Skip to main content

Full text of "Publications_Buddhist"

See other formats


msuTcwunciu wsTflmJ © mtBTasJiIgn (il. a. iIej?iI?i) 

ISBN 974-8356-80-9 ■wsj'Wfi^ii'sn - jjnnfijj ladtoc; 
(aucttru lAia. jw.) 

!AI3JVIP»'5-aYI ©El - BUTIfl3J kxfsrd 

- ivinn wjuamrmJTm* aflrunt tu aejim 

uasfijuiwn afin-am tu aaiai 
^aumjmaffuri - ffwilgiifh 

fijuibsejvis iiasfltuwun iitf-aa-mi 
ntjnTnnfj inwiTWi" 
Taej maim imnwim waa - wflmnii.fislwfiTSJ fe/tod, tort, ds>, nib «aU ©la ElUWTqjawra^ 

u,iravhw5s; LTOimnantwaJ rvs-jmvH s,o^>oo 

\m. o farttotf-otfmm-^ XmtirS o Isntotf-m&to auhnui (®) 

mfuui © 

naniujim km niswhnrum 
6) oonuiahlaiuooeiu 

fljjiiifMfiTii "waiur 

ria^mdnwnjinmnijmTw^uism! 
Is nanmsoJn Tivwiavwim 8 ! ^mTwsamisru 

wwu fonw-mj 

iwpi'ijQnuLw ufiKiJ?uiJ^«n'aTaJwfljJi!m 

wtlrwuau flawwiibalvto'ifclrism 

CT nannnsflntn 

nittffwu&unfWi vifa ^dmma^unw&i'urmu 

iSa^w-aohvii™ ifa-wn^nniralika-a 

iwawa-miimw'uf nakwUfaaaeinsn 

rwaJ-aiilivijjiy nalfJi&mf wajfiTUfi^-alwnTs 

a-ambsnaii m ehvwia-arn'jfWi ila-mvnn: ifna-Mfmisreifna-aiflniTiwui 
wviBwuiliaulra-Jvruiw&iuitfu 

<* nahmswTeuun 

mTw^ui^uvhaii Inu 

waiunrn-j&i™ siaifo^mn^Watilnjnji 
ummu mwitum LTTSUUT Yiiuulfln^nYinriiu Qi ^^^inii^il^w^a^n'iu^aylw^m^B?^ fa 
iSwwl^nMiiJgiflisjiiiph uanffii&jYhunjifniJjf 

ImwaSifrcisjfffoa&j'Mw nvhtem^eiTi 

L^KW^i7a>3^viuri^nviua&Jii,aKluari»ui>!i^ai^!iUi 
alairw nfulmfiuta 

ImSa^aEJiTuufn rueiywuwQi^Avrun 

♦iiawnri naalnTffim^vmriEJ'i&jJMAA wffuVlurm 
iJflifliiwamwwmimi ru tfa-adtirtjjwWi "boiNtninei 

njJISljfl TUY1 ®£ Vlfl^mtJU lacflad 

(Vnrrwwif-afi ®m ^alvwiiijvjraiiiri injifkd iscfsto 
T.^wiJfulwviwiKvi^iKiil'wvivH^amii^iari iwvread-um 
Haimun iiaad^aawiraauauiwroiaritfiri imtiru 
itrrnavnMOTin Hmmetu iilu mnimvmmnitffmuwu) 

E liJrnwfiYmi vna^w^muavraa^fkml Haai^i 
^iSumTwmiJiJuntfnTi^nviuaa 

fmw^uu fn?^a>3B7?3ja™mTun3jnllt^ 
Hallteiif^iJWta'ff'u fivmi vmeifuaef rrmlmu 
uwab L?a<3<5inTinl3J^'dn ffnj Ln'nl? ivmaufiumrin m 

am^l? nanifaww) 

am^-jrwnw {fiviiij^wfmsjfua^iJgiili 
BTawwniLaTuu fniwf^iu^irinaiJwi'fiQyifftw Ha 
jjiifiminu vifaLiluvianLfawIu^luvi^n'iuwlB'j'sw 
iiasA^ilS^liBTJW WQEirfu Ivifi^aifiviiijvi jji m nu 

Imlia^w^mm^a^iTivifaftjm mm 

y\u ivhvia'irarnwYiTiiJ viibswu eiivifjau^ 
Sj^nw#wwusvi1a^mua>wn^nTm>3m?mym'n 
"mwmuiwu" wwmyy) m^^ifa^mTwaiui 
eiummaK laittaj^iSnviafnia-alfi'wnTm 

□ HaniiuuTi wj msumnnsm eiDiumnlDiuoooTu 

rarmn wfQpnwLuavnl,umjfif 

adnwaflnififlflqjMniimnQ'i 
wfQWJTifififfW'infiEln^'lf * viua^arawilnmi.fiwvianniTmlilwai.ilnw'ujin yw&ami 
ml^ipnijjfljjiAiuBm^lu'a^iJijtew^uTO wigwu^a 
vsiwiMiuimiffuliatiiih vtfa "uniwufw: ^wmfruatil 
fli&iimtfWiw m vlyhlwram-ifnij a* W&iSa 

WMS771J (tttflJlW), IN.fl. kxfcTcr, VtUI mcTki-mcTls: 

E Yiarroa^fim "nmin" 

fls-mru'lvm luQ'jmf^ninfiffwupiLwwwnljJ'lw 

UEJJjHfllC! ll^lmW^tviytAyvntlJlMQ^ 

lJflWQVmQEMfiVllJtfri eno-cro ll rfljJHatl'lw 

Standi mam 7 sslflSuLh-mflAndn imvn fa 
Xmmmz^UftimtiTitMm dull vbIm 

SufTuwnnf'u'l^wEJVi^nnfiJgQli iai.pi. isgroo 

MSfM&JlkfifN ls<8r WVlfi00Q??y A fl Via -3 Sin 

mfiJgQPiRfnQuuuaQ niJrin{]dnvn^Lhm£j'E^ 
twajuTainm? , ^fflnn?flfn^nonmq?qj , iifl<j 

win imn?nfaiflufflviiiQmniinn?lviqj^ wfu 
nra^rawmjinisiiviwK in^vnhEjnEwijQEJ 

□ uawHwnQnmi'unn'uwnnii'U qunrcifawmj 
LQ^imQU mo iIll^q mnwpnmiimnmnnl'u 

vmnumnm^lkijuijijlvm ] dw -enrnfiiuij^wy 

□ rmmivn vilwmi'unviuuwfi^'W'UsnnRQnwiflu 

LL'WfMaHEJVfQ'llJ 

«'jnwpnCil^lijrvu'unuvia«3J«Q? su 
ntzvk\Aifih]vnvAii\i\.'Q< nilwiJ'un'uilmn'n 
iJ?uvim?nuwiwun?TuliJ miinnmn ^lviw-bu 

fruTmnn*] nsmini^fTumfa wmfrnwrnm 

□ mdn fmtfsmnmi \uv\u nlwMiJi'U'U 
i?iTum?'yN'wun^iQi3J^njJi?nvi?'a^iQi3jfl'UQ 6 an 

vladrn^l'UpniJFiFia wh^tafiffw wkmflln^ 

IiMq Umunif^EkiunQPinjjnn ifowruamru 

UdTuan uflflmiriflSflUWQ'a'mwQEiPi'UifN aw 

awsliM^uilvftoJlfl ii^mta£jt[m!m iim rm 

^ j if 4 , 

afn^/nmiQflaaiJVunana mmrm uunn 

nnfmivriFmia^ ^uunnf^Ewunspilsns^ iflts 

nimt^rmil ifliiaVhm?mdnm?wwiri 

□ ^^nrrul'Ufjpi^wtiui.fl'U'EiElKlviWEn 
fiffjjvifavianfiffjj'iialviu 

wwrnw fla^bTfkfm'tn 

vmwnflvrasmmiJrin/jQn ATin mfnj mil 
ffujjTUTUU^Ql , UQ<m?fi??jj isfawsfaaTEifajs'iru 
wiu nniJ{jijiiQiIaavn ifinirandn^lmj 
QiJ^^wn Mffirin'liJiJgiJpi'l'Uvn^ujpipn flrn 
ujpipnfiffw'lviLfipni'ul'uls mnLranQiwnj 

wiEjlsLii'iQfinifl'Ufnfjjru vhT.vRpiifl'ufljJ'ifi 
g^ou LfnniranQ'nmnj'Ei'i'uniJ'i'U^SmJwmniJ 

a^nflaHjjnnmfusanQ'nismjnfla 

□ mQiw^^Lili4i?fwiwwwiii,i?i < LiJ?'nai «m 
wn^nntijriam'ui/EU 
Uqi^smljiH wui nmnirmui'Q ab mdn 

vial^pTviiWLLaQnliJpjInvldn mi'n mty 

hmmv\uv\ 

iltjndn liJmuwuui wtyawtisrklkiriQ'i ifa/n- 

rnqj^nunihu^vhunil^nQn aiuiilium- 
rmui mfu^wimfl'u etejinrmui islnjnflmLl'U 

□ "mTm" mm 

mdn mini iiikQifmislnj iflimiQn 

viwnufruln flira/nvra'a^'ui?) nenviTuHflTJn 
/iitui vnJaHaBffnnnns^fiuny (wni.lmrm'h 
pmw) l hif s muQ'n jiTJinuiJa'hflst? iivmvin 
uv^miJafmunQ'nmi'un ni^tikMnmrilin 

mm wiihmJnltn^wvfafM.mQ'un fmnnnnn 
flfiintn'n jjiim tmiri immB rmpwn fma 

QfiUiEiQilmiri Qfiimmi f-nilufinnJviua'ii'EU 

Finswh vunHwwunnlwliJ'lvi'u npiT-^ 

□ Urn a LWfnsifluQnjiJviWTifi'jfim'i jtitui uu 

H-E]£JssL^'n' i lsQnLflun'i? < VN'ajun wltavhlviwnj 

lAmmfnlilnl^ imns-arum mil /min lu 

LwaQulww'fiEiPiwmnlfLati 

imvtaMl'uinl A77W7 nfjpmwvmnmvh 

T.vfliwjEi'n mumi^nmmtummwuu 
vtuminmanninuuiai 

□ whliJvnifoviahJm m nnui \mm viilmn 
■RsnfonRQnwMwnEJiifi^wnQn /iitui rvupn-aliJ 

/mm mrmikdnmqjuu minJafifin 
^wvmlkmiMflawanjmjs finikin vhWinflltf 
mu wa^nliHjlviifliitm mnEJFmwri aslfvi 
af-aljJd nvhlvmm Qslfyitwliiiflvi nvhWiflu 
fu wtfiQntpiEiwwnsviTUMJJ'iti^n^afiffjj nfla 
fiffWflru'lwaw'ljJLfiififunion'lviLfipi'ii'u Bynmltan 
dn/mvn ^iQiwviwiEJULranQn piQnwwwiEJPnw 
cfoonw ^wmjjvimamiJaeBnliJvrai,Cjta 
FiTijmiifnan?s vhusTnuikrvum mitlnmmi 

nnui mladnrmtlrvaimj mfl'urmuik 

vhlvfmww'mi'u 

□ iAiflflfiui£jmnwiwiiJ 5 ue^nQ'uni l '"ui]'u 
mfvhWmfllvmf'u vilflinnlwMifl'uf'u piaflfl 

Imn nia£]tiJt^nij0wvffimifiir| mdiQ^ln vi 

mvifjflQnwvmntjam^mni'u vilaHuviUfTuU 

snia4ijt?j<i0wf^nAqjmwn f^riai'i 

w^mi^imyad en mv\ f^ilnflrmnfimi 

O. /TlTLn ViyjAWUlJ'l 

k. vujt; f<3Cia^yli4Vianfiff3j^LriKnni4 
win liaviahmwfa-aLfau vuranQi zmiiflmiM at 
(m ia) eruUim sfa^r (?a^?KMs) viiiz (tin 
milfiils) wi (lifwufwulfl) ^hf\z (fa«c 
wilils) 

□ mist uikQi mitln ifluM^nmijjjnn iJi-avi 

ifnw^uaytil iflBQ^flluQnwuanmiJfiEhVl? 

ci. anin ^mnLfluRnminina ml! 

■msvpfiFhain n?siJQum?vn<iJgLilw'M3JPi 
tram'n Imfifwi 

imn iLikdn rmflrmn rntifEi'UJf m? 
^nLvtutjn rmtneJuaufu 

to n m in w ati u vi u n ti 1 1 n id u m ?H n m uu 
nnui n^aniftlnaijfw nm fmikdn frntlncJu 
ffnw nuikdn nn?tlndm?mif nsaluvmifrnQ 
ffu Lil'QnwpiTiwviW'itjI'U ] imnn^-m'a'an'liJ □ mrtmimnu vilssuranQniihiFnaunuwrn? 
tin cm wartnaimwrm^ninfflii iirirhsslww 
numfluwQTaTuviCi niranQntflupnaunuwrn? 

ilfznifvi & mmfmYimmnummmin 

nnui fifiEln^viEjnwhatin^Ljjfin ifiHlmffM 
nnnJjJjijifimivin'ath-a scwftyiwpipnrfi.fl'u 
iwPiwmnQ'un ismjnfla wnnrtaWinwijfiifl'U 
nflamQin i^lqjsnuniJnijaiftaniinihijaFi 
/iiTun LfluL?Q<nn?vT»jT4'iPiT4 , M'f'allneJ'UPi'uw 

E «?Qij«^wnnfiJgupivMMjjpil,'U'WfS'wvifirtn«'un 
ifnif^rm-na ] dn m twill fltunji 

ilfznnfvi is ummmft^umAmzinm 
fina-un vif®wlpiijffaLi]nviJjn£j1uvn>3vif^vifi 
pin^un vhuifEirrh ijfifiavimi'unpi'uua'] wffiw 

jnwtviEj twnstiJigmsWLlgnnnintviEifm 
^s&unw'UHfl vif^filfjnunHCi^vimfynFiuvl 

to tfvwfamfntfvwin nnui nu wjv# wiH 
wmifnmQunii'M viTuifandn /iiqwpipis 

Afuvnu WQfl^vmwn&nqmranQ'nnran 

□ ?qjj /m/s^ nil apws (wu) iflu /nQWPiwi; uiJ« 
dn wwwuQumiunuaQ wnlviislrnjii^Q 

wrawmsn iQ«nmiwnrnwifqjvn imvi 

LTnVMTWfSfWWQ'n viTU/lYJWPlPlS vh 14 WW PI 14& 14 

rinnw en Uuri vruwu HhmJQi QPiPivmws 
mmhiwz luJadn ywpi'UfmtlncJ'uuaQ 000s P114 

flfM#wvifif) mmtfim nu mmum m\\u 
myiHtraniAiJ^vifimwinvi^ uaswEirmfs 
QfvruwwQtJ ijn<uwfn,4fmj'Wfs:fif£iiJ««9vrQ'liJ 
Mwinwrnt^niTum^U LLPi'pnwiJnwutijjH 
n\m?ss?tfi4fl Jjw?rwvimsnii]i4m4 

lumnivak vhunehQ'h uumm Mnm 

□ u mitrtrufi usnii ms^lmvifiisi mv\inmi\xi 

Lfl'uwwspiPNjT'U LiwiiwmwvwvianEifi'Ufiwuwannf 

\mwurmmm riadiiflijwij?^?^^ 

Auwmmi^miaiii mil® iflgh mimtrtr nil a 
11 luviaJwu^ wv^n^miliib^lhf^ laJI-rf 

milulu Itr itrgh imimmtf m^m^nmn 

u^vnmvm MiAiifai^imaRiHwiamipmiAi 
mi 

iilumjii vianluwrawifipnaun Mflvrum? 

vlUfijnnf^ff^ffijluvif^vifipn^un rmmmi 

<J\ Hill 1411(114 TlfWmfllgLilVNVIJJPl'l'U'Wf^Vlfi 

□ 0125141 ClnflfltlimWI^AVuilmillMWimi^l □ -b- 

nanmscDn 

miwpmwanmij u«i;ijpi««vimi , unpi , uu«Qi,flu 
ijf s if s i0vlijffasi?ivi3jnyl'uvin<3vi?^vifif s in^vn i?n 

■wwutIw 'ErufiLiliJFiQ'iJJifavl^nFrtijjj'in'liJvifs 
vwififlnatn «fiWfiQnw^wa : ui,i] , u^>i'fvitJri'lw 
QEJn<l , u , w?r^vifi«rurinviTu^h3inpi flQflkhsijfln 
dn Qumh ijftrmimmn uikQi iflu^mntln 

□ ijmvlmslln wasfliCmu twwfmfi'iikndn 

Mlvf^in^m lumdn "ijffrmixi" uu 
m nuu \uH cuu viuikQi fiffw vuflunfla 

iik vi. WW b. 

vTjjjjs utfl'UfiJviw tflufiJ^ruuniJiiQ-a 
"viw~" vinsmunman na^MQi viws Jjpmw 
aiflhj ^wnilfnngw'jfiEi'luiJVivijvifiqmviwQEi 

WJVJV Vmiymiwdl WULflClLLl'U^lQVlcJn 

cJ-ulfl lln^UwLLi?i^w^aj s iini?ifijnaiiJnm'E]'u 
tihwirafa^AifluvmvpfiiAi atralwnnn 
msfm miqm® mjwm srajip znnw? 
uikri wfK^wn^vjvifiwnvwvliLl'Ujj^utruuMas 
vif^-3(^lnaiJf}jpiviLL0Q ifluwCJ^Rffatfu villi 
ij??yny«ruajJLiiB | ifi'liJQnMflnEjfi£in^ uIqm 
vmdn iiwuriYiQmvMYTwenflnujform uau 

□ iflimrin wfnNvifirtnaunaffLafEijmftln 

Q'niflw^o^nlw miuiflu'w'u^n'uvi^nmijjjnri 
iimicttwifinwfsfpi'UPifEi fa\,\,?n\\m?z 

6 ua^L?n^LL?5i?i^dnw'uymLl'u^i?iT^tlnl?i ms-EUA 
CjFmuanmfn dpfny/invilupnvlsstlndupi'u 

□ nmnnwny <sr<sro -Difiuu ^w^mnEianmiJri 
ito M m WiwunfsuQuniftln^aiJfjj Frnvtsa 
nnfvT^unni^iuwf^vifim wiipniil'uiJmi'u 

wtsvpfiisn 

fawajrhaVh QihliJviflQnmlwanwnffivTpw'uri 

vjvififlmiflufNflvwfwuflfmiflvlviiw ihs~?iim 

vl n a 1 m jj n d ifl "U vi a n ifl u n tu lij a >a iur\ 

nuiffMiwanuQnwnnwnEi diJ nn?snu, , unij[ 3 if s ia 
iilvs <r iJjsmvi ifluflfinLfo cr man iflurmflfm 
Lfa<a pmsj Ltcnn i?h>3?svm>aijf s i Fia 

□ prMuwLjflfla viTuifarm mmvdtnJMhpiqjitu 

Fmww-aw vh?mvitdT,viurinanfutiJfldn4T > ? 
LiasviMCiQfimfiia^vifsa^R mnsvi?>ai,Ll , u?h?ri 
Hni i j|WViEifiwi,Eiajj lAi^a^^^viMvinQfiwnllnH 
^i^! r awHwBwvi1 i mmnanl , uliJ < Li?iyani?riJ 
wlQanfflMwlvi fiFimnjiui i\\u ununs- 

ftjwnlMWfSfWflinEmfMniJijflflmvifhuu \m 

wiQvlujpu'n Muumilumimlnli 'wtafid^viH 

□ mnNRHunwupifiliJ 

rmwaiuiwu wtevi«inri'i?miunw , uu 
ai^w/iiw^a , tAii?il'U 6 fiaiJL 6 fii?i 6 iia^mmAi'nsff3J sn 

w^Lil^Eiuaimjlviw ssihjifoEiA'm w*c 111 

iffa^nAQnmfilsriimaneimviCkQ'n 

imjml vimriaawnAmfmunnfEhlwm □ tin BfchwnanQijjsnuiiQ yiw^uvinuL^tiu^vi' 

imnnrmtln^n MlMunml^rmtln^n 

rnf^n^'i?i'f , uuwsjn£jn<3i?r^i,m'piaui,Lfnvl 
^Q^dluihWh? mem viafljjnn usfoifirufn 
wnlln ] sun?rifaim™>a ^umzm\%wu[m 

lunnftln^omiwanwijfia isfwEm 
00WW © rhnuilnuyiafl i?EJm'i liu 
vifBvhlvivnfcmafl yiusl-ULwdifuTnuiJaQn rm 
™"h wwmj'luMmiviQnion'lviw'iEi'wtiPi we 
m?niJiJfniJW£]0£mn<vmm'an pta^rfih i/an 
jjT^nnJnlviJj ] fanjjnsnn^-a^u snnW wau 
ii?nnvhlwn£JW£]0 IwMfu vhWwnnehim 
M^njiniinnjnnjihiliBuum'M nflumflims 

c vi © iflun?njQum?tlni?mi,?n ymiAiaiJriiJvnij 
m\m fa i^ndmJfiJiJMlvmn^lri I0 

aswf^wQ LanliJ^'uliiyin^^'un^'un'UfiJLMnU 
iv^-sii^ummim-i fa in i/an fa UTWunsii 
wtvn wfmifninvfa cr wnjQwnru iai ilwCi 

uikrq "taJd-iim ari Iw'g'n^n'Eis'l? imupwvn'i 
uikn ] emivhuQniflm1a^ii£um?tln tlnui'Qn 

V) Ci $® TVN V\ « 1 £] VI 111 14 m £J -3 1 PI JS «& 1 141414 

tlnuaQtww^EuawLipivipi wiJretmnlinnwnEJ fin 

□ iflufl'UVicJniiuiaQ ssflilTulw vh'uiaijnshQi.fl'u 
mnTa-anwi mvhufhumjf!fw?zfi??iJiJVi ^ 

izmmzi mum Qivwtn t» ffmn 
nwvji v urnuim Qmwul® ®7® 17 

e^naTry waHralviqjvfaviffna 1\mmm\mi®ft 

CiiLVian1ffl>Hfl>ann?^nfli4Vu?ynQ'nviiJs 
Lanwannnftln^TmiLa^jJiH pruisnrhs 

flan^l Band nn L?n s ^"Sl n [?Tq l^i lb-^ nm 

g). ffifivwuuiRufo fwiif i \m r A$\ twa-aw 

mm immii mti as'tapm"] uanmrhrm 

□ vianfimmflalmfliflmrvu l^w en mn pmu 

mf«4QUfi??wmi vhui^n'mmruitjsi.i^ni.w 
?i'a'unf^snyW™'ULW l i?in'ufi4i?i®mafi?fwda£j 

LWfllwWfl^LWUQfilJ^ijiUaSLQEIPlfPlW'uS^'U 
WfmilJfMRUfiUflElfllMll'UllJilri n L« El US^flf) nliJ 

cjj mis i^ififllll'u/nwnlyiti ml^Q'nU 

Ei'UnVWQflaJfl'}? 

bj ntufuusi vita batiks ^nfilwldfS'uijay 

□ iln iirivi / wHaj'inTuvrafi??jj wittm 
MrnififfjjUnsuifnwn^niin^ 
nj was/ iflwQranlviqj 1 n?^1£J^T,lJlin>3 
s'n^masijWiwumiPiQ'UEjriLElfi^QQri'liJ 
jjnnru vnlviivmQfirmvmismjmQ 
vmiT/usssiJ wam^nmmQFivif) m 

■uanmjjnlupn liivn-aisnvn-avi vn-asajn vru 
m vrunna vinyls Iflmu USus-lfm^ jj 
ihsflurmnT mnliji'frmn 

viil nijnjL^nwnuumjnflrNvii^iJQnaas 

pmsjfmsj iflupmmslnjrmvi'un ^Qtmurm 

□ snflafimiim iw^nwnij'anFmvmwfBfiniQgn 

nQiWYinif ■uquwuiJqpi iHQPifQuatj nfunufN 

fimmlfi'anflsifiminlli Lt9Quw"lspwfufi£i'Nlf 
viTUifan'inwwulrnffiEi^'lf lonlu'l^fiEi^t? 

%nm Krmsnmn fufiflnflafimi inflnmmm 
wn «pi«^«4n?Q£nnssilQ£iiM9fi LlfiwulafMwn'lvi 
wumnpmwvjmF vif-a'ans^smiFiiJryryn 

□ ifqjqjnuasnmnnlfl 

ria'u^^aaniJffvc'Dn vi?>uwumm sr iksrm 

iJjJjiiiivtaiJAQ? massunl'!iipnnjjvin«i'a>33Ji4y?r 
iLriwilflnFmviil^vitfllniQanmk flVhfu 
tjJl jjofeiutawulm? vhl.utatflEi'UJUEJiJFnE] 
naLifSnt^ifms imsi,i,im>a instil in^ilvi^s 
mAmnwUma'ta nsnmfl'U'anflafiffjj'liJ 

Ivi&jriEJuhjjn du wanQUvifti^Qf f^iflts 
vianfimiam^vm^vivhmmjwin nfranam? 

□ i^QUfHimv iziimzQ-nlmu mummmi 
M®mim®ii\ftmu\muim r )4°] [foam w 

h§® \iMmiiiuumuhm%imn?fiuh^fnh 

Tj^mj(ntjl^tLa^iJiiJiJ^(naliJ^ < uef3JiJ'3ti4 

nifKni^Qij^wij^i?iiJi?i'ul < unn?'i,^i?i^'a'E]n man 
fum nrnuifl^flan lumfU^wa'an'iiWLjn 
WQ<wnn?LMmj«QiJ^3j'lvi« QElnlwinpiwa^EJ 

tlJEIIiUlJEI'UWfl'U 

□ lueiuruqu IjJlvfrifitviU'WafnEipifi^fijj -am^Ci 

ci. V1US LJJQW« , TUl,14mfflJW UfisijlflffN 

^iQij^wpiuwl'umfU^wa'EinmL^Q rialiJuriwh 
dlwm^a m nm f -miladi "Snduilfvilrmu v\ 

^t\imiunfi?iz\?Mi\'i}\,\£izm a i\iwiiv\ villi 
iranQ'nvhlvfhiiafT 

iflwumlWiJ en fim-i m mn mutpsi 
y\m flsfo? ^nvinjtli?im4l'unn??iitjJWi< 6 aQ 
liEiiliui wzfrysmc anvifij«QiJ«jJPiul , umf 
u^-a-an Iw'lmuEiPii.uii'u laJI'w tfi « w « if! ti \mi 

AQnwfifkmiliJsmWi^ n&ufiumiimziiQv, 
nnnJ{jijifi?njl'ui,N , vi{k 

nn?Mfn^w/nmmnvianfi??w«{njmn 
mi nwfwnnflviNfMiwin [ffi^nnftlnwQmi'unw'U 

□ w&lnmjEm nawiknibEjKKri&lnfl'u 

sua WTifidnmijQnfiEin^ViwvlpiQf^^pilQ 
dm flfrii ImCkwrmtln iianjwnirmtlnusiQ 
(mftlns^iram'n ?w£ w® ?wu£ ■wltarajfc n 

aawi'hujfiniia'j ^wfiirmtlnnAf) wj/j/ lu 
riftrmju) snnmjni^CiwIln ilandn jwn~ 

•dQEjIvfLfltlnPlUlfl^ 

vif^yifimyiMtfl'u vwh mlffmwtln viUta w«j« 
wmi LLil^n'nwSlnLViCiaufTU vif^vifiL^nUfa 

□ mum wikn'n ■Wf^yw'WfsmfiWiLl'uwSn awum 
w f ^uw^lw'Villri 

inijwwnflyn^vnnwnm'anwmnwvmnijnn 
Nn^QfllvfmiiinlllripmifM mfwnianwijnvi'slitil'w 
w!utnflu®<nni innmrannninninrivinisimai- 
Spi? fcnlwiananAnjvnwf^vifiPinainlnmj 

m^YifiisnflfAQ'nwfSfumflunaEnru- 
SwfTifM^piwjwanEJ Bdn<ywfimmiwww'n 

m^nn^PiLflunaijnaiCpiJ^'a^^Twviany inn 
Ivf^PiQ^wpi'jnwinpiifl'UfiffWPn wusnnmnmnA 
wwrnnmiruflufimim iwnnAQnmifi ww 
FmwpnEiiilufiffiJPn wusnnmnwmy iflwu 
wu^nn^ns iJ?mQs yjntf \v\mfa silnyn^ wis 
vhvivhvuflijnaanaiijp'i? 

niayJiviari'l'U'Wfrwvifipnfl'unQn "Iwissijtu 

□ nnftlnuu^anfiEiJsswfi^knaEinniSpif^Qti □ -CT - 

nanmsfinm 

m^ffn^fSlfejiMn'fen 

viahvi k imn IwnifnlYimsnHflndn 

UneJ'u qli?3jpiu w win nmviw awry iLSciflu 

flWEjTunniuiJa otot dn ^nmCkin i^nu 
i3umirii vinwCiliJAflalflfru yiwiflunnvifl 

mwutm iwiymnwdTay'-iVl? ivhviw'a 
wnu aiimiEin mnflnQnwQn|srmj KniHan 
L-EnwiHilfsttifil LfnwnlltlneJ'uiJfiJiJMiJi'u 

□ iNnm nf4h2hw{kn fshsu KnJ-ani^vil 
jj«n?s dt^ilu^tliiiiu mnsnwnlllwmiJfij 
il^Fim^ HiJf^aflmiinmjW'Jifi^'li?! irnvmij 
jjn1'flumfiJfijiJf>3Pi'UL'a>3 m?£i ndnaniviikjn 

twiwndunnsvkvhuu "kmssliJinfcn 
iifwrfiifislf nnKnan Milan rKmaanTJ) \.mn 
ttmm'd'izlmxiwmm'ii-t LfnunHLlfsttiifulw 
^nMCknmjmnwdiAnjwnnyufmQ ifl-uviah 
iJrjijfivifi M*mn\mQnwiwn^a^pmn0ntn 
mris'&nl'u lf7yT as tinman 

Imfta ^ni=n wikdn ^-"uviCkjn till i?n 
^^rauLW 6 iia^m^nu-ni,fl'u la -ay'n-i m 

<s>. flQWimdiMCkin Lfis^il'anLanwn 
HibstEJTi'u ifn^f^iri'taFmij 
^MwnEiQ , ntfn#fwnn?ifntiJHvhf)s'l? MMW Aft WA^lvflll'U'a"'!? ll£l~M$0v? 

TpitiiTtivi L^^iLViUEjnvif'a^nMi^wdQ'u 
^n^rry is fu 

©. irf'Ei^Pif'^vi'unf^iT'U'atil'ULilnviwnyvi'lf] 

ia. siiifn^mr| vtadfikstamnlvflfl 

iflmiUQll/jliiiU la f]^ la flTU Wfi la TUPTEm 

a a Awkfl'uwflrmn ifluwilrjiiii LfluySntJuwu 
ia^d nQfwmiUTU^Mawfa^pi^'iwnfi^'l'u'ls ia 

iflwranvkfitiQ pie 

□ iihvmnti 

wjaftasjaahvmiej iiewanf nnvrmlikiN 

ml^riQ'UQn mfW^diflnviwiti'U'ULLluLf^ii'a^ 

f s iQiwiJ?"i?fi'un dulumnJfjiTSmwClyh'uij'an 

uu-adn^fi fham^Clnwi?) iwisngnm'atnruri 
Iwil^Lii lAi'an^nilgijiLfnlwlli'aynn 

rmFrnwamn iQanmiJ|]iji%fldnLim?iJ£)ijfi 
UidnvtasBtnn Bm^iAnjwin ^ruwh-ufkati 
Iw^Itq i a d nliJ a a i n 

□ m\m m Amn^nJfjijilifMfiihvmny jfRsrwun 
rtavs fQEJuawvh ImQanvivhliQtJpmwf 
nrevnln tfuntakiH wi'ul'uiQfi'iiJi'uvi'N rrunUi 

vmmsfi'Lhvmnmi.aQ miriQEnnlmih 

msffl?niilnlm£hviin£j ^ssnnuuirinvh ma 
vhflQ&flQnwCTfrwirnfluihvijjnfci nvh-ad'-u 

nnsw'^'iilivmnmfluanyainia^mftln 
tjunuifuvifllh Iwwa^pimmfiJgijIififfjj^ 

□ im°] ufiu°] yiLifn3jnn?svnjn?svw 

ati'N'lvifljJEirifru mvjPin^f s iwuvl , !iin£j , !iia^ 

naamQfn msndsimeanijiihvmna Itaim 
HfMlw nnuTnwnlfnifi^Lfn ifnumnTwifn m 

vmna LLns^wfla^nBnfwnlmjLfa^fiatJ^n'uan 
LfQ'ivijjnnffsviijnfsvw 

sswfMwara-runlwQEi AsaTtajj^iLhviiny ids 

wcjwwSwnfsviijnf^LvlfiuwnuliJl^Lntii ?iw 
tiaQ^swwaflvienEiflEh-J 

QEraviviw s^CiwaPi m liifjifaiasih 

□ ntsinvmgtffih W^Qne^tamra mjUinsrvni 
^■uyi^TUinEJQniJViwi'Ei "hiidiihvima h 

^snfrunwnvin^Qni.fQ^WK'in'i'lvi^nif^lwaEJn^'l? 

LL^^lwm , aLLl'Ui?i'U 6 !jm4'wnsMayn^5LL^Q n 

□ 3J , ^i,i]nviJjn!J?'3 , nmfnf^nws , unlil^Lilnvi3jny 
mi fadn^uLLaQnfawalpi 
unlvilfvilfmiamaamwi msns'ft'hviaj^iih 

villi VmMUQnasT^SSWfMWniWflWinWWfl 

pifi<«fiEJiJfiJ , iJ^unl'iil,wgnpia>3PnjjLViB3W9 fuaa 

□ ii-m nm mfluM^viw^'Eiwsi?ijJ<^i,iliviJJiti 
ifja^a^iJiJilEJ'uf nmieilflenaaeuien 

nan UmiSy 

mw] numfji^iilnviJjnEiviQnujfifl mjvm^ 
iihvima Vii^r/h-asl? mifluiffMfmvi'UJwh 
nmilTWjjnEJTifi^LTnuaQ wnlaJiniJifl'Ufnfwril 
tiasntaJinflflQ'iJJXiniF 

uw'Q'niJf^iinnfrirviwiJVimuvil^viuu wmzlw 

□ iru ijjfinnwfi^fitln^vi^vijjnnfsviijnffsvKl^n 
tmnmm 

iu?m lb! 1u«Ti5jifnifML , inL?T i qs'lm?£j'u|'aslf 
i!ra ®^Lil'uiJ?'d!J 6 iimanwn1,man3jniJfijiJM 

^niviCmmftansiJi/anin Is Linji^liJviuu 
laalsjnsrmj niaEJflirm'h UEijJEMjjfwwn 

flanQ'niiRFmvmflfimifln ] wairusah 

UMndmrm v)m<liQm^unlw'f^?J'-N'lr| Awnn 
ClnhJpnn?~viiAs wuw^unEJwafiPinfln inns 

□ f u sVliliibdmiilyiniwMnnmi 

ssuu fliimnCtasiCI'U'atralf Awnniln 

IB? as frnwHwls ilrilimu as Fmudu 

l^piaawLQan msnslsJdnliJwiJBslmnlflilf'aa 
unii-andi lb® ^i?nQumt^TiJj|u ImwAPivilk) 
la^d ifnjjnl^TlviLSuiJf^Eiii'u ifltiQirwifn 

nsn FiuvMQnuL^nL^^jnQn UBrmrngtlMMtu 

pmwprmlfl rusmijLlfi fjilntuvia jjatuj^ti 

nfsviijnsnfa LWfisljJwpfQPi'UfifinfijnfsviiJ fts 
udnpmjjJin 

viCi wmmwf^a~t?(li'Q?j( s m3J^iJ'"m 6 ta £i 

□ \v,fam iiAm-i'nilj^im twmlwn^viij 
nrcvfami rn?En?fitlifMJji!ifBEi ilqjvnnuaa n 

U U.VI Z l J 14911 MTU £11 >3 1 >3 VI lit] fW 1 

tinman Mvm^ni^m^Mm^ulti 
^nrnwa "MuiIn^nHi" 

riiL?is^?iv3'un^nHn nflQffln^ranw 
Mastlm! ftfNltfflum?Eiuf)s'l?pi'VJ , 'j CiMy 
stinil wu^ylunnfmi'unpi'UMfQU^Ei'lunnf 

□ Tflmfcvns^flViCkwQ'nJnsjj^i.il'ivm'ifcj 

IvianLfS l3j£JflW^l,«f 

milw'ifn'l^'l^wffin fimzwimw^fiiM 
■mmih'BmiiiXi anssnnfltvm'l'urm 

lUIJmiJEmflQIJ'BI flQINfllfaMrnfNfifl'UfollfW 

wQia-3 nssvhlvi anils tiasiWf)W9a'Ufs.iifM#u 
Finn jj ifta vra uri Fiulu we s^so ltjei pi iCm-uW 

□ wa wvAmfiw&fiAmiVimii liarmwa^a^'ta'ifl'u 
nnfitmjfaanwdnmanuu ^nWrraGhifrud 
iihvm-miia^ m iiMiJTua' rmaisvi n?4ih wnu 
rmiai'h en ia^ Vila tan llpi' pTq ie>a 

vfaHMnsdn nn?wawnayn^i2'unn?ilTm 
HnHnif^^iilnviwi^ifluliJiAilawmjnnffij^ 
wfm rmuflhwiFmwf iiaaikfinnmrft'tiiJfij 

qetm Ha FnnwLil'uwfflyff??^ fhsmi (fimimwpn 

(IflQsflflpn) wrawwu&iwniinQuifiswwaQ'LJ 

i}§mmim m mii) rhadnil nssinnlwnfsiJTumf 
tln^mi , unw , um(fiPiQnjj«jJTJfnS5u 

units niOuau^uadn Iw^rulw Immm 

m-iimm^tilQiminufimi ^n^n vila rm 

□ \umTnmvr\mi w\s^\i\msumw\%mm fvm 
jManifoiifiiifKrmflniin wlu 3a awns ikytun 

mLfntwwpfQPiufiEJflEln^ilijjvi UmaeNTa 

n-aanfiiLlay fjf^tfnifln^uaanfijrm 

Iviqjeen'liJ nfkwtflnnanfrrajjjnnf'u n3oi%j 

mw mfwpwwflflnnfvhnulviiij'iij'vj 

m mf wwvnitaj ajn Hqei 

□ vi® , UFmw8i?im4l , ui?fQPi'ua^liJ vhlvf£if s mijvin*if 

LViSaij'unvJu^niJvlMnlsLvia^fnQfiadn^ 
LmaQ^ia'a^spiLsu tfuKlvifl'naj§hijn?n , ii¥Nis ( m 

vnnpi'wsQ^iJnilfi^prQPi'u 

win pnpiunaanfunnfnfsvnjLfayliJ mkri 
Tqnmjin win™ v^rm-mmi^e viCi viqU 
anwru^^sw«nunlunn?miu'iwuTi , uua'3 n □ a^mbsnau m fliurisNfm?lntn 

■tiswuQinrm vn^fimiiivrj vhul4Vmvm 

ia. BfRi^nin 

LfEinLlijjpifi^LfEinfitin^u upiLravhruftin 
hv°] dn w fl&fimin wpiilmii flwqininiin *tu 
twrmrarmn 

(fiytyn ftuSutfwnanvilTiifflnifluMJjQWfiffW 

iflijfiQnnftndmLli^mn nfnifEirvh as^ 
Sn'un assi^Imn BfiiJqjqj'"iSn 6 in 

o. alflaariin nnjtlneJ'ul'u^'a'uS^ w® 
InfJ-uWw^S^i f will 

E in. allmmflnin nifllneJ'ul'ULfa^spi^S^ 
n. aid™ unarm nullneJ'ul'uilqjfijn'a'u 

UmiCh Z® fill 1 Ejlwi Ilk IUSQ 

iwwu'ari fumy insn Fmaj^mufinimfru 
uscnii^UQflafljJvfQliJ mflmimmiJim ^ 
Lflu^ujnumQ<^WQ<nn?fidhwfTU^iQtil!nijw 
IuIu^fijj Lt«^iJ2ij|pn'QQ^qQiJn?nIwvi«n£i 

fe. afi^fl^nin ifl'umftlnSntl'n'liJ wn 

□ <Srb 

s??w wJudoiPipn Cinmn Cmvipn dpifvifin w 
is) aimrurmsfliPi du iJTufi flnufiw 

nf^vifiLsnpif^dn ^nuiffianmyfiEJviQn 

ITUiiQ^ilnjnjn^'a'liJ IwnuUI iftinri niwHifa 

en) aii/rm^f! ^PwiijMmTwl n«in?j w 
tlfi wilfntjjyifT SjpnimBufijj uimim mrnjTU 

nnftnni/taafisfli^mn na^luifa^ on □ ifEiJEijnn^aFnnwfi,l'i s lsi^^vi«n!Ji?inwFnnw 
Hws^lsLfl'uS^f^ IwpinQii'LTj'anuT^^T'aiJ^n 

llfMniafl MfflflEJp!'lwtPlEll3JnfMW'WnflL9«4 VOJ 

vinwuifqjvn {JqjqjniflwQAWvhy nru 
nreuQwrntln 

vnwra^vififlnaijnnflalijviamlw Pta ame 
ilqjqjn wa Bfi^inn afi^ni^nin afiiJqjqji 
^mn en ifmivhuuifM 

wmfra^QjyifnumwInQi enwiJnpims 

□ ivmaurm Lirivin'uwnfitifin'lvijJjj'iHL'Wfilvi 

^aimdnfj^n^nanvifiJAqifari' en mn 
mmunu iiriHtfy^Mwinjri'h rnu m was 
mini Iwfj'urrujjnupit'uriruQn vrru Fta was 
/iiTun jQWiflufPiLranQn utynfemwij ci wis 
ucijrmn en flan iiikdnrmvhijqj TwEiunnH 

iiu Liww^QLiwnwn^fid^nnfLUuanTiynylwM'uri 
nqifariiuufl'i'U'Uflri Tmwfsijafiflmfl'Ufl'i'u 

□ flnuuaniMSjfmfTU 

^QPimtiQTOnu/TiEJ'U'an BEJlu&aflWQ^nrvavfo 

^TiEnEJWQnwTuw'unf^nEJfifin'l'iJjjnn ifluvnu 

imiiffwsn'h nqifamjflnulwai.flEi'j ab 

«. /mtn anvilimqifad' fminluvm n 

RflfQWTIfl la nil en HfMWS IflWi ^PlPlJTlQ'Un 

uarffqjEin/mvn vfatlnflijf^mifismi'un 
iTry ty n L'iri wns ejT.tj'm -a en iflu/nQtncnQiJmQ m 
nmwiiui was liJmumnui m^iurmuiifi 

JlEIQMNfl 

phuuflnuin nfssnal'flFiua'an'liJ iwnsQivn'u 

□ Lmurrut^QU vnunifluptaflEl'vaviw ifluriTu 
wwiifM^a rnfLLii^Lfluvinumj^ fuflurm 

iuuQi?inwnn , ?j'u luumti'Ufinjj'inii'U 

vhufuuunnfwqjmRisn ftjffasivi'UQ'ULl'uiffN 

iflimm LtjjLLPiLffi'jrnTun ftufluflTUsw 
uazifoyryn ^nvifijFiqiT^dyin'unliJm'ul'am(?i(?in 
vii.nEJQTifMnliTin^'Ufinwnn 

ufyntsnoian « vurarm mu m nnui 
d in<uwvhuHfinf£ivi&aQ'n W7H fltymMst uas 

□ wfimffpiQiJwjjpiULfi^'l'umfLiflPi'jfifinmfi'ljJH 
mafliiJtmwfiv! liiriflpnnmfiflfllmjJmntiiH'a 
fapM mznusi npiwniifiTjn/nQiinfiEJLLaQ 

flfHTB uffi LflumfiiEjnEJVia n mso m/hM pi isu 
•HflEjaziflEiflQfin'liJ 

■ufmsnnwtiniJEijfinnTPitiLtaQ Iwimfapi- 
^nnnstiWMua vhmjfftnmflu/i'W'ii-nfiQn ikutu 
Brim ilWflupmvf nmuysfuanm mum n 
^n^nmumasuiHifli^n^n^Fiqifan mmv. 
mftlnlumfflri^LfifjJwaiajJLipivil vuftirrn 
"ijqj" Imslnj^n-niJTmlwfo viIqIviIqi?) 
Lslnjml'uijajLjym'n vfutytinin w en ibsrm 

AS WTO flffl /7TJW7 MfQ W7W ffqjfUW fills! 11.m. lod/lDOo/kiiiis 

c laa LL(^FiQnwsM^^ndni?inwvi^nQ 6 iini,viwa'unl! 
i,fl < ulQiAi^iI 5 tia^yin < u Pm /min 

uririfmssliJfk/nQijnmivisnflmSflviila 
is&jumn : ifrca^miasimENiflfnrweN'in 

qw luJadiFmNWEij JjnnflVw (Bin) 
L«yQniJiwun^PWWfQQPwClifluM9nfi?fwanM?ij 
LQiwnHiJ?snQijlunni , ^h^^Qiwwtyw?Qmi'ui 

EinpTQQEin^ wffy?*y mflwiahfimii.ij'iu 
irru vhuflaulQaj <r lbzrn? i?EJfumjdi iJnjnjn 
QiSfiffjj uikdifimiiiMiJiweAQnms1qjii,w 
ifajqjn dnvi?iJ^Q^lunni , miU'ii?ii4i?in'ULlaJtyi m □ g). mliftff fa mis) wikdn Piuvn^pium 
^iiipiwwilajaji ftaoifimi ijmnjjfpmjji.Ti'h 

n. hulmuBnii vhli/htflmiaiJA'ia 

ii^nni^ruikunn mranQn^imCkimlmm^ 
^a Knsu Kn JanLanunHiJf^'DiI 

Ef. numumuii^m iJ{jijifi??ajlvmn 
ran vivhmlandn iJfjuIfiffjjajjpiQmn'fiffiJ 

f^iJijpmjj^Vimjfivldn fitswiifmifluliJMf^fl 
j^vm-masl? LL^^liJ^wwufi'mjfiffW'lialvits 
iJ/jijiMQymnw^fnwnfi?) iiAnJfjiMvmn 

□ B??w 6 Bi?mifl'uraniJ?£nflu^ni?i'nj iflvs 

uansnnuu &wvianviikinQn ftwemi 
anvi?ijQ0AQnms?njM>ashj2hQn Xm^mz 

g). Fifnm wpmm'Mnrivifih mijivmCi 
n. aw fjmiwfranfimim?ifmvta~ 1 liJ 

liQtlPl , Ulfl'3Ll«XLl'U^'Unyl!ul« , Wa«WPIQ?'lwJJ 

mm lwb llw wlmil'U'EimVta' 

if. ?Tn/n/T fml^QiW'WFm ] jfmn 

□ vhliwnwnnui'Q rimmvwm^mm IwU nwi 
wfe watjivhiliw vhmlandn ifl-uA-ui/jswiw 

WVlfi1A|S'U?i'allJw LflULWffWLWQ'Ul'S 

c mz ^-\m iJsjJtjri ilg/nfu srsmvurmmjiNisa 
IsJfNSEJ M^tpij umilynrimnsjiiasjfiay 
tunflasT^wwa-m..; 

^^l^iilufiriijn^yniiviliJf|Pia3T3JJW 
viaia...? /inMSl^tusTsiJivhtw T^^j^-tVisn fia 
a;ws stifc flqjqri iJg/ntu srsmvisriifo'SJiNifia 
IsJaaMffoj...; 

"ash^l'siflupmjjnn'Jvi^nl'UfiPias'S'ssjw 
mm...? flra^fUSTSWivhtpi TpiyftSVisn fla 
aec «npis ikyqn Llfj/rmj btsjj tvi§rn3ii , sja>a tsa 
liivii|pifiyljjapia>3„." 

"uuvtel achate a^JUTan^aritSua^ 
efaaFiTmihsarm? pia fnagronWrs/jtfau 
iilui^^naiJ^yfrjnjJiaajAaa^ljkM'idl'u mnwism...t5aamw (raw) enapimmaama □ ^yfr3njJiaQjjtaay , n^»ivnijlvnt , us'5'5iJ...tsa 
Mm (wala) miirniiim^^-^muiwhi 

mibnliiemi \s®Mim(mk) mum^mah 
a?h^ljJviQulmlu^TTu...iiluwiJ'3^fiaiJOT!jpla 
mv\^umihimnQhymmzffit)\m isa 

toIlI iwag^tufni ltuWiaI iSaisaiSuaii 
iJ^3jnyiam^...siiiijjwvian!J!JajjlMJ'3nfif] 1 '* 

''/ini^teaflrMtuansx arnlkitiifa 
ma mmmvmmzim ■mmivmimihi 
mm famrMfturis wlaram^aaMwi 
gj^pi wlaefaam^xviilfrri 
awiJOTtMfl!jl(lii3J"** 

ff.34. osf/ffltooffl/cfoo 
U.S. k)d!/k)8f/dls) □ nanrnsuTajin 

mriM^influmaijeh'u 

viahvi ci m nnui frufl'UpfQ'WTifWfl'i 

iifiwiuili ■ULmfmnn 

iJi^uw'=)sm'uviwn£jn^iAi?'^yifim < L[?i!JL'fsiAin- 
l , uvi^lpi?il{)nijn^awwFitiwnvj«tn3J , iAi?s 

CI miunuaQUULLlufiEln^lf iiaQvh'ummnEJFmjjQn 
rninmh mivtrh mimnl® mimiwlw* v, 

en. w^Wflrumiunii«Q LfEinQ'n niwmh 

HasnnClvhMimtjmnwaan'liJIin iflu 
h mimumh mimh fninlmaiih m 
jjiklsTu mmnevifiLnvi mimimYisEf vmivn □ vhmjfftraVknQ f ^mQwsfjl'u <r la m 
mwmfo fnivflh mimnln miwiJwlw v, 

fhwrn?mi , unpiu mminvianmnHTfl 
pjQTvmJUiPiful'ww sr drmCi pis ©. my fa. Pta 

en. ^Pl <r. ilUJUJI 

nnwmu mwm mwm mmfiiunii iilu 
tihoonw iflufln^ajijlhi'euijpipia trwifcuflu 
0wmnwWii3i4ifo#E)fi??w ndimijliJIInnJviCk 

cj. fiwnnui mfmiunmti 

b. mnnui rn?mimp!fi 

n. mmnui nnrwswvnsFi 

e". tfqjiijiniiui nnsmmnikijnjn 

viil st^fifiij'iEiwQnwMJj'iyQn'iTuaEi'wuw □ e>. rnarmun wwunmti sTW^forii 

^wviahvi'lviaJnQnuu tw'fldnwumfww'un 

nn?vrBwunnna<l,viu^UNQ£in>3iwtiQljj , 'Wfi 
wwunnnfjluvin^fijjjjCiRQnjJViJjnySn^ndnmj 
jjaiaiviYm? &■ rulijnanam^vukdiBuwItf fir 

c mm ^tfn^jmifiPiQEJPn w swn au rnti 

IMuluManQUVlfEI&aQf 

n n ?vTpw in fit n jj ^w w ufimj i -3 in pi a a jj 
mmjBnifo&fl wlu ^nm^isniin^iiQAl'BW 
mtivifin s~[^n4?l^[l)iJ?~ < l£j 6 im tmneitiw 
i^i , Ei!jn^l?s^WL^n 6 !jf]^L?ni?j < Lvi?yfpiilLLl'u lvfwn{[ 
4hiiflnfmflnl<vi?mnHiJ?stmiiI Im-a-i^vi 
iflutvimn fsMwwufiVram Kn^miifiVravi 

ilfs&jii'u tmen^viriti Raaflsijmi'unrmH 
swn wwrnrmHSu iai 

KniJfsjjntul'umfiJftnFi imjw^nfk^niJi]^'in- 

□ Qn^mfijiJ^yi'i'uinvin™lwl 6 iim®^Lf]li?if]?®y 
wl s iiw' s isLan < [nvi?vi?'n?i'un« i iuni43TQmn urifu 
ilfsvnumalmiQPiLiluliJ MaiifawfiEJtn^n i\m 

LWQflnJfsvnufnwnf imwmfiJiJirvn'u 
tpi!jjJ>3Pm3jafa!JVifapm}jtn ntiJukvmaiFh 

ifluatjvifl rimLluvifsn^sl^lsijnmfij^jjai 
ami t^rmn^Uiikmijyuu'atj mflwm 

■u-ansnnfi n^mifiltfflvn^wnunnEimj 
^&jwa (tw/jJiAiiAi-) nntJUfin 

uflQnnsifowunrnEi'lufl'naj'MinEi'iifu 

□ Lfnmj^UQ«afikrintiUfinwffiQPitiwM9n£il,viw 

to vi an fess staring nwnjjnluiffivi'WJJPi 
-ecuu luils^imrinj^riun'iin^iJi'uwTifiuw'ja ww 
mtflnimsna^wnnf'MNU'irnEJ ftj'Uj'HMEM 
dnfi-annmLfrmf-nvhmj iwnnwflQEiQ'nmw 

nnymif<ui?<itiJM~ian~QQnmia^vn^iJru 
nl?s ^fkiiMvimnn ssnaQiSmffininli/lw 

miunlm?^PiQnw^wwufiVi'i<i?i'iuri'i£i insn 
mjiJ««9fiuviffiLwauk^M^iQEin'u forifm 
^wwwfi'niiS^ii,Q[?il'awvin^Qi?invi1 i ®vin^nny/iniAi 

□ f jn?l««fim?'l34mti(fii,Liti , u 

^mnj^ptadn ^^yimnwlwrntiPiiiJEiunss 
amti'hii'u 

uiftivi!j|lm'isswilnjvnj4in MsntiviTU 
jw&i'h sz^flmjmAtffidmltnwnwflFta'iifi 

in<uwviTUiJ??!ntitQ^£jQn n'uw^mnvi^an'u 
snnnnfwmwimmmm'iJretMwi'u liinam 

iinillmnti vhuHftwvfihjriam tfnrm 

lJfJ&mf'llfhK'in 

nniflunifwiamaHAani^nnFmaji.fl'u 

□ win wnfinuen i?«u uiNQfi ntiJCi(?ivi{k 
LiluQt!Q l ii,1 i a^^iJi > sm'uatj l ^Q l nlw l miJi?imyi4 

jQwrmwQEJPi •dQEJLMflfiLnfiqsn'u miflwiqwsn 
nwL?Q^vnuL4fnwn«'3EJ 

uKnamaaQluafi^i?ii?i3n 5 i]n piami'U'iAEUfnyi 

wnukflmaEi 
LMWfiuniJfifiil^^ninTinvivjPiJjnLtaQ'UUiQ^ He 

□ armnia^aruiarinR vmfilslmflufiafs'lph'u 

fil«lTinn?iN«JunliJ^rawijf^fEU«Q£i flm 

&mil QYim 2dp? ijwwlf) liiww® 
u eiJSiJiJn hiern trmuii i/Twn/ 
mm fain mil® wwh Imn in 7® 
u 01/m/i/s? hinu hi&u i/wjJ vm 
LLiJawQiajQi iiJramviW'a'UQi namlQinpi 

LMWQUlUTJQ'ljJwPI'Un Mu 

URQmiid'rucTia^pi'UViiN'pw'unpi'u'lTJ^u^w 

□ Qtjlutan upiljjpipitan ivikQUPifinilQLfiwIu'un 
FmuAem lumfmiunpi'uuu mnemManCi 

w\ a 3jij i nfa a^a mm ew inw ij 

^q^QnliJwnwManQTinwffiLUQMn'l'umjflf 

^-a^^iJ tflus i?i L-U04QH m&tiMFiimitmtifH 
unvimuiinuhiiluvfimmm m^vXmnym'a 

□ WUWl l?l'U^lln?l'ULLlQLLl'UWlJ?^L?i?^^l?l 

Ljj-atind'Ew^yi'yN'pw'uiPi'UU^Q najsAimm) 
m\il m mtmmm®wv > n®w jji4i=miiluwvitln 
U Mffimjflfi^nannwlwwQw^wdVimiunTivi'lw 
t £j a v\f&j in 1 An m u f=i qi jj « n pfaj n -a ^ m ? 3 n eJ 14 
wwun^ulwmiw^mywiniLrinn?1^n^uvwjuii?i'U 

mr^wimmTij mlwtlneJiMkiiriiiiiQ nUmAfu 
ATasta mmi , un'lvimi«QniJfxi,«f5i«««n ^u 

ws&jin^lmvifiiAn iirinnUillndiwi^iriFm n 

m?iJ|]ijIvn<wifiFh?i'uri ^LUURQnjjaim^ 
M^nnm^inflmfl'U'Eim^inn 

□ rmmlQQ'n spiwwntiiifi^nnfmi'unpiwsrlfiQn 

pie /min of uu isnwiJnflmsviiMmnffl'liJ 
anaairMLfynfid^ir^suuQ'iL'Q'unnfQPiwa m 

LlflQ tflmilSl£JUn'"lQ'U'"Ul]'U "mQPI" 

viw'TumQ'unuaQQ'n nrlmm we nimm 
fl-770 nw sr (wli4L«tiQniimQun <r) Mn" 
wuvimiunpiuiLaQ ^iflu /tiqdi ^ «iu as 

□ n m u n <f\ q n w &u w u s'n u i ^ ll q a aa w vi n ^ fa <f\ w 
t^iiQd?Qwnijm'a'U3J'u»!j' ; aiin<tjJi,U£ii?iLU£i'U upi 

«. fining® wvihmmuimi m U 

a!. niQeiiltutui wikytmyimm'uiiiQ 

Lias^QPi mfun/jfimiinKvifjmnmiMiJmw 
Li'vuHfMlfl ifliiadflQEiifqjqjn 

□ JMflJJWEMJJfnUEIJJEIflEIEMflUYI'WCWUICTU 

m?£intifi'3i^««9Vimi'unpi'U iwisfhuEUJifl'U 

vra^Awli^iJvmflvrariEi 

rin^«ww« , nuEijJVi'ljJ« di/LmlfuCi fin 
L?nlmQyfTuynda>3iJ 8 iinw'^Ewi4npii4 aHliliiniia^ 

tvmW m?ns3J^i*m4?n>a«nuEiJj?U3JnL i Q>3 pin 

U£]JJmfl'U3j1/Um?3J LL^QWUHflntl'fijfJ^II'El^ 

□ iwinw rninvwu'iflTUtiajviw inarm 
^fl^fluvrtmiinwu Fmviijnn?^m=nvirjnR'a>a 

napnwtfl'ULmQyin^'l'unnjiJ^wqSiJ^iji q'i 

flmmluw-fimmvianmnnviCk vm'n 
^nlnwnHlunfrml f^iflml^ij^mrvmi'iri 
uanjATn f\iimm (ywwuvimi'unuaQ) ad 

*yw */w trumtru h mm m m 
team mimwiu ummjil dmu 
mwi ijinn ifl&la &wiv intrtr® m 

uiki'n n-ma!iiJAAa^liJiJ?snfliJWfhjin 
airufljjevirufi'a'u mummmmunz ©,ooo 
mm ©oo il nliJiJ?zifl?«(fisl? ^fyinwuvi 

□ umivm visiAwvhui&iJuesWniivN ii^ni/an 
pi , antwfiiJm£i'utiln?nijtviQVi?'an upnvmnymnw 
Qntintifi^ 

u^q %amspnai4nua??iamj ssifl-uiaiQvraviiPi 
uikdn nifij 6 nni?i'u^i?n?iJ 6 iinLil , U'ai?iww^Fia □ ^vinynmjjn1ui?hLa<arn£j1u twawwun 
wuu«q miuntiJ 8 ] nnafmkiin ptarmpwun spi 
nmmi ifEyiynnmiunmtgiQ nififlpmwfwrm 
iMsi^vmaflnwpmmflwM fivhvrupifi 
BffWPimifwTanuas^QPi Mils aChw wn#j 

wn^mi'unpi'u miunliJmiunjjnnvijjpi 
wqpivi iflusjwtfnEHiJifiEi 

ma^unilfiJfijnn^nWfLiinlsFnnwsM 

E tw'w LWfijQniflufiupiPi'iLtaQnwjjpiRQnjJtiwjJru (m 

mrmjmsvfa mfic'ljJwprQPiuvlpiQEinjnfuviiJ 
Ivfiriflfl'nwYjmf 

uririfmCi nutuu'hw'inmsYiiJ tiJvhlm! 

RQ£jfun?^viiJ'atJL?fi£j LLpiiAiail'nls wiJqjqjnf 

n?~vm nmjflyjmf LfEjnQTWUsnnnLaauas 
pmuyimF nin^vmnmia^w^vifipnei'un m 

LMPjifs^Ei twvh'liJpnjjniafl i3uaa?sim ,i w 

□ ml^miunwunLfluliJ'l'Uvin'jwf^Tfnw as 
laJf l*mi"Ls (?Tq wuqt LflueiTw wn nfkmiinpmw 
mmftumtni nQnumimmnEiwfinifl'uafin'liJ 
lAia^aanlLliAia^aanliJ aduiuTUL'linpnpiuiia^ 
ijnnSwfmynylvinj 1 wMm^lvinjnSwnf 
min LvmspnpiutHd mifunramjimClminvinf 
LLFiu lAmtnirj mmiiiEJiyaanliJ HEnEiaankl 
Qdn\iiwu^Ci nwi?fQi?i^fiin^viiJwnn?'u t ] n 

Yintfviunwhiqnvi 

mmflfylii'tan'lmflii nS^n i^ntta 
vmaEi'Nl'uTfln itfu iifMVuriij mfniMLlmtiQW 
i?in8iw|n'a&h< in §0 a si? ifoflii'ii'EMmmiinEi 
IlIqej nil mi i-ruim wuq nili iflupfo nunfM m 

ifHwurvAi-muj n,nQlmTunLil'ui?fQi?iu 5 iia^ 
mma ifoinimfltiJadmmnQ tfnwihwi&aviw 
efoflUTOmmrainaliJmfliJAamj'i'U mitasl? 
i^i^^mmimijtikiiQni'ih i^iirflvinj 

□ aanliJ ] sulwi^fl ^•^nj^vninil'iwinf^yiijwin 
witis'Ufijtw'tviQt^ii wMwtwjfri?svmi,vht? 

2^pfQPi < ulviEij l n3^w < L'ann?5w 6 !j'aiJL 6 !j?iWLL(?i'u 
wsfijnfsviijjjnn maavimmnn ^vh-asl?^ 

piQnjjpnvirinuiJ IwtfnWi^enmviiaLfa'fe] n 
ifiEiEMinflLfqjinjj'in 

'arum wniflupiQ^miunpiu wtassfivh 
vru wnlsQUWwn wfmmimnwtw'CmQFm ^sldT 
mjflFmwfiflmAwfopi'Li u^Qns^viw^^Qnjj 

^Bm < unn?TAi[?i[?in3Jvt«nQ s Dnvi?0PinjjFr3jfif[?inw 
cnnn RQnjjfl'umjflfviffi'l'uwnfnuussLfl'U 

iJf^I^j'B'uatj'n^u^f^npi'aLW'afsnL'anwnW 
ilffuTyuiI lanwiiJfjijii rin'lwwwal'umfijgijpi 

□ ms>us?nj>asn>najli4fi??mJ{]iji unmnjilfdyTm 

□