Skip to main content

Full text of "Publications_Buddhist"

See other formats


< ffluaurm: 

tnuaoFiuonriPi uluaufno- (d. a. dmfa) Tf3JU3Jwriiyir5?3J?fTmf © mzvrsvMfifumsfu (iJ. a. iJ^I? 
ISBN 974-94143-8-1 - tfJJt^YIESTJJJffrnif ©,ooo m%\ 

- mfwiwrn^arnwynu Q^tyitunftrmi ©,ooo tin uuuiln: wnfiitiiifi vw.Tnta Mswswm m>amvn ©os^oo 

Ivi?. o-fa@ftfcn-srtDoo 
www.pimsuay.com aisunj 

mnui 

$uaurm: aiuaociuDnnoi 

prnvnlil "warmibtj Ismhti 
mu(ifin?s;innfl!in>3ip!!jQ vintajliRsgnnf^vinliJ^QEj 
HikufunwanvlulsMifluwn^ri'h 
w^tttimiTBn'isUfljJB fmnhuvnln nuffsjfiffjjlw 
wauQig^ufiuiiiiin^nih'in^siflti'inijn^iifl^iriiSnfN'liJ 

&AwlMti1i&fiJHfinmi vi^uututu mzwmmmmd (d. a. iJvwh) n 

ftanulviii okmssfiAu u.viiwsiuaflu.Minn fa© 

fafafiii&u numfi^ q nflvuj n u.ffl.ii fad 

ifoihtivmilqjqjn uiJQnutivitjfl fa^ 

LL^Q^Vin^QH^I L'LlTJ,'ad(?fQ£jiJrLIUJn en® 

mfrijfn iffunfuxjnmA mb 

Positive VS Negative Church-State Separation met 

HiimMmfa rojn^nnwarmtir^mjflnmAn cro 

^vifipn«'uniJ?^mnw Ammnf^niiflnmluiiiilviEj crcn 

"Lvffiffjj RfiMi!I(nviiifl^vi?srifiijntiUJfl^ crd 

oo. \JjjjflT5JJ mYinaaWhwI'u do 

Bdntf2u,pi?B?ijwfln??sj ^mtui\^\}f\nm\ihh &o 
ilfinfmrnimftifafaAvm fimittiiiwm'iqtu/nriiifNAu arm 
&amjfflwaflaim0na nptapmK vmmi? , arn?fn£rm£nLm <irb 

wfl^ifintflm«jjnHiinuiJijtlnM« &:«• RQnwjTu^iJsfiPimjuviniMljJw bcr 

rf. inqflflfnen fialamavl'uaa/msyn^iltyfyn b^ 

ifltitflrn^SvlinpiQntinpifvifin 

wmsUifl ntiJiflTwaiwfuriejflflnijn co 

wfltifi«vircM«tinamn3Jiiujjn ^<ir Qinrnfilf^ni] lasrar© ml^iMamfllunnnh^vi'Eii?) Us an? nan 
iiJayumnm^-il^aiinnsnim^ uriuflfinnmajnEmanuasmEi 

lurmil nniPiQTins^LQTi^n^^f piru^ui^iviEJpn^pnfpil'?n*a 

■w tin in a Iml^mijn^ilnjvinQnqpilvi^FiJjlviylviViany ] mv, m 
Qnqpivn^LPify^ns FnA?fl<a o iimi,yn*iri4'a£raijnn inq^vn^fijjwini?! 

13141114 ■wnWi?ii4li4^FiwlviywFnnwS^LFi1 i yi?iwnn?i4 snnJiuvuili4 

lu^FUJWQfsuQn^wu LiflswnimniQnfiEh'j'lf s^sanimnyl'uaii 
/innnmwnlwwl^AwmwnnqOTacCl 

Mn?niiuaT«nn?fmnfiinvhi4(foaFmmAn?we£h^>a E vlumrmz m^Aajinqef i^ailnjvnsftjjnxYmn'i&j lefoflwiniAlu vcuin vldnfitjnnstLTinLffl^Latj iftalsJHfih'fh 

Lf3j|iQM'aif'a>3i'a>3 Andn "sjwix" d iflumlvm twin a 

L^uwelsJ matjn'at'ann^vfnu^vni'atj Wmi/lfl mftVim&wfiera U1EJ tU t.W.ffrrffl lu flIUthsl'UlJI'Ulfm glflD tl PinTU <3)d- E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) m 

luFmsJvmn?] n^B^ulkjndniLta^nwB'BmiByn^iJqjqjn iwns 
ijjflfiflej«nvi«fl^n?ljj^'«W'U ^BliJlwdn^wflilB^B^tal'UJjn 

fa^fla^fUTfffl Qililm Imiluilfynp 

Li^ind lu^Piwlviej fjfi'atJph'Ud ] infllmlkitj ] Bth^vidn 
ifjBn fifl irayiiBnuriQ'nwflBBnwnlT^n uflflQnwvmntJA^mlk) 

aiviliimQi "ijn/ims" u fuflunndiftu ™dnbJlij 

Ln^B^CiflQnml'nl/^Fh^ #1^1* LQznilkjmTznflniri 
Bslf nfutfn wB^tnajphiB^B^jiflsjfn'n fifnlsi?B^™l,vm rfnlaJ 
f« nlmflmftynn rhLflmlqjqjnflB^Tfa wQtfwwumBnB^juiiQ 
"ilqjan" uik^n pfa Jifa 

viCl "Siajrunwwanujswij idBdn^uB^B^lw£i?mrn? 
iB^nfLBnlQriBii f^mjuLil'UTu^'u fin«fl«n?tjJ^iiiSQ nljJTfaliJ 

isuliwsflijYiansM'liJ E iinra fhifiwtia^ "a?i/nvi" npia aii/ros 

in wan "toix" vnnmmimiJfitsJuniai vufnsjnHflnii 
fliirh viHunnfm Hfi^m'n «mn wraiin^viuviiJssuviuvi^nQn 

mqi "sjumvr tfu fluvnliJMnlsu«cHnmn , un , u Lipid 
dtsfirm liiisijl'Sl^ilQEJvn^nnEJ i£jf)£3n>ann£]^Tj?ruii,?>m?>a m 

tuwflmi iriinufmiSuiYiMn qnjiiHviifliAiffl'JYi'Vjrnii 
Bti'MiStniliiljJwfl i^n^rnwymrn^'a^'u miiAfiQi st 

"taiSunuhJ LilQrm'an'liJym^^ vm&mQflafin w?fiflst?n 

"tinirmz" mum 

iflumdn "fjii/ims" u ifluflilwaj iiwwsNWfl<aijfiriQn iflu 

t$imnHflnwnnflinflYiufi<i ifluflilmindn abqi "fjn/inn" 
d iflumlvmvunmmlumttnlviEi femnihi'Enjjn^nn/'n»nijnl E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) <£ 

hnifiulu/nmunmjiMn "«jn/im" wfissitnin'Mflu/nin'lYiii 
inmiHiw "Q" iflu "vt Lvmftumjyu?nOTmma^°nl)ir| wnnwntj 
uimas "«jn/im" ftufliAnmifinninij fis^naimflu "fjn/nn" 111 

FiBim ifinna^naijTiiJwn^nmnviuviua^wipijj as aiqi 

sd'ulfniinsj ijn/ims lwm iriliJtmBninHuiiimM'liI 
wwwn iinwnl4fiiijijiflii^wvnTtijqjli iwflflfimnjJWJ'iiifisljiJ'N 

wjjnejiifttiniftf IwwmmLhvmitJvmTl'u ^fmss'atj'lnasnn 
pTQirufMfifin'hJ 

hm'n ijn/mz lu/ranmaiMJ nuila^ ] dn rmt liw 
pmua/ii wffl»>nnjjiflu«jiii3iiifi^ "«jn" fiifliAfji "rm" Liikdn 

/ms wyiniin'aeintjliJpi'n^ ] tiu iieiruflu rnfina/ii ptamiyramtj 
LiaaseilnM ABauvmls UAQniJflnQnwfi^wlMWMjJijIiJffuvw 
^•am^ iwuSuftu ffn^pinjjpiQnjJWJjnejviQnjjnfiiin^Cl nrifru 
^^^wnvin^vii?nw'a^finf''l'wini!ntviej'Bfl<ifniQflnCi iiFuns^bJ 
wfllnwh'UJi'mfnfcnij'ifl iStiTSsnantiifliiflniMMMwliJ E lJuqiliinS tl1UH^HUQtlt|PI iSuiifM«Tin«jii/nn viinifiiJjnWu/nin'lvitii'miniiJj'iii^Q uu^i 
hndniju/imsiiii watwalimn ntwnanuifl'Ufinvn^inmf'liJ 
hIq wnijfmdnfjiijnmiAQnjJuijnuuAiJifMliJ irwufniju/imz 

sd'ulfniinsj ivhvi'llilm pmi "jjn/ims" d igiujJtmQnin 
ssiraWtTululiAwnnmyiYiif wavn^ifiimi^ imnsflstfu 
tueti'u'lf nfngnnnuvuun wnntfniPiflfosNBVliJtfpmwiJihtj 
ymmyri'Em fifijjtNviJihfl ymm-fu huH wtMiiridn wfiuilin 
«rcjjfMnTuf u szigTuFmwuNnEJvinTU 

Btin^vlijfinLWflfldn fluviiflijWlflihtj iiafonhiMfPiffoK 

Ifflfiihtitfu finfMigw«nti"| flhrnvmBiirru UfWqKiynsiiwjjii 
mvwufunitj RfMigYmflnuflfi'iYispi'h vmBni^nlLflulmf^ 
iiluitfi^vifiQn^inn^fifinliJ 

fwrnhJ wamaibfj fonibfj 

Iff 5 ) ^vmmsiftJnQnfiTmfi LLmmLmii LfjBmtJ'EnvnE sfllsn E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) eJ 

iflun/inmnvi'liJS ifluM'UJihiiYi'Nsw'ta nenm2 , um wbiauIiJ 
Iffihmflrnsvi'VJfniiflti'VJifitrc Yi'Mswlsfiihiiifot] 

huitnKWigiifilujj nWliiirvjiffnuffaAJj ffntu'flmiltfmaVls 

liimilwty i?tiTn , niSlei«jii/imsvn'5#ifiJj li^Tq vn^a i^nuiH wjns n 

Rw^mfMudn iii?'is»iwiis , neifinfninntnijn«vffiiiJisin ™ 

LiflQiPifM'^nsn^tJ^'liJti^mfiJjfi^fln diluflmwmfiij'EU 
'a^tfiH'a'Qst^n'in^'a'antiJ tmliJvmfl unuflfiutmvhmi 

tkyvnOTrnwymrntj L-fuH tfn*nnujft?flii#rtii<j , liJu'iiffMviiflu E erf lJuqiliinS tn«flfafiinflf|PI 

ewmfunnrnTu niiBimlilmuviCkiii'i Lrandn gnmsvhvm 

mjIsuB^nniau TsiifMiinfiflyifluiJfifi urinmmfludn frruvmn 
nrcvhjjnnvifjA runmfliwwts wBrn^rmns^yhiilQ "tamwatj 
qnmzmmv vfa°] vThBtjIq iiw'nenmfluwQqnnrannliJiffaij 

gnT?Hrfnjjn^jjni3u ifnlwl^qnfafltfuvi'Hfnd'itJi.flEn inrh&3 
nKJvhwtiiJ wnm&n&jiflidnunKnforifliJiAiifo unvwunqvi 
pnflulif imuvtarwtmifofuNnifludnEjnfSYhflQfl ilnnrpispi 

ilfuvn^n^fUTiB^LfB^Mnm^Pif^u n^B piuinnwQHiiluy 
rmnsn'hliliJh IswABfcjliJrmnfsvh md'aunu^nn^jt^'gn 
ntsVh Limvis^auu lsWlfiflnfaflfi?svht)sl?iflii iiMA?vh«c n 
nQimuw«sviniStiifM imnsflstfu nfmii^flulialfl fib nefinlvf 
Isgnm^vh? (jjJiiiWMflslwte ingnntsvh mnnti utfiipiiiri 
ifludniipfaSijffljJifn BthyhBth^uu in«fMifliA§nrevhwfljju 

sIn 5 ] i^ l^mmiiliiB^f^Bijw wnmamvifinliJiin^ nprm E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) ^ 

iiuiswi'inntnifi'awnqni?pin?svniiaQ innwanpnumn 
LSuwnftvhpiffofl yin^nn^jnwutiJ'nn^'aaTu ABvhmirhij>iffmi 
uasvm'hmLl'UBflft'Btj niJQEjHnn^iafjJt'fin'liI iiaQafosj 
rttyfyn^nMyMijflflnwQuiM wnfkytynirijjj'iTifu'iYi'VJiflu 

■^imyfoiwn n^B i?naflwifoiiluwrjrirircVh vffBvhifo 

ilNuest? inFiB-ufluwni^yh B?hilaBftflQa>3lilWf]fifi?svh rh 

WBi^BmjatiTUfmtil flvhTfnssUJfl i^miri^liB^yhfmB 
wfl^^wpwwanu«j;|prQ5ujjnifiejQn d wntmBiFmB^ifna^til 
iflu^mnfrvh ilea's BthvraQiB^Bftnwu vim uaQpfapfoiimn 
iSuynf swims 

ifluwmsvh infiiifiuriM flrin«<mwnvmvi 

ffniflwjqnnrevh wnfitifluiitiij abuub ilfmi] ihmikfi 
Li#TQnu uris snf> ti ssim ssfltyuta uasssvmfl sslii wwhim 
ifluwnssvra'BtfA E ii'Q>33Tu'Q£jn>3u Jjuuiijvn^fNjT , uf)eh<Ei ifiFnssswniuu^QPi 

ilfii^QilfiiQMQPiHmniit^ WjjiivinrifiiriliSftinnvlfll^iifiti 
via pi ii«!;irififlylu/imsvissvinnfljJii1iWivi«j« lJftjwTsiAtvjffu 
iflniJjsfeiiiwnnnnjifliiT?Huiili^i^iflnl^miiiiiiati 

( adn^un^(?i < uiJfiJ?)/inwnnf^nLU"u?Qi?iii'E]^Liim'n pibuCmtu 
mwum 1iJvn<^«iJs tiJvmflwmvriFmsjf wad-nu'eifiifTi 

ntmviiieivifjfl lum^WllfjnnCim'lQ wrein^fiJlflijffejBrifapi- 
n«nfliidQtiwiTnvi«j« w1fiiitusvis»jmi/nn E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) ©© 

1jj1« LL3!iLLPi'( 5 iu^?n^nn£JLi,f^Lm^^n|ljj1ili 

pwlsmejfWEjnEjnjjiJ^iJw^'utMQjnu iirimsnslsmlkif^tfui.iiejfl 
idem l«ftiTuuaQniafijj^nnftnu nmeisriflliJiin urilfluaQn 
lIqjj ] iSufleinvilw b flfmai rifmnfHWLSsutfltwnuiiniil'u 
pifavi d mnPifldn Lsnlflanmn b Rf^ri-Eiud niJtajjlilvinvi 

hwsinnipnti nifnjj^nusjnwfiPiRflphLfl^ uwrrawtafliifo st 
jjmi/nniliiifM m?n^LViPi^i?i < uw'n < unn5'tln^i?itlnilEijfijnwnwnn n 
d^Sm(?i£fujujn3j'Q^L < wT4L < irnlsd'' 5 ifif > f > 3~j ifliwifaflmftaffinmij 
fl?»iifliiw?sflyiJfiipriiiiitus'ssjjmtfinrii3iiifl'5 

sjnVmriflmiftufnw fflfiiflumsfiwupfluinnutMifiuQiftj than 
i?MUUfluiinvifjfli«ii E ^vhTJi uan^nniJfiJWQiJfiJQfl^wmnijmiuflQ nvmilf^fefil 

i.TnLdut^^'a^l? nflninmi emu iifigmi mmiluumzmmi 
unifluQfinnfs^viiMmlfB^B^wms wranwalmwu 

nmlk^lviEiJ 5 ] sir] uflnMUfmnLfB^iifiTwrnml nnlu 
ifiinfiu uiflu^fliMJnu L^'atli'^Ll'a^^u^Lfl'uilEiJVin^/im^yin^ 
fummiiiQ ymran^nT^BBnliJ dnmy huviiflijfahjTii'MitfiJ m^fmlilvmn^uA^uAflBdnmlfB^ 
Lipipmwsw fh*JB<Mfl ivmmflvmBiilm jJB^Hnru E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) ©m 

minmnsmmmpm IwwwuqsWneAuenwsni.S'u "kid run 

^Qwa^^iHyn 5 ] asntiJ nsnmikm pmm%Jihmi'a>urm 
iffNiKruiaQ milium^ny|nmanQ'ni?nm£]'aamt 

viCi fififliN«mmAflu n«nmfluQ , nfcflfftjjj'uii>ifmi?n Win 

yin^Q , nss; s iiQ£Ji,vt^'QL o Ln'Ei£Jn^ , l^ m\il rfnLi-nvintJ^nnt?^ irvssnfN 
R«fl£in^dniatjnantJif3 , uij£yi3 , uqpi9 m^niatJvmWliJ 
'am^uM ^iiwwQi^ss:wt?Pimj}jnn ejnn^utjjjjvifwfrtjj 

h^ufifliltNfliAifN miPWvhMfkvmi fki^n^liJm/lviqJ E Is. fluromuittkun tfTOnQ^a^lfoA§jnv\lu r\u wn/Twnjjfl'3i?fl^^ii/iT3sliW'5vin^fifin l liJ 
iQflivi WFi < ul"u0NRjJii' < urrujjnn iJAnQ'nl^'a'hJfi'a^ijntJ 
ifa urine wftanpfa n^SufynwTLjjiJun'ULwafimudniijflnnfijjfi^ 

•BflQRjjniJiAwfa vmuAQweifinQ'i uwuriviQnljjflennig iwunnQvi 
Q'anwn Lita'unvi'uri fiifkvmvi QW?jnl*J'B£nnvf>3 weramj^mm 
n\m mnfiiijfliMjjfiiii'm 

qjnfffemij'a uainiJunutiJiJunmn uniTfnm jnmjjvn 
fiffN^il^anWurilsluEnNvrnwEn ^uinnHmmflwiiwfli'a E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) ®(f 

v\u ffmikijhiAiJJtM faciitiwiTn LfflndnMvwjjpm'N'liJ 
iias^fnigpiliiiM'jjii/nQK fimniiATiijdn a^luamrnvfeiivmn m 
fjn/imsvi'Nsw'ta iifisjjufmsvi'N&Ajj 

uwunmrtviVliJiiasifJtMFMigfl iwjtmiJBfidn fltnuniKu 
unmCta^'ihl/fon^l/ 5 ) fluVfausnEj'hflB'Uifl iSIumiijjjuI'S ma 
flfVisn nQiftjQiUifhiJreiviflinw ImflBriB&jfljjiifMn'a 

un^vinu^mjvj«fifinjjnQnljjfiejnnfitjuflQiJ?«ivi^ 1 lviE] tfn 
ssflEnntrmilfsiviPi trmilfsiviPitsJw'a ^ilami^EmniiiJiEilifi 

nfli/tajjin iiwliiJssvhflii'Hl? 
iiQfllBjjyiLinliB^fjyh^ymn^ ^s^ilntiJ^nnfunilfLJVin 

wnnmnsuvilkiBi^elJJiJi'nl Btjrru^uli ulhiijfnTifLjnnfSJjjjnn 
mfili'EHLLl'U'aEhVl? Sut^ijn£j(?rn'u < UT4(?i'nu^'Eidn<3 l l? nssvms 
BBnngvmnmmij'lvm n£!wan?SY)iJNn!kvirm , u pwltn bbjjitn E ©<f Bth^B^B^B^iflii ffnufwl^nnfM flisssnan«tnii- 
niKuliJiaiifi'Mf 

UBfiuaTin ifruvmiftfa^Ajj iffNunui.ijfN sslfph^*] man 
v, LLtaarnmnflaBwlvifLJ vi^Hfinjsvujpifliqn"] mi mr\znz\m 

tua/nmiQflflfljjfTmi iia^nnsnniinrafaBftflaBmQai un^yiri 
uvuivMiru L^rmnvrnpn vmvi WBvn^tvm liiwaflnjjnfkuanji 
sQjjyi'ta mnsiisuu tfmiwflii.'ii'Ufl'u nfNiwmHqn mlmwvmn 
\m mmiuiliMmtiijmEi fib wfMjjf)VltfqnwfMiMifi<j 

i?™Fmn "Qnqpi" rm*Jiinmi,ai -atin^Qnt] w LPi^d-jjns lw-bi!I 

bteo n ©@ iI^hllIq uaswfiimu nt™dn rifmssisflQnqn 
Lfls^rtawu uja«3lviEJW/inQ£;Qnf]Pivin<^«}jjjnu'iuiflQ upun'UJ 
KniBniJf^tMusnni^mCTBu^wn^vmn iiaQHikiJEiJi 
fhnmnvnymLintai LSBQnfjFufn nwuiwutQEnnejmiqii upiuai 
nflEiiTu'lupnnwiJfsJjnvipifiliJ E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) ©ct/ 

ujflfltfliiAQniJiJKanYi Ijivm Uiwu IjjiiMhiJSijiJ^wq w'b 
jjnfiwfMWflQntinflninn iifomjfi?Mi«fiiAlu«fM l liJ Viaihfuvn 

Rfi^ijflfiQniiluHflnf?jJii^^3«jjCiifi^ l^^wnirru w-awflfin 

sii QHLTnLS'UflEin^u'UflEin^d tifijjfiJiStii!i«Qn vtaw iftwjiitM 

mmu UBijijiPiiTin'n MCI^qwqu nlu yjjfltuilfsinfiiJ'lpm 
nufim'niJf^infiillpiEJLiiiiiSj^TUfQSj iTufignnfM iiwflihNtMiiri 
iTu IjililiihdTssliJfiJjI^jJiSlti sstiJitnhJifoiwNtfuwNilmj 

Q'nJl^QUfQwT.unnfvI'l^nH^pijj'lvitJLfl'Ufltin^d wflsssifcufasj 
fuwwau nm lunn?u^iJfiJiJ^'WRi4unpiuifl<i?iQEJ 

ftnvn\m BEhnfuihjj'liJ ffnnwwilliJiiflfi ssufitftuwi&mj E Hii AfinnjnjsvhiitMmj viifliiivpjilssti'snnnQiifl^iin wmttin 

nTTuuT.ajT.TJtTa^i EJin uwwuEnnmiliuTa-aiia-afm vwiu 
fmuin fiuuuviasYimfi nysajT.ajT.flEnnasta ifnjvnaLJYiTi m 

rid ciuuuuwasifluiffwinn m?nK^iiwvh3fnuvh3l^ uasTu 
swlsffijdjjtfi Jj^Eusmi Sniaa fiwninvMviiJKjYifi uasviiltMiifu 
vhnmifWNvn>3fn£i vmijjfl vmAfl innssn jj nlu^a « w u«q twIiJ 

Lilumidn ifB^mflmlk^ymnn Liaiflunvhn?f}j ternvhlil 

nnnumjiftmsFi'tri u^mifl'iJqjfyns£fln^miJ?£:iyifi/inw 
viCi hii l lvmi?nfi , li^vinTiwjJviifliiiwj]i!Is4tiffiiijnw«fi«n«n E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) s>^ 

rhiil'Uf s mvu4iiih?j ifjBLb£jvmn luvii|flfiifliAflN rid a^piumsej 
nf'a'ujjnn ] m nnanmfl'mnri mSmimj^nvfavmntJ LilMnn 
BthVta insnjn^nuanf) 

"ta i£jBl^'fl,3Mn 6 ta nwB^lmikiilqjvn ujfl'UjjfilEym mmikyvn 
liJldi imnsliifdnsslilunvi'lvm 

In-atJi^vi^ UQnsnnlw'|mlstjj'Kn^^wii'a^i?fTL'a^f^ 
taibu^t LQ«nliJ^wufinijrin£j , u'an innliidinnvilummiviPi villi 

fclwi million llmifl iimiluffifUiW 

sJfaiJtumAwsffuflfln fifituQWYMmAlviii Qniflutfnifomvi'ljj'lff 
iffU fJwAUmkllflinilinflniaflf (Arthur Koestler) iliimiltM 
mainUflSTUflflntQ UlWlM^flTta The /-Ofus and f/ie Robot 

Lotus mJadn flflnifo Robot Liikdn ljuuuw w-amffK 
sntnaflnhjonnmi flfmifawNnfl^nzQ'UBBri shsn^BFirfii 
pin LiaTLiinnmtJiJwsTUBBnmjwsTuwn Qnfawflnrcfliflfeu/Tfifl 
innrinnsQUfifiniinuvMia'jj wfiuwwviwnijiwl^ nfllflQ'uS'uii'B 
piQiuanfrnj E too lJuqiliinS tn«flfafiinflf|PI 

iiBBmj YlsswfNHfi'm'iffanqtt wend fhssMf/nw 
Bhjntjwl'ufj^rn wtMutinrifliAQn "HfifHTti" uflwin nsnd hu 

iiflsuiV9]N« finwinfinflflmnfoei lii , MigMninfl<jm|» uriitn 
/nMn^nqmj™ aa isiMmi*jmiriA<ntjtt*nn«nQHvfa 

linmn^pflflfif'lJjWQ'l "As pupils we were not bad, but 
hopeless as teachers." LiiMflwnMnlvm WmsjQ'n fhifluiTn 
ifCJUiiaQ vnmTmnQ^QUflnuulmsnu^ HlliviJmQ uwrhlvf 
ifluflf vnnmimvia^vm tillaJlvn 

Qslf^nnpiupiKQUfifin mnmvhTJi?ni ) ?^ flfltflflinjjjfliMvn 
liJiSiiiwiTiim«sfi MmfawfBn ujj«wm imflfluljjlw IsJlw 

unmn^mBfLlmuvm^BLdjjCM muma n.pi. ki&rocr 
BnranLfimBnwnBn^BUflulvmiijB lab ilvuiaQ fv^nifiBii 
vm tjjwmtaslfi.nflii'u (ivmBuvuTmnlQ ^'aL^n^ha^'au'Ei^lf n 

vl w Li , iRQi , st:'aniiVi , u^l'avlL ,! fin^'nLi , nWwnn 5 ] ivinalk^vi 
men mBilwvlmtiJiii mm^nmikiivn&aAjj inMB^iintai E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) to© 

w^z^wnu-A® wnflmnu nmintfumflt wnfiitnihsTtiflil 
snniltytyniiB^i'Bnajn'L'iilw'mivliatj fiiiviiinringn infill buy! 

BTUvnl^l'a^^n^niJ^Lyi^tyitjWwnn ] wnsslfliJftfojii'uiEJfl:;'] 

tJf-3 flBwn Encyclopedia Jj^fiunaflmiuviiJifami iSufluanflfy 
w^fliUmjjnn^iiiww tpiuiBvmKiSuunwej'u wwa^nuifln^fiiffl^ 

LllJmfllilvmllnn KUm-ufianmiYiu-SlU (Darkness at Noon) 

isjfjn viiJflfidn#5PiiJ , lvitiilfijjTviJiJ^fiMiiiJjnTisiissn«'iti 
iSuunnuaTuu nnutjnphfiiin^nl'u isja in-en qusjiu ihiQYiij 
Li-ariQi jjHiiliJirltMmiiffl'iTnjujfM liwmflnvi'fri Truman li«q 
nfkrrupn^j iBna£ imCi 

fimflujmiluijiviai BjnmiEjlui® •m-q «q n jj upiujTuij © n 

fislrwantjfltin^ mmj "luaTUfm nrnvrnn sTu/fUJ iwnrw rtn u^a d 
Qi*j , ufi??j4vn£jlillvi"u raj nuiw^nliiQPi AmsjB^vmvhBsWu 
IuqVi si*/ shnfupntj YMliMiurtN u«sIima llIq I 1 wniTunnti E fate iJuqiiiins tiiuH^mjitit|Pi 

^fn^ssflyifklviqj imnsiflm1tMiitMnnMJnilQutTiA4flmfl!hu 
uWWiJtoiJfM , 'vinjjfifiiij?flt] fl^mwnmwflssltfmAYMiJrciYirtt)^ 
SiSfji hflvini^fiiJjsjTtiiiufjiiiifMiJjsii'iiiiiVMiinn iifisutfnrcvft 
vwlan 

nnf^sstinitifj^iffi^nnfisjfl^^wfl^LSunnfLrltJ^iTUWQtJ 
rttytyn hQJigfltTuWiifluiwMifluriQ jjnwwsnrvftiJrciYirtinw 

IfB^fWnUPM'l'UQfl YhNTUPM VMflSflWlj'lliQfl ifluiWMItM 

Q»jiifl?ju iisQfl/nwviifiniiu npifl NfmPN'Niuan nmvmn new 
nazn^rru mmrru shrm 

dvi1k)Amj??£nrnmi'EHT0 UMlflihsMnMnuflvi mimu^ 
Mmudn Q^ufi??wlvmmviimiri?iJ Willi ^vhwfimmnkiiiitflE] E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) tem 

i,3 < U'a < unRPiuiJijlvi < uii'a^iJf^i,yi^ s dnS idiflmvmijnLmQ'ImLi'u 
QumflmfWTO^Iifi ilk^mlinyh'ath^Ci fkunndn nwlvifymliJ 

ssliJdniwnlwBtin^'lf ^qjfkwilnrn'n tvjmjthrfupnt] 

imifjBWftVliJfinyi wnivlejijmiig jnm^nfiianuvmeijjSj 
n^aivmi ifliimuiuij yiwiWfnQvm^fluivififmpi dnn?HiQii 1 hi?f 

lvi FiTut«fi vi is?tu i^«inu Lfin jjhWLiavi n^ vHjjS ttaffuiflufnircu'i- 
nmi fiiilMusslhtindnmi mflmlk^ymnvtaimn E ihtfejuiwimnnlfl du fmssLMflfiiQiiwufiffNflSTUPiri m 
ndnL^nk^rmndnvmlimvmfiui?] llo sfimrs sun ifinlslfiiiQ ei 

QBHiifljjwviSiifi'in'iifl'il^Qti jjiifnsiflii^wihjviSfi'liSf 

^^ilii^'uiiW'a^^mii phtjvmwu'u ^wihphii iipil'mjn^itfi^ 
IjJw^mej^mi L^ifntljJl'BLf'a^^stvi'U'uvif'ast^n'u llpi'lAulIw^ 

ifliinn^JunrifljJiifitin'Jiflii^tuifliiiJjKTtiiiiri^HfiSvisjfi lias 
?Qjjpnnjjnpifi uifluiffi<iifl'3^jTi'w^3^jjvii3iimmwQfi!in^ E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) ki<£ 

viii/Tijnigvin^rifi«tiniirin?nji ! f'urifi l liJ Imjjfiffaflijwnrin 

4f t 

numwanuim 

/lmsvi'VJ&Aijrihjjnfin 

in^^i'ULfjJsnniffLJ'ynMfimtvin^ls Lil^nwliJLi3mJqjvn 

lin^HuiHuSQtiiftywn^Ti/imKvn^^hafiJj vh'Mfinflifcyw'ii|ii- 
/msvi'vj'ls ufofijjnsiJYitftijw'lijii/nQSYi'Vjnnii 

mu ffimflwjfis wnnwnflwunfuliJmifl win Wn>ai0W|rh 
{JfyvnOT/mrKm'ta innsjJWiiunUljsnnfi 

* J M M « 

inning Fmw?B la tnmnnm«m wnimi vmmj'Ufiiifmia'u 
injj "hJBtnms'aW ™u^i , ul < ULLmLi?i^''aLm'^ < U'a^ ,! iiQn^"HTiQn^Pin 
ifliiWQiiti'5n«nfli«ii'3n'3Pi'3njj«jii1iJMiJ« inpimfmivnwTusj^Mtj- 
^jwufi" ifltidhtTijJmAUnfi liJjjHQniJBijfjiiiiashQnjjfjiiliimMi^l E tab lJuqiliinS tn«flfafiinflf|PI 

ilqjvnvMvantividnjjniManii u r M,i}u$mnm r mu mflii 

LL^finFiQniJiJQ^Wfl^tyvinM/inQ"i,via^uimff"iiiPilil#3 
sTufwniQluliJlnwwCw ssUi'Wiifi'i'iAiAdQiiYi'VJiftAiJ hu 

HflmfuffiAvtan irfrajnsihu rmiilfNihti a^Auitomlta 

iQand nnj^^uS'annni-LS'aviiintJ'iiiin^viwi'adn^^iJfnfri 
iflwgnsfiihti ^jfiJjfijQci Phflu'imhEj rrmajfunihEj ihanfu 

HuiLrinsnuivinimljJnfi iipfasntwiiffifcuwniJtMiflrajfisihii E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) km/ 

fid lummnikyvn n ct'EK |4n jj q< ^fetin mj aqqi -wa^AU 

mmufam rhflutilifoibEi ^mmu ] i^d-a mm vim mm liqmmtai wflmirifl'imfl'um flwumwas nfuifawfln^mnMB'liJ 
3jn^Q^m4^nyin^YinR^^n^Q£jmiiJiiT^m£jQ£jnfn^i0NR3jd E tod miffiifrngi tnuflr^RUinqm 

viiilufl^KiijnliJiflEJ 

rfnPNlslvfgnBtin^duaQ mssmjufmmiJi ntimdjATiiJ 

ffiflnUim ^nenbJCi fftytynvnvl^'Uflifi nmpmVi'U'Tu 
s^n^nuQ^lfnunQ^liJviu^ Ma wan iiriwfUfnifa'Wflnlfl tuTa 
gn nn«hjlsriin«ijiiasrfjjiifi^iijjn afinwn awnfifi£i fTryajn 

niu Liflhliiilizj" mn^fhibt/ta wflihEjymfnfwrimaQ ns£ E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) k^ 

LQ9nd^«3j'lvi£j£ifnmfiJ'3£jflEin^fn£jvl«5Pi as ihavm 
ifcyqjn flBT,tfvtan?anigiii0 I'laniiiltijvnjjii/imsviiinTiaQvifjpi 
as AQnmhmnn>aiJrLJfLp 

flflnlsJlw nR«iRQ^«Qn>jfifin , UBng , uflnvn^ vh'h'Ujqn LfltrihJiaj 

AB^minaiitiliJB^mi?] ridn flfn vfaihiqvi£| muwun( 5 m 
vmvj vtiivitn asivtalstfu ii«fipnnjjJ3nviiiijninv1flfln?jjtuvidfi 

LLQQrfiPjana^liJ nssrihrinnQnjjpnwfitnMjnitfu inn 

qnfluiluflmmfsi'h gniwpjnnfnliiiS'u'liJBiin^'U'usJrunfsinn 
nf^yiunf^uyini.'En LUfipni^iQnrjnnf^n ] Qtjpiflfi«iQan Mb^ 

uai^sinnfiiin^'lf nnfMTHvhvi'lvjJ jJtuwQifN'lujJ fib *m E cno lJuqiliinS tn«flfafiinflf|PI 

ymnii L?nnnaiJLi3uwn?svh asfotiasiviti nsnntililvmfi ffnUiwjfl rumiisnaii?iliha£i 
pnnsjwuijQfj'Kn^finfSJtun'MnEj'liJ ijii/imsvn^nl'snfimj^iiijn 

wa^fir] ^ffiwniJ^Qn3J^'an>3n3JTi'a>3^Tirin f 3tvin^ilfiJfijn 

wnsflstfu PMvhviiffa'ltfqfi QnVtafmnwiiJBniijflrm in 

AfiuinnHwn'UfinfsJtuflQnsjpnfl^jpn^^ij'l^ 

RutviajTmfnAi'"i}j|^fu3'u'lwfLJ BaniJFnnjjfa , njjnn 

LfiJWUi?i'jinpiQiJW , ufiffjJiLaQ>3ilnjnjniil'uliiitil ^^i^a^mm- E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) en© 

emivmifajEiJi i , QwyNQi^uef'f'WLLwnnfLL?iQ^ilfijnjn , u , uf'uwn 

UnwIflfnfjjtus^Llnsjnrifl'u ufonQnjjjpnuufitfnssflwm<3nih 
mill l^u s^jj^s^qi Ami nsjwd Hwml S wffiljiS ^Piran 
s^iiQijliJvi«QnjjpfiQmffiij1sw?filjJTifiij'lsn€i'u iiasipiflfi^jiiA'U'u 
u^Qn^liitilpinjj^QnjjpnviTi'aiiW'aljj'B'aii simfiuu 

rhBEJniuiiJLiCl lfaAuias&AjjnljJ'liJluu nQmAmhti ufo 
nwn&flsAviihEj ditiliJiPf'itimiVJjpivM^ifiJj 

iisnwifmuj iiluadfliEJilajfyi 

nnjJM^nfimmu Iwrnfiifymenvi Fjvfa iiluwu rfrnJaau 

Hhqjn«:iJQumttitMm?fln»i ssmflm?iwim LftytynsslaJ 

FiQijjTiflij'h-'Utaflij'ta iflufmupn iSwfnQsvn^^pilsvi 

ijjflifliFnnjjpnwniS'uwQwVi^'u nn*nmfliiQ , ntik^niJ?i#uUi'h 
Hfupfai/Eu pifnQUPiQnuflnnunlil'M3Ji?ii,a£j E miluu ^Qntvi'u vipTTBAu liirhssYhtista n« fmncfoVliJ 

ijl nesta nUi! 1^'gnliJvi^fi tfun«nm!3 , uflEh<riniJ nflltfflnjrsig 
ifMQiifludiiiivffiiiJgin 

ema/f nij flru/jffn iiasMiffinfi^mjAQnjjJfflfi laJHfiiflil 
pmwvifSn LLril^ffii Jiwfil^ffnn jj vi aTuiflu MiluvmrhQlilriii 

B^n^ufiy^T,^^finn?visKWPiflvifivia'iifl'3«QnjjpnfifinliJ 

HifliiiJgijnnnMifMffqjtun 

ifrurui isTastaun iflumaw flryrLpnfi'afi??3j iflmnnWf 

viQnifinfif?}ji3'mJ?£:jjnfu ^vmnnni-Lflmnmwu vh'ati'vjl? 

m?fmniiftLLlmnriWf ■waniiflei'vaCi nm "wanpmsjwflFmsjrjn 
AQijjflflQnjjTfa w'unvi'iifl^ilnnnjiwfi^ pnnwfiJHPnifiiJ'M^f^ E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) mm 

i9i Cm^n^Cr] LL^n^'n vnEJWffl'U'Uflmi flunsjwu iflufiti'N 
IjnnjJinwiiTi flfi... fouuta fouMf wiwifolifasiiuuiyhl? ndn 
nrulil pi i jj vi tf n pi i jj in tu TV mi 

wmumzwm^mwA?)^ ifliAWQflri'Nvissq'jn thqutu 
T^vi9n£jSRQn^dnLM < unn?^?wLl'a < un , uLm1vi < u mmnwriii «u 
Ivmllfosuuuflvifmlimvinta viniiljJWwfifJu'lhJiiiJiJiwjj'iMJj 

^nnjjdnLfs vinmLejntolwpifQ^Pj iiasMflsiiuulu sr rtu 
©. mmfl'wvnvifVm 
fa. mfgLiainijfninvifwfr 

<r. mjQn^vinvlwfivifVitr 

drruyi © nnm^vnvilwmflu'a^'ta mEimmufl'Mun 
yifn^tifj-ww flflusmi wffl^cjQfifULiw Ivm'uvi'ljjiiflijfimi E sn s? lJuqiliinS tn«flfafiinflf|PI 

pistil atuvi ia rminufrmn iinwnvifvifflwjjnuaQ mil 
ffmifllwn KniJi^vrnfllvm t}JiJ?nnvilum?iguAWffltjJ n^idn 
ifrmvi ia v, XmzuMu wlmftafisuumvint? 

pistil wnuvi en msHyifiAm imflutflyi?w?fwnB£h^s?i?i 
"BQiififfu yh^nuramfmm urimuvien mimEh^JiEn tw'KnH 

fitinigimQnijvifVitnwjj nulvm ntwgifoii'in wnTimrfltf 
iniifo'Hf'WfifliAiJKftiiiulviJ nfNJfsnifiiMqnfa latrngnwiiJAfj 
ijwfijfQnf wufuH aim™ AuWm*jlimFi t B , aii Hfi^Sijpiinjj 
gjn naflflsiA^vhijrLJYhnpia isntilihmqj^nsnmiilf^tMiiTtotJ 
LvmswVm qiifonWfnsuiAiJ visstfnAamufmtil 

pistil viwq^i^ cr vinvinfivifntf Qiluwn<%lsuasikijfyi 
miJ{jirasyi?w?Ts£hVl? Ruvi^wf^vifvM^QEJSPilsvi'WQ^avi'u 

snAimua wFnnjjjmnvruQn YifVj?T'd^nFf'Q^vin^n(ir r 3£jFi r anw 
shsfi Tffiijfiffjj umiwwumiif imj?ninflQLflinjjtjJilrajnviT,w 
«vi«5pi uwwmSviifNtjJmew furisivtPiifaslt] iravi rhmviPiifa41t] 
viiwafiQ^Ei infruniwuviiifo isnKhJstj m^rymivm nnim 
rmtiJdn unvinirifhinSvifjpnifMwnii^ fiifluliJpniJiwp]{h4ti E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) mcf 

Bth^mlkjrnn frmBChsN firm qiTpipii Qn^lsgnpf-a^ BtJBdn^f 
ivinvfu IwinnmvifnKvifvifr Supifj'iifiiin^iWEJQ Bm^mfliiphiivi cr 
mm iifiQn1«w1fiiliej«s;uuunutiJ 

wend wnjTn'ssiB'iaufliiiJjsjj'itu uvmvi'ssitnflMiJiflu 

mUUTTUlf"a£jlll 

fimilmniflwian iBnvianm?i,3mrinWf iiaQnoflmiliJ B£h<ni 

vid namtiiMiftj ^'wfwitifMiwNFMiifo Wsafliieh^j 
Ivm fiyvmnlfl ^ulw'Llnl^raBnl^^miwn^n'u^visinnn? lbh 
emimoVi IpiMslilfvffissiSltifisiiiiuivi'il? ni'niTuliJpnjjmwrr 

u^BLLUQQfiiJgijl mflmlk^ymiJqjqjn ^^nwprralk) E lJuqiliinS tn«flfafiinflf|PI 


nnnnw o u'a^nQ'nrn?iij'a^ Im^ejMiejpinwntiJivifnsnnf 

ftu® Wiflutilmsjvianfnf LT^fn^n^'atJn^l? iSaihuisjaju-aati 
rmimjntfjmsil f)mjm\wifu®lYt\® wnWjTmil'uiJss&jfi'u 

rmulifu upiw , a'aHfif?jJurinn?i3Jfl^ m:Awfi??jJs Tejjjnifnfimis 

lilsJ^mjfiifQPitiauljJsniilu w?t:HLi,pivimiLi,piLnai e tw r 5it:i,'anliJ'f^ 
Tajj^iJiflfruifM fluuifluwflririn?'lurin?iJ2tipipiflrin?iijfi^ 

nnnfjB^ufimf^nijyin( 5 m w^nAmnmffunijnnfiij'EU 

nnij£mdnnn?Laj£mn£nmafTLm?s umiiiuflii "msmEn 
wmjrmiil'E^ nimufmivrnfmrm Lm^mjjpi'aliJQm'nmEjQ E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) end 

Aqvfarf innsflstfu mss^jMnifluffndntinutfnmjifltMdnti 
Iwuvw^u iSunan^piflTinfluymdnej 

fkBtb^vm^nan^ vlfifi^piwvin'iysv'in'iUfMdnti wri "nan" 
mmjfi'jLfniBTmuririnfiu IjMnlfljflflnW ifiifnnjjgnnfMiflu 
■wan i5tinQi!ififl?MJifliiiJjsjjntu 

ivmfmmaiQai LvmBwhiPm wkuvmsuflmlnawM nan 
IsJffllRf jjltfiirtyrmiAivhtTiwiJfl Imaanfnwamfa 

msfiriuifiiniTu UirihlflwiflfiW fWsi-mSiilviqj lbh 

ifluftaiifMfimi/flff msfiiiflMffmiliJ LiaQtusjnifnfiffSJiI'u'liJ 
QflnuwhtiJ fi??m£lm1kHwi?ifHiifoLilmnm^'i 

n«nuifin 1 lsipifitJifn1s , l«< vfaviannnsvifififimiiiMwiJ E iw^fnin^viQnuu ljJliii3um?ns:iwpjwaviQnnn?iw^wHfin?j:viiJ 
Fi'QTSi?si^' r 3£j LVi5'aunij^n^yiiJPi''a < nn^uluijnuL5'a^ 

m-a^ imnsn r mjjfNia£N}jfi??jj nn?u!lfNFifNTifliifi??jj vilkmm? 

nnsjwannnf^fslwwn'liJR«jnR9mjR£]vfad' TNfQSJtuy 
ilnflf^imnlnnnf'il^mivisij: iJ?nvi0wvififinaiman<a l lvie]i>riCi visa uunnsj-ilizcnuiMu ?rwQn>3wvifi4n?niranmn4m 

mliiftiJvtanmrimfifl rhi'fh'hif'aw sstjjjjijjnmewiru 

pin^uniJf^mnpiwtfiljJ E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) en®; 

Positive VS Negative Church- State Separation 

wtfilwd wwljj^n^EuivinmjiJ?siliuiffi<nnfuyn^n«unrTijf^ 

wtfiljj Chnlu n^^tiltl)u^'^i?)^ni^Qrruf s iii«^if'a>3 Qei"Mviifi!M 
rmui mmu nthliifdi iffwvi in^numifi'a'a£ 1 ta 

mfLmn^n?i < unniifjS is 111111 1mm' huum e? Qiin^iifi^m 
VjVlfilllJljlviEJ TlflH^VnTQIlSli positive church-state separation 
Vila positive separation of church and state iflufmimfl 
snrii^nmyCni'nijflnamri? injuTfliJiflfl wlfunflrja 

uuuw to as fmn^tfflTmfofMflnQns'TUPiri wdu-atulnii 

wftllllJlJlltMtlSjYMUlJfl ifoflllfrhlflu negative church-state 
separation WE) negative separation of church and state Lllli 
nnnmn?£ , ldn^^0n?m'Cn?nu'anmnsn1 , vrffluejnfjjrnj^n^un 

liflMnQWSQunnuutfmsudnifl'UimiJ negative church- 
state separation t« ti lfllAlJgfl?tn rifi/nQ svl Pi5« n fin ^lAniTu^ 

piQnjji3u1,w£iJLia£:nn?f ! iffiij'3nn ; u1,ufi«pi suvmlwlvn Fm^vmln^ E rrua^llJ ftoliluiJJfM'lymWHfllJ postive church-state 
separation FiaBflijn 

ssu^t)jnw?sv|(viBHn«iiniflufin«iiniJjssnflnliMlfi , liJ innsdn 

ilnjfyl fi^sjjTfiiJgijwvi'liPfwaSvN^fl'jfitin^ iTcyrywnlwT nnfn 
Qn^QfiilgijiHgnJiQE] Uimyqjnnl# iirinntMii^iJjjiJw'ltflffHa 

Lf£jm'ni,il"U positive church-state separation imajiBih^t? 

BiinaTiimVi nim^inwanuan^nijffimri E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) gs, 

mflimfili QEintilundnliJ^ vifii'iinQPiiiaQnljJfj^mEnmj 
rhnnrLhiuCm^ iSuflUQnHfw^vi ^m^nflniBnTomlfiBntiJim 

fid nftmzwi'QvmmiilriMmmmQ muw-iim 

Q'anwn ©>3^u , a^|QTEW^i'Ei£jnn^:;ti?iuwii^iiu«Q ssvrafcratffl 
rrmehnru ni?i'a>3fijfnsinvl , u ihmfjft^m^inwji'n^mBflfBu 

BflnwuQH nflfiflnij'iiiii^QnljJtj'imi ijniim'Q^ni,2uiJnS(?i , 'Q 1 liJ 

ULfluQfi o fi'a>3iJi , ^Lyi^lyi£jpinjJLLiJiJ ,! fi'a^yji , ^yie^n?lun fidn 
iSli positive church-state separation fta uunnru UPiinflW^utru 

mfmsrru n^inii vffaf^uQ^fTuuiiiiEJf^ 

vmtiJlvn nfi^flQanuWlfl ^n^^Lmnnua'an'liJ f^nu^ 
Qi>3n{jmw^^"ljJHjjnnnQfin£Juvif'nu e ii>3fTU E ato lJuqiliinS tn«flfafiinflf|PI 

uCTTm^riuup^fnm^m wvm4mniifinmnsfmvmfl , ufQiJ 

hQnwutiTiiJu nnmjlnm^rru hi\u® mv\mif\\i VmTUfmasij'm 

iJ?s 4 Etiiiiiijiiiifj^iJ?siiniiu nnjmsrfnflinijnifltRirifyiiAiJYiinYi 
vn^fiffw tt^'piiilviu'liliiQTiul'Qnljj^niiiinutCl'Q^ u«si!hiAUJtM 

jfllillJlj^lfotl 

Mjulvifj fltMtlfjimljJntMflnuwifi ifluunLnmil'ULnyivism'a?] 
fiifliijutyunrnjjijisti wfafNirinfl^riBBrisjn 

mvJn^vijjvif^n^nnvifSflflnjjnuaQ nftjfmjhsuflfleinaij 
til wBw^'nfiB^naij l likl v ] fMflwmsmifinifaunjjftf "rfn^'hj 
lota lb... muB^Cmnn^lmiai Lpims^fumB-mwufrnvilk) 

fiutfiuTiiiifo nvwnaiAilwimBfi E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) s^m 

vJn^injjvisljjan^minflflnjjmiQEJ?!] mmvm'as'lnjn^'adn^ Tu 

mm l3ui?fQflei' - NWlk'il€N positive church-state 
separation lluuIyi^j m m^zXumn\i?zvi™vi\i\.i\'a4f\ , umz 

wyismmnibs™™ nauanfgmjffisfuii'uu'lna 

win ^•uni , ^Sn'a^yivinffJ^mLfl"ui]'awlviuJ E TAif^myifiTJininAif^mLl'aLfl , unij{] fib pifiuiTu amlkwf:; 
iinritinjJjMn?'iiinna'5iJ?STi'3Jvi3in vrcswviriinifiud'iijhiAUJtM 

snwynBih^'l? urivi w vunii lluqh rhwfsfumn??fln msinvi 
ihtintinpi msfNfwviNnMfoti viiirijjnig|TfliifM , lviti 

«4^«r^n'UQ , u , WBvls^ , inn^sjnff3J , L , unnffiiJ««3JiJvi'l« 

vifljjnti'3i?EJij?fiEJi'iinvi« amltamrunfnfcjfiri nmwmz 

wBfm!jfaifl!s flmfams&wnflfiinnYMiynSlijn vhfa 
BnunncT rimmm inuviin?^vt]JYifhtiJijQfln<j , s:;flfMpnEi E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) s^dt 

nnmflfafljJifa&tjriiiflBnli] mmmzmi viMi?dntin?sinvi 

LM9 , n'impi«pinjj«jjLlis , wf^«jfnii , lilfl^'fpi iSufrum rmuWbJ 
jjitj^ffuviniiiManiiu iiaswQviTunlaJ^mjnnfisjfi^ 

mwasifi church-state separation Liuulvm uuimvifi JJ 

rimi nUmlflffl'uta tmBnV^rm UAQmmtiltlulf'EUBs'l? 
fuvi'ssywtfnnwi w&itairmBTSjjinwjB 

■wsijf3jfmn/ii»n lumsjnflwhJu flni?B , nmuBAQn*JVULl'UAi 
a , a , uYm , w?spha , uri mnwjjnSi.S'uyfh'u Lic^yi'en'u ifluvmn 
effwUimsvivifiPhaun E 6). ?iTffiffjj ©o (nfiweriiifimi) 

la. sh?1?f«Q0? ©k: 
en. jnfl&FrHTWt] cr 

wanii«mi ifliAflMNHtMilhiJnAttM i?wfliyiJnfl?fMuw ,, ufl , u 
flsJEjriflwrwfsriin LQendnrjinfl 

LFiEJTQjPidn iQ*nm?niiJitamiJewnn?iJfifl?B<ai,iflQ snnrnn- 
eiJlpitJLfluiJf^nfiiJlpitj anun^milliftu^nnmnjvnnwialmjn 
Q^ilf^mii iiriiJ««niiidjwQiivm , l4fthim jjfl/n§uyiu uifaJi 

liiijjfMlvminii f«|ijn«fijifnn«?niiflniinsjjnii^Q wpiil 
himwin njLfnfmififfsJSjnwQtJwt'aLiJan 

^®>3in^ilEyviniLii lq^hu ey n pi tej jj ijuttujj n n vhulmfluuhfm 
iw^nw^iiQLunilEywn liQ£jnnfmitil^ijnvin'Ufn < Bfiff3J 

nanui?nHvi?£;?mfflnuT^iTuili}Jvi iirirififimitjji.flei'igfl 
fn thdn jn^fiff}jtjJl^wT I Q«nwfiJvi?s?n^njJwnni*w?fj' ; w?Kfl^« E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) s^n/ 

mm iLpiT,pi?jjni3uyiJnpi?fl^Linuiwfi^ M^iJ|]iJSi^fiS'S'jjw , u'u 

rmfimiifa cr mnflvmsj'uiiiQ unnnn£mVlymyirm"UFm 

iflmnruVn^Iwn'liJ tii'l^ifinfiQnjjifflij'lsiifwwQ WAf^l? ] n 
QpiPineiJlpiEJVM'U'u fluunilwwik 

Thbtjw plaiiviYhifMvi , »w , aijriuifl&i 

nmjjjTwsnftuniffi^iJviiJTWPifl'liJ ifliimdn mnjimmvi 
ifmQT^nijn'mS'e^ fiflltffimiurirmiSjfM fouuufmd'ifl'umftj 
viJhvifjfl nRBunmfisjfl^ iiflsiijflWffmi msfinfl<ufliAn«'VJ 
fi!in«jfi??3jimuvfls i5tifidnnfMifliivanWiiri#5Pijj 

finiinsiifMfin?iJtuhTiJj{3n fnnwih^ym'eniunl ih^ymspi'ta 
imsjQtivin^ilrytynfi'sswnti'liJ 

rhM/mrm>aiffyrynniiMmQrm>3%taijnuAQ awix 
Im^Fnjj^n^nn iiaQ^ii/nQsns^tiJwwpi 

nn?L'anfiff3Ji,fl"umai e n'a£in^u3T , uHliliviw^ Lmtfliajntn 
LmnULflui^mj 5 ] fati flthwdn Limipi^fntMWfl^dsfEJfiffw E iw^tviejnflfiwan maid 

fifM^ffiiiigitifis wQnfaflinEjflaJEjrifm mnurua^iiritu inn 
£iwflnfi!iflnmn ssifynQ , ni3usftJfiffwTufs«ii^ , mnfin , l^ llIq 
niiiiueudn ^wJjsjtifiyyjjtifijjSfiQnTsyviUiJishifijnj "butusvi 
inUlnnjjiKiliJwT'Sjfiiifil^ijKsjviSviiflti 

msvpmsnwffltQin 3JvnIsfil?^n , aiil)Q£j'a>3^ kt iJssm? 
s^tjjeifiejmj'QijtQ upi^sjfitjlwunvi fl<« cr ilf^nifuu fib 

©. Iwymn^whJvhritj iiinljj jfitinliJvinJntiiin 

en. UiamnaFif 

erf. IsJinnnnnJf^flliun'uti] vtJjn^j^nn^jdn'EitJn^'l? nfmficfo 
fi^uwiw«cinnm^^«fliins^fi/THiiTln'3riantiiiliidntipftfij E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) gel 

nmviln liiiA'iJvmumt] iitfiins?ufiWNmitfwwM£nljJiv«fl 
LL^ , Q^a^jJSt: , l3~j ,6 lni'iJnnLVi r 3t(li''Q£Jn^t? 

vIS ™1™ L'anilfiJUjnwmiQtjnu^^Lmtiivinyin^ nflfiffsjiflu 
lhsmtu HfiffjjiSu'MflhmfiS'uintuTr wfifanQiHiwiAtiti'Mil 

uniSuQfinnjfiein^ww vl^pn'nsHQEJLi.nilfLJvnTi'a^iJf^mpi 
•nw&AjjCTlfl Qnwjj/inwnvjiajjntwvTnwwuaQ l^Sudnfun^w 
QunnlwjJiQan^nwfiJPiflijilEyMnih^ Iw'vmijdnVmAASiJsij 

ifmfluQ'n^ijfftnflWfUYhurifl'u risliluMWfaijmijfftiJvn E n- iJgrma tininaih^wJu aaijhuw?afuwanT5ii ^anfmwiifaiJIjnTsmyab 

wWtf: ^lauuTnaynnmsjYinuiTa^TnTiSa^'namisjfauluiim.su 
u§irinunl^aiJ3JTW3J<fiLLaQ 

fi'wmwi- aihw-uwa fmujfMjfl'u 'hifnflthlffl'u "L«un«mfj rh 

hiAYUfinuptaiffi nKhJU LfnumflunnrwwrunFmwfl'isjnfEi H 
vini?fi'JviiinnaQWn«ntiifliiiffl^«^n ufoinfhslffijifltT'ulff 

wW>j: an^nTEj'ijn^rin'uijamniianulsJSfiinsjIf nasT.iiay !$>rru 

m»o ssLflunnfTgmmmifliJfsiifl&jfljj ^myhvThw E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) <£<% 

lua'wfniasjnfimn^nuaQiiJwiatil m wntimumum 
prau^'nEj*] niiandi mmnmiil nnmnnmiCi lu'l^iSumf 

phflpif sn?Eifmih&ara WM^tsmiAQUfl insmfuvm'mlkjn 

nnmnnmmnijvianviuvi ^QiJgnffjj uu LLlmlkudnAry 
wend iru-anpmi "ilfjrmw" limJ[?m°i jjnl4fifliAfftwtftyr)jii 
fltfalmi'L'U'wa'iEjpmsjmntj Av, HniJjjnwiJjNAniJ iaI-m 
Ll|jn?ruiJ?3nru vwnuujJiJfjrmn iai (iJ|]n?ru, iJfjfmw, 
iJ/jnstn Pi^i'a^suiJgnn? ifluflnifmQnmiririn^iJvn^tQLnnfnj) 
LLpilii/inu'nvifs: "iJ{jn??3J" Lflu^ww^ndn^fUfi|jluL!'a^ni , i , jj %<\ 
•inQVjvifitvitJuviiJ^sljJigpir^iaej 

luflinjjmnmiiJLmu'i frra^taiimvm jTuiJfiJjIvifjjliJ 
wmriYhflstftilwemsnA fflvfil/jmfu 

^gn^ntJi ilfjfmu npi-arnmnhi iiwnflitmN nifluiltM E cf© tfk) lJuqiliinS tn«flfafiinflf|PI 

tvaiQ«nvisswfl<aiJ{jfmiJ mmmuaQ 

vmniJ{jnmi w^n^j ] a -a wahfmunh m?ion1vinaiJpiii« 
nn?a^ann??wvitfTLaQW0wanm?l£]vi'"m ltJ a fj um f s iniliJ *w n 
nmmiPiuvm vilkulki^yhtihnflflnLin'iAifB^ niJfu urTLw u'lmHw 

ilfi^ifl^Qnii'HvifimjEyivis^^ilgiji 

EwifoEjrnnJewEnijpi fiifliAi///nr7tf fliinviM ssdniflirifuwu 
iifuijjjnfwjnifl ilmndn "BnMiJfjnrar jjflnft^nmyQn VhflTiu 
wmifo nfcfo itlwiHtifnnwwpiilii iiasufmQnianasssUivhflri 

LfluiJgn??jj LlranTiBiwn^n "itaifon" jjAi'iiJUJj'imflurm 
iiamilflfennaimTkuQi ifjBlflB^SQSjnusjnfkifaCl thlmwu In 

iffawiii ^BHimnTmlvm ifjBWB^iJmiaQ rfoslfli/j/nTH/ yh 
rmuntai 

vilB^nB^lfljj'^piBWBu pifijjn fcfo WBanurM liiufnujifuTti ^ 
^l"uvian£jnfm JkiQirvuLru LiarvmimsilnSj lilinnwiapiBWfs 
wymisn ifjB^nwVH) nhJflns/nvmfl ninijyiOTBTOnBfmFiBwi^ E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) cfm 

m'nimwnwiifn wa^iMyimilQ tiffin uta nYiwfuimn m? 
lnipnnjj^Q^pifitiJmi iflupnnjJWEy^fifi'jnjj'luQilEJiifl^fnfEJ'Bu 

liMiJlwrnviiii ifluiJ/jnffwvMuu fQjJVNmfiflinuniinl'aijnijVi 

iJ|]ni , i , mi3uvmn^P)£j'a?J iimsnnaij'UJf uaqnljJH 3l"un 
iflustauw&iiflWflnnffN'U'uifN imisflsvu mwwiJtiglu 
itfi^lMtyviPiutviyiSuilfywnmiuriwun flfwanT.wqj'Bfl^msyjvifi 
FhaunilhNnmi rmi/lymf^ijflndn(foii3^n™yifi tiJffbMn'h 
Lmwn'aL^£j < u , vinw^ < iAi^ni?i'a'an < U'anyin^n < utiJtn^ smimiphfnrmsj 

luLjjBuan'a'iPi'ulviEj ulfljftflNlviEi ma^fiiwaviaijmj 
rimm-a^u n??jjnfhaflUAfm??^ , a^AjjCS vmnnmnifluiqen 
emirm flflnmmsl? iiaQiJj'Emntai s^Tatin^lf 

mpi-aimq'i wanmilvmJM^A*jlvi£] ifluifty wn i5fi-3 nii 

iiasfftyvnuiiaTiiaHviiStn m ilvuvnnmmvmu E nnHnnwnpinwviannffu nuBm'n flulymBBii'Vunflffi a a 

/nmtumj s^ifliii?fMlMqjvi«j«iifw^«jj , lviti mfwewun^tu 
ikyvnAmmwAutwrniliiBEhVl? sfu^wviitfi^iiHu ufmlfl 

«fin , w€ifiuuflvil : nEJvi«5?i ab BBuuBvn^ifajEin friBBmiB 
^d^«3j , lvi£jTifl^LfndClflnnnfvlLi««>j«rin , wfSfi , uiLBBtin^ 1 lf 

^ «! , t „ <=S 

iLf^inw^nnpmsjfiB'uiifl'U'u ssLvmdn HiAflfluiiflliijJATiijrim 
ii5'5vissfi'3iJi 1 )jjfTi»n/inQssnlsiifi'jniiMffliIqjtijn««Mnvin^fifin 
Yi'wIikei'MtliAliAfi nt«?jQQnu itnuwtnwjtu wtMUflwafiTim E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) <£<£ 

araj ifimirirmiflniJ?TnA mmijiAJjQijn jjQfj?ntim«nn« 

AQnwvranmiAQ LLi?ii?i'a^vi'T^£Ji , 'aw?isnnnni , ni , t:^mi'a^[?i < u IsJliS 
■WMaaej*] WMUiJiJWvn 

^RwlviEJi'39nuii] , u^«3JfBW9««ir , u«nflB!in>Jw , iIn twin nrcvh ffnnirtviwwMH««snrifmnreYh Ukmnfifrnvmnu sin 
nnirhnn?0nttn™Ti snnnnfflnmp}tfs4uiifMAQnmsK]jfi'VJ 

^«ij?awa«auii«ian«a«iilflYiiiaii?am'nniiinviHivia 

V^sitm "iniSunTSfjJTin iniSumonn iTufluTTUTm" Ha l?i 
ifluwIiBvianfmmsvh wnfiflvannTiJJifita? 

rmnfn^'V'DflCi ii3uMTi^w?£:wyifi0n^nnlli' uam'i 

ifluflia^mwrmni^yh L£luflnmmvhAQnm7\m?Mn£n3J 
^nl«?WQliJw'«w9snnrinf«aim«n9Tifi^ivi'3«n nuflpudn 

nenmflimjfoividn ljJ^^t^j , 'a£jnn^^^n'Qst? naimflufl'Ufifl'u 
liJI^j IjJijnnw LSjBPmBfmu.flflEi'ud ijsjimnBB'uw.B ufo&Fmn 

ifll^fill tflWsllJWjflti'Vj'l? 

nniJdB^HFmBdl'Uffi.rnwBth^il BBUUBBEmCi nlaJ E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) &<n) 

RuvlfBrnfiT'UPnasnnrnEj'Uflnfltin^Ci nAfmutfuditiiiiifl 

s D34 s D'Ul]Q£J lfotlfilAllJmiA ihEJflQEJflQ'iajfifmi.lJfltJ 

fnniffifruwflEj nJatiUlijuw ifliWQnjjifoufidnwiw'l'iflMiJ 

piiiviu^uwuu (^Utannrnsvnn raiifliifmmw'W d 
ATmivm? w intra gitru mv\v, raw«wnm?nraon , B£tf wutfl 

ilkud IjJifcui.nM'h iQ«ra NQiiriifnl^nQLhwru sstw 
mnfn ^viimfi vnfiaiuu wtfies1?nuaQUpi 

fhssitnlsifomswinftafra feaMmJiviQwnfmnfsvn 
lilfluiiflifuHmvh ^tumniquinAttm un^-aiJnf-nl'a^l^ ss 

pwvi iiflH^inpi "omiQn lu'WfsvjvifiF'ln^unfKi^lnim 

ira nwLffl^pmjj^np^vifi m?'emyn(?nywf|yiB sjun«Q«sj , un 
pm-| Lflvnsflti'ufh mIftjnd'i'wrciJfPi? viQniifiWviniiiJnilfi^^u E nnujifa SfiljjJpnnjjvjjntiviii^isN iiasutinljjfififi'in lIb* 

AQnwmnmia^'aiJi.iiFm piQnw^hw^vifivlviniiUfijj'lw mam? 
iJnilftfAjjfl^WmiJafifl/Tei Cftfrnnmiaslffiann^mliwyhu^ 

ntMvhflg ffniinj3ndnijmifiiin?nti^Ti«njj "hJikB^/m iftinw 
n«QWQn«JsuQ'5fl^| fissliJifliifiiiij^iTiivissvinTinjiiu'li^injJvi 
iiasiSJtiTfimnviSliJinynspnnjjMTiinah ifluwu 

ikBi?irm dl^^un^j ikBfllil^Tsw'h wrh^'talmn uainH 

aoub^ upiiJjfi«fuiJ«fi«iT!J mils nstMITBnn^miliJyh^wh 
rnfiSuwuiifw^fuliJl^ifiEin^iPijJvi l^B^vmflvnuwfunsibB^ta 
u^( 5 iQnjji^n^iyifi^nsiijwnvi , uunni , ni , ^n flBmmmrmw m-z E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) <£oi 

mnjlvnnJfayi^npLhmflB^L^vkPmQ m wTwqj wi/lvm w 

sflflmhsEiinflmju iitailfMvi'u ar^I-ama lJrcfl'mnflln'lu 
jsiiii BiiiQtim1fl'iW«'njj«s«QTi iiasuGjJiminnnflviitlt) lto 
Mil?^n^uan*n?ma'ni!?m^fmi imi'uninpi VrnTumirn? wb 
Yhnnfflruflffflpm"! lifoti'vainjjvi iiaQnuunhHpmjjf otb^ 
vm viim a^ialmri'lil WMliinatfuflnaHaMfiin 

inq^Mamatama ^LaiTarnpf3Jil™i,i,uuUn t H^ 

wtjpiiihiBnQntinifliitfimn iBnQntifliflutBnnaUmBWBfi aJrulsJ 
#idnsaBntBnnawuvhBst? LQ«num , a>3 a 5'pi flB^msa^lil tern a 
vissw^H Hb iflwfennaanvifiia^^jjtvi£j^^^nuiiiillri'Mi?i 

iUrytyn s^nilsmf'flrmn nfMvhimijTlnyfflaj'in'] fftm/lvuiin 
nfiwniiiJijTlfiifaiiifl:;"! 

wend &Ajjjjiiijijtlnifaltfvhjjnfi}jnii isnsaimulkuas 
Lfnstwfu snwiintillli n0Qflnn?MwuinnuiJij1JnM0iluMas E bo lJuqiliinS tn«flfafiinflf|PI 

wfiuuifnjjn^wwfiuw^^w^innuiJijtlnvfiauaQ nfi^mimnYh 
LLUutlniT^irru -atinajbiJ'U'aii 

vin^wnuiiB^RuvlLfynn'UQniyiJgijIififfSj ntuhiw'mijjjijw 
fimmti'WftaflijniiunejiqTiif nanmSuunvmiivmmftyvnliliJta 

fld'uajimm ^^^yin^ii'a^^i?il' 5 )i?i''E]?Qi?ii?i'at^nlili'gni?i'a^ £i 
ujnpnnn^utTjjnnflii ifluflflKanniiu nmjliJB^niJinnTmh , u 
IwivranuB^mnJlrif'aiJri rimufij jjfkyqj'iflfl'UQ wffljjfh 

ininjnuTO^ikiJEyi ^nsuufufluvn>avii?m n^nrktfl&nulfl 
Bslmrilwu luvifjpinnii 

fiffjjYin'a^'n^mi ifluB^mJ?£:nBiJB^luni , nj™mf'd^'B 

wmiA stiJgijlfiffwffil^u^'Q^fi'isjvru^Q'n emmCta^-wa^ 
ifluffaiWQjj ^TULflfi Lfluil^4'£JLn'avi < u , ui?i''anni , liJ^^vi3sinijlvinj E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) b© 

liMvnvfal^n iifoffliivhwflfan'lfiiwiJYi 

uwvn'UFi'a'as'l? pifiijt«wanuLw uvivmuluiwwu^ m miz 

mu iflii«Qnw«jnviiniJi3tiiJ«uijKu AuVfaliJmi.pifl'a'isjMi 
izft^mftmmum urifnnjjjjuviwffindniinmu i3u(mujm E big miffiinns yiu^Rmnqpi 

piQisjviSJnEJpifim'a^lilQntwviWQi TuujBijflflsmmm'a'ijjfjiifl^ 
"Luis Lwjjvlpi9fl« wan iSuBflftMuriBitafmWiflQ wnlajifcuin 
fiQiw^ii t^B^yhB^lfiTAiBFiiuB^ mnlunimijilfyEynjjflQnjj 

vrnmiilft nfi^tiniiwnn'ijtlTiniiJjnfiti'i^iniJvi tvantiml wa-a 

fiinwenwnsTuyhyiCi ^Vl^B^lmB^iB^iamiaQ nL-anliJ^nrnfi 
TanBdn>uiP)£jQTi?ma3JiiftTl 

"ijfifiauvivnu rhrmmalan" ouuplfl^wwjjnejiifi^viff^vjvifi 

Oy^^nuLvint? iinfiS^ijpnnjjwfajjvi'SsvinnnyiwfiTanliJiJjnTiflu 
ivhuuwQei m?n^L°iins^fl( 5 iQnw^^^nfupi''aif^4£jrin£JU'an , U'a£ja^ 
wfBwniJwifoL'aVlfl LfluBai^nnfkfii nvmlmnizwmnv, n 
iJAqnuansjiro JtafiihytunvissYhflslri \m IftnnimifoEi 

Bti'Nvnnu«Q n«nuiliiil'3'3nfiii«nfitij vunsswfNqnuu 

mmB>wulvi£i mniii3m1ktflvifyB?h<fk ssarQUfluTsfl^laJ'lia 
viCl l^ni , m^^uyfQliJ^anluwnmviani^i^QLfluwnf'^n E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) ben 

hiilii^JhuiiSu mfK^iimuu^Q irtaATiijjjul's mtfhsajflfvin 
wjBflmififvifin fjujmsnssflnujj'ivmYi 

rtfvifinifluqmfliJijnvin*swlsMflnM]j iiwlifMrtSVifi'mijij 

-a^nti IsJl^flfVifinjjfliJ'afl LLPi'Lflu^fyifin^if'aw^uLlnnijilfiJfijn 
RBfifnsn'L'u^tufiffSJpmjjp! fllyifinlmJqjqjnfnnwenwniri 

ATmihrwfjpifl SjikyEununflEuvntlufk iJs^nmimjpifVifi'i we 

ib^nmiCiflfymnWhmS'E^ Imlnrnfiij'EU luwii?vn?il?sm0 

—if 
in pi ijn/imsnOTiiiinviiivi 

upinsnd ^LiluilfyvinMrinQ^fTuvi'unvi'un nm?nnkyvn 

rtfvmn AumAMusjnniif'siiiiwvn pmwqIjjvtu mlswmw 
pnbjrm pwwfihljJiilu wtfiljjwwan nnsnmf]u$gnri?ri'h , a?h>3 

vmems^ nan£jLil , ufim^Qnr|P i ipifvifin WQ^rurunnn^uw^fVifin 
piflQflTifN&fljj w^fl'M^nnff^^ili'ayiflinPi ifliilm ^ E wtn vfauvi 

iiwffnAiujrffYifiniiujjn ifiuvhuvivi'N'iiiifliiJiin SspiIs^ 

^Fiij^fVifinsTunijn^fi^fvifinsjnl^i, , iinn£iuMl'unvin?JilQ£j 

Lfli^QLMwlviqJlu^nnunnsnlynliJ ^wvhviMijIvmih'u 
ijjfwscilQtiiJjciviwinl^jjnn foflnnfflfvaflSVifiniiiun 

iJ?SLViMnH«QLfifflfin'U'u iiasfl?vifiniIuns^QftHmijnifl>afvu 
VhliftfliJfLjfLp plfvifin^iSu^svin'ui^fljjpifiliJ^ilEUEyn 

fnamwEWfliEJflimsi Pinuaj'u^iJaa^.nEJLmnaNliJS 

i^mufluiufmjp'u lunf aivhliJ iiwtMjjfimtofijfou vivh 
"IvfpifvifiTEnsst'lsJiJaflPijTEj nVlfiiJtmdnrtfrrmiAfltwjj'imj 
rttytyn ffnflulii}jw«ri SfiljjSiltutij'ivijManMMjvm frmt 
nancjiflupifVifinpnuflPi wflfllyiBililpnmiMnnTi' uasflfVifin 
nniJW«finiiiifiri'i/fti€iin?ntiJjnWfitin'3?j«ilifitin'3ii'iu swubJ E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) b<£ 

a^nwsmmiJ?f)wa0aij' , u0'"iaa£n a^ASJffliltiJlvii Linens 
nJaejwinfflivn«niTu«n9 wniifAwwunTtaEJiJUpna 

fhJunjjwwinfisN LLadnAminJjfllVifinluwihmi wunn 
ssnfl^Hfi!^finifliiiH?MwnhiiflfinliJsnTiaVifiMiHa«aiJii«n« 

flfltjnSn«NMW Imlfmrnvn^niniTumaHim laJdns^ 

iTii«n«Uil^jjnjjQV'NHa , snririnnjii«naiifi'ivinii 

ei^Llkiwi^vnii'un viluviaQ>ayi?>aw?£?nTiCSwufil'!i tru 
wmLwiiantfl'umvifipn ssonitaEJ'WfnjvnTi'un Lwnsw?s3jvmi , un 
Q-aiiTauntilai wftwwniunLLlu^lNEJBNBfmQfmii'i'jfln 

pisuiffiupin fiuvNwanej Lranifnuriwtffiwu tflmflfhiJ?- 
ivnunnn? iin>3n3TQ^'uQn^mjrini''a , a'UQ'a'uHiviQi?in < BQ£j wfswvn 
'fiwVlm'anlntj iirivhuHilEyfyn Ytansondn Lfnsstilfltjvtafltvi'u 

nVluih Lflunu fiinltijjnQWnffijJinjJvi t^i £j"L4fiJcy cy n « « Ltn E bb lJuqiliinS tn«flfafiinflf|PI 

ihmlff cii tu /ltwliiifiii^ iirinUmfjpmQnjJirm? 

jnig inn»JMiinviigii«fhiniJwn«^vi? wfiuiwnfijj'iunsiffii'in 
QiftunlilvhUi Q'n^jwn d QmifoflfaUiiuuflfo mwmmik'i lab 
in«ifliiiJVi«iiviiin?sM'in'5n?sjJvmiiinffiJii'NJJtuiJJii«n 

ufoliiifluuiiW i^mwP!|w« , liJsiin?svftin'5jJtuiJJii«niSfljjl^ 
laumiiuflk 

BuuSuflFtofMmsyjvifiPhairi dnm^HFmjjm£i?M>3 
prQifl«aT,wiPijJv! iviQianniwwfiuwIwEuvwwanej ifehdQiimAvlwiTion 

jjnitotJpmiJWTjhYiiitMwu iiasnnjjivBjwavili^mnytun Uillntatj 
imuriuinnufiaila\r| nH^SafiUfiffSjtQ TnEjfUiwwmj E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) bcV 

im^pfoiB^mnhLfqjvn mfniniflUflUJJisnrmfijjVi wk'i£j°] 

mqmw'Uifm'u 'laJwB^nnf'Lvi'LRfSjRQnaj^nsjajpnnwwfty 
fuliiwuBifo Iw'wfl^nnfH^WQVN'wantJ'W'u'liJsnn'an'unsiifi^n'u 

lYiQAnwj^lhmtnAiflflflflninsil ifluvnpin'lMtiju'iniSlti 

■Mnanu^uflS'fi'pniQKFiiivissinnFiQnjJW viltafluvivhrnf^rN 
film nm\i^\A^\m^M^^mium^y\^mtu^\^miMTi 
Fmmslry iiasiinfiih^MiMviiJW'irijj m mmmmr\\$m 

mi^i nu im iijflflnvifiiiifliviS'aA'a Bih^iQgnu&jfljj'lvieiriFifl 

3jnfntiJUiJQ<33jn?i?i3Ti?ilQ fifnQuHpnJQ^jjnfuaQ nljjpfo^unmae] 

wnfiilmYiQflnwCmnimfk'lvirLJ -atjl'u^QffWu^jjnn E ivnpinSniJfliJn'luvi'MviqnnfM WiiMiknwfii'fw Wmfi 
ffnililfMfliiJjn irifiiBnffmiiflinJrcmai tifiw«fim?iflu 

Lvhl? T^n^j^iuutdi'tyinl? ndnrruliJ 

thfluin nifty in nu nlii^inffwiiiFi'u LipiliSliJ^nij 

pnnsj^wliJ l3J , nfl'a3jniSltin«nJmjHii f^annifajvntaJsLi'laJ E ot- I q 0/0/ LiJiiTam^vim^nqei^yim^l^ii?jii3Jilmlfijfyi(,i?j^ 

wWtf: TitusuS ^rniflprcVim" mGnmTauen l^f^rna^l? vh 
asVlaJl® 

^ifyifinliifi^wli'a^fiLfluvi^n'amLl'Q Lfj^uliM^tjlwrnn Mmu 

ijjfli?iflfviffnW mmsnimdnyhumluwli' nnmfllVifinliJ'lli 
w°] mnunf 3 ifVifi'Ta£jmjfiff3J tjJFf€NtiJmiflrtfvifin E nfo lJuqiliinS tn«flfafiinflf|PI 

luifoijmadmltaAftnwu ] mw &m anu ii msfl<ffof«vww0 
mjisflstfu m:;Y||Yim4hswwflfMWmsfnQniflutiflrc 

wiiiii ftiWMm^YifitfnwfMinjjmsfnl^nrin amp? 
... iffMuiflufm'^Mlmi... ^f^nfijPifPiflijQn lil msvjvifltfn 

pif^finjjpifltiJQn if'a^t'uuLflu'adn^uulTilviJj... 1*2 

HrevjvifitfnwfflmjjQn viiflflnfluflih^iiiflrisiilfitf'iwft) 

WKfun LLpimi , n^W'a^L"w , uiliQ£ji?i"UL'a^Q'n^nnjJwi,fl"U'a£Jn^"U"u 

u^fivifsvjvifiFln^'un vhuHiflufififs w^yiemjjnTtotjn 
ivifllwisniflufl^fs upiujfliilufl^f^uaQ Iu'I^s^lm^ naiilh 
LTtavfaTwrLJ msfln?ijw??kmn?yimsyjvifim iflupmmFnfWl'u 

LLiiuQu ^wn?)'a , u s iiQ£jHLi , nL < w , u(?nnwwtli'ili'Q£j uasviniiWNSnfi E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) ei/© 

«W>»: flauuiriEfrihaaLJ mrisiTi^fiTKisnlu5TJ3J , l3Jvjal°tJ , lv\3Jfis: 
ll^qqh wfiuuyjnvinuwfi^naiJWQjjni3uyitlejQejnfnMn^«}j 

Qslffiijlwlia fluuuiflueifinvispiviljjl! Lfnik'BtJifoBtj'ath-ni n 
fnfSjfiH'ui.'a^ waih£jymBn?wrui,i,@Q aTun^l pi rruilry ru nliJ (ITq ej 

^n Hi i anQnf|Fuflut , arna dnfkiQanuaQ ilifi^flnQfifjisufl'utefna 
Atjn^'UfltjQnqpi^fvifiTu nnfi^vnlvinniimniiin wtufm 

10 tn wMwupififvifin siissnantiiflii^iiivlljJiJMamifl'inQ s<aivu 
ffflTi nfiiSltiHfvifln nBfluanfi'B'uta fjBTmhmikn rhCranlun E nfei lJuqiliinS tn«flfafiinflf|PI 

ni , i , jjHlui?i'a^fVifinjjnnliJsus^j£j^LLl' f 3 vm^jjJhmlfijryn 
vfauvi iiJfimheifiei'VJiJleiQ pfawantjj'lfl imnstjjjjwan^sw 

mi uftimif\uflqsq}i\$wmmzvimif\v, ^zMimiMftw® 
Aryan L^fnt^fVifin^ e anijf^l , u^ru^n ,s iiQ£jl , M^n»nl0ils , wsnffun 

nfiiiiiiflnffqitynijnifliiM^'n flajrynuuffii^ ifajanfufn 
emuSuwan Aryryn£msiJABtfu£)ariijfi??jj iSunQwhrkfiSMJ 
wfiilajajnjjnflij Isnidrn^Lfmmfuwnvruyi fhnmhmaej m 

iifi'l^nviniirfjJu^vi'Nffrijtun famjjfu'liJvifi??jj flryann 
Ynitnfimmnpfaifliw«nWf isinvmihavn^ifajaji m«Jjwa^ 
ifmif^ymiJryryn jjiju/imsYi-Ntftutyn ufovmas ijn/imcvm^ 
spita vm&flu yin^nn£j rh^pnwwn IjJwnnnuEm Pinuunuil ] 

wW^: nmwi^na^sunl^iftyviniffSMgfisifl^EJTriTritlfiiJQw <osiilfl 
LiaufraTu IwfmiaumTvmuVrmfla^najngvwn^ uahliJfnaj E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) ei/cn 

■WTSfwijilviiWT] vinimim^nfla^vrlaLj YhuuanTi ^ajwahms 
■wn^pnsfunamnlsJrjnviTan iiflauiMuWfLra fifl'a-a'itia&ha'U 
iviTisunliifiulYioljjMiai laiJwajfnjjWlifariiau 

igwtiJiiflQQn mnjflnfimitfi uaQtejwnliJQiaiTmfinifl^ 
^fsvinunanijnri'lsiwwfl'umi'lunnfvisspifliJ v\v, npfawanin w 

flflfluind iflfiiJqjtynilM'ljjjjniMfiWjjifliivanW efamnn 

l^'Mffl'lsJTifliils'U'u nssRffHJ<3n"Ls ifluMnpmjjRPi mfflrmliJ 
nufnfwru vistiJmjfnf wnl rata^AE] fiflUmuan wlfltjJfiijnu 
vim pifiuunilQuuaQas 

ItfrtfytynitfnjjnijmtM wBfamfnfi??mfnuannn?liJHQ0fl , u n 
wfMWfkyqjn vifiifty ty n wn whiMahl'ff fiCivnVliJ? uwivfuvi E nnwupiBiin^vldn "itnfiWJJifliuJKanfu itnutfnrmifliAimuii'" 
fnfajtulsjjj AQnjjjpnvjjflflvraria'liJiaf] 

fliAriB^nvi^iiiinuirn>iuiuw , Miifiivi^impla , lfi'i 

uil*: nsrrn ifi«flnfi««^inmiw5siJiu 1 riita i i m^vham^TjK 
niwrnimmraiis I«myiJjawiJj*riijfifis na wis lymrinliiuniTiiiiQ 
iianiiniispciVinpnfrun^ayn^? ^jJTOsafawi'irilw.mnimsiadn-aT.'s 

wantjvinu'luvjvifimauu ifluflsa^flflatfu^uaQ yhmjfuwfs 

fid un^n^nwvnflininnndM^niJ'u sunnCoi^n- 
'QfEJij^^s'fu^LmQ LLwvinunnfnunlMQVif^iJfiTiw vhmifNWfs 
wjjflUulhrtvi iifiQinnljjnjnlitLjJWQtiJsslwQvi?s:T,u?siaiJi , Qaej E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) ddt 

■MfMajjimWlpi piwanpif'iCi'Lw'afin iiraiifuviviCk 

mffnu-TWf^pn^vnjjn uriiflfiwfi'iiitinfijssntififinlij msviiflu 
fNflfaNTu&sjstfu uw'astun rojfltf'va ljjfli!h<i luflmurmnl 
em*] Lfnuuvi^stW^HviJj^l'wlMnLLl'uliJl^i LirauliipiBivip] 
iI^41tjvi e Sii^'auunn3jn£j ^ummimnmuu^n ■num-zvWtim 
Swnn viUnajirN ilirj rmhJ inswap W^fliiB^fWijliiB^Af'QiJ 

iMsf" vhlwBm^uu^ uiivasfciJJWfNwltfiiwn vimsv!|vifii4hnffl 

$uij$uuw?^mm3wn£jpJBm^t? uudnrrusriTuviu^ llpi'Iutu 

BthVta tfl£jnn?amjawu ,! nnA3'aija>33jn iia^nnwiiQEJtifltJ^uliJ 
inntjjw?swvifiwnvi?^Qn^iniiniJviu£y£y1iQ'uejQ , n msvfa E eiTb lJuqiliinS tn«flfafiinflf|PI 

finfHAViCknf'iimadn , a^^ 1 lviuLCIuiJri 6 au nwfi<lwQ€i^«vii3u 
l^fliiru Q^vimfM^Anim M^lvn^flmil^nynpnCi -aim 

njcv||viBi4fnMn?sii«wpnnuifiiiffii , liJ simfomstwffi 

s^iSuiJti^uwffiiSuflfwuprnljJmEiQ dnnuliknjj'antjwi'wn wri 

sd?Q3jnuivinuutiJfi'aiiliiiriEu e nluii' , a>3nni'>3n , u 

nj£ysTVi«fTvNWjji?i upijJiiSuflPif^nQn iil'ufiffmfl'unijl wis E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) ct/ct/ 

JjfH^£nFmw£mnmi3u?nijmjym^A3>i luiwd vhulvf 
ifnfnejmwniflmntwf ssti^iJgijilmQfinfijfnvn? ifl'UFru 
visHnn'ulili?injj^nmj lM>3( 5 iwflmai e 5n'SnPnnlunni , 'a|jrruLflu 

?SllJtIlJl5tllJ?Qtl 

iJguw'Mffimai'rfEJfiiQ'uiJafieiflejliJfln d nu n^ vl vi ?fT=n uri uwIjj'I'm q 

nfl t^Ejdmrumlvi^nl'wlQ nmdn Q^«ujjpnnjJiJ?£;vif]lil}jli 1aJ 

unoVi? (fnw-niinm^jjQi QniTuJueinffw) AflEjnwfSfHmT'U'a'an 
sinmj UijjlAjlwftwfl fulvtol^^l^ldr ufiflvhrmifotJYiihsriiiJ 

uflwnjiilumri^vmFh^'un vhmmnldm ?jTo vkflureuu 
iifl<^3Fijj n^infu^jjjj^'Jiwsj^Hmil'uiTEyEyi dTadnVta ndniru 
Miflwaimiiuiiium'util etaii bjju mmnwwi^ ^inwnn 

^nini , a-afi??jj wnvumemj iiarihtillw>mmLlimvm''i£] few E tlfmmiil'uviah LLaafntiMLilmnruVflmLaQ namej'h 

vtaw iwwilfnwNnfiijflmjmslujJiJflii uastmmn t^jw 
wyieFnflCinimlmS'aVlvm NBWfZfTuljjqn m jjfi^njs?mns 
iflumwunviiifwpn^un Lvmsuluphemnlm pta phatriFm"] Lin 
jTn^swmwihvi'iifNPhairi LLaQi?nni?ftnvhmvia'nuuQnufiiiQ < fi 

in wfwliligv! piu. LLa^vi taipi.) vjvifiiJfMViliJlwunvi^ndu'WRkiunpiu 

riCl lawteliJifluHK: wffidnmsfifiW fififiwniriiiiiu«s 
un^Hiifiunnss^ni^iJgijn^BHiinniinnjJvariviri?s>!|vifli4nviw 
a^i/lvfiliuvi n^naj^Lmrh SfiTmiQfl&an Qn!n(?if 5 i f nmLl"U'e)?J 

"^Vivntfi smml«r ?ifm« ^nnramflu^qw^numimjLLRii £i 
iwjjffaQa mlkmnQLfllki^fn^tfpn^ ] wnffltfflijfowijw ra 
vrc^vrcfi LLpi "ffnlnml!! flrmum" nn«jQU m SjfiuviTel^ il^m 
Lincfo lAu^i^I! L^mLwudn sstlnvfli]gijwnulmwfl«]ifaml 
ssliiUKWQn Uflifaad mat/lih'aim 

viTuranwin LsswpiaiajJiji^f'ajjtvijj TflLjjnnnflfvif'avtas 
IjJiflu/nf^ufi^QUfQH Fina^ine nira ijjBiiqmaQntiJi>' ! my 
Wa*mn Lvtaw^unpmtflMn^Lifijjyi Tpiejw^/nviuQiaafljJuasQfl E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) ct/®; 

FnnjHLl'umtJYuli'a yNlli^?J£nCin£mnal£J(?l1 , VH^nniifi 
iiff£jnrnf 3 indFiQniJ^iiQnn iiluwv, ifanQiTifa/nmBflvi^s 
iJg^^inanwswunpi'Ufiiin^ilijJVi nnfin°iinCif s nn3Jviun?j'a?]n>3W 

imas ^LiiiiLm^^^Ll'E]pi''E]nni , L' 5 )'!ujlpi?iniinw'ann^riw 

Lflimm JfiijQmmnMSjfmnijfaj^nmA vmiftAQiUQi 

ira R'awi?i'a>3nni , fifinTAii,B'al < unnf'^nM'n < VN'm < unP : i < u msmliJim 
iLaQifnnlvimEJffiimrru 

ujflWliJijQiiiifo hiwUitiJimnltfifmjn'in vhuwiKi 
isnindvtasflnBn ii«sjj«QniJwlssNti^mj«asivffnilfliivi!Titr 
^Lffm'an'liJ uasifliiJm&tlntfflffflinanp'mifM imjjtiJrihiflu 

wna^rvulQdn i?nifluflt|ifatf tMSsiflutiM]:; nlvnyhufuvk 

^i , a^mra'ai?rQn'E]i?i"um£JiJ^m£JiJ^n'E]t;t?n < u 

dnfuTuphfl'irifi'u tfleivfoliJ unimnflm^iMtrmiiSN 
pnemn iiaspnjJiJnwfwhnnjlmjtwiJKnflijfiffrmjj iflutta 
?s , win'3«Q?f«mjsj , 4»fr uftircud'VjmAtTiJiYMtfn 'atin^^u nn E lhsjMAWflJJljwfamflWnsfiYh sacraments 

nu nnS^w^wijpignwfl^Lfl'uvitj'asjfiJTi'a^vliJf^Tjsj niiQumun 

TuijfiiJtMmsliijpiisjfrjJiJ?i*vi cr ftaflftoflliAmsvuYifl- 
pn^'UTLvinn'umjtfJSJifi^'iI'uiL'Mas < vin^nj,SiyiEvi"un^i?i''a^?^ 

Aiain nLfl£JNfMfltl?n , BBsl?wfl , w3Jfli9EJ 
jjmsbj! ntihaiwmSa^rmaansji 

mm^fi>3^iJ^ 6 BJj'a£j'n^^ni,yin < u < u°] ^nwLimnJf^mmijmri 
njRneNfrulfch v,mmzftAVi T0EiflBWQfinn?fm4h*nvu^nQi E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) d© 

rid answliJ ^til'u^viSjnEJW'atiluan^^t'anuvi"] nm 

wjs^ijHt]i^tf l liJijiuuiiriifliiwtU'5ifliiiinti 

ifluasj^wfiti'HuiiaQ ^wsiifi^fijtiiiiiviifliiiilnvjjntilu 
vnwsff jj ssinnmilifoti'vj'l? n^nnl-filvm 

ifliiBiidn tvaliJflflnjjnijQii v\<°] vista snuEm nasan-m 
uQPiafljjnljJififi ii0fhdp s mijanijnf'£i difqjanPiijnn flrmn E nifluBudn wnjj^fjiifiu nueMsflwqj Murm-ati Hq^jj^S 

nHivisulil^fiiiQiifi^luaijjj^^^^'uuliQEj ida^ilf^uausjl 

fififlnmjjfMiifl<amsfl<arf frujiiiiifo'liJvh'liJd liiihsHtiwiJgiJw 
Ivf^yhafluwi^ nfifn , nifliin«iJjfi^vi , ljjSi^n l liJvin?ntinjs E fttwTiWfimwsM (iJ. a. ilmh) dm wnuAinjj'jn msismmuflu wauniuwa^ jJuinviftJHfl 
"Hsu vissliJ ion FiuvHaJSufM nbvl i^hliJ ueij ueJ^ nQijQiiiiu'afin wn 

asTufiflu nssnwflflijfwu iiasiflimimnilflfiniJi 

cfoi^ ifjjpwupiwfwwfl^ flftfvhpmsji.Ti'ta mwiufififTulvm 

ffnifiiinjaJjswtiniifinfljnjQiiti rawlvmndn unfln«ujfM 
liJmfnliJyhfi^i^Fh^'un vhtran^JiMnirvssifl'iiinflflTiJj'i'lff 

naiu riaujfl'5 , ljj«rfn , liJvin?ntiw?sfin«iinsiitiniitiu^Q hu 
Ivi tivib'liJfj^WFnnajliJ^Bfi^ wqia f5n in u rfnliJSn E m<v, fnpijjTstTiflflTunjjwy^ffw TiB^Tu'waQ^fiimavl © 

TjQiii'ifnjjnmfifiKtf iinuL5Q^^3T£j , uu|LlnlsLf'a^wf^^na < un' ! S'pi 
i^miri'lvm iLflKvinuwQfiuriiffijwnviaiwfi^ljj«viiifiiJi , !intiJiilii 
msViiswqflfiii'vat? uaQnwwiFiQUQn vhlwLhmjjB'UiatwaiJj'etf 
Ivrnflsltm s^ n 01 iffj^ iiFiulsJofin innsiupjflsl? uadrurufnQS 

ngwmftiw auim or. ifluibsntutumrwYifi- 
pnsfunfiJ3jnu?iriau flmswviffljfriTibeiK term 
sniiiWTQuimfiisilw'WTSfnBrwn yrmiTyssraj 

auTaJifiavmi wnaaEht'iwjinttTaia... SVriifyu 
rana ara^a *h ej a EhlmTlw iiluaum wl lI ut 

tiqyhi&m! oinm fa: ■tfnmuimmllfljjanufm 
qsaiJsrjJiJYiuai fn,i^iJQTfi , irifittuufmtiDTS ifffrun- 
57s aynl , wmyi v liJ3jniTyufiin3JTaYiST|YiS ? l'ww5i57s 
Yi-aara-alil... triiiasriJJiWTjilTflanofi-aailsfjJiin 
nan Slmm intra ismKi'Sad sml« sisian^n 
anmru? ua^uanTny nrifftaaj ifluImM^vmn" E mtnwsjfimwm (il. a. ilmh) Hfifmufl nfrtHwrnuiM l#AulvmvrawAsnnnn?n?symftf0 , u 
IjJtiJjTQW'MHasnnfinspiamiiana WiIimmvnianlvmWgnFifH 
u^QnfQwwfiniJi.viQ^nli flth'liJ'vi^LTi'ajjn? 

ifliifliidn Tud rfaBB^favmnflmsn??wnnnJ?si|jjQTnrnf 
©too i\ mim vil^nnwuwisfl^Ci^ujjn uaslwujJuw'anpijj'Tijji?! 

piQiwaKiiuviuvi IjJT.'iifiwtiufiijuH^iiQPisfljJiviTuii Liritufi'uTu 
iTiiliijiiviii^isN PMiiriliisnlsaiiifliiniiliJ 

LLfis;nn9h3v!«nREijnwwfinufi!in^ iwmfk m&amej Iflejilfjii 
fTuluwjJFi'uviwwpiunli mfiQ , npiQnjj«njTpi«'uws:'lmfl'unna<vin^ E pibttu jjm«MJfjii/imsiifi^miu«sffii iflurmfffiiivi'N'Mfinfljjii 
I1H0 ssflrmnB^l? flB^WfmTMfl Iflmfcvnsi.flnuasi.en'wu 

is«?fafli?Mn1iJiH<unmiaQ ^u'lym^NiJ^BtJik^^i.ffm twaru 
EJAPivissi^wfT fiulvieji^Qvin^m^^wfi^iwwfiumjwIlfrvil? 

111 ^Bydpi'a^iinEJ'api^f^Lslyl'wCll'ul'wl^ BdnliMm^mlnBti E mzwTiwfimimm (il. a. ilmh) tieJ 

flWfft«nw'flliJifot] 

T.mbsivifl'irifi&jfljj wflQimsmj^rmij iiasijflinjj^mm'w 
^Sii^u pistil ^eHyinyi'nuwai^QtJSPi^fi^^yinLS'a Lymai E