Skip to main content

Full text of "Recnik Hrvatsko-Rumunjski"

See other formats


Goran Filipi - Florin Ionila 

Dicjionar croat-roman DOMINOVIC Goran Filipi - Florin Ionila 

Hrvatsko-rumunj ski 
rjecnik DOMINOVIC DOMINOVIC RJECNICI • Knjiga 1 
DOMINOVIC DICJIONARE • Carte 1 

UREDNIK CONSILIER REDACTIONAL 
Prof. dr. August Kovacec Prof. dr. August Kovacec 

GRAFICKI UREDNIK DESIGN 

Marko Denona Marko Denona NAKLADNIK 

Naklada NEDILJKO DOMINOVIC 

Trnjanska 54a, 10001 Zagreb 

p.p. 555, Hrvatska 

Tel: ++385 1 6115-949 

Faks: ++385 1 6114-240 

e-mail: dominovic@zg.tel.hr 

www.dominovic.hr EDITURA 

Naklada NEDILJKO DOMINOVIC 

Trnjanska 54a, 10001 Zagreb 

p.p. 555, Croatia 

Tel.: ++385 1 6115-949 

Fax: ++385 1 6114-240 

e-mail: dominovic@zg.tel.hr 

www.dominovic.com ZA NAKLADNIKA PENTRU EDITURA 
Nediljko Dominovic Nediljko Dominovic 

GRAFICKA PRIPREMA PAG1NARE COMPUTERIZATA 

I TISAK SI TIPAR 
DENONA d.o.o., Zagreb DENONA d.o.o., Zagreb 

Tiskanje dovrseno u studenorne 2001. / Tiparul executat in noiembrie 2001 CIP - Katalogizacija u publikaciji 
Nacionalna i sveucilisna knjiznica - Zagreb 

UDK 811.163.42(038)=135.1 

FILIPI, Goran 

Hrvatsko-rumunjski rjecnik / Goran 
Filipi, Florin Ionila. - Zagreb : Naklada 
Nediljko Dominovii, 2001. - I-XVI - 516 str. 
(Dominovic rjecnici ; knj. 1) 

Na spor. nasi, str.: Dicjionar croat-roman 

ISBN 953-6006-41-3 (Hrvatski) 
ISBN 953-6006-42-1 (Rumunjsti) 

1. Ionila, Florin 

411107075 Copyright © 2001. DOMINOVIC d.o.o., autori 
Sva prava pridrzana. / Toate diepturile rezervate. SADRZAJ / CUPRINS PREDGOVOR VII 

PREFATA ix 

NAPUTAK ZA CITANJE RUMUNJSKIH RIJECl X 

SCURTE NOTIUNI DE FONETICA CROATA XII 

KRATICE / ABREVIERI XIV 

RJECNIK / DICTIONAR 3-516 PREDGOVOR Pred nama je prvi hrvatsko-rumunjski rjednik. Trudili smo se sastaviti ga 
postujuci najsuvremenija leksikografska dostignuca. Pri izradbi Rjecnika ko- 
ristili smo se svim dostupnim nam rumunjskim i hrvatskim dvojezicnim i 
jednojezicnim rjecnicima (R. Flora, H. Gamulescu, M. Jivcovici, M. Tomici, 
V. Putanec, J. Jernej itd.). Rjednik je srednjeg opsega (oko 20.000 natuknica) 
i sadrzi uglavnom rijeci iz suvremenoga jezika koje pokrivaju najrazliditija 
podrucja uporabe (gospodarstvo, informatika, tehnika, poljodjelstvo, medici- 
na itd.), no u nj smo uvrstitli i nemali broj zastarjelica i rijeci koje se ticu 
proslih povijesnih razdoblja koje bi, prije svega, rumunjski Sitatelj mogao 
naci u literaturi kojom se sluzi, a koje bi, dakako u rumunjskome obliku, mo- 
gle zatrebati i hrvatskome uporabniku. 

Da bismo rumunjskom Sitatelju olaksali koristenje rjecnika, natuknice smo 
opremili naglasnim znakovima, a uz rijeci ciji se flektivni oblici znatno razli- 
kuju od osnovnih, dali smo i dodatna objasnjenja (npr. za glagole prvo lice, 
za imenice genitiv i/ili mnozinu). Uz mnoge smo natuknice naveli i odgova- 
rajucu frazeologiju (poslovice, izreke ili jednostavnije recenice). Hrvatski ce 
citatelj slicne podatke za rumunjske rijeci naci u obratnome rjecniku koji je u 
pripremi. 

Odlucili smo se za uglavnom intemacionalni tip kratica 5to ce takoder ici 
na ruku rumunjskome citatelju koji se tako ne ce svaki das morati vracati na 
stranicu gdje su razuzlane, a hrvatski se je citatelj na takve kratice ionako 
vec navikao iz nase dosadasnje leksikografske tradicije. 

Posebnu smo paznju posvetili glagolskome vidu (tu kategoriju romanski 
jezici ne poznaju, pa je za rumunjskog uporabnika takav pristup itekako 
opravdan), pa se tako svi glagoli koje smo uvrstitli u Rjecnik nalaze u oba 
oblika. Problem vida rijesili smo na leksikoloskoj a ne na slovnicno-tvor- 
benoj razini, tj. i svrseni i trajni oblik glagola uvrstili smo kao posebne, neo- 
visne natuknice (obicno se s trajnih upucuje na svrsene, osim kad su trajni 
obicniji). 

Poznata je stvar, nazalost ne dovoljno i izvan granica Hrvatske, da je zbog 
neprirodnoga razvitka kojim je hrvatski standardni jezik (samo ime bilo je 
zapravo najmanji problem, premda se oko njega daleko najvise raspravljalo, 
a i danas je to za strane jezikoslovce kljuc problema!) udruzivanjem u Jugo- 
slaviju prolazio skoro cijelo stoljece, u nj usao veliki broj rijeci kojih tamo 
nikada ne bi bilo i ne bi trebalo biti da se, poput drugih europskih jezika, raz- 
vijao naravnim putom. Te su rijeci tijekom godina jednostavno potisnule iz- 
vorna hrvatska leksicka rjesenja (dakako ne u potpunosti i dakako ne u svih 
pisaca!). Taj ce problem jos neko vrijeme muciti hrvatske leksikografe i va- 
ljat ce nam ga rjesavati na najbolji i najbezbolniji nacin. Najlakse bi bilo tu 
skupinu rijeci jednostavno ne uvrstiti u rjecnik, ali suvremenom piscu nekog 

VII dvojezicnog hrvatskoga rje&iika mora biti jasno da ce njegovi citatelji u njem 
traziti ba5 te rijedi koje on nije uvrstio, a, sto je takoder jako bitno, strani ce 
ih korisnik naci u literaturi. U ovom smo rjecniku problem pokusali rijesiti 
upucivanjem s rijeci za koje drzimo da ih ne bi trebalo koristiti na njihovu 
odgovarajucu zamjenu. 

Posebno zahvaljujemo akadem. Augustu Kovaccu, izvrsnom poznavatelju 
rumunjskoga jezika, na podrsci i pomoci tijekom pisanja ovoga rjecnika. Po- 
sebnu zahvalu zasluzuje i gosp. Nediljko Dominovic, direktor izdavacke kuce 
"Dominovic d.o.o.", koji je znao prepoznati kulturolosku vrijednost nasega 
rada i smogao snage i sredstava da ga objelodani. 

G. Filipi VIII PREFAJA Primul Dicfionar croat-romdn care apare in Croatia, avand la bazS o con- 
cepjie lexicografica moderna, cuprinde o lista 1 de cuvinte selectata' in a§a fel 
incat sS oglindeasci lexicul contemporan al celor doua limbi §i sS cuprinda 
termeni indispensabili din cat mai multe §i variate domenii de activitate (au 
fost utilizate pentru aceasta dic{ionarele fundamentale explicative ale limbi- 
lor croata si romanS, precum s.i cele bilingve, redactate de R. Flora, H. Ga- 
mulescu, M. Jivcovici, M. Tomici, V. Putanec, J. Jernej s,i aljii). 

Toate cuvintele-titlu (inclusiv substantive cu plural neregulat, verbe nere- 
gulate, adjective s,i adverbe care formeazi gradele de comparajie cu mari al- 
ternate etc.) con{in precizSri suplimentare (marcarea accentului, obis,nuitele 
indicajii gramaticale conform normelor lexicografice generale, domeniul de 
activitate etc.), absolut necesare pentru informarea cititorului interesat (elevi, 
studen|i, cercetStori sau publicul larg). 

Pornind de la un adevar, devenit axiomi, ca valoarea unui dicjionar consta 
nu numai In numSrul de lexeme inregistrate sau/§i in traducerea fidela a ace- 
stora in cealalta limbS, ci §i in contextele situajionale inso|itoare (ne amintim 
fericita constatare a lui Voltaire cS "un dicfionar fSra exemple este un sche- 
let") s,i pentru delimitarea sensurilor unor termeni polisemantici, articolele de 
dicjionar sunt urmate de un numir sporit de frazeologisme (locujiuni, expre- 
sii, sintagme stabile, proverbe etc.) sau de enun(uri alc£tuite ad-hoc. 

In pofida dimensiunilor relativ reduse, mai precizam cS la lexemele rare §i 
la neologisme sunt inregistrate cuvintele uzuale sau sinonimele (croate), iar 
plantele §i animalele apar cu specificarea denumirilor latinesti respective. Un 
numar corespunzator de denumiri geografice (cu derivatele respective) sunt 
inserate in corpul dicjionarului pentru informarea culturala a cititorului croat 
sau roman. 

Nu putem incheia far3 a adresa un cald cuvant de recuno^tinJS dlui acad. 
August Kovadec (bun cunoscator si al limbii romane) care, in diferite faze de 
elaborare a dicjionarului, ne-a dat prejioase sugestii. 

Mul{umim, de asemenea, prestigioasei edituri "Knjiga Dominovic d.o.o." 
din Zagreb, personal directorului acesteia, dl Nediljko Dominovic, care a 
injeles semnifica(ia s,i important publicarii acestui dicjionar, adevarat act de 
pionierat pentru cultura celor douS {an. 

F. IonilH IX NAPUTAK ZA CITANJE 
RUMUNJSKIH RIJECI SAMOGLASNICI 

Rumunji izgovaraju sedam samoglasnika za koje imaju osam slovnih zna- 
kova: a, e, i, o, u izgovaraju se i pisu kao u hrvatskome, a za razliku od 
hrvatskoga u rumunjskome postoje jos dva samoglasnika koja se pisu s tri 
znaka: d, a, t. Potonja se dva slova izgovaraju jednako uz napomenu da se 
prema najnovijemu rumunjskome pravopisu f pise samo na pofietku i na kon- 
cu rijeci (unutar rijeci samo u slozenicama ciji drugi dio zapocinje tim gla- 
som, odnosno ciji prvi dio njime zavrsava), a d u svim ostalim polozajima u 
rijeci. Sto se izgovora navedenih slova tice, Hrvati izgovaraju samo S: to je 
glas za koji hrvatska abeceda nema posebno slovo a koji se cuje ispred tzv. 
samoglasnih r i / u rijecima kao npr. vrt, prst, rt, odnosno bicikl, Vltava, a 
postoji i izmedu h i m u zvukopisnoj rijeci hm, a nasao bi se dakako jos koji 
primjer za nj. Preostala su dva rumunjska vokala jako slicna upravo protu- 
macenom, no kako Hrvati glas koji ona oznacuju ne poznaju, morat ce se za- 
dovoljiti time da pokusaju izgovoriti a s malo pritvorenijim usnama. 

Slovo i izgovara se kao i u hrvatskome jeziku, osim na pocetku rijeci 
ispred samoglasnika i u dvoglasnicima i troglasnicima gdje se cita kao hrvat- 
sko j (iarna = jama) i na koncu rijeci ako nije naglaseno gdje se u pravilu iz- 
govara kao vrlo kratko ; (toliko kratko da se skoro i ne cuje). Bit cemo naj- 
blizi pravilnome izgovoru ako izgovorimo vrlo kratko j (faci = facj, bani = banj, 
azi = azj). Naglaseno i na koncu rijeci izgovara se (dori = dori). Zavrsno se i 
izgovara jos i iza r (membri = membri) i u mnogim prezimenima. 

Pocetno se e u oblicima glagola biti (epi, e, este, eram,...) i u zamjenica- 
ma ei, el, ele izgovara kao je. 

SUGLASNICI 

Hrvatska se abeceda Sto se suglasnika tice od rumunjske razlikuje po slje- 
decem: 

Slovo x se izgovara kao ks ili gz, slovo f kao s, slovo f kao c, a slovo j kao t 

Ispred a, &, a, o, u'\ suglasnika rumunjsko se c izgovara kao hrvatsko k, a 
ispred e, i izgovara se poprilici kao hrvatsko c, a kad ispred e ili i valja izgo- 
voriti malo umeksanije k, pise se ch. Slicno je i sa slovom g: ispred a, &, a, o, 
u i suglasnika izgovara se kao hrvatsko g, a ispred e, i poprilici kao hrvatsko 
d, a kad ispred e ili i valja izgovoriti nesto umeksanije g, pise se gh. 

Ostali se suglasnici izgovaraju kao u hrvatskome. VISEGLASNICI 

Viseglasnici (dvoglasnici i troglasnici) Hrvatima ne ce ciniti poteskoca. 
Citaju se kao da je rijec o hrvatskome tekstu. Ipak, valja naglasiti, da se j u 
tim viseglasnicima cita kao j, a da se izgovor slova u priblizava izgovoru en- 
gleskoga duploga v (w). 

Malo je rijeii u rumunjskome jeziku koje glede izgovora odstupaju od na- 
vedenih pravila. Takve su rijeiii uvijek stranoga podrijetla: npr. camping se 
ne cita kamping, nego kemping. 

SHEMATSKI PRIKAZ NEPODUDARAJUCIH SE ZNAKOVA a 


[si 


dacS, b3rbat, sala 


a/i 


fil 


roman, caine, in, hotSri 


e (na pocetku rijeci) 


Ke/je] 


e§ti, este, e, eram, el, ei, ele 


i + suglasnik 


[i] 


inel, fi, zi 


i (poluvokal) 


m 


iarna, ied, iod, iunie, cai, lamai, doi, cui 


i (na kraju rijeci) 


['] 


pomi, azi, cazi 


c + a/a/a/o/u ili suglasnik 


rki 


cap, ca\, cat, cor, cu, clasa 


ch + e 


[k'l 


chenar, ochelari, ureche 


ch + i 


[k'] 


chin, inchiria, ochi 


c + e 


[t//c] 


cer, incepe, zece 


g + a/S/a/o/u ili suglasnik 


[g] 


gar5, gari, gat, gol, guler, grabs 


gh + e 


[g] 


ghem, ungher, veghe 


gh + i 


[g'l 


ghiocel, inghiti, unghie 


g + e 


\m 


ger, uger, minge 


g + i 


[g/d] 


ginere, inginer, dragi 


j 


[3/2] 


joi, cojoc, ru) 


S 


urn 


§arpe, a§a, co§ 


t 


[ts/c] 


tarS, cutit, brat 


w 


[w] 


wat, weber 


X 


[ks] 


xilofon, xerox, taxi 


X 


[gz] 


examen, exemplu 


y 


[i] 


hobby 


y 


Q/J] 


yoga, yankeu XI SCURTE NOJIUNI DE FONETICA 
CROATA Limba croata are 30 de sunete si tot atatea semne sunt dispuse in alfabetul 
croat, care il foloses,te pe eel latin, adaptat §i ordonat de Ljudevit Gaj: 

a A, b B, c C, c C, c C, d D, dz Dz, d D, e E, f F, g G, h H, i I, j J, k K, 1 L, 
lj Lj, m M, n N, nj Nj, o O, p P, r R, s S, s S, t T, u U, v V, z Z, z Z. 

Scrierea croata este de tip fonologic, ceea ce inseamnS c3 un cuvant se 
scrie aproximativ cum se pronun^a. In ceea ce prives,te semnele de punctuate, 
acestea sunt acelea§i ca in limba romana, cu precizarea ca sunt utilizate dupa 
logica gandirii. 

Majoritatea literelor croate corespunzand celor din limba romana. 
Cateva se deosebesc: litera 
croata 


litera corespunzatoare in 
romana 


transcrierea 
fonetica 


exemple 


C, c 


T.t 


[ts] 


cijena, pecara, konac 


S, s 


?.» 


[/] 


Suskati, bas 


Z, z 


hi 


[3] 


2ivotinja, njezan, muJ 


J,j 


i, i 


ffl 


jedan, najedanput, kraj Croata are ;i sapte litere specifice, care nu exista in limba romana: litera croata 


mod de pronunjare in romane§te, cu exemple 


d 


palatal, mai dur decat romanescul ce, ci (cer, cine) 


C, 6 


palatal, mai dulce decat romanescul ce, ce (cer, cine) 


Dz, dz 


palatal, mai dur decat romanescul ge, gi (ger, ginere) 


D, d , 


palatal, mai moale decat romanescul ge, gi (ger, ginere) 


Lj, lj 


1 muiat, mai moale decat 1 romanesc urmat de un diftong 
ascendent (le-am, le-o) 


Nj, nj 


n muiat, mai moale decat n romanesc, urmat de un diftong 
ascendent (Niagara) 


R, r 
(vocalic) 


adica un r aflat la inijiala cuvantului, urmat de o consoana sau, in 
interiorul cuvantului, intre consoane: rt (se citeste Art), vrt (v&ri) Vocalele pot fi lungi sau scurte §i, daca sunt sub accent, intonajia scade 
sau creste. Orice silabS neaccentuatS poate fi lunga. Accentul poate fi pe ori- XII care silabS (niciodatS pe ultima silaba deschisS in cuvintele din fondul de 
baza croat). Cuvintele monosilabice au intotdeauna o intonajie descendenta. 
Accentul descendent poate fi numai pe prima silaba, iar pe celelalte poate nu- 
mai sa se propage. 

felul accentului 


exemple 


- 


accent lung descendent 


jak, n66, bfzo 
accent lung ascendent 


hvala, dijeta, ruzan 


" 


accent scurt descendent 


sfeta, tisucu, jiitro, vflo 


- 


accent scurt ascendent 


krivlca, pdfiinak, erven 


- 


lungimea vocalelor 


s gospodicSm, zabavan XIII KRATICE - ABREVIERI 1 adj. pridjev - adjectiv 

adv. prilog - adverb 

aeron. zrakoplovstvo - aeronautica 1 

agr. poljodjelstvo - agronomie 

anatom. anatomija - anatomie 

agr. poljoprivreda - agronomie 

arhit. arhitektura - arhitectura' 

astron. astronomija - astronomie 

autom. automobilizam - automobilism 

biol. biologija - biologie 

hot. botanika - botanici 

coll. zbirna imenica - substantiv colectiv 

compr. komparativ - comparativ 

conj. veznik - conjunc{ie 

crkv. crkveni termin - termen bisericesc 

dat. dativ - dativ 

dim. umanjenica - diminutiv 

ekon. economie - ekonomija 

elektr. elektrotehnika - electrotehnica 

excl. uzvik - exclamajie 

/ zenski rod - feminin 

fam. familiar - obiteljski 

farmac. farmakologija - farmacologie 

fig. figurativno - figurat 

filoz. filozofija - filozofie 

fiz. fizika - fizica 

fiziol. fiziologija - fiziologie 

folkl. folklor - folclor 

fotogr. fotografija - fotografie 

gen. genitiv - genitiv 

geogr. zemljopis - geografie 

geom. geometrija - geometrie 

gram. gramatika - gramatica 

hyp. hipokoristik - termen hipocoristic 

imperat. imperativ - imperativ 

XIV imprf. nesvrseni vid - aspect imperfectiv 

inf. informatika - informatics 

interog. upitni - interogativ 

intr. prelazni - intranzitiv 

iron. ironicno - ironic 

jur. pravni termin - termen juridic 

kem. kemija - chimie 

lingv. jezikoslovlje - lingvisticS 

lit. knjizevnost; knjizevno - literaturi; literar 

m muski rod - masculin 

mat. matematika - matematica 

med. medicina - medicinS 

miner, mineralogija - mineralogie 

mit. mitologija - mitologie 

muz. glazba - muzici 

n srednji rod - neutru 

patol. patologija - patologie 

part. cestica - particulS 

panic, particip - participiu 

pej. pogrdno - peiorativ 

pi mnozina - plural 

pi. t. pluralia tantum - pluralia tantum 

pom. pomorstvo - marinS 

pop. pucki - popular 

pov. povijest - istorie 

pravosl. pravoslavni termin - termen ortodox 

prezir. prezirljivo - depreciativ 

prn. zamjenica - pronume 

prp. prijedlog - prepozi5ie 

prf. svrseni - perfectiv 

razg. razgovorno - colocvial 

reg. regionalno - regional 

sg. jednina - singular 

slik. slikarstvo - pictura 

sport sport - sport 

sup. superlativ - superlativ 

teh. tehnicki termin - termen tehnic 

telev. televizija - televiziune 

tr. prelazni - tranzitiv XV trg. trgovina - comer} 

v. vidi - vezi 

voj. vojni termin - termen militar 

vulg. vulgarno - vulgar 

zast. zastarjelica - arhaism, cuvant vechi 

tool. zoologija - zoologie 

zarg. zargon - jargon 

zeljezn. zeljeznicki termin - termen feroviar 

zamjenjuje rijed ili dio rijeiSi - inlocuie^te un cuvant sau o parte 

din el RJECNIK 
DICTIONAR XVI africkl A, a, n A, a; od A do Z de la A la 

Z. 

a 1 conj. iar; insa, dar; a zasto? dar 
de ce?; §i; a za$to? sj de ce? 

a excl. a, ah, oh a, kako je vruce! 
a, ce cald e! 

a 3 n muz. la 

a-(an-) pref. u slozenim rijecima 
izrazava nedostatak, izostanak 
onoga sto kazuje osnovna rijec 

aba / aba 

abazur m abajur 

abdicirati intr. a abdica (de la) 

abeceda / alfabet; po ~-i in ordine 
alfabeticS; abecedar 

abecednl adj. alfabetic 

aberacija / fi z ., astron. aberajie 

ablatlv m gram, ablativ 

abnormalan adj. anormal 

abnormalnost / anomalie 

abolirati tr. a aboli 

abonent / (pretplatnik) abonat 

abom'rati se (pretplatiti se) a se 
abona 

abonman m (pretplata) abonament 

abortirati intr. (pobaciti) a avorta 

abortus m (pobacaj) avort 

acetilen m acetilenS 

aceton m kem. acetonS 

Adam m bibl. —ova jabutica anat. 

raarul lui Adam 
adaptacija / adapti'ranje n (prila- 

godba) adaptare 
adapter m v. adaptor 
adaptirati tr. (prilagoditi) a (se) 

adapta adaptor (prilagodnik) m teh. adap- 
tor 

adekvatan adj. (primjeren, odgo- 

varajuci) adecvat, potrivit 
aditlv m kem. aditiv 
administracija / administrate; ad- 

ministrare 
admiral m amiral 
adresa / (naslov) adresa (posteli); na 

~u la adresa 
adresirati tr. (nasloviti) a se adresa 
adut m atu 

adverb m gram, (prilog) adverb 
adverzatlvni adj. gram, (suprotan) 

adversativ 
advokat m (odvjetnik) avocat 
aerodinamika / aerodinamica 
aerodrom m (zrafna luka) aeroport 
afazija/med. (gubitak sposobnosti 

govora) afazie 

afekt m afect, stare afectivS; 

afecjiune; iritare, surescitare 
afektacija / (usiljenost) afectare, 

prefacatorie, destinare (in vederea 

unui anumit scop) 
afektiran adj. (usiljen) afectat, pre- 

fUcut; destinat 
afektirati intr. (prenemagati se) a 

afecta; a Simula 
afera / afacere dubioasS; scandal 
afiks m gram, (dodatak) afix 
afinitet m (srodnost; sklonost) afi- 

nitate 

afirmacija / afirma|ie; afirmare, 

pozijie buna 
atirmirati se (ucvrstiti se, iskazati 

se) a se afirma, a -§i crea un renu- 
me 

aforizam m aforism 
africkl adj. african Afrika 

Afrika / geogr. Africa; Juzna ~ 

Africa de Sud 
Afrikanac m african 
afroazijski adj. afro-asiatic 
agencija / (poslovnica: ustanova i 

zgrada) agenjie; turisticka ~ agen- 

(ie de turism 
agent m agent 
agilan adj. (okretan, zustar) agil, 

intreprinzator 
agilnost (okretnost) / agilitate, spi- 
rit intreprinzator, supleje 
agitacija/ (poticanje) agitate, cam- 

panie (electorala) 
agitfrati intr. a face propaganda 

(pentru); a incita la 
agonija / agonie; biti u ~-i a fl in 

agonie 
agregat m teh. agregat; elektricni ~ 

agregat electric 
agresija / agresiune; oruzana ~ 

agresiune armata 
agresivan adj. (nasrtljiv) agresiv 
agresor m (napadai) agresor 
agronom m (poljoprivredni struiS- 

njak) agronom 
agrotehnika / agrotehnicS 
ajde! excl. haide(i!, hai! 
ajme! excl. vai de mine!, aoleu!; ~ 

meni sSracul de mine! 
akademija / academie; - znanosti i 

umjetnosti Academia de §tiin(e si 

Arte 
akademik m (pi -ci) (clan akademi- 

je) academician 
a kamoli conj. darmite, cu atat mai 

pu|in; ja ga ne poznam, ~ da ga 

ljubim (nici) nu-1 cunosc, darmite 

sa-1 iubesc 
akceleracija ffiz. (ubrzavanje) ac- 

celerare; sila ~-e forja de accelera- 5kt 

akcelerator m meh., fiz. (ubrzivac) 

accelerator 
akcent m (naglasak) accent; uzlaz- 

ni ~ accent ascendent / urcator; 

silazni ~ accent descendent / cobo- 

rator; govoriti sa stranim ~ a vor- 

bi cu accent strain 
akcenti'ratl tr. gram, (naglasiti, na- 

glasavati) a accentua; fig. a subli- 

nia, a scoate in evidenja 
akcentuacija / lingv. (naglasava- 

nje) accentuare 
akcija / (djelovanje, pothvat) ac(iu- 

ne / fapti importanta 
akcionar m trg. (dionicar) acjionar 
akcionarski adj. trg. (dionicki) de 

acjionar; ~-o drustvo societate pe 

acjiuni 
aklam^cija / aclamare, aclamatie: 

izabrati ~-om a alege prin consens 
aklimatizi'rati se a se aclimatiza, a 

se adapta 
ako conj. daca; i~ cu toate cS; osim 

~ numai daca; ~ se ne varam daca 

nu mS insel; ~ Bog da dacS o vrea 

Dumnezeu 
akontacija / (predujam) acont; upla- 

titi — u a depune un acont 
akord m muz. acord; trg. acord (co- 

mercial); rad na ~ munca in acord 
akreditirati tr. a acredita 
akreditlv m 1. trg. (bankovni nalog) 

scrisoare de credit 2. jur., polit. 

(vjerodajnica); diplomatski ~(i) 

scrisori de acreditare 
akrobdcija /acrobatic 
akrobat m acrobat 
akrostih m (pi. -stisi) acrostih 
aksiom m axioms 
akt m 1. (spis) act, document 2. 

(cin) act; sluibeni ~ act oficial 3. 

teat, (cin) (pi. aktovi) act akti'va Alztr akti'va / trg. ~ i pasiva (prihodi i 

rashodi) activ si pasiv 
aktivan adj. activ; (gram.) ~ glagol 

verb activ 
aktivirati tr. a activa, a pune in 

ac{iune 
aktivno adv. (djelatno, marljivo) 

activ 
akti'vnost / (djelatnost, radinost) 

activitate; operare; stvaraia£ka ~ 

activitate creatoare 
aktuaian adj. actual, de actualitate; 

—lna knjiga o carte de actualitate 
aktualnost / actualitate 
akumulacija / (gomilanje, skup- 

ljanje) acumulare 
akumiilator mfiz. acumulator, bate- 

rie; pun/prazan ~ acumulator plin/ 

gol 
akupunktura / med. acupunctura 
akustican adj. (zvucan) acustic; 

—ina dvorana sala cu o acusticS 

bunS 
akustika / acusticS 
akiit m gram, accent ascujit 
akutan adj. acut 
akuzatlv m gram, acuzativ 
akvarel m acuarela 
akvarij m acvariu 
akviziter m trg. comis voiajor 
alarm (uzbuna) alarms 
alarmantan adj. alarmant, ingrijo- 

rStor 
alarmirati tr. (uzbuniti) a alarma 
alat m (orude, sprava, pribor) in- 
strument, ustensile, dispozitiv, 

garniturS 
Albanac m albanez 
Albanija / geogr. Albania 
albanski adj. albanez; ~ jezik limba 

albanezS albatros m zool. albatros (Diomedea- 
exulans) 

album m album 

alegorija / alegorie 

alegorijskl adj. alegorie; ~ -o zna- 
iSenje sens figurat 

aleja / (drvored) alee 

alergija / alergie 

alfabet m alfabet 

Slga / bot. algS (Alga) 

algebra / algebra 

ali conj. dar, insa 

alibi m alibi 

aligator m zool. aligator (Alligator) 

alijansa / (savez, sporazum) alian(8 

alimentacija / pensie alimentarS 

alineja / (novi redak) alineat 

alka/(na vratima) ciocan (de bitut 
in usS) 

alkemija / alchimie 

alkohol m alcool 

alkoholan adj. alcoolic 

alkoholi£ar m alcoolic 

almanah in (pi. -asi) (godisnjak, 
kalendar) almanah 

aloj m bot. aloe (Aloi) 

Mpefpl. geogr. Alpi 

alpinist m (planinar) alpinist 

alpskl adj. alpin 

altern^cija/alternare; alternants 

alternati'va / alternativS 

alternator m teh. alternator 

altruist m (nesebican covjek) al- 
truist 

aludirati intr. a face aluzie 

alumlnij m aluminiu 

aluzija/ aluzie 

Siva forij. halva 

Alzlr m geogr. (grad) Alger; (drza- 
va) Algeria alzirski anestezirati alzirski adj. algerian 

aljkav adj. (neureden, nemaran) 
neglijent, dezordonat 

ama conj. dar, insS 

amajlija / amulets, talisman 

amalgam m kem. amalgam 

amandman m amendament 

amater m amator 

ambalaza / ambalaj 

ambasada / (veleposlanstvo) amba- 
sada 

ambasador m (veleposlanik) amba- 
sador 

ambicija / (castoljublje) ambijie; 
pretjerana ~ ambr(ie exagerata 

ambjjent m (okolis, okolina) am- 
bianja 

amblem m (znak, simbol, grb) em- 
blems, stemi 

ambulanta / ambulan|5, infirmerie; 
(stanica prve pomoci) sta{ie de 
salvare; ~ kola (masinS de) salvare 

ambulantan adj. ambulatoriu 

amen m amin 

amerifki adj. american 

Amfcrika/geogr. America; Juzna ~ 
America de Sud; Sjeverna ~ Ame- 
rica de Nord; otkriti —u a desco- 
peri America 

Amerikanac m american 

amfiblja m amtibie 

amfibljski adj. amfibian 

amfiteatar m amfiteatru 

amfora / amforS 

amnestija / (pomilovanje) amnistie 

amo adv. aici, pe aici; ~ (i) tamo ici 
(si) colo, incoace-incolo 

amonijak m kem. amoniac 

amoralan adj. amoral 

amortizacija / 1. ekon. amortisment; 
2. autom. (prigusenje) amortizare amortlzer m autom. amortizor 

amper m elektr. amper 

ampula / fiola 

amputi'rati tr. (odsjeci) a amputa 

anakromzam m anacronism 

analfabet m (nepismen) analfabet 

analgetik m (pi. -ici) farmac. anal- 
gezic 

anali m pi. (ljetopis, godisnjak) anale 

analfza (raSclamba) / analizS; ~ re- 
cenice analiza unei propozi|ii 

analizirati tr. (rasclaniti) a analiza 

analogan adj. inf. analogic; —gni 
uredaj dispozitiv analogic; —gni 
modem modem analogic; — gni 
monitor monitor analogic 

analogija / (slicnost; jednakost) 
analogie; po — i prin analogie 

anamneza / (povijest bolesti) ana- 
mnezS 

ananas m bot. (biljka i plod) ananas 
(Ananas sativus) 

anarhija / (bezvlasce) anarhie 

anatema / anatemS, excomunicare, 
ostracizare 

anatomija / anatomie 

andeo m inger; ~ cuvar inger pazitor 

andeoski adj. angelic, tngeresc 

anegdota / anecdoti 

aneksija / (pripojenje) anexiune, 
anexare 

anekti'rati tr. (pripojiti) a anexa 

anemican adj. patol. (slabokrvan) 
anemic; fig. slab, lipsit de consis- 
tent, de intensitate 

anemija / patol. (slabokrvnost) 
anemie 

anestezija / med. anestezie; opca ~ 
anestezie generalS; lokalna ~ ane- 
stezie locaia 

anestezirati tr. a anestezia angazirati apozicija angazirati tr. a angaja 
angina f patol. anghinS 
anglikanski adj. anglican; —ska 

crkva biserica anglicanS 
angloamericki adj. anglo-american 
Anglosasi m pi. anglo-saxoni 
animator m animator 
anlmiran adj. ~-i film film de dese- 

ne animate 
anketa / (ispitivanje, istrazivanje) 

ancheta 
an6da//iz. anod 
anomalija / anomalie 
anonlman adj. (bezimen) anonim; 

—no pismo scrisoare anonimS 
anorganski adj. anorganic; — a ke- 

mjja chimie anorganica 
ansambl m (sastav) ansamblu; vo- 

kalni ~ ansamblu vocal 
antagonizam m antagonism 
antena / antena; televizijska ~ an- 

tenS de televiziune 
antibiotlk m (pi. -ici) farmac. anti- 
biotic 
anticipacija / anticipare 
antifki adj. antic 
antifasist m antifascist 
antifrlz m autom. lichid antigel 
antika / antichitate, lumea greco- 

-romanS 
antikorozivni adj. anticorosiv 
antikvar m (staretinar) anticar 
antineuralgik m (pi. -ci) farm, anti- 

nevralgic 
antipatican adj. (odbojan) antipatic 
antipatija (odbojnost) / antipatie 
antiseptican adj. med. (protuzaraz- 

ni) antiseptic 
antiteza / antiteza 
antologija / antologie 
antonim m gram, antonim anulirati tr. (ponistiti; opozvati) a 

anula; a invalida 

aorist m gram, aorist (timp trecut) 

aorta / aorta 

apanaza / apanaj 

aparat m 1. (sprava, uredaj, napra- 
va) aparat, aparatura, dispozitiv, 
utilaj, echipament; (elektricni) ku- 
canski ~ (aparate) electrocasnice; 
televizijski ~ televizor; foto—, fo- 
tografski ~ aparat de fotografiat; 
radio ~ (aparat de) radio; rendgen- 
ski ~ aparat Rontgen; telefonski ~ 
telefon; automatski ~ (aparat) au- 
tomat; mjerni ~ aparat de mSsurS; 
~ za zvucno snimanje aparat de 
imegistrat 2. (ustanova, osoblje 
ustanove) drzavni ~ aparat de stat; 
birokratski ~ aparat birocratic; po- 
licijski ~ aparat polrjienesc 

aparatura / (postrojenje) aparatura 

apartman m apartament 

apatlcan adj. apatic 

apel m (poziv) apel, chemare 

apelirati intr. a apela 

apendicitis m patol. (upala slijepog 
crijeva) apendicita 

aperitiv m aperitiv 

apfctlt m (tek) apetit, pofta (de 
mancare) 

aplauz m (pljesak) aplauze pi. 

aplicirati (primijeniti) tr. a aplica 

aplikacija / inf. aplicajie 

apokalipsa / bibl. ifig. apocalipsa 

apollt m (osoba bez drzavljanstva) 
apatrid 

apostrof m apostrof 

apoteka (Ijekarna) farmacie; de- 
zurna ~ farmacie de serviciu 

apotekar (ljekarnik) m farmacist 

apotekarski adj. farmaceutic 

apozicija / gram, apozijie april 

april m v. travanj 

aprioran adj. aprioric 
aproksimatTvan adj. (priblizan) 

aproximativ 
apsces m patol. abces 
apsolutan adj. (bezuvjetan) absolut 
apsolutno adv. (bezuvjetno, ned- 

vojbeno) absolut 
apsolvent m absolvent 
apsolvirati tr. i intr. a absolvi 
apsorpcija / (upijanje) absortyie 
apstinirati intr. (suzdrzavati se) a 

se atyine 
apstrahirati intr. a face abstracjie de 
apstrakcija / abstract ie 
apstraktan adj. abstract; —tne zna- 

nosti stiinje abstracte 
apstraktnost / abstrac(ie; slik. ab- 
stractionism 
apsurd m (besmislica) absurditate 
apsurdan (besmislen) absurd 
ar m ar (100 m 2 ) 
arabeska / arabesc 
Arabija / geogr. Arabia 
arak m foaie (de hartie), fila; ti- 

skovni ~ coala de tipar; upitni ~ 

chestionar 
aranzer teat, decorator 
aranzman m (sporazum) injelegere, 

acord; (obradba, preradba) teat. 

adaptare, prelucrare; muz. aranja- 

ment 
Arapin m (pi. -api) arab 
arapskl adj. arab; ~-e brojke cifre 

arabe 
arbitrar m (sudac) arbitru 
arbitraran adj. arbitrar 
arbitraza / arbitraj 
arbitrazni adj. arbitral 
arena / (boriliste, popriSte) arena; 

fig. politicks ~ arena politics artritls 

Argentina / geogr. Argentina 
argument m (dokaz, razlog, oprav- 

danje) argument, motiv 
arhaican adj. arhaic; ~-na rijec cu- 

vant arhaic, arhaism 
arheologija / arheologie 
arhimandrit m pravosl. arhimandrit 
arhipelag m (pi. -zi) (otocje) arhi- 

pelag 
arhltekt m arhitect 
arhitektiira / arhitecturS 
arhiv / arhivS; drzavni ~ arhivi na- 
tionals 
arhivar m arhivar 
arija / muz- (napjev) arie, melodie 
aristokracija / artistocra(ie 
aristokrat m aristocrat 
aritmetika / aritmetica 
ark^da / 1. arhit. (svod) arcada, arc 

2. anat. arcada 
articki adj. artic 
armatura / (skele) schela; (opre- 

ma) utilaj, aparatura 
armija / (vojska) armatS 
armiran adj. armat; ~-i beton beton 

armat 
arogantan adj. (drzak) arogant; 

increzut 
aromat (miris) aroma 
arsenal m arsenal 
arterlja / arterS; vratna ~ carotids; 

fig. prometna ~ arterS de circula- 
te 
arteski adj. arteziana; ~ zdenac fan- 

tana arteziana 
artikulacija / gram, (tvorba glaso- 

va) articulare; formarea sunetelor 
artiljerija / (topniStvo) artilerie 
artist m (u cirkusu umjetnik) artist; 

acrobat 
artrftis m patol. (kostobolja) artritS artroza auditorij artroza m patol. (zglobobolja) ar- 

trozS 
Arumunj m aroman 
as m (u kartama, u sportu) as 
asanacija / (ozdravljenje, pobolj- 

sanje) asanare, insanSto^ire; imbu- 

natajire 
asembler m inf. asamblor 
asfalt m asfalt; bitum 
asfaltirati tr. a asfalta 
asfaltni adj. asfaltat 
asimetrija / (nesklad) asimetrie 
asimilacija / asimilare, asimila(ie 
asistent m asistent 
asistirati intr. a asista 
asket m (isposnik) ascet, pustnic, si- 
has tru 
asortiman m trg. (izbor) asortiment 
aspekt m gram, (vid) aspect; (gle- 

diste) punct de vedere 
aspiracija / (tezrrja) aspira|ie; (udi- 

sanje) inspira^ie 
aspirin m farmac. aspirini 
astma/ patol. (sipnja, zaduha) astm 
astrologija / (zvjezdoslovlje) astro- 

logie 
astronaut m astronaut 
astronom m (zvjezdoznanac) astro- 

nom 
astronomski adj. astronomic; fig. — e 

cijene prepiri astronomice 
atase m (diplomatski savjetnik) 

ata§at; vojni ~ ata§at militar; kul- 

turni ~ ata§at cultural 
atavizam m atavism 
ateist m (bezbozac) ateist 
atelje m atelier (de arta) 
At^na/ geogr. Atena 
atenski adj. atenian atentat m pol. atentat; spremati ~ 

na koga a pregati un atentat asu- 

pra cuiva 
atentator m pol. atentator 
aterosklerdza / arterioscleroza 
atest m (potvrda, svjedodzba) ates- 

tat, certificat 
Atlantik m (Atlantski ocean) Ocea- 

nul Atlantic 
atlas m 1. geogr. atlas 2. (tkanina) 

atlaz 
atleticar m atlet (sportiv) 
atleticarka / atleta (sportiva) 
atletika / atletism 
atmosfera / atmosfera; fig. radna ~ 

atmosfera de munca 
atmosferski adj. atmosferic; ~ tlak 

presiune atmosferica; ~-e prilike 

condi(ii atmosferice 
atom m atom 
atomski adj. atomic, de atom; —a 

tezina greutate atomica; ~-a ener- 

gija energie atomica; — a centrala 

centrala atomica (sau nucleara); 

—a bomba bomba atomica 
atrakcija / (privla£nost) atracfie 
atraktivan adj. atractiv, care ofera 

atracjie 
atribut m gram, (pridjevak) atribut 
atrrj m (predvorje) intrare, hoi 
atroflja f patol. atrofiere 
audicija / auditie 
audijencija/audien^a; moliti (dobi- 

ti) ~-u a cere / a objine o audien^a; 

biti primljen u —u a fi primit in 

audienja 
audiokaseta / radiocaseta 
audiovizualan adj. audiovizual 
auditorij m (slusatelji) auditoriu; 

(predavaonica) auditoriu (sala), 

amfiteatru (de curs) augmentativ 


augmentativ m gram, (uvecanica) 

augmentativ 
august m v. kolovoz 
aukcija / (drazba, licitacija) mezat, 

licitajie 
aula / aula 
aureola m aureola 
Australija / geogr. Australia 
Austrija / geogr. Austria 
Austrijanac m austriac 
austrljski adj. austriac 
Austro-Ugarska / geogr. pov. Aus- 

tro-Ungaria 
austrougarski adj. austro-ungar 
Sut m sport, aut 

autarhija / (samovlada) autarhie 
autentican adj. (istinit) autentic; 

(izvoran) original 
auto m automobil, masinS; trkaci ~ 

automobil de curse 
autobiografija / autobiografie 
autobus m autobuz, autocar 
autobusni adj. ~ kolodvor auto- 

gara; —a postaja stajie 
autocesta / autostrada 
autohton adj. autohton 
autonomija / (samouprava) auto- 
nomic; (neovisnost) independents 
autoportret m autoportret 
autoprlkolica / autom. remorci 
autopsija / autopsie 
autor m autor; (tvorac) creator 
autoritativan adj. autoritar 
autoritet m autoritate 
autorskl adj. de autor; —o pravo 

drept de autor autostop m autostop; putovati — om 
a face autostopul 

autoskola / s, coals de soferi 

autosugestija / autosugestie 

avangarda / avangarda 

avantura / (pustolovina) aventurS 

avanturist m (pustolov) aventurist 

averzija / (odvratnost) aversiune; 
(nesklonost) antipatie; osjecati ~-u 
prema kome a avea / a sim|i aver- 
siune fa^S de cineva 

avijacija / (zrakoplovstvo) aviajie 

avijaticar m (zrakoplovac) aviator 

avion avion; jednomotorni / dvo- 
motorni / cetveromotorni ~ avion 
cu un motor / bimotor / cu patru 
motoare; mlazni ~ avion cu 
reacjie; lovacki ~ avion de vanato- 
are; nadzvucni ~ supersonic; 
nosaif — a port-avion 

avionski adj. (zrakoplovni) de 
avion; —a kabina carlingi; —a 
karta bilet de avion; — a linija li- 
nie de navigajie aeriana; —a ne- 
sreca accident aviatic 

avitamindza f patol. avitaminozS 

azbest m miner, azbest 

Azija / geogr. Asia; Mala ~ Asia 
MicS; Jugoistocna ~ Asia de 
Sud-Est 

Azijac m asiatic 

azll m (skloniste, utociste) azil; po- 
liticki ~ azil politic; pravo na ~ 
drept de azil 

azilant m refugiat 

azuran adj. azur; —na obala Coasta 
de Azur balavac B B, b n B, b 

baba / (stara iena) femeie batrana, 

bab5; fig. las 
babetina / prezir. baba, baboi; fig. 

hoasca, cotoroanji 
babica / moasa 

Babilon m pov. (grad) Babilon 
baca£ m aruncStor; ~ diska disco- 

bol; ~ plamena aruncStor de flS- 

cari 

bacanje n aruncare; ~ krvi hemora- 
gie 

bacati tr. imprf. a arunca, a azvarli, 
a lansa; ~ u zatvor a arunca in 
Inchisoare; ~ krivnju jedan na 
drugoga a arunca vina unul asupra 
altuia; bacati se a se arunca, a se 
lansa; ~ nogama a da din picioare 

bacil m biol. bacil 

baciti tr. prf. a arunca, a lansa; ~ 
oko na sto a arunca ochii asupra 
ceva; ~ krivnju na koga a arunca 
vina asupra cuiva; ~ u bijedu a 
arunca in mizerie; ~ na ulicu a 
arunca in stradS; ~ kroz prozor a 
arunca pe fereastrS; ~ u zatvor a 
arunca in inchisoare; ~ komu u 
oci a-i arunca in ochi; baciti se a 
se arunca, a se lansa; ~ kopljem a 
arunca sulija; ~ u politiku a se 
lansa in politics; ~ komu u na- 
rucje a se arunca in bra{ele cuiva 

bacva / butoi; trunchi (de copac); 
vinska ~ butoi de vin; fig. ~ bez 
dna butoi fira fund 

bacvar m dogar 

badava adv. 1. (besplatno) gratis, 
gratuit 2. (uzalud) in zadar; ~ je e 
inutil, e in zadar 10 badem hot. (stablo) migdal; (plod) 
migdalS (Prunus amygdalus) 

bSg m inf. eroare de programare 

bagatela / (sitnica) bagatela, fleac 

bagatelizi'rati tr. imprf. (omalova- 
zavati) a minimaliza, a bagateliza 

bagaza / (olos) drojdie, pleava a so- 
cietajii 

bager m draga (cu aburi) 

bagra / prezir. soi, specimen; droj- 
die a societajii 

bagrem m salcam (Robinia pseudo- 
acacia) 

bahat adj. (ohol, nadut) arogant; or- 
golios 

bajka / basm, poveste; fig. minciu- 
ni, balivema 

bajt m inf. octet; kilo~ kilooctet; 
mega- megaoctet; giga- gigaoctet 

bajuneta / baioneta 

baka / (majka roditelja) bunica; 
(starica) femeie in varsta 

bakalar m zool. morun (Gadus mor- 
hua) 

bakar m kem. cupru, arama 

bakellt m kem. bachelita 

baklava / baclava 

baklja/torja, fSclie 

bakreni adj. de cupru, de, arama 

bakrorez m gravura in arama 

bakterija / bacterie 

bal m bal 

bala / (svezanj) balot 

balada/to. balada 

balansi'rati intr. imprf. a se {ine in 
echilibru; trg. a se nivela 

balast m (suvisan teret) balast, lest; 
fig. (breme, smetnja) povara, inu- 
tilitate 

balavac m {ang8u, pu§ti, boboc, mu- 
cos; fig. palavragiu; (zool.) puz ~ 

11 balavica 

melc (fSrS cochilie) (Limax agre- 

stis) 
balavica / pustoaicS; palavragioaicS 
baldahln m baldachin 
bale/p/. (sline)bale 
balerina / balerinS; prima ~ prim- 

-balerinS 
bSlet m balet; klasicni ~ balet clasic 
baletni adj. de balet; ~ ansambl 

corp de balet 
Balkan m geogr. Balcani 
balkanski adj. balcanic; B~ polu- 

otok Peninsula BalcanicS 
balkanizam m balcanism 
balkon m balcon; teat, galerie 
balon m balon; privezani ~ balon 

captiv 
balonac m (kisni ogrtac) impermea- 

bil 
Balti, Balta m pi. etn. (zajednifiki 

naziv za Estonia, Letonia, Litua- 

nia) fSrile baltice 
balticki adj. baltic 
Baltik m geogr. Marea Baltics 
balustrada / arhit. balustradS 
balvan m 1. barnS, grinds 2. trunchi 

(de copac), bustean 
balzam m balsam 
balzamirati tr. a imbSlsSma 
bambus m bot. bambus (Bambusa 

arundinacea) 
ban m (pi. banovi) ban; (Kraljev 

namjesnik) regent 
Banacanin m bSnSJean 
banak m 1. bancs 2. tejghea 
banalan adj. (obican, otrcan) ba- 
nal, obi§nuit, comun 
banalnost / banalitate 
banana / (stablo) banan (Musa sa- 

pientium); (plod) bananS; elektr. 

bananS Baranja 

Banat m geogr. Banat 
banatski adj. bSnS(ean 
banfenje n chef, be5ie 
ban£iti intr. imprf. a chefui, a ben- 

chetui 
b&ndafpej. (druzina) bands, clicS 
bandit m (razbojnik, lupez) talhar, 

bandit 
Banija / geogr. Bania (regiune din 

Croajia) 
banka / bancS; diskontna ~ bancs 

de scont; investicijska ~ bancS de 

investi|ii 
bankar m bancher 
bankarski adj. bancar, de bancS 
banket n (svecani rucak ili vecera) 

banchet 
bankndta / bilet de bancS 
bankovni adj. de bancS, bancar; — a 

podruznica filialS de bancS 
bankrot m bancrutS, faliment 
bankrotirati intr. a da faliment 
banovina fpov. bSnie, provincie gu- 

vernatS de un ban 
banuti intr. prf. a da buzna; a veni, 

a apSrea pe nea§teptate; iznenada 

mi je banuo u kucu mi-a venit in 

casS pe neasteptate 
bapskl adj. bSbesc 
baptist m baptist 
bar 1. adv. (barem) barem, mScar 

2. m (pi. barovi, nocno zabaviste 

s glazbom) bar (de noapte); —ska 

pjevacica cantSrea^S de cabaret 
bSra/(lokva) baltS; bSltoacS; smarc, 

mocirlS 
baraba / (propalica, nitkov) escroc, 

pungas; ticSlos 
baraka / (dascara) baracS 
Baranja / geor. Barania (regiune 

din Croa|ia cuprinsS intre DunSre, 

Drava si frontiera maghiarS) 12 baratanje bdjenje baratanje n manevrare, manipulare 
baratati intr. imprf. (cim) (rukova- 

ti, poslovati) a manevra, a mani- 

pula, a umbla (la ceva); ~ oruzjem 

a manui o armS 
baraza / voj. (prepreka) baraj 
barbar m barbar 
barbarizam m lingv. barbarism 
barbarstvo n barbarie 
barbun m zool. barbun (Mullus bar- 

batus) 
barfica / dim. bSrcuJS 
bareljef m basorelief 
barem adv. mScar, eel pufin, barem; 

da smo to ~ prije znali mScar sS 

fi stiut asta mai inainte 
barikada / baricadS 
bariton m bariton 
barjak m (pi. -aci) (zastava, stijeg) 

steag, drapel, stindard 
barka / (camac) barcS, luntre; ri- 

barska ~ vas pescSresc 
barok m baroc 
barometar m barometru; ~ pokazu- 

je promjenljivo vrijeme barome- 

trul indicS vreme schimbStoare 
barski adj. 1. (mocvarni) de baits, 

mocirlos 2. de bar; —a pjevaiSica 

cantSreaJS de bar 
barsun m catifea; velur 
barun m baron 

barut m pulbere, praf (de puscS) 
barutana / (spremiste baruta) pul- 

berSrie 
bas m (pi. basovi) muz. (glazbalo, 

glas) bas 
basist m muz, basist 
basna / fabulS 
bal adv. chiar, intocmai, tocmai; ~ 

nista exact nimic; nije ~ skupo nu 

e chiar asa de scump bastina / 1. mostenire 2. patrimoniu 

3. bun imobil 
bastinlk m (pi. -ci) mostenitor; 

urmas 
bastiniti tr. prf. a mosteni 
bSt m 1. mai 2. tropot 
batak m (pi. bataci) picior de pa- 

sSre, copan 
bataljun m voj. (bojna) batalion 
baterija / 1. voj. baterie 2. elektr. 

baterie, pilS 
batic m (cekic) mai 
batina / 1. bSj, baston 2. ciomag; 

dobiti — e a manca bStaie 
batinati tr. imprf. a bate (cu bS|ul), 

a ciomSgi 
bati-gati se imprf. a azvarli picioare- 

le in mers 
baud m inf. baud 
baiik m (pi. -uci) fam. sperietoare, 

babau 
Bavarska / geogr. Bavaria 
bavarskl adj. bavarez 
baviti se imprf. 1. ~ £im (zanimati 

se) a se ocupa, a se indeletnici 
bavljenje n 1. (boravljenje) federe 

intr-un loc 2. (zanimanje) ocupa- 

{ie, indeletnicire 
baza / 1. (osnova, temelj) bazS 2. 

kern, (luzina) bazS 
bazen 1. (plivaliste) bazin, piscinS 

2. geol. miner, ugljeni ~ bazin car- 

bonifer 
bazga / bot. soc (Sambucus nigra) 
bazilica / bazilicS 
bazirati tr. imprf. (osnivati, teme- 

ljiti) a baza, a fonda 
bazni adj. de bazS 
bdjenje n (a sta de) veghe 13 bdjeti beskonacan ' bdjeti, bdim §i bdijem intr. imprf. a 
veghea, a priveghea; ~ nad Sim a 
veghea asupra cuiva 
beba / (lutka) pipusa 
Bee m geogr. Viena 
Be'canin m (pi. -ani) vienez 
befki adj. vienez; ~ odrezak esca- 

lop vienez 
beciti tr. imprf. ~ o£i a se holba; 

beciti se a privi piezis 
becar m 1. celibatar 2. petreciiret, 

chefliu 
bedak m (pi. -aci) reg. imbecil, prost 
bedast adj. imbecil, prost, neghiob 
bedastoca / imbecilitate, stupiditate 
bedem m zid (de apSrare), meterez 
bedreni adj. anatom. de coapsa 1 ; — a 

kost femur 
bedro n anatom. coapsa, §old 
bediiln m beduin, arab. nomad 
bediunskl adj. (de) beduin 
beg m (pi. begovi s,i bezi) bei, domn 

turc 
behar m reg. (cvyet) floare 
bejzbol m sport, baseball 
bek m sport, (branic) fundas, (late- 
ral), bee 
beknuti intr. perf. a behai; fig. ne- 

zna ni ~ nu stie s3 vorbeasca, sS 

scoata o vorba 
beletristic'ki adj. beletristic, literar 
beletristika / beletristica 
Belgija / geogr. Belgia 
Belgijanac m belgian 
belgijski adj. belgian 
benediktinac m benedict 
beneficiran adj. beneficiar 
benevolentno adv. (dobrostivo) bu- 

navoinJS 
benzln m benzinS; bezolovni ~ ben- 

zina fara plumb 

14 benzinskl adj. de benzina 
Beograd m geogr. Belgrad 
beogradski adj. belgradean 
berac m culegator (de struguri) 
berba/recoltS; ~ (grozda) cules (al 

viilor) 
berekln, -ina m reg. §trengar 
Berlin m geogr. Berlin 
berllnski adj. berlinez 
BSrn m geogr. Berna 
besan adj. (bez sna) nedormit 
besanica / insomnie 
Besarabija / geogr. Basarabia 
besavjestan adj. (nesavjestan) fara 

constiin^a, farS scrupule 
bescarinski adj.; —a zona zona li- 
bera 
besciljan adj. fira scop; fira obiect 
bescjenje n; prodati Sto u ~ a vinde 

ceva la un pre( derizoriu 
besevjetan adj. bot. fira flori, crip- 

togam 
besevjetnice/p/. bot. criptogame pi. 

(Cryptogamae) 
besjeda / 1. (rijeJ) cuvant, vorba 2. 

(govor) discurs, alocu^iune 
besjediti intr. imprf. 1. a vorbi, a dis- 

cuta 2. a {ine un discurs sau o alo- 

cu|iune 
beskamatni adj. fara dobanda; ~ za- 

jam imprumut nerambursabil 
beskarakteran adj. fari caracter 
beskicmen adj. anat. nevertebrat; 

fig. fara energie, moale 
besklasni adj. fara clase; — o dru- 

stvo societate fara clase 
beskompromisan adj. care nu admi- 

te compromisuri, fara compromisu- 

ri; intransigent 
beskonacan adj. nesfarsti, intermina- 

bil; infinit beskorisnost betonski beskorisnost / inutilitate 
beskoristan adj. inutil, nefolositor 
beskrajan adj. nesfarsit, infinit, 

imens 
beskrajndst / infinitate, imensitate 
beskraljeznjaci m pi. zool. neverte- 

brate (Invertebrata) 
beskrllci m pi. zool. aptere pi. 

(Apterygota) 
beskrupulozan adj. fara scrupule 
beskrvnost/pato/. anemie 
beskucnik m (pi. -ici) persoana fara 

casa, fara adapost 
besmislen adj. lipsit de sens, absurd 
besmislica / absurditate, nonsens 
besmrtan adj. nemuritor, nepieritor; 

uciniti —tnim a imortaliza 
besmrtnik m (pi. -ici) nemuritor 
besmrtnost / nemurire 
besperspektivan adj. fSra perspec- 

tiva 

besplatan adj. gratuit; — tna ulazni- 

ca bilet de favoare 
besplatno adv. gratis 
besplatnost / gratuitate 
besplodan adj. infructuos, steril 
bespolan adj. asexuat 
besposlen adj. (nezaposlen) fira 

ocupa(ie, somer 
besposlica / (nerad) inactivitate; 

(nemanje rada) somaj 
besposlicar m lenef , pierde-vara 
besposliiiti intr. imprf. a trandavi 
bespravan adj. (bez prava) fira 

drept; (protupravan) ilegal 
bespravnost / (nemanje prava) 

lipsa de drepturi; (protupravnost) . 

ilegalitate 
bespredmetan adj. superfluu, fara 

obiect, fara rost; tuzba je postala —tna procesul a devenit fara 

obiect 
bespredmetnost / inutilitate 
besprijekoran adj. impecabil, ire- 

pro^abil 
besprimjeran adj. nemaipomenit, 

fara precedent 
bespuce n {inut fara drumuri, greu 

de strSbatut; fig. (bezizlaznost) si- 
tuate fara iesire, impas 
besputan adj. fara drumuri 
besraman adj. (bestidan) fara ru- 

sine, neru^inat, impudic 
besramnlk m (pi. -ici) nerusinat, ci- 

nic 
bestemeljan adj. f3ra baza, nefondat 
bestezinski adj. lipsit de gravitate; 

bestezinsko stanje stare de impon- 

derabilitate 
bestijalan adj. (zvjerski, divljacki) 

bestial, animalic 
bestijainost / bestialitate 
besumnje adv. fara indoiaia, indubi- 

tabil 
besuzan adj. (bez suza) fara lacrimi 
besvjestan adj. fara constiinja, in- 

con^tient 
besavni adj. fara sudura 
bescastan adj. necinstit, infam 
bescutan adj. insensibil, apatic; im- 

pasibil 
bestija / prezir (zivotinja) bestie, 

animal 
besuman adj. farS zgomot, incet, 

neauzit 
Betlehem geogr. Bethleem 
beton m beton; armirani ~ beton ar- 

mat 
betonirati tr. imprf. a betona 
betonski adj. de beton 

15 bSz bezumnik bez prep. fara; ~ icega fara nimic; ~ 
sumnje farS dubii; ~ daljnjega 
atat, atat §i nimic mai mult; ~ ob 
zira indiferent de; ~ traga fara 
urmi; fam. ~ veze n-are legitura; 
n-are important 
bezakonje n 1. ilegalitate 2. (bez- 

vlasce) anarhie 
bezalkoholan adj. fara alcool, neal- 

coolic 
bezazlen adj. simplu; naiv; inocent 
bezazlenost / naivitate; inocenJS 
bezbojan adj. fara culoare, incolor; 

fig. (bezizrazajan) inexpresiv 
bezbolan adj. nedureros, fara durere 
bezbozan adj. ateist 
bezboznik m (pi. -ici) ateu 
bezbrizan adj. lipsit de griji; nepa- 

sator 
bezbriznost/lipsS de griji; nepasare 
bezbroj m §i adv. numSr infinit; fig. 

puzderie, infmitate 
bezbrojan adj. nenumarat; (golem) 

imens; —jno mnostvo o multime 

(de) 
bezdan m abis, pripastie 
bezdusan adj. fara inima, insensibil 
bezdusnlk m (pi. -ici) om farS su- 

flet, f3rS inima 
bezglasan adj. med. fara voce, neau- 

zit 
bezglav adj. smintit, zSpacit 
bezglav o adv. bezmetic, nebunes,te 
bezgranican adj. fara sfar§it, neli- 

mitat, infinit 
bezgrjesan adj. fara gre§eala, impe- 

cabil; infailibil 
bezidejan adj. fara idei 
bezimen adj. fara nume, anonim 
bezimenjak m (pi. -aci) anonim 

16 bezizgledan adj. fara speranja, fara 


bezuvjetan bik bezizlazan adj. fara ie§ire, de nere- 
zolvat; ~-na situacija situate fara 
iejire 

bezizniman adj. farS excepjie, exclu- 
siv 

bezizrazajan adj. fara expresie, inex- 
presiv 

bezlican adj. impersonal, §ters; ~-na 
masa masa amorfa 

bezmesan adj. fara carne 

bezmirisan adj. inodor 

beznacajan adj. 1. (beskarakteran) 
f3rS caracter, inconstant 2. (bez 
vaznosti) neinsemnat, fUra valoare 

beznacajno adv. (in mod) insigni- 
fiant, neinsemnat 

bezndcelan adj. fara principii 

beznadan adj. f3ra speran^a; dispe- 
rat, deznSdSjduit 

beznadno adv. fara speran|S, cu di- 
sperare 

bezobrazan adj. obraznic, neobra- 
zat, impertinent 

bezobraznik m obraznic, impertinent 

bezobzirnost / obrSznicie, indelica- 
te{e 

bezocan adj. (bestidan, drzak) im- 
pertinent, insolent 

bezopasan adj. (neopasan) lipsit de 
pericole; sigur 

bezopasnost / siguranfa, securitate 

bezosjecajan adj. insensibil 

bezosjecajnost / insensibilitate 

bezrazlozan adj. (neosnovan) ne- 
fondat, neintemeiat 

bezub adj. §tirb 

bezuman adj. fUra minte, nesabuit; 
smintit, nebun 

bezumnik m (pi. -ici) prost, nebun bezuvjetan adj. necondrfionat, fara 

condi|ii 
bezuvjetno adv. necondi{ionat, ne- 

apirat 
bezvezan adj. confuz, echivoc 
bezvjerac m ateu, necredincios 
bezvlade n anarhie 
bezvodan adj. fSrS apS, arid 
bezvoljan adj. moale, fSra voin^i, 

fara chef 
bSzvrijedan adj. fara valoare; in- 
consistent 
bezvucan adj. (necujan) impercep- 
tibil la auz; (lingv.) ~ suglasnik 
consoanS surdS 
bezican adj. fUra fir; —im brzojav 
radiograma; ~-cno upravljanje tele- 
comanda 
bezivotan adj. fara viaja, inanimat 
bibati tr. imprf. a clStina, a agita, a 
starni (valuri). - bibati se a se un- 
dui; a se taiazui; a se agita 
Biblija/Biblie 
biblljski adj. biblic 
bibliofil m (ljubitelj knjiga) biblio- 

fil 
bibliografija / bibliografie 
bibliografski adj. bibliografie 
bibliote"ka/(knjiznica) bibliotecS 
bibliotekar m (knjizniiar) bibliote- 

car 
bibliotekarstvo n biblioteconomie 
biceps m anatom. (dvoglavi misic) 

biceps 
bicikl m bicicletS; trkaci ~ bicicleta 

de curse 
biciklist m biciclist, ciclist 
Bic m bici, crava^S 
bidevati tr. imprf. a biciui, a flagela 
bide n 1. existenja 2. fiin^a, creatura; 
zivo ~ animal bife m bar (de zi); bufet 

biftek m biftec 

blfokalan adj. (dvozarisni) bifocal; 

—lna leca lentils bifocala 
bigamija / (dvozenstvo) bigamie 
biglisati intr. imprf. a canta; svaka 
ptica svojim glasom biglise fieca- 
re pasare canta in felul ei. 
blgotan adj. (vjerski zadrt) bigot 
bigotski adv. (poboZnjac'ki; llce- 
mjeran) de bigot 

B i H (= Bosna i Hercegovina) Bos- 
nia §i Herjegovina 
bijeda / 1. (nevolja) nSpasta, neno- 
rocire 2. (neimaitina) mizerie, 
s3racie; zapasti u ~-u a cadea in 
mizerie 

bijedan adj. 1. s8rac, nenorocit, mi- 
zer 2. jalnic, lamentabil 

bljednik m (pi. -ici) nenorocit, mi- 
zerabil; ghinionist 

bljedno adv. (in mod) jalnic, lamen- 
tabil 

bljeg m (pi. bijezi) fuga; ~ iz vojske 
dezertare; ~ iz tamnice evadare 

byel adv. alb; ~ kao snijeg alb ca 
z8pada; u po —a dana in plinS zi 

bijelac 1. (konj) cal baian 2. (cov- 
jek) om de rasa alba 

bijeliti tr. imprf. a face alb, a albi 

bijelo 1. adj. v. bjjel 2. n (bijela 
boja) alb (culoare) 

bijeljeti se imprf. a (se) albi 

bljes m (pi. bjesovi) manie, furie, 
frenezie; rusilacki ~ vandalism; 
udariti u ~ a se mania, a se infuria 

bijesan adj. manios, furibund, tur- 
bat; inver^unat, indarjit; ~ konj cal 
focos, iute; ~ pas caine turbat 

bik m 1. tool, taur; borba s —ovima 
corida 2. (ptica) vodeni ~ buhai- 
-de-balta (Bataurus stellaris) 

17 bilanca 

bilanca / ekon. bilanj; trgovinska ~ 

balan^S comerciala 
bilateralan adj. (dvostran) bilateral 
bilingvizam m (dvojezicnost) bilin- 

gvism 
bllo 1 n anatom. puis; opipati kome 

~ a lua cuiva pulsul; kucanje — a 

bataia pulsului; nepravilno ~ puis 

intermitent; ubrzano ~ puis acce- 

lerat 
bflo 2 1. v. biti; ~bi najbolje ar fi eel 

mai bine 2. conj. (ma, makar) dar, 

macar, chiar, fie sj; ~ tko oricine; 

~ kako n-are important cum, ori- 

cum; ~ gdje oriunde; ~ Sto se desi- 

lo orice s-ar intampla 
bilten m (izvjesce) buletin 
biljar m (igra) biliard 
biljarstvo n botanica; (biljno car- 

stvo) regn vegetal; (skupljanje 

Ijekovitog bilja i lijecenje njime) 

recolta de plante medicinale 
bilje n coll plante pi. , ierburi; ljeko- 

vito ~ plante medicinale; krmno ~ 

plante furajere 
biljeg m (pi. biljezi) (oznaka) senin, 

marca, insemn; (taksena marka) 

timbru 
biljegovan adj. timbrat, marcat 
biljeska / notija, insemnare 
biljeter m (prodavac karata) van- 

zator (de bilete) 
biljeznica / carnet, agenda, caiet de 

note; (Skolska) caiet 
biljka / planta; divlja ~ planta sSl- 

baticS; visegodisnja ~ planta pe- 

rena; jednogodisnje ~-e plante 

anuale 
biljni adj. vegetal 
biljozder m ierbivor 
biografija / (zivotopis) biografie; 

romansirana ~ biografie roman- 

tats 

18 btf 

biografski adj. biografie 

biokemija / biochimie 

biologija / biologie 

birac m alegitor, elector; popis —a 

lista electorala 
biraliste n sediu electoral 
biranje n (probiranje, izabiranje) 

alegere 
bi'rati tr. imprf. (probirati, izabira- 

ti) a alege 
biro m birou; studiou; agenjie 
birokracija / birocra|ie 
birokratski adj. birocrat, birocratic; 

~ aparat aparat birocratic 
birtas m reg. (gostionicar) hangiu, 

carciumar 
birtija / reg. (gostionica) birt; car- 

ciuma 
biser m perla 
biseran adj. de perle; ca perla; — ni 

vijenac diadema de perle 
bisernica / zool. scoica (Meleagrina 

margaritifera) 
blskup m episcop 
biskupija / eparhie, episcopie 
blskupskl adj. episcopal 
biskvit m (dvopek) biscuit 
blsta / (poprsje) bust 
blstar adj. clar, limpede; fig. istej; ~ 

urn spirit subtil 
bistrina / claritate, limpezime; fig. 

istejime; perspicacitate 
bistriti tr. imprf. a limpezi, a clarifi- 

ca 
bistroumlje / sagacitate, perspicaci- 
tate 
bit 1 / esenja, substanja; u — i in 

esen(a 
bit 2 m inf. bit; — mapa descriere prin 

puncte; kilo- kilobit; mega- ™» 

gabit; giga- m™wt bitak blag bitak m 1. existen^a 2. fiinja 

bitan adj. esen^ial, fundamental 

bitanga / 1. (skitnica) haimana, va- 
gabond 2. (nistarija) pierde-vara, 
netrebnic 

biti 1 , jesam, sam; intr. 1. a fi, a exis- 
ta; ~ na oprezu a fi atent; hladno 
je e frig 2. (nalaziti se) a se afla; ~ 
na sigurnom a se afla in siguran- 
ta; da sam na njegovu mjestu sa 
fiu in locul lui 3. (postojati) a fi, a 
exista 4. (potjecati) a se trage 
(din) 5. (osjecati) a se sim|i; doslo 
mi je da zaplacem mi-a venit sa 
plang 6. (vrijediti) a valora; ~ bo- 
lji a fi mai bun 7. (biti po zvanju) 
on je odvjetnik/slikar el e avo- 
cat/pictor; - u slu^bi (ili dezuran) 
a fi in serviciu (sau de serviciu) 8. 
(razno) koliko je sati? cat e cea- 
sul?; kako si? ce mai faci?, cum 
esti?; Sto je novo? ce e nou?; sto 
ce ~ s nama? ce va fi de noi?; bit 
ce lijepo vrijeme o sa fie vreme 
frumoasa; bit ce kiie are s5 ploua; 
pet vise pet je deset cinci plus (si 
cu) cinci fac zece; gdje bilo oriun- 
de, n-are importanja unde; ~ medu 
vatrom i vodom a fi intre ciocan 
§i nicovaia 

biti 2 , bijem 1. tr. imprf. a bate; a 
ciomagi 2. intr. imprf. (o sreu) a 
bate, a palpita; (o satu) a bate 

bitka / lupta, batalie; pomorska ~, 
~ na moru batalie navala 

bitnica / voj. baterie 

bltno 1. adv. (in mod) esential, in 
esenja 2. n (gen. -oga) esentialul 

bitumen m bitum 

bivak m (pi. -aci) voj. bivuac 

bivati, bivam intr. imprf. 1. (dogo- 
diti se) a se intampla, a se petrece 2. (postati) a deveni 3. (prebivati) 

a locui 
bivol m zool. bivol (Bubalus) 
bivST adj. fost; - predsjednik ex-pre- 

sedinte 
Bizant m geogr. pov. Bizan{ 
Bizantinac, -nca m bizantin 
bizaran adj. bizar, neobi^nuit 
bizarnost / bizarerie, ciudajenie 
bizmut m kem. bismut 
biznis m (posao) afacere; comer{; 

(zarada) profit, cS^tig 
bizon m zool. bizon (Bison) 
bjegunac m fugar, transfug; vojni ~ 

dezertor; politicki ~ emigrant 
bjelilo n 1. (bjelina) albeaJS 2. (bi- 

jela boja) alb, vopsea alba; ~ 

dana zile albe 3. (za lice) fard, 

crema 
bjelina / 1. alb, albea^a 2. (odijelo) 

imbracaminte alba, albituri 
bjelodan adj. (jasan, ocit) clar ca 

(buna) ziua, evident 
bjelodano adv. clar, evident 
bjelokos adj. cu parul alb 
bjelokost / fildes 
bjelolik adj. cu fa^a alba 
bjeloruskl adj. belorus 
bjesnilo n 1. turbare 2. manie, furie 
bjesnoca/1. turbare 2. manie, furie 
bjesnjeti intr. imprf. a se infuria, a 

turba de furie 
bjesomucan adj. furios, furibund, 

scos din minji 
bjezati intr. imprf. a fugi, a scapa; 

fig. a evita, a ocoli, a se eschiva; ~ 

od ljudi a fugi de oameni; Bjezi! 

sS nu te vad!, fugi (de aici)! 
blag adj. 1. (dobrocudan) cumseca- 

de, bland 2. (ugodan) dulce, pla- 

cut 3. (popustljiv) indulgent, in- 19 blagajna bftjesak giduitor; fig. benign; ~-a bolest 
boala benigni 
blagajna / cas3; (drzavna) ~ trezo- 

rerie 
blagajnica / (osoba) casierija 
blagajnickl adj. de casS 
blagajnlk m (pi. -ici) easier 
blagdan m (svetak, svetkovina) (zi 

de) sirbatoare; slaviti ~ a sSrbato- 

ri; Cestiti (vam) blagdani! sarba- 

tori fericite! 
blago 1 1. n (dragocjenosti) trezore- 

rie; (imanje) avere, bun; (stoka) 

vite (cornute) 2. adv. (dobrostivo) 

dulce, linis,tit 
blago 2 excl.; ~ tebi! norocosul de 

tine!; ~ njemu! felice de el! 
blagodSt / binefacere; favoare 
blagodatan adj. (blagotvoran) be- 

neficiu, prosperitate 
blagondklonost / (naklonost, do- 

brohotnost) bun3voinja 
blagoslivljati tr. imprf. v. blagoslo- 

viti 
blagoslov m binecuvantare 
blagosloviti tr. prf. a binecuvanta; 

Bog vas blagoslovio! Dumnezeu 

sa vS binecuvanteze! 
blagost/1. blande|e, bunState 2. in- 
dulgent, elements 
blagostanje n bunastare, prosperita- 
te 
blagotvoran adj. binefacator; salu- 

tar 
blagovaonica / sufragerie, saia de 

mese 
blagdvremeno adv. (pravodobno) 

la timpul potrivit, (in mod) opor- 

tun 
blagozvucan adj. armonios, melo- 

dios 
blagozvucnost / armonie 

20 blamaza / (bruka) blam, blamare 
blami'rati (se) tr. si intr. (obrukati) 

a (se) discredita; a (se) compromi- 

te 
blanja / rindea 
blatan adj. plin de noroi, noroios; 

murdar 
blatiti tr. imprf. a murdari cu noroi 
Blatno jezero n geogr. Lacul de la 

Balaton 
blato n glod, noroi, mociria; fig. 

cloaca 
blatobran m apSrStoare de noroi (la 

ro|ile autovehiculelor) 
blazen adj. fericit; binecuvantat; —a 

danguba placuta trandavie 
blazenstvo n beatitudine, mul(umire 

deplina, fericire 
blebetati tr. imprf. (brbljati, nakla- 

pati) a tranc3ni, a paiavragi, a spo- 

rovSi 
blef m (obmana) bluf 
bleffrati intr. §i tr. (obmanjivati, 

varati) a induce in eroare, a inti- 

mida (prin bluf), a (se) insula 
blejanje n behSit 
bhSjati intr. imprf. a behai; fig. a se 

holba, a casca gura 
blekan m prost, natang 
blenuti 1. intr. a privi cu stupe- 

fac{ie; a fi stupefiat; a ramane cu 

gura cascatS 2. tr. a ului, a stupefia 
blesan m natang, prost, imbecil 
blesav adj. prost, stupid, imbecil 
bpjed adj. palid, livid; decolorat; ~ 

kao mrtvac palid ca un mort 
blijedjeti intr. imprf. (postajati bli- 

jed) 1. a p31i, a ingaibeni 2. a se 

decolora, a se spaiaci 
bfijesak m (pi. blijesci) 1. lumina 

strilucitoare 2. fulger bH)e§tati bodljika blijeStati intr. imprf. a strSluci, a 

sclipi, a scanteia 
bnskost / apropiere 
bllstati intr. imprf. a luci, a straiuci 
bltstav adj. (sjajan, bljestav) lu- 

cios; scanteietor, straiucitor 
blistavost n strSlucire, splendoare 
blitva / hot. (un soi de) sfecla (Beta 

vulgaris) 
bltz adj. v. blizak 
blizak adj. apropiat; biti ~ komu a 

fi apropiat cuiva; —ska buducnost 

viitorul apropiat 
blizanac m geamSn 
Blizanci m pi. astr. Gemeni 
blizina / apropiere 
blizu 1 adv. aproape, in apropiere; 

(skoro) circa, aproape 
blfzu 2 prp. (fcega) aproape de, in 

apropiere de; ~ kufie aproape de 

casa 
blize adv. §i prp. mai aproape; do- 

dite ~ apropia|i-va 
bliznjl 1. adj. (blizak) vecin 2. m 

seaman, aproape, proxim; ljubav 

prema —emu iubire fa^a de aproa- 
pe 
blok m (pi. -ovl) 1. bloc 2. cupon, ti- 

chet 3. carnet de note 4. inf. bloc 
blokada / blocadi; (opkoljavanje) 

incercuire; ekonomska ~ embar- 

gou 
blokirati tr. a bloca, a izola prin 

blocada 
blondinka / (plavusa) (doamna) 

blonda 
bludan adj. dezmajat, desfranat 
bluditi intr. imprf. (lutati) a rStaci, 

a vagabonda; fig. a cadea in gre- 

jcala, a apuca pe cSi gre^ite; a se 

prostitua 
bludnica / prostituata bludnlk m (pi. -ici) depravat, des- 
franat 

bludnja / (pogreSka, zabluda) gre- 
seala, eroare; inselaciune; amSgire 

bliiza / bluza 

bljedilo / paloare 

bljedolik adj. palid 

bljesnuti intr. prf. a fulgera; a sclipi 

bljeStav adj. straiucitor, scanteietor 

bljutav adj. (neslan, neukusan) in- 
sipid, fad 

bljutavost / insipiditate; platitudine 

bljuvati intr. imprf. (povracati) a 
vomita 

bljuvotina / varsatura, vom8 

boa zool. (§arpele) boa (Boa con- 
strictor) 

b8b m 1. bot. bob (Vicia faba); 2. 
sport, bob 

boba / 1. bob, graunte; ~ grozda 
bob de strugure 2. bot. baca 

boca / sticia; clondir; ~ vina (o) 
sticla de vin; sifonska ~ sifon; £e- 
liina ~ (za plin) butelie 

bockati tr. imprf. a intepa, a stimu- 
la; fig. a a|aja; a zgandari 

bocnuti, bocnem tr. prf. a injepa, a 
zeflemisi 

bocun m reg. damigeanS 

b3£ica / dim. de la boca; sticluja 

bocni adj. lateral; ~ napadaj atac de 
flanc 

bod m (u sivanju, sportu, karta- 
nju) punct 

bodar adj. 1. (Ho) vioi, dezghept, 
ager 2. (zivahan) viguros 

bodez m pumnal; voj. baioneta 

bodljaS m zool. (Hystrix cristatus) 
porc-spinos, porc-ghimpos 

bodljika / bot. \ep, ghimpe; spin 21 bodljikav bojnik bodljikav adj. (epos; ghimpat; —a 

iica sarm3 ghimpatS 
bodovanje n punctaj, evaluare pe 

bazi de puncte 
bodovati, bodujem tr. imprf. (pro- 

cjenjivati bodovima) a face punc- 

tajul 
bodrenje n incurajare, stimulare 
bodriti int. imperf. (hrabriti, sokili- 

ti) a anima, a incuraja, a stimula 
B6g m, b6g m zeu, Dumnezeu; ~ 

zna! Dumnezeu stie!; ako ~ da 

dacS o da Dumnezeu; ~ (s tobom)! 

cu bine!, ciao!; daj ~-ze! s5 dea 

Dumnezeu!; — ze sacuvaj! PDo- 

amne ajuta! 
bogami! excl. zau! 
bogacenje n imbogatire 
bogat adj. bogat; ~ vodom bogat in 

apS 
bogatas m bogStas, bogStan; truli ~ 

nabab 
bogati! excl. ei dr&cie! 
bogatiti (se) tr. imprf. (obogacivati) 

a (se) imbogati 
bogato adv. din belsug; cu dimicie 
bogatstvo n bogatie; duhovno ~ 

bogatie sufleteasci 
boginje/p/. patol. variola, varsat 
bogme! excl. zau! 
bogohulnlk m blasfemiator 
bogoljublje n cucernicie, devotiune, 

pietate 
bogomoljan adj. (pobozan) reli- 

gios, pios 
bogomolja / 1. IScas de cult, biseri- 

c8; templu 2. serviciu divin 
Bogorodica / Sfanta Fecioara, Mai- 

ca Domnului 
bogoslov m 1. teolog 2. seminarist 
bogoslovni adj. teologic; ~ fakultet 

Facultatea de Teologie 

22 bogosluzje n (sluzba bozja) oficiu 
divin; liturghie 

bogostovan adj. (crkveni, vjerski) 
religios; pravoslavna —vna opci- 
na comunitate (de culturS) orto- 
dox3; zidovska —vna opcina co- 
munitate evreiasca 

bogoStovije n (vjeroispovijed) cult, 
confesiune 

bogovski 1. adj. divin 2. adv. in 
mod divin, dumnezeieste; zivjeti ~ 
a trai ca un pasS 

bogzna! adv. cine stie (ce) 

bdhem/Wr. boemie 

bohemski adj. boem 

b6j n (pi. bojevi) (bitka, borba) 
batalie, lupta; ~ biti a se lupta; za- 
metnuti ~ a se angaja in lupta 

boja / culoare; nuan(a; (zvuka, gla- 
sa) timbru (vocal); dobiti bron- 
canu — u a se bronza; (iz)gubiti 
boju a se decolora; organske ~-e 
coloranti organici; (politicko uvje- 
renje) culoare / opinie politica 

bojati se imprf. (&ga) a se teme (de 
ceva); ne boj se nu te teme 

bojazan / teama, frici 

bojazljiv adj. temator, fricos; timid 

bojazljivost / timiditate, frici 

bojenje n colorare; zugravire 

bojevan adj. (bojovan) bataios, com- 
bativ 

bojiti tr. imprf. a vopsi 

bojtste n camp de lupta, front 

bojkot m boicot 

bojkotirati tr. a boicota 

bojler m boiler 

bojni adj. de r8zboi, de lupta; ~-o 
polje camp de lupta; ~ brod nava 
de razboi 

bojnik m (pi. -ici) voj. maior bok bombastican bok m (pi. bokovi) 1. (dio tijela) 
§ale 2. (bok lade) latura, flanc 

bokal m 1. cana, pahar mare 2. bor- 
can 

boks m 1. sport box, pugilat 2. trg. 
stand 

boksac m pugilist, boxer 

boksafki adj. pugilistic 

bokser 1. m zool. (pas) boxer 2. m 
(oruzje) pumnal 

bokslt m miner. bauxitS 

bokun m reg. (komad) bucata, frag- 
ment 

bol m (pi. bolovi) ^i bol / (pi. boli) 
durere; (patnja) suferin^a; ljuta ~ 
durere acuta / profunda; ~ u ledi- 
ma durere de spate 

bolan adj. 1. (koji boll) dureros, ne- 
vralgic 2. — lno mjesto loc dure- 
ros; fig. (jadan) trist, sirman 

boleciv adj. 1. (sazaljiv) compatimi- 
tor, plin de compasiune 2. (osjet- 
ljiv) dureros, trist 

bolesnica / bolnava, pacienta 

bolesm£ki adj. de bolnav; —a nosi- 
la targa, brancarda 

bolesnik m (pi. -ici) bolnav, pacient 

bolest / boala, maladie; zarazna ~ 
boala contagioasa; secerna ~ dia- 
bet; ~ od rodenja boala congeni- 
tala; zivcana ~ nevroza; morska ~ 
r8u de mare; vracanje ~-i reci- 
diva; navuci na se ~ a contracta o 
maladie; prenositi ~ a transmite o 
boala 

bolestan adj. bolnav, suferind; 
—sno stanje stare de boala; pravi- 
ti se ~ a Simula o boala 

bolezljiv adj. bolnavicios, subred 

bolivijskl adj. bolivian 

bolestina/ infirmitate; epidemie bdlnica / spital; ~ za umobolne azil 
de nebuni; poljska ~ spital de cam- 
panie; ~ za djecje bolesti spital de 
copii 

bolnicar m infirmier 

bolnicarka / infirmierS 

bdlnic'ki adj. spitalicesc, de spital 

bolno adv. dureros 

bolonjski adj. bolonez 

bolovanje n 1. maladie; stare de 
boala 2. concediu medical 

bolovati intr. imprf. a fi bolnav, a 
zacea 

bolje adv. (comparativul lui dobro) 
mai bine; ~ ikad nego nikad mai 
bine candva dccat niciodata 

boljeti imprs. imprf. (koga sto) a 
durea; boli me zeludac ma doare 
stomacul; to me boli (dusevno) 
asta ma doare, nu-mi place 

bolji adj. 1. (comparativul lui do- 
bar) mai bun; preferabil; 2. (do- 
bar, sposoban) bun; iscusit, capa- 
bil; ~ radnik muncitor destoinic 

boljitak m (pi. -ci) 1. (poboljsanje) 
ameliorare, imbunatatire 2. (ko- 
rist) avantaj; profit 

boljsevik m (pi. -ici) bolsevic 

bomba/1. bomba; zapaljiva ~ bom- 
ba incendiara; atentat — om aten- 
tat cu bombe; tempirana ~ bomba 
cu ceas; plasticna ~ bomba cu pla- 
stic; napalna ~ bomba cu napalm 
2. grenada; rucna ~ grenada (de 
mana); fig. ~ (vijest) veste 
(bombS) 

bombarder m aeron. avion de bom- 
bardament 

bombardirati tr. a bombarda 

bombastican adj. bombastic; emfa- 
tic 23 bombon bozanski bombon m bomboanS; cokoladni ~ 
bomboane de ciocolata; biljni ~ 
bomboane din plante medicinale; 
~ od przenog secera caramels 

bombonije>a / (kutija) bombonierS 

bon m trg. bon 

boniflkacija / (odobrenje na racu- 
nu) bonificajie; (naknada) com- 
pensate 

bonton m bune maniere, bonton 

b6r m (pi. borovi) 1. hot. pin (Pi- 
nus); obicni ~ pin silbatic 2. kern. 
bor 

bdra / 1. (tkanina) pliu, cuta 2. 
(lica) rid, zbarciturS 

borac m (pi. borci) 1. luptitor, mili- 
tant; campion 2. voj. soldat, osta$; 
stari ~ veteran 3. sport (natjeca- 
telj) concurent, competitor 

boracki adj. 1. de lupta 2. de lup- 
tStor, de combatant 

boravak m (pi. -avci) sedere, locui- 
re; dozvola ~-vka permisiune de 
sedere; prisilni ~ domiciliu format; 
mjesto stalnog —vka domiciliu sta- 
bil 

boraviSte n locuin|3, domiciliu 

boraviti intr. imprf. a locui, a sta un 
timp (intr-un loc) 

boravljenje n sedere (sj scurta) 

borba / lupta, batalie; ~ sa smrcu 
agonie; ~ prsa o prsa lupta corp la 
corp; ~ za opstanak lupta pentru 
existent; ~ za zivot i smrt lupta 
pe via(S si pe moarte; ~ s bikovi- 
ma lupta de tauri, corida; medu- 
sobne ~-e lupte interne 

borben adj. 1. combativ; bataios 2. 
de lupta 

borbenSst / combativitate, spirit 
combativ 

24 bordel m (bludiSte, javna kuca) 

bordel, casa de toleranja 
bordura / (opgivanje, porub) bor- 

dura, margine 
borik m (pi. -ci) padure de pini 
bdrifiste n arena, saia de gimnastica; 

sport (igraliste) teren de sport 
boriti se imprf. a se lupta, a se bate; 

~ protiv a se opune; ~ prsa u prsa 

a se lupta corp la corp 
b6rnl adj. 1. (voj.) de lupta; ~-a 

kola car de asalt 2. kern, boric; —a 

kiselina acid boric 
b6rov adj. de pin; ~ cesser con de 

pin; —a suma padure de pini 
bfirovica/feof. (biljka) ienupar (Ju- 

niperus communis) 
bor6\nica fbot. (biljka i plod) afin, 

afina (Vaccinium myrtillus) 
bdrovina / (lemm de) pin 
bos adj. desculj; ~ konj cal nepotco- 

vit 
Bosanac m (pi. -nci) bosniac 
Bosanka / bosniacS 
bosanski 1. adj. bosniac, din Bosnia 

2. adv. bosanski (ca un) bosniac 
bosanskohercegovac'ki adj. din Bo- 
snia si Her(egovina 
bosiljak m hot. busuioc (Ocymam 

basilicum) 
B8sna/ geogr. Bosnia 
bosonog adj. descul(, cu picioarele 

goale 
bosti, bodem tr. imprf. a in^epa 
bosnjackl adj. bosniac 
botaniiki adj. botanic; ~ vrt gr8- 

dina botanica 
botanika / botanica 
bbvafpom. (plutaca) geamandurS 
bdza / braga 
bozanski adj. divin bozanstvo brava bozanstvo n divinitate, zeitate 

bozica / zeija 

Bozic m Craciun 

bozicni adj. de Craciun; — o drvce 
pom de Craciun 

Bozjl adj. bojji adj. divin, dumne- 
zeiesc; al lui Dumnezeu; za ljubav 
~-ju pentru dragoste faj£ de Dum- 
nezeu; deset zapovijedi (~-jih) 
cele zece porunci; u ime — e in nu- 
mele lui Dumnezeu; niSta bez vo- 
lje bozje nimic nu se face fara 
voia lui Dumnezeu 

br. = broj; nr. = num8r 

brain! adj. conjugal, matrimonial; ~ 
drug so{, sojie; ~ par pereche de 
casatoriji; ~o putovanje voiaj de 
nunta 

braiafpl. fra{i pi. 

briida / 1. (dio lica) barbie 2. (dla- 
ke) barba; obrijati ~u a se rade, a 
se barbieri 

bradat adj. barbos 

bradavica/1. neg 2. sfarc al mame- 
lei 

bradica / 1. dim. de la brada; (dio 
lica) barbiuta 2. (dlake) baring 

bradonja m om cu barba, barbos 

brSdva / barda 

brajda / (odrina, iiva sjenica) 
bolta, umbrar de vija 

brak m casatorie; divlji ~ concubi- 
naj; gradanski ~ casatorie civila; 
crkveni ~ casatorie religioasS; ra- 
stava —a divor{; stupiti u drugi ~ 
a se recasatori 

brakoldmac m adulter 

brana / 1. dig, baraj 2. grapa 

branK m (zastitnik) protector, 
aparator; sport (u nogometu) fun- 
das, aparator branik m (pi. -id) 1. (utvrda) bas- 
tion 2. (brklja) garda (la sabie) 3. 
(na autu) aparatoare 

branitelj m apSrator; pravni ~ avo- 
cat; ~ po sluibenoj duznosti avo- 
cat din oficiu 

braniti tr. imprf. 1. (stititi) a apara, 
a proteja 2. (sprije&ti) a impiedi- 
ca; a interzice 3. (na sudu) a se 
apara; ~ svoje glediSte a susjine pro- 
priul punct de vedere 

bransa / (grana, struka) ramura, 
bransa 

branje n recolta, cules 

branjenje n 1. (gticenje) aparare, 
protejare 2. (sprecavanje) impedi- 
ment, interzicere 

brasnast adj. fainos 

brasno n faina; bijelo ~ faina alba; 
crno ~ faina neagra; kukuruzno ~ 
malai 

brat m (pi. braca) frate; mladi ~ 
fratele (mai) mic; stariji ~ fratele 
(mai) mare; -braca (/) pi. fraji; 
kao ~ ca frajii, frajeste; brate 
moj! fratele meu! 

bratanac m nepot (fiul fratelui) 

bratanica/nepoata (fiica fratelui) 

brati, berem tr. imprf. a culege, a 
recolta 

bratic m nepot (fiul fratelui); 
(rodak) var 

bratimiti (se) tr. imprf. 1. a (si-1) 
face frate de cruce 2. a numi frate 
3. a se numi reciproc frate 

bratimljenje n infra{ire; ~ (izmedu 
gradova raznih drzava) infrajire 

bratoubilackl adj. fratricid; ~ rat 
r3zboi fratricid 

bratski adj. Mfesc 

bratstvo n (bratska ljubav) fra|ie 

brayafteh. broasca, inchizatoare 25 bravar 

bravar m lacatus, 

bravo! excl. (vrlo dobro) bravo! 

brazda / 1. brazda 2. urma (lasata 

de roata) 
brazdast adj. brazdat 
brazditi tr. imprf. a brazda 
brazgotina / cicatrice 
Brazil m geogr. Brazilia 
brazTlskT adj. brazilian 
brbljati tr. imprf. a palavragi, a 

trancani 
brikati intr. imprf. (pracakati se 

po vodi) a se balaci 
brdasce n dim. colina, delusor 
brdo n munte, deal 
brdovlt adj. muntos, deluros 
brdski adj. de munte, alpin 
brdanin m muntean 
br(j)egovit deluros; accidentat (des- 

pre teren) 
brektati, brekcem intr. imprf. 1. a 

gafai 2. a dudui 
breme n 1. sarcina, povara 2. bra( 

(de lemne etc.) 
brendi m v. vinjak (vinovica) 
breskovaca / (lemn de) piersic 
breskva / 1. bot. (stablo) piersic 2. 

(plod) piersica (Prunus persica) 
brevijar m (casoslov) breviar 
brSza/ftof. mesteacan (Betula alba) 
brezovina / (lemn de) mesteacan 
br(j)ezuljak m (pi. -ljci) magura, 

colina 
brid m (pi. bridovi) muchie 
briga / grija, solicitudine, preocupa- 

re; bez — e!, nemate ~-e! nu-ji 

face griji!; nije me ~ nu-mi pasa; 

bas me ~ pu{in imi pasa! 
brigada /vo/. brigada 
brigadir m voj. general de brigada 
brijac m barbier 

26 brkat 

brijacnica / frizerie 

brijanje n ras, barbierit 

brljati, -jem tr. imprf. a rade, a 

barbieri 
bryeg m (pi. br(j)egovi) (brezul- 

jak) deal, colina 
brijest m (pi. brijestovi) bot. ulm 

(Ulmus campestris) 
Brijuni geogr. m pi. Brioni 
briket m bricheta (carbune) 
briljant m briliant 
briljantan adj. stralucitor, emanent 
briljantin m briantina 
brlnuti se, -nem se imprf. 1. (za) 

(skrbiti se) a se ingriji, a se preo- 

cupa 2. (uznemiravati) a-si face 

griji 
brloS m (vrst peciva) briosi 
brisac m stergator 
brlsati, brisem tr. imprf. 1. a sterge, 

a radia 2. a cura(a 
Britanija / geogr. 1. pov. Anglia 2. 

Velika ~ Marea Britanie 
britanski adj. britanie 
britva / brici 
brizgati 1. tr. imprf. a stropi, a 

improsca 2. intr. imprf. a tas,ni 
briznuti, briznem intr. prf. a izbuc- 

ni; ~ u plac a izbucni in plans 
brlzan adj. 1. (koji se brine) ingri- 

jorat 2. (zabrinut) grijuliu 
brlzljiv adj. grijuliu, scrupulos 
brizljivost / solicitudine, scrupulozi- 

tate, grija 
brizno adv. 1. (zabrinuto) cu ingri- 

jorare 2. (pazljivo) cu grija 
bfk m (pi. brci §i brkovi) mustaja; 

smijati se ispod —a a zambi pe 

sub mustaja 
brkat adj. mustacios bfkati bfvno brkati tr. imprf. 1. a face dezordine 

2. (zamijeniti) a confunda 
bfko m, brkonja m mustacios 
brlog m (pi. -ozi) (jazbina) vizuina, 

barlog 
bfljati tr. imprf. 1. (aljkavo raditi) 

a amesteca 2. (prljati) a murdSri 
brljaviti tr. imprf. a murdari, a 

manji 
brnjica m botnija 
br6d m nava, vapor; ribarski ~ vas 

pescaresc; putnicki ~ vas de pasa- 

geri; teretni ~ cargou; ~ za vuje- 

nje remorcher; skolski ~ navS- 

-scoala; ratni ~ nava de razboi; 

(~) nosac zrakoplova (aviona) 

port-avion; petrolejski ~ petrolier; 

motorni ~ motonava 
brodar m luntra§; marinar; podar 
brodarski adj. naval, nautic; — o 

drustvo societate de navigajie 
broditi intr. imprf. (ploviti) a navi- 

ga 
brodogradiliste n santier naval 
brodogradevni adj. de construc|ii 

navale; ~ fakultet Facultatea de 

Construc|ii Navale 
brodolom m naufragiu; fig. prabu- 

§ire; ruinare 
brodolomac m naufragiu 
brodovlasnlk m armator, proprieta- 

rul unei nave 
brodovlje n coll flota 
brodski adj. de vapor, naval; ~ 

dnevnik jurnal de bord 
broj m (pi. brojevi) 1. numar 2. 

cifra; postanski ~ cod postal; stari 

~ novina numere vechi de ziare 
brojai: m (brojitelj, brojilo) 1. 

numarator; ~ okretaja computer 2. 

numarator (persoanS) 
brojan adj. numeros brojeani adj. numeric; — i podatci 
date numerice 

brojcanlk m (pi. -ici) 1. cadran (la 
ceas) 2. disc (la telefon) 

brojidba / numaratoare; statistica 

brojilo n (aparat) contor m; elek- 
tricno ~ contor electric 

brojiti tr. imprf. a numara, a socoti 

brojka / 1. cifra 2. numar 

brom m kem. brom 

bronca / bronz; od ~-e de bronz 

broni'an adj. bronz 

bronhija / (duSnica) anatom. bron- 
hie 

bronhijalni adj. bronhic 

bronhitis m patol. bron^ita 

br6S m (pi. brosevi) bro^a 

brosiira / brosura 

brstiti tr. imprf. a pas,te (muguri, 
frunze) 

b'rlljan m bot. iedera (Hedera helix) 

brucos m (student prve godine) bo- 
boc, student in primul an 

brujiti intr. imprf. a bazai, a zbarnai; 
a rasuna, a vui 

bruka / 1. batjocura, afront 2. rapi- 
ne, compromitere 

brukati se imprf. 1. a se face de ras 
2. a se compromite 

brunda/ muz. drambS 

brfis m piatra de ascujit, gresie 

brusilica / tocila 

brusiti tr. imprf. a ascuji, a da la to- 
cila 

brutalan adj. (surov, grub) brutal 

brutalnost / (surovost, grubost) 
brutalitate 

bruto adj. inv. brut; brutto (trg.) ~ 
tezina greutate bruta 

brvnara / casS din barne 

bfvno n (greda) barna; grinda 27 brz 

brz adj. 1. rapid; ~-i vlak (tren) ra- 
pid; — i mars mars, format 2. 
prompt 

brzati intr. imprf. a se grSbi 

brzina / viteza, iu(eala; (autom.) 
prva / druga / treca / i-etvrta ~ 
prima / a doua / a treia / a patra vi- 
teza 

bi-zinomjer m vitezometru 

brzo adv. repede 

brzojav m 1. telegrami; hitan ~ te- 
legrams! urgenta 2. telegraf 

brzojaviti tr. prf. a telegrafia 

brzojavka / telegrams 

brzojavljati tr. imprf. v. brzojaviti 

brzojavnl adj. telegrafic; — vni H- 
novnik telegrafist 

brzoplet adj. pripit; imprudent, ne- 
socotit 

brzovozni adj. cu viteza mare, rapid 

VH6 adv. compr. de la brzo; mai re- 
pede 

bubac, -pea m pipota 

bubamara / zool. (bozja ovcica) 
buburuza (Coccinella septempunc- 
tata) 

bubanj m baterie, toba 

bubati intr. imprf. 1. (lupati) a bate 
(toba) 2. (mnogo uiiti) fig. a 
invSJa, a toci 

btibnuti 1. tr. prf. a lovi, a da o lo- 
viturS 2. intr. prf. a se lovi, a se 
izbi (in cadere) 

bubnjar m tobosar 

bubnjati intr. imprf. a canta la bate- 
rie; a bate toba 

bubrjeg m anatom. rinichi; umjetni 
~ rinichi artificial; upala —a ne- 
fritS; fig. zivjeti kao ~ u loju a trSi 
in belsug 

bubrjeznl adj. renal; ~ kamenci 
calculi renali 

28 Iiugarin 

bubuljica/pafo/. cos (pe piele) bu- 

bulita 
bubuljicav adj. plin de cosuri 
bucmast adj. 1. bucalat 2. durduliu, 

dolofan 
bucan adj. zgomotos, gSligios; ~ 

aplauz aplauze furtunoase 
buiati intr. imprf. a face zgomot / 

gaiigie; a vui 
buckurTS m 1. bSutura / mancare de- 

preciata 2. fig. talme^-balme^ 
bucnuti, -cnem intr. prf. a plonja, a 

cadea (in apa) 
budala / prost, imbecil; dvorska ~ 

bufon de curte; praviti se — om a 

face pe prostul 
budalast adj. prost, natang; prostu{ 
budaldstina / prostie, stupiditate 
budaliti intr. imprf. a spune / a face 

prostii 
budan adj. 1. (koji bdije) treaz 2. 

(pazljiv) vigilent 
bildilica / ceas de§teptator 
Budimpesta / geogr. Budapesta 
buditi tr. imprf. 1. (iz sna) a trezi 

(din somn) 2. a provoca, a suscita 

3. a se trezi 
budizam m budism 
budnica / (pjesma) cantec patriotic 
budno adv. 1. cu aten(ie 2. cu vigi- 

lenta 
budnost / 1. (bdijenje) (stare de) 

veghe 2. vigilenJS 
biiduci adj. viitor; ~-e vrijeme (tim- 

pul) viitor 
buduci da conj. dat fund ca, deoare- 

ce 
buducnost / viitor 
budzet m (proraiun) buget 
buffet n v. bife 
Bugarin m bulgar Bugarka burza Bugarka / bulgaroaica 
Bugarska / geogr. Bulgaria 
bugarski adj. bulgar, bulgaresc 
buha/ zool. purice (Pulex irritans); 
vodena ~ purice-de-apa (Daphnia 
pulex) 
bujan adj. (bilje) abundent, luxu- 
riant; ~-jna kiSa ploaie toren{iaia; 
~ potok parau umflat; — jna kosa 
par bogat; (razvijen, bogat) abun- 
dent; —jna masta imaginable bo- 
gata 
bujati intr. imprf. 1. (bilje) a creste 
din abundenja, a n3padi (despre 
vegetable); 2. (voda) a se umfla, a 
se revarsa, a naboi {despre ape) 
bujica / torent, puhoi, suvoi; fig. ~ 

rijeci bejie de cuvinte 
bujnost / 1. belsug, abundenja 2. 
opulenja (a formelor) 3. vigoare, 
vitalitate 
buka / gaiagie, larma, vacarm, tu- 
mult 
biikati, bucem intr. imprf. 1. a face 

zgomot 2. a mugi, a rage 
buket m (kita cvijeda) buchet (de 

flori) 
buknuti, buknem intr. prf. 1. a iz- 

bucni 2. a scoate un muget 
bukov adj. de fag; ~ zir jir; — a 

suraa padure de fag 
buktjeti, -ktim intr. imprf. (plain- 

tjeti) a arde cu flacSrS vie 
Bukurest m geogr. Bucuresti 
bukva / hot. fag (Fagus silvatica) 
bukvalan adj. (doslovan) literal 
buia / 1. turcoaica tanSra 2. (pove- 

lja, pecat) bula; diploma 
bulazniti intr. 1. a delira 2. a diva- 

ga, a bate campii 
buldog m (pi. -ozi) zool. buldog 
buldozer m teh. buldozer, excavator biiljiti intr. imprf. a se holba 
bumbar m zool. bondar, barzaun 

(Bombus terrestris) 
buna / revolta; rascoaia; insurecjie; 

seljacka ~ rascoaia (Sraneascft; 

uguSiti ~-u a reprima o revolta 
bunar m fantani, pu( 
buncanje n 1. (u snu) delir 2. fig. 

trancaneala, flecareala 
buncati intr. imprf. 1. (u snu / u 

groznici) a delira 2. fig. a trancani, 

a flecari 
bunda / §uha 
bundeva / hot. dovleac (Cucurbita 

pepo) 
bunilo n delir, stare de delir, aiurare 
buniti tr. imprf. (poticati na bunu) 

a incita la revolta. - buniti se a se 

revolta; a protesta 
bunker m voj. cazemata 
bunovan adj. somnolent; nauc de 

somn 
buntovan adj. razvratit; revolujio- 

nar; rebel 
buntovnifkT adj. (buntovan) de 

rasculat, de razvratit, de insurgent 
bura / bora, furtuna, uragan; fig. 

(uzbudenje) agitare 
burad / coll. butoaie pi. 
buran adj. 1. (uzburkan, vjetrovi- 

ti) furtunos 2. fig. (nemiran, bu- 

5an) tumultuos, impetuos; —no 

odobravanje aplauze furtunoase 
bure n butoi 
burek m (pi. -eci) piacinta cu carne 

(sau cu branza) 
burma / (prsten) verigheta 
burno adv. zgomotos, frenetic 
burova voda / kem. apa de Burow 
burza / bursa; robna ~ bursa de 

marfuri; efektna ~ bursa de valo- 

ri; crna ~ bursa neagra 29 burzovnl 

burzdvm adj. de bursa, bursier 

burzoaskl adj. burghez 

burzoazija / (mica) burghezie; 
srednja ~ burghezie mijlocie 

burzuj m (mic-) burghez 

busati se imprf.; ~ u prsa a se bate 
(cu pumnul) in piept 

busen in 1. (bus) brazda cu iarbS 2. 
tufis, 3. tufS 

busai m 1. muncitor care lucreazS la 
forare (sau cu bormasina) 2. perfo- 
rator buflja 

busilica / 1. bormasmi 2. sonda 

buSiti tr. imprf. 1. a gSuri, a da gSu- 
ri; a perfora; a strapunge 2. a fora 

busotina / 1. gaur3; spSrturS; perfo- 
rate 2. gaura de sonda 

but m 1. coapsa 2. jigou 

butan m kem. (plin) butan 

butelja f reg. butelie 

butina / coapsa 

buzdovan m pov. ghioaga, buzdugan 

buzija/med. cateter, sonda 


30 C, c n J, \ 

caklenjaca / bot. branca (Salicornia 

fruticosa) 
caklina / smalj, email; zubna - 

smalf de dinji 
cakliti tr. imprf. a sm51(ui: -cakliti 

se (sjajiti se, blistati) a luci, a 

straiuci 
caktati intr. imprf. 1. a ticai 2. a 

pocni; a trosni 
car m impSrat 
carevati intr. imprf. a fi ImpSrat, a 

domni (ca impSrat); fig. a domina 
carevina / (carstvo) imperiu, impa- 

ra^ie 
carica / imparateasa 
Carigrad m geogr. (Istambul) Istam- 

bul (Constantinopol) 
carina / vama, tax8 vamaia; slobod- 

no od — e scutit de taxa 
carinarnica / vama (cladirea, birou- 

rile) 
carinik m funcjionar la vama, vames 
cariniti tr. imprf. a percepe vama la 
carinsk! adj. de vama, vamal; ~ 

pregled control vamal; ~ prekrsaj 

nereguia (contraven(ie) vamaia 
carski 1. adj. impSratesc, imperial 

2. adv. imparateste, regeste 
carstvo n imparS|ie, imperiu; zivo- 

tinjsko ~ regn animal; biljno ~ 

regn vegetal 
cedar m bot. cedru (Cedrus) 
cedulja / bilet; cupon; recipisa; fisa 
cSh m 1. pov. corporate de meseri- 

aji. breasla 2. (potrosak, racun) 

cont, cheltuiala fig. platiti ~ a-sj 

plati cota-parte cerebralan 

cEler m bot. (elina (Apium graveo- 

lens) 
celibat m (nezenstvo) celibatar, hol- 

tei 
celofan m celofan 
celuldld m celuloid 
celuldza / celuloza 
celzlj mfiz. centigrad 
cement m ciment 
cementara / fabrica de ciment 
cementi'rati tr. a cimenta 
cementni adj. de ciment 
centar, -tra m (srediste) centra; 

kulturni ~ centra cultural 
centarfor m sport (voda navale) 

centru-atacant 
centaur m mit. centaur 
centilitar, -tra m (stoti dio litre) 

centilitra 
centimetar, -tra m (stoti dio metra) 

centimetra 
centrala / (sredisnjica) centrala; 

elektricna ~ centrala electrica; te- 

lefonska ~ centrala telefonica 
centralan adj. (sredisnji, srednji) 

central; —lno grijanje incalzire 

centrala (=termoficare) 
centralizirati tr. a centraliza 
centrifuga / teh. centrifuga 
centrifugalan adj. centrifug, centri- 
fugal 
centripetalan adj. centripet 
cenzor m (osoba koja cenzurira, 

procmitelj, ispitivac, preglednik) 

cenzor 
cenzdra / (procjena, nadzor) cen- 

zura 
cenzurirati tr. a cenzura 
cer m bot. cer (Quercas cerris) 
cerebralan adj. cerebral 

31 cerekati se cflj cerekati se imprf. a ride (indecent); 

a se hlizi; a chicoti 
cerem6nija/(utvrdeni obred; pre- 

tjerana ugladenost) ceremonial; 

protocol 
ceremonijalan adj. ceremonios 
ceriti se imprf. 1. a ranji; a se 

stramba 2. a scrasni din dinji 
cerov adj. de cer; — a suma pSdure 

de ceri 
certifikat m (potvrda, svjedodzba) 

certificat; adeverinja 
cesta / drum, sosea; strada 
cestar m (nadglednik) picher; can- 

tonier 
cestarina / taxa platitS (pentru folo- 

sirea soselei) 
Cezar m Cezar 
cica / reg. mamelS, (styS 
cica / ~ zima iarna geroasa 
ci'cati, -Sin intr. imprf. a striga, a 

{ipa 
cifra / (brojka) cifrS 
clfrati tr. imprf. (kititi) a impodobi, 

a orna 
Ciganin m (pi. -ani) (igan; (Rom) 

rom 
Ciganka / (Romkinja) jigancS 
ciganski adj. (igancsc, de rom 
cigara/trabuc, (igara de foi 
cigareta / figarS; pusiti —u a fiima 

o {igarS 
cigaretnl adj. de (igara; ~ papir har- 
tie de tigarS 
cfgla / (opeka) carSmidS; Jigla 
ciglana / (opekarnica) 1. fabrics de 

cirSmidS 2. loc unde se fabrics ca- 

ramidS 
cijankalij m kem. cianura de potasiu 
cijediti tr. imprf. 1. a strecura, a Ul- 
tra 2. a stoarce; ~ limun a stoarce 

32 o lamaie; ~ kap po kap a distila 3. 
intr. §i; cijediti se a curge picSturS 
cu picaturS; a se stoarce 

cijel adj. v. cio 

cijena / 1. (vrijednost izrazena u 
novcu) prej, cost; po svaku cijenu 
cu orice pret 2. (vrijednost) valoa- 
re; ~ kostanja pre| de cost; trzna ~ 
prepjl piejei; ~-e su porasle preju- 
rile au crescut; za pola ~-e la jumS- 
tate din prej; visoka ~ prej ridicat; 
snizena ~ prej redus 

cijeniti tr. si intr. a evalua, a estima; 
(postivati) a stima, a prepii; ~ od 
oka/otprilike a cantari/a evalua 
din ochi 

cijenjen adj. stimat, prefuit, apreciat 

cijepati tr. imprf. (drva) a despica; 
fig. a divide, a scinda 

cijepiti tr. 1. med. a vaccina 2. agr. a 
altoi 

cijev / 1. tub, |eav3; conducts 2. 
(anatom.) mokracna ~ uretrS 

ciklama / hot. ciclamS (Cyclamen 
europaeum) 

ciklican adj. (kruzan) ciclic; circu- 
lar 

ciklon m (vrtlozni vihor) ciclon 

ciklop m mit. ciclop 

ciklus m (kruzni proces, niz) ciclu 

cikorija / hot. (vodopija) cicoare 
(Cichorium intybus) 

ciktati, cikcem intr. imprf. 1. a scoa- 
te strigate ascujite 2. a suiera stri- 
dent 

cilindar m 1. (valjak) cilindru 2. 
(autom.) cilindru 3. (sesir) joben 

cilindrican adj. (valjkast) cilindric 

cilj m (pi. ciljevi) Jel, |inta; scop; 
postici ~ a atinge un scop ciljati crknuti ciljati tr. si intr. imprf. a Jinti, a tin- 
de; ~ previse visoko a avea o 
ambijie prea mare, a jinti prea sus 

cimbal m muz. clavecin 

cimet m bot. scorjisoarS 

cinican adj. cinic 

cinik m (pi. -ici) cinic 

cinizam m (podrugljivost, zlob- 
nost) cinism 

cink m zinc 

clo (cijeli) adj. (sav, citav) tot, 
intreg 

Cipar m geogr. Cipru 

cipela/pantof; gheata; plitka ~ pan- 
tof; planinarska ~ bocanc de alpi- 
nist; drvena ~ sabot; plesna ~ 
pantof de bal (decupat) 

cirkulacija/ circulate; (promet) tra- 
fic, circulate stradala 

cirkus m circ 

cirkusant m (lakrdijas) artist (de 
circ) 

drdzafpatol. ciroza; ~ jetre cirozS 
hepaticS 

cisterna / cisterna 

citat, -ata m (navod) citat 

citirati tr. (navesti) a cita 

civil m (gradanin) civil; u ~-u in ci- 
vil 

civilizacija / (uljudenost, uljudba) 
civiliza{ie 

civilizlran adj. (uljuden) civilizat 

civilizirati tr. (uljudivati, uljuditi) 
a civiliza 

civilm adj. (gradanski) civil; (pra- 
vo, brak) civil 

cjedlljka / filtru 

cjelina / total, intreg; totalitate, an- 
samblu 

cjeli'vati tr. imprf. a siruta cjelodnevnl adj. toata ziua, ziua 

intreaga 
cjelokupan adj. intreg, tot; complet; 

deplin; integral 
cjelov m sarut, sarutare 
cjelovecernji adj. de toata seara 
cjeldvit adj. intreg, total, integral 
cjel6vitost/intregime, totalitate, in- 

tegritate 
cjenlk m (pi. -ici) lists / tabel de 

prepari 
cjenkanje n tocmS, tocmeala 
cjenkati se imprf. a tocmi 
cjepanica / bucata dintr-un lemn 

despicat 
cjepidlaciti intr. imprf. a despica fi- 

rul in patru 
c jepidlaka m si / chijibusar; pedant 
cjSpivo n med.; veter. vaccin 
cjepkati tr. imprf. a despica, a spar- 
ge (in buca{i mici); fig. a separa; 

cjepkati se a se firamrja, a se 

fragmenta 
cjevanica / (golijen, goljenica) 

anat. tibie; fluierul piciorului 
cjeviica f dim. 1. tub mic 2. papiota 

3. (epruveta) eprubeta 
cm = centimetar centimetru 
cm 2 = (Setvorni centimetar centime- 
tru patrat 
cokula / (vojna cipela, klompa) 1. 

bocanc soldajesc 2. sabot 
crijevni adj intestinal 
crrjevo n intestin, ma(; tanko ~ intes- 

tin sub(ire; debelo ~ intestin gros; 

dvanaesto-palacno ~ duoden; sli- 

jepo ~ cec(um) 
crkavati intr. imprf. v. crknuti 
crknuti intr. prf. 1. a muri, a crapa 

(despre animate) 2. a crSpa, a ple- 

sni; ~ od smijeha a muri de ras; ~ 

od dosade a muri de plictisealS 33 crkotina 

crkotina / mortaciune, starv, hoit 

cf kva / bisericS 

crkvenl adj. bisericesc; ~ obred li- 
turghie; ~ sabor sinod 

crkvenjak m (pi. -aci) paracliser, 
Jarcovnic 

cf kvica / dim. bisericu{a, capela 

cfn adj. negru; — i glasi vesti proas- 
te; ~-e misli ganduri negre (sum- 
bre); fig. (tezak, mucan) trudnic, 
greu, apasator; ~-o vino vin rosu; 
— o-bijeli film film alb-negru 

Cfnac, -nca m negru, maur 

crnacki adj. de (om) negru 

Cf na Gora / geogr. Muntenegru 

crnica / (zemlja) mranrJS; humes 

crnilo n (boja) negreala; cernealS ne- 
agra 

crnina / 1. culoare neagra 2. doliu 

crniti tr. imprf. (ciniti sto crnim) 1. 
a innegri, a colora in negru 2. fig. 
a denigra, a ultragia 

cf nka / bruneta 

Crnkinja / negresi 

cfno adv. negru; gledati sve ~ a ve- 
dea totul in negru; ~ na bijelo ne- 
gru pe alb 

Crnogorac m Muntenegru 

crnogorica / (drvo) conifer; (suma) 
padure de conifere 

crnogorskl adj. muntenegrean, din 
Muntenegru 

crnomanjast adj. brunet, oache? 

Cfno more m geogr. Marea Neagra 

crnook adj. cu ochi negri 

cfpsti tr. imprf. 1. a extrage, a aspira 
cu pompa 2. a suge, a trage (seva) 

crta/1. linie, liniu{a 2. trasatura, in- 
su§ire; vodoravna ~ linie orizon- 
talS; okomita ~ linie verticals 

crtac m desenator 

34 cvfljeti 

crtaSI adj. de desen; ~ pribor mate- 
rial de desen 
crtanka / caiet de desen 
cf tati tr. imprf. 1. a desena 2. fig. a 

schifa, a descrie 
cftez m desen 
cftica / dim. 1. liniu|S 2. cratimS 3. 

lit. schrfS 
crtic m (crtani film) (film de) dese- 

ne animate 
cfv m zool. vierme 
erven adv. rosu; ~-l vjetar erizipel; 

~-i luk ceapa (Alluom cepa); ~-i 

Kriz Crucea Rosie 
crvenilo n 1. rosea^a; culoarea rosie 

2. ruj (de buze) 
crveniti tr. imprf. (Ciniti crvenim) a 

inrosi, a colora in rosu 
crvenjeti intr. imprf. a deveni rosu 
crvic m dim. viermisor 
crvljiv adj. viermanos, plin de viermi 
cunjati intr. imprf. 1. a scotoci, a 

scormoni; fam. a-si baga nasul, a 

se amesteca unde nu-i fierbe oala 

2. a hoinari, a vagabonda 
cupkati intr. imprf. a Jopai 
cura f razg. (djevojka) fata 
curica/ dim. fetiscana 
curiti intr. imprf. a scurge, a lasa sa 

curgS 
cvancik m hist, moneda austriaca de 

argint (de 20 Kreutzer) 
cvasti, cvatem intr. imprf. a inflori 
cv5t m (pi. -ovi) bot. 1. (grozd cvje- 

tova) inflorescenja 2. (cvjetanje) 

inflorire 
cvljece n coll flori pi.; umjetno ~ 

flori artificiale 
cvijet m floare 
cvfljeti, cvfllm intr. imprf. a geme, a 

suspina; a scanci cvjecar cvrkutati cvjecar m 1. (uezgajatelj) floricul- 

tor 2. (prodavac) florar 
cvjecarski adj. referitor la florar 
cvjecarnica / florarie 
cvjetati intr. imprf. a inflori, a fi in 

floare 
cvjetni adj. inflorit; floral 
cvokotati, cvokocm intr. imprf. ~ 

(zubima) a clan(ani din din(i cvfiak m (pi. -cki) zool. greier (Ci- 
cada plebeia) 

evfeati, evreim intr. imprf. 1. a 
Jarai, a canta (despre greieri) 2. a 
ciripi (despre pdsdri) 3. a sfarai 
(despre grSsimea tncinsS) 

cvf kut n ciripit, gangurit 

cvrkutati, evrkueem intr. imprf. a 
ciripi; a ganguri 35 C, £ (ci) (palatal ca in cine, cer) 
cabar m hardau; ciubSr 
cackalica / scobitoare 
cackati tr. imprf. a scobi; a scormo- 

ni 
£5da / funingine 

Cadav adj. ftininginos, plin de funin- 
gine 
iagalj m zool. sacal (Canis aureus) 
cahura / 1. bot. capsula 2. zool. ~ 

dudova svilca gogoasa (de viermi 

de mStase) 
£aj m (pi. cajevi) ceai; ruski ~ ceai 

rusesc; (ljekoviti) ~ decoct, infuzie; 

lipov ~ ceai de tei 
cajanka / ceai dansant 
cajnl adj. de ceai 
cajnik m (pi. -ici) ceainic 
c5k adv. tocmai; ~ do tocmai panS 

la; chiar; ~ ako chiar daci, macar; 

~ ni nici macar 
caklja / (kuka) 1. carlig, cange 2. 

tarnScop, harle^ 
camac, -mca m barcS; salupa; nav8; 

ambarcajiune; ribarski ~ vas pescS- 

resc; ~ za spasavanje barci de 

salvare; motorni ~ barcS cu motor 
camiti intr. imprf. 1. a se plictisi 2. a 

fi deprimat 3. a trSi in mizerie 
caplja / zool. b&tlan (Ardea cinerea) 
££r/(draz) farmec, vrajS; incantare 
carapa / ciorap; kratka ~ s,oseta; 

pamucna ~ ciorap de bumbac; svi- 

lena- ciorap de mStase 
carati intr. imprf. (vracati, gatati) a 

vraji, a face vrSji, a face farmece 
cSrdas m ceardas 

36 cavao 

carka / voj. schimb de focuri, 
hartuialS 

caroban adj. 1. magic 2. incant&tor, 
fermecStor, feeric; ~bni stapic ba- 
gheta magicS 

carobnica / (vracara, gatara) vraji- 
toare 

carobno adv. (in mod) magic; feeric 

carobnjastvo m magic, arts magicS 

Jarolija/1. magie, farmece 2. vrajS, 
incantare 

cas m clipS, moment; ovaj ~ in acest 
moment 

casno adj. cinstit, onorabil 

casopis m revista, periodic; ihistri- 
rani ~ revista ilustrata 

iSSst / 1. (dostojanstvo) onoare, cin- 
ste; pitanje — i chestiune de onoa- 
re 2. (postovanje) respect, stimS, 
considerate; ~ mi je am onoarea; 
to ti je na ~ asta nu-Ji face cinste! 

i'astan adj. cinstit, onest, onorabil, 
de onoare, onorific (u naslovima); 
— sni sude! OnoratS Curte!; na 
~snu rijed! (pe) cuvant de onoa- 
re!; —sna sestra calugarrja 

castiti tr. imprf. 1. a respecta, a ve- 
nera, a admira; a sSrbitori 2. (go- 
stiti) a trata, a cinsti; ja castim 
(eu) fac cinste 

castohlepan adj. ambifios 

castoljiibac (-pea) m ambrfios 

casa / pahar; cupS; ~ vina pahar de 
vin; ~ za vodu pahar de ap8; 
dizem ovu — u ridic acest pahar 

casica/1. dim. pShSrel 2. (anat.) ro- 
tulS 3. (hot.) caliciu 

caska / bot. (dio cvijeta) caliciu 

caskin adj. (bot.) ~ listic sepaia 

caus m ceau; 

cavao m cui, {inta, piron; zabiti ~ a 
bate un cui cavka cestftati cavka / zool. stancS, stancu|S (Cor- 

vus monedula) 
cavrljati intr. §i tr. imprf. a flecSri, a 

trSncSni, a palSvrSgi 
Sedan adj. 1. (skroman) modest 2. 

neprihSnit, cast, feciorelnic 
cednSst / (skromnost) modestie, dis- 
crete 
cSdo n copil, prune, odrasla 
cega prn. gen. de ce; din ce cauza 
iegrtaljka / 1. mori^ca, haraitoare 

2. fig. clanjau, gurS-sparta 
Ceh m etn. ceh 

cek m cec; bankovni ~ cec de bancs 
Slkanje n asteptare, expectativa 
cekaonica / sala de asteptare 
cekati tr. §i intr. imprf. a (se) astepta, 

a sta in asteptare; ~ u predsoblju a 

face anticamerS; jedva cekam da 

abia astept sa 
cekic m ciocan 
cekinja / pSr de pore 
cekinjav adj. cu par aspru (ca 

peria), zbarlit, ridicat in sus 
cekovnl adj. de cec; ~ racun cont 

curent bancar; — a knjizica carnet 

de cecuri 
celican adj. de ojel, din ojel; ~-cno 

zdravlje sanatate de fier; ~ znacaj 

caracter de fier 
celicana / ojelarie 
celiciti 1. tr. imprf. a preface (fierul) 

in ojel; a c51i, a o^eli 2. fig. a se in- 

tari, a se ojeli 
celik m ojel 
felni adj. 1. frontal; — a kost os 

frontal; 2. voj. ~ odred avangardS 
celnTk m cap, conducator 
celo 1 n 1. (dio lica) frunte; poljubiti 

u ~ a saruta pe frunte; biti na ~-u 

a fi in frunte; biti na ~ stola capul 

mesei 2. prep, in fruntea, in capul £?lo n muz- violoncel 

c?ljad / coll. (osobe) membri pi. ai 

familiei; kucna ~ cei de-ai casei 

(familie, servitor!) 
celjade n (osoba) persoanS, individ 
celjiist / (anatom.) falca, maxilar; 

donja ~ mandibula; gornja ~ ma- 

xilarul superior 
cembalo m muz. clavecin 
center m 1. (iui) fiere, bila 2. 

(otrov) amareaia, amaraciune 3. 

fig. (goriina, tuga) amar, necaz; 

mahnire, indurerare 
cemeran adj. 1. amar (ca fierea) 2. 

fig. mahnit, indurerat, trist 
cemfcrika/feof. strigoaie (Veratrum) 
Cempres m bot. chiparos (Cupressus 

sempervirens) 
ceoni adj. anatom. frontal 
Jep m (pi. fepovi) dop; buson; cep 
eepic m dim. dopulej; farmac. supo- 

zitor 
ceprkati intr. imprf. a scormoni, a 

rascoli, a cotrobai, a scotoci 
cerga / cort ((iganesc), ^atrS 
ferupati tr. imprf. (perusati) a 

smulge penele, a jumuli 
iiest adj. 1. frecvent, des 2. (gust, 

zbijen) dens 
cestica / 1. (djelic) parcels, lot, 2. 

gram, (rijecca) particuia 3. (par- 

cela) particka 
cestit adj. 1. (posten) onest, cinstit, 

cumsecade 2. (sretan) fericit, no- 

rocos 3. (vrijedan) valoros, de va- 

loare; ~ £ovjek om de bine 
cestitati 1. intr. imprf. (kome na 
cemu) a felicita (pe cineva, de 
ceva) 2. tr. imprf. (za buduce) a 

ura, a face uriri; cestitam Novu 
godinu vaVte felicit de Anul Nou 37 cestitka cestitka / felicitare; brzojavna ~ te- 
legrams de felicitare 
cesto adv. adesea, des, frecvent; ~ 

puta de multe ori 
cestoca / frecven{a 
cestotnl adj. ; ~ rjecnik dicjionar de 

frecvenja 
cesalj m pieptene 
cesati, cesem tr. imprf. a scarpina 
c?sce adv. compr. de la cesto; mai 

des 
CSSka / geogr. Cehia 
ceski 1. adj. ceh 2. adv. ceheste; go- 

voriti ~ a vorbi ceha 
cesljati tr. imprf. 1. a pieptana 2. a 

coafa 
cesljugar m tool, sticlete (Carduelis 

carduelis) 
cesnjak m (bijeli luk) but. usturoi 

(Allium sativum) 
6eta/(vo/.) companie; detasament 
cetiri num. patru; bilo lias je ~ eram 

patru; u ~ la patru; u ~ oka intre 

patru ochi; ~ stotine patru sute; ~ 

tisuce patru mii 
cetiristo num. patru sute 
cetka/perie; pensulS; ~ za odijelo 

perie de haine; ~ za brijanje pa- 

mStuf (pentru barbierit) 
cetkati tr. imprf. a peria; a curSja, a 

lustrui incSrfSmintea 
cetkica / dim. periu|a; pensuli(a; ~ 

za zube periujS de dinji 
cetrdeset num. patruzeci 
cetrdese'tak m (vreo) patruzeci 
cetrdeseti adj. al patruzecilea 
cetmaest num. paisprezece 
cetrnaesterac m lit. vers alexandrin 
cetrnaesti adj. al paisprezecelea; 

— o stoljece secolul al XlV-lea 

38 cetverac (pi. -rci) barcS cu patru 

vasle 
cetvero num. 1. grup de patru per- 

soane de sex diferit (sau de copii) 

2. na ~ in patru par(i 
cetverogodisnjl adj. de patru ani, 

cvadrienal (care se {ine la patru 

ani) 
cetverokatan adj. cu patru etaje 
cetverdkutan adj. cu / in patru un- 

ghiuri 
cetveromotorni adj. cvadrimotor, 

cu patru motoare 
cetveronozac, -nosca m patruped 
cetverdrucno adv. pe branci, in pa- 
tru labe 
cetverostruk adj. cvadruplu, impa- 

trit 
cetvdrica / grup de patru persoane 

de sex masculin, patru insi 
cetvft m (cetvrtina) sfert; pStrar; 

(kvart) cartier; ~ godine trimestru 
cetvrtak m (pi. -rci) joi 
cetvftl adj. al patrulea 
cetvrtina / sfert, patrar 
ceznuti, -znem intr. imprf. a dori cu 

ardoare (cu inflacarare, din tot su- 

fletul); a tanji, a duce dorul 
ceznja / (zudnja) dorin|a fierbinte 

(arzatoare, inflacarata); dor; nos- 

talgie 
cicak (pi. -cci) m hot. brusture (Arcti- 
um lappa) 
cik m (opusak) muc de Jigara 
cil adj. (krepak) robust, viguros; 

(zivahan) vivace, vioi, animat 
Cfle m geogr. Chile 
cilo adv. (krepko, zivahno) viguros, 

cu forja, vioi 
cim 1. conj. de indata ce, indatS ce, 

cum 2. adv. cat; ~ bolje cat mai 

bine; 3. prn. (v. sto) cimbenik «lan fimbenlk m (pi. -id) factor, element 

timpanza / zool. cimpanzeu (Pan 
troglodytes) 

cin m (pi. cinovi si cini) 1. (djelo) 
acjiune, act, fapta; svecani ~ cere- 
monie solemna 2. (dio kazalisna 
djela) act 3. (polozaj u sluzbi) 
grad, rang; lisiti koga —a a degra- 
da pe cineva 

cinitelj / fUptas, autor 

ciniti 1. tr. imprf. (raditi) a face, a 
savarsi, a infSptui; ~ komu dobro 
a face cuiva un bine 2. - Ciniti se 
(praviti se) a se face; Sto ti se 
cini? ce ti se pare?; kako se meni 
cmi (cum) mie mi se pare; cmi se 
da nije se pare ca nu e; cini mi se 
mi se pare 

cinovnica / func^ionara 

cinovnifki adj. funcJionSresc, de 
funcjionar 

cinovnik m (pi. -nici) func(ionar, 
slujbas 

cinovnistvo n funcjionarime 

cinjenica / fapt, lucru 

<Sio v. cil 

Qp m (pi. -ovi) inf. cip 

clpka / dantela 

cir m (pi. cirovi) ulcer; abces; ~ na 
zelucu ulcer gastric 

firak m (pi. -aci) sfesnic 

ciras m ulceros 

Sst adj. 1. (bez mrlje) curat, pur; to 
nije cist posao asta nu e treaba cu- 
rata; ~ ra£un, duga ljubav soco- 
teala cinstita, prietenie lunga 2. 
(nevin) cinstit, inocent 

cistac m ~ cipela lustragiu; ~ ulica 
maturator 

cistacica / persoana care curSJa / 
spala; femeie de serviciu; mena- 
jera cistiliste n purgatoriu 

cistina / luminis, poianS, rariste 

cistionica / kemijska ~ (atelier de) 

curajatorie chimica 
cistiti tr. imprf. 1. a curSJa 2. (te- 

kucine) a purga 3. (mrlje) a epura 
ilstka/po/rf. epurare 
cisto adv. curat, clar; reci ~ i bistro 

spune clar si limpede 
cistoca / 1. curafenie 2. (neokalja- 

nost) puritate; candoare 
clstokrvan adj. pur-sange 
ifistunac m 1. (moralni) puritan 2. 

(jezicni) purist 
elscenje n cura^ire; cura^enie; lijek 

za ~ purgativ, laxativ 
cltak adj. (Jitljiv) lizibil, citej 
citalac, -taoca m lector (cititor) 
fitalac'kl adj. de lectura; —a publi- 

ka public cititor 
ditanka / manual de citire 
{itanje n lectura; citire 
citaonica / sala de lectura 
citatelj, -telja m cititor 
citateljica / cititoare 
citateljstvo n public cititor; cititori pi. 
£itati tr. §i intr. imprf. a citi; citao 

sam to u novinama am citit asta 

in ziare; (fig.) ~ izmedu redaka a 

citi printre randuri 
citav adj. 1. tot, intreg, complet 2. 

teafar 
citljivSst / lizibilitate 
cizma / cizma 
cizmar m cizmar 
clan m (pi. clanovi) 1. (obitelji, 

drustva) membru; pocasni ~ 

membru de onoare; ~ dopisnik 

membru corespondent 2. (gram.) 

articol; odredeni ~ articol hotarat; 

neodredeni ~ articol nehotarat; 39 clanak 

zakonski ~ articol de lege; po 
(prema) torn i torn ~-u zakona in 

temeiul articolului de lege 

clanak m (pi. clanci) 1. (kraci sa- 
stavak) articol; (novinski) articol 
de ziar; uvodni ~ articol de fond, 
editorial 2. anatom. incheieturS, 
articulajie 

clanarina / cotiza|ie 

flancic n dim. articolas. 

cianica / membra (a unei organizajii 
etc.) 

clankonosci m pi. tool, artropod 

(Arthropoda) 
clanski adj. de membru; —a iskaz- 

nica carnet de membru 
clanstvo n apartenen^S (la o organi- 

za^ie, asocia{ie etc.); totalitatea 

membrilor (unei organizajii, aso- 

ciajii etc.) 
cmi'cak m (pi. -cci) urcior (la ochi) 
cobanica / (pastirica) ciobSnrja, 

pSstoriJS 

cobanin m (pi. -ani) (pastir) cio- 

ban, pSstor, baci 
cobance m dim. ciobanas, pastoras. 
cobanskl adj. de cioban, de pastor, 

ciobSnesc, pSstoresc 
cokolada / ciocolata; mlijecna ~ 

ciocolata cu lapte; ~ s Ijesnjacima 

ciocolata cu alune; ~ za kuhanje 

ciocolata de menaj 
cokoladni adj. de ciocolata; ~ bom- 

boni bomboane de ciocolata 
copSr m turma; cireada; card, stol; 

fig. hoards 
covjeian adj. omenos, uman 
covjecanstvo n umanitate, omenire 
covjecji adj. uman, omenesc; al 

omului 
covjecno adv. omene§te; cu omenie 

40 cujan 

cdvjecndst / (ljudskost) omenie, 
umanitate 

covjefiiljak dim. omulej, pitic 

idvjek m (pi. ljudi) om; iskusan ~ 
om cu experien^S; £estit ~ om cin- 
stit; poslovan ~ om de afaceri; ~ 
od djela om de ac(iune; ~ na gla- 
su om celebru, celebritate; ~ i po 
(un) om §i jumatate; ~ srednjih 
godina (om) de varsta mijlocie; ~ 
u godinama om in varsta; ~ snuje, 
Bog odreduje omul propune §i 
Dumnezeu hotara^te 

covjekolik adj. ~-i majmun antro- 
poid 

covjekoljilbiv adj. filantrop, umani- 
tar 

covjekomfzac, -rsca m mizantrop 

ciicati, Jucim intr. imprf. a sta pe 
vine; a sta chircit / ghemuit 

cucavac (-vca) 1. latrinS, closet 2. 
hot. fasole pitica (Phaseolus namus) 

cucnuti intr. prf. a se a^eza pe vine; 
a se chirci 

tudak m (pi. -aci) om bizar, straniu, 
extravagant 

fudan adj. 1. straniu, ciudat, bizar 
2. dificil, complicat 3. sucit, aiurit 

ifudesan adj. 1. miraculos, fantastic; 
uimitor, uluitor 2. straniu, ciudat 

cudesno adv. minunat, admirabil, 
excelent 

cuditi se (cemu) imprf. a (se) mira, 
a (se) uimi; a fi surprins (de ceva) 

cudo adv. 1. m (natprirodna poja- 
va) minune, miracol, minuna|ie 

cudotvoran adj. miraculos, minu- 
nat, fermecat 

cudoviste n monstru, pocitanie 

cudenje n mirare, uimire 

cujan adj. audibil; perceptibil, sesi- 
zabil culan (Svrstdca cfllan adj. 1. (osjetilan) senzorial 2. 

(puten) senzual 
£ulo n (osjetilo) sim{, organ de sim{ 
cupati tr. imprf. 1. a smulge; a scoa- 

te 2. a extirpa 3. a jumuli (pene) 
c&pav adj. 1. zbarlit, ciufulit 2. flo- 

cos, paros, mijos 
cuperak m (pi. -rci) smoc de par, 

mo( 
cuti, £ujem tr. §i intr., prf. §i imprf. 

a auzi; - cuti se imprf. a se auzi; 

cuje se se aude, se zice; nista se 

ne cuje o njemu nimic nu se aude 

despre el; kao §to se cuje cum se 

aude 
iSutura/ploscS 
Juvanje n custodie, pastrare 
cuvar m paznic, pazitor, gardian (de 

noapte); andeo ~ inger pazitor 
cuvarkuca / bot. urechelnita (Sem- 

pervivum tectorum) 
cuvati tr. imprf. 1. a p3zi, a apSra 2. a 

pSstra 3. a se ingriji de 4. a supra- 

veghea; ~ tajnu a pastra un secret; 

cuvati se imprf. 1. a se pastra, a se men|ine 2. a se feri, a se pazi (de); 

cuvaj se psa! caine rSu! 
cuven adj. v. glasovit; celebru, ves- 

tit 
i^vdrak m (pi. -rci) jumarS 
cvor m (pi. cvorovi) nod; fig. incru- 

ci§are; zeljeznicki ~ nod feroviar; 

gordijski ~ nod gordian; zivcani ~ 

ganglion 
cvdrak m (pi. -rci) zool. graur (Stur- 

nus vulgaris) 
cvoric m dim. nodule{ 
cvorKte n nod (feroviar, stradal), 

punct de joncjiune 
cvoruga/ (patol.) cucui, umflatura 
cvrknuti, -knem intr. prf. v. kvrc- 

nuti 
cvrst adj. 1. (jak) puternic, robust, 

viguros 2. (tvrd) solid, rezistent 3. 

(postojan, nepokolebljiv) ferm, 

stabil, constant; ~-o tlo teren solid 
cvrsto adv. viguros, ferm, puternic 
cvrstdca / 1. (tvrdoca) tarie, vigoa- 

re 2. (postojanost) tenacitate; 

constan{3, statornicie 41 C, c (ci) / (palatal, mai moale ca in 

ce, cine) 
caca m Jam. taicu^a, tStic, papa 
caknut adj. nerod, (icnit, sonat 
caskati, -kam intr. imprf. (cavrljati) 

a sta la taifas; a flecari, a trancani 
cela / chelie 
celav adj. chel; —a glava cap f3ra 

par 
celavost / calvrjie; plesuvie 
celija / (soba) chilie 
cete v. htjeti; kad ~ doci? cand ve{i 

veni? 
cevapcici m pi. mititei pi. 
cilim m orij. (sag) covor 
cilimarstvo n manufacture de co- 

voare cutljiv 

Ciril m Chiril; ~ i Metod Chiril si 

Metodiu 
cirilica / alfabet chirilic 
cu (hocu) v. htjeti; voi; vreau 
6ud / 1. (narav) caracter; tempera- 
ment 2. (raspolozenje) dispozi{ie; 

umor 
cudljiv adj. 1. (hirovit) (o zivotinji) 

naravas; sperios 2. (o covjeku) ca- 

pricios, cu toane, bizar, ciudat, 

straniu 
cudoredan adj. (moralan) moral, etic 
cudorede n morals, moralitate 
cufta / chiftea 
cuk m (pi. cukovi) zool. cucuvea 

(Athene noctua) 
ciiliti tr. imprf. (prisluskivati); ~ usi 

a ciuli urechile 
cup m (pi. cupovi) (zemljan lonac) 

vas, oala de lut, urcior 
cuSkati tr. imprf. v. cusnuti 
cusnuti, -snem tr. prf. (pljusnuti) a 

da branci 
cutljiv adj. sensibil, discret 42 danas D D, d n D, d 

da 1 conj. 1. s5, ca sS 2. c5; dac5; de 

ctnd; ne tvrdim ~ to nije istina 

nu zic c5 Ssta nu e adevSrul; mi- 
slim ~ imam pravo cred ca am 

dreptate 
dS 2 adv. da; kako da ne! cum sS nu! 
dabar m zool. castor (Castor fiber) 
dabome adv. fireste, bineinjeles, de 

bunS seami, sigur ci da, se injele- 

ge 
daca/dare, fribut, impozit 
dadllja / 1. doica 2. bona, guver- 

nanta 
dafin / bot. dafin (Eleagnus angusti- 

folia) 
dagnja / zool. scoica comestibila 

(Mytilus galloprovincialis) 
dah m 1. respirajie, suflare 2. suflu, 

adiere 3. miros urat 
dahnuti, dahnem intr. prf. a respira; 

a expira aerul o singura data 
dahtati, dascem intr. imprf. a rasu- 

fla greu, a gafai 
dakako adv. (de) sigur, binein{eles, 

farS indoiala, de buna seamS 
dakle conj. deci, asadar, prin urma- 

re, in consecinJS; mislim, ~ posto- 

jim cuget, deci exist 
daktil m lit. dactil 
daktilografkinja / (tipkacica) dac- 

tilografa 
dalek adj. (in) departat 
daleko adv. departe 
dalekometan adj. cu tragere lungS, 

cu bStaie lunga 
dalekosezan adj. 1. amplu, intins 2. 

care ajunge departe dalekovidan adj. patol. prezbit; fig. 
perspicace, clarvazator 

dalekovod m; elektricni ~ circuit 
interurban 

dalekozor m binoclu; rucni ~ bino- 
clu; astronomski ~ telescop 

dalija/feor. gherghina, dalie (Dahlia 
variabilis) 

Dalmacija / geogr. Dalma|ia 

Dalmatinac, -nca m (pi. -i) dalmat 

Dalmatmka / (pi. -e) dalmata 

dalmatlnski adj. dalmatic 

daltonist m daltonist 

daltonizam m patol. daltonism 

dalje adv. compr. de la daleko; mai 
departe; i tako ~ (itd.) si asa mai 
departe (s.a.m.d), etc.; ne vidi ~ 
od nosa nu vede mai departe de 
varful nasului 

daljina / distant, departare; iz ~-e 
din departare 

daljinomjer m telemetru 

dama / doamna, damS; (u kartama) 
damS; (u sahu) regina 

Damask m geogr. Damasc 

dan m zi, ziua; radni ~ zi de lucru; 
skraceni radni ~ zi de lucru re- 
dus8; koji je danas ~ (u tjednu)? 
ce zi (a saptamanii) e azi?; svaki ~ 
(in) fiecare zi; ~ za ~-om zi de zi; 
ovih — a in aceste zile; zazeljeti 
komu dobar ~ a da buna ziua cui- 
va; iz dana u ~ din zi in zi; tije- 
kom —a / kroz ~ in cursul zilei, 
ziua; neki - (in) alta zi; prije tri 
—a acum trei zile; Dusni ~ ziua 
morjilor; zivjeti od —a u dan a 
trai de pe o zi pe alta 

danak m tribut; bir; haraci; ~ u nov- 
cu tribut in bani 

danas adv. astazi, azi; ~ ujutro 
azi-diminea^a; koji je ~ (datum)? 43 danaSnji dazdevnjak ce zi e astazi?; ~ jesmo, sutra tko 
zna azi suntem, maine cine stie 
(ce se intampia) 

danasnji adv. de azi, actual, con- 
temporan; ~-e novine ziare(le) de 
azi; u — e doba in ziua de azi 

danasnjica / contemporaneitate, ac- 
tualitate, prezent 

dan-danas adv. (in ziua de) azi, 
astazi 

danguba / (gubljenje vremena) pier- 
dere de timp, lenevie, trandSvie 

dangubiti intr. imprf. a pierde tim- 
pul in zadar, a fi lenes 

Danica / astrom. Venus, Luceafar 

daniti se imprf. a se face ziua, a miji 
zorile 

danomice adv. zi de zi, in fiecare zi, 
zilnic; zile intregi 

danonocno adv. zi sj noapte 

Danska / geogr. Danemarca 

danskl adj. danez 

danju adv. ziua, in cursul zilei 

dapace adv. (ba) chiar; tocmai 

dar m (pi. darovi) 1. dar, cadou 2. 
fig. (darovi tost) talent, vocajie 

darak, -rka (pi. darci) m, dim. ca- 
dou (mic); obol 

darezljiv adj. generos, marinimos 

darezljivost / generozitate, mSrini- 
mie 

darivalac m donator 

darivanje n donare; donate 

darivati tr. imprf. a dSrui, a face ca- 
dou 

darmar m (metez, zbrka) dezordi- 
ne, harababurS; talme§-balme§; t5- 
raboi 

darovatelj m donator 

darovati, darujem intr. prf. a dSrui, 
a face cadou 

44 darovit adj. inzestrat, talentat 

dardvitost / vocajie, talent 

darovni adj. de dar; ~ ugovor act de 
donate 

darovnica / act de donate 

darvinizam, -zma m darvinism 

daska / 1. scandurS, doagS; ~ za 
crtanje plansS de desen 2. fig. 
trambulinS 

dascara / baraca (de scanduri) 

dascica / dim. scanduricS 

dati, d§m si dadem tr. prf. a da; a 
remite; ~ priliku a da ocazia; ~ pri- 
hod a raporta; ne ~ znaka zivota a 
nu da semn de via$&; ~ sve od sebe 
a da totul din partea sa; ~ u najam 
a inchiria, a da cu chine; ~ za pra- 
vo a da dreptate cuiva; daj Boze! 
da Doamne!. - dati se a se da; ~ 
zalog a da in gaj 

datirati tr. a data 

datoteka / inf. fisjer; ~ podataka 
fijier de date; tablica smjestaja ~ 
tabela de alocare a fosjerelor; iz- 
vedbena/izvrsna ~ fi^ier executa- 
bil 

datulja/fcof. (stablo i plod) curmal, 
curmala (Phoenix dactylifera) 

datum m (sadnevak) data 

davalac, -vaca m donator; ~ krvi 
donator de sange 

davanje n ac(iunea de a da, dare; 
donare; acordare 

davati, dajem tr. imrpf. v. dati 

daviti tr. imprf. v. gusiti 

davni adj. antic, vetust 

davnina / vechime, vremuri vechi; 
antichitate 

davno adv. de mult (timp) 

dazdevnjak m (pi. -aci) zool. sala- 
mandra (Salamandra) d.d. dekorater d.d. (=dionic(ars)ko drustvo) so- 

cietate (anonima) pe ac{iuni 
debalans m (neravnoteza) trg. dez- 

echilibru, deficit 
debata / (rasprava) dezbateri pi., 

discujii pi. 
debatirati intr. (raspravljati) a dez- 

bate, a discuta; ~ o iemu a discuta 

despre ceva 
debeljko m (om) gras, corpolent 
debeo adj. 1. gros; gras, corpolent; 

—la sala gluma deplasata 2. fig. 

imati debelu kozu a avea pielea debitant m debutant, incepator 
deblo n trunchi, tulpina 
deblokirati tr. (skinuti blokadu) a 

debloca 
debljati (se) intr. imprf. a (se) in- debljina / 1. (stvari) grosime; cor- 
polen^a 2. (tijela) obezitate 

decembar m v. prosinac 

decentan adj. decent 

decentralizirati tr. a descentraliza 

deci m razg. v. decilitar 

decibel m fiz. (jedinica jakosti zvu- 
ka) decibel 

decilitar m decilitru 

decimalnl adj. decimal; ~ sustav si- 
stem decimal 

d££ko m baiat; baiejel 

deducirati tr. (izvoditi sudove, zak- 
ljucke) a deduce 

defekt m defect, cusur; viciu 

defekfivan adj. gram, (nepotpun) 
defectiv 

defenzi'va / (obrana) defensiva; biti 
u ~-i a fi in defensiva 

deficit m (manjak) deficit 

deficitan adj. deficitar, deficient defile, defilea m (mimohod) defileu 
defilirati intr. (prolaziti u mimoho- 

du) a defila 
defini'rati tr. a defini 
deformacija / (izobliienost) defor- 

mare 
deformirati tr. (izobliciti) a defor- 

ma 
degenerik m (pi. -ici) degenerat 
degradirati tr. (lisiti cina) a degra- 

da 
degutantan adj. (odvratan) respin- 

gator, dezgustator 
dehidn'rati tr. a deshidrata 
dekada / decada 
dekagram m (10 g) decagram 
dekan m decan 

dekanat m (dekanov ured) decanat 
deklamacija / deklamiranje n reci- 

tare, declamare 
deklamirati tr. fi intr. a recita, a de- 

clama 
deklaracija / declarajie; carinska ~ 

declarable de vamS 
deklarfrati tr. a declara, a da decla- 
rajie 
deklinacija / gram, (sklonidba) de- 

clinare 
deklinirati tr. §i intr. gram, (sklan- 

jati) a declina 
dekolte m decolteu 
dekoltiran adj. decoltat; ~-a haljina 

rochie decoltata 
dekoncentrirati tr. a deconcentra 
dekor m (ukras) decorare; impodo- 

bire, ornament 
dekoracija / 1. (ukrasavaqje) deco- 
rare, impodobire 2. (odlikovanje) 

decorate, medalie 
dekorater m decorator; (u kazali- 

§tu) scenograf 45 dekorirati desen dekorirati tr. a decora; a impodobi 

dekret m decret 

delegat m (izabrani predstavnik) 

delegat, trimis, reprezentant 
delegirati tr. a delega 
delfin m (dupin) zool. v. pliskavica 
delikatan adj. delicat, fin 
delikatesa / delicatese pi. 
delikt m (zlocin) delict, crimS 
delirij m (bunilo) delir 
delozfrati tr. (prisilno iseliti) a pa- 

rSsi (forjat) o locuinja, a izgoni 
demagog m (pi. -ozi) demagog 
demagogija / demagogie 
demanti m (opovrgnuce lazne tvrd- 

nje) dezminjire 
demantirati tr. (poricati) a dez- 

minji; ~ vijest a dezminji o §tire 
demarS m demers (diplomatic) 
demaskirati tr. (raskrinkati) a de- 

masca 
demilitarizirati tr. (razvojafiti) a 

demilitariza 
deminutlv m gram, (umanjenica) 

diminutiv 
demi'zon m reg. (opletena boca) da- 

migeana' 
demobilizacija / demobilizare 
demografija / demografie 
demokracija / democratic 
demokrscanski adj. democrat-crestin 
demolirati tr. (sruSiti) a demola 
demon m demon 
demonskl adj. demonic, diabolic 
demonstracija / (istupanje) demon- 
strate; (prikazivanje) prezentare 
dlmonstrativan adj. demonstrativ; 

gram, demonstrativ 
demonstrirati 1. tr. (pokazati) a de- 

monstra, a arSta 2. intr. (prosvje- 

46 dovati) a manifesta, a face o de- 
monstrate in piaJS 

demontirati tr. a demonta; a dirama 

demoralizirati tr. (obeshrabriti) a 
demoraliza 

denacionalizirati tr. a deznationali- 
za 

dental m gram, dental 

dentist m (zubar) dentist 

denuncirati tr. (pokazivati) a de- 
nun{a, a pari 

depilator m depilator 

deplasiran adj. (neprilican) depla- 
sat; inoportun 

depo m (spremiSte) depozit, maga- 
zie 

deponirati tr. a depune 

depozit m (pohrana, ulog) depunere 

depresija / 1. (potistenost) depri- 
mare 2. ekon. recesiune 

deprimlran adj. (potisten) depri- 
mat, descurajat 

deprimirati tr. a deprima, a demora- 
liza 

deran m steengar 

derati, derem tr. imprf. 1. a jupui, a 
zgiria 2. a rape, a sfafia. - derati 
se imprf. (vikati) a Jipa, a rScni, a 
urla; - iz svega glasa a Jipa ca din 
gurS de §arpe 

deriste n v. deran 

derivacija / 1. derivare 2. deriva^ie 

derivat m derivat 

dermatolog m (pi. -ozi) dermatolog 

dernek m reg. iarmaroc, targ, balci 

dernjava / scandal, ceartS 

derutan adj. (istrosen) ruinat, in ru- 
inS 

desant m 1. (pom.) debarcare 2. (ae- 
ron.) desant, lansare de parasutisti 

desen m desen desert dezinformacija desert m desert 

deset num. zece; od ~ godina de la 

zece ani 
des&ak m (vreo) zece 
desetgodisnji adj. care are zece ani 
deseti num. al zecelea 
desetina / a zecea parte 
desetkovati, -ujem tr. a decima 
desetljece n deceniu 
desetogodiSnjica / decenal, de zece 

ani 
desetdrica / grup de zece persoane 

de sex masculin, zece infi 
desetoro num. grup de zece fiin{e de 

sex diferit (sau de copii) 
desiti se prf. (dogoditi se) 1. a 

intalni (intamplator) 2. a se in- 

tampla, a se nimeri; desila mi se 

prilika mi s-a ivit ocazia; ako mi 

se desi ... dacS mi se intampli ... 
desni 1 adj. drept; ~a ruka mana dre- 

apta; polit. s ~-e strane de dreapta 
desni 2 (zubno meso) / pi. anatom. 

gingie; upala ~ inflamarea gingiei 
desnica / 1. mana dreapta, dreapta 2. 

polit. (grupare) de dreapta 
desnicar m polit. (membru al unui 

partid) de dreapta 
desno adv. la dreapta 
desperatan adj. (ocajan, zdvojan) 

desperat 
despot m (samodrzac, silnik) des- 
pot, tiran 
despotizam m despotism, tiranie 
despotski adj. despotic, tiranie, sa- 

mavolnic 
destilacija / distilare 
destilirati tr. a distila 
destruktivan adj. (razoran) dis- 

tructiv 
desavati se imprf. v. desiti se desifrirati tr. a descifra 

detalj m (potankost) detaliu, amS- 

nunt 
detaljno adv. (potanko) in detaliu, 

cu (de-a) amanuntul; amanwrfit, cu 

meticulozitate 
detektiv m detectiv 
detektor m elektr. detector 
detergent m (sredstvo za pranje i 

fiScenje) detergent 
deva / zool. cSmila; dvogrba ~ ca- 

milS cu douS cocoa§e (Camelus 

bacterianus); jednogrba ~ cimilS 

cu o cocoas^ (Camelus dromada- 

rius) 
devalvacija / devalorizare 
devastirati tr. (opustositi) a devasta 
devedeset num. nouitzeci 
devedesetogodisnjak m (pi. -aci) 

nonagenar 
dEvet num. noua 
deveti num. al nouSlea; biti — o 

kolo, biti ~ u plugu a fi a cincea 

roata la c3ruja 
devetica/(cifra) noua (§i la jocul de 

carfi) 
devetnaest num. cincisprezece 
devetorica / grup de noua persoane 

de sex masculin, noua in§i 
devetsto num. noua sute 
deviza / 1. (geslo) moto, deviza 2. 

(strana valuta) devize pi. 
deviznl adj. de devize, valutar; ~ 

te£aj curs valutar 
dezerter m (odbjeg, vojni bjegu- 

nac) dezertor 
dezertirati intr. a dezerta 
dezinfekcija / (raskuzi vanje) dezin- 

fectare; dezinfec{ie; sredstvo za 

— u mijloc de dezinfecjie 
dezinformacija / dezinformare, in- 

forma{ie falsa 47 dezodorans dim dezodorans m deodorant 

dezorganizacija / (rastrojstvo) dez- 
organizare 

dezuran adj. (u sluzbi) de serviciu, 
de garda (despre medic, ofifer) 

dezurstvo n serviciu (de garda) 

dican adj. distins, renumit, celebm; 
glorios 

dftiiti se imprf. 1. (cim) (odlikovati 
se) a se distinge (prin ceva) 2. (po- 
nositi se) a se mandri (cu ceva) 

dlci, dignem tr. prf. v. dignuti 

didaktika / didactic^ 

difterija f patol. difterie 

diftong m gram, (dvoglasnik) dif- 
tong 

dignitet m (dostojanstvo) demnitate 

dignuti, dignem tr. prf. 1. a ridica, a 
inSlta, a starni; ~ telefonsku slu- 
salicu a ridica receptorul; ~ sidro 
a ridica ancora; 2. fig. ~ vojsku a 
ridica armata, a mobiliza; ~ nos a 
ridica nasul; - u deveto nebo a se 
ridica / a fi in al nouSlea cer, a se 
exalta; - dignuti se prf. a se scula, 
a se ridica; a se porni 

digresija / (odstupanje od predme- 
ta) digresiune 

dijabetes m patol. (secerna bolest) 
diabet 

dijabeticar m (Seceras) diabetic 

dijadem m diademS 

dijafragma / anatom. (osit) dia- 
fragma 

dijagndza / diagnostic; postaviti 
— u a pune un diagnostic, a diag- 
nostica 

dijagonala / geom. diagonals 

dijagram m diagrams 

dijakriticki adj. gram, diacritic 

dijalekatskl adj. dialectal 

dijalekt m dialect 

48 dijalekticki adj. dialectic 

dijalektologija / dialectologie 

dijaliza / med. dializS 

dijalog m (pi. -ozi) (razgovor) dia- 
log 

dijamant m diamant; bruseni ~ dia- 
mant §lefuit; nebruseni ~ diamant 
neslefuit 

dijamantan adj. de diamant 

dijapozitiv m fotogr. diapozitiv 

dijaspora / (iseljenistvo) diaspora 

dijeliti tr. imprf. 1. (razdvajati) a 
impar|i, a diviza; (rastaviti) a se- 
para; (dati) a distribui, a repartiza; 
~ na stupnjeve a grada, a spori in 
mod gradat; dijeliti se imprf. a se 
divide, a se separa 

dijelom adv. v. djeiomice; ve6im ~ 
pentru cea mai mare parte 

dijeta / med. diets, regim (alimen- 
tar); biti na — i a fi la regim; 
drzati ~-u a (ine regim; ~ za 
mrsavljenje cura de slabire 

dijetalan adj. med. dietetic 

dijete, djeteta n (pi. djeca) copil, 
prune; izvanbracno ~ copil nele- 
gitim; uzeti ~ pod svoje a adopta 
un copil 

dika / (ponos) mandrie, glorie, or- 
goliu; ~ i ponos onoare §i man- 
drie; ~-o moja! dragostea mea! 

dikcija / dic|ie, dic^iune 

diktat m dictare; polit. dictat, impu- 
nere; pisati po — u a scrie dupa 
dictare 

diktator m dictator 

diktiranje n dictare 

diktirati tr. a dicta 

dilema / (dvojba) dilema 

diletant m diletant, novice 

diletantski adj. diletant, de diletant 

dim m (pi. -ovi) fum dimenzija dimenzija / (izmjera) dimensiune 

dimiti se imprf. a (se) afuma; a 
scoate fum,. a fumega 

dimnjacar m co§ar 

dimnjak m (pi. -aci) co§, horn 

dinami£an adj. (dinamifki) dina- 
mic 

dinamika / dinamica 

dinamit m dinamita 

dinar m dinar 

dinastija / dinastie 

dinja/feor. pepene galben (Cucumis 
melo) 

<fio m (pi. dijelovi) parte, cota parte, 
porjiune; dobrim dijelom in buna 
parte; sastavni ~ parte compo- 
nents 

dioba / impSrJire, partaj 

dioksid m kern, bioxid; ugljifni ~ 
bioxid de carbon; natrijev ~ soda 
causticS 

dionica ftrg. 1. ac|iune 2. (dio) par- 
te, porJi(un)e; ~ puta o bucata de 
drum 

dionicar m trg. acjionar 

dionickl adj. pe acjiuni; ~-o dru- 
stvo (d.d.) societate anonimS (sau 
pe ac^iuni) (SA) 

dionistvo n (sudionistvo) participa- 
te 

dioptrija ffiz. dioptrie 

diploma / diploma; (na sveufilistu) 
diploma de licenja 

dipiomacija / diplomajie 

diplomat m diplomat 
diplomatski 1. adj. diplomatic, de 
diplomat 2. adv. pe cale diploma- 
tic3; (in mod) diplomatic 
diplomiran adj. (persoana) care are 
o diplomS, diplomat; (na sveuci- 
listu) licenjiat, diplomat disciplinlran 

diplomfrati intr. a-si lua licenja 

diranje n 1. (ticanje) atingere, con- 
tact 2. (zadirkivanje) tracasare, 
tachinare 

dirati 1. tr. imprf. a atinge 2. intr. 
imprf. a se tachina, a se sacai 

direkcija / (uprava) direc{ie, con- 
ducere 

direktan adj. (izravan) direct, ne- 
mijlocit 

direktfva / (uputa, uputstvo) direc- 

tiva 
direktor m (upravitelj, ravnatelj) 

director; ~ (gimnazije) director 

(de gimnaziu, liceu) 
direktorica / directoare 
direktorlj m 1. v. ravnateljstvo 2. 

inf. director (pi. directoare); pod— 

subdirector; osnovni ~ director 

radacina 
dirigent m dirijor, ?ef de orchestra 
dirigentski adj. dirijoral, de dirijor; 

~ Stapic bagheta (de dirijor) 
dirigiran adj.; ~-i projektil proiec- 

til telecomandat 
dirigirati tr. s,i intr. a indruma, a 

conduce, a dirija 
dirljiv adj. miscator, emojionant, 

tulburator; ~-e rijeci cuvinte emo- 

(ionante, ce vin din inimS 
dirnut adj. mi^cat, induiosat, impre- 

sionat 
di'rnuti tr. prf. a (se) atinge fig. ~ do 

suza a induiosa panS la lacrimi 
di'sanje / respirajie, rasuflare, sufla- 

re 

disati, disem intr. imprf. a respira, a 
rasufla; tesko ~ a gafai, a respira 
greu 

disciplina/(stega) disciplina 
disciplinlran adj. disciplinat 49 discipllnskl 

discipllnskl 1. adj. disciplinar 2. 
adv. (in mod) disciplinar; u pro- 
tivnom slucaju odgovarat cete - 
in caz contrar ve{i rSspunde disci- 
plinar 

disertacija /; doktorska ~ teza de 
doctorat 

disident m disident 

disk m 1. sport disc; bacanje —a a 
arunca discul; bacac — a discobol 
2. autom. disc; ~ kocnice disc de 
frana 3. inf. disc; dohvat diska ca- 
che de disc; tvrdi/cvrsti/kruti ~ 
hard-disc 

disketa/m/. discheta 

diskont m trg. scont 

diskrecija / discrete; rezervS 

diskreditirati tr. a discredita 

diskretan adj. 1. discret 2. rezervat, 
re{inut 

diskretno adv. discret; cu prudenja, 
cu bagare de seamS 

diskriminacija / discriminare; ra- 
sna ~ discriminare rasialS 

diskusija/(rasprava) discujie, dez- 
batere 

diskutant m (sudionik u raspravi) 
participant la discujii 

diskutfrati intr. (raspravljati) a dis- 
cuta (despre ceva) 

diskvalificirati tr. a descalifica 

diskvalifikacija / descalificare 

dispanzer m med. dispensar 

dispozicija / dispozijie sufleteascS 

dispropdrcija/(nerazmjer) dispro- 
porjie 

distancirati se (od) imprf. a se dis- 
tan{a (de), a lua distan^a (faJS de) 

distrofija f patol. distrofie 

disni adj. respirator 

div m (pi. divovi) uria;, gigant; co- 
los 

50 dizanje 

divan adj. minunat, admirabil, 
splendid, fermecator, magnific 

diverzant m voj. diversionist 

diverzija / voj. diversiune 

di'viti se imprf. ((emu) a admira; a 
se minuna; a fi cuprins de incanta- 
re 

divizija / voj. divizie 

divizljski adj. de divizie, divizionar 

divljac'/ animale pZ. sSlbatice; vanat 

divljacki 1. adj. sSlbatic 2. adv. cu 
salbaticie 

divljak m (pi. -aci) 1. sSlbatic 2. fig. 
bSdSran, mojic 

divljastvo n 1. barbarie, salbaticie 2. 
fig. vandalism, bestialitate 

divljati intr. imprf. a deveni sSlbatic; 
a se purta ca un sSlbatic 

divljenje n admirajie 

divlji adj. 1. sSlbatic, nedomesticit 
(despre animale) 2. bot. pSdure|; 
— a biljka plants salbaticS 3. (neo- 
braden) necultivat, virgin (despre 
terenuri) 4. singuratic, ursuz, po- 
sac (despre oameni); ~ brak con- 
cubinaj 

divljina / (divlji kraj) salbaticie, 
loc saibatic 

dfvno adv. minunat, admirabil, splen- 
did 

dlvokoza / zool. capra neagrS 
(capra-de-munte) (Rupicapra rupi- 
capra) 

divota / splendoare, strSlucire; mS- 
retie 

divovski adj. gigantic, urias, colosal 

dizalica 1. parghie 2. macara 3. ele- 
vator; automobilska ~ eric 

dizalo n (lift) ascensor, lift 

dizanje n ridicare, inSlJare; ~ sidra 
ridicarea ancorei; ~ sunca in5r[a- 
rea soarelui dizati dnevnl dizati, dizem tr. imprf. a ridica, a 
inSlja 

dizel m teh. diesel; ~ motor (motor) 
diesel; ~ gorivo motorinS 

dizenterija f patol. dizenterie 

djeca / coll. copii pi. 

djecak m (pi. -aci) baiat 

djeidstvo n copilSrie 

djecica / coll. dim. copilasi 

djecji adj. de copii; pentru copii; ~ 
vrtic grSdini^a de copii; ~-e jaslice 
cre^a 

djecurlija / coll. prezir. pustime 

djed m (pi. -ovi) bunic; mos.; mos- 
neag; ~ Bozicnjak Mos. CriSciun 

djedovina / 1. (nasljedni imutak) 
mos,tenire de la bunic 2. patrimo- 
niu, avere parinteascS 3. (domovi- 
na) patrie 

djelatan adj. (radin) muncitor, ope- 
rativ; (aktivan) activ 

djelatnlk m (pi. -ici) (radnik) mun- 
citor, lucrStor 

djelatnost / activitate 

djelitelj m distribuitor, repartitor; 
mat. divizor, impSr(itor; najveci 
zajednicki ~ eel mai mare divizor 
comun 

djelo n muncS, lucrare; opera; 
acjiune; fapt; dobro ~ fapta bunS; 
junacko ~ faptS eroicS; covjek od 
—a om de acjiune; prijedimo s 
rijeci na ~! sS trecem de la vorbe 
la fapte; to nije tvoje ~ asta nu e 
treaba ta; kakvo ~, takva nagrada 
dupS munca §i rSsplata; konac ~ 
krasi sfarfitul incoroneazS opera; 
-djela pi. opere; cjelokupna ~ 
opere complete 

djelokrug m (pi. -uzi) 1. sfera (do- 
meniu, camp) de activitate 2. jur. 
competenJS djelomice adv. in parte, partial 
djSlovanje n acjiune, activitate, 

funcjionare; efect; eficacitate 
djSlovati intr. imprf. 1. a acjiona 2. a 

func(iona 3. a influenza 4. a-si face 

efectul; a avea (un) efect, a lasa o 

impresie; ~ na koga a acjiona asu- 

pra cuiva, a influenza 
djeljenik (pi. -ici) mat. deimpSr^it 
djeljiv adj. divizibil 
djetelina / bot. trifoi (Trifolium) 
djetinjarija / copilarie, zburdSlnicie 

copilSreascS 
djetinjast adj. copilSresc, copilSros; 

pueril, naiv 
djetinji adj. infantil, pueril 
djetmjstvo n copilarie; od —a din 

copilarie 
djever m (muzev brat) 1. cumnat 

(fratele sofului) 2. cavaler de ono- 

are 3. secundant 
djevica / fecioara, virgina 
djevicanstvo n virginitate, feciorie 
djevojeica / dim. fetrfa, feti^cana 
djevojka / 1. fata; fecioara; imati 

— u a avea fata (prietena) 2. 

(kucna pomocnica) fata in casa; ~ 

za djecu bona; zaprositi — u a 

cere in cSsatorie 
dlacica / dim. firicel de par 
dlaka / fir de par; p5r (la animale); 

skidati ~-u a se depila; nemati ~-e 

na jeziku a nu avea par pe limba 
dlakav adj. 1. cu p3r, paros 2. (bot.) 

pufos 
dlan m palmS; podul palmei 
dlijeto n dalta 
dnS adv. in ziua de 
dnevnT adj. de zi, zilnic, cotidian; ~ 

red ordine de zi; ~a zapovijed or- 

din de zi 51 dnevnica dobro dnevnica / 1. (cinovniiSka) diurnS; 

indemnizajie pe o zi 2. (radnicka) 

salariu pe o zi 
dnevnik m (pi. -ici) 1. (dnevni list) 

jurnal; brodski ~ jurnal de bord 2. 

ziar, cotidian 
dnevno adv. in fiecare zi, zilnic 
dno n fund, fundal; morsko ~ fun- 

dul mSrii 
do prp. pana (la); aproape de; in 

afara de; od kuce ~ kuce din casa 

in casa; ~ godine pana la anul; 

nije mi ~ Sale nu-mi arde de 

glumS: jedan ~ drugoga unul 

dupS altul; ~ vraga! la naiba!, la 

dracul! 
do- pref. prefix verbal care indicS: 

1. sfarjitul unei acpuni (docitati, 
dozreti) 2. sfarsitul unei acjiuni la 
termenul fixat (dostici) 3. acjiunea 
de sosire sau de conducere pana la 
un loc dat (doletjeti, dopratiti) 4. 
acfiunea de a ajuta pe cineva cu 
ceva (dopuniti, dodati) 

doajen m deean (al corpului diplo- 
matic) 

dob / varsta, etate; jednake ~-i de 
aceeasi varsta 

doba n indecl. timp; perioada de 
timp; epoci, era; godisnje ~ ano- 
timp; staro ~ antichitate; u pravo 
~ la timpul potrivit; u isto ~ in 
acelasj timp; u svako ~ la orice 
orS; u koje ~? la ce ora?; u 
danasnje ~ in ziua de azi, actual, 
contemporan 

dobaciti tr. prf. 1. a azvarli, a arunca 

2. fig. a reprosa, a face observa(ii 
critice (cu ironie) 

dobacivati tr. imprf. v. dobaciti 
dobar adj. bun; ~ posao (o) treabS 
buna; ~ dan! buna ziua!; —bra 

52 vecer! buna seara!; budite tako 
— bri fiji asa de bun (sa/si etc.) 
dobava / (nabava) aprovizionare; 
achizijie, procurare; achizi{ie, cum- 

paratura 

dobaviti tr. prf. a procura, a furniza; 
a aproviziona 

dobavljac m furnizor 

dobavljati tr. imprf. v. dobaviti 

dobavni adj.; ~ rok termen de livra- 
re 

doblt / beneficiu, castig; profit; cri- 
sta ~ castig net 

dobitak, -tka m (pi. -ici) beneficiu; 
profit, avantaj, castig (si la lote- 
rie); cisti ~ castig net; sudjelova- 
nje u — tku participare la profit; 
(u igri) invingator; ~ na lutriji ca§- 
tigator la loterie 

dobiti tr. si intr. prf. a primi; a 
castiga, a ob|ine; (u igri) a castiga 
(un joe), a invinge; dobio je zapo- 
slenje a fost angajat, a obfinut un 
loc de muncS; dobila je sina a 
castigat un fiu; ~ rat a invinge (in 
razboi) 

dobltnica / castigatoare, invingatoa- 
re 

dobltnlk m (pi. -ici) castigator, 
invingator 

dobivanje « victorie, castig 

dobivati tr. si intr. imprf. v. dobiti; 
iz mlijeka se dobiva maslac din 
lapte se objine untul; ~ zube a face 
dinji 

dobnl adj. (podosta star) (om) in 
varsta; — a granica limita de var- 
sta; ~ predsjednik decan de varsta 

dobricina m bonom; om bun (ca 
painea calda) 

dobro m 1. bine; bun, proprietate, 
patrimoniu; opce ~ bun public; za dobrobit dodijivati tvoje ~ pentru binele tau; u ~-u i 
u zlu la bine si la rSu; tko zlo 
cini, nek se ~-u ne nada r3u faci, 
rau gasesti. - dobra pi. bunuri pi., 
mosie, proprietate 2. adv. bine; do- 
sta ~ destul de bine; vrlo ~ foarte 
bine; ~ dosao! bine ai venit! 
dobrobit / bel^ug, bunastare, pros- 
peri tate 
dobrocinitelj m binefacator 
dobro£i'nstvo n binefacere; benefi- 
ciu 
dobrocudan adj. 1. bun, blajin, bun 

la inima 2. cuminte, cu purtare 

buna; ~ smijesak suras afectuos; 

(patol.) ~ tumor tumoare benigna 
dobrodosao adj. binevenit 
dobrodoslica / salut / urare de bun 

venit 
dobrodusan adj. blajin, bland; bun 

la suflet; milostiv 
dobro jutro n (salutul de) buna di- 

mineaJS 
dobronamjeran adj. bine intenjio- 

nat, binevoitor 
dobronamjerno adv. cu intenjii 

bune, bine inten|ionat 
dobrostiv adj. binevoitor, bland, 

afabil 
dobrostivost / bunavoinja 
dobrosusjedski adj.; ~ odnosi ra- 

porturi de buna vecinatate 
dobrota / bunatate; amabilitate; 

bunavoinja 
dobrotvor m binefacator 
dobrotvoran adj. binefacator; cari- 

tabil, umanitar; ~rno drustvo so- 

cietate de binefacere; — rna pred- 

stava spectacol de binefacere 
dobrotvdrnost / binefacere, caritate, 

filantropie 
dobrovdljac, -Ijca m voluntar dobrovoljacki adj. voluntar, de vo- 
luntary) 
dobrovoljan adj. voluntar, benevol 
docent m docent 
docentura / docen^a 
docarati tr. prf. (sebi Sto) a vraji, a 

face vraji 
docaravati tr. imprf. v. docarati 
docek m primire, intampinare 
docekati tr. prf. a astepta; a intampi- 

na, a primi 
doceki'vati tr. imprf. v. docekati 
docepati se (cega) tr. prf. 1. a apu- 

ca; a inhafa, a pune mana pe 2. - 

docepati se a-si insusi, a se face 

stapan (pe ceva) 
docetak m gram, terminate, desi- 

nen$a 
docuti, -cujem tr. prf. a afla (din au- 

zite) 
ddci, dodem intr. prf. a veni, a sosi; 

~ po koga a veni dup8 cineva; ~ k 

sebi a-si reveni; dobro dosao! 

bine ai venit!; dodi ovamo! vino 

incoace!; ~ u pomoc a veni in aju- 

tor 
dodatak m (doplatak) adaos, spor, 

supliment; apendice; djecji ~ alo- 

ca{ie pentru copii 
dodatan adj. (dopunski) adifional; 

—tni spisi act adijional 
dodati tr. prf. 1. (dometnuti) a 

adSuga 2. (pruziti) a da, a transmi- 

te (din mana in mana) 
dodavanje n 1. (dometanje) adaos 

2. (pruzanje) transmitere, dare 

(din mana in mana) 
dodavati tr. imprf. v. dodati 
dodijati intr. prf. a plictisi, a sacai, a 

deveni insuportabil / nesuferit; to 

mi je dodijalo asta m-a plictisit 
dodijavati intr. imprf. v. dodijati 53 dodijeliti dojadivati dodijeliti tr. prf. 1. a atribui, a acor- 

da, a conferi 2. a repartiza 
dodir m 1. atingere, contact 2. fig. 

legaturS, relate; stupiti u ~ a intra 

in / a avea contact 
dodiran adj. de contact 
dodirivati tr. imprf. v. dodirnuti 
dodi'rnuti tr. prf. a atinge, a fi / a 

veni in contact; -dodirnuti se prf. 

(cega) a se atinge (de ceva) 
doduse adv. ce-i drept, intr-adevSr 
dodvoravanje n adulare, curtoazie 
dodvorica / linge-blide 
dodvoriti se prf. a se pune bine pe 

langS cineva, a se lingusi; a slu- 

gSri 
dodvorivati se imprf. v. dodvoriti se 
doga / zool. (caine) mops, buldog 

(Canis familiaris molossus) 
dogadaj m eveniment, intamplare, 

accident 
doglasnik m megafon, portavoce 
dogled m (vidokrug) orizont 
dogledan adj. previzibil 
dogledati tr. prf. 1. a zari, a observa; 

a cuprinde cu privirea 2. a privi 

pana la capat; a ramane pana la 

sfarsitul (spectacolului etc.) 
dogma / dogmi m 
dogmatika / dogmatics 
dognati tr. prf. a mana (animale, 

panS intr-un loc) 
dogodine adv. anul viitor, la anul 
dogoditi se prf. a se intampla, a se 

petrece, a surveni 
dogodovStina/reg. (dogadaj) aven- 

turS 
dogorijevati intr. imprf. v. dogorjeti 
dogorjeti, -orim intr. prf. a arde 

panS la capat; a se stinge 

54 dogotoviti tr. prf. 1. a termina, a fi- 

naliza (o lucrare) 2. a pregSti 
dogovarati se imprf. (o cemu) a de- 

libera (asupra ceva), a Jine un con- 

siliu, a discuta, a trata (despre 

ceva) 
dogovor m (sporazum) acord, in|e- 

legere; biti s kime u ~-u a fi de 

acord cu cineva; po ~-u conform / 

in baza acordului 
dogovdriti se prf. a cSdea de acord, 

a se injelege, a conveni; kako smo 

se dogovorili cum am convenit, 

cum am cSzut de acord 
dogovoreno adv. de acord, conform 

injelegerii 
dograditi tr. prf. 1. (svrSiti gra- 

denje) a termina o construcjie 2. 

(gradenjem dodati) a zidi anexe / 

adaosuri la o construcjie; ~ joS je- 

dan kat a construi incS un etaj 
dogradnja / adaos la o construe Jie; 

ancxa la o cladire; acareturi pi. 
dogradivati tr. imprf. v. dograditi 
dogiirati tr. prf. 1. a impinge 2. a 

razbate; on je daleko dogurao el a 

ajuns departe 
dohodak, -hotka m (pi. -oci) 1. ve- 

nit 2. rents 
dohvacati tr. imprf. v. dohvatiti 
dohvatiti tr. prf. 1. (uhvatiti) a apu- 

ca, a prinde 2. a atinge, a ajunge 3. 

a cuprinde; - dohvatiti se (cega) 1. 

a se apuca de 2. a se atinge (de) 
ddimanje n impresie 
doista adv. intr-adev3r, cu adevarat, 

realmente, de fapt 
dojaditi intr. prf. (komu, sto) a (se) 

plictisi; dojadilo mi je cekati sunt 

satul de atata asteptare 
dojadivati intr. imprf. v. dojaditi dojahati d51ar dojahati, -jasem intr. prf. (stici ja- 

suci) a veni cSlare 
ddjam, -jma m (pi. dojmovi) impre- 
sie; efect; steci ~ a avea impresia; 

ostaviti ~ a face impresie 
dojava/(obavijest) informajie, stire 
dojaviti tr. prf. a aviza, a instiinja; a 

avertiza 
dojavljivac, -aca m informator 
dojavljivati tr. imprf. v. dojaviti 
dojence, -Jeta n sugaci 
dojenje n (davanje mlijeka) alapta- 

re; (sisanje) sugere 
dojilja / doici, dadacS 
dojiti 1. tr. imprf. (davati mlijeko) 

alaptare 2. intr. imprf. (sisati) a suge 
dojka / mameia, san 
dojmiti se intr. prf. a se impresiona 

(de ceva) 
dojucerasnjt adj. de pana mai ieri, 

recent 
dojuriti intr. prf. a veni in fuga 

mare, a veni val-vartej 
dok 1 conj. 1. pana cand, pe cat; ~ 

sam ziv pana cand sunt viu 2. in 

timp ce, atata timp cat, cat timp 
dok 2 m doc plutitor; bazin de carenaj 
dokad(a) adv. pana cand 
dokaz m probS, dovada; argument; 

cvrst ~ proba certa; ocevidan ~ 

dovada evidenta; valjan (ili uvjer- 

ljiv) ~ argument valid (persuasiv); 

neobitan ~ argument irefutabil 
dokazan adj. demonstrativ 
dokazati, dokazem tr. prf. a demon- 

stra, a argumenta 
dokaziv adj. demonstrabil 
dokazivati tr. imprf. v. dokazati 
ddkazni adj. probatoriu, de proba; ~ 

materijal material probatoriu dokle conj. si adv. pana, pana cand, 

pana unde; ~ god cat timp 
dokolica / ragaz; timp liber 
dokolicar m lenes, trandav 
dokoljenica / ciorap treisferturi; 

;oseta; kozna ~ jambicra; kratka 

(suknena) ~ ghetra 
dokon adj. 1. neocupat, liber 2. 

trandav, lenes 
dokoncati tr. prf. a termina; a finisa, 

a desavarsi 
dokopati se prf. 1. a apuca, a inha^a 

2. a reusi, a razbate 
dokraj£iti tr. prf. v. dovrsiti 
doktor m doctor; ~ filozofije doctor 

in filozofie; (lijecnik) medic, doc- 
tor 
doktorand m doctorand 
doktorat m doctorat 
doktorica/doctorija, medic (femeie) 
doktorirati intr. a objine titlul de 

doctor (in stiinje) 
doktorski adj. de doctor 
doktrina / doctrina 
dokuciti tr. prf. 1. a aprinde, a apuca 

2. fig. a intelege, a pricepe 
dokuciv adj. 1. accesibil, compre- 

hensibil 2. inteligent, patrunzator; 

perspicace, iste{ 
dokuHvost/capacitatea de a fi com- 

prehensibil; perspicacitate, ingenio- 

zitate 
dokument m (isprava) document 
dokumentarac, -rca (dokumentar- 

ni film) (film) documentar 
dokumentaran adj. documentar 
dokumentirati tr. a documenta 
d61 m vale 
dolar m dolar 55 dolazak donedavno dolazak m (pi. -sci) sosire, venire; ~ 
na vlast a veni la putere; pri 
— sku inainte de venirea 

dolaziti intr. imprf. 1. a veni, a sosi; 
Sto ti dolazi na pamet? ce-{i trece 
prin cap?; to ne dolazi u obzir 
asta nu se ia in considerare 2. a 
pro veni, a rezulta; ~ od jfega a 
proveni (a deriva) din ceva 

dolaznl adj. venit, sosit 

dolazenje n venire, sosire 

doletjeti intr. prf. a sosi / a veni in 
zbor 

doli prp. (osim) fSrS, in afarS de, cu 
excepjia 

dolican adj. (£emu) cumsecade, 
cum se cuvine, decent 

dolijati intr. prf. a i se infunda (cui- 
va) 

dolijetati, dolijecem intr. imprf. v. 
doletjeti 

dolijevati tr. imprf. v. doliti 

dolikovati intr. imprf. (komu sto) a 
se cuveni, a se cSdea 

dolina / vale; depresiune 

doliti, dolijem tr. prf. a mai turna 
(in), a umple 

doldmit m miner, dolomitS 

dolje adv. jos; ~I jos! 

ddm m (pi. domovi) 1. (kuca) casS, 
locuin{S; ~ za sirocad orfelinat; ~ 
za starce azil; planinarski ~ ca- 
bana; studentski ~ casa studen{i- 
lor; popravni ~ casa de corecfie; 
gornji ~ camera lorzilor; donji ~ 
camera deputa^ilor 2. familie 

doma adv. acasa 

domaci adj. domestic, de casa, cas- 
nic; al casei; ~ zivot viaja de fami- 
lie 

domacica / 1. stSpana casei 2. cas- 
nica, gospodinS 

56 domacin m capul familiei; stapanul 

casei; gazda; amfitrion 
domaclnskl adj. casnic, de menaj; 

gospodaresc 
domaci'nstvo n (vodenje kucnih po- 

slova) gospodSrie, menaj; gospo- 

dSrire 
domahi'vati intr. imprf. a face semne 

cu mana 
domahnuti intr. prf. v. domahivati 
domaja / reg. (domovina, zavicaj) 

patrie, patrie natalS 
domalo adv. (uskoro) in curand, 

peste pujin timp 
domar m administrator (al unei 

case); (kucepazitelj) portar 
domena / domeniu; (podrucje) 

camp (de activitate) 
dometak m (pi. -aci) v. dodatak 
dometati tr. imprf. v. dometnuti 
dometnuti, -metnem tr. prf. 1. a 

adauga 2. a arunca panS la 
domicll m (boravi^te) domiciliu 
domisao, -misli / idee, gand 
domisliti se prf. 1. a-fi (re)aminti 2. 

a gSsi rezolvarea, a afla dezlegarea 
domisljat adj. (dosjetljiv) ingenios, 

inventiv; perspicace 
domisljati se imprf. v. domisliti se 
domisljatost / ingeniozitate, inventi- 

vitate; perspicacitate 
domisljen adj. (smisljen) ponderat, 

chibzuit 
domjenak m tratajie cu rScoritoare 
domoljub m patriot 
domorodac, -odea m bastina§, indi- 

gen 
domovina / patrie 
ddmovnica / certificat de origine 
donedavni adj. recent 
donedavno adv. pan& nu de mult ddnekle dopustiti ddnekle adv. in parte, intra catva, 
intr-o oarecare mSsurS 

donijeti, -nesem tr. prf. a aduce; ~ 
presudu a pronunja o sentinja; - 
zakon a promulga o lege; ~ odlu- 
ku a hotari / a lua o decizie 

donositelj m aducator, purtator 

donositi tr. imprf. v. donijeti 

donji adj. de (mai) jos, inferior 

dopadati intr. imprf. 1. a placea 2. a 
veni / a sosi in pripa 

dopadljiv adj. agreabil, plScut 

dopasti, -padnem intr. prf. v. dopa- 
dati 

dopasti se prf. a placea, a fi pe gu- 
stul 

dopeci, -peiem tr. prf. a termina de 
copt/de fript/de prajit 

dopirati. -pirem intr. imprf. a ajunge 
pana la (despre voce/piri/sunete) 

ddpis / corespondents (de presa) 

dopisati, dopisem tr. prf. 1. a termi- 
na de scris 2. a adauga in scris 

dopisivati, dopisujem tr. si intr. 
imprf. 1. v. dopisati 2. a trimite, a 
expedia coresponden{e de presS - 
dopisivati se a coresponda, a fi in 
corespondents 

dopisnl adj.; ~ clan membra cores- 
pondent 

ddpisnica / carte postals 

dopisnik m (pi. -ici) (novinski) co- 
respondent de presS, invitat (spe- 
cial); clan ~ membra corespondent 

doplacfvati tr. imprf. v. doplatiti 

doplata / 1. (nadoplatak) plats su- 
plimentarS, adaos la platS 2. (nak- 
nadna isplata) achitare ulterioarS 
a unei diferen{e 

doplatak, -tka m (pi. -aci) indem- 
niza|ie, aloca{ie; obiteljski ~ aloca|ii familiale; porezni ~ adaos la im- 

pozit 
doplatiti tr. prf. (platiti jos nesto) a 

plSti in plus; a plSti diferenja 
doplivati intr. prf. a veni / a sosi 

plutind 
doploviti intr. prf. a sosi cu vaporul; 

a sosi plutind; brod je doplovio 

vaporul a acostat 
dopddne, -dneva 1. n diminea{S 2. 

adv. dimineata 
dopodnevni adj. de diminea^S 
dopratiti tr. prf. a insoji, a petrece 

(pe cineva) 
doprema / (dostava) livrare, expe- 

diere 
dopremati tr. imprf. v. dopremiti 
dopremiti tr. prf. (dovesti) a tran- 

sporta, a expedia; a expedia, a tri- 
mite 
doprijeti intr. prf. v. dopirati 
doprinijeti tr. prf. (pridonijeti) a 

contribui 
doprinos m contribute, aport 
doprinositi intr. imprf. v. doprini- 
jeti 
doprinosenje n contribute 
dopuna / completare, adaos; supli- 

ment 
dopuniti tr. prf. a termina de um- 

plut, a completa, a adSuga la 
dopunskl adj. complementar, supli- 

mentar, adijional; ~ svezak suple- 

tiv 

dopunjati tr. imprf. v. dopuniti 
ddpust m 1. concediu, permisie 2. 
permis 3. permisiune; incuviin{are; 
autorizajie 
dopustiti tr. prf. a permite, a da 
voie, a autoriza; a admite, a con- 
cede; dopustite! daji-mi voie!; 57 dopustiv dospijevati pardon!; dopustite da kazem 

da{i-mi voie/permite(i-mi s5 spun 
dopustiv adj. care e permis, permi- 

sibil; admisibil 
dopustati tr. imprf. v. dopustiti 
dopusten adj. permis, Ingiduit, ad- 
mis 
dopuiStenje n permisiune, ingidu- 

inji; admitere 
doputovati, doputujem intr. prf. a 

sosi dintr-o caiatorie 
doraditi tr. prf. (svrsiti rad) a ter- 

mina de lucru 
doradivati tr. imprf. v. doraditi 
doraslost / pubertate, maturitate 
dorastao adj. 1. matur 2. apt, capa- 

bil 
dorasti, dorastem intr. prf. 1. a 

creste, a se dezvolta; a se maturiza 

2. a deveni capabil; a fi apt; nije 

mu dorastao nu s-a ridicat la ni- 

velul lui 
dorucak, -<Ska m (pi. -iSci) micul de- 

jun 
doruckovati, -ckujem tr. §i intr. 

imprf. a dejuna, a lua micul dejun 
dosad(a) adv. pana acum, pana in 

prezent 
dosada / plictiseala, deranj; umirati 

od ~-e a muri de plictiseala 
dosadan adj. plictisitor; supirator, 

enervant, agasant 
dosadasnji adj. de pana acum, pre- 
cedent, fost, ex-; ~ uspjeh succe- 

sul de pana in prezent 
dosaditi prf. 1. tr. a termina de sSdit 

2. intr. a plictisi 
dosadno adv. plicticos, agasant; bas 

je ~! ce plictiseala! 
dosadivati, dosadujem intr. imprf. 

- dosadivati se a se plictisi 

58 doseci, dosegnem tr. prf. a ajunge 

(cu mana); a sosi 
ddseg m (pi. -ezi) distanjS (la care 

poate ajunge mana / vazul / auzul 

sau un obiect aruncat) 
doseliti se prf. a imigra, a (se) muta, 

a (se) stabili, a (se) stramuta 
doseljavanje n imigrare 
doseljenlk m (pi. -id) imigrant; per- 

soanii strSmutata 
dosezati, dosezem tr. imprf. v. 

doseci 
dosje, -ea m (skup akata) dosar; 

fascicul 
ddsjetiti se prf. 1. a-§i (re)aminti 2. 

a gSsi o solujie 
dosjetka / butada; anecdota 
dosjetljiv adj. (domisljat) istej, in- 

genios; spiritual 
dosjetljivost / (domiSljatnost) inge- 

niozitate, indemanare, dib&cie; 

(duhovitost) spiritualitate 
ddskocica/ butada; viclenie; simula- 
cra 
doskociti intr. prf. a sari, a face un 

salt; ~ nesreci a preintampina o 

nenorocire; ~ komu a invinge, a 

intrece pe cineva 
doskora adv. (pana) de curand, 

(pana) nu de mult 
doskorasnji adj. in func{iune (in vi- 

goare) pana nu de mult; care a 

avut loc pani nu de mult 
doslovan adj. (u prijevodu) literal, 

textual; ~ prijevod traducere lite- 
rals 
doslovce adv., doslovno adv. litera 

cu litera, cuvant cu cuvant, textual 
dosljedan adj. consecvent 
dosljednost / consecvenja 
dospijevati intr. imprf. v. dospjeti dospjeti dotjerati dospjeti X. intr. prf. (prispjeti) a 

sosi (la timp) 2. a se coace; a de- 
veni copt 3. a reufi s3, a ajunge sa 
4. a termina, a sfarsi 5. (jur.) a ex- 
pire 

dosta adv. (dovoljno) destul, de 
ajuns, suficient; imaS ~ vremena 
ai destula vreme; sada je ~ acum e 
de ajuns; ~! destul! 

dostajati, dostajem intr. imprf. a 
ajunge, a fi suficient; a fi de ajuns 

dostatan adj. (dovoljan) suficient, 
satisfacator 

d5stava/l. predare, remitere, livra- 
re 2. comunicare, instiin{are 3. 
plangere; denun{ 

dostaviti tr. prf. 1. a preda, a remite; 
a furniza 3. a distribui 4. a denunja 

dostavljac m 1. comisionar, furnizor 
2. informator 3. denun^ator 

dostavljati tr. imprf. v. dostaviti 

dostavnica / factura 

dostici, dostignem tr. prf. 1. (stici) a 
ajunge 2. intr. prf. a fi de ajuns 

dostignuce n realizare, succes, reali- 
zare 

dostizanje n ac^iunea de a ajunge 
(din urma) 

ddstizati tr. imprf. v. dostici 

dostizan adj. accesibil, realizabil 

ddstojan adj. 1. demn, vrednic de 2. 
onorabil, respectabil 

dostojanstven adj. plin de delimita- 
te 

dostojanstvenik m demnitar; crkve- 
ni ~ prelat 

dostojanstvenost / demnitate 

dostojanstvo / demnitate; smatram 
da je to ispod moga —a consider 
ca asta mS jigneste 

ddstojno adv. cu demnitate 

ddstojnost / demnitate dostupan adj. accesibil, abordabil 

dosuda f jur. adjudecare 

dosuditi tr. prf. a adjudeca 

dosudivati tr. imprf. v. dosuditi 

dosusiti, -sim tr. prf. a termina de 
uscat; a seca 

dosapnuti, dopasnem tr. prf. a §opti 
la ureche; a sufla 

dosaptavati tr. imprf. v. dosapnuti 

dosasce «; ~ (Gospodinovo) venirea 
Mantuitorului 

dosetati intr. prf. a veni plimbandu - 
se 

doSIjak m 1. venetic 2. nou-venit 

dota/dota, zestre 

dotacija / (novcana pomoc) sub- 
venjie; dotatie 

dotaci, dotaknem tr. prf. v. dotak- 
nuti 

dotad(a) adv. pana atunci 

dotadasnjl adj. de pana atunci, pre- 
cedent 

dotaknuti tr. prf. a aborda, a atinge; 
~ dotaknuti se (cega) 1. a se atin- 
ge (de ceva) 2. fig. a face aluzie 

dotamaniti tr. prf. a extermina 

doteci, dotecem intr. prf. (dostajati) 
1. a curge 2. a expira 

doticaj m contact, atingere, relate 

doticajan adj. de contact 

doticati, doticem tr. imprf. v. dotak- 
nuti 

ddticni adj. dat, respectiv; acest 

dotirati tr. (pomagati dotacijom) a 
dota 

dotjeran adj. perfec^ionat 

dotjeranost / fineje, rafinament 

dotjerati tr. prf. 1. (dovesti) a con- 
duce 2. (usavrsiti) a (se) perfec- 
Jiona, a pune in ordine 3. (uljep- 59 dotjerivanje dozrelost §ati) a (se) infrumuseja, a (se) 

impodobi 
dotjerivanje n finisaj, perfectiona- 

re; retus, 
dotjerivati tr. imprf. v. dotjerati 
dStle adv. panS aci; pana acolo; pana 

atunci 
dotok m (vode, kapitala) a flux 
dotrajati, dotrajem intr. prf. (traja- 

ti do kraja) a se uza, a se ponosi 
dotrajavati intr. imprf. v. dotrajati 
dotriati, -cim intr. prf. a veni in 

fuga 
dotriavati intr. imprf. v. dotrcati 
dotiici, dotucem tr. prf. a da lovitu- 

ra de gratie; a ucide, a omori 
dousnik m (pi. -id) spion; de- 

nun{ator 
dovde adv. pana aici 
dSvecer adv. asta-searS, deseara 
doveslati se prf. a sosi cu o ambar- 

ca(iune cu vasle 
dovesti 1 , dovedem tr. prf. a aduce, a 

conduce, a insoti; ~ u red a pune 

in ordine; ~ u vezu a pune in lega- 

tura; ~ u nepriliku a pune in si- 
tuate neplacuta 
dovesti 2 , dovezem tr. prf. a aduce cu 

un (vehicul); - dovesti se a veni 

(cu un vehicul) 
dovidenja excl. la revedere 
dovijek(a) adv. pentru totdeauna, 

vesnic, etern 
dovitljiv adj. indemanatic; istej; in- 

genios 
dovitljivac, -ivca m (dosjetljivac) 

persoana ingenioasa, inventiva; 

istej 
dovlaciti tr. imprf. v. dovuci 
dovod m instalatie de conducte, Je- 

varie 
dovdditi tr. imprf. v. dovesti 1 

60 dovodnl adj. de conducte, de |evi 
dovodnica fanatom.; zila ~ vena 
dovoljan adj. (dostatan) suficient, 

satisfacator; (skolska ocjena) sufi- 
cient 
dovoljno adv. destul, de ajuns, sufi- 
cient 
dovoz m 1. transportare; transport 2. 

import; presjeci ~ a tSia cSile (de 

aprovizionare) 
dovrsavati tr. imprf. 1. a fi pe punc- 

tul de a termina, a sfar§i 2. a 

desavar§i 
dovfsen adj. terminat, starlit; inde- 

plinit; incheiat 
dovfsiti tr. prf. a termina, a sfarsi 
dovuci, dovucem tr. prf. a cara; a 

aduce (tarasj 
ddza 1 / (mjera) doza 
doza 2 / (kutija) cutie (in care se Jin 

tigari/bomboane/zahSr etc.) 
dozidati tr. prf. 1. a termina o con- 

structie 2. a zidi anexe, adaosuri la 

o constructie 
doziranje n dozare, dozaj 
dozirati tr. a doza, a proportiona 
doziv m apel, chemare 
dozivati tr. imprf. v. dozvati 
dozlaboga adv. groaznic, ingrozitor, 

teribil 
dozlogfditi intr. prf. (komu, Sto) a 

importuna; a deveni nesuferit 
doznaciti tr. prf. 1. a aloca 2. a ex- 

pedia, a trimite (bani, colet) 
doznacnica / formular de varsSmant; 

mandat (postal) 
doznaka / mandat postal 
doznati tr. prf. a afla, a lua cu- 

nostin{5 de 
dozrelost / maturitate dozreti drevan dozreti, dozrim intr. prf. a se coace, 

a se maturiza 
dozrijevati intr. imprf. v. dozreti 
dozvati, dozovem tr. prf. a chema 

(la sine); ~ koga telefonom a da 

un telefon cuiva 

dozvola / (dopustenje, odobrenje) 

permisiune, autorizatie; permis; li- 
cen{a; ~ boravka aprobare de se- 
dere (temporara); prometna ~ 
licenja de circulate; vozacka ~ 
carnet de conducere; gradevinska 
~ autorizatie de constructie; ~ za 
letenje brevet de aviator 

dozvoliti tr. prf. a permite, a autori- 
za, a admite 

dozvoljavati tr. imprf. v. dozvoliti 

dozvoljen adj. (dopuSten) ingaduit, 
permis; licit 

dozivjeti, dozivim tr. prf. a atinge 
varsta de, a tr&i pana 1 la, a ajunge 
sa vada; ~ uspjeh a obtine un suc- 
cess ~ nesrecu a suferi o nenoroci- 
re 

dozivljaj m eveniment (trait); incer- 

care; aventurS 
dozivljavati tr. imprf. v. dozivjeti 
dozivotan adj. pe via^a, viager; 

—tna renta renta viagerS 
dozivotno adv. pe viaja 
dr. = doktor doctor, dr. 
drag adj. 1. scump, drag, iubit; — e 

volje cu plScere 2. costisitor, 

pretios; ~-i kamen piatri pretioasa 
draga 1 / 1. iubita; logodnicS 2. 

amanta 

draga 2 / (dolina) vale, depresiune 
drago adv. ~ mi je imi pare bine; on 

fini sto mu je ~ el face ce-i place 
dragocjen adj. pretios, scump, de 

valoare dragocjenost / (skupocjenost) va- 
loare, pre{ 

dragoljub m bot. condurul-doamnei 
(Tropaelum majus) 

dragost / (ljupkost) gratie, sarm 

dragulj m piatrS pretioasa 

draguljar m bijutier 

drama / 1. drama 2. fig. nenorocire 

dramatican adj. (potresan) drama- 
tic 

dramatizacija / dramatizare, adap- 
tare teatrala 

dramaturg m (pi. -urzi) director ar- 
tistic 

dramaturgija / dramaturgie 

dramski adj. de dramS, dramatic; 
— o kazaliste teatru dramatic 

draperija / (zastori) draperie 

drastican adj. (zestok, grub) dras- 
tic; energic 

dra£ / (drazest) farmec, gratie, 
atractie 

drazba / mezat, licitatie 

drazenje n stimulare, excitare 

drazestan adj. gratios, fermecator, 
atragator 

drazesno adv. cu farmec, gratios 

draziti tr. imprf. 1. a stimula; a exci- 
ta; a a{a{a 2. a irita, a enerva 

drtcati, dreclm intr. imprf. (o co- 
vjeku) a striga, a Jipa; a racni 

dreka / strigat, tipat; racnet 

dremljiv adj. somnoros, somnolent 

dremnuti, -mnem intr. prf. a atipi 
putin 

dres m costum de sport; radnicki ~ 
salopeta 

dresirati tr. a dresa 

drevan adj. (pradavan) strSvechi, 
antic 61 di-htati 

drhtati, drscem intr. imprf. a tre- 

mura, a dardai; a avea frisoane; ~ 

od straha a tremura de fricS 
drhtavica / tremur, tremurat; (med.) 

frisoane 
driblati tr. §i intr. sport a dribla 
drijemati intr. imprf. a picoti, a dor- 

mita 
drijemez m somnolentS 
dnjen m hot. 1. (stablo) com (Cornus 

mas) 2. (plod) coarna; zdrav kao ~ 

sanStos tun 
drljati tr. imprf. 1. a grSpa 2. (fig.) a 

mSzgaii, a grifona 
drmati tr. §i intr. imprf. 1. a (se) 

scutura, a (se) clatina 2. /ig. a avea 

cuvantul decisiv 
drmnuti tr. prf. a zgaljai o data 
drob m viscere 
drobilica m concasor 
drobiti tr. imprf. a sparge, a sfa- 

rtma, a fUramiJa; a toca; a macina 
drdga / 1. (opojno sredstvo) drog; 

stupefiant; uzivalac — e toxicoman 

2. (opojni zacin) mirodenie 
drogerija / drogherie 
drogirati tr. (omamiti opojnim 

sredstvima) a se droga 
drolja / prostituata, tarfa 
drombulja / v. brunda 
drdnjak m carpa, zdrean^a; petic 
drozak m zool. sturz (Turdus) 
dfpati tr. imprf. 1. a rupe (bucaji 

din); a stasia 2. fig. a ciupi 
drsko adv. 1. cu insolenja, cu 

obraznicie, cu nerusinare; cu aro- 

ganja 2. cu cutezanja 
drskost / 1. insolenja, impertinent; 

aroganja 2. cutezanja 
drug m 1. tovaras; camarad, coleg 2. 

trg. asociat; ~ za stolom comesean 

62 druStvo 

drugafijl adj. altfel, diferit 

drugarica / tovarasa 

drugarskl adj. tovarasesc; de cama- 
rad; colegial 

drugarstvo n tovarasie; camarade- 
rie; colegialitate 

drugdje adv. altundeva, intr-alta 
parte, intr-alt loc; aiurea 

drugi num. 1. al doilea; adj. alt, al- 
tul; ~ put alta data; ~ dan ziua 
urmatoare; na ~-oj strani de cea- 
laltS parte; to je nesto ~-o asta e 
altceva; u ~-om stanju insarci- 
nata, gravida; to je (sasvim) ~-o 
asta e (cu totul) altceva; na jedno 
uho ude, na ~-o izade pe o ureche 
ii intra §i pe alta li iese 

drugo adv. in al doilea rand; altceva 

drugorazredan adj. de ordinul al 
doilea, de importanja secundara; 
de calitatea a doua 

drugovati, drugujem intr. imprf. (s 
kim) a fi prieten (camarad, coleg), 
a fi in bune legaturi cu cineva, a 
intrejine relajii de prietenie (cu ci- 
neva) 

drukcije adv. altfel, in mod diferit 

drukfiji adj. altfel, diferit; deosebit 

druskan m camarad, prieten 

drustvance n dim. societate mica, 
grupule{ 

drustven adj. 1. (druzevan) socia- 
bil, accesibil 2. (sto se odnosi na 
drustvo) social 

drustvo n 1. (skup ljudi) companie, 
societate; praviti koine ~ a (ine 
companie cuiva 2. (drustvena za- 
jednica) societate; besklasno ~ so- 
cietate fara clase; potrosacko ~ so- 
cietate de consum 3. (udruga) aso- 
cia^ie, societate, companie; paro- 
brodarsko ~ companie de navi- 
gate; dionicko ~ (d.d.) societate pe druzba dubiozan acjiuni; osiguravajuce ~ societate 
de asigurari; pjevacko ~ societate 
coraia 

druzba / 1. (drustvo) societate, 
companie 2. (drugovi) camarazi 
pi, prieteni pi. 

druzevan adj. sociabil, comunicabil 

druzina / 1. companie, tovara^ie 2. 
ceata, banda; lopovska ~ banda de 
talhari; ~ na brodu echipaj 

druziti se imprf. v. drugovati 

di-va n pi. lemne pi; ici po ~ a mer- 
ge dupa lemne 

drvara / magazie de lemne 

drvarnica / depozit de lemne 

dfvce, -ceta n dim. 1. copacel, 
pomisor 2. arbust 

drven adj. de lemn, din lemn, lem- 
nos 

drvenarija / obiecte pi de lemn 

drvenast adj. lemnos 

dfvlje n coll. lemne pi.; trgovac 
— em comerciant de lemne 

dfrni adj.; —a industrija industria 
lemnului 

drvo n 1. arbore, copac, pom; saditi 
~ a planta un copac 2. (za grad- 
nju) lemn (de construc{ie); cheres- 
tea; meko ~ lemn moale; tvrdo ~ 
lemn tare; ogrjevno ~ lemn de foe 

drvodjelja m dulgher; tamplar 

drvored m 1. arbori planta^i in rand 
2. alee 

drvorez m 1. gravura in lemn 2. xi- 
lografie 

drvosjeca m taietor de lemne (in 
padure) 

drzak adj. (bezobrazan) imperti- 
nent, obraznic; arogant 

drzak, -Ska m (pi. -sci) (rucica ala- 
ta) miner, coada (la unelte, instru- 
mente), toarta drzalo n maner, toarta; coada (la 
unelte, instrumente) 

drzanje n (inuta, atitudine, compor- 
tare 

dHati, drzim 1. tr. imprf. (imati u 
rukama) a jine; ~ za ruku a fine 
in manS; ne ~ rije£ a nu se Jine de 
cuvant; ~ govor a Jine o cuvlntare; 
~ satove a Jine ore; ~ na pameti a 
Jine minte 2. a susjine, a sprijini; a 
ap3ra 3. intr. imprf. (misliti) a so- 
coti, a considera, a lua drept; - 
drzati se 1. imprf. a se (ine, a se 
men^ine, a se considera; ~ pravila 
a respecta regulile 2. fig. jedva se 
drzi na nogama abia se (ine pe pi- 
cioare; drz' se Jine-te!; rezista! 

drzava/stat; savezna ~ stat federal, 
federate; nesvrstana ~ stat neali- 
niat; ~ clanica (ara membra; savez 
— a confederate 

di-zavica / dim. statulej 

di-zavljanin n (pi. -ani) cetajean 

drzavljanstvo n ceta(enie; bez ~-a 
apatrid 

drzavni adj. statal, de stat; — o do- 
bro domeniu public; ~ dug datorie 
publica; ~ savjet Consiliu de stat; 
~ udar lovitura de stat 

drzavnik m (pi -ici) om de stat 

drzec adj. sanatos, robust 

dual m gram, (dvojina) dual 

dub m - bovi, stejar (Quercus) 

dubina / 1. adancime, profunzime, 
fund 2. fig.; u ~-i srea (duse) din 
adancul inimii/sufletului; ~ osjeca- 
ja profunzime a sentimentelor 

dubinski adj. de (mare) adancime; 
abisal 

dubiozan adj. (sumnjiv) dubios, 
suspect 63 dubler duhovmk dubler m (dvojnik u kinematogra- 

fiji) cascador 
dublje adv. comp. de la duboko; 

mai adanc, mai profund 

dubok adj. profund, adanc; ~ tanjur 
farfurie adanci; ~ glas voce pro- 
funda: s ~-im postovanjem cu o 
stimS profunda 

duboko adv. 1. adanc, profund; ~ u 
noc noaptea tarziu 2. fig. intim, 
s trans 

dubokouman adj. urjelept, inteli- 
gent 

Dubrovnlk m geogr. Dubrovnic (in 
Dalma(ia) 

duc&n, -ana m bacSnie; pravalie; 
dugheana 

dud m bot. (murva) 1. (stablo) dud 
2. (plod) duda (Moms) 

dudov adj. 1. de dud 2. de duda 

duel m (dvoboj) duel 

dug 1 adj. lung, indelungat; ~ rok 
termen lung; — o vrijeme timp 
indelungat; imati ~ jezik a avea 
limba lunga 

dug 2 m (pi. dugovi) 1. datorie; uva- 
litl se u — ove a se ingloda in dato- 
rii; ~ je zao drug imprumutul e 
tovarSs, r8u 2. fig. indatorire, obli- 
gate 

duga 1 / doaga 

duga 2 / curcubeu 

dugacak adj. v. dug 1 

dugmad / coll. (puceta) nasturi pi. 

dugme, -eta n nasture 

dugo adv. multa vreme, timp inde- 
lungat, indelung; vec te ~ nisam 
vidio de multa vreme nu te-am va- 
zut 

dugogodisnji adj. de mulji ani, in- 
delungat 

64 dugometrazni adj.; - film film de 
lung metraj 

dugorocni adj. cu / pe termen lung 

dugosilaznl adj. gram.; ~ naglasak 
accent lung descendent 

dugotrajan adj. 1. lung, de lunga 
durata 2. durabil 

dugouzlazni adj. gram.; ~ naglasak 
accent lung ascendent 

dugdvati, dugujem tr. imprf. a dato- 
ra, a fi dator 

dugovjecan adj. 1. de lunga durata 
2. durabil, trainic 

duguljast adj. alungit, prelungit; 
lunguie^ 

duh m (pi. duhovi ;i dusi) spirit, 
duh; klonuti — om a se descuraja; 
ogranicena —a marginit; bez —a 
insipid; u ~-u jezika in spiritul 
limbii; velik — om genial; podu- 
zetnost — a spirit de inijiativa; 
Duh Sveti Sfantul Duh; ~ vreme- 
na spiritul timpului 

duban m bot. tutun (Nicotiana taba- 
cum); maloprodaja —a debit de 
tutun, tutungerie; ne vrijedi ni 
lule —a nu face nici cat o ceapa 
degerata; ~ za lulu tutun de pipa 

duhanski adj. de tutun 

duhovit adj. spiritual, plin de spirit; 
ingenios 

duhovito adv. spiritual, cu spirit 

duhovitost / spirit, haz; fineje 

duhovnT adj. 1. spiritual; intelec- 
tual; ~ zivot viaja spirituala; — a 
glazba muzica sacra; ~ otac parin- 
te spiritual 2. bisericesc, eclezias- 
tic 

duhovnlckl adj. ecleziastic, sac- 
erdotal 

duhovnlk m preot, duhovnic, confe- duhovnost diiznost duhovnost / spiritualitate 

dukat m ducat (moneda); zlatni ~ 

{echin 
duljenje n (pre)lungire 
duljina / lungime; (geogr.) longitu- 

dine 
duljiti 1. tr. imprf. a lungi, a prelun- 

gi 2. intr. imprf. a amana, a 

taragSna 

Dunav m geogr. Dun3rea 

dunavski adj. dunarean, danubian 

dunja / bot. 1. (stablo) gutui (Cydo- 
nia vulgaris) 2. (plod) gutuie 

dupin m tool, delfin (Delphinus del- 
phis) 

dupll adj. reg. dublu 

duplikat m duplicat, copie 

duplja / scorbura; gaura, cavitate; 
ocna ~ orbita a ochiului; usna ~ 
cavitate bucala 

diipsti, dubem tr. imprf. a sSpa, a 
excava 

dur m muz. ton major 

durati intr. imprf. reg. (trajati) a dura 

durbin m 1. luneta 2. telescop 3. bi- 
noclu 

duriti se imprf. a se bosumfla, a se 
imbufha, a se supSra 

du§a / 1. suflet; ~ od covjeka om 
bun ca painea calda; za ~-u de po- 
man3; boriti se s — om a fi in 
agonie, a agoniza; —om i tijelom 
trap sj suflet 2. fig. (savjest) 
constiinja; inima, spirit; mirne ~-e 
cu con§tiin(a impScata; ~ me boli 
mi se rupe inima; bez — e fSra 
inima 3. fig. (osoba) locuitor; per- 
soana; oko 3000 —a circa 3000 de 
locuitori/suflete; postena ~ un om 
pe cinste; ~-o moja! dragul (scum- 
pul) meu! dusak m dusca; sve u jedan ~ du- 

skom fara intrerupere, continuu; 

popiti na ~ a da paharul pe gat 
dusevan adj. de suflet, de spirit; 

—na borba zbucium launtric/sufle- 

tesc; — vni mir liniste sufleteasca; 

—no poremecenje dezechilibru 

sufletesc 
duSevno adv. spiritual; intelectual; ~ 

zdrav spirit sSnStos 
dusevnost/ spiritualitate; con^tiinfa 
dustk m kem. azot 

dusmanin m (neprijatelj) dusman, 

vrajma^, inamic 
Dusni dan m Ziua mor|ilor 
duSnica / (pi. -ice) anatom. bronhii 
dusnlk m (pi. -id) anatom. trahee 
dusobriznlk m (pi. -ici) parinte spi- 
ritual, confesor 
Ava adv. (uzduz) de-a lungul, in lun- 

gul 
dtizan adj. (koji ima duga) dator, 
indatorat; biti ~ kome a fi dator 
cuiva; (obvezan) obligat, dator 
duzd m pov. doge 
duzi adj. comp de la dug; mai lung 
duzina 1. lungime 2. geogr. longiti- 

tudine 3. durata 
duznica / debitoare, datoare 
duznliki adj. de debitor 
duznlk m (pi. -ici) debitor; dator 
diiznosnl adj. ceea ce se cuvine, 
drept (uri); ~ primjerak (knjige) 
exemplar(e) (de car(i) ca drept de 
autor 
duznosnik m funcjionar 
diiznost / datorie, obligate; atri- 
bu{ie, sarcina; vojna ~ serviciu 
militar; sluzbena ~ indatorire de 
serviciu; stupiti na ~ a-^i lua in 
primire slujba; vrsitelj — i (v.d.) 65 dva dvolican insSrcinat cu afaceri; po — i din 

oficiu 
dva num. doi; ~ po ~ doi cate doi; ~ 

i ~ su cetiri doi plus doi fac patru; 

(muz-) u ~ glasa pe doua voci 
dvadeset num. douSzeci 
dv6deseti num. al douizecilea; ~-o 

stoljece secolul al XX-lea 
dvadesetogodisnji adv. de douSzeci 

de ani 
dvadesetogodisnjica / sSrbatorire a 

douSzeci de ani 
dvanaest num. doisprezece 
dvanaesterac, -rca m lit. vers ale- 

xandrin 
dvanaest! num. al doisprezecelea 
dvanaestogodisnji adj. de doispre- 
zece ani 
dvaput adv. de douS ori 
dveri f pi. 1. usS centrals de la cape- 

teasmS 2. portal, usS 
dvlje num. f douS (gram.) ~ tocke 

doua puncte 
dvjesta (dvjesto) num. douS sute 
dvoboj m duel; pozvati (ili izazva- 

ti) na ~ a provoca la duel 
dvobojan adj. (od dvije boje) de / 

in douS culori; bicolor 
dvobracan adj. bigam 
dvdbroj m (casopis) numir dublu 

(de revistS) 
dvocijevka / armS cu doua Jevi 
dvocetvrtinski adj. muz.; — a mjera 

mSsura de 2/4 
dvoclan adj. cu doi membri; (mat.) 

binom 
dvodijelan adj. din douS par^i, bi- 

membru 
dvodnevan adj. de doua zile 
dvoglasnik m gram, diftong 
dvoglasno adv. muz. pe douS voci 

66 dvoglav adj. bicefal, cu douS capete 
dvogled m binoclu 
dvojak adj. de douS feluri 
dvojba / indoiala, dubiu, incertitudi- 

ne 
dvojben adj. indoielnic, incert, pro- 
blematic 
dvoje, dvdga n doi, douS; na ~ in 

douS (pSrJi, bucSJi); po ~ doi cate 

doi 
dvojezican adj. 1. bilingv 2. fig. cu 

douS fe\e, ipocrit 
dvojica / douS persoane de sex mas- 

culin, doi in§i 
dvojina / gram, dual 
dvojiti 1. tr. imprf. a impSrJi in 

douS; a separa; a despirji 2. intr. 

imprf. (sumnjati o fcemu) a se 

indoi, a sta la indoialS 
dvojka / (blizanica) gemeni 
dvdjnl adj. dublu; binar; ~-o drzav- 

Ijanstvo dublS ceta^enie 
dvdjnice/p/. fluier pastoral cu doua 

(evi 
dvojnik m (pi. -ici) sosie, persoanS 

care seamSnS leit cu alta; (u kine- 

matograflji) cascador; (telefonski 

pretplatnik) duplex 
dvokatnica / casS cu doui etaje 
dvoklik m inf. dublu clic 
dvokolica / sareta, vehicul cu doua 

ro|i; (bicikl) bicicleta 
dvokratan adj. de doua ori, in doua 

reprize; — tno uredovanje pro- 
gram de serviciu de doua ori pe zi 
dvdkrilac, -ilea m (pi. -Ici) 1. aeron. 

biplan 2. dvokrilci pi. zool. dipte- 

re pi. (Diptera) 
dvdkrilan adj. cu douS aripi; —lna 

vrata us,a cu doua canaturi 
dvolican adj. 1. echivoc, ambiguu; 
cu doua fe(e; ~-&ia tkanina dvdlifnost dvozicm {esStura cu doua fe^e 2. fig. fS|ar- 

nic, ipocrit 
dvolicnost m 1. duplicitate 2. 

fSjarnicie, ipocrizie 
dv6mjese£an adj. bimestrial 
dvomjesecnlk m (pi. -ici) revista bi- 

mestriala 
dvomotdrac m bimotor, avion cu 

doua motoare 
dvomotoran adj. bimotor 
dvonozac m biped 
dvopek m 1. pesmet 2. biscuit 
dvdpreg m atelaj cu doi cai 
dvor m (pi. dvorovi s,i dvori) palat, 

curte 
dvdrac m castel; palat 
dvorana / sala; aula; ~ za sastanke 

salS pentru ^edin^e (aduniri); ple- 

sna ~ sala de dans; svecana ~ (na 

sveucilistu) aula; (med.) operacij- 

ska ~ sala de opera(ii; biljarska ~ 

sala de biliard 
dvoranin m (pi. -ani) curtean 
dvored 1. adj. pe doua randuri 2. m 

(pi. -ovi) rand dublu 
dvorenje n asistenja, auditoriu 
dvorisni adj. din / de curte; —a 

zgrada clSdire care dS spre curte 
dvorlste n curte; ograda 
dvoriti tr. §i intr. imprf. a servi, a 

face un serviciu (cuiva) 
dvorkinja / femeie de serviciu; me- 

najera dvorskl adj. de curte; —a luda bu- 

fon la curte, mSscarici 
dvorucno adv. cu ambele maini 
dvosjed m (auto) vehicul cu dou& 

locuri 
dvoslozan adj. bisilabic 
dvosmislen adj. cu douS sensuri; 

ambiguu, echivoc 
dvdsmislenost/ambiguitate, echivoc 
dvosobnl adj. ; ~ stan apartament cu 

doua camere 
dvospolan adj. bisexual, hermafrodit 
dvostih m (pi. -stisi) lit. distih 
dvdstran adj. bilateral 
dvostranacki adj. polit. (format din) 

douft partide 
dvostruk adj. dublu 
dvostrukost / duplicitate, fajarnicie 
dvotaknT adj. in doi timpi 
dvotocka / gram. douS puncte 
dvoumica / indoialS; nehotSrare, dvoumiti intr. imprf. (o cemu) a se 
indoi (de ceva). - dvoumiti se a ezi- 
ta, a s,ovai 

dvovlast / dualitate a puterii 

dvoznacan adj. ambiguu, cu douS 
sensuri 

dvozenac m bigam 

dvozenstvo n bigamie 

dvozenja m bigam 

dvozicnl adj. cu douS fire 67 Dz Dz, dz n G, g (g palatal ca in ger, 

ginere) 
dzamija / geamie 
dzem m gem 
dzemper m pulover 
dzentlmen m gentleman 
dzSp m buzunar; imati koga u —u 

a-1 avea la mana 
dzJpar m ho$ de buzunare dziingla 

dzeparac m bani de buzunar 
dzepni adj. de buzunar; ~ nozic bri- 

ceag; ~ rupcic batista; —a bilje- 

znica carnefel 
dzSz m jaz 

dzezva orij. ibric (de cafea) 
dzip m jeep 
dzojstik m inf. joystick 
dzokej m jocheu 
dzudo m sport judo 
diul m flz. joul 
dziingla /jungla 68 duve£ D D, d n G, g (g palatal, mai moale ca 

in ger, ginere) 
daikl adj. de elev, scolaresc 
dak m (pi. daci) elev; scolar; ucenic 
dakon m rel. diacon 
dakonskl adj. diaconic; ~ red 

oranduiala diaconica 
Dakovo n geogr. Giacovo 
davao m drac, diavol; do — vola! la 

dracu!; poslati koga do —vola a trimite pe cineva la dracul; neka 
te ~ nosi! sa te ia dracul!; du-te 
dracului!; ni ~ nije onako cm, 
kao 5to ljudi govore nici dracul 
nu e a§a de negru cum spun unii 

davdlak m dim. dracusor 

davdlski adj. 1. (vrazji) indracit, 
diabolic, satanic 2. fig. netrebnic 

Derdap m geogr. (^eljezna vrata) 
Porjile de Fier 

don m (potplat) pingea, talpa 

dftrdica/feoi. lacrimioara, margari- 
tar (Convallaria majalis) 

duveiS m (vrsta jela) ghiveci 69 ekshunu'rati E E, e n E, e 

e"! excl. eh, ei, hei; ~, to je nesto 

drugo ei, asta e altceva 
eban m hot. abanos (Ebenus) 
ebanovina / (lemn de) abanos 
edem m patol. (oteklina, nabrek- 

nuce) edem 
edlcija / (izdanje) 1. editare, publi- 

care 2. edi(ie 
edikt m edict 

edukativan adj. (odgojni) educativ 
EEZ = Europska ekonomska za- 

jednica Comunitatea Economics 

Europeans (C.E.E.) 
efekt m (ucinak, posljedica, dojam) 

efect; rezultat; urmare, consecinJS 
efektan adj. de un mare efect, efi- 

cient 
efektlvan adj. (stvaran, realan) 

efectiv, real 
efikasan adj. (djelotvoran) eficace 
efikasnost / (djelotvornost, ucinko- 

vitost) eficacitate; eficienJS 
Egejsko more n geogr. Marea Egee 
Egipat m geogr. Egipt 
egipatskl adj. egiptean 
Egipcanin m egiptean 
egoist m (sebicnjak) egoist 
egoistican adj. (sebican) egoist 
egoizam m (sebicnost) egoism 
egzaktan adj. (potpun, tocan) 1. 

exact, precis; — ktne znanosti 

stiin^e exacte 
egzekucija / jur. (ovrha) execute; 

(pogubljenje) execute capitals 
egzekutor m jur. (izvrsitelj, ovrho- 

voditelj, krvnik) executor 

70 egzemplar m (primjerak, uzorak) 

exemplar, copie 
egzemplaran adj. (primjeran, uzo- 

ran) exemplar, care serve§te ca 

exemplu 
egzistencija / (postojanje, opstoj- 

nost) existen|S 
egzistencijski adj. (zivotni) exis- 
tential 
egzistirati intr. imprf. (postojati) a 

exista 
egzorcizam, -zma m exorcism 
egzotican adj. (cudan, bizaran, 

stran) exotic 
ej! excl. hei!, ah!, vai! 
ekavski; ~ izgovor pronunjare eca- 

viana 
ekcem, -ema m patol. eczema 
ekipa / (sastav, skupina) echipa 
ekologija / biol. ecologie 
ekoloski adj. ecologie 
ekonomican adj. (Stedljiv) econom, 

economic 
ekonomija / economie; politicka ~ 

economie politics 
ekonomist m economist 
ekonomski adj. economic 
ekran m ecran 
ekranizirati tr. (filmski snimiti) a 

filma 
ekscentrican adj. 1. (izvan centra) 

excentric 2. fig. (cudljiv, nastran) 

bizar, extravagant, excentric, origi- 
nal 
ekselencija / (preuzvisenost) exce- 

len^S; Vasa E— Excelenja voastrS 
ekscerpirati tr. si intr. (ispisati, 

sazimati) a excerpta 
eksces m (izgred) exces 
ekshumirati tr. (iskopati les iz 

zemlje) a exhuma ekskluzivan elektricnl ekskluzivan adj. (izuzetan, isklju- 

JSiv) exclusiv, exclusivist 
ekskomunikacija / (izopcenje) ex- 

comunicare 
ekskurzija / (skupina izletnika, iz- 

let) excursie 
ekspanzija / (sirenje) expansiune 
ekspanzivan adj. expansiv, comuni- 

cativ 
ekspedkija / expedite, campanie 
ekspeditivan adj. (hitar, zustar) ex- 

peditiv 
eksperiment m (pokus) experien{S, 

experiment 
eksperimentalan adj. (pokusni) ex- 
perimental 
eksperimentirati tr. si intr. (izvoditi 

pokuse) a experimenta, a face ex- 

perien|S 
ekspert m (vjeStak, struenjak) ex- 
pert 
ekspertiza / (vjeStacenje) expertizS; 

tehnicka ~ expertizS tehnicS 
eksploatacija / (iskoristavanje, iz- 

rabljivanje) exploatare; utilizare, 

valorificare 
eksploatirati tr. a exploata; a utili- 

za, a valorifica 
eksplodirati intr. (prasnuti) a ex- 

ploda, a face explozie 
eksplozija / (prasak) explozie 
eksplozlvan adj. exploziv, explozi- 

bil; —vni motor motor cu explo- 
zie 
eksponat m (izlozak) exponat 
eksponent, -nta m mat. (izlozitelj) 

exponent 
ekspres 1. m (brzi vlak) (tren) ex- 

pres 2. adj. v. ekspresni 3. adv. in 

mod expres 
ekspresni adj. (zurno); —no pismo 

scrisoare expresa eksproprirati tr. (izvlastiti) a expro- 
pria 

eksproprijacija/(izvlacenje) expro- 
priere 

ekstaza / (ushit, zanos) extaz 

eksteritorijalan adj. jur. exteritorial 

ekstra adv. (posebno, izuzetno) ex- 
tra; nesto ~ ceva special 

ekstrakt m (iscrpak) extract; esenJS 

ekstravagantan adj. (neobiian, na- 
stran) extravagant 

ekstrem m (skrajnost) extrem 

ekstremist m extremist 

ekstremiteti m pi. anatom. extremi- 
tate 

ekvator m (polutnik) ecuator 

ekvatorijalan adj., ekvatorski adj. 
ecuatorial 

ekvivalent m (istoznacnost, jedna- 
kovrijednost) echivalent 

elaborat m lucrare; referat, memo- 
riu 

elan m elan, avant 

elastican adj. 1. elastic 2. fig. suplu, 
mlSdios 

elastiJnost/1. elasticitate 2. fig. su- 
ple{e 

elegancija / eleganfS 

elegantan adj. 1. (otmjen) elegant 
2. fig. rafinat, pur 

elegantno adv. cu elegants, elegant 

elegican adj. elegiac 

elegija/K*. elegie 

elektrana / (elektricna centrala) cen- 
trals electricS 

elektricitet / electricitate, curent 
electric 

elektricar m electrician 

elektricnl adj. electric; ~ uredaj in- 
stala{ie electricS; — o zvonce so- 
nerie; ~ prekidac comutator, 71 elektrika epenteza intrerupStor; —cni svjetlosni luk 
arc voltaic; —cno lemilo aparat de 
sudat 
elektrika /electricitate; curent elec- 
tric 
elektroinstalater m instalator elec- 
tric 
elektrokardiogram m med. electro- 
cardiograms 
elektroli'za / kem. electrolizS 
elektromotor m motor electric, 

electromotor 
eiektron m fiz. electron 
elektronika / electronics 
elektronicki adj. electronic 
elektrotehnika / electrotehnicS 
elektroterapija / electroterapie 
element m kem. 1. (pocelo, sasto- 
jak) element 2. (osnovni pojmovi) 
elemente, no{iuni fundamentale; 
bitni — i elemente esenjiale 3. fig. 
(ne) biti u svom ~-u a (nu) fi in 
apele sale; osjecati se u svom ~-u 
a se sim{i in mediul sau 
elementaran adj. elementar; —rne 

nepogode calamitSJi naturale 
eliksir, -ira m elixir; zivotni ~ elixi- 

rul vie(ii 
elimim'rati tr. (izbaciti, izluciti) a 

elimina, a inlStura 
elipsa f geom., gram. elipsS 
eliptican adj. gram, (krnj) eliptic 
elita / (izabranici, odlicnici) elita 
elizija/ gram, (ispustanje, ispadan- 

je) elidare, eliziune 
elokventan adj. (rjecit) elocvent, 

convingator 
emajl m (gied, caklina) email, smalj 
emancipacija / (oslobodenje od za- 
visnosti) emancipare; emancipate 
embrij, -ija m (zametak) embrion 

72 emigracija / (iseljenistvo, iseljava- 
nje) emigrate; emigrare 

emigrant m (izdomnik) emigrant 

emigrirati intr. a emigra 

eminentan adj. (istaknut) eminent 

emisar m (izaslanik) emisar 

emisija / 1. emisiune; emitere; ~ u 
zivo transmisiune directs 2. lansa- 
re, punere in circulate (sau in van- 
zare) 

emitirati tr. 1. a emite 2. a pune in 
circulate, a arunca pe pia(S 

emocija / emo|ie 

emotivan adj. (osjecajan) emotiv, 
mi§cStor 

empirija / (iskustvo) experien^S, 
practicS 

emulzija / emulsie 

energican adj. (odlucan) energic 

energija / energie 

EngleskS / geogr. Anglia 

engleski 1. adj. englez; ~ jezik lim- 
ba englezS; patol. (rahitis) —a bo- 
lest rahitism 2. adv. englezes,te, in 
englezS; govoriti ~ a vorbi engle- 
ze^te 

Englez m englez 

enigma / (zagonetka) enigmS 

enigmatican adj. (zagonetan) enig- 
matic, misterios 

enklitika f gram (naslonjenica) par- 
ticulS enclitics 

eno adv., excl. iatS!, uite!; ~ ga! iatS-1! 

enologija / (vinarstvo, vinoslovlje) 
enologie 

entomologija / (znanost o kukcima) 
entomologie 

entuzijazam m (zanos) entuziasm 

ep m lit. poezie epicS; epopee 

epenteza / gram, (umetanje) epen- 
teza epidemija evangelicki epidemija / epidemie 

epiderma / anatom. (pokozica) epi- 

dermS 
epigon m lit. epigon 
epika/ poezie epicS 
epilepsija / patol. (padavica) epi- 

lepsie 
epilog m (pogovor) epilog; (zavrse- 

tak) epilog, concluzie 
episkop m pravosl. episcop 
epitaf m (nadgrobni natpis) epitaf 
epitel m anatom. (povrsinsko tkivo) 

epiteliu 
epitet m lit. (ukrasni pridjev) epitet 
epizdda / (sporedni dogadaj) 1. 

episod; eveniment; peripe|ie 2. 

episod (la un serial TV) 
epoha / (doba, razdoblje) epocS 
epohalan adj. epocal; senza{ional 
epoleta / voj. (naramenica) epolet 
epopeja/Wi. epopee 
epskl adj. epic 
era /(razdoblje od po£etka racuna- 

nja vremena) erS; epocS; perioadS 

de timp; nasa ~ era noastrS (e.n.) 
Erdelj m geogr. Transilvania 
ergonomija / ergonomie 
erdtican adj. eroticki adj. erotic; 

senzual 
erotika / erotism 
erozija / geol. eroziune 
erudiclja / (ucenost) erudijie 
erupcija m (provala) erupfie 
esej m lit. (ogled, crtica) eseu 
esejist m lit. eseist 
esencija / (bit; ekstrakt mirisnih 

tvari; kiselina) esenJS 
esencijalan adj. (bitan) esen^ial 
eskadrila / voj. s,i aeron. escadrilS 
eskadron voj. escadron; ~ smrti 

escadronul morjii eskaldcija / (proSirivanje, poveca- 
nje) escaladare 

eskalirati intr. (proSirivati, poveca- 
vati) a escalada 

esklmskt adj. eschimos 

eskontnl adj. de scont 

estetika / estetici 

estetski adj. estetic 

estonskl adj. eston, estonian 

estrada / estradS; revistS; varieteu 

etapa m etapS; stadiu 

eter m kem. eter 

eterican adj. eteric 

eticki adj. etic 

etika/eticS; morals 

etiketa / 1. (naljepnica) etichetS, 
marca (fabricii) 2. (pravila dru- 
stvenog opcenja) etichetS, cere- 
monial, protocol 

etilnl adj. kem. etilic; ~ alkohol al- 
cool etilic 

etimologi ja / etimologie 

etnick! adj. (narodnosni) etnic 

etnografskl adj. etnografic 

etnolog m (pi. -ozi) etnolog 

eto adv., excl. iatS!, uite!; ~ ih iatS-i! 

eufemizam m eufemism 

euforija / euforie 

euharistijski adj. euharistic 

Europljanin m european 

Europljanka / europeancS 

europski adj. european; Europska 
ekonomska zajednica (EEZ) Co- 
munitatea Economics Europeans 
(C.E.E.) 

Eustahijev adj.; (anatom.) —a cijev 
(ili truba) trompa lui Eustache 

evakuacija / evacuare 

evakufrati tr. (isprazniti) a evacua 

Evandelje n evanghelie 

evangeli£ki adj. evanghelie 73 eventualan ezoterican eventualan adj. (mozebitan, mo- 

guc; slucajan) eventual; ipotetic, 

posibil 
eventualnost / (mogucnost) even- 

tualitate 
evidencija / evidenja 
evidentan adj. (ocevidan) evident 
evidentirati tr. (zapisati, zabilje- 

ziti) a evidenjia Svo adv., excl. iata!, uite!; ~ me! 

iata-ma! 
evokacija / (dozivanje) evocare 
evolucija / 1. evolu(ie, dezvoltare 2. 

fig. transformare 
evolucljski adj. de evolu^ie, referi- 

tor la evolu{ie 
ezoterican adj. ezoteric; ascuns, se- 
cret, tainic 74 feferdn F, f n F, f 

fakin m reg. (deran) mitocan, 

bSdaran 
fakir m fachir 

faks m 1. zarg. facilitate 2. razg. te- 
lefax): inf. —modem fax-modem 
faktiian adj. faptic; real, efectiv 
faktor m (cimbenik) 1. factor, cauza 

2. (mat.) factor 
faktura/rrg. factura 
fakultatlvan adj. (neobvezatan) fa- 

cultativ 
fakultet m facultate dintr-o universi- 

tate; Filozofski ~ Facultatea de Li- 

tere §i Filozofie; Sumarski ~ 

Facultatea de SilviculturS; Pravni 

~ Facultatea de Drept 
fakultetski adj. de facultate 
faliti 1. intr. prf. reg. (pogrijesiti) a 

gre§i 2. intr. imprf. (nedostajati 

komu Sto) a lipsi, a nu fi de ajuns 
falsificirati tr. (krivotvoriti) a falsi- 

fica, a contraface 
falsifikat m (krivotvorina) fals, 

contrafacere 
fals adj. zarg. (pogresan) gresit, ero- 

nat; (lazan) fals 
familijaran adj. familiar; (bine) cu- 

noscut 
famSzan adj. (poznat, slavan) fai- 

mos, renumit 
fanatik m (zanesenjak) fanatic 
fantastican m fantastic, imaginar, 

extraordinar, formidabil 
fantazija / (masta) imaginable, 

inchipuire 
fantazirati tr. (zamiSljati, masta ti) 

a visa, a-§i imagina, a-§i inchipui fantom m (utvara) fantomS, stafie 
far m autom. (prednje svjetlo) far 
f arize j m fariseu, ipocrit 
farizejski adj. fariseic, fajarnic, pre- 

facut 
farizejstvo n (licemjernost) farise- 

ism, duplicitate, perfldie 
farma / ferma 
farmaceut m 1. farmacist 2. student 

farmacist 
farmacija / farmacie 
farmakologija / farmacologie 
farsa / (lakrdija) farsa 
fasada / (profelje) fa^ada 
fascikl m reg. (omot za spise) dosar 
fascinirati tr. (o£arati, opcuiiti) a 

fascina, a vraji, a incanta 
fasisticki adj. polit. fascist 
fasizam m fascism; smrt — zmu - 

sloboda narodu moarte fascismu- 

lui, libertate poporului 
iatalan adj. (koban, sudbonosan) 

fatal 
fatalist m fatalist 
fatamorgana / (lazna prividnost) 

fata morgana 
faulirati tr. sport a lovi adversarul, a 

faulta 
fauna / (zivotinjski svijet) fauna 
favorit m favorit 
favorizirati tr. a favoriza 
faza/faza, stadiu 
fazan m zool. fazan (Phasianus col- 

chicus); srebrnasti ~ fazan argintiu 

(Gennaeus nycthermereus) 
februar v. veljaca 
federacija / (savez) federate 
federativni adj. federativ 
feferon m reg. (ljuta paprika) ardei 

iute, Ju^ca 75 fekalije 

fekalije / pi. (izmetine) fecale, pi, 
excrement(e) 

feljton m foileton 

feljtonist m foiletonist 

feministic'kl adj. feminist; ~ pokret 
miscare feminists 

feminizam m feminism 

fen m (susilo za kosu) uscStor (elec- 
tric) de par, fohn 

fenomen m fenomen 

fenomenalan adj. (izvanredan) fe- 
nomenal, extraordinar 

fenjer m (svjetilika) felinar; lan- 
terns 

fer adj. (ispravan, post en) corect, 
just; drept, cinstit, loial 

feribot m (trajekt) feribot 

ferijalni adj. de vacan(a 

ferije/p/. vacan{3 

fermentacija / kem. (vrenje) fer- 
mentajie 

fertilitet m (plodnost) fertilitate 

fls m orij. (pi. fesovi) fes 

festival m festival 

fetis m (predmet obozavanja) fetis 

fetus m (zametak) fetus 

feudalac, -lea m feudal, senior, nc~ 
bil 

feudalizam m feudalism 

ficfiric mfam. (kicoS) filfizon, mu- 
{unache 

figa / hot. reg. (smokva) smochin 
(Ficus caricd) 

figura/?g. figurS; infS|isare, aspect 

figuratlvan adj. figurativ; gram, fi- 
gurat 

fijuk m (pi. -uci) 1. fluierStura; suie- 
rat 2. fluier 

fijukati intr. imprf. a fluiera; a §uiera 

fijuknuti intr. prf. v. fijukati 

fikcija / fic(iune, nascocire 

76 finalan 

fiksirati tr. a fixa 

fiksni adj.; —a ideja idee fixa 

fiktivan adj. (pretpostavljen, nepo- 
stojeci) fictiv, nascocit, ireal; in- 
existent 

filatelja / filatelie 

filatelist m filatelist 

fileki m pi. reg, (tripice, vrsta jela) 
(ciorba de) burtS (in fasii) 

filigran m filigran 

filijdla/(podruznica) filialS, sucur- 
sala 

filistar m filistin 

film m film; peliculS; zvueni ~ film 
sonor; crno-bijeli ~ film alb-ne- 
gru; ~ u bojama film in culori; 
crtani ~ film de desene animate; 
kriminalisticki ~ film polifist; 
snimati ~ a turna un film, a filma; 
prikazivati ~ a proiecta un film; 
prirediti za ~ a adapta pentru ci- 
nematograf 

filmskl adj. de film, cinematografic; 
~- o platno ecran; —a vrpca peli- 
cula, film 

filolog m (pi. -ozi) (jezikoslovac) fi- 
lolog 

filoloskl adj. filologic 

filozof m filozof 

filozofija / filozofie; student — e 
student la litere (§i filozofie) 

filozofski adj. filozofie; F-~ fakul- 
tet Facultatea de Litere si Filozo- 
fie 

filtar, -tra m (cjedilo) filtru 

filtrirati tr. a filtra 

fin adj. 1. fin, delicat 2. pur 3. fin, 
de calitate 4. distins; rafinat; suplu 

Finac, -nca m finlandez 

finalan adj. 1. gram, (namjeran) fi- 
nal, de incheiere 2. sport (za- finale forma vrsni) final; — lni proizvod pro- 

dus finit 
finale m sport (zavrsnica) finala; 

uci u ~ a intra in finala; igrati ~ a 

juca finala 
finalist m sport finalist 
financije/p/. finanje pi. 
financrrati tr. a finanja 
financiranje n fmanjare; kratko- 

ro£no ~ finanfare pe termen scurt; 

dugorocno ~ finanjare pe termen 

lung 
finesa / 1. (nijansa) fine|e 2. (pro- 

finjenost) rafinament 
fino adv. (lijepo, dobro) fin, subtil 
finoca / 1. fineje; delicateje 2. dis- 

tincjie, elegan^a; grajie; rafinament 
Finska / geogr. Finlanda 
finski adj. finlandez 
Firenca / Florenja 
firentinskt adj. florentin 
firma / firma 
fiskalan adj. fiscal 
fizicar m fizician 
fizickl adj. fizic; (tjelesni) fizic 
fizika / fizicS; nuklearna (ili atom- 
ska) ~ fizicS nuclearS (sau ato- 

mica) 
fizikalni adj. fizic; —a terapija fi- 

zioterapie 
fiziologija / (znanost o funkcijama 

organizma) fiziologie 
fizionomija / (oblik necega) aspect 

exterior; fizionomie, infS{i§are 
fizioterapeut m fizioterapeut 
fizioterapija / med. fizioterapie 
fjord m fiord 
flamanski adj. fiamand 
Flandrija / geogr. Flandra 
flanel m (vrsta tkanina) fianela, 

flanelu(S flaster m plasture 

flasa/reg. (boca) sticla; flacon 

flauta/flaut 

flegmati£an adj. (ravnodusan) fleg- 

matic, calm 
fleka m reg. (mrlja) patS 
flSksibilan adj. (savitljiv, prilagod- 

ljiv) flexibil 
fleksija / gram, (promjena) flexiu- 

ne 
flSrt m flirt 

HSS m fotogr. (bljeskalica) flash 
fldra / (biljni svijet) flora 
florentinski adj. florentin 
fldret m floreta 
fl5ta/flotS 

fluldan adj. (tekuci) fluid 
fluktuacija / fluctuate, instabilitate 
fluor m kem. flor 
fluorescentan adj. fiz. fluorescent 
fobija/psi'/i. (strah) fobie 
foka/ zool. (tuljan) focS 
fdkus m fiz. (zariste) focar 
folija / folie 
folklor m folclor 

folklorni adj. folcloric, de folclor 
fond m (pi. -ovi) trg. fond; capital; 

mirovinski ~ fond de pensii; tajni 

~ fond secret 
fonem m lingv. fonem 
fonetika / foneticS 
fonetskl adj. fonetic 
fonologija / fonologie 
fonoloskl adj. fonologie 
font m inf. font; kaseta s fontovima 

cartas cu fonturi 
forinta / forint 
forma / (oblik) formS, infSJisare, 

aspect; biti u (dobroj) ~i a fi in 

formS 77 formacija 

formacija / formate; formare, orga- 
nizare, constituire 

formalan adj. formal, de forma 

formalin m kem. formalins 

formdlnost / formalitate; bez ~-i 
fara a se formaliza 

format m format 

formati'ranje n inf. formatare 

formatirati tr. prf. a formata 

formiranje n formare 

formirati tr. 1. (oblikovati) a for- 
ma, a da forma 2. (osnovati)' a 
crea, a intemeia 

formula / (obrazac, poucak. pravi- 
lo) formula; deviza, motto 

formular m (obrazac) formular, 
fisS; ispuniti ~ a completa un for- 
mular 

forsirati tr. si intr. a forja; a insista; 
a accelera 

fosfat m kem. fosfat 

fosfor m kem. fosfor 

fosfornl adj. kem. fosforic 

fosil m geol. (okamina) fosila 

fotelja m (naslonjac) fotoliu 

foto m fotografie, poza 

fotoaparat m aparat fotografie 

fotograf m fotograf 

fotografija/ fotografie; ~ u bojama 
fotografie in culori 

fotografirati tr. a fotografia, a face 
o fotografie 

fotografskl adj. fotografie; ~ aparat 
aparat fotografie 

fotokopija / (copie) xerox 

fotokopirati tr. a xeroxa 

fotomontaza / fotomontaj 

ffitoreportaia / fotoreportaj 

fotoreporter m fotoreporter 

fotosinteza / biol. fotosinteza 

78 frizider 

fragment m (odlomak, ulomak) 

fragment 
fragmentaran adj. (nepotpun, dje- 

lomican) fragmentar 
frak m frac 

frakcija/po/i'r. fractiune 
fraktura / med. (prijelom kosti) 

fractura 
Francuska / geogr. Fran{a 
francuski adj. francez 
Francuz m francez 
franko adv. trg. franco, scutit de 

plata taxelor vamale 
frankofon m francofon 
franjevac, -evca m francescan 
frapirati tr. (zapanjiti, iznenaditi) 

a frapa, a surprinde, a §oca 
fratar m (redovnik) calugar catolic 
fraza / (izricaj, izreka, recenica) 

fraza 
frazeologija / frazeologie 
frazi'rati intr. (naklapati) a fraza, a 

vorbi afectat 
frcati intr. imprf. a Ja^ni, a izbucni 
fremiti intr. prf. v. frcati 
frekvencija / (uf estalost) frecventa 
frenetican adj. (buran) frenetic, de- 

lirant 
freska / fresca 

frlgati tr. imprf. reg. (prziti) a frige 
frigidan adj. (neosjetljiv, leden) fri- 
gid 
frigi'dnost / med. frigiditate 
frivolan adj. frivol, flufturatic; 

u^uratic, neserios 
frizer m frizer 
frizerka /coafeza 
frizirati tr. (cesljati) a pieptana 
frizura / coafurS 
frizider m (hladnjak) frigider; fri- 

gorifer frka fuziomrati frka / satr. 1. (galama, guzva) zgo- 

mot, zarvS; dezordine, confuzie; 

nema — e nu sunt probleme, nu-ti 

face griji 2. (strah) frica 
ffkati tr. imprf. 1. a sforai 2. a se 

smiorcai 
frknuti tr. pf. v. frkati 
frSnta / front 
frontalan adj. frontal 
frontalno adj. frontal; direct 
frula / (folkl.) fluier ciobanesc, ca- 

val; flaut; carobna ~ flautul fer- 

mecat 
frustracija / frustrare 
frfistriran adj. frustrat 
fuckati intr. imprf. (zvizdati) a flu- 

iera. - fuckam ja na to! pufin imi 

pasa!; ma doare in cot! 
fulati intr. prf. reg. (promasiti) a 

gre§i tinta; a rata lovitura 
fundacija / (zaklada, zaduzbina) 

fundajie 
fundamentalan adj. (temeljni, os- 

novni) fundamental, de baza funkcija / (djelnost. namjena, 

duznost, sluzba) functie; slujba, 

serviciu; rol, sarcina 
funkcionalni adj. functional 
funkcionar, -ara (sluzbenik) m 

func^ionar, slujba§ 
funta / 1. (mjera) livra, (aproxima- 

tiv 0,500 kg) 2. (novae) ~ sterlin- 

ga lira sterlina 
furati tr. imprf. reg. (voziti) a con- 
duce (un autovehicul) 
furgon m (zatvorena teretna kola) 

furgon 
furlanski adj. friulan 
furnir m (drvena oplata) furnir, 

placaj 
futrdla / reg. (navlaka, korice) cu- 

tie, toe; teaca 
futfir m gram, viitor; ~ drugi, ~ eg- 

zaktni viitor anterior 
futurizam m slik., lit. futurism 
fuzija / (stapanje) fuziune, topire 
fuzionirati tr. (ujediniti) a fuziona, 79 G, g n G, g 

ga prn. (forma scurta de la njega) 11. 

(-)l(-) 
gacati intr. imprf. (gaziti) 1. a trece 

un rau (printr-un vad) 2. a se tar! 

(prin noroi, apS sau zSpada) 
gace/p/. indispensabili pi, chiloji 

pi. 
g§£ice/p/. dim. de la gace; (muske) 

izmene, chiloji pi.; (zenske) chi- 

loti de dama; kupace ~ chilofi de 

baie 
gacnik m bracinar 
gad m 1. (pokvarenjak) canalie, ti- 

cSlos 2. coll. reptile pi. 
gadan adj. unit; dezgustStor, res- 

pingator; scarbos, josnic 
gaditi se (komu, sto, od cega) a 

avea (o) aversiune, scarba, repulsie 
gadljiv adj. (koji se lako gadi) deli- 
cat, dificil, greu de mulfumit, mof- 

turos 
gadno adv. (odvratno) murdar, 

marsav; dezgustStor, scarbos 
gadanje n tir, tragere; ochire 
gadati tr. si intr. imprf. (u metu) 1. 

a Jinti, a ochi; a trage (cu arma) 2. 

a arunca (in ceva) 
gadenje n dezgust, scarba, grea{S 
gaf m reg. (greska, nesmotrenost) 

gafa, gest gresit 
gaj m 1. crang, padurice 2. boschet 
gajba / colivie; cusca 
gSjde/p/. folkl. cimpoi 
gajenje n crestere, cultivare, ingriji- 

re 

80 garaza 

gajiti tr. imprf. 1. (biljke) a creste, a 

cultiva 2. (njegovati) a ingriji (de 

cineva); ~ nadu a nutri o speranja 
gakati intr. imprf. a cronc&ni; a 

gagai 
gaknuti intr. prf. v. gakati 
gala adj. (svecan, raskosan) de gala; 

luxos, somptuos; ~ odijelo costum 

de gala 
galaksija / galaxie 
galama / zgomot, gilagie; zarva 
galdmiti intr. imprf. a face galagie, a 

face zarva 
galantan adj. galanton 
galanterija / (roba) galanterie; mer- 

cerie 
galeb m tool. pescSrus (Larus) 
galerija / galerie 
galica / kem. vitriol; bijela ~ sulfat 

de zinc 
galiclzam m galicism 
galop m galop 
galopirati intr. a galopa 
galosa / reg. (kaljaca ) galos 
galvanizirati tr. a galvaniza 
gamad f coll. insecte, gangSnii 
gangly / anatom. ganglion 
gangrena f patol. cangrena 
ganuce n induiosare, emo^ionare 
ganuti tr. prf. (dirnuti) a emo{iona, 

a tulbura; a misca, a impresiona 
ganjati tr. imprf. a urmari; a prigoni, 

a persecuta 
gar / (cada) funingine 
garancija / (jamstvo, jamcevina) 

garantie 
garantirati tr. (jamciti) a garanta 
garav adj. 1." innegrit de rum; 

raazgSlit de funingine 2. brunet, 

oaches 
garaza / garaj garda geometrija garda / garda 

garderoba / 1. garderob 2. garde- 

robS 
gardist m soldat din garda 
garlSte n (zgariste) loc unde a ars 

ceva 
garnirati tr. imprf. a impodobi, a 

garnisi 
garnitura /(pribor) garni tur8; trusa 
garnizon m voj. (vojnicka posada; 

smjestiste vojske) garnizoana 
garsonijera / garsoniera 
gasiti tr. imprf. a stinge; ~ zed a(-si) 

potoli setea 
gastritis m patol. gastrita 
gasenje n stingere; aparat za ~ ex- 

tinctor 
gat m 1. dig, baraj, stavilar 2. canal 

de scurgere (la moara de apa) 
gatalac m ghicitor, prezicator; vraji- 

tor 
gatalica / prezicatoare, ghicitoare; 

vrajitoare 
gatati intr. imprf. a ghici, a prezice 

viitorul; a practica vrajitoria 
gavran m zool. carb (Corvus corax) 
gfiz m 1. vad 2. ~ broda pescaj 
gazela / zool. gazela (Gazella dor- 

cas) 
gaziti tr. imprf. a cSlca (cu piciorul 

sau cu un vehicul) 
gazenje n 1. caicare 2. pom. pescaj 
gdjS adv. unde; -god oriunde 
gdjegod adv. (negdje) undeva 
gdjekad(a) adv. (katkad) uneori, 

cateodata; din cand in cand 
gdjekoji 1. prn. cate unul 2. adj. 

cate un 
gda = gospoda dna (= doamna) 
gdica = gospodica dra (= dom- 

nisoara) gegati se imprf. (ljuljati se) a se 
clatina pe picioare; a se impletici 

geniist m reg. (mjesavina) amestec; 
amestecatura; (casa vina s mine- 
ralnom vodom) spri{ 

gen m biol. gene, purtatoare de 
insusiri ereditare 

generacija / (naraStaj ) generajie 

general m general 

generalizirati tr. (uopciti) a genera- 
liza 

generalnT adj. (op£i, glavni) gene- 
ral; ~-ni direktor director general 

generalskl adj. de general 

generalstab m voj. stat major 

generator m fiz. generator, dinam 

geneticki adj. genetic 

genetika / genetica 

geneza / geneza 

genij m geniu 

genijalan adj. genial 

genijalnost / genialitate 

genitalije/p/. (spolni organi) orga- 
ne pi. genitale 

genitiv m gram, genitiv 

genocld m genocid 

geodezija / (zemljomjerstvo) geo- 
dezie 

geofizika / geofizica 

geograf m (zemljopisac) geograf 

geografija / (zemljopis) geografie 

geografskl adj. (zenujopisni) geogra- 
fie; —a karta (zemljovid) harta 
geograficS 

gedlog m geolog 

geologija / geologie 

geoloskl adj. geologic 

geomelar m geometru; topograf 

geometrija /geometrie; ravna ~ ge- 
ometrie plana; opisna ~ geometrie 
descriptiva 81 geometrijski 

geometrijski adj. geometric 

geopolitika / geopolitics 

gepard m zool. ghepard {Fells ca- 

pensis) 
gerijatrija / med. geriatrie 
gerila / gherila 
gerilac, -lea m luptator de gherila, 

gueriler 
German m german 
germanistika / germanistica 
germanizirati tr. (ponijemciti) a 

germaniza 
germanski adj. german 
gerund m gram, gerunziu 
geslo n (slogan) m deviza; moto 
gesta m gest 
geto m ghetou 

gg = gospoda dlor (= domnilor) 
glbak adj. suplu, flexibil 
gibanje n miscare; unduire 
gibati tr. imprf. a misca, a pune in 

miscare; a agita; - gibati se a se 

misca, a se agita 
Gibraltar m geogr. Gibraltar 
gigantskl adj. (divovski) gigantic 
glht m patol. reg. (ulozi) guti, po- 
dagra 
giljotma / ghilotina 
gimnasticirati Intr. a face gimnas- 

tica / exercitii de gimnastica 
gimnazija / gimnaziu, liceu 
gimnazijalac m elev de gimnaziu, 

licean 
ginekdlog m (pi. -ozi) ginecolog 
ginekologija / ginecologie 
ginuti, -neni Intr. Imprf. a pieri, a 

muri; ~ za kim (Hi cim) a muri 

dupa cineva (dupa ceva) 
gipkost / fiexibilitate, supleje, elas- 

ticitate 
gips m (sadra) ghips, ipsos 

82 glas 

glpsati tr. imprf. a ghipsui; a tencui 

(cu ghips) 
gitara/ muz. chitara 
gitarist m chitarist 
gizdati tr. imprf. a orna; a impodobi, 

a decora; - gizdati se a se gati, a se 

impodobi 
gizdav adj. 1. (nakicen) impodobit, 

gatit; elegant 2. (taSt) vanitos, tru- 

fas, 
glacalo n fier de calcat 
glacanje n (glacalom) calcat; daska 

za ~ masa de calcat 
glacaonica / calcatorie 
glacati tr. imprf. 1. (glacalom) a 

calca (cu fierul de calcat) 2. 

(lastiti) a lustrui, a da luciu 3. 

(glatkim) a ;lefui 
glad / foame; umirati od —i a muri 

de foame 
gladak adj. neted, lustruit 
gladan adj. flSmand, infometat; biti 

~ a-i fi foame; ~ sam mi-e foame; 

~ sam kao vuk mi-e o foame de 

lup 
gladijator m pov. gladiator 
gladiti tr. imprf. 1. a lustrui; a da lu- 
ciu 2. a m&ngaia 
gladovati, gladujem intr. imprf. a-i 

fi foame; a flamanzi 
glagol m gram, verb; pomocni ~ 

verb auxiliar; prijelazan ~ verb 

tranzitiv; neprijelazan ~ verb in- 

tranzitiv 
glagolski adj. verbal; ~ pridjev par- 

ticipiu; ~ prilog gerunziu 
glagoljica / alfabet glagolic 
glas m 1. voce, glas; zvonak ~ voce 

sonora; poznati po — u a cunoa^te 

dupa voce; prepoznao sam ga po 

— u 1-am recunoscut dupa voce; 

ne pustiti ni —a a nu sufla nici un glasacki 

cuvant 2. (u pjevanju) voce; biti 
pri ~-u a fi in voce; u dva —a pe 
doua voci 3. (gram.) sunet; fo- 
nem; znanost o —ovima fonetica 
4. (polit.) vot, sufragiu; pravo —a 
drept la vot; opce pravo —a su- 
fragiu universal 5. (vijest) veste, 
stire; noutate, zvon; pronio se ~ 
s-a raspandit vestea/zvonul; nema 
mu ni traga ni —a a disparut, s-a 
dus 6. (ugled) renume, faima, re- 
putajie; na (dobru) ~-u celebru, 
renumit; biti na ~-u, uzivati do- 
bar ~ a se bucura de reputajie 8. 
(razno) ~ naroda, ~ Bozji glasul 
poporului, glasul lui Dumnezeu 

glasacki adj. de vot; electoral; ~ li- 
stic buletin de vot; — o mjesto 
secjie de votare; —a kutija urni 
de vot; —i stroj marina de vot 

glasan adj. sonor, tare, rasunator; 
— sne zice coarde vocale 

glasilo n organ (de presS) 

glaslljke / pi. (anatom.) coarde vo- 
cale 

glasiti intr. 1. a anunja, a enun{a 2. a 
spune, a glasui; a suna; koji glasi 
ovako care spune (sun&) a^a; kako 
glasi njegov odgovor? care e 
rSspunsul sSu? 

glasnica 1 / (anatom.) glota; ~e pi. 
anatom. coarde vocale 

glasnica 2 / mesagera, vestitoare 

glasnik m (pi. -ici) curier; mesager; 
sol 

glasno adv. (cu voce) tare; zgomotos 

glasnogbvormk m purtator de 
cuvant 

glasnost / sonoritate 

glasovanje n votare; tajno ~ vot(are) 
secret(a); javno ~ vot(are) deschi- 
s(S); ~ dizanjem ruku vot(are) prin 
ridicare de maini; staviti sto na ~ glavar 

a pune ceva la vot; (s)uzdrzati se 
od ~ a se abjine de la vot 

glasovati, glasujem Intr. imprf. a 
vota, a merge la urne, a da votul; ~ 
za koga a vota in favoarea cuiva 

glasovir m muz. (klavir) pian; pia- 
nina 

glasovit adj. (slavan, poznat) fai- 
mos, renumit, celebru 

glasovni adj. vocal, sonor; fonetic 

glatko adv. cu usurinja, curgStor, cu- 
rent 

glava / 1. cap; od ~-e do pete din 
cap pana-n picioare; udarac ~-om 
(u sportu) lovitura cu capul (in 
sport) 2. (pamet) cap; creier, min- 
te; bistra ~ minte ascu{ita; tvrde 
~-e (koji tesko shvaca) capajanos; 
raditi — om a lucra / a proceda cu 
cap; raditi svojom — om a face dupa 
capul sau; znam ga ja u ~-u il cu- 
nosc (eu) bine; senuti — om a-si 
pierde minjile 3. (zivot) via|a; iz- 
nijeti zivu ~-u a-si salva viaja; 
nositi —u u torbi a fi in mare peri- 
col; izgubiti —u a-si pierde viaja, 
a pieri; dok mi je ~ na ramenu 
pana cand imi sta capul pe umeri 
4. (osoba) cap, ins, persoana; on 
—om el in persoana; muska ~ om, 
barbat; zenska ~ doamna, femeie; 
~ obitelji capul familiei S. (stvar 
u obliku glave); ~ kupusa capa- 
JanS de varza; ~ secera capa|ana de 
zahar 6. (u knjizi; poglavlje) capi- 
tal; alineat; (naslovna ~ pismu) 
antet 7. (razliciti izrazi) biti bez 
—e i repa a fi fara cap si coada; 
drzi ga kao oko u ~-i pastreaza-1 
ca pe ochii din cap; riba smrdi od 
— e pestele de la cap se impute; za 
to me ne boli ~ nu ma intereseaza 

glavar m §ef, superior 

83 glavesina 

glavesina / iron, sef, conducStor, 
cap 

glavica/di'm. 1. cap mic, capsor; ~ 
(crvenog) luka bulb de ceapS; ~ 
kupusa cSpSiana de varzS; ~ cavla 
capul cuiului; ~ vijka capul suru- 
bului; ~ salate cipS^anS de salatS 
2. colinS 

glavicast adj. in formS de cap; ro- 
tunjit, bulbos 

glavina / augm. cap mare 

glavni adj. principal, capital, gene- 
ral; ~ grad capital^; ~ broj numSr 
cardinal; ~ zgoditak lozul eel 
mare; ~ kolodvor garS centrals; ~ 
stan cartier general; ~ zapovjed- 
nik comandant suprem; —a ozna- 
ka nota caracteristicS, trisSturS 
definitorie; ~-o lice protagonist, 
personaj principal; —a recenica 
propozijie principals; — o je im- 
portant e (c&); ~ stoier (voj.) stat 
major 

glavnica / capital; fond; dionicka ~ 
capital acjionar 

glavnina / voj. grosul forjelor anna- 
te 

glavobolja / 1. durere de cap 2. fig. 
grija, preocupare, bStaie de cap 

glavonozac, -sea m pi. zool. cefalo- 
pod {Cephalopoda) 

glavonja m persoanS cu cap mare 

glavurda / augm. de la glava; cap 
mare 

glazba/muzica; komorna ~ muzica 
de camera 

glazben adj. muzical, de muzica 

glazbenlk m (pi. -ici) muzicant 

glazura / (caklina) smalt, email 

gle! excl. uite!, uita-te!, ia te uita! 

glecer m v. ledenjak 

84 glodati 

gledaliste n auditoriu; sala de spec- 
tacole 

gledatelj m spectator 

gledati tr. §i intr. imprf. 1. a privi, a 
se uita; ~ za kim a urmSri (pe ci- 
neva) cu privirea; ~ s visoka a se 
uita de sus; kriomice ~ a se uita cu 
coada ochiului; ne ~ na f&cand ab- 
stract de, ne^inand cont (de); gle- 
daj ti njega! ia te uita la el! gleda 
kao tele u sarena vrata se uita ca 
vrjelul la poarta noui; prozor gle- 
da na ulicu fereastra da spre stra- 
da 2. (nastojati) a se stradui, a-si 
da silinfa, a cauta (s3) 3. (cuvati, 
paziti) a pazi, a supraveghea, a ve- 
ghea; ~ djecu a supraveghea copiii; 
~ bolesnika a ingriji (veghea) un 
bolnav; ne ~ na Sto a neglija (ceva) 

glediSte n (motriSte) punct de vede- 
re, opinie 

glezanj m (anatom.) maleola, gleznS 

glib m noroi, namol 

glibav adj. (blatan) noroios, mlSsti- 
nos, mocirlos 

glicerln m kem. glicerina 

glfna/argila, lut; pecena ~ teracota 

glinen adj. argilos, lutos 

glista / zool. vierme; ~ (gujavica) 
rama; trbuSna ~ vierme intestinal; 
med. sredstvo protiv ~ vermifug 

globa/ amenda; penalitate (in bani); 
udariti — u a penaliza, a aplica o 
amenda; osuditi na —u a condam- 
na la plata unei amenzi 

globalan adj. global 

globiti tr. imprf. 1. a amenda 2. fig. 
a stoarce, a santaja 

globus m geogr. glob, planiglob 

glodalica / teh. (ma§in8) freza 

glodati, glodem tr. imprf. a roade; a 
ron{Si glodavci godina glodavci pi. zool. rozatoare 

glog m bot. paducel (Crataegus mo- 

nogyna) 
gldmazan adj. 1. voluminos, gros; 

corpolent, trupes. 2. neindemanatic, 

stangaci 
glorifikacija / (uznosenje, veliiSa- 

nje) glorificare 
glosar m (tuma£ rijeiS) glosar 
gluh adj. surd; ~ od rodenja surd 

din nastere; ~ na jedno uho surd 

de o ureche; praviti se ~ a face pe 

surdul; u ~-o doba nocl in miez de 

noapte, in plina noapte 
gluhoca / surzenie 
gluhonijem adj. surdomut 
gluma / (dramska umjetnost) arts 

dramatica; ~ bez rijefi pantomima 
glumac m actor, artist dramatic; ka- 

zalisni ~ actor de teatru; filmski ~ 

actor de film 
glumaiki adj. de actor; de artist 
glumica / actrrja 
guimiti imprf. a juca, a interpreta (un 

rol) 
glup adj. prost, tampit; neghiob, bleg 
glupaca / proasta, toanta, dobitoaca 
glupan m prost, tampit, neghiob 
glupSst/stupiditate, prostie; ~-i! ne 

vjerujem ni rijeci! prostii!, nu cred 

o iota! 
gljiva / bot. ciuperca (Fungus); jesti- 

va ~ ciuperca comestibila; otrovna 

~ ciuperca otravitoare; brati/loviti 

— e a culege ciuperci 
gljivica / dim. ciupercu{a 
gmaz / (pi. gmazovi) zool. reptila 
gmlzati intr. imprf. (o gmazovima) 

a misuna; a se tari 
gmlzavac m (pi. -avci) lingusitor, 

ling£u gnijezditi se imprf. a-§i face cuibul, 

a se cuibSri 
gnijezdo n cuib 
gnoj m 1. gunoi; bSligar; stajski - 

ingra§aniant natural 2. patol. pu- 

roi, coptura 
gnojenje n (patol.) supurajie 
gndjidba / agr. fertilizare a pa- 

mantului 
gnoseoldgija / fil. (teorija spozna- 

je) gnoseologie 
gnusan adj. murdar, sordid 
gnusoba / murdarie, jeg 
gnusanje n aversiune, repulsie, oroa- 

re 
gnusati se imprf. (i ega) a avea oroa- 

re (de ceva) 
gnjavator m fam. pisalog, cicaiitor 
gnjavaza / fam. (dosadivanje) pi- 

saiogeaia, cicaleaia 
gnjev m (ljutina, srdzba) manie, fu- 

rie, indignare 
gnjida / lindina, ou de paduche 
gnjflez m putregai, putreziciune 
gnjiljenje n putrezire, putrefac^ie 
gnjlo adj. putted, mancat de viermi 
gnjiti, gnjijem intr. imprf. a putrezi 
goblen m goblen 
gdd 1 m (pi. godovi) 1. (godisnjica) 

aniversare; (blagdan) sarbatoare 

2. bot. inel de cre§tere (la arbori) 
god 2 v. dokle ~, gdje ~, kad~, Ho~, 

tako~, koliko ~, kakav ~ 
god. = godina an 

godina / an; suncana ~ an astrono- 
mic; skolska ~ an ^colar; prjje- 
stupna ~ an bisect; Nova ~ Anul 
Nou; sretna Nova ~! La mulji 
ani!; do ~-e, iduce — e anul viitor, 
la anul; za — u dana in timp de un 
an; iz ~-e u ~-u din an in an; koli- 
ko ti je —a? caji ani ai?; njemu 85 godisnjak 

je 30 —a el are 30 de ani; poslov- 
na ~ exercijiu financiar; tekuca ~ 
anul curent; pred dvije/tri ~-e 
acum (inainte cu) doi/trei ani; on 
je mojih godina el e de varsta 
mea; u najboljim je godinama la 
cei mai frumo§i ani; biti u godi- 
nama a fi in varsta 

godisnjak m 1. (ljetopis) anuar 2. 
(zivotinja) animal de un an 

godisnjl adj. anual, de un an; —a 
otplata plata anuala; ~ odmor 
concediu (anual) de odihna; ~-e 
doba stagiune; trg. ~ zakljufak 
bilanj financiar anual 

godisnjica / aniversare 

gddiSte n 1. promojie; an de studii; 
contingent 2. (casopisa) anuar 

goditi intr. imprf. (komu Sto) a 
placea, a face placere 

gojan adj. (ugojen, debeo) gras; 
ingrasat 

gojlnac m elev intern; ~ vojne aka- 
demije elev de scoala militara 

gojiti tr. imprf. 1. (uzgajati) a create 
(animale); ~ biljke a cultiva plante 
2. (toviti) a se ingrasa 

gol 1 adj. 1. gol, dezbracat 2. fig. pur, 
adevarat; ~ kao od majke roden 
in costumul lui Adam; — e glave 
cu capul gol (descoperit); —a isti- 
na adevarul gol (-goluj), purul 
adevar 

g61 2 m sport gol, punct marcat; po- 
stici ~ a inscrie / a marca un gol 

golem adj. mare; imens, enorm, co- 
losal; vast; —a nevolja necaz mare 

gfilet / loc golas. (in mun|i) 

golf m sport golf 

golisav adj. 1. (gol) gol, neimbracat 
2. (bez perja) fara pene, gola§ 

golman m sport (vratar) portar 

86 gorciti 

golobrad adj. imberb, fara barba, 
span 

gologlav adj. cu capul gol, descope- 
rit 

goloruk adj. (bez oruzja) cu maini- 
le goale; neinarmat 

golotinja / goliciune, nuditate 

golub m tool, porumbel (Columba); 
divlji ~ turturica, turturea; ~ pe£i- 
nar porumbel-de-stanca; ~ listono- 
sa porumbel voiajor; fig. — e moj 
dragul meu 

golubarnik m porumbar 

gdmba£ m (gimnasticar) gimnast 

gomila / 1. gramada, morman, mal- 
dar 2. muljime, masa 

gomilati tr. imprf. 1. a ingramadi 2. 
a aduna, a strange; a acumula 

gomolj m bot. bulb, tubercul 

gomdljika / bot. trufa 

gondola / gondola 

gondolijer m gondolier 

gdnii! m vacar, pazitor de vite 

goniti tr. imprf. 1. (tjerati) a mana, 
a indemna 2. (progoniti) a 
(iz)goni, a alunga 3. (poticati) a 
incita, a stimula 

gora/1. munte 2. padure 

grirak (gorki) adj. amar; —rke suze 
lacrimi amare; ~-a JaSa cupa 
amarS; —rka istina adevar amar; 
~ kao pelin amar ca pelinul 

goranin m muntean, persoana care 
locuie^te la munte 

gorcati intr. imprf. a se amari, a de- 
veni amar 

gorcica / mu§tar 

gorfika/Aoi. susai (Soncus oleraceus) 

gorfina / amareala, amaraciune 

gorciti tr. imprf. a amari, a produce 
amareala gord gostionicarka gord adj. (ponosan) mandru, falnic; 

orgolios 
gordost / (ponos) mandrie, orgoliu 
gore 1 adv. sus, deasupra, in sus, colo 

sus; ~ spomenuti sus-men5ionat 
gore 2 adv. comp. de la zlo; mai rau; 

utoliko ~ cu atat mai rau; sve ~ i ~ 

din ce in ce mai rau; bolesniku ide 

na ~ starea bolnavului se inrauta- 

|e§te (se agraveaza) 
gorenje n ardere 

gorl adj. compr. de la zao; mai rau 
gorila m zool. gorila (Gorilla goril- 
la) 
goriv adj. combustibil; —a drva lemn 

de foe 
gorivo m combustibil, carburant; te- 

ku£e ~ combustibil (carburant) li- 

chid 
gorjeti, -rim intr. imprf. a arde; ~ 

izmedu dvije vatre a fi intre cio- 

can si nicovala; ~ od zelje a arde 

de dorinja ... 
gorko adv. cu amaraciune, amarnic 
gornji adj. de sus, superior; ~ grad 

orasul de sus 
goropadan adj. (bijesan) impetuos; 

irascibil; furios 
goropadnica / femeie furioasa, iras- 

cibila 
gorostas m uria§, gigant, colos, titan 
gorovit adj. muntos, montan 
gorski adj. 1. (brdski) de munte; ~ 

lanac lan( de munji 2. (sumski) 

forestier, de padure 
g6r£tak m muntean 
goruc adj. arzStor, fierbinte; aprins, 

in flacari; ~-e pitanje chestiune / 

problema arzStoare 
gorusica/(6of.) rnustar (Eruca sati- 

ra); (zacin) mustar 
gosp. = gospodin dl (= domnul) gdspa / hyp. de la gospoda; stapana 

casei; doamna; Blazena ~ Maica 

Domnului 
gdspin adj. al doamnei, al stapanei 
Gospod m ~ (Bog) Domnul 
gospoda / coll domni 
gospodar, -ara in stapan; gazda, 

stapan al casei; proprietar; patron; 

on je svoj ~ el e propriul lui 

stapan 
gospodarica / stapana, proprietara; 

patroana; doamna 
gospodariti intr. imprf. 1. a domina, 

a guverna, a stapani, a comanda 2. 

a se ocupa de gospodarie, a gos- 

podari 
gospodarski adj. 1. de stapan, de 

patron 2. (privredni) economic 
gospodarstvo m 1. stapanire, domi- 
nate 2. economie, gospodarire 
gospodin m domn 
gospodski adj. de domn, de boier, 

boieresc, nobiliar; somptuos 
gospodski adv. ca un stapan, boie- 

reste; magnific, somptuos 
gospodstvo n domnie; VaSe ~ Dom- 

nia voastra (Dvs. ili Dv.) 
gospoda / doamna, stapana, cucoa- 

na; (supruga) so(ie 
gospodica / domni§oara, cuconr[a 
gost m musafir, oaspete, invitat; vi- 

zitator; nezvan ~ nechemat, intrus; 

pozvati u — e a invita in casa sa; 

svakoga —a za tri dana dosta a 

treia zi invitatul se pune la munca 
gostinskl adj. de musafiri, de oas- 

pe(i; —a soba camera de oaspe{i 
gostionica / 1. han 2. restaurant 
gostionicar m 1. hangiu 2. carciu- 

mar 3. proprietar de restaurant 
gostionicarka / hangi(a 87 gostiti grabljati gostiti tr. imprf. a ospata, a trata, a 
cinsti; a gSzdui 

gostoljubiv adj. ospitalier, primitor 

gostoljiibivost / ospitalitate; pruziti 
~ a oferi ospitalitate; zahvaljujem 
na ~-i multamesc pentru ospitali- 
tate 

gostovati, gostujem 1. tr. imprf. a 
gazdui, a ospata 2. intr. imprf. a fi 
musafir, a fi invitat 

gosca / invitata 

goscenje n ospitalitate, receptie 

goti£ki adj. arhit. gotic 

gotov adj. 1. (svrSen) gata, termi- 
nat; indeplinit, facut; ja sam ~ eu 
sunt gata; ~ cin fapt implinit; —a 
stvar lucru facut; htjeti doci na 
~-o a vrea sa vinS cand total e pre- 
gStit; 2. (spreman) pregatit (pen- 
tru), dispus s3; ~ novae bani pes,in, 
numerar; u —u pe bani gheajS; 
biti ~ a fi pierdut; duga bolest, 
smrt — a boala lungS, moarte si- 
gurS 

gotovan m trSntor; parazit 

gotovina / bani gheaja (numerar, 
pe$in); ~ u blagajni fond de rai- 
ment 

gotovo adv. gata; sve je ~ totul e gata; 
~ je! e gata!; i ~! ajunge!, destul! 

govedar m boar, vacar; prezir. ba- 
daran 

govedarstvo n cre$terea vitelor (cor- 
nute) 

govedina / carne de vita 

govedo n animale bovine; vijel 

govor m 1. vorbire, cuvant; dar —a 
elocvenja; sloboda —a libertate a 
cuvantului; pogreska u —u gre- 
seaia de limba 2. (narjecje) dia- 
lect, grai; idiom 3. discurs, cuvan- 
tare; alocutiune; pozdravn! ~ dis- curs de salut; (o)drzati ~ a Jine un 
discurs 4. (razgovor) vorba, con- 
versatie; bilo je i o tome —a a fost 
vorba §i despre asta; ni ~-a in nici 
un caz; nUe vrijedno ~-a nu me- 
rits sa vorbesti (despre asta) 

govorancija / reg. fam. discurs lung 
sj plictisitor 

govdrenje n vorbire, discurs, con- 
versatie 

govdriti 1. intr. imprf. a vorbi; a 
conversa; ~ knjizevnim jezikom a 
vorbi corect (sau elegant); ~ o 
cemu a vorbi despre ceva; ~ 
opcenito a se tine de generalitati ~ 
kao iz knjlge a vorbi ca din carte 
2. tr. a vorbi, a spune, a zice, a ro- 
sti; ~ strani jezik a vorbi o limba 
strainS; - lekciju a spune lectia 3. 
(imprs.) govori se se vorbeste, 
umblS vorba 

govdrkati tr. imprf. a s,u§oti, a mur- 
mura; a flecari, a trancani; (imprs.) 
govorka se se susoteste, umbla 
zvonul 

gov&rljiv adj. vorbarej, guraliv, bun 
de gura 

gSvorni adj. de vorbire; de limba; ~ 
organ organ al vorbirii; ~ jezik 
limba vorbita 

go vomica / tribuna; amvon; (javna) 
telefonska ~ cabinS telefonica 

govornlk m (pi. -ici) orator; confe- 
rentiar 

govornistvo n elocvenja; retorica 

gdzba / ospatare, petrecere; banchet 

grabez m prada, jaf, talharie 

grabeiljiv adj. rSpitor, de prada; ra- 
pace 

grabiti tr. imprf. (pljafkati) a apu- 
ca, a insfaca; a fura, a rSpi 

grabljati tr. imprf. a grebla grablje gramzivost I grablje / grebla 
grabJjivica/(zoo/.) (ptica) ~ pasare 

rSpitoare 
grabljivost / rapacitate, aviditate 
grabov adj. de carpen 
gracija / (draiest) gratie, 

dragalajenie 
graciozan adj. gratios, plin de gratie 
grid 1 m oras; ~ Zagreb orasul Za- 
greb; glavni ~ (drzave) capitala, 

metropoia 
grad 2 m (tula) grindina; pada ~ 

cade grindina 
gradacija / (stupnjevanje) gradatie 
gradlc m dim. de la grad; orSsel, targ 
gradiRSte n santier 
gradina / ruine, daramStari ale unui 

ora§ 
graditelj m constructor 
grriditi tr. imprf. 1. a zidi, a cladi, a 

construi 2. a crea, a iauri, a face 
grSdivo n material (de constructie) 
grddnja / constructie; constraire, 

edificare 
gradona&lnlk m (pi. -ici) primar (al 

unui orasj 
gradski adj. ora^enesc, urban, de 

ora§; — a opcJna, — o poglavar- 

stvo municipalitate; ~-a fetvrt 

cartier; ~ promet trafic orSsenesc 
grada/ material de constructie 
gradanin m (pi. -ani) 1. cetajean 2. 

ora$ean 3. burghez 
gradanka / 1. cetajeana 2. ora- 

seancS 3. burgheza 
gradanski adj. 1. civil, civic; ~-o 

pravo dreptul civil; ~ brak c3sato- 

rie civiia; ~ rat razboi civil 2. cita- 

din, urban 3. burghez 
gradanstvo n 1. cetSJenie 2. coll. 

populatie (a unui ora§) 3. burghe- 

zie gradenje n constructie, constraire, 

edificare 
gradevinar m v. graditelj 

gradevindrstvo n arta de a construi, 
arhitectura 

gradevlnskl adj., gradevni adj. de 

constrac{ie, edilitar 
grafem m (slovo) grafem 
graflcar m artist grafic 
grafiikl adj. grafic; ~ znak semn 

grafic 
grafija / (nacm pisanja) grafie 
grafika / arts graficS 
grafikon m (dijagram) grafic, dia- 

grama 

grafft m grafit 

grafdlog m grafolog 

grah m hot. fasole (Phaseolus vul- 
garis); zeleni ~, ~ rogacic fasole 
verde 

graja / larma, zarva, taraboi; scan- 
dal 

graknuti, grfiknem intr. prf. 1. a 
scoate un croncanit 2. fig. a striga, 
a scoate un strigat; graknu mi 
sree od radosti imi tresare inima 
de bucurie 

graktati intr. imprf. v. graknuti 

gram m gram 

gramatitiu adj. gramatical, de gra- 
maticS; ~-a pogreska greseala gra- 
maticala 

gramatika / gramaticS 

gramofon m gramofon 

gramofonskl adj. de gramofon; ~-a 
plo4a disc de gramofon 

gramzivac, -zioca m om lacom, om 
avid 

gramzivost / 1. lacomie, nesa|; avi- 
ditate 2. cupiditate 

89 grana 

grana / 1. ramurS, creangS, cracS 2. 
brands, domeniu, ramurS; ~ zna- 
nosti domeniu al stiuvfei 3. (anat.) 
bra|; ~ rijeke bra{ al unui rau; ~ 
ruke metacarp; ~ stopala meta- 
tars 

grananje n ramificare 

granata/voy. grenadS; rucna ~ gre- 
nadS de manS 

grancica / dim. de la grana; cren- 
gu{S, rSmuricS 

grandlozan adj. (velicanstven) gran- 
dios, mSret; impunStor 

grandomanija / megalomanie 

granica / 1. frontiers, graniJS, hotar 
2. limits, margine, capSt 

granicar m grSnicer 

grani£iti intr. imprf. a se mSrgini, a 
se invecina 

granicnl adj. de frontiers, de gra- 
nts; limitrof; ~ kamen bornS de 
frontiers; —a crta linie de demar- 
cate 

granicmk m bornS de frontiers 

granit m miner, granit 

granulacija / (pretvaranje u sitna 
zrna) granulate 

granulom m patol. granulom 

granuti, granem intr. prf. a rSsSri, a 
se inSrja 

granje n coll. rSmuris,, crengi pi. 

grasak m (pi. -sci) hot. mazSre (Pi- 
sum sativum) 

grasevina / specie de vin alb, grasS 
(de) 

gratis adv. (besplatno) gratis, gratuit 

gravidnost m (trudnoca) gravidita- 
te 

gravira / (rezbarija) incizie, tSie- 
turS; gravurS 

gravirati, gravtram tr. (urezivati) a 
grava grSben 

gravis m gram, accent grav 
gravitacija / (sila teza) gravitate 
gfb m (pi. grbovi) stemS, blazon 
glba / cocoasS; gheb 
grbaca / salj. spinare, spate, carcS; 

imati mnogo godina na ~-i a avea 

murfi ani (in spate) 
grbav adj. cocosat, ghebos; incovo- 

iat 
grbavac m cocosat 
grbaviti se imprf. a (se) garbovi, a 

deveni cocosat 
grbln m vant de sud-vest 
grbiti se imprf. a se inclina, a se 

apleca; a se indoi 
gfbonja m cocosat 
grcati intr. imprf. (guSiti se) a respi- 

ra cu dificultate, a se sufoca 
grf m patol. carcel; convulsie, 

spasm; crampS 
grcenje n contracjie (a muschilor); 

chircire 
grcevit adj. convulsiv, spasmodic 
grfiti tr. imprf. a se strange, a se 

contracta 
Grcka / geogr. Grecia 
griki 1. adj. grec; ~ jezik limba grea- 

cS, greaca 2. adv. greceste, in grea- 

cS; govoriti ~ a vorbi greceste / 

greaca 
gfditi tr. imprf. 1. a mustra, a dojeni 

2. a injura, a insulta 
gfdnja / 1. injurSturS 2. jignire, in- 

jurie 
grdoba/1. unrfenie 2. slutenie; ano- 

malie; monstruozitate 
grdosija / 1. monstru 2. fig. colos, 

urias, gigant 
greben m 1. (gornji dio brda) coa- 
mS, creastS (de munte) 2. (stijena 
u vodi) stancS (iesitS din apS) 90 grebenast grob grebenast adj. crestat, cu creastS 
grebenati tr. imprf. a carda, a 

dSrSci, a pieptana (lanS, in) 
grebotina / zgarieturS, cicatrice 
greda / 1. grinds; poprecna ~ tra- 

versS 2. fig. nije ~ n-are impor- 
tant 
gredica / dim. de la greda; grinds 

sutyire 
grehota / (steta) pagubS, daunS, 

stricSciune; - je i sramota e o 

rusme (mare) 
Grenland m geogr. Groenlanda 
grepsti, grebem tr. imprf. 1. a 

zgaria 2. a rSzui, a rade 3. a se 

scSrpina 
gresan adj., grjesan adj. pScStos; 

vinovat; culpabil 
grJSka/, grjeSka / gresealS; eroare; 

vinS; tiskarska ~ gresealS de tipar; 

pravopisna ~ gresealS de ortogra- 

fie 
greskom adv., grjeskom adv. gresit 
grge£ m biban (Perca fluviatilis) 
grgljati intr. imprf. (ispirati grlo) a 

face gargarS 
grickati tr. imprf. v. griskati 
grija£ m calorifer, incSlzitor 
grijanje n incSlzire; incSlzit 
grijati, -jem tr. §i intr. imprf. a 

incSlzi, a face cald 
grijeh m (pi. grijesi) pScat; vinS, 

gresealS; smrtni ~ gresealS fatalS; 

(u)pasti u ~ a cSdea in pScat 
grijesiti intr. imprf. (pogrijesiti) a 

pScStui, a gre§i; a se insela 
grimasa / grimasS 
grinuz m (boja) carmin, purpurS 
grlmizan adj. (Ijubicastocrven) 

purpuriu; de purpurS 
gripa / patol. gripS gripozan adj. gripat; gripal 

griskati tr. imprf. a ronJSi 

grlva / coamS 

griz 1 m muscSturS; piscSturS; inte- 

pSturS 
griz 2 m reg. (krupica) fSramS 
griza/ patol. (dizenterija) dizenterie 
griznja / roadere; ~ savjesti re- 

muscSri de constiinJS 
G>k m grec 
grk adj. (gorak) amar 
Grkinja / grecoaicS 
grkljan m anatom. gatlej; laringe; 

upala —a laringitS 
grkoistocnl adj. (greco-) ortodox 
grkokatolik m greco-catolic (de rit 

bizantin) 
grlat adj. 1. cu voce puternicS 2. fig. 

(rjecit, govorljiv) gSlSgios, locva- 

ce 
grleni adj. de gat, gutural; lingv. gu- 

tural; ~ suglasnik consoanS gutu- 

ralS 
grlica / zool. turturea, turturicS 

(Streptopelia turtur) 
grliti tr. imprf. a imbrSJi^a, a strange 

in brafe 
grlo n (anatom.) gat, gatlej 
grlobolja / dureri in gat 
grljenje n imbrS|i§are, strangere in 

bra^e 
gf m m (pi. -ovi) arbust, tufS; fig. u 

torn —u lezi zee aici e buba 
grmjeti, grmim intr. imprf. a tuna, a 

bubui; grmi tunS 
grmljavina / tunet; bubuiturS 
gfmlje n coll. tufi?, tufSrie 
gro m (glavnina) grosul (armatei etc.) 
grBb m mormant, groapS; ~ nezna- 

nog junaka mormantul soldatului 

necunoscut; on je vec jednom no- 91 grobar 

gom u — u el e deja cu un picior 

in groapa 
grobar m gropar 
groblje n cimitir 
grobnica / mormant; cavou, cript 
grSf m (pi. grdfim) conte 
gr&fica / contesa 
grohot m hohot de ras, zgomotos; 

rasete pi.; ~-tom se smijati a rade 

cu hohote 
gr&hotan adj.; ~ smijeh hohote de 

ras; udariti u ~ smijeh a izbucni 

in hohote de ras 
groktati intr. imprf. a grohSi 
grom m (pi. gromovi) trSsnet, tunet; 

nece ~ u koprive soiul rau nu piere 
gromada / grimada, masa 
gromko adv. cu voce tunatoare, 

galagios 
gromobran m paratrSsnet 
gromoglasan adj. tare, cu voce tare 
grosist m (trgovac na veliko) an- 

grosist, en gros 
grftg m pov. gro§, lascaie; ne vrijedi 

ni (dva) ~-a nu face nici o para 

chioara 
groteska / lit. grotesc 
groteskan adj. grotesc 
groza / groaza, spaima 
grdzan adj. ingrozitor, inspaimanta- 

tor; oribil, feroce 
grozd m (pi. gr6zdovi) ciorchine; 

ciorchine de strugure 
grozdast adj. cu ciorchini, in forma 

de ciorchini 
groziti se imprf. (osjecati grozu) a 

avea oroare de, a fi cuprins de 

groaza 
grdznica /pafoZ. febra, temperatura; 

imati — u a avea febrS 
groznicav adj. febril, infrigurat gubica 

grozno adv. groaznic, ingrozitor, 

oribil, inspaimantator 
grozota/1. groaza, grozavie 2. atro- 

citate 
grozovit adj. 1. oribil 2. atroce 
grozde n coll. struguri pi.; suho ~ 

stafide pi. 
grozdice / stafide pi. 
grub adj. 1. grosolan, ordinar 2. de- 

zagreabil, neplicut 
grubijan m badaran, mojic 
grubijanstvo n grosoianie, mojicie 
grfibo adv. nepoliticos; dur, groso- 
lan; cu mojicie, ca un badaran 
griibost / grosoianie, mojicie 
gruda / bulgare; ~ snijega bulgare 

de zapadi 
grudati se imprf. a se bate cu 

bulgari de zapada 
gr&difpl. piept; san, mamela 
grudnjak m sutien 
griidobran m parapet 
grumen m bucatS; ~ zemlje bulgare 

de pamant; ~ soli grSunte (bob) de 

sare 
grumencic m dim. buca^ica 
grunt m reg. (zenujiSte) teren agricol 
grilntovnica / (zemljisne knjige) ca- 

dastru, carte funciara 
grupa / (skupina) grup; grupa 
grupirati tr. (svrstavati) a grupa 
grusati se imprf. a se prinde; (o 

krvi) a se coagula 
grusevina / corasla 
Grflzija/geogr. Georgia 
gruzijskT adj. georgian 
guba/(pa«oZ.) lepra 
gubav adj. lepras; —a zaba broas- 

ci-raioasa 
gubavac m lepras; chelbos 
gubica / bot, rat \ gubitak 

gubi'tak m (pi. -ici) pierdere, pa- 
guba, dauna; prejudiciu, priva- 
|iune; ~ povjerenja discreditare; 
raditi s —tkom a lucra in pierde- 
re; ~ vremena pierdere de timp 

gubiti tr. imprf. a pierde; ~ boju a se 
decolora; ~ vrijeme a pierde tim- 
pul; ~ nadu a pierde speran(a, a 
dispera; ~ svjezinu a (se) ofili 

gubitnik m persoana care pierde la 
joe 

gubljenje n pierdere 

guda£ m violonist 

guda£ki adj.; ~ orkestar orchestra 
de coarde; ~ instrument instru- 
ment cu coarde 

gudalo m muz. arcus 

gudjeti, giidlm intr. imprf. a canta la 
un instrument cu coarde 

gudura / {inut stancos, pietros 

gugutka / turturica (Streptopelia 
decaocto) 

guja/ zoo/, (zmija) sarpe veninos 

gukati, gu£em intr. imprf. a ganguri, 
a ugui 

guknuti intr. prf. v. gukati 

gulasi m gulas 

giiliti tr. imprf. 1. (kozu) a jupui, a 
despuia 2. (voce) a coji; a dezghio- 
ca, a decortica 

guma / 1. cauciuc 2. gumS, radiera; 
~ za brisanje guma (de sters); 
zvakaca ~ guma de mestecat 3. 
(autom.) vanjska ~ (na kotacu) 
anvelopa; unutarnja ~ camera 

gumast adj. ca (de) cauciuc 

gunurati intr. a cauciuca 

gumica / dim. de la guma; ~ (za 
brisanje) gumija de sters 

gundati tr. imprf. (brundati) a 
bombani; a mormai; a marai gusav 

gungula / reg. 1. (metez) galagie, 
larraa, taraboi 2. (tu£njava) 
incaierare, cearta cu bataie 

gunj / invelitoare 

guranje / 1. Impingere 2. inghesu- 
iala, imbulzeala 

giirati tr. imprf. a impinge, a inghe- 
sui; a baga, a indesa; ~ gurati se a 
se inghesui; a da din coate, a se 
imbrinci 

gurman m (sladokusac) gurmand, 
mancacios, lacom 

gurmanskl adj. de gurmand 

gurnuti, -rnem tr. prf. a da un 
branci, a izbi 

gurn Java / 1. inghesuiaia, imbulzea- 
la, aglomeratie 2. zarva, galagie 

gusak m (pi. -sci) zool. gascan; mla- 
di ~ boboc (de gasca) 

gusar m pirat, corsar, ho{ de mare 

gusarica / vas pirateresc 

gusjenica / zool. omida 

guska / 1. zool. gtsca (Anser) 2. 
(nocna posuda za bolesnike) 
plosca (pentru bolnavi) 

gilslac m muz cantarej la un instru- 
ment cu coarde 

guslar m folkl. cantarej la gusla 

guslati intr. imprf. a canta la gusla 

gusle / pi. folkl. muz. gusla; to su 
druge — e asta-i alta mancare de 
peste 

gusnuti se imprf. 1. a se ingrosa 2. a 
se condesa, a se indesa 

gust adj. 1. des 2. gros, dens 3. 
strans, compact 

gustjeti imprf. a deveni des 

gustoca / 1. desime, densitate 2. 
consistent^ 

guSafpatol. gusa 

gusav adj. gusat 92 93 guSce 

grace n boboc de gasca 

giisiti tr. imprf. 1. a sugruma, a gatui 
2. a inabusi, a asfixia, a sufoca 

guSter m zool. §oparla, gutter (La- 
certd) 

gusteraea anatom. pancreas 

gutanje n inghijire, Ingurgitare 

gutati tr. imprf. 1. a inghi{i, a infule- 
ca, a devora; ~ rijeJi a manca cu- 
vintele; ~ oclma a manca, a sorbi 
din ochi 2. /ig. a indura, a rabda, a 
suporta 

gutljaj m inghi|itura; dusca Gvineja 

gutnuti, -tnem tr. prf. 1. a trage o 

dusca 2. a inghiji dintr-o data / 

dintr-o sorbitura 
guvernanta / (odgajateljica) guver- 

nanta 
guverner m guvernator 
gflz m vulg. fesa 
guzica / vulg. cur 
guzicar m vulg. homosexual 
guzva / mul(ime, gloata 
guzvati tr. imprf. 1. a mototoli, a 

bo{i 2. a se imbulzi 
Gvineja / geogr. Guineea 94 hereza II H, h n H, h 

ha 1 = hektar m nectar 

ha! 2 e*c/. ah! ha! 

hajde! excl. vino!, s£ mergem!; ~ sa 

mnom vino cu mine; ~ odavde! 

afara!, ie;i! 
hajdemo! excl. 1. sa mergem!; ~ 

dalje! sa continuam, sa mergem 

mai departe 2. haide!, hai 
hajducki adj. haiducesc, de haiduc 
hajduk m haiduc, razvratit 
hajka / bataie, goana 
haker m inf. hacker 
hala / (dvorana) hala 
halabuka / (vika, buka) galagie, 

zarva, vacarm; taraboi 
halapljiv adj. (pohlepan, prozdr- 

ljiv) vorace, lacom, mancacios 
halo! excl. (na telefonu) alo! 
halogen! adj. kem. halogen 
halucinacija / (prividenje) haluci- 

najie 
halva f orij. halva 
haljina / haina, ve^mant; rochie; 

kucna ~ capot 
hambar m orij. (zitnica) hambar 
Hamburg m geogr. Hamburg 
hamburger m hamburger 
hangar m hangar 
hapsiti tr. imprf. v. uhititi 
hapsenje n v. uhicenje 
harac m pov. bir, tribut 
harati tr. imprf. a prada, a jefui, a 

devasta 
harem m harem 
harfa / harpa 
haringa / zool. v. sled harlekin m arlechin 
harmonicnSst / armonie 
harmonika / armonica, acordeon; 

usna ~ muzicu^a 
harpun m harpon 
hasis m ha§i§ 

havarija / (teska nesreca) avarie 
HE = hidroelektrana centrala hi- 

droelectrica 
hebrejski adj. ebraic 
hedonizam, -zma m hedonism 
hegemonija / (prevlast, dominaci- 

ja) hegemonie 
hej! excl. hei!, ehei!, asculta! 
hSksametar, -tra m lit. (stih od sest 

diakrilskih stopa) hexametru 
hektar m hectar 
hektolitar, -tra m hectolitru 
Helada f geogr. pov. (Grcka) Elada 
helenskl adj. elenic 
helij m kem. heliu 
helikopter m aeron. elicopter 
helioterapija / m«i. helioterapie 
hematologija / med. (znanost o 

krvi) hematologic 
hemisfera / (polutka) emisfera 
hemoglobin, -ina / med. hemoglo- 

bina 
hemoroidi m pi. patol. hemoroizi pi. 
hendikep m handicap, impediment 
heraldika / (znanost o grbovima) 

heraldica 
herbarlj m ierbar 
Herceg Bosna / geogr. (=Bosna i 

Hercegovina) Bosnia s,i Her(ego- 

vina 
Hercegovac, -ovca m locuitor din 

Herzegovina 
Hercegovina / Herzegovina 
heretik m (krivovjerac) eretic 
hereza / (krivovjerje) erezie 95 herkulskl hladnokfvnost herkulskl adj. (divovski) herculean 
hermafrodlt m (dvospolac) herma- 

frodit 
hermetican adj. ermetic 
heroin m (opojna droga) heroina 
herdj m erou 

herojstvo n (junaStvo) eroism 
herpes m patol. herpes 
heterdgen adj. (nejednak, razno- 

vrstan) heterogen 
hibrid m (krizanac, mjeSanac) hi- 

brid 
hidrant m hidrant; protupozarni ~ 

gura de incendiu 
hidraulican adj. hidraulic; —ina 

kocnica frana hidraulica 
hidroavion m aeron. (hidrozrako- 

plov) hidroavion 
hidrocentrala / hidrocentrala 
higijena / igiena 
higijenski adj. igienica 
hlhot m chicot 
hijat m gram, (zijev) hiat 
hijena / zool. hiena (Hyaena) 
hi jerarhija / ierarhie 
hijerdgllf, -ifa m hieroglifa 
hiljada / v tisuca 
Himalaja / geogr. Himalaia 
himna / imn 
hiperbola / hiperbola 
hiperprodukcija / supraproducjie 
rnpersenzibllan adj. (preosjetljiv) 

hipersensibil 
hipertrofija / hipertrofie 
hipnotizirati tr. a hipnotiza 
hipnriza / hipnoza 
hlpodrom m hipodrom 
hipofiza / anatom. hipofizS 
hipohondar, -dra m (umisljeni bo- 

lesnik) ipohondru 

96 hipohondrija / ipohondrie 
hipokrizija / (licemjerstvo) ipocri- 

zie 
hipoteka / ipoteca 
hlpotekarnl adj. ipotecar; — rna 

banka banca de credit ipotecar 
hipotenuza / geom. ipotenuza 
Mr m (pi hirovi) (rnuSica) capriciu, 

toane pi. 
hir6vit adj. (mus'icav, 6udljiv) ca- 

pricios, ciudat, curios 
hir6vitost / bizarerie, ciudSJenie 
histerican adj. isteric 
histoldgija / med. (znanost o tkivi- 

ma u organizmu) histologic 
historija / (povijest) istorie 
historljski adj. (povijesni) istorie 
Kit m (slager) hit, sjagar 
Htan adj. presant, urgent, grabnic; n 

narocito —tnim slucajevima in 

cazuri de maxima urgenja 
Kitar adj. (brz) repede, rapid; ager 
Kitati intr. imprf. (zuriti se) a se 

grabi, a se pripi 
Htno adv. repede, rapid, urgent 
hitnoca / urgenja 
hitnost / urgen^S 
hl3£e / pantaloni pi 
hladan adj. 1. rece, racoros 2. fig. 

(neosjet^iv) rece, indiferent; — dno 

oruzje arma alba 
hladetina / gelatina 
hldditi tr. imprf. a raci. a face sa 

raceasca; a racori 
hladno adv. la rece, cu calm; cu 

raceala, cu indiferenJS 
hladnoca / racoare, frig 
hladnokrvno adv. cu sange rece, sta- 

panire de sine 
hladnokfvnost / sange rece, stapa- 

nire de sine hladnjak hraniti hladnjak m 1. frigorifer 2. autom. 

radiator 
hladovina / rScoare, loc racoros 
hladenje n racire 
hldpiti intr. imprf. a se evapora 
hlapljenje n (isparivanje) evaporare 
hlepiti intr. imprf. (za Jim) a fi avid 

(dupa ceva); a arde de dorinja 
hljepfic n dim. paini§oarS, painica 
hmelj m bot. hamei (Humulus lupu- 

lus) 
HNK = Hrvatsko narodno kaza- 

Histe Teatrul National Croat 
h5bi n (omiljena razbibriga) predi- 

lecjie; hobby 
hobotnica / zool. caracatija (Octo- 
pus vulgaris) 
hod m (hodanje) mers, pas; tri sata 
—a trei ore de mers; ubrzani ~ 
mar§ for|at 
hodanje n 1. mers, umblet 2. plim- 

bare 
hddati intr. imprf. a umbla; ~ na 
prstima a umbla in varful picioa- 
relor 
hodnik m (pi -ici) coridor, culoar, 
gang; ~ na stupove galerie, colo- 
nade 
hddnja / (voj.) mars 
hodocasnlk m (pi. -ici) pelerin, han- 

giu 
hodocastiti tr. imprf. a umbla in pe- 

lerinaj 
hodocaSde n pelerinaj 
hokej m ~ na ledu hochei pe gheaja 
homogen adj. omogen 
homonim m gram, omonim 
homoseksualac, -lea m homosexual 
honorar m onorariu, retribujie 
honorarnl adj. retribuit; onorific, de 
onoare honorirati tr. imprf. (novcano) a re- 
tribui, a-i plati onorariu 

hop! exci hop!, hopa! 

horda / hoarda 

horlzont m (obzorje) orizont 

horizontalan adj. (vodoravan) ori- 
zontal 

hormon m hormon 

horoskop m horoscop 

hortenzija m bot. hortensie (Hy- 
dranga hortensia) 

hotel m hotel 

hotelijer m hotelier 

hotelijerstvo n industrie hoteliers 

hotelski adj. hotelier, de hotel 

hotimice adv. intenjionat, voit, dina- 
dins 

hdtimifan adj. inten{ionat; premeditat 

hrabar adj. curajos, indraznej 

hrabriti tr. imprf. a incuraja, a im- 
barbata 

hrabro adv. cu curaj, cu barbate 

hrdbrost/curaj, bravura, vitejie 

hram m (pi hramovi) templu; bise- 
rica 

hramati, hramljem intr. imprf. a 
schiopita 

hrdna/hrana, alimentep/., produse 
alimentare; ~ za topove carne de 
tun; drzati (koga) na ~-i a avea 
(pe cineva) in pensiune; primiti 
koga na stan i ~-u a tine pe cine- 
va in pensiune completS; opskrbiti 
~-om a aproviziona 

hranidbeni adj. nutritiv 

hranitelj m persoana care asigura 
subzistenja cuiva, susjinator (al fa- 
miliei) 

hraniti tr. imprf. 1. a hrani, a ali- 
menta; a da de mancare 2. (iz- 
drzavati) a intre{ine 97 hranjiv humanizam hranjiv adj. hr&nitor; nutritiv; — a 

vrijednost valoare nutritivS 
hranjivost / valoare nutritiva 
hrapav adj. 1. (neravan) grun{uros, 

aspru 2. (promukao) rSgu§it, spart 
hrast m bot. stejar (Quercus) 
hrastovina / (lemn de) stejar 
break m zool. harciog (Cricetus cri- 

cetus) 
hrda / ruginfi 
hrdav adj. ruginit 
hrdati tr. imprf. a rugini, a prinde 

rugina 
hren m bot. hrean (Cochlearia ar- 

moracid) 
hrenovka / crenvurs.t 
hrid / stanci (ascu^ita) 
hridina / augm. de la hrid; stanci 

mare 
hripavac m patol. tuse convulsive 
hrliti intr. imprf. a se gribi; a veni 

in fugS 
hrom adj. schiop 
hrpa / 1. (gomila) gramada, mor- 

raan, maldSr 2. (gomila ljudi) 

muljime, puzderie 
hrpteni adj. anatom., dorsal, verte- 
bral; — a kost coloana vertebrala 
hrskati tr. imprf. a ronjSi; a trosni 
hrskav adj. crocant 
hrskavica / anatom. cartilagiu; 

zgarci 
hrt m (pi. hrtovi) ogar 
hrupiti intr. imprf. a da buzna, a 

nSvali 
hrust m zool. cSrabuf (Melolontha 

vulgaris*) 
hrvanje n lupta; incaierare, ceartS 
hrvastina / limba croata 
Hrvat m croat 
Hrvatica / croata 

98 hrvati se imprf. a se lupta 

hrvatdfil 1. adj. croatofil 2. m croa- 
tofil 

hrvatozder m croatofob 

Hrvatska / Croajia; Republika ~ 
Republica Croata 

hrvatski 1. adj. croat; ~ jezik limba 
croata, croata; prevesti na ~ a tra- 
duce in croata 2. adv. in croata; 
govoriti ~ a vorbi croata 

Hrvatsko primorje n geogr. litora- 
lul croat 

htijenje n voin{a, vrere 

htjeti, hodu tr. §i intr. imprf. a vrea, 
a voi; a avea pofta (sa), a dori; 
htio, ne htio / hoces, neces vrei, 
nu vrei; ne cu mu nista n-am sa-i 
fac nici un rau; sto hoceS? ce vrei? 
/ ce doresti?; baS je htio izaci toc- 
mai era sa iasS; sad hoce, sad ne 
ce ba vrea, ba nu vrea; kad se 
hoce, sve se moze cand vrea, totul 
e posibil 

HTV (Hrvatska televizija) Televi- 
ziunea croata 

huk(a) / (vika, dreka) zgomot; 
zarva; ~ i buka vacarm infernal 

hukati, hucem intr. imprf. 1. a sufla in 
pumni 2. a respira cu greu, a gafai 

huligan m huligan, vagabond 

huliti tr. si intr. a huli, a blasfema; a 
defaima; a pangan 

hulja / ticalos, netrebnic, pramatie 

hum m colina, movila 

hitman adj. (covjeian, ljudski) 
uman 

humanist m umanist 

humanistickl adj. umanistic 

humanitaran adj. (dobrotvoran) 
umanitar 

humanizam m umanism hiunanost hvdja humanost / (covjecnost) umanitate, 

omenie 
humor m umor 
humoristlcan adj. (duhovit, saljiv) 

umoristic 
humus m humus 
hunta /; vojna ~ hunta militara 
hunjavica/pafo/. guturai 
huskac m instigator, ajajator, provo- 

cator; ratni ~ ata^ator la razboi 
huskati tr. imprf. a instiga, a provo- 

ca, a a{aja 
hvdla/ 1. elogiu, lauda 2. ~! mulju- 

mesc!, mersi!; ~ ljepa, ~ ljepo, naj- 

ljepSa (Vam) ~ (Va) mulpimesc 

frumos / foarte mult; ~ Bogu! 

Slavi Domnului! hvalilac m 1. lingu^itor 2. laudaros; 
fanfaron 

hvalitelj m laudator 

hvaliti tr. imprf. a lauda, a-i aduce 
elogii, a elogia (solemn) 

hvSt m (mjera) doza, priza 

hvataljka / cle§te; maner, coada 

hvatati 1. tr. imprf. a prinde, a apu- 
ca; a ins.faca; a cuprinde; ~ zupce 
a angrena; ~ kraj s krajem (abia) 
a lega doua in tei; hvata me san 
ma prinde / imi vine somn; jeza me 
hvata ma cuprind fiorii, ma cutre- 
mur 2. a hrjelege, a pricepe hvata- 
ti se (drzati se) a se prinde, a se 
agafa; mrak se hvata se-ntuneca, 
se-nnopteazS 

hvdja / ramura, creanga 99 I, i n I, i 

i conj. si 

lako conj. desi, cu toate c5; ~ nije 
vise mlad, dobar je trkac cu toate 
ca nu mai e tanar, este un bun 
alergStor 
leyT adj. al cuiva, al oricui 

ict, Idem intr. imprf. 1. a merge, a 
umbla 2. a pleca, a se duce; ~ po 
koga a merge sa caute pe cineva; 
idite po lijecnika duce{i-va dupS 
doctor; ~ komu na ruku a ajuta pe 
cineva; ne ide mu u glavu nu-i 
intra in cap; to mi ne ide u racun 
asta nu-mi convine; sve ide dobro 
totul e in ordine; koliko puta dva 
ide u deset? de cSte ori se cuprin- 
de doi in zece; tko polako ide, 
prije dode cine merge incet ajun- 
ge departe 

ideal m ideal 

idealist m idealist 

idealizirati tr. a idealiza 

Idealno adv. ideal, (in mod) ideal 

ideja / idee; fiksna ~ idee fixS 

identitan adj. (isti, istovjetan) 
identic, asemenea, aidoma 

identitet m identitate 

ideologija / ideologie 

ideoloSkl adj. ideologic 

idila / idila 

idilican adj. idilic 

idiom m (jezik, narjecje) idiom 

idiot m idiot 

idol, -61a m idol 

idolopoklonstvo n idolatrie 

iduci adj. urmator, (de) viitor, pro- 
xim; ~ put data viitoare 

100 Ikakav 

Igdje adv. undeva 

igla / ac; sivaca ~ ac (la masina de 
cusut); sigurnosna ~ ac de sigu- 
ranja; pletaca ~ andrea; clpkaca ~ 
crosetS; sjediti kao na —ma a sta 
ca pe ghimpi 

igleni adj. de ac; ~-a usica urechile 
acului 

iglica / dim. de la igla; ac mic 

iglicast adj. in forma de ac 

ignorirati tr. a ignora 

igra /; drustvena ~ joe de societate; 
hazardna ~ joe de noroc; ~ glumca 
joe al unui actor; dobiti u ~-i a ca- 
stiga un joe; ~ rijeci joe de cuvin- 
te; (teat.) Ijetne ~-e festival de vara 

igrac' m (sport) jucStor; obrambeni 
~ aparator; navalni ~ atacant 

igra£ica / jucatoare 

igracka / jucirie 

igrallste n teren (de joaca); Sport- 
sko ~ teren de sport 

igranje n joe 

lgrati tr. si intr. imprf. a juca; ~ kar- 
te a juca carji; ~ otvorenim karta- 
ma a juca cu cardie pe masa; ~ 
ulogu a juca un rol 

Igrokaz m (kazalisni komad) spec- 
tacol (teatral) 

lguman m pravosl. egumen 

ih prn. (gen., pi, m, f, n) lor; bojim 
~ se ma tem de ei; (ace, pi., m, f, n) 
ii, (-)i(-), (-)le(-); ne vidim ~ nu-i 
(le) vad 

lkad(a) adv. candva, vreodata; jesi li 
~ bio u Bukurestu? ai fost vreo- 
data la Bucuresti?; bolje ~ nego 
nikad! mai bine mai tarziu decat 
niciodatS! 

Ikakav adj. vreunul, de vreun fel; 
bez ikakvog fara nici un fel de, 
fara nici unul Ikako impresija Ikako adv. in vreun fel 

fkavstina / (dialect croat) icavian 

tkoji adj. careva; bez ikojeg fara 
vreun 

Ikoliko adv. cat de pmin; cat de cat 

ikona / 1. crkv. icoana 2. inf. picto- 
gramS 

Ikra / icre pi. 

Iks m (slovo x) x (cs) 

ilegalac m ilegalist 

llegalan adj. (nezakonit) ilegal; 
(potajan) clandestin 

ileg^lnost / ilegalitate 

Hi conj. sau, ori 

IlijiSda/Iliada 

llirski adj. iliric; ~ pokret miscarea 
ilirica 

llovada / argils, lut 

ilustracija / (slika) ilustra^ie; ilu- 
strare 

ilustriran adj. ilustrat 

iluzija / (obmana) iluzie 

iluzoran adj. (varljiv) iluzoriu 

Imaginaran adj. imaginar 

imanje n avere, bun, proprietate 

imati 1. tr. imprf. a avea, a poseda; 
~ na pameti a avea in minte; ~ u 
vidu a avea in vedere, a considera; 
~ neki polozaj a ocupa o pozi(ie; 
~ okus (Sega a avea gust de ceva; 
tko vise ima, vise mu se i hoce 
cine mai are si mai mult vrea; pof- 
ta vine mancand; ima este, exista; 
uzmite dok ima luaji pana e; ima 
oko 25 godina are in jur de 25 de 
ani 2. imprf. ; ~ se dobro a se avea 
bine cu cineva 

Ime n nume; krsno ~ nume de bo- 
tez, prenume; vlastito ~ nume pro- 
priu; kako ti je ~? cum te 
numesti?; u Jije ~ in numele cui; u 
moje ~ in numele meu; slavno ~ celebritate, renume; u ~ zakona in 
numele legii 
imela/; bijela ~ vase (Viscum album) 
Imendan m ziua numelui, onomas- 

tica 
Imenica / gram, substantiv; zbirna 

~ substantiv colectiv 
1meni£ki adj., imeni£an adj. nomi- 
nal, substantival 
Imenik m (pi. -id) 1. indice de 
nume, registru matricol, matricola; 
telefonski ~ carte de telefoane 2. 
inf. director (pi. directoare) 
Imenovati, -nujem tr. imprf. si prf. 
(nazvati) 1. a numi, a-i da un 
nume 2. (spomenuti po imenu) a 
chema pe nume 3. (postaviti) a 
numi, a desemna (intr-o funcjie) 
Imenski adj. nominal 
Imenjak m tiz 

imetak, -tka (pi. -eci) m avere, bun 
imitacija / (oponaSanje) imitajie 
imiti'rati tr. (oponasati) a imita 
imovina/ (imetak) avere, proprieta- 
te; pokretna ~ bunuri mobile; 
nepokretna ~ bunuri imobile; dru- 
Stvena ~ domeniu public 
imovinsk! adj. referitor la avere, bu- 
nuri, proprietate 
imovnik m (pi. -ici) jur. inventar de 

bunuri 
Imperativ m gram, imperativ 
Imperfekt m gram, imperfect 
imperij m (carstvo) imperiu 
implkirati tr. (uklju£ivati, podra- 
zumijevati se) a implica; a sub- 
injelege 
imponirati intr. (izazivati divljenje) 

a impune respect 
impozantan adj. (zadivljujuci, si- 

lan) impunator, impozant 
impresija / (dojam) impresie 101 impresiom'rati inkubator impresiom'rati tr. (izazvati jak do- 
jam) a impresiona 
impresionizam, -zma m impresio- 

nism 
Impresivan adj. (dojmljiv) impre- 

sionant 
improvizacija / improvizajie; im- 

provizare 
improvizirati tr. a improviza 
impuls m (poticaj) impuls, imbold 
Imucan adj. bogat, instarit 
imun adj. imun 
imunitet m polit. (nepovredivost) 

imunitate 
miunost / med. imunitate 
mace adv. altminteri, altfel 
mat m 1. (prkos) ciuda, necaz 2. 

(svada) cearta, disputa 
inatiti se imprf. 1. a face in ciuda; a 

se incapajana 2. a se certa, a se sfSdi 
incident m (izgred) incident 
indeks m 1. (kazalo) index; indice 

(de materii) 2. (studentska knjizi- 

ca) carnet de student 
indlcija / indiciu 
indiferentan adj. (ravnodusan) in- 

diferent 
indigo m (boja) culoare indigo; ~ 

papir hartie de carbon, indigo, 

plombaginS 
indija / geogr. India 
Indijac m indian (din India) 
Indijanac m indian (din America) 
Indikatlv m gram, indicativ 
uidirektan adj. (neizravan) indirect 
indiskrecija / indiscrete 
Indiskretan adj. (nametljivo radoz- 

nao) indiscret 
mdividualan adj. individual 
individualnost / individualitate 
indoeuropski adj. indo-european 

102 indolencija / (nemar) indolenta 
Indonezija / geogr. Indonezia 
indukcija ffil. si/?z. inducjie 
industrija / industrie; teska ~ indus- 

trie grea; hotelijerska ~ industrie 

hotelierS; ratna ~ industrie de 

razboi 
industrijskl adj. industrial 
inercija / (tromost) iner^ie 
Infantllan adj. (djetinji) infantil 
infarkt m patol. infarct 
infekcija / (zaraza) infecjie 
inferiornost / inferioritate 
inficirati tr. (zaraziti) a infecta 
Inflnitiv m gram, infinitiv 
inflacija / inflate 
inflacljski adj. inflationist 
informacija / (obavijest) informa- 

Jie; informare 
informatika / informatics 
informirati tr. (obavijestiti) a infor- 

ma 
infracrven adj. ~-e zrake raze in- 

frarosn 
infrastruktura / infrastructure 
infuzija / med. infuzie 
ingerencija / (uplitanje) ingerin(S 
inhalacija / med. inhalare 
inicijal m (veliko pocetno slovo) 

initials (litera) 
inicijativa/(prvi poticaj) inrjiativa 
inicijator m (zacetnik) initiator. 

promotor 
injekcija / med. injecjie 
inkarndcija / (utjelovljenje) incar- 

nare 
inkasator m (ubirac) incasator, co- 
lector 
InkompatabHan adj. (nespojiv) in- 

compatibil 
inkubator f pov. incubator inkvizi'cija intrfga inkvizicija//w?v. inchizi|ie 
inokosan adj. individual, cu gospo- 
darie individuals, necooperativizat 
(despre {dram) 
inozemac m strain 
inozemni adj. strain 
inozemstvo n stram£tate 
insekt m zool. (kukac) insects 
insinuacija / (podmetanje) insinua- 

re 
inspekcija / inspectic 
inspektor n inspector 
inspiracija / (nadahnuce) inspira{ie 
inspirirati tr. (nadahnuti) a inspira 
instalacija / instalajie, dispozitiv 
instalater m instalator 
instinkt m (nagon) instinct 
institucija / (ustanova) institute 
institut m (zavod) institut 
instruktor m instructor; (kucni 

u£itelj) preceptor 
instrument m mehan. muz. (glazba- 
lo) instrument; gudacki ~ instru- 
ment de coarde; duhaeki ~ instru- 
ment de suflat 
Instrumental m gram, (caz) instru- 
mental 
integracija / (ujedinjavanje) unifi- 

care; integrare 
integral m mat. calcul integral 
integrirati tr. (upotpuniti) a se inte- 

gra; (ujediniti) a se unifica 
integritet m (ukupnost, neokrnje- 

nost) integritate 
Intelekt, -kta m intelect 
intelektuaiac m intelectual 
uitelektuaian adj. intelectual 
inteligencija 1. / inteligen{5 2. coll. 

intelectualitate 
inteligentan adj. (uman, razuman) 
inteligent intendant m 1. (voy.) intendent 2. 

(teat.) director general (al unui 

teatru) 
intenzltet m (jacina) intensitate 
Intenzlvan adj. intens; intensiv 
intenzivnost / intensitate 
Interes m 1. (zanimanje) interes, par- 
ticipate 2. (korist) interes, avantaj, 

folos; dobanda 
interesantan adj. (zanimljiv) inte- 

resant 
interesfrati se tr. (zanimati se) a se 

interesa de; a trezi interesul 
interferencija / interferenja 
Interfon m interfon 
Internacionalan adj. (medunarod- 

ni) international 
internal m internat 
internet m inf. internet 
intern! adj. (unutarnji) intern 
Interogativan adj. (upitan) intero- 

gativ 
interpelacija/pote. interpelare 
interpretacija / (tumacenje) inter- 

pretare 
interpretirati tr. a interpreta 
interpunkcija / gram, (recenicm 

znaci) punctuate, semne de punc- 

tuajie 
intervencija / interven(ie 
intervenirati intr. a interveni 
intervju m interviu 
intervjuirati tr. a lua un interviu, a 

intervieva 
intiman adj. (prisan) intim, intrin- 

sec 
intimnost / intimitate 
intonacija / muz. intonajie 
Intranzitlvan adj. gram, (neprijela- 

zan) intranzitiv 
intriga / (spletka) intrigS 103 intrigant iskazi'vati intrigant m (spletkar) intrigant 

intuicija / intuijie 

invalid m invalid; ratni ~ invalid de 

razboi 
invalldskl / de invalizi; de inva- 
lidate); ~-o osiguranje asigurare 

de invaliditate 
invazija / (upad, provala) invazie 
inventar m jur. inventar 
inverzija / gram, inversiune 
investicija / ekonom. investijie 
investi'cTjskl adj. de investi{ie; ~ 

plan program de investijii 
inzistirati intr. (ustrajati) a insista 
inzulin m farmac. insulina 
inzenjer m inginer; gradevni ~ ingi- 

ner constructor 
inje n brumS 

iole adv. pujin, cat de pu{in 
ionako adv. tot aia e; ar fi mai bine; 

atat 
Ipak adv. totusj, cu toate astea 
Ipsilon m (slovo y) y (=i) grec 
Iracionalan adj. irational 
Iran m geogr. Iran 
Irealan adj. (nestvaran) ireal 
iredentizam m iredentism 
irelevantan adj. (nebitan) irelevant 
irigacija/(navodnjavanje) irigajie; 

irigare 
iriti'rati tr. a irita 
ironican adj. (podrugljiv, peckav) 

ironic 
ironija / ironie 
ironizirati tr. a ironiza 
Irska/ geogr. Irlanda 
irski adj. irlandez 
iscijediti tr. prf. a stoarce 
iscijepati tr. prf. (drva) a taia 

104 iscrpan (iscrpni) adj. (temeljit) 

amSnunJit, detaliat; exhaustiv 
iscrpljen adj. epuizat 
iscrpljivati tr. imprf. v. iscrpsti 
iscfpsti tr. prf. a goli, a aspira; a 

epuiza 
iscrtati tr. prf. a sterge, a radia 
iscrtavati tr. imprf. v. iscrtati 
iseliti 1. tr. prf. a expatria, a e vacua 

2. intr. prf. a emigra, a se muta, 

a-si schimba domiciliul 
iseljenicki adj. de emigrant; ~ ured 

birou de emigrSri 
iseljenik m (pi. -ici) emigrant 
iseljenistvo n emigrate; emigrare 
iseljfvati imprf. v. iseliti 
ishod m urmare, rezultat 
Ishrana / alimentare, nutrire; nedo- 

voljna ~ subalimentare 
isisati, -sem tr. prf. a suge (tot) 
isisavati tr. imprf. v. isisati 
iskakati infr. imprf. v. iskofiti 
iskaliti tr. prf. a cali, a o{eli; ~ svoj 

gnjev a-si descSrca mania 
iskallji'vati tr. imprf. v. iskaliti 
iskapiti tr. prf. a bea pana la fund 
iskasljati, -Ijem tr. prf. a expectora 

(tusind) 
iskasljavati tr. imprf. v. iskasljati 
iskati, Istem tr. imprf. 1. (traziti) a 

cSuta 2. (zahtijevati) a cere, a pre- 

tinde 
iskaz m (izjava) declarajie, depo- 

zijie 
iskazati. lskazem tr. prf. (izraziti) a 

spune, a spune pSna la capSt; 

-iskazati se a se afirma, a se dis- 

tan^a 
iskazfvanje n povestire, narafiune 
iskazi'vati tr. imprf. v. iskazati iskaznica iskupiti iskaznica / act de identitate; l\aa- 

ska ~ carnet de membru 
iskesiti tr. prf. (zube) a-si arSta 

col|ii 
iskidati tr. prf. a stasia, a rupe in bu- 

ca{i 
isklesati tr. prf. a taia cu dalta, a cio- 

pli 
isklijati intr. prf. a germina, a incolji 
iskliznuti, -kliznem intr. prf. a alu- 

neca din, a iesi, a cidea (alune- 

cand) 
iskljucen adj. exclus; ~ iz crkve ex- 

comunicat 
isklju£enje n excludere, eliminare; 

descalificare 
iskljiiditi tr. prf. 1. a exclude, a eli- 

mina 2. (iz crkve) a excomunica 3. 

(Sport) a descalifica 
iskljuciv adj. exclusiv 
iskljucivati tr. imprf. v. iskljuclti 
iskljiicivo adv. exclusiv; numai, sin- 

gur 
iskobeljati se prf. razg. a scSpa din 

bucluc 
isko£iti intr. prf. a sSri in afarS; ~ iz 

tracnica a deraia 
iskonski adj. primar, primordial; 

originar 
iskop m sSpaturS 
iskopati tr. prf. a sipa, a descoperi 

(cu prilejul sapaturilor); ~ iz gro- 

ba (leS) a exuma 
iskopcati tr. prf. elektr. a decupla, a 

intrerupe 
iskopcavati tr. imprf. v. iskopcati 
■skopina / s&paturS 
iskoprcati se prf. a scSpa cu greu 

(dintr-o inclestare, dintr-o incurcS- 

tura) 
iskorijeniti tr. prf. a dezradarina; a 

extirpa iskoristiti tr. prf. a folosi, a profita; 

~ priliku a folosi prilejul 
iskoristiv adj. utilizabil, bun de ex- 

ploatat 

iskoristenost n intrebuintare, folosi- 
re 

iskorjenjivanje / dezrSdacinare, ex- 
tirpare 

iskorjenji'vati tr. imprf. v. iskorije- 
niti 

iskovati, iskujem tr. prf. a forja 

Iskra / scanteie; od male ~-e velik 

oganj a face din {an$ar armSsar 
iski-cati tr. prf. 1. a debarca 2. a des- 

cSrca; - iskrcati se a se debarca 
iskrcavanje n 1. debarcare 2. des- 

carcare 
iskrcavati tr. imprf. v. iskrcati 
Iskren adj. sincer, franc, loial 
Iskreno adv. (in mod) sincer 
Iskrenost/sinceritate, francheje 
iskrenuti tr. prf. 1. a apleca intr-o 

parte 2. a intoarce 3. a scranti, a 

luxa 

iskretati tr. imprf. v. iskrenuti 
iskriviti tr. prf. 1. a stramba; a curba 
2. a deforma 

iskrivljen adj. 1. contorsionat; cur- 
bat 2. deformat 
iskrivljivati tr. imprf. v. iskriviti 
iskrizati tr. prf. 1. (prekriziti) a bifa 

2. a taia in felii 
iskrsnuti, -snem intr. prf. a ras3ri ca 

din p3mant 
Iskrvariti intr. prf. (izgubiti svu krv) 

a goli de sange; a sangera mult 
iskuhati tr. prf. a coace bine 
iskuhavati tr. imprf. v. iskuhati 
iskupiti tr. prf. a rSscumpara, a libe- 105 iskupljenje isplata iskupljenje n riscumpSrare, elibera- 

te;jur. eliberare de un angajament 
iskupljivati tr. imprf. v. iskupiti 
iskusan adj. experimental, versat; 

dibaci 
iskusiti tr. prf. a experimenta, a pro- 

ba 
iskustven adj. experimental 
iskustvo n experienja, practical iz 

—a din experien^a 
iskusati tr. prf. 1. a incerca, a expe- 

rimenta 2. (staviti na kusnju) a 

pune la incercare 
iskusavati tr. imprf. v. iskusati 
iskusenje « 1. incercare, experienja 

2. fig. tentajie, ispitS 
iskvareriost / corupjie, imoralitate 
islam n islam, islamism 
islamski adj. islamic 
Island m geogr. Islanda 
isluzen adj. emerit, eminent 
ispadati intr. imprf. v. ispasti 
isparati tr. prf. 1. a rupe, a stasia 2. 

a descoase 
ispariti intr. prf. a se evapora, a se 

volatiliza 
isparivanje n evaporare 
isparivati intr. imprf. v. ispariti 
ispasti, -dnem intr. prf. a cSdea (in 

afar&) 
ispasa / 1. pSsune 2. pSsunat 
ispastati tr. imprf. a ispS^i 
ispavati se prf. a dormi pe saturate 
ispeci, ispecem tr. prf. 1. a coace, a 

frige 2. ~ rakiju a distila Juica 
ispijen adj. bSut, ame|it, beat 
ispiliti tr. prf. a sfars,i de tSiat cu fe- 
ras traul 
ispipati tr. prf. a sfar§i de palpat; a 

examina (a recunoasje) prin palpa- 

re / pipSire ispipavati tr. imprf. v. ispipati 

ispirac m masmS de spSlat 

ispiranje n spalare, clatire 

ispirati, ispirem tr. imprf. a limpezi, 
a clSti; ~ grlo a face gargara 

ispis m transcriere, copie 

ispisati, ispisem tr. prf. 1. a sfars.i de 
scris 2. a copia, a transcrie 

ispisivati tr. imprf. v. ispisati 

ispit m examen, test; prijamni ~ 
examen de admitere; popravni ~ 
examen de corigenJS; ~ zrelosti ba- 
calaureat; pismeni ~ proba scrisa; 
usmeni ~ proba orala; polagati ~ a 
sus(ine / a se prezenta la un exa- 
men; proci na ~-u a trece / a reus,i 
la un examen; propasti na ~-u a 
cSdea / a pica la un examen 

ispitanlk m candidat la un examen; 
subject 

ispi'tati tr. prf. 1. a examina, a inte- 
roga 2. a cerceta, a investiga 3. a 
explora 

ispitivac m examinator 

ispitivanje n cercetare, investigare, 
examinare; ~ javnog misljenja son- 
daj de opinie (publics) 

ispitivati tr. imprf. v. ispitati 

ispitni adj. de examen; — no povje- 
renstvo comisie de examen; ~ rok 
sesiune de examene 

ispjevati tr. prf. 1. (sastaviti pje- 
smu) a compune un cantec 2. 
(svrsiti pjevanje) a termina de 
cantat 

isplacivati, isplacujem tr. imprf. v. 
isplatiti 

isplahnuti, isplahnem tr. prf. a clati 

isplakati se, isplacem se 1. a se 
epuiza plangand 2. a se sfar^i de 
plans 

isplata / plata, achitare 106 isplatiti isprepletati isplatiti tr. prf. a plati, a achita (tot). 

- isplatiti se a conveni, a fi conve- 

nabil; ne isplati se nu merita, 

nu-mi convine 

Isplatm adj. de plata 

isplaziti tr. prf; ~ jezik a scoate 

limba 
isplivati intr. prf. 1. a ies,i la supra- 

faja apei, a se salva inotand 2. fig. 

a iesi din IncurcaturS, a ajunge la 

liman 
ispldviti intr. prf. a ie§i dintr-un 

port, a pleca 
isplovljivati intr. imprf. v. isploviti 
ispljunuti, -nem tr. prf. a scuipa 

(tot) 
ispljuvak m scuipat 
ispocetka adv. (iz pocetka) la ince- 

put 
Ispod prp. sub, de sub; ~ ruke pe 

sub mana, de ocazie 
isporuciti tr. prf. a transmite, a re- 
mite; a livra 
isporucivati tr. imprf. v. isporuciti 
Isporuka / (dostava) livrare (a unei 

comenzi), remitere 
isposlovati, isposlujem tr. prf. 1. a 

face, a realiza 2. a objine 
1spostava/l. sec|ie 2. filiaia, sucur- 

sala 3. agenjie 
ispostaviti tr. prf. a elibera (un do- 
cument) 
Ispovijed / confensiune, spovedanie, 

destainuire 
ispovjedati tr. imprf. a face confe- 

siuni, a se spovedi 
ispovjednlk m confesor 
isprasiti tr. prf. 1. a cur8|a de praf 2. 

~ komu leda a bate zdravan pe ci- 

neva 
isprasivati tr. imprf. v. isprasiti isprati, isperem tr. prf. a termina de 

clatit / de limpezit (rufele) 
ispratiti, -atim tr. prf. a acompania, 

a conduce, a petrece (pe cineva) 
Isprava / document; putna ~ 

pa§aport; brodske ~-e documente 

de bord; ~ ne vrijedi documentul 

nu e valabil 
ispravak, -avka m (pi. -avci) 1. (po- 

pravak) corectura, rectificare 2. 

(popis ispravaka u knjizi) erata 

3. (izjava) rectificare 
Ispravan adj. 1. (tocan) corect, just 

2. (posten) drept, cinstit 
ispraviti tr. prf. (popraviti) a corec- 

ta, a corija, a rectifica 
ispravljac m corector (fi in tehnicS) 
ispravljati tr. imprf. v. ispraviti 
Ispravno adj. 1. corect 2. cu acte in 

regula 
ispravnost/1. justeje, corectitudine 

2. spirit de dreptate 
isprazniti tr. prf. a goli, a deserta; ~ 

pusku a dcscirca pusca 
Ispraznost / vanitate 
ispraznjenje / golire, evacuare; 

(elektr.) descarcare electrics 
ispraznjivati tr. imprf. v. isprazniti 
isprebijati tr. prf. a sparge, a rupe; ~ 

koga na mrtvo ime a snopi in 

bataie 
Ispred prp. in fa{a; din fa|a 
isprekidan adj. intrerupt, rupt (in 

mai multe locuri) 
ispremetati tr. prf. 1. a rasturna, a 

intoarce cu susul in jos 2. a bulver- 

sa, a ravSsi 
ispremijesati tr. prf. a interverti 
ispreplesti, -pletem tr. prf. a 

intre{ese, a impleti 
isprepletati tr. imprf. v. ispreplesti 107 ispresti istfskati ispresti, -predem tr. prf. a termina 

de tors 
ispricati tr. prf. 1. a povesti, a relata 

2. a scuza; a justifica 
ispricati se (opravdati se komu) a 

se scuza (cuiva) 
ispricavati tr. imprf. (opravdavati) 

a scuza 
Isprika / 1. (opravdanje) scuza 2. 

(izgovor) pretext 
ispfljati tr. prf. a murdSri, a manji; a 

pata 
isprobati tr. prf. a proba, a experi- 

menta, a incerca 
isprobavati tr. imprf. v. isprobati 
isprositi tr. prf. 1. a otyine prin 

cersit; a objine prin rugaminji 2. a 

objine mana unei fete 
isprsiti se prf. a-§i bomba pieptul 
ispnizati tr. imprf. v. ispruziti 
ispruziti tr. prf. a intinde, a lungi 
Isprva adv. mai intai, la inceput 
isprziti tr. prf. a frige, a praji 
ispsovati, ispsujem tr. prf. a injura 
ispucati tr. prf. 1. a plesni, a crSpa 

(in mai multe locuri) 2. a termina 

(munrjia) 
ispuniti tr. prf. 1. a umple (cu varf) 

2. a implini; a indeplini; ~ 

obecanje a-si |ine promisiunea; ~ 

svoju duznost a-si indeplini inda- 

torirea; ~ zelju a (-si) satisface o 

dorin(a 
ispunjati fr. imprf. v. ispuniti 
ispunjivati tr. imprf. v. ispuniti 
ispupcen ad/, iesit in afarS, bombat; 

convex; dvostruko ~ biconvex 
ispupiSna/ protuberant; convexitate 
ispust m 1. canal de scurgere 2. p3- 

sune; imas, 
ispustiti tr. prf. a 15sa sS iasS / sa 

cadS; ~ uzdah a scoate un oftat; ~ 

108 dusu a-si da duhul, a muri; ~ vodu 
a scurge apa; ~ iz vida a pierde 
din vedere, a omite 

ispiistati tr. imprf. v. ispustiti 

ispuzati, -puzem intr. prf. a ie§i ta- 
rts (sau alunecand) 

istaci, istaknem tr. prf. v. istaknuti 

istaknut adj. 1. proeminent, iesit in 
relief 2. /ig. eminent, distins, mar- 
cant 

istaknuti, istaknem tr. prf. a scoate 
in relief, a scoate in evident; - is- 
taknuti se a se evidcn(ia, a se dis- 
tinge 

IstarskI adj. istrian 

istek m (pi. -eci) 1. curgere, scurge- 
re 2. jur. scaden{a, termen 

istesati, istesem tr. prf. 1. a da la 
rindea; a sutyia (cu barda sau cu 
cu^itul) 2. a sculpta 

Istl prn. acelasi; na ~ nacin in ace- 
la§i mod, la fel; uvijek si ~ e§ti 
acelasi mereu 

isticanje n evidenjiere, reliefare, su- 
bliniere 

isticati, istlcem tr. imprf. v. istaknu- 
ti 

Istina / adevSr; ziva ~ adevSrul cu- 
rat, purul adevSr; nije ~ nu-i ade- 
varat; zar nije ~? nu e adevSrat?; 
otiSao je Bogu na — u a murit 

Istinit adj. adevSrat, veridic, verita- 
bil, autentic 

Istinost / adevir, veridicitate, auten- 
ticitate 

istinoljubiv adv. care iubeste ade- 
varul, cu spirit de dreptate 

Istinski adj. adevSrat, veridic, auten- 
tic 

istipkati tr. prf. a termina de bStut 

istiskati tr. imprf. v. istisnuti istisnuti isuli'vati istisnuti, -snem tr. prf. a face si 

ias3 (prin presare), a stoarce 
tsto adv. la fel, in acelasi mod 
istocni adj. oriental, de rasant 
istocno adv. la est, la rSsSrit 
isto£nja£ki adj. oriental 
Istodobno adv. simultan, in acelasi 

timp 
Istoimen adj. 1. omonim 2. care are 

acelasi nume 
istok m est, orient, rasSrit; (izlaz 

sunca) rasaritul soarelui; geogr. 

Daleki I— Extremul Orient; Sred- 

nji I— Orientul Mijlociu; Bliski 

I— Orientul Apropiat 
istokracan adj. geom. isoscel; ~ 

trokut triunghi isoscel 
Istom 1. adv. (tek) abia 2. conj. (tek 

Sto) de indata ce 
istomiSljenlk m eel care impSrta- 

se;te aceleasi opinii 
istorodan adj. de acelasi gen (spe- 
cie); omogen 
istosmjeran adj.; (elektr.) — rna 

struja curent continuu 
Tstovar m descarcaturS, marfS des- 

carcatS 
istdvariti tr. prf. a descarca 
istovarivati tr. imprf. v. istorariti 
istovjetan adj. identic; uniform 
Istovrijedan adj. echivalent 
istovrstan adj. de acelasi fel (gen, 

specie) 
Istra/ geogr. Istria 
Istraga / jur. (ispitivanje krivnje) 

ancheta 
Istranin m (pi. -ani) istrian 
istrazitelj m cercetator, investigator 
istraziti tr. prf. 1. a examina; a inves- 

tiga, a cerceta 2. a explora 3. jur. a 

ancheta, a face o ancheta istrazivac m 1. cercetator, investiga- 
tor 2. explorator 3. (radnih nala- 
zista) prospector 

istrazivanje n 1. cercetare, investi- 
gare 2. explorare 3. prospectare 

istrazivati tr. imprf. v. istraziti 

'istraznl adj. de ancheta, de instrucpe; 
~ zatvor inchisoare, deten^iune pre- 
ventiva; ~ sudac judecator de in- 
strucjie 

isfrcati, istriim intr. prf. a iesi (in 

fuga) 

istriSSvati intr. imprf. v. istrcati 
istresati tr. imprf. v. istresti 
istresti, istresem tr. prf. a scutura 

(complet), a goli (prin scuturare) 
istrcavati intr. imprf. v. istrcati 
istrgnuti, -gnem tr. prf. a scoate, a 

trage afara, a smulge 
istrorumunjski adj. istroroman 
IstroSen adj. 1. uzat 2. epuizat, exte- 

nuat 
istrdsiti tr. prf. a cheltui, a consuma; 

- istrositi se a se epuiza, a se exte- 

nua 
istrugati, istruzem tr. prf. a rade, a 

rSzui (complet) 
istuci, istucem tr. prf. 1. a pisa, a 

fSramrja 2. a bate, a snopi in bataie 
istup m 1. (izlazak) iesire 2. fig. in- 

vectiva 
istiipati intr. imprf. v. istupiti 
istupiti intr. prf. (izici) a iesi, a se 

retrage; ~ iz sluzbe a pSrasi servi- 

ciul 
Isus m Iisus; ~ Krist Iisus Hristos 
isusovac m iezuit 
isusenje n, isusivanje n 1. uscare 2. 

secare, desecare, asanare 
isusiti tr. prf. a usca, a zvanta 
isusivati tr. imprf. v. isusiti 109 isarati izbezumljivati isarati tr. prf. a bal(a, a Impestrifa 
iSCasiti tr. prf. a scranti, a luxa, a 

disloca 
iscekivanje n asteptare 
iscekfvati, iscekujem tr. imprf. a 

a§tepta; a sta in expectativS 
iscezavati intr. imprf. a disparea 

(treptat) 
iScezmice n dispanjie 
isceznuti, -znem intr. prf. a disparea, 

a pieri 
iscistiti tr. prf. a cura^a (o haina) 
iscupati tr. prf. a smulge, a 

dezrSdacina 
isibati tr. prf. a bate cu varga, a fla- 

gela 
isijas m patol. sciatica 
ISta, Icega prn. ceva (pu|in); bolje ~ 

nego niSta mai bine mai pu|in 

decat nimic 
Italija / geogr. Italia; Republica ~ 

Republica italiana 
italofil m italofil 
itd. = i tako dalje si asa mai departe 

(s.a.m.d.) 
Ivan m Ion 
ivancica / hot. margaretS (Leucan- 

themum vulgare) 
Iver m 1. aschie, {andarS 2. anatom. 

rotulS 
Iz prp. din, de la; dolazi ~ vine din / 

de la; ~ navike din obisnuin|a; ~ 

temelja din temelie, complet; ~ 

sveg srca din toata inima 
Iza prp. dupa, dincolo de; in urma, 

in spatele 
izabiranje n alegere; selecjie 
izabirati tr. imprf. v. izabrati 
Izabran adj. ales; selectat; — i sud 

tribunal arbitral 

110 izabrati, izaberem tr. prf. a selecta; 
a alege; ~ vecinom glasova a ale- 
ge cu majoritate de voturi; ~ jed- 
noglasno a alege in unanimitate 
izaci, izadem intr. prf. v. izici 
izaslanik m (pi. -ici) trimis, delegat; 
vojni ~ atasat militar; (tajni) ~ 
emisar; papinski ~ legat pontifical 
izaslanstvo n delegare, misiune 
izaslati, izasaljem tr. prf. a trimite, 

a delega 
izazivai m provocator; patol. ~ bo- 

lesti agent patogen 
izazivacki 1. adj. de provocator 2. 

adv. (in mod) provocator 
izazivati tr. imprf. v. izazvati 
Izazov m provocare, sfidare 
izazvati, -zovem tr. prf. 1. a chema 
afarS 2. a cauza, a pricinui, a sus- 
cita; ~ smijeh a face sS rada; ~ ga- 
denje a dezgusta; ~ srdzbu a ma- 
nia; ~ postovanje a inspira respect 
3. a provoca (pe cineva); ~ koga 
na dvoboj a provoca la duel 
izbaciti tr. prf. a arunca afar8; a eli- 
mina; ~ (iz usta) a voma; a expec- 
tora 
izbacivati tr. imprf. v. izbaciti 
izbatinati tr. prf. a bate (cu bajul) 
izbaviti tr. prf. a salva, a (se) izbavi; 
~ koga iz opasnosti a salva pe ci- 
neva de la pericol 
lzbavljanje n eliberare, salvare, iz- 

bavire 
izbavljati tr. imprf. v. izbaviti 
izbefiti tr. prf. a se holba 
izbezumiti tr. prf. 1. a in^ela 2. a-s,i 

ie§i din min|i, a innebuni 
izbezumljen adj. ca un nebun 
izbezumljivati tr. imprf. v. izbezu- 
miti izbfjati izderati izbijati tr. imprf. 1. a scoate prin lo- 
vire, a bate 2. intr. imprf. a {asni 
3. a incoh;i 4. a suna ora exacta 

izbirai m alegator, elector 

izbirati, izbirem tr. imprf. a selecta, 
a alege 

izbirljiv adj. mofturos, dificil, (om) 
greu de muljumit 

izbistriti tr. prf. 1. a limpezi 2. a 
clarifica, a elucida 

izbiti, Izbijem 1. tr. prf. (istjerati) a 
scoate prin lovire / izbire; ~ Sto iz 
glave a-si scoate ceva din cap 2. 
intr. prf. (o vatri, pobuni) a izbuc- 
ni; (o osjecajima) a se manifesta 
cu forja 

izbjeci, izbjegnem tr. ^i intr. prf a 
evita; a ocoli; a fugi de; ~ opasno- 
sti a evita / a ocoli un pericol; ~ 
udarac a eschiva o lovitur3; ~ 
nezgodna pitanja a eluda o intre- 
bare importanta (sau incomoda) 

izbjegavati tr. imprf. v. izbjeci 

izbjeglica / fugar; refugiat; (poli- 
ticki) ~ emigrant politic 

izblijedjeti, -dim (postati blijed) 
intr. prf. a pali, a se decolora 

Izbllza adv. de aproape, indeaproape 

izbljuvati, Izbljujem tr. prf. a voma, 
a da afara 

izbocen adj. bombat, preeminent 

izbocina / umflatura, proeminen^a 

izbor m 1. alegere, selectare; po — u 
la alegere; uzi ~ balotaj 2. pi. iz- 
bori alegeri 

izborni adj. electoral; ~ okrug cir- 
cumscrip^ie electoraia 

izbranik m (pi. -ici) ales 

izbrazdati tr. prf. a brazda tot 

izbrbljati tr. prf. a trancani; a divul- 
ga izbrisati, izbrisem tr. prf. a §terge, a 
radia; ~ uspomenu a §terge din 
amintire 

izbrojiti tr. prf. a termina de numa- 
rat 

izbrusiti tr. prf. a sfar§i de ascu^it / 
de dat la tocila 

izbiiljiti tr. prf; ~ oii a holba ochii 

izbuSiti tr. prf. a gauri, a perfora; a 
fora in mai multe locuri 

izdahnuti, lzdahnem intr. prf. 1. a 
expira 2. a-s,i da duhul, a muri 

Izdaja / tradare 

izdajica m tradator 

izdaleka adv. de departe, din depSr- 
tare; ni ~ nici pe departe 

izdanak, -nka (pi. -nci) viastar, mla- 
ditS 

izdanje n editare; edijie; posebno ~ 
(novina) edi(ie specials 

Izdasan adj. 1. (darezljiv) generos 
2. (unosan) productiv, manos, fe- 
cund 3. (obilan) abundent, imbel- 
sugat 

izdatak, -tka m (pi. -aci) cheltuiala 

izdati tr. prf. 1. a da, a emite, a pu- 
blica; ~ knjigu a publica o carte; ~ 
ispravu a elibera un document; ~ 
naredbu a promulga un decret 2. 
(pocmiti izdajstvo) a trada 

izdavac in editor 

izdavacki adj. editorial; — o podu- 
zece editura 

izdavanje n 1. emisiune 2. distribui- 
re 3. publicare 

izdavati, izdajem tr. imprf. v. izdati 

Izderan adj. uzat, ponosit, rupt 

izderati, izderem tr. prf. a sfasja, a 
rupe in bucaji; a uza, a consuma; - 
izderati se a se rupe, a se uza de 
tot; (viknuti); ~ se na koga a Jipa 
la cineva, a racni 111 izdici 

izdici, izdignem tr. prf. & ridica; - 
izdici se a se ridica 

Izdisaj m expirare; expirajie; biti na 
~-u a fi in agonie 

Izdisati intr. imprf. v. izdahnuti 

tzdizati tr. imprf. v. izdici 

izddmiti tr. prf. a exila 

izdomljivanje n exilare 

izdomlji'vati tr. imprf. v. izdomiti 

Izdomnik m exilat, surghiunit 

izdomnis'tvo n 1. exil, surghiun 2. 
emigrate 

izd'rzati, -zim 1. tr. prf. (podnjeti, 
pretrpjeti) a Jine piept, a rezista; a 
suporta, a indura; ~ kaznu a exe- 
cuta o pedeapsa 2. intr. prf. a per- 
severa, a rezista; ne mogu vise ~ 
na nogama nu mai pot sa ma tin 
pe picioare 

izdrzavanje n 1. suportare 2. sprij- 
nire 3., intrejinere (a unei persoa- 
ne) 

izdrzavati tr. imprf. v. izdrzati 

izdrzljiv adj. 1. rezistent; tenace 2. 
suportabil 

izdrzljivost / 1. rezisten(a; tenacita- 
te 2. suportabilitate 

izdubljen adj. scobit; concav 

izdubiti tr. prf. v. izdupsti 

izdupsti, izdubem tr. prf. a adanci; 
a sapa, a excava 

izduziti tr. prf. a lungi 

izduzivati tr. imprf. v. izduziti 

izdvajati tr. si imprf. v. izdvojiti 

izdvojiti tr. prf. a separa 

izgarati intr. imprf. a arde 

izgaziti tr. prf. a calca in picioare 
(cu totul) 

izginiice n moarte; pieire (in masa); 
distrugere 

izginuti, izginem intr. imprf. a pieri 

112 izgovarati 

izglacati tr. prf. a sfarsi de lustruit / 
slefuit 

izgladiti tr. prf. 1. a termina de nete- 
zit / slefuit 2. a aplana; ~ spor a 
aplana un diferend 

izgladnjeti, -dnim intr. prf. 1. 
(ogladnjeti) a flamanzi, a i se face 
foame 2. (iznemoci od gladi) a fi 
epuizat de foame 

izgladnjivati tr. imprf. v. izgladnjeti 

izgladivati tr. imprf. v. izgladiti 

izglasovati tr. prf. a vota; a aproba 
prin vot 

Izgled m 1. (primjer) exemplu, mo- 
del 2. (oblik) aspect, aparenja 
infa{isare, fizionomie; saeuvati 
vanjski ~ a salva aparen{ele 2. 
(sansa) sansa, perspectiva 

izgledanje n aspect, aparen|a 

izgledati intr. imprf. (ciniti se) a 
arata, a parea; dobro ~ a avea o 
mina buna; ~ mlade pare mai 
tanar; izgleda kao da ce nesto 
redi par cS ar vrea sa spuna ceva; 
izgleda mlade nego sto jest arata 
mai tanar decat este 

izglodati, izglodem tr. prf. a roade 
tot, a distruge prin roadere 

izgnanik m (pi. -ci) (prognanik) 
exilat, surghiunit 

izgnanstvo n exil, surghiun 

izgnati tr. prf. 1. a goni, a alunga 2. 
a exila 

izgnjeciti tr. prf. a strivi, a zdrobi 

izgon m expulzare; exil 

izgoniti tr. imprf. 1. (istjerati) a alun- 
ga, a izgoni 2. (prognati) a exila 

izgorjeti, izgorim intr. prf. a arde, a 
se consuma prin ardere 

izgovarati tr. prf. 1. a pronunja 2. - 
izgovarati se a se scuza lzgovor izlazak lzgovor m 1. pronun{are; pronun(ie 
2. (isprika) scuza; pretext; pod 
— om sub pretextul 

izgovoriti tr. imprf. v. izgovarati 

izgraditi tr. prf. a construi, a edifica 

izgradnja / construcjie; construire, 
edificare; stambena ~ construcjii 
edilitare; ponovna ~ reconstrucjie 

izgradivanje n v. izgradnja 

izgradivati tr. imprf. v. izgraditi 

izgraden adj. construit; ~ covjek 
om format 

izgrditi tr. prf. 1. (nagrditi) a defor- 
ma, a desfigura 2. (ispsovati) a 
ocarl; a mustrului; ~ na pasje ime 
a ultragia, a face cu ou si cu o^et 

Izgred m dezordine, tumult; inval- 
ma§eala; incaierare 

izgristi, izgn'zem tr. prf. 1. a roade 
complet 2. a detasa (muscand) 

izgrliti tr. prf. a imbrajisa (o persoa- 
na de mai multe ori sau mai multe 
persoane la rand) 

izgubiti tr. prf. a pierde; (zametnu- 
ti) ~ dlaku a-si pierde parul; ~ 
ravnotezu a-§i pierde echilibrul; ~ 
svijest a-si pierde cunostinja; ~ 
povjerenje a pierde increderea; ~ 
na tezini a pierde din greutate; ~ 
glavu a-si pierde via^a, a muri; a 
se fastaci; ~ iz vida a pierde din 
vedere; ~ strpljenje a-si pierde 
rabdarea, a se impacienta; - izgu- 
biti se a se rataci; a disparea 

izgubljen partic. prf. de la izgubiti; 
pierdut 

izgurati 1. tr. prf. a impinge (in 
afarS) 2. intr. prf. a face cariera 

izici, izidem intr. prf. a iesi; a apa- 
rea; (o suncu) a rasari; (o novina- 
ma) a aparea; ~ dobro a iesi bine, 
a reu§i; (o rijeci) ~ iz korita a se 
revarsa; ~ u susret a veni in in- tampinare; ~ iz koze a-si iesi din 

piele; ~ iz mode a se demoda; ~ 

na vidjelo a iesi la iveala; ~ na 

zrak a iesi la aer; ~ ce to njemu 

na nos o sa-i iasa pe nas asta, va 

pliti el pentru asta 
izigrati tr. prf. 1. a termina de jucat 

2. (prevariti) a insela, a trage pe 

sfoara; ~ zakon a eluda legea 
izigraVati tr. imprf. v. izigrati 
iziskivati, iziskujem tr. prf. a cere, a 

pretinde 
Izjadati se a-si spune oful, a-si spu- 

ne durerea 
Izjava / declarajie; declarare, expri- 

mare 
izjaviti tr. prf. a declara; a manifesta 
izjavljfvanje n declarare; manifesta- 

re 
izjavijivati tr. imprf. v. izjaviti 
izjedati tr. imprf. a roade pufin cate 

pujin; a eroda 
izjednacenje n 1. egalizare 2. nive- 

lare 3. gram, asimilare 4. sport ega- 

lare; egalitate 
izjednaSiti tr. prf 1. a face egal / 

identic 2. a nivela 3. a identifica 4. 

gram, a asimila 5. sport a egala 
izjelica m (si /) manciu, mancacios 
Izjutra adv. dimineaja; de dimineaja 
izlagac m expozant (la o expozijie) 
izlaganje n expunere; interpretare 
izlagati, izlazem tr. imprf. v. izloziti 
izlajati, -jem tr. prf. a divulga un 

secret 
izlanuti, izlanem tr. prf. a-i scapa o 

vorba 
izlaz m iesire; apari|ie; sigurnosni ~ 

iesire de siguranfa 
izlazak m iesire; ~ sunca rasaritul 

soarelui; (u vojsci) zabrana izla- 

ska / consemn 113 izlaziti izmicati izlaziti intr. imprf. 1. a iesi 2. a apa- 
rea 3. (o suncu) a rasari 4. a reusj 

izlaznl adj. de ies,ire 

izleci se a ie§i din ou, a se naste (din 
ou) 

Izlet m excursie 

izletjeti, izletim intr. prf. a zbura 
afarS, a-si lua zborul 

izletnicM adj. de excursie; ~ vlak 
tren de excursie 

izletnlk m (pi. -ici) excursionist; tu- 
rist 

izlijevati tr. imprf. v. izliti 

Izlika / (izgovor) scuza; pretext 

izliti, izlijem tr. prf. a varsa, a 
revarsa; ~ bijes a-§i varsa focul; ~ 
kap po kap a vSrsa picatura cu 
picatura 

izlizan adj. 1. lins 2. uzat, ros 

izlog m (pi. -ozi) vitrina 

izlomiti tr. prf. a frange, a rape in 
buca{i 

izlomljen adj. frant, rupt 

izlozba / expozrfie; ~ uzoraka targ 
de mostre 

Izlozbeni adj. de expozrjie 

izlozitelj m 1. exponant 2. maf. ex- 
ponent 

izloziti tr. prf. 1. a expune, a etala; ~ 
zivot a-sj risca viaja; ~ koga ruglu 
a face pe cineva ridicol 2. a expu- 
ne, a prezenta, a enunp, a inter- 
preta; ~ ukratko a prezenta pe 
scurt, a rezuma; - izloziti se; ~ 
opasnosti a se expune unui pericol 
/ rise 

izlucan adj. 1. fiziol. care ajutS la 
excrete 2. (sport) eliminatoriu 

izlucina f fiziol. secrejie 

izluciti tr. prf. a secreta, a elimina 

izlucivanje n secre(ie; secretare; eli- 
minare 

114 izlucivati tr. imprf. v. izluciti 

izluditi tr. prf. a insela, a trage pe 
sfoara 

izludivati tr. imprf. v. izluditi 

izhipati tr. prf. a lovi, a bate 

izmaglica / burnija, bura 

izmak m (pi. -aci) sfarsit, capit; de- 
clin; dan je na ~-u ziua e pe 
sfarsjte; njegove su snage na ~-u 
este la caparul puterilor 

izmaknuti, izmaknem 1. intr. prf. 
(pobjeci) a se face nevizut, a 
dispSrea; a se eschiva; ~ iz ruke a 
scapa, a aluneca din man5; ~ zako- 
nu a se sustrage 2. tr. prf. (odmak- 
nuti) a deplasa, a muta din loc; 
izmaknuti se a scapa, a pierde; iz- 
makla mi se prilika am pierdut 
prilejul; izmakla mi se rijec m-a 
luat gura pe dinainte 

izmamiti tr. prf. 1. a objine (prin 
lingu§ire sau tn^elaciune); ~ koga 
a ademeni pe cineva 2. a sustrage, 
a stoarce; ~ tajnu a smulge un se- 
cret; ~ suze a face sa planga, a-i 
stoarce lacrimi; ~ osmijeh (komu) 
a provoca un suras (cuiva) 

izmamljivati tr. imprf. v. izmamiti 

izmazati, -mazem tr. prf. a gresa, a 
unge (bine) 

Izmedu prf. intre; dintre; printre; ~ 
ostaloga printre altele; staviti ~ in- 
terpune 

izmesti, izmetem tr. prf. a sfarsj de 
maturat 

izmet m excrement; ~ ljudskog dru- 
stva pleava societajii (omene^ti) 

izmicati, izmicem intr. imprf. (bje- 
zati) a se depSrta incet (pu|in cate 
putin); (nestajati) a disparea 
(treptat); izmice mu tlo pod no- 
gama ii fuge pSmantul de sub pi- 
cioare izmijeniti iznenadivati izmijeniti tr. prf. a schimba, a modi- 
fica, a transforma; ~ nekoliko ri- 

jeS a schimba cateva cuvinte; (jur.) 
~ presudu a comuta o pedeapsS 
izmijesiti tr. prf. a frSmanta 
izmijesati tr. prf. a amesteca, a face 

un amestec din 
izmiljeti, izmilim intr. prf. a ie§i 

(Jinandu-se) 
izmisliti tr. prf. a nascoci, a inventa, 

a scorni 
izmisljanje / nSscocire, scorneala, 

invenjie 
izmiJljati tr. imprf. v. izmisliti 
izmisljotina / nascocire, inventare 
Izmjena / schimbare, modificare; 

substituire, inlocuire; (autom.) ~ 

dijelova inlocuire de piese; ~ ulja 

schimb de ulei 
izmjenican adj. alternativ; ~ cna 

struja curent alternativ 
izmjenjivati, izmjenjujem tr. imprf. 

v. izmijeniti 
Izmjera / masurare 
izmjeriti tr. prf. 1. a m&sura; a can- 

tari 2. fig. ~ koga pogledom a ma- 
sura pe cineva cu privirea 
izmjerljiv adj. masurabil; comensu- 

rabil 
izmlatiti tr. prf. a termina de bStut / 

de treierat (graul) 
izmoliti tr. prf. a objine prin ruga- 

min(i 
izmoren adj. frant de obosealS; epu- 

izat 
izmorenost / obosealS; sfarfeala, 

epuizare 
izmoriti tr. prf. a obosi, a istovi, a 

epuiza 
izmotati se prf. a se desfasura; a se 

derula izmotavanje n 1. derulare 2. fig. ter- 

giversare 
izmotdvati tr. imprf. a derula, a 

desfasura. - izmotavati se a cauta 

subterfugii, a incerca sa se eschi- 

veze 
izmozden adj. epuizat, extenuat 
izmrcvariti tr. prf. 1. a ciopar|i, a 

masacra 2. fig. a maltrata; a tortura 
izmrljati tr. prf. a pSta, a intina, a 

murdari 
izmrviti tr. prf. a preface in sfarame, 

a farama, a faramija 
izmuciti tr. prf. a tortura, a chinui. - 

izmuciti se a se chinui, a se epuiza 

muncind 
izmusti, izmuzem tr. prf. a mulge 

(tot laptele) 
Iznad prp. deasupra; de deasupra 
iznajmiti tr. prf. 1. a da cu chirie, a 

inchiria 2. a da in arenda, a arenda 
iznajmljivati tr. imprf. v. iznajmiti 
iznakaziti tr. prf. a desfigura; a mu- 

tila 
iznalazenje n descoperire; invenjie, 

inventare 
iznemoci, iznemognem intr. prf. a-si 

pierde forjele, a slabi, a se epuiza 
iznemogao adj. epuizat, extenuat 
iznemoglost / epuizare, extenuare; 

ponavljati do —i a repeta panS la 

epuizare 
Iznenada adv. prin surprindere, pe 

neasteptate 
iznenaditi tr. prf. a surprinde. - iz- 

nenaditi se a fi / a ramane sur- 

prins; to me je uvelike iznenadilo 

sunt foarte surprins 
iznenaden adj. surprins 
iznenadenje n surprindere; surpriza; 

neugodno ~ surpriza neplacutS 
iznenadivati tr. imprf. v. iznenaditi 115 iznenadujuci izrabiti iznenadujuci adj. surprinzator 
iznevjeriti tr. prf. a in§ela (increde- 

rea), a trSda 
iznicati, iznicem intr. imprf. v. iz- 

niknuti 
iznijeti, iznesem tr. prf. 1. a scoate; 

~ jelo a servi mancarea; ~ prijed- 

log a face o propunere; ~ sto pred 

koga a prezenta, a face o prezenta- 

re (a unui lucru, a unei chestiuni); 

~ na vidjelo a da in vileag; ~ za- 

htjeve a expune preten^iile; ~ zivu 

glavu a scapa cu viaja 
izniknuti, izniknem intr. prf. a 

incolji, a rSsari 
izniman adj. care se abate de la re- 

gula, care face excep{ii 
lznlmka / cxccptic 
iznimno adv. (in mod) exceptional 
iznos m valoare; sumS; u ~-u od in 

valoare de 
iznositi 1. tr. imprf. v. iznijeti; 

(istrositi) a cheltui, a consuma 2. 

intr. imprf. a se ridica la, a ajunge 

la; koliko iznosi? la cat se ridica?, 

la cat se cifreaza?, cat face? 
iznosen adj. purtat, uzat 
izndsenje n 1. scoatere (afara) 2. ex- 

punere 
Iznova adv. din nou 
iznuditi tr. prf. a scoate, a stoarce, a 

objine cu forja (ceva de la cineva) 
iznudfvanje n santaj; s,antajare 
iznudivati tr. imprf. v. iznuditi 
iznurenost / (stare de) epuizare, 

vliguire, extenuare 
iznutra adv. dinSuntru, din interior; 

pe dinauntru 
Izobilan adj. abundent 
izobHje n abundenja, belsug 
izobllcen adj. diform, monstruos 

116 izobficendst / diformitate, defect; 

slu(enie 
izobh'citi tr. prf. (nagrditi) a defor- 

ma; a uraji; a strica; ~ cmjenice a 

denatura faptele 
izoblicivati tr. imprf. v. izobliciti 
Izobrazba / 1. educare; educate 2. 

instruire, formare, culturS 
izobraziti tr. prf. 1. a educa 2. a in- 

strui, a forma 
izobrazen adj. 1. cultivat, instruit 2. 

educat 
izobrazenost / educate, culturi, 

erudite 
izolacija / izolare 
Izocan adj. absent 
izoWcTjski adj. izolant, de izolare; ~ 

materijal material izolant 
izolator m izolator, izolant 
izollran adj. izolat 
izolirati tr. a izola 
izopacenost / 1. denaturare 2. co- 

rup^ie 3. depravare 
izopa£iti tr. prf. 1. a deforma, a de- 
natura 2. a falsifica 3. a corupe, a 

perverti 
izopacivati tr. imprf. v. izopaciti 
izostajati intr. imprf. v. izostati 
izostanak, -anka m (pi. -and) ab- 
sent; opravdani ~ absenja moti- 

vata 
izostati, -stanem intr. prf. 1. a lipsi, 

a absenta 2. a ramane in urma; a 

intarzia 
izostaviti tr. prf. a omite 
izostavljati tr. imprf. v. izostaviti 
izostriti tr. prf. a ascuji 
izotop m kem. izotop 
izrabiti tr. prf. (iskoristiti) a explo- 

ata; a profita de; ~ priliku a profi- 

ta de ocazie izrabljivati izrugivati se izrabljivati, izrabljujem tr. imprf. 
v. izrabiti 

izracunati tr. prf. a termina de soco- 
tit / de calculat 

izraiundvati tr. imprf. v. izracunati 

izradba / 1. elaborare 2. confecjio- 
nare; fabricare, executare 

izraditi tr. prf. 1. a termina de lucrat / 
de confecjionat 2. a castiga prin 
munca 3. a procura 

izradivanje n elaborare, fabricare 

izradivati, -radujem tr. imprf. v. iz- 
raditi 

Izrael m Israel; Drzava ~ Statul 
Israel 

izranjati intr. imprf. v. izroniti 

izraslina / 1. excrescenja 2. protu- 
beranJS 

izrastati intr. imprf. v. izrasti 

izrasti, izrastem intr. prf. a creste, a 
se dezvolta 

Izravan (izravni) adj. direct, nemij- 
locit 

izravnati tr. prf. (ciniti ravnim) a 
netezi, a face s8 fie plan 

izravnavati tr. imprf. v. izravnati 

Izravno adv. (in mod) direct 

Izraz m 1. expresie, mina; ~ lica ex- 
presia fefei, mina 2. gram, expre- 
sie, locujiune; zastario ~ arhaism; 
otrcan ~ formula banaia 

izrazit adj. 1. expresiv 2. pronunjat, 
accentuat 

izraziti tr. prf. a exprima, a manifes- 
ta. - izraziti se a se exprima 

izrazito adv. (in mod) expresiv 

izrazitost / expresivitate 

izraziv adj. exprimabil 

Izrazaj m v. izraz 

Izrazajan adj. expresiv, plin de ex- 
presivitate izrazavanje n exprimare; lakoca —a 
usurin^a in exprimare; ~ kretnja- 
ma mimicS; opisno ~ perifraz3; na- 
cin —a mod de exprimare 

izrazavati tr. imprf. v. izraziti 

izreciv adj. exprimabil 

izreci, izrecem tr. prf. 1. a exprima, 
a pronunp; ~ presudu a pronunja 
o sentin^a 2. a profera 

izredati se prf. a randui, a a^eza in 
ordine 

Izreka / 1. sentin|a, maxima, aforism 

2. gram. enun| 
izresetati tr. prf. a ciurui 

Izrez m taietura, crestatura; ~ na 

haljini decolteu 
izrezak, izreska m (pi. -sci) fa^ie; 

parte decupata (din ceva) 
izrezati, izrezem tr. prf. 1. a taia; a 

decupa 2. a taia, a reteza 
izricati, izricem tr. imprf. v. izreci 
izrican adj.; — iSna recenica propo- 

zijie enun{iativa 
izricit adj. 1. explicit 2. categoric, 

net 
izricito adv. 1. (in mod) explicit 2. 

raspicat, categoric 
izrod m 1. degenerat 2. renegat 
izroditi tr. prf. 1. a naste, a aduce pe 

lume 2. a degenera 
izroniti intr. prf. a scoate din apa 
izronjavanje n emersiune 
izronjivati imprf. v. izroniti 
izrucenje n 1. golire, de^ertare 2. 

predare, livrare 
izruciti tr. prf. 1. a remite 2. a livra 

3. a transmite; ~ komu pozdrave a 
transmite cuiva salutari 

izrucfvati tr. imprf. v. izruciti 
izrugivati se, izrugujem se imprf. a 

lua in deradere, a-§i bate joe de, a 

persifla 117 izniziti 

izniziti tr. prf. 1. a deforma, a urityi, 

a sluji 2. fig. a aduce injurii, a in- 

sulta 
izu£avati tr. imprf. v. izuciti 
izucen adj. invijat, deprins 
izuciti /r. prf. 1. (zanat) a sfarsi de 

tnva$at o meserie 2. a inva{a pe ci- 

neva 3. a absolvi (o scoala) 
Izum m inven{ie; descoperire 
izumirati intr. imprf. v. izumrijeti 
izumitelj m inventator, descoperitor 
izumiti, izumim tr. prf. a descoperi; 

a inventa 
izumrijeti, izumrem intr. prf. a 

muri, a disparea cu totul 
izustiti tr. prf. 1. a spune 2. a profe- 

ra, a rosti 
izuti, Izujem tr. prf a descal{a 
izuvati tr. imprf v. izuti 
izuzece n 1. excepjie 2. (/•"■■) dero- 

gare 
izuzetak m v. iznimka 
Izuzetan adj. v. izniman 
izuzeti tr. prf. v. izdvojiti; iskljuciti 
Izuzetnd adv. (in mod) exceptional 
izuzev(si) adv. §i prp. exceptand, cu 

excep^ia 
izuzimati tr. imprf. v. izuzeti 
izvadak m extras 
izvaditi tr. prf. a trage afara, a extra- 

ge, a scoate; ~ iz neprilike a scoate 

din incurcatura; ~ krv a lua sange; 

izvadi ruke iz dzepa! scoate mai- 

nile din buzunar! 
izvaliti tr. prf. 1. a abate 2. a dobori 
izvaljati tr. pr/. 1. a se rostogoli 2. a 

se tavali 
izvaljivati Jr. imprf. v. izvaljati 
izvan prp. 1. afara din 2. (in) afara 

de, cu excepjia 

118 izvidanje 

izvana adv. afara, pe dinafara, in ex- 
terior 

izvanbracni adj. 1. adulterin 2. ex- 
traconjugal; —cno dijete copil ne- 
legitim / natural, copil din flori, bas- 
tard, bitang 

izvanredan adj. extraordinar, ex- 
cepjional, nemaipomenit; ~ profe- 
sor conferenjiar (universitar) 

izvanredno adv. (in mod) excepjio- 
nal 

izvansezonski adj. in afara sezonu- 
lui, extrasezon 

"lzvanskolski adv.; — o obrazovanje 
instruire extra^colara 

izvanjski adj. extern, exterior 

izvedba / realizare, executare 

izvedenica / gram, derivat, derivare 

izvedivost/posibilitate de a executa 
(sau de a realiza) 

izvesti 1 , izvedem tr. prf. 1. a condu- 
ce (afara) 2. a executa, a realiza; ~ 
sto na kraj a duce (pana) la capat; 
~ dramu a reprezenta o drama 3. 
gram, a deriva 4. a deduce; ~ zak- 
Ijucak a trage o concluzie 

izvesti 2 , izvezem tr. prf. 1. a scoate 
cu un vehicul 2. a exporta; ~ (u 
inozemstvo) a exporta 

izvesti 3 , izvezem tr. prf. a sfars,i de 
brodat, a acoperi cu broderii 

Izvid m jur. cercetare, descindere 

izvidjeti, izvidim tr. prf. 1. 
(istraziti) a examina, a cerceta 2. 
(pogledati) a inspecta 3. a sonda 

izvidnica/1. patrula 2. recunoastere 
3. vedetS 

izvidnlckl adj. de recunoastere, de 
patrula 

izvidac m cerceta^ 

izvidanje n 1. recunoastere 2. explo- 
rare 3. investigare izvidati izvrsan izvidati tr. imprf. v. izvidjeti 
izvijati tr. imprf. v. izviti 
izvijestiti tr. prf a da de stire, a in- 

forma, a relata 
lzvikan adj. (ozloglasen) discredi- 

tat, cu un prost renume 
izvikiva£ m vanzStor ambulant 
izvikivati, izvikujem tr. prf. (kli- 

canjem izabrati) a alege (o cape- 

tenie prin strigate) 
izvinuti, izvlnem tr. prf. 1. a curba, 

a stramba 2. a scranti, a luxa; ~ iz 

ruke a smulge din mana 
izvirati, izvirem intr. imprf. 1. a iz- 

vori; a {asni 2. a decurge, a proveni 
izviriti inrr. p/ - /. a arunca o privire 

afara 
izvirivati intr. imprf. v. izviriti 
izviti, Izvijem tr. prf. a impleti, a tri- 

cota. - izviti se a se rasuci 
izvjesiti tr. prf. a aga{a, a atarna; ~ 

zastavu a arbora un steag; ~ oglas 

a afisa un anunt 
izvjestitelj m informator, raportor; 

(novinski) ~ corespondent de 

presa 
Izvjesce m 1. raport, informare; co- 

municare, buletin; podnijeti ~ a 

prezenta un raport 2. buletin 
izvjescivati, izvjescujem tr. imprf. 

v. izvijestiti 
izvjestaj m v. izvjesce 
izvjestavati tr. imprf. v. izvijestiti 
izvjetriti intr. prf. a se evapora, a se 

volatiliza 
izvjezbati tr. prf. a exersa, a antrena 
izvldcenje n scoatere, tragere, extra- 

gere; ~ zdrjjebom (ili kockom) tra- 
gere la sorji 
izvlaciti tr. imprf. v. izvuci 
izvod m concluzie; deducjie 
izvoditi tr. imprf. v. izvesti izvodenje n v. izvedba; ~ drame re- 
prezentare a unei drame; gram. ~ 
rijeci derivare (a cuvintelor); ~ 
zakljucka deducjie 

izvojevati, izvojujem tr. prf a ob- 
jine, a cajtiga prin lupta, a cuceri; 
~ pobjedu a repurta o victorie 

izvoljeti, izvolim tr. prf. a binevoi; 
izvolite! poftiti!; izvolite (uci) 
poftiji (intra|i)!; izvolite primiti 
izraz moga postovanja binevoi(i 
sa primi$i respectele mele; izvoli- 
te? poftim?, ce-aji spus? 

izvor m 1. izvor, sursa 2. fig. origi- 
ne, provenienja; povijesni ~-i iz- 
voare istorice; ~ prihoda sursa de 
venituri; vijest iz pouzdanih -a 
stire din surse sigure 

Izvoran adj. 1. de izvor; izvorna 
voda apa de izvor 2. fig. original, 
autentic 

izvornost / originalitate, autencitate 

izvorski adj. de izvor; de la sursa 

izvoz m export; zabrana — a embar- 
gou 

izvoziti tr. imprf. a exporta; v. si izve- 
sti 2 

izvoznl adj. de export 

izvoznik m (pi. -id) exportator 

izvoznina / taxa de export 

izvrgavati tr. imprf. v. izvrgnuti 

izvrgnuti, izvrgnem tr. prf a arunca 
afara; a avorta 

izvrnuti, izvfnem tr. prf. 1. a rastur- 
na 2. fig. a denatura; ~ rijeci, cin- 
jenice a denatura, a rastalmaci 
(cuvintele, faptele) 

izvrsno adv. perfect, excelent 

izvrstan adj. 1. delicios, incantator 
2. excelent, perfect 

izvrsan adj. 1. executiv; —sna 
vlast putere executiva 2. jur. 119 izvrsavati 

(izvrSiv) executoriu; — Sna pre- 
suda sentinja executorie 

izvrSavati tr. imprf. v. izvrSiti 

izvrSenje n v. provedba 

izvhsitelj m v. provoditelj 

izvrsiti tr. prf. a executa, a iniaptui, 
a indeplini, a realiza; ~ pritisak a 
exercita o presiune; ~ zadacu a in- 
deplini o sarcinS; ~ obecanje a-si 
Jine promisiunea; ~ samoubojstvo 
a se sinucide 

izvr&v adj. 1. realizabil 2. jur. (iz- 
vrsan) executoriu 

izvrsni adj. executiv; —a vlast pute- 
re executivS; —a presuda sentinja 
executorie (definitiva) 

izvrtanje n 1. rSsturnare 2. inversa- izvakati 

lzvrtati, izvrcem tr. imprf., v. iz- 
vrnuti 

izvuci, izvucem tr. prf. a extrage, a 
scoate, a smulge; ~ koga iz nepri- 
like a scoate pe cineva din incur- 
cStura; ~ korist a trage un profit; ~ 
kraci kraj a fi in dezavantaj; ~ 
zivu glavu a scapa cu viaJS; (mat.) 
~ kvadratni korijen a extrage r£- 
dacina patrata. - izvuci se a scapa 
din incurcatura 

izeci, izezem tr. prf. a arde; ~ ranu a 
cauteriza o rana 

izednjeti intr. prf. 1. a i se face sete; 
a fi insetat 2. (umrijeti od zedi) a 
muri de sete 

izvakati, -vacem tr. prf. a amesteca, 
a mastica 120 jSko J, j n I, i (din: mai, iarba, pomi, cazi) 

ja prn. eu 

jablan m plop (piramidal) (Populus 

pyramidalis) 
jabucica / dimin. mar mic, merisor; 

anatom. Adamova ~ marul lui 

Adam; oiina ~ globul ocular 
jabuka / hot. m&T (Pirus malus) 
jabukovaCa / 1. cidru 2. rachiu de 

mere 
jacanje n intarire, fortificare; recon- 

fortare; sredstvo za ~ fortifiant 
jacati 1. tr. imprf. a da for(5, a forti- 

fica 2. intr. imprf. a prinde forje, a 

se fortifica 
jaci adj. compr. de la jak; mai puter- 

nic 
jaiina / forja, vigoare 
jad m 1. amaraciune, suferinja, du- 

rere 2. (bijeda) mizerie 
jadan adj. 1. nenorocit 2. sarac, 

sarman 3. (slab) slab 
jadanje n 1. mahnire, intristare 2. 

geamat, plans 3. lamentare 
jadati intr. imprf. jadati se imprf. a 

(se) plange, a geme, a se lamenta; 

~ se kome a se plange cuiva 
jadikovanje n lamentare; gemete 

pi. , plansete pi. 
jadikovati, -kujem intr. imprf. a se 

lamenta; a se plange 
jadikovka / cantec de jale 
jadnica / sarmanS, nenorocita 
jadnlk m (pi. -id) sarman, nenorocit 
Jadran m geogr. Adriatica 
jadranski adj. adriatic; —a obala 

coasta adriatica; Jadransko more 

Marea Adriatica jaglac m bot. ciubo|ica-cucului (Pri- 
mula veris) 

jagma / (navala) 1. mul^ime, gloata 
2. inghesuiala 

jagmiti se imprf. a se inghesui, a se 
imbulzi 

jagoda/; vrtna ~ capsuna (Fragaria 
elatior); sumska ~ fraga (Fragaria 
vesca); crna ~ mura (Rubus fruti- 
cosus) 

jagodica / dim. de la jagoda; 
fraguja; anatom. ~ prsta buricul 
degetului 

jaguar m zool. jaguar (Felis onca) 

jaha£ m calare|; (sport) jocheu 

jaha£kl adj. de caiarej; de calarie; ~ 
sport echitajie 

jahaci adj. de echita^e 

jahanje n caiarire; calarie, echitajie 

jahati, jasem 1. tr. si intr. imprf. a 
caiari 2. fig. ~ na cemu a insista 
prea mult, a fi agasant 

jahta / iaht 

jajasce n dim. de la jaje; ou mic, 
ousor 

jaje> jajeta n (pi. jaja) 1. ou; prze- 
na jaja na oko oua ochiuri; tvrdo 
kuhana jaja oua fierte tari; us- 
krsno ~ ou de Pasti; nositi —a a 
oua; lezati na -ima a cloci; bolje 
danas ~ nego sutra kokos ce-i in 
mana nu-i minciuna 2. (anatom.) 
testicul 

jSjni adj. de ou, de oua 

jajnlk m (anat.) ovar 

jajolik adj. oval 

jak adj. 1. puternic, robust, viguros, 
tare 2. fig. dur; rezistent, tenace; 
— a zima frig mare, ger; ~ miris 
miros puternic 

jSko adv. 1. foarte, tare, viguros 2. 
tare, mult 121 jakost 

jakost / forja, vigoare, robusteje 
jalan adj. reg. (zavidan) invidios; 

biti ~ na koga a fi invidios pe ci- 

neva 
jalov adj. 1. sterp, steril 2. inutil 
jalovina / pSmant sterp 
jalov 6s t / 1. sterilitate 2. fig. inutili- 

tate 
jama / groapa, gaura; tko drugom 

—u kopa, sam u nju pada cine 

sapS groapa altuia cade singur in ea 
jamac, -mca m garant, cheza§; mje- 

nifni ~ girant 
jamacno adv. (pouzdano, sigurno) 

(in mod) cert, fSri indoialS, cu si- 

guranja 
jamb m lit. iamb 
jamcenje n garantare; garanjie 
jamfiti 1. tr. imprf. a depune 

cau|iune; a garanta, a asigura 2. 

intr. imprf. (za koga, za Sto) a 

chez&sui, a garanta; a gira (pentru 

cineva); ~ glavom (ili zivotom) a 

rispunde de cineva cu capul 
jamica / dim. de la jama; 1. gropi{&; 

gSurice 2. anatom. por 
jamstvo n garan{ie, cau{iune 
jantar m ambra, chihlimbar 
januar m v. sijecanj 
jajnac m v. janje 
janjad coll. miei 
janje, janjeta ra 1. miel; umiljato - 

dvije majke sisa mielul bland 

suge la dou3 oi 2. fig. nevinovat; ~ 

moje! odorul meu! 
janjeci adj. de miel; — e pecenje 

friptura de miel 
janjetina / (carne de) miel 
jao! excl. ah!, oh!, vai!; ~ tebi! vai 

de tine! 
Japan m geogr. Japonia 
Japanac, -nca m japonez 

122 jastuk 

japanski adj. japonez, nipon 

j3r adj. 1. timpuriu, de primavar5 

(despre plante) 2. arzator, fierbin- 

te; posijati na ~ a semana prim- 

ivara 
jarac, jarca m tool, (ap; musti 

—rca u reseto a se strkdui zadar- 

nic; astronom. J — Capricorn 
jarak, -rka (pi. -rci) (prokop) ca- 
nal, sam) 
jaram, jarma m jug; pod tudim 

~-mom sub jug strain 
jare, jareta n (mlado od koze, koz- 

lic) ied 
jarebica / zool. potarniche (Perdix 

perdix) 
jarecl adj. de |ap; de ied 
jaretina / carne de ied 
jarkl adj. fierbinte, strilucitor; —a 

boja culoare vie 
jaruga / 1. groapa 1 2. $an(, canal 
jasan (jasni) adj. 1. limpede, clar, 

luminos, senin 2. fig. evident, clar 
jasen m (pi. -novi) hot. frasin (Fra- 

xinus excelsior) 
jasika / hot. plop tremurStor (Popu- 

lus tremula) 
jasle, jasala/p/. 1. iesle 2. cresS 
j5slice/p/. dim. de la jasle; cresS 
jasmin m hot. iasomie (Jasminum 

officinale) 
jasno adv. limpede, clar; explicit 
jasnoca / limpezime, claritate 
jastog m (pi. -ozi) zool. langusta 

(Palinurus vulgaris) 
jastreb m (pi. -bovi) 1. zool. uliu 2. 

pasSre de pradi (Astur palumbarius) 
jastucic m dim. de la jastuk; pernija 
jastucnica / (navlaka za jastuk) 

fa(a de pernS 
jastuk m (pi. -uci) pern2; cSpitai jato jedmstvo jato n 1. (ptica) stol; svaka ptica 
svome — u leti cine se aseamana 
se aduna 2. roi 3. fig. muljime, 
puzderie 

jauk m (pi. jauci) vaiet, geama't, 
plans; lamentare 

jaukati, jaucem intr. imprf. 1. a 
geme 2. a se viita, a se lamenta 

jaukav adj. vaicaros, plangacios 

java/1. trezie 2. realitate; na — i in 
stare de veghe, treaz 

javan (javni) adj. 1. evident, mani- 
fest 2. public; —vna sigurnost se- 
curitate publica; — vna kuca casS 
de toleranja, bordel 

javiti tr. prf. a anun^a, a aduce la 
cuno^lmia, a informa, a comunica. 
- javiti se a aparea, a se ivi; ~ u 
snu a aparea in vis; ~ komu (poz- 
draviti) a saluta pe cineva 

javljanje n 1. comunicare, informa- 
re 2. salut 

javljati tr. imprf. v. javiti 

javno adv. (in mod) public 

javnost / 1. public; iznijeti u ~ a 
face public, a aduce la cunostin(a 
opiniei publice 2. opinie publica 

javor m bot. ar$ar (Acer) 

jaz m 1. (brana) dig, baraj 2. (po- 
nor) prapastie, abis 

jazavac, -avca m zool. viezure, bur- 
sue (Meles taxus) 

jazavcar m zool. baset (caine) (Ca- 
ms vertagus) 

jazbina / vizuina (de viezure) 

jebati, jebem tr. imprf. vulg. a fute 

jecaj m suspin, geamat 

jecanje n suspinare; suspine pi., ge- 
mete pi. 

jecati intr. imprf. 1. a suspina 2. a 
geme 3. a plange cu suspine jecam, -cma m bot. orz (Hordeum 
vulgare); jari ~ orz de vara; 
oljusten ~ orz decorticat; arpacas 

jecati, -elm intr. imprf. 1. (stenjati) 
a geme 2. (odjekivati) a rasuna 

jecmenac, -nca m patol. urcior, mic 
furuncul ce apare in regiunea ochi- 
lor 

jecmeni adj. de orz 

jedak adj. suparat, iritat; mahnit 

jedan, -dna, -dno 1. num. ?i adj. unu; 
~ jedini unul singur; ~ sat ora unu; 
~ za drugim unul dupa altul, suc- 
cesiv; ~ po ~ unul cate unul; svi 
do —dnoga to|i fSra excep{ie; 
—dnom rijecju intr-un cuvant; ~ 
ovako, drugi onako unul hais ;i 
altul cea; nisu —dno za drugo nu 
sunt facuji unul pentru altul; ~ za 
sve, svi za —dnoga unul pentru 
toji, toji pentru unul 2. prn. unul, 
vreunul, un oarecare; -dni pi. unii 

jedanaeset num. unsprezece 

jedanaesterac, -rca m 1. (lit.) ende- 
casilab (vers) 2. (sport) penalti, lo- 
vitura de pedeapsa (de la 11 m) 

jedanaestl adj. al unsprezecelea 

jedanput adv. o data; na ~ dintr-o 
data 

jedar adj. viguros, bine facut, solid 

jedenje n mancare 

jedinac, -nca m (pi. -nci) fiu unic 

jedini adj. singur, unic; jedan ~ un 
singur, singurul, unicul; singur-sin- 
gurel 

jedinica / 1. unitate 2. (jedina kci) 
fiica unica 3. unu (nota, cifra); 
borbena ~ unitate militara 

jedino adv. numai, doar 

jedinstven adj. 1. unic 2. unitar 3. 
fig. singular, deosebit; excelent 

jedmstvo n 1. unitate 2. fig. uniune 123 jetlnadzba 

jednadzba / mat. ecuajie; ~ drugog 
/ treceg stupnja ecua|ie de gradul 
al doilea / al treilea 

jednak adj. egal, identic; potpuno ~ 
perfect egal; ~-e vrijednosti echi- 
valent, de valoare egalS 

jednako adv. (in mod) egal, in ace- 
las,i mod 

jednakost / egalitate, identitate; pa- 
ri tate 

jednlna / gram, singular 

jedno adv. (mai) intai, pe primul 
loc, primo; uvijek ~ te isto mereu 
acelasi lucru 

jednobojan adj. monocrom 

jednobostvo n monoteism 

jednocinka / teat. piesS de teatru 
intr-un act 

jednodan adj. mat. monom 

jednodnevni adj. de o zi, efemer; ~ 
-vna zarada casjigul pe o zi de lu- 
cru 

jednodomnl adj. polit. monocame- 
ral, cu o singura camera 

jednodusno adv. in unanimitate 

jednofazan, -zna, -zno adj. elektr. 
monofazic 

jednoglasan adj. 1. unanim 2. 
(muz.) pe o voce 

jednoglasnik m gram, monoftong 

jednogddisnji adj. 1. de un an 2. 
anual; ~-e biljke plante anuale 

jednokatan adj. cu un etaj 

jednokatnica / cladire cu un etaj 

jednokratan adj. £3ra intrerupere; 
~-no radno vrijeme program de 
lucru nonstop 

jednolican (jednolicni) adj. uni- 
form, regulat; fig. monoton 

jednolicnost / uniformitate; fig. mo- 
notonie 

jednolik adj. uniform 

124 jcdrina 

jednolikost m uniformitate 
jednoljetan adj. v. jednogodisnji 
jednom adv. (jedanput) o data; jos 

~ incS o datS; (nekoc) odatS; 

cSndva 
jednomjesecm adj. de o lunS; lunar 
jednomotorni adj. monomotor, cu 

un motor 
jSdnoruk adj. care are numai o 

singura mana; ciung 
jednoslozan adj. (gram.) monosila- 

bic 
jednosmjeran adj. (autom.) —rna 

cesta sens unic; — rni promet cir- 
culate In sens unic 
jednospolan adj. hot. unisexuat 
jednostanican adj. biol. unicelular, 

monocelular; ~-cne zivotinje pro- 

tozoare 
jednostavan adj. simplu; natural; 

modest 
jednostavno adv. (in mod) simplu; 

(skromno) modest 
jednostavnost / simplitate; sobrieta- 

te; naturale(e; modestie 
jednostran adj. unilateral; parjial 
jJdnostruk adj. simplu; simplu 

(opus lui dublu) 
jednotjedni adj. de o s&ptaman5 
jednoznacan adj. de un singur sens, 

monosemantic 
jednozenstvo / monogamie 
jednjak m (pi. -aci) anatom. esofag 
jedrenjak, -aka m (pi. -aci) ambar- 

ca|iune cu panze, velS 
jedrenje n navigare (cu ambar- 

cajiuni cu vele); (sport) jahting 
jedrilica / sport ambarcajiune cu 

p&nze; aeron. (zrafna) ~ planor 
jedrlna/1. frSgezime 2. consistent 

3. vigoare, robuste^e; ~ stila con- 

ciziune a stilului jedriti jezik jedriti intr. imprf. a naviga (cu am- 

barca^iuni cu panze) 
jedro n panzS, vela 
jedva adv. abia, cu greu 
jedenje / iritare, manie, furie 
jeftin adj. ieftin; ~-e cijene prejuri 

moderate (scazute) 
jeftino adv. ieftin, la un prej scazut 
jeftinoca / pre|uri scSzute 
jegulja / zool. anghila (Anguilla an- 

guilla) 
jejina / bufniJS (Bubo bubo) 
jek m u najvecem ~ in plina curs3; 

biti u ~-u a fi in voga; u ~-u sna- 

ge la apogeul forjelor; u ~-u mla- 

dosti in floarea varstei 
jeka / 1. ecou; rezonan(5 2. gemete 

pi. 
jekavskl adj. (lingv.) iecavian 
jeknuti, jeknem intr. imprf. 1. (od- 

jeknuti) a rfisuna 2. (zajecati) a 

scoate un geamat 
jektika / patol. (susica) oftica, ftizie 
jilafbot. brad (Abies alba) 
jelen m zool. cerb (Cervus elaphus); 

~ lopatas cerb-lopatar (Cervus 

dama); sjeverni ~ ren (Rangifer 

tarandus) 
jelica / dimin. de la jela; braduj 
jJlo n hrana, aliment; hladno ~ hra- 

nS rece; za ~ de mancat, comesti- 

bil 
jelovina / lemn de brad 
jelovnik m (pi. -aci) lists de bucate, 

meniu 
jenjati intr. imprf. a slabi, a scadea, 

a se potoli 
jenjavati intr. imprf. v. jenjati 
jer conj. caci, deoarece 
Jeruzalem m geogr. Ierusalim jesen, jeseni / toamna; kasna ~ toa- 

mna tarzie 
jesenas adv. (prosle jeseni) toamna 

trecuta 
jesenski adj. de toamna, autumnal 
jesetra / zool; obicna ~ sturion 

(Acipenser sturio) 
jSst part. 1. este 2. da; to ~ adicS 
jestan adj. (potvrdan) afirmativ, 

pozitiv 
j?sti, jedem tr. imprf. 1. a rnanca; 

hrda jede zeljezo rugina roade 

fierul 2. fig. a consuma, a distruge. 

- jesti se a se consuma; jede mi se 

mi-e foame, am pofta de mancare 
jestiv adj. comestibil, mancabil 
jetko adv. (in mod) taios, muscator, 

iritat 
jetkost / ascujime, virulenja 
jetra n pi. anatom. ficat 
j^treni adj. de ficat, al ficatului; 

med. hepatic 
jetrva / cumnata (so{ia fratelui soju- 

lui) 
\iiA f frison, fior, tremur; hvata me 

~ ma infior, ma cutremur 
jezditi intr. %\ tr. imprf. a merge 

calare, a calari 
jSzerce n dim. de la jezero; laculej 
jezero n lac 

jezerski adj. de lac, lacustru 
jezgra / 1. sambure 2. miez 3. fig. 

concis, consistent, cu miez 
jezicac, -cca m dim. de la jezik; lim- 

buja 

jezicav adj. limbut, palavragiu 
jezik m (pi. -id) 1. limba; rijeC mi 
je na vrhu —a imi stS vorba pe 
varful limbii; ~ za zube! liniste!, 
{ine-^i gura!; razvezao mu se ~ i 
s-a dezlegat limba; ta ima dug ~ 
ea are o limba lunga 2. (govor) 125 jezikosldvac 

limbS, limbaj, vorbire; govorni ~ 
limba vorbitS; znanost o ~-u ling- 
vistica 

jezikosldvac, -vca m lingvist; filo- 
log 

jezikoslovlje n lingvistica; filologie 

jeziv adj. (grozan, uzasan) infiorS- 
tor, sinistru 

jezivdst / pericol, rise 

jezuit m (isusovac) iezuit 

jSz m (pi. jezevi) zool. arici (Erina- 
ceus europaeus); morski ~ arici- 
-de-mare (Echinus lividus) 

jeziti se imprf. a se zbarli, a se ridi- 
ca in sus; koza mi se jezi pielea 
mi se face ca de gain£; jezim se 
(od zime) tremur, dardai (de frig) 

jod m kem. iod 

jogurt m iaurt 

jdha / bot. arin (Almus glutinosa) 

j6n m elektr. v. ion 

jonskl adj. (geogr.) ionic; Jonsko 
more Marea IonicS; (arhit.) ~ stil 
stil ionic 

Jordan n geogr. (drzava) Iordania 

jorgovan n bot. liliac (Syringa vul- 
garis) 

jos adv. 1. incS; mai; ~ danas chiar 
astSzi; ~ bi i to trebalo asta ar mai 
lipsi; (teat.) ~! bis! (la spectacole) 

jubilarac, -rca m (svecar) sSrbatorit 

jubilej m jubileu 

jucer adv. ieri; od ~ de ieri 

jucerasnjT adj. de ieri 

judejski adj. (zidovski) evreesc 

jug m sud, miazSzi 

jugo n (jugoisticni vjetar) siroco 
(vdnt) 

jugoistocan adj. (de) sud-est 

jugoistok m sud-est 

Jugoslavija / Iugoslavia 

126 juta 

jugovina / 1. (vrijeme) timp cSldu- 
ros (inso{it de dezghej) 2. pej. Iu- 
goslavia 

jugozapad m sud-vest 

jiiha/supa; jaka ~ supS concentrate 

juhast adj. zemos, suculent 

jul m v. srpanj 

jiinac, -nca m zool. 1. raanzat 2. tSu- 
ras 

junaciti tr. imprf. a da curaj, a incu- 
raja. - junaciti se a face pe groza- 
vul, a se da mare 

junaiSki 1. adj. eroic, viteaz, cura- 
jos; — a djela fapte de vitejie; — a 
pjesma cantec de vitejie, baladi 2. 
adv. eroic, curajos; ca un erou 

junak m (pi. -aci) erou, viteaz; Nez- 
nani ~ Eroul Necunoscut 

junakinja / eroina 

junaStvo n eroism, vitejie; fapta de 
vitejie 

jun m v. lipanj 

junior adj. lat. (mladi) junior, cadet 

Jupiter m Jupiter 

jurisdikcija / (sudska nadleznost) 
jurisdic|ie 

jurist m 1. (pravnik) jurist, om al 
legii 2. (student) student in drept 

juristicki adj. (pravnicki) juridic 

juriS m asalt, atac; iures, ; zauzeti na 
~ a lua cu asalt 

jurisati intr. imprf. a asalta, a ataca 

juriti 1. intr. imprf. a alerga, a goni; 
~ za iim a se da in vant dupa ceva 
2. tr. imprf. (goniti) a goni, a 
urmiri pe cineva 

jiirnuti, jurnem intr. prf. a ataca; a 
se napusti, a se repezi, a da buzna 

jurnjava / 1. goanS, alergare 2. 
invalma'seala 

juta / bot. iutS (Corchorus capsula- 
rs) jutarnji juznjacki jutarnji adj. de diminea(a, matinal; 

de dinainte de amiaza 
jutrenje n ivire a zorilor; zori 
jutro n dimineaja; rano u ~ dis-de- 
-diminea{a; sutra u ~ maine-dimi- 
nea|S; od —tra do mraka din zori 
panS-n searS; dobro ~! bunS dimi- 
neafa!; po ~-u se dan poznaje / iz 
— a se vidi, kakav ce biti dan ziua 
buni de dimincaja se cunoajte jutrom adv. dimineaja 

jutros adv. azi-dimineaja, in dimi- 
neaja aceasta 

jutrosnjl adj. de azi-diminea^a 

juzni adj. de sud, sudic, meridional; 
~ vjetar vant de miazSzi, austru 

juzno adv. in/la sud 

juznoamericki adj. geogr. sud-ame- 
rican 

juznja£ki adj. meridional 127 kalorican K K, k n C, c (capa) 

k(a) prp. c&tre, spre, inspre 

kabanica/;uba; manta; kisna ~ im- 
permeabil 

kabao, -bla m galeata, vadrS; kisa 
pada kao iz —bla ploua cu galeata 

kabaret, -eta m cabaret 

kabel m cablu; telefonski ~ cablu 
telefonic 

kabina / cabina; telefonska ~ ca- 
bins telefonicS; ~ s klima ure- 
dajem cabina cu aer condrfionat 

kabinet m cabinet; Sef — a sef de ca- 
binet 

kaciga / casca, coif 

kad(a) adv. 1. cand, cateodata, une- 
ori 2. conj. cand, in timp ce; dacS; 
~ god oricand, ori de cate ori 

kada/cada, baie 

kada god adv. oricand, ori de cate 
ori 

kadar 1 , -dra m (pi. -ovi) cadre, per- 
sonal 

kadar 2 adj. capabil, priceput, apt; 
biti ~ a fi in stare; a fi capabil 

kadet m voj. (vojni pitomac) elev al 
unei scoli militare 

kadikad adv. din cand in cand, cate- 
odata, uneori 

kadionica / cadelnija 

kadrovik m (tko se brine o kadru) 
care se ocupa cu problemele de ca- 
dre 

kadulja / bot. salvie (Salvia offici- 
nalis) 

kaficffam. bar, cafenea 

kajak m (pi. -aci) sport caiac 

128 kajanje n caire; cainja, regret, 
remus,care 

kajati se imprf. (za sto, zbog cega) 
a se cSi, a regreta 

kajdanka / caiet de muzicS 

kajgana / omleta, jumari de oua 

kajkavStina / (dialect croat) caica- 
vian 

kakao m cacao 

kakav adj. §i prn. 1. cum, ce fel; ~ 
takav cum o fi, n-are important 
calitatea; - sam takav sam sunt 
as,a cum sunt; ~ god oricare 

kako I. adv. cum; ~ bilo oricum o fi; 
bilo ~ bilo, ~ bilo da bilo fie cum 
o fi; ~ gdje depinde unde; ~ god 
oricum; ~ si? ce mai faci?; i te ~! i 
joS ~1 si (ba) inci cum!; ~ da ne 
cum sa nu II. conj. 1. cand, dupa 
ce, de cum 2. cum 3. ca; ca sa 4. 
deoarece 

kako god adv. (bilo kako) cumva 

kaktus m bot. cactus (Cactus) 

kakvoca / calitate 

kalclj m kem. calciu 

kalendar m calendar; almanah; zid- 
ni ~ calendar de perete 

kalez m crkv. potir 

kalibar, -bra m calibru 

Kalifornija / geogr. California 

kaligrafija / (krasopis) caligrafie 

kaly m kem. potasiu 

kaliti tr. imprf. (zeljezo) a cali, a 
o|eli 

kalk m lingv. (doslovce prevedena 
rjjeiS) calc (lingvistic) 

kalkulacija/(proracunavanje) cal- 
cul 

kalo m trg. (manjak na tezini) lipsa 
la cantar 

kalorican adj. caloric, de calorii kiilorija kalorija//iz. calorie 

kalup m 1. forma, model 2. calapod, 

calup 
kaljaca / galo§ 

kaljati tr. imprf. a murdari, a pSta 
kamata/dobanda, camata; ~ od ka- 

pitala dobanda la capital 
kamatnl adj. de dobanda; ~ racun 

calcul al dobanzilor; —a stopa 

procent al dobanzii 
kameleon m tool, cameleon (Cha- 

maeleon vulgaris) 
kamelija / bot. camelie (Camellia 

japonica) 
kamen m piatrS; roca; stanci; mlin- 

ski ~ piatri de moara; dragi ~ pia- 

tra preJioasS; baciti se ~-om na 

koga a arunca cu piatra in cineva; 

~ kusnje piatra de incercare; zrno 

do zrna pogaca, ~ do —a pala^a 

bob cu bob se face snop 
kamenac m miner, concrejiune; de- 

punere; zubni ~ tartru; bubrezni 

— nci calculi renali, pietre la rini- 

chi 
kamencic m dim. de la kamen; pie- 

tricic3; ~ (za upaljaf) piatra de 

bricheta 
kameni adj. de piatra; ~ ugljen hui- 

1S; ~-o ulje petrol; ~-o doba epoca 

de piatra 
kamenica / zool. (skoljka) stridie 

(Ostria edulis) 
kamenit adj. pietros; de piatra 
kameniti se imprf. a se impietri 
kamenolom n cariera de piatra 
kamenotisak, -tiska m (pi. -sci) li- 

tografie 
kamenovati, -nujem tr. imprf. a la- 

pida 
kamera / (fotografski aparat) apa- 

rat de fotografiat kancelarijski 

kamerman m (snimatelj) camera- 
man 
Kamerun m geogr. Camerun 
kamfor m camfor 
kamilica / bot. mu^ejel, romani|a 

(Matricaria chamomilla); popit cu 

salicu ~-e o sa beau o ceasca de 

ceai de musejel 
kamin m semineu 
kamion m (teretnjak) camion; ~ s 

prikolicom autocamion cu remorca 
kamionet m camioneta 
kamo adv. unde; incotro; ~ srece! sa 

dea Dumnezeu!; ~ god oriunde 
kamoli adv. darmite, cu atat mai 

pu^in / mai mult 
kamp m (pi. -ovi) camping 
kampirati intr. a campa 
kampanja / campanie 
kamufliSza / (prikrivanje) camuflaj 
kamufli'rati tr. (prikriti) a camufla, 

a masca 
Kanada / geogr. Canada 
kanadski adj. Canadian 
Kanadanin m (pi. -ani) Canadian 
kanal m canal; conducta; odvodni ~ 

canal de scurgere 
kanalizdcija / canalizare 
kanalizirati, -iziram tr. (usmjeriti) 

a canaliza 
kanarinac, -inca m zool. canar (Se- 

rinus canarius) 
Kanarski otoci m pi. geogr. Insulele 

Canare 
kancelar m cancelar 
kancelarija / (pisarnica, ured) can- 

celarie; birou; odvjetnicka ~ ba- 

rou de avoca|i 
kancelarijski adj. (uredski) de can- 

celarie, de birou; func|ioniresc; ~ 

pribor ustensile de birou 129 kancerogen karakteristican kancerogen adj. patol. cancerigen 

kancdna / can|onetS 

kandidat m (pristupnik) candidat; 
ispitni ~ candidat la un examen 

kandidatura / candidature; podrza- 
ti —u a sprijini candidatura 

kandirati tr. (useceriti) a Candida 

kandza / (pandza) ghearS 

kaniti tr. imprf. (namjeravati) a in- 
ten(iona, a avea de gand; Sto kaniS 
danas? ce ai de gand s3 faci 
astSzi? 

kanondda / canonada 

kanonik m (pi. -ici) canonic 

kanonizacija / crkv. canonizare, a 
pune in randul sfmjilor 

kanta / galeatS; ~ za smece galeata 
de gunoi 

kantautor m (skladatelj i pjevac) 
cantautor 

kantina / cantina 

kanton m (oblast) canton 

kanuti, kanem intr. prf. a picura, a 
turna picatura cu picatura 

kao 1. adv. cum; ~ da ca §i cum, 
parca; ~ ja ca mine; ~ niladic ca 
tanSr; govorim ti ~ prijatelj rji 
vorbesc ca prieten; ~ nista ca ni- 
mic; jos ~ dijete incS de copil 2. 
conj. cum, precum, cSt, ca si cum; 
indata ce; ~ da ca §i cum; pravi se 
~ da to ne zna se (pre) face ca si 
cum nu stie; - sto se casto dogada 
(dup&) cum deseori se intampla 

kaos m (zbrka) haos 

kaotican adj. (zbrkan) haotic 

kap/1. picaturS; ~ po ~ picatura cu 
picatura; do ~-i pani la ultima pica- 
tura; (patol.) apoplexie; mozdana 
~ hemoragie cerebraia 

kapa / boneta; tichie; scufi^a; ~ za 
plivanje casca de inot 

130 kapacitet m capacitate, volum 
kapak m 1. anat. pleoapa 2. oblon 
kapara / (predujam) arvuna, acont 
kapati, -pljem intr. imprf. a picura, 

a curge picatura cu picatura 
kapela/(crkvica) bisericu|a; capeia 
kapelan m capelan 
kapetan m voj. capitan; pomorski ~ 

c8pitan (de marina), comandant al 

unui vas; (sport) — momcadi capi- 

tanul echipei 
kapetanija /; lucka ~ capitania por- 

tului 
kapilaran adj. capilar 
kapltal m capital 
kapitalist m capitalist 
kapitalistickl adj. capitalist 
kapitalizam, -izma m capitalism 
kapitel m arhit. capitel 
kapitulacija / (predaja) capitulare 
kapitulirati intr. a capitula, a depu- 

ne armele 
kaplar m voj. caporal 
kaplja / 1. picatura; na — e picatura 

cu picatura; mlad kao ~ tanar 

agreabil 
kapnuti. kapnem intr. prf. a picura 
kapric m, f (hir) capriciu 
kapriclozan adj. (hirovit) capricios 
kapricirati se, kapriciram se a fi 

capricios 
kaptol m capitol 

kapucln, -ina m (caiugir) capucin 
kapuljaca / gluga 
kaput m hainS, sacou; (zimski) ~ 

palton; kisni ~ impermeabil; sa- 

lonski ~ redingota 
karakter m caracter 
karakteran adj. de caracter 
karakteristican adj. (svojstven) ca- 
racteristic karakteristika kasm karakteristika / (znaf ajka, obilje- 

ije) caracteristica, trasatura de ca- 
racter 

karakterizirati tr. a caracteriza 

karakternost / forja de caracter 

karamela / caramels 

karanfil m hot. garoafa (Dianthus 
cariophyllus) 

karantena / carantina 

karanje n 1. dojana, mustrare 2. dis- 
pute; altercate; cearta 

karas m tool, (riba) caras (Caras- 
sius vulgaris) 

karate, -e m (Japanski borila£ki 
sport) karate 

karati tr. imprf. 1. a dojeni, a mus- 
tra, a admonesta 2. a pedepsi. - ka- 
rati se a se certa 

karbld m kem. carbid 

karbonat m kem. carbonat 

karbonizacija / (pougljenjenje) car- 
bonizare 

karbonizirati tr. a carboniza 

karburator m teh. autom. carbura- 
tor 

karcinom m patol. (rak) cancer 

kardinal in cardinal 

kardinalan adj. (osnovni) cardinal, 
de baza 

kardiogram m med. cardiograma 

kardiologija / med. (znanost o 
srcu) cardiologie 

karfiol n conopida (Brassica olera- 
cea, var. botrytis) 

karijera/cariera; uciniti — u a face 
cariera 

karijes m med. carie 

karika / (u lancu) verigS, za 

karikatura / caricatura 

karikaturist m caricaturist 

karikirati tr. a caricaturiza karlran adj. in/cu carouri, cadrilat 
karitativan adj. (dobrotvoran) de 

caritate 
karizma//ig. carismS 
karizmatski adj. (nadahnut) caris- 

matic 
karneval m (poklade) carnaval 
karoserija / caroserie 
Karpati m pi. geogr. (Munjii) Car- 

paji pi. 
karta / 1. bilet; (vozna karta) bilet 

de tren; povratna ~ bilet dus-tn- 

tors; vozna ~ za kruzno putovan- 

je bilet (de tren) in circuit 2. 

igraca karta carte de joe; fig. ot- 

kriti ~-e a da car^ile pe fa{3 3. 

zemljopisna ~ harta 
Kartaga / geogr. Cartagina 
kartanje n joe de c3r{i 
kartas m jucator de car{i, cartofor 
kartati se imprf. a juca carfi 
kartel m econom. cartel 
kartica / 1. carteia; kreditna ~ car- 

tela de credit 2. inf. placa; video ~ 

carteia video; zvuena ~ placa de 

sunet 
kartografski adj. cartografic 
karton m carton 
kartoteka / fi§ier, cartoteca 
kasa / (blagajna) casa 
kasan adj. "tarziu, tardiv; in intarzie- 

re 
kasati intr. imprf. a merge, a alerga 

la trap 
kaseta / 1. caseta 2. inf. cartas. 
kasetofon m casetofon 
kaskader, -era m cascador 
kaskati intr. imprf. a merge la trap 

usor; fig. ~ za kim a merge pe ur- 

mele cuiva 
kasni adj. v. kasan 131 kasnije 

kasnije adj. mai tarziu; prije ili ~ 

mai tnainte sau mai tarziu 
kasnijl adj. compr. mai tarziu 
kasniti intr. imprf. a intarzia; a veni, 

a sosi cu intarziere 
kasno adv. tarziu 
Kaspijsko more m geogr. Marea 

CaspicS 
kasta / casts 
kastrirati, kastrlram tr. (uSkopiti) 

a castra 
kaSa / 1. (od brasna) terci 2. (od 

kukuruzna brasna) mSm&liga 
kasalj, -Slja tuse; to je macji ~ e un 

fleac 
kasast adj. cleios, vascos (ca ter- 

ciul) 
kasljanje n tuse 
kasljati, k&sljem intr. imprf. sl tusi, 

a avea tuse 
kaSljiicati intr. imprf. a tusi slab din 

cand in cand 
kasmir m (vunena tkanina) casmir 
kasnjenje n intarziere 
kat m etaj, palier; na prvom ~-u la 

primul etaj 
kataklizma / cataclism 
katakomba / catacomba 
katah'za / kem. catalizS 
katalog m (pi. -ozi) catalog; opci ~ 

catalog general; ilustrirani ~ cata- 
log ilustrat 
Katalonija / geogr. Catalonia 
katapult m voj. catapults 
katar m pawl, catar 
katastar, -stra m jur. (zemljisne 

knjige) registru agricol, cadastru 
katastrofa / catastrofa 
katastrofalan adj. catastrofal 
katedra / catedra 
katedrala / catedrala 

132 kavez 

kategorican adj. categoric 

kategorija / categorie, clasa 

kategorizirati tr. (razvrstavati) a 
categorisi, a clasifica 

katehet m (vjeroucitelj) catihet 

katekizam, -zma in catehism 

kateta f geom. catetJ 

katkad(a) adv. uneori, din cand in 
cand 

kat6da f elektr. catod 

katodni adj. elektr. catodic; ~-a ci- 
jev tub catodic 

katolicizam, -zma m catolicism 

katoliiki adj. catolic 

katolik m (pi. -id) catolic 

katran m kem. catran 

katun m stana, salas 

kaucija / (jamcevina) cau(iune 

kauc m divan; studio 

kauiuk m cauciuc 

kaustican adj. (jedak, zajedljiv) 
mutator, usturator, caustic 

kauzalan adj. gram, (uzrocan) cau- 
zal 

kauzalitet m fil. (uzrocnost) cauza- 
litate 

kava / 1. cafea; przena ~ cafea 
prajita; zrno ~-e cafea boabe; siro- 
va ~ cafea crudS; mljevena ~ ca- 
fea m2cinati; bijela ~ cafea cu 
lapte; jaka ~ cafea tare 2. (bot.) 
arbore de cafea (Cojfea arabica) 

kavalir m cavaler 

kavallrski 1. adj. de cavaler, cavale- 
resc 2. adv. ca un cavaler, cavale- 
reste 

kavana / cafenea 

kavanskl adj. de cafenea 

kitveni adj. de cafea 

kaverna fpatol. voj. caverna 

kavez m 1. cu^cS 2. colivie kavga kidati kavga / reg. dispute, cearta, incSie- 
rare; zametnuti —u a provoca o 
cearta (cu bStaie), a cSuta pricinS 

kavijar m icre negre 

Kavkaz m geogr. Caucaz 

kazallsni adj. teatral, de teatru; ~ 
slikar scenograf; ~ zastor cortina 

kazaliSte n teatru; ljetno ~ teatru de 
vara; ~ lutaka teatru de pSpusi; 
dramsko ~ teatru dramatic 

kazalo n 1. indice; tabia de materii 
2. cadran 

kazaljka / indicator 

kazati, kazem tr. imprf. (§i prf.) a 
spune, a zice; ~ ime a-si spune nu- 
mele; ~ da a zice da; ~ ne a spune 
nu; kako kazu (dupa) cum se spu- 
ne; kazu da se zice ca, se spune 
c3; da tako kazem ca sS spun ast- 
fel. - kazati se a se spune; kako se 
kaze rumunjski? cum se spune pe 
romaneste?; lose mi se kaze am o 
impresie proasta 

kazino m cazinou 

kazivati, kazujem tr. imprf. 1. a 
spune, a povesti 2. (umjetnicki) a 
recita; ~ u pero a dicta 

kazna/sancjiune, pedeapsa; condam- 
nare, penalitate; novcana ~ amen- 
ds, sanc|iune pecuniarS; oStra ~ 
sancjiune severa 

kaznenl adj. penal; ~ zakonik cod 
penal; ~ zavod inchisoare, peni- 
tenciar 

kaznionica / inchisoare, penitenciar 

kazniti tr. prf. a sancjiona, a pedep- 
si; a condamna; ~ globom a amen- 
da; ~ zatvorom a condamna la 
detenjiune 

kaziprst m deget aratfitor 

kaznjavanje / sancjiune, pedeapsa; 
condamnare kaznjavati tr. imprf. v. kazniti 
kaznjenik in (pi. -ici) dejinut 
kaznjiv adj. condamnabil, sancjiona- 

bil; ~-o djelo act criminal, delict 
kcerka/v. kdi 
k£f, kclri / fiica; mlada - mezinS; 

starija ~ fiica (cea) mare 
kecka / cosi(4 
keks m biscuit; fursec 
Kelti m pi. pov. celji 
kemifar m chimist 
kemija / chimie 
kemijski adj. chimie 
keramicar m ceramist 
keramika / ceramics; obiect de ce- 

ramica 
kesa / orij. (vrecica, torba) punga; 

traistuja, saculej; odrijesiti ~-u 

a-ji dezlega punga 
kesica / dim. de la kesa; pungufS, 

traisru(3 
kesiti tr. imprf.; ~ zube a-§i arata 

dinjii. - kesiti se imprf. fig. a-si ara- 
ta dinjii, a ranji 
kesten m bot. 1. (stablo) castan (Ka- 

stanea saliva) 2. (plod) castana; fig. 

vaditi ~-e iz vatre a scoate casta- 

nele din foe cu mana altuia 
kestenjast adj. castaniu 
kestenov adj. de castan, al castanu- 

lui 
kibernetika / cibernetica 
kicos m barbat elegant, spilcuit 
kic m 1. lucru prost executat 2. pic- 

tura proasta 
klcen adj. ornat, impodobit 
klcenost / elegan^a, cochetarie 
kidati 1. tr. imprf. a rupe, a stasia 2. 

intr. imprf. zarg. (bjezati) a fugi, 

a o lua la fuga 133 kidnuti 

kldnuti, kldneni intr. prf. (pobjeci) 

a spSla putina, a o sterge 
kffla/(roS«ic)chiflS 
kihati, kisem intr. imprf. a strSnuta 
kihnuti intr. prf. v. kihati 
kika/v. kecka 

kikiriki m bot. (plod) arahide pi. 
Kiklop m v. Ciclop 
kiks m reg. (pogreska) gresealS; 

esec; (u pjevanju) notS falsS 
kita patol. hernie 
kilav adj. 1. bolnav de hernie; gdje 

je mnogo babica, —a su djeca 

copilul cu mai multe moase 

rSmane cu buricul netSiat 
kilogram m kilogram 
kllometar, -tra m kilometru 
kllovat m kilowat (KW) 
kilovolt m kilovolt (KV) 
klm m v. kumin 
klmati intr. imprf.; ~ glavom a clSti- 

na / a da din cap 
kimnuti intr. prf. v. kimati 
Kina/ geogr. China 
kinematograf m cinematograf 
kineski adj. chinez; ~ zid zidul chi- 

nezesc 
kinetika ffiz. cineticS 
Kinez m chinez 
ki'nln mfarmac. chininS 
kino m (pi. kina) cinema, cinemato- 
graf 
kinoteka / (zbirka filmova) chino- 

tecS 
kiosk m (pi. kiosci) chiosc 
kip m (pi. kipovi) statuie, chip; bron- 

iSani ~ statuie de bronz 
kipar m sculptor 
kiparski adj. de sculptor 
kiparstvo n sculpturS 

134 kita 

kipjeti, -pim intr. imprf. a fierbe, a 

clocoti, a da in clocot 
ki'pljenje n fierbere, clocotire 
kipuc adj. clocotit, fierbinte; arzStor 
kirurg m (pi. -urzi) chirurg 
kirurgija / chirurgie 
kirurski adj. chirurgical 
kiselica / 1. (vinski talog) drojdie 

de vin 2. (mineralna voda) ap3 

minerals / gazoasS 3. bors 
kiselina/1. acreaUt; aciditate 2. kern. 

acid; ugljicna ~ acid carbonic 
kiseliti tr. imprf. a acri, a acidula 
kiselkast adj. acidulat, acrit 
kiselost / aciditate, acrime 
klseljenje n acrire, acidulare 
kiseo (kisell) adj. 1. acru, acid; kise- 

Io mlijeko lapte batut; kiseli ku- 

pus varz3 acri; kiseli krastavac 

castraveciori acri 2. fig. incruntat, 

morocSnos; praviti ~-o lice a se 

incrunta 
kisik, -ika m kern, oxigen 
kisnuti, -snem intr. imprf. 1. a se 

acri 2. (od kise) a se uda, a se 

muia (de ploaie) 
kist m (pi. -ovi) pensula 
kisa / ploaie; sitna ~ ploaie mS- 

runtS; ~ sipi bureazS, burnijeazi; 

sprema se na -u sta sS ploua 
kisan adj. de ploaie; ploios; —sni 

ogrtai impermeabil 
kisica / dim. de la kisa; ploaie 

mSruntS, burni|& 
klsiti intr. imprf. a ploua, a burnija 
kisnica / apa de ploaie 
kisobran m umbrela 
kisovit adj. ploios 
kit m zool. baleml (Balaena) 
kita / 1. (cvijeca) buchet (de flori) 
2. cosi|5 kitica klesati kitica / 1. dim. de la kita; buchejel 

2. lit. strofa i 

kititi tr. imprf. a impodobi, a orna 
kitolovac m vanStor de balene 
kfvan adj. supSrat; ranchiunos, 

dusmSnos; biti ~ na koga a avea 

necaz / ranchiunS pe cineva 
klada / bustean, butuc 
kladionica /; (sportska) ~ agen|ie 

de pronosport / de pariuri 
kladiti se imprf. (o Sto, za 5to) a pa- 

ria, a pune ramSsag 
kladenje n pariere; pariu, rimSsag 
klan m (rod) clan, grup 
klanac, -nca m defileu, pas, treci- 

toare 
klanjanje n plecSciune, reverenja 
klanjati se imprf. 1. a-si face ru- 

giciunea, a (se) ruga 2. a se incli- 

na, a face o reveren|3; klanjam se! 

respectele / omagiile mele! 
klanje n abataj 
klaonica / abator 
klapa / reg. (druzina, skupina) 1. 

companie, bands 2. muz. grup co- 
ral 
klapati 1 intr. imprf. reg. (biti u 

redu) a fi in ordine, a se potrivi 
klapati 2 , klapam intr. imprf. 

(brbljati) a pSlSvragi, a trSncSni 
klapka / (zaklopac) valvS, valvula 
klapnja / (tiapnja) inchipuire, halu- 

cina^ie 
klarinet m muz. clarinet 
klasa/1. clasS, an de studiu 2. clasS 

socials 
klasati intr. imprf. a scoate spic 
klasicizam, -zma m clasicism 
klasican adj. clasic 
klasiffcirati tr. (razvrstavati) a cla- 

sifica, a clasa klasika/antichitate(a) clasicS; clasi- 

citate 
klasje n coll. spice pi. 
klasnl adj. de clasS 
klatariti se imprf. a hoinSri, a vaga- 

bonda 
klatez m hoinar, vagabond 
klati, koljem tr. imprf. 1. a injun- 

ghia, a-i tSia beregata 2. a masacra 
kldtno n (klepac) limbs de clopot 
klaun m claun, paia(S 
klaustar, -stra m (unutarnje dvo- 

riSte samostana) mSnSstire 
klaustrofobija / claustrofobie 
klauzula / (ograda, uvjet) clauzS 
klavi.jatiira / muz. claviaturS 
klavir m (glasovir) pian; dugi ~ 

pian cu coadS 
klJcati intr. imprf. a-si indoi genun- 

chii 
klecnuti intr. prf. v. klecati 
klecati, -cim intr. imprf. a sta in ge- 

nunchi 
kleknuti, -knem intr. prf. a se aseza 

in genunchi, a ingenunchia 
klekovafa / rachiu de ienupSr 
klempav adj. clSpSug 
klepetalo n caraitoare, plesnitoare 
klepetati, klepecem intr. imprf. a 

face zgomat / gSlSgie (prin bStai re- 

petate) 
klepka/talangS, clopot (la animale) 
kleptoman m cleptoman 
kler m (svecenstvo) cler 
klerik m (pi. -ici) cleric, seminarist 
klerikalan adj. clerical 
klesanje n cioplire, dSltuire in piatrS 
klesar m cioplitor in piatrS 
klesati, klesem tr. imprf. a tSia, a 
ciopli piatra 135 kleti 

kle'ti, kunem intr. imprf. 1. (prokle- 

ti) a blestema 2. a injura. - kleti se 

(£im) a se jura; ~ nebom i zem- 

ljom a se jura pe to$i sfin{ii; krivo 

se ~ a jura stramb 

kletva / 1. blestem 2. mjurStura 

kleveta/calomnie, defaimare; barfa 

klevetati, klevecem tr. imprf. a ca- 

lomnia, a defaima 
klevetnlcki adj. calomnios, defUi- 

mator 
klevetnik m (pi. -id) calomniator, 

defaimStor 
k!ica/(feo(.) germen, mugur, lSstar; 

bacati ~-e a germina, a incorfi 
klicanje n strigSte pi. (de bucurie, 

satisfacjie); aclamajii pi. 
klicati, klicem intr. imprf. (od rado- 

sti) a exulta, a jubila; ~ komu a 

aclama pe cineva 
klicdnosa / purtator de bacili 
kfijanje n germinare, germinate 
klijati intr. a incolji, a germina 
klijent m client 
klijes'ta n pi. cleste pi. 
klijet/ (kucica u vinogradu) casuja 

la vie 
kltk m 1. exclamare, strigat de bucu- 
rie 2. inf. clic; dvo— dublu clic 
klika /' clica, steahta, ga§ca 
kliknuti, -knem intr. imprf. a scoate 

un strigat (de bucurie), un chiot 
klima/clima, climat 
kfimanje n 1. clatinare a capului 2. 

clatinare, oscilare 
kfimati intr. imprf.; ~ glavom a da / 

a clatina din cap. - klimati se 

(ljuljati) a se clatina, a oscila, a se 

legana 
klimatizacija / (stanova) (instala{ie 

de) aer condijionat 
klimatizator m aer conditional 

136 klokan 

kfimav adj. oscilant, instabil 

kfimavost / toropeala, somnolenja 

klin m (pi. klinovi) cui; ~ se klinom 
izbija cui pe cui se scoate 

kRnast adj. in formS de cui, cunei- 
form 

klinicki adj. clinic 

klinika / clinica 

klfp m (pi. klipovi) 1. hot. stiulete 
(de porumb) 2. teh. piston 3. ba{; 
fig. bacati (komu) klipove pod 
noge a pune (cuiva) beje in roate 

klipan m om greoi; stangaci, ne- 
indemanatic 

klipsati, klipsem intr. imprf. a mer- 
ge anevoie 

kli'ring m cliring, compensate 

klistlr m med. clisma; spaiatura intes- 
tinala 

klisura / 1. stramtoare, defileu 2. 
stancS ascu(ita 

klise, -ea m cliseu 

kliza£ m sport patinator 

klizaclca / sport patinatoare 

klizak (kliski) adj. v. klizav 

klizaliste n patinoar 

klizaljka / sport patina 

klizanje n 1. patinare, glisare 2. 
sport (na ledu) patinaj; umjet- 
niiko ~ patinaj artistic 

klizati se, -zem se imprf. 1. a alune- 
ca 2. Sport (na ledu) a patina 

klizav adj. alunecos 

klizavica / (poledica) teren, drum 
alunecos 

kliznuti, -znem intr. prf. a aluneca 

klobucac, -cca m bot. ciclama 
(Cyclamen europaeum) 

klobuk m (pi. -uci) (seSir) paiarie 

klokan m zool. cangur (Macrobus 
giganteus) klokot 

klokot m galgait 

klokotati, klokocem intr. imprf. a 

galgai 
klon m clon 
klonfrati tr. a clona 
kloniti se imprf. (iiega) a evita, a se 

feri (de ceva) 
klonuo (klonuli) adj. 1. obosit 2. 

trist, abatut; ~ duhom descurajat 
klonuti, klonem intr. prf. 1. a se 

inclina, a se indoi, a se curba, a se 

apleca, a se lasa in jos; ~ duhom, 

srcem a-fi pierde curajul; glava 

mo klonu capul i se lasa pe piept 

2. a fi epuizat 3. a-§i pierde curajul 
klonjenje n (izbjegavanje) ferire, 

evitare 
kl5pka/(§i/ig.) cursa, la{, capcana 
klopot m zgomot, zanganit, zdran- 

ganit 
klopotanje n zgomot, zanganit, 

zdranganit 
klopdtati, klopocem intr. imprf. a 

face zgomot / larma; a zangSni, a 

zdrangani 
klor m kem. clor 
klorid m kem. clorura 
klorofil m bot. clorofila 
klostar, -stra m reg. (samostan) 

manastire 
klub m club; cazinou; (druStvo) 

asocia|ie, societate 
khipa / banca, bancheta; optuze- 

nifka ~ banca acuza(ilor 
klupica/di'm. de la klupa; bancuja, 

banca mica 
kliipko n (pi. klupka) ghem; smota- 

ti u ~ a face ghem 
kljucati tr. si intr. imprf. a lovi cu 

ciocul; a ciuguli 
k|jucnuti tr. prf. v. kljucati knjizenje 

kljflc m (pi. -evi) 1. cheie 2. (teh.) 

francuski ~ cheie franceza 
kljiicanica / (brava) broasca (la 

u§a) 

kljiifar m 1. portchei, inel pentru 
chei 2. paznic, gardian 

kljucati intr. imprf. a fierbe, a cloco- 
ti 

kljucnl adj. (de) cheie; ~-o mjesto 
pozi{ie-cheie 

kljun m (pi. kljunovi) cioc; ~ broda 
prova 

kljiinas m zool. ornitorinc (Ornit- 
horhynchus paradoxus) 

kljuvati, kljiijem tr. imprf. a lovi cu 
ciocul; a ciuguli 

kmecati, -elm intr. imprf. a scanci 

kmet m 1. iobag, serb 2. primar (al 
satului) 

kneginja / prinjesa; principesa 

knez m (pi. knezovi) 1. principe, 
prin{; cneaz; ~ namjesnik prin{ re- 
gent; (u Dubrovackoj republici) 
guvemator 2. seoski ~ primar 

knezev adj. 1. al prinjului, al conte- 
lui 2. al primarului satului 

knezevina / principat 

knjiga / carte; volum; ~ rokova re- 
gistru de scadenje; maticna ~ regi- 
stru matricol; zemljisne knjige 
(registru de) cadastru; govori kao 
iz ~-e vorbeste ca din carte; baviti 
se — om a se consacra studiilor 

knjigoveza m legator de c8r{i 

knjigoveznica / legatorie (de car{i) 

knjigovodstvo n contabilitate 

knjigovoda m contabil 

knjiski adj. livresc 

knjizar m librar 

knjizara / librarie 

knjizenje n inscriere, inregistrare 137 knjizevnl 

knjizevnl adj. literar 
knjizevnica / scriitoare 
knjizevnicki adj. literar, de scriitor 
knjizevnlk m (pi. -ici) scriitor; lite- 
rat, om de litere 
knjizevnost / literatura beletristicS; 

djecja ~ literatura pentru copii 
knjizica / livret, carnet; zdravstve- 

na ~ carnet de sanState; radna ~ 

carte de munci; ulozna ~ carnet 

de economii 
knjiziti tr. imprf. a inscrie, a inregis- 

tra 
knjiznica / biblioteca 
knjiznicar m bibliotecar 
knjizurina / augm. carte groasS, 

mare 
kit adv. v. kao 
koagulacija / med. (zgrusavanje 

krvi) coagulare 
koalicija / (udruzivanje) coalite 
kob / (sudbina) soarta, destin; zla ~ 

fatalitate 
kobalt m miner, cobalt 
koban (kobni) adj. 1. fatal 2. fu- 

nest, nefast, sinistra 
kobasica / carnat; suha ~ carnat 

afumat 
kobasicar m carniitar 
kobasicarnica / mezelane 
kobila / zool. iapS 
kobra/ tool, cobra (Naja tripudians) 
kocka / 1. cub; ~ secera cub de 

zahar 2. (u kartama) caro (la jo- 

cul de cirji) 3. zar; staviti zivot 

na — u a-sj risca via|a 4. (hazar- 

dna igra) joe de car|i 
kockanje n joe de noroc 
kockar m 1. jucStor (de jocuri de 

noroc) 2. cartofor 
kockarnica / tripou 

138 kojesta 

kockast adj. cubic; in carouri 
kockati se imprf. a juca jocuri de 

noroc 
kdcenje n franare 

kocija/1. cSru|S 2. tr2sur5; caleasca 
kocijaS m 1. birjar 2. c&rujas 
kdciti tr. imprf. 1. a frana 2. a in- 

Jepeni 
kocnica / frana; ruciia ~ frana de 

mana; nozna ~ frana de picior; si- 

gurnosna ~ frana de siguran^a 
kdenicar m franar 
kocoperiti se imprf. a-§i da impor- 
tant, a-si da ifose 
kod 1 prp. la; langa; ~ kuce acasa; ~ 

stola la / langa masa 
kod 2 m lingv. cod; Morseov ~ alfa- 

betul Morse 
kddeks m codice; manuscris 
kodifikacija / jui: (sistematizacija 

zakona) cod 
kodirati tr. a codifica 
koeficijent m mat. coeficient 
koegzistencija / polit. (suzivljenje) 

coexistent 
koegzistirati intr. (supostojati) a 

coexista 
kofeln m fartnac. cofeina 
kohezija ffiz. (privlaiSna sila) coe- 

ziune 
koincidencija / (slucajno poduda- 

ranje) coincident 
kojekad adv. uneori, din timp in 

timp 
kojekakav adj. de orice fel 
kojekako adv. in vreun fel 
kojekud(a) adv. oriincotro 
kojesta, -je£ega prn. orice, n-are 
important ce; govori ~ spune 
verzi §i uscate kojl kolTzija kojl, kojega prn. care, cine; (upit- 
no) ~ je (datum) danas? ce data e 
azi?, in cat(e) suntem astazi?; ~ je 
sat? cat e ceasul?; ~ put uneori; 
(odnosno) bilo ~, ma •-, ~ mu 
drago, ~ god oricare; za ~ JSas in 
cateva clipe 

kojigod prn. careva 

kokain mfarmac. cocaina 

koketa / cocheta 

koketfrati intr. (ocjjukati) a cocheta 

kdkica / (przeno zrno kukuruza) 
floricele pi. (de porumb) 

kokoddkati, kokodacem intr. imprf. 
a cotcodaci 

kokos m hot. cocos 

kokos / gaina 

kokosi'njac, -njca m cotet 

kok5t m zool. (pijetao) cocos 

k6ks m (carbon) cocs 

koksara / cocserie 

koktel m 1. (pice) aperitiv (bautura) 
2. (primanje) cocteil 

kola n pi. mrtvacka ~ dric; (zeljez- 
ni£ka) putnifka ~ vagon (de) 
caiatori; ~ za rucavanje va- 
gon-restaurant; ~ za spavanje va- 
gon de dormit; u ~I (poftiti) in 
vagoane! 

kolaboracija / (suradnja) colaborare 

kolac, kdlca m par; teapS; zabiti ~ a 
trage in (eapS 

kolac m prajitura; turta; cozonac 

kolajna/1. (ogrlica) s,irag, colier 2. 
(medalja) medalie 

kolanje n circulate 

kolaps m med. (nagla malaksalost) 
colaps 

kdlati, kolam intr. imprf. 1. (teci) a 
curge 2. (o novcu) a fi in circulate 

kolaudacija / (odobrenje) accepta- 
re, aprobare kolebanje n oscilare; oscila(ie 
kolebati se imprf. 1. a oscila, a se 

legana, a se balansa 2. fig. a §ovai, 

a ezita 
kolebljiv adj. oscilant; fig. sovaitor, 

ezitant 
kolebljivac, -ivca m om nedecis, so- 
vaitor 
kSleda//o/W. colinda 
koledar m colindator 
kolega m coleg; confrate 
kolegij m curs universitar; (skup) 

colegiu 
kolegijalan adj. colegial 
kolekcija / (zbirka) colecjie 
kolektiv m grup; colectivitate, co- 

lectiv 
kolera / patol. holera 
kolesterol m med. colesterol 
koliba / coliba, casa siracacioasa 
kolica/p/. dim. de la kola; carucior; 

djecja ~ carucior de copii; rucna 

~ bri^ca cu doua roji; ~ dizalice 

elevator 
kolicuia / cantitate 
kolicinski adj. cantitativ 
kdlicmk m (pi. -ici) mat. clt 
kolik prn. cat de mare; — i god ori- 

cat 
koliko adv. cat; ~... toliko atat ... cat: 

~ je sati? cat e ora?; ~ ti je godi- 

na? ca^i ani ai?; ma ~ stajalo 

oricat ar costa; - hoces la discre5ie; 

~ mu drago n-are importanja cal; 

~ god puta ori de cate ori; ~ ljudi, 

toliko cudi cate bordeie, atatea 

obiceie 
kolitis m patol. (upala debelog cri- 

jeva) colita 
kolizjja / (sukob) ciocnire, coliziu- 

ne, izbire 139 kolnl komentar kolnl adj. de vehicul, de car; ~ put 
drum carosabil 

kolnlk m (pi. -ici) drum de care 

kolo m (pi. -ici) 1. (kotac) roata; 
biti peto ~ a fi a cincea roata la 
caruja 2. folkl. (pies) hora; vrzino 
~ hora ielelor; tko se uhvatio u ~, 
mora i igrati cine s-a prins in 
hora trebuie sa joace 3. (krug) 
cere 4. (driuStvo) societate, cere 

kolodvor m gara; glavni ~ gara cen- 
trala; autobusni ~ autogara 

kolokvlj m discujie, colocviu 

kolokvfrati intr. si tr. a da un coloc- 
viu (la universitate) 

kolomaz m lubrifiant 

kolona / coloana 

kolonada / (stupovlje) colonada, 
portic 

k615nija / colonie 

kolonijalan adj. colonial 

kolonist m (naseljenik) colonist 

kolonizacija / (naseljavanje) colo- 
nizare 

kolonjski adj.; —a voda apa de co- 
lonie 

koloraturni adj.; ~ -a pjevacica 
cantareaja de coloratura 

kolor-film m (film u bojama) film color / kolorit m colorit; lokalni ~ culoare 

locala 
kolos m (div, gorostas) colos 
kolosaian adj. (divovski) colosal 
kolosijek m 1. fSgas, urma (lasata 

de o roata) 2. sina, linie (de cale 

ferata, tramvai) 
kolotecina / cale, fagas 
kolotur m scripete 
kolovoda m folkl. eel care conduce 

hora 

140 kolovoz m august 
Kolumbija / geogr. Columbia 
koludrica / calugarija, maica, sora 
kolut m cere, inel; ~ dima rotocol 

(de rum) 
koljac m (dovjek) calau, gade, uci- 

kolje n coll. {epi pi, pari pi., araci 
pi. 

koljeno n (anatom.) 1. genunchi; na 
~-ima in genunchi; pasti na —a a 
cadea in genunchi 2. (stupanj 
srodstva) grad de rudenie 3. gene- 
rate 4. origine, stirpe 

komad n bucata, fragment; teat., 
muz. piesa, bucata muzicala; ~ 
kruha bucata de paine 

komadati tr. imprf. a fragmenta, a 
rupe in buca{i 

komanda / voj. (zapovijed) co- 
manda 

komandant m (zapovjednik) co- 
mandant 

komarac, -rca m tool. Janjar (Culex 
pipiens); ciniti od komarca ma- 
garca a face din {an|ar armasar 

kombajn m combina 

kombi m autobuz mic, microbuz 

kombinacija / combina{ie 

kombinat m complex industrial, 
combinat 

kombine m combinezon, furou 

kombinfrati tr. a combina 

komedija / comedie 

komedijas m (lakrdijas) comediant; 
bufon, ghidu§ar 

komediograf m (pisac komedija) 
comediograf 

komemoracija / comemorare 

komentar m comentariu komentirati komunizam komentirati tr. (tumaciti) a comen- 

ta 
komercijalan adj. comercial 
komercijalist m persoana cu studii 

economice, specializat in comerj 
komesar m comisar 
komesati se imprf. a se pune in 

mi§care; a se agita, a se alarma 
kdmet m astron. (repatica) cometa 
komfor m (udobnost) confort 
komforan adj. (udoban) ~ stan 

apartament confortabil 
komifan adj. comic 
kdmicar m comic 
kSmina / (od grozda) tescovinS (de 

struguri) 
komisija / comisie 
komisijski adj. de comisie, al comi- 

siei 
komisionar m comisionar 
komisionarskt adj. trg. (posred- 

nidki) de comision 
komitet m comitet 
komora / camera; tamna ~ camera 

obscura; trgovafka ~ camera de 

corner^ 
komorni adj. de camera; — a glazba 

muzica de camera 
kompaktan adj. compact; inf. —tni 

disk unitate de CD-ROM 
kompanjon m razg. (ortak) compa- 
nion, camarad, tovarS§ 
komparatlv m gram, comparativ 

(grad) 
kompas m busola 
kompatibilan adj. compatibil 
kompatibilnost m compatibilitate 
kompetencija / (nadleznost) com- 
petent 
kompetentan adj. (mjerodavan, 

nadlezan) competent kompjutor m (racunalo) computer 
kompleks m complex; ~ kuca an- 

samblu de locuinje 
kompleksan adj. (slozen) complex 
komplementaran adj. (dopunski) 

complementar 
komplementarnost / complementa- 

ritate 
komplet m set, garnitura; costum 

(de haine) 
komplicirati, kompliciram tr. a 

complica 
komplikacija / complicare; compli- 
cate 
kompliment m compliment 
kdmplot m (zavjera) complot 
komponenta / (sastavni dio) com- 
ponents, element component 
komponirati tr. (skladati) a alcatui, 

a compune 
kompost m (mijesano gnojivo) 

compost 
kompot m compot 
kompozicija/(skJadba) compozitie 
kompozitor in muz. (skladatelj) 

compozitor 
kompresija / (stlacivanje, zbijanje) 

compresie 
kdmpresor m mehan. compresor 
kompromis m (nagodba) compro- 

mis 
kompromitirati tr. a compromite 
komiina / (zajednica) comuna 
kSmunalan adj. (opcinski) comu- 

nal, al comunei 
komunikacija / comunicare 
komunikatlvan adj. comunicativ 
komunist m comunist 
komunisticki adj. comunist 
komunizam, -zma m comunism 141 konac konfuzan konac, konca m 1. fir; a\&; sivaci ~ 

a(S de cusut; udjenuti ~ u iglu a 

pune / a biga aJS in ac; zivot mu 

visi o —ncu viaja ii atarnS de un 

fir de par 2. (kraj) sfarsit, capat; 

na —ncu konca la urma urmelor; 

~ djelo krasi finalul incoroneazS 

opera 
konacan adj. final; definitiv 
konacnica / (zavrsnica) finala 
konacno adv. 1. in final, finalmente 

2. (in mod) definitiv 
koncentracija / concentrare 
koncentracijski adj. de concentrare 
koncentrat m concentrat; extract 
koncentrirati tr. a concentra 
koncept m concept, ciornS; minuta 
koncepcija / (zamisao) conceptie, 

concept, idee 
koncern m ekon. concern, cartel 
koncert m muz. concert; ~ po zelji 

slusatelja cantece la cererea ascul- 

tStorilor 
koncertnl adj. de concert; ~ klavir 

pian cu coadS; — a dvorana saia 

de concerte 
koncesija / 1. concesie 2. jur. conce- 

siune 
koncesiomran adj. trg. concensio- 

nar, (persoani) care a obtinut o 

concesiune 
konceslvan adj. gram, concesiv; 

care face concesii 
koncll m (crkveni sabor) conciliu; 

sinod 
koncipirati, konciplram tr. a conce- 

pe 
koncizan adj. (sazet, jezgrovit) 

concis, succint 
kondenzacija / (zguscivanje) con- 

densare 

142 kondenzi'rati tr. (zgusnuti) a con- 

densa 
kondicija / (tjelesna izdrzljivost) 

(buna) pregatire fizica, forma 

(sportivS) 
kondicional m gram, (pogodbeni 

nacin) conditional 
kondicionalan adj. (pogodbeni) 

conditional 
kondom m (prezervativ) prezerva- 

tiv 
kondor m tool, condor (Vultur 

gryphus) 
kondukter m 1. (u vlaku) conductor 

(la tren); controlor 2. (u tramva- 

ju) taxator 
konfederacija / (savez suverenih 

drzava) confederate 
konfekcija / confectie, confectii pi.; 

muska ~ confectii de bSrbati; zen- 

ska ~ confectii de damS 
konferencija / conferinJS; mirovna 

~ conferinja de pace; ~ za tisak 

conferenja de presS 
konfesija / (vjeroispovijest) 1. 

marturisire, spovedire 2. credinJS 

religioasS, confesiune 
konfident m (spijun, dousnik) 

spion, delator; confident 
konfiguracija / 1. configurable 2. 

inf. configurare 
konfiguracijski adj. 1. de configu- 
ratie 2. inf. de configurare; — ska 

datoteka fi§ier de configurare 
konfisci'rati tr. (zaplijeniti) a con- 

fisca 
konfiskacija / (zapljena) confiscare 
konflikt m (prepirka, sukob) con- 
flict 
konfrontacija / (suocenje; sukob) 

confruntare 
konfuzan adj. (zbrkan) confuz Kongo kontrolnl Kongo m (drzava) Congo 
kongregacija / unire, grupare; con- 
gregate 
kongres m congres 
konican adj. (stozast, cunjast) de 

forma conului, conic 
konjugacija / gram, (sprezanje) 

conjugare 
konjunktlv m gram, conjunctiv 
konjunktura / conjunctura 
konkavan adj. gram, (udubljen) 

concav 
konkluzlvan adj. gram, (zakljucan) 

conclusiv 
konkretan adj. concret; u ~-om 

slucaju in cazul concret 
konkretizirati tr. a concretiza 
konkurencija / trg. (suparnistvo) 

concurenJS 
konkurent m concurent 
konkurentan adj. competitiv 
konkurirati intr. trg. a concura 
konoba / reg. (podrum) pivni$ 
konobar m chelner 
konobarica / chelnerija, ospStSrija 
konoplja / hot. canepS (Cannabis 

sativa) 
konsekutivan adj. gram, consecutiv 
konsenzus m (pristanak, odobren- 

je) consens 
konsolidacija / consolidare 
konsolidirati tr. (ucvrstiti) a conso- 

lida 
konsonant m gram, (suglasnik, zat- 

vornik) consoana 
konspirativan adj. conspirativ 
konstanta / mat. (stalna velicina) 

constants 
konstatacija / (tvrdnja, zakljucak) 

constatare 
konstati'rati tr. (utvrditi) a constata konstelacija / constelatie 
konstitucija / constitute 
konstituirajucl adj.; ~ sastanak 

adunare constitutiva 
konstrukcija / constructie 
konstruktivan adj. (stvarala£ki) 

constructiv 
konstruktor m constructor 
kontakt m 1. (dodir) contact, atin- 

gere 2. ten. (spoj) contact, legaturS 
kontaminacija / (okuzenje, one- 

ciscenje) contaminare 
kontejner m trg. container 
kontekst m context 
konti'nent m continent 
kontingent m (odredena koliCina) 

contingent 
kontinultet n (neprekidnost) conti- 

nuitate 
kontraccpcija / contraceptie 
kontradikcija / (protuslovlje, pro- 

turjecje) contradictie 
kontradiktoran adj. (protuslovan) 

contradictoriu 
kontraindikdcija / med. contraindi- 

catie 
kontrakcija / (stezanje) contractie 
kontranapad m contraatac 
kontraproduktivan adj. (sa suprot- 

nim ucinkom) contraproductiv 
kontrapunkt m muz. contrapunct 
kontrarevolucija / contrarevolutie 
kontrast m (opreka) contrast 
kontrastivan adj. lingv. contrastiv; 

—vna lingvistika lingvistica con- 

trastiva 
kontrola / (nadzor, provjera) con- 
trol, inspectie 
kontroliran adj. controlat 
kontroh'rati tr. a controla, a inspecta 
kontrolnT adj. de control 143 kontrdlor 

kontrolor m controlor, inspector 

kontroverzan adj. (prijeporan, 
sporan) controversat 

kontura / (obris) contur 

kontuzija / med. (ozljeda, nagnje- 
cenje) contuzie 

konveksan adj. (izbocen) convex 

konvencija / (sporazum) convenjie 

konvenciolan adj. conventional 

konvertibilan adj. (pretvoriv) con- 
vertibil 

konvertit m (obracenik) convertit 

konverzacija / (razgovor) conversa- 
ble, discujie 

konverzija / (pretvaranje) transfor- 
mare, schimbare; conversiune 

konvoj m convoi 

konzerva / 1. conserva; mesna ~ 
conservS de came 2. cutie de con- 
serve 

kdnzervativan adj. conservator 

konzervatdrij m muz. conservator 

konzerviran adj. conservat 

konzervirati tr. a conserva 

konzistentan adj. (cvrst, valjan) 
consistent 

konzola / inf. consols 

konzorcij m consorjiu 

konzul m consul 

konzularnl adj. consular 

konzulat in consulat 

konzultacija / consultajie 

konzultirati tr. a consulta, a cere o 
parere / un sfat 

konzumirati tr. (potrositi, pojesti) 
a consuma 

konj m 1. cal; tegleci ~ cal de 
trac|iune; jahati —a a caiari un 
cal; ~ za trke cal de curse; cistok- 
rvan/punokrvan ~ cal pursange; 
raditi kao ~ a se speti muncind; 

144 kopiranje 

pasti s —a na magarca a nimeri 
din lac in puj; sad smo na ~-u 
suntem stapani pe situajie; suntem 
pe calea reusitei; darovanom — u 
zubi se ne gledaju calul de dar nu 
se cauta in gura / la dinji 2. vodeni 
(nilski) ~ hipopotam 3. (stalak) se- 
valet 4. (skakac u Sahu) cal 5. (na 
glazbalima) caius, (la unele instru- 
mente cu coarde) 

konjak m coniac 

konjanik m (pi. -id) 1. caiarej 2. voj. 
cavalerist 

kdnjanHtvo n voj. cavalerie 

konjski adj. 1. de cal; cabalin 2. —a 
snaga cal-putere (CP) 

konjusar m randa§ la cai 

konjusnica / grajd (pentru cai) 

kooperacija / (suradnja) cooperare 

koordinacija / (uskladivanje) coor- 
donare 

koordimrati tr (uskladiti) a coor- 
dona 

kopac m sSpator, praetor 

kopanje n 1. sipare 2. pra§it, prS- 
§ire, prasila 

kopar, -pra m hot. marar (Anethum 
graveolens) 

kopati tr. imprf. 1. a sSpa 2. a pra§i 

kopca / 1. cheotoare, copca 2. brosa 
3. agrafa 

kopcati tr. imprf. 1. a prinde, a fixa 
cu agrafe 2. a incheia (nasturii, 
copcile) 

kdpija / (prijepis, duplikat) copie; 
inf. sigurnosna ~ salvare de sigu- 
ranja 

koplle, kopileta n pej. copil nelegi- 
tim, bastard 

kopilot m copilot 

kopiranje n reproducere; inf. zasti- 
ta od —nja protec^ie la copiere kopi'rati koridor kopi'rati tr. (prepisati, preslikati) 

1. a copia, a transcrie 2. a calchia 

3. a reproduce 
kopito n copita 
koplje n 1. lance, sulija 2. sport. 

sulija 
kopnen adj. de uscat, terestru, con- 
tinental 
kopnjeti, kopnlm intr. imprf. a se 

topi (despre gheafS, zdpadd), a se 

dezghe^a; fig. a se consuma, a se 

topi (de dor, de drag) 
koprcati se imprf. 1. a azvarli cu pi- 

cioarele 2. a se zvarcoli, a se zba- 

te, a da din maini si din picioare 
koprena / 1. vSl, voal 2. fig. apa- 

renja 3. fig. pretext; skinuti ~-u (s 

cega) a dezvalui 
kopriva / hot. urzici (Urtica); 

mrtva ~ urzica-moarta (Lamium 

purpureum); fig. nece grom u ~-e 

soiul rSu nu piere 
koprocesor m inf. coprecesor; ma- 

tematicki ~ coprocesor matema- 

tic; graficki ~ coprocesor grafic 
koprodukcija / (zajednicka proiz- 

vodnja) coproducjie 
kopula/gram. (spona) verb copula- 

tiv, copula 
kopun m clapon 
kor 1 m (pi. korovi) muz. (pjevacki 

zbor) cor 
kor 2 m voj. corp (de armata); diplo- 

matski ~ corp diplomatic 
k5ra / coaja; scoar{S; (na stablu) 

scoar|a, coaja (de copac); ~ od ora- 

ha, od jaja coaja de mica, gaoace 

de ou 
koraba / hot. gulie (Brassica olera- 

cea gongyloides) 
koracaj m v. korak koracati intr. imprf. a merge, a p8si; 
sitno ~ a merge cu pasi mici 

koracnica / muz. mars 

korak m (pi. -aci) pas; ~ po ~, - za 
~-om pas cu pas; plesni ~ pas de 
dans; pogreSan ~ pas gresit; podu- 
zeti nuzne — e a lua masurile cores- 
punzStoare; idi u ~ s kim a merge 
in pas, a {ine pasul cu cineva; ja- 
hati ~-om a merge / a caiari la 
pas; diplomatski ~ interven|ie di- 
plomatica 

koraknuti, koraknem intr. prf. a 
face un pas 

koral m muz. coral 

koralj m zool. margean, coral (Cor- 
rallium rubrum) 

korbac m reg. (bic) crava§a, bici, 
garbaci 

kordon m cordon 

Koreja / geogr. Coreea 

korejski adj. geogr. coreean 

korektan adj. (ispravan) corect 

korektura / 1. (ispravljanje sloga) 
corectare 2. (otisak) corectura 

korelatlvan adj. (suodnosan) core- 
lativ 

korenje n dojenire, mustrare 

koreografija / teat, coregrafie 

korespondencija / (dopisivanje) 
corespondenja 

korespondent n (dopisnik) cores- 
pondent 

korica / dim. coaja sutyire, coji^a; 
boriti se za ~-u kruha a munci 
din greu pentru o bucata / coaja de 
paine; -ce pi. (knjige) coperte; od 
—a do —a (knjige) din scoarja in 
scoar{a 

koriciti tr. imprf. (uvezati) a lega, a 
coperta 

koridor m geogr. culoar; coridor 145 korigi'rati kostur korigirati tr. (ispraviti) a corija, a 

corecta, a indrepta 
korijen m radacinS; vaditi kvadratni / 

kubni ~ a extrage radarina patrata 
/ cubica; (ling.) ~ rijeci radicina 
unui cuvant, radical; fig. uhvatiti 
~-a a prinde radarini 

korisnlk m (pi. -ici) beneficiar 

korisno adv. (in mod) folositor, util 

korisnost / utilitate, avantaj 

korist / folos, avantaj; profit, bene- 
ficiu; biti od —i a fi de folos / 
avantajos; izvuci ~ iz cega a trage 
foloase din ceva, a profita de ceva 

korlstan adj. util, folositor, avanta- 
jos 

koristiti 1. intr. imprf. a fi util, a fo- 
losi, a servi(la) 2. tr. imprf. §i kori- 
stiti se (cime) a (se) folosi (de), a 
trage (din), a profita (de pe urma) 

koristoljubiv adj. interesat, egoist 

koristenje n folosire 

koriti tr. imprf. a mustra, a dojeni, 
a-i face reprosuri 

korito n 1. albie, troaci 2. (rijecno) 
albie a unui rau 

korizma / crkv. postul mare, pSresi- 
mi 

korizmenl adj. crkv. care Jine de 
postul mare 

korjenit adj. radical 

kormilar m timonier 

kormilariti intr. imprf. a carmui, a 
carmi, a conduce o ambarcajiune 

kormilo n (pom., aeron.) carma; ti- 
mona; ghidon 

korner m sport corner 

kornjaca / zool. broasca-Jestoasa 
(Testudo) 

korota / doliu 

korov m buruiani, buruieni pi. 

146 korozija / (nagrizanje; hrdanje) co- 

roziune, ruginS 
korporacija / corporate 
korpulentan adj. (krupan) corpo- 

lent 
korpus m voj. 1. (vojni sastav) corp 

(de armata) 2. (zbirka) corpus, co- 

lecjie 
kortizon m farmac. cortizon 
korupcija / (podmicivanje; pokva- 

renost) corup^ie; corupere 
Korzika / geogr. Corsica 
kos 1 (pi. kosovi) m zool. mierloi 

(Turdus meruld) 
kds 2 adj. 1. oblic, inclinat 2. (gram.) 

— i padez caz oblic 
kosa 1 / par (pe capul omului); fir de 

par 
kosa 2 agr. coasa, secera 
kosac, -sea m secerator, cosa§ 
kosidba / 1. cosit 2. secerat, seceris. 
kosilica / cositoare 
kosina / plan inclinat, inclinable 
kosinus m mat. cosinus 
kositi tr. imprf. 1. a cosi 2. a secera 
kosmat adj. paros 
kosnuti, kosnem tr. prf. a atinge 

usor (in treac&t) 
koso adv. oblic, piezis; in panta 
Kosovo n Kosovo 
kosovskT adj. cosovar; — a bitka 

bataiia de la Kosovo (1389) 
kost / os; riblja ~ os de pe§te; slo- 

nova ~ filde^; pretvoriti se u ~ a 

se osifica; on je sama ~ i koza el 

e numai piele §i os 
kostlm m 1. costum 2. (zenski) taior 
kostobolja / patol. 1. reumatism 2. 

guta 
kostur m schelet, osatura kos kozmeticarka kos m 1. co§, paner de hartii 2. ham- 
bar, pStul 3. anatom. prsni ~ tora- 
ce 
kosara / 1. cos, paner 2. cosar (pen- 

tru vite) 
kosarka / sport baschet 
kosarkas m sport baschetbalist 
koscat adj. osos 
koscica / dim. de la kost 1. os mic, 

oscior 2. sambure (la fructe) 
kdSenje / 1. cosit; cosire 2. seceris,; 

secerare 
kosnica / stup, stiubei, cofni^a 
kosnja / (kosidba) cosit; vremea co- 

sitului 
kostan adj. de os, osos 
koStanje n cost; cijena —a pre{ de 

cost 
kostati intr. imprf. a costa 
kostica / 1. os mic, oscior 2. sambu- 
re (la fructe) 
kostunica / bot. drupa 
kostunjav adj. osos; ~ orah nuca 

incuiata 
kosulja / camasa; notna / spavaca 

~ camasa de noapte; ludacka ~ 

c8ma§a de for^a 
kosuta / caprioara 
kota/ geogr. cota 
kotac m (kolo) roata; priiuvni ~ 

roata de schimb 
kotao, kotla m (pi. kotlovi) caidare, 

cazan; parni ~ cazan de aburi; ~ 

za rakiju alambic 
kotar m district 
kotirati intr. imprf. trg. a cota, a fi 

cotat 
kotiti tr. imprf. 1. a fata 2. a se re- 
produce, a se inmulji 
kotizacija / (ulog, prinos) cotizatie 
kotlar m caidarar; cazangiu kotlet m cotlet 

kotiiraljka / patina cu rotile 

koturati tr. imprf. sport a patina pe 

rotile 
k6v m forjare; forja 
kova£ m forjar; fierar; fiurar; svako 

je ~ svoje srece norocul e cum si-1 

face omul 
kovacnica / atelier de forjat / de 

fierarie 
kovanica/1. coasa 2. gram, cuvant 

nou format in mod artificial, neo- 
logism 
kovanje n 1. forjare, forja 2. (potki- 

vanje) potcovire 
kovati, kujem tr. imprf. 1. a forja, a 

bate, a modela (fierul) 2. (konja) a 

potcovi 3. fig. a inventa, a crea cu- 

vinte in mod artificial 4. a pune la 

cale, a urzi, a unelti; ~ urotu a 

complota; ~ koga u zvijezde a ri- 

dica pe cineva in sl3vi 
kdvceg m (pi. -ezi) 1. (sanduk) 

lada; (putni) ~ valiza, geamantan 

2. mrtvaJki ~ sicriu 
kovina / metal forjabil / maleabil / 

dactil; plemenita ~ metal prejios 
kovinski adj. metalic 
kovitlac m (vrtlog) vartej, volbura 
kovitlati tr. imprf. a involbura; a ri- 

dica in vartejuri 
kovrcast adj. cre| (despre pdr) 
kovrcati tr. imprf. a friza, a bucla, a 

ondula; a face cre$ 
kbzafzool. capra (Capra hircus) 
Kozak m (pi. -aci) cazac 
kozice fpl. patol. varicela, v8rsat de 

vant 
kozji adj. de capra; caprin 
kozlic m zool. ied 
kozmeticarka / cosmeticiana 147 kozmetickl krasta kozmetickl adj. cosmetic, de cosme- 
tics 

kozmetika / cosmetica 

kozmopolit m cosmopolit 

koza / (covjecja) piele, derma; boja 
~-e ten 

kozara / tabacarie 

kozica / dim. de la koza 1. piele 
mica, pielicicS 2. membrana 

koznl adj. de piele; med. de piele, 
cutanat; —e bolesti boli de piele 

kozuh m (pi. -usi) cojoc 

krabulja / masca 

krabuljni adj. ; - pies bal mascat 

kracT adj. compr. de la kratak; mai 
scurt 

kradljivac, -ivca m hoj, pungas; 
knjizevni ~ plagiator 

kradom adv. pe furis; pe ascuns; in 
tainS 

kradomice adv. pe furis; pe ascuns, 
in taina 

krSda/furt, hotie 

krah m (slom, propast) faliment, 
crah 

kraj 1 m (pi. krajevi) 1. (svrsetak) 
sfarsk, capat, final; pri — u pe 
sfarsit(e); pri ~-u mjeseca spre 
sfarsitul lunii; biti na ~-u zivota a 
fi la sfarsitul vietii; od pocetka do 
— a de la inceput pana la sfars.it; 
bez — a i konca fara starlit, inter- 
minabil; infinit; izici na ~ s kim a 
o scoate la capit cu cineva 2. (gra- 
nica) limita, extremitate; na ~ svi- 
jeta la capatul lumii; to mi nije 
bilo ni na ~ pameti nici prin gand 
nu mi-a trecut a§a ceva 3. (predio) 
(inut, regiune 4. (strana) parte; s 
jednog i drugog — a de o parte si 
de alta; (bjez) u kraj! la o parte!, 
fereste! 

148 kraj 2 prp. (pokraj) aiaturi de, langa 

krajina / (mut marginas, regiune de 
frontiera 

krajnik m (pi. -ici) anatom. amig- 
dala; upala —a amigdalita; an- 
ghina 

krajnost / extremitate, extrema, ca- 
pat, margime 

krajnje adv. extrem 

krajnji adj. extrem, ultim, final; — e 
neznanje ignoranja crasa; ~-e je 
vrijeme nu mai e timp de pierdut 

krajobraz m v. krajolik 

krajolik m (pi. -ici) peisaj 

krak m (pi. kraci si krakovi) 1. 
(noga) picior, crac 2. (kod zivo- 
tinja) laba; copita 3. (geom.) raza 

kralj m (pi. kraljevi) rege; Sveta tri 
kralja Boboteaza 

kraljevina / regat 

kraljevskl adj. regal, al regelui 

kraljevstvo n regalitate; regat 

kraljezak, -Ska m anatom. vertebra 

kraljeznica / anatom. coloana verte- 
brala, sira spinSrii 

kraljeznjaci m pi. zool. vertebrate pi. 

kraljica / regina 

kramar reg. m mic comerciant, ne- 
gustor marun|isuri 

kramp m (pijuk) tarnacop 

krap m zool. (saran) crap (Cyprinus 
carpio) 

kras m (geol.) |inut stancos (pie- 
tros); carst 

krasan adj. frumos; minunat; splen- 
did 

krasiti tr. imprf. a orna, a decora, a 
impodobi 

krasopis m caligrafle 

krasota / frumuse{e 

krasta / patol. variola krastaca krema krasta£a zool. (vrsta zabe) broas- 

ca-raioasa (Bufo vulgaris) 
krastavac, -Svca m bot. castravete 

(Cucumis sativus); kiseli ~ castra- 
vete in o{et 
krasti, kradem tr. imprf. a fura, a 

pungasi 
kraJki adj. geogr. carstic, calcaros 
kratak adj. scurt; biti —ke pameti 

a fi marginit la minte; u govoru, 

pismu succint; — tki spoj scurtcir- 

cuit 
krater m (otvor, grotlo) crater 
kratica / abreviere, sigli 
kratiti tr. imprf. a prescurta, a abre- 

via 
kratko adv. scurt, concis 
kratkoca / 1. scurtime 2. termen 

scurt 
kratkodnevnica / solstifiu de iarna 
kratkometraznl adj. ; ~ film film de 

scurt-metraj 
kratkorek adj. concis, laconic 
kratkorocan adj. cu/pe termen scurt; 

~ zajam imprumut pe termen scurt 
kratkosilazni adj. gram.; ~ nagla- 

sak accent scurt descendent 
kratkospojnik m inf. calSreJ, jum- 
per 
kratkotrajan adj. cu durata redusa, 

trecator, efemer 
kratkouman adj. redus la minte, 

prost 
kratkouzlazni adj. gram.; - nagla- 

sak accent scurt ascendent 
kratkovalnl adj. cu/pe unde scurte 
kratkovidan adj. miop, (cu) vedere 

scurti 
kratkovjecan adj. de via^S scurta, 

efemer 
krava/vaca; ~ muzara vacS de lap- 

te kravata / cravata 

kravljl adj. de vaca, de vaci 

krc! excl. trosc!, prr! 

krcati tr. imprf. (tovariti) a incarca, 

a imbarca 
kr£ag m (pi. -azi) urcior 
krcati intr. imprf. 1. a scar{ai 2. a 

galgai 
krcenje n defrisare 
krcitelj m persoana care defriseaza; 

~ novih putova pionier 
krciti tr. imprf. (Suma) a defrisa; ~ 

put a face, a deschide un drum / o 

cale 
krcma / carciuma; nan; bodega 
krcmar m carciumar; hangiu 
kr£marica / carciumareasa, hangija 
krdo m turma, cireada; card 
kreacija / creafie 

kreativan adj. (stvarala£ki) creativ 
kreativnost / creativitate 
kreatura / (stvor) creatura 
krida f miner, creta 
kredlt m credit; dugoro£ni ~ credit 

pe termen lung; kratkorocni ~ 

credit pe termen scurt; potrola£ki 

~ credit pentru bunuri de consum 
kreditiranje n concesionare a unui 

credit, creditare 
kreditirati tr. a credita, a acorda un 

credit 
kredltni adj. de credit; —a banka 

banca de credit 
kredo m fig. (uvjerenje, nafelo) 

convingere, incredere, crez; princi- 

piu 
kreirati tr. (stvarati) a crea 
kreket in oracait 
kreketati, krekecem intr. imprf. a 

oracai 
krema / cremS 149 krematorij Krtm krematorij / m crematoriu 

kremen m miner, silex; cremene 

kremenl adj. de silex 

krenuti, krenem tr. prf 1. a porni, a 
pune in miscare 2. intr. prf. a ple- 
ca, a porni; ~ na put a porni la 
drum; ~ na lijevo a lua la stanga 

krSp m (tkanina) crep 

krepak adj. robust, vanjos, viguros 

krepati intr. (crknuti) a crSpa, a 
muri 

kreposno adv. (in mod) cinstit 

krepost, krjepost/1. (vrlina) virtu- 
te 2. (jakost) for^S, vigoare 3. 
(jur.) biti u ~-i kreposti a fi in vi- 
goare 

krepostan, krjepostan adj. virtuos, 
cinstit 

kresati, kresem tr. imprf. 1. a curSJi 
(arborii de crengi); ~ vatru a 
aprinde focul cu amnarul 2. mfr. 
impr/. a scapara, a scoate scantei 

kresnuti tr. prf. v. kresati 

Kreta / geogr. (insula) Creta 

kretanje n miscare, deplasare; por- 
nire, plecare; ~na bolje ameliora- 
re, vindecare; ~ cijena fluctuafia 
prejurilor 

kretati, krecem 1. tr. imprf. a misca, 
a deplasa; a pune in miscare 2. 
intr. imprf. a fi pe punctul de a ple- 
ca / de a porni; ~ nagore / nabolje 
a se inrauta{i / a se ameliora. - 
kretati se a se mi^ca, a circula; ~ 
u otmjenim krugovima a frecven- 
ta inalta societate 

kreten m cretin 

kretenski 1. adj. cretin 2. adv. ca un 
cretin 

kretnja / 1. miscare; mers, pas 2. 
gest 

150 kreveljiti se imprf. a se schimonosi, 
a se stramba 

krevet m pat; ~ za dvoje pat dublu; 
namjestiti ~ a face patul; raspre- 
miti ~ a desface patul; ustati iz 
—a a se scula din pat 

krevetnina / (posteljina) asternut, 
lenjerie de pat 

krevetskl adj. de pat 

krezub adj. stirb 

Krf m geogr. Corfu 

krhak adj. fragil, casabil 

krhkdst / fragilitate 

krhotina / {andara, ciob 

kricati intr. imprf. a striga; a jipa, a 
scoate {ipete 

kn'gla / reg. halbS (de bere) 

krijestati, -stim intr. imrpf. a |ipa, a 
striga (despre pdsdri) 

krijiimcar, -ara m contrabandist 

krijum£aren adj. —a roba marfa de 
contrabands 

krijumcariti tr. §i intr. imprf. a face 
contrabands 

krik m (pi. krici si krikovi) strigit, 
JipSt, urlet 

kriknuti, kriknem intr. prf. a scoate 
un Jipat / un rScnet 

krilat adj. inaripat; — e zivotinje 
zburatoare 

krilatica / 1. slogan, expresie in 
vogS 2. folkl. animal inaripat (in 
basme) 

krflo n 1. aripS; podrezati kome 
—a a-i tSia cuiva elanul; pala su 
mu —a e foarte abitut 2. (na pro- 
zoru / vratima) canat 3. (polit.) 
aripS, frac{iune; plucno ~ lobul 
plSmanului; satorsko ~ foaie de 
cort 4. (sport) desno ~ extremS 
dreaptS; lijevo ~ extremS stangS 

Krim m geogr. Crimeea kriminal krizanac kriminal m crimS 

kriminalac m criminal, delincvent 

kriminalisticki adj.; ~ roman ro- 
man poli(ist 

kriminalistika / criminologie 

kriminalitet m criminalitate; malo- 
ljetnicki ~ delincventS juvenilS 

krinka/mascS; skinuti komu ~-u a 
demasca pe cineva 

krlomice adv. pe furis, pe ascuns 

Krist m Cristas; prije —a inainte de 
Cristas (i. Cr.); poslije —a dupS 
Cristas (d. Cr.) 

kristal m miner, cristal 

kristalan adj. de cristal; cristalin 

kristalizirati tr. a cristaliza 

kriska / felie 

krisom adv. v. kriomice 

kriterij m criteriu 

krlti, krljem tr. imprf. a ascunde, a 
tSinui pe cineva; fig. tu se nesto 
krije aci se ascunde ceva 

kritican adj. critic; med. —JSne go- 
dine varstS criticS 

kriticar m critic 

kritiikl adj. critic 

kritika / criticS; porazna ~ criticS 
nimicitoare; umjetnicka ~ criticS 
de arts 

kritizirati tr. a critica 

krtv adj. 1. (iskrivljen) stramb, 
indoit; — o ime nume fals 2. (po- 
gresan) gre^it, eronat; po — om 
putu pe o cale gres, its, pe un drum 
rSu 3. (kaznjiv) vinovat, culpabil; 
ni ~ ni duzan fSrS cea mai micS 
vinS; (iron.) a tko ti je ~? tu insuji 
e^ti vinovat 

krivac, -vca m vinovat, culpabil 

krivica / vinS, culpS 

krivicnl adj. penal, criminal kriviti tr. imprf. 1. (nakriviti) a 

stramba, a curba; a torsiona; ~ 

usta a stramba gura 2. (okrivljiva- 

ti) a invinov5(i, a inculpa; a impu- 

ta (ceva cuiva) 
kri'vnja / vinS; culpa; culpabilitate; 

priznati svoju — u a-si recunoa§te 

vina 
krivo adv. piezif, oblic; ~ gledati a 

privi in diagonals; sjedi ~ ali sudi 

pravo sS stSm stramb s,i sS jude- 

cSm drept 
krivokletnik m (pi. -ici) sperjur 
krivotvoren adj. fals, contrafScut 
krivotvoriti tr. imprf. a falsifica, a 

contraface; (jelo, pice) a denatura, 

a falsifica 
krivovjerac, -vijerca m eretic 
krivovjerje n erezie 
krivovjernik m (pi. -ici) eretic 
krivudati tr. imprf. a §erpui; fig. a se 

abate de la drumul drept 
krivudav adj. sinuos, intortocheat, 

serpuitor 
krivulja / geom. linie curbs 
kriza / criza; ~ vlade crizS guverna- 

mentalS 
krizantema / hot. crizantemS (Chry- 
santhemum) 
krizma / crkv. (Sveta potvrda) con- 

firma^ie 
krizmanlk m (pi. -ici) copil care tre- 

buie sS primeascS confirma{ie 
krizmati tr. imprf. a confirma, a mirui 
kriz m (pi. krizevi) cruce; crucifix; 

nadgrobni ~ cruce funerarS / de 

mormant; kukasti ~ svasticS 
kriza n pi. anatom. regiune lombarS, 

s, ale pi. 
krizaljka / cuvinte pi. incrucisate 
krizanac, -nca m 1. hibrid 2. (du- 

han) tutun de pipS 151 krizar 

krizar m pov. cruciat 

krizarski adj. de cruciat; ~ rat cru- 

ciada 
kri'zati tr. imprf. a face cruce / sem- 

nul crucii. - krizati se 1. a se in- 

tersecta, a se incruci§a 2. a-§i face 

semnul crucii 
krizlste n (raskrizje) riscruce, ras- 

pantie, intersecjie 
krizni adj. de cruce; in forma de 

cruce; ~ put Drumul Crucii 
krkljati intr. imprf. a clocoti, a da in 

clocot 
krletka / colivie 

kfiW/Cstofna hrana) furaj, nutrej 
krma 2 / pom. pup3; carmi 
khnaca / tool, scroafa 
kfmak, -mka m (pi. -mci) zool. 

pore; vier (Sus scrofa domestica) 
krmelj m urdoare, urdori pi. 
krmeljiv adj. urduros 
krmilar m pom. timonier 
krmilo m pom. carmi 
krntija / obiect metalic uzat 
krnj adj. trunchiat, incomplet; cio- 

bit; (gram.) —a recenica enunj 

eliptic; ~ stih vers schiop 
krnjiti tr. imprf. 1. a trunchia, a 

ciunti 2. a leza, a stirbi; ~ cije pra- 

vo a stirbi un drept al. cuiva 
Kroacija (lot. Croatia) / lit. (Hrvat- 

ska) Croatia 
kroatistika / croatistica 
kroatizam, -zma m gram, croatism 
krociti intr. prf. a face un pas mare; 

fig. ~ naprijed a avansa, a progresa 
krocenje n (pripitomljivanje) im- 

blanzire, domesticire; dresare; ~ 

strasti infranare a pasiunilor 
kroj m croi, croialS 

152 kroz 

krojac m croitor; muski ~ croitor de 

barbati; zenski ~ croitor de damS 
krojafica / croitoreasa 
krojacnica / atelier de croitorie 
krojiti tr. imprf. a croi; fig. ~ prav- 

du a imparti dreptatea 
kroki m (skica, nacrt) crochiu, 

schi|S, desen 
krokodil m zool. crocodil (Crocodil- 

lus) 
krom m kem. crom 
kromatican adj. 1. (u boji) croma- 

tic 2. (muz.) cromatic, format 

dintr-o succesiune de semitonuri 
kromosom m biol. cromozom 
kronifan adj. cronic 
kroni^ar m (ljetopisac) cronicar 
kroniendst / cronicitate 
kronika / 1. (Ijetopis) cronica, isto- 

rie cronologica 2. (dnevne vijesti) 

cronicJ, rubrica de §tiri (intr-un 

ziar, la radio, la TV) 
kronologija / (slijed dogadaja) cro- 

nologie 
kronoloski adj. cronologic 
kronometar, -tra m cronometru 
krosnja / coroana de arbore 
krosnjat adj. ramuros, frunzos 
krotak adj. bland, lini^tit, supus 
krotitelj m imblanzitor 
krotiti tr. imprf. a imblanzi, a dresa, 

a domestici 
krotkost / 1. blande^e, bunatate 2. 

docilitate 
krov m (pi. krovovi) acoperi^; pri- 

miti pod ~ a adSposti 
krovm adj. de acoperi;, al acope- 

risului 
kroz prp. prin, printre, peste; baciti 

~ prozor a arunca pe fereastra; ~ 

plai printre lacrimi krpa kruSnl krpa / carpa, zdreanja; blijed kao ~ 

palid, galben ca ceara 
krpariti 1. tr. imprf. a petici, a re- 

conditiona cu petice 2. intr. imprf. 

(zivotariti) a trai din greu 
krpati tr. imprf. a carpi, a petici 
krpelj m zool. capu§a (Ixodes rici- 

nus) 
krpica/di'm. carpa mica, carpi^oara 
krsnl adj. de botez; ~ kum na§; ~ 

list certificat de botez 
krstarenje n patrulare 
krstarica/ pom. voj. cruris, Stor 
krstariti intr. imprf. pom. a patrula 
krstiti tr. imprf. §i prf. 1. a boteza 2. 

(vino) a drege, a boteza (vinul). - 

krstiti se a primi botezul 
kr8 n teren stSncos / pietros; carst 
krsan adj. (krsnl) pietros, stancos; 

carstic; fig. viguros 
krscanin m (pi. -cani) crejtin 
krs"canka / cre§tina 
k'rScanski 1. adj. cre§tin, cre^tinesc 

2. adv. cre§tine§te, ca un cre^tin 3. 

fig. (ljudski) uman, omene§te 
krscanstvo n cretinism 
krsenje n 1. rupere 2. incaicare, vio- 

lare 
krsevit adj. pietros, stancos; carstic 
krsitelj m contravenient 
krsiti tr. imprf. 1. a frange, a rupe; a 

sparge; ~ ruke a-si frange mainile 

2. a viola, a incSlca; ~ pravo a in- 

caica / a nesocoti un drept; ~ za- 

kon a contraveni unei legi 
krsten part. prf. de la krstiti; botezat 
krsteni adj. de botez; botezat 
krstenje n botez 
kitica / zool. cartija (Talpa europa- 

ea); radin kao ~ harnic ca o fur- 

nica krucenje n incordare, injepenire 

krug m (pi. krugovi) 1. cere 2. tur, 
rond; drustveni ~ cere (de societa- 
te); ~ djelovanja cercuri oficiale 

krilh m (pi. kruhovi si krusi) paine; 
bijeli ~ paine alba; mlijeJni ~ pai- 
ne cu lapte; razeni ~ paine de se- 
car8; domaci ~ paine de casa; 
rezati ~ a taia in felii painea; fig. 
zivjeti o svom ~-u a-§ i ca^tiga exi- 
sten(a; ici trbuhom za ~-om a fi / 
a pleca in cautare de lucru 

kruliti intr. imprf. a bolborosi; a col- 
cai; a galgai 

krumpir m hot. cartof; pefeni ~ 
prajiti (Solanum tuberosum) 

kruna / coroana 

krunica/afi'm. de la kruna; coroni^a 

krunidba / incoronare 

kruniti tr. imprf. a (se) incorona 

krunski adj. de coroana, al coroanei 

krupa / grindina, piatra; pada ~ 
cade grindina 

krupan adj. mare; masiv; —pno 
braSno faina macinatS mare; 
—pno blago vite (cornute) mari; ~ 
covjek om mare / corpolent / so- 
lid; — pna pogreska greseala 
crasa; —pne rijeci vorbe grele 

krupica / 1. dim. od krupa; (mrvi- 
ca) faramrja 2. gris; ~ soli bob de 
sare 

kriisan adj. v. krusni 

kruscic m dim. de la kruh; painici, 
painisoara 

kruska / bot. 1. (stablo) par 2. 
(plod) para 

kruSkova£a / (rakija) rachiu de 
pere; gdje ce ~ no pod ~-u aschia 
nu sare departe de trunchi 

kriisnT adj. de paine; ~-a karta car- 
tela de paine 153 krut kucanskl krut adj. 1. solid, tare 2. rigid; scor- 
es; ~-a kosulja camasa scrobita 
3. fig. (okrutan) dur, crud, atroce 

kruto adv. 1. (in mod) rigid 2. fig. 
(okrutno) cu cruzime, cumplit 

krutost/1. rigiditate, duritate 2. fig. 
(okrutnost) atrocitate, cruzime 

kruzenje n circulate 

kriizic m dim. de la krug; cerculet 

kruziti intr. imprf. 1. a se roti 2. a 
circula 

kriizni adj. 1. circular 2. ciclic 3. de 
rota|ie 4. anatom. orbicular 

kruznica / geom. circumferinja, cere 

kruzok m (pi. -oci) cere, grup; cenaclu 

kfv / sange; pljuvati ~ a scuipa 
sange; zaustaviti ~ a opri sangele; 
ide mu ~ iz nosa ii curge sange 
din nas; bacanje ~-i voma cu 
sange; zavadeni su na i noz sunt 
certa|i la cu|ite; ~ nije voda sange- 
le apa nu se face; davatelj — i do- 
nator de sange 

krvarenje n sangerare, hemoragie 

krvariti intr. imprf. a sangera; ~ za 
domovinu a-s,i varsa sangele pen- 
tru patrie 

krvav adj. 1. sangerand, insange- 
rand 2. sangeros 3. fig. ~ znoj su- 
doare de sange; ~ zalogaj paine 
castigata din greu 

krvavo adv. sangeros; cu prejul 
sangelui 

krvni adj. de sange, sanguin; — a 
zrnca (Hi tjelesca) globule sangui- 
ne; —e zile vase de sange; —a 
grupa grupa sanguinS; — o srod- 
stvo rudenie de sange; ~ neprija- 
telj dusman de moarte; ~-a osveta 
vendeti 

kfvnifkT adj. 1. ucigaf, asasin 2. 
sangeros 

154 krvnlk m (pi. -ici) calau, gade 

krvolocan adj. sangeros; crud, fero- 
ce 

krvopija m care suge / bea sange, 
vampir; fig. tiran, calau 

krvoprolice n varsare de sange; 
crima, omor; masacru 

krvotok m (pi. -oci) circulate a 
sangelui 

ki-znar m blanar 

krznarija / (atelier de) blanarie 

krznen adj. de blanS; ~-i kaput hai- 
nS / palton de blanS 

krzljav adj. pipernicit, jigirit; atro- 
fiat 

ksenofobi.ja / (odbojnost prema 
strancima) xenofobie 

kubiini adj. cubic; ~ metar metru 
cub 

kublk m metru cub 

kubizam, -zma m slik. cubism 

kuburiti intr. imprf. orij. a trai din 
greu, a duce o viaja de mizerie 

kucaj m ciocanit; bataie; ~ srea 
bataie a inimii; ~ bila puis 

kucanje n 1. bataie 2. (o satu) ticait 
al ceasului 3. (patol.) ~ srea palpi- 
tate 

kucati intr. imprf. 1. a bate, a cio- 
cSni; ~ na vrata a bate la usS 2. fi- 
ziol. a bate, a palpita 

kucnuti, -cnem tr. prf. a lovi (o 
data); kucnuo je cas a sunat cea- 
sul, a venit clipa 

kuca / casa; cladire; kod — e acasS; 
iz siromasne — e de / dintr-o fami- 
lie saraca; trgova£ka - casa de co- 
mer\ 

kucanica / menajerS 

kucanskl adj. de casa, de menaj; do- 
mestic; ~-i aparati aparate de me- 
naj kucanstvo kukuruz kucanstvo n 1. menaj, gospodirie 2. 
familie 

kucepazitelj m portar (de imobil) 

kucerina/pe/or. cisoaie 

kucevlasnik m (pi. -ici) proprietar 
de imobil 

kuci adv. acasS 

kucica / dim. de la kuca; casu^a, 
cascioarS; pasja ~ cusca de caini 

kuclste n inf. carcasa 

kucnl adj. de casa, de menaj; ~ 
uiitelj preceptor; ~ zatvor arest la 
domiciliu; —a pomocnica femeie 
de serviciu 

kud(a) adv. unde, incotro, in ce par- 
te; pe unde; ~ i kamo cu mult; ~ 
bilo da bilo, ~ mu drago n-are 
importan|a unde / incotro, oriunde, 
oriincotro; ~ koji care incotro 

kudgod adv. oriunde, oriincotro, un- 
deva 

kuditi tr. imprf. 1. a ponegri, a vorbi 
de r8u 2. a mustra, a critica 

kudelja / canepa; calji pi. 

kudrav adj. 1. cu parul scurt si cref 
2. ciufulit, zburlit 

kudenje n 1. ponegrire, defaimare 
2. mustrare, blamare 

kuga/ patol. pesta, ciumS 

kugla / 1. bila 2. geogr. glob (pa- 
mantesc) 

kuglana / popicane 

kuglanje n joe de popice 

kuglast adj. sferic; globular 

kuglati se imprf. a juca popice 

kuglicm adj.; (teh.) ~ lezaj rulment 
cu bile 

kuhalo n boiler; elektricno ~ re§ou 

kuhanje n pregatire a mancarurilor 

kuhar m bucatar 

kuharica / bucatareasS kuharskl adj. de bucatar, culinar 

kuharstvo n arta culinara, bucatarie 

kuhati 1. tr. imprf. a fierbe (alimen- 
te), a pune la fiert 2. a gati, a pre- 
gati (mancarea) 2. intr. imprf. a 
clocoti, a fierbe; fig. u njemu 
nesto kuha el coace ceva. - kuhati 
se a se fierbe; fig. tu se nesto ku- 
ha (aci) se urzeste / se unelteste 
ceva 

kuhinja / bucatarie; pucka ~ buca- 
tarie populara 

kuhinjski adj. de bucatarie; — o 
posude vesela 

kuja / ca{ea 

kiik m (pi. kukovi) 1. anatom. §old 
2. stanca 

kuka / 1. carlig 2. col{ 3. cro§eta 

kiikac, -kca m (zool.) insecta, gaza, 
gandac 

kukanje n vaicareala, lamentare 

kukast adj. in formS de carlig; — i 
nos nas acvilin, — i kriz svastica 

kukati intr. imprf. 1. a canta cucu 2. 
fig. a se tangui 

kukavica / zool. 1. cue (Coculus ca- 
norus) 2. fig. las, poltron 

kukaviejl adj. de cue 

kukavi£ki adj. las, poltron 

kukavistvo m (pi. -uci) lasitate, pol- 
tronerie 

kfikavno adj. (in mod) jalnic 

kukica / dim. de la kuka; croseta, 
iglip 

kukolj m hot. neghina (Agrostemma 
githago); fig. iarba rea 

kukurijek m bot. spanz (Helleborus) 

kukurikati, kukurlcem intr. a canta 
(despre cocof) 

kukuruz m bot. porumb; klip —a 
stiulete de porumb (Zea mays) 155 kukuruzan kupiti kukuruzan adj. de porumb; —zno 
brasno famS de porumb, mSlai 

kukuruznjak m (kruh) paine din 
fSinS de porumb 

kiila / turn; castel; babilonska ~ 
turnul Babel; fig. graditi (zidati) 
~-e u zraku a construi castele in 
Spania; obecavati zlatne ~-e a 
promite marea cu sarea 

kulisa / teat. culisS; iza — a in culi- 
se, in ascuns 

kulmuuicija / (vrhunac) culme; 
culminare 

kuloar m culoar 

kftlt m cult; ~ licnosti cultul perso- 
nalitapi 

kultivirati tr. imprf. (gajiti) a culti- 

va 
kultiira / 1. culturS, civiliza^ie 2. 

agr. culturS 
kulturan adj. 1. civilizat; cultural 2. 

de culturS, cultural 
kum m (pi. kumovi) nas., cumatru 
kiima / na§3, cumStrS 
kumce, -ceta n fin 
kumek m dim. de la kum; nasic; 

reg. (seljak) $aran 
kumin m hot. chimen, chimion (Ca- 

rum carvi) 
kumdvati, kumujem intr. imprf. 

(komu) a fi nas 
kumstvo n cumetrie; nas.it, n3ske 
kumulirati tr. (gomilati) 1. a 

ingrSmSdi, a pune claie peste 

gramadS 2. a aduna; a acumula 
ktina / 1. zool.; ~ zlatica jder (Mu- 

stela manes) 2. (hrvatski novae) 

cuna 
kunic m zool. iepure (de casS) (Cu- 

niculus cuniculus) 

156 kunjati intr. imprf. 1. a fi cuprins de 

o stare de somnolenja; a dormita 2. 

a fi bolnSvicios 
kunjav adj. 1. (dremezljiv) somno- 

ros; somnolent 2. (bolezljiv) bol- 

nav 
kupac, -pea m cumpirStor; stalan ~ 

client 
kupa£ m eel care face baie / se 

scalds 
kupaHca / cea care face baie / se 

scalds 
kupaci adj. de baie; ~ kostim cos- 

tum de baie 
kupallste n 1. loc pentru scSldat; 

^trand 2. stafiune balnearS, bSi; 

javno ~ baie publici 
kupanje n scSldare, baie; sezona 

—a sezon de bSi 
kupaonica / baie (camerd sau said) 
kupast adj. geom. (stozast) conic 
kiipati se imprf. a se imbiia, a se 

scSlda, a face baie; fig. ~ u znoju a 

fi leoarcJ de sudoare 
kupe m zeljezn. (odjeljak) compar- 

timent (la tren) 
kiipelj/baie; parna ~ baie de aburi 
kupina / bot. 1. (grm) rug, mur 2. 

(plod) mur5 (/tubus fruticosus) 
kupiti 1 tr. imprf. a aduna, a strange; 

a acumula; ~ vrhnje s nilijekom a 

smantani laptele; ~ priloge a face 

o colectS; ~ porez a percepe impo- 

zitul. - kupiti se a se aduna, a se 

reuni; (o tkaninama) a se incre(i, 

a face crefuri 
kupiti 2 tr. prf. (nabaviti) a cum- 

pSra, a achizi5iona; ~ voznu kartu 

a cumpSra un bilet (de ciiatorie); 

~ na kredit a cumpSra pe credit; 

~ ma£ka u vreci a cumpSra ma|a 

in sac kupljen kiiziti kupljen partic. de la kupiti 2 ; cum- 

pirat 
kupnja / cumparSturS; cumpSrare 
kupola / arhit. (svod) cupola 
kupon m (odrezak) cupon 
kupoprodaja / vSnzare - cumparare 
kupdvanje n cumparare, achizijio- 

nare 
kupovati tr. imprf. v. kupiti 2 
kupovina / cumparare, achizifie; ici 

u ~-u a merge dupa provizii / 

cumparSturi 
kupovni adj. de achizi(ie; cumparat; 

— a mo£ putere de cumparare 
kupus m varza (Brassica cleracea 

capitala); kiseli ~ varza acra 
kiipusTste n teren cultivat cu varzi 
kupusni adj. de varzS 
kiirac m vulg. puia 
Kuran m Coran 
kuraza / reg. (hrabrost, smjelost) 

curaj; nema — e da to ucmi nu are 

curajul s8 facS asta 
kurazan adj. (hrabar) curajos 
kiirban m ~ bajram sarbatoare mu- 

sulmana 
kurentan adj. (tekuci; obican) cu- 

rent, cotidian, obifnuit 
kuriozitet m curiozitate; ljubitelj 

— a amator de curiozitaji 
kiirlr in (teklic, glasonosa) curier 
kurs m (pi. -ovi) (tecaj, tijek, 

smjer) curs, direc{ie 
kursor m inf. cursor 
kurtizana / curtezana 
kurtoazija / (uljudnost) curtoazie, 

gentileje 
kurva/v«/g. tarfS 
kurziv m (caracter) cursiv, scriere 

cursiva kurzivan adj.; —vno pismo caracte- 
re cursive 

kustos m custode (la un muzeu) 

kuS excl. satr. lini§te!, gura! 

kusanje n 1. incercare, tentativa 2. 
(jela, pica) degustare 

kuJati tr. imprf. 1 (pokusavati) a 
incerca, a pune la incercare, a ex- 
perimenta 2. (jelo) a gusta, (pi£e) 
a degusta 

kusnja / 1. experien^a 2. (punere la) 
incercare; kamen — e piatra de in- 
cercare; staviti koga na ~-u a pune 
pe cineva la incercare; ispitS 

kuStrav adj. 1. cu pSrul cre{ 2. zbur- 
lit, ciufulit 

kut m (pi. kutovi) col{, unghi, un- 
gher; vidni ~ unghi vizual 

kutak, -tka (pi. kuci) m dim. de la 
kut; col{i§or 

kutija/cutie; toe; caseta; ~ za nakit 
caseta pentru bijuterii; ~ za ciga- 
rete port|igaret, tabachera; po- 
Stanska ~ cutie de scrisori; ~ za 
slatkise bomboniera; glasacka ~ 
urna de vot; (med.) ~ prve pomoci 
trusa de prim ajutor 

kutijica / dim. de la kutija; cutie 
mica, cutiu^a 

kutlaca / lingura de supS, polonic 

kutnjak m (pi. -aci) dinte molar, 
masea 

kuverta / (omotnica za pismo) plic 

kuzan adj. 1. de pestS, de ciuma 2. 
contagios; ~ -zna boala infec^ioa- 
s3; ~ zrak aer viciat 

kuzenje / contagiere, infectare 

kuziti 1 tr. imprf. a contagia (cu ciu- 
ma); a infecta 

kuziti 2 tr. imprf. satr. (shvacati, ra- 
zumjeti) a intclege. a intui 157 kvaciti 

kvaciti tr. imprf. 1. a prinde cu un 

carlig 2. a ambreia 3. fig. a oprima 
kvadrat m geom. mat. patrat; dici broj 

na ~ a ridica un numar la patrat 
kvadratnl adj. patrat; —a jedna- 

dzba ecuajie de gradul doi; izva- 

diti ~ korijen a extrage rSdScina 

patrata 
kvaka/1. carlig 2. clan{a, maner la 

usa 
kvalificiran adj. calificat 
kvalifikacija / calificare 
kvaliflkacijskl adj. de calificare; 

sport eliminatoriu 
kvaliteta / (kakvoca, vrsnoca) cali- 

tate, insusire 
kvalitetan adj. (vrstan) de calitate, 

calitativ, de valoare 
kvantitativan adj. cantitativ 
kvantit&a / (kolicina) cantitate 
kvantum m (kolicina) cantitate 
kvSr m 1. deteriorare; stric&ciune 2. 

pana (de motor) 3. paguba, dauna 
kvarenje n 1. stricare, deteriorare 2. 

stricare, alterare 3. fig. corupere, 

pervertire kvrg av 

kvariti tr. imprf. 1. a strica, a defec- 

ta 2. a deteriora, a altera 3. a coru- 

pe, a perverti 
kvart m cartier 

kvartal m (tromjesecje) trimestru 
kvartalni adj. (tromjesecni) trimes- 

trial 
kvartet m muz. cvartet 
kvasac, -sea m drojdie 
kvintal m chintal (100 kg) 
kvintet m muz. cvintet 
kvlt adv. zarg. chit; sad smo ~ acum 

suntem chit 
kviz m (nagradna igra) concurs 

"cine stie castiga" 
kvocka / cloaca 

kvdrum m cvorum, numar legal 
kvdta / cota 

kvrcati intr. imprf. v. kvrcnuti 
kvrcnuti intr. prf. a da un bobarnac 
kvnSiti se imprf. a se stramba, a se 

indoi, a se curba 
kvrga / 1. (u drvu) nod in lemn 2. 

(na tijelu) cucui 
kvlgav adj. noduros, cu noduri 158 lakirati L, 1 n L, 1; 1 (=litra) litru 

Laba / geogr. Elba (rau) 

labav adj. 1. nefixat, prost fixat; la- 

bil, instabil; ~ zub dinte care se cla- 

tina; — e veze raporturi limitate 2. 

lipsit de soliditate, subred 3. con- 

fuz, dezlanat, prolix 
labaviti tr. imprf. a slabi (un surub, 

o legatura etc.) 
labavjeti intr. imprf. a deveni slab 
labijal m gram, (usneni suglasnik) 

labial 
labilan adj. (nestalan, kolebljiv) la- 

bil 
labiodental m gram (usnenozubni 

suglasnik) labiodental 
labirint m labirint 
laborant m laborant 
laborantica / laboranta 
laboratory m laborator 
laboratorijski adj. de laborator, al 

laboratorului 
labud m (pi. labudovi) zool. lebada 

(Cygnus) 
labudT adj. de lebada, al lebedei; ~ 

pjev cantecul lebedei 
laburist m polit. laburist 
lacati se imprf. v. latiti se 
ladica / sertar 
lada / 1. vas, nava, corabie; motor- 

na ~ motonava 2. (arhit.) ~ crkve 

naos 
ladar m marinar, navigator; corabier 
ladica / dim. de la lada; corabioara, 

barcuja 
lagan adj. 1. (o tezini) usor 2. (o 

teskoci) usor 3. (o brzini) lent, 

domol lagano adv. incet, incetisor; in sur- 
din3 

lagati, lazem intr. imprf. a min^i, a 
spune minciuni 

lagodan adj. comod, agreabil 

lagodnost / comoditate, condijii po- 
trivite; tihna 

laguna / (plitki zaljev) lagunS 

lahor m briza, adiere 

laicki adj. laic; fig. (nestruSan) ne- 
informat; profan, ignorant 

laik m (pi. laici) (svjetovnjak) laic, 
mirean; fig. (nestruenjak) profan, 
ignorant 

lajanje n latrat; fig. trancaneaia; 
barfeala 

lajati, -jem intr. imprf. 1. a latra 2. a 
vorbi obraznic 3. a barfi 

lajav adj. 1. latrator 2. ascu(it la 
limba 3. barfitor 

lajavac, -vca m 1. guraliv; gura-rea 
2. clevetitor, barfitor 

lak 1 adj. 1. (o tezini) u§or, care nu 
cantareste greu 2. (o tesSkoci) usor, 
facil, comod; na — u ruku (in 
mod) lejer, cu usurin^a; —a ozlje- 
da rana ujoara; — u noc! noapte 
buna!; biti — e ruke a avea mana 
us,oara, a fi priceput; a fi darnic 

lak 2 m (pi. lakovi) (pokost) lac, 
vopsea; email, smarj; ~ za nokte 
lac de unghii 

lakaj m (sluga) lacheu, sluga, servitor 

lakat, -kta in (pi. lakti si laktovi) 
anatom. cot; gurati se laktovima 
a da din coate, a razbate cu orice 
pre{; (mjera: oko 60 cm) cot, uni- 
tate de masura pentru lungime 

laklran adj. lacuit; —e cipele panto- 
fi lustrui|i 

lakiranje n IScuire 

lakirati tr. a lacui 159 lakirer latentan lakirer m lacuitor 

laknuti, laknem intr. prf. (odlanuti) 

a se simji mai bine/us,urat; laknulo 

mi je mi-e mai usor 
lako adv. usor, cu usurinja; ~ je e 

usor, e usor sa; ~ je tebi govoriti 

ai o exprimare frumoasS 
lakoca / usurinja; facilitate; agilita- 

te; ~ stila stil curgStor 
lakom adj. (na sto) lacom, avid (de 

ceva); ~ na jelo nes&tul, lacom 
lakomislen adj. (lakouman) usura- 

tic; nechibzuit, nesocotit 
lakomislenost / (lakoumnost ) 1. ne- 

chibzuin^a, usurinja 2. imprudenja 
lakouman adj. usuratic; nechibzuit, 

nesocotit; neserios; zSpScit 
lakoumno adv. 1. cu usurinja, cu 

nepisare 2. f3rj judecata, fara cap, 

prostes,te 
lakoumnost / 1. usurinta 2. lipsi de 

judecata, zapaceala, prostie 
lakovjeran adj. credul, naiv, inge- 

nuu, inocent 
lakovjernost / credulitate; naivitate 
lakrdija / 1. teat, farsa, vodevil 2. 

bufonerie, gluma 
lakrdijas m 1. bufon, mascarici 2. 

histrion 3. (u cirkusu) paiaja, 

clovn 
lakse adv. compr. de la lako; mai 

usor, mai comod 
laktas m arivist, carierist 
laktastvo n arivism, carierism 
lampa / reg. (svjetiljka) lampa 
lampica / dim. de la lampa; lampa 

mica, lampija 
lampion m felinar mic 
Ian m hot. in (Linum usitatissimum) 
lanac, -nca m lan{; planinski ~ lan{ 

de munji 

160 lancan adj. de lan{; in lan{; ~-i su- 
stav rada (a lucra pe) bands ru- 
lanta; kern, —a reakcija reacfie in 
lan{; — i sudar carambol, ciocnire 
in lan^ a mai multor ma§ini 

lancic m dim. de la lanac; lan{i§or; 
(na vratu) colier, §irag: (na ruci) 
brS|ara 

lane, -neta n pui de c3prioara; fig. ~ 
moje! odorul meu!, dragostea mea! 

langdbardski adj. pov. longobard 

lani adv. (prosle godine) anul trecut 

lansi'rati tr. a lansa 

lanuti, lanem intr. prf. fig. a scoate 
un latrat; a trsuiti una boacana 

lanjski adj. de anul trecut 

lapor m miner, marina 

lapidaran adj. (jezgrovit) lapidar, 
succint, scurt 

laringalan adj. (grkljanski) larin- 
gian 

ISser m fit. (snop svjetla) laser 

lasica / zool. nevastuica (Mustela ni- 
valis) 

laskanje n adulare, magulire 

laskati intr. imprf. (komu) a flata, a 
maguli (pe cineva); to mi laska 
asta ma maguleste 

laskav adj. magulitor; adulator, lin- 
gusitor 

laskavac, -avca m lingu§itor, adula- 
tor, lingau 

laso m (zamka) la(. cursa 

lasta / zool. randunea, randunica 
(Hirunda rustica); jedna ~ ne cini 
proljece cu o floare nu se face pri- 
mivara 

lastiti tr. imprf. a Iustrui, a s,lefui, a 
cura^i 

latentan adj. (prikriven, potajan) 
latent, ascuns lateranskl ledlste lateranskl adj. care ^ine de biserica 
San Giovani in Laterano (din 
Roma) 

laterna / reg. (svjetiljka, fenjer) 
lanterna, felinar 

latica / (na cvijetu) petaia 

latinica / alfabet latin; caractere pi. 
latine 

latmicnl adj.; ~ tekst text cu carac- 
tere latine 

latinist m latinist 

latinskl 1. adj. latin; ~ jezik limba 
latina 2. adv. in latina, latineste 

latiti se prf. (iega) a se pune (pe), a 
se apuca (de); a intreprinde; ~ po- 
sla a se apuca de lucru; ~ oruzja a 
pune mana pe arma, a recurge la 
arme 

Latvija / geogr. Letonia 

laureat m (actor sau student) pre- 
miat; premiant 

lav m (pi. lavovi) zool. leu (Felis 
led) 

lava / miner, lava 

lavanda / hot. levan{ica, lavandi 
(Lavandula angustifolia) 

lavez m latrat 

lavica / leoaica 

lavina / avalansa 

lavor m lighean 

lavovski 1. adj. de leu, al leului 2. 
adv. ca un leu 

laz m c3rare, poteca 

laz, lazi / minciuna, fals; to je gola 
~ asta e o minciuna goala / gogo- 
nata; utjerati koga u ~ a face pe 
cineva sa recunoasca o minciuna; 
u ~-i su kratke noge minciuna are 
picioare scurte 

lazac, lasca m mincinos lazan (laznl) adj. mincinos; fals; 
— ni novae bani fal^i; — zna vjera 
erezie 

lazljiv adj. mincinos, neadevarat; 

fals, insulator 
lazljivac m mincinos 
lazljivica / mincinoasa 
lazljivost / minciuna, falsitate 
lazno adv. (in mod) fals 
laznost / falsitate, falsificat 
lebdjeti, -dim intr. imprf. a plana; ~ 
u zraku a fi suspendat in aer; ~ u 
opasnosti a fi in pericol; ~ izmedu 
zivota i smrti a se zbate intre viaja 
si moarte; ~ nad kim / oko koga a 
veghea asupra cuiva, a avea grija 
de cineva 
lecitin m kem. lecitina 
leca 1 / bot. linte (Ervums lens) 
\eca 2 ffiz. 1. (staklo) lentils 2. ana- 
tom. (u oku) cristalin 3. fotogr. 
obiectiv; kontaktna ~ lentila de 
contact 
leci 1 , lezem si legnem intr. prf. a se 
culca, a se intinde; ~ u krevet 
(zbog bolesti) a cadea la pat; stvar 
je legla chestiunea a fost clasata 
teci 2 , lezem tr. imprf. a cloci 
led m gheaja; umjetni ~ gheaja arti- 

ficiaia; (studen) frig, ger 
leden adj. de gheaja; inghe{at, gla- 
cial; L—o more (sjeverno/juzno) 
Oceanul Inghe|at (Artic/Antartic); 
fig. ~ (ili hladan) primire glaciala 
ledenica / ghe|arie 
ledenjak m (pi. -aci) ghe^ar 
ledina / teren necultivat, parloaga 
ledinjak m (pi. -aci) bot. picio- 
rul-coco§ului (Picaria ranun culo- 
ides) 
ledlste fiz. punct de congelare 161 lediti 

lediti tr. imprf. a inghe{a, a congela. 

- lediti se a tnghe(a, a se congela 
ledoldmac, -mca m spSrgStor de 

ghea(3 
leda n pi. spinare, spate; dos; nositi 

na — ima a duce in spinare; govo- 

riti iza ~ a vorbi pe cineva in dos 
ledni adj. de spinare, de spate, dor- 
sal; — a mozdina mSduva spinSrii; 

— o plivanje inot pe spate 
legaian adj. (zakonit) legal 
legalizacija / 1. (ozakonjenje) rati- 

ficare; sancjionare (a unei legi) 2. 

(ovjerovljenje) legalizare, autenti- 

ficare 
legalizirati tr. 1. (ozakoniti) a intra 

in vigoare, a ratifica 2. (ovjerovi- 

ti) a legaliza 
legenda / legends 
legendaran adj. legendar 
legija / legiune 
legionar m legionar 
legitlman adj. (zakonit) legitim 
legitlmizirati se a se legitima, a pre- 

zenta documentele personale 
legitimnost / (zakonitost) legitimi- 

tate 
leglo n (gnijezdo) cuib, ascunzatoa- 

re, culcus, 
legura / aliaj 
lej m (rumunjska novcana jedini- 

ca) leu; sto leja o sutS de lei 
lekcija / lecjie, prelegere, curs; jig. 

ocitati komu — u a da o lecjie 

(bunS) cuiva 
leksem m lingv. (leksicka jedinica) 

lexem 
leksickl adj. lexical 
leksik m (pi. -ici) lexic 
leksikograf m lexicograf 
leksikografija / lexicografie 

162 leut 

leksikologija / (proucavanje leksi- 

ka) lexicologie 
leksikon m enciclopedie 
lektira / 1. (iSitanje) lectura; citit, 

citire 2. (propisano £tivo) lecturi 

(alese) 
lektor m pi. cititor; (na sveucilistu) 

lector universitar 
lelujati se imprf. a se legana, a se 

undui 
lemiti tr. imprf. 1. a lipi 2. a suda 
lemljenje n teh. 1. lipire 2. sudura 
lenta / §nur, panglica (la decorajii) 
leopard m zool. leopard (Felis par- 

dus) 
lepeza / evantai 
lepinja / sortiment de paine; fran- 

zela 
lepra f patol. (guba) leprS 
leptlr m fluture 
\%i m (iovjeiji) cadavru; (zivo- 

tinjski) hoit, starv, mortSciune 
let m (pi. letovi) zbor 
letai! m aeron. aviator 
letak, letka m (pi. leci) foaie vo- 
lants, manifest 
letecl adj. zburStor, volant; ~ tanjur 

farfurie zburatoare 
letenje n zbor 
letimice adv. I. la repezeala, repede; 

in graba 2. superficial 
letimican adj. fugitiv, trecator, rapid 
letjelica / aeron. aparat de zbor 
letjeti, letlm intr. imprf. a zbura 
Letonija/v. Latvija 
letva / s,ipcS, ulucS 
leukemija/paro/. leucemie 
leukocfti m pi. biol. leucocite, glo- 
bule albe 
leut m muz. pov. (zicano glazbalo) 

lSutS lezbijskl lijepiti lezbijskl adj. lesbian 

lezaj m 1. culcus 2. (krevet) pat; 
(ieljezn.) kola s —ima (vagon de 
tren cu) cusetS 3. (teh.) palier, 
lagSr; rulment 

lezanje n zScut; starea de a fi culcat; 
~ na jajima clocit 

lezarina / taxS de magazinaj 

lezati, -zlm intr. imprf. a fi culcat, a 
sta intins; ~ u zatvoru a sta la 
inchisoare; to mi lezi na srcu aici 
e buba, aici e cheia problemei 

lezerno adv. (in mod) lejer, comod 

lezernost / (neusiljenost) lejeritate, 
neconstrangere 

li (particulS postpusS verbului) je si 
li bio? ai fost?; znas li? stii?; ni- 
sam li mu rekao? oare nu i-am 
spus? 

Libanon m geogr. Liban 

liberal m polit. liberal 

liberalan adj. (slobodouman) libe- 
ral 

Libija / geogr. Libia 

libijsk! adj. geogr. libian 

libiti se imprf. (ustrucavati se, 
ustezati) a evita, a se feri de; a se 
furi§a 

libreto m libret (de operS) 

lice n 1. fa^S, obraz; oblo (ili ugoje- 
no) faJS plinS; namrs'teno ~ figurS 
incruntatS / mohoratS; kazati u ~ a 
spune in fa{S; —em u ~ fa(S in 
fa^S; smijati se u ~ a rade in fa|S 
2. infS^isare, aspect, minS 3. lit. 
glavno ~ protagonist 4. gram, per- 
soanS 5. fa$S, fa|etS; faJadS; (pred- 
nja strana) faJS, avers; (procelje) 
faJadS; na — u mjesta la fa|a locu- 
lui 

licemjer m ipocrit, fS(arnic 

Iicemjeran adj. ipocrit, fS^arnic, fals licemjerje n ipocrizie, fSJSraicie 

licencija fjur. (dopustenje) licenjS, 
brevet 

licitacija / licitajie, mezat 

licitirati tr. a scoate / a vinde la lici- 
ta{ie, a licita 

licmka / zool. larvS 

lifiti tr. imprf. a picta, a zugrSvi 

lider m polit. lider 

lift m (dizalo) ascensor, lift 

liga/(savez) ligS; (pov.) L~ naroda 
Liga Najiunilor; sport categorie 

lignit m lignit 

Hgnja / zool. calamar (Loligo vulga- 
ris) 

Iihvar m cSmStar 

lihvarski adj. cSmStSresc 

lijafhyp. de la lisica; vulpe;/r'g. om 
§iret, pitcher 

lijecenje n tratament, cura (medi- 
cals) 

lijeciti tr. imprf. a trata; a ingriji. - 
lijeciti se a urma un tratament, a 
face o curS 

fijecnica / doctorijS 

PijecnTckl adj. de doctor; medical; ~ 
pregled examen medical 

fijecnlk m (pi. -ici) medic, doctor; 
kucni ~ medic de familie 

lijeha / rSzor, strat 

lijek m (pi. lijekovi) medicament, 
doctorie, leac, remediu; nema ni 
za ~ n-are nici de leac / nici un pic 

lijen adj. lenes,, tramdav 

lijencina / persoanS lenesS 

lijenost / lenevie, trlndSvie 

fijep adj. frumos; —a (Vam) hvala 
(vS) murjumesc frumos 

lijepiti tr. imprf. a lipi, a incleia; a 
chitui; a afisa 163 fijepo 

Iijepo adv. frumos; molim ~! vi rog 

frumos! 
lijes m cosciug, sicriu 
lijeska / bot. alun (Corcylus avella- 

na) 
fijevak, -vka m (pi. ljevkovi) stan- 

gaci 
fijevi adj. stang; ~-i trak ceste ban- 
da stanga 
Iyevo adv. la stanga 
lik m (pi. likovi) 1. figura, fiziono- 

mie, chip, faJS 2. imagine 3. por- 

tret tablou 4. figuri, personaj; 

(gram.) glagolski ~ diatezS 
Lfka/ geogr. Lica (regiune muntoa- 

sS din Croatia apuseanS) 
liker m lichior 
Itkovati, -kujem intr. imprf. 1. a ju- 

bila, a se bucura 2. a fi asemi- 

nator, a semSna 
likovni adj. figurativ; plastic; — e 

umjetnosti arte plastice 
likvidacija f (odstranjenje, uniste- 

nje) lichidare 
likvidan adj. ekon., lingv. lichid 
likvidator m lichidator 
likvidirati tr. (odstraniti, unistiti) a 

lichida, a suprima 
lfla adj. violet, lila 
Iim m tabla sutyire, tinichea 
lunar m tinichigiu 
limen adj. de tabla, de tinichea; ~-i 

instrumenti instrumente de alama 
limenka / (limena posuda) cutie 

(din tabla) de bSutura 
limfa / limfa 
limfni adj. limfatic; ~-e zlijezde 

glande limfatice 
fimun m bot. 1. (stablo) lamai 2. 

(plod) lamaie 
limunada / limonada 

164 Bst^ 

limuzina / limuzina 

lincovati, lincujem tr. prf. a linsa 

Hnearan adj. liniar 

lingvist m (jezikoslovac) lingvist 

lingv is tika / (Jezikoslovlje) lingvis- 
tica 

li'nija / linie; (voj.) u prvoj ~-i in li- 
nia intai 

linoleum m linoleum 

linjati se imprf. a nSparli 

lipa / bot. tei (Tilia) 

lipanj, -pnja m iunie 

lipanjski adj. de iunie 

lipik m (pi. -ici) teren plantat cu tei 

fipov adj. de tei; ~ Jaj ceai de tei 

lfra 1 / muz- pov. lira 

lira 2 / (talijanski novae) lira 

lirika / lit. lirica, poezie liricS 

lirski adj. liric; ~ pjesnik (poet) li- 
ric 

Lisabon m geogr. Lisabona 

Iisac, lisca m zool. vulpoi; fig. (lu- 
kavac) vulpoi 

lisica / zool. vulpe (Vulpes vulpes); 
srebrna ~ vulpe argintie; lukav 
kao ~ siret/viclean ca o vulpe 

lisice/p/. cStuse pi, fiare pi. 

lisicjl adj. de vulpe 

lisnat adj. frunzos, infrunzit 

lisnica / 1. portofel 2. portofoliu; 
ministar bez ~-e ministru fSrS 
portofoliu 

list 1 m (pi. listovi) 1. bot. frunza; on 
je na§e gore ~ e de-al nostra 2. 
foaie; fila; ~ papira fila/foaie de 
hartie; ~ (tijesta) foaie de 
piacinta; tovarni ~ scrisoare de 
trSsurS; naslovni ~ (knjige) pa- 
ging de titlu; krsni ~ certificat de 
nastere 3. (novine) ziar, gazeta; 
povremeni ~ periodic 4. zool. list 2 16jnl (riba) limba de mare (Solea vul- 
garis) 

list 2 m (pi. listovi) anatom. pulpa ro- 
tunda (a piciorului, sub genunchi) 

lista / (popis) lista, tabel; te£ajna ~ 
(te£ajnica) curs valutar; izborna ~ 
lista de alegatori 

listanje n 1. infrunzire 2. frunzarire 
(a unei car{i, ziar etc.) 

listati 1 intr. imprf. a infrunzi, a se 
acoperi cu frunze 

listati 2 tr. imprf. (knjigu, casopis) a 
rasfoi, a frunzSri 

listi6 m dim. de la list 1. frunzuli^a; 
foi(a 2. fijuica, bilejel; glasacki ~ 
buletin de vot 

listom adv.; (svi) ~ \a\\ (de) odata, 
in mas3 

listonosa m factor postal; golub ~ 
porumbel voiajor 

Iistopad m 1. octombrie 2. (padanje 
lisca) caderea franzelor, desfrun- 
zire 

fistopadm adj. de octombrie 

Iistovni adj. ; ~ papir hartie de scri- 
sori; ~ omot plic (de scrisori); —a 
marka timbra postal 

IKaj m (pi. lisajevi) 1. bot. (na sta- 
blu) lichen 2. patol. (kozna bo- 
les t) chelbe 

lisavati tr. imprf. v. lisiti 

lisce n coll. frunzis, frunze pi. 

lisenje n privajiune 

lisiti tr. prf. (cega) a priva, a lipsi 
(de ceva); ~ nasljedstva a dez- 
mosteni; ~ slobode a intemnrja; ~ 
cina a degrada; ~ obveze a exone- 
ra, a libera, a scuti (de o obligate) 
- lisiti se (cega) a se priva, a se 
lipsi (de ceva), a renun^a (la), a se 
descotorosi (de) 

litanije/p/. crkv. litanie; rugaciune literarm adj. (knjizevni) literar 
literat m (knjizevnik) literat 
literattira / 1. (knjizevnost) litera- 

tura 2. (bibliografija) bibliografie 
Iiti, fijem tr. si imprf. 1. a varsa, a 

turna 2. a curge mereu 3. a ploua 

siroaie, a siroi 
litica / stancS (ascujita) 
litograflja / litografie 
fitra/litra; boca od ~-e (o) sticia de 

un litru; ~ vina un litru de vin 
liturgija / liturghie 
Litva/ geogr. Lituania 
livada / pajiste, faneaja, izlaz 
livadni adj. de pajiste, de izlaz 
lizati, liiem tr. imprf. a linge 
Iiznuti tr. prf. a atinge cu limba 
logarltam, -tma m mat. logaritm 
logican adj. logic 
logika / logica 
logoped m logoped 
logor m lagSr, tabarS; koncentracij- 

ski ~ lagar de concentrare; izbje- 

glicki ~ tabara de refugiaji 
logoras m dejinut (dintr-un lagSr de 

concentrare) 
logoraSki adj. de tabara, de lagar 
logorovanje n sport campare, cam- 

pament 
16gorovati, -rujem intr. imprf. a 

campa, a instala o tabara, a sta in 

tabarS 
loj m seu; fig. ide kao po loju merge 

ca pe roate 
lojalan adj. (iskren, odan) loial; 

sincer, cinstit 
lojalnost / (odanost, vjernost) leali- 

tate, loialitate 
lojanica / lumanare de seu 
16jnl adj. cu gust de seu; (anatom.) 

~-a ziijezda glande sebacee 165 lokacija lozenje lokacija / (smjestaj, polozaj) aseza- 

re, situare 
lokal m (prostorija) local (public) 

(restaurant, cafenea); nocni ~ local 

de noapte 
lokalizirati tr. a localiza; a limita, a 

margini 
lokalnT adj. (mjesni) local 
lokati, locem tr. imrpf. a lipai, a sor- 

bi 
lokatlv m gram, (cazul) locativ 
lokomotiva / locomotiva 
lokot m lacat 

lokva/smarc, baltoaca, mocirla 
lokvanj m bot. nufar (Nuphar lute- 
urn) 
161a / chefliu; derbedeu, haimana 
16m m (pi. lomovi) 1. spargere; 

sfaramare 2. rupere, frangere 
lomaca / rug 

Lombardija / geogr. Lombardia 
lomiti tr. imprf. 1. a sparge, a 

sfarama 2. a rape, a frange 
lomljava / 1. trosnet, pocnet 2. hu- 

rait 3. zarva 
lomljiv adj. 1. fragil 2. sfaramicios 
lomljivost / fragilitate 
lonac, lonca m (pi. lonci) oala; mar- 

mita; ~ za cvijece vas de flori 
loncar m olar 
lonfic m dim. de la lonac; oli(a, oala 

micS 
London m geogr. Londra 
londonskl adj. londonez 
lopata / lopati; cazma 
lopoc m bot. nufar alb (Nymphaea 

alba) 
lopov m ho|, talhar, borfa§ 
lopovski adj. de ho{, de pungas 
lopta/1. minge, balon; nogometna 

~ minge de fotbal; igrati se — om 

166 a se juca cu mingea / balonul; do- 

dati — u a pasa mingea 2. bila, 

glob; zemljina ~ glob pamantesc 
loptati se imprf. a se juca cu mingea 
lopuza / hot mare; ticalos 
losos m zool. somon (Salmo salar) 
16s adj. rau, nenorocit, mizerabil; 

~-e sam srece n-am noroc 
lose adv. rau; nije bas ~! nu-i chiar 

atat de rau! 
losiji adj. compr. de la los"; mai rau 
lov m (pi. lovovi) vanatoare; vrije- 

me ~-a sezon de vanatoare; ~ na 

ribe pescuit 
lova/ zarg. (novae) bani, lovele 
lovac, lovca m vanator; (aeron.) 

avion de vanatoare 
lovackl adj. de vanatoare, vanato- 

resc; — a dozvola permis de 

vanatoare 
lovina / vanat 
loviste n 1. teren de vanatoare 2. (~ 

riba) loc de pescuit 
loviti tr. si intr. imprf. a vana, a prin- 

de; ~ ribu a pescui; ~ miseve a 

prinde §oareci; fig. ~ u mutnom a 

pescui in ape tulburi 
lovor m bot. laur, dafin (Laurus no- 

bilis) 
lovorov adj. de laur; ~ list foi de da- 
fin; ~ vijenac cununa de lauri 
loza / 1. vlnova ~ vi|S de vie (Vitis 

vinifera) 2. fig. (koljeno) spija, 

stirpe, neam 
lozmka / 1. lozinca, devizS, slogan 

2. voj. parola 
lozov adj. de viJS de vie; ~ list vi\& 

de vie; — a rakija rachiu 
loza / (u kazalistu) loja 
lozac m fochist; ma^inist 
lozenje n incalzire lozi&nica lunjalo lozionica /; zeljeznicka ~ depou de 
locomotive 

loziti tr. si intr. imprf. a face focul, a 
pune (lemne) pe foe 

lubanja / anatom. craniu, (easta 

lubenica / bot. pepene verde, lube- 
ni(S (Citrullus vulgaris) 

lubin m zool. (brancin) lavrac, 
lup-de-mare (Labrax lupus) 

lubrifikator m (ulje za podmazi- 
vanje) unsoare, lubrifiant 

lucidan adj. clar, curat, lucitor 

lucidnost / claritate, cura(enie, 
stralucire 

Lucifer m Lucifer 

luckast adj. 1. nebunatic, zurliu 2. 
prostanac, nerod 

luciti, luclm intr. imprf. 1. (razliko- 
vati) a distinge, a deosebi, a dife- 
rentia 2. (izlucivati) a separa, a 
despar^i 

liicki adj. de port, portuar; — o po- 
glavarstvo capitania portului 

lud adj. nebun, dement; — a sreca 
noroc chior, alienat (mintal) 

ludilo n nebunie, demen^a; ~ 
velicine megalomanie; kravlje ~ 
boala a vacilor nebune (descope- 
ritS in 1994 in Marea Britanie) 

ludnica / ospiciu 

ludo adv. nebune§te, la nebunie, 
prosteste; ~ zaljubljen amorezat la 
nebunie 

ludost/1. nebunie, demen^a 2. (glu- 
post) prostie, absurditate 

ludovati, ludujem intr. imprf. a face 
nebunii, a se comporta ca un ne- 
bun; ~ za cim a ft nebun dupa 
ceva; ~ za kim a fi amorezat de ci- 
neva la nebunie, a fi nebun dupa 
cineva ludacki 1. adj. de nebun; —a 

kosulja camas,a de forja 2. adv. ne- 

bune^te, prosteste 
ludak m (pi. -aci) nebun, dement, 

alienat mintal 
lug m (pi. lugovi) crang, padurice 
lugar m (sumar) padurar 
lugarnica / casa de padurar 
lugarstvo n (sumarstvo) silvicultura 
luk 1 m (pi. lukovi) crveni/crni cea- 

p8; bijeli ~ usturoi; glavica (crve- 

nog)~-a capa|ana de ceapa; pori~ 

praz; ni ~ jeo, ni ~ mirisao nici 

usturoi n-a mancat, nici gura nu-i 

miroase; kao ~ i oci ca pisica cu 

cainele 
luk 2 m (pi. lukovi) 1. arc 2. arbaleta 
luka / port; slobodna ~ port liber; 

trgovacka ~ port comercial; 

zra£na ~ aeroport; tranzitna 

zracna ~ aeroport de tranzit 
lukav adj. §iret, viclean; perfid 
lukavac, -avca m §iret, viclean, 

§trengar 
lukavo adv. smecheros, (in mod) is- 

cusit 
lukavstvo n viclenie, vicle^ug, sire- 

tenie, §iretlic; perfidie 
lukobran m dig, stavilar 
lukovica / bot. bulb 
Luksemburg m geogr. Luxemburg 
luksuz m (raskos) lux, somptuozita- 

te 
luksuzan adj. de lux, luxos 
lula / pipa, lulea; ne vrijedi ni ~-e 

duhana nu face nici cat o ceapa 

degerata 
lumpati intr. imprf. razg. (pijan- 

cevati) a face chefuri, a o duce in 

chefuri 
lunja / zool. gaie (Milivus milvus) 
lunjalo n hoinar, vagabond 167 lunjati 

lunjati intr. imprf. a hoinSri, a um- 
bla f3rS rost 

lupa 1 / batai pi. repetate 

lupa 2 / lupa 

lupanje n 1. batai pi. repetate, cio- 
canit 2. batere; bataie; pulsate; ~ 
srca batai pi. de inima, palpitate 

lupati tr. imprf. 1. a bate, a lovi, a 
izbi; ~ nogama a bate / a tropai 
din picioare 2. a ciocam (la usa) 

hipeSkl adj. de ho{, de pungas 

lupetati intr. imprf. 1. a bate daraba- 
na 2. (brbljati) a sporovai, a 
trancani, a paiavragi, a flecari, a 
spune prostii 

hipei m (kradljivac) ho{, talhar, borfas. 

lupiti 1. tr. prf. a izbi, a lovi, a da o 
lovitura 2. intr. prf. a da buzna luziti 

luster m lustra; candelabra 
lutalica / 1. pribeag, hoinar; zvijez- 

da ~ stea cazatoare 2. vagabond 3. 

hot. zoospor 
lutanje n 1. ratarire; pribegie 2. va- 

gabondaj 
lutati intr. imprf. 1. a rataci, a pribe- 

gi 2. a umbla 
lutka/papusa; ~ na zici marioneta; 

krojacka ~ manechin; igrati se 

— ma a se juca cu papusile 
lutkica / dim. de la lutka; papuska 
lutrija / loterie 
lutrtjskT adj. de loterie 
luzina / kem. baza; natrijeva ~ soda 

caustica 
luziti tr. imprf. a spaia cu lesie; a 

pune In lesie 168 ljujan Lj Lj, lj n Li, li 

ljama / zool. lama 

ljaga/pata; stigmat 

Ijeciliste n 1. sanatoriu 2. sta|iune 

balneara 
ljekarna/farmacie; dezurna ~ far- 

macie de serviciu 
ljekarnik m (pi. -id) farmacist 
ljekarnlstvo n farmacologie 
ljekovit adj. medicinal, curativ; ~-o 

bilje plante medicinale; ~ izvor iz- 

vor curativ 
ljekovitost / putere de vindecare 
ljencariti intr. imprf. a trandavi (in 

pat), a se lenevi; a sta degeaba 
ljenguz m vulg. lenes, trandav, 

trantor 
ljepenka / carton; krovna ~ carton 

gudronat 
Ijepilo n clei; lipici, guma arabica; 

adeziv; stolarsko ~ clei foarte re- 

zistent 
ljepitelj m; ~ oglasa lipitor de afise 
ljepljenjc n lipitura, incleiere 
ljepljiv adj. lipicios, cleios; vascos; 

—a vrpca banda adeziva 
ljeporjeciv adj. elocvent 
ljeporjecivost / elocven^a, limbujie 
ljepota / frumuseje; u punom sjaju 

svoje ~-e in toata splendoarea fru- 

musejii sale 
Ijepotan m om frumos; iron, fante, 

fudul 
ljepotica / femeie frumoasa 
ljepuskast adj. frumusel; dragalas, 

dragu| 
Ijesa / gard de nuiele ljeskati se imprf. (blistati se) a luci, 

a straluci 
ljeskov adj. de alun 
ljeskovina / (lemn de) alun 
ljestve, ljestava/p/. scar8; dvokra- 

ke ~ scara dubia 
ljestvica / dim. de la ljestve; scaia, 

gradare 
ljesnjak m (pi -aci) (plod od lije- 

ske) aluna 
ljeti adv. vara, in timpul verii 
Ijetina / recolta de un an 
ljetnT adv. de vara, estival; — o vri- 

jeme ora de vara; ~ odmor va- 
cant de vara 
ljetnikovac, -ovca m vila, casa de 

vilegiatura 
ljeto n 1. vara 2. (godina) an 
ljetopis n anale pi., letopisej, cronica 
ljetopisac, -sea m cronicar 
ljetos adv. asta-vara, vara trecuta 
ljetosnji adj. de asta-vara, de vara 

trecuta 
ljetovalKte n 1. sta^iune balneocli- 

materica (de vara) 2. vila la Jara; 

resedinja de vara 
ljetovanje n vilegiatura 
ljetovati, ljetujem intr. imprf. a fi in 

vilegiatura 
ljevac m turnator, topitor 
Ijevak m (pi. -aci) stangaci 
ljeva6nica/l. topitorie 2. turnatorie 
ljevica / 1. mana stanga 2. polit. gru- 

pare de stanga, aripa stanga, stanga 
ljevicar m polit. membra al unei or- 

ganiza(ii/grupari de stanga 
ljevicarski adj. polit. de stanga 
ljevoruk adj. stangaci 
ljigav adj. (sluzav) vascos, cleios, 

lipicios 
ljiljan m hot. crin (Lilium candidum) 169 ijosnuti ljut Ijosnuti, -snem intr. prf. a se pra- 
bu§i cu zgomot 

ljubak (ljupkT) adj. 1. amabil, gen- 
til 2. agreabil, placut 3. afectuos, 
prietenos, binevoitor 

ljubakanje n flirt 

ljiibav / dragoste, iubire, amor; 
afec^iune; ~ prema domovini dra- 
goste faja de patrie; iz —i prema 
din dragoste pentru / faja de; uiSini 
mi tu ~ fa-mi aceasta placere; cist 
racun, duga ~ socoteala curata, 
prietenie indelungata 

ljubavnl adj. 1. de dragoste 2. de 
amorezat, de indragostit; ~ par cu- 
plu / pereche de indrSgostrfi 

ljubavnica / 1. iubita 2. ibovnicS 
amanta, metresa; curtezana 

ljubavnik m (pi. -ici) 1. iubit 2. 
ibovnic amant 

ljiibazan adj. amabil, gentil; afabil; 
budite tako ~ fiji asa de bun, frji 
asa de amabil 

ljubazno adv. cu amabilitate 

ljubaznost / amabilitate, gentilete; 
afabilitate 

ljubica / bot. violeta, viorea (Viola 
odorata) 

ljubicast adj. violet, liliachiu 

ljubimac, -bimca m 1. favorit, pre- 
ferat 2. bot. rozeta (Reseda odora- 
ta) 

ljubimica / favorita, preferata 

ljubitelj m iubitor/amator de 

ljubiteljica / iubitoare/amatoare de 

ljubiti tr. imprf. 1. (cijelivati) a 
saruta, a pupa; ljubim ruke sirut 
mainile 2. a iubi, a-i placea 

Ljubljana / geogr. Ljubljana 

ljubljen adj. panic, prf. de la ljubi- 
ti; iubit, indragit 

ljubljenje n 1. sarutare 2. iubire ljubomora / gelozie 

ljubomoran adj. gelos 

ljubomdrnost / gelozie 

ljucenje n (ljutiti) acjiunea de a 
supara / de a exaspera pe cineva; 
(ljutiti se) suparare, iritare, exa- 
sperare 

ljudeskara m munte de om, mata- 
hala 

ljudi m pi. de la covjek; oameni pi; 
bilo je mnogo ~ au fost mul^i oa- 
meni 

ljudina / v. ljudeskara 

ljudozder m antropofag, canibal 

ljudski 1. adj. omenesc, uman, de 
om 2. adv. (covjecno) omene^te, 
cu omenie 3. fig. (valjano) cum 
trebuie, ca lumea 

ljudskost / umanitate, omenie 

ljudstvo n (iovjei!anstvo) 1. omeni- 
re, umanitate 2. (mnogo ljudi) oa- 
meni pi, lume 

1 Jul jacka / leagan; scranciob; hamac 

ljuljati tr. imprf. a legana, a balansa. 
- ljuljati se a se balansa, a se lega- 
na; a se clatina, a se mi§ca 

ljupko adv. cu amabilitate, (in mod) 
amabil, cu afecjiune 

ljupkost / amabilitate, gentileje; 
dragala^enie 

ljuska / 1. coaja 2. (od ribe) solz 

ljuskari m pi crustaceu (Crustacea) 

ljuskav adj. solzos; cu coji 

ljustiti tr. imprf. 1. a coji, a dezghio- 
ca; a decortica 2. a curaja de solzi 

ljustura / 1. coaja, gaoace (de nuci, 
de oua etc.) 2. (kod skoljke) scoi- 
ca 3. (kod puza) cochilie 

ljut adj. 1. (zestok, jak) iute, picant, 
tare; puternic; —a rakija Juica 
tare; ~ bitka lupta inversunata 2. 
(gnjevan) suparat; furios; indignat 170 ljutika ljuto ljutika/ bot. (Allium ascalonicum) 

hajme 
Ijutina / 1. iu^eala, gust in^epator 2. 

suparare, ciuda 
ljutit adj. furios, manios, iritat 
ljutiti tr. imprf. a supira, a infuria. - 

ljutiti se a se supara, a se infuria; ~ na koga a se mania pe cineva 
ljutito adv. cu suparare, cu furie 
ljutitost / suparare, manie, furie 
ljutnja / manie, furie, suparare 
ljuto adv. 1. cu amaraciune 2. cu 

rautate, cu cruzime, cu brutalita- 

te 171 magnezij M M, m n M, m 

m = metar metru 

ma conj. (all) dar, ci, insS; ~ da 
desi, cu toate cS; ~ gdje oriunde; ~ 
kako oricum; ~ koliko stajalo 
oricat ar costa 

mac" m (pi. macevi) spadS, sabie; 
ognjem i — em prin foe si sabie 

macak, -<Ska m zool. cotoi, motan 

macevalac, -vaoca m scrimer, spa- 
das in 

macevanje n sport scrimS 

macic m dim. de la macak; motSnel, 
motSnas; prvi se ma£ici u vodu 
bacaju primii cS{ei se aruncS 

macjl adj. de pisicS, felin; ~ kaSalj 
fleac, marun|is, bagatelS; fig. —a 
deraca tSmbSlSu, vacarm, zgomot 

mafka / zool. pisicS, ma^S (Felis); 
kad nema ~-e kod kuce, misi se 
vesele cand pisica nu-i acasS, soa- 
recii joacS pe masS; domaca ~ pi- 
sicS domesticS; divlja ~ pisicS 
sSlbaticS 

maceha / mama vitregS 

macehinskl adj. de mamS vitregS, 
vitreg 

macuhica / hot. pansea (Viola trico- 
lor) 

mada conj. (premda, iako) desi, cu 
toate c&; chiar dacS 

madez in neg 

madrac m (strunjaca) saltea 

madridski adj. geogr. madrilen 

madrigal m lit. madrigal 

Madar m geogr. maghiar, ungur 

Madarska / geogr. Ungaria madarski 1. adj. maghiar, unguresc 
2. adv. ungureste, in maghiarS; go- 
voriti ~ a vorbi ungureste / ma- 
ghiara 

madidnicar m (carobnjak) 1. vraji- 
tor, mag 2. scamator, prestidigita- 
tor 

madionica / (carobnica) vrajitoare, 
magician^ 

maestral m (sjeverozapadni vjetar 
na Jadranskom moru) mistral 

mafija / mafie 

magarac, -rca m zool. migar 
(Equus asinus); nazvati koga 
—rcem a face pe cineva mSgar; 
(fig.) pasti s konja na —rca a 
c&dea din lac in pivj 

magazln m 1. (skladiste) depozit, 
magazie 2. (ilustrirani casopis) 
revista 

magifan adj. (caroban, tajanstven) 
magic, fermecat, vrSjit 

magija (caranje)/magie; vrajitorie 

magistrala / strada principala 

magistralan adj. 1. (glavni, temelj- 
ni) fundamental, principal, capital, 
de temelie, de baza 2. (majstor- 
ski) magistral, de maestru 

magla/ceaJS; pacla; sjecam se toga 
kroz — u Jmi amintesc ca prin 
cea{3; ~ da je mozes nozem rezati 
ceaja de po(i sa o tai cu cu(itul 

maglovit adj. ce{os, neguros, paclos 

maglovitdst / nebulozitate (a aeru- 
lui), cea$ 

magnet m miner, magnet 

magnetican adj. magnetic 

magnetofon m magnetofon 

magnetski adj. magnetic; — a vrpca 
bands magnetica 

magnezij m kem. magneziu 172 magnolija makinalan magndlija / hot. magnolie (Magno- 
lia grandiflora) 

mSh m (pi. mahovi) 1. miscare (a 
mainii), bStaie din (aripi) 2. lovi- 
turS, elan; jednim — om dintr-o 
(singurS) loviturS; dati —a a da 
elan 3. (cas) moment, clipS; u (na) 
jedan ~ intr-o clipS 4. datS, orS; 
na — ove din timp in timp, din 
cand in cand; u nekoliko —ova in 
repetate rinduri, de mai multe ori 

mahagdni m hot. acaju, mahon 
(Swietenia mahagoni) 

mahati, masem intr. imprf. a agita, 
a flutura, a da (din); ~ rukom a 
face semn cu mana; ~ rukama a 
da din maini, a gesticula; ~ krili- 
ma a bate din aripi; ~ glavom a 
clStina / a da din cap; ~ sabljom a 
invarti (a flutura) o sabie 

mahnit adj. nebun, dement 

mahnitost / n alienage mintalS; de- 
menJS, nebunie; nesSbuinja, lipsS 
de judecatS 

mdhnuti, mahnem intr. prf. v. ma- 
hati 

mahom adv. 1. de obicei, in mod 
obisnuit 2. imediat, indatS, numai- 
decat 

mahovina / bot. muschi 

mahuna / pSstaie; mahune pi. faso- 
le verde 

mSj m v. svibanj 

majcin adj. 1. matern, de mamS; —o 
dijete copil preferat 2. bot. —a 
dusica cimbrisor (Thymus serpyl- 
lum) 

majica / maiou 

majka / mamS; zalosna ti ~! neno- 
rocitule!, pacStosule!; casna ~ sta- 
re{S; M~ Bozja Fecioara Maria, 
Maica Domnului 

majmun n maiimrjS (Simia) majmunce n dim. de la majmun; 

pui de maimuJS, maimuJS micS 

majoneza / maioneza 

major m voj. (bojnik) maior 

majstor m mester; maistru, mese- 
rias, mestesugar; fig. maestru 

majstorica / mesterija 

majstorija / 1. (vjeSto izveden po- 
sao) meserie, mestesug 2. arta. 
maiestrie, iscusinjS 3. (lukavstvo) 
siretlic, smecherie, viclesug 

majstorsk! adj. 1. adj. de meserias, 
de mestesugar 2. (savrseno, sjaj- 
no) magistral, de maestru 3. adv. 
ca un maestru, (in mod) magistral, 
desavarsit 

majusan adj. foarte mic, minuscul 

mak m (pi. makovi) bot. mac (Pa- 
paver somniferum); divlji ~ mac 
de camp (Paparez rhoeas); fig. tje- 
rati ~ na konac a impinge lucruri- 
le panS la extrem 

makac adv.; ni ~! stai!, nu misca!; 
taci!, nu mai scoate o vorbS! 

makadam m macadam 

makar adv. si conj. mScar, eel pu^in; 
chiar; fie si; ~ kako n-are impor- 
tant cum, oricum; ~ sto n-are im- 
portant ce, orice; ~ koji, ~ tko 
n-are important cine/care; orici- 
ne, oricare; ~ gdje n-are impor- 
tant unde, oriunde; ~ tko bio 
oricine/oricare o fi; ~ bilo kasno, 
hocu ga cekati oricat ar fi de 
tarziu, am sS-1 astept; ~ sve izgu- 
bio chiar dacS ar pierde totul 

makaruni m pi. macaroane pi. 

Makedonija / Macedonia 

makedonskl adj. macedonean 

maketa / machetS 

makinalan adj. masinal, mecanic, 
automat 173 maknuti 

maknuti, maknem tr. prf a misca, 
a pune in miscare, a umi, a muta 
din loc, a deplasa. - maknuti se a 
se pune in miscare; a se porni, a 
se indrepta; makni se! misca-te!, 
dS-te la o parte! 

makov adj. de mac 

makovica / mSciulie de mac 

makrostruktura / macrostructurS 

maksimalan adj. maximal, maxim; 
~-lna brzina vitezS maxima; —lna 
cijena pre{ maxim 

maksimum m maxim, maximum 

malahan adj. hyp. de la malen; mi- 
cut, mititel; minuscul 

malaksati, malaksem intr. prf. a 
siabi, a-si pierde forjele; a se sub- 
rezi 

malarican adj. de malarie; bolnav 
de malarie 

malarija / friguri pi. palustre, palu- 
dism, malarie 

male m (jecmeni slad) malt 

malcice adv. razg. pu{in, nijel, pu- 
|intel, ni{elus, 

malen adj. mic, m&runt; neinsem- 
nat; od —a din copil&rie, din fra- 
geda varsta 

malenkost / mSrunJis, fleac, bagate- 
14; moja ~ modesta mea persoanS 

malesan adj. hyp. de la malen; 
micu{, mititel; minuscul 

mall, maloga 1. adj. mic, micuj, mi- 
titel; ~ prst degetul mic 2. m 
micu(, copilas, bSieJel, bSieJas 

malina/1. (stablo) zmeur 2. (plod) 
zmeurS (Rubus idoeus) 

malko adv. pujintel, nifelus., foarte 
pujin, o nimica toata 

malinovac, -ovca m sue de zmeura" 

malo adv. pu{in, nijel; u ~ rijefi in 
purine cuvinte; -pomalo pu^in 

174 mama 

cate pu(in; ~ je trebalo da pu{in a 
lipsit ca; Jos' ~ incS pu^in; proda- 
vati na ~ a vinde cu amanuntul 

malobrojan adj. pujin numeros, 
pu|in la numSr 

malodoban adj. minor 

malodobnica / minora, nevarstnica 

malodobnik m (pi. -ici) minor, 
nevarstnic 

malodobnost / minoritate 

malodusan adj. sfios, lipsit de curaj, 
slab de inger 

malogradanin m (pi. -ani) 1. 
mic-burghez 2. provincial 

malogradanski adj. 1. de mic-bur- 
ghez 2. provincial 

malogranicni adj.; ~ promet trafic 
de frontieri 

malokad adv. arareori, rar 

maloljetan adj. minor 

maloljetnTk m (pi. -ici) minor 

maloljetnost / minora, de varsta 
mica 

malopdsjednik m (pi. -ici) mic pro- 
prietar 

maloprije adv. nu de mult, recent; 
adineaori 

maloprodaja / vanzare cu amanun- 
tul; ~ duhana debit de tutun, tu- 
tungerie 

malotiraznl adj. de mic litraj 

malosto adv. pujin, foarte pujin 

malovrijedan adj. de mica valoare, 
de duzina 

malteskl adj. geogr. maltez 

maltretirati tr. (zlostavljati) a trata 
rau, a maltrata 

malverzacija / (pronevjera, utaja) 
delapidare; deturnare de fonduri 

malj m (pi. maljevi) mai 

mama //am. (majkal mama mamac manjinskl mamac, -mca m nada, momeaia 
mamica / hyp. de la mama; 

mamica, maicu^a 
mamin adj. de mama, al mamei 
mamiti tr. imprf. a atrage, a ademe- 

ni, a momi 
mamuran adj. mahmur, a se sim{i 

cu capul greu (dupS o bejie), 

ame(it; distrat, neatent 
mamurnost m mahmureala; durere 

de cap; zSpScealS (dupa o be{ie) 
mamut m zool. mamut (Elephas pri- 

migenius) 
mamuza forij. pinten 
mana' / defect, lipsa, neajuns; ~ od 

rodenja infirmitate congenital; ~ 

sluha defect de auz; bez ~ fani de- 

fecte / vicii, ireprosabil, impecabil 
mana 2 / mana; (pada kao) ~ (s 

neba) (a venit / a cazut) ca o mana 

cereasca 
mandari'na/1. (stablo) mandarin 2. 

(plod) mandarina 
mandat jur. mandat 
mandatar m jur. (opunomocenik) 

mandatar 
mandator m jur. (opunomocitelj) 

persoani care da un mandat / o 

imputernicire 
mandolina / muz. mandoline 
maneken m manechin 
manevar, -vra m voj., pom. ma- 

nevrS, stratagema 
manevn'rati intr. a efectua o ma- 

nevra militara; fig. a lucra cu iscu- 

sinja, a se descurca 
mangan m kem. mangan 
manganat m kem. manganat 
mangup m orij. (objesenjak; vra- 

golan) 1. strengar; poznas, s,me- 

cher 2. derbedeu, haimana, golan mangupski adj. 1. sttengar 2. de go- 
lan, de huligan 

maniian adj. med., psih. maniac 

manifest m (proglas) manifest 

manifestacija / demonstrate, mani- 
festable; manifestare 

manifestirati tr. (javno izrazavati) 
1. a manifesta, a da dovada de, a 
vadi 2. polit. a face / a participa la 
o manifestable / demonstrate 

manija / med., psih. (opsjednutost 
time) manie; idee fixa, obsesie 

manijak m maniac 

manipulacija / (rukovanje) mani- 
pulate, manuire 

manipulirati intr. 1. (rukovati; 
upravljati) a manipula, a manui 2. 
fig. a manevra, a invarti; a trisa 

manira / (nacin ponasanja) ma- 
niera 

manometar, -tra m fiz. (tlakomjer ) 
manometru 

mansarda / (potkrovlje) mansards 

manSeta / (orukavlje) manseta 

mantija / 1. (svecenicka halja) an- 
teriu, sutan8; rasa de caiugir 2. 
mantie 

manufaktura / manufactura 

manjak. -njka m (pi. -njici) lipsa, 
insuficien^a, deficit; ~ u tezini 
lipsa la cantar 

manje adv. mai pufin; sto je 
moguce ~ cat mai pu{in posibil; ni 
~ ni vise (nego) nici mai mult, nici 
mai pu{in (decat); chiar a§a, intoc- 
mai 

manje-vise adv. pujin mai mult 

manji adv. compr. de la mali; mai 
mic 

manjina / minoritate; nacionalna ~ 
minoritate najionala 

manjinskl adj. minoritar 175 manjkati 

manjkati intr. imprf. (nedostajati) 

a lipsi, a nu ajunge 
manjkav adj. (nedostatan, nepot- 

pun) 1. insuficient, neindestulator, 

incomplet 2. defectuos 
manjkavost / (nedostatak) lipsa, 

defect 
mapa 1 / (zemljovid, karta) harta 
mapa 2 / formular, mapa 
mar m grija, ingrijire, solicitudine; 

grija, atenjie 
marama/v. rubac 
maratonski adj. sport; — a trka ma- 

raton; ~ trkac maratonist 
marcipan m (vrsta slastice) 

marjipan (prajitura) 
marelica / bot. 1. (stablo) cais 2. 

(plod) caisa 
margarin m margarina 
margina / margine; na ~-ni la mar- 

gine 
marina / (lucica) marina 
marinirati tr. a marina, a face mari- 

nata 
marioneta / marioneta, fantosi 
mariti intr. imprf. a avea grija, a se 

ingriji de, a se preocupa de; ne 

marim za to nu-mi pasa de asta, 

mi-e totuna 
marka / 1. (oznaka) marca (de fa- 
brics) 2. (postanska) timbru 3. 

(njemacki novae) marca 
markantan adj. (istaknut) marcant, 

distins, de vazS 
markirati tr. (oznaciti) a marca, a 

insemna 
markiz m marchiz 
marljiv adj. silitor, sarguincios, ze- 

los, asiduu 
marljivost / asiduitate, sarguin(a, 

zel, ravna 
marmelada / marmelada 

176 marokanski adj. din Maroc, maro- 

can 
Maroko m geogr. Maroc 
Marseljeza / (francuska himna) 

Marseieza 
mars m (pi. marsevi) mars 
marsal, -ala m maresal 
marsirati intr. (stupati) a mSr^alui; 

a defila 
mart m v. ozujak 
martirlj, -ija m (mudenistvo, stra- 

danje) martiriu, martiraj 
masa / masa, mul^ime; narodne — e 

mase populare 
masaza / masaj 
maser m maseur 
masirati tr. a masa, a face masaj 
maslv m geogr. masiv 
maslvan adj. masiv 
maska / (krinka) masca; plinska ~ 

mascS de gaze 
maskirati tr. 1. (prerusiti) a masca; 

a travesti, a deghiza 2. (prikriti) a 

masca, a camufla 
maslac m unt 

maslacak, -i!ka m bot. papadie {Ta- 
raxacum officinale) 
masleni adj. de unt, untos 
maslina / bot. 1. (stablo) maslin 2. 

(plod) maslina 
maslinast adj. mSsliniu, oliv 

maslinik m (pi. -id) livada de 
maslini 

mas-medlj m mass-media pi. 

masnoca / grSsime; faptul de a fi 

imsuros 
masonerija/masonerie, francmaso- 

nerie 
masonski adj. masonic 
masovan adj. in masa, de masa mast maziti mast / 1. gras; svinjska ~ untura; 

biljna ~ grSsime vegetaia 2. teh. 

lubrifiant, unsoare 
mastan adj. gras; fig. —sna sala 

gluma obscenS 
mastiti, mastim //: imprf. (maScu) a 

unge 
maSiti se imprf. ((Sega) a apuca, a 

pune mana pe ceva, a se apuca de; 

a intinde mana spre ceva 
maskara / masca 
masta / imaginable, fantezie 
mastati intr. imprf. a visa, a(-si) 

imagina, a(-^i) inchipui;/ig. a visa, 

a dori cu ardoare 
maStdvit adj. plin de fantezie, dotat 

cu fantezie 
mat 1 adj.; sah ~ ^ah mat 
mat 2 adj. (zagasit, bez sjaja) opac, 

mat, netransparent 
matemati£ki adj. matematic 
matematika / matematica; viSa ~ 

matematici superioarS 
materija/(tvar) materie, substan^a 
materijal m (tvorivo, gradivo) ma- 
terial 
materijalan adj. material 
materijalistickl adj. materialist 
materijalizam, -zma m materialism 
materijalizi'rati tr. a materializa 
materinskl adj. matern, de mama 
materinstvo n 1. maternitate 2. (na- 

sljede) mostenire de la mamS 
materinji adj. de mama, matern; ~ 

jezik limba materna 
maternica / anatom. uter 
matl, -ere / mama; po ~-teri dupa 

mama 
matica / 1. (p£ela) matcS, regina 2. 

(registar) registru; ~ rodenih / 

umrlih / vjencanih registru de stare civila (nascuji/morji/casato- 

ri(i) 3. (drustvo) Matica hrvatska 

societatea culrurala croata 
matifar m 1. funcjionar la oficiul 

starii civile 2. membru al societajii 

Matica 
matieni adj.; —a knjiga registrul 

starii civile 
matineja / (prijepodnevna prired- 

ba) matineu 
matirati tr. a face pe cineva 

sah-mat, a invinge 
matdvilac, -ilea m bot. feticS (Vale- 

rianella olitoria) 
matrica / matri$a 
matiira / (ispit zrelosti) (examen 

de) bacalaureat, bac 
maturant m candidat la (examenul 

de) bacalaureat 
maturantski adj. de maturitate, de 

bacalaureat 
maturirati intr. a trece / a da baca- 

laureatul 
maurskl adj. maur 
mauzolej in mausoleu 
maza / copil rSsfa|at/razgaiat; ma- 

mina ~ odorul mamei 
mazalica/((t'ft. ) 1. gresor; lubrifiant 

2. mistrie 
mazanje n ungere, gresaj; mast za ~ 

lubrifiant; ~ lica fardare, sulime- 

neala 
mazati, mazem tr. imprf. 1. a unge; 

~ maslo na kruh a unge painea cu 

unt 2. a gresa, a lubrifia 3. a farda, 

a machia 4. a mazgaii; a murdari, a 

pata 
mazga / zool. catar (Equus hinnus) 
maziti tr. imprf. 1. a alinta, a dez- 

mierda 2. a rasf3ja, a razgSia. - 

maziti se 1. a se alinta, a se 
ita 2. a se fandosi, a se sclifosi 177 meduspremnik mazivo / unsoare, lubrifiant 
maznuti, -znem tr. prf. zarg. 1. a 

unge pujin; fig. a lovi; a plesni 2. a 

fura 
mazuran/fcof. maghiran (Origanum 

mojorana) 
mecena m (pokrovitelj) mecena, 

protector al oamenilor de cultura 
me"d m miere; zemlja gdje teiSe ~ i 

mlijeko {ara fabuloasa (in care 

domneste belsugul si fericirea, 

unde curge miere si lapte) 
medalja / (kolajna) medalie; zlat- 

na/srebrna/broncana ~ medalie 

de aur / argint / bronz 
medaljon m medalion 
medan adj. de miere; melifer; ~-i 

sok (u cvijetu) nectar; fig. dulce 

ca mierea 
meden adj. de miere; ~-i kolac 

prajitura; — i mjesec luna de miere 
medenjak m (pi. -aci) turta dulce 
medicina / medicina 
medicinar m (student) medicinist 
mediclnski adj. de medicina, medi- 
cal; —a sestra sora medicala 
medij m (sredina; sredstyo) 1. mij- 

loc (de producjie, de transport, de 

rezolvare) 2. mediu inconjurator, 

ambianja 3. mediu (in practicile 

oculte) 
mediokritet m mediocritate 
meditacija / (nacin razmisljanja) 

meditare; meditajie 
Mediteran m geogr. (Sredozemno 

more) Marea MediteranI 
mediteranski adj. (sredozemni) 

mediteranean 
mediiza / zool. (morski klobuki 

meduza (Medusa) 
medvjed m zool. urs (Ursus); bijeli 

~ urs alb (polar) (Ursus mariti- 

178 mus); mrki ~ urs brun (Ursus ar- 
etes); astron. Veliki / Mali M~ 

Ursa-mare, Carul-mare / Ursa-mica, 

Carul-mic 
medvjedica / zool. ursoaica 
medvjedic in dim. de la medvjed; 

ursulet 
medvjedT adj. 1. de urs 2. hot. ~ 

dlan branca ursului, crucea pa- 

mantului (Heracleum spondylium) 
meda / 1. hotar, hat 2. (ograda) 

gard, imprejmuire, incinta, ocol 
medas m; kamen - borna/piatra de 

hotar 
mediti 1. intr. imprf. (graniciti) a se 

invecina, a fi limitrof 2. tr. imprf. 

(razgranicavati) a delimita, a 

margini, a marca cu borne 
medu prp. intre, printre; ~ nama 

(refieno) intre noi (fie zis); ~ inim 

(~ ostalim) printre altele 
medudrzavnt adj. interstatal 
medugradski adj. interurban; ~ te- 

lefonski razgovor convorbire (te- 

lefonica) interurbana 
meduigra/pauza, intermezzo, inter- 

ludiu, divertisment 
medukat m (pi. -ovi) mezanin 
meduljudskl adj. ; ~ odnosi raportu- 

ri interumane 
meduklasnl adj. interclase 
medumemorija / inf. buffer 
medunarodnT adj. international 
meduprostor m interval, spajiu gol 
meduratnT adj. intre cele doua 

rSzboaie mondiale; interbelic 
medusaveznlcki adj. de interalianja, 

interaliat 
medusaban adj. reciproc, mutual 
medusobno adv. (in mod) reciproc, 

mutual 
mediispremnik m inf. buffer medustranackl meridijan medustranackl adj. interpartinic 
medutlm 1. adv. intre timp 2. conj. 

(si) totusi, cu toate acestea, insa, 

dar 
meduvrijeme n interval, rastimp; u 

—vremenu intre timp 
meduzavisan adj. interdependent 
megaton m (zvuenik) megafon 
megalomanija / megalomanie 
megavat m elektr. (1 milijun vati) 

megawatt (MW) 
Meglenorumunj m meglenoroman 
meglenorumunjski adj. megleno- 
roman 
mehani£ar m mecanica 
mehaniikl 1. adj. mecanic 2. adv. 

(in mod) mecanic, masinal 
mehanika ffiz. mecanica 
mehanizam, -zma m teh. mecanism, 

dispozitiv 
mek adj. moale, fraged; — o drvo 

lemn moale / usor de lucrat; — o 

meso came frageda; — a jaja oua 

moi; ~-i covjek om conciliabil / 

Infelegator; ~-a srea sensibil; —a 

rakija tuica slabs 
meka / (mamac) momeala, nada 
maketati, mekecem intr. imprf. a 

behai 
mekinje/pA tarafe pi. 
meko adv. duios, cu duio§ie. cu 

afecjiune 
mekoca / moliciune, slabiciune 
meksickT adj. mexican 
Meksiko m geogr. Mexic 
meksati tr. imprf. a (in) muia, a face 

moale 
mekiisac, -Sea m tool, molusca 

(Mollusca) 
melankolican adj. melancolic 
melankolija / melancolie melem m 1. emplastru, plasture 2. 
fig. alinare, consolare 

melioracija / 1. (agr) ameliorare, 
asanare, amendament 2. (pobolj- 
sanje) imbunata5ire, ameliorare 

melodican adj. (blagozvucan) me- 
lodic, melodios 

melddija / melodie 

melodrama / melodrama 

melddramski adj. melodramatic 

membrana / membrana 

memoari m pi. memorii pi., amintiri 
pi. 

memorandum m (predstavka) me- 
morandum 

memorija/1. (pamcenje; sjecanje) 
memorie 2. inf. memorie; konven- 
cionalna ~ memorie convenjiona- 
15; prosirena ~ memorie expanda- 
ta; visoka ~ memorie inalta 

memorijalni adj. memorial, dedicat 
memoriei cuiva 

menl, menija m (jelovnik) 1. me- 
niu, lista de bucate 2. (objed uz 
odredenu cijenu) meniu (cu pref) 
fix 

menopauza ffiziol. menopauza 

menstruacija / (mjesecnica) men- 
struate 

mentalitet m (nacin misljenja) 
mentalitate 

mentalni adj. (duievni, duhovni) 
mental, mintal 

mentol m mentol 

mentor m (voditelj; odgojitelj) 
mentor 

menuet m menuet 

menza / cantina, restaurant (sru- 
den^esc etc.) 

meridijan m geogr. (podnevnik) 
meridian 179 meritoran meritoran adj. (bitan; mjeroda- 

van) meritoriu, vrednic de laudS; 

competent 
meritdrnost / (mjerodavnost) com- 

petenJS, pricepere 
meritum m (bit) substan(S, esen(3 a 

unui proces 
merkantuan adj. (trgovacki) mcr- 

cantil, comercial 
Merkur m mit. Mercur 
mesar, -ara m macelar 
mesarstvo n macelarie 
mesnat adj. carnos; ca o pulpa. cu 

miez 
mesn! adj. de came; — a konzerva 

conservS de came 
mesnica / macelarie 
meso n 1. came; mrsavo ~ came 

macr£; govede ~ came de vi{el; 

svinjsko ~ came de pore; smrznu- 

to ~ came congelata; suho ~ came 

afumata 2. (o vocu) miez, pulpS 
mesozder m carnivor 
mesti, metem tr. imprf. (cistiti met- 

lom) a mStura, a da cu mStura, a 

curija 
mesetar m intermediar, mijlocitor; 

samsar, misit 
mesetariti intr. imprf. a media, a 

mijloci 
mes'tar, -tra m v. majstor 
me'ta/Xcilj) JintS; {el, scop; obiectiv 
metabolizam, -zma m biol. (izmje- 

na tvari) metabolism 
metafizic'ki adj. metafizic 
metafora / lit. (slikovito izrazava- 

nje) metafora 
metaforican adj. metaforic 
metak, -tka m (pi. meci) glon(, car- 
tas; proiectil 
metal m (kovina) metal 

180 metalni adj. (kovinski) metalic 
metalurgija / metalurgie 
metamorfoza / (preobrazba) meta- 

morfozS 
metan in kem. metan 
metar, -tra metru; kvadratni ~ me- 

tru pStrat (m 2 ); kubni ~ metru cub 

(m 3 ) 
metarski adj. metric 
metastaza / med. metastaza 
metati, mecem tr. imprf. v. metnuti 
meteor m meteor, stea cazatoare 
meteorlt m meteorit, stea cazatoare 
meteorologija / meteorologie 
meteoroloskT adj. meteorologie 
metez m 1. (komesanje) confuzie, 

!ncurc5tur& 2. (vreva) imbulzeaia, 

invilmaseaia; tSraboi 
metil m kem. metil 
metHnl adj. metilic; ~ alkohol alco- 

ol metilic 
metla / maturS 
metlica/1. dim. de la metla; mStu- 

rica 2. hot. paniculJ 
metnuti, metnem tr. prf. (stavljati) 

a pune, a aseza, a depune 
metrida / (postupak; nacin) metoda 
metodican adj. metodic 
metodika/metodologie, metodica 
metonimija / lit. (stilska figura) 

metonimie 
metraza / metraj 
metrika//ii.; muz. metrica 
metronSm m muz. (taktomjer) me- 

tronom 
metro pola / metropola 
metvica / hot. menta (Mentha) 
mezanln m (polukat) mezanin 
mezi'mac, -Imca m (mil.jenik) me- 

zin; fiu preferat; rasfa^at 
vol prn. pi. noi micanje niilosrdan micanje n miscare, deplasare 

mlcati, mlcem tr. i intr. imprf. v. 
maknuti; micati se a se pune in 
miscare, a se misca; mici se (odat- 
le)! misca!, grabeste-te! 

mig m (pi. migovi) 1. clipire din 
ochi 2. semn; semnal; dati komu 
~ da ... a face cuiva semn sa, a-1 
face sa injeleaga ca 

niiganje / clipire, clipit (din ochi) 

imgati intr. imprf. v. mignuti 

niignuti intr. prf. 1. a clipi 2. a face 
cu ochiul 

mlgoljiti se intr. a se agita, a se 
zvarcoli 

migracija / (seoba) migrare; migra- 
te; mutare 

migrena //)aro/. migrena 

mijaukanje n mieunat (continuu si 
insistent) 

mijaukati, mijaucem intr. imprf. a 
mieuna; a miorlai 

mijauknuti intr. prf. v. mijaukati 

mljeh m (pi. mjehovi) burduf (din 
piele de animal), foale 

mijena / (promjena, izmjena; raz- 
doblje) schimbare, variajie; modi- 
ficare, transformare; perioada (de 
timp), rastimp, interval; Mjesece- 
va ~ luna noua; morska ~ maree 

mijenjanje n schimbare; transfor- 
mare; alterare; schimb 

mijenjati tr. imprf. 1. a schimba, a 
face schimb 2. a inlocui, a substi- 
tui 3. a transforma 4. gram, (ime- 
nicu) declinare; (glagol) conjugare 

mijesiti tr. imprf. a framanta / a 
plamadi un aluat 

mijesalica / teh. masina de ameste- 
cat mijesanje n amestecare; amestec; ~ 
u unutrasnje stvari amestec / in- 
gerinta in treburile interne 

mijesati tr. imprf. 1. a amesteca; a 
incurca, a Incalci 2. fig. (brkati) a 
confunda. - mijesati se (u sto) a se 
amesteca; a interveni, a se baga 

mikrob m microb 

rmkrobioldgija / microbiologie 

niikrofilm m (pi. -ovi) microfilm 

mlkrofon, -ona m microfon 

mlkroskop m microscop 

mlkser m (mijesalica) masina de 
amestecat, mixer 

rriila adj. draga, scumpS, iubita 

milanskl adj. milanez 

milen adj. drag, scump, iubit 

milenlj m (tisucljece) mileniu; 
(tisucugodisnjica) milenar 

nitlibar m (tisuciti dio bara) mili- 
bar (unitate de masura a presiunii 
barometrice) 

milijarda / miliard 

milijarder m miliardar 

milijun m milion 

milijunaS m milionar 

milimetar, -tra m (tisuciti dio me- 
tre) milimetru 

milina / desfatare, deliciu, placere 

militaristiikl adj. militarist 

mlliti se imprf. a placea, a dori, a 
vrea; a accepta; ne mili mi (mu) 
se nu-mi face placere, nu-mi sura- 
de 

rriilo adv. 1. (in mod) plScut, agrea- 
bil; ~ mi je sunt bucuros; imi pare 
bine 

mllodar m oferti 

niilosrdan adj. milos, caritabil, 
indurator 181 mildsfde 

milosrde n mils, compasiune, com- 

patimire 
milost/bunavoinja, favoare; bez — i 

fara crujare 
milostinja / pomana 
mllostiv adj. binevoitor, indulgent; 

—a gospodo! doamna (scumpS)! 
mllovanje / 1. mangaiere, dezmier- 

dare 2. amor, iubire; moje ~! dra- 

gostea mea! 
mllovati, iriilujem tr. imprf. 1. a 

mangaia, a dezmierda 2. (voljeti) a 

iubi 
milozvucan adj. armonios, melodios 
iriilja / geogr. mils 
niiljenica/favorita, preferata; iubita 
mlljenik m (pi. -ici) favorit; iubit 
miljeti, millm intr. imprf. a §erpui, a 

(se) tari 
mimika / mimica 
mlmo prp. 1. (pe) langa, (pe) alatu- 

ri, alaturi (de); ~ zakona a eluda 

legea 2. adv. alaturi, aproape 
mimohod m s,ir; rand; serie 
mimoici, mimoidem tr. §i intr. prf. 

1. a trece pe langa, a da alaturi de 

2. (izbjeci) a evita, a ocoli, a elu- 
da. - mimoici se a se incrucisa 
(farS a se intalni) 

mimoilaziti tr. imprf. v. mimoici 
mimoilazenje n 1. depasjre 2. incru- 

cisare 3. evitare; ~ zakona eluda- 

rea legii 
mimdza / hot. mimozS {Mimosa pu- 

dica) 
mina/1. (ulozak u olovci) mina (de 

creion) 2. mina 
minaret m orij. (toranj dzamije) 

minaret 
miner, -era m miner 
mineral, -ala m mineral 
mlneralnl adj. mineral 

182 miritelj 

mineralogija / mineralogie 

minijatura / miniatura 

mlnimalan adj. minim, minimal 

minimum m minimum 

mimrati tr. a mina; fig. (potkopati) 
a submina, a sapa 

ministar, -stra m ministru 

ministarski adj. ministerial, de mi- 
nistri; ~ savjet Consiliu de Ministri 

ministarstvo n minister; ~ umitar- 
njih poslova Minister al Afaceri- 
lor Interne; ~ vanjskih Minister al 
Afacerilor Externe 

minobaca£ m mortier, tun 

minoldvac m draga (de cules mine 
submarine) 

mi'nuli adj. trecut, scurs 

minus 1. adj. mat. (manje) minus, 
f&ra 2. m lipsS, absents 

minuta / minut 

minuti, minem intr. prf. (vremen- 
ski) a trece, a expira 

iriio (mill) adj. scump, drag; amabil 

mlomirls m parfum 

mir m 1. pace 2. tihnS, lini^te; calm; 
~! lini;te!; saiiuvati ~ a menjine 
linistea 

miran (mirni) adj. pasnic, lini;tit, 
calm; ostati ~ a pastra calmul 

mi'renje n pacificare, impacare 

mlris m miros; aroma, mireasma; 
ugodan ~ parfum; neugodan ~ 
miros neplScut; bez —a inodor 

mlrisan adj. mirositor, odorant; aro- 
matic) 

mirisati, mirisem 1. intr. imprf. 
(cim Hi na sto) a mirosi, a rSs- 
pandi un miros 2. tr. imprf. a miro- 
si, a adulmeca 3. fig. ne ~ koga a 
nu suporta pe cineva 

miritelj m pacificator, conciliator miriti mjenjaf miriti tr. imprf. a pacifica, a restabi- 

li pacea 
mirno adv. linistit, (cu) calm; pasnic 
mirnoca / lini^te, tihnS, calm 
mirnodopskl adj. de pace, din timp 

de pace 
miroljubiv adj. pasnic; iubitor de 

pace 
mlrotvoran adj. pacificator 
mirovanje n repaus; calm, (stare de) 

liniste 
mirovati, mirujem intr. imprf. a fi 

in repaus; a sta linistit, a fi calm; 

necu ~ dok ... nu mS voi lasa panS 

nu ..., nu-mi voi gSsi linistea pana 

cand ... 
mirovina / pensie; starosna ~ pen- 

sie de vechime; poslati u ~-u a ie§i 

la pensie 
mirovinsk! adj. de pensie, pensionar 
mirovnl adj. de pace; ~ ugovor tra- 

tat de pace 
mirta fbot. mirt (Myrtus communis) 
mlsa / mesS, liturghie (la catolici) 
misao, misli / gand; cuget; idee; 

glavna ~ idee dominants 
misaon adj. 1. meditativ, ganditor 2. 

chibzuit 3. mintal 
misija / (izaslanstvo, zadaca) mi- 

siune 
misionar m misionar 
mislen adj. mintal; abstract 
mlslilac, -slioca m cugetator 
mlsliti intr. si tr. imprf. 1. (raz- 

miSljati) a gandi, a reflecta 2. 

(drzati) a crede, a presupune; sto 

mislis o tomu? ce crezi despre 

asta? 
misterij m (tajna) mister, tainS 
mlsteriozan adj. (tajanstven) mis- 

terios; enigmatic 
misticizam, -zma m misticism mistican adj. mistic 
mistifikacija / mistificare 
mistika / mistica 
mIS m (pi. misevi) 1. zool. soarece 

(Mus muscutus); slijepi ~ (siSmiS) 

liliac (Plecotus auritus si Nyctalus 

noctula) 2. inf. mouse 
mISic m 1. anatom. muschi 2. dim. 

de la mis'; soricel 
mlsicav adj. musculos 
mlsji adj. de soarece 
mlsljenje n pirere, punct de vedere, 

opinie; javno ~ opinie publicS; po 

mome — u dupS parerea mea; bor- 

ba —a lupta de opinii 
misolovka / cursa de §oareci 
mit m mitol. mit 

miting m (pi. -zi) polit. (zbor) miting 
mititi tr. imprf. a da mitS, a mitui; a 

corupe 
mito n mita, spert 
mitologija / mitologie 
mltra/crfcv. mitra 
mitraljez m (strojnica) mitraliera 
mitski adj. mitic; legendar, de basm 
mizantrop m mizantrop 
mizerija / 1. (bijeda) mizerie, sa- 

rScie 2. (bijednik) sSiman, ne- 

voia§ 
rnjSd / cupru, aramS; bronz; zuta ~ 

alama 
mjeden adj. de aramS; de bronz 
mjehur m vezicS, basicS; ~ od sa- 

puna balon de sapun 
mjenica / poliJS, cambie, scrisoare 

de schimb 
mjenicnl adj. cambial; propriu 

schimbului 
mjenjac m 1. (trg.) agent de schimb 

valutar 2. (elektr.) comutator 3. 183 mjenjacnica mladenka (autom.) ~ brzine schimbator (de 
viteze) 

mjenjacnica /casS de schimb (valu- 
tar) 

mjSra/masura, masuratoare; po —i 
dupa / pe masura; u punoj ~ pe 
deplin; preko ~-e peste masura, 
excesiv; to prelazi svaku ~-u! 
asta intrece orice mSsuri!, asta e 
culmea! 

mjerac' m masurator, instrument de 
masurat 

mjerenje n masuratoare 

mjerilo n (mjera) misura, etalon 

mjeriti tr. imprf. 1. a masura, a can- 
tan 2. ~ (po tezini) a cantari 

mjeriti se fig. a se cantari, a se m8- 
sura 

mjerljiv adj. 1. masurabil 2. (po te- 
zini) cantaribil 

mjernik m (pi. -ici) geometru; topo- 
graf 

mjerodavan adj. competent, autori- 
zat 

mjerodavnost / competent 

mjesec m 1. luna; prije ~ dana 
acum o luna; na pocetku / pri 
kraju ~-a la inceputul / la sfarsjtul 
lunii; medeni ~ luna de miere; za 
~ dana intr-o luna; o —u cu luna, 
pe timp de o luna 2. (astron.) luna; 
pun ~ lunS plina; mladi ~ luna 
noua; po ~-u pe (clar de) luna 

mjesecar m somnambul, lunatic 

mjesecev adj. lunar, selenar 

mjesecma / clar de luna 

mjesecnl adj. de o luna, mensual, 
lunar 

mjesecnica / menstruaf ie 
mjesecnTk m (pi. -ici) periodic, lu- 
nar, mensual 

184 mjesecno adv. cu luna; pe timp de o 
lun3; in fiecare luna 

mjesni adj. 1. local, din partea locu- 
lui, bistinas 2. (gram.) ~ padez 
(caz) locativ 

mjestasce n targusor, sat 

mjestimice adv. ici-colo, din loc in 
loc 

mjestimican adj. 1. local, parfial 2. 
sporadic 

mjesto n 1. loc; pocasno ~ loc de 
onoare; na lieu —a la fa{a locului 
2. (grad, selo) a^ezare omeneasca, 
localitate; rodno ~ locul nasterii; ~ 
stalnog boravka domiciliu stabil 3. 
(shrfba) post, func^ie, slujba, po- 
zijie; radno ~ loc de munca; zau- 
zimati neko ~ a ocupa un post; da 
sam na njegovu ~-u ... sa fiu in 
locul lui ...; on je covjek na svom 
— u el e om la locul lui; —a! faceji 
loc!; opce ~ loc comun 

mjeianac, -nca m 1. hibrid; metis; 
mulatru 2. (o zivotinji) bastard, hi- 
brid 

mjeSavina / amestecare, amestec, 
mixtura 

mjesovit adj. 1. amestecat; mixt; 
— a roba mercerie 2. (mat.) ~ broj 
num8r fracjionar 

mjestanin m (pi. -tani) localnic, in- 
digen 

mlacan adj. calduj, incropit 

mlad adj. tanar; — o vino vin nou; ~ 
kao rosa tanar de tot, tinerel; — i 
par tnsurajei; ~-i mjesec luna 
noua; — o ljeto an nou; —a nedjel- 
ja prima duminica dup4 luna noua 

mladenackl adj. de adolescent; ju- 
venil, tineresc 

mladenci, -enaca m pi. insurajei pi. 

mladenka / (mlada) mireasa mladez mndgo mladez f coll. tineret 

mladica / 1. (bot.) miadija, (v)lastar 

2. nevasta tanira 3. scrumbie (5a/- 

mo hucho) 
mladic m adolescent, tanar 
mladolik adj. cu aspect tineresc, 

tanar la fa(8 
mladost / tinere|e 
mladozenja m 1. mire 2. insura^el 
mladunie n (zivotinja) animal tanar 
mladahan adj. tinerel 
mladarija / coll. tineret 
mladi adj. compr. de la mlad; mai 

tanar; tanar; na — ima svijet osta- 

je lumea aparjine tinerilor 
mlak adj. calduj, incropit; (fig.) ~ 

covjek om moale / slab 
mlaka / baitoaca, mociria 
mlakonja m papa-lapte, molau 
mlakost / incropeala; indiferen|a, 

nepasare 
mlatarati intr. imprf. a da din maini 

/ din picioare; a gesticula 
mlatilica / (stroj) batoza, treieratoa- 

re 
mlatiti tr. §i intr. imprf. 1. (zito) a 

treiera, a bate (cerealele) 2. (tudi) 

a bate (cu projapul), a scutura (un 

pom fructifer); ~ krilima a bate 

din aripi; ~ jezikom a flecari, a 

trancani; ~ praznu slamu a bate 

apa in piu3 
mlatnuti tr. prf. a izbi, a plesni (o 

data) 
mlaviti tr. imprf. a strivi, a zdrobi, a 

faramija 
mlaz m (pi. mlazovi) Jasnitura; jet; 

~ svjetlosti raza de lumina 
mlaznica / teh. injector 
mlaznjak m (pi. -aci) aeron. avion 

cu reacjie 
Mleci, Mletaka m pi. geogr. Venejia mletackl adj. vene|ian 

mujefni adj. de lapte, lactat; lactic, 
laptos; — na krava vaca de lapte; 
~ put (Kumova slama) Calea lap- 
telui / lactee; ~-i zub dinte de lapte 

mrijeinjak n (pi. -aci) (zub) dinte 
de lapte 

mlijeko n lapte; kiselo ~ lapte acru / 
batut; ~ n prahu lapte praf; med i 
~ miere §i lapte, bogijie; trajno ~ 
lapte (pasteurizat) pentru o utiliza- 
re mai indelungata 

mlin m moara; parni ~ moara cu 
aburi 

mfinac, mlinca m rasnija; ~ za kavu 
rasnija de cafea 

mfinar m morar 

mlinski adj. de moara; ~ kamen 
piatra de moara 

mMtav adj. 1. moale, flasc 2. apatic, 
indiferent 

mlitavac, -vca m 1. om moale, mo- 
lau 2. indolent 

mljackati intr. imprf. a manca cu 
zgomot, a clefSi 

mlj£kara/laptarie (fabrica / depozit 
de lapte) 

mljekarica / laptareasa 

mljekarnica / (prodavaonica) lap- 
tarie (magazin) 

mljeti, meljem tr. imprf. 1. a maci- 
na, a strivi 2. (meso) a toca 

mljeven adj. macinat; — a kava ca- 
fea macinata 

mljevenje n 1. madnare; macinat 2. 
tocare; tocat 

mnogl adj. mulji, un mare numar de 

mnogo adv. mult; ~ puta de multe 
ori; imati ~ posia a avea multa 
treaba; ~ ih je sunt mufyi; ~ je 
zvanih malo odabranih mul|i 
chemaji, pujini ale^i 185 mnogobrojan mokracni mnogobrojan adj. numeros 
mnogojezican adj. v. visejezican 
mnogokut n geom. poligon 
mnogo puta adv. de multe ori 
mnogostran adj. geom. cu multe la- 

turi, poligonal; multilateral 
mnogostruk adj. (visestruk, razno- 

vrstan) 1. numeros 2. variat, dife- 

rit; multiplu 
mnogoznacnost / lingv. (viseznac- 

nost) polisemantica 
mnoStvo n muljime, sumedenie, nu- 

mar (cantitate) mare 
mnozenje n multiplicare, inmufyire; 

sporire, proliferare 
mnozina / gram, plural 
mnozitelj m mat. inmul{itor; factor 
mnoziti tr. imprf. 1. a inmul{i, a spo- 

ri 2. a multiplica, a reproduce 
mnoziv adj. multiplicabil 
mobilizacija / mobilizare 
mobilizirati tr. a mobiliza 
mociti tr. imprf. a muia, a uda 
mocvara / mla^tinS, baltS 
mocvaran adj. mla§tinos, mocirlos, 

de balti 
moc/1. for^S, putere, tarie, vigoare; 

~ rasudivanja discernamant; ~ na- 

vike puterea obi§nuin{ei; kupovna 

~ putere de cumparare; to nije u 

1 judskoj ~-i asta nu sta in puterea 

omului 
mocan adj. puternic, viguros 
moci, mogu, mozes intr. imprf. a 

putea; ne mogu vile nu mai pot, 

nu pot mai mult 
mdda / moda; u — i la mods, in 

voga; po ~-i dupa moda; (to) izla- 

zi iz ~-e se demodeaza, nu mai e la 

moda 
modalan (modolani) adj. gram, (na- 

cinski) modal 

186 modalitet, -eta m modalitate 
modar adj. vanat, bleu, albastru des- 

chis 
model m (uzorak) model; etalon; 

stajati kao ~ a poza; raditi prema 

— u a lucra dupa un model 
modelirati tr. (oblikovati) a modela 
modem m inf. modem; unutrasnji ~ 

modem intern; vanjski ~ modem 

extern 
moderan adj. (suvremen) modern, 

la moda 
modernizacija / modemizare 
modernizam, -zma m modernism 
modernost / modemitate 
modificirati tr. (preinaciti) a modi- 

fica 
niodnl adj. de moda; - list ziar de 

moda; ~ casopis revista de moda 
modrica / vanStaie, echimoza 
modro n albastru, azur 
modulacija m modulare, modulajie 
modulirati tr. muz. a modula 
mogranj m hot. 1. (stablo) rodiu 2. 

(plod) rodie (Punica granatum) 
m6guc adj. posibil, cu putinja 
mogiice adv. poate, posibil; s"to je 

prije ~ cat mai repede (posibil); ~ 

je se poate; lako je ~ se prea poate; 

(u) koliko je ~ pe cat e posibil; 

nije ~! nu se poate!, imposibil! 
mogucnost / 1. posibilitate 2. pu- 

tinja; facultate 
moj prn. al meu; s ~-e strane de 

partea mea 
mokar adj. ud, umed; ~ do koze ud 

pana la piele 
mokasinka / (cipela) mocasin 
mokraca / urina 
mokracni adj. urinar; ~ mjehur ve- 

zica; —i kanal ureter mokrenje moral mokrenje n urinare 

mokriti intr. imprf. ^i mokriti se a 
urina 

m61 m muz. gama minora 

molba / cerere, petite; podnijeti — u 
a depune o cerere 

Moldavija / 1. Moldova, provincie 
istorica din Romania 2. Republica 
Moldova, stat dintre Prut §i Nistru 

moldavski adj. moldovean, moldo- 
venesc 

molekula / molecuia 

molitelj m, moliteljica / peti^ionar; 
solicitator 

moliti tr. imprf. 1. a cere, a solicita; 
~ koga za Sto a intreba pe cineva 
despre ceva 2. a ruga, a implora; ~ 
koga za uslugu a ruga pe cineva 
sa faca un serviciu; molim! pofti|i!, 
va rog!; uzalud ga molis (e) inutil 
sa-1 rogi; molim? poftim?, ce-aji 
spus? 

molitva / rugaciune 

mdlitvenik m (pi. -ici) carte de ru- 
gaciuni, molitvenic 

moljakati, moljakam tr. imprf. a 
solicita, a insista, a plictisi cu ru- 
gaminjile 

moljenje m rugaminte, ruga (umila) 

momacki adj. 1. de flacau 2. de ce- 
libatar/holtei/burlac 

momak m (pi. -mci) 1. flacau, ado- 
lescent 2. (nezenja) celibatar; bur- 
lac, holtei 

momcad / coll. 1. fiacai pi. , baieji 
pi. 2. (pom., aeron.) echipaj 3. 
(sport) echipa, tim 4. (voj.) trupa 

mdm£ina faugm. de la momak; baie- 
|oi; baietan 

momenat m (trenutak) moment, 

ciipa momentalno adv. (trenutacno) mo- 

mentan, care dureaza pujin 
monah m (pi. -asi) ort. (redovnik) 

monah, cSlugar 
monarh m (pi. -rsi) (samovladar) 

monarh; suveran 
monarhija / monarhie 
monarhist m monarhist 
monden adj. monden 
moneta / (kovanica) moneda 
monetarni adj. (novcani) monetar 
Mongol m mongol 
mongolski adj. mongol 
monitor m monitor 
monografija / monografie 
monogram m monograma 
monokl m monoclu 
monolit m miner, monolit 
monolitan adj. de monolit, monoli- 

tic 
monolog m (pi. -ozi) monolog 
monopol m monopol 
monopolnT adj. monopolist, mono- 

polizat 
monoteist m (jednobozac) monote- 

ist 
monoton adj. (jednolican) monoton 
monotonija / (jednolicnost) mono- 

tonie 
monstrum m (cudoviste, nakaza) 

monstru 
montaza / (sastavljanje) montaj 
montazn! adj. de montaj; —a kuca 

cladire din elemente prefabricate 
monter m montator; ajustor; instala- 

tor 
monti'ranje n montare 
monti'rati tr. (sastaviti) a monta 
mora / cosmar 
moral m moraia; moral 187 moralno niozdina moralno adv. moral; moraliceste, 
moralmente 

mdrati intr. imprf. a fi dator, a fl 
obligat; morag ici trebuie si mergi 

moratory m moratoriu 

more n 1. mare; siroko ~ mare des- 
chisS; nemirno, uzburkano ~ mare 
agitata 2. geogr. Jadransko ~ Ma- 
rea AdriaticS; Jonsko ~ Marea 
IonicS; Sredozemno ~ Marea Me- 
diteranS 

morepldvac, -vca m navigator 

morfem, -ema m lingv. morfem 

mdrfij mfarmac. morfinS 

morfologija / morfologie 

moriti tr. imprf. (mufiti) a chinui; a 
tortura; a mortifica; posast mori 
epidemia bantuie, face ravagii; zed 
me mori mor de sete; tuga me 
mori tristejea ma apasa 

mornar m marinar, matelot 

mornarica/ flota; ratna ~ flota ma- 
ritime; trgovaika ~ flota comer- 
cialS 

mornarif kl adj. de flota, de marina 

mornarskl adj. de marinar, marM- 
resc 

morskl adj. 1. de mare; marin, na- 
val, maritim; —a obala {arm, mal 
al marii; ~ tjesnac stramtoare; —a 
bolest rau de mare 

mortalitet m (smrtnost) mortalitate 

moskovski adj. moscovit 

Moskva / geogr. Moscova 

mosnl adj. de pod 

most m pod; viseci ~ pod suspendat; 
pontonski ~ pod de pontoane; pri- 
jeci preko —a a trece podul 

mostic m dim. de la most; pod mic, 
podisor 

mostobran m cap de pod 

most m (mlado vino) must 

188 motati tr. imprf. 1. a infSsura, a face 
ghem 2. a incurca, a incalci. - mo- 
tati se imprf. a se invarti, a se in- 
curca, a da tarcoale, a hoinari 

motel m autom. motel 

motika / sapS: sipSligS 

motiv n motiv 

motivacija / motivare; expunere de 
motive 

motivirati tr. sj intr. a motiva, a jus- 
tifica 

motka / 1. prajina 2. bara 

moto m (geslo) moto 

motocikl m motocicleta 

motor m motor; benzinski ~ motor 
pe benzina; eksplozivni ~ motor 
cu explozie 

motorni adj. cu motor; ~ camac 
barca cu motor 

motrenje n observare, contemplare 

motritelj m observator, spectator 

tnotriti 1. tr. imprf. a observa, a privi 
Jinta, a urmari (cu privirea); a con- 
templa 2. intr. imprf. a se uita, a fi 
atent la 

mozaik m (pi. mozaici) mozaic 

mSzak, mozga m (pi. mozgovi) 1, 
creier; mali ~ cerebel; potres — ^zga 
comojie cerebrals; vrti mu se ~ i 
se invarteste capul 2. fig. zavrtjeti 
komu ~ a-i suci cuiva capul 

mozgati intr. si tr. imprf. a-si fr&- 
manta creierii, a-§ bate capul 

mozgovnl adj. de creier; cerebral 

mozda adv., moze biti adv. poate, se 
prea poate 

mozdan adj. de creier; cerebral; ~ a 
opna meninge 

mozdani m pi. creier 

mozdina / anatom. maduva; ledna ~ 
mSduva spinarii mrdcan mrtav mracan adj. intunecat, sumbru, ob- 

scur 
mracenje n obscurantism, spirit re- 

trograd 
mraciti se imprf. a deveni intunecat, 

a se intuneca; mraci se cade noap- 

tea, se innopteaza 
mracno adv. intunccos 
mracnost / obscuritate, intunecime 
mrak m inmneric, obscuritate, 

bezmt; prvi ~ amurg, crepuscul; 

pada ~ se lasa intunericul/noaptea; 

po — u pe intuneric 
mramor m marmura 
mramoran adj. de marmura, mar- 

morat 
mrSv m tool, furnica; fig. podilaze 

me —i ma furnica 
mravinjak m (pi. -aci) furnicar 
mravljT adj. de furnica, de furnici 
mraz m 1. (studen) ger, frig 2. (led) 

ghea(i; djed Mraz (djed Bo- 

zi£njak) M05 Gerila (Mos CrS- 

ciun) 
mrcina / mortaciune, starv, hoit 
mrcvariti tr. imprf. 1. a masacra, a 

taia in bucaji 2. fig. a maltrata, a 

chinui, a tortura. - mrcvariti se 

imprf. a-si face harachiri 
nircafbot. mirt (Myrtus communis) 
mrcenje n (crnjenje) innegrire, 

intunecare 
mrlna / patol. cataracta 
mreska / (nabor) pliu, cuta, fald 
mreza / 1. plas3; paukova ~ panza 

de paianjen; ~ za kosn fileu de 

par; (fig.) uhvatiti koga u ~-u a 

prinde pe cineva in plasS, a seduce 

pe cineva 2. inf. re(ea 
mrezast adj. reticular, in forma de 

re{ea mrezica / dim. de la mreza; fileu. 

plasS de par 
mrezni adj. inf. de re{ea; ~ admini- 
strator administrator de re{ea; ~ po- 

sluzitelj server de rcjea 
mreznica / anatom. retina 
mrgodan adj. incruntat, posomorat, 

sever 
mrgoditi se imprf. a se incrunta, a 

se imbufna 
mrijeti, mrem intr. imrpf. a muri 
mrk adj. 1. brun, oaches 2. intune- 

cat/inchis la culoare 
mrklT adj. v. mrk; ~ mrak intuneric 

bezna 
mrkva / bot. morcov (Daucus caro- 

ta) 
mrlja / pata 
mrljati tr. imprf. a pata 
mrmljati tr. si intr. imprf. a murmu- 

ra, a mormai, a bolborosi 
mrmoriti tr. si intr. imprf. v. 

mrmljati 
mrsan adj. de came 
mfsiti 1 intr. imprf. §i mrsiti se 

imprf. a manca ceva de came 
mfsiti 2 tr. imprf. (konce) a incurca, 

a incalci 
mrsko adv. cu aversiune, cu sila, de- 

testabil; ~ mi je imi repugna 

(ceva) 
mrskost / aversiune, repulsie 
mrsav adj. slab, usc5{iv, costeliv; ~ 

kao smrt slab ca un schelet 
mrsavjeti intr. imprf. a siabi 
mrsavljenje n siabire 
mrSavost / siabiciune fizici 
mrtav adj. mort, decedat; ~ umoran 

mort de oboseaia; — tva tiSina 

linijte de mormant; ~ jezik limba 

moarti; —tva voda apS statatoare; 189 mrtvac 

—tva kost exostozS; —tvo puhalo 

molau, lenef 
mrtvac, -tvaca n mort, cadavru; 

pregled —a autopsie 
mrtvackl adj. de mort, de cadavru; 

~ sanduk sicriu, co§ciug; — a kola 

dric, car mortuar; ~ odar catafalc 
mrtvacnica / camera mortuarS; 

morga 
mrtvilo n letargie, apatie 
mrtvo adv. mortal; farS viaja 
mrtvorodence, -ceta n copil nascut 

mort 
mrva / farama; firimitura 
mrvica / dim. de la mrva; faramrfa, 

dram 
nirviti tr. imprf. a fUramiJa; a farama 
mirljiv adj. friabil, faramicios 
mrzak (mrski) adj. 1. detestabil 2. 

hidos, odios 
mrzitelj m (persoanS) care uraste / 

care detests 
mfziti tr. §i intr. imprf. a uri, a de- 
testa, a du^marii; - iz dna duse a 

uri din adancul sufletului 
mrzovolja / indispozrfie, supSrare 
mrzovoljan adj. prost dispus, indis- 

pus; morocSnos 
mfznja/ura, dusmanie, aversiune 
mu prn. dat. sg. = njemu ii, (-)i(-) 
mucati intr. imprf. a gangSvi, a se 

balbai 
mucav adj. gangav, balbait 
mucavost / balbaiaia, gangiveala 
mucaljiv adj. ticut, taciturn 
nracan (mucni) adj. 1. (tegoban) 

obositor, istovitor 2. (tezak) greu, 

anevoios 
mucenica / martira 
mucenlk m (pi. -ici) martir 
mucenlStvo m martiriu, martiraj 

190 miika 

mucenje n tortura, chin, cazna 
mufitelj m schingiuitor 
muciliste n loc de tortura 
nidciti tr. imprf. a chinui, a tortura, a 

schingiui 
mucnina / (u zeludcu) greats 
milJno adv. (in mod) penibil; (cu) 

greu, anevoie 
miicak, -cka m (pi. -cci) ou clocit, 

stricat 
mucenje n (od mutiti) tulburare; 

perturbare 
muckati tr. imprf. a agita (un lichid) 
mucnuti tr. prf. a agita, a scutura (o 

data) 
miidar (mudri) adj. injelept, instru- 

it, rational, invajat; — dra izreka 

sentinfi, maxima 
miido n anatom. vulg. (testis) testi- 

cui 
mudrac m injelept, doct, savant 
mfldro adv. cuminte, cu in{elepciu- 

ne; cu judecata, bine gandit 
mudrost / in^elepciune, desteptaciu- 

ne 
mudrovati, mudrujem intr. imprf. a 

filozofa, a ra^iona 
muf m mans,on 
muha fzool. musc3; kucna ~ muscS 

comunJ (Musca domestica); jed- 

nim udarcem ubiti dvije ~-e a 

impusca doi iepuri dintr-un foe; 

ciniti od ~-e konja a face din 

tantar armasar 
muhamedanskl adj. mahomedan, 

musulman 
miik 1 m linifte, tacere, mujenie 
muk 2 m (mukanje) riget, muget 
muka/I. (patnja) suferinta, durere; 

chin, tortura 2. (trud, tegoba) 

greutate, dificultate, trudS, ostene- mukati muznja ala; (bot.) —a Isusova pasiflora; 

sto mu muka! la dracu! 
mukati, mucem intr. imprf. a rage, 

a mugi 
mukao adj. mat, surd, inabujit 
mukotfpan adj. 1. suferind 2. chi- 

nuit, muncit 
mulac, -lea m 1. zool. catar (Equus 

mulus) 2. pej. copil nelegitim 
mulat m mulatru 
mulatkinja / mulatra 
mulj m mal, namol 
mumljati intr. imprf. a tescui, a stri- 

vi, a stoarce 
munlcija / (streljivo) munrjii pi. 
munja / fulger 

munjevit adj. fulminant, fulgerator 
munjovod m (gromobran) paratras- 

net 
murva/fco(. 1. (stablo) dud 2. (plod) 

duda (Murus) 
musaka / musaca 
muskulatura/v. misicje 
musliman m musulman, mahomedan 
miisti, muzem tr. imprf. a mulge 
musica / i/ihl de la muha; musculitS 
musicav adj. capricios, ciudat, bizar 
muSkarac, -rca m barbat 
muskat m 1. (grozde) muscat, ta- 

maios 2. (vino) vin muscat / tamaios 
miiskT 1. adj. masculin, barbatesc, 

viril; —a glava barbat; (gram.) ~ 

rod genul masculin 2. adv. b3r- 

bate^te, cu barbate, cu curaj 
musko n om, barbat 
muskost / virilitate, barbajie, mas- 

culinitate musmula / bot. orij. 1. (stablo) 

mosmon 2. (plod) mosmoaml (Me- 

spilus germanica) 
miistarda / (gorusica) muf tar 
muSula / zool. (skoljka dagnja) 

scoica comestibila (Mytilus edulis) 
mutan (mutnl) adj. 1. tulbure 2. ne- 

transparent, mat; —tno staklo 

sticia mata; (fig.) loviti u —tnome 

a pescui in ape tulburi 
mutav adj. razg. (nljem) mut 
mutikasa m intrigant, inselator, es- 

croc 
mutiti tr. imprf. 1. a tulbura 2. a 

amesteca 3. a incurca 
miitnost / tulbureala 
muza / m/Y. muza 
muzej m muzeu; gradski ~ muzeu 

ora§enesc 
muzenje n muls, mulsoare 
muzgavac, -avca m zool. v. hobot- 

nica 
muzicar m (glazbenik) muzicant 
muzicki adj. (glazbeni) muzical 
muzika / (glazba) muzicS 
muzikalan adj. muzical 
muzikalnost / muzicalitate 
muzikant m muzicant 
muz m (pi. muzevi) 1. soj 2. barbat 
muza /v. muznja 
muzar m 1. voj., pov. mortier 2. piu- 

lija 
muzevan adj. barbatesc, viril 
muzevnost / virilitate, masculinita- 

te, barbafie 
muzjak m (pi. -aci) mascul, bar- 

batus 
muznja /muls; mulgere 191 nabusitost N N, n n N, n 

na 1 prp. pe; la; in; pentru; a; cu 1. 
(mjesto) ~ ulici In / pe stradS; ~ 
pol puta la jumatatea drumului; ~ 
jedno oko slijep orb la un ochi, 
chior 2. (smjer, kretanje); ici ~ siet- 
nju a merge la plimbare; idem ~ 
izlozbu merg la expozijie 3. (vri- 
jeme); ~ vrjjeme la timp; ~ Bozic 
la Craciun, in ziua de Criciun 4. 
(nacin); ~ primjer (npr.) de 
exemplu (de ex.); mirisati ~ Sto a 
mirosi a ceva; ~ zdravlje in sSnS- 
tatea voastrS / ta; ~ srecu din feri- 
cire 5. (razlicite reakcije) tri ~ 
glavu trei de persoanS; ~ VaS zah- 
tjev la cererea Dumneavoastra; 
staviti ~ prodaju a pune in vanza- 
re; dobio sam to ~ dar am pri- 
mit-o drept cadou; prevest cu to ~ 
rumunjski am sS traduc asta ro- 
maneste; ~ cetiri vesla la patru 
rame, cu patru vasle; ~ glasu renu- 
mit, celebru 

na 2 excl. na!, ia!, {ine!, prinde! 

na- prefix verbal 

nabaciti tr. prf. 1. a arunca, a azvarli 
(pe) 2. (fig.) ~ pitanje a pune o 
intrebare, a ridica o problems 

nabaci'vati tr. imprf. v. nabaciti 

nabadati tr. imprf. v. nabosti 

nabasati intr. prf. (na sto ili na 
koga) a intalni din intamplare, a 
da de cineva / de ceva; a se ciocni 

nabava / achizijionare, cumparitu- 
rS, targuiala 

nabaviti tr. prf. 1. a achizifiona, a 
cumpSra 2. a procura, a face rost, a 
gasi 

192 nabavljac m 1. achizitor; colector 2. 

cumparator 3. (dobavljac) furnizor 
nabavljanje n 1. procurare, achi- 

zifionare 2. cumparare 
nabavljati tr. imprf. v. nabaviti 
nabavnl adj.; —a cijena pre{ de 

achizifie 
nabijanje n 1. batere; batatorire 2. 

indesare, comprimare 
nabfjati tr. imprf. v. nabiti 
nabiti, nabijem tr. prf. 1. (pritisnu- 

ti) a presa, a comprima; 2. (zabiti, 

nataknuti) a infige, a bate in cuie 

3. a umple, a indesa; ~ slamom a 

umple cu paie; ~ cijene a umfla 

prejurile; a face specula 
naboj m 1. mai, batator 2. 

incircatura, cartu^ 
nabolje adv.; ici / krenuti ~ a se 

ameliora, a se imbunatafi 
ndbor m 1. pliu, cuta, fald 2. (na 

lieu) rid, zbarcitura 
nab6rati tr. prf. 1. a plisa 2. a 

incre|i, a zbarci 
nabosti, nabodem tr. prf. 1. a infige 

2. a impunge, a in{epa 
nabrajati tr. imprf. v. nabrojiti 
nabreklina/umflatura, tumoare 
nabreknuti, nabreknem intr. prf. a 

se umfla, a se tumefia 
nabrojiti tr. prf. a numara; a enume- 

ra 
nabubati tr. prf. razg. 1. (nauciti 

napamet) a inva$a papagaliceste, a 

toci 2. (izlemati) a ciomagi, a aco- 

peri cu lovituri 
nabubriti intr. prf. a se mari, a se 

umfla 
nabusit adj. {afnos, irascibil, vio- 
lent, iute la manie 
nabusito adv. (in mod) brusc 
nabusitost / bruscheje, irascibilitate nacija nadalje nacija / (narod) najiune 

nacijepati tr. prf.; ~ drva a despica, 
a sparge 

nacionalan adj. (narodni) national 

nacionalist m nationalist 

nacionalistickl adj. nationalist 

nacionalizfrati tr. a na|ionaliza 

nacionalnost/1. (narodnost) najio- 
nalitate 2. (drzavljanstvo) ceta^e- 
nie 

nacist m nazist 

nacistickl adj. hist, nazist 

nacrt m 1. schi^S, crochiu; ~ ugovo- 
ra ciornS, prima redactare a con- 
tractului; ~ grada planul orasului 
2. proiect 3. plan 

nacrtati tr. prf. 1. a schi^a, a face un 
crochiu 2. a intocmi un proiect 3. a 
face un desen 

nacrtnl adj.; ~-a geometrija geo- 
metrie descriptiva 

nacekati se prf. a astepta mult timp 
/ tot timpul 

nacelan adj. 1. principial, in princi- 
piu 2. fundamental, general 

nacelnik m (pi. -ici) §ef, sef de bi- 
rou; gradski / opcinski ~ primar; 
okruzni ~ prefect 

ndcelno adv. in/din principiu 

nacelo n principiu, temei 

naceti, nacnem tr. prf. 1. a incepe 2. 
a taia prima bucata dintr-un ali- 
ment; ~ pitanje a pune in discujie 

nacin m 1. mod, fel, manierS, chip; 
na svaki ~ oricum, orice s-ar 
intampla; na jedan ili drugi ~ 
intr-un fel sau altul; svaki na svoj 
~ fiecare in felul sau; na isti ~ in 
aceeasi maniera; hvala, na isti ~ 
muljumesc, la fel; na bilo koji ~ 
indiferent cum, cu orice pre$; s 
—om cu mSsura, moderat; ~ govo- ra fel de-a vorbi; ~ zivota mod de 

viaja; ~ misljenja mod de a gandi, 

mentalitate 2. (gram.) mod; zapov- 

jedni ~ (mod) imperativ; pogod- 

beni ~ (mod) condijional-optativ 

3. (muz.) ton; dur ~ ton major; 

mol ~ ton minor; 4. (sredstvo) 

mijloc, procedeu, metoda 
naciniti tr. prf. 1. (uciniti) a face 2. 

(urediti) a aranja; a pregati; a ajus- 

ta, a pune in / la ordine 
nacinski adj. gram, modal 
nacinjati tr. imprf. v. naceti 
nafitan adj. citit, erudit, instruit 
nacuditi se prf. a se mira; a ramane 

consternat; ne moci se na£uditi 

ma mir, nu-mi explic 
nacuti, nacujem tr. prf. a-i trece pe 

la ureche 
naci, nadem tr. prf. a gasi, a desco- 

peri, a da de/peste 
i\£t\ se prf. a se g3si, a se afla, a se 

vedea; ~ u fudu a fi surprins 
naculiti tr. prf. a ciuli 
nad prp. deasupra, peste; spre, asu- 

pra 
nad-, (nat-) pref. 1. prefix nominal; 

arhi-, supra-; §ef, cap (nadbiskup 

arhiepiscop catolic; nadljudski 

supraomenesc) 2. prefix verbal; 

supra-; nadzivjeti a supravie{ui 

(cuiva / la ceva) 
nada / speranja, nadejde; ima ~-e 

sunt speran{e; polagati ~-u u koga 

a da speranje cuiva; a da asigurari 

cuiva 
nadahnuti, nadahnem tr. prf. 1. a 

inspira 2. a inflacSra, a insufleji 
nadahnjivati tr. imprf. v. nadahnuti 
nadaleko adv. departe, de departe 
nadalje adv. 1. mai departe 2. in vii- 

tor 193 nadaren nadomjestiti nadaren adj. (darovit) inzestrat, 

dotat, talentat 
nadasve adv. mai cu seamS; mai 

ales 
nadati se imprf. a adiuga; a da 

(incS), a mai da 
nadbiskup m arhiepiscop catolic 
nadbubrezni adj. anatom. suprare- 
nal 
nadesno adv. la dreapta 
nadglasati tr. prf. a invinge prin ma- 

joritatea voturilor 
nadglasavati tr. imprf. v. nadglasati 
nadgledati tr. imprf. a supraveghea, 

a controla; a inspecta 
nadglednik m (pi. -ici) supraveghe- 

tor, controlor 
nadgradnja / suprastructurS 
nadgrobni adj. sepulcral, de 

mormant, funerar; ~ kamen piatrS 

funerarS; ~ natpis epitaf; ~ govor 

discurs funebru 
nadigrati tr. prf. a invinge la joe 
nadimak, nadimka m (pi. -imci) 

poreclS, supranume 
nadimanje n umflare, balonare 
nadimati tr. imprf. a umfla. - nadi- 

mati se imprf. a se umfla, a se ba- 

lona 
nadimiti tr. prf. a afuma; a face mm 
nadiranje n penetrare, pStrundere 
nadirati, nadirem intr. imprf. (na- 

predovati) a inainta, a intra / a 

pStrunde cu for^a 
nadjacati tr. prf. a invinge, a birui 
nadjenuti, nadjenem tr. prf. 1. a 

insira 2. a bSga, a introduce; ~ ko- 

nac u iglu a baga ati in ac 3. (na- 

puniti) a umple cu; a impana 
nadjev m umpluturS 
nadlaktica / anatom. humerus 

194 nadletjeti, nadletim tr. prf. a zbura 
asupra (unei locality, regiuni 
etc.), a survola 
nadlezan adj. (ovlasten) competent 
nadljudskl adj. supraomenesc 
nadmaSiti tr. prf. a fi mai inalt 

dec&t, a intrece in inai{ime 
nadmaSfvati tr. imprf. v. nadmasiti 
nadmetati se imprf. 1. (natjecati se) 

a se intrece 2. a licita 
nadmoc / superioritate, suprema|ie 
nadmocan adj. superior; mai puter- 

nic, mai tare 
nadmorskl adj. geogr. deasupra ni- 

velului mSrii 
nadmiidriti tr. prf. a intrece in inte- 

ligen{a 
nadmudrivati tr. imprf. v. nadmu- 

driti 
nadnaravan adj. supranatural 
nadnica / salariu / platS (pe o zi) 
nadnifar m zilier, lucrStor cu ziua 
nadnijeti se prf. a se ridica deasupra 
nadnositi imprf. v. nadnijeti se 
nadoci, nadodem intr. prf. (doci) a 

create, a se umfla 
nadohvat prp. la indemana 
nadoknada / (naknada) compensa- 

re, desp£gubire 
nadoknaditi tr. prf. 1. a compensa, a 

despSgubi 2. a recupera 
nadoknadivanje n compensare; com- 
pensate 
nadoknadivati tr. imprf. v. nadok- 
naditi 
nadolaziti intr. imprf. v. nadoci 
nadomak prp. in apropiere (de) 
nadomjestak m surogat, inlocuitor 
nadomjestiti tr. prf. 1. a compensa, 
a despSgubi 2. a recompensa, a 
raspliti nSdoplata nagomilati nadoplata / suprataxa, taxS supli- 

mentarS 
nadopuniti tr. prf. 1. a umple (ada- 

ugand) 2. (dopuniti) a (mai) com- 

pleta 
nadopunjivati tr. imprf. v. nadopu- 
niti 
nadovezati, nadovezem tr. prf. 1. a 

lega, a innadi 2. (fig.) a relua (o 

discu{ie) 
nadovezi'vati tr. imprf. v. nadoveza- 
ti 
nadrazaj m (podrazaj) excitare; ex- 

citajie 
nadrdziti tr. prf. a stimula 
nadrazivati tr. imprf. v. nadraziti 
nadri- pref. (nazovi-) pretins, as,a-zis, 

pseudo-, fals 
nadrilijecnik m (pi. -ici) medic 

prost, sarlatan 
nadfljati 1. tr. prf. a scrie necitej, a 

mazgaii 2. intr. prf. a face o gafS, a 

o sfecli 
nadrobiti tr. prf. a firamrja; a fara- 

ma; a sfSrama 
nadsloj m superstrat 
nadugo adv. (pentru) mult timp, 

timp indelungat, indelung 
nadut adj. umflat 
naduti, nadmem tr. prf. a umfla. - 

naduti se a se umfla 
nadutost / umflare 
nadvisiti tr. prf. a depSsi / a intrece 

(in inSl|ime) 
nadvladati, nadvladam tr. prf. a 

invinge, a birui, a bate 
nadvladavati tr. imprf. v. nadvlada- 
ti 
nadvoznjak m (pi. -aci) viaduct 
nadzemaljskl adj. supraomenesc, 

divin nadziratelj m supraveghetor, in- 
spector 

nadzirati, -rem tr. imprf. 1. a supra- 
veghea, a pSzi 2. a controla 

nadzor m supraveghetor, control; in- 
specjie 

nadzornik m (pi. -ici) supraveghe- 
tor; controlor; inspector; intendent 

nadzvucnl adj. aeron. supersonic 

nadzfvjeti, nadzivim tr. prf. a su- 
praviejui (cuiva, la ceva) 

nafta/(rfei, petrol 

naftalin m kem. naftalmS 

naftnl adj. de petrol, petrolifer 

naftovod m conducta de petrol/Ji{ei 

nag adj. (gol) nud, in pielea goals 

nagadati tr. imprf. a presupune, a 
face ipoteze 

nagao (nagli) adj. 1. brusc, iute; 
subit; — gla smrt moarte subitS 2. 
impetuos, nSprasnic, furtunos 

nagaziti intr. prf. 1. (nogom stati na 
s"to) a caica in/pe ceva 2. (nabasa- 
ti na sto ili na koga) a se intalni 
(intampiator); a da peste 

naginjati imprf. v. nagnuti 

naglo adv. 1. in grabs, in pripa, la 
repezealS 2. (in mod) brusc, subit, 
pe neasteptate 

naglost/1. grabS, pripi, zor 2. brus- 
cheje, asprime 

nagluh adj. cam surd 

nagluhost/surditate (parjialS) 

nagnuti, nagnem tr. prf. a inclina, a 
apleca, a indoi, a 13sa in jos 

nagodba / 1. acord, in^elegere; aran- 
jament, tranzac|ie 2. compromis 

nagoditi se prf. 1. a cadea de acord, 
a conveni, a cidea la invoiala 2. a 
face un compromis 

nagomilati tr. prf. a ingrSmadi, a 
strange, a acumula 195 nagon 

nagon m 1. instinct; ~ samo- 

odrzanja instinct de conservare 2. 

impuls, stimulent 
nagonski 1. adj. instinctiv 2. adv. 

(in mod) instinctiv, din instinct 
nagore adv. 1. (losije) mai rau, mai 

prost; i£i ~ a merge mai rau / 

prost 2. (prema gore) in sus, spre 

varf 
nagorjeti, nagorim intr. prf. a (se) 

arde putin, a (se) parli 
nagovaranje n indemn staruitor, 

exortatie 
nagovarati tr. imprf. 1. a exorta, a 

indemna, a imboldi 2. a instiga(la), 

a incita 
nagovijest / 1. anunjare, vestire; 

aluzie 2. (pretkazanje) prezicere, 

prorocire, prevestire 
nagovijestiti tr. prf. 1. a da de 

urjeles, a face aluzie 2. a avertiza, 

a preveni 3. (pretkazati) a preves- 

ti, a prezice 
nagovor m 1. exortafie, imbold 2. 

convingere, induplecare, persua- 

siune 
nagovoriti tr. prf. 1. a convinge 2. a 

insufia, a inspira 3. a instiga, a in- 
cita 
nagrabiti tr. prf. 1. a smulge, a 

in§faca 2. a tngramSdi, a inghesui 
nagrada / 1. recompense premiu; 

prima 2. (placa) salariu, leaia; 

novcana ~ premiu in bani 
nagr&diti tr. prf. 1. a premia, a 

raspliti, a recompensa 2. a retri- 

bui, a remunera, a piati 
nagradnl adj. de premiu, premial; ~ 

natje£aj concurs cu premii 
nagradi'vanje n premiere; imparjire 

a premiilor 
nagradivati tr. imprf. v. nagraditi 

196 naj- 

nigrda / (nakaza, rugoba) avorton; 

uritjenie, pocitanie 
nagfditi tr. prf. (unakaziti) a defor- 

ma, a desfigura, a poci, a urati 
nagrdi'vanje n 1. deformare; defor- 

matie 2. schilodire, pocire 
nagrdi'vati tr. imprf. v. nagrditi 
nagristi, nagrizem tr. prf. a roade 

(din); a apuca cu dinjii, a musca 
nagrizati tr. imprf. v. nagristi 
nagfnuti, nagrnem 1. tr. prf. a 

ingramadi, a pune claie peste gra- 

mada 2. intr. prf. a se imbulzi, a se 

inghesui 
nagiitati se prf. a inghi|i, a manca 

mult 
nahraniti tr. prf. a hrSni, a-i da de 

mancare. - nahraniti se prf. a-s,i 

potoli foamea, a se satura 
nahuskati tr. prf. a a(a(a, a instiga, a 

stSrni, a provoca 
nai'ci, naidem intr. prf. (doci) a 

veni, a sosi intamplator 
nailaziti intr. imprf. v. naici 
naime adv. (dakle, to jest) ;i anu- 

me, adic3 
naiva / arta naivS 
naivac, -vca m pictor naiv 
nalvan adj. (lakovjeran, bezazlen) 

naiv, ingenuu, inocent; simplu 
naivtina / simplitate; inocen|S, nai- 

vitate 
nafvnost / (bezazlenost) naivitate, 

inocen(a; ingenuitate 
naizmjence adv. (in mod) alternativ, 

pe rand, rand pe rand, unul dupi 

altul 
naizmjeniian adj. alternativ 
naizust adv. pe de rost, pe dinafara 
naj- pref. prefix care serveste la for- 

marea superlativului (najveci eel 

mai mare) najam nakiseo najam, najma m 1. inchiriere 2. 

arenda, chirie; uzeti u ~ a inchi- 

ria; dati u ~ a da cu chirie / 

arenda 
najamni adj. 1. de chirie, de inchi- 

riat 2. de arenda; ~ odnos raport 

salarial 
najamnik m (pi. -ici) salariat; zilier 
najamnina / arenda, chirie 
najava / anunjare, vestire; anun{, 

s,tire, veste; bez — e fara preaviz 
najaviti tr. prf. 1. a anunja, a 

in^tiin^a, a comunica; a informa 2. 

a preveni, a avertiza 
najavljivac m (radio) spicher, pre- 

zentator 
najavljivati tr. imprf. v. najaviti 
najblizl adj. sup. eel mai apropiat 
najbolje adv. sup. eel mai bine 
najbolji adj. sup. eel mai bun 
najbrze adv. sup. eel mai repede 
najcesce adv. sup. eel mai des 
najdalje adv. sup. (mjesno) eel mai 

departe; (vremenski) eel mai de- 

parte (in timp) 
najdrazi adj. sup. eel mai scump 
najduze adv. sup. (mjesno) eel mai 

lung; (vremenski) eel mai lung/de 

durata 
najesti, najedem tr. prf. (nahraniti) 

a satura (pe deplin), a taia / a poto- 
li foamea. - najesti se a manca pe 

saturate, a se satura 
najeziti se prf. a se zbarli (pirul, pe- 

nele, blana), a se incre{i 
najgore adv. sup. eel mai rau 
najednostavnije adv. sup. eel mai 

simplu 
najkasnije adv. sup. eel mai tarziu 
najljepsi adv. sup. eel mai frumos; 

~-a hvala mul|umesc foarte fru- 
mos / mult najmanje adv. sup. eel mai pu(in; ni 

~ nicidecum, sub nici un chip 
najmanji adj. sup. eel mai putin, 

minim 
najmladl adj. sup. eel mai 

tanar/mic; ~ brat fratele eel (mai) 

mic 
najmodavac, -vca m persoanS care 

inchiriaza / care da cu chirie, per- 

soana care ia in locatie / in folo- 

sinja (o navS, o bicicleta etc.) 
najmoprimac, -mca m locatar, chi- 

rias; arendas 
najnoviji adj. sup. eel mai nou; — e 

vijesti cele mai noi / recente vesti 
najposlije adv. sup. in cele din 

urma, in sfarsrt, in fine, la urma 

urmei 
najpovoljnij! adj. sup. eel mai favo- 

rabil / avantajos; uz ~-e uvjete 

conditii optime 
najprije adv. mai intai, in primul 

rand, inainte de toate 
najstariji adj. sup. eel mai vechi; ~ 

brat fratele eel (mai) mare 
najuriti tr. prf. (otjerati, izbaciti) a 

pune pe fugl, a alunga 
najveci adj. sup. eel mai mare 
najvise adv. sup. 1. eel mai mult; de 

cele mai multe ori 2. mai cu sea- 
ma; mai ales 
najzad adv. in cele din urm&, in 

sfarsh, in fine 
nakana /' (namjera) intense 
nakaniti tr. si intr. prf. a avea in- 

tenfia, a intenfiona 
nakaza / monstru; pocitanie 
nakazan adj. diform, pocit; mon- 

struos 
nakaznost / monstruozitate; defor- 
mare 
nakiseo adj. acrisor, cam acru 197 nakit 

nakit m 1. podoaba 2. bijuterie 

nakititi se tr. prf. a impodobi, a 
infrumuseja 

naklada / 1. (izdanje) editare, pu- 
blicare, edijie; (izdavacko podu- 
zece) casS de editurS; ~-om, u ~-i 
publicat, editat de (c&tre) 2. tiraj 3. 
editura 

nakladnl adj. (izdavacki) de edita- 
re, de editor; ~ zavod editura 

nakladnlk m (pi. -ici) (izdavac) edi- 
tor 

naklapati tr. imprf. a vorbi, a flecS- 
ri, a trSncini, a pSlavrSgi 

naklon m (klanjanje) 1. inclinare, 
aplecare 2. plecSciune, salut; moj 
~! complimentele mele!, cu plecS- 
ciune! 

nakloniti se prf. a se inclina; a se 
pleca (in faja cuiva) 

naklonost / 1. inclinare, aplicare, 
vocajie 2. bun&voinjii; iz — i din 
simpatie; zadobiti (ili steci) ciju ~ 
a castiga bunSvoinJa cuiva 

naklonjen adj. inclinat 

naknada / 1. despSgubire, compen- 
sare; compensate 2. risplata, re- 
compensS; ~ stete despSgubiri de 
pagube 

naknadni adj. ulterior; ~ popravak 
fmisaj; finisare 

naknadno adv. dupa aceea, mai 
tarziu, ulterior, pe urma 

nakon prp. dupa; ~ svega dupa toa- 
te; ~ sto je govorio dupa ce a vor- 
bit 

nakdstrijesen adj. zbarlit, ciufulit 

nakotiti tr. prf. a fata, a pr&si (mult) 

nakovanj, -ovnja m nicovalS 

nakraj prp. la capStul, la sfarsitul; ~ 
krajeva la urma urmelor; nije mi 

198 nalijepiti 

ni ~ pameti nici nu-mi trece prin 

cap 
nakratko prp. pe scurt 
nakrcati tr. prf. a incarca 
nakrcavati tr. imprf. v. nakrcati 
nakresan adj. razg. (pijan) bSut, 

ametit de bauturi, pilit, cherchelit 
nakriviti tr. prf. a stramba, a inclina, 

a indoi 
nakrlvljen adj. indoit, arcuit, inco- 

voiat 
nakrivo adv. 1. stramb 2. anapoda, 

gres.it 
nakupac, -pea m achizitor, cumpS- 

ritor cu ridicata 
nakupovati, nakupujem tr. prf. a 

cumpara in cantita^i mari; a face 

provizii 
nalagati 1 , nalazem tr. imprf. (davati 

nalog) a ordona, a da ordin, a 

insarcina 
nalagati 2 , nalazem tr. prf. (ispricati 

mnogo lazi) a minti mult, a indru- 

ga la minciuni 
nalaz m lucru gSsit; descoperire, con- 

statare 
nalaziste n 1. loc al unei descoperiri 

2. (rude) zac4mant 
nalaziti tr. imprf. a gasi, a afla, a da 

de. - nalaziti se imprf. a se gasi, a 

se afla 
nalaznik m (pi. -ici) care gaseste, 

nascocitor 
nalazenje n gisirc, rcgasire 
nalet m 1. (nasrtaj) atac, asalt 2. 

(zestina) ardoare, elan, avant 
naletjeti, naletlm intr. prf. 1. a sosi / 

a intra in zbor 2. (navaliti na) a se 

napusti 3. (nagaziti na) a izbi, a se 

lovi de 
nalicje n dos, revers, verso 
nalijepiti tr. prf. a incleia, a lipi nalijetati 

nalijetati intr. imprf. v. naletjeti 
nalijevati tr. imprf. 1. a turna (lichi- 

de) 2. a mai turna, a umple 

(turnand) 
nalik adj. (slican) asemanator; biti 

~ na a semana cu 
naliti, nalijem tr. prf. a turna; a um- 
ple (turnand) 
nalivpero n toe rezervor, stilou 
nalog m (pi. -ozi) dispozi^ie, ordin, 

ordonanja, comanda; putni ~ ordin 

de deplasare; izdati uhidbeni ~ a 

emite un ordin de arestare 
nalogodavac, -vca m (persoanS) 

care incredinjeaza / comanda cuiva 

o lucrare / marfa 
naloziti tr. prf. v. nalagati; ~ vatru 

a aprinde focul; ~ pec a face focul 

in soba 
naljepnica / eticheta (pe borcane, 

sticle, car|i) 
naljtititi tr. prf. a mania, a infuria, a 

supara. - naljutiti se prf. a se su- 

para, a se necaji 
namagarciti tr. prf. a in^ela, a 

pacaii, a trage pe sfoara 
namakati tr. imprf. v. namociti 
namamiti tr. prf. a atrage, a ademe- 

ni 
namazati, namazem tr. prf. a unge, 

a da cu, a freca cu 
namet m 1. gramada, ingramadire 2. 

(porez) bir, impozit 
nametati, namecem tr. imprf. a 

pune, a arunca (pe) 
nametljiv adj. inoportun, sacaitor, 

pisalog 
nametljivac, -ivca m pisalog, scai 
nametmk m (pi. -ici) parazit, care 

consumi bunul altuia 
namignuti, -gnem intr. prf. (komu) 

a face cu ochiul (cuiva) namjestiti 

namijeniti tr. prf. 1. a destina 2. a 

dedica 
namirenje n (zadovoljenje) satisfa- 

cere, muljumire; indeplinire (a 

unei dorinje etc.) 
namirisati tr. prf. a parfuma, a aroma 
namiriti tr. prf. 1. a satisface 2. a 

linisti, a calma 3. a piati, a achita. 

- namiriti se (zadovoljiti svoje 

potrebe) a fi satisfacut, a se 

murfumi 
namirivati tr. imprf. v. namiriti 
namirnice/pZ. alimente pi. 
namjena/1. predestinare; destina(ie 

2. (posveta) dedicate 
namjenski adv. cu destinajie fixa 
namjera / (nakana) 1. intense; 

gand 2. proiect, plan 
namjeran adj. inten^ionat, premeditat; 

~ cin ac|iune premeditata; (gram.) 

— rni veznik conjuncjie de scop 
namjeravanje n intense, proiect 
namjeravati intr. imprf. a avea in- 

ten(ia, a intenjiona, a avea de 

gand, a-§i propune 
namjeriti se prf. (na koga) a-^i pro- 
pune, a avea de gand, a-§i pune in 

gand 
namjernlk m (pi. -ici) oaspete, mu- 

safir neasteptat 
namjerno adv. (in mod) intenjionat, 

dinadins, cu intense 
namjesnlk m (pi. -ici) 1. (hist.) lo- 

cotenent 2. (crkv.) vicar 3. (kral- 

jevski) ~ regent, vicerege 
namjesmstvo n 1. (hist.) locote- 

nen^a, regenja 2. vicariat 
namjestiti tr. prf. 1. a aseza, a pune, 
a plasa 2. (urediti) a aranja, a face 
ordine 3. (postaviti za cmovnika) 
a instala, a numi. - namjestiti se 
(zaposliti se) prf. a se angaja 199 namjesto naoruzavati namjesto prp. in loc (de); in locul 

namjeStaj m mobilS; mobilier; s 
—em mobilat 

namjestanje « 1. numire, angajare 
2. mobilare 3. ajustare, potrivire 

namjes'tati tr. imprf. v. namjestiti 

namjesten adj. 1. numit, angajat 2. 
(stan) mobilat 

nam jestenica / funcJionarS, slujbasa 

namjestenlk m (pi. -ici) funcjionar, 
slujbas, impiegat 

namjestenje n 1. numire, angajare 
2. post, slujba, funcjie 

namociti tr. prf. a uda, a stropi; a 
plonja (in apS) 

namotati tr. prf. 1. a infasura, a bo- 
bina 2. a face ghem, a rula 

namotavati tr. imprf. v. namotati 

namrgoditi se prf. 1. a se incrunta; 
a se bosumfla, a se posomori 2. a 
face mutre, a carni din nas 

namrgoden adj. incruntat, poso- 
morat, bosumflat, posac 

namrstiti tr. prf; ~ celo a incre^i 
fruntea. - namrstiti se a se incrun- 
ta; a se bosumfla 

namuciti tr. prf. 1. a chinui, a tortu- 
ra 2. a extenua, a obosi peste 
misura. - namuciti se prf. a se 
chinui mult; a se surmena, a fi 
mort de oboseala 

nanijeti, nanesem tr. prf. 1. (naku- 
piti) a aduna gramada, a acumula 
2. (naplaviti) a duce, a purta 3. 
(zadati) a purta, a duce, a cauza, a 
pricinui; ~ gubitke a dauna, a pro- 
duce pagube 

nanisaniti intr. prf. a ochi, a {inti; a 

viza 
nanfzati, nanizem intr. prf. 1. a 
in§ira (mirgele etc.) 2. (navesti) a 

200 in§ira (pe o lista, intr-un catalog); 

a enumera 
nanos m (naplavina) aluviune; sedi- 
ment 
nandsiti tr. imprf. v. nanijeti 
nanovo adv. din nou; iartsj; ~ 

poceti a lua de la cap; ~ uciniti a 

reface 
nanjuslti tr. prf. 1. a adulmeca, a 

mirosi 2. a depista, a da de urm2 
naoblacen adj. innorat, noros 
naoblaciti se prf. a se innora, a se 

acoperi de nori 
naoblaka/innorare, vreme innorata 
naobrazba / (izobrazenost) 1. cul- 

tura 2. invajatura; instruc^ie, 

invS^amant 
naobraziti tr. prf (izobraziti) a in- 

strui; a invaja 
naobrazen adj. (izobrazen) culti- 

vat, instruit, cult; fakultetski ~ ti- 

trat, cu studii superioare 
naocale / pi. ochelari pL; suncane ~ 

ochelari de soare 
naoearka / zool. (kobra) sarpe cu 

ochelari 
naocigled adv. evident, pe fa{a, 

fafis, vizibil; ~ sviju in vazul tutu- 

ror 
nao£it adj. 1. vizibil 2. distins, de 

vaza, marcant 
naoko adv. in aparen|3, pe cat se 

pare, judecand dupa exterior 
naokolo adv. imprejur, in jur, de jur 

imprejur 
naopako adv. invers, contrar; pe 

dos, anapoda 
naoruzan adj. inarmat 
naoruzanje n inarmare; utrka u — u 

cursa inarmarilor 
naoruzati tr. prf. a inarma 
naoruzavati tr. imprf. v. naoruzati naostriti napomena naostriti tr. prf. a ascuji (un cujit 

etc.), a (-i) face varf; ~ pamet 

ascujit la minte 
napacen adj. incercat, trecut prin 

multe chinuri si suferinje 
napacenost / sfar^eala, istovire, ex- 

tenuare, oboseala 
napad m 1. atac, asalt 2. agresiune 

3. (patol.) acces, atac; ~ rijecima 

afront, jignire, insulta 
napadaC m 1. agresor 2. sport, ina- 

inta^, atacant 
napadaJkT adj. agresiv, ofensiv 
napadan adj. (koji upada u oci) 

care bate la ochi 
napadati tr. imprf. v. napasti 
napajati tr. imprf. a da de baut, a napakostiti intr. prf. (komu) 1. a 

pricinui (cuiva) un rau 2. a juca 

(cuiva) o festa 
napamet adv. pe de rost, pe dinafara 
napasnik m (pi. -ici) 1. om arjagos; 

bucluca§ 2. importun, pisalog 
napast / 1. (iskusenje) ademenire; 

seducjie 2. (nevolja) nSpasta, be- 

lea 
napasti, napadnem tr. si intr. prf. 

(koga ili na koga) 1. a ataca, a se 

arunca, a se napusti asupra (cuiva) 

2. (o snijegu, kisi) a cadea din 

abundenja 
napastovati, napastujem tr. imprf. 

1. a ademeni, a seduce 2. (zanovi- 

jetati) a importuna, a incomoda, a 

plictisi 
napatiti tr. prf. v. namuciti 
napet adj. 1. intins, incordat 2. (uz- 

budljiv) pasionant, captivant 3. 

(nadut) umflat 
napeti, napnem tr. prf. (nategnuti) 

a intinde, a incorda nSpeto adv. incordat, tensionat 
napetSst / intindere, incordare; ten- 

siune; popuStanje ~-i destindere, 

relaxare 
napijati tr. imprf. v. napiti 
napinjati tr. imprf. v. napeti 
napisati, napisem tr. prf. 1. a termi- 

na de scris 2. a nota, a insera, a 

trece in lista 
napismeno adv. (in) scris 
napi'tak, -tka m (pi. -ici) bauturS; 

ljekovit ~ pojiune, elixir; ljubavni 

~ filtru, bautura magica 
napiti, napijem tr. prf. (opiti) a 

imbata. - napiti se 1. a bea 2. a-si 

potoli setea 3. a se imbata 
napjev m melodie, arie 
naplacivanje n suma incasata, per- 

cepere 
naplaci'vati tr. imprf v. naplatiti 
naplata / 1. incasare, percepere 2. 

(naknada) compensare, restituire 
naplatiti tr. prf. 1. (utjerati) a inca- 

sa, a percepe 2. (isplatiti) a plati, a 

achita (tot) 3. (naknaditi) a 

despagubi, a compensa (pe cineva) 
naplavina / teren aluvionar 
naplavni adj. aluvionar 
napoj m amestec de faina si apa 

(pentru animale) 
napojiti tr. prf. a adapa, a da de baut 
napojnica / bacsi^, ^perj 
napokon adv. in sfar^it, in fine, in 

cele din urm8, la urma urmei 
napola adv. pe din doua, jumata- 

te-jumatate 
napoleonskl adj. napoleonian 
napomena / 1. (spominjanje) men- 

Jiune, aten^ionare; specificare; 

nota 2. (opaska) observajie; doja- 

na 201 napomenuti napuniti napomenuti, napomenem tr. prf. 

(spomenuti) a aminti, a reaminti; 

a mentiona, a remarca, a nota 
napominjati tr. imprf. v. napome- 
nuti 
napon m 1. tensiune; (snaga) opinti- 

re; for{a 2. (ten.) tensiune (elec- 

trica); visoki ~ tensiune inaltS: 

niski ~ tensiune joasi 
naponski adj. elektr. de tensiune 
napor m efort, oboseala, istovire 
naporan adj. 1. obositor, istovitor 2. 

incordat, dur 
napose adv. 1. (zasebno, posebno) 

separat, aparte; izolat 2. (osobito) 

in special, indeosebi; mai ales, mai 

cu seama 
naposljetku adv. in cele din urma, 

la urma urmei, la sfarsit, in fine 
naprasan adj. (iznenadan) neastep- 

tat, brusc; subit; —sna smrt moar- 

te subita 
naprasit adj. 1. irascibil, violent 2. 

iute, repezit, brusc 
naprava / aparat, dispozitiv, meca- 

nism 
napraviti tr. prf. a face, a alcatui, a 

intocmi 
naprecac adv. pe neasteptate, deo- 

datS; (in mod) subit, brusc 
napredak, napretka m (pi. -eci) 1. 

(napredovanje) progres, inaintare, 

avansare 2. (uspjeh) succes, 

reus, ita; u ~ pe viitor, de acum ina- 

inte 
napredan adj. 1. (koji napreduje) 

care progreseazS 2. (napred- 

njacki) partizan al progresului, 

progresist 
napredovati, -dujem intr. imprf. 1. 

(ici naprijed) a inainta, a avansa 

202 2. (imati uspjeha) a progresa, a 

face progrese 
napregnuti, napregnem tr. prf. a 

incorda; ~ sve sile a-si aduna toate 

puterile 
napregnutost/ incordare, tensiune 
naprezanje n 1. efort, sforjare 2. 

incordare, tensiune 
naprezati, naprezem tr. imprf. v. 

napregnuti 
napricati tr. prf. a spune, a povesti 

multe 
naprijed adv. 1. inainte; sat ide - 

ceasul o ia inainte; ~! intrati! 2. in 

fa{a, in frunte 
naprimjer adv. (npr.) de exemplu 

(de ex.), spre exemplu 
naprosto adv. 1. (jednostavno) (in 

mod) simplu 2. (upravo) drept (de 

tot) 
naprotiv adv. 1. din contra, dimpo- 

trivS 2. in schimb; ba chiar 
naprtiti tr. prf. a incarca, a impovS- 

ra 
naprtnjaca / rucsac, raniji 
napucen adj. populat 
napiiciti tr. prf. (naseliti, nastaniti) 

a popula 
napuci, napuknem intr. prf. v. na- 

puknuti 
napudrati tr. prf. a pudra 
napiihati, napuhnem tr. prf. a um- 

fla 
napuhi'vati tr. imprf. v. napuhati 
napuklina/crapatura, plesniturS; fi- 

sura 
napuknuti, napuknem intr. prf. a 

plesni, a crapa (pu|in) 
napuljski adj. geogr. napolitan 
napumpati tr. prf. razg. (napuhati) 

a umfla, a pompa 
napuniti tr. prf. a umple, a incSrca napustiti narucaj napustiti tr. prf. a pSrasi, a abando- 

na, a lasa 
napustanje n abandon, pSrSsire 
naptistati tr. imprf. v. napustiti 
naputak, -tka (pi. -uci) indicate, 

directiva, instrucjiune 
naputiti tr. prf. a indruma, a indrep- 

ta, a orienta 
naputovati se prf. a cSlStori (bine) 
naraditi se prf. 1. a lucra mult 2. a 

obosi, a se istovi 
naramak, -amka m (pi. -amci) le- 

gatura, bra( (de vreascuri) 
naramenica / (vojnicka) epolet; 

bretele pi. 
naranca hot. 1. (stablo) portocal 2. 

(plod) portocala 
narancast adj. portocaliu 
narasti intr. prf. a (mai) creste, a se 

man, a se dezvolta 
narastaj m generate 
naratlvan adj. lit. (pripovjedacki) 

narativ 
ndrav / 1. caracter, fire, naturS 2. 

narav 
naravan adj. natural, firesc 
naravnati tr. prf. (izravnati) a nete- 

zi, a face sa fie plan; a ajusta 
naravno adv. fireste, fari indoiala. 

se injelege; desigur, de buni sea- 
ma, bineinjeles; ~! desigur!; se 

in(elege!; natural 
narcisa m bot. v. sunovrat 
naredba / 1. (nalog) ordin 2. (ured- 

ba) ordonantS, dispozijie, decret; 

izdati — u a emite un decret 
narediti tr. prf. 1. a ordona, a da or- 
din 2. a dispune 3. jur. a comanda, 

a da comanda 
narednik m (pi. -ici) voj. plutonier, 

subofijer 
naredenje n v. naredba naredfvati, naredujem //: imprf. v. 
narediti 

narezak, nareska m (pi. -esci) (ape- 
ritiv din) mezeluri, sunca, branza 
(taiate felii) 

narezati, narezem tr. prf. a tiia. a 
cresta pujin 

naribati tr. prf. a razui, a freca pe 
razatoare 

naricanje n folk, bocet, bocire, la- 
mentare, tanguire 

nari'cati, narlcem intr. imprf. a boci, 
a se tangui 

narijetko adv. (in mod) rar 

narisati, narisem tr. prf. (nacrtati) 
a desena 

narjecje n dialect, idiom 

narkoman m patol. narcoman 

narkomanka/pa;o/. narcomana 

nartkotik m (pi. -ici) med. narcotic 

narkotizirati tr. a narcotiza 

narkdza/med. narcoza 

narocit adj. (osobit) deosebit, spe- 
cial, particular 

narocito adv. mai ales, mai cu sea- 
ma, indeosebi, in special, anume 

narod m 1. popor; najiune 2. lume; 
Ujedinjeni —i (UN) Najiunile 
Unite 

narodan adj. popular; national; et- 
nic; ~dna pjesma poezie/cantec 
popular 

ndrodni adj. (pui-ki) v. narodan 

narodnost / najionalitate 

narodnjak m (pi. -aci) patriot 

narodnjastvo n nationalism; patrio- 
tism 

narodski adv. v. pucki 

narucaj m (naramak) cantitatea 
care se poate purta pe braj; braj 203 narucitelj naslonjenica narucitelj m (persoana) care incre- 

dinfeaza / comanda cuiva o lucra- 

re / o marfa 
narutiti tr. prf. (Sto) a comanda, a 

face o comanda 
narufr'vati tr. imprf. v. naru£iti 
narucje n; u ~-u in bra{e; pasti 

kome u — e a se arunca in bra(ele 

cuiva 
narudzba / comanda (de marfa), ce- 

rere de marfa 
narudzbenica / nota de comanda 
narugati se prf. (komu) a rade de, a 

lua in batjocura 
narukvica / bra{ara 
narusavanje n 1. (mira) tulburare, 

perturbare, dezordine 2. (zakona) 

incalcare, violare, nesocotire 
narusitelj m; ~ mira scandalagiu, 

zurbagiu 
narusiti tr. prf. 1. (mir) a tulbura 2. 

(zdravlje) a ruina, a distruge 3. 

(zakon) a incalca, a contraveni, a 

viola 
narusi'vati tr. imprf. v. narusiti 
nas prn. (pe) noi; ~ deset noi zece 
nasad m 1. plantape 2. plantare 
nasamariti tr. prf. 1. a pune samarul 

pe 2. a insela, a pacali, a trage pe 

sfoara 
nasamo adv. 1. de o parte, singur 2. 

in doi, intre patru ochi 
nasapunati tr. prf. a sapuni 
naseliti tr. prf. (napuelti) a popula, 

a coloniza 
naseljavanje n colonizare 
naselje n 1. colonie 2. catun 3. loca- 

litate, asezare 
naseljen adj. populat, colonizat; gu- 
sto ~ foarte populat 
naseljenik m (pi. -ici) 1. colonist 2. 

imigrant 

204 naseljivati tr. imprf. v. naseliti 

naseobina / colonie 

nasilan adj. violent 

nasilnik m (pi. -ici) 1. tiran, despot 

2. opresor, asupritor 
nasilno adv. 1. cu for|a, cu de-a sila 

2. (in mod) violent 
nasllje n 1. violenja, constrangere 2. 

abuz, tiranie 
nasip m 1. dig 2. (zeljeznicki) ram- 

bleu 
nasipati tr. imprf. 1. a indigui, a 

zSgazui 2. a rambleia 3. a plomba 
nasititi tr. prf. a sStura pe deplin 
nasitno adv. marunt 
nasjeci, nasijecem tr. prf. a tSia, a 

despica 
nasladiti se prf. a placea, a delecta, 

a desfata 
nasladivati se imprf. v. nasladiti se 
naslaga / 1. strat 2. depunere, sedi- 
ment 
naslagati, naslazem //: prf. a supra- 

pune, a aseza peste, a stivui 
naslanjati rr imprf. v. nasloniti 
naslijediti tr. prf. (Sto) 1. a mosteni 

2. a succeda, a-i urma (cuiva) 
naslijede n ereditate; mostenire, 

succesiune 
naslijeden adj. ereditar, mostenit 
naslikati tr. prf. 1. a picta, a desena 

2. a zugrivi 
naslon m suport, sprijin, reazem, 

proptea; ~ na stolici speteaza; ~ za 

knjige pupitru; ~ za puske rastel 
nasloniti tr. prf. a sprijini, a rezema 
nasl6njaC m fotoliu 
naslonjenica / gram, (nenaglasena 

rijec) particula enclitics naslov nastran naslov in 1. titlu; dati / staviti ~ a 

intitula / a-i da un titlu 2. (adresa) 

adresa 
nasloviti tr. prf. a indruma, a indrep- 

ta; a adresa 
naslovljivati tr. imprf. v. nasloviti 
naslovnl adj. de titlu; — i list foaie 

de titlu; —a glava (u dopisu) an- 

tet; —na stranica knjige frontispi- 

ciu 
naslovnik m primitor, destinatar 
naslucivanje n presentiment 
naslucivati tr. imprf. v. naslutiti 
naslutiti tr. prf. a presimji, a avea o 

presimjire, a binui, a prevedea 
naslutiv adv. previzibil 
nasljedan adj. mostenit; —dno pra- 

vo drept de mostenire 
nasljednik m (pi. -ici) mostenitor, 

succesor; oporufni ~ mo§tenitor 

testamentar 
nasljednost / ereditate 
nasljedstvo n 1. ereditate 2. succe- 
siune, mostenire 
nasmijan adj. surazator, zambitor 
nasmijati, nasmijem tr. prf. a face 

sa radS, a inveseli 
nasmijesiti se prf. a surade, a 

zambi, a mustaci 
nasoliti tr. prf. a sara 
nasred prp. in mijlocul, prin, printre 
nasrnuti, nasfnem intr. prf. (na 

koga) a se napusti asupra (cuiva), 

a ataca, a asalta 
nasrtaj m napustire; asalt; atac 
nasrtati intr. imprf. v. nasrnuti 
nasrtljiv adj. agresiv, nestapanit, 

iute; importun, pisalog 
nasrtljivac, -ivca m bataus, certare^; 

pisalog nasrtljivost / agresivitate; caracter 

certaret / de carcotas 
nastajati, -jem intr. imprf. 1. a lua 

nastere, a se ivi, a se isca; a fi imi- 

nent 2. (po£injati) a incepe; na- 

staje noc se lasa / cade noaptea 
nastanak, -anka m (pi. -anci) ince- 

put; nastere, aparijie, ivire; deveni- 

re 
nastaniti tr. prf. a stabili, a fixa do- 

miciliul (cuiva). - nastaniti se a se 

stabili, a se aseza 
nastanjfvati tr. imprf. v. nastaniti 
nastati intr. prf. a proveni, a-si trage 

originea 
nastava / inva{amant, instruire, in- 

struc|ie; predare 
nastavak, -avka m (pi. -avci) conti- 

nuare, urmare; (gram.) sufix 
nastavati tr. imprf. a locui 
nastaviti tr. prf. a continua, a urma 
nastvaljac, -aca m continuator 
nastavljati tr. imprf. v. nastaviti; 

nastavlja se (clanak, pripovijest) 

continuare in 
nastavnl adj. de studiu, de 

invi^Smant, didactic; ~ plan plan 

de invajamant 
nastavnica / invajatoare; profesoara 
nastavnik m (pi. -ici) investor; pro- 

fesor; institutor 
nastojanje n insistenja, staruinta; 

zel 
nastojati, -jim intr. imprf. 1. a pro- 

cura 2. a cauta 3. a incerca, a sili, a 

se stradui 
nastradati intr. prf. 1. a suferi un 

accident 2. a se ruina; smrtno ~ a 

pieri; a se prapadi; a muri 
nastran adj. straniu, ciudat, bizar; 
excentric 205 nastranost natprirodan nastranost / ciuda^enie, bizarerie, 

extravagant 
nastrojen adj. predispus, inclinat, 

orientat 
nastup m 1. (pocetak) inceput, de- 
but 2. intrare; ~ sluzbe intrare de 

serviciu 3. recital 
nastupati intr. imprf. v. nastupiti 
nastupiti intr. prf. 1. (poceti) a ince- 

pe 2. (stupiti pred gledateljstvo) 

a se produce (pe scenS) 
nsisuho adv. iUra umezeala 
nasukati, nasucem tr. prf. (brod) a 

esua 
nasumce adv. la intamplare, la ni- 

mereala 
nasuprot 1. prp. fa|S de; in fa|a, vi- 

zavi 2. adv. vizavi, in fa^a; din 

contrS, dimpotriva 
nasuprotan adj. opus 
nils' 1. prn. al nostra 2. nasi pi. ai 

nostri pi. 
nasaliti se prf. a glumi (pujin), a 

face o gluma 
nasiroko adv. (opsirno) pe larg 
naskoditi intr. prf. a dauna, a face 

r8u, a vatama 
natdkati tr. imprf. v. natociti 
nataknuti, nataknem tr. prf. a Infi- 

ge; a strapunge 
natapati tr. imprf. v. natopiti 
natalitet m natalitate 
nataloziti tr. prf. a (se) depune, a se 

sedimenta 
natapati tr. imprf. a muia, a imbiba; 

a impregna 
nataste adv. pe nemancate, pe sto- 

macul gol; uzeti lijek ~ a luaun 

medicament pe nemancate 
natecen adj. umflat 
nateci, natecem intr. prf. (oteci) a 

se umfla; a se tumefia 

206 nategnut adj. intins, incordat; fig. 

format 
nategnuti, nategnem tr. prf. a trage, 

a intinde 
nategnutost/tensiune, incordare 
natezanje n 1. intindere, incordare 

2. tensiune 
natezati, natecem tr. imprf. 1. a 

intinde, a trage 2. a trage, a smuci 

in toate pSrJile 
naticati 1 , naticem tr. imprf. v. na- 
taknuti 
naticati 2 , naticem intr. imprf. (na- 

breknuti) a se umfla, a se tumefia 
natjecanje n concurs, competi^ie, 

intrecere 
natjecatelj n concurent, competitor; 

candidat 
natjecati se, natjecem se imprf. a se 

intrece, a concura, a Candida 
natjefaj m concurs (pentru un post); 

raspisati ~ a scoate la concurs (un 

post); rok —a traje do ... termenul 

pentru concurs Jine pan3 la ...; pn- 

tem — a pe calea concursului 
natjecajnl adj. de concurs; ~ oglas 

anun( de concurs 
natkriti tr. prf. a acoperi 
natmuren adj. posac, incruntat, po- 

somorat 
natmuriti se prf. a se intuneca 
natociti tr. prf. a umple (cu lichid), a 

turna 
natopiti tr. prf. 1. a muia, a imbiba; 

a impregna 2. a iriga, a uda 
natovariti tr. prf. a incarca, a impo- 

v&ra 
natpis m 1. inscripjie; nadgrobni ~ 

epitaf 2. trg. firma 
natprirodan adj. supranatural natrag navoj natrag adv. inapoi, indarat; in urma; 

(zeljezn.) karta za tamo i ~ bilet 

dus-intors 
natraske adv. de-a-ndaratelea; pe 

spate; i£i ~ a da inapoi; pasti ~ a 

cadea pe spate 
natrij m kern, natriu, sodiu 
natrpati tr. prf. 1. a ingramadi, a 

pune claie peste gramada 2. a um- 
ple (cu varf) 
natrpavati tr. imprf. v. natrpati 
natucati tr. imprf. (slabo govoriti) a 

vorbi slab; (s mukom fitati) a citi 

cu dificultate 
naturalistickl adj. naturalist 
naturalizacija fjur. naturalizare 
naturalizam, -zma m (pravac u 

umjetnosti) naturalism 
naturalizirati tr. sl naturaliza 
nauciti tr. prf. 1. (sto) a inva^a, a 

studia ceva 2. (koga) a instrui. - 

nauciti se a se invS^a, a se obisnui, 

a se deprinde 
nauditi intr. prf. (komu) a vatama, a 

dauna, a face rau (cuiva) 
naumiti tr. prf. (namjeravati) a-si 

propune, a avea de gand, a in- 

tenjiona 
nausnica / cercel 
nauticki adj. nautic 
nautika / nautica 
navada / (navika, obicaj) 1. obicei; 

obisnuinja, deprindere 2. uzanja, 

tradi^ie 
navala / 1. navala, nSvaiire; ~ vjetra 

faria vantului; ~ krvi aflux de san- 

ge, congestie 2. sport atac; jucitorii 

care formeaza linia atacanta a unei 

echipe 
navaliti intr. prf. 1. a pune, a aseza 

(deasupra, peste) 2. a incarca 3. a 

ataca, a se napusti navaljivati imprf. v. navaliti 
navecer adv. seara; sutra ~ mai- 

ne-seara 
naveden adj. citat, indicat; gore ~-i 

sus-citat 
naveliko adv. in masa, in stil mare 
navesti, navedem tr. prf. 1. a aduce 

2. a se referi la, a cita 3. a enumera 

(dovezi, date) 
navigacija / (plovljenje, plovidba) 

navigate 
navijac m sport suporter, microbist 
navijanje n 1. teh. infasurare, bobi- 

nare 2. sport (za koga) incurajare 
navijati tr. si intr. imprf. 1. v. naviti 

2. sport a sus5ine, a incuraja 
navijestiti tr. prf. a anun^a, a in- 

stiin^a, a vesti 
navika /obisnuin^a, deprindere, obi- 
cei; iz ~-e din obisnuinja; to mu je 

preslo u — u a devenit un obicei 
naviti tr. prf. a infasura, a bobina, a 

intoarce (un mecanism). - naviti se 

a se inclina, a se indoi 
navlaciti tr. imprf. v. navuci 
navlas adv. precis, exact 
navlas adv. dinadins, cu intense 
navod m citat, nota, trimitere 
navoditi tr. imprf. v. navesti 
navodnl adj. 1. ~ znaci ghilimele 2. 

(toboznji) pretins, asa-zis, presu- 

pus 
navodnici, -ika m pi. ghilimele; iz- 

medu ~-ka intre ghilimele 
navodno adv. chipurile, cicS, pe cat 

se pare; (kako kazu) dupa cum se 

spune 
navodnjavati tr. imprf. a iriga 
navodenje n 1. ademenire 2. indem- 

nare (la rau), instigare 
navoj m ghiventuire; filetare 207 navracati neboder navracati imprf. v. navratiti 
navrat m; u vise —a (vise puta) de 

mai multe ori, in mai multe randuri 
navratiti 1. tr. prf. (uputiti) a in- 

drepta, a dirija (spre) 2. intr. prf. §i 

navratiti se a se abate, a trece (pe 

la), a vizita 
navrat-nanos adv. la repezeala, in 

pripa 
navrh prp. in varful; deasupra, pes- 

te; (fig.) ~ jezika mi je imi sta pe 

varful limbii 
navrsavati tr. imprf. v. navrSiti 
navfsiti tr. prf. a implini. - navrsiti 

se a se implini 
navtici, naviicem tr. prf. 1. a pune 2. 

a inska pe aja 3. a imbrSca, a pune 

pe tine 
nazad adv. inapoi, indarSt, in urm5; 

~ mjesec dana acum o luna (de 

zile) 
nazadan adj. retrograd; reac(ionar 
nazadovati, nazadujem intr. imprf. 

1. a da inapoi, a regresa 2. a retro- 

grada 
nazal m gram, (nosni glas) nazals 
nazdraviti intr. prf. (kome) a Jine 

un toast, a bea in sSnitatea cuiva 
nazdravljati intr. imprf. v. nazdra- 
viti 
nazdravlje adv. noroc!, sSnatate! 
nazirati, -zirem tr. §i intr. imprf. 1. 

a vedea confuz/vag 2. a intrezSri 3. 

(naslutiti) a presnn(i 
naziv m (de) numire; tennen 
nazivati, nazlvam tr. imprf. v. naz- 

vati 
nazlvlje n tenninologie, nomencla- 

turS 
nazivnik m (pi. -id) mat. numitor; 

svesti na zajednicki ~ a aduce la 

acelasi numitor 

208 naznaciti tr. prf. 1. a indica, a men- 
fiona, a ar8ta 2. a desemna 

naznaka / indicate 

nazocan adj. prezent 

nazocnost / prezenja 

nazor m opinie, parere; punct de ve- 
dere 

nazovi ... adj. (nazovipjesnik i si.) 
pretins, asa-zis; pseudo- 

nazreti, nazrem tr. prf. v. nazirati 

nazvati, nazovem tr. prf. 1. (dati 
ime) a numi, a pune nume, a denu- 
mi; ~ imenom a chema pe nume; ~ 
komu dobro jutro (ili dobar dan) 
a da cuiva buna dimineaja (sau 
buna ziua) 2. a chema; a suna (la 
telefon) 

nazaidst adv. din pacate, din neno- 
rocire; spre regretul 

nazao adv.; uciniti ~ komu a(-i) pri- 
cinui neplaceri; a am3ri, a intrista 

nazivjeti se, nazivim se prf. a trai 
de ajuns; a se satura pe deplin 

nazuljati tr. prf. a face bataturi, a 
roade. ■ nazuljati se a-§i face 
bJtaturi, a se rani 

ne adv. nu; zar ~? nu-i a§a? 

ne- pre/, (prefix negativ) ne-, in-, 
des-, a- 

neaktivan adj. inactiv 

neaktualan adj. (nesuvremen) inac- 
tual, neacrual, anacronic 

neambiciozan adj. neambijios 

nebeskT adj. ceresc, al cerului; ~ 
svod bolta cereasca, firmament 

nebitan adj. neesen|ial, secundar 

nebo n (pi. nebesa) cer, bolta ce- 
reasca; pod vedrim ~-om sub ce- 
rul liber; dizati u nebesa a ridica 
in slavi; biti u devetom ~-u a fi / a 
se crede in al noualea cer 

neboder m zgaraie-nori nebran nedostatak nebran adj. necules; (fig.) naci se u 

— om grozdu a sta rusmat / plouat 
nebriga / 1. HpsS. de grija; nepasare 

2. neglijenja, indolenja 
nebrizan adj. neglijent, indolent 
nebrojen adj. nenumarat 
nebrusen adj. (kamen) brut, nepre- 

lucrat 
nebulozan adj. (nejasan, maglovit) 

nebulos, neguros 
necijenjen adj. nepre|uit 
necastan adj. dezonorant, necinstit, 

incorect 
neciji prn. al (ai) cuiva 
necist adj. necurat, murdar; impur, 

nespaiat 
necistoca / murdarie; lipsa de 

curajenie 
neiitljiv adj. necitej, ilizibil, indes- 

cifrabil, greu de citit 
neiidvjecan adj. inuman, neomenos 
necovjecnost / inumanitate, neome- 

nie 
necovjek m (pi. neljudi) monstru, 

bruta (de om) 
necujan adj. neauzit, imperceptibil 
necak m (pi. -aci) nepot (de sora) 
necakinja / nepoata (de sora) 
neckati se imprf. razg. a ezita, a 

sovai 
nedaca / 1. nenorocire, nenoroc; ca- 

lamitate, prapad 2. (oskudica) 

lipsa, penurie, mizerie 
nedaleko adv. nu departe, aproape, 

in apropiere 
nedavnl adj. recent; nou; proaspat 
nedavno adv. recent, de curand, de 

pujina vreme, nu de mult, acum 

catva timp, deunazi 
nediscipliniran adj. indisciplinat 
nedisciplinlranost / indisciplina , nedjelo n 1. fapta rea, faradelege 2. 

delict 
nedjelja / duminica 
nedjeljiv adj. indivizibil 
nedjeljivost / indivizibilitate 
nedjeljnT adj. duminical, de dumi- 
nica 
nedodirljiv adj. intangibil, de nea- 

tins 
nedogled m (beskraj) departare 

mare, nemarginire; u — hat depar- 
te, cat vezi cu ochii 
nedokazan adj. nedovedit, nede- 

monstrat 
nedokaziv adj. de nedovedit, de ne- 

demonstrat 
nedokiiciv adj. inaccesibil, de nea- 

tins, inabordabil 
nedolican adj. necuviincios, depla- 

sat, indecent 
nedonosce, -sfeta n lepadatura, 

starpitura 
nedopustiv adj. inadmisibil. de ne- 

admis 
nedopuSten adj. ilicit; nepermis, in- 

terzis, oprit 
nedoraden adj. neterminat, incom- 

plet 
nedorastao adj. impuber, imatur; 

minor; fig. inferior 
nedosezan adj. inaccesibil, de nea- 

tins, inabordabil 
nedosljedan adj. inconsecvent, in- 

coerent 
nedosljednost / inconsecvenja, inco- 

eren|4 
nedostajati, nedostajem intr. imprf. 

(komu sto ili cega) a duce lipsa 

(de), a nu avea, a fi lipsit (de) 
nedostatak, -tka m (pi. -aci) 1. 
lipsa, neajuns; insuficienja 2. 
(mana) cusur, defect 

209 nedostatan neizljeciv nedostatan adj. neindestuiator, in- 

suficient 
nedostizan adj. inaccesibil, de nea- 

tins, inabordabil 
nedristojan adj. nedemn, nevrednic 
nedoumica / (neodlucnost, kole- 

banje) 1. nedumerire; perplexitate 

2. indoiala 3. ezitare, sovaiaia; ne- 

hotirare, nesiguranja 
nedovoljan adj. 1. neindestulStor, 

insuficient 2. defectuos, cu defecte 
nedovrsen adj. neterminat, ne- 

isprSvit 
nedozreo adj. necopt, verde 
nedozvoljen adj. nepermis, neinga- 

duit; ilicit 
nedruzevan adj. nesociabil 
neduzan adj. (nevin) nevinovat, 

inocent 
neduznost / inocen^a 
nedvojben adj. neindoielnic, sigur 
neestetskl adj. neestetic 
neformalan adj. neformal 
nefritis m patol. (upala bubrega) 

nefritS 
negacija / (poricanje, nijekanje) 

negate 
negativan adj. negativ 
negdasnjT adj. de altadata, de odi- 

nioara, trecut 
negdje adv. 1. (prostorno) pe unde- 

va 2. (vremenski) pe la, In jur de; 

~ oko Bozica pe la Criciun 
negirati tr. (poricati, nijekati) a 

nega 
nego conj. (vec) dar, insi; ci, numai 

cS; decat, ca; nije ~! a§! de unde!, 

(da) cum nu! 
negodovati, -dujem tr. §i intr. imprf. 

1. a dezaproba, a dezavua 2. a se 

indigna, a se supara 
negoli conj. v. nego 

210 negostoljubiv adj. neospitalier, ne- 

primitor 
nehaj m neglijenja; nepisare, indo- 

len{a 
nehigijenski adj. neigienic 
nehotice adv. involuntar, farS voie; 

neintentionat 
nehotican adj. involuntar, masinal; 

neintenjionat 
neiscrpan adj. nesecat; inepuizabil, 

neistovit 
neishranjen adj. subnutrit 
neiskoriSten adj. nefolositor, inutili- 

zabil 
neiskren adj. nesincer; prefScut, 

fals, ipocrit 
neiskrenost / lipsi de sinceritate; 

ipocrizie, prefacatorie, falsitate 
neiskusan adj. neexperimentat; fara 

experienja 
neiskiistvo n lipsa de experienJS 
neisplacen adj. neachitat, neplatit 
neisplativ adj. neplatibil; insolvabil 
neispravan adj. 1. (nepravilan) in- 

corect, necinstit, neloial 2. 

(netocan) inexact 
neispunjen adj. de neindeplinit, ire- 

alizabil 
neistina / (laz) neadevSr, minciunS 
neistinit adj. (lazan) fals; eronat; 

neadev&rat 
neistrazen adj. necercetat, neexplo- 

rat 
neistrosen adj. neconsumat 
neizbjezan adj. inevitabil, iminent 
neizbrisiv adj. de neuters, de nespi- 

lat 
neizdrzljiv adj. intolerabil, insupor- 

tabil, de nesuferit 
neizljeciv adj. incurabil, de nevinde- 

cat neizmijenjen nemati neizmijenjen adj. neschimbat 
neizmjenjiv adj. de neschimbat, 

imutabil 
neizmjeran adj. incomensurabil; 

imens, nemiirginit 
neizobrazen adj. incult, ignorant 
neizravan adj. indirect 
neizravno adv. (in mod) indirect 
neizreciv adj. inexprimabil 
neizvjesnost / incertitudine; u ~-i in 

suspensie 
neizvjestan adj. incert 
nejak adj. debil, slab 
nejasan adj. neclar, confuz, nedes- 

lu^it 
nejasnoca / neclaritate, confuzie; 

imprecizie 
nejednak adj. inegal, neegal 
nejestiv adj. inimaginabil 
neka conj. §i adv. ca, (ca) sa; fie; 

lasa; pa ~ bude! fie!; rekao sam 

mu ~ piSe i-am spus sS scrie; pa 

~! hai fie!; ! bine, bine!; lasa, 

lasa! 
nekad(a) adv. pe vremuri, odinio- 

arS, altadata, candva 
nekadasnjT adv., nekadanji adj. de 

altadata, de odinioara, de pe vre- 
muri 
nekako adv. 1. cumva; asa §i a§a. 

intr-un fel sau altul 2. (otprilike) 

circa, aproximativ 
nekamo adv. (pe) undeva 
nekaznjen adj. nepedepsit, ne- 

sancjionat 
neki, nekoga prn. un oarecare, vreu- 

nul, unul (anumit) 
nekoc adv. v. nekad 
nekolicina / cateva persoane de sex 

masculin, ca(iva in^i nekoliko adv. pujin, un pic; catva; ~ 
osoba cateva persoane; ~ vremena 
catva timp; ~ njih cajiva dintre ei; 
u ~ intr-un fel, oarecum, intra 
catva 

nekompetentan adj. incompetent 

nekorektan adj. incorect 

nekorlstan adj. infructuos; nefolosi- 
tor 

nekretnina / avere imobila, bunuri 
imobiliare 

nekritican adj. necritic 

nekrolog m (pi. -ozi) necrolog 

nektar m nectar 

nekud(a) adv. undeva, incotrova 

nekuhan adj. nefiert, crud 

nekultura / neciviliza^ie, barbarie 

nekulturan adj. necivilizat; (neod- 
gojen) needucat 

nekvalificiran adj. necalificat 

nelagodan adj. neplacut, penibil 

nelegalan adj. v. nezakonit 

nelogi£an adj. ilogic, nelogic 

nelojalan adj. neloial 

nelomljiv adj. care nu se frange; in- 
casabil 

neljubazan adj. lipsit de amabilita- 
te; nepoliticos, neprietenos 

neljudskl adj. neomenesc, inuman, 
crud, barbar 

nemar m neglijen{S; indolent 

nemaran adj. neglijent, nepSsator; 
indolent 

nemarno adv. (in mod) neglijent, 
dezordonat; de mantuiaia 

nemarnost / 1. neglijenfa, nepasare 
2. indolen^a 

nemati tr. imprf. a nu avea, a fi lip- 
sit (de); nema na cemu n-ave0 / 
n-ai pentru ce; nemam rijeci nu 211 nemyesanje neodgojen am cuvinte; nema smisla n-are 

rost 
nemijesanje n (u sto) neamcstec, 

neinterven^ie 
nemilice adv. fara mila, fara indura- 

re 
nemilosfdan adj. nemilos, neindur- 

ator, necrujator 
nemilost / dizgrajie, lipsa de cle- 
ment 
neminovan adj. iminent, inevitabil, 

de neinlaturat 
nemio adj. nedorit, indezirabil; 

neplacut; suparator 
nemlr m 1. nelini^te, ingrijorare; 

framantare 2. turbulenja, nea- 

stampar 3. agitajie; forfoteala 4. 

discordie, vrajM 
nemiran adj. nelinistit, agitat, ne- 

astamparat; galagios 
nemjeriv adj. incomensurabil; (po 

tezini) imponderabil 
nSmjerodavan adj. incompetent 
nemoc, nemoci / 1. neputinja; slabi- 

ciune; debilitate; decreptitudine 2. 

(bolest) infirmitate, boali, maladie 
nemoguc adj. imposibil, intolerabil, 

de nesuferit; (fig.) — i ljudi oame- 

ni nesuferiji 
nemoguce adv. imposibil 
nemoral m desfrau, destribalare, 

imoralitate 
nemoralan adj. iraoral, amoral 
nenadano adv. (rieocekfrano) neas- 

teptat, nesperat 
nenadmasiv adj. (de) neintrecut, in- 

vincibil 
nenadoknadiv adj. de neinlocuit 
nenaglasen adj. gram, neaccentuat, 

fUra accent, atoii 
nenametljiv adj. discret 

212 nenamjerno adv. (in mod) nein- 

ten^ionat, intamplator, fara voie; 

involuntar 
nenaoruzan adj. neinarmat 
nenaplativ adj. neexigibil; irecupe- 

rabil, de nerecuperat 
nenaseljen adj. nelocuit, nepopulat 
nenastanjen adj. nelocuit 
nenaviknut adj. neobisnuit, nede- 

prins 
nenazocan adj. (odsutan) absent 
nenormalan adj. anormal 
neobavezan adj. v. neobvezan 
neobavijeSten adj. neinformat 
neobavljen adj. neefectuat, neexecu- 

tat, nerealizat 
neobazriv adj. imprudent, nechibzu- 

it, nesocotit 
neobiEan adj. 1. neobisnuit; extraor- 

dinar, singular 2. (cudan) ciudat, 

bizar 
ueobjasnjiv adj. inexplicabil; enig- 
matic 
neobjasnjen adj. inexplicat 
neobjavljen adj. nepublicat, inedit 
necbraden adj. 1. brut, neprelucrat 

2. necultivat, nelucrat 
neobranjen adj. neaparat, lipsit de 

aparare 
neobuzdan adj. neinfranat, nesta- 

panit; necumpatat 
neobvezan adj. neobligatoriu, 

facultativ 
reobvezatan adj. neobligatoriu, fa- 
cultativ 
neocekivan adj. pe neasteptate; im- 

previzibil, inopinat, brusc 
reodgodiv adj. de neamanat, care 

nu se poate prelungi 
neddgojen adj. needucat; necioplit; 

prost crescut neodgovoran nepobjediv neodgov5ran adj. iresponsabil 

neodlucan adj. nehotarat, nedecis, so- 
vaitor 

neodlucno adv. 1. (in mod) nedecis, 
nehotarat 2. sport la egalitate, ne- 
decis 

neodoljiv adj. 1. invincibil, de nebi- 
ruit, de neinfrant 2. navalnic, im- 
petuos, care ia cu sine totul 

neodreden adj. nedeterminat, nede- 
finit, vag; {gram.) ~-i nacin mod 
infinitiv 

neodi-ziv adj. precar; fara consis- 
tent 

neogranicen adj. nelimitat, nemar- 
ginit, nemasurat 

neolitik m (mlade kameno doba) 
neolitic 

neologizam, -zma m gram. (jeziEna 
novotvorina) neologism 

neon m neon 

neonski adj. de neon; — o svjetlo 
iluminare cu neon 

neopazen adj. neobservat 

neophodan adj. (prijeko potreban, 
nuzan) indispensabil, strict nece- 
sar 

neopisiv adj. indescriptibil, de nede- 
scris 

neoplakan adj. neregretat; neplans 

neopoziv adj. irevocabil; (hotarat) 
definitiv 

neopravdan adj. nejustificat, nein- 
drepta^it; neintemeiat 

neopredijeljen adj. 1. nedeterminat 
2. indecis, nesigur 

neoprezan adj. imprudent, nesoco- 
tit, nechibzuit; neatent 

neoprdstiv adj. de neiertat 

neopskrbljen adj. neaprovizionat, 
lipsit de neopterecen adj. neincSrcat; (jur. ) 

neipotecat 
neorealizam, -zma m lit. neorealism 
neosjetljiv adj. insensibil, impasibil, 

nesim{itor 
neosnovan adj. neintemeiat, nefon- 

dat, fara dovezi 
neostvariv adj. irealizabil, de nerea- 
lizat, de neiniaptuit; himeric 
neosvdjiv adj. de necucerit, inexpug- 

nabil 
neostecen adj. intact, neatins, teafar 
neotudiv adj. inalienabil 
neovisan adj. independent; ~-na 

drzava stat independent 
neovisnost / independenta, neatarna- 

re; autonomic 
neovla<>ten adj. 1. neautorizat, neim- 

puternicit 2. abuziv 
neozblljan adj. neserios, usuratic 
neozlijeden adj. intact, teafar 
neozenjen adj. necasatorit 
neparan adj. impar, fSrS soj 
nepazljiv adj. 1. (koji ne pazi) nea- 
tent, distrat 2. (nesusretljiv) nepo- 
liticos 
nepaznja/neaten|ie, lipsa de aten^ie 
nepce n anatom. palat, cerul gurii 
nepcani adj. palatal; {gram.) ~ glas 
palataia; (anatom.) — a kost os pa- 
latal 
nepismen adj. analfabet 
nepismenost / analfabetism 
nepitak adj. nepotabil, care nu e 

bun de b&ut 
neplacen adj. neachitat, neplatit 
neplodan adj. nefecund, neroditor; 

steril, sterp 
nepobitan adj. incontestabil, irefu- 

tabil 
nepobjediv adj. invincibil 

213 neodgovoran nepoznanica nepocudan adj. nedorit, indezirabil; 
ostil 

nepodijeljen adj. neimpartit, nedivi- 

zat 
nepodmitljiv adj. incoruptibil, Inte- 
gra, cinstit 
nepodnosljiv adj. insuportabil, into- 

lerabil 
nepodoban adj. (neprilican) ne- 

demn; nepotrivit 
nepogoda / 1. (nevrijeme) vreme 

rea, intemperie; furtunS, vijelie 2. 

v. neprilika 
nepogodan adj. nepotrivit; neconve- 

nabil, nefavorabil 
nepogresiv adj., nepogrjesiv adj. 

infailibil; exact 
nepojmljiv adj. de neconceput; (de) 

neinjeles, incomprehensibil 
nepokolebljiv adj. 1. neclintit, maba- 

tut, ferm, darz, solid 2. impertur- 

babil, calm 
nepokdrnost / (neposluh) neascul- 

tare; nesupunere 
nepokretan adj. imobil, fix, ne- 

miscat;/ig. inert 
nepokvaren adj. 1. (stvar) nealte- 

rat, nestricat 2. (Jovjek) inocent 
nepokvariv adj. (covjek) incorupti- 
bil, integru, cinstit 
nepomican adj. neclintit, imobil, 

fix, nemiscat 
neponovljiv adj. irepetabil 
nepopravljiv adj. 1. iremediabil, 

ireparabil 2. incorigibil 
nepopularan adj. nepopular 
nepopunjen adj. neocupat, liber, va- 
cant 
nepopustljiv adj. intransigent, nefn- 

duplecat 
neporeciv adj. irevocabil, definitiv 

214 neposlusan adj. neascultator, nesu- 

pus, rebel 
neposredan adj. nemijlocit, direct 
nepostojan adj. 1. inconstant, nesta- 

tornic 2. nestabil, schimbator 
nepostojanost / 1. inconstant, ne- 

statornicie 2. instabilitate 
nepostojanje n inexistenja 
nepostojeci adj. inexistent 
neposten adj. necinstit, incorect; 

lipsit de lealitate 
iieposti'vanje n; ~ zakona nerespec- 

tare / neglijare a legilor 
nepoStovanje n lipsi de respect, ire- 

verenja; desconsiderare 
nepotkupljiv adj. incoraptibil 
riepotpun adj. incomplet; deficient; 

(gram) ~ glagol verb defectiv 
nepotreban adj. netrebuincios; inu- 

til, superfluu 
nepdtvrden adj. neconfirmat 
nepouzdan adj. nesigur, incert; pre- 

car 

nepouzdanje n lipsa de tncredere 
nepovezan adj. dezlegat, nelegat; 

dezlanat 
nepovjerenje n neincredere, suspi- 

ciune, bSnuiaia 
nepovjerljiv adj. neincrez&tor, 

binuitor 
nepovoljan adj. defavorabil, nefa- 
vorabil, dezavantajos 
nepovrat m; be de unde nu se poate 

reveni; neintoarcere, neinapoiere; 

otici u ~ a pleca definitiv, fara spe- 

rarrja de reintoarcere 
nepovrediv adj., nepovrjediv adj. 

inviolabil, invulnerabil 
ntpovrjeden adj. neatins, teafir, 

aevatSmat 
nepoznanica ; 1. persoana necunos- 

cuta 2. mat. necunoscutS nepoznat nepropisan 2 nepoznat adj. necunoscut, obscur; 

ignorat 
nepozvan adj. 1. (nezvan) nepoftit, 

neinvitat 2. (neovlaSten) neautori- 

zat; incompetent 
nepozeljan adj. nedorit, indezirabil 
nepravda / nedreptate; injustitie 
nepravedan adj. nedrept, injust, 

inechitabil 
nepravedno adv. pe nedrept, inechi- 
tabil 
nepravednost / neregularitate, ano- 

malie 
nepravi adj. (lazni) mincinos; fals 
nepravilan adj. neregulat 
nepredvidljiv adj. imprevizibil, de 

neprevazut 
nepregledan adj. imens, vast, de ne- 

cuprins; cat vezi cu ochii 
neprekidan adj. neintrerupt, neince- 

tat, continuu, permanent 
neprekorafiv adj. de netrecut, de 

nedepa§it 
neprepoznatljiv adj. de nerecunos- 

cut 
neprestan adj. neincetat, continuu, 

permanent 
nepresusan adj. (neiscrpan) nese- 

cat, inepuizabil 
neprevodiv adj. intraductibil 
neprezaljen adj. de neuitat, regretat 
neprihvatljiv adj. inacceptabil, inad- 

misibil 
neprijatan adj. v. neugodan 
neprijatelj m dusman, inamic, 

vrajmas; krvni ~ dusman de moar- 

te; cuvaj me Boze od prijatelja, a 

od —a cu se cuvati sam fereste-ma, 

Doamne, de prieteni, ca de dusma- 

ni mi feresc singur 
neprijateljskl 1. adj. dusman, ostil, 

dus,manos 2. adv. (in mod) neami- cal, neprietenos, dusmanos, cu dus- 

manie 
neprijateljstvo n du^manie, inami- 

citie, vrajba, ura 
neprijatnost / v. neugodnost 
neprijelazan adj. gram, intranzitiv 
neprijeporan adj. (de) necontrover- 

sat, indiscutabil 
neprikladan adj. impropriu, nepo- 
trivit 
neprilagodljiv adj. inadaptabil 
neprilika / situatie jenanta, nepia- 

cut5 
neprimjenjiv adj. inaplicabil 
neprimjetan adj. imperceptibil 
neprirodan adj. nenatural, nefiresc 
nepristSjan adj. (neuljudan) necu- 

viincios; mojic, grosolan 
nepristran adj. impartial, obiectiv, 

nepSrtinitor 
nepristupacan adj. inaccesibil, ina- 

bordabil 
neprisutan adj. (nenazocan) absent 
nepriznat adj. nerecunoscut; t3ga- 

duit 
neprocjenjiv adj. inestimabil, (de) 

nepre^uit, inapreciabil 
neprohodan adj. impracticabil; de 

nestr&b&tut, de nepatruns 
neprolazan adj. nepieritor, vesnic, 

etern 
nepromiSljen adj. nechibzuit, neso- 

cotit, usuratic 
nepromjenljiv adj. invariabil, con- 
stant; imuabil; (gram.) neflexibil 
nepromociv adj. impermeabil 
nepropisan 1 adj. (protiv propisa) 

contrar prescriptiilor; neregula- 

mentar 
nepropisan 2 adj. (neobvezatan) fa- 

cultativ, neobligatoriu 215 neprosvijecen nespavanje neprosvijecen adj. incult, neinstruit, 
ignorant 

neprdvjeren adj. neverificabil, in- 
controlabil 

neprozlran adj. netransparent, opac 

nepusaf m nefumStor 

neracionalan adj. irational 

nerad m inactivitate, inerjie 

neradni adj.; ~ dan zi nelucrStoare 

nerado adv. in sila, fSri pofta 

neraspolozen adj. indispus, prost 
dispus 

nerastopiv adj. insolubil 

neravan adj. inegal, aspru; acciden- 
tat 

neravnopravnost / inegalitate 

nerazborit adj. nesocotit, nechibzuit 

nerazdjeljiv adj. indivizibil 

nerazgovijetan adj. neinjeles; neci- 
te£ nearticulat 

nerazoriv adj. indestructibil 

nerazrjesiv adj. nerezolvabil, inso- 
lubil 

nerazuman adj. nerezonabil, neso- 
cotit, nechibzuit 

nerazumljiv adj. de neinjeles, ne- 
inteligibil, incomprehensibil 

nerazvijen adj. nedezvoltat; —a 
zemlja {arS nedezvoltata 

nerealan adj. (nestvaran) ireal; ne- 
realist 

nSred m neoranduialS, dezordine, 
haos 

neredovit adj. neregulat 

nerjeslv adj. nerezolvabil 

nerodan adj. neroditor; nefertil; ste- 
ril, sterp 

nervirati tr. a enerva 

nervnl adj. (zivcani) nervos; de ner- 
vos 

nervoza f patol. nervozitate 

216 nesamostalan adj. dependent, neau- 

tonom 
nesanica/t>afo/. insomnie 
nesavitljiv adj. inflexibil 
nesavjestan adj. inconstient 
nesavladiv adj. invincibil; de ne- 

depSsit, de neintrecut 
nesavrsen adj. imperfect, ne- 

desavarsit 
nesebican adj. dezinteresat, altruist 
neshvatljiv adj. de nein5eles, de ne- 

conceput; enigmatic 
nesiguran adj. 1. nesigur, incert 2. 

nestatornic; sovSielnic 
nesimpatican adj. pu{in simpatic, 

nesimpatic 
nesklad m 1. dezacord 2. discor- 

dan(S, nepotrivire; muz. disonanJS 
neskroman adj. lipsit de modestie 
neslaganje n nein(elegere, dezacord, 

divergent, disensiune 
neslan adj. nesSrat, fari sare; fig. in- 
sipid, fad 
neslavan adj. lipsit de glorie 
neslavenski adj. neslav 
nesloga/neinfelegere, dezacord, di- 
sensiune, discordie 
neslomljiv adj. 1. rigid 2. inflexibil, 

incasabil 
neslozan adj. discordant 
nesluzben adj. neoficial 
nesmetan adj. nestingherit, netulbu- 

rat 
nesmotren adj. neatent, imprudent, 

nesocotit 
nesnosan adj. (nepodnosljiv ) insu- 

portabil, intolerabil 
nesnosljiv adj. intolerant 
nesocijalan adj. nesociabil 
nespavanje n insomnie nespojiv neujednacen nespojiv adj. 1. incompatibil 2. in- 

conciliabil, de neimpScat 
nespokojan adj. nelinistit, agitat, 

neastamparat 
nesporazum m nein^elegere 
nesposoban adj. incapabil, inapt; 

spolno ~ impotent 
nespreman adj. nepregatit 
nespretan adj. neindemanatic, 

stangaci 
nesreca / nenorocire; napasH; nefe- 

ricire; na — u din nenorocire, din 

nefericire; ~-o jedna! nenorocitu- 

le! 
nesretan adj. 1. nenorocit, nefericit 

2. nenorocos, ghinionist 
nesretno adv. (in mod) nefericit, 

ghinionist 
nestabilan adj. instabil 
nestajati intr. imprf. v. nestati 
nestalan adj. instabil, inconstant 
nestanak, -anka m (pi. -anci) dispa- 

ritie; pierdere; ~ elektricne ener- 

gije panS de curent 
nestasan adj. nelinistit, neastam- 
parat, zburdalnic; capricios 
nestasica / 1. lipsi 2. sarScie, mize- 

rie 
nestati, nestanem intr. prf. (iSiSez- 

nuti) a disp&rea 
nestranac'ki adj. apartinic 
nestrpljenje n nerabdarc 
nest'rpljiv adj. nerSbdStor 
nestrucnost / incompetents 
nestrucnjak m (pi. -aci) 1. nespe- 

cialist 2. incompetent 
nestvaran adj. ireal 
nestvarnost / irealitate 
nesuden adj. nepredestinat, nesortit 
nesuglasan adj. discordant, nepotri- 

vit nesuglasica / disensiune, divergent, 

diferend, dezacord 
nesumnjiv adj. neindoios, sigur, 

cert 
nesumnjivo adv. indubitabil, farS 

indoiaia 
nesuvremen adj. neactual; demodat; 

anacronic 
nesvijest/lesm, sincopS; pasti u - a 

lesma 
nesvjesno adv. inconstient 
nesvjesnost / incons, tien$ 
nesvjestica/med. lesm, inconstienja 
nesvrstan adj. polit. nealiniat 
nesvf sen adj. neterminat, neispravit; 

(gram.) ~-i glagolski vid aspect 

verbal imperfectiv 
neskodljiv adj. nevatamator, inofen- 

siv; nepericulos 
nesto 1. prn. ceva; un fel de 2. adv. 

(malo) (cam) putin; cam, cat de 

cat 
netaknut adj. intact, intreg 
netaktican adj. fara tact, lipsit de 

tact 
netko, nekoga prn. cineva, careva 
netocan adj. imprecis, inexact 
netocnost / inexactitate, imprecizie 
netolerantan adj. (nesnosljiv) into- 
lerant 
netrpeljiv adj. intolerant 
neudana adj. nemaritata, necasSto- 

ritS 
neudoban adj. incomod, jenant, 

stanjenitor 
neugodan adj. nepiacut, dezagrea- 

bil; enervant 
neugodnost / neplScere, necaz, supS- 

rare 
neujednacen adj. neuniform, inegal 217 neuk 

neuk adj. 1. ignorant, incult 2. anal- 

fabet 
neukusan adj. neplacut la gust; sear- 
bad, insipid 
neuljudan adj. nepoliticos, necu- 

viincios, prost crescut 
neumjeren adj. necumpatat, nesta- 

panit; excesiv 
neumjestan adj. inoportun, deplasat 
neumoran adj. neobosit, neostenit 
neunistiv adj. indestructibil 
neuobicajen adj. neobisnuit, neuzi- 

tat 
nevaljalac, -l.jalca m netrebnic; seca- 

tura, nemernic, ticalos 
nevaljao adj. (los) rau, neascultator; 

§trengar 
nevazan adj. pujin important, lipsit 

de important 
neven m hot. filimica {Calendula of- 
ficinalis) 
nevezan adj. nelegat, dezlegat 
nevidljiv adj. invizibil 
neviden adj. nemaivazut, nemaipo- 

menit, farS precedent 
nevin adj. 1. nevinovat 2. inocent, 

neprihanit 
nevinost / inocen^a, nevinovajie; 

candoare 
nevjeran adj. 1. (koji nije yjeran) 

infidel 2. (koji ne vjeruje) necre- 

dincios 
nevjernik m (pi. -ici) om infidel 
nevjerojatan adj. neverosimil, im- 

probabil 
nevjesta / mireasa; norS 
nevjeSt adj. neindemanatic, stinga- 

ci; praviti se ~ a face pe niznaiul 
nevolja / 1. mizerie, sSracie, nevoie 

2. suferin^a cumplita; desperare 

218 nezgoda 

nevoljen adj. 1. sarman, nevoias, 2. 

nenorocit, nefericit 
nevrijeme, nevremena n (pi. nevre- 

mena) 1. (nezgodno vrijeme) vre- 

me rea; intemperie 2. (ruzno 

vrijeme) moment inoportun; ora 

nepotrivita 
nezaboravan adj. 1. de neuitat 2. 

care nu se uita 
nezadovoljan adj. nemul^umit, ne- 

satisf5cut 
nezadovdljstvo n nemul^umire 
nezadrziv adj. irezistibil 
nezahvalan adj. ingrat; nerecu- 

noscator 
nezahvalnnst / ingratitudine; nere- 

cunostinja 
nezakonit adj. ilegal, ilicit, nelegi- 

tim; — o dijete copil nelegitim 
nezamisliv adj. inimaginabil, de ne- 

conceput 
nezamjenjiv adj. de neinlocuit 
nezamjetljiv adj. imperceptibil 
nezapamcen adj. imemorial, strave- 

chi 
nezaposlen adj. 1. neangajat, farS 

lucru / ocupa^ie 2. somer; ~ rad- 

nik §omer 
nezasitan adj. nesajios, lacom 
nezasluzen adj. nemeritat 
nezavisan adj. independent; auto- 

nom; ~-na drzava stat indepen- 
dent 
nezavisnost / independen^a, ne- 

atarnare; autonomie 
nezdrav adj. bolnav; insalubru 
nezgoda / 1. intamphre nepiacuta, 

pSJanie, belea 2. nenorocire; osi- 

guranje protiv ~a asigurare 

impotriva accidentelor; zgode i 

— e peripejii pi. nezgodan rilStav nezgodan adj. 1. incomod 2. nepo- 

trivit, deplasat 3. neplacut, penibil 
nezgrapan adj. grosolan, ordinar, 

necioplit 
neznalica / ignorant 
neznan adj. necunoscut; ~-i junak 

erou necunoscut 
neznanje n nestiin^a, ignoran(S 
neznatan adj. (beznaeajan) nein- 

semnat, de pu{ina importanja 
nezrelost / lipsa de maturitate, cru- 

ditate 
nezreo adj. 1. nematur, nematurizat 

2. verde, necopt 
nezeljen adj. nedorit; neplacut; res- 

pingator 
nezenja m celibatar, burlac 
nezlv adj. inanimat 
ni conj. nici; ~ ..., ~ ... nici ..., nici 

...; ~ za sto pentru nimic (In lume) 
riicati, mcem intr. imprf. 1. (izbija- 

ti) a incol|i, a ras8ri 2. (nastajati) 

a lua nastoe, a se ivi 
nlcega prn. gen. (de la nista) nimic; 

nema ~ nu e nimic 
nicemu prn. dat. (de la nista) nimic 
rilcijl prn. §i adj. al nimanui 
riici, niknem intr. prf. v. niknuti 
nihilist m nihilist 
nijansa/nuantS; gradate, gradare 
nije (de la biti) nu este, nu e; nu; ~ 

mi nista n-am nimic; mi do toga 

nu-mi pasS 
nijecan adj. negativ 
nijedan adj. nici un; ~ covjek nici 

un om; ~ put niciodata 
nijekati, nljecem tr. imprf. a nega, a 

tagadui 

liijem adj. mut; fig. tacut, taciturn 
Nijemac, -mca m german, neam{ riikad(a) adv. niciodata; bolje ikad 

nego ~ mai bine mai tarziu decat 

niciodata 
nlkakav (nikakvi) adj. 1. nici un, 

nici un fel 2. de nimic, prost 
rilkako adv. nicidecum, in nici un 

chip; deloc, defel; pentru nimic in 

lume 
nikal, nikla m nichel 
nlkamo adv. nicaieri 
niknuti, niknem intr. prf. I. a 

incolji, a rasari 2. a lua nastere 
nlkoji adj. s,i prn. (nijedan, nika- 

kav) nici un (ul) 
Nikolinje n (sarbatoarea) Sf. Nico- 

lae 
nikotln m nicotiml 
nlkud(a) adv. nicaieri 
nimalo adv. nicidecum, deloc, nici 

pe departe 
ntmfa/mir. nimfa 
niotkud(a) adv. de nicaieri 
nlposto adv. pentru nimic (in lume); 

nicidecum 
niski adj. v. nizak 
riiskost / 1. loc jos; depresiune 2. jos- 

nicie, ticSlosie 
nlsa / cochilie, casa de melc 
nisan m orij. (cijj, meta) 1. Jinta 2. 

Inaljator la armS; uzeti koga na ~ 

a lua la ochi pe cineva 
nisaniti intr. imprf. orij. (ciijati) a 

tinti, a ochi, a trage intr-o (inta 
nista, nlceg(a) prn. ?i n nimic; ~ 

manje nu mai pu(in; ~ drugo ni- 
mic altceva; ~ nije novo na svije- 

tu nimic nou sub soare; bolje i$ta 

nego ~ mai bine ceva decat nimic 
nistarija / (nitkov) 1. fleacuri pi., 

bagateli 2. derbedeu, haimana 
riistav adj. 1. nul, fara valoare, de 

nimic 2. inutil, zadarnic 219 niftavilo nokturno nistavilo n 1. nulitate 2. inutilitate, 

zSdarnicie; neant 
riistica / zero 
nit / 1. a|i; fir 2. filament; visjeti o 

(tankoj) — i a pune in situate difi- 

cila 
riiti conj. nici; ~ ... ~ ... nici ..., nici ... 
riitko, riikog(a) prn. nimeni; nema 

nikoga nu e nimeni; biti ~ i niSta 

a fi o nulitate; nema nikoga nu e 

nimeni 
nitkov m (nevaljalac) nememic, ti- 

cSlos, canalie 
nitrat m kem. nitrat 
nitroglicerin m kem. nitroglicerinS 
nivelfrati tr. (poravnati) a nivela 
mvo m (razina) nivel 
nfz 1 m (pi. nizovi) 1. §ir, rand 2. 

s,irag, salba; ~ bisera skag de per- 

le, colier 3. suita, ciclu; ~ preda- 

vanja ciclu de conferin(e 
niz 2 prp., riiza prp. in josul; ~ vodu 

in aval, in josul apei 
riizak (niski) adj. jos, scund; ~ cov- 

jek om scund, mic de staturS; fig. 

(podao) josnic, ticSlos 
riizasto adv. pentru nimic 
nizbrdica / declivitate, inclinable; 

pantS, povarni^ 
nizbrdo adv. la vale, in jos 
nizina / 1. teren/loc jos 2. campie, 

ses 
Nizozemska / geogr. Olanda 
riizvodno adv. in aval, in josul apei 
riize 1. adv. comp. de la nisko; mai 

jos, mai la vale 2. nize prp. (cega) 

sub 
nlzl adj. 1. compr. de la nizak; mai 

scund, mai jos 2. inferior; ~ cinov- 

nik subaltern, subordonat 
no 1 conj. v. nego 

220 no conj. 1. dar, ci, ins5 2. (dakle) 

deci, atunci 
n66, noci / noapte; durata unei 
nopji; po — i noaptea, in timpul 
nopjii; pod ~ la cSderea noptii; u 
gluho doba — i in toiul noptii; ka- 
sno u ~ tarziu in noapte; laku ~! 
noapte buna!; probdjeti (ili ne 
spavati) svu ~ a nu inchide ochii 
toati noaptea, a face o noapte alba; 
~ ima svoju moc noaptea este un 
sfetnic bun 
nocas adv. asta-noapte 
nocasnji adj. de asta-noapte 
nocenje n innoptare (intr-un loc) 
nociti intr. prf. a petrece noaptea, a 

innopta 
nocni adj. de noapte, nocturn; —a 
posuda oala de noapte, (ucal; ~ lo- 
kal local de noapte 
nocu adv. noaptea, in timpul nop|ii 
noga / (pi. noge) picior; lab&; uda- 
rati koga —om a lovi pe cineva cu 
piciorul; od malih ~-u de mic co- 
pil; na nogu! sculafi!; biti s jed- 
nom —om u grobu a fi cu un 
picior in groapa; biti na dobroj 
nozi s kim a fi in relajii bune cu 
cineva; (voj.) k nozi! la picior 
arm'! 
nogomet m sport (joe de) fotbal 
nogometaS m sport fotbalist 
nogometnl adj. de fotbal, fotbalis- 
tic; — o prvenstvo campionat de 
fotbal 
noj m (pi. nojevi) zool. struj (Strut- 

hio camelus) 
nokat, nBkta m unghie; ne vrijedi 
ni koliko crno ispod —ta nu valo- 
reazi nici cat negru sub unghie 
nokturno m muz- nocturni nomad novinar nomad n nomad, persoana care nu 
are un domiciliu stabil 

nomadski adj. nomad; migrator, 
calStor 

nominalan (nominalni) adj. nomi- 
nal 

nominativ m gram, nominativ 

non-stop adv. zarg. (neprekidno) 
nonstop, cu program continuu 

norma / norma (de munca); raditi 
po — i a lucra la normi 

normalan adj. normal 

normativan adj. (koji sluzi kao 
pravilo) normativ 

normirati tr. a norma 

Norveska / geogr. Norvegia 

Norvezanin m (pi. -zani) norvegian 

nos m (pi. nosovi) nas; kukast / or- 
lovski ~ nas coroiat / acvilin; go- 
voriti kroz ~ a vorbi pe nas; dici ~ 
a-si lua nasul la purtare; zatvoriti 
vrata pred — om a inchide cuiva 
usa in nas; ne vidjeti dalje od —a 
a nu vedea mai departe dec3t lun- 
gul nasului; zabadati / zabijati ~ 
u sve a-si b5ga / vari nasul peste 
tot 

nosac m 1. hamal; ~ zrakoplova 
portavion; 2. anatom. (prvi vratni 
prsljen) atlas 3. (arhit.) poprecni 
~ traversa 1 

nosila m pi. targS, nasSlie 

nositelj, nositelja m purtator; 
inso|itor (care duce bagajele etc.) 

nositi tr. imprf. a purta; ~ naocale a 
purta ochelari; ~ narodnu nosnju 
a purta costum najional / popular; 
koliko ga noge nose cat il \m pi- 
cioarele; nosi se! sterge-o!, 
carS-te! 

nosivost / 1. capacitate (de incarca- 
re) 2. tonaj nosnl adj. de nas, nazal; ~ glas na- 
zals 

nosnica / anatom. nar3 

nosorog m (pi. -rozi) zool. rinocer 
(Rhinoceros) 

nostalgican adj. nostalgic 

nostalgija / nostalgie 

n6senje n purtare; dozvola za ~ 
oruzja permis de portarmS 

nosnja/imbracaminte, port, costum 

ndta/ muz. nota 

notar m (javni biljeznik) notar pu- 
blic 

notes m carnet, agenda 

notoran adj. (opce poznat) notoriu 

notdrnost / notorietate 

n5v adj. nou; recent; ~ novcat 
nou-nouj; —a rijeJ / ~-i izraz neo- 
logism; Nova godina Anul Nou; 
Novi svijet America; kao ~ ca nou 

novae, novca m bani pi., parale pi.; 
sitan ~ bani manuuji, maranfi^; 
papirni ~ hartie-moneda; ne biti 
pri — cu a fi lefter 

novafenje n voj. recrutare 

novak m recrut 

novcanl adj. banesc, in bani; — a 
kazna (za prekrsaj) amenda; ~ 
zavod banca; — a uputnica man- 
dat postal 

novcanica / bancnota 

novcanlk m (pi. -ici) (novcarka, li- 
snica) portmoneu, portofel 

novcarski adj. financiar 

novela//if. nuveia 

novelist m nuvelist, autor de nuvele 

novembar m v. studeni 

novina/1. noutate, lucru nou 2. ino- 
vajie 

novinar m jurnalist, ziarist, gazetar 221 novinarskT 1 nuznost novinarskT 1 adj. de gazetar, de zia- 
ist; ~ ured birou de presi 

novinarskT 2 adv. (in mod) jumalistic 

novinarstvo n ziaristka, gazetSrie 

novine / pi. ziar, gazeta, jurnal; 
sluzbene ~ ziar oficial 

novlnski adj. de ziar, de presS; ~ 
dopisnik corespondent de presS; ~ 
clanak articol (de ziar); ~ clancic 
notS; ~ uvodnik editorial; —a 
agencija agen^ie de press 

n&vinstvo n 1. jurnalism, gazetarie 
2. (tisak) presi 

novitet m (novost) noutate 

novo n lucru nou, noutate; sto je ~? 
ce e nou? 

novogodisnjl adj. de Anul Nou; ~-e 
cestitke felicitSri de Anul Nou; 
—a noc revelion 

novogradnja / nou-construitS 

novogrckl adj. neogrec 

novootvoren adj. nou-deschis 

novoroden adj. nou-nSscut 

novost / noutate, lucru nou; filmske 
~ actualitiji (cinematografice) 

novotarija / inovajie; noutate; re- 
forms 

novotvorina / gram, neologism 

nozdrva / narS; konjska ~ nara (la 
cal) 

noz m (pi. nozevi) cu{it; kuhinjski 
~ cu^it de bucStSrie; ~ za papir 
cujit de tSiat pagini 

nozic m dim. de la noz; cujit mic, 
cu|itas; (dzepni) briceag 

nozni adj. de picior 

npr. (= na primjer) de exemplu (de 
ex.) 

nudist m nudist 222 nuditelj, -telja (ponuda£) m ofertant 

nuditi tr. imprf. (komu sto, koga 
(Sime) a oferi, a propune, a intinde, 
a da 

nudenje n oferire, oferta 

nukati tr. imprf. a incita, a a{a|a, a 
indemna staruitor; a exorta 

nuklearka / (nuklearna eiektrana) 
centrals nucleara 

niiklearm adj. nuclear; ~ rat razboi 
atomic/nuclear 

nula / (nistica) zero; ispod ~-e sub 
zero 

numeriranje n 1. numerotare 2. 
numaratoare 

numerirati tr. (oznacivati brojevi- 
ma) a numara 

numizmatika / numismatics 

nuncij m nunjiu 

nusproizvod m subprodus 

nusprostorije/p/. accesorii pi. 

nutarnji adj. (unutarnji) intern 

nuzan adj. necesar, trebuincios; 
~zna obrana legitimS aparare 

nuzda / 1. necesitate, nevoie; ur- 
gent; u slucaju ~ in caz de ur- 
gen(5; izlaz za — u iesire de 
serviciu / in caz de pericol 2. (bi- 
jeda) nevoie, stramtoare, sSrScie 

nuzdan (nuzni) adj. 1. necesar, util 
2. indispensabil 

nuznik m (pi. -id) closet, latrinS 

nuzno adv. (in mod) necesar; neap&- 
rat, cu orice pre{, negresit; ~ je e 
necesar, trebuie, e indispensabil; 
ako bude ~ in caz de necesitate 

nuznost / 1. necesitate 2. urgen{3, Nj Nj, nj n Ni, ni 

nj prn. (ace. enclitic de la on = nje- 

ga) il, (-)l(-) 
n J£ga/ingrijire, grija, solicitudine 
njegov prn. (al) sSu / lui 
Njemacka / geogr. Germania 
njemackl adj. german, nemjesc; ~ 

jezik limba germanS 
Njemica / nemjoaicS 
njen prn. al s8u / ei 
njezin prn. al sau / ei 
njezan (njezni) adj. fraged; moale; 

delicat; biti —a zdravlja a avea 

sanatate fragila 
njezno adv. cu tandreje, cu gingasie; 

(in mod) delicat Nj.V. 

njeznost / 1. tandre^e, afecjiune, de- 

licateje, fineje 2. (tjelesna) fragili- 

tate 3. (osjecaja) sensibilitate 
njihalo n pendul 
njihati, njisem tr. imprf. a legana, a 

balansa. - njihati se a se legSna, a 

se balansa 
njihov adj. (al) lor 
njiva / ogor, teren cultivat 
njuh m miros, simj olfactiv 
njiisiti tr. imprf. a mirosi; a adulme- 

ca 
njiiska/rat, bot 
njuskalo n 1. curios, indiscret 2. 

(policijsko) denun^Stor, turnStor, 

spion 
njuskati tr. imprf. 1. a mirosi, a 

adulmeca 2. a urmSri pe cineva, a 

spiona 
Nj. V. = Njegovo (Njezino) Veli- 

canstvo Maiestatea sa (M.S.) 223 obdan o O, o n O, o 

o 1 prp. despre; de; pe; cu; ~ cemu 
govorite? despre ce discuta|i?; 
kladiti se ~ Sto a paria pe; ~ svom 
trosku pe cheltuiala sa; ovisi ~ 
njemu depinde de el; ne zivi se 
samo ~ kruhu nu se traieste decat 
cu paine 

6 2 excl. o!, oh!, eh! 

o- pref. prefix verbal (de ex. oglo- 
datl, otjerati) 

oaza / oaza 

ob- pref. prefix verbal (de ex. obici, 
obvezati) 

oba, obaju num. v. obadva 

oba- pref. prefix verbal (de ex. oba- 
mrijeti, obasjati) 

obfid m zool. tSun (Tabanus) 

obadva, obadvaju num. m §i n am- 
bii, amandoi, si unul sj ceiaialt 

obadvije, -dviju num. f amandoua, 
ambele 

obadvoje n v. oboje 

obala / mal; (arm; falez8; ploviti uz 
— u a face cabotaj 

obalni adj. de mal; de coasta, de 
(arm; riveran; —a plovidba cabo- 
taj 

obamirati intr. imprf. v. obamrijeti 

obamrijeti, obamfem intr. prf. a 
pierde cunostin(a, a lesina 

obamflost / patol. 1. amor(eaia 2. 
toropeala 3. letargie 4. coma 

obao (obll) adj. rotund, cilindric 

obarati tr. imprf. 1. a rasturna, a do- 
bori 2. a distruge; ~ cijene a redu- 
ce pre(urile 

obasipati tr. imprf. v. obasuti 

224 obasuti, obaspem tr. prf. a presara, 
a acoperi cu; ~ koga paznjama a 
coplesi pe cineva cu atentii 
obaveza/v. obveza 

5bavezan adj. v. obvezan 

obavezati v. obvezati 

obavi'jati tr. imprf. v. obaviti 2 

obavijest / aviz, instiin(are; pret- 
hodna ~ preaviz 

obavijestiti tr. prf. (koga o (emu) a 
informa, a pune la curent, a 
anunja. - obavijestiti se (o cemu) 
a se informa, a lua la cunostinja 

obavijes'ten adj. informativ, de in- 
forma(ie 

obaviti 1 tr. prf. a efectua, a sfarsi, a 
duce la indeplinire; ~ sretno a ter- 
mina cu bine 

obaviti 2 , obavijem tr. prf. a inftsu- 
ra, a bandaja 

obavjescivati tr. imprf. v. obavije- 
stiti 

obavjestajac, -jca m 1. informator 
2. agent (secret), iscoada 

dbavjes'tajnl adj. informativ, de in- 
forma|ie; ~ ured (birou de) infor- 
ma(ii; —jna sluzba serviciu de 
informa(ii 

obavljanje n execu(ie; executare 

obavljati tr. imprf. 1. a executa, a 
efectua 2. a exercita (o profesie, o 
func(ie); ~ svoju duznost a-§i in- 
deplini indatorirea sa 

obazirati se mprf. a se uita, a privi 
de jur-imprejur; ~ na sto a avea In 
vedere ceva, a (ine seama de ceva; 
ne ~ na sto a face abstrac(ie de 
ceva, a nu (ine seama de ceva 

obazriv adj. 1. (oprezan) prudent, 
precaut 2. (obziran) care (ine sea- 
ma, care are in vedere 

obdan adv. ziua, in timpul zilei obdariti objasnjenje obdariti tr. prf., obdarivati, obda- 
rujem tr. imprf. (koga iim) a da- 
rui, a face cadou; a dona 
obdarivati tr. imprf. v. obdariti 
obdukcija / anatom. autopsie; di- 

sec(ie (a unui cadavru) 
obecan adj. promis 
obecanje « promisiune; odrzati ~ 

a-si (ine promisiunea; ~ ludom ra- 

dovanje desteptul promite si pro- 

stul trage nadejde 
obecati, -cam tr. prf. a promite, a 

face o promisiune 
obecavati tr. imprf. v. obecati 
obelisk m (pi. -isci) arhit. obelise 
obeshr£briti tr. prf. a descuraja; a 

demoraliza 
obeshrabrivati v. obeshrabriti 
obespraviti tr. prf. a nedrepta(i, a 

priva de drepturi 
obescastiti tr. prf. 1. a dezonora, a 

necinsti; ~ djevojku a deflora / a 

viola o fata 2. a profana 
obescascenje / 1. necinstire, profa- 

nare 2. viol 
obezglaviti tr. prf a decapita 
obeznaniti se, obeznanim se prf. 

(izgubiti svijest) 1. a-si pierde ra- 

(iunea, a nu mai ra(iona 2. a-sj 

pierde cuno§tin(a 
obezobraziti se (prf.) a se obraznici, 

a deveni obraznic 
obgrliti tr. prf. (zagrliti) a cuprinde 

in braje, a imbr3(isa 
obicaj m obicei; tuda zemlja, tudi 

~-i cate bordeie, atatea obiceie; 

uSlo je u ~ da ... a intrat in obicei 

sa ... 

obicajnl adj. uzual, obi^nuit; (jur.) 

—jno pravo drept cutumiar 
obican adj. obi§nuit, comun, banal obicavati tr. imprf. a avea obiceiul, 
a obisnui 

obicno adv. in mod obisnuit, de obi- 
cei 

obici, obldem tr. prf. v. obilaziti 

obijac m spargator; ho( 

obi'jati tr. imprf. 1. a sparge, a for(a 
un lacit, o usS, o broasca 2. a co- 
mite o spargere; ~ tude pragove a 
cersj din u^a in usa; ~ tude zemlje 
a cutreiera (3ri strSine 

obijest / 1. capriciu; zburdalnicie, 
zbenguiala 2. desfranat 3. arogant, 
neru^inat 

obijestan adj. 1. capricios, bizar 2. 
destrabalat 3. obraznic, imperti- 
nent 4. orgolios, arogant 

obilan adj. abundent, bogat, imbel- 
sugat; ~ rucak pranz copios 

obilazak, -ska m (pi. -sci) 1. ocolire 
2. vizita 

obilaziti tr. imprf. 1. a ocoli 2. a vi- 
zita 

obilnost / abunden(a, belsug 

obilovati. obilujem intr. imprf. (iim) 
a abunda (de), a fi din belsug 

obll je n v. obilnost 

obistiniti se prf. a se adeveri, a se 
confirma 

obistinjivati se imprf. v. obistiniti 
se 

obitelj / familie 

obiteljskl adj. de familie, familial 

iibiti, obijem tr. prf. a sparge, a for(a 
(un zid / o usa) 

objasniti tr. prf. a explica, a lamuri, 
a elucida; ~ sebi sto a-§i explica 
ceva, a-si da seama de ceva 

objasnjavati tr. imprf. v. objasniti 

objasnjenje n 1. explicare, 18murire 
2. explicajie 3. interpretare, co- 
mentariu 

225 objasnjiv obmana objasnjiv adj. explicabil 
objava / anun{, aviz; ~ rata decla- 
rable de r&zboi 
objaviti tr. prf. 1. a anunja 2. a pu- 

blica, a proclama; ~ (zakon) a pro- 

mulga 3. a declara; ~ rat a declara 

razboi 
objavljenje n anun{; instiintare, in- 

cunostinjare 
objavljivac m care anun^S, vestitor 
objavljivati tr. imprf. v. objaviti 
obje, obijufpr. amandouS, ambele, 

si una si cealaltS 
objed m (masS de) pranz; poslije 

— a dupi-pranz 
objeda / (kleveta) calomnie, defai- 

mare 
objedovati, -dujem intr. imprf. a 

servi masa de pranz, a pranzi, a 

dejuna 
objekt m 1. (predmet) obiect; lucru 

2. (gram.) complement direct 
objektiv m fotogr. (leca) obiectiv 

(fotografic) 
objektlvan adj. obiectiv; impartial 
objektivno adv. (nepristrano) (in 

mod) obiectiv 
objektivnost / obiectivitate; impar- 

(ialitate 
objelodaniti tr. prf. 1. a publica 2. a 

face public, a divulga 
objerucke adv. 1. cu ambele maini 

2. (fig.) cu entuziasm; ~ primiti a 

primi cu brajele deschise 
objesiti tr. prf. a agitya, a suspenda, a 

atarna 
objesenjak m (pi. -aci) salj. pungas, 

ticSlos; steengar 
oblacan adj. innorat; cejos, paelos 
oblacenje n 1. (o odjeci) imbracare 

2. (o nebu) inno(u)rare, intunecare 

226 oblaciti', dblaclm tr. imprf. (odije- 

vati) a imbraca. - oblaciti se a se 

imbr&ca 
oblaiHti 2 . oblacim tr. imprf. (pokriti 

oblacima) a acoperi de nori, a in- 

nora. - oblaciti se a se acoperi cu 

nori, a se innora 
oblaganje n acoperire (a unei fa|ade 

etc.) 
oblagati, oblazem tr. imprf. v. obloziti 
oblak m (pi. -aci) nor; prolom ~-ka 

aversi de ploaie 
oblast / 1. (vlast) autoritate; putere 

2. (grana) domeniu, ramurS 3. v. po- 

drucje 
oblijepiti tr. prf. a incleia, a lipi (de 

jur imprejur); ~ oglasima a acope- 
ri cu afis,e 
oblik m (pi. -ici) formi, aspect, chip; 

bez —a amorf; u ~-u in forma 1 / 

chip de 
oblikovan adj. formativ 
oblikovanje « formare; formajie; ~ 

cijena fixarea prejurilor 
oblikovati, -kujem tr. imprf. a da 

forma, a modela, a forma 
oblina / rotunjime; plinState a for- 

melor 
obliti, oblijem tr. prf. a uda (de jur 

imprejur); ~ suzama a uda cu la- 

crimi; oblio me znoj sunt leoarca 

de sudoare 
obliznji adj. apropiat; invecinat 
oblog m (pi. -ozi) med. compresS, 

prisni^i 
oblost f rotunjime 
obloga / 1. cSptuseali; astereaia 2. 

placaj 
obloziti tr. prf. (cim) 1. a acoperi 2. 

a captusi; ~ tapetama a tapi|a 
obmana / 1. (prijevara) inselaciu- 

ne; inselitorie 2. iluzie, miraj; obmanuti obrazovan vidna ~ iluzie optica; osjetna ~ 

halu- cinajie 
obmanuti, obmanem tr. prf. (pre- 

variti) a induce in eroare, a insula 
obmanjivac m potlogar; escroc; sar- 

latan 
obmanjivati tr. imprf. v. obmanuti 
obnavljanje n 1. reinnoire 2. restau- 

rare, reconstruire 
ohnavijati tr. imprf. v. obnoviti 
obnoc adv. noaptea, in timpul nopjii 
obnova / 1. reinnoire 2. restaurare, 

reconstituire 3. reconstruc^ie 4. re- 

generare 
obnovitelj m restaurator, renovator 
obnoviti tr. prf. a reinnoi; ~ po 

modi a moderniza; ~ uspomene 

(na) a evoca. - obnoviti se 1. a se 

innoi 2. (u prirodi) a renaste 
obnovljiv adj. renovabil 
obbafmuz- oboi 
obod m margine, extremitate; ~ se- 

sira borul p&lariei 
obogacen adj. imbogSJit 
obogacenje n imbogatire 
obogacivati tr. imprf. v. obogatiti 
obogatiti 1. tr. prf. a imboga^i 2. 

intr. prf. §i obogatiti se a se im- 

bogS^i 
oboje n amandoi, to^i doi (pentru 

persoane de sex diferit) 
obojen adj. vopsit, colorat 
obojica m amandoi, si unul si celi- 

lalt 
obojiti tr. prf. a vopsi, a colora 
oboljeti, obofim intr. prf. a se im- 

bolnSvi 
oborina / precipita|ie (atmosfericS) 
oboriti tr. prf. a tranti, a risturna, a 

dobori; ~ (na ispitu) a tranti la 

examen; ~ oci a cobori privirea; ~ cijene a cobori prejurile; ~ jednim 

metkom a ucide dintr-un foe 
oboruzati tr. prf. a inarma 
obostran adj. de ambele pSr^i, bila- 
teral, reciproc 
obozavanje n 1. adorajie 2. idolatri- 

zare 3. fig. admirare; admirajie 
obozavatelj m adorator, venerator 
obozavati tr. imprf. a adora, a idola- 

triza, a diviniza; (fig.) a iubi la ne- 

bunie 
obracun m 1. socoteala 2. bilanj 
obraiunati tr. §i intr. prf. 1. a inche- 

ia, a lichida socotelile 2. a face bi- 

lantul 
obrafunavati tr. imprf. v. obracu- 

nati 
dbracanje n convorbire; ~ komu 

adresare cStre cineva 
obracati tr. imprf. v. obratiti 
obracenik m (pi. -ici) convertit 
obracenje n conversiune 
obrada/v. obradba 
obradba / 1. (obradivanje) cultiva- 

re a pSmantului 2. elaborare, redac- 

tare 3. teh. tratare, prelucrare, rafi- 

nare 
obraditi tr. prf. 1. a cultiva paman- 

tul 2. a elabora, a trata, a redacta 
obradivati tr. imprf. v. obraditi 
obratno adv. invers, viceversa 
obraz m obraz, faja, figurS; nemati 

ni stida ni —a a fi imperti- 

nent/neru§inat 
obrazac, -sea 1. model, tip, exemplu 

2. (formular) formular 
obrazlagati tr. imprf. v. obrazloziti 
obrazloziti tr. prf. a motiva, a expu- 

ne motivele 
obrazovan adj. 1. format 2. instruit, 

cult, cultivat 227 obrazovanje obveza obrazovanje n 1. formare 2. (izo- 

brazba) educate, instrac(ie; (grad 

de) cultura 
obrazovati, obrazujem tr. imprf. sj 

prf. 1. a educa 2. a instrui, a forma 
fibred m ceremonie, ritual 
fibredni adj. (de) ritual, de ceremo- 
nie 
fibrednik m ritual 
obrezati, obrezem tr. prf. a taia (de 

jur imprejur) 
obrezivati tr. imprf. v. obrezati 
obrijati, -jem tr. prf. 1. a rade, a bar- 

bieri 2. (/i#.) (prevariti) ~ bez 

britve a insela, a pacali 
fibris m contur 

obrisati, obrisem tr. prf. a sterge 
obfnuti, obrnem tr. prf. (okrenuti) 

a intoarce, a inversa 
obrok m (pi. -oci) 1. (hrane) porjie, 

rajie 2. (objed, Vetera) masa 

(pranz, cina) 3. (u placanju) rata; 

placanje na ~-e plata in rate 
obronak m (pi. -nci) panta, 

poviirnis; loc inclinat 
obrstiti tr. prf. a paste, a manca 

frunze 
6brt m (zanat) arte, arte manuale, 

mestesug, meserie; umjetnicki ~ 

arti aplicata, artizanat 
obrtnlk m (pi. -ici) meste§ugar, me- 

serias,; artizan 
dbrtnBStvo n (zanat) 1. artizanat 2. 

breaslS; mestesugari 
obrub m tiv, margine 
obriibiti tr. prf. a tivi 
obruc m cere (la butoi, la putina) 

(voj.) stegnuti ~ oko neprijatelja 

a incercui un inamic 
obrukati tr. prf. a compromite, a 

face de rapine, a discredita. - obrukati se a se discredita, a se 
compromite 

fibrva / spranceana 

6buca/incal{aminte; pantof; tvorni- 
ca ~-e fabrics de incarjaminte; 
prodavaonica ~-e magazin de in- 
caljaminte; zenska ~ incaljaminte 
de dama 

obucar n cizmar 

obuci, obiicem tr. prf. a se imbraca 

obuhvacati tr. imprf. v. obuhvatiti 

obuhvatiti tr. prf. 1. (uhvati okolo) 
a imbrajisa, a cuprinde 2. (sadr- 
zati) a confine, a cuprinde 

obujmiti tr. prf. a imbra;i§a, a 
strange in braje, a cuprinde 

obustava / incetare, oprire, suspen- 
dare, intrerupere; ~ rada incetare 
a lucrului, greva; ~ vatre (prekid 
neprijateljstava) incetare a focu- 
lui / a ostilita|ilor 

obustaviti tr. prf. (prekinuti) a opri, 
a inceta, a suspenda, a intrerupe 

obustavljati tr. imprf. v. obustaviti 

obuti, obujem tr. prf. a incaHa 

obuvati tr. imprf. v. obuti 

obuzdati tr. prf. a refine; a infrana, a 
stSvili. - obuzdati se a se stapani, 
a-si domina avantul; a-§i {ine firea 

obuzdavanje n infranare, stapanire 

obuzdavati tr. imprf. v. obuzdati 

obuzet adj. stapanit, absorbit, preo- 
cupat 

obuzeti, obuzmem tr. prf. 1. (okru- 
ziti) a inconjura, a cuprinde 2. 
(fig.) a preocupa, a absorbi 

obuzimati tr. imprf. v. obuzeti 

obveza / indatorire, obligate; pri- 
miti/uzeti —u a-si asuma o obli- 
gate; ispuniti svoje — e a-si inde- 
plini indatoririle; rijesiti se ~-e a 
se elibera de o obligate 228 obvezan 6Jev obvezan adj. obligat, Jinut (intr-un 
anumit fel) 

obvezatan adj. obligat 

obveznica / obligate; titlu de credit 

obveznik n (pi. -ici); vojni ~ recrut; 
porezni ~ contribuabil 

fibzlr m considerate; considerent; 
stimS, respect; s ~-om na Sto 
avand in vedere, {inand seama de; 
bez ~-a na indiferent de; uzeti Sto 
u ~ a (ine seama de ceva, a lua 
ceva in considerate; (viSi) drzav- 
ni — i rajiuni pi. de stat; ne dolazi 
u ~ nu poate fi vorba de, nu intra 
in discu{ie; s ~-om na Sto in ceea 
ce prive§te, referitor la 

obzlran adj. 1. (pazljiv) atent, plin 
de menajamente 2. (oprezan) cir- 
cumspect, prudent 

obzirno adv. 1. (pazljivo) cu atenjie 
2. (oprezno) cu circumspecjie, cu 
pruden|a 

obzor m, obzorje n orizont 

ocakliti tr. prf. a emaila, a smaljui 

ocat, octa m o^et 

ocean, -ana m ocean; Atlantski ~ 
Oceanul Atlantic; Tihi ~ Oceanul 
Pacific; Indijski ~ Oceanul Indian 

oceanografija / oceanografie 

oceanski adj. oceanic 

ocijeniti tr. prf. 1. a evalua, a apre- 
cia, a estima 2. (knjigu) a recenza 

6cjena/l. (procjena) apreciere, eva- 
luare 2. (ufenika) notS; imati do- 
bre — e a avea note bune 3. (knji- 
ge) recenzie a unei carji 

ocjenitelj m critic, recenzent 

ocjenjivac m critic, recenzent 

ocjenjivanje n 1. evaluare, estimare 
2. (ucenika) notare a cunostin|elor 
unui elev 

ocjenjivati tr. imprf. v. ocijeniti ocrniti tr. prf. a innegri, a face ne- 

gru; fig. a denigra, a calomnia 
ocfnjeti, ocrnim intr. prf. a innegri, 

a deveni negru 
ocrtati tr. prf. (opisati, nacrtati) a 

contura, a profila, a schi^a 
ocrtavati tr. imprf. v. ocrtati 
octen adj. de o{et, acetic 
dctiti tr. imprf. (za£initi octom) a 

adauga o(et, a oteti 
ocvasti, ocvatem intr. prf. a se ve§- 

teji, a se ofili 
SJfaj m desperare, deznadejde 
5cajan adj. 1. desperat, deznadSjdu- 

it, dezolat 2. descurajat 
o£ajavati tr. imprf. 1. a despera 2. 

a-si pierde nSdejdea/curajul 
ocajnICkl 1. adj. desperat, dezna- 

dajduit 2. adv. cu desperare, fara 

nadejde 
ocajnik m (pi. -ici) desperat, dezolat 
ocajno adv. cu desperare, cu dezna- 
dejde 
ocaran adj. vrajit, fermecat, fascinat 
ocaranost / farmec, incantare; fasci- 

nare 
of^rati tr. prf. 1. a vrSji, a fermeca 

2. a fascina, a umple de admiratie 
ocaravati tr. imprf. v. ocarati 
ocekivan adj. asteptat; (predviden) 

prevazut, scontat 
oceki'vanje n asteptare; speranja 
ocekfvati, ocekujem tr. imprf. a 

a^tepta, a fi in asteptare; to nisam 

ocekivao la asta nu m-am asteptat 
oceliiiti tr. prf. a cSli, a o{eli 
Ofena§ m Tatal nostra; znati Sto 

kao ~ a s,ti ceva ca pe Tatal nostra 
ocerupati tr. prf. a smulge penele, a 

jumuli 
ocev adj. al tatalui; — o ime patronim 229 ocevld odanost ocevld m jur. expertiza, ancheta, de- 

scindere la fa{a locului 
ocevidac, -vidca m martor ocular 
ocevldan adj. evident, vizibil; fla- 
grant; ~ dokaz dovadS evidenta / 
incontestabilS 
ocevldno adv. (in mod) evident, vi- 
zibil; (in mod) flagrant 
ocevina / patrimoniu; mostenire de 

la tata 
oci, biijufpl. de la oko pi; (vid) ve- 
dere, vaz; zamamne ~ ochi seduca- 
tori; na moje ~ sub ochii mei, in 
prezen|a mea; idi mi ispred ociju! 
piei din fa{a mea!; prevrtati — ma 
a-si da ochii peste cap; zatvorenih 
— ju cu ochii inchisi; padati u ~ a 
bate la ochi; otvoriti komu ~ a de- 
schide cuiva ochii; ~ u ~ fa|5 in fa(S; 
gledati istini u ~ a privi adevSrul 
in fa(a 
ocica/ochi, bucla (la o impletituri) 
ocigledan adj. evident, vizibil; ~-dna 
nastava invajamant intuitiv / de- 
mons trativ 
ocigledno adv. (in mod) evident 
ociglednost / evidenja, certitudine 
ocijukati intr. imprf. a face ochia- 

de/ochi dulci (cuiva), a flirta 
ocinski 1. adj. pSrintesc, patern, de 

tata 2. adv. parinteste, patern 
ocinstvo n paternitate 
ofistiti tr. prf. 1. a curaja, a face cu- 
ra^enie 2. a epura, a purifica; ~ se 
od grijeha a se spovedi 
ocit adj. evident, clar; flagrant 
ocitati tr. prf. a citi (pana la capat); 
(fig.) ~ kome bukvicu / lekciju) a 
da cuiva o lec(ie (buna) 
ocitavati tr. imprf. v. ocitati 
ocito adv. (in mod) evident, clar; 
flagrant ocitost / evidenja; notorietate 

otitovanost / manifestare, declarare 

ocitovati, ocitujem tr. prf. 1. a de- 
clare, a manifesta 2. a releva 

ocnl adj. de ochi, al ochiului, ocular; 
—a supljina / duplja orbita; —a 
jabucica glob ocular; —a leca cris- 
talin; ~ lijecnik (medic) oculist; 
— a klinika clinica de oftalmologie 

ocnjak m (pi. -aci) dinte canin 

5cuh m (pi. ocusi) tata vitreg 

ocuvanje n conservare; pastrare 

ocuvati tr. prf. a pistra, a intre^ine, a 
conserva 

ocvrsje n inf. hardware 

dcvrsnuti, -snem intr. prf. a se soli- 
difica, a se intari 

ocvricivati imprf. v. ocvrsnuti 

ocelaviti intr. prf. a cheli 

od prp. 1. de, de la; din cauza; ici ~ 
ruke a reu§i; ~ straha de frica; ~ 
zime din cauza frigului; ~ svake 
ruke de tot felul 2. (uz kompara- 
tiv) decat; bolji ~ mai bun decat 

od- pref. prefix verbal (de ex. odgo- 
voriti, odlomiti, oduciti) 

66a flit, oda 

oda- pref. v. od- 

odabirati tr. imprf. v. odabrati 

odabrati. odaberem tr. prf. a alege, 
a selec^iona, a selecta 

odagnati tr. prf. a alunga, a expulza 

odahnuti, odahnem intr. prf. a res- 
pira ufurat, a-§i trage sufletul 

odakle adv. de unde; ~ to znas? de 
unde §tii asta? 

odan adj. ata§at, devotat; loial 

odande adv. de acolo 

odanost / atafament, devotament; 
loialitate 230 odapeti odgojen odapeti, odapnem tr. prf. a deta^a, 

a dezlega, a desprinde; ~ pusku a 

trage cu pusca; ~ strijelu a lansa o 

sageata 
odapinjati tr. imprf. v. odapeti 
odar, odra m; (mrtvacki) ~ co^ciug, 

sicriu 
odaslati, odasaljem tr. prf. 1. (po- 

slati) a trimite, a expedia 2. (iza- 

slati) a delega 
odasvud adv. din toate parjile, de 

pretutindeni 
odasiljac m expediter; radio ~ emi- 

jator 
odasiljati tr. imprf. v. odaslati 
odati tr. prf. 1. a denunja 2. a trada; 

~ tajnu a trada un secret; ~ priz- 

nanje a aduce un omagiu 
odatle adv. de aici, de acolo 
odavanje n 1. tradare 2. denun(are; 

~ pocasti onoruri pi. (militare) 
odavati tr. imprf. v. odati 
odavde adv. de aici 
odavno adv. de mult (timp) 
odazivati se imprf. v. odazvati se 
odazvati se prf. a raspunde la che- 

mare / la apel; a veni in intampina- 

rea (unei rugamin{i/cereri) 
odbaciti tr. prf. 1. a arunca, a iniatu- 

ra, a da la o parte 2. a respinge, a 

refuza, a repudia 
odbacivanje n 1. miaturare 2. res- 

pingere, repudiere 
odbacivati tr. imprf. v. odbaciti 
odbijanje n 1. desprindere (prin lo- 

vire) 2. respingere; (svjetlosti) re- 

flexie a luminii; ~ djeteta od sise 

a in(Srca 3. scadere; ~ (satova) 

bataie a ceasului 
odbitak, -tka m (pi. -bici) decont; ~ 

od place rejinere din salariu odbiti, odbijem tr. prf. 1. (molbu) a 
respinge 2. (udarac) a para (o lo- 
vitura) 3. (mat.) a scadea; ~ od 
sebe a repudia 

odbjeg m dezertor 

odbljesak, -ska m (pi. -sci) reflex 

odbojka / sport volei 

odbojkas m voleibalist 

odbojnik m (pi. -ici) 1. (izmedu va- 
gona) tampon 2. (cestovni) borna 
(la §osea) 

odbdjnost/forja de repulsie / de res- 
pingere; osjecati ~ prema i!emu a 
avea repulsie fa^a de cineva / ceva 

odbor m comitet; comisie; consiliu; 
upravni ~ consiliu de adminis- 
trate; izvrsni ~ executiv 

odbornlk m (pi. -ici) membru al 
unui comitet / al unei comisii / al 
unui consiliu; consilier 

odbrojavati tr. imprf. v. odbrojiti 

odbrojiti tr. prf. a numara, a sfars,i 
de numarat; (fig.) njemu su dani 
odbrojeni zilele lui sunt numarate 

odcijepiti tr. prf. a separa 

odcjepljenje n desprindere, separa- 
re; desparjire 

odcepiti tr. prf. a destupa (o sticia) 

odebljati intr. prf. 1. a se ingrosa 2. 
(postati debeo) a se ingra§a 

oderati tr. prf. a jupui, a beli; a juli 

odgadanje n amanare; intarziere, 
zabava 

odgadati tr. imprf. v. odgoditi 

odgoda / amanare 

odgoditi tr. prf. 1. a amana 2. a sus- 
penda 

odgoj m 1. educatie 2. cre^tere (a 
animalelor, a pasarilor) 

odgojan (odgojiiT) adj. educativ, de 
educate 

odgojen adj. bine crescut, educat 231 odgojitelj odlicnlk odgojitelj m educator, preceptor 
odgojiteljica / educatoare, institu- 

toare 
odgojiti tr. prf. 1. a educa 2. a create 

(un copil, animale, plante) 
odgonetati tr. imprf. v. odgonetnuti 
odgonetnuti, odgonetnem tr. prf. 1. 

a dezlega (o enigma, o ghicitoare) 

2. (tekst) a descifra 
odgovarajuci adj. corespunzator, 

adecvat, echivalent 
odgovarati intr. imprf. v. odgovoriti 
odgovor m 1. rSspuns 2. replica 
odgovoran adj. (za Sto) responsabil 
odgovoriti intr. $i tr. prf. (na) a r&s- 

punde(la), a replica(la) 
odgovornost / responsabilitate, ris- 

pundere; na moju ~ pe rSspunde- 

rea mea; pozvati koga na ~ a 

trage la rSspundere, a-i cere soco- 

teala 
odgristi, odgrfzem tr. prf. a mufca 

din 
odgrizak, -iska m (pi. -isci) bucata 

desprinsa cu dinjii, mu§cStura 
odgrizati tr. imprf. v. odgristi 
odgfnuti, odgrnem tr. prf. 1. a van- 

tura cu lopata 2. a dezveli 
odgrtati tr. imprf. v. odgrnuti 
odgurfvati tr. imprf. v. odgurnuti 
odgurnuti, odgurnem tr. prf. a res- 

pinge (panS intr-un loc) 
odigrati tr. prf. a sfars,i de dansat / 

de jucat; ~ ulogu a-sj termina ro- 

lul, a-s.i incheia misiunea 
odijeliti tr. prf. a separa; a izola, a 

pune deoparte 
odijelo n vesmant, imbricaminte; 

(muSko) ~ costum (de haine); zim- 

sko ~ imbracaminte de iarn8; 

kucno ~ imbrScSminte de casS 
Odisej m Ulise Odiseja / Odiseea 

odjava / negare, refuzare 

odjaviti tr. prf. (prijaviti odlazak) a 

anun(a (despre plecarea cuiva) 
odjeca / imbracaminte 
odjedamput adv. deodata, dintr-o 

data 
odjek m (pi. odjeci) 1. ecou 2. rezo- 

nan(3 3. fig. repercusiune 
odjeknuti, odjeknem intr. prf. a 

avea rSsunet / ecou 
odjel m secfiune, diviziune 
odjelji'vati tr. imprf. v. odijeliti 
odjiiriti intr. prf. a pleca in ruga 
odlagati, odlazem 1. a incredin(a, a 

da in pastrare, a depozita; a pune / 

a 15sa jos 2. a amana 
odlanuti, odlane intr. prf. (komu) a 

se sinvfi u§urat; odlanulo mi je mi 

s-a luat o piatra de pe inimi 
odlazak, -aska m (pi. -asci) plecare; 

(u masama) exod; ~ i povratak 

dus fi Intors 
odlaziti intr. imprf. a pleca, a se 

duce; ~ kome a se duce la cineva, 

a vizita pe cineva; odlazi! pleaca! 
odlediti tr. prf. a dezgheja; ~ hlad- 

njak a dezghe{a un frigider 
odledi'vati tr. imprf. v. odlediti 
odletjeti, odletim intr. prf. a-§i lua 

zborul 
odlezati 1. intr. prf. a zacea mult 

timp (in pat, la inchisoare) 2. tr. 

prf.; ~ kaznu a executa o pedeapsa 

(de deten^iune) 
odlican adj. 1. distins, remarcabil, 

eminent 2. excelent 
6dll£je n decorate, distinc5ie; meda- 

lie 
odlicnik m (pi. -ici) personaj ilustru, 

persoanS marcanta 232 odlicno odmoci odlicno adv. (in mod) straiucit, ex- 
celent, remarcabil 
odlijepiti tr. prf. a dezlipi 
odlijevati tr. imprf. v. odliti 
odlika / distincjie, onoare 
odlikas m elev eminent 
odlikovanje n 1. decorare 2. deco- 
rate; ordin; medalie 
odlikovati, odlikujem tr. prf. (koga 
Urn) 1. a decora 2. a distinge. - od- 
likovati se a se evidenjia, a se dis- 
tinge 
odliti, odlijem tr. prf. a varsa, a 

scurge; ~ kip a turna o statuie 
odlomak, -omka m (pi. -omci) 1. 
bucata, fragment 2. lit. fragment 3. 
mat. frac{ie 
odlomiti tr. prf. a rape din 
odloziti tr. prf. a depune, a pune 
odlucan adj. 1. decis, hotarat 2. ho- 

tarator; ~ fas moment decisiv 
odluciti tr. prf. 1. a decide, a hotari 
2. a decreta, a ordona; odluceno je 
vefinom glasova e hotarat cu ma- 
joritate de voturi. - odluciti se (na 
sto) a se decide, a se hotari, a lua o 
hotSrare 
odlucTvanje n decizie, hotarare 
odlu£ivati tr. imprf. v. odluciti 
odlucno adv. (in mod) hotarat, ener- 

gic 
6dlu£nost / hotarare, fermitate 
odlucujuci adj. decisiv, hotarator 
odluka/1. decizie, hotarare 2. (vla- 

sti) decret, ordonanja 
odlutati intr. prf. a (se) rataci 
odmagati, odmazem intr. imprf. v. 

odmoci 
odmagliti intr. prf. (pobjeci) a dis- 

parea, a fugi pentru a se salva 
odmah adv. imediat, numaidecSt, de 
indata (de-ndata) odmahivati intr. imprf. v. odmah- 

nuti 
odmahnuti, odmahnem intr. prf. a 

face un semn cu mana (ca raspuns 

negativ sau dezaprobare) 
odmaknuti, odmaknem 1. tr. prf. a 

deplasa, a muta din loc 2. intr. prf. 

a se misca din loc, a inainta 3. a se 

indeparta; vrijeme je odmaklo s-a 

facut tarziu 
odmaraliste n casa de odihna 
odmarati tr. imprf. v. odmoriti 
odmazda / 1. razbunare 2. talion 
6dmetni£kl adj. 1. de dezertor 2. de 

razvratit 
odmctnik m (pi. -ici) 1. transfug 2. 

razvratit 2. (od vjere) apostat, re- 

negat 

ddmetnls'tvo n razvratire, rebeliune 
odmetnuti, odmetnem tr. prf. 1. 
(odbaciti) a iniatura, a arunca din 
nou 2. (pobuniti) a ridica, a starni. 
- odmetnuti se a se razvrati; ~ u 
hajduke a se face haiduc, a apuca 
calea codrului 
odmicati, odmifem tr. si intr. imprf. 

v. odmaknuti 
odmila adv. cu dezmierdare 
odmjeravanje n masurare; determi- 

nare 
odmjeren adj. 1. masurat 2. ponde- 

rat; moderat 
odmjerenSst / masura; moderajie 
odmjeriti tr. prf. (mjereci odrediti) 
a masura; a determina prin masu- 
ratori; (dobro razmisliti) a reflec- 
ta, a cantari bine; ~ od glave do 
pete a masura din cap pana-n pi- 
cioare; ~ cusku a arde o palma 
odmjerivati tr. imprf. v. odmjeriti 
odmoci intr. prf. a impedica, a frana 233 odmor odrasti odmor m 1. odihni, repaus 2. pauza 
3. recreare; (ljetni) vacanja de va- 
ra; godisnji ~ concediu (anual) de 
odihnS 
odmoran adj.; odmoren adj. odih- 

nit, recreat 
odmoriste n 1. loc de odihnS 2. (na 

stubama) palier (la scari) 
odmoriti tr. prf. a se odihni 
odmotati tr. prf. a derula, a desfS- 

s.ura 
odmotavati tr. imprf. v. odmotati 
odmfsiti tr. prf. a descurca, a des- 

calci 
odmrsivati tr. imprf. v. odmrsiti 
odmrzavati tr. imprf. v. odmrznuti 
odmrznuti, odmrznem tr. prf. a 

dezghe^a 
odnaroditi tr. prf. a deznajionaliza 
odnarodivati tr. imprf. v. odnarodi- 
ti 
odneklc adv. de undeva 
odnekud(a) adv. de undeva 
odnijeti, odnesem tr. prf. a duce, a 
cara; ~ pobjedu a invinge; vrag te 
odnio! sa te ia dracul! 
odnos m relate, raport; uzajamni ~ 
raport reciproc, corela{ie; prija- 
teljski ~ relate amical£; bracni ~ 
casnicie; radni ~ relate de munca 
odnosan adj. 1. relativ, respectiv 2. 
(gram.) —sna recenica propozijie 
subordonata 
odnositi tr. imprf. a duce, a cSra. - 
odnositi se (na sto) a se referi, a 
se raporta; sto se odnosi (na) rela- 
tiv la 
odnosno adv. 1. (doticno) (in mod) 
respectiv, (in mod) relativ 2. (s ob- 
zirom na) relativ la, in raport cu, 
in ceea ce priveste 
odobravanje n aprobare, asentiment odobravati tr. imprf. v. odobriti 
odobrenje n 1. aprobare, consim^S- 

mant, asentiment 2. (vlasti) autori- 

zajie, permis; dati ~ a da aprobare 
odobriti tr. prf. 1. a aproba, a con- 

simji la, a admite 2. a confirma, a 

ratifica 
odobrovoljiti tr. prf. a reda buna dis- 

pozifie; a bucura, a inveseli 
odojak, -ojka m (pi. -ojci) purcel de 

lapte 
odoka adv. dupa ochi, aproximativ; 

procijeniti ~ a aprecia din ochi 
odolijevati intr. imprf. v. odoljeti 
odoljeti, odollm intr. prf. (cemu) 1. 

a rezista, a se impotrivi, a face faji 

2. a suporta 3. a invinge; ~ srcu a 

se stSpani, a nu-§i pierde curajul; 

ne mogu ~ nu mi pot ab|ine sS; nu 

pot rezista sa 
odonud(a) adv. de acolo 
odora / 1. vesmant 2. uniformi (mi- 

litari etc.); ~ (sluge) livrea; u sve- 

canoj ~-i in Jinuta de parada 
odostrag(a) adv. din spate, pe la 

spate 
odovud(a) adv. de aici, din partea 

aceasta 
oddzdo adv. dedesubt, de dedesubt, 

de sub, de jos 
odozgo adv. deasupra, de deasupra, 

de sus 
odracunavati tr. imprf. a scSdea din; 

a defalca 
odraditi tr. prf, odradivati, odra- 

dujem tr. imprf. a-si achita (o da- 

torie) prin munca 
odradivati tr. imprf. v. odraditi 
odrastao adj. adult, matur 
odrastati intr. imprf. v. odrasti 
odrasti, odrastem intr. prf. a creste, 

a se face mare 234 odraz odskdkati odraz m reflectare; repercusiune 
odraziti tr. prf. a reflecta; a reper- 

cuta. - odraziti se a se reflecta 
odrazavati tr. imprf. v. odraziti 
odreci, odrecem si odreknem intr. 

a nega, a contesta; sto rekoh, ne 

odrekoh cum am spus, asa 

ramane; ce am spus e slant. - 

odreci se (cega) a renunja (la); ~ 

prijestolja a abdica 
odred m deta§ament, contingent 
odredba / 1. determinare 2. decizie 

3. ordin, ordonanta; zakonska ~ 

prevedere de lege 
odrediste n destinajie 
odrediti tr. prf. 1. a determina, a sta- 

bili; ~ unaprijed a stabili dinainte; 

~ kakvocu a stabili calitatea; ~ ci- 

jenu a fixa prejul 2. a randui, a dis- 

pune, a ordona 
odreden adj. partic. prf. pass, de la 

odrediti 1. stabilit, fixat, hotarat; 

u —o vrijeme la timpul stabilit 2. 

(gram.) determinat; hotarat; defi- 

nit; — i nacin (mod) indicativ 
odredenost / determinare, stabilire, 

fixare 
odredivanje n 1. determinare, stabi- 
lire, fixare 2. alocare / prevedere a 

unei sume in buget 
odredivati tr. imprf. v. odrediti 
odrekmice n renunjare; refuz 
odrezak, odreska m (pi. -esci) bu- 

cata taiata; felie; becki ~ escalop 

vienez 
odrezati, odrezem tr. prf. 1. a t&ia, a 

reteza 2. a amputa 
odricanje n 1. (mjekanje) negare 2. 

renun{are 
odricati intr. imprf. v. odreci 
odron m surpare, prabu^ire, naruire odroniti se prf. a se surpa, a se ni- 

rui, a se prabus,i 
odron javanje n surpare, naruire 
odronjivati se imprf. v. odroniti se 
odrpan adj. rupt, zdrenjaros 
odrpanac, -nca m zdrentaros, calic, 

coate-goale 
odrubiti tr. prf. a reteza; a taia; ~ 

glavu a-i taia capul, a decapita 
odrublji'vati tr. imprf. v. odrubiti 
odrvenjeti, -venim intr. prf. a in- 

lemni, a injepeni; fig. a deveni in- 

sensibil 
odrzavanje n men^inere, intrefinere 
odrzati, odrzim tr. prf., odrzavati 

tr. imprf. a |ine, a sus^ine; ~ sjed- 

nicu a tine o sedin^S; ~ rijec a se 

Jine de cuvant; ~ pobjedu a repur- 

ta o victorie. - odrzati se a se |ine; 

a se men^ine, a se conserva 
odsad(a) adv. de acum (inainte), in- 

cepand din momentul acesta 
odseliti 1. tr. prf. a muta; a scoate 

din casa, a evacua 2. intr. prf. si 

odseliti se a emigra; a se muta 
odseljivati imprf. v. odseliti 
odsijecati tr. imprf. v. odsjeci 
odsijevati intr. imprf. a reflecta lu- 

mina 
odsjecak, -cka in (pi. -cci) 1. buca- 

ta, fragment 2. geom. segment 
odsjeci, odsjecem tr. prf. a taia, a 

reteza 
odsjedati intr. imprf. v. odsjesti 
odsjek m (pi. -eci) secjie, capital; 

sector; perioada 
odsjesti, odsjednem intr. a descin- 

de, a fi cazat (la un hotel) 
odskakati, odskacem intr. imprf. 1. 

a ricosa; a s8ri de/de pe/din 2. 

(razlikovati se od cega) a se deo- 

sebi, a contrasta 235 odskociti odvaziti se odskociti intr. prf. v. odskakati 
odskocnl adj.; (sport) — a daska 

trambulinS 
odskocnica / trambulina 
odskok m (pi. -oci) 1. salt, saritura 

2. avant, elan 
odsluziti 1. tr. prf. a compensa, a 

plati p'rintr-un serviciu; ~ rok a 

efectua timpul de serviciu; ~ vojni 

rok a-sj satisface serviciul militar 

2. intr. prf. a-s,i indeplini / a-si face 

serviciul 
odspavati intr. si tr. prf. (malo) a 

dormi (un anumit timp); odspavao 

je tri sata a dormit trei ore 
odstraniti tr. prf. a inlatura, a inde- 
parta; ~ koga od cega a abate (pe 

cineva) de la 
odstranjenje n inlaturare, indeparta- 

re 
odstranjivati tr. imprf. v. odstraniti 
odstupanje n retragere, dare inapoi 
odstupati intr. imprf. a da inapoi, a 

se retrage 
odstupiti intr. prf. v. odstupati 
odstupnica / cale de retragere 
odsutan adj. 1. (nenazocan) absent 

2. duhom distrat 
odsutnost / absenja 
odsvirati tr. prf. a sfarsj de cantat 

(la un instrument) 
odsvuda adv. din toate par^ile, de 

pretutindeni 
odskrinuti tr. prf. a intredeschide 
odsteta / despagubire; indemnizafie 
oduciti tr. prf. (koga od cega) a dez- 

obisnui (pe cineva de ceva) 
odugovlafiti tr. imprf. a intarzia, a 

trena 
oduljiti, oduljlm tr. prf. a (a)lungi, a 

prelungi 
odumirati intr. imprf. v. odumrijeti 

236 odumrijeti, odumrem intr. prf. a 

slabi, a se prapadi 
odupiranje n impotrivire, opunere 
oduran adj. odios, abominabil, detes- 

tabil 
5dflm6st/oroare, repulsie 
odustajanje n renunjare, abandona- 

re 
odustajati intr. imprf. v. odustati 
odustati, odustanem intr. prf. (od 

(Sega) a renunja, a abandona 
oduseviti tr. prf. a entuziasma, a pa- 

siona 
odusevljavati tr. imprf. v. oduseviti 
odusevljen adj. insuflejit, entuzias- 

mat, inflacarat 
odu&vljenje / entuziasm, insu- 

fie|ire, inflacarare 
oduvijek adv. dintotdeauna 
oduzeti, oduzmem tr. prf. a-i hia, 

a-i rSpi, a priva de; ~ vlasniStvo a 

expropria; ~ vlast a priva de pute- 

re; ~ posjed a deposeda 
oduzimanje n luare, rapire, privare 
oduzimati tr. imprf. v. oduzeti 
oduzlti se prf. a se achita de o dato- 

rie 

oduzi'vati se imprf. v. oduziti se 
odvajanje n separare, desparjire 
odvdjati 1. tr. imprf. v. odvojiti 2. 

intr. imprf. §i odvajati se 3. a se 

diferen$ia 4. a se distinge 
odvdliti tr. prf. a intoarce din nou; a 

indeparta (rostogolind); ~ krivnju 

sa sebe a se disculpa 
odvaljivati tr. imprf. v. odvaliti 
odvazan adj. 1. hotarat, decis 2. 

brav, curajos 
odvaziti se prf. (na Sto) a decide, a 

hotari; ~ na bitku a risca batalia odvaznost oganj odvaznost / 1. (odlucnost) hotarare, 

fermitate 2. (hrabrost) curaj, in- 

drazneala, cutezanja 
odvesti, odvezem tr. prf. 1. a condu- 
ce, a duce (pe cineva); ~ vodu a 

abate cursul unei ape 2. a transpor- 

ta 
odvezati, odvezem tr. prf. a dezlega, 

a deznoda 
odvezivati tr. imprf. v. odvezati 
odvyanje n desfasurare, derulare 
odvijati tr. imprf. v. odviti 
odvikavanje n infarcare 
odvikavati tr. imprf. v. odviknuti 
odviknuti, odviknem tr. prf. a dez- 

va^a, a dezobi§nui 
odviSe adv. prea, excesiv de, peste 

masura de 
odviti, odvijem tr. prf. a derula, a 

desfa^ura 
odvjetnica / avocata 
odvjetnlcki adj. de avocat, avoca- 

{esc; —a komora barou / colegiu 

de avocaji 
odvjetnik m (pi. -ici) avocat; drzav- 

ni ~ (tuzilac) procuror general 
ddvjetnistvo n avocatura; drzavno 

~ magistratura, parchet 
odvlaciti tr. imprf. v. odvuci 
odvod m deviere, abatere (a cursului 

unei ape) 
odvodni adj. de scurgere, de evacua- 

re; ~ jarak sanj de scurgere; —a 

cijev tub / conducts de evacuare 
odvodnjavati tr. imprf. a drena 
odvojak, -ojka m (pi. -ojci) ramifi- 

cajie; bifurcare; ambran^ament 
odvojen adj. separat, despar^it, izo- 

lat; ~-o misljenje parere diferita 
odvojiti tr. prf. 1. a separa, a des- 

par|i, a disocia 2. a desprinde, a 

detasa odvoz m transport, transportare 
odvoziti tr. imprf. a duce, a transpor- 

ta, a cara 
odvracanje n 1. deviere, abatere 2. 

abatere / intoarcere de la o hota- 
rare 
odvracati tr. imprf. v. odvratiti 
odvratan adj. 1. respingator, dezgus- 

tator 2. abominabil, detestabil 
odvratiti tr. prf. a intoarce, a abate; 

~ lice a intoarce feja; ~ pogled od 

Sega a-^i lua privirea de la ceva; ~ 

paznju a distrage atenjia 
odvratnost / repulsie, aversiune; 

oroare 
odvrgnuti, odvrgnem tr. prf. 1. a 

respinge, a indeparta, a da la o par- 
te 2. a repudia 
odvrnuti, odvrnem tr. prf. a desuru- 

ba 
odvuci, odvucem tr. prf. a trage, a 

tari cu sine 
odzdraviti intr. prf. (komu) a r8s- 

punde la salut 
odzlv m 1. rSspuns (la un apel, la o 

chemare) 2. ecou, rasunet; naici 

na lijep ~ a gSsi ecou, a fi bine 

primit 
odzvoniti intr. prf. a sfarsi de sunat; 

(fig.) odzvonilo mu je i-a batut / 

sunat ceasul (din urma) 
ofenziva / ofensiva 
oflclr m ofijer 

oftalmologija / med. oftalmologie 
o. g. = ove godine anul curent (a. c.) 
ogaditi intr. prf. 51 ogaditi se (komu 

sto) a i se face lehamite, a se 

scarbi 
oganj, ognja m 1. foe; zivi ~ flama; 

ognjeni i macem prin foe 51 sabie 

2. incendiu 3. patol. febra 237 ogavan ohrabrenje ogavan adj. odios, detestabil, res- 

pingator 
ogladnjeti, ogladmm intr. prf. a i se 

face foame, a flamanzi 
oglas m 1. anun{, aviz; prethodni ~ 

preaviz; posmrtni ~ anunj de de- 

ces 2. afis, pancarta; ploca za — e 

panou (pentru afis); zabranjeno 

lijepljenje —a afisajul interzis 
oglasiti tr. prf. 1. a anunja, a afisa, a 

face public 2. (u novinama) a in- 

sera in ziar (un anunj). - oglasiti 

se (odazvati se) a raspunde la apel 
oglasni adj. de anun|uri, publicitar 
oglasivati tr. imprf. v. oglasiti 
ogledalo n oglinda 
oglednl adj. de incercare, de proba; 

de experienja; ~ primjerak esan- 

tion 
oglusiti intr. prf. a-si pierde auzul. - 

oglusiti se a face pe surdul, a nu 

lua in seama; (ne odazvati se) a 

nu raspunde (la apel) 
ognjen adj. de foe, de fl&cari; inflS- 

carat 
ognjiste n vatra 
ogoliti tr. prf. a dezgoli; a dezveli; a 

dezbraca 
ogorcen adj. 1. (gnjevan) amarat, 

mahnit 2. indignat, revoltat 
ogovaranje n defaimare, calomnie, 

barfa 
ogovarati tr. imprf. a calomnia, a 

denigra, a defaima; a barfi 
ograda / 1. gard, imprejmuire; ziva 

~ gard viu; 2. ograda, curte 
ograditi tr. prf 1. a imprejmui 2. a 

ingradi, a limita. - ograditi se (od 

cega) a formula rezerve 
ogradivati tr. imprf. v. ograditi 
ogranak, -anka m (pi. -anci) 1. 

(stabla) crenguja, ramurica 2. 

238 (ceste, zeljeznice) ramificajie (a 

unei cai, a unui drum) 3. bransa, 

domeniu, ramura 
ogranicavanje n limitare; restricjie 
ogranicavati tr. imprf. v. ograniciti 
ogranicen adj. limitat, restrans 
ogranicenost / limitare, marginire 
ogranifenje v. ograni£avanje; ~ 

brzine limita de viteza 
ograniciti tr. prf. a limita, a res- 

trange; ~ polje a borna un camp 
ogrebotina / zgarietura, zdrelitura, 

scrijelitura 
ogrepsti, ogrebem tr. prf. a zgaria, a 

zdreli, a juli 
ogrijati, ogrijem tr. prf. a incalzi 

din nou 
ogrjev m 1. incalzire; tncalzit 2. 

combustibil; drvo za ~ lemne de 

foe 
ogrlica / colier, colan, salba 
ogroman adj. (golem) imens, 

enorm, urias, gigantic 
ogrozd m hot. 1. (stablo) agris 2. 

(plod) agrisa (Ribes grossularia) 
ogrtac m 1. manta 2. (lagani) parde- 

siu; kisni — impermeabil; (kucni) 

capot 
oguglati intr. prf. (na sto) a deveni 

insensibil, a se abrutiza 
oguliti tr. prf. a coji, a descoji 
oh! excl. oh!, eh! 
ohladiti tr. prf. a raci. - ohladiti se a 

se face frig / racoare, a se racori 
ohol adj. orgolios, trufas; arogant 
oholiti se intr. imprf. a face pe gro- 

zavul, a-si da aere 
oholost / orgoliu, vanitate, infumu- 

rare, ingamfare 
ohrabrenje n incurajare ohrabriti okolnost ohrabriti tr. prf. a incuraja, a ani- 

ma. - ohrabriti se a prinde curaj, 

a deveni curajos 
ohrabrivati tr. imprf. v. ohrabriti 
6j! excl. oh!, o!; ei!, hei! 
ojacati intr. prf. 1. a deveni puter- 

nic, a capata forja 2. tr. prf. a in- 

tari, a fortifica 
okajanje n ispasire, expiere, expia- 

Jie 
okajati, -jem tr. prf. a ispa§i 
okaljati tr. prf. a murdari, a manji, a 

pata; ~ blatom a murdari / a im- 

prosca cu noroi 
okameniti se prf. (skameniti se) a 

se pietrifica 
okamina / pietrificare, fosila 
okaniti se prf. (iSega) 1. a evita 2. a 

abandona, a lasa la o parte, a re- 

nunja; ~ nekoga a se debarasa de 

cineva; ~ tuznih misli a parasi 

gandurile triste; okani me se! 

lasa-ma in pace!, da-mi pace! 
oker m miner, (i boja) ocru 
okidai m 1. (na puski) tragaci (la 

pusca) 2. (u aparatu) declarator 
okititi tr. prf. a orna, a impodobi; ~ 

cvijecem a decora cu flori; ~ za- 

stavama a pavoaza, a impodobi cu 

steaguri 
oklada / pariu, ramasag 
okladiti se prf. (o sto, u sto) a paria, 

a pune ramasag 
oklijevanje n ezitare; amanare; bez 

— a fara ezitare 
oklijevati intr. imprf. 1. a ezita 2. a 

amana; a tergiversa 
okliznuti se, -znem se prf. a aluneca 
oklop m armura, platos& 
oklopiti tr. prf. a blinda 
oklopni adj. blindat; —a kola car 

blindat okluzlv m gram, (zatvorni sugla- 
snik) (consoana) oclusiva 

okno n 1. (prozor) fereastrS; (pro- 
zorsko staklo) geam 2. (rudar- 
sko) pu{ (de mina) 

6ko' n (pi. oci si oka) 1. (anatom.) 
ochi; gledati ispod —a a privi cu 
coada ochiului; u cetiri —a intre 
patru ochi; ~ za ~, zub za zub 
ochi pentru ochi, dinte pentru din- 
te; ja sam mu trn u oku sunt pen- 
tru el ca un spin in ochi; paziti 
(voljeti) koga kao ~ u glavi a 
avea grija ca de ochii din cap; vise 
vide cetiri — a nego dva patru 
ochi vad mai bine decat doi; mo- 
mak od — a flacau chipe^ 2. (na 
mrezi, pi. oka) ochi (la impleti- 
tura) 

oko 2 prp. s.i adv. in jurul, in jur; 
(priblizno) ~ podne pe la pranz; 
circa, aproximativ 

dkolica/imprejurimi pi., vecinatate; 
u ~-i in imprejurimi, in apropiere 

okolina / 1. (sredina) ambian(a. me- 
diu inconjurator 2. (drustvo) antu- 
raj, companie 

okolis m ambianja, mediu inconjura- 
tor 

okolisanje n ocolire, ocol; bez — a 
farS ocol 

okolisati intr. imprf. a ocoli, a face 
turul 

okolnl adj. vecin, limitrof, alaturat, 
inconjurator 

okdlnosni adj. privitor la circum- 
stance 

okolnost / circumstan^a; imprejura- 
re; olakotna ~ circumstan^S ate- 
nuanta; otegotna ~ circumstan{a 
agravanta; prethodne — i antece- 
dente pi.; prema —ima dupa 
imprejurari 239 okoQo) okrznuti oko(lo) prp. s,i adv. v. oko 2 
okomica / geom. (linie) verticals, 

perpendiculars, normals 
okomit adj. vertical, perpendicular 
okomiti tr. prf. (postaviti okomito) 

a pune / a aseza vertical. - okomiti 

se (fig.) ~ na koga a se nSpusti 

asupra cuiva 
okomito adv. (in mod) vertical 
okopati tr. prf. a prSsi, a sSpa 
okopavanje n prasilS, sapat; sSpare 
okopavati tr. imprf. v. okopati 
okopnjeti intr. prf. a se topi (zSpa- 

da) 
okoristiti se prf. (iim) a proflta, a 

folosi 
okosnica / schelet, osaturS 
okoStavanje n osificare 
okotiti tr. prf. a f&ta (un pui de ani- 
mal) 
okov m ferecSturS; — i pi. catu^e pi.; 

staviti / baciti u ~-e a pune in cS- 

tuse 
okovati, okujem tr. prf. (zeljezom) 

a fereca; ~ konja a potcovi 
okrajak, -ajka m (pi. -ajci) margi- 

ne, extremitate; tiv (la o JesSturS) 
okrasti, okradem tr. prf. a fura, a 

jefui 
okrenuti, okrenem 1. tr. prf. a in- 

toarce 2. intr. prf. (kamo) a schim- 

ba direc(ia, a vira. - okrenuti se a 

se intoarce 
okrepa / intremare, fortificare; re- 

confortare 
okrepljujuci adj. tonic, fortifiant; 

reconfortant 
okret m 1. tur, tura{ie 2. rotire, viraj 
Skretaj m rolajie 
okretan adj. 1. agil, vioi, mobil 2. 

abil, descurcare( 

240 okretanje n 1. rostogolire, rulare 2. 

rotire, rota|ie 
okretati, okrecem tr. imprf. a In- 
toarce, a roti 
okretljiv adj. turnant, pivotant 
okretnost / 1. agilitate, vioiciune, 

mobilitate 2. dexteritate 
okrijepiti tr. prf. a intSri, a fortifica; 

a reconforta 
okrilje n 1. proteose 2. egidS 3. aus- 

piciu; pod —em sub auspiciile; 

pod em zakona sub protec(ia 

legii 
okrfviti tr. prf. (koga na sto) a acu- 

za, a invinui, a invinovSJi, a incri- 

mina 
okrivljenlk m (pi. -ici) inculpat 
okriv(jenje n invinuire, inculpare, 

acuzare 
okrivljivati tr. imprf. v. okriviti 
okrnjiti tr. prf. a trunchia, a ciunti 
okrsaj m incle^tare; incSierare; lupta 
okrug m (pi. -uzi) circumscrip^ie; 

district; ocol 
okrugao adj. rotund; ~ broj cifrS 

rotundS 
okruniti tr. prf. (£im) a incununa 
okrutan adj. 1. crud, crancen 2. 

atroce, barbar 
okrutno adv. cu cruzime; atroce 
okrutnost/cruzime; atrocitate, bar- 

barie 
okruziti tr. prf. a inconjura, a incer- 

cui 
okruzni adj. de circumscripjie; dis- 

trictual; de ocol 
okruznica / circulars; dispozi^ie 
okrvaviti tr. prf. a insangera, a urn- 

pie / a manji de sange 
okrznuti, okrznem tr. prf. a zgaria, 

a zdreli usor oksid omaknuti oksid m kern, oxid 

oksidirati 1. tr. a oxida; ~ kosu a 

oxigena parul 2. a se oxida, a se 

rugini 
oktava f muz. octavS 
oktet m muz. octet 
oktobar m v. listopad 
oktogon m geom. (osmerokut) octo- 

gon 
okuciti se a dona o casS 
okucnica / (teren / lot de) pSmant 

din jural casei 
5kuka / curbs, cotiturS, cot; (rijeke) 

meandru, cot al unui rau 
okulist m oculist 
okultan adj. (tajanstven) ocult 
okup m strangere, adunare (la un 

loc), reunire; svi smo na ~-u sun- 

tem / am venit / ne-am strans to|i 
okupacija / (zaposjednuce) ocupa- 

Jie 
okupdcijskl adj. de ocupafie 
okupati tr. prf. a scSlda, a imbSia. - 

okupati se a se scSlda, a se imbSia 
okupirati tr. (zauzeti) a ocupa 
okupiti tr. prf. (skupiti) a aduna, a 

strange, a intruni, a reuni 
okupljanje n strangere, adunare, re- 
unire 
okupljati tr. imprf. v. okupiti 
okus m gust, savoare 
okusiti tr. prf. (sto) a gusta; a degus- 

ta 
okusati tr. prf. a proba, a incerca, a 

experimenta 
okvlr m cadru, rami; (fig.) u — u in 

cadrul 
okviriti tr. imprf. a incadra, a mSrgi- 

ni cu chenar 
okvirnl adj. de cadru, al cadrului; ~ 

zakon lege cadru olabavjeti, -vim intr. prf. a se relaxa 
olako adv. fSrS efort, cu usurin|S, 

lesne 
olakotan adj. atenuant; — tne okol- 

nosti circumstance atenuante 
olakSati 1. tr. prf. a inlesni, a usura 

2. intr. prf. (komu) a se sim^i usu- 

rat, a respira usurat 
olakSavati tr. imprf. v. olaksati 
olaksica / inlesnire, usurare 
oleandar, -dra m bot. leandru (Ne- 

rium oleander) 
olicavati tr. imprf. a personifica, a 

intruchipa 
olicenje n personificare, intruchipa- 

re 
oligarhija / oligarhie 
olimpijac, -ijca m sport olimpic 
olimpijada / olimpiadS 
olimpljski adj. olimpic 
olinjati se prf. 1. a nSparli 2. (o tka- 

nini) a se uza; a cSpSta lustra 
olos m drojdie a societSJii, pleavS, 

lepSdSturi 
olovan adj. de plumb 
olovka / creion 
51ovo n kem. plumb 
oltar m altar 
oluja / furtunS, uragan 
olujnl adj. furtunos, de furtuna 
olupina / obiect spart; lucruri pi. 

stricate 
oljuStiti tr. prf. a curS(a de coajS; a 

decortica 
6m m fiz. ohm 
omaknuti, omaknem tr. prf. a scS- 

pa, a fugi. - omaknuti se a face un 

pas gre§it, a aluneca; fig. omak- 
nula mu se rijei i-a iesit o vorbS 
din gurS 241 omalovazavanje omalovazavanje n disprej, descon- 

siderare 
omamiti tr. prf. 1. a atrage, a momi 

2. med. a se narcotiza; a anestezia 
omamljivati tr. imprf. v. omamiti 
omasoviti tr. prf. a face sa aibS ca- 

racter de masa 
omasan ad/, mare, voluminos 
onuSa/la^ zbilj 

omediti (r. prf. a demarca, a limita 
omeksati 1. tr. prf. a (in)muia; a fr3- 

gezi 2. intr. prf. a se (in)muia, a 

deveni moale 
omekfSivac m kem. emolient 
omekSivati imprf. v. omeksati 
omesti, ometem 1. (sprije£iti) a im- 

piedica, a pune obstacole 2. a deju- 

ca. - omesti se a se insela; a se 

fastaci 
ometanje n Jmpiedicare, zidarnicire 
ometati tr. imprf- v. omesti; (preki- 

dati) a intrerupe; (smetati) a tul- 

bura, a deranja, a perturba 
omiljen adj. drag, scump, preferat 
omiljeti, omillm intr. prf. (komu) a 

plScea, a-i deveni drag; sto omilje, 

ne omrznu dragostea veche mi 

piere 
omjer m proporpe, relajie; u ~-u pre- 

ma in propose de 
omladina / (mladez) tineret; sve- 

ucilisna ~ tineret universitar 
omladinski adj. de tineret, tineresc 
omoguciti tr. prf. a da posibilitatea, 

a face posibil 
omogucivati tr. imprf. v. omoguciti 
omorika / hot. molid (Picea omori- 

ca) 
omot m 1. invelis 2. scoarja 
omotati tr. prf. a inveli; a infSsura 
omrazen adj. r&u vSzut; detestat 

242 omrsavjeti intr. prf. a slabi, a se su- 
brezi 

omrznuti intr. prf. (komu Sto) a 
prinde urS; a detesta, a avea aver- 
siune faji de 

on, ona, ono prn. el, ea 

onaj, onoga, ona, ono prn. acel(a); 
acea, aceea; onaj koji eel care; 
prema onome §to vidim dupS cum 
vad; nije vise onaj isti nu mai e 
acelasi; onoga dana in ziua aceea; 
s one strane de / din partea cea- 
lalta 

onakav prn. ca acela, de felul acela 

onako adv. asa, in felul acela 

onamo adv. acolo; pe acolo 

onda 1. adv. atunci; in acel timp; 
cak i ~ chiar si atunci 2. apoi, 
dupS aceea, pe urma 3. conj, (pre- 
ma tome); ~ je sigurno bolestan 
deci e sigur bolnav 

ondasnji adj. de atunci; de acolo 

ondje adv. acolo; ovdje ~ ici-colo 

ondulacija / (kovrcanje kose) on- 
dulare; coafura; trajna ~ ondula^ie 
permanenta 

onemoguciti tr. prf. a impiedica, a 
face imposibil, a face sa esueze 

onemogucivati tr. imprf. v. onemo- 
guciti 

oneraspoloziti tr. prf. a indispune 

onesposobiti //: prf. (koga za sto) a 
face inapt / incapabil 

oncsposobljivati tr. imprf. v. one- 
sposobiti 

onesvijestiti se prf. a-si pierde 
cunostinfa, a lesina 

onizak adj. scund 

onkologija / med. (znanost o tumo- 
rima) oncologie 

ono 1. prn. el; acel(a); v. on, onaj 2. 
adv. sto sam ~ htio kazati? ce onolik opeklina voiam sS spun?; a ~ si, cand colo, 

iata ca 
onolik adj. atat de mare / mic 
onoliko adv. atat; ~ koliko treba 

atat cat trebuie 
onomatopeja / (stilska figura) ono- 

matopee 
onostran adj. de cealalta parte; ono- 

strana obala malul / (armul opus 
dnovremenl adj. din acel timp, de 

atunci 
onuda adv. pe acolo 
opadanje n (padanje) 1. cSdere 2. 

descrestere, scadere 
opadati intr. imprf. (Usee, vo6e) a 

cadea; (yoda) a descreste, a scadea 
opajati tr. imprf. a da sS bea, a ad8- 

pa 
opak adj. 1. (zao, rdav) rau, perfid 

2. (nemilosrdan) nemilos, nein- 

durator; crud 
opakost / r&utate; nemernicie, ticS- 

losie; perfidie 
opal m miner, opal 
opaliti tr. prf. 1. a arde, a parli (sun- 

ce kozu) a bronza 2. (pusku) a 

descarca (pusca), a trage (cu 

pusca) 
opametiti tr. prf. a cumin{i, a inva|a 

minte. - opametiti se a se cuminji, 

a-si vari mingle in cap 
opanak, -anka (pi. -anci) opinca; 

fig. prezir jaran 
opasac m cordon, Centura 
opasan adj. (pogibeljan) periculos; 

grav 
opasati, opasem tr. prf. a incinge 
opaska / (napomena, primjedba) 

1. observa^ie, remarcS 2. nota, ad- 

notare 
opasno adv. periculos opasnost / pericol; rise; biti u — i a 

fi in pericol, a se expune unui rise; 

smrtna ~ pericol de moarte; biti 

izvan — i a fi in afara de (orice) 

pericol 
opasti intr. prf. v. opadati 
opat m abate 

opatica / calugarita (catolica), maica 
Opatija / geogr. Opatia 
opaziti tr. prf. a zari, a observa 
opazanje n observa|ie; observare 
opazati tr. imprf. v. opaziti 
opcija / polit. (izbor, odredenje) 

opjiune, alegere 
opciniti tr. prf. a vraji, a fermeca 
opcinjati tr. imprf. v. opciniti 
opiSnjenost n vraja, farmec; incan- 

tare, lucru incantator / fermecStor 
opceljudskT adj. uman, omenesc 
opcenit adj. comun, general 
opcenje n relafie, raport 
opceobrazovan adj. de cultura ge- 

nerala 
opceslavenski adj. panslav 
opcl adj. general, universal, comun; 

— e dobro bine public; — e pravo 

glasa sufragiu universal; — e mi- 

sljenje opinie generals 
opcina / 1. comuna 2. (gradska) 

municipiu 3. (vjerska) comunitate 
opcinar m membru al unei comune / 

comunitaji 
opcinskT adj. comunal, municipal; 

— o vijece consiliu comunal 
opeci. opecem tr. prf. a arde, a frige; 

tko se jedanput opece, i na hlad- 

no puSe cine s-a ars o data cu cior- 

ba sufla si in iaurt 
opeka / caramidS 
opeklina / arsura, opSreaia 243 opera oplemenjivati opera / muz. opera; (zgrada ) teatru 

liric / de opera 
operacija / mat., voj. opera|i(un)e; 

med. operate (chirurgicala) 
operacijski adj. (voj.) operativ; 

(med.) de operate 
operater m (med., kino) operator 
operativa / (grup) operativ 
operatlvan adj. operativ; med. ope- 

ratoriu 
opereta / opereta 
operetni adj. de opereta 
operirati tr. a opera 
Sperm adj. muz. de operS 
operusati tr. prf. a smulge, a jumuli 
opet adv. (iznova) iar(a§i), din nou, 

inci o data; mereu; ne i ~ ne! nu s,i 

iar nu!; ~ ista pjesma mereu ace- 

las,i cantec; ~! bis! 
ophod m 1. (obilazenje) tur(a) 2. 

(procesija) procesiune, cortegiu 
ophoditi tr. imprf. 1. (obilaziti) a 

ocoli, a inconjura 2. (posjecivati) 

a vizita 
ophodn ja / 1. crkv. procesiune, cor- 
tegiu 2. voj. patrula 3. agr. (plodo- 

red) asolament 
ophodenje n ocolire, inconjurare 
opfjanje n imbStare 
opijati se imprf. v. opiti se 
opijen adj. imbStat, beat 
opijenSst / imbatare 
opijum m opiu 
opipljiv adj. palpabil 
opipnl adj. tactil 
opiranje n opunere, impotrivire, re- 

zistenja 
opirati se imprf. 1. a se sprijini, a se 

rezema 2. a rezista, a opune rezis- 

ten{S 

244 opis m descriere; osobni ~ semnal- 
mente pi. 

opisan 1 adj. descriptiv; gram. — sno 
izrazavanje perifraza 

opisan 2 adj., panic, prf. pass, de la 
opisati descris 

opisati, opisem tr. prf. (dati opis, 
prikazati) a descrie, a expune, a 
reprezenta; (astron.) planeti opi- 
suju elipsu planetele descriu o 
elipsi 

opisivanje n 1. descriere 2. gram. 
circumlocujie, perifraza 

opisfvati tr. imprf. v. opisati 

opismeniti tr. prf a invSJa (pe cine- 
va) sa citeasca §i sa scrie, a inv5{a 
carte, a alfabetiza 

opismenji'vati tr. imprf. v. opismeni- 
ti 

opiti se prf. 1. a se imbata 2. (med.) 
a anestezia, a narcotiza 

opjevati tr. prf. a canta 

opkoliti tr. prf. a inconjura, a incer- 
cui, a invSlui 

opkoljavati tr. imprf. v. opkoliti 

opkoljen adj. de la opkoliti; incon- 
jurat, incercuit 

opkop m 1. reduta; fortificajie 2. 
tranjee 

opkopati tr. prf. a fortifica, a incon- 
jura cu fortificajii / cu tran^ee 

opkopavati tr. imprf. v. opkopati 

oplakati, oplacem tr. prf. a de- 
plange 

oplakivati tr. imprf. v. oplakati 

oplata / 1. lambriu 2. placaj, 
cSptu^eala 

oplemeniti tr. prf. 1. a innobila 2. a 
ameliora (o rasS) 

oplemenjivati tr. imprf. v. opleme- 
niti oplesti oprasivanje oplesti, opletem tr. prf. a impleti; a 

tricota 
opletanje n impletire; impletitura de 

pai (la scaune etc.) 
opletati tr. imprf. v. oplesti 
oploditi tr. prf. 1. (agr.) a fertiliza 2. 

(tool.) a fecunda 
oplddnja/fecunda(ie; fecundare 
oplodivati tr. imprf. v. oploditi 
opljafkati tr. prf. a jefiii, a prSda 
opna fanatom. membrani, pelicula; 

mozdana ~ meninge; trbusna ~ 

peritoneu 
opojan adj. 1. care imbata, 

imbatator; —jna pica bauturi spir- 

toase 2. narcotic; —jno sredstvo 

stupefiant 
opomena/1. avertisment 2. dojanS. 

mustrare 
opomenuti, opomenem tr. prf 1. a 

admonesta, a mustra 2. a avertiza, 

a-i atrage atenjia 
opominjanje n 1. dojana, admones- 

tare 2. avertisment 
opominjati tr. imprf. v. opomenuti 
oponasanje n imitare 
oponasatelj m imitator 
opondSati tr. imprf. 1. a imita 2. a 

plagia 
opomrati intr. (protiviti se) a se 

opune, a face opozifie 
5por adj. (trpak) adj. acru, aspru, 

iritant; fig. sever, aspru; ~-o vino 

vin sec, foarte tare §i nedulce 
opdravak, -avka m (pi. -avci) 1. 

insanatos,ire, restabilire 2. (poslije 

lijecenja) convalescents 
oporavili^te n sanatoriu 
oporaviti tr. prf. a se insSnatos.i, a se 

reface 
opdravljanje n restabilire; convales- 

cen|a oporavljati tr. imprf. v. oporaviti 

oporba / (protivljenje, opozicija) 
opozijie 

oporbenjak m (pi. -aci) (protivnik) 
opozant 

oporeci, opdrecem tr. prf. 1. a con- 
testa, a tagadui 2. a respinge, a 
combate 3. a retracta 

oporezivati, oporezujem tr. imprf. a 
impune (un impozit) 

oporicanje n revocare, retractare 

oporicati tr. imprf. v. oporeci 

oportun adj. (svrsishodan, prikla- 
dan) oportun 

oportunizam, -zma m (prilagoda- 
vanje) oportunism 

oporucan adj. (oporucni) testa- 
mentar 

oporucitelj m testator 

oporuciti tr. prf. a lasa mo§tenire 
prin testament 

oporucno adv. testamentar, prin tes- 
tament 

oporuka / testament 

opovrgavati tr. imprf. v. opovrgnuti 

opovrgnuti, -gnem tr. prf. a comba- 
te, a infirma 

opozicija / (oporba) opozrjie 

opozicionar m polit. (oporbenjak) 
opozant 

opozicijski adj. de/in opozijie 

opoziv m 1. (naredba) revocare 2. 
(poslanika) rechemare 3. (rije£i) 
retractare, dezicere 4. (vijesti) 
dezminjire 

opozfvati tr. imprf. v. opozvati 

opozvati, opozovem tr. prf 1. (na- 
redbu) a revoca 2. (rijec) a retrac- 
ta, a dezice 3. (vijest) a dezmin^i 
4. (ugovor) a rezilia, a anula 

oprasivanje n hot. polenizare 245 oprastanje opskrbljivac oprastanje n 1. iertare 2. (rasta- 
nak) despirjire, luare de ramas 
bun 

oprastati tr. imprf. v. oprostiti 

oprati, operem tr. prf. a spala; (fig.) 
~ komu glavu a trage cuiva o 
sapuneala. - oprati se a se spala 

opravdan adj. 1. motivat, justificat, 
indreptajit 2. (pravedan) just, le- 
gitim 3. (osnovan) creat, fundat 

opravdanost / justeje, temeinicie, 
indrepta{ire; fundamentare 

opravdanje n justificare, motivare, 
disculpare 

opravdati tr. prf. a motiva, a justifi- 
ca, a scuza; a disculpa 

opravdavati tr. imprf. v. opravdati 

oprecan adj. opus, contrar; antitetic 

oprecnost / v. opreka 

opredijeliti se (odluciti se, odrediti 
se) a se hotari, a se decide, a opta; 
~ za koga a se situa de partea cui- 
va 

opredjeljenje n determinare; preci- 
zare; hotarare, decizie; polit. op- 
tiune 

opredjeljivati tr. imprf. v. opredije- 
liti 

opreka / 1. contrast 2. contradicjie 

3. opozijie, antiteza 
oprema / 1. (opremanje) echipa- 

ment 2. utilare, echipare, dotare 3. 

(djevojacka) trusou 4. inf. pro- 

gramska ~ software 
opremati tr. imprf. v. opremiti 
opremiti tr. prf. 1. a echipa 2. a utila 

3. a dota, a face trusoul (cuiva) 
oprez m precaujie, circumspec(ie, 

prudent; ~! aten{i(un)e!; (na pa- 

ketu) fragil!; biti na — u a fi pre- 

caut 

246 oprezan adj. prudent, precaut, cir- 
cumspect 

oprezno adv. (in mod) prudent, cu 
precau|ie 

opreznost/v. oprez 

oprost m 1. scutire, dispensare 2. 
(od kazne) grajiere, iertare 3. (od 
grijeha) indulgen(5, remisiune 

oprostiti tr. prf. (komu sto) a ierta, 
a scuza; oprostite! scuzaji!. - 
oprostiti se (s kim) 1. a-si lua 
ramas bun, a se desp8r(i 2. a scapa, 
a se elibera (de ceva) 

oproStaj m X. (rastanak) ramas 
bun, desparjire, adio 2. (oproste- 
nje) iertare, scuza 

oprostajni adj. de desparjire, de 
adio; ~-o veiSe seari / serata de 
adio 

oprostenje n v. oprost 

opruga / resort, arc 

oprziti tr. prf. 1. a opari 2. a arde; a 
parli 

opsada / asediu; asediere 

opsadnl adj. de asediu; ~-o stanje 
stare de asediu 

opseg m (pi. -ezi) 1. geom. circum- 
ferinja, perimetru 2. fig. dimensiu- 
ne, amploare 

opservatorij m observator 

opsezan adj. voluminos, amplu 

opsj^dati tr. imprf. a asedia; a bloca 

opsjednut adj. 1. asediat 2. fig. ob- 
sedat 

opsjena / 1. iluzie, miraj 2. true, ar- 
tifichi 

opskrba / (opskrbljivanje) aprovi- 
zionare 

opskrbiti tr. prf. (cim) 1. a aprovi- 
ziona, a furniza 2. (vojsku, mom- 
cad) a echipa 

opskrbljivac m furnizor opskrbljivati organizacija opskrbljivati tr. imprf. v. opskrbiti 
opskrbni adj. de aprovizionare 
opsovati, opsujem tr. prf. a insulta, 

a ofensa, a jigni; a injura 
opstajati tr. imprf. v. opstati 
opstanak, -anka m (pi. -and) exis- 

tenja 
opstati, opstanem intr. prf. (odrzati 

se) 1. a se menjine, a persista, a 

dura 2. (postojati) a exista 
opstojnost n existen^a 
opstriikcija / obstrucjie 
opsiran adj. 1. intins, vast 2. amplu 
opslrno adv. pe larg, amplu 
opterecen adj. incarcat, plin 
opterecivati tr. imprf. v. opteretiti 
opteretiti tr. prf. (cime) a incarca, a 

impovara 
optickl adj. optic; —a varka iluzie 

optica 
optika / optica 
optimalan adj. optimal 
optimist m optimist 
optimizam, -zma m optimism 
optjecaj m (kolanje, promet) circu- 

lajie, tur; biti u —u a avea curs, a 

se afla in circulate 
optuzba / acuza(ie, incriminare; im- 

putare 
optuzen adj. acuzat, inculpat 
optuzenicki adj. de acuzat, al acu- 

za^ilor; —a klupa banca acuza|ilor 
optuzenik m (pi. -ici) acuzat, incul- 
pat 
optuzitelj m acuzator 
optuziti tr. prf. (koga zbog cega ili 

za Sto) a acuza, a inculpa, a incri- 

mina; a imputa 
optuzivati tr. imprf. v. optuziti 
optuznica / act de acuzare opunomocen adj. 1. imputernicit 2. 

plenipoten^iar 
opunomocenlk m (pi. -ici) 1. man- 

datar 2. plenipoten^iar 
opunomocitelj m persoani care da 

un mandat / o imputernicire 
opunomociti, opunomocim tr. prf. a 

imputernici, a delega 
opustjeti, opustim intr. prf. 1. (po- 

stati pust) a se transforma in 

desert / pustiu 2. a se depopula 
opustosen adj. 1. devastat; depopu- 

lat 2. dezolat 
opustositi tr. prf. a devasta, a pustii, 

a trece prin foe si sabie 
opusak, -ska (pi. -sci) muc de Jigara 
orac m plugar 
orah m (pi. orasi) hot. 1. (stablo) 

nuc (Juglans regia) 2. (plod) nuca 
oran (orni) adj. reg. (bodar, vo- 

ljan); ~ za Sto dispus (pentru), 

gata (de) 
oranica / ogor, teren arabil 
oranje n 1. arat 2. arStura 
orao, drla m (pi. orlovi) zool. vul- 

tur, acvila (Aquila) 
orati, orem tr. imprf. a ara 
oratorij m muz. oratoriu 
oratorski adj. (govornicki) de ora- 
tor 
orbita / astr. (putanja) orbita 
orden m ordin, decora|ie 
ordinacija / cabinet medical, cabi- 
net de consulta{ii 
ordinaran adj. (prost) ordinar, gro- 

solan, vulgar 
ordinirati intr. a primi bolnavi / pa- 

cien^i 
organ m anatom. organ 
organizacija / 1. organizajie 2. or- 
ganizare; Organizacija ujedinje- 247 orgamzam osigurati nih naroda (OUN) Organizajia 
Na^iunilor Unite (ONU) 
orgamzam, -zma m organism 
organizator m organizator 
organizirati tr. a organiza 
drganski adj. organic 
orgijati intr. imprf. a face orgii; a 

chefui, a se {ine de chiolhane 
orgije f pi. orgie, dezmaj, desfrau, 

destrSbalare 
orguljas m organist 
orgulje/p/. orga 

orhideja/£>of. orhidee (Orchidaceae) 
originalan adj. (izvoran) original 
drijent m (istocne zemlje) Orient 
orijentacija / orientare 
orijentalni adj. (istoc'njac'ki) oriental 
orijentirati se imprf. a se orienta 
driti se imprf. (razlijegati se) 1. a 

rasuna 2. a se nSrui, a se prabusi 
orkan m furtunS, uragan 
orkestar, -stra m orchestra 
brlovskl adj. acvilin; orlovski nos 

nas acvilin 
drmar m dulap; ugradeni ~ dulap in 

perete; (s ladicama) serin, co- 

moda; (za knjige) (dulap) biblio- 

teca; (staklen) vitrinS 
ormaric m dim. de la ormar; dulS- 

pior; nocni ~ noptiera 
oronulost / decreptitudine, ramolis- 

ment 
oronuo adj. subrezit, ramolit 
ortak m orij. (pi. -aci) trg. asociat / 

partener comercial; camarad 
ortas'tvo n (partnerstvo) societate 

(comercialS), consorpu 
ortodoksan adj. (pravoslavan) or- 

todox; (pravovjeran) ortodox 
ortoepija / ling, (pravilan izgovor) 

ortoepie ortoped m (medic) ortoped 
orude n instrument, unealta 
oruzati tr. imprf. (cime) a inarma 
orfizje n armS; vatreno ~ armS de 
foe; hladno ~ armS alba; poloziti 
~ a depune armele, a capitula 
oruznl adj. inarmat; ~ list portarma 
6s, osi / (osovina) axS; pivot 
osa/ zool. viespe (Vespa vulgaris) 
osakacen adj. mutilat; ciuntit 
osakatiti tr. prf. a mutila, a ciunti 
osam num. opt; za ~ dana in opt 
zile; pred ~ dana acum opt zile; u 
~ sati la ora opt 
osama / singuritate, insingurare, 

izolare; na osami izolat 
osamdeset num. optzeci 
osamljen adj. 1. solitar, singur 2. 

stingher, izolat 
osamljenost / singuratate, solitudi- 

ne, izolare, viaja retrasa 
osamnaest num. optsprezece 
osamostaliti se prf. a deveni inde- 
pendent, a se emancipa 
oscilacija / (titranje) oscila^ie; 

mi^care oscilatorie 
osebujan adj. particular, deosebit 
osedlati tr. prf. a in§eua, a pune §aua 

pe 
oseka / reflux 

osigurac m elektr. siguran^a 
osiguranlk, -ika m (pi. -ici) asigurat 
osiguranje n asigurare; zivotno ~ 
asigurare de via^3; ~ od pozara 
asigurare impotriva incendiilor; ~ 
za slu£aj nesrece asigurare impo- 
triva accidentelor 
osigiirati tr. prf. a asigura, a pune in 
siguranja. - osigurati se a se asi- 
gura 248 osiguravajuci osloviti osiguravajuci adj. de asigurari; ~ 

zavod societate de asigurari 
osiguravati tr. imprf. v. osigurati 
osijedjeti, osijedlm intr. prf. a in- 

carunji; a albi 
osiliti intr. prf. a deveni puternic, a 

prinde forja 
osim prp. §i adv. cu excepjia, in 

afara (de); ~ toga pe langa aceasta, 

afara de aceasta 
osinjak m (pi. -aci) viespar 
osip m patol. erup$ie cutanata, urti- 

carie 
osiromasiti 1. intr. prf. a cadea in 

mizerie, a se pauperiza 2. tr. prf. a 

sarSci 
osjecaj m (cuvstvo) sentiment, sim- 

jamant; ~ za lijepo sim( estetic 
osjecajan adj. sensibil, cu sentimen- 

te, sentimental 
osjeciijnost / sensibilitate 
osjecati tr. imprf. v. osjetiti. - osje- 

cati se a se simp 
osjetiti tr. prf. a simji; a percepe 

prin simjuri; fig. a presim^i 
osjetljiv adj. 1. sensibil 2. emotiv 
osjetljivost/1. sensibilitate 2. emo- 

tivitate 3. susceptibilitate 
oskorusa / bot. 1. (stablo) scorus, 

(Sorbus domestica) 2. (plod) sco- 

ru^a 
oskudan adj. sarac, saracacios; stram- 

torat; ~ zivot via{a de om sarac; 

—dna zetva recolta slaba 
oskudica / lipsa, penurie; saracie, 

mizerie 
oskudijevati intr. imprf. (fim) a 

duce lips3; a fi s3rac, a trSi din 

greu; ~ u novcu a duce lipsa de 

bani 
oskudno adv. in saracie, in mizerie, 

din greu oskvrnuce n profanare 

oskvfnuti, oskvrnem tr. prf. a pro- 
fana, a viola 

oskvrnjivati tr. imprf. v. oskvrnuti 

oslabiti tr. prf. 1. a siabi, a diminua, 
a extenua 2. intr. prf. (postati 
slab) a siabi, a deveni farS putere / 
vlaga 

oslabjelost / slabire; slSbiciune; ate- 
nuare, diminuare 

oslabljenje n v. oslabjelost 

oslanjati se imprf. v. osloniti se 

oslic m (riba) specie de peste din 
care se extrage untura de pes^te 
(Gadus morhud) 

oslijepiti tr. prf. a orbi 

oslobadati tr. imprf. v. osloboditi 

osloboditelj m eliberator 

osloboditi tr. prf. 1. a elibera, a pune 
in libertate 2. (obveze) a scuti, a 
dispensa; a exonera, a libera; ~ 
krivice a achita de o acuza, a pro- 
nunja nevinovajia. - osloboditi se 
1. a se elibera, a se debarasa 2. 
(ohrabriti) a prinde curaj 

osldboden adj. 1. eliberat, liber 2. 
(obveze) scutit, absolvit 3. (krivi- 
ce) achitat; ~ takse scutit de impo- 
zite / taxe 

oslobodenik m (pi. -ici) eliberator, 
liberator; salvator 

oslobodenje n eliberare; salvare; 
(od obveze) scutire, dispensare, 
exonerare 

oslonac, -onca m 1. sprijin; tocka 
—a punct de sprijin; 2. suport 

osloniti se prf. a se rezema, a se 
sprijini; na njega se covjek ne 
moze osloniti pe el omul nu poate 
conta 

osloviti tr. prf. a se adresa (cuiva) 
spunandu-i pe nume 249 oslovljavati oslovljavati tr. imprf. v. osloviti 
osluhnuti tr. prf. a-fi ciuli urechile, 

a asculta atent 
osluSkivati, oslikskujem tr. imprf. a 

trage cu urechea, a asculta cu 

atenjie 
osljepljenje n pierdere a vederii, or- 

bire 
osmerac, -erca m (stih) vers de opt 

silabe 
osmero num. opt (persoane) 
osmerokut m geom. octogon 
osmi adj. al optulea 
osmica / (numSrul) opt 
osmijeh m (pi. -esi) suras, zambet 
osmina / optime 
osmihka muz. optime 
osmisliti tr. prf. a da (un) sens 
osmisljavati tr. imprf. v. osmisliti 
osmjehivati se, osmjehujem se 

imprf. v. osmjehnuti se 
osmjehnuti se prf. a zambi, a surade 
osmodnevm adj. de opt zile 
osmogodisnji adj. (koji ima osam 

godina) de opt ani 
osmorica/opt persoane (de sex mas- 

culin) 
osmoslozan adj. de opt silabe 
osmoskolac, -lea m elev al unei scoli 

de opt ani 
osmdza //iz. osmoza 
osmrtnica / act / certificat de deces; 

anun| mortuar 
osnaziti tr. prf. a intSri, a fortifica 
osnazivati tr. imprf. v. osnaziti 
osnivac m fondator, intemeietor 
osnivac'ki adj. de constitute, de 

fondare; ~ sastanak adunare cons- 

titutivS 
osni'vanje v. osnutak osnfvati tr. imprf. 1. (utemeljiti) a 

fonda, a intemeia, a constitui 2. 
(temeljiti) a se baza; a se intemeia 

osnova / 1. (temelj) bazS, fundament, 
temelie 2. (nacrt) proiect, plan 

osnovan 1 (osnovni) adj. fundamen- 
tal, de baza, capital, principal; 
~vna skola scoalS primara; —vna 
glavnica capital social; — i broj 
numeral cardinal 

osnovan 2 adj. panic, prf. de la 
osnovati / intemeiat, fondat, insti- 
tuit; —o misljenje opinie funda- 
mentals 

osnovati, osnujem tr. prf. v. osnivati 

dsnovica / bazS 

osnutak m intemeiere 

osoba / persoanS; individ; personaj; 
po ~-i, na ~-u, od —e de persoa- 
na; pravna ~ persoanS juridicS; 
(lit.) glavna ~ protagonist 

osoban adj. personal; individual; ~ 
opis semnalmente pi. 

osobina / (svojstvo) proprietate, 
insu^ire, calitate; specific 

osobit adj. particular, specific, ca- 
racteristic, deosebit; (u pismu) s 
— im cu deosebitS considerate 

osobito adv. deosebit de, mai cu sea- 
mS; ne bass ~ nu prea 

osobitost / particularitate, specific 

osoblje n coll. personal 

osobno adv. personal, in persoanS 

osobnost/personalitate, individuali- 
tate 

osokoliti tr. prf. a imbSrbita, a incu- 
raja, a stimula, a da curaj. - osoko- 
liti se a prinde curaj 

osoliti tr. prf. a sSra 

osoran adj. 1. brusc; aspru, tSios 2. 
(ohol) arogant 250 osornost osvoj^nje osornost / 1. bruscheje, asprime 2. 
(oholost) aroganfS 

osovina / 1. osie 2. ax, pivot 

ospice/p/. patol. variolS 

osposobiti tr. prf. a face capabil/apt, 
a califica; a abilita 

osposobljavati tr. imprf. v. osposo- 
biti 

osposobljen adj. abilitat 

osramotiti tr. prf. a dezonora, a 
compromite. - osramotiti se a se 
acoperi de rusine, a se discredita 

osrednji adj. mediocru, mijlociu; 
discret 

ostajati intr. imprf. v. ostati 

ostanak, -anka m (pi. -anci) perma- 
nent; stabilitate 

ostario adj. invechit 

ostarjelost / bStraneJe, senilitate 

ostarjeti, -rim intr. prf. (postati 
star) a imbStrani, a face sS im- 
batraneasca 

ostdtak, -tka m (pi. -aci) 1. rest, re- 
ziduu 2. mat., trg. rest 

ostati, ostanem intr. prf. a ramane; 
~ pri cemu a persevera; ~ praznih 
ruku a ramane cu mainile goale; ~ 
bez novaca a ramane lefter; ~ na 
zivotu a ramane in via{S; (fig.) ne 
~ duzan a replica, a nu rSmane da- 
tor 

ostavinski adj. de mostenire, de 
succesiune; —a rasprava proces 
de succesiune 

dstaviti tr. prf. 1. a ISsa; ~ za sobom 
a ISsa in urmS, a depSsi; ~ potom- 
stvu a transmite posteritSJii; osta- 
vimo to! sS ISsam asta! ; ostavi me 
na miru! lasS-mS-n pace!, dS-mi 
pace! 2. a pSrasi, a abandona. - 
ostaviti se (cega) a se ISsa de, a 
pierde obisnuin(a de a ostavka / demisie; dati ~-u na mje- 

sto a da demisie 
ostavljati tr. imprf. v. ostaviti 
ostavstina/ereditate; mostenire 
osti/p/. harpon 
ostruga / (mamuza) pinten; ubod 

~-om loviturS cu pinteni; podbosti 

— ama a da pinteni 
ostrugati, ostruzem tr. prf. a rade, a 

rSzui 
ostvaren adj. realizat, indeplinit, 

executat 
ostvarenje n realizare, indeplinire 
osvajati tr. imprf. v. osvojiti 
osvetmckl adj. (osvetljiv) (de) 

rSzbunStor, de rSzbunare 
osvetnik m (pi. -ici) rSzbunStor 
osvetoljubiv adj. vindicativ, rSzbu- 
nStor 
osvetoljubivost / sete de rSzbunare; 

spirit de rSzbunare 
osvijestiti tr. prf. a face sS-si revinS 

/ sS-si recapete cunostinja / sS se 

dezmeticeascS. - osvijestiti se a-si 

reveni, a-si recSpSta cunostinja, a 

se dezmetici 
osvijetliti tr. prf. 1. a lumina, a ilu- 

mina 2. fig. a clarifica, a elucida 
osvlt m zori pi., faptul zilei 
osvjedocenost n convingere, persua- 

siune 
osvjedociti tr. prf. a convinge, a per- 

suada 
osvjescenje n revenire, dezmeticire 
osvjetljenje n v. rasvjeta 
osvjetljivati tr. imprf. v. osvijetliti 
osvjezenje n rScorire 
osvjeziti tr. prf. a rScori, a rSci din 

nou / mai mult 
osvojenje n cucerire, luare 251 osvojiti otici osvojiti tr. prf. a cuceri, a ocupa, a 
cotropi; a ocupa; osvojio je prvo 
mjesto a ocupat primul loc; (fig.) 
osvojio ga je san 1-a biruit som- 
nul 
osvrnuti se (na sto) a se referi la, a 

lua in considerate 
osvft m 1. privire in urma; privire 

retrospectiva 2. recenzie 
osamariti tr. prf. v. pljusnuti 1. 
osamucivati tr. imprf. v. osamutiti 
osamutiti tr. prf. a buimSci 
osinuti, -nem tr. prf. 1. a lovi cu bi- 
ciul / cu cravasa 2. fig. a produce o 
emotie violenta; kao gromom osi- 
nut ca trasnit 
osisati tr. prf. a tunde, a-sj taia parul 
6§it m anatom. diafragma 
oStar adj. 1. (bridak) ascujit, taios 
2. (siljast) ascu^it, cu varf 3. 
(ukus) acru, iritant, injepator la 
gust; ~ pogled privire severa 
osiei'en adj. stricat, avariat 
ostecenje paguba, dauna, pierdere 
ostecivati tr. imprf. v. oStetiti 
ostetiti tr. prf. 1. a aduce daune/pa- 
gube, a provoca stricaciuni/avarii 
2. a leza (interesele cuiva) 
ostrica / tai§, ascujis, lama 
ostriga / zool. reg. v. kamenica 
oStrlna / 1. ascu^ime, incisivitate 2. 
tais 3. subtilitate, fineje (a spiritu- 
lui) 4. perspicacitate 
ostriti tr. imprf. a ascu(i 
ostro adv. subtil, cu spirit 
ostrostrijelac m tragator de elita 
Bstrouman adj. istef, perspicace, in- 

teligent 
ostroumnost/ascujime a minjii, per- 
spicacitate, subtilitate 
otac, oca m (pi. ocevi) tatS, parinte; 
~ obitelji tatS de familie; kakav ~, takav sin aschia nu sare departe 
de trunchi 

dtad(a) adv. de atunci 

otajstvo n crkv. secret, mister 

otapalo n kem. dizolvant 

otapanje n 1. topire, lichefiere 2. di- 
zolvare 

otapati, otapam tr. imprf. v. otopiti 

oteci, oteccm intr. prf. 1. (tekuci izi- 
ci) a se scurge 2. (nabreknuti) a 
se umfla 

otegnuti, otegnem tr. prf. (opruziti) 
a intinde, a lungi; (fig.) ~ papke 
a-§ i da duhul 

otegotan adj. agravant; —tna okol- 
nost circumstan(S agravanta 

oteklina / umflatura 

oteti, otmem tr. prf. 1. a smulge, a 
rapi 2. a sustrage; ~ sebi zalogaj 
iz usta a(-si) rupe painea de la gu- 
ra. - oteti se (cemu) a se elibera, a 
scapa (de); ova rijec mi se otela 
mi-a sc&pat acest cuvant 

otezati, otezem tr. §i intr. imprf. v. 
otegnuti (odugovlafiti) a prelungi 
(durata); a amana, a tergiversa 

otezati tr. si intr. 1. a ingreuna 2. a 
agrava 

otezavajuci adj. agravant; ~-a okol- 
nost circumstan|5 agravanta 

othramti tr. prf. a hrani, a nutri 

otici, odem intr. imprf. a pleca, a se 
indeparta, a se duce; ~ iz sluzbe a 
pirSsi serviciul; ~ na onaj svijet, 
~ Bogu na istinu a se duce in lu- 
mea cealaltS, a trece in lumea celor 
drep|i; ~ na put a porni la drum, a 
pleca in voiaj; ~ u vojsku a pleca 
militar / la armata; ~ u hajduke a 
lua calea codrului; ~ u zaborav a 
fi dat uitarii; djevojka ode za 
drugoga fata se casatoreste cu al- 252 otunaf otkrivanje tul; ~ praznih ruku a pleca cu 
mainile goale; ~ na stranu a se 
duce si-^i faca necesitajile 

otimac m 1. rapitor, jefuitor; (fam.) 
~ srdaca seducator 2. uzurpator 

otimacina / 1. (otimanje) prada, jaf 
2. uzurpare 

otimati, otimam tr. imprf. 1. a pra- 
da, a jefui 2. a uzurpa. - otimati se 
1. a-§i disputa, a lupta (pentru) 2. a 
se impotrivi, a se opune, a refuza 

otirac' m 1. (krpa) carpa de fre- 
cat/de sters 2. (rogozina pred vra- 
tima) rogojina micS, §terg5tor 

otirati, otirem tr. imprf. 1. a ^terge / 
a cura^a; ~ znoj / suze a-si sterge / 
sudoarea / lacrimile 2. a freca, a 
lustrui 

otlsak, -Iska m (pi. -isci) 1. am- 
prenta, urma; ~ prstiju amprente 
/;/. digitale 2. (tiskani primjerak) 
exemplar tiparit / imprimat; po- 
sebni ~ tiraj special 

otiskivati tr. imprf. v. otisnuti 

otisnuti, -snem tr. prf. a imprima, a 
tipari. - otisnuti se 1. a se desprin- 
de 2. a se indeparta 

otjecati, otjecem intr. imprf. (tokom 
izlaziti) a (se) scurge, a (se) goli 

otjerati tr. prf. a alunga, a indeparta, 
a da afara 

otkaciti tr. prf. a desprinde, a deta- 
§a, a da afara 

otkad(a) adv. §i conj. de cand 

otkako adv. ;i conj. de cand 

otkaz m 1. (namjesteniku) conce- 
diere, scoatere din func^ie 2. (sta- 
na) reziliere a unui contract 3. 
polit. (ugovora) denunj 4. trg. re- 
vocare, contramandare 

otkazati, otkazem tr. prf. 1. a deza- 
vua, a dezaproba (pe cineva) 2. (narudzbu, poziv) a contramanda, 
a retracta, a revoca 3. ~ ugovor 
trg. a rezilia un contract; polit. a 
denunja un acord; ~ (namjesteni- 
ku) a concedia; ~ (poslodavcu) 
a-si prezenta demisia 

otkazivati tr. imprf. v. otkazati 

otkazni adj. de reziliere 

otkidanje n desprindere, detasare, 
rupere 

otkidati tr. imprf. v. otkinuti 

otkinuti, otkinem tr. prf. 1. a des- 
prinde, a detasa, a rupe, a smulge 
2. (odsjeci) a taia, a reteza; ~ od 
svojih usta a-ji rupe de la gur8; ~ 
od cijene a face rabat 

otklanjati tr. imprf. v. otkloniti 

otklon m 1. refuz 2. astron., fiz. de- 
viere; deviate 

otkloniti tr. pr/ 1. (odmaknuti) a 
inlatura, a indeparta; ~ odgovor- 
nost a (-§i) declina responsabilita- 
tea; ~ opasnost a preveni un pe- 
riod 2. (odbiti) a refuza, a refute 

otkljucati tr. prf. a deschide; ~ vra- 
ta a deschide usa cu cheile, a des- 
cuia 

otkljufavati ;r. imprf. v. otkljucati 

otkopati rr. prf. a sapa; a descoperi 
facand sSpaturi 

otkopavati tr. imprf. v. otkopati 

otkopcati tr. prf. a desface, a (se) 
descheia (la nasturi) 

otkopfavati tr. imprf. v. otkopcati 

otkrice n 1. descoperire 2. inaugura- 
re 3. dezvelire (a unui monument) 

otkriti, otkrijem tr. prf. 1. a dezve- 
li; a descoperi, a lua capacul / aco- 
perisul 2. (tajnu) a da la iveala, a 
dezvaiui un secret 

otkrivanje n 1. descoperire 2. (taj- 
ne) dezvSluire a unui secret 253 otkrivati otresati otkrivati tr. imprf. v. otkriti 
otkud(a) adv. de unde, dincotro, din 

ce parte 
otkup m rascumparare, recuperare 
otkupitelj m eliberator; salvator; 

(crkv.) 0-~ Mantuitorul 
otkupiti tr. prf. a rascumpara, a eli- 

bera; (zalog) a recupera un obiect 

amanetat 
otkupljenje n 1. rascumparare 2. 

crkv. mantuire 
otkupnina / prej de rascumparare 
otmica/rapire; rapt 
otmicar / rapitor 
otmjen adj. nobil, distins 
otmjendst / 1. noble$e 2. maniere 

distinse; elegants 
otocanin m (pi. -ani) locuitor al 

unei insule, insular 
otocje n coll. grup de insule, arhipe- 

lag 
otocnl adj. insular 
otok m (pi. -oci) insula 
otopina/1. lichid 2. kern, solute 
otopiti tr. prf. a lichefia, a topi 
otpad m 1. cadere (a frunzelor, a 

fructelor) 2. polit. abandonare 3. 

voj. dezertare 4. crkv. apostazie 
otpadak, -patka m (pi. -aci) deseu, 

rest 
otpadati intr. imprf. v. otpasti 
otpadnlk m (pi. -ici) 1. razvratit, re- 
bel 2. disident, renegat 
otpadnlstvo n 1. disiden(a 2. rebe- 

liune, razvratire 
otparati tr. prf. a descoase, a desface 
otpasti, otpadnem intr. prf. 1. a des- 

prinde, a cadea 2. (polit.) a aban- 

dona 
otpis m 1. raspuns scris 2. (duga) 

anulare scrisa otpisati, otpisem tr. prf. 1. a raspun- 

de in scris 2. (dug) a anula in scris 
otpisi'vati tr. imprf. v. otpisati 
otplacivati tr. imprf. v. otplatiti 
otplata / (obrocna) platS (in rate); 

na ~-u in rate 
otplatiti tr. prf. (sve) a plati com- 

plet; a stinge (un debit) 
otploviti intr. prf. a ridica ancora, a 

pleca (despre o navO.) 
otpor m rezisten(a, impotrivire; opo- 

zijie; davati / pruzati ~ a se opu- 

ne, a se impotrivi 
otpdrn5st/(prema) 1. (forja de) re- 

zisten^S 2. fig. aversiune, sila, dez- 

gust 
otpratiti tr. prf. a insoji, a acompa- 

nia, a petrece 
otprema/, otpremanje n expedite, 

trimitere 
otpremati tr. imprf. v. otpremiti 
otpremitelj m expeditor 
otpremiti tr. prf. a expedia, a trimite 
otpremni adj. de expedite, de expe- 

diere, de trimitere; ~ list fraht 
otpremnina / cheltuieli pi. de expe- 

di|ie 
otpremnistvo n casa / birou de ex- 
pedite 
otpusnica/in^tiin^are de concediere 
otpust n concediere 
otpustiti tr. prf. 1. a concedia 2. a 

lasa sa piece 
otpustati tr. imprf. v. otpustiti 
otputovati, otputujem intr. prf. a 

pleca in calatorie 
otraga adv. din spate, de la spate 
otrcan adj. 1. rupt, sfa^iat; zdren(a- 

ros 2. fig. banal, perimat 
otresati tr. imprf. v. otresti 254 otresti otresti, -sem tr. prf. a scutura. - ot- 
resti se (cega) a se debarasa, a se 
elibera; ~ na koga a apostrofa pe 
cineva 
otrgnuti, -gnem tr. prf. (otkinuti) a 

desprinde, a smulge 
otrov m otrava, venin, toxic 
otrovan adj. otravitor, veninos, to- 
xic 
otrovati, -rujem tr. prf. a otravi, a 

invenina 
otrovnica /; (zmija) ^arpe veninos 
6tud(a) adv. de acolo, din partea 

aceea 
otudenost n instrainare 
otuditi tr. prf. a instraina 
otudivanje n instrainare 
otudfvati tr. imprf. v. otuditi 
otiipiti tr. prf. a toci, a rupe varful 
otupjelost / tocire a tiijului / a as- 

cu|i^ului 
otupjeti, otuplm intr. prf. 1. a se 
toci (despre tdis, ascufis) 2. fig. a 
deveni apatic / insensibil, a se 
abrutiza 
otupljivati tr. imprf. a face tocit 
otuzan adj. 1. dezagreabil, neplacut 

2. grejos (despre mdncare) 
otvarac m tirbuson 
otvarati tr. imprf. v. otvoriti 
otvor m 1. deschizatura, orificiu 2. 

diaree 
otvoren adj. 1. deschis; na ~-om 
moru in largul marii; sirom ~ larg 
deschis; stajati — ih usta a ramane 
cu gura cascata; ~ racun cont de- 
schis; ~-o pitanje chestiune deschi- 
sa; ~ neprijatelj dus,man declarat; 
otvorena boja culoare deschisa; 
igrati — im kartama a da carfile 
pe fa|a 2. franc, sincer 
otvorenost / sinceritate, francheje otvorinje n deschidere; (svecano) ~ 

inaugurare 
otvoriti tr. prf. 1. a deschide 2. (si- 

lom) a for^a 3. (svecano) a inaugu- 

ra 
otvrdnuti, -dnem intr. prf. a se in- 

tari, a deveni dur; fig. a deveni in- 
sensibil 
OUN = Organizacija ujedinjenih 

naroda ONU = Organiza{ia Na|iu- 

nilor Unite 
ovacija / aplauze, ova|ie 
ovaj, ova, ovo prn. acesta, aceasta 
ovakav, -kva, -kvo prn. in / de felul 

acesta; asemenea, astfel de; na ~ 

nacin in modul / felul acesta 
ovako adv. as,a, astfel, in modul 

acesta; ~ ili onako asa sau altfel 
ovalan adj. oval 
ovamo adv. aici, pe aici, incoace; a 

~ dar, cand colo 
ovan, dvna m berbec; uskopljen ~ 

batal 
ovca / tool, oaie (Ovis aries); fig. 

tko s ovcom cini, vuci ga izjedu 

pe eel care se preface in oaie il 

mananca lupii 
ovcar m pastor, pacurar, cioban 
ovcarstvo n cre^terea oilor, oierit 
ovcjl adj. de oaie, ovin; ~ sir branza 

/ telemea de oi 
ovdasnjT adv. de aici, din localitatea 

noastra 
ovdje adv. 1. aici, aci; ~ ondje ici, 

colo; ~ nema sale asta nu-i de glu- 

ma 2. (u adresama u mjestu) loco 
oveel adj., ovelik adj. destul de 

mare, considerabil 
ovijati tr. imprf. v. oviti 
ovisan adj. (o komu) dependent, su- 

bordonat; biti ~ o a depinde de 255 ovisiti 

ovisiti intr. imprf. (o kome) a depin- 

de 
ovisnlk m toxicoman 
ovisnost / dependen|a; uzajamna 

interdependent 
oviti, ovijem tr. prf. a infa§ura 
ovjekdvjeHti tr. prf. a eterniza, a 

imortaliza 
Svjera n legalizare, autentificare 
ovjer6viti tr. prf. a legaliza, a auten- 

tifica, a certifica, a viza 
ovjerovljivati tr. imprf. v. ovjeroviti 
5vlast / autorizajie, procura, man- 

dat, delegare, imputernicire 
ovlastiti tr. prf. (koga na Sto) a au- 

toriza, a imputernici, a da procura 
ovlaStenje n v. ovlast 
ovogodisnjl adj. de / din anul acesta 
dvoj m 1. bandaj; pansament 2. com- 

presa 
ovolik adj. atat de mare / mic / 

scund / inalt 
ovolikS adv. atat 

ovozemaljski adj. din aceasta lume 
ovratnlk m (pi. -id) guler 
oviida adv. pe aici, pe aci 
ozakoniti tr. prf. a legaliza, a sanc- 

Jiona, a ratifica 
ozakonjivati tr. imprf. v. ozakoniti 
ozaren adj. (i)luminat; ~ radoJcu 

radios 
ozblljan adj. serios, grav 
ozbiljnost / severitate, gravitate 
ozdraviti tr. prf. a (se) ins3natos,i, a 

(se) restabili 
ozdravljenje n InsSnato^ire, restabi- 

lire 
ozeblina / degeratura 
ozeleniti, ozelenim tr. prf. a inverzi, 

a colora in verde 

256 ozrviti 

ozepsti, ozebem intr. prf. a injepeni 

de frig 
ozlijediti tr. prf. a rani, a leza, a pro- 
duce pligi; fig. a face rau 
ozloglasiti tr. prf. a defaima, a deni- 

gra, a discredita 
ozlojediti tr. prf. a irita, a supSra, a 

agasa 
ozlojedenost / iritare, indignare 
ozlovoljiti tr. prf. a indispune, a in- 

trista 
ozljeda / rana, plaga 
ozljedivati tr. imprf. v. ozlijediti 
oznaciti, oznaclm tr. prf, oznafiva- 

ti, oznacujem tr. imprf. 1. a desem- 

na, a marca, a indica 2. ~ brojem a 

numerota 3. ~ naglasak a accen- 

tua, a indica accentul 
oznacivanje n desemnare, indicare, 

marcare 
oznacivati tr. imprf. v. oznafiti 
oznaka / semn, marcS; glavna ~ 

semn caracteristic; ~ vrijednosti 

declarare a valorii 
oznojen adj. transpirat, asudat 
oznojiti tr. prf. a face s3 transpire / 

sa asude. - oznojiti se a transpira, 

a asuda 
ozon m kem. ozon 
ozracje n atmosfera 
ozalostiti tr. prf. a intrista, a mahni 
ozaloscen adj. intristat, mahnit; in- 

durerat; dezolat, deprimat 
ozednjeti, -dnlm intr. prf. a i se face 

sete 
ozeniti tr. prf. a insura. - ozeniti se a 

se insura 
ozenjen adj. insurat 
oziljak, -iljka m (pi. -iljci) cicatrice 
oziviti tr. prf. a da viaja, a insuflefi, ozfvjeti ozujskl ozi'vjeti, -vim intr. prf. a reinvia, a ozivljavati tr. imprf. v. oziviti §i oii- 

reanima vjeti 

ozivljavanje n 1. reanimare 2. ozujak, -ujka m (pi. -ujci) martie 

inviorare ozujskl adj. de martie 257 P, p n P, p 

pa conj. §i, §i apoi, §i pe urma; ~ 

ipak si totusi; ~ makar, ~ da chiar 

de-ar fi sa; ~? §i ce-i cu asta?; ei 

§ i? 
pacifizam, -zma m (mirotvorstvo) 

pacifism; impaciuitorism 
pacijent m (bolesnik) bolnav, pa- 

cient 
pacenje n (patnja) suferin^a, dure- 

re, patimire 
pad m cadere; ~ vlade cSdere a unui 

guvern; ~ cijena coborare / scSde- 

re a pre{urilor 
Pad m geogr. Po 
padalina / (oborina) precipitate at- 

mosfericS 
padanje n 1. cadere 2. trg. (cijena) 

scadere, coborare 
padati intr. imprf. 1. a cadea; kisa 

pada ploua; snijeg pada ninge; 

ova svetkovina pada u subotu 

sarbStoarea aceasta cade sambata 

2. (spustati se) a cobori, a scadea 

3. a fi inclinat; ~ na urn a veni in 
minte 

padavica f pawl, epilepsie 
pddez m gram, caz 
padina / panta, versant, padina 
padobran m parasuta 
padobranae, -nca m parasutist 
pahuljica / pamituf (de sters pra- 

ful); maturica (de pene) 
pajac m (lakrdijas) paiaja, bufon 
pak conj. 1. (zatim) apoi, pe urma, 

dupa" aceea 2. (ali) dar, insa 
pakao, pakla m iad, intern 
paket m pachet, colet 

258 paliti 

paketic m dim. de la paket; pachet 
mic, pache{el 

pakiranje n impachetare, ambalare 

pakirati (/: a impacheta, a ambala 

pakleni adj. de iad, infernal; diabo- 
lic 

paklina / (smola) gudron; smoala; 
catran 

pakost / rautate, malifiozitate; ran- 
chiuna 

pakostan (pakosni) adj. malifios, 
rau; ranchiunos 

pakostiti intr. imprf. (komu) a pro- 
duce neplaceri, a face rau 

pakt m (pi. paktovi) (ugovor) 
acord, in(elegere, pact 

palac, palca m 1. (na ruci) policar, 
degetul mare de la mana 2. (na 
nozi) degetul mare de la picior 

palaca / palat 

palaci'nka / clatita 

palatal m gram, (nepcani glas) pa- 
latal 

palatalizacija / gram, palatalizare 

palenta/reg. mamaligi 

paleografija / paleografie 

paleontologija / paleontologie 

palestinski adj. Palestinian 

paleta / paleta (de pictor) 

palez m incendiere 

palica / baston, ba^, ciomag; 
marsalska ~ baston de mare§al; ~ 
(dirigenta, carobnjaka) bagheta 

palikuca m incendiator 

paliti 1. tr. imprf. a aprinde; a incen- 
dia, a pune foe; ~ (pusku) a trage 
cu arma 2. intr. imprf. a arde, a 
produce arsuri; pali nesto u grlu 
am arsuri in gat; koprivica pali 
urzica in|eapa; ~ i zariti a taia §i a 
spanzura; (fig.) to vise ne pali! 
asta nu se prinde! palma papucar palma fbot. palmier 
paluba f pom. punte 
paljba / foe (de arma), tir, tragere; 

salva; barazna ~ foe de baraj; 

po£asna ~ salva (de onoare) 
paljenje n aprindere; incendiere; ar- 

dere 
paljevina / aprindere, incendiere 
pamcenje n memorie, Jinere de min- 
te; ako me ~ ne vara daca memo- 

ria nu ma insala 
pamet / inteligenja, spirit, minte, 

ra(iune; zdrava ~ minte sanatoasa; 

~ mi staje imi sta mintea in loc; 

pasti na ~ a (-i) veni in minte; 

nije mi ni na kraj ~-i nici nu-mi 

trece prin minte 
pametan adj. inteligent, injelept, 

de^tept 
pametno adv. (in mod) inteligent; 

judicios, chibzuit 
pametnjakovic m destept, filozof 
pamflet m pamflet 
pamtiti tr. imprf. a {ine minte, a 

refine, a memora 
pamtivijek m; od —a de cand lu- 

mea, din timpuri imemoriabile 
pamucan adj. de bumbac 
pamuk in 1. bumbac 2. vata 
pandur m pov. pandur, jandarm 
pandza / gheara (de animal rapitor) 
panican adj. de panica; care se lasa 

usor cuprins de panica; care pro- 

voaca panica 
panicariti intr. imprf. a rSspandi pa- 
nics 
panika / panica 
panonskl adj. panonian 
panorama / panorama 
pansion m (svratiste) pension panslavizam, -zma m (sveslaven- 

stvo) panslavism 
panteizam, -zma m panteism 
panter / zool. pantera (Felis pardus) 
pantomima / pantomima 
panj m (pi. panjevi) trunchi, butuc, 

buturuga 
papa m papa 
papagaj m v. papiga 
papagajski adj. de papagal, papaga- 

licesc 
papak, papka m (pi. papci) copita, 

picior paricapitat 
papar, papra m piper 
papiga / zool. papagal (Psittacus); 

fig- govoriti kao ~ a vorbi / a re- 

peta ca un papagal 
papinski adj. papal, pontific 
papinstvo n papalitate; pontificat 
papir m hartie; ~ za kopiranje indi- 
go; toaletni / higijenski ~ hartie 

igienica; prozirni - (za crtanje) 

hartie de calc; listovni ~ hartie de 

scrisori 
papirnl adj. de hartie; ~ novae banc- 

nota 
papirnica / papetarie 
papirus m hot. papirus (Cyperus 

papyrus) 
paprat / bot. feriga (Filix) 
papren adj. 1. piperat, ardeiat 2. fig. 

(zajedljiv) sarcastic 
paprika / bot. ardei (Capsicum an- 

nuum) 
paprikaS m tocana, papricas, 
papriti tr. imprf. 1. (paprom) a pi- 

pera 2. (paprikom) a ardeia 
papuca / (kucna) papuc, pantof de 

casa 
papucar n papucar; fig. so{ aflat sub 

papuc 259 papucica 

papucica /dim. de la papuca; papuc 

mic 
par m (pi. parovi) 1. pereche; cu- 

plu; bracni ~ so{i pi.; nema mu 

—a n-are egal; (broj) ~ ili nepar 

(numSr) par sau impar 2. (nekoli- 

ko) cajiva (un numar mic) 
p5ra / 1. vapori pi.; abur; punom 

— om in vitezS (mare) 2. (fig.) su- 

flare, rasuflare, suflu 
parada / (svecana povorka, smo- 

tra) parada; fig. samo za ~-u nu- 

mai de parada 
paradi'rati intr. imprf. (iim) a se 

etala (cu), a face parada (de) 
paradni adj. de parada; de gala 
paradoks m paradox 
paradoksalm adj. paradoxal 
paraf m (potpis) semnStura; parafa 
parafin m kem. parafina 
parafi'rati tr. (staviti paraf) a sem- 

na; a parafa, a-si pune parafa 
parafraza / parafraza 
paragraf m (flan; clanak) paragraf 
paraleia /l. (geom.) paraleia 2. (ge- 

ogr.) (usporednica) paraleia 
paralelan adj. (usporedan) paralel 
paraUza f patol. paralizie 
paranoican adj. paranoic 
parati tr. imprf. a descoase, a desfa- 

ce 
parazit m (nametnik) parazit 
parcela / (cestica zemlje) parcels. 

lot (de teren) 
parcelirati tr. a parcela, a divide in 

parcele / loturi 
pardon 1. excl. pardon!, scuzaji! 2. 

m bez — a fSra scuza, de neiertat 
parenje 1 n (vrelom vodom) incin- 

gere; oparire 

260 parnica 

parenje 2 n (zivotinja) imperechere; 

monta 
partem m (miris) parfum 
parfimirati tr. (namirisati) a parfu- 

ma 
pariSki adj. geogr. parizian 
paritet m ekon. (jednaka vrijed- 

nost) paritate 
pariti 1 tr. imprf. (vrelom vodom) a 

opari cu apa; ~ noge a face baie 

fierbinte la picioare. - pariti se 

(zemlja) a degaja vapori; a se eva- 

pora 
pariti 2 (zivotinje) a imperechea, a 

impreuna 
Pariz m geogr. Paris 
Parfzanin m (pi. -ani) parizian 
park m (pi. -ovi) pare; javni ~ 

grSdina publicS; vozni ~ pare de 

vehicule 
parket m 1. (pod) parchet; dusumea 

2. teat, stal 
parkiraliste n loc de parcare 
parkiranje n autom. parcare, sta(io- 

nare a autovehiculelor; zabranje- 

no/dopuiteno ~! parcare(a) inter- 

zisa! / permisa 
parkfrati intr. autom. a parca 
parlament m parlament; sazvati ~ 

convocarea parlamentului 
parmezan m (parmski sir) parme- 

zan 
parni 1 adj. ~ (broj) (numar) par / cu 

so|; ~ srok rime pi. imperecheate 
parni 2 adj. de/cu vapori 
parnica / proces; gradanska / kri- 

vicna ~ proces civil / penal; 

podici —u (protiv koga) a intenta 

un proces (impotriva cuiva); dobi- 

ti / izgubiti ~-u a castiga / a pier- 

de un proces parniciti se patiti parnifiti se imprf. a intenta un pro- 
ces; a se afla in proces 

parnifni adj. de proces; ~ troSkovi 
cheltuieli de judecata 

parobrod m vapor; prekooceanski 
~ transatlantic; putnicki ~ pache- 
bot; teretni ~ cargobot 

parodija / lit. parodie 

parohija / on. (pravoslavna crkve- 
na jedinica) parohie 

parter m teat, parter 

particija/m/ partite 

particip m gram, participiu 

participirati intr. (sudjelovati) a 
participa 

partija fpolit. 1. (stranka) partid 2. 
(igra) partida; ~ saha partida de 
sah; ~ karata partida de carate 3. 
(za brak) partida 

partitlvni adj. gram, (dioni) partitiv 

partitura / muz. partitura 

partizan m partizan; participant la 
miscarea de rezistenja 

partner m trg. (ortak) partener; (u 
igri) partener, coechipier 

pas 1 , psa m came; ~ iuvar caine de 
paz3; lovacki ~ caine de vanatoa- 
re; biti giadan kao ~ a avea o foa- 
me de lup; pazi, ostar ~1 aten{ie, 
caine riu! 

pas 2 m Centura; cingatoare, brau 

pasija / (strast, sklonost) pasiune 

pasioniran adj. (strastven) pasionat 

paslv m gram, pasiv 

pasivan adj. 1. (trg.) pasiv; deficitar 
2. gram, (trpni) pasiv 

pasivnost/(nerad, bezvoljnost) pa- 
sivitate 

pasji adj. de caine; al cainelui; ca- 
nin, cainesc; — a pasmina rasa ca- 
nin8; fig. — a vrucina caldura 
caniculara; ~ zivot via^a de caine pasmina / rasa, soi 

pasos m v. putovnica 

pasta / (za ciSdenje) pasta (pentru 

curajit); ~ za zube pasta de din(i 
pastel m pastel 
pasterizirati tr. a pasteuriza; —rano 

mlijeko lapte pasteurizat 
pasti 1 , padnem intr. prf. 1. a cSdea, 

a pica; ~ na koljena a cadea in ge- 

nunchi; ~ na ispitu a cadea / a 

pica la examen 2. ~ na bojnom 

polju a pieri pe campul de lupta 
pasti 2 , pasem tr. imprf. a paste, a 

duce la pascut 
pastir m pastor 
pastlrica / pistorr(a, ciobanija 
pastlrski adj. de p3stor(i); pastoral; 

—a pjesma poezie pastorala / bu- 

colica 
pastor m pastor (protestant) 
pastorak, -orka m (pi. -orci) flu vi- 

treg 
pastoralnl adj. pastoral, idilic 
pastrva fzool. pastrav (Salmo fario) 
pasa 1 / pasune, izlaz 
pasa 2 m orij. pasa; (fig.) zivjeti kao 

~ a trai ca un pasa 
pascara / cuscS, cotej de caine 
pasnjak m (pi. -aci) izlaz, pasune; 

opcinksi - izlaz comunal; planin- 

ski ~ pasune alpina 
pasteta / pateu 
patent m patent, brevet; zastititi 

—om a breveta; — om zasticeni 

proizvod produs brevetat 
patentirati tr. a breveta 
patetican adj. (zanosan) patetic; 

sentimental 
patiti intr. imprf. a suferi, a pStimi; 

~ od neke bolesti a suferi de o 

boala 261 pecenje patka / zool. raja (Anas) 

patlidzan m bot. (modri) ~ pStlagea 
vanStS (Solarium melongena) 

patnik m (pi. -ici) nefericit; suferind 

patnja / suferinja, chin 

patologija / med. patologie 

patos m (zanos) patos, emfaza 

patrlcij m pov. patrician 

patrijarh m (pi. -arsi) (pravoslavni 
poglavar) patriarh 

patrijarhalan adj. patriarhal 

patriot m (rodoljub, domoljub) pa- 
triot 

patriotizam m (domoljublje) pa- 
triotism 

patrrila / (ophodnja) patrula 

patroli'rati intr. (nadzirati, 
strazariti) a patrula, a face rondul 

patron m (zastitnik) patron 

patronat m (pokroviteljstvo) patro- 
nat 

patuljak, -ljka (pi. -ljci) pitic, pig- 
meu; liliput 

patuljast adj. (de) pitic, (de) pig- 
meu; liliputan 

paucina / paienjeni§ 

pauk m (pi. pauci) zool. paianjen; ~ 
krstas paianjen-cu-cruce (Epeira 
diadema) 

paukov adj. de paianjen; — a mreza 
panzS de paianjen 

paun m zool. pSun (Pavo cristatus) 

pausal m trg. pausal 

pausalan adj. in/de pausal 

pauza / (stanka, odmor) pauza 

pauzirati intr. a face pauza 

paviljon m pavilion 

pazikuca m paznic, portar 

pazitelj m gardian, supraveghetor 

paziti 1. tr. imprf. a pSzi, a suprave- 
ghea 2. intr. imprf. a fi atent; a su- 

262 praveghea, a purta de grijS; ~ na 
svoje zdravlje a se ingriji de 
sanatate; pazi! aten(ie!. - paziti se 

1. a se pSzi, a se feri, a fi in garda 

2. a avea afecjiune (unul pentru 
celSlalt); a se iubi 

pazuho n anatom. subsuoarS 
pazljiv adj. 1. (pozoran) atent 2. 

(brizljiv) atent, afectuos 3. (su- 

sretljiv) zelos, cu solicitudine 
paznja / 1. (pozornost) aten^ie; 

obratiti — u a atrage atenjia; od- 

vratiti ~-u od iiega a abate atenjia 

de la 2. (susretljivost) afecjiune, 

gentileje 
pcela/ zool. albinS (Alpis mellifica); 

~ radilica albini lucritoare 
pcelar, -ara m apicultor, prisScar 
pcelarstvo n apiculturS, albinSrit 
pfelinjak m (pi. -aci) prisacS, stu- 

pinS 
pecati tr. imprf. (loviti slatkovodnu 

ribu) a pescui cu undrja 
pSdvo n 1. paini^oara, chiflS 2. frip- 

tura 
peckanje n zeflemisire; tachinare 
pSckati tr. imprf. a in(epa 
pe^at m stampila 1 ; pecete, sigiliu; 

metnuti / udariti ~ a stampila, a 

pune sigiliu 
pecatiti tr. imprf. a stempila; a sigila 
pecatnl adj. de sigiliu, de sigilat; ~ 

vosak cearS de sigilat 
pecen adj. fript, copt 
pecenka / friptura, carne fripti 
pecenjar m grataragiu 
pecenjarnica/birt, rotiserie 
peiienje 1 n 1. frigere, coacere 2. (ra- 

kije) distilare (a fuicii) 3. (kave) 

prSjit (despre cafea) 
pecenje 2 n friptura, carne fripta pecflrka penvoj pefurka / bot. (gljiva) ciuperca 
(Agaricus campestris); plemenita 
~ (sampinjon) ciuperca de gunoi 
pec, peci / 1. soba 2. cuptor 
peci, pecem tr. imprf. 1. (kruh) a 
coace 2. (na zaru) a frige 3. (u 
tavi) a praji 4. (rakiju) a distila 
(Juica) 5. intr. imprf. a arde, a fi 
incins 6. a injepa, a ustura (despre 
piper, ardei etc.) 

pecina / (spilja) grota, caverna, 
pe^tera 

pecnica / cuptor 

pedagog m (pi. -ozi) pedagog 

pedagogija / pedagogie 

pedalj, pedlja m palma (unitate de 
m&surh) 

pedantan adj. (temeljit) pedant, 
chrjibusar 

pedantnost / (temeljitost) pedante- 
rie 

pedeset num. cincizeci 

pedijatrija / pediatrie 

pediker m pedichiurist 

pegla / fier de caicat 

peh m (nezgoda) nenorocire; neno- 
roc; ghinion 

pehar m cupa, pocal 

pSjorativan adj. (pogrdan) peiora- 
tiv 

pejzaz m (krajolik) peisaj 

pejzazist m peisagist 

pekar m brutar 

pekarnica / brutarie 

pekmez m orij. marmelada, magiun 

pelena / scutec 

pelerina / pelerina; manta 

pelin m bot. pelin, absint (Artemisia 
absinthium) 

pelinkovac, -ovca m vermut, pelin 
(bduturti) pelud m bot. polen 

peljar, -ara m pom. pilot 

penal m amends 

pendrek m (pi. -eci) razg. (policij- 

ska palica) baston de cauciuc 
penicilin m penicilina 
penzija/v. mirovina 
penzionirati tr. v. umiroviti 
penjanje n urcu§, ca^arare, ascensiu- 

ne 
penjati, penjem tr. imprf. a urea, a 
face sa urce. - penjati se a urea, a 
se catara, a escalada 
Pepelnica / Miercurea cenus,ii 
(cenu^a sfmjita, de maslin ars, pe 
care preotul o presara pe capul 
credincio^ilor in prima zi a postu- 
lui Pa§telui) 
pepeljara / scrumiera 
pepeljast adj. cenu^iu 
Pepeljuga / Cenusareasa 
perad / coll. orStanii pi. 
percepcija/psf'fc. (opazanje, zamje- 

civanje) percepjie 
perec m reg. covrig 
perfekt m gram, perfect 
perfidan adj. perfid 
pergament m pergament 
periferija / (obodnica; predgrade; 

rubni dio) periferie 
periferijski adj. (rubni; obodni) 

periferie 
perifraza / perifraza 
perika / (vlasulja) peruca 
period m perioada 
periodican (periodicm) adj. perio- 
dic 
peripetija / peripejie 
periskop m periscop 
peristil m arhit. peristil 
perivoj m pare; gradinS 

263 perjanica pijanstvo pijavica perjanica / panas,, penaj; pene (pi. 

la palarie) 
perje n coll. pene pi.; penaj 
perla / (biser) perla 
permanentan adj. (neprekidan, 

stalan) permanent 
pernat adj. cu pene 
pero n 1. pana 2. pana de scris; 
peni|a; covjek od —a om de litere, 
scriitor 
peron m zeljezn. peron 
personifici'rati tr. a personifica 
perspektiva / perspectiva 
perspekfivan adj. (u perspektivi) 

perspectiva; ~-vni plan plan de 

perspectiva 
pertinentan adj. (pripadan) care 

{ine de; care aparjine la; care este 

de competenja 
perut/v. prhut 
perverzan adj. (nastran) pervers; 

depravat; vicios; corupt 
perzTjskl adj. persian 
pesimist m pesimist 
pesimistican adj. pesimist 
pesimizam, -zma m pesimism 
pesticid m pesticid 
pet num. cinci; ni ~ ni sest nici una, 

nici doua; oko ~ sati in jur de ora 

cinci, pe la cinci 
peta / anatom. calcai; od glave do 

~-e din crestet pana-n talpi; biti 

komu za —ama a fila pe cineva 
petak, -tka m (pi. petci) vineri; Ve- 
liki ~ Vinerea Mare; svakog ~-a in 

fiecare vineri 
Petar, -tra m Petru 
peteljka / bot. pejiol, peduncul 
peterac, -rca m lit. (stih) vers de 

cinci silabe 
petero num. cinci persoane 

264 pisanka peterostruk adj. quintuplu 

p&i adj. 1. al cincilea 2. polit. —a 

kolona coloana a cincea 
petica / cinci (cifrti, notd, carte de 

joe, linie de tramvai etc.) 
peticija / (kolektivna molba) petijie 
petina / cincime, a cincea parte 
petlja / (uzao) la{, nod 
petyati se imprf. (u Sto) (mgesati 

se) a se amesteca (in treburile alte- 
ra) 
petnaest num. cincisprezece 
petnaesti adj. al cincisprezecelea 
petogodisnji adj. de cinci ani; cinci- 

nal; ~ plan plan cincinal 
petokolonas m polit. membru al co- 

loanei a cincea 
pet&rica / cinci persoane (de sex 

masculin), cinci in^i 
petrokemija / kern, petrochimie 
petrolej m petrol 

petrolejskl adj. de petrol, petrolier; 
petrolifer 

petstogodisnjica / implinire a cinci 
sute de ani 

pice n bautura; osvjezujuce ~ bau- 

tura racoritoare 
pidzama / pijama 
pigment, -nta m biol. pigment 
pijan adj. beat; voznja u —om 

stanju conducere sub influenza al- 

coolului; ~ kao cep, kao zemlja 

beat turta / mort 
pijanac, -nca m be(iv, bejivan 
pjjancevati intr. imprf. a bea peste 

masura, a se imbata 
pijanist m muz. (klavirist, glasovi- 

ra£) pianist 
pijanka/chef, desfrau; orgie 
pijanstvo n bejie 


pijavica zool. lipitoare (Hiruda me- 

dicinalis); morska ~ tromba (colo- 

and de apS) 
pljenje n baut, bautura, consum de 

bauturi alcoolice 
pijesak, -ska m nisip; prundi§; (pa- 

tol.) ~ u bubrezima piatra la rini- 

chi; baciti ~ u o£i a arunca (cuiva) 

praf in ochi 
pijetao, -tla m cocos 
pijetet m pietate; respect 
pijevac, -vca m coco§ 
pijevan adj. cantabil 
pijuk m (pi. -uci) tarnacop 
pijun m (u sahu) pion 
pikantan adj. picant, iute 
pikanterija / anecdota picanta, pi- 

canterie 
pikiranje n aeron. picaj 
pikirati intr. aeron. a zbura in picaj 
piknik m (pi. -ici) picnic 
pila / ferastrau; joagar; kruzna ~ 

circular 
pilana / ferastrau; joagar 
pile, -eta n pui (de gaina) 
pileci adj. de pui; —e pe£enje frip- 

tura de pui 
piletina/carne de pui (de gaina) 
pillcar, -ara m vanzator de gaini 
plli0 m pi. pui pi, puis,ori pi. (de 

gaina) 
pilot m pom., aeron. pilot 
pilotiranje n pilotaj 
pilotirati tr. §i intr. pom., aeron. a 

pilota 
pllula ffarmac. pilula 
piljevina / rumegu§ 
pfljiti intr. imprf. (u sto) a privi (inta 

(la ceva) 
pinceta / (stipaljka) penseta ping-pong m sport (stolni tenis) te- 

nis de masa 
pingvln m zool. pinguin (Aptenod- 

ytes patagonica) 
pinija / bot. pin (Pinus pinea) 
pinjol m bot. coconara, samanja de 

pin (comestibil) 
pionir m pionier 
pionTrskl adj. de pionier 
pipa / 1. reg. (lula) pipa 2. (slavi- 

na) robinet; supapa 
pipac, -pea m 1. (za vodu / plin) ro- 
binet 2. (ventil) supapa; valva, 

ventil 
plpati tr. imprf. a pipai, a palpa 
plpnicar m barman 
plpnuti tr. prf. a pipai, a atinge (o 

data) 
pir m (pi. pirovi) 1. (gozba) osp3J, 

chef, petrecere 2. (svadba) nunta; 

srebrni / zlatni ~ nunta de argint / 

aur 
pirami'da / piramida 
pire, pirea m piure 
pi'renje n adiere 
Pirineji m pi. geogr. Pirinei pi. 
pfriti intr. imprf. (o vjetridu) a adia 
piroman n (podmetac pozara) piro- 

man 
pirotehnicar m pirotehnician . 
pisac, pisca m scriitor, autor; om de 

litere; - romana romancier; ~ ra- 

sprava eseist 
pisac m inf. imprimanta; laserski ~ 

imprimanta laser 
plsacl adj. de scris; ~ stol mas3 de 

scris, birou; ~ stroj ma§in3 de 

scris; ~ pribor ustensile de scris 
pisak, piska m (pi. pisci) 1. guriJS, 

boti^or 2. imbucare 
pisanka / (biljeznica) caiet 

265 pisaiije Pjega pisanje n scris; scriere; vjestina — a 

arta de a scrie; papir za ~-e hartie 

de scris 
pisar m 1. scrib, copist 2. funcjionar 

la registrators, secretar 
pisarnica / birou, oficiu 
pisati, pisem tr. si intr. imprf. a 

scrie; ~ u£isto a scrie pe curat; 

(fig.) pisano mu je da ii este scris, 

ii este sortit 
piskaralo m scriitor fara talent 
piskarati tr. §i intr. imprf. a compu- 

ne scrieri fara valoare, a mazgSli 

hartia 
plsmen adj. 1. (pisan) scris; —a za- 

daca exerci^iu scris, lucrare scrisa 

2. (koji zna citati i pisati) care 

stie sa citeasca §i sa scrie; 

(knjizevan) ~ stil stil literar 
plsmeno adv. in scris; prin scrisoare 
plsmenost / 1. stiin{S de carte 2. arta 

de a scrie 
pi'smo n 1. scrisoare; misivS; epis- 

tola; anonimno ~ scrisoare ano- 

nima; poslovno ~ scrisoare de 

afaceri; preporuceno ~ scrisoare 

recomandatS; Sveto ~ Sfanta 

Scriptura, Biblia 2. scris, caligrafie 
pismonosa m (listonosa, poster) 

factor postal 
plsnuti, pisnem intr. prf. (progovo- 

riti) a scoate un JipSt 
ptsta / aeron. (uzletiste) pistS; 

(trkaca staza) pista 
pi'scev adj. al autorului, al scriitoru- 

lui 
pisljiv adj. viermSnos; ne vrijedi ni 

— a boba nu face nici cat ceapa 

degerata 
piStaljka / reg. v. zvizdaljka 
pistati, -tim intr. imprf. a {ipa 
pita / plScintS Pitagorin adj. geom. ; ~ poucak teo- 
rema lui Pitagora 

pltak (pltkl) adj. 1. potabil, baubil 
2. gustos, bun (despre bSuturi) 

pitalica f folk, ghicitoare, cimilitura 

pi'tanje n 1. (upit) intrebare; znak 
— a semn de intrebare; retoricko ~ 
intrebare retorica 2. (problem) 
chestiune, problema; otvoreno ~ 
problema deschisa / nerezolvata; 
nacelno ~ chestiune de principiu; 
srz —a fondul problemei; sporno 
~ problema controversatS; posta- 
viti ~ a pune problema; u ~-u je 
moja fast e in joe onoarea mea; 
zastupnicko ~ interpelare; to je 
drugo ~ asta e altS problema 

pitati tr. si intr. imprf. a intreba; a 
chestiona; a interoga; ~ daka a 
examina un elev; ~ koga za savjet 
/ misljenje) a consulta pe cineva, a 
cere sfatul 

plti, pijeni tr. §i intr. imprf. a bea; ~ 
u cije zdravlje a bea in sanatatea 
cuiva; ~ komu krv a manca zilele 
cuiva; (fig.) ne zna se ni tko pije 
ni tko placa e o dezordine / haos 
deplin 

piujski adj. (nejasan, dvosmislen) 
neclar, echivoc 

pitom adj. 1. agr. innobilat; — a ruza 
traridafir innobilat 2. (pripitom- 
ljeri) domesticit, domestic, im- 
blanzit 3. bland, blajin, dulce 

pitoreskan adj. (slikovit) pitoresc 

pivnica / berarie 

pivo n bere 

pivovara / fabrica de bere 

pizda/vw/^. pizda 

pjega / 1. (na kozi) pata, semn (pe 
piele); s ~-ama cu pete; pistruiat 
2. {astron.) suncana ~, ~ na sun- 
cu pata solara 266 pjSgav plakati pjegav adj. 1. cu pete, patat 2. (pa- 

tol.) — i tifus tifos exantematic 
pjena / spuma 
pjenast adj. spumos 
pjeniti se imprf. 1. a face spuma / 

clSbuc, a se inspuma 2. fig. a se 

infuria, a se mania, a se supara 
pjenusac, -Sea m (vino) spumant 
pjenusav adj. spumos; inspumat; 

— o vino (vin) spumos 
pjenjaca / spumiera 
pjeskovit adj. nisipos, ca nisipul 
pjesma / cantec; narodna ~ poezie 

populara; (lit.) zenska narodna ~ 

cantec popular liric; (fig.) uvijek 

stara / ista ~ mereu aceea^i poezie 

/ placa 
pjesmarica / culegere / carte de 

cantece 
pjesmica / </im. de la pjesma; cante- 

cel; poezioara 
pjesnickl adj. de poezie, poetic; — a 

figura figura poetica 
pjSsnlk m (pi. -ici) poet; lirski ~ 

poet liric 
pjesnikinja / poeta, poetesa 
pjesnistvo n poezie; arta poetica 
pjesaciti intr. imprf. a merge / a um- 

bla pe jos 
pjesacki adj. 1. de pieton, pedestru; 

~ prijelaz trecere de pietoni 2. voj. 

de infanterie 
pjesak m (pi. -aci) 1. pieton 2. (voj- 

nik) infanterist 3. (u sahu) pion 
pjesastvo / voj. infanterie 
pjescan adj. de nisip; nisipos, prun- 

dos; — i sprud banc de nisip; ~i sat 

clepsidra 
pjescara / cariera de nisip 
pjEsice adv. pe jos, pe picioare 
pjeske adv. pe jos, pe picioare pjev m cantec; cantat; (ptica) cantat 

/ ciripit al p&sSrilor 
pjevac m cantarej; operni ~ cantSre| 

de opera 
pjevacica / cant5rea|a 
pjeva£ki adj. de cantarefi; de cantat; 

—0 drustvo societate corala 
pjevanje n cantat; cantare 
pjevati tr. §i intr. imprf. a canta; ~ 

po sluhu a canta dupa ureche; ~ 

krivo a canta fals; ~ viSe glasova a 

canta pe mai multe voci; ~ uz gla- 

sovir a canta cu acompaniament 

de pian 
pjevica / pasare cantatoare 
pjevuekati tr. si intr. imprf. a 

ingana, a fredona (un cantec) 
plac m plans; planset; briznuti u a 

izbucni in plans 
placa / plata, salariu; fig. recom- 

pensa, rasplatS 
placanje n plata, varsamant; ~ una- 

prijed plata anticipatS; ~ u gotovu 

plata cu bani gheaJS / bani pefin; 

sposobnost —a solvabilitate 
placati tr. imprf. v. platiti 
placen adj. plStit, achitat 
placemk m (pi. -ici) mercenar 
placevnl adj. de platS 
pladanj m farfurie; platou 
plafon m 1. v. strop 2. fig. plafon, 

cifra-limitl, punct culminant 
plagijat m plagiat 
plah adj. 1. (plasljiv) fricos, timid 

2. (nagao) violent, iute la manie 
plahost / 1. (plasljivost) timiditate, 

fricS 2. (naglost) violenJS, precipi- 

tare 
plahta / cearjaf 
plakat m afis, pancartS 
plakati, placem 1. intr. imprf. a 

plange, a vSrsa lacrimi; ljuto/gor- 267 plakatirati plaza ko ~ a plange amar 2. tr. imprf. a 
plange, a regreta, a deplange 

plakatirati tr. a afisa 

plaketa / placa, plachetS; ~ u spo- 
men placS comemorativS 

plamen 1 m flacSrS; vSpaie, para; biti 
u ~-u a fi in flacari 

plamen 2 adj. ardent, InflScSrat 

plamtjeti, plamtlm intr. imprf. a 
arde (cu flacari), a fi in flacari; ~ 
od gnjeva a clocoti de manie 

plan m (pi. piano vi) plan, proiect; 
putni ~ itinerar; ~ razvoja plan de 
dezvoltare; ~ grada plamil orasului 

planer m (izradivac plana) planifi- 
cator 

planet m astr. planets 

planina / munte (pSduros) 

planinar m 1. muntean 2. sport alpi- 
nist 

planinariti intr. imprf. a face alpi- 
nism 

planinskl adj. de munte, muntos; al- 
pin; ~ vijenac lan{ muntos 

plam'rati (praviti plan) a planifica 

planskT adj. dupa plan, metodic, sis- 
tematic; —a privreda economie 
planificatS 

plantaza / (nasad) plantatie 

planuti, planem intr. prf. a se aprin- 
de; a fi cuprins de flacari 

plasman m 1. (robe) vanzare / des- 
facere de produse; comercializare 
2. (u natjecanju) clasament; clasi- 
ficare 

plast m (pi. plastovi) stog, claie 

plastican adj. plastic 

plasticnost / (slikovitost, zivopi- 
snost) plasticitate 

plastika / 1. (plasticna masa) masS 
plastica 2. (umjetnost) arte plasti- 
ce plagiti tr. imprf. a speria; a infricosa; 
a intimida. - plasiti se (cega) a se 
speria (de); a se teme, a-i fi fricS; 
ne plasi se! nu te teme!, nu-ti fie 
fricS!; plasi se svoje sjene se spe- 
rie / ii e fricS §i de umbra sa 

plasljiv adj. temStor, fricos, timid 

plasljhost / fricS, teamS, timiditate 

plast m (pi. plastevi) manta; pele- 
rinS 

platana / hot. platan (Platanus 
orientalis) 

platforma / platforms 

platina / platinS 

platiti tr. prf. 1. a plSti; ~ u gotovu a 
plSti ches / cu bani ghea$S; ~ u 
obrocima a plSti in rate; (fig.) ~ 
glavom a plSti cu viaja / cu capul; 
skupo ce mi ~ (imi) va plSti 
scump (asta); (u gostionici) platiti 
molim! nota de platS, vS rog! 2. a 
rSsplati; Bog ti platio! sS te 
rasplSteasca Dumnezeu! 

plativ adj. plStibil, de plStit 

platnen adj. de panzS 

platni adj. de platS; ~ nalog ordin 
de platS; ~ spisak stat de salarii 

platno n panzS 

plato m (visoravan) platou, podis 

plav adj. 1. (modar) albastru; bleu; 
azuriu; ~ kao nebo de culoarea ce- 
rului, azur; tamno ~ bleumarin, al- 
bastru inchis 2. (o kosi) blond 

plavkast adj. albSstrui 

plavokos adj. blond, blondin; bSlai 

plavusa / blonds, blondinS 

plaziti 1 intr. imprf. a (se) tari (pe 
buiti) 

plSziti tr. imprf; ~ jezik a scoate 
limba 

plazma f fiziol. plasmS 

plaza /plajS (de nisip) 268 plebejac plofica plebejac, -jca m (pucanin) plebeu 
plebisclt m (svenarodno glasova- 

nje) plebiscit 
pleca n pi. anatom. 1. umeri pi. 2. 

spate 
pledirati intr. imprf. a pleda 
pleh m reg. tablS, tinichea 
pleme, -mena n 1. tnb 2. familie, 

neam 
piemenit adj. 1. nobil 2. nobil, ge- 

neros; ~ konj cal pursange; —a 

biljka plants comestibilS; ~-e ko- 

vine metale nobile / prefioase 
plemenitost / nobleje, mSrinimie, 

generozitate 
plemic m nobil; aristocrat, patrician 
plemlcki adj. de nobil(i), nobiliar, 

aristocratic; ~ grb blazon; ~ stalez 

aristocratie 
plemstvo n nobilime, aristocratie 
plenarnl adj. (opci) plenar 
pleonazam, -zma m lingv. pleonasm 
pies m (pi. plesovi) bal; dans; kra- 

buljni ~ bal mascat; glazba za ~ 

muzicS de dans 
plesac m dansator, balerin 
plesafica / dansatoare, balerinS 
plesati, plesem tr. imprf. a dansa; 

mora ~, kako drugi hoce e obli- 

gat sS joace cum ii cants altii 
plesnl adj. de dans, de bal 
plesti, pletem tr. imprf. a impleti, a 

tricota. - plesti se (fig.) a se ames- 

teca (in treburile altora) 
pleten adj. impletit, tricotat 
pletenica / 1. cosifS, coadS (de pSr) 

impleti tS 2. (vez) tricotaj, obiect 

tricotat 3. (kruh) paine impletitS 
pletenje n tricotaj; lucruri tricotate 
plicak m (pi. -aci) loc putin adanc; 

vad pMjen m (pi. pljenovi) pradS, cap- 

turS; ratni ~ pradS de rSzboi 
plijeniti tr. imprf. 1. (pljackati) a 

prSda, a jefui 2. jur. a confisca 
pfijesan, -sni/mucegai 
plijevlti tr. imprf. a plivi, a curS{a de 

buruieni 
plima/flux; ~ i oseka flux si reflux 
pltn m (pi. plinovi) corp gazos, gaz; 

otrovni ~ gaz toxic; ~ suzavac gaz 

lacrimogen; tekuci ~ gaz lichid; 

zemni ~ gaz natural 
plinara / uzinS de gaze (de ilumi- 

nat) 
plinomjer m contor de gaz 
plinovit adj. gazos, in stare gazoasS 
plinskT adj. de gaz(e); — a maska 

mascS de gaze pi. 
pfiskavica / zool. (dupin) delfin 

(Delphinus delphis) 
plitak adj. 1. (o vodi) putin adanc; 

(o posudi) putin adanc; —tke ci- 

pele pantofi 2. (fig.) superficial, 

lipsit de profunzime; — tko znanje 

cuno^tin^e superficiale 
plivac m inotStor 
pliva£ica / inotStoare 
plivaci adj. de inot, de natatie 
plivaliste n piscinS, bazin de inot 
plivanje n inot; prsno ~ bras; ledno 

~ inot pe spate 
plivati intr. imprf. a inota 
ploca / 1. placS; dalS; mramorna ~ 

placS de marmurS; nadgrobna ~ 

placS funerarS; spomen ~ placS co- 

memorativS; inf. matiena ~ placS 

de bazS 2. tablS, tSblie 3. panou; 

oglasna ~ panou pentru afisaj 4. 

(potkova) potcoavS 
plocica / dim. de la ploca; placS 

micS, plScu(3; zidna ~ cSrSmidS 

subtire, placS 269 plocnlk po plocnlk m (pi. -ici) trotuar; pavaj 
plod m (pi. plodovi) fruct; rod, pro- 

dus (al solului) 
plodan adj. fertil, productiv, rodnic; 

fecund; ~ autor autor fecund 
plodnost / (rodnost) fertilitate, fe- 

cunditate 
plodored m agr. asolament 
plomba / 1. (zubna) plomba 2. (na 

robi) sigiliu de plumb 
plombi'rati tr. 1. (zub) a plomba 2. 
(robu, vagon) a sigila (o marfa, un 
vagon) 
plosnat adj. plat, turtit; ~ nos nas 
turtit; —a noga picior plat, platfus 
plot m (pi. plotovi) gard, imprejmuire 
plotun m voj. salva (de foe) 
plovan (plovnl) adj. navigabil 
plovidba / navigate; morska ~ na- 
vigate maritima; rijecna ~ navi- 
gate fluvialS; zracna ~ navigate 
aeriana 
plovidbenl adj. de navigate 
ploviti intr. imprf. a naviga; ~ pod 
rumunjskom zastavom a naviga 
sub pavilion romanesc 
pluca / plSman; npala ~ pneumonie 
plucnl adj. de plaman, pulmonar 
plug m (pi. -ovi) plug 
plural m gram, (mnozina) plural 
pluralizam, -zma m polit. pluralism 
plus 1. adv. mat. (vise) plus 2. m 
plus; znak ~ (+) semn de adunare, 
plus 3. (visak) surplus 4. (pred- 
nost) avantaj 
pluskvamperfekt, -kta m gram, mai 

mult ca perfect 
plutaca f pom. geamandura 
plutati intr. imprf. a pluti, a se 

men{ine la suprafa{S 
pluto n pluta 

270 plutonij m kern, plutoniu 
pluziti intr. imprf. (orati) a ara 

pljScka/prada, jaf; oruzana ~ jefu- 
ire cu arma in mana 

plja£kati tr. imprf. a jefui, a prSda 

pljesak, -ska m (pi. -sci) aplauze pi. 

pljeskati, pljescem intr. sj tr. imprf. 
(komu) a aplauda (pe cineva) 

pljesniv adj. mucegSit; stricat; in 
putrefacjie 

pljesniviti intr. imprf. a mucegai, a 
se acoperi de mucegai 

pljevidba / plivire; perioada a plivi- 
tului 

pljunuti, -nem intr. prf. a scuipa; ~ 
komu u lice a scuipa (pe cineva) 
in ochi / in faja; ne ide to pljuni 
pa zalijepi! asta nu se face batand 
din palme 

pljusak, -ska m (pi. -sci) aversa, 
ploaie toren^ialS; ~ od grada fur- 
tuna cu grindina 

pljuska / palmS, loviturS cu palma, 
scatoalca; udariti kome ~-u a da / 
a trage o palma 

pljiisnuti, -snem 1. tr. prf. a palmui, 
a plesni 2. intr. prf.; ~ u vodu a 
cSdea (cu zgomot) in apa 

pljustati, -Stim intr. imprf. (kisa) a 
ploua §iroaie; a ^iroi 

pljuvacka / salivS; scuipat, expecto- 
rajie 

pljuvacnica / scuipStoare 

pljinati, pljujem tr. §i intr. imprf. v. 
pljunuti 

pneumatski adj. pneumatic 

po prp. 1. s akuzativom (svrha) 
dup8; ici ~ koga / sto a merge 
dupa cineva / dupa ceva; dosli su 
~ nieiie au venit dupS mine 2. (ci- 
jena) a, cu; ~ sto? a cat, cu cat; ~ 
tu cijenu cu prepil acesta 3. (ra- P6 2 pobuda spored) cate: cu; jedan ~ jedan 
unul cite unul; komad ~ komad 
bucata cu bucata 4. s lokativom 
(mjesto) prin, in, pe; ~ cijelom 
svijetu prin lumea intreaga; ~ uli- 
ci pe strada; udariti koga ~ glavi 
a lovi pe cineva in cap S. (nacin) 
dupa; ~ glasu dupa voce; poznati 
- imenu a cunoa^te dupa nume; ~ 
mome misljenju dupa parerea 
mea; suditi ~ izgledu a judeca 
dupa aparenje; ~ zakonu dupa 
lege 6. (vrijeme) pe; ~ suncu pe 
soare; ~ kiSi pe ploaie; - objedu 
dupa-masa; ~ podne dupS-amiaza; 
~ Bozi£u dupa Craciun 7. (sred- 
stvo) prin; poslati Sto ~ komu a 
trimite ceva prin cineva 

p6 2 reg. v. pola 

po- pref. prefix verbal s,i nominal 
(popadati; podobar) 

pobacaj m avort; namjerni - avort 
provocat; spontani ~ avort spon- 
tan 

pobijati tr. imprf. v. pobiti 

pobijediti tr. si intr. prf. a invinge, a 
birui 

pobijeden adj. invins, infrant, biruit 

pobijeliti tr. prf. a albi, a face alb 

pobijeljeti intr. prf. a albi, a deveni 
alb 

pobirati tr. imprf. v. pobrati 

pobiti, pobijem tr. prf. 1. (ubiti) a 
ucide, a masacra 2. (opovrgnuti) a 
contesta, a infirma 

pobjeci, pobjegnem inrr. prf. a fugi, 
a scipa; ~ iz zatvora a evada din 
inchisoare; ~ iz vojske a dezerta 

pobjeda / victorie, biruin(a 

pobjedniiki adj. (de) invingator; 
victorios; triumfator 

pobjednik m (pi. -ici) victorios, bi- 
ruitor pobjedonosan adj. victorios, birui- 
tor, triumfal 

pobjedfvati tr. imprf. v. pobijediti 

pobjesnjeti intr. prf. 1. (o psu) a 
turba 2. (o covjeku) a se infuria, a 
se mania 

poblijedjeti intr. prf. 1. a pali 2. (o 
tkanini) a-s,i pierde culoarea, a se 
decolora 

poblize adv. 1. mai aproape 2. mai 
indeaproape, in detaliu 

poboinik m (pi. -ici) voj. (pomocnik) 
aghiotant 

pobolijevati intr. imprf. a fi bolnavi- 
cios 

poboljsanje n ameliorare, imbunata- 
{ire 

poboljsati tr. prf. a ameliora, a im- 
bunataji, a indrepta 

poboljSdvati tr. imprf. v. poboljsati 

pobornik m (pi. -ici) luptator, mili- 
tant, promotor 

pobozan adj. pios; religios, credin- 
cios 

poboznost / pio^enie; religiozitate, 
credin$ 

pobrati, poberem tr. prf. 1. (poku- 
piti) a aduna, a strange (complet) 
2. a culege, a recolta (complet); ~ 
pete a o lua la sanatoasa; (razg.) ~ 
aplauz a culege / a repurta aplauze 

pobrinuti se, -nem se prf. 1. a avea 
grija, a se ingriji (de ceva) 2. a fi 
preocupat (de ceva), a se gandi (la 
ceva); pobrini se svrSiti na vrije- 
me ai grija sa termini la timp 

pobrkati tr. prf 1. a incurca, a r3- 
va§i; ~ dije racune a incurca soco- 
telile cuiva 2. (zamijeniti) a con- 
funda 

pobuda / impuls; stimul, imbold; iz 
vlastite ~-e din proprie inrjiativS 271 pobuditi poci pobuditi tr. prf. 1. (potaknuti) a 

anima 2. (probuditi) a trezi, a su- 
scita; ~ postovanje a inspira res- 
pect; ~ pozornost a atrage aten|ia 
pSbuna / revolts; rSzmerija, rSscoa- 

la 

pobuniti tr. prf. a revolta, a rSscula. 
- pobuniti se a se rSscula, a se re- 
volta 

pobunjeiilk m (pi. -ici) revoltat; 
rasculat; insurgent 

pocincati tr. prf. a galvaniza, a zinca 

pocrniti tr. prf. a innegri, a face ne- 
gru, a colora in negru 

pocfnjeti, pocfnim intr. prf. a inne- 
gri, a deveni negru; ~ od sunca a 
se bronza 

pocrveniti tr. prf. a inrosi, a colora 
in rosu 

pocrvenjeti tr. prf. a rosi, a se face 
rosu, a se impurpura 

pocasni adj. de onoare, onorific; ~-o 
mjesto loc de onoare; ~ clan 
membru de onoare; ~ gradanin 
cetacean de onoare; —a straza 
gardS de onoare; ~ doktorat doc- 
torat honoris causa 

pdcast/onorurip/., omagiu; iskaza- 
ti zadnje — i a da ultimele onoruri 

pocastiti tr. prf. 1. (postovati) a res- 
pecta 2. (pogostiti) a face cinste, a 
ospSta 

pocek m (cekanje) asteptare 
pocekati tr. si intr. prf. a astepta (un 

moment) 
pocelo n principiu, element 
pocesljati tr. prf. a pieptana. - 

pocesljati se a se pieptana 
pocetak, -tka (pi. -ceci) inceput; u 

~-tku la inceput; od —tka do kra- 

ja de la inceput pana la sfaqit; svaki je ~ tezak fiecare inceput e 
greu 

poceti, pocnem 1. tr. prf. a incepe; a 
inifia, a intreprinde; ~ parnicu a 
intenta un proces; ~ iznova a rein- 
cepe 2. intr. prf. a incepe, a porni 
(de la); pocevsl od danas 
incepand de azi 

pocetni adj. initial, de inceput, pri- 
mordial; ~-o slovo liters initials 

pocetnica / (knjiga) 1. carte ele- 
mental 2. abecedar 

pocetnicki adj. de inceput, de debu- 
tant 

pocetnTk m (pi. -ici) 1. incepitor; 
debutant 2. novice 

pocinak, pocinka m (odmor) repa- 
us, odihnS; (po objedu) siesta; 
(fig.) vjecni ~ odihnS de veci 

pocmitelj m autor, faptuitor, fapta§; 
~ (zlocina) autor al crimei, faptas, 

pociniti tr. prf. 1. a face (pe rand, 
mai multe lucruri) 2. a comite, a 
savar§i; ~ stetu a face pagubS; ~ 
samoubojstvo a se sinucide 

pocinuti, -nem intr. prf. a se odihni 

pocinjati tr. imprf. v. poceti 

poiistiti tr. prf. (oiSistiti) a curSJa, a 
sterge 

pocivalTSte n loc de odihnS; posljed- 
nje ~ mormant 

poffvtnje m repaus, odihna 

poiSivati intr. imprf. a se repauza, a 
se odihni; ovdje pociva aici odih- 
neste 

pocupati tr. prf. a smulge, a dez- 
radScina 

poci, podem intr. prf. a porni; a ple- 
ca, a se duce; ~ doma a pleca 
acas5; ~ u setnju a pleca la plim- 
bare; ~ na put a porni in cilato- 
rie; ~ u lov a pleca la vanStoare; ~ 272 pod' podignuti u Bukurest a pleca la Bucure^ti; 
~ za koga a se marita cu cineva; ~ 
za rukom a reusi; ~ krivim pu- 
tom a gresi drumul; a se r5taci 

pod 1 , poda m (pi. podovi) pardosea- 
15, podea 

pod 2 prp. (mjesto, vrijeme, razno) 
sub, dedesubt; ~ uvjetom cu con- 
dijia; ~ izgovorom sub pretext; ~ 
oruzjem sub arme; ploviti ~ 
nasom zastavom a naviga sub pa- 
vilionul nostru; uzeti ~ zaStitu a 
lua sub protecjie; metnuti / staviti 
~ kljuc a pune sub cheie; driati ~ 
klju£em a Jine sub cheie; pasti ~ 
stecaj a da faliment; uzeti (dijete) 
~ svoje a infia / a adopta un copil; 
~ starost la batraneje; ~ jesen spre 
/ la toamna 

pod- (pot-) pref. prefix nominal §i 
verbal (podfinovnik; potpisati) 

podaleko adv. destul de departe; la 
o oarecare distant 

podalje adv. pujin mai departe 

podanlk m (pi. -ici) supus 

podanls'tvo n supu§enie, condi|ie de 
supus 

podao adj. josnic, infam, abject, 
perfid 

podastirati tr. imprf. v. podastrijeti 

podastrijeti, podastrem tr. prf. a in- 
trude, a asterne (sub); ~ molbu a 
prezenta o cerere / o petite; ~ ne- 
cijem sudu a supune judecS^ii cuiva 

poddtak, -tka m (pi. -atci) data, in- 
dicate; osobni podatci date per- 
sonate, stare civila; inf. baza poda- 
taka baza de date 

podatan adj. 1. maleabil, suplu 2. 
(podusan) generos 

podati tr. prf. a da, a conferi. - po- 
dati se 1. a se danii. 2. a se dedica, 
a se consacra podavati /;: imprf. v. podati 
podbaciti intr. prf. 1. a arunca 2. a 

dezamagi, a deziluziona 
podbaci'vati intr. imprf. v. podbaciti 
podbacaj m insucces, dezamagire 
podbadati tr. imprf. a da pinteni; 

fig. a incita, a stimula 
podbociti tr. prf. a propti, a sprijini, 

a sus(ine 
podbosti tr. prf. v. podbadati 
podbradak, -bratka m (pi. -braci) 

barbie (dubla) 
podbuhlost / umflare, buhaiala 
podcijeniti tr. prf. a subaprecia, a 

minimaliza 
podcjenjivanje n subapreciere, mi- 

nimalizare 
podcjenjivati tr. imprf. v. podcijeni- 
ti 
podcrtati tr. prf. a sublinia 
podcrtavati tr. imprf. v. podcrtati 
podciniti tr. prf. a subordona 
podcinjenost / dependent; subor- 

donare; supunere 
podcinjivati tr. imprf. v. podciniti 
podebeo adj. grasuj 
poderan adj. rupt, sfa§iat 
poderati tr. prf. a rupe, a sfasia 
podgrijati tr. prf. a incalzi (pe dede- 
subt) 
podgrijavanje n incaizire; mod de in- 

caizire 
podgrijavati tr. imprf. v. podgrijati 
podgrnuti, -grnem tr. prf. a impinge 

pe dedesubt 

podgrtati tr. imprf. v. podgrnuti 

podici, -dignem tr. prf. v. podignuti 

podignuti, -dignem tr. prf. 1. a ridi- 

ca, a inalja 2. a inatja, a construi; 

~ zid a construi un zid; ~ skolu a 

fonda / a construi o scoala; ~ pro- 273 podjj 

test a protesta; ~ cijenu a mari 
prejul; ~ praSinu a starni praful; ~ 
bunu a rascula poporul; ~ u nebe- 
sa a ridica in slavi; ~ broj na 
kvadrat a ridica un numar la 
patrat; ~ novae a ridica o suma; ~ 
djecu a create copii; ~ graju a 
face mult zgomot 
podij m (postolje) podium, estrada 
podijeliti tr. prf. 1. a desparji, a se- 
para 2. (razdijeliti) a impar^i, a di- 
stribui, a repartiza; ~ na razrede a 
clasifica; ~ milostinju a face po- 
mana; ~ nagradu a conferi un pre- 
miu 
podijeljenost / divizare, separare 
podilaziti intr. imprf. a merge / a 
trece pe dedesubt; (fig.) podilaze 
me mravi mi furnica 
podivljati intr. prf. a se salbatici 
podizanje n inalfare, ridicare 
podizati, pddizem tr. imprf. v. podi- 

gnuti 
podjarmiti tr. prf. a injuga 
podjarmljivanje n subjugare, aser- 

vire 
podjarmljivati tr. imprf. v. podjar- 
miti 
podjednako adv. (in mod) egal, deo- 

potrivS; uniform 
podjela / (dioba) imparjire, distri- 

buire; repartizare 
podlac m ticalos, misel 
podlagati tr. imprf. v. podloziti 
podlaktica / anatom. antebra{ 
podlegnuti, podlegnem intr. prf. a 
cadea (sub o povara), a fi doborat / 
rSpus (de o povara) 
podlijegati intr. imprf. v. podlegnuti 
podilstak, -stka m (pi. -sci) foiletoa 
podlo adv. (in mod) josnic, abject, 
perfid 

274 pddnevnl 

podloga / 1. baza, fundament 2. su- 

port, sprijin 
podlost / abjec|ie, josnicie; perfidie, 

infamie 
podlozak, -loska m (pi. -Sci) sprjin, 

suport 
podlozan adj. 1. dependent, subor- 

donat 2. (pokoran) supus, docil 
podloziti tr. prf. 1. a pune dedesubt 

2. (pokoriti) a supune, a aservi, a 

subjuga 
podmazati, podmazem tr. prf. a 

unge, a gresa 
podmazivati tr. imprf. v. podmazati 
podmetati tr. imprf. v. podmetnuti 
podmetnuti, -tnem tr. prf. 1. a pune 

(sub) 2. fig. a imputa, a atribui 
podmicivanje n compere, mituire 
podmicivati tr. imprf. v. podmititi 
podmirenje n achitare; reglementa- 

re a pla|ilor 
podmi'riti tr. prf. a reglementa; - ra- 

cune a regla / a achita conturile; ~ 

troskove a acoperi cheltuielile 
podmirivati tr. imprf. v. podmiriti 
podmititi tr. prf. a mitui, a corupe 
podmitljiv adj. corupt, venal 
podmornica/submarin, submersibil 
podmorski adj. submarin 
podmukao adj. preiacut, ipocrit, 

perfid 
podmuklost / fa(arnicie, ipocrizie, 

perfidie 
podnajam, -jma m (pi. -jmovi) 

subitichiriere 
podnaslov m subtitlu 
pddne n amiaza; u ~ la amiaza; pri- 

je / do ~ inainte de amiaza; poslije 

/ po — dupS-amiaza 
podneblje n clima, climat 
pddnevnl adj. de amiaza pddnevnik podsjetnlk pddnevnik m (pi. -ici) geogr. meri- 
dian 

podnijeti, podnesem 1. tr. prf. a 
duce, a pune (dedesubt) 2. 
(pretrpjeti) a suporta, a suferi, a 
indura; ~ ostavku a-§i prezenta 
demisia; ~ utok / priziv a face 
apel / recurs (la un tribunal) 3. 
intr. prf. a suporta, a tolera 

podnositi tr. imprf. v. podnijeti 

podnosljiv adj. suportabil, tolerabil 

podnozje n (donji dio) piedestal, 
soclu 

podoban adj. 1. (sposoban) capabil, 
apt, bun de 2. (slican) asemanStor, 
analog 

podobnost / 1. (sposobnost) aptitu- 
dine, capacitate 2. (slicnost) ase- 
manare 

podoenjak m (pi. -aci, gen. -aka) 
dinte (canin) 

pododbor m subcomitet, subcomisie 

poddjiti tr. prf. a alapta 

podosta adv. destul, destul de mult 

podrazumijevati, -zumijevam tr. 
prf. a subinjelege; to se podrazu- 
mijeva asta se subinjelege 

podrazaj m impuls, stimulare; exci- 
ta{ie 

podraziti tr. prf. v. podrazivati 

podrazivati, podrazujem tr. imprf. 
a stimula; a excita, a irita 

podrediti tr. prf. a subordona 

podreden adj. 1. subordonat, depen- 
dent 2. ~ a recenica propozi{ie su- 
bordonata 

podredenost / subordonare, depen- 
dents 

podredivati tr. imprf. v. podrediti 

podrezati, -rezem tr. prf. a taia, a 
reteza; a scurta; - komu krila a-i 
taia cuiva aripile podrezi'vati tr. imprf. v. podrezati 
podrhtavati tr. imprf. a tremura, a 

avea frisoane 
podrigfvanje n ragait; ragaiala 
podrigivati se, podrigujem se 

imprf. v. podrignuti se 
podrignuti se prf. a ragai 
podrijetlo n (rod) origine; provenien- 

|a; (mjesto) provenienta; potvrda o 

~-u robe certificat / adeverin{a de- 

spre originea mSrfii 
podroban adj. (iscrpan) amanunjit, 

detaliat 
podrobno adv. (iscrpno, potanko) 

(in mod) amanunjit, minujios 
podrska / sprijin, sus^inere 
podrucje n 1. (kraj) Jinut, zona, re- 

giune 2. (djelokrug) camp de acti- 

vitate; resort, domeniu; jezicno ~ 

areal lingvistic 
podrucnl adj. 1. teritorial 2. (pod- 
lozan) dependent, subaltern, subor- 
donat 
podrugivati se, podrugujem se 

imprf. a-si bate joe (de), a lua in 

deradere, a persifla 
podrugljiv adj. batjocoritor; zefle- 

mist, ironic 
podrum m 1. pivnija, beci 2. crama, 

local situat la subsol 
podrumskl adj. 1. de pivnija 2. de 

crama 
podruznica / sucursala, filiala 
podrzati, -zlm tr. prf. a sus{ine, a 

sprijini 
podrzavanje n 1. susjinere 2. prote- 

jare 
podrzavati tr. prf. v. podrzati 
podsjecati tr. imprf. v. podsjetiti 
podsjetiti tr. prf. a-i aduce aminte, a 

reaminti 
podsjetnlk m (pi. -ici) agenda 275 podsmijeh podvornlk podsmijeh m (pi. -esi) 1. suras 2. 

deradere, batjocura; s — hom cu 

un aer ironic 
podstanar m subchirias 
podstanarskl adj. de subinchiriere; 

~ ugovor contract de subinchiriere 
podstava / captuseala 
p&dsuknja / jupS; jupon 
podsvijest / subconstient 
poducavati tr. imprf. a invaja, a 

instrui, a da lec^ii 
poduciti tr. prf. v. poducavati 
podudaran adj. 1. concordant, core- 

spunzStor 2. geom. (sukladan) con- 
gruent 
podudaranje n corespondenja; (su- 

glasnost) concordan(a; (slaganje) 

acord 
podudarati se imprf. (s kim) a co- 

respunde, a concorda, a fi conform 

cu; a coincide 
podudarnost / 1. geom. congruenja 

2. fig. corespondents, coincidenjS 
podug adj., podugacak adj. destul 

de lung, lunguj 
poduka / inva|amant, instruire; in- 

strucjie 
podupirac m (potpora) sprijin, 

sus{inere, proptea 
podupiranje n susfinere, sprijinire, 

proptire 
podupirati tr. imprf. v. poduprijeti 
poduprijeti, poduprem tr. prf. a 

susjine, a sprijini, a propti; fig. a 

sprijini, a incuraja, a favoriza 
poduzece n trg. intreprindere; izda- 

vacko ~ casS de editurS 
poduzetan adj. intreprinzStor; ~ 

duh spirit intreprinzator 
poduzeti, poduzmem tr. prf. a intre- 

prinde; ~ korake a face demersuri; 

276 ~ mjere sigurnosti a lua mSsuri de 
sigurantS 

poduzetnik m (pi. -ici) antreprenor; 
kazalisni ~ impresar 

poduzetnost / caracter intre- 
prinzator, spirit de inijiativa 

poduzimanje n actiunea de a intre- 
prinde; actmne / fapta insemnata 

poduzimati tr. imprf. v. poduzeti 

podvala / 1. (greda) grinds 2. fig. 
insinuare, imputare 

podvaliti tr. prf. 1. a rostogoli (sub) 
2. fig. (komu Sto) a insinua, a im- 
puta (cuiva ceva) 

podvaljivati tr. imprf. v. podvaliti 

podvecer adv. spre searS, la cSderea 
nop{ii 

podvezati, podvezem tr. prf. a lega 
dedesubt 

podvezi'vati tr. imprf. v. podvezati 

podvijati tr. imprf. v. podviti 

podvikivati intr. imprf. v. podvik- 
nuti 

podviknuti, podvlknem intr. prf. a 
scoate un strigat; a exclama 

podviti, podvijem tr. prf. 1. a indoi, 
a cuta 2. a sufleca, a rSsfrange; ~ 
rukave a sufleca manecile; ~ rep a 
vari, a pleca cu coada intre picioa- 
re; ~ ruke (na prsima) a incrucisa 
maimle pe piept; ~ noge a-si in- 
crucisa picioarele (asezandu-se 
turceste) 

podvlaciti tr. imprf. a trage, a tari 
(sub) 

podvodan adj. de sub api, subacva- 
tic, submersibil 

podvoriti tr. prf. ark. (posluziti) a 
sluji 

podvornlk m (pi. -ici) 1. (u skoli) 
om de serviciu 2. (u kuci) servi- 
tor, valet 3. (u uredu) usier podvdstruttti pogorsinje podvostru£iti (udvostrufiti) tr. prf. 
a dubla, a indoi 

podvoznjak m (pi. -aci) pasaj subte- 
ran (sub o cale ferata sau o sosea) 

podvrcati tr. imprf. v. podvrnuti 

podvfnuti, podvrnem tr. prf. a 
rasfrange, a sufleca 

podvrsta / varietate, subspecie 

podvuci, podvucem tr. prf. a trage, 
a tari (sub) 

podzakup m subinchiriere 

podzemlje n subsol 

podzemnl adj. 1. subteran; de sub- 
sol 2. fig. clandestin; —a zeljezni- 
ca cale ferata subterana; metrou 

poddniti tr. prf. (promijeniti pot- 
plate) a pingeli 

poema flit. poemS 

poetican adj. (pjesni£ki) poetic 

poetika / lit. poetica, arts poetica 

poezija / poezie 

pogaca / lipie, turtS 

pogadati tr. si intr. imprf. 1. a ghici, 
a prezice; ~ sne a interpreta visele; 
~ po zvjezdama a citi in stele 2. 
(ugovarati cijenu) a se tocmi (la 
pre(). - pogadati se a trata, a nego- 
cia 

poganin m (pi. -ami) pagan 

pogibelj / pericol, rise; nenorocire; 
~ za zivot pericol de moarte; biti 
u — i a risca; izloziti ~-i a expune 
la un pericol 

pogibeljan adj. (vrlo opasan) peri- 
culos, riscant 

poginuti, -nem intr. prf. a pieri, a-si 
pierde viaja, a deceda 

pogladiti tr. prf. 1. a netezi 2. (po- 
milovati) a mangaia, a dezmierda 

poglavar, -ara m capetenic, §ef 

poglavica m v. poglavar poglavit adj. principal, capital 

poglavito adv. mai cu seamS, inainte 
de toate 

poglavlje n capitol 

pogled m 1. (gledanje) privire; mrk 
~ privire intunecatS; letimifan ~ 
privire fugari; ispitivacki ~ privi- 
re iscoditoare; ~ unatrag privire 
retrospectiva; oboriti ~ zemlji a 
cobori privirea; upraviti ~ na a-fi 
indrepta privirea spre; na prvi ~ la 
prima vedere 

pogledati tr. si intr. prf. a arunca o 
privire; ~ kroz prste a trece cu ve- 
derea, a inchide ochii 

pognuti, pognem tr. prf. a incovoia, 
a inclina, a apleca 

pogodak, -gotka m (pi. -goci) lovi- 
tura care atinge pnta 

pogodan adj. 1. (povoljan) favora- 
bil, propice 2. (zgodan) convena- 
bil, nimerit 

pogodba / (ugovor) acord, con- 
venjie, injelegere 

pogodbeni adj. 1. contractual, de 
contract 2. (gram.) ~ nacin (mo- 
dul) conditional 

pogoditi tr. §i intr. prf. 1. a ghici 2. a 
nimeri (Jinta); - cijenu a se invoi 
asupra pre^ului. - pogoditi se a se 
injelege, a cadea de acord 

pogodovati, pogodujem intr. imprf. 
a avantaja, a favoriza 

pogon m teh. 1. mi§care; staviti u ~ 
a pune in miscare, a ac^iona; biti u 
~-u a funcjiona, a fi in exploatare 
2. propulsie, for|S motrice; par- 
ni/elektrifni ~ tracjiune cu abu- 
ri/electrica 

pogonski adj. teh. de motor; ~ ma- 
terial combustibil; —a glavnica 
fond de rulment 

pogorsanje n agravare, inrSutajire 

277 pogorsati 

pogorsati tr. prf. a agrava, a 
inrSutSJi. - pogorsati se a se agra- 
va, a se lnrSutSJi 
pogorsavati tr. imprf. v. pogorsati 
pogostiti tr. prf. (koga time) a 

ospSta, a trata cu mancare si 

bSuturS (din bel§ug) 
pogotovo adv. mai cu seama, cu atat 

mai mult 
pSgovor m lit. epilog, postfaja 
pograbiti tr. prf. a prinde, a inhaja; 

~ za kosu a inhaja (pe cineva) de 

par; ~ oruzje a lua / a pune mana 

pe arme 
pogranican adj. limitrof, de fron- 

tiera; ~ promet trafic la frontiers; 

~-e utvrde fortifica(ii pi. de fron- 

tiera 

pogrbiti se prf. a se incovoia, a se 
cocarja 

pogrda/(grdnja) insulta, ultraj, in- 
jurie 

pogrdan adj. injurios, insultator 

pogreb m (pokop) inmormantare, 
inhumare 

pogrebnl adj. funebru, funerar; de 
Inmormantare; —a kola car fune- 
bru; dric; ~ zavod pompe funebre; 
~ troSkovi cheltuieli de Inmor- 
mantare 

pogresan adj., pogrjesan adj. (ne- 
tocan) eronat, gres.it 

pogreska /, pogrjeska / eroare, gre- 
seaia; krupna ~ gre^eala mare / 
grosolana; beznacajna ~ greseali 
minora / irelevanta; tiskovna ~ 
greseala de tipar; ~ u racunanju 
eroare de calcul 

pogresno adv., pogrjesno adv. dim 
greseala; in mod eronat 

pogrijesiti intr. §i tr. prf. a gresj, a 
se insela 

278 pohvalan 

poguban adj. 1. ucigator, pernicios 

2. aducator de nenorociri, fatal, 

nefast 
pogubiti tr. prf. 1. (ubiti) a ucide 2. 

(osudenika) a executa (un con- 

damnat) 
pogubljenje n 1. ucidere 2. 

(osudenika) execute capitala 
pogurati tr. prf. a-i da branci 
poguren adj. incovoiat, cocarjat, 

garbovit 
pogurnuti, -rnem tr. prf. a-i da 

branci 
pohada^ m vizitator 
pohadati tr. imprf. a frecventa, a vi- 

zita 

poharati tr. prf. 1. (opustositi) a de- 

vasta, a pustii 2. (opljafkati) a 

prSda, a jefui 
pohlepa / 1. aviditate, cupiditate 2. 

(za jelom) lacomie, aviditate 
pohlepan adj. 1. lacom, hrap8ret 2. 

(na jelo) vorace, lacom 
pohod m 1. (posjet) vizita 2. (voj.) 

expedite, campanie 
pohoditi tr. prf. si imprf. (posjetiti) 

a vizita, a face o vizita 
pohota/poftS, lascivitate 
pnhotan adj. 1. lasciv, libidinos 2. 

(pohlepan) lacom, avid 
pohrana/depozit; ~ rucne prtljage 

(depozit de) bagaje pi. de mana 
pohraniti tr. prf. 1. (dati u pohra- 

nu) a depune spre pastrare 2. inf. a 

salva 
pohranjivati tr. imprf. v. pohraniti 
pohrliti intr. prf. a alerga, a veni in 

fuga mare 
pohvalan adj. laudabil, demn de la- 

uda/de elogiu pohvaiiti pokidati pohvaiiti tr. prf. a lauda, a elogia, a 
aduce elogii. - pohvaiiti se (cim) 
a se lauda 
poigrati se prf. v. poigravati se 
poigravati se imprf. a se juca, a se 
amuza, a juca; srce mu poigrava 
od radosti inima ii salta de bucu- 
rie 
poimence adv. nominal 
poistovjecivati tr. imprf. v. poistov- 

jetiti 
poistovjetiti tr. prf. a identifica 
p6j m 1. cantec 2. (ptica) ciripit 
pojacalo n (radio) amplificator 
pojacati tr. prf. 1. a intari, a consoli- 

da 2. (radio) a amplifica 
pojacavati tr. imprf. v. pojacati 
pojam, pojma m (pi. pojmovi) idee, 
nojiune, concept; nemam (ni) 
—jma o tome n-am (nici o) idee 
despre asta; imati —jma a avea 
habar, a avea idee (despre ceva) 
pojas m 1. cingatoare, brau, Centura 
2. (geogr.) brau, zona; pogranicni 
~ zona de frontiera 
pojava/1. apari^ie, ivire 2. fenomen 
pojaviti se prf. a aparea, a se ivi 
pojavljivati se imprf. v. pojaviti se 
pojedinac, -nca m ins, individ 
pojedinacan adj. 1. individual, par- 
ticular 2. separat, izolat 
pojedinacno adv. 1. in particular 2. 
(In mod) separat, izolat; ~ oznaciti 
a specifica 
pojedinost / particularitate; detaliu, 

amanunt 
pojednostavniti tr. prf. a simplifica 
pojednostavnjivati tr. imprf. v. po- 

jednostaviti 
pojeftiniti tr. §i intr. prf. a (se) ieftini 
pojeftinjivati tr. si intr. imprf. v. po- 
jeftiniti pojesti, pojedem tr. prf. a manca 
(tot); a termina de mancat; (fig.) 
pojeo ga mrak / pojela ga po- 
mrcina a disparut in chip miste- 
rios 

pojiti tr. imprf. a adSpa 

pojmiti tr. imprf. a concepe; a 
in^elege, a-fi da seama 

pojmljiv adj. comprehensibil, inteli- 
gibil, u§or de in^eles 

pdjmovni adj. conceptual, notional 

pojiiriti intr. prf. a alerga, a da fuga 

pokajanje n cainja, regret, remu§- 
care 

pokajati se prf a se cai, a avea 
remu^cari 

pokajnlcki adj. penitent, de cainja; 
spajit 

pokajnik m (pi. -ici) penitent 

pokal m pocal, cupS 

pokatkad adv. din timp in timp, 
uneori, cateodata 

pokaz m aratare, prezentare; na ~ la 
vedere 

pokazan adj. gram, demonstrativ 

pokazatelj m indice 

pokazati, pokazem tr. §i intr. prf. 1. 
a arata; ~ kome vrata a arata cui- 
va usa, a-1 pofti afara; pokazat cu 
ja tebi! i\\ arat eu ^ie!; vrijeme ce 
~ timpul va arata 2. a prezenta, a 
indica 3. a manifesta, a etala 4. a 
demonstra. - pokazati se 1. a se 
ivi, a se arata, a aparea 2. a se ma- 
nifesta 

pokazivac m indicator 

pokazivati, pokazujem tr. imprf. v. 
pokazati 

pokcerka / fiica adoptiva 

poker m (kartaska igra) pocher; 

igrati ~ a juca pocher 
pokidati tr. prf. a rupe, a smulge 279 pokisao pokrStavati pokisao adj. muiat, udat (de ploaie); 

~ do koze ud pSnS la piele 
pokisnuti, -snem intr. prf. a fi ud de 

ploaie; ~ do koze a fi plouat pana 

la piele 
poklade carnaval 
pokladnl adj. de carnaval, carnava- 

lesc 
poklanjati tr. imprf. v. pokloniti 
poklapati tr. imprf. v. poklopiti. - 

poklapati se (podudarati se) a 

coincide, a se suprapune 
poklati, pokoljem tr. prf. a ucide, a 

injunghia, a masacra (pe rand) 
pokleknuti, -knem intr. prf. a inge- 

nunchia, a se a;eza in genunchi 
poklik m (pi. -id) chemare, excla- 

majie; ratni ~ strigSt de lupta 
poklisar m pov. 1. (glasnik) sol, me- 

sager 2. (veleposlanik) ambasador 
pdkliznuti, -znem intr. prf. a alune- 

ca 
poklon m 1. (dar) cadou, dar 2. 

(naklon) reverenja, pleciciune, 

compliment 
poklonlk m (pi. -id) 1. pelerin 2. dis- 

cipol 
pokloniti tr. prf. (darovati) a dirui, 

a face cadou. - pokloniti se a se 

apleca, a face o reverenja 
pdklopac, -pea m 1. copac; ne budi 

svakom loncu ~ nu-^i vari nasul 

peste tot 2. (anatom.) grkljanov ~ 

epiglota 
poklopiti tr. prf. a acoperi, a pune 

capacul 
pokoj m repaus; calm; pace, liniste; 

nemati mira ni — a a nu avea pace 

si linis,te; za ~ duse pentru odihna 

sufletului 
pokojl, -jega adj. cate unul 
pokojnl adj. defunct, rSposat pokolebati tr. prf. a clStina, a zdrun- 

cina 
pokolj m masacru, micel, camaj 
pokop m tngropare, inmormantare, 

inhumare 
pokopati tr. prf. a Ingropa, a in- 

mormanta, a inhuma 
pokopavati tr. imprf. v. pokopati 
pokora / (kazna) pedeapsS 
pokoran adj. (podlozan, poslusan) 

supus, docil 
pokoravanje n supunere 
pokoravati tr. imprf. v. pokoriti 
pokoriti tr. prf. a supune, a subjuga, 

a aservi. - pokoriti se a se supune, 

a se conforma 
pokornik m (pi. -id) penitent 
pokorno adv. cu supusenie, (in mod) 

docil 
pokeknost / supunere; supusenie, 

docilitate 
pokositi tr. prf. 1. a cosi 2. a secera 
pokraj 1. prp. alaturi, (pe) langi: ~ 

svega toga cu toate acestea; ~ osta- 

loga pe langa aceasta, printre alte- 

le 2. adv. aproape, alaturi, (pe) 

lang4 
pokriti tr. prf. a acoperi, a imbraca 
pokriva£ m cuverturS de pat 
pokrivanje n acoperire 
pokrivati tr. imprf. v. pokriti 
pokriven adj. (fim) acoperit 
pokrov m cuvertura, vSl; mrtvaiki 

~ lin|oliu, giulgiu 
pokrovitelj m protector, patron, 

sponsor; mecena 
pokrcviteljica f protectoare 
pokroviteljstvo n acfiunea de pro- 
tector, patronaj, auspicii 
pokrstiti tr. prf. a boteza; a crestina 
pokrstavati tr. imprf. v. pokrstiti 280 pokucati polazlste pokucati intr. §i tr. prf. a bate, a 
ciocani (la u§S) 

pokucstvo n mobilier; mobili; stil- 
sko ~ mobilS stil; soba s —om ca- 
mera mobilata 

pokuda / blam, dezaprobare, repro- 
bare 

pokunjen adj. descurajat, abatut 

pokunjiti tr. prf. a stramba din nas. - 
pokunjiti se a se curba, a se inco- 
voia, a se indoi 

pokupiti tr. prf. a aduna, a strange, a 
culege (complet); ~ sve sile a-§i 
aduna toate forjele. - pokupiti se 
(otici) a pleca, a o §terge, a spSla 
putina 

pokus m experiment, experienja, 
incercare; izvoditi — e a experi- 
menta; za ~ cu titlu de experien^a 

pokusni adj. experimental, cu titlu 
de incercare; (autom.) ~-a / prob- 
na voznja rodaj 

pokusaj m tentativa, incercare; ~ 
umorstva tentativa de asasinat 

pokusati tr. prf. 1. a incerca, a face 
o tentativa 2. a face o experienja, a 
experimenta 3. a pune la incercare; 
~ sredu a-§i incerca norocul; ~ sve 
moguce a face tot posibilul 

pokusavati tr. imprf. v. pokusati 

pokvaren adj. 1. (stvar) stricat, al- 
terat 2. (covjek) corupt, vicios, de- 
pravat 

pokvarenost / 1. (materijalna) 
stricaciune, deteriorare 2. (moral- 
na) corup^ie, depravare, imoralita- 
te 

pokvariti tr. prf. 1. (materijalno) a 
strica, a deteriora 2. (moralno) a 
corupe, a perverti, a vicia; ~ zube 
a (-si) strica din(ii; ~ zrak a vicia 
aerul; ~ zdravlje a-si ruina sanata- tea; ~ zeludac a-fi deranja 
stomacul 

pokvarljiv adj. perisabil; —a roba 
marfuri perisabile 

pol m (geogr., fiz.) pol; sjeverni ~ 
Polul Nord; juzni ~ Polul Sud 

pola 1. adv. jumatate; ~ kilograma 
o jumatate de kilogram; ~ sata o 
jumatate de ora; na ~ puta la ju- 
matatea drumului; u ~ cijene cu 
jumatate de pre{ 2. / (polovica) 
jumatate 

polagai! m (trg.) depunator, depo- 
nent 

polagan adj. 1. (spor) incet, lent 2. 
(tih) linistit, calm, pas.nic 

polaganje n 1. punere, a^ezare; ~ 
kamena temeljca a^ezare / punere 
a pietrei de temelie 2. ~ zakletve 
depunere / prestare a juramantului 
3. ~ ispita susjinere a unui examen 

polagati, polazem tr. imprf. v. 
poloziti; ~ ispit a sus^ine / a trece 
un examen; ~ nadu u sto a-^i pune 
speranjele in ceva 

polako adv. lent, usor, pu^in cate 
pu^in; samo -!, ~ covjece! usurel, 
omule!; ia-o mai incet, stimabile! 

polakomiti se prf. (za cim) a se 
lacomi (la ceva) 

polakSe adv. 1. mai usor 2. mai 
incet, cu vocea mai coborata 

polarnl adj. polar; —a svjetlost au- 
rora boreala 

polarnica / geogr. cere polar 

poiarnost ffiz. polaritate 

polazak, -ska m (pi. -sci) plecare; 
biti na — sku a fi pe punctul de a 
pleca; dati znak za ~ a da semna- 
lul de plecare; ~ skole frecventare 
a unei scoli 

polazISte n punct de plecare 281 polaziti polovmka polaziti 1. intr. imprf. a pleca; (fig.) 
~ za rukom a izbuti, a reus,i, a 
avea succes 2. tr. imprf. a vizita, a 
frecventa; ~ skolu a merge la scoa- 
18 

polazmk m (pi. -ici) frecventator de 
localuri si locuri publice 

polazenje n v. polazak; (pohada- 
nje) frecventare 

poledica / polei 

pdledina / spate, revers, dos 

polemican adj. polemic 

polemicar m polemist 

polemizirati intr. a polemiza 

polet m 1. zbor; zburare 2. elan, 
avant 

pdletan adj. plin de elan, entuziast 

poletarac, -rca m pui de pasSre care 
invaja sa zboare 

poletjeti, poletim intr. prf. 1. 
(poceti letjeti) a Incepe sa zboare, 
a-§i lua zborul 2. (pohitati) a se 
precipita, a se repezi; ~ na koga a 
se repezi la cineva, a se arunca 
asupra cuiva 

polica 1 / etajera, raft 

polica 2 / (osiguranje) polica (de asi- 
gurari) 

policajac, -jca m (redarstvenik) 
polijist, agent de polijie 

policija / (redarstvo) police; (poli- 
cijska uprava) chesturS, police 

polietilen m kem. polietilena 

poligamija / (mnogozenstvo) poli- 
gamie 

poliglot m poliglot 

poligon m geom. (mnogokut) poli- 
gon 

polijetati intr. imprf. v. poletjeti 

polijevati tr. imprf. v. politi 

poliklinika / policlinics polip m zool. polip 
poh'ranje n lustruire, ^lefuire 
polirati tr. a lustrui, a §lefui, a da 

lustra 
polisemija / lingv. (mnogoznacnost) 

polisemie 
politehnika / institut politehnic 
politeizam, -zma m (mnogobos'tvo) 

politeism 
politi, polijem tr. prf. a umezi, a uda 
politick! 1. adj. politic; —a organi- 

zacija organiza(ie politics 2. adv. 

politicefte 
politika / politics; vanjska ~ poli- 
tics externS; unutrasnja ~ politics 

interna 
politikant m politician, politician 

mediocru / de duzinS 
politizi'rati intr. 1. a vorbi / a discuta 

politics 2. a politiza 
politolog m (pi. -ozi) politolog 
politiira / lustru, ^lefuialS 
polizati tr. prf. (sve) a linge com- 

plet, a curS{i lingand 
polka f muz. polcS 
polnocka / reg. v. ponocka 
polog m (pi. -lozi) depozit 
polomiti tr. prf. (slomiti) a sparge; a 

frange, a rape; ~ noge a-i rupe pi- 

cioarele, a cotonogi 
polovan adj. pe jumState uzat 
polovica / jumState; ~-om travnja 

pe la jumStatea lui aprilie 
polovican adj. pe jumatate; —cne 

mjere jumatSJi de mSsurS; ~-cno 

znanje cuno^tinle insuficiente; ~ 

uspjeh succes incomplet, semisuc- 

ces 
polovina / (pol, pola) jumatate 
poldvinka / muz. doime 282 polozaj poljepsavati polozaj m 1. (u prostoru) pozitie, 
situate 2. (u drustvu) condijie, 
rang (in societate); drustveni ~ 
pozi(ie socials 3. (u sluzbi) post, 
serviciu; covjek od — a persoanS 
sus-pusS; biti na visokom ~-u a 
avea o funcjie inaltS / de rSspun- 
dere; podnijeti ostavku na ~ a da 
demisie, a demisiona 
p&lozajni adj. 1. de pozitie. de rang 

2. de serviciu 
polozen adj. situat, asezat; plasat 
poloziti tr. prf. 1. a pune, a aseza, a 
plasa, a depune 2. ~ temelj a a^eza 
funda^ia, a intemeia 3. ~ ra£une a 
da socoteala 3. ~ zakletvu a presta 
un juramant 5. ~ ispit a trece / a 
promova un examen 
polubrat m (pi. -a£a f) frate vitreg; 
~ po ocu frate dupS tatS; ~ po 
majci frate dupS mamS 
poluftti tr. prf. (postici) a obfine, a 

dobandi 
polucivati tr. imprf. v. poluciti 
poludjeti, poludim intr. prf. a-§i 
pierde min|ile, a innebuni; (fig.) ~ 
za cim a se da in vant dupS ceva 
poludnevm adj. 1. care dureazS o 
jumState de zi 2. (podnevni) de 
anuaza 
poluga 1. parghie, barS, drug 2. jed- 
nokraka ~ parghie cu un braj 3. ~ 
radilica biela 4. zlato u —ama 
aur in lingouri 
poluglas m gram, semivocaia 
polugodisnji adj. semestrial, de §ase 

luni 
polugodiste n semestru 
poluistina / adevSr pe jumState 
polukat m (pi. -katovi) mezanin 
pdlukrug m (pi. -krugovi) semicerc 
polukruzan adj. semicircular polumjer m geom. razS (de cere) 
polumjera / (polovicna mjera) 

jumState de mSsurS 
polumjesec m astron. semilunS 
pSlumjesefni adj. chenzinal, bilunar 
polumjesecnik m (pi. -ici) revistS 

bilunarS 
polumrak m penumbra 
poluotok m (pi. -toci) peninsula 
poluotvoren adj. intredeschis; semi- 

deschis 
polupansion m semipensiune 
poliipati tr. prf. razg. (razbiti) a 

sparge, a sfSrama 
polupismen adj. semianalfabet 
poluproizvod m semiprelucrat, se- 

mipreparat 
polusan, -sna m stare intre somn §i 

veghe, dormitare 
polusestra / sorS vitregS 
polusirov adj. (nedovoljno kuhan) 

semicrud, necopt (suficient) 
polusjena / penumbrS 
polusluzben adj. semioficial 
polusvijest / semicon^tient 
polutka / geogr. emisferS; Sjeverna 

~ emisfera borealS / nordicS; 

Juzna ~ emisfera australS / sudicS 
poluton m muz- semiton 
polutonskl adj. muz. cromatic 
poluvocal m semivocaia 
poluvrijeme, -luvremena n sport 

reprizS; drugo ~ repriza secundS 
Poljak m (pi. -aci) polonez 
poijana / luminis, poianS 
pdlje n camp; campie; bojno ~ camp 

de luptS, ~ rada sfera de ac(iune; 

znanstveno ~ domeniu stiin|ific; 
poljepsati tr. prf. a infrumuse{a; a 

impodobi 
poljepsavati tr. imprf. v. poljepsati 283 poljodjelac pdmlsliti poljodjelac, -elca m agricultor 
poljodjelski adj. agricol; agrar 
poljodjelstvo n agricultura 
poljoprivreda / economie rurala, 

agricultura 
poljoprivredan adj. agricol, rural, 

agrar 
poljoprivrednik m (pi. -ici) agricul- 
tor 
Poljska / geogr. Polonia 
poljski adj. de campie, de camp 
poljski 2 adj. (iz Poljske) polonez 
poljubac, -pea m (cjelov) sarut; 

sSrutare 
poljiibiti tr. prf. a siruta, a da o 

sSrutare; ~ u lice / u iSelo a sSruta 

pe fa{S / pe frunte 
poljuljati tr. prf. a legSna pupjti, a 

clatina, a balansa 
pomagac' m (pomagatelj) ajutator, 

care ajuta, ajutor 
pomagalo n expedient, mijloc auxi- 

liar 
pomaganje n sprijin, ajutor; ajutora- 

re 
pomagati, pomazem tr. §i intr. 

imprf. v. pomoci; niSta ne pomaze 

nu serveste la nimic, e inutil 
pomahnitati intr. prf. a-si pierde 

mingle, a innebuni 
pomajka / mama adoptiva 
pomaknuti, pomaknem tr. prf. a 

impinge, a deplasa, a misca 
pomalo adv. (polako) (cate) pujin, 

(cate) un pic; malo ~ pujin cate 

pu{in 
pomama / (za cim) furie, frenezie 
pomaman adj. furios, manios, tur- 

bat 
pomamiti tr. prf. 1. a infuria, a face 

sa turbeze 2. a atrage, a ademeni. - pomamiti se a se msmia, a se infu- 
ria, a deveni impulsiv 
pomanjkati intr. prf. (nedostajati) a 

lipsi, a nu fi deajuns 
pomast / unguent, alifie, pomada 
pomazati, -mazem tr. prf. a unge 
pomesti, pometem tr. prf. (mesti) a 

curaja. a mStura 
pometac m mSturator de stradS 
pomfrit m cartofi prajiji 
pomicanje m miscare, mobilitate 
pomicati tr. imprf. v. pomaknuti 
pomican adj. mobil, mi§c5tor; 
—iina vrata us5 glisantS / culisa- 
bili; — cne stube scara rulanta 
pomije/p/. laturip/., zoaie 
pomijesati tr. prf. 1. a amesteca 2. 
(pobrkati) a pune in dezordine 3. 
a incurca, a confunda 
pomilovati, -lujem tr. prf. 1. (pogla- 
diti) a mangaia 2. (oprostiti kaz- 
nu) a amnistia; a gratia 
pumirba / impacare, conciliere, re- 

conciliere 
pomirenje n v. pomirba 
pomirisati tr. prf. a mirosi 
pomi'riti tr. prf. a impica, a concilia; 
a pacifica. - pomiriti se (s kime) a 
se impSca, a face pace; ~ sa sudbi- 
nom a se impaca cu soarta, a se re- 
semna; ~ s cinjenicama a lua 
lucnirile asa cum sunt 
Domirljiv adj. conciliant, impSciuitor 
pomirljivost / spirit conciliant, 

impaciuitorism 
pomisao / gand, idee; to me navodi 
na — aceasta mi face s3 mS 
gandesc(la) 
pomisliti intr. sj tr. prf. 1. (misliti) a 
gandi, a chibzui (un moment); ni 
~! nici sa mi te glndesti! 2. (zami- 
sliti) a(-s,i) imagina, a-si Jnchipui 284 pomisljati ponavljati pomisljati intr. s.i tr. imprf. v. pomi- 
sliti 

pomladiti tr. prf. a intineri 

pomladfvati tr. imprf. v. pomladiti 

pomlatiti tr. prf. a distruge complet, 
a dobori 

pomno adv. (brizljivo, pazljivo) cu 
atenjie, cu luare-aminte, minujios 

pomnoziti tr. prf. 1. a multiplica 2. 
mat. a inmulti 

pomoc / ajutor, asistenja, sprijin; 
(novcana) ~ subvenjie; lijecnic'ka 
~ asisten^a medicaia; bitna / prva 
~ salvare; priteci / priskociti komu 
u ~ a veni cuiva in ajutor; (s) ~-u 
cu ajutorul; neka ti Bog bude na 
~! Domnul sa te aiba in paza!; 
Dumnezeu sS-^i ajute!; zvati u ~ a 
chema in ajutor; u ~I ajutor! 

pomoci, pomognem tr. si intr. prf. a 
ajuta, a acorda asistenfa, a sprijini; 
~ (novcem) a subvenjiona; tu se 
ne moze ~ aici nu e nimic de facut 
2. (koristiti) a servi, a fi util 

pomocnl adj. ajutator, auxiliar, ac- 
cesoriu 

pomocnica / (pomogacica) 1. ajutor 
(femete); kucna ~ servitoare; bona 
2. (u zlodjelu) complice 

pomoemk m (pi. -ici) 1. ajutor (per- 
soana) 2. (u zlodjelu) complice; 
trgovacki ~ comis, funcjionar (co- 
mercial) 

pomocu prp. cu ajutorul 

p&modan adj. modern, la modi, in 

voga 

pomodriti, pomodrim tr. prf. a co- 
lora in albastru, a albastri 

pomodrjeti, pomodrim intr. prf. 1. 
a deveni albastru 2. a (se) invine^i; 
(u lieu) a se face livid la fa^a 

pomokriti se a urina pomoliti se prf. a se ruga (pujin), a 

spune o rugaciune 
pomor m 1. mortalitate 2. (morija) 

ciuma, epidemie 
pomorac, -orca marinar, navigator 
pdmorskl adj. (morski) de mare, 

maritim; naval, nautic; —a trgovi- 

na comerj maritim; — a skola scoaia 

de navigate, —a bitka batalie na- 

vala; ~ casnik ofijer de marina 
pdmorstvo n marina; nautica; navi- 
gate 
pompozan adj. (raskoSan) pompos, 

fastuos 
pomrema / astron. intuneric, bezna, 

obscuritate; ~ sunca eclipsa de soa- 

re / solara; ~ mjeseca eclipsa de 

luna 
pomrsiti tr. prf. a incurca, a incalci; 

(fig.) ~ komu racune a incurca 

i(ele cuiva 
pomudenost n tulburare, perrurba{ie 
pomutiti tr. prf. a tulbura, a pertur- 

ba; fig. a zapad; ~ pamet a i se 

tulbura judecata 
pomutnja / gre^eala, eroare; confu- 

zie 
ponajprije adv. mai intai, pe primul 

loc, in primul rand 
ponajvise adv. 1. in cea mai mare 

parte, in majoritate 2. (poglavito) 

mai cu seama, indeosebi 
ponapitost / bejie 
ponasanje n conduita, comporta- 

ment, maniere pi; pristojno ~ 

bune maniere 
ponasati se imprf. a se purta, a se 

comporta 
ponavljanje n 1. repetare 2. (ukrat- 

ko) recapitulare 3. muz. reluare a 

unei teme muzicale 
ponavljati tr. imprf. v. ponoviti 285 ponedjeljak popisfvanje ponedjeljak, -eljka m luni 
ponekad adv. (pokatkad) uneori, 

cateodata 
ponekl 1. prn. cate unul, vreunul 2. 

adj. cate un, vreun 
ponestajati intr. imprf. v. ponestati 
ponestati, -stanem intr. prf. a ince- 

pe sa dispara; a incepe sa se 

impujineze 
ponesto adv. cate ceva; un pic, in 

parte 
ponijeti, ponesem tr. prf. a purta, a 

lua cu sine 
ponikao adj. germinat, incoljit 
poniStenje n anulare, invalidare 
poniStiti tr. prf. a anula, a invalida; 

a aboli; ~ osudu a casa o sentinja; 

~ ugovor a rezilia un contract 
ponlzan adj. umil, supus 
pom'ziti tr. prf. 1. a umili, a injosi 2. 

a degrada; a deprima; a dezonora 
ponizivati Jr. ;mpr/! v. poniziti 
ponizno adv. cu umilurja, cu 

supusenie 
ponizenje n umilire, injosire 
pdnoc / miezul nopjii; u ~ la miezul 

nopjii 
ponocka / liturghia de la miezul 

nopjii (de Craciun) 
ponor m prapastie, hau, abis 
ponornica / curs de apa subteran 
ponos m mandrie, falS; orgoliu, tru- 

fie 
ponosan adj. mandru, semej, orgo- 

lios 
ponositi se (cun) a se mandri, a se 

fali, a se lauda 
ponosno adv. cu mandrie, cu 

semejie; cu orgoliu 
ponovan adj. repetat, reluat; —vna 

izgradnja reconstrucjie 

286 ponoviti tr. prf. 1. a repeta, a relua; 

a reinnoi 2. (obnoviti) a renova, a 

reconstrui 
ponovno adv., ponovo adv. din nou, ponton m ponton 

pontonski adj. de ponton; ~ most 
pod de pontoane 

ponuda / oferta; propunere 

pdnuditi tr. prf. (komu sto, koga 
dim) a oferi, a pune la dispozijie 

pdnukati tr. prf. (potakmiti) a 
indemna, a imboldi 

poocim m lata adoptiv; tat& vitreg 

poodmaknuti, poodmaknem tr. prf. 
a deplasa, a indeparta (pu(in). - 
poodmaknuti se intr. prf. a se 
depirta (pujin) 

poopciti tr. prf. a generaliza 

poostriti tr. prf. a ascu|i (un pic); 
(fig.) ~ kaznu a inaspri / agrava o 
pedeapsa; ~ strogost a spori exi- 
gen|a / severitatea 

poostrivati tr. imprf. v. poostriti 

pop m (pi. popovi) preot, popa 

popasti tr. prf. a pa^te tot 

popeti, popnem tr. prf. a inalja, a ri- 
dica, a sui. - popeti se (na) a se 
urea, a se cajara, a escalada; ~ 
preko zida a escalada un zid; ~ na 
prijestolje a se urea pe tron; po- 
peo mi se navrh glave m-am satu- 
rat de el 

pop-glazba / muzica pop 

popijevka/cantec; canjoneta 

popis m 1. listi; ~ stanovnistva re- 
censamant al populajiei 2. inventar 
3. repertoar 

popisati, poplsem tr. prf. 1. a inregi- 
stra 2. a inventaria 3. a recenza 

popisivac, -aia m inregistrator 

popisivanje n inregistrare popisivati popustiti popisivati, popisujem tr. imprf. v. 

popisati 
popiti, popijem tr. prf. a bea (tot); ~ 

nadusak a da pe gat 
poplava / inunda|ie 
poplaviti tr. prf. a inunda, a se 

revarsa peste 
poplavljen adj. inundat 
poplavm adj. de inundajie, inunda- 

bil; — o podrucje teritoriu inunda- 

bil 
poplociti tr. prf. a pava, a acoperi cu 

lespezi 
poplocivati tr. imprf. v. poplociti 
poplun m plapuma 
popljitvati, popljujem tr. prf. 1. a 

scuipa 2. fig. a trata cu dispre( 
popddne, -dneva n dupa-amiaza 
popddnevm adj. de dupa-amiaza 
popovskl adj. de popa, de preot, po- 

pesc, preojesc 
popratiti tr. prf. a acompania, a in- 

soji 
popratnl adj. de insojire, de acom- 

paniament 
popravak, -avka m (pi. -avci) 1. re- 

parare, refacere, recondi|ionare 2. 

restaurare 3. corectare, indreptare 
popravillste n casa de corecjie 
popraviti tr. prf. 1. a repara, a re- 

condijiona 2. (ispraviti) a indrep- 

ta, a corecta. - popraviti se 1. a se 

indrepta, a se corecta 2. a se fntre- 

ma, a se restabili 
popravljai? m 1. reparator 2. restau- 

rator 3. (ispravljac) corector, eel 

care modifica / corecteaza 
popravljanje n 1. reparare 2. restau- 
rare 3. corectare, indreptare 
popravljati tr. imprf. v. popraviti popravljiv adj. 1. reparabil, recon- 
dijionabil 2. ameliorabil 3. corigi- 
bil, indreptabil 

popravm adj. 1. de reparajie 2. de 
restaurare; ~ rad lucrare de restau- 
rare; ~ ispit examen de corigenja 

popreian adj. transversal, diagonal 

poprecnica / geom. diagonals 

poprecno adv. in medie 

poprijeko adv. transversal, de-a cur- 

. mezi^ul, in diagonals; ici/prijeci ~ 
a traversa; gledati ~ na koga a 
privi piezis, / chiora§ la cineva 

poprilWni adj. (dosta velik) consi- 
derabil, insemnat 

poprimati tr. imprf. v. poprimiti 

poprimiti tr. prf; ~ obicaj a-^i lua 
obiceiul; ~ oblik a capita forma 

poprsje n bust 

poprskati tr. prf. a stropi, a umezi; 
~ rublje a stropi rufele (inainte de 
calcat) 

popucati intr. imprf. a plesni, a 
crapa in mai multe locuri; (fig.) ~ 
od smijeha a se strica de ras 

popularan adj. popular; cunoscut, 
renumit 

popularnost / popularitate 

popuniti tr. prf. 1. a umple ada- 
ugand 2. a completa; a adauga; ~ 
sva mjesta a completa toate locu- 
rile 

popunjati tr. imprf. v. popuniti 

popunjavati tr. imprf. v. popuniti 

popunjenje n 1. umplere 2. comple- 
tare 

popust m 1. (na cijeni) rabat 2. (na 
voznji) reducere (la prejul unei 
calatorii); inlesnire 

popustiti 1. tr. prf. a slabi, a destin- 
de 2. intr. prf. a slabi, a ceda; fig. 
a face concesii 287 popustljiv porocan popustljiv adj. indulgent, conciliant 

popustljivost / spirit conciliant / 
concesiv / tolerant 

popustanje n relaxare, slabire, des- 
tindere 

popuStati tr. intr. imprf. v. popusti- 
ti; pametniji popusta eel intelept 
nu se incSpataneazS 

poput prp. ca, asemenea 

pdra fanat. por 

poradi adv. ca o consecinja, drept 
urmare; din cauza, din pricina 

porast m 1. cres,tere, marire 2. majo- 
rare; ~ vode cre§tere a (nivelului) 
apei; ~ cijena cre§tere / urcare a 
prejurilor 

porasti, -rastem intr. prf. 1. a cre- 
ate, a se face mare / adult 2. (cije- 
na) a urea, a se majora 

poratni adj. de dupa razboi, postbe- 
lic 

poravnati tr. prf. (izravnati) a nive- 
la, a face plan (un teren) 

poravnavati tr. imprf. v. poravnati 

poraz m 1. infrangere, es,ec 2. de- 
zastru, calamitate 

porazan adj. distrugitor, dezastru- 
os, catastrofal; —zna kritika cri- 
tics nimicitoare 

porazgovarati intr. prf. a sta da 
vorbS, a schimba cateva cuvinte 

poraziti tr. prf. a bate, a infrange 

porazavati tr. imprf. v. poraziti 

porcija / 1. porjie; ra{ie 2. voj. ga- 
mela 

porciilan m porjelan 

porculanskl adj. de portelan 

poreci, -recem tr. prf. 1. a nega, a 
contesta 2. a retracta, a se dezice; 
~ svoje rijeci a retracta cele spuse poredak, -tka (pi. -eci) ordine, 
randuiala, aranjare; drustveni ~ 
ordine sociala; (sport) clasament 

poredati tr. prf. a dispune in ordine, 
a alinia 

poredba / lit. paralela 

poremecaj m 1. tulburare, perturba- 
re, bulversare 2. (dusevno) deze- 
chilibru mintal 3. (u prometu) 
ambuteiaj; atmosferski ~ pertur- 
ba(ii atmosferice 

poremecen adj. 1. tulburat, pertur- 
bat, bulversat 2. dezechilibrat, de- 
zaxat 

poremetiti tr. prf. 1. a face dezordi- 
ne 2. a tulbura, a perturba; ~ mir a 
tulbura linistea; ~ javni red a per- 
turba ordinea publici; ~ zdravlje a 
ruina sanatatea; ~ ravnotezu a dez- 
echilibra, a dezaxa 

porez m impozit, impunere, taxS; ~ 
na kucu impozit pe casa / pe con- 
strucjii; ~ na zemljiste impozit 
funciar; osloboden od —a scutit / 
exceptat de la impozit 

porezni adj. de impozit; ~ ured bi- 
rou de (plStit) impozite; — a prija- 
va declarajie de venit; ~ obveznik 
contribuabil 

poreznik m (pi. -ici) perceptor, 
agent fiscal 

pori'canje n 1. negare 2. retractare, 
dezmimlre 3. jur. contestare 

poricati, porlcem intr. imprf. v. 
poreci 

porijeklo n v. podrijetlo 

porinuce n (broda) lansare (a unei 
nave) 

porinuti, -nem tr. prf. a impinge; ~ 
brod a lansa un vapor 

pomograflja / pornografie 

porocan adj. vicios, corupt 288 porod posjet porod m 1. (porodaj) na§tere; 

nascare 2. (potomstvo) descen- 

denta. progenitura 
porodica / (obitelj) familie; glava 

~-e cap de familie 
porodifan adj. de familie, familial; 

—cno ime (prezime) nume de fa- 
milie 
poroditi, porodim tr. prf. a na§te, a 

aduce pe lume 
porodaj m nastere 
porodajni adj. de nastere; ~ bolovi 

durerile facerii 
porok m (pi. -oci) viciu 
porota f jur. curte; curtea cu juri 
porotnlk m (pi. -ici) membru al 

curjii 
porozan adj. poros, permeabil 
poroznost / porozitate, permeabili- 

tate 
p5rt m inf. v. vrata 2. si ulaz 2. 
portir m v. vratar 
portirnica / v. vratarnica 
portret m portret 
portretirati tr. a face portretul (cui- 

va) 
P5rtugal m geogr. Portugalia 
portugalskl adj. portughez 
porub m tiv, margine, bordurS 
porubiti tr. prf. a tivi 
poruciti tr. prf. (poslati poruku) a 

trimite (un mesaj) 
porucnlk m (pi. -ici) voj. locotenent 
poruga / deradere, batjocuri 
poruka / mesaj 
posada / voj. garnizoana; brodska ~ 

echipaj 
posaditi tr. prf. 1. (biljku) a sidi, a 

planta 2. (posjesti koga) a pofti sa 

se aseze / sa ia loc posao, -sla m (pi. poslovi) lucru, 
treabS; ocupajie; afacere; Sizifov - 
munca de Sisif; imati —sla a avea 
de lucru; a avea de-a face (cu); to 
nije moj ~ asta nu a treaba mea; 
vanjski —lovi afaceri externe 

posavjetovati, -tujem tr. prf. a 
sfStui, a consilia. - posavjetovati 
se a se sfatui, a se consulta 

poseban adj. particular; special, se- 
parat, aparte, deosebit 

posebno adv. in (mod) particular, se- 
parat 

posebnost / particularitate; singula- 
ritate 

poseslvan adj. gram, (posvojni) po- 
sesiv 

posijedjeti, posijedim intr. prf. a 
incaninji, a albi 

posijelo n folk, petrecere, serata 

posiniti, poslnim tr. prf. a adopta, a 
infia 

posipati, -pani si -pljem tr. imprf. a 
presara; ~ mrvicama kruha a 
tavali prin pesmet; ~ cvijecem a 
acoperi cu flori; ~ sljunkom a 
afterne cu pietris 

pdsjeci, posijecem tr. prf. (drvo) a 
taia, a dobori 

posjecivati, posjecujem tr. imprf. v. 
posjetiti 

posjed m 1. (imovina) proprietate, 
posesiune, domeniu 2. (nepokret- 
na imovina) posedare, stapanire; 
mosioara 

posjednlk m (pi. -ici) posesor, pro- 
prietor 

posjedovati, -dujem tr. imprf. a po- 
seda, a avea in posesiune 

posjet m viziti; iti komu u ~ a mer- 
ge la cineva in vizita, a vizita pe 
cineva 289 posjetitelj posljednji posjetitelj m vizitator; kaz. specta- 
tor 

posjetiti tr. prf. a vizita, a face o vi- 
zita (cuiva) 

posjetnica / carte de vizita 

poskakivati, poskakujem intr. imprf. 
a salta, a sari 

posko£iti intr. prf. v. poskakivati 

poskok 1 m (pi. -oci) (skok u vis) 
saritura in inSltime 

poskok 2 m (pi. -oci) zool. vipera ( Vi- 
pera ammodytes) 

poskupjeti, poskupim intr. prf. a se 
scumpi, a deveni mai scump 

poskupljenje n scumpire, urcare de 
pret 

poskupljivati tr. si intr. imprf. v. po- 
skupjeti 

poslanica/mesaj, misiva; papina ~ 
enciclica 

poslanstvo n misiune 

poslanje n misiune 

poslastica / 1. mancare gustoasa 2. 
(slatkis) dulciuri pi. 

poslati, posaljem tr. prf. a trimite, a 
expedia; ~ natrag a retrimite, a 
trimite inapoi 

poslije (nakon) 1. prp. dupa; ~ Kri- 
sta (p. K.) dupa Hristos (d. Hr.) 2. 
adv. dupa aceea; (kasnije) mai 
tarziu; ~ podne dupa-amiaza 

poslijepddne, -dneva n dupa-ami- 
aza 

poslijeratni adj. postbelic 

poslodavac, -vca m patron; persoa- 
na care angajeaza mana de lucru 

poslovan adj. de serviciu; ~ tovjek 
om de afaceri; — a tajna secret 
profesional / de afaceri; ~-vno pu- 
tovanje calatorie de afaceri 

poslovanje n activitate; munca, ocu- 
pajie 

290 poslovati, poslujem intr. imprf. 1. 
(raditi) a activa, a munci, a lucra 
2. (zakljuciti poslove) a face / a 
incheia o afacere 

poslovica / proverb, dicton 

pdslovican adj. proverbial 

pdslSvnica/oficiu, birou, cancelarie 

poslovnlk m (pi. -ici) regulament 

poslovoda m 1. garant 2. (u radioni- 
ci) maistm, §ef de echipa / de ate- 
lier 

posluga / 1. serviciu; servire 2. (slu- 
ge) servitori pi. , slugi pi. 

posluh m 1. (posluSnost) ascultare, 
obedienja 2. (pozornost) atenjie 

poslusan adj. ascultator; supus, do- 
cil 

poslusati tr. prf. (cuti) a asculta; 
(biti poslusan) a fi ascultator 

poshisnost / ascultare, obedien(3 

posldzitelj m 1. om de serviciu 2. 
vanzator 

posliiziti 1. tr. prf. (koga Km) a ser- 
vi (pe cineva cu ceva) 2. intr. prf. 
Jime (vas) mogu ~? cu ce (v5) pot 
fi de folos?; ~ na cast a fi spre 
onoarea cuiva. - posluziti se (cim) 
a se servi; ~ prilikom a folosi pri- 
lejul, a profita de ocazie; posluzite 
se! serviji-va! 

posluzi'vati tr. imprf. v. posluziti 

posljedak, -tka m (pi. posljeci) re- 
zultat, efect, consecinJS 

posljedica j consecinja; efect 

posljedican adj.; (gram.) — cna re- 
cenica propozi(ie consecutiva 

posljednji adj. ultim, final; —dnje 
vijesti ultimele §tiri; ~ dan u mje- 
secu ultima zi a lunii; ~ ias mo- 
mentul suprem; (fig.) ~ udarac lo- 
viturS de grajie posmrtan postupno posmrtan adj. postum; —tno djelo 

opera postuma; ~-tni govor dis- 

curs funebru 
posni adj. 1. de post, referitor la 

post 2. care nu confine came 
posoliti tr. prf. a sara, a pune sare 
pospan adj. 1. somnolent; (uspavan) 

adormit; biti ~ a-i fi somn 2. fig. 

(jednolican, dosadan) monoton, 

plicticos 
pospanac, -nca m somnoros 
posprdan adj. batjocoritor, ironic 
pospremati tr. imprf a pune in ordi- 

ne, a ordona; ~ stol a strange masa 
pospremiti tr. prf. v. pospremati 
posramljen adj. nerusmat; sfruntat, 

obraznic 
posred prp. (cega) in mijlocul 
posredan adj. (neizravan) indirect 
posrednlk m (pi. -ici) intermediar, 

mijlocitor, mediator 
posredovati, -dujem intr. imprf. a 

mijloci, a media 
posredstvom prp. prin intermediul 
posfnuti, posrnem intr. prf. 1. a se 

impiedica, a se poticni 2. fig. a se 

abate de la drumul drept, a cadea 

in gres,eala 
posrtati intr. imprf. v. posrnuti 
post m post 
postaja / (zeljeznicka) gara; (tram- 

vajska, autobusna) stajie (de 

tramvai / de autobuz) 
postajati intr. imprf. v. postati 
postanak, -anka m (pi. -anci) origi- 

ne, geneza, formare 
postarati se 1. a deveni vechi, a se 

invechi 2. a avea grija de, a se 

ingriji 
postati, postanem intr. prf. a deve- 
ni, a se face, a lua nastere 
postava / captu§eala postaviti tr. prf. a pune, a aseza; ~ 
koga za sto a numi pe cineva in 
ceva; ~ pitanje a pune o intrebare; 
~ rok a fixa un termen; ~ na po- 
zornicu a pune in scena; ~ komisi- 
ju a desemna o comisie 
postavka / presupunere, supozijie; 

premisa 
postavljati tr. imprf. v. postaviti 
postdiplomskl adj. postuniversitar 
postelja / pat; Prokrustova ~ patul 

lui Procust 
postel jina / lenjerie de pat 
post restante adv. post-restant 
postici, -stignem tr. prf. a atinge; a 
ob|ine, a realiza; ~ cilj a atinge 
{inta / Jelul / scopul 
postizati tr. imprf. v. postici 
postojanost / constanja, perseve- 

renja 
postojanje n existen^S 
postolar, -ara m cizmar 
postolarski adj. de cizmar; —a ra- 

dionica cizmarie 
postolje m piedestal, soclu 
postotak, -tka m (pi. -otci) procent 
postrojavati tr. imprf. v. postrojiti 
postrojba / voj. formate 
postrojiti, postrojlm tr. prf. a alinia, 

a aranja, a pune in ordine 
postulat, -ata m fil. postulat 
postupak, -pka m (pi. -pci) proce- 
deu / mod de a acjiona; sudski ~ 
procedura; skraceni ~ procedura 
sumara 
postupati intr. imprf. a proceda, a 
acjiona; ~ oprezno a acjiona pru- 
dent 
postupiti intr. prf. v. postupati 
postupno adv. gradual, gradat, trep- 
tat 291 posuda postovanje posuda /vas, recipient 
posuditelj m imprumutator 
posuditi tr. prf. 1. (dati) a imprumu- 

ta, a da cu imprumut 2. (uzeti) a 

imprumuta, a lua cu imprumut 
posude n coll. veselS (de pref); por- 

culansko ~ vase de por|elan; sre- 

brno ~ argintSrie 
posudenica / (posudena rijei) im- 
prumut, cuvant imprumutat 
posudi'vanje n imprumut 
posudi'vati tr. imprf. v. posuditi 
posustajati intr. imprf. v. posustati 
posustati, -stanem intr. prf. a obosi, 

a se istovi, a se slei (de puteri) 
posuSiti, posusim tr. prf. a usca 
posuti tr. prf. a acoperi. - posuti se; 

~ pepelom po glavi a-si turna 

cenusa in cap 
posvajati tr. imprf. v. posvojiti 
posve adv. complet, total, in intregi- 

me, absolut 
posvecen adj. consacrat, dedicat 
posvecivati tr. imprf. v. posvetiti 
pdsvemasnji adj. total 
p5sveta/l. consacrare 2. sfin|ire 
posvetiti tr. prf. 1. a consacra, a de- 

dica, a inchina 2. a deveni sftat; 

(proglasiti svecem) a sanctifica, a 

canoniza; (komu knjigu) a dedica 

(o carte) cuiva 
posvjedocenje n v. svjedocenje 
posvjedofiti tr. prf. a marturisi, a 

depune m5rturie 
posvjedoci'vati tr. imprf. v. posvje- 

dociti 
posvojan adj. gram, posesiv 
posvojce, -ceta n copil adoptiv 
posvojiti tr. prf. a adopta, a infia 
posvuda adv. pretutindeni, peste tot 
posast / epidemie; epizootie 

292 poseceriti tr. prf. a presSra cu zahSr; 
a indulci (cu zahar) 

posiljalac, -ljaoca m, posiljac m ex- 
pediter, trimijator 

poslljka / trimitere 

poSkrdpiti tr. prf. a stropi 

posljunciti tr. prf. a asterne cu pie- 
tris, 

posta / posta; oficiu postal; glavna 
~ po§ta centrala; (dopisivanje) co- 
respondent (primita prin po§ta); 
—om prin posta; inf. elektroniika 
~ pos,ta electronica 

postanskT adj. postal; —a marka 
timbru, marca; ~ sandufic cutie 
postala; ~ broj cod postal; —a 
uputnica mandat postal 

postapalica / intercalate 

postar m 1. (cinovnik) func(ionar 
postal 2. (pismonosa) factor 
postal, posta; 

postarina / taxa pentru scrisori 

posteda / (od posla) scutire, di- 
spensa 

postedjeti tr. prf. 1. a cntta, a mena- 
ja 2. a scuti 

posten adj. cinstit, integru, loial; 
— a rijec cuvant de onoare 

posteno adv. cinstit, onest 

postenje n cinste, probitate, loialita- 
te, integritate 

posto 1. conj. (vremenski) dupS ce; 
(uzrocno) caci, deoarece, fiindca 
2. adv. ~ je? cat costa?; ~ poto cu 
orice prej 

poStovalac, -vaoca m v. postovatelj 

postovan adj. stimat, respectat; 
mnogo ~-i kolega mult stimate co- 
leg 

postovanje n stima, respect; consi- 
derate, deferen^; moje ~! respec- 
tele mele! poStovatelj potkopati postovatelj m admirator, adorator 

postovati, postujem tr. imprf. a sti- 
ma, a respecta; ~ zakone a respec- 
ta legea 

potaci, potaknem tr. prf. v. potak- 
nuti 

pStaja / (skrovito mjesto) loc 
ascuns, ascunzatoare; (tajnost) se- 
cret; u — i in secret, in taina 

potajan adj. ascuns, secret 

potaknuti, potaknem tr. prf. a inci- 
ta, a stimula, a incuraja 

potalijaniiti tr. prf. a italieniza 

potalijaniivati tr. imprf. v. potali- 
jan£iti 

potamaniti tr. prf. a anihila, a exter- 
mina, a nimici 

potamniti tr. prf. a intuneca, a tul- 
bura, a face intunecos 

potamnjeti intr. imprf. a deveni 
intunecos 

potamnjivati imprf. v. potamniti §i 
potamnjeti 

potanko adv. cu dc-amanuntul. deta- 
liat 

potankost / minu(iozitate, detaliu, 
amSnunt 

potapanje n scufundare 

potapati tr. imprf. a scufunda, a ine- 
ca, a inmuia 

poteci, potecem intr. prf. (poceti 
tecj) a incepe s3 curga 

potegnuti, potegnem tr. prf. a trage, 
a tSri, a trage (o dusca, un fum de 
{igara); ~ sablju a trage / a scoate 
sabia 

potencija / 1. (mogucnost, sposob- 
nost) posibilitate, capacitate, po- 
tenja 2. (mat.) dizanje na ~-u a 
ridica la putere 

potencijal, -ala m potentialitate 

potencijalan adj. potential, posibil potenci'rati tr. fig. (pojacati) a po- 

tenja, a intari, a intensifica 
poteskoca / (teskoca, napor) difi- 

cultate, impediment, obstacol; 

praviti kome ~-e a pune pe cineva 

in dificultate 
potez m linie, trasatura (de condei); 

jednim —om dintr-o miscare, 

dintr-un condei; miscare, mutare 

(la sah); ~ kistom tu§a (la scrima) 
potezati, potezem tr. imprf. a trage; 

~ pitanje a pune o chestiune pe ta- 

pet 
pothodnik m (pi. -id) subpasaj, pa- 

saj subteran 
pothranjen adj. subnutrit 
pothranjenost / subnutrijie 
pothvat m intreprindere, firma, so- 

cietate; antrepriza 
poticaj m incitare, incurajare, im- 

puls, imbold 
poticanje n incitare, stimulare 
poticati v. potaknuti 
potiljak, -Iljka m anatom. v. zatiljak 
potiskivati tr. imprf. v. potisnuti 
potisnuti, -snem tr. prf. a respinge, 

a alunga din nou 
pdtlsten adj. deprimat, abatut, des- 

curajat 
potlstenost / deprimare, descurajare 
potistiti tr. prf. a deprima, a descu- 

raja 
potjecanje n 1. origine, provenien|a 

2. (rijeci) derivare 
potjecati, -tjecem intr. prf. 1. a pro- 

veni 2. a deriva, a rezulta 
potjera / urmarire, persecutare 
potki'vanje n potcovire 
potkivati tr. imprf. v. potkovati 
potkoljenica / anatom. gamba 
potkopati tr. prf. a sapa, a excava 293 potkopavati potrosai potkopavati tr. imprf. v. potkopati 

potkova / potcoava 

potkovati, potkujem tr. prf. (konja) 

a potcovi 
potkradati tr. imprf. v. potkrasti 
potkrasti, -kradem tr. prf. a defrau- 

da, a frauda, a fura, a jefui 
potkrijepiti tr. prf. a intSri, a fortifi- 

ca 
p&tkrovlje n mansarda 
potkupljiv adj. coruptibil, venal 
potkuplji'vanje n corupere, mituire 
potlacen adj. asuprit, oprimat 
pdtlaciti tr. prf. a oprima 
potlacivati tr. imprf. v. potlaciti 
potmuo adj. v. mukao 
potok m (pi. -oci) parau, torent 
potom adv. dupa aceea, pe urmS 
potomak, -omka m (pi. -omci) des- 

cendent, urma§ 
potdmstvo n descenden^a, urmasj 

pi. 
potonuti, potonem intr. prf. a se 

scufunda, a se duce la fund 
potop m inundate, revSrsare 
potopiti tr. prf. a scufunda, a ineca, 

a inunda 
potpadati tr. imprf. a fi supus, a de- 

pinde de 
potpasti tr. prf. v. potpadati 
pdtpetica / toe (la incSifSminte) 
potpiriti tr. prf. a a{a|a (focul, pasiu- 

nea) 
potpirivati tr. imprf. v. potpiriti 
potpis m semnSturS, iscalitura; vla- 

storucni ~ semnatura autograft / 

scrisS de mana autorului; ovjeriti 

~ a legaliza o semnatura 
potpi'sati, potpisem tr. prf. a sermw, 

a iscSli 
potpisivati tr. imprf. v. potpisati potpisnik m (pi. -ici) semnatar 
potplacivanje n (podmicivanje) co- 
rupere; corup(ie 
potplaci'vati tr. imprf. v. potplatiti 
potplaiiti tr. prf. (podmititi) a mi- 

tui, a corupe (cu bani) 
potpomagati, potpomaiem tr. imprf. 

v. potpomoci 
potpomoci, potpomognem tr. prf. a 

ajuta, a subvenjiona 
potpora / sprijin, ajutor; (novcana) 

subvenjie 
potporanj. -rnja m proptea, reazem, 

suport 
potpun adj. plin, deplin, complet, 

total, integral; —a tama bezna 
potpuno adv. complet, total, in 

intregime, pe deplin 
potraga / cautare; urmSrire 
potrajati, -ajeni intr. prf. a dura, a 

continua 
potraziti tr. prf. a cere, a pretinde, a 

revendica 
potrazivanje n v. trazbina 
potriati intr. prf. a incepe sa fuga, a 

o lua la fuga; a fugi pujin 
pfitreba / 1. necesitate, trebuinja, ne- 

voie; u slucaju — e in caz de nece- 
sitate 2. (bijeda) mizerie, saracie 
potreban adj. 1. necesar, trebuincios; 

— bno je e necesar (sa), e nevoie 

de 2. (siromasan) nevoias, sarac 
potrebit adj. v. potreban 
p5tres m cutremur, seism; ~ mozga 

comojie cerebrals 
potresan adj. emo|ionant, tulbura- 

tor, patetic 
potresati tr. imprf. v. potresti 
potresti, -sem tr. prf. 1. a scutura, a 

zdruncina 2. fig. a emojiona, a im- 

presiona, a tulbura 
potrosac m consumator 294 potrosackl povgesm potrosackl adj. de consum; ~-o 

drustvo societate de consum 
potrosak, -Ska m (pi. -sci) consum, 

consumare; (trosak) cheltuiala 
potrosan adj. consumabil; — sna 

roba articole de consum 
potroSiti tr. prf. a consuma, a chel- 

tui, a risipi 
potrosnja / consum, cheltuiala 
potruditi se prf. (nastojati) a se 

stradui, a-§i da osteneala, a avea 

grija de 
potucalo n (skitnica) vagabond, 

ratacitor, haimana 
potucanje n vagabondaj, hoinareala 
potucati se imprf. a vagabonda, a 

hoinari, a bate drumurile 
pottici, -tucem tr. prf. 1. (uniStiti) a 

distruge 2. (pobiti) a ucide 3. (voj- 

sku) a bate, a invinge 4. sport (po- 

bijediti) a bate, a invinge. - potuci 

se a se lupta, a se bate 
poturica / renegat, transfug 
potiiziti se prf. a se plange; a se 

tangui, a se lamenta 
potvrda / 1. confirmare, atestare 2. 

certificat, dovada 3. recipisa, chi- 

tanja 
potvrdan adj. afirmativ, pozitiv 
potvfditi tr. prf. 1. a afirma, a zice 

da 2. (posvjedociti) a confirma, a 

atesta 3. (ovjeriti) a legaliza, a au- 

tentifica 4. (zakon, ugovor) a 

sanc^iona (o lege), a ratifica (un 

contract) 
potvrdno adv. in mod afirmativ 
potvrdfvati tr. imprf. v. potvrditi 
poucak, -cka m (pi. -cci) teorema, 

axioma; Pitagorin ~ teorema lui 

Pitagora 
poucan adj. instructiv, plin de invS- 

|aminte poucavanje n instrucjie, invajatura, 
sfat 

poucavati tr. imprf. a invata, a in- 
strui, a da lec|ii 

pouciti tr. prf. v. poucavati 

pougljeniti tr. prf. a carboniza 

pouka / instruc|ie, invajamant, 
invajatura 

pouzdan adj. sigur, cert, demn de 
incredere; —a osoba om credin- 
cios; ~-e vijesti §tiri demne de 
incredere 

pouzdanje n incredere; siguranja, 
confidents 

pouzdati se prf. (u koga, u sto) a 
avea incredere, a-^i pune nSdejdea 
(in cineva); ne ~ u sebe a nu avea 
incredere in sine 

pouzdavati se imprf. v. pouzdati se 

povecati tr. prf. a mSri, a spori, a 
create 

povecavati tr. imprf. v. povecati 

povelja / carta, diploma, document 
oficial; ~ Ujedinjenih naroda 
Carta Na|iunilor Unite 

povesti, -vedem (koga) tr. prf. 1. a 
conduce, a duce, a lua cu sine 2. a 
incepe 3. ~ rijec a aduce vorba 4. 
~ istragu a face o anchetS 5. ~ par- 
nicu a intenta un proces. - povesti 
se; ~ za kim a urma exemplul cui- 
va, a imita (pe cineva) 
povez m esarfa, bandaj; legatura, tur- 
ban 
povezanost / conexiune; interdepen- 

den^S, coerenja 
povezati, povezem tr. prf. a lega, a 
uni, a pune in legaturS; a conecta 
povezivati tr. imprf. v. povezati 
povijati tr. imprf. v. poviti 
povijesni adj. istoric 

295 povijest povrh povijest / istorie, stara ~ istoria an- 

tica; ~ srednjega vijeka istoria 

evului mediu; ~ umjetnosti istoria 

artei 

povisilica / muz. diez 

povi'siti tr. prf. 1. a ridica, a inil^a, a 

mSri 2. (placu, cijene) a majora 

(salariul, prepirile) 
povisi'vati tr. imprf. v. povisiti 
povisica/marire, crestere, majorare 
pdviti tr. prf. 1. a infasura, a banda- 

ja, a pansa 2. (dijete) a infasa (tin 

copil). - poviti se (prilagoditi se) 

a se adapta, a se acomoda 
povjeravanje / incredere; tncredin- 

{are 
povjeravati tr. imprf. v. povjeriti 
povjerenik m (pi. -ici) 1. comisariat 

2. administrator 3. confident 
povjerenstvo n comisie 
povjerenje n incredere, siguranfa 
povjeriti tr. prf. a destSinui, a incre- 

din{a. - povjeriti se a se destainui, 

a face confidence 
povjerljiv adj. confidential 
povjerljivo adv. (in mod) confi- 
dential; strogo ~ strict confidential 
povjetarac, -rca m adiere, boare, 

vanticel 
povlaifenje n retragere; (pred ne- 

prijateljem) retragere 
povlafrti tr. imprf. a trage (dupa 

sine), a tari, a retrage 
povladiti tr. imprf. v. povladivati 
povladivati tr. imprf. (odobravati) a 

aproba, a incuraja, a favoriza 
povlastica/privilegiu, concesie, fa- 

voare 
povlastiti tr. prf. a-i acorda un privi- 

legiu, a privilegia, a favoriza 
povlascivati tr. imprf. v. povlastiti 
povlasten adj. privilegiat pdvod m (prilika) prilej, ocazie; 
motiv; toboznji ~ pretext; u ~-u 
cu ocazia 
povoditi se imprf.; ~ za kim a urma 

exemplul cuiva 
povodjjiv adj. suplu, flexibil, supus; 

~ covjek om de paie, marioneta 
povodom adv. cu ocazia, cu prilejul 
p6vodenje n invitatie 
povoj m scutece 
p&voljan adj. favorabil, propice, 

avantajos; —a cijena pre^uri avan- 

tajoase 
povoljno adv. favorabil, avantajos 
pdvorka/cortegiu, procesiune 
povracanje n 1. (povrat) restituire, 

inapoiere, trimitere inapoi 2. razg. 

(bljuvanje) vomitare 
povracati tr. imprf. v. povratiti 
povratak, -tka m (pi. -aci) (dolazak 

natrag) intoarcere, inapoiere 
povratan adj. 1. recurent 2. gram. 

reflexiv; ~-tna (vozna) karta bilet 

dus-intors 
povratiti tr. prf. 1. (dati natrag) a 

restitui, a inapoia 2. (izbljuvati) a 

voma, a vSrsa. - povratiti se a se 

inapoia, a se intoarce 
povratnlk m (pi. -ici) 1. repatriat 2. 

jur. recidivist 
povrce n coll. legume pi, zarzavat 
povreda / (tjelesna) v. ozljeda; ~ 

zakona incalcare a legii; ~ terito- 

rijalnog suvereniteta violare a su- 

veranitajii teritoriale 
povremen adj. temporar; ~-e publi- 

kacije publica^ie periodica 
povremeno adv. temporar; din cand 

in cand, periodic 
povrh prp. pe, deasupra; ~ toga pe 

deasupra, in plus; ~ svega mai 

presus de toate, mii cu seama 296 povrijediti pozormca povrijediti tr. prf. (tjelesno) v. ozli- 

jediti; ~ cast a ofensa, a ultragia; 

~ zakon a incSlca legea; ~ zracni 

prostor a viola spatiul aerian 
povrJan adj. superficial 
povrsma / suprafa{3; arie 
pov rSnost / superficialitate 
povrtlar m gradinar, horticultor 
povrtMrstvo n horticulturS 
povrtnjak m (pi. -aci) grSdinS de 

zarzavat / legume 
povtfcen adj. retras, retinut, timid, 

solitar 
povuci, -vucem tr. prf. a trage, a ex- 

trage; ~ mai a trage sabia; ~ je- 

dan dim (iz cigarete) a trage un 

fum (de Jigara); (fig.) ~ koga za 

jezik a trage de limba. - povuci se 

a se retrage, a se izola; (u vojsku) 

a se replia 
pozabaviti se prf. (baviti se) ~ cim 

a se ocupa cu ceva, a se intre|ine, a 

sta de vorba 
pozadina / spate, fundal 
pozajmiti tr. prf. 1. a imprumuta (pe 

cineva) 2. a imprumuta (de la cine- 

va) 
pozajmljivati tr. imprf. v. pozajmiti 
pozan adj. (kasan) tarziu, tardiv 
pozdrav m salut, salutare; oprostaj- 

ni ~ (salut de) adio 
pozdraviti tr. prf. a saluta, a da buna 

ziua; (u pismima) pozdravljam 

Vas s postovanjem salutari re- 

spectuoase 
pozdravljati tr. imprf. v. pozdraviti 
pozdravnl adj. de salut 
pozeleniti tr. prf. a face verde 
pozelenjeti, pozelenim intr. prf. a 

deveni verde, a inverzi 
pozicija / pozijie 
pozicljsk! adj. pozi|ional pozirati intr. a poza 

pozitlvan adj. pozitiv 

pozTv m invitatie, chemare; ~ na su- 
radnju invitatie la colaborare; ~ 
na sud citatie (la tribunal); ~ na 
dvoboj provocare la duel; ~ u voj- 
sku recrutare, inrolare 

pozivanje n invitatie; chemare, apel; 
jur. citatie; ~ na red chemare la 
ordine 

pozivati tr. imprf. v. pozvati 

pozlvnl adj.; (telefonski) ~ broj 
prefix (telefonic) 

pozlvnica / invitatie; (sudska) cita- 
tie 

pozlacen adj. aurit 

pozlacivati tr. imprf. v. pozlatiti 

pozlata / aurire 

pozldtiti tr. prf. a auri, a galvaniza 
cu aur 

pozliti intr. prf. (komu) a-i veni rau 
cuiva, a se simti r3u; pozlilo mu je 
i s-a fScut r8u 

poznanik m (pi. -ici) v. znanac 

poznanstvo n cunoa^tere; cuno^tinta 

poznat adj. cunoscut, notoriu, fai- 
mos, stiut 

poznati tr. prf. a cunoaste, a §ti; ~ 
po glasu a cunoaste dupa glas; ~ 
po imenu a cunoaste dupa nume; 
~ osobno a cunoaste personal 

poznato adv. cunoscut, stiut; ~ je e 
notoriu / stiut; kako je ~ (dupa) 
cum e cunoscut 

poznavanje n cunoa§tere, notiune, 
idee 

poznavatelj m cunoscator, persoana 
care in|elege 

poznavati tr. imprf. v. poznati 

pozno adv. (kasno) tarziu 

pozor m atentie; ~! atentie! 

pozornica / scena; fig. teatru 297 pozorno praskati pozorno adv. atent, cu atenjie 
pozornost / aten{ie; privlaciti ~ a 

atrage atenjia 
pozvati, pozovem tr. prf. a invita, a 

chema; ~ na red a chema la onli- 
ne; ~ na sud a cita (la judecata); ~ 

u vojsku a chema sub arme 
pozvoniti intr. prf. a suna, a scoate 

un sunet 
pozaliti tr. prf. a deplange, a regreta; 

(kajati se) a se cai, a regreta 
pozar m foe, incendiu 
pozarnl adj. de incendiu 
pozderati tr. prf. a manca cu lico- 

mie, a devora 
pozeljan adj. de dorit, dezirabil 
pozeljeti, -zellm tr. prf. a dori; a 

ura; ~ kome s"to a ura ceva cuiva 
pozrtvovan adj. gata / promt peitru 

sacrificiu 
pozrtvdvnost / spirit de sacrificiu 
pozuda / 1. (zelja) dorinja arzStoa- 

re, pasiune 2. (pohota) aviditate, 

cupiditate 
pozuriti 1. tr. prf. (ubrzati) a giibi; 

a face repede 2. intr. prf. fi 

pozuriti se a se grSbi 
pozurnica / scrisoare de solicitare 
pozutiti tr. prf. a face galben 
pozutjeti intr. prf. a (se) ingabeai, a 

deveni galben 
praeovjek m (pi. praljudi) om pri- 

mitiv 
pracenje n inso|ire, suita, corttgiu, 

escorts 
pracka / prastie 
pradavni adj. antic; primitiv, ime- 

morial 
pradjed m (djedov otac) strabiinic; 

strSbun 
pradomovina / {ara originara 

298 prag m (pi. -ovi) prag, inceput; ze- 
Ijeznicki ~ traversS; (fig.) nikad 
mu —a vise necu prekoraciti ni- 

ciodatS n-am s5-i mai tree pragul 

(casei) 
Prag m geogr. Praga 
pragmatican adj. pragmatic 
prah m 1. praf, pulbere 2. (kozme- 

ticki) pudra 3. cvjetni ~ polen 
praizvedba / teat, prima reprezen- 

ta|ie, premiers absoluta 
prajezik m (pi. -ici) limbi primitivS 
praksa / practica; sudska ~ practici 

judiciara; u —i practic, in practica 
prakticirati intr. a face practicS; a 

folosi, a exercita; reg. (obicavati) 

a folosi, a intrebuinja 
praktican adj. practic; experimental 
prakticnost/calitatea de a fi practic 
praktikant in v. vjezbenik 
pralja / spilatoreasa 
pramac, -mca m (pi. -mci) pom. 

prorg 
pramen m 1. smoc, suvi(a 2. ~ svjet- 

losti fascicul de luniina 
prinje n spglare; spSiaturS; ~ rublja 

spalatul rufelor; stroj za ~ rublja 

masina de spalat rufe 
praonica/ spalatorie; spalStor 
praotac, -oca m (pi. -oci) strSbun, 

stramof; strSbuaic 
prapovijest m istorie veche 
prasak, -ska m (pi. -sci) parait, tros- 

net, pocnet, pocnitura 
prase, prascta n purcel 
praseel adj. de pore, de purcel, por- 

cin 
prilsetina / carne de purcel 
prasica / scioafa 
prSskalica /petarda 
praskati intr. imprf. a parai, a trosni pravo praskav adj. exploziv 
praskozdrje n aurora, zori pi. de zi 
praslavenskl adj. protoslav 
prastanovnik m (pi. -ici) aborigen, 

autohton 
prasak, -ska m (pi. -Sci) 1. pudra, 

praf 2. (lijek) praf, hap 3. ~ za 

pranje rublja detergent 
prasina / praf, colb, pulbere 
prasiti 1. tr. imprf. a acoperi / a um- 

ple de praf 2. intr. imprf. a se 

inSU^a praful, a face praf 
prasnik m (pi. -ici) hot. stamina 
prastanje n scuza, iertare 
prastati tr. imprf. a ierta 
prasuma / padure seculara, jungla 
prati, perem tr. imprf. a spala, a 

clati; (fig.) perem ruke (u vezi s 

tim) m5 spSl pe maini (de ceva) 
pratilac, -ioca m insoptor, acompa- 

niator, ghid 
pratiteljica / inso{itoare, acompa- 

niatoare 
pratiti tr. imprf. a inso}i, a urmiri 
pratnja / insojire; cortegiu, suitS; 

pod — tnjom sub escorti 
praunuk m (pi. -uci) strSnepot 
prauzor m prototip 
prSv adj. (nevin) nevinovat, inocent 
pravac, -vca 1. geom. (linie) dreapti 

2. razg. (smjer) direcjie, sens 
pravda / 1. (pravednost) dreptate, 

justice, echitate; krojiti ~-u a face 

dreptate 2. (parnica) proces; za- 

metnuti ~-u a intenta un proces 
pravdati tr. imprf. v. opravdati 
pravedan adj. drept, just, echitabil, 

impartial; — a osuda sentinja 

dreapta 
pravednost /justice, echitate pravi adj. 1. adevSrat, veritabil, pur, 
autentic; — o doba la timpul opor- 
tun; u ~ cas la momentul potrivit; 
u —om smislu in sens propriu 2. 
geom. ~ kut unghi drept 

pravilan adj. regulat 

pravllnlk m (pi. -ici) regulament 

pravilno adv. 1. regulamentar, regle- 
mentar, conform cu legea 2. exact, 
corect 

pravflnost/1. corectitudine, justeje, 
normalitate 2. (tocnost) exactitate 

pravilo n regula, norma, precept 
maxima, formula; po — u de re- 
gula; (mat.) trojno ~ regula de trei 
simpla 

praviti tr. imprf. a face, a fabrica, a 
produce, a confec(iona. - praviti 
se a se preface, a Simula; ~ vazan 
a se da mare 

pravljenje n (izradba) fabricare 

pravnl adj. juridic, legal; — a zna- 
nost jurisprudent, stiinja juridicS, 
§tiinja dreptului; —a osoba per- 
soana juridica; — a norma norma 
juridica; ~ fakultet Facultate de 
Drept 

pravnik m (pi. -ici) jurist, legist, ju- 
risconsult; (student) student la 
drept 

pravo 1 adv. (pravedno) in mod just 
/ echitabil; meni je ~ sunt de 
acord; ~ da kazem drept sa spun 

pravo 2 n 1. drept 2. (nadleznost) 
competenja 3. (ovlast) autoritate; 
s kojim —om? cu ce drept?; stu- 
dent — a student in drept; imati ~, 
biti u ~-u a avea dreptate; ~ je na 
mojoj strani dreptatea e de partea 
mea; civilno / gradansko ~ drept 
civil; ustavno ~ drept constitutio- 
nal; upravno ~ drept administra- 299 prav6dobno predvecerje tiv; ~ glasa drept de vot; ~ vlas- 
nistva drept de proprietate 
pravodobno adv. la timpul oportun 

/ potrivit 
pravopis m 1. ortografie 2. indrep- 

tar ortografie 
pravopTsnl adj. ortografie 
pravoslavac, -vca m ortodox 
pravoslavan adj. ortodox 
pravosude n jur. (sudstvo) justitie 
prazan adj. gol, inutil, van, iluzo- 

riu; ~-o mjesto post vacant; ostati 

—znih ruku a ramane cu mainile 

goale 
praznlcm adj. (blagdanski) sSrba- 

toresc, festiv 
praznik m (pi. -ici) (blagdan) zi 

festiva. - praznici pi. (gkolski) va- 
cant; ljetni ~ vacanja de vara / 

mare 
praznina / 1. gol, vid 2. lacuna 
prazniti tr. imprf. 1. a goli, a vida 2. 

a descSrca 
praznovjeran adj. superstijios 
prazndvjerje n superstifie 
praznjenje n golire; descarcare 
pre- pref. prefix 
preambula / (uvod) preambul 
prebfjati tr. imprf. v. prebiti 
prebgen adj. rupt, frant; —a kost os 

fracturat; (fig.) bez —a novcica 

fara un ban 
prebirati, prebirem tr. si intr. 

imprf. 1. a alege, a tria 2. (preme- 

tati) a scotoci; a perchezitiona 
prebiti tr. prf. (izmlatiti) a frange, a 

rape, a fracrura 
prebivallste n locuin^S, domiciliu, 

resedinja 
prebivati intr. imprf. a locui, a-si 

avea dorniciliul / resedin{a 

300 prebjeci, -bjegnem intr. prf. a fugi 
(dintr-o Jara intr-alta), a se refugia; 
~ neprijatelju a trece de partea 
inamicului, a dezerta 

prebjeg m (pi. -bjezi) dezertor 

prebolijevati tr. imprf. v. preboljeti 

preboljeti, -bollm 1. intr. prf. a se 
vindeca, a se InsanStosJ, a se face 
bine; fig. a se consola, a se resem- 
na 2. tr. prf.; ~ bolest a rezista la o 
boala, a se vindeca dupS o boala 

prebrati tr. imprf. v. prebirati 

prebroditi tr. prf. 1. a trece / a tra- 
versa cu vaporul 2. fig.; ~ sve 
poteskoce a invinge toate difi- 
culta|ile / obstacolele 

prebrojavanje n calcul, calculate, 
calculare, socotire; numSratoare 

prebrojdvati tr. imprf. y. prebrojiti 

prebrojiti tr. prf. a numSra, a calcu- 
la, a socoti; ~ glasove a numSra 
voturile 

precedens m precedent; bez ~-a fSrS 
precedent 

precac m 1. scurtaturi, drum direct 
2. inf. comandi rapidS 

predmemorija / inf. memorie cache 

predstavnHtvo n (zatnpstvo) repre- 
zentan|a, agenfie 

predstojnik m (pi. -ici) 1. sef, direc- 
tor 2. (samostana) superior 

predstraza / avangardS 

predskolskl adj. prescolar 

predugo adv. mult timp 

predujam, -ujma m avans, acont 

predumisljaj m jur. premeditare 

preduvjet m condijie preliminarS / 
prealabila 

prBdvecer adv. spre searS, pe inse- 
rate 

predvecerje n veghe; veghere predvidjeti prekld predvidjeti, -vidim tr. prf. a preve- 
dea 

predvidljiv adj. previzibil 

predvidanje n prevedere, pronostic 

predvidati tr. imprf. v. predvidjeti 

predvoditi tr. imprf. a conduce, a 
comanda; a dirija 

predvodnik m (pi. -ici) sef; ghid 

predvojnKki adj. premilitar 

prtdvorje n hoi, vestibul 

predzadnji adj. penultim 

predznak m (pi. -aci) indiciu, semn, 
simptom 

predznanje n cunoa^tere prelimi- 
narS 

prefekt m pov. prefect, demnitar ro- 
man 

prefiks m gram, (predmetak) prefix 

preformulirati tr. a reformula 

pregaca / sor| 

pregaziti tr. prf. 1. (autom.) a strivi, 
a zdrobi (sub povara) 2. (vodu) a 
trece (o apS) prin vad 

preglb m 1. pliu, cuta 2. articulatie 

pregibati tr. imprf. a indoi, a cuta 

pregibljiv adj. flexibil, indoit 

pregled m 1. privire 2. trecere tn re- 
vista; (kontrola) revizie, control; 
(lijeenifki) vizitS (medicala) 

pregledati tr. prf. 1. a arunca o pri- 
vire, a parcurge 2. a controla, a 
examina 

pregledavanje n control, inspecjie, 
examen, vizita 

pregledavati tr. imprf. v. pregledati 

pregovarac m negociator 

pregovarati intr. imprf. (o cemu) a 
negocia, a duce tratative, a trata; ~ 
o miru a duce tratative de pace pregovori m tratative pi, negocieri 
pi; mi smo u —ima suntem in tra- 
tative, negociem 
pregrada / zid, perete desp&rtitor 
pregraditi tr. prf. (odijeliti pregra- 

dom) a compartimenta 
pregradivati tr. imprf. v. pregraditi 
pregrijati tr. prf. a supraincalzi 
pregrijdvati tr. imprf. v. pregrijati 
pregf st / o mana de, un pumn de 
pregrupirati tr. a se regrupa 
prehlada / riceaia, radre 
prehladiti se prf. a se raci, a se face 

rece 
prehladen adj. racit 
prehramben adj. alimentar 
prehrana / 1. hranS, nutritie, ali- 

mentafie 2. hranire 3. aliment 
prehraniti tr. prf. a alimenta, a 
hrSni, a nutri (o perioada de timp) 
prehranjivati tr. imprf. v. prehrani- 
ti 
preinaciti tr. prf. a modifica, a 

schimba, a transforma 
preina£ivati tr. imprf. v. preinaciti 
preinaka / (izmjena) modificare, 

schimbare 
preispitati tr. prf. a reexamina, a 

confrunta, a colationa 
preispitivati tr. imprf. v. preispitati 
prejesti se, -jedem se prf. a se indo- 
pa, a se ghiftui, a manca peste 
masura 
prejudicfrati tr. a prejudicia 
prekaljen adj. fi fig. calit, o^elit, 

intSrit 
prekaljenost / calire, o{elire 
prekld m intrerupere; suspendare; ~ 
diplomatskih odnosa rupere a 
relatiilor diplomatice; bez — a fara 
intrerupere 301 prekidac 

prekidaf m elektr. intrerupator 
prekidanje n intrerupere; suspenda- 

re 
preki'dati tr. imprf. v. prekinuti 
prekinuti, -inem tr. prf. a intrerupe; 

a suspenda, a inceta 
prekjucer adv. alaltaieri 
preklani adv. acum doi ani 
preklinjati, -njem tr. imprf. 1. a 

blestema 2. a conjura, a implora 
preklop / chepeng 
preklopka / elektr. comutator 
preko prp. (na drugu stranu) pe, 
peste; (pe) deasupra; prijeci ~ ce- 
ste a traversa strada; (vise od) ~ 
ocekivanja peste a^teptari, contrar 
tuturor a^teptSrilor; ~ dana in tim- 
pul / cursul zilei; ~ ljeta in timpul 
verii, peste vara; prijeci ~ cega a 
trece cu vederea, a ierta; ~ volje 
impotriva voinjei 
prekobrojan adj. supranumeric 
prekomjeran adj. excesiv, peste 

mSsurS 
prekooceanskl adj. transoceanic 
prekopati tr. prf. a sapa din nou, a 

resapa 
prekopavati tr. imprf. v. prekopati 
prekoraciti tr. prf. a pa§i, a trece pe- 
ste; ~ rok a dcpi§i un termen 
prekoravanje n v. prijekor 
prekoravati tr. imprf. v. prekoriti 
prekoriti tr. prf. 1. a dezaproba 1 a 

mustra, a dojeni 
prekosutra adv. poimaine 
prekovremen adj.; — i rad munca 

suplimentara 
prekrasan adj. admirabil, magnific 
prekrcati tr. prf. 1. (previse ukrca- 
ti) a supraincSrca 2. (prenijeti) a 
transborda 

302 preljub 

prekrcavati tr. imprf. v. prekrcati 
prekretnica / cotiturS / curba la o 

sosea 
prekriti, prekrijem tr. prf. a acoperi 
prekrivati tr. imprf. v. prekriti 
prekriziti tr. prf. 1. (naciniti znak 

kriza) a face semnul crucii 2. 

(precrtati) a sterge; a face §ter- 

saturi; (fig.) jer sam to prekrizio 

(eu) am ficut cruce la asta 
preki-stiti tr. prf. 1. (promijeniti 

kome vjeru) a trece de la o religie 

cresting la aha 2. (promijeniti 

kome ime) a reboteza, a schimba 

numele 
prekrstavati tr. imprf. v. prekrstiti 
preksinoc adv. alaltaieri-seara, alalta- 

seara 
preksutra adv. poimaine 
prekuhati tr. prf. 1. (predugo kuha- 

ti) a rSsfierbe, a riscoace 2. (po- 

novo skuhati) a recoace, a coace a 

doua oari 
prekuhavati tr. imprf. v. prekuhati 
prekupac, -pea m speculant, acapa- 

rator 
prekvaliflcirati tr. a se recalifica, a 

schimba calificarea 
prelamati tr. imprf. v. prelomiti 
prelaz m v. prijelaz 
prelazan adj., prijelazan adj. 1. tran- 

zitoriu, de trecere, de tranzijie 2. ~ 

glagol verb tranzitiv 
prelaziti tr. ^i intr. imprf. v. prijeci 
prelomiti tr. prf. 1. a rape, a sparge, 

a farama 2. (slog u stranice) a pa- 

gina 
prelomljen adj. spart; rupt; iaramat 
preludij m muz. preludiu 
prelja f torc&toare; filatoare 
preljub m adulter preina preobracati prema prp. 1. (pravac) cStre, spre, 
inspre, in direcjia 2. (polozaj) in 
fa(a, vizavi 3. (razno) in raport 
cu; in comparajie 4. ~ tomu in 
concluzie, deci 

premarati se imprf. v. premoriti se 

premasiti tr. prf. 1. a arunca (peste) 
2. a intrece, a dep&§i; ~ normu a 
depa^i norma (de munca); ~ cilj a 
depS^i (inta 

premasivati tr. imprf. v. premaSiti 

premaz m 1. ungere 2. unsoare 

premazati, -mazem tr. prf 1. a 
unge 2. (lakom) a vopsi, a Ucui 

premda conj. de^i, cu toate ca 

premetacina / perchezijie 

premetanje n 1. scotocire, perche- 
zi^ie 2. transpunere; transpozijie 

premija / premiu 

premijer m polit. (predsjednik vla- 
da) premier, prim-ministru 

premij^ra / (praizvedba) premiera; 
~ filma premiera filmului 

preminuli m decedat, defunct, mort 

preminuti, preminem intr. prf. 
(umrijeti) a muri, a deceda 

premisljati se imprf. a ezita, a 
sovai, a oscila 

premjestiti tr. prf. 1. a deplasa / a 
muta / a schimba din loc 2. (cmov- 
nika) a transfera 3. (yoj.) a dislo- 
ca, a deplasa 

premjestanje n transfer 

premjestati tr. imprf. v. premjestiti 

premoc, premoci / superioritate, su- 
prema^ie 

premocan adj. superior, preponde- 
rant 

premoren adj. sleit (de puteri), epu- 
izat, surmenat 

premoriti se prf. a cadea frant de 
obosealS, a se surmena premotati tr. prf. a infasura din nou 

premotavati tr. imprf. v. premotati 

prenagliti se a se agita, a se precipi- 
ta 

prenagljivati se imprf. v. prenagliti 
se 

prenapucen adj. suprapopulat 

prenatrpan adj. prea plin, ticsit, su- 
praincircat 

prenatrpati tr. prf. a se (re)umple 
mult; (vozilo) a supraincarca; 
(prostorije ljudima) a aglomera, a 
ingramidi, a inghesui 

prenemagati se, -nemazem se 
imprf. a afecta; a Simula, a se pre- 
face 

prenesen adj. ; ~-o znacenje sens fi- 
gurat / metaforic 

prenijeti tr. prf. 1. a transporta, a 
muta, a deplasa 2. (radio) a trans- 
mite 3. (patol.) ~ bolest a transmi- 
te o boaia. - prenijeti se a se 
transporta, a se duce, a se deplasa 

prenociste n popas de noapte 

prenociti intr. prf. a irmopta, a pe- 
trece noaptea 

prenositelj m transmijator 

prenositi tr. imprf. v. prenijeti; (na 
radiju) a transmite 

prenosiv adj. transportabil, transfe- 
rabil; jur. transmisibil 

prenosenje n 1. transport, transfera- 
re; sttamutare 2. jur. (prava) ce- 
siune 3. (bolesti) rSspandire 

preobilan adj. supraabundent, exce- 
siv 

preoblaciti tr. imprf. v. preobuci 

preoblikovati, -kujem tr. imprf. a 
transforma, a schimba forma 

preobra6enje n transformare; schim- 
bare 

preobracati tr. imprf. v. preobratiti 303 preobrat preplatiti preobrat m (promjena) schimbare, 

varia^ie, transformare 
preobratiti tr. prf. a transforma, a 

schimba 
prJobrazba m 1. transformare, tran- 

sfigurare 2. metamorfoza 
preobuci, -bucem tr. prf. a travesti, 

a se schimba. - preobuci se a se 

travesti, a schimba imbracSmintea 
preodgajanje n reeducare 
preodgajati tr. imprf. v. preodgojiti 
preodgojiti tr. prf. a reeduca 
preokrenuti, -dkrenem tr. prf. a 

intoarce din nou; a inversa, a 

rasturna, a da peste cap 
preokret m rasturnare; intoarcere, 

inversare, schimbare 
preokretati tr. imprf. v. preokrenuti 
preokupacija / (obuzettst, zabri- 

nutost) nelinis,te, teama, anxietate, 

tngrijorare 
preokupirati tr. (zaokupiti) a ocu- 

pa, a absorbi, a preocupa 
preopterecivati tr. imprf. v. preop- 

teretiti 
preopteretiti tr. prf. a supraincSrca, 

a supraaglomera cu sarani, a sur- 

mena 
preosjetljivost / hipersensibil 
preostajati intr. imprf. v. preostati 
preostati, -ostanem intr. prf. a rama- 

ne 
preoteti, preotmem tr. prf. a lua 

inapoi, a relua, a recupera 
preotimanje n uzurpare 
preotimati tr. imprf. v. pisoteti 
prepad n atac improvizat / prin sur- 

prindere 
prepadati tr. imprf. v. prepasti 
prepan'rati tr. prf. (priniiti, pri- 

premiti) a pregati, a prepara 

304 prepasti, -padnem tr. prf. a speria, a 
inspaimanta 

prepec^nac m paine prajita 
prepecenica/(rakija) bautura tare / 

dublu distilata 
prepeci, -pe£em tr. prf. 1. a frige 
prea mult 2. a distila a doua oara, a 
redistila 
prepelica / tool, prepelija, pitpalac 

(Coturnix coturnix) 
prepi'rati se prf. a discuta in contra- 
dictorily a se certa 
prepirka / altercajie, discu{ie in 

contradictoriu, cearta, polemica 
prepi'sati, prepisem tr. prf. 1. a co- 

pia, a transcrie 2. a prescrie; ~ u 

iisto a (tran)scrie pe curat; ~ lljek 

a prescrie un medicament; ~ opo- 

rukom a lasa mojtenire 
prepisivai, -6£a m copist, persoana 

care transcrie 
prepisivanje n copiere, transcriere 
prepisivati tr. imprf. v. prepisati 
prepiska / (dopisivanje) corespon- 

denja 
prepjev m lit. (preradba) adaptare 

a unei poezii; (Slobodan prijevod) 

versiune libera 
prepjevati tr. prf. (slobodno preve- 

sti) a traduce liber 
preplacivati tr. imprf. v. preplatiti 
preplanulost / bronzare 
preplanuti, preplanem intr. prf. a 

(se) bronza, a avea fa|a arsS de 

soare 
preplaSiti tr. prf. a speria; a infri- 

coja, a inspaimanta. ■ preplasiti se 

a se speria; a se teme; a-i fi frica 
preplatiti tr. prf. a plati mai mult 

decat trebuie, a cumpara cu supra- 

pret preplaviti preruSivati preplaviti tr. prf. a inunda, a acope- 
ri cu api 

prepoloviti tr. prf. a injumata|i 

prepolovlji'vati tr. imprf. v. prepolo- 
viti 

prepona anatom. vintre; pantece 

preporadati tr. imprf. v. preporodi- 
ti 

preporod m regenerare, rena^tere, 
reinnoire; (renesansa) talijanski 
narodni ~ Renaftere 

preporoditi tr. prf. a regenera, a 
reinnoi, a face sa renascS. - prepo- 
roditi se a rename, a se regenera; 
fig. a reinflori, a reinvia 

preporoden adj. renascut, regenerat 

preporucen adj. recomandat 

preporufcno adv. (na posti) reco- 
mandat 

preporiiciti tr. prf. a recomanda 

preporucivati tr. imprf. v. prepo- 
riiciti 

preporuiSljiv adj. recomandabil 

preporucljivo adv. ; ~ je e oportun / 
potrivit 

preporuka / recomandare 

prepotencija / (drskost, oholost) 
abuz de putere; arogan{a 

prepotentan adj. (drzak) dominant, 
predominant 

prepozicija / gram, (prijedlog) pre- 
pozi|ie 

prep6znati tr. prf. a recunoa^te (pe 
cineva), a identifica; ~ po glasu a 
recunoa^te dupa voce 

prepoznatljiv adj. u§,or de recunos- 
cut 

prepoznavati tr. imprf. v. prepozna- 
ti 

prepredenjak m (pi. -njaci) sme- 
cher, §iret, viclean prepreka / obstacol, piedica, impe- 
diment; trka s -kama cursa cu 
obstacole 
preprijeciti tr. prf. a bara, a pune 

obstacole, a impiedica trecerea 
preproddvanje n revindere 
prepun adj. plin ochi, foarte plin, 

preaplin 
prepustiti tr. prf. a ceda, a lasa, a 
abandona; prepusti to meni! lasaji 
asta in seama mea! 
prepustati tr. imprf. v. prepustiti 
preracunati tr. prf. 1. a calcula pe 
alta baza 2. a recalcula, a calcula 
din nou 3. a schimba, a converti. - 
preracunati se (pogrijeSiti u 
procjeni) a face o greseala de cal- 
cul 
preracunavati tr. imprf. v. preracu- 
nati 
prerada / v. preradba 
preradba / refacere; reelaborare 
preraditi tr. prf. a prelucra, a reface, 

a transforma 
preradevina / produs finit, obiect 

fabricat 
preradivac m persoana care reface / 
remaniazi / elaboreaza din nou (o 
lucrare etc.) 
preradivanje n refacere, prelucrare, 

transformare 
preradivati tr. imprf. v. preraditi 
preran adj. prematur, precoce 
prerano adv. prea devieme 
prerasti, -rastem tr. s.i intr. prf. a 
create mai mare (in compara|ie cu) 
prerasci'vati tr. imprf. v. prerasti 
prerezati, -rezem tr. prf. a decupa, a 

taia (In doua) 
prerija/ paji^te 

prerusiti tr. prf. a travesti, a deghiza 
prerusivati tr. imprf. v. prerusiti 305 presaditi presvuci presaditi tr. prf. a transplanta, a 

rasadi 
presadivati tr. imprf. v. presaditi 
presahnuti, presahnem intr. prf. a 

seca, a se usca 
presavijati tr. imprf. v. presaviti 
presaviti, presavijem tr. prf. a 

indoi, a impaturi 
presedan m v. precedens 
preseliti 1. tr. prf. a scoate din casa, 

a evacua 2. (pucanstvo) a transfe- 

ra, a deporta 3. mfr. /?r/ a schimba 

locuin|a, a se stramuta; (u drugu 

zemlju) a emigra 
preseljenje n 1. transferare; stiamu- 

tare 2. migrajiune 
preseljivati tr. imprf. v. preseliti 
presjedanje n ielezn. a schimba un 

tren 
presjek / (pi. -eci) 1. taietura, cur- 

matura 2. geom. secjiune 
preskakati tr. si intr. imprf. v. pre- 

skociti 
preskakivati tr. §i infr. impr/ v. pre- 

skociti 
preskociti tr. si intr. prf. (skociti 

preko) a sari, a face un salt (pes- 

te); fig. ~ koga 1. a o lua inaintea 

cuiva 2. a omite 
preslik m (copie) xerox 
preslikati tr. prf. a copia, a face o 

copie (dupa un tablou) 
preslikavati tr. imprf. v. preslikati 
preslusati tr. prf. fur. a interoga, a 

chestiona, a audia 
preslusavanje n 1. y'«r. (okrivlje- 

nog) interogatoriu 2. (svjedoka) 

interogare (a martorului) 
preslusavati fr. i'mpr/. v. preslusati 
prespajfinje n elektron. comutare, 

schimbare 
prespajati tr. imprf. v. prespojiti 

306 prespavati tr. prf. a dormi mult 
prespojiti tr. prf. elektr. a comuta 
prestanak, -anka m 1. incetare 2. 

intrerupere, oprire; bez —nka fSra 

intrerupere, neincetat 
prestajati intr. imprf. v. prestati 
prestati, -stanem intr. prf. a inceta, 

a sta, a intrerupe; prestani! ince- 

teazi!, termini! 
prSsti, predem tr. imprf. a toarce; a 

fila 
prestici, -stignem tr. prf. a intrece, a 

depasi 
prestizati tr. imprf. v. prestici 
prestilizirati tr. prf. a stiliza din nou 
prestiz m (ugled) prestigiu 
prestrasiti tr. prf. a speria, a inspai- 

manta, a infrico^a 
prestraviti tr. prf. a ingrozi, a in- 

spaimanta 
prestravljenost / teroare, panica, 

groaza 
prestravlji'vati tr. imprf. v. prestra- 
viti 
prestrukturiranje n restructurare 
prestupan adj., prijestupan adj.; 

—pna godina an bisect 
presuda/>r. 1. sentin{a, verdict 2. 

decizie; izreci — u a da o sentinja 
presudan adj. (odlucujuci) hotira- 

tor, decisiv 
presuditi intr. prf. a judeca, a pro- 

nun|a o sentin{S / un verdict 
presudivati intr. imprf. v. presuditi 
presvlaciti tr. imprf. v. presvuci 
presvlaka / 1. travestire, deghizare 

2. fa|i de perni 
presvufi, -svuiSern tr. prf. 1. a trave- 

sti 2. a acoperi, a inveli; ~ jastuk 

a schimba fa|a de pernS presati pretresti presati tr. imprf. 1. a apSsa: a inde- 
sa; a presa 2. a tescui, a stoarce cu 
teascul; a presa 

prestampati tr. prf. v. pretiskati 

presutjeti, -sutlm tr. prf. a pSstra 
pentru sine; a trece sub ticere, a 
omite (intenjionat de a spune) 

presutno adv. 1. tacut, in tacere 2. 
in mod tacit 

pretakanje n traversa 

pretakati tr. imprf. v. preto£iti 

preteci, -teknem, -tecem tr. prf. 
(koga) a depSsi, a devansa, a pre- 
ceda; (autom. prestici) a depasi 

pretendirati intr. prf. (zahtijevati) a 
pretinde; a cere 

pretenzija / (zahtjev) pretence, ce- 
rere; pretindere 

pretezno adv. de cele mai multe ori; 
in majoritate, in general 

prethodan adj. precedent, anterior; 
prealabil 

prethoditi intr. prf. a preceda, a 
merge in fa|a 

prethodnik m (pi. -ici) predecesor, 
precursor, inaintas 

prethodno adv. de mai inainte, ante- 
rior 

preticak m (pi. -id) surplus, exce- 
dent, prisos 

pretlsak, -ska m (pi. -sci) retiparire; 
~ zabranjen reproducerea inter- 
zisa 

pretiskati tr. prf. a retipSri; a repu- 
blica 

pretiskivati tr. imprf. v. pretiskati 

pretjecati tr. imprf. v. preteci 

pretjeran adj. exagerat, excesiv, 
peste masura 

pretjerati intr. prf. a exagera, a in- 
trece mSsura 

pretjerivanje n exagerare pretjerivati intr. imprf. v. pretjerati 
pretkazanje n prezicere, proroc 
pretkazati, pretkazem tr. prf. a pre- 

zice, a proroci 
pretkazivati tr. imprf. v. pretkazati 
pretoc'iti tr. prf. a transvaza; a prito- 

ci 
prJtovar m transbordare 
pretovariti tr. prf. 1. a supraincarca 
2. (s jednog vozila na drugo) a 
muta dintr-un vehicul intr-altul 
pretovarivati tr. imprf. v. pretovari- 
ti 
pretplacivati se imprf. v. pretplatiti 

se 
pretplata/abonament; telefonska ~ 

abonament telefonic 
pretplatiti se prf. a se abona 
pretplatnlk m (pi. -ici) abonat 
pretposljednjl adj. penultim 
pretpostaviti tr. prf. 1. (staviti) a 
pune deasupra 2. (misliti, drzati) 
a presupune, a admite o ipoteza 3. 
a prefera, a da prioritate 
pretpostavljati tr. imprf. v. pretpo- 
staviti 
pretpostavka / presupunere, supozi- 

\ie, ipoteza 
pretpdtopan adj. antidiluvian 
pretprosll adj. gram, mai mult ca 
perfectul; ~-e godine acum doi ani 
pretraga / 1. perchezifie; perchezi- 
Jionare 2. (lijecnicka) examinare 
medicala 
pretraziti tr. prf. a perchezi^iona, a 

scotoci, a cotrobai 
pretrazi'vati tr. imprf. v. pretraziti 
pretresati tr. imprf. v. pretresti 
pretresti, -tresem tr. prf. 1. a per- 
chezi^iona, a scotoci, a scormoni 
2. (raspraviti) a discuta, a dezba- 
te 307 pretrpati prevlast pretrpati tr. prf. a supraincSrca 

pretrpavati tr. imprf. v. pretrpati 

pretfpjeti, -tfpim tr. prf. a suporta, 
a indura; a suferi 

pretiici, -tu£em tr. prf. (premlatiti) 
a bate rSu, a snopi in bStaie 

pretvarac m teh. convertizor 

pretvaranje n 1. transformare 2. re- 
ducere 3. fig. (licemjerstvo) ipocri- 
zie, simulare 

pretvarati tr. imprf. v. pretvoriti. 
-pretvarati se a se preface, a Si- 
mula 

pretvorba / transformare 

pretvoriti tr. prf. a transforma, a 
schimba, a converti; ~ kaznu a co- 
muta o pedeapsa 

preudaja / recasatorie (a unei fe- 
mei), remSritare 

preudati se prf. a se recisatori 

preuraniti intr. prf. a sosi prea de- 
vreme 

preurediti tr. prf. a repune in ordi- 
ne, a aranja din nou 

preuredi'vati tr. imprf. v. preurediti 

preusmjeriti tr. a destina unui alt 
scop 

preusmjerivati tr. imprf. V. preu- 
smjeriti 

preustrojstvo n reorganizare, trans- 
formare, reforms 

preuvelicavanje n exagerare, ampli- 
ficare; lit. hiperbola 

preuzeti, preuzmem tr. prf. (uzeti) 
a lua in posesiune / in pistrare, a 
prelua; ~ odgovornost a-§i asuma 
responsabilitatea 

preuzimati tr. imprf. v. preusmjtri- 
ti 

preuzviseni adj. (u naslovu) Exce- 
len(a sa 

308 prevagnuti, prevagnem intr. prf. a 
fi mai greu, a cantari mai mult 
(decat); fig. a precumpani, a avea 
superioritate 

prevara /, prijevara / pacaleala, 
inselare, frauds 

prevarant m intrigant; escroc 

prevariti tr. prf. a induce in eroare, 
a pScSli, a !ns,ela; ~ u nadi a ins,ela 
a§teptSrile; ~ u igri a tris,a; sail me 
prevario m-a furat somnul. - pre- 
variti se a se insela, a comite o 
eroare, a se amSgi 

prevarljiv adj. inselStor, amSgitor; 
iluzoriu; fils 

prevencija / preintampinare, preve- 
nire 

preventivan adj. preventiv, provizo- 
riu 

prevesti 1 , -vedem tr. prf. 1. (na dru- 
gi jezik) a traduce 2. inf. a compila 

prevesti 2 , -Tezem tr. prf. a transpor- 
ta 

previd m (propust) omisiune, lipsS 

previdjeti, -vidim tr. prf. a nu re- 
marca, a nu observa, a scapa din 
vedere; te sam previdio aceasta 
mi-a scSpat, n-am observat 

prevfdati tr. imprf. v. previdjeti 

previjati tr. imprf. 1. (ranu) a pan- 
sa, a bandaja 2. (pregibati) a 
indoi, a cuta, a incovoia 

previranje % fig. fierbere, agitajie 

previse adv. prea mult, excesiv, 
depart peste mSsura 

previti tr. imprf. v. previjati 

prevladati tr. prf. a predomina, a va- 
lora mai mult 

prevladavaii tr. imprf. v. prevladati 

prevlaka f geogr. istm 

prevlast / predominare, supremajie; 
kegemonie prevoditelj pribor prevoditelj m 1. traducStor; transla- 
tor 2. inf. compilator 
prevoditeljski adj. de traducStor, re- 

feritor la traducStor 
prevoditi, prevodim tr. imprf. v. 

prevesti 1 
prevodenje n traducere, versiune 
prevoziti, prevozun tr. imprf. v. pre- 
vesti 2 
prevozenje n transportare; transport 
prevrat m 1. rSscoalS, revolts 2. sub- 

versiune, rSsturnare 
prevfnuti, prevrnem tr. prf. a 
rSstuma, a inversa; a intoarce din 
nou 
prevfsiti tr. prf. a depSsj, a trece pes- 
te / dincolo de; ~ mjeru a intrece 
mSsura, a exagera 
prevrtati tr. imprf. v. prevrnuti 
prevrtljiv adj. inconstant, schim- 

bitor, nestatornic 
prevrtljivost/ inconstant, lejeritate 
prezaposlenost / supraocupare 
prezati intr. imprf. (od cega) a se 
teme, a da inapoi (in fa(a a ceva) 
prezent, -nta gram, prezent 
prezentacija / prezentare, infa(i§are 
prezervatlv, -iva m prezervativ 
prezime n nume de familie 
prezimiti intr. prf. a petrece iarna, a 

ierna, a hiberna 
prezimljivati intr. imprf. v. prezimi- 
ti 
prezir m disprej, desconsidera{ie 
prezirati, -zirem tr. imprf. a dis- 

pre(ui, a desconsidera 
prezirno adv. (In mod) dispre^uitor 
preznojavati se imprf. v. preznojiti 

se 
preznojiti se prf. a asuda, a transpi- prezaliti tr. prf. a se consola (dupS o 

pierdere), a se resemna 
prezivaiS m zool. rumegStor 
prezivati tr. imprf. a rumega 
prezivjeti, -zivlm tr. §i intr. prf. a 
trSi mai mult (decat), a supra- 
vie(ui; ne ce ~ noc nu va trSi panS 
diminea|S, va muri peste noapte; ~ 
rat a supraviejui razboiului 
prezivljavati tr. imprf. v. prezivjeti 
prgav adj. v. naprasit 
pfhak adj. friabil, faramicios 
prhut m §i / mStrea^S 
pri 1 - pref. prefix verbal 
pri 2 prp. 1. (prostorno) la, langS, 
(de) pe langS; imati ~ ruci a avea 
la indemana; ~ stolu langS masS 2. 
(vremenski) - zalasku sunca la 
apusul soarelui 3. (stanje) biti ~ 
novcu a fi in bani, a avea bani; 
biti ~ sebi a fi con^tient / treaz; 
jesi ~ sebi? a) i\\ dai seama ce spui 
/ ce faci? b) e§ti intreg la minte?; ~ 
hodanju in mers 
prianjati intr. imprf. a adera la 
pribadaca / (igla) ac (cu gSmSlie) 
pribaviti tr. prf. razg. a procura, a 

face rost 
pribavljati tr. imprf. v. pribaviti 
pribiljeziti tr. prf. a (-sj) nota, a lua 

notife 
pribiti, pribijem tr. prf. a bate in 

cuie, a {intui 
priblizan adj. aproximativ, circa 
priblizavanje n apropiere 
priblizavati tr. imprf. v. pribliziti 
pribliziti tr. prf. a apropia, a lipi. - 

pribliziti se a se apropia 
priblizno adv. circa, in jur de, aproa- 

pe, aproximativ 
pribor m ustensile pi, accesorii pi, 
garniturS; ~ za jelo serviciu de 309 pribrati se prihvacati tacamuri; stolni ~ serviciu de 
masa; toaletni ~ obiecte de toaletS 

pribrati se prf. a se aduna; fig. a-si 
aduna gandurile, a se concentra 

prica / poveste, povestire; nuvelS; 
uvjek ista ~! mereu aceeasi poves- 
te! 

pricanje n naratiune 

pricati tr. imprf. a povesti, a nara; 
pricaj ti to drugome! asta s-o 
spui la altii!. - pricati se; prica se 
se spune; se vorbeste, se zvoneste 

pricekati intr. prf. (pocekati) a 
astepta putin 

pricesnlk m (pi. -ici) care se pregS- 
teste pentru taina cuminec&turii 

pricest / imparta§anie, cuminecS- 
turS, comuniune 

pri£estiti se prf. a se ImpSrti^i 

pricescivati se imprf. v. pricestiti se 

priciniti se tr. prf. (ciniti se komu 
sto) a comite, a face; a pricinui 

pricinjati se imprf. v. priciniti se 

pricuva / rezervS 

priciivati, pricuvam tr. prf. (cuvati) 
a pSstra, a conserva (un timp de- 
terminat) 

pricvrstiti tr. prf. a fixa, a imobiliza 

pricvrscivati tr. imprf. v. pricvrstiti 

prici, pridem intr. prf. 1. a se ajro- 
pia; ~ prozoru a veni la fereastrS, 
a se apropia de fereastri 2. fig. a 
adera, a trece de partea 

pridjev m gram, adjectiv; ukrasji ~ 
epitet 

pridobiti, pridobijem tr. prf a 
castiga, a obtine, a dobandi; ~ <iju 
naklonost a castiga favoarea tui- 
va; ~ koga za sebe a castiga pe ci- 
neva de partea sa 

pridobivati tr. imprf. v. pridobiti 

310 pridonijeti, -donesem intr. prf. a 
contribui, a concura la 

pridonositi intr. imprf. v. pridonije- 
ti 

pridoslica / nou- venit 

pridruziti se prf. a se asocia, a lua 
parte la, a se alatura; ~ cijem 
misljenju a adera la opinia cuiva 

pridruzivati se imprf. v. pridruziti 
se 

pridrzati, -drzlm tr. prf. 1. a retine, 
a opri 2. a sustine, a sprijini putin 

pridrzavanje n retinere 

pridrzavati tr. imprf. v. pridrzati 

priglup adj. putin prost 

prlgoda / ocazie, prilej, circum- 
stanJS, imprejnrare; koristiti se 
— om a profita de ocazie 

prlgodan adj. ocazional; de circum- 
stan^S 

prlgodno adv. (in mod) ocazional 

prigovaranje n 1. obiectie 2. repro^ 

prjgovarati intr. imprf. 1. a reprosa, 
a obiecta, a blama, a critica, a de- 
zaproba 2. (proturjeciti) a contrazi- 
ce, a face obiecjii 

prigovor m 1. repros, 2. obiectie; 
bez — a fSra obiecjii 

prigovdriti intr. prf. v. prigovarati 

prigradski adj. suburban 

prigusiti tr. prf. a sugruma, a gatui, 
a strangula 

prigusivac m 1. amortizor (de surdine) 
2. (na glazbalu) surdini 3. {autom.) 
ispusjii ~ toba de esapament 

prigusivati tr. imprf. v. prigusiti 

prftod n verit, beneficiu; cist ~ ve- 
nit net 

prihvacanje n 1. in^elegere rapida, 
piicepere 1. (prihvat, primanje) 
acceptare, primire, consimtire 

prihvacati ti. imprf. v. prihvatiti prihvat prijem prihvat m 1. acceptare, primire, 
consimtire 2. intampinare 

prihvatiti tr. prf. 1. (uzeti u ruke) a 
prinde, a apuca 2. (primiti) a ac- 
cepta, a primi; ~ prijedlog a ac- 
cepta propunerea. - prihvatiti se 
(za sto ili cega) a se apuca, a se 
prinde; fig. a intreprinde; ~ posla a 
se apuca de treaba 

prihvatljiv adj. acceptabil 

prijam m receptie, primire, intampi- 
nare; (radio) ~ receptie radiofonicS 

prijamni adj. receptor; primitor; ~ 
ispit concurs de admitere 

prijamnTk m (pi. -ici) receptor; re- 
ceptioner; radio ~ aparat de radio 
(receptie) 

prijasnji adj. precedent, anterior 

prijatan adj. v. ugodan 

prljatelj m amic, prieten; prisni ~ 
prieten intim; ~ iz mladih dana 
prieten din copilarie; ~ se u nevo- 
lji poznaje prietenul la nevoie se 
cunoaste 

prijateljica / prietena, arnica 

prijateljskl 1. adj. amical, priete- 
nesc; —a zemlja JarS prietena 2. 
adv. amical, prieteneste 

prijate'ljstvo n prietenie, amicitie; 
prisno ~ intimitate, familiaritate 

prijava / 1. anunj, notificare, 
anun^are 2. declarare a prezenjei 

prijavak m raport; relatare 

prijaviti tr. prf. 1. a anun{a, a aduce 
la cunostin^a, a notifica 2. a decla- 
re, a denunja 

prijavljivati tr. imprf. v. prijaviti 

prijavnl adj. ~ ured registraturS; ~ 
list buletin de notificare 

prijavnica / formular tipSrit, fi^S de 
inscriere; ~ za ispit fisa de inscrie- 
re la un examen prijazan adj. prietenesc, gentil 

prije 1. prp. inainte; ~ mnogo godi- 
na inainte cu multi ani; ~ svega 
inainte de toate; ~ vremena pre- 
matur, inainte de vreme 2. adv. 
inainte, anterior, mai inainte, mai 
demult; Sto ~ cat mai repede; u to- 
liko ~ cu atat mai mult; ~ ili ka- 
snije mai inainte sau mai tarziu; 
(radije) mai curand, mai degrabi; 
preferabil, mai bine 

prijeiSiti tr. imprf. a impiedica, a 
ingreuia, a bara 

prijeci, pnjedem 1. tr. prf. a trece, a 
duce peste, a parcurge; ~ mjeru a 
intrece mSsura 2. intr. prf. (preko) 
a trece, a traversa; ~ preko ceste a 
traversa strada; ~ neprijatelju a 
dezerta, a trece la inamic; ~ na 
drugu stranu a trece pe / de par- 
tea cealaltS; ~ s predmeta na 
predmet a sari / a trece de la un 
subiect la altul 

prijedlog m 1. propunere 2. 
motiune; na ~ la propunerea 3. 
(gram.) prepozitie; zakonski ~ 
proiect de lege; podnijeti ~ a face 
o propunere 

prijeko adv.; (beztivjetno) ~ potre- 
ban absolut necesar, indispensabil 

prijekor m dojana, repro§; bez — a 
irepro^abil 

prijelaz m pasaj, loc de trecere, tran- 
zitie; ~ u drugi vlak schimb de 
tren; na ~-u izmedu dva stoljeca 
la trecerea dintre cele doua secole 

prijelazan adj. 1. de trecere, de 
tranzitie, tranzitoriu 2. gram, —zni 
glagoli verbe tranzitive 

prijelom m 1. ruptura, spartura 2. 
(kosti) fractura 3. (u tiskari) ~ 
sloga paginare; paginatie 

prijem m v. prijam 311 prijenos prikradati se prijenos m 1. transport, mutare 2. 

mat. report 3. (radio) transmisie 
prijenosan adj. transportabil, tran- 

sferabil 
prijenosnlk m (pi. -ici) transmitter; 

~ bolesti transmijator de microbi 
prijepis m copie, duplicat 
prijepodne, -dneva n dimineaja 

(perioada dintre dimineaja si 

amiaza), inainte de masa 
prijepddnevan adj. antemeridian, 

care preceda pranzul 
prijeporan adj. contestabil, discuta- 

bil, litigios 
prijesan adj. 1. (sirov) crud, necopt 

2. (beskvasan) fara drojdie, iarS 

ferment 
prijestolnica / capitals, metropola 
prijestolonasljednik m (pi. -ici) 

prin{ ereditar 
prijestolje n tron; stupiti na ~ a 

urea pe tron; zbaciti s —a a detro- 

na (pe cineva) 
prijestup m 1. incalcare 2. jur. in- 

frac{iune, contravenjie 
prijetiti intr. imprf. (komu cime) a 

ameninja (pe cineva cu ceva) 
prijetnja / amenurfare; pod — om 

sub ameninjare 
prijevod m traducere, talmacire; 

versiune; doslovan ~ traducere li- 
terals; ~ s rumunjskog na hrvat- 

ski traducere din romanS in croat3 
prijevoj 1 m geogr. pas, trecatoare; 

defileu 
prijevoj 2 gram. alternan|S vocalicJ 
prijevoz m transport, transportare; 

zeljeznicki ~ transport ferovior 
prijevozan adj. transportabil; —znd 

sredstvo mijloace de transport; 

—zni troskovi cheltuieli de trans- 
port 

312 prijevoznik m (pi. -ici) transportor; 
expeditor (la un birou de expedite 
etc.) 

pryevremen adj. precoce, prematur, 
inainte de vreme 

prikaz m 1. reprezentare; reprezen- 
tare 2. (knjige, djela) prezentare, 
recenzie 

prikazati, prikazem tr. prf. 1. 
(predstaviti) a se arata, a prezenta 
2. (teat.) a reprezenta 3. (knjigu, 
djelo) a recenza 4. (film) a proiec- 
ta (un film) 

prikazfvanje n reprezentare; repre- 
zentafie 

prikazivati tr. imprf. v. prikazati 
prikladan adj. 1. (zgodan) potrivit, 
corespunzator, bun, indicat pentru 
2. (sposoban) apt, oportun 3. (li- 
jep) placut, agreabil, gentil 
prikladnost j corespondent, echili- 
bru, propor|ie justa, aptitudine, ca- 
pacitate 
priklanjati se imprf. v. prikloniti se 
prikloniti se 1. a se inclina; a se ple- 
ca (In faja cuiva) 2. fig. (cemu) a 
se adapta (la ceva) 
prikljucak, -£ka m (pi. -era) 1. 
joncjiune, racordare, atasare 2. 
elektr. priza 3. polit. alipire, ane- 
xitine 

prikUuciti tr. prf. 1. a lega, a racpr- 
da 2. elektr. a stabili un contact, a 
conecta 

prikljucivati tr. imprf. v. prikljuciti 

prikolica/remorci 

prikopcati tr. prf. 1. a lipi; a prinde; 

a lega 2. a incheia nasturii 
prikopcavati tr. imprf. v. prikopcati 
prikradati se, prikradam se v. pri- 

krasti se prikrajak priljubiti prikrajak, -ajka m (pi. -ajci) colJ, 

ungher; iz —jka pe ascuns, in tai- 

n5, din umbra 
prikrasti se, prikradem se prf. a se 

furi^a (pana la), a se apropia pe 

furis, 
prikratiti tr. prf. a scurta; a abrevia 
prikriti, prikrijem tr. prf. (skriti) a 

acoperi, a ascunde, a camufla; fig. 

a masca, a disimula 
prikrivanje n (skrivanje) ascunde- 

re, tainuire 
prikrivati tr. imprf. v. prikriti 
prikupiti tr. prf. a ingramSdi, a pune 

claie peste grSmada, a pune lao- 

lalta; ~ dokaze a obtine probe 
prikupljanje n 1. acumulare; 

ingrSmadire, gramada 2. reculege- 

re, meditate 
prikupljati tr. imprf. v. prikupiti 
prikvaciti tr. prf. a lipi; a prinde; a 

lega; ~ vagon a prinde / a ata^a un 

vagon 
prikvacivati tr. imprf. v. prikvaciti 
prilaganje n (dodavanje) adaugire; 

adabs 
prilagati, prilazem tr. imprf. v. pri- 

loziti 
prilagoditi tr. prf. a adapta, a de- 

prinde, a potrivi 
prilagodljh adv. adaptabil, care se 

poate aranja 
prilagodljivost / adaptabilitate, ca- 
pacitate de adaptare; polit. confor- 

mism 
prilagodnik m teh. adaptor 
prilagodivati tr. imprf. v. prilagodi- 
ti 
prflaz m (cale de) acces; intrare 
prilaziti intr. imprf. v. prici 
prflaznl adj. de acces, de intrare; 

— a cesta strada de acces prilazenje n acces; intrare 

prflican adj. 1. zast. (prikladan, 
odgovarajuci) potrivit; corespun- 
zator, proporjionat, indicat pentru, 
adecvat; convenabil 2. (dovoljan) 
suficient, suportabil 

priliciti intr. prf. a fi necesar, a se 
cuveni, a se cSdea 

prilicno adv. 1. destul, de ajuns, su- 
ficient 2. catva; nu mult 

prilijepiti tr. prf. 1. a incleia, a lipi 
2. (oglas) a afisa 

prilika/1. (prigoda, zgoda) ocazie; 
iskoristiti ~-u a profita de ocazie; 
ako se pruzi ~ daca se ive§te pri- 
lejul / ocazia; prvom ~-om la pri- 
ma ocazie 2. (okolnost) circum- 
stan(a, imprejurare; situate, con- 
di{ie; pod istim — ama sub ace- 
leasi condijii 3. (izgled) infa{isare, 
aparen|S; po svoj — ci probabil, 
dupa toate aparenjele; slika i ~ 
imagine, infirjisare, portret; po 
— ci aproximativ, cam, aproape; od 
~-ke aproximativ, circa 

prflog m (pi. -ozi) 1. (dodatak) su- 
pliment, apendice, anex3; novinski 
~ supliment (la ziar) 2. (doprinos) 
contrimrfie, aport; skupljanje —a 
colecta 3. gram, (adverb) adverb 

priloziti tr. prf. 1. (dodati) a adau- 
ga, a alatura 2. (prikljuciti) a in- 
clude 3. (dati prilog) a contribui, 
a-sj da obolul 

prfloznl adj. gram, adverbial 

priljepciv adj. molipsitor, contagios 

priljepljiv adj. (koji se lijepi) lipi- 
cios 

priljev m afluen^a; ~ turista aflu- 
en^i de turi^ti 

priljubiti tr. prf. a adapta, a uni 
impreunS, a pune cap la cap 313 priljubljivati principijelan priljublji'vati tr. imprf. v. priljubiti 

primaknuti, primaknem tr. prf. 
(pribliziti) a apropia, a lipi 

primanje n primire, receptare, ac- 
ceptare 

primaran adj. 1. (glavni, prvi) 
prim, principal, superior 2. (prvot- 
ni, iskonski) original 

primarijus m medic primar 

primatelj m primitor; (posiljke) de- 
stinator 

primati tr. imprf. v. primiti; 
lijecnik prima od ... do ... pro- 
gram de consulta(ii: de la ora ... la 
ora ... 

primicati, -micem tr. imprf. v. pri- 
maknuti 

primi jeniti tr. prf. a aplici / a pune 
in practica 

primijenjen adj. aplicat; —a mate- 
matika matematici pi. aplicate 

primjenji'vati tr. imprf. \. primije- 
niti 

primijetiti tr. prf. a observa, a re- 
marca, a face o observajie / o re- 
marca 

primiriti tr. prf. a calma, i linisti, a 
impSca 

primirivati tr. imprf. v. primiriti 

primirje n voj. armistr(iu,incetare a 
ostilitSJilor 

primitak, -tka m (pi. -ici) chitanJS, 
confirmare 

primiti tr. prf. 1. a primi, a lua, a 
recepta; (u pismu) izvolite primiti 
... (in scrisoare) va rog sSprimi|i ...; 
~ molbu a accepta o ceiere, ~ od- 
govomost za sto a-§i 1b respon- 
sabilitatea (asupra) 2. (dicekati) a 
intampina 3. (o bilju) a prinde r4- 
dacini (despre plante) 

primitivac, -vca m (om) jrimitiv 

314 primitivan adj. primitiv 
primjeci'vati tr. imprf. v. primijetiti 
primjedba / (opaska) observajie, 

remarcS, not5 
primjena/aplicare, punere in prac- 
tica 
primjenljh adj. aplicabil; utilizabil, 

care poate fi folosit 
primjenjfvanje n aplicare, intrebu- 

injare, folosire 
primjer m exemplu, pilda; na ~ de 

exemplu 
primjerak, -erka m (pi. -erci) 

exemplar, copie 
pri'mjeran adj. (uzoran) exemplar 
primjeren adj. (u skladu s) adec- 

vat, conform 
primjerenost / corespondenja, echi- 

libru, oportunitate 
primjerice adv. de exemplu 
pri'mjerno adv. (in mod) exemplar 
prlmjesa f adjunct 
primjetan adj. v. prinijetljiv 
primjetljiv adj. 1. perceptibil 2. 

(ocit) sensibil, vizibil, manifest 
primka / chitanja, corfirmare 
primopredaja / transmitere (catre 

beneficiari); transmitere (a puterii) 
primorati tr. prf. a constrange, a 

forja, a o"bliga 
primoravati tr. imprf. v. primorati 
primorje n literal; Hrvatsko ~ Li- 

toralul cr«at 
primorski adj. care se afla de-a lun- 

gul unui litoral; de litoral 
princ m (pi. princevi) principe 
princeza/ prin-jesS 
princip m <nacelo) iaceput 
principijelan adj. (nacelan) la ince- 

put principijelno priredivati principijelno adv. in principiu, din 

principiu 
principi jelnost / principialitate 
prinijeti, -nesem tr. prf. (noseci pri- 
bliziti) a aduce, a purta; ~ zrtvu a 

sacrifica 
prinos m 1. (prilog) contribute, pri- 

nos 2. (dar) cadou, ofrandi 
prinositi tr. imprf. v. prinijeti 
printer m inf. v. pisac 
prinuda/j'»r. v. prisila 
prinuden adj. v. prisiljen 
prlobalni adj. de litoral 
prionuti, prionem intr. prf. a adera 

la 
priopcenje n 1. participa|ie; partici- 

pare 2. comunicare, aviz, instiinjare 
priopciti tr. prf. 1. a participa 2. a 

comunica 
priopcivati tr. imprf. v. priopciti 
prioritet m (prvenstvo, prednost) 

prioritate 
prioritetan adj. (prvenstveni) prio- 

ritar 
pripadati intr. imprf. a aparjine, a 

reveni cuiva, a i se cuveni 
pripadnlk m (pi. -ici) apartenent, 

membra 
pripajati tr. imprf. v. pripojiti 
pripasti, -padnem intr. prf. v. pri- 
padati 
pripaziti tr. §i intr. prf. a observa, a 

bSga de seami; a supraveghea 
prlpeka / caldura caniculara 
pripojiti tr. prf. 1. (spojiti) a uni 2. 

(prikljuciti) a anexa, a include, a 

alatura, a incorpora 
pripomagati tr. imprf. v. pripomoci 
pripomoc m ajutor, avantaj pripomoci, -pomognem tr. prf. 
(komu, koga) a ajuta (cuiva, pe ci- 
neva), a-i veni in ajutor, a ajutora 

pripovijedati tr. imprf. a povesti, a 
nara 

pripovijest / povestire; nuvela 

pripovijetka / povestire 

pripovjedac m narator, povestitor 

pripovjedacki adj. narativ 

pripravan adj. 1. pregatit, gata; 
— vni teiaj curs pregatitor 2. 
(sklon) dispus, inclinat; bio sam 
pripravan na to ma asteptam la 
asta 

pnpravni adj. pregatitor, preparator 

prlpravnik m (pi. -ici) 1. candidat, 
incepator 2. (vjezbenik) predi- 
cant, stagiar 

pripravnost / starea pregatitS; sta- 
nje — i (stare de) alerts 

pnprema/pregatire; preparative pi. 

pnpreman adj. (pripravan) gata, 
pregatit, care se asteaptS la orice 

pripremanje n pregatire, dispozi|ie 

pripremati tr. imprf. v. pripremiti 

pripremiti tr. prf. a pregati, a aran- 
ja, a amenaja 

pripremnl adj. pregatitor 

prlprost adj. simplu, fara pretenjii, 
franc 

prfrast m marire, sporire 

prirasti, -rastem intr. prf. a se uni, a 
se lipi, a se adauga (prin crestere) 

prirascivati intr. imprf. v. prirasti 

priredba / 1. (priredivanje) pre- 
gatire, aranjare 2. (zabava, sveca- 
nost) reprezentare, spectacol 3. 
petrecere 4. festivitate 

prirediti tr. prf. a pregSti, a aranja, a 
amenaja, a organiza 

priredivati tr. imprf. v. prirediti 315 priroda pristati pristici pritezati priroda / 1. natura 2. (cud) tempe- 
rament; caracter; mrtva ~ natura 
moarta; u ~-i in natura, in aer li- 
ber, sub cerul liber, la |ar8 
prirodan adj. natural, de la natura 
prirodno adv. (in mod) natural; ~ je 

e natural / normal / evident 
prirodnost/1. naturaleje, proprieta- 
te de a fi natural 2. (jednostav- 
nost) simplicitate, dezinvoltura, nai- 
vitate 

prirodnjak m (pi. -ci) naturalist 
prirucnlk m (pi. -ici) manual, com- 

pendiu 
priseban adj. stapan pe sine, calm, 

cu sange rece 
prisebnost / prezenja de spirit 
priseci, prisegnem intr. prf. v. pri- 

segnuti 
prisega / juramant; prekrSiti ~-u a 

caica un juramant 
prisegnuti, prisegnem intr. prf. a 

jura, a depune / a presta un 

juramant 
prisezati intr. imprf. v. prisegnuti 
prisila / constrangere; coercijiune 
prisllan adj. forjat, constrans, silit; 

coercitiv 
prisiliti tr. prf. a forja, a constrange, 

a obliga; —lni rad muncS forjata 
pristlno adv. (in mod) format, nena- 

tural; prin for$a, prin constrangere 
prisiljavanje n constrangere; obli- 

gare 
prisiljen adj. constrans, format, silit, 

obligat 
prisiljivati tr. imprf. v. prisiliti 
pris jecati se imprf. v. prisjetiti se 
prisjetiti se prf. (sjetiti se) a-§i adu- 

ce aminte, a-§i aminti 
priskakati intr. imprf. v. priskociti 

316 priskociti intr. prf. 1. a alerga catre 
2. a veni in ajutor; ~ u pomoc a 
veni in ajutor 

priskfbiti tr. prf. a procura, a face 
rost 

priskrbljivati tr. imprf. v. priskrbiti 

prislanjati tr. imprf. v. prisloniti 

prisloniti tr. prf. 1. (nasloniti) a spri- 
jini, a rezema 2. (pribliziti) a 
apropia, a lipi 

prislonjenica /. gram, particula en- 
clitica 

prisluskivanje n tras cu urechea, 
ascultare pe ascuns; spionare 

prisiuSkivati, -sluskujem tr. §i intr. 
imprf. a trage cu urechea, a asculta 
cu urechea (pe ascuns); a spiona 

prispijece n 1. (dolazak) sosire 2. 
(rok) scadenja, termen 

prispjeti, -pijem intr. prf. 1. (stici) a 
ajunge, a sosi 2. (dozrjeti) a se 
pargui, a se coace 3. jur. a expira 

prispodoba / comparajie, paraleia 

pristajati, -jem intr. imprf. v. pri- 
stati; ovo ti odijelo dobro prista- 
je costumul acesta l^i vine / i|i sta 
bine 

pristalica / adept, partizan 

pristalost/prestanja, exterior agrea- 
bil, aspect frumos 

pristanak, -anka m (pi. -anci) con- 
sim^Smant, acord, aprobare 

pristanlste n (luka) port, debarca- 
der 

pristao adj. 1. (lijep) de o frumoasa 
prestanja, de un aspect frumos 2. 
(prikladan) potrivit, bun, indicat 
pentru, corespunzitor 

pristati, -stanem intr. prf. (na sto) 
1. a consim|i, a accepta; a-s,i da 
consim^amantul 2. (o brodu) a 
acosta (despre vapoare) 3. (o avionu) a ateriza 4. (o hidroavio- 

nu) a ameriza (despre hidroavioa- 
ne) 

pristici, -stignem prf. 1. a ajunge 
din urma 2. intr. a sosi 

pristizati imprf. v. pristici 

pri'stojan adj. decent, cuviincios, 
corect, politicos 

pristojba / taxS 

pristojno adv. (in mod) decent / cu- 
viincios / politicos 

pri'stojnost / decenja, demnitate; 
{inuta demna 

pristran adj. partinitor, preconceput 

pristrano adv. (in mod) partinitor, 
cu partinire 

pristranost / partinire, par$ialitate 

pristup m 1. (prilaz) acces 2. (ulaz) 
intrare 3. (uvod) introducere 

pristupacan adj. accesibil, la inde- 
mana tuturor 

pristupanje n 1. acces 2. alipire, 
aderen^a 3. (drustvo) inscrip^ie, 
intrare 

pristupati intr. imprf. v. pristupiti 

pristupiti intr. prf. 1. a se apropia, a 
se prezenta 2. a adera, a se afilia; 
~ druStvu a se afilia intr-o socie- 
tate, a se inscrie intr-o societate; ~ 
ispitu a se prezenta la examen; ~ 
na sud a comparea in tribunal, a 
se prezenta in fa{a tribunalului; ~ 
pitanju a aborda o chestiune / o 
problema 

pristupnica/formular tipSrit, decla- 
rable de inscriere / inregistrare 

pristupnina / taxa de inscriere / in- 
trare 

prisustvo n prezenta; participare 

prisustvovati, -stvujem intr. imprf. 
(biti nazocan) a fi prezent, a asi- 
sta 


prisutan adj. (nazocan) prezent, de 

faja 

prisutnost / (nazocnost) prezenja; ~ 

duha prezenja de spirit; u mojoj 

— i in prezenja mea 
prisvajati tr. imprf. v. prisvojiti 
prisvojan (prisvojni) adj. gram, po- 

sesiv 
prisvojiti tr. prf. 1. a-§i insu^i, a lua 

in posesiune 2. (bespravno) a-si 

aroga, a uzurpa 
prisapnuti, prisapnem tr. prf. a 

fopti / a murmura / a §usoti la ure- 

che 
priSaptavati tr. imprf. v. prisapnuti 
priSiti, prisljem tr. prf. a coase; 

(fig.) ~ komu sto a imputa ceva 

cuiva 
prisivati tr. imprf. v. prisiti 
prist m (pi. priStevi) patol. furuncul 

(mic); co§, tumora; crni ~ antrax, 

dalac 
pnsteda/economie, sumi economi- 

sita 
pristedjeti, pristedim tr. prf. (uste- 

djeti) a economisi, a pune deopar- 

te 
pritajiti se prf. 1. (skriti) a ascunde, 

a sustrage privirii, a camufla 2. 

(zadrzati u sebi) a reprima, a 

inabu§i (in sine) 
priteci, -tecem intr. prf. (pritrcati) 

a alerga catre; ~ u pomoc a veni in 

ajutor 
pritegnuti, pritegnem tr. prf. 1. 

(privuci) a atrage, a trage spre 

sine 2. (stegnuti) a strange; ~ ko- 

nja a trage hajurile, (fig.) ~ koga 

na posao a for(a / a constrange pe 

cineva la munca 
pritezati tr. imprf. v. pritegnuti 

317 pritisak 

pritisak, -ska m (pi. -sci) presiune, 
compresiune; ciniti ~ na koga a 
face presiuni pi. asupra cuira; pod 
— om dogadaja sub presiunea / 
apSsarea evenimentelor pi. 
pritiskati tr. imprf. v. pritisnuti 
pritiskivati tr. imprf. v. pritisnuti 
pritisnuti, -snem tr. prf. 1. a stran- 
ge, a ap&sa, a presa, a comprima 2. 

fig. a oprima 
pritok m (pi. -oci) afluent 
pritom (pri tome) adv. in acelasi 

timp, in plus, mai mult 
pritrcati intr. prf. 1. a alerga cStre 2. 

a veni in ajutor 
pritrcavati intr. imprf. v. pritrcati 
prituzba / reclama{ie, petijie, plan- 

gere, jalba 
prituziti se prf. a se plange, a recla- 

ma 
pritvarati tr. imprf. v. pritvoriti 
pritvor m deten^iune / incarcerare 

preventiva; kucni ~ domiciliu 

forjat / obligatoriu 
pritvorenlk, -ika m (pi. -ici) arestat 
pritvdriti tr. prf. 1. (vrata) a inchi- 

de pe jum&tate (o usi) 2. (zatvoriti 

u pritvor) a aresta; a incareera 
priucavanje n obisnuin^i, dejrinde- 

re; ~ na klimu aclimatizare 
priucavati tr. imprf. v. priucfiti 
priuciti tr. prf. (koga cemu) a 

obisnui, a deprinde. - priuciti se 

(na sto) a se obisnui 
prmstiti tr. prf. a concede, a acorda, 

a permite, a ingSdui 
prlvatnlk m (pi. -ici) particular, 

negustor 
privatno adv. (in mod) parti cilar 
privesti, -vedem tr. prf. a dice, a 

conduce; ~ kraju (zavrsiti cime) a 

duce la bun sfarfit 

318 privrednl 

privezati, privezem tr. prf. a lega, a 
fixa; (brod) a lega (un vas de {arm 
cu odgonul), a amara 
privezivati tr. imprf. v. privezati 
privid m aparen^a, fantomi, himerS, 

niluca 
prividan adj. aparent, iluzoriu; 

(lazan) fals, fictiv 
prividno adv. dupa aparenje pi., 

dupa cum pare, in aparenja 
prividenje n apari(ie, fantoma, halu- 
cinajie, iluzie 

privijati tr. imprf. v. priviti 

privikavati tr. imprf. v. priviknuti 

priviknuti, -viknem tr. prf (koga 
na Sto) a obisnui, a deprinde, a fa- 
miliariza. - priviknuti se a se 
obisnui, a se familiariza, a-si face 
un obicei; ~ podneblju a se acli- 
matiza 

privilegij m (povlastica) privilegiu; 
avantaj; monopol 

privilegirati tr. (povlastiti) a privi- 
legia, a acorda un privilegiu 

priviti, privijem tr. prf. a bandaja, a 
pansa. - priviti se a se strange 

privjesak, -ska m (pi. -sci) breloc 

privlacan adj. care atrage, atractiv, 
plicut; fig. atragitor, seducator; 
~-cna tocka punct de atrac|ie 

privlaciti tr. imprf. v. privuci; ~ 
paznju a atrage aten(ia 

prlvlafnost / (forja de) attache 

privola/"consens, asentiment, apro- 
tare 

privoljeti, privollm tr. prf. (koga na 
sto) a indemna, a insufla, a inspira, 
a convinge 

privreda / (gospodarstvo) econo- 
mic 

privrednl adj. (gospodarski) eco- 
nomic privrednTk probirljiv prlvrednlk / (pi. -ici) (gospodar- 
stvenik) om de afaceri; comer- 
ciant 

privremen adj. provizoriu, temporar 

privremeno adv. (in mod) temporar, 
pe un timp dat; pentru moment 

privrzen adj. legat / atasat de, devo- 
tat, loial 

privrzenost / ata§ament, devo{iune, 
afec(iune, dragoste 

privuci, -vucem tr. prf. a trage 
inspre sine, a apropia (tragand); ~ 
pozornost a atrage atenjia 

prizeman adj. la parter; la nivelul 
solului 

prizemlje n parter 

prizemljenje n aeron. (slijetanje) 
aterizare, aterizaj 

prizemljiti intr. prf. aeron. a ateriza 

pnzemnica / casa numai cu parter 

priziv m 1. apel, chemare 2. jur. re- 
curs, apel 

prizivati tr. imprf. v. prizvati 

prizivni adj. ; ~ sud Curtea de Apel 

prizma / prisma 

priznanica / (namira, potvrda) chi- 
tanja, recipisa; tichet; bilet 

priznanje n 1. (uvazavanje) recu- 
nostinja, apreciere, recunoastere 2. 
(izbora) validare 3. (ispovijest) 
spovedanie, marturisire, recu- 
noastere a greselilor 

priznati tr. prf. a recunoaste, a ad- 
mite, a marturisi; ~ zasluge a recu- 
noaste meritele pi. cuiva; ~ dijete 
a recunoaste un copil, a stabili pa- 
ternitatea 

priznavati tr. imprf. v. priznati 

prizor m 1. spectacol, vedere, prive- 
liste 2. teat, scena prizvati, -zovem tr. prf. a chema la 
sine; ~ u pomoc a chema in ajutor; 
~ uspomene a evoca amintiri 

pnzvuk m (pi. -uci) 1. accent, ton 2. 
fig. nuanja / estompare de sunet 

prkos m 1. ciuda; necaz, suparare 2. 
incapa^anare, indaratnicie; u ~ in 
ciuda 

prkosan adj. 1. care face in ciuda, 
suparator, iritant 2. incapajanat, 
indaratnic 

prkosno adv. (a face) in ciuda, cu 
incapajanare, cu indaratnicie 

prljati tr. imprf. a murdari; a manji; 
a pSta 

pl-ljav adj. murdar, murdarit; 
nespalat 

prnja / carpi, zdrean0; fa§ie 

pro- pref. prefix verbal 

proba / 1. (pokus) experien|a, expe- 
riment; incercare 2. (kod krojaca) 
proba (la croitor) 3. teat, repetijie 
(a unei piese de teatru); generalna 
~ repeti^ie generaia 

probadati tr. imprf. v. probosti 

prdbati tr. prf. 1. (isprobati) a pro- 
ba, a incerca; ~ odijelo a proba o 
rochie 2. (kusati jelo) a gusta; a 
manca pu^in 3. (vrsiti pokus) a ex- 
perimenta 

probava / digestie 

probavan adj. de digestie, digestiv 

probaviti tr. prf. (hranu) a digera 

probavljati tr. imprf. v. probaviti 

probavljiv adj. digerabil 

probdjeti, -bdim tr. prf.; ~ nod a pe- 
trece o noapte de veghe / o noapte 
albi 

probijati, probTjam tr. imprf. v. 
probiti. - probijati se a trece, a 
strSbate prin ceva 

probirljiv adj. v. izbirljiv 319 probisvjjet prodavai probisvijet m vagabond, aventurier, 

haimana 
probitacan adj. util, avantajos, pro- 

fitabil 
probiti, probijem tr. prf. 1. (pro- 

busiti) a gSuri, a perfora 2. (razbi- 

ti, provaliti) a rupe, a sparge; a 

forja 
problem m (teskoca) problems, 

chestiune complicata; nema —a 

nu sunt probleme / dificultSJi 
problematican adj. problematic, 

indoielnic 
problijedjeti, -blijedlm inn prf. a 

deveni palid, a pSH 
probnl adj. (pokusni) de proba / 

incercare; (autom.) ~-a voznja 

(cursS de) rodaj 
proboj m gaura, bresa, spSrt«rS; voj. 

spargere / strSpungere a frentului 
probosti, -bodem tr. prf a gSuri, a 

stripunge, a perfora 
probuditi tr. prf. a trezi din jomn, a 

destepta; fig. a trezi, a suscita, a 

starni. - probuditi se a ie trezi 

(din somn) 
probudivati tr. imprf. v. probuditi 
probiisiti tr. prf. a perfora, a gSuri, a 

strSpunge 
procedure /v. postupak 
procent, -nta v. postotak 
proces m (znanstveni) (protes de) 

dezvoltare, desfasurare; cub, mers 

jur. proces 
procesija / crkv. procesiunt; alai, 

cortegiu 
procijediti, procijedlm tr. prf. a 

strecura; a filtra 
procijeniti, procijenim tr. prf. a 

aprecia, a estima, a evalua; fig. a 

cumpSni, a examina cu ateijie 
procjedivati tr. imprf. v. |>r«:ijediti 

320 procjena / estimare, evaluare, ex- 
pertize 

procjenjiv adj. evaluabil, estimabil 

procjenjivati tr. imprf. v. procijeni- 
ti 

procuriti intr. prf. a picura, a Jncepe 
sa curgi 

procvasti, -cvatem intr. prf. a Inmu- 
guri; a incepe s3 infloreascS, a 
inflori 

procvat m 1. inflorire, tnflorit 2. fig. 
prosperitate 

procvjetati intr. prf. v. procvasti 

procelnTk m (pi. -ici) sef (de secjie), 
conducStor 

procelje m fa|adS; ~ stola loc de 
onoare in capul mesei 

profistiti tr. prf. a curaji; a cura^a, a 
purifica, a epura 

prociscivati tr. imprf. v. procistiti 

procuti se prf a se afla (despre 
stire); a se auzi, a se rSspandi (de- 
spre zvon) 

prdci, prodem 1. intr. prf. a trece; ~ 
kroz a trece prin; (o prijedlogu) a 
fi acceptata, a trece; (o roku) a ex- 
pira (despre termeri); ~ na ispitu a 
trece / a reu$i la examen; sretno ~ 
a se descurca bine; zlo - a p3|i 2. 
tr. (Sto) a trece, a parcurge, a 
depSsi; prodi me se! da-mi pace! 
prfidaja / vanzare / desfacere de 
produse; viadere; ~ na malo 
vanzare cu aminuntul; ~ na veliko 
vanzare angro (engros); javna ~ 
(vanzare prin) licitajie 
prodajnl adj. de vanzare; ~-e cijene 

pre) de vanzare 
prodati tr. prf. a vinde, a desface 
marfi; ~ na malo a vinde cu amS- 
nuntul 
piodavac m vanzator prodavanje prognanlk prodavanje n vanzare, desfacere de 
marfuri 

prodavaonica / pravalie, magazin 

prodavati, prodajem tr. imprf. v. 
prodati; (fig.) ~ ispod stola a vin- 
de pe sub mana 

prodekan m prodecan (al unei fa- 

cuitato 

pr5dika/(propovijed, prigovaran- 

je) predica; fig. dascaleala, dojana 
prodirati intr. imprf. v. prodrijeti 
prddor m patrundere, strapungere; 

desfundare 
prodoran adj. 1. patrunzStor, care 

patrunde adanc, penetrant 2. fig. 

energic, dinamic 
prodrijeti, prodrem intr. prf. a 

patrunde, a penetra, a intra cu 

for{a 
producent m producator; filmski ~ 

producator, persoana care fi- 

nanjeaza turnarea unui film 
producirati tr. a produce 
produhovljen adj. spiritual, sufle- 

tesc 
produkt m (proizvod, rezultat, po- 

sljedak) produs, lucru produs 
produktlvan adj. (plodan) produc- 
ts 
produktivnost / productivitate, ran- 

dament, rentabilitate 
produljiti tr. prf. 1. a alungi, a pre- 

lungi 2. (nastaviti) a continua (un 

lucru inceput); ~ rok a amana / a 

prelungi un termen 
produljivati tr. imprf. v. produljiti 
produzetak n 1. prelungire 2. (na- 

stavljanje) continuare 3. (roka) 

prorogare, prelungire, amanare; 

sport prelungire a unei partide 

care in timpul regulamentar are un 

rezultat nedecis produziti tr. prf. a alungi, a prelungi 
produzivati tr. imprf. v. produziti 
proda/v. prodaja 
profanacija / (oskvrnuce, sve- 

togrde) profanare, pangarire 
profanirati tr. a profana, a pangari 
profesija / (zanimanje) profesie 
profesionalan adj. profesional 
profesor m profesor; sveucilisni ~ 

profesor universitar 
prdfesorica / profesoara 
profesorskl adj. de profesor, profe- 

soral; ~ zbor corp profesoral 
profil m profil 
piofinjen adj. rafinat, subtil 
profinjenost / rafinament, fine5e, 

subtilitate 
profit m (dobit) profit, castig 
profitirati intr. a profita, a castiga 

din ceva 
profuckati tr. prf. razg. (potrositi) a 

irosi, a risipi nechibzuit, a arunca, 

a imprastia 
proganjanje n persecute 
prog£njati tr. imprf. v. prognati 
proglas m proclama^ie, proclamare, 

manifest 
proglasiti tr. prf. 1. a proclama, a 

face public, a face cunoscut 2. (za- 

kon) a promulga 
proglasivati tr. imprf. v. proglasiti 
proglasenje n proclamare; procla- 

mafie 
progUdati 1. intr. imprf. a privi, (ot- 

varati o£i) a deschide ochii 2. intr. 

prf. (kroz) a vedea (prin); (poceti 

gledati) a incepe sa vadS; fig. a ve- 
dea clar, a-si da seama de 
prognanlk m (pi. -ici) exilat, sur- 

ghiunit, expulzat 321 prognanstvo prokisnuti 1 prognanstvo n 1. exil 2. condamna- 

re la domiciliu format 

prognati tr. prf. 1. a izgoni, a alun- 

ga, a surghiuni, a exila, a expulza 

2. a condamna la domiciliu forjat 

progndza / prognozS, pronostic; 

prezicere, prevestire; sportska ~ 

pronostic sportiv; vremenska ~ 

timp probabil, prognozS a vremii 

prognozirati tr. a prognoza, a da un 

pronostic, a prezice 
progon m 1. persecute 2. (neprija- 

telja) urmSrire a inamicului 
progonitelj m persecutor; urmSritor 
progoniti tr. imprf. a persecuta, a 

prigoni, a urmSri 
progdiistvo n persecute 
progovarati tr. § i mrr. v. progovoriti 
progovoriti, progdvorim 1. intr. 
prf. (poceti govoriti) a incepe sS 
vorbeascS, a-§i dezlega limba 2. tr. 
prf. a spune; ne ~ ni rijefi a nu 
pronun|a nici un cuvant, a nu des- 
chide gura 
program m program; inf. antiviru- 
sni ~ program antivirus; pogonski 
~ program driver; ~ za obradbu 
rijeci/teksta program de prelucra- 
re a textelor 
programer m inf. programator, eel 
care elaboreaza programul (in acti- 
vitatea masinilor electronice) 
programi'rati tr. a programa 
progres m (napredak) progres 
progresivan adj. progresiv 
progutati tr. prf. a inghiti, a inghiji 
cu IScomie; (fig.) ~ ocimaa sorbi / 
a manca din ochi 
prohibicija / (zabrana) prohibifie 
prohladan adj. rScoros; rece 
prohodan adj. pe care se poate tre- 
ce, practicabil 

322 prohodnost / calitatea unui drum / 
unui loc de a putea fi trecut / 
strSbStut; posibilitatea de tranzit / 
de trecere (pe o stradS / un drum) 

prohtjeti se prf. a avea dorin^a de 

prdhtjev m 1. poftS; chef; dorinJS 2. 
capriciu 

proigrati tr. prf. (izgubiti u igri) a 
pierde la joe; ~ povjerenje a pier- 
de increderea 

proigravati tr. imprf. v. proigrati 

proizaci, proizadem intr. prf. a pro- 
veni, a deriva, a-^i trage originea 

proizlaziti intr. imprf. a proveni, a 
deriva; odatle proizlazi (de aici) 
rezulta 

proizvesti, -vedem tr. prf. 1. a pro- 
duce, a fabrica; ~ dubok dojam a 
produce o impresie profunda 2. 
(unaprijediti) a avansa in grad 

proizvod m produs, lucru produs; 
serijski ~ articol de serie; mlijecni 
~ produs lactat; ~ farmaceuske in- 
dustrije produs al industriei far- 
maceutice 

proizraditi tr. imprf. v. proizvesti 

proizvodnja / producjie, fabricare; 
serijska ~ produc{ie de serie 

proizvodac m producator 

projekt m (nacrt) protect 

projekcija /proiecjie 

projektant m proiectant 

projektll m proiectil 

projektfrati tr. (napraviti nacrt) a 
proiecta, aplanui 

projektor m proiector 

projicirati tr. (prikazati film) a 
proiecta ur film 

prokisnuti 1 , -snem intr. prf. v. pro- 
kiSnjavati pr6kisnuti 2 promasi'vati prokisnuti , -snem intr. prf. (posta- 
ti kiseo) a deveni acri^or, a da in 
acru 

prokisnjavati intr. imprf. a lisa sS 
treacS ploaia (despre acoperif, ta- 
vari) 

proklamirati tr. prf. (objaviti) a 
proclama, a aduce la cunostin^a 
publics 

proklet adj. blestemat, afurisit, om 
rSu, damnat, excomunicat 

prokletstvo n blestem; damna(iune 

prokockati tr. prf. a pierde un joe; 
prokockao je sve sto je imao a 
pierdut totul la joe, este ruinat la 
joe 

prokomentirati tr. a se exprima 
(asupra ceva) 

prokfeiti tr. prf. a cur£|a / a degaja 
un teren; (put) a deschide o noui 
stradS; (sumu) a rSri; ~ komu put 
a netezi cuiva calea 

prokreivati tr. imprf. v. prokreiti 

prokrijumcariti tr. prf. a introduce / 
a trece prin contrabands 

prokusan adj. incercat, trecut prin 
multe greutSJi 

prolamati tr. imprf. v. prolomiti 

prolaz m trecere, pasaj, traversare 

prolazan adj. 1. (vremenski) trecS- 
tor, fugitiv 2. (prohodan) practica- 
bil, care poate fi strSbStut, pe unde 
se poate trece; — zna postaja sta- 
|ie intermediarS / de tranzit; (skol- 
ska) — zna ocjjena notS de trecere 
/ promovare 

prolaziti intr. §i tr. imprf. v. proci; 
roba prolazi dobro marfa se vinde 
bine; (fig.) prolaze me srsi / 
zmarci mS furnicS; mS tree fiori 

prolaznik m (pi. -ici) trecator prolaznost / 1. (vremena) caducita- 

te; vremelnicie, efemeritate 2. 

(puta) faptul / calitatea de a fi 

practicabil / bun pentru circulate 
proleter m proletar 
proleterskl adj. proletar 
prolijevanje n vSrsare, rSspandire, 

risipire 
prolijevati tr. imprf. v. proliti 
proliti, prolijem tr. prf. a vSrsa, a 

rSspandi (despre un lichid) 
prolog m (pi. -ozi) (proslov, pred- 

govor, predigra) prolog 
prolom m rupturS, spargere; ~ obla- 

ka rupere de nori, furtunS 
prolomiti tr. prf. a rupe, a gSuri, a 

desfunda 
prolongirati tr. prf. trg. (produziti 

rok) a proroga, a prelungi (un ter- 

men) 
proljece n primSvarS; u/na ~ la pri- 

mavara; (fig.) jedna lasta ne cini 

~ cu o floare nu se face primSvarS 
proljetni adj. prim&vSratic, de pri- 

mSvara 
proljetos adv. astS-primavara, primS- 

vara trecutS 
prdljev m patol. diaree 
promaknuce n promovare, inainta- 

re, avansare 
promaknuti, promaknem 1. tr. prf. 

(unaprijediti, promovirati) a pro- 

mova, a favoriza, a stimula 2. intr. 

a trece cu repeziciune, a scSpa, a 

evita, a fugi de 
promasaj m loviturS ratatS, rateu; 

fig. insucces, esec, fiasco 
promasiti tr. prf. a gres,i tinta; a rata 

lovitura; fig. a nu reu^i, a esua; ~ 

svoj poziv a-s,i rata vocatia; ~ zgo- 

du a pierde prilejul 
promasi'vati tr. imprf. v. promasiti 323 promatrac pronijeti promatrac, -aca m observator, spec- 
tator 

promatranje n observare; obser- 
vatie; contemplatie; contemplare 

promatrati tr. imprf. a observa; a 
cerceta; a baga de seama; a con- 
templa 

promemorija / notS, insemnare 
(pentru a-si aminti un lucru) 

promenada / (setnja) plimbare; 
(setaliSte) plimbare, pare, gradina 

promet m miscare, circulate, trafic; 
gradski ~ trafic urban; cestovni ~ 
circulatie rutiera; (novca) circu- 
latie monetarS 

prometnl adj. de trafic, de circula- 
te; ~-a nesreca accident de circu- 
latie; ~ redar agent de circulajie; 
~ i znakovi semne / indicatoare de 
circulatie; ~ kapital fond de rai- 
ment 

prometnlk m (pi. -ici) agent de cir- 
culatie 

promicanje n incurajare; stimulare 

promicatelj m promotor, initiator, 
creator 

promicati tr. imprf. a propaga; a di- 
fuza, a raspandi, a imprastia 

promidzba / propaganda 

promidzbeni adj. propagandistic, 
publicitar 

promijeniti tr. prf. a schimba, a trans- 
forma; ~ misljenje a-si schimba 
parerea; ~ odluku a schimba o ho- 
tarare 

promijesati tr. prf. a amesteca, a 
mesteca; ~ karte (u igri) a ames- 
teca cSrtile 

promisliti tr. si intr. prf. a gandi, a 
reflecta, a medita, a chibzui 

promfsljati tr. sj intr. imprf. v. pro- 
misliti 

324 promisljen adj. chibzuit, cumpatat, 

ponderat 
prOmjena/l. schimbare, variatie, mo- 

dificare, transformare; ~ pravca (vo- 

zila) schimbarea rutei; ~ brzine 

schimbarea vitezei 2. gram, flexiune 
promjenljiv adj. 1. variabil, schim- 

bator; (nepostojan) inconstant 2. 

gram, flexibil 
promjer m geom. diametru; (cjjevi) 

calibru 
promdeija/receptie, ceremonie (pen- 
tru obtinerea titlului de doctor, lan- 

sarea unui film / unei c3r{i etc.) 
promofiv adj. permeabil 
promotriti tr. prf. 1. a observa, a 

privi 2. fig. a examina, a cerceta 
promovirati intr. a obtine diploma 

cu examen de stat; a trece exame- 

nul de doctorat 
prompt m inf. prompt 
promrznuti. -mrznem intr. prf. a 

inghe(a; a se congela 
promukao adj. rSgu^it 
prurnuknuti, promuknem intr. prf. 

a raguji 
pronaci, pronadem tr. prf. a gSsi, a 

descoperi; a repera 
pronalaziti tr. imprf. v. pronaci 
pr5nevjera / delapidare de bani pu- 

blici, prevaricatiune, sustragere 

(frauduloasS) 
pronevjeriti tr. prf. a deturna; a sus- 

trage, a delapida 
pronicati intr. imprf. v. proniknuti 
prtoica\ adj. perspicace, ascutit la 

minte, subtil, clarvazator 
pronicavfist / perspicacitate, subtili- 

tate, ascujime de minte, clarviziune 
pronijeti, -nisem tr. prf. 1. a tran- 

sporta, a duce 2. a divulga, a face 

public proniknuti proracun proniknuti, -knem intr. prf. a 
pStrunde / a intra in adancime; ~ 
okom a patrunde cu vederea, a ve- 
dea pana la fund 

prondsiti tr. imprf. v. pronijeti 

pronosenje n difuzare, raspandire, 
imprS^tiere, divulgare 

pronjuSiti tr. prf. a adulmeca peste 
tot, a gasi dupa miros 

propadanje n prabu§ire; scufundare 
fig. decaden{a, deprimare, ruinare 

propadati intr. imprf. v. propasti 

propadljiv adj. caduc; perisabil 

propaganda / (promidzba) propa- 
ganda 

propagandnl adj. (promidzbeni) 
propagandistic, publicitar 

propagirati /;: (promicati) a propa- 
ga; a difuza, a raspandi, a im- 
prastia 

propalica/om decSzut; golan, der- 
bedeu 

propao adj. ruinat, distras 

propast / 1. (unistenje) daramare, 
distragere 2. faliment 3. (slom) de- 
zastru, decadere, ruinS 

propasti, -padnem intr. prf. 1. (pasti 
u sto) a cadea prin/in 2. (upropa- 
stiti se) a decadea, a se ruina; a fa- 
limenta; (trg.) a da faliment 3. 
(oslabiti) a se istovi, a sl&bi. - pro- 
pali smo suntem pierduti; sve je 
propalo totul este pierdut 

propeler m pom., aeron. elice 

propeti tr. prf. a inalja, a ridica; ~ 
na kriz a crucifica 

propinjati tr. imprf. v. propeti 

prdpis n prescriptie, regulS, regula- 
ment, instructie, ordonanja 

propisan adj. prescris, stabilit (de 
lege, de norma), reglementar, con- 
form instructiunilor propisati, propTsem tr. prf a pres- 
crie, a recomanda (in scris); (lijek) 
a prescrie 

propisivati tr. imprf. v. propisati 

prdpisnik m (pi. -ici) (zbirka pro- 
pisa) regulament 

propi'tati tr. prf. v. ispitati 

prdpiti, propijem tr. prf. a cheltui / 
a risipi pe bautura 

proplanak, -anka m (pi. -anci) lu- 
mini§, rariste 

proporcija / proportie 

proporcionalan adj. proportional 

propovijed / predica 

propovijedati intr. imprf. a predica 

propovjedaonica / amvon 

propovjednik m (pi. -ici) predicator 

propozicija / 1. (prijedlog) propu- 
nere 2. (skup uvjeta) conditii pi. 

propusnica / permis (de trecere, de 
circulatie, de transport) 

propusnost / permeabilitate 

propust m 1. (previd, izostavija- 
nje) omisiune, neglijen{a, scapare 
2. (prolazenje) trecere 

propustan adj. permeabil 

propustiti tr. prf. 1. a ISsa sa treaca 
2. (izostaviti) a omite, a neglija 3. 
(preskociti redak) a sari un rand; 
~ priliku a pierde ocazia, a rata; ~ 
koga (ispred sebe) a ISsa pe cine- 
va s& treaca inainte 

propustljivost / v. propusnost 

propustati tr. imprf. v. propustiti 

proputovati, -putujem tr. prf. a tre- 
ce prin (in timpul calatoriei), a 
parcurge, a traversa (cSlatorind); ~ 
uzduz i prijeko, cijelu Rumunj- 
sku a strSbate de-a lungul si de-a 
latul Romania 

proracun m deviz, calcul prealabil; 
buget 325 proracunan prostackl proracunan adj. calculat 
proracunati tr. prf. a calcula, a so- 

coti 
proracunavati tr. imprf. v. proracu- 
nati 
proracunskl adj. de buget, bugetar; 

—a godina an bugetar 
prordditi intr. prf. (poceti raditi) a 

incepe sS lucreze; a inujia lucrul 
proreci, -recem tr. prf. a prezice, a 

proroci 
prored m spajiu dintre randuri 
prorektor m prorector 
prorez m taietura (la haine, inca^S- 

minte) 
proricanje n prezicere, prevestire, 

prorocire 
proricati, prdrlcem tr. imprf. v. 

proreci 
prorijediti tr. prf. 1. a rSri 2. (teku- 

cinu) a dilua 
prorijedenost / rSrime; pujinatate 
prorjedi'vati tr. imprf. v. prorijediti 
prorocanski adj. profetic, fatidic 
prorocanstvo n profejie, prezicere, 

prevestire, prorocire 
prorocBte n oracol; prezicere 
prorok m (pi -oci) 1. profet; proroc 

2. vizionar, clar vazator 
prosac, -sea m pretendent (la mana 

unei fete) 
prosidba / cerere in cSsStorie; pejit 
prosijed adj. incSnurfit 
prosinac, -nca m decembrie; u 

— ncu in decembrie; pocetkom 

—nca la inceputul lui decembrie 
prosipanje n virsare, raspandire, ri- 

sipire 
prosipati tr. imprf. v. prosuti 
prositi tr. imprf. 1. (prosjaciti) a 

cer§i 2. (moliti) a ruga, a cere; ~ 

326 djevojku a cere in c&satorie o fata, 

a peji 
prosjak m (pi -aci) (om) care cer- 

§e§te, cer^etor 
prdsjecan adj. 1. mediu, mijlociu 2. 

mediocru 
prosjecno adv. in medie 
prosjek m (pi -sjeci) 1. (prorez) 

taieturS 2. drum printr-o pSdure 3. 

medie; ispod —a sub medie; u — u 

in medie 
proskribirati tr. prf. (izopciti, za- 

braniti) a proscrie; a exila 
proskripcija / proscripjie, izgonire; 

exil 
proslava / 1. celebrare, sarbatorire 

2. (svefanost) solemnitate; ~ sto- 

godisnjice (sirbitorire a unui) 

centenar 
proslaviti tr. prf. 1. (svetkovati) a 

celebra, a sarbatori 2. (uciniti 

slavnim) a se face celebru. - pro- 
slaviti se a deveni faimos / celebru 

/ ilustru 
proslavljivati tr. imprf. v. proslaviti 
proslijediti tr. prf. a urmari, a inain- 

ta, a transmite 
prosljedivanje n urmare, continuare 
proslijedivati tr. imprf. v. proslije- 
diti 
proslov m 1. discurs de inaugurare 

2. prefa^a 
proso n bot. mei, bob de mei (Pani- 

cum miliaceum) 
prospekt m prospect, brosura, cSrti- 

cica 
prosperitet m prosperitate 
prost adj. vulgar, necioplit; — o po- 

nasanje comportare necuviincioa- 

sa 
prostackl 1. ad], necioplit, mojic, 

grosolan; neprelucrat, nefmisat 2. prostak protaza adv. (in mod) grosolan, cu grosol- 

anie, cu mojicie; in limba comuna 

/ vorbita 
prostak m (pi -aci) 1. mitocan, ba- 

daran 2. om simplu, naiv 
prostirac m covor 
prostirati tr. imprf. v. prostrijeti 
prostitiicija / prostitute 
prostitutka / prostituata 
prosto adv. (in mod) vulgar 
prostodusan adj. 1. (otvoren, 

iskren) deschis, sincer, franc 2. 

(naivan) naiv, ingenuu 
prdstor / 1. spa|iu; prazan ~ vid 2. 

(povriina) zona, suprafaja; 

ograden ~ incinta; ocol; Jarc; 

zivotni ~ spajiu vital 
prdstoran adj. spajial; — rni metar 

metru cub 
prostorija / local, incapere 
prostran adj. amplu, vast, intins, 

spajios 
prostranost / intindere, vastitate 
prostranstvo n v. prostranost 
prostrijeti, prostrem tr. prf. a intin- 

de, a a^terne; ~ stol a pune masa; 

~ postelju a face patul; kako pro- 

stres, onako ces i lezati cum i^i 

vei asterne, asa vei dormi 
prostrt adj. intins, asternut; ~ stol 

masa pusa 
prosudba / evaluare; prejuire, esti- 

mare 
prosuditi tr. prf. 1. a judeca, a hotiri 

2. a cantari, a evalua 
prosudivanje n (prosudba) jude- 

cata, evaluare; moc —a discern3- 

mant 
prosudivati tr. imprf. v. prosuditi 
prosuti, prospem tr. prf. a varsa, a 

impra§tia, a presira prosvijecen adj. cultivat, instruit, 

civilizat, luminat 
prdsvijecenost / civilizajie, cultura 
prosvijetiti tr. prf. v. prosvjecivati 
prosvjecivanje n 1. civilizare, in- 
struc{ie 2. (prosvjetiteljstvo) ilu- 
minism 
prosvjecivati tr. imprf. a instrui, a 

educa, a civiliza 
prosvjed m protest 
prosvjedovati, -svjedujem intr. imprf. 

a protesta 
prosvjeta/instrucjie; cultura, civili- 

zape 
prosvjetitelj m 1. civilizator 2. pov. 

iluminist 
prosvjetiteljstvo n iluminism 
prfisvjetni adj. cultural, de instruc- 
ts 
prosarati tr. prf. a impestri^a; a 

bal^a 
prosek m reg. (vrsta vina) vin pre- 
parat din struguri uscaji / stafidiji 
prosetati intr. prf. si prosetati se a 

face o plimbare 
prosiren adj. largit, dilatat, marit, 

extins 
prosirenje n largire, extindere, 

marire 
prosiriti tr. prf. a largi, a extinde, a 
mari; ~ vijest a raspandi / a difuza 
o stire 
prosirivati tr. imprf. v. prosiriti 
prositi tr. prf. a coase un tighel 
prosivati tr. imprf. v. prositi 
proslT adj. 1. trecut, scurs 2. gram. 
~-o vrijeme timp trecut; perfect 
compus 
proslogddisnjl adj. de anul trecut 
protagonist m protagonist 
protaza / gram, protaza 

327 proteci proturjecan proteci, -tecem si proteknem 1. 
(teci kroz) a curge prin 2. (vrije- 
me) a trece, a se scurge {despre 
timp) 3. (dogadaji) a se petrece, a 
se desfasura, a decurge, a avea loc 

protegnuti, protegnem tr. prf. 1. a 
intinde, a largi, a la|i 2. a prelungi 

protein m biol. (bjelancevina) pro- 
teins 

protekcija / proteose (ilicita / ne- 
permisa), favorizare, protejare 

protekcionizam, -zma m ekon. pro- 
tectionism; fig. favoritism 

protektorat m protectorat 

protest m 1. (prosvjed) protest 2. (o 
mjenici) protestare / denunjare (a 
unei polije) 

protestant, -nta m protestant 

protesti'rati 1. intr. imprf. (prosvje- 
dovati) a protesta, a face mi pro- 
test 2. tr. prf.; ~ mjenicu a demurfa 
/ a protesta o polrfa / o cambie 

proteza / 1. {med.) proteza 2. 
(gram.) proteza 

protezati, protezem tr. imprf. v. 
protegnuti 

protezirati tr. a favoriza, a ajuta, a 
fi favorabil cuiva 

prBtiv prp. (s gen.) contra, impotri- 
va; za i ~ pentru §i contra 

protlvan adj. 1. contrar, advers 2. 
(oprecan) opus 

protfviti se imprf. 1. a fi in contra- 
dicjie, a contrazice 2. a se opune, a 
se impotrivi; - sili a rezista / a se 
opune forjei 

protivljenje n 1. opozifie 2. opune- 

re, impotrivire, rezistenfS 
protivnik m (pi. -ici) 1. adversar, 

du§man 2. (u diskusiji) oponent 
protlvno adv. f i prp. (suprotno) in 
mod contrar / potrivnic, contra; ~ 

328 svim nasim ocekivanjima contrar 
tuturor afteptarilor noastre 
protjecati, -tjecem intr. imprf. a 

curge (prin), a se prelinge 
protjerati tr. prf. a alunga, a expul- 

za, a exila 
protjeri'vati tr. imprf. v. protjerati 
protok m scurgere, flux, fluen(S; cir- 
culate 
protokol m 1. (zapisnik) protocol 2. 
(ceremonijal) ceremonial, proto- 
col 
protokolarnl adj. protocolar 
prototip m prototip 
protixati, -cim intr. prf. (trceci 
pro6i kroz) a trece in fuga prin / 
pe langa, a strSbate 
protrcavati intr. imprf. v. protrcati 
protu- pref. contra-, anti- 
protud jelovanje n acjiune contrarie 
protuddkaz m proba contrarie 
protudrzavan adj. antistatal 
protuha / vagabond; aventurier 
protukandjdat m contracandidat 
protumaciti tr. prf. a explica, a in- 

terpreta, a taimici 
protumjera / contramasura 
protunalog m (pi. -ozi) contra ordi- 
nii 

protunapad m contraatac, contra- 

ofensiva 
protunavala / sport contraatac 
protuoklopnl adj. voj. antitanc 
protuotrov m contraotrava; antidot 
protupravan adj. ilegal, impotriva 

legii 

protuprijedlog m (pi. -ozi) contra- 
propunere 

protuprfrodan adj. care este impo- 
triva naturii 

proturjecan adj. contradictoriu proturjeciti provuci proturjetiti intr. prf. (komu) a con- 
trazice, a sus{ine contrariul celor 
spuse de altcineva 
proturjecnost / contrazicere, nepo- 

trivire intre idei / fapte 
protusldviti, protuslovim tr. prf. a 

contrazice, a contesta, a sus(ine 

contrariul celor spuse de altcineva 
protuteza / contrapondere; contra- 

greutate 
protuudarac, -area m contraloviturS 
protuvrijednost / contravaloare, 

contrapartidS 
protuzakonit adj. impotriva legii, 

ilegal, nelegal 
protuzarazni adj. antiseptic 
prou£avanje n studiu, studiere, 

inva^are, cercetare 
prou£avati tr. imprf. v. prouciti 
proutiti tr. prf. a stadia profund, a 

examina, a lua in studiu, a cerceta 
prouzrociti tr. prf. v. prouzrokovati 
prouzrokovati, -kujem tr. prf. a 

provoca, a produce, a da nastere 
provala / 1. rupere, erupjie, izbucni- 

re; ~ oblaka aversS 2. (neprijate- 

Ija) invazie, incursiune 
provalija/v. ponor 
provaliti tr. fi intr. prf. 1. a intra / a 

patrunde cu forja; a nivaii, a se 

napusti 2. (brana) a rupe (digul) 

3. (neprijatelj) a invada 4. (vul- 

kan) a erupe 5. (obiti) a sparge, a 

for{a (un zid / o usa) 
provalnlk m (pi. -ici) spargator, ho{, 

talhar 
provaljen adj. 1. (vrata) sparta, 

for{ata 2. (blagajna) jefaita, sparta 
provaljivati tr. fi infr. v. provaliti 
provansalskl adj. provensal 
provedba / execute; executare; 

realizare provediv adj. executabil, care se 
poate efectua, realizabil 

provesti, -vedem tr. prf. 1. a condu- 
ce (peste, prin) 2. (vrijeme) a pe- 
trece 3. ~ u djelo a indeplini, a 
transpune in viaja; lose ces se ~ 
nu-$i va fi bine 

providjeti, -vidlm tr. si intr. 1. a 
prevedea cu 2. a inzestra cu 3. a 
procura 

provf dnost / (promisao) providen^; 
Bozja ~ providenja dumnezeiasca 

provincija / provincie 

provincijjlac, -lea m provincial 

provincljskl adj. provincial 

provizija / comision, misitie 

provizoran adj. (privremen) provi- 
zoriu, temporar 

prSvjera / verificare, control 

provjeravati tr. imprf. v. provjeriti 

provjeriti tr. prf. a confrunta, a veri- 
fica, a controla 

pr6vjetriti tr. prf. v. prozrattti 

provlaciti se imprf. a se tari, a inain- 
ta anevoie 

provocfrati tr. (izazivati) a provoca, 
a ajaja, a intarata 

provoditelj m executor, realizator, 
infaptuitor 

provoditi tr. imprf. v. provesti 

provokacija / (izazov) instigare, 
provocare 

provokator m (izazivac) provoca- 
tor, instigator 

provokatorski adj. provocator; 
supSrator 

provoznl adj. de tranzijie, tranzito- 
riu 

provudi, -vueem tr. prf. a trece, a 
face sa treaca (prin); (konac) a 
baga a{a in ac. - provuci se a se 
tari, a inainta anevoie 329 prdza prugast proza flit. proza 

prozaican adj. 1. prozaic 2. comun, 

obisnuit; vulgar 
prozaik m (pi. -ici) (prozni pisac) 

prozator 
proziran adj. 1. transparent, diafan 

2. fig. clar, limpede 
prozirati fr. imprf. (vidjeti kroz) a 

privi (prin ceva). - prozirati se a fi 

transparent 
prozirnost / transparent 
prozfvanje n apel; poimenicno ~ 

apel nominal 
prozivati tr. imprf. v. prozvati 
prozni adj. in / de prozi 
prozor / fereastrS 
prozorcic m ferestruica 
prozorski adj. de fereastrS 
prozraciti tr. prf. a aerisi, a ventila 
prozreti tr. prf. a intrevedea; a des- 

coperi, a injelege 
prozvati, -zovem tr. prf. 1. a da uii 

supranume / o porecia 2. a face ua 

apel nominal 
prozdirati tr. imprf. v. prozdrijeti 
prozdrijeti, prozdrem tr. prf. (poje- 

sti) a manca cu lacomie, a devora; 

(progutati) a inghi^i cu l&comie 
prozdrljiv adj. mancScios, vorace 
prozdHjivost / voracitate, lacomie, 

aviditate 
prozeti adj., prozmem tr. prf. a 

pStrunde / a intra in adancime, a 

strabate, a se infiltra 
prozimanje n patrundere, infiltrare 
prozimati, -zimljen tr. imprf. i. 

prozeti 
prozivjeti, -zivlm tr. prf. a trSi / a 

petrece un timp; sto nije prozivio 

u svom zivotu! cate n-a trSit k 

via{a sa! 

330 prozivljavati tr. imprf. v. prozivjeti 

prposan adj. vesel, bine dispus, 
voios, animat 

prsa n pi. piept, san 

pf skalica / pulverizator 

pf skati tr. imprf. (strcati) a stropi 

prsluk m (pi. -uci) vesta (bSrba- 
teasc5), jiletcS 

prsnl adj. de piept, pectoral; ~ kos 
torace, co^ul pieptului; —a kost 
stern; (sport) ~-o plivanje (inot) 
bras 

prst m deget; mali ~ degetul mic; 
srednji ~ degetul mijlociu; pet 
prstiju (cele) cinci degete (de la 
mana); ra£unati na — e a socoti / a 
calcula pe degete; (hodati) na 
—ima a merge in varful degetelor 

prstac m tool, specie de moluscS 
(Lithodomus dactylus) 

prsten m inel; vjencani ~ verigheta 

prstenjak m (pi. -aci) (deget) inelar 

prsic m zapadi (fmS) 

prstati, -stim intr. imprf. 1. a se 
sparge 2. a parai, a plesni, a trosni 

p'rsut m sunca, jambon crud (afu- 
mat) 

prtljaga / bagaj; rucna ~ bagaj de 
mani 

prtljati intr. si tr. imprf. (petljati) a 
tranc&ni, a paiavralgi 

prtljaznica / (kolodvorska gardero- 
ba) (sala de) bagaje pi. (de mana), 
garderoba 

pHljaznlk m (autom.) portbagaj 

pruce n coll. crosna, legaturS de 
lemne sub(iri / de nuiele 

pniga f linie, dungS, vargi; zeljez- 
nicka ~ cale feratS; prijelaz preko 
~ pasaj feroviar; pomorska ~ linie 
de navigate; trkacka ~ pisti 

prugast adj. reiat, striat, vSrgat prut pu£ki prut m nuia, vargS 
pnizanje n intindere, oferire 
priizati tr. imprf. v. pruziti 
pruziti tr. prf. a intinde, a oferi. - 
pruziti se a se intinde, a se oferi, a 
se ivi (despre prilej / ocazie); ako 
se pruzi prilika daca se iveste pri- 
lej ul / ocazia 
prvak m (pi. -aci) 1. fruntas; ~ 
stranke sef / lider de partid 2. 
sport campion, as 
prvakinja / sport campioana 
prvenstven adj. sport campionat 
prvenstveno adv. de campionat 
prvenstvo n 1. superioritate 2. sport 

campionat 
pfvl 1. adj. prim, principal; biti na 
~-om mjestu a fi pe primul loc; na 
~ pogled la prima vedere; ~ na- 
stup debut 2. prvi, prvoga m (u 
mjesecu) intai ( ale lunii) 
prvijenac, prvijenca m (prvo dije- 

te) prim nSscut 
pfvo adv. mai intai, in primul rand, 

inainte de toate; primo 
prvobitan adj. primar, primordial, 

originar, primitiv 
prvobitno adv. la Inceput, la origine 
prvorazredan adj. de prima calitate 
przen adj. fript, prajit; rumenit 
przenje n frigere (la gratar), prajea- 

18 
prziti tr. imprf. (meso) a frige, a 

praji 
psalam m psalm 
psarnica / cusca, cotej de came 
pseci adj. v. pasji 
pseto n 1. pej. om crud 2. v. pas 
pseudonim m pseudonim 
psiha / psihic, suflet, spirit 
psihicki adj. psihic psihijatar, -tra m psihiatru 

psihijatrija / psihiatrie 

psiholog m (pi. -ozi) psiholog 

psihologija / psihoiogie 

psihopat m psihopat 

psihdza / psihoza 

psovati, psujem tr. si intr. imprf. 1. 

a injura, a huli, a ultragia 2. a ble- 

stema 
psovka/1. injurSturi; injurie, ultraj 

2. blestem 
psenica / grau (Triticum sativum); 

jara ~ grau de primavarS; ozima ~ 

grau de iarna 
pfica / pasare; ~ selica pasare mi- 

gratoare; nocna ~ pasare de noapte 
pficjT adj. de pasare, pisaresc 
pticurina / augm. de la ptica; 

pasaroi 
pubertet m pubertate 
publicirati tr. (objaviti) a publica 
publicistickl adj. popularizator, pu- 
blicists 
publicitet m (razglasenost, rekla- 

ma) publicitate 
publika / (javnost, svijet) public; 

(gledatelji) spectatori pi. 
pucanje n explodare, explozie 
pucati intr. imprf. v. puknuti 
puce, -eta n (pi. puceta) (dugme) 

nasture 
pucnjava / impuscSturi pi; rafala; 

schimb de focuri 
puc m (drzavni udar) lovitura de 

stat, puci 
piicanin m (pi. -ani) 1. om simplu, 

om din popor 2. plebeu, plebiau 
pucanstvo n (stanovnistvo) popu- 
late, popor 
pucina / laigul marii 
puckl adj. al poporului, popular 331 puder 

puder m (toaletni prasak) pudrS 

puding m budinci 

piih m (pi. puhovi) zool. par§ mare, 

par§ comun (Glis, glis) 
puhati, pusem intr. imprf. a sufla 
pflk m popor 
puknuti, -knem intr. prf. 1. a explo- 

da 2. (puskom) a trage cu arma 
pukotina / fisurS. crSpSturS 
pukovnija / voj. regiment 
pukovnlk m (pi. -ici) colonel 
Pula/ geogr. Pola 
puldver m pulover 
pSlpa / (voca) pulpS (de fruct) 
puis m (bilo) puis 
pult m (pi. pultovi) (stalak) pupitru 
pumpa / (crpka) pompS 
pun adj. plin, umplut; —a crta linie 

continuS; ~-i mjesec luni plinS 
punac, -nca m (tast) socru (tat&l so- 

tiei) 
punc m punci 
punda / coc 

punica / soacri (mama sojiei) 
puniti tr. imprf. a umple; ~ do vrha 

a umple ochi; (pusku) a incSrca 
pimkcija / med. puncjie 
piino adv. mult, din abunden{a 
punoca / plenitudine; deplinatate 
punoljetan adj. major 
punomod/procura, delegare, impu- 

ternicire deplini 
pun, jen adj. umplut, plin; —e papri- 

ke ardei umpluji 
punjenje n umplere; umpluturi; 

(puske) incSrcare 
pupak m (pi. piipkovi) buric, onrii- 

lic 
pupanje n bot. Jnmugurire; imbobo- pusenje 

pupati intr. imprf. a inmuguri; a im- 

boboci 
pupcan adj. ombilical; — a vrpca 

cordon ombilical 
pupoljak, -oljka m (pi. -oljci) mu- 

gur, boboc 
pura/ zool. curcS 
puran m zool. curcan (Meleagris 

gallopavo) 
puritanac, -nca m puritan 
puritanskl adj. puritan 
purpur m (grimiz) purpura 
prist adj. 1. desert, pustiu 2. nelo- 
cuit; pSrasit, abandonat 3. (uzalu- 
dan) zadarnic, inutil, van; —a 
zelja dorin^S desarti 
prist 2 m fetru; pasia 
pustara / pusta, stepa, bSragan 
pdstinja / desert, pustiu 
pustinjafkl adj. de pustnic; de ermit 
pustinjak m (pi. -aci) eremit, pust- 
nic, sihastru, ascet 
piistinjski adj. de desert, de pustiu 
pustiti tr. prf. 1. a 13sa; ~ iz ruke a 
scSpa (din mana); ~ vodu a urina; 
~ na miru a 13sa in pace; pusti! 
Ias3 asta!, inceteazS!; ~ dusu a-§i 
da sufletul 2. (napustiti) a abando- 
na 3. (dopustiti) a da voie, a per- 
mite; (propustiti) a 13sa s& treaci; 
(ispustiti) a lasa s3 scape 
piistolov m aventurier 
pustolovina / aventuri 
piistos f desert, pustiu 
pustoseiye n devastare, pustiire 
pustoSitelj m devastator, distrugitor 
pustositi tr. imprf. a devasta, a pus- 

tii, a depopula, a jetui 
pisac m fumator 

pisenje n fumat; zabranjeno ~ fu- 
matul interzis 332 pusiti puz pusiti tr. si intr. imprf. a fuma; 
(prasiti) a starni praf; pusi mi se 
mi-e pofta de fumat, a§ fuma 

ptiska / pu§ca; ~ dvocijevka pu§ca 
cu doua Jevi; lovacka ~ arma de 
vanStoare 

puskaranje n impuscatura; rafalS 

puskarati intr. imprf. a trage cu arma 

puSkomet m tir al unei arme; bataie 
a unei pu§ti 

puskomitraljez m v. strojnica 

piiStati tr. imprf. v. pustiti 

put 1 m (pi. putovi) cale; drum, so- 
sea; prijeki ~ drum pe scurtatura; 
~ pod noge! la drum!, pornim!; na 
dobrom smo —u suntem pe dru- 
mul bun; idi svojim putem! vezi-ti 
de treaba ta!; ~ oko svijeta ocolul 
p3mEntului; sretan ~! drum bun!, 
caiatorie placuta!; —em pravde pe 
cale legaia / justifiara; srednji ~ 
cale de mijloc; naci — a i nacina a 
gasi un mijloc / o modalitate 

put 2 m data, oara; drugi ~ (tj. ne 
sada), alta data; drugi ~ a doua 
oara; koliko — a de cate ori?; po 
stoti ~ de sute de ori; viSe ~ de 
mai multe ori; dva — a dva je ceti- 
ri doi ori doi egal / fac patru 

put 3 / ten 

put 4 prp. spre, in direcjia. la; otisao 
je ~ Zagreba a plecat la Zagreb 

putanja / (staza) astron. orbita 

piitem adv. pe calea, prin intermediul puten adj. 1. (tjelesan) senzual, volup- 

tos; 2. (pohotljiv) libidinos, lasciv 
putenost / senzualitate; lascivitate 
putni adj. de caiatorie; ~ nalog or- 

din de deplasare; — a torba geanta 

de voiaj 
putnica/1. cfllStoare 2. pa^aport 
putni£ki adj. de caiatorie, de voiaj; ~ 

vlak tren de caiatorie; ~ brod nava 

de pasageri; ~ ured birou de voiaj 
pfltnlk m (pi. -ici) caiator, drume^, 

pasager 
putokaz m tabla indicatoare (pe un 

drum) 
putopls m note pi. I impresii pi. de 

caiatorie 
putoplsni adj. de caiatorie, de scrie- 

ri de caiatorie 
putovanje n caiatorie, voiaj; kruzno 

~ caiatorie in circuit; bracno ~ voiaj 

de nunta 
putovati, putujem intr. imprf. a 

calatori, a voiaja; - zeljeznicom a 

calatori cu trenul; ~ oko svijeta 

caiatorie in jural lumii 
putovnica / paf aport 
puzati, puzem intr. imprf. a se tari; 

(fig.) ~ pred kim a se tari la picioa- 

rele cuiva 
puziti, puzlm intr. imprf. v. puzati 
puz m (pi. puzevi) zool. melc (Helis 

pomatia); ici kao ~ a merge ca 

melcul 333 radioemisija It R, r n R, r 

rabarbara m bot. revent (Rheum of- 
ficinale) 

rabat m (popust) rabat; reducere, 
micsorare, scadere (de prejuri) 

rdbiti tr. imprf. (upotrebljavati) a 
intrebuinja, a folosi, a utiliza 

rabljen adj. uzat, de ocazie; —a 
odjeca imbrScSminte folositS; ~-i 
automobil masina / autoturism de 
ocazie 

racionalan adj. rational; rezonabil 

racionaliziranje n rajionalizare 

racun m 1. socoteala, calcul 2. trg. 
(faktura) facturS 3. tekuci ~ cont 
curent; ~ bez pokrica cont fara 
acoperire; zavrsni ~ bilanj inche- 
iat; staviti na ~ a depune in cont; 
brojevni / algebarski / diferenci- 
jalni / integralni ~ calcul numeric 
/ algebric / diferenjial / integral; 
cist ~ duga ljubav socoteala deasa 
e fWtyie aleasa 

racunalnl adj. inf. de calculator; ~ 
sustav sistem de calcul; ~ virus 
virus 

racunalo n 1. calculator electronic; 
osobno ~ calculator personal 2. 
rigla de calcul 

racunanje « calcul, calculare, soco- 
tire; numaratoare 

racunati intr. si tr. imprf. a num&ra, 
a socoti, a calcula, a face calcule; 
~ napamet a calcula / a socoti in 
gand; racunajuci od danas ince- 
pand de azi 

racunovodstvo n contabilitate; sef 
— a contabil-sef 

334 racunovoda m contabil; calculator, 
socotitor 

racunskl adj. de contabil, contabil, 
contabilicesc; —a pogreska eroare 
de calcul; osnovne ~-e operacije 
cele patru operajii (aritmetice); 
—a godina exerci{iu financiar; ~-i 
izvadak extras de cont curent 

racvati se imprf. a se ramifica, a se 
bifurca 

rad m (pi. radovi) munca, lucru, lu- 
crare, ac{iune, funcjionare; rucni ~ 
lucru manual; prisilni ~ munca 
grea; prekovremeni ~ munca su- 
plimentara; dobrovoljan ~ munca 
voluntarS 

radar m radar 

radi prp. pentru, de dragul, in vede- 
rea, in scopul 

radic m bot. (vrtni) cicoare (Tara- 
xacum officinale) 

radijacija / radiajie; radiere 

radljator m calorifer; elektricni ~ 
radiator electric; autom. (hlad- 
iijak) radiator 

radije adv. compr. de la rado; mai 
curand, mai degrabS; preferabil; 
mai bine, mai u§or 

radijus m geom. (polumjer) raza 

radikal m radical 

radikalan adj. radical 

radiliSte n §antier 

radin adj. harnic, laborios, activ, si- 
litor 

radinost / activitate, munci, harni- 
cie, sarguinja; kucna ~ munca la 
domiciliu 

radio m radio 

radioaktivnost / radioactivitate 

radioamater m radioamator 

radioaparat m radio 

radioemisija / radioemisie radiologija radiologija / radiologic 

radionica / atelier; remontna ~ ate- 
lier de reparajii 

radiopostaja / stajie de radio 

radioprijamnik m (pi. -ici) radiore- 
ceptor, aparat de radio 

radioprijenos m transmisie radiofo- 
nica 

raditi intr. si tr. imprf. 1. a lucra, a 
munci, a executa 2. (iiniti) a face; 
sto radite? ce faceji?; sto da ra- 
dim? ce sa fac?; radi Sto hoces fa 
ce vrei; ~ rukama i nogama da ... 
a face tot posibilul (pentru), a se 
da si peste cap (pentru); dizalo ne 
radi liftul / ascensorul nu funcjio- 
neaza. - raditi se a trata, a discuta; 
o cemu se radi? despre ce e vor- 
ba?; ne radi mi se nu am chef de 
lucru 

rddni adj. 1. de munca; — a snaga 
forja de munca; ~ dan zi lucratoa- 
re; — o vrijeme timp de lucru; — o 
mjesto loc de munc&; —a soba ca- 
binet de lucru 2. gram, activ; — o 
stanje forma activa 

radnicki adj. muncitor, muncitoresc 

radnik m (pi. -ici) muncitor, 
lucrStor 

radnja / acjiune; activitate, munci, 
lucru; (u drami, romanu) ac^iune 

rado adv. bucuros, cu plScere; od 
srca ~ cu toata piacerea, din toata 
inima; vrlo ~ cu multa placere 

radosno / vesel, cu bucurie 

radost / bucurie, veselie, plicere; 
plakati od ~-i a plange de bucurie 

radostan adj. vesel, voios; fericit 

radovati, radujem tr. imprf. (koga 
sto) a bucura, a umple de bucurie. 
- radovati se (cemu) a se bucura 
(de); radujem ti se mS bucur ca te 

vad radoznalost / curiozitate 
radoznao adj. curios (de ceva) 
radanje n 1. generare 2. (djeteta) 

nastere, facere 
radaonica / maternitate 
radati tr. imprf. v. roditi 
rafinerija / rafinarie 
raflnlran adj. (istancan; proflnjen; 

prociscen) rafinat 
raliniranost/1. istetime, indemana- 

re 2. fine{e; delicateje 
rafinirati tr. a rafina 
ragu m sos cu carne tocata; stufat 
rahitican adj. rahitic 
raj m rai, paradis 
rajcica / bot. tomati, (patlagea) 

ro§ie (Solanum lycopersicum) 
rajskl adj. paradiziac, de paradis 
rak m (pi. rakovi) 1. zool. rac (Asta- 

cus fluviatilis); fig. napreduje kao 

~ merge ca racul 2. patol. cancer; 

(fig.) — rana cangrena 
raka / mormant, groapa 
raketa/1. voj. racheti, proiectil ba- 

listic 2. sport racheta 
raketnl adj. de racheta 
rakija / rachiu; baurura tare 
ramazan m orij. (mjesec velikog 

posta) ramadan 
rame, ramena n um£r; na —nu pe 

umeri; slegnuti —nima a ridica 

din umeri; nositi preko ~ a duce 

pe umeri 
ramenica / 1. anatom. clavicuia 2. 

voj. epolet 
rampa / rampi, bariera 
ran adj. precoce, timpuriu; za — a 

jutra, — im jutrom dis-de-dimi- 

nea^a; —a smrt moarte prematura 
rana /rana, leziune 335 raskidanje rani: m intreprindere agricolS; gos- 

podarie 
rang m (stupanj, cin) 1. grad 2. 

rang; grad 
rang-Rsta / clasificare; clasament 
ranije adv. compr. de la rano; inain- 
te, mai devreme; Sto ~ cat de 
curand 

ranijl adj. compr. de la rani; ante- 
rior; timpuriu; (prijasrji) prece- 
dent, de mai tnainte 

raniti 1 tr. prf. a rani, a leza; ~ 
nozem a se rani cu cujitul 

raniti 2 intr. imprf. a se scula 
dis-de-dimineaja, a fi mitinal; tko 
rano rani, dvije sre6e grabi cine 
se scoalS de dimineaji departe 
ajunge 

rano adv. devreme; vrlo -foarte de- 
vreme 

ranoranilac, -ioca m om matinal 

ranjavanje n ranire, lezan 

ranjavati tr. imprf. v. raniti 1 

ranjen adj. ranit, lovit, leiat 

ranjenlk m (pi. -ici) ranit 

ranjiv adj. vulnerabil, care poate fi 
ranit 

raport m (izvjestaj, prijivak) ra- 
port, relatare 

rapsodija / rapsodie 

rasa / rasa 

rasaditi tr. prf. a transplanta, a ra- 
sadi 

rasadnik m (pi. -ici) pepiniera; jjlan- 
tajie 

rasadi'vanje n transplantais, risSdi- 
re 

rasadivati tr. imprf. v. rasiditi 

rasap m prabusire, dezastu, dira- 
mare, ruina 

rascijepiti tr. prf. a sparge, a cripa, 
a despica, a rupe 

336 rascjeplji'vati tr. imprf. v. rascijepi- 
ti 

rascvasti se prf. (cvijet) a se deschi- 

de, a inflori 
rascvjetan adj. inflorit, in floare 
raseliti tr. prf. (zitelje) a face sa 
emigreze. - raseliti se 1. a schimba 
locuinja 2. a emigra 
raseljavanje n expatriere, emigrare 

forjata 
raseljivati tr. imprf. v. raseliti 
rasformirati tr. (raspustiti) a parSsi 

(o formajie sau adunare) 
rashldditi tr. prf. a raci, a r3cori, a 

raci din nou / mai mult 
rashladnl adj. racoritor 
rashladivaije n rScire; refrigerare; 

congelare 
rashladivati tr. imprf. v. rashladiti 
rashod m (potrosak, izdatak) 1. 

cheltuiala 2. ttg. ie§ire 
rasijecati tr. imprf. v. rasjeci 
rasipan adj. risipitor, cheltuitor 
rasipanje n 1. risipS; risipire 2. 

cheltuiala., irosire 
rasipati tr. imprf. a risipi, a im- 

pr3stia 
rasipnik m ipl. -ici) risipitor, cheltu- 
itor 
rasipnost f risipi, prodigalitate 
rasist m rasist 
rasizam, -zma m rasism 
rasjeci, -sije£em tr. prf. a tiia (in 

douai) 
raskalasen adj. disolut, corupt, dec2- 

zut, desfrSiat, irnoral 
raskalasenost / 1. corupjie, desfrau, 
fapta desfianati 2. libertinaj, imo- 
ralitate 
raskidanje « 1. rupere; spargere 2. 
dezlegare / desfaceie a unui nod raski'dati raspalji'vati raskidati tr. imprf. v. raskinuti 

raskinuti, -kinem 1. tr. prf. a desfa- 
ce; a rezilia, a anula; (razderati) a 
sfa§ia, a rupe; - veze prijateljstva 
a rupe rela{iile de prietenie; ~ ugo- 
vor a rezilia un contract; ~ brak a 
desface o cSs3torie 2. intr. prf; ~ s 
kim a o rupe (cu cineva), a se cer- 
ta definitiv (cu cineva) 

rasklapanje n 1. (rastavljanje) des- 
compunere, demontare 2. (otva- 
ranje) deschidere 

rasklapati tr. imprf. v. rasklopiti 

rasklimati tr. prf. a scoate din 
Jajani, a desuruba 

rasklimavati tr. imprf. v. rasklimati 

rasklopiti tr. prf. 1. (rastaviti) a des- 
compune, a demonta 2. (otvoriti) a 
deschide; ~ kisobran a deschide 
umbrela 

rasklopiv adj. demontabil, decom- 
pozabil 

raskol m 1. schisma 2. sciziune, 
dezbinare 

raskomdtiti se prf. a se face comod, 
a-si scoate haina 

raskopati tr. prf a face sapaturi, a 
scormoni peste tot/a rascoli 

raskopavati tr. imprf. v. raskopati 

raskopcati tr. prf. a descheia (nastu- 
rii) 

raskop^avati tr. imprf. v. raskop- 
cati 

raskoS m lux, pompa, fast; (bogat- 
stvo) bogafie; (uzivanje) deliciu, 
voluptate 

raskosan adj. luxos, pompos, fastu- 
os 

raskosno adv. in mod luxos, cu fast 

raskfciti tr. prf. 1. (sumu) a 
despaduri 2. (put) a deschide, a raskrcivati tr. imprf. v. raskrciti 
raskrlnkati tr. prf. (razotkriti) a 

demasca 
raskrinkavati tr. imprf. v. raskrin- 

kati 
raskrvariti tr. prf. a insangera, a 

pata cu sange 
raskuhati tr. prf. a rasfierbe, a 

rSscoace. - raskuhati se a se 

rasfierbe, a se rSscoace 
raskuhavati tr. imprf. v. raskuhati 
raskuStran adj. ciufulit, incalcit, 

dezordonat, rav8sit 
raskuStrati tr. prf. a zbarli, a ciufuli 
raskuStrdvati tr. imprf. v. rasku- 

Strati 
raskuziti tr. prf. a dezinfecta 
raskuzivati tr. imprf. v. raskuziti 
raslinje n coll. vegetale pi., vege- 
tate, flora 
rasnl adj. de rasa, rasial; —a diskri- 

minacija discriminare rasiaia 
rasol m saramura; zeama de varza 

(acra) 
raspad m descompunere, dezagrega- 

re, destrSmare 
raspadati se imprf. a se descompu- 

ne, a se dezagrega, a se destrama, 

a se dezmembra 
raspadljiv adj. care se poate des- 

compune, (usor) alterabil 
raspaki'rati prf. a desface un pachet, 

a despacheta 
raspaliti 1. tr. prf. a aprinde, a da 

foe; (strast) a stimula, a excita, a 

incita 2. intr. a ataca, a comite o 

agresiune. - raspaliti se a se 

inflacara, a se exalta 
raspaljiv adj. 1. infiamabil 2. fig. 

iritabil, irascibil 
raspalji'vati tr. imprf. v. raspaliti 337 rasparati raspregnuti rasparati tr. prf. a descoase, a des- 

face 
raspasti se, -padnem se prf. v. ra- 

spadati se 
raspelo n crucifix 
raspeti, raspnem tr. prf. a crucifica, 

a rastigni 
raspikuca m mana-sparta; cheltui- 

tor, risipitor 
raspinjati tr. imprf. v. raspeti 
raspis m circulars, dispozijie, ordo- 

nanfa 
raspi'sati, raspisem tr. prf. a trimite 

o circulara; ~ izbore a fixa data 

alegerilor; ~ natjecaj a publica / a 

anuria un concurs 
raspisivati tr. imprf. v. raspisati 
raspitati se prf. a se informa, a cer- 

ceta, a lua informajii 
raspitivanje / informare, ancheta, 

investigare 
raspiti'vati se imprf. v. raspitati se 
rasplakati, -placem tr. prf. a face sa 

planga 
rasplamsati tr. prf. a apriide, a da 

foe 
rasplamsavati tr. imprf. v. rasplam- 
sati 
rasplet m deznodamant 
rasplmuti se, raspllnem st prf. a se 

intinde, a se varsa 
rasplinjavati se imprf. v. nsplimuti 

se 
rasplod m 1. propagare, rSspandire, 

difuzare 2. (stoke) reprodicere 
rasplodivanje n v. rasplod 
raspodijeliti, -podijelTm it prj. v. 

razdijeliti 
raspodjela / v. razdioba 
raspojasan adj. 1. descins, fara Cen- 
tura 2. fig. nepoliticos, needucat, 

mojic 

338 raspolaganje n dispozijie, stare su- 
fleteascS; biti / stajati na ~-u a fi / 
a sta la dispozijie 

raspolagati intr. imprf. (cim) a dis- 
pune (de) 

raspolozen adj. dispus; biti dobro / 
lose ~ a fi bine / rau dispus; biti ~ 
za s"to a fi dispus la orice 

raspolozenje n (ugodaj) dispozijie, 
stare sufleteasca 

raspoloziti tr. prf. a dispune; a 
a§eza, a pune, a aranja. - raspo- 
loziti se a se inveseli, a fi bine dis- 
pus 

raspoloziv adj. care poate dispune, 
disponibil 

raspored m 1. aranjare, asezare 2. 
dispozijie 3. ordine; program; ~ 
sati orar 

rasporediti tr. prf. a aranja, a aseza, 
a ordona, a randui, a aseza in ordi- 
ne 

rasporedivati tr. imprf. v. raspore- 
diti 

rasporiti tr. prf. a deschide, a despi- 
ca, a crapa, a rupe 

raspoznati tr. prf. a distinge, a deo- 
sebi, a recunoajte 

raspoznavanje n distingere, dife- 
renJS., discerneie, recunoa^tere 

raspoznavati tr. imprf. v. raspozna- 
ti 

rasprava / 1. discujie, dezbatere, 
disputa 2. (manstvena) tratat 
(stiinjific), studiu, dizertajie 3. 
(jur.) proces, andiere 

raspraviti tr. prf. v. raspravljati 

raspravljati intr. imprf. (o cemu) a 
discuta, a dezbate 

raspregnuti, raspregnem tr. prf. 
(konje) a deshima (caii) raspremati raScupati raspremati, raspremam tr. imprf. a 
pune in ordine; (stol) a strange 
masa 

raspremiti tr. prf. v. raspremati 

rasprezati tr. imprf. v. raspregnuti 

rasprodaja/vanzare totala; vanzare 
de lichidare 

rasprodati tr. prf a vinde (tot), a li- 
chida 

rasprodavati tr. imprf. v. rasproda- 
ti 

rasprostirati, -tirem tr. imprf. a ex- 
tinde; a intinde; a lungi 

rasprostraniti tr. prf. 1. a largi, a 
dilata, a extinde 2. (raznijeti) a di- 
fuza, a rSspandi, a propaga 

rasprostranjenost / difuzare, ras- 
pandire, imprastiere 

rasprostranjivati tr. imprf. v. ra- 
sprostraniti 

rasprostrijeti tr. prf. v. rasprostira- 
ti 

rasprskivaf m pulverizator 

raspfsiti tr. prf. a presara, a im- 
prS^tia, a risipi 

rasprsivati tr. imprf. v. rasprsiti 

raspuce n raspantie, rascruce; bifur- 
care (de drumuri) 

rastakati tr. imprf. v. rastociti 

rastapati tr. imprf. v. rastopiti 

rastava / divorj 

rastaviti se prf. a divorfa 

rastavljati se imprf. v. rastaviti se 

rastavljen adj. divorjat 

rasterecivati tr. imprf. v. rasteretiti 

rasteretiti tr. prf. a descSrca, a des- 
povara 

rastezljiv adj. dilatabil, elastic, ex- 
tensibil 

rasti, rastem intr. imprf. a creste, a 
se mari, a face progrese rastociti tr. prf. 1. (pretociti) a tra- 
versa 2. (rastaviti) a descompune, 
a demonta 

rastopiti tr. prf. 1. a topi, a dizolva 
2. a lichefia; (metal) a topi 

rastopljiv adj. solubil 

rastresen adj. distrat, pujin atent, 
neatent 

rastrgnuti, -gnem tr. prf. a stasia, a 
rupe in buca(i 

rastrojiti tr. prf. a tulbura, a agita, a 
perturba 

rastrositi se prf. 1. a se ruina 2. (ra- 
spasti se) a descompune 

rastrosnost / risipS, prodigalitate; 
risipire 

rastvarati tr. imprf. v. rastvoriti 

rastvoriti tr. prf. (sirom otvoriti) a 
deschide larg (o u§ii); (novine) a 
desface (un ziar); ~ kutiju a des- 
chide o cutie 

rasudivanje n judecata, ra{iune 

rasulo n distrugere, dezastru; ruinS 

rasusiti se prf. a diseca 

rasut adj. dispersat 

rasuti, raspem tr. prf. a presara, a 
imprSstia, a risipi 

rasvijetliti tr. prf. 1. a ilumina, a lu- 
mina 2. /k'g. a clarifica, a elucida 

rasvjeta / iluminajie; iluminare 

rasvjetljivati tr. imprf. v. rasvijetliti 

rascistiti tr. prf. 1. a elibera locul 2. 
(racune) a regla contul 3. /ig. a 
clarifica, a elucida 

rasciscivati tr. imprf. v. rascistiti 

rasclamba / analiza 

rasclaniti tr. prf. a dezmembra; a 
descompune; /?g. a analiza 

rasclanjfvati rr. im^r/'. v. rasclaniti 

rascupati tr. prf. (kosu) a incalci, a 
ciufuli, a zbarli 339 rascupavati razarati rascupavati tr. imprf. v. rascupati 

raslren adj. largit, dilatat; (raspro- 
stranjen) difuz 

rasirenost/extindere, crestere, mSri- 
re; difuzare, raspandire, impr5§tiere 

rasiriti tr. prf. a largi, a lSji, a mSri, 
a extinde; (vijesti) a raspandi, a 
face cunoscut, a difuza; (zarazu) a 
raspandi (o boala) 

rasirfvati tr. imprf. v. rasiriti 

raslje, rasalja / furcS 

rat 1 m (pi. ratovi) razboi; svjetski ~ 
razboi mondial; ~ do istrebljenja 
razboi de exterminare; gradanski 
~ razboi civil; ~ zivaca razboiul 
nervilor; hladni ~ razboi rece 

rat 2 m geogr. cap, punct, promonto- 
riu 

T&taftrg. rata 

ratar m plugar, agricultor 

ratarstvo « agriculturS 

ratificirati tr. a ratifica 

ratifikacija / (odobrenje) ratificare 

ratlste n camp de lupta, teatru de 
opera{ii 

ratal adj. de razboi, de luptJ, de 
arme; ~ brod navS de razboi; — a 
mornarica marina de razboi; ~ 
sud tribunal de razboi, curte 
marJialS; ~ zarobljenik prizonier 
de razboi; —a steta pagube de 
razboi 

ratnlfkl adj. de luptator, de comba- 
tant 

ratnik m (pi. -id) razboinic, comba- 
tant, luptator 

ratoboran adj. belicos, razboinic, 
bStiios 

ratovati, ratujem intr. imprf. a se 

razboi, a duce / a purta rSzboi 
ratujucT adj. beligerant 

340 ravan adj. 1. drept 2. neted, plan, 
plat 3. (jednak) egal; na — vnoj 
nozi pe picior de egalitate; nema 
mu —vna n-are egal, nu-i gSsesti 
pereche 

ravnalo n linie; rigia 

ravnati 1. tr. imprf. a netezi, a intin- 
de, a nivela 2. intr. imprf. (uprav- 
ljati) a indrepta, a dirija, a ghida. - 
ravnati se a se conduce cu jude- 
cata; a fi cumpStat 

ravnatelj m director, diriguitor 

ravnateljstvo n direcjie; organ de 
conducere 

ravnica / campie, §es 

ravnodusan adj. indiferent, nepa- 
sStor, insensibil, apatic 

ravnodusno adv. cu indiferenja, in 
mod insensibil 

ravnodusnost / indiferenja, apatie 

ravnomjeran adj. v. jednolik 

ravnopravan adj. egal in drepturi 

ravnopravnost/ egalitate in dreptu- 
ri 

ravnoteza/echilibru; izgubiti —u a 
pierde echilibrul 

raz- pref. prefix verbal 

razabi'rati tr. imprf. v. razabrati 

razabrati, razaberem tr. prf. 1. (ra- 
spoznati) a distinge, a deosebi, a 
difeienjia 2. (razumijeti) a Jn{ele- 
ge, a pricepe 

razapeti, razapnem tr. prf. 1. a des- 
tinde 2. a intinde 

razapinjanje n intindere; desfSsura- 
re 

razapinjati tr. imprf. v. razapeti 

razarac m pom. distrugator, contra- 
pi loi 

razaranje n distrugator, demolator, 
devastator 

razarati tr. imprf. v. razoriti razaslati razdrazljivost razaslati, razasaljem tr. prf. a tri- 

mite in mai multe parji 
razasiljati tr. imprf. v. razaslati 
razbacati tr. prf. a arunca, a zviirli, 

a azvarli (in toate parole) 
razbacivati tr. imprf. v. razbacati 
razbaruSiti tr. prf. v. raskustrati 
razbaStiniti tr. prf. a dezmosteni 
razbibriga / distrac^ie, divertisment, 

ocupajie plScuta 
razbijanje n rupere; spargere, 

imbucata^ire; fUramiJare 
razbijati tr. imprf. v. razbiti 
razbijen adj. rupt; spart; faramat 
razbistriti tr. prf. a lamuri, a clari- 

fieca, a elucida 
razbistrivati tr. imprf. v. razbistriti 
razbiti, razbljern tr. prf. a rupe; a 
sparge, a sftrama, a zdrobi; ~ vra- 
ta a sparge / a for{a o u§5; ~ cije 
planove a zadarnici / a dejuca pla- 
nurile (cuiva) 
razbjeci se, -bjegnem se prf. a fugi 
care incotro, a se imprastia fugind 
in toate par{ile 
razbjesniti tr. prf. a supara, a infu- 

ria, a scoate din sarite 
razbjezati se, -bjezim se prf. v. raz- 
bjeci se 
razblaziti tr. prf. a indulci, a potoli, 

a calma 
razblazivati tr. imprf. v. razblaziti 
razboj m 1. r3zboi (de Jesut) 2. 

sport v. nice 
razbojnlckl adj. banditesc, talharesc 
razbojnlk m (pi. -ici) brigand, ban- 
dit, talhar, ho{ de drumul mare 
razboljeti se prf. a se imbolnSvi, a 

cadea bolnav 
razborit adj. cu bun-sim(, rezonabil, 
chibzuit, inteligent razboritost / in{elepciune, chibzu- 

inja, minte, judecata, rajiune 
razbuditi tr. prf. a trezi, a destepta 
razbudi'vati tr. imprf. v. razbuditi 
razbuktati se prf. a se aprinde pe 

nea§teptate 
razbuktavati se imprf. v. razbukta- 
ti se 
razdaniti se prf. a se cripa de ziua, 

a se lumina 
razdanjivati se imprf. v. razdaniti 

se 
razderan adj. rupt, sfa^iat 
razderati, razderem tr. prf. a stasia, 

a rupe, a smulge 
razderotina / rupere, sfa^iere 
razdijeliti tr. prf. a divide, a imparji 
razdioba / imparjire, diviziune; 

impar^eaia; (podjela) distribuire, 

repartizare 
razdirati tr. imprf. v. razderati 
razdjel m compartiment; scc(ie 
razdjeljak, -eljka m (pi. -elici) (u 

kosi) carare (in p3r) 
razdjeljiv adj. care se poate impSrji, 

divizibil 
razdjevi£iti tr. prf. a deflora 
razdoblje n perioada (de timp), 

rastimp, interval; epoc&, era; ~ 

izmedu oba svjetska rata intre 

cele doua razboaie mondiale 
razdor m discordie, disensiune 
razdragan adj. incantat, exaltat, cn- 

tuziasmat 
razdraziti tr. prf. a a{a{a, a intarata, 

a asmu|i; a instiga 
razdrazi'vati tr. imprf. v. razdraziti 
razdrazljiv adj. excitabil, iritabil 
razdrazljivost / excitabilitate, irita- 

bilitate 

341 razdrmati razlijevati razdrmati tr. prf. a zgudui, a 

zgal(ai, a zdruncina 
razdrobiti tr. prf. a fSramite, a 

farama, a sfarama 
razdvajanje n 1. separare, despSr- 

{ire 2. (o putovima) bifurcate 
razdvajati tr. imprf. v. razdvojiti 
razdvojiti tr. prf. (rastaviti) a sepa- 

ra, a desprinde, a desface 
razgibati tr. prf a mis,ca, a pune in 

miscare; ~ prst a mis,ca un deget 
razgibavati tr. imprf. v. razgibati 
razglas m (zvucnik) difuzor, mega- 

fon 
razglasiti tr. prf. a divulga, a face 

cunoscut, a raspandi (§tiri, nouta|i, 

secrete) 
razgledati tr. imprf. 1. a vizita 2. a 

inspecta, a examina 
razgledavanje n 1. vizita 2. in- 

specjie, examinare 
razglednica / carte postals ilustrata, 

vedere 
razgorjeti se prf. a lua foe, a se 

aprinde 
razgovarati intr. imprf. (s kim) a sta 

de vorba, a conversa, a discnta, a 

vorbi; ~ o cemu a vorbi despre 

ceva; ~ o kojecemu a vorbi despre 

unele §i altele, a sta la taclale 
razgovijetan adj. clar, limpede, in- 

teligibil, de injeles, deslusrt 
razgovijetnost / claritate, limpezi- 

me, inteligibilitate 
razgovor m conversajie, convorbire, 

discujie, colocviu; (u dvoje) dia- 
log; zapoceti ~ a incepe o discufie; 

u ~-u in vorbire, in limba vorbita; 

tu nema — a nu e loc de discujii / 

comentarii 
razgovorljiv adj. locvace, vorlirej, 

volubil 

342 razgrabiti tr. prf. a smulge, a 

in^faca 
razgraditi tr. prf. (razrusiti) a de- 

mola, a dobori, a distruge 
razgradivati tr. imprf. v. razgraditi 
razgranat adj. ramificat, ramuros 
razgraniciti tr. imprf. a delimita 
razgranicivati tr. imprf. v. razgra- 
niciti 
razgrnuti, razgrnem tr. prf. 1. a 
dezgropa, a dezveli 2. (otkriti) a 
descoperi 
razgrtati tr. imprf. v. razgrnuti 
razici se, razldem se prf. 1. a se 

despar$i, a se separa 2. a se lasa 
razilazak n v. razlaz 
razilaziti se imprf. v. razici se; fig. 
(o misljenju) a nu fi de acord, a 
discorda, a fi de alts parere 
razina/ nivel; na istoj ~-i la acelas,i 

nivel; morska ~ nivelul marii 
razjasniti tr. prf. v. objasniti 
razjediniti tr. f a separa, a divide 
razjedinjenost / dezacord, separare, 

despSrJire, disjuncjie 
razjiiriti tr. prf. a alunga, a 

impras.tia, a risipi; a da afarS 
razlagati tr. imprf. v. razloziti 
razlamati tr. imprf. v. razlomiti 
razlaz m 1. separare, despar5ire; 
razlaz! circula^i!; voj. rupeji 
randurile! 2. fig. (u misljenju) de- 
zacord, divergent 
razli£ak, -cka m (pi. -cci) hot. 
albastrea, vinejele (Centaurea cya- 
nus) 

razlicit adj. diferit, deosebit, divers, 

felurit, variat, eterogen 
razlicitost /diversitate, varietate 
razlijevati tr. imprf. v. razliti razlika razmjenljiv razlika / diferenja, deosebire; visin- 
ska ~ diferenJS de nivel; za — u 
od spre deosebire de; bez ~- e fara 
deosebire, fSrS diferenja; kakva 
je ~ izmedu ce deosebire e intre 

razlikovan adj. gram, distinctiv 

razlikovati, -kujem tr. prf. si imprf. 
a distinge, a deosebi, a diferenjia 

razliti, razlijem tr. prf. 1. a varsa, a 
revarsa 2. a turna 

razlog m (pi. -ozi) cauza, pricina, 
motiv, temei, rajiune, argument; 
valjan ~ motiv valabil; neosnova- 
ni — ozi argument / motiv nefon- 
dat; — ozi za i protiv argumente 
pentru si contra; bez —a nedrept, 
fara temei; navesti ~-e a expune 
motivele, a justifica 

razlomak, -omka m (pi. -omci) mat. 
fracjie, numar fracjionar 

razlomiti tr. prf. a rape / a face 
bucaji, a farama, a sparge 

razlozan adj. rational, logic, inte- 
meiat, justificat 

razloziti intr. imprf. a rajiona, a ju- 
deca 

razloznost / moderate 

razluciti tr. prf 1. a desparji, a sepa- 
ra 2. a distinge, a deosebi, a dife- 
renjia 

razluciv adj. 1. separabil 2. care se 
poate distinge 

razlucivati tr. imprf. v. razluciti 

razlucivost / inf. rezolujie; visoka ~ 
rezolujie ridicatS; niska ~ rezolu- 
jie scazuta 

razlupati tr. prf. a rupe / a face 
bucSJi, a farama, a se sparge (cu 
zgomot) 

razljutiti tr. prf. a supara (pe cine- 
va), a irita. - razljutiti se a se 
mania, a se infuria razmak m (pi. -aci) m 1. distanja, 

departare, spa^iu 2. (vremenski) 

perioada, rastimp, interval 3. muz. 

interval 
razmaknuti, razmaknem tr. prf. a 

indeparta, a separa 
razmatranje n 1. considerare, exa- 
minare, examen, observare 2. (raz- 

misljanje) meditajie, reflectare 

adanca; uzeti sto u ~ a lua ceva in 

considera5ie 
razmatrati tr. imprf. a se uita cu 

aten^ie, a examina, a analiza, a cer- 

ceta 
razmaziti tr. prf a rasfSte 
razmazen adj. rasfajat, razgaiat, 

alintat 
razmede n linie de frontiers; linie 

de demarcate 
razmeksavanje n inmuiere 
razmetati se a se ingamfa, a se 

impSuna, a face paradS, a se fSli 
razmetljiv adj. vanitos, ingamfat, 

arogant 
razmetnik m (pi. -ici) cheltuitor, ri- 

sipitor 
razmicati tr. imprf. v. razmaknuti 
razmijenili tr. prf. a schimba, a face 

schimb; (novae) a otyine bani 

mSrun(i / mSrun|i^ 
razmirica / discordie, dezbinare, 

zazanie 
razmisliti intr. prf., razmisljati, 

razmisljam intr. imprf. (o cemu) a 

gandi, a cugeta, a chibzui, a medi- 

ta, a reflecta 
razmisljanje n reflecjie, gandire, 

medita|ie, cugetare 
razmjena / schimb, schimbare reci- 

procS 
razmjenljiv adj. schimbabil, care se 

poate schimba / muta din loc 343 razmjenji'vati razrjjediti razmjenji'vati tr. imprf. v. razmije- 
niti 

razmjer m 1. proporjie, corelajie, 
raport 2. dimensiune, volum; ~ sti- 
ha masurS (a unui vers) 

razmjeran adj. proporjionat, armo- 
nios 

razmjestiti tr. prf. (rasporediti) a 
deplasa, a dispune, a aranja, a 
randui; voj. a instala, a stabili, a 
plasa 

razmjeStati tr. imprf. v. razmjestiti 

razmnoziti tr. prf. a multiplica, a 
create (ca numar), a inmulji 

razmfsiti tr. prf. a descurca 
(scul/a{a etc.), a rezolva, a descur- 
ca (o situate etc.) 

razmfskati tr. prf. a zdrobi, a 
sfarama, a strivi 

razno 1. adv. (in mod) diferit, di- 
vers, variat, felurit 2. « (rubrika u 
casopisu) miscelaneu (-ee); va- 
rietal pi; (u dnevnom redu) di- 
verse pi. 

raznobojan adj. pestrij, multicolor, 

in diverse culori 
raznolik adj. variat, divers, diferit 
raznorodan adj. eterogen 
raznosac' m purtator, distributor; 

(novina) vanzStor de ziare; ~ 

poste factor postal 
raznovrstan adj. eterogen, vatiat, 

divers, diferit 
raznjeziti tr. prf. (ganuti) a Indu- 

iosa, a misca, a emojiona 
razocaran adj. decep|ionat, dezama- 

git, deziluzionat 
razo£aranje n diziluzie, decepjie, 

dezamagire 
razocarati tr. prf. a deceptions, a 

dezamagi. a deziluziona, a avei o decepjie / o dezamagire / o dezilu- 

zie 
razonoda/v. razbibriga 
razonoditi tr. prf. v. raspoloziti 
razoran adj. distrugator, distructiv, 

nimicitor 
razoriti tr. prf. a distruge, a darama, 

a nSrui, a pustii, a ruina 
razoruzanje n dezarmare 
razoriizati tr. prf. a dezarma 
razoruzavati tr. imprf. v. razoruzati 
razotkriti, razotkrijem tr. prf. a 

descoperi, a lua capacul / acope- 

risul, a scoate vahil 
razotkrivati tr. imprf. v. razotkriti 
razraCunati se prf. a reglementa so- 

cotelile (cu cineva), a se achita, a 

se rSfui 
razracunavati se imprf. v. razracu- 

nati se 
razrastati se imprf. v. razrasti se 
razrasti se, -rastem se prf. a create, 

a miri, a spori 
razred m 1. clasa, categorie, rang 2. 

(u sluzbi) categorie 3. (u skoli, ze- 

Ijeznici) clasS; prvi ~ prima clasS 

4. (odio ustanove) secjie 
razre'diti (razvrstati u redove) tr. 

prf. a clasa, a clasifica, a aranja pe 

categorii 
razredni adj. de clasa 
razredmk m (pi. -ici) profesor (di- 

riginte) 
razredivanje n imparjire, distribui- 

re, roparti^ie 
razredivati tr. imprf. v. razrediti 
razrezati, -rezem tr. prf. a taia 
razrezfvati tr. imprf. v. razrezati 
razrijediti tr. prf. a rSri, a rarefia; 

(tekucinu) a dilua, a subjia un li- 

cMd; (kavu, vino) a iridoi cu apa, 

a dilua 344 razrijesiti razvrstati razrijesiti tr. prf. 1. (odvezati) a 
deznoda, a desface 2. fig. (cega) a 
absolvi (pe cineva), a elibera, a 
pune in libertate 3. (od duznosti) 
a destitui, a revoca 4. a da raspuns, 
a hotSri 

razrjedivati tr. imprf. v. razrijediti 

razrjesenje n 1. solute, solufionare; 
(problema) rezolvare, solute 2. 
(od duznosti) dispensare, scutire, 
exonerare 

razrjeSi'vati tr. imprf. v. razrijesiti 

razrok adj. sa§iu, strabic 

razruSiti tr. prf. a darama, a dobori, 
a distruge (ziduri, cladiri) 

razum m rajiune, intelect, minte, ju- 
decata; inteligen{5; zdrav ~ minte 
sSnatoasS 

razuman adj. rezonabil, cu jude- 
cata, rational, judicios, inteligent, 
cuminte 

razumijevanje n intelegere, patrun- 
dere, comprehensiune 

razumijeti, -umijem tr. prf. a intele- 
ge, a pricepe; ~ krivo a intelege 
gresit; ne razumijem nista nu 
inteleg nimic 

razumijeti se (u Sto) a se intelege, a 
se pricepe (la); da se razumijemo 
sa ne intelegem; razumije se! bi- 
neinteles!, (de)sigur!, fireste!; ra- 
zumije se u konje se pricepe la cai 

razumljiv adj. comprehensibil, inte- 
ligibil 

razumljivo adv. (in mod) compre- 
hensibil / inteligibil / natural; (na- 
ravno) fireste, evident, bineinteles 

razuvjeravati tr. imprf. v. razuvje- 
riti 

razuvjeriti tr. prf. a face s5-si schim- 
be parerea; a convinge sa nu faca 
ceva. - razuvjeriti se a-si schimba 
parerea, a-si pierde credinja razuzdan adj. 1. nestapanit, neinfra- 
nat 2. corupt, decSzut, desfranat 

razuzdati tr. prf. a deznoda, a dezle- 
ga, a desface un nod 

razuzdavati tr. imprf. v. razuzdati 

r5zvalina/v. rusevina 

razvaliti tr. prf. a darama, a narui. a 
forja, a sparge 

razveden adj. ~ govor discurs pro- 
lix 

razvesti, -vedem tr. prf. a duce / a 
conduce in diverse locuri 

razvezati, razvezem tr. prf. a dezle- 
ga, a desface (un s.iret etc.) 

razvezivati tr. imprf. v. razvezati 

razvfjanje n dezvoltare, cre^tere, 
evolujie, desfa^urare; voj. ~ snaga 
desfasurare de for^e 

razvijati tr. imprf. v. razviti 

razvijen adj. dezvoltat; format, con- 
stituit, creat; lijepo ~ bine facut, 
cu forme frumoase 

razvikan adj. cu faima proasta 

razvitak, -tka m v. razvoj 

razviti, razvijem tr. prf. 1. (unapri- 
jediti, usavrsiti) a dezvolta, a for- 
ma, a perfecjiona, a progresa 2. 
(zastavu) a desf5§ura, a arbora (un 
drapel) 3. ~ tijesto a intinde alua- 
tul 4. voj. (rasporediti) a 
desfasura (trupele) S.fotogr. a de- 
velopa 

razvod m pov. delimitare 

razvoditi tr. imprf. v. razvesti 

razvoj m dezvoltare; evolujie, pro- 
gres; ~ dogadaja curs al eveni- 
mentelor 

razvratnlk m (pi. -ici) destrSbalat, 
desfranat, libertin 

razvrstati tr. prf. 1. a clasifica, a 
impar(i in clase, a tria 2. a alinia, 
a pune in linie 345 razvrstavati red razvrstavati tr. imprf. v. razvrstati 

raz, razi / secara 

razalostiti tr. prf. a intrista, a amari, 

a mahni 
razanj, raznja m frigare; ispeci na 

— nju a frige la frigare 
razen adj. de secara, asemanator cu 

secara; —i kruh paine de secara 
rda/v. hrda 

reagiranje n reacjie, riposta 
reagirati intr. a reacjiona, a riposta, 

a se razvrati 
reakcija / kem., polit. reacfie; 

reacjiune; opozijie 
reakcionar m reacjionar 
reaktlvan adj. teh. reactiv 
reaktor m fiz. reactor 
realan adj. real, adevSrat, efectiv, 

tangibil 
realistic'ki 1. adj. real, al realitajii; 

realist 2. adv. realistic'ki (in mod) 

realist 
realizam, -zma m realism 
realizirati tr. (ostvariti) a realiza, a 

infaptui 
realno adv. (in mod) realist 
realnost / realitate 
rebrenl adj. anatom. costal, de coa- 

ste 
rebrenice fpl. persiana, oblon, jalu- 

zea 
rebro n anatom. coasta 
rebus m rebus, cuvinte incruci^ate 
recenzent m recenzent 
recenzija / recenzie 
recenzirati tr. a recenza 
recepcya/(u hotelima) recepjie 
recept m rejeta 
recesija / trg. recesiune 
recidiv m patol. (povrat) recidiva 
reciklaza / tehn. reciclare reciprocan adj. (uzajamni) reciproc 

recitacija / recitare, declamare 

recitirati tr. imprf. a recita, a decla- 
ma 

recenica / gram, propozi^ie; umet- 
nuta ~ (propozi{ie) incidents; 
glavna ~ (propozi^ie) principals; 
ovisna ~ (propozijie) subordonata 

recenicnl adj. de propozijie; ~ znak 
semn de punctuate 

reci, rejem tr. prf. a spune, a zice; ~ 
da a zice da; ~ cisto i bistro (ili 
jasno i glasno) a spune curat 51 
cinstit (sau clar s,i tare); istinu da 
reiSem drept sa spun; recimo da sa 
zicem; medu nama budi refeno 
intre noi fie zis; bolje ~ mai bine 
zis; ne ~ ni a ni be nu spune nici 
neagra, nici alba; rekao bib. a§ 
zice, se pare; ~ posljednju rijeC a 
avea / a spune ultimul cuvant; ~ u 
vjetar a vorbi in vant / in zadar; s 
dopustenjem, s oprostenjem re- 
ceno cu permisiunea dumneavo- 
astra, sa-mi fie iertat; tamo gdje je 
bog (vrag) rekao laku noc (acolo) 
unde a in^Srcat dracul copiii; hocu 
~ vreau sa zic; neito cu vam ~ as 
dori sa va spun ceva; kako smo 
rekli cum am spus; da ti ne mogu 
~ kako (koliko) nu pot sa descriu 
in cuvinte cum / cat; iskreno 
receno (ca) si spun sincer 

red m (pi. redovi) 1. rand, fir; stati 
u ~ a aseza in ordine; dnevni ~ 
ordine de zi; vozni ~ mersul tre- 
nurilor 2. (uredeno stanje) ordi- 
ne, disciplina; pozvati na ~ a che- 
ma la ordine; u —u! in ordine!, de 
acord!, O.K!;cekati na ~ a a^tep- 
ta la rand; (hist. ) viteski ~ ordinul 
cavalerilor; u prvom —u sma- 
tram in priniul rand / jnainte de 346 redak rehabilitirati toate consider; ~ je a§a e randuia- 

la / obiceiul; sve je u — u totul e 

in regula / O.K. 
redak, -tka m (pi. redci) linie, rand; 

citati izmedu — a a citi printre 

randuri 
redakcija / 1. (urednistvo) redac^ie 

2. (obradba, redigiranje) redacta- 

re, acjiunea de a redacta 
redakcijski adj. (urednicki) de re- 

dacfie, redac(ional 
redarstvenlk m poli$ist, agent de 

police 
redarstvo n poli|ie 
redatelj m regizor 
redigiranje n redactare, acjiunea de 

a redacta 
redigirati tr. a redacta 
redni adj. de ordine, ordinal; ~ broj 

numeral ordinal 
redom adv. unul dupa altul, in sir, 

pe rand 
redoslijed m ordine, succesiune 
redovan adj. v. redovit 
redovit adj. regulat, ordinar 
redovito adv. (in mod) regulat, cu 

regularitate 
redovitost / regularitate 
redovnik m (pi. -ici) catugar, frate, 

monah 
reducirati (/: (smanjiti) a reduce, a 

restrange 
redukcija / (ogranicenje) restric^ie; 

reducere 
reduktor m teh. reductor 
redundancija / ling, (zalihost) re- 

dundanJS 
referat m (javno izlaganje) referat, 

comunicare, expozeu, raport, rela- 

tare 
referendum m referendum, plebiscit referent m (izvjestitelj) referent, ra- 

portor, relator 
referirati tr. (izvijestiti) a raporta, a 

comunica, a transmite, a face o re- 

latare / un raport 
refleks m reflex 
reflektirati 1. tr. (odraziti) a reflec- 

ta (0 imagine, un sunet) 2. intr. (na 

sto) a aspira la ceva, a nizui, a se 

interesa de ceva 
reflektor m reflector, proiector 
reforma / reforma 
reformator n reformator 
reformirati tr. a reforma 
rfefren m refren 
regata / sport regata 
regeneracija / regenerare 
regenerirati tr. (obnoviti) a regene- 

ra 
regija / regiune 
regionalan adj. regional 
regionalizam m regionalism 
registar, -stra m 1. (popis) registru 

2. jur. kazneni ~ cazier judiciar 
regis tracija / inregistrare 
registrirati tr. a inregistra (acte, 

sentin|e, fapte, cuvinte etc.) 
regres m regres, decadenja 
regrutirati tr. a recruta, a inrola in 

armata 
regulacija / a regulariza (un rau) 
regularan adj. (pravilan, propisan) 

regulat 
regulator m teh. dispozitiv de regla- 

re 
reguliranje n reglementare; regula- 

rizare 
regulirati tr. (urediti) a reglementa 
rehabilitacija / reabilitare 
rehabilitirati tr. a reabilita, a repu- 

ne in drepturi 347 reizbornost repertoar reizbornost / realegere 

rekapituh'rati tr. (ponoviti) a reca- 
pitula, a rezuma 

reket m sport rachetS 

reklama/ publicitate, reclama 

reklamacija / (zalba) reclama{ie, 
petite, plangere, jalba 

reklami'rati tr. 1. (praviti reklamu) 
a face publicitate / reclama 2. 
(praviti reklamaciju) a reclama, a 
protesta, a se plange 

reklamnl adj. publicitar, de re- 
clama, de publicitate 

rekonstruirati tr. a reconstrui 

rekonstrukcija / reconstruire; re- 
construct; ~ vlade remaniere gu- 
vernamentalS 

rekonvalescencija / convalescents 

rekord m 1. sport record; postaviti 
~ a stabili un record 2. intaietate, 
superioritate, prioritate 

rekorder m sport campion, record- 
man 

rekreacija / 1. (odmor) recreare, 
destindere, odihna 2. recreate, pa- 
uza 

rekreacijskl adj. recreativ 

rektor m rector (al universitS{ii) 

rektorat m (sluzba, ured) rectorat 

rekvijem m crkv. (zadusnica) rec- 
viem 

relacija / relate, raport, legSturS; 
referat, comunicare, report 

relativan adj. relativ, referitor, pri- 
vitor (la) 

relativnost / relativitate 

relej m elektr. (prijenosnik) releu, 
repetor 

relevantan adj. (bitan) relevant, 
important, considerabil 

religija / (vjera) religie, credinJS 

348 religidzan adj. (pobozan) religios 
relikvija / relicvS 
reljef m relief 

remecenje n perturbare, tulburare, 
angoasa 

remek-djelo n capodoperS 

remen m curea 

remetiti tr. imprf. a tulbura, a deran- 
ja, a stingheri 

rem! m (u sahu) remiza, egalitate 
(la joe) 

remont m v. popravak 

remorker m remorcher 

rendgenolog m (pi. -ozi) radiolog 

rendgenskl adj. radiologic; radios- 
cop; —a slika radiografie 

renesansa / (preporod) Renastere 

renome, -ea m (ugled) reputa|ie, 
pre^uire, faima, renume 

renoviranje n (obnavljanje) reinno- 
ire, restaurare 

renovi'rati tr. prf. 1. (obnoviti) a re- 
nova 2. a repara, a restaura 

renta / venit, rentS; dozivotna ~ 
rents viagerS / pe viaja 

rentabllan adj. (unosan) rentabil, 
banos, profitabil 

reorganizirati tr. a reorganiza 

rep m (pi. repovi) coadS; nemati ni 
giave ni —a a nu avea nici cap, 
nici coada; govor bez glave i — a 
discurs fara cap §i coada, incoe- 
rent; (fig.) stajati u ~-u a face coa- 
da, a sta la coada 

repa / sfecla (Brassica rapa); 
secerna ~ sfecla de zahar 

reparacija / (rat'na odsteta) 
despSgubire de rSzboi 

repatica / astron. comets 

repertoar, -ara m teat, repertoriu repeticija rezati repeticija / 1. (ponavljanje) repeta- 
re, repetrjie 2. (privatni sati) me- 
ditate, lecfie (in particular); da- 
vati ~-e a face meditate 

repetfrati tr. a repeta, a reinnoi 

replika/(odgovor) replica, raspuns 

reportSza / 1. (£lanak) articol 2. 
(izvjescivanje) reportaj 

repdrter m (izvjestitelj) reporter 

reprezentacija / 1. reprezentanJS, 
delegare 2. sport echipa nationals, 
reprezentativa, selecfionata 

repri'za / (ponovna izvedba) reluare 

reproducirati tr. a produce din nou, 
a reproduce 

republicki adj. republican 

republika / republics; R-~ Hrvat- 
ska Republica Croats 

republikanac, -nca m republican 

republikanskl adj. republican 

reputacija / (ugled) reputajie, 
prejuire, faima, renume 

resa / (pi. rese) 1. hot. ma{isor 2. 
ciucure; moj, ciuf 

resiti tr. imprf. a orna, a decora, a 
impodobi, a infrumuse{a 

resor m 1. (nadleznost) competent, 
capacitate de a exercita anumite 
atribujii 2. (podrucje) departa- 
ment, sector 

resorbirati tr. (upijati) a absorbi 
din nou, a se resorbi 

respekt m (postovanje) respect, 
stimS, considerate, pre{uire 

respektirati tr. (postovati) a stima, 
a prejui, a respecta 

restaurirati tr. (obnoviti, popravi- 
ti) a restaura, a reinnoi, a repara 

restoran m razg. restaurant 

restrikcija / (ogranicenje) restric|ie resurs m (sredstvo, izvor prihoda) 

resursa, sursa, mijloc, rezerva; 

boga^ia naturaia a unei |Sri 
resetka / gratii, grilaj, zabrele; (na 

prozoru) gratii 
reSeto n ciur 
retdriiSki adj. retoric 
retroaktivan adj. retroactiv 
retrospektivan adj. retrospectiv 
retrdvlzor m autom. retrovizor 
reumafpatol. reumatism 
revan adj. zelos, plin de ravna, 

sarguincios; arzator, infocat 
revans m (uzvrat) revan^a 
revansirati se prf. (uzvratiti) a se 

revansa, a da in schimb, a se achita 
rever m rever 
revers m trg. (priznanica) chitan{a, 

recipisa, confirmare 
revidirati tr. (pregledati) 1. a reve- 

dea 2. a revizui, a controla 
revija/1. revedere 2. revizuire, ree- 

xaminare 3. revista (publicajie) 4. 

(spectacol de) revista 
revizija / (pregled) revizie 
revnost / zel, fervoare, asiduitate, 

staruinta 
revolt m 1. (pobuna) rebeliune, re- 
volts 2. (negodovanje) indignare, 

revolts 
revolucija / revolujie 
revolucijski adj. revolu^ionar 
revolver m revolver, pistol 
rezak adj. acru, aspru, injepStor, pi- 
cant 
rezanci, rezanaca m pi. taiejei pi; 

tanki ~ fidea 
rezati, rezem tr. §i intr. imprf. 1. a 

tSia, a decupa, a transa; noz ne 

reze dobro cu|itul nu taie bine; 

reze me (u ledima i si.) mS 349 rezbarija 

inteapa (in spate etc.); ~ loptu re- 
ketom a taia o minge (cu racheta); 
mozes (mogao bi nozem) ~ poji 
(ai putea) taia cu cu(itul 2. (u 
drvu, u kovini) a face o incizie, a 
grava 
rezbarija /obiect sculptat (inlemn), 

gravura (in lemn / metal etc.) 
rezbariti intr. imprf. a grava / a 
sculpta in lemn, a sSpa / a grava in 
piatri / in lemn 
rezbarstvo n gravura, arta de a gra- 
va 
rezerva / rezerva 

rezervacija / (predbiljezba) rezer- 
vare, re^nere (de loc, de bilet etc.) 
rezervlran adj. 1. rezervat, rejinut 
2. (povjerljiv) document confi- 
dential 

rezervirati tr. a rezerva, a rejine; ~ 

mjesto / sobu a rezerva un loc / o 

camera 
rezervnl adj. de rezervS; (tehn.) ~ 

dio (stroja) piesa de schimb; (au- 

tom.) ~ kotac roata de rezerva 
rezervoar m (spremnik) rezervor 
rezidencija / (boraviste) rezidenja, 

resedinja, sediu 
rezime m (sadrzaj) cuprins, sumar 
rezistencija / rezistenja 
rezonirati tr. a judeca, a rajioaa 
rezultat m (ishod, posljedaki 1. rc- 

zultat 2. efect, urmare 
rezanj, -znja m felie 
rezati, rezlm intr. imprf. 1. a marai, 

a ranji 2. a mormai 
rezija / regie 

rezljskl adj. de regie, regizonl 
rezlm m regim 
rezirati tr. a regiza 
reziser m regizor 

350 rijec 

riba / peste; morska ~ peste de 
mare; slatkovodna ~ peste de apa 
dulce; susena ~ peste afumat; sla- 
na ~ pes,te sarat; gojenje ~-e pisci- 
cultura; od glave ~ smrdi pestele 
de la cap se strica 

ribanje n 1. (ciScenje) curajare, fre- 
care 2. (na ribezu) tocare 

rlbar m pescar 

ribarenje n pescuire; pescuit 

ribarica/vas de pescuit 

ribariti intr. imprf. a pescui, a se 
ocupa cu pescuitul 

ribarnica / pescSrie 

rlbarskl adj. de pescar, pescaresc; ~ 
brodic barca pescSreasca 

ribez m rSzatoare 

ribica / dim. de la riba; peste mic, 
pestis,or 

rlblz / hot. coacaz (Ribes rubrum) 

rlblji adj. de pe§te, pescSresc, privi- 
tor la peste 

ribolov m pescar 

rlcinus m hot. ricin (Ricinus comu- 
nis) 

ridati intr. imprf. a plange cu su- 
ghi|uri / cu suspine 

rigati intr. si tr. imprf. (bljuvati) a 
vomita, a voma, a virsa 

rljec / 1. cuvant, vorba; jednoslozna 
~ cuvant monosilabic; dvoslozna 
~ cuvant bisilabic; zastarjela ~ 
arhaism 2. (naziv) termen, apela- 
tiv, denumire; postena / casna ~ 
cuvant de onoare; dajem ti ~ da 
iji dau cuvantul (meu) ca; odrzati 
~ a-§i Jine cuvantul, a se |ine de 
cuvant; molim za ~ cei cuvantul; 
oduzeti ~ a lua cuvantul; ni ~-i 
vise! nici un cuvant mai mult!; ni 
~-i! lini^te!, taceji!; covjek od — i 
om de cuvant; ~ po ~, od ~-i do Rijecanin rjecnicki — i cuvant cu cuvant, textual; dru- 
gim — ima cu alte cuvinte, altfel 
spus; bilo je ~-i i o tebi a fost 
vorba §i despre tine; u pravom 
smislu — i in sensul propriu al 
cuvantului, in adevaratul sens al 
cuvantului 

Rijecanin m locuitor al orasului Ri- 
jeka 

rijedak adj. 1. (ne iiest) rar, pu^in 
frecvent; — tka pojava fenomen 
rar 2. (ne gust) pujin dens, pu^in 
des; ~ zrak aer rarefiat; —tka 
kosa par rar 3. (ne obican) rar, 
singular 

rijeka / fluviu; rau; duz ~-e fluviu 
lung; uz — u in amonte de; tok — e 
cursul unuj rau; uz — u contra cu- 
rentului; prijeci preko ~-e a trece 
/ a traversa un rau / un fluviu 

Rijeka / geogr. Rijeka 

ryesen adj. 1. (osloboden) achitat, 
eliberat, declarat liber 2. (spre- 
man) hotarat, decis 

rijesiti tr. prf. 1. (odlucMti) a hotari, 
a decide; (naci rjesenje) a rezol- 
va; ~ problem a rezolva o pro- 
blema; ~ molbu a da curs unei 
cereri 2. (osloboditi) a scuti, a dis- 
pensa, a achita, a elibera; ~ pri- 
vremeno od duznosti a suspenda 
(din funcjie) temporar. - rijeSiti se 
(£ega ili koga) a se elibera, a se 
debarasa 

rijetko adv. (ne cesto) rar 

rijetkost/1. (Sto nije £esto) raritate 
2. (sto nije gusto) rSrime, pu|ina- 
tate 3. (Sto nije obifno) singulari- 
tate 

rikati, ricem intr. imprf. a urla 

Rim m geogr. Roma 

Rimljanin m (pi. -ani) roman 

rima/(srok) rima rimokatolik m (pi. -ici) roma- 

no-catolic 
rimovati, rlmujem intr. a rima, a 

face sa rimeze 
rfmskl adj. roman; —e brojke cifre 

romane 
ring m (boriliSte) sport ring 
rlnuti, rinem tr. prf. a da un branci, 

a impinge, a inghesui 
ris m (pi. risovi) zool. linx, ras (Fe- 
lix lynx) 
nsanka / caiet de desen 
risarija / desen 

risati, risem tr. imprf. a desena 
riskantan adj. (smion) riscant, ha- 

zardat; imprudent; to je ~, vrlo 

— o e foarte riscant 
riskirati tr. (staviti na kocku) a ris- 

ca, a se expune unui rise; on —a 

svoj zivot isi risca via{a 
rltam, -tma m ritm 
ritmican adj. ritmic 
ritmika / ritmica 
ritual m (obrednik) ritual 
rivati tr. imprf. v. rinuti 
rizik m rise; pericol, primejdie 
riznica / 1. tezaur, comoara 2. ~ 

znanja invajat, erudit 
rlznicar m trezorier 
riza / hot. orez (Oryza sativa); 

oljustena ~ orez decorticat 
rjecetina / augm. de la rijec; vorba 

urata, vorba de ocara 
rjecit adj. elocvent, graitor, locvace, 

vorbitor, volubil 
rjecitost / elocven^a, elocinja, 

usurin|a de a vorbi 
rjeckati se imprf. a se certa, a face 

galagie / scandal 
rjecnicki adj. de vocabular, lexical 351 rjecnlk rodoljublje rjecmk m (pi. -ici) dicjionar, voca- 
bular, glosar; lexic 

rjSde adv. compr. de la rijedak; mai 
rar; mai pu{in dens 

rjesavanje n 1. (odluka) hotarare, 
decizie 2. (zadatka, problema) 
solute, rezolvare 

rjesavati tr. imprf. v. rijesiti 

rjesenje n 1. (odluka) hotarare, de- 
cizie 2. (Jednadzbe) solujie a unei 
ecuajii 3. (oslobodenje od obveze) 
eliberare de un angajament / o 
obligate, dispensare, scutire, exo- 
nerare 

rjesiv adj. (koji se moze rijeSiti) re- 
zolvabil, posibil de rezolvat; — o 
pitanje problema rezolvabila 

rob m (pi. robovi) sclav, rob; supus 

roba/marfU; articole de consum; ~ 
siroke potrosnje marfuri de larg 
consum; sitna ~ bijuterie; 
pamucna ~ cotonada, stamba (de 
bumbac) 

rdbija / ocna, temnija; munca 
forjata; dozivotna ~ inchisoare pe 
viaja 

robijas m ocnas, delimit 

robinja / sclava, roaba 

robnl adj. de marfS; — a kuca ma- 
gazin (mare) 

robot m automat, robot 

robovlasnlk m (pi. -ici) stapan de 
sclavi 

rocISte n jur. audiere, dezbatere ju- 
dicial; proces 

rocnlk m voj. recrut 

rod m (pi. rodovi) 1. (spol) sex, 
gen; [gram.) muski / zenski / 
srednji ~ gen musculin / feminin / 
neutru; on je gradanskoga — a el 
e de familie (mare / buna); skrom- 
noga —a de origine modesta 2. 

352 (vrsta) specie, fel, soi; rasa 3. 
(srodstvo) (legStura de) rudenie; 
rubedenii, neamuri; mi smo u ~-u 
(noi) suntem rude / neamuri; mi 
smo ~ po ocu suntem rude dupa 
tatS; (fig.) ~-e moj! dragul meu! 4. 
(plod) rod, recolta, produse agri- 
cole 

r6da / zool. barza (Ciconia) 

rodan adj. fertil, prolific, productiv, 
roditor; — na godina an 
imbelsugat 

rodbina / rudenii pi., rude pi, rube- 
denii pi; ~ po ocu / po majci rude 
dupa tata / dupS mama 

rodbinstvo n rudenie; inrudire 

rodiliste n maternitate 

rodllja / lauza 

roditelj m pirinte, tatS 

roditeljski adj. de paring, pSrintesc; 
—a ljubav dragoste pirinteasca / 
de mama; — a kuca casa pSrinteas- 

ca 

roditi 1. tr. prf. (dijete) a naste, a 
aduce pe lume; (plod) a produce, a 
rodi, a fmctifica 2. intr. prf. (am) 
a da fructe. ■ roditi se a se naste, a 
veni pe lume; dobro je rodilo re- 
colta e imbelsugata; nitko se nije 
naucen rodio nimeni nu s-a niscut 
invfltat; rodio se u kosuljici / pod 
sretnom zvijezdom s-a nSscut sub 
o stea norocoasS / o zodie buna 

rodnl adj. natal, de nastere, nativ; 
~-o mjesto loc de nastere / natal; 
— a gruda {ara natalS 

rodnost / fertilitate, fecunditate, 
rodnicie 

rodoljub m patriot 

rodoljubiv adj. patriotic 

rodoljublje n patriotism, dragoste 
de patrie rodom rodom adv. de obarsie, de origine; 
din nastere; ~ iz originar din 

rodosldvlje n arbore genealogic, ar- 
bore de familie 

rodak m (pi. -aci) ruda, rubedenie 

roden adj. nSscut; Marija Zoric — a 
Ivic Maria Zoric, nascuta Ivic 

rodendan m zi de nastere, aniversa- 
re; moj ~ ziua mea de nastere, ani- 
versarea mea 

rodeni adj. (od istog oca i majke) 
(frate) bun (din aceiasi paring); 
dva brata — a doi fra|i buni; — o 
ime (udane zene) nume de dom- 
nisoara (pentru femei casatorite); 
~ Hrvat croat din nastere 

rodenje n nastere; Kristovo ~ naste- 
rea lui Hristos; godina —a anul 
nasterii; od —a de la nastere 

rdg m (pi. rogovi) 1. (zivotinje) 
corn (pi. coarne) 2. muz. corn (pi. 
coarne) 3. lova£ki ~ corn de va- 
natoare 

r6ga£ m bot. (drvo) roscov (Cerato- 
nia siliqua); (plod) ro^covi 

rogat adj. cornut, cu coarne 

rogoboriti intr. imprf. a face zgomot 
/ gaiagie, a se agita 

rohada / (u sahu) rocada 

roj m (pi. rojevi) 1. roi (de albine) 
2. voj. grupa 

rojiti se imprf. a roi 

rok m (pi. rokovi) termen, scaden^a, 
durata, rastimp; po isteku —a la 
expirarea unui termen; u — u od in 
termen de; vojni ~ (durata unui) 
serviciu militar; ispitni ~ sesiune 
de examene; postaviti ~ a fixa un 
termen; u ~-u od mjesec dana 
inainte de sfar^itul lunii; in cursul 
lunii 

rokada / (u sahu) rocada rokoko m rococo 

rokovnik m (pi. -ici) scadenjar, re- 

gistru de scadente 
roktati, rokcem intr. imprf. a grohai 
roleta/jaluzele pi, stor 
Rom m rom, {igan 
roman m roman; kriminalisticki ~ 

roman polijist 
romanika / arta romanica 
romanist m romanist 
romanistika / filologie romanica, 

romanistica 
romanopisac, -sea m romancier 
romantican adj. romantic 
romanticni adj. de romantism 
romantika / romantism 
romb m geom. romb 
rominjati intr. imprf. a bura, a bur- 

ni{a, a ploua mirunt 
Rdmkinja / (iganca 
ronilac, -ioca m sport scafandru 
roniti intr. imprf. a se scufunda, a 

plonja in ap8; (fig.) ~ suze a v8rsa 

lacrimi 
ropski 1. adj. servil, slugarnic, sclav 

2. adv. (in mod) servil, cu 

slugarnicie, slugarnic 
rosa / roua; (sitna kisa) ploaie 

marunti 
rosada / (u sahu) rocada 
rostilj m gratar (de fript carne) 
rotacija / (okretanje) rotajie, 

invartire (in jural unei axe) 
rotirati intr. a se roti, a se invarti de 

jur imprejur 
rotkvica/feo«. ridiche de luna (Rap- 

hanus sativus) 
rotor m teh. rotor 
rov m (pi. rovovi) 1. (jarak) san| 2. 

voj. transee 353 rovariti intr. imprf. a unelti, a pune 

la cale, a complota, a jese intrigi 

(Jmpotriva cuiva) 
rovokopac m teh. excavator 
roznica / anatom. cornee 
ft m (pi. rtovi) 1. promontoriu, cap 

2. (vrsak) varf (de munte), pise, 

culme 
rub m (pi. rubovi) margine, muchie, 

extremitate 
riibac, -pea m 1. (za vrat) es,arfa; 

fular 2. (za glavu) naframa, ba- 

sma, batic, marama 
rubeola fpatol. rujeola, pojar 
rubln m miner, rubin 
nibiti tr. imprf. a tivi, a margini 
rublje m coll. rufarie, albituri, lenje- 

rie; (u pranju) spalatul rufelor; 

prati ~ a spala rufele 
rubrika / rubrics 
rucak m pranz, dejun; svecani ~ di- 

neu 
rucati tr. imprf. a pranzi, a dejuna 
ruSca/ 1. dim. de la ruka; manujS 2. 

(drzak) maner, coadS de la armS; 

toarta 3. (kvaka) maner, plasea 
ruimf de manS, manual; ~ rad lu- 

cru de manS; — a prtljaga bagaj 

de mana; —a kocnica franS de 

mana 
riicmk m (pi. -id) prosop, stergar 
ruce / pi. sport paralele pi. 
rudaca / substanta minerals / meta- 

lifera ' 
rudar m miner 
rudarski adj. (rudara) minertsc; 

(rudnika) minier, de mine 
rudarstvo n mineralogie; (industri- 

ja) industrie miniera 
rudimenti, -menata m pi. rudimente 

pi. 

354 ruka 

rudjeti intr. prf. 1. (crvenjeti) a bate 
in rosu 2. (o zori) revarsat de ziua, 
zori 

rudnl adj. mineral, minier, de mine; 
—dna bogatstva boga^ii ale sub- 
solului 

rudnickl adj. minier, de mine 

rudnlk m (pi. -ici) minS (de mine- 
reu); ~ zlata mina de aur 

riigati se imprf. (komu, cemu) a-§i 
bate joe, a lua in ras, a lua peste 
picior, a batjocori 

niglo n batjocura, obiect al batjocu- 
rii; izloziti koga ~-u a ridiculiza 

rugoba / (stvar, djelo) ura^enie, di- 
formitate, murdarie, ticalo§ie; 
mar^avie, lucru urat; (osoba) per- 
soanS urata / diforma / slutS; (zena 
ili djevojka) femeie urata, pocita- 
nie 

ruho m haine, imbrScaminte, 
ve^minte 

rfljan 1 , -jna m septembrie; u — jnu 
in septembrie; pocetkom —jna la 
inceputul hii septembrie; danas je 
deveti —jna azi e 9 septembrie 

rfljan 2 adj. rosu-aprins, caramiziu; 
—jno vino vin rosu; —jna zora 
zori purpurii 

rujanski adj. de septembrie 

riika f 1. mana (pi. maini) 2. (od ra- 
tnena do prstiju) braf (pi. braje); 
pruziti — u (komu) a intinde / a 
da (cuiva) mana; (fig. ) imati pune 
~-e posla a fi supraaglomerat; 
ostati praznih — u a ramane cu 
mainile goale; biti cija desna ~ a 
fi mana dreaptS (cuiva); dici — e 
od koga a ridica mainile de pe ci- 
neva; svojom — om cu propria 
mart5; Idi od — e do — e a trece 
dintr-o mana intr-alta, a trece din 
mana in manS; iz druge ~-e la rukav rusitelj mana a doua, de ocazie; u dobrim 
— ama in maini bune; dati komu 
slobodne — e a da cuiva mana li- 
bera; prositi ~-u djevojke a cere 
mana unei fete (pentru casatorie); 
ispod — e (=kriomice) pe sub 
mana; na — u (mjereci tezinu ru- 
kom) la mana (cantarind greutatea 
cu mana); na brzu — u in grabs 
mare, rapid; biti sretne — e a fi in 
maini bune; crtati slobodnom 
— om a desena cu mana liberS; 
primiti koga rasirenih — ku a 
primi pe cineva cu bra^ele deschi- 
se; perem — e ma spSl pe maini 
(de ceva / de cineva); dici — u na 
sebe a-s,i face seama, a-§i pune 
capat zilelor; (vrsta) (od) svake 
— e (de) tot felul; u najmanju — u 
eel pujin, pe pu{in; u neku — u 
intr-un fel; ~ — u mije, obraz 
obadvije o mana spala pe alta fi 
amandoua obrazul 

rukav m maneca 

rukavac m bra^ul unui fluviu 

rukav ica / manuka; kozna - manuka 
de piele; (bez prstiju) manu^S cu 
un deget; zaStitna ~ manuka de 
proteose; (fig.) baciti — u a anmca 
manuka 

rukomet n sport handbal 

rukometas m sport handbalist, jucS- 
tor de handbal 

rukopis m 1. (nacin pisanja) scris 
2. (djelo) manuscris 3. izvorni 
svojerucni ~ autograf 

rukopisni adj. manuscris 

rukotvorina / produs / articol de 
manufacturS, lucru de manS 

rukovalac, -aoca m manipulant 

riikovanje n manipulare; manuire (a 
unei ma$ini etc.) rukovati, rukujem intr. imprf. 1. 

(cim) a manipula, a manui 2. 

(upravljati) a administra, a dirija, 

a se ocupa de. - rukovati se a da 

mana (in semn de salut etc.) 
rukovjet / mSnunchi, smoc; ~ pje- 

sma culegere / antologie de poezii 

/ de cantece 
rukovoditelj m v. ravnatelj 
rumen 1 adj. ro§u, roz, trandafiriu; — a 

zora zori purpurii 
rumen 2 /(od stida) ro^eaji (in obra- 

ji) de rus,ine 
rumeniti tr. imprf. a se colora in 

rosu 
rumenjeti, -menim intr. imprf. a se 

imbujora, a se face rosu, a ro§i; ~ 

od stida a se face ro§u de rusme 
Rumunj m rornan 
Rumunjska / geogr. Romania 
Rumunjka / romanca 
rumunjski 1. adj. roman, romanesc; 

~ jezik limba romana 2. adv. rom- 

ane§te; govoriti ~ a vorbi roma- 

na/romanejte 
runda / sport tur, runda, reprizS 
riino n lana 

runjav adj. paros, acoperit cu pSr 
rupa / 1. gaura, deschizStura 2. 

(jama) groapa 
Rus m rus 
ruski adj. 1. rusesc; ~ jezik limba 

rusi 2. adv. ruse^te; govoriti ~ a 

vorbi rusa/ruse^te 
Ruskinja / rusoaicS 
rusenje « distrugere, daramare, 

naruire; ~ mira tulburare a linistii 
rusevina / daramare, prabu^ire, sur- 

pare 
rusitelj distrugator, naruitor 355 rusiti 

rusiti tr. imprf. a darama, a demola, 
a dobori. - rusiti se a se narui, a 
se darama, a se ruina, a se prabu^i 

ruta / (tijek putovanja) itinerar, 
ruta 

riitav adj. (dlakav) paros, acoperit 
cu par 

rutina / rutina, practicS indelungatS, 
experien{5 

rutiniran adj. (izvjezban) bun prac- 
tician, rutinat, cu rutina 

ruz m ruj de buze 

ruza / trandafir; divlja ~ trandafir 
salbatic (Rosa carina); nema — e bez trnja nu exists trandafir fira 
spini 

ruzan adj. urat, diform, hidos; 
~-zno vrijeme vreme urata 

ruzicast adj. roz, trandafiriu; sve 
mu je ~-o el vede tot in roz 

ruzicnjak m gradina de trandafir 

ruzin adj. de trandafir; ~ cvijet floa- 
re de trandafir 

riizmarin m bot. rozmarin {Rosma- 
rinus officinalis) 

ruzno adv. (in mod) urat, (in mod) 
rauticios, cu rautate 

ruznoca / urityenie, diformitate, de- 
fect; slu(enie 356 sakralan S, s n S, s 

s, sa prp. cu, impreuna cu; (iz) de 
pe, din, de la, de; s pocetka de la 
inceput; soba s ulice camera la 
strada; gledao sam ga s prozora 
1-am privit de la fereastra 

sabijati tr. imprf. v. zbijati 

sabirati tr. imprf. v. sabrati 

sabirnica / inf. magistral! 

sabiti, sabijem tr. prf. v. zbiti 

sablast / 1. fantoma, stafie, vedenie 
2. monstru, persoana urata 

sablastan adj. spectral, ingrozitor, in- 
fiorator 

sablazan, -zni / scandal 

sablazniti tr. prf. a scandaliza 

sablaznjivati tr. imprf. v. sablazniti 

sablja / sabie 

sabor m adunare; intrunire; Hrvat- 
ski Drzavni Sabor Adunarea de 
Stat a Republicii Croate; crkveni 
~ consiliu, sinod 

sabotaza / sabotaj 

sabotirati tr. a sabota 

sabrati tr. prf. (prikupiti) a aduna, 
a acumula, a colecta 

sacuvati tr. prf. a conserva, a pSstra, 
a menjine, a proteja, a ocroti; Sa- 
tfuvaj Boze! Doamne, apara-ne! 

sace n coll. fagure de miere 

SAD = Sjedinjene Americke Drza- 
ye Statele Unite ale Americii 

sad adv. , sada adv. acum, in prezent, 
in momentul de faja, in clipa aceas- 
ta; sad kad ... acum cand ...; sto 
~? §i acum ce-i de fUcut?; ili ~ ili 
nikad acum sau niciodata: - jed- 
no, ~ drugo cand unul, cand altul sadasnjT adj. 1. actual, prezent, de 
azi, contemporan 2. (gram.) ~-e vri- 
jeme (timpul) prezent 

sadasnjost / timp prezent, ziua de 
azi; actualitate, contemporaneitate 

saditi tr. imprf. a planta, a sadi 

sadlzam, -zma m sadism 

sadnica / puiet, rasad, arbore, pom 
(de curdnd plantat) 

sadrzaj m 1. con(inut, cuprins, su- 
mar, tabla de materii 2. (predmet 
spisa) subiect, tenia 

sadrzavati tr. imprf. a confine, a cu- 
prinde 

sadenje n plantajie; plantare 

safari m safari 

safir m safir 

saginjati tr. imprf. v. sagnuti 

sagnuti, sagnem tr. prf. a indoi, a 
cuta, a curba, ~ glavu a inclina ca- 
pul 

sagorjeti, -gorim tr. prf. v. izgorjeti 

sagraditi tr. prf. a construi, a edifica 

sagraden adj. construit 

sagradivati tr. imprf. v. sagraditi 

sagrijesiti intr. prf. a pacStui; a co- 
mite o gre^cala 

Sahara / geogr. Sahara 

saharskl adj. geogr. saharian 

sahrana / v. pogreb 

sahraniti tr. prf. v. pokopati 

sdjam, sajma m (tjedni) targ de 
siptimSna, iarmaroc; (godisnji) 
targ, balci; ~ uzoraka targ de mos- 
tre; proljetni ~ targ de primSvara 

sakat adj. mutilat, schilod, ciung 

sakatiti tr. prf. a schilodi, a mutila, a 
ologi 

sako, sakoa m (muski kaput) ves- 
ton, sacou 

sakralan adj. crkv. sacru, slant 357 sakrament samoljubiv sakrament, -enta m sacrament 
sakristija / crkv. sacristie, paraclis 
sakriti, sakrijem tr. prf. a ascunde, 

a tainui, a Jine ascuns, a masca, a 

disimula 
sakrivanje n ascundere 
sakrivati tr. imprf. v. sakriti 
sakriven adj. v. skriven 
saksofon m muz. saxofon 
saksonskT adj. saxon 
sakupiti tr. prf. v. skupiti 
sakupljac m v. skupljac 
sakiipljati tr. imprf. v. skupljati 
sala / (dvorana) sala, salon 
salama / salam 

salas m reg. sSla§, staul de vite 
salata / salata; ~ od krumpira sa- 

lata de cartofi; ~ od krastavaca 

salata de castraveji; mijesana ~ 

salata asortata 
salatara / (zdjela) salatiera 
saldo m trg. sold; aktivni ~ sold ac- 

tiv; pasivni ~ sold pasiv 
saletjeti tr. prf. v. salijetati 
salijetati, salijecem tr. imprf. a se 

arunca, a se napusti (asupra cui- 

va); ~ koga molbama a deranja pe 

cineva cu cereri; ~ koga pitanji- 

ma a asalta pe cineva cu probleme 
salijevati tr. imprf. v. saliti 
saliti, salijem tr. prf. 1. a topi 2. (iz- 

liti tekucinu) a turna lichide, a 

vSrsa 
salitra/iem. salpetru, silitra 
saliven adj. 1. topit 2. varsat; odije- 

lo mu stoji kao ~-o costumul ii 

vine / ii sta ca turnat 
salo n osanza, grasimc; (svinjska 

mast) untura de pore 
salon m salon 

358 salonskl adj. de salon, salonard; ~ 
covjek om monden / de lume 

salutirati tr. §i intr. imprf. voj. a sa- 
luta (militareste), a prezenta un sa- 
lut militar 

sSm 1 adj. singur, solitar, unic, in- 
su§i; to je on ~ ucinio (asta) el 
singur a facut-o; on je —a kost i 
koza el e numai piele §i os 

sam 2 = jesam v. biti 

samac, -mca m 1. (nezenja) celiba- 
tar, burlac 2. (samotnik) (om) so- 
litar 

samica/1. (zena sama) femeie soli- 
tarS 2. (u zatvoru) celula (de 
arest) 

samilost / compasiune, mila, com- 
pStimire; iz ~-i din mila; pobu- 
duje ~ treze^te compasiune 

samilostan adj. care inspira compa- 
timire/miia, emofionant, mi^citor 

samo adv. ;i conj. numai, doar; ~ da 
/ ako numai si / daca, cu condi|ia 
ca; ~ da ne zakasni numai sa nu 
intarzie; ne ~ ... vec (nego) i nu 
numai ..., ci §i ....; ~ jedanput 
decat/numai o singura data 

samo- pref. auto- 

samoca f singuratate, solitudine, 

izolare 
samodoprmos m autocontribu^ie 
samodrzac, -dfsca m autocrat 
samotinanciraiije n autofinanjare 
samoglasnik rn (j>l. -ici) gram, vo- 
cals 
samahodan adj. v. samovozan 
samohvala / mandrie de^arta, vani- 

tate 
samokretan adj. v. samovozan 
saniokritican adj. autocritic 
sam(»ljubi-» adj. egoist; egotist samoobrana sarkazam samoobrana / autoaparare, legitima 
aparare 

samoodredenje n autodeterminare 

samoodrzanje n conservare; nagon 
za ~ instinct de conservare 

samoposluga / v. samoposluzivao- 
nica 

samoposluzivaonica / (trgovina, 
restoran) autoservire 

samopouzdanje n incredere in sine, 
aplomb 

samoprijegor m abnegajie, spirit de 
sacrificiu 

samostalan adj. independent, ne- 
atarnat, autonom, de sine statator 

samostan m manastire 

samosvijest / siguran^a de sine, 
incredere in for^ele proprii 

samosvjestan adj. 1. sigur de sine; 
care e consent de propria valoare, 
orgolios 2. cutezator, indriznej 

samotnik m (pi. -ici) solitar, singu- 
ratic 

samoubojica m sinucigas 

samoubdjstvo n sinucidere; poku- 
saj ~-a tentativa de sinucidere; po- 
ciniti ~ a se sinucide, a-§i lua via(a 

samouk m (pi. -uci) autodictat 

samouprava / (neovisnost) autono- 
mic; (samoupravljanje) autoad- 
ministrare 

samovati, samujem intr. imprf. a 
tr&i solitar 

samovlasde / despotism 

samovolja/ 1. putere arbitrara, arbi- 
trariu 2. capriciu 

samovozan adj. autopropulsat, auto- 
mat 

samozaStita / autoaparare 
san, sna m 1. (spavanje) somn, vis, 
reverie; dubok / tvrd ~ somn pro- 
fund; govoriti u snu a vorbi in somn; hodanje u snu somnambu- 
lism 2. (snivanje) vis; u snu in 
vis. - snovi pi. vise pi. 

sanatorij m sanatoriu 

sandala / sanda 

sanducic m dim. 1. ladita, cufaras 2. 
postanski ~ cutie de scrisori 

sanduk m (pi. -uci) cutie 

sanirati tr. 1. a asana 2. a echilibra, 
a stabiliza (moneda) 

sanitaran adj. sanitar; ~ cvor insta- 
la$ii pi. sanitare 

sanitet m sanatate 

sankcija / sanc{iune 

sankciom'rati tr. a sanc(iona 

sanjariti intr. imprf. a visa, a lucra 
cu fantezia, a nascoci 

sanjati tr. s,i intr. a visa, a imagina 

sanjivost / somnolenja, toropeala 

sanjke/p/. t. saniu^a 

saonice/p/. sanie 

sapeti, sapnem tr. prf. a lega, a 
incheia, a strange 

sapinjati tr. imprf. v. sapeti 

sapun m sapun; toaletni ~ sapun de 
toaleta; ~ za brijanje sapun de 
ras; ~ za pranje sapun de rufe 

sapunati tr. imprf. a sapuni 

sapunica / 1. spuma, clabuc de 
sapun; mjehur od sapunice balon 
de sapun 2. razg. telenoveia 

sap&nski adj. de sapun; —a pjena 
spuma de sapun 

Sarajevo n geogr. Sarajevo 

sardina / sardina (in conserva) 

Sardinija/ geogr. Sardinia 

sarkastican / (zajedljiv) sarcastic, 
ironic 

sarkazam, -zma m (zajedljivost) 
sarcasm, ironie usturatoare, batjo- 
cura amari 359 sarkofag 

sarkofag m (pi. -azi) sarcofag 

sarkom m patol. sarcom 

sarma / sarma 

sasijecati tr. imprf. v. sasjeci 

sasjeci, sasijecem tr. prf. (izrezati 

na komade) a tSia in bucaji 
saslusanje n jur. interogatoriu 
saslusati tr. prf. a asculta (panS la 
capat), a auzi; jur. a interoga (un 
inculpat); ~ svjedocenje a audia 
martorii 
saslusavati tr. imprf. v. saslusati 
sastajaliste n loc de intalnire, local 
sastajati se imprf. v. sastati se 
sastanak, -anka m (pi. -anti) 
intalnire, intrevedere, sedurji, adu- 
nare; zakazati ~ a convoca o 
sedinJS; tajni ~ intalnire secretS; 
otvoriti ~ a deschide adunarea 
sastati se, sastanem se prf. 1. a se 
intalni 2. a se aduna, a se intruni, a 
se reuni 3. (o rijekama) a face 
confluenja 
sastav m 1. compozitie, alcatuire, 
structura, constitute 2. (skolski) 
pismeni ~ compunere (scolarS) 
sastaviti tr. prf. 1. (zdruziti) a im- 
preuna, a uni 2. (sklopiti) a monta, 
a instala; ~ optuznicu a dresa un 
act de acuzare 3. (napisati) a 
alcatui, a redacta 
sastavljac' m compilator, scriitor, ali- 
tor 
sastavljanje n 1. unire, legare, lega- 
tors; compunere, alcatuire; consti- 
tuire, formare 2. (spisa) redactare; 
compilare; compilajie 3. (stroja) 
montare, montaj 4. (vlade) forma- 
re 
sastavljati tr. imprf. v. sastaviti 
sastavnl adj. 1. constituent, compo- 
nent, alcatuitor, constitutiv; ~ dio 

360 parte integrants, element 2. (gram.) 
~ veznik conjuncjie copulativa 
sastojak, -ojka m (pi. -ojci) compo- 
nent, parte components 

sasvim adv. cu totul, pe deplin, in 
intregime; complet; intru totul, 
intocmai; ~ malo pujintel; ~ sigur- 
no sigur intru totul, fSrS nici o 
indoiala; ~ sam complet singur 

sasiti, saSijem tr. prf. a coase (tot) 

sat m (pi. sati ji satovi) 1. ora, ceas; 
koliko je sati? cat e ceasul?, ce 
or3 e?; jedan je ~ e (ora) unu; u 
koliko ~-i? la ce ora?; u pet ~-i la 
(ora) cinci?; za jedan ~ peste o 
or3 / un ceas; tocno u osam ~ la 
ora opt exact 2. raspored ~-i orar 
3. ~ (poufiavanja) lecjie, ora 4. 
dzepni ~ ceas de buzunar; rucni ~ 
ceas de mana; zidni ~ penduia; ~ 
ide naprijed pet minuta ceasul o 
ia inainte cu cinci minute; ~ ide 
natrag / zaostaje ceasul ramane in 
urmS 

satelit m satelit 

saten m atlaz, satin 

satira /to. satira 

satirati tr. imprf. v. satrti 

satisfakcija / Izadovoljstina) satis- 
fac|ie 

satnica / orar (al lecjiilor) 

satnik m (pi. -ici) voj. cSpitan 

satrti, satrem tr. prf. 1. a zdrobi, a 
faramija, a sfarama 2. a pisa, a 
face praf 3. a distruge, a nimici 

sSv, sva, sve adj. tot, intreg, com- 
plet, neatins; sve §to hoces tot ce 
dorefti; ni za sav svijet pentru ni- 
mic in lume; je li to sve? asta e 
totul?; svi do jednoga tofi pana la 
unul; sav sam mokar sunt ud 
pana la piele; sve u svoje vrijeme 
toate la timpul lor; uciniti sve a sazimati face tot posibilul; on je meni sve 
el e totul pentru mine; sa svim 
tim cu toate acestea, totusj; sve 
odreda to{i iSra deosebire 

savez m alian(a, uniune; coalijie; ~ 
drzava confederajie (de state); 
(veza) u ~-u in legatura (cu), refe- 
ritor (la) 

saveznl adj. 1. aliat 2. confederativ, 
federativ, federal; —a drzava fe- 
derate; —a vlada guvern federal 

saveznlk m (pi. -ici) aliat 

saveznls'tvo n alianja 

savijati tr. imprf. v. saviti 

saviti, savijem tr. prf. a indoi, a 
cuta, a curba, a arcui 

savjesno adv. (in mod) constiincios, 
scrupulos, cu grija 

savjesnost / constiinciozitate, scru- 
pulozitate, scrupule pi. 

savjest / constiinja; imati Hstu ~ a 
avea constiinja curatS; biti mime 
— i a avea con$tiin(a impacatS; pi- 
tanje ~-i caz / problems de 
constiinJS; griznja ~ remu^cSri (de 
constiinja); raditi protiv svoje ~-i 
a ac|iona impotriva constiinjei sale 

savjestan adj. constiincios, scrupu- 
los 

savjet m 1. (uputa) sfat, pova(S; 
indrumare, sugestie; pitati koga 
za ~ a cere sfatul (cuiva), a con- 
sulta (pe cineva) 2. (vije£e) consi- 
liu; sfat; ~ fakulteta consiliul 
facultSJii 

savjetnik m (pi. -ici) consilier, sfet- 
nic, sfStuitor, povSfuitor 

savjetodavan adj. consultativ; imati 
— vno pravo a avea drept de vot 
consultativ 

savjetovanje n consultare; consul- 
ta|ie; (lijecnicko) consult, consul- 
ta^ie savjetovati, -tujem tr. a sfatui, a da 

un sfat 
savladiv adj. care poate fi dominat / 

invins 
sav f sen adj. perfect, desavar^it 
savrSenstvo n perfecjiune, desavar- 

sire, finisaj 
sazdati tr. prf. a crea 
sazdavati tr. imprf. v. sazdati 
saziv m convocare; invitare, chema- 

re 
sazivac m convocator 
sazivati tr. imprf. v. sazvati 
saznanje n (spoznaja) cunoajtere; 

cuno§tin(S, nojiune, idee 
saznati tr. prf. (doznati) a afla, a lua 

cuno^tinJS (de), a cunoaste; vaai 

posljednji sazna barbatul afla ulti- 

mul; od koga si to saznao? de la 

cine ai aflat asta? 
saznavanje n ac$iunea de a cu- 
noaste; percep|ie 
saznavati tr. imprf. v. saznati 
sazreo adj. matur, copt; rano ~ pre- 

coce 
sazreti, sazrem intr. prf. a se coace, 

a da in parg, a deveni copt 
sazrijevanje n maturate; maturiza- 

re, coacere 
sazrijevati intr. imprf. v. sazreti 
sazvati, sazovem tr. prf. a convoca, 

a chema, a invita 
sazet adj. concis, succint, laconic 
sazetl, sazmem tr. prf. (zbiti) a 

comprima, a concentra, a rezuma, 

a exprima in mod concis 
sazetost / 1. concizie 2. gram, con- 

tragere 
sazimanje n condensare 
sazimati tr. imprf. v. sazeti 361 sazvakati sekunda sazvakati, sazvacem tr. prf. a mes- 

teca (in intregime), a strivi (intre 

din|i) 
scena / teat, (pozornica) scena; 

(prizor) scena; fig. (ispad) scena, 

ceartS, scandal; praviti — e a face 

o scenS / un scandal 
scenarij m teat, scenariu 
scenografija / scenografie 
scenskl adj. scenic 
se prn. ace. (forma atona de la sebe) 

sg. ma, te, se; pi. ne, v&, se; ja ~ 

perem eu mi spSl; ti ~ pereS tu te 

speli; mi ~ peremo noi ne spal&m; 

(u bezlicnim kontrukcijama) 

spava mi ~ mi-e somn; ne jede mi 

~ nu mi-e foame 
seansa /; spiritisticka ~ §edur[a de 

spiritism 
sebe prn. ace. (forma accentuata) sg. 

(pe) mine, tine, el, ea, sine; pi. 

(pe) noi, voi, ei, ele 
sebican adj. egoist 
sebicnost / egoism, egotism 
sebienjak m (pi. -aci) egoism 
secesija / retragere; separare; sece- 

siune 
seciranje n disec{ie (a unui corp 

uman), autopsie 
secirati tr. a diseca, a face o disecjie 
sedam num. s,apte 
sedamdeset num. saptezeci 
sedamdesetak, -tka (in jur de) sap- 

tezeci 
sedamdesetogodisnjl adj. saptezeci 

de ani, septuagenar 
sedamnaest num. saptesprezece 
sedamsto num. sapte sute 
sedatlv mfarmac. (sredstvo za smi- 

renje) sedativ 
sedef m scoica, sidef sedlati tr. imprf. a ins&ua, a pune 
saua 

sedlo n 5a; jahati bez ~-a a calSri 
fari sa 

sedmerac, -rca m lit. (vers) hepta- 
metru, septenar 

sedmero num. sapte (persoane) 

sedmica/(broj) numarul sapte, sap- 
tele 

sedmina / ;eptime (1/7) 

sedmogodisnjl adj. septenal, care 
dureazil sapte ani; S — rat rizboiul 
de sapte ani 

Sedmogradska fgeogr. Transilvania 

sedmorica / sapte persoane 

sedmoslozan adj. de sapte silabe; 
— zni stih vers septenar 

segment m geom. (odsjecak) seg- 
ment 

segregacija / (odvajanje) segre- 
gate; izolare 

seizmograf in seismograf 

sekcija / (odsjek) secfie 

sekrecija / fiziol. (izlucivanje) se- 
crete 

sekretarica / v. tajnica 

seks m sex 

sekstet m muz. sextet 

seksualan adj. (spolni) sexual 

seksualnost f semalitate 

sekta / (sljedba) sectS; facjiune 

sektaskl (sljedbenicki) adj. sectar, 
de sectS; sector facjios 

sektor m geom. 1. (isjecak) sector 
2. fig. (grana. odsjek) ramura / 
domeniu de activitate, sector, 
zona, spa(iu 3. inf. sector 

sektorski adj. de / refeiitor la sector 

sekunda / secimdi; muz. interval 
intre doua sunete 362 sekundant sesija sekundant m secundant, secund; se- 

cundant / martor la duel 
sekundirati intr. a sprijini; a secun- 

da; muz. a acompania; (u dvoboju) 

a fi martor la duel 
selekcija / (odabir, izbor) selec|ie; 

alegere 
selica /; (ptica) ~ pasSre migratoare 
selidba / mutare, colonizare, mi- 
grate 
seliti intr. imprf. si seliti se imprf. a 

se muta (dintr-o locuin^a), a pleca; 

(iz zemlje) a emigra 
selo n (pi. sela) sat; ici na ~ a merge 

la {arS; rodno ~ satul natal 
selskT adj. de sat, sStesc, rural 
seljacki 1. adj. de JSran, JSranesc 2. 

adv. $&r&ne§te; prezir. (in mod) 

grosolan, cu grosolSnie, cu mojicie 
seljak m (pi. -aci) JSran; agricultor 
seljakinja / (Sranci 
seljastvo n (aranime 
semafor, -dra m semafor 
semantika / gram, (znanost o zna- 

cenju rijeiS) semantics 
semestar m semestru 
semestarskl adj. (polugodisnji) se- 

mestrial 
seminar m seminar (universitar); 

(vjezbe) lucrSri practice, exercijii, 

activitate de seminar 
seminarskl adj. de seminar; ~-i rad 

referat / lucrare de seminar 
senat m senat 
senator m senator 
senatskT adj. senatorial 
sendvic m sandvis 
sent m (gorusica) muster 
senilan adj. (staracki) senil 
senior m (staryi) mai b&tran decat 

al{ii, senior sentencija / (izreka) sentinja, ma- 

xima 
sentimentalan adj. (osjecajan) sen- 
timental 
sentimentalnost/ (osjecajnost) sen- 

timentalism 
senzacija/senzajie; napraviti — u a 

produce senzajie 
senzacionalan adj. senzajional; —a 

novost stire de senzafie / senzajio- 

nala 
senzibTlan adj. (osjecajan, tan- 

kocutan) sensibil, sinrjitor 
senzitlvan adj. (osjetljiv) senzitiv 
senzualan adj. (cutilan) senzual 
seoba/(iz stana) mutare; (iz kraja) 

emigrare 
seoce, -eta n sat mic, s&tulej, c&tun 
seoski adj. de sat, sStesc, rural; ~ 

momak ;&ran tanar 
separat m (poseban otisak) extras 
sepsa / patol. (otrovanje krvi) in- 

fec^ie (cu supura$ie), septicemic 
septembar m v. rujan 
serenada / serenadS 
serija/(niz) serie 
serljski adj. in / de serie; ~ pro- 

izvod produs / articol de serie 
serpentina / (zavojica) serpentina, 

sosea in serpentini 
serum m med. ser 
servijeta / (ubrus) servet, servejel 
servTlan adj. (udvoran, ponizan) 

servil, slugarnic, josnic 
servis m 1. (sluzba, usluga) servi- 

ciu, slujbS; prestajii / servicii pu- 

blice si sociale, autoservice 2. 

(stolno posude) serviciu de masa 

3. sport (pocetni udarac) serviciu 
servisirati tr. a efectua o repara^ie 
sesija / (zasjedanje) sesiune 363 sestra sigurno sestra / sorS; mlada ~ sora (cea) 
mica; starija ~ sora (cea) mare; 
medicinska ~ infirmierS; casna ~ 
cSlugSrija, maica; milosrdna ~ sora 
de caritate; kazem ti kao — i i(i 
spun ca o sorS 
sestriiSna/l. nepoata 2. (rodakinja) 

varS, verisoarS 
sestrinski adj. de sora 
sezam m hot. susan (Sesamum indi- 

cum); ~-e otvori se! Sesam deschi- 

de-te! 
sezdna / sezon, timp, perioada; (u 

turizmu) glavna ~ in sezon, sezo- 

nul de bazS; ~ kupanja sezon bal- 

near; mrtva ~ sezon mort, 

extrasezon 
sezonskl adj. sezonier; — a bolest 

boalS de sezon 
sfera / (podrucje) sfera, domeniu, 

sector; u ~-i kulture in sfera / do- 

meniul culturii; interesna ~ sfera 

de interese 
shema / (skica, obrazac) schema, 

schija, proiect; model 
shematski adj. schematic 
shizofrenija fpatol. schizofrenie 
shodan adj. convenabil, cores- 

punzator, potrivit, oportun 
shodno 1. adv. (in mod) convenabil, 

la momentul oportun; la timp, la 

Jane, la momentul potrivit 2. prp. 

(prema) in conformitate (cu), con- 
form (cu) 
shrvati tr. prf. a domina, a stapani 
shvacanje n injelegere, patrundere, 

comprehensiune, mod de a injele- 

ge 
shvacati tr. imprf. v. shvatiti 
shvacen adj. injeles; krivo ~ injeles 

gresit 

364 shvatiti tr. prf. a injelege, a pricepe; 

~ ozbiljno a injelege serios; krivo 

/ pogresno ~ a injelege gres.it; ~ iz 

prve (i kad nije sve receno) a 

injelege de la inceput / din prima 
shvailjiv adj. comprehensibil; inteli- 

gibil 
sibilant m gram, (piskavac) consoa- 

na suierStoare / siflanta, sibilanta 
Siblnj m geogr. Sibiu (oras din 

Romania) 
Sibinjanin m (pi. -ani) sibian 
Siblr, -ira geogr. Siberia 
siblrskl adj. Siberian; — a zima 

iarna siberiana 
Sicllija/ geogr. Sicilia 
sicilijanskT adj. Sicilian 
sici, sidem intr. prf. a cobori; ~ niz 

stube a cobori pe scari; (fig.) ~ s 

uma / s pameti a-§si ie§i din minji, a 

innebuni 
slcusan adj. minuscul, mititel; prezir 

meschin 
sldrenje n ancorare 
sldriti tr. prf. a ancora, a arunca an- 

cora 
sldro n pom. ancorS 
sifilis m patol. sifilis 
slga / geol. 1. (s tla) stalagmita 2. 

(sa svoda) stalactita 
signal, -ala m (unaprijed dogovo- 

reiii znak) semnal 
signalizi'rati tr. si intr. a semnaliza 
signalm adj. de semnalizare 
signatura / cota (la biblioteca) 
signirati tr. (popisati) a semna, a 

iscali 
slguran adj. 1. sigur, de nadejde 2. 

fidel 3. cert, exact, incontestabil 
sigurno adv. (jamacno) sigur, (in 

mod) cert, fara indoiala sigurnosm simiiltan sigurnosnl adj. de siguranfa, de ga- 
ranjie; ~ ventil supapi de sigu- 
ran{a 

sigurnost/1. siguran|S, securitate 2. 
certitudine, adevar incontestabil; 
mjere — i mSsuri de siguran(5 

sijac in semanator 

sljati', sijem tr. imprf. 1. (sjeme) a 
semana 2. (brasno) a cerne; fig. ~ 
razdor a semana vrajba / discordie 

sijati 2 , sijam intr. imprf. (sjajiti) a 
straiuci, a scanteia, a sclipi, a luci 

sijecanj, -fnja m ianuarie 

sijed adj. gri, cenu^iu 

sijedjeti, sijedim intr. imprf. a 
incarun^i, a slabi 

sijelo n divertisment; (vecernje) 
serata, recepjie 

sljeno n fan; skupiti ~ a strange 
fanul 

sijevati intr. imprf. a fulgera 

sijevnuti intr. imprf. a scanteia 

siknuti intr. prf. v. siktati 

siktati, slkcem intr. imprf. a suiera 
(ca sarpele) 

slla/1. (snaga) for^S, vigoare, pute- 
re, energie; ~ ustrajnosti ili tro- 
mosti forja de inertie; konjska ~ 
cal-putere (CP); svom ~-om din 
toate puterile; Velike — e marile 
puteri; visa ~ forja majori 2. adv. 
in numar mare, o mul|ime de, mult 

silan adj. (snazan) tare, puternic, 
viguros; ~ vjetar vant tare; (fig.) ~ 
£ovjek om extraordinar; —lni 
troskovi cheltuieli uriase; 
uspjeh succes uimitor / r8sun5tor 

silazak m (pi. -sci) coborare 

silazan adj. 1. descendent 2. (gram.) 
— zni naglasak accent descendent 
/ coborator 

silaziti intr. imprf. v. sici silhueta / (obris) silueta, profil, con- 

tur 
silicij m kem. siliciu 
silina / forja, violen(a 
siliti tr. imprf. a constrange, a forja, 

a obliga 
silnica ffiz. linie de for{S 
silnlk m (pi. -ici) tiran, despot 
silno adv. 1. cu forja, cu vigoare, cu 

putere 2. tare, foarte, extrem de; ~ 

bogat putred de bogat 
sllom adv. cu forja, cu de-a sila; mi- 

lom ili ~ de voie, de nevoie 
sllovanje n viol; deflorare, dezvirgi- 

nare 
sllovati, sllujem tr. prf. §i imprf. a 

viola, a silui, a dezonora (o feme- 

ie) 
silovit adj. violent, vehement, impe- 

tuos, brutal 
silovitost / violenja, abuz de putere, 

samavolnicie 
simbidza / simbioza 
simbol, -dla m simbol 
simbolizirati tr. a simboliza 
simetrican adj. (skladan) simetric 
simfonija / muz. simfonie 
simpatican adj. simpatic 
simpatija / simpatie 
simpatizi'rati /;-. ?i intr. a simpatiza 
simpozlj m (skup strufnjaka) sim- 

pozion, congres, colocviu, consfa- 

tuire, conferin(3 
simptom m med. (znak bolesti) 

simptom 
simulant in (pretvorica) simulant, 

prefScut, ipocrit 
simulfrati tr. (pretvarati se) a Simu- 
la, a se preface 
simultan adj. (istodoban) in acelasi 

timp, simultan 365 sm m (pi. sinovi) fiu; izvanbracni ~ 
bastard; mladi ~ fml (eel) mic; 
stariji ~ fml (eel) mare; ~ iz 
prvog / drugog braka fiu din pri- 
ma / din a doua casatorie 

sinagdga / (zidovski hram) sina- sindikat m sindicat 

sindrom m sindrom 

sinestezija/med., lit. sinestezie 

singular m gram, (jednina) singular 

sinkron adj. (istodoban) sincron, 
concomitent, paralel 

sinkronizirati tr. a sincroniza 

slnoc adv. (de) ieri-seara, (de) asea- 
ra 

smocnjl adj. de ieri-seara, de aseara 

sinonim m gram, sinonim 

sinopticki adj. (pregledan) sinop- 
tic; ~ pregled tablou sinoptic 

sintagma / gram, sintagma 

sintaksa / gram, sintaxa 

sinteza / sinteza 

sinus m 1. (mat.) sinus 2. (anatom.) 
sinus 

sinji adj. verde-marin, verde-albas- 
tru 

slpa/ zool. sepie (Sepia officinalis) 

sipati tr. imprf. a imprastia, a risipi 

sipiti intr. imprf. 1. (kiSa) a bura 2. 
(snijeg) a ninge (tare) 

sir m (pi. sirevi) branza; mladi ~ 
cas;; kravlji ~ branza de vaci; 
oveji ~ branza de oaie; polunia- 
stan ~ branza semigrasa; proci 
kao kroz ~ a trece ca prin branza 

sirar m branzar 

sirena / 1. autom. claxon; ~ za uz- 
bunu sirena de alarma 2. mit. sire- 
na 

Si'rija / geogr. Siria 

366 sltan 

siroce, -eta (n) orfan, orfana; ~ bez 
oca i majke orfan de ambii parinji 

siromah m (pi. -asi) sarac, nevoia§, 
sarman; ~ duhom sarac cu duhul 

siromasan adj. sarac, nevoias, 

siromasiti intr. imprf. a saraci, a de- 
veni sarac 

siromastvo n saracie; mizerie, cali- 
cie 

sirota / orfana 

sirotinja / 1. (siromastvo) saracie 
(lucie), pauperitate, calicie 2. coll. 
(siromasi) saracime 

sirotlste n orfelinat 

siro-v adj. 1. (nekuhan) crud, necopt 
2. (neobraden) brut, neprelucrat 

sirovina / materie prima 

sirup m sirop 

sisaljka / pompa; aspirator 

sisanje n supt; sugere 

sisati. sisam si sisem tr. si intr. imprf. 
1. a suge 2. a pompa, a aspira 

sisavac, -avca m zool. mamifer 

sistem m (sustav) sistem; decimalni 
~ sistem zecimal; drustve- 
no-politicki ~ sistem socio-politic 

sistematizacija / aranjare (intr-o lo- 
cuin^a / intr-un post 

sistematizirati tr. a pune in ordine, 
a aranja 

sit adj. satul, saturat; najesti se do 
~-a a manca pe saturate; — a godi- 
na an imbel^ugat; (fig.) biti ~ <!ega 
(do grla) a fi satiil de ceva pana in 
gat; ~ je zivota a fi dezgustat de 
vin\i; ~ gladnom ne vjeruje satu- 
lul nu crede flamandului 

sltan adj. mirunt, mic; fig. u^uratic, 
nesocotit, frivol; ~ novae 
marun-ji?; bani marunti; ~-tna sol 
sare fina; —tna ki§a ploaie sitnica sjemenlste marunta, burnija; —tna roba mer- 

cerie 
sitnica m X. bagatela, fleac, lucru in- 

signifiant 2. detaliu, amanunt; gu- 

biti vrijeme u — ma a pierde tim- 

pul cu fleacuri 
sitnicar m vanzator ambulant 
sitni£av adj. 1. minujios, meticulos, 

pedant 2. meschin, ingust, margi- 

nit; ~-a sebicnost interes meschin 
sitnls m (novae) marunlij; bani pi. 

marunji 
slto n sita; ciur (fig.) prosao i kroz 

~ i kroz reseto trecut prin ciur sj 

prin darmon 
sltost / satjetate; saturare; do —i pe 

saturate 
situacija / (stanje) situate 
situiran adj.; dobro ~ (om) instant / 

avut 
siv adj. gri, cemi§iu 
sjaj m 1. splendoare, stralucire 2. 

(raskos) lux, fast izbitor / ostenta- 

tiv 
sjaj an adj. 1. stralucitor / radios de 

lumina / bucurie 2. scanteietor, 

sclipitor, splendid 3. fig. magnific, 

somptuos, fastuos 
sjajiti se imprf. a straluci, a iradia, a 

scanteia, a sclipi 
sjajno adv. 1. (in mod) splendid 2. 

somptuos, fastuos, magnific 3. (iz- 

vrsno) ~! magnific!, bravo!, foarte 

bine! 
sjeclste n geom. (punct de) inter- 

sec(ie 
sjeckati tr. imprf. a toca, a taia 

manint 
sjeca / taiere; taietura; iacizie; 

(sjecenje stabala) taiere (a nnei 

paduri) 
sjecivo n v. ostrica sjecanje n amintire, aducere-aminte, 
memorie; za ~ na in amintirea ... 

sjecati se imprf. (cega) a-§i aminti 
(de), a-§i aduce aminte (de); koli- 
ko se sjecam dupa / pe cat imi 
aduc aminte 

sjeci, sijecem tr. imprf. a taia; ~ 
kruh a taia paine; (u kartama, 
prije dijeljenja) a taia (la jocul de 
car(i); sijece me u ledima am un 
junghi in spate; ~ loptu (raketom) 
a taia o minge (cu racheta) 

sjedalo n scaun; (u kazalistu, kinu i 
si.) loc; pomocno ~ strapontina 

sjedati intr. imprf. v. sjesti 

sjediniti tr. prf. a uni, a reuni 

sjedlnjen adj. unit; Sjedinjene 
Americke Drzave (SAD) Statele 
Unite ale Americii (SUA) 

sjedinjfvati tr. imprf. v. sjediniti 

sjediste n (mjesto nekog ureda) se- 
diu, re§edin{a 

sjediti intr. imprf. a ^edea, a locui, a 
trai 

sjednica / s,edin{a, adanare; otvoriti 
/ zakljuciti ~-u a deschide / a 
inchide §edin$a; odrzati ~-u a (ine 
o ^edinja; prekinuti — u a intreru- 
pe / a suspenda o ^edinfa; sazvati 
~-u a convoca o sedmja 

sjekira / secure, topor; barda 

sjekotina / med. taiere; taiat; taie- 
tura; incizie 

sjekutic m dinte incisiv 

sjeme n (hot.) saniEuvja; (fig.) ~ raz- 
dora samanja discoidiei 

sjemenarnica / negoj / afacere cu 
semin^e 

sjemenica / biol. speimatozoid 

sjemenlste n 1. (rasadnik) pepiniera 
2. (crkv.) (zavod) seminar (teolo- 
gic) 367 sjemenka 

sjemenka /l. grSunte 2. sambure 3. 
saman^a 

sjSna/ umbra; u ~-i in umbra; bacati 
~-u a arunca o umbra (asupra); biti 
u —i koga ili cega a fi in umbra 
cuiva / a ceva; pratiti koga kao 
(njegova) ~ a urmari pe cineva ca 
o umbra; bojati se svoje (vlastite) 
—e a se teme si de umbra sa 

sjencati tr. imprf. a umbri, a face 
umbri / umbre 

sjenica / zool. pasare asemanStoare 
pijigoiului (Parus) 

sjenilo n (na svjetiljci) abajur 

sjenovit adj. umbros, intunecos 

sjesti, sjednem intr. prf. a se aseza, 
a lua loc; ~ za stol a se aseza la 
masa; izvolite ~ v3 rog luafi loc; 
sjednite! sede^i! 

sjlta / 1. intristare, mahiire 2. me- 
lancolie, nostalgie 

sjetan adj. 1. trist, mahnit2. melan- 
colic 

sjetiti se prf. (cega) a-§i aminti; ne 
mogu se sjetiti nu pot si-mi amin- 
tesc 

sjetva / (sijanje) semanal, insaman- 
Jare; (fig.) kakva ~, takva zetva 
ce semeni, aceea culegi 

sjever m nord, miazanoapte 

sjeverac m vant de nord, crivi( 

sjevernl adj. de nord, noidic; ~ pol 
polul Nord; —a / polama svjet- 
lost aurora boreali; ~ nitdvjed urs 
alb; (astron.) —a zvijeida steaua 
polarS 

sjeverolstocnjak m vantul de 
nord-est; (na Jadranu) bora 

sjeveroistok m nord-est 

sjeverozapad m nord-vest 

sjeverozapadnjak m lintul de 
nord-vest, mistral 

368 skijati se 

skakac m 1. siritor 2. (u sahu) cal 

skakanje n sSritura, salt 

skakati, skacem intr. imprf. a siri 

(peste), a saita 
skakavac, -avca m zool. lacusta 

(Locusta) 
skakutati, skakucem intr. imprf. a 

Jopai, a sari intr-un picior 
skala / 1. muz. (ljestvica) scarS (mu- 

zicaia) 2. (ljestvica rajerenja) 

scala (gradati) 
skameniti se prf. a se petrifica; fig. 

a rimane uluit / stana de piatri 
skamenji'vati se imprf. v. skameniti 

se 
skandal m scandal 

skandalozan adj. (sablaznjiv) scan- 

dalos 
Skandinavija / geogr. Scandinavia 
skandirati tr. lit. a scanda 
skanjivati se, skanjujem se imprf. a 

ezita, a §ovai, a oscila 
skapati intr. prf. 1. a slabi, a (-si) 

pierde vlaga 2. fig. a muri, a se 

stinge; ~ od zedi / gladi a muri de 

sete / foame 
skapavati intr. imprf. v. skapati 
skelet m (kostur) schelet 
skener m inf. scanner; jednoprolaz- 

ni ~ scanner cu o singura trecere 
skepsa / scepticism 
skeptican cdj. (sumnjiiav) sceptic 
skica / (nacrt) scM{i, ciorna, plan 
skicirati tr. inapraviti nacrt) a schi|a, 

a insaila, a Centura (in linii mari) 
ski'dati tr. imprf. v. sldnuti 
skijanje n sport schi; ~ na vodi schi 

nautic 
skijas m sport schior 
skijati se imprf. sport a schia sklnuti skdeiti sklnuti, skinem tr. prf. a scoate, a 
da jos; a dezbr3ca; ~ Sesir a scoa- 
te pSiaria, a se descoperi; ~ odije- 
lo a se dezbraca; ~ cipele (drugo- 
mu) a descal(a (pe cineva); ~ sa 
sebe teret a se debarasa (de cine- 
va); ~ sa sebe odgovornost a se 
elibera de responsabilitate; (fig.) 
skidam kapu pred njim imi scot 
paiaria in fa(a lui 
skitanje n vagabondaj 
skftati se, skitam se ;i skicem se 
imprf. a pribegi, a cutreiera, a va- 
gabonda, a hoinari 
skitnica / vagabond, haimana; svjet- 

ska ~ vantura-lume, hoinar 
skitnicki adj. de vagabond, de hoi- 
nar; ~ zivot via^a de vagabond 
sklad m acord. buna in{elegere, ar- 
monie; biti u — u a fi in armonie; 
dovesti u ~ a armoniza, a acorda; 
u ~-u de acord, in armonie; con- 
form cu 
skladan adj. 1. (harmonican) armo- 
nios, armonie, bine propor^ionat 2. 
(uljudan) politicos, binecrescut, 
amabil 
sklddanje n muz. compunere, com- 

pozitie 
skladatelj m muz. compozitor, muzi- 

cian 
skladati tr. imprf. muz. a compune, a 

pune pe note / muzica 
skladba / muz. compozi{ie 
skladlste n depozit, magazie 
skladnost / armonie; curtoazie, ama- 

bilitate 
skladnja / lingv. sintaxa 
sklanjati tr. imprf. 1. a inlatura, a da 

la o parte 2. (gram.) a declina 
sklapanje n unire, joncjiune; racord, 
legare sklapati tr. imprf. v. sklopiti 
sklerdza fpatol. scleroza 
sklizac m sport patinator 
sklizalis'te n pista de patinaj 
sklizaljka ./' patina 
sklfzati se, sklizem se imprf. 1. a 

aluneca 2. sport (na ledu) a patina 
sklon adj. (naklonjen) inclinat, pre- 

dispus, aplecat, atras la / spre; 

(voljan) dispus (a face ceva); ~ 

picu dedat la bautura 
skl6nidba/(gram.) declinare 
sklomste n adipost, refugiu; ~ pro- 

tiv zracnih napadaja adapost an- 

tiaerian 
skloniti tr. prf. (ukloniti) a da la o 

parte (din drum), a feri, a ascunde, 

a indeparta, a separa. - skloniti se 

a se indeparta, a se da la o parte, a 

se refugia 
sklonost / (prema) predispozijie, 

inclinare, tending; prirodna ~ 

predispozifie naturala 
sklop m 1. imbinare 2. asamblare 3. 

conexiune, inianjuire 4. (sastav) 

structura, constitute, ansamblu 
sklopiti tr. prf. (sastaviti, zatvoriti) 

1. a uni 2. a alcatui, a compune 3. 

a asambla, a monta; a plia 4. a 

inchide; ~ ruke a impreuna maini- 

le; ~ oci a inchide ochii; ~ prija- 

teljstvo a lega o prietenie; ~ 

medunarodne veze a stabili relajii 

internajionale 
sklopiv adj. pliabil; —a stolica 

masa plianta 
sklopovlje n inf. hardware 
skljdkati se prf. a cadea / a se 

prSbusi la pamant 
skociti intr. prf. 1. a sari, a face o 

sariturJ, a silta; ~ na koga a asal- 

ta pe cineva; ~ na noge (sa sjeda- 369 skok skromno la) a sSri in picioare (brusc) 2. 
(porasti) a create (despre prefuri) 

skok m sSriturS, salt; ~ u dalj sari- 
turS in lungime; ~ u vis saritura in 
inaltime; ~ s motkom sariturS cu 
prSjina; ~ u vodu sSriturS in apa; 
priroda ne pravi —ova natura nu 
face salturi; ~ temperature osci- 
latie bruscS a temperaturii 

skoknuti, -knein intr. prf. a face o 
sSriturS 

skoncati tr. prf. a sfarsi, a termina; 
~ sebi zivot a-si lua via^a, a se si- 
nucide 

skoncavati tr. imprf. v. skoncati 

Skoplje n geogr. Skopje 

skorasnji adj. iminent, proxim 

skoro adv. (in) curand, nu peste 
mult timp, repede, indata 

skorup m (vrhnje) caimac, sman- 
tana, crema 

skracen adj. care scurteaza, care re- 
duce; ~-i postupak procedura su- 
mara / scurta 

skracenica / v. kratica 

skracivanje n prescurtare, reducere 

skracivati tr. imprf. v. skratiti 

skrahirati intr. prf. v. propasti 

skrajnost / extremitate, capat, mar- 
gine 

skratiti tr. prf. a scurta, a abrevia, a 
reduce, a micsora; (fig.) ~ vrijeme 
a face sa treaca timpul; (mat.) ~ 
razlomak reducere a unei fractii 

skfb / (briga) 1. grija, ingrijire, 
ingrijorare 2. neplacere, incurca- 
tura; socijalna ~ prevedere sociala 

skfbiti se imprf. (za) a lua / a avea 
in grija, a se ocupa / a se preocupa 
de ceva 

skrbnik m (pi. -ici) tutore, curator 

370 skrbnistvo n tuteia, ocrotire, pro- 
teose, curatela; biti pod — m a fi 
sub tuteia 

skrenuti, skrenem tr. prf. a abate 
din / de la, a devia; (automobil) a 
schimba directia, a vira; ~ komu 
paznju na sto a atrage atentia cui- 
va asupra ceva; ~ ciju paznju na 
drugo a abate atentia de la ceva; ~ 
razgovor na sto a schimba subiec- 
tul; razg. ~ pamecu a innebuni 

skresati, skresem tr. prf. 1. a curaja 
pomii (de ramuri), a trunchia, a 
ciunti 2. (fig.) ~ kome u lice / u 
oci a-i spune cuiva in fa$ 

skretanje n deviere, abatere din 
drum; ~ udesno / ulijevo curba la 
dreapta / la stanga 

skretati tr. imprf. v. skrenuti 

skretnica / zeljezn. macaz 

skretnicar m zeljezn. acar 

skrhati tr. prf. a rupe / a face bucS{i, 
a fSrama. - skrhati se a rupe, a 
frange 

skrlpta n pi. fascicule pi. (de curs 
etc.) 

skrivati, skrivam tr. imprf. v. sakriti 

skriven adj. 1. camuflat, ascuns 2. 
latent, secret, tiinuit, inchis 

skriveno adv. in ascuns / tain3 / se- 
cret 

skriviti tr. prf. a gresi, a se face vi- 
novat: ja nisam nista skrivio eu 
n-am gresit nimic 

skrojiti tr. prf. a croi; fig. a urzi, a 
unelti 

skroman adj. modest, fara preten|ii, 
discret, simplu; — e cijene pre|uri 
modice 

skromno adv. cu modestie, (in mod) 
aepreten^ios / simplu skromnost slad skromnost / modestie, simplitate, 

discrete 
skroviste n ascunzatoare, ascunzis 
skrovit adj. ascuns, tainic; ocult, se- 
cret 
skroz adv. 1. de la un capat la altul 

2. (sasvim) de tot, cu total, in in- 

tregime 
skrsiti tr. prf. a frange, a rupe; ~ ot- 

por a infrange rezisten^a 
skrupul / scrupul 
skrupulozan adj. scrupulos 
skrusenost / mahnire, pociinji, 

remuscare 
skucenost / limitare; ingustime 
skticiti tr. prf. a limita, a restrange 
skuciti se prf. a-si intemeia o fami- 

lie 
skuhan adj. 1. copt 2. gStit 
skuhati tr. prf. 1. a termina de ars / 

de copt 2. a gati, a pregati manca- 

rea 
skulptura / (kip) sculptura; (umjet- 

nost) sculptura 
skup 1 m (pi. skupovi) 1. (sastanak) 

adunare, intrunire, reuniune 2. 

(skupina osoba) gnipa, ceata. 

gramada; ~ okolnosti complex de 

imprejurari 
skup adj. 1. scump, costisitor 2. 

pre^ios, valoros 
skupa adv. impreun3; laolalta, la un 

loc; svi ~ to{i impreuna; svega ~ in 

total 
skupina / grup 
skupiti tr. prf. a strange, a aduna, a 

acumula; ~ obrve a incrunta 

sprancenele; ~ misice a contracta 

mu^chii 
skupljac m culegator; colec^ionar skupljati, skupljam tr. imprf. a adu- 
na, a strange, a pune laolalta, a 
acumula 

skiipo adv. scump, cu pre{ ridicat; 
ovdje se ~ zivi aici via|a e 
scumpa; (fig.) ~ ces mi to platiti 
ai sa mi-o platesti scump 

skupocjen adj. prejios, de mare 
prej, foarte scump 

skupocjenost / prej, calitatea de a fi 
pre^ios; valoare 

skupStina / adunare, intrunire, par- 
lament 

skiisa / zool. scrumbie albastra, 
scrumbie de mare (Scomber scom- 
brus) 

skut m poala, pulpana, trena, poale 
pi. 

skvrniti tr. imprf. a profana, a 
pangari, a dezonora, a necinsti 

slab adj. slab, debil, piapand; ~ glas 
voce slabi; ~-ih zivaca nervos, 
irascibil; — a struja curent de 
slaba tensiune; — o vrijeme vreme 
rea 

slablc m (om) debil, sfrijit 

slabiti intr. imprf. 1. a siabi, a (se) 
extenua, a (se) debilita 2. (ubla- 
ziti) a atenua 

slabljenje n slabire 

slabo adv. (in mod) slab, fara putere 
/ vlaga; ~ se osjecati a se sim{i 
riu, a nu fi bine 

slabokrvan adj. anemic 

slabost / 1. slabiciune, debilitate 2. 
oboseaia mare 3. sfarseala 

slabouman adj. sarac cu duhul, 
prost, imbecil 

slabovidan adj. care are vederea 
slaba 

slad m 1. mal| 2. dulceaja, gust pla- 
cut 371 sladak 

sladak adj. dulce, zaharos; fig. dul- 
ce, suav, delicat; ~-tke rijeci cu- 
vinte dulci 

sladiti tr. imprf. a indulci 

sladokusac, -sea m cunoscStor 
intr-ale mancSrii, gurmand 

sladoled m inghejata 

sladoledar m fabricant de inghejatS 

sladoledarnica / cofetarie (unde se 
serveste numai inghejata) 

sladost / (slatkoca) gust dulce, dul- 
cea{S 

slaganje n 1. compunere, alcatuire; 
stratificare 2. (gram.) concordant; 
acord 

slagati 1 , slazem tr. imprf. a orandui, 
a aranja, a compune, a forma. - 
slagati se a fi de acord, a cSdea de 
acord; slazem se! de acord!, sunt 
de aceeasi parere!; ne slazem se s 
tobom nu sunt de acord cu tine; nu 
sunt de parere cu tine; prijepis se 
slaze s originalom copie conforms 
cu originalul; gram, a se acorda; 
slazu se kao pas i macka se 
injeleg precum cainele s,i pisica 

slagati 2 , slazem intr. prf. a min{i, a 
spune o minciunS, a rata; tko je- 
danput slaze, drugi put mu se ne 
vjeruje (ako i istinu kazej cine 
minte o data, a doua oarS nu mai e 
crezut (chiar dacS spune adevarul) 

slama / pai 

slamati tr. imprf. v. slomiti 

slamka / (fir de) pai 

slan adj. sSrat; ~-a voda apS sirati; 
picant, piperat; ni — o ni papreno 
firi sare §i piper 

slanina / slanina (preparata); ~ s 
mesom slSnina impanata (cu 
pu{inS carne) 

372 slavopoj 

slanutak, -tka m (pi. -uci) hot. nSut 

(Cicer arietinum) 
slap m (pi. slapovi) cascadS, cidere 

de apS 
slast / 1. (slatkoca) dulcea|a, gust 

dulce 2. (uzivanje) deliciu, piacere 
slastan adj. gustos, delicios 
slastica / dulciuri pi.; zaharicale pi. 
slasticar m cofetar 
slati, saljem tr. imprf. a trimite, a 

expedia 
slatkU m v. slastica 
slatkoca / dulceajS, gust dulce 
slatkogorak adj. dulce-amirui 
slatkovodm adj. de apa dulce 
slava / slava 1 , glorie, renume; ~ mu! 

ve§nica lui pomenire! 
slavan adj. glorios, slSvit, celebru, 

ilustru, renumit, faimos 
Slaven m slav 
slavenski adj. slav 
slavina/robinet, hidrant; (na bacvi) 

gaurS de cep; canea (la butoi) 
slavist m slavist 
slavistika / slavisticS 
slaviti tr. imprf. 1. a sl&vi, a proslS- 

vi, a glorifica 2. (svetkovati) a 

sSrbatori, a celebra; ~ neki histo- 

rijski dogadaj a comemora / a 

sSrbatori un eveniment istoric 
slavlje n festivitate, sSrbatoare, sSr- 

bStorire, solemnitate, aniversare 
slavljenlk m (pi. -ici) sirbStorit 
slSvljenje n sarbitorire, solemnitate, 

celebrare 
slavodobitan adj. victorios, triumfa- 

tor 
slavoluk m (pi. -uci) arc de triumf 
Slavonija f geogr. Slavonia 
sl&vopdj m, slavopojka/lauda, imn 

de slava, ditiramb; (iron.) pjevati slavuj sllti kome slavopojke a lingusi / a fla- 
ta / a mSguli pe cineva 
slavuj m zool. privighetoare (Eritha- 

cus megarhinchor) 
slediti tr. prf. a congela, a ingheja, a 

face ghea(5 
slSd m zool. hering (Clupea haren- 

gus) 
sledivati tr. imprf. v. slediti 
slegnuti, slegnem intr. prf. a cobori, 
a conduce (in jos) ; ~ ramenima a 
da din umeri. - slegnuti se (skupi- 
ti se) 1. a se aduna, a se strange 2. 
(o zemlji) a se tasa, a se presa 3. 
(spustiti se) a cobori in masa 
slezena / anatom. splina; upala — e 

inflama|ie a splinei 
sfican adj. asemSnator, similar, ana- 
log; sin ~ ocu fiul este asemanator 
tatalui 
sITciti intr. imprf. a semana (cu), a fi 

leit 

slicno adv. in acela^i fel, la fel 

slijed m (pi. sljedovi) 1. (slijedenje) 

suits, cortegiu, alai, succesiune, 

fir, serie 2. (red) ordine, fir, serie 

slijediti tr. imprf. a urma, a succeda, 

a inso^i 
slije'gati intr. imprf. v. slegnuti 
slijep adj. orb; ~ od rodenja orb din 
naftere; ~ na jedno oko chior; ~ 
za neke boje daltonist; — i prozor 
fereastrS oarba; — a ulica strada 
infundatS; (vidim) nisam ~ (vSd) 
nu sunt orb 
slijepac, -pea m orb 
slijepiti 1 tr. prf. a lipi, a incleia 
slijepiti 2 tr. prf. a orbi, a face orb 
slijepjeti intr. imprf. a deveni orb 
sfijepo adv. orbefte, farS discer- 
nSmant slijev m 1. (porijecje) bazin al rau- 
lui 2. (pritoci) confluen^a, afluen^i 
pi. 

slijevati tr. imprf. 1. a topi 2. (ulije- 
vati) a pune, a turna 

sfika / 1. tablou, figura, imagine 2. 
(portret) portret 3. (u knjizi) ilus- 
tra(ie; slika u ulju picturS in ulei; 
~ na platnu picturS pe panzS; —a 
i prilika (koga) asemanator (cu ci- 
neva) ca douS picSturi de apS 4. 
(fotograflja) fotografie 5. lit. me- 
taforS, descriere 6. geom. figurS; 
imati jasnu — u o cemu a avea o 
idee clara asupra ceva; govoriti u 
—ama a vorbi / a se exprima figu- 
rat / metaforic 

slikar m pictor; ~ pejsaza peisagist; 
~ portreta portretist 

slikarica / pictori^a 

slikarstvo n pictura, arte plastice 

slikati tr. imprf. 1. a picta; (portreti- 
rati) a reproduce chipul, a face 
portretul; ~ uljenim bojama a pic- 
ta in ulei; ~ vodenim bojama a 
picta in acuareia; ~ iz prirode a 
picta dupa natura 2. a fotografia 3. 
(opisivati) a descrie, a picta; ~ 
koga (sto) crnim (najcrnim) bo- 
jama a prezenta / a zugrivi pe ci- 
neva in culori negre / cele mai 
negre culori 

slikovit adj. pitoresc, plin de imagi- 
ni 

slikovnica / carte ilustratS (pentru 
copii) 

sfina/1. saliva, scuipat 2. (iz nosa) 
muci 

slinav / mucos, bSlos; — a zlijezda 
glande salivare 

sliniti intr. imprf. a face bale 

slistiti tr. prf. a nimici, a distruge 

sllti, sfijem tr. prf. v. saliti 373 sloboda 

sloboda / 1. libertate, neatarnare, in- 
dependent; pjesnicka ~ licen{& 
poeticS; pustiti na ~-u a 15sa in li- 
bertate; ~ tiska libertatea presei 2. 
(odvaznost) curaj, indrizneala 3. 
(otvorenost) francheje, dezinvol- 
turS 

Slobodan adj. 1. liber, independent, 
neatarnat; —dna volja liber arbi- 
tru; ~ od poreza scutit de impozit; 
—dna Iuka zona libera (port); ~ 
prijevod traducere libera; —dni 
razgovori discujii libere; imati 
— dne ruke a avea mana libera; ~ 
kao ptica liber ca pasarea cerului; 
—dni mislilac liber-cugetator; 
—dna trgovina liber schimb; ~ 
covjek om necasatorit; ulaz —an 
intrare libera; —no vrijeme timp 
liber; ~ dan zi nelucratoare; — ni 
stil stil liber (la inot); ~ tisak li- 
bertatea presei 2. (otvoren) franc, 
deschis, sincer; ~ sam, da ... imi 
iau libertatea de ... 

slobodarski adj. liberal, referitor la 
libertate 

slobodno adv. liber, neocupat; govo- 
riti ~ a vorbi liber; ~ udi! intra!, e 
liber; je li ~? e liber?, se poate?; 
~! intra!; (mozes) ~! se poate!, 
poftim! 

slobodnjak m (pi. -aci) liberal 

slog m (pi. slogovi) 1. gram. silabS 
2. (stil) stil; dorski ~ stil doric; 
korintski ~ stil corintic 3. (u ti- 
sku) culegere 

sloga / unire, (buna) injelegere, ar- 
monie, concordie; — om rastu 
male stvari, a nesloga sve pokva- 
ri unirea face puterea 

slogan m (krilatica) slogan 

sloj m (pi. slojevi) strat, fasie; bu- 
catS; na — eve in straturi 

374 slucaj 

slom m 1. (lom) ruptura, fracturS 2. 
(propast) d&ramare, ruini; fali- 
ment 

slomiti tr. prf. a rupe / a face bucaji, 
a farama; ~ ruku a-s,i rupe mana 

slon (pi. slonovi) zool. elefant 

slonov adj. de elefant; —a kost Si- 
des. 

Slovacka / geogr. Slovacia 

slovackl adj. slovac 

Slovak m (pi. -aci) slovac 

Slovenac, -nca m sloven 

Slovenija / geogr. Slovenia 

sldvensk! adj. sloven 

slovo m 1. litera, caracter; veliko 
(verzalno) ~ (litera) mare / majus- 
cuia / capitals; malo ~ litera mica; 
pocetno ~ ini|iala; debela (ma- 
sna) —a aldine pi.; kurzivna — a 
caractere italice; tiskarska —a ca- 
ractere tipografice; mrtvo ~ na 
papiru litera moarta; ~ zakona li- 
tera de lege, litera legii; zlatnim 
— ima (zapisati) cu litere de aur (e 
scris) 2. (rijec) ni —a vise! nici un 
cuvant in plus! 3. (govor) discurs, 
cuvantare 

slozan adj. unit, solidar, de acord 

slozen adj. compus 

slozenica / cuvant compus 

sloziti tr. prf. v. slagati 1 

sloznost/ concordie, acord, armonie 

slucaj m caz, hazard, eveniment, 
intamplare, incident; (neugodan) 
~ eveniment nepiacut, accident; to 
je sasvim drugi ~ asta e cu totul 
altceva; pukim —em (din) puri 
intamplare; u — u da in caz ca / 
de; u svakom — u in orice caz, 
oricum, la noroc, fie ce-o fi; u 
najgorem — u in eel mai rau caz; 
u torn — u in acest caz; u najbol- 


s liicajan 

jem — u in eel mai bun caz; za 
svaki ~ pentru orice eventualitate; 
od — a do — a de la caz la caz; ni 
u kom — u in nici un caz; u mo- 
jem / tvojem / vasem — u in cazul 
meu / tau / vostru / dumneavo- 
astra; napraviti ~ i pol a face caz 
de 

sliicajan adj. intampl&tor, acciden- 
tal, fortuit 

slucajno adv. (in mod) intamplitor, 
accidental, incidental, ocazional; 
sasvim ~ cu totul intamplator 

slucajnost / intamplare, eveniment, 
caracter fortuit 

sluga m (pi. sluge) sluga, servitor; 
(fig.) ~ pokoran! sluga dumnea- 
voastra! 

sluh m auz; po — u dupa ureche; 
imati — a a avea ureche (muzicala) 

sliisac m 1. ascultator 2. (student) 
student 

slusalica / 1. (telefonska) receptor 
(telefonic) 2. (med.) stetoscop 

slusanje n ascultare; ascultat; med. 
auscultare; do — a! sa ne auzim cu 
bine / sanatosj 

slusatelj m ascultator, auditor 

slusati tr. §i intr. imprf. a asculta, a 
audia; pazljivo - a asculta cu 
atenpe; slusaj! asculta!, fii atent!; 
da me je samo slusao! (numai) sa 
ma fi ascultat 

sluskinja / femeie de serviciu 

slusnl adj. auditiv, al auzului; ~ 
zivac nerv auditiv; — e koscice 
oscioarele urechii 

slutiti tr. si intr. imprf. a presim{i, a 
avea un presentiment; ne sluti na 
dobro nu e de bun augur; to sam 
slutio asta am prevazut-o / am 
banuit-o; ovi oblaci slute oluju sluziti 

acesti nori prevestesc / anun{a fur- 
tuna 

sliitnja / presentiment 

sluz / mucozitate, flegma 

sluzavdst / mucozitate 

sluznica / anatom. membrana mu- 
coasa 

sluzavka / femeie de serviciu; femeie 
in casa, menajerS 

sluzba / 1. serviciu, slujba; stojim 
Vam na — i sunt / stau la ordinele 
dumneavoastra 2. (duznost, funk- 
cija) func^ie, post, sarcina, datorie, 
obliga|ie, indatorire; drzavna ~ 
serviciu de stat; vojna ~ serviciu 
militar; godine — e ani de serviciu, 
vechime in munca; biti u — i 
(=dezuran) a fi de serviciu; - 
Bozja serviciu divin; kakva ~, 
takva i placa dupa munca §i 
rasplata; ~ je ~, druzba je druzba 
prietenia e prietenie, dar datoria e 
datorie 

sluzben adj. oficial, din oficiu, de 
serviciu; —a osoba persoana ofi- 
ciala 

sluzbenica / (namjestenica) func- 
{ionara, slujbasa, salariata 

sluzbemk m (pi. -id) (namjestenik) 
func(ionar, salariat, slujbaf; 
drzavni ~ func^ionar / salariat de 
stat 

sluzbeno adv. (in mod) oficial, din 
oficiu 

sluzbovati, sluzbujem intr. imprf. a 
fi in serviciu 

sluzenje / slujire, servire; serviciu, 
slujba; ~ mise oficiere a unei litur- 
ghii 

sluziti tr. s,i intr. imprf. a sluji, a ser- 
vi (de), a fi in serviciu, a fi in uz; 
~ vojsku a face armata; ~ misu a 
oficia o liturghie; ~ kao primjer a 

375 sljedba 

servi ca / de exemplu; £ime Vam 
mogu ~? cu ce v3 pot fi de folos? 
- sluziti se (cime) a se servi / a se 
folosi de; ~ prigodom profita^i 

de ocazie; sluzite se! servi{i-va! 
sljedba / (sekta) sects 
sljedbenik m (pi. -id) 1. aderent, 

partizan, discipol 2. mo^tenitor 
sljedeci adj. succesiv, urmStor, care 

urmeazS, proxim; ~ put data 

urmitoare 
sljepK m tool. s arpele-orb (Anguis 

fragilis) 
sljepilo m orbire; ~ za boje dalto- 
nism 
sljepoocica / anatom. tampli 
sljez m bot.\ crni ~ nalba (Malva sil- 

vestris); bijeli ~ nalba (cu flori 

rosii sau albe) (Althaea officinalis) 
sljiibiti se imprf. 1. a se adapta, a se 

acomoda 2. a se uni 
sljubljivati se imprf. v. sljubiti se 
smak m 1. sfarsit, capat, final; ~ svi- 

jeta sfar^itul lumii 2. dezastru, di- 

strugere 

smaknuce n execujie capitals 
smaknuti, smaknem tr. prf (ubiti) 

a asasina, a omori, a ucide 
smanjen adj. diminuat, scSziit, mic- 

forat, redus 

smanjiti tr. prf. a diminua, areduce, 

a micsora 
smanjivanje n diminuare, scadere, 

micsorare, reducere; ~ vrijednosti 

devalorizare, depreciere 
smanjivati tr. imprf. v. smanjiti 
smaragd m miner, smarald 
smatrati tr. imprf. a socoti, i consi- 

dera, a examina, a contempt; sma- 

tram da ... consider ca ... 
smeie n gunoi, murdarie 

376 smijeh 

smed adj. castaniu, brun, cafeniu, 
maro; ~-i ugljen lignit 

smeksati 1. tr. prf. a muia, a inmuia 
2. intr. prf. §i smeksati se prf. a se 
muia, a se flescai 

smesti, smetem tr. prf. a amesteca, a 
invalmSsj, a incurca, a pune in 
incurcaturS 

smetati tr. §i intr. imprf. a deranja, a 
incomoda, a stanjeni, a jena; opro- 
stite 3to Vam smetam scuza{i-mS 
ca va deranjez; smetam li ti? te 
deranjez?; ne smeta nista nu face 
, nimic; smeta li Vam dim? va de- 
ranjeaza fumul? 

smeten adj. confuz, incurcat 

smetls'te m gunoiste, groapS de gu- 
noi 

smetnuti, smetnem tr. prf. a ridica, 
a scoate; ~ s uma a uita (ceva) 

smetnja / 1. tulburare, supSrare; de- 
ranj, necaz; oprostite na ~-i 
scuzaji deranjul 2. (zapreka) obsta- 
col, piedka, opreli|te 

smezurati tr. prf. 1. a zbarci, a 
increji 2. (zguzvati) a mototoli, a 
boji 

smezuravati tr. imprf. v. smezurati 

srriicalica / pretext, siretlic, subter- 
fugiu 

srriicati tr. imprf. v. smaknuti 
smijati se, smi'jem se imprf. a rade; 
moram se smijati imi vine sS rad; 
~ u sebi a rade in barba; tko se 
zadnji smije, najslade se smije 
cine rade la urmi rade mai cu fo- 
los 
smijeh m ras; glasan / grohotan ~ 
ras gaiSgios, zgomotos, asurzitor; 
pucati od — a a crSpa de ras; opci 
~ ilaritate generalS; izazvati ~ a 
prove- ca rasul; izvrci koga ~-u a smijeniti smjesta ridiculiza; biti izvrgnut —u a fi 
expus batjocurii 

smijeniti tr. prf. a schimba, a inlatu- 
ra, a destitui (pe cineva) 

smijesak, -Ska m suras, zambet; zlo- 
ban ~ zambet malitios 

smijesan adj. 1. caraghios, ridicol, 
derizoriu; postati ~ a cadea in ri- 
dicol; — sna nagrada recompensa 
derizorie 2. (komican) comic, 
amuzant, nostim, hazliu; nemojte 
biti — sni! nu fiji copil! 

smijesati tr. prf. a amesteca, a 
incalci, a incurca; (karte) a face / 
a amesteca carfile 

smijesiti se imprf. a surade, a 
zambi; (fig.) sreca mu se smijesi 
ii surade norocul 

smljesno 1. adv. in mod ridicol / ca- 
raghios 2. n situatie ridicola. ca- 
racter ridicol, caraghioslac 

smllovati se, -lujem se prf. (kome) 
a avea mils / compasiune, a de- 
plange, a regreta 

smilje n hot. urechelnifa (Sempervi- 
vum tectorum) 

smlon adj. Indrazne^, cutezator, 
intreprinzator 

smiren adj. calm, linistit, potolit 

smirenost / liniste, calm, tihna 

smiriti tr. prf. a potoli, a calma, a 
linisti; (uspostaviti mir) a restabi- 
li pacea 

smirivati tr. imprf. v. smiriti 

smisao, smisla m 1. sens, infeles, 
semnifica^ie; u pravom —slu in 
sens propriu; u prenesenom —slu 
in sens figurat; u sirem —slu in 
sens larg; u najboljem —slu rijeS 
in eel mai bun sens al cuvantului 
2. (jur.) u smislu (Uana ... in con- 
formitate cu articolul ...; nema 
— sla n-are nici un sens / rost; u dobrom / losem —slu (rijefi) in 

sensul bun / r3u al cuvantului 3. 
(sklonost) inclinare, aplecare, di- 
spozitie (spre ceva) 

smlsliti tr. prf. 1. (izmisliti) a inven- 
ta, a n&scoci, a scorni 2. (promisli- 
ti) a reflecta, a chibzui; ne mogu 
(mozes itd.) ga (te itd.) ~ nu-1 (te 
etc.) pot (po{i etc.) suporta 

smisljati tr. imprf. v. smisliti; fig. 
a-si framanta creierii, a unelti, a 
pune la cale; ~ zlo£in a planui o 
crima; ~ unaprijed a premedita 

smlSljen adv. (promisljen) ponde- 
rat, chibzuit, judicios, rational, lo- 
gic 

smjelo adv. (in mod) indrazne^, cu- 
rajos; cu indrazneala, cu curaj 

smjelost / indrazneala, cutezanja 

smjena / tura, schimb; radna ~ tura 
/ schimb de lucru; voj. ~ straze 
schimb de garda / de santineia 

smjenjivanje n substitute, inlocui- 
re, schimbare 

smjenjivati tr. imprf. v. smijeniti 

smjSr m directie, sens; tendinja, 
orientare; list naprednog — a ziar 
de avangarda; (broda) rata, traseu; 
(u ulicnom prometu) jedinstveni 
~ sens unic; ~ voznje sens / di- 
recjie de parcurs 

smjeran adj. 1. (skroman) modest, 
cumpanit, echilibrat 2. (ponizan) 
respectuos, blajin 

smjernica / directivS, norma, indi- 
cate 

smjernost / 1. (skromnost) modes- 
tie, cumpatare 2. (poniznost) umi- 
lin^a, smerenie, respect 

smjesa / amestec; amestecatura 

smjesta adv. imediat, indata, numai- 
decat, pe loc, de indata 377 smjestiti smrtovnica smjestiti tr. prf. a pune, a plasa, a 

aseza, a instala; ~ u skladiste a 

inmagazina, a depozita; ~ vojsku 

a cantona trupe 
smjeskati se imprf. a surade, a 

zambi; (podrugljivo) a rade In 

sila, a ranji 
smjestaj m asezare, pozitie, ampla- 

sare 
smjestati tr. imprf. v. smjestiti 
sm jest en adj. aranjat, as,ezat, insta- 

lat, pus, gSzduit 
smjeti, sniijem tr. si intr. imprf. a 

putea, a avea permisiunea (de); 

smije li se? se poate?, este per- 

mis?; ne smijem izlaziti nu pot / 

mi-e interzis si ies; to se smije e 

permis; to se ne smije e interzis 
smlaviti tr. prf. a strivi, a zdrobi, a 

f3rami(a 
smociti tr. prf. a uda, a stropi, a 

umecta, a umezi usor 
smocnica / distribute, impirtire 
smoking m (pi. -inzi) smoching 
smokva / 1. (stablo) smochin 2. 

(plod) smochina 
smola / smoalS; crna ~ catran, gu- 

dron 
smotati tr. prf. 1. a impacheta, a 

pune in pachet 2. (saviti) a infa- 

sura, a face sul; (klupko) a face 

ghem 
smotra / 1. revista 2. (vo/.) parada 

(militari); izvrsiti — u vojske a 

trece trupe in revista 
smotren adj. v. oprezan 
smotriti tr. prf. a z8ri, a observa, a 

discerne, a descoperi, a remarca 
smraciti se prf. a deveni intunecat, a 

se face intuneric 
smracivati se imprf. v. smraciti se 

378 smrad m putoare, duhoare, miros 
urat 

smrdjeti intr. imprf. a puti, a mirosi 
urat 

smrdljiv adj. rau mirositor, infect, 
fetid 

smreka / bot. ienupSr; reg. abete 
(Juniperus communis) 

smrkavati se imprf. a incepe sS se 
intunece, a se lasa noaptea 

smrknuti se prf. a se intuneca, a se 
lasa noaptea / intunericul 

smrt / raoarte, deces; prijeka ~ - 
moarte subiti; nasilna ~ moarte vio- 
lenta; umrijeti naravnom / pri- 
rodnom smrcu a muri de moarte 
buna / natural;!; mucenicka ~ mar- 
tiriu; osuditi na ~ a condamna la 
moarte; blijed kao ~ palid ca un 
mort; bolestan na ~ muribund; u 
casu / pri ~-i pe patul mortii; gle- 
dati — i u oci a vedea moartea cu 
ochii, a da mana cu moartea; 
izmedu zivota i — i intre via$ si 
moarte; boriti se na zivot i ~ a se 
lupta pe viaJS si pe moarte; kli- 
nicka ~ moarte clinics 

smf tan adj. mortal, ucigitor, letal; ~ 
slucaj caz de deces; — tna kazna 
pedeapsa capitala, condamnare la 
moarte; —tni grijeh grefeala capi- 
tala; —tni neprijatelj du§man de 
moarte; ~-tna opasnost pericol de 
moarte; na —tnoj postelji pe patul 
morjii; — tni udarac lovitura mor- 
tals 

smrtnTk m (pi. -ici) muritor 

smrtno adv. (in mod) mortal, de 
moarte 

smrtnost / mortalitate 

smrtonosan adj. ucigator, de moar- 
te, mortal 

smrtovnica /certificat de deces smrzavati snob smrzavati tr. imprf. v. smrznuti 

smrznut adj. inghejat, congelat 

smrznuti, smrznem tr. prf. a conge- 
la, a pune la gheata, a transforma 
in gheata. - smrznuti se a se con- 
gela, a se acoperi cu gheata 

smucati se (skitati se) a vagabonda, 
a trandavi, a pierde vremea, a arde 
gazul de pomana, a taia frunza la 
caini 

smuciti se prf. a avea senza^ia de 
voma, a i se face greaja, a avea re- 
pulsie 

smucivati tr. imprf. v. smutiti 

smud (pi. smudevi) saiau (Stizoste- 
dion luciopercd) 

smusen adj. confuz, incurcat 

smutiti tr. prf. a amesteca, a 
invaima^i, a confunda, a incurca, a 
deranja, a tulbura 

smutnja / 1. (pometnja) confuzie, 
dezordine, tulburare 2. (spletka) 
intriga; praviti ~-e a {ese intrigi; 
(fig.) kamen —e piedica, impedi- 
ment 

snaci, snadem tr. prf. a surprinde, a 
surveni, a prinde asupra faptului; 
snaslo ga 1-a lovit (ceva). - snaci 
se a se orienta, a se descurca, a 
ies,i din incurcStura, a se acomoda 

snaga/forja, vigoare, putere, robus- 
teje, energie; radna ~ for{3 de 
munca; (teh.) konjska ~ (KS) 
cal-putere (CP); ~ izrazavanja 
for^a de expresie; vodene — e for|e 
hidraulice; (jur.) stupiti na ~-u a 
intra in vigoare; staviti (zakon) 
izvan — e a suspenda / a revoca o 
lege; povratna ~ efect retroactiv; 
oruzane — e pi. forje pi. armate 

snaha/1. (sinovljeva zena) nor a 2. 
(bratova zena) cumnata (sofiafra- 
telui) snajperist in v. ostrostrijelac 
snalaziti tr. imprf. v. snaci 
snalazljiv adj. ingenios, descurcarej, 

dezghe{at, istej 
snalazljivost / ingeniozitate, iste- 

Jime, dibacie, iscusin^S 
snazan adj. tare, viguros, robust, 

puternic; ~ argument argument 

puternic 
snazno adv. cu forja, (in mod) vigu- 
ros / puternic 
snebivati se imprf. (cuditi se) a fi 

uluit, a fi uimit, a fi inmarmurit; ~ 

od cuda a cadea din nori 
sriijeg m (pi. snjegovi) zapada, nin- 

soare; pada ~ ninge, cade zapada; 

po — u prin ninsoare; zasut — om 

acoperit de zapada; covjek od — a 

om de zSpada; (fig.) lanjski — ovi 

zapezile pi. de altadata 
snijeziti intr. imprf. a ninge 
snimanje nfotogr. 1. fotografiere 2. 

(filma) turnare (a unui film) 3. 

(gramofonske ploce) inregistrare 

4. (zemljista) releveu 
snimatelj m (filma) operator de film 
snimati, snimam tr. imprf. 1. (foto- 

grafija) a fotografia 2. (film) a 

turna (un film) 3. (gramofonsku 

plocu) a inregistra 
snimiti tr. prf. v. snimati 
snimka m fotografie; napraviti ~-u 

a face o fotografie; trenutna ~ in- 

stantaneu; ~ na vrpci inregistrare 
snivati, snivam intr. si imprf. a visa 
snizilica / muz. bemol 
sniziti tr. prf. 1. a scidea 2. (cijenu) 

a reduce (pre^urile) 
snizivati tr. imprf. v. sniziti 
snizenje/1. coborare 2. (cijena) di- 

minuare, reducere 
snob m (pi. snobovi) snob 379 snobizam sonata snobizam, -zma m snobism 

sn5p m (pi snopovi) snop 

snositi tr. imprf. a suporta, a tolera, 

a indura; ~ troskove a sustine 

cheltuielile; ~ odgovornost a purta 

raspunderea 
snosaj m raport sexual, relajie sexuala 
snosljiv adj. tolerabil; (podnosljiv) 

suportabil, acceptabil 
snuzden adj. posomorat, mahnit, 

intristat (adanc), dureros 
snuzdenost / mahnire, tndurerare, 

suparare, melancolie, triste{e 

adanca 
snjegovic m om de zapada 
Snjeguljica / Alba-ca-Zapada 
snjezan adj. 1. (pokriven snijegom) 

acoperit cu zapada 2. (bijel kao 

snijeg) alb ca zapada; ~-ni pokri- 

vad mantie de zapada; ~-zne pa- 

huljice fulgi de zapada 
s5ba / camera, odaie; (u hotelu) ca- 
mera; spavaca ~ dormitor; pri- 

maca ~ salon, sala de receptie; 

radna ~ cabinet de lucru 
sobar m 1. valet, fecior, lacheu 2. 

om de serviciu 
sobarica / femeie de serviciu, came- 

rista 
sobica / dim. de la soba; camaruja, 

camera mica 
soboslikar m zugrav, pictor (de 

odai), spoitor, vopsitor 
socijalan adj. social 
socijalist m socialist 
socijalistickl adj. socialist 
socijalizam, -zma m socialism 
sociologija / sociologie 
socan adj. 1. suculent, zemos 2. 

(ukusan) gustos 

380 soda /soda; ~ bikarbona bicarbonat 

de sodiu; kausticna ~ soda cau- 

stica 
Sofija / geogr. Sofia 
sofizam, -zma m sofism 
sok m (pi. sokovi) 1. sue, zeamS, seva 

2. (od mesa) zeama 3. (fiziol.) 

zeludcani ~ sue gastric 
scikol m (pi sokoli si sokolovi) zooi 

§oim (Falco); fig. moj sokole! 

scumpul meu! 
sol / sare; kamena ~ sare gemS; 

morska ~ sare de mare; kuhinjska 

~ sare de bucatarie 
solana / salina, ocna (de sare) 
solidan adj. 1. solid 2. fig. serios, 

cuminte, asezat, la locul lui 3. trg. 

solvabil 
solidaran adj. solidar 
solidarizirati se prf. imprf. a se soli- 

dariza 
solidarno adv. (in mod) solidar; 

(jur.) in solidar 
solidarndst / solidaritate 
solidnost / soliditate 
solist m solist 
solistica / solisti 
soliti tr. imprf. a sara 
solnl adj. de sare, salin, care confine 

sare; —a kiselina acid clorhidric 
solo 1. adj.; ~-pjevac solist; ~-pje- 

vacica solista 2. m muz. solo 
Solun m geogr. Salonic 
sSljen adj. sarat 
soljenka / solni|5 
sora m (pi somovi) zooi somn (Si- 

lurus glanis) 
soranambul m (mjese£ar) somnam- 

bul 
soraot m (barSun) catifea 
sonata / muz. sonata sondiranje speleologija sondiranje n sondaj 

sondirati, s6ndiram tr. a sonda 

sonet m sonet 

sopran m muz. soprana 

sortirati tr. (razvrstavati) a aranja, 

a potrivi, a asorta 
sortni adj. (probran) de calitate 
sos m (umak) sos; biti / naci se u 

~-u a fi la ananghie 
sotona / satana 

sotonski adj. de satana, satanic 
sdva / zooi bufnija, buha (Bubo 

bubo) 
sovjetskT adj. sovietic; pov. S~ Sa- 

vez Uniunea Sovietica 
spaciomrati tr. (tiskati razmaknu- 

to) a spa(ia 
spadati intr. imprf. v. spasti 
spajalica / 1. agrafa 2. teh. record 
spajati tr. imprf. v. spojiti 
spakirati, -kiram tr. prf. a impache- 

ta, a ambala 
spaliti tr. prf. 1. a arde, a incendia, a 

distruge prin foe 2. (les) a incinera 
spaljivanje n 1. ardere 2. (lesa) in- 

cinerare 
spaljivati tr. imprf. v. spaliti 
sparan adj. inabusitor, sufocant 
spartanskT adj. spartan 
spas m salvare, scapare; nema mu 

—a nu poate fi salvat, e pierdut 
spasenje n salvare, scapare 
spasitelj in salvator 
spasiti tr. prf. a salva, a scapa; ~ 

koga od pogibelji a scapa pe cine- 

va de la primejdie / pericol 
spasonosan adj. salutar, salvator 
Spasovo n crkv. Inaljarea (Domnu- 

lui) 
spasti, spadnem intr. prf. a decadea spasavanje n salvare / scapare 
(dintr-un naufragiu etc.); drustvo 
za ~ societate de salvare, prim aju- 
tor; kola za ~ salvare (masina) 

spaSavati tr. imprf. v. spasiti 

spasen adj. salvat 

spavac m eel care doarme 

spavacica / cea care doarme 

spavaci adj. de noapte; —a kosulja 
cama^a de noapte; (zeljezn.) ~-a 
kola vagon de dormit 

spavacica / cama§a de noapte 

spavanje n somn, dormit; dobro ~! 
odihna placuta!, somn u§or!; lijek 
za ~ somnifer 

spavaonica / dormitor 

spavati intr. imprf. a dormi; (u 
djecjem jeziku) a face nani; ~ 
tvrdim / dubokim snom a dormi 
adanc / profund / dus; ~ kao top / 
kao zaklan a dormi bu^tean; spa- 
va mi se mi-e somn; ~ pod ve- 
drim nebom a dormi sub cerul 
liber 

spaziti tr. prf. a observa, a zari, a 
simp:, a remarca 

specificirati tr. (poblize oznafiti) a 
specifica, a arata amanun^it 

specifl£an adj. (osobit) specific 

specificnost / (osobitost) specifici- 
tate, calitate specifica 

specifikacija / specificate, indicate 
amanunjita 

specijalan adj. special 

specijalist m (strufnjak) specialist 

specijalitet m specialitate 

specijalizi'rati se imprf. a se specia- 
liza 

spektar, -tra mfiz. spectra; suncani 
~ spectru solar 

speleologija / (znanost o spiljama) 
speologie 381 sperma 

sperma / sperma 

spetljati tr. prf. (zamrsiti) a incurca, 

a amesteca; a incalci 
splker m (najavljivac) crainic, spi- 

cher 
spirala / (zavojnica) spirala 
spirant m gram, (strujnik) (consoa- 

na) spiranta 
spiritist m spiritist 
spiritizam m spiritism 
spis m 1. scriere 2. (akt) act, do- 

vada, document 
splsak, -ska m (pi. spiskovi) v. lista 
spisatelj m v. pisac 
spjev m lit. poem, poezie, cantec 
splasnuti, -snem intr. prf. a dezum- 

fla 
splasnjavanje / dezumflare 
splasnjavati intr. imprf. v. splasnuti 
splav/bac, pluta, luntre lata, ponton 
splavar m conducStor de bac, plutas 
splavariti intr. imprf. a conduce ba- 

cul / pluta 
splesti, spletem tr. prf. 1. a impleti 

2. (u cvor) a innoda, a lega cu nod 
splet m (zaplet) impletire; impleti- 

tura 
spletka / intrigS, uneltire, masina- 

|iune, complot 
spletkar m intrigant, complotist 
spletkariti intr. imprf. a urzi intrigi, 

a unelti, a pune la cale, a complota 
Splicanin m (pi. -ani) locuitor al 

orasului Split 
Spilt m geogr. Split 
spocitavati tr. imprf. (prekoravati) 

a imputa, a reprosa 
spocitnuti tr. prf. v. spocitavati 
spodoba/1. razg. (lik, stas) figuri, 

infajifare, aspect 2. fantomS, sta- 

fie, nSluca 

382 spopasti 

spoj m (pi. spojevi) 1. unire 2. Ieg3- 
tura, joncjiune 3. conexiune 4. 
sudurS 5. fuziune; (zeljeznicke pru- 
ge) racordare, cuplaj; krivi ~ apel 
gresjt, gresealS 6. elektr. contact; 
kratki ~ scurtcircuit 7. kem. (corp) 
compus 

spojiti tr. prf. 1. a lega, a uni, a 
impreuna, a imbina 2. a suda 

spojka / legare; legSturS 

spojni adj. de legatura, de unire, de 
racord 

spol m (pi. spolovi) 1. sex; ljepsi ~ 
sexul frumos 2. gram, gen; muski 
/ jaki ~ sexul tare; slabiji ~ sexul 
slab 

spolni adj. sexual; ~ organi organe 
sexuale / genitale; ~ nagon instinct 
sexual; ~-o sazrijevanje pubertate 

spolovilo n organ genital 

spomen m 1. memorie, amintire, 
aducere-aminte; u ~ na in memo- 
ria, in amintirea 2. (komemoraci- 
ja) comemorare; spomen-ploca 
placa comemorativi 

spomenar m album 

spomenik m (pi -id) monument, sta- 
tuie; podici ~ a ridica un monument 

spomenuti tr. prf. a men{iona, a 
aminti, a pomeni 

spominjati tr. imprf. v. spomenuti 

spona / 1. (kopca) copcS, agrafa 2. 
(veza) legaturS 3. (gram.) copula 

spontan adj. spontan, natural, nefor- 
{at; ~-o ponasanje reac^ie spontana 

sponzor m (pokrovitelj) sponsor, 
sus^inatoi 

spopadati tr. imprf. v. spopasti 

spopasti, spopadnem tr. prf. (sce- 
pati) a apnea, a prinde cu putere, 
a inhS|a; (obuzeti) sto te je spo- spor spremiti palo? ce te-a apucat?, nu esti in 
toate mingle? 

spor 1 m (pi. sporovi) diferend, con- 
troversa, litigiu 

spor 2 adj. lent, incet, domol 

sporadican adj. (rijedak, mjesti- 
mican) sporadic, izolat, intam- 
piator, ocazional 

sporan adj. (prijeporan) discutabil, 
contestabil, litigios; —rno pitanje 
problema / chestiune contestabila; 
—rni predmet obiect controversat 

sporazum m acord, buna in^elegere, 
armonie; biti u ~-u a fi / a cadea 
de acord; usmeni ~ acord verbal; 
na temelju — a in baza acordului, 
in conformitate cu acordul 

sporazuman adj. de / in acord (cu); 
mi smo u tome —mni noi suntem 
de acord asupra acestui subiect 

sporazumijevati se imprf. v. spora- 
zumjeti se 

sporazumjeti se, -umijem se prf. a 
se injelege, a conveni, a cadea de 
acord 

sporedan adj. 1. secundar; colateral, 
accesoriu 2. gram. ~-dna recenica 
propozi|ie secundara; — dne vazno- 
sti de importanja secundara 

sporednost / 1. (pojam) calitate in- 
ferioara, caracter accesoriu 2. 
(stvar) afacere de mica important 

sporiti se imprf. a se afla in proces 

sporo adv. (in mod) lent, incet, do- 
mol, pe indelete 

sporost / incetineaia, intarziere 

sport m v. sport 

sportas m v. sportas 

sportski m v. sportski 

sposoban adj. capabil, abil, inzes- 
trat, apt; ~ za vojsku apt pentru serviciul militar; ~ za sve a) capa- 
bil de orice b) foarte capabil 
sposobnost / capacitate, aptitudine, 
abilitate, indemanare, dibacie; 
strucna ~ competent profesio- 
nala; osrednja ~ mediocritate 
spotaknuti se, spotaknem se prf. a 
se poticni; ~ na kamen a se impie- 
dica de o piatra 
sp6ticaj/m obstacol, piedica; (fig.) 
kamen —a persoanS dezagreabila, 
obstacol 
spoticati se imprf. v. spotaknuti se 
spoznaja / cunoastere; cunostin{a 
spoznavati tr. imprf. v. spoznati 
spoznati tr. prf. a recunoaste 
spram prp. (prema) spre, catre, in 

direc^ia, fa{a de 
sprava / 1. aparat, dispozitiv, meca- 
nism, unealta, instrument, usten- 
siia 2. tjelovjezbene — e aparate de 
gimnastica 
sprckati tr. prf. 1. a lucra in graba §i 

prost 2. (novae) a risipi, a irosi 
sprdati se imprf. (s kim) a-§i bate 

joe, a persifla, a lua in ras 
sprecavati tr. imprf. v. sprijeciti 
spregnuti, spregnem tr. prf. a lega 

impreuna, a imbina 
spreman adj. 1. (gotovo) gata de, 
pregatit de, dispus; ~ na sve pre- 
gatit pentru orice; (pripremljen) 
pregatit; vlak / brod ~ za polazak 
tren / vapor gata de plecare 2. 
(sposoban) capabil (de ceva) 
spremati tr. imprf. v. spremiti. - 
spremati se a se pregati, a se pre- 
para; neisto se sprema ceva se 
intampla / se pregate^te 
spremiste n depozit, magazin 
spremiti tr. prf. a pregati, a prepara; 
a pune in ordine; ~ sobu a aranja / 383 spremljen sravnjfvati a deretica o camera; sprema se na 

kisu sta sa pioua 

spremljen adj. pregatit, gata 

spremnik m 1. rezervor 2. inf. regi- 
stru 

spremnost / 1. (gotovost) pregStire, 
ordine, dispozrjie 2. (sposobnost) 
capacitate, abilitate, indemanare 

spretan adj. abil, dibaci, priceput 

sprJtnost/ abilitate, agilitate, dexte- 
ritate, pricepere, indemanare 

sprezati, sprezem tr. imprf. v. spre- 
gnuti; gram, a conjuga 

sprijateljiti se prf. a lega prietenie, 
a se familiariza, a se imprieteni 

sprijateljivati se imprf. v. sprijate- 
ljiti se 

sprijeciti tr. prf. a impiedica, a 
ingreuia, a bara 

sprijeda adv. in faja, inainte, ante- 
rior 

sprovesti, -vedem tr. prf. (ispratiti) 
a conduce, a inso|i, a escorta 

sprovod m (pogreb) funeralii, corte- 
giu funebru 

sprovoditi tr. imprf. v. sprovesti 

sprziti tr. prf. a arde 

spust m coborare, panta, povarnis 

spustiti, spustim tr. prf. 1. a cobori, 
a lasa in jos 2. (glavu) a-si pleca 
capul 3. ~ cijenu robi a reduce / a 
scSdea / a micsora preful la o 
marfa 4. ~ brod u more a lansa la 
apa un vas. - spustiti se 1. a 
cobori, a se lasa, a se cobori 2. 
(aeron.) a ateriza 3. (o hidroavio- 
nu) a ameriza 
spustanje n 1. coborare 2. (cijena) 
reducere, micsorare 3. ~ broda u 
more lansare la apS 4. (aeron.) 
aterizare 5. (o hidroavionu) ame- 
rizare 

384 spustati tr. imprf. v. spustiti 

sputan adj. paralizat, care nu func{io- 
neaza 

sputati tr. prf. 1. a incurca, a jena, a 
stingheri 2. fig. a rejine, a opri, a 
impiedica 

sputavati tr. imprf. v. sputati 

spuzva / zool. burete (Spongia offi- 
cinalis) 

sram m 1. (stid) rusine; ~ te bilo! 
sa-|i fie rusine! 2. (sramezljivost) 
pudoare 

sramezljiv adj. 1. pudic 2. timid, re- 
zervat, sfios 

sramezljivost / 1. rusine, dezonoare 
2. pudoare, retinere 

sramiti se imprf. a se rusina, a-i fi 
rusine 

sramota / rusine, infamie, dezonoa- 
re, ignominie; to je ~! e rusine!, e 
o infamie!; na nasu veliku ~-u 
spre marea noastra rusine; stup 
~-e stalp al infamiei 

sramotan adj. rusinos, dezonorant, 
infamant; —tne rijeci cuvinte ob- 
scene 

sramdtiti tr. imprf. a dezonora, a 
defaima, a injosi, a face de rusine 

srasti, -stem intr. prf. 1. a create 
impreunS 2. a se contopi, a se im- 
bina 3. (o rani) a se cicatriza 

srascivati intr. imprf. v. srasti 

srayniti, sravnlm tr. prf. 1. (porav- 
nati) a nivela, a netezi (drumuri, 
sosele); 2. (srusiti) ~ sa zemljom 
a face una cu p8mantul, a darama 
(un edificiu) 
sravnjfvanje n 1. (poravnanje) ni- 
velare, netezire 2. (rusenje) ~ sa 
zemljom acjiunea de a face una cu 
pSmantul 
sravnjivati tr. imprf. v. sravniti srediti srfiz m ciocnire, izbire, coliziune 

Srbija / geogr. Serbia 

Srbin m (pi. -bi) sarb 

srbizam m gram, sarbism 

srce n 1. irumS; suflet; miez; ~ kruske 
/ jabuke miez de para / mBr; ku- 
canje —a batai pi. ale inimii; lu- 
panje —a palpita{ii pi. ale inimii; 
~ me boli mS doare inima, sunt 
cardiac 2. fig. (srcanost) curaj, ar- 
doare; nemam —a da to u£inim 
nu mi lasa inima sa fac asa ceva 3. 
(osjecaj) dragoste, afecjiune; 
tvrda —a inima tare; covjek bez 
— a om fara inimS; puca mi ~ imi 
bate inima; lezi mi na — u imi sta 
la inim3; voljeti koga svim —em 
a iubi pe cineva din toata inima; 
od sveg —a (rado) din toata ini- 
ma, cu draga inima; sto na srcu, 
to mu i na jeziku ce-i in gusa si-n 
capusa; otvorena —a (cu) inima 
deschisa; ~-e mi raste inima imi 
sare de bucurie 

srcolik adj. in forma de inima 

srcani adj. anatom. (sto se odnosi 
na srce) de inima; — a mana 
afecjiune cardiaci; — a opna peri- 
card 

srcanost / curaj, indrazneaia, cute- 
zan^a 

srdacan adj. cordial, binevoitor, 
afectuos, calduros 

srdacno adv. (in mod) cordial, cu 
cordialitate, din toata inima, cu 
afecjiune 

srdacnost / cordialitate, afecjiune, 
tandreje 

srdela / zool. sardea (Clupea pil- 
chardus) 

srditi tr. imprf. a mania, a infuria, a 
supara, a necSji 

srdzba / manie, furie, ciuda, necaz srSbrn adj. de argint; (posrebren) 
argintiu; ~-o posude argintarie, 
vase de argint 

srebrnina / coll. argintarie 

srebro n argint; zivo ~ argint-viu, 
mercur 

srebrokos adj. cu par argintiu 

srJda / fericire, noroc; losa ~ neno- 
roc, ghinion, nenorocire; luda ~ 
noroc nebun / extraordinar; kolo 
~-e roata norocului; dijeliti (s 
kim) ~-u i nesrecu a impar|i (cu 
cineva) si binele §i raul; on ima 
vise ~-e nego pameti el are mai 
mult noroc decSt cap; imati —u u 
igri a avea noroc la joe; na ~-u / 
srecom din fericire, spre norocul 
meu; na ~-u / nasumce la intam- 
plare, dintr-un mic noroc; kamo 
~-e! unde-i norocul (asta)!; igre na 
— u jocuri de noroc; biti pijan / 
lud od — e a fi beat / nebun de fe- 
ricire; tko rano rani dvije — e 
grabi cine se scoala de dimineaja 
departe ajunge 

srecka / bilet de loterie, loz 

srecom adv. din fericire 

sredina / 1. mijloc, centru; u ~-i in 
mijloc, in centru; —om svibnja la 
mijlocul lui mai 2. (mat.) centru; 
aritmeticka / geometrijska ~ me- 
dia aritmetica / geometrica 3. 
(okolina) mediu inconjurator / am- 
biant, ambian^a; jedan iz naSe — e 
unul de-ai nostri / din mijlocul no- 
stra; drustvena ~ mijlocul so- 
cieta|ii; u nasoj ~-i intre noi 

sredisnjl adj. central 

srediSte n centru 

srediti tr. prf. a randui, a orSndui, a 
pune in ordine, a face ordine; ~ 
spise a pune ordine in hartii; ~ 
svoje prilike a-si aranja afacerile 385 srednjak srozavati srednjak m (pi. -aci) (prst) degetul 
mijlociu 

srednje adv. mediocru, potrivit, co- 
mun 

srednjl adj. 1. de / din mijloc, mij- 
lociu, mediu, central; ~-e uho ure- 
che medie; iovjek srednjega 
stasa om de statura mijlocie; cov- 
jek —njih godina om in floarea 
varstei / intre doua varste; ~ stalez 
clasS mijlocie; S-~ vijek Evul Me- 
diu; —nja brzina vitezi medie; 
— nja Europa Europa Centrali; 
(prosjecan) mediocru, mijlociu 2. 
(gram.) ~ rod (gen) neutru 

srednjovjekovnl adj. medieval 

srednjoskolskl adj. liceal 

sredovjecan adj. intre doui varste, 
de varsta mijlocie 

sredozemnl adj. geogr. mediteratie- 
an; Sredozemno more Marea Me- 
diteranS 

sredstvo 1. n mijloc, expedient; pri- 
jevozno ~ mijloc de transport; naci 
~ a gSsi un mijloc; cilj opravdava 
~ scopul scuzi mijloacele 2. (li- 
jek) remediu, leac. - sredstva n pi. 
mijloace pi., resurse pi., posibi- 
litati pi; ~ za zivot mijloace de 
subzisten{a; investicijska ~ fondu- 
ri pi. de investitii; upotrijebiti sva 
~ a folosi toate mijloacele; osnov- 
na ~ fonduri pi. fixe de productie 

sreden adj. aranjat, ordonat, pus la 
punct, echilibrat 

sredi'vanje n structuri, oranduire, 
organizare 

sredivati, sredujem tr. imprf. v. sre- 
diti 

sresti, -tnem tr. prf. a intalni 

sr&tan adj. fericit, norocos; biti ~ a 
fi fericit; ~ put! drum bun!; — tna 
Nova godina! An Nou fericit!; ro- 

386 diti se pod —tnom zvijezdom a se 

naste sub o stea norocoasa 1 

sretati tr. imprf. v. sresti 

sretnik m (pi. -ici) om fericit 

sretno adv. din fericire, in chip feri- 
cit; ~! noroc! 

sricati tr. si intr. imprf. (slova) a bu- 
chisi, a citi cu greutate; (slogove) a 
silabisi 

srijeda/miercuri; srijedom miercu- 
rea; crkv. Cista ~ miercurea p3re- 
similor, prima zi din postul 
Pastilor 

sfkati, srcem tr. si intr. imprf. a sor- 
bi, a lipSi 

sfknuti tr. si intr. prf. 1. a trage o 
inghititurS (de) 2. a bea putin 

srljati intr. imprf. a merge in goana 
mare, a se precipita 

sf na / zool. cSprioarS (Caprea) 

srndac m zool. ciprior (Capreolus 
capreolus) 

sfiiuti, sfnem intr. prf. a se arunca, 
a se azvarli, a se nSpusti, a se 
privJli, a se precipita 

srodan adj. 1. inrudit, consangvin, 
de aceeasi origine 2. (slican) ase- 
manator, analog; — dne du^e douS 
persoane cu multe afinitSJi 

sroditi se prf. a se lega suflete^te, a 
se infr5ti, a se inrudi 

srodnost m rudenie, inrudire, con- 
sangvinitate 

srozati tr. prf. a cobori iute / 
val-vartej. - srozati se a se prSvSli, 
a se rostogoli; fig. a decadea trep- 
tat, a degringola; njegov se ugled 
srozao do te mjere da ... reputajia 
lui a decizut in asa masuri cS ... 

srozavanje n daramaie, ruinare, 
prabusire, degringoladi, degradare 

srozavati tr. imprf. v. srozati srp staklar srp m (pi. srpovi) secera; ~ i cekic 
secera si ciocanul 

srpanj, -pnja m iulie 

Srpkinja / sarboaicS 

srpski adj. sarb; ~ jezik limba 
sarbS, sarba 

sf si m pi. frisoane; prolaze me ~ mS 
tree fiorii 

srusiti tr. prf. 1. a risturna, a intoar- 
ce (pe dos) 2. a nimici, a darama. a 
demola; ~ na ispitu a tranti / a res- 
pinge la examen 

sfz / 1. miduva (a oaselor); do — i 
pana la maduva 2. fig. esenja, 
esen{ial; ~ pitanja miezul / esenja 
chestiunii; uci u ~ (pitanja) a in- 
tra in esenja (problemei) 

stabllan adj. (postojan) stabil, so- 
lid, fix, nemiscat 

stabilizacija / stabilizare (monetara) 

stabilizirati tr. (uevrstiti) a stabiliza 

stabflnost / stabilitate, imutabilitate 

stablo n 1. arbore, copac 2. fig. 
(loza) origine, ob^rsie, neam, vi(a, 
descenden^a, rasa; rodoslovno / 
genealosko ~ arbore genealogic 

stabljika / (bot.) tulpina, lujer, fir, 
vrej, tija 

stadrj in (razvojni stupanj) stadiu, 
faza 

stadion m sport stadion 

stado n 1. turma, cireadi 2. card 

stagnacija / (zastoj, stanje bez na- 
pretka) stagnare, incetinire, opri- 
re, lancezire 

stagm'rati intr. imprf. a stagna 

staja/staul, grajd 

stajacl adj. drept, in picioare; ~-a 
voda apa statatoare; — a vojska ar- 
mata permanenta; — a lampa 
lampi de picior stajallste n 1. (postaja) oprire (a 
unui mijloc de transport), statie; 
tramvajsko / autobusno ~ statie 
de tramvai / de autobuz; (stalno) 
statie obligatorie; (na zahtjev) 
stajie facultativa 2. (glediste) 
punct de vedere 

stajati, stojlm intr. imprf. 1. (biti na 
nogama) a sta in picioare; - 
uspravno a se tine drept; ~ na 
prstima a sta pe varful picioarelor; 
ne mogu vise ~ nu mai pot sa {in 
piept / sa stau in picioare 2. (biti, 
nalaziti se) a fi, a se afla; to stoji 
napisano asta este scris; stoji mi 
na vrh jezika imi sta pe varful lim- 
bii / pe limba; kako stoji stvar? 
cum se prezinta chestiunea?; to sto- 
ji este cert 3. (ne micati se) poslo- 
vi stoje afacerile bat pasul pe loc; 
sat stoji ceasul sta / nu merge 4. 
(pristajati) ovo ti odijelo stoji do- 
bro acest costum iti sta / iti vine 
bine; odijelo stoji kao saliveno co- 
stumul iti vine ca turnat 5. (ovisiti) 
a depinde; sve stoji do tebe totul 
depinde de tine; koliko do mene 
stoji atata cat depinde de mine 6. 
(biti u stanovitim odnosima) mi 
odlicno stojimo situatia noastra 
este excelenta; mi odlicno stojimo 
(medusobno) noi suntem in cele 
mai bune relatii 7. (kostati) a costa, 
a valora; koliko stoji? cat costa?; 
ma koliko stajalo? oricat ar costa, 
cu once pre( 8. (biti u stanovitom 
ekonomskom stanju); on stoji 
vrlo dobro el are o situatie buna; ~ 
na svojim nogama a sta pe proprii- 
le picioare, a fi independent; on 
stoji lose afacerile ii merg prost 

staklar m 1. (prodavac) vanzator de 
sticla / de sticiarie 2. (popravljac) 
geamgiu 387 staklarnica stSr staklarnica / magazin de sticlarie 

staklen adj. de sticla; — a vrata u§a 
cu geamuri 

staklenik m (pi. -ici) sera 

staklo n 1. sticla; prozorsko ~ geam 
2. (za naocale) lentila; mlijecno ~ 
sticla opacS 3. (autom.) prednje ~ 
parbriz; bruseno ~ sticla s,lefuita 

stalagmlt m geol. stalagmita 

stalak, -lka m (pi. -ici) soclu, piedes- 
tal, suport; (za knjige) pupitru; 
(slikarski) sevalet 

stalaktit m geol. stalactita 

stalan adj. continuu, permanent; in- 
variabil; statornic, stabil; —lno 
mjesto loc fix; ~ napor efort 
sus(inut; ~-ne cijene pre^uri fixe; 
~ clan membru permanent; —lno 
mjesto boravka domiciliu 

stale! m clasa (sociala) 

stalno adv. (in mod) constant, me- 
reu, continuu; fara intrerupere, tot 
timpul 

stalnost / stabilitate, permanent; 
(postojanost) constant; (sigur- 
nost) certitudine 

stalozen adj. fig. echilibrat, cum- 
panit, calm, linistit, stapan pe sine 

stambeni adj. de locuin{a, de apar- 
tament; ~ blok cvartal, bloc de 
case (inconjurat de strazi); —a 
cetvrt carrier de locuinje; — o na- 
selje asezare omeneasca; — a kriza 
criza de locuinje 

stan m (pi. stanovi) 1. locuinja 2. 
domiciliu 3. apartament; namje- 
Sten ~ apartament mobilat; imati ~ 
i hranu (besplatno) a avea casa si 
masa asigurata / gratuita; primiti 
na ~ (koga) a primi (pe cineva) in 
locuinja (ca chirias.) 4. voj. Glavni 
~ Cartier general 

stanar m chiria§ 

388 stanarina / (najamnina) chirie, in- 
demnizatie pentru chirie 

standard m standard, nivel; zivotni 
~ standard de via(a 

stanica 1 / biol. celula 

stanica 2 / v. kolodvor si postaja 

stanicni adj. biol. celular 

staniol m staniol 

stanka/interval, pauza; teat, antract 

stanovanje / locuinja; locuire; mje- 
sto —a domiciliu 

stanovati, stanujem intr. imprf. a 
trai, a locui, a vie{ui 

stanovlste n punct de vedere, 
pozijie, atitudine 

stanovit m (pi. -ici) (neki) cert, ferm 

stanovnik m (pi. -ici) locuitor 

stanovnfStvo n coll. populajie; locui- 
tori 

stanje n 1. stare, situa|ie, condi(ie; 
zdravstveno ~ stare de sanatate; 
ratno ~ stare de razboi; opsadno ~ 
stare de asediu; biti u drugom / 
blagoslovljenom ~-u a fi insarci- 
nata / gravida; biti u ~-u a fi in 
stare, a fi capabil; biti u dobrom 
~-u a fi in stare buna; dusevno ~ 
stare sufleteasca 2. stare, avere, 
pozijie, situate; imovno ~ situatia 
pecuniara; ~ blagajne totalul inca- 
sarilor din casa; ~ vode nivelul 
apei 3. (gram.) glagolsko ~ diateza 

stanjiti tr. prf. a ciscu(i, a subjia 

stanji'vati tr. imprf. v. stanjiti 

stapanje / topire 

stapati tr. imprf. v. stopiti 

stapka/v. peteljka 

star adj. 1. vechi, de altadata, de de- 
mult 2. batian, in varsta; ~-o doba 
vremuri de demult, antichitate; — i 
pisci scriitcri pi. antici; Stari zav- 
jet Vechiul Testament; — a povi- starac staviti jest istorie antica; — o vino vin 
vechi; po ~-om obicaju dupa ve- 
chiul obicei, dupa tradifie; u moje 
—e dane pe timpul meu; ~-i mo- 
mak holtei, celibatar 

starac, starca m batran, mosneag 

staraiSki adj. senil; —a iznemoglost 
decrepitudine, ramolisment 

staratelj m curator, tutore 

starati se imprf. a purta de grija, a 
se ingriji, a se preocupa 

starenje n imbatranire 

starica / batrana, baba 

stariji m compr. de la star; mai 
batran; mai vechi; ~ sin fiul eel 
mare; ~ brat fratele eel mare 

starina 1 / antichitate 

starina 2 m v. starac 

starinski adj. antic, arhaic 

starjesina m superior, cipetenie, 
cap 

starjeti, starTm intr. imprf. a 
imbatrani, a deveni batran 

starmali adj. precoce, timpuriu 

staromodan adj. demodat, de moda 
veche 

starosjedilac, -ioca m locuitor ve- 
chi, indigen, autohton, bastinas, 

staroslavenskl adj. paleoslav, sla- 
von 

starost / batranefe, varsta; visoka / 
dubuka ~ varsta foarte inaintata; 
po ~-i dupa varsta; odmakla ~ 
varsta inaintata 

starostan adj. 1. vechi 2. batran, 
mo§; —sna mirovina pensie pen- 
tru vechime 

starudija/vechitura, carpe, zdren{e 

stas m (pi. stasovi) statura, talie; 
biti lijepa —a a avea o talie fru- 
moasS; covjek visoka —a om de 
statura inalta; srednjeg — a de sta- tura mijlocie; niska —a mic de 
statura 

stati, stanem intr. prf. 1. (postaviti 
se) a se pune, a se aseza (pe), a se 
plasa; - kome na put a se pune in 
calea cuiva; ~ na ciju stranu a 
adera la opinia / la ideile cuiva; ~ 
u red a (o)randui, a pune in ordine 
2. (zaustaviti) stao mi je sat mi-a 
stat ceasul; gdje smo stali? unde 
ne-am oprit?, pana unde am 
ajuns?; stoj mirno! stai linistit!; 
stoj! stai!, opreste!; (voj.) stoj! 
stai!; stani malo! stai o clipa! 3. 
(prestati) a inceta (de a), a se 
sfar^i; ~ s placanjem a suspenda 
plafile; stane mi dah mi-a taiat 
respiratia 4. (po£eti) a incepe (sa), 
a se pune (pe/la); stade se pre- 
pirati incepu sa se certe 5. (imati 
mjesta) a se Jine (in), a avea loc 
(in); u ovu dvoranu moze stati 
puno ljudi in aceasta sala poate in- 
capea multa lume 6. (kostati) a co- 
sta; to ga je skupo stalo a costat 
scump; to me je djelo stalo deset 
godina rada aceasta opera mi-a 
luat / m-a costat zece ani de munca; 
makar me glave stalo (macar) ca- 
pul sa traiasca, ca belele curg 

statican adj. (slabo pokretljiv) sta- 
tic 

statistika / (brojidba) statistica 

status m stare, situape; conditie 

statut m statut 

stav m (drzanje tijela) pozitie, ati- 
tudine; zauzeo je ~ ocekivanja a 
ramas in expectativa 

staviti tr. prf. a pune, a a;eza; ~ na 
racun a pune la socoteala; ~ u po- 
gon a pune in mi^care; ~ na koc- 
ku a se hazarda, a risca; ~ svoj 
zivot na kocku a-si risca viaja; ~ 389 stavka 

izvan snage zakon a abroga / a 
aboli o lege; ~ na glasovanje a 
(su) pune la vot; ~ kome sto do 
znanja a face cunoscut, a aduce la 
cunostin(S. - staviti se a se pune, a 
se aseza, a lua loc 

stavka ftrg. partida (de marfuri) 

staza / carare, poteca; pjesacka ~ 
trotuar; (sport) pista 

staz m stagiu, practica; vrijeme — a 
perioadS de stagiu 

stazist m stagiar 

stecaj m (trg.) faliment, bancruta; 
pasti pod ~ a da faliment 

stecajm adj. falimentar 

stecevina / achizijionare; procurare 

steel, stecem tr. prf. a dobandi, a 
otyine, a castiga; ~ iSije povjere- 
nje a castiga increderea; ~ cije 
postovanje a castiga stima (cui- 
va); ~ uvjerenje a convinge. - 
steci se a se aduna, a se strange 
(despre rduri) 

stega / discipline, complex de nor- 
me; skolska ~ discipline scolara 

stegnuti, stegnem tr. prf. 1. (stisnu- 
ti) a strange, a presa; ~ koga a 
strange cuiva mana 2. (zategnuti) 
a trage, a intinde; stegla je zima 
s-a lasat frigul (puternic). - ste- 
gnuti se a se strange; stegnula se 
rana 1. s-a inchis rana 2. fig. a 
strange cureaua, a se restrange, a 
se limita (la) 

stenograf m stenograf 

stenografi'rati tr. si intr. a stenogra- 
fia 

stenogram m stenogramS 

stepa / stepa 

stepenica / v. stuba 

stepeniste n v. stubiste 

stereofonija / stereofonie 

390 stjjeg 

stereotipan adj. stereotip 

sterilan adj. 1. (neplodan) steril, 

nefecund 2. (steriliziran) sterilizat 
sterilizirati tr. a steriliza 
stetoskop m med. stetoscop 
stezaljka / menghina 
stezanje n 1. strangere; stransoare 2. 

contractare; contracjie 
stezati tr. imprf. v. stegnuti 
steznik m (pi. -ici) corset 
sfidi, sfignem 1. tr. prf. a ajunge (pe 

cineva); moje pismo ga je stiglo 

i-a parvenit scrisoarea mea 2. intr. 

prf. a veni, a sosi, a reusi (sa), a 

ajunge (la), a parveni; je li stigao? 

a ajuns?; ogovara me, gdje stigne 

ma denigreaza peste tot; ne mogu 

na sve stici nu pot face chiar totul; 

stigla ga Bozja ruka 1-a pedepsit 

Dumnezeu 
stid/rusine; (stidljivost) pudoare; ~ 

te bilo, nije te stid! sa-(i fie 

ru^ine!, nu {i-e rusine! 
sti'djeti se, stidim se imprf. a se ru- 

sina, a-i fi rusine 
stidljiv adj. 1. rujinos; pudic 2. sfios, 

timid 
stidljivost / 1. rusine; pudoare 2. 

sfiiciune, timiditate 
stigmatizirati tr. a stigmatiza 
sflh m (pi. stihovi) vers; pisati ~-e a 

face / a compune versuri 
stihljskl adj. elementar; primar; 

spontan; fig. neorganizat, farS o 

metoda 
stihoklepac, -pea m prezir. poet me- 

diocru, poetas, versificator 
stihotvdrac, -rca m versificator, 

poet 
stijeg m (pi. stjegovi) stindard, dra- 

pel, steag, pavilion; na pola —a 

(drapel) in berna stijena stojecke stijena / (hrid) roca, stanca; (ka- 
men) piatra (de construc^ie); cvrst 
kao — a de neclintit ca o stanca; 
biti tvrd / hladan kao ~ a avea 
inima de piatra 

sfijenka / perete, zid 

stijenj m fitil 

stijesniti tr. prf. a restrange, a limita 

stll m (pi. stilovi) 1. stil; jasan ~ stil 
clar; to je njezin ~ Ssta e stilul / 
felul lui de a fi; u velikom ~-u in 
stil / pe scara mare (reusita extra- 
ordinara); u svom —u in felul sau; 
imati / nemati —a a (nu) avea 
gust 2. arhit. stil; dorski / jonski ~ 
stil doric / ionic 

stilist m stilist 

stilistickl adj. stilistic, de stil; —a 
pogreska greseala de stil 

stilistika / stilistica 

stilizirati tr. a stiliza 

sfimulans m (poticaj) stimul, stimu- 
lent 

sfimulatTvan adj. stimulant 

stipendija / bursa de studii 

stipendist m (elev / student) bursier 

stisak, -ska m (pi. -sci) strangere; 
stransoare; ~ ruke strangere de 
mana 

sflska / 1. mutjime, gloata, inghesu- 
iala 2. (fig.) biti u stisci a fi in pri- 
mejdie; biti u novcanoj —sci a fi 
la stramtoare (baneasca) 

stiskati tr. imprf. v. stisnuti 

sfisnuti. sfisnem tr. prf. a strange, a 
presa, a comprima; ~ kome ruku 
a strange cuiva mana; ~ pest a 
strange pumnul; ~ zube a strange 
din din^i / dinjii; nisam oka sti- 
snuo n-am inchis un ochi. - sti- 
snuti se a se restrange, a se limita (la / cu); (fig.) ~ u troskovima a 
se restrange, a face economii 

stisati tr. prf. a calma, a potoli, a 
linisti, a tempera 

stisavati tr. imprf. v. stisati 

sfizati tr. si imprf. v. stici 

stjecaj m coincident; ~ prilika / 
okolnosti concurs de imprejurari 

stjecanje n 1. (dobivanje) procura- 
re, ob^inere, dobandire 2. (rijeka) 
confluenja 3. (zraka) convergent 

stjecati tr. imprf. v. steci 

stjeciste n 1. confluenja 2. geom. 
convergen(a 

stjenica/ zool. (kucna) plosni(a (Ci- 
mex lectularis) 

stjesnjivati tr. imprf. v. stijesniti 

stjuardesa / stewardess 

sto num. sutS; ~ tisuca o sutS de 
mii; fig. (mnogo) na ~ nacina in o 
suta de feluri; imati ~ razloga a 
avea mii de cauze; ~ puta sam ti 
to kazao de sute de ori {i-am spus 
asta 

stocan adj. de vita, de vite; — cna 
hrana furaj, nutre( 

stocar m crescStor de animale 

stocarstvo n crestere a vitelor, zoo- 
tehnie 

stoga adv. de aceea, deci, asadar, 
prin urmare 

stogodisnjl adj. centenar, secular; 
~-i rat razboiul de o sutS de ani 

stogodisnjica/ centenar (aniversare) 

stoickT 1. adj. stoic; — a znanost 
doctrinS stoica, stoicism 2. adv. 
stoic, cu stoicism 
stoj! imperat. de la stati; ~! stai!, nu 

miscS nimeni!; voj. stai!, pe loc! 
stojeci adj.; dobro ~ (om) instarit / 

avut 
stojecke adv. (a sta) in picioare 391 stoka strana stoka / vite pi; krupna ~ vite pi, 
comute mari, bovine pi.; sitna ~ 
vite pi. mici 
stol m (pi. stolovi) masS, mSsu^a; 
(radni) masa de lucru, birou; 
pisaci ~ masa de scris, birou; 
igraci ~ masa de joe; preklopni ~ 
mas3 pliantS; kuhinjski ~ masa de 
bucStarie; okrugli ~ masa rotunda; 
ipov.) Banski ~ Curtea de apel; 
S— sedmorice Curtea de casajie; 
staviti karte na ~ a pune cartile 
pe masa; postaviti / prostrijeti ~ a 
pune / a aranja masa 
stolac, stdlca m razg. scaun 
stolar m tamplar 
stolarija / tampiarie 
stolica / scaun; jir[; Sveta ~ Sfantul 
Scaun; sjedjeti na dvije ~-e a fi 
cu fundul in doua luntre, a juca 
dublu; ~ bez naslona taburet 
stolni adj. de mas3; ~-o vino vin de 
masa; ~-o grozde struguri de 
masa; ~ pribor serviciu de mas8; 
~ tenis tenis de masa / de 
ping-pong; ~-a crkva catedrala 
stolnotenisac m jucator de tenis de 
masa / de ping-pong, ping-pongist 
stolovati, stolujem intr. imprf. pov. 

a guverna 
stoljece n secol, veac 
stoljetan adj. centenar, secular; 

— tno stablo arbore secular 
stomatologija / med. stomatologie 
stonoga / zool. miriapod (Julus sa- 

bolous) 
stopa/1. (trag) urma (a piciorului) 
2. pista; ici Jijim —ama a merge 
pe urmele cuiva; (mjera) picior 
(30,5 cm); (u metrici) picior (de 
vers); zecja ~ caHunul-doamnei 
(Geum urbanum) 

392 stopalo m talpa (a piciorului); ~ 
carape cSputa de ciorap; ravno ~ 
picior plat, platfus 

stopiti tr. prf. a uni, a contopi 

stornirati tr. trg. (ponistiti) a anula 
(un contract etc.), a dectara nul 

stostruko adv. de o suta de ori 

stfiti adj. insutit 

stotina / (o) suta, serie de (circa) o 
suta de unitati 

stdtinka / (stoti dio) sutime, cen- 
tima 

stozac, -Sea m geom. con 

stovariste n 1. (mjesto istovara) loc 
de descarcare 2. pom. debarcader 

stozer m (voj.) (zapovjednistvo) co- 
manda; glavni ~ stat-major 

str. = stranica pagina, pag., p. 

stradati intr. prf. 1. (patiti) a suferi, 
a patimi 2. (nastradati) a fi victi- 
ma unui accident; smrtno ~ a pie- 
ri, a muri de o moarte violent} 

stradavati intr. imprf. v. stradati 

strah m fricS, teama; ~ me je mi-e 
frica, mS tern; ~ od smrti frici de 
moarte; nemaj —a! nu te teme!, 
n-ai fricS! 

strahoposiovanje n profund respect, 
deferen^; venerate 

strahota 1. / oroare, grozavie; ~! ce 
oroare! 2. adv. ingrozitor, inspai- 
mantator de, excesiv, peste masura 

strahovati, strahujem intr. imprf. 
(od £ega) a se teme, a avea frica, a 
avea temeri 
strahdvito adv. (in mod) teribil, in- 
grozitor, inspaimantator 
stran adj. strain, din alta JarS 
strana / 1. parte, latura, flanc; ~ 
broda flanc 2. (u knjizi) pagina 3. 
(mat.) ~ jednadzbe membni al 
unei ecuajii 4. (geogr.) cetiri ~-e strdnac strijeljati svijeta cele patru puncte pi. cardi- 
nal; sa svih strana din toate par- 
Jile; s obiju strana de amandouS 
parjile; s moje — e din partea mea; 
ici na — u a-§i face necesitajile; 
stati na neciju —u a se da de par- 
tea cuiva; na sve ~-e pe toate p3r- 
{ile, peste tot; s jedne ~-e (... s 
druge ~-e) pe de o parte ..., (... pe 
de alta parte) 

stranac, -nca m strain, necunoscut 

stranaiki adj. de partid, partinic 

stranica / dim. de la strana; (u 
knjizi) pagina; inf. domaca ~ pa- 
gina initials 

stranka / 1. (polit.) partid 2. (jur.) 
parte; ~-e se primaju od ... do ... 
ore pi. de primire: de la ... la ... 

strankinja / straina 

strfist / 1. pasiune, patima 2. manie, 
idee fixa 

strastven adj. pasionat, patimas,, en- 
tuziast, inflacarat 

straSan adj. teribil, ingrozitor, pri- 
mejdios, grozav, oribil 

strasilo n sperietoare de pasari (pe 
un camp cultivat); fam. baubau 

strasiti tr. imprf. a speria, a 
inspaimanta; a baga in sperie^i 

strasljivac, -Ivca m om sperios 

stra^no adv. ingrozitor, inspaimanta- 
tor, groaznic (de), (in mod) oribil 

strategija / strategie 

str5tlste n instrument / mijloc / loc 
de execujie (furci, spanzuratoare, 
esafod) 

stratosKra / stratosfera 

strava / spaima, groaza, teama, 
frica, panica, teroare 

straza / 1. garda, paza, straji 2. 
post, santinela 3. patrula 4. pom. 
observator pe coastS; fois,or de ob- servajie; biti na ~-i a fi de garda; 

pocasna ~ garda de onoare; tjele- 

sna ~ garda de corp 5. (pratnja) 

escorta; pod —om sub escorta 5. 

(patrola) patrula 
strazar m 1. gardian, paznic 2. voj. 

santinela 3. (redarstveni, policijski) 

agent de polijie, sergent de strada 
strazarnica / 1. corp de garda, post 

militar 2. (redarstvena) post de 

police 
straznjl adj. 1. posterior, dinapoi, 

din urma 2. autom ~ pogon 

trac^iune pe spate 
straznjica / §ezut, popou, fund 
streha / 1. acoperi? (de peron / gale- 

rie / haia) 2. streasina 
streljlvo n munitie (de razboi) 
stremljenje n nazuinja; aspiratie 
strepjeti intr. imprf. a trepida, a tre- 

mura de frica, a fi nelinistit 
strepnja / nelini^te; ingrijorare; tre- 

pidatie 
stresati tr. imprf. v. stresti 
stresti, str&em tr. prf. a scutura, a 

clatina, a agita, a da jos; fig. ~ ja- 

ram (ropstva) a scutura jugul (ro- 

biei). - stresti se a se scutura, a 

tresari, a avea frisoane, a se cutre- 

mura 
stric m (pi. striiSevi) unchi (din par- 
tea tatdlui); ~ iz Amerike unchiul 

din America 
strijela / sageata, sulija, darda; brz 

kao ~ iute ca sageata 
strijelac, -lea m 1. tragator (cu arma), 

pu^cas 2. (astron.) Sagetator 
strijeljati 1. tr. imprf. a sageta, a 

lovi cu sageata; a impusca 2. intr. 

imprf. a trage (cu arcul), a lansa o 

sageata 393 striktno stubi&e striktno adv. (strogo, tocno) (in 

mod) rigid, sever, aspru, strict 
strina / 1. matusS (sofia unchiului 
dup& tatd) 2. razg. sezut, popou, 
fund 
strip m (pi. stripovi); roman u 
— ovima roman foileton in imagini 
strm adj. abrupt, povarnis, 
strmoglaviti tr. prf. a precipita 
strmoglavljivati tr. imprf. v. strmo- 
glaviti 
strata flit. strofa 
strog adj. sever, riguros, exigent, 

auster 
strogo adv. (in mod) exigent, sever, 
scrupulos, exact; ~ uzevsi la rigoa- 
re, in eel mai rSu caz; ~ povjerlji- 
vo strict confidential 
strogost/severitate; rigoare, riguro- 

zitate 
stroj m (pi. strojevi) 1. majinS; me- 
canism, dispozitiv; parni- masinS 
cu vapori; pisaci ~ masina de 
scris; ~ za racunanje rnasinS de 
calculat; sivaci ~ marinade cusut; 
~ za pranje rublja masina de 
spSlat rufe 2. voj. (formacija) for- 
mate, linie de bStaie, front 
strojar, -ara m masinist, necanic 
strojarnica / sala de masili 
strojarstvo n construc{ia de masini 
strojnica / mitraliera 
strojopls m dactilografie 
strojopisacica / dactilografi 
strojovoda m zeljezn. masjnist 
strop m (pi. stropovi) plain, tavan 
strovaliti se prf. a se ristirna, a se 

pravSli, a cSdea 
strovaljivati se imprf. v. strovaliti 

se 
stfpljen adj. ~ spasen curSbdarea 
treci marea 

394 strpljenje n rSbdare; imati —a a 
avea rSbdare; izgubiti ~ a pierde 
rSbdarea; imajte — a! ave^i rabda- 
re! 

strpljiv adj. rabdator, calm; budi 
(malo) ~ ai pujina rSbdare, a§teaptS 
un pic 

strsljen m zool. bondar (Vespa 
crabro) 

striican adj. 1. tehnic, profesional; ~ 
naziv termen tehnic; —iSna Skola 
scoala profesionalS 2. special, spe- 
cializat, de specialitate; — no 
usavrsavanje specializare 

striicnost / specialitate, bransS, do- 
meniu, ramura 

struenjak m (pi. -aci) specialist, ex- 
pert, cunoscator 

strugati, struzem 1. tr. imprf. a 
razui, a rascheta 2. (turpijom) a 
pili 3. intr. imprf. a rade, a da pe 
razatoare 

striija / 1. (rijeke, mora) curent; 
(elektricna) ~ curent electric; iz- 
mjenicna ~ curent alternativ; isto- 
smjerna ~ curent continuu; jaka ~ 
curent de inaltS tensiune; slaba ~ 
curent de joasa tensiune; prekinuti 
~-u a intrerupe curentul; ukopcati 
— a lega la curent 2. fig. curent, 
miscare, tending; ici protiv — e a 
merge impotriva curentului 

strujomjer m contor 

struk m pi. (strukovi) 1. talie 2. bot. 
tulpina, tija 

struka/1. specialitate 2. bran^a, ra- 
mura, domeniu 

struktura/'(sastav) structura 

strvina / starv, hoit, mortaciune 

stuba / 1. treapta 2. pi. (stube) 
scarS; poixicne — e scara rulanta 

stublste n casa scarii studen Stvoritelj studen / frig (mare), ger 

student, -oga m noiembrie 

student m student (la universitate); 
~ prava / medicine / filozofije 
student la drept / medicina / filo- 
zofie 

studentica / students (la universita- 
te) 

studentski adj. studenjesc; ~ dom 
casa studen{ilor; ~ grad oras stu- 
denjesc 

studlj, -ija / (ucenje) studiu, studii 
pi. 

studija / studiu, lucrare stiinjifica 

studirati tr. §i intr. imprf. a studia 
(la universitate), a urma un curs 
(la facultate) 

stup m (pi. stupovi) 1. coloanS; 2. 
stalp, par, pilon 

stupac, -pea m (u knjizi, spisu) co- 
loanS, rubrica 

stupanj, -pnja m (pi. stupnjevi) 1. 
grad; ~ bolesti stadiul unei boli; 
akademski ~ titlu academic 2. mat. 
putere 

stiipati intr. imprf. v. stupiti; voj. a 
mars&lui, a merge in mars, 

stupica / capcana; cursa; postaviti 
~-u a intinde o cursa / o capcana; 
pasti u — u a se prinde / a cadea in 
cursa 

stupiti tr. prf. 1. a face un pas, a 
pune piciorul; - lijevom nogom a 
calca cu stangul 2. ~ u a intra (in / 
la) 3. ~ naprijed a avansa; stupite 
blize! apropia^i-va!; ~ u ciju 
sluzbu a intra in serviciul cuiva; ~ 
u brak a se casatori; ~ u vezu a in- 
tra in legSturS / in relate; ~ na 
snagu a intra in vigoare; ~ u 
strajk a intra in greva, a face 
greva; ~ na pozornicu a intra in scenS; ~ na cije mjesto a inlocui, 
a lua locul cuiva 
stupnjevati, stupnjujem tr. imprf. 

1. a grada 2. (gram.) ~ pridjev a 
forma gradul comparativ al unui 
adjectiv 

stvar / 1. lucru 2. (predmet) obiect; 
moje — i marfa mea 3. (posao, 
duznost) treabS, ocupajie, lucru, 
problems, chestiune, afacere; to 
nije moja ~ nu-i treaba mea, nu m5 
priveste; boriti se za pravednu ~ 
a se lupta pentru o cauza justS 4. 
(prilika) pri takvom stanju ~-i, 
kad ~-i tako stoje in aceasta stare 
de lucruri, in aceste imprejuriri; ~ 
casti chestiune / problems de onoa- 
re 5. (bit) predimo na ~ sa trecem 
la subiect; u — i de fapt, in fond, in 
realitate, in defmitiv 
stvaralac, -raoca m autor, creator 
stvaralacki adj. creator, de create 
stvaralastvo n for^a creatoare, 

creajie, opera 
stvaran adj. 1. real, pozitiv, efectiv 

2. autentic, original 3. in vigoare; 
—rno stanje situate reals 4. 
(gram.) —rna imenica substantiv 
concret 

stvaranje n 1. creare; intemeiere, 
infiin(are 2. inventare 3. formare, 
forma|ie; ~ neprilika provocare de 
necaz / suparare 

stvarati tr. imprf. v. stvoriti 

stvarno adv. realmente, (in mod) 
real, efectiv, intr-adevSr; in realita- 
te; de fapt 

stvor m (pi. stvorovi) fSpturS, fiinja; 
(djelo) mnogo zbora, a nikakva 
— a cine vorbe^te multe face pu- 
(ine 

Stvoritelj m Dumnezeu, Creatorul 395 stvoriti sudnjl stvoriti tr. prf. 1. a crea, a produce 
2. a realiza, a niscoci, a inventa; 
(biti) kao stvoren (za sto) (parcS) 
(ar fi) facut pentru asa ceva, omul 
potrivit la locul potrivit. - stvoriti 
se (pojaviti se) a apSrea, a se ivi 
pe nea§teptate 

stvrdnuti se prf. a se intari, a se 
invartosa 

stvrdnjivati se imprf. v. stvrdnuti 
se 

su (=jesu) (ei, ele) sunt; v. biti 

subjekt, -kta m gram, subject 

subjektivan adj. subiectiv 

subdrac, -drca m camarad de arme, 
leat 

subota / sambata; — om sambata, in 
timpul zilei de sambata; prosle ~-e 
sambSta trecuta; iduce ~-e 
sambata viitoare / urmatoare; Veli- 
ka ~ Sambata Mare, Sambata 
Pastilor; svake —e sambata, in fie- 
care sambata 

subotnji adj. de sambata 

subvencija / subven^ie; drzavna ~ 
subvenjie de / de la stat 

subvencionirati tr. (novcano potpo- 
magati) a subvenjiona 

sucelje n inf. interfa|a 

sucut / compatimire, compasiune, 
milS; condoleanfe pi. ; izraziti svo- 
ju ~ a prezenta / a exprima condo- 
leanje; primite izraz moje ~-i 
primiji expresia sentimentelor 
mele de compasiune; condoleanje 

sud m 1. judecata 2. judecatorie, tri- 
bunal; narodni ~ tribunalul popo- 
rului; gradanski ~ tribunal civil; 
prijeki / ratni ~ curte marjiala; 
casni - juriu de onoare; pozvati 
koga na ~ a cita / a acjiona in ju- 
decata; doci na ~ a comparea la 
judecata 3. (presuda) sentinja, 

396 verdict 4. (misljenje) parere, jude- 
cata, opinie; ~ javnosti aprecierea 
opiniei publice; po mome — u 
dupa parerea / opinia mea, dupa 
mine 
siidac, suca (pi. suci) 1. judecator; 
mirovni ~ judecator de pace; 
istrazni ~ judecator de instrucjie 
2. sport arbitni 
siida£kl adj. de judecator, judiciar 
sudar m ciocnire, izbire, 50c; tam- 
ponare, coliziune; zeljeznicki ~ 
tamponare 
sudarati se imprf. v. sudariti se 
sikdariti se prf. a se ciocni; (o vla- 
kovima) a se tampona; sudarila 
su se dva auta s-au ciocnit doua 
masini 
sudbina/soartS, destin, ursita, fata- 
litate; moc ~-e puterea destinului; 
na milost i nemilost ~-e datorita / 
grajie destinului 
sudbonosan adj. fatal; (koban) fu- 

nest, nefast 
sudionlk m (pi. -ici) 1. participant 2. 

jur. complice 
sudionlstvo n 1. participare 2. jur. 
complicitate, participare la o crima 
(sau la un delict) 
sudlste n tribunal 

siiditi tr. si intr. imprf. 1. (jur.) aju- 
deca 2. (odlucirati) a hotSri, a de- 
cide 3. (misliti) a socoti, a aprecia, 
a considers; sudeci po ... judecand 
dupa ... 

sudjelovanje / cooperare, participa- 
re 

sudjelovati, sudjelujem intr. imprf. 
a coopera, a colabora, a participa, 
a lua parte (la), a concura (la) 

siidnica/saH de judecata 

sudnjl adj.; ~ dan judecata de apoi sudski sumnji£avost sudski adj. judiciar, juridic; —a ra- 
sprava audiere, sedin^a de jude- 
cata; ~ postupak procedura (judi- 
ciara); —a medicina medicina le- 
galS; ~ pisar grefier 

sudstvo n autoritate judiciara, jus- 
tice 

siide n coll. (posude) veseia, vase 
pi. 

sudenje n jur. judecata; proces 

Suez m geogr. Suez 

sufiks m gram, (docetak) sufix 

suflfrati tr. (dosaptavati) a sufla (la 
lec^ie) 

sugerirati tr. (nagovarati na nesto) 
a sugera, a da o idee 

sugestija / sugestie 

suglasan adj. care e de acord cu, 
care consimte la; conform, cores- 
punzator 

suglasiti se prf. a consinrji la, a se 
invoi, a conveni, a cadea de acord; 
~ s nekim prijedlogom a adera la 
o propunere 

suglasivati se imprf. v. suglasiti se 

suglasnlk m (pi. -ici) gram, consoa- 
na 

suglasno adv.; - (emu conform cu 

suglasnost / 1. concordan(3, acord, 
armonie 2. (pristanak) consens, 
aprobare 

sugovornik m (pi. -ici) interlocutor 

sugradanin m (pi. -ani) concetafean 

suh adj. uscat, arid, sec; ~-i kasal.j 
tuse seaca; —0 meso came a 
fumata; osjecati se kao riba na 
—om a se sinrji ca pejtele pe 
uscat; — zlato aur pur / curat 

suhoca / usciciune; ariditate 

suhoparan adj. arid, sec; fad 

sujeta/v. tastina 

sujetan adj. v. tast sukcesija / (slijed, nasljede) 1. suc- 
cesiune, urmare 2. mo^tenire 

sukcesivan adj. succesiv 

sukladan adj. (podudaran) congru- 
ent 

sukljati intr. imprf. a erupe; a Jasni, 
a izbucni 

sukno n aba, postav 

suknja/fusta; donja ~ jupon; mini 
~ (fusta) mini 

sukob n conflict, ciocnire; doci u — 
a intra in conflict 

sukobiti se prf. (doci u sukob) a se 
ciocni, a intra in conflict (cu) 

sukobljivati se imprf. v. sukobiti se 

sukrivac, -Ivca m complice 

sulfat m kem. sulfat 

sultan in sultan 

sulud adj. nebunatic, {icnit, intr-o 
ureche 

suma / (zbroj, iznos, svota) suma; 
adunare 

sumaglica / cea(S ujoarS, pacla 

sumirati tr. (zbrojiti) a aduna; a 
insuma 

sumjestanin n (pi. -ani) concitadin 

sumnja / 1. (dvojba) indoiaia, du- 
biu, incertitudine; bez — e fara 
indoiaia, indubitabil, cert; nema 
— e fSra indoiaia ci; biti u ~-i a 
avea indoieli 2. (nevjerica) b&nu- 
iaia, suspiciune; razlog ~-e motiv 
de banuiala; izazvati I probuditi 
~-u (u komu) a isca / a trezi banu- 
iala (cuiva) 

sumn jati intr. imprf. a se indoi, a sta 
la indoiaia; a privi cu neincredere / 
cu indoiaia, a bSnui, a suspecta 

sumnjicav adj. suspect, care da de 
banuit; neincrezator, banuitor 

sumnjicavost m suspiciune, banuia- 
la, neincredere 397 sumnjiciti suradivati sumnjiciti tr. imprf. (koga) a sus- 
pecta, a bSnui 

sumnjiv adj. dubios, problematic, 
suspect 

sumoran adj. abatut, incruntat, sum- 
bru, ursuz, posac 

sumpor m sulf 

sumporan adj. sulfuric 

sumrak m (pi. -aci) crepuscul, 
amurg, semiobscuritate, penumbra; 
hvata se ~ incepe sa se innopteze / 
sa cada noaptea 

sunce n soare; na ~-u la vedere; pod 
— em sub soare; zubato ~ soare cu 
dinji; dok je —a i mjeseca cat e 
soarele §i luna; jasno kao ~ clar ca 
lumina zilei; pri zalazu —a (pe) la 
apusul soarelui; pri izlazu — a 
(pe) la rasaritul soarelui; pocrnjeti 
od —a a se bronza (la soare); ~ 
moje! soarele meu! 

siincobran m 1. umbrelS de soare; 
parasol 2. cozoroc, vizierS 

suncokret m bot. floarea-soarelui 
(Helianthus annuus) 

suncan adj. expus la soare, insorit; 
~ dan zi insoritS; — i sat ceas so- 
lar; —a svjetlost lumina solarS; 
— i zraci raze solare; — a godina 
an solar 

suncanica/pato/. insola(ie 

suncanje n baie de soare 

suncati se a face bai de soare, a face 
plaja 

sunovrat m bot. narcisa (Narcissus) 

suocavanje n confruntare, compara- 
re; comparajie, jur. confruntare (de 
martori) 

suociti, suocTm tr. prf. (koga s kim) 
a confrunta (pe cineva cu ceva); ~ 
se sa situacijom a se confrunta cu 
o situate 

398 suocivati tr. imprf. v. suociti 
suodgovdrnost / raspundere solidara 
suparnlk m (pi. -ici) rival, concu- 

rent, adversar 
suparnlstvo n 1. rivalitate, compe- 
fi(ie, concuren(3, intrecere 2. anta- 
gonism 
superioran adj. superior 
superiornost / superioritate 
superlatlv m gram, superlativ 
supersila/mare putere, superputere 
supotpis m contrasemnatura 
suprotan adj. 1. opus, contrar, po- 

trivnic 2. gram, adversativ 
suprotno 1. adv. (in mod) contrar, in 
opozijie; ~ svim nasim ocekiva- 
njima contrar tuturor a^teptarilor 
noastre 2. contrariu, opus 
siiprotnost / 1. opozi(ie 2. contrast 
3. contrariu, opus 4. antiteza; biti 
u — i s a contrasta (cu), a fi con- 
trast (cu) 
suprotstaviti se prf. a se opune, a se 

impotrivi 
suprotstavljati se imprf. v. suprot- 
staviti se 
suprug m so(, barbat 
supruga / sojie, nevasta, consoarta 
siipstrat m substrat 
siiptilan adj. (tankocutan, osjet- 

ljiv) subtil, delicat, fin 
suputnik m (pi. -ici) tovara§ de 

calatorie / de drum 
suradnica / colaboratoare 
suradnlk m (pi. -ici) colaborator 
suradnja / colaborare; conlucrare 
suradivanje n colaborare; conlucra- 

re 
suradivati intr. imprf. a colabora; a 
conlucra surla suvlasnik surla / 1, (slona) trompa 2. (svinje) 

rat, bot 
surogat m (nadomjestak) surogat 
siirov adj. dur, brutal 
surutka / zer 
survati se v. strovaliti se 
susjed m vecin 
susjeda / vecina 
susjedan adj. 1. vecin, invecinat 2. 

alaturat 3. limitrof 4. adiacent 
siisjedskT adj. de vecin, al vecinului 
susjedstvo n vecinatate, invecinare 
susnjezica / lapovija 
suspendirati tr. (privremeno uda- 

ljiti) a suspenda 
susresti, susretnem tr. prf. a intalni 
siisret m 1. intalnire; intrevedere 2. 

primire, intampinare 3. sport com- 

petijie sportivii, intalnire, meci 
susretati tr. imprf. v. susresti 
susretljiv adj. politicos, indatoritor, 

amabil, atent 
siistav m sistem; inf. operacijski ~ 

sistem de operare 
sustavan adj. sistematic 
sustegnuti, sustegnem tr. prf. (od 

place) a opri, a refine 
sustezanje n re(inere (de salariu etc.) 
sustezati tr. imprf. v. sustegnuti 
sustezljiv adj. rezervat, re(inut, dis- 

cret 
sustici tr. imprf. v. sustignuti 
sustignuti, sustignem tr. prf. a ajun- 

ge / a prinde din urma 
sustizati tr. imprf. v. sustignuti 
susa / seceta, uscaciune, ariditate 
susan adj. secetos, arid 
susenje n 1. stergere; uscare 2. 

(mocvare) asanare, secare 3. 

(mesa) afumare; afumatura 4. 

(rublja) uscare, zvantare susilo za kosu m uscator (electric) 

de par, foehn 
susionica / uscitorie (de fructe etc.), 

camera de uscare, uscator 
susiti tr. imprf. 1. (rublje) a intinde 

la uscat, a usca 2. (voce, ribu) a 

usca (fructe, peste) 3. (meso) a 

afuma (came). - susiti se 1. a se 

usca, a seca 2. (postajati mrsavi- 

ji) a slabi 
sustl adj. v. pravi 
sustina/v. bit 
sutkinja / judecatoreasa 
suton m crepuscul, caderea nopjii, 

inserare; u ~ la caderea nop{ii, pe 

inserate 
sutra adv. maine; od ~ de maine; do 

~ pana maine; ~ ujutro maine-di- 

mineaja; ~ uvecer maine-seara; 

danas— azi-maine; bolje ~ (un) 

maine mai bun 
sutradan adv. in ziua urmatoare, a 

doua zi 
sutrasnji adj. de maine; — i dan 

ziua de maine 
sutrasnjica l./ziua de maine 2. viitor 
suucesnik m (pi. -ici) v. sudionik 
suucesnistvo n v. sudionistvo 
suvenir m amintire, suvenir 
suveren 1 m (vladar) suveran, stapan 
suveren 2 adj. (neovisan) suveran, 

independent, liber, neatarnat 
suverenost / (neovisnost) suverani- 

tate, independents, neatarnare 
suvisao adj. 1. conex; conexat, legat 

2. coerent, inchegat 
suvisak, -ska m v. visak 
suvisan adj. superfluu, surplus, ex- 

cendent, prisos 
suvise adv. v. previse 
suvlasnik m (pi. -ici) coproprietar 399 suvremen svanjivati suvremen adj. contemporan, actual; 
(aktualan) de actualitate, In voga, 
modern 
suvremenlk m (pi. -ici) contempo- 
ran 
suza / lacrima; liti / roniti ~-e a 
varsa lacrimi; sa suzama u ocima 
cu lacrimi in ochi; ~-e radosnice 
lacrimi de bucurie; Hst kao —a 
curat ca lacrima; smijati se do —a 
a rade pana la lacrimi; krokodil- 
ske — e lacrimi de crocodil 
suzavac, -avca m gaz lacrimogen 
suzbi'janje n 1. respingere 2. repri- 

mare, infranare 
suzbfjati tr. imprf. v. suzbiti 
suzbiti, suzbijem tr. prf. 1. a arunca 
inapoi, a respinge (inamicul); ~ 
udarac a para o lovitura 2. 
(ugusiti, sprijeciti) a reprima, a 
suprima, a birui, a invinge, a 
infrana; ~ strasti a infrana pasiu- 
nile 
suzdrzati, -drzim tr. prf. 1. a rejine, 
a opri, a frana 2. a confine, a cu- 
prinde 
suzdrzavati tr. imprf. v. suzdrzati 
suzdrzljiv adj. retinut, stapanit, re- 

zervat 
suziti 1 tr. prf. a ingusta, a stramta, a 

strange 
suziti 2 intr. imprf. a lacrima, a varsa 

lacrimi 
suzivati tr. imprf. v. suziti 1 
suzivjeti se prf. a se familiariza 
(cu), a se deprinde (cu), a trai in 
buna injelegere 
suzivljavati se imprf. v. suzivjeti se 
Sv. (= Sveti, Sveta) Sf. (= Sfantul, 

Sfanta) 
svadba / nunta, casatorie 
svadbem adj. nuptial, de nunta 

400 svadljivac / certarej, carcotas, cica- 
litor, arJSgos 

svada / 1. cearta, sfada, galceava 2. 
vrajba 3. rafuiala 

svadati se a se certa, a se sfadi, a se 
ciondani 

svagdanjl adj. de fiecare zi, de toate 
zilele, cotidian 

svagdasnjica / viaja cotidiana 

svagdje adv. pretutindeni, peste tot 

svakakav, -kva, -kvo adj. (de) tot 
felul, de tot soiul, felurit, divers 

svakako adv. in orice caz, oricum, 
orice s-ar intampla; (in mod) cert, 
absolut; snalazili smo se ~ in orice 
caz ne-am descurcat 

svaki adj. fiecare, oricare; ~ dan in 
fiecare zi, zilnic; ~ treci dan fie- 
care a treia zi; moze stici ~ cas 
poate sosi in orice moment; u — o 
doba (in) tot timpul; po — u cije- 
nu cu orice pre(; na ~ nacin in ori- 
ce fel / caz, oricum; — o dobro! 
toate cele bune!, succes! 

svakidasnjl adj. de fiecare zi, de to- 
ate zilele, cotidian 

svakidasnjica /'viata cotidiana; eve- 
nimente pi. cotidiene; prozaism 

svakodnevm adj. v. svakidasnji 

svakodnevno adv. in fiecare zi, zil- 
nic 

svakud adv. pretutindeni, peste tot, 
in toate direc|iile / sensurile 

svaiiti tr. prf 1. a rasturna, a tranti 
2. (fig.) ~ krivnju na koga a arun- 
ca vina pe cineva 

svaljfvati tr. imprf. v. svaiiti 

svanuce n zori pi; u ~ (in revarsat 
de) zori 

svanuti, svane intr. prf. a se ivi zori- 
le, a se crapa de ziua 

svanjivati intr. imprf. v. svanuti svast svetTSte svast / cumnata (sora sofiei) 

svastika 1 / zvastica 

svastika 2 /v. svast 

svasta, svaceg(a) prn. de toate, fel 
de fel, tot ce vrea, vrute si nevrute, 
multe si maruntc; govoriti svega i 
~ a vorbi de toate / vrute si nevru- 
te; baviti se svim i svacim a face / 
a se ocupa cu de toate; ~ pricas a 
vorbi aiurea / anapoda / fUra sens 

svat m nuntas 

svatko, svakog(a) prn. fiecare 

svatovi m pi. nuntasip/., alai nuptial 
/ de nunta; (svadba) nunta 

svStovski adj. de nunta, nuptial; —a 
pjesma oratie / cantec de nunta 

svS, svega adj., adv. 1. tot; sva sela 
toate satele; ~ sto znas tot ce stii; 
~ viSe tot mai mult; ~ boije tot mai 
bine; ~ boije i bolje din ce in ce 
mai bine 2. (neprestano) intotdea- 
una; ~ ista pjesma mereu acelasi 
cantec; (ali) nije to ~ asta nu e to- 
tul; to je / to bi bilo ~ asta-i / ar fi 
totul; ici na ~ ili nista (a merge la) 
total sau nimic; uza ~ to sto je ... 
in ciuda a tot ce e ...; dati ~ od 
sebe cu toate for^ele sale; ~ naj- 
bolje! toate cele bune!; — u svemu 
in defmitiv; ni za ~ na svijetu 
pentru nimic in lume 

svecan adj. de sarbatoare, sarbato- 
resc, festiv, pompos, solemn; ~-o 
odijelo haine de sarbatoare / de 
gala 

svecanost/1. sSrbatoare, festivitate 
2. solemnitate; ceremonie, gali 

svecenlk m (pi. -ici) preot 

svecenstvo m sacerdotiu, preotie; 
(svecenici) cler, preotime; svjetov- 
no ~ preotime 

svega 1. gen. sg. de la sav, sve; pri- 
je ~ inainte de toate, in primul rand, mai presus de orice altceva 
2. adv. cu totul, in total, una peste 
alta, in concluzie 

svejedno adv.; ~ (je) totuna (e), (e) 
indiferent; to mi je ~ (asta) mi-e 
indiferent, mi-e totuna, putin imi 
pasa, ma doare in cot 

svekar, -kra m socru (tatal sofului); 
~ i svekrva socri 

svekrva / soacra (mama sofului) 

svemir m univers, cosmos 

svemlrskl adj. de univers, cosmic 

svSmoc, -oci / atotputernicie, omni- 
potent 

svemocan adj. atotputernic, omnipo- 
tent 

SvemogucT m Atotputernicul, Dum- 
nezeu 

sveobuhvatan adj. universal, enci- 
clopedic 

sveopci adj. v. opci 

sveslavenski adj. panslav 

svesrdan adj. cordial, afectuos, bi- 
nevoitor 

svesti, svedem tr. prf. 1. a conduce 
2. (reducirati) a reduce 

svestran adj. multilateral, omnilate- 
ral 

svet adj. sfant, sacru; Sveto pismo 
Sfanta Scriptura; Sveta Stolica 
Sfantul Scaun; Sveta zemlja 
Pamantul Sfant; Sveta gora Mun- 
tele Athos; — a voda apa sfintita 

svetac, sveca m 1. sfant; proglasiti 
za sveca a sanctifica, a sfinti; 
(iron) nije bas ~ nu e chiar un 
sfant, nu e u^a de biserica 2. (blag- 
dan) sarbatoare 

svetica / sfanta 

svetiste n 1. loc(as) sfant / sacru, 
sanctuar 2. altar 401 svetkovati svinja svetkovati, -kujem 1. tr. imprf. a 
sarbatori, a serba, a cinsti, a 
praznui, a celebra 2. intr. imprf. a 
face serbare / petrecere 

svetkovina / sarbatoare, festivitate, 
solemnitate 

svetogrde n sacrilegiu 

svetost / sfinjenie; Njegova ~ 
Sfinjia sa 

sveucillsni adj. universitar, de uni- 
versitate; ~ profesor profesor uni- 
versitar 

sveucilistarac, -rca m student (la 
universitate) 

sveutiliste n universitate 

sveukupan adj. intreg, total, inte- 
gral 

sveza / legatura, conexiune, inlan- 
{uire, incatusare 

svezak, -ska (pi. -sci) fascicula 

svezati, svezem tr. prf. a lega, a 
atasa, a uni 

svezivati tr. imprf. v. svezati 

sveznalica (/) iron, atotstiutor, 
stie-tot 

svezanj, -znja m 1. legatura, legatu- 
rica 2. teanc 3. pachet 

svi adj. m pi.; v. sav 

svtbanj, -bnja m mai 

svldjeti se, -dim se prf. a placea, a 
conveni, a fi pe gustul 

svidati se imprf. v. svidjeti se; ne 
svida mi se nu-mi place 

svijati tr. imprf. v. svinuti 

svijeca / lumanare; zapaliti ~-u a 
aprinde o lumanare; zarulja od 
sto svijeca bee de 100 de W (waji) 

Svijecnica / Intrarea in biserica 
(sarbatoare religioasa) 

svijecnjak m (pi. -aci) candelabru 

svijest/1. constiinja 2. cunostinja (a 
unui lucru); bez — i fara 

402 cunostinja, lesmat; izgubiti ~ a 
(-si) pierde cunostin^a; biti pri 
(punoj) ~-i a fi in deplina 
cunostin(3 (de); klasna ~ 
constnnlS de clasil 

svljet m 1. (svemir) lume, univers; 
otkad je ~-a i vijeka de cand e lu- 
mea si pamantul; ~ u malome mi- 
crocosmos 2. (zemlja) lume, 
pamant; put oko —a ocolul lumii; 
cetiri strane ~ cele patru puncte 
cardinale; na kraj — a la capStul 
lumii; ni za sto na ~-u pentru ni- 
mic in lume; Novi ~ America; Sta- 
rt ~ Europa; Treci ~ lumea a treia; 
dati / donijeti na a aduce pe 
lume, a naste; poslati na onaj - a 
trimite pe lumea cealalta; kako je 
~ malen cat e lumea de mica; 3. 
(ljudi) oameni, lume, public; cijeli 
~ toata lumea; mnogo — a mulji 
oameni; kakav ti je to ~! ce oame- 
ni! 4. (zool.) zivotinjski ~ lumea 
animalelor, regnul animal, fauna 5. 
(bot.) (biijni) ~ regnul vegetal, 
flora 

svyetao (s^ijetli) adj. 1. luminos 2. 
lucitor, lucios 3. stralucitor, sclipi- 
tor; —tla boja culoare deschisg 4. 
(u naslovu) — tla kruno! Maiesta- 
te!, Sire! 

svijetliti intr. imprf. 1. a straiuci 2. a 
iradia 3. a sclipi 4. a licari 

svfla/matase; umjetna ~ matase ar- 
tificiala 

svilarstvo n sericicultura 

svllen adj. de matase; matasos 

svinuti, svinem tr. prf. a indoi, a 
cuta, a suci, a rasuci 

svinja/ pore; divlja ~ mistre| (Sus 
scrofa); najesti se kao ~-a a 
manca ca un pore svinjac svlacenje svinjac, -njca m 1. cocina 2. fig. 

casa murdara 
svinjarija / 1. porcarie 2. murdarie, 

vorbe pi. I scrieri pi. obscene 3. 

nerusinare, obscenitate 
svinjetina / carne de pore 
svinjskl adj. de pore, porcin; por- 

cesc; — a mast untura de pore; — a 

pecenka friptura de pore 
svirac' m instrumentist; ~ na 

glasoviru pianist; ~ na violini vio- 

lonist 
svirati tr. §i intr. imprf. a canta (la 

un instrument), a suiera; ~ na kla- 

viru a canta la pian; ~ po sluhu a 

canta dupa ureche; plesati kako 

drugi svira a juca cum canta aljii 
svirep adj. v. okrutan 
svirka / (sviranje) cantare; cantat 

(la un instrument muzical), inter- 

pretare 
Svi sveti m pi To(i Sfin^ii pi. 

(sdrbfttoare) 
svi'tak, svitka (pi. -ici) sul 
svltanje n zori pi. 
svltati, svlce intr. imprf. a se crapa 

de ziua 
svltnjak m brScinar 
svjecica / 1. dim. de la svijeca; 

lumanarica 2. bujie; ne pale mu / 

mi / ti — e nu-i (-mi, -\\) cade fisa 
svjedocenje / depozi(ie de martor, 

marturie, certificare; krivo ~ 

marturie falsa 
svjeddciti tr. §i intr. imprf. a martu- 

risi, a depune o marturie 
svjedodzba / atestat, certificat; 

(skolska) certificat de studii 
svjedok m (pi. -oci) martor; (ocevi- 

dac) martor ocular; pozvati koga 

za — a a chema / a cita pe cineva 

ca martor; preslusavanje —a au- dierea martorilor; (pri dvoboju) 
martor (la duel); Bog mi je ~ 
Dumnezeu mi-e martor 

svjesno adv. (in mod) constient, cu 
bunS stiinja, in cunostinja de ca- 
uz3, intr-adins, (in mod) intenjio- 
nat, cu inten(ie 

svjestan adj. constient 

svjefiljka / 1. felinar 2. lanternS 3. 
lampS 4. faclie 5. (sobna, na stal- 
ku) lampadar 

svjetionik m (pi. -ici) pom. far 

svjetleci adj. luminos 

svjetlo n lumina, sursa de lumina, 
lamp8; (fig.) izaci na ~ a iesi la lu- 
mina 

svjetlosni adj. luminos, de lumina; 
—a godina an luminS 

svjetlost/1. lumina, sursa de lumi- 
na 2. strSlucire; (fig.) izaci na ~ a 
iesi la lumina; ugasite ~! stinge^i 
lumina!; ugledati ~ a veni pe lu- 
me, a se naste 

svjetlucati intr. imprf.; svjetlucati 
se a scanteia; a sclipi; a luci; a 
straiuci 

svjetovm adj. 1. laic, profan 2. lu- 
mesc, de lume 

svjetovnjak m (pi. -aci) laic, profan 

svjetski adj. 1. universal, mondial, 
de lume, modern; ~ rat razboi 
mondial; prvi ~ rat primul razboi 
mondial; —a povijest istoria uni- 
versala 2. (sport) — o prvenstvo 
campionat mondial 

svjez adj. 1. proaspat; ~ kruh paine 
proaspati; ~ zrak aer proaspat / 
curat / racoros 2. (skorasnji) re- 
cent; ~-i dogadaji evenimente pi. 
recente 

svjezina/racoare 

svlacenje n dezvelire; dezbracare 403 svlacionica svrsavati svlacionica / vestiar, garderoba 

svlaciti tr. imprf. a dezbraca, a scoa- 
te imbracamintea 

svladati tr. prf. a invinge, a intrece, 
a depasi, a triumfa; ~ zapreke a 
surmonta obstacolele 

svladavanje « actiunea de a invinge, 
depSsire, trecere peste 

svladavati tr. imprf. v. svladati 

svod m (p/. svodovi) 1. bolta, arcada 
2. cupola; nebeski ~ bolta cere- 
asca 

svoditi tr. imprf. v. svesti 

svodljiv adj. reductibil 

svoj, svoja, sv6je adj. si prn. (pen- 
tru toate persoanele) al meu, al 
tau, al sau / lui, a mea, a ta, a sa, al 
nostru, al vostru, al lor; radim ~ 
posao imi fac munca; vidio sam 
(to) ~-im ocima am vazut cu pro- 
priii (mei) ochi; uzmi —u knjigu 
ia-^i cartea; platili smo — e dugo- 
ve ne-am platit datoriile; jeste li 
posjetili ~-e znance? v-a{i vizitat 
cunostin(ele?; u — e vrijeme la 
timpul sau; — om rukom cu mana 
sa (proprie); (rod) uzeti (dijete) 
pod — e a adopta (un copil); svc u 
—e vrijeme toate la timpul lor, 
este timp pentru toate 

svojeglav adj. capricios, cu toane, 
incap&Janat, refractar 

svojevoljno adv. de buna voie, din 
proprie voinJS 

svojevremeno adv. la timpul sau, in 
timp util 

svojski adv. cum trebuie, cum se cu- 
vine, (in mod) serios, cu seriozita- 
te 

svojevrstan adj. propriu, specific 

svdjstvo n 1. proprietate, caracteri- 
sticS, atribut, insusire, trasatura 2. 

404 u ~-u ucitelja in calitate de inva- 

{ator 
svota / suma, total; ukupna ~ suma 

totals, total 
svrSb m patol. mancarime, scabie, 

raie 
svracati tr. si intr. imprf. v. svratiti 
svraka / zool. cojofana (Pica pica) 
svratiste n han; locanta 
svratiti 1. tr. prf. (skrenuti) ~ na 

sebe ciju pozornost a atrage 

atenjia asupra sa, a se face remar- 

cat; - ciju pozornost na sto a 

atrage atenjia cuiva asupra ceva 2. 

intr. prf. (navratiti) a veni, a vizi- 

ta, a se abate de la drum 
svrbjeti, svrbi intr. imprf. a manca, 

a produce mancarime; svrbi me 

nos ma manancS nasul; (fig.) 

svrbe me ruke ma mtoanca mana 

/ podul palmei; svrbi ga jezik are 

mancarime de / la limbS 
svrdlo n sfredel, burghiu 
svrgntice n destituire, revocare, de- 

mitere; ~ s prijestolja detronare 
svrgnuti, svrgnem tr. prf. a desti- 

tui, a revoca, a demite, a da afara 

(din slujba); ~ s prijestolja a de- 

trona; ~ s vlasti a rasturna de la 

putere 
svrha / 1. (cilj) scop, obiectiv 2. 

(inta, destina^ie, capat, final 3. (na- 

mjera) intense 
svrsishodan adj. 1. oportun 2. potri- 

vit, nimerit; corespunzator 3. con- 

venabil 
svrstati tr. prf. i alinia, a insirui, a 

clasa 
svrstavanje n clasare 
svrstavati tr. imprf. v. svrstati 
svrsavati tr. si intr. imprf. v. svrsiti svugdje svfsen adj. 1. sfarsit, terminat 2. 
desavarsit, perfect 3. (gram.) ~-i 
glagolski vid aspect (verbal) per- 
fectiv 

svrl^tak, -tka m (pi. -eci) capat, 
sfarsit, incheiere, deznodamant, fi- 
nal; ~ sjednice sfar§itul / incheie- 
rea unei sedinje; na —tku la urma, 
in final; ~ svijeta sfarsitul lumii 

svfSiti 1. tr. prf. a termina, a ispravi 
2. intr. prf. a inceta, a lua sfarsit; ~ s kim a rape relajiile cu cineva; to 

ce loSe ~ asta se va sfarsi rau 3. 

vulg. a ejacula 
svucen adj. dezbracat 
svuci, svucem tr. prf. a dezbraca, a 

scoate imbracamintea; ~ kaput a 

scoate paltonul; ~ hlace a dezbraca 

pantalonii 
svud(a) adv. peste tot, pretutindeni 
svugdje adj. peste tot locul, in toate 

partile, oriunde 405 S, s n §, § 

sabldna / § ablon, model, tipar 

safran m sofran (Crocus sativus); 
zut kao ~ galben ca sofranul 

sah m 1. (perzijski vladar) sah 2. 
(igra) ?ah; igrati ~ a juca sah; dati 
~ a face un esec; prvak u ~-u 
campion de sah; (fig.) drzati koga 
u ~-u a (ine pe cineva in sah 

sahist m sahist, jucitor de sah 

sahovskl adj. de sah, sahist; —a 
ploca tabia de sah; — o polje camp 
de joe (la s,ah) 

saka / 1. mana, palma, causul pal- 
mei; (fig.) otici praznih —a a ple- 
ca cu mainile goale 2. (mjera 
duljine) (o) palma 

sal m (pi. salovi) sal, fular 

sala / gluma, saga, pozna, sotie; u 
—i in gluma; bez ~-e fSri gluma, 
serios; on ne zna za ~-u el nu stie 
de gluma; prvotravanjska ~ paca- 
leala de intai aprilie; nije mi do 
~-e nu-mi arde de gluma; neslana 
~ gluma nesSratS; primiti za ~-u 
ia-o ca o glumS, scuza-mi; — u na 
stranu lasand gluma la o parte; 
nema (tu) s njim, s tim ~-e nu e 
de gluma (cu el, cu asta) 

salica / ceasca, cescuja 

saliti se imprf. a glumi, a vorbi in 
glumS, a face haz, a se veseli; ne 
sali se!, nemoj se ~! nu glumi!; 
ova zima se ne sali iarna asta nu 
se {ine de glume 

Salter m ghiseu; casa de bilete 

saljiv adj. glumej, comic; ~-i list 
ziar de umor / de satire; —a pje- 
sma cantec umoristic 

406 saljivac, -ivca m glumej, poznas, 

mucalit 
samar m reg. v. pljuska 
sampanjac, -njca m (pjenusac) 

sampanie 
sampmjon m reg. (rudnjaca) ciu- 

perci de gunoi (Agaricus campe- 

stris) 
sampion m sport (prvak) campion 

(sportiv) 
sampon m sampon 
sansa / (prilika) sansa, ocazie; pro- 

babilitate; perspectiva 
sapa/laba; (fig.) ako dodes u moje 

— e! daca incapi / apuci in mainile 

mele! 
sapat m soapta, §oapte pi., murmur 
sapnuti, sapnem tr. prf. a sopti, a 

spune in s,oaptS, a sufla (la ureche) 
saptac m teat, sufleur 
saptati, sapcem tr. si intr. imprf. 1. a 

§opti 2. (u skoli, kazalistu) a sufla 
saputati, sapucem tr. si intr. imprf. 

v. saptati 
sara / fas.ie; banderols multicolora 
saran m zool. (obicni) crap (Cypri- 

nus carpio) 
sarati tr. imprf. 1. a vopsi / a colora 

in diverse culori 2. (resiti) a impo- 

dobi, a orna 
saren adj. de culori diferite, multi- 
color 
sarlah m patol. scarlatina 
sarlatan m sarlatan, impostor 
sarin m (draz) sarm, farmec, vraja 
sarmantan adj. fascinant; incanta- 

tor, fermecator 
sasija / (postolje, okvir) sasiu (la 

automobile) 
sasav adj. Jicnit; intr-o ureche, ne- 

rod, neghiob sator sikljati sator m cort; (po)dici / razapeti ~ a 
monta / a instala / a ridica un cort 

satorski adj. de cort; ~-o platno 
foaie de cort 

sav m (pi. Savovi) 1. cusatura 2. 
anatom. sutura 

scepati tr. prf. a apuca, a inhaja 

scucuriti se prf. a se ghemui, a se 
chirci, a se strange 

secer m zahSr; tvornica —a fabrica 
de zahar; ~ u prahu zahar praf / 
pudra; ~ u kockama zahar cubic; 
ide kao ~ se vinde ca painea caldS 

secerana / fabrica de zahar 

secern! adj, 1. de zahar, zaharos; (hot.) 
— a repa sfecla de zahar (Beta vul- 
garis saccharifera); — a trska tres- 
tie de zahar (Saccharum officina- 
rum) 2. (patol.) —a bolest diabet 

sef m (pi. sefovi) sef, conducator, 
cap; ~ odjela §ef de sec|ie / de ra- 
ion; ~ postaje s,ef de gara 

segrt m 1. ucenic 2. fig. novice, de- 
butant 

senuti, senem intr. prf. (fig.) ~ 
(pamecu) a pierde rajiunea, a 
innebuni 

sepati intr. imprf. a ^chiopata 

sepavac, -avca m schiop; olog 

sepiriti se imprf. a se ingamfa; a se 
impauna 

serif m serif 

sesnaest num. saisprezece 

sesnaesti adj. al ^aisprezecelea; — o 
stoljece secolul al saisprezecelea; 
Ljudevit XVI. Ludovic al XVI-lea 

sest num. §ase; u ~ sati la ora sase 

sestar m compas 

sesterac, -rca m lit. (vers) de sase 

silabe, senar 
sestero num. sase (persoane) sesti num. al §aselea; ~-og srpnja 

sase iulie 
sestilo n compas 
sestodnevni adj. de sase zile 
sestogodisnjt adj. de sase ani 
sestomjesecni adj. de sase luni, se- 

mestrial 
sestorica / sase (oameni) 
sesir m palarie; zenski ~ paiarie de 

dama; skinuti ~ a scoate palaria 
setati, setam si secern tr. imprf. a 

plimba, a duce la plimbare. - Setati 

se imprf. a se plimba, a face o 

plimbare 
setnja/ plimbare; ici u —u a merge 

la plimbare; izvesti u ~-u a plimba 

pe cineva 
seva / zool. ciocarlie (Alauda arven- 

sis) 
sezdeset num. ;aizeci 
sezdesetogodisnjak m (pi. -aci) se- 

xagenar 
sezdesetogodisnjl adj. de saizeci de 

ani 
siba/varga, nuia, crava^a 
sibati 1. tr. imprf. a bate cu nuiaua, a 

biciui, a §fichiui 2. intr. imprf. kisa 

je sibala cijelu noc (u prozore) 

ploaia a batut toata noaptea (in 

geam); kud to siba? incotro bate?, 

pe cine vizeaza? 
Sibencanin m originar / locuitor din 

§ibenic 
Sibenik m geogr. §ibenic 
sibica/di'm. de la siba; (zigica) chi- 

brit 
sifra / cifru 

sija/ anatom. grumaz, gatlej, gat 
sikam'rati tr. imprf. (praviti neprili- 

ke) a sicana, a contraria, a irita 
sikljati intr. imrpf. v. siknuti 407 sikimti 

siknuti intr. prf a {asm, a izbucni, a 
skoi 

Sling m (pi. -nzi) filing 

silo « sulS (de cizmSrie) 

siljak, slljka m (pi. -ljci) 1. varf, 
ascu{is. 2. {epusa, jarus 

sinter m reg. hingher 

sipak, -pka m (p/. -pci) hot. 1. ro- 
diu, rodier (Punica granatum) 1. 
(divlja ruza) trandafir salbatic, 
maceas& (Bora canina) 

sipka/bara, tijS 

sire adv. compr. de la siroko; mai 
larg 

si'renje n 1. largire, extindere; dila- 
tare 2. (vrjesti) difuzare, raspandire 

Sirina/l. lafime, largime, intindere 
2. geogr. latitudine 3. ~ kolosijeka 
ecartament 4. (prostranost) am- 
ploare, extensiune 

slritelj m propagator, difuzor 

sfriti tr. imprf. 1. a lSrgi, a extinde; 
~ krila a desface / a intinde aripi- 
le; ~ ruke a deschide brafele 2. ~ 
glasove a se zvoni; ~ lazne vijesti 
a rispandi stiri false / eronate. - 
siriti se 1. a se l&rgi, a se extinde, 
a se mari, a lua amploare 2. a se 
raspandi, a se propaga; srce mi se 
siri (od radosti) inima imi tresalta 
de bucurie 

sirok adj. 1. larg, lat 2. (prostran) 
vast, amplu; biti —a srca a avea 
inima largS 

sirokogrudan adj. generos, marini- 

mos, larg la inima, tolerant 
sirom adv. 1. ~ otvoriti a deschide 
larg; ~ otvoriti vrata a deschide 
larg usa 2. (svuda) pretutindeni; ~ 
svijeta in toatS lumea 
sisanje n tunsul capului; (do koze) 
tuns (la) zero 

408 __ skolski 

sisati tr. imprf. a tunde capul; (do 

koze) a tunde (la) zero 
sismiS m zool. liliac (Plecotus auri- 

tus § i Nyctalus noctula) 
siti, sijem tr. imprf. a coase 
sivacl adj. de cusut; ~ stroj masm8 

de cusut; —a igla ac de cusut 
si'vanje n coasere; cusut; cusatura 
Sivati tr. imprf. v. Siti 
skakljati tr. imprf. a gadila 
skakljiv adj. 1. sensibil la gadilat, 

gadilicios 2. fig. delicat, dificil; je- 

nant 

skare, Skara / pi. (nozice) foarfece 

pi. 
skart m reg. rebut 
skartfrati, Skartlram tr. reg. a rebu- 

ta 

skiljav adj. sa§iu, care se uita cruris, 
skiljiti intr. imprf. a privi sasiu 
skodljiv adj. daunStor, nociv 
Skola/§coalS; osnovna ~ scoaia pri- 
mara; strucna ~ jcoala profesio- 
nala; trgovacka ~ scoaia comer- 
cialS; visoka ~ scoaia superioara; 
auto— scoaia de foferi; pohadati 
~-u a urma o §coali; za ~-u pentru 
/ de scoaia; danas nema ~-e azi nu 
e scoaia; zivotna ~ s,coala viejii 
skolarina / taxS scolarS 
skolovan adj. invafat, instruit, cult; 
~-i ljudi persoane instruite / culte 
skolovanje n instruire, §colarizare, 

studii pi. 
skolovati, Skolujem tr. imprf. a 
invJJa, a instrui, a face studii, a 
scolariza. - skolovati se a primi 
invSJatura, a frecventa scoaia 
skftlskl adj. scolar, de scoaia; —a 
zadaca tem3 (de clasa); ~-e knji- 
ge carji §colare; —a godina an skoljka Spirit scolar; pocetak ~-e godine ince- 

put de an scolar 
skoljka / scoica 
skopiti tr. imprf. a castra 
Sk5t m Sco(ian 
Skotska / geogr. Scoria 
skotskl adj. scojian 
skrabati, skrabam tr. si intr. imprf. 

1. a zgaria 2. a scrie necilet 
skrga / zool. (kod riba) bronhie 
skrgut m scrasnet (din din|i) 
skrlnja / (kovceg) cufar; lada 
skripac, -pea m crapatura, plesni- 

tura, fisura; (fig.) biti u —pcu a fi 

/ a se g8si in incurcatura, a fi la 

ananghie 
skn'pati intr. imprf. a trosni, a parai, a 

scarfai; ~ zubima a scrasni din dinji 
skrob m hot. amidon 
skropiti tr. imprf. 1. a stropi, a uda 

2. (blagoslovljenom vodom) a pul- 
veriza 

skrpina / zool. porc-de-mare (Scar- 

paena scrofd) 
skit adj. avar, zgarcit; fam. 

cirpanos, zgarie-branza; (fig.) ~ 

na rijecim