Skip to main content

Full text of "Publications_Buddhist"

See other formats


TanuuaiTaDssuIniJ 2/ ,*=i (d. a. dmla) BssumiiMaeisioassFiBomiia^aoFiu ranuuahaDsstflnu fiul^dfieruimififllvm 
© mtYTTvimmmd (tl. a. tlaeiTei) 

ISBN 974-87948-7-3 

TOWlinfi k> - OfjineJI] ho&dd 1=d,ooo 

(milwnluvvhsj ilwili-smMLWM uaziilamifaiiaj) 

- BT53jmuavif( finwiafhntij firuimmn aTatn-am 

UrlilUa^n WalJffTlfn ©,ooo L33J 

- mfrawiXsiai^imiflniu ©,ooo lajj UUUllfl: wwvim miJsisn 

nwmWUB latfcntf 7UV1 ®t£ fTSngifttJ lotfcno W^TUVl ©cnl &3V11<fW kxlkicnl 

aMwtn%s]a-3maimih ftanwaftinqj aiim-jm qnuuiffun a-nm^m 
uasflXawrri wnjfiTifh ^nnlil ^an 6 ] llpi^ 6 ] uamin^wTb™nja;wfis™ 
wijuiwmhay)tm2uni?fiialmiih nfni^ujlwiiimtiJiTjjJvnwuwqftalvi 
^yiyiJ?sIyfUc| 6 iii,mil'3£' i si' i ffuriT'^ 6 iiQ^aan v [iJl'TEj ^(fmajwwwftai'njj 
u^nlwuvta^nuwi wmm\ wiva vs.ft. lafe© nt^nfwiTSJ^Bviiijty 
uaswjjwviw^aBTJW^^nrj^WuiliuQrm. w Tufi sf nwrnwuTi 

ffnvmj w.ft. todci^ u ^TiJtytaEJw^ayifTqfiaLinvrTWYMfnw mfailrmi 
mmte^lwufi ®<£ rnngifw vrawu an 6 ] na^ 6 ] l^nfwwwm^a T^n 
vutrminuhu mtnamlamiuuiMmi iwnurityiliwmuasijfifiavnlil 

vndnviu^aieiwlvmu qsflbuillausfi ifftwibnji wai9u?burijj 
lumiimilnjvn uf^iffiwef^iJWtaffuef'?! luejfilayiyicf'ifinj aufmmaag 

UfckflTXQni]fltQa&rawmimUflQU 

^ytii?wviiuuabaT5fi^mL'waaTi>3ffTjfi^9ii > ias^3fi34u raaviflnfla 
ueifinma fiuiiui uasua^ nijrf^ s tjal i iX^3jnff<FtuiiLLW' 5 tjgjn?jriT'n^ 6 tjQn^ wu'n-i 
%Mw\i}Qm yhsaiu^ih^u^miriib^mu iianlnibsmfffiifi&fiaj'lvi 
wi^wwwwQEjriiTiN«BJ'uiyi^n9ia>3 ^ulilSmnu 

anyyejfjtum-fjtuiai □ mxisisn 

[anuuanaDssuInu fiuefo^iJaEjmmiflflTwjj 

Lileiibsilm - i^mla-a 

®. iQ^-Bwnla-mianwi liiiJIfmifmuqru 

iviPiInlaSEJPilviJJ ^m&niwilnjnji vra^ma^uwemivn 

m^nwMliami.fmlivne] 

w^uim?mvmf lu^m^nwi a mlvm aiei 
w^uirmyi'wilnjnji vi^nvi^winiTn^aTjjJW 

w^unrn'rn'uilnjnjn vraiaiw^uimTm^&wwwi(?ra 
rrnHnwi law^uiflny/iimiwfliiwcfti 
m^nw&wlwmvwmi ivmam'iTamM^ufimauhlavi 

h>. anei-afafw-fiiiuinei 

mriwm'iJj^Hti ra^wi^uauifieiTO^m n^nma 
irnQftamailan dmmmilnjvraa^an^Fn^^eiu 
lanfKlnjvn wm^uiSfheiaii 
mu-Mdv fanuuaiiciDsstflhiJ 

flutfooiJaauuuDiflfilttJJ* "ilBBTj^lannia-ainaEj^afilfimn'i^'u iJi^fmnilani'mfilafi 
f?<jY){nuinmjqfii3fl0 ntaejfinia^fmiitaml iflumnyiSn'iiimmj \m 
Him ad ija1fiiemtm1flm"niai nJu^fnauufJU iliiuau iliiiiliilvid 

fl'i^fvuadi^flifhjim 

"limiifamerii ijfifmfmsiejfiffeinia^lmfi fia inejihmineitf 
fliliiimsvifviraufiunua^ 50,000 aTueiasifm ^ufl'uil'u lyianfn 
?n 2 aiimTumyi maum'inu^iJiJisiJifunaBiania^iJismfflyiaiilu 
<otutu 2 U 

"ufuviNwBfiiawu^ leilejwh vufiiiiifwvmjjriiVhmli'iJai 
m nil? 50,000 ameiaafm th'Ufi'uwn'O'Uflflfl'u Kiilinum wilii 
wefvu fwa^nwCitijjflu Miiluuillinla^uiHvfU 

"lianinnu fii4li4yfru ifluaafiflm'umjjytaiYla nalflVh ivi 
Claims MianuOTinfifnimw miuflnfi Sfinw^piii trmsidfinu 
twinn flsla^iiflflmmnfi uiInfiDiJiiliJiiCi Iw'fiiltiJEyiHTiu im 
fi-un^a^ln^ ii^fmnvrnvm in^fiugj'i^i^namnslw'Ci'vn^aan fm * wfl.auusi wurnwR ueiEfinu; &jm»ui mavra-alu Ii7ffi7wini77iiifff]n7<iim 
aim "TanSikyvn wriwnaruifim?iaij" (nwqjntunftriTW ® E.fi. lafeni) witailfMimj □ afaiJfifildYjnnmm^ijrm 

"MEnfJ < nfl591lfl5151Wlll^ c K3J G K"Uims;M3LjTJTU IflAllfy'H'l'tfJJirU 

a'aima •vmuiutimti ibwilDi^nTO VhliHiJijfniJJilaaAflen'fa 
yimmzmmflu f)\i\\i%u , v\i\mmmmf\\i ^nimmmnulmoi-i 
If 1i4iuafiu1i4lan1il3'ii^isiiiiiinj^ 6 B' , uii^5^'ni'iNfnni ujUmmi 
fniuffu Ijjejaimikfmwtfnj TflyfifiuauiisnWfh^liniru imsnla-a 
Dififiuiid^niiMifniuttn) f^msVh'viniii'vra malwlwminn'n la 
iluiiTH inniIunii^5^i9Tini'iNfnniinnBii3J G tfiSiias;S^iiifia93J rag 
milaiifmimnj 

"?^infimiijnin^i , unja^i|iias;in^fiun1iJ^1w'ni?nf)iJi 
raarailw u'l-anvhlsraa'umaej mailnlwlnanufi $11)14^1™ imply, 
um 14TV113J ynejyii'uun tTii^flimflawialwim'imwaad'i-ainnjj'iej 

"S^ma'nilinfiinnwuyyliliniTUBiiu^i^iiifiaaiJ iivmnTU 
illanCiiJnngmifurmsifa'unisDn S^a-^iiiluTuiJiienfnfftja-a 
Ian Ifii^afiufifilawiif^lynaifiai^Quyiu^ ei^sifi'uiJsii-aYiwi 
MiI^nlK •uaninnilnflilnngmifuiaa'ualtij lanwniufiflafuvmijfiN 
nruifaein uiiwo^nunuainifrvifaui'wuniu aeru'hjifimnria'u 

"nvdZffsiJnfiQ hniJilmvmin 

1. ilumfiijfifia 

2. ^nuMfaw^w 

3. fiimtfaulmunja^Eiiu^ilum^uiflaau 

"ilnmiinnwia fbn^iad^mwaifl'uibsiii'u^'H'n u n\\i 
^■qniiivniivminivvl^n ^m^iimmtfinqeil'U'vinn mu 

'"vjUBfntYUTV^nJuffnttunii'M^ilfytyn •DsSfhneimffmmN 
aafinja^ilfimiadn'ta'" □ vtaf-3 laf! mjtsmiirommu jja^luiwvivM nifluifa^iHtnfiu 
ivmsri \mumm^\^u^m\^hmm^u^u^\^ mUmlavi tfun 

Tamn*i«TU liawwliJvnfari flm&nTUfiejjjIanvijjeiiaEJ 

iwEHiifi'mwuuifljjliJjJi ntillwvhlanayupii iwEwliJiviirajm? 
fcffrs u^^iatn?'U'un^aifa^ 6 ija4a^'uu'Vis^ TamufiufonTstfimy ^ 

n'nfTlTlI^iJUU WEJTlTlllhl real-time flflnflimw^J WJWflUmi 

lumalavi niiTfimHem naiyifluifa^iHyQnu Ma^ephfiTisj 
ifluTflTnmwwuiQua thats 

manumwraTi tamircwu fSauwrasjliiyiiTfin iwigmwran 
ira irienamniiiJaanam^viW'Ji "fryauftlan" nil' mlavmilvifj 

a^vrailgiiffa'ami mav^amw niauTwTiJiNi%NWTlavi 

la-M ibsnauehtiffiw la tfwYiAwfnua&uph Ha information 

nil Technology uiiflSTl Information llluwivillWIiyiallJvhTfln iwi 
Technology "ULtvi^ii tflufofi yhfrw iQffmitfo m eJItJ □ - - mfllulaaafllmj 

aaiaoafaiinoilryan nsouaiaoaaimooTiaim 

Technology mi miAj^lll'UlWVl'U-3l'll9'Ul<flfa^^a s ua-3<fTU 1191 
Las fhtfuifimfila^aTja^vi n^a^a^-uu^'i'imi^ijl^u fiuMaufiu 
uim iw'nsiu iviflIuIaflj4wljJi^i3wifi?fM?ijliius mntadi^ 
iflwuiajJu iwitfunfluiSuuiurowinrm tfuflTOuiimliMwiaMiiflE] 

ai^iilmifyi flmj^etawifaetauuamvhmi viiflu^lmfila^flaivifh 
u iwflwiwmnnqnfliBiwn ^neraiilwfa^a^a^u unifluiw'vivw 

TAia34av3ffa«uiisi nsjiw^viifluiliyvn ra^fm Ctauvuilmra 

ifruwlfi Technology niRflvm Technology UU fjfllmS'Uwfa^Sa VI 

^sifluuiEi , liJfi?fliJ'j'iflwiww4in nwiw^'iyiilufiuwTiWafliJiSu 
iCtadi^nmifnaiun i9m?a^vRsla^Tmii sjiQifinnfrrug uasim 
fufiuvl^&jfliyvnehy 

vmjj&jflnwliJ mffiJJTsnlvffmajvijJiEn'i "iviflTuTfluiflwiflf&j 

HEnEI^EIUWflUVI?EJ" 

9ii3j-ffT33Jmuu i$miwauvi?™^w^£Rirfa auvny«m«£J 
vltefrJ^m faculty flumtmnutN cognitive faculties) SjaslsirN n^a □ vrssmvaifjiuvrstu (d. a. iltieih) g- 

<sm vi ^wn ®n my Ts ifumriulvfiTiffiJJi'siii'mi ten Imtiau fjfl w 

fniluett vnrautfiw'fla^iarmKia&jfl wi^a«3iTinsja«3l^%mJvivMivim'U 
^a^ln^iniiinjja^Mvn Liwwaljna&j^avn^ffw innffiJJTJtwiEnEi 
itavuaum^fiasma^rm ^un^snjwuiimiwviwlwaiuiifl'j 

Jum^TJ^in^ wfluuajiwflauwiwifl? numEiQpfEiuwfmjjflwiifli 
^Ejaumy^mffjja^lT^myRTOTifiTjjffiiijjfi^liJl^jJirijjiti 

iHaNa^nwravl mami fam?fh&yna^a\i,Yi?afla«3i7m 

iimEJi^EJVifan mijaumEJ wwi 13 ^n m rra Tsi u^iflsyin viia 

uJainlfai mg LTinlwsfasyfl Jaslwaasl^iaflsiiEis vinlvflw 
{fiyiynjiiasl^ifluasl? iwimqaniMiJviiw iTint^iifnjvnmaaviSau 

nu ifiUAiiAiinowin^prnfaiJ vifam^au rjnh vntalsignta an^s 
mwwa«3viBi0iKinYiviiajjm , 5Yii0nyaK , l , j«fin<3«i vi?0jjasmmqjjvra<3 
i , wa9ii , waMUiJi'3vii^EJ^iui^yni?iaii?EJU vnaai^^amnte'uCirm 
u^fvsfm nmmkpian isi T3JJiiaQiIiyvnn3Ji^nni?a«3a'Uvi?y'Uiiviai; 
iiluaVrii luTn?l4fauvi?ywlU9ng iitfiwfa'iJJiJnmt mngliivru 
l'm<fiQiwprima<Fni3JTJ'um^^'un^'UTU vIweitvjieii Tiffinta litaai/U 
ykSmfa^a^mim ^ufiu^n^a^iTn/jnira uaslilaneh'uvivM Ha □ ^aumilavi^mmffavi'jan luiieniJniim^mvimlflaumynu nifl'u 
itaw^Kinpiiliyvn-laJinpiiIiyvii vita^iiin^iliytiri-laiin^iliytijiay'iiai 

vlu mvnm'ila&^mm^a^awily auviwviSffnEimvilvi 
m?flfMiItutuiiiflsi?fij4wwvnvi^BrifliItuvn(i nminiAmflla^avTOSJi 

waiTill^i^^^n^avjmffua^^mvnim^fi^iliyvnlmaLi n^a^Lnej 
i^mia^aum&ianlil ^un^m^yiiviwmviiiia^iyviisjiriluiiluBTnjwi 

%2uui?av3ulu'n^3Tu^iJv3ijan'ii ^mmiimmmmmuifiu 
mfiwli^viwiSwvimuiivias niviimjwjwqn Mnlifoni5u fia^uk 
■tfsam^ iwnnwjjefTi^iliyiiJiiiph TjJiffi^^iuvniissilsJeffivjfliuvn 

iSailne(fiv3iliuiiji^ym? e lfauyi?yfia9ni2u naiimMflavflu 
lu'flmuaumEwi tfunhhiEnuihyfyi nnauw iikrramyibslMu 
iw'miinlifwifiUfMwwvnriQiItuvn WQiinifliivifllwTaSuiiiaia^Era&j 
aumEJfiaen ^mvnn^ilunl'n iliyvnnS^mtilvity 

iltyvnnfliwnflfl ^^i^ifaum^iSufmayiifli u m vi ^n 

flumwviflinwjji nSaffiwwwarajIflnvfwvi lyi^adtutanu m 
4wllmfa^aii^'a^aem athi&uiFiwwmmmmw vnwss 
tfyrriTKnTJ uilem ihssn trammm "umrmY timt: iiiJemrnmif 
ffagfrrm uilemil^uwmmif Haite^f •mamwwvi' & 6 
rra Vila 6 ibt^ fiEjniflumunina'ii ^nw Tef<?i sjtuk fivn my jjIu n 
lia 5ii vi ^n m my "k ulWa^yra vhfiuib^asmWnumTTiJif □ lAm Vim o&m fa^l-wh^ ^mwmhm itiwemtuJ itiwib 

qinuu&jjib^anfleiviiw iirurm "miwvmi" uilem ibtw 
uwrmmsrh vreawawNjnmy jj 3 Ha ma m?n Ta ^wiflwifif&j 
ijavntaifimJ^lum^^iflalari iHan iiiffan ymnajnmnraalein 
vifaliiJfj&JWUfini/fari mOTa^innifiaaulvnliJ qsMvm ^Viia^ta 

9191 Iraihnvifal^aimimmyhYra iTinfjima^avRsiaemluYiivj 
ffaramjmau^uwj n?hnClI«ffiviiiil , iflum?ppi 

TJjJifiutfw^vbhmytfm iifl^flw^wuniJiiJiwiJiiflBWflfmvi 
h HawTu 

m^im'i <?ii 13 ^wn au ma la nlikiivfU lia enimi vfeu 
i2u<jnu iijfiramlQm^y^vfU Twhu^ffiTflSufmifl ifluipjvrca 
iflu^uynin^YiT3§Jvi3J9i Tufm<iWnliJT334vil^anvi 

■vii ^^BtiEjm , TwqlinTJjJviiaaBl , 5nupi'3u«n fia traawniJi,™u Tan 
Jiiwi ^uL^n € nn^TU9ia v LiJTwEji.flupJn£jrin mamflaffcsfifl 

TAiaa^i nfiaifsJviimTiianiief^^aaniiai ^innmi^ni^iairm 

uefwaan w^m^firaitQ^Kvi^ waQi%i^imailikefwaariiS3 
lJjjJLifi Hafiei usiniAj^imavin illia^ijftaen^wuMa^U'SJ 

^«nna<3»j , 4»EJvim5i3Jiii^Kiflvi.ay , l9i fwa^mfnaajjaSaffn 

ifi?a«3TU? u^flfa^vhm^anumjIeinmLiuan □ uu ntwUiuu ^wfMayvidimJ^nl^uviTQl^jJwifiwviTQljj wuutf&a 
fldi^njnlia jji^wdyia^piml'H 911 vj ^n Su mti Tsi vkmniviaf wfu 

lijalaifftfiaaifa iflua&i'uta aMliJiKly^uvifajSIviwiawiam^fi lias 
m^rasillpjffa'aimam^ malaJf nimmu^lwiMei 

iWTisivi^WTW?f&j«H7iTiviaiu ^ilunanauSavawTi mnw 
I^Ej^auYi?4via'iwviu^i9'ul'Vinj'l'u^'u 6 ija^(?i'u s ] lawisatrMCMBurilH 
i h ra ?b ^viil , win9ifni3Jffi34i'5tTWiftMa«33J^U'y 

ujaJBETMUiifli iTinjJiwwwiawvilEiiviaiiS WOTsmimwfifllw 
amw vifawflanstiuiwmdn luiijaf^a^TO^a^uTsml^iEJ 
^a«3vn^^afn?^jJWumviaTU fmffnmnifajYiu mm^muimawfiM 
iilumjihuf l^nfufviiaiijfiilu ^afenilu Iflfyifiu iai Ivflw 

eiimJnfi fmsaiAiJ nivifiaufiijdi9ia«3Tufriau imm^Sfm 
n^viivifaii?fwaan iwtiswuuWim^u wvwauniJTi rawm? 
liTC^fuJuTiiviuiviriflu uaiFi'auu mnirmt AaihsqvhTmu ^aiffu 
fmjjfm^nn wffefvn TruliM vhm?arm 

mwlulaaui luiiuDimsifinu'i'odj 

flu Iwmiijf^a^iym'u naimwefsfc: fksllaim^efa^mwi 
di<Ffnj fialwfmjjj^n iiflslwfmjjj wamiMijmramuYi whj wtu 
fmuprrii auitun Isjfluntwn fftwiNvreauiinflEjeiwiifo uas tra* 
anmuvivMfia fmajrii iIejq uw mla^ ukasta ifiu?fen iilmmi □ vrssmvaifjiuvrstu (d. a. iliieih) ^ 

tfluviakj iilumi ifluai ifiwiu fl&aam^iujiqfm 

wfmjjf iviTiafmjjf§ni2ui , wti^9hiJ'5»naij wiaf^nutfmmuui 

flTiaJ^^umpftfluiij&Jii'sn hIuti ujfljj&awuasl? ^a 
iiffwn^ma&riTUiffi-nti iiuem ^aSuawiriEj lawwifavieiijliriau 
eia^nnuu mfqnltfaumEJ nilg/wwi'alili'uS'ua^ iflviaiwrriEJ^ 
\m atj'uta MnsaEta ^unkamvjl? iai mi^nwinin fiunwwui 

iwfai^nunwwuiiwnlvm wauwKSJinuayl^iviifiu u&meia^ 
il'ssnaijyiiiluihNEi VHrnEilwiflsniEiuan wru ihVfofte Itiufa- 
smfrm pmwlpjf mmviEn efli sfonS o\u<i\u iwa&i«ma&nUi?&mf 
iia^ilQi'iauuifluausiTiyut; m^^n^inumTUiflumTi^ufufa 
^nwi fwwmimwialiJ 

^milasfifitynfia fla^lvimeifiTijjf uww^miwimiJIe] 
adiiwmiisjfiri rnlaJ^iifluiinnUiilyuf lumufmjjfiiniaiiifivi^i 

iinay'iifivi?aiaiiififmsj|^n astaefimw nfta'ta flai/U ^iai a^WlsJ 
fdiiEJ nvm nUkai WTuliIyi*] nadufiu 

flu rhfiumliSumyflyiiflfmjj^n nifiuauTraiJ unnUufm 
fffofftjiymai/ta pnT^inmWai/U [lumi ^fvumuwimimiii 
■flai/ta iiasljfaaijTs ^hmmmmmm^mh-^mh frmamln 
TUilyua^jluT^TUiiph ilnfialfofftwjpia^UHfj imnphnvin^nnsftjli 
UfiunviaE u^m'iEJ'i'uaEJl'u^'ii3Jff 6 iJ^'3i3JYinwiml^nll'u<fiuia-3 □ 90 lanmjmifliiiy1w9J<i 

tfn/nn qwfauui flflWTqjifiuviwirfnwQflQnTiiJ Evilly waylwwu 
fieinrmlil fmaj^PinnnliJ fmsj^ifiumi nrmliJ 

iwtnvliiniiiJfl "flnwi" uimviiiffwYi ^nimiiininlfia "imn" 
$aniJflTiwtmJ vrja^nnTJi mjjfNluiuiiStmJ n^fiaiuniJTi imitiAu 
d^m^^i^inlan/i'iEJ'uan i^yta^uMmmijf 03*3 mlsm 
lumiilyufuvi ^lffqjwwvinEiu 

"wau" uvujiEiwUln^ni&Jwiy iwiriauuuwnlfthTi "weiu" fh 

u^n^n^ia^Yiia^^i^ 6 ] Ivfifiu 

mua^ ftjoiu weiriaum^wita "imn" qi Sn n!a i?uu iw'ili&nujji 

uaslyiwSn flifariaw^wfliiliaTJi "l?&ju" 

laias qsadmsn?™ Mmfa^a^Wi ^lalwiTifmi.wiJJViJJiti 
nuihrm nifiuauTi "ilau" fialeif Lithnfln^i&alvmnlvflw IvfiSu 

qjfflaw^urm amu-sjirm ifiu^ivwa^uwuu (ffa^pi 
astaifluasta u^lia^mm^viilmiiu ma^llen^iiri^ra^neiad 
wiwi nu uau us mhtj ifm wei WMiluiwNfclnwmi Inivi&m 

iltiulw ^w^awmiiviijljjw&jfiau ueitfuMuviTAifiaEjlei amtlEm 
wi^m tfuna&fUiiiai fiaa&ieh&jffnjtfiflnrmi ^i?Emastaan fclnasta □ manwuntuimm (d. a. dtiwh) ^ 

an imnVhlsJfi'a^lei ad^lnl^uaji^naju mridlmflnfliia^Mfl 
wa^lvffiuajiSn iwirofiuNiflnlmru nflnlwihrfciari atrwiJi Btrww 
am-3« nflnL^nrfa vhlfliinliJifiuYnviUiflj'Ki liJ' :i iJ < u <5 Lia^ ^in^a^ ilu 
mils? vhasl^aasMwm ii/lwm 

f}iuwuwui^uSnnul^UJ|^ni'u^^^£j iwH&Nif&m rfmk?tiu 
u^Tiflafaae) wai^mmainlkiviwi ilyuM^Uif^u fitim'i rauam^ 
Iwati'Mmi Snathta Iflamwu qum^ifiwjvnifli* ifiuwR^Ymwh 
ifiulfliweiifi&j a^^n9iuivimuia<i iwrnki^n nifiuauTmi rwuam'n 
mvmilummrifsiimmmniTilri n^t\m£h\AMwmi$m\m^K\u 
auuifluBTJjJWi LfluB??^ a ffnfi a fja^^'u^-Li iflwmjj^QmwuifM 

m^wmaJ^lnii^ |iminMl' iwwafinua^ii&naKta n 

uiliiiwmBviTiwjan WRroTOJJuaNNwnjjJilvn 

ariilii iiuwtjumimjfiamjtlri m-aimu uiwrnuuiW^hJi^v 
iiluaVin m?3jn3Jwinawi?EJ ^ifluvm^^ivi © ma-3 Ha 911 

13 ^n aw my h iiflsvmTjwri to Ha mmm? wars «Tuvm? a-in 

ifa^'a^wuTmu iiAin?£inumiunmiimm 

ivmsftKUU IsJ'ii^EyS'uIanEjfil.avi wmlammsru vifa&Mavi 

^^na^auril^a^aj'UTOUW'uu iiflrniTWWUiawmunifluw&jfl&j 

fk vmma^ayteMa^Yhayu^ flaifiuvmivtaa^m^YRKfla^ 

nwuimnw wAw^umht}^ t\ viuifiwusiuflawuttaAanifilgm 

vfonT»!ln&lumii&3 

wraw^fllafm n£iAu?aw]famamni?yui^'U 

vra Ejfilav!ifl'uyfivi'uii?y'uvif(5i iwinmjifiuanfijJUH'&nflri'n □ 9\s lanmjmifliiiy1w9J<i 

WENvmrvrjafl mlwa^rma^u (vkrulyrmil^mf) walvfoyU 
iviTisemiumTOlviTQfm^iiSuiHmj amwa&innuuviflltfay'SBfl 
u?nml fhifiumWu'nlm'iuu n^wmmm^ufflfaifefclnm 

IwyTjJ^'jal'MfiQi^iifluiNfm amv3Wv3^5iifiwu™'niJ?t;if(?|iiyi 6 ] 
iwuii^EjpntivinfnyiLlwdi Mmuftftuu mmulyhnma-Am r\ 

€ * €& * A ! V Am, 

jJH»afl?i^fl??flnujJi «ifl?Q'jQiwiEifmjjf(s9nnfliJiEivii?EiTm 
lYifiTuTflSwMvnajj iifliJJijwti^iuiwjJinviinwjjiviijjTiai'j^fliwEi 
fmj4f(E9nniJT|«3iJii?a liMflluIeiSvhfcfTS ntafl&avhaKta nieiaUi 

a^inara nmMamefuu niaiiw'muiJTf'3iJii?a mVl^ivifiluIa&lvi^iEJiEJ 
Q?fejuwauvi?sj nj4iffua«3mufm3jfSnay'i«3iliEJQ 

iflanigwiiflTTi auvil^ ritwn tflvwuCt l^lwwiufmjjpnrm 

u^imnenLitS-ui'i smw^auadiia'pn t^ nl^in <pil"ul^i S w n ^ gj n n 
i&ra&aauvilEwa iiwwiii&jmviiiyiEn^Eiphylviwffu numtim^g 
iwwiwamiwfliiJjJSnmiivwfitjnflWiu auwliflrraiuwiJinqii&ljj 
l&miNfia&j l^a^^ma^^^im^lmmauYi?^a^uw<FiQi^^(?i 
iwiwniJiwniiviijljitwjlwfiWQsl? ma^nw'iickinmwal^nf^a^ n 
Iwueiviua&j Imn^ivifiaurm iirauTjJra aQ'nsiKLflu^aEh^i.^&jajnnndn □ manwuntuimui (d. a. dtiwh) 9en 

ema«3fmjj?ia'3m?lwm?if(viiJilnfi flflfiu&jvn'awiwfmupn \,mn 

ma^a^ilfmmwifaiiim^a^fa^ n^a mM(fifclnaw]?&em 
wssiiiviflTuIallwTtuiifllvmi rannayiififi™fffoiYhmiia<3 

m5^nuiliJloioaii(HDiLin5(j) 

TjnaEh'anQyyiflwvREJiiwwnCtiiviaK fia ^iwifuadvtai vj ^n 
au my la ronn^iYiflTuTflfliYnl? rain^a^anffEjavimEj rnUiH 
aumysniiai ^^^Imri'fil'ulfiSYi^^i'U'ul^tvi^ vn Ilia astanlmi 
lhsWu QEi'Mfluljj^iditeQEi'Miiph Safia^liibsW'uasta 

viu mafiulsJ^lnaunlEJ mfffefia \%m IfMalmwYRs 
efuav3fni3Jpnivinuu fmufUkfta iJnjnjilaJ^f^m ^n^nliaml^n 
avmiu uasrmlWinUiii wim^nulilulb fo^iumimifMnTj 
llnwumA'Ci'viian m^fWiwUiinwiiuifiE] 

miU/L-sra tin^vm uraua^vHimlwnam^ HnlifMQiflulviu 

ai<?ujii,a'iij'aEJ 6 ] wnmm® ilinihsra © ihsra fa wwiiistuj 

iflu7Uiffi?-Qivi9ia ginaiJVMTWfla" nuarm "an \xhrm^mv& vm 

ffvmu ?iwaiffTAi™aliUfni3Jpn iiAQfliwa^nttinfliUfrciJjffiariTj 
WEiuJamw'ii iwnffaTjj'iflulwSwiriau iwiiflEraimnwhTfl iwnwuvh 
It unuarm aa imgiwaiflW <*<* damfwi flnsniiYiijUwifit] ilnan 
fiuviwiiarrii "wmwaiefmnainamiJalwufliliw'' □ 9d lanmjmifliiiy1w9J<i 

hinti ifls vivn^TM rmlra ilnuan "Uirm" an l^'fjnusivi'u 
wmtwlaw fiainMlQWWti nwlvfiiTiflWKM ilnuarm "Ma^inta" 
ijamiuai^vhnu^fi mfm<?\% ilnnlta 34iiiii«3frulvisimvijj jji 
uikji iaa mCtaa^am^ Hagiwaiflvi rajqwaftnunmB wqiwaiflwn 
iilamfwi fliwa^nwrhiJalifwifi ilnuan "cfo-cfo " 

uanilrm "^EJ'ui5'uIfin^^i i 5aiJi,^iJiLn<Fi nmuhvm a&h&u 

i^Mih^iTU3Ji luv^feiiwTwmwijanTi "wawCtiwrnuaiiflW cnJo% 
flnm mo%" ufmnwauai Vsl® uiifia^ iJiiiiJ^awwuimw'alil 
Hj9i^u«l in milnl3JayufiaEJinifmu0KW8^myff«ffH iwiviiuji 

M J „ * „ * if 3 C ~ s, 

i?a«3Uiflu9ham«3 vwji&JfrriNTi ^avjpnimrums i^u^vrii^mi/ 
fxuRnvi nUaw&avfujJiviawvilu ^ayfifoiTmuvifls mndim^nw 
iWvimi ^wigflluiraijni»ivawTi "m?flnHii™?fwi«flflwqvki9w" 
umfa^lsj^ifiuu anmuviwrii?^riifii?j4mivi fin ad m^slvmiii 
^a^eii'i m^nwimicnj Luaei'un'uaaeivki.il'u 

rhnua^vklmfiu m?$nunfmmYrai,?3j ^ivtaiuarmriT! 
^nwii^l'uiSafiuliJi^uviwia malila'Tuatl^'aatl? mMfflian 
m^nwadvi!n<?i ifiwT&aii&anTaiiPw 

mwilvrKwiSuayTO^w urfuayl^wi uflamrlnsi 

fiimSfirallu rajwu^ifiuafhaei iiAirufluaaUl! aVmnlia 
mviiTrrsIWi uwrh ltilSus yUl?a« iSwayUiUmi tfwfta'jjTmfinw'i 

YJUfiTiNTi uii^&fliaYmu?hulvitylu&fllaYm (iwwitiaEruSVl'U 
ira&waj) nii^iifluvR^mAi^naumEJ nlaJfia^ TamefviaTUiy □ manwmtuimui (d. a. dtiwh) ^g- 

\m\mum^[f\mr\i\M] nlsJltf yjilvinaiyiflvn'n lavilkmiy mm 
ifajwinnrsftnun 

<?hyiy uan^inMlauYi1m^ani?^nu-iefua^rii?i>i,efQ^ilnjnjiuOT 
&lfaunMumv39i^#i3J lameimammfM sma^usnwTUfm^n 

mnewin m^larivifaa^nera yta^mriuiraa^favanayvi em 
vj a^n au my la iiananTOviiwviTi my isi win fla^muiaa mam 
Snawity iTfcimwTiJJiwind'M 

natrMvm fminltf m 13 qafi Su my Ta iwaiflvi numa^nw 
mamapnnumafu'u iifiwuiJiyu^nuliJvimeiy ?£uufmiJAyu 
viuw imumla^awm^fniwy™ nuJfltmvujfl 

iLiufcuuiiuiaosioma 
oTooufcuuiwDiucjuliJoiDa 

my^a^wu^i^ay'i^flyQimiJiJiyQ ivwBUflErMYliita 
lbsimiuifln fmaejiiiia^fm^fmayvi ism lntnfi ayfim'jlfliJ'suiiba 
wfffteph'Ufmjjpn Ivi9nlpi9j^<iviffiy«3ij4^aijl^i vjlflSui^&wlviiTis m 

wfiafminflTmffain ^un^wl3JwySiJ < 3Si?fiJm™^^ilraif 
ami U4amwnauvi?ti flaw^u^iflmmmi, frraffOTavjiinnas 
wwuifulileiiy ^iflwtf&avii'Mwlwiy 

^siw«mliAw^wivimw»JuiTTi?nlpr3i wauii'sn ilinN&ai'vniiifis 
^iaiiw''iifim3J^ayml'ijni?afiQi34pri nflaiffvj walmwu^eftyra 
Iwfai^tHlmTis unrfoaula uainatanNeju eiavm m-mfaumav 
hAmavh miaa^ai/la nfffl wafWUtoai/U nnn^ □ 9* 1anmjmTfliiiy1w9J<i 

(?ia3sin rhiwnl^aumEiIwyTAiwwQyvipn liaUtaijflyiiftoslif 

aummwaefuawTi^avamiftasf 

m^imniTnjfMm^i^a^uami fmiTmltfaumuwa 

efua^mi^^Sum^a^^riau ^affua^fmajpn^Mitjlvia^a^ 

t q„„ «.«• j *, j \ . q *,*! 

eia^inwuiimi: raaummwaefua^Ti^avjrniYNn iiaifttm Iviewm 

eiauun^NfiinwmaviMNMniJi fia wmmufltnnTOiflwtMim 
lil n^ii3wwQ'j«fliii4jMWil^if(wvi?Qvi^KviiS^viwiflW stoufnijj 
&)vmi?fiwa^vhlwiS^uliJ nSm^yfmuuiiviaE flaijYhefa^ch&Au 
FnMtfiltoa^™ 

(mwmwamn^iSiAiftua^^i^priS^ lutil tftirm eisuvn 
ftawhwiamnyhlvifiS^ lutil ittirm aum miam^i wu matnn 

WWU&flUI IWlwijJflMllWIUimifMlTll&J i3u?SWU1Ji1e]1J?BEH0W1JJ 

fteaieivujeraw 

^ii3jlia^rii'3Vi?a<FiQi^aEJinimiJ%u , Ki^'uw^ad To^viimUj 
inyinijnnTM^BWiiJi^ij'iwafiin^nYin^avimLmaYiini^a^iTi Mei 
jjiihfiaen tj aslma^iTi iw'iflumNffifiaaiW'Uia'j mmuwubki^fnj 
^an^iw^n^liifiyiifay irinprnmi tfuta ti<?fiiu mamnliwul&WM 
iitj CflufmOT ilwanfCJEMisj w?fo#ufuum ifiwrjuipnvililwEtfms 
?ia«334Uia«3 I^iyljJ^fi^hsTUvi^KSJiiffw vifamamnmuasMmm^Li 
?a&reftn 5 j , nu flTi3Jfla«am?am>3unita^ifium3Jtfili 

EHmhuu iSjaNfniJjJdaa^wM'i ajinfu ninwfmjjf^niian 
UEis a3m?uJ%EJiJtyi ejij mnatnnlviBjyiijnviT&j ^vfUifljjyTwasl? 
^i^ 6 ] wuJuin tfuffom'nu tfuwi^an^man iiasmtfu&Mfiu □ manwuntuimui (d. a. dtiwh) ^ 

u^riauuamniffMwa^ijn?v3ihi?a<?n vj ^wn Qwiamiim \<?\u 
ifludiuTUBBt] iw'wauuUilifflEnniflViiifti flauuaunnliJYh iaa..<riu 
TiT wuvtgam w ejqjjuiwi ^ul^uIuuajuu^u^ff^fu^anefiLi^iulii 
wmwi £?w^viiynTlu^^Mufliuttvi>^vii,?£JiJ?fKan9ivi3J9i^i5i <rawu 
w^mwminBWT&jnsiiw^ wwawu fiuiiwwuiwuvialiJwijjirnjj 
tfifi naEJin^^efw^vityiL^iJ^^ai^Lly'i 8 iJ^vi^aumvi^^ mivtasyh 
ammiU wnMa^ennajf L 6 iJi^^amnvii(fni^fus^amni > ?EJ'u|^^i^ 

fmjjjrmmwilvilwwfll! iSuivi^ilOTyiinnulwnwinumTwwuifl&j 
™ 'Fi < un^~3Vii<Fnn^?3sinm^UriiiL s tjnnrn Ivieirau 

9iaa0mKiJiumm3viiJwvt n£i rmMMUimimixitm ufwm 
■HMMfmum mmnul\Rmmm wiwiroujfmjjatnnmiJJi isjawn 
amnvhteufi nTHi%yh?ia<iraiviffua«3fiQiJ4aEJiriviilvili ntSufrcuiffti 
ujaraTamnfm?liJviifliT«Jiiflmiw^Ji%viJ4wnnfliuiflumi^ 

minmuunmniilmummimmmi niTw^ui<FiQi3Jrj , ra 
RSJ^ymwTviiam^L^ELviin^misj^a^mTam^uuvi'sa'jE^iJUU^iujJi 

iwNim&idflTijJw&jnTsiflyi m7flU&jfmjJw&JTn , 5iflyiniflufmjj 

flaawnmtefua^Tisjfla^m'Ji.efvi viMnmw^unflTisjfla^mVlvm' 
flfliifmjjfi&jnTsJ uadjfiiiijfla^mTmlviA ?iavMu,vffiKfi'3'iij^iiia<3 

a « if « d 2/ «, * 

mnnwimi mmra^^tfu^nni^uaw^^a^n'm nanjjfmjj 
Eftmnni?fmawii3j<!ia-3mTn°i wawnvh nnnefii mvnfmjj? mnefoi □ 9£ lanmjmifliiiy1w9J<i 

iiiltiwliJ otw'i^ fmy^wnm-sfmawinNf^n wiitnigiJffJEMiJj 
faille njjfmajffti wupJ WffiyUmN Tatoai/ta mm mmamamn 
f ^Qi3jaLinnfuu™ilranl'i3j™'iu , ?iav3fiQi3j^aijl^l3j'^aijl^ mum 

^ usnmamrwf imu^vimi^laJ'ffai/U maiTiamnfu^ iw 
wnifiuljJifaifa wnnauflai/U ^aifaijI^iiviTiBij'usfua^fmjJwa^miyi 
wi mr&ozvM fiuiTiefijJTJt^au^msJ^aul^ 

m?iflufi^ai^Tjyifiu , urim?^nw nfia qn^a^vii^TUiiJati'UiwJa^ 
fiuLvflwQEi'wu iiJf^winmifilk^aijMsJflaiJ^ IwfiJJTniifaijTs 
vmorol^MaiiWAtWaijl^ jjawnatnrifiiai luftw'&vmjflai/ta tin 
man u^riaum^a^ril^aLil^m^n'iJ eiauuwa^vmi^aul^i'Bi^ 
iviTiKimssteEiuJ ^araip'^in^'M^il^'^aij'u^^^S^iFiQi^f^in 
win \s\ u frnfauSa vim uUnfauTfi 

iilufmjj^phtiUB ^nn^flfaul^uin^flm v L3j'<fi'aEJ v L^<FniJj| w<?i 
SjyiiTiljJiffliil^ wlu&jyiEnnu mtfnlwfiTij4*nn iwriBscuu waiwu 
^^'^aul^Ejp^^li'fnijjf^in m^S^ai/lviiipEJ 

flu wai.Tn'ffaii^vfUi'ffaiJ iinnfifmaj^l^nn^m^au fu?m 
ijfiTijj^flliJviuw wauuilamiviqwmiliJmiviwiiph iSwTCWiJii&jfmjj 
vrcjwmi yiflijjwufliiajqii-yjnmiriifflijl^-ljjifaijl^ li^jfmjj^imnTm 
rauf liafjwjjwiay wa&flaifovilraUifiaij'ta ftueralflvme] 

ItnifnvhauuUiV nne(^v3'inm?^mfnl3Je(i3JiiTiyiilTOUiSu^ ueitlaJ 
ilmfdifinjj^CT &Ukfium?$nwvinn9ia«3 iftaiumiuwiUTi iaa... □ manwuntuimui (d. a. dtiwh) ^ 

YjnimM*i HamuSufmugii^w i«En(ti9wfiiujin uflawftawei 
wcuuimsaiiuiusiuuooms^nui oehlnwaiGi 

ll&wi child-centered education fiam^^nunviiwrilfiuguy 
nfn-3 iJi«3vinnaiyifluml^w^liJw^ui^viii^EiJTUiiJ?aiJ?rii?ilri m 
mAtimmimlmmumwm ww&jlvffljQi^i^yuflwuinlumw'ii 

auurjnravjWuviwm'i'uu Mmflu^wia ^a^wi^lavj 
teu^iJi^lauvifa?iv3^a^™au9i'aliJ^iav3m'3Wwuilunii^nw uri 
naiwliJ*! *n«i IwSwwnwwigwfmlwiHifliiwfitjn Imaiemsuab 
viatnnnlaJiaiiiph lilrmlvinj am^uwrwiphuviAK m^nwMMa^ 
\,\,h au^iulnliJTjJtawuih 

vhMiJUtaa^ mri»iuiflwi97«|w»wluvi&JilEiu ^^a^fia^j 
sjiiiimiiln l^adtulanww^imilwrk ■wailn^iiTaaanliJiiph un 
liJaylwTflnuwfmjJiSw^ iiflsluIaniiwfliijJiSw^wi a^Vi mi 
M^ns/Ufm amUiivi«flulwvffMilEiu viftawayWlmlmef'uri $arh 
la&jifim^vianlil fksnenmiiuTi ilnnfntiifiufiuvll^jm'nJi^ 
■mfiamitfiEjeh w^ilu^ymwluviT^mijjflwvimiflslunTmiTflflnliJ 
mms nfliaiQufiwaawia ^alil^n^iyiflumyinteiy cftein &M 
IwfumnJi^iJn i?a lank a d i?a alii nen ej ifiuri mm iuum?$ran weima 

ilnfil^fi™3miJijM<3 mftaadurauu T^wamira ffosww 
Tarufmsj^BtfaEilaJ afMfmjjgnljjifiu iSjflaanWuTanuvHfrraiifiii 
^lumtiuan mEiviEJivniw'fmjjff^i^ii^iiiiJiJ^^ rnlaiSfmjjef^iw □ too lanmjmifliiiy1w9J<i 

w rojmmvfa iifl^nflayiTQEiliJ vreaTa'Ma^vnfnnNJjmifiinavimi 

n^i^iiw e lmlnlm?yue( , i|riJifnn3JOTl > uni?i?yuu ^eia-3 
w^unlftiifluwwffumjmi ifiuifiwmTOwSaiwawWIiJvrinTS 

fMlwimultt 

m?e(Ti«3iI^^Ejjiiylu n^amTM^sifffi^fl^^^iflufiiuef^ii^lu 

amnwviifmjj^lvi ^av3 e l'Milnffi3jn'3iiliJf(Tiv3fm3j^l > rauia>3ll' w 
rn^fidi ilnwuliJatjvuvi'u imn£taii3jeftilJi Imnefyiw^efiilJi w 
^auuwsitaa^jui 

<?iaulvm Wc^ih^W'uam^V? 

il^mfeun iiaMwmwaulvifltjn TMilninwfi™smTai%]>mu*i man 
\&mza&\3tti\mm\,m&miiA&i mumnvwmwwnftu catalyst 

ml wailnmwfiTijjfmU j3fmjjlrff3mnu?h mauwiTrasnhvri 
iiPnAiliiefQv3vnfni3jfphy<?hiav3 UAKitaTiajffOTinmtefuawTiJjamnf 
\m Iftuwmwmunmimwuiin unam^iAuiftwuimTm^nTj 
^nwaLravHimuai 

mailmlaJfifladnimTisjpri TfluwMvinaHm^iJwtfufii'iaj 
fm^^^innTaL^ufu ramtammij^vi^ilnjvni,^ mn^'Ka^ 
mm^vna^iiJraihi.ia mailriamrivnfiTisjf unms/lmfrfa^a 
a™lavm Wnvnfni8j{ uas information la^idniemfl^ifmfj □ manwuntuimm (d. a. dtiwh) ^ 

luTfinqfllWSWUTl inw Information ijfo^flimffl'JlEJflSlltJsllJ 

miei iwiq^ frnTflUiiflvi MmJ^Wwin^iQ^lawei wnvnnuliJvn 
jmluffmuK^ia^ WW wifMLifbifimuw #s>j wgnflaulvi wLijRfn 

^aliifosfwwIwHnenu LTiiiviij^ElsJiflupJiyn , 5t;vii9ia^inffTHia 
akjf^m^j iTiiflwriiEiqnnwTiiiiviiJVMViJJW 

eii ^inpri'jl'ajjjau jjinjjitiviiliyi ijfyviaaiijaw&QmwuNidfo 
weiKvienywnian^i?n??ja3jjei3J'iila , u laiNi^a lawela lai^iitan ian*n 
flu njjywflwmKiiff^*! rhlajfrni IjjftawTnun Tajffaivl'u tafm:ro 
i^u mnvrcwliJmajmi ii&nlviflliJwiJJTYreiifi u^amivimrjnri^i 

^'^^?l'a^su'unfiiEJi9'ui<fifa^Sa s ija>3<fiuwQnviu^ vuaimujiilu 
jjiiwm jjiiJ^ jjifl'aiviSa ^la^l-wiaa^ta IvfmiSuliJd'wi itfiamUi 
i5uynTCvii9iairnffiwQyfl lajmsmwiwiHEiuf TamsYhluuTmlif 
ihsWu lw\aiwiffti>3cm4mi]£pia^<?m <r | mimu uasviimw 

viunfliJjJiw&JiflQnflnvi Ha^nu^wyvHimi warantesuvn wn 
nijmi^aaiifla&rwili&n m ^^inmTiefWffua^fmsjf^n uabnefti- 
v™nadvteaijM3Jtfaiil^mm , u uemamrajvmiui wninw«fm«tjii 
snnrmfi&mf Ymmnftovmfltfwn^faamaKlaJflau ^'a^imejOTiri 
mTvinlra wa^mTnitvili wn^tYhatl^aasMvifi mffawnrrn 

■Otyvnlvityiia^nssjyCl flafiiwfnn^miassj'avnfn'ijjfjprc'in 
nTjUiflEuvh rnefiiam^laJ^vii nfiaifiudimefmnlrifi rrrnefwirelnfi □ tola tannufrrnnnwlwiM 

nflaifrurtiEmj ^aTiiwfMyii 

^lefvN vifai?LinvnimeMiJ?lrifi 

ujOTsvn&iffw luqfliflwpBnTwiflifl fflfliwiiaiHufo waiuJvn 
wvujilvfniiflimi wwiifMftUflfliifl«iiflliJ§fli4iiffwiJ?lnfl naiuukTi 

iflun&jvnfeiwwj'in ii&nliJlmBfll'u&fliJ iifl«^jfljjnliJUi?QW 

iwm^^u^viw , ui9i'ul , um?^riU'i n^^lvip^fisj'waaEjIil'UJJi^y 
iWTijn'iiSawfi'utifa«3Ma7myff«fl r w ftw^MmviifeifllilviflYraviuj 
iwiSaqfluwynffMrffl^miflnj/f fos^^THwrcavhfoYiiTm vm 

wia iSaulaEJUfiuUi' &fiufuiJaEJuliJ?hEJ iiaKTmnlatiUYkiB 

wa^mTi aum fiaflTwamnYiilvilm ifluil^ffifi'iy Slum's 

mamamnvhteufi wawuasl^twljjw twliJwaijfaEi namn 
Vhterufi liJwwralm&laietea-iei namnvhlfea'ioii wunulviuviui 
wiemIjjw wwiulviufi^mytMa'auiia qwiiWUifl namnliHmmk 
vhlwiYhtesjipiu liJiltiuiilwviJjaniwOTBfnififlulviviiaT^fl Ivfau 
wmw'epmm® vhamtfaNviaibsih n^Vhlwmfil^i Vimipvlm 
qwnfMiru ammrami amnvnlwui) 

mS&uyisnuam^ueisn tSaolvi gjlaJnilviTan "wajvraiif^ \m 
wauuwuviEljjfiMvijj •Fi'u^n^wuyitlilyn i^vhvnunmifiiAiaief?^ vifa □ vrssmvaifjiuvrstu (d. a. iltieih) ^ m 

walvflwwflwaiJiivm iifhwMwEH^as uiivrasflam?fln»™iiiumi 
livwia^rn-rwBmi laJ^fa^liJaja^tavi mwwIamm»iWQsl?fmjJinvi , 5an 

"fan iwnsrownflnTJfWi wiSuvnflnfMwwvn laEilwiifiqnTrjsvri ai<\i 
^iftumSaTikeiEJ u&nlili^jnasl^aa^iviwi*] iww| iSuni?^n»iliJ 

plivim?fWiiivfi vffiraa^'ura iTinHulaiUwiiuunrj <lia^a^ 
ni^QuniTn^lmfi^SftUYisuQii9u , w«9Junm^u'wujiu9ja<ani^fi»i 

ufouuimsmodryryi 
nuuufouuimsmooisuni 

lanfiuTi waamutimwi i7indifi?a<ifia^affi?9i5i9iafiijIanniEJ 
■uan « 911 1(| ^wn ®n mti "ta iiluib^ i1timivm^wn?n Hq^tuJ 
iTEjm'iwffsfTwn? b israiia iifhnS^ffiviTun'jtmi ijiJjjj&wfufi 
nijlan Ha my n^i "ta i^m'i fmNvmsan m vtas&jgnwkeialil 

wiflfM^fwuuviflBTiilvi^wwiiwwliJ Iw yUmiliwwa^miBnij 
IsnniLiuari Cu2umjm™fi9i3J^™ iw'i^laM^iMfiu ywj 
jji^wyUflwatjiifl^uviiJTirig vifau^ui^aulviilra'a^mfi ViiUj 

ii9i iaia« iifi^msnulpinmyuan mnuynlvifi'nji^tiriau g 
ii^atliii^ lumiYiTuI mtrh iaefi?^mra^l'39iiv3 s ] rajleirifii&j 
■uan vna&m^aasju muynlmflutfa^iu Ha ^saimamiumu 
mvt iiu oVirj^jiiavj rmmli wain smimaumummi Haiwau □ las: lanmjmifliiiy1w9J<i 

vmm^^wusam^ m^wutmujiunymmafi fiamVUf 

Mvitn^Iyiwnna'um^ laiiaiiwuffw £heJNViei>3 ma^mau muii \,\A% 
flnHnlft?EiulvflwfmjjJ l^vkfluibsWu ia™™«omiifi«fraia<3«fm 
lJiinJ^^inpiaajj unlmkyvneh-^ walmuin 

iwfUtaiiiifm lum?^j4iwmij^iiQ^aasj , uu ffTjsefrfiiija&ru 
vriwnfia ^»WBQylmiwfMilm?iJ?Infl fianviay wiwiaivrrj ifmmjj 
vi^j viadai<Ffej MmfTOuvliaflflaftflfoaaylfl m^wtoilailgiifi 
da&uvieh'utai^n&Ni i?&mTi "lnlnntakfiu" ^flnifiuatftaifi ai^w 
rmwaylihafl 

waiYharata^adlvifi Mawnfmaivm iflwm YiwunTW&a 
uflnfilwiflu ^ulum?iiiiJ?t:viiuaivn? vi'aTTUiJTtTnuUj lSw n^aMl 
ikjnji IjJfTinulilmaasta 

^wnfti&pfuiivms MTisam^YiTui^ ^WEjaiffEjpftytfifl- 
lyniul^TuaEJ ^Qvtammii^vma&pi^iiuV nfiafiTijjfmf&jnTi 
ifcyiymiivifls rii3J'u»?j 8 iJi^(fni3jf^yam^^^jin v LiJM^ J&riaulaiU 
ivm MsUi Jii a sl-jifl-ufj tua kI?i9u!vi» a stain an ^a slmfiua witi u uri 
m\.w ffimamuftZtimlmmAi ummznu ntaifiinuivlaaBta nu 
astaiifilviwam>3^?iKiflwfjmifluiJiKlL^iin , fi9iiia<39i'u 

laiiiraiwm^immn "nuivlaatj atiiatjivlanu" mnllViiiB 
atruvivw ii^nMraa^linwasMiJm'iuu vralavjMneimmu w 
w&jjjiltutuivijja^wuifwwwii mimmaasta 

ia\..?ia^ni3jnw) m\mmm ifimilnneiaiilii iw'iliyvnayvidi 
ilmiinuiifitilie) iiaKnUiifitiSfiumjJim mnai^snia/lvumftafl tan... 

□ vrssmvaifjiuvrstu (d. a. iliieih) ^^ 

nuiwaasl? nuumaaia^Miw m<$.m\x\i)z tcmuti mMmu 
iwaa'jaEj vimayfrnlw ifrulw viia^l? 6 ] T,wu iTwwNTwmEJiiiNii'ja 
u^uiif^ii^adlfl&la y^m^a^m^m^Samraaulvnl^myit; 
asl? aa...ni'WTi«iimu4mw iiphmwjJiqinW rorrainaiviTJ as... 
waulmifh fifmaivn^iwaliflTumEJiwki'N fftirrvwei ijmeu <3kUi 
miuu^mfiua^lfl l^masT,?*] 1^ 

^n^-31'i TinwfliviiwiiiiinniwflliwwliJih^iia^aiJiiWTi^TriEi 

ihsTtrarulpi a + a...rifTU'u ^mfiiLifi^^^iw^vi^iEJ^im^a^^'ua^^'U'uia^ 

flnvfeiu/sTuau wa^&uaivmnlmjan^Qia^ "djj&vi-Ju...' Tiihwwh 
WTnuiiiaQlpi&JiiyiJfny ^%uaivmam^^vmnrji ^u?Inaufltav3 
maiafwa-jay wa^nfluwauji iwBTCiaiifl'waiTnasWjan iwifm 
iwalvrKwifiuliI ma^i^i > ai§Q(?iii^niy'uliJl^iiJ?^Iy e iJ'u lilmavmu 
nri^9iv!li<n3J fiaiTi^Kl^iai^9i^a«3iTi^iJiInftte^/ii'Wiil«3ii?«3liu 
lililtmj liJfWi liJflnvfa liJwwui liJiii^viwaslw^i unfiflmjfm 

walmkuryiimnim^am>m n^aih^a^aTvm jja^ik&j^ ua^ 
SjufMifiTOal^hrMviaiy waawmuj&aivifilulaa hIIliuIiI fia Tai's^wem 
maiaf^iaiay maef^nefwu (wuvn) Iw'^maaQ^In ivtaiiffewjiui: 
fmjjS^lvny (ntuk) ua^f^^vmnf^^i^ldi rhiTililefuavjfrraf 
fnaiaLiu iJi^uM^wa^kviian fmarouii&ifiuTYiwiijJin utrc 
nuaivii?u'w^nlw'^i9'U(|ia^i 1 9'uil'3^ 6 ff'U(?ia«(?i □ fhvkm {kvnrkrua^lil mimy^mLiununuay^ Tamawmavwh 
lawiu liJiijawiijEiw&JinwflQuwiy iiasliJwumiiuuMauM^fl'jE] 
iw'viilTflpfi^i^inaqafrulpillw vinam^sfiliJvi^ 

uifluiifiwiQEi'Miviiwi iifmaivniMa^mfhraaivniTiviuyi 

otkmuuism umia^mifmaLJ ^nuadlvmn nul^lvfifiu auifiu 
WGaminismwus-iuflasfmlnin 

■wamnuiiluiiph fmaj^mirwwuiliJan iw'riauufmjj^atjvi 
Iwffua^fmufSna'jaEJ 9ia»n ldin'uaivn^S(fitU(fiii > il'uiJ?^ s ifu uuM 
wljJfiflEifl?aEi npntuk «fmjj^Bani in iaa...uml!nu&3vifi Ctaru 
fii ifiuihtlEJ'tfu innuati^jn^ fmjj^nuJayuliJ fiiuj^nJaEJuliJ 

in^i^j ^aiAiawuTO^ilnjnjiwinTO iwnn emotion imenfinjjpn 
wvi?riEiffa^nwmmiJr}&j 

lumwm iTi«fni«pnflumiyiw^iw , umusft^flTi«wwTTi , 5iflyi 
vrw ?n vi ^n aw ivhmi uw'wajjn^nnmTwwvnwTUfniJjJ niMnjnj-iyi 
jjTWWuiprrufiiiJJpn usiYiifen^pnili^iu^S^TO 6 ] liJ<sraaieiij Ha 
miJfltfftrUilw u^&jfnu^iwidi pnuf rajfliufffmu ifugnuay 

ehu emotion wafmjjffn vMmmnui'i "aii^al" wiiiife 
tj m ti fliluetfnvmvi muliJ ifa ej 6- ] Ia EJviiirnUi fiiliy iuiji w imwmam 

WAim^&wmiJ*] lulllan aaTJYIfimTMwi negative emotions 

usnrhiTTWwuignwa^ auYilyvraehu "f" Haikjnji rfossji 
wwuifliufmaj im mlvi positive emotions meiNimm*! List; 

□ vrssmvaifjiuvrstu (d. a. iliieih) (g^ 

ihsnwwimiui 

IsJffinEJ u^riamyun^^pnlaj'flai/k L^nviun^nu^wn mnWmnn 
inaaw T^iviaTa Uicftjie/k iTiftymfwiE] m<n emotions filaJw «naun 
mlliliyiyif^hvki'mti ujanmfmmihsflTliJw viuiwiijwiwui imumn 

iJnjvn ^wnyiWmraa inarm viaftawfljj&JBEhnt ikynjimHu 
nJatiUfmjj^nl'wlvijJ imwta^lnisvifa^mh nin5iisJ9i9nn^rui nau 
ifluwllJlflE] wiaital3J1W&mi emotion 

ilnjnjii>il^'u<pi'ii3jpn 6 ija^<fi'ul^w'Vi3j?i womviiw^tetiuj 
ftnwwwui i^a<fTu^i]njnjiTOjji iTiflwwuiM^miJwfm stivnii 
miijpn^qnuflyfTiJfliiijfmi n^Bwwvn'liJniJfmsjJwQy lac^npi 
amasjdhwmuf ^aiJnjnji fta^^^u'ilLkfaEJ 

^auyiini.iluifi'ii^lLmu'MM^fi^iiyfi^Lay^n'i wiv, "f m 
dnjnjn yiwwuiwiufmjj "fin" tmh^nkmlikla^ atrMqifitHfm 
lilu ^iiim^alihulwifto lijaiftytyiiwui^efa ehufma "fin" 
fai/fein "ai?34iu" fkA / m<?i) mEfiiw'fmjjpnviiS'unfta nnlwheJi^ 

nTlJJlwi positive emotions I^yM'3Unu^l9uflIU?f3Jlj'^l,5 i l'uf|^^a 

"mnn" 3Ji<FJnii "iftunji" 

fwsiauu w^Svmiw^ 6 '! -in H "f" nil "in" viuTgjvifiUTysfU 
wa^^^finYkSun^aV] du fm«il«a9iIiJ^T»a Lin fmmau 
ajjmniiiuwa^ uaERiij4^sj3uluw%uvi^w5aEl?sjimy^i!M2pi 
nu ifluafftniwiia^ufff^^iivR^iiaK^yu □ to£ lanmjtT'Htniiw'hijJi 

wouuimsmoCIryryi 
uiDoioiuTffljuimsmoaoflumofoa 

aEJUYMWiiifii mm if annual vm iHaSiJnjnjn^ mnfvun 
mlnfiTwEi^wfiiviiivi amwQEiiTinlwfiw rajjinu iiflsimfltrwj«i?i 
mujfw vujiufniJJTi 9hwm«f3nia?«fl?Qa nlajliMiiTra^vrcafis 
ia&j am^uaymna^^niima'u^'uw^Qy'FiQi^i.'fiil^i iiASiaa'krm 

am^nCmfiTU mn\vfilinnwlvifl?QEi u^maajnuumrinUifsj 
ermviim raM^itmnaiayam^fim iwiaTOUiiMwT^wTMliw 
iflufiiufiiiiviphy I(^l!lnl$imi?yufi'nnmwaasta iM^a^'nufniaws 

irm T^nulMuIriyneiiyLfluiJ'uyia'u^iiiyj a ija^(?i'ui > a^ ivmsan^iaiuw 
a?aLivi?aaQ^Iaii^liJnu^iav3 , niiniiw^ii<jn'v3?ff Wi?ifiSviiS'uIvm 

quEiQjj^tyiSaqwfi'iviiivi ilnm^MEJufiA|(aj'ui<fi'ii^i]njnji^3Ji a 5Qy 
wmaim??(ua«3^iumijjpnlTfliJ , 5EtU9iW9r3y ilnqtuflufi'uvif^niwjjjj 
lumwBSfWi M^^3ja^jniifni3jff n iRufafyiyitarnimujiifit] 

waiamm?a^rn?num3J"i<snv3 mwiwni'jjjflu 

w'aT.iJm^ifluQymu^i nwhjJi^TJfWierjE] am^taawi n 
qswTmnTi vkriwviuiawmiwaaslmiu a + a...M , m<fima^efa^i3j 
vifa^daeraal^aslinuvi'jari w^nM^a^Tnin aieiiiaiflrjEJ 
jjii9iyiUKQsl?fm vkmnmanwmiQnufa'u fmiviflfliJ^aul? %wm □ vrssmvaifjiuvrstu (d. a. iltieih) ^^ 

ii&mwhu&flij wiwrmfreanEJ ^aw'alilWn^a^ilnjnji 
mafimfiivum mnrfit^irra'u hIuti laV.^Tifftatoawmfilvm 

pfQ^MiJii^ifluri'ya'U^TiEJiiri^nia^ unsfalwliJYravi'CM ^Tuanmn 
Mwnmi'i aa...vl wuUiiaiphyiiflh isawilajfi&jTiiJiailriinfiiEMiJj n 
laEiuwvniSyjjflflflflflU'rfaTiiJiaEi ivwfluniro^flnmuTjJiifiTffiEwi 
W vmffalwliJawuviiM EJfltfunatfufoia«3nae[a<iwri 

mt fiiiflufivwil^iyif^nfiiufi'i^uri wnffosajadi iaa...jjvjwa 
mua^^nululem mfmfimrai iJynriuilta'anu viiTiifluivlau 
sjuwnuu mMu^u^Aa^a^nuu^nu 

muflnjj^umjnfm uJatwiihiaJqifuay nfnwslwwuwu&jw 
™ efeilef flsaiwwyiJTBy 'n^uny^n wiflinuls rtat^lwta'k^m 
etofu mninu w'a^lef vifafwifuU fwiaa^'aniTwrnn^'taiiavj 
ran ^T.wfim^^m'uyi^inwliajj^ 8 ] Itfmlw&JWfiirnNtfwi Ivflw 
wu^ulmliEJW ifiu^u iriMu^inraa^aw'ua'u vm<Fmi,ii , u&3 
inpiaajj^ia^nuuaiifi'u ma^im'umn^alm^il^'fni^tlinEJ^nml^i 
WTiswmuiTiniiwwil'MiviJJisfljj tifonliawiM'urn^ fteaiei 
raina^j viaiviuiK wafi 

waiiwwphEjfiiijjfmlqiiaK^yw^uiam^u m?lMawhifi?a«3 
ijavijjnviawvfwyiifla IwvwfmjjUSiTjffa 5wni«w»ninaqa^nuiifl»nvi 
iiaQniiwlwwaivwJiirwali ^aa^it<filvi'uam^l^^i^ite^ s ija^<pi'ua'u 
wnednti iflu^iiQ^aajJvl^a^nuiiaimi, mhumm yrjia^nnSl^Clfmjj □ Mvif'iill'marj?iwau auiauilhwm avmntlawattfo&j a TOfvww 
TJjjfmaj'Ji «9K«^iffwiJ?lfifliviflIuIflflflKl? mnlwMnjnj'iYi 

ffliumiivm -i^riil^^^vifaiJi^lEJMa^^'uaLjfllvi'u 

gnjJiiJflTrii^MiQwwliJTOflQUWQWQ? naa«3f!aEj«i mirii v\mz 

fituidai^B^tiflpi laiiflmnju^n^ jjm<3uwu^a<Fiajj^ii9ia4n , ulvi 
ftynliliflt] ramiinai^sMAnliJ^imma^wmda'u n&qnwa 
fisium^i^ei jJifiEjrruei ^i^^mi^itwui'^Maifiauwi^alam^ 

am^Mmfa^awkmua^ mayiilranniilunii^nww'uu 

uasrruiffijnn I^yfl^vi^uIy^vi^ifi'iiJfiail^Ejm'uiliiJiiji iwrnsatm 
msfintn oTooufouunnnamujiiKiowDiuaa 

waai wanfiQnw^iwwviunwwun^in4fws(ua^fiQiwwa^niii^Yi\wn9i 

9ia«3niTMilvili iiaQRQiJj^nin^iuluniTffua^wijj^a^niTinnwmi 
flu lu^^4wm?Yhlwm , u mjfiin^ftMiTuiwwmpft] rfasa] 

aEiSaYn'mai wiNfla^mTmltfemu if^nnm^amnlwkwi □ manwmtuimui (d. a. dtiwh) ffl9 

ytawmOTU^a^ammlawriam^ twufi Ivfmwnu liwuffljij'nu 
nan \,m mamnlwwuriuuii^ijffca'iei amnteui3jviijjhiltaw ui 

vmanmuviw wamimwm mffamnltfmjjfwmustoyitvi 1*1 
wnemrrn CtaTiajiS'uatjfi unl)aamnlwmltaii3Jff2i 

^m3jpn'MaEJinl^dTvi?iJ^ a ija^Q(?iiia'u^ (Unmi uum uriiua 
J4iiflufmjjf^n9iaiviaujj^»y fmajaLiiril^lwn^fe^iJTiuu vkfiu 
fni3jpn<inamau3juw iLlatiUfhiftiriiilu u/001 auYisuuiiviAij uei 
uJfltoujiifluujwi ivmsHi^vfajj^wtm Sji?wmmwvhlyfiitinii)vi 
Vienna™ f)aNi^Ufla«ainaila«3imnri iieisadlwimyefmurnmi 

rni^na^J9nsJiJn9i iTiSfrcmiiuifa? amnlwmayfiiii'uilrili u^n 
Sfmaj^miaEjliJ Mejtitiuwjwi yiufltnuTTiTOliiJaEiwliJ wnflntfi 
iHflWTBUiflwyjnfl wauwiTiQEnnl'MwnvitjwviwsinjmsiliQwfBuiflu 
vmwu Iviflu^/mKilnli niiJaau§ai?arii,2'un«wi viwialil mlilvh 
astjelmi ib«elijfmu«?'ii&i 3Jfmuw<3i3JEU*i fulil vilaiivkmifkTii 
fifu irinwaaaSuliniJwneh&J a^nnl'wiinwi^mwliJan avmsn 
iilamwS'uaywGn unviat; ^vimwauaJi^auvimiianliflmfl^ nt^i&jSj 
mminnmz iwinmwiauYisYHVwfl 

«uwsuiiluiinuiiwj4ij»Eivi«iaavii«Er3 w&jlvf«ayi9uiJ?CTilu 
^eiTfl am^ajifleimjmuvn ^^a^nitiffwiifiivlawsTU laifmajf^nvra 
5ii vi ^iskjn §u my 'k vlaainwufnEMiu atnnvhi&HlmTis amn 

. *. \ „ ,„ %* ,A „ „ v „ \i , A „ 

in^ini?awffef^a^<?nia^ iwauYiKul34in&nriiJ9rM?rc jmUjiaiiwasn 
miamnlw^w] mtJtaawu iviflauiTiamnMU'WUftea'ifl namnlvi □ eteaimia^mi, amnlwwwlijifufljjijTOiiiwiiTJ namnteutfsjireiuuij 
n-HUfNam auSawlumiauvis tfuMnaiMQmiasliiia<aiTi 

%unm fia'iiiLlufiiUffjJijIivl^iifl'uiayvliliEJi rnlaiSwuviKiiai 
^'atJ'wsBJvnMw wjuuviiwwiiynfmjjamniilw io atlu fia mm 
stnnmiluma fmFmimtimmiliwnFm fmj4ayinv!ifl , unftai?Ejm , i 
"wuvit:" fmsjaEJinvSifluanfta ilarm "muvn" 

flu fni3ja^in^i9unff?ifli^n'ii%un^ , u3JunQiv3 wfuwaNiifiErj 
niimauam™ fmtfwehiilu ujwwi rrmn iimi ^jferRshfityTi 
amnliifauawifrraefti viuifiaayinlviiinfifmjj^ waimiwiulfiTijj 

TTlTlhEJlVlflQlWflVUJVJWJlfla 

ifa^^^nrifmjjatnnl'iflfi'uauifl'U^u fla^&nvtaii^'ifiuena&ru 
iviTiBviaiuJilvuvijjQvni aq isjawi rrmn sjyisn y^wfat^yravimri 
viefei liaammn 

TAiausiuuwugnadmQuiln^ n^naLnn^kSu^^^^aonliJ 
(jj/wn) YnaiMraniSmfijTJi nifrusjwiEJ 

fluTAiawugnifiuviril iluwi iIq&j vtaidnamnviili^nvnavimi 
(n?ftn) viam^yviilvi^nvnEJVjn^l^ emiQuefii viaiuiniflu^phti 

yiugniflwquEMflu vreaiJ'rafiUfmjjtfiB'a vhasMeirafi rmvmi 
lurm^mTrnflnun wmwnwaauwUehEj iurim) emiJauI^ amnion 

UllVffiS UJ91911 man 3JYW1 WaiUJTilVIJJei VWVWJ51UlLlUf1IUBTJJJ 
^UJluluf111«^«mim»VI'31'J14lJ3«l 

mmn s ijmminTAiai > d1,iJ'M(Fi?a^i??j(?ia^n^ wajjingnwoviaiuJ 
mfimmwffim'm ^'a^iwawiamau w'ajjifiuvi^l^nwlvinjI'Wftia □ vrssmvaifjiuvrstu (d. a. iliieih) mm 

z s. ^ & m ». «« , " ' « 

^ivusTTWunTi^QQn^iJiviTl? nS^wnoiJ ra w^^ajfiQi^fllwajiniyiiim 

u?Infl pia§™flTiN^nnm?efua^TW<fla<3m?f eiajjiijfiTUJfjfwin 
mtffua^ipnijj^a^miviil^ naiwauunilfmutjminmwilvfflWflu 

^nwnilEjm'iiflumTWWuifmjj^ 

i«a^«lwmjjvij4iyviw mmadirrnllriwfiaasta mjanlwri 

vtasiijfiTijjfftinlei iviTii;'iifi , uviSrii?^riwli9ii34vianm , 5vidiJJiu dajjfj 
tfnu/nv^lumiYtasiJfiTiijfjfii iishnUilififlu'unviimiJj^ii iwiiQwm 

fiuvidiWfmjj^iJ'Jtimviii'jn *3iiiu^i^cf^inm?efuawQi3J 
^nTJtgmfiin^nmi BnffrwfiTiiJ^Ulfl im^wwifiuunvnfiTiJj^ii 

urifiuau wiia^seftjlei Ma>ayhvnla&)>3ileiayl#fluau^n'?j awslii 
fluauwiMQW rfiyvivwgn andiaviiwvjmf ifrufnn^mmmwrm 
yiuviawwuiflTiJjqiiflwliI flamtnnaiuifl'uii wnifiuunfl^M 

uemttu uuvrcrc m^nwiMwuTKiriam^ TJjJVHWwuifmu^n wjjwqej 
vfwwifmjjff&jnTsriavi 

iiamTi Nui^tfn^a^WAuliJ I^laJfii^in^avjmTUU □ T1llvfflKl?»iflQsl?llJlaullJviJ49l WJJWlwiflTl^mfiumilll 

eteai^ i?yiJ?aEJifiu'5KmyiJii#3 &fja&h>aauari i^irililMUEmitfifl m 
nijmiNffflnijfiTjajtfifi ifiwiu mwnflUwnYkaiiwuffvi «ztairayiay 
niJBTJMmliMw lajflfmu^i iiaiwutijjyiiaiEiimjJiriwi^EiflnwiEi 

nmfa iffMvi'MVMKlwmiijgiimmiEjQS fwnTimi fmYwsuvn 
9iuia«3iia«flfmjj^vi'wwui?vwjiiiphu fl'a3j™Ti3JtfOTa^iTO^wia&3 
iflvmaymiamu 

uan^injifmjj^iiTiWviaiyiffMvi'M vMfm«^inm?jJiri»l atuj 
^^nnm?iiiFiUfni3jf flTi^winniTiwmffTUffTifl (Frraef^in 

^Mwuieiaman i%wi!jay , i«3S^^^wuimijj^'?h'3l , uviiJ'5t;tU9iarif«3 
ueaiiuaeft^uifaej 6 '] 

flariflTTffjinwluvivinflQ viuariwam'i fmjjqmiiJiJviiwwfMvn 
nsriniiEHmi udfniN^animiJvril^&tfvn iwisfMuUia* uain 
r^mmu uan^nn , n'ii'Uii^^S^nwut;anamv3ViUv3 mwa frraefti 
lbsuiviviviiw iflufiTiJ^imwavn vwiufraiNQimwia&jriEmari nfa 

dnviiiivienEjfi'u rrwnw^iffvuiph iflwinwiwi rhlaJfivi^ IsiS 
fla4aiauvimaN?iKmi.ayflfia0iifnfiKn wnntiiflEi ratflu^rra iivmay 
Mli mi^ma^mlwiami amwilEim'ifmjjtjiiwjwi Imfiuams 

sjuwyum'i^nia^iri^ vrifiTwefoilwin vranenmiiuefyiwTisj □ iSwnfdmmsmia^ fia^iawaJwia^au wfMWWijnmnrau Taej 
iw^Wwii^fttJ ImSammmn^ilia^millm^fttJ umfff^i.mfn'iaj 
^lila^au laJ^^^Ti ^wlilmmvimw^fnEmari fkims^ mr^m 
'inSwi'WEMwnvnfniJj^ii vivIfMwii&j'iTljjjjfmjJtjii BfiwriWUwifit] 
rfiwfluvivfwuiiflu nwwwifmjjffiJJi?tivi^K«fmjj^iifli»nlu 

A At*, at M a I M «!/ I 

eni,a>3 iwamiwfn^riYi^^^tfiJ^imm nffwmm wm^wn 
WTOijftaitfWu?lnflUia4'in fuiliWlfl LiaKiSaljfmajsjiil.w-dn ej u#h fuai 
nfliiiljjfi&jvnfmjj^ii Mlkmivkmifk imwamiilnjnji wtalil 

iiwfiuvujjw»jui»ni&j iflafmjJtjiiflwiQ&jif(wiJ?lnfl vian^nn 
» a * a „ * a * " 'a m V * ,x 

^wvma^avHvmivnsj'uuen neiawim^immeiiEJ <snauu?nmwu 

nefti mimws') ufiimUma &mwn iJiwviunmmuniiia vramaviui&j 

n?h Sjviifiylvffmjj^n nnenrnfiwirra vfoflawTami atnfraswiTiTC 

hwIiJiSei iwimviuljj'U ^viia™!? nvmwiumemWlra mtnfnEJifivi 

vin^um^iviiayi^^^uliJ^iriwiwi'Ui^EJvi mriaiinrmiri 

fhufmtfjjm?ftni:nwwwiqn?m<3 uanvinilfnia^iiYlifiuaffra 

asuu mnadmja^Vi ayrmlflr] mjplfltmtm maviui^llmn unu 
miu^nftnuumzntM]* wluvJ^naiyiflu^siaa^yinnai 

mrisanm ifa^vivhvl^a^niT^nifilumTWwuiRUUU ^<fia^ 
iiunuusTwei amwa^WwTi3J?f?i m^nw^vmiuifm fa win fo 

la, wwuifvaisjsnsnwRtijflTisjffei (vifa^efTUfiTiajera) □ tf&jn&jnTSQiSvi fosT^iwiiwinn flawMvnfi™enijn?tivtasutfQ<avn& 
LG=fiAiij?In<FiajnijnL?a^Qn3si^ s tJ 

viu rhfiuvfwwiphuiwEn I«yli4wwuifmi4ffiJJi?iivi^»ifniJj 
m fmjjfnjJTsnywsSifnijjqiin^KfiflEii aemaufw nanEJiflu^u^Tin^i 
\<Hhti ii^'eftilflmn amwTijj'Uiph uasinowim^fmieitifuTn ma 
vohu viiiilwwwiwjj«miia^jJiwiifM^ifi^u?InflQm^li4fqiJ 

msflnuiflooMfluuffflJin 
inuonoilamnooiunflsouoilon 

vrcaiiJfh miSusm-ami ^KiflwmTwwuignwa^lwlvuj ^ailurm^nm 
i^nla^Mw mjj^wdnaiyiflufiuviyiri^l^'iy-^lpiEJiri L^inS^^a^ 
ud^monn fiunS^UTiEJ lannS^iuiJTU uasm^nlhiieiaa^nm 

I?innH^u^auu^i2ui]iyviiviurinifav3UiiviS5ila , nnpinyi9mivieiv3 
vi?Qitwvii^vifl^viaiiwiiiifnwfl^fliJTCmvinTC^wmflii«pniJ^n£lvi 

T,il^iU9iam?iP(viiJ?InfnJT|«3Uii?a34inlu vhliifawweiaefirniAi watm 

M A A J, «t # « ■ a * * « 

vriJJinmi iiflsujafluwawiwiswmljifljjinmi niiEHtfaujuwiiJEmmi 
aimm, iiOTnifluiviSaviTOiflwviifllwvi'Miffwjmjjinw 

^umsifaWKAiinn?iNa>nnd™ihKm^ uniffwunu?lnfilu 
lbsiYiffmawfami n^swilwjhuuj&aii&JwwnaiaiSuwfMfluiiiJijlvijj 
yiilEjnQnairaiuHUTii^iPiTwanii tanas; ^iJirumnj' iifiwuiEJuai □ vrssmvaifjiuvrstu (d. a. iltieih) ^^ 

G^^rTngj ^wn^i^awniffwiJiljifivl'wwj'unwwyin^viQriwBifl'u 
a thai? wamwwuiiwfiiiiJffiJJiTtiviiS^iSwiJiiTQfliijjqii ifaimTliJ*] 

usnvnlwmnl'jnUivia qinfauanisminliJ'i iwifolufl'Ji&anfl'itJiflvi 
fiuvi nnvlahv-ffvlavm 

111 6 ] m*] m&mmm^tiiminmzmiiMep} fwnfiRaiffw 

m^ufiw&mn^riY™ iSa , wwunClfmjjpfi34i?njJini'uvi^sfifmjj 
efn iiflsqulwiEiflu fm«qmi&]wnn^jwiS^iflWiJ?InflVfflEitM wqjjiwii 
adtoy ^if(wiJ?lnflljj?i&jJ4in nflfmu^i iiasifluafttsninlu to 
MvmnkfUriEJ iviSauamv3fi^^iav3W^'iiiviSaunuunuay skeiTln 
ffa^iln a^inMviunfiuM^Li 

wwifiumjfluviSifmjj^iifluwQ^ifiwiJ^Infl Dil^'S^iAj'nflua'u 
a™ milmlpi ^iffwuflnfiwjjihuliJvijjPi TOMvmfuaiMmvn 

\]vm<?\ \,i,hf\mm lilMwh afftni'wnUiClvwriitiuariiiajjmylu 
mtilu™a«3wvn /inauanntilMuf^nrfa laJifflim^ 

iiwiwwiinif^iiiwnSfiQnjJviJjny^inwffiJiifiijliJviJJw nsiLiiflu 
mTKinlw sm 3J-!f aulsi ukfiinavwnaimiJiwuimfliTAJifiEJ wthsym 
il?MiSiJl^Ejn^niJuyiau<fiQiJJvi^iyviJj^wuu ifavjun^inmwami 
aji^HtJULivifls TwMetynatrw ifimla^a^njLimi^M'us 

mri5iluyiiv3ni?^nw^nM^efl^w%iwl,TO?^^^i?3J^auyi?y aTjEiffrai □ one; lanmjmifliiiy1w9J<i 

nifitii&jfrsajTUViJjfl lawnnwui iiinaaHtiigiiifflfltiiniPiuiiM^intuMi 

ftauu aTJ£JSTJ3j5^mivivin fruSwjJwaffi/nvi naiEJiflwynffBa^ 
^visiUffTi^wiiaiiefKffsjjJi ijan-ii^'tfu^sT^Tifi iw'S^naiEJiSuvnff 

wna<aihi'iafn'iiJsjii*nri*nEJ n»lviJj«fmj4ffiJJi?iivw»lfmjj^li nana 

'a* ' J « £ 1 , gi 

mvijjfiTiJj^iiiJiJvwwiviJJWflfttnTmi.'u fnuigmwiawtffvmia'w 

wnu^ENuaTrii ''auCjauoraail mouUiiijjru drmmauii" admnud 

mlia^^uiWn^^<ra aa^a^ifluauvi^l^'iy yin^l^Ttnn 
iifl»jflfiijnwjjimiu ffijjiTOJjvnviwawiflwvHviffiEiiiiJiJviijiwlpm aa... 
auminin iionljiflnloVur Ha laJaHvi wunatflei ^alw^l<fiam>3wiau 
nu^di ffjvjaSaeejmvia u 

mwialiJ ujaiTiiSu^Vwitrau'i n^swuSjvMviaiaviinwviiflvi 
sjinlu iTresrofltaluaffvrivmnhltfigfl'Ji "ami fintw iiwUifinw" 13 
nil" auMetinasta iwlajijnfi fhUi'Ij ^•unS-a^inEJ^nn^'uliJan 

iwnsatrwu fiwiiw»juiii?h^i9wiuyi«flf(?/rivi tanas ufufiu 

rav^wilwiauu efiiJlem iHafimT^nwmjjfmjjvwjitivliiYi 
<rauu fmn^MWfi™^a^mliJi%)Ej«i wwauii'niraiflTiJtff* 
iiuuimiin%iiaKwvn eia^nnCiain^Muaffmnnm*] HaTweftivi 
lsJ9ia«3vniw?fTi<iia«3T,pi fimijj^vu^^n^wyiS , uIviuiiri9iuia<i fifrraisjii 
Yiiaaeienfisfnia^mi jjfnui^imiaawfl^afljj ajniTajspmiaawoSainwaaaj 

&uan^n?ema^™<fia>3m'5tai <r ] ifluflTi^Yhfiua^Tflaff^rnu □ b fk - &AN - crajtfifi msflntn flomswffljins-uucUJUJusimotfDOl 

tw Ta viQi7vi?aiJ?^e(av3TOividiuifiuvinv3l^<jn'aiae(nTUU iHaaja^n 

imulvm u^mM^^sniJ^iiiyuanmaefua^fiQiJjIia^riiia'uuu 
uajLiwu iwalvfiTi«fmi4tjii viTQiwavianviwmjjyjnfl i9w?fu 

viu wQTii>3iuvi?aa^piJTCnaiJv!^KSJiuisJiwimMuniiWBTLi| 
vto iai 9iaa5iwifiaaulvn wwn Vhfma^taam^ iwaefuawnu 
wfMfiTTim naararraiTraflta Iwuri whuivrbwwiw fowiviMffhfrcy 

iiluaVdi Riisj^34WUKia<imriijIaririy'uariu Swi^wwimmj 
9h^nvnui^iiJTW.ayma-3vi^3 foiwmwQ* immwminskwwmz □ iiAKm?lfiauYi?EJfntiuan iifu en 13 ^n mmuUiiAia ^a^mlhMvi 
(vawwun ^i5wwii^i4fiiiHh^w5wUi4i^m?^jJwwBrajIflriJiiEiwfln 

maw&iwmiTU ndfiiuffsjii'li^ 6 ] mJ^mwiwflUimiAn itfu ra 
^'k ^ai^afiuiiTwVfaji imnriw amnlei u?wWtaKvhfn&j 
inauwifo vreaiiTJ^WwiIiytyi 

qwfftjiiliviiJ^iwMivifliu «vHviiSuqwimjjvi?QifiuT]ffa uasvkflvi 
rtiEJiniJanflei f^fh^Ti^iniyani^lilwe] iwTMi&m! la wirvu £j 
vMWTUfftjTswiTw rta^li^nijfiTi^a'a'uwa win fms4 tvi ejtw tn tns4 
(Fma-jiiLm fniajapiviu frravmmniu fmajfsin&fiei fiTi3Jfmm34<snu 

aa/ta fmsjTii^ ffwlfl ifinirm vila^iadvah fmjjiflfivwj&a mijj 
•yuvri fmajwatiiwi iSuwu wviNflUTjajaalufirri "ionta" 

u^raa^^l^fladl^l'U'uitvis^iS'u^di^nj ivin«a^jma«3viPM 
m?li«9ifl^jJwuBrajIanjiiauanvwviJj« mi&jwumuTfiTvritJuanYrM 
riQiiffa^^^i'unmatl'ua^^'i^ilia^m^a^^l^l^l'u vrcaifluil&JYrwlvf 
^l^#i^luuaan«imyQl'a«3^iWOTiijIari ^i^klh^Wia^riTjasta 

#i«juanwi;vii«3i'ul9iiiai;^i;viiai;T,?am«3l? Ma^aitfadiawWiVlu □ manwuntuimm (d. a. dtiwh) ^ 

ifluaVii ^m^a^^^i^M^ fia muniiuiiJwuTiniihn 
muuan w^m^rmAiiieisfrh^™ mmrm^Q^m \,\£&a<t)u°ua-a 
mhtfiAu ^mv^Viilm^ ^iiiuifa^awiMmifrrali 'mm 
siTJihajfiafiTiwfo iikOTa^'ntnniw w^ifa^aw^cfu-^wimi 

anii5iuviw^3JW^^n^liJM^iPiy Ha frraf nmemfiTiw 
MusmjTfm^'uan uaBiiwvraa^^^/ny'l'u wfMQiffamiJjfKMmi 

f wl^OTEi^m'slwu.fflvi'u nwa^mVlwu.fifiaj'uf ?tauvi3mUif nUim 
NiWiTW&wrm rhamfan imi%m^^lia^m?aanMlan 

WwuiiwflumavifQviiimiviflQviim TOfl&JwSmiliftfwTM'm 
asM^ii<rilvm n>iiM'u s yaiJi 1 6 iJ(5i<fi'ii3j| s ua^£j'uivi^a'un'u fnkif nvhMfl 

nnflinramynTuaanlil £wi^mmjaLiimM'<m<imTO^t^ 
iimuiiQUW9iiivi^iiwwiifl^wtilin??i4iiflsm^Qf(i^i4wwBmjTflnmEi 
uan Vimi-s uatAnatiayowiraauaanlil u&nUwaS^whti itfu 
Whuwrifirimi vrama vraTW in^Kviianl^naEJi^viw rhmlajfj 
mim vrcafuau Lnn vinlaJfia ejIw w« rammSmuj] EhfaKiaEjeian 
*a iTinvnlwwflEMiiu asuwuwwviffiJjviwfMu nfiafmjjj 

fmajfu ww,? tfuenmieMvi?aefa>3eri'w vhlvivn&jStatfi jja^imi 
asV| raj tfuijamiawro'lvi waSfmjjjDu nvnuMu jj&aimwf&a 

1 <l, rf *,! d 2/1 1313, , d6 

Yi'muuiyiun sn& amwi waaj<Fi / rapmajn ni,viu < sfa<3vn>3 iwiraYiivm 
viaiuvru Imiul^i'i^aaiyralvm waf^i&aftuliJari mhlwinfwvnra 

nTSJjnrsf a&jmw iiflsueiwfta rha^Vi l^nTraTwaanlil 

iwitfafhfihjnfia mijjTUUiflwniJAfliJeiaEj yiilvfifluaffst; rnUi □ iifllajfiiaslmiluasta ^CujIyii* vMibsTuifu laJfTOsiJgijffa'ami 

wfu mMviu viaTiiJtMiiphliJHfllfi? ^Qia^ntaJf^nefmuymuu 
diraWifiuaErul? JHaa^TiaviiralaJ mayvtaeiW ^lilralvmfi 
ufiuna^aVui,^ wfcw vwjflatfmvw iiflwafiiaBlmfluasta mwaaBta 
^lAumaanliJyralvm asliayvflvru iftaiayiha ranifluaEhata il/fa 
auwriuvnralaj ^f^\l^mmwv\i rauunlewiem aefrrnmnfliumm 

iwiKfttuuwi fmjj^kfi'u^iiJapiiJday ifiuwYhlwfiuaffjs sta 
etifinj^in fmjjjttviiwlami ikon 

Cliytyiuftimyfkuri dM^wmi^a^fk vwwnwlailpi mw 
mfiaumyiifhijari'iilvip'ril'S ?n 13 ^n su tyiej "k ivtaftauniftiuf 

viw fia ii^wiiJJ^wu^fiijIaririiyuariphEJ iiain^ai^iiem^'k 

fmajflahsEiayfaiiQEi wsfeiisjfra 

i^u^iJnjnji^m^fu n§Ji^ywii9i , uvivi'u>3iiai;ii9i , uv!f(a«3lvi 
efiJJTsnyhfmsn^ V ^imyuaiJ^^aanliJ weitiJeiAiJfiaylmiuafftt: 

VMfrujaa'va fia mmj nn^aummiasvitiliriTJSJ^'wvi.sniJ^ 
ineiaajjjn&man jtsj rnxflinmiiuliha^l^j'n£/l , u nas win 
flvuvui<e\wiii\.h\™m3m\^mmm ivifiiuiSuffi3Jii5iuiiw?KTJiJ 
^wiia^iTivimiuuTiiJwnanwflywaQwiifli inwam^vi^am^Mw 
iiaKimn^innuVUi (iTi^iJiiynaan3Ji9jviaEay , i«3i , wal , Mf^niJu^iu □ vrssmvaifjiuvrstu (d. a. iliieih) ^ m 

wnwTi«ii?hnlwfliJ4ii9iuiiw^9iii&JiTi fia uwmwmmj milta 
(jia^'W'usnijIfin/nEJVian umnmj mtiluwlfl ummnu iJnjnji 
fmajf walmliytyimKft^wmluliJwariayi^vivM Ha ases/nvi 

fiflljjfluUiwawiljJiSwvnfrti&jSjflu fm«^inm?if(wwfMWJvriflu»ia 

jjNfldaiittNTi iSa^uYiimifl'uafOB fofmi&aniiiuaffss wfnIjj 

SflnjviiniJ^ULav3luni^^t;lu?un?^un?^iEjfiiJfi'u^in^'ii3J <! ui^ 

RQ1J4lviyWQliaKniTK!^E9ia«3VlllLl'U9IU ll9K^ljJfllV19iaKl , 5vi^lTillvi9ia«3 

liliiiumfiuuWifiamu&a iiwnaiw^liiflwlwiniwaqflulwiEi nan 
qin«rci&3jjaffjjnmtfra mntj Lviffofi3J3jaffjfnyi3J'immAiEJ 

un^ani?fli]^fyi^i«Ejl^u^uiiAiu^iinm'3(fi'5aij4i < iiav3<fiQi^ 

dfmaj^vii2ua?f'ni wwinmm^nlufl'airai?fw«uari ifiuauQi 
iJryryilw^amlildlaym ftaasfttviw marm wm 

atrwl'jfwijj affr/nw&TaWifimi ^ate^m^n'i afftjiiwluiru 
fkhujan EMiflw^jjviViB fiaii«^qm^wfMWJWiflw»iaT'9it)iffw wu 
eimvnfwi iwn^wa«3ai^ym?f(ua'3Riisj^a«3ni , 5vii?Ejri'iiwuvii; m^z 
mmfa IsJjjaK^EJvntj iwinwldifluaffwivrcfaynu 

^un?Kywi]njnjn^BT5Jjrni,m ^wwv!i?ym'iyiri , Mlsifiviwi uai^fj 
fnnsj^mflufjtvisJjj'ijIiiJ^iwQwaawnai Tj4w&aaiffam?aufl^fmjj 
lia^mia^taan^aliJ iSufyfw HaafttJiiviyiiivfiifl«efjJij , nu 

iira^jwlnaaefrmwu iSwu^vmnmjaweiuAi fSawemn □ miwamifk ftau^fkia^n£ifnMU?m Ha iiwuffNWumTijftunfl 
aasj uwuflflTfl iissiiwuiltytui BuwiiNiiifh 

ifluLf^EJinavii^uffu lumzvinmitlmm^Kimm mwaiwiuem 
uinMuniilflauril&waf luni?fiui?fTAinl , t{Iiy^ji^ffimfi'nim uain 

l^wauuuu-y ffofffl-yirma^'in ^itmn^^m^^i^in^u utf 
u^amaslilaJfilsJflnU nsMffTJwnlw mSwuumnwJiiwfliijjpn 
viawwviuiwiviivi'MQsl?UiqnlsiTi ntaViaTflntmisfunaEJfl mfoftymi 

Imkyvn uaBWQia^^^mnwufiQnsjawawiiiJfi'vi.ifl'ua^'JKl'iEJ 

sj^w^wwuililamw WQEjmiiSajjIy^v^9iwe<i3Jiiw , u , u'U3Ji 
iflufl^^iedajf^nuiiPisinumavi'uunuliJ Iramkyrmifkral^ wei 
ii{m mmw-]T)Y\T)4 viqwmw'inflTiJJilijmi uqwmwinilfyvn S3 
aefrrnwaamiwj 

mswauuiuuua 

ifluauQi a^wtjijiPwifiuay ijnmnfliimwfifltiJ fhiflufiwvij 

uwmwmwj niwwwifliiJj^iJvfwBfiij^inwaaij ntiTiTi "eta" 
mumm mwfwwifiwfljJiJWjnEilwqwl^ ilam'i^w iwlWit] □ wTami flfjtu^ijliwi^ffty ^rai^ iAutitjjj vreaifivm&roa^tu 

ia<3 H9iiai34il , ffw§alu?J5iiiJ9f'3iiviu wiEjemuii laifatfiviuivifafa 
9himu3jnwi2ufa^iav3wii9iu'ii "nans" (naiifynfawjjifiuvii^m'j 
viiwUiwEimifljJiS iwivhuwunTi aSfsisi^mn [da^inawtfiSnin uas 
wiajwiEjaSiIiuiyiSrwn]) snnuu 

UQuriffnii mwi i?Ejm'i "flnjnn" 

ranw^i'i eta flans fltyqn $ai5u7«7ffntn fia^mn m 

yiimlv3'iie(3Ji5i2uptuynpn^vifaiinunsiv3 ivmiiefjraifiuji'ns 

iwamau la'jIfiTijj^i a^liatiiw amnYrwiuEnn 

vrhadeh niwriKa^niumiUflw efajiimnarm^flWalasta 
mmulfl ilwia^m^yha^ta Ka^niiadniia^'? (fctfrrn^eiaKta n 
^nvhnadmjilawu »juliJfla<anTiasta tfuntmaiila^uu vrcaigfllvi 

^9mviiam«am0i?aniiifiuefara ifuam^riwiMYim^h ^efwleivifcln 
^wflufljJififti^iiflTii '^vninwia^mifi^fa^ nftawawu laj 
ra^fm^Gufa^ nl^mfa^mr 

aEh^a^rnWraihuilia^ niehfmm'i uliJilaufiilfai^fftri 
fmuviiJ>jnflwdii9uwn^irMTTWJJinmi ntnaylwfluiJJTU iin^rnjnu 
tmi jjtm flutvid^ik i^EJ^IfTnjfiTWjInaiviaaEii^ rhwa^mivimj 
wall nvimAmSauu Liat;iSa9i'a<ini?^9m«3iiw , U'nJvi?aR9im?aEl'5nyii □ \i\muu fliifliijfln'3iuIiJilawiHyiJiviyiJ»nifM'3i NfiTiJjflfliwiiiEjn 
wwHivwauifiuauifn wfMmwwiT&jasl? rwiuflnauimaansji m 
m?i%HUUief?q nito§wffnvm ma^avamweufavjau nwiuM^ 

rnfmSm^iswimad^a^im asbq lumuM^iiiph wnmv 
vhtla-jasta n^^nyinifavjumruiiwlij^y iiaQ^iwiMpiwpil^ay'^l? 
vhvultimi vmSurmmtf uaJari (^Hraisniimifeu 

vhastanmn mifluefti iiAKUfUwAfi ^a^wfUmef^nf? niviSaunu 
TlfeymJaMsJw ifimnlra^ra^ a^Vi vbiwlawadmfeuu n 
nwnWjuTiEJViJjfl ajjvnuvmflnvism IjjIwiIjjvI awswlifiimfaufl 
v\w vifa^^wilyuviwia^feuu nilmuMdi aslmma^'u 

wmwTi fljjimi^ifltujjin niflEiiaiJJiw^aiflwwiiiviuiifMiiwwIw 
"km "gfara" Wnusviimiikflu^vnlavifeiaj ifiu^anaermfjiurnvi 

fmjjwjjuwawviu fmjjiwEiTwtnmjj n&waiMu qswuuifmjjqii 
fnijj-jiramniiiuwa^ n&Maiff&jtfu iWTidmeilaJetiii tuti^ weto 
vktm qnwfMwmTfMlww^ijmuflyiTaa im^Kiflvifjulwam^ 

iflu?!aJiJiivi«3fni3J?f3JWUB aaiweftf&ulfimdnaMff'ji/ iflua«3RT3JJvifi 

0«T«/fflJ4flEh'J 

aanrasj nfia^fou a^Yjjjffijj nlia m? rail uasi7n/n/i uphn 
i5ua^T^vhikmiii$NwusFh£j ^iwmliaiflufl^yiinfmiiaimi laJ □ vrssmvaifjiuvrstu (d. a. iliieih) g-^j 

\h\9mvm ii&nmjiflaauliJ i^uviuiliJilay 6 ] Mwi^wadniJY] 

nTuaanlil jjnwflawiijarm iJT^u^^iE^fa^a tfL^li vii3Jnan«a^ ui^iaaaj 

iiflsSjinwaajjnSiflwmu fia v\uj win&jinwaajjrfiEimEtfnw "fati 
la^i^iS'umii'un^asi^^fu'i^sa^iaii^m nai; aw murine) 

mTmTraniiuniiEJTHiEJ«a«Vi aanliladi^u nwaltffraiTfi&YM 
nfliEivhwflflwvH'ssiJiJ ii^^«iJfliJ»i\v(ignfi&j maligna m^adlu 
m , 3Evili>3i34ef3JT s j*nu m?i^fiQi3Jwiw^ij?tu s ija^^wvisiy'U'u 1uej?i 
fl^tfrnwrn^fiTO^fniiJifiulvifiJ y'flUflww'flfmjjJiiaKTiTsmMTivi ?KiJiAvitpa«a&m<ivifn&ifaib«au ^a^i^I^wnii m 

tnwlvfvMwiJijlvitiJw nwfwlvifliJJTsiJiJEiflauw rhenajisjiiij 
EiatJuUufh ^unsjimavi^ufmlTflliliJ^yrm ftawiwa^NYimTWwui 
^■uto tnmwwuii4ijwEiqn?f&j ftasmaviuunwia 6 '! lil^isa^w^iiu 
iw'tfivfwwTUiqn nUaljJvfwwmuifM yjnflEii^Hfwiitwfmviuw Twetow 
u& 9M iwluw^i^i^ia^uiflumiliJ is ej 

«umam^? lijawnW^ufffaTararitJuan fmu^jwus 
minUltwinaqfliirlwl^ WAsMmfiavmmlnjnji wnliJlflfWi rrn □ ni£lEi?iiiJEiwiui&jI«yli4f?n masjwmEJwmyuviiaiy^inwIiajjjjnn 
to \mifavm\.vm\Mmnmm\mpiti mw?>mnvii?nynwimm 

iw'viaiTi'wwui^n9ia<iay , i«3v!'iiifiafl iw ■wwuijji^wylvififnijj 
qnWrNviqn ImlfmjjqwiiflviafttsjJinflu IjJ^uwa^m yuan muliJ 
SfiQiw^ylTjJwa^wwnanffEJ^isfviiJiInfiJjnnvin wiwni&anay'flJifJii 
ii^^^iiEj^iijy^iily'Uivia'UJj'i^wy urujnmjdfmjj^^nnm'nhEJ 
wfamarmrm riil^uau^tt^ii^La^n^ u^nMuyisrmilmmTiiJ 
qnlumwiS^inwaaulvfw IvifteaiewwiNSwls ifiimi 

u^am^iwi?riw^ui^uw^w'3^iJii«?i^^l'u^ a ija^i 6 iJiia^ y\ 

Trkamfem a^fiu iieist-nneiaaw UYiuvtaKiflu^iJYimi&mi nlvi 
jjiiflwn^iJvlna^nauiiaKifiaqa^nuiiaimi. 

^anm^a^^f^^a^m^Snii^'uiam^i.fl'U'jsiJijl'u^Q'ija^ 
mua^ ^lwwuim^ LLVMiHBTMjflfaiJitwffi ftmnhu n am Ha 
fla-funt-Lftynn 

mtwfljj&niEriaaanliJ nilnn^'i 'RajiJ^wifMiTiviifiuojflTJjJw 
naiyi2ua«3^T3Jjl'ua'3RT334lviiyari^uviw Ha WsiiiiIgfsqfiTm uw 
awi'JNfbTan Mawfrmtimij n am«3 Ha fiflmmy-ffafljj-fimi'ff'ili 
vrcaifaramiu-&fiij-&m'waaij toI&qi fiu-fMfiii-irr»iin$i 

a^^raajlviiyu mnla^vhlwkram? Halw^adl^^-ieffi 
vmAtfiSuaa'iLluliJfl'j&Jfl m , ni'?t;iJijlvinj''ul'MaLjHl^i > iaQ nmnniiimA 

^iHnjad^'u Ha milmwuim® m^mvmwiimz 
, wviBftipfuiJja«3lan34a«3^n'5Qiavi?asja«3ff'5?vi^ay , i<iT > '5 ^Ki?Ejm'i □ model vilaa^nuihiwi ^aiflvnuJimulvim^sja^ iiastMrvftmi 
tfiviiijfmqfm m^^wwwujiiiJiJvi^viiiffifiuiJj&jTiWifw Marian 
liJmyijnuniJi > m'i,miJ(?ii3Ji,m'i^^ s ija^(5i^'i'u?in 

w^viiifnf(ui«wffmxfiQijjwiifM^vwviaiEivilQiJTSjJiri?i 

%Q9i i'iifiu?t:iJiJiiwfni3J^3J , wuBam^Qnu (ilanifiuniffyMTi "izuu 
Awtntm' nil") 

auuiflmiui^^^usramv3<ini^nulrisniJimQ^^a^9i£;T'u9in m 
ifiufifnuTi 9iE7U9in34a«3SJi^wyiiyri9ii«3viimiriBT5J4?ri9i imriad'iam™ 

U separate from nature BEi-vaviwiTlQiri&JllQWaQlJiaiJVIWWawwm? 

^fmvijJiiiwvfftVBaifMiJ^wy (imsfisTiwin) vhaadamTmaiEJ&M'w 

aasj fiaim^fb'i 

Where did our attitudes toward nature 
come from? Most historians exploring that 
question have been primarily interested in the 
origin of the view that humans are "apart from 
and above nature" and "here to dominate it." 

vral^niSu&waSwnyilvm ivmsviiMa^m^nii^inei 
foantfnigflnuiiijijuwmi (u^afiQisjviEjn^grmCtfi'a'U'S'n'afiqjjfiiiJj 

v!^iw^w^nsja«3J4^i*yiiyn^inBTJJ4^il^ , i^viinnuaamiJ'uu 
^muta^ iim^WiiwM™um^a^ura {fo^mm mito'i Daniel D. Chiras, Environmental Science: Action for a Sustainable Future 

(Redwood City, Calif.: The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 
1991), p. 456. □ ^&mifleiaN^1flfnlYiuimmwjj ivkn^lulsmmma^ ^niln^ 
"environment" liasdauUUTl "surroundings" fiaifium?Wfl«raillJlJ 

em^iiFi'njnfia ^J^SuuQ^^'ni.'iJii.a^yajJiiJus^mMm^au 
pjTj«ianuiQ'jlvfiflTiy«tifliifl«lviiiJlEiwliJi^Ei uwUfliiuifiwvijjfl'j 
uuumtmQwtmuviin Im^ifraiw^fitm^'iei <srafhiia^im'i 
nature uu pJ^sj a^liJri mtL^T unm isjsmian astamntiJ iwmjyjjjfu 
jjijwaflfl?r3wnifM (^ulyiyff^unTu^ia^Muri^^^^a^amvjpJ^) 

tf&jLjiifiviu wan^in«fl^»hi&JiiEin»h'jviiTwiniJTSjjiriliii?r3 

ifa^un^^^^in^um^^^iSua^l'u^'ui^'u^a^rai'Mfjnsi^^f 
Cjumquu^ ^Tiilraa^us^^^(?iaB?^ 8 5i^vi'unM'u^i'usiJ ftaifru 
iJfjiJnw hIuti mmimimtium\w\,r)miim®amn ifiuay'uefwsmn 
aiuin wtigviwniiviijljj«Qsl'WKnu rmra&huwwiqmiiiWw«i uvru 
qEiai^flUiTaei UOT^u&^n^^u»?jl'il(riai'u^ s ua^£j'u vhlviiTi&M 
flaavhenajmj, il^ri^uviWQUSi ^anmnM(fi "waviunn^wviatj 
aiffulviw amlvfejjiihiujiiwwiifiaiws uphnvnanvnirMw wenwiIejjj 
nnwuaivmT.Qria'u iiOTnwwiBliiwtigTim^^nwifwnwfll^w 

imiaQ 3JUT*mKvinasjli Ma^uniirnajinfflilviajei ufinlmSI 
rfmm«ifi9iiEiQ8iiEi8Qn «v^n«wiiiTiuignim«^iJumi.viunviwi 
aiinmuflaifm iTi^a^vnrm^mi&uira 

^inuu (Fm3J^^i s ija^^n9i^'i'u?innnn(ria v Lilfimfl m raiuw □ manwmtuimui (d. a. dtiwh) ^ 

^vwiEJuadflfriiNvm flflinwiiwifiwmjjm iriiftp«]fn34TnraemTj 

vnwi^mi^miu^mmmi^ emu ^mmimvusmmnim^m 

mvipJ^uyjjl'jf^imiJ^afmjJvijjiy'U fi m Hi Ha conquest of 

nature (WWlETJWlfi); mastery of nature/mastery over nature (ulu 
U1tnmJJin?i); dominion over nature (fnaufrnwimutflfi) 

vn3wfa&lftlfl34Vriwfo A Green History of the World Vi 

i^alMuQiuniJii^iyussi^iffuiiJ^iiJi^ia^rai^^amvjli^'aB^sj^l 
ffaflflaa^ifluauifi^imffiJN'ni ^a^riiJilTManmiKFmi'ff'ili Ha 

atil-J Iflfm^ (Rene Descartes) UfiKHIfiaU (Francis Bacon) fTJUVNllu 

ffifcAn&i u ■mpJiy^ifijj'uyjjfiajjSiUff^ wE-hylfmiefl fMiuuifim 

TOm^ltw^ftu^adl^WH Ufl en riTU Ha Francis Bacon, 
1561-1626; Rene Descartes, 1596-1650 ('them' vmn&JtVWTlJjfYra 
TKIEnfrifffon); LLSKUniJ^KTlifnffW'fWtQy^a M.N. Pokrovskiy, 1931 
enNAIflij fain A Green History of the World, pp. 148, 158 flaUJ&H 

wiwharsnan) 

Nature being known, it may be master'd, 
managed, and used in the services of human life. Clive Ponting, A Green History of the World (New York: St. Martin's Press, 
1991), xiv + 432 pp. □ ... we can ... employ them in all those 
uses to which they are adapted, and thus 
render ourselves the masters and possessors of 
nature. 

It is easy to see that in future, when 
science and technique have attained to a 
perfection which as yet we are unable to 
visualise, nature will become soft wax in his 
[man's] hands which he will be able to cast into 
whatever form he chooses. 

m^L , iii'3QiJ'?Qjj<fni^^(?i(?inu(?inl'ua^(?i3Jii,^wu nraa^ 

u^mTua^mt; liamuanajidiwniTOW'iwei mwa^M-sJii^ri 
eh-wnn^nnsmitfifi iifhnfimfiuiJJjjilni^amjJ'ff'ifi UAin^^ilTiiJ 

lJTIJJIQIIfUSDTOJinIi 

ffiefrausjimwaasta nma^lflen^Tisjmj^maj'ff'ili ha^Ia 
ianfiQiwflwfiQnwaiJfla^BTJ^^Iivivi^n^nn , jniJSTJ3Jinli wnnma^ 
uiyfiuviw^iy^ajjSQUff^ynmlw^i^iJUiiai^ifiyuiJanmi ma 
iviyi^iff^miaEiviftluIa&lw^S^iuliJmiuluriyviwi rnajtfiwaKifiu 
iraaulMurraa yijJij^B^'ulvfifl'uayi^inlw iifblil gyiniuiifiau 
u^yhu^ipm^nta'mi ^QUi,i,(?i^(?i^t;i 1 eiu^iuti?'?3J 6 5i^w'U'uifiEJ 

ifluavrin ^du^n^iilivi^iEJ^^u'U'i^^^^'U'M^i^i.aif'u^fj'?^- 
mftaaawaiffawunTifl iflwiuifiwwiwiTiTTiJJiiaEi ii&aminifiuiiw 
fminjiu^a^ai?yTm^a^£TU<?in vmilifanum^ty^uifiu 
am^fk^mm □ qinuuQftavifla^mtiamBifluunumNinfi (mastery over 
nature) ^Yhlwn^^fmmnijm^ifi &Sfa™u«iuiiiflunwM 
fni^jmjTja^B??^^^ iJjafflTiajmjTja^FmiTnli (science) iifh mmz 

IQllfUKDTSJJiriWU'U n*m<3¥ftWWWU1lYimulfit] (technology) mi 

^m^a^uwj I^EJiaiiviftluIay'uliJ'ww'UiawffiviriTJjj (industry) 
TwmqwfnvinTjajninflmttn i5wvw«m?ifliinwiriw«iifluT'9it)liiJiih 
Tiotu ii&nwfifl&iswinlnfl ^a^miwlia^mm^iJ?In<fi 8 ija^3J'UTO 
Ivfjji^wyflfmjjfj'ii piTyift?w|n^vii^?iy^i?a^ (prosperous 

economy/economic prosperity) 

flfiaiEuuaniuimusnsn'usfin fi im?v ejh ejIlI ii5uTani/iT?iulu 

iI^ijul«i%WKyiuuysJiviiu'U'Ut! wn'fraaiirasjvmei wvnm^mefl List; 
Safljjuajjflaufliwlw ay/iialwfiTOiwiiiwiiwfl«wwmi fia mm 
mminmmmfiXuXau irmMaMeuuidinamnssii qmawnssuasij 
fijwwstunmrtsvgnv ^hmmMnu^l^^mmin^mi^ep 

wuviflSTCiJiJii&JimifluaEi'MU ^ifimla^a^mirauwmjaAj 
phuiliEJi Ipiyntin9fi9ii«3vnn^nnBTJ3J^i9i UASwmm^wwiEmiTnfi 
H3i<jna3JnwiI^^iiunliJl3J?a5i IflEiijwafiriaiJTi mTWEJitimamiSBTHJ 
infmu «fMfln^wnwyifium?TaJuja«uj^iiifliaimj4irili wasmi- 
fflfuffesjImNtNliJ mwemix uatriwmmmawiiHayvii-a nnenu 
ySuiliyvnUnau yinlw^u-mHa^fawuiinu^^adM^i mp^jniaEjleilifl 

^iQ^QU^n^a^iefawmlvd ii&ninefiYimffiffon&ii'jfl 
aaw vipJ^JWEimi Environmental Science HflSinWKtllJTJjAvijJ fia 
^EJEmi^ailQAPiajJ {lUmi Environmental Ethic YlffaullfllJJjjlJflfl'a □ l3uebuVOMTia>JfiT534tfl0i 

k?. Mrariivii,9uiJpnwniiff3'33j'?n^ iwilwMmffaimainw 
en. i.mnmzm&nnz'sumi® nli^ihsenurmijniuaLi 
a m«3 inananufwraitfifi 

uuDflcimoiaon 
amsiinOrymaoooisasssunpi^OTiu 

viu Wvmiejbtiu nifiuauTi ^KiflisinirmjirillwiEirmiffw 
ij?In(Fivii<Fni^^(?n^ e ffaiJ(?iaT,ijM(li'i > iaQ qswadj restraint raf^n 
?^ii&Li&w/ta<?hia^ f^n«35if^ni7U nnsnmiluT'nmm^spia^aNefeis 
as ITU 39i asmiNeftrciawTia^ iwaaaNltfmjJtfiflaalfl rua&jnan&j 
iflvwiawwifoau A0q?EJfimiumj negative Hawii&jfi&JEiQjjyinfl 
ira IpiEJ^il^Ejajj^laiffsJiljjv! malmT^'infi adldi 

^?aim«iiiiiiuliJljJTQW MTis^uw^a^uU Eiajjlvhrraj 
^iia^nraYi™^<fia^a3^ m as mzmwm iflvraiEJimiJiiiJij 
Cim&vhajaj'ilia*] iliifiufcluU 1.ajHni? , Muuiiiu&?j 

m&wimiiuYimmi qsiSum^nnliJlwnaiiimwwui 
™^j vkikniiibsamaa^aa^nasjnauriu lia jjiji««sw&aj3fmjj 
aiufm l^vmw^uummmu'BTiimmimfiii \,iu mamrmilvi 
ffnjjmwwnsjffMij'jm mnau masjwihsa'mnija^^ am^vnim 
ff^i wnnflnwiy mvhlvbia^i intHffti aslTKhuaw VWt'i irresffti □ vrssvnvmfjiuvrstu (d. a. iltieih) g-g- 

v\m ia-anauilizuilizuamu adi^ufluU tfumimilvn 

mflnuflnNimwTau liamwa^Mmi^ymmf^Li uircn 

innuanTi vjvuffnefwunilnjvnl^ivi^^i^ufayisy intuitu 
VH&jflT3JjlvitiJiifl»&3flT3J4ian awSm^nnliaf^a^TTU yhsuj 
wem ^mwwuiii^u^wuOTiijIaririy'uari w&iU'iiieiwei'U iiairwwui 
iu?miJnjnji feimavi^u^fmiiaKnul'Uvii^vill 

■WQTCLUJ^wfl&aiTill fmjjqira&]iTinvf«JwiiiJflyuliJvijj9iii?h 

vi ,A * A * Am 

wfu iTHJfmaj^niiiJiJUJWwi viia'w^'WTuaEj^ 6 ] jjfmjjfnajiTOviwjj 
fmsj^L^iyw iiaKiTinffiaji^YREinanfwaftm'waajj inaneisna 

uia^uiflnwrnnliJauT^nflN tfuninaqmsiJiAviiyTiAiwi 
i9um?mavi^u^nuiiPi5irm nraimilufilih/i^ 

ntnw ujaflsnumnflwh m^vnrraaantumminilTpi^in^ 
aaw w&aviwyiwniflil^nfiQ m?lifiviflIwTflS iwnswnlwNwwuiifo 
ti ^w'tujjh t^nl^m^I'uIfiSma^m'jniJBTJjj^^ enaJiiuiftavRs: 
■mtoiirrnjtfifi iifhniaainwTvii* ^suirfawiwunlvf 

rauuiTOinwi l^mflluIeiS RaaflmiawmwaflenvirimM 

environmentally friendly Wniflum^la^VlW lwfWlflQll§unmffttyvri 

uuiJiiEjnfh'u AQflwTiJwiiJRiMiaw^iiawisnTOl ntwKMiiwjflwwwfm 
^a«3fiuvliJflii'9iai^Efi«3ay , aEj , i<ii9i3j lia&fi^mitm^w^Tyr^Tifi 
wumTi^xiiii^^i^^^^mi^a^ai?EJS?^&^m^^ummaEjW'i □ uwa^nw niii^KSJa«3iia!ol^iiJayufml'MWjiU'ii antarrn^tTuein 

nfliaifiuvnflH&aiviflT'ufaS rio^TnzfowaiuwiJtitijjufai} vflvi 
3j , uwm9'U'uiEJ 6 ija^iYi<fiI'ulfiS wKiaiivi^IuIatluujJil'ifay^iJ'jtiffminarja 
iia^wSamjirnw^lilwm^fi^s(TJ^nvliflwij'ii , lTni?mEJwmEJW 

yHtu emsffifiiyflfia lmi«MWiiiimj4vi?Q?siJiJfr3iJj^ w 
upifieiamMj T3349iaa5ilann3vw49i QiLilu^iJiJ^mnu ra<?raTin^ 
yijj&juanifliJjijwEiflQnjjiiilvBnflEi'Mviw 

i%"WiKam<i5«3 ai?tiBTJjJ9iETU9in , u i.inijani.a^'ani.fluEn'aEJBTasJ 
vkflu man-centered NJJV^lfiuffUEJna'U VINItlflTlNTl mptffjvhs; 
aanliJfliliJwvfuliJ^TTi^n&j^nfla'M ■mfalan wtoramria qsifiiuj 
n^iwa^wviaiyvnliJvwvijj^* VM34a«3iiiJ«3iiEjn iia^&nuphnia'ifiu 
iflulntiJifiuguEJTifl'M 

iwtyviwnWliJiJfMfluwu waiMu nua<a?fjmBTiufia&3 
wvifinywiJ^Qniflu^iiiJ^in^^^usauviwam^invi Irarbuwjn 
ifluin«]iI^EJffiwviiMlwsaiiJU vifiuiTi^KWfMjS'nwjifM flfljqnmuias 
il|]iffifla3ml#nn<lia-3 aumiMadnfinj ifiuimum^a^ifaviA'i&j 

ni^wuw^^ni^^il^^^'a^ia^l'Mfjnuu d la fu fimm 
lumwiri miifiTi«wiianiiaKwiiTii9u^iJimi4iiflKUi«imjj ^ayaanlil 
iiiwusvh isi &ifium3Jtfi9in3vi3J0 nai;iLlviliJ9iiJJBT534pn^ia«3mi vi ILUQfiwuifluilU'M'il^l^aanjJIlflu FlflimfchlMimifl'U A3 frontier mentality fkeiu 
\u%Wmursf\U WWfful^a^lllflnWflS frontier (ranifam frontier expansion) □ vrssmvaifjiuvrstu (d. a. iliieih) g^ 

mivi id iTiw&jw^sviunwfliijj^vHi jjipifliilu&rimfto vi 

mpravm ItfifiusNmbsnaiJvllw'ijj foumwwuifiTiNifiuay'flaififl 
wenmiem liiuQuiMmnanmmnroiJij iwalwa^Q^vinfbuYiTMem 
inaqfl^jnuiiflsfm M'wm^ilnjvn^nnmiiJgiJ^'fin vmilvfaajij 

qEimrii ^Q^nwa^immim^vnminmMifi iiiusvi 
viTCTijymfnfluiaj&aTaw ifluauiwEnffu 

ii9iwwrmwniiflsvi|viiiffiflWii4fMi4^wy'3ii3u "www" ush 
flnuflnmjwmtfiefuineraima^^ 

TwEiWEiyiTiflnjJi miiJiWTWTJfmmi ^wwglwiflaww to wwu: 

?£0i/?? © lia^i/lvinj 

n) wsTuwn«&jjJij»tiiianQflnjJi fhwnn^nimajirwvlivraa 

n) wviBffne(ui3jav3vin^i2u?5iiJiJ^3JWurauilm 

isuulvny'uu 

n) wsTiwinaj&JTi mjwaiSuwTCianyiwQflTiliJ^m'sw^n 
iwnamvj 

n) wiMtifftraadi mp^mi^iflwimjJiriwffTwvriijflylu 
'jsuupfjJviuBU ii9i'34u™i2uav3^ilxnaiivi?aaj^T3i4^Sfiiu 
ffjjTjiwiftw Ha I'u^ui^s^^m^fiTua'uiS'uam^niil'u^a^ 
^uaLi'am>3uuu^'3Ju™i2uK?3J^ilvii^ufSnra^uill' 

□ min^ii , s»iJiJiiwirrs«inwvMvii49iviiflu&jflT3i4lvitiJuQyl'u 
ffjnwfiliffijijmuiwaWiTatM vunuffiflumamn tw wmB&ijm? 

wwwwnlwmwQiJ Ha l'u^a^'uw49'ua^^3J o wi 1 <Ftwi?EJ'uf 

mavimia^ih^riaLia'u 6 '! iiasliJ^yii^^m^ifianafru IwjrrrnijEJfl 
muunmfctKM iiaaaynuflQUflNfiTi^iiNimiu am^-mQwiawiuii 
"wimlmmiium Mnnivnmvnu" unviaKfiafrtn'UtiiiaKiJViiJivi 

^a«33J^»^U?nJlJmi«^SJWU^<IVlSJ^U'U 

Sfm3je«n3jn?ti3jnnlvi. lwm^«liJa«m?iiia«iiiEiuW»iJiJfmjj 
&mus mz&umh\T\ vftmvrrm vnraefnw&a vifaaslifuiaiiun 

lialui^maneirm 

TflETUEm JJ^llVIU^slfeflltUtUlflllJJfriJJITOluTTlTYMKllI 

^^V!iviiv3?fuav3^Qi3jl'av3rii'3i?fTAiiJiIjifi^iav3'?iui,i,?i^liJ^rii < 3i,ai^u^au 

vifa^ui^uw^te^'ii^tli^iiri^inS^TOluriiii.ai'iJu^s?^^^ n 

liw<i?njija^^Rii«na«naufm vifatew^wwinuia^teaef?- 
fnwvRslsi^vwvrairifu uphffimWliJii^a^m?my5imEJumi, Ivi 

-j5ajuTia^f<T5vi^vi?a?inT3i03Jfm3Jf<i]3jnmivi. □ vrssmvaifjiuvrstu (d. a. iliieih) g^ 

iwsi-ohonlilcjfflloio SounnuuiwwoTiu 

iztiumu vifalm^eiWsflijm^a^™ wmiwwpu&v, 

m^a^ura^a^il'uam-m flawwajwluiH^slmln^WEiuJ 
^nwlIlnfJuwwwirhiviuillCi'jfluliJ ufaivwulMffnvi ^ifiwian 
imuneralum^a^uu-fj 

diml^awrmtfifmiam^'u iiflsUiiaijjiliflui^iJfliwm? n 

wtu vieirmmi Wiifiilgijli vraiQuftuwaulumimiui 

mWlumfiilfpji ifluetawiwluxiJijWirm (rmiWm 
il|pjimnam^ayM<^n 8 in vi^a^wa^T.'wuTSfi viu wvm^u) SmnifiuiiTm 
mfiilflulim?lwmw»jwijjip«j flfliluuJSnwmwmi nfamitywlvi 
ImlilifaEJ 6 ] wj^kS^ stem ikyryi^imu nw^sifi ifluaffis 

«ravranmTU thmjumi flaSwiTiwiNiriami 1^'fivifawei 
vraieii&jvrit] mMa^mkiHiJiJiM wiamw'inwijlviijviwijjqnfi&j 
iSuihsWu rhnTri/iniiflunftauay Ma^yhnr^WtiM)un<pi^iri 
wi ifaiF| ufiamwwuiluWSmn 

mlmWliJIiflaynunTTJWfn imnflwauTOWfinTajimayim 

lu^an?^/ii^iJ§iJ'^i > 9ufi'iu'ViwW^iiijl?i^n 6 iJi TmuMa<aTEM*rifl 

□ ^o lanmjtnTtniiii'hiih 

niTwami ^m'nJ?u , iJ^iinl , !i1 , wlS<3lvi.1vilw rnUiTtMJJi nfiaiJ|]ijfiw0* 
T.'wm'nJflifliYi^n^a^uu iT\f\Mfimjw^m7umrhi?\\\in 

nrrjyjfniiiuwawila^f wraauvta^a^YiifianTWlvimii'u 
flnin nTJNvtasiiluTmjjS nliadklikiajvifinfraivifatfuawfin 
inin nraifiuimnmuavj leiiiri i?&mf fclnvfa ykiwilulil hthj™ n 
ra ifiurmjjvl tfluriffei u$w\ 

uramam^'ii ^a^a^miJijIkiiraawiaraiMmyniQl^ Ijj 
luia^imijwvia v\w\w uavwn&J wtli Whatta M^V <<na^a^ 
a^ WmvtasunkiJiiJiJ^ nasjjQ'jWni«usyii9uifw»iflwiiw 
(FrrauFif aulvn ^uviui rmlif 

lilam'i jmiiiliiiTiJjfMwuiiaKaQiJTUfliiJJiiwnw'^vifliTivifliEi wlu 
iHajja^jj^wyiflupf^fUJ mmsuadi Imienvm^fhTim&aja^ay 

Bm^&rmnfJwJI at a given moment Ha luilfUslflllfUSVliwvl * iialfeAnliisMa^wviBwu [nWlwnlan law iao 4fa <fo®] vidi SjfVifiifisrefiH n 

aVm wifluMuvn^m^yhrm fia anihJm , wn«mn (nadiflu^l&jm^arjriTiasta 

mwwifklvinJiJ'uera) uatavmaweniri (tia^TFiu^i^l,^^ ^a-nn^a^nLi^T ll^T^ipi 
wfirnniiltuili,a<3) 
" iiatfean^iSNatwwriTmw [wWUnilgn \m text va <s<t] mi finuyuvienEj in 
Wai?i{^uwuwfiiiw^a^^wqfiaB?t«YMVifiiy Iwlfa^wfiQW^awFiaylu 

waffle Iw'efmrf! tufmjJiSajjswliJ □ manwmtuimui (d. a. dtiwh) ^ 

rnvruwlvf viiaiHajja^'l'unailwnaivi^vl M^wviaiuaylwrarajnTj 
wwuiUiiviinu ifiuliJMraiTi^i^yinfiuiQumSaunu 

luwaajuwlunenviw 6 ] Smiwwuilsiiviinu mMaraniif^a^ 
?«lvfiiriiTi«miyiiiniflw'w i^^irii^TAia^uriraivi^^m'iiT^'aiuifem^^ 

UfJa&Ntmi m^m is im M^u^ffua^^m^^a^niifiay 
uJflulitaWaiJiifMHn u^'lia^^aan^ma«Ejlm 6 iJiiA|(aj'ui(?i'aliJ^EJ 

vismvi iTiwMwmwT^^fi«lw]nfiui9uam'avivwflErMiWEii 
numiei ifluVUfU «aj:1,vf«nunua y lluu tU yanu Cmii^a^uftairm 

itfsmffa ueafa^asta 6 "] wmiei 

Tiaarwhatru iw na«Siu«mun^si^T,M^^3JtfluLViSauTru 
iviifmvujw Ivfnuayiviifm Itfiwwfoamuwtrjmi Iw^dMmv^a'u 
nuviajei iifhatflmvwj mamll'Sln MfliKwuiflufuliMivimKnu uei 
qslvfwniQuayflEh'jmi nnaiyiSuwfMiwmjmi nfruhwn waiitaYra 
IvfnwiCwifly naiCwuiihiL liJanvifiviwiflEi Mvijj 

ultam^a>3mm^#M^aWyu ^^teuu-mflua^i^Qnu 
^ifluliilaiU u?aaifraM<?i ifiutfflEwliJYraviiw 

u^^I^anni^viw nfia wrmuutmifll vifia&Yimfo^mm 
um ^m'Ulff?/l^y^(l > mlJl > mnd^u) 8 iJa^3lJ(fl(f^s ijam'i^a^efuawTiaj 
founTsnauwiasfm iviSaunu^^lrail^isjl^iJTTjnui iia«Lvil3auniJ 
i'iUi£taau 11191 (iviivmJaKiSpisi'afi'uau) 

iifl'uwnvimiwfl weilil 6 -] nti naitiiiluTi vn^ii^lvfiravi 
nuiffmffi inujiiri! iiphnajajjujii^i waaansjrii fkiia^nuiTw □ Earth Summit la flftwiwllJ (1972 UflS 1992) UmTO^Mei IsJjj 

lanudrym wnsmainuohoiou 

vraaViS ki mm <^iv3nijam'n^nifluiJ?^nSiJl^ynuwvm iwi 
iHsjvliJflsinBiJlwaSviannTSftnfi'fu m athaMviiJ fia imnw (Liberty) 
imianw (Equality, ffmiJmwfh^^ ifitil# efomiw vifa^l/ff 
ffonumvi mil) UAtflTiflffliw (Fraternity) ^vwwnufla^nm&nli 

IwinaiCt Ay\ en Ha Fraternity VTCBJlTieimw IsJfiaEJJjW 

weifva ^WAnuiimef^rnvi ueiKflTiNi.efNamf) 

tfwsrifmliJ nauSiuffinnfia mwrnniaa/o/nfl equality Ha 
ivinviEJSjrm ifiyhua^'praa'ji na&fijj lwin^wmviSaurfuvi3J5i auu 

huw\w\immw liberty tmma^i^a^m^a^ra wiuaviBiHawn- 
tfUUEJN (Individualism lllJalvi^n'lil^Wn'UEJJj) dlwmmjjlvflwfaKflU 
tin 6 ] flulflWiNflEurn? mEJ^i^'i^Mra^m^in'u laiumm 

naniJifatf^ib'i rnnAYmlvinj' id pi'iliu miinniJeiaylvi^LiiJ 
awV^a^ib^iM^ijn'iAiia^ lajynuinrsviflnm'nhmulvffiw m 
am«3 I^EJ§!fn§ja<3™visn/)r7WT/nwlil ftAumhK&latotntifiTiN 

iwflfliinviTWflUTinjpu^fltufMn'iimi nfia naffa<afhEjaViir □ u m^^Miwmmi.ivvK^mi Iwyjja^nTJ^rafiiiEjnfhuaanliJ lSq 
L , iii^av3JJUTOi > fluam^viu^am^i,^Q(?iiy^Qad mfwnKimfieuieit: 

lwuiviiiffjjanuvi349i ^nyiiuuHiJifllmKffua^fiiijj^m'Hia^wriifu 
urieisflmvmamm^l&lmyi ntiJanvraviCw iWAumjnTaefuavjwuvnvi 
TOiffv«j?Infl wnfliEiiilwu?InflUEiJ4liJ n^IwliJan ii&fWUUreafl 
^In&jRtiuSiCiCTm lai&wifiulvinj' dnmiiuitjmfn laiijfifia 
ifiutvinj' phmawSiCUfmm Piuviumlvn ramili™ <rmiMa?JLra 

ukiJfiaEJ«fniJfiai/U mfim^Mima^imnriin^in 

Yintfiananvmafi gfaowaa^niim^infraa^mwEJ waNvfa 
inanaima«anr3Nlvity , iivue[Trw&] n^a nTsstuaienwYiahviaw 
wain mvviuiliJnvmiiifa'm®ujlum™ffluiiiuv& 

msW^iienmi, amTOWwuiMvhrm innwitujuvi^viaiylvi 
iviwisniJw^i*yyiu?in^n^vi9nnviaiyWBWiJuvi<3niTwwui'u , u Ivfiflu 

m^wmiraaliJ 

vwu TfluSjfoiujTi W^TOErailmvwaunuu ^alwin<rm 
wami™^ amviqwflyrajvi l«lifdiifnii9if(uwfliiJ4wwmiviEjwiway 
umm uliawara vm maflu^stmnflmmflnli vRi^lnem fwvfa □ laJiJflflEifriJjl^ nasljjiHmjIIIul^ 

lJisinSiJ^EiijuuHUiflrlluiI^im LJaaMni'syfwmiNiptt] 
(wnjj human development l , u«Fm3Jvi^nEJviLi,fiiJ e i itfu vfamifmivla 
iai§riima^Qi3j&^m?raa^?nvmmi) , Uu«i8J<jfosffufl<3fmjj 

M^Qim^nii^wuivi^^iS^Qi3J^luni?i9uayamv3Tmvi7ai,il?h 

iTi^9ia«3mTnjiJiJjjfiiw»n Ham^iynai^vHi luiwtaircituiiiTi 

^fulilvi^mi'uu imii9ifiQi3J^nmS , niJ?5im9ilri']'mu iifh&njjfks: 

ufUK u^'fi^^unadW^^iJi^^m^a^a^ni?TA|(aj'u^(?i^ s ] tru 

lanauanaossulnij flU(nooiUaauiiuD(fi(/ilnLi 

ma^mA il fi.fl. 2000 sj^i^^lanwinulluw'uwfyjjyiau 

Itl^^TjWLviaJ (new millennium) 

iinww^^^wlviiJimwiiwTuvi l ajnnfiw fi.fi. 2000 navi 
urra ^STrn*lviNiWfulwuYi 1 wnnra fi.fl. 2001 □ vrssmvaifjiuvrstu (d. a. iltieih) ^g- 

mwf)V$M\\ lacfanlo/1989 ^fmSJlLVl (Cold War) IwfuEjjflW 

iiflhwajjiUiih ^vunwI 6 ifny(?ini,t(?in^iyl'UQ'u^ fa<r n.n. bc?ms:/i99i 

Ii«ii«vj»uq^winjjwu9irf£ivil9i«i9iwiivi'jfliijjfl9iiiti'jiiii'a 

i^ULMaywuviiEjliJ rfy'?fa , uariv!in^ini'ual , U'iia«3ai?tiBT53Jia«3 ^njuad 
raaeirai minnfliMumiiiviwyi ufrelfcnetftasmCTiwimufliaanliJ 

iw'nmyifiuiliyviimiyiravi^a^lanlwiluvful?! maifqjMiria 
hn s ua<is77iJ i um aulwiirifliiJJiSajjIviwii&jf^iiiwaQiJ VMn&j«a- 
rmv uaKYiTwynnnmjjmli'jayviia 

rftilvityuvhltfmTWwuiYm^^ 
3Ji nflunaiuiMtyvntfilunTi "tinwraiuimutf^u" (unsustainable 
development) ufit^Snwuyin^awni^tTus'inis'iaiiuiHfiwSpisiiiJiii^ 
(conquest of nature) < nTAnn<?iuwymii3Ji , n^yjU3Ji9isa^nsimaijefiu 

Went™ ■Qwwi'ummmiiuMm uaTrainfmjJBflamn 
EJinl? nanTjfiri'Ejlmlij vi^nai^inaauuph m^utMiily^iilyuw 
ivwifliuJ?EHjfm iiflSfmajiSauImjJvi'Mflflimu numMwimseiiJ 
^ia>3#3^i3J ^m^ai^inr^ih^iTU liJsiwvjef^TimeiKmtriarnTriEJ 
lu^&JiJ^iYifliiasTnfflwiJ'njiYifl fttmi^^vriiwueii^wi^fliefui 
IwfSvTDu'uviCt m^wflity^wiifMfiwinjJiai^lwiSu^yiijW mm 
Ian ^tinwviSfiQi3J3mfi>3iJaaw/fyawiviaawaya^^wviiimijMw 

amlhliJfi^uraavmrasfm ivifiawKyauvn^nufmjJW^iiJ □ ^ lanmjtnTtniiii'hiih 

rrnviwwifMfli^EiiJTnj tffymmawlwQ^mmifammmwimm 

iJii?afm34^i'WJj^uvi^vi?ajj?iu anm?uvwflin^vmmieis<ainmnei 

Ivd aini?mmuwl''i^nmist; 8 iJi^i > i<fisulviyvii<FiQi^^ 6 iJU 5-3vJa-3<?h 
la^aan^i pwwwlw?9ilwf(viTjfliJj?m wiwhf'MYiffTna 1950s iiauui 
iliiiJiwi^fliflinfl^wfljJylviiJ^wiwwiiimflliTOmimflviuiEi has 
iiff^viivii^aanluifiiivi^BTJ^^IiiianBiJgijfvi^^^iiiJiirtipfui^EW 

r, X \ A M i A i =i =i 

aan inwmiflaiuaM'iUJ'inAffiEJ nuiwi Beat Generation (lTMYifiun 
Beat Culture) eiWhu Hippies (uwilStJTl Hippie Culture) Mil 
vnnT , «9JUfiT534vnun'5t;iif( (counterculture) auwwmjmil'ffeniefw 

wfu TM (Transcendental Meditation), Hare Krishna, Unification 
Church ii3Qn34iiJ?5ie(iunijni?^iwQwiy^a^iln^?u , nSffpww^ 
(teenage suicide) yjr]^n?^n^l^?UiraluViMln'Uni 1 ?y'U^ a iJ'U1(?l 
IQlflullJO^UfiKmauunil&m (increased aggressiveness in 
children) W3JlfWtaaaWWW<?hlri (obesity among children) 

LP(?iiiiiiai^^uniiw^yiyavitwaliJR?aiJfifj34iiai;fi?aiJ«3iIariilsjvi wn 
vi«iEJwniTW^Era«3^w^^aiJ9iai]iyviiv!in^^inai?yrnjjn3vijJ5i^3EJ 

iI^tjuu iTimw«iQyjiialwmw?QiwiiifMliinTin*iu ^ifiu 
Iflmmww^^oijuuHJiiff1iflil»fliflmfifwflQlumw?aiwiTfln Iwei 
iJ%f(mnij'5KiJiJrii?e('ua«3wi349i'a'3m?if('wiJ?Infi iwaltfm?iefwiJ?Tnfi □ majjnmfu T,ufltu^ST^mTwwvnm}i!m namiEhq a'am 

sji^TOvifjleivki'ui n8v3^fni3j^viwiMn^i?fTAiiJiIji^3jinlu uainCM 
muflmm^nvwinmi Yhfnu&MiAaaNNimm, fltu^fo^W'&a^nUlfl 

fmjjiflvm^wwiwwn uM^laJ^viurif wnnvf«jwifm«9uin vfauwi 
frcuiiiiavrm&i atinivmi fiTiNTUvH n^vinln^inlu MTi^eiKliI 
wwmwia'wq wflUJtnwt) nifi'MflTvaiaauaay nainvMQEiiwmivn 
iviEniiiM m?i^<FiQi^aijawin^^^^TAi''usfl^niima , u3J , u»^ nejnJii^ 

re , „ i t ** * « M 

vjrwin?t!W§Jvi'a§JviiifTU3jnnuu^ iwnswoiurww&jinwiltuvniiuwflu 

uphnath^vh'i wavJuliJvm^uffiwffa isuunmieN naaitiiij 
YHwriEiluvi'H^jfiJj nifiuiiiJiiiianffTulihijJw uaKiijatfuiHiiakeh , u«i 
list nS^riaifeuvnajnrmu iwiKaai^tfunlNiaa M^num^nun \\ 
iaa<sn'arm$riw w^mi^ ti iffiwrai^5im?iSav3il^im lujsim 
ih^Meiuerenfli^miu^lJifm laaeiammtfvi uAhaaeianT^nw 

ma'j^juwvisnylu&wmfluamvsu laf! iimvtaaiiJYiinyiviari 
lum?efTN?fTjmliyiyi nnAij^^u^im9mfifa>3£k^a^mvn r\ 
jjip^feiQifiiJtjnJ[wia8fl?QiwinuifM JiiEilwfliwi^iwmwwwwvnmi 
wvhlvin'KJiifiuTTnflHHWffiififlfu iSwUfnmwuviiiwflqufl'SQiwiliJ □ iwiiMulwnn wwfM«m?iif^iiiJTuiJ^lviJjfTuQEi'M , l7 m 

u mm^m'u^vi^iEJ^a^i'ft'iwn^ii^^nii^a^ iQwmm fia iTTCJ&iavj 

-in ifiwjfouasnTiiija<a qkWu*] ivrcrot vi^min^ami^wffnTW 

meiaas-j maasta mamaviuufew^Iame(3Jinlul,uriiTiNWUi^<jn 

iwmrrafl^iJitfiwifa m?iHa«3 us^simrmpra*! Wra 

inavivjuwiiifla iivinfluliJwanwwfeii^mlnflQUT^ff^jJiujiJJiriflu 

vjnfiuviClfm34iiiw9i^aiJ9i'a?f>3fi3J am^mam^a^mkuryifkmn 

V\ 're^iatawiifiuvnffliwwwvn niiWiMafl£ytyivit#M?mfl Taej 

iwwisyLmrnibsiviff ^jfjjjwtiiJiEiviwiviflViiniw^jfljj ^mallimifta 

luwpmnfMywaw IwwwiJii&jyuiiflua us^W^^iiua^wi^-ijlIrKFi-l^ 
IwflwliAwvi'MiivHiItuiuifffMfflw ^laamaviuu^am^wui^TO 
■m alvfvLi pfTjs/L'wl^i' en^a^ifamavijjfla&Yb'i m^a^-^im 

mw^n^w^n^a^'u iiAifiwi^viwNwfm n^naiiaj'uaaeia 
^^^11^^111^3334 IfeiJij^mMavjyin^vinamvjifluamQuliJ^yl 
vtniflvuu'eru 8 ! yiuanajnig wvi«n ej L%a>3 ut^b ntulihu amlajprnij 
man MTi^a^lw^liJifafJ 6 "! ii&iwHTO^iMlviuiiwi 

A ££ z " Ay A A A A 

manmyin^a^YU&iflcwviUJ fiaiia^a^etfrrarnj itiiiiraa^ 
^nTrawtacfnv^ vliflui^iJiiwfiQiw^vmBauviwavi.il£Jinvi. has □ msmvDifituvrmi (d. a. ilmh) 

lJwlwwTCuiJu^ijmimni 

rrnliJ^jmsvi^KifluIanviiflw^ii IfrmiikfliiJEm avfiimmmiu 

i9m?a^yflvinj' iww&jUiiuiflwriou mUwiiwjflwmijpu nimviwiliilw 

amwllwmii'TJi uwfi^Yimaiwiai^m^a^Iein^'ama^ 
sji^uwapiunTnulvity is <fvi£j Ha ^ruuejurquSiu^jj mjnuutMifn 
wiwTOifiwJflilntfrfu iiwiu^w^jjayWuiflw^TiniauiwEJinu fia 
uuiltawwiEmiTnli iianfmjjflpiuyn^TU m;§muviVfaquEJ3j 

wefaw'i^a^^i^l^iuiJim na3Ja«mfl'0iufos:wjKiJiJ 
Iraef?i^a^ravba^™wj wni^flimm rmiHa^ uas&fijj 
I^^'^a^am^^^viunf^'a^^^ra^™s?^ s 5i^ s ija^^'uwLl LffUaurisnn 
si^^^a^sj'u^'U'uiflunn^^nEj itfuli^i^a^mia^iJi^niieis 

^nyviwSuUiJPPSiviSauwmjl^^^JJ^a^Eja^vl^Kifluatj 
lef^aiviSaunu anrfiyviwiJflaywisjl^iJRftaiviflawslT^piwjJviiiw 

waqWi?^ wefa^aramml raa>^i^^<?raiJim najaJgijIi 

tjViu finEj^mjutiunauniuffpi maSul^niMimyflrawH 
lulm ^wneiajefen^liJ ivifiaiwim&iiuuuiufl! vivmeji EjnajwisjlsiFfua^ 

mn«^a^ni^a«3iI^wnw^uin^RiisJwiitMvh1,iJvi3J5i nafrnmfaiiLM 

fmjjwiu&vilu^hjj^uyioj ^a^vn'i^raa^^TniS'UfiTULivi^BUjj'Bif 
nii^mSuLmra^a^mMmimiwffa™ iiailuvifffln^fluam^Yi □ enJo lanmJtttTtnilll'hlJJ'l 

tiuai fia tJtuvwmsmiliflm (wim«inwiifiu&3ineiaaaj has 
Trrjaj'snliylifl'u^ wna^aiin ia>a) uaQfiTniwsftofttviEjnuMfiri 

mm^^yrayta^aLifi vnraiitfiw'a&'?a0 flimi.'uiliGvsia^aTiEJ- 
bt53jyi ifl"ul»m^9iua yL-u-atuKvl ^iflunumi iiflslftniJjfriajTniii&a 
jjija«ji^EMfl1>]iwEnlumwwTnwM?f]fljj 

wvkli^e{tfefi?WlvMi^ uaKftAa«anufoafrci349mi9iu maaj 
wvmau™TuuaEh<m iwinaynuiififiTiJjJSri aa&JiiflimunEiurfuay 
IwwwuwuwQfiwuarj^ijam^MiJW 

vn^iaanlvwiviifluvn«3aanfiatjiiaQ ra iiwjAG&Jsisji viefNAfi 
^vn'^m^'ua^fniJjIia^m^a^iJfKFiei mjnTJffua<3fiQi3Jwa<3mniaW9i 
I^tiiaalTfliJRral^nvi^!^wuimiJJwa«3nT5vi^?viliJ (lairawluk \m 
nMrnJeiayens/k) 

lallHl&fllJM^fl'JEJfll'JEraTHJ UWflUvitiaWTild freedom 

unviui lMjiiwwwyiiwilw5wflf(?MinfiiiJ4^nflljilw iwinaiAifiri! 
jiiWWravi^ria^n<iJf)£j rawiiwhrn^rnvrowmavj L^uiAia^a^asi 

ifjfMVITJWTBJJ nJJlfwmJllfiiItUVnI?flQW (obesity) i5wvnfln&j 

nijjiTjjtunaK^iffwIipi T.iijjmw^^i&m Imwviimwep utuffanu 
ua ^imnjjjfl I if a ejIlI 

fi'i^iJiJwa^jiJujiu'aa^vi^nrii^m^^iriuuQ^^virinlia^ iffi- anifeinwa mwmi^wa/lvfowi freedom of choice ivhmiljj 

TAia llWWE^TTwfmmWWTTwlwflulu^flJJlWtUtUUIfMWU choices Ifl 
JJirm^fl liaEpnjJTmyil wise choice Matl/fll' right choice mu 

□ manwmtuimui (d. a. dtiwh) g^ 

W^auumEfhanmWkumimw (unity in diversity) Vila 
fmsjvifnnviaiy'l'UfmjJifl'uviujim viifluMwaviaTim? ftaSlflfiiiuiwtH 
niTtia^iiiviTaiJiii^winiJffm^fia^vifa^awyajj 

enrnwrafltfiiBttroi iKuuTfiatha YHYrwnrjuj&a iffanpa urn 
Safijj ^iim^«lwJT^una«nawia^T3TaAuvi^iivH^^ifiuaii 
ifimrvu l^iiJsiJ^iyfluniymywii^^^nuliJjJiam^^ifluaylu 

uuQfiffisuraffSajTu Wfr7i3Jff3J\mu l9iEJifi'ua«3^T3JJviij'mnm? 
iw'wa^nuuuni?yn?av3fiQi3je(i3Ji'5ri'nmijfiQU?aijmu ffkHii^-ra 

-shajrmiff a>3 rfnEifidnajn uwi ^iflwuvnliw ifiwssuu iiraiQua^miiuviYh 
vnyfmsjfri34Tm?ia«3fiuyfi1,aviiivi v!ffi«i^#i«n%ii?flanim9iuil^i^mi, 
lilMavllum^ii^fffi^mi^a tiulvi « rta s^rrnliJ WvT?fT5wlvi3Juu 
i3uaul«igwluJTCiwu^i5wvianlvituliJwafljjfli?ii?h □ mu-mau 

gnuu laviummaflUj ^^WEJ-Qajtun Mlaii£im?w«uuiliflwf)'5ii 
enjjn^sui^m^ wmmisim nlfli^'iilfla'iuwwiawjjWasl'si! m 

- mufiv^ens iwiamai^sTaJsjikyfyi iliyiyiamadvifm vnniinfnnm 
ifluiifiqws fmfaaiuliJiiflfi ^lliliy^ivilraUi Inuu vhiluiliyvnaLm 

nfia fl^muJlWI Information iw'fltyqJTUknfl llAmdn Information 

ivifhuunufiinl^ifiu l^fmiiflu iiAinm^iiiua^vb'iflugnn^Yh W 

imdl Sl^nnviwSTUI^ffTnJ^llW Information iraa&hamon 

iwOTsaaviflan llqnifi vrcaiWrfiftifl vifmitfiwiwOTseiu&jflTiJj 
wwm?lum?if(ViiJ?lnflivim , u ul^unflnmsvhl^ymlvra fm i?m 
liJsnjjvii^n^jji mil , ufch£jvif)ni]a , u fiulviEJ^itiiQufJTEjrjriilau 
Information L^EJJJin uAjfiaylflmsvras^na Information 

^u^ Iajl^lfufmvm'ii?m!'a3>mi ) av3 ■n^^^^^^a^tan 
Information yraiimi^iMwhefen^ wa#ustefio>iflii rhifa^astamm 
flN^fltyvrcafluTa ITinflUVII Information dflltfwflTlNTOa ^Ulflu 

tffM^iflqj mlira^lvillria'u w&aiJTiwiJium? ^wifiViilan waffw 
Jaru^iki &j^a aula ami eiauii'jnffa ffpin?hnfm wamua^nfiai,^ 
iSwynTCviiw'ami M^lilra^aiTiilauam^iJim m^ynrmyra-i-ml 
nlajlitofltiiwmj wJUTQvnwfawuiN'ii mil iiflinvhWiNHn $31twy1 □ era-a iiflinjJiviijwmuniliEiw iJamilmlmlymnfim^wTisj 
mmu ^^mnuifa^'ifhijariufiuw^ ilnlviEJulaifa^naiaK^un 

MwayvrnfliiiflflwiiNflflrini ^adifimlinlymiaiLi iwinaiuifw 
flTwamjIaialiAnaunmiiiai 

ifa^iMa^ij^lvilei fnTCBfMpJTJWiiwwvirnwiflQiij} etau 

maLfl^LmQyii^ s iJa^yi^'M^i^(FiQi^f?i'aS^TOliJan 

u^^^^'ii3J^^m'u 6 ija^raini9'um^ni?Utlw^'ii3Jpn 

9iauu'iinwiasiviKiaflsiviQ« , liJifly JwwifiTiJjflflimwnjj 
fmjjpn pn&la flai/U-Utaai/U mnliJensmu rhiSufmajflPiwu 
iiffaiajfmjjJSn nUlvnuwi Iwiififnuj^n ifsntanTiathau mum* 
u Ta'flaijTflnfiwrHiTAJanamMiw 

LTi9ia<iCln?EiJTum?fi''Uvnfm34f ilnlyi^sla^nenis/Uf 
llWWNllJuuntuflUflTlJjJ WfNlsnauulvilw laa... Information mbu 

mmu tfa<i'Ufhfi'iy Swsw'afkeiaffaw mwnwraa&i mikl mftmi 
4fawu laJtiajJviypi iluvm£a\ufla4uk^£SjibKWu l^ulfl 
am^amwliJvhaslinUif Mmla^ wa^TaJffuvnfmjjJ iia«fmvnlvfl« 
muiffoiwu ii^niaifmajfuuuilf 

<snauu viafmajfaju^ui; fmj4R9ii , M'umt;e(Ti«3e(TJ«niiai;fifm3J □ v\mu iw'rhfmjjJUiifpi fmjjflwwwniSuiifl'fmjjpnTaJviiJW Iwiiftoaij 
VWai/U) Vlwtfw worn ^AjjlviaTiiJljJiBwviTQnmQyrmaEi'MiS 

ana^vm^w^^M^ nUa mifeQijjftfUflmilulajkjA 

ajmiw-jtuibsnaij auuiflwmajjiJwmviviviw fta&fiijlYminfljjin 

m^lvffmjjjawi vilala^famw^ii^Ym ifrum-JwiTrwiy 

^iifitwa'TU MTiswi^waimraff^a^avjm ^alwml^faa^'i'i^fn 

ftawuia&J ai^snenm9mieffldnflmlmm?wi'in a^mm ananfiu 
Tilfastamwi ^jtfwuramwiem aanflTiajnmwujJiiifham^uu 
amwuiJiJwwSuiflEi 

fuflfnuaaasMsJ^iw miiiiwniwu M&flmfa^y tfuniaEjlaJ 
vfamiinpKj Tn^nBnniflalsJrrnliJ 

laias ^afa^^wi'u 6 ] ingfviS te5iiwrla«3iiYm^ Ivi 

u^Yisam^u u^nl^ , u 6 ija^mf^nYii(?i'a<fiQi^fay^'M'i'i'u f^mu JSh 
ffpiiaan f^nfiuvn iiaif^nuwlfiih^Wu eiaumisinf^niiefeiwTisj 

mniwnauayaa'Muiivifls 

mlij'SifmjjJjJiitlw 3jniEJiEJnauni9i mtaayluwuui&a ivms 
mimiSwram^aiii,™ iSeivraiiiem YiKaehuaamiJ □ fiQi^fiwww^a^fiwwnayiifilwflaijraw^a^fiQiwfmi'uvi. ma 
unSiflTiJjJayiiflu unnu^w^^i^^^mul^l , u a ijaiJi > a iJ(?i<FiQi^fi,i,<Fi'uu un 
^suawMiitanibsvisnei £i?ef imn^avjiaifli^prmilef rmlvw mm 
ifltiffvjnTiJnijfmjjpn ib^wwliJ urifrntawmn &fiajVljhafl 

SjfljjvwKmuui mwM&fiiimmiuJiwijilnjnji iifirauiwH 
yrurra iTOi&srmw&a'ra amUJvMQ iwiwm^'knf] iw'nlsjvia ?fu 
an wanufflwifiuwrnAif Mmifwrraitai wsiiirasrunwiilw 

ffafi^a^m^i^^imlmi^yraikuTui 9fa«3iuulvi , wwui 
fmj4iwiil<ivn«3i]iiJiyilvilpi iiaimsl&neifrci34f£n9hia<i naaaja^ 
fmiwiTJiiflflnign 

yin^rin^a^ fh mlaJfffmuniTiu iTi&vhYfUign&N iviflauam«3i?a«3 
hkfiIK flulajflajwil^nwviivfljjqTi rhmjwajifai mnTvarhviqn 

ifluavrin 1vii!a^aw»jaiIqjqjTU , u MunuaEhm TA^ra 
in^inflifojaj'ueiEj ummmm n&m^^nKiiWMimivi 

cira^jikijnji iiitaTiifcyiyiYlmwinqws ifiaffn* fia'tmemla 
§jj?i ntwlsj^lsJiMa uph^jjyfliytiJi^Einpi^iunati^fi 

"ila^fiifilfl flutnflpmjjfaTU') maathmframiwa'amiaYn^eTta 
vrvailfljflp" 

- fmajjuinpiJJin fiinaffa^aiiamw^A'm*] iMmtMkm mr\ 
jmiilwjpurifluaslTawvMviuw l^nleh ilwivifiSuwninwtf&jaEi'MiS 
vifaifa^iftainuu mVham^nuira I^m&ynnhaYifflnmfi^ ?ia«a? □ mft) lanmjtnTtniiii'hiih 

viuw ulu'fiaEJ nsjiH ^iQinma^am^m^ naiu tfuifiuauSjumis 

i^au^iwEnnu iliy vn l« EnTmnLiluuj&alyi eju ai^sifiEiinw 
mnieiiflEj auTemi^Ei ifa^n^&ls ?|i,tst;ia3JQS 6 5ui,aiJJii 1 eiin'ul'MVi3J^ 
I'MJnuliJiflEi ifliauwmiish liauMa^fraiam^T3fi / m*i Taiiifmu 

atnn^jjfatiinwfmjjw amw ibtfim^£nn>3<fonn<fla>3<fla?fmu 
rn-nu Sjfljjwsw?qjwwui MTisrauu ^iflunua^mfuMvnvnan 
iflu&fi aria ylww wu?h 

ehatlwitFi ifa^seiiy (hijab) wifl^fta^a^efflifyefajj vi 
luul&aTiViEiiSwlQmflliSl^fiwu ^uadfewvifnunfmiwuiiY™^ 
frciajfaTU 8 ! filf^imwuam^vnii,iii flaliifain^fimibi^i'tfu'jn lu 
iJ^ivi^wviaiywiiJgiflifruam^l,? 

TwuiawisAud'jsiYifTi^fijJi&j am^uihsmffflTnviCiibstfim 

<*«*% l9uiJ?f§3J IwilfiwilfluTj (secular state) WI1«n{]Vll4iavhjJfl»17 

ii9i«3ltiiijmT,iJluprtn'U^n»iiiaKlupfriiuvi?i^m? ulail hcfaris 
(fl.ff.1999) flwlvimviwlwruiaariwifiu fl.fl. uaiuw^smiimMu 
efm ta^nvhmlhffrn maam-al'uauT^ui^y'MiS'uil'JKm^il^inm 
sjffajjsjinvifj9il'ulan rojngtfijja&Sjuaa&mfltl 1985 Vlmni?EJU 
vity^a iwNfitriiAuT« iluu^jiJifl a tiiwiflvwrn 

ilwdiay mKin^RQi«qSl^QiiJ%ivi^a«3iTiiflu5iuii9iuiivi«3if(?rivi vflvi 
lamffiiriflu^nviyiviai^inS^mivifliEiiJTCiviftfiuiqKlvrtamffluiTO'Ju 
jjirlflumiStian □ ilnfulwjj"u KmrmimYi^iaanlflYin wla^mimYi^'wi&i'iri 
auvild^ijflflasfiTu" 

- <?iav3imnuwii<jn'ni?i^v3^1 > u^aufi?Q lil^uwuJ^uu^^ia^^fisj 
na^vHmuuvieis raj^mwiaidlia^fiTi'k MwgnlifladiiftaTi^f^i 
yil^vi.a^fmsjyia^m'Jifm ra^-Ymmiftairtfaiik Tatoai/U Ivfiintlsj 

■U II V qj q] 

gnm^yhaeMay ni3jn?t;^ulranl^^n'n iraifiuwvinvifarjnn^vin un 
mn^inmiMra uaiisaukiyifMinlJifwnnnin vrcaifiuiyfWi 
jjinm'i 9iaul^EjMvi3J influwiffiM yta^nfiuun silken imulsJ 
^Twuem usilia^iPifniajf^i^iJxlEJ^ua^iPi'i miTilaJ^nw 

u^ilm'umaijlTOayfiiam^'U'u^EJ'u^ uarm "lnT/ifrcm 
arn°ijaya" yhM^LianQi0flW7W7?r]7mwfl uiQumyi^FMavJiTi 
nM^awruefiEJ wnenm9u&w^a>3urii,eM riCiM^a^atWliJ 

nuirM u^Qnlmwajajyi^^t^auftTurinu l^fa^ivifauiflQiajvisjiLililej 
miwfiwki^riyi mKflul&lnfiaiJfluvnflinajf 

i^TiJialiJifiEj lanlwvwejfl fla^iraMyauuriau wnamnfasl'sufl 
il^nntilte^^hlpinipiLi ^Ivijj ^mQu^i^Wiieilmiab Mmfm 
vralilvnfa^yhmms ^m^im^^A^uvX^u ifalviw 
amnmfa^a^mfa^fimwfkmEja^a;Mfm flulrmlmaniaLiMvisj 
nadniim?iffTAiffurie(uiu 

UAinamTJi liJftaimuftwi child-centered education uan □ iflvuSfSuQEiuiwEn waliJwaTiiJQyluIflniivMfmiJifiw^ walantfuUi 
snjjl^ nnfnyifiudia^anTiJJvimi fnivWifiliJijariuai tuiai 
fiiiuaauLLalmtniL-viiiJan 

- fmuvras w&aayvifmjjwil^iiwflw laJfii iiwfl«w«EiQ«TuiTwiifi 
Ivm iiflMsiailiAifnuiifllviu wflflauluWfiW "^^n?J^4am^ < u3T^4^ls•MJJ^4m3^4l < HJJ(F1?^J^ , ^ Tana'aaefcrmehia^ Vila 

- tfi^vraifiuliAfliEjaKaa fiamp*auiuflaniiMame[ehEJ wi^ 
w^yrau^Iamef yiiljjmjlnflvijjia vitUj LTiaj^siiiEJinuEJ vhlmn 

m^m^^vijraam^vi'tM itfu in?ia«3mTWWUiJ4^i*yliJ^5ivisJiEJ 
Tja^wim iiaimn^rajiJMuu'U wquej ^ffniiMin^aasjlviiaawa 
mivirai^^Q^Q9i^?fa^^l'a^nijniT^<aiuiliJ^5 i ivi3JiLiuu 

fh sja«37ii'WT3J4naEii«3iivn^5iillami mmnaQiNi^ifiu&nYi 
ff&ajJrmiltmJ 0aw«im'itf3?]iia<3wn iTinwfM^flfnwinwflauyjn 

iHa<3 ^in9i?ia3JVjnam«3 lia^iinavm'uvi^ ufia^iJYRflffTilifauij 
ItfmflunT3WJWWi 

iwivm miJijwyflyiTaaiDflEiliJwiiJin^jjmviiinljJ^TsiJiJ Tail □ mwdi\wwmzw\tt\^mmV[v\ii lijaSUtfawMierw nuvajnuflrmi 

fiwnuQU3Jinm^lilyinv3ie(TAiiJ?lnfie(uav3fni3Jprifaijl,^i 

^fiwil^^ij'uvliviSa'uniJiJfiaEJ'jJa^vin^i VUfofmTarntf 

TSiinjiffimn^i ffanu mima^ mulrifiiw ^uneieiajj malmSu 

tfuayrml teul^ua^<Fi'ii3J(|ia^ni? 5 ija^£j'u?ii3JtliJiEJ qi^sawm 
wiemnU YmnvnivHffwih?v3ihi?a3Jilvi uircNi^ifiajjIamefiiaKij 
ila<avraaEh<ail iTOslilrralvm 

fotfimynHa ^vravralanliJefa^yrau'u Ulameflurmfjn 
ifian9fuTm 

rfjHnu^iirjuvi iSuTnwwfMTTnwflaanliJ mTjJjflfmiEj 
uambavh mai^^mu^yraum?i£j l^a^ndn^euian 

fhutfawwiami ayn^Tiravmiiw] nuatiiiph vnra^'aaa 
maaWa'toiEJ 8 ! ayuih iSja'najiJ&flajiJflati TfluTaamuiflflYtasfifa 

fmaj^mi&jwii&j vi^n^u^^mliJLtaa^n'uadWa^yi^i.efTAi 

lijaifiuaEruu ^uwfliulvidmtUim'3<?i'a1,iJ fJa^EUmswui 
iHalaifimwwui na^lu?t;mj?ia«3rii?if('WiJ?[rifipf'ua«3fiQi34pri mu 
aynunTsvniwwji&j fmjjqunwwuwwawifrwmljifi twi&juehSh 
rm iiflsnwwilfmjjyjnfljjin MTidiama^auMu TA-raefurra 
Jan Tjjifl^nflin^yiibstufltulil waflifl&uefmnljiflnYmwuYi □ adMdi fiTijj^aytf&i^iwInmYimu fawr&vimim wafwuila 
viuiumjmfan wfMVimlviJJViTQViilmnnmiliJflri ujavnTwmm u,a«vn 
Imktulil n5>m&krm wraensnu SwiaiEJ&ineiaajj nEkaEJaaSail 
mwiLi nflwJiwliJ^fmjJiwinfffliEiiiluimjJwi 

#9nfiflnifaw«ii , UTUi Ka^yuf Ka^rrni Ka^wami ^swkfifi 
v3i3jfulK mfowfawi'iEiJiJjfafiiJ ^^uu^Ln^aa^vinam^ laJTOS 
iiyniQuxuTJiffimn^ nimHa^ rrmJnfi?fN naKajil'jnii^iw ma^ 

*nmm LumTKraKvisflm'iinewiaw'u 

lIt^^^u naiwaw^Klfljflamffi^tylfl^riTn wiymw'iWCTslii 
Sj^inemau imnei ^mjfliiaj&Jwutbsvn^fTU iiflsffaTmjJ9rw*i 
iia^um ^| , Qui^iaamavi'uul'wrimtewuilu7raTfff7?/i fialufta 
efajiS itojnji iviiuuia«3 

iiflsnflvujiEissnfliEiifluflaiwffiAiJviJJw iwimiriNiiwflflCliliJ tuej 
eiaa^ungwiEJ nfiaiflfa^a^fftiTamef 

uuuquti iviej (TJjJVHTiflviJjia) ifiumwflfiTjWis vhlmyi 
^fla^SnuEj niwriK'iiiTi9i'a«3m?lvnfi^9ifiiisJiS'uay frciN&iwuB 
T^vrii^u™ eiAa^uefrnmiiflAaajeh^ tfum^m?a&luiiU7i'i"UYi 
i^'?is^TO^l^ani?fluni?^imu^9ivi1a^ui§Q?i s tiav3?iu 

■Mil^m^Sngvi^iyila^n'ua^njim^ imidi rhfjaiffiyinmi 
^wsiluvi^nan^rin^Qn3JViQn^viiuw?un^jiy^i™fiiJfiu'in lilnuuluu □ mzwnwfianmd (d. a. dtiwh) ^ 

nflimiMw vrcaUifmliJ ^ssliJinnn^nTsajaKL's qaliJifl'iilauflnun n 
w&m1iJvi3J0 iwiwaTflnavwiulflwaw fiaSiviEjfmn niJ^a^/f^j Ijj'Ci 
aTflnjinmi iNNnwienafk L^mmiM^rmAmtu ^unWta ^lil 
Wmal? nUlw qKhJVhrtamisj wnjis vrsOTsliJflraniffitlEiu nvrilfl 

iminn'aLjl'uiiTu^a^mia^ minUiSmt] Iflkmafrraa^TU 
insristilvmei neni,^u^nnvia>3'uaulilaaniJ'3K9jijnu ^Mviu?frm <na>3 
vrenjlvrnvraim mi^aan^nib^liM wviaiEiuivi iiiwmiTuumi,Cls*i 
i%jflivraafla<m?inviniJfavnaanwQU iwiwaitwiuei mn^wWwnjiilEnj 
aulviupn?a^mviu mm^rmiv, ravkflma^ victim mwlvilti^ wa 
aan^inra^'ua'uflij litoa&a iwuwTJWiHtnflQniJTCqMwiflEi m™ 
?»iilEiijqTi^ni9wuyifu«viw ninilwiuTiWi.liuvi'valilTmfia&a 

? w/Uflam^efTjIamfl mateuumilarn efWnifi ^iftua tj 
l^m iimninflvivjulumwrauwi^wfluliJ 

uJaiTiifiuEi nfknl<^?mIam?{liulQ Y\mi-\Mimrnm\ 
^iMamefuu 

iua^iQQWQif(?jnw iiaKifftnTwnanffyiviEJ via avian 

urinenu ^ul^'fl^\lil^<n'ii3JVi3JiEJi^^'visnni'3fliiyi' s ua-3 
ihstfiBiJlwEi unnsfaliJviJJW i^rinvinnaiyifl'unTSffu&afnisjwa^miTiw 
WraWau m^i^'i'nMrati^^^uaunuOTrm ifflniwlmiiiuilwyiCi 
fln^vmaiiiunnjmiem mlw'fiamii^nimiJuvianniTn^Tfl 

lhMfTBlJlwEjlTBEh]!? 

ih^Sm«mfiwnfljaijm'nJnfi?a>j mitln^a^limaasta 
ivialvfp^fisjaEiUl^lvuj lhKfliihJlflatfiylvT&fljja&lam'm in □ WEMTTiTJi Ivfiiwasfiwu^SiffTiyjnw jlflwfltutUifmsJffiJJTni ^isMai 

num$rrmfo?\i\u[m fnUmief%nw iinrinifafflj nweiMli lira 
frrafi^fi 6 -] iwiigwUiaan fmjjJfmjjfn«i?tiflliiItutuiiifMwnniaEiqn 
itafw TjJifluibsTtnfu wmf&ifnnw fnijjwijj fnijjf fmjjffiNTni 
ef^iJnjnj^a^'nn'fiu iMamefaaraif^fi^?<fi?fara1ii wiafiTiw 
j^vi^iayiifluiinwiiwiJ^^mitwaluTTiwl'MiTijii^Jiiw 

ff / 3Uie(?nnAi^^5iffuav3fm3j<liav3mTUU ifl'ua'u^iJia^ iwnrii 
<FiQi^^vi^iylvinj' e ija^iJ'?^i5ill?iEJ^a^i^&<fi3jl^ iTWfla«afji?f? 
jnmwaqslAiMa<3Ymvi?0ukwi%uaj0 viqKunaifmjjlMijjfmjj 
fn3Jim^iav3vjnfiuaan3JT5Q3jnu?ffiv3?f'3 < 3^fi3jll' 

u,i\i<e\i')MffiianiFiz\mtLtit!\.i tfunmaimjila^Tamefuehti 
nsiumS^iiiii.mmn^wifi'jau^^uijniii.Savj ifftwnmiJimuuLiiJ 
jJv3ffuav3<Fmjjlia^m? 6 ija^iJ<fi<fisWvi3J ifiaiJamilmtaTimfteiajrifi 
imuvifmjJiP(J4amfi^i;34if(fi«3f(TJRiJ'5t;^iSiJl,9iy tfunnaiEJifiufrciN 
iffjjtwiifiiiiJiJiirMiiwmi wfu flflygdiwiwwlwiviiTi? ias... unllvh 
fa^j liMa^wfayira imlwrn fin^a^wu fiay^a<HTuatjam«3 
u auui?Ejm'ifni3Jie(34anifiiiuuii™iim 

iwivm fliim?(3jammmiiibsffimJl^m^ muSwfmajifljja 
/lifivim^uii^vi'uuriuri'ua^^iJ^naul'aau lbsffluiwwffiJJiia fia 
L?^mvi ef^iuniwifafiTiMtf3-jam<piu ueiKfirienmw ^mwften'i m 

am-ata nvisiffisnuwiiivifls Mvijj 

iw'iPf34amfiv!vi'U'unTi5i?/n'w nam^vivhwialffmasYinmewa □ vrssmvaifjiuvrstu (d. a. iltieih) ^ m 

nu wflUQmiiKjmiflKviTimfiJjflfm uffoijnuiifi'jVlviJj fiay^fwhsj 
^nmuia^ wauCu4WT3Jjfmii?h «wlaJiiEMfmiiflri iai... eialil isfijamn 
flal^nnwimirm iffsja/iififial3Jiai?5iiaiiiJ?yijfiu UAifuefuanifi 
lialmf anvnnw?irm^ iffljamflauSjCumnffjj'mS Mvijj 

iwTis^unwwfmm'iiifljjQlwiiBniJiflflflfli'ii "amu" has 
"flfuiu" u uiiflulviti nifiuffwiH ii^ipfajTulumunlviti III 6 ] m*} n 
uJayufmjjvwjntJifl'uwfn'u ntusvifmjJviJJiEiifijjnliQifljjQ wtim'iifiu 
iffjjaiftawfrm miffjjaiwiJWfrm rmuuauiiiiiumwWlra 

<?& mwn/\mtmmm<z mrm^rnmni \mnnmmf)U laJ 

qj 1 q q qj qj qj 

LQTfw ian iil^EJiinu iiflsUiiaanyiTnwflnvift wftiunami iiasiihurTOJ 
fan ifiadfm§Ji?f§ja/nfiuiJiJu fiunt^TUfniJJtjWBTJjj naarfuUfi 
uu 6 ] i^i^Qmef^a/iifi^^i^ii^iffimn^amvJil^^y fia&j&NTUin 
TAvnta fofla^wivhmi fuithrm nnwimvinsjiM^ 

iffiwfto yiwimnebuuasTOim^ uphiffjTdjn^iniLlwEiiijyjuutijj 
u^TruFi yilijsma^fmjjwa^mma^il^iwnm. iiflsian^jiivi«ilft^a 
ef'ua^^'ii^lia^rii'? e ija^iJ(fi(fialurii'?i > STAiijlIn(Fi jjuwuttuIiJvisjpi nekus^ 
£ 5suiJiJ'n«nSilT,9iyaKl , 5ni^yvisjpi Wi2u^a«]uvi MihiaOT tftirm 
wwfftsfT^fmlvijJvi jj w ra £J 

anam^wviu'i^wfl n^a faia^TJjjlviiyibsnflijehE] 
sjuwavifaf^aju™ uainlfofijj Li#3nS^in«lia»ivm ^in^iaajj^iflu 
P^^Itkmviijw nHaimjJifi?i 

fm luenNamww amwuiivifaflwhifasj ns^w^vin 
a&Samiiaalwii fiuili^'ufiviJ45iw^3fi34iiai;^in5ipia3j ii^rarta^ □ lbsffmvHffiijaErw niJwsnuyiwifiuiwiflKfiwuiivifl« tniJ'ssffiuvivilw 
flu Nwi^BsnunaanauTiviNflifiEj iwnsasl? iwnsajijatiwws iwi 
aKfiuHefmui: la am-j auTMa^nli Ha 

©. fMlwiflSflUU WlUmWlfilwfi*! MuiTOWM QWS?f&J 

iflwiu £bi;iJij^im<?™sTjMifi uphniuiiClayww imlaJ^Ww 
uu IflWKiflil^flEii^TnUilpi nuIjjwiijUW iwiimiSuliJwijJTifl 
inmwia^tfu 

fiuv!iLluphu^9i Ha^Tumwiim iTwa^auftfu ?feuwnta 

u£Jia«3 niiilgiJ^^uuYi'iulTfllilrynjiI^yyi'i'ni.m^amn^i Ivmurm 
enn^raTja^smiTnli ivmdnfhluwaidlikiaikgri ^ImmeriTTmn 

wflflawfaiiawvua^U wvtauaJ^iaadWta nliJlsj'ia^ tifeift 

fk™^TJi uliQjj^wEjluwm^wviiSuimiJirili ufialmvm^awu 
la. wfa^nmm ^m 6 ] ifimnuu anmwowniQuijetAfi &ifiu 

u^alviViifiei iQenuefa^u^av^iftainuu am^nuuB lu 
Tanita^Ml vkSmlnjvn niwriKaJUwnuwiiwl'Uwifi'UillyQUia^ vial 
pf&jphu Mnu^flmjwiui^ffiViia<3wn tfurainulaU amUiibsffm 
Wmsjnfiu Mnanarm iiaQjmftmrim^mi&rm vherariuia^ad raaeinenena □ aa^i ImQenviimwkamn^mam^m iwiehvi^fifialijiai 
win iNfmatrMuu nMuliJnuam^fm wawru^fifiafm wnfifiw 
lUawtauimu^nyiati <^ ^vnralsm^ amiJflflanaflQmuSjms: 
am^u iflwjmwn vrcfliSwmlvi^iluflu&Sjaylu&fljj iiflirolfri 
uuNau'iawi ftwsnwiila'sliJjgTman vmfnftaflii IvilnlvifljjyiUB 

iifinuwflwmwni.nflwfmiiflri ^wkMa^m^a^uamww wm 
LjfifiaMa<imTiia«3i , inanam<ivivM ^iuiJR^^a«3m?nulvia?ayw3JviliJ 
lau u^Ma^a^miu^mw'ilvidMnniam^'U'u^ nwlvf^inviK n 
wnuaivrrjajfluvwumw iwwuqfififinuviimviiwu envwneiaemK 
IhuiJfifieinuiiAi AmTnmmiieri&nA&j ria^aei rfa^imu un^vivfa^ l^ej 
vifalsJfmiera^mWl^y^ 

mjwmTiNiaylu&fljj lih *n«i innuflwwuialaaanTiJwfl 
m-3 AiuiJflnalaJfliiMWflm^iaEJ liJnuliJa^i3Wii^fin , fiai/k] 
fma^fiinsjamnif^miwYiifl'umimywmy'uSiw wiw^wqnviaww Ijj 

m?^ni*ivi^K^yfe'^wy , ww , uiam«3gri9i'a«3 

mzv\um iia^TC^uwflfMwmuuliyinaqflfm asAmilwiiiJj&wfm 
miifaia^fl phuijfifisn^i;^y?f'ua«3vi?amavn^ , u ^swa^rmnu 
ijfifia^iJ^vinanviniluiJiBmyiu9^wnmyi^Bf(ua^fiQnwwajni , 5vlii , M 
■ua^fk am^fimi'nibtenmnaneirm 

iiflluaiT&ffriJJih^mi vim?^nwi%aanlih'irifni3Jvi3JiLi □ TCiJijywvi^iyW^fiJJuyrifiQuriuaanliJ vfifimailaruiijminifi® 
vajwu ijfifiaaj49hwl34ianl^lf(^9iiay TOsiai^avjIhvhilim lai 
\r\um laiEjfl lanattanUif nlilfmasb"] Iikmi^ffuawTi3Jp™ 

itiivias rhibsemtwinanaM^ i^TOififlmji^flflWjfM 
iaejtu n^KL?3JiJ"5sefiul^vMviaJ9i mrizajffiiiianiiBmjiiiiBdrifiu 

n?siJiunmnflflmwwwi«ij]^wwii&jmi.vi fiflTrmtoslvi 

lJTCsnunfljjnflwfmliJ 

unfla^KiJija^^jJiiwfmsjpfjjwuB via^T^a^a'iffEJi.ii'u 
lfaquiiHfmiiflsfm iil'inmi.'uurinMun^inum'juwfnisj^iiifilau 
raraiy ipiuvi'mliJ^fnijjffjJij'Jiu 

''amn?)amaQiiiEit'wsjt^sjt1a-ailfy{yivn^'w^'w , M0pn?f'Ui useis" 

- tfn/n/i wiflwfiivivwvinTiwqw ^faiMuiiflUTi uwwfla um 
sruiir muifqjqjn iiwffltytyn^jyriviwiviiwwis waSTiWWPmmai fro 
ijlaiftiTuavra*] 111 fmi "fltytyT'iSwhria'u fuemrrra fmsjvijjiy^ 
laJKn^ilwiw wfM^iiiunfmjJvijJiEiTiilwiJjfliviifiuSQEiflEi 

imrin lfqjtynyiT.iJ'nnviun vi in wafmiimanTOisyfl niftailun 
wwiifji "lI {jam rim" uiJati finmunnsnu ftu0nafllavi'U?ia«ariT5 
win rnfepiufi'nj^l'aatin niTiehifauflriififlvimA&J vlu ikunjifif □ vrssvnvmfjiuvrstu (d. a. iltieih) ^^ 

ifawu^ waanwaanitfi^lma^wi Wwuu«i ntimn "npiu," 

ifiufnnavi&flmiawu*] naOT»hifliami.vifliEi»iflu BErwvHiJiflw 

ifimfa^ ifluetau 6 '] III usiniInjnjTMi,^lsiffm'3Kfm3J^ , ?ja<3STJ3J 

mfi wmiijfmu^nwIflTiiias^w fltyfyiam^uilunTi "liJsrsruY 

ebuiliyiy™ffl?Kvmnvi?afflifa 

vmi rami "erinJ'Bnjnjs;" iiainiliyiyivlinpi^inmmfy'U^'UJJiifl'Uii'Ui 

flwiflufliiJJi^aswviwviqnwfMraiiiuivi'Miiflh mum) "imiirn" u,a« 

i'i tfn/n/i iJnjnjimaiEja^liJvi^^ 

amlanfoa^iYhmi Ikfiufhri?™ athwuaniiflTTi mm* 
linn Ha uwwfa uwufftjns iLwuiItytyn nasl'uiwiflsiiwwniianEiaEiflflnTiJ 

ifiuauTi iJnjnjuS'u^an^ rn^nuiJaiaiff'W'M iffi/fin nmwn 
"lI" ifluqiJffnfi yi/nw&antiWHam'i prefix mJaiivh u&n "on" 
mJatiJ fltyfyiniiilfliijvh vi?aai^98iiiJfl "il" Tiifoinlfl nidsrii J 
m tbVi vifaivn'ifa LraytaauJfmEJ 6 ! nil wnta 

nfvi.ii in?ijJvi?a?iJViTiiJiia^|flflm'JViujjJi £kl,Mimrm 

w^anam^viil^n^a ^inSsi^LQ^^a^^nL^nLa^LL^Q wsilIu 
tfn/nn mi,9'u<Fi'ii3jf s ij'i'i£ii?la^sflM^jYi?iii^i ntHifiufmufawflu 

Em wiuifiu information ifiu data fbirhwia^l lineal WIlflaUNI 

mUiiimi niSmwmiyuawmii ^uniQwOTajja iiimiTrasMajja 
lEJa^ S data mas S information lEJa^ mmUillflla iMWmlnjnji 
la^mi^iiftiTU/u rnwrnsranin "srac" luJATiRaviffflLmi 

ifojvniienttnlia Ijc^wuivila^in^'iEJ ii^ilnjnn^livnraUin □ ayiiiTi^«rail^iiaKl^jJul«vi?Q , Ui lul?m^laviwi?f<3nsmas iwilsJifiu 

iwamwaumnfffineiajjflTiNpri ^iii^iefwinLrnvramwau^isji \% 
wiUiiflu IfvfUhilu iliifl'qws iwfUwqwjjtiihyiyi 

uu Sififa^SaauviW'nftnpfiu Ha TauTaamtfm 

TouTsfjjwSTn? n^a m?iHwfmjjfl«i5u Na^flu ftaifiu 
■w^Tnuniflu imrin flwiiEinimslw wajja^a^yu WiaumnfifjN Jsm 
^iiiunuyniiEJK J nfmirwU' vifadiiuffmi myi^a^^auu auu 
inwmuwnsasl'j ii&auufis^NiiwrisBsl'j iwnsaslwtailavivi ^in 

fni3jpnuw3jn mnmsjii flTiJjfjfoauuiffafuiwriKaKta iwnrasta 
jj buwjjj aa. ..w mail iifiwasjii'WTisBsl? nm^'a^ III amwia 
flwiiinj^Ufm iiainu&jiHphulvffiiiJ M^j&aa^imfim uwiuhw 1 
nfniAi^nM 6 ffLVi3Jin3Ji'ia'U'u^-l3j'^ LK?if^n^ii,mm'ia'U'u^u^am-3u e ] 
jjiuifteaEJ'Mifci ^a'awm'iu ^iwajivhmi awWi ijw fflVhTmaa 
<flamTfosw^vnvi?aii?ftiJiJ^ih>3 miTHiJjja^ivijri^JWifh mrauad 
ramua^ iTifla^fla'au^iWTOael^auW ^smna-ulvm wmu 
awlvm. uaQ&ijmiNa^Wtoa^rvifh tfa^a fjtufin iivf-fjniifin ifi EJ3J fjtu 
fiimul-mupiiJ asT/w^ 6 ] Hittannuiej 

TEJuIffaju^niTU iviflauifluwif^a<iiiai;iliufmjjR5i mamf^n 

nwTJjjiiflriifluau'ii itoiiMuMT^aw^f^mfTU 
^ufiutfYMYiriTW u^nlil^n'uanfl'i'iiS'uilnjnji^lll'um^a'ul^ i*wnt: □ fWlvru imW^n^ mimm^vuvuiuu^ armmw Haikyfym 

iiflKmwiJjEiiItutum'u flflinauTaufm ^atfn/n/i riwmfaviuiYifl'M 
nu ^auan'M^ivifauviMm^^a^ilnjnjTU'u 11 mu memn^ir HafMJ 

iiflssrw ineraironwi fSam^ilgtf^'a^irmu 

ikynji m atrMwu luiiCwBQmjialwaa'awiJJiiuiii&jfliJjiTSn 
ffitmudi 

wmntul0TAU0a4ai#EjejeiK*nn Haflfli&aUiiiiu vila^VUira &u 
mm^ui&efauiiarilvi L^ufivinuvi L?Ejm'n tSuna ejiiuSw? amw^ 

^Yiswniflvi^an^TSEJ «iiiuswraii<N0mjiE] Wnl^vi&iufnnjwa'l'u 

iwinamwyjeililiiai w^Kl^iiii^Kfia^nefTj^iajkjajjnrijjiti to. quniNtiilfuqn iftytyiiftawrawisliamijsmfiei lamSu 
ilnjnji 6 ija^a^%?EJ3J'u^ lu4iuam«3w%wviiwiiiairw'5t;il^wri'wviiwi 
fiaiilwunfi^ vniajavumastaiifii efiamrifMiJefiivmwwiw^Yi 
anfliayififMviw I^^ra/lvd*-! lu&ytauautHljJifltJflfl 

am^vni maunim&3W^iJil?ayiMuLl urainamu nfiTi'k 
511W 6- ] nwiaaiifiuu siumnwwa^uam>mtwnm^in^mn nNrrn □ tfo lanmjtnTtniiii'hiih 

jjwlvwwulvijjfluwijlvijj Iwfnujjfmuwils'lvijj uflOTwnjJEJiliyfui 
W^mvhvwwmTaSiJiEilviibni 5iwraitJifcijtyTU iflun&njflra 

mr^rmmuu milmmmraitm^W^ rainMuasta«fh>3«i 
atiumi ii&wnnflynwjiauiami ninwfwiunuliJ n-jumhromifiu 
atlim u^^rammaYi^aiirai wsa^a^ilmnunimm 
wufnujmu u^msawiwuanamwvw nwwwfmjj^ wwaslwa 
aslinfoanSu^eh^ mlanaanliJiEjas vreawaqKmuijnaEhwnrm 
ifluvrnfiei w,m]iz®m ri^iiri^a^wumwLia^^'i^ fkntanlvd 
uvnnaanMei 

it^vi^iEJwlEJuI^^ni^^m^ii5'u s ua^^(|i'ul'u?i'uia^ iilw^i^ 
fltyiyivimowirirrnfta whliwmiiulflam^iawismffl* (ImtoifaY] 
m eialil T&uTffjm^m?niLluflivh<meftmiJ iw'fiU'MiliJfiltiuIff- 

en. fliiuijjailqjqji ilqjqjninw^nnmivn fia^irmmlfjijli 
maa«3«aviiniJiJ'5t;f(ijm?m9i?^ vijjiywiltijiyivi'wwuiw'a^in^jjy- 
iItyiyiiiaCTU9iijjy^iyiyie(a«3am«3ii?n'U'u fiaaiffyiliyiyif(a«3am«3ii'5n 
timfa wwwiw'aliJ^uinwiltutuiyi^iwiSwjTSflWfl 

^al&n^9ufeiwij'ji jiTmnsjEjifcyfym aiffEJiiawiaqin 

iimiwwwijjyiliytiJinti^iyiilvimpiia^sJlpi yfa^iTjj^in^jjyiltytyi □ manwmtuimui (d. a. dtiwh) ^ 

- UHflUfflffEKjWKU'WllViaS yBTlfl«mWEHmi.llJ WWWU1WWT1JJEI- 

ifiwrm w^wiJnjnj'ieialilan nai^yiinnui3jyfliijnJil,'Mm^luV 

0EJi4n?ii}j {Jnjnji m am^W^i ^«?i^&ji]njnjn IwrujEiiItytui 

jrnvkiNflfltyqp) U MtfNllupJtflfiuWYI^wIflEJflTJ ('W5t;f(l%J91'5 

•J'5t:3>n«3>n ii.?f w>a , l < i) iiaaliJiSuviflniiviiuimidiJJin 

ila^riwiMra^iyn^uumiJa^in Ha TgmTtfamifm ftaifiu 

^silgijfl'um^ilmn^ilnjnji 

hfyinnuaxrfifftyamjM vjadiT,®d7zuirilum7muuiiInjnji □ tannufrrnnnwlwiM M.mm ifou/num 

aw^uranwu UTml/wi 

a'wj&ftm'a fftnifiw 
wiaamuftj nawn 

tiaQLmJiJYimjmHfu 

wiaamufe nawn 
ui-^iTWa-avli fmivn 

mumvt 

wfl.uvmfi ynmnm imyimmJi®h ■milium (imuwmwi,8uin): 

ifjafl lacftfni vilariauuu wfi.auwi teiwnufli Livi^jjvnTnLn^EJ-ai^ri'g 
wjKumf^aEJBmlwu^ii^Kiia^jj/niitu MauiftAugiTmrgOTrnTTiM^nTJim 

lua-a^nnflajvnff/iTwfi-am^lw'aiuoti ai?w/iivA<?fflawAwauiaaumTwiJiJsi,1aEJ}Ji 
Wluviaei wfl.amWi ismmuffl uasfitus ^wiwuvi^qininflfiTW ma™ © irunfiw 
■w.fl. kxfted iifii;M#34JTOTU iwauiajlvmrinTQinmTTiif/i^nwim uiiu "TanSilnjvn 
wyiBflisuiwfii?iaiJ"luwTia^?i'5-3niJ§avt 1 ii'iJ 

rawna^/TOEulikailamiu ^tUKW^m»tunt«tiai?ifiil&rii»tuqinll iiln^-ilvi 
?mwra iisriwiu^Vlarunaii £ iliau ^um^ilfnuilaumiuu kxfaK amifflVM-aSTamfl 
^TOiinml&rnwiwuism Yhlifoi7in7grim77iwJ#n7J!m WTJUwnan^aNjaanei'if'i 
rnimmimiJjJin a™mwjiaTarnfl'iiaa/Wli ?u wmQuathaS^ 

mm SwLwudifiitewfnwmi^liu'uu iJiuavrai^TOrmmwmw4wnii>rai'M 
jjnnlu Cj^twfeiqs^jJwiflw^mwiaiavnKiTEN ue=i sl^^'^iJ^u^iJ Ltuulvi aJln^L^h nu^j-ui on 
Lajjvivw^a^iJJUEJjj vraNwlflfialammJ^ib-nwNifiNenNStejm's LL#h liJs ej-u^q L^a^lviSsi 
ctiviiiin™jj , wra^ la 11 fanvufrmmvlmi miimriatiuuuiMmi 

WSKVrajJfltUimtU (ll. 9. iIbhIh) m WiJHfflflJJ to □