri&mmL wilfjiw 

ni^vHssvhrmp™ 6 ] vhttum?inagairfa§a , u 

ni^BwuiwutJa\3ijnnaf\]pfiiCuniijgTiJmHmimjrii?fl5liu 
fiwlimn^Nkivi^Fm Iiaavini^hawDmn^fiiJvnam^h 

ihsIyBmm^\]pi*j'ifu miluniiiilgiTolluniii t wo3j'uiPiwati , i\iviW\3Piiti 

nn'3iJg t u^t]nixia\3i?ioi?i , ULO\3 uasiilgifpinnpia^Pi'a^Fiu vi □ g^ iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

Mua^mhsnaimafla 6 ! Til watiVian^B^tJBvmi^raiwhti 
Imimivum is flBimpiaqinutil Tnurirmflfilwu.asaijfjiJ 
atfFimfi'u^iflfjuphfjTUfj mui$vml\im^m\mmi®tii\iv\i was 
STutiturmatmiJStiFiij viltvfifiPiFmuS'jsiiJHut'urn'jpfiiilufliw 
u.asviiHnTsa^iJj^FiJjSlFmjjLltiii'iati a%ikafnwfiiaaa°7UiH 
Ianistmni'3 , wfraj'uiPi'u?ja\i t iJFiFiauuLB\3 PKi s «sJl7h{jpit , uiiaM , oI'iJ 

^uananisamaniMMiaabniaiiriniswuiii 

a\3Piliis;naij^Llfjni'i'i\3a'iJu?ja\3nn'i^nyn'u : u 3 n) ihsrm 
pmuu UQmmnainniJJMu.eiz'liiuimmiifm mtiuaumhsnaiJ 
Ivrrjj ia atii\]it5ii ftf&jflaumbsnaijfruliri « ihsrm ftailtinlfl 
iitfluiaiTJiavtiai^aiTija^vtiatflui^iaijJiLi\3tu'as;viii\3 TuM 
wailtmvhtH ii rait) a ftmihmtivilaitiuwatiqmn^sfaigilij 
lvfrhiMpfaspnnitasiiiuitt!\]ifun\3 

pfraitifi 9 nam?wiiCuSiMvlS'j8iilHU wasrmatHiu 
^Fmvkltiirati Fia vfilraii?iFni3JLfl t uati?ja\3PiWLa\3Li,5)5ini^a|j'5iu 
niiFi'ua'u liJinifluailaTSflluni^ww^flmati Unpia mimiuu 
€\33FinusfiFftyLVi3auLtlunT5ti?il!jjjwuvi vila^wuMiltiii'lati 

FmuSTUtru'u CiFnnijaJ^viuntiL^iEiMSiPiCClIonnsi^^isi^iaj'un 
wraiavilmlluw t w^au^siBil'5siIfjTJ t u^ini\3 t if\3Viai!jlpiLl3j^ 

rhfniakiSTUti ^FiuatjnruljJLltiii'iaa Im'Stub ixiimm 
sm nIw'3lania^^siI?j t Ll^siIfj?j'u^ini\3 t if\3Viaifj^3ami,ai iai§\3 
iviaimiint#miinraMli vilaliJsspnn 

(kyviipia Ijj|tmii,piin1ily3pmujj\]'wjjiaay'n\]l'a irmvmn 
ii^nTiIti uriimns^fi'iitftiiwaasb fUaH^nuwiivhtvfin'&i □ mtvr33Jil{jn (il. a. iJmh) 

Itfavuiwaiaalan 
Siwlvffl'jsiijiju uamfrunsn nrnflmisn nmttunsn vnastaitiu 
nan nfjnanvtasvnasHlflinn riaoTarnalufflwinpi^innTjCpi 
§mfi1iswa\]£fatm1av!a& Cshmj flvlnnvrupi 

Snrnwvtana maatHiijt'u^Fm fhjjnli]visjifnsitnsiti\3 
frupw^umA ffosnfkail&T^lilvmp) utfupfasliMtfatiS^nfftiftfl 

Lfluairin miSntfaifu S ia atu m 

n) fl^siflHuSiMiJaaMUiaa 

w) ihsififcii/t'urma^'ftjj&mjj 

ijJanufliiTHff'uinu.sh mwmfjpia WntipTwoms 7MOFia 

m Fm^iuimnmmnliJgniiitffjflaaslii flapiaasb pii^fmatii^ 

wnswri iiTanram^^iiimjfiifl uas?si£jmjrmagfjij 
nuwau tvfnamaa waiaaa'iuiJjTaniduniTtfiasfcmtf 6 ! vtas 
Lil'uni^Bj'uiPi'upi'alil fiiljJiJIiltiFiam^Pi'jsjiiJiJ'uatiiaviu.ai ^ 
vhastenvriUlgispnn ^swpifiWliJviupi nufi^siflMjfJiMasasJ 
tjjjtu&miilTiiPi nettJifj daimj 3jwvns £raa\3 STarnsivtasvhBsb 
phti"! "Minn iri'uujjupiiviij\]uii\]uaiii5'u fmivnulflfwmtiinnjnti 
usb ni^muvuvmiumi luti §faum?fRtfai!fmffcirm Ms 

piaujatiwu m-um'umiia^ijjn'ut'u^Fiij liitvfiflapiifla , u^u 
MvmifiaSlMfi^niami IjJiiJHPiiiJiJUviiaiHfluvnvjph'un'j'Juflvi^ 
Wifwaiu Fi'Fi^a\3 lu'viTiitirmphtm^n LLas/lu'viiaitiFmu^In □ s^u, iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

a\3FiwCi^siLCitiiiLtFi , wnIpiwsiwLi,ai Fmnagfjjjmitnpi qslil 
ImwsvhastamJaaptfTa s^inFiaa^ilu^FiiJwasiJFm inns 
asmi pia <£ fmOu^ugTU malFi-iil^^qlPiiuwmlfjm'iCi^a 
gJTunnuijoviuiHnifluatii^in man &mmiinzmwmzi,\}t}'U 
Siwu.as^mulwfi iwatmflum^iaVfemaurim^^iasta*! Tu 
mivl^si^uiSiMwwjui^ViFiJjpialiJIw 

iraitmau L^anpnjjpTwwtjayviTuin miuilvii nil an 
Fmuf\]vi , fajj?nHpl5i vtlamivhfiattffmmaij 

mswuinorniDliJ ujamisflMMflstflasioassn 

rialilioihfjvi to Fimn^ias^Piatfmi.ii^fo fhuiugti'ta 

ii^vfotmm^nvivmlifmTliI npla Finunatirrni.S'w 
waarnTU^Inn Pia^nnftasnaiitfixhtf 6 ! inim\3iJ"ii,iia6i'ua\3F ! miJ 
waWrasn vi ^yn an rnti °h ualvf^non nnvi La^a'iaa itiuttf 
"M tait^uu ^iflupjttfwiaifiylvi'B wfa\,®iiivnmieiiii?\mni'vi 

miaiti\3i3jnnpiia t unawi t u qsfl\nvmmYalmwaulihvhi4 , u lu'tai 
Finuf Imansms Fi'uyitilwammvnt5i , w( 5 my|Sna!J , i\3w ilann 
aaphaFmim 

mtijjvfoui.iiim to Fia FinijtdflrtarwanF) ^isjpj qsvfa 
vfia^syhasb fflajijmwtj^sjaunmnutfmviti vrfavrmnw 
iwamwa'uafj-wijiiin upiijovriFmuf ainnlflniPivilauuivntivtas 
anugmn vtastfitmneiFinijfinij vr^a ^vidnrum ii5iiTJ*3fs;Tti«i3 □ mzvrsuilgn (il. a. ilmh) ^^ 

inflfltyvn LviTis^siTiJflPiaijmjuiNagNat^pIpi u^tiM&hsw^iih 
\omm m aain^gma^i sua™ tvrfwapimaiiliJ tvhwu uri 
wami,^3\Md^sfi\38T3Futriin ntaFniulriisw'uIilLati m 

wafjFmjjMltmin ninpimiunpiin la Mmisn ^sTi liaise 
atjliM iniJiBtifmFmuf afjin^fi'ipmij^\raa\n1a\3mil'u 
atrml-j L t wfj\3Li,Fiwmf'uvi'uiMpiLtai i^^^l^^^ililvn 
nammllfliifuilwianiiavi © ehti 

u^^foMfffWjTfl Fiailia\3nT5viifi\3vifi\3iuWifii?i!Iw iSa 
ijamwuasl^iimil'uitffiPi Frn^smnff'U FiTsrasittul'iJ nmiitfu 

ui^tiMsH inDnupnpfwvinpiat^lFmura mmTilsHuu 
mnsash niwrmfitdnmR^i ifiwatirmFmiR^i mnura 
^s^faxa tifnfTxailnHrnif uJatfatirmFmjj^iki nflauTmFmuf em 
uu pmwiliatfni^pmw^nplapmijlrtfwmatf fhmilpit&lflTWJ 
^ pwunleH mfiusmmtJamviPjiMH 

LntigtfWnilSnFmuvMiHmfa pia uan s nnl&lFmi4 i \fi\msn 
nt&lFmjjfi\riJjphfci Fla ravmi^tfltoiftnientiflvnij *Evfff\3vT\3vrana 
atftwnisvlfmafltjatitfu ilia\3niiil , MFmy^\3iyti,5)5ii\3^^\3iiJinpi 

liatfrnV^Fiwi^viaifj natimitwnaiJFifitJamTi waiuJ#ua\3 
tiaainflmiusjtJ 

mimmmirmzYimiiwdiuxi ^nhlilsjni^vinatiifiTw 
mijj^iuvilai^^^iuuuLnpiw f\]viitvffJFmu^a\3nT3fi^«afi\3 
emn maviiI t MFni3j^\3i3JiniaiL^waw3Ji ■wutuiwitjatfrmsHhti □ ^ iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

is^NFmjjfkrnjTuw'uiati itasjluudt)Ei\]rn'ja , ?i\]a'5'jfniJ'jsjItmiJ^t] 
uri^auuasu.ri&miJ 

pntirmiigi'NivnflTiJjf datisnmiiti^Mfclfnfi phtirrnvn 
cMifuniJ iJiL^njil^^IfjwatJLm^a'UiJ'U'yfJLtasiLm^FiJj itia\]«nn 

mmJqjqjiwasFmijriinimaVi vhtlmFrJamhsjria'Li 

muu mmi\fimiu*fiti i&zlUmmmiit nraFirmtfclf 
u.ast&laihtigiTifl au^noiL^g^fi^n^iov] wafltL^^lw wsfan 

vinnlia\3 T#fu,ri FmultllttlflfKiflTTR ^aniflutfwioeTiwriiififciTjn 

m?htivi is mifSaJjjRiijtfwmfiarii miniiiiJyn nil em 
mivhmivislwfamajj 

tuaitiiMiMna/nw niijituwuuiMiilmliifi 

w'aliJ#3tfiHvi ei vtasaniaa tMilmiJviahrmvm wwwfj 

In iianhua%lifiifharmflri 

vians^ijMpiiiarn'iiJ'U'yfjLilwapiiil^siLa^ vhim wuumilusini 
iligsi«Tsm''jufnftln nil i^fiiHiJik aims fhl^riliJ'wkiuiusnjj^WBl 

Binmvuviwqiinimwmml® vnfrutn uw'jnftttfvhiauMmaH 
aipffjaqj'aiPinjiunpi'uati ilia^nifiatf&a^vnlp) iifl'malflllriM 
pfninua^siaaiapiHapiitiHwlu'unpiiu wTisasuu wuwaftiiii'U □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^^ 

mi ibsiafsrriiiSmnmna 

sidiftfViaimaiinllnKihsis^le) nitn'vijj^w^lntvf wuS 
fto^inmiiwu itewwutrul UntfuetiMiatpifciPiaepi tm£iam{bra 
Liiualsnviibnaisifhafmllri f \3 dfo\3dnn^ t wraj t un uasju^waminS 

mtFiiTiflvrsnmHfin'uwifH fUmisaritfflia'ims^viei.sh 
ifimFilamiPiauMifcisanii in^mMnamWkrm^ri mrifllviiti'U 
t yFiFiaviil'isiLa^n\3ati , i\3wnIpi VjsTmAi^si'fi?i% t i[?i'|'tiLfl%4LFi^a\3L^o , ut^i 
lfeanin\3ffnfjmmja\iflma\3vi£ia£J TeimflmmuafJitftmwui'i 
athml irinvntmis 

wnauTi w^WHS^nainvi $wzmw\mm , nw\ii$\iiii %v 
iilmmmimuh v\ilm^imtiR%Miunliimimzwm\ii®mni'n 

wiilvfimm fimmmfiniim%®\\i$nBm'nm\vilv\ mzilmHnun 
lurmiemiimuBQmiiBii tfiwmwlnmi mnzmmwxiiwulvi 
iJuvi Clfhikcraifjfjaipfqj fhlijfjviarmai! u.^^fhstnpil'Ll 
atii\3W\3 m^izftzmi^zmtimimmfiiti flmviitimzfitinmn 
xrii mmfiinJwi itilaii niTnimtviffaw'laij 

arwuuiwuM waoiiriifiMaavJiivJiiaiagnwavj 

w'altltiavi s; ifiucfoiaa vnmiiiimiifiqi m uutmrnda 
\\}int>ivt}$f\ , ui$mmib ^jj^uw'fuiJ'jsa'um^til rfos&ivhvipia □ s, 00 iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwaNSu 

i\3uua!Ji\3lpiafJi\3Vid\3 ^iimrfpiuFimmvM iiaspialilanathti 
viW\3^Ciavis t waa!Ji\33\3PiarniimLW t uSiPiatjl < uIannF!a mum 

^UFilita^Fi'iufjy^^viilM^iilgiTwLta^Lfifjitfa^mjiv]^ 
viait) flaaflwrnnMnflatiMan minfinTmifltjatimuLl'usb'u 

viitvfgnsio\3U,asSwafi L^PK3api'niini\3vii^piaiJ'5siaiiniiinlm\3 e i 
fltivHiinriaumhmiairi ^ifia\miibsmjnimiil'u 

vhviriaibsmjm^niifaviaimm iilpitivianlviqjSi is torn Ra 

vinvi Ltuuvi © ilfjniiimimufiSinifjflaiiffo Lfi-uviivkmiivi 
ljJlia\]l^FmjJFi7i vnaFirmwtntnijastatati tltiniitMilLa^ 
^iijaqjTJiPinjimviywa^ilil^siLilwatii^uu raSmiiJifiatfrmlvi 
mi?imijj sin a m gjuitivj iflupru vnailia\3ni^m4a\3F)Tmp)a\3nT3 
?ja\3ai£ii?vus maliHimiiigmatfirmviatrm mltinii rinmn mrw 

mtisqswu fhMmt™ilvmiruv1mi,ai&iJi£j imffoai/h 
fntajauifj mnkraai/ta viitfw^ilfjniifruPiS'uriti mikviivit'u 
niiifiifilii^siiniiiul^a^FiuynliJ^MiJCini'iiArKj'ui fta^itl'UBthti 
uuipfmiphnpi V|nFii4CflifiIi?iyljJfe\]llntaEJ 

waastaithm sma\3Gn sma^vi tmunjatffmLsm rajnisn 
nnvj fmafo rhi!MilliJVii\3i^\3{rm ntamnpn liionyj nkiwafo 
i1tim , ifiifpiitivii^tja\3niiiau^a t u^i!J vrfaflaii'm] limafo 

rhfufuAJim ffosjiurmijpii.ija'u i^inNafiifphtiFiTrnflaii 

IvTlwfimvkmwmjmfi'u LtPi'^iiRPiLViWPii^atiinl'MiT'ULil'u Ipiatai 
miwSwfia^iyvilaTjaij^uuLilwLFila^il^LtPi^ mJa^iMmias; 
^s?niii,il'UFru lilpnjJFniyfSnuu fimltintfiti 6 ! i'iiil'UFm«Fmih<i 

I U/I1 □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) (, 0(9 

n-3iiiiTurniiRi?i?ja\3f 5 i'usSTUjjin ^^nriMwmmmrM 
tfrnfru uanja\3cnajfiBHinliHmi!l , u itavhtmnflmiumija'u liif 

fiifimimuflfhniaflairoti wiifkvhfmvw mil rain 

vhvhmim ia ifruvhviiL'um^ti'uf yinfipiaiJ'asiS'unnirui.mu 
m^iltrufifluafchob manufuftmuBa'U^ wauvii.'Llafcruiti'U 
&mn ilaufflalflAiiijffliimtnta u,g) aJIwii a^j g) efnvrfij inulTtti 
ibsltrailpialil m\i-u,«\ ii Tpfj=mjjfu,a»Ipiiia\ja mnaFirmri Tn 
TWFmjjfFmjJiinta tmiaviiJBmmimajvimuLl'u iiain^Fmajjainii 
S£sd^mbs/[fj?JiKh\3Vi < ui m^n^nn^m m^i Pitja\3 t-gn pfaoanpft) 
tia^aTJBtiFirmfvflifiasajjTi wa^amTrtmnuassssjjliffosi.ti'u 
Fiiiij4i^nnwililiis;anS t u34il?Jil'5siIti?j t uI t uIanispi , alil 

PiifjiviTO vii^^^Lmnvii^l'uniiifu'LliisiSiini'aulaanLfl'u 
ia imu rmfufiuruu.in tlum'i funiuuvmiw vnm'wuvumu 
rm mNViPiawiftiJ^iiiluifia^i wfj\mi?ivfawTU«i lilii vrafmi 
ilfjnii "auuti" auriantClv! "ills" afhtfvimyilM'uwbs tfaflpTwtf 
awan ftaTHJuainna Sufmuriti vnaflaiimjM athuvhhinuai 
niTtiifimimsiati rami wnimiimu? turmfufiuru 
raufwu un , uyi^5iCii 5 mjj?jaiif\3Vi1aFniijS t u^S'uiifj fostnitavi 
lllWLhsTfJflll ia atrm pia 

©. "liaifa n/io/ namiuf 

ia. Tmh s/w naFminsan viuifjn\3niiiMi\3MLil t uiiaija 
vi<ilisfivifii'5sjan#uuiltti?ial'Ll iifomiimj#a\jal^#ibsTy?j , u 
flipmijfranri n/io/ pmsantmlEimn m □ Qoig iaaijaraa^frnflfitn iiin^mvNnniiw^tnyimy'u 

ni^fufvitinilia\3^siLil t UDtii\3w fim1ynii£iyhyi?ja\3rmi,ii£m 
f tmienMufLhssufmoI ffosfuftmuni iMaaslii aTmOu 

ni'ifijfaiiiiwMLltiniiyiiyiti,vi\3niiiLlti t uf ^a^mmifm 
mlw&vwflum wflanwws'wqfiri^'ajifliiuuuwi'iwal'LlwEiasI'jn 
jjatiMmutoatini^vtasnlaufwuvi naljjjjatituudiiflaijtaiyivila 
"klBBi/tain 

watfiiilatfmrHs/tflihsTfjflua^ ifi^slflFmjjfasb vna^tfl 
Kifluibs/fefl^flathti'ta ^wmwmxiini^iimmimmiilmil'u 

ni^nnm^m^mximmni^'u^^'um^m Aatmivhvi 
?ja\3ni^t1?jwf Mf^nfuil^siaiini'5ulafJi\3lpiil'5siIfj?j t u 

fii^vii^Mnnlia\3wM( s i t UFilLi,vi\3niiiLl!j t uf rmiiTurm 
Fiflffasiilafjmi/uiTviihwviijfl LLKT^s/laJdCfruvin fiuftufou.dm'i^u 
fnkmilnjvn miiz^iimimftxiiiiivm'imzw'umzm IjJfjrm 

LVi^f!J^iiJVia^i^'aLua\3fruIiJLil t uniis;Li,5i flnTifufathmtiu 
naiv] 6 ! TpitiljJjjtfwu flupinTjlpfmiuf iiauupiaasb ifluathti 
"ta Xm^zwrn vnmmiv mja\mwluudvks<maiFmjjfuasi,an 
iftsTHfluwuiL piauatflmidi'i vkfliwfli'iathtimiBstavtasm-iTLl 
tmhsltm'ulifi tiialiHiM^am^tiasfcihti 

fJryvn fhljjatii^uu tlnltlNaasIi n Ci ll (?i rj nl^i nulsJ n nl^i ^snai 
^aJIw M^aljjMpitsisisBn^sfinuviiifiHi qswatiriialwiflnifaj'un 
atln\3rin^fa\3 \v\miMiiw171mu7 □ mzvrsuilgn (il. a. ilmh) 9 m 

ivdsomidammiifnJwrB nlflinsaoihmswuin 
Twmiuiltutuiiiarfnsasioassn 

fl'a^invhvma^vfa'UFiifi nhimmutiu FrmtrnvmnifiBti mm 
wa^mmviPjiMfj Fhflujjvi|jnMa\3niflwi1a\]tiin'j8U,giipitnffu m 

?JFmm?i0vnaFiTU£j34 u.asu.'uinpivifiaifl'UviarinTSviipiHi mmn 
rmutfarm mmiMvmtimu ffavnti'wiswvismsitn iltiniiLil'u 
muirifljs uiJariimmaiJ naflvr^nmifwiftafiai^alJmfluFhflBiJ 
aminliatf Tnu.rirmflFmiHlJa'jn l^viaimiMilmmvim^ffj 

illaiflawa^fiaiilwianni^afjitffmai nsnuatiastaffos 
wa^mmviflifaffj ffasaflFiaa^niivhrnivMniiiilfJuf itaiffosso 
waHdFiiutiupii^i visa^Raa^fiiivisfnniiiuvi^ni^a^a^ 6 ! pnu 

ma™ t uvi1alpiS t uasil'5Ltaiija\3a!Ji\3Llfj'uf piaas/b nFlaua\3 
mmvipjite^umati ftiliapmjjfii aa au(3tfufhjviBPifTunBfch\] 
d*! LtaiFmwfatiimniiililarn^Ltriilnjviilpi Fiaiflaua^ltlpnuivi^ 

aapinaaopiadaynuvrajpi 

muHUM'n\]»| viaapiPiaa^fruvtannTad ^saianwu^atfrm 
a-fitfgmnu.asrmwaw imnui1i4miJja\3ir)mvri?|iMa ffaLflu 
i1a\raa\3Fmmilmvifliil < uwa u.asm^npim^uaot'uudviii^sviitvf 
i^uu 6 ! in0wamanMafJi\3~ta p^mjjmjwnmvtamTtiifuiJiJ 
?jaiiB\3 ^^^pfa^iiililaFiiwtiuijlIfiFiIpitiliJifia^a^ati wms^s □ 5, 0(r iaaijaraa^frnflfitn iiin^mvNnniiw^tnyimy'u 

miizs&mi viivi mum vianpiTimfja LtasiFi'i'Q!JUPi'i\3 e i 

yfpi'UFiWLi.asiFiiwtiijlpinnilia^aai n'1SiU^^4n1'1 t ^A^KJ'U1na\3Lf t ^vi t ^1lll 
Pi m-3isi£ia\3Riliii;naiJUi'aitiL t Ruanpii t uviW\3 

rn'aS'wiUFiSii.asjFhwyuii.uutftiam'i virj^iiiilvii nil em 
m?ciivijj|tvff\] , W'fajj vi£§Wn , fcrilvm nil a nvnvi luviuttfiintaii 
vi£)§ vranafumTUJifJa v\mr\i!YiBm\B UMirmum mum uas 
fhi3fcijjph\3*| 

QiMnDiuMuisiitliiMbiSv) mswuinnOoMms3i7i 

rialil phthavi « luoufliisjflvhfci ifruffadti Tmiri ^ pi shun 
viijamwuimyshpmjtjatfnisnisn qwshCnriamanaiumniasrm 
a kIi nmpi^inFmuefiwnl t urniiLilati'ULi,ila\i vrfat'UFmijMviyti 

vranmuiliJivitw ffmiluviansTsajghFftij iianiiim^visnti 
inflwuwaannsn liitfatm ipFmmils1timi,ilsi\3~lil Fmmilatru 
LnlswTilti' iikviimn£)?ja\3nisHisn rnivifnilunanniilM nuu 
phaFmmiJsla'UUilsiti 

mairi£HPitfiiMuni^iilatjmi,ile)\3 \,T\mx\mi?mutiinv\i 
vmnai iifilpmamruilatjmiileitiamsma Mvitimm "Uitfatru 
l3JFi\3atipiaapilil iiaslwai^flmai'ua'u ai^siiPin^iililmal^ntp) 
lunaiml^nai'EpivliTiliJai'jniviupiIpf m-an kqsjuu iimsaw'ua'u 
"taatjMfl Liai^£iati^n?JUis;^s;ilia\3M'MLil t u t Ll^sil!J?j'u wiaviahvi 

iTi^sffauMbsinvi pia\]d\3fp)pnia\3 Sasl'jviflT3Yhffa\3 

luvh Cinwui^vi1aCias;l^^siViilra1Pifl\3iuCiRfUFi'i pia\mi □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) 9 &■ 

vfasTmnisrii vianRii3J^\3LViaiwa3jmisfru t Mnvian vtm 
DW^\3UDrn'ii\3rf\3Viai!jCiFmuLiJafj < uLi,ila\3 iiflmjfTUMi'iJlly'U 
uiJatflilafJimaa'uaatj fj^i^avtantj nJatiuuiJa\3liJBnaj ivrBj'CI^^ti 

tfatrrii niimvilnmniiiiimiisiiiinviiiiiT) Fmsbmim 

nvifj^amiFini^iilammilatf m^vinilamatm la Ifavfavieritm 

mmiim idajTuifleuT'Llu.ai vilaFmliJuainaaifTuIiJ jTws 
iJawniJaylil irinfl'mnmJatiiJfci wsnmnvnhaiiifj ^miFiuu 
atii\3wilnjqjilu'Lnpi T^Ltpiwavn^^^viiKsiinti^ vntivbuvna 
mri u.riflqjqpvtasttfvhni'sliJiJ 

ni^Aflaa'itivmutikiin^in'urm intiFimiatiTufrurrnf 

ibswivruma\3 

I-uni^ilgif^nnixia\3 vhyMfeiijjtvfFnii is tfuAa 
&M © fiviiyruFiii3j^\3'ya\3i\3yf\3Viaifj rwiaiFiiiJVUTi 
watirmTiM tfulmMilpniJAiiiJilrnEi'trmam'si itritfmfl'utiJ 
wimvip}{fo<fcma\3tfu maR^^ifjRiiwfLviiwuati'i^wLi.ainila^Ml' 
itait^nauifjiflwas^siaanlil ilaaflliHMwatiMfl tumril ihutu 
fosiinti iiriflEyvntfimjantmatj 

ffww to trupruFmu^ mrisfiaiwuna^ffamijmtivHi 
i\]ff\3Viai!jMpiLilll!j'ULi,ila\3lila!Ji\3Laa t uaati wfoTmiM'LlDniHviisj 
iMti mf\3if)a\3PininviiivifliMfjfta\3m4 iisnnlilmstfivii.vm 
ifa^a i\3^iKa\3viinF!aniiilliiFi t uviia □ qqu, ^a'smaa^fiTS^n'tn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

w^avhnT?ti?iwa maffamnl rfafommu miftunnnunlmnih 

mwi , ias;liiLil < uLVi^i]^ftil t MLni?iFmiJLSaiJ rmnlm!Ja\]rru astaitiu 
LvrBjil^^tilwinpiFmuw^ nliiaihtiaTSFwmn fmrmvhathml 
iltmi'i Fmiily'ihnnvi 

miiiluiJfgiiiin m TjJiflniaa "klflpiiwau laJLQOfj*an TaJ 
ilaamJasasiati isitiMwianwanflliJw'itirm liiifaTarnaftasvh 
rmaufi flnTiurnsfia^airu d\3fpiiynI t Mn^siviii\3viFn'iviiPiifjCiaw 
isfmwufflnwrOtyEijTLiarm i\3vf\3vt an aviin tdiiltl i?inu tvti^'O^^a 
uu asfcnaivriijifo^tmatitfu siswa\]vhivrii5ifo<&iasb maTwifrnwa 
Pi uasviaruatKiwaTifciiflfci uainvfnliJpnuvimvrupiIi^iaaf wnuvl 

mimtnMiwanmimilafjmiAJatf iiasCHflshiln't'UFn'iiJ 
ill a tm utla\3 fJauvfiHinpi^Piaiunpi'anianai vhtrnwupmiJ 
ehmpaurnanan uainflFmjjklibsinvi d^fpivfnm^FiTavfi 
Ii?imavnsni^wimnnim\3mi tfl'ufi^vipiavJi.^vin sisvrejfla§jikilij 
lia mnsasuu wvif^nmdMiii?] ftasn^fflmmiflmatf IpihI^ 

pntt'iaatii\3vi « mlanri mlilwiYisTuilYii uilai'i rmvh 
FmiiIiJi]'j8jJivitvif\] , w'!ajj □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) g 0(n j 

msMnui0ia9i7ili30i nuTtoflfiiiliifnsMnin 
msMninfilJDMMaom nulBflfiiiliinisMninagliifflb 

Lil-ua-uii Intfjthti & athuuBn pmraia miphthtivi'U'u « 
flimninnmrnj^Tui is pn fmfllira'UFm pia natntufim nil 
huttrmifinn fkOu m tia TWifavmnvfaijfl ni tiaCmimiitinii 
ivsaifrnjavsmfFfntn mafjimimvianitiamtJBtimipfn'feri 

wali^aiitmjatfniiipinin viTuuam'i rn^pfninfiBnuun 
ta\3 IfljjLjflamljjniatfilriiinin wiosTsuiianri i^viaimih! 
lilmmvimfo^tj WinCim! miTivhiv^'CMfciflritfati MFjitasa 
m4n^^vfilMn^^iiiwni^mtw , uIilawatja\33T'ULa\3 

ia\3 Tct tiliJ otbvTIiJ i^tin^a\3 Fia miTivhwisjgnfiavmBn wantiau 
inflfmaniatimmviiwu mavhmifliM™s\3niiipTnirmai mi 
FTnwimilwwanilia\3mi?imyjJiatii\3U'U'uaw tmflvkiitintifmatjt'u 

Lil t unisiinwmii?ja\3rniiFin t yia£jl t uiyn 

^ivifimnmivmanmsaaitiil fnraamtrm'amil'unTi 

^CmiipTnwiPiaapi!™ Bitavia§jWntJa\utnia\3 imnsfffimiatf 
iwinamiffnwn 

mafnpraa^ mi \,\\vmmm Lihignffau mim Luuffiwifun 
iilmmpi TumiriiiEufiiwvlitiujmflifu ndnn^npJ^u^rajnjn^^oti 
waapiusn LiasmiTlnriuwimniLuvras nnarmpfntnvilBimn 
mtisqswu f\3liliuaniiaiPi?ja\3t?JitilwrniiFin t yiatji?iaapinai 9\3 
ni'iiikni^pTninflaaraimsfjan uasiinFia mmikiwusEtiiti □ s, OR? iaaijaraa^frnflfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

vuRt&vmivnltimitmifm ^sviJitiijrwmjHnin vfisrmmivu 
flwrruni'SFfmi l\mim^zwmmmiflmv\Mmmir&i}\fi\irif\\i 
Ipi!j#lilfi\3{ia t Llg t ula?Ji\3^ain'u 

m7Fi ihsnatipha mn n pia Pia sins ikynn 

ffnwi fufrulis^imn mJai'i §n?n n "Iflitri pla sins 

aa^ii auflmjffnfnuHnriitinuathvfo ^wviuwnph\3npia 

jmnitiurifilfifilfl vnacfofncwmatf w^fmm^maiimFivi 
ifiuafas ftftvjFniiiviintm 

8J7unTJi^H , ufviviilviS1wpiiiCiiIi]atii\3gnMa\] itiu flnm 
Si wfitj^sj wn i^tjIiJei tin\al'3 nixia\3 t iAfKj t uillnfJ'uS1i?iHLfl < u 
atrwwu iJTSFiitl'uathti'ta npfnwitmfkafhtfwu ^aupf-utiuau 
iPitiirm mairiilf)tfi?mnpia\3 Siwn , uiIunii5 , um??frn«nM , utfhiaH 
naapinsn wna^inTJpfnwiiihliJa^tupritiaafllMiaouaii ftau il 
u,viasffiwf!i,i5urmp[m«n 

Piiuvians^ufiaii mmmnnmi mmnm^nm\w\\MV. 
tjnwa\3 mamLW^1^nnl'a\3mil t uniii^n < yim4^ iwrisfrkatra 
uwsflm'a^iuiiiMaBPinaiTiiHni'Ji^H'uf^iriiJ'jsjaiJrii'Jtii uas 
mirwtntnuiJ.n'Otjjvn ifltiftu 0\3ibin£]lwianvu1tjn^\3am?ja\3 
rmpfntn vinanmwai 

ilJ9iJiM0iiIaa8?i30innai8iilumsMnwliJi9o 

imimvBvmiftnw'mv, rmsiiJIfjmfifjmwalwndifj'i n 
Fiaitifmii ®i\li&®zv\iv\\mm ni nimihiatimhsnaii n) S?ja\3 
its\3^ vrlaifa cti a nanFlaaiLi,a\3'ya\3^siai t MPifjvi5i\3uiLi,fjnlpi □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) s) OSC ) 

iilmigwam^ vkfruatiFfihsnaii ni H TnjtfiiiirHihiuatfms! 
aifiraviaaom 

uJauatiriaulhiuim^Hnih^B^uusn vnsaivifltiffosfJmi.'u 
urn \,T\mvlmiiiiSii>a*iimmf]iv\v\b vians-mraem nmitm 
in ia atii\3 Fia luiwirmpfntn rami ^aiJUDavsm^Mnyn tu 
iw'imn iikififnF) iltim'i ijvmijproavslnnvinvrisj 

t ywCpiFlai\3aaLi,api\3Ltfa\3ili t u vfiaftasiamh irmn w£/0 
utlaiiinlaoviuiH nil yw mlarimatipfu smmflflii5vi'u'wu£m 
ilvmutsfi ^uilai'n LFi1a\3viwitiLi,5]pi\3ma\3ili t u'ya\3i™iPivi^\3i3j 
LtilaLil < uIvifj\3'i!J e i i'i wsmMi,S\3via\raa\3fnF)vifi\ra 

S1pi^^\3iw^isi^3jili t ul'ULCiayvians^3j , ?jpiu fuamltinan 
atii\3W\3i'i '^afismifiammFr Vila "sTsiJuiviirmTSF)'' 

n&nffntnviahsmi mtfn^uuuTiJvijmFi uasli^imn 
TpitiljJIwfji'n riammFi uasitfatitfuvtasitfifjIw^nuiSasfa a\3i4 
ibsnauriammFi vi1a{iailg t u^ma\3ili t uvi^si t uiL{ii|li?i^in?ji f\m 
stsjj eti ath\3ma\3 MdFniuefiFfnjuin 

iTiMa\3nTjflSiM^pi ntmiai urivhaihvfoiTifMqsCIfffiw 
atii\3uulpi innliatfCis'mi ni fiivi irmem IfiwviniSiBtifl&jjj'i- 
vi£)§ iihiifm tiu csi atii\3 ro Sfliirnvruttaii ushmjnTiiJflflflaiJ 
fjni^n^vnvntirrmttaii wraau vinanSwau ivitifwtntnuBaiJ 
daraau dsmifftjau ifunatfjfliwvifl iin'tfiafhvfc^lilfh^fliji'u 
In flaftisdjfHwkbsnaiJphamnmvkflau iikiwu'uM mtvias 
LTiM^wnuf\]wiwuvii\]M^atli\]w , uria , uitii^vii\]Q yisiswatiSpfa 
thifm Li,aii^uiinwf\3 < uii?n^^\3'ya\3ln < i4 < ujji 

pra^umwfwiiantiHii iflfiiflfiPuikafJivm uewiaCisb'u 
ihsnaima^a-stu ni atramtai a\]f4vfa d uavnmLnpnwjjn □ e)S)0 iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

ia\3 (?ii!JLViTOf\3M t uivian'5\3Dmtja\3ni^^n t yi n) ihsrm ui 

igmaliriau) 

stsjjvulI'u ^aiJuaadmiFinyn ni ibsrm Fia* 
cj. fifniaafiMiuMfi-amwjuagiuuuatiiMfl 

la. fjVlWUfitfayilMWflMllluJstllJU'Utl'lUlUU 

n. mawimi intMM Wffftwiw 
Ef. MMuwrnuimlvtmuFimnivi 
it. dfvffpiumuagimumj'tmiJumiMPjua 
b. ummmaiam dummammi 
n>. ufflqjmufisiMmMulmwFiiww® 

fhfjvian^ammiailiJifiatinsn Ijjii^sifl'U^iFiuu.'umnHM^ Vila 
ansnvmTSiJ vniaiiaij atrngm fluvmi^raTuamriwapiaaniri 
tiawLil'uww^au^^isiatilpiati'i^fll'uvinafinAiSlPi NaTwuawnflntn vRaiufJMwiufana-iiifMTnwnwBJ vraijwwwiivtwnfi ma 

awsmiriauimf) d ibsm-ru 3Jvhiiaiia«fhiiiJa'lwviwjSa mimwm® wu 
©. namtufkewn (Una^JiruS^-a) uffwLLmjilqjqjiiiazuiJijamwi® 
ia. sta&ahri (tfiftatwwiiraw) mum§ujiu , yajm'm®]um® 
en. auvi&iiJrn (vhauralvm-jvnajj) mvhidflfrldrijmw 
<t. awAiilvn (wmflmavrajj) ^mtln^umim^mii^miuSufiu^lwM 
i. vigf&iiJvn (w^ftwwwifaw ) mmmmil^mawzh^immiiazNa 
to. aililjjinfljjilyn (wfnnwlyibsNnvilwiwiHN) wwwiylmiiiihhl'ixsm 
d.t™t«wuirn?mjiJyn (vhftiufaMuSmjWcMWjfijj) winmutiumti □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^^^ 

itn^salfiiflimtiWiinniisniuni'SEu iLasan-iwuutfl wmi 

vifivisjfl ivhvNsifl'uTiM \,m 

rha^tu^inuinwM'S ^avranaHafJi^nawniMiaunana 
nruniis^utnpi ifhamnyfivhvmi!i?ja\3STaNflnfi snimnttfitaviE 
milwtws^3j?JilMLilwil^siI?j?j'uatii\3Ciil'55;ivisfii t w^spi Tpmflrm 
mwwivivtapi'Uieti'lTi 

fhithgjstfFiijaflsnvirrmi ^amitalnwii?) Mthtiuuritfn 
uflfiPi lia\3£mstifn\3TU 0a\]£imi3J?nuiqjm0m?;wisprm uas 
ifiatiSjAiimLlmafivntiTtnrm mawnuifu nnatiriimnfn'fcna'iij 
mw^PiLtasia'ufn'yeii^'ailLi.iPiaajjlTlpil'ifj^ FnuFililmjrm 
wmnapignvmmi 

Himimmniitimviim'} ^ ft a uftasmittu tpiaf^niaan 
fu <faaT3 rhuviapi u,as/^ayaftiisi^mikihsTfj?m tvraa\ja 
?hirimiMfl1a\3mmisiPKlqjqji CitmiMFilamf^i/mTiJVis; 

nmli,0u#u wa^a-juiiiai ffos^ii^'aliJafJimi'U'ua'u □ vhem Xmmw^nvumXuiwiJlm nmaosiMailtuiniQMiruavJMbiao 

l#fVj I?l ff \3 VT ah vh *] 111 IL6I1 FlT3^SiWU3J1|l]nJVi1L?l t W1SiVi t U1 VI 
Lll t UllnJVi1L?lVI1Sil t ua\3F134lvitlfJD\3L'51 imn:uTwiJia\uaiviamntn 

nurmpfntnil mib^ni^wsmwmnmfiim\3 

iiloiTiiMlHUFiuuM'asjnu'lvfflnTJpfnwn IflaSpiriiwiaiJifhti 
^tusjjjijfwvl^slija^ijj Li,asil t LlvTKj'uia^i\3a^Ra\3Fiu^Li,ai fiww 
wia*jvHslilvh\nwu mwz$m2 mi ^ m umi^ii['[}BQiim®% 
\\ivtwuimb inilximi^h CKkyvnasta iilaiTiagt'U^iFiijIvia 
irinilia\3PinwismwFmmiiw!\3 ffauftfipi^milvifcroavUTi f\3 
aain^^viiJviiwi,1a\3tfiaimjilnjviitja\3a\3Fi3jlviTO 

Lidvimfa ftalptypiIiJusn Fialititiam'i ^mjuamfiif Ma 
atj'l t u!JFilpi!JFiviU\3'api^ t u afJitfvum'tfnmfi'Ufjmn'w^nTiy hfi 
ai?isnvrnmi uas^ntrnsmiia^a 

HFittKnriawuu raamjwnsi Vila primitive age Imai TaJ 

Ka^lAjPlOT UIVjPirm^fJFI agricultural fJFI industrial ILSSfJA 
information ISfJ Tu ci IjFl^lTia^jlu^FllvrunllJflplW'U U,w'lTia$j 

majjvii7iaivf\3 n hfi i{mimiiimti2 m ™$n\iii$tinmt\tii,')i □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^^^ 

iieii^'nmMi^miVti^i'iiv, m3ln^iaiS\3F)3jiM[M4"mai 
jnittutfiathti uaiLiiin^sitaivianrniiLi.asiisilgiTraa^LfJiuil'a 

S\3F13J?ja\3L1iltfl3J , LViCia t UtJa\3LfJ1 LtPl'Lll t ua\3F13Ja!J , 1\3^1ianLCia 

fmai Fla iwaiutviqjtjam^im^fnmmmnwi^nTiy u,timmfm 
wnafjin^vimm^iirrmi ithfjqn^wsnviTmiJ ff uiKiMmti'U Tiff 
u.piatnmtl'u Imtimwz&u lmw$nimimwhijti\,\\\i\i,'u'u 
inwwijnnrm w^awmiuunl7ifuwa s «iriFiiiJJwf^t , u^iFiJJtJii 
smtmjjaifhti ma!JLil t ua\3Fi3j^aiia'umj^a t uvi t ua!j 

irwifiatffsmwfliimik^raamri mjmflurfa\3visin 
ma^lm ^invianni^fafii t WFiii3j^\3'ya\3Pi t ULa\3mi,viasif\3viiML'ii 
^a\]BnjJvmtJnai^iaya aai\3vfynjniff\3viijfl itfu {kyvraa^Tan 
ifo^tfuilSjasI'ifij'itf il^^ivi^^ t wi8j t uiLi,ainia\3lPin^a\3a^liirfu3Jin 
iJ^^mpiam^nnnn^jClCfnjvinEi3il^fiLCl%4L^o\3lvinj i^mwihp'i&JFiiJ 
turn anawfipi TflmwwislFUFvu (lqjvnT^fffjlm%j im/bpuapis 
vnalmu3%fo£jflqjvnAiimFi1tii?i {Injviirniisj'iphmaluvimln-Tti 
tusotu waapin'js'mjijpivhti nflatf^vnsTnjtnwinflaajj ffaitiu 

inn na\3 pnu ilatiubwu 

It?imQwisfli/tai\3ni^ni'30n < ui ffaufinastaifipilf'u ash 
Ltl'uast's ifl , uaPui , i^a\]WiJjVmtingn'Jiia\ja ttaqmli.ti'uqmhigm 
tfaiiaushflia Liii9\3lia\3ymLi,as;Laiil'5s;l!j?j t u^intiFiti! t Mlpi □ W(;)(E . ^a'smaa^fiTs^n'tn itJnflnuwniTWfJWTnritMilij 

MajsmiiTuiibiltutuiiiariltuiii 
uaoaonufiwuiniiimliisiliJ 

m?fivhViutl'naT5tJa\ja lumijvtasifiamwia'msipia fmf 
mivru^Fijjapiaivin^jj mmsdi ibsmflfkhmhiTi't , unT3 
w kj-ui itai €\3nia\3d , Otijvnjjimjitiaa'i\3viLtlu0tjw nnaibsmfl 
mmvim'5ii'Sv\iimmib mifiatifivhmiihsmmvighCi 

ay-mi's flituiluuetii^ athmhsmflamfrn tJEuni Suuilmifi 
^sifruathul's yf\3Lt < mI t uul'um t ULia34 u.asl'uphuwl^ Piaapi^w 
imilmjtmidtja^iiijil'mo'ui vrlatdft'u wauiginttnfiatfrm'tvf 
s\3Fimja\nmiil'uath\3ta wsMtijnurinjTU Fia na\m^tmiTuvn\3 
Fmjjflpmitiuathti'ta dpniuRPilviij' 6 ! asfo iKa^PiiuHwuMviUPi 

l^iQWisuuiIiliJ^^sifiPiM'oI'iJmi'U'U iTiqsfiatffivhvfuBfiw 
ifna Ii^iti^s;ilia\3^n t yia^Pil'ULi,\3'tja\3ni^ua\3LViwi]^fj i?mii ash 
vhtvfam^miti'uafchtfd ^iaa\nmTin^raamf?TU atii^-uatiM 
liaatiiawam^rftiiinTisj'wiTi am^rniihuilinTis^^iniilviiJuin 
iviaaifm KvmFimthij-mEj vmvitnftmjd imjtiayaastaw'aasta 
LaiTLktiaswtisvmpi L?nTifiihsTa?j , u Lmiswmnljjulfiiii'ailati 
asta wnnffaufdamSii 

aijmfiwisinnaitf 6 ! atiiowi'iwiitrf^uan'n ^ilfjijlipia 
asHlemnifiati nwa^f^a^uu fhiri^iikibsivifiaCTrivmTjiJ 
vi^a lO^tJ^^ lvi Pi"^raj%4n Li,Pi'L'3ilu'fLla\3tja\3 t Ll'ii;LVi( s iapiaivin^u TaJ 
fflqjvraa^ibuvifimi'u-mai iTTCsiiluihsmpiqwgnwmjj uas 
likibuwpiwwinviflMifuafl 

wnsasilvi Lm^siifia\3f^nil'5siLVi( s iaLU^nil t Mflm'i^Fi t u 

aiannruf li4m\3ii,\3 , ^CImnw^nf^jpia^\3PijJtJa\]i,'inii,asiJ'js5la?j'u^ □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^^^ 

tjatiimumniPi iflupmiR^rin i1a\raa\3am^niinmimrifMPi 
niiviiwaii^fruf wrwh Aumvniaj'us'mi %imim\,viui\mu- 
s^34vim\3uu^^ t uniimtja\3-TKJWS^3JLa\3 LvmauatrmFm 
aunnmnfffTbruri imajamvmviaitJBHntivhrilmFitmati Vila 
jjatiTiiivru* 

tin^siPia\3^n t bniLFiiiisiVia\3Fi3J^L^njLi,ai ifaaiinrnvfa 
qjtl'u Ltasi t Ll^siLVi( 3 i^finaiiiivi'ui t if\3Viai!j siswatiriivrufltTk 
ulatnatiaafg 

hmavnsilurmnnrflmn ^mwrnimmmimisiwlm 
mnmimnu iimixmmmmtuiiu iuilunuKih nmhmiu" 

aauusuigvifJ&liflnswifi BthtiWBufinTnjjamjatf 

Southeast Asia iilwQnjvn mnn\mwun/lFni\3mVfiUHPfni!rii,1a\3 
Southeast Asia #UU1 Mtl^ll,Q , W1SJmJlIJ\]TUVn\]m'JI,Sa\3 UPi 
uvniyitnatipii^ 6 ! ntfa whi ijvmvitnati Northern Illinois nS 
Center for Southeast Asian Studies uvnivitnat) Cornell nS 
Southeast Asia Program wasm]£itmJVmvmiaHa'U e 1 anvtSnaiLvK] 

smiT c utvi5iiwiii\3Li,vi\3m t u'U3Ji^LCia\3lvi!j afji^viwrnvitnati 
Fia-foiaa miu&ifjatjlmCiatflvifj mtvmwvivna^iijmintfri'u 
fiivhvmivivnvmtfiatm'm iSa^yiaflvnwiaasMviJJifiPiSiJ itiJ 
u,m1u\]tupivi LtJinlvTinuvinLauei\3MT'^vTa\3aupim < yilvifjfja\3LtJi vienmsm du uammni inuniliyvnhtj (laariaarj finmulm tfuuw 
Fintifiwmihu (toarsrsr) rmwcmiiritiwu (^scenes) ummmivtim mu 

ai7HB771jhnWWU (laSrerla) 

" vt&fjfifi-afiTiJJtSmtRi (s-afiTiHlmimiwnasjniiiuil iacfmte/1989 Ha * iHau 
riauimmmlaw) wawnmia«namnwaivifutM}Jinfl'ifj □ (jgu, ^a'smaa^fiTs^n'tn itJnflnuwniTWfJWTnritMelij 

mLaimnmipm lwfiD\3iiayatJiiai^uuL'yiHFiiiiJSiFrqj3Jiwiw 
mi L'Ejm'najnrio'u^n wn|da\]iJa\3iTiuinuiH wiyrasnsnaittu 
WPllULfJI u,ijuwl , urfEi\]W!]\]priiTiia\3 

wtfatiSJ^nTtrilvifcl athtiVliJVmvifnafJ Northern Illinois 
tuistisviS'Lftpn Southeast Asia Iflmavns^ArimiHmjniJffiati 
uim mTafia^jj^TiiJluTviHvjnQijru £il t uMFiii^lautja\3P| t u!J^n t yi 
aiiSiJMsrfiiaaniQHy'tMtiaoiJvnlvitii^tiuvloiSii 

asvu fhin^sitl'i^FitJnaTJiiaya u.w'iTi^f<nttrihism 
tfayaMitl'uihsItm'u nannvtasirnTLlentifl ifiwatitfmtn wa\3 
iifitism ?ia\3ffna\3Fiutja\3Lfji waapiwfivipjil^HiLWFmuw^ 
uasnTiui^auwaown fivrBjil^^ti^viil'witnjJiiiJ'UBtiiafl 

Fiul^uiRUffiJUflFmwm^tiwa^iMu LiinFiucifnim3Jfl>amiW'i 
iVJPiiiM^Fmumujua^i'Ui 

FiuQsniFi3ja\3i?ja!Ji\3Fi t u^RPiLfl t u tiajiliJjJiUM'pl'ui^uff'Uinvi 
pmww^viifl'uwa Ltui^siua^lLFi^isiMiiianlilvnivi^^tn'i vi 
mi^qjl0afji\3milmnafji\3"b fnUif^rmfl ntiau,Fii?i , ui#uv!ttn 
t^ry uasnaauatiiiitmsSasHvi ivhwuffoii 

lOumrin iTwi?ia\nivhvm^TOaflSnvmmi nasStfFiyvi 

IpiviUPi SasnfmrHsntluwisnmtniTiaai?) miw^0?jam?nTufii\3wui 
Immai Lmm3i?iiuliJLlti t UFniuRPiLrii e i tfitivisfai'ml'LhiiatH fh 
ifkafji^mri^iikwaiviamlafjlil mxiu ^amthfwitfrmmj 
\h\\mi$miiim mnumtizhlm*) ffa\rtfwiijfl fwa^sjunian 
m ivitiii iFifwluni^ftanwui a □ mzvrsuilgn (il. a. ilmh) ^^^ 

Swtnui'i vriUnfa*! vinui^sjLWinil^sjLViPi^viiN'iajuirml'Ll 
imuuuLtaiPia^wiJilnjviiPi'i^ 6 ! ashrLhu uasvnmaanvtastvfiTi 
vrfinwaijtffuvnwshifiiliM fomsoi aiJitifbhuimiifasthjjqfl 
apienvirvmi ithfjraii&i^iawaliJiafjnM iiwwilmbsmfllvimTi 
nfla^si.piwi.ihliJvn^vnivra'Tifu ua^smTnm'iitnJaSn 

Lla\3u fhrauafj-wnrw 6 ] fkilm1amfiHinimnimwFm?ja\3 
LTiiSuuvias Li5iii1a\Jvin , ulviH , w\]viJjpiS sbvm unuvinivrBjil^^ti ^ 

urifh^swa\]tvfuniJiihin L'Clnvi^sIvi'Hn ma\3 L"UiiliJvi yiln \,\}u 
UvuvnlximM'mvn'} vi^a vnTnliJvn\3 ^Tuu^vn^i ravu^amlamj pia 
tfnmvm vnawilnf^amhsmfi'fjBmri Mtiwviuivn\3ai!JFmjj 
nia u^^iw34iniil t uw^n t uiFivi1am\3yii\3iliiwnisr\3 

m^vtasunflqjvnnaTU"inaEJ in s 5sjvfiatii\]T'3 mmmlvi 

mmizmimi Twfsfnigviam™ 

^iTjsw^atiiaamfrn inf^namlmvilai'Llan vnauati 
iwmi(vnwwiiwmvhwu iiaiigihsivifitnaiFitm ibsmpimtnThati 
wmnviaa^nsflumimn mnmrii?ia\]vru TiirNsLfruEJatinti 
irnvia tnvifu S\3f s ilil4 wrmvfaqjil'u iTi^fayfi'ititusflitnifl'U 
ath\]ta rajflmMmwrmpfrmi 

u/uivntitJBxntnimtfflviiJtn vUmihmTifiCi tiAi^n ^ t-Lin^iaj^n 
yii\3m , uniiiPinwiS'U34i'uiniii t wai'uiLViFiMaS fhim^rmvm 
pmuL^tyvn^apianvin^iJ wn^fla\nn\mwuianuma\3Aulm&j 
wa ilia\3lT4niiiPinwiyii\3iyiaiPii5iPi'!a!J , i\3flHLil t u5iw?ja\3ni'3 

^rajuiwnMaa vtanns^Fmijniivmivntfaflrivinr^ □ qq C ^a'smaa^fiTS^n'tn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

upUfi^stiJia'iUFiitti pia DiamiimTifflisvmninmiffn'hn 
^a\3&a0Fiaa\3nmihvmi?j LLSi3iLL t uTvin\3lt4nn'g c Nraj%4n iiaslvfrm 
ftnwiifluiiTUViihnTnfann iiixmarnvmamjlilniiifu Lriwamjau 

Ln^swayiwjjtwiwjj 

lusiwminm^CiiJnjvn vi1afcfatnpiwmjTTWiia\3a$j iths 
waavii't'wfitiam'nwJiSuliJan M t if\3Vi3jpiuifia\3Li,npiitini^^n t yi t if\3 
wu ibnvififuiluuns nd'fltyvnvm'U'u imnswaifruflnsJith amvi 
a\3FiijmmpiiiJilnjviia\3Fi3Jtja\3il'isiLvi( s ivi t wiaj'uiLi,ai 

Ldaii'uuCiFi t u#lilLtia'53T'uuiLaiH^\3 wamitusfhbsmfl 
imiihirhmwiiiimi anl*jfnum\]mh* iiririaufJiaaimiflsn'uaari 
tlflibuvifi aiPiuiLFitililmtnria'u fuihMti qsMuaifrupisluwri 
npia^fl-utiiulil LTintiau.rigmii'waiua'fa'u TiJmnMmiaifaiatf 
wau^iimilPiTarnatviiiiTl'Ll^Ipi wnuam'iamvijTuw'itf^i 

Laaimjflrniaani3ivifjauniJi.fi a s:o-<s:o tin aw flauvmn 
usiLUPiLiluatii^li natjatii\3uu y.aiFi'unviviaanliJwu.viu^sifl'U 
ifja^Tw iflmmin lihati muBa^uwsfuaani^uiiihiHB'jmj 
wsfuwn uainCiRwvii\3ilii^Lvi^^nia\3 t iArai t uiL{iililvii\3i t u wfistij 
fjma^FmvtasvhtiTU mafjlia\3LaiFi t u^in t winil'5siLVi( s ivinia\3 t WBj t ui 
lihTUvh S1wna|jtuanTwatii\3d a^nlmikmwiiw 

MvTmnmaa^mii^fuiJin rtifjiJh\niia\n^!nj Efnqvmatffci 
iHa^uwsfuwnmimiiMriaa'ua'U pfa\]Timya?mjflsn'uaan 
vranVnirhfrufiiJ * ma^u^iwin iia^aijm^iuaan T3Nil?«infl'lwTVin m sien™ fa&nm/ 

1990 (Via-3^"iniJT3 yiEJ L? a^3U laen TU) □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^^^ 

Ltpiviiunai^Fniu^^njafJi^uu ujaipru^j nvmarnw Stpi 
anmmiiMliJffaibiim'ui wamwuFiwtMflfJii&wiiflmiJSOTuvi 
mw\ mjjvmtiwnihtiEi'U'u 3ja\3m t ufru , api e i vfofh^njinn uixind 
Fmmiamif^aijatjt'uirh mitfrntiuuvulfcruimiTi 

mflui?n0a'i\3viFiT3sisjua\3 iflii^PiTw'a to uuu lanindjjnsis 
MuvrasjPiTpfa uty^n'niJFiaufli^aBftpii'LlliHut'iJuinu.ai win 
naimi rtifjwinvmftjjwnfifoiianii lwuTvijj vnnifmftiMihafl 
PiatfinilkiafJimri Wlltiu market system nativfmnvrnsnj'U 
PiaiPi iirivta^vnnymutJiJunSmaiinw'Jati iKhpnviUlFm 
ibswimvma'ufru ffassvntvfl'Ulibafl 

rivm\3 winil'is;LVi( s iai?iaivin^3j^Lflwdifj t M t uwfjijdLi,viasi 

STimniFunflaamafjaylwQ^ijru mjja^wfin^srwiJiTWinQnS 
{kyvnuimnfj itmathti rmflfllFUFru (cocaine) 

uws&i'umminauj^rn vh\nmtlwmiinavimimaiMvJ\3 
L^ijy°itJiivii\iia3JiaTJ^a\iL?ji^L'yiMa t uIpii?i(\3ami,ai unishfi\] 
i1a\3ilnjviifjiLa t w^Pimm'5Viai!jl t uaL3j^ni fKHJinpmin dkeufin 
mntvraJ In\3wtiiuianifia\3a^i\3LtwwnLlnFiaapilviu' vhihieimjatiFru 
flflfrusmiTiia minsiJn , winwfii?i?JiJJiif\3ti,piafcil'uyia\3 iftatfltHiirm 

ibsmpiaiirlrnn^mtl "bpuai^ m^av^mm ikyvnEniEWi 
ifit^amusy nviuu iJ^vn^wt^^'un'JsVmsJi^iBntimiuin nmki " ULflUffmiAimail^tJItjluil ladcnm LL^JJlfl-3 1M.ff. laeftfif maAimmU^U-lVIVn 

aminilurinil^vtiMm^QLua^nijni'sLffiAimeliu {fjumj^humtwaw ma^l-ra □ 


iaa-aoraa^fmflfitn itinflnuwniTwfamnyitHtm mnsawu iTiqswa\3ua\tfvfvh vhathtil^slia 

jjttoiuTLljj'iJvn Ivffsfnwn t^uSiMflvia iviunsviafi ftaihsnvifivi 
wKuinuaim&msntfvnrTua^ vu^^uiliaiXimi^miiimvm 

raiwasrofisijuran iitiliMaa 

luifhvmatitfamiati Lmnifia\3^n < yilLFi'5isi t Mfrulrapi fltpn 
?ja\3a\3Fi3jlvi!j^w , iw3JiLn^WLW^i^anwujsini^ t iArrajwi'ya\3Liiii'Ll'u 
iltpiagt'utfjtfmati ftairwflatifpn Fia #T\a n uw a\3 fsnvif] 
anwtusniT^puuiljJiMflaumj^iFiJJwsiPUwn 

uan^nnlu'aal'uapilvru^ts'u Imfivmimj FiasiJiJTruliJviajpi 
uai sfnwnis5anaa'n\3vitiOTa\]^\3FiJjlviynpia rmari\3Fmm^!nj 
Tjambsmfl liJm7i^nnf 5 mjjpia\]miliJPnTJa\]i?ni,a\] pii^in^Fiu 
^\3wmiwRui4ii^i^siinnniwanyijjiLri'Llqjvtiriiat , U!Ja\3wnta\3 

ni^il^^m^^sifupin^5iiil'u^\3f s iyapi5)"ivin^3j niwnsitnS 
Fmu^nttlu FiaCiFiiiiJPia\3niii^^s;Lml'yFiiiiJ'yiPiLi,Fia t ULfl t UTO ffa 

gbutu&mutJaMTni irinamjamriyiiiiatH a^jjnfumfa 
fiiiwu^£ma\]t#fi e i iuFmm^njaHimjru'i LrHB\]TpitivmTiJJ s n 
iikvnaflinijnatim^uvH tfaliJS uriiTintfaiJvtas^sfladi\3VU 
irintiHTma-mmtnin FimimtpEhmif LianinMrnfipmri 
il^mftximimmni^Xxiiiimivmwiim ftrnTiflauftfrtinifci 

lumaFiii3JL^^njuulij'Lnpi^iinFiiiiJilia\3ni'5l t uiyfi , ?ja\3PiWLa\3 
iTwniilwFiiiij^lnj^Mpia^i^S'ul'ULuaril'iti natfuMmnpifm 
ifnarmsritisiTaFi Miil t ULuaixn , ?ja\3iynLa\3^ t u3JiPii34aii?ru haiti □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^^^ 

TUfmai?ja\3shi^yirinfifi'u uJa«nwawrfii^uaiiTiq\rtiJ i !iHBn 

HI QSUU ni^KJ'UI^WI'UIJI^llj'Lll'uMlFltlllliligJIWSa^Fiaa^ lii 

Lnwivij4^tJHiti^ , u'[ , uiQapnt]a\]pnia\3 u.w'ifl'utiaamti'uan man 
jji'waniviuvia^un^u^Tl'i ^uttuFmm^qjviJKIfp'ijnn 

TiJatli\3l'jtvfiviui85ffu^3ia\3 vnvlwmm&mn'um'umz&'Mizvm 
HmuvBtim #liJLViCiawmja\3Fiija t uvi^il t LlPii3jatii\3 nairrcsnatf 
Mn t yiFiii3Jilia\3niii?ja\3S\3f 5 i3J?ja\3tiii-Jitil'ua!Ji\3liitm MTisdivi 
Lflua^sTuMi?itfluTiJmi4Fiinjji?ia\]niitja\]i^ia\3iLvi^\] 

asijru irRsna\3milvmim Fmu^aamwIaFmu^iflufl 
uvfo^mamfinaasb unathmnta 

iikaim w'alud vgiinaimijnnMwimh irwwiami 

ummvulmuam hmaeiFtaawmnwFiiiMiluQJMami 

fhiri^iJ^uljM fhiTiuavilu'flpi m^rajinmfiflfj'uffostij 
aapiFiaa\3 MwiJtJHitjfJmnlmuBirainmtiTu ■uanqimm emu 
wnjfjfmaitiatfsii^wnmfjuanmin n ^i silaJ tj a ti tm lCIi4 itf a 
praamn 

Pina\3ii wamlmluashmpi'n &3mjtJa\UTi$ij£hi#usph\3 
^imbsmflfiifau'U'm^n ftaiTrasfiatiFrnfaffa iiasffliB^svrunatj 
isua ML^LFi1a\3Lia , uM t Mmilia\3^n t yimiJjilia\3mii?ja\3a\3Fi3j 
wavHfilvrcfawu Ltai t wBj < uiHpiii\3mjf 5 iiiJjilia\3niii?ja\3S\3Fi3J?ja\3 
in LtaiMi^wiHil^Kaiwfj , afjL{iiLil t ULtfaiyntja\3^iLa\3li?i Mti 
Lil^a\3LtilanuynuilanilaajjfitaiJJitflwLilaan^iJviari atravi 
iikatjlmfaqimu ftaifluChuvn LmisdiUltlati naiaiwiusfitlati □ Qigig iaa'5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwaNSu 

rmuisvjsaii iiihintftfmiianaii 

niiiwyui^aminfiwimn fimihjmii^itfFmm^nnmij 
wstuwttuu Tia^iJinihsinmviCtapiisnTS'u immrifflrriavi & rm 
t wai t uil t u?Ji\3u£ian t yujsiaiFrnjDna!Ji\3Viu\3 noFmwan5i ! u[jjau^a 
vurmfmuri a\3flibsnaiivf\3vmmja\33\3F)3J liJmiuulilat™ 
ti'izmv.mmivmm Ijjaihisjjami wnsasb wrismvimMti 

la BfJl\3 f!b 

9 maeJfmtrmi fmiiaimim^qjmajitmwu miwflfn 
wnjnatimwnjatii\3fJ^ a^mflutfaifluvmtjjjflijftamta 

#u irwifiatffn'briirmapi miH tduiia vi€u miliJB aut^ 

iSa^fv^iaiiruflmSBtifru mMatiwananyvnvntiia'iisfa 

-3a uMifmiimimtiiwiim 

9) u.ntftpniQ^nsvi'Ch laiefairafllilfiviCwria'u 

ia) 'jsfcistm ^flatiSfliimtfmiijtiWBvtasfl'af^ita ifrm 

VnuMm^lBl^lltlmSatifmllfl 

ivrnwatia ia) w nviiMlia\3^ t uii?nLa\3l'ML^nja?Ji\3PJ'f\3 

muFmui'i m^wa ia ihsrmu ^u u pi vint'wlvi ej w a \3 rn^vi 
^i^iqjafJ-weHw VHawnmim&B\3 pia 

©. iru#u(^!\n^iiqj L-ii'aaiilpitiatiinMfja^lOTa^iilIfiFivi 
ifruwawaMiati&Hta iri^Btnm^EyatrM&Hta 

ia. iTrasffaopiaf iJhuvnud&MtfiaiiTiitimijatilru tin 

Mflwavfaaa\raav! vfitvfiTi^ia\]rn?w^atii\]fJ'f\3 LiEnivtcq 
watfainn viiMa!Jin^^qj^fj\3Li,HHlM^afJi\3^^Lviiuu 
(i^tyath^frnmimnirll/iFi) glTUiviPjwauvi s «^vii'tvfiTivfirn^ □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^^^ 

■unwipi) piaiiavi is ftaitium^nflftu'ruw'af 

snnmwwaiiavi is Rani^fjifji3jpi'afila\3fTuaVifiaimiwFiJj 
mi nwiliJ|ni^^sil'a\3d\3f^^i\3FiiiiJL^njl^mi^f\3Li,asiWui?ia 
ivmrmnl piamm vhuttfrni'i "IvfivmajihivitJijlviaa^HiJiisivifi" 

i\lu "ai^fjsi" ifl-u civilized fim^i^^itfmim^njtiWmvi 
iviflauatiiaim 

ffalilvruvklltili L t WaMll^SiLVl( s llvifJLll3JLI,fi\3^^njffJ'f\3lpl 

ra^iiviiammriau unavi^nm?sfi\]Fmm^fuTus»ttimi ivms 
ifl-unTJdafpi^upiTUviwniiiiuiitsii ^suiiaiiTufliiiSa^SiJ nn 
jji^nmua^piavrun ^sltliathlpiatiivjli asmi iTif\]fla\]imivn 
IusItuvri ifkriaii&ivjfim^vjibs; m n mu ufimiummvilft 

mmvwm Tuyralmrm mftifmaniflnmiistfylmivtas 
wmmbaviflttfmty audita ^immlufjFimi 1tn<Twin 
ilftttyn Tjiithmiafci fjuriitfifrw$ug\j mlarrhwin professions 

Ltil3J1lf\3Lll t UFlUiSil?l , 1\3 e l LCia\3lvi!JPiamf'ul3J , L'Um1a\33J t U t y!J( s 11S^ 

UDihJiaivnnitfifhrchu'itp'n 

vjtiTw^u ifiaimjrfavntnrm u.asmi^ilfiiihtirmpfn'feri 
ismjgmJ fltfo&Hnwshmu is ath\3 pia 

i^tyifouvmijai^mhsi.vifi itm ni^ilfiiil^ngviJJitiWvruajJti 
nTrUnfliatiwiafgpnsiir! rmvntt&a imnmi gJEiTflpmnTsu 

fa. umjiwwMuWiiuuiivrfuriir m m^mim^mimn 
ItMTutflta Inada ^atfwwuinaiJtninflniiifJmn nasnaimmi □ Qigg-. iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

nT5finwwtaiainmtfT!imflnT3 ^limsvforiainnsnmii'urm 

Lfl t uni^^n t yimaiaa'uani'usiVii\3a\3Fi3j iwa^lmfM^-mifjviiSa 

ncrmria-u viilvfm^pim?Ffni«n^ug\]fijnu ffarmturmafiti 
pmww^phiiau*! mm ®m$miYi%ui)mi$ir\mi piai£ia\3 
wsrcuriau 

m\m ni^ilfu t U^s^i\3Fiii34L^nj , ya\3iliisi(,yiPi?Jili(,mii 
w^wntu^ninmliJ ^\mtiii}Jti<imi<iiilumn vwumm^n 
iJaaariauwiaiaiMd'uaa vnanrimfk&iufjilauniatftmm 
iflamisnti 

-jiuFmuii a^npiiu^ifl'uaTuaiFfnjvilasJitilw turmdtf 
f^tMil-5siLviPiL^tyLviajjiiiLviajjlviavm^f\3 n^aavhawuria'U 

luawmnliieajma aomJs^aunliJiJs-aiiiinona 

tlffoffl tuHFILL'5n^iJI.'5\3fl?ia'11\3FliniJI,^ElJU.llllP15jfU0«iri tu 

atfti i. & \m vn^RTunTSPfiTyn msinvigijji^ms^a^auinlhi 
M^\334aOTiwni'ipfnwi^iauiLi,a^ilfTjnjiu^iJ'53imiitiFi uriniti 
ihu vr5\]tvfmiuifiFr^atii\Ji4in FT\3 < ^Ii?fyi'g\3?ri l-u^fii nu efn RnjtJ a \3 
ni'3Sauw'i^vis^iauiLi,a^^as^3jtui\3ni'5niiiPin'yit'0uaa , i\3 
win tuqmJfinJ^mbsmpmfuiL 

inliiij (uasmatf^umsfaivia) ^wmmjvtasfmaniTnnTsivieh 
uuliiiui ^imlatfirimnuatJilfanri tnfia'Jiijaa'IviiJiTiSagu.Bh 
Li,asifii3T t uM'UFni3Jil'isiLa^^a\3S3Jif^L'iiya!JLi,ai Flavian^s; □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^^^ 

wyismsmi lih m<i nanmikinfliilvmlflamaamwuvh^ilari 

tinsastrnpiain miJjfJwm'UPiamiy^qjtmiiPisi'TUPin^Ci 
m t wtiFiwlwmwFni3j t wf\3'VN^a3Jvn\3'Tpiqnfi mijj^uMJplui^UM'oltn 
m?atfijWitJB\iW8rfunnnfi "IctutItJ ^ n a w ni »vitj m" ejjqS Eri*3fu jgfl 
ilqjqjilvitia!Ji\3 t uati to ibsrm pia 

9. pmaj tfissjtJs\3f=jruFinvn\3si?it^i AinijliJa'uM'UPnairiii.as; 
phaauvrapiasmi ^ai4niiniiimiIil£iFi , iwti3JLi,ai\3ViiFiiiiJL^qj 

iftufja\3iiium0\3 iLa^asiaaviaflfi^fjsT^mlqjqjilvifj 

Vjl?lIl?lfJgmJ m t W'513J?ja\3nT551^1\3FniUWqja!J1\3l,'5\3m , U 

uambsmfilviEJ ma^^infm^ufuiyn^rniima^ npia Finnan 
m \ii®um In'sihisuamj vmum'ii'tenB'ummitmmfami 
Iviti yJ^njiiiil^Lta^niiviwililajj'i^liJil^sjaiwnaijnawfru was 

?ja\311\3l'Um'Upil\3 e l LTJU 

• FnijjL^qjnnvi'uitja\3i?Ji™#ua\3 fiunTsasiaHltnnTS 
vraflniiFmnFmuasFjniemi 

• nT5ivla\3vJfja\3Fiiutijjvn\3iifiq numm^miVB^mm 

• Fiiiuvia^lviaT'KJiis^upisi'TUPin ntrnTJ^gnlkmsTJiJ 

vfuLflll 

• miuw^iMuIwatiio'npii^i Tflfcirrjs^nasjtuiijauvra'wi 

niJFiiiijaivisf\3L^'ULi,Fi t ua\3'fja\3'a t uiivivii\3lna □ • nii^vh\]iwi'jsjvrii\]W'5sa\]«ImjniJ , fu'tviiJ uasflatinu 

-gsiVfinxan^u'EJ^Snn'gMmsfnsiaTtilviaJ ffuquflittmihu 

mmbswra 

MwwatwnOT^iiMkiJvn da\3n\mvm\]flinflm?mj 

ih^-row pmuw^waamnTiBrn'S n^imimfaijvrimjatf 

warm wafinpia iraiinmmilqjvni&winnhflnl'Ll ibawu TaJ 
Piniil'uaiujiwFiy uwlinsastm maiwfuvia^iiJFmm^qjuAj'Li 
flsfuFimnilaa 8 ! j|\mpfasTtfvfuafch\Htn nT,iJw]i'iammja\3Fm 
ia\3tum^sn\3Fnnm^qjijmi!luath\fci ^mbufruMifm mn 
vhathmfmmnsastai u.asmMpmiasI'njiM maailaaarnsus 
rmarm Finu i^qj uuim to luuiimilpi aMmJfu wilvraj 

wn^sjvmtu'jsHsHiTLlnnjjin ^T\a fiu an soiliJ vtw pi gbufliww 
vrui aSMuu aiuTmjaivia^aa'U'u a\3mbsnaima\3a\3FijjUjnaaj 
nay Mbsa-yuiTu "ItlpbanuMw iikilqjvnimniiimmil'u 
iMiru tiRaamwi]njviiBa\3iJ^^LVirailvRpiLil t uwiLi,asi£r\3Lfl t ua£J 

uiww'tutjjjflmarH Baanniaa'immilumiiivmnisai muau 
vjpinun fliwutiaa*] tumttjmkilvutiuatimhsna'Li m at™ fib 
uih w uasTr«?yH wa^inniii^wiWLiluiJi^\3Li,pi!JFiuuilnnr) 
wsmastm Fiamivraiwu uasanawrru uaTvf^Ti utu fpi nil 
"bmltm glTulvruifl'UttUtt'uajTHtviiJ eJiiilvrui.fliitJutiuu.uuiJ'jsji.'Wui □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^^^ 

Ltasi?jiJTJWLViaiwpin'u|Lla\3Li,Filvi t u flmujanarunuunlviu unawi 
aantiTjatim^wiMnvianaulijaiJfla* 

mmiwimnifiiiliJpbyfi aumbsnau^ngb'uqstfatfau'TU 
nauna-u ihssnuiTu inananru uasifluMpitigm^a TtliTuIpf ?hti 
milpf iiaimjTJiwswti^iiatilMha iifl'miivhtl'uatiCi tjtu i® was 
femltru liFmijfFmmtnfoasliicntf 6 ! TUFmasathti pruastfu 
riitinuTiJnatilifiiaiJ a'TUvrafcharronTS uvmvtasfoJitiuifoihsin'U 

naimfki'i^i?jniiililvhtmafjvmi?) vhTtfaflmbsnaiJifo n ?ja\3?ju 
trnwuliivfa u.as^f^nftasfnjjjanu?bfcitfHa\3 

timflwilnjviini'iwiajwiil^siLViPiati'i^vi^ vhtimlaushmu 
inn ^s^a\]^u^pitvf[pi adim!iaHifia\3f#jTi uaswaiH'iiJvfossu.nhj 
Ii?iyaii\3pmuaupiam4ui tfiafh\3l^stwaij?mfja£j vi'd'ssinau 
ifhtJih'u-T'iFi-'bmlti'u d ilfiji?nS t uiJiaiis;(?ru^iJiii;53i'unaiina'u Til 
fimfhM vji?im4ftia\] uaininiaaaiuimmnmatflpi uaiflutm 
^sftamiiavilTi fhvhMn ■Huwu'unwpiuta^M^aapiliI 

naamiuiiarsuaiiinaiaaaijfiaritJuwiiiiiarM 

ui'alil ifa^aann^sivmifluwiflwa'ivifuni^UTTCI^viia^FiiJ 
lyititmsasfll npla ^inni^itfFmm^njlufjFifiwTuin Fiaapi 
na-itmwru iLasvhmiiiafJi Ipitiliifirn piauiFniuRmnLtas; 

flaiTuwu^Jfm^nj ffaswiuafchu flavin miiasHviiJ 6 ! iffo^s uSa^nJ^uiLilri^Muyn^'nwTOiJ^ □ 5,13^ iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

FiatifuLDi3JiI«LDi3jiu^IfiFi vtu«i LthfUaansnaifrumivmatiiiniJ 
fimru?n mmtainfu pnimshnfu wimffo^sfu Fiaisnuijj tmi 
Ltnflasbfnnafci'tiiian wn^^wflnuruijlml^injijuimwiiflsjufij 
wiajjnuiLanwws^tnpivntiTiJ nnamimi3u$ihu.asi,i3u$tvf 

a\3Fiuu fhnaum^afitismnflTiJJW^i v^a^stfranntvi 
siira qspiammi^utvflfl m^m^\iimiim Ivm^rmn uas 

vilaviflvra Ltai;Lilwti3ivi3Ji!JSiFfnj?ja\3niiiRn t yitja\3S\3Fi34lvitil t u 
fjpipi'alil 

lyiqsfiatfafitismflmwjamTi tvfitiu^tfiiiasiOuytvf w 
fiOTUviSariwws^w^ifliJUiJiJ'ifwiaHviipiHi nnliJatrmmj ltrsIij 

itasifu ^^iI^aawa\3i|]iimiCia^vi^^M^ifuLi,asii?ii3jan t Lii\3 
iTHsffnutimftamtn itasfUm'iwn^m'iiviflam'n wmmms 
f^nggnwuia^iiiflii^BliMati natiFh Hpfnm "klflasb 

f\3iKa\3Fia!j^afu iTi^8wa\3UM , ivi!J\3'iiB v u , &4a v uflin'IiJCI nainpiafj 
■futai^nriLfji iaa*ja\nwmiBftmu3vii,?n£i flwnfirnh ivmarmin 
tmwu Mja\]f\]vii?imi lmwuFjniFh?ja\3i?)ma\3 u,asj£jFmu|In 
wafciuasphfiati 

LLwfhnJ!im«nifru$uiuas$vf ffosjja\rinm£iaslimrMvi 
^vfimwim ^^s;lilCieii t u'ii3jl'uniii t iN'ai'uiaiiitisiiii3Jtja\3lejn viitvf 
wa\]wa\3#3i,a\3 uasBhT^ftapmifofiihti la^uain^swayivruSu 
jjiLativiLfltm'i iTinSastaintiathtifn mstmrimjamvmawru 

lusJTUtiaawsfuwn LTinHaN^nmR^nhwnjjfl Ltnflfkivi 
wqj fimrinFnT^lihlfj'ufiaiin iLwIunsnififcnmi ifafivimfj □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^^^ 

mmti Mtfin^stiW'ssivipilvmvi liJCifJaBtftuniTsiiJsfitiSTSfl 
OTiasmmatiTaniJaiaEJ L^isiLfl t uIpiLi,piwpii3JLtJiLi,asifui\3^Fi'u 
auwnafi\]*[7Mloafi\]tvfotii\]ipiiJi 

fhsHh\rew8hi3n itas;an t yujsi^Pil^Li,iiiiw t uiLi,asiwlMw3Jilpi 
Fiwlvi!jn^siLflww^Ciaiwii , iijlwniiiaii\3SiiiiPaiii!Jsii'5Jj?ja\3lan 

vhtfJutfuTfl u.riiriMnsfi^wshEnM'uin q\3MfljjB\3i\3fmi?imi 

lmimiz\\imfl^\)XM titu^ibswflitoMnu.6n itnrhafa 
Rilqiviimmniimmimiimiiiimii ffaniiflBtfinyiimTurru 
TvraJ fou.timmmvl'ujTU vtarmnrn's &\mm\i'3%'U'Uimiw ! ] tu 
nisruTurnT^wjun itnmativhi'snnrmtvm itasivnvn^aanfruati 

iii\3 , winnjJi5J'ul^tmiPiFitmiiR3ifuaan ftanittutJetivii.TiE 
a mum as LtPi'i'iiilaafjM^iui^n t yiIpi!j^mLa\3l3J^n t yi «nj 
n^vf\]mniaTl'iJii,f 5 i'ins'WLmnuasviiJisivif 3 i?ja\]LTJi itaifmrhitn 
LanliMliaghm vnapiflaslwuM LTintihafuftaviifl'UtJaMTi 
simtnan 

iinffosFiflflnwiaiin^atffivii'iifl vt^oian a sjIffliitvnJ iwa^snai 
Mvf Tilia^ijfrumjai^FiwawSi iilum'smTiJSja'TU'ftjj turn's 
■yiti LLn t Dnjvntja\3lantJFi t D^^ t Lru 

mtfiMath™ n^sflniiJJviiJiHi'iiTif^nt^vi'fviHajj'uwwS 
aalvfitiuibsTfciti'u Citt^miLi.aivifwfjiniitumwCisii'iiJfjSilnjnji 
Mifl'U3J^Pinvn\3'Traj t us^3J^Ciati n^sMpittiiJ'Jsttiti'ilEisI'S uri 
naimikmnviaeifh] iJawnmaa'uaitfl'Ll □ e)mo iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

fhiniBiuittfiJ'jsItiB'ulpi iwyjmifmviSamrh m$>amffir\ 
laanfrnwrntra-mnrntman mzimmftvlwlviil ffasnenmtl'u 

miJJ3t\3R\3BD\3T / aiWS^3J Vl^^VllMLmViW1fTUPl'DMpiafj'l\3fl 

msiJsuiiJaauriifinsalMtu 
lunsnjDumswuinwaaiiuTja 

waiiw'aTiJd ii!luni^itfi5Jviannmn\3ath\3 ffalaJFiatmitl'u 
mm® mTisl^pilTtiitarnsjaiiJJinu^i 

iLDWFn?nsnifi\]aHn\]mtanna KfatfatimbsnaiJ m ibsrm 
uvi\3ii5iiiuni'5m^\3ativi^Ba\33j t u t y!J wflnuinfflmtauBn upiifl-u 
ilativhminulmfaqtf'u ^niii t iArai t ui t Mnati , i\3 t Mnpii t u^s;pia\3Fiiu\3atj 
issua ^\]«ailiJJia'pJanviviCi\3 

RTiiCiTiwiganwtusuvKjviivini'nJflillitiayiJijwiJ piaa\3Fi 
ibsnau ci athml-u na STSsjtnn smfiu iias[raa\3ijvuma\3 11 
ifluatii^ -3s;vm\3fjFiviwimn nimFiPialil 

u). muvm jji^wdflviiviM'ae^iJtnfiu'U'ulvi'u Imjanuibyi 
l-ufjFiapiaivin^uuu kifttHSvhviiriasTnjfliwuiJtRs! "la-iimar pia 
Pia\3miR£ilTiiivna^MJF) ^siFnuRuMatjl < ua°i < ui^ uasttfaTU 
pnuil'jiTSfi'un ^wnenjjiilwm'jkaii.illtiii iCfjpuCifj'u uasvhsnti 

iiDwiffafjFm iiinfrujniiJfiti'uliJ ncrminifluni^vtasaufrru 
a^ujuuDiJ^sgnunaunau u.asfni«naup}a 

in. man Tutmviuaijri arrytusjrn'smLwfjIififja^u'U'yavi^isi 
lraiL^Fni3J3J\3Vi3Jiti?ja\3apiaiviniiii3j narmi "imtfu" pTVivi 
aiFTnjjjinIwfjFiBa\3ni^Kj t uiai?iaivin^3j Fia competition tola □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) 9 m9 

\\imxiiv]imm^iii%if]'UT]i'3\,{,m{i'u AaiilamililsJFmijfiijSa 
LtlatlU^in competition lil\,VM cooperation 

fjAmtfuniTnijSainn vmzxi Umvilvru v\mm vnmi% 

lfia\33J cooperation 

cooperation vmd MtiLtFi'^iijSan'ulwviJjlwnajjLvii'U'u TaJ 
feiijiuam/tawimja^'u Lwa^^lilLi,tJ , \3nij t wina t uvi1ail'5s;LVi( s ia'u 
Ltpilia^iijCian'UT^Ian^L^fji imin'itf^iruE ilnjwi indium 
mfovkfiEn nmsiviauTiJVbTari mna\nmJtyvnf3JJTTU wa^'u 

one earth one world llKl ^sflatifi cooperation fhMB'UVilflu 
three worlds an^smwam^titfurmatj 

athulinimij twi-wilfjijli jjuuHnMiu^Eyffatfuftvnan 
auiJmffaaeiiJFii) F!aLfl t ULlaOTa\3FiiiwFiPiLi,asii]njnjivifiif 5 n^3i 

n. jvhhh Aafjlflmivnafliimumati mfUfffufjflaiTiBnvi 
nTsajvhflmnim £iFniu3J\3Vi3Jitilri^ t uii ^s "iflw-rnlsin" Wtifiinn 
viai?i ^5i5) , ua\3f s mjjpia\3rnii?ja\3Pi'ul , Mliliyinfi^ rmvtas , mji?isT3aj 

mlmw&®im\miinft\®%iir\v\m LiasfiainmiisvnnTfiPiM 
win^api naflFmuatJjJinflapi iiwrn-mfQwuB wa cooperation unffiu^mnu to m^mfia ara^iHari 
fJinujjuflunfiTOu- jjaslwijviwirw flwsfirwTarivia-afijfltijviiTijjrm nw'fiu 
lulann&wviwurouwn'u □ diti 6 ! ti wma 

tfm?nmiiaimnwLiarua\3ii ibsmflawlTmhhstnTrs 
b% tia^Ian iiw'iMnnvifwtnrn «o% tiaulan franibsHViPHs; 
ifluatja^uimmuam^fru ^siaivifwHin^vimnfimn'ttftfl 
iffitiwa TuujanmwtM b% fruvm^TiJ &o% TjativifwEnrrmBb 

riimijRwiJii^LVi^au3JiiilIfiRa!Ji\3Rwam1fTuan b% iflu 
©ia% nnwvifwtnn'5Viui?iIani.Lai FmvkviSaan dd% nUinatifm 
astaMvm jTuifluMiJIia 

iBimim tanupimnMaa laiu.piThmfl'rwsfN tfl'umTwfBW'Uivl 
poiLtiii STnjtnfin Javnansnaitiuflw vifvitnirsnlu'via uwwtfos; 
flavmtimfanru laifFuaiiillfJimuafJimrun 

athu'tanDnu t win t unwfj3JLViFiMaS t winvid\3iiam , ilij'Lfl'uI^ 
IfaTamfosfl'uifl n^igjliJwiajunTsirTVMi^anjFin^otjlvfaJ ^°) \iz win 
Eitrrhathtfifu 

Pia t udt t uai34lninCiFi t uapiIpi'\3 is win vnrmw ilfjiss 
iviFiMaS ImaTtwifu ivifiMaSlmai qsaymjsfnjtnfi Efauan 
wirmutf mmvmiiYi ash*} mmmnlxilm 

wmvi&avmuanii nmmsmmnpiaaw^ Jawi-u Tarmac 
^sTvnu^ua^jMn &mmlxil$mztiihX$ii'um'im vuiUximiQ^n 
dnjvnii nami/sn^lilsfitiStrmairriPi iiai^inmjn^lilmi'ui 
ianiwism3m^lmifofmviB£mB\3ajwH ffaaiuriwnqsflnmitiJ 
vnnifa^Tisfa liitiJifl'urn'Jitri'CI^vn^itvi^ □ mzvrsuilgn (il. a. ilmh) 9 CT m 

liidmhmmxn imimiundmm^mmd 
uMwlmwuinsDi raiuwaMifluiJSsniiiiMifu 

LtPiviaui^tJFiCi wuu!fosfl0\]f\fmbsantu uasntmkuiTilmnfj 
fmf3hi/«W7aj na|<nwamSiiia\3 Mm^tnwTjau^PifTUfi\3Fmjj 

wiibsintu i?m InvLUM^njtum flBFmjjf^nibsintutun'n 
u^IriFi vtiarnimlnpitLlu Aainl/ifHipmafi «Ju|i'inuaEii\]I^\3 
^snilwmiikibs/[fj?mimfnF) iiasnuMfmfjaiiwjn 

rivMti Fmwf^nibunnivfiaffrmafiil ifi'uibsTafl'u dwa 
^Pi'aS1raa\3u < u < y!jIpifjpi'5\3^L^tn IpiaiQVinsifl'Uim^ifie^apia 

Bjtimmfl'Uafcl'NIfckl 

Lt^ , aivifii34W!J^LWiiRii3ja™a\3LtJiaayiniiiMt5i'iAiaa , i\3 
tmufi IpfmlnntviJJinvi^Pi Ifltin^ihi^aibmibaimjmtimij'ta 
amnlvfffavia^ mimlnmiiwiafl Vj^af^TniJisjunruG naiinana 
iilmFilatfnraiitfni^vnfiiiiJSmjamtn I'WTisviitviitn^iavjaspjpi 
ixia^'y^vSn ^a\3tfua*\3i»nia\3 vfnl , wvnpmjja?jMjJtravivi1aljj , tral 5 \i 
atiin i^i viufo^usn niTUTUillapmijafjimjammafJitfwu 
ifl'untiauMTiHw'aSlw vfil^LlauLStiafjm^Lil t uniiivfi^iamta\3 

vvmmlmmimi&wzmti&xim lawLnlfiFi atii^n 
ihsintu ww!JviLR!jSunii^§Li,a^a!Jvi^siCiFiii3jatj^amaMLa t w 
Imj^tnnpnjjt'jaHinatiiaf^^pi fJaiwIamwfjqjniJFmij^iiii'u □ g^gr- iaa , 5fMja>afri'3flfitn lunfliuvNni^vfciuirmmS'u 

lwni^aii#\3PiWLa\3lMatjI t u , yDiiL'yraa\3Fiii3jf^nil'ii;3Jiuiw iiasntn 
ffo^miyflmjiipru ymtfvniJTu vilaaaititfaanhJfjFmjj^ 

ffawauiiiLvias ^aj^y?j^siilfa\3L^?jn4^^i3iTJ'l\j[?r3LS?jtvi3J Xu 
mxmm \,vintm^\ii , umXmvif\'u[^ tvffjniiNsjUFmima'tamj 
rmnu ni^iswwafiafjitff^nibnjimif'u 

anmuwCw LtJi^silia\3ffnLi,ai\3ViiFni3jatja!Ji\3awLmiia t u^ 
nrrhvfialfam'n vtasuiflfliflti vriauvmwmijj^wamiftasnnrm 
\]im\]im\immi^mviXviiiim$i®\hi 

■fltyvn ^Thalraj^awuvraaan iliii;aiiFni34aiL^l t uniiiilg t ul 
ifanshTUutia LtasiLi,vi^^\3mil t UFmjjil)a\3rnii?ja\3BlPi i3ufm3J<n 
Lil t ufja\3ni'5^n < yi mz®mX$n\mw\iimv\iiiim')Z?\'u\i 

milieu fmifYUPi^lilp^iJi iwvivii&^imsw'U'LiiilfiF) 
muwaftuu nmrisTrmikyfyi ii3a\^inMiHiini^raivmnifiB\3 
lAjPilw 6 ! i'i Fi t un'ULa t wviLi,yim^isimiJjiffa\3niii?ja\3BiPi fhnmsw 
uJin&JitiuBUWTitiw'affiw npJpiinMtjiJ^snon ustosflasbi rfnTaJ 
I?JBiPiiJnjnji (vi^a^tyiHauifl'UvnafutB'pftuvn) 

ffnflUnjqjn naiwi^viilvfwapimjFiiiiJ^a\3m?tJa\]fliw vl 
s&Xvr8im\\\miffiib® Lismtiawnf^nnmawun'wafiniJflTiJj 

ffaMmuaoffiw viviitvfSiwa^ LBira'itia t ufn t ys^u?Jil uas 
ii%imif)Bnmm%]l\}mmf)iimti #iafmp)lu e i iiwiihnjiui 

FmfimmifliJii.ai'U'u m t uviW\3mfl t uatjPii!JiJnjnji^wa\3m < u 
iirmtiluatj lamMfiFmafi WW a Pi piaffe itn^SFmuwa'ta mu 
fa ua^mi3JS?JiliianiiiLil'uatin t ULS t wati , i\3ffniJiis;3Jiuj wlauvfa 
vianiafj\35)sin'urniin'utgi t wii^IfiFiLn t u t wa^ witnfi'ufl'uTviWM'aSiw 
Tpm Fmu efafailfjil iMi t) craau mi m\3 □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) 9 OT &• 

fmrmmfa itnf<nFmw^tiviiJisjttlMg\3^uliJ LvmafliiliJari 
MLnpi^inrnii t WBj'uivn\3^ii?iLi,as;ilqjnji mwstfilmtnlsJsjnvbti 
runs Vila imii.Pi'ffntJiPiDsiliiM'uni^Mpi iaw vnaihmiba 
gmauFmuatnn T^fjfimijamwu^nwnii rmfqfmbsmw 
vilaniTu^LnFmafmmsfjan vhtimfo^maariam^itraslflisiti 

imfi'irnimInpia£Jn\]|iJisjjjntu'ifi4 Vtriitii^iavoriH u.piaT'u 

Pina\3i'i vhvWaatimftsnaiJ n atii^milatiwlilLtai uJatm 
vmrnqntfaiati 

naynami.asiaamjmjsmm'if) 

ffjfljv uJaHwinrmiLtfatfti wian"miyfja 

i/wyy nJaawinm'Jia'Wvila'u^tnFitvfuinvi^ ui 

iflum'af^ntl'asjjjnnj lamj^I/iFuiBwiai?! ^pitvfsVri wma 

imutfasi?iamilatjmiila\30ma\3 IwfJFiraliJiJwuffospia™ 

nT5tilatiutLila\3n\3'u , uwu3iw ^siilia\3ilfuLilafj'uyf( s i'UFi^n\3m4mti 

tt^flta ma^Mana|bai?i mlu'aan\3uu Tan^ajfixa RTii^Tj^i 

a-Msniia-ausnifessiMiM 
nMaoiiiiiiMiIoaafia'Msniiaraiisnil 

■ua u.vi'sn mnuTui?iviCi\3 mainiiLla\3mil t uilnjviiaiFfnjLViCia t u 
rm RalanaflflsRijmi f^siVi t unLi,ain\3Fni3JefiFfnjtja\3S'5iiu?Jil 
Ltasiaiwm'iu'u t yfj^siilia\3awfn t ys^3j?jii flqjvnfma itianaunTS 
atffnifemmnfiuai vfiatii\3l^^s;a t ufn t ysiiii34'ai^lTlpi Cipiaitf 
virmpfntmswatimu □ sj^u, iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwaNSu 

yfiatii\3lii^siI'MFiwD'ufn t ys^3j?Ji^ mnsaumiliJ aanm 
tiin^uasniu.us'uiviiaivi^u.asTviTiTpi'u npiviiiavhasWLpf fmifrii 
milil unlfiwavfiattJih vrfalflwauFflvm namlativiita athmiati 
n iilumi tpiawa nrruTTLrw 

SMiraiJviiM\3i^smvr^wai?i uarn'i sisTwaiffnwsTnjtnn 
nlia^ilviFmfneT^'mii mRuffioi-sunnmimi iinrksauTfiu 
oiiu^nm i\3aiFTnjFlailia\3fns^3j?Jilria t u rhiBTtmi,aii?rifhs 
a^fnilta\3 

itpinixia^niupi'alilam'i vhafJitfl^stiHnsTiiJTnp) riiwau 
nna ilia^l'MgJiJJiiinSFiiiwa^^siatjmjeii'iW'ail fhiilatpmmi 
fTinjjswvtasatjniisTSij'tnn LjJaifuitnn^sfne'j'jfjJtnfii.aa uantn 
ffasaufrasTSiJtniPuati rhMiMt^tfuwu mwwFiMtfihruiltin 
thnuas uanliHnsTnjtnn ^nmaiiMafJi\3~ta Lrrcstfauvh 

msjfimviiaiMyfWma'j nisimmiBamvrpjiMaftas; 
miwulihatf iviBj , Ll^ s 3t)tia\3mi , !rie^utnfiatii\3Uvi s «f\3 npianmi 
fTinjjswvtasatjniisTsiJ'trm iwnsjqsifurhtvfn'uJlmiu^ijliim'S 
ayfYus-mraii) i?nnfnemmnima\3 iiaiMiffasaufn , usT3iJ?ni?i 
athvmiiuau 

n^sonum^imxnvifliMtjlmlatiil «i5wmS 

HiinwiiiJinin-* innunvn^ aufnmjtuvw 

viCi mim-iftl'ufimxinm wwufffiifJFiviwimn'u aaurmi'i 

ivmimsi^iiasiviflMaS ^sivfitrawfjCi'Tpinw^w^aiJ^natii^ 

iJW!JViT\3Fiiiija'fj^inFiii3J5)5imnsinayn\3l'pin wmsyta^wa 

Lmn'i STJWfliwifl'uefamn^stfatfMipi ifluailaTSAflBnTsM □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^^^ 

FmusjwiTusT«jinM LrnnsifasTnjriffiiOuprw^ LwusTnjtnfiifl'u 

lwfjFi^wiw34im^iMni^^nwilln^wDii^3jn'UD!Ji\3w qsfoitn 
mmm "hifphnpny 

tjFifiwimn piatjFiaixiaivirmim Iwfi^uitmmiivivhlviFm 
Lws^jjtJiPiLtlwaila^Fi^aFmjjatj ^^Pia^wpiiT'u nuflmiuf 
fnifl t uilgiln t yi?i'as^3j?jil EFmufffnuiJanuan Lwrnfrumias 
winrm aViviuvraaiFia , Lltuvnvl^a\3 un Fm^a\3lmwusTiiJ?niiiil'u 
pfaij lw , L'M t us^3j?JilLfl t ui\3^ixia\3viiaifj FrnvfttHiirmairain 
immilinJf]ilnuniisTi3j?niP) ssliJaiuTStiflFmusjtj't'um^a^jff'U 
smitn f iwn si i?n imismmi f itiutm nviuiw pi aa a n an 

viCi ^sivfia!J , i\3MMFiwCiFiiiija^^s;aamjs'3iiiJ?Jipilpi Fin 
PiaiiRa ^sjwa\3n\3vinvipiaQ'5'5JjTJiPil , Mt]nifia\3 ^suniftpTtia 
mwmwmmmWmumiumnwmnmiwmin waiFirmfn 
STnjtnffiffospnmi'Hati w?aNiTui?um^fni&T»Jtnnftaspnjj 

ilsunJaoumfiliiiJiiao waMfro-lmnaarls 

vmwTui LfluiiaiJgiTl^aa\3Riliisinaiiff\3aiijavi\3ni'3iJii'3\3 
atilii!j^'ya\33j t u t y!j pia 

cnmm mla^ aufra 

vw t,*3nwa\3 atmafi vi1laf<TTwa(mia\3tfu) 

iinsjrmvipiBtfrm ^iflu^PivujitiwaaiiaiJfl'uwanjjatii^ 
Flaasilii Liiiviia!Ji\3m4Lwal^a\3Ril^s;naii^\3aiiJ t u'ULfl'uatii\3lii 
na'npia niTpimMfnmika?JwaPm i,watviS1wIiJf\]^piviJJitiTpiti □ s,,^ iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwaNSu 

jjtisislwlfiwifl'uathtf'b ^ravuTilwiidiwfjamju malvf^fara 
tfmfl'UBthti'b iiassTsajTniTmmKfl'itjnuBufnmi waliaimfi'U 

mandl^^lumiilgif^vilaisniii flamtas:wi?itmu3m"maj\3 
viirm ffaqsifruTiml 

smmnfdvi RTJ\]a^phaaw^avi1o^jaHm'w rmvun 
■wtn£mja , ufniisiiiijj?jifpii!j1sni'3pi'i\3 e i invn niwafntnemTwyi 
iCk^eivmifj Fia mumn (balance) m^vfasraxHraiflaMiftifm 
imas ^mv\m\m^r\Ti ifl^flvmiHTjatimiiaufri'y vkiktia 
il/jtfiPivnalofm 

Piauiimafu^mw naifdalvfu^wiJa^fjwn'uTpiH^u^i fi\mphfsmj 
fliaiJFifimjmnsmjTan waapi^nismj iajpi^u 6 ! ii minniw \,\\u 
airrwfiiSiatirm $mmm%iiti'umni'3iiiiiizjf}xi mftuuBtifju® 
vnaisrm 

SlwdfiafchufmanTiiisn nauiimfiumyrruta ftiSj^mra 
ia ghu mumtanaBjtJfrTwrnH anmwm^piasramWh vjiji^u^ in 

ihsmru vhiktiaiJgiliivHaisfm 

athti'tanfl iflawayiatiw'aliJSn ffoumrri ffw/nwwaufflw 
vfanifmas^pfhnfi ff»winwiia\]&3mjni?i 8flHmmja\]ei?wtnfinpi 
Htfifttfifru^flvmiHSjwha RaCl?j\il^Pivi3Jifj^^iiiulwiyntja\3mi 
lb\3 ai?i'Lfl t u^vi3Jitil t uiis;vn , i\3 Fia jTuiflu^PiviuiHtJaanTnJg'ufivl 
nanuiuai upi#]jjuia\j ufairnafftiusn fhf]uamwvii,aaa°"mifj □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^^^ 

li4nTajja\]tfa\]^vijJiau ifnjuia'i^PimnHtjamnjtKJ was; 
^piviuiHsjPiviiHtJa\]U^WH nna miwviai?mmJaai^inilnjvri Vila 
FmjjTimrm Maniiararnwumatf aa^nwvnaFiriiJilaaia 

asijfu ffi//n»ima\]l!1iiiYfa^wuasrri8 ffHwmwua^lwpiJj u.asj 
0fl0fliwtJa\30Tnj?nfi ^ufrusmTWviflatirm TuFmwvmitm iflu 
aiiTWviiaaaiuitirfamy^ntfi ^3JW!j^si t wKj'uiPi'ULi,asi?j , ifjfTULi,asi 
mitvrtmiin iffaim^ffaaaww 

waTi^atfsmw^siiJwu f\33J\3 t uililaaa^m t wviLil t u^vi3Jifj 
Tjurnjaapivfavrnpi 

wwfjifia^ni'iCi^lPiviLfl'uaa'isi aa?inwdt'UFmwviwi!Jt)a\] 
UM ^FnauFiauvmei T3ufi\]^u5lmviPiiH naflmnwiJaapiwu 
^nnrTtiviRnFnupiafjIifi uasftavmunuifovra'iH ^PiviajntiTjaxanTS 
wi^ntJBxn^inatjviBa^nwvhm^ fta^atiantfa^flumMviJi 
mvi aitffjnifjWma?jfi"m u,as^[l)a\3f™i0ayfnMja\3STi3j?nii 
ifhti Ci^sim434W!J^sil3J , ai3Jiiinitiifi\3asiifiiw^Li,yi^^\3MLa!j 

wm^Timna^fl MViiJi!jn\3ni^iJ t u < y!J^s;ifia\3 t iArKj t uii?i t uatj 
ilafj 6 ! maiiiin\3^vi3Ji!JLViaidIilmjJ5)ii?m mv. mmsdiFiwu 

^1raa\334'u t y!JLi,i?ias;Fi < u^Lfl'ui?nwiJgif^La\3 vfammias/h n 
liatfCiniTwmfjiijfnwiswniwamsija ^mun^faoSrnTWtniJiw □ e)(£o iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

f=i\3atj LtPi'I t uni'ivi^siI t MLil t uafJi\3'U'u vjnafJi\3il)a\3aifianiTmM4im4 

wflanafh\3vm\rii 3JWWfMa\3wimn?n[?ma\3[?m itaslurm 
wmjifnraa^wu nlia^im&^mJmMjatfatfFiy ffaufntn 
pjatifnWtiiSTOJtnifi Ltasiilia\3ii^vii'5aTOi t w'ya\3i?i t uIilpii!j Travi 
mii t iArKJWiSiPifja\3Pi < uati'i\3nnifia\3 tmfiuaaViafi ftasi'Q'urmijHia 
^t)rnwt)a\]#3ia\3 ifkni^ima^jawmmja^™ uasfntn 
Bjaamvi'luei^utn^ll'Llvi'fajjTT'UTiiH wanynmthffaaaiifnmi.as 

flUWSjtlt'UVISJPI 

triarnat^Sijtjrnwfi &mmi#uiPmTW uassmm~iiM'n\]a|j 
twsjatifnw n^KLiluajniwmaaa°iwifj?JifjM3JWfj^n t yi t iAriaj'uiPi'u 
Ipfaspiinatnamj iwatiMim^mnfjs^wu amfktfufmwwti 
La\3msiCia'yfii t w^iPia3Jij'5ulLi,vi^\3 vtasnWranihsnVtw^uw/™ 
ua\]^\]Fiw iiasflaarnWl'uommi ^Fi^a^jTpfa^Su 

qsimrri imynaiOTa\nstmw3vmflvina'njj'nf npia rm 
mnnpru vi1ani^u t u t y!J^is;ifia\3 t iArKj'uiPi'uatjPiaapinai uasti 
u.vrasnarn'jpfnwn 

rmpfntn nnanTS^swuiFi'u wraj'mfnpi wlBTtomnwuuatf 
fi-u rhviilWiL^pniJu ftasflmwaarwrin wijismVSifatywara 
^siii^IfiFifTuIpfl34 ,, yiPiLi,Fia t u wavtostvfa^phfciFmjJiti'UsjtJ Fiaatma 
Rvtasifrusju dafjmwnifj^ jj^wtaBjuamfci mtmiiitmmh i\lu 
fflimmm® l*Jifiamiiai?u£m , un , u itiu&mjjfwaufiJi'TW uasliJ 
waavinaiH^aHinwtiaos'jf'ajinM ftan^naaaTUiaTamalvWi 
jjutmiatf aiiJiiin t iAri3j'ui^nam t w?ja\3i?iupi , aM^ t un\3^api 

rinCiirpiEi^^^^au'wa^ Laaa°iwiapi'arn'3 t wraj t uiPi t uHCi^1Pivi 
Pi\3naj fi\3mtiu.fi\m?\] fa sin a ijaa/rmi uasaatvia^PiuviClavif □ mtvr33Jil{jn (il. a. iJmh) 

nivi vhunsnMSTnjtnfr 

iTmrniainrnm-Npfh nas'wkiuTLl^^iM'oI'Ll u^Hffositi'uflpnfi 

nupmupiaviuii m^si£ini'3iJg t u^i?i'aa\3Ril'5s;naii ci atii\3 
watmisfi-mfjliatffm ftaitii^flvunti FfapiaTiM 

c;. sjiuvw m^r^mihrn^mpm iffoamnviiftatfnTS 

f!b RsanTW 
fa. mm mwlffimimrmi'iimti wasmwraatiTmra 

n. fttflvnaflwwyy Pia\3iJgifH'itini'5f^nLil t uatj t wa^ ma 
5)rnwvii?ia\3mipia stifrrw 

wionTSTfaMnwu u.astiiHmitvmfBiU'un tuamvifhaavfta 
inansm wwfjn^^^^aijpiifjlania^^ii^a^viijitipiamisi 
ai\3wuilqjvn Vivmv firanlwivmfw/ws'm/ vnejammvi 

wmnmvibu wteimmdasmn 

mil "iNki'uT Ci m\3^sijJiHfrul'U!JFi^a3J t wasq t yi' susfttri 
flauumivmitj^iflni^vmfSa'h "-wsuvn-" inflfJmnnmti uijuwlu 

^nifufln'ajrnTiTwjin^wBii Cisitfn\nmii\3f0mi'ui?m'Livi flrmi 
mmivifm mmifrulvinj otinmltirmifl'u "fJFimmi" 

^wm^1 t lA^BJ^i1La\3wmll t ^( l m t M e lvi3J , uw'nui^inintnuifiirin 
nann'n "iwuT tfma\3 

#uui mJem vhtvfi^tu vhlvfumatf] imjlnfm upinnfiu 
milmfl'u technical term iiniaiinilqjfpMvm TmJFmwronHJJti 
MiiU\it)a\]nT5sifi\]Fmww^£Dvn\]ifwt] srwnuuviw™ mini □ gg-lg ^a'smaa^fiTS^n'tn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwaNSu 

iiTUtla\] ^aiuiHFniuasjpnnaDiti ua^LviFiI^TaSpin^^ winuiti 

mmum^mm^vsmumu ffmriM^nnimtfunuiaauii 

IpiHlQW18WsHSUWUWKUU1lPlW5fi^Ua8^]FlWUVi\3fl1^QlT , Llvl ctI 

nautitmkwuwajinatfijvi b m^jjtvmiiJjctiAtTjihti mmiFimi 

r\v. rni'wfpjj'un^uits Piaapi^iwraj t uiFi t uyf\3Vi3jpi t Mnm t u^^\3 
im£i technical term ayriai/tawiinwismeTun vhuflpTwtfvittf 
sfivifiiniTmMJiiwTflm&'ms; Fiami'i ditui fniunMtfu.iJsm 
via^im enpiimrf ui?i jtitui nil em rmUnauiiy vilavhtvim^j 
gfnvtfurmwiajuiRuiiflgiwiaJuitiPi Sflwrnawisni ai^ui 

^^sjl^miTwaivn Fla mi'iwwMiaivifiiMmjwin^ils^ij fhtti 

"VN^^yifjpina^nd a: athti uentufld ^Manmasina wnslfl 
aeunaliaailijvi'ubfavfanata'jj usfltiliiiflvMari tuwis^vis 
pnaiiivhu^uunTiin miiTn3Wa\wrrnri <* mv, m 

©. "^Kj^niffTumtj Liam'i munnui 

la. w&miifh'Ufia ilarm mnnui 

n. wajuitfh'uf pi nanri qwnnui 

d. w^tnmmJrynp ilanri itqjqjiniiui 

iilmlamiilanvm niiuimfi'umamrhiJin iLBfa'iwnsm'lns) 
nmnnrru development s! ath\3 tJE]\3i\3m-5nn'5^n < bfn53iTt)lvi34 fta 
nani1\3ni'i t iArrajwiviLi,ila^intja\3f>J^\3ii development a; ifhu Vila 
growth s: ftm pi a □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^^^ 

©. Physical development WRUinmiiVl'Mn'ltJ 
to. Social development wmmm^ivivmi 

si. Emotional development WKUU'irmvi'MaTSiJEU 
sf. Intellectual development mmirmvntfilqjqji 
(viai^a^fruvhlil wa a! iita Mental itasi^H\]aimjifl , u 

Physical, Mental, Emotional, Social llritufid 1# Intellectual anil 
Mental imisflulviHtfniihfoflrmviin£ii!ja\3 Mental tumumwfl 
Til Inmiila Mental &\i "%®h" mmm^xhi Mental Tuvm 
vjwifjffammlnjnn LWTl«ph^Mt^a|jvi Emotional ^vipJ^m 
ua\3M°1Tlltf Mental nil Intellectual iflu alternative terms IWU 

rrnlilui; efaulumiratiefipfima ^mjitiisnriintiArnmltm 
aiFruatii^iii^iiw MS^^inim'niiim!Jiniil t uvii\i t wii^yisms'ui 
msnsrnfl'alil)* 

iiawiTi^jPiiruwiviaiH^utluai uflMraiAmffami'Ui £ 
aditiTumnpsflismi mil rmind Wlilia dictionary mm 
ina-a^nqw itnutlaiflu development mxhi mini miJ>tJsm 
WMJin frrftilltlaTl development Pl^fTUiatl liaifllTUlfm a! 
development nil a! German pia 

9. wiamimu vnammivn^nifj Mitri physical 
development W3\]mJ flltinnui 

to. ™uiRA vriawmnvraefora Imjanuaxh Piapiarm * ^ad^fivnlwiEJ ITfU Encaita Encyclopedia 2001 raa "Nursery 
Education" (aiMl kxford! fia Encaita Reference Library DVD 2002 vhla 
"Preschool Education") L^U^^niJWlLffW^UWria^filMlmLri^ni'Jfi^cil^lJ 
fiailJu "...physical, social, emotional, and intellectual development,..." □ ggr-gr. iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

atHijjcfaAjjtflaliuiifjmijmin'u uwflSlwviinEiQawanuuasflliJti 

f\]TlKuri social development pranu mniTUl 

ci. ifoamilicnta vnawrajuivntiBTSiJEu rfauaTJuniviivitM 
mtumi-rilvifcrCfo^tf'u fmara\raa\]^fllwui,a\] miinmwu %d& 

Liri emotional development MltimJ §®nnill 

d. wpamiil'njnn vnaiw'uivi'milfyfyi Tpfuri intellectual 
development ni\]mj Hsysyimiui 

mvmMiu iiMlaonmiliisrruumjiMfD 

iflusftm milil d. nil development a! flWMfhim® U.D1 

FmjjviuiHfli3t)wut)nrfu rwrm nrwniirm vriaanmnnuLra ro 

itififia'iini'sf^hnwBivii'sM^tuFii fmwafi ifhaFiriJjflriihsantu 

tei\3mtia£iwisn flsjumvifi iiksiuliknniiimmimuaij'n rialil 

m^CmtfmavbsimmHtumtf 6 ! yfi\3TUt1tiu^ati^ vhmiijjn 

iilA-u ilsiutfoFiz athomta FiaLil t uD\3RViw\3tja\3amw1^LVi34isi 

rn'avit'ni?iTa\]S1pia^t , uIanC riiittJB\rii\imtiw&jm»i!mj 

srnmniTiaaijtiiniiim^afJ npia pn vi ^yn Su uasibsgnvmiH 
vkltim'i awrfa asifu niTiwuinifj timnpemsinfmuul'U 
vim'a'WKiJvna'Uviia luniiiaiJwusmji\3LniFiaa3Jvii\3nitifiiw miliK 
Ltri pn vi ^n ifu ma MtfaTutifiia inflibslfjmlgwspi Sjwat'u 
vn^sJ^^UREumvifjIpi itlu $w\iir\i'MpnXvim\l\i wmuim-Mvi □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) ^^^ 

!3ii?i M^mwlatmnfllvm asmi rn?Ffni«n^e\]flrnH/mui fta 
liittliQWisiviH^nlw^iarniJiMijIw u.tl\3u,?\] S^fiTw^miuu uw 
lia\3mmiM#aun1mil'u ■uan^-imm nn^wrajwnmiisfsi^n^ 6 ! tu 
vraaifm nSiajatftutiawhtj u.rfviiflwun'unaiynnarn'rwwj'un 
awnml wwi?ilifm m^w\nmbnmm^v(mur\BV. , mb 

aaiiwntiwa^lpifil^alwma^tilaumjtvinil'u uw'jjtiffariTi&lriamiJ 
mansi twifl'UjiiitwniTwraj'un^MM'aphti nampia fmUnaiHu 
Mf^nFniiR34Pi t ul t ULla\3ni!j twy&v, ifwifhym?Tmiiym€mjwa'U 
ttfatHiijnunuwa'ulflfl LflwMwvii\3mnanapi'afTuIwa\3FiJj M 
ifiu^atfuvfuy-m Ltpiwantviwa^inuu tf\]Ciniii^n t yiaiiiiunitni^i 
Itfihsdtafkmililan IpitiviFniiJSi3Jiiitilwni'5lln t wqln^34vii\3nifj 
nsnTja^rauw ^siLfl'usi'ULmniiiiArKj'm^Pil^pialilpiit) 

maL-5if^nFiTURuHnMifimtiu,am^ntja\3^i lti^sJIctUd pJu 
■WRuui^pilwiajjlilliia $v,Hzimmmv,mwttm$HHmwmi§ 
vurmFrrmii niTui s! ermiJi qspiatiltjmi^siimfmirm Mti 
imnnmikprm*] MtfiflTimiunpiuanglTuii'U'u reductionist 
iwriswinmiutinuaiMtiv] naufcinrmin vnammi <i fhu utin 
aanMnvmn uriMn^pn £ mwilu aiiwusfruatii^ vritivmn 
iffatiltitiifhtm a: mumnanaitasjan^tirmatii^anvi utinush 
ifia\]Ia\]ifiia 

wafiaanjJiw'afiamH i?m MiflmeMnlfciPi tiitilvi'iiqvmm 

nuTan u.asain'WUiPiaauinHuanviaaHfil'lJphH uasnTrwwnnqw □ sjgr-u, iaa , 5fMja>afri'3flfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

fowu vtiM tdaSauis M*Jrn , u^Lism mOugnutmirimiwsuvn 
ilqjnjiPialiJ 

TsfaMn Piaa^^ , ufLviiyf'uSiPiLi,ai;Ianpii3JLil t u^\3 fiviivruivi^ 
iMa SasI'JifiPi^unf^njjaaBnuiviBj'Ll^ti nkiCiasb uidiiFruri 
atin^'uatinlaj'piatiCinn'gn^^yiunfsii.mn MTisvhirmilqjrip "MtJ 
vhnni/taatnn 

ni^BJWi t 0njnjiPii3JVian^s; t wviS( s iia t uiw ^slflpfm'i 

intellectual nLjJflaHWSM wmsflTTl intellectual liJllhJviFmiJFiPI 
iv^wa Miflw^fj\3#uvid\3Vi1am t uvid\3tja\3ilnjnji 

flqjqjiluw^wvisFns'ui Ciaa/waimru ^utf\]UPinTjf<nfu 
| , Uisjgiurnirut , wpTa\]pnuifli4 5 \ii\3 rmnflwiui.tiu^ TpifjliJnn 

SiBWimtiu^ wvfilvfS^wt^ifl'uaa^s 0iai,vii?m iliy^pfmvn 

Ol^sflamtform wisdom development 

itituh a! milwvianaiFmjan?jpivid\3 vu^lmrjuiwh rmui 
vnawRU'trm Liafltilfamjvnvtfuni^wRU'uiFi'u liPawmmmilmuitfh'u 
m^l itai ni^a\3iaiJjnIy\]miifiiam4lwifli4rinwiiwa\!viG\3a'Ui.lai 
rruanvi 

ammnauovjmsrfnin no afflHinauovRftfl 
mswrnnaaas/nw muammnaiiaiasrmu 

aatirmpfntn ffaigfllui Tiffin ^mnnaifufifia niiimi'uiflwiatf □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) 9 ^^ 

nui\]vipnj4a\3i'wi4 t?j , 'ul'M t w\3i?i t ULD\3lpiIwvii\3L( s iw5n^ Iwfaia'ulflt'u 
vn\3^\3Fijj Ipitiatj^iumjwa'uMfl flmijjw^nnmiitu^iFiw S 
Siws;mLtvi t u\3Lil t uvitia3jfu'uiifia ifi-uifru ff\nflwuvivn\3 , w'3si,lEin 
in virj^siiMmsi mitevlbVutimumiMM amfimbsTafl^'utfu 
^a^mnfjsnijqj ifkaeWnwaOTiixierm'uan vnaaswnwmti 
rnamviuasjvna^nu 

imuuifosehmu u-whimmym inifjlifuwtJtimnl Ijjfjtfuvi is 

ia. Pia\3Ltiin\3^viiJi!jl'uvii\3S1Pi^iPil^vian#\3a\3lil FmSqpfai 

i^muinjini %mi\mf\miiiiml^m%miiim\\m]iT]m vilarm 
Ci^lPi^CiRmFii ffaiiam'i fiinJnSffms; m ihs/EtJTmviani,atJi\nri 
wsnuaoimj ifluaa^ivmatifjiflifh'utu viiJaaflwu^inFiTmtn 
fiuwnw*iuasn'njj , ^n^ , ?i!JU'5\]^iivii^!jniiMnaDiti 

n. aflvhana llamas; mJai'i ihslmmswsi?! naffatfuvifl 
^Pil^ifl t uaa^siPiifjilnjnjivifFni3J^\3 afJi\3fu1fjni'ifu,^s\ra-H 
vnafivhm/foni,i,Gisfnpi l3Jwntilwms?ja\3§\3wwai?j lu'vifulvn 
pnjjpmjjtfluIiJrnauan L^nnsiLluauauij^ul ffafluw'nTiiJBjtJ 
vJIiJ^mi "Bvury iflwaaiifiiwm4a\3a^vi1am4apivii!j viFimmtiu wwluviu^a lumimm vrm <^-®o vita msmwrn® vtun &-<* □ sjgr-^ iaaijaraa^frnflfitn lUfiv^iuwfiTa'wguuiwmSu 

mizvB$vi®%®hmvmftiiniizimvi®iiii%ti imizHvuvuifiim 
\w®\l^mmftiiiimvmvm%mii®i\i\i,&i 

&mmiiu$vr\\niti\®\fi\imiti\}'3z\j)v\ viantiism) inmv! 
uitoathtivriEH in miijsmjatfmfwmifjnaaruil'u is imu pia 

9. mmm pmusjwviaipriJBifla ttasj 

rnvtiMmismiftivh*} Til watiS^wfoMti'uasfirs liiffa 
ibrajpid Ma\3ai^!jS\3m?Jwan3Jitilwil^f!J?j'i!jHMfiiFiii3JS?j 
miwe^miammm^'alVm watiBipfofimJ'i'imJ'iwa vnaimeiti 

ifrupru fhfi'uvjmj lajsnnti HfiiiugW atii\3m1am'idu,ifiaiCjaafj 
iajpi^u 6 ! ii mimmmmmiim 

mv\^mwuimv\il\]f\$\]^iiv\vimi w^aiiijuwtuu'uivntf 
*ja\3ih3Ji?m fonmriSjsisi'iij ^vfIjJlia\3a\]anpfaanCi?i TaJpfooS-ui^a 
ftamtruan flfrciJJsjtiWflasnifatf] ii3u#3tia\]#3ia\3 ifruFmuBW 
u.imasns iflunn^\3#3ts\3Tw#haFiinajCiaa'jrinvivin\3^wvin\3*CItytyn 

nTavfopnilia nwviaifjm4Lil t u^siFru e i Sum ^ajtu(?i^v3(?i%4li?f 
vn\]?UsTaiJ liJifia\3S < m?iawaul t umw'Tpinmtiwan TuvrastiFiy tuvra 
%wh ^ximmmiBtilwlximtiilvuvui fm{hf!\3asiimwa?Jimivm\3 

muFmui'i rrnvtawulpififla mtniwlu'izmpiw] mim 
minimum mwiim^mmiiimmiiimii mi 

©. fFmu^\]wa\]li\3if\]viaiH mimmtuju 

to. ^ilgiT^^'ai^^viaitiMaapisijnaijnawpiiwvisfnmiJj 
ra ^amm-uS1i?ilpinnpia\3pl daff/ff??*/ 

ei. ^\3 LmiJfy vnliS - lifyrm inmamnw eimimmnu □ mzvrsmlgn (il. a. ilmh) 9 ^^ 

Iw^mnrnimum-i vBBMhy]MiBimih mmmnnizxim 
■wnviTu yfII'uiLStiuLa!j t uani < uvIi t una\3s5Li,vi\3w fLrjwnWTLiavruatf 
uvm aimswujjaTjfFnw ^vnrasaffaMTi Tufuu "Imnsfasfsn 
rm uaifilmMtismi Tiijtf\niia\raa\raifm m^eixmuinu 

nit) ifwmtfnmnifhHmiwaTmnwasyfli^ wnsvntintiJFiati 
ssiain f\3lia\raaauT3Jviu"iifhti fiai'iitium^usflmliHjJwl IpihS 
miiJiJTnriiriflFiafvu 

Ipifjai\3D\3RUj t w^sifpi t upiffj a^inafnwifenvii'u^^njpiifj^^'Rs 
mtfti Smaumti nimh m amity qp vRs^nuimiflfiWmimh 
lAasimaFmjJshm iwa^Mtfiffavmivifmtfi'u riniuuSlwtvi 
iOmhsTmnltf\mriifoia\massfau'njj uainflpmjj'iiuiH'Uifl'Usjtjt'U □ m\]®mf(b LlririamojtiTlJvi military and political security nam 
niWU economic security UlrinsnCi WBM'Wm^ati'twUfla environ- 
mental security ffafjanWUSVUfW ... security afjimril 6 ! \,\ilivm 
iQWisniuriasihsmfl m\3Fmisnmi,?Mufn'fcn uri security TwjM 
itiuflsmnTSJjfjjjmttJBtivnjTan uastfarmiL iTmfluj ! muj4 ! UFi\3 
ilaa^rf!jvina\3vivii'ivi1aaiisfjvilsiln'iujlpi e i nMniHnwiMifi ^s 
frrttiTpinpiiijniiuSTli'l^ieaaivi'3 iaiM& FiBtmsifUT^ 

...ItFitirawi^i^niTRnui ^aaiiilluuuivmCfajnn qstfamh 
Lsyavipivralmm'^Fm... 

ni^^SiV11...MLllWlJli^l!J?JULma\3FllJat| , 1\3LI,V1^1\3l(?l ITHS 

lia\3fafii t wFniULfl'u^\3...ii a\w3J?jamrim£mil'uafJi\3"ta S 
flqjvnasta fanTWuaa^injjTan... 

...v\itfi^sfi\nf\\&\ini')vizizftm\\\i lellrutiatfifm npia 

o. niTt'ummjj iiiumim naasfl? wilwlhiiluatinu vrfa 

mnqhinlinam^b SntiiSlnwauKilT... 

1h. nisHMiwuYmman m lunailln uan^ifiin^Rimuaui^ti 

hum ntwuvmmamjin "| WmuFmmi]uMinoh<i i luyinFmunn... 

TAjPiluvn^naufmii mmmmmnuwik mmimmfa mmi 
fjulufrtiimui iimmmninlvSitim mvimuu niuimxulmnmniu 

... wmamiflnvn ...iSapfiiuuBiwgnwa^nifl'um'jpfritnvru 
vl miiisiSi^a!Ji\3 t u < u^siCiniiivTKj'uiPiaapinai FnfcinTultruf'nn □