Skip to main content

Full text of "Sahihu-l-Buahari 02.pdf"

See other formats


SAHIHU-L-BUHARI 

Ne qjuhcN shqipE 

LibRi 2. 

PERkThEu:^ AbdulUh HAiviiTi -1-Buhari ne giuhen shaipe - libri 2 TituUii oriojinalit; 
rerKtiieu: Redaktor profesional: 
Bahri ef. ALIU Redaktor gjuhesor: 
Mahmud HYSA Korrektor: 
Abdullah HAMITI Redaktor teknik: 
Nysret S. SIMNICA Realizimi kompjuterik: sahihu-l-buhAri 

Ne qjuhEN shoipE 

Libri 2. 
349-875 
HADITHE Perktheu: 
Abdullah HamitI Prishtine 
1994 **:e*K<*JHp.>?J.^i''*K:^*»»iW4ieAi>>^ Meqe per hadithin, si buriiii i dyte pas Kur'anit per shpjegimin e Islaitiit 
si dhe per Buhaiiun dhe p^mabledhjen e tij te haditheve eshte folur gjate ne 
librin e pare, nc do t'i Ihemi ca fjale vetem per pennbajtjen e kelij librL 

Libri i dyte (sipas ndaijes sone) qe perbehet prej kreut te tete, te nente, 
dhe te dhjete, perfshin hadithet ku flitet per namazin. 

Duke qene se namazi eshte nje nga pese shtyllat perberese te fese Islame 
dhe se eshte ibadet shpirti dhe trupi qe kryhet pese here gjate dites e nates, 
duhet ditur se namazi, pra, eshte prej detyriraeve me te rendesishme te cilin 
muslimani duhet ta kiyej ne kohe te caktuar dhe prej te cilit nuk guxon te 
ndahet, ne cfaredo gjendje qofte, i shendoshe apo i semure. 

Keshtu, edhe nga hadithet ne kete liber, shohira se AU-llahu xh.sh. per 
namazin caktoi pese kohe qe perfshihen ne oret e dit&s e te nates. Namazin 
e bgri si ushqim te domosdoshera per trupiii dhe shpirtin e njeriut, si menyre 
per t'iu afruai* muslimani Zotit te tij dhe per ta fituar kenaqesine e Tij. Si me 
Kur' an ashtu edhe me hadithet qe perfshihen ne kete liber mesojme se namazi 
e larteson shpirtin e njeiiut dhe e afron lidhjen me All-Uahun xh,sh. Namazi 
te shmang nga amoraliteti dhe nga e keqja, pastron moralin dhe i shlyen 
gjynahet, e forcon lidhjen vellazerore mes muslhnaneve gjate kryerjes se tij 
me xhemat ne xhamia, te cilat jang shtepi te All-Uahutxh.sh. ne te cilatkryhet 
namazi. Namazi pra eshte metode me e mire e ushtrimit moral dhe shpirtSror 
qe e bene njeriun muslhnan shembullor. Namazet ia perkujtojne maaTevesh- 
jen e tij me Zotin xh.sh. dhe e gjallerojne besiiniii e tij ne All-llahun xh.sh. 
dhe bejne qe gjithmone te ketci ne mend Diten e Gjykimit. 

Kjo ishte, shkurlimisht vlem e namazit, pra ne kete liber, shpjegohet se 
si duhet tS kryhet falja e namazit duke filluar prej drejtimit kah Qabja, 
veshiiibathja ne namaz, ^ka e piish namazin, shperblimi pSr namazin e falur 
n£ xhami e shtepi, si duhet te sillet namazliu ne namaz - ^ka i lejohet te veproj 
e gkR nuk i lejohet, kush duhet te behet imam, kohet e namazit dhe rendSsia 
e gdo namazi veg e veg, kompenzimi i namazeve te leshuar (kaza)» ezani - 
rendesia e tii dhe si duhet kryer ky, ikameti, barazimi i saefeve, kryerja e gdo pjese te naraazit e deri te dhenia e selamit, dhe ne fund duate dhe rendesia e 
dhikrit 

Per perkthimin do le them se me raundesite tona jemi pei'pjekur te jemi 
sa me te sakte e pa gabime por qe nuk ihem se nuk na eshte pervjedhur ndoiije 
leshim, por pa qcllim dhe bcsoj se lexuesit do t'i verejnc dhe per gdo sugjerira 
dofujcmmirenjohes. Gjithashtu duhet te theksoj se sadoqekamkonsulluar 
literature te ndryshme koinentimin e kam maixe ki°yesishl nga perklhimi ne 
boshnjakishle i H. Shkapurit. 

Hdeirkaq, per gjetjen e ajeteve te Kur'anit i jam mirenjohes babait dm 
halez Riza Hamidit, imam ne xhamine e Bujanocit. 

Abdullah Hamiti 6 
w=z=30c=irs«es::3<>G:3:ss«<:;;:;:^joc ■anrrTirDPfTrrr^ 

i*c==;»(»c=^tc::=^Kz:=3»czi^5«csS3« 

Li ¥ 

m 
- f ^ 


'€^^n('-i'- -^- -^. Detyrimi i namazit gjate udlietlmit te Psjgamberit s.a.v.s. Ibni Abbasi thote qe Ibni Sufjan b. Harbi i ka treguar p6r biseden me 
Herakiin te cilit i ka th6ng: "Na urdhSron Pejgamberi s.a.v.s.: namazin, 
sinqeritetin dhe te larguarit nga gdo e keqe". 1 Takimi i Su^an b Harbit me Herakliun detajislit gshtg paraqitur ne Mim te librit dj pai«. 
HeraJkleu i ka pyetur, Ebu Su^anin dhe shoqerine e tij per principet e ndryshme tS cilat 
Mohaminedi a.s. i ka prokIamuar» dhe ne fimd ka thene: 

- Te kam pyetur 9ka u urdheroii ai? The se u urdh^ron ta adhiirom vetfera AU-llahua 
xh.sh. dhe ng ketS lirejtim te mos ia bashkangjitni aske tjeter, u urdhei-on te fahii namazm, 
\B fdimt e te veitetes dhe tS larguarit nga qds) e keqe dhe e mete... 

Detyra e Mjes se namazit eshtfe pgarcaktuar me rastin e Miraxhit. TS ndryshme janS 
mendmiet rreth asaj se si, kur dhe sa here ishte udhetitni njeoatesh i Muhammedii a.s. n ft . Iff _. nga Meka ne Jerusalem, e prej aty ne sferat e iarta. Numri me i madh i dijetareve islame 
kohsideroj Jie qe Muhammedi a.s. kete udhetim e ka here ne te njejten kohe edhe me shpirt 
edhe me trup ne naten e 27 te^ Rexheptt, ne vitin e 8 te pejgamberi&e nga dhoma e 
bashkeshortes Ummi Hanes. Udhelimi njenatesh ne Jeriislame dhe prapa ne Mekke eshte 
veitetuar me ajetin e 1 te kapitines Ism', e udhetimi i Miraxhit ne sferat e Iarta qieliore 
me nje sere hadithesh, te regjislruara ne permbledhje te ndryshme te haditheve. 12 


349. Na ka treguar Jahja b. Bukejri, k^tij Lejthi nga Junusi, ky nga Ibni 
Shihabi, ky nga Enes b. Maliku se Ebu Dherre ka treguar se Pejgamberi 
s.a.v.s. 3cath6n^: 

- Isha ne Mekke kur pekiti (ne shume vende) tavani i dhomes, zbriti 
Xhibrili, ma hapi gjoksin e ma lau me ujg zemzemi, e solli legenin e arts, te 
mbushur me urtSsi dhe besim (iman) dhe e derdhi ne gjoksin tim, pastaj e 
bashkoi, me mori per dore dhe me ngriti te qielji i kSsaj bote. KUr kam ardhur 
te qielli m6 i afert, Xhibrili i tha rojtarit: "Hape!" 

- Kush eshtS? ~ pyeti (rojtari). 

- Xhibrili - u pergjigj ai. 

- A eshte dikush me ty? - pyeti rojtari. 

- Po, - tha Xhibrili, - me mua eshte Muhammedi s.a.v.s. 

- Atij qe i eshte derguar pejgamberia? - pyeti rojtari. 

- Po u pergjigj (Xhibrili). 

Kur e hapi, u ngritem deri te qielli me i afert e atje rrinte ulur nje njeri, 
kurse ne te djathte e ne te majte te tij grupe njerezish; kur shikon kah ana e 
tij e djathle, qeshet, e kur shikon nga e majta, qan. 

- MirS se ke ardhur Pejgaraber i mire dhe njeri i mire - tha. 

- Kush eshte ky? - e pyeta Xhibrilin. - Ky eshte Ademi (pejgamberi) - 
tha ai, - e te gjitha masat nga ana e tij e djathte e e majte jane pasardhesit e 
djemve te tij; ata n6 anSn e djathte jane banorS t5 Xhennetit, kurse masat qe 
janB ng anSn e majte t6 tij janS banoie te Xhehennemit; prandaj kur shikoi ne 
IB djathtS, qeshi, e kur shikoi ne te majte, qau. 

Kur rag ngriti (Xhibrili) ne qiellin tjeter, i tha rojtarit tg tij: "Hape ! ". Edhe 

13 . Enesi ka thene, se Ebu Dherri ka pemiendur, se Muhammedi s,a.v.s. ne 
qiej ka gjelur: Ademin, Idrisin, Musain, Isain dhe Ibrahimin a.s. e nuk ka 
saktesuar gfare jaiiepozitat e tyre, pos qe ka perraendur se Ademin e ka gjetur 
ne qiellin me te aferm elbrahimin ne te gjashtin. 

Kur Xhibrili me Pejgamberiii s.a.v.s. ka kaluar prane Idrisit, ai, thote 
Enesi, e ka pershendetur me fjalet: "Mire se ke ardhur, Pejgamber i mire dhe 
vellaimire!" 

, - Kush eshte ky? - pyeta. 

- Ky eshte Idrisi - u pergjigj Xliibrili. 

Pastaj kam kaluar prane Musait a.s. e ai me tha; 
"Mire se ke ardhur, Pejgamber i mire e vella i mire!" 

- Kush eshte k)'? - pyeta. 

- Ky eshte Musai- tha Khibrili. . - : 
Pastaj kam kaluar prane Isait, e -ai mS tha: 

- Mire se ke ardhur vella i mire e Pejgamber i mire! 

- Kush eshte ky? - pyeta. 

- Ky eshte Isai - u pergjigj Xhibrili. 

Me pastaj, kam kaluar prane Ibrahimit, e ai me tha: 

- Mire se ke ardhur Pejgamber i mire e bir i njeriut te mire! 

- Kush eshte ky? - pyeta. ■ 

- Kv Sshte Ibrahimi a.s. 

Ibni Shehibi tliote se e ka njoftuar Ibni Hazmi se Ibni Abbasi dhe Ebu 
Habbe Ensariu kane tliene: qe Pejgamberi s.a.v.s. ka diene: "Xhibrili me ka 
guar (shpene) edhe me tutje (mS lart) derisa u gjenda nS nje hapesire te pakufi 
ne te cilen kam degjuar fershfellim^n e penave. 

Ibni Hazmi dhe Enes b. Maliku thone se Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

AU-liahu ummetit tira ia ka caktuar (ia ka here farz) 50 namaze ne dite. 

Une me kete jam kthyer dhe, kur kam kaluar prane Musait^ ai me tha: "f ka 

te beri farz AU-Ilahu per pmmetin tend?" 

- 1 caktoi.(i;beri farz) 50 namaze .- iu pergjij 

14 - Kthehu te Zoti yt! tha Musai - ngase ummeti yt nuk do te mund ta 
p^rbaUoje kete. 

Kjo mS nxiti dhe jam kthyer dhe All-Uahu e zvogeloi nje pjese. 

Pastaj, jam kthyer te Musai dhe i kam thene: "Ma zvogeloi nje pjese". 

- Kthehu praps te Zoti yt! - tha ai, ngase ummeti yt as kete nuk mund ta U ktheva te Zoti dhe ai prape ma zvogeloi nje pjese. Pastaj u ktheva te 
Musai, e ai me tha: "Kthehu te Zoti yt, pasi qe ummeti yt nuk do te mund ta 
perballojekete!" 

Prape u ktheva te Zoti dhe ai me tha: "Ato jane pese, e Uogariten 
pesedhjete, ngase fjaia tek Une nuk nderron". Pastaj jam kthyer te Musai, e 
aimetha: "Kthehuprapete2x>tiytr,kurseuneijampergjig]ur: "Turperohem 
ngaZoti im". 

Pastaj Xhibriii mS 90! me tutje (me lart) derisa me shpiu ne Sidretu-1- 
Muntaha te cilen e kishin mbuluar ngjyra te ndryshme e qe nuk di gfare 
ilojesh. Pas kesaj, jam futur ne Xhennet e ne te kupola prej xhevahiri e dheu 
i tij me parfum". Sipas te dhenave te Ibni Is-hakut hapja e krahercrit te Muhammedit a.s. , pastrimi i zemrSs 
dhe i shpirtit tS tij ishte here ne femijerine e hershme, kur ishte ne ruajtje (kiijdesin) te 
dada Halimes, nderkaq kjo q6 Bubariu thekson, eshte prap tjeter. Sipas dekiarimit te 
Aishes kjo i ka ngjare Muhammedit a.s. edhe ne shpellgn Hira, para ardhjes sfe Xhibrilit 
me Shpalljen e pare, pese ajeteve te para te kaptioes Ikre'. 

Qielli eshte hapesire e pafund mbi ne dhe mbi disa planete. Ne variantet tjera tg hadithit 
permendet qe ne qielhn e pare tS kesaj bote ka qene Ademi ne te dytin Jahjai dhe Isai, 
ne te Iretin Jusufi, ne te katertin Idrisi, ne te pestin Haruni, ne te gjashtin Musai dhe ne 
te shtatin Ibrahimi. 

Ibni Abbasi dhe shume as-habe mendojne se Sidretu-l-Munteha eshte pika e fiindit e 
sfercs deri te e cila krijesat e Zotit mund te vijng. Muhammedi a.s. eshtS kthyer dy here 
ne kete pike te gjithesise dhe e ka lutur All-Hahun xh.sh. per zvogelimin e dctyrimeve te 
namazeve te perditshme. Ne rastin e pare mundi te arrije zvogelimin prej 20, ne te dytin 
prej 25 namazesh, derisa pjesa e mbetur prej 5 namazeve eshte mbajtur si detyre 
obligative dhe ata sipas permbajtjes: "Men xhae bil-haseneti fe lehu ashru emthaliha", 
dJiLth. "Kush ben veper te mire ka shperbiim te dhjetefishte", kane vieren e atyre te 
pesedhjetgve qe kane qene te detyruara ne fiUim. 
Ng^ b^ithi mund te perfundohet: (Sfa^ni/uf-/- cijaAo/h 


' Udhgtimi i Muhanimedit a.s. ne sferat e larta mbiatmosferike e verteton pejganiberine 
e Muhanimedit a.s. dbe tregon dashamiresine (simpatine) e madhe te All-Ilahut xh.sh. 
ndaj tij; 

- Xhibrili i ka ardhur Muhammedit a.s. vetem me urdher te All-ltahut xh.sh. 

- ne hapesira (oda) te huaja nuk duhet hyre para lejimit paraprak te te zotit te shtepise, 
ne pyetjen e le cilit duhet perg,iigjut me emer te plote; 

- ne sferat e sistemeve planetore ka rruge dhe ligje sipas te cileve gdo gje leviz, ndodh 
cHie ekziston; 

- Muhammedi a.s. e terheq rtenjen nga pejgamberi Ibrahim, sepse vete Ibrahimi e ka 
quajtui- "bir i njeriut te mire!", ndersa pejgamberet tjere ekane pritiirme shprehjet: "Vella 
imire!"; 

- te iavdosh dike, kur ai eshte personahsht i pranishem aty, lejohet, nMyrisht nese ajo 
tek ai nuk do te rixil mendjemadhesi dhe nese nuk rezultcm me ndonje ngaterrim; 

- Viter namazi hyn ne namazin obligaliv te shkalles se dyte, eshte vertetuar me hadith 
dhe nuk duhet lene pas dore; 

- shpirterat e njerezve kane vcndin e vet nc sferat e larta te botes jomateriale; 

- eshte e Jejuar qe Mus-hafi te zbukurohet me ar, argjen dhe me materiale tjera te 
cmueshme prej metah dhe me te tille te sherbehesh, ngase edhe Xhibrih eshtfi sherbyer 
me ene te arte te mbushur me menqruri, urtesi dhe besim; 

- derogimi i nje rregulli eshte i mundur edhe para zbatimit te tij. Disa juriste nuk 
mendojne keshtu ngase kjo dote thoshte te nderruarit e mendimit tek Zoti, qe kurrsesi 
nukiperket Atij. 

Ebu Xhaferi thote se ketu nuk ka te beje me nderrimin e mendimit ( vendimit) te All-ilahut 
xh.sh. dhe me pakesimin e vertete te numrit te namazeve, por vetem me meshiren e 
Ail-llahut xh.sh, ndaj njerezve dhe dashamiresine ndaj Muhammedit a.s. Ne rastin 
konJcret nuk eshte fjala per pakesimin dhe nderrimm e numrit te kryerjes se nainazeve te 
perditsiime, por per ate qe Muhamimedi a.s. ne momentet e para ka degjuar p^ numrin 
50 namazesh dhe e ka kuptuar menjehere ashtu qe aq duhet edhe te falen fdo dite. Mircpo, 
me rastin e te kthyerit te tij te All-llahu xh.sh. iu dha rasti te mSsoje se vetem per pese 
namaze te falur gjate dites e nates llogariten pesedhjete; 

- Obligimi per t' i falur pese namaze ne dite esl^e urdheruar (percafctuar) gjate Israse dhe 
Miraxhit. Namazet c meparshem kane qene pa numer te caktuar te reqateve, te 
paperkufizuar ne kohe, andaj edhe me se shumti jane falur naten. Muhammedi a.s. njehere 
ka falur gjate gjysmes se nates, njehere nje te treten e njehere nen dy te tretat e nates. 

Ibni Is~haku thekson se Xhibrili e ka marrre Muhammedin a.s. e ka shpene te lugina 
mekase dhe aty para tij ka maue abdest. Muhammedi a.s. pastaj eshte kthyer ne shtepi, 
e solli Hatixhen dhe aty qe te dyte morgn abdest dhe i falen dy reqate duke shikuar si i 
fale vete Xhibrili. Keshtu u be adet (shprehi) te falen nga dy reqate ne mbremje dhe oe 
mengjes. Disa historiane theksojne se namazi si lutje obligative per here te pai'e i ishte 
urdheruar Musait dhe popullit te tij. 

- mysafirit duhet shprehur mirseardhje, duhet respektuar dhe i duhet here mikepritje; qA' ■wmaJK^ - Urdheresat e All-!iahut xh.sh. si dhe te fdo sMtence te dobishme duhet shenuar, ashtu 
veprojng edhe melaqet, edhe pse jane qenie te pagabueshme; 

- Vendimi i All-Uahut xh.sh. eshte i pandryshueshem, e nese di^lu nderron ajo eshte nga 
dhimbsuria (meshira) ndaj njerezve, e jo per shkak te nderrimit le mendimit dhe 
mosverejtjes me kohe te gjendjes faktike. "AU-Uahu hjek (anulon) gka tS doje, dhe lea 
gkatedoje". 

Shpirterat e pejgambereve te meparshem i jane ^faqur (paraqitur) Muhammedit a.s. ne 
forme te truapave te tyre te kesaj bote dhe Muhammedi a.s. si te tille ka miindur t'i shohe 
mire dhe me ta te bisedoje. Situata e p^^aqitur e disa pejgaitiberSve i parashtron rrethanat 
e ardhshme ne te cilat do te gjeudet Muhammedi a.s., ndersa tete situatat (pozitat) e 
ndryshme tg pejgambereve te permendur jane aluzion ng historine e gjatS tS jetes se 
basheksisg islame. 

Te leshuarit e jetes se qete (te rehatshme) ne Xhennet nga Ademi a.s. e ka sinjalizuar 
shpemguljen e Muhammedit a.s. nga Meka ne Medine. ^fare sprovave i eshte nenshtruar 
Ademi a.s, te tillave i Sshte nSnshtmar edhe Muhammedi a.s. nga vendasit e vet nS Meke. 
Mirgpo, veprat e njerezve nuk harrohen: p&r veprat e mira njer^zit sfepSrblehen, e per te 
keqijat denohen. 

Idrisi a.s. eshte nder pejgamberet e pare i ciJi ka filluar te sherbehet me shkrim dhe ta 
pgrhape bashke me tridhjete urdheresat e All-llahut xh.sh. qe i janS shpallur, pgr §ka edhe 
e ka marre emrin Idris (mesues). Takimi me te ka laralajmgruar se Muhammedi a.s. do 
t'ua komunikoje islamin popujve te larget, si gojarisht, ashtu edlie me shkrim, 
Te ndenjturit (ulur) te Ibrahimit praiK Bejtul-ma'murit eshte sinjal per Muhammedin 
a.s. se do te sundoje (zoteroje) ne Meke, do tS ketg sukses ne misioni e vet, por qe edhe 
shpejt do te shpfirnguiet ne botSn tjetSr, kurse takimi me Musain qe muslimanet do t'i 
liroje nga terrori i idhujtareve dhe t'i mposhte armiqte e vet. 

Pozitae pejgamberit Isa e ka paralajmeruar Muhammedin a.s. se armiqte po punojne per 
koken e tij dhe se pergatisin plane ta mbysin, Armiqte e vet kang dashur ta varrin Isain, 
e Muhammedin a.s. ta helmojne e edhe ta mbysin, por m ate rreziqe me kohe i ka verejtur 
dhe eshte larguar si^ ka vepruar edhe pejgamberi Isa. 

Jahja a.s. ka jetuar nen teror X€ pabesimtareve me shume se cilido pejgamber dhe e kaluara 
e tij eshte mesim per muslimanet ne X€ perballuarit e telasheve te JetSs dhe te sulmeve te 
armiqve. 

Takimi me Jusufm eshte verejtje qe edhe ndaj armikut te eger (tS vrazhde) duhel pastir 
k(Hisidcrate dhe dhemshuri. Keshtu Muammedi a.s. pas ^lirimit te Mekes ka shpallur 
amnestine e pergjithshme me fjaiet te cilat Jusufi a.s. i ka shqiptuar para vellezerve te 
vet: "Sot nuk jeni pergjegjes. Le t'ua fale All-Hahu, e ai Sshte me i mgshirueshmi". (Jusuf, 

nv 

Pozica e Harunit e ka treguar popullaritetin e afert te Muhammedit a.s. dhe simpatite e 
popUJve te islamizuar ndaj tij, 9far& e ka pasnr Haruni ne kohen e pejgamberit Musa. 17 -/- Z^uJhO'iH. Isra'ja dhe Miraxhi kane ngjare ^jate nates, ngase ato jane oret e pSrshtatshme per 
mbajtjen e takimeve dhe bisedave miqesore serioze. AU-Uahu xh.sh., zakonisht, ua ka 
shprehur (treguar) njerezve meshiren e vet naten ose ka derguar dgniinin e vet. Keshtu 
Ibrakimin e ka udhezuar ta veshtroj^ qiellin me yje. Lutin qe gjate natSs t'i le bashk^fisasit 
e vet dhe te shpetoje nga shkaterrimi qe do te pasoje; Jakubi me se shumti vajtonte 
(merzitej) naten per Jusufin a.s., djalin e vet te humbur p^rkohsisht, e para agimit kuptoi 
se ai eshte shendoshe e mire dhe se me te se shpejti do te shihet. Musai a.s. naten eshte 
nisur nga Egjipti per ne shkretetiren Tih dhe naten e peste te qendrimit ne Sinaj ka pranuar 
nje serg urdherash t6 All-Uahut xh.sh. 

Muhammedi a.s. ne Hira e ka pranuar naten Shpaiijen e pare, e ne mbrojtje te erresires 
se nates eshte shperngulur nga Meka, eshte strehuar ne shpelien Thevr e me pasta] e ka 
vazhduar rrugen per Medine. Nga aspekti fcohor nata eshte mig e vjeter se cita, ajo ka 
qene kur nuk ishle dieUi, yjte dhe tmpat tjere qieilorfe dhe me te fiilojne nmajt e vitti 
hixhrij. Per gjithe kete arsye ekspeditat e veta ushtarake i bene zakonisht naten, e ne 
shtepi n^ se shmnti kohen e kalon ne lutje. 

Gjate Israse dhe Mirlxhit eshte zhvilluar biseda e Muhammedit a.s. me qenien e 
AU-Uahut xh.sh..Takimi ishte i papritor ne sferat e larta deri tek te cilat mnnd te arrihet 
ve^ai me imagjinate. Dukei se Muhammedi a.s. eshte ngritur irufeshem me Burakun, 
mjet ndrigues, te ngjashem me kafshen hypese, per ta kuptuar dhe paranuar kete njerezit 
me lelite. 

Muhammedi a.s. eshte njeri i dhuruar me shpaiijen e All-llahut xh.sh., tek i ciU 
mbreteronte fuqia e shpirtit dhe e mendjes, para te cilit edlie mendjet me te medhaja kane 
mbetur te habitura. 

Shpirlrat e njerezve dhe fuqite e lyre shpirtrore mimd te radhiten ne kater kategori 
kryesore: 

I - shpirla te gersheluar dhe le pershkuar ngushte nga materia e instiktit (nxiljes) njerezor, 
dhe tiupi u eshte patron apsolut. Keta jane shpirtrat e njerezve te rendomte me te cilet 
udheheqin fijgite e instiktit (shtytjes) material te jetes. Tek kSta njerez shpirtrat jane te 
hutuai' (ngaterru^) dhe te paafte per jete shpirtrore edlie me te pavarur; 

II - shpirtrat dicka me te shlire, me me shiime mundesi pergjykim dhe huiumtim objektiv 
te botes perreth, andaj, me ane te shkences dhe pervejes se perditshme ngrihet 
shpiiterisht. Keto jane fuqite e shpiitit, te njerezve te ditur; 

III - shpirtrat e fuqise se theksuar le udhehequrit dhe te zoteruarit me trupin e vet. Ato 
JMie fuqite e shpirtit te te shenjteve (evl ijave) te Zotit te cilet ia kane privuar vetit te ^itha 
endjct (deshirat) materiale, ata me teper jetojne mc shpirtin e tyre ^sa me trupin e tyre; 
fuqia morale - shpirtrore tek ata eshte ajo ^ka te njerezit e rendomte eshte fuqia fizike - 
tmpore; 

IV - shpirtrat me epersi (superioritet) apsolute shpirtrore ndaj trupit. Natyra e trupit te 
te shprehiirit e vet vjen vetem ne raste te caktuara. Ketu shpirli qeveris me trupin ne ate 
mase ne ^fare mase te njerezit e rendomte qeveris fuqia trupore - materiale ndaj 
shpirtrores. Fuqia e shpirtit te keta njerez sa me teper qe te jete e zhvilluar dhe sa me m qA^ 


350. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, atij ia ka transmetuar Maliku nga 
Salih b. Kejsani, ai nga urve b. Zubejri, ky nga Aishja, nSna e besimtareve, 
e cila ka theng: 

"Kur Ali-Uahu i ka caktuar natnazet, i ka urdheruar te gjithe nga dy 
(reqate) edhe ne shtepi edhe ne mige (udhetim) dhe namazi i udhetarit eshte 
vertetuar, kurse namazi ne shtepi eshte shtuar (per 1-2 reqate)". shume qe te qeverisS me trupin, aq ata do te jene tS ngntur ndaj njeriut tS rendomte. Keto 
jane shpirtrat e pejgamberSve. Me Muhammedin a.s. ka qeverisur fuqia kulminante e 
shpiitit e cila e ka vene ne levizje dhe e ka bartur ashtu si? na hart neve fuqia fiziko - 
naateriaie ne boten niE^eriale te kesaj jete. 

Shumica mendojne se para Israse dhe Miraxhit jane falur dy namaze me nga dy reqate, 
prej te cilSve njeri fal&j para perendimit te diellit, e i^dyti para lindjes se dielUt, ne Qka 
shenjetOQ edhe ajeti: "Ve sebbih bil ashijji vel ibkar.", d,m.th, "Lutju Zotit nS mbremje 
dhe ne mengjes!" (Taha, 130) 

Muslimi e ve ne pah hadithin: "Afl-llahu nepermjet Pejgamberit e ka (per)caktuar 
namazin, ne shtepi me nga kater reqate, e ne rruge me nga dy reqate". 

Nesaiu dhe Ibni Maxhe ne permbledhjet e tyre te hadithit theksojne se Umeri ka thene: 
"Namazi ne rruge (udhetim), namazi i bajramit dhe namazi i xhumase jang caktuar me 
nga dy reqate, ashtu edhe kan mbetur". 

Muslimi pSmiend se Ibni Umeri ka thene: "Kam udhetuar me Pejgamberin a.s. dhe nuk 
e kam pare asnjehere te kete falur me teper "se dy reqate, kam udhetuar me Ebu Bekrin e 
edhe ai asnjShere nuk ka falur me teper se dy reqate, e jam shoqruar ne udhStim edhe me 
Uthmanin, por as ai nuk falte me teper se dy reqate, e AU-llahu xh.sh. ka thene: "Ju ne 
te derguarin e Allahut keni shembullin ideal". (el-Ahzab,2t) 

Sipas ketyre haditheve numri me i madh i. juristSve, e vegmas dijetaret e drejtimit 
hanefite, te falurit e namazit ne rruge ne forme te shkurtuar e konsiderojne akt te 
detyrushem te dores sg dyte. Keshtu mendojne: Umeri, Aliu, Ibni Umeri, Xhabiri, Ibni 
Abbasi, Hasan Basriu dhe Katade. Hammad b. Ebu Sulejmaoi konsideron qe namazi 
kater reqatesh i falur ne rruge duhet falur prape dhe ate vetem nga dy reqate, e sipas 
qendrimit te Maiikut duhet falur perseri nga dy reqatS vetem derisa te zgjase fcoha e tij. 


Domosdoshmeria e faljes se namazit me rroba 

Rreth fjales se All-Uahut te Madheraeshem: 

"O hijte e Ademit^ merrni stolite tuaja (rrobat e bukura) me 

rastin e cdo lutie..,!". 

(EL-A'rafi31} 

Dhe atij qe eshte falur i mbeshtjellur (i veshur) ne nje pale rroba. 

Permendet nga Seleme b. Ekveja se Pejgamberi s.a.v.s. i ka thene ta 
mbeitheje keniishen e vet, te pakten edhe me nje there. 

Ne vargun e atyre qe e tregojne thenien e larteshenuar ka disa polemika. 

Per ate qS do te falej me rroba (veshmbathje) ne te cilat bene marredhenie 
seksuale derisa t^ mos shohe ne to ndonje ndytesi, per ate se Pejgamberi 
s.a.v.s. ka urdheruar qe personi lakuriq te mos sillet rreth Qabes. 4 Pennbajtja e ajetit te pennendur ka te beje me ata te cilet kane dashur te bejne tavaf 
lakuriq neth Qabes, si9 ishte tradite ne kohen pai'aislame. Te sjellurit (tavafi) rreth Qabes 
eshte ritual fetar ne te cilen duhet mbuluar pjeset e trupshme te trupit, ashtu si edhe me 
rastin e faljes se namazit. Te veshurit e njerezishem (hjjshem) eshte percaktuar per vete 
ritualin, pavaresisht ne rrethanat tjera. Prandaj, namazi i personit lakuriq nese ka kushte 
eshte i pavlefshem edhe nese ai e fal krejtesisht ne vetmi dhe pa pranine e askujt. 

Me shprehjen "Zinetukum" mendohet veshmbathja solide dhe e pershtatshme e cila i 
mbulon pjeset e turpshme tS trupit, e jo stolia per zbukurim me te cilat terhiqet vemendja 
e te tjereve. Ne kete kuptim Buhariu e sjell rastin e Selem b. Ekve'ut, i cili ka pyetur: "O 
i derguari i AU-lIahut une jam gjuetar, e a mundem pra ts fal vetem ne nje anterij 
(mushama)?" 

- Po, vetem se mbertheje (lidhe) qofte edhe me nje gjilperz therre u pergjigj ai. 

Nesaiu dhe Ebu Davudi ne permbiedhjet e tyre te hadithJt pohojne qe Muavi b. Ebu 
Sufjani e ka pyetur motren e tij IJmmi Habiben: 20 


©4^ 351. Na ka treguar Musa b. Ismaili, ketij ia ka transmetuar Jezid b. 
Ibrahimi nga Muhammedi, ai nga Ummi Atijje, e cila ka thene: 

- Na eshte urdheruar t'i nxjerrim personat me menstmacione dhe grate 
ne diten e dy bajrameve qe edhe ato te marrin pjese ne tubimin e muslimaneve 
dhe ne lutjet e tyre, por qe personat me menstruacione te largohen nga vete 
ceremonia e ibadetit. 

Nje grua e pranishme ka then^: "O Pejgamber i All-llahut, disa nga ne 
nuk kane mbulesa (fustane) ?" 

- Le ta mbuloje ate shoqjae vet me nje pjesS te mbuleses sg vet (tg fustanit 
te vet) - u pergjigj ai. 

. Abdullah b. Rexha' thote, se ketij i ka treguar Tmrani, ketij Muhammed 
b. Sirani^ ndersa atij Ummi Atijje: "E kam dggjuar kete (hadithin e lartper- 
mendur) nga Muhammedi". 


- A eshte falur Pejgamberi a.s. me teshat me te cilat ka here marredhenie seksuale me 
bashkgshortet? 

- Po - tha ajo - nesc ng to nuk ka pare ndonje ndytesire. '21 Te Hdhurlt e mbuieses per fyt gjate namazit 

Duke transmetuar nga Selhu, Ebu Hazimi thote: "Jane falur me Pejgam- 
berin s.a.v.s. (as-habet) duke i lidhur mbulesat per lytin e tyre". 

352. Na ka treguar Ahmed b. Junusi, kelij ia ka Iransmetuar Asim b. 
Muhammedi nga Muhammed b. Munkediri, qe ka thene: 

"Xhabiri falej ne nje paierine (mbulese) te cilen e ka lidhur per nje ane 
prapa (zverku), e rrobat i kishte te vanira ne varese. Dikush i ka thene: "Falesh 
ne nje pelerine (mbulese)?' 

- E kam bere ketB vetem q^ te me shoh nje ahmak si ti - u pergjigj Xliabiri . 
Cili nga ne, ne kohen e Pejgaraberit s.a.v.s., i ka.pasur nga dy pale rroba? 

v/ J (>* 1^ y '^}j ' 'J»J ^^J ^J d^.^^^O-.^S- '"^-'^ 

353. Na ka treguar Mutarrif Ebu Mus'abi, ketij Abdur Rahman b. Ebu 
Mevali nga Muhammed b. Munkediri, i cili ka thene: 

- E kam pare Xhabir b. Abdullahun qe falej vetem ne nje anteri, kurse ai 
me ka thene: "E kam pare edhe Pejgamberin s.a.v.s. qe falej ne nje petk". 

•^p. ^ t^^ 'i^^ » l^^ ft 'cJii 1 Jii - *^ ^ i3.;i>fi >j i ^'^y jft y > c& l^^i 

Faija e namazit i mbesfitjelle ne nje petk 

Ne deklaraten e vet Zuhriu tbote; "I mbeshtjelle domethene i mbuluar, e 
Jcjo eshte hudhja kryqa^ e kendeve (aneve) te farjafit permbi supe te atij qe 
falet, d.m.th. mbuluarja e supeve te atij qe falet". Nga hadithi i permendur mund te perfundohet: 

- lejohet te falesh me nje petk (fustan), vetem se duhet shtrenguar mire rreth vetit. Ibni 
Umeri dhe Ibni Mes'udi e lejojne kete vetem ne mungese te veshmbalhjes; 

- duhet shmangur stoiisjes se ve^ante per namaz; 

- rretli verejtjes se paqeliuar (pa vend) mund te jepet sqarim me ton me le ashper, por, 
mcgjithate, te matur. 22 Q/l-^ atna^x^ Buhaiiu thote qe, Umrni Hana ka thene: "Pejgamberi s,a.v.s. mbeshtillej 
vetem me nje gargaf (petk) dhe kendet e tij i kryqezonte permbi supe". 354. Na ka treguar UbejduUah b. Musai, ketij Hisham b. Urve, ky nga 
babai i vet, e ai nga Umer b. Ebi Seleme se Pejgamberi s.a.v.s. ^sthe falur ne 
nje 9ar9af (petk), kendet e te cilit i kishte kryqezuar ne dy ane (mbi vete). 355. Na ka treguar Muhammed b. Muthenna, ketij i ka treguar Jahjai, 
ketij Hishami, ketij babai i vet nga Umer b. Ebi Selemeja, qe ai e ka pare 
Pejgamberin s.a.v.s. duke u falur ne shtepi te Ummi Selemes me nje gargaf 
qe kendet e tij i kishte hudheur mbi supet e veta. 356. Na ka treguar Ubejd b. Ismaili, ketij ia ka transmetuar Ebu Usamej a, 
ky nga Hishami, e ky nga babai i vet se Umer b. Ebi Selemeja e ka lajmemar 
dhe i ka thene: "E kam pare Pejgamberin s.a.v.s. qe falej ne shtepi te Ummi 
Selemes i mbeshtjelle ne nje gargaf (petk) dy kendet e te cilit i kishte hedhur 
mbi supet e veta". 6 Te njejtin hadith, muhadithet tjere e sjellin me renditje paksa te ndryshuar te tekstit, 
Eshte mendim unanim i juristeve se namazi eshte i rregullt (i plote) kur kryhet vetem ne 
nje pekt. Tavusi, Ibrahimi, Nehaiii, Muhammed b. Xherir Taberiu dhe disa shkencetare 
kete e konsiderojne akt te qortuar nese mund te sigurohet edhe petku tjeter, e ve9mas kur 
njeriu eshte pa breke. Ata e mbeshtesiii qendrimin e tyre ne deklaraten e Pejgamberit a.s. 
te cilen Ibni Umeri e ka transmetuar tekstualisht: "Kur dikush nga ju don te fale nam^, 
le te veshe petkun, ngase Zoti eshte me i aferti qe te visheni si duhet (njerezisht). Kush 23 -^i'"--^ n.>*t'--. 


357, Na ka treguar Ismail b.Ebu Uvej si, i cili tha se na ka lajrneruar Malik 
b, Enesi nga Ebu Nadti, robit te liruar te Umer b, Ubejdullaliut ai nga Ebu 
Murre, robit te liruar te Urnmi Hanes, bije e Ebu Talibit, se e ka degjuar 
Ummi Hanen, bijen e Ebu Talibit, duke thene: "Vitin e ^Jirimit te Mekes 
kam shkuar te Pejgamberl s.a.v.s. dhe e gjeta duke u lare (pastruar), 
ndersa e bija e tij, Fatimja, e mbulonte. Une i dbashe seiam e ai pyeti: 

- Kusb eshte kjo? 

- Une, Ummi Haneja^ bija e Ebu Talibit - i tliashc. 

- Mire se ke aredhur Ummi Hane! - tha ai. 

Pasi mbaroi te larit, u ngrit dhe i fall tete reqat, i mbeshtjelle ne nje 
^ar^af, e kur u kthye (kah ne), i tliashe: 

"O ResuluU-Ilah, djali i nenes time (Aliu) mendon ta vras filan fistek 
Hubejrimi te cilin une tashme e kam marre nen mbroj^e?" e rreth kesaj 
Pejgamberi s.a.v.s. tha: "Ate qe ti Ummi Hane e ke marre nen rabrojtjej 
e kemi marre edhe ne". 

Kjo thote, Ummi Haneja, ka ngjare ne kohe te drekes. nuk ka petk te poshtem, le ta lidh& (shtrcngojc) perparesen dhe askush te mos vishet per 
namaz si^ kane vepruar hebrenjte". 

Peifaqesuesit e te kater medh-hebeve, numri me i madh i as-habeve dhe dijetareve te 
mevonshem, i permbahen brendise se tekstit te hadithit te permendur te Buhariu. 

7 Me rastin e clirimit te Mekkes, Aliu dhe Halid b. VeUdi kane dashur ta Hkuidoje Xha'd 
b. Hubejrin, por e kane marre nen mbrojtje njerka Ummi Haneja dhe Haiith b. Hishami, 
e Pejg^nbed a.s. ua ka pranuar. 
Nga hadithi mund te pSrfundohet: 24 Q/f' Gm^mct 358. Na ka treguar Agdullah b. Jusufi dhe ka thSne se e ka informuar 
Maliku, ky nga Ibni Shihabi, ai nga Shhihab b.Musejjebi e ky nga Ebu 
Hurejreja se dikush e ka pyetur Pejgamberin s.a.v.s. rreth faljes se namazil 
ne nje $argaf (petk) dhe Pejgamberi eshte pergjigjur: 

"A mos ^dokush nga ju ka nga dy ^argafe (petka) T ~3" ■ .4? _ ! * 359. Na ka treguar Ebu Asimi, ketij Maliku, ai nga Ebu-z-Zinadi, ky nga 
Abdu-r-Rahman El-A'rexhi, e ai nga Ebu Hurejre i cili thot(5 se Pejgamberi 
s.a.v.s. kathene: 

" Askush nga ju nuk faSet (mire) ne nje gar^af nese nuk i mbulon me 

lilt 


- vajza (bija) mund ta mbuloje babiti gjate pastrirait duke mos shikuar drejtperdrejl ne 
te; 

- lejohet t'i japesh selam njeriut ne banje; 

- raysafiri para deres i paraqitet te zoUt te shtepise me emer e mbiemer te plote, e jo me 
ilagap; 

8 Pemibajtja e haditheve te theksuar udhezon (tregon) ne jete modeste dhe ne veshje edhe 
me modeste te gfenerates se pare te muslknaneve. Tahaviu mendon se ne nje petk mund 
te falesh pa marre parasysh, a ka apo nuk ka diyka treter per t'u veshur. 25 'A/O'-i- yt 360. Na ka treguar Ebu Nuajmi, te cilit ia ka transmetuar Shejbaniu, nga 
Jahja b.Ebu Kethiri, ai nga Ikrime, te cilin e ka degjuar, gjegjesisht e ka 
pyetur, ndersa Ikrime thote se e ka degjuar Ebu Hurejren q^ thoshte: 

- Deshmoj se e kam degjuar Pejgamberin s.a.v.s. i clli thote: "Kush 
fal naiuaz ne nje ^argaf (petk) le ta hedhe njerin kend mbi tjetrin!' 

f A* jJ:4 5s> 0^ O^ * *i vifi^i 361. Na ka treguar Jahja b. Salihu, se i ka treguar Fuiejh b, Sulejmani, 
ky nga Seid b. Harithi, i cili ka theng: 

- E kam pyetur Xhabir b. Abduilahun rreth faljes se namazlt ne (me) 
nje petk, e ai u pergjigj: "Kara shkuar te Pejgainbens,a,v.s. ne nje nga 
udhetimet e tij (ushtarake) 4he nje nate erdha tek ai per nje pune timen 
dhe e gjeta ate duke u falur. Ne vete kisha vetem nje petk (gargaf) me te 
cilin jam mbeshtjelle dhe falur prane tij (Muhammedit a.s.). Kur e kreu 
namazin, pyeti: "^fare sebepi te soil! naten e Xhabir?" E njoftova per 9 Urdheresat ne hadithin e permendur duhet kuptuar si porosi, e jo si urdherese te vertete, 
ngase Pejgamberi a.s. nganjehere ka falur veiem nS nje mbulese (petk) skajet e se dies 
k^ne rene te bashkeshortet te cilat gjendeshin rreth tij. 

Kryqeziroi i plote i kendeve (skajeve) te 9ar9afi! arrihet vetem ateherg kurkendet e tij te 
eperm hudhen mbi supe dhe shpine. Keshtu qe petku asnjehere nuk do te ndahet (hapet) 
teresisht qe te duken pjeset e tuipshme te trupit gjate faljes. Nese mbulesa eshte e ngushte 
dhe e shkurte, duhet shtrenguar me di9ka rreth vetit. 

Deshmia e Ebu Hurejres paraqet vertetesine e rastit te ekspozuar dhe te mbajturit te tij 
(ne) mend. 

Kryqgzimi i mbuleses mbas shpie e eviton mundesine qe falesi ne ruqu ose ne sexhde 
te mund I'i shohe organet e turpshme te trupit. 26 Q/!'" 'amuiiof. nevojen time dhe, kur perfundoovaj ai tha: "Qfare eshte ai petk (gargaf) 
qe e pashe?" 

- Petku im eshte - iu pergjigja - domethene i ngushte. 

- Kur eshte i gjere, tha, mbeshtillu me te mire (duke i hedhur mbi krah 
kendet e tij), ndersa kur eshte i ngushte, lidhe! 

^* ^^i^, 2^r; H : frU8 J% io\^ }Lf ^^y]^ f/j\is-isy ^y C^Si^ 

362. Na ka treguar Museddedi* ketij ia ka transmetuar Jahjai nga Sufjani, 
atij Ebu Hazimi nga Selhi i ciii ka thene: 

- Disa njerez fateshin me Pejgamberln s.a,v^. duke i iidhur ^ar^afet 
(petkat) e tyre per qafe si femijet, prandaj u eshte thSne grave: "Mos 1 

ngreni kokat tuaja (nga sexhdja) derisa burrat te drejtohen ne te nden- 

.^.}ilO \ g^ *A I - •'^ .... -/ .''^*.-. , / '^. 10 Nga hadithi mund te peifundohet: 

- eshte e ndaluar faija i mbeshtjelle ne petk te ngushte dhe te shkurle neper te cihn niifc 
mund te perbirohen (nxiiren) duart; 

- eshte e iejuar qe naten te vizitohen te njohurit per te kryer ndonje pune personale; 

- kendet (skajet) e mbuleses se madhe duhet hedhur kryqas mbi supe, e mbulesa e ngushte 
dhe e shkurte duhet shtrenguar rreth vetit me shoke (rryp) ose me perparese. 

Ebu Davudi rreiii materies se njejte ka regjistruar kete deklarate te Pejgamberit a.s.: 
" Ajo grua qe beson ne Zotin dhe Diten e Gjykimit, mos ta ngrejS koken nga sexhdja para 
se njerezit t'i ngrene kokat e tyre!" 27 Falja e namaziS me xhybe te Shamft 

Hasan Basriu ka thene se petku, te cilin e ka endur (thurmr) adhu- 
ruesi i zjarrltj nuk eshte i ndaluar. 

Ma'meri ka thene: "E kam pare (Muhammed b. Muslim) Ez-Zuhriim 
duke veshur petk (veshmbathje) nga Jemeni, te ndyre me urioene (e 

kafshes, mishin e te ciles e hame). 

Aliu eshte falur me petk te ri, te palare. 

363. Naka treguar Jahjai, ketij Muaviu, ky nga A' meshi, ky nga Muslimi, 
ky nga Mesruku, e ky nga Mugire b. Shu*be, i cili ka thenS: 

- Kam qeng me Pejgarafoerin s.a.v.s. ne nje udhetlm (ushtarak) dhe ai 
me tha: "Mugire, merre ate ene t£ vogel!" Une e morra, ndersa Pejgam- 
beri s.a.v.s, vazhdoi tutje, derisa u largua nga une dhe e kreu nevojen. 

Ne trup kishte xhyben e Shamit dhe desh ta nxjerre doren nga 
menga, por ajo ishte e ngushte dhe e nxorri doren nga pjesa e fundme. 
Une i nxora uje e a! e mori abdestin e tij te rendomte per namaz, (me 
dore te lagur) i dha mes-h mesteve dhe u fal. 


1 Namazi i falur me rroba te endura ose te qepura nga jomuslimani eshte i plotfaqishem. 
Muhammedi a.s. eshte faJur ne Tebuk me xhybe td marrur ne Sham, qe atehere ishte i 
banuar vetem nga jomuslimane. 

Lidhur me kete teme jane regjistruar edhe deklaratat vijuese tS Hasan Basriut: "Nuk eshte 
e ndaluar te falesh me petk te here nga idhujtari para se te pastrohet ai (petk)", dhe "Nuk 
eshte e ndaluar te falesh ne rroba hebraike, apo tS krishtera". 

Lejohet te falesh me rroba te sapoblera, pa i pastruar me pare. Sipas mendimit te Malikut 
nuk eshte mire te falesh me petk te punuar sipas idhujtarit dhe me petk te cilin ai e ka 
mbathur, para se te njejtin ta pastrosh. Nese fal me petk te tille, eshte e deshirueshme 
namazi te perseritet derisa ende zgjat koha e tij. 28 


«■ •* 364. Na ka treguar Matar b. Fadli, ketij Revhu, ketij Zekerija b. Is-haku, 
e atij Amer b. Dinari duke tliene se e ka degjuar Xhabir b. Abdullahun qe 
thote se Pejgamberi s.a.v.s. bartte gure me ata (kurejshitet) per (mere- 
metimin) e Qabes^ ne vete kishte petkun dhe xhaxhai i vet Abbasi i tha: 

- O biri i vellait tim> ta heqesh petkun e ta v^sh nen supet tua nen 
gur! Muhammedi e hoqi^ thote transmetu€si, e vuri oen supet e veta dhe 
nga turpi ra i alivanosur* Pas kesaj, asnjebere me nuk u pa lakuriq. 

* > >j X *f . o^) jV '^.ir'jt J jis i a>i^i u^/si J p^\ ^j. Sb ^ yi j[ ^j 365. Na ka treguar Sulejman b. Harbi dha ka thene se atij i ka treguar 
Hammad b. Zejdi, ketij Ejjubi, ai nga Muhammedi, e ky nga Ebu Hurejre i 
cili ka thene: 12 Ibni Batalli dhe Ibni Tini mendojne se meremetimi konkret i Qabes eshte berS ne te 
15-tin vit te jetes se Muhammedit a.s, Myhammed ibni Is-haku pohon se nje meremetim 
ka qene dhjete vjet pas kurorezimit te Muhammedit a.s. me Hatixhen, e kjo eshte mosha 
35 vjegare e Muhammedit a.s. 

Turpi eshte pjese e besimit. Ebu Musa Ensariu ka thene: 

"Gjithmone pastrohem n6 siperfaqe te terur dhe nuk mund te drejtohem nga turpi para 
Zotit". Nga kjo qe u paraqit, dijetaret pohojng se nuk duhet pastmar pa brekg te mbathura 
as Tiie uje le thelle. 

Te jesh iakuriq ne hapesire te hapur dhe t'ia tregosh te tjereve organet e Eurpshme, hyn 
ne 9eshtjet rreptesisht te ndaluara, me perjashtim te rastit te bashkeshorteve dhe nevojave 
vertet te arsyeshme. Muhammedi a.s. qysh ne femijeri te feershme eshte ruajtur (larguar) 
nga traditat e idhujtareve dhe nga te gjitha veset e k^qia te shoqerise se atehershme. 29 - Eshte ngritur nje njeri te Pejgamberi s.a.v.s. dhe e ka pyetur ate 
per te falurit me vetem nje paie rroba, e ai tha: 

" Pse, a ^dokush nga ju i ka nga ey (pale) rroba ?" 

Pastaj nje njeri e ka pyetur Umerin e ai i eshte pergjigjur: 

"Zgjeroni nese All-llahu ua mundeson \ Le ta rrite njeriu rroben e 
vet dhe le te fale namaz: le te fale me nje petk te poshtem dhe me nje te 
eperm; me petkun e poshtem dhe me kemishe; me petkun e poshtem dhe 
me anteri; me pantallone dhe me petk te eperm; me petkun e poshtem 
dhe me anteri; me pantoHone dhe me petk te eperm; me pantollone dhe 
kemishe; me pantallone dhe kaftan (gune); me breke (te shkurta) dhe 
anteri; me breke e kemishe; dhe mendoj, thote Ebu Hurejre, se ka thene 
edhe: "me br^e dhe me petkun e eperm". 

'it, ^ tt^'o* > 0:* cf l^ c^i 

366. Na ka treguar Aim b. Aliu, ketij Ebu Dhi'bi, ky nga Zuhriu, ai nga 
Salimi e ky nga Ibni Umeri, i cili ka thene; 

- Nje njeri e ka pyetur Pejgamberin s.a,v.s.: "Qka guxon te vesh ne 
ihram ai qe kryen haxhin ?". E ai i pergjigjet: 

"Nuk mund te veshe kemishe e as pantallone, as mantil me kapele, 
as petk te ngjyrosur me safran, as vers (dm i verdhe), e kush nuk gjen 
nallen le te mbathe meste, por le t'lgdhend aq sa (grykezat) te vine nen 
nyjet e kembeve". 

Edhe Nafiu ka transmetuar nga Ibni Umeri e ai nga Pejgamberi s.a.v.s. 
hadith te njejte me te Salimit. 13 Ne lateraturen e hadithit pai-aqitel diskutimi i bere mes Ubejd b. Ka'bit dhe Ibni Me'udit 
ne te cilin Ibni Mes'iidi pohon se me njg petk mund te falesh vetem nese nuk ke edhe 
petk tjeter, Ai raendimin e vetia ka paraqitur edhe Umerit, i cih nuk eshte pajtuar me te. 30 


3jpt^^L,_^_^ ^ ji - 

Pjesa e turpshme e trupit qe duhet mbuiuar 

367. Na ka treguar Kutejbe b. Seidi, ksitij ia ka transmetuar Lejthi nga 
Ibni Shihabi, ai nga Ubejdullah b. Abdi-Mah b. Utbe, e ky nga Ebi SeM 
El-Hudriu, qe ka thene: 

"Pejgamberi s.a.v.s. e ka ndaluar te mbesJbtjellurlt me petk te ngu- 
shte pa krahe (pa prerje) dhe te ulurit ne gjunje (galuc), nese ^i petk nuk 
ka di^ka (ndonje pjese) per ta mbuiuar organin gjenitaF'. -^ ^ 368. Na ka Ireguar Kabisi b. Ukbeja, ketij ia ka percjeUur Sufjani nga 
Ebu Zinadi, ai nga A'rexhi, eky nga Ebu Hurqjre, i cili ka thene: 

"Pejgamberi s.a.v.s. I ka Edaluar dy forma te tregtise: te berit tregti 
vetem me kontakt dhe prekje te lendes qe eshte per shitblerje, gjuajtjen 
dhe hudi^en e gurezave ne objektin (sendin) e treguar; po ashtu ka por ka shtuar: "Nese njeriu ka (me)shuine rrobaj le ta veshe nje me te cilen do ta mbuloje 
pjesen e poshtem te trupit (izar), e edhe tjetren, e cila do t'ia mbuloje pjesen e eperme 
(rida), pavaresisht 9fare eshte ajo iTobe dhe si quhet". 

Delclaiata e Umerit, tregon qaite, se mund te falesh vetSm me nje rrobe e cila i mbulon 
pjeset e trupshme tc trupit; si kemisha e gjate, anteria, brake, pantalione e te ngjashme. 

Disa dijetare te shkoUes malikite konsiderojne se namazin e falur vetem ne brek^ (te 
gjata) duhet perseritur derisa ende zgjat koha e lij, e me kalimin e kohes ajo detyre bie. 
Sipas mendimit te Hanefiut ai eshte namaz i plot&qish^m, me theks se te besti kete kur 
ke rreth vetes edhe pjese te tjera te rrobave eshte e qortueshme. 32 ndaluar te mbeshtjeilurit ne petk te ngushte pa prerje per (nxjerrjen e) 
duar dhe te ulurit ne gjunje, duke qeiie vetem ne nje petk. « i 

' "' ^J^ 369. Na ka treguar Is-haku, se i ka treguar Jakub b, Ibrahimi, ketij vellai 
i tij Ibni Shihabi, ky iiga xhaxhai i vet qe thote se e ka informuar Humejd b. 
Abdu-r-Rahman b. Avfi qe Ebu Hurejre ka thene: 

- Ne kohen e ketij haxhilleku me ka derguar Ebu Bekri, midis 
lajmetareve, diten e pare te bajramit qe ne Mine te lajmerojme; "Dijeni, 
se me perfundimin e ketij viti asnje idhujtar me nuk mund te vije ne 
haxhillek, as personi lakuriq te beje tvaf Qaben! 

Humejd b. Abdu-r-Rahmani ka thene: 

- Me pastaj Pejgamberis.a.v.s< e ka derguar Aliun dhe i ka urdheruar 
t'u lajmeroj (haxhinjve) pjesen e pare te sures Beraetun. 

Allu, thote Ebu Hurejre, te pranishmeve ne Mine, bashke me ne, 
diten e pare te bajramit, u ka kumtuar: "Pas ketij viti asnJe idhujtar me 
nuk mund te beje haxhin e as te sillet rreth Qabes lakuriq*\ 14 Ne namaz duhet te jesh i veshur si ka hije. Te falesh me petk pa prerje per nxjerrjen e 
duarve nuk eshte me vend, e nese gjate faljes mund te paraqiten (duken) pjeset e turpshme 
te trupit, atehere eshte e ndaluar ta veshesh petkun e tille. 

Ndalohet te ulesh me kercije te ngritur (drejtuar) dhe te ulesh ne gjunje (galuc) i veshur 
me petk te eperm pa pjesen e poshtme te rrobave, sic kane vspruar arabet paraislame. 
Kjo eshte veshje e pahijshme. 

Shitblerja e ndershme lind pas shqyrtirail te sendit qe shitet, e jo vetSm me prekje, kontakt 
ose me gjuajtjen e lendes me guralec. Ky lloj tregtie dikur ishte shume i perhapur dhe ka 
demtuar here shitesin, here bleresin. 32 gA-C a^na^<:^^ 


370. Na ka treguar AbduH-Aziz b. AbduUahu, ketij Ibnu Ebi Mevaliu 
prej Muhammed b. Munkedirit, i cili ka thene: 

- Kam hyre te Xhabiri b. AbduUahu e ai falej i mb^htjeile ne nje 
petk, e pjesa e eperme e petkut te tij e I^ne (anash). Pasi e kreu nainazui, 
i kemi thene: "O Ebu Abdullah, po falesh, e pjesa e eperme e petkut tend 

eiene (anash)?" 

- Po, - u pergjigj ai - kam dashur te me shohin te paditurit, sig jeni 
ju. Une e kam pare Pejgaraberin s.a.v.s. duke u falur keshtu. 


Udheheqjen ne haxhillekun e vitit te 9 sipas hixhrit Pejgamberi a.s. ia ka besuar Ebu 
Bekrit, e ai i ka dhene udhezime Ebu Hurejres se ^ka do t'u kumtoje haxhinjve ne Mine. 
Pas iargimit te Ebu Bekrit nga Medinja estite shpallur surja "et-Tevbe", andaj 
Muhammedi a.s. e ka derguar Allun qe t'ju komtoj haxhinjve. Ahu, hypiir ne deve te 
Muhammedit a.s. arrili te Ebu Bekri ne Dhul - Hulejfe, ia sqaroi rmsionin e vet dhe citoi 
sureo e shpallur rishtas, ne te cilen ne ajetin 40 mendohet nS te me fjaiSt; "Nese nuk e 
ndihmoni, Zoti e ka ndihmuar kur e kane ndjekur (debuar) pabesimtarSt (nga Mekka), si 
te dytin nga te dyte, kur ata dy ishin ne shpelle dhe kur ia ka thenS shokut te vet: "Mos 
u frikeso ! Zoti eshte me ne". Andaj AU-Uahu i ka derguar qetesimin e Vet dhe e ka forcuar 
me ushtri te cilen ju nuk e keni pare, fjalen e pabesimtareve e ka here te ulet, e fjala e 
AU-Uahut (ka rabetur) e larte. Vertete, All-Uahu eshte i fuqishem dhe i men^ur (i urte)". 33 'me—l- zyOifAa/r-i Transmetohet nga Ibni Abbasi, ky nga Xherbedi dhe Muhammed b. 
Xhahishi e kSta nga Pejgamberi s.a.v.s.; 

"Kofsha (kerdhokulia) eshte pjese e turpslime e trupit (avret)" 

Enesi ka thene qe: "Nganjehere Pejgamberi s.a.v.s. e ka zbuluar 
kofshen e vet". 

Per te dalur nga deklaratat e tyre (kunderthSnese) Buhariu sqaron: 

"Deklarata e Enesit eshte tse e mire ne saje te percjellesve te vet, 
ndersa deklarata e Xherhedit m^ e sigurte (per ritual)". 

Ebu Musai thote: ' 'Pejgamberi s.a.v.s. i ka mbuluar gjuiyte e vet kur 
ka hyre Uthmani". 

Ndersa, Zejd b. Thabiti ka thene; "All-llahu nje here Pejgaraberit 
s.a.v.s. ia zbriti shpalljen derisa kofshen e kishte ne kofshen time dhe aq 
m'u rendua mua saqe jam frikuar se mos po me dermohet (ndxydhet) rt 15 Hadilhin e lartshenuar, nepermjet Ibni Abbasit e permend Tinnidhiu ne pennbledhjen 
e tij tg ha(fitheve, e Maliku ne Muvettaun e tij nepermjet Xherhedit, ndersa Taberaniu 
nepermjet Muhammed b. Xhahshit e sjell ne kete varianie: 

- Jam falur me Pejgamberin a.s. e pastaj kaluam prane Ma'merit i cili rrinte (ulur) me 
kofshe te zbuluara para shtepise se vet prane miges. 

- Mbuloi kofshet o Ma'mer, sepse kofshet jane pjese e tuipshme e trupit - tha 
Muhammedi a.s. 

Enes b. Maliku, Muhammed b. Abdu-r-Rahmani dhe ndonje as-habe tjeter kane mendim 
te kundert e qe i mbeshtet edhe Ibni Hazmi me veretje se "Te grate pjese e turpshme e 
trupit konsiderohet i tere trupi i saj, pos fytyres dhe shuplakes", 
Enesi ka pare kofshen e zbuluar te Muhammedit a.s. me rastin e fcalerimit te tyre te 
perbashket ne deve dhe clirimit te Hajberit. Po te ishte kofsha vertete pjese e turpshme 
e aupit, All-Uahu xh.sh, nuk do ta lejonte Pejgamberin e tij qg rreth kesaj te gaboje 
pubiikisht, e dihet se nga vepiimet e tilla e ka ruajtur qS nga dit^t e hershme Xt femijerise 
se tij. 

Numri me i madh i as~habeve dhe i dijetareve te gjeneratave te mevonshme si^ jane; Ebu 
Hanife, Muhammedi, Zuferi, Maliku, Shafiu dhe Ahmedi i pennbaiien hadithit te 34 oAi wyyci77i^a:i- jl/3 liij uu j.tc.'Gj ^ i* Ir ^ * u*^ .^^-^^ ^^ ^"-^^ ^'-i-^ "-^ ^:^ ^ ^' "'^^J 'J^ theksuar te Buhariu dhe mendojne se kofshet ne namaz doinosdo duhet mbuluar. 

Sipas mendimit te juristeve te shkoUes hanefite pjese e turpshme e trupit te mashkulli 
eshet trupi nga kerlhiza deri nen gjunje, ndersa Ahmed b. Hambeli, Zuferi dhe Maliku 
kerlhizen dhe gjunjet nuk i konsiderojne pjese te turpshme te trupit. 

Gjunjet jane te perbere nga ashti i pjeseve te kercirit, i ciii nuk eshtS pjese e turpshme e 
trupit dhe nga eshtrat e kofsheve te cilat konsidrohen pjese e turpshme, andaj nga kujdesi 
dhe siguria me e madhe per ritual kerkohet mbulimi i gjunjeve. 

Kofsha e zbuluar e Muhammedit a.s. ne Tebuk ishte nga nevoja dhe ngutia ushtarake 
dhe nuk mund te jete argument per rrethana normale. 

Deklaiaten e plote te Ebu Musa Eshariut Tahaviu e paraqet ne variantin vjjues: 

- Pejgamberi a.s. duke ndenjur ulur e ka vene petkun e vet ndermjet gjunjeve. Ne ate 
^astiparaqitetEbuBekri dheaii Icjonhyrjen. Duke ndenjur xie ate pozite.ierdhiUmeri 
dhe disa As-habe. Me ne fund u paraqit edhe Uthmani dhe ai i lejoi hyrjen duke e terhequr 
pekun ne gjunjet e vet. Pas perfundunit te bisedes u shperndane te gjithe dhe Hafsa i ka 
thene: "O i derguari i AU-Uafaut, te erdhi ty Ebu Bekri, Umeri dhe shoket tjere, dhe ti rrije 
ashtu pa levizur, e kur erdhi Uthmani ti i mbulove gjunjet!" 

- Valle, mos te turperohem nga njeriu nga i cili turperohen edhe melaqet ! - u pergjigj 
ai. 

Sipas kesaj qe u paraqit shihet se pejgamberi kofshet vazhdimisht i ka mbuluar, e gjunjet 
sipas nevojes dhe arsyeshmerise (gjykimit) personale. 

Deklarata e Zejd b. Thabitit ka te beje me shpalljen e ajeteve 94-95 te sures En-Nisa, ne 
te cilet thuhet: "O besimtaie, kur niseni ne rnige te All-llahut (ne lufte), informohuni (per 
armikun) dhe atij q6 u pershendet me selam, mos i thuani: "Ti nuk je besimtar!, duke 
kerkuar me kete miresite (kenaqesite) kalimtare te kesaj bote, e te Ail-Ilahu ka pasuri te 
shumta. Te tille keni qene edhe ju me par6, e All-llahu u dhuroi bekimin e vet, prandaj 
informohuni (per annikun)! NJemend, Ali-liahu din pka pimoni ju. 
Nuk jane te barabarte ata besimtare qe kane mbetur ne shtepite e tyre, pos atyre qe jane 
te penguar nga nevoja, me ata qe luftojne ne niige te All-llahul me pasi3rite dhe jeterat e 
tyre. Zoti i ka ngritur (dekoruar) per nje shkalle me larte ata qS luftojne me pasurite dhe 
jeterat e tyre ndaj atyre qe kane mbetur ne shtepite e tyre. E All-llahu te gjitheve u ka 
premluar miresi. E All-llahu i ka shperblyer me shperblim te madh ata qe luftojen, e jo 
ata qe mbesin (ne shtepite e tyre)". 35 <3 ^l ; JiS ^ l^i\ Jl Jt J «if . "^ 'c.1. UC. ^;.\i . C jW ViL*>i : Jll . ^^ 3* LV ti?*^ 

>; u* . y as- . 1^^ ^_,w! : J'tJ . dn "S?! ^' V ( ji^ii J ^.7 s'xs J^l '^i. ia^ i^^ ^^JJi «)i 

371. Na ka treguar Jakub b. Ibrahimi, se i ka treguar Ismail b. Ulejje, atij 
Abdu-1-Aziz b, Suhejbi nga Enesi se Pejgamberi s,a.v,s. ka udhehequr 
aksionin ushtarak ne Hajber dhe e kemi falur namazin e sabahut ne mengjes 
(muzg) mu para Hajberit. Pastaj Pejgamberi s.a.v.s. hypi ne deve, hypi edhe 
Ebu Talha, e une pas Ebu Talhas. Pejgamberis.a.v.s. u nis rruges se Hubejrit 
dhe gjuri im e preku kofshen e Pejgamberit s.a.v.s. Pastaj e hoqi (me rastin 
e prekjes) petkun e poshtem nga kofsha e vet, saqe une pashe barshesine e 
kofshes se Pejgamberit s.a.v.s. Pasi qe hyri ne katund (ne Hajber) tha: 
"Ali-llahu eshtg m^ i madhi! Qofte i shkaterruar Hajberi!" Kur zbritem ne 
fushen hyrese te vendbanimit me njerez^ tha tri here: "I keq eshte mengjesi 
per ata qe jane te qortuar 1" 

Enesi thote; popuUi (i Hajberit) doli (prej shtepive) per pune te veta 
dhe thoshin: "Muhammed!", kurse dikush nga shoket tane, thote, 
Abdu-1-Azki, tha: "... edhe armata" d.m.th. ushtria. Hajberin e kemi 
^liruar me dhune dhe kemi grumbulluar pla^ken e luftes, Aehere erdhe 
Dihje dhe tha: "O Pejgamberi s.a.v.s., ma jep nje vajze (sherbetore) nga 
ajo plagke Nfte !" 

- Shko dhe merre nje vajze per vete - u pergji^ ai. 

e Hujejjit, e Pejgambeirit s.a,v*s. i ie e mon san 
n|e nieri dhe i tha: 36 - O Pejgamberi i All-Uahut, Dihjes ia ke dhene Safijjen, bijen e 
Hujejjit, zonjushen (te paren) e flsit Kurejdhe dhe Nader, e ajo te ka hije 
vetem ty. 

- Ma thlrrni ate bashke me ate - tha at. 

Dihje erdhi me ate dhe kur e pa ate Pejgamberi s.a,v.s. tha; 

"Merr nga pla^ka ndonjc vajze tjeter, pos saj !" 

Enesi thote se, Pejgamberi s.a.v.s, ate e ka liruar e pastaj e ka 
martuar per vete. 

Me vone ThubitI e ka pyetur Enesin: 

- Ebu hamza^ ^ka i ka dhene asaj Muhammedi s,a,v.s. si dhurate 
martese ? 

- Vete ate. E liroi dhe me te vuri kurore. 

Dhe derisa ende ishte ne rruge (ne Seid ruha), e pergatiti ate per 
Muhammedin a.s. Umml Selemeja (nena e Enesit) dhe la derezol naten. 
Keshtu, Pejgamberi s.a.v.s. gdhin si dhenderr dhe tha: "Kush ka di^ka 
le te ma sjelle! ' ' Atehere e shtriu nje mushama lekure dhe njerezit sillnin 
dikush hurma, e dikush vaj. 

Mendoj, thote Abdu-I-Azizi, se Enesi ka permednur edhe miell te 
ferguar dhe ka thene se kane here gjelle (nga hurmet, vaji, qumeshti dhe 
mielH i ferguar) dhe kjo ka qene gostia e dasmes se Pejgamberit s.a.v.s. 16 Hajberi eshte gliruar ne fiUirri te vitit te shtate sipas hixhrit per shkak te pabesise 
(trathtise) se hebrenjeve dhe maireveshjes se tyre me armiqte e muslimaneve perreth. 
Nga hadithi mund te perfundohel: 

- ne nje kafshe mund te hypin shume persona me kusht qe ajo te mund t'i perballoje; 

- para fiUimit tg betejSs dnhet pennendur emrin e AU-Uahut (xh.sh.) apo te shqiptohet 
zeshem tri here tekbiri, ashtu sig eshte thene kjo ne Kur'an: 

"Besimtare, kur te perlesheni me pabesimtaret, behuni te qendrueshem (te forte) dhe 
kujtoni All-llahun gjithnje e me shume !" (el-Enfal, 45) 

- preferohet qe pronari la iiroje robereshen e vet e pastaj ta kurorezoje, Ngjashem me 
Safijen, Muhammedi a.s. e ka kurorezuar edhe Xhuvejrijen, bijen e Harithit, te zene rob 
me rastin e luftes me fisin Mustaiik. 

Aishja pohon se Xliuvejria si pla^ke lufte i ka takuar Thabit b. Kajsit dhe ajo e ka lutur 
te riblehet. Thabiti ia ka lejuar kete e ajo ka kerkuar ndihme materiale nga te njohurit, e 37 '^hmi/u^-/- ^te/h 'por-i- 


sa petKa gruaja 

Ikrime ka thene: "Do t'i lejoja as^ po ta nibuloje trupin e yet (bile) 
edhe me nje petk". 

372, Na ka treguar Ebu-1-Jemani, ketij ia ka transmetuar Shuajbi nga 
Zuhriu, ketij Urve, se Aishja ka thene: 

' 'Pejgamberi s.a.v.s. falte namazin e sabahut ne te cilin merrnin pjese 
edhe disa muslimane te mbeshtjella me mbulesat e tyre te leshta te 
mendafshta, e pastaj ktheheshin ne shtepite e tyre, pa mundur t'i njohe me ne fund edhe nga Pejgamberi a.s. 

- A don di^ka me te vlefshme se ajo ndihme ? - e ka pyetur Muhammedi a.s. 
~ E gka eshte ajo ? - thote ajo. 

- Ta jap (paguaj) shumen e caktuar per lirimin tend dhe te te kurorezoj per vete. 

- Pajtohem - u pergjegj Xhuvejria. 

Sapo e kurorezoi Muhammedi a.s. Xhuvejrien edhe lufletaret Ijere i liruan roberit e tyre, 
duke konsideruar se fisi Mustalik eshte ne lidhje miqesie me Pejgamberin a.s. Keshlu 
me kete martese te bekuar njekohesisht jane liruar edhe njeqind rober te fisit te 
permendur. 

- sunnet eshte, e disa dijetare thone dctyrim, te pergaditesh gazmend dasme, Ebu Hanife, 
Maliku dhe Ahmedi konsiderojne se sunnet eshte t'i pergjigjesh thirrjes me pjesemarrje 
personale ne gazmend te ketille. Shafiu kele e konsideron per obligim, e ne raste te tjera 
akt te preferueshem; 

- marlesa behet publikishf ; 

- eshte e preferueshme qe fqinjet dhe miqte 9iftin e ri ta ndihmojne materialisht dhe me 
dhurata te cilat atyre u pergjigjen me se miri. 

17 Nga hadithi mund te peifuiidohet: 

- eshte i plotfuqishem namazi i gruas se mbeshtjeJlurme vetem nje fustan. Maliku, Ebu 
HatiiQa dhe Shafiu konsiderojne qe gruaja ne namaz me vete duhet tg kete pallton, 38 ya^M<m:€' 

373. Na ka treguar Ahmed b. Junasi, ketij Ibrahim b. Sa'di, ketij Ibni' 
Shihabi nga Urve, e ai nga Aishja, se Pejgamberi s.a.v.s. eshte falur me (ne) mbulesen (anterine) dhe shallin (shamine). Alau Lhole se me se paku duhet pasur: "Petkun 
e poshtem, pailton dhe shallin", e Ibni Sirini shloti: ",..dhe edhe nj6 pajlto (mbulese) te 
gjate". 

Ibni Mundhiri konsideron se numri i peikavc eshle sekundar. Me rendesi eshte qe gruaja 
ne namaz t'i mbuloje te ^itlia pjeset e trupit te vet, e edhe floket. 
Mendimet e juristeve islame rreth ^eshtjes se pjeseve zbukuruese, gjegjesishl, te 
turpshme, te trupit te femres, jane te duarduarte. 

Ebu Bekir b. Abdurrahmani konsideron se i gjithe tmpi i gmas hyn ne pjeset e turpshme, 
e edhe thonjte. Maliku dhe Shafiu konsiderojne se floket dhe tabanet (shputat) hyjne nen 
kategorine e pjeseve te turpshme te trupit, dhe nese gmaja nuk i mbulon ne namaz, 
namazin duhet perseritur deiisa ende vazhdon koha e tij, e Shafiu edhe shton: "...edhe 
pas kalimit te kohes se tij". 

Ebu Hanife dhe Tlievriu mendojiie se namazi i gruas me shputa te zbuluara eshte i 
plotfuqishem, sepse kembet e gruas nen nyje nuk hyjne ne pjeset e turpshme te trapit te 
gruas; 

- Maliku, Shafiu, Ahmedi dhe Is-Haku mendojne se me mire eshte qe namazin e sabahut 
ta falesh ne muzg te agimit, e Ebu Hanifja mendon se duhet shtyere deri te zdritja e 
pjeserishme, per megjithate di^ka para Hndjes se dielht. 

Ka juriste te cilet thone se zbatimi i permbajtjes se hadithit te permendur gshte deroguar 
me hadithe te mevonshme tS cil^ve juristet e shkolles hanefite i kushtojne kujdes te 
ve9ante; 

- grate mund te marrin pjese ne faljen kolektive te namazit ne xhami nese kjo nuk do te 
kete pasoja te keqija per bashkesine. Ebu Jususfi dhe Muhammedi lejojne afrimin e grave 
ne gdo namaz te detyrueshem, ^ka e aprovon edhe Ebu Hani^a, me perjashtim te drekes 
dhe iqindise. Shume dijetare ketS ^eshtje e zgjidhin ne harmoni me interesat dhe nevojat 
morale te shoqerise. nje petk te holle-te zi, ne te cilin ishin disa shenja, dhe hodhi nje shikim ne 
ato shenja, e, kur e kreu namazin tha: 

- Dergojani kete petk timin te zi kutia-kutia Ebu Xhehmit dhe 
siilmani petkun e trashe prej liri te Ebu Xhehmit, ngase kjo pak me pare 
ma largol vemendjen nga namazi im. 

Ndersa Hisham b. Urve transmeton nga babai i vet, e ai nga Aishja, 
se Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

"Derisa fa^sha kani shikuar ne sheiijat (larat) e petkut dhe u frikova 
kjo te mos me sjelle ne sprove". 

cf w^ 'o; ^^ V ^*"^ ^fe i^J/ ^ ^ ^> J^ j/ cr f^ '-^ j*^ x^ lifts? - ^^i Nga hadilhi mund te perfundohet: 

- lejohet te falesh me rroba me lata dhe 9faredo tjera te pasterta; 

- te menduarit oe namaz per punet e kesaj bote nuk e prish namazin, por besimtari i 
penduar duhet me mendimet e veta te thellohet ne te, duke eliminum" ^do mendim tjeter, 
e kjo arrihet me falje te vetedijshme (te ndergjegjshme): 

- qortobet zbukorimi artistik i mureve ne xhami dhe mihrab aq sa qe te terheqe vemendjen 
e falesit; 

- gj ate faij es nuk duhet shikuar anash, per ne vendin ku behet sexhdj a. Miresjellja kerkon 
te shikohet para vetit edhe ne te ecuiit e perditshem; 

- dhuraten duhet pranuar dhe duhet qene mirenjohes per te; 

- Pejgamberet krahas misionit Hyjnor jane edhe njerez. Ne pgrputhje me Ugjet e kesaj 
bote dhe te nevojave te jetes, ata silleii si njerez te rendomte dhe eshte e mundur t'i 
okupojne disa pune te kesaj bote, e nga pikepamja e fuqise se shpirtit te tyre dhe te 
shpalljes se frymezuar ata jana di^ka me shume se njerezit e rendomte, njerez te te cilet 
dominon fuqia shpirterore ndaj materies se trupit te tyre. Deklaraten e sipeime 
Pejgamberi a.s. e ka dhene si njerl i rendomte, duke i pasur parasysh shoket e vet te cileve 
kjo M ngfet, e te largohen nga kjo. 

Deklarata e dyte tregon ne ngritje me te larte shpirterore te Pejgamberit a.s. te ciUn syri 
nuk e mashtron, por megjithate i ngnshtrohen te provuarit. 40 gA: amKHi^. ose piktura a [a prishin namazln? f ka gshte e ndaluar rreth kesaj? 

374. Na ka treguar Ebu Ma'mer Abdullah b. Amri, se i ka thene 
Abdu-1-Varithi, ketij Abdul- Aziz b. Suhejbi nga Enesi, i cili ka thene: 

- ALshja e ka pasur nje mbuiese (pelhure) me tS cilen e mbulonte 
njeren ane te dhomes se vet, andaj, Pejgamberi $.a.v.s. 1 tha: "Na e hiq 
kete mublese tenden, ngase vazhdimisht ine paraqiten ytzatimet (piktu- 
rat) (nga ajo) derisa faiem (jam ne naniaz)!" 19 Muhadithet ijere duke e permendur rastin'e siperme theksojne se nc mbuiese (paravan) 
kane qene te vizatuara figurat e zogjve dhe se Aishja me kerkesg te Pejgamberit a.s. e ka 
hequr, 
Nga hjdithi mund tg perfundohet: 

- eshte e qortueshme te falesh ne rroba te zbukuruara me vizatime dhe kryqe, te shikosh 
ne to duke e falur naniazin dhe Ee falesh ne cerge (shtroje) me vizatime t6 tilla. 
Duket se hadithi i pemiendur eshte i deroguar me Xt mevonshmin, te cilin e ka transmetuar 
Selh b. Hanife e Nesaiu dhe e ka futur ne permbiedhjen e tij ^ haditheve ne kete variante: 
"Ubejdullah b. UbejduUahu i ka ardhur ne vizite Ebu Talhas dhe tek ai e ka hasur Selh 
b. Hanifen. Pastaj Talha njerit nga te pranishmit i tha ta teriieq nen te ^argafm. Selhu 
pyeti per arsyen, e ai iu pergjigj : 

- ne te ka vizatime, e kSte e ka ndaluar Pejgamberi s.a.v.s. 

- Kete, vertet nuk e kam ditur - tha Selhu. A nuk e ka ndaluar ai vetem ate qe eshte e 
vizatuar ne rroba? 

- Po, por une kete e beje nga sygeltesia (kujdesi) - u pSrgjegj Talha. 

Hanefitet konsiderojne se vizatimet neper cerge (shtroje) dhe ne ^aigaf nuk jane te 
ndaluara rreptesisht. Kete mcndim e perkrah Thevriu dhe Nehaiu, kurse Maliki thote; 
"Eshte e qortushme te tete vizatime te qenive te gjalla nepgr tavan dhe mure tS nderteses, 
ndersa ne cerge (shtroje) dhe ne ^ar^afe nuk ka dem". 

Imam Thevriu mendon qe vizatimet nuk jane te ndaluara neper shtroje kur neper te ecet, 
rrime ulur dhe flejme. 

Perfaqsuesit e shkolles hanefite mendojne se eshte e qortueshme te mbash vizatime te 
qenieve te gjalla te ekspozuara ne dhoma, me perjashtim te atyre ne 9ar9af dhe shtroje 
ne|>er te cilen ecet. -■■-iftt't-'Vri'.T^.-- 


A."*. «' 


375. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, dhe ka MbS se ia ka transmetuar 
Lejthi nga Jezidi, ai nga Ebu Hurejre e ky nga Ukbe b. Amri, i cili ka thene: 

- 1 eshte dhuruar Pejgamberit s.a.v.s. nej mantil (anteri) mendafshi, 
e ka veshur dhe me te eshte falur, e, pasi e kreu nama^n, e zhveshi 
vrazhde, sikur ta perbuzte ate dhe tha: "Nuk u ka hije ky te de- 

itt20 20 Nga hadithi mund te perfundohet; 

- mashkuUit i ndalohet te veshe rroba mendafshi me perjashtim te nevojes, si ne kohe te 
luftes ose ne te ftohte kur nuk ka tekstil tjeter. 

Disa nga devotshmeria e kane zbatuar kete edhe te grate. Keshtu, Abdullah b. Zubejri, 
duke u mb^tur fjalim haxhinjve, u tha: 

"PopuU, mos veshni rroba mendafshi, e mos ia lejoni kete as grave tuaja, e as 
pasardhesve, sepse ai qe i vesh ne kete bote, nuk do t'i kete ne te ardhmen". 

Qendrim te drejle per kete ka dhene Pejgamberi a,s, me fjalet; 

"Grave te uimnetit tim ju eshte lejuar te perdorin arin dhe mendafshin, e u eshte ndaluar 
meshkujve". 

Ahu ka transmetuar qe Pejgamberi a.s. me nje rast ne dore te djathtS kamarre mendafsh, 
me te majtg ar dhe ka thene: "Keto te dyja rrepesisht u jane te ndaluara raashkujve te 
ummetittim"; 

- namazi i mahkullit i falur ne pelk te mendafshte ashte i plotfliqishgm, por sipas 
n^ndimit te Malikut duhet per^ritur gjate kohes se tij., nese gjendet veshmbathje tjeter 
e pershtatshme. 

- lejc^et te pranohet dhurata nga idhujtaret. Pejgamberi a.s. mantilin e permendur e ka 
pranuar nga Ukejdir b. Abdu-1-Meliku, zoteriut te Deumetu-1-Xhendelit. Ne kohe te 
iMlifes Ebu Beker, Haiid b. Velidi e ka 9Uruar vendbanimin e permendur, e Ukejdiria e 
ka kapur dhe e ka dhene ta likuidoje per shkak te slikeljes dy fytyreshe te maurveshjes dhe 
pershkak te akcioneve (te fshehta) kunder musHmaneve. 42 
376, Na ka treguar Muhammed b. Ar'are, ketij ia ka percjellur Umer b. 
Ebi Ziadi nga Avn b. Ebu Xhuhejfe, e ai nga babai i vet i cili ka thene: 

- E kam pare Pejgamberin s.a.v.s. ne nje tende (^ader) lekure te kuqe 
dhe e kam pare Bilalin duke e marre ujin e abdestit te Pejgamberit 
s.a.v,s., e po ashtu, i kam pare edlie njerSzit duke vrapuar per ate uje e 
kush merrte prej aty uji di^ka, pastrohej me te, e kush nuk mund te 
merrte gje prej atij uji, merrte lageshti nga dora (e tij). Past^ kam pare 
qe Bllali e mori nje shtize (shkop) dhe e nguli (ne toke), kurse Pejgamberi 
s.a.v*s. doU ne lye petk (fustan) te kuq te pervjele (deri nen gjunje) dhe, 
pas shkopit te permendur, me masen i fall dy reqate (dreken), dhe kam 
pare si lyerezit dhe devet e tyre kalojne pas shkopit te permendur. 21 Nga hadi^ mund te perfundohel: 

- lejohen te vishen rrobat e kuqe dhe me to te falesh; 

- njerezit e dijshem dhe l^ moralshgin duhet respektuar; 

- kush fal ng sipgrfaqe te hapur, se pari duhet qe para vetes ta ngule njg shkop paksa te 
a'ate; 

- nS udhetim namazet k^erreqateshe faien me mga dy reqate; 

- uji i abdestit i kulluar aga organi i pastert i trupit eshte t papastert dhe nuk mund te 
shfiytezohet me p6r pastrime sipas sheriatit. 43 


!j;ut ^t y -y /i ij. i^" 4^_^ Ob j^'^ii'i ^1 jS ^^^' 6' 4 '^i ;>; Jj 5 i' xc ^} J^ 

^•^ > y t>' J--j» * {-^^ i>^ ^^ ^- J<^ s/^j* j:* Ifi ■ "iJ^ W¥, v^H y_^j -ie ^"j Te fajurit e namazlt ne gatia te rrafshta, 
ne minberdhe ne podium Ebu Abdullah (Buhariu) thote: 

Hasan Basriu e ka konsideruar te rregullt te falurit ne akull te forte 
dhe ne ura, madje edhe nese nen to, mbi to ose para (prane) tyre rrjedh 
urina, nese, mes falesit dhe asaj ndotesie, ekziston nje ndarese. 

Ebu Hrejre eshte fahir ne tavan te xhamise me imam, kurse Ibni 
Umeri eshte falurn^ bore. 22 Rastm e Ebu Hurejres e ka transmetuar Salihu, robi i liniar i Tev'emetit, me fjalet: "Kam 
falur ne tavan te xhamise mbas imamit i cili ka qen& poshte para neve". 

Nje njeri ne Ramazan falej ne tavan te xhamise mbas imamit, andaj per rregullsine e 
namazit te tij e ka pyetur Muhammed ez-Zuhriun, e ai iu pergjigj: "Nuk dij qe ketu te 
ketg ndonje te keqe, pos neseje para imamit". 

Shafite kete veprim nuk e perfilJixi. Ata i iejojne faljen n^ teiren te ngritur vetem imamit 
dhe muezinit qe t'i shohin me mire te pranishmit dhe ta degjojne kendimin e caktuar ne 
namaz. 

Hanefite konsiderojae se nuk eshte mire te falesh ne tavan (galeri) pa nje shkak te 
arsyeshem, por Iejojne pa verejtje ne rast tS ngushtesise ne faljen e xhumase, bajramit 44 a4r a49m4oc 377. Na ka txeguar All b. Abdullahu, ketij Sufjani, e ketij ia ka trans- 
metuar Ebu Hazimi duke thenS se e kane pyetur Selh b. Sa'din: 

"Prej e'gjeje ka qene (i ^^ritur) minberi i Muhammedlt s.a.v.s. ?" 

- Nder te gjallet askush nuk ka mbetur me i i^joftur se une mbi kete- 
i pergji^ (Selhi). Ai ka qene prej drurit te tamariskes. Pejgamberit 
s.a.v.s. ia ka ndertuar filan fisteku, robi i liruar i filan Ostekut. Kur u 
ndertua dhe u montua, hypi ne te Pejgamberi s.a.v.s., u drejtua kah 
Qabja dhe me ze e shqiptoi tekbirin e namazit. Masa rrinte prapa tij e 
ai e recitoi tekstln e duhur nga Kur'anI, dhe ra ne ruqu e pas ty ra ne 
ruqu dhe masa. Pastaj e ngriti koken, u kthye prapazi dhe e beri sexhden 
ne toke, pastaj (prape) u ktheye ne minber (e lexoi tekstin e duhur nga 
Kur'ani), ra n^ ruqu, pastaj e ngriti koken dhe u kthey prapazi derisa e 
beri sexhden ne toke. £ ketille eshte geshtja e minberit. 

Ebu Abdullah (Buhariu) thote se AH b. Abdullahu ka thene qe Ahmed 
b. Hanbeli e ka pyetur per kete hadlth (te lartSpermendur), dhe ai i eshte 
pergjigjur: dhe ne namazet tjera. Me se miri eshte te falesh me imamin ne te njejten lartesi 
horizontale, duke i plotesuar safet gradualisht, njerin pas tjetrit. 

Lejohet 1^ falesh nS borC; madje edhe te besh sexhde, kur ajo eshte e shkelur (ngjeshur) 
ose e ngrire dhe e ka fortesine e nevojshme. Ne Muxhteba' thuhet: "Lejohet te behet 
sexhde ne bore, bm" te larte, ne sane dhe ne pambuk te 9are, nese ne to raund te stabiUzohet 
koka e falesit dhe ai me balle mund ta ndjeje fortesine e tyre". 

Ne permbiedhjen e felfave te Ebu Hafsit, theksohet: "Nuk prish pune te falesh ne akuil, 
ne kokrra gruri, elbi, fiku dhe misri. Ne oriz kjo nuk eshte e Icjuar, sepse Sshte i 
rreshqitshem dhe jostabil, si edhe as ne boren e bute dhe nS shtresen e trashS te barit te 
bute dhe ne materie tjeter fortesine e se dies balH nuk mund ta ndjeje". 
Hasan Basriu nuk e sakteson largesine e falesit nga ndytBsia eventuaSe. Kgtu eshte me 
rendesi vendi ne te cilin falel, e largesia e ndytesires nga ai vend eshte sekundare, edhe 
pse per epitet ndaj namazit ne higjienen personale duhet te jete i paster edhe rrethi i afert. 

Ne librin Mudevvenun thuhet: "Namazi eshte i plotftiqishem nese falesin nga ndyresia 
e ndan muri, rrethoja ose siperfaqja e hapur e hap^sires, te lavamanit ose banjos". 45 'mi'-i- iuOuAa-M - Kam dashur te theksoj se Pejgamberi s.a.v.s. ka qene ne nivel me 
te ngritur se masa, (prandaj) edhe s'prlsh pune (nuk pengon) qe imaml te 
jete ne nje poxite (vend) pak me te ngritur nga masa e njerezve. Kam 
thene, thote All b. Abdullahu, se per kete ngjarje (rast) eshte pyetur 
shume Sufjan b. Ujejne, pse a nuk e ke degjuar ti kete ne teres! nga ai? 

■ Jo - u pergjigj Ahmedi. 23 Ndertuesit e minberit te Pejgamberit a,s. nuk jane te percaktuar rnire. Ibni Sirini thekson 
se ka qene nje grek, rob i Sa'd b. Asit, Ibni Tini se ai ka qene zdrufcthtari me emrin 
Mejmun, rob i Sa'd b. Ubades, tjeret qe ai eshte rob i njefare Aishes se Ensarijve, apo 
Aulasetes, e disa thone se e ka ndertuar Salihu, robi i Abbasit. 

Ibni Sa'di ne Tabakatm e vet thekson se Ebu Hurejre ka pohuar qg Pejgamberi a.s, e ka 
mbajtur hytben duke ndejtur ne kembe ne nje trung te palmes. Duke u ankuar ne kete 
pashkathtesi Temimued-Dari, tlia: 

"A don te tandertoj foltoren si ato qe i kam pare ne Siri?" Rreth kesaj Muhammedi a.s. 
u konsultua me as-habet dhe tha qe ininberi te vendoset ne te djathte te naihrabit ne kendixi 
e siperm te xhamise, ashtu qe ndermjet tij dhe murit te xhamise ishte siperfaqja e zbrazet 
e gjere sa per te kaJuar nje dele. 

Abbas b. AbdU"l-Mutalibi thote se kete minber e ka ndertuar dhe ne vendin e permendur 
e ka vcnduar robi i tij dhe ate vetem dy shkalle mbi te ciiat ishte e Ureta per te ndenjur 
ulur. 

Nepermjet Jezid b. Rummanit, Hakemi ne "Iklilen" e tij thekson se rmnberi i Pejgamberit 
a.s. ishte i ndertuar prej tri shkallesh nen te cilal Muaviu ka urdheruar te vehen edhe 
gjashte, duke e transferuar prane murit. Ne ate kohe ndodh zenia e diellit, masa e 
shqetesuar dhe pjesa e minberit te Muaviut u dogj ndersa shkallet e Pejgamberit a.s. u 
ruajtSn dhe u vendosen ne vendin e meparshem. 
Nga hadithi perftindohet: 

Lejohet te f alesh ne minber. Pejgamberi a.s . e ka bere kete duke dashur qe te pranishmeve 
t'u tregoje qarte menyren e faljes se namazit. 

Sipas mendimit te Ebu Hanif es, imami mund te jete mbi nivehn e te pranishmeve me se 
shumli sa lartesia e shtatit te njeriut, e sipas Malikut ne nje lartesi te parendesishme; 
- ievizja e vogel e falesit ne namaz nuk e prish naraazin. 

Autori i Muhitit thote se nje hap i bere ne namaz, ne cilendo ane, nuk e prish namazin, 
por dy ose tri hapa e prishin dhe duhet perseritur ate. 

Ajniu mendon se ketu me rendesi eshte arsyeja e ievizjes. Nese para falesit nS saf ka 
vend te zbrazet, ai mund t'i leshoje dy e me shume hapa deri te vendi i zbrazet. 
Hatabiu pohon qe puna e vogel nuk e prish namazin. Minberi i pejgamberit ishte prej tri 
shkaileve. Nese ne te irelen eshle ulur, e ne te dyten ka qendruar ne kembe, zbritja dhe 
ngjitja e tij ne minber nuk ka mundur te jete me pak se dy hapa. 46 378. Na ka treguar Muhammed b. Abdu-r-Rahimi, atij i ka treguar Jezid 
b. Haruni, ketij i ka lajmeruar Humejd et-Tavil, ky nga Enes b. Maliku se 
Pejgamberi s.a.v.s. ka rene nga kali dhe iu ka gervishtur kemba nen gju, 
gjegjesisht shpatulla, edhe ishte betuar se do te izolohej njg muaj nga 
bashkeshortet e veta dhe u ul ne ^ardakun e vet i cili kishte shkalle nga 
tmngjet (e palmes). Aty i vinin shoket e vet ta vizitojne, dhe ai me ata eshte 
falur ulur, ndersa ata ne kembe, pasi dha selam, ka thene: 

- Imaml eshte i venduar qe te percillet, e kur ai e shqipton tekbirin, 
sbqiptone edhe ju, kur bie ne ruq bini edhe ju, kur bie ne sexhde, bini 
edhe ju, e nese falet ne kembe, faluni edhe ju ne kembe!" 

Pas 29 ditesh zbriti (te grate), e shoket e pyeten: 

- O i derguari 1 AI!-lIahut, ti je betuar se do te bojkotosh grate nje 
muaj dite? 

- Ky muaj i ka pasur 29 dite - tha Pejgamberi. 24 Nga hadithi mund te pgrfundohet: 

- lejohet te falesh ne tavan dhe ne ^ati te rrafshte te shtepise; 

- betimi eshte i pranuar me Hgj dhe duhet respektuar; 

- ndonje muaj i vitit hixhrij mund t'i kete edhe 29 ditB. Nese musHmani e obligon veten 
per ndonje pune derisa te zgjase vetem nje muaj i caktuar per te cilin me vone vertetohet 
se i ka 29 dite, obligimi skadon (merr fund) me kalimin e dites se 29 te atij muaji, e nese 
muaji nuk eshte percakluar obhginii zgjat 30 dite; 

- kryerjen e perbashket te namazit mbas imamit te pranishmit e bejne duke qendruar ne 
kembe, e ng rast nevoje (semundje etj,) mund te falin ulur, pavaresisht si fal imami; 

- pjesemairesit e faljes se perbashket e ndjekin imamin ne te gjitha pjeset e ritualit, e 
tekbirin fillestar te namazit e shqiptojne njekohesisht me imamin. Imami duhet t6 prije 
ne fcryerjen e pjeseve te rilualit. Andaj, kush shkon n^ ruqu, ne sexhde ose ne cilendo 
pjese tjetei te namazit para imamit, e imami nuk e zen, namazin e ka te prishur dhe duhet 47 ic \>\ '^\^\ j-y Ljt LU lii t.«^t a '^^'^ tj J4 u^ » cill « V* *^1 "^J J'>-^ ^'ji < t^'^ ^1j ***^ H^ i-"- ^ J*' ^. se sexhdes prak gruan e tij 

379, Na ka treguar Museddedi, qe fa-ansmeton nga Halidi, ky nga Sule- 
jman Shejbaniu, e ky nga Abdullah Sheddadi, e ai nga Mejmunja e cila ka 
thene qe: 

- Pejgamberi s.a.v.s. falejj une isha para tij dhe e kisha menstrua- 
donin dhe, kur leshohej ne sexhde, shpesh petku i tij binte mbi mua, e 
ai - thote Mejmunja - falej zakonisht ne cope hasre. 

: ~^t ju- , p ^j::.*^ 1^;; -. ju y ^. ^ 1 . 4 '4:r:;> ^^i^w @ k 2j^j v« k:£ •'ii 

Faljaenamazltne rrogoz 

Xhabiri dhe Ebu Seidi jane falur ne anije ne kembe, kurse Hasan 
(Basriu) u pergjigj: "Do te fal8i ne kembe (si imam), nese kjo nuk eshte 
veshtire per shoket e tu duke u kthyer me anije (kah Kibla). Ne te 
kunderten do te falesh ulur. la perserise; 

- pas perjetimit te fatkeqesise dhe te lendimit eshte e preferuashme te merret abdest dhe 
te fale ndonje reqat te namazit vullnetarisht (nafile). 

25 Nga hadithi kuptohet: 

~ gruaja me menstruacion nuk izolohet prej anetareve te familjes, por duhet qe trupin e 48 Q/i^ amux^ct vet dhe rrobat t'i mbaje sa me te pasterta dhe ne rregull; 

- gshte e lejuar, madje edhe e preferuar te falesh ng baser. Keshtu, zakonisht kane vepruar 
Xhabiri, Ebu Dherri, Zejd b. Thabiti dhe Ibni Umeri. Umer b. Abdu-I- Azizi per shkak te 
devotshmerise vazhdimisht ka bartuar me vete nje kese me dhe te cilin e shperndante ne 
baser dhe nfe te bente sexhden. Ai ka dashur qe ne menyre te perpikte ta zbatoje hadithin 
te cilin Pejgamberi a.s^ia ka tbene Muadhit: "Vene fytyren tende nS tokS!" 

Rastin e' Xhabirit dhe Ebu Seidit detajsht e kane regjistmar muhadithet tjere, duke 
dieksuar qe Ubejdullah b. Utbe, robi 1 hruar i Enesit, fc^ tibeng: "Kam udhetuar me Ebu 
Derdane, Ebu Seid Huriun, Xhafer b. Abdullahun dhe me disa shoke te tjere. Xhabiri si 
imam na ka falur ne barke me qendiim ne kembS, e po te kishim dashur kemi mundur te 
hedhim spirancen ne breg". 

Pasi qe Pejgamberi a.s. ka falur ne baser, as-habet analogjikisht kane perfunduar se mund 
te falesh ne dysheme dhe ne cerge (shtroje) ne vend se drejtperdrejt nS toke tS zhveshur. 
Ebu Hanifja, Hasan b. Maliku, Ebu Kilabe dhe Tavusi i lejojne udhetarit qe ne anijen, e 
cila laslime lundron, te falet edhe ulur, pavaresisht se a ka apo nuk ka ndonje arsye per 
kete, ndersa Ebu Jusufi dhe Muhamniedi e lejojne kete vetem ne rast te nevojes, si per 
zalisje, dhembje koke, lageshtie e te ngjashme. 

Ne barken me spiranca te hedhura (e ndalur) falja behet ne kembe. Ky eshte qendrimi i 
te gjithe juristeve. Barka e tille trajtohet si shtepia. Menyra e faljes se namazit ne anije, 
hekurudhe (tren), avion dhe mjete te ngjasme shihet nga deklarata e Hasan Basiiut, te 
cilen e mbeshtet edhe Buhariu. 
Nga haditbi, gjithashtu, perfundohet: 

- duhet pergjigjur fteses se mikut dhe duhet ngrene ato qe t'i afron; 

- namazet faloiltative (nafile) mund te falen b^hkarisht me imam; 

- nafilen me mire eshtS ta falesh ne shtSpi, e namazet farz ne xhami; 

- eshte e preferueshme qe ne mysafirllek te nikcxjiri te falesh ndonje reqat nafile; 

- vendi ne te cihn falemi duhet t£ jete t&resisht i pastert; 

- lemijet meshkuj te rritur falin ne safe krahas me meshkujt e rritur, e grate ne safe prapa 
meshkujve; 

- gruaja nuk mund t'u behet imam meshkujve, e mund t'ju behet grave, nese ne mesin 
e tyre nuk ka meshkuj; 

- eshte e preferueshme qe namazet nafile gjate ditSs tS falen te gJithS nga dy reqate, e 
Ebu Hanifeja preferon te falen deri me nga kater reqate, qofte diten, qot-te naten; 

- namazi i femijes jomadhor eshte i plotfiiqishem; 

- i plotiuqishem eshte namazi i falur nS kallam (shavar) dhe ne rrogoze tjera nga dheu, 
sepse ne esence jane materie te pasterta. Nese ato rrogoze jane te ndyta, se pari duhen 
pastruar; 

- kur dy veta gjenden se bashku me imaraain, do te formojne rendin duii^ qendruar 
menjehere pas imamit. Ibni Mes'udi preferon, qe te tillet te qendrojne anash imamil, te 
tSrheqxir p^ prapa; 

- eshte mire dhe e preferueshme 9do namaz ta kryejme me selam. 49 fuA-u-i- yOu/Kx^ 

380. Na ka treguar Abduilahu, ketij ia ka percjeliur Maliku nga Is-hak b. 
Abdullah b. Ebu Talhaja, ky nga Enes b. Maliku se gjyshja e tij Mulejke e 
ka ftuar Pejgamberio s.a.v.s. per (te ngrene) ushqim te cilin e ka pergatitur 
per te. Ai ka ngrene e pastaj ka thene: 

••Cohunirufali!" 

Une u afrova ne nje rrogoz (baser) e cila per shkak te perdorimit te 
gjate ishte nxire dhe e laga afe me uje- U ngrit Pejgamberi s.a.v.s., 
ndersa une dhe jetimi (Dumejret b. Ebu Dumejr) u rreshtuam pas tij, 
kurse plaka (Mulejke) prapa nesh dhe Pejgamberiss.a.v.s. i fall dy 
reqate, e pastaj u largua". Te falurit e namazit ne haser 

381. Na ka treguar Ebu-1-Velidi, ketij Shu'be, ketij Sulejman Shejbaniu 
nga Abdullah b, Sheddadi, e ai nga Mejmunja e cila tha: 

s.a.v.s. falej ne (f II tft- ^j > tit '4-? # y* c ^ ^ ^'^ ^"^^ 

Te faEurIt e namazit ne shtrat 

Enesi eshte falur ne shtratin e vet dhe ka thene: 
"Jemi falur me Pejgamberin s.a.v.s. e ndonjeri prej neve bente 
sexhde ne petkun e vet (ne nie kend^o ne krah)". 

50 gA( fzm^.xi' 382. Na ka treguar Ismaili, ketij Maiiku, prej Ebu Nadrit, robit te liruar 
te Umer b. Ubejdullahut, ai nga Ebu Seleme b. Abdu-r-Rahmani e ky nga 
Aishja, gmaja e Pejgamberit s.a.v.s. e cila ka thene: 

"Fieja para Pejgamberit s.a.v.s. e kembet e mia ishin ne vendin ku 
ai bente sexhde. Kur binte ne sexhde, me prekte e une i terhiqsha kembet, 
e kur ngrihejj une prape i shtrija. 

Ne ate kohe, thote Aishja, nuk ka pasur liampa". 

383. Na ka txeguar Jahja b. Bukejr, ketij Lejthi nga Ukejli, ai nga Ibni 
Shihabi, te cilin e ka informuar Urve, e kete Aishja, <\6 Pejgamberi s.a.v.s. 
eshte falur e ajo mes tij dhe Kibles ne shtratin e shtepise, e shtrire si xhenaze. 

•> f if 26 Nga hadithi mund te perfundohet: 

- namazi i mashkullit ne ai^si te dretperdrejte te gruas eshte i plotfuqishem; 

- eshte e lavdueshme qe naten te faiet ndonje reqat nafile; 

- ndonje levizje e vogel e kryer me nje dore gjate namazit nuk e prish namazin; 

- eshte e qortueshme te falesh krejtesisht i ktheyr kah qeniet e gjalla, e edhe kah njerezit, 
kurse Seid b. Xhubejri konsideron qe ketu nuk. ka kurrfare demi nese ata njerez zhvillojne 
bisede fetare; 

- me vlere te plote eshte namazi i falur ne shtrat. Ebu Hanifja dhe Shafiu lejojne te falesh 
nS 9do shtroje ne te cilen me ball dhe hunde mund te ndjehet fortesia e terreitiit. 

Ebu Derda thote: "Nuk do te doja te shoh njeriun qe fal ne 5 - 6 qilime te vendosura njeri 
mbi tjetrin". 

Imam Maiiku ka thene: "Lejohet te falesh dhe te besh sexhde ne cerge prej leshi dhe 
materie te ngjashme". 

As-habet e devotshem si Ibni Musejjebi, Katade, Urve b. Zubejri dhe te tjeret me se 
shumti jane falur ne toke te zhveshur. 51 384. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, ketij Lejthi nga Jezdi, ai nga Iraki, 
eky nga Urve, qe Pejgamberi s.a.v.s, eshte falur e Aishja ishte e shtrire mes 
tij dhe Kibies ne shtratin ne te cilin ata te dy flenin. ^j *^-f > f^'u'^j 3-yi J= oiLi\ \s^ o^- j-^* «J^j> 
'>f ili ^ wj3s lj> u'J ii:» & y i 5^-* X^ lir : J'* dBU cr ^-' f 0*^ i' -y 0: jQ 

Kryerja e sexhdes mbl tesha ne rasi vape 

Hasan Basriu thote: "Shoket e Pejgamberit benin sexhde ne ^albnen 
(e shtmar) dhe ne kapu^, e duart i kishin ne raenge". 

385. Na ka treguar Ebu-1-Velid Hisham b. Abdu-1-MeIiku, ketij Bisher 
b. Mufaddali, ketij ia percjell Galip Kattani nga Bekir b. AbduUahu e ai nga 
Enes b. Maliku i ciM ka thene: 

"Faleshim me Pejgamberm s.a.v.s., disa prej nesh per shkak te vapes 
se madhe, vendosnin nje skaj te petkut ku binin ne sexhde". 27 Hasan Basriu ne ditet me vape bente sexhden ne petkun e vet, e dimrit e veshte petkun 
e pashkalur dhe me te eshte falxir pa i nxjerrfe duart nga menget. Ne 9ailmen te 
mbeshtjellur rreth kokes kane here sexhde: Seid b. MusejjeM, Bekir b, Abdullahu, 
Mohammed Zuhriu, Abdullah b. Ebu Evfani dhe Abdur-Rahman b. Jezidi, Eshte e 
qortueshme te besh keshtu sexhde pa nevoje. 
Nga hadithi perfiindojme: 

- lejohet diteve me vape ose dimrit te ftohte te besh sexhde ne skaj te mengeve ose ne 
kend te petkut te veshur. Kete e ka bet^ shpesh haJifjaUmer, e pas nje namazi te xliumase 
ka thgne: "Kur dikush nga ju ndjen se rera pjek ne balle, !e te beje sexhde ne kendin e 
shtrire te petkut te vet" . Ky eshte qendrim i numrit, me te madti te dijetareve islame. Disa 
juriste te shkolles shafite konsiderojne se sexhden duhet here vetem ne toke te zhveshur 
duke u mbeshtetur ne fjaiet e Muhammedit a.s. te drejtuara Rebbahul: "Vene baUin dhe 
hunden tende ne toke! " Hanefite nga ky urdhgr nxjeuin vetem ketg pSrfundim se sexhden 
duhet here ne terren te forte. 52 oAf a^na^'C ^ *^ J- ~ « • 

Te falurit e namazit me kepuce 

386. Na ka treguM" Adem b. Ebu FJasi, se i ka treguar Shu'be, kete e ka 
informuar Ebu Mesieme Seid b. Jezid El-Ezdi i cili ka thene: 

_ - E kam pyetur Enes b. Malikun: "A eshte falur Pejgamberi s.a.v.s. 
me kepuce te veta ?" 

28 
-Po-upergjigj. 

' ^ "^ - • • 

Te falurit e namazit me meste 

387. Na ka treguar Ademi, ketij ia ka transmetuar Shu'be nga A'meshi 
se e ka degjuar Ibrahimin kah fiet duke e transmetuar nga Hemmame b. 
Haiith, i cili ka thene: 

- E kam pare Xherlr b, AbduUabun duke u shurre, pastaj mori 
abdest dhe mestet vetem i preku (me dore te lagur) pastaj u ngrit dhe u 28 Me kepuce te pastra mund te falesh. Mendimet rreth pastrimit te vlefshem te kepuceve 
jane te llojllojshme. Disa juriste thotie se kepuce! e perlyera me papasterti te laget jane 
te pastra kur fshiben (ferkohen) per toke ose per bari. Imam Maliku dhe Ebu Hanifla e 
pranojne kete mendim vetem nese shkilet ne ndytesi te terur (tS thate), ndSrsa tS lagten 
pa tjeter duhet pastruar me uje. 

Shafiu mendon se ndytesira qofte e terur apo e laget, nuk mund te pastrohet me rroba, 
kepuce dhe lende tjera, pos me uje. 

Ebu Davudi ne permbiedhjen e tij te haditheve thekson se Pejgamberi a.s. ka thene: "Mos 
i iinitoni hebrenjte! Ata nuk mund t'i luten Zotit me kepuce". 53 fal. Kur e pyten me vone tha: "E kam pare Pejgamberin s.a.v.s. duke 
veprnar keshtu". 

Ibrahim (Nehaiu) tiliote: "Kjo deklarate e Xheririt i habit disa (as- 
habe), ngase Xherirl ka qene nga te fundit qe pranuan islamin". 388. Na ka tregua Is-hak b. Nasri, -ketij ia ka percjeilur Ebu Usame nga 
A'meshi, ai nga Muslimi, ky nga Mesruku, kurse ai ngaMugire b, Shu'be i . 
cili thote: 

"I kam shtie uje Pejgamberit s.a.v.$. per abdest dhe ai vetem i ka 
pershkuar (me dore te lagur) meslet e veta dhe eshte falur*'. 29 Xheriri e ka pranuar islamin vitin e lundit te jetes se Pejgamberit a.s., e kjo ishte pas 
proklamimit te rregullit per marrjen e abdestit me uje, te shpjeguar ne suren Maide. 
Dekiarata e Xheririt tregon se ajeti konkret ouk e ka deroguar marrjen e mes-hit mbi 
meste dhe qe Muhammedi a.s. e ka shfrytezuar edhe diteve tg fundit t^ jetSs se vet. Mes-hi 
mbi meste eshte vertetuar me shume hadittie burimore, e Muhammedin a.s. e kane pare 
37 as-habe te shquar duke e bere kete. 
Nga hadithi gjithashtu mund te perfundohet: 

- lejohet ^ pshusxesh ne siperfaqe te hapur, vetem se duhet mbas ndonje mbuloje 
(paravaiii) dhe te mbrohesh nga te pamurit e kalimtareve; 

- mes-hi mbi meste eshtg akt i vertetuar me ligj. Me meste tS tilla mund te falesh nese 
jane te mbathura me abdest dhe nese ne to nuk ka ndytesi. 54 gM am^xi- 389. Na ka treguar Salt b. Muhammedij ketij ia ka percjellur Mehdiu 
nga Vasili, ai nga Ebu Vaili, e ky nga Hudhejfe qe e ka pare nje njeri i 
cili nuk e ka kryer ruqun e as sexhden sipas rregullit, e, pasi qe ai e ka 
kryer namazin e vet, Hodhejfe i ka thene; "Ti nuk je falur sipas 
rregullave". 

Ebu Vaiii thote: 

Mendoj se Hudhejfe gjithashtu ka thene; "Nese ti vdes (duke vepruar 
ashtu), do te vdesesh si ai qe nuk e ka ndjekur sunnethi dhe rnigen e 
Pejgamberit s.a.v.s.". 

j> ^^ ^'' ;>*^^ J} ^Cf j^'^l;*^* O; *f^. ^^^ /^-i ^O. Uf ^'-^"^^ " ''^* 

iiii iJ'\^ y -v: i- if^. oy "£} l^ ^ 0^ ^ '^\ y U' c?^ dau 390. Na ka treguar Jahja b. Bukejr, se atij ia ke percjelle Beker b. 
Mudarij nga Xhaferi, e ai nga Ibni Hurmuzi, e ky nga Abdullah b. Malik 
b. Buhajni se: 

"Pejgamberi s.a.v.s., kur falej, i ndante duart nga trupi, per t'u 
dukur (pare) bardhesia e sqetullave". 

Leithi gjithashtu thote: "Te njejten ma ka treguar Xhafer b. Re- 30 Eshte sunnet qe ne ruqu dhe sexhde te vendosesh dhe te qetesohesh plotesisht. Ky eshte 
qendrim i Ebu Hanefies dhe Muhaimnedit, ndersa Shafiu dhe Ebu Jusufi e konsiderojne 
si detyrim te dores se pare - farz. 

3 1 Eshtd sunnet qe mashkuili gjate kryerjes se sexhdes t'i largoje sa me shume berrylat nga 
brinjte, e gruaja t'i bashkoje per brinje, 

Ne permbledhjen e haditheve te Davudit theksohet pershkrimi vijues i Ebu Mes*udit: 
"...Pejgamberi a.s. i hedhte anash berrylat e tij dhe i mbante te ngritur nga toka, ashtu qe 55 VIera e le orienluarit kah Kibia 

Ebu Humejd duke treguar nga Pejgamberi s-a-v-s., thote; " Ai qe 
falet, gishtat (majat) e kembeve i drejton kah Kibla". 

391. Na ka treguar Amer b. Abbasi, se i ka treguar Ibni Mehdiu, e ketij 
Mensur b, Sa'di, duke percjelle nga Mejmun b. Sijahu, e ai nga Enes b. 
Maliku i cili ka thene se Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

"Kush e fal namazin tone, drejtohet kah Kibla jone dhe han nga ^jo 
qe na prejme (therrim), ai eshte musliman qe e gezon mbrojtjen e 
AU-lIahut dhe te te Derguarit te Tij, prandaj moe e then mbrojtjen e 

,r32 duart e tij ishin ne forme te kriheve te hapur te zogut". 

Ibni Mes'udi, Ibni Sirini, Ibni Unieri dhe Kajs b, Sa'di i lejojne mashkuUit venien e 
berrylave ne shtroje. Ebu DavucS thekson se as-iiabet i jane ankuar Pejgamberit a.s. se e 
kane veshtirc ne sexhde t'i mbajne beirylat ne dukje - te ngritur, e ai u ka Ihcne: - 
Mbeshtetuni ne gjunje! 

Ibni Numejri e transmeton nga A'meshi, e ky nga Habibi se oje njeri e ka pyetur Ibni 
Umerin: 

' A mund te mbeshtetem me berryla ne kofshe, kur ta beje sexhden ? 

- Kryeje sexhden ashtu si te vjen me lehte - u pergjigj Ibni Umeri. 
Shafiu ne librin e tij (El-Umm) thekson: "Eshte sunnet per mashkullin qe ne sexhde t'i 
nxjerre jashte benylat dhe t'i mbaje sa me larg brinjeve, e bturkun ta ngre mbi kofsha; 
kurse pSr gruan qe te ^itha keto t'i mbeshtese per trup te vet" . 

32 Ne namaz, duhet kthyer me fytyre kah Qabja. Kjo eshte detyre farz, me vlere te ve^ante 
eshte te kthehen edhe pjeset tjera te trupit, si majat e gishtave le kembes, qofte kjo edhe 
ne ndenje. 

Abdullah b. Umeri pohon se eshte sunnet ne namaz te rrish ulur ne kemben e majte, e 
gishtat e kembSs se djathte t'i lakosh bile majat se paku te jene te kthyera kah Qabja. 
Nga hadithi, gfithashtu mund te perfiindohet: i'a'^n^ax^ 392. Na ka treguar Nuajmi, ketij ia percjell Ibni Mubareku nga Humejd 
Et-Tavili, ai nga Enes b. Maliku i cili ka thene se Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

"Me eshte urdheruar t'i iuftoj idhutaret derisa te thone Nuk ka Zot 
tjeter pos All-llahut dhe kur ta deklarojne kete, te kryejne namaziii tone, 
te drejtohen kah Kibia jone dhe te therrin ashtu si therrim ne, atehere 
me kete veprim te tyre gjaku dhe pasuria e tyre per ne jane tS shei^jta, 
e llogaria e tyre e fundit 1 takon All-llahut". 

i^ ^' L^ t/^ ^^'^ V ^''^ [jif: ^ V^ "fy J 'c/} J* - nr 393, Ibnu Ebi Merjemi thote se e ka informuar Jahjai, kStij i ka 
treguar Humejdi, ketij Enesi duke e transmetuar nga Pejgamberi 
s^a.v.s.; kurse All b. AbduUahu ttiote se i ka treguar Halid b. Harithi dhe 
tha se i ka treguar Humejdi duke thene se Mejmun b. Sijahu e ka pyetur 
Enes b. Malikun dhe ka thene: - gjykiini per njerezit sillet sipas veprave te tyre dhe manifestimeve te jashtme. Kush i 
kryen rregullat e Islamit, ai eshte musliman; 

- tS drejtuarit kah Kibla eshte pjese themelore e namazit, ai qg qelliirusht nuk kthehet 
kah Kibla, namazi i tij nuk vlene, me perjashtim ne raste te rrezikut nga anniku ose te 
ndonje pengese tjeter objektive; 

- banoret e Mekkes duhet te kthehen drejt kah ndertesa e Qabes, e banorSt e viseve te 
tjera kah ana ne te cilen gjendet Qabja; 

- nder simbolet e perkatesise se Islamit hyn edhe ngrSaia e mishit te kaf sheve tg therrura 
sipas rregullave te Islamit. 57 -£bu Hamza, pse jane gjaku i robit dhe pasuria e tij te shergta dhe 
te paprekshme ? 

- Per shkak se ai qe deklaron se nuk ka Zot tjeter pos AIMIahut, 
kthehet ki^ Kibla jone dbe ban nga ajo q^ ne tberrim, konsiderobet 

musUman dhe i gezon te ^itha te drejtat dhe detyrimet si ^do musUinan, 

.. 33 


.*.■ I * ^ ■■ Kibia nuk eshte as ne lindje as ne perendim, ngase Fejgamberi 
S.a.v.s. k^ tjiene: 

*'Mos u kibeni kah Kibla me rastin e kryerjes se nevojes se madhe e 
as te YOgles, por kthebuni kah llndja ose perendimi!'* 

394. Na ka ti^guar Ali b. Abdullahu, kdtij i ka treguar Sufjani, e ketij 
Zuhriu nga Ata' b. Jezidi, e ai nga Ejjub El-Ensariu se Pejgamberi s.a.v.s. ka 
thene: 33 Hadithi i lartshenuar ne permbledhjet tjera te hadithevc eshte paraqitur ne variant paksa 
te nderruar. Te disa i garantolKt siguria gdokujt qe publikisht dSshmon besimin ne 
AlWlahun xh.sh. dhe ne te derguarin e Tij Muhammedin a.s., te te tjeret, atij qe krahas 
. kesaj i kryen edhe namazet e detyrueshme, e te te tjeret atij qe jep edhe zeqatin. Te gjitha 
keto variante jane burimore dhe deshmojne per gradualitetin (shkallshmerine) e shpalljes 
se ketyre obligimeve. C^do variante i hadithit eshte krijuar sipas nevojave dhe kushteve 
te shoqerise se atehershme. 55 Q^4 'a'9?uixe- "Kur shkoni te kryeni nevojen, mos u ktheni me fytyre as me sUpine 
kah Kibla, por kthehuni kah lindja ose perendimi!" 

Ebu Ejjubi thote: 

- Kemi ardour nje here ne Siri dhe i gjetem nevojtoret te kethyera 
me fytyre kah Klbla e ne u kthyem ne anen e kunde'rt duke iu lutur 
All-!lahut te Madherueshem per fa^e (vetes dhe atyre qe i kane vendosur 
ashtu)". 

Percjellet nga Zuhriu, ai nga Atau, i cili ka thene: "K^shtu te njejten 
edhe une e kam degjuar nga Ebu Ejjubi, e ai nga Pejgamberi s.a.v.s/'. merreni vendin e iDranimit si tempuil per """"-' — *" Jane fjale te AlMlahut te Madherueshem. 

395, Na ka treguar Humejdi, ketij Sufjani qe thote se atij i ka treguar 
Amer b. Dinari, i cili ka thene: 

- E kemi pyetur Ibnl Umerin per njeriun i cili rae rastin e kryerjes 
se Urares kryen edhe tavafin rreth Qabes, por jo edhe vrapimin nder- 
mjet Safase dhe Merves, a guxon ai t'i afrohet gruas se vet ? 

- Pejgamberi s.a.v.s. ka ardhur (nS Meke) - u pergjigj ai - beri tavafin 
rreth Qabes shtate here, i fall prapa Vendit te Ibrahimit (Mekami Ibra- 
him) dy reqate dhe e kreu sa'jin ndermjet Safase dhe Merves, edhe ju, 
ttek i derguari i All-Iiahut keni shembull te mire". 34 Sipas mendimit te Ebu Hanifes, Ahmedil, Malikut, dhe Shafiut kryerja, qofte e nevojes 
se vogel apo te madhe, ne siperfaqe te hapur i kthyer me fytyre kah Kibla, hyn ne ndalesat 
me te rrepta. 59 


396. E kemi pyetur Xhabir b. AbduMahun dhe na u pergjigj: 

"Assesi, ai ne asiije rast te mos i afrohet derisa te mos e kryej 
vrapimin (sa'jin) ndermjet Safase dhe MervesI" 

l!j i t> -^ ^ '^^^ '^^^'^ ■ '-^ '*^^ '^^ • ""^^ '^' ^ '^^ ''^'^' '"^ "^ "^'^ '-^ '"^^ 

397* Na ka treguar Museddedi, ketij ia ka percjellur Jahjai nga Sejfiu, ky 
nga Muxhahidi i cili ka thene: 

- 1 eshte ardhur Abdullah b. Umerit dhe i eshte thene: "Ky eshte 
Pejgamberi s.a.v.s. qe hyri ne Qabe?" 

- U ktheva, thote Umeri, kurse Pejgamberi s,a»v.St tashme kishte 
dalur. E gjeta Bilalln qe qendronte ndermjet dy dyerve dhe e pyeta: 

" A u fal Pejgamberi s.a*v,s. ne Qabe ?" 35 Rreth lokaqionit te terrenit te Ibrahimit mendimel e dijetareve jane te ndara. Njera pale 
mendone se ai eshte i tere oborri i Qabes, e paia tjeter mendone se ajo eshte muri ne veri 
te Qabes ne te cilin ka qendruar pejgamberi, Ibrahim a.s. 
Eshte trmismetuar se Umeri ne haxhin e laintumii'es e ka pyetur Pejgamberin a.s. 

- A eshte ky vendi i babait tone, Ibrahimit? 

- Po - ka thene Muhamraedi a.s. 

Ne vrejtjen e Umerit q6 do te duhej marre si vend per namaz, eshte shpallur edhe ajeti i 

permendur ne titullin e lartshenuar. 

Te vrapuarit ndermjet Safase dhe Merves eshte detyre obligative e haxhiut. Tavafi rreth 

Qabes dhe te vrapuarit ndermjet Safase dhe Merves behet ne radhe me nga shtate vrapime 

nc le dy drejtimet. 

Eshte e prefemeshme, e sipas mendimit te disa juristeve edhe detyre e haxhiut, I'i fale 

dy reqate nafile ne oborr te Qabes prapa murit te Ibrahimit. m qA-< r - Po, dy reqate, nd^rmjet atyre dy shtyllave ne anen e majte te Qabes 
ne te hyre - u pergjigj Bila!i. PastaJ ka dalur (Muhamniedi a.s.) dhe i ka 
falur dy reqate para Qabes (prapa vendit t^ Ibrahimit), « kill <ai : J«, 'aJI^S d 398. Na ka treguar Is-hak b. Nasri, se i ka treguar Abdu-r-Rezaku, atij 
Ibni Xhurejxhi duke e percjelle nga Atau, e ai nga ibni Abbasi se ka thene: en s.a.y.s. ne yabe, Ra oere aua ne gao ane 
te saj, dh nuk eshte falur derlsa nuk ka dalur prej saj. Pasi doli, i fall dy 
reqate mu oara Oabes dhe tha: "Kjo eshte Kibla". 36 Haxhiut i lejohet te hyje ne Qabe. Ne Mugnij, pennendet se kjo eshte e deshirueshme 
vetem kembezbathur. Me te hyre, rekomandohet te falen dy reqate namaz nafile. 

Usameja konsideron se Pejgamberi a.s. ne Qabe ka kenduar vetSm duane. Ibni Abbasi 
thote se qe tS dy verzionet jane Xt drejta duke supozuar se Pejgamberi a,s. ka hyre dy here 
ne Qabe: nje here kixr ka falur dhe kenduar duang, heren tjeter kur ka bcrS vetem duane 

Ne haze tg rastit te laitshenuar me se miri eshte te falesh namaz nafile prej dy reqatesh 
qofte Eaten, qofte diten, ky eshte qendrim i Shafiut, Malikut dhe Ahmedit, ndersa Ebu 
Jusufi dhe Muhammedi pajtohen me kele por vlene vetem per naten. Ebu Hanifja 
konsideron se te keto namaze mS se miri eshte te jepet selam pas gdo reqati te katert edhe 
naten edhe diten. Ai mendimin e vet e mbeshtet ne deklaraten e Ibni Abbasit i cili e ka 
pare Pejgamberin a.s. qe ashtu ka falur ne dhome te bashkeshortes Mejmunes. 

Namazi i falur ne Qabe, qofte i detyrueshem apo sipas deshires, eshte me viere te plote 
sipas mendimit te Ebu Hanife?, Shafiut dhe Imam Ahmedit. Imam Maliku pranon 
qendrimin e iartpenneadur per nafile, e namazin farz haxhiu duhet ta pgrserise derisa 
ende zgjat koha e tij. 

Namazi i falur ne gati te Qabes, perseri duhet falur prane Qabes, qofte ne kphen e tij, 
ose ne kohen e ndwyS namazi ljet6r. 

37 Qabja eshte Kible e pandryshueshme e muslimaneve. Kush e sheh, n6 namaz duhet te 
jete i kthyer saktesisht kah Qabja, e kush nuk e sheh, kthehet kah ana ku gjendet ajo. 61 4- 


^' ' ' I "^ ' ' > Ebu Hurejre thote se Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

"Drejtohu kah Kibla dhe merre tekbirinl" 

399, Na ka treguar Abdullah b. Rexhai, ketij ia ka percjeilur Israili, nga 
bi Is-haku, ai nga Berra' b. Azibi r.a. i cili ka thene: 

- Pejgamberi s.a.v.s. gjashtembeshjete apo shtatembedbjete muaj 
esbte falur duke u drejtuar kah TempuHi i shenjte ne Jerusalem, e donte 
\^ kthehej kah Qabja, andaj All-Hahu i Madherueshem shpaili: se Tyivren It 

If ■ (El-Bekare, 144) Dhe ai u kthey kah Qabja. Hebrenjet, kane teae: "Qka i ka kthyer muslimanet prej Kibles se 
e, kah e cila perpara jane kthyer?" Thuaj; "Te Al!-llahut jane lindja 
JK^ perendimi dhe Ai e udhezon ne rruge te vertete ke done". 

Eshte falur nje njeri me Pejgamberin s.a.v.s. e cili, pas kryerjes se 
r^z mszit, ka dalur dhe ka ka!uar prane nje grupi Ensar^sh te cilet kane 
lOg/T^e ne namaz te iqindise te drejtuar kah Tempulli i shei^te ne Jerusa- 
Ai me ka thene, e edhe betohet se pak me pare eshte falur me 
\ £famberin s.a.v.s. dhe se Muhammedi a.s. ne namaz eshte kthyer kah 

62 qAC. amux^ Qabja, e pas tij edhe popuSli, dhe keshtu te gjithe jane kthyer kah 

38 400. Na ka treguar Muslimi, ketij i ka treguar Hishami, ketij Jahja b, Ebu 

Kethiri nga Muhammed b. Abdu-r-Rahmani, e ai nga Xhabiri i cili ka thene: 

- Pejgamberi s.a.y.s. ka faiur (nafile) ne deven e vet ashtu kah eshte ur ajo, e Kur aoiite te laie iiamazin e oetyruesnem 401. Na ka treguar Uthmani, ketij Xheriri, nga Mensuri, ky nga Ibrahimi, 
e ai nga Alkame qg ka thSne se Abdullahu ka thgne: 38 (Shfuqizimi) ne te drejten e sheriatit eshte realitet. Te jesh i kthyer kah Qabeja ng namaz, 
eshte detyre obUgative (farz). I plotfiiqishem eshte namazi i personit, i cili gjate naumzit 
meson anen e Kibles dhe kthehet kah ajo. 

39 Te falesh namazin ne anen e kundert te Qabes lejol^t per shkaqe te aisyeshme. Ne rast 
te sfaiut ose te terrenit me baite, naniazi mund te falet ne kafshe te shaluar duke u kthyer 
kah Kibla, Nese e shaluara nuk mund te kthehet, do te kthehet kalorBsi aq sa i mundesohet 
dhe duke ndenjur (ulur) do le falet me mimike (me isharet). Keshtu vepron edhe person! 
i cili fnkohet se nuk do te mund me ta hype te shaluaren, se do ta sulmojS banditi ose 
eggrsira. Ng Muhit Iheksohet, se keto jang shkaqe te arsyeshme vetem ne rastet jashta 
vendbanimeve. 

Imam Ahmedi dhe Ebu Thevri, preferojne qe sg paku tekbiri flUestar i nafiles te 
shqiptohet kah Kibla, e pastaj kaloresi mund te kthehet kah te kthehet e shaluara. 63 Au'"i~ - Pejgamberl s.a.v.s. ka falur (me rastin e lartpermendur dreken ose 
iqindine) kurse Ibrahimi ka thene: "Nuk e dij ne e ka zgjatur apo 
shkurtuar (namazin)" dhe pasi qe ka dhene selam, thote percjellesi 
dikush ka tene: '^O i derguari i All-Uahut, mos te eshte paraqitur di^ka 
e re ne iidliye me namazin?" 

- E ^ka ka per te qene ? - pyeti Ai. 

- Je falur keshtu e keshtu - thane te pranishmit. 

Atehere i mblodhi kembet, u kthey kah Kibla, i beri edhe dy sexhde 
dhe dha selam. Kur,u kthye me fytyre kah ne, tha: 

- Po te me paraqitej dlcka e re gjate namazit, une me siguri do t'u 
I^jmeroja juve, une jam njeri sikur ju, harroj sikur harroni edhe ju, e 
kur te harroj di^ka, me perkujtoni ju, e kur dikush nga ju dyshon ne 
rregullsine e namazit te kryer, le te beje ^ka eshte ne rregull. - Pastaj.ai 
e perfuridoi namazin e vet, dha selam dhe pastaj i beri edhe dy sexhde. 40 Eshte e mundui qe Pejgamberi a,s. te h^ohet ne ibadetet fetare dhe ne punet e kesaj 
dynjaje, por nuk eshte e mundur te haron di^ka nt5 komunikimin e Shpalljes njerezise. 

Fjala e rendomte gjate faljes se namazit po te Met e prish namazin. 

Te folurit e lejuar ne namaz Mugniu i klasifikon ne keto pese grupet vijuese: 

I - te folurit e personit qe ende nuk din ^ka eshte e lejuar te besh ne namaz. Kadi Tjadi 
veren se kjo eshte e mundur, por se i eshte i panjohur nje qendrim i tille i dijetareve te 
meparshem Islame; 

n - te folurit e personit qe harron se eshte ne namaz. Ky eshte qendrim i Malikut dhe 
Shafiut, ndersa Ibrahim Nehaiu, Katade, Hammadi dhe juristet e shkolles hanefite 
konsiderojne se namazi eshte i prishur; 

ni - paraqilja e detyrueshme e tinguUit si gogesima, psheretima, denesja, te qarit e 
shkurter, e edhe fjala e personit i cili momentalisht dalldiset ng enderr gjate namazit. 
Ahmed Ibni Hambeli me teper anon kah mendimi qe fjala e ketille e prish namazin; 

IV - te folurit nga halli (nevoja) i vertete per ta shpetuar jeten e dikujl si: terheqja e 
verejtjes nga kafshimi i gjarperit, ramja e femijes nga shtepia e te ngjashme. Juristet e 
shkoUes hanefite dhe shume dijetare te drejtimit shalije mendojne se Qalet e tillae prishin 
namazin; 

V - te folurit duke menduar se namazi eshte kryer. Hanefitet mendojne se namazi i tille 
eshte i prishur dhe duhet falur perseri. 

Sehvi sexhdja perbehet nga dy sexhde namazi dhe behet pas dhenies se selamit, sipas 
qendrimit te dijetareve te shkolles hanefite. 
Imam Alunedi konsideron qe ^do sehvi sexhde behet para selamit, me perjashtim te 64 q4^ (Mnc^ct- Pejgamberi s.a.v.s. ka dbene selam ne dy reqat te namazit te drekes, 
u kthye me fytyre kah masa, e pastaj vaihdoi ta fale pjesen e mbetur te 

41 persanave te diet pas dheuies se selamit u kujtohel per ndonje lesMm ne namaz, ose 
imamit te cilit duke u falur i kujtohet leshimi. Kush dyshon ne numrin e reqateve tg falur, 
duhet qe reqalet eventualisht te lene t'i kompenzoje menjehere sipas ^ySdinit te vet 
personal. Nje sehvi sexhde vlen per njg sSre leshimesh ne nje namaz te cilat plotesohen 
me sehvi sexhde. Ne raslin e lartpermendur Muhammedi a.s. ka falur pese reqate te 
namazit te drekes dhe, sapo dha selam, bisedoi me te pranishmit, e pastaj e fall edhe nje 
reqat dhe ne fund per gjithe keto e beri nje sehvi sexhde. Kjo bisedS ka mundur te jete 
ne periudhMi kur kjo nuk ka qene e ndaluar te behet, ose ai e ka here ne harrese te plote, 
qe sipas mendimit te disa juristeve nuk e prish namazin. 

41 Kthyerja e fytyres pa qelhm ne ane te kundert te Kibles nuk e prish nmnazin. Ky eshte 
qendiimi i Ibrahim Nehaiut, Shafiut, Ataut, Seid b. Musejjebit, Hamnmdit, Su^an 
Thevriut dhe i Ebu Hanifes e Buhariut. 

Tirmadhiu dhe Ibni Maxhe ne pgrmbledhjet e tyre te hadithit theksojne se as-habet nje 
dite te rendomtg kane qene me Pejgamberin a.s. nS njg akcion ushtarak dhe nuk kanS 
mundur saktesisht ta caktojne anen e Kibles, por kane falur sipas bindjes se tyre. Kur u 
kthjellua, kuptuan se kane falur ne anen e kundert te Kibles, la kumtuan kete Pejgambait 
a.s. e ai u citoi ajetin: "...Kahdo qe te ktheheni, atje eshte edhe qenia e All-Uahut...", (-) 65 402. Na ka treguar Amer b. Avni, ketij ia ka percjellur Hushejmi, nga 
Humejdi e ky nga Enesi se Umeri ka thene: 

~ Jam pajtuar me vendimin e Zotit tim ne tri raste: thash: o i 
Derguari i A!l-Uahut, po ta mermim vendin e Ibrahimit si vend per lutje 
athere u shpall ajeti: 

"Mermie vendin e Ibrahimit si tempullper lu^e...!" 

(El'Bekare, 125} 

Rreth rregulUmit per mbulesen e grave kara thene; "O i derguari i 
Ail-llahut po t'u urdhgroje grave tua te mbulohen, sepse me to bisedon 
edhe i miri edhe Uafazani (kundervajtesi)", andaj eshte shpallur rregulli 
per mbulimin e grave (femrave), dhe grate e Pejgamberit s.a.v.s. ishin te 
nje mendimi rreth xhelozise ndaj tij, dhe u thashe atyre: "Ndoshta atij 
Zoti i vet, nese ju shkurorezon, per nderrim i jep bashkeshorte me te 
mira se ju" dhe zbriti edhe ky rreguli. 

Na ka treguar Ibnu Ebi Merjemi, ketij i ka treguar Jahja b. Ejjubi duke 
thene se i ka treguar Humejdi, i cili tha: 

"Te rjejtin hadith e kani degjuar edhe une" 

403. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, kete e ka infonnuar Malik b. Enesi 
duke transmetuar nga Abdullah b, Dinari e ky nga Abdullah b. Umeri, i cili 
ka thene: 

- Derisa masa ne Kuba (vendbanim) ishte ende ne namaz te sabahut, 
u ka ardhur nje kalimtar (njeri) dhe ka thene: "Mbreme Pejgamberit 42 Pejgamberi Ibrahim eshte i lavduar ne Kur'an ne shume vende, eshte quajtur musliman 
i pare dhe ndertues i tempullit te Shenjte ne baze te se ciles edhe Umeri e ka dhene 
propozimin e lartpennendur. 

Veshmbathja e grave ne ate kohe ka q ene di9ka me e Ihjeshte. Pejgamberi a,s. e ka ditur 
qe ne kete duhet here do ndemme, por e ka pritur Shpalljen. RreguUat per mbulesBn e 
grave jane shpallur ne vitin e kater apo te peste sipas hixhrit, pas kurorezimit te 
Muhamjnedit a.s. me Zejneben, bijen e Xhahshit. 66 qA&. <Mn4Xxe s.a.v.s. i eshtg Shpallur ajeti i Kur'^iit me te cilin I gshte urdheruar te 
drejtohet kah Qabja, andaj edhe as-habet u drejtuan kah ajo, kurse me 
fytyrat e tyre kane qene te drejtuar kah Sham! e tash edhe ata u kthyen 
kah Qabja." <C/J^ 404. Na ka treguar Museddedi, ketij ia ka transmetuar Jahjai nga Sh'be; 
ky nga Hakemi, ai nga Ibrahimi, ai nga Alkame, e ky nga AbduUahu, i cili 
ka thene: 

- Pejgamberi s.a.v.s. ka falur pese reqate te namazit te drekes. 

- A eshte shtuar di^ka ne namaz ? - pyeten, te pransthmit. 

- Perse ? - pyeti ai. 

-I ke falur pese reqate ! - thane ata. 

Pastaj i mblodhi kembet (u ul) dhe i beri dy sexhde. 

4^b' k\ f^ J ^ lii <Vl i| » jis *ju to p» I j^j J ut i-*.i* "^V 'j^ ja^ 43 Nga hadithet e lartshenuar mund te perfundohet: 

- urdherat e drejtuara Muhammedit a.s. jane detyrime edhe pgr muslimanet, 

- aplikimi i ireguallave Isiame hyne ne fuqi atebere kur lajmerohemi, 

- te pranishmeve ju lejohet te bejne vgrejtjet ndaj leshimeve qe bSnS i aiermi gjate faljes 
se namazit, 

- ieshimet qe behen gjate faljes se namazit pa qellim ose nga raosdija merren si leshime 
nga harresa. 67 I- zj^uAam, 405. Na ka treguar- Kutejbe, ketij ia ka percjellur Ismail b. Xhafeii nga 
Humejdi, kurse ai nga Enesi se Pejgamberi s.a.v.s. ka pare peshtyme (ne mur 
te xhamise) kah Kibla. Kjo i erdhi shume rSnde saqe iu pa edhe ne fytyre, 
andaj u ngrit dhe e pastroi me dore t^ vet, pastaj the: 

"Qdonjeri nga ju kur te GUoje te falet, bisedon besueshem dhe 
sinqerte me Zotin e vet, ose ka thene: Zoti i ty eshte ndermjet tij dhe 
Kibles, prandaj askush nga ju kurrsesi te mos peshtyje kah Kibla, por 
ne anen e vet te m^te ose nen kembe te veta". Pastaj, mori kendin e 
petkut te vetj peshtyu ne te dhe e terhoqi nje pjese te tij ne tjetrin dhe 
tha, perkatesfasht^ keshtu vepron (besimtari). 

406. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, kete e ka informuar Maliku duke 
transmetuar nga Nafiu, ai nga Abdullah b. Umeii se Pejgamberi s.a.v.s. ka 
pare peshtymen ne mur te xhamise kah Kibla, e fshiu ate e pastaj u kthye kah 
masa dhe tha: 

"Kur dikush nga ju falet, le te mos peshtyje para vetit, sepse All-Ilahu 
eshte para ty qysh se ka hyre ne namaz'\ 

407. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, kete e ka njoftuar Maliku, duke 
transmetuar nga Hisham b. Urve, ai nga babai i vet, e ky nga Aishja, ngne e 44 Nga hadithet e permendur mund te perfundohet: 

- xhamine duhet mbajtur paster dhe duhet ruajtur nga zhytja e perditshme. 

- pastSrtia e ve9ant^ duhet te jete n6 vendin ku me se shumti behet falja, e ve9m^ afersia 
e mihrabit. qA^ {MTimCC besimtareve, qe Pejgamberi s.a,v.s. ne mur te xhamise kah Kibla ka pare 
peshtyme, gjegjesisht di9ka si kelbaz-qurre dhe e ka pastmar. Ibni Abbasi ka thene: "Nese has ne ndonje ndytesire te fresket (te laget) 
iaje ate, e nese eshte e terur jo". 

408 dhe 409. Na ka treguar Musa b. Ismaili, kete e ka infoiinuar Ibrahim 
b. Sa'di, ketij iakatransmetuarlbniShihabingaHumejdb. Abdu-r-Rahmani, 
ketij ia kane treguar Ebu Hurejre dhe Ebu Seidi se Pejgamberi s.a.v.s. ka pare 
peshtyme ne mur te xhamise, e kapi nje guralece^ e hoqi ate dhe tha: 

"Kur dikush nga ju hedh kelbaze, mos te peshtyje para veti, as ne 
ane te djathte, por le te p&htyje ne ane te majte ose nenS kembe te tij te !l « > i-«%' *M o* '(^J * *^. cf "^J V-J 'J?. ^f< "^ f ^^ '(^^ 'H O^ f t^ '^ ^ 
Besimtari ne namaz te mos peshtyje ne anen e tij te djathtg 

410 - 411. Na ka treguar Jahja b. Bukejri, ketij ia ka percjellur Lejthi nga 
Ukajli, ky nga Ibni Shihabi, e ai nga Humejd b. Abdu-r-Rahmani, se e kane 
informuar Ebu Hurejre dhe Ebu Seidi se Pejgamberi s.a.v.s. ka pare nje 
)eshtYme ne mur 16 xhamise, e kapi n^ gur te vogel e fshiu ate dhe tha: 

69 'mir~l~ yOiMCM(l "Nesjie dikush nga ju don te peshtyjS, mos te peshtyjS para vetit, c^e 
ne an^n e vet te djathte, por le te p^shtyj^ vet^m nS an^n e vet te majte, 
ose nen kemben e ty te raajte". 


412. Na ka trreguar Hafs b. Umeri, kelij i ka treguar Shu'be, se e ka 
informuar Katade, i cilf'&ote se e ka degjuar Enesin qe thote, se Pejgamberi 
s.a.v.s. ka thene: 

"Askush nga ju mos te peshtyje para vetit, as n£ anen e tij te djathte, 
ppr vetem ne anen e vet te ni£gte ose nen kembet e veta". 

jl .jU ^ '^Ci> * ^r ^ Vj 4,1 "^j jy 5U * t'j ^b/ (a s^un j ^r lii 3. jli ^i 1 413. Na ka treguar Ademi, dhe ka thene de i ka treguar Shu'be, kStij i ka 
treguar Katede, qe e ka degjuar Enes b. Malikun duke thene se Pejgamberi 
s.a.v.s.ka thene: 

"Kur besimtari eshte ne namaz, ai bisedon vete me AU-liahun e vet, 
prandso kurrsesi te mos peshtyje para vetit, as ne anen e djathte te tij, 
por vetem ne te majte, apo nen shputen kembes se vet". 45 Ndyresine urgjentisht duhet larguar nga xhamia. 

Nevaviu konsideron se eshte e ndaluar le p&shtysh para vetit, ne anen e djathtS tB vetit 
dhe k^i ana e Kibles, qe njeriu ne namaz apo jo, qe ne xhami apo jashte saj . 
Muadh b. Xheteii thote se nuk ka peshtyre ne anen e vet te djathte nga momenti kur e 
ka pramiar islamin. 70 


414. Na ka treguar Aliu, ky ka thene se i ka treguar Sudani, te cilit ia ka 
transmetuar Zuhriu, nga Humejd b. Abdu-r-Rahmani, e ketij Ebu Seidi se 
Pejgamberi s.a.v.s. ka pare ne (mur) te xhamise kah Kibla nje peshtyme, e 
ka fsliire me gur te vogel dhe pastaj ia ka ndaluar qe njeriu te peshtyjepara 
vetit ose ne te djathte, por vetem ne ane te majte, ose nSn shputen e kembes 
se majte. 

Po ky hadith i njejte eshte transmetuar nga Zuhriu te cilin ai e ka degjuar 
nga Humejde, e ky nga Seidi. 


415. Na ka treguar Ademi, ketij i ka treguar Sh'be, ketij Katade i cili 
thote se e ka degjuar Enes b. Malikun qe thote se Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

"Te peshtymit ne Xhami eshte mekat, e qeforet per kete eshte qe 
peshtyma menjehere te mbulohet". 46 Ebu Davudi ne pennbledhjen e tij te haditheve permeod qe Pejgamberi a.s. ka thene: 
"Kush hyn ne xhami dhe don te pSshtyje ose te peshtyje kelbaze, se pari le ta hape nje 
gropez dhe ne te ta mbuloje peshtymSn e vet, e ngse nuk e ka bSrfe kete, le te peshtyje ne 
lecken e vet dhe pastaj ta nxjerr jashte xhainise". 

Ahmedi ng Musenedin e dj permend hadithin: "Kush peshtyn ne xhami dhe peshtymen 
nuk e varros, ka here veper te keqe (te shemtuar), e kush e varros ka here veper te mire". 

Nje nate Ebu Ubejde ka peshtyre ne xhami dhe ne shtepl i eshte kujtuar se peshtymen 
niri; e ka mbuluar me dhe e ka marre nje cope dru te ndezur, ka shkuar ne xhami, e ka 
mbuluar me die peshtymen ^e ka tiieiie: "Falenderit Zotit xh.sh., qe sonte nuk ma 
regjistroi kSte gabim". 71 sf/fsf^issafsfsiai 


e 416. Na ka treguar Is-hak b. Nasri, ketij ia ka transmetuar Abdu-r-Rezaku 
nga Ma'meri, ky nga Hammami se e ka dSgjuar Ebu Hurejren qe transmeton 

nga Pejgamberi s.a.v.s. qe ka thene: 

- Kur dikush nga ju lidhet ne namaz, mos te peshtyje para vetit ngase 
ai atehere bisedon me AU-llahun derlsa te gjendet ne vendin ku kryhet 
namazi, e as ne anen e vet te djathte, ngase ne anen e tij te djathte eshte 
melaqja, por le te peshtyje ne anen e ty te m^jte ose nen shputen (kemben) 
e t|j te majte dhe ta mbuloje ate". 

( ijX-i 'j-iT jt » Ji* < u^ > 4^ 5jj ^ jljii j*bj Ci> j^l f 
Fshirja e peshtymes se paku me kend te petkut 

417. Na ka txeguar Malik b. Ismaili, ketij i ka treguar Zuhejri, e ketij 
Humejdi duke transmetuar nga Enesi se Pejgamberi s.a.v.s. ka pare nje 
peshtyme (ne mur te xharnise) kah Kibia dhe e ka fshire me dore te vet,e, per 
shkak te kesaj, u verejt qarte se u merzit, gjegjesisht tek ai u verejt neveria 
pgr shkak te saj, dhe tha: 

- Km* dikush nga ju lidhet ne namaz, ai bisedon me Zotin e vet, 
gjegjesisht Zoti i ty eshte mes tIj dhe Kibles, prandaj kurrsesi te mos 

p^hjhjfe' Igh K^^^^ 

72 a44 amtmct mori kendin e petkut te vet, peshtyu ne te^ e vuri nje pjese te tij ne tjetren 
dhe tba se keshtu duhet vepruar (muslimani). [ meson njerezit te krveine me 418. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, ketij ia ka percjellur Maliku nga 
Ebu Zinadi, ai nga A'rexhi, ky nga Ebu Hurejre, se Pejgamberi s.a.v.s. ka 
thfene: 

- A po e sfaihni Kiblen time ? Pasha All-Uahun, nuk me eshte e 
panjour te penduarit tuaj, as niqui i juaj, vertet une u shoh juve pas 
vetit. 

419. Na ka treguar Jahja b. Salihu, ketij ia ka percjellur Fulejh b. 
Sulejmani, nga Halil b. Aliu, e ky nga Enes b. Maliku qe ka thene: 47 Nga hadithi mund le perfundohet: 

- pestyma dhe dSnesja nuk e prishin namazin; 

- lejohet qe n6 namaz te kolJitesh dhe te ushtosh, por e prish namazxin nese nga ato mund 
te kuptohen tre zera nj^ezish. Denesjen e forte, kollitjen e gjate dhe geriiamen, Ebu 
HaniQa i irajton si bisedc (te folur) e rendomte; 

- pgshlyma, kelbaza dhe qurrat nuk e pengojng vlergn e namazit, por rregullsia kerkkon 
qet'uikimatyre. 73 'uc "/- tAJoAa^ - Pejgamberi s.a.Y.s. na ka falur e pastaj ka hypur ne minber dhe foil 
per namazin dhe ruqune e tha: "Une u !^oh pas vetes ashtu sig u shoh 
edhe para vetes". 1 o^ -i, jb.-: '^'"' 


420. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, kete e ka njoftuar Maliku, ky nga 
Nafiu, ai nga Abdullah b. Umeri se Pejgamberi s.a.v.s- ka here gara (me kahn 
e vet) me kuajt, te ciiet kane qene te ushtruar dhe ate prej Hafjes deri te caku 
Thenijietu-1-Veda', gjithashtu ka here gara edhe me kuajt e paushtruar me 
pare e te dobet dhe ate prej Thenjijjetu-1-Veda' e deri te xhamija Beni Zurejk 
dhe se Abdullah b. Umeri ka qene nder ata qe kane bBre gara aty. 48 Muslimi, nepermjet Enesit ne Sahihun e tij, thekson si vijon: 

- Muhanimedi a.s. nje dite falej dhe pas kryerjes se namazit u kthye kah ne dhe tha: 
"Njer6z, ung j am imam dhe mos vraponi (nxitoni) para meje me niqunS dhe sexhden tuaj , 
e as me kthiman prej namazit, sepse une u shoh para vetes, e edhe pas veles. Per Zotin, 
ne duar te te cilit eshtfe shpirti im, po te fcisbit parS ju ate qe kam pare img.do tg qesheshit 
pak, e do te qanit shume. 

- ^ka ke pare ? - pyeten te pranishmit. 

- Xhennetin dhe Xhehennemin - u pergjigj ai, 

Ibni Muhal-ledi pohon se Pejgamberi a.s. ka pare ne muzg dhe ne teir te nates si ne pike 
te dites. 

49 Lejohet, madje edhe preferohet te merremi me lojgra sportive, e ve^mas me vrapimin e 
kuajve. Vrapimet e kuajve ne kohen paraislame ndSr arabet kane qene shume te dashura, 
e Islami i kapranuar si shkathtesi te dobisheme. Pejgamberi a.s. ka blere per veti nje kale 
per 4.000 dirhem dhe e ka quajtiir Sekeb ne te cilin per here le par6 eshtg nisur nS lufte 
kunder anniqve dhe ne nje vrapim kuajsh ne te cilin e^ie la ngadhnjyer. 
Vrapimet e kuajve mund te jetie me nje shperblim per fituesit, por jo me kaull (me bast), 
ngase kjo do te ishte kumar (bixhoz). Ibni Tin! pohon se Pejgamberi a.s. ne nje vrapim 
kuajsh fituesit te pare i ka dhene tri tmifonma nga Jemeni; te dytit dy; te tretit nje; le 
katertit nje dukat; te pestit nje derhem; e te gjashtit nje unaze dhe tS gjithe i kn bekuar. 74 qAQ <Mna?(^ >^ '^ * *;* J L'i /il t j^ ill O^j ^ jii . tsU ii;fe> ^'' i^> j^^ \ Ndarja dhe varja e kalavestieve 421. Na ka thene Ibrahimi duke transmetuar nga Abdu-1-Aziz b. Suhejbi 
e ky nga Enesi r.a., i cili ka thene: 

- Pejgamberit s.a. v.s. i eshte sjellur hara^i nga Bahrejni dhe ka thene; 
' 'Derdheni ne xhami! '* Keto ishin dobia me e madhe qe ia sollen Pejgam- 
berit s.a.v.s. Pastaj Pejgamberi s.a.v.s. doll ne namaz e as qe 1 kushtoi 
kujdes atij, e kur e kreu namazin, dhe u ui te te ardhurat I dha ^dokujt 
qe ishte aty. Ne nderkohe erdhi Abbasi dhe tha: "O i derguari i AU-lla- 
hut, me jep edhe mua, ngase edhe une (si i roberaar nga Bedri) e kam 
riblere veten, e kam riblere edhe Akilin (birin e Ebu Talibit)". 

- Merr \ - i tha Pejgamberi s.a.v,s. 

Ai rrembeu (sa mundi) ne petkun e vet dhe deshti ta ngreje. Meqe 
nuk qe ne gjendje vete ta beje kete, tha: "O i derguari i A114lahut, i 
urdhero dikujt prej te pranishm^ve te ma ngreje kete!" Lejohet qe kalit t'i jepet ushqim dietal dhe te usbtiohet per gara sportive. 
Themelata bamirese mund ta mbaje emrin e atij qe e ka lene. 75 - J05 iu pergjigj ai. 

- Ma ngre pra ti ! - tha Abbasi 

- Jo - tha P^jgamberi a.s, 

Atehere ai e hoqi nje pjese e pastaj d^hti te niset dhe tha: 

- O 1 derguari ! All-Uahut, i urdbjero dikigt prej te praaishnieve te mangreje^^*^*" - Ma ngre pra ti ! - tha Abbasi. 

- Jo ■ u pergjigj ai, 

Past^ prape di^ka hoqi, ajo qe mbet e ngarkoi, i hodhi ne shpine Pejgamberi s.a.v.s. me shikimin e tij e ndoqi panderprere, saqe edhe 
neve na mbeti e pakuptushme nje ^uditje aq e madhe per ate pangopesi 
te tij. Nga ato te ardhura mbeti vlera e vetem i^e dirhemi, ndSrsa 
Pejgamberi s.a.v.s. as qe eshte ngritur nga vendi i vet. 

^UJ\^^ « 4^1 J^UJ WS^ *--*^t 


422. Na ka fxeguar Abdullah b. Jusufi, se e ka informuar Maliku nga 
Is-hak b. Abdullahu, i cili e ka degjuar Enesin qS thoshte: 50 Perfaqesuesit e Bahrejnit ce maireveshjen pac^sore jane obliguar t'i japin bashkSsise 
Islame tatimm e tokes, andaj vilin e 9 sipas hixbritt u eshte derguar El A'ia b, Hadrcmi. 
Ai atje ka grumbulluar 100.000 dkhena dhe i ka derguar ne Medine, Duket se keto jane 
mjetet e para lb darguara bashkesise Islame. 
Ndihmen sociale - materiale udheheqesi i bashkesise e pSrcakton sipas gjykinut td vet. wmm 

76 qA^ 


- E kam gjetur Pejgamberin s.a.v.s, ne xhami e me tt 
njerez, Aty qendrova, e ai me pyeti: "A te ka derguar Ebu Taiha? Per ushqim ? - pyeti ai. - Po - u pergjigja. Atehere u tha te pranishmeve: "Ngrihuni!" dhe u 
' ' e me ta u nisa edhe une. 


.n1, e midis burrave dne grave 

423. Na ka treguax Jahjai, kete e ka njoftuar Abdu-r-Rezaku, ketij i ka 
treguar Ibni Xhurejxh, e ketij Ibni Shihabi nga Selh b. Sa'di, qe nje njeri ka O I derguari i All-Uahut, ^ka mendon per njeriun i cili me bashke- 
e vete Me pastaj, Pejgamberi, ndermjet tyre, ne xhami, ka zbatuar ecurine 

52 
e betimit dhe te mallkimit, e une aty isha i pranishem. 5 i Lejohet qe njerezit qysh ne xhami t' i th^asin per gostine (zijafetin) e pergatitur. I Ftuari 
me vete mund ta maire edhe mysafirin e vet nese kjo nuk e rendon nikoqirin. 

52 Procedtiara e betimit dhe mallkimit eshte e caktuar me tekst te Kur'anit, e perbehet nga 
ajo qe para gjykatesit bum, perkatesisht akiizuesi (paditesi) i thote pales se akuzuar ne 
fytyre kater here: "Betohem ne Zotin, qe bashkSshortja ime ka here marredhenie seksuale 
me filan fistekun", e heren e peste te thote: "Nese genjej, malikimi qofte mbi mua!" Pas 
dekiarates se bunit te njejtin tekst e lexon edhe gruaja. 

T^aviu mendon se hadithi i lartpennendur i referohet Hilal b. Umejjes i cili e ka akuzuar 
Shurejke b. Schmin per marredhenie joligjore me bashkeshorten e tij. Pejgamberi a.s. ka 77 ■Alt'-l" if ,(«'Ji 0. i/- cf -V^ cr" cf^'ix. ^'Ui '^'^ J« ^•-' o: iii V l:^> - s« 

Njeriu kur hqtie ne shtepi te huaj a mundet te falet ku te doje, 

apo kii t'l caktohel 

424, Na ka treguar Abdullah b. Mesleme, ketij ia ka percjelle Ibrahim b. 
Sa'di nga Ibni Shihabi, nga Mahmud b. Rebij, e ky nga Itban b. Maliku qe 
Pejgamberi s.a.v.s. i ka ardhur ne banese dhe i ka thene: 

- Ku don te falem ne banesen tende ? 

- Une, thotS Itbani, i kam dhene sheiiye per lye vend, e Pejgamberi 
s.a.v*s. e mori tekbirln fillestar e ne pas tij u rresli^uam dhe i falem dy 
reqatnamaz. kerkuar qS per kStg t'i sjellS kater deshmitare; pasi qS fcete nufc mundi ta beje, eshte 
shfrytezuar procedura e mallkiniit. 

Lejohet qe ne shami te zilviUohen kontestet bashkeshortore dhe kontestet tjera qytetare. 
Shafiu dlie Seid b. Muhammedi kete nuk e perfiUin kur dihet se palet e akuzuara nuk do 
te pajtohen, por edhe do te sherbehen mes veti me fjale te ashpca dhe tS pahijshme. 
Pejgamberi a.s. te gjitha llojet e kontesteve i ka kryer ne xhami, 

53 Taberianiu thekson se Itbani nje te premteje e ka ftuar Pejgamberm a.s. ne vizitg dhe ai 
te nesermit eshte nisur me Ebu Bekrin. Rruges iu bashkangjit Umeri, por i zoti i shtSpise 
te gjithS i priti me buzeqeshje e keaaqesi. 

Preferohet tS caktohet njB pjesg e dhomes per kryerjen e namazit ose te falesh ne cea:ge 
(shtroje) te p^gatitur p£r kiy^jen e rimaleve fetare. 

Falja kolektive e namazit mund te behet edhe ne ^tq)i private. Radhet pas imamit duhet 
te jenc te drejtuara dhe te plot^suara me rend. 78 


•f _ *■ Bera' b. Azibi ka falur me xhmat ne nje pjese te shtepise se tij te 
ndare per lutje fetare. 

425. Na ka treguar Seid b. Ufejri, kStij Lejlhi , kStij Uk:ajli„ nga Ibni 
Shihabi i cili thote se e ka njoftuar Muhammed b. Rebi' el- Ensariu se Itban 
b, Maliku, nje nga shoket e Pejgamberit s.a.v.s. i cili me ensarfet ka qene ne 
Beder, ka ardhur te Pejgamberi s.a.v.s. dhe ka thSne: 

- O i derguari i AU-Uahut, te pamurit tim eshte dob^uar, e une e fal 
popuUin tim (si imam). Kur OUon te bie shi dhe vershon perroi, i cili 
gjendet mes meje dhe atyre, une nuk jam ne gjendje t^ shkoj ne xhami 
te tyre dhe te falem me ta. Une do te doja, o i derguari i All-Uahut, te vije 
ti tek une dhe te falesh ne shteplne time e une atS pjese (te shtepise) ta 
marr si vend per kryerjen e 79 -/- i^tmam- - Do ta beja kete, nese don Al]-Uahu, - u pergjigf Pejgamberi s.a.Y.s., 
thote Itbani. Dhe kur kaloi dita, u nis Pejgamberi s.a.v.s. dhe Ebu Bekri. 
Pejgamberi s.a.v.s. kerkoi leje (per te hyre) dhe une i lejova, e ai hyri dhe 
ende pa u ulur tha: "Ku deshlron te falem ne shtepine tende?" 

Une i tregova, thote Itbani, nje kende te shtepise dhe Pejgamberi 
s.a.v.s. u ndal aty dhe e mori tekbirin fille^tar te namazit Pastaj u 
rreshtuam edhe ne, i falem dy reqate dhe ai dha selam. Ne, diote Itbani, 
e ndaiem per qebape, qe kishim pergatitur per te. Ne at^ moment, ne 
shtepi erdhen shume vendas dhe, dikush prej tyre, pyeti: "Ku eshte 
Malik b, Duhajshini, rrespektivisht Ibni Dushuni ?" Atehere, dikush 
prej tyre, u pSrgjigj: "Ai eshte munaflk, ai nuk e don Ali-Uahun e te 
deruarin e Ty". Lidhur me kete Pejgamberi s.a.v,s. tha: "Mos e thuaj 
ate ! A nuk e sheh qe thote: **Nuk ka zot tjeter pos nje AIMlahu", duke 
dashur qe me kete ta arr^e kenaqesine e AIMlahut". 

-• Kete me se miri e din All-ilahu dhe i derguari i Tij - tha Itbani, - 
kurse ne e shohim se slllet dhe mendon si munafiket. Atehere, Pejgam- 
beri s.a.v.s. tha: "Vertet AU-llahu e ka liruar nga denimi i perhershem 
ne Xhehennem ^dokend qe thote: "Nuk ka Zot tjeter pos All-Oahut" 
duke dashur me kete ta arrije kenaqesine e all-llahut". 

Ibni Shihabi thote: "Une per hadithin e transmetuar nga i larteper- 
menduri Muhammed b. Rebia e kam pyetur me vone Husejn b. Muham- 
med Ensariun, e ai eshte nje nga anetaret e flsit Benu Salim dhe nje nga 
prijesit e tij, keshtu qe edhe al kete e mbeshteti teresisht". 54 Nga hadiths mund t€ perfundohet: 

- imam mund te jete edhe i verberi; 

- ne erresire te nates, ne kohe me shi dhe siguri te dobet, namazi mund te falet edhe ne 
shtepi; 

- Igjohte shprehia qe ne xhami te falesh gjithmone ne nje vend te caktuar; 

- siperfaqja e caktuar perkohesisht per nevojat e kryerjes se perbashket te ritualeve fetare 
ne shtepi te pronesise private nuk ja kufizon te drejten e pronesise te zotit te shtepise, 
ndersa objekti i ndertitar ne vendbanimin posagerisht per nevoja fetare e peijashton 
pronesine e iadividit ndaj saj; 

- puna dhe vepirmi i njerezve te shquar duhet percjellur dhe ato te zbatohet ne jeten e vet; 

- premtimi eshte borxh dhe duhet realizuai; 

- namazet nafile mund te falen edhe diten' 

- te ditUFve (te men9urvc) duhet here respekt te posa^m gjithmone tttve gjithkund; 80 y€£m,^i^ •J^i ^^i Jy^;» J ^ *wy^if 

ne xliami me Ibni Umeri fUlonte (hyrjen) me keinben e tij te djatht^ e kur dllte e 
fillonte ate me kembeii e tij te majte. 

426. Na ka treguar Sulejman b. Harbi, ketij ia ka transmetuar Shu'be nga 
Esh'ath b. Sulejm, ai nga babai i tij, ky nga Mesruku e ai nga Aishja e cila 
ka thene: • • **^ft j1^** ** 1 s.a.v.s. 1 Ka dnene perparesi anes se ajatnte ne ^ao pune 
te ty aq sa ka mundur; ne pastrimin e t^ (ne abdest, pastrim etj.)? ne te 
krehur e edhe ne te mbathurit e kepuceve". - udheheqesve te bashkesisS dhe eproreve te tjere mund t'ju paraqiten mungesat e 
anetareve te shoqerise, te cilet do te japin vl^esimia e tyre real dhe objektiv; 

- lejohet qe n^pBr mbledhje te debatohet per dufcurite e dSmshme ne shoqeri dhe 
bashkarisht te meiren masa eftkase permircsuese; 

- i ftuari, si dhe ^do mysafir, i lajmerohet te zotit te shtepise para se te hyje ne shtepi. 
Mysafirin duhet ta vizitojne edhe fqinjet, t'i deshirojng mireseardhje dhe t'i Iregohet 
mikpritje; 

- xhamia mund te kete emrin e legatorit (e financuesit) te saj, apo te vendbanimit ne te 
cilin gjendet; 

- eshte sunnet te hysh ne xhami me kSmbe te djathte, e te dalesh me te majte, si dhe gdo 
pune te mire ta fillosh nga ana e djathte. 81 'm^--/~t A do te zhvarrosen varret e Idhujtareve te periudhgs Ne baze te Qaleve te Pejgamberit s.a.v.s. : "Ali-llahu i ka mallkuar 
hebrenjte, qe i kane shnderruar varret e Pejgambereve te tyre ne 
faltore" dhe per qortimin e kryerjes se namazit ne varre. 

Umeri e ka pare Umer b. Malikun qe falet ne varre dhe i ka thenS: 

' 'Hiqu nga varri ! Hiqu nga var ri V\& nuk i ka urdheruar qe namazin 427, Na ka treguar Muhammed b. Muthenna, ketij ia ke percjellur Jahjai 
nga Hishami, kfetij babai i vet duke transmetuar nga Aishja, se Ummi 
Habibeja dhe Ummi Selemeja e kane permendur nje kishe te cilSn e kane 
pare ne Etiopi dhe ne te piktura (fotografi). Keto ja kane permendur Pejgam- 
berit s.a.v.s. dhe ai ka diene: 

"Keta jane ata popuj te te diet, kur vdes ndonje njeri i "mire", mbi 
varrin e tij ndertojne faltore dlie ne to vizatojnepiktura. Para Zotit, ne 
Diten e Gjykimit ata do te jene me te k^qinjte. 55 Verejtja e Umerit drejtuar Enesit nuk nenkupton ndalimin, por qortimin e faljes prane 
varrezave. 

Imam Ahmedi mendon se eshte e ndaluar rreptesisht (haram) te falesh ne varreza, qofte 
ne vete varrin, mbi te ose ne vendin ndermjet varreve. 

Pejgamberi ka ihSne: "E tere siperfaqja e tokes eshtS e pershtatshme per kryerjen e 
namazit, pos vairezave dhe banjos". Ne baze te haditheve te permendur dhe te tjereve 
Imam Maliku, Ebu Hanifja> Ebu Thevri dhe numri me i madh i juristeve, faljen ne varreza 
e konsiderojne akt te qortuar. 

Imam Shafiu thote: "Nuk eshte e lejuar te falesh ne varr mbi te cilin eshte permbysur 
(shembur) dheu nB trap te prishur (kalbur) te te vdekurit, por namazi eshte me vlere te 
plote nese falet ne terren te pastst ndermjet varreve". 

Eshte e qortushme te falesh ne vaireza per shkak te mundesise se infektimit evenmal e 
te shkeljes dhe ^rreguUimit te vaiieve. Higjiena Islame kerkon qe percjellesit e xhenazes 
t'i pastrojne duart sapo te kthehen nga varrezat, e ata qe e kane pergatitur (rreguiluar) te 82 Vam^a^^ ^ Jl J-.\V * '^ ^-^ hJ^ re # ^^ f * * :^>' >^ ^/ -^'-j / '^^'- ^ *> i^-^' iJ'^^ ^'^ 

: J_^_ yj ^„ ^ ^^_j , ^y/ ^J^ ^j -j^tl 5j4 i_^3 4 ;-lJ.l 4/5^^ 

428. Na ka treguar Museddedi, ketij ia ka transmetuar Abdu-1-Varithi 
nga Ebu Tejjahu, ky nga Enesi, i cili ka thene; 

- Pejgamberi s.a.v.s. ka ardhur ne Medine dhe eshte vendosur ne 
pjesen e eperme te qytetit te fiisi qe qsihet Benu Amer b. Avf. Pejgamberi 
s.a.v.s. qendroi tek ata 14 net, pastaj e informoi fisin Benu Nexhar 
(kusherinj per nga gjyshja) dhe erdhen me shpata ne dore. Sikur tani e vdekurin, tg pastrohen dhe te veshen me tesha tjei'a. 

Ummi Habibja, bija e Ebu Sufjanit^ ka ikur ne Etiopi me buirin e saj Abdullah b. 
Xhahshin. Ps vdekjes sg burrit, eshte kthyer prapa ne Medine dhe ka lidhur maitese me 
Muhammedin a.s. Ka vdekur ne Medine ne vitin 44 sipas hixhrit. 
Ummi Selemja (Hindja), e bija e Ebu Umejje El-Mahzumiut ka ikur me burrin ne Etiopi 
dhe vitin e gjashte te hixhretit kthehen ne Medine. Ketu i vdes bum, dhe pSr t'u sigumar 
malerialisht, Pejgamberi a.s. e kurorezon per grua te veten. 

Kurtubiu konsideron se popujt e meparshem i kane zbukuruar muret e godinave me 
vizatime, skulptura dhe me statuja te njerez ve te tyre te mire e te njohur per model nxitjeje 
te gjeneratave le mevonshme per te here gara ne punc te miradhe te dobishme per njereziL 
Me vone gjeneratat e kane harruar kgte qillim fisnik, e kane deformuar (shtremberuar) 
dhe e kane shnderruM- ne kult Is personalitetit. Kjo prapesi (mige e keqe) e ka nxitur 
Pejgamberin a.s. per ta ndaluar kete !loj te artit, pa nevojg te ve^ante. Nga te njejtat arsye 
eshte e qortueshme te ndertohen mauzolete. 

Eshte e lejuar te ndertohet xhamia ne teixen pa varre te dukshem, e edhe af6r varreve te 
njerezve te mire qe vizitoret t'i kujtojne me shpesh dhe t'ju kendojne Fatihane. 83 'Au-^- 1 amnu-i^- o^jtma-s^ shoh Pejgamberin s.a.v.s. hypur ne te shaluaren e tij, Ebu Bekrl ishte 
pas (ne bisht), paria e Beni Nexharit rreth tij, derisa devja u leshua ne 
oborrin e Ebu Ejjubit. Muhammedi s.a.v.s. deshironte te falej aty ku e 
zente vakti i namazit, e falej edhe ne troishte te bagetise. 

Duke urdheruar per ngritjen e xhamise, dike e dergoi te paria e Bani 
Nexhare ve dhe u tha: ^ ' O nexharas, ma thuani gmimin e kesaj rrethoje tuaj ? 

- Jo, pasha Ali-llahun, - ne nuk kerkojme kundervlere, pos nga Ali-llahu 
- u pergjigjSn ata. 

Enesi tha edhe: "Ketu, si t'u them, tha, kane qene varret e idhu- 
jtareve, e aty - ketu mbeturinat e ndertesave e te palmeve. Pejgambeir 
s.a.v.s. urdheroi ne lldhje me varret e idhujtareve dhe u zhvarrosen, 
per germadhat qe jane rrafshuar dhe per palmet qe jane prere 
imgjet e tyre jane rradhitur ne anen e Kibles se xhamise e shtyllat 
e deres la bene prej gurit. Guret i kane bartur duke recituar vargjet ne 
matrin e rexhez, e me ta edhe Pejgamberi s.a.v.s. recitonte; 

Zoti im nuk ka hajrpos hajrit te ahiretit 

Andaj, nafal neve Ensareve dhe Muhaxhireve!" 56 Kur e shaluara e Pejgamberi u leshua ne oborr te Ebu Ejjub Ensariut, u afrua Xhebbar 
b. Sehri dhe filloi ta shtyje me kembe qe te shkoje me tutje, per ^ka Ebu Ejubi thirri; 
- O Xhebbar, po e shtyn te shkoje prej shiepise time! Betohem ne Zotin, i cili e ka derguar 
Muhammedin a.s. me te verieten, po te mos jete mes neve lidhja Islame, do te te preja 
meshpate!" 

Muhammed Ibni Is-haku thekson se Ibni Hasani, sundimtari i Jemenit (tubba') eshte 
kthyer ne Mekke nje mije vjet para lindjes se Muhammedil a.s., e ka mbuluar Qaben me 
nje pelhure dhe ka slikuar ne Jethiib (Medine). Ne percjellje kishte 400 dijetare te cilet 
kane ardhur ne perfundim qe aty edhe te mbeten, e sundimtarit i jane pergjigjur qe ne 
hbrat e tyre te lashta kane gjetur disa qendrime prej te cileve kuptohet qe ne Jethrib ne 
nje kohe te aferme do te ike Pejgamberi me emrin Ahmed e qe ose ata, ose pasardhesit 
e tyre t'i bSjne pritje aty. Keshtu Ibni Hasani u vendos ne Jathrib, e dijetareve ju dha 
urdher t'u ndertoje shtepi dhe i martoi me nga nje robereshe. Ne testamentin e lene per 
laruajturteipariidijetarevetepermendur Ibni Hasani kapermendur; "Besoj qe Ahmedi 
eshte i derguar i Ail-Uahut, krijuesit te te gjitha boterave", me verejtje se Muhainmedit 
a,s. t'ia dorezoje ai, ose ai nga pasardhesit e tij qe do ta prese ne Jethrib. 
Duket se ky sundimtar e ka ndertuar edhe banesen per pejgamberin e ardhshem Ahmedin. 
Banesa ka kaluar neper duar te shume shfrytezuesve dhe perfundimisht eshte here prone 
e Ebu Ejjub Ensariut, pasardhesit te larget te te pant te dijetareve te permendur. 84 a4&. O'm^gfu- ^3 j«Va;5Uitaiy4 
Fatfa e namazll ne torlshti te bagetive 

429. Na ka treguar Sulejman b. Harbi, ketij ia fca txansmetuar Shu'be nga 
Ebu Tejjahu, e ai nga Enesi qe ka thene: 

- Pejgamberi s.a.v.s. falej ne torishte te bagetive. - Past^ e kam 
se ka thene: '^Muhammedi a.s. falei ne bagetive, para se te ndertohej xhamia e tij". Miihammedi a.s. me te ardhur ne Medine c ka marre kete testament nga Ebu Lejla, e ka 
lexuar dhe thirri tri here: "Mire se erdhe ithtar i vellait tS mirS!" 

Mihrabi i xhamise se Muhamtnedit a.s. ne Medine gjashte muajt e pare sipas hixhretit 
ka qene ne miir kah Jerusalemi, e xhamia i ka pasur tri dyer: njera ne mur ne te kundert 
te Mihrabit, njera nS mur pergjate baneses se Muhammedlt a.s. nSper te cilgn ai ka hyrS 
ne xhami dhe e treta "Babu-r-rahmet" , d.in.th. " Dera e meshires" , e njohur me emrin dera 
e Atikes. Trashesia e Mumve ishte rrelh tre arshine, lartesia sa tnipi me i gjat6 i njeriut, 
e gjatesia, gjegl^sisht, gjeresia 100 arshina. ^atia ishte prej degeve te pahnave. 

Ibni Umeri per xhamine e Muhammedit a.s. thote se ne fi]hm ka qene prej qerpi^ve, 
tavani i mbuluar me dege te palmave e shtyllat ne te prej trungjeve Xt palmave. Ebu Bekri 
nuk ka nderruar asgje, e Umeri per arsye te vjetBrsise e ka rindSrtuar person ne te njejtat 
themele me qerpi^e me dege te palmes dhe me shtylia. Adq>tim me tg madh ka here 
halifja Uthman, e ka zgjeruar, shtyllat ne ndertese i ka vene prej gurit te gdhendur, e 
kuLmin prej bungut te Indise. Velid b. Abdu-I-Meliku te tere objektin perseri e ka 
rindgnuar, e Mehdiu e ka zgjeruar ne godine te bukur t6 cilen sundimtargt e mSvonshem 
e kane n-egulluar edhe me bukur. 

Nga hadithi gjithashtu perfundohet: 

- varrezal ne pronesi private mund te shiten ose falen (dhurohen); 

- ne vendb^iime lejohet prerja e trungjeve te pemeve dhe gjeiberimeve nese ne vend te 
tyre do te mbjelleshin menjehere fidane me fisnike ose te ndertohel ndonje objekt i 
rendesishem. S5 e namazit ne 430. Na ka treguar Sadakat b. Fadli, kete e ka informuar Suiejman b. 
Hajjani, kete Ubejdullahu nga NafiUj i ciii thote: 

- E kam pare Ibni Umerin duke u falur pas deves se vet, dhe ka thene 
e kam pare edhe Pejgamberiii s.a,v.s. duke vepruar ashtu. 8 namazit prapa sooes, zjarnt ose dig 
qg adhuroliBt, kurse beslmtari me namazin Zuhriu ka thene se e ka informuar Enesi dhe ka thene: 

- PejgambeH s.a.v.s. ka thene: "Derisa kam qene ne namaz m'u 
paraqlt zjarri I ferrit". 

431. Na ka treguar Abdullah b. Mesleme duke transmetar nga Maliku, e 
ai nga Zejd b. Esleme, ky nga Altai b. Jesari, e ai nga Abdullah b. Abbasi i 
cili ka thene: 

- Zihej dielli dhe Pejgamberi s.a.v.s, e ka falur (namazin perkatSs) dhe pamje me te tmershme se sot". 57 Eshte e lejuar te falesh menjehere pas kafshes, e Imam Maliku mendon se kete nuk duhet 
here prane kalit dhe gomarit per shkak te (leshuarjes) se felliq5sires se tyre eventuale ose 
urines. 

58 Nga hadithi mund te perfundohel; 

- me rastin e zenies se diellit ose te henes eshte c prefemeshme te falesh namazin e 
caktuar special; 

- Xhenneti dhe Xhehennemi ekzistojne, ndersa sekta mu'tezile konisderon se do te 
krijohen vetem pas kijammietit; 

- i plotftiqishem ashte namazi i falur kah zjarri, nese besimtari e fal vetem ne emer te 86 ¥a^^nax€- 
-"-* 


432. Na ka treguar Museddedi, ketij Jahjai, nga UbejduUahu, kete e ka 
informuar Nafiu, nga Ibni Umeri, e ai nga Pejgamberi s.a.v.s. qS ka thene: 

"Falni namazet tu^a ne shtepite tuaja, e mos 1 sheBderroni ato ne 
varre!". 

Permendet se AUu r.a. nuk e ka pelqyer te falurit ne germadba te 433. Na ka treguar Ismail b. Abdullahu, ketij ia ka pgrcjellS Maliku, nga 
Abdullah b. Dinari, ky nga Abullah b. Umeri r.a. se Pejgamberi s.a,v.s. ka thene: All-Ilahut xh.sh. Sipas mendimit te Ebu Hanifes eshte e qortueshme te falesh i kthyer 
kah zjarri vizatimi, statuja dhe kah kultet e popujve te tjere. 

59 Taberaniu e permend hadithin: "Ngjalini shtepite tuaja me ibadete fetare dhe lexim te 
Kur'anit, e mos i shndeironi ne varre te te vdekurve, $19 kane here hebrenjte dhe te 
krishteret". 

Te kenduarit e Kur'anit ne shtepi i kontiibon rreguUsise, rendit, perpariixiit dhe ngritjes 
fetare - morale te an^areve te familjes. 

Namazet e detyrushme meshkujt duhet t'i kryejne bashkarisht nfe xhami, e ato sipas 
deshires (nafile) mund t'i falin edhe ne shtepi per t'u dhene mesim njerezve te shtepise. -i- z^uAam' "Ne shtepite e atyre qe jane t6 denuar (me fatkeqesi elementare) hyni 
vetem duke qare. Nese nuk jeni duke qare, mos hyni tek ata qe te mos 
u ndodhe juve ajo ^ka u ka ndodhur atyre". il 'juc jiil iJ^ dk^x i 3p ii; Umeri r.a., ka thene: "Ne nuk hyme ne kishat (sinogogat) tuaja per n 60 Ebu Davudi ne Sunenin e tij pohon se Aliu duke shkuar ne Tebuk ka kaluar prane 
Babilonit. Muezini e ka thirmr ezanin dhe ikametin dhe kur e kane kr>'er namazin, Aliu 
ka thene: "I dashmi im, Alejhiselami., me ka ndaluar te fali ne varreza dhe ne toke 
(vendin) tB Babilonit, sepse ai eshte vendbanim i nemur, i mallkuar". 
Ibni Umeri thote qe Pejgamberi a.s, ka ndaluar te falesh ne shtate vender ne plehishte, 
varreza, rruge, korite (lug) dhe ne vendndalim te deveve, ne gati te Qabes, pastaj ne banje 
dhe kasaphane, kurse Tirmidhiu dhe Ibni Maxhe ne permbledhjet e tyre te hadithit shtojne 
edhe: "...kah varrezat, kah muri i nevojtores ne te cilin verehet ndytgsira, ne kishe nS tg 
cilSn ka vizatime dhe statuja, kah vizatimi ose statuja, kah personi qe flen, kah personal 
te cilet bisedojne mes vedi per punet e kesaj bote, ne gennadha pas katastrofes, ne troUin 
e grabitur (rrembyer) nga pronari, ne pjese te lugines ne te cilen do te mund te humbje 
jeten dhe ne xhamiat te ndertuara me qellim te prishjes se bashkimit dhe vgllazerimit te 
muslimaneve". Pejgamberi a.s. u ka tBrhequr vgrejtjen luftgtareve te Tebukut qg te mos 
hyne ne lagjen Hixh^r te popullit Themud te shkatermar me shperthime te rrufeve dhe 
te vetetimave, ndersa pejgamberi Salih me nje numer te vogel te besimtareve pak para 
katastrofes Sshte shpemgulur ne Mekke. 

Te demtuarit duhet ngushelluar dhe ndihmuar materialisht. Fatkeqesia e huaj eshte 
mesim i mire per te tjeret. Vendet e godituar nga fatkeqesia elementare veshtrohen me 
sy te iotuar, pikellim e dhembje ne shpirt. Nuk preferohet qSndrimi nS to, e te falesh eshte 
e qortueshme. 88 qA' ■a/ntc(^ Ibni Abbasifalej ne ^do sinagoge, pos ne ato qe kishte statuja. 

434. Na ka treguar Muhammedi, ketij ia ka percjellur Abdeti, ky nga 
Hisham b. Urve, ai nga babai i tij, e ky nga Aishja se Ummi Selemeja ia ka 
permendur Pejgamberit s.a.v.s. kishen te cilen e ka pare ne Etiopi e cila quhej 
"Maria". Ajo ia ka pemiendur edhe pikturat qe ia ka pare ne te, dhe i derguari 
i All-llahut s.a.v.s. tha: 

- Ai eshte popull i cili kur vdes nje rob i mire, gjegjesisht njeri i mire, 
mbi varrin e tij ndertojne faltore dhe ne te i vizatojne ato piktura. Ata 
jane krimincle (keqberes) te AU-llahu". 

435 - 436. Na ka treguar Ebu-1- Jemani, kete e ka informuar Shuajbi, kete 
Zuhriu, ketij ia ka percjelle Ubejdullah b. Abdullah b. Utbe, qe Aishja dhe 
Abdullah b. Abbasi kane thene: 

- Kur Pejgamberit s.a.v.s. i ka ardhur vdekja, filloi ta vene ne fytyre 
petkun e vet me kutia, e kur e kaplonte mundi (temperatura), e heqte prej 
fytyres se vet. Duke qene ne ate gjendje, thote transmetuesi, ai ka thene: 
"Zoti i ka maUkuar (nemur) hebrenjte dhe te krishteret, per shkak se 
varret e te derguarve (te shenjteve) te tyre i kane marre per faltore!", 
duke terhequr verejtjen per ate gka kane bere. 61 Pergjijgcn e permendur Umeri e ka dhene ne zijafetin e nje prijesi sirian, e kur i kane 
shkmar muslimanet e Nexhranit se nuk kane ndertesa me te pershtatshme per te falur 
sesakisha, ai jupergjigj: "Sterpikeni token me uje e pastaj nStefaluni!" 89 437. Na ka treguar Abduliah b. Mesleme, duke transmetuar nga Maliku, 
ai nga Ibni Shihabt, ky nga Sejjid b. Musejjebi, e ai nga Ebu Hurejre, qe 
Pejgamberi s.a.v,s. ka thene: 

"I vrafte AU-Uahu hebrenjte, per shkak se i kane here varret e te 

II 62 


ipe 
per Vu falur dhe pastruar" 

Eshte deklarate e Pejgamberit s.a.v.s, 

438. Na ka treguar Muhammed b. Sinani, ketij i ka treguar Hushejmi, 
ketij ia ka thene Sejjari, e ai eshte Ebu-1-Hakemi, k^tij ia ka percjelle Jezid 
el-Fakiri, atij Xhabir b. AbduUahu duke thene qe Pejgambesi s.a.v.s. ka 
thene; 

*Me jane dhene pese ve^ori, te cilat nuk 1 jane dhene asnje pejgam- 
;; forca e ciia e frikon armikun ne largest te udhetimit 
njemujor; e gjithe hapesira e tokes me eshtg bere vend per kryerjen e 
namazit dhe nijet per pastrim dhe kudo qe ta takoj ndouje njeri nga 
ummeti ins, koha e namaadt, le te falet aty; me eshte lejuar preja (pla§ka) 
e luftes; ^o pejgamber 1 eshte derguar vetem populllt te vet, ndersa une tn 62 Me hadiltoi e pfermendur mendohet jo vet6m ne pejgamberet, por edhe ne te shenjtet 
dhe njerezit e shquar te konfesioneve tjera. Eshte e qortueshme te ndertohen objekte mbi 
vane te te vdekurve. 

Xhabiri thols se Pejgamberi a.s, ka ndaluar tg ndenjurit (ulur) prane varrit e t'i vajtosh 
e numerosh vistytet e te vdckurit e te ndertosh mauzole. Te shquarit meritojne ndetim 
(respekt) i cili nuk do te na sjelle (kiri te kulti i personalitetit. 90 q4Q. a^nufU' me e e s»«r:^:«»:4-ti 
Jul j^ i^, ^ -Ti n1 tj ^u ^^jJiji f:^_j 439. Na ka treguar Ubejd b. Ismaili, ketij i ka thenS Ebu Usame nga 
Hishami, ai nga babai i tij, e ky nga Aishja, se nje robereshe zezake ka qene 
te nje fis arab. Banoret e fisit i kane dhene lirine, por ajo edhe mt tej ka 
qendruar tek ata: 

- Me vone, thote Aisl^a, ly e v^jze tjeter e aty fisi, e cila kishte ne vete 
qafore nga xhevahiret dhe dijamantet, i forcuar ne baze te nje rrypi te 
kuq lekure, doll edhe e la xhevahirin, apo thote Aishja, i ka ren6. Frane 
tubes qe kane qene te hedhura, u leshua nje grrem^ i vogel dfee, duke 44 % t** * *A* J 4 se 

kerkuar, por nuk e kane gjetur; pastaj me kane akuzuar mua, tha 
roberesha. E kane kontrolluar, pohon transmetuesi, aq shume saqe e 
kane shikuar edhe organin e saj gjenital. 

- Pasha All-ilahun, thote zezakja, une vete me ato rrija, kur u leshua 
ai grremy, e hudhi qaforen e ajo ra mes tyre, Une, thote zezakja, thirra: 
Kjo eshte ajo per ^ka mie akozonit! Keni menduar (se kam vjedhur), e 
une iam e pafaishme. Ate, la aty e keni! 91 -I- ZAJtW.€l^ Me i^staj} thote Aishja, ajo gnia ka ardhm* te Pejgamberi s.a.v.s. 
dhe e ka pranuar Islamin. Ka pasur, thote Alsliya, ne xhami, ^ader prej 
pelhiire leshi, gjegjesisht, nje gader te vogel (dhome te vogel). Vinte tek 
one, thote Aishja, me tregonte dhe rregullisht recitonte: 

"Dita e qafores nga mrekuliite e Zotit tone 

ja, ajo me shpetoi nga shtepia e qufrit**. 

I thashe, thote Aishja,: "P*eshte puna jote ? Nuk je ulur ende asnje 
here tek mie e te mos e recitosh kete!". E atehere ajo, thot€ Aishja, ma 
tregoi kete ngjarje te lartepermendur. ^^14 cjir^it ^\ V j'^i J« Jill J^j^ ja Ai j^^ ;^_ u'j. jii i*j^ iij^> - u • 

Fjetja e burrave ne xhami 

Ebu Kilabi, duke transmetuar nga Enesi, deklaroi: 

- Nje gmp nga fisi Ukel ka ardhur te Pejgamberi s.a.v.s. dhe ka qene 
I yendosur ne sofe ne xhami te Muhammedit a.s. 

Abdurrahman b. Ebu Bekri thote: ''Shoket e sofes kane qene te githe 
tSvarfer'*. 

440. Na ka treguar Museddedi, ketij ia ka transmetuar Jahjai, nga 
Ubejdullahu, ketij Nafiu, duke i thene se e ka informuar Abdullah (b. Umeri) 
qe ai si i ri, beqar pa famiJje ka jQetur ne xhami te Fejgamberit s.a.y.s. 63 I varferi pa banese e vatan mundet perkohesisht tS banoje ne xhami. Duhet shmangur 
shoqerise intrigante dhe dyfytyreshe. 

64 Ne xhaiDi perkohesisht mimd te buaj si i huaji, ashtu edhe vendasi. Ibni Umeri ka 
dekiaruar: "Ne ne kohe te Pejgamberit s.a.v.s. kemi bujtur ng xhami, e gjate kohes se 
vapes se drekes kemi pushup". Taberiu pohon qe halifja Uthman shpesh ka fjetur ne 92 qA( 

441. Na ka treguar Kutejbe b, Seidi, ketij Abdu-1-Aziz b. Ebu Hazimi 
nga Ebu Hazimi, ai nga Selfa b. Sa'di, i cili ka deklaruar se Pejgamberi s,a,v.s. 
ka ardhur te dhoma e Fatimes dhe, meqe ne dhome nuk e gjeti Aliun, pyeti: 

- Ku e ke birin e axhes tim? [a mes meje one atij. U luoJienia ne mua 
ne dreke, nuk ka Qetur tek une - u pergjigj ajo. 

Atehere Pejgamberi s.a.v.s. i tha nje njeriut: 

-"Shihkueshteal?" 

Ai Djeri u kthye dhe tha: " O i derguari i All-llahut, ai flen ne xhami* ' . 

Kur Pejgamberi s.a.v.s. erdhi, Aliu ishte i shtrire, mbulesa i kishte 
rene nga trupi dhe ishte zhytur me pluhur. Pejgamberi s.a.y.s. flUoi t'ia 
fshije pluhurin duke thene: "Ngrihu i pluhurosur! Ngrihu i pluhuro- 
sur!"^^ xhami, derisa as-habet tjere rreth tij kane biseduar, e edhe kane ngrene. 

Ibni Abbasi ka Jiiene: "Nuk eshte e adaluar te flejshe ne xhami duke e pritur fillimin e 
kxthes se namazit te ardhshem", e ne rastin tjeter ai thote: "Pa nevoje mos e shnderroni 
xhatnine ne shtreter tuaj !" 

Maliku ka deklaraar: "Nuk e dua pcrsonin i cili dukepasur banesfi buan ns xhami, e gjate 
kohes se vapes se drekes shtrihet ne te". Ky eshte qendrimi edhe i perfaqesuesve te tjere 
te shkoilave jufidike Islame. 

65 Nga hadithi mund te perfundohet: 

- prindet mund te vijne te bija e martuar edhe pa lejen e burrit te saj; 

- eshte me vend t'i nxisesh njerezit ne perforcimin e hdhjeve familjare e farefisnore; 

- te zemeruarin duhet marre me te mire dhe gradualisht ta lirosh nga kompleksi i dukurive 
nag^ve. 93 442. Na ka treguar Jusuf b. Isai ,ketij ia ka transmetuar Ibnu Fudajli nga 
babai i tij, ai nga Ebu Hazmi, e ky nga Ebu Hurrejre, i cili ka thene: 

*'I kam pare shtatedhjete shoke, banore te sofes (s6 xhainise se 
Muhammedit a.s.) dhe tek asnjeri prej tyre nuk kishte mbulese (pjesa e 
eperme e petkut), por vetem, ose petkun e poshtem ose lye petk te gjate 
tg dlin e kane lidhur (me kende) per qafe; disa prej tyre shtriheshin deri 
ne gjysem kercij, e disa deri te nyjet e kembeve (kerdhokujve) dhe 
^donjeri e shtrengonte me duart e veta duke mos dashur t'i shihet organ! IB ^ "».'. V J-i ^i u ^ ^ 'f i y,\ @ '^\ 0^-^ a^ 'a. Lf^h 

J'>\ji Jus Ka'b b. Maliku thote: "Pejgamberi s.a.v.s, kur kthehej nga rruga, 
se pari shkonte ne xhami dhe ne te falej". 

443. Na ka treguar Hallad b. Jahjai, ketij Mis'ari, ketij ia ka transmetuar 
Muharib b. Dithari nga Xhabir b. AnduUahu, i cili ka thene: 

"Kam ardhur te Pejgamberi s.a.v.s. e ai ishte ne xhami*'. Mendoj, 
thote Misuari, se Muharibi ka thene, qe ato kane qene kohe te drekes dhe 
Pejgamberi s.a,v,s. i ka thene: "Fali dy reqate I" 

"Une, thote Xhabiri, kam pas tek ai borxh, e ai ma ka lare borxhin 
dhe me ka paguar mbi vleren". c^j f^ Lj^ >> i^ ,„^\ Km dikusf! fiyn ne xhami le V\ tale dy reqat namaz 

444. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, ky ka thgne se e ka informuar 
Maiiku ng Amir b. Abdullah b. Zubejri ai nga Amer b. Sulejm ez-Zurekij, 
ky nga Ebu Katade es-Selemi se Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

' *Kur dikurh nga ju hyn ne xhami, le Vi fale dy reqat namaz para se 
teulet!",^^ 


i^'rJ* Humbja e abdestit ne xhami 445. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, ketij ia ka transmetuar Maiiku nga 
Ebu Zinadi, ai nga A'rexhi» ky nga Ebu Hurejre se Pejgamberi s.a.v.s, ka 

thene: 66 Numri me i madh i juristeve kete namaz e konsiderojne vetem si ritual te preferueshem, 
e disa detyrg obligative. Me kete nuk ka qene e airitshme urdheresa e Pejgamberit a.s. 
ndaj njeriut i cili fejohej ne shajni permes mases: "Ulu aty ! E shqeteson vete popullin!" 
Namazi i peraiendur po te ishte obligativ, Muhamraedi a.s, do t'i urdh&ronte te falet ky 
namaz. Kete namaz as-habet e km^ falur vetem sipas. mund^ve reale, e eshte e 
qortushme ta falesh ne koherat kiir eshte e ndaluar t'i falesh namazet obligative. 
Neveviu kete namaz e kategorizon ne detyrat qS janS sunnet. 

Ky namaz (tehijjetu-1-mesxhid) falet me te byre ne xhami para se te ulesh, e lejohet edhe 
mg vone, pas uljes. 
Ibni Dherri, ka hyre nje here ne xhami dhe eshte ulur, e Pejgamberi a.s. e ka pyetur: 

- A i ke falur dy reqate ? 

- Nuk i kam falur - n pergjigj. 

- Ngrihu dhe falil - tha Muhammedi a.s. 95 - Melaqet luten per ^donjerin n^a ju derisa te jete ne vendin ku e 
kryen namazin e vet, ne vendin ku eshte falur, e derisa te mos i ndodhe 
£yo ^ka e prish ahdestin. Ata thone: "Zoti yne, falja mekatet! Zoti yne, 
meshiroie"*"*" 


if^U&j se Munammedits.a.v.s. Ebu Seid (El-Hudriu) thote: "^tia e xhamise se Pejgamberit s.a.v.s. 
ka qene e mbuluar me flete te paJmeve pa dege". 

tJmeri ka urdheruar te ndertohet xhamia e Pejgamberit a.s. dhe ka "Mbroji lyerezit prej shiut dhe ruaju te mos ngjyrosesh me te kuqe, 
apo te verdhe per te mos i vene njerezit ne sprove!" 

Enesi ka deklaruar: "Musliman^t do te krenohen me ndertlmin e 
xhamise., ndersa do ta vizitojne (dhe mirembajne) vetem nje numer I vogel 
prej tyre", e Ibnl Abbasi ka thene: "».Vetet do ta stolisesh si^ i kane 
stolisur hebrenjte dhe te krishteret (faltoret e tyre)". 67 Ibni Batalli tibiote: 

- Kush dgsluron te lirohet nga mekatet pa veshtiresi dhe mund, pas kryeijes sH namazit, 
le te qendroje sa me gjate ne vendin ku e ka falur namazin, q^ meleqet sa me gjate te 
ImSn per faljea e mekateve. Sxiksesi i angazbirait (nderkyrjes) SshtS me i sigartg, sepse 
Zoti i Madheme&bem ka thSne: "Ato angazhohen per ate, me tS cilin All-Uahu Sshte i 
kSnaqur". Eshte e logjikshem qe Zoti te jete me i kenaqur me ata qS pranojnS dobesine 
(ligeshting) e tyre, dhe e pranojne gjithfuqine e All-llahut, dhe lusin (keilcofne) per 
M^shir^ e Tij. 

Lejohet te hyhet ne xhami pa atKiest dhe tS rrish ne te. Ebu Eferda, ka dalur nga xhamia, 
ka kryer nevojene vogel jashis dhe eshte kthyer ne xhami nS ligj^ata pa abdest. Kete 
ngaajehere e kane berB: Ahu, Atan, Nehaiu dhe Ibni Xhubejri. 

68 Sipas versionit le Ebu Muslimit, e gjithe deklarata e Ebu Seidit eshte; "Nje dite erdhen 
rete ne qiell, ra shiu dhe gatia e xhamise, qe ishte i^a deget e zhveshum tg palmes, pikonte. 96 


— i4^ 446. Na ka treguar Ali b, AbduUaiiu, ketij Jakub b. Ibrahim b. Sa'di, atij 
ia ka transmetuar babai i tij nga Salih b. Kejsani, qe atij i ka treguar Nafiu, 
se Abdullahu e ka informuar: 

- Xhamia e Pejgamberi s,a.v.s. ne kohen e tij ka qene e ndertuar prej 
qerpigeve, ^atine e ka pasur me degg te palmeve, e shtyilat prej trungjeve 
te palmeve. 

Rreth kesaj Ebu Bekri nuk ka shtuar gje. Umeri e ka zgjeruar dhe 
e ka ndertuar ne forme te nderteses se kohes se Pejgamberit s.a.v.s. perj 
qerpi^eve, degeve te pahneve pa flete, e shtyilat e s^ i ka zevendesuar 
me trungje te reja te palmeve. Pastaj e ka ndryshuar Uthmani, e ka 
zmadhuar shume, ia ndertoi murin prej gurit te gdhendur dhe malterit, 
ia vuri shtyilat prej gurit te gdhendur, ndersa ^tine prej bungut te Namazi filloi dhe e kam pare te derguarin e All-llahut xh.sh. duke ber sexhde ne ujg dhe 
balte dhe ne ballg i eshte verejtur gjurma e baltes". 

Deklarata e Enesit ne teresi ka qene: " Kami shkuar, thote KUabi, me Enesin deri te skuta 
e tij dhe kur kemi kaluar prane nje xhamie. nisi koha e namazit te sabahut". 

- Do te falemi ne kete xhaini ! - tha Enesi. 

~ Do te shkojme ne tjetren! - thone te pranishmit. AtShere Enesi vazhdoi: 

- 1 derguari i All-llahut sh.sh, ka thene: "Do t6 vije koha kur masa do te krenohet me 
ndertimin e xhamive, e do t'i vizitojne vetem nje numSr i tyre i vogel". 

Imani Gazaliu mendon qe njerezit e feve tjera kang filluar t'i zbukurojne tempujl e tyre 
kur jane ligeshtuar ne fe dhe i kane futur ne te bidatet (risite). Tash shkohet gjurmeve te 
tyre, xhamite rreguUohen si pasqyra, me shkelqimin dhe zbukurimin e tyre njerezit 
mburren dhe flasin rreth tyre. 

Eshte e qortueshme te zbukurohet xhamia ne forma te bojadisjes me perjashtim te 
arabeskes dhe formave gjeometrike. 

69 Xhamite duhet tS jene te bukura dhe madheshtore, per pa dekorim artistik te tepruar i 97 Te ndrhmuarft e ndersjelle ne ndertlmln e xhamise f f ireve, aensa enae vetejane 
(qufrit) t^ tyre^ nuk u takon tH meremetojne dhe fi vizitojne tempujt 
€ All-Uahut Veprat e tyre jane shkaterruar dhe gjUhmone kaneper 
te qene ne Xhehennem. 

Tempujt e All-llahut i meremton dhe i viuton vet^m at qe beson 
ne AlUUahuHf neDUen e GjyMmit, qefalnamadn^ qejepzeqatin 
dhe ai qe ifrikohet vetem All-llahut. Keta do tejene ata te diet jane 70 

udhezuar rrug^ se drejte". (ei-Tevbe, 17-18) cili njerezit i sjell deri te sproviini dhe te vetembunja. Haiifja Umer, krahas arkes 
shtetSrore, te mbushru perplot, nuk ka qenS i gatshSm ta nderroj vellimin (madhesine), 
e as materialin ndertimor te xhamisS se Muhammedit a.s. Hali^a Uthmaiij duke pasur 
kapital te madh personal dhe arken shteterore perplot ne duar te veta, ia nderron asaj 
xhamie vetem materialin ndertimor te vjeteruar, dhe ate: ne vend te qerpigeve, ven gure, 
e ng vend te degeve ne ^ati, ven derrasen e bershenit. 

Dekorimin e jashtzakonshem te xhamive ka filluar ta beje i pari haiifja Velid b, 
Abdu-1-Meliku, nipi i Mervanit dhe njerezil e ditur, duke mos dashur grregulhni (toUovi) 
kane kaluar ne heshtje neper kete. 

Ibni Muniri pohon qe njerezit dikur (ne ate kohe), duke ndertuar shtepi te zbukuruara ne 
forme te kullave, jane inspiruar me idene qe edhe xhamite t'i ngrene nga materiali i forte 
ndertimor me vlere artistiko - arkitektonike. Kjo ka qene shenje e te dhenurit te posagem 
ndaj fese. 

Juristet e shkoUes hanefite lejojne ndertimin e kgtill^ me kusht qe kjo te mos e rgndoje 
arkSn shteterore dhe te mos e grregulloje stabilitetin ekonomik te shoqerise. 

70 Shkak i Shpalljes se ajetit 17 dhe 18 te sures Tevbe eshte rasti i zenies rob te Abbasit ne 
Beder. Aliu dhe muslimanet tjere e kane qortuar per shkak t£ idhujtarise, e ai i theksonte 
virtytet e idhujtareve duke thene; "Ne mirembajme tempullin e shenjte, e meremetojme, 
e ruajme dhe e vizitojme, haxhinj ve ju j apim uje zemzemi, e robSrit e luftSs i Hrojme" - 
Ajetet e lartshenuar terh^in verejtejen qe shperblimin pBr ate mund ta prestn veSm 
besimtaret e drejte. Kush i ngren dhe kujdest per xhamitS, duhet sinqerisht ta besoje 98 va^naxi' 447. Na ka treguar Museddedi, ketij Abdu-1-Aziz b. Muhtari, ketij Halid 
el-Hadha' nga Ikrime, se Ibni Abbasi i ka thene atij dhe birit te vet Aliut: . 

- Shkoni deri te Ebu Seidi dhe de^oni (jalimet e tij. 

Ne shkuam, e ai isbte ne kopsht duke e rregulluar. Past^j e mori 
petkun e vet, u ul ne gjunje dhe fiUoi te na flase. Kur e permendi 
ndertimin e xhamise se Pejgamberit a.s. tha: 

- Ne bartnun nga nje qerpi^, kurse Ammari nga dy qerpi^e dhe e pa 
Pejgamberl s.a.v.s.^ ia shkundi pluhurin dhe tha: 

"Lum per Ammarin, kundershtaret deshten ta vrasin, perkundrazi 
ai do t'i therras ne Xhennet kurse ata per ne Xhehennem". 

Ammari, thote transmetuesi, tha: "Le te me ru^j AiMlahu nga 
sprovatetilla!"^^ AlMlahun. Atehere shperblimi do te jete adekuat sipas mundit te harxhuar. 

Gjithsesi qe ajetet e pennendur me larte mund t'i referohen edhe mirSmbajtjes se Qabes, 

e edhe te xhamiave tjera. 

7 1 Te ndihmuarit e ndersjelle ne ndertimin dhe mirembajtjen e xhamive bene pjese ne veprat 
me fisnike, me te kendshme per Zolin, kurse per njerezit e bermiresit ne veprat me te 
dobishme, te cilave shperblimi u Hogaritet edhe pas vdekjes, Ne ket6 grup te punSve hyn 
pjesemarrja ne ndertimin e bunareve, ^ezmave, ujesjellesve, kanaleve per ujitjen e tokes, 
shkoliave, spitaieve dhe lenia vakuf per nevojat tjera tS bashfcgsisg. 
Nga hadithi mund te perftindohet: 

~ duhet vizituar njerezit e ditur, per shkence duhet interesuar vazhdimishl dhe 9dokend 
duhet gmuar sipas cilesive shpiiterore - morale dhe diturise, e sipas familjes (fisit) e 
prejai-dhjes; 

- ligjeriuesi, i mbajti Hgjeratat ulur apo ne kembe, duhet te jete i koncentruar nS mendime 
dhe te kete qendrim te pershtatshem (qe i ka hije); 99 


« I>fj» 'u^^ W^ J j^-r 3>^ 4-^' <sj jt ;i, ■■ I ■ 448. Na ka treguar Kutejbe, ketij Abdu-I-Azizi nga Ebu Hazimi, ai nga 
Selhi i cili thote se Pejgamberi s.a.v.s. e ka dSrguar te nje grua dhe i ka thene 
asaj: 

^'Urdheroje pun^torin tend zdrukthtar te na piinoj^ minberin prej 
dniri ne te cilin do te mund te ulem". 

449, Na ka treguar Hailadi, ketij Abdu-1-Vahid b. Ejmeni, ketij babai i 
tij, e ai nga Xhabiri, qe nje grua ka thgne: 

- O i derguari i All-llahut, a don te te ndertoje digka ne te cilin do te 
mund te ulesh? Une kam nje punetor zdrukthtar. 

72 

- Nese don - u pergjigj ai. - Dhe ajo urdheroi te ndertohet minberi. - ligjeratat duhet te jene pennbajtesore dhe te dokumentuara me argumente te cilat do 
te zhvillojne shkallen me te larte te te kuptuarit te humanitetit fetara - moral dhe 
vellazerimit ndermjet njerezve; 

- rezultati i ideve te mira varet nga angazhimi i njerezve; 

- mirBberesit duhet vene ne pah si figura te ndritshme tg shoqerisS; 

- ne ditet e provimit, krahas masave tjera, eshte mire te kerkohet edhe mbrojtja e 
AIl-llahutxh.sh.; 

- fundi i hadithit aludon ne paraqitjen e harixhive ne Siri, te cilSt ne kohSn e hahfit AH, 
Aimnari i ka ftuar ne gjiun e bashkesise Islame dhe ne parajse, ndersa ata e kane ftuar 
atS nS mSsimet qe pergajne ne mes veti. 

72 Nga hadithi mund tg pgrfundohet: 

- ne sherbim dhe oferte shoqerore (miqesore) duhet qene mirenjohes; 

- ne akaonet edobishme shoqerore, anetaret e bashkesise angazhohen sipas aftesive te tyre. 100 qAQ T' * lA.*** tj»^y 


450. Na ka treguar Jahja b. Sulejmani, ketij Ibni Vehbi, kete e ka' 
informum* Amri, ketij i ka teguar Bukejri, e ketij Asim b. Umer b, Katade, 
se ai e ka degjuar Ubejdullah Havlaniun, ai Uthman b. Affanin i cili, derisa 
perseri e ka ndertuar xhamine e Pejgamberit s.a.v.s., ne fjalet e njerezve, eshte 
pergjigjur: 

- Ju po fiisni shume! Ndersa une e kame degjuar Pejgamberi s.a.Y.s. 
duke theiie: "Kush nderton xhamine .,.", Mendoj, thote Bukejri se Asimi 
ka thene: ",„duke dashur qe me kete te arrije vetem kenaqsine e 
AH-liahut, AU-Uahu do t'i ndertoje ndertese te njejte ne Xhennet"7^ 73 Mendimi ilartpermendur eshte regjistruarne shume vm-iante; ' 

Taberiu ne "Mu'xhem" thekson: "Kush nderton xhami nS madhesi te folese se 9afkes, 
duke dashur me te te aiTije kenaqesine e All-Uahut, All-llahu xh,sh. do te urdheroje t'i 
ndertohet ne Xhennet nje pallat" . 

- premtimi i dliene duhet zbatuar me kohe. 

Ibni Huzejme thekson verzionin e Xhahidhit: "Kush hap lug (bunar) per uje, nuk do te 
ngopet se piri as individi e as shpendi, e qe All-ilahuxh.sh. te mos i jap pBr ate shperblimin 
e vet ne Diten e Gjykimit, e kush jep te ndertohet xhaniija qofte edhe sa foleja e 
galkebardhes ose edhe me te vogel, All-Ilahuxh.sh. do te jape ti'i ndertojne kulle ne 
Xhennet". 

Ibni Ferexhi ne vepren e tij "Kitabu-1-iIelu" thekson deklaraten e Muadhit: "Kush nderton 
xhami nS emer te All-Ilahul xh.sh., Ai do t'i ndertoje shtepi ne Xhennet; kush e var 
HmnpSn (fenerin) ne te, per te kerkojne Meshiren e All-llahut 70.000 melaqe gjithnje 
derisa ajo Ilampe te jete ne sherbim, e kush shtron ne te ndonjS shu-oje, pSr ate lusin p6r 
Meshiren e All-Uahut xb,sh., gjilhashtu 70.000 melaqe, gjithnje derisa ajo shtroje te shkyhet" . 
Uthmanit i kane kundershluar qe e ka zgjeruar pak xhamine e Pejgamberit a.s. dhe se ka 
shtuar material te ri ndSrimor andaj ai e ka vene ne pah vleren e atij aksioni dhe dhuxaten 
e All-Uafaut xh.sh. kur punohet ne emer te Tij. 101 


451, Na ka treguar Kutejbe b. Seidi, se i ka treguar Sufjani, ky i ka thene 
irit 

- A e ke degjuar Xhabir b. AbduUahun kur thote se ka kaluar nje 
i^jeri neper xhami dhe me vete i ka pasur shigjetat dhe Pejgamberi 
s.a.v.s. i ka thene: "Mbaji p^r maje" 


% Nevaviu, duke i komentuar deklaratet e larteshenuara, thote qe investuesi i xhamise, ne 
Xhennet do te fitoje shtepi 9fare syri i njeriut nuk ka parg asnjehere, qg veshi pSr tS 
asnjehere asgje nuk ka degjuar, e as qe i ka rene ndennend dikujt me par6. 
Duket se vlera e shStpise se pOTmendur mbi shtepite tjera ne Xhennet i pergjigjet velres 
dhe iiderit te xhamise mbi ndertesat tjera banesore - afariste te kesaj bote. 

Ajniu thote: "Shperbhmi adekuat i investuesit te xhamise eshte sheaje e DrejtSsise sS 
AlJ-llahut xh.sh. e me i madhi eshtg shenje e Miresise dhe Disponimit tS Tij" . 

74 Bahiiu ne vepren e tij "Tarihu-I-evsatu" thekson se PejgEunberi a.s. ka thSne: "Largoni 
prej xhamisg femijet e vegjel, te marret, shitblerjen, diskutimin e ashper (e acaruar), 
zhunnen e bertimen, rrahjen e fajtoreve e nxjerrjen e shpatave dhe araieve tjera nga 
kellefi!" 

Ibni Abbasi shoksve te vet ju ka thene: "Pastroni xhamiat, hmds beni neper to rruge, mos 
te hyjne ne to personal me raenstmacione dhe xhunubSt, te mos shpemdahen ne to 
shigjetat a t& mos nxiiren shpatat nga kellefet, fajtori te mos rrihet ne te dhe te mos 
kgiidohen kenge argetimi!" 
Nga hadithi mund te konkludohet: 

- liria e qytetareve, siguria dhe brabaresia e njerezve duhet respektuar dhe ruajtur; 

- eshte e lejuar te hysh ne xhami me arme. 102 Te kaluarit (me arme) neper xhami 

452. Na ka treguar Musa b. Ismaili, ketij Abdu-1-Vahdidi, kgtij Ebu 
Burde b. Abdullahu, duke thene se e ka degjuar Ebu Burde ( Amrin), ai babain 
e tij, ndersa ky Pejgamberin s.a.v.s. duke thene: 

"Kush kalon neper xhamite ose sheshet tona me shigjete, le ta mbaje 
me dore per maje, per te mos e lenduar ndonje muslimanr' ^ ♦ Poezla ne xhamf 

453. Na ka treguar Ebu-1-Jeman Hakem b. Nafiu, ketij Shuajbi, nga 
Zuhriu, kete e ka informuar Ebu Seleme b. Abdu-r-Rahman b. Avfi se e ka 
degjuar Hasan b, Thabit Ensariun qe kerkon deshmimin e Ebu Hurejres. 

- Te perbetoj ne Zotin, a e ke degjuar Pejgamberin s.a.v.s. kur ka 
thene: "O Hasan, pergjigiju (idhujtareve) ne vend te Pejgamberit s.a.v.s. 
J" dhe ka thene: "O Zotj ndihmoi Hasanit me Xhibrlin e nderuart" 

75 

- Po (e kam degjuar) - u pergjigj Ebu Hurejre. - ^ ^ • • « 1 J 75 Nuk eshte e ndaluar ne xhami te citosh vjersha fetare dhe tjera per nga permbajtja tS 
pershtatshme. Aishja ka deklaruar: "Pejgamberi a.s. e ka vene poetin Hasan ne Minber 
te xhamise i cili ne kenge i ka kritikuar idhujtaret". 

Liria e mendimit te te tjereve doemos duhet respektuar, por ne ngacmime dhe ofendime 
duhet qene vendimt^ dhe t'i pergjigjesh me tg njejten mase. Poetin me viera fetare morale 
duhet ^muar, lavderuar dhe duhet bekuar. 103 Qfammi-i- dOieAc^ 454. Na ka treguar Abdu-l-Aziz b. AbduUahu, ketij i ka treguar Ibrahim 
b. Sa'di, ky nga Salihu, e ky nga Ibni Shihabi, i cili thote se e ka informuar 
Urve b. Zubejri qe Aishja r.a. ka thenS: 

- E kam pare i^e dite Fejgam&erin s.a.v^. te dera e dhomes time, 
derisa etiopiasit luanin »e xiimHi« Berisa ime shikoja lojen e tyre, 
Pejgamberi s.a.v.s. me ka mbuluar me petkun e tij te eperm. 

« ^\yt Zj,4 -V'i ^ V* '^.^J » ^"^ 

455. Ibrahim b. Mundhiri, stitoi: na ka trreguar Ibni Vehbi, kete e 
ka informuar Junusi, kete Ibni Shihabi, ky nga Urve, e ai nga Aishja e 
ciia ka thene; 

"E kam pare Pejgamberin s.a.v.s. derisa etiopiasit iuanin (ne xhami) 
me shtizat e tyre". 9 « uU tjj \^\ 1 cite liTw ^ ;y ^ '^^^ ^ iui lb''i^ 3^k\s^ 'cf ^ \j!k - t*^ 76 Ngahadithimundlekonkludohet; 

- lejohet ushtrimi i shkathtesise me shtiza ne xhami dhe punet tjera te dobishme per 
bashkesine islame; 

- lejohet te shikohen lojerat e pershtatshnis artistike dhe lojemt tjera argetuese; 

- mlaj njerezve te shtepise dhe vegmas ndaj bashk^shortes, duhet qenB taktik dhe i 
kendshem. lerjss ne mrnDer, ne 

456. Na ka treguar Ali b. Abdullahu, ketij Sufjani nga Jahjai, nga 
Amre-ja, e kjo nga Aishja qe ka thene se i ka ardhur (robSresha) Berira, e ka 
lutur per ndihme per lirimin e saj dhe Aishja i ka thene: 

"Nese don ia jap pronarit tend tere sasine e kunderpageses, por 
mbykeqyrja ndaj tej te me takoje raua?" 

Pronari i Berires u pergjigj: "Nese don jepe (fale) per Beriren sasine it 

pe nje here ka deklaruar: "». Nese don, liroje, por kujdesi 
(mbykeqyrja) te na takojS neve?" 

Kur Pejgamberi s.a.v.s. erdhi, Aishja ia tregoi kete dhe ai tha: 

"Bleje serish dhe liroje, kurse patronazhi s'do mend se I taken aty 
qeeliron robin". 

Pastaj, Pejgamberi s.a.v.s. u n^it ne minber, dhe Sufjani tha: 

leri s.a.v.s. u ngjit ne minber dhe tha: 

"^'eshte me populiin ? Ven kushte te cilet nuk gjenden ne Librin e 
All-Uahut! Kush ven ^faredo kushti e qe nuk eshte ne Librin e All-liahut, 
ai kusht eshte i pavlere edhe nese e kushtezon njeqind here", 

AM b. Abdullahu thote se Jahjai e ka transmetuar hadithin e larte- 
permendur, nd^rsa edhe Abdu-I-Vehabi e permend duke e transmetuar 
nga Jahjai e ai nga Amri. 

Edhe Xhafer b. Avni e permend rastin e lartepermendur duke e 
transmetuar nga Jahjai i cili thote se e ka degjuar Amren e ^jo Aishen. 

Maliku e transmeton te njejtin hadith nga Jahjai, e ai nga Amreja: 

"Berira ka ».", per nuk kapermendurt "...eshte ngritur Pejgamberi 
ne minber,.." 77 Roberesha e liruar e martuar me robin ka te drejte zgjedhjeje, a don te mbetct ne martese, 
apo don te shkurorezohet. Me rastin e pagimit te kistit te riblerjes ne menyre precize 
duhet caktuar afatet e pagimit. 105 


0/9^ ycf *^/'} cf\yx '^>'' ^^ V i^ '* ^'"-^ ^^ .-^ ii: ^' '-^ li^> " ^•^ 

i_j-,j ^ dlj5 -. J^ . w-5 1» : 4^2'^ V'j'^ ""^^ v^iO j^* UPi "r^ * ^H <J y*^ ^S 5*^ *^Jf^ 

Te kerkuarit e borxhit ne xhami 457. Na ka treguar Abdullah b. Muhammedi, ketij Uthman b. Umeri, te 
cilin e ka informuar Junusi duke transmetuar nga Zuhriu, ai nga Abdullah b. 
Ka'b b. Maiiku e ky nga Ka'bi i cili ne xhami nga Ibnu Ebi Hadrede ka 
kerkuar t'ia paguaje borxhin qe ia kishte ky . Aty i kane ngritur zerat aq shume 
saqg i ka degjuar Pejgamberi s.a.v.s. i cili ka qene ne dhomen e vet, duke e 
hequr nje ane te perdes n^ dere te dhomes sg vet doll dhe thirri: 

"O Ka'b!" 

- Urdhero, 1 derguari i Aii-I!ahut - tha Ka'bi. 

- Zvogeloje kerkesen e borxheit per kaq! - Tha Pejgamberi s.a.v.s. 
dhe tregoi: "Keshtu", d.m»th. pergjysme. 

- Tashme e kam here ate, o i derguari i All-Uahut ' u pergjigj Kabi. 

- Ngrihu, - tha Pejgamberi a.s. dhe paguaja Ka'bit borxhin qe ta ka 78 Nga hadithi mimd te perfundohet; 

- kur kreditori i zvogSlon kerkesat e veta, borxhliu duhet ta paguaje menjehcre; 

- nS xhatni mund 16 bisedohet per gjithgka, por si i ka hije; 

- ne xhami lejohet te paguhet borxhi, por jo edhe tregtia; 

- marreveshja e paleve me mimike eshte e plotfiiqishme nese palgt janS maire vesh si 
duhet; 

- para fillimit te shqyrtimit ndermjet paleve behet akti i pajtimit; 

- keshHIimi i mikut pranohet nese me te nuk lendohet ligji dhe te drejtat e njcrezve tB 
tjere. Te fshirit e xhamise, grumbullimi I leekavs, 458, Na ka treguar Sulejman b. Harbi, ketij Hammad b. Zejdi, ky nga 
Thabiti, ai nga Ebu Rafiu, e ky nga Ebu Hurejre, se nje njeri i zi, ose nje 
zezake» e ka pastruar xhamine e, kur ka ndSrraar jete, Pejgamberi s.a.v.s. 
pyeti per te: 

- Ka nderrar jete - jane pergjigjur as-habet. 

- E pse nuk ma kenl kumtuar kete? Ma tregoni varrin e tij, ose , ka 

thene, varrin e sail. Dhe ka shkuar te varri i til dhe e ka falur 

79 


79 Nga hadithi mund te perfiindohet: - pastrimi i xhamise hyn ne pune te ndershme. fishte 
transmetuar se Pejgamberi a.s. shpesh e ka fshire xhamine e vet; 

- per njeiiun e gjiudshem cHie mikun ^Ithmone duhet interesuar; 

- pjesemarrjen ne xhenaze te muslimaneve te mire dhe te flijuai duhet konsideruar detyre 
pargsore; 

- rastin e vdekjes duhet lajmemar me kohe qe ne xhenaze te marrin pjesB sa me shun^ 
muslimaaS; 

- lejc^t t'i falet xhenazja pcrsonit te vanrosur. Disa juriste e lejojnS kete ne periudhen 
pre] cj^ nmaji prej ditSs se varrimit te te vdekurit, tS tjesrSt derisa tS fiyhet tnipi, e disa 
deri ne momentin e prishjes se kufomes. 107 Te ndaluarit e tregtise me alkoo! ne xhami 

459. Na ka treguar Abdani, duke transmetuar nga Ebu Hamza, nga 
A'meshi, k}' nga Muslimi, ai nga Mesruku» e ky nga Aishja, e cila ka thene: 

"Kur u shpallen rregullat per kamaten ne suren Bekare, doll Pe- 
jgamberi s.a.v.s. ne xhami, ia iexoi ato mases dhe pastaj e prokiamoi te 
e treatise me ""'^ — ^"' Te shgrbyerit ne xhami 

"Perbehem (ka thene Hana, nena e Merjemes) ate qe e kam ne barkun 
tim t'i sherbeje xhamise...". Ibni AbbasI e ka komentuar k^shtu: 

"Te sherbej ne TempuIIin e shenjte (ne Jerusalem)". 

460. Na ka treguar Ahmed b. Vakidi, ketij Hammadi, ky nga Thabiti, ai 
nga Ebu Rafiu e ky nga Ebu Hurejre se nje grua apo nje burre e ka pastruar 
xhamine e Pejgamberit. Mendoj, thote Ebu Rafiu, se kjo ka qene grua, 
kurse Ebu Hurejre, duke e treguar kete, e permendi rastin e Pejgamberit 
s.a.v.s., qe ia ka falur xhenazen te varri i tij. Xhamia gshte simbol i pasteritse dhe shembuli i iregullsise. Sigureisht se qendrimi i 
devotshem ne faltore dhe sherbimi ne to eshte pervoje e hershme e njerSzve fetar, 
Shgibimin ng faltore e kane ushtmar meshkujt, andaj Hanna eshte brengosur per fatin e 
bijes se saj Merjemes. MirepOs epori i faltores Zekerjaja e ka pranuar Merjemen, eshte 
kujdesur si baba per jeten e saj dhe detyrat ne faltore. 108 ©4'' am-a^ct 461. Na ka treguar Is-hak b. Ibrahimi, kete e ka informuar Revhi dhe 
Muhammed b. Xhafer nga Shu'be, e ky nga Muhaimned b. Zijadi, ky nga 
Ebu Hurejre, e ky nga Pejgamberi s.a.v.s. i ciii ka thSnS: 

"Mbreme befas ra'u paraqit "dreqi" (ifriti) - ose, thote transnietuesi 
■ ka perduror tjeter shprehje te domethenies se njejte -^e te ma 
nderpreje namazin. Mirepo, All-llahu me largoi nga ai, e une kam 
dashur ta Udh per nje nga shtyllat e xhamlse densa ju te gdhini (te 
zgjoheni) qe ta shihni te gjithe ju, Atehere m'u kujtua deklerata e veliait 
^vs\ (per nga funksioni) Sulejinaiiit: "Zoti im, me dhuro pushtet gfare 
askush pas meje nuk do te arrijer' 

Pejgamberi s.a.v.s,, thote Revhi, e ka refuzuar ate me perbuzje. 


Shurejhe ka urdheruar qe borxhliu te lidhet (burgoset) per shtylle te 462. Na ka treguar AbduUah b. Jusufi, ketij Lejthi, ketij ia percjell Seid 
b. Ebu Seidi qe e ka degjuar Ebu Hurejren duke thenS: 

- Pejgamberi s.a,v«s, ka der^ar per Nexhd kalorsin qe erdhi me vone 
me nje i\jeri nga (fisi) Beni Hanife, qe i thonin Thumame b. Uthal dhe e 
iidhen per njeren nga shtyliat e xhamise. Pastaj iu afnia Pejgamberi 
s.a.v.s. dhe tha: "Lirojeni Thumamenl" Pastaj Thumame shkoi nen nje 

mjj^^agrxh^^gjjjjlaj^ 

109 "Deshmoj se nuk ka zot tjet^r pos nJS AO-ll^u dhe se Muhammedit 
eshte i derguari i AU~Hahut". ^^i >^ ^^ a 3-«^' ^^\ 463. Na ka treguar Zekerija b. Jahjai, ketij Abdullah b. Numejri, ketij 
Hishami nga babai i vet, e ai nga Aishja e cila ka thene: 81 Thumame-ja ka qendniar nje kohe te gjate ne xhami dhe ne mengjes Pejgamberi a.s. e 
ka pyetur: 

- Thumame, ^ka do te behet me ty? 

- Nese me vrete me ke vrare - u pergjigj ai - per shkak te derdhjes se gjakut, nSse me 
fale, kjo eshtB per shkak te maturise sate, e nese me liion per para, do te t'i jap. 

As-habet kane propozuar riblerjen e tij. Te nesennit Pejgamberi a.s. ka kaluar pranS tij, 
e ai i dha selam.dhe Muhammedi a.s. urdheroi ta leshojne dhe ta dergojne ne kopsht te 
Ebu Taihas qe atje te pastrohet. Me vone, Thumame u kthye ne xhami, e dha dekleraten 
e permendur lart dhe i fali dy reqate namaz n^le, e pas kes^ Pejgamberi a.s. tha: "I 
mrekuilueshem eshte islami i vellait tuaj!" 

I lejohet hyrja ng xhami gdokujt, e edhe idhjtarSve, me peijashtim te Qabes, sepse ne 
Kur'an gshte thene: "Idhujtaret jane le ndyre dhe te mos i afrohen tempullit te shenjtc!" 

Udhgheqesi i bashkesise mund ta liroje robine luftes falas ose me pagese. 

Kurtubija mendon se Thumame ka qene i paraburgosur ne xhami per te pare kiyerjen e 
ceremonive fetare te Isaimit dhe per ta degjuar kendimin e Kur'anit, e qe ta pranoje 
Islamin. 

Xhubejr Ibni Mu'temiri thote: 

- Kam hyrg ns xhami para se ta pranojS isianain. Pejgamberi a.s. falte akshasiin me 
as-habet dhe kendonte kapitnSn Tur. Permbajtja me ka entuziazmuar andaj kam ndjerg 
admirim (ngazfellim) ng zemfir. 

Disa juriste iejojne burgosjen e robSrve ng xhami vetem nSse nnk ka objefct tejt& te 
pershtatsh^n. no oAf eMnax€- - Diten e betejes se Hendekut u lendua Sa'di (Ibni Muadh) ne vene te 
dores, andaj Pejgamberi s.a.y.s. e vuri nje ^ader ne xhami, qe ta kete me 
afer per ta vizituar, Ng xhanii ishte edhe ^adra e fisit Benj Gifar. Ata 
nuk 1 frikonte asgje^ vetem gjaku (i ketij) qe vazhdimisht i rridhte, andaj 
kSta ne ?ader pyeten: '^Kush eshte ky qe na vie nga ju?" 

Mirepo, Sa'dit plaga vazhdimisht i rridhte gjak dhe ai ne ate gader edhe 
82 • ^^ > # W^' "^^ > ^uK^ o} < jjkil vis5^ jjUi i>; c^i ^;. Ji J4 ^ ^1 C)>- jj 'cM . ^j citj Ibni Abbasi ka thene: "Pejgamberi s.a.v.s. ka bere tavaf Qaben 
hypur ne deve". 

464. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, kete e ka informuar Maliku, ky 
nga Mohammed b. Abdu-r-Rahman b, Nevfeli, ai nga Urve, ky nga Zejnebja, 
bija e Ebu Selemes, e ajo nga Ummi Selemeja e cila ka thene: 

- Ijmn ankuar Pejgamberit s.a.v.s. se jam e dobet 

- Sjellu (rreth Qabes) kaluar prapa lyerezve - u pergjigj ai. Keshtu 
kam bere tavaf Qaben derisa Pejgamberi s.a,v.s. falej prane Qabes dhe 
lexonte: "Vetturi...", gjegjesisht: "Betohem ne Turin dhe Librin e 

91 83 82 ^adra e fist Beni Gifar eshte ngritur per infermieren Rukajje e cila i ka mjekuar dhe 
eshtg perkujdesur per luftetaret e plagosur nga idhujtaret. 

Eprori i bashkesise i vendos te plagosurit ku do te mjekohen me mire, ku do te sherohen 
me shpejt dhe ku do te pranojne viziten me lehte. 

83 'Nga hadithi mund te perfundohet: 111 465, Na ka treguar Muhaimned b. Muthenna, ketij Muadh b. Hishami, 
ketij babai i vet nga Katade, e ketij Enesi, se dy as-habe kane dale nje rvate 
te erret nga Pejgamberi s.a.v.s. e me ta ishte digka si dy kandila te diet para 
tyre tidri9onin. Kur u ndane, te ^donjeri mbeti nga njS kandil derisa erdhen 
te familjet e veta> 466. Na ka treguar Muhammed b. Sinani, se i ka treguar Fulejhu, e ketij 
Ebu Nadri, nga Ubejd b. Hunejni, ai nga Biser b, Seidi, e ky nga Ebu Seid 
El-Hudriu i cili ka thene se Pejgamberi s.a,v.s. duke mbajtur fjaljm ka thene: 

- All-Uahu i Madherueshem i ka lene njeriut te zgjedhe ose te miren 
e kesaj bot^ ose ate qe e pret tek AL Dhe e zgjodhi atS q^ e pret tek 
AH-Uahu, - per shkaqe te arsyshme lejohet, per nje momenl, aty ku behet falja te futet kafsha, mishi 
i te ciles hahel e urma imk i hyn ne kategorine e rende te ndytesirave; 

- femrat ne haxhiilgk bejne tavaf Qaben ng rrethin pak mg te larguar prej.haxhinjeve - kaloresi nuk duhet ta ngase te shaluaren neper rrugina te kfembesoreve dhe ta rrezikoje 
qarkullimin e njerezve. 112 Qau Ebu Bekri r.a. Une, thote Ebu Seidi, ne vete thashe: 

"^ka e shtyri kete plak te qaje? Nese All-llahu e ka lene njeriun te 
zgjedhe vete o^e te miren e kesaj bote, ose ate tek Ai, e ai e zgjodhi ate 
tek All-Uahu, edhe Pejg^nberi s.a,v.s, eshte rob, kurse Ebu Bekri, 
^'^shte e verteta, me i zgjuari ndermjet neve*'. Atehere Pejgamberi 
s.a.v.s. tha: 

- Ebu Beker, nios qaj! Per mua me bujari per nga pasuria e vet dhe 
dashamiresia nder njerezit eshte Ebu Bekri. Dhe po te merrja nga shoket 
e mi shokun e sinqerte, me siguri do te merrja Ebu Bekrin. Vellazeria 
Islame dhe dashuria Lslame i ka mbyllur te gjitha dyert nihmese te 
xhamise, pes dyerve te Ebu Bekrit. 

> ^ ^i '^l ^^ .V C.U ^1\ ^. V J # ,i' 'J>- J > > ^ Ji ^C« cr» 0^ '^P- i*' 

« /• J *r> V „-*^^ *Jia J^> 

467. Na ka treguar Abdullah b. Muhammed El-Xhu'fiu, ketij Vehb b, 
Xheriri, ketij babai i tij, se e ka degjuar Ja'la b. Hakimin nga Ikrime, e ai nga 
Ibni Abbasi, i cili ka thene: 

- Pejgamberi s.a.v.s. gjate kohes se semundjes se vet, nga e cila me 
vone edhe ka nderruar jete, ka dalur kok^mbeshtjellur me i\f e cope 
pelhure, eshte ulur ne minber, i eshte falenderuar AU-Uahut, e iavd^roi. "Sipas meje me qenien dhe pasurine e tij nuk ka ne mesin e njerezve 
asnje me bujar se Ebu Beker b. Kuhafe dhe po te zgjidhja nder njerez 
per veti shokun e sinqerte, me siguri do ta zgjedhja Ebu Bekrin. Miqesla 
Islame 'esht^ me e viefshmja. Mbylini te gjitha derezat ndihmese ne kete 
xhami pos derezes se Ebu Bekrit^'. 84 Nga hadilhi mund te perfundohel: 113 
- Me ka treguar Abdullah b. Muhammedi, duke e transmetuar nga 
Sufjani, ai nga Ibni Xhiirejxhi, qe ka thene se Ebu Ebi Mulejke ka then^: 

"O Abdu-1-Melik, po t'i kishe pare xhamite e Ibni Abbasit dhe dyert 
e tyre!" 

'^^* y 4 tjj» -c^ % ^_1 ir u Jj ti:^. J ^. %a* -j^i » vV^ ys <«i. i; 5i;^ toi k: 468. Na ka treguar Ebu Nu'mani dhe Kutjebe, se u ka treguar Hammadi 
duke transmetuar nga Ejjubi, ai nga Nafiu, ky nga Ibni Umeri se Pejgamberi 
s.a.v,s. ka ardhur ne Meke. E ka ftuar Uthman b. Talhan dhe ai e ka gelur 
deren (e Qabes) dhe kane hyre: Pejgamberi s.a.v.s., Bilali, Usame b. Zejdi . 
dhe Uthman b. Taiha dhe e mbyllen deren. Ne te q^ndruan njS kohe dhe 
dolen. E pyeta, thote Ibni Umeri, Bilaiin (per faljen e Muhammedit a.s. ne 
Qabe) ai u pergjigj: >en s.a.v^. u tal ne 
- E ku? - e pyeta. - Ebu Bekri eshte shoku mg i sinqert^ dhe bashkSpUE^tori mg i mire i Pejgamberil a.s. 
te cilin shpeshSherg e ka ndemiar nS mihrab; 

- dituiia dhe laigpamesia e Ebu Bekrit per ngjarjet qe do te pasojne ne bashkesine Islame; 

- panderiffrare duhet mesuar dhe udhezuai (drejtuar) njerezit ne rregullat e Islamit; 

- vazhdimisht duhet zhvilluar dhe thelluar dashamiresing dhe martedhSniet e mira. a i a wwi wwi 114 ic -U • • -_•■ _ » - Me shpetoi, thote Umeri, qe ta pyes: "Sa reqate i ka falur?" Hyria e Idhujtareve ne xhami 

469. Na ka treguar Kutjebe, ketij Lejthi nga Seid b. Seidi, i cili e ka 

degjuar Ebu Hurejren duke thene: 

- Pejgamberi s.a.v.s. i ka derguar kaloresit ne drejtim te Nexhdit dhe 
ata e kane sjellur nje njeri nga fisi Beni Hanife qe i thonin Thiuname b. 
e lidh^n per njeren nga shtyllat e t, > life 'o*>i . tk3.^ ^^^ Cu" l^r^ jis ^:i^^^ ^njtp. liH^'ct-ii" 

itia e zent ne 470. Na ka treguar All b. Abduilahu, ketij Jahja b. Seidi, kgtij Xhuajd b. 
Abdu-r~Rahmani, ketij jezid b. Husejfe nga Sid b. Jezidi, i ciii ka tiiene: 

- Shko dhe sjellmi ata te dy! - tha ai, dhe rnie ia soUa. 

- Kush jeni ju, gjegjesisht, prej nga jeni? - pyeti Umeri. Ata u 85 Mbyllja e dyerve te xhamive eshte pcrvoje e meparme. Kjo eshte masa me efikase per 
majtjen e matedaleve te xhamise dhe per mbajtjen e rendit dhe pastSritisg nS te. 115 ^^ot .JsE juii t ii 3_^j i.-^ir i ji . L-r u jdii. ;^ Li" t : u^^^ij *j^ ^ i^ 

471. Na ka treguar Ahmedi, ketij Ibni Vehbi, ketij Junus b. Jezidi, nga 
Ibni Shihabi; se atij i ka treguar Abdullah b. Ka'b b. Maliku, se Ka'b b. 
Maliku ka transmetuar qe ne kohe te Pejgamberit s.a.v.s, kakerkuar nga Ibnu 
Ebi Hadredi te paguaj borxhin ne xhami. Aty i ngiten zerat aq sa i degjoi 
edhe Pejgamberi s.a.v.s. i ciii ishte ne dhomen e vet. Doli tek ata Pejgamberi 
s.a.v.s. e hoq perden nga dera e dhomes se vet dhe thirri: 

"OKa'bb.MalikI" 

- Urdhero o derguari i All-llahut! - u pergjigj Ka'bL 

Pastaj Pejgamberi s.a.v.s. me doren e vet tregoi qe ai te ieshoje ne 
gjysmen e borxhit qe kerkon. 

- Kete tashme e kam bere, o i derguari i Ali-Uahut - tha Ka'bi. 

- Ngrihu (Ibnu Ebi Hadred) dhe paguaj borxhin qe ta kerkoni - tha 
Pejgamberi s,a.v^.. §6 Ndaj te pediturit duhct qene i kuj<tesshem, e inJOTancen t' ia n^arrSsh si irethane lehtgsuese 
ne kundervajtjen eveatuale. 116 qA 


472. Na ka treguar Museddedi, ketij Bisher b. Mufaddali nga Ubejdul- 
lahu, ai nga Nafiu, ky nga Ibni Umeri, ic Wi ka thene: 

- Derisa Pejgamberi s.a.v,s. ende ishte ne minber, nje njeri e pyeti: 
"Qka mednon per namazin e nates?" 

- (Ai falet) dy nga dy reqat, e nese dikush i frikohet (paraqitejes) se 
agimit, e fal edhe nje reqat e ai do te jete viter namaz (tek) per ate qe ka 
faiur me pare. 

Ibni Umeri tha: "Lutjen tuaj te fundit bene viter namaz, ngase 
keshtu ka urdheruar Pejgamberi s.a.v.s.". 87 Ne xhami duhet te siUesh si ka hije, e ne namaz ashut si? parashohin rregullat. Ligjeruesi, 
e edhe hatibi i per^i^et pyetjeve te te pranishmeve pas perfundimit te programit te vet, 
Namazet nafile naten falen me nga dy reqate. Imam Maliku, Shafiu dhe Ahmedi 
preferojne faljen e nafiles vetem me nga dy reqate, qofte naten, qofte diten, Ebu Jusufi 
dhe Muhammedi konsiderojne se me mire eshte t'i falesh naten prej nga dy reqatesh, e 
diten prej nga katfer reqatesh, kurse Ebu Hanilja mendon se me mire eshte t'i falesh 
gjithnje prej nga kater reqatesh. Ebu HaniQa qendrimin e vet e mbeshtet ne deklemtat e 
Aishes. Ebu Davudi ne Sunenin e tij, nepermjet Aishjes thekson se Pejgamberi a.s. ka 
falur jacine ne xhami, pastaj ka ardhur ne shtepi, i ka falur edhe kater reqate e pastaj ka 
rene ne shfrat. MusHmi ne Sahihun e tij pohon qe Aishja ne pyetjen e Muadhit eshte 
pergjigjur se Pejgamberi a.s. diiha-namazin e ka faliu" prej nga kater reqatesh. Deklaratat 
e Aishes i pranon edhe Buhariu, e Tirmidliiu ne pennbledhjen e tij te haditheve permend 
edhe hadithe ijera te cilel e vertetojne qendrimin e Ebu Hanifes. 
Viter namazi ka tie reqate. Ky eshte qendrim i Shkolles Hanefite dhe numrit me te madh 
te as-habeve dhe juristeve te gjeneratave te mgvonshme, ndgrsa Shafiu dhe Ahmedi e 
llogarisin prej nje reqati. Maliku mendon qe viter namazit njereqatesh gjithmong duhet 
t'i prije n^le namazi me numer gift reqatesh dhe se vetgm nS udhStim mund te falet viter 
namazi ndaras prej nje reqati. 

Hadithet te cilet i aplikojne Shafiu dhe Ahmedi i pranojnS juristet e shkolles hanefite 
me vgrejtje qe para vitrit me numSr tek reqatesh falen dy reqate, qe do te jete viter me 
numer tek prej tri reqatesh. 

Kete dileme e ka evituar Tirmidhiu me dekleraten e Aliut: "I derguari i All-llahut e talte 
vitrin prej tre reqatesh", dhe Nesaiu me dekleraten e Aishes: "I derguari i All-llahut nuk 
jepte selam pas perfundimit te dy reqateve te viter namazit". 

Nesaiu ne pennbledhjen e tij te haditheve permend dekleraten e Ibni Abbast: "I derguari 
i All-llahut naten falte tete reqate dhe viter namazin prej tre reqatesh". 
Ebu Davudi dhe Ibni Maxhe n^ permbledhjet e tyre pohojne qg Muhammedi a.s. ka falur 117 473. Na ka treguar Ebu Nu'mani, ketij Hammadi nga Ejjubi, ai nga Nafiu, 
ky nga Ibni Umeri se Pejgamberit s.a.v.s., derisa mbante fjalim, i erdhi nje 
njeri dhe e pyeti: 

■ Prej sa reqatesh faiet namazi i nates? 

- Prej nga dy reqatesh - u pergjigj ai - e kur t'i frikohesh agimit kryeje 
viter namazin edhe me nje reqat, kete si tek ai shton atij qe e ka falur 
me pare. Edhe Velid b. Kethiri thote se i ka treguar UbejduUah b. 
Abdullahu qe Ibni Umeri u ka treguar se nje njeri e ka thirrur Pejgam- 
berin s.a.v»s. derisa ai ende ishte ne xhami... 


474. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, ketij Maliku, nga Is-hak b. 
Abdullah b. Ebu Talha, se Ebu Murre, robi i liruar i Akil b. Ebu Talibit, e ka 
njoftuar duke e percjellur nga Ebu Vakid El-Lejthij, i cili ka thene: 

- Derisa Pejgamberi s,a.v,s. ishte ne xhamine e vet, erdhen tre veta, 
dy u drejtuan kah Pejgamberi s.a.v.s. kurse njeri shkoi. Njeri nga keta vitrin prej £re reqatesh. Dan Kutnija ne Sunenin e tij ka permendur hadithin nepermjet 
Abdullah b. Mes'udit: "Viter namazi i cili falet nalen, perbehel prej Ire reqatesh, ashtu 
si9 eshte edhe viter namazi i dites se akshamit". 

Ibni Ebi Shejbe pohon se shumica e dijetaret IslamS pranojne mendimin qe viter namazi 
ka tre reqate dhe nje selam pas reqatit te trete. 118 (^c a^tun^ dy, ne rrethin e te pranishmeye pa i\je hapesire te lire dhe u ul aty, e i 
dyti u ul prapa te pranishmeve. * • ■'.■^_ " * s.a.v^* Kur e Kreu iigjenmEii, 

- Ja, t'u informoj per keta tre veta: lyri prej tyre iu mbeshtet 
All-llahut dhe AIMlahu e ka mbeshtetur ate (e ka marre ne mbrojtje), i 
dyti u turperua (per kete) , prandaj edhe AIMlahu u turperua me te, kurse 
ai i treti (i fundit) u kthye (prapa), andaj edhe All-2Iahu u largua nga ai. l5>Vi ^ 4.Lj is^i Uj ^1 J ^ H; a 47S. Na ka treguar Abdullah b. Mesleme, ky nga Maliku, ai nga Ibni 
Shihabi, ky nga Abbad b. Temiini, e ai nga xhaxhai i tij se ai e ka pare 
Pejgamberin s.a.v.s. te mebshtetur ne xhami me kembe te v^na njeren mbi 
tjetren. 

Eshte transmetuar nga Ibni Shihabi, e ai nga Seid b. Musejjebi i cili ka 
thene: 

"Ashtu vepronin Umeri dhe Uthmani". 

lAi v>jj t-^' Jfe *J 

V ^T \ }ji ^^ 'a f^ ' 't>^i ^W,^' *^j ^, Isj'} Jf ^ f > ciu- ^ yi ^jj h,\ it j/j! Vend! per I'u falur mund te jete edtie ne rruge Kete e kane deklaruar Hasani, Ejubi dhe Maliku. 

467. Na ka treguar Jahja b. Bukejri, ketij Lejthi nga Ukajli, ai nga Ibni 
Shihabi, kete e ka njoftuar Urve b. Zubejri, se Aishja, bashkeshortja e 
Pejgamberit s.a.v.s. ka thene: 

- 1 mbaj ne mend prinderit e mi vetem si muslimane, as^je dite nuk 
na ka kaluar pa na ardhur Pejgamberi s.a,v.s* dSie ate skajeve te as^j 
dite: n^ mengjes ose ne mbrenye. 

Me ¥one Ebu Bekrit i lindi idjeja dhe ne oborr te shtepise se tij e 
ngriti nje mesxhid ne t€ cilin falej dhe lexonte Kur'an; ndaleshin para 
tij grate e idhujtareve, e byte e tyre habiteshin me te dhe e shlkonin. 

Ebu Bekri ka qene njeri i ndijshem dhe sa here qe lexonte Kur'an 
nuk mundte t'l kontrolloje syte e vet (por qante). Kjo i shqefesonte te 
paret e idhujtareve Kurejshite". 

Lift ^^ juf jb j ^ J j o^ ^^\ J^j 88 Xhatnia nuk miuid fe ndertohet ne vend te huaj pse te grabitur. Xhamia mund te ndertohet 
ne troHin personal, gjegjesisht ne ate te vakefit duke pasur kujdes te mos e pengoje 
komunikacionin dhe mos t'i perkufizoje te drejtat e pronarit te tokave perreth. 
Aktiviteti i Ebu Bekrit ka qene thjesht i aspektit misionar. Veprimtaria fetare ka qene e 
kufizuar dhe e mundur vetem ne shtepine personale, qe Ebu Bekri e ka shfrytezuar deri 
ne maksimum. no g4^. a^mtifice Ibni Avni eshte falur ne nj'e ode te shteplse se vet me dere te mbyllur. 

477. Na ka treguar Museddedi, ketij Ebu Muavije nga A'meshi, ai nga 
Ebu Salihu, ky nga Ebu Hurejre e ai nga Pejgamberi s.a.v.s. qS ka thenS: 

"Namazi i besmitarit i falur bashkarisht (me xhemat) eshte per 25 
here me i vlefshem se namazi i at^ (besimatri) te cilin do ta falte vete ne 
shtepi te vet, ose se namazi te cilin e fal vete ne shesh. 

Kur dikush nga ju merr abdest mire dhe vjen ne xhami pa pasur 
ndermend asgje tjeter pos te fale namaz, ai nuk do te beje asnye hap e 
qe All-Hahu per ate (hap) te mos e ngreje per nje shkalle m£ lart dhe t'ia 
heq nga njg mekat derisa te hyje ne xhami* Pasi te hyj ne xhami, 
konsiderohet se ai eshte ne namaz, derisa te qendroje e falet ne xhami, 
m&rsa melaqet gjate tere kohes sa te gjendet ne vendin ku eshte falur, 
do te luten per te me Qalet: "Zoti yne, faljal Zoti yne, meshiroje! derisa 
te mos pasoje digka qe i aprish abdestin". 89 Sipas parimeve te Kur' anit gdo veper e mire shperblehet dhjetgfish. Per namazin e by er 
ne shtepi ose ne garshi, llogaritet shperblimi prej dhjete namazesh, e per namazin e kiyer 
me xhemat shperblimi dy fishohet dhe llogaritet njezet namaze. Shperblimi edhe pgr pes^ 
here me shums eslUe vetem nga Meshira e AU-llahut xh,sh, 

Numral sipas vleres se tyre themelore ndahen ne njeshe, dhjeteshe, qindeshe dhe mjjeshe. 
Qindeshet jane ne midis te gradacionit e midisi i arte gjithmone eshte i deshiruar. <^ereku 
i numrit njSqind Sshte numri njSzetepese, me te cilin aludohet ng numrin njgqind, pra ne 
qindshen si midis i arte i vleres se numrave, per ^ka edhe, ndoshia, eshte pgrmendur nS 
hadithin e pennendur. 

Ne disa hadithe ne vend te 25 eshte permendur numri 17. Kermaniu mendon qe me kete 
numer aludon ne shumen e reqateve t6 namazeve te detyrueshme tS pgrditshem, dhe ate: 
sabahu 2, dreka 4, iqindija 4, akshami 3 dhe jacija 4 reqate. 

Ne disa hadithe permendet shifra 12, e ne disa 29. Kosiderohet se Pejgamberi a.s. 
nganjehere shifren 12 sipas ireguUit te zakonsheme dyfishonte dhe rezultatit te fituar 24 
i shtonte edhe shifren 5 si sheprblim noniial per pese namazet ditore, qe besimtari do t'i 
fitonte duke i falur vete ng shtepi. T€ falesh bashkarisht (me xhemat) eshte shenje e 
manifestimit me te forte te perkatesisse se bashesise dhe rast per konsultime te ndersjella 
te njerezve. 121 

■<■■■■ ■ *■ ne xnami one ne 

478 - 479. Na ka treguar Hamid b. Umeri, ky nga Bishri, ky nga Asimi, 
ky nga Vakidi e ai nga babai i tij, ai aga Ibni Umeri ose \bm Amri se 
Pejgamberi s.a.v.s. i ka gershetuar gishtat e vet. 


"C-?i» 480. Asim b. Aliu thote se atij ia ka transmetuar Asim b. Muhammedi: 

- Kete hadith e kam degjuar nga babai im. Meqe nuk e kam mbajtur nder 
mend ne teresi, ma ka penniresuar Vakidi duke e transmetuar nga babai i tij 
i cili ka degjuar babain e vet duke thene se Abdullahu ka deklamar qe 
Pejgamberi s.a.v.s. ka th^ne; 

"O Abdullah b. Amri, ^ka dote behet me ty kur do £e mbetesh ne 
boten e horrave,.keshtu (i gershetuar)?". 90 Muhadithet tjere, rastin e lartshenuar e kane paraqitur detajisht: "Pejgamberi a.s. i ka 
g&rshetuar gishtat e duarve te veta dhe ka thene: "Abdullah, ^ka do te behete me ty kur 
t^ mbetesh midis fundenise se njecezve, te cilet nuk do t'i kryejne detyrat e vela, ndersa 
punet e besuara do t'i tradhtojne, do le ndahen mes veti dhe do te jene keshtu duke i 
gershetuar gishtat e duarve te tij. 

- ^ka duhet punuar atehcre, o i derguati i All-Eahut? - pyeti Abdullahu. 

- Puno 9ka eshte mire, e largohu nga ajo qe te duket e keqe! - u pSrgjigj Pejgamberi a.s. 
Ndalohet gershetimi i gishtave ne namz, ne raste tjera akt i pahijshem me te ciiin 

manifestoheo marredheniet e parregulluara ndermjet njerezve. 

Haldmi ne "Mustedrek" permend dekleraten e Pejgmnberit a.s. 

"Kur dikush nga ju merr abdest ne shtepi dhe shkon ne xhami, konsiderohet se eshte ne 

liamaz dcrisa te kthehet prapa, pra te m.os beje keshtu duke i gershetuar gishtat e duarve 

te veta. 122 gAQ. O'm-axi- 


- . , d' ;:.u "(ipi € Ciu^ 4j Hi uuiK^Di'pJ o^ >' o\ » * ; 


481. Na ka treguar Hal-lad b. Jahja, ketij ia ka transmetuar Sufjani nga 
Ebu Burde b. Abdullah b. Ebu Burde, ky nga gjyshi i vet, e ai nga Ebu Musa 
(El-Eshari) i cili transmeton nga Pejgamberi s.a.v,s. qe ka thene: 

"Besimtaret jane si ndertesa, ^do pjese e te dies ^shte e Udhur fort 
njera me tjetern dhe atehere i gershetoi gishtat e vet". 

482, Na ka treguar Is-haku dhe ka thene se i ka treguar Ibnu Shumejl, 
ketij Ibni Avni nga Ibni Sirini, e ai nga Ebu Hurjere, i cili ka thene: 

- Pejgamberi s.a,v,s. ka falur me ne nje nga namazet e mbremjes te 
cilin Ebu Hurejreja e ka emertuar sakte, por une ate e kam hamiar, 
thote Ibni Sirirni. Pastaj, thote Ibni Sirini, Pejgamberi s.a,v.s. ka falur 
me ne dy reqate, ka dhene selam, u afrua te nje shtylle e terthorte 
(diagonale) ne xhami dhe u mbeshtet per te, sikur te ishte i hidheruar. 
Pastaj e vuri doren e djathte mbi te majten, i gershetoi gishtat duke e 
vendosur shuplaken e dores se djathte ne anen e eperme te shuplkes se 
m^tg, Atehere disa dolen shpejt te dyert e xhamis^ dhe thane: "U 
shkurtua namazi ! " Ne mesnin e mases ishte edhe Ebu Bekri dhe Umeri, 

123 'mi-/- i^ima^ 

por nuk paten guxim t'ia thone kete. Ne mesin e asaj popullate ishte edhe 
nje burre me dore te gjate, te ciiit i thonin "Dyduarshi", dhe ai pyeti: 
"O i derguari i AU-Uahut, a harrove dlgka apo ky namaz u shkurtua?" 

- Nuk kam harruar e as qe esliti; shkurtuar namazi - u pergjegj dhe 
pyeti: "A eshte ashtu si? thote "Dyduarshi?" 

- Po - thane te prmiishmit. 

Atehere doll perpara, fall ate qe ka lene, dha selam, shqiptoi tekbirin 
dhe beri sexhde tS rijejte,si sexhdet e tij, apo digka me te gjate dhe e ngriti 
koken duke mare tkebirln. Pastaj, prape e shqiptoi tekbirin dhe beri 
sexhde te i^jejte me te meparmen, apo digka me te gjate dhe duke e 
ngiritur koken e mod tekbirin. 

Ndonj^here e kane pyetur Ibni Sirinin: "... Dhe, mbase ka dhene 
selam?" 

- Jam 1 informuar - u pergjigj Ibni Sirini - se Imran b. Husejni ka 
thene: "Pastaj Pejgamberl s.a,v.s. prape ka dhen selam". 91 Rastin e lartshenuar e ka regjistruar Ahmedi ne "Musnedin" e tij dhe Taberaniu ne 
"EI-Kebiru", kurse Tahaviu pohon se Imrani i biri i Husejnit ka thenS: "Pejganiberi a.s. 
i ka fahir me ne tre reqate te namazit te drekes, ka dhene selam dhe eshte ktliyer kah 
popislli. Pastaj "Dyduarshi" e verejti: 

- O I derguari i AU-llahut, ke falur tre reqate! 

Atehere Pejgamberi a.s. e fall edhe nje reqat, dha selam, i beri dy sexhde, e pas tyre prape 

dha selam. 

Nesaiu, kete rast e paraqet digka ne variante te ndryshuar; 

Nga hadithi mund te perfundohet: 

- sehvi sexhdja (sexhdja e harreses) perbehet prej dy sexhdeve te namazit, e kryhet pas 
dhenies se selamit; 

- pjesa e leshuar e namazit menjehere duhet te kryhet (plotesohet) dhe pastaj te behet 
sehvi sexhdeja. Ndermjet selamit te pare dhe kesaj sexhdeje nuk guxon te bisedohet as 
te shmanget prej Kibles, gjegjesisht te shkohet nga vendi ku falet. Siperf aqja e brendshme 
e xhamise konised^ohet terren unitar (i vetem) dfae vend i ibadetit t6 falesit. Personi te 
ciht i kujtohet leshimi i vet, pasi qe te kete dale nga xhamia, duhet patjeter perseri ta fale 
namazin. 

Shume juriste konsiderojne se pjesa e leshuar e namazit mund te kryhet me vone 
bashkarisht me sehvi sexhden vetem kur individi nuk eshte larguar nga vendi ku eshte 
falur. 
Dialogu i permendur ndermjet Pejgamberit a.s. dh as-habeve ka mundur te tolerohet para 124 -. ^ *•' J. ■ ^^ *UH "* J- W " ■'"*W *■■ p •>■ P«U« V ft 1 483. Na ka treguar Muhammed b. Ebu Beker El-Mukaddemi, kStij Fudajl 
b- Sulejmani, te cilit i ka treguar Musa b. Ukbe, qe ka thene: 

*'E kam pare Selim b. Abdullahun si i hulumton vendet ne rruget 
kryesore te Medines dhe ne to falet. Ai tregonte se babai i tij eshte falur 
ne ato vende dhe se e ka pare Pejgamberin s.a.v.s. duke u falur ne ato Me ka treguar Nafiu, duke transmetuar nga Ibni Umeri r.a, se edhe 
ai eshte falur ne te njejtat vende; e kam pyetur edhe Saliman e ai 
Tazhdimisht pajtohej me Nafiun rreth atyre vendeve, me perjashtim qe 
nuk pajtoheshin pSr mesxhidin ne Sherefi Revha", rregullave precize tS caktUEura per ibadetet fetare, Sol nje bisede e tille do te prishte pjesen 
e namazit te falur me pare. 125 484. Na ka treguar Ibrahim b. Mundhiri, ketij Enes b. I'jadi, ketij ia ka 
percjelle Musa b. Ukbe nga Nafiu sig e ka informuar Abdullahu se Pejgam- 
beri s.a.v.s, , duke shkuar ne Umre dhe, kur ka bere haxhin e vet, ka zbritur 
ne Dhul Hulejfe, nen nje dm ne vendin e xhamise se sotme, e cila gjendet ne 
Dhul huiejfe. Kur kthehej prej Gazves, e cila gjendet ne ate rruge, gjegjesisht, 
kur eshte kthyer nga haxhi, apo umra, leshohej nepBr Batni Vadi, e kur ka 
dalur nga Batni Vadi ka zbritur nga e shaluara ne Bat-hai qe gjendet ne an£n 
lindore te "Vadise" dhe atje qendronte deri ne mengjes. Nuk ka qene te 
mexhlisi i cili gjendet ne Hixhare, as ne Ekemet nS te cilin tani gjendet 
Xhamia. Atje ka qene nje gryke ne te cilen Abdullahu faiej, (e) ne brendi te 
asaj gryke jane ledhet prej rere dhe atje Pejgamberi s.a.v.s. eshte falur. Me 
vone ajo gryke ne luginen e Bat-hase eshte pSmibysur dhe eshte mbushur, 
keshtu qe eshte mbushur edhe vedi ne te cilin eshte falur AbduUahu. 


485. Abdullah b. Umeri tregonte se Pejgamberi s.a.v.s. eshte falur atje 
ku tash eshte Mesxhidi Sagir (xhamia e vogel) qe gjendet prane xhamise ne 
Sherifi Revah. Abdullahu e ka njohur vendin ne te cilin Pejgamberi s.a.v.s. 
eshte falur dhe thoshte: 

"Atje, ne te djathte prej teje, kur ne xhami drejtoh^h per t'u falur, 
e ajo eshte xhamija ne te djathte te rruges kryesore kur shkon per Meke, 
ne mes saj dhe Mesxhidu-!-Ekberit (xhamise se madhe) eshte distanca sa 
te hedhurit e gurit ose ashtu disi". 

> 4> V'' i^ ^^i ' *W!)i '^^"^'^ '^is^jj:^Ji J4 of y "iyi ob ~ t a% 

* ^ - 

126 qA'- <lWKm4- 486. Ibni Umeri falej prane bregores Irka qe gjendet te kthesaa (berryli) 
Revha. Ky Irka eshte ne fund te skajit te rmges, pikerisht prane mesxhidit i 
cili gjendet ndermjet atij skaji te ktheses kur shkon per ne Make, Aty eshte 
ndertuar xhamia, AbduUahu ne ate xhami nuk falej , por e linte pas vetit ne 
anen e vet te majte dhe falej para asaj xhamie mu para atij (bregores) Irki. 

Abdullahu prej Revhase udhetonte naten dhe nuk e falte dreken derisa 
nuk arrinte te ai vend dhe aty e falte namzin e drakes, a kur nisej nga Meka 
dhe prane saj (grykes) kalonte nje ore para mengjesit, ose para agimit, aty 
bunte dhe rrinte deri sa e falte namazin e sabahut. 487. Po ashut Abdullahu ka treguar se Pejgamberi s.a.v.s. kthente nen 
nje lis te madh, ne te djathte te rruges kryesore, posht Revejthes dhe perbalie 
rrug^s te vdni Bat-hi Sehlin, dhe ate kur kthehej (Alejhisselami) ngaEkemeti, 
mg saktesissht pak me poshte nen Beridi Ruvejtheti rreth dy mile. Pjesa e 
eperme e lisit, tashme eshte e thyer, eshte e mbledhur kah brendia e vet dhe 
rrin ne trung. Ne ate trung ka edhe shume rere qe e ka hedhur era, 

j^s^\j-jis^j4 *>ui >^^n ^^' j:. ^^-^31 '^ '^j/ M L orc^uji dfi; 

488. Abdullah b. Umeri ka treguar se Pejgamberi s.a.v.s. Sshte falur ne 
fund te bregores prapa (vendbaniinit) Arxhas, e kjo eshte kah shkon kah 
(rrafshnalta) Hedbe. Tek ai vend ne te djathte, mu te shkurret (ka^ubat), ku 
ai ka rene ne sexhde, gjenden dy apo tre varre. Ne varre jane rrasat prej guri. 
Abdullahu, duke u kthyer prej A'rexhit kah dreka, kalonte kah ato driza, kur 
dielH kthehej kah zeniti dhe e falte dreken ng ate mesxhid. 

Ji jU^tL. jrj.s^ce WVJ*'' isjii>;^^ii?J^ 

127 489. Abdullah b. Umeri e ka treguar kete dlie ka theksuar se Pejgamberi 
s.a,v.s. eshte vendosur te drunjte e lartS, ne anen e majte te rruges, n6 nje 
shpat nen (kodren) Hei^ha. Ky shpat eshte i ngjitur me Kurai Hershan, kurse 
ndermjet tij dhe rruges se permendur eshte distanca perafersisht rreth 400 
arshina. AbduUahu falej nen lisin i cili ishte ne rruge me i afert me lisat e 
pSrmendur, e ai ishte me i gjati prej tyre. "-. ). Gjithashtu, ka treguar AbduUala b. Umeri, se Pejgamberi s.a.v.s. 
eshte vendosur te shpati qe gjendet ne pjesen e poshtme te lugines "Merri 
Dhahran" kah Medina, e kur leshohej prej maleve Safrava, vendosej ne 
mjedis te ketij shpati dhe ate ne anen e majte te rruges kur shkon kah Meka, 
Ndermjet vendit ne te cilin eshte vendosur Pejgamberi s.a.v.s. dhe rruges se 
permendur nuk ka me teper sesa (distance) hudhja e nje guri. 

491, Abdullah b. Umeri, po ashtu, ka thene, se Pejgamberi s.a,v.s, eshte 
vendosur ne Dhu Tuva dhe aty bunte deri sa agonte, e namazin e sabahut e 
faite ne rruge duke shkuar per Meke. Ai vend ne te cilin falej i Derguari i 
All-liahut eshte ne Ekemeti Galidha, e jo ne vendin ku eshte ngritur xhamia, 
por me poshte atij vendi, ne Ekemeti Gahdha, 

^^ > «- ji-* 1^ V j-^i 3^^^ >*> ^^^ jk *f^ ^ ^^ V^' IH" \^ 
iXj! 'cs,A ill ^ii ^\ '^ ^> j^l ji- '^ i.> ; ^>! l^t^fSi '^ ^1' ,i.pi 

J28 qAQ. '€l^l€^4' 492, Po ashtu Abdullahu ka transmetuar se Pejgamberi s.a.v.s. eshte 
drejtuar kah dy lugjet e malit, te cilet ishin ndermjet tij dhe Xhebeli Tavilit 
ne drejtim Xt Qabes, 

Abdullahu, me pastaj xhamine, e cila atje tashme ishte e ndertuar, e ka 
rivendosur ne anen e majte te xhamise e cila gjendet kah fundi i Ekemetit, 
kurse vendi ne te cilin eshte falur Pejgamberi s.a;v.s. gjendet nen te, pikerisht 
ne Ekmeti Sevda, t6 cilin e len per dhjete arshine prej Ekemetit ose perafdr- 
sishl, aq, <&e falesh i kthyer kah lugjet (luginat) e malit, kah aij mes teje dhe , 
vete Qabes. 


< JU- via->^^\ 92 Abdullah b. Umeri i ka peKihkruar terrenet ne migg prej Medines kah Meka ne te diet 
kB falwr Pejgamberi a.s. duke shkuar ne haxhin e lamtimiires dhe ne umre. KrahE^ kryerjes 
se detyrSs s6 imamit ne xhamine e tij ne Medina, shpesh ka falur n6 shtepite te as-habeve 
dhe ne xhaniite tjera te Medines. Ebu Davudi ne vepren e dj "Mers^ilu" permend nga ajo 
foohe keto xhamia; xhamia e Benu Amgr b. Mebzulit, Benu Saide, Benu Ubejdi, Benu 
Seleme, Benu Raiha b. Abdu-1-Eshheb, Benu Zureke, Benu Gifar dhe xhamia e fisit 
Seleme ose Xhuhejne. Duke qene gjalle Pejgamberi a.s. ne Medine jane ngiitur nente 
xhamia. 

Abdullah Ibni Umeri ka faiur ne terrenet e permendura nga dashuria per p6rngjasim te 
perpikte te Pejgamberit a,s., e jo per kult 15 vendeve te Humemrara, per duke d^hur te 
kryeje nje sunnet - tradite te Pejgamberit a.s. 

Halifi Umer r.a. urdheroi te pritet druri nen te cilin tubohej masa duke patur pgr qellitn 
te respektojng vendin ku eshte falur Pejgamberi a.s. nga frika, qe populU te mos lajthite 
nga rraga e drejtej Umeri r.a. veproi keshtu, andaj tha: "Ithlaret e Librit te meparshem te 
Zotit k^ bredhur me se shuumti per shkak se i kane hulumtuar gjurmet e pejgambereve 
te tyre dhe mbi ato teirene i kang ndg^rtuar faltoret e tyre. Kudo q€ dikend e zen koha e 
cihtdo namaz, le te falet aty. 729 -l~ ij^uAcim^ 493. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, ketij ia ka percjellur Maliku nga 
Ibni Shihabi, ai nga UbejduUah b. Abdullah b. Utbe, e ky nga Abdullah b. 
Abbasi i cili ka thene: 

"Jam vSsGx hypur ne gomar, Atehere, ve^ e ndjeja moshen madhore 
Pejgamberi s.a.v.s. falej me masen ne Mine pa mur (para vetiti). Kalova 
para disa radheve te falesye, zbrita nga gomari, e leshova te kullose dhe 
hyra ne rend (saf), e kete askush nuk ma zuri per te madhe". 

iii IV*" ^*fj « »^b; Cr^'i yi j-*i. ■H^. is: (If -^ 3= ^^' '-^' ^'* P' i^^ '^^ "^^ ^' 

494. Na ka treguar Is-haku, ketij Abdullah b. Numejri, ketij UbejduUahu 
nga Nafiu, e ai nga Ibni Umeri se Pejgamberi s.a.v.s. ka dalur ne dite te 
bajramit (ne musal-la) duke urdheruar (te merret) shtiza e cila do te vehej 
para tij dhe ai ashtu para saj eshte falur, kurse masa pas tij. Keshtu vepronte 
gjate udhetimit. Prandaj, (thote Nafiu), e kang marre edhe komandantet (si 

93 


93 Sutre eshte shkop ose ndonje objekt tjeter i larte i vene (i ngulur) para falesit te namazit 
ne siperfaqe te hapur si shenje e ndalimkalimit ndermjet falesit te namazit dhe sutres. 
Numii me i madh i juristeve te shkolles hanefite shfrytzimin e sutres e kosniderojne 
pervqje te rregullt te Pejgamberit a.s. dhe te shokeve te tij, ndersa imam Muhammedi 
kete e konsideron vetem si akt te prefenieshem. 

Sip^ meadimit te Ibni Mes'udil dhe te shumejuristeve ijere sutre mund te jete: shigjeta, 
shala, hejbet, torba, qesja per shigjera, cUie ^do send i larte nje arshin. Malikitet lejojne 
qe ne emer tS sutres mund te shfrytesohet kapela paksa e larte, jasteku i drejtuar e te 
neiashme. 130 oAf a^m'Cmi^ 495. Na ka treguar Ebu-1-ValkH dhe ka thSnS se ia ka transmetuar Shu'be 
nga Avn b. Ebi Xhuhajfi, qe thote: 

"Kam degjuar nga babai im se Pejgamberi s.a.v.s. ka faiur me ta ne 
Bat-ha dy reqate te drekes dhe dy reqate t@ iqlndls^, e para t^ nje shkop 
ne forme te shtlzes (si sutre) para te cilit kalol lye grua me gomar. ^ t^'^i J^^cs! ijQol j^^'f^ . 496, Na ka treguar Amer b. Zurare, ketij ia ka percjellur Abdu~l-Aziz b, 
Ebu Hazimi nga babai i tij, e ky nga Seihi qe ka thgne: 

itTWTJK — i„* ., — ji* jjg ^ f^^ eshtefalur Peieamberi s.a.v.s. para tij ishte nje largest aq sa pSr te kaluar delja". 497. Na ka treguar El-Mekkij, ketij ia ka pecjellur Jezid b. Ebu Ubejdi 
nga Seieme, qe ka thene: 

"Muri i xhamise ka qene te minberi aq sa perafersisht te mos mimd 
tekalojedeJja".^^ 


94 Derisa Pejgamberi a.s. falej para Qabes, distanca ndermjet tij dhe Qabes ishte tre arshina. 
Imam Maliku konsideron se ajo distance duhet te jete aq sa te mund te ktyhet ruquja dhe 
sexhdejapa veshtersi, e te jete e pamundur kalimi i personit te huaj para f alesit te namazit, 
kurse Ebu Is-halcu dhe Abdullah b. Mugaffili e pranojne masen prej 6 arshine. 131 "^^xAiAa-l- ^j^imam' 498. Na ka treguar Museddedi, ketij Jahjai nga Ubejdullahu, qe thote se 
atij ia ka percjellur Nafiu nga Abdullahu, se Pejgamberi s.a.v.s. para vetes 
vendoste nje shtize te shkurte dhe pastaj falej kah ajo. 499. Na ka treguar Ademi, ketij i ka treguar Shu'be, ketij Avn b. Ebu 
Xhuhajfe, qe e ka degjuar babain e tij, i cili ka thene: 

"Pejgamberi s.a.v.s. doll te ne gjate kohes se vapes se drekes dhe iu 
soli iiji per abdest; mori abdest dhe me ne fall dreken dhe iqindlne, e 
para tij ishte (i ngulur) shkopi prapa te cilit kaloi neje grua me gomar". 

fl. oli>'l iU}^ *^W ^ |^> b^ i Sjbi 500. Na ka treguar Muhammed b. Hatim b. BeziM, ketij Shadani nga 
Siiu'be, eky nga Ata' b. Ebu Mejmuni, qe ka thene: 

- Kam degjuar Enes b. Malikun qe ka thene: "Kur Pejgamberi 
s.a.Y.s. doll per nevoje (nat3Tore),e kam percjelle une dhe nje djiaosh. Me 
vete kishim nje bastun, gjegjesisht nje shkop apo shtage ne forme shtize 
dhe nje ene prej lekure, e kur e kryente nevojen ne ia zgjatnim (jepnim) 

ate ene lekure (me uje)". m 


132 Vendosja e sutres ne Mel^ dhe jashte saj 

501. Na ka treguar Sulejman b. Harbi, ketij ia ka percjellur Shu'be nga 
Hakemi, e ky nga Ebu Xhuhajfe, qe ka thene: 

"Doli Pejgamberi s.a.v.s. gjate kohes se vapes se drekes dhe ne 
Bat~ha i fali dreken dhe iqindine, nga dy reqate, kurse para vete vuri 
shkopin ne forme te shtiz^. Mori edhe abdest, kurse masa e pranishme 
u ferkuan me ujin e abdestit te tij*'. ul» s)U l/A ^ V* ^-^-^ Umeri ka thene: "Shtyilat, atyre qe falen u jane me te nevojshme 
sesa atyre qe prane tyre bisedojne". 

Umeri e ka pare nje lyeri duke u falur ndern^et dy shtyllave te 
xhamise dhe e ka afruar te nje shtylle e i ka thene: "Falu ktu, kah Iqo!" 

502. Na ka treguar El-Mekkij b. Ibrahim, ketij i ka teguar Jezid b. Ebu 

Ubejde, duke thenS: 

- Vija me Selemet b. Ekveun (ne xhami) e ai (zakonisht) falej te ^o 
shtyila qe eshte mu prane mus-hafit (te Uthmauit), dhe une i thashe: 

"O Ebu Muslim, te shoh se perpiqesh te falesh te kjo shtylle?" e ai 
m'u pergjegj; 

"E kam pare Pejgamberi s.a.v.s. qe orvatej te falej te kjo". 

133 503. Na ka treguiir Kabise, ky ka tSn^ se ia ka transmetuar Sufjani nga 
Amer b. Amiri, e ky nga Enesi, i cili ka thene: 

1 kam pare as-habet e dalluar te Pejgamberit s.a.y.s. duke u ngutur 


■ Sh' be rastin e lartpermendur e transmeton nga Amri, e ai nga Enesi i cili 

95 
ka shtuar (ne fund): "...derisa dilte (nga banesa) edhe Pejgamberi s.a.v.s.". 

* di ^ '' * * 504. Na ka treguar Musa b. Ismaili, keij ia ka transmetuar Xhuvejriu nga 
Nafiu, e ai nga Ibni Umeri: 

- Ne Qabe kane hyre: Pejgamberi s.a.v.s., Usame b. Zejdi, Uthman 
b. Taiha dbe Bilali. Pejgamberi s.a.v.s. qendroi gjate brenda e past^ 
doll. Une kam qene nder njerezit Ijere te diet te paret hyne pas t|j, andaj 
e pyeta Baalin: "Ku eshte falur Pejgamberi?" 

"Ndermjet atyre dy shtyllave te perparme" - u per^egj Biiali. 

'c^ d^i . Uhs i^'^ Sf5i?j 4^' c^ Vi ^M cf ^^j^ 'y^ = J^ ^ # V^ e^ ^ : t> 95 Prane te ashtuquajlures shtylle e rauhaxhirit ne xhamine e Muhammedit a.s., ne nje 
sanduk te vogel tS pershtatshem, eshte ruajtur nje kopje e Kur'anit, te cilin e lejoi te 
kodiiikohet halloa Uthman nie ndihme te hafezeve te atehershem dhe as-habeve tjere. 
As-habet jane renditur ne safe ashtu qe shtyllat e xhamise gjithmone i kane pasur para 
: ' vetit, e kurrsesi ndermjet tyre. 134 Q/i O'm^zxf^ 505. Na ka tregu^ Abdullah b. Jusufi, ketij Maiiku, duke transmetuar 
nga Nafiu, ai nga Abdullah b. Umeri se ne Qabe kang hyre: Pejgamberi 
s.a.v.s., Usame b. Zejdi, Bilali dhe Uthman b. Talha El-Haxhebi, i cili pas 
tyre e ka mbyllur Qaben. Pejgamberi a.s, qendroi me gjate nS Qabe dhe, kur 
doli, e pyeta Bilalin: 

"Qka ka bere Pejgamberi s.a.v.s,?" 

' *E beri rye shtylle nga ana e m^jte, nje nga e djathta, kurse tri shtylla 
pas vetit - ndersa tavani i Qabes ishte ne gjashte shtylla - 
pastaj u fa!"* 

Na ka treguar Ismaili, te cilit i ka treguar Maiiku; "...i bed 
nga ana e vete e djathte,..". ' * ot 1154. ^ Ivi ^J 60 JrJ, JL ^y 'p& ^ Lj *^3 J^^ tfil J4J ^^ t. ^^jC 

506. Na ka treguar Ibrahim b. Mundhiri, ketij Ebu Damre, ketij Musa b. 
Ukbe nga Nafm se Abdullahu, kur ka hyre ne Qabe, ka shkuar p^rpara, kurse 
dyert e Qabes i ka iene pas shpines se vet, dhe ashtu ka ecur derisa ka ardhur 
te muri para vetit, perafersisht tre arshine largesie, ku edhe u f al. Eshte orvatur 
te gjeje vendin per XB cihn e ka informuar Bilaii se aty SshtS falur Pejgamberi 
s.a.v.s. Gjithashtu Abdullahu ka thene: 

"Askujt nuk i fehte e ndaluar te falet, ne cilendo ane te Qabes qe don". 

507. Na ka treguar Muhammed b. Ebu Beker El-Mukaddemi (nga Basra), 
kStij Mu*temeri nga Ubejdullahu, ai nga Nafiu, ky nga Ibni Umeri e ai nga 

J35 "Po te kishe pare ti - tha Nafiu - kur deveja ifii fry, e mori shalen e 
nivelizoj (erreguHoi) dhe u fal (duke u orientuar) kah mbeshteteseja e 
fundit e shales, ose ka thene, kah mbeshteteseja pas shales". 

Keshtu ka vepmar edhe Ibni Omen r.a. 508. Na ka trreguar Uthman b. Ebu Shejbe, ketij Xheriri nga Mensuri, ai 
nga Ibrahimi, ky nga Esvedi, e ai nga Aishja e cila ka thene: 

"Valle, do te na barazoni me qenin e gomarin? Eshtirire ne shtrat, 
percjeiya me kujdes, erdhl Pejgamberi s.a.v.s.j u ndal ne mes te shtratit 
dhe ufak Mua me vinte keq t'i sifrohem ne anene e djathte, andaj jam 
terhequr pa u verejtur kah kembet e shtratit dhe keshtu pa u hetuar u 
futa nen mbulesen time'*. ^ S. is iy d\ \ 'J 'o[ : Jtej i yO jj i^ J > 'ct} '>j$ 96 Sutre e Pejgamberit ka qene deveja, gjegjesisht shala, sepse nuk ka pasur shkop nS dore. 
Eshte transmetuar qe Pejgamberi ne Beder ka falur gjifhe naten duke e lutur Zotin per 
fitore mbi idhujtaret, i kthyer kah nje dm. 

Sutre mund te jete pajisja e kafsheve, aimet etj. 

97 Kalimi i gruas para falesit nuk do t'ia prish namazin, sepse Aishja verlete eshte zhagitur 
nSn mbulese para Pejgamberit. 

Mund te falesh ne 9do gje, fonesia e se ciies, mund te ndjehet me balle e.hunde. 136 ■(z4' i^fna^i' 

li L^ >» * JJ i^ J Y^ y 1 ^"ji *1 Ok 5^. Ol ^- Ci^ -til C?- 4^ ^bt iy. ii)» ^.^ '-^ 

' ' ' ' ^ ' ' ^ '■■ ■- - -I - - -- - • • ■* ■— ■ - ^ Ibni Umeri e ka prapsur kalimtarin para vetit derisa ne ndeje e ka 
lexuar teshehudin, dhe kur eshte falur ne Qabe. 

Ai po ashtu ka thene: "Nese kalimtari nuk don te terhiqet pos qS me 
te te grindesh, atehere ti me te edhe grindu". 

509. Na ka treguar Ebu Ma'meri, ketij Ebu-1-Varithi, atij Junusi nga 
Humejdi b. Hilali, e ai nga Ebu Salihu i cili thote se Ebu Seidi ka deklamar 
qe Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: "...", kurse (ngpefmjet iradhes tjeter te 
njerezve) Adem b. Ebu I'jasi i cili thote se i ka treguar Ebu Salih Es-Seramani 
i ka kumtuar. si vy on: 

- Kam pare Ebu Seid El-Hudriun nje dite xhumaje qe falej i drejtuar 
kah di^a e nga masa e ndante digka dhe nje djalosh nga fisl Ebu-Muajt 
deshi le kaloje para ty , kurse Ebu Seidi e shtyri ne gjoks. Djaloshi i shikoi 
dhe meqe nuk kishte kurrfare kalimi pos atij para tij, u kthye qe te kaloje 
andej. Ebu Seidi e prapsi edhe me ashper sesa heren e pare. Me yone 
edhe "e hengri" nga Ebu Seidi, andaj shkoi te Mervani (sundimtaii) dhe 
u ankua per veprimin e Ebu Seidit. Fas tij hyri Ebu Seidi: 

- f eshte me ty dhe djalln e vellait tend, o Ebu Seid? - pyeti Mervani 

- Kam degjuar Pejgamberin s.a.v.s. duke thene: Kur dikush nga ju 
falet ne drejtim te di^kaje qe e ndan nga masa e dikush don te kaloje 
para tij, le ta largoje vete. Nese ai me kete nuk pajtohet, le te grindet me 
te, sepse at eshte shejtani (i padegjueshem)". 98 Fillimi i deldarates se Ibni Umerir sipas verzionit te Abdu-r-Rezakut Sshte: "Derisa te 
falesh askujt mos i lejo tg fcalojfe para teje! E nSse kalimtari nuk don tS tSriiiqet pos...". 

99 Falja kah sutra ne hapesire te hapur hyne ne. akte te preferuseshme sipas qendrimil te 137 


'* I _ ■ ■ 510. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, ketij Maliku nga Ebu Nadri robi 
i liruar i Umer b. Ubejdullahut, ai nga Buser b. Seidi se Zejd b. Halidi e ka 
derguar teEbu Xhuhejmi qe tapyese ^kaka dggjuar ai ngaPejgamberi s.a.v.s. 
rreth kalimtarit para atij qe falet dhe Ebu Xhuhejmi ka thene: 

- Pejgamberi s.a.Y.s. ka thene: **Sikur te dinte kalimati qe kalon para 
falesit te namazit, se sa mekat i madh eshte, do te ndalej ne katerdlijete... 
sesa te kaloje para tfj'^ dite, apo muaj, apo vite". Ebu Hanifes, Malikut, Shafiut, ndersa Imam Ahmedl kete e konsideron, detyre obligative 
(va?thib). 

Ebu Davudi ne permbiedhjen e tij te haditheve nepermjet Ebu Hurejrres e thekson 
hadithin: "Kur dikush nga ju fal^ n6 hapesirg (siperfaqe) te hapur, le ta vqjg ndonje send 
para vetit, apo te ngul6 ^kado qoft6, e nese ate nuk e ka. le te \daatoje nje vije dhe kaliipi 
i udhetarit (prapa asaj vije) nuk do ta demtoje namazin, 

Sutra ngulet ne toke perpara vetulles se djathte ose te majte, e nese nuk mund ta ngule 
per shkak te fortSsise sg teirenit, mund te vehet ne tokS, por vetem per se gjati. 

Kush fal pas sutres, ka te drejte ta ktheje kalimtarin prapa, qofte edhe me forcfe, At& 
kthim duhet here pa u larguar nga vendi i faljes se vet, sepse gdo levizje e madhe e prish 
namazin. Kalimtari largohet me ngrJtjen e zerit te kendimit, me gjest me dore, e kaHmtari 
i afert mund te largohet me dore ose me kembe. 

Me loilimtarin nuk duhet zhviliuar griadje (rrahje) setioze, por ta kthesh prapa me force 
fizike. Ne 9do aktivitet shkohet nga vepirimi me i thjeshle kah me i nderhkuari dhe me 
serjozi, ndersa hadithi ve ne pah rendesine e kujdesit te kalimtarit para namazliut. 

Kontestet e ndSrsjella nuk duhet zgjidhur vete arbitrarisht, por nepermjet organeve 
kompetente, e drejtesine dhe Xt drejten duhet zbatuar gjithmone dhe ^okund. ISH 


1a nderprese namazfn 514, Na ka treguai' Umer b. Hafsi, ketij babai i tij, atij A'meshi, ketij 
Ibrahimi nga Esvedi e ky nga Aishja, kurse ne senedin tjet&r ka deklaruar 
A'meshi se i ka treguar Muslimi, duke transmetuar nga Mesruku, e ai nga 
Aishja se tek ajo eshte biseduar per ate gka i nderpren (falesit) namazin: qeni, 
gomafi dhe gmaja, dhe se Aishja ka thene: 

"Na keni barazuar neve me gomaret dhe qente, kurse pasha Al!-!la- 
hun, e kam pare Pejgamberin s.a.v.s. duke u falur, une isha mes tij dhe 
Kibles e shtrire ne shtrat. Mua m'u paraqit nevoja (femerore) dhe nuk 
me pelqente te rrij ulur dhe ta shqetesoj Pejgamberin s.a.v.s. dhe 
ngadale jam terhequr prane kembeve te tij". 

515. Na ka treguar Is-haku, ketij Jakub b. Ibrahimi» atij djali i vellait te 
tij, Ibni Shihabi, se ai e ka pyetur axhSn e vet per namazin se a mundet ta 
nderprese di^ka: 

- Namazin nuk mund ta nderpreje asgje (prej anash) - u pergj^. 

Mua me ka njoftuar Urve b. Zubejri se Aishja, bashkeshortja e 
Pejgamberit s.a.v,s. ka thene: "I derguari i Ail-llahut ngrihej dhe faiej namazet te detynishme (farz), e ato jo te detyrueshme (nafile) ne banesen e vet. 141 'Aic-'l- zjOuna^ naten ne shtrat t^ familjes se vet, ndersa une isha e shtrire mes tij dhe 


516, Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, ketij Maliku, nga Amir b. 
AbduEah b. Zubejri, e ai nga Amer b. Sulejme Ez-Zureki, e ky nga Ebu 
Katade El-Ensari, se Pejgamberi s.a.v.s. eshte falur duke e bartur Umamen, 
bijen e Zejnebes - te bijes se Pejgamberit s.a.v.s, ■■ dhe Ebu-1- Asa b, Rebia 
b. Abdu-sh-Shemsi, i cili kur binte ne sexhde, e iente ate, kurse kur ngrihej, 
e ngarkonte. lOSKdimlari nuk ia prish falesit namazin e filluar. 

Zejnebja eshte vajza mS e madhe e Pejgamberit a.s. nga martesa me Hatixhen, e Fatimja 
me e vogla. Muhamjnedi a.s. me Hatixhen ka pasur: Kasimin, Tahirin, Zejnebeii^ 
RuJdjen, Ummi Gulthumen dhe Fatimen. 

Zejnebja eshte kurorezuar me Ebu-l-As b. Rebi'an dhe me te ka lindur djalin Aliun dhe 
Umameten e permendur, e ciia ka Hdliur martese me Aliun kur i ka vdekur bashkeshortja 
Fatimja, bija e Pejgamberit a.s. Umamja me Aliun ka hndur djaiin Muhammedin, i cili 
ka vdekur ne fillim te vitit te 8 hixhri. 

Ebu-1-Asi ka qene njeri nder idhujtaret me te pasur ne Meke dhe Zejnebja me te eshte 
kurorezuar para Shpalljes, Me ardhjen e ShpaUjes Zejnebja c ka pranuar Islamin, e ng 
vitin e 6 hixhri eshls ndare nga bum, sepse sipas parimjt t6 Kur'anit muslimanja nuk 
mund te beje martese me idhujtarin. 

Ebu-I-Asin, ne BedSr e ka robSruar Hirash b. Samiti dhe kur mekasit e kane derguar 
shperblimin (per lirim) per roberit e tyre, edhe Zejnebja ne emer te lirimit te Ebu-1- Asit 
ka derguar q^oren e vet prej xhevahiri, te cilen Pejgamberi a.s, e njohu, u pikellua dhe 
tha: 

- Po te doni Ebu-I-Asin ta lironi, e edhe qaforen t'ia ktheni pronares! " Keshtu Ebu-1- Asi 
falas e ka fituar lirinfe, e Zejnebes ia ka mundesUar shpemguljen ne Medina. 142 

517. Na ka treguar Amer b. Zurare, ketij Hushejmi nga Shejbaniu, at nga 
Abdullah b. Sheddad b. Hadi i cili ka thene: 

- Me ka njoftuar tezja ime (nga nena) Mejmime b. Harith dhe me ka 
thene: "Shtrati im ka qene mu para vendit ne te cilin eshte falur 
Pejgamberi s.a.v.s. e ngar^ehere petku i tij binte ne mua, e une (isha) ne 
^■- tim". « ^ ii^j iy j;ur^ lii < tit ^ ji tl^ J4 ^ j^ or"* 3>' ^_;^ 

518. Na ka treguar Ebu Nu'mani, ketij Abdu-1- Valid b, Zijadi, atij 
Shejbani Sulejmani, kgtij AbuUah b. Sheddadi dhe ka thene: 

- £ kam degjuar Mejmunen e cila thote: 'Tejgamberi s.a.v.s. falej, 
e une fleja prane tij, dhe kur bente sexhde petku i tij me prekte mua, e 
une (isha) me menstruacione". 

Museddedi duke transmetuar nga Haiidi, i cili thote se i ka treguar 
Sulejman Shejbaniu (ne sened) shton: ",.,e une (isha) me menstrua- 
done". 


243 'mi-i- 3utm^ n.a/m ■ BE ru e vet ae te 519. Na ka treguar Amer b. AIlu, ketij Jahjai, ketij Ubejdullahu, qe thote 
se ate e ka njoftuar Kasirai, ky nga Aishja r.a. e cila ka thene: 

"Eshte e papelqyeshme qe na keni barazuar me qenin dhe gomarin, 
e vertet e kam pare Pejgamberin s.a,v.s, qe falej, e une isha e shtrire mes 
tij dhe Kibles dhe, kur donte te beje sexhde, me prekte ne kembe dhe unei 


■» ■ ■ 520. Na ka ti'eguar Ahmed b. Is-haku Es-Suremari, ketij UbejduUah b. 

Musai, ketij Israili nga Ebu Is-hak, ai nga Amer b. Mejmuni, e ky nga 
Abdullahu, i cili ka thene: s.a.v.s. lalej prane yaoes, lye grup 
ishin aty ne takimet e tyre dhe dikush prej tyre tha: 

"A nuk e shihni ate munafik! Clli prej jush do te vrapoje deri tek 
io e aio kafshe e therrur dhe ta marre felliaesiren fbaiEen) e ss 

144 a4C a^mz^cc Zoti im, shkaterro * 4 

m deh rropullite (te brendshmet), ^\ sjelle dhe te prese derisa te bie ne 
sexhde, dhe ato t'ia veje ne shpine?" Atehere eshte derguar me i keqi 
prej tyre, dhe, kur Pejgamberi s.a.v.s. ra ne sexhde, la vur! ato ndern^et 
shpatullave (ne shpine) te tij. Pejgamberi s.a.v.s. qendroi ne sexhde, e ata 
aq u qeshen, saqe i^a te qeshurit u mbeshteten njeri mbi tjetrin, Pastaj 
dlkush shkoi te Fatimeja, e cila ishte vsgze e vogel, dhe ajo shkoi atje e 
Pejgamberi s.a.v,s. ishte ne sexhde densa Fatimja ia hoqi ato (nga 
shpina), u kthye (Fatimja) kah ata e i qortoi (fyu) r^ndS. 

Kur Pejgamberi s.a.y.s* e mbaroi namazin, tha: 

- Zoti im, shkaterroi idhujtaret Kurejshite! 

idhujtaret Kurejshite! 
idhujtaret Kurejshite! 

Pastaj i emertoi duke thene: 

- Zoti im, shkaterroje Amer b. Hishamin, Utbe b, Rebian, Shejb b. 
Rebian, Valid b. Utben, Umejje b. Halinn, Ukbe b. Ebu Mu^tin dhe 
Umer b. Velidin. 

Abdullah (b. Mes'udi) thote: 

- Pasha Zotin, i kam pare te shtrire (te hedhur) per toke ne Beder, 
pastaj te terhequr deri te gropa (bunari) "Kalibu Beder", dhe Pejgam- 
beri s.a.v.s. tha: 

- 1 zuri mallklmi shoq^rise se gropes. 145 3. Q/voAete no/mxi^d^ iU^mt-l- /■/■ -^- -:^J- 9. Kohgt e namazit Fjala e All-llahut te Madhemeshem eshte: tt u namazin ne n (En-Nisa, 103) 
D.tn.th, AU-llahu xh. sh. besimtareve ua ka caktuar kohet per namaz. i49 aAmu~i- ^Ou4 


521. Na ka treguar Abdullah b. Mesleme dhe ka thene: 

- 1 kam cituar Malikut duke transmetuar nga Ibni Shihabi, se Umer 
b. Abdu-I-Azizi eshte vonuar nje dite ne faljen e namazit. Atehere hyri 
tek ai Urve b. Zubejri dhe e njoftoi, se Mugire b, Shu'be lye dite eshte 
vonuar ne faijen e namazit derisa ishte nfe' Irak (si mekembes i Kufes), e 
ka vizituar Ebu Mes'ud El-£nsariu dhe e ka pyetur: "Qka eshte Jqo, 
Mugh-e? A nuk e din se Xhirili s.a.v.s. ka zbritur dhe ka faiur (kohen e 
cakuar), dhe (me te) eshte falur edhe Pejgamberi s.a.v.s. Pastaj, prape 
eshte falur, e edhe Pejgamberi s.a.v.s. eshte falur, me pastaj prape eshte 
falur, e e4he Pejgamberi s.a.v.s. eshte falur. Pastaj, prape eshte falur, e 
edhe Pejgamberi s.a.v.s. eshte falur. Me vone Xhibrili prape eshte falur 
e me te eshte falur edhe Pejgamberi s*a.v.s.« Atehere, Xhibrili ka thene: 
"Keshtu me eshte urdheruar (te ta percjell te falgsh)". 

Pastaj Umeri i tha Urves: 

"Mbaje ne mend ^ka ke treguar! A nuk ia ka saktesuar vete XhibrUi 
Pejgamberit s.a.vjs. kohen e fa^es se gdo namazi?" 

- Keshtu flitnin, tha Urve, Beshir b. Ebu Mesu'udi duke transmetuar 
nga babai i tij. 1 Nga hadithi i permendur mund te perfundohet: 

- detyre obligative (farz) eshte ta Mesh namazin ne kohen e caktuar. Namazi i falur jashte 
kohes se vet nuk eshte i plotfuqishem. 

- me se miri gshte ta falesh namazin tie kohen e pare te filliinit te kohes se vet, me 
perjashlim te namazit te drekps dhe ta sabahut. Dreken me se miri eshte ta falesh kur 
pushon vapa e mesdites, e sabahun kur deri diku shihet agimi; 

- te dijshmit kane te drejte t'i bejne verejtje udheheqesit, kur ai punon digka kunder 
rreguUave te Islamit; 

- per rreguilat e paqarta duhel t'i drejtohemi te dijshmit, e ne rast te mendimil te ndare 
t'i mbeshtetemi hadithit dhe burimeve te tjera te shkences Islame; 

- mendimi dhe qendrimi i individit te pranohet nese ai eshte i argumentuar me fakte dhe 
qendrime te autoriteteve te pranuara; J50 522. Urye ka thene: dhe me ka trreguar Aishja se Pejgamberi s.a.v.s. 
e falte iqindlne derisa dielli ishte ne dhomen e s^, para se te paraqitet 

(ne tavan). e mosu beni Idhuitare!" 523. Na ka treguar Kutejbe b, Seidi, ketij Abbad b. Abbadi, nga Ebu 
Xhemre, ai nga Ibni Abbasi i cili ka thene: 

- Pejgamberit s.a.v.s. i erdhi delegacioni 1 flsit Abdu-1-Kajs dhe i 
thane: *'Ne jemi nga kjo e kjo ane, nga fisl Rebia dhe nuk mundemi te 
te vijme pas ne ketS muaj te shenjte, andaj na urdhero digka qe do te 
merrnim prej teje dhe me te t'l therrasim ata pas neve (ne lagje)!" 
Atehere ai that 

"U urdheroj me kater detyra, e ua ndaloj kater vese* U urdheroj: te 
besuarit nS AD-lIahmi, pastaj ua sqaroj kete, te deshmoni se nuk ka zot 
tjeter pos te vetmit AU-llah dhe se une jam i derguarl i AlMlahut; pastaj 
kryerjen e namazit; dhenien e zeqatit dhe te me jepni nje te pesten e - ndeitesat banesore duhet ndertuar me material te forte, por ne mgnyre modeste dhe pa 
lluks (saltanet). Hasan Basriu thote se si femije kahyre ne dhomat e Pejgamberit a,s. dlK 
tavanet ne to ka mundur t'i preke me dore; 

- namazi i filluar pas nj6 imami, mund te perfUndohet me tjetrin, nese e zevendeson 
imaminepare. 151 pla^kes se luftes; kurse u ndaloj; pirjen e lengut (te ndenjur - te prishur) 
nga ena e lekures, nga shtamba, nga paguri dhe nga temjani". 

Betjmi per kryerien e namazit me rreguil 

524. Na ka treguar Muhammed b. Muthanna, ketij Jahjai, ketij Ismaili, 
ketij ia ka percjelle Kajsi nga Xherir b. AbduUahu, duke thene: 

"I jam betuar Pejgaimberit s.a,v.s. per kryerjen e namazit me reguU, 
dhenies se zeqatit dhe per mectdim te mire e Vt smqerte ndaj ^do y Vi^^:. J-i A OJ CvJitf. ^""1 jV 5ij -iIh i^ SI qerare! per 

525. Na ka treguar Museddedi, ketij Jahjai nga A'meshi, ketij i ka treguar 
Shekiku, qg ka diene se e ka degjuar Hudhejfen, i cili thote: 

- Rrinim te Uraeri r.a. dhe ai pyeti; "Cili prej jush i mban ne mend 
"" e pejgamberit s.a.v.s, per *'*** — ^"" 2 "Fitnet" domethene: sprove, 9rregulUtn. 152 - Une Qale per fjaie si e ka thene ai - a p^rgjlgja. 

- Qenke shume i guximshem, tha Umerlj kur ke guxim qe ato (Qaie) 
ose ate nloftim ta oerciellesh. - Te provuarit e njeriut eshte te anetaret e famUjes se vet, ne pasurine 
e tij, te feniija e tij dhe fqinji i tij, nderkaq e heq (e shlyen) - kam thene 
- falja e namazit me rreguU, agjerimi^ dhenia e lemoshes (sadakase), te 
urdheruarit per vepra te mira dhe ndallmi nga veprat e keqija. 

" Nuk eshte kjo ajo ^ka une kam per qellim - tha Umeri, - Une mendoj 
per ^rregullimln i d!i do te vaiezoje sig valezon deti. 

- O sundues i besimtarevcj nuk ka ketu per ty kurrfare d^mi. 
jet teje dhe atij dyert jane te mbyllura. 

- A do te thyhen ato, apo do te hapen normalisht ? - pyeti Umeri. 
len - u pergjigj Hudhejfeja. 

e - tha Umeri. 

Ifen: "A i ka ditur Umeri Atehere pra, as qe do te mbyllen 
Atehere, thote Shekiku, e pyetem S) - Po - u pergjegj Hudhejfeja - ashtu si^ (din) q6 pas dites eshte nata. 
Une ia kam treguar kete, vazhdon Hudhejfeja, duke e percjelle pa 
gabime. 

- U frikuam, thote Shekiku, qe edhe me tej ta marrim v& pyetj^ 
Hudhejfen, andaj e derguam Mesrukun dhe ai e ka pyetur per ate, e 

■ 

I . " • 4* 


526. Na ka treguar Kutejbe, kete e ka njoftuar Jezid b. Zurej*i» ai nga 
Sulejnam Tajniiu, ky gan Ebu Uthman Nehdiu, e ai nga Ibni Mes'udi se nje 
njeri e ka puthur nje gma, ka ardhur te Pejgamberi s.a.v.s. dhe e ka informuar 
per kete, Atehere Ail-liahu i Madheruar shpalli: 

"¥al namaz skajeve te dites dhe ne disa pjese te nates, ngase 
veprat e mira i largojn'e te k'eqyat,,. ". 153 A vetem per mua ylen fejo, o i derguari i All-liahut? - pyeti fajtori 

3 

Per te ghithe uninietin tim, bashkarisht - u pergj^ Alejhisselami. 

VIera e faljes se namazlt ni kohe 

527. Na ka treguar Ebu-l-Velid Hisham b. Abdu-1-Meliku, katij i ka 
treguar Shu'be, kete e ka njoftuar Velid b. Ajzari, qe thote se e ka degjuar 
Ebu Amer Shejbniun duke thene: Familja mund te jete sprove per Ejeriun nese ajo nxit ne vepra te paligjshme. Te 
sprovuarit ne pasuri peibehet nga ajo qe njeriu la gruinbulloje ne menyre te padrejte dhe 
nga burimet e palejuara; te sprovuarit me femije eshte qe prindSt t'i duan femijet shume, 
andaj ajo dashuri i verbon te mos i shohin te metat e tyre dhe te mos e verejne jeten dhe 
punen e tyre joislame, e le sprovuarit me fqiua shprehet ne respektirrdn e te drejtave te 
ndersjella dhe ne deshmimin e man^dhenieve humane ndgmjerezore. 

Sipas mendimit te Tirmidhiut shkak i shpalljes sa ajetit te larteshenuar eshte rasti i Ebu 
Jethirit te cilit i ka ardhur nje grua te bleje hurme, e ai e ka fiitiir ne shtepi, i ka shitur 
hurma digka me te mira dhe me ate rast e ka puthnr. Pastaj ka shkuar le Bbu Bekri, ia ka 
kumtuar kundervajtjen e tij, e ai i tha; "Mbuloje turpin tend dhe lute Zotin te ta fale!" Me 
vone ka shkuar te Umeri e edhe ai i ka th&tx^ te njejten qe ia tha Ebu Bekri. Brejtja e 
ndergjegjes e ka shpene deri te Pejgamberis a.s. i cih i tha; "Ti, nda.] njerezve te shtepise 
sate, je i njejte me luftetarin qe lufton ne rruge te Zotit e mungon". Pejgamberi a.s. pastaj 
e uli koken dhe heshti gjate. Atehere erdhi ajeti: "Fal namaz skajeve te dites dhe ne disa 
pjesete nates..." (Hud, 144). 
Nga hadithi i permendur mund te perfundohet: 

- puthja dhe ledhatimi i personave te pakurorezuar nok i nenshtrohel ndeshkimit me 
rrahje (me fmshkullime). Kjo esht thyerje e principeve te vogia morale dhe akt i 
perbuzshem, por nuk i ngnshtrohet pergjegjesise se ligjeve te kesaj bote; 

- kryerja me rregul e namazeve sherben si pendim per mBkate te vogla; 

- dyert e Meshires se All-JIafaut xh.i5h. per te penduarin gjithmone jane te hapura. 154 OMoAet e 'n^mtasdt - Na ka treguar pronari ikesaj shtepie, dhe dha shnje ne shtepine e 
Abdullah (b. Mes'udit), ka thene: "E kam pyetur Pejgamberin s.a.v.s.5 
cila pune eshte rae e dashur per AU-llahun", e ai u pergjigj; 

■ Falja e naraazit ne kohen e vet. 

- E past^? - pyeti Abdullahu. 

- T'u besh mire prinderve te tu - u pergjigj ai. 

- E cila eshte pas kesaj? - pyeti. 

- Xhihadi ne rruge te All-Uahut - tha Pejgamberi a.s, 

- Keto m'i tregoi Pejgamberi s.a.v.s. - tha Abdullah b. Mes'udi, - e 
po te kerkoja ende, ai me siguri do te me shtonte. 4 Punet e peraiendura perbejne detyrat themelore te besimtarit. Te njgjtin hadith e 
transmetojne edhe muhadithet tjere ne varianta paksa te ndryshuara. Tekstet pjeserisht 
te ndryshem te hadthit kane lindur ne saje te nevqjave te dtiardurta dhe kushteve nen te 
cilat vete Pejgamberi a.s. i ka dhene. Disa pune, ne kohe te caktuar a mund te jene me te 
rendesishme e me te ngutshme se te tjerat. Keshtu, ne kohen e rrezikut nga armiku 
zhvilHmi i shpirtit luftarak dhe pjesemairja n6 lufte do tS jet6 bemiresi mS e vlefshme, 
ndersa ne kohe te thatesise dhe urise duhet dhene i^paresi pim^s ekonomike dhe 
aktiviteteve bujqesore, duke mos c hanxiar detyren e vet ndaj All-Uahut xh.sh. dhe 
njerSzve IB tjerg; 

- pala mund te pyese dijetarin njckohesisht edhe per shume probleme te ndryshme. 
Dijetari duhet te jetg i afSrt, i bute, i kendshem, dhe taktik, e pala ndaj tij e kujdesshme 
dhe me sjellje te rntra; 

- te plotfuqishme jane aktet e lidhura ndgrmjet paleve me mimike (gjeste) te cilgn ata 
nder veti e kuptojne. 155 -/- ^oAcM^ II ■ «* ■ ■• 528. Na ka txeguar Ibrahim b. Hamza, ketij Ibnu Ebi Hazem dhe Dara- 
verdi, nga Jezidi, ky nga Muhammed b. Ibrahimi, ai nga Ebu selame b. 
Abdu-r-Rahmani, ky nga Ebu Hurejre i cili e ka degjuar Pejgamberin s.a.v.s. 
duke pyetur: 

- ^ka mendoni kur para dyerve te ndonjerit prej juve d© te ishte 
iumi ne te cilin do te lahej ^do dite pese here; ^'ttraa, a do te lere ^o Sarje 
tek ai digka nga ndyresia e tij? 

- Nuk do te lere asgje nga ndyresia e tij - u pergjigjen as-habet. 

- IQo eshte e njejte me fajjen e pese namazeve te dites rae te diet 
AlMlahu shlyen gabimet e vogla. 

8 ' ■" 529. Na ka treguar Musa b. Ismaili, kete e ka njoftuar Mehdiu nga 
Gajlani, e ai nga Enesi, i cili ka thene: 

- Nuk lyoh (dij) asgje nga ajo qe ka qene ne kohen e Pejgamberit 
s.a.y.s. 5 Taberaniu dhe Bezzazi hadithin e lartepermendur e sjellin ngpermjet Ebu Seid Hudriut 
qe e ka (tegjuar Pejgamberin a.s, duke thene: "^ka mendon kur njeriu ka nje pune, e 
ndermjet tij dhe asaj pune jane pese lumej, ai shkon ta kryeje ate pune, zhytet e djea^itet 
dhe, sahere qe kalon neper ata lumej, ai lahet ne 9donjerin prej tyre. Pas te gjitha ketyre 
laijeve, a do te mbetet tek ai ndonje ndytesire?" 
- Jo - u pergjigjen te pranishmit. 

Me faljen e rreguSt te namazit, besimtarit i f^en gabimet e vogla dhe leshimet fetare te 
bera ndaj All-Ilahut xh.sh. por jo edhe gabimet (meli^tet) e mesha dhe obligimet e 
leshuara ndaj njerezve. 156 - E namazi? - Pyeti dikush. 

- A nuk e keni shkaterruar, valie, tha ai, me ate qe po e shtyni deri 
ne mbarim te kohes se vet. 

oii Jl ;!AJ1 .i*> i S^Ui *i^ iTjsi 5 ^.3 li jfiW : JlS 

530. Na ka treguar Amer b. Zurare, ketij Abdu-1-Vahid b. Ve^sjI Ebu 
Ubejde El-Haddadi, nga Uthrnan b. Ebu Revvadi veilai i Abdu-1-A2azit i cili 
ka thene se e ka degjuar Zuhriun duke thene: 

- Kam hyre te Enes b. Maliku ne Damask, e ai qante. 

- Perse qante?- e pyeta. 

- Per sbkak se nuk njoh (nuk dij) asgje nga ajo qe kam mb^jtur ne 
mend, pos ketij namazi, e falje e ketij namazi eshte shtyre deri ne 
mbarim te kohes se yet - u per^igj Enesi. 

Edhe Beker (b. Halefiu) thote se kete hadith ia lea treguar Muham- 
med b. Beker EI-Bursani, kurse ketij Uthman b. Ebu Revvadi. 6 Deklarata e Enesit aludon ne Haxhxhaxhin, Velid b. Abdu-l~Melikun dhe ne 
funksoinaret tjere te medhenj shoqerore-politifce te cilet disa namaze i kaaS falur afer 
kalimit t^ kohes sg tyre, 

Abu-r-Rezaku transmeton nga Xhurejxhi e d nga Atau: 

- Velid b. Abdu-i'MelJka e ka shtyre njehere faljen e namazit te xhumase gati deri ne 
muzg. Une kam ardhur dhe e kam falur dreken para se te ulesha, e pastaj duke ndenjur 
ulur me mimike e kam falur iqindine ndersa Velidi ne minber e kendonte hytben. 

Rastet e permendura tregojne per mizorine dhe vetedashjet e ndonj6 pushtetmbajtesi 
para te cil6ve ojerezit e (Htur dhe te devotshmit jane detyruar Xt heshtin. 157 


Besimtan duke u falur bisedon me Zotin e Madheruesligm 

531. Na ka trSguar Muslim b. Ibrahimi, ketij Hishami nga Katade, e ai 
nga Enesi i cili thote se Pejgambeii s.a.v.s. ka thene: 

"Kur dikiish nga ju falet, ai bisedon me Zotin e Yet, andaj le te mos 
peshtyje ne anen e vet te djathte, por nen shputen e kembes se msyte". 

Seidi, duke transmetuar nga Katade, thote: '*Le te mos peshtyje para 
Tetit, ose perpara, por ne anen e vet te majte ose nen kenibe te veta". ^'Mos te peshtyje besimtari para vetit, as ne anen e vet te djathte, por 
ne anen e vet te majte ose nen kembe te veta". 

532. Na ka treguar Hafs b. Umeri, ketij Jezid b. Ibrahimi, ketij Katade, 
duke e percjeM nga Enesi, kurse ai nga Pejgamberi s.a.v.s., qe ka thene: 

"Kryeni sexhden sipas rregullit! Falesi mot t'i hape (shtrojg) berrylat 
e vet si qen, e kur peshtyn, kurrsesi te mos peshtyje para vetit as nS anen 
e vet te djathe, sepse atehere ai bisedon me Zotin e vet. 7 Riegulisia e sexhdes do te jete kur falesi i vendon shupiakat e veta ne toke, i ngre bSrrylat ttmamm 

158 ^ J* iff • 533 ■ 534. Na ka treguar Ejjub b. Sulejmani, kStij Ebu Bekri nga 
Suiejmaiii, ketij Salih b. Kejsani, ketij A'rexh Abdu-r-Rahmani dhe per- 
cjellesit tjere nga Ebu Hurejre» gjithashtu edhe Naiiu, robi i limar i Abdullah 
b. Umerit, ky nga Abdullah b. Umeri, e ata qe te dy (Ebu HUrejre dhe Ibni 
Umeri) nga Pejgamberi s.a.v.s. qe ka th^ne: 

"Kur bene vape e madhe, shtyeni faljen e namazit te drekes derisa 
te freskohet. Yapa e madhe eishte pasqyrim i Xhehennemit". 

Cf wi»j "o ^3 J^ u^' J' J^y' i>^ V^ ^'J'j* Jfe >ii ^'j* J^ jS ^rl life - sf 8 

I iJjt« JU ^t t^ . *Wf 0* ' i> j} !M ii' 1^^ * r^ £4» 

535. Na ka treguar Ibni Beshshari, ketij Gunderi, ketij Shu'be nga 
Muhaxhir Ebu~l-Hasani, i cili e ka degjuar Zejd b. Vehbin duke e transmetuar 
nga Ebu Dherri, i cili ka njoftuar se muezini i Pejgamberit s.a.v.s. (Biiali) e 
ka thirrur ezanin per dreke dhe Pejgamberi ka th^nS: "Shtyje, shtyje derisa 
tefreskohetl" osekathene: "Prit ! Prit !" dl^kashtuar; "Vapaemadhe, 
eshte pasqyrim i Xhehennemit, e sa here te behet vape e madhe, shtyeni 
faUen e namazit derisa ge freskohet!" anasfa, stomakun e ndan prej kofshgve idhe keshm e vendos fytyren e vet tie toke nd^rmjet 
duarve te vendosi^a pgrp^a. Kjo eshte pozita e dgvotshm^se ideale, larg ^do mendinu 
per deinbeli(pertaci). msmsmmmi mi'-l- <m£mi'-o- zXjima'iit 


536. Na ka treguar All b. Abdullahu, ketij i ka treguar Sufjani dhe ka 
thene: 

- E kam mbajtur ndermend ngaZuhriu, ai nga Seid b. Musejjebi» ky nga 
Ebu Hurejre, e ai nga Pejgamberi s.a.v.s. qe ka thenS: 

"Kur ben vape e madhe, shtyeni faljen e namazit derisa te freskohet, 
sepse vapa eshte pasqyrim i Xbehennemit". 


537. Xhehennerai iu ankua Zotit te vet duke thene: "Zoti im, e ha " dhe Zoti la lejoi dy frymemarrje (nderprerje): nje ne diiner, e 
tjetren gjate veres, e kjo eshte vapa me e madhe te cilen e ndjeni (veres) 
dhe te ftohtit me te madh te cilin e ndjeni (dimrit)". 

^^**^ ^ 51^ ylj ^_j 6Ul ""i^ir . c ^^^^ ^» ^^. jU s'xi ola j^^^ ijs^l !^ ^ it i3_|-; JH 

538. Na ka treguar Umer b. Hafsi, ketij babai i vet, ketij A'meshi, ketij 
Ebu Salihu nga Ebu Seidi i cili ka njoftuar se Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 
Shtyeni dreken derisa te freskohet, sepse vapa e madhe eshte pasqyrim 

■ 


Ne senedin tjeter Hafsa e ndjek Sufjanin, Jahjain dhe Ebu Avanen duke 
percjelle kete hadith nga A'meshi. 8 C^asikadddaruH': ''Diteve teftohta, dreken falenimenjehere kur niskohae vet, editeve 
te nxehta kur te freskohet". 160, 


• • 


efaiiesse 539. Na ka treguar Adem b. Ebu Fjasi, ketij Shu'be, ketij Muhaxhir 
Ebu-1'Hasani, rob i liruar i Beni Tejmuliahut, duke thene se e kadegjuarZejd 
b. Vehbin, ky nga Ebu Dherre El-Gifatl, qe ka thene: 

- Ishlm ne nje udhetim me Pejgamberin s,a.v.s. dhe muezini deshti 
ta therrase ezanm per namazin e drekes dhe Pejgamberi s.a.v.s. tha: 
*'Shtyje derisa te freskoheU" Pak me vone, muezini deshti ta therrase 
ezanin, e Pejgamberi prape 1 tha: "Shtyje derisa te freskohet!", Dhe 
keshtu e kemi pare hijen e bregoreve. s.a.v,s. tha: "Vapa e i? l_ " t, one sa nere qe Den vape e 
derisa te freskohet!" 

Ibni Abbasi r.a. thote: "Tefeijeu" domethene ievlzje e hyes.^ Porosia e lartshenuar, ka te beje vetem me faljen me xhemat te namazeve te perditshme 
nexhami. 

9 Ebu Davudi ne permbledhjen e tij te haditheve thekson qe Bilali fei dashur ta kendoje 
ikametin e namazit t6 drdcgs, andaj Pejgamberi a.s. i ka thene te presS derisa te freskohet. 161 ■' s>^^ J4 % tr*^ 6^: /V J^J ■ hf '-^ -^' '-M •-^^t 

Koha e drekes fllfon kur dieEli niset prej zenltit 

XhaMri ka thene: "Pejgamberi s.a.v.s. eshte falur edhe ne kohe te 
nxehte te drekes". 

540. Na ka treguar Ebu-1-Jemani, kete e ka njoftuar Shuajbi, nga Zuhriu, 
kete Enes b. Maliku, se Pejgamberi s.a.v.s. ka dalur ne xhami kur dielli eshte 
nisur nga zeniti kah perendimi, e ka falur dreken, qendroi ne minber, e 
permendi Diten e Gjykimit dhe theksoi se ne te do te ndodhin ngjarje te 
medlia e pastaj pyeti: 

"Kush deshiron te pyes di^ka, le te pyes! Per gjith^ka qe do te me 
pyesni, do t*u pergjlgjem derisa ende jam ne kete vend timin". Njerezit 
qane, e ai gjithiye e me shume thoshte: "Me pyetnl!" 

Pastaj u ngrit Abudllah b. Hudhejfe es-Sehmij, dhe pyeti: 

- Kush eshte babai im ? 

- Babal yt eshte Hudhejfeja - u pergjigj Pejgamberi. 

Mirepo, ende perseriste: "Me pyetni!" Atehere Umeri u ngrit ne 
^unj dhe tha: 

- Jemi te kenaqur me a]141ahun» per Zot, me Islamin per fe dhe me 
Muhamraedin per Pejgamber. 

Heshti Pejgamberi dhe tha: "Me eshte paraqitur prane ketij muri 
enneti dhe Xhehennemi dhe asnjehere nuk kam verejtur te miren (sig 

te Xhenneti) dhe as te keaen fsic eshte Xhehennemi)". Anenneti one Anenennemi one asnjenere nuK Kam ver* 

eshte Xhenneti) dhe as te keqen (si? eshte Xhehennemi)' 162 541. Na ka treguar Hafs b. Umeri, atij i ka treguar Shu'be» ky nga Ebu 
Minhali, e ai nga Ebu Berze, i cili thote: 

- Pejgamberi s.a.v.s. falte namazin e sabahut ashtu qe ^dokush nga 
ne e njihte shokun e vet (prane vetit) dhe i lexonte ne te gjashtedhjete deri 
ne njeqind ajete; dreken e falte kur dielli ievizte nga zeniti, e Iqindine qe 
gdokush nga ne te shkoje deri ne mbarim te Medines dhe te kthehet e 
dieili ende shkelqente. Kam harruar ^ka ka thene (Ebu Berzeti) per 
akshain^ kurse per jacine nuk eshte bere merak a do te shtyhet deri te 
pjesa e trete e ftindtt te nates, pastaj shtoi" deri pas ghysmes se nates", 

Muadhi thote se Shu'be ka thene: "Nje here e kam takuar Ebu-1- 
Minhalin dhe ai me tha: "... deri nje te treten e nates". - « ' . . > . t . ■« ' « '/! itsi ^y jj liiL 542. Na ka treguar Muhammedi, domethene Ibni Mukatili dhe ka thene 
se e ka informuar AbduUahu, atij ia ka percjelle Halid b, Abdurrahmani, ketij 
Galib el-Kattani, nga Beker b. Abdullah el-Muzenni, ai nga Enes b. Maliku, 
qe ka thene: 

- Kur faleshim me Pejgamberin s.a.v.s. ne kohera te drekes, ne 
sexhde binim ^dokush ne petk te vet, duke u ruajtur nga vapa". Nga hadithet e pemiendur mund te perfundohet: 

- Pejgamberi a.s. ka filluar ta fale namazin e sabahut ne muzg ne te cilin as-habet do te 
mund te njifeshin, e e peifundonte derisa shihej mire; 163 mi-c- i^uAam 


^-t : JS e namazit te drekes den para 543. Na ka ireguar Ebu Nu'mani, ketij ia ka percjelle Hammad b. Zejdi. 
nga Amer b. Dinari, ai nga Xhabir b. Zejdi, e ky nga Ibni Abbasi se - koha e namazit te drekes ffllon kur dielli niset te largohet nga zeniti; 

- preferohet qe iqindija t6 fa!^ derisa dielli ende eshte nfe shkelqimin a tij te plote. Shafiu, 
Maliku dhe Ahmedi koniderojne se eshte mustehab te falesh iqindine sa me pare, ne 
castin e fillimit te kohes se saj. 

Ebu Davudi ne permbledhjen e tij le haditheve permend: "Pejgamberl a.s. falte iqindine 
derisa dielli ishte fort i bardhe, lart mbi horizont n& shkSlqimin e tij te plote dhe shkohej 
deri ne lagjet e eperme te Medines, ndersa dielli ende ishte lart". 
Nevaviu mendon se me kele mendohet ne iqindine e pare, ngase eshte e pamundur pas 
saj t'i kalosh 2-3 mile dhe te anish deri te vendbanimet (iagjet) dhe fshatrat e eperme te 
Medines, te ahtuquajtura Ahvali vendbanime, e dielli ende te jete nS shkelqimin e tij te 
plote. KJo eshte iqindija e cila fillon ne kohen kur hija e sendit te drejte (vertikal) eshte 
e gjate sa edhe vote sendi, duke mos e Uogaritur hijen te cilen e ka pasur sendi ne kohen 
e drekes. Ky eshte qendrimi i Malikut, shafiut dhe i disa juristeve. 
Ebu Hanitja konsideron se koha e iqindise fillon vetem atehere kur hija e sendit te drejte 
te jete e gjate dy here sa eshte sendi gjegjes. Pejgamberi a.s, ka porositur qe diteve me 
vape falja e namazit te drekes me xhemat te behel kur te freskohet, e kjo behet kur hija 
e sendeve te drejta te jete e gjate aq sa jane edhe vete sendet, ose di? me e gjatc, e me se 
miri kur hija te jete dy here me e gjate nga sendi i vet. Keto, pra, janS fastetkur me sigmi 
mund tfi thuhet se koha e drekes ka kaluar dhe se ka filluar koha e iqindise; 

- mire eshte te shtyhet falja e namazit te jacise deri ne 1/3 e nates, e edhe deri ne gjysme 
te nates, Faljen e j acise pas kaiimit te ghy smes se nates Termidhiu e numeron ne veprime 
te qortueshme; 

- eshte e qortueshme fjetja pai'a faljes se jacise dhe ndejtja ne Uafosje (ne bisede) te 
padobishme pas faljes se jacise, sepse kjo pengon gdhirjen e hershme dhe shpejton 
zhvillimin e pertacise. Nga kjo pcrjashtohen ndejat me biseda te dobishme dhe ligjeratat, 
bisedat me mysafire dhe me gjindjen e shlepise, ndejat e plotesuara me kendimin e 
Kur' anit dhe me studimin e disiplinave te caktuara shkencore. 164 Q/vEiA^ & nUTHOA^ Pejgamberi s.a.v.s. ka falur ne Medine shtatS reqate (ne emSr te akshamit dhe 
jacise) dhe tete (neemer te drekSs e iqindise). AtehereEjubi e pyeti Xhabirin: 

"Ndoshta kjo ka qene ne ndonje nateme shi?^* 

11 
- E^shte e mundur - u pergjigj Xhabiri. 

e faljes se 544. Na ka treguar Ibrahim b. Mundhiri, ketij Enes b. Ijadi nga Hishami 
,e ketij babai i tij se Aishja ka thene qe i derguari i All-Uahut xh.sh. e falte 
iqindine, kurse dielli (hija) nuk dilte nga dhoma e saj. 

Ebu Usame tregon duke percjelle nga Hishami, e ai nga babai i tij, e ky 
ngha Aishja: "...Kurse dieUi ende nuk terhiqej nga thellesia e dhom.es se saj". 11 Rasti i paraujitur eshte k:uptuar ne menyra te ndryshme. Disa juriste konsiderojne se 
Pejgamberi a.s. namazet e pennendura i ka falur te bashkuara te gjitha nga dy, per shkak 
te kohes me shi. Muslimi, Ebu Davudi dhe Nesaiu theksojne se Ibni Abbasi ka thenS: "I 
derguari i All-llahut xh.sh. dreken dhe iqindine i ka falur bashkarisht, e akshamin dhe 
jacine prapS i ka lidhur bashke, pa qene ne udhetim e as qg ka pasur ndonje rrezik nga 
armiku". Keshtu kane vepniar disa as-habe. Kete mendim e kane edhe Maliku dhe 
Ahmedi, e edhe Shafiu, me kusht qe te bjere shi pa nderprere nga fiihmi i nje kohe te 
namazit e deri te fillimi J kohes se namazit tjeter te ardhshem, 

Evzaiu dhe juristet e shkoiles hanefite konsiderojng se edhe ne kohS me shi 9do namaz 
kryhet ne kohen e vet te caktuar njeri pas tjetrit. Mundet, p.sh,, dreka te falet ^er kalimit 
te kohes sg vet dhe menjehere posa te fiUoje koha e iqindise tB falet iqindia. Kete mendim 
e verteton edhe deklarata e Ibni Mes'udit te cilen e kane shenuar edhe Buhariu edhe 
Muslimi, e cila do te mund te perkthehej keshtu: 

"Nuk e kam pare te derguarin e All-llahut te kete falur nje namaz jashta kohes se vet te 
caktuar, me perjashtim qe nganjehere do ta shtynle deri ne perfundim te kohes se tij. 
Keshtu falte akshamin dhe jacine bashkatisht..." 165 545. Na ka treguar Kutejbe, ketij Lejthi, duke e percjelle nga Ibni Shihabi, 
ai nga Urve, e ky nga Aishja se Pejgamberi s.a.v.s. e ka falur iqindine derisa 
dieili ende ishte ne dhomen e saj dhe hija nuk ngrihej nga dhoma e saj. Duke u mbeshtetur ne rastin e eperin, njera pale e juristeve preferojne faljen e iqindise 
ne fiilim te nisjes se kohes se saj, e pala tjejter te shtyhet pak. 

Ebu Davudi dhe Termidhiu, ne permbledhjet e lyre te hadilheve edhe Hakemi ne 
Mustedrekun e tij nepermjei Jbni Abbasit, kane regjislruar deklaraten e Pejgamberil a.s. 

- Xhibrili dy here mc cshle bere imam ne Qabe: hercn e pare ma ka fahir iqindine km' 
hija e Qabes ka qene e_gjale sa edhe lartesia e saj, e heren e dyte kiir hija e saj ka qene 
dy here ma e ^atq se lartesia e s^j. 

Ebu Hanife e pranon deklaraten e lartpcrmendur, por e ploteson me deklaraten e Ah b. 
Shejbaniut: "Kemi ardhur tek i derguari i All-Ilahut xh.sh. ne Medine dhe ai e ka shtyre 
faijen e iqindis^ derisa dieili ishte \ bardhe dhe me shkelqim te forte''. Kete hadith e kane 
regjistruar ne permbledhjet e tyre Ebu Davudi dhe Ibni Maxhe dhe mund te konkludohet 
se Pejgamberi a.s. e ka falur iqindine atehere kur ceresisht kalon vapa e dieliit. 
Xhabiri ka thene: "I derguari i All-llahut e falte iqindine atehere kur hija e sendeve 
(objekteve) te drejte do te ishte dy here ine e gjate se ato sende". 

Ne saje te haditheve te permendur Ebu Hanife konsideron qe koha e drekes perfundon, 
e iqindise fiUon ne momenlin kur hija c sendevc te drejta (vertikale) te jete dy here me e 
gjate nga ato sende, duke mos e Uogaritur liijen te cilen ato sende e kane pasur ne 9astin 
kur dieili ka qene ne piken e zenitit. 

Maliku, Shafiu, Alimedi, Ebu Jusufi dhe Muhammedi konsiderojne qe koha e drekes 
perfundon, e iqindija fillon kur hija e objektit te drrejte te jete e gjate sa edhe vete objekti, 
duke mos e Uogaritur hijen te cijen ai objekt e ka pasur kur dieili ka qene ne zenit. 

Duket se Hasan Basriu ka thene: 

"Kur hija e objektit vertikal te jete e gjate sa edhe vete objekti, atehere kalon koha e 
namazit te drekes, por me kete nuk fi lion koha e iqindise, dhe ate krej t derisa hij a e objektit 
vertikal te jete dy here me e gjate nga objekti i vet. Ndermjet ketyre dy kufijve kohore 
eshte periudha kohore e shkurter ne te cilen eshte e dyshimte te falesh namazin obligativ" . 
Ebu Thevri dhe Taberanija thone: 

"Kui' hija e objektit vertikal te jete e gjate sa edhe vete objekti atehere ka filluar koha e 
iqindise, por edhe koha e drekes Zgjat ende edhe pas kesaj aq gjate saqe mund te falen 
kaier reqalet e saj obHgalive. Pas kesaj fiUon vetem koha e iqindise". Kete mendim e ka 
pranuar edhe Malikku. 166 546. Na ka treguar Nuajmi, kete e ka infomiuar Ibni Ujejne, ky nga 
Zuhriu, ai nga Urve e ky nga Aishja e cila ka thene: 

~ Pejgamberi s.a.v.s. falte namazln e iqindise e dielli ende shkelqente 
ne dfaomen time dhe hija nuk ngrihej. 

Maliku, Jahja b. Seidi, Shuajbi dhe Ibni Ebu Hafse e transmetojne 
hadithin e lartpermendur (duke e perfunduar): "...para se te ngrihej dielli 

(nga dhoma)". 
547. Na ka treguar Muhammed b. Mukatili, kete e ka informuar Abdul- 
lahu, ate Avfi, duke e percjelie nga Sejjar b. Selame, qe ka thene: 

- Kemi hyre une dhe babai im te Ebu Berze Eslemi, e babai im i tha: 
"Sii ka falur Pejgamberis s.a.v.s. namazet ne kohe tS caktuar?" 
Aiupergjigj: 

- Namazln e drekes, te cllin e quanin namaz te pare te dites, e ka falur 
kur dielli rreshqet nga zeniti; iqindine e falte ashtu qe dikiish nga ne ka 
mundur te kthehet ne shtepi te vet nga skaji i Medines e dielli ende 
shkelqente, e kam harruar gka ka thene (Ebu Berze) per namazin e 13 
Jacine, te cilen e quani "el-atemete" , Ja kishte endja ta shtyje (deri 

ne naten e erret), e ka urrejtur te fjeturit para saj dhe te biseduarit pas 

saj; kthehej (kah masa) pas faljes se sabahut, vetem ateher^ kur njeriu 13 "el-Atemetun" domethene erresire, terr. 167 'Aa-l- 'i^f^ ka mundur ta njohe shokun e vet (prane velit), e ne te lexonte gjashte- 

14 >Jl 0I4 i^i^^ uij^ C? >/ ^! Jr^LiV^ '^ >; ^' ; >It jj iir J 6% 548. Na ka treguar Abdullah b. Mesleme duke transmetuar nga Maliku, 
ai nga Is-hak b, Abdullah b. Ebu Talhai, ky nga Enes b. Maliku, qe ka thene: 

^'Falnim iqindine, e pastaj dikush dilte deri te fisi Benu Amer ibni 
Avf dhe i gjente duke falur iqindine". 549. Na ka treguar Ibni Mukatili kete e ka informuar Abdullahu, kete 
Ebu Beker b. Uthman b. Sehl b. Hunejf, qe thote e e ka degjuar Ebu Umamen 
duke thene: 

- E falem dreken me Umer b, Abdu-l-Azizin dhe dolem e erdhem te 
Enes b. Maliku dhe e gjetem duke falur Iqindine: "Axhe, pyeta, gfare 
eshte ky namaz qe e fale?" 

- Iqindija, u pergjegjj dhe ky eshte namazi i Pejgamberit s.a.v.s, te 
cUin e fainim me te. Hadithi i permendur e verteton qendrimin e Ebu Hanifes, se iqindija fillon atehere kur 
hija e objektit vcrtikal te jcte dy here me e gjate nga vete objekti, duke mos e llogaritur 
hijen te cilen e ka pasur ai objekt kur dielli ka qene ne zenit. 

Fisi Benu Amer ka banuar ne Kuba', dy miia iarg nga Medina, e mila llogaritet 3.500 - 
4.000 arshitie. Deklarata e Enesit veteton se si as-habet ne qytet e kane falur iqindine ne 
jastet e para te fillimit te kohes se saj, e ne fshatra di9ka me vonet pikerisht kur hija e 
objektit vertikal te jete dy here me e gjate nga objekti i vet; e falnin nen hije e pastaj i 
vazhdonin punei e tyre le perditshme. 168 <^/(^nM e nasnax^ sswpesa«iiKfi«a«>s; 


u* 550. Na ka treguar Ebu-1-Jemani, ketij Shuajbi nga Zuhriu te cilit i ka 
treguar Enes b. Maliku dhe ka theng: 

"Pejgainberi s.a.v.s. e falte iqlndlne derisa dielli iskte ende lart e 
shkelqente. Njeriu mund te shkonte deri te vendbanlmet e larta (ne 
Juglindje te Medines) dhe atje te arrye, e dielli ende (ishte) lart. Disa nga 
atp vendbanlme te larta Ishin rreth katSr milelarg Medines ose |*^rafer- 
sisht aq**. 9 > \ 551. Na ka treguar Abdullali b, Jusufi, ketij Maliku nga Ibni Shihabi, ai 
nga Enes b. Maliku qe ka thene: 

"Falnim iqindine dhe dikush nga ne nisej ne Kuba* dhe kur arrin 
tek ata, dieill ende ishte lart". 

i L Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, k^tij Maliku nga Nafm, ai nga Ibni 

Umeri, se Pejgamberi s.av.s. ka thene: 

"Atij te cilit i kalon namazi i iqindise eshte sikur ai te cillt i eshte 
gjymtuar (cimguar) familja dhe pasuri e vet". 16 Ibni Vehbiu dhe nuxnn n^ i madh i juiisteve mendojne se ky hadith i referohet personit 
i ciU nok e fal iqindine ne kohen e saj te caktuar e Suhnuni mendon se i referohet edhe 169 


e len namazm e iqindise 

553. Na ka treguar Muslim b. Ibrahimi, ketij Hishami, ketlj Jahja b. Ebu 
Kethiri, nga Ebu Kilabi, kurse ky nga Ebu Melihu qe thotS: 

■ Kemi qene me Ebu Burejden ne nje ekspedite ushtarake lye dite te 
vreret dhe ai na tha: "Ngutuni me iqindme, sepse Pejgamberi s.a.y.s. ka 
thene: "Kush e len Iqindine, puna e tij eshte ne humbje" personit i ciU e shtyii deri afer pSrendimit te diellit, ndersa Evzaiu dhe disa mendojne se 

aludohet ne ate i cili e slityn derisa dielli merr ngjyren e kuqe ne te bardlie. Ebu Davudi 

pohon se hadlthi i permeiidur i referohet gdo persooi qe shtyii faljen e cilitdo farz te 

namazit deri ng te perfunduar tS kohas se tij. 

Per faljen e iqiiidise ne kohe te caktuai' eshte terhequr verej tja edtie nS Kur' an dhehadith. 

Kjo eshte koha me e pershtafcshme per kiyerjeii e ptmeve te parditsbme, dhe njeiSzit tg 

zene me to e iiarrojn£ iehte. 

Hatabiu, hadithin e permendur c ka fcomentuar: 

- Kush nuk e fal iqindine me kohe, eshte i ngj ^hem me personin i cili vete ia ka cungiiar 
vetit kapitalin e vet, i eshte hakmarrur familjes se vet dhe ne fund ia rabetor edhe pa 
pasiui edhe pa familje. Duhet pasur kujdes per faljen ne kohe tS iqindise, ashtu sikur 
kuj desemi per farai Ij en dhe pasmine personale . 

Ebu Umeri thotg qg ketu krali^ohet personi me familjai dhe pasurme e te cilit e ka 
goditur ndonje fatkeqesi e rende e petgjilhshme, ne te cilen nga ai kerkohet te jete i 
perjashtuar edli&nga familja e vet, edhe nga pasnria persoiiale; ose ferahasohet personi 
pergjegjes per leshim (mungese) te cilin e mundojne dy braiga: brenga per fatkeqesine 
dhe brenga per pasojat e tij pei'ftmdimtai'e. 

Ebu abdullah (Buhariu), duke e fcomentuar shprehjeii "Vutirs", thote: 

"Zoti do t'jua zvogeloje dhe do t'jua shkurloje veprat tuaja". 

"I jan hafanmamir njeriut", mendohet kur dikUjt ia vret ose ia merr pasuriiie. 

17 Ngahadithiipeitnendurmundtgperfundohet: 

- eshte e prefenieshme qe iqindija ng ditet me vranesira te falet ne gastet e para te fiilimit 
te kohes se saj ; 

- sipas men{toiit te disa juristeve te shkoUes hambelije, pabesimtar eshte ai qe pa arsye 
nuk i fal nanmzel obligative. Shka^irimin e puneve te besimtarit disa e lidhm me 170 >._i...ir/. \^zi'\\i '..'/. (k*..-J^n.A- Isiaenamazittetalndise 554. Na ka treguar Humejdiu, ketij Mervan b. Muaviu, ketij Ismaili nga 
Kajsi, e ai nga Xheriri i cili ka thene: 

- Kemi qene te Pejgamberi s.a.y.s. dhe ai shkoi nat^n Uah Mna, 
domethene, kah hena e plote, dhe tha: '*Ju do ta shihni Zotm tu^ sig po 
e shihni kete hene dhe nuk do te jeni t^ penguar ne t& pamurit e Tij, 
prandaj nese mundeiii, e di^ka nuk u pengon te faleni para da^es se 
diellit dhe perendimit te tij, kryene pra atet" Atehere vazhdoi te citoje 
(ajetin): 

"Lutfuni me mirenjohje Zotit tuajpara lindjes dhe perendimit 

'iff" Ismail (b. Halid) duke e transmetuar hadithin e lartepermendur thote: **. 
Faiunl e kurrsesi, mos lejoni t'u kaiojne!..." personin i cili nuk e pranon borxhin e faljes se namazit ose i perqesh ata qe falin. 

Hadithi terheq verejtjen per nevojen e faljes se namazeve obligative n6 kot^, e ve9mas 
iqindise. Sktesia ne ^do pune e ka vleren e vet, e josaktesia qortimin dhe pergjegjesine 
ligjore. 

Juristet duke e komentuar hadithin e lartpermendur shtojne: "...ndoshta edhe veprat tjera 
do te jene te padobishme". 

Nga hadithi mund te perfundohet 

- besimtaret do ta sbohin AUi-llahim xh.sh nS Diten e Gjykimit. Qendrim te kund^rt me 
kete kane mu' tezilet, harixhinjte edhe disa murxhi'e. Ata i permbahen brendesS lekstuale 
te ajetit: "Njeriu mund te flase (te komunikoje) me All-Uahun vetem me ane te shpalljes 
ose prapaperdes (mbuleses ndarese) ose t'i dergohet melaqja si i dSrguar..." (esh-Shura, 51). 
Perfaqsuesit e mesimit ortodoks Islam mendojnS se ky ajet ka tS beje me Shpalljen J7I 


555. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, ketij ia ka transmetuar Maliku, 
nga Ebu Zinadi, ai nga A'rexhi, e ky nga Ebu Hurejre r.a. se Pejgamberi 
s.a.v.s. ka thene: 

- Tek ju nderrohen melaqet e nates dhe te dites, e takohen (te dy palet) 
ne kohe te faljes se namazit te sabahut e te iqindise. Pastaj hypin (ngjiten) 
ato qe te ju kane bujtur dhe Zoti i pyet, e Ai din me shume se ato: "Ne 
^fare gjendje i keni lene robet e mi?" 

"I keiiH lene, do te thone ato, duke falur namaz, e ukemi ardhur, 

19 
edhe ata falin namaz". Hyjnore te kesaj bote e cilai eshte derguar Pejgambereve, duke e vSrtetuar edhe me nje 
sere ajetesh, si: " Vuxhuhun jevraeidhin nadiretun iia rabbiha nadhiretun". d.m-th. "Disa 
fytyra ate ditte do te jene te fresketa dhe te lumtura dhe do ta shikojne Zotin e 
tyfe".(el-Kijame 22-23). Pastaj: "Kel-Ja innehum an rabbihttn le mahxhubun"., d.m.th, 
"Pabesimtaret dhe idhujtaret ne Diten e Gjykimit do te jene te mbuluar nga fytyra e Zotit 
te tyre" (el-Mutafifin, 15). Keto ajete verteojne qendrimin e dijetareve te drejtimit 
hanefite. Kjo pamje mund te jetg vetem me kusht te Ugjitte botes se ardhme dhe jetes, e 
jo sipas ligjeve te jetes te ndodhive materiale; 

- sabahu dhe iqindija mund te jene namaze te vlefshme. Njerez^^e ua ka endja tg zgjohen 
vone ne mengjes, e zgjuarja heret e merzit edhe pse kjo e nxiton p&tacine, demton 
shprehite e punes dhe standardin. Keto te meta deri diku i largon zgjuarja heret, marrja 
e abdeslit dhe falja ne kohe te caktuar te sabahut. 

19 Ketu fjala eshte per melaqet, percjelleset dhe vajtoret e njerezve te cilat kujdeseii dhe e 
regjistrojne ^do veprim te njeriut. 

Kur I'jadi thote; "Ndoshta ketu nuk mendohet ne melaqet percjellese te njerezve, por ne 
melaqet si qenie te pergjilhshme shpirterore te cilat dikur All-ilahut xh,sh. i kane 
kundershtuar se do te krijojne njeriun i cili ne toke do te deidh gjakun dhe do te jete i 
padegjueshem. Mirepo, shoqeria njerezore u tregua tjeter, gka melaqet i befasoi dhe i 
bindi ne perkufizueshmerine personale te te kuptuarit e zhvilUunit te ardheshem te botes. 
Kurtubiu konsideron se qellimi i takimit te melaqeve ne sabah dhe iqindi eshte qe te 
nxirret pranimi i tyre per miresine e njeriut dhe deklarimin (shprehjen) para All-Uahut 772 e ^ % >-.:. i_,>l (-.b ' ^^'^"^ p^ Cr*-^^ v>' ^^J^ J^ ^45^ o; '^ f -A-t i(,.t iH 1 

t/iU'^-^ tr-^'^ir 6t;feS_^^!jl J)C. ■ ■ B "■ 556. Na ka treguar Nuajmi, kStij Shejbaniu nga Jahjai, ai nga Ebu Seleme, 
e ky nga Ebu Hurejre i cili ka thene se Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

"Kur dikush nga ju arrin ne sexhde te namazit te iqindise para se te 
perendoje die!li,k ta perfiindoje namazin e vet; kurse kur arrin te kryej 
sexhden (e reqatit te pare) te namazit te sabahut para se te lind dielli, le 
ta perfundoje namazinl" xh-sh. se te njerezit, krahas instiiiktit (prirjes) te tyre natyror per te meta, dominon edhe 
mendja, urtesia dhe lojaliteti (besnikeria) ndai AU-llaiiut xh.sh. 

Ne domethenie te hadithit te permendur komentohet edhe ajeti: 

"lime Kur'ane-1-fexhri kanet meshhuda"., d.m.th. "Gjate kendimit le Kur' anil ne namaz 
te sabahut jane te pranishem melaqet (edhe le nates edhe te dites)". (El-Isra' , 78) 

Namazet obligative kryhen rreguUisht ne kohe te caktuar dhe kurrfare punSsh te 
mengjesit ose mbremjes nuk mund te jene me te rendesishme se falja e iqindise dhe 
sabahut. 

20 Hadithin e lartshenuar Bahariu e sjell ne kaptinen e dyte ne kSte variant: 

- Pejgamberi a.s. ka thenS: "Kush arrin ta fale nje reqat te namazit te sabahut para se te 
linde dielli, ai ka arritur ta fale sabahun me kohe, e kush arrin ta fale nje reqat te iqindise 
para se te perendoje dielli, ai ka arritur ta fale iqindine me kohe". 

Nga hadithi mund te perfundohet: 

- Kush arrin qe ne kohen e iqindise ta fale se paku nje reqat te iqindise, ai do ta vazhdoje 
t'i fale edhe tre reqatet e mbetura si namaz me vlere te plote. 

Te namazi i sabahut mendimet jane te ndara. Shafiu, Maliku dhe Ahmedi kane qendrim 
te njejte si edhe te iqindija, ndersa Ebu HaniQa mendon se falja e namazit te sabahut me 
lindjen e diellit nuk eshte me vlere te plote. Ajo eshte koha ne te cilHn falja ndalohet 
rreptesisht dhe kjo ndalese eshte shume me e rrepte sesa me rastin e perendimit te diellit. 
Tahaviu thote se ndoshta me shprehjen "arrin" mendohet ng fgmijgt te ciiet arrijne ^astin 
e moshes madhore ose ne pereonin le cilies i nderpriten menstruacionet, apo ne personin 273 "^mAmu-i- '/m i cili e pranon Islamin ne te kaluar te ndonje kohe te namazit, ashtu qe arrin ta fale vetem 
njg reqat te tij, pikerisht sexhden. Personi i tiile do ta perfundoje namazin e filluar pa 
marre parasysh qe ka filluar koha e namazit tjeter. 
Koha e faljes se iqindise perfundon me perendimin e diellit: 

- kush nuk arrin qe ne kohe te fale nje reqal te plote, por vetem nje pjese le reqatit te 
pare, ai nuk e ka kryer obligimin e vet ndaj All-Uahut xh.sh. dhe ate namaz duhet ta fale 
persSri, Ebu Hurejre e transmeton deklaraten e Pejgamberit a,s.: "Kur (te) vini ne namaz 
dhe na ^eni ne sexhde, bini edhe ju ne sexhde, por mos e nuineroni per asgje; e kush 
arrin bile ne nje reqat, ai ka arritur ne namaz (duke e falur ate qe i ka kaluar)". 
Shafiu mendon qe shprehjen "reqat" duhet kuptuar si pjese te namazit per te cilen 
Pejgamberi. a.s. shprehej me "reqat", e asnjehere mefjalen "sexhde". Prandaj, edhe tekbiri 
fillestar i namazit mund te konsiderohel pjese e Jiamazit dhe kur njeriu arrin ta shqiptoje 
ne kohe te duhur, ai ne kohe te duhur e ka kryer nje kohS te namazit ne te cilin aludon 
Pejgamberi a.s. ne fjalite e tij. Ky eshte namaz me vlere te plote dhe duhet perfunduar. 
Kete mendim e pranon Ebu Hanifja dhe Ebu Jusufi, por vetgm ng rast te namazit te 
iqindise. 

Ne r^t te namazit te xhumase mendimet jane te ndara. Sipas mendlmit te Ebu anifes 
dhe Jusufit, ai qe para selamit te imamait e shqipton edhe vetem tekbirin fillestar te 
namazit te xhumase, ai duhet t'i fale (kaza) te dy reqatet e xhumase. Kete mendim e 
per\'etesojne Nehaiu, Hakemi, Hammadi dhe shume juriste, ndersa Maliku, Shafiu dhe 
Ahmedi mendojne se do te fale (ta plotesoje) vetem reqatin e pare qe i ka kaluar teresisht. 
Tavusi, Muxhahidi dhe disa juriste konsiderojne se personi t6 ciht i ^peton degjimi i 
hy tbes se namazit te xhumase menjehere pas selamit te imamit duhet t' i fale (t'i plotesoje) 
dy reqate farz te xhumase, sepse xhumaja eshte e shkurtuar prej kater reqateve ne dy, per 
ta degjuar hytben. 

Kush nuk e ka zene dhe s'e ka arritur imamin ne qendrim ne kembe te reqatit te fundit 
te xhumase, ai as nuk ka arritur ne ate reqat, e sipas mendimil te Ebu Hurejres as qe e ka 
arritur vleren e namazit te falur me xhemaL 

Ibm Sirini konsideron qe ne namazin e xhumase nuk ka arritur personi qe arrin te 
shqiptoje vetem tekbirin fiUestar dhe tekbirin me te cilin shkohet ne ruqu. Ate reqat duhet 
falur menjehere pas selamit te imamit. 

Shperblim per xhummie e falur ka ai qe arrin ta shqiptoje tekbirin fillestar te namazit, te 
leshohet ne ruqu dhe me duar te mbeshtetet ne gjunje para se imami te ngrihet nga ruquja 
e reqatit te fundit. Ky eshte qendrimi i nunuit me te madh te juristeve. 174 


557. Na ka treguar Abdu-1-Aziz b. Abdullahu, ketij Ibrahimi, nga Ibni 
Shihabi, ai nga Salim b, Abdullahu ky nga babai i tij, i cili e ka informuar se 
e ka degjuar Pejgambrin s.a.v.s. duke thene: 

- Kohezgjatja e jetes suaj ne krahasim me popujt qe kanS qene para 
ju eshte si koha nga namazi i iqindise deri te perendimi 1 diellU. Ethtareve 
te Tevratit iu dha Tevrati dhe ata sipas tij kane punuar, e, kur eshte here 
gjysiTia e dites, Jane rraskapitur dhe si (shembull-model) u eshte dhene 
nga nje Kirat. Ithtareve te Inxhilit (Ungjillit) u eshte dh€n€ me vone 
Inxhili (Ungjilli) dhe kane punuar sipas tij deri te namazi i iqindise, 
pastaj jane rraskapitur dhe u eshte dhene nje kirat. Past^j neve na eshte 
dhene Kur'ani, ne sipas tij do te punojme deri ne perendim t^ diellit dhe 
neve na jane te caktuar nga dy Kirate. 

Ithtaret e dy librave te perniendura do te thone: "O Zoti yne, ketyre 
ua ke dhene nga dy Kirate, kurse neve nga nje, e ne kemi punuar me - A u kam zvogeluar di^ka nga dhurata juaj? - do te pyes AIl-l!ahu 
i Madherueshem. - Kjo eshte Meshira ime, ia kam dhen kujt te dua - do te pergjigjet 
Zoti.^^ 21 Hadithi i pennendur paraqet renditjen dhe shkallen e popujve te All-llahut xh.sh. 775 <McAdM-i-% 


" »* 558. Na ka treguar Ebu Kurejbe, ketij Ebu Usame, 'ky nga Burejde, ky 
nga Ebu Burde e ky nga Ebu Musa (Eshariu) e ai nga Pejgamberi s.a.v.s.: 

- Muslimanet, hebrenjte dhe te krishteret jane te njejte me njeriun 
qe merr me qirq ^faredo (njerez) t'ia punojne nje pune deri naten. Ata 
i kaiie pmmar deri ne gjysme te dltes dhe kaiie thene: "Nuk na nevojitet 
dhurata (shperblimi) yt" dhe e lene punen. Atehere njeriu i merr te tjeret 
dhe tohte: "Plotesojeni pjesen e mbetur te kesaj dite dhe do te merrni 
ate qe kam caktkuar me heret". Keta punuan deri ne kohen e namazit 
te iqindise, dhe atehere thane: '*Ajo qe kemi punuar eshte e ytja'*, dhe 
njeriu i merr (disa) te tjere dhe ata punuan pjesen e mbetur te dites se 
tyre deri ne perendimin e dieilit dhe moren pagesen e te dy grupeve te 
meparme. Muslimaneve u ka mbetur periudha me e shkurter, por sipas rezultateve te punes dhe te 
shperblimit me e vlefshmja. 
Nga hadithi mund te perfundohet: 

- koha e namazit te iqindise zgjat deri ne perendim te dieliit; 

- koha e drekes shkon deri ne momentin kur hija e objektit verlikal te jete dy here me e 
gjate sesa eshte ai objekt, duke mos Hogaritur hijen te cilen ai objekt e ka pasur kur dielh 
ka qene ne zenit. 

Muslimani per veprat e tija te mira mund te prese shperblimin e shumefishte nese beson 
bindshem ne AU-llahun xh.sh. dhe ne Shpalljen e Tij, Gabimi (mekati) i muslimanit te 
mile mund te jete vetem koheshkurte dhe zakonisht i percjellur mie pendim. 

22 Dialogu ne kete hadith na paraqet veprimin e pahihshem te popujve te meparshem. Disa 
^ate punes kane deklaruar se nuk duan rrogen e fituar dhe rreth drekes braktisin punen 
e kontraktuar, e punedhensi ia bcson grupit te dyte te njerezve. Keta pnojne nje kohe te 
shkurter, dhe ngjajshem me ata, mes drekes dhe iqindise e braktisin duke deklaruar se 
nuk kerkojne kurrfare shperblimi. Punedhenesi i nxit per pune dhe per perfundimin e 176 


Atau ka thene: '1 semurl do te fale bashkarisht akshamia dhe 

„23 559. Na ka treguar Muhammed b. Mihrani, kelij Velidi, ky nga Evzaiu, 
ketij i ka treguar Ebu Nexhashi Suhejbi> robi i liruar i Rafi' b. Hadixhit dhe 
ka thene se e ka degjuar Rafi' b. Hadixhin duke thene: punes, qej mundi te mos u shkoj huq. Ata nuk duan le degiojne kurrfaie keshillimi, c 
shkelin fjalen e dhene dhe veprojnH sipas gjykimit te tyre. Punedhenesi, me ne fund, e 
meir grupin e trete, te cilet e vazhdojne punen e atyre te meparshmeve, punojne deri oe 
perendim te diellit dhe marrin shperblimin e te dyja atyre grupeve te mSparshme. 
Me grupin e pare mendohet ne hebrenjte te diet kane qene te obliguar te punojne sipas 
Tevratit deri ne Ditea e Gjykimit, por ata me vetcddeshire e kane shtrembeniar ais, e 
kane nen9muar dhe e kane braktisur. Grupi i dyte jane te krishteret te cilet e braktisin 
Ungjillin origjinal edhe me shpejt, dhe e humbin dhuraten e premtuar. Puna e filluar ne 
ngritjen moralo-shpirterore te gjinise njerezore qe ishte ne mbarim e siper iu besua grupit 
te trete me udhezimet e paraqitura ne Kur'an qe ky grup e ruan me xhelozi, e mesoo 
permendesh, e smdion dhe e zbaton ne praktike. Ky grup do te qendroje deri ng Diten e 
Gjykimit, do ta kryeje me nder punen e besuar dhe si punetore te zellshem do te fitojne 
dhuraten e vet dhe te atyre grupeve te kaluara dhe popujve te meparshSm. 

23 Mendimin e Ata' b. Reb^ut e pranon edhe Ahmed Is-haku dhe disha juriste \B stikoll&s 
Shafite. 

I'jaku tliote qe bashkimi i akshamit dhe jacise nganjehere eshte sunnet, e nganj^ieie 
vet&m privilegj. Eshle sunnet t' ua bashkosh haxhinj ve namazet na Arafat dhe Muzdelife, 
e koncesion udhetarve, te semureve dhe vendasve ne dit^ me stuhi dhe fiirtune bore. 
Disa juriste nuk e lejojne kete bashkim ne dy rastet e fundit. Bashkimi i namazeve i Sshte 
lejuar udhgtarit per shkak te veshteiresive te udhetimit, e semundja eshte veshtiresi edhe 
me e madhe, prandaj edhe me me perparSsi qe, per le semurin, te vleje ai privilegj. Pos, 
kesaj, thote Ajniu, ne Kur'an njekohSsisht eshtS pgrmendur privilegji per le semurin dbe 
per udhetarin ne prishjen (ngrenien) e ramazanit dhe shfrytezimin e tejemumit 

Malikijte, ne kohe me shi, lejojne bahkimin vetem te akshamit dhe jacise, e disa prej 
tyre kete e lejojne te behet vetem ne xhami te Pejgamberit a.s. ne Mediae. 177 Wumnu-l' ii^tmci^^ "E falnim akshamin me Pejgamberin s.a.v.s. e dikush nga ne kthehej 

(prapa) dhe e shihte vendin e ramjes se shigjetes se tij (te hedhur nga 

.n24 560. Na ka treguar Muhammed b. Beshshari, ketij Muhammed b. 
Xhaferi, ketij Shu*be nga Sa*di, ai nga Muhammed Amer b. Hasan b. Aliu i 
cili ka thene: 24 Hadithi nxit ne faljen e namazit te akshamit sapo te pSrendojS dielli. Ky eshte qfendrim 
i numiit me te madh te juristeve. Tavusi, Atau dhe Velid b. Munebbihu konsiderojne qe 
koha e akshamit fiJlon vetem me paraqitjen e ndonje ylli. Ata qendiimin e tyre e 
mbSshtesin nS deklaratSn e Ebu Basres: 

- Kemi falur me Pejgamberin a.s. iqindine ne kullose te deveve dhe ai na tha: "Ky namaz 
i ishte caktuar edhe popujve te mfiparshem, por ata e kane shkatemiar (me faljen e 
vonshme). Cili prej jush do ta fale me rregull, ai do te marre shperbhm te dyfishte. Pas 
ketij namazi nuk ka tjeter derisa le mos dale ndonje "shahid", mbase, duke menduar ne 
ndonje yli". 

Perfaqesoesit e medhhebeve te pranuar dyshojne ne interpretimin e sipSnn te shprehjes 
"shahid", sepse ekzistojne shumg hadithe qe Pejgamberi a.s. e ka falur akshamin sapo ka 
perenduar dielli. Nesaiu ne permbledhjen e tij te aditheve thekson: 

- As-habet falnin akshamin me Pejgamberin a.s., ktheheshin ne shtepite e tyre deri ne 
skaj te qytetit, i heqnin shigjetat nga harku dhe sMhnin vendin e ramjes se tyre. 
Taberaniu ne "Mu'xhemu-1-Kebir" in e tij thekson se Zejd b. Halidi ka thene: "Kemi 
falur akshamin nie Pejgamberin a.s. e pastaj jemi kthyei' ne garshi dhe kemi pare vendet 
e ramjes se shigjetave (te hedhiira me hark)", 

Rrelh momentit te mbarimit te kohes se akshamit jane te ndara mendimet e juristeve. 
Thevriu, Tavusi, Mekhuli, Hasan b. Hajji, Evzaiu, Maliku, Shafm, Ahmedi, Is~hkau, 
Davudi, Ebu Jusufi dhe Muhammedi koniderojne qe koha e akshamit mbaron, e koha e 
jacise filion me zhdukjen (humbjen) e te kuqtit ne mien peiendimore te qiellit. Sipas 
mefldimit te Umer b. Abdu-l-azizit, Abdullah b. Mubarekut, Ebu Thevrit, Ebu Bekrit. 
Aishes, Ebu Hurejres, Muadh b. Xhebelit, Ubejje b. Ka'bit, Alxlullah b. Zubejrit dhe Ebu 
Hanifes koha e akshamit mbaron vetem me zhdukjen e ngjyrcs se kuqe e cila rendom 
paraqitet pas shp^mdarjes (zhdukjes) se skuqjes ne anen perendimore te qiellit. 178 Q/VonM e- namutmC - Erdhei Haxhaxhi (nga Iraku ne Medine) dhe e pyetme Xhabir b. 
Abdullahun (per kohet e namazit) dhe ai u pergjegj: 

'"*"'"• — *-''"■ s.a.v.s. e falte dreken ne mesdite; iqindine derisa dielll len psster ; aksnamin Kur aieUi perenaon; e jacme ngamenere 
me heret, e nganjehere me vone; kur i shihte shoket se jane tubuar, 
ngutejj e kur verente se jane vonuar, e shtynte. Sabahun^ ata perkates- 
isht Pejgamberi s.a.v.s., e kane falur (ne teix) para agimit**. 561, Na ka treguar El-Mekki b. Ibrahimi, ketij Jezid b. Ebu Ubejdi, ky 
nga Seleme, i cili ka thene: 

HKT-. g falnim akshamin me Pelsamberin s.a.v.s. kur dielll m me mbulese (te kodrgs)". 

562. Na ka treguar Ademi, ketij Shu ' be, ketij Amer b . Dinari dhe ka thene 
se e ka degjuar Xhabir b. Zejdin, e ai nga Ibni Abbasi, i cili thot^: 

"Pejgamberi s.a.¥.s. nej here ka falur bashkarisht shlate (reqate te 
akshamit dhe jacise), e nje here b^hkarisht tete reqate (te drekSs dhe ir 25 Nga hadiAi i permendur mund te perfundohet; 

- eshte e saktesuar koha e kryerjes se nanmzeve ditore; 

- eshte e deshirueshme qe namazi te f alet sapo te fitloje koha e tij , me perjashtim t5 drekes 
diteve me vape dhe sabahut e jacise kur falen me xhemat; 

- pgr shkence gjithmone duhet huiumtuart Ig dijshmit duhet pyetur dhe pergjigjet e tyre 
duhet mbajtur ne mend. 179 'sfaM/tf/y-i" i^Jimam' 


563. Na ka treguar Ebu Ma'mer, e ai eshte Abdullah b. Amri, ketij 
Abdu-1-Varithi nga Husejni qS thote se atij i ka treguar Abdullah b. Burejde, 
ketij Abdullah el-Muzejni, se Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

"Mos X'^n mashtrojne beduinet ne lidhje me emrin e akshamitr' 

Abdullah (Buhariu) thote: "Beduinet akshamin e qu^ne jaci". 

^ J^i ^vi » /i;s*_, ^^ '^^1 jftj . ft \^ "uti ,\i J! |5U i^ ^ 1^4 Lsus" ilfs Jfe ^_^ 
^} Jii^ . I ;^9i i\^^\ ^ y^ >* > tr'^ J*^^ • « »^:^' ^ jk ^ Js!^* O^^s ^y/ ^."S Jf-i IBI 511 H " ** I fre auKe transmeiuar nga rejgamneri s.a.v.s. 

"Per munaHket namazi me i rende eshte isha' dhe sabahu, e po ta 
dinm ^ka ka ne "ateme" dhe ne "sabah".»l" 26 Akshamin nuk diihet quajtur jaci. ^do namaz duhet quajtur me emrin e vet te caktuar, 
per te mos ardkur deri le hutimi. J80 Ebu Abdullah (Bahariu) tregon: "Eshte i pranuar mendimi te thuhet 
"isha"' per jadne, ne baze te fjaleve te AU-Uahut te Madherueshem: 

^'Fas kryerjes se "ishase'\„ ". d.mJh. namadt tejacise... ". 

(en-Nur,58). 

Permendet se Ebu Musai ka thene: "Ne jemi nderruar te Pejgamberi 
s.a.v.s* gjate faljes se ishase (jacise) e ai e shtynte deri ne terr te madb te 
nates". 

Ibni Abbasi dhe Aishja kane deklaruar: "Pejgamberi s.a.v.s. e ka 
vonuar (shlyre) faljen e "ishase" deri ne pjesen shume te erret te nates" 

Disa nga as-habet, duke transnietuar nga aishja, kane thene; "Pe- 
jgamberi s.a.v.s. e ka shtyre faljen e "atemes" deri ne kohe shume te 
erret te nates", kurse Xhabiri ka thene: "Pejgamberi s.a.v.s. e falte 
"ishane"...", ndersa Ebu Berzet thote: "Pejgamberi s.a.v,s. e vononte 
(deri vone naten ) te falurit e "ishase"...". 

Enesi ka thene: "Pejgamberi s.a.v.s. e ka vonuar (e ka shtyre) faljen 
e "ishase" se fundit, e Ibni Umeri, Ebu Ejubi dhe Ibni Abbasi r.a. kane 
deklaruar: "Pejgamberi s.a.v.s. e ka falur akshamin dhe ishane (ak- 
shamin dhe jacine) bashkarisht, njeren pas tjetres ne Muzdelife". 

Jl &\ V uV-1 'p J* i/j' Cf Cr^> ^'-^^ ^^^^ V tV^ Jli b-sJ^ t:^> ~ ^\i 

f U^/i\ > <J > ;/ J<"^ V- i^ ^^ trh d'i * i^ -pj '^.U 

564. Na ka treguar Abdani, ketij abdullahu, e atij Junusi, ky nga Zuhriu 
se Salimin e ka informuar Abdullahu dhe tha: 

- Nje nate Pejgamberi s.a.v.s. na e fall "ishane" te cilen njerezit e 
quajne "ateme" dhe, kur e mbaroi namazin, u kthye kah ne dhe tha: "A 
e verejtet kete nate tuajen? Prej kes^ e derisa te permbushen njeqii 
vjet nuk do te mbese askush prej atyre qe tani gjenden ne toke". 27 Hadithi i cituar terheq verejtjen per Jeten e shkurte te njeriut ne te cilen duhet angazhuar 
sa me shurae ne veprat e mira, per njerez te dobishme e per All-llahun xh.sh. te kendshme. 
Shumekend e mashtron shpresa per jete te gjaie, e befason vdekja, dhe njerezit shpesh 
shkojne ne pergjegjesi pa vepra te mira e te lavdueshme. Vrapimi pas te mirave materiale 181 ffl«l!iiBi*ffIf«TOtl(3i;ifp!SWfMWaltSSWWW.Sii^ .1 ilMVS;'.t^S.iS*iif:H^^ Koha e jacise eshte kur masa tubohet, 565. Nakatreguar Muslim b. Ibrahimi, ketij Shu'bengaSa'db. Ibrahimi, 
ai nga Muhammed b. Amri e ai eshte Ibni Hasan b, Aliu i cili ka thene: 

- E keml pyetur Xhabir b, AbduUahun per namazln e Pejgainberit 
s.a.v.s. dhe ai u pergjigj: "Pejgamberi s.a.v.s. e falte dreken ne mes te 
dites (kur dielli largohet nga zeniti); iqindine derisa dieili ende shkelqen; 
akshamin kur perendon; jacine, kur masa tubohej, ngutej, e kur ishin 
pak, priste; e sabahun ne muzg". tS kesaj bote shumekend e dalldis. Per shkurtpamesin kjo (pasuria) eshtfe qeilim jete, e 
per te mengurin vetSm mjet per te mbajtur jeten. 

28 Koha e faljes se jacise me xhemat, krahas kohes se percaktuar me sheriat, varet edhe nga 
mundesia e gmmbuUimit te xhematit (besimtareve). Nese masa perreth mund te mbiidhet 
lehte, jacine duhet faiur ne jastet e para te fdlimit te fcohes se saj, ne tekundSrten do te 
falet ne nje pjese pak m6 te vonshme te nates. 

Sipas deklarates se Amer b. Asit kufiri i fundit i kohes se jacise eshte mesi i nates, sipas 
mendimit te Ebu Musa b. Abbasit dhe Xhaferit eshte nje e treta e nates* e sipas deklarates 
se Enesit gjysma e nates. Aishja ka deklaruar qe jacija mund te falet kur te fcaioje pjesa 
me e madhe e nates, madje edhe para paraqitjes se agimit. 

Shafiu ne "Ummen" e tij pohon: "As-habet kane nxituar ta falin jacine, nese kane qene 
te tubuar, ne te kunderten do ta shtynim per nje pjese me te vonshme te nates". 

Ne saje te deklaratave te lartshenuara, juristet e mevonshem kane marre qendiime te 
Hojllojshme. Shafiu, Maliku dhe Kadi T'jadi si kufi te fundit te kohes se jacise caktojne 
fundin e nje te tretes se nates. Nehaiu e merr fiindin e nje te katertes se nates, ndersa 
Davudi e edhe disa juriste e zgjasin deri ne fund te nates. 

Perfaqesuesit e shkolles hanefite te drejtesise kxjnsiderojne se faljen e jacise me mire 
eshte ta shtysh naten sa me vone, me perjashtim te periudhes verore. Ne komentin 
"El-Hidaje" thuhet: "Lejohet shtyija e jacise deri ne gjysme te nates, e ka juriste te cilet 
liione se eshte e qortueshme ta shtysh me shume se deri ne nje te treten e nates". 182 Rendesia e faljes se jacise (naten vone) 

56^. Na ka treguar Jahja b. Bukejri, ketij Lejthi, ky nga Ukajli, ai nga 
Ibni Shihabi, e ky nga Urve, te cilin e ka informuar Aishja e cila ka thene: 

- Pejgamberi s.a.v.s. nje nate, para se Islami te perhapej (jasfat 
Medines), e ka shtyre fa^eii e jacise deri vone naten dhe nuk ka dalur 
derisa Uineri tha: "Kane fjetur edhe grate edhe femijet!" Atehere, ai ka 
dalur dhe te pranishmeve u ka thene: " Vetem ju, ne fytyre te tokes, po 
e pritni kete namaz". Ne "Kin' ji" thuhef. "Eshte e qortueshme shume ta sthish faljen e jacise deri pas ghysmes 
se nates". 

29 Nga hadithi i permendur mund te perfundohet: 

- Pejgamberi a.s., ne pergjithesi, jacine e ka falur me heret; 

- ale qe e ze gjumi mundet pak te fleje para jacisS, por mS mire eshtg para se te Hejg ta 
faie namazin; 

- kiish e fale namazin e jacise ixeguUisht, meriton shperblim te ve^ante; 

- namazi i jacise, duket se, nuk u ka qene i caktiiar ittitareve te meparshem te Shpalljes 
H>Jnore. 183 aAmu-l- oOuAa-f^ 567. Na ka treguar Muhammed b. A'lau, ketij Ebu Usame, ky nga Ebu 
Burejde, ai nga Ebu Burde, ky nga Ebu Musai i cili ka thene: 

- Une dhe shoket e mi, te diet kane ardhur me mua me barke, jemi 
vendosur ne rretinen (e lugines) But-han. Muhammed! a.s. ishte iie 
Medine dhe cdo nate nje grup prej tyre nderroheshin te Pejgamberi 
s.a.v.s. gjate faljes se jacise. Keshtu, une dhe shoket e mi e gjetem 
Pejgamberin s.a.v.s. kur ishte i zene me nje pune, andaj e shtyu faljen e 
jacise deri vone naten. Pastaj Pejgamberi s.a.v.s. doll (nga banesa) dhe u 
fal me shoket dhe, kur e kreu namazin, te pranishmeve u tha; "Ngadale 
! Gezohunij sepse njera nga nimetet (bekimet) e A!l-Ilahut eshte mbi ju 
dhe ate per shkak se askush nga njer ezit nuk f aiet ne kete ^ast pos juve ' ' . 
Ose ka thene: "...ne kete ^ast nuk falet askush pos juve". Nuk e dij, thote 
Ebu Musa, cilat nga keto dyshprelije i ka perdorur (Alejhisselami). 
Atehere jemi kthyer te lumtur per shkak te asaj qe degjuam nga 
Pejgamberi s.a.v.s - thote Ebu Musa. 30 Ahmedi, Ebu Davudi, Nesaiu, Huzejme dhe disa muhadithine te tjere nepennjet Seid 
Hadriut theksojne; "Kemi falur jacine me Pjgamherin a.s., por ai nuk dilte nga banesa e 
vet derisa gati nuk kaionte ghysma e natSs. Duke dalur, na tha: "Masa tjeter ka falur dhe 
jane vendosur ne shtreterit e tyre. Ju konsideroheni se jeni ne namaz derisa ta pritni, Po 
te mos ishin hgeshtia, rraskapitja dhe nevojat tjera te njerezve, une faljen e ketij namazi 
do ta shtyja deri ne ^ysme te nates". 
Ibni Maxhe prapg, nepermjet te Seid Hudriut thekson: 

- Pejgamberi a.s. e ka falur akshamin dhe nuk ka dalur nga banesa derisa nuk ka kaluar 
gjysma e nates. Kur ka dalur dhe me as-habet ka falur, ka deklaruar: "Po te mos ishin te 
rraskapiturit dhe te semuret do ta shtyja faljen e ketij namazi deri ne gjysme te nates", 

Tinuidhiu nepennjet Ebu Hurejres ne permbledhjen e tij te hadithve thekson qe 
Muhammedi a.s. ka thene: "Po te mos u behej rende pasardhesve te mij, une do t'ju 
urdheroja ta shtyjne faljen e jacise deri ne kalimin e nje tS tretes ose gjysmes se nates". 
Ebu Davudi nepermjet te Muadh b. Xhebeht ne permbledhjen e tij thekson: 

- E pritnim Pejgamberin a.s. per te falur jacine. Mirepo, ai aq shume u vonua saqe disa 
menduan se as qe do te dale. Ndonjeri prej neve thoshte se ai tashme eshte falur. Atehere 
Pejgmnberi a.s. doh dhe ata i thane gka flitej. 

- Shtyni faljen e ketij namazi - tha ai - deri ne pjesen e erret te nates. Perkunder popujve 
te tjereju jeni tSnderuar me kete lutje dhe kete nuke kakryerasnje popull para jush. 
Nga hadithi i permendur mund te perfimdohet: 

- eshte e preferueshme te flitet per temat raorale-didaktike pas faljes se jacise; 

- maturia ne punS gshte e deshirueshme. e nxitimi i qortueshem; 184 

568. Na ka treguar Muhammed b. Selami, ketij Abdu-1-Vehab Thekafiu, 
ketij Halid el-Hadhau nga Ebu Minhali, ai ilga Ebu Berzeti se Pejgamberi 
s.a.v.s. e ka konsidemar te keqe (te papelqyeshme) te fjeturit para namazit te 
jacise dhe te biseduarit (e gjate) pas saj. - eshle e prefemeshme t& shtyhel pak faija e namazit le jacise nese kete mund ta 
perballojnc xhemati; 

- eshte e lavdueshme ta ngazellosh ijelrin, ne zor ta ndihmosh, te bisedosh dhe te zgiosh 
tek ai disponim. 

31 Eshte e qortueshme qe pas faljes se jacisS te zhviUohen biseda te parendesishme dhe 
ndeja te gjata te cilat do ta pengojne faljen me kohe te namazit te sabahat, e nxisin 
zhvillimin e pertacise dhe pengojne kryerjen me kohe te shume detyrave fetare dhe 
qytetare. 

Numri me i madh i dijetareve e urren ^etjen para faljes se jacisg, e disa ketS e lejojne 
vetem neteve te ramazanit. Taliaviu e tejon fjetjen pas akshamit e deri para fillimit te 
kohes se jacise. 

Ne Tevdih thuhet: "As-habet kane mendime te ndara rreth kesaj 9eshtje. Ibni Batali 
'^ansmeton se Ibni Umeri i ka qortuar njergzit te cilet ftenin para faljes se jacisS, ndersa 
ai vete ka ^etur, por te tjereve u urdheronte ta zgjojne para filHmit te kohes sS jacise". 

Enesi ka deklaruar: "Ne i jemi shmangur shtratit para jacise". 

Fjetjen para faljes s'6 jacise e kane urrejtur: Ebu Hurrejre, Ibni Abbasi, Atau, Ibratiim 
Nesaiu, Muxhahidi, Tavusi, Maliku, juristet e Kufes dhe te disa qyteteve te medhenj. 

Woa Musa dhe, Ubejde kane fjettu^ ndermjet akshamit dhe jacisS, por gjithmong i kane 
urdheruar dikujt t*i z^oje para fillimil te kohes se jacise. Keshtu kane vepruar edhe 
Urveja, Ibni Sirrini dhe Hakemi. 

Disa juriste te Kufes, ketB Qetje e kane konsidemar akt te qortueshem vetem per personin 
te cilin nuk ka kush e zgjon me kohe per faljen e jacise me xhemat. 185 ^ium- o/h 


,1 \y^y , '*^j. nU'-i- 569, Na ka txeguar Ejub b. Sulenijani, ketij Ebu Bekri, ky nga Sulejmani, 
ketij ia ka transmetuar Salih b. Kejthani, ketij Ibni Shihabi, ky nga Urve se 
Aishjakathene: 

- Pejgamberi s.a.v.s e ka shtyre jacine deri vone naten, derisa e thirri 
Umeri: "Kane fjetur edhe grate edhe femijet". Atehere doli dhe tha: 
"Askush nga banoret e kesaj toke nuk e pret jacine, pos ju". 

- Ne ate kohe - thote Aishja dhe te tjeret - me xhemat falej vetem ne 
Medine dhe ate jacine e falnin ne kohen kur zhdukej bardhesia ne 
perendim e deri ne kalimin e nje te tretes se pare te nates. i. > ."« 


570. Na ka treguar Muhammedi, ketij Abdu-r-Rezaku, ketij Ibni Xhure- 
jxhi, ketij ia k'a percjelle Nafiu si? e ka informuar Abdullah b. Umeri, se 
Pejgamberi s.a.v.s, nje nate ka qene i zene (me pergatitjet ushtarake), keshtu 
qe jacine e ka shtyre aq saqe jemi kotur (kemi fjetur) ne xhami, jemi zgjuar, 
e pastaj prape jemi kotur dhe zgjuar. Atehere, doli te iie Pejgamberi s.a.v.s. 
dhe tha: "Vetem ju nga banorSt e kesaj toke po e pritni kete namaz". 

Ibni Umeri (thote transmetuesi), nuk merzitej se a do ta fale jacine me 
heret a me vone, sa here qe nuk frikohej se do ta mposhte gjumi edhe gjate 
kohes se namazit. Ai si shpesh flinte para iacise. im Kete la kam thene Ibni Ataut - thote Xhurejxhi - dhe ai m'u 


4-Ul oy.-i^d>h^<J^ 1>' *U rii <rt i^ % t^* ^i u>r= «^ -jiLSi « i JjCi 

571. E kam degjuar Ibni Abbasin duke thene: "Nje nate Pejgamberi 
s.a.v.s. e ka shtyre fa(jen e jacise deri vone naten, keshtu qe masa ka 
fjetur, eshte zgjuar, prape kane fjetur dhe jane zgjuar. Atehere eshte 
ngritur Umer b. Hatabi dhe ka thene: "Namazi!" 

Atau thote se Ibni Abbasi ka thene: 

- Pastaj doH Pejgamberi s.a.v.s, (nga banesa) dhe sikur tash e shoh se 
si uji i rrjedh nga koka^ e dora i rrin ne koke, dhe tha: "Po te mos i 
rendoja ummetin tim, do t'i urdheroja jacine ta falin keshtu". 

Une kam kerkuar nga Atau, thote Ibni Xhabiri, te me tregoje si e ka 
vene doren ne koken e tij Pejgamberi s.a.v.s., sipas asaj si e ka informuar 
Ibni Abbasi. Atau, pastaj ^ i ndau pak gishtat e vet dhe majat e gishtave 
i vuri ne maje te kokes, e pastaj i bashkol mes veti dhe ashtu i terhoqi 
per koke derlsa glshti i madh ia preku anen e veshit e cila rrin kah fytyra 
siper zylyfeve dhe mjekres. Ai kete nuk e ka here as ngadale as shpejt, 
por ashtu normalisht dhe atehere ka thene: 

"Po te mos e rendoja ummetin tim, une do t'i urdheroja qe keshtu, 
ne kete kohe, te falen". 32 Nga ajo qe u paraqit ne keto dy hadithe mund te perfundohet: 
- i lejohet fjetja para Jacise personit te cilin e mposht gjumi; 187 

e jacise esnte den ne 

Ebu Berzetika thene; "Pejgamberi s.a.v.s. e kishte ne qejf shtyrjen 
e faljes se jacise (deri vone ne nate)". 

572. Na ka treguar Abdurrahim el-Muharibi, ketij i ka treguar Zaidi, ky 
nga Humejd - l:^vVii, e ai nga Enesi qe ka thene: 

- Nje here, Pejgamberi s.a.¥.s. e ka shtyre faljen e jacise deri ne 
mesnate, pastaj eshte falur dhe ka thene: "Njerezit tjere tashme jane 
fa!ur dhe kane fletur, e ju, vertet konsideroheni se jeni ne namaz (gjate 
gjithe kohes) derisa ta pritni ate''. 

Ibnu Ebi Merjemi shton se ate e ka informuar Jahja b. Ejubij se atij 
i ka treguar Humejdi se ai e ka degjuar Enesin duke thene: 

"...sikur tash shoh shkelqimii] e imazes se tij nga ajo nate../'. - jacine duhet falur ne kofae plotesisht te erret; 

- i lejohet grave dhe femijeve te inairin pjese ne faJjen me xhemat ne xhami, nese kjo 
nuk do te perfundoje me ndonje pasoje; 

- kotja momentale ne pozite te te ndejturit ulur nuk e prish abdestin. 

Rreth kesaj kotjeje jane te ndara mendimet e juristeve. Ibni Abbasi. Ebu Hurejre, Ebu 
Musa ei-Esh'ari, Seid b. Museijebi, Humejd ei- A'rexhi dhe Shu'be konsiderojne qe kotja 
momentale nuk e prish abdestin ne ^faredo pozite qofte trupi i njeriut. Kete mendim e 
kane pranuar edhe: Muhammed Zuhriu, Evzaiu, Maliku dhe Ahinedi. 

SipE^ mendimit te Ebu Hanifes, Davudit, Nehaiut dhe te shume juristeve kotja 
momentale ne sexhde, ne ruqu, ne ndejtje ne kembe ne kijani dhe nS ndeje ne namaz, 
nuk e prish abdestin. im 


573. Na ka treguar Museddedi, ketij Jahjai, ky nga Ismaili, kStij Kajsi 
nga Xherir b. Abdullahu: 

- Kemi qene te Pejgamberi s,a.v.s. dhe ai shikoi kah hena e nates se 
plote, dhe tha: "Pa dyshim, ju do ta shihni Zotin tuaj sig e shihni tash 
kete (henen e plote) dhe ne te shikuarit e Tij nuk do t'i pengoni lyeri 
tjetrit, gje^€sisht Euk do t'u duket ashtu, prandsy nese keni mundesi qe 
djgka te mos u pengoje para daljes se dielht dhe para perendimit t€ ty, 
belli ate!" Pxistaj e dtoi ajetin: 

' 'Lutju, duke iufalenderuar Zotit tend para lindjes se dieUU dhe 

para perendimit te tij!" 

(Taha, 130). '^*.. 574. Na ka treguar Hutbe b. Halidi, ketij Hammami, e ketij Ebu Xhemre, 
nga Ebu Beker b. Ebu Musa, e ai nga babai i tij, se Pejgamberi s.a.v.s. ka 
thene: 

- Rush e fal sabahun dhe iqindine do te hyje ne Xhennet. 

Ebu Rexha' liiote; ^__..,„._,^,,_^ 

189 'Au-l- i^jimam- - Mua me ka transmetuar Hammams nga Ebu Xhemre se per kete e 
ka njoftuar Ebu Beker b. Kajsi. 

NjashSm me hadithin e permendur na ka treguar Is-haku, naga Gabbani* 
ketij i ka treguar Hammami, ketij Ebu Xhemre nga Beker b. Abdullahu, ai 
nga babai i tij^ e ky nga Pejgamberi s.a.v.s. Koha 8 namazlt te sabahut 

575. Na ka treguar Amer b. Asimi, ketij Hammami, ky nga Katade, e ai 
nga Enesi se Zejd b. Thabiti i ka treguar se ata para agimit hanin me 
Pejgamberin s.a.v.s. e pastaj ngriheshin te falen. 

Une pyeta, thote Enesi: "Sa ishte periudha kohore ndermjet asaj ngrenie 
dhe faijes se sabahut?" 

- Sa SO ose 60 ajete (d.m.th. te mund te lexoheshin) - u per^egj ai. h\ y^J >djU t^PjjJi^^^i^b*^^ ju-U*jk..Wj3^ j;^^<;!cr^\^j9 ~ avn 

« iTie^ 'j;ji |_^a ii% J!i I S3U1 J l^>3 \(*j>: ^ l^! j 

576. Na ka treguar Hasan b. Sabahu, i cili e ka degjuar Revhin, qe ka 
thene se i ka treguar Seidi, ky nga Katade, e ai nga Enes b. Maliku, se 
Pejgamberi s.a.v.s. dhe Zejd b. Thabiti kane ngrene s^^r dhe kur e kane kryer 
ngrenien, Pejgamberi s.a.v.s. u ngrit per namaz dhe u fal. E kemi pyetur 
Enesin, thote Katade,: "Sa kohe ka kaluar ndernxjet perfundimit te 
ngrenies se tyre dhe hyrjes se tyre ne namaz? 

" Aq persa njeriu mund t'i lexoje SO ajete - u pergjegj Enesi. 

* ^ k d^j ^ j^\ i)U t}/\ ul J t^ d/l 'f >! J 'Ail i^i Sll. Na ka treguar Ismail b. Ebu Uvejsi, nga vellai i tij, ai nga Sulejmani, 
e ky nga Ebu Hazimi, i cili e ka degjuar Selh b. Sa'din duke Mne: 

- Hajsha syfirin ne famiijen time, e pastaj a delyrova te ngutem qe 
te arrg ta fal namazin e sabahut me Pejgamberin s.a.y.s 

578, Na ka treguar Jahja b. Bukejri, kete e ka informuar Lejthi, ky nga 
Ukajli, ai nga Ibni Shihabi, i ciii ka thene se e ka infonnuar Urve b. Zubejri, 
se ate e ka informuar Aishja dhe i ka thene: 

"Grate besimtare kane marre pjese me Pejgamberin s.a.v.s. ne faljen 
e namazit te sabahut dhe te mbeshtjella me yeshmbathjen e tyre te 
eperme, e kur e krynin namazin ktheheshin ne shtepite e tyre dhe, per 
shkak te erresires, mik mund t'i njihte askush". 

cfi.j^ ^ /^' u*-* j^ p: ►^ u* 'Ji-' y: ^j o* ^^ o* '^^-^ cr ^^^ V L.^ — •v\ 33 Nga hadithi mund te perfundohet: 

- eshte e preferueshme per ate qe agjenon te hajS syfirin mu para paraqitjes se agimit; 

- fillimi i kohes sS sabahut nis me paraqitjen e agimit; e ireth mbarimit jane te ndara 
meadimet. Perfaqesuesit e shkoUave ortodokse juridike konsiderojne se koha e sabahut 
mbaron me paraqitjen e nje keadi te trupit te diellit, e Ibni Abdu-1-Hakemi, thote, me 
zdritjen e plote. Sipas mendimit te ketij jurist! sabahu i falur mu para lindjes sS diellit 
eshte falje me vonese, e jo falje me kohg; 

- eshtS e preferueshme q6 falja e namazit te sabahut mos te shtyhet den para lindjes se 
vete diellit. 191 me 'a<aittajft "i ! Kfft i vn^ j *' i> ^ 579. Na, ka treguar Abdullah b. Mesleme, ky nga Maliku, ai nga Zejd b. 
Esleme, ky nga Ata' b. Jesari, e ky nga Baser b. Seidi, ai nga A'rexhi duke 
transmetuar nga Ebu Hurejre se Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

' ' Kush arrin ta kryej vetem Rje reqat te sabahut para se te dale dlelli, 
ai ka arrltur ta faie ate namaz te sabahut me kohe, kurse kush arrin ta 
fale nje reqat te iqindise para se te perendoje dielli, ai me kohe ka arritur 
ta fale ate iqindi". — ©A' 

e 580. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, ketij Maliku nga Ibni Shihabi, ai 
nga Ebu Seleme b. Abdu-r-Rahmani, e ky nga Ebu Hurejre, se Pejgamberi 
s.a.v.s. ka thene: 

"Kush arrin me kohe ta fale vetem nje reqat te dlitdo namaz, ai ka 
arritur J me kohe ta kryej ate namaz". V» Jte u*^ C/}c^''^^'^4cf •sti^^^i^Li'j* J4y'ii;I>^{^> - eA\ as . Na ka treguar Hafs b. Umeri, ketij Hishami nga Katade, ky nga Ebu 
ai nga Ibni Abbasi i cili ka thene: 

J92 - Ma kane vertetuar disa burra me te cilet njeriu mund te jete i 
kenaqur, e prej tyre besim me te madh tek une gezon Umeri* se Pejgam- 
beri s.a.y.s. vertet ka ndaluar qdo namaas pas! te falet sabahu e derlsa 
delii te shndrite (dhe te mos ngrihet) dhe pasi te falet iqindla derisa te 
perendoje dielli. 

Na ka treguar Museddedi, ketij Jahjai nga Shu'be, ai riga Katade, i cili e 
ka degjuar Ebu-1-Aliun duke transmetuar nga Ibni Abbasi, i cili thotS: 

"Kete (hadith te lartpermendur) ma kane treguar shume ojerez". 582, Na ka treguar Museddedi, ketij Jalija b. Seidi nga Hishami, qe thote 
se ate e ka njoftuar, babai i tij, e ketij Ibni Umeri, dukelitene se Pejgamberi 
s.a.v.s. ka thene: 

"Mos synoni me namazin tuaj lindjen e dieliit, as perendimin e tij!" 34 Muslimi, Ebu Davudi dhe Tinnidhiu ne permbledhjet e tyre te haditheve, po ashtu 
nepennjet 16 Ibni Abbasit, fjaline e sipershenuar e sjellin ne variantin vijues: 

- Njerezit me besim, e nder ta me biesim me te madh Umer b. Hattabi, kane deklaruar 
qe Pejgamberi a.s, ka thene: "Pi^ faljes s&nairazit te sabahut nuk ka kurrfare falje derisa 
te liiid dief li, e as falje namazesh pas faljes se iqindise derisa te perendoje dielU", 

Bejhekiu dhe muhadithet tjere, lidhur me kete teme, e theksojne deklaraten e Hafses dhe 
Aliut: "Pejgai^eri a.s. pas faljes s^ 9do namazi farz faltc cdhe nga dy reqatS nafile, me 
perjashlim tS iqindise dhe sab^ut". 

Muslim! ne permbledhjen e tij te haditheve thekson qe Ukbe b. Amiii ka thene; "Jane 
tre momente ne te cilet i Derguari i AU-llahut na e ka ndaluar faljen dhe vairimin e te 
vdekurve tanfi: koha e lindjes s6 diellit e derisa te ngrihet mbi horizont; kur dielli eshte 
ne zenit e derisa te levize nga ajo pike dhe kur perendon dielli e derisa te perendoje 
temsisht". 

Eshte e qortueshme t'i falesh namazet nafile pas kryerjes se farzit te n^mazit te sabahut 
derisa dielli te mos ngrihet ne horizont 3-6 metra, si edhe pas kryeijfts sS-farzit te iqindise 
derisa dielli te mos perendoje. Hadithet me domethenie te bindert duhet konsideruar ose 
si badithe apokrife (te dyshimta), ose qe ajo ka qene e lejuar te behet ne ditet e para te 
perhapjes se Islamit. 193 'ftt(^-i~ 


L^ iTiJ . « 1/ i- liUJi 1 j/t ^^t LrU Lte (Hi ' ffV 

583. Dhe ka thene: Me ka treguar Ibni Umeri qe ka thene se Pejgam- 
beri s.a.v.s. ka deklaruar: "Kur paraqitet vetulla (kendi) e dieilit, shtyje 
faljen e natnazit derisa ai te ngrihet, e kur perendon yetulla (e fundit) e 
diellit, shtyje namazlii derisa ajo plotesisht te perendoje!" 

Ne senedin tjeter pas Jahja b. Seidit pason Abdeti. 

« i-:::JLLij * sl^y 4:;ff3 . ^W' Jl ^)i J*i ^h 584. Na ka treguar Ubejd b. Ismaili, nga Ebu Usame, ai nga Ubejdullahu, 
e ky nga Ubejd b. Abdu-r-Rahmani, ai nga Hafs b. Asimi, e ky nga Ebu 
Hurejre, se Pejgamberi s.a.v.s. ka ndalur dy lloj shitblerjesh, dy lloj rrobash 
dhe dy naniaze: ka ndaluar faljen pas faljes se naniazit te sabahut e derisa te 
ngrihet dielli dhe pas natnazit te iqindise e derisa te perendoje dielh; te 
mbeshtjellurit ne nje petk pa prerje (pa vende) per nxjerrjen e duarve dhe te 
ulurit ne gjunj ne petk te ngushte i cili siper organeve te turpshme terhiqet.^ 
perpjete; tregtia ne menyre te-hudhjesse-gurit te vogel-^e -objektin qe"^ 
deshirohet te blehet ose hudhja e objektit para bleresit pa e mbeshtjelle apo 
edhe vetem nepermjet te kontaktit dhe prekjes te objektit qe eshte per 
shitblerje(pa e pare). 35 Falja ne mengjes dhe mbremje nuk guxon te perputhet me lindjen dhe perendimin e 
diellit duke patur pSr qellim zmadhiniin ose adhurimin e atij tmpi qiellor, 519 e kan here 
kete disa popuj te vjeter. 

Ebni Mundhiri dhe Zuhriu konsiderojne se ky ndalim i referohet vetem personave qe 
me faljen e tyre duan t'i bejne nder lindjes ose perendimit te dcillit. Ata qendrimin e tyre 
e arsyetojne me hadithin: "Kush arrin ta kryeje nje reqat te sabahut para lindjes se diellit, 
le t'ia shtoje edhe te dytin!" 194 


585. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, ketij Maliku nga Nafiu, ai nga Ibni 
Umeri, se Pejgamberi s.a.v.s. ka th^ne; nga ju le mos synoje te laiet ne Konen e imdjes se ctieiut as 
ne kohen e perendlmit te tlj t " 

586. Na ka treguar Abdulaziz b. Abdullahu, ketij Ibrahim b. Sa'di, ky 
nga Salihu, ai nga Ibni Shihabi qe ka thene se e ka njoftuar Ata' b. Jezid 
ei-Xhundij, se ai e ka dfigjuar Ebu Seid el-Hudriun duke thene: 

- Kam degjuar Pejgamberin s.a.v,s. duke thene: "Nuk ka namaz pas 
atij te sabahut derisa te ngrihet dielli, as namaz pas iqindise derisa te a *■ 1 ■ 11* It 587. Na ka treguar Muhammed b. Ebani, ketij Gunderi, ketij Shu' be nga 
Ebu Tejjahu, i ciU e ka degjucu: Humran b. Ebanin qe transmeton nga Muaviu 
i cili ka thene: Muhadithet konsiderojne se Pejgamberi a.s. kete e ka thene ne ditSt e para te Islamit, e 
pastaj e ka nderruar kete me shuoie Uienie te tij, te cilat namazet e tilia i ndalojne. 195 ./- "Ju vertet po falni nje namaz (pas iqindise).' Ne jemi shoqeruar me 
Pejgamberin s.a.v.s. dhe nuk e kemi pare qe ai te fale kSte. Ai kete vertet 
e ka ndaluar" - me kete Mtiaviu mendonte dy reqate pas Iqindise. 588. Na ka treguar Muhammed b. Selami, ketij Abdeti, nga Ubejdullahu, 
ai nga Hubejbi, ky nga Hafs b. Asimi e ai nga Ebu Hurejre, i cili ka thene: 

'Tejgamberi s.a.y.s. i ka ndalur dy namaze: te falurit e namaiiit pasi 

te falet sababu e dertsa te dale delli dhe te falurit pas iqindise e derisa te 

!»f 36 Dls3 nuk e kane ndaiuar te falurit pas namazlt Qe kane transmetuar: Uraeri, Abdullah b. Umeri, Ebu Seidi dhe Ebu 
Hurejre. 36 Me namaz iavderohet - madherohet dlie adhurohet Krijuesi, e jo ajo qe Ai e ka kiijuar. 
Levizja e dieUit, lindja dhe perendimi i tij zhvlilohen sipas ligjeve te percakluar nga 
Ail-Uahu xh.sh. dhe tS paditurit kjo i ka mashtruar qe dikure e kane adhuruar. 
pisa njerez pas farzit te iqindise i kane falur edhe nga dy reqate te namazlt jo te 
detyrueshem (nafllc), te ngjashem me ata pas farzit te drekes, andaj Muaviu ua ka 
terhequr verejtjen per ate parreguHsi. 

Diteve te para te Islamit, Pejgamberi a.s. dhe musUmanet kane falur namaz jo te 
detyruesheiai (nafile) pas farzit te iqindise, i cili me vone u eshte ndaluar rauslimaneve, 
e Pejgamberi a.s. e kryente edhe me tutje si detyre te veten. 296 589. Na ka tregxiar Ebu Nu'mani, ketij Hammad b. Zejdi, ky nga Ejubi, 
ai nga Nafiu, e ky nga Ibni Umeri i cili ka deklaruar: 

"Une falem ashtu sk i kam pare duke u falur shoket e mi, Une nuk 
do t'i ndaioja skujt te fale ^ka te doje, qofte naten qofte diten, pos qe me 
te te mos synoje lindjen e diellit e as perendlmin e ty". e 
tengjashempasiqlndlse 

Kurejbe duke transmetuar nga Ummi Seleme thote: 

- Pejgamberi s.a.v.s. i ka faSur nje here dy reqate pas iqindise dhe 
(ne pyetjen e saj) ka thene: "Me kane nxene (penguar) disa njerez nga fist 
Abdu-i-Kajs dhe nuk i kam falur A^ reqatet (e zakonshem) pas drekes". 

590. Na ka treguar Ebu Nuajmi, ketij Abdu-1-Vahid b. Ejmeni, ketij i ka 
treguar babai i tij, se ai e ka degjuar Aishen qe ka thene: 

"Pasha Ate qe e ka marre Muhammedin, Muhammedi nuk e ka lene 
faljen e dy reqateve (pas iqindise) derisa nuk eshte takuar me AlMlahun^ 
e ai nuk este takuar me All-llahun e Madhenieshem, derisa e ka renduar 
ky namaz. Derisa ishte i semure, shume namaze i falte ulur" ■ mendonte 
Aishja ne dy reqatet pas iqindise. 

"Pejgamberi s.a.v,s. i ka falur ato namaze, por nuk i falte ne xhami, 
duke u frikuar se do t*i ngarkonte ummetin e vet. Ai donte ate ?ka per 
ta eshte elehte". 

797 591. Na ka treguar Museddedi, ketij Jahjai e ketij Hishami, duke thene 
se e ka infonnuar babai i vet, se Aishja ka treguar qe: 

"Pejgamberi s.a.v.s. tek une asnjehere nuk i ka lene dy sexhde (dy 
reqate) pas namazit te iqindise'*. 

592. Na katrreguarMusa b. Ismaili, ketij Abdu~l-Vahidi, ketij Shejbaniu, 
te c'ilit ia ka percjelle Abdu-r-Rahinan b. Esvedi nga babai i vet, e ai nga 
Aishja qe ka thene: 

"Pejgamberi s.a.v.s. as fshehtas as haptas nuk e ka lene faJjen e dy 
reqateve namaz, dhe ato: dy reqate para sabahut dhe dy reqate pas faljes 
se namazit te iqindise". 

593. Na ka treguar Muhammed b. Arare, ketij ia ka percjelle Sh'be nga 
Ebu Is-haku i cili ka thene; 

■ E kani pare Esvedin dhe Mesrukun, te cilet ishin te pranishem te 
Aislya, kur ka thene: "Pejgamberi s,a.v.s. asnjehere nuk me ka ardhur 
pas iqindise, e te mos i kete fafur dy reqate". 37 Pejgamberi a.s. ka falur nafilen dy reqateshe pas iqindise si delyre te tij te zakonshme 
ose si falje kaza per sunetin e leshuar dyreqatesh te drekes. MusUmanet nuk prcferohct 
ta bgjne, sepse me kete do te ngarkoheshin edhe me nje ibadel te ri. 198 -* 

Falja e Iqlndlse ma heret ne ditin e vrsri! 

594. Na ka treguar Muadh b. Fadle, ketij Hishami nga Jalijai, e ai eshte 
i biri i Ebu Kethirit, e ai nga Ebu Kilabe se Bbu-l-Melihu i ka treguar dhe ka 
thene; 

"Ngutuni me namazin, ngase Pejgamberi s.a.v.s. ka thene;"Kush e 
ten namazin e Iqindise, i eshte shkaterruar puna e tij". 

rf ■«' - ■ ^ » • 59S. Na ka treguar Imran b. Mejsere, atij Muhammed b. Fudajli, ketij 
Husejni nga Abdullah b. Ebu Katade, e ai rrga babai i vet, i cili ka tnene: 

- Kemi udhetuar nje nate rae Pejgainberin s.a.v.s. dhe njeri prej 
njerezve tha: "Sikur ta kaioje naten me oe o i D^rguari i AH-llahut!" 38 Me se miri eshte te falesh gdo namaz ne castet e para le fillimit te kohes se lij, e ve^mas 
iqindtne ne kohe te vreret. Koha e iqindise eshtS e shkurte dhe diten e vrgret ajo lehte 
shmanget. 199 - Frikohem se mos po ju kalon sabahu ne gjume - tha ai. 

- Une do t'ju zgjoj ■ tha Biiali. 

Ata pastaj raiie, e BiiaK u mbeshtet per deven e vet dhe e mposhtl 
gjumi e fjeti. Pejgamberi s,a.v.s. u zgjua kur sk^i i dieUit tashem kishte dale. 

- Biialj ku eshte ajo qe the? - Pyeti Pejgamberi a.s, 

- Asnjehere nuk me ka marre gjumi keshtu - u pergjigj ai. 

- All-llahu, tha Pejgamberi a.s. i ka marre shpirterat tuaj kur ka 
dashur, e ua ka kthyer kur ka dashur. Bilal, ngrihu dhe lajmeroi njerezit 
per namaz! 

Pastaj Pejgamberi a.s. mori abdest dhe kur dlelli u ngrit dhe u 
paraqit ne shkelqimi te plote, u ngrit dhe u fal. 39 Nga hadithi i permendur mund ie perfundohet: 

- udheheqesi i bashkesise, sipas muadesise duhet vets personatisht te maire pjese ne 
ekspediten ushtarake; 

- eproril te bashkesise, qytetaret mud I'i propozojne ndermarrjen e masave te dobishem 
per bashkesine; 

- gjate fajjes te namazit kaza (te leshuar) mund te thirret ezani. 

Rreth kesaj ^eshtje jane te ndara mendimet e juristeve. Perfaqesuesit e shkolies hanefite 
konsiderojne se duhet kenduar edhe ezanin edhe ikametin. Ata kete e mbeshtesin me 
hadithin te cilin e kane regjistruar edhe muhadithet tjere nepermjet Imran b. Husejn Ebu 
Davudit: "...pastaj Pejgamberi i ka urdheruar muezinil ta therrase ezanin. U thirr ezani 
dhe ai i fali dy reqate te sunetit te sabahut, pastaj e kendoi ikametin dhe e fali farzin e 
sabahut." Kete mendim e pranon Shafiu, Ahmedi, Ebu Thevri dhe Ibni Mundhiri. 

Nese falen kaza shume namaze te leshuar, ezani dhe ikameti kendohen vetem para filHmit 
te faljes kaza (plotesuese) te farzit te namazit te pare te leshuar, e me rastin e te tjereve 
mbetet e drejta e zgjedhjes: mundet para ^do farzi te kSndohet edhe ezani edhe ikameti, 
e mundet vetem ikameti. Ky mendim bazohet ne veprimin e Pejgamberi a.s. te cilin 
Tiraiidhiu ne permbledhjen e tij te haditheve nepermjet Ibni Mes'udit e sjell ne kete 
forme: "Diten e betejes se Hendekut Pejgamberit a.s. i kane shpetuar (pa falur) namazet 
dhe ai gjate nates i ka urdheruar Bilalit ta therrase ezanin, e ai e ka kenduar vetem ikametin 
dhe e ka falur kaza farzin e drekes, pastaj ka bere ikamel dhe e ka falur iqindine, me p^taj 
bSri ikamet dhe e fail akshamin, e pastaj prape beri ikamet dhe e fali jacine". 

Disa as-habe kane transmetuar qe Pejgamberi a.s. ka thene se krahas ikametit §do here 
te tliirret ezani. 

Ne vepren "Tuhfetun" shkruan: "Ezani dhe ikameti kendohen vetem para faljes kaza te 
farzit te pare, e para farzeve tjere vetem ikameti". Kete mendim e ka paraqitur Shafiu ne 
"Kadimen" e tij dhe Nevaviu ne komentin "Muhedhdheb". 200 


596. Na ka treguar Muadh b, Fadale, ketij ia ka percjeile Hisharai nga 
Jahjai, ai nga Ebu Seleme, ky nga Xhabir b. Abdullahu qe Umer b. Hattabi 
ka ardhur diten e "hendekut" pas perendimit te diellit, e filloj t'i qortoje 
prijesit e kurejshiteve dhe tha; 

- O i Derguari i ai!-l!ahut gati te mos e fall iqindine, sepse dielH shpejt 
perendoi. 

- Pasha All-llahun - tha Pejgamberi s.a.v.s. - s'e kam falur as une. 

Pastaj shkuam deri te lugina But-han dhe ai aty mori abdest per 
namaz, morem edhe ne, dhe e fall iqindiine pas! qe dielli tashme kishte 
perenduar. Pas iqindise e fall akshamin. Tiievriu, Evzaiu dhe Is-haku thone: "Kendinii i ezaiiit nuk eshte i nevojshem me rastin 
e faljes kaza (te namazeve te kaluara). 

- eshte e prefenieshme qe namazi i iSshuar menjehere tg behet kaza; 

- faija e namazeve kaza (te leshuara) nuk mund te behet kur lind dhe perendon dieili. 
Ebu Beker b. Mohammed b. Fadli thote: "Nuk eshte e lejuar te falesh derisa mund te 

shikohet kah dielli me perendimin e tij"; 

- suneti i sabahul behet kaza me farzin vetem nese farzi i leshuar i namazit £e sabahut 
behet kaza deri ne dreke te te njejtes dite. 

40 Imam Ahmedi e paraqet te rijejtin rast ne "Musnedin" e dj ne varianten vijuese: "Ne 
diten e hapjes se "hendekut" kemi qene te penguar te falim namaz deri pas akshamit. Kur 
u be nata, Pejgainberi a.s. e ftoi Bilalin, e ai e kendoi ikametin pSr namazin e drekes dhe 
Pejgamberi a.s. e fali kaza dreken ashtu si^ e fake ne kohen e saj te vertete. Pastaj 
Pejgamberi a.s. i urdheroi Bilalit te kendoje ikametin per iqindine dhe Pejgamberi a.s. e 
fali si zakonishl. Me ne fund Bilali e kendoi ikametin per jacing dhe Pejgamberi a.s. e 
fali ashtu si9 e falte ne kohen e saj te iregulit". Kjo ka qene e gjithe, thote Hudriu, para 
Shpalljes se ajetit per faljen e namazit ne ditet e rrezikimit nga ana c armikut. 201 
Maliku ne "Muvettaun" thekson se Pejgamberit a.s. dhe muslimaneve gjate hapjes se 
hendekut u kane kaluar dreka dhe iqindija. Nesaiu ne "Sunenin" e tij e ha permendur 
drekeii, iqindine, akshamin dhe jacine ne kohen e tyre te pare nisese, e Tirmidhiu i 
permend kater namaze. 

Rreth kesaj qe u paraqit nuk ka kundertheiiie, sepse hendeqet ireth Medines jane hapur 
disa dite dhe Pejgamberit a.s. i kane shpetuar (kaluar) njehere kater, heren tjeter dy, 
gjegjesisht nje tiamaz. 

Duket se Pejgamberi a.s. ne rastin e siperm ka harruar per kohen e disa namazeve. Imam 
Ahtnedi ne permblecMijen e tij te haditheve thekson: 

- Ne vitin Ahzab, Pejgamberi a.s. e ka falur akshamin dhe ka pyetur; "A e din dikush 
prej juve ne e kam falur une iqindine?" 

- Jo, nuk e ke falur o i Derguari i All-llahut - u pergjigjen te prani&hmit. 

Atehere i urdheroi muezinit ta therrase ezanin, pastaj u ngrit dhe e fah iqindine, e pas 
saj prape e fali akshamin. 
Nga hadithi mund te perfundohet: 

- lejohet perbetimi i r^tesishem, e preferohet nese kjo eshte ne interes te bashkesise ose 
per krijimin e disponimit me bashkebiseduesit; 

- Pejgan^eri a.s. e ka here kaza iqindine bashkarisht me as-habet e praiiishem, e pastaj 
e ka falur ^shamin derisa ende kishte bardhesi ne perendim; 

Kenaqesia dhe taktika e Pejgamberit a.s. ndaj as-habeve ka qene e shprehur gjitlimone, 
bile edhe diteve te nezikut te jetes; 

- farzet e kaluara (Icshuara) te namazeve behen kaza me rend ashtu si<^ kan^ kaluar ata. 
Domosdoja e mbajijes se rendit, sipas Malikut, bie me te harruar per namazin e leshuar 
(kaluar). 

Dari Kulniu dhe Bejhekiu ne sunenet e tyre pamendin deklaraten e Pejgamberit a.s.: 
"Kush harron ta fale nje namaz dhe i kujtohet vetem duke e falur namazin tjeter mbas 
imamil, do ta mbaroje ale namaz te filluar, e pastaj do ta beje kaza ate qe me pare e ka 
harruar. Pas ketij, prape do ta fale ate namaz te cilin tashme e kishte falur me imam; 

- eshte e ligjore dhe me rreguU ezani te kendohel edhe per faljen kaza te namazeve te 
detyrueshme (farz). 202 Q/loAete niMmiM' Ibrahim Nehaiu thote: "Kush e leshon faljen e nje namazl^ ai do ta 
fale ate namaz, edhe sikur te Jete pas ly^zet vjeteve". 

597, Na ka treguar Ebu Nuajmi dhe Musa b. Ismaili, ketyre aa ka percjelle 
Hammame nga Katade, ai nga Enesi e ky nga Pejgamberi s.a.v.s. qS ka thene: 

- Kush harron ta fale nje namaz, ie ta fale kur t'i kujtohet. Per te 
nuk ka kurrfare qefareti, pos te faiet me vone. "Fale namaxm per te,me 
kujtuarmua!" 

Musai ka thene se Hammame ka thene se e ka degjuar Kataden duke 
thene edhe kete: "...pastja fal namaz per te me kujtuar mual" 

Edhe Habbani ka thene se te njejtin hadith e ka treguar Hammame duke 
thene se ia ka treguar Katade i cili thote se atij ia ka treguar Enesi duke e 
transmetuar nga Pejgamberi s.a.v.s. 

namazet plotesoiien sipas rendit se pari (i harruar!) 

598. Na ka treguar Museddedi, ketij Jahjai nga Hishami, te cilit ia ka 
percjelle Jahjai, e ai eshte i biri i Ebu Kethirit, nga Ebu Seleme, e ai nga 
Xhabiri, qg ka thSne; 41 Katade per rastin e sipSrshenuar me rastin tjeter ka thene: 

- cilit prej jush i kaion namazi ne gjuine ose e harron, te ta fale kur t'i kujtohet, sepse 
Zoti ka thene: "Fal namazin per te me kujtuar mua!". 

Nga Hadithi i permendur mund tS pferftindohet: 

- namazi i harruar duhet te behet kaza; 

- namazi eshte detyre personale e musHmanit dhe duhet ta kryeje personalisht. 203 iJiU'-i- 

- Umeri diten (e hapjes) e hendekut (rreth Medines) ka filluar t'i 
qortoje pabesimtaret e tyre (kurejshite) dhe ka thene: "Perpak te nios e 
fal iqiadine, e dielli perendol!" 

- Pastaj jemi leshuar -thote Xhabiri- ne Bat-han dhe Pejgamberi a.s. 
e fail Iqindine pas perendimit te diellit, e past^j edhe akshamin. 599. Na ka treguar Museddedi, ketij Jahji, atij i ka treguar Avfi, ketij Ebu 
Minhali dhe ka thene: 

- Kam slikuar me babain tini te Ebu Berzet Kslemiu dhe babi im i 
tha: ^'Na trego si i ka falur Pejgamberi s.a.v.s. namazet ne kohe te 
caktuarJ" 

Ebu Berzeti pergjigjet: "Dreken, te cilen ju e quani lutje te pare te 
dite, e falte, kur dielii kalonte prej zenitit; iqindine e ^te ashtu qe 
personi nga ne do te kthehej (prej xhamise) te famiya e vet deri ne skaj 
te Medines, e dielli nede te shkelqeje fort. Kam harruar gka ka thene per 
akshamin, kurse jadne ia kishte endja ta shtyeje deri naten vone; 
urrente te fjeturit para jacise dhe te biseduarit pas s^. Nga namazi i 
sabahut kthehej kur dikush prej neve do te mund ta njohe shokun e vet 
(prane), e ne te i lexonte prej 60 deri ne 100 ajete". 

204 e Jg ndenjurit pas jacise per te studluar K Na ka treguar Abdullah b. Sabahu, ketij Ebu All el-Hanefi, ketij 
Kurret b. Halidi, i cili ka thene: 

- E kemi pritur Hasan (Basriun) i cili u vonua gati me shume se qe e 
kishte zakon. Me ne fund erdhi (ne xhami) dhe tregoi: "Na kane ftuar 
keta fqinjet tane (dhe na kane mbajtur) dhe tha se Enest ka th^ne: "?^e 
nate kemi pritur (ne xhami) Pejgamberin s.a.v.s. dhe kur arriti, tashme, 
ishte gjysma e nates; erdhi, na fall, e pastaj mbajti ligjerate duke thene: 

- Keni kujdes, njerezit tjere tashme Jane faiur dhe kane fjetur, e ju 
konsideroheni se jeni ne namaz derisa te jeni ne pritje te namazlt. 
Njerezit jane ne te mire vazhdimisht derisa te presin per te mire. 

- Kete - thote Kurre ■ e ka transmetuar Enesi drejperdrejt nga 
Pejgamberi s.a.v.s. 

601. Na ka treguar Ebu-l-Jemani, ketS e ka informuar Shuajbi, ky nga 
Zuhriu, atij i ka treguar Salim b. Abdullah b. Umeri dhe Ebu Bek5r b. Ebu 
Hathme, se Abdullah b. Umeri ka th^e: 

205 'mi'~l" i^tmoM^ en s.a.v.s para pertundimit te jetes se t^ e ka lalur namazm 
e jacise dhe, pasi ka dhene selam, eshte ngrllur dhe ka thene: *'A e kenl 
verejtur kete nute tu^}en? Ne fund te shekuUit^ ne fytyre te tokes nuk do 
te jete askush gna ata te cilet jane sot ne te". 

U frikua masa nga deklarata e Pejgamberit s.a.v.s. dhe keshtu 
shpr€hjen "njeqind vjet" e kane ritreguar shtrembet ne kete dhe ne 
hadithet e ugjashem. Mirepo, Pejgamberi s.a.v.s. ka thSne: "Askush prej 
atyre qe sot gjenden ne fytyre te tokes nuk do te mbese...", duke menduar 
me kete se me mbustyen e njqeind vjeteve do te Hnde vetem plasaritja 
(zbrazetia e atyre njerezve) ne ate shekull. ;^ p^i >a ;'^ jr^' x jii ^ *^\ % , ^\^ c^t lyr iu. im\ y » ^f,4 ^ 42 Ndejat e padobishme te nates nuk jane te deshimeshme. Muxhahidi ka thene: "Jane te 
qortueshme ndejat e nates, pos atyre ne te cilat mund tg degjohet ligjerim i dobishem 
fetar, moral e tjera, t' i besh shoqSii my safirit ose te presesh faljen me xhemat te namazit. 206 Q/ioAe^e no/m^ut 


me rnvsaririn 
e 602. Na ka treguar Ebu Nu'mani, ketij Mu'temer b. Sulejmani. atij babai 
i vet, e ketij ia ka transmetuar Ebu Uthmani nga Abdu-r-Rahman b. Ebu Bekri 
se shoqeria e sofes (te xhamise se Muhammedit a.s. ne Medine) ka qene grup 
njerezish te varfer, andaj Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

- Kush nga ju ka ushqim per dy veta, le ta marre me vete te tretin, e 
nese ka per kater veta, le ta marre te pestin, apo edhe te gjashtin. 

Ebu Bekri i soUi tri veta, kurse Pejgamberi s.a.v.s. soUi dhjete veta. 
Aty kam qene une, babai im dhe iiena ime, thote Abdu-r-Rahmani. 

- Nuk e di - ka thene Ebu Uthmani - qe Abdu-r-Rahmani t'e kete 
permendur "...edhe gruaja ime edhe sherbetori jone dhe i shtepise se 
EbuBekrit". 

Ebu Bekri ka darkuar te Pejgamberi s.a.v.s dhe qendroi (nje kohe) 
tek ai derisa u fal jacia. Pastaj prape eshte kthyer, dlie te Pejgamberi 
s.a.v.s. ka ndnjur dhe ka ngrene darke, kurse ne shtepi ka ardhur Vetera 
pasi ka kaluar nje pjese e nates, aq sa ka dashur Zoti. Gruaja e tij i ka 
thene: "Q'te ka mbajur qe te mos u vjen mysafireve?'\ ose ka thene: (1 ™,,^ ««_.;*■ *M«J'>»i - A u ke dhene darke? ■ e pyeti Ebu Bekri. 

- Pritem derisa te vije ti - u pergjigj ajo, 

- U eshte ofruar e nuk e kane dashur. 

- Une ka shkuar (thote Abdurrahmani) dhe jam fshehur, kurse Ebu 
Bekri ka bertitur; "Mizeri!" Eshte kercenuar me shkulje te veshit e 
hundes dhe ka qortuar, e pastaj ka thene: "Hani nuk ka ketu kush e di 
gkal Une, pasha All-IIahun, nuk mund te ha tash", tha Ebu Bekri. 

Betohem ne Zotin, nuk kemi marre asnje kafshate e qe ushqimi prej 
se poshtmi te mos shtohej edhe me shume, keshtu qe, tregon trans- 
metuesi, te gjithe jane ngopur, e ka mbetur edhe me shume sesa qe kishte 
para kesaj. E ka pare edhe Ebu Bekri se ushqim kishte si edhe me pare 
ose edhe me teper dhe i tha bashkeshortes se vet: "Moter e Benu Firasit 
reshte kio?" .,^__^^,,^^^_^ 

207 - Asgje, eshte ngushellim, tash ushqim ka per tri here me teper se me 
pare! • tha ^o. Atehere ngam ushqim henger edhe Ebu Bekri dhe shtoi: 

11 A S„ JnU*^™-*™ ^l*«i*„-^!!l «,!^J^_«*„ —IIl^^*;™,!-. „ *!4 11««*«S « UK,™-™! 1U„ , ^j..^Ax^»>B..v iL^v t^v»u^» e \x\, rasiaj e nengn 
rye kafehatg, kurse pjesSn e mbetur ia dergoi Pejgamberit s.a.v*s., ku 
vetem ai mbeti deri tS nesermit. 

Ndemy et neve dhe lye populii (fisi) kishte marreveshje paqe te ciles 
1 kishte skaduar s^ati, andaj (masen e ardhur) e kemi ndare ne 12 njerez 
(veta) dhe me ^donjSrin prej tyre kishte edhe me njerez aq sa me se miri 
e din All-llahu sa lyerez ka pasur ne ^do grup te tUle. Te gjithe ata kane 
ngren^ nga ai ushqim, apo si^ ka th^ne Abdurrahman b. Ebu Bekri. 43 Nga hadithi i permendur iriund te perfundohel: 

- eprori i bashkesisg ne ditet e krizSs ushqimore mund Vt ndermerr shperndarjen e 
ushqimit me plan ne kurriz te te pasurve, Pasaniket duhet t'i marrin te varferit t' i mbajne 
me ushqim, piJ^risht aq sa kan6 njergz te sht^pise edhe me t^Sr; 

- my safirit, te cilil i afrohet try eza perplot per te marre ushqim, duhet te prese derisa prane 
tryezes te ulet edhe i zoti i shtepise; 

- ngrenia e njerezve te shendoshe bashkarisht nga nje ene i kontribuou perpaimit te 
familjes; 

- brenga (gajlja) e Ebu Bekrit per Pejgamberin a.s. ka qene me e madhe se brenga per 
familjen personale; 

- prindi ^mijen duhet ta mesoje pSr mire, mundet ta qortoje per ieshimin e bSre dhe t'i 
kercenoeht me denimin meritor; 

- ndaj mysafirit duhet qene i embel dhe mikprites, e nga ofertat e pergatitura t'i dergosh 
di§ka edhe fiqnjgve te to te aferm; 

- lejohet ta tiierrasesh bashkeshorten me mbiemdn e saj te vajzerise ose me llagapin e 
rendomte te hijshem. 208 

* 
»i 


fA7nt~l-fxm'{>-'r- .'JC. ^«w,/ Filliml i ezanlt Fjala e te Madhemeshmil eshte: : per ne namaZf 
dhe loje. Kjo eshte per shkak se 

E fjale e Tij eshte edhe: 

",.,kur thirret tepremtenper ne 

tt 1 emamn 

qe «4jB< * St ri (El-Maide, 58) (El-Xhumua, 9) I Teksti i ezmiit eshte percaktuar me hadith, e shfiytezohet per shpalljen e fiUimit tB koheve 211 

603. Na ka ti'eguar Iniran b. Mejsere^ ketij Abdu-1-Vaiithi, e ketij ia ka 
txansmetuar Halid el-Hadha' nga Ebu Kilabi, e ai nga Enesi, i cili ka thene: 

"As-habet kane permendur zjarrin dhe kumbonen, pastaj i kane 
pemiendur Hebrenjte dhe te krishteret, dhe Bilalit i eshte urdheruar ta 
therrase ezanin ^t (te perserise gdo fjali), kurse ikametin tek". te iiamazit dlie per faljen e naraazit me xliemat, per pacalajmerimin e flirtungs, per 
shpalljen e pushtiinit te qytetit ose ndonje krahine, per verjen e emrit tS te sapoluiidurit 
e ngjashem. 

Ezaui tekstualisht eshte i shkuiter, e permbajtesisht i gjerS. Ai fillon me madlierimin e 
AU-Ualmt xli.sh., iijohjene njesise se Tij dhe pejgamberise se Miihammedit a.s., ftonper 
kryerje ne kokg ibadetet fetare, fai^deroa Kiijuesin per dhuntite e shmnta, ne fat dhe 
shpeJim n& te dyja botferat. Perseritja e fjalive te ezanit terheq verejtjen per nevojen e 
mendimit, pSr priucipet dhe mendimet e mSdha te shkences Islame. Ezani eshte 
raanifestim publilc i meiidlmit Islam. 

Ibni Abbasi pohon se teksti i ezanit eshte percakutar tie Medine ra.e rastin e Shpalljes se 
ajetit te 9 ^ sm.-es "el-Xhuma"': "O besimtare, kur te thirret per namazin e dites se 
xhumase, lini tregtine dhe shpejtoni ne permendjen e All-Uahut, ajo eshtS mS e miiS per 
ju, ne qofte se e dini". 

Ibni Habbaai rastin e sipBrm e jep n6 variaiiiSn vijuese: 

- ne kohen e pare pas hixhres, kur fillonte koha e faljes se namazit, ecte neper Medine 
udonje njeri e theniste; "NamazJ, namazi)" Kjo ka qene pime paksa e rend^, prandaj 
as-habet kanS propozuar qe per kSto nevoja tg slifrytezohen kambanat. Pejgamberi a.s. 
teriioqi verejtjen se kjo eshte tradite e krishterSve. 

- Ta marrim burinS? - pyeten as~habet. 

- Kete e kaue zafcon hebrenjet - u pergjigj Pejgamberi s.a. 

- Ta ndezim zjarrin? - dtane tS pi^nislimit. 

- Kjo u ka hije adhruesve te zjarrit - tlia ai. 

Pastaj Pejgamberi a.s. i urdheroi Bilalit ta therrase ezanin duke e perseritiir 9do J^ali, e 
ikametin pa persSritje. 

Bejhekiu ng "Suneni Kebire" dhe Ebu Avame ne "Sahihun" e tij pohojne se Bilah ka 
thirrur ezanin dhe ikametin duke perseritur ne to gdo i^ali. 

Sip^ atyre qe permend Tiiinidhiu, Bilali i ka mesuar Ebu Mahzemes thinjen e ezanit 
dhe ikametit ne flali 9ift, e Tehaviu permend qe Seleme b. Ekve ka kenduar ezanin dhe 
ikametin dukei perseaitur Qalite e tekstitl" 212 ox^a^it 


604. Na ka treguar Muhammed b. Gajlani, ketij Abdu-r-Rezaku, qe thote 
se e ka njoftuar Ibni Xhurejxhi, kete Nafiu, se Ibni Umeri ka thgne: 

- Kur musiimanet erdhen ne Medine, jane tubuar dhe me veshtiresi 
e kane (per) caktuar kohen e faijes se namazit Per te ateher^ nuk thurej 
(ezani). Ata nje dite debatuan rreih kesaj dhe dikush prej tyre tha: 
"Merrenl kambanen, %\% eshte kambana e te krishtereve!", kurse tjetri 
prej tyre tha: "Jo, por burine, si^ eshte buria e Hebrenjeve!" Atehere 
Umeri tha: "Pse te mos e dergojme ndonje njeri i cili rregullisht do te Muxlialiidi pohoii se kSndimi tek eshte risi e fiitui' nga disa udh^ieqes. 

Sipas kesaj qe u paraqit, ikametin diiliet kendiiar ue Qali gift te persBritura. 

Ky eshte qendiim i Ebu Hanifes, Neveviut dhe i shiime dijetareve, e hadithi tS cilin. e ka 
legjistruar Buliariu eshte deroguar me deklaratat e mevonshme te Pejgamberit a.s. te 
vertetiiafa edhe me praktike te as-habeve. 

Muiiadithet pgmiendin se Aliii ka fcahiar jsrane nje muezini i cili kendaate ikametin pa i 
perseritiir fjalitS e tekstit te tij e i ka thene: "Mos pa^ iiene, kendoje ikametin duke i 
perseritur iQalite e tekstit!" 

Sip^ mendimit te Ibni Mundhirit, tiiirrja e ezanit &slU5 detyrS e detymeshme e bashkSsise 
per faljen me xhemat te namazit, qofte kjo nB udhetim ose vt vendin e banimit te 
perhershem. Maliku konsideron se fcendimi i ezanit Sshfe vaxhib p6r namazin i icli falet 
me xliemat ne xhami, ndersa Atau dhe Muxhahidi mendojne se namazi i falur pa ezan 
nuk eshte fnqiplote dhe se duhet perseritur derisa ende zgjat koha e tij. KSte n^ndim e 
ka edhe Evzaiu. 

Muhammed b. Hasaiii thirrjen e ezanit e radliit nS detyrat vaxhib dhe tliote: "Po qe se 
banoret e ndonje vendbanimi njezSshSm do ta braktisnin thuijeu e ezanit, kunder atyre 
do te diiiiej ixieiTnaire ate aksionin ushtarak, e po ta bSnte ketS individi, ate dxihet irahur 
dhe parabiu-gosur". 

Nd Muhit, Tuhfe dhe El-Hidaje paraqitet se thinja e ezanit eshte siinet i konformuar 
(sunetti muekkede). Kete mendim e shpmh Ebu Manila Shafiu, Is-Haku, Neveviu dhe 
niimri mfi i madh i juristSve. 21B ftontepernenamaz?" Pastaj,Pejgamberia.s.v.s.tha: "Bila],ngrihudhe 
thlrre ezanin per namaz! " . Ne ditet e konsultimeve per menyren e shpalljes se kolieve te namazit Ebu Abdullah b. 
Zejdi kishte enderruar se nje njeri sillet nieth tij me kamabane ne dore dhe ai e pyeti: 

- O lobi i 5^tit, a don te ma shesesh ate kambane? 

- (j^ka do te beje me le? - pyeti ai. 

- Ditke i rene kambaiies do te shpaHniniL faljen e perbashket tB namazit. 

- A don te te udhSzoj ne di^ka me te mire se kjo? - tha ai. 

- Gjithsesi - u pergji^a. 

Atehere ai me shqiptoi: " AJl-Uahu ekber, -kater here, eshehdu en la ilahe il-lall-Uah -dy 
here, esWiedu emie Muhammedeii resuluU-llah -dy hei*e, hajje ales-salah -dy here, hajje 
ale-1-felah -dy h^'e, All-Uahu ekber -dy here, la ilahe ii-Iall-Ilali -nje here". 

Pastaj tha: "Kur Ee duash te falesh namaz, kendo: "All-Uahu ekber" dy here, ^alite tjera 
nga njg here dhe ne fund "All-Uahu ekber" dy here. 

Te nesermen Ebu Abdullah b. Zejdi ia ka treguar Pejgamberit a.s. endri^n e vet, e ai i 
tha: ' Ajo endeir, dashte Zoti, do te jete realitet, Mesoja Bilalit ate qe ke endeiruar dhe ai 
ashtu do ta thSrrase ezanin, sepse ai ka ze rae te bukur se ti". Bilali pasi qe e mesoi tekstin 
e sipershenuar, e thirri ezanin te cUin e degjoi Umer b. Hattabi ne shtepine e tij dhe, me 
pall to te hedhur kraheve, erdhi para shamise duke thSne: "O i Derguari i All-Uahut, pasha 
ate i cili te ka derguar me te verteten, edhe une kam enderruar tekst te tille te ezanit". 

- Lavdi Zotit - tha Pejgamberi a.s. 

KetS rastne permbledhjet e tyre te haditlieve e kane regjistruar Tirmidhiu, Ibni Maxhe, 
Ibni Habbani dhe Ahmed Ibni Hambeli ne Muvettauo e tij, e Ebu Davudi e sjell ne 
variantin vijiies. 

- Pejgamberi a.s. mendonte per metoden e thinjes ne kryerjen e perbashket te ibadeteve 
fetare. Disa kanfi propozuar nxjenjen e flamnrit, tjeret t'i biliet burisS, e dikush t'i 
meshohet kembanes, qe Pejgamberi a.s. ekarefuzuar. NSbisedekamarrepjesS Abdullah 
b. Zejdi i cih kujdesej per mbledhjen (tuhimin) me kohe te muslin^meve pgr faljen e 
perb^hket te namazit. Ai nen ndikim te atyre mendimeve ka fjetiu:, ne enderi i eshte 
treguar teksti i lartshemiar i ezanit te cilin te nescrmit ia ka cituar Pejgamberit a.s, 

Umerit ne te njejtSn menyre i eshte deftuar teksti i ezanit para 20 diteve, per nuk ia ka 
paraqitur askujt dhe keshtu ng kSte ia ka kaluar Abdullah b. Zejdi. 
Nga hadithi mund te perfundohet: 

- Ezani thirret me qendrim ne kembe dhe mimdesisht ne vend sa me te ngritur. Ky eshte 
sunnet sipas mendimit te shkolles hanefite. Ne Muhit thuhet: "Nuk prisli pune te thirret 
ezani ulur per namaz indivudual nese kihet kujdes ne gjerat tjera te zakonshme, e nese 
Siirret exaui ashtu ne emei te faljes se perbashket (me xhemat) me imam, nanrazi eshte 
me vlere te plote, vetem se mungojne virtytet e bera shprehi - sunnet"; 

- Davudi pohon se Xhilmh i ka kumtu^ Pejgamberit a.s. ezanin 8 dite para se ta 
enderronin Abdullah b. Zejdi dhe Umer iteii Hattabi, e disa mendojne se Pejgamberi a.s. 214 OX&'fU, ^.i f^. o'a yi — _ ^ Fjallte e ezanit kendohen nga dy here 

605. Na ka treguar Sulejman b. Harbi, atij ia ka percjelle Hammad b. 
Zejdi nga Simak b. Atijje, ai nga Ejjub b. Ebu Kilabe, e ky nga Enesi i cili 
ka thene: e ka degjiiar iie kohen e miraxhit 

Tirmidhiu lie "Siinenin" e tij permend se Pejgamberi a.s me rastin e nje udhetkni e ka 
thiiiur ezania dhe me as-liabet ka faliir namazin, kurse te gjithe kaiie ndenjur ulur oe le 
shaluarat e tyre, sepse: "qielH ka qene mbi ata, e balla e lageshtia iien ata"; 

- Shafiu dhe Maliku konsiderojne se te dy shehadetet ne ezan, pas kendirait te tyre te 
perserilur edhe nje heare, dubet kSnduar ne te njejtoi mSnyTe, e Imam Ahmedi kete e len 
ne deshire dhe ^ykim te miiezinit 

Shafiu dhe Maliku e mbajne deklaratgn e Ebu MaJizurit, se Pejgamberi a.s. duke e thiimr 
ezanin ashtu e ka porositiir. Ebu Jfenife dhe jiiristet tjerc i japin perparesi tekstit te cituar 
sipas Abdullah b. Zjedit, duke thefcsuar se Pejgamberi a.s. tekstet e sliehadetit ia ka 
perseritur Mahzuril shume here, vetem per ate qe ai me mire t'i mbaje ne mend, e jo qe 
gjate thinjes sc ez^t edhe me tutje t'i perserise ashtu dhe aq here. 

Taberaniu ne ."Mu'xliemu-1-Evsat-in" e vet permend se vet Ebu Mahzuri me nj^ rast ka 
thene: "Ezani te Derguaiit te All-Ilahut i eshte shpallur tekstualisht keshtu; ..."i cili tekst 
eshte i ajejte me tekstia te cihn ne e keadojme sot". 

Bilali ka bere muezin ne kphen e Pejgamberit a.s. dhe te Ebu Bekrit dhe shehadetin e ka 
kenduar te perseritur njelloj si edhe pjeset tjera te ezanit; 

- tekbirin fiUestar duhet shqiptuar katSr herS. Malikijte kS^ e bejnS vet^ dy herg, du^ 
u mbeshtetur prape ne tjalet e Ebu Mahzimt te permendur; 

- pas tekstit "Hajje ale-1-feIah" ne ezanin e sabahut duhet shqiptuar dy heie: "Es-salatu 
hajreii minen-nevm". 

Taberaniu oB "Mu'xhemu-1-Kebitu" pohon se Bilali nS nje rast ka ardhiu- ta thgrrase 
ezanin per namazin e sabahut dhe duke e gjetiir Pejgamberin a.s. ne gjuraS, ka dituar pas 
tjalise "Hajje alet-felah" edhe "Essalatu hajrun minen-nevm", d-m.th- "Namazi esh^ me 
i mire se gjumi". Pejgamberi a.s. i ka de^uar ato ^ale dhe me von^ ka th^ne; 

~ Bilal, ajo eshte e mrekuUueshme! Vepro ashtu edhe me tutje ne ezanin e sabahut! 

K^Bte rast ne variants edhe me ng detaje e p^rmeodin edhe Ibui Maxhe dhe muhadithinet 
yere. 215 - 1 eshte urdheruar Bilallt VI perserise Qalite e ezanit, e ne ikamet 
mos Vi perserise, me perjashtim te shprehjes "kad kametis-salatu"* 

Cf- *f^ ^'' Cf *''^^l '^^ M Jli yii -V^ M ^^ - r> Cr) yj - ^ 4/> - ^* n 
U ' jjjj' 0^ 1 jjT i * ^ yjH »^'-j iiL^i^ i-^j i>r 6*1 bf J Js if wi 'i^ 'i ■ J« 0- c? o^i 

606. Na ka Ireguar Muhammed (b. Selam), ketij Abdu-1-Vehabi, ketij 
Halid el-Hadha', nga Ebu Kilabi, ai nga Enes b. Maliku qe ka thene: 

"Kur muslimanet u shtuan, menduan (per nevojen) qe kohet e nama- 
zit te lajmerohen me di^ka, qe te dine edhe ata. Disa permenden te ndezin 
2jarr ose Vi bijne kambanes, dhe iu urdherua Bilaljt qe pjeset e ezanit 
t'i perserise kurse ikametin te mos e perserise". 


"ir.r .>4 rvf, ■;i:.Ui,liNl 


II -S- 

607. Na ka treguar Ali b. Abdullahu, ketij Ismail b. Ibrahimi, atij ia ka 
transmetuar Halidi nga Ebu Kilabe, kurse ai nga Enesi, i cili ka thene: 

- I eshte urdheruar Bllalit qe pjeset e ezanl t'i kendoje ^ift, kurse 
ikametin tek. Kete, thote Ismaili, la kam permendur EJjubit^dhe ai tha: 
"Me perjashtim te shprehjes "Kad kametis-saiatu". Malikijet ng Medme disa pjesS tS ikametit i kSndojne nga nje here, e ne Mekke e 
perserisin aislitu si^ veprojue muslimanet e shkolles hanefite. Ketah^thin e pSmiendur 
te Buhariu e konsiderojne hadith te deroguar te transmetuar sip^ Ebu Mahzurit, tS cilin 
e kane regjistruar muhMithinet eminente ne sunenet (koleksionet) e tyre. Pos kesaj, 
AMullali b. Zubejri thot6: "Ezaoi dhe ikameti ne pmoi te te DSrguarit tS All-Uahut jane 
kenduar gjithmone me pjese te pCTseritura". 216 ?«^2i»?*" Rendesia e thirrjes se ezanit 

60S. Na ka treguai* Abdullah b. Jusufi, ketij Maliku nga Ebu Zinadi, ai 
nga A'rexhi, e ky nga Ebu Hurejre qe Pejgambeii a.s.v.s. ka thSnS; 

- Kur thirret ezani per namaz, shejtani e kthen shpinen dhe ik duke 
e leshuar eren, per te snos e degjuar thirrjen e ezanit, kurse, kur muezini 
e mbaron tfairrjen e essanil:, ai kthehet dhe kur ftllon te ketidohet ikameti 
vetem per faljen, ai prape e k^en shpinen^ kurse, kur muezini ijep fund 
kendimit te ikametit, ai kthehet dhe e perkujton njertun duke thene: 

"Kujtoje ate, kujtoje ketel" §ka njerlu mS pare nuk ka mundur as 
te mendoje, saqe njerlu me nuk dine sa ka faiur. Te sliunita jane perparesite e ezanit, e permbajtja eshts aq bindSse saq£ kundershtaret 
delyixihen te ikin anash. Puna e luuezinit eshte detyie e ndershme e fisiiike. Ibni Huzjeme 
dhe Ibni Habbani ne "Saliihet" e tyre theksojne; "Muezinit i falen mekatet e voglang ate 
mase sa deperton larg zeri i tij, e falje per te kerkqjne te gjitibe ne toke, edhe e thata edhe 
e njoma, dlie kur meir pjese ne faljen e perbashket me imam, i r£gjistrohefl 25 vepra te 
miia dlie i faien mekatet e vogia qe i ka bere ndennjet kedj dhe namazU tS raepai^hSm". 

Imam Ahmedi ne "Muvetlaim" e tij e pgrmend tg njejtin hadith duke shtuar: "... dhe ia 
veiteton te gjitlia deri ku deperton zeri, qofte (hate, qofte njome...". 

Hmnejdi ne librin e tij "Kitabu-1-Fedailu" nSpermjet Ebu Hurcjres e permend hadilhin: 
"Muslimani per ezanin e kenduar ka shperblimin sikur t'i kete bSre 140 vepra te mira te 
vogla". Ibni IMtbani ne "Sahihtm" e tij permend: "Kush e kendon ezauin ne emer te 
Ali-ilahnt gjate pese namazeve te dites, i falen mekatet e tij te vogla". 

Ebu Mwsai tnmsmeton se Pejgamberi a.s, ka thene: Pas Pejgamberit a.s. dhe shehidit 
uniformen e xhennetit i pari e vesh Bilali dhe muslimanet e mire te cilet kane qene 
muezine". 217 Qfa-m/m-l- c^uAcm^ ^ *.. ^•;^% %i i CJ^ M o'A : ^>ji ^ "^^ > Ji5^ Umer b. Abdu-1-Azizi i ka thene (muezinit): "Thirre ezanin kend- 
shem (pa vrazhdgsi), pemdryshe na u largo (nga ajo pozitg)!" 

609. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, ketij Maliku nga Abdu-r-Rahman 
b. Abdullah b. Abdu-r-Rahman b. Ebu Sa'sat el-Ensariu dhe nga Ma'zanija, 
kurse ai nga babai i tij qe e ka informuar se Ebu Seid Hudriju i ka thene: 

- E shoh se e don kopene dhe shkretetlren, e kur te gfendesh mes 
kopese tende ose ne shkorren tende dhe ta therrasesh ezanin per ^o 
namaz, ngrihe zerin tend me rastin e thirrjes se ezanit, sepse nuk ka as 
qenie shpirterore, as persona e as gje tejter qe do te degjojS perhapjen 
e zerit te muezinit, e qe nuk do t'i deshmoje kjo ne Diten e Kyametit. 

Ebu Seidi ka thene: "E kam degjuar kete hadith nga Pejgamberi 
s.a.v.s.". Duket se Pejgamberi a.s, ka thene: "Ki^h e therret ezanin njg vit rreguUisht, me sigiiri 
do te hyje ne Xhemiet". Xhabiri thote se e kane pyetiir Pejgamberin a.s. kush do te hyje 
i pari ne Xfaennet dhe ai eshte pergjigjur: 

- Pejgamberet, shehidet, muezinet e Qabes, muezinet e Bejtu-I-Mukaddesit ne Jerusalem, 
muezinet e xhaniisS time, e pastaj muezinet tjere, 

6 Nga hadithi mund te perhmdoliet; 

- gshte e deshimeshme qe ezani te keodohet zeshera gna vendi sa me i iarte. Bilali e ka 
thimir ezanin nga tavam i shtepise se tge gniaje nga fisi Benu Nexhar, e cila ishte njera 
nga ndertesat mS tB larta prane xhamise se Pejgamberit a.s. ; 

- blegtoria eshte dege e dobishme e ekonoffiise; 

- eshte e desMnissfame qe miisHmani ta therret ezanin per namazin e vet qofte edhe ne 218 


» * ^ ^ (J« # yi ^Sl Ui . ^C, ^i:^^ Ui !^'> : M . ^ys< pjl ^-P'^S Oil 

Thirrja pubMke e ezanit pengon derdhjen e gjakut 

610. Na ka txeguar Kutejbe b. Seidi, ketij i ka traiismetuar Ismail b. 
Xha'feri nga Humejde, ai nga Enes b. Maliku: 

- Kur Pejgamberi s.a.v.s. nisej me ne ne lufte kunder ndoiije popuUi, 
ai nuk i niste lufterat derisa agonte. Priste pak, e nese e degjonte ezanin, 
terhiqej prej tyre, kurse nese nuk e de^onte ezanin i sulmonte ata. 
Keshtu, thote Enesi, kemi d^ur deri te Hajberi dhe kemi arritur naten. 
Pasi qe agoi dhe imk u degjua ezani, ai i hypi te shaluares, e une kam 
hypur pas Ebu Talhas dhe kemba Ime prekte kembet e Pejgamberit 
s.a.v.s. Ata dolen, thote EnesI, me sepetet (shportat) dhe lopatat e tyre e 
kur e pane Pejgamberin s.a.y.s. tibiirren: "Muhammedi, Pasha All-lla- 
hun Muhammedi dhe armata!" Kur i Derguari i All-iiahut i jm, tiia: 
"All-IIahu eshte me I madhi! All-Ilahu esht^ me i madhi! U rrenua 
Hajberil Pasi qe u leshuam ne oborr te popuUit, mengjesi i keq (u gdhiu) 
atj're te cHeve (kot) u eshte terhequr verejtja". sbkretetire, lai'g nga vendbanimet e njerezve; 

- njerezit dhe qeniet tjera i deshmojne ne Ditene Gjykimit njeri tjelrU per punen e veprave 
te mira dhe te keqija. 

7 Ezani eshte sirabc^ i Islamit dlie nuk guxon S lihet pas dorS. Nga hadiflii mund te 
peifuiidohet: 

- ne nje te shaluar mund te kalerojnS shume persona ngse kjo per te nuk eshtg ngaifeese; 

- suhni ne armikun fiUohet me kendimin e tekbirit zeshem; 219 ca shqipton musilmani kur e deoi 611. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, kete e ka informuar Maliku nga 
Ibni Shihabi, ai nga Ata' b. Jezid el-Lejthi, e ky nga Ebu Seid Hudriu se 
Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

"Kur ta degjoni ttiirrjen (e ezanit), ihoni po ate ^ka e thote muezini". - kush i deklaroii dhe i pranon dy shehadetet nga ezani, ai eslitS musliman. 

Sbumg juriste urdhSresen e sipershesiuar e kane kulpuar si detyre obligative. Sip£^ 
moidimit te Ibni Vehbit dhe jursiteve t& sJhfcolles Malikije, me kgndimin e ezanit duhet 
nderprere kendimin e Kur' anit, dhenien e selamit dhe ^do bisede tjeter. 

Shirfiu dhe Ahmedi urdhgrin e sipgrshSnuar e kuptojne si rekomandim. KStB mendim e 
praiKm edhe Tahaviu, kurse Neveviu tfiotg: "Eshte e lavdueshme te pegrseritesh tekstin e 
ezanit pas muszinit, qe njeriu me abdest apo pa abdest, qe gruaja me measturacione apo 
pa mesntruacioi^". Kete nuk dubet berS personi i cili ne atS kohS gjendet nS nevojtore, 
ne mauedhenie seksuale dhe ne faljen e ndonje namazi, kurse kendimin e Kur'anit dhe 
tesbihim duhet nderprere dhe pa ze t'i persertgsh :5alet e muezinit. 

Ikametin duhet perseritur pas muezinit si edite ezanin, por ne vend te shprehjes "Kad 
kameti-s-Salatu", i pranishrai shqipton "Ekamehall-llahu ve edan^a!" d.m.th. "Zoti e 
ka vefidosur dhe e ka amshuar!" 

Ne eaaniti e sabahut pas shprehjes "Essalatu hajnm miuen-nevm!" i pranishmi shqipton 
"Sadekte ve beiekte", d,rn.th, "Ke th^e tg vertetoi dhe mire ke here". 

Sipas mendimit te jursiteve te drejtimit hanefij eshte detyre (vaxhib) per te pranishmit 
ta p&s^sin ezanin pas muezinit, e n^ vend te shprehjes "Hajje ales-salahl", d.m.th, 
"Ejani ne namaz" dhe "Hajje aiei felali! ", d jn.th. "Ejani ne shpStim!" - tS shqiplohet "Ma 
shaellahu kane ve ma lem jeshe' lem jekun", djn.th, "Behet ajo fka All-llahu don, e 9ka 
nuk don, as qS mund te behet". 

Qate kendimit te ezanit te pranishmit nuk duhet tS bisedojnS, te kendojne Kur' an, t'i 
japin kujt selam e as te pergjigjen ne selam. 

Hulvaniu thote: "Nese muslimani e persSrit ezanin p^ muezinit, e nuk shkon ne xhami 
per i^imaz, ajo pei^eritje nuk &hte here si duhet, e nese ka qelluar ng xhami, e ezanin 
nuk e ka perseritur nuk eshte mekatar" , 

I^ pgrs^^eH e ezanit pas muezinit nuk jane tg detyrar fSmijSt, te marrSt dhe personat 
qe kan^ fllluar tS falin ndonje namaz. Kur muslinmni degjon kendimin e ezanit nga disa 220 7X€im€ 612. Na ka treguar Muadh b. Fedale, ketij ia ka txansmetuar Hisharai nga 
Jahjai, ai nga Muhaiimied b. Ibrahim b. Haiithi, te cilit i ka treguar Isa b. 
Talha, se ai e ka degjuar nje dite Muavine duke e perseritur ate §ka e thote 
muezini, deri te fjalae tij: "Eshehedu enne Muhammeden resu!uJ!-llah". muezine, do ta perserise kendimin e muezinit te xliamise ne te cilSn ai falet zakonisht, 

9 Muadithhiet tjere rastlii e sipershenuar e kane regjistniar gjeresissht. Tiimidhiu ne 
"Kebiiin" e tij thekson: 

- kiir muezini ka shqiptuar "All-llaliu ekber, All-Uahu ekber", d.ra.th. "All-Uahu esbte 
me i madhi, All-liahu eshte me i madhi", Muaviu me ze 16 ulet ka peiseritiii: "AlUlahu 
ekber, All-Uahu ekber". Kxir mueziiii ka kenduar: "Eshhedu en la H-lahe U-lall-Uali...", 
d.m.th. "DeWaroj se auk kazottjeterposA]l-llahut...",Muaviiika shqiptuar: "Eshhedu 
en la iHahe U-lall-ilah...". Pastaj niuezini ka kenduar: "Eshhedu enne Muhammeden 
resuluU'liah,..", d.m.tlL "DeklaroJ se Muhainmedi eshte i derguar i AH-Uahut", Muaviu 
e ka perseritur §alen: "Eshhedu enne Muhammeden resuiull-liah...". Kur muezini ka 
shqiptuar: Hajje ales-salah!". djn.th. "Ejani nS namaz!", Muaviuka shqiptuar: "Lahavle 
ve la kuvvete il-la bil-laliil", djii.th. "Nuk ka kurrfare ndryshim as fiiqi pa AU-lkhun". 
E kin: ka kendiiar "Hajje alel felah!", djn.th. "Ejani ne shpetim!", Muaviu prape ka 
shqipUiar: "La havle ve la kuwete il-la bil-lahi!". Me ne fund, muezini ka shqiptuar: 
"All-Ualiu ekber, ALMIahu ekber", e Muaviu e pSrseriti kete dhe tha: "Keshtu e kam 
degjuar Pejgambmn a.s. qe i perseriste pas muezinit pjeset e ezanit". 

Edhe variantet tjera te ketij rasli desbmojne pfe: nevoj&i e per^ritjes se qete te ezanit 
pas muezinit, e ne vend te "haja'Ietejneve" tg shqiptohet "La havle ve la kuvvete il-la 
bil-lahi". 

Ky Sshte qSndrim i Ebu Hanifes, Ebu Jusufit, Muhammedit dhe Ahmedit, nt^rsa Nehaiu, 
Shafiu dhe Maliku mendojne se ezaui i kSndimr pas muezinit pgrsSritet i teri tekstualisht. 
Hanefitfe i permbahen edhe hadithit le cilin e ka trfflismetuar Umer b. Hatlabi e ka 
regjistruar Musliroi: 

- Kur muezini shqipton "All-Uahu ekber, AU-llaliu ekber..." e dikush nga ju e perserit 
kSte, pastaj kur muezini shqipton "Eshhedu en la il-Iahe il-laU-Uah" dhe dikush uga ju 
prape e shqipton, pastaj kur muezini shqipton: "Eshhedu enne Muhammeden 
resuluU-Uah!", e dikush nga ju e p^serit te njejten^ e kur muezini k&idon "Hajje 
ales-saiah!", e dikush nga ju tliotB: "La havle ve la kuvvete il-la bil-lahi", e kur muzioi 
shqipton "Hajje alel-felah!" e dikush nga ju prape thote; "La havle ve la kuvvete il-la 221 Na ka ti'eguar Is-hak b. Rahevejlii, ketij i ka treguar Vehb b. Xheriii duke 
theiie se te njejten e ka ti-ansmetuar Hisharai, ai nga Jahjai. 

< '^jk ^ f~l^ '^ ^^SIm : Jl^ 

J 
613, Jahjai thole: Mua me kane ti'eguar disa vellezer lane (nga feja) dhe 

thane; 

"Pasi qe muezini e shqiptol "Hajje ales-salah!", Muaviu ka thene: 
"La havle ve la kuvvete il-la biMahi" dhe pastaj ka thene: "Keshtu e 
kemi degjuar Pejgamberin s.a.v.s, duke tfiene". 

i 

t u\j\ j:^_ j.uS i cL * ^rij ^^J! Uj^ t^C .Lij * i;*ai J Vi 
li i duase kur deqlohet ezani 614. Na ka treguar Ali b. Ajjashi, atij ia ka transmetuar Shuajb b. Ebu 
Hamze nga Muhammed b. Munkediri, e ky nga Xhabir b. Abdullahu, se 
Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

- Kush shqipton pas te degjuarit e ezanit: "Zoti im, Zot i kesaj thirrje 
te persosur dhe lutjes se p€rhershme, jepi Muhammedit pozite, shkalle 
te larte dhe dergoje ne vend te lavderuar te cilhi la ke premtuar" - e 
meriton ndihinesen time Diten e Gjykiinit bil-lahi", pastaj kur mi^ini tliote "AU-Uahu elcber, AU-Uahu ekber", dhe kSte difcusii 
tekstuaiisht e perserit, dhe ne fimd kiir muzini siiqipton "La ilahe il-lall-llah" dlie kete 
difcush nga ju sinqerisht e erserit - do te hyj ne Xheniiet. Ky tekst i deklerates se 
Pejgamberit a.s. eshte regjistru,ar ne pennbledhjet e haditheve tS Ebu Davudit, Nesaiut 
dhe Tahaviut, 

to Nga hadi^ i thdksuar mund te pgrfiuidohet: 222 oscamf- e shioietes (shortit), per thirrien e ezanlt Permendet se disa njerez nuk kane mundur te pajtohen kush do ta 
therras ezanin, andaj Sa'di fha qe ndermjet tyre te hedhet shorti. 

615. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, kete e ka informuar Maliku, ky 
nga Sumejji, robi i limar i Ebu Bekrit, ai nga Ebu Salihu, e ky nga Ebu 
Hurejre, se Pejgainberi s.a.v.s. ka thene: 

"Sikur te dinln njerezit ^ka kane per thirrjen e ezanit dhe faljen ne 
reiwHn e pare te xhematit, dhe po qe se mundesine e vetme per te arriur 
te kjo ta ^enin ne hedhjen e shortit (terheqjen e shigjetezes), ata do te 
hedhnin; sikur te dinin per rendesine e faljes se drekes (ne ^astet e para 
te fillimit te saj), do te benin gara per te, e sikur te dinin krejt gka kane 
ne jaci dhe sabah, do te shkonin ne ato, po edhe duke u zvarritur. - nxitja e besimtaieve te kendqjne dua dhe te bejne beldme me fillimin e kohes se ndonje 
namazi. Jane transmetiKir ^alet e Pejgamberis a,s.; Dy gaste jane ne te cilet lu^a e 
muslimanit te mire e bere ne meny re te sinqerte nuk refiizohet : lutja (do va) gj atg kendimit 
te ezanit dhe lutja gjate hyrjes ne radhet e para tS shem^t ne emSr te AU-Uahut". 

- te folurit mire per besimtaret e mire behet per sWcak tS pranimit publik tS pimSs sg tyre 
dhe per dhurata sa me te mira, e per mekataret per zvoglimin e ndSshldmeve; 

- per te vdekuiit duhet folur mire dhe t'i kujtosh per te roire, e mbi Pejgamberin a.s. te 
kSndosh edhe salavat. 

Buhariu e ka permendur Ititjen (doven) e cila sipas kriterit tS tij eshte me burimorja, 
kurse muhadithinet tjere theksojnS edbe tjerat te cilat Pejgamberi a.s. i ka kSnduar ne 
rastet tjera. 

1 1 Sa'd Ibnu Ebi Vekkasi ne vitin 15 sipas hixhres ka qendruar me ushtrine ne Hudejbije 
dhe as-habet jane sl^yre se cili do ta mLarre detyren e muezioit dhe ajo me ne fund eshtS 
ndare me ane te shortit. 
Nga hadidii mund te perfundohet: 223 t -<-•; V! J ■ <- V > 0- '> u^ ■ J^ « u=*- Ji f-i^ VP >'^ t i^^^ Sulejman b. Suredi fliste gjate thirrjes se ezanit (tS vet). 

Hasan (Basriu) thote: "Nuk eshte mekat nese muezini, duke e thirrur 
ezanin apo ikametin, qesh*'. 

616- Na ka treguar Museddedi, ketij ia ka transmetuar Hammadi nga 
Ejubi, Abdulhaniid Sahibu-z-Zijadiu dhe Sim Ahvali, e ata nga Abdullah b. 
Haiiithi se ka thene: 

- Nje dite me shi-balte, Ifoni AbbasI na mbante ligjerate dhe, kur 
muezini arriti te (shprehja) "Haxje ales-salah!", ai i urdheroite bertasln 
"Kete namaz faleni ne shtepi!" 

Njerezit u shikuan mes veti, kurse ai prape tha, se kete e ka bere edhe 
ai qe ishte me i mire se ai, nd^i^a xhumaja eshte detyre e domos- 
doshme. - rgndgsia e rnadhe e faljes ne safin e parg te xhematit raenjehCTe pas imamit 
Muslimi e sjell hadifliin: "Safat e para te meshkujve jane me te mira e te fimdit me te 

dobta, ndersa safet e fundit te grave (te faljes me xliemat)j^e mS td inlra, e te paret me 
te dobta". 

Abdu-r-Rahman ibni Avfi thote: "All-llaliu xli.sh. Oregon m6shirS tS vegante, derisa 
rael^et kerkojnS falje per ata te cilet falin ne safer e para V€ xliematit" ; 

- falja e gdo namazi ne kohen e vet flUestare, e ve^^mas e jacisS dlie sabahut eshte vktyt 
i musIiraanSve Vt devotshSm te cilet pimojne per te miren e t>Te ne te dy botei-at, 

12 Ebu Davudi ne peimbledhjen e tij te haditlieve rastin e epemi e paraqet raS gjerSsisht 
dhe tohte: 

- Ibni Abbasi nje dite me slii i tha muezinit te vet; "Kiir te shqiptosh "Eshhedu enne 
Muhammeden resulull-llah", mos thuaj "Hajje ales-salah!", dm.th. "Ejani nS namaz!", 
por thuaj: "Fabii ne shtepite tiiaja!". K^te masa e ka kuptuar keq, andaj Ibni Abbasi ka tame 

at 
... * t 


I te verQeni esnte i 
e informonperflifimlne 

617. Na ka treguar Abdullah b. Meslenie, duke transraetuar nga Maliku, 
ai nga Ibni shihabi, ky nga Salira b. Abdullahu, e ai nga babai i vet se 
Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

- Bilali e therret ezaiiin naten, andaj hani e pini derisa tS therrase 
Ibni Ummi Mektumi. Pastaj Ibni Shihabi ka thene: 

- Ibni Ummi Mektum ka qene njeri i verber dhe nuk e therriste 
ezanin derisa nuk i tbuhej: *'Ka gdhire, ka gdhire". shtuar: "Kete keshtu e ka bere edhe ai q£ ka qeng me i mire se unS. Xhumaja SshtS detyre 
obiigative, por me vjeii i^ t'u mimdoj e te vini ne xhami nep& kete shi e balte". 
Nga liadithi mimd te perfimdohet: 

- parimislit mueziuit i lejohet tg flase ndcaije fjalS tg bisedes se rendomte gjate thirrjes 
se ezanit, velem se kjo ben pjese ne veprime te qcitiieshme sipja mendimit te Shafiut, 
Malikut dhe juristeve te shkoUes hanefite. 

13 Ner^tiatjeti'Pejgamberia.S-kathene: '\..hamepiiiiderisatatherraseezaijinIbmUmmi 
Mektumi, e m nuk e therret ezanin derisa te filloje te gdhije". 

Aishja ka thSne se Pejgamberi a.s. i ka pasur tre muezina: Bilalin, Ebu M^izurin dhe 
Amer Ibni Ummi Mektummin. Bilali, me shume e ka kryer detyren e muezimt naten, e 
te ^erSt nS kohet tjera te namazit. 

Ka juriste te ei^t lejojne ihinjen e ezanit pgr sabah pak para se t^ agoj6, ndersa Ebu 
HaniQa, Muhammedi, Zuferi dhe Imam Thevriu nuk lejojne kete. Ezani eshte shpallje 
per faljen e namazit dhe kjo njerezit do t'i rm^bti-onte. T^aviu dhe Bejhefciu kanS 
regjistruar deklaraten vijuese te hazreti Hafses: 

- Sapo muezini e thinte ezanin p^^ sab^ Pejgamberi ngrihej dhe faite dy reqate smrnet 
nS dhome, p^taj dilte ne xhami dhe u ndalonte as-habeve hajen ne ramazan, e muezini 
tjeter e tbinte ezanin me te gdhire; 

- ne ramazan eshte e preferueshme ^ kendohen salavatet, te shtihet me topa, me pushke 
dlie te merren masa tjera tS pBrshtatshme nje ore para paraqitjes se agimit tg vertete qe 225 

618. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, kete e ka njoftuai Maliku, nga 
Nafiu, ai nga Abdullah b. Umeii i cili ka thene se Hafsa e ka njoftuar: 

*'Kur muezini ttierriste per namazin e sabahut dhe kishte filluar te 
agoje, Pejgamberi s.a.v.s. falte ^-^ reqate, duke kenduar shkurt, para se 
te Bgrihej ta fale far2in e sabahut". 619. Na ka treguai* Ebu Nuajmi, ketij i ka ti^guai' Shejbaniu, nga Jahjai, 
ai nga Ebu seleme, kurse ky nga Aishja: 

"Pejgamberi s.a.v,s. i falte dy reqate te shkurte ndemjet ezanit dhe 
ikametlt te namazit te sabahut' ' . do t'i zgjonte njerezit per syfyr dhe i nxit per te siikuar ne xhami; 

- eshte e lejuar te baitet mbiemri i nenes; 
Ibnu-i-Abidini ne "Reddu-i-Muhtar" diekson: 

- Simnet eshte qe muezim te jete njeri i mire i cili din sipas suaetit te Ixje thirrjen e ezanit, 
te jete me abdest dhe ne fiUim te kendimit !e jcte i kthyer me fytyre kah Kibla. 

N& "Bedaiu" eshtg titeksuar se ezani i femijfe i cili ende auk kupton dhe nuk i ka te 
zhvilhiara mimdesite e te kuptuarit, nufc vlen. Ezanin e femijes se lllle duliet perseritur, 
sepse ka ardbur nga person* i cili nuk e ka te zhvilluar vetedijen per punen e vet. Keshtu, 
per shmbuH, papagai i cili e ka mSsuar pa gabime teksitn e ezanit nuk mund te 
shfiry tezohet per thirrjen e ezanit; ezanl i tij nuk eshtS i plotfuqishem dhe duhet pgrsdritur. 

NS haze te piincipeve tB thefcsuara me lart eshte e qorftieshme qS ezisiin ta thcrr^ i 
marri dhe njerlu i dehur, sepse ata nuk jane te vetSdijshera per veprimet e tyre. 226 ^X€MIC 


620. Na ka treguai' Abdullah b. Jusufl, kete e ka njoftuar Maliku, nga 
Abdullah b. Dinari, ai nga Abdullah b. Umeri, se Pejgamberi s.a. v.s. ka thene: 

"BUali e tlierret ezanin naten dhe haul e pini ne ramazan derisa t'e 
therrase ezanin Ibni Ummi Mektumi", ^ i^ o^ J cf- 1^-« uV^ ^'?'-i- J« 'is'ij i?j- Jyi ;>5^^ 'o: -^^^ ^k - *^^^ 

Thirrja e ezanit para agimit 

621. Na ka ti'eguar Ahmed b. Junusi, ketij Zuhejri, ketij Sulejman Tejmiu 
nga Uthman Nehdiu, ai nga Abdullah b. Mes'udi, e ky nga Pejgamberi 
s,a.v.s., i cili ka thene: 

- Askend, perkatesisht, asnjerln nga ju^ mos ta pengoje nga ngrenfa 
(syfyri) ezani i biJalit, sepse ai therret ezan, gjegjeslsht ne namaz naten, 
per tl kiliyer te pushojne mes juve ata te cilet falin (shume nafile), dhe 
njekohesisht per t'i paralajmeruar ata qe flejne, Ai nuk tregon mengje- 
sin, apo te aguarit me fjaJe, por e ka treguar me gishtat e vet: i ka ngritur 
perpjete dhe ngadale i ka leshuar tatepjete derisa (per agimin e vetete) te 
thote "keshtu". 14 Nga kadithi mund te konkludohet: 

- s\meti i namazit te sabahut ka dy reqate; 

- sabahu falet pasi te agoje mirefilli e i falur para agimit nuk eshte fuqiplote dhe diihet 
pers^itw- 227 ■fyU-l- ^AJu/ls 'law. Zuhen e ka treguar agimin e mirefiUte me dy gishtat e tij tregues te 
vene njerin mbi tjetrin, te diet, pastajj i ka shtrire dhe i ka zgjatur 
emaitasvetit^^ 


622 - 623. Na ka treguar Is-haku, kStij Ebu Usame, se Ubejdullahu ka 
thene se ia ka transmettiar Kasim b. Mahrnudi nga Aishja dhe nga Nafiu, e 
ky ngalbni Uraeri, se Pejgamberi s.a. vs. ka thene: ..., kurse nepermjet vargut 
tjeter te transmetuesve Bahriu thole se i ka thene Jusuf b. Isa Mervezi dhe 
tha se atij i ka treguar Fadli, ketij UbejduUah b. Umeri nga Kasim b. 
Muhanunedi, ai nga Aishja, e ajo nga Pejgamberi s.a.v.s. se ai ka thene: 

"Bilali e therret ezanin naten dhe hani e plni derlsa ta therrase ezanln 
Ibnu Ummi Mektum". 

15 Nga hadithi raund te perfiuidohet: 

~ Bilali me ezaniu e vet ka paralajmemar per paiaqitjen e shpejte te agimit dhe per 
pergatitjen e njerezve per t*u nism* per ne xhami per namazin e sabaliut, e ezani i Uniffii 
Mekatumit eshte shpalije e jEiilimit te kohes se namazit te sabaliul. 
Sipas mendinflil te Shafiut, ezani i paie thirret me paraqitj en e agimit te rrejshem (iliizor) . 
Ebu Hanifia, Ahmedi, Maliku dhe shume jmiste lejojne te thirret ky ezan pas mesnates. 
Disa juriste, ketg e lejojnS, pas kalimit te njS te tretgs ,sg nates, e disa buze paraqitjes se 
agimit iluzor. '225 Distanca kohore ndirmjet ezanit dhe Ikameti! 624. Na ka tretuar Is-hak el-Vasiti, kStij ia ka transmetuar Halidi nga 
Xhurejri, ai gna Ibni Burejde, ky nga Abdull^ b. Mugaffel el-Mu^nni se 
Pejgamberi s.a.v.s. ka then^: 

"Ndemijet gdo ezani dhe ikamed (distanca kohore gshtS sa te mund te 
falet) nje namaz, didce thene deri tri here, kush don ta falS", 

ft 625. Na ka treguar Muhararaed b. Beshshari, ketij Gunderi, atij Shu'be, 
ai e ka degjuai" Anier b. Ainir el-Ensariun, e ky Enes b. Maiikun qe ka thene: 

"Kur muezini donte ta therrase ezanin, shoket e Pejgamberit s.a.v.s. 
ngriheshin (ata qe qellonin ne xharai) duke u ngutur kah shtyllat, derisa 16 Hakimi dhe Tirmidhiu ne permbledhjet e tyre te haditheve theksojne se Pejgamberi a.s. 
i ka thene Bilatit: "Nd&mjet ezanit Xt kgnduar dhe ik^netit lere distencgn kohore qg ai i 
ciH Sshte duke ngme te mund ta tnbarojg, ai qe pa kafe te mund ta pijS, e kush Sshte ne 
nevoj tore tiJ mund ta kryej nevojSn dhe te pastrohet si i ka hije". 

Nga hadithi mund te parfimddiet: 

- eshte e qortueshme te falgsh farzin tiK xhemat maoj^herS drejtpfirsedrejti pas tihinjes 
sS ezanit. Ezani eshte thinje per falje te perbashket te namseit dbe duhet mimdesuar 
njer^ve qe ta amjne ate. 

Tamertashi, ne "Xhamian" e tij thote: "Muezini pas thitges se ezanit, per ta kenduar 
ikainetin, do te prese aq sa mund te falen dy ose kat&r reqatS namazi tS rSadomt^, 
gfe^esisht aq sa t£ mund te perfudnoje haja e filluar". Tahaviu dhe disa juriste e 
pervetesojne distancm ne te cilen mund te kSndoh©Q dfajete ajete te rendomte. 
Numri me i madh i juristeve i pennbahen deklarates se Pejgamberit a.s. te cilen Dari 
Kutniu dhe Bejhekiu e ^ellin ne suaesiet e tyre: "Nd^mjet ^do ezani <2ie ikameti ka 
distance ne te cilen mund te falen dy reqate namaz pos te akshami". 229 dilte Pejgamberi s.a.v.s. i falnln nga dy reqate nafiie para akshamit 
Ndermjet akshamit dhe ikametlt nuk kishte asgje (as distance as nafile)". 

Buhariu thote se Uthman b. Xhebeli dhe EbuDavudi, duke trans- 
metuar nga Shu'be, kane thene: "...ndermjet ezanit dhe ikametit ishte 
ve^m nje distance e yogel kohore". 626. Na ka treguar Ebul- Jemani, ketjj Shuajbi, nga Zuhriu, i cili ka thenS 
se e ka inforrauar Urve b. Zuhejri, se Aishja ka thene: 

"Kur muezinl heshtte me ezanin e pare te sabahut, Pejgamberi 
s.a.v.s* taslime ishte ngritur dhe, kur agonte^ i falte dy reqate te shkurter 
para farzlt te namazit te sabahut, pastaj mbeshtetej ne anen e vet te 
djathte derisa t'l vinte muezini per te here ikamet". 17 Falja e pemieudiir eshte kcyer mu paia ezanit te akshamit. Ebu Davudi thekson se Ibni 
Uraeri i pyetxir pSr reqatet e sipershenuai- eshte pergjigjur: "NS kohSii e Pejgamberit a.s. 
rnik kam paie J^kend qe i fal reqatet pas ezanit", 

18 Pejgamberi a.s. gjitlimcaie dhe gjithkund i ka dhene p&rparesi anes se djathte edhe ne 
shtriije. 

Nga hadithi mund te perfundohef : 

- eshte e preferueshtne qe ne simetus e sabahut te kendohen sure sa me te shkurtera. 
Pejgainberi a.s,, zakonisht, ne reqatin e pare te keti] siineti, kendonte suren el-Kafinm, 
ne ne te dylin Thlas. Nganjebere ka kenduar edhe swe tjera, por prape te shkrutera; 

- eshtS e prefemeslune te shtrihesh se pari ne anen e djathte. 

Hasan Basriu kete e konsideronte detyre obiigative, e disa juriste simnet. 

Sipas mendimit te te n^ingnrve ne anen e djathte flejne zakonisht njerezit e mire, nS V6 
majten filozwfet, ne shpine mendjensedhenjte, te ima^inuarit dhe te vmllshmit, e bm-kas 
t^ vrazhdet dhe ata pak fetare; 

- ta presesh ne shtepi tliirrjen e ezanit, e pastaj te shkosh ne xhami per te falur me xhanat 
eslxte e njejte si te pi^sesh ezanin ne xliaini; 230 


e me namazi 627. Na ka treguar Abdullah b. Jezidi, ketij Kehmes b. Hasani, ky nga 
Abdullah b. Burejde, ax nga Abdullah b. Mukaffeli, i cili ka tiiene se 
Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

- Ndermjet ^do ezani dhe Ikameti ka (distance kohore sa mund te falet) 
nje namaz. Ndermjet qdo ezani dlie ikameti eshfe (distanca kohore) e nje 
namazi, - ndersa heren e trete tha: "Per ate qe don ta fale", 

"Ojate udhetlmit ezanin te ta therrass nje muezin!" ^2S, Na ka ireguar Mualla b. Esedi, ketij Vuhejbi, ky nga Ejjubi, ai nga 
Ebu Kilabe, ky nga Malik b. Huvejrithi, qe ka thene: 

- Kam ardhur te Pejgamberi s.a.v.s. me grupin e lyerezve te mi dhe 
tek ai qendruam njezet net Ishte i meshirshem dhe nguhellues dhe kur 
e pa permallimin tone per njerezit tone (te shtepise), tha: "Kthehuni, 
rrini mes tyre, mesoni ata dhe faluni ashtu si me keni pare mua duke u - muezini dxiliet t'i njohe rregullat e fijljmit te kohgs sS secilit namaz ose te ke© dikead 
i cili do ta perkujtojB me kolie per kotierat e namazeve; 

- pasi te thirret ezani i namazit te sabahut eshte e qoitueshme te falesh mg shiunS se dy 
reqate te simetit. 23J Qmneme-/- c^uAam^ falur, Kur te nis koha e namazit (gjate udhetimit), ezanin le ta therrase 
njM prej juve dhe Imam le te behet me i moshuari prej jush!". 

Ezani dhe ikameti i udhetarit gjate faljes me xhemat ne Araiat one Muzdeiiie, one per deklaratien e 
se namazi ne naten e ftohte dhe me shi, falet ne shtepi. 

629. Na ka treguar Muslim b. Ibrahimi, ketij Shu'be nga Muhaxhir b. 
Ebu Hasani, ai nga Zejd b. Vehbi, e ky nga Ebu Dherre q^ ka Mne: 

- Kemi qene ne nje udhetim me Pejgambeiin a.s.v,s, dhe muezini 
deshti te tiherrase ezanin (per dreke) e Pejgamberi s.a.v,s. i tha: 

"Prittefreskohet!" 

Pak me vone muezini deshi te therrase ezanin, kurse ai i ttia: 

"Prit derisa te freskohet!" 

Pastaj 5 ai prape deshti te therrase ezanin, kurse Perjabmerl a.s. i tha: 

"Prit te freksohet! " Dhe kur hija u barazua me lartesine e bregoreve 
(te veta), Pejgamberi s.a.v,s. tha: "Vapa e madhe eshte lloj e shtrirjes 
(hapesires) se Xhehennemit". 19 Nga hadithi mund te perfundofaet: 

- feheg e preferaeshme qS udhetari para se te falS ta thSnasS ezanin. Ky eshte qendrim i 
numrit me t^ madh te juristeve, ndSrsa Atau dhe Muxhahidi thonS: "NSse udhetari rnik 
e theiret ezanin dhe ikametin, ai duhet ta perserise imraazin". 

Aliu, Urve, Thevriii, Ndiaiu dhe disa jmiste i japin te drejte udlietarit te zgjedhe: ta 
keudoje ezanin dhe tkametin, ose te mos i kendoje, ndersa Kadihani konsdieron se eshte 
e qortueshme pSrudhStjain te falet pa e k^duar ezanin dhe ikametin; 

- namazi mimd te falet me xhemat kur krahas imamit eshU; se paku edlie nje person. 232 630. Na ka treguai* Muhammed b. Jusufi, kgtij ia ka pSrcjelle Sufjani nga 
Halid el-Hadha', ai nga Ebu Kilabi, e ky nga Malik b, Huvejrithi, i cili ka 
thene: 

- Kane ardhur te Pejgamberi s.a.v.s. dy veta (burra) qe kishin nder- 
mend te udhetojne dhe ai u tha: "Kur dilni ne rruge, ttiirreni ezanin, 
pastaj ikametin, e me pastaj, nga ju te dy, le te behet imam ai qe eshtS 
me i vjeter". 

i ^j u; # ^i 'Jj-j ois*S i Vs ^x 0:/-^ *J^ ^*^ vj: j'^ ^ t/i # V* til ^1?^ » 

631. Na ka treguar Muhammed b. Muthenna, kStij Abdu-1-Vehabi, kStij 
Ejjubi, ky nga Ebu Kilabe, ketij i ka treguar Maiiku dhe ka njoftuar: 

- Kemi ardhur te Pejgamberi s.a.v,s, sf te rinj (djehnosha) me vite 
p^rafersisht te lyejtS dhe qendruam tek al i^ezet dite e net. Pejgamberi 
s.a.v.s. ishte i meshirshem dhe i bute dhe kur mendoi se jeml permalluar 
per famOjet tona, apo se jemi merziur, na pyeti per ata qe i kemi lene 
pas vetit dhe, kur e infrmuam per ata, ai tha: 

''Kthehuni te familjet tuaja, rrini tek ata, mesoni ata, urdheroni ata 
dhe permendi disa pune, te ciiat une i mb^jta ne mend, apo nuk i kam 
mbajtur ne mend, dhe faluni, si^ me keni pare mua duke u falurl Kur 
te behet koha e namazit, le t'ua therrase dikush prej Juve ezanin dhe, 
me i vjetri nder ju, le t'u behet imam!" 233 

632. Na ka treguar Museddedij ketij ia ka trmisraetuar Jahjai, nga 
Ubejdullah b. Umeri, ketij Nafiu i cili tha: 

- Ubejdullah b. Umeri nje nate te ftohte e thirri ezanin ne Daxhnan 
dhe tha; "Faleni kete namaz ne shtepite tuaja!'* 

- Me vone na informoi se Pejgamberi s.a.v.s. i ka urdheruar muezinit 
ta therrase ezanin dhe pas ezanit te thot€: ^'Klm kujdes, ne rruge 
(udhetini) naten e ftohte ose me shi, falni ne banesat ((jadrdt) tuaja!" 

^Yj J^ i >3^ tJ:^ £> "f * i^t r;5 Uilj 14 , ^% ^^1 "J^j.t.b » Ji*" 5.:i 633. Na ka treguar Is-haku, kMj Xhafer b. Avni, k^tij Ebu-1-Umejsi nga 
Avn b. Ebu Xhuhejfe, kure ai nga babi i vet, qe i ka Ihene: 

'E kam pare Pejgamberin s.a,v.s. ne luginen Ebtah. Aty I erdhi 
»i per ezanin e per ^en e namazlt, doli Eilall dhe shkopin "1 . *■ . >* e snuzes e vuri para rejgamberit s.a.v.s ne iLDtan e 
ikametin per namaz*'. 20 Nga hadithi i pennendur shihet se Pejgamberi a.s. n& udhStim ireguUisht ka kerkuar te 
kendohet edhe ezaiii edhe ikameti. 234 


« jjtiV^ ly., ly. ^ >>1 '^ ^oV Dhe se a do te sillet gjate ^irrjes sipas ezanit? 

Permendet per Bilalin se i ka vene gishtat e vet tregues ne veshe. Ibrahim (Nehaiu) diote: "Nuk eshte e ndaluar ^ thirret ezanl pa 
abdest", ndersa Atau thote: "Abdesit eshte e vertete e pamohueshme 


Aishja ka deklaruar: 'Tejgamberi s.a.v.s. e permendte AU-Uahun ne 
^do kohe". 

634. Na ka treguar Muhammed b. Jusufi, ketij Sufjani nga Avn b. Ebu 
Xhuhejfe, kurse ai nga babai i vet se e ka pare Bilalin duke e thirrur ezanin: 
" Andaj edhe une gjate te kenduarit (Hajj' aletejn) ne ezan kam fUJuar ta 2 1 Ebu Davudi ne "Simeoin" e tij thdcson; "Kur Bilali diike e kenduar ezanin erdhi te Qalia 
"Hajje ales-salah!" e kthente koken djathtas, e duke e shqiptuar "Hajje alel-felah!" e 
kthentemajtas". 

TrimidMu thekscm se Ibni Avni ka deklaruar: "E kam pare Bilalin duke u sjellur rreth 
vetit e duke e thirair ezanin, e edhe koken e kthente djathtas majtas". 
Daii Kutniu ne "Sunenia" e tij th^son se Ebu Mahzurit i ishte urdheruar qe gjate thirrjes 
se ezanit te kthehet djathtas - majtas. 

Vuarja e gishtit ne vesh preferohet, sepse rae kete rreguUohet bukiuia dhe fiiqia e zerit. 
Ebu Mundhiri nS librin "Kitabn-l-eshref thekson se Ebu Mahzuri i ka vene gishtat ne 
veshe, e ne kcanentin "El~Hida]e" se ai i kn bashkuar te kater gishtat e dores dhe ^htu i 2S5 


nUn ir« l««l..«l. HMWiA^ill Ibni Sinn e quante si it keqe dikush te thotfi: "Na kaloi namazi, por !e 
^ thote *'Nuk arritem ne namaz". 

Deklarata e Pejgamberit s.a.v.s. eshte e vertete. 

635. Na ka treguar Ebu Nuajmi, ketij ia ka transmetuai' Shejbaniu nga 
Jahjai, ai nga Abdullah b. Ebu Katade, kurse ky nga babai i vet qe ka thene: 

- Derisa faleshim me Pejgamberin s.a.v.s, 11 degjua lye zhurme 
berrash dhe kur u fal Pejgamberi a.s., pyeti: 

"Ckakeni?" 

- U ngutem ne namaz - u pergjegjen ata. ka vene ne veshe. 

Numri me i madh i jixrsiteve kete vei>rim n£ ezaa e. konsiderojufi suimet, e Evzaiu e 
l^referon edhe gjate kendimit te ikametit. Kete mendim e ndajae Ebu Hauife dhe In^m 
Ahmedi. 

Deklarata e plote e Ataut eshte: "EslitS e veitetg e pamohueshme dhe tiadite e rrenjosur 
qe muezini ta digrrase ezaain vetBm me abctest". 

Muxlidiidi i ka urdhemar nmeziiiit te vet qe ezaiiiii ta kendoje vetem me aJadest. Aislija 
konsideron se ezani hyn ne gnipin e dliikrit te rendomte i cili raund te behet me abdest 
e pa abdest. 

Autorl i "El-Hidajes" thote: "Ezani dhe ikameti jane lloj i shquar i dhifcrit dhe duhet 
kiyec me abdest, por jane te plotfuqishem edhe nSse kryhen pa abdest. Ebu Hauife 
konsideron .^ gshrg^ e qoituesbme te fcendohet ezani pa abdest, kurse Imam Muliammedi 
na "Xlianiiu-s-Sagir-in" e tij thdcssn: "Me vjen mire qe ez^ii i kenduar ne xhunub te 
pSrsSritet, edhe nese niik bghet Igo, ai Ssfate i vlefshem". 236- ■jf^a-fUr ~ Mos Y^roni keshtui -tha ai.- Knr t€ vini ne namaz, duhet te vini 
heshtur, Pjesen qe e keni arritur faleni (me imam), kurse ate pjese qe u 
ka kaluar plotesojeni! namaz nuK auhet vrapuar "Ate qe e keni arriur faleni (me imam), kurse ate qe u ka kaluar, 
plotesojenil", thote Ebu Katade duke traiismetuar nga Pejgamberi s.a.v.s." 636. Na ka treguar Ademi, ketij Ibnu Ebi Dhi'bi, ketij ia ka transmetuar 
Zuhiiu nga Said b. Musejjebi, ai nga Ebu Hurejre, e ky nga Pejgamberi 
s,a.v.s. qg ka thene: ' . 22 Ne Ivaditliet ^era ne vend te shprettjes "pennbushae" esht£ perdour shj^elija Ne baze te daUimit Is pjesaishan te dometh&iies se atyre shprehjeve, kang Undur 
gjykimet vijuese Ie juristeve: 

Ebu HaoijQa, Sudani, Ahir^i, Theviu, Muxhahidi, Ibni Sirim dhe Ibnu Xhevziu 
konsiderojn^ se pjesa e namazit ne tS cilgta besimtari arrin, veitet e^te pjesa e fimdit e 
naraazk te tij dhe ai pjesen qe i ka kaluar do ta kompenzcgg me ate rendijte aslitu si i ka 
kaiuai' ajo pjese e namazit. Qendrim te kimdSrt nga ky kane: Shafiu, Is-haku, Evzaiu, 
Ilxii Musejjebi Hasan Basriu <jBie Atau. 

Maiiku fttote; "Pjesa e namazit te cilen besimtari e :^n vertet eshte pjesa e pare e namazit 
te tij ne konsiderim me Icazane, e pjese e fiindit ne konsiderim me kendimin e imamit". 
Ai mbeshtetet ne deklaraten e Aliut, te cilSn e citon Bjehekiu: "Fjesa e namazit te cilen 
arrin ta falSsh n^ iinarain, e^tg pjesa e pare e namazit ^nd, e prej kendimit te Kur'anit 
plotesues ajo qe te ka kMiiar me pare". 237 "Kur ta degjoni Bkametin, shkoni ne namaz qete dhe ne menyre te 
deiye, e mos vraponi! Ate qe keni arriur faleni (me iniara), e pastaj 
jeni ate qe u '" ''~' — "'" ■ « • B 


Masa ngrltiet kur e sheh emamin 637. Na ka ti'eguar Muslim b. Ibrahirai, ketij i ka treguar Hishami duke - Me ka shkruar Jahjai, duke transmetuar nga Abdullah b. Ebu 
Katade, kurse ai nga babai i vet, qe Pejgamberi s.a*v.s. ka thene: "Kur 
te kendohet ikameti per namaz, mos u ngrini ju derisa te me shihni mua 

(sekamardhur)". 23 Neper xhami duhet ecm: qete, seirozisht dhe pa nxitim dhe te hysh ue radl^ (saf) te 
xhematit pa marrg parasysh n& cilSn pjese te uamazit gjendet imami. 

24 Enesi ngriliej fciir muezini shqiptonte "Kad kametis-salatu!" ose imaini tekbirin fillestar 
tS namazit. 

XJmcL' b. Abdu-I-Azizi thote: "Kur muezini e shqipton tekbirin e pare te ikametit, duhet 
ngritiir, kur shqipton "Hajje aies-salah!", duhet irafshuar safet e namazit, ekur shqipton 
"La ilahe il-lall-llah", imami e shqipton tekbirin fillestar IB namazit". 

Shume jurists rekanandojne qe tekbiri fillestar te shqiptohet vetem atehere kur muezini 
e perf undon keadimin e ikametit, kurse Shafiu, Ebu Jusufi dhe disa dijetare thorae: "Eshte 
mire te hysh ne namaz vetgm km" muezini e mbarcm ikametin". Maliku kU& veprun e 
konsideron sunnet. 

ImamZuferi thote: "Kur muezini per here te pare shqipton "Kadkametis-salatu", d.m.th. 
"Tashme fiiloi namazi"^ ngiihuni, e kur kete e shqipton heren e dyte, filloni te falni 
namazin!" 

Mendimi me logjik do te jete ai i Ebu Hanifes dhe Muhammcdit: 

Kur muezini shqipton "Hajje ales-salahl" duhet ngritur dhe hyre ne safe te namazit, e 
kur thotg: "Kad k^netis-salatu", imaini e shqipton tekbirin fillestar tS nanmzit. 238 :)fc<im€' 


638. Na ka treguar Ebu Nuajmi, ketij ia ka transmetuar Shejbaniu nga 
Jahjai, ai nga AbduDah b. Ebu katade, e ai nga babi i vet, i cili thotS se 
Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

' ' Kur te kendohet ikameti per namaz mos u ngrini derisa te me shihni 
nianieietesine!" 


639. Na ka treguar Abdu-l-Aziz b. AbduUahu, kStij ia katrensmetuar 
Ibrahim b, Sa'di nga Salih b. Kejsani, ai gn Ibni Shihabi, ky nga Ebu Seierae, 
e ai nga Ebu Hurejre se Pejgamberi s.a.v.s. ka dale (nga banesa), kurse 
ikameti per namaz ishte i kenduar dhe safet te drejtaara. QSndroi nS vendin 
ku rendom falet dhe ne pritnim ta shqiptoje tekbirin, e ai u kthye e tha: "Rrini 
ne vendet tu^a!", dhe kemi qene ne ate pozite derisa doli pgrseri jashte, e 
nga koka i pikte uji, ngase spo ishte lare. 25 Nga hadithi njund te perfundohet: 

- pejgamba:et mund t'i harrojne piinet njerezore te kSsaj bote; 

- nuk eshts e ndaluar te bisedohet ne kohen ndemijet ikametit te kenduar dhe hyrjes nB 
namaz . 239 


Kur imami thole: "Rrini ne vendin tuajl" 
duhe! pritur derisa te kthehet 

640. Na ka treguar Is-haku, ketij Muhammed b. Jusufi, ketij ia ka 
transmeluar Evzaiu nga Zuhejri, ai nga Ebu Seieme b. Abdu~r-Rahmani, e 
ky nga Ebu tlurejre qe ka thene: 

- U kendua ikametl per namaz e masa i drejtuan safat, Pejgamberi 
s.a.v.s. kishte dalur (nga banesa) dhe kaloi perpara (ne mihi'ab) dhe meqe 
atehere ishte xhuniib, that "Rrini ne vendin tuaj!", kurse ai u kthye ne 
banesej u pastrua dhe doli e nga koka i pikonte uji. Atehere u fal me 
shoket e vet (pa e pcrseritur ikametin). im! E ni»»:i.4.> "I 641. Na ka treguar Ebu Nuajmi, ketij ia ka transmetuai' Shejbaniu nga 
Jahjai, i cili e ka degjuar Ebu Selemen, ketij i ka treguar Xhabir b. AbduUahu 
se Pejgamberit s.a.v.s. ne diten e luftes se Hendeknt i ka ardhur Umer b. 
Hattabi dhe ka thene: 

- O Pejgamber s.a.v.s,! Pasha All-Uahun, gati te mos falem, e dielli 
te perendoje. 

Umen e tha kete pasi qe ydo agjerues kishte bere iftar. Pastaj 
PeJeamberi s.a.v.s. tha: "Pasha All-Ilahun as une nuk e kam falur". 240 ox-ami- Pastaj, Pejgamberi s.a.v.s. zbriti (ne luginen) Bat-han, e me te edhe une. 
Aty mori abdest, e faJI iqindine, pasi qe dielli tashme klshte perenduar, 
e pastaj e fali edhe 


e ikamett eshte kenduar 

642. Na ka treguai* Ebu Ma'mer Abdullah b. Ainri, ketij Abdu~l- Varihti, 
ketij ia ka transmeCuai' Abdu-1-Aziz b. Suhejbi nga Enesi qe ka thSnS: 

- Eshte kenduar ikametl per namazin e (jacise), e Pejgamberi s.a.v.s. 
bisedonte me nje njeri ne nje ane te xhamlse dhe hyri ne mamaz vet«m 
pasiukotmasa**. 


643. Na ka treguar Ajjash b. Velidi, ketij Abdu-l-A'la', ketij Humejdi 
dhe ka thene: 

- E kam pyetur Thabit el-Bunaniun per njeriun i cili bisedon pasi qe 
te kendohet ikameti per namaz dhe ai me tregoi se Enes b. Maliku ka 26 Nga hadithi miuid te perfuiidohet: 

- lejohet te biseduarit e xhematit ndermjet ikametit tS kdnduar dhe hyrjes (fillimit) ne 
namaz, por qe kjo eshte e qortueshme te behet pa ndonje nevoje te ve^ante; 

- eshtg e prefomeshme namazin ta falesh ne 9astet e para te fillimit te kohes se tij, e 
deiyre (patjeter) deri te fillimt i kohes se namazit tjeter. 241 :-fvAK^;^'A ■ r--f .■>. ,^^.Aft■f>^■-■'^'.. f : -. /:'■-. tr-,r:;fi j.-J-i. J■f■>.^.■^; w ■■j;-^; ^v^rj-:-:^v.-. - ---'":';: sitT oi ovsK-^f; c-~.s^ ^(iz^'■^^■(^■■J(r'-'.^. . :: i-:-i-^'^i;^j^i^:s^'i^i:ii-^tv^f.L-\.-^-^.'^^->-'.--iW^^ thene: "Eshte kenduar ikameti per namaz dhe Pejgamberit s.a.v.s. i doll 
nje njeri dhe e Tonoi edhe pse ikameti per namaz tashme ishte kenduar". 

Detyra e te faiurit me xhemat 

Hasan! thote: "Nese dikend edhe nena e vet, nga meshira ndaj tij, e 
pengon te marre pjese ne faljen e jacise me xhemat, nuk do ta degjoje". 

644. Na ka Ireguai' Abdullah b. Jusafi, ketij Maliku, ky nga Ebu Zinadi, 
ai nga A'rexhi, e ky nga Ebu Hurejre, se Pejgambed s.a.v.s. ka thene: 

"Betoheni ne Ate, ne dore te te cilit esht« shpirti im, se kam vendosur 
te urdheroj te priten drute, pastaj te urdheroj faljen e namazit dhe ezani 
u thirFj e t'i urdheroj dikujt t'i behet imam mases se pranishme, e une 
te mungoj dhe te shkoj deri te njerezit qe mungojne nga namazi dhe te 
urdheroj te digjen shtepite e tyre. 

Betohen ne Zotin, sikur ndonjerl prej tyre te dsnte se do te gjeje se 
paku nje asht te yndyrshem, ndonje te mire te gjuajtur, ai gjithsesi do 
te merrte pjese ne faljen e jacise me xhemat"* 27 Falja e iiamazU me xhemat eshte manifestim me i foite i vetedijes se j^ergjitlisme Islame. 
Lakmuesit vtapojiie pas te mirave materiale te vleres se aslitit te brejtur ue te ciliii nutiid 
te gjendet vetem pak dhjame (yndyxe); per disa kjo eshte qSllim jetesor, ne kete besojne 
dhe keshtu diike mos e diau- beheii musliiike. 

Falja me xhemat sipas AJimed b. Hfimbelir diie Davud b. Al'mt eshte kuslit per 
vlefshmcrine e namijzit, e sipas qendrimit te Ibni Hudliejmes, Ibiii Mundliuit, Altaut, 
Evzaiiit dlie Ebu Tlievrit detyre persoiiale obligative (farzi ajn). 
Ne komentiii "EI Hidajc" thiiliet: "Sipas mendhnit te j)ei'«jithshem te jiiristeve te slikollcs 
hanefite falja me imam eshte vaxMb» te ciiin ndokiisli e qiiau suonet i slikalies sS paie". 
Kudiiriu konsideron se namazin obligativ (vaxhJb) diiliet fatiir baslikarisht (me xhemat) 242 0f^aml qofle edhe me njerezit e tii te shtepise, e autori i vepres "fiedai" pohon: "Kur qytetarit i 
kalon falja e pertiashket ne nje xhami, Sshtg miie te ngutet te xhamia tjetSr dhe te arrije 
neatcxliemat". 

Ne vepren "TuJbfe" tlxuhet se falja me imam eshte det^te per peKonia i cili mund te vije 
ne xhami pa adonje vgshtiresi. Praadaj, ne shtepi miind te fale njeriu i S(5miire, sakati dhe 
i verberi i cili nuk ka udherrefyes (percjelles). ShumB jiiristS thone: "Kush e le pas dore 
dlie e bfi^tis pa nevoje faljen me xhemat, duhet kritihiar publikisht, e fqinjSt qS e 
tolerojne kete i ngarkojne vetit mekat dhe pergje^esi para All-Uahut xh.sh., e kimder 
bjuioreve te nje ane, te cilet e braktisin faljen me xhemat, duhet ndermarre aksion ushtarak 
dhe masa tjera per t'i bindur per kryerjen e kesaj detyre. 

Ne "Kin'jim" thuhet: "...deshmimin e atij qe nuk vjen ne xhami te fal namazel e 
perbashketa auk duhet respektuar bile ne gfaiedo kontesti qofte". 

Ebu Haoife thote: "Kush liarron te shkoje ne xhami ne faljen me xhemat, e zen gjumi 
ose e pengon ndonje pime, faljen e atij namazi do ta organizoje me njerezit e vet te 
shtepise, e nese e fal vete namazin e ka me vlere te plote". 

Sipas mendimit Tahaviut, KeMut dhe Shafiut falja e uamazit me xhemat ben pjese ne 
detyrat e pSrgjithshrae detyre sipas deshires (farzi kifaje). 

Muslimi thekson se nje i veib^' eshte ankuar te Pejgamberi a.s. se nuk kakush tapercjelle 
ne xhami, e ai e pyeti: 

- A e degjon thinjen e ezaiiit ne shtgpine tende? 

- E degjoj - u pergjigj i verberi. 

- Je i obliguar le vijsh ne xhami ne ibadetet fetare - tha Pejgamberi a.s. 

Ng verizionin tjeter thuhet se Ibni Umrai Mektumi ka thene: "ShtBpia ime eshte mjaft 
larg xhamise dhe une nuk kam udherr&fyes, nadaj a kam ndonje leshim?" 

- A e degjon thinjen e ezanit? - e pyeti Pejgamberi a.s. 

- E degjoj - u pergjegj ai. 

- Nuk ke kmrfarS leshimi - iu pergjigj Pejgamberi a.s. 
Ahmed ibni Hambeli e ka regjistmar raslin: 

- Pejgamberi a.s. ka ardhur ne xhami dhe, duke gjetur pak t^ pranishSm, tha: "Kam 
vcndosur qe me nje rast te caktoj imamin, e une te dal nga xhamia dhe te urdheroj djegien 
e shtepise se 9do muslimani qe do te mungoje ne faljen me xhemat". Atehere Ibni Ummi 
Mektumi ka thene; "O Resulull-llali, ndermjet shtepise tin^ dhe xhamise ka pemishte, e 
nuk jam ne gjeiidje gjithmone te mbaj udherrefyes, andaj amund tefal ne shtepine time?" 

- A e degjon thinjen e ez^iit? - e pyeti Pejgamberi a.s. 

- E degjoi - u pSrgjigj ai. 

- Eja ne xhami! - tha Pejgjttnberi a.s. 

Duket se Pejgamberi a.s. ka thene: "Kush degjon zeiin e muezinit e nuk vjen ne xhami, 
re^istrohet nS mesin e munafikeve". 
Imami duliet te jete i dijshem, i dukshem dlie i respekmar ne mjedisin e vet. 243 ' ^f j«_* Ji l>i Uk\ Sf^ IH V^l y<; , 

etefitlurltfne Kur Esvedin e kalonte xhemati (ne te shkuarit ne xhami te mehalles), 
ai shkonte ne xhami tjeter. 

Enes (b. Maliku) erdhi ne nje xhami ne te cilen tashme ishte kryer 
faija dhe al persei e thlrri ezanin dhe fall me xhemat. 

645. Na ka ti'eguar Abdullah b. Jusufi, ketij Maliku, ky nga Nafiii, ai nga 
Abdullah b. Unieri se Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

"Namaz! i falur me xhemat 27 shkalle eshte me me vlere se namazi 646, Na ka treguar Abdullah b, Jusufi, ketij Lejthi, ketij Ebu Hadij, nga 
Abdullah b. Habbabi, nga Ebu Seid Hudriji, se ai e ka degjuar Pejgambeiin 
s.a.v.s. duke thene: "Namazi i falur me xhemat per lyezet e pese shkalle 
eshte me me vlere se namazi i falur indiyidualisht". 28 Diiket se Maliku ka thene: "Kush e fal nje namaz me imam, ai nuk duliet ta falS prape 
ne xhami me xhemat tjetSr pos nese (ai xhemat) do te formohej ne harem te Qabes ose 
nS xhaming e Pejgamberit a.s- ne Mediae". 

Kiijt i shpeton falja e namazit me xhemat, mimdet ta fale vete ne te njejten xhami ose 
ne ndonje xhami tjeter nese atje mund ta ze xhematm. 

Fonnimi i faljeve te n^pasnjeshme te te njejtit namaz, pre] grupeve te ndryshme 
njerezish ne nje xhami, lejohet ngse kjo nuk do te shkaktojfi p^'garjen e musljmaneve te 
rrethit- 244 


647. Na ka li'eguar Musa b. Ismaili, ketij Abdu-1-Vahidi, ketij A'meshi, 
ky e ka degjuar Ebu Salihun qe thote se e ka degjuar Ebu Hurejren se 
Pejgamben s.a.v.s. ka thene: 

"Namazi i njeriut i falur me Imam, vleresohet per 25 here me shume 
se nam^azi i falur ne shtepi dhe dyqan, dhe ate: kur merret abdest si 
duhet, pastaj del ne xhami per ta falur namazin me xhemat, e jo per 
di^ka tjeter, atij per 9do hap te hedhur do V\ ngrihet vlera per nje shkalle 
me teper e do t'i hiqet edhe nje mekat i vogSI, Kur ai falet, derlsa te 
gjendet ne vendin ku eshte falur, melaqet pa nderprere luten per te duke 
thene: "Zoti yne, shpetoje! 2^ti yne, meshiroje! " Kurse ^donjeri nga ju 

TO 

konsiderohet se eshte ne namaz derisa pret fa!jen e namazit tjeter". 


29 Ngahadithimiindteperfundoeht: 

- falja e namaziE eshle detyre me e rendeishme e muslimanit* ai eshtS baze e mesimit 
Islam; 

- njeriu mund te jeie mS i vlefshem se meJaqet dhe me pim&a e tij tS mirS tS fitojS 
simpatine e lyre qe per te te angazhohen. 245 Rendisfa e faijes se sabahut me xhemat 

648. Na ka txeguar Abu-Wemani, ketij Shuajbi nga Zuhriu, ketij ia ka 
kumtuar Seid b. Musejjebi dhe Ebu Seleme b. Abdu~r-Rahraani qg Ebu 
Hurejre ka thene: 

- E kam degjuar Pejgamberin s.a.v.s. duke tiiene: "Namazi I falur 
me xhemat^ per 25 shkalle ja kalon vleren e namazit te cilin dikush nga 
ju e fal individualisht. Melaqet e nates dhe melaqet e dites takohen me 
rastin e faljes se namazit te sabahut, pra nese doni - thoshte Ebu Hurejre 
- ne te lexoni me gjate Kur'an. Namazi i sabahut eshte lutje ne te cflen 
vertet jane te pranishme melaqet", 

649. Shuajbi thote se Naflu ia ka transmetuar nga Abdullah b. 
Umeri: "... ia kalon vleren per 27 shkalle,..". 

650. Na ka treguar Umer b. Hafsi, ketij babai i lij, atij A'meshi, se e ka 
degjuar Salimin, i cili e ka degjuar Ummi Derdan, e ciia thote: 

■ Hyri tek une Ebu Derda' I hidheruar dhe une e pyeta: "Qka tg ka It "Pasha All-llahun, nuk di qe ne ummetin e Muhammedit a.s.v,s. ka 

30 
mbetur di^ka e pandryshuar, pos te faludt me xhemat", tha ai. 

j-UVi ^ \^1 ^^ ii^j^ ^^' t^J> i [^ fj.J* ^^1:^}%.]] j fj^l^ui %! » ^\^ J^' 30 Ebu Derda tie deklanrt^ e tij mendoute ne banorSt e vendbanimJt tS tij. Leshimet e 
njerezve duhet peiTniiesuarme kesMllime e vetemateliereme masa efik^e e vendimtare. 246 O-KUftC 651. Na ka ti-eguar Muhainrned b. el-Ala', kStij ia ka transmetuar Ebu 
Usarae nga Burejd b. Abdullahu, ai nga Ebu Burde, e ky nga Ebu Musa i cili 
ka thene se Pejgaraberi s.a.v.s. ka thene: 

"Nga masa shperbliniin me te madh per namazin e vet e kane ata qe 
banojne me iarg xhamise; e kush e pret namazin (oe xhami) per ta falur 

me imam, ka shperblim me te madh nga ai qe falet (pa priur qofte ne 

31 
sJiemat ©se vete) dhe pastaj flen". 

■^ rf- *■ 4»' Rendesla e faljes se namazl te drekes ne kohen 652. Na ka treguar Kutejbe nga Maliku, ai nga Sumejji, robit te liruar te 
Ebu Bekrit, ky nga Ebu Salih Semmani, kurse ai nga Ebu Hiu'ejre qe 
Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

"NJe njeri, duke shkuar rruges, e hasi ne rruge lye dege me gjemba 
dhe e largoi ate, All-llahu xh,sh. ia pranoi ate veper te mire dhe per ate 

ia fail (mekatet e vogla te bei-a ndaj Tij)". 

653. Fastaj tha: "Ka pesc IIoj shehidesh: personi I vdekur nga 
murtaja, nga te huequrit bark, i mbyturi, personi i vdekur nen ger- 
madha dhe personi i vdekur ne rruge te Allahut xh.sh," 3 1 Keimaniu thote : Kiish pret qe me imamin te fale naraazin qoftS edhe afer kalimit t& kohes 
se tij, do te kete shperblim rae tS madh se ai qe e fal intividiialisht ng 9astet e para te 
fiUimit te kohes se tij , e kush e pret imamia deri afer firadit te kohes se namazit dlae e fal 
me imam» ka shperblim me tg madh se ai i cili atg namaz e faJ me imamin pa pritur. 
Gjatesia e kohes se kaluar ne faljen e namazit dhe ng punSl tjera pgrgatitiore ndikojne 
ne lartesine e shperblirait. 247 4- ^«c?« Gjithashtu tha: "Sikur njerezit te dlnin ^fare jane shperblimet per 
fliirrjen e ezanit dhe faljen ne rend te pare (te ibadetet qe kryhen ne grupe), 
pSr te marre pjese ne to nuk do te g|eiun rrugedaJje pos hedhjes se 
shortit, e ate do ta hedhnin''. 

654. Sikur te dinin ^ka do te fitonin per faljen e namazit te drekes 
ne koheii e pare kur fillon, ne kete do te benin gara, e sikur te dine ^ka 

kane ne faljen e jadse dhe sabahut me xhemat, do te vinin ne to, qofte 

.„ 32 - " 


655. Na ka treguar Muhanmied b. Abdullah b. Havshebi, ketij Abdu-1- 
Vehabi, ketij ia ka transmetuar Humejdi nga Enesi, i cili ka deklaruar qS 
Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

- O byte e Seiemes, dyeni, edhe hapat u Uogariten (ne shp^rblim). 

Muxhahidi shprehjen "Atibarekum" ne fjal^n e AlB-Uahut xh.sh.: 
"Shenojme ate qe njerzlt me pare kane pergatitur, madje edhe gjurmet 
(shenjat) e tyre", e ka komentuar "madje edhe hapat e tyre". 32 Shperblimet jane tenjejteniemundiaeshpneziiai^e me temedhatedeshmojnSMes^ 
e ve^ante ^ All-llahut xh.sh. 

Shehidet udahen ne tri kategoii: i vrari ne emer te Al!-llahut xh.sh. nga ana e amiikut; i 
vdekuri nen rrethana tejet te mimdimshme (torturaese), ng Di^n e Gjykimit kane 
shperblirmn e sbehidit, por varrosen si te vdekurit e rgndomte. Keto jane kater llojet e 
para te njerezve te permendtir n5 haithin e sipSrsheniiar, edhe njerSzit e ware per te arritui' 
ndonjg qfiiiim te kesaj bote. 24H 656. Kurse Ibnu Ebl Merjem ka thene se e ka informuar Jai^a b. 
EJjubi, kete Humejdi, nga Enesi se familja Benu Selime ka dashur te 
shpenigulet nga banesat e tyre dhe te vendoset afer (xhainise) se Pejgam- 
berit s.a,v.s.. Pejgamberi thote, Enesi, nuk e ka pelqyer qe rrethinen e 
Medines ta shnderrojne lie shkreti, dhe u tha: 

- Dijeni, se ne shperblim u llogariten edhe hapat tuajl 

Muhaxhihidi permend: "Hapat e tyre, ato jane kembet e tyre, kar 
ecin ne kembe". 33 Muslimi thekson se atakane qeiie pjesetaret e fisit Benu Selim, te vendbanimit Sel', nje 
mile larg Medines dhe duke dashur te vendosen ne qytet afer xhamise se Pejgamberit 
a.s., kane vendosur t'i shesin shtepite e tyre dhe Pejgamberi a.s. i ka zmbrapsur nga ai 
qellim dhe ua ka terheqtir verejtjen per ate qe eshte me e dobishme. 
Nga haditiii tnund te peifundohet; 
~ ne pmiet e devotshme pemienden edhe hapat e bera iiS emgr te atyre puneve; 

- eshte mire te banosh atci xhamise, itese kjo. i pergjigjet rrethanave te gjithmbarshme 
shoqgrore. Pejgamberi a.s. ka ndaluar vendosjen e atij fisi ne Medine, ngase ata do ta 
braktisnin bujqesiue dhe me kete do te zvogelohej produktiviteti i pimes. 

Enes b. Maliku dhe Muxhahidi i kalonin xhamite me te rej a dhe shkonin nS mg tS vjetrat. 
Hasan B asriim e kane pyetur a mund te lesh xhamine e mahalles dhe te slikosh ne xhemal 
te ndonje xhamie q'eter, e ai eshte pergjegjur: 

- As-habet kishin deshire te tubohen ne xhamiat ne te cUat ka me shume njerez. 
Ebu Alxiullah b. Lubabe ne te njejten pyetje eshte pergjigjur: 

- Le te braktiset xhemmati i xhamise se vet. Nderimi me i madh i xhamise mund te jete 
vetem cese ne tt falet edhe namazi i xhumase. 

Kiutubiu konsideron se mS mire Sshte te shkohet ne xhami me te larget, qofte edhe ne 
fqinjSsi po te jetg xhamia aktive, e juristet tjere shtojne: "... nese kjo nuk ^on nS pergarjen 
e xhematit dhe n^bylljen e xhamisg se mahalles". 

Nese imami i xhamise se mahalles nuk e iexon Kur' anin sipas rregullit ose ben leshime 
tjera, xhematliu ka te drejte te shkoje ne xhami tjeter, kete te drej te e ka edhe atehere kur 
vizituesit e saj e shikojne me pt^buzje. 249 


Ml efaltesseiaciseme 657. Na ka treguar Umer b. Hafsi, kStij babai i vet, ketij ia ka pgrcjelle 
A'meshi, ketij Ebu Sallihu nga Ebu Hurejre, i ciji ka deklaruar qe Pejgamberi 
s.a.v.s. katheae: 

' 'Per munafiket nuk ka tiamaz me te rende se sabahu e jada, e po ta 
dinin se ^fare shperbilhne katie ato, ata do te shkonin Vi falnin qofte 
edhe duke u zvarritur. 

Kam vendosur t'i urdheroj muezinit te beje ikamet, e t'i urdheroje 
ndonjerit t'i behet Imam mases, e une t'i marre disa gaca nga ^arri dhe 
t'ia ndezi (shtgpine) atij qe ende nuk ka dalur (ne xhami) per namaz^'. Dy e me shume \f8ta perbejne xhematin 

658. Na ka treguar Museddedi, ketij Jezid b. Zurej'i, atij Halidi nga Ebu 
Kilabe, ai nga Mallik b. Huvejrithi e ky nga Pejgamberi s.a.v.s., i clli ka 
deklaiTiar: 34 N£ pSnnbledhjen e haditheve te Ebu Davudi 6shte permendur deklarata e Pejgamberit 
a.s. : "K^n vmdosur qS nje djaloshit tim t' i urdheroj tS mbledfae njfi tubB dru^ e te shkoje 
te njerSzit tS cilet pa ndonje shkak t£ arsyeshme falen n6 shtpSite e (yre dhe t'ua ndezi 
sh^i^". 250 ^ ' ' Kur fillon koha e namazit, thirrni ezanin dhe ikamedii, kurse imam 
le t'u behet ai qe eshte me i vjeter nga ju te dy!". ^U^ j^j s ;^ ^j^; ^li J "^1 ^^ *«^^ 

■l 

e 'sWi Si 4*1 Ji liir ul we" -y < ZjJ" bui o*b U S5U 

Rendesia e prltjes se te faiurit me xhemat 
ne xhami dhe rendesia e xhamise 659. Na ka treguar Abdullah b. Mesleme, nga Malikxi, ai nga Ebu ez- 
Zinadi, ky nga A'rexhi, e ai nga Ebu Hurejre se Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

- Melaqet i luten All-Uahut xh,sh, te fale ^donjerui nga ju, derisa ai 
te jete me abdest ne vendin ku ka falur namazin e vet, duke thene: "O 
AU-llah faija! O All-llah, meshiroje!" 

"Qdonjeri nga ju eshte ne natnaz, derisa ai namaz e mban ne vend 
dhe e pengon t'i kthehet fami^jes se vet, e jo ^kado ^eter"* 

^yj^ ^ ^j\ ^'^ Lji J'j^ Jig All xi ^ ^^_ li'jb. j\» f£ ^ V \^j^ - ^^* 

660. Na ka treguar Muhammed b. Beshshaii, ketij Jahjai nga Ubejdul- 
laiiu, atij i ka treguar Hubejb b. Abdu-r-Rahmani, nga Hafs b. Asiini, ai nga 
Ebu Hurejre, e ky nga Pejgamberi s.a.v.s. qe ka thene: 

"Shtate lloj personash All-llahu do t'i veje nen mbrojtjen (hijen) e 
Tij ne diten kur nuk do te kete hije pos hyes se Tij, dhe ate: imamin e 
drejte; te riun qe rritet duke i kryer me rreguU ibadetet fetare; njeriun 
zemra e te cilit eshte e lidhur me xhamine; dy lyerez te cilet jane dashur 
ne emer te Ail-llahut. ner shkak te Til lane bahskuar dhe per shkak te 251 Tij jane ndare; njeriun te cilin e therret gruaj e pashme dhe e bukur, e 
ai asaj i pergjigjet: "I frikohem All-llahut"; njeriun i dli fshehtas jep 
sadaka ashtu qe e majta nuk e din gka shperndan e djathta dhe njeriun 
i cili e kujton All-llahun xh.sli. e ne te njejten kohe i lotojne syte". 35 Drejtesia dhe^bpjektiviteti janS karakteristika te^p^mueshme te njeriut, e ve^mas 
iidh^eqesit. Muslimi ne permbiedhjen e tij te haditheve sjell deklaraten e Pejgamberit 
a.s. 

- Te drejtet ne Ditm e Gykimit do te jene ne afersi te AU-Uabut xh.sh. ne pozita te larta, 
dhe ate: njerezit te cilet vendinKit e tyre i sjellin drejt dhe objektivisht, sillen drejt ndaj 
njerSzve te shtepise se vet dhe ndaj atyre qe u jane te nenshtmar. 

Ibni Abbasi thote: 

- Cilido populi qe ka sbkekix marreveshjet dhe fjaien e dhene» All-llahu xh.sh, shpejt e 
ka deniiar (ndeshfcuar) ms denim te ashper; populli qg njerSzve u ka hequr ne terezi dhe 
I ka vjedhmr, e ka goditur thatesia dhe skamja; populli qe ka shkelur ne hipolaizi, eshte 
denuar me murtaje dhe me semimdje tjera ngjitese; populli qe ka bfere padrejtesi, 
pahgjshmeri dhe sundim te pakufishem mbi te tjeret, ka perjetuar epror te dhunshem ^e 
okupator te pameshirshem. 

Rinia eshte shprese e bashkesise, baze e shoqerise sfi ardhshme dhe asaj duhet kushtuar 
kujdes te posagem. 

XhamJat jane shtepi te All-llahut xh.sh. dhe te njerezve te mir^ te cilet duke c perfunduai 

nje namaz mendojne menjehere ne te ardhshmin dhe ne lidhje me te i planifikojnS ptmSt 

e tyre te kgsaj bote; punojne per kfetS bot6 sikui' te jetonm pergjithraone, e per te ardhmen 

sikur te vdisnin neser. 

Marredheniet e mira ndennjet veti dhe dashamnesia ne emer te AU-Uahut xh.sh. jane 

pjese perberese te fese. Maliku konsideron se kjo gshtS delyrg personate, farz i 

muslimanit 

Dufcet se Pejgamberi a.s. ka thene: "Dashuria e njerezve nderrajet ved ne emer te 

AU-llahut xh.sh. Sshtemanifeslimi besimit tS forte". 

Ebu Rezini thots se Pejgamberi a.s. i ka thene: 

- "Rezzin, sa here qe te jesh vete dhe pa pime, angazhoje gjuhen tende ne pgtkujtim dhe 
lavderim te AU-Hahut xh.sh.; duaj njerezit vetem ne emgr tg All-llahut xh.sh. dhe urreji 
ne emer te All-llahut xh.sh.!" 

Te jetosh, ndgrmjetfrikes nga denimi i All-llahut xh.sh. dhe shpres^ ne Meshiren e Tij, 
eshte fcarateristike e njergzve te mirS. Ne Kura'n thuhet: "Kush i frikohet pgrgjegjesise 
para All-llahut xh.sh. dhe ruhet nga epshet e ulta njerezore, e ka vednin nS Xhennet" . 

Me kete kuptun eshtS edhe ky hadith ne te cilin ne alegori eshte paraqitur s}^)erblimi i 
njerCTezve \e mhe ne ahiret. "Ne Xhennet fesh^ nje labirinth i ngritur si prej raargaiitari 
(Bsc gurgve tS gmueshcm e te shtrenjte ne te cilin ka 70.000 saraje, ne jdo saraj 70.000 
banesa, e ne 9do banesS 70.000 banore. Ne godme te tille do te kene nder te baDOJne 
vetem pejgamberet, njerezit e vdekur nS em^rt te All-llahut, besmtaret moralisht te 252 661. Na ka ti'eguar Kutejbe, ketij Ismail b. Xhaferi nga Humejde, i cili - E kane pyetur Enesin; a ka mbajtur Pejgamberl s.a.v.s. un^? 

- Po - ka thene Enesi. ■ Nje nate ai e ka shtyre faljen e jaciseded pas 
mesnate dhe kur u fal, u kthye kah ne e thai "Masa tjeter tashme jane 
falur dhe kane fjetur. Ju konsideroheni se vazhdimisht jeni ne namaz 
derisa e pritni ate". 

- Me duket se tash e shoh shkelqimin e unazes se tij - tha Enesi. 


devotsteni te cilet i mblkqyrin epshet e tyre dhe imamet e drejte". 

Lemoshen duhet ndare edhe fshehte, edhe publikisht. Ne Kur'an Bshte tlieng: 'TSttdani 
lemoshe fshehtas dhe keshtu ia jepni tS vaiferve, mg mir£ e keni, sesa ta jepiii h^tas". 
L&mosheu jo ^ detymesttme (yuHaetare) me mire esh^ ta ndash fsjiehtas dhe me kete 
t^ ruhesh nga njoUa e dyftyresise, e le detymeshmen prape, h^tas qe te nxiten te tjeret 
j^r kete. 

T'u besh mile te tjereve eshtS shenje e bujarisS, dorMdhenesise dhe bensnikersise 
(Iqjalitetit) udaj urdherave i& AU-lIahut xh.sh. 

Ebu Hurejre transmeton se Pejgamberi a.s. i ka thSng: "Me pare qumshti do te kthehej 
ne sise te deves sesa te hyj ne Xheheimem pescmi i cili qan nga besaikeria dhe respekti 
udaj All-Uahut". 

Enesi ka transmetiiar deklaraten e Pejgamberit a.s.: "Ne Diten e Gjykimit nuk do te jele 
i dSnuar aj qe ka kujtuar All-llahun xh.sh. me perkushtim dhe i ka !arS syte e vet me lot, 
saqe i kanS rme edhe ne toke". 253 a m(r~l- >uAet'n- ne ne mengjes 

662. Na ka treguar AH b. Abdullahu, ketij Jazid b. Haruni, ketij Muhara- 
med b. Mutaiiifi nga Zejd b. Eslemi, ai nga Ata' b. Jaseri, ky ngaEbu Hurejre, 
e ai nga Pejgamberi s.a.v.s. qe ka thene: 

"Kush shkon ne xhami heret ne mengjes e mbremje, All-Uahu Kh.sh. 
do t'i pergatise vendosje ne Xhennetj dhe ate sa here qe shkon ne mengjes 
ose ■^ ^'^, ?3^* u* %J i.^ = ^^* ^^^ Cf l^ ^^=^ *3^ "^^.l if-i-^ J^' J^ L^U ju Ji ait 663. Na ka tt-eguar Abdu-1-Aziz b. Abdullahu, atij ia ka ti'ansmetxiar 
Ibrahim b. Sa'di nga babai i dj, ky nga Hafs b. Asirai, ai nga Abdullah b. 
Malik b. Buhajne qe ka thene: 

- Pejgamberi s.a.v,s, ka kaluar prane nje njeriu, e me ka treguar 
thote Buhariu edhe Abdu-r-Rahmani, ketij Behz b, Esedi, atij Shu'be, 
se e ka informuar Sa'd b. Ibrahimi, ai e ka degjuar Hafs b. Asimin qe e 
ka degjuar lye njeri nga fisi Ezd, te cilit i thonin Malik b. Buhajne, qe 
Pejgamberi s.a,v.s. e ka pare nje njeri duke i falur dy reqate (te sunetit 
te sabahut), kurse ikameti per namaz tashme ishte kenduar. 

Pasi e kreu namazln Pejgamberi s.a.v.s., e rrethoi masa dhe Pejgam- 
beri s.a.v.s. i tha (atij njeriu): "Sabahu eshte kater reqatesh? Sabahu 
eshte kater reqatesh?!" 

254 0xmtl Ne zinxhirin tjeter te transmetuesve pas Behz b. Esedit pason Gun- 
deri dhe MuadhI te cflet (te njejtin hadith) e transmetojne nga Shu'be e 
ai nga Maliku. 

Te njetin hadith e ka trajasmetuar Ibni Is-haku nga Sa'di, ai nga 
Hafsi e ky nga Abdullah b. Buhajne. 

Hammadi prape ka thene se ate e ka informuar Sha'dl duke trans- 

'Xf\ 

metuar kete hadith nga Hafsi, ai nga Malik b. Buhajne; « « ■^ ^ ^ "^ ^ 

' ai|-j ce yr^V:' £> Mir "br^ c>; # V ^> * J-« /^i!* C> 36 Eshte e qortuesbme tS falesh smietin e sabahut ne xhaiai, kur ikameli tashme eshte 
kenduar dhe iraami ka fiUuar te Me farzin. Ky eshte qendrim i Abdullah b. Umeiit, Ebu 
Hmejres, Sa'd b. Xhubejrit, Is-hafcut dhe Ebu Thevrit. 

Ebu Haoife dhe juristet e shkoUes se tij e lejojne ate faije jashte xharaisB nese imamin 
mund ta zBsh bile ne reqatin e fudnit te farzit, ndeisa Evaziu e lejon kete edhe ne vete 
shaming. 
Autori i "El-Hidajes" pgrmend: 

- Kush e ze imamin para fimdit tS reqatit te pare te farzit te sabahut, do ta fal sunetin e 
sabahut para deres se xhamise, pastaj te hyje ne xhami dhe te lidhet ne reqatin e dyte te 
farzit me imam. Kjo Sshte zgjidhje pajtlmi i botekuptimeve tt ndryshme te juiistgve. 

Ne Zehra thuhet: 

- eshte siimiet te falesh sunetin e sabahut ne shtepi. NSse imami ka fllluar ta fale farzin 
ne xhami, suneti falet para xhamise, ose diku ne ndonje pjesg te jashtrae te xhamisS. 

Faljen e ketij suneti, nS rastin e sipershSnuac, ne cilendo pjesfe tB xhamise, disa jurists e 
konsideiDJne akt te qortiieshSm, sepse 9do kSnd i xhamise, pra edhe sofet e xhamise 
koosiderohen pjese te saj. 

Lej ohet te fale t ky sunet ne xhami para se te kendohet ikameti dhe ate pa kuirfarfe verjetje . 255 /ui'-i-- am ^'^ J-H X if' ^^ ' v-^ *^^ J*-*! dtfhet te prezentaj ne xhemat 

664, Na ka treguai* Umer b. Hafsi, ketij babai i tij, atij ia ka transmetuar 
A'meshi nga Ibi"ahinii se Esvedi ka thene: 

- Kemi qene tek Aishja r,a., biseduam per kryerjen dhe respektimin 
e vazhdueshem te namazit, dhe Aishja na tha: "Kur Pejgamberi s.a.v.s. 
u semua nga semundja nga e clla edhe vdiq, ishte koha e namazit te 
drekes, u thirr ezani dhe ai tha: "Urdheronl Ebu Bekrit le te falet me 
masen e pranishme". Atehere i Ihane: "Ebu Bekri eshte lyerl I meshir- 
shem 1 gatshem te qaj kur do te qendroje ne vendin tend, ai nuk do te 
kete fuqi, qe me masen ta faie namazin". 

Pejgamberi a.s. perseriti urdherin e vet, e ato (bashkeshoretet) ia 
perseriten pergjigjen. Pastaj Pejgamberi a.s. per here te trete e perseriti 
urdherin e tij dhe tha: "Ju vertet jeni te padurueshme, si edhe grate e 
pejgamberit Jusuft Urdheroni Ebu Bekrit le t'a fale masen e pren- 
ishme!" Atehere Ebu Bekri doU dhe i fall, kurse Pejgamberi s,a.v.s. e 
ndjeu ne vete nje lehtesi, dhe, duke u mbeshtetur mes dy veteve, doli dhe 
sikur edhe tash ia shoh kembet, qe per shkak te dobesise ferhiqen per 
toke. Ebu Bekri deshti te terhiqet, dhe Pejgamberi s.a.v.s. i dha shenje 
(me dore) te rrije ne vendin e ty dhe e sollen e u ul prane Ebu Bekrit 

Me vone dikush e pyeti A'meshin: "A ka falur Pejgamberi s.a.v.s. 
namazin dhe Ebu Bekri ka falur me namazin e tij, e masa ka falur 
namazin pas Ebu Bkerit?" 

- Po - tha A'meshi duke e tundur koken. 

Nje pjese (te fundit) te ketij hadithi e ka transmetuar edhe Ebu 
Davudi nga Shu'be e ky nga A'meshi. 

Ebu Muaviu shton: '*... Pejgamberi a.s. u ul ne ane te majte te Ebu 
Bekrit, kurse Ebu Bekri falte prejmkembe". 

256 'iXOMi- J^i : Jfe Is/f y^ j*^cf ^x o. f^ ^V^ ^ '^r ur V'j'.l ^h — '^'\* 

665. Na ka treguar Ibrahim b. Musai, ketij Hisham b. Jusufl, nga 
Ma'meri, ai nga Zuhriu i cili ka thene se e ka inforraar Ubjediillah b. Abdullah 
qe tha se Aishja ka thene: 

- Kur Pejgamberi 5.a.v.s. u rendua dhe semundja lu ashpersua, 
kerkoi leje nga grate e veta qe te lengoje ne dhonien time, ato i lejuan 
dhe ai doll me ndihmen e dy burrave, e kembet i zvarriteshin per toke. 
Ai atehere ishte ndermjet Abbasit dhe nje njeriu tjeter. 

Ubejdullah b. Abdullahu thote: 

- Me vone ia kam permendur Ibnu Abbasit ate qe Aishja ka tisene, 
ai me tha: "A e din kush eshte ai njeri qe Aisliga nuk ia zuri emrin?" 

- Nuk e di - thase. 

■ Ai eshte Ali b. Ebi Talibi ■ u pergjgj Ibni Abbasi". 37 Pejgamberi a.s. eshte semure ne dhon^ te Mejmunes, e me pelqka tS bashkeshcateve 
tjera, ka ISngiiar dhe ka ndermia jete ne dhomg tS Aishjes. Semuiidja i eshte rSnduar dhe 
nje ditg i thote Aishjes: 

- Me steprikoi me uje nga slitate rreshiqe (sh^uUa) spaogot e te ciiave ende mik jane te 
gelura, sepse (feia t'u Jap shokeve edhe ndonje kesbillS. 

Bashkeshortet e kane vendosur ne korite te Hafses, e kane stei^ikur dhe kiir u freskua, 
nje te shtxine apo tg diele, Fadii dhe Usame e §imn ne xharai per namaz te drekes, dhe 
Pejgamberi a,s. mases i ishte ber'B imam. Keren tjetSr, tS henen, Abbasi dhe Aliu e 9uan 
ne namaz te sabaliut dhe ai fall pai? Ebu Bekrit si pas immnit te vet. 

Nga hadithi mimd tg perftmdohet: 

- i serauri qe ne k&nbe mund te vije ne xhanri eshte i obhguar te maire pjese ne falje te 
perbashket; 

- Ebu Bekri gezonte besim te madh te Pejgamberi a.S- dhe autoritet nS shoqerin^ e vet; 

- nS poligami burri duhet t' i pSnnbahet rendit te qendrimit te bashkeshortet e veta; punet 257 


mushmani muna te faiet ne 

666. Na ka Lreguar Abdullah b. Jusifi, ketij ia ka transmetuai' Maliku nga 
Nafiu se nje nate te ftohte e me ere; Ibiii Umeri e ka thirrur ezanin dhe ka "Faluni ne shtepiat tsiaja!", e pastaj shtoi: "Sa here qe ishte nate e 
ftohte e me shI, Pejgamberi s.a.v,s, i urdheronte muezlnlt te thote: "Ja^ 
faluni ne shteplte tuajal" 


me interes te pergjIthshBin bazohen ne manedheniet shoqerore; 

- qaga me ze, duke kujtuar Xheimetin apo Xhehennemin, nuk e prish namazin, por do 
ta prishe qaga qe behet nga dhebmje tuipore, pikeHimit per te vdekurin e te ngjashine. 
K}^ eshte raendim i jiiristcve te sfakoUes haneiite, kurse Maliku, Ahmedi dhe Shafm kane 
qearira te fcudnert. Sipas tyre qarja, denesja, prej te cilave me se paku mimd te dallohen 
dy zera te njerezve, e prishin namazin pavarSsish ne shkakim e tyre; 

- pas imamit duhet te falen njei'ezit e atte per ta ndermar imamin dlie per ta vazhduar 
faljen e metutje^ime; 

- me vlere te plotS eshte namazi i imamit te semure i cili falet ulur, e xhemati falen ne 
kembe. Ky eslite mendim i Ebu Hanifes, Ebu Jusufit dhe Shafiut, ndersa Maliku dhe 
Alimedi konsid^ojnS se edhe xhemati duhet te falen ului". 258 ■nt' 667, Na ka ti-eguai- Ismaili, ketij Maliku ngalbni Shihabi, ai nga Muhain- 
med b. Rebi' - Ensariu, se Itbau b. Maliku^ sd i verber i dilte iinarn njerezve 
(te mehall^s) sS vet dhe se Pejgamberit s.a.v.s, i ka Ihene: 

- Tek une o I Derguar i Aliahut, eshte Situate e reiide: erresire dhe 
perrua e une njeriu me pamje te dobet? Fsdu, o i Detguari i All-Uahut 
njehere ne shtepine time ne ndonje vend, te cilin ung tne pastaj do ta 
merrja si vend te te falurlt tim. 

Me pastaj, Pejgamberi s.a.v.s. erdhi te as dhe i th^: 

- Ku don te falem? - Tibani i tregoi nje vend ne shtepine e vet e 
s.a.v.s. u fa] ne te. \ jjiu Ui>^^ lL{ >^ \ -^ ^^^uyi J4> ,«^i » ,# A duhet ImamI te faiet per te pranlshmit (te padetyrueshem) 

per falje ne xhemat) dhe a do t akendoje liytben 

te premten duke rene shi? 

668. Na ka treguar Abdullah b. Abdu-1-Vehabi, k^tlj Hammad b. Zejdi, 
ketij 1 Abdu-l-Hamidi, autor i vepr^s "Zijadijje", i cili ka thenS se e ka degjuar 
Abdullah b. Harthin qe ka thene: 

- Nje dite rat balt^ na e mbajti hytben Ibni Abbasi dhe i urdheroi 
mueziriit ta tberrase ezanin. Kur muezini arriti te shprelja '^Hajje 
ales-g£dah t " , Abbasi tha: "Eshte e lej uar te Met namazi ne banesa' ' . Disa 
as-habe e shikuan ne mes veti, sikur kete deklarate ta kon^ideronin te 
paparanueshme e Ibni Abbasi tha: "Ju sikur e perbuzni kete? Kete 
keshtu e ka bere ai qe ka qene me i mire se une". Ibni Abb^i mendonte 

259 '/u6~c- ^im<i^ ne Pejgmaberin s.a.v.s. "Namazi eshte detyre e shkalies se pare dhe une 
nuk kam dashur t'y shtyj te gaboni", 

Po SI me lart, eshte transmetuar nga Hammadi, ai nga Asimi, e ky 
nga Abdullah b. Harihitj ai gna Ibni Abbasi, me perjashtim qe Ibni 
Abbasi me ka thene: "... e kam urryer t'u terheq ne gablme, te vini dhe 
keshtu te shkelni balten deri ne gju". 

669. Na ka U'eguar Muslim b. Ibrahimi, ketij i-ka treguar Hishami, ky 
nga Jahjai, ai nga Ebu Seleme, qe ka thene se e ka pyetur Ebu Seid Hudriun 
(ne lidhje me temen e tituUit) dhe ai i eshte pergjigjur: 

"Erdhi nje re dhe ra aq (shume) shi saqe gatia, qe ishte prej degeve 
te thata te palmeve, pikonte. Pastaj u kendua ikametl per namazin e 
sabahut dhe e kam pare Pejgamberui s.a.v.s. duke here sexhde ne uje e 
balte, ashtu qe kam pare edhe gfurme te baltes ne baliin e ty". 

' J*^. ^ *84^ i^ ' ■ »y^ ^i>i-^ S^o* t>J ^^^ ' 1^^ *i^ tJ^ -«-"*-■ ^'j^ c^j * '>** 670. Na ka treguar Ademi, ketij Shu' be, ketij Enes b. Sirini, qe deklaron 
se e ka degjuar Enesin qe thotg, se nje njeri nga Ensaritg ka thenS: 

- Une nuk jam ne gjendje te falem me ty. - Ishte njeri i madh dhe nje 
here ka pergatite ushqim per Pejgambertn s.a.vjs. e e ka ftuar ne shtepi 
te vet dhe e shtriu hasren, i sterpiku anet e as^j hasre dhe Pejgambed 
a.s. ne te i fali dy reqate (nafile). # -* _ • • njeri nga 'U 3S 
Nuk e kam pare ta fale asnjehere, pos ate dite - u pergjegj Enesi. ^liHt tjj; '/ '^\ o^j * n^\ ^4\% ^^u y^ K^\ ,^^\ 

jjli 45j *^ 3 J:^' ^ ^>^ j^ -^^'l ^>' A 0:: ^ ^'^'Z-^' Ji^ J^i c »lli l^llSi E:)1^1 ^:i*5 4U3t ^-ii S:>\ 9 8 iKameti i Kenauar per 

Ibni Umeri fillonte me darke, kurse Ebu Derda thote: "Eshte e 
kuptueshme qe njeriu dueht te permbush nevojen e tij personale per te 
hyre ne namaz me zemer te perkushtuar (te paaiigazhuar). 

671. Na ka treguar Museddedi, ketij ia ka perejelle Jahjai nga Hishami, 
ketij babai i tij, qe ka thene se e ka degjuar Aishen qe transmeton nga 
Pejgamberi s.a,v.s. i cili ka thene: 38 Nga hadithi mund te perfiindohet: 

- eshte c preferuesliine qe per miqte dhe per njerezit e dijsheni te pergatisesh ndeje dhe 
zijafet e le ftuarit kane per detyie ie marriii pjese; 

- gshte e lejuaj- te falesh ne irogoz dhe ne tjeter bimesi nga toka; 

- namazet e padetymeshme mund te falen bahkarisht me imam^; 

- Ummi Haiia, bashkeshoitjae Pejganiberit a.s. ka deklaniar se Muhammedi a.s. ne diten 
e 9lkimil Xt Mekkes ka falur "duha" namazin pre] tete reqatesh dhe ka dhene selam pas 
faljes se gdo dy reqateve, e sipas n^ndimit te Aishjes, ai kete namaz e ka fainr pas 
kthyerjes nga udhetmii. Sipas asaj qe u paraqit, Pejgamberi a.s. e kaf alur "duha" namaziii, 
e nganjSherg e ka leshuar si shenje se ky nuk eshte ibadet i detymeshera. 

- koha e duha-namazit fillon kur dielli ngrihet mire mbi horizont dhe eshte e qortueshme 
ta falesh piibhkisht ne xlmmi; 

- sipas mendirait te Ibni habbanit shkaqet e arsyeshme te mungeses nga falja me xhemat 
ne xhami jane: semmidja e cila nuk te len te shkosh k6mbe ne xhami, ushqirai i shtruar 
ne sofer, te hamiarit e fillimit te kohes se namazit; tr^esia e tepruar dhe plogeshtia e 
njeriut; puna e domosdoshme niomentalisht e pashtyshme; frika dhe pasirguria e n'uges 
deri ne xhami qofte per personalitetin, qofte per pasurine; furtuna me shi te madh; dirari 
i forte; erresira e madhe; kimdSmiimi i qepSs ose hudhres, preshte dhe usisqime te 
ugjashme me keto. 261 QfaAe/iu^-/- ^^M^W "Nese darka (tashrae) eshte ^truar, e ikameti p6r namazin e ak- 

39 
shamit eshte kenduar, fUloni se pari me darken!" 

672. Na ka treguar Jahja b. Bukejri, ketij Lejthi, nga Ukajli, ai nga Ibni 
Shihabi, ky nga Enes Ibni Maliku, qe Pejgamberi s.a.v.s. ka theng: 

"Nese darka (tashme) eshte pergatitur, filloni me te para se te falni 
namazin e akshamit dhe mos nxitonl ne te ngrenet" 

y '^\ gfeS . 4 *L. ^>: ^ J^: % * .li3L \^Y^,% ;5UW o^V ^jJ\ ,U^ JJ^J i^Js k\ 

^)fl l*l^- jLp 4^15 < ^/f ^^ l^-l :^ i liU '^13/5 '^ust 4 ^j.' 

673. Na ka ti-eguar Ubejd b. Ismaili, nga Ebu Usarae, ai nga Aubejdull- 
Uahu, ky nga Nafiu, e ai nga Ibni Umeri i cili ka thene se Pejgamberi s.a.v.s. 
ka thene: 39 Nga hadithi mund te peifundohet; 

- eshte e qoitueshme ta lesh ushqiinin e serviiar dhe te falesh i uritur pos aese koha e 
namazit s^o nuk ka mbaruar; 

- koha e namazit t& akshamit nuk eshte e gjate, por eslite e mjaftueshme per ngrenie dhe 
falje me kohe. 

Ahmed ibni Hambeli thote: "Kush e pren uje cope mislii te pjekur dlie nga ia ban di9ka 
atehere, nese kendohet ikameti, do tabraktise ngrenien e mgtejme dhe do tS bashkangjitet 
jie namaz, sepse me fcete e ka mposhur (permbaj tur) urine e cila do t'ia terhiqte raendimet 
dhe do t'ia zvogelonte pemltesine ne namaz. 

Urdheri ae hadithin e lartshenuar i kushtohet personit te iirilur qg nuk ka ngrene asnjg 
kafshatS dhe nuk do te mund iB koncetrdiej ne namaz, 

Dan Kutniu theksou se Humejdi ka qene te Enesi dhe muezini e ka thirmr ezanin pgr 
namazin e akshamit, e Enesi ka thene: "Se pari ju hani (ngopnni) ! " 

Namazi pa perkushtim te plole shpirteror e tnipor ndaj ALl-Uahnt xh.sh. do t^ ishte 
formaiitet. Me koncenlrimin e mendimeve te All-llahu xh.sh.^ formohet personalitet i 
shpirtit tg lartg dhe njeri i dobi^em pSr shoqSrinS. 262 9X4Sm^ ' Kur dikujt pre] Jush i shtrohet datka dhe i^^kohesbht kendohet 
ikameti per namazin e a^stiamit^ se pari drakoni dhe askush te mos 
nxitoje dersia te perfundoje te i^milt 

Ibni Umerit i ishte sfetruar ushqimi, e i:yekobe;yisht kendohej edhe 
ikameti per namaz. Mirepo, ai nuk slikcmte ne namaz derisa ta kryente 
me te ngSrenit, ndonese e degjonte edhe te kenduarit e imamil 

IH » ^ > JB : J'-; V i,} ^ ^ ^ ti .o!^r Cf^ '». iH'Sj 'ji^J J»i - Wi 

674. Zuhejrdhe Vehab b. UthamnikanS'transmetuar iigaMnsab, Ukbe, 
ai nga Nafiu, e ky nga Ibni Umeri qe ka thSne se Pejgaraberi s.a.v.s. ka thSft^: 

- Nese dikiish esht^ duke ngrene, po edhe sikur te kendohet ikameti, 
mos t? nxitoj€ derisa ta mbushe nevojen e vet". 

Buhariu thote se, hadithin e lartepermendur, e transmeton edhe Ibrahim 
b. Mundhiri, nga Vehb b, Uthamni dhe nga Vehb Medinasi. imamin e rtoine per 
e ne (tore ends ka ushofm 675, Na ka treguar Abdul-Aziz b. AbduUahu, ketij ia ka percjelle 
Ibrahimi nga Salihu, ai nga Ibni Shihabi, ketij Xha'fer b, Umer b. Umejje, 
se babi i tij ka ihgnS: 

"E kam pare Pejgamberin s.a.v,s» duke ngrSne njg shpatuU i^a e cila 
grimconte copa, ne ate ^ast e ftojne per ne namaz dhe u ngrit, e hudhi 
brsikun dhe u fal pa marre abdest perseri*'. 263 an^m £> 1%^ ^\ 4*1 ^U j or'oi s.^\ ■ B B ■ ■ 676. Na ka tr^uar Ademi, ketij Shu'be, ketij Hakemi nga Ibrahimi, ai 
nga Esvedi, i cili ka thehS: 

- E kam pyetur Alshen r.a. ^ ka punaur Pejgamberi s.a,v.s. ne 19 - Ka q^i§ ne sberbim te familjes^ se vet - tha ^. Me kete Aishja, 
ttiote Ademi, mendonte ^shSrbyerlt e lyerexve te shtepise, E kur vinte 
koha e namazit, dilte ne namaz (ne xhami). * • Ai qe fal masen me te vetmin qellim f ua mesoje 1 B V f Ul 677. Na ka treguar Musa b. Ismaili, ketij Vuhejbi, atij ia ka transmetuar 
Ejjubi nga Ebu Kilabi i cili ka thgnS: 40 Tinmdhiu ne pSmibledhjea e tij te haditheve thekson se Aishia ka thSae: "Pejgamberi 
a.s, ka punuar si edflie njerezit ^ere: ka pastmar rrobat e veta, ka nyclur deven dhe gdogje 
ijetSr qg^ gghte e nevDJshme", e Ibni Habbani i^Ecsi: ".,. vetit i ka prerS dhe i ka qepur 
petkat, ka amuar kSpuc^t e veta dhe e»gt e ujit" ' 264 Oxani' ■ Na erdhi, ne kete xhami tonen (ne Basra) Malik b. Huvjerithi dhe 
tha: ' ' Do t'u fall si^ e kam pare Pejgamberin s,a.v^. duke u fal , e me kete 
nuk kam per qellim te fal namazin e detyrueshem". AtShere (thote 
transmetuesi) e kam pyetur Ebu Kflaben: "Si faSej ai?" 

i, si ky imaint yne - u * **1'9 * *• Imami yne rrinte ulur kur e ngrkite koken nga sexhdja e dyte para 
se te ngrihej nga reqati i pare i " ''"" 


« . 41 Deklaiala e plote e Ejub Sahtijaniut ishte: "Shejhu yae Amri ruqmie e bgjite ne menyre 
te perkrj'er, e, kur e ngimte koken nga sexlidja e dyte e reqatit te meparshem, rrinte pak 
ulur, perqendroliej ne toke, e pastaj ngrihej n£ kembe". 

NS baze te asaj qe u tJia, Shafiu thotg: "Kiir te ngrihet koka nga sexhdja e dyte e reqatit 
te meparme, irihet ulur pak, pastaj mbSshtetesh pak me dore ne loke, ngrihesh ne kembe". 
Disa jurists tg shkoUes shafite konsid^ojne se kete e bejne vetem personat e moshiiar, 
te dobetit e te rrask^iturit. 

Nu'manb- Ebu Ajjashi thote: "Kammbajturnderniei^shumeshoketePejgambeiita.s. 
te cilgt nxik kane ndenjur ului' pas sexhdes sS dyte...". 

Juristgt e shkoUes hanefite e pranojne Sekstin e Buhariut me verej^e se kete Pejgamberi 
a.s. nganjehere e ka bgrS edhe ne ditSt kur ishte i ligesht dlie se kete nuk duhet praktikuar. 
Kete mednim e pranojue: Maliku, thevriu, Alunedi, Is-haku, Mes'udi, Ibni Umeri, Ibni 
Abbasi, Umeri, Aliu dhe Ibrahim Nehaiu. 

Duket se Malik Ibni Huvejrithi eshte fshatar i cili ka qendruar ne afersi te Pejgamberit 
a.s. me se shumti uje mu^» ne te cilen kohe ka raundur ta shohe ate ndejtje te shkurter, 
por per arsye te ndonje shkaku te arsyeshem te cilin Maliku nuk ka mundur te verje. 
Ndejtja e pennendur iiuk eshte uzus, nuk eshte pjese perberese e namazit, e as qe ne te 
kendohet di^ka. 

Transmetohet se jane mbe^tetur pak ne kembe ne forme te ndejtjes se shkurtS gall?, 
keshtu trammctoine Ibni Umeri, Mesruku^ Atau dhe Hasan basriu. 265 'Au-l- ^«■?wtf*:^■ss?'r>i^^^l^lwv?&■;ii^^^ e I merjtuari per f u bere Imani eshte 
mei diishmidhe mel 678, Na ka Ireguar Is-hak b. Nasii, ketij ia ka transraetuar Husjeni nga 
Zaidi, ai nga Abdu-1-Melik b. Umejri, ketij Ebu Burde nga Ebu Musai qe ka 
th^ne: 

- U semua Pejgamberi s.a*v.s. dhe, si iu keqesua semundja, ka thene: 

"Urdheroni Ebu Bekrit, le te falet me masen e pranishme!", kurse 
Aishja ka shtuar; "Ai eshte njeri zemerbute (i ndjeshem) dhe kur te 
qendroje ne vendin tend, nuk do te jete ne gjendje te falet me masen". 

Ibu Bekrit ta fale masen! - perseriti Pejgamberi s.a.v.s. 
pergjigjen e pare dhe Pejgamberi s.a.v.s, prape tha: 

- Urdheroni Ebu Bekrit le ta fale masen! Ju jeni te vruHshme si^ kane 
qene grate e pejgamberit Jusuf. 

Te Ebu Bekri erdhi i derguari (Bilaii) dhe Ebu Bekri e fali masen 
duke qene gjalle Pejgamberi s.a.v.s. 

J. * ■ 

679. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, ketij Maliku, nga Hisham b. Urve, 
ai nga babai i tij, e ky nga Aishja, nene e besmitareve se ajo ka thene qe 
Pejgamberi s.a.v.s. gjate semundjes se tij ka thene: 

- Urdheroni Ebu Bekrit te falet me masen! - ndersa une, thote Aishja, 
thashe: "Kur te qendroje Ebu Bekri ne vendin tend, masa nuk do te 
mund ta degjoje per shkak te te qarit, andaj urdheroi Umerit qe ai ta 
fale masen!" Pastaj thote Aishja, I kam thene Hafses: "Thuaj, Pejgam- 
berit, kur te qendroje Ebu Bekri ne vendin tend, nuk do te mund ta 
deaioje masa nga te aarit, andaj urdheroi Umerit, le ta fale masen!" 

266 ■nt- Hafsa e beri kete dhe Pejgamberi s.a,v*s. tha; "Lere ate, ju jeni si grate 
e pejgamberit Jusuf. Ur^eroni Ebu Bekrit, le ta fale masent" 

- Nuk me ^eti gje me mire se ty, i tha Hafsa, Aishes. 

^j /^i j-j *^>jCj,1:^ (^ V" iVj: ^C>^ ^^^ , Na ka treguar Ebu-l-Jemani, atij Shuajbi, nga Zuhiiu, ketij ia ka 
kumtuar Enes b. Malik Ensariu, kurse ai me kembengul^si e ka percjellur 
(me pune) Pejgamberin s.a.v.s., i ka sherbyer dhe rae te eshte shoqeruar, se 
Ebu Bekri u ka falur atyre gjate kohes se lengimit (semundjes) se Pejgamberit 42 Nga hadithi mund te perfimdohet: 

- Ebu Bekri esli-te figura me e shquar e kohes se vet, ne te gjalle te Pejgamberit a.s. ka 
qene imam dhe 1^ ndikuar qe mS voae te z^idhet halife; 

- imami duhet te jete njeii i ditur dhe i devotshan. Ebu HaniQa, Maliku dhe shiime 
dijetare konsiderojne se p&paresi pSr kryeqen e detyres se imamit kane njerSzit te cilet 
jime me sliume le U(flie2uar ne rregullat juridike Islame (fikh), ndSrsa Ebu Jusufi, Ahmedi, 
is-haku, Ibni Siiiui dhe disa juriste te shkoiles se shafive i japin peipaiesi atyre te cilet 
jaiie me te udhezuar lie kendimin e Kur'anit, ketyre u behet verej tje se kjo ka qene ne 
negull kur kishte pak hafiza, e edhe me pak te atUle qe dinin shkrim - lexim. Kjo sot 
eshte tejakluar dhe imamet duhe ic jene me arsimim te gjithanshem e me njohje te mire 
te drejtesise Islaem. (rregullave te fikhut). 

Nese kandidalet ne karaterislikat e permednura jane iS njBjtS, atSherS zgjidhet me i 
devotshmi, qe ne "Beadi"' shpjegohet me fjalet; "... jeto devotshem duke u larguar jo 
vetem nga punet qartazi te ndaluara. per edhe nga ato te dyshimtat". 
Kur kandidatet i posedojne keto kualifikin^ me vlera (e njejta, at^here paparesi kan^ 
ata qS me vite jane me te medhenj, pastaj ai qe esh^ me kardiler me te mirfi dhe me me 
taktike ndaj mases, pastaj me i pashmi; ai qe eshte nga familja e fisi rr^ i shquar; fcush 
ka ze me melodik (te embel) dhe veshmbathje me te mire. Nese kandidatet i plotssojne 
njelloj karakteristikat e peimemiura do te hedhia shortin ose kot^petcntdt do te bejne 
zffiedhien e imamit. 267 s.a.v.s. nga e ciia semundje edhe ka ndemiar jete te henen, kur as-haber ishin 
ne namaz nS safe. Pejganiberi s.a,v.s. e hoqi perden (n^. derS) e dhomSs dhe 
na shikoi duke qendruai* ne kembe, e fytyra e tij ishte si flete mus-hafi. Pastaj 
buzeqeshi me gaz e ne nga gezinii i asaj pamje te Pejgainberit s.a.v.s. 
kurkuam menyra ta ndeirprejme namazin. Ebu Bekri r.a. u terhoq prapa per 
te hyre ne rend, duke menduar se Pejgamberi s.a.v.s. ka dalur per namaz. 
Atehere Pejgamberi s.a.v.s. na dhe slienje: "Vazhdone namazin!", e leshoi 
perden dhe ate dite nderroi jete. 

V" eX \ » ^^ >J^ 0" .iJ^ ^^ ^'^ ^^ i^-^'j" '■^** ^"^'^ ^"^i^ ^^ l^> "■ "^^^ 681. Na ka treguar Ebu Ma'meri, ketij ia ka kumtuar Abdu-1-Varithi, 
ketij Abdu-1-Azizi nga Enesi qe ka thene: 

"Pejgamberi s.a,v.s. nuk ka dalur nga shtepla tri ditet e fundit (te 
jetes). U kendua ikameti per namas, e Ebu Bekri u nis dhe doli perpara^ 
E Pejgamberi s.a.v.s. u kap per perde dhe e ngriti, dhe kur u paraqit 
fytyra e Pejgamberit s.a.y.s. nuk kemi pare panye me te bukur te fytyres 
se ty sesa ne gastin kor na u paraqit Atehere Pejgamberi s.a-v.s. dha 
shenje me dore qe Ebu Bekri te kaloje perpara (si imam). Pastaj 
Pejgamberi s.a.v^. e leshoi perden dhe nderroi jete, e nuk mundem ta me". 


268 682. Na ka treguar Jahja b. Sulejraani, te clilit i ka treguar Ibni Vehbi, 
ketij ia ka transmetuar Junusi nga Ibnu sh-Shihabi, e ai nga Hamz b. 
AbduUahu, e ky nga babai i tij qe ka thene: 

- Kur iu keqesua (gjendja-semundja) Pejgamberit s.a.v.s. iu tha atij 
per namaz, kurse ai u pergj^: "Urdheroni Ebu Bekrin, le ta fale 
masen!" Aishja ka thene: "Ebu Bekri eshte lyeri i ndje^hem (meshii- 
shem) dhe kur te iexoje Kur'an do ta mposht te qarit". 

- Urdhgroni qe ai te fale I - tha Pejgamberi a.s. 

Aishja e perseriti verejtjen e vet dhe Pejgamberi a.s. prapg tha: 
"Urdheroni qe ai te fale! Ju jeni si edhe grate e pejgamberit Jusufi" 

Ne renditjen tjeter te transnietuesve ate e pason Zubejdi dhe biri i 
vellait te Zuiiriut dhe Is-hak b. Jal^a el-Kelbij duke transmetuar nga 
Zuhriu, qe thote: "Te njejten ngjarje e kane transmetuar Ukajli dhe 
Ma'meri nga Zuriu, ky nga Hamza, e ai nga Pejgamberi s.a.v.s. 

cJfe ^*W ^ J\ ^ ;j^* 'cr. f^ ^>-' Jfe J' 'cr' ^5!i^ Jfe L./. Cr ^/j \Jti^ - Vf 
1%^, ji~* 1/^3 i ^^ «' Jj-J }%». J--t J^^} d^ t j?:?- d[ J^iJ, ' *^'^* ^S «^ i>*J * I ■* e arsye 

683. Na ka treguar Zekerija' b. Jahja, ketij Ibnu Numjeri, ketij ia ka 
transmetuar Hi sham b. Urve nga babai i tij, a ky nga Aishja, e cila ka thene: 

- Pejgamberi s.a.v.s. gjate kohes se semundjes se ty e urdheroi Ebu 
Bekrin ta faie masen, dhe Ebu Bekri e fall. 

Urve thote: "Pejgamberi s.a,v,s. ndjeu ne vete nje lehtesim dhe doii, 
kur atje Ebu Bekri i ishte here Imam mas^s. Kur e verejti Ebu Bekri 
Pejgamberin s.a.v.s., deshti te terhiqetj ai (me dore) i dha shenje d.m.th. 

269 Ehu Bekri ka falur pas namazit te Pejgamberit s.a.v.s., e masa e pra- 
nishme falei^in pas namazit te Ebu Beiirit. 

'J,<fi f ^/l iO. C^^^B Vj3^ "^^ ^ ,«^t 

Kush tiyne (ne mihrab) f 1 behet imam mases e pastaj vjen 
ImamI kryesor, namazi i t% parit sshte fuqiptote Kete e ka transmetuar Alsbja nga Pejgamberi s.a.v.s. 

684, Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, ketij ia ka kumtuar Maliku, ky 
nga Ebu Hazim b. Dinari, ai nga Selh b. Sa'di, se Pejgamberi s.a.v.s. ka 43 Nga hadithi mund te perfiindoJiet: 

- pjeseirwuesi ne Mjen me xhemat pas itnamit, per shkaqe te arsyeshme, mund t£ fale 
ulur; 

- Bvizja e vog&l e arsyeshme ne namaz, nS cilindo ane qofte, nuk e prish namazin; 

- shputat e kerabeve te pjes&narresve ne nainazm me xhemat duhet te jenS digka pas 
shputave te imamit. Te barazBarit e shputave tS tyre lejohet vetem kur Jmami nuk mund 
te shkoje fam perpara; 

- levizjet e vogia tnipore dhe punet me nje dore nuk e prishin namazin; 

- kur pjeseEEtanSiU ss namaz me xhemat nuk e sholibi imarain, do t& baiazohen sipas 
zerit te tekbirit te knamit. 270 oiiomt^ shkuar te fisi Benu Anier Ibni Avf t'i pajtoje. Ne nderkohe hyri koha e 
namazit te iqindise dhe muezini erdhi te Ebu Bekri e tha: 

- A do la falesh masen? - PastaJ, thote Bilali^e kam kenduar ikametin, 
kurse Ebu Bekri kathene; "Po" dhe fiiloi te fale. Derisa masa ende ishte 
ne namaz, erdhi Pejgamberl s,a.v.s,, la hapi rrugen vetit dhe u ndal ne 
safin e pare. Masa duartrokiti, por Ebu Bekri, ^ate fajjes se namazit te 
tij^ nuk ia vuri mendjen dhe kur masa me te madhe fiiloi te trokase me 
duar, ai u klhye dhe e pa Pejgamberin s.a.v.s„ Pejgamberi s.a.y.s. dha 
shenje me dore, d.m.th. "Rri ne vendin tend!" Atehere Ebu Bekri r.a. i 
ngiti duart dhe e falenderoi All-llahun xh.sh. per ate qe s urdheroi 
Pejgamberi s,a,v.s. Pastaj Ebu Bekri u terhoq derisa u barazua me 
rendin e pare, ndersa Pejgamberi s.a,v.s, doli perpara dhe i fall, e kur e 
mbaroi namazin^ tha: 

- ^ka te pengoi o Ebu Beker^ qe te rrije (ne vendin tend) kur te kam 
urdheruar? - Kurse Ebu Bekri u pergjegj: 

- Nuk eshte e hijshme qe Ibnu Ebi Kuhafe te falet para Pejgamberit 

s.a.v.s. 

Pastaj, Pejgamberi s*a.v.s. ka thene: "Qka eshte ajo, ju pashe se 
duartrokitet shume! Kend e kaplon di^a ne namaz, le te thote: "Sub- 
hanall-llah!" sepse kur ai thote "Subhanall-llah!" dikush do t'ia vere 
veshin, kurse duartrokitja u ka hije grave*'. 44 Pejgamberi a.s. ka sbkiiar deri te iisi Benu Am^ Ibai Avf pasi qe ka faliir iiamazin e 
drekes, e BUaUt i ka thSne: "Nese filion koha e iqindise e ime nuk kthehem, thuaj Ebu 
Bekrit le ta fale jdiematin!" 
Nga haditlii mund te peifundohet: 

- domosdoja e pajtimit te muslimaneve te grindur; kjo Ssht6 detyrS e ^do muslimani, e 
ve^mas e udheheqesve, detyie me urgjente se e imamait; 

- ne mimgese te imamait te perhershem, iixases mund t'u behet imam edhe personi tjeter 
i afte. Kur vjen imami i perhershem gjate faljes se farzit, mund ta mane imamallekun 
ose te falet si xhemati tjeter; 

- eshte e pervetesiiar pervoja qe muezini te kendoje edhe ikametin; 

- eshte e qormeshme qe nS namaz pa nevoje te shikohet rreth e rrotull. Ebu Dherd 
transmeton se Pejgainberi a.s. ka tiiene: "Meshira e Zotit e ndjek besimtarin e vertete ne 
namaz, e kur shikon neth e nrotull, ajo terhiqet pisj tij". 271 ■s/mxnasmiaaaiiaaBitat- Kur xhematlfinte jane te njejte ne te laxuarit e Kur'anit 
le t'u behet imam me i vjetri prej tyre 

685. Na ka treguar Sulejman b. Harbi, ketij Hamad b. Zejdi, ky nga 
Ejjubi, ai nga Ebu Kilabe, e ky nga Malik b. Huvejrithi, i cili ka th6n6: 

- Derisa ende ishim te rinj, erdh^n te Pejgamberi s.a.v.s. dfae tek ai 
qendruam rreth 20 net Pejgamberi s.a.v,s. ishte njeri i nieshiFshem dhe 
na tha: "Po te Ishit kthyer ne vendet tuaja dhe ta klshit mesuar masen, 
t'i urdheronit te falin, ate e ate namaz, ne ate e ate kohe, e ate rnnaz 
prape ne ate kohe, e kur fUIon koha e cilit do namaz, le ta therrase ezanin 
ndonjeri nga ju, kurse imam le te behet me i vjetri nga ju!" 


- udheheqesit duhet t'i dine dobesite dhe te metat e basbkesise se vetS dhe t'i evitojne 
me niasa efikase; 

- i liu ndaj te moshuarit duhet te jete i sjellshem dlie ta tifiiUoje ne harmoni me thiirjen 
etij; 

- Vi Egiesh duart kah qielli ue namaz, mik e prish namazin; 

- autoiitetigshte shenje e virees peiBonak te njaiut, por edhe bekim i AU-llahut xh.sh. 
per 9ka duhet fjd^deruar prapg All-llahut xh.sh. 272 Kur imami i vlziton te tjarBt itlie i faj ata 

686. Na ka treguar Muadh b. Esedi, ketij ia ka kumtuar AbduUahu, atij 
Ma'meri nga Zuhriu, ketij Muhamed b. Rebia, qe dekiaron se e ka degjuai' 
Itban b. Malik - Ensariun duke thene: 

- Pejgatnberi s.a*v.s. kerkoi leje (peiiqim) nga une (per te fale) ne 
shtepine time dhe une t kame lejuar, kurse sA tha: "Ku don te fal ne 
shtepine tende?" I dhashe shenje per vendin ku dua dhe al u ngrit dhe 
ne u renditem prapa tij, e pastaj dhe selam, e edhe ne dhame seiam. IriV j*J yWt: V a? a* J>r J S V J-J • -^ 'fA f^^' y^ ''■'. "I^k Pejgamberi s.a.v.s. e ka falur masen, edhe ate ulur, gjate semundjes 
se ty nga e cOa edhe ka nderruar jete. 

Ibni Mes'udi thote: "Kur xhematliu ngrihet (nga cilado pjese e 
nania2:it) para imamit do te kthehet prapa dhe ne te te qendroje aq kohe 
sa ka qene i ngitur, e pastaj do te vazhdoje ta ndjeke imamin". 

Hasan (Basriu) thote: "Personi qe me imam i fal dy reqate (te 
xhumase), e nuk ka mundesi qe ne kohen e duhur ta beje sexbden, al ne 45 Nga haditM mund te perfundohet: 

- i zoti 1 shtepis^ duhet t'i tregojg musafiiit vendin ku do te falet; 
~ per kr>'eijen e ibadetit me xliemat ne shtepi te hauj, nevojitet pelqimi i pronaiit te 
shtepise, 

46 Ebu Hajjani transmeton se Pejgamberi a.s. ka diene: "Mos vraponi ne ruqu dhe sexhde 
para imamait! Cili prej jush e ngre koken e imami te jetS ende ne sexhde, menjehere le 
te kthehet ne sexhde dhe ne te Ce irije mbas imamit aq sa ka qene i ngritiu^ para imamit". 
Ibni Malilcu, Alimedi, ts-haku, Hasan Basriu dhe Nehaiu thone; "Kush leshohet ne ruqu 
ose sexhde, ose prej tyre ngrihet para imamait, do te kthehet ne to, nSse imami nga te 
njejtat nuk eshtS ngritur dhe nidc ka kaluar ne pjes^ tjeter te namazit". 273 'Aa—i- /p vm 
fund te reqatit te dyte do t'i beje dy se%hde, e pastaj do ta fal reqatin ^ 
pare bashk me sexhdet e ty^ ndersa personi qe ka harruar te bjere ne 
sexxhden e reqatit te pare dhe eshte ngritur ne kembe, do te leshohet 

(sapo ri kujtohet) drejteperdrejt ne sexhde", 

►^ 3^ 'j.:5U( 4> yi ii^it A« J) a ii/li '^yi J - a 3^j V^»)^. ^tHi^ 

. ^ 5W . trM t^'^t ujii^ ;^ ^> * i^ ^ii c^ 
V-? ^<il^l^^ J #1?^ *^ 1^^ ^^ J-*- ^5 /* 'J^ 47 Seid ibni Mensuri e ka sqaruar dekiaraten e Hasan Basriut me ^alet: "Kush fal namazin 
e xhumase dlie per slikak te te ngjeshurit e mases uijk ka mimdur ta kryejS sexUden me 
imamm, ai pas p&fimdmiat te namazitt menjShere do t' i beje dy sexhde per reqathi e pare 
te kryer, e pastaj do te ngrihet dhe vete do te fale edhe nje reqat e pastaj do t'i beje dy 
sexhde te Mij leqati". 

Ebu Manila dhe Maliku tie rast te ngjj^hem lejojne te behet sexhdja ne shpine te falijsit 
ne rendiii e perparme te xhematit. 274 687. Na ka treguar Ahmed b. Junusi, ketij Zaide nga Musa b. Aishe, ai 
nga Ubjedullah b, Abdullah b. Utbeja qg ka theng: 

- Kam hyre tek Aishja dhe i kaon thene: "A don te me tregosh per 
semundjen e Pejgamberit s,a.v*s.?" 

" Gjithsesi - u p^rgjigj ajo. - Kur Pejgamberit s,a.v.s. iu rendua 
(semundja)j ka pyetur: "A eshtg falur masa?" 

- Jo - thame ne. - Ata te presin ty. 

- Me veni uje ne korite! - tha. 

Ne, thote Aishja, e heme ate, ai u pastrua dhe kur Olioi te n^^et e 
kaplol zalisja. Me vone erdhi ne vete dhe prape All-IIahu e meishirofte 
dhe e shpetofte ate, tha: "A eshte falur masa?" 

- Joj ata te presin ty, o i Derguarl i All-Uahut - thame. 

- Me veni uje ne koritel - tha. 

Pastaj u ul ne korite, u pastrua dhe kur deshti te ngrihet u alivanos. 
Me vone erdhi ne vete dhe prape pyeti; 

- A eshte falur masa? 

- Jo, ata te presni ty, o i Derguari i AU-IIahut - u pergjigjem ne. 

- Me veni uje ne korite! ■ tha. 

U ul dhe u pastrua. Pastaj deshti te ngrihet dhe u alivanos. Pastaj, 
erdhi ne vete dhe prape pyeti: 

- A eshte falur masa? 

- Jo, ata te presni ty, o i Derguari i AU-Uahut - u pergjigjem ne. 

Masa ne xhami priste Pejgamberin s.a.v,s. per jacine e fundit dhe 
Pejgamberi s.a.v.s. e dergoi dike te Ebu Bekri per fa falur masen. I 
derguari shkoi dhe i tha. I derguari i All-llahut te urdheron ta falesh 
masen". 

Ebu Bekri, qe Ishte njeri i meshirshem, tha; "Umer, fale ti masen!" 

- Ti je me meritor per kete - u pergjigj Umeri. 

Keshtu, ato dite i fall Ebu Bekri. 

Me vone, Pejgamberi s.a.v.s. ndjeu ne vete nje lehtesim dhe per 
nama^in e drekes doli me ndihmen e dy burrave, nga ata njeri ishte Ebu 
Abbasi, e Ebu Bekri falel me masen. Kur e pa Ebu Bekri deshti te 

275 terhiqej prapia, mirepo Pejgamberi s.a.v,s. i dha shei\je qe te mos - Me vendosni prane tij! - tha. Pejgamberi a.s. dhe ata e vendosen 
prane Ebu Bekrit Ebu Bekri, thote transmetuesi, falte namazin duke 
qendriiar ne kembe pas Pejgambertt s.a.v.s, i dli ishte ulur, ndersa masa 
e pranishme pas namazit te Ebu Bekrit 

Me vone, thote UbeJduUahUj kam hyre te Abdullah b. Abbasi dhe e 
kam pyetur: "A don te te shpjegoj gka me ka treguar Aishja per 
semundjen e Pejgamberit s.a.v.s.?" 

- Po! - tha ai. Atehere ia kam shpjeguar treglmin e saj dhe nga ai 
shpjeglm asgfe nuk me ka mohuar, por pyeti: " A taka emertuar njerlun 
qe ka qene me Abbasin?" 

- Jo - thashe. 

- Ai ka qene Aliu - tha ai. 48 Nga hadithi mund te perfimdohet: 

- me viere te plote eshte namazi i kry^ ne kembe pas iniamit i cili falet ulur per shkaqe 
te arsyesfame. Ky eshtg qendrim i shkoUes hanefits dhe i Shafiut te cilin e vertetoa edhe 
deklarata e Xhaibirit te cilen Ebu Davadi ne "Suaenin" e tij e citon: "Derisa Pejgamberi 
a.s. ishte ne Mediae kaleronte kalin dhe ai e 1x6201 bS tnmg t6 jialmSs. Pejgamberi a.s. e 
ka Imduar kemben, ne shkuam ta vizitojme dhe e gjetem ne ballkoniQ e Aishjes duke u 
falur ulur, qendruam pas tij dhe ai nuk na beri verej^e. Kur ewttiSm ta vizitojmS heren 
tjeter, falte fatzia uhir. Atehere qendruam pas tij, e ai na dha shenje me dorg te ulani. 
P;^ perfiindimit te namazit, tha: "Kur imami fal (farzin) ulm*, uluni edhe ju, e kur fal ne 
kembe, nim ne kgmbe edhe ju, e mos veproui si persianSt me eprorSt e tyre ! " . 

Me vone, thote Ubejdullahu, kam hyre te Abdullah b. Abbasi dhe e kam pyetiir: "A cbn 
te tS shpejgoj fka mS ka treguar Aishj a per semundjen e Pejgamberit s.a.v.s.?" 

- Po ! - tha ai. Atehei'e ia kam shpjeguar tregimiii e saj dhe nga ai shpejgim asgjS nuk me 
ka mohuar, por peyti: "A ta ka emerluar njeriim qe ka qene me Abbasin?" 

- jo - thashS. 

- Ai ka qene Aliu - tha ai. 276 o-^oamf. 688. Na ka ixeguar Abdullah b. Jusufi, ketij Maliku, ky nga Hisham b. 
Urve, ai nga babai i tij, e ky nga Aishja, nena e besimtai^ve, e cila ka th&ne: 

- Pejgamberi s.a.v.s. eshte falur ne dhomen e Hj (ng basllkonin e 
Aishjes). Atehere ka qene I dobet dhe eshte falur ulur, ndersa njerezft 
pas tij jane falur duke qendruar ne kembe dhe u dha sheiye te ulen e 
kur e ka mbaruar namazin, ka then: "Imami eshte emertuar per t*a 
ndjekuar; andaj kur ai bie ne niqu, bini edhe ju pas tij; kurse kur te 
ngrihet, ngrihuni edhe ju pas tij; e kur te falet ulur, faluni edhe ju ulurl" 

i U^ *.»! j^ ^iX^ k J*U ^^ oS jiUll ^- e^*** J^» s t;ji'Vi -iii I|^?*- ^ *^ f j^ *-7» w5j |^ 

C ji I j^ Cju ^ \':>\^ i Cuj 1 X-> rJii j^ liij . ji-i a5 lij : t;> .i- o'' '-^^ cT ""^ '^1^ 

* ty >^ >^^ '^''^ir ^b i ^i^\i' f I^l f ' ^'V *ili V^*^ DW 1^ yi- dli ii j^ 689. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, ketij ia ka kumtuar Maliku, nga 
Ibni Shihabi, ai nga Enes b. Maliku qe Pejgamberi s.a.v.s. ka hype ne kale, 
ka rene prej tij dhe anash e ka gervishur (qeruar) keraben e djathte dhe nje 
nga namazei e ka falur ulur e edhe ne pas tij jemi falur ulur, e kur e mbaroi 
namazin tha: 

- Imami eshte emertuar qe te ndiqet dhe kur te falet ne kambe faluni 
edhe ju ne kembe, kur te bie ne ruqu, bini edhe Ju pas tij, kur te ngrihet, 
ngrihuni edhe ju, kur te thote: "Semiall-Ilahu li men hamiden", ju 
thuani pas: "Rabbena lekei-hamd"; kur te falet ne kembe faluni edhe 
ju ne kembe, kurse kur te falet ulur faluni edhe ju ulur, te gjithe 
bashkarisht!" 

Ebu Abdullah (Buhariu) thote se Huraejdiu ka thene: 

- Deklrala e Pejgamberit a.s.; "Kur imami falet ulur, edhe ju pas tij 
falni ulur..." eshte nga nje sCmundje e tij e hershme, pas kesaj prape 

277 '/l4&-l- m urdheruar te ulen. Vetem vepiimi me i fundit merret parsyshh, e ky eshte 
veprtmi i fundit i Pejganiberit s.a.v.s.. ^f - ai qe fal pas ' Enesi (duke transmetuar nga Pejgamberi a.s.) ka thene: "Kur imatnl te 
bjere ne sexhde, bini edhe ju!" 

690. Na ka treguar Museddedi, ketij Jahja b. Seidi nga Sufjani, ketij Ebu 
Is-haku, ketij Abdullah b. Jezidi, ketij Berau, e ai nuk eshte rrenacak: 

- Kur Pejgamberi s.a.v.s. shqiptonte "Semlall-llahu li men haml- 
den", askush nga ne nuk e lakonte (perkulte) shpinen derisa Pejgamberi 
s.a.v.s. te leshohej ne sexhde. Pastaj, binim ne sexhde pas tij, 

NjS deMarate te tilie na e ka treguar edhe Ebu Nuajmi, nga Sufjani, kurse 
ai nga Ebu Is-haku.^*"* 49 Buhaiiu mbeshtet raendimin e Humejdiut, Ebu Hanifes, Shafmt, Thevriut dhe te shume 
juristeve, se pej^oni i shendoshe dhe i afle pSr tg ndjetur ng kembS nuk mund te faie ulur 
pas iinamit, kurse Miriginamiu shtoii: "as ne namazet te detyrueshme, as ne ato jo te 
detyrueshme". 

Pi-aktikaefiMiditePejgamberit a.s. e ka anuluar ate te meparmen. Hadithet me perrabajtje 
te kundSrt auk e kane rendit|en e pIot& te tmnsm^uesve dhe SshtS vfishtiig t£ dgshomsh 
besueshimetine e tyre. 

50 Nga hadithi mund te perfundohet: 

- pjesemarresit e namazit me xhemat jane te obliguar ta ndjekin imamin pike pgr pike. 
Itmi Xlievziu konsideron se xhematliu duhet te ^akoje ne nje ruqu ateherg kur iir^imi 
vendoset dhe perqendrohet ne te, e numri me i madh i juristeve preferojne qe n6 disa 
pjesS tS namazit te shkohet metijehere pas imamit; 

- xhem^u mund ta percjeile me sy imamin pSr ta ndjekur mS me konsekuence ne 
kryerjen e namazit 27^ 


Eshte mekatta ngresh koken para Imamit 

691. Na ka treguai- Haxhxhaxh b. Minhali, ketij Shu' be, nga Muhammed 
b. Zijadi, i cili e ka degjiiar Ebu Hureji^en, kurse ai Pejgambeiin s.a.v.s. duke 
thene; 

"A nuk frikohet ^do njeri prej jush, apo, a nuk ka dniajtje gdo njeri 
prej jush, kur ta ngreje koken (nga raquja apo sexhdeja) para imamit, qe 
All-Ilahu koken e tij ta beje koke gomari, ose ta beJS (ta shnderroje) 
All-llahu fizlonoinme e tg ne fizionimi gomari". 5 1 Hadithi eslite me domethenie alegorike dhe kusli vrapon pm'a imamit mund te bjere ne 
shkalle te gomarit te verel:^ me te ciiin njs^zit ironizojne. 

Nga hadithi mund t& perfundohet: 

- kush mik e ndegjon me te vj etiin dhe me te mejEigiiriiij veshtire se do te arrije sukses ne 
jete. Ibrti Mes*udi e ka pai^ nje njeri diike e ngiitur koken nga raquja para im^nit dhe i 
ka th^n: "Ti nuk ke falm- as vete, as pas imasrut ! " 

Keshtu i ka thene Ibai Umeri nje shoku te tij duke shtuar se duhet perseritur namazin. 

Ahmed Ibni Hambeli thote: "Nuk ka i^imaz ai qe vrafron (nxiton) para imamit". 279 tmma~/~ fffcVMi»»«t™**tw>iH m »nwiwi wn iiti»^^ B Ifr » raiame I ■f mirl e lexon Librin e All n b^iet imam al qe ne meslB e tyre ine se 

„52 52 Lejc^iet qe ng namaz te lexdliet le£^ i Kair'azHt (ln^t^iersedie}ti nga Uhri Enesi i^ beie 
i ka f alur masea si iixKHB, e fem^a {hb[^ sh{»iK^ ia ka mbajtnr Mus-bafni le hapac, e km 
ai lodhej me lexim ose nga^ic^j, fmiija ia afioHte Mos-hafin e h^mr qe £ k^oje jK'ej 
tij. 

MaJika kete vepnm e tejon vefem gjafe lamazauit, e si akt le qratnesfaem e krassid^^c^iie: 
Ndiaiii, Seid h. Musej|dn e edhe disa jwis^ sq^e ^htu rimalet femie i kfyeji^ te 

nm Hazmi shoie: "Nuk e^tc e Iguar ne nainaz ta kxhosh 

ose nga di^ka yei&r dhe k«sh mbesbtete^ kiyefc^ntf ne ie, namazin e ka tS prisbiiT. Kcte 
EneDdim e kaaiB edhe: Sttalnu, Ebu Abdu-r-R^imam, £bu Hani^a dhe ShaJm, sepse 
^ifletimi f fleteve te Mus-hafic e<j&e lesumin e ben ie iid^U^ 
namazin. 

Robi mimd te jete imam. Mal^n thote: "I pk>flisqishem ^hte imamllSai i lobit ne te 
g)itha namazet, me p^asjitim te namazit te xhnmase dhe te b^mmit''. 
Ne "Mebsitf " Ihul^: "Robi mimd te beje imamli^k, por me miie e^te ta beje kete p^fsonl 
i lift". Juris^t e ;^hko1]es hanelite dhe shaUte uBamB^im e lohit e kon^deroji^ akt te lE^iamil^un e peisooit te linduf ile^itim e fejajne shmi^ jm^te. Ai^jakatb^e: "Nuk 

e^te ] c^tiguai: lemija ta frait ban^ e gabimit ^ [siiideve te ty ". Shi^^ 

Ebu HamQa, imamj^kun e pei^csiit te lindi^ ile^ilim e konsidemjne akt te qoFbicsheni, 

e disa ^tojne: "... ne fast tS zgjedhjes se ty]re per imaoi ^ pSihDrsl&em''. 

lEsii Hazmi thole: 1 y€^x^ i tiedbmi dhe persom i linditr ik^jetim si dbe niln janS te 

haoi^yaxt^ W£ aj^eztt tjo^ diK j^q^resi ne im^nOek kane ve^n ata te ciM j^se me te 

pergatilur ne kavfimia e Kur'^dt". 

£sh^ e qcHloieshine qe bediziiii fe b^iet imaox. s^se^ ata jane i^ei^ zakosiisJit te padi^ 

e Daii Kutniu Siekson: "Ne safio e pare le faljc» me xhemat m&L dubi^ tg daJg teduini, i 

X^aditnd dhe femija 1 cili mik ka iSt\Q3s i& {KijeK:^ pc^^Bcioo x^ ^umB (endetr)". 

Sipas meaK&nit ^ Ebit Hi^itfes mik €^£ e pkitfuqj^itiiie Ji^ 

(^rz) i^ te dEa esthe im^nf^mja i ci£ nuk ka flUoar le pe^etoje pohidoraite aa£tT 

(^lone), BC^Esa Imam Ahraeds, Is-h^Eii dhe Daviidi dioi£: "„jmk Ssii^epEotfiKpshme 

as falga e iKonsaii ^ detyn^^imi (fsnz) as e afig jo & dsXywe^^exB. (nafile)...''. Ky ^ite 

qoid^iim edbe i iboi Abba^t, e Iboi Mes'tuti ttuitg: 1 mitnd i cili mik i nen^bSidiet mat w mm/mim 

280 692. Na ka treguar Ibrahim b. Mundhiri, ketij la ka transmeluai' Enes b. 
Ijadi nga UbejduUahu, ai nga Natiu, e ky nga ibni Umeri qe ka thene: 

"Kur kane arritur muhaxhiret e pare te Mekkes ne vendin Usbet ne 
Kuba', para ardhjes se Pejgamberit s.a.v.s., atyre imam u behej Salimi, 
robi i iiruar i Ebu Hudhejfes, i cili ishte me i niiri nder ta ne leximin e 
Kur'anit".^^ ■■'fi « ^i;3 *^[) o^ l/-^ J«^l C\i ^y^b 'j^i ' J^* 

693. Na ka ti'eguai" Muhanimed b. Beshshari, ketij Jahjai, ketij Shu'be, 
ketij Ebu Tejjabu, nga Enesi e ai nga Pejgamberi s.a.v.s. qe ka deklamar: 

"Degjoni dhe binduni (peailuni) edhe sakur komaiidant t'u jete 
Abesinasi, koka e tij si kokerr rnishi te terur!" pergjcgjesise sc Ugiit penal nuk mimd le jete Imam". 

Ibraliim NehaJu ka tlieue: "Niik eshte e iidaluai' qe gjate raniazanit te beliet iiiiam femija 
i cili ende nuk ka filliuir (e peijetoje polucion ne enden(gJLinie)". Kele mendim e 
perveleson edhe Hasan Basiiii, fciuse Imam Siiafiu dhe Baliaiiu nuk e ndalojne as ne 
niiiajt tjere. 

Es1l'2^i; i birii Kajasite ka shiyrcnje ieniije te behet imarii, andaj te pranislimit kan£ 
' kmidershtuar, e ai ju cshtS pergjigjut: "Ntik ekamngritnx une ne ate pozite, pornjohja 
e tij e raire e lesirait te Kur' aiiit" . 

i Ebu Said Hudiiu fcapSrcje!kir deklaiat^n e Pfejgambeiit a.s. : "per iinamme meiitor eshte 
■aiqememirekeiidonKur'an, ' 

5 3 Salinii vcrtete eshte rob 1 liiiiai" i nje my slimanejc nga Medlnja dhq pasi qe me se shumti 
jva qendixiar te Ebu Hudhejfeekauekonsidenuurobtetii telin^ar. Eshte vrareneJeoiame 
ne kohen e halifetit te Ebu Bekiiu e ka maite ne iy^teu e Bedrit. 

54 Sipas asaj popuUores, eproieve te zgjuai: duhet t'ju; nenstitLohemi. Ibni Xhevziu 
koQsideron se robi nlund te jete mekembes i krahiues, udiielieqes ushWe edhe tjeter, pos 
simdimtar. Ndalohet te ngissh kryesgritje te arraatosurkniwief sundimt^it te zgjedlim- 
nenienyre te Mgjshme. Me nje kcyengritje tB lille shkaterrohen je ta dhe pasurile e njerezve 
te ciJatmuslimani duhet £'i respketoje. • 2S2 2w^'>-VrU^'^'^Ui.^i Kur Imami nuk e kryen sipas rregullit namazln ne teresi, 694, Na ka treguar Fadel b. Sehli, ketij Hasan b. Musa ei-Eshjebi, atij 
Abdu-r-Rahman b, Abdullah b. Dinar, nga Zejd b. Eslemi, ai nga Ata' b. 
Jesari, e ky nga Ebu Hurejre se Pejgamberi s.a.v.s. ka then^: 

"Do t'u falin imamet, e, nese falin sipas rregullit, dobia eshte edhe 
per ju edhe per ata, e nese gabojne, per Ju eshte dobia, per ata 
demi".^^ 55 Sipas nxednimit.te jui'siteve te shkoUes hanefite pishja e namazit nga ana e imanut, 
njekohesisht jffish edhe namazin e atyre qB e falin pas tij, ndfirsa Imam Shafm raban 
q&tdrim te kundert. 

Ebu Davudi nS pSraibldhjen e tij te haditheve pgrmend se Pejgamberi a.s. ka tbaie: "Pas 
meje, me juve do t& qeveaisin nj^iezit te cileJ faljen e namazit me xhemat do ta shtyjnS 
deri iffane mbarimit te kohes se tij , por ju do ta fitoni shpgrbiimin tuaj , e ata denimin. Ju 
faluni pas tyre derisa ata tg falen tB kthy^' fcah Kibia! " 

Ibni Maxhe transineton deklaratSn e Pejgamberit a.s.: "Do t*i mbani ne mend njerezit te 
cilet do ta falim namazm gati prane mbarimit te kohes se tij . Ju do te faleni ne kol^ te 
duhur aS shtepte tnaja, e faluni edlK: p^ atyre njeiezve n£ xhami ! " 
Haxbxhaxhi shpesb e ka shtyi^ faljeai e jdimnasg deri pranS kufirit tS kohes se s^ e 
Ebu-1-V^i i ka pjeferuar tS njohurve t£ vet qe n€ kohS te duhur ta falin drekSn ne shtepi 
e jastaj tS vijnS nS xhami t6 falai me xhsmrt. Keshtu kanS vepruar edhe Atau, Seid b. 
Xhubjeri dhe Mekhiili ne koh^ e halifes Vdid. 

mmmm m mmsm i mmmm m mmmmmmmmmm 

282 ■«* Imamlleku i kryengriiesit dhe i atlj qe ne fe sjell risi 

Hasan (Basriu) ka thene: "Falu (pas atlj), e ai eshte pergjegjes per 

risite(bidafet)eveta!" 

695. Ebu Abdullahu thote se Muhammed b. Jusufi ka thene se ia ka 
treguar Evzaiu, kety Zuhriu nga Humejd b. Abdu-r-Rahmani, ai nga 
Ubejdullah b. AdijJ b. H^ari, se ai ka hyre te Ufhman b. Affani r.a. derisa 
ende ka qene i rrethuar (nga kryengritesit) dhe i ka thene: 

- Ti je imami I pergjithshem, te ka ngjare ajo ^ka edhe vete po e sheh. 
Neve po na fal udheheqesi I trazh'es dhe ne kete e konsiderojme gjynah. 

- Namazi eshte me i mire ashtu si^ e kryen masa tash dhe kur masa 
e konsideron te mire, konsideroje edhe ti te mire e te rregullt, e nese 
gabojne, ti largobu nga te gabuarit! - ka tihene Utiimani. - Zuhriu ttiote: '*Nuk konsiderojme se mund te kryhet faija pas 
personit qe len pershtypje femerore, pos nevojes se domosdoshme". 56 Eshte e lejuar tS sjellesh tradita tS reja tS dobishme te cilat nuk jane ne kundershtim me 
mesimet e Kur'goiit dhe hadithit. 

Eshle e lejuar te fale^ me imamin kryengrites dhe sekt^h. Mejmun b. Mihrani, i pyetur 
per plotfuqishmerine e namazit t^ falur pas harixhiut, gshte per^i^ur: "Nuk i lutesh 
harixhiut, por All-U^ut xh.sh.. Ne dikur kemi fahir pas HaxhxhaxMt i cili i takonte 
harurijeve^ deges se harixhijve". 

Maliku ka th^S: "Nuk ma ka endja te fal pas mmmit i cili i Xakon sektes ibadije dhe 
vasilijje e as t6 banoj me ata nS nje vend". 283 


696. Na ka treguar Muhammed b. Ebani, ketij ia ka pecjelle Gunderi nga 
Shu'be, ai nga Ebu Tejjahu, i cili ka degjuar Enes b. Malikun kur ka thene: 

- Pejgainberi s.a.v.s. i ka thene Ebu Dherres: "Degjoje dhe btndju 
(nenshtroju) edhe nese ai eshte etiopias, me koke (te zeze) si kokerr e 
grurltteterur!". 


idvti 697. Na ka ixeguar Sulejman b. Harbi, ketij ia ka transmetuar Shu'be nga 
Hakemi, ky e ka degjuar Seid, b. Xhubejrin, ky nga Ibni Abbasi r.a. qe ka 
thene: Itmi Kasimi kfmsiikron se nama^m efalur pas tmamit i cili gell risi ne fe, duhet pgrseritur 
derisa ende zgjat koha e tij . 

Sipas mendimit t6 In^m Ahemdit nuk duhet falur pas imamlt te dhene pas veseve te 
keqijadhe deshkave te tija te iiita, e namazi i falux pas anetaiit te sektes xhehimj, rafidij 
dhe kaderij duhet persSritur. Kgte mendim e mbajne edhe juristet e shkoll^s hauefite duke 
e z^tur edhe ne sekten mushebbfliij dhe ata tS cilSt pohojnS qS p&mbajtja e Kur'anit 
ka Htidur vetem, me Shpallj^i e tij. MuhEuntnedit a.s. 

Ng "Mohit" thuhet: "Kush M pas njmut vgrtet mekatar, pas pijanficit, te pamoralshmit 
dhe pas atij qe ne fe sjell risi, eshte i privuar nga viitytet dhe shpSrblimet e faljes me 
xl^niat dhe nnk mund te sh^^esc^e sikur koi Met pas imamit t& devoteh^n". 
Ibni Habbani konsideron se namzi i falur pas pijanecit te njohwr duhet perseritur. 284 OMi^m - Kam bujtur ne dhomen e tezes M^mune, Pejgamberi s,a.v.s, e fail 
jacine, pastaj erdhi nga xhamia dhe i fall edhe kater reqate e pastaj Qeti. 
Pastaj u ngrit. Une lu afrova dhe qendrova ne anen e ty te m^te, kurse 
at me vuri ne anen e tij te dja&te dhe i fail edhe pese reqate. Pas kesaj i 
fall edhe dy reqate, e pastaj Qeti saqe degjova gerhamSn e ttj, me vone 
doli ne namaz (sabah)". 

\4%* kJ^ 5U. J '^^4\ i> ^>yi }i ^ J.J1 ^if 1^ ,,^t 

*>y- oii^j^o^^^j:^ ji^-^i^o^jy*^''-*^ Jii^5'<>J^*J»' Jfe^ - iu 

< \4i <i&' wip ^ ;^j fe^ L. c-c s jfe w Si ;^i j^^u p;i p* ^y.u ^ri J^ ^;/> . 

6^ * '§ t*- f^ V * '^-^ ^> '^^ S^ ' ^^.cf iM- Ji-5* * jjU J. iua i jJfte -p fc> 
^-^ '^'fj'^ • ^^ ^J^! * y^ i> Js - « t^. f J >^ ^> o5 jt' tut •^' * ^ f u 1^1 

Nese njerlu ze vend ne anen e majte te imamlt, e Imami 
ne namaz e trasfferon ne anen e vet te djathte, 698. Na ka treguar Ahmedi, ketij Ibni Vehbi, ketij Anui nga Abdu-r- 
Rerbbih b. Seidi, ai nga Mahrem b. Sulejmani, ky nga Kurejbe, robi i liruar 
i Ibni Abbasit e ai nga Ibni Abbasi r.a. i ciH ka thene: 

- Kam bujtur te mejmunja, e Pejgamberi s.a.y.s. ate nate Ishte tek 
ajo dhe morl abdest (natgn), pastaj u ngrit dhe fall namaz;. Une u vendosa 
ne anen e tij te m^jte, e ai me mori e me vendosi ne anen e tij te djathte. 
I fall trembedhjete reqat e pastaj e zuri gjumi saqe edhe shfrynte me 
goje, ngase kur flente, merrte fryme me goje. Me vone i erdhi muezini 
dhe doli e e fall (sabahun) e nuk mori abdest perseri. 

Amri tihote, kete rast ia kam treguar Bukejrit, kurse ai m'u pergjegj: 

"Kete ma ka Ireguar edhe Kurejbi". /. fr '' 


285 'Aw-i- ta^m- 69f . Na ka treguar Museddedi, ketij Ismail b. Ibrahimi, ky nga Ejjubi, ai 
nga Abdnll^ b. Seid b. Xhubejii, ky nga babai i tij, e ai nga Tbni Abbasi qe 
ka thene: 

"Kam bujtur te tezja ime dhe Pejgamberi s.a.v,s- gjate nates u ngrit 
te falej dhe u ngrita edhe une te falem me te; qendrova ne anen e tlj te 
majte, e ai me kapi per koke dhe me vuri ne anen e ty te djathte". 

j-« y. U ^j) o^^ \\.^\ 3> iH w-r'V e zaiat namazm e xnematiiut i 

e len namazin, do ta tale me vone 700. Na ka treguar Muslimi, ketij Shu'be nga Anm, ai nga Xhabir b. 
Abdullahu, se Muadh b. Xhebeli eshte falur me Pejgamberin s.a.v.s. pastaj 
Sshte kthyer dhe si imam e ka falur popuUin e vet. 57 Immxiit nuk i nevojitet qellim i pcffla9em dhe nijjet nSse i fal ve^m meshfcujt, e duhet 
nSse pas dj falen edhe gratB. Ky eshte mendim i numrit mS tS madh tS juristeve tS shkolles 
haa^te, Bderaa Imam Ahmedi konsid^on se ai vendim duhet te falja e namazeve te 
det>Tiieshme (farz), kurse Shafiu, Maliku dhe Zuferi se ai nuk eshte i nevojshem assesi 
ne asnje rast. 

Ve^m nje person i prankhem ne faljen e namazit me xl^anat, do te qenroje gati 
paraleUsht (pSibri) nga ana e dj athtS e imamit, e disa (hone : "Do t' 1 vej e gishtat e kSmbeve 
tS tij prane ar^s se djathte te thembrave te imamit". Shafiu ne kete rast i preferon 
xhematlim te ze pozitg ne te djathte dhe pak pr^a imamit, e Imam Ahmedi thote: Nesc 
xhemaliiu rrin nS anSn e majte te imamit, namaain nuk e ka tS plotfuqishem". 
Namazin nuk e prisMn kalimi i xh^natliut nga uj^ra aa€ e imamit n^ ^et&n, kalimi na 
safin e Sprpaime te xhomatit dhe levizjet tjera t^ vogla. 286 oxa-m- 0^-^ ^>^ * */'^'! *> *^^^' J-^ ' ^y rir» c:^^^ V i§ y ^ ^ J-4 4S- 'c^ '^^ uis^j ^^ 

701. Na ka treguar Muhairaiied b. Beshshari, ketij i ka treguar Gunderi, 
e ketij Shu'be, nga Arori qe ka thgnS se e ka degjuar Xhabirin duke thgng: 

- Muadh b. Xhebeli esh^ Mur me Pejgamberin s,a,v,s. pas^j Sshte 
kthyer e I eshte b€re imam popullit te vet, jua ka falur jadne dhe jua ka 
kenduar suren Bekare. Atehere nje njeri terhqiet nga namazi dhe^ sikur 
MuadhI, e kapi me qortim. Kjo iu percoll Pejgamberit s.a.v.s. dhe m tri 
heretha: "Ngases,ngases,ngases!"osekathene: "Ngaterrestar,ngater- 
restar, ngatSrrestarl" dhe i urdheroi, thote Amri, t'i kendoje dy sure, 

nga kreu, "Evsati mufassal", te cilat, Ja une nuk i kam mbajtur ne mend 

58 
(emrat). 5 8 Ibni Habbam rastm e eperm e paraqet nS "Sahihim" e tij ne verzionin vijues: "Pejgamberi 
a.s. nje here e ka shtyre faljen e jaclse deri vone naten. Aty me te e ka falur jacinS edhe 
Muadhi dhe a Jklhye te ae, doli para neve si imam dhe kendoi suren Bekare. Atehere njeri 
nga te pranishmit u terboq anash ne qosh te xhamise dhe fali vete ne vete. Iu transmetua 
Pcjgariiberit a.s. kjo dhe ai i urdheroi Mua(Uiit te kendoje sure t& shkurta, te cilat une, ja, 
nuk i kammbajtur nB mend. Me vong i kemi thSnS Amrit se Zbuejri (thote) se Pejgamberi 
a.s. ka, ^ne; "Kedno suret: Et-Tarik, EI-Buruxh, dhe Esh-Shems qe Amri edhe e 
v^letoi". 

Muadhi ka falur jacme pas P^gambait a.s. dukepasurndermend si falje nafile qS pastaj 
te kfheje te nj^ezit e vet dhe ta fale si detyre obligative (farz). Ai e ka berg ate duke 
d^hur te degjoje e ^ mesoje sa me shume tekst te Kiu-'anit drejtep^sedrejti nga 
Pejgamberi a.s., qe sot eshte tejkaluar. 

"Evsati mufassal" janSkaptinatprej "Kuvviret" deri te sureja "Duha". 
Nga hadithi raund tg pgrfundohet: 

- eshte e prefeniesme qe imami gjatesJne e namazit ta harmoizoije me mundeiste, 
disponimin dhe n^ deshirat e xhematit; 

- nevoj at e p^ditttsme te njerezve jane shkaqe te arsy esbme qe namazi tS falet di^ka ne 
forme me te shpejte dhe me te shkiale; 

- punSt e njerSzve te demshem pSr shoqerine duhet kiitikuar dhe penniresuar menjehere. 287 Te shkurtuarit e kiiamit nga ana e imamit 
8 Dlote 8 702. Na ka treguar Ahmed b. Junusi, kStij Zuhejri, kStij Ismaili, qg e ka 
dggjuar Kajsin duke thene se e ka njoftuarEbu Mes'udi, se nje njeri ka thene: 

- ¥Bsh& All-nahun, o Resulull-ilah, tg falurit e namazit tS sabahut me 
xhemat po e ie per shkak se filaiti, po e zgjat Te Berguarin e All-Uahut 
ast^ehere nuk e kam pare m€ te hidheruar se at^ere. Past^ ka thene: 
Vertete ka nga ju te atUle qe e perzene (xhematin). Cilido nga Ju qe e fal 
masen, Ie te Jete i shkurte, ngase ne mesin e tyre ka ndonje te dobet, plak 
dhe me nevoje", 

^ ijj^ Jcf ^/^ o^^bj'tjflD^dllUkVU^IX-jj'c^il VL:^>-V'r 59 Te gjitha pjeset e nmazit imMni dahet Vi kryej me gj^uM te matur. Faija e shpejte ose e 
ngadalshme eshtS nocion i parSnd^ishSm, sepse 9ka g^t£ pSr pleqtS siq)ejt, per ts rmjte 
ei^ite itgadale. Praad^^ imami do te kujdeset per perbe^ea e xliematit te fale ne pajtim 
tS m gjidigve. 

Ibni Batatli tbote: "LigjdhSnSsi isa urdhJiniar qe imami tS mos q^drqjg gjate nS disa 
pjesc tB Eamazit. Imami qe ben kete, konsiderohet nd^ njer^zit m^kat^ c te 
padegjueshem dhe xh^uatlmj^ nuk Jang tg obligu^h^m ta dggjojng". 288 7HU^U 703. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, ketij ia ka pgrcjelle^Maliku nga 
Ebu Zinadi, ai nga A'rexhi, e ky nga Ebu Hurejre, se Pejgamberi s.a.v.s. ka "Kur dikush nga ju e fal masen, le te jete i shkurte, ngase ne mesin 
e atyre ka ndonje te pafuqishem, te semure, dhe plak, kurse kur dikush 
nga ju falet vete le ta zgjase sa te doje!" ne imamin kur e zgtat namazm 

Ebu Usejdi I ka thene (birit te vet): "Djalo, na e ke zgjatur namaxin!" 
704. Na ka treguar Muhamraed b. Jusufi, ketij ia ka transmetuar Sufjani 

nga Ismail b, Ebu Halidi, ai nga Kajs b. Ebu Hazirai, e ky nga Ibnu Mes'udi, 

i ciii ka deklaruar se nje njeri ka thene: 60 ^do pjese te namazit imami duhet ta kryej me rregull dhe ae pajtim me iregullat e 
caktuam. Duket se Pejgamberi a,s. ka th£n£; "Nuk eshte i vlefshem namazi i atij i cili 
niik e drejtOTi mire ahpinen nga niquja dhe sexhdja". 

Sa'd Ibni Vekkasi kur e falte masen ne xharai, kijamui, ruqimS dhe sexhden i kryente 
shpejt e shkort, e knr falte vete^ne shtepi te tij i zgjaste, e ne verejtjen e shokeve te tij u 
pergjigj : "Ne jemi imam, pas neve shkon masa dhe neve na merr si shembull" . 
Ebu Hurejreja, falej shpejt, por ruqime dhe sexhden i ka kryer ne ta:'6si. 

- A ka falur keshtu Pejgambai a.s.? - e kaiie pyetur. 

- Po, dhe prandaj une mik e zgjas - u pergjegj ai. 

Kur ka v(kkur hidifla Umer, ne mihrab ne vendin e tij, ka dalur Abdu-r-Rahman b. Avfi 
dhekakSadaar siiret "El-Kevther" dhe "En-Naser", dy suretmeteshkurtSratSKur'ani 
Kerimit. 289 <3^imAu-l- i^Dtma'jf^ iii-k s riK ! J AU-Uahut, une mungoi ngataiiae me xhemat per shkak se fflani po na e zgjat", Pejgamberi s.a.v.s. me te 
degjuar kete u hidherua dhe nuk e kam pare aspjehere qe ne te ligj^ruar 
te jete me i hidheruar se atehere, Pastaj tha: "O iijerez disa nga ju po e 
perzene xhematin! Rush t'i behet imam mases le te jete i shkurter, sepse 
pas tij ka te semure (te dobet), pleq nevojtare (per digka)". 

705. Na ka treguar Adem b. Ebu I*jasi, ketij i ka treguar Shu' be, atij 
Muharib b. Dithari qe e ka degjuar Xhabir b. Abdullah - Ensariu qe ka thene: 

- NJe njeri u nis me dy deve per t;i ujitur te mbjellurat Tashme ishte 
errfeuar dhe ai hasi ne Muadhin qe falej, i la devet e veta dhe u nis kali 
Muadhi. Muadhi lexonte suren Bekare apo Nisa' dhe i^eriu e vazhdoi 
rrugen. Me vonS i eshte transmetuar se Muadhi e ka qortuar dhe ai ka 
shkuar te Pejgamberi s.a.v.s. dhe iu ankua ne Muadhin. Atehere Pej- 
gamberi s.a.v.s. bertit tri here: "Muadh, a don te behesh shkaterrues, 
perkatesisht ngaterresa! Perse nuk je falur me suren: "Sebhih isme 
rabbike-l-a'la, "Vesh-Shemsi ve d-duha ha ve-1-lejli idha Jagsha ha", 
sepse pas teje falet ndonje plak, i semure (i dobet) dhe (ndonje) me IKH MendoJ (thotS Shu'be) ne pjesen e fundit te ketlj hadithi, 

Ne renditjen tjeter te transmetuesve Shu'ben e pason Seid b. Mes- 
ruku, Mis'ari dhe Shejbaniu - thote Ebu Abdullah (Buhariu). 

Amri, Ubejdullah b. Miksemi dhe Ebu Zubejri ne deklaratat e tyre 
personale, duke i transmetuar nga Xhabiri, kane thene: ' ' Muadid ne ate 
jaci ka kenduar suren Bekare". 290 OX€Mlt Ketu Shu 'ben e ndjek prape A'meshi duke transmetuar nga Muha- 
ribi* 


'"7jSW>/. 706. Na ka treguar Ebu Ma'med, ketij Abdu-1-Varithi, k^tij ia ka 
transmetuar Abdu-l-Azizi nga Enesi, i cili ka thene: 

'Tejgamberi s.a.v.s. namazln e falte shkurt dhe te plote". H " 


te qarjes se femps 

707. Na ka treguar Ibrahim b. Musai, ketij Velidi, ketij ia ka transmetuar 
Evzaiu nga Jahja b. Ebu Kethiri, ai nga Abdullah b. Ebu Katade, ky nga babai 
i tij Ebu Katade, ndSrsa ai nga Pejgamberi s.a.v.s. qe ka thene: 

"Ffllova namazin me qellim qe ta zgjas me te kenduarit Atehere 
degjova qarjen e iije femije dhe e shkurtova kendimln ne namazin tiM, 
duke mos dashur qe me kete t'i shkaktoj telashe nenes se t^'*. 

Ne rendltjen tjeter te transemtuesve Velidin e pason Bisher b. Bekri, 
Ibni Mubarek dhe Bek^Je duke e transmetuar hadithin nga Evaziu. 6 1 Pcjgamb^i a.s. ng rg^dn e siperpermendur, ae reqatin e pare* ka kSuduar 60 ajete, e ne 
te dytin vetem Ire. 
Nga hadithi mimd tS perfimdohet: 
- grate raiind te raairin pjese ne ibadetin e p&rbashket ne xhami me femijte e tyre te iritur; 291 708. Naka Treguar Halid b. Mahledi, ketij Sulejman b. Bilali, ketij Sherik 
b. AbduUahu qe e ka degjuar Enes b. Malikun duke thSnS: 

" Asnjehere nuk kam faJur namaz me imam me shkurt e krejt te jete 
ne rregufl perve? se pas Pejgamberi s.a.v.s. Nese d€gjonte qarjen e e siiKurtonte (lexiimn; duRe u triKuar qe kjo te mos e veje ne prove neisen e **'" di^ J iy^ VI i^^i V*^ f '^^i y til p-^ J Jij^ Ji » J^" # V '^ ^'^ '^^ 

709. Na ka treguar All b. AbduUahu, ketij Jezid b. Zurej'i, ketij, Seidi, 
ketij Katade, ketij Enes b. Maliku, qe Pejgamberi s.a.v.s, ka then^; 

^*Hyra ne namaz me qellim qe la zgjas dhe degjova te qarit e femyes, 
e shkurtova te kenduarit ne namazin tim per shkak se e di lartesine e 
meshires dhe te dhembjes se nenes se tij per shkak te qarjes se femijes". -*%'•# V 0* tr*^ \iV ;5W ' Jj* it ' U?'ji- ; '^^ JU"j , « *'iC; - sipas meadimit te juristeve te shkolles hanefite, imami duhet zgjatur ruquaiS, nSse e 
nt^en ardhjeai e xhematliut ^ ri, e Imam Ahmedi shton: "N&e kjo nuk i vjen rSnde 
xlieuMtit tjeter nS namaz". Mircpo, Maliku, Evazia dlie Ebu Hanife nuk lejcgne tg behet 
kjo. e Sha'iiw lejcai p& aq sa tS mund tS thuhet "Subhane rabbijel-ladhim" edhie S-2 hare 
me shume sesa qe kjo eshte e zakonshiite. 

Ebu K^im Seferi thotg: "Nuk kjohet zgjatja e raquse, qg ne te tS artije pasaoiku, e 
lejohet pSr fiikarane, i cili ka :Etiiar idarrai e vet dhe £g familjes sH vet". 292 oicO'n^' 710. Na ka treguar Muhammed b. Beshshari, ketij Ibnu Ebi Adijji nga 
Seidi, ai nga Katade, ky nga Enes b. Maliku, e ai nga Pejgamberi s.a.v.s. qe 
ka thene: 

"Hyra ne namaz me deshire qe ta zgjas. Pastaj degjova te qarit e 
femies dhe e shkurtova sepse e dij lartesine e meshires e te dhembjes se 
nenes se tij per shkak te qarjes se femijes". 

Musai thote se atlj, te njejtin hadith, ia ka transmetuar Ebani, ketij 

Katade, duke thene se atlj ia ka transmetuar Enesi nga Pejgamberi 

&2 


Kur dikush faiet pas imamit dhe pastaj 
u behet imam njerezve te tjere 711. Na ka treguar Sulejman b. Harbi dhe Ebu Nu'mani, k^tyre ua ka 
transmetuar Haxnmad b. Zejdi nga Ejjubi, ai nga Amer b. Dinari, ndersa ky 
nga Xhabiri qe ka then^: 

"MuadhI ishte falur pas Pejgamberit s.a.v.s., pastaj shkonte te 
njerezlt e vet dhe i falte si imam". 62 Humejdi iiepermjet Ali ibni Zejdit polion se Pejgamberi a.s. nje mengjes e ka shkurtuar 
kendimin ae sabah, AHu i ka here vegetje^ e ai iu pergjigj ; "Kam degjuar qaqen e femijes 
e me vjen keq qS me kete te shqetBsohet jiSna e tij " . 293 


■JK ft 'A 712. Na ka treguar Museddedi, ketij Abdullah b. Davudi, ketij ia ka 
transmetuar A'meshi nga Ibrahimi, ai nga Esvedi, e ky nga Aishja r.a. qe ka 
thSne: 

- Kur u semur Pejgamberi s.a.v.s. nga semundja prej t€ dies edhe 
nderroi jete, i erdhi (Bilali) ta lajmeroje per namazin, kurse ai tha: !) SI imam}: ifi Thash, thote Aishja: - Efou BekrI eshte njeri mallengjyes, nese ai qendron ne vendin tend 
do te q^}e dhe nuk do te mund te kendoje. 

- Urdheroni Ebu Bekrit, le te falel - tha. 

Une, thote Aishja, thashe si me pare dhe pas urdhereses se trete ose 
te katert ai tha: "Ju jeni, pikeiisht si edhe grate e Jusufit Urdheroni 
Ebu Bekrit dhe te te faie air* 

Keshtu, Ebu Bekri I fall, ndersa Pejgamberi s.a.y.s. doli dhe sikur 
une e shohe st 1 terheq kembet per toke, duke u mebshtetur ne dy burra. 
Kur e pa Ebu Bekri, menjehere deshti te terhiqet prapa, e at 1 dha shenje 
(me dorB) qe te fale. Megjithate, Ebu Bekri r.a. u terhoq pak anash dhe 
Pejganiberi s.a.v.s. u ul prane t(j, e Efou Bekri mas^ s€ pranishme la ka 
ercjellur tekbirin (e tii). ______ 

294 renditjen tjeter te transmetuesve 
Muhadiri i clii te njejten ngjarje e transmton nga A'meshl. vjen 


- • - - masa tjeter pas tij 

Permendet nga Pejgamberi s.a.v,s. "(Ju perpara) Shkoni pas imamit, 
dhe !e te stikojne pas Juve ata qe jane prapa juvel" 

713. Na ka treguar Kutejbe b. Seidi, ketij Ebu Muaviu, nga A'meshi, ky 
nga Ibrahirai, ai nga Esvedi, e ky nga Aishja e cila ka thene: 

- Kur Pejgatnberin s.a.y.s. e rendoi semundja, erdhi Bilali dhe e 
lajmeroi per kohen e namazit. 

~ UrdtieronI Ebu Bekrit le ta fale niasen! - tha ai. 

- O i Derguari i All-llahut, i tha Aisl^a, Ebu Bekri eshte lyeri shume 
i ndjeshem dhe kur te qendroje ne vendin tend, nuk do ta degjonte masa 
(nga te qaiit e tij), andaj ta urdheroje Umerin. 

- Urdheroni Ebu Bekrin, ta fale masenl - tha ai. 

295 Alehere i thashe Hafses: "Thuaj se Ebu Bekd eshte i^jeri i dhlmb- 
shem dhe kur te qendroje ne vendin tend, ai nuk do te mund te kendoje 
qe ta degjoje masa (e pranishme), andaj ti urdheroje Umerit!". Kurse 
Pejgamberi s,a.v,s, tha: " Ja vertete Jeni te vruUshme si^ kane qene grate 
e Jusufit. Urdheroni Ebu Bekrit le ta fale masen e pranishme. 

Kur Ebu Bekri fiHoi namazin, Pejgamberi s*a.v.s* ne vete e ndjeu nje 
lehteslm dhe u ngrit, duke u mbeshtetur ne dy burra dhe keshut duke i 
hedhur hapat me veshtiresi hyri ne xhami. Kur Ebu Bekri degjoi zerin 
e fij, mei^ehere deshti te terhiqet prapa, por i Derguari i All-llahut I dha 
shenje te mos levize, e pastaj erdhi dhe u ul ne anen e m^jte te Ebu Bekrit 
Ebu Bekri edhe me tutje falte duke qendruar ne kembe, ndersa Pejgam- 
beri s.a.v.s. esht€ falur ulur. Ebu Bekri e ndiqte namaxin e Pejgambertt 
s.a.¥.s., kurse masa e pranishme shkonte pas faljes se Ebu Bekrit r.a. 

y^Ul J^ Jl iil '^\J^\ il\ J* ,,^^1 

^1 tT % ^r "* 1 ^ 

* ^y-* 0^ J.-* # «!^ 0_r^ f^ ^-i : ^US J'i» \ Or/:^\ / Jjul : ^ il 3^j JlS ! Jbl 63 Sipas Muslimit hadiihi i pare ne leresi eshte: 

- kaloni ne rendin e parg tS faljes me xheomt dhe shkoni p^ imamit, e pas juve shkojnS 
ata qe j aoe pas j «sh ! Ka te atille qe nihen nga rendi i parc e per ate All-Hahu xh.sh. do ta 
laigoje Meshiroi e vet prej tyre". 

Ne bazB tfi kgtij hadithi Sha'biu konsideron se njer&zit ne safet e fundit is faljes me 
xhemat shkojne pas atyre qe jane ne rend para tyre. Numri mS i madh i juristSve refuzou 
mendimin e Sha'bint duke theksuar se me hadithin e sipoosh^uar kerkohet qe 
xheraatliujte e safeve tS fundit te faljes me xhemat t'i shikojne ata p^a vetit qe 
njekohesisht t'i kiyejne pjeset e caktuaia te namazit, e ata ne rendin e pare shikojne 
drejtpgrdrej t veprimin e imamit. 

I plotsfuqishem eshte namazi i xhematUnt, i falur pas imamait, zgrin e te cilit nuk e ka 
degjuar e as e ka pare im amm, ne rast se dikush ia ka percj ellur tekbirin e tij ose i ka pare 
njerezit para vetit, te cilet e shohin imarnin ose njerezit ne safet e perparrae. 296 9PC<in€' se pranisnme 
kur dyshon ne rregullsine 8 te falurit te vet? 

714. Naka treguar Abdullah b. Mesleme, nga Malik b. Enesi, ai nga Ejjub 
b. Ebu Temiin - Sahtijani, ky nga Muhammed b. Sirini, e ai nga Ebu Hurejre 
qe Pejgamberi s.a.v.s. pas kryerjes se dy reqateve namaz (nga ai kater 
reqatesh) iu kthye mases dhe Dhul Jedejni e pyeli: 

- A u shkurtua ky namaz, apo ti, o i Derguari i All-llahut, ke harruar 

9 - A e paraqiti te verteten, Dhul Jedejni? " pyeti Pejgamberi s.a.v,s. 

- Po, te verteten e ka thene - u pergjigj masa e pranishme. 

Pastaj, Pejgamberi s,a,v,s. u ngrit dhe i fall edhe dy reqat, dha selam, 
e shqiptoi tekblrin dhe beri sexhdet te i^jejta me sexhdet e tia te zakon- 
shme ose di^ka me gjate. 

.IT- I I ■ f r- f ^ "■■a^ , 

715. Na ka treguar Ebu Velidi, ketij ia ka transmetuar Shu'be nga Sa'd 
b. Ibrahimi, ai nga Ebu Seleme, e ky nga Ebu Hurejre qe ka thene: 

- Pejgamberi s.a,v.s. I ka falur vetem dy reqat te namazit te drekes 
dhe i eshte thene: "Ke falur dy reqate!" dhe ai I ka falur edhe dy reqat, 
past^ ka dhene selam dhe i ka here dy (sehvi) sexhde. 

297 Kurlmamiqanninamaz 

Abdullah b. Sheddadi ka thene: 

- Kam qene ne rendin e fundit te xhematit dhe kam degjuar psheretimat 
e Umerit, lexonte: 

'Innema eshku beththi ve huzni Uall-llahuJ' (Ne hidherimin 

dhe pikellimin tint i qakem (ankohem) vetim All-llahut..). 

(Jusuf, 86) 

716. Na ka treguar Ismaili, ketij Malik b. Enesi nga Hisham b. Urve, ai 
nga babai i tij, ndersa ky nga Aishja, nena e besimtareve, qe Pejgamberi 
s.a.v.s, gjate semundjes se vet ka thene: 

- Urdheroni Ebu Bekrit ta Me masen! 

- 1 kam thene, thote Aishja: "Kur te qendroj Ebu Bekri ne vendin 
tend, ai nuk do te mund te kendoje nga te qarit e qe masa te degjoje, 
and^f urdheroi Umerit, le t'i fale ai!" 

Pastaj prape ka thene: "Urdheroni Ebu Bekrit, le ta fale ai masent" 

Atehere Aislga i ka thene Hafses: "Thuaj aty se Ebu Bekri, sapo te 
qendroje ne vendin tend, nuk do te mund te kendoje nga te qarit e qe 
masa ta degjoj^, urdheroi Umerit, ai le ta fale masen!" 

Hafsa ashtu veproi, kurse Pejgamberi s.a.v.s. tha: "Hesht, ju vertet 
jeni te vrullshme, si grate e Jusufit Urdheroni Ebu Bekrit le ta fale masen! ' ' 

Me pastaj Hafsa i tha Aishes: "As un'& nuk kalova me raire se ti". 


«H*^i 64 eshts e iejaur t^ qajsh ne namaz prej frikSs nga adSshkimi i All-Uahut xh.sh. Qaqa per 
shkak te udonje fatkeqSsie ose p^ shkak tS dhembjes trupore e jsish namazin, e Sha'biu 
kcaisid«x)n se fdo qarje ia prish. namazin vajtuesit pavaresisht gfarg ka qene shkaku. 298 oxavt^ «> _ m" ■ ", _»■ __■■ ■" ■ 717. Na ka treguar Ebu-1-Velid Hisham b. Abdu-1-Meliku ketij Shu'be, 
e ketij Amgr b. Murre, ky e ka dggjuar Salim b, Ebu Xha'din, e ky Num'man 
b. Beshirin duke thene: 

- Pejgamberi s.xv.s. ka ttiene: "Ose do Vi barazoni safet tuaj ne 
namaz ose Ali-Uahu do t'u ktheje fytyrat prapa". 718. Na ka ireguar Ebu Ma'meri, ketij ia ka transmetuar Abdu-1-Varithi 
nga Abdu-i-Azizi, ndersa ai nga Enesi qe Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

"Barazoni safet tuajal Une vertet u shoh prapa shpines sime". 719. Na ka treguar Ahmed b. Ebu Rexhai, k6tij Muavij b. Amri, e atij 
Zaide b. Kudame, ketij Humejd et-Tavili, atij Enesi dhe ka thSng: 65 Parregullsia e sefave ne nam^in e perbashkgt feshtfe shprehje e parreguUsisg sB 
pjesSmarresve te oaxnaziL T'i drejtosh- safet eshte sunet, sipas m^idiiml te Ebu Hanifes, 
Shafiut dhe inaHkut, e sipas HazmiS farz, ndersa disa juriste e konsid^ojng vazhib. 

Halifeja Umer e ka ngarkuar njS njeti te vetin i ciii i ka rrafshuar safet ne xhami dhe 
tekbirinfillestar te namazit e shqiptontc velem at^esre kur i lajm&XMite se radhet jan£ tS 
rrafshuar. Ky ka qene adet i halifeve Uthman dhe AliiU. 

Aliu pas ikametit te fcendnar shikonte ireth e irotuU dhe thoshte: "Ti leviz perpara, e ti 
pak prapa!" Kfishtu tregnllisht ka vepruar edhe Pejgamberin a.s. 299 ' U kendua ikameti per namaz dhe Pejgambeii s.a.v.s. u kthye kah 
ne me fytyre dhe tha: "Rregulloni safet tuaja dhe ngleshuni mire njeri 
prane tjetrit! Une, vertet shoh prapa shpines sime". 

*ti. * 


> -• 720. Naka treguar Asimi, nga Maiiku, ai nga Sumejji, ky nga Ebu Salihu, 
ai nga Ebu Hurejre i cili ka ihene se Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

- Sb^lde Jane: I fundosurl, i vdekurl nga dizenteria, nga murtaja 
dhe ai qe ka nderruar jete nen germadha. -.*. 


721, Dhe pasfaj deklaroi: "Sikur te dinin njerezlt ate qe do te marrin 
perlendim ne Xhemat, ata ne ate drejtiin do te benin gara. Sikur te dinin 
per dhuraten qe do te marrin per pjesemarrje nS xhemat te jacise dhe 
te sabaliut, do te vinin ne to qofte edhe duke u zvanitur; e sikur te dinin 
per dhuraten qe I pret (per te falurit) ne saOn e pare te xhematit do te 
hedhnin short". 66 IbmHabbanine"Sahihun" etijpgrmeiidsePejgamberia.s.ajeherekatliene: "Ngjeshni 
radhet, drojuni njeri tjetrit dhebarazoaji mes veti supet tuaja dhe qafat! P&:Zotine shoh 
shejtaajn si qeagj i zi ei futet nep& zbrazgsine e radMve m^ jush". 
LS^imin e siperm Pejgamberi s.a.v,s. ka mundur ta vereje me rastin e ramjes nS niqu 
dlie sexhde, ose me udonje rast ^eter, 

Duke hyre ne namazin e perbashket, €^^ detyip e te pranishmeve t' i rraf shcgne ladhet 
(safet). 

£^^ e lejiKu: biseda e shkarte e domosdoshme ndemyet ikametit te kSnduar dhe 
^diqiptimit te tekbkit filkstju: te namazit. 300 ^}^ -4r^ '^ 'er ^^'-^^* ' '^* '£^ '^^ ^ "^ *^5t^ * * yj^ '^^ ^ i\ » j^? ^i % 

t>6 * jw J *JUi t^lj « ij^l ujii ij^ uu ^ ii>i^ . j>w^ ij:. \>\i i jii "a b*j 

Rregullfml i renditi (te xhematit) 
eshte plotesim i vete namazlt 

722, Na ka treguar Abdullah b. Muhammedi, ketij Abdu-r-Rezaku, e atij 
Ma'meri, nga Hanrniarai, ai nga Ebu Hurejre e ky nga Pejgamberi s.a,v.s. qg 
ka theng: 

"Imam! esht^ vene qe te ndiqet dhe mos n ndani nga sdt kur bie ne 
ruqu, bin! edhe ju; kur shqipton: "SemlalMlahu li men hamideh", ju 
thuani"Rabbena lekel-hamd" ; kur te ble ne sexhde, bini edhe Ju; e kur 
te falet ulur, faluni edhe ju ulur bashkartshtt. Rregulloni safet e namazlt^ 
ngase rendi i drejtuar i namazM eshte pjese perberese e bukurlse se 
namazit". 

723. Na ka treguar Ebu-1-Velidi, ketij Shu'be nga Katade, ai nga Enesi, 
eky nga Pejgamberi s.a.v.s. qg ka theng: 

"Drejtont safet tuaja, ngase te drejtuarit (te rregulliiarit) e safeve 
esht^ pjese e te rregulluarit te namazit'^ 301 


Mekatiiatijqinuki 724. Na ka treguar Muadh b. Esedi, ketij Fadel b. Musai, ketij Seid b. 
Ubejd et- Taij, nga Bushejr b. Jesar Ensariu, ai nga Enes b. Maliku, te cilit, 
kur ka ardhur ne Medine, i eshte thene; 

- ^ka ke verejtur qe te ne te jete lene pas dore qe nga dita kur i je 
betuar Pejgamberit s.a.v,s. ? 

- Nuk shoh as^e pos qe nuk i rregulloni safet e namazlt - u pergjeg] 
ai* 

Ukbe b. Ubejde, duke transmetuar nga Bushejr b. Jesari, thote: "Na 
ka ardhur (nga Basra) ne Meduie Enes b, Maliku dhe atehere e dha kete Te mbeshteturit e ndersjelle krah per krah dhe shpute Nu'man b. Beshiri thote: "Kam pare nje njeri tonin i cili madje e 
mbeshteste nyjen e kembes se tij (kerdhokullen) per nyje te kembes se 
shokuttety". 67 Kur EiOes b. Maliku ka airitur nga Medinja ne Basra, i eshte pergjigjur mases: "Nuk dij 
asgje qe nga koha e Pejgamberit pos namazit, i cili gati eshtS shkaffinruar me faljen affer 
mbarimit & kdtiiss sS tij". 302 


lis. Na ka treguar Araer b. Halidi, ketij ia ka transmetuar Zuhejri nga 
Humejdi, ky nga Enesi, e ai nga Pejgamberi s.a.v.s. qe ka thene: 

"Barazoiil safettuaja, sepse u shoh prej prapa shpines sime". 

Enesi thote, se dikush nga ne kishin ngjitur supet e tyre per supe te 
shokut te tij ne rende dhe shputen e yet per shpute te ty. 

4^ cT ^^ j\ Cr- '^L^\ r^s r>^ .u: ^ 'j.> ^s i^^^^i 

Kur njerlu qendron ne anen e majte te imamit e imami e transferon 726. Na ka treguar Kutejbe b. Seidi, ketij ia ka transmetuar Davudi nga 
Amer b. Dinari, ai nga Kurejbe, robi i liruar i Ibni Abbasit ndersa ky nga Ibni 
Abbasi r.a. qe ka thene: 

"Nje nate jam falur me Pejgamberin s.a.y.s. dhe qendrova ne anen 
e tij te majte, e Pejgamberi s.a.v.s. me kapi per koke nga prapa dhe me 
vuri ne anen e t^ te djathte, pastaj u fal dhe prape u shtri. Me vone i 
erdhi muezini e at u ngrit dhe e fa!i (sabahun) e nuk mori prape abdest". 68 Pejgmnberi as. lidhur me temeu e hadithit ka dheae shurne deklarata. Ebu Davudi ne 
pfermbledhjen e tij te haiitheve pmnend haditliia: "Rrafshoni rradhet dhe supet tuaja, 
plotSsoni zbrazesine ne safet e perpam^, ngjeshimi, mes veti dhe mos i leni shejtanit 
zbrazeti ne safet tuaja! Kush e lidh saf^n e nderprerg, All-ilahu xh.sh. do ta HdhS me 
Meshirea e vet, e kush e nderpren, All-llahu xh.sh. do ta nderpreje paraqitjen e Meshires 
sS vet ndaj tij". 303 'A^-/- a a* me xnetnat merr pjsse 727. Na ka tiieguar Abdullah b. Muhammedi, ketij ia ka transmetuar 
Sufjani nga Is-haku, ai nga ^es b. Maliku qe ka thenS: 

'^Une si jetim Jam falur ne shtepin^ tone pas Pejjgamberit s.a.y.s., e 

rt 69 nena ime, Umnu dtuejme, prapa neve . 


" _l " M.% K." A " 728. Na ka treguar Musai, ketij Thabit b. Jezidi, ketij Asimi, nga Sha'bij, 
ai nga Ibni Abbasi r.a. qS ka thgnS: •a J.*' fl _ *' _ 1 ^3 •* . _ Cj«« j •• *uar ne anen e majte te Fejgamberit s.a.v.s. per 
t'u falur, e ai me mori per dore, ose per cepi te krahut e me vuri ne anen 
e tij tg djatlite dhe tregoi me dore prapa vetit'*. 69 Ngahadifliimmidteperfui^het; 

- gra^ pjes^raairese tg namazit me xhemat fotmojne safe te ve^antapas mcshkujve. Ibni 
Mes'udi transmeton se Pejgamberi a.s. ka thSae: 

"Mbam grate a^e ku e ka caktuar AU-lIahu (xh,sh.) ! Urdhgri u Sshte drejtuar meshkuj ve 
dhe ngse gru^a falet peiballe masbkullit, namazin e ka tg prishur, e namazi i iij eshte me 
vleng te plotg; 

- eshte e qortueshme tefalesh jash^rendit tefonmiar tenamazit Taberauiu ne "Evsatin" 
e tij ii^soa se P^gamberi a.s. ka pare ige njeri qe fal^ jashtg rendit tS xheoiatit dhe i 
kathene: 'P^ggrite at^ n^naz!" 

Disa jurists konsidea:ojng se namazi i atij nj^iu ka qenB i pdshur, e Ibn Hazmi se ka 
qeaie pa vlsre. 304 '■'?U' 
3 Jli. j1 isU ^^ ;^jj i^Ujfi 2s;' i^ 'H fa»f ■ _. ■ ■ ndonje mur ose ndohne paravan 

Hasan (Basriu) thote: "Nuk prish pune te falesh, kur ndermjet teje 
dhi imamit te jete ndonje lum", kurse Ebu Mixhlezi liiote: "Beslmtari 
mund te falet pas imamlt, edhe nese ndermjet tyre eshte rruga apo 
ndonje mur, kur e degjon tekblrin e imamit". 

729. Na ka treguar Muhammedi, ketij ia ka kumtuar Abdeti, nga Jahja b. 
Seid - Ensariu, ai nga Amre, nd^rsa kjo nga Ajshja qS ka thene: 

- Pejgamberi s.a.v,s. falej naten ne dhomen e tij (gjate ramazanit), 
Muri i dhomes ishte i ulet Masa e ka pare shtatui e Pejgamberit a.s. dhe 
ka falur pas tiJ dhe sapo agonte bisedonin per keta Naten e dyte 
Muhammedi a.s. prape eshte ngritur dhe me te eshte ngritur dhe masa 
qe te falen pas tij. Keshtu kane vepruar dy apo tri net, e pas kesaj 
Pejgamberi s.a.v.s. ndejti ulur dhe nuk deshi te dale. 70 Urve-jakafalurii£^te^p^Bmamit,iciHMteiiexhaniindec^^ 

Imam Maliku thote: "Nuk i ndalohet besimtarit tS falet pas imamlt, ndermjet te ciieve 
rgedh Itimi i voggl ose ka migg publike, e x plotfuqishSm BshtS namazi i^ barke, i falur 
pas imamit i cili gjaidet ne baifeen tjeter te afert". 

Sipas mendlmit te Ebu Hanifes, Lejthit, Evzaiut dhe Esto-hebit eshte i plotfiiqislKm 
namazi i xhematliut i faiur ng anen ^el^ te migSs nga imamai nese ai eshte i lidhur me 
safe me pjesemaixSsit tjere te atij xhemati, ndersa Sl:^'biu dhe Ibrahim Nehaiu taljen e 
tiile e kansiderojae si akt te qortuesh^B. 305 ■ laj -* 1* l_t*^" masa e permendi Kete nderprerje, Rurse Fejgam- 
beri a^. u tha: "Jam frikuar qe namazi i nat^s mos Vu behet i de- 


730. Na ka treguar Ibrahim b. Mundhiri, ketij Ibnu Ebu Fudejk, ketij Ibnu 
Ebi Dhi'bi nga Makubrij, ai nga Ebu Selem b. Abdu-r-Rahmani, e 1;^ nga 
Aishja r.a. qe Pejgamberi s.a.v.s. 1^ pasur njg baser te cilgn gjate dites e 
shtronte, ndersa naten me te rrethohej (mbulohej) ne forme te dhomes e masa 
ixeth tij tubohej dhe falej pas tij. 7 1 Duket se Pejgamberi a.s. ka qeiaS i obliguar ta fale namazin e nates, por ai nat^ e katert 
e ka l^ie ine qellim, per shkakim e permendur ne h^diia e sipershenuar. 

Nga hadidii mimd tg perfimdohet: 

- 1 i^otfiiqishem e&hte namazi i kryer pas njcdjjt i cili me pare nuk ka pasur ndermend 
te behet imam. Ky SshtS q&ndrimi i Malikut, Shafiut dhe bnam Zuferit, e Ebu Haiife e 
nMshtet nese xhemati p&bShet vetSm nga meshkujt, e, kur pr^entojne edhe graS, 
imami duhet sak^uar niijetm e vet me fjalet: "Enne imamn li men tebiani", d.m.th. "UnS 
jam imam i atij qS xnB ndjdc" ; 

- namazet nafile (jo te detyrurara) me mire eshte t'i falesh ne shtepi se ne xhami, pos 
namazit me rastin e zenies se diellit ose heues, namazit t6 atij qg bgn haxhin me rastin e 
veshjes se ihramit ne nukat dhe nafiles se xhuma-namazit. 306 OXOMt 731. Na ka treguar Abdu-1-Ala b. Hammadi, ketij Vuhejbi, ketij Musa 
b. Ukbe nga Salim Ebu Nadii, ai nga BusSr b. Seidi, ndersa ky nga Zejd b. 
Thabiti qe pejgainberi s.a.v.s, (gjatS ramazanit) e 1^ shfiytezuar dhomen e 
vogel - mendoj, ka thene (Buser b. Seidi), se (Zejd b, Thabiti) ka thene - te 
mbuluar me baser dhe ne te naten eshte falur, kurse masa prej shokeve te tij 
falej pas namazit te tij. Kur ai mori vesh per kStS, filloi X€ rrijS ultir, e pastaj 
ka dalur e ka th^ng: 

"Nga ajo qe kam pare kutpova per veprimin tuaj. NJerez, faluni ne 
shteptte tuaja! Namazi me I vlefshem eshte namazi i i^eriut te cOin ai e 
fal ne shtepi te vet, perpos namazit te detyrueshem te caktuar". 

Aftani ka thene, se kete ia ka treguar Kutejbi, altj Musai dhe ka 
thene: "Kam degjuar Ebu Nadrin duke transmetuar nga Busriu, ai nga 
Zejdj, kurse ky nga Pejgamberi s.a.v.s. 72 Ibni Maxhe ne permbledlijen e tij te haditheve pennend se Pejgamberi a.s. i ka thaie 
Umer b. Hattabit: "Namazi, te cilin njeriu e fal'ne shtepi te vet, eshte nje Uoj drite, andaj 
ndir9oni me te sht&pitg tuaja!" 

Muslimi dhe Nesaiu ne permbiedhjet e tyre te haditheve kane regjistmar deklaraten e 
Pejgamberit a.s.: "Mos i shndeirroni shtepite tuaja na varre! Dijeni se shejtani ik nga 
shtepia ne tS cilSn kendohet sureja Ei-Bekare". 
Nga hadiflii mund te perfundohet: 

- namazi i teravive Sshte sunnet, tS cilin nuk lejohet tabraktiseshpashkaqe Ig aisyeshine. 
Ne vepren "Zehtri" thuhet se Mja e teravise me xhemat Bshtg sunet-i kifaje dhe fcush e 
fd vetvetiu eshte i privuar nga vittytet e faljes me xhemat; 

- namazi i taravive ka 20 reqat sipas Shafiut, Ahn^dit dhe Ebu Hanifes, kures Esved b. 
Jezidi i falte nga ^ reqate, e Maliku nga 36 reqat me nente selame, pa e llogaritur 
viter-namazm. Jiuistet e shkolles hanefite, shafije dhe hambehje mbeshteten ne :5alet e 
Seid b. lazidit se as-habet ne kohen e halifeve Umer, Uthman dhe All kane falur 
taravih-hamazin me nga 20 reqate. 

Maliku ne "Muveta*" permend se as-habet nS kohen e hilafetit te Umerit kane falur 
teravih-namazin prej nga 32 reqatesh, e Bejhekiu thote "Ihike e llogaritur aty edhe 
viter-namaaii". 

H^flii i permendur i fcushtohet drej^rdrejti meshkuj ve, e terthorazi grave. Pejgamberi 
a.s. ka thene: "Kur t'ju kerkojne leje grate per te shkuar ne xhami, lejoni edhe pse eshtS 
me mire tS falen ne shtepit e tyre". 

Mefaljen enafiles nS shtgpi luftohet dyfytyresiadhe djallgzia(isherri)nderrajetnjerezve, 
e pozotivisht ndikon ne fetarizmin e t5 rinjve ttS shtepi. 307 * « fl ^k la^ uTj lj!>S J*"' J. ii ^ Ji la; J * i ji^-ft jLl iSl j i i^^^s g;^ lit J « I jTjli ^ iptimi •_ ■*■ fll" 4ft A*J 732. Na ka treguar Ebu-1-Jemani, kete e ka informuar Shuajbi, ky nga 
Zuhriu, kete e ka informuar Enes b. Malik - Ensariu se Pejgamberi s.a.v.s. i 
ka hypurkaiit dhe (gjat ramjes) ka gervishtur nje ane te kembes se tij te djathte 
dhe Pejgamberi s.a.v.s, na fali, thote Enesi r.a., ulur e edhe ne jemi falur pas 
tij ulur, pastaj dha selam dhe tha: 

- Eshte vendosur imami qe te shkohet pas t^, and^ kur te falet ai 
me qendrlm ne kembe, faliini edhe ju me qendrim ne kembe; kur te bie 
ne niqu, bint edhe ju^ ndersa kur te ngrihet^ ngrihuni edhe ju; kur te bie 
ne sexhde, bin! edhe Ju; e kur te shqiptoje "Semiall-llahu li men hami- u JW n n 733, Na ka treguar Kulejb b, Seidi, ketij ia ka transmetuar Lejthi, nga 
Ibni Shihabi, ai nga Enes b. Malikii qe ka thene: 

- Pejgamberi s,a.v.s. ka rene nga kali dhe e ka gervishtur kemben 
dhe na fall ulur, e edhe ne pas 1|j jemi falur ulur. Pastaj u kthye dhe tha: 

"Imami eshte, perkatesisht imami eshte vendosur, qe te shkohet pas 
tij, andaj kur shqipton tekbirin, shqiptoheni edhe ju; kur te bie ne ruqu, 
binl edhe ju, kur te ngrihet, ngrihuni edhe ju; kur te shqiptoje "Semiall- 
llahu li men hamideh", ju thuani: "Rabbena lekel-hamd", ndersa kur 
te bie ne seshde, bini edhe jut" 

308 •j*r ^ ^ii J*- JS iMj i i^?> £^s iiij « 1 j^Ci -^. ^iu • A. p'^ "fi-Jf! -j^ U'l > ^ yt 

« t>^ L^ li^ Gu j-. i^ij 4 ijjLii Xl*- lij^ * li-l iij b'j \jfi 734. Na ka treguar Ebu-1-Jemani, ketij i ka kumtuar Shuajbi, kelij 
Ebu-z-Zinadi nga A'rexhi, e ai nga Ebu Hurejre qe Pejgamberi s.a.v.s. ka 
thene: 

"Yertet imami eshte vene qe te shkohet pas tij, e kiir ta shqiptoje 
tekblrin, shqiptoheni edhe ju; kur te bie ne ruqu, bin! edhe ju; kur te 
shqiptoje "Semiall-llahu 11 men hainideh'* Ju thuani "Rabbena lekel- 

hamd"; e kur te bjere ne sexhde, bin! edhe ju; kur te falet ulur, fa!uni 

73 
edhe ju ulur, te gjithe bashkarlsht'*. 73 Ebu Hanifla shqiptimin e tekbirit fillestar te namazit e konsideroii kusht per 
plotfuqishmerinS e iiamazit, ndersa Maiiku, Shaiiu dhe Ahraedi e llogarisin si pjese 
perberse te namazit (rukn), e vet^ diaa suiinet. KSta tS ^dit meudojnS se nS nguti dhe 
ne mungese te kdies tektiri i iTK[use mimd te jete i mjaftuesem per tekbiiin fillestar te 
namazit. 

NS "Mugmijmi" thuhet: "Tekbiri fillestar eshte pjese e namazit dhe pa te namazi nuk 
eshte i plotfiiqishem, qofte ai i leshuar me qellim, ose nga harresa". Kete qendrim e 
pianon Thevriu, Maiiku, vShafm, Is-haku, Ebu Thevri dhe Kerhiu. 

Zuhriu, Asimi dhe disa juiiste konsiderojne se namazi eshte i plotfuqishera me vete 
nijetin pa shqiptimin e tekbirit fillestar. 

NS vend te tekbirit te ngulitur "All-llahu ekber" Maiiku lejon perdorimin e shprehjes 
"AlI-llahu-1-tekbir", ndersa Ebu Hanife dhe Muhiuiimedi lejojne perdorimin e cilesdo 
shprei^e me te cilen madherohet All-llahu xh.sh. 

Ne "EI-Hidaje" pgrmendet se Ebu Jusufi ka thene: "Kush mund ta shqiptoje drejt e mire 
tekstin e ngulitur te tekbirit, nuk i lejohet te shqiptojS digka tjetfir, n& tg fcundSrten do te 
shqiptoje ate qe mundet". 

Me tekbir i behet madhSrim i jashtSzakonshem All-Ilahut xh.sh. dhe 9do shprehje me 
^e kuptim mund te shfrytezdiet n$ vend te tekbirit. Pejgamberi a.s. ka thene: "Me Sshtg 
urdheruar 1& luftoj kundSr njerSave derisa IS fiUojne ta shqiptojne: "La ilahe il-lall-llah" 
dhe kur ta shqiptojne "La ilahe Ei-lair-rrabman" c^e "La ildie il-leladhim" jane anBtarS 
te bashkesise islame". 

Ibni Ebi Shejbe ne "Sunenin" e tij pennoid se Ebu-i-Aliun e kane pyetur: 

- Me gk& e ka iUluar Pejgamberi a.s. ta fale namaain? 

- Me "Subhanall-Uah" dhe me "La ilahe il-laU-llah". 309 


■ B ■ B* mennEmin e 

735. Na ka treguar Abdullah b. Mesleme, nga Maliku, ai nga Ibni Shihabi, 
ky nga Salim b. Abdullahu, e ky nga Babai i vet se Pejgamberi s.a.v.s. i 
ngrinte duart e veta drejte supeve te veta sa here qe fillonte te fal^ namaz dhe, 
kur shSqiptonte tekbirin per Xt rene ne ruqu, po ashtu vepronte edhe kur e 
ngrinte koken nga mquja, dhe thoshte: "Semiall-Uahu li men hamideh, 
rabbena lekel ■ hamd", ndersa keshtu nuk vepronte gjate kryerjes se 
sexhdes. 


gjate rinies ne ruqu' dhe ngritjes (nga ruquja) 

736. Na ka treguar Muhammed b. Mukatili, ketij Abdullahu, ketij Junusi 
nga Zuhriu, kete e ka informuar SaJim b. Abdullahu, nga Abdullah b. Umeri 
r.a. qe ka thene: 

- E kam pare Pejgamberisn s.a.y^. qe gjate flUimlt te namazit i 
ngrinte duart e veta aq sa ishin mbi supet e tij. Kete ai e bente kur e Sha'biu thote: "Namazi eshte i plotiuqishem me cilindo emer te All-Uahut iOx.sh. te 
iillohet". Kete mendim e pranon edhe Ibrahim Nebaiu. 310 ^^^ccmi- shqiptonte fekbirin per te rene ne ruqu, e keshtu bente edhe kur e ngrinte 
koken nga ruquja dhe shqiptonte "Semiall-llahu li men hamideh", 
ndersa gjai« kryerjes se sexhdes nuk vepronte keshtu. ' ''^ All-!. 1 . •" « * ^ tf 737. Na ka treguar Ts-haku - Vasili, ketij Halid b. Abdullahu nga Halidi, 
ky nga Ebu Kilabi i cili e ka pare Malik b. Huverjithin> qe e ka shqiptuar 
tekbirin dhe i ka ngritur duart e veta kur donte te falej. Ai i ka ngritur duart 
e veta dhe, kur donte te bie ne ruqu, dhe kur ngrihej nga ruquja, ai prape i 
ngrinte duart e veta dhe ka treguar se vertet Pejgamberi s.a-v,s. ka vepruar 
keshtu.^"^ 74 Meshkujt duke filluat- namazin i ngrenS duart deri mbi supe. Ibni Hazmi thote: "Ngritja 
e duarve mbi si^je gjate hyrjes ne namaz ben pjese ne detyrat treptesisht te detyrueshme 
(fai2) pa te cilSii namazi nuk eshtS i piotfuqishgnj". Kete mendim e pranojiK: Evzaiu, 
Hmnejdi, Ibni Huzejme si dhe disa jnriste tjere. 

Duait e ngrituara duhet te jene me gjshta te shtrirB dhe me shuplaka te kthy erakah Kibla. 

TMiaviu thote: "Gishtat e duarve te ngiittira mik duhet ndare mes veti> e as t'i ngjitesh> 
por t'i mbajsh ne pozite te leshuar e normale". 

Duart ngrihen ne momentin e shqiptirrdt le tekbirit fillestar te namazit, Ky eshtii qeniMm 
i Buhariut, Ebu Hanifes, Ahmedit, Malikut dhe Gazaliut, e disamendojng; "...vetempasi 
te ngrihen duart". 

Ne ktmientin ne "Muhedhdheb" fliuheti '-Me s^-miri eshte tg fillosh t' i ngresh duart me 
fillimin e shqiptirait te tekbirit dhe agri^a e duarve tg mbarojg me p^ftmdimjn e 
shqiptimit te tekbirit". 

Me ngritjen e duar\'e synohet ne p^idim dhe eliminim ts meodimeve dhe ptmeve te kBsaj 
bote, e nS fillimin me pSrkushtim te bisedes me All-llahun xh.sh. 

Abdullah b. Umeri thote: "Ngritja e duarve eshte stoli e namazit. Per gdo ngritje ka 
shperblim te dhjetefishte, e per gdo gisht te shtrire prape shperblim te ve§ante". 

Duart ngrihen kumJrejt si^ve sipas mendimit teBuhaiiut, Shafiut» Malikut, Ahmedit 
dhe Is-hakut. Hanefite krahas asaj qe pern^nd Buhariu i mbfishteten edhe Imdithit te 
"Sahihu" i Muslimit nS tB cilin thuhet; "Pejgamberi a.s. i ngrente duart deri te veshet". 

Tahaviu thekson se Pejgamberi a.s., duke i ngritur duart, gati e ka prekur me gishtat e 
medhenj pjesen e poshtme tg butS te vesheve te vet. Ibni Habbani tho^ qe Pejgamberi 
a.s. i ka ngritur duart mbi koke, e Ibni Abdi-1-Bekri shton: "...nganjShere ndaj kokgs. 311 g'fartesi i ngre duart ai qe : HA «.) Humejdi ne pranl te shokeve te vet ka dekiaruar: "Pejgamberi 
s.a.v.s. i ka ngritur duart drejte supeve te veta". 

738. Na ka treguar Ebu-1-Jemani, ketij Shuajbi nga Zuhriu, kStij ia ka 
kumtuar Salim b. Abdullahu, se Abdullah b. Umeri r.a. ka thene: 

- E kam pare Pejgamberin s.a.v.s. kur ka hyre ne tiamaz se e ka 
fliluar me shqiptlmin e tekbirlt. Ne gastin e shqiptimit te tekbirit i ka 
ngritur duart e veta aq sa i ka vene drejte supeve te veta. Kur shqiptonte 
tekblrin pet ruqu, po ashtu vepronte te qjejten, e kur thoshte "Semiall- nganjehere ndaj vesheve, e nganjeherS ndaj gjoksit". 

Sipas meadimit t& Shafiut, Ahmedit dhe disa jimsteve ^ere duart ngrihen gjatB shqiptLmit 
te tekbirit fillestar te namazit dhe kur ngrihen nga ruquja, nd^a juristet e shkoHes 
haieiite pohojne se duart ngrihen vetSm duke shqiptoar tdcbirin fillestar te namazit. Ky 
esh^ mendim i shume as-habeve. Ibni Abb^i lliote: "Dhjete as-habet te cileve 
Pejgamberi a.s. ua ka garantuar vendosjen ne Xhennet i kane ngritur duart vetem ^ate 
shqiptimit te tekbirit fdlestar te namazit". 

Ebu Davudi dhe Tahaviu percejUin dekl^aten e Berra' ibni Azebit: "Kur Pejgamberi 
a.s. ka shqiptuar tekbirin tiUes^ t^ namazit, i ka ngritur duart aq saqe giiditat e medhenj 
i ka afruai' praoe pjeses sS poshtme te butS te vesheve dhe kStS nuk e pgrseriste mS". 

Juristet e shkoUSs hanefite e pranojne tekstin e hadithit te Buhariut me vCTejtje qe 
Pejgamberi a.s., nS vitet e mevonshme te jetSs, ate praktikS e ka braktisur. 

MSkat fehie tS raos i ngrisSsh duait me rastin e shqiptimit te tekbirit fillestar te namazit, 
ndersa Ebu Huzejme thote: kush e len ketS, ka Igne pas dore nje pjesS elemetaie te 
namazit. 

Ku^ falet vete, duke u ngritur nga ruquja, shqipton "Semiall-Uahu h mem hamideh, 
Rabbena lekel-harad", e kur falet p^ imamit e shqipton vet&n fajl^ "Rabbena 
lekel-hamd". 312 Uahulimenhamiden** veprontepoashtudheshqiptonte "Rabbenalekel 
hamd". Kur binte ne sexhde dhe kur e ngrinte koken nga sexhdja nuk c«^!;' ^r* "f?f 'Mi * ?A ^j % u^^'^' ^ J*^ 'H^ * ^-^. ^j c?"' i^b * jii. g-^i 'XyM J 

p* > 3:^1 u* ^^ if v>J 0* ^- 1:c '^^ -5^ ' < S ^' V Ji > V* ^'^ gjJ ■ pil gj f -«ae Us^ ^;^ yP-_^j Vi'^^^'M* 'c^ *^-*>^ * 8^^' a e duarve kui gohet nga ndeja (ulj 
pas faljes se dy reqateve 

739. Na ka treguar Ajjashi, ketij Abdu-1-A'la, ketij ia ka txansmetuar 
Ubejdullahu nga Nafiu, se (Abdullah) b. Umeri gjate fillimit te namazit 
shqiptonte tekbiiin dhe i ka ngritur duart e veta, e kur dSshironte tB shkoje 
ne ruqu i ka ngritur duart; dhe kur shqiptorite "Semlall-llahu II men 
hamideh*', i ngrinte duart, dhe kur ngrihej pas reqatit te dytg prapg i ngrinte 
duart E po keshtu ka vepmar Ibni Umeri gjate kohes se Pejgamberit s.a.v.s. 

Kete deklarate e ka transmetuar edhe Hammad b. Seleme nga 
EJjubi, at nga Naiiu, ky nga Ibnl Umeri, ndersa at nga Pejgamberi 
s.a.v.s., kurse shkurtimisht e ka transmetuar Ibni Tahmani nga Ejjubi 
dhe Musa b. UkbejaJ^ 75 Pjesa e dyle. p faaditfait tS p^^nraidur eshtS derogaar me pri&tikm e mSvcsisbHie te 
Pejgamberit a.s. Ebu Davudi dhe muhadiAet ^^e tS njohur theksojne se Asim ibni 
Kupejbi ka thene: "Hali^a Ali i ngrinte duart vetem gjate shqiptimit te tekbirit fillestar 
^ namazit, e gjate shqiptimit ^ tekbiceve tjere nuk e ka b^:e ke^ sq^e nyk e ka verejtur 
Pejgamberin a-s. t'i kete ngritur duart kdheve tS fimdit". 

313 

740, Na ka treguar Abdullah b. Mesleme, nga Maliku, ai nga Ebu Hazimi 
ky nga Selh b. Saidi qe ka thgne: 

- E urdheronte masen, qe ne namaz ta vene doren e djathte mbi (ne 
Uere te dores se majte 

Ebu Hazimi fhomi "Nuk me eshte e njohur te urdheruarlt e tiUe te 
ndersjelle, pos qg Selfh I pershkmn Pejgamberit s.a.v,s. 

Ismail b. Is-haku ka thene: "... pos qe i pershkruhet.." e nuk ka 
Uiene: "... pos qe ia pershkruan (Selhi) ...". 76 Sipas mendimit tS Ebu Hanifes, Sl^fiut, Ahmedit, Is-hakut, Aliut r-a., Ebu Htjrejres dhe 
shumS dijetaieve \& tjere ne namaz duart vehen ne gjoks. Tiimidhiu thote: "Kjo ka qene 
praktike e ^-habeve te ditur dhe gjeneratave te mevonshme". 

Ibni Mimdhiri ka transmetuar se duart i kane mbajtur leshuar: Abdullah ibni Zubejri, 
Hasan Basriu dhe Ibni Sirini. KSshtu ka vq>ruar edhe Imam Maliku dhe duart i ka iidhur 
mbi gjoks vetem loir donte tg qendroje me gjatfi nS kSmbS. Evaziu ketS veprim la len 
vetg dgshires se falesit, sepse hadittii i larteshenuar nuk ka karakter urdherues. 

Juristet e shkolles hanefite tekstin e hadithit te Buhariut e plotesqjne me deklaraten e 
Muhel-lebit te cilen Ibui Maxhe ne "Sunenin" e tij e paraqet n& kStg formg: "Pejgamberi 
a.s. doli imam dhe doren e tij te majte e mbante me te djathten". Muslim! n6 "Sahihun" 
e tij tbefcson: "Pejgamberi a.s. 1 ka ngritur duart, e pasta] e ka voiS dorSn e djath^ mbi 
^ majiSn". 

Nyjet e dores se majte duhet kapur ne forme hallke me gishtin e madh dhe te vogel te 
dores sS dajthte, e te tjeret te shirihen mbi anen e sipenue te te majtes. 
Sipas mendimit te jursitgve te shkoUgs hanefite, duart Udhen nSn k&rthizg. Atarabeshtetn 
ne deklaraten e halifes Ali te cilen e ka regjistniar Ahmedi ne "Musnedin" e tij, e Dari 
Kumiu dhe Bejhekiu ne "Sunenet" e lyre; "Eshte sunet te vesh gishtin e madh te dores 
se djalhte mbi an^ e prapme te te majtes nen kerthize". 

Dual li^en ne §do qgndrim ne kSmbS, me imJia c kryeqes se ndonj '6 akti devotshmerie 
(tftdker); joe q^idrimin ne namaz, ne kendimin e kunut doves e te ngjashme, e jo ne 
qendrim momeutal pas ruquse dhe ndgrmjet shqiptimit te tekbireve te bajramit. 314 Pendlmi (peruija) ne namaz 

741. Na ka treguar Ismaili, ketij ia ka transmetuar Maliku nga Ebu Zinadi, 
ai nga A'rexhi, ky nga Ebu Hurejre se Pejgamberi s.a.v.s. ka thSnS: 

" A po e shihni Kiblen time? Pasha All-llahun, nuk me eshte e fshehur 
ruquja e juaj as pendimi (peruija) juaj. Une u shoh juve edhe prej prapa 
)ines time". 

742. Na ka treguar Muhammed b. Beshshari, ketij Gunderi, ketij Shu'be, 
ky e ka degjuar Kataden qe trdnsmeton nga Enes b. Maiiku, ndersa ai nga 
Pejgamberi s.a.v.s. qe ka thene: 

'ICryene (ne teresi) ruqune dhe sexhden. Pasha All-llahun, une u Jgaiyenere tnosnte: ... prej 
kur bini ne ruqu dhe ne sexhde**. Ebu AH Nesefiu dlie Ebu Abdullahu konsiderojne se t'i Udl^sh duart nen kerthize eshte 
suimet nS §do qgndrim nB kembe, e u kendua apo nuk u keadua ne to di^ka, u he ndonje 
dhik^ apo nuk u be. 

Lidhj a e duarve nen kerthize simboUzon pendimin maksimai nd^ All-llahut xh. sh. . Grate 
i lidhin duart rabi gjoks per t'i inbuluar me roire gjinj te, te ciJet hyjne ne pjeset e turpshme 
te trupit te gruas. 

77 Te penduarit ne namaz duhet te jet^ karakteiistikg e pgrhershme e musliraanit Te 
pendnarit (hushu') ne namaz dometbenS: respekt i thellS, modesti, tS shikohet para vetit, 
qendrim i qetS dhe dinjitoz nS namaz, te shikohet nfi vendin ku bejme sexh^; ndersa 
Katade Ihotg: "Ta mbajshnS^^oks dordn e djathtg nS temajtSa". Pendimi i pSKOsur esht^ 
perkushtim All-llahut xh.sh. me shpirt dhe tmp duke e l^dhur §do mendim tS kesaj bote 
te Hdhui me intoresin e vet. 315 * • ji XLdl Sit Jjj£ It 743, Na ka treguar Hafs b. Umeri, k6tij ia ka transmetuar Shu'be, nga 
Katade, ky nga Enesi qe Pejgamberi s.a.v.s., Ebu Bekri dhe Umeri r.a. e 
fillonin namazin me "El-hamiJu lll-lahi rabbi-l-alemin...". 78 Ebu Davudi ne permbledlijen e tij te haditheve thote: "Pejgamberi a.s., Ebu Bekri, Umeri 
dbe Uthmani kendiimn ne namaz e kanS filluar me "Elhanidulil-lahi rabbil-alemm..." 
Nesaiu nS "Simenih"' e tij thekson se Enesi ka deklamar: "Kam falur pas Pejgamberit 
a.s., Ebu Bdmt, Umerit dhe Uthmamt dhe asujSrin nuk e kam dggjuar te ketg lexuar me 
ze "Bismil-Iahi-r-Rahmani-r-Rahim". 

Deklarata te njejta kane regjistruar Tirmidhiu dhe Tahaviu, kurse Mual-Iimi thekson se 
Enesi ka fliene: "Kam falur p^ Pejgamberit a.s., Ebu Bekrit, Umerit dhe Uthmanit, e ata 
nan^zin e kaue filluar me "Elhamdulil-lahi rabbil-alesnin." duke mos kenduar me ze 
"Bismil-lahi-r-Rahmaiji-r-RaliJm" as ne fillim, as ne fimd tS kgndimit. 
Dari Kutniu ttiote: "As-habet nuk e kane lexuar me ze besmeleo", e Ibni Habbani shton: 
"... E kane kenduar me ze "Elhamdulil-laM rabbil-alemin. ..", Ebu Ja' la pohon se as-habet 
ne namazet ne te diet kendohet me ze, kane filluar kendimin me "Elhamdulil-lahi 
rabbil-alemin". 
Teberaniu ne "Mu'xhemin" e tij, Ebu Nuajmi ne "Hiljun" dhe Ibni Huzejme nS 
"Muhtesai" pohojne; "A^-habet kane kenduar ue vete. "Bismil - lahi - r - Rahmani- 
-r-Rahim". 

Tumidhiu ne "Sunenin" e tij pohon se Abdullh ihii MugaffeU nS namaz ka kenduar me 
zg besmeleu dhe babai i ka theng: "Biro, largoju kSsaj risie! Nuk kam pare qe as-habet 
te kene urrejtut di§ka me shume se fu^en e risive ne Islam. Kam falur pas Pejgamberit 
a.s., pas Ebu Bekrif, Umerit dhe Uthmanit dhe nuk e kam degjuar asnjerin ta ketS lexuar 
me ze besmelen. andaj mos e kendo as ti! Kur t£ falBsh fillo kStidirain me 
"Elhamdulil-lahi rabbil-alemin..."? 'nrmidhiu konsid^on se ky Sshte haditti i mire 
(hasen) dhe se e kaiK marre parasysh as-habet me te shquar. 

Ebu Umeri Iransmeton se Maliku ka tbSue: "Mos e kendoni me ze besmelen ue namazet 
e detyrueshme (farz), e as nB vete, e ne namazet vulhietarisht (nafile), kush don le ta 
keadojS, e ki^h nuk don le ta IgshojS". 
Hisvariu, Ebu Hanifeja, Ibnu Ebi Lejli dlK Ahmedi thone qe besmela kendohet ne gdo Sipas, mednimit te Shafiut, besmele eshte ajeti i Fatihase dhe ^o lexohet ne vete ne 316 


l[ j,''''n'r --i"n. lit -J II ' * t 'A* 744. Na ka treguar Musa b. Ismaili, ketij Abdu-1-Vahid b. Zijadi, ketij 
Umare b. Ka'ka', ketij Ebu Zur'a, ketij i ka treguar Ebu Hurejre duke thgne: 

- Pejgamberi s.a,v.s. heshtte ndermjet tekbirit te shqiptuar dhe 
kendimit te fatihas. 

Mendoj, thote Ebu Zur'a, se (Ebu Hurejre) ka thene: "...heshte ««« Fastaj kam thene, thote Ebu Hiu-ejre: *^0 i Derguari i AU-llahut, do 
\& fl^oja per ty babaln dhe nenen time, ^ka thua gjate hesh^es ndermjet 
tekbirit te shqiptuar dhe kendimit te fatihas?" 

- Them: '^Zoti im, largoi gabimet larg meje ashtu, si^ e ke larguar 
lindjen prej perendimit! Zoti im, me pastro prej gabimeve ashtu sig 
pastrohet kemisha e bardhe gna ndytesirat! Zoti im, laj gabimet e mia 
me ujg, (me te shkriret e) bores, dhe bresherit te imetl" namazet ne ^ cilet kendohet pa ze e Icxoliet me ze lie namazet ne it cilSt kgndohet me 
ze. 

Juristgt e shkolles hanefite konsiderojne se besmele eshte ajeti i sures "Nemel" dl^ 
sherben p£r adarjea nder veti te sureve te Kiir*amt, e ne namaz kgndohet ne vete. Keshtu 
mendojne Thevriu, Ahmedi dhe Is-haku. 

Nesaiu, Daii Kutaija dhe Bejhekiu ne "Simenet" e tyre dhe Ihni Hiizejme dhe Ibni 
Habbani ne "Sahihet" e tyre theksojne se Neirau-l-Muxhmeri ka falur pas Ebu Hurejres 
iciliekakendiiarbesmeIendijkepershpMtur,pastaj me zeFatihaiiedheka thene ''aimn'\ 
e kur ka dheaS selam ka tiiene: " Ju kam falur namaz si namazi i Pejgamberit a.s.". 

79 Sipas deklarates se Aishes, Pejgamberi a.s., pas shqiptimit te tekbirit fillestar te namazit, 
kendonte: "Subhanekell-Ualmmmc yt. bi han^Jike ve tebarefcesmuke ve te ala xhed-duke 
ve la ilabe gajmke". Muslim! dhe Turn Kutniu i^ "Sahihet" e tyre (heksojng se tekstin e 
sip&-shguuar e ka kenduar edhe Iteii Umeri, kurse muhadithet tjerS theksojnS se me 317 J jte Jui-l (> c/a Jk» : J^ o^l y * ^J=^-l^ "^"^^ ">**- V * V J V * 3j>^i 'JtI»U 'j*^ 745. Na ka treguar Ibnu Ebu Merjemi» ketij Nafi' b. Umeri, ketij Ibnu 
Ebu Mulejke, nga Esma, e bija e Ebu Bekrit, qe pejgamberi s.a.v.s. ka falur 
namaz per shkak xB zenies tg dieliit dM qSndroi me gjate ne te ndenjturit ne ndonje adryshim shume tS vogel e kane kenduar AbdolIaJi b. Mes' udi, Xhabiri, Xhubejr 
b. Mut'tmi dhe Aliu i.a. 

Tinmdhiu nepermjet Seid Hudriut theksom se Pejgamberi a.s. ka kenduar; 
"All-Ilahu-ekbra: fcebixa. Eudhu bii-Iahis-semi-il-aliini minesli-shjtaniir-rraxliimi min 
hemezihi ve nefhihi ve nefesihi". 

Taberaniu bg "Mu'xhirain" e tij liefcson se Abdullah ibni Umeri ka thene qe Pejgamberi 
a.s. pas tekbirit ka kenduar: "Vexhxhehtu vexhhi ilil-ledhi fetares-semavati vel erda 
banifen ve ma enc mmel mushrikin. SubhanekeU-llahiimme ve bi haradike ve tebare 
kesmuke ve teala xhedduke. lime salati ve oustiki ve mahjaje ve manati Ul-lahi 
rabbii-alemin. La sherike ve bi dhalike umirtu ve eime ewelul-musiirain", 

Ebu Davudi ne "Sunenin" e tij tbekson deldaraten e Smneres: "Kara rabajtur ndSr mend 
dyndaljene namaz: teparenndermjet tekbirit flUestiu:tenamazitte shqiptustt^dhefatibase 
dhe te dyten para ramjes ne ruqu. Kete ia ka mohuar Imraa ibni Husajni, andjy i kane 
shkruar Ubejjit nS Meidns dhe ai ua ka konfirmisar ndaljen e pare" . 

N5 bazd tS kSsaj qe u paraqit Shafiu, Ahmed ibni Hambeli dhe Ebu Hanife kSndimin e 
diiase gjegfgse pas tekbirit fiUestar tB namazit e konsiderojng akt tS preferueshem. 

Ebu Davudi thekson se Maliku dhe Shafiu kanS deklaraur; "Nuk prish punS te kendoeht 
dmga pas shqipdmit C6 te^irit fillestar ^ namazit pas Fadhas^ s6 k^(&iar edhe pas sures". 

Begaviu konsideron se mund tg kendohet cilado dua e zakonshme e Pejgamberit a.s., 
kiirse Ebu HaniQa lejon vetgm "Subhanekell-llahumme... 318 opui'nc kembe, pastaj ra ne ruqu dhe ndenjti me gjat^, u ngril dhe ndenjti mS gjate 
ne kembe, pastaj prape ra ne ruqu dhe e zgjati. Pastaj u ngrit, u leshua ne 
sexhde dhe e zgjati sexhden, u ngrit, ra ne sexhde dhe e zgjati sexhden. Pastaj 
u ngrit ne kembg dhe e zgjati te ndenjturit ne kembe, pastaj ra ne ruqu dhe e 
zgjati ruqune, pastaj u ngrit dhe e zgjati te ndenjturit ne kembe, pastaj ra ne 
ruqu dhe e zgjati ruqune, e pastaj u ngrit dhe u leshua ne sexhde dhe e zgjati 
sexhden, u ngrit dhe prpae ra ne sexhde dhe e zgjati sexhden e pastaj u kthye 
kah masa dhe tha: 

- Me eshte afruar Xhenneti aq saqe po te kisha guxim do t'u sjellja 
Juve kalayeshet (frytet) e tij^ dhe me eshte afruar Xhehennemi aq saqe 
kam thirrur: Zoti hn, a nuk jam une me ata! Aty eshte nje grua, mendoj 
qe ka th^ne se e rripte nje mace. 

- ^ 'eshte puna e kesaj (gruaje)? - e pyeta. 

- E ka mbyllur macen aq saqe ka ngordhur nga uria, as qe i ka dhene 
ushqim e as qe e ka leshuar te haje di^a. 

Mendoj, thote Nafiu, qe Ibnu Ebu Mulejke ka thene: ".., e rripnln 
(e nduknin) kandra (insekte te ndyta) te ndryshme". 80 Namazi gjate zenies s€ dielUt hyn ne namazet sunet, e falet bashkarisht me imam ne 
musal-la ose ne xhami me te madlie ne kohea kur eshte e lejuar te faleah. Ne "Muhit" 
thuhet se namazi i psimiendtir nuk falet ne momentin e lindjes dhe perendimit te diellit 
dhe kur dielli gshtS ne zenit. 

Historianet theksojne se Abdullah ibni Umeii ka shkuar ne haxhxh. ne moshe te shtyre 
dte gshte pare me shume shoke te Pejgamberit a.s., ndgrmjet te cilSve kanS qene: Atau, 
Ibni Shihabi, Ibnu Ebu Mulejke, Hoinie, Amer ibni Shuajbi dhe Ejub ibni Musat. Para 
mnzgut dielli u enesua, populli u tubua ne xhami dhe ne kembe kenduan vet^n dua. Ne 
pyetj en e disave pse nuk falet namazi i caktuar, Ibni Umm Sshte pergj igjur se ng atS kohe 
nuk ka falje. 

Namazi para euesimit te diellit I^qI si nafile dyreqatesh pa kgndimin e ezanit dhe 
ikametit. Ky eshte qendrim i Ebu Hamfes dhe i shume juristeve. Sipas mendimit te 
Shafiut dhe Malikut dhe jnrsiteve te Hixhazit, §do reqat i kStij namazi ka dy ruqu' , e sipas 
menirait te Ahmedit dhe Is-hakul ka tre ruqu' . 

Imam Gazaliu ne "Hul^a" thote; "Para zenies se diellit masa do te tubohet ne xhami dhe 
me imam t'i fale dy leqat namaz* duke i here ne §do reqat nga dy ruqu', prej tyre i pari 
duhet te jete me i gjate se i dyti. Ne kembe kendohen sure te gjata. Ne mqune e pare 
shqiptohet teksti i zakonshem dhe perseritet ne kohezgjatje samund te kendohen njeqind 
ajete, ne te dytin sa letedhjete, ne te tretin sa shtatedhjete dhene te katertin sapesMije^". 319 -I- yOiimz^' Taviis b. Kesani, Habib b. Ebu Thabiti dhe disa jurists fconsiderojaS se ky aamaz ka dy 
reqate, e gdo reqat nga kater mqu' dhe dy sexhde. Ata qendriniin e vet e bazojne iie 
dekiaraten e Ibni Abbasit te cilen Muslimi e paraqet ne "Sahihun" e tij, 
Katade, Ata' b. Ebu Rebahu, Ts-haku dhe Ebu Mundhiri kane dekiaruar: Namazi gjal£ 
zenies se dielHt perbehet prej dy reqatesh, e 9do reqat ka katSr nique e dy sexhde. 
Hittiefijte mendimin e vet e bazojne; 

- nS dekiaraten e Abdullah b. Umerit te regjistruar ne pennbledhjet e haditl^ve le Ebu 
Davudit, Nesaiut dhe Tirmidhiut iie kete forme ; "Ne kohen e Pejg^nberit a.s. ishte zenia 
e diellit dhe ai qendronte ne kembe ne namaz tiiua se niik do te drejtohej, e kur u drejtua, 
qendronte gjate thua se nuk mendonte te shkqje ae sexhde. Pastaj u lesliua ne sexhde dhe 
qendroi i^ te aq sa thua se nuk do te ngrihej, Pasi u ngrit, u leshua prape ne sexhckn e 
dytg dhe pastaj e fcreu reqatin e dtyte ujelloj si te parin; 

- ne dekiaraten e Pejganiberit a.s, te transmetuar nga Nu'man b. Beshiri thuhet; "Kui te 
behet zenia e diellit ose e henes, falni naniaz ashtu si falni namazet tjerS te caktuar" . Kjo 
deklarate eshte ruajtur ne pfermbledhjen e haditheve te Nesaiut, Ahmedit dhe Hakemit, 
kurse Ibni Maxhe pohon: "Ne kohen e Pejgamberit a.s. adodhi zenia e diellit dhe ai fali 
namazin dy reqatesh duke kenduar Kur' an ne ta derisa u paraqit dieUi"; 

- ne deklarate te Kubej set Hilahut, te cilen Ebu Davudi e paraqet ne \B& variant, ihuhet: 
"Ne kohen e Pejgamberit a.s. eshte bere zenia e diellit dhe ai duke e terhcqur unifonnen 
e vet ka dalur i traeijuar nga banase dbe ka falur dy reqate, Ne kSmbS ka qSndruar gjatg. 
Pas perfudnimil te namazit, u kthye kah masa dhe tha: "Kjo eshte sheaje e fuqise se 
AU-Uahut xh.sh. nie te cilen i fiikon njerezit Sahere qe te sMhui kete, faluni ^htu si^ i 
falni namazet e calmiara". 

Ka edhe slmme hadithe burimore nS ts cilet thirren juristet c shkollSs hanefxte, mirgpo 
perngapSrmbajtjajane te ngjashemme tepenmendurit dhe nuk po e shohimtearsyeshme 
t' i theksojme. 

Ebu Hanefija, Maliku, Shafiu dhe Lejthi konsiderojne se i tere kendimi ne kerabe kryhet 
ne vete (pa ze) me rastin e zanies se diellit, e ok zg gjate zSnies se h^gs. 

Ebu Jusufi, Muhatnmed b. Hasani, Ahmedi dhe Is-lmku maidojaS se ai kfendim ne te 
d5(ja ato raste behet me ze, e Muhammed b. Xheiir Taberiu kete la lai gjykimit te hnamit, 
sepse Pejgamberi a.s. here ka kenduar ne vete, here me lc, 

Faljen e namazit me rastin e z&nies se henes eshte me mire qe 9do kush ta bejS 
individualisht ne shtepi. Ky eshte mendim i Ebu Haneifes dhe Malikut, ndgrsa Shafiu 
kerkon faije te peibashket me imam. 

Jursitet e shkolles hanefite theksojne: "Me rastin e zSnies se diellit Pejgamberi a.s. nje 
here i ka falur dy reqate namaz bashkarisht me masSn e, kur ne xhumadu-I-ahar te vitit 
tfi katSrt sipas hixhretit, eshte here zenia e henes, ai nuk ka falur bashkarisht, e Maliku 
shton: "Aksuh nga bashkeqytetaret tane nuk ka transmetuar qe Pejgambai a.s. te kete 
falur kgt& bashkarisht me as-habet" . 

Nuk Sshte e lejuar t'i mundosh kafshet. Kush e ben k6tg do te marre ndeshkim qofte 
edhe Dit&i e Gjykimit. S20 Qxa^nf. e shlkimgt ne namaz " Aishja ka deklaruar qe Pejgambeii s,a,v.s, me te kryer te namazit, 
me rastin e zenies se diellit, ka deklarauar: 

"E kam pare Xhehennemin si i thehen nder veil pjeset e veta e kur 
me keni pare, une jame terhequr". 

746. Na ka treguar Musai, ketij Abdu-1-Vahidi, ketij A'meshi nga Umar 
b. Umejri, ai nga Ebu Ma'meri qe ka thenS: 

- E kemi pyetur Habbabin, a ka kednuar Kur'an Pejgamberi s,a.v.s. 
ne namazin e drekes dhe iqindise? - a 

- PreJ nga e diiii ju kete? - kemi pyetur ne. 

- Nga te tuiidunt « mjekres se tij - u pergjigj Habbabi. 81 Ngahadithimuiidtepeifimdohet: 

- SshtS detyre tS, k^dohet Kur'aii ne dreke dhe iqindi. Muslimi e sjell defcleratgn e Ebu 
Seid Hudmit: "Pejgamberi a.s. fcrahas Fatihasg nS dy reqatet e para tB namazit te drekes 
ka iexuar Kiur'an, dhe ate rreth tridhjete ajete ne reqatin e patg, e rreih pesembSdhjetene 
te dytin. Ne dy reqatet e iqindise po ashtu lexonte Kur'an, dhe ate ne gdo njerin ne 
kohezgjatje sakanS mundm" te iSadohen 15 ajete...". 

Nesaiu ne "Suoenin" e tij tt^kscm se Ebu Hurejre ka tbmg: "Ng 9do namaz kSndohet 
Kur'an dhe ne jna lexojmg me ze ne ato namaze ne te cilet ashtu e ka lexuar i DBrguari 
i All-llahut, e ne vete nB te cUet e ka lexuar ai ne vete". 

Xhetnatiiu mundet gjate faljes ta shikoje imamia. Numri me i madhe i juristeve te 
shkolles hanefite dhe shafits konsiderojne qe gjate faljes shikohet ne vendin ku behet 
sexhdja, e disa thone: "Kin jeni ne fcanbe duhet shikuar ne vei^in ku beliet sexhdja; ne 
ruqu duhet shikuar ne k^mbS, ne sexbde ISsbohet shikimi drejt hund&i, e n& ndeje duhet 321 LL/ 1>^ 'c^ k 1 ^ C^ : Jli Jm ^_1 iilil Jll vi ^'"-i*- £l^ U^> - VtV 

^ Cu 1 j*i»- ^ / *;i i- tl '^> ^ Ir** c ' ^'^ '^^ '^'"^n-*^ ^J-J^O* ct!l *i^ ^""j* > 747. Na ka treguar Haxhxhaxhi, ketij i ka treguax Shu' be, ketij Ebu 
Is-haku dhe ka thenS: 

"E kam degjuar Abdullah b. Jezldin duke e kenduar hytben dhe 
thote se 1 ka treguar Bera', ndersa ai nuk eshte rrenes, qe ata, kur 
fajeshin me Pejgamberin s.a.v.s. dhe knr ai e ngnnte koken nga ruquja^ 
kane ndentjur ne kembe derisa e kane parg se ^hte leshuar ne sexhde". 748. Na ka treguar Ismaili, ketij ia ka transmetuar Maliku nga Zejd b. 
Eslemi, ai nga Atta' b. Jesari, e ky nga Abdullah b. Abbasi r.a, qS ka thenS: 

- Ne kohen e Pejgamberit s.a.y.s. eshte zene dielli dhe a! e ka falur 
naxnazin (gjegjSs). 

As-habet kane pyetur; "O I Derguari i All-llahut, te kemi parS qe 
gjate kohes se te ndenjturit ne kembe dl^a kap, dhe qe per kete "M'u paraqlt Xhenneti, u pergjigj Pejgamberi a,s., e kam dashur ta 
kap nje kalavesh, e po ta kapja Ju do ta hanit dhe nuk do te ekzistonte 
me kjo bote (e kStille)", shikaar para - ne gjunje". Maliku duke in pSftnbajtur dekl^ates se Aishes konsideron se me se noire Sshte te 
shikosh ng drejtim td Kibles. 322 


749. Na ka treguar Muhammed b. Sinaiii, ketij i ka trcguar Fulejhu, ketij 
Hilal b. Aliu, nga Enes b. Maliku qe ka thSne: 

- Na ka falur Pejgamberl s.a.v.s., pastaj ka hypur ne minber, tregol 
me duar kah Kibla e "Kete §ast, kur ju kam falur, e kam pare Xhennetin dhe Xhehen- 
nemin te paraqitur ne anen e ket^ muri dhe sikur sot une nuk kam pare 
hair me te madh, e as sherr me te keq". * « 


750. Na ka treguar Ali b. Abdullahu, k&tij Jahja b. Seidi, ketij Ibnu Ebi 
Ambe, ketij Katade qe Enes b. Maliku u ka treguar se Pejgamberi s,a.v.s. ka 
ihene: "^ka eshte me masen, ne namaz po i ngrene shlkimet e vj 
qiellir* Pastaj e ngriti zerin e tha: "Ose le ta menjanojne kete, ose do t'u 
merret te pamurit". 82 Ngahadithimundteperfudnohet: 

- ndalohet t£ shiko^ fc^ qielli, qofte ne naraaz, qoftS ^ate keiKiimit te duase. 
Ebu Hurejre Uaote se per shkak te nje as-habi, qe fca vepruar ashtu, eslite shpallur ajeti: 
"... el-ledMae hum fi salatihim hashiim...", djiLth. "Te shpetuar janS vet^n. ata t£ cilet 
nenamazjang tepanduar..." (El-Mu'miaun, 2). SipasmendimittelbniHazmitteshikosh 
ng qiell hyn ne veprimet e ndaluara te cilat e prishin nsanazin, e s^jas juristSve tjerS nS 
vepriiDe te qortueshme. Te sMcosh ne qiell eshte largim i pjesSrishem nga Kibla dhe i 
mosp^fiUjeve e modestive tS falSsit. 323 Te kthverit ne nainaz 751. Na ka treguar Museddedi, ketij Ebu-1- Ahvasi, atij Esh'ath b. Sulejmi 
nga babai i lij, ai nga Mesruku, e ky nga Aishja e cila ka thSne: 

- E kam pyetur Pejgamberin s.a.v.s, per te kthyerlt ng namz dhe ai 
m'u pergfigj: "Ajo eshte grabitje te cilen shejtani e rrSmben nga namazi 1"' -■"*" ' / 752. Na ka treguar Kutejbe, ketij Sufjani nga Zuhriu, ai nga Urve, e ky 
nga Aishja qe Pejgamberi s.a.v.s. eshte falur ne kemishS me kutia e cila i 
kishte disa shenja dhe me vone ka thene: 

''Me preokupuaii keto shenja; dergojant Ebu Xhehmit, e mua ma 
sillni petkun e ty te parrafshuar (te palemuar). Disa juriste lejojne te shikosh ne qill ^atc kendimit te duave duke kosnideruar se qielli 
gshtg KibSl pSr duate, ashtn si^ eshte Qabja, KibSl pSr namaz. 

Te mbyllurit e syrit ne namaz esjjte e qortue^ime sipas mendimit te Ebu Haneifes, e 
Nevaviu shton: "Nuk eshte e qortueshme nese rae ketS nuk rrjeth ndonjg dem, sepse me 
mbylljen e syve mund te shtofaet pendimi dhe te kufizohet sliikimi qg i kontribuon 
koncetrimit te mednimeve nS All-llahun xh.sh. dhe vete namazin. 

83 Eshte e qortueshme qH ng namaz ta kthesh kol^ anasb, e tS kthehesh me tere trupin 
sepse I6vizja e tille e prish namazin. Kaffali ka tljfii^: "Kthyega xuomentale e kokes nuk 
e prish msnazin, por nese gjate terS qendrimit ne kfembe eshtg e kthyer koka, namazi 
eshte i prishur". 

Nesaiun6pfemjetEbaDherrittheksonseP^gamberia.s.kath^e:"All-llahuxh.sh. eshte 
i kthys: kah fafesi draisa ai nuk fcthehet anash, e kur ai e largon fytyren e vet prej Kibles, 
Ali~Udiu xb.sh. largohetprej tij", 
Titmifhiu nepennjet EiKsit e thekson deklaraten e Pejgamberit a.s. : 324 A mundet al qe fafet t1 kushtoje vimendje dlgkaje qe do te blnte ne te, 
Qse kur veren digka rreth vetil ose te peshtyje kah Kibia 

Salhi ka thene: "Ebu Bekri nje here shikoi rreth e rrotuU dhe e pa 
Pejgamberin s.a.v.s.". 

753. Na ka treguar Kutjebe b. Seidi, ketij Lejthi nga Nafiu, ai nga Ibni 
Umeri, qg Pejgamberi s.a.v.s, ka pare kelbazan ne mur te xhamise kah Kibla 
dhe e shkundi deri sa e largoi ate, edhe pse ende falej me masen dhe kur u 
kthye (kah masa) tha: 

"Kur dikush nga ju eshte ne namaz, para m eshte All°Ualiu, and^j 
gjate namazit te mos peshtyje para vetit". 

Kete ngjarje e transmeton edhe Musa b. Ukbe dhe Ibni Ebi Revvadi nga 
Nafiu. 
- Kur musliirmni hyn ne namaz, All-llahu xh.sh. ia kthen fytyrgn e vet, e kur kthehet 
anash, All-llahu xh.sh. i thoS; "Njeri, kujt i Je kthyer? Kend e ke m6 tS afert se Mua? 
Ktiiehu kah Une! Kur ktheh^ pet herS tS dytg, All-Uahu xli.sh. i b^ t& njejten verejtje* 
e nese kete e ben per here te trete, All-llahu xh.sh. prej tij e lai^on MSshir^ e vet". 
Taberanin nepermejet Ebu Hurejres thekson se Pejgamberi a.s. ka thSne; "Kur falni, 
largohimi nga shikimi rreth e rrotuU, sepse ateherB jem. ne bised£ te drejtperdrejtg me 
All-llahun". 
Disiplina dhe mirgsjellja e namazit u nevojtitet njergzve gjithmone <flie gjithkund. 325 - ^1 it ~ • m • 743. Na ka treguar Hafs b. Umeri, ketij ia ka transmetuar Shu*be, nga 
Katade, ky nga Enesi qe Pejgamberi s.a.v.s., Ebu Bekri dhe Umeri r.a. e 
fiUonin namazin me "El-hamdu lil-lahi rabbi-I-alemiii,..". 78 Ebu Davudi ne perrabledhjai e tij te haditheve thot6: "Pejgamberi a.s., Ebu Bekri, Umeri 
dhe Uthmani kmdimin ne namaz e kane filluar me "Elhamduiil-lahi rabbil-aiemin..." 

Nesaiu nS "Stmeniii" e tij theksoE se Enesi ka deklaruar; "Kam falur pas Pejgamberit 
a.s., Ebu Bekrit, Umerit dhe Uthmanit dhe asnjferin nuk e kam degjuar te kete lexuar me 
ze "Bismil-lahi-r-Rahmani-r-Rahim". 

Deklamta te njejta kane regjistruar Tirmidhiu dhe Tahaviu, kurse Mual-lJim thel^on se 
Enesi ka thene; "Kam falur p^ Pejgamberit a.s., Ebu Bekrit, Umerit dhe Uthmanit, e ata 
namazin e Irane filluar me "Elhamdulil-lahi rabbil-alenan" duke mos kcnduar me ze 
"Bismil-lahi-r-Rahmani-r-Rahim" as ne fiUim, as ne fimd te kgndimit. 

Dari Kutoiu tho^: "As-habet nuk e kane lexuar me zd besmelen", e Ibnt Habbani shton: 
"... E kang kenduar me ze "Elhamdulil-lahi rabbil -alemin. ..". Ebu Ja' la pohon se as-habet 
ne namazet nS te cilgt k^dohet me ze, kane filluar kendiinin me "Elhamdulil-lahi 
rabbil-aiemin". 

Teberaniu ne "Mu'xhemin" e dj, Ebu Nuajmi ne "Hiljun" dhe Ibni Huzejme ne 
"Muhtesar" p<^ojne: "As-habSt kane kSnduar ng vete. "Bismil - lahi - r - Rahmani- 
-r-RaMm". 

Tinnidhiu ne "Srnienin" e tij pohon se Abdullh ibni Mugaffeli ne mimaz ka kSnduar me 
ze besmelen dhe babai i ka Ihene: "Biro» largoju kBsaj risie! Nuk kam pare qe as-habet 
tfi kene urrejtur digka me shume se fti^en e risive ne Islam. Kam fsdiir pas Pejgamberit 
a.s., pas Ebu Bekrit, Umerit dhe Uthmanit dhe nuk e kam degjuar asnjgrin ta ke^ lexuar 
me ze besmeleii, andaj mos e kSndo as ti! Kur te falSsh fillo kendimin me 
"Elhamdulil-lahi rabbil-aiemin..."? Tirmidhiu konsideroi se ky eshte hadith i mire 
(hasen) dhe se e kane marre parasysh as-habet me te shquar, 

Ebu Umeri transmeton se Maliku ka tfaSne: "Mos e kendoni me ze besmelen ne namazet 
e de^Tueshme (farz), e as nS vete, e ne namazet vullnetarisht (nafile), kush don le ta 
kendojg, e kush nuk don le ta iSshc^S". 

Thevariti, Ebu Hanifega^ Ibnn Ebi Lej li diss Abmedi thone qe besmela kendobst ne gdo 
reqatpaffa "Fatihasfe". 

Sipas mednimit te Shallut, besmele eshte ajeti i Fatihase dhe fgo lexohet ne vete ne 316 IW Domosdoshmeria e te kenduarit te Kur'anit m namaze per imamin «■ '_B Dhe ne namzet ne te cilet lexohet me ze dhe ne vete. 

755. Na ka treguar Musai, ketij Ebu Avane, ketij Abdu-1-Melik b. Umejri 
nga Xhablr b. Semure qe ka thene: 

- Banoret e Kufes I jane ankuar Umerit r.a. m Sa'din (b, Ebu Vekkas) 
dhe e ka larguar Umeri dhe per mekemes e ka emertuar Ammarin (b. 
laser). Ata prape jane ankuar dhe kane theksuar se ai nuk eshte i 
shkathet per t'u falur. Umeri e ka ftuar dhe i ka thene: "Ebu Is-haku 
(d.m.th. Sa'd), keta mednojne se U nuk je i shkathet ne te falur!" 

Ebu Is-haku u pergjigj: "Pasha AlMlahun, une i kam falur s\q ka 
falur Pejgamberi s.a.v.s. dhe nuk e kam shkrutuar ; kam falur jacine dhe 
jam ndalur me gjate ne dy reqatet e para, dhe e kam shkurtuar kendimin 
ne dy te fundit". 

- Ky eshte mednimi yt, o Ebu Is-hak - ttia Umeri. 

Pastaj me te, ne Kufe e dergoi nje njeri, apo disa njerez, qe i ka pyetur 
banoret e Kufes per Sa'din dhe nuk e ka lene asnje xhami pa pyetur per 
te. Gjithkush mire e kalevduar derisa hyri ne xhamine e fisit Ben! Abbas. 
Aty n ngrit nje njeri nga ata, qe quhej Usame b. Katade, ndersa 
mbiemrin e kishte Ebu Sa*d, i clli tha: "Pasi qe ve^ na ke perbetuar, 
theksojme se Sa'di nuk ka shkuar (ne akcione) me ^eten, as qe e ka ndare 
njesoj pla^ken e luftes dhe nuk ka qene i drejte gjate gjykimit". 

- Pasha AU-llahun, te mallkoj me tri nema - tha Sa'di. 

- All-llahu Im, nfee ky rob i yti eshte rrenacak dhe nese eshte ngritur 
per t*u nderuar edhe per popullaritet, ^atja jeten, zgjatja varferine 
dhe vere ne sprova! 

Dhe me vone kur e pyetnin Usamen (per situatgn e tij te veshtirS), ai u 
pei^igjej: "Baku i thinjur ka rene ne sprove, me ka zene nema e Sa'dit". 

Abdu-1-Meliku gjithashtu ka thenS: "E kam parS me vone Usamen se si 
nga pleqeria i kang rgne edhe vetullat mbi sy dhe si neper rruge i ekspozohet 
robereshave duke i lutur p6r ISmoshe". 85 Eshte e domosdoshme qe ne dy reqtel e para te farzit krahas Fatihase t& kendohet 'edhe 327 Or 756. Na ka treguar Ali b. Abdullahu, ketij Sufjani, ketij Zuhuriu nga 
Muhammed b, Rebia, ai nga Ubadet b. Saimti se Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

"Nuk eshte (i plole) namazi i aty qe nuk e kendon Fatihane e 
Kur'anit".^^ digka nga Kur'ani. Autori i vepres "El-hidaje" e edhe disa juriste ^erS kosiderojng se 
mund tS kfindohet Kur'an edhe ne dy reqatet e fundit, e mimd te behet tesbih e edhe tS 
heshtet. Ky eshte qendrim i haUfit ALi, Ibni Mes'u^t dhs Aishes, por, mgjithate, 
koiisiderojiie se mS mirS Sshtg tS kendohet Kur' an. 

Sipas emndimit tg Imam Ahraedit, Asixnit dhe tfi disa juristeve namazi eshte i 
plotefuqishem edhe pa kendimin e Kur'anit ne te. Keta qendrimin e tyre e arsyetojnS me 
deklar^n e halifit Ali, qS ia ka dhSng njE njeiiu i cili i ka thbng se ka falur pa kenduar 
Kur'an. 

- A e ke krj'er roqune dhe sexhden sipas rregullit - pyeli Aliu. 
-Efcamkryer-upei^jigi ai. 

- Ne n'eguU e ke namazin - tha Aliu. 

Mundhiri transmeton se Aliu i ka thene nje shoku; "Kendo Kur'an ne dy reqatet e para 
te farzit, e tesMhtne dy te fundit!" 

Shafiung "Kadimen" e tij thote: "I plotfuqishemSshte namazi ipersoniti cili me hanese 
nuk kendon Kur'an ne te". 

Reqati i pare i farzit tS namazit te sabahut duhet tS jetg digka me i gjatS se i dyti. 

Ne "Muhedhdheb" fhuhetse eshte aguliturioeMdimiiHaniefiutse eshte mire te kendohet 
Kur* an diglw me gjate ne reqatin e pare se ng te dytin, e se e^te e qortue^aBe t6 bSsh te 
fcunderten. Te farzi kater rea^h, dy reqatet e para mund te jene njellc^ tS gjate. Ka pasur 
raste kur Pejgamberi a.s. e ka zgjatur reqatin e pare te faizit tS sabahut, te drekes dhe te 
iqindise, e te dytin e ka shkratuar. 

Ne namazet e dites Kur'ani kendohet ne vete dhe kush do t'i lexonte me ze tre ajete te 
shkuite ose i^e te gjate, do is duhej berB sehvi sexhde, e Ebu Jusufi konsideron se duhet 
bare edhe ai qe me ze shqipton qofte nje germc. 

Tiranin eshte e lejuar ta mallkosh. 

86 Eshte detyre (vaxhib) ne namaz te kendosh Fatihase, e kur f alesh me xhemat me imamin 
jane Ire qendrime themelore: sipas te parit xheijiatliu e k^don FatihanS vetSm nS namazet 
ne te cilst imami lexon Kur' an ne vete, sipas te dytit - xhemathu nuk kendon kurrsesi, e 
sipas te hietit eshte e preferueshme te kednoje. 
Ibni Musejjebi, Ebu Hani^a, Muhammedi, Ahmedi, Abdullah b. Vehabi dhe Esh-hebi S28 ^ <J (^ X*- tj ) '^ /g-^ ^^' Ji^ JS i\ ^ ^ft Ij/^ \/j». Jfe jlS ""cr V l^> — V#V 757. Na ka treguar Muhainmed b. Beshshari, ketij Jahjai nga Ubejdui- 
laJiu, ketij Seid b. Ebi Seidi, nga babai i tij, ndgrsa ai nga Ebu Hurejre se 
Pejgainberi s,a.v.s. ka hyrg n6 xhami, e pas tij njg njeri, i ka flaur (dy reqate), 
e pastaj e ka pershendetur Pejgamberin s.a.v.s. Pejgambeii s.a.v.s. ia ktheu 
pet^hendetjen dhe i tha: ''Ktihehu dUte perseri falu, sepse nuk je falur (sipas 
rregulkve)!". Ai u kthye dhe u fal sig eshtg falur edhe mS pai^, erdhi dhe e 
pershendeti Pejgambeiin s.a.v.s., ndgisa Pejgamberi s.a.v.s. (prapS) tha: 
"Kthehu dhe prape falu, sepse nuk Je falur si duhet". Pas vSrejtjes sS txetS Ihone: "Kush fal pas imamit, gjate qendrknit ne kembe, aufc do tg k^kinoje asgjg nga 
Kur'ani, e as Fatihan". 

Hanefile qgadrinun e tyre e argumentojne me ajtetiii: "Fekra ma tejes^re mine! 
Kur'an!", d.m.fli. "LexoninSnamazatSqeksiimSlelitg!" (el-Mezenomil, 20). 

MeritoD kujdes edlie tteklarata e Xliabir b. Abdullahut, Ibni Uraerit, Ebu Seid Hudriut, 
Ebu Hurejres, Ibni Abbasit dhe Ea&s h. Malikut "Kush fal pas imamit, kendiim i imamit 
ng te njejt^ kohS ^hB edhe kendim i tij". Ketg deklarate e ksmg it^istraarlhiii Maxhe 
dhe Dari Kutniu ne "Seunenet" e tyie dhe Taberaniu nc "Evsadii" e tij. m& ajiS dalHm tS 
vogei te tekstit. Deklerata tt ngjasiime kane dhenS edhe mg tep^ se tffltSdhjetS as-faabe, 
e autori i "Bl-Hid^es" thote se eshte mediim i shumicgs apsohite t^ as-habSve q& 
xhematliu, duke falur pas imamit, asgje nuk duhet te Jkendoje nga Kur'ani. 

Ei-Harizmi ne vqpren e tij "Keshfii-1-Esrara" pohwi se Abdullah b. Zejdi duke 
trauismetuar nga babai i tij ka thgne: "Atij q6 felet pas imamit dhjetS as-habe ia kanS 
ndaluar kednimia e Kur'anit ne n^maz, e ata Jang: "Ebu Befei, Un^, Udmiani, AHu, 
Abdu-r-Rahman b. Avfi, Sa'd b. Ebu Vekkasi, AbduU^ b. Mes'udi, Zejd b. Thabiti, 
Abdullah b. Umeri dhe Abdullah b. Abbasi. 

Halifla AH thote: "Kush kendon Kufaa duke falur pas imamit, ai nuk eshte ndirugfe te 
Pejgamb^t a.s.". 329 ai tha: "Pasha ate qe te ka derguar me te Verteten, une nuk dye me mire, 
and^ me meso!" Atehere Pejgamberi s.a.v.s. tha; 

"Kur te nisesh namazin shqiptoje tekbirin, pastaj kendo nga 
Kor'ani ^ka te vie me lehte e bjerr ne ruqu derisa ne te te qetesohesh 
plot€sisht, atehere ngrihu, qe ne te qendruar (n6 kgmbe) te drejtohesh 
pidtesisht, past^j bjerr ne sexhde qe ne te te qetesosh^h plotesisht, pastaj 
ngrihu ne te ulur ashtu qe te qetesoshesh plotesBht" Ashtu vepro ne cdo 87 
nmaz (qofte farz apo nafile)!" 87 Ne namazet e dites, duke perjashtuar nam^in e xliumase, dhe ata te bajrameve, Kiir'am 
kaidohet ne vete dhe kush e kendon me ze duhet berS sehvi-sexhde. 
Nga hadithi muiKl te perfundobet: 

- pergjegjesia ne pa-shendetje hyn nS detyrat obligalive (vaxMb); 

- injoranca nxik eshte shkas per piine te paixegullta; 

- eshtS detyre bbligative te fillohet aamazi me tekfoffin e zakonshan dhe ne kmbe te 
kendohet digka nga Kur'ani; 

- esh^ vaxhit),qe.ne niqu dhe sexhde te qetesohesh plotesisht. 

fishte transmehiar se halloa A!i ka urdheruar qe nB dy reqatet e para te drekes dhe 

iqnindise te kendohet Fatiha dhe nga nje sure, e ng dy reqatet e fundit vetem Fafihaja. 

Sufjan Ihevria thote; "Ne dy reqatet e para te farzit, te nm^azit kater reqatesh kendo 
Fatihane dhe nga njg sure, e ne dy reqatet e fundit vetem Fatihane ose tesbih ne gjalesi 
te Fatihase", 

Eshte transmetuar-se liNii Mes'udi nuk ka kSnduar asgjfe nfe dy reqatet e fundit Ic farzit 
t& namazit te drekes dhe iqindise. 

Hilal b. Sinani ka falur prane Abdnll^ b. Jezidit dhe e ka degnar duke kenduar tesbih 
nS dy reqatet e fimdit te farzit te drekSs dhe iqindise. 
. ■: Nga^jo qS u paraqit sb3iet se fc^idiim i Fatih^e ne. nmaz hyn ne detyrat vaxhib dhe 
ku^ e l^i^on, duhet h&xB sehvi-sexhde; 

- gneguUiim i nadhi^es se pjeseve theraelore te namazit ose te hamiarit te nd<mjeres 
prej tyte e prish namazin <fiie duhet p&seritur; 

- te udhSzosh ne te njire, t'i p^igosh njerezit nga e keqja esh^ detyre e ^do muslimani; 

- palSve duhet p^rgjigjur shkurt e qarte; 

- nJCTezit e ditur dhe edukatoret mkq mases duhet te kraie taktike, ta arrijng renomene e 
tyre dhe flaiet t*i vertetojne me ve^ffa. 

Kadi I'jadi konsideron se hadithi i pennendur i i^ierbea si argument atyre qe mednqjne 
se ne namaz mund te kendohet i^ktbxim i Kur'anit i^ gjnhejoarabe. Mendimet e ndara 
lindin per shkafc te kutjamit te ndtysi^m tB stnrave tS Kur'anit. Disa apologjete thone: 
"Kur'ani dshtg emgr vetem per permb^e". e te tjsret "per emBr e pSr pgonbajtje 
bashfcari^f' ms ?'.Tast pedahiini i K^ar' anit nuk eshte i igejte 9ka edhe Knr'^ 
arabe. 330 oxame- 758. Na ka treguar Ebu Nu'mani, kStij Ebu Avane, nga Abdu-1-Melik b. 
Umejri, ky nga Xhabir b, Semure i cili ka thene: 

"Une ua kam falur namazin e jaclse si? ka falur Pejgamberi s.a.v.s. 
dhe nuk e kam shkurtuar: e kam zgfatur (k^ndimin) ne dy reqatet e para 
dhe e kam shkurtuar ne dy (e fundit'*. 

Ky eshte mendimi yt, tha Umeri r.a. J,^ C) ^ » J« j-1 0^ iil:5 4^1 ^^ a ^ ^^ ^^ ^ ^ Ull. Jll ^%1 1^^ 759. Na ka treguar Ebu Nuajroi, ketij Shejbani nga Jahjai, ky nga 
Abdullah b. Ebu Katade, e ai nga babai i tij qe ka thene: 

"Pejgamberi s.a.v.s. ne dy reqatet e para (farz) te namazit te drekes 
lej^ante suren Hllestare t§ Kur'anit dhe dy sure: te kednuarit ne reqatin 
e pare e zgjaste e ne te dyfin e shkrutonte e ngai^^er^ ato ajete edhe 
degjoheshin. Ne Iqindl kendonte Fatihane dhe dy sure: ne reqatin e pare 
e zgjaste te kenduarit, e e zgjaste edhe ne reqatjii e pare te namazit te 
sabahut, dhe e shkurtonte ne te dytin". Te paret qendrimin e tyre e argumenixyne me ajetm: "Iimehsi le fi zuburi-I-evvelin", 
dnLth. "Kur'ani ka qen3 edhe ne shpalljet e meparshme" (esh-Shuara, 196), e dihet se 
ato shpaUje nuk kane qaie ne gjwhen arabe. Shpallj a e AH-llahut xh. sh. « derguar Davudit 
eslite quajtur Zebur, e Musait Tevrat, e Isait Inxhil, e e Muhainmedit a.s. Kur'an". mmmammmmm 

331 

760vNa ka Ireguar Umer b. Hafsi, ketij babai i tij, ketij A'meshi, ketij 
Uraare nga Ebu Ma'meri qe ka thene: 

- E kam pyetur Habbabin a keiidonte Pejgamberi s.a.v.s. Kur'an ne 
namaxet e drekes dhe iqindise? 

- Po - u pergjigj. 

- Si e dinit kete? - pyetem. 

- Nga levizjet e iiijekres se ty - u pergjigj Habbabi. 


Te kenduarit e Kur'anit ne (namazin) e iqindise 

761. Na ka txeguar Muhammed b. JusuO, ketij Sufjani nga A'meshi, ai 
nga Umare b. Umejr, e ky nga Ma'meri qe ka pyetur Habbab b. Erettin: 88 Nga hadithi muiid te peiiiiiidohet: 
, ~ eshte obligim te kendotiet Fatihaja ne ^do rcqat te namazeve te cileve ne dy reqatct c 
para te farzeve dise ne tt gjittia reqatet e nafileve ju shtohet edlie nga iije sure. Suret e 
shkurtalexohenne teres!, e te gj;itatn6menyre£ragmentare. Kendimi i Kur'anitnenamaz 
nS veie ose me ze nufc eshte kusht per vlefshmerine e namazit, por eshte e nevoj shme te 
shkohel piaktikes se zakonshrae (se iiguHtur); 

- hnam Miihammedi dhe disa jurists te shkolles hanefite konsiderojne se reqati i pare i 
te gjithe namazeve duhct tc jete di^kame i gjate se i dyti. Ebu Haniija edhe Imam Jusufi 
inendojne se dy reqatet e pare mund te jene njelloj te gj ate vetem te farzi i sabahut reqati 
i pare diihel te jele me i gjate nga i dyti qc te mundet masa ne numer sa me te madh te 

■ arrije ne ate feqat dhe ta f ale baslikarisht me imam; 

- i ploteliiqishem eshte gjykimi i sjelltir ne baze te treguesve te jasht&n. 332 - A kendonte Kur'an Pejgamberl s.a.v.s. ne dreke dhe iqindi? 

- Po " u pergjegj. 

- Prej nga e dinit qe ka kenduar? - kam pyetur (thote Ebu Ma'meri). 

- Nga te drldhurit e mjekres se tij - u pergegj Habbabi. 762. Na ka treguar Mekkij b. Ibrahimi, nga Hishami, ai nga Jahja b. Ebi 
KetJiiri, ky nga Abdullah b. Ebu Katade, e ai nga babai i vel qe ka thene; 

"Pejgamberi s.a*v.s. kendonte ne dy reqatet e para te drekes dhe 
iqindise Fatlhane dhe nga nje sure, e ngaiyehere i kemi degjuar edhe ^ •' « ■ 

Te kenduarit e Kur'anit ne namazin e akshamit 

763. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, kete e ka infomiuar Maliku, nga 
Tbnu Shihabi, ai nga Ubjeduliah b. Anduliah b. Utbc, ndersa ky nga Ibni 
Abbasi r.a. qe ka Ihene: 

- Nena e Fadllt e ka degjuar (Ibni Abbasin) duke kenduar: "Vel 
murselati urfen..." dhe ka thene: "Biro, pasha All-llahun, me kendimin 
tend te kesaj sure, me ke perkujtuar se ajo eshte surja e fundit qe e kam 
degjuar nge Pejgamberi s.a.v.s. duke e lexuar ne namazin e akshamit". 


764. Na ka treguar Ebu Asimi, nga Xhurejxhi, ai nga Ibnu Ebi Mulejke, 
ky nga Urvc b. Zubejri, e ai nga Mervan b. Hakemi i cili thote se Zejd b. 
e ka pvetur: 333 l^MfC "Qka eshte me iy, ti ne aksham kendon sure te shkurtera, ndersa 
une e kam degjuar Pejgamberin s.a.v.s. duke lexuar suren e gjate (A'raf) 
nga grupfi i dy sureve me te gjata". w. „ „. ___. ^ Te kenduarit e Kur'anit zeshem ne namazin e akshamit 

765. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi» kete e ka informuar Maliku, nga 
Ibni Shihabi, ai nga Muhammed b. Xhubejr b. Mut'imi, e ky nga babai i tij, 
i cili ka thene: 

"E kam degjuar Pejgamberin s.a.v.s. duke lexuar (suren) et-Tur ne 
namaz te akshamit". 89 Sureteshkurtera(mufassai)janetrigrupe: grupii pare jane siiretprej sm:es "Muhanimed" 
ose "Bi-Feth" e deri te surja "Buruxli", gnipi i dyte prej sotcs "EI-Bimixh" deri te 
"Bl-Bejjiiie" dhc gmpi i trete jwej siares "El-Bejjioe" e deri ng fund tB Kur'anit. 
Dufcet se Pejgamberi a.s. ne rastin e eperm ka kenduar vet£m pjesen e parg iB sures 

"El~A'raf' , s&p^ ngakjo qe u paraqit dihet se ai ne aksham kak^duar suret e shkrutera. 
Ebu Haaife, Maliku, Shafiu dJbe numd me i omdli i Juristeve preferojne qe ne aksham 
te kednohec suret e pfermednura kah fundi i Kur'anit. 

Sipas i^3idimit te Malakut ^shte e gortueshioe te liSnt^Jien suret e gjatane namaz tS 
akshatmt, e kednirais e sureve te shkmtSra e prefax)jnS: "Ebu Haaefija Tahaviu, 
Theraviu, Ndiaiii, Abdullli b. Miibarkeii, Ebu Jusufi, Muhammed Ahmedi, Maliku dhe 
is-haku. 

Abduli^ b. Umsfi transmeton se Pejgamberi a.s. nS farz te akshamii shpesh ka Iffiuduar 
suret "El-Kafiniu" dhe "El-Bilas". 

Bezazi ne "Musnedin" e vet p6nndn qe Pejgamberi a.s. nS nje rast ue aksham dhe jaci 
ka k^dnuar suret 1B cilat fiUojnS me " Vel-lejH idha jagsha" dhe " Vedduha.. .", e ne (keke 
e iqindi "Sebbihisime rabbSkelaUa... " dhe "Hel etake hadithul - ga^je...". 
Te gjithg as-habet ng afeiham kane kendnar sa wB shkurt. 

90 Nga hadithi mimd te peEfundohet: 

- Kur' ani lexohet me ze ne dy reqatet e p^ tg f atzit t£ akshamit Nesc imami kSte kfi5K3i^ 
e b^ n6 veto (pa zfi), duhet b^e sehvi sexhde; ( 

- PejgmBfoeri a.s. nS rastia e p^iiMadarka feSnduar ly e frj^ment te sures et-Tiff . GjatSsi^ 
e te k^duarit te Kur' anil e ka peohtalur sipa^ p^t^es sS xbematit qc falej ; 334 


Te kenduarii e Kur'anit zeshem ne jaci 

766, Na ka Ireguar Ebu Nu*mani, ketij ia ka transraeluar Mu'terairi nga 
babai i itj, ai nga Ebu Beker (b. Abduilahu), e ky nga Ebu Rail' qe ka thene: 

- Kam falur jacine me Ebu Hurejren. Lexonte: "idha-ssemaun 
shekkat..." dhe beri sexhde. Une i bera verjetje, kurse ai me tha: "Kete 
sexhde e kam bere pas Ebu Kasimit s.a.v.s, dhe do ta beje kete sexhde 
derisa te takohem me te". 

161. Naka treguar Ebu-1- Vclidi, kctij iaka transmetuar Shu' be nga Adijj, 
i cili ka thene; 

- E kam degjuar Bera'un qe Pejgamberi s,a.v.s. ka qene ne nje 
udhetim dhe ne njerin nga dy reqatet e jacise (Ic parin) ka lexuar zeshem 
"Ve t-timi vezzejtuni...". - gjatesia e kfidnimit te Kiira'ntt ne ^do falje duhet te j'cte e matur dhe terlieqese per 
njerezit. 

91 Nga hadidii mund te perlundohet: 

- gjate leximit te siires "El-Inshikak" diihet bere sexhde, qofte pas kendimit te ajetit 21 
lie te ciliii sexlieja pennendet qarte, qofte pas kendimit te tere sures; 

lejohet Pejgamberi a.s. te Ihiiret me ofiqin Ebu-1- Kasim, qe dometliene babai i Kasimit. 

92 Nga hadithi mimd te perfundohet: 

- ne dy reqatet e pjira te faizit te jaci se imami e lexon Kur' aiiin me ze. 

Transmetohet se Imam Malikii kishtc qejf qe ne j^i ta kendoje siiren "El-Hakk" dhe te 
tjerat me gjalesi te njejte si ajo, halJ:Qa Uthman suren "En-Nexhm", e Ebu Hurejre suren 
"ElAdiiat". 335 '■un' 


■ a BV . 768. Na ka treguar Museddedi, ketij Jezid b. Zurej' Icetij ia ka transmetuar 
Tejmij nga Bek6r bjEbu Refi' , i cili ka th6ne: 

- Kam falur Jackie me Ebu Hurejren. Lexonte: Idhassemaun shek- 


- (^'eshte fejo? - e pyeta. 

- E kam bere (duke u faiur) pas Ebu-1-Kasitmit s.a.v.s. dhe do ta bej 
yazhdimisht derisa ta takoj - tha ai. 

7e kenduarit e Kur'anit ne namazin e jaclse 

769. Na ka treguar Hal-lad b. Jahjai, ketij Mis*ari, ketij Adijj b. Thabiti 
se ai e ka dfigjuar Bera'un r.a. duke thene: s.a«y.s. auKe lexuar zestiem ne jaci: 
"Vetttni vezzeJtunL./* dhe nuk e kam degjuar askend te kete ze me te 
bukur ose t@ lexoje me mire se al. JursitSt e shkolEs hanefite preferojne qS n& kohS dimri ne farz te sabahut te kfiodohen 
rreth 100 s^ete Kur' an, v^gs n^th 40, e ne kohS ^^eshte 50-60 ajete duke mos e llogaritur 
Fatihane, adei^a ne daske e iqindi ireth 20 ajete me pak. 336 


Ne dy reqatet s para te jacise kendohst me gjate, 770. Na ka treguar Sulejmaii b. Hrbi, kStij ia ka transmetuar Shu'be nga 
Ebu Avni, ky e ka dSgjuarXhabir b. Semuren qe ka thene se Umeri 1 ka thene 
Sa'dit: 

- Jane ankuar ne ty per ^do gje, madje edhe per namaz? 

- Une e zgjas te kednuarit e Kur'anit ne dy (reqatet) e para dhe e 
^kurtoj ne dy te funditj e nuk e shkurtoj namazin qe kam falur pas 
Pejgamberit s.a.v.s. 

- E ke thene te verteten, tha Umeri, por ky eshte mendimi yt, apo, 
mendlmi tm ndaj teje. Te kenduarit e Kura'mtzlshgm ft@ sabah 

Uirani Selemeja ka thene: "PejgauibeH s.a.v.s, (ng sabah) ka kenduar 
suren"et-Tur"'. 

771. Na ka treguar Ademi, kMj Shu'be, ketij Sejjar b. Seleme, i cili ka 
thSnS: 

337 - Kemi hyre une dhe babai im te Ebu Berze Eslemi dhe e kemi pyetur 
per kohen e namazve te detyrueshme ai u pergjegj: "Pejgamberi s.a.v.s. 
dreken e falte kur dielli kalonte nga zeniti; iqindine ashtu qe njerlu te 
mund te kthehej deri ne sk^ te Medlnes^ kurse dielli ende shkelqente 
mire, Kam harruar gka ka thene ne lidhje me akshamin (thote Sejjari). 
Per shtyerjen e jacise deri pas nje te tretes se nates nuk merzitej, nuk e 
donte te fjeturit para jacise as ndenjen pas saj. Sabahun e falte, ashtu 
qe xhemtaliu kur te jepte selam, ta njohe shokun e vet (prane vetiti). Ne 
te dy reqatet lexonte (zeshem), perkat€sisht ne lyerin prej tyre 60 - 100 772. Na ka treguar Museddedi, ketij Ismail b. Ibrahimi, ketij Ibni 
Xhurejxh, kSte e ka infonnuar Ata'u, i cili e ka degjuar Ebu Hurejren r.a., 
duke thenS: 93 Muhadithet tjere i kane regjistmar me hoilesisht deklaratat e as-habeve. Ebu Da^Tidi 
shenon se Amei b. Harithi ka iheas: "Me bebet sikur tash e degjoj Pejgambeim a,s. si ne 
namaz te sabahut kendon sutoq "Kuvviret". 

Muslirat n£ "Sahihim" e tij thekson deklaraten e Kutb b. Maiikut, se Pejgamberi a.s. ne 
sabah ka kenduar suren "Kaf '. 

Abdullab ibni Uraeri liiote: "Pejgamberi a.s. i^ ka urdhSmar qg gjatS imamllSkut t'i 
kendojme suret e shkurtera, edhe pse ai nganjehere ne namazin e sabahut ka kenduar 
suien "Es-Saffat" e cila i ka 132 ajete. 

Termidhiu ne pmnblei&ien e tij te haditheve theks(m qe Pejgamberi a,s. nje here nB 
sabah fca kenduar suren "El-Vakia", e heren tjeter 60-100 ajete te ndonje sureje tjeter. 

Halloa Umer, ne sabah kishte qejf ta kendojS suren "Er-Ra'd", e Ebu Bekri siirea 
"El-Bekare". Ne ditSn e vrasjes se halifit Uiuer ne namazin e sabahut kishte dale imam 
Ibni Avfi dhe ka kfiuduar surem "Eu-Nasfir" dhe "El Kevther" dhe p^taj ka thenS: "Umeri 
ka pasnr qejf qe nS sabah t'i kendoje suret "Junm" dhe "Hud", Uthmani suiet "Jusuf ' 
dbe "EI-Kelif' kurse Aiiu "EI-Enbija". 

Ibni ShJhabi ne sabah i kendonte shpesh suret "EI-Mulk" dhe "El-Ihlas". 

Sipas kSsaj qe u paraqit imami nc fsrz te sabahut me ze kendon Kur' an aq gjate .sa u 
pergjigjet xhemtalijijve. 338 "Kur'ani kendohet ne ^do naina2, e ku na kamundesuar Pejgamberi 
s.a.v.s. ta degjojme edhe ne jua mundesojme ta degjojni^ e ku na e ka 
lexuar ne vete (pa ze) edhe ne jua lexojme juve ne vete, Nese FaUhase 
nuk i shton asgje (nga Kur'ani), namazin e ke te vlefshem, nese i shton, 
kjo eshte me mire". 94 Ahmed ibni Hambeli ng "Musnedin" e tij thekson se Atau ka thene se e ka dtigjuar Ebu 
Hurejren duke thene: "Kur'ani kendohet ue 9do namaz. Ne ato namaxe qe Pejgamberi 
a.s. i ka kednuar me zS edhe ne jua iexojme me zS, nS ato namaze qg i ka lexuar nS vete, 
edhe ne jua lexojme ne vete. Nuk ka namaz pa kendim tg Kur'anit 
Miislimiiie"Sahihutt" etijkare^istraarke^pohimteEbuHurejres: "Kur'ani kendohet 
ne gdo namaz dhe ne ato namaze qe keni degjuai' Pejgamberin a.s. ta lexoj me ze, edhe 
ne jua lexojme ashtu, e ne ato namaze qe ua ka lexuar ne vete, edhe ne jua lexojii^ ne 
vete. Ai qe ne namaz lexon vetem FatihanS, namazin e ka me vlerS tS plot6, e, nese pas 
saj kendon edhe nje sure* kjo eshte edhe me mire". 

Pohime te n^ashme nS pgrrabledhjet e tyre te haditheve kane regjistruar edhe Nesaiu, 
Ebu Davudi dhe Tahaviu. 

Eshte praktifce e ngulitur qe imami ne namazet e dites Kur' anin ta kendoje ne vete, e ne 
ato te nates me ze. Tahaviu ka regjistruar fcetg pohim tS Ebu Hureji^s: "Pejgamberi a.s. 
na ishte here imam dhe ne disa namaze na ka kenduar Kur' an me ze, e ng ^ tjet^t nfi vete: 
me ze ka kenduar ne aksham, jaci, sabah, xhuma' dhe nS namaze te bajramit, e ne vete 
kendonte ne dreke, iqii^, ne reqatin e trete te aksharait dhe nS dy reqatet e ftmdit te 
jacise" . 

Ne namazin per shi, sipas mednimit te Ebu Jusufit, Muhammedit, Shafiut dhe Ahmedit 
Kur'ani lexohet me ze, e gjate zSnies se diellit ne vete sipas mendimit tS Ebu hanifes, 
Muhammedit dhe Shafiut, ndersa Ebu Jusufi edie kgtu preferon kendimme z£. 
Eshte e detyrueshme qe ne dy reqatet e para krahas "Fatihase" te kednohet edhe nga nri& 
sure, gjegjSsisht treajete te shkurter osenje igjatB. Ebu SeidHudriupohon qe Pejgamberi 
a.s, ka thene: "Nuk ka namaz pa "Fatiha" (&e sure"., kurse Tjrmidhiu dhe Ibni Maxhe 
pohojnS qS ai e ka trausmetuar deklaraten e Pejgambeiit a.s.: "^les i namazit eshte 
abdesti, hyrje eshtS tekbiri, e dalje selami. Nuk eshte nmnaz i perkryer namazi i atij qe 
nete nuk kendon "Fatihae" dhe nje sure". 

Imam Ahmedi dhe disa jurisia tfaeksojne se Pejgamberi a.s. ka thene: "Pgr namazin farz 
nuk mjafton vetfera "Fatihaja". Ne l^ duhet kendoar edhe tre ose me shun^ ajete". 
Sipas mt^dimit te juristeve te shfcoUgs hanefite te kednuarit e "Fatihase" na namaz bSn 
pjese ne detyre le shkalles sS dyte (vaxhib), spese ne Kur' an eshtS thBne: "Lexoni nga 
Kur'ani ate qe eshte lehte..." (el-Muzemmil, 20) Ne kgtg citat hyn "Fatihaja" dhe teksti 
tjeter nga Kur' ani te cilin eshte me lehte ta mesosh. 339 '/-cyOuAa^i J* fl^ W " Te kenduarit e Kur'anlt zeshem ne namazin e sabahut 

Uram SeJemeja ka thene: "Kant bere tavaf prapa mases, kurse 
Pejgamfeeri s.a.v,s. kendonte (ne sabah) suren "et-Tur". 

773. Na ka treguar Museddedi, ketij ia ka transmetuar Ebu Avane nga 
Ebu Bishri, ai nga Seid b. Xhubejri, ndersa ky nga Ibni Abbasi r.a. qe ka 
thene: 

- Pejgamberi s.a.v.s. u nis me nje grup te shokeve te tij per ne tregun 
Ukadh, ndersa shejtaneve tashme u Ishte ndaluar t'i degjojne l^jmet 
qiellore. Atyre u jane derguar edhe rrufe te zjarrta (yje) dhe shejtanet 
iu kthyen popullalt te vet te cUet pyeten; "^ka keni?" dhe ata u 
pergjigjen: *'Nderinjet neve dhe te pergjuarlt e bisedes qiellore eshte 
vene ndalesa dhe te ne jane derguar rrufe te skuqura - te ^arrta". 

- Pengesa ndenrjet juve dhe te degjuarit te bisedes qiellore ka lindur 
vetem per>shkak te ndonje ngjarjeje te lidnur rishtas - u tha populli I lindja dhe perendimi i tokes dhe vezhgoni g'eshtS ajo 
ingeses per Der&:iimin e 340 Ata u kthyen dhe u drejtuarn kah Tihama deri te Pejgamberi s.a.v.s. 
e ai qe atehere ishte ne lugtnen Nahle, duke menduar te shkoje ne tregun 
Ukadh, falte me shoket e vet namazin e sabahut Kur degjuan Kur ^anin, 
e pergjuan gjate dhe pastaj thane: "Pasha All-llahun kjo eshte ajo qe ka 
ndihmuar per te vene pengesen dnermjet neve dhe te pergjuarit te 
bisedes qiellore!" 

Kur u kthyen atje (ne Jemen) te populli i vet, thane: "PopuUi yne, ne 
kemi degjuar Kur'an te ^uditshem, I cili udhezon ne rruge te drejte, ne 
e besuam ate dhe nuk i pershkruajme Zotit tone kurrfare shoku". 
Atehere All-Uahu i shpalli Pejgamberit s»a.v.s»: 

"Kul ukije ilefie,,. ", (d.mak: "Me eshte shpallur.,."}. 

•^ ^ ^ / (ElXhin,!) 

95 ur vetem aeKiarata e 774. Na ka treguar Museddedi, ketij Ismaili, ketij Ejjubi nga Ikrime, e 
ky nga Ibni Abbasi qe ka thene: 95 Disa islamologe rastin e permendur e kuptojne ^aleper^lshem duke thdssuar qe 
Pejgamberi a.s. i esh^ derguar edhe xhindeve dhe njerezve, dhe se me Shpalljen e 
Kura'mt xhindeve ju eshte ndaluar hyija ne sferat e laita. 

Sipas flieksimeve ne "Telvihun", xhindet jane qenie shpirletore te cilat e pranojne 
SHpalljen, e shejtanet te cilet nuk e |H:anojne. 

Sipas Ibni Is-hakut ky Sshtg fakt historik. Pejgamberi a.s., i dfehpSruar me bisedimet me 
fisin Thefcif ne Taife, duke u kthyer per ne Mekke, eshte vendosur ne luginen Nahel. Aty 
ka bujtur dhe ne aghn ka falur namazin e sabahut. Atehere kane arritur (rastesisht) 7-8 
anetare te fisit jemenas, kaue dSgjuar kgndimin e Ktir'anit, ia kane percjelle kete fisit te 
tyre dhe kane thene se e pranojne kete beslm, e hedhin besimin ne shumg zotra. 
Vakidiu thekson se Pejgamberi a.s. ka shkuar ne Taife me 27 shevval te vitit te 10 pas 
pejgamberise. Atje ka qeadruar rreth 25 dite dhe eshte kthyer ne Medine me 23 dhul 
ka'de. Ne tebbiul ewel tg vitit 11 pas pejgamberisg, Pejgamberit a.s. i kane atdhur disa 
te huaj nga Haxhuni dhe e kane pranuar Islamin. 

Ekzistimin e xhindeve e mohojne shume filozofe, shumica ithtare te sektes kaderij, 
mu'tezile, xhehmije etj. 
Ekzistimi i xhindeve, si qenie shpirterore, eshle verifikiiar me Kur* an dhe hadith. 341 _ — ifii!ii!stiiissvxiiui!S«aiaaitiiKsi!aiiiiii^^ _ 

- Pej^mberi s.a.y.s. ka lexuar zeshem ne namaz ii€ te dlin I ishte 
urdheruar, kurse ka heshtur (ka lexuar nS vete) ne te cSin I eshte 
urdheruar (tg hesht). 

"Ne kete Zotd yt nuk te ka harruar". 

"Jm keni, ne te derguarin e All-Uahut, skembuU ideal", 

(el-Ahzab, 21) 


96 Kur'ani eshte ligj kushteliies i muslimangve, e :Qalet dhe praktika e Pejgambcdt a.s. 
plotesjm i Tij. Ai ka qene model per zbatimin e perpikte te rregullave tg Kura'nit Te 
mobosh punSn dhe praktikSn e tij esfatB e barbarte me mospranimin e Kur'anit. 342 opoamc Te bashkuarit e dy sureve ne nje reqat 

(Kendimi i ajeteve te fundit, kendimi i sures para te kenduares dhe 
kendimi i ajeteve te para te sures) 

Permendet nga Adbullah b. Saibi, se Pejgamberi s.a.v.s. ka kenduar 
ne sabah suren "el-Mu'minun" dhe duke kenduar, kur erdhi te te 
permendurit e Musait dhe Hrunit, eprkatesisht Isait, e zuri kolli dhe ra Umeri, ne reqatin e parej ka lexuar 120 ajete nga sureja "Bekare", 
e ne te dytin nje sure nga grupi "Melhani". 

Ahnef (b. Kajsi) ne reqatin e pare ka kednuar suren "Kehf ', ndersa 
ne te dytin suren "Jusuf ' ose "Junus", 

Ahnef! ka permedur, se ai me Umerin r.a. ka falur sabahun me keto 
dy sure. 

Ibni Mes'udi ka kenduar (ne reqatin e pare) 40 ajetet e para te sures 
"el-Enfal" e ne te dytin suren nga grupi I sureve te shkurta te Kur'anit, 
ndersa Katade thote per ate qe kendon i\je sure (tg ndarg) ne dy reqate 
ose e eprserit i\je sure ne te dy reqatet: "I gjithe ky eshte librl i n 744. Ubejdullah b. Amri duke transmetuar nga Thabiti, ai nga Enesi 
r.a. ka thene: je njeri nga Ensarijte u eshte here imam ne xhami ne Kuba; dhe 
sa here qe e fillonte suren, te cilen donte t'ua kendoje te pranishmeve ne 
namaz, ne te cilin kendohet zeshem, e fillonte me suren "Kul huvali-llahu 
ehad..." dhe kur e perfundonte, e kendonte suren tjeter me te. Keshan 
vepronte ne ^do reqat. Rreth kesaj geshtje kane biseduar me te shoket 
e tij dhe kane thene: "GjUhnjS te kenduarit e Kur'anit e fOlon me atte 
sure. Pastaj nuk e sheh te mjaftueshme per te qene namazi i plot£ dhe e 
kendon edhe suren tjeter. Kendoje vetem ate ose lere dhe lexoje ndoiye r". • line nuk e le, e ju nese doni t'u behem imam Ja keshtu, une do te 
veproje keshtu; e nese kete e perbuzni, une do t'u leshoje juve - tha. 

Ata menduan se ai eshte me i miri nder ata dhe nuk kane dashur 
dikush tjeter t'u behet imam. 

343 KuT u ka ardhur Pefgambert s.a.v.s. e kane i^oftuar per kete dhe ai "O ti nian, ^ka te pengon qe te mos veprosh ashtu S19 te kerkojne 
shoket e tu dhe ^ka te shtyn qe domosdo ta kendosh kete sure ne ^do 
reqat?" e dim - tna ai, 

- Dashuria jote ndaj saj do te te coje ne Xhennet - tha Pejgamberi 

97 


^ , /-;l|-'. ? '. *."<--"> ' — '•./-^ 775. Na ka treguar Ademi, ketij Shu' be, ky nga Amer b. Murre, i cili ka 
thene se e ka degjuar Ebu Vailin qe ka thene: 

- Ibni Mes'udit i ka ardhur Bje njeri dhe ka thene; "Nje natg kam "»4r.,«™«„„i" ^.,««j^ „:i w,sK -„„„*»' - Kjo eshte vetem recitim, si recitini i vjershes - ka tiiene Ibnl 
Mes'udL Une dy sure te njejta (per nga gjatesia) te cHat Pejgamberi 
s.a.v.s. I ka ngfltur dhe ka permendur 20 sure te grupit "Mufassal", dhe 
atte nga dy sure ne ^do reqal 97 Nga ^o qg u paraqit mund te perftindohet: 

- nS nj^reqat xmmd t£ kendohen dy sure e edhe mS shmi^, e £sht£ e lejuar t'i bSsli shfaiehi 
. t'iken(k)^siiretecaktuaranedisanaaiaze, etg tjeratnaiiamazet tjera; 

- - me se mki eshle te falesh pas imamit i cili eshte me i devotshmi: "Methani" jane sure 
te Kur'anit te cilat kane me pak se 100 ajete. 

98 Me DJe mst tjeter Ibni Mes'udi ka thene qe Pejgamboi a.s. i ka bashkuar suret: 
"Er^Rahman""-En-Nexhm", "El-Kamer - El-Hakka", "Edh-dliarijat - Et-Tur", "El-VaM'a 

- En-Nun", EI-Mearixh - En-Naziat". "El-Mutaffifm - El-Abase", "El-Muzemrail - 
El-Muddetiiir", "Iki-Dehr - El-Kijame'^ "El-Murselat - Ea-Nebe'", Et-Takvir - dlie 
Ed-Cmha". 

Sshte e ndaluar Kur'anin ta recitosh si kenge. Kur'ani kenddiet me ndjenje respekti, me 
. m&dnim dlK sipas rregullave te parapara te texbvidit. 344 ')k,aaz€ 


776. Na ka treguar Musa b. Ismaili, ketij ia ka transmetuar Hemmarai 
nga Jahjai, al nga Abdullah b. Ebu Katade, e ky nga babai i tij qe PejgaiBberi 
s.a.v.s. n6 dy reqatet e para te drekSs ka kSnduar "Fatihane" dhe dy sure, 
ndersa ne dy te fundit vetem "Fatihane". Na mundesonte te degjojme gdo 
ajet. Ne reqatiii e pare kendonte me gjate, ndersa ne te dytin nuk e ka zgjatur, 
e keshtu vepronte edhe ne namaz te iqindise e te sabahaut. 


Te kenduarit e Kur'anit ne vete ni dreke dhe ne iqindi 

777. Na ka treguar Kutejbe b. Seidi, ketij Xheriri nga A'meshi, ai nga 
Umara b. Umejri, e ky nga Ebu Ma'meri: 

- E kam pyetur Habbabin, a ka kenduar Kur'an Pejgamberi s.a.v.s. 
ne dreke dhe iqindi? - u pergiegj ai. - Prej nga e more vesh? - e pyetran* 99 Nga hadithi mimd te perfimdohet: 

- ne dy reqatet e fundit te namazit farz duhet kenduar "Fatil^iig" . Ne baze te pSimbaj tjeve 
te haditheve te ijere, kjo nuk eshte detyre e <tomosdoshme (farz). Ibni Mundhiri 
transmeton qe halij^a AJi ka ttene: "Ne dy reqatet e para kendo Km:* an, e ne dy ts fimdit 
tespih!"- Ng baze te haiitheve te penaednuia, juristet e shkoUgs hanefite konsiderojne 
qe kendimi i "Fatiliase" ne namaz eshte vaxhib - detyre e shkalles se dyte. 

345 HWBtcaafinwSBas; - Nga tundja e mjekres se tij - u pergj^ (Habbabi). 

'S\ j:uyi ^1 til ^^\ 

te dealohet te kenduarlt e 778. Na la treguar Muhammed b. Jusufi, kStij Evzaijju, ketij Jahja b. Ebu 
Kethiri, ketij ia ka transmetuar Abdullah b. Ebu Katade nga babai i tij, se 
Pejgamberi s.a.v.s. ka kenduar "Fatihaiie" dhe me te edhe nga njS sure ne dy 
reqatet e para te drekes dhe iqindisS. Nganjehere na e mundesonte ta 
degjojme te kenduarit e -ajetit dhe e zgjaste ne reqatin e pare. 779. Na ka treguar Ebu Nuajmi, ketij Hishami nga Jahja b. Ebu Kethiri, 
ai nga Abdullah b. Ebu Katade, e ky nga babai i tij, se Pejgamberi s.a.v.s. e 
ka zgjatur (te kenduarit) ne reqatin e pare te namazit te drekes, kurse e ka 
shkurtuar n6 tS dytin. Keshtu ka vepruar edhe ne namazin e sabahut. 546 7PCGm€- e lmamitzesh8m"amm" te:'*Amineshtedua". 
Ibni Zubejri, dhe ata qe ishin pas tij, kane shqiptuar ' 'amin** aq saqe Ebu Hurejre i flierriste imamit: "Mos ma kalo meshprel^n "amin"!" 

Nafi'u thote: "Ibni Umeri nuk ka l^ne shqlptimin e fjales "amin", 
por i ka nxitur as-habet qe ta thone ate. Kam degjuar nga ai qe p€r te 
ka edhe shperblime", 

780. Na ka treguar Abullah b. Jusufi, kete e ka informuar Maliku, nga 
Ibni Shihabi, ky nga Said b. Musejjebi dhe Ebu Seleme b. Abdu-r-Rahmaiii, 
qe ata tS dy, duke transmetuar nga Ebu Hurejre, e kang informuar se 
Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

- Kur imami thot^ "amin", thuani edhe ju \ Atfj, te cilit shprel^a 
"amin" i perputhet me te shqiptuarit "amin" nga melaqet, do t'l faien 
mekatet e vogia te bera (ndaj All-Uahut). 

Ibni Shihabi ka Hienet "Edhe Pejgamberi s.a.v^ shqiptonte ' 'amin' '. 100 Ibni Xhurejxhi e ka pyetur Ataun se a ka thene Ibni Zubejri "amin" pas kentHmit te 
"Fatihase". 

- Po - eshte pergjigjur Atau - Amin kane shqiptuar edhe ata te cilet kane falur p;^ tyte, 
saqe ne xhami ushtonte. Amin eshte dua. 

Bejhekiu thkson se Atau ka thSnS: "I kam mbajtur nS m^ud 200 as-habe nS xhamin e 
Pejgamberit a.s. dhe sa here qe imami shqiptonte "Veleddal-lin.", atabujsbem shqiptonin 
"amin", dmdi.: "Prano o AU-Hah". 

Ebu Hurejra ne kohen e tij ka qraie muezin ne Bahrejn te Imam Ala* el-Hadremije te 
ciUt i thoshte: "Mos me tejkalo me "amin" !" 

Ebu Hurejre ka qene muezm edhe te Mervan Ibni Hakemi me kusht qS mos t'la kaloje 
me shqiptimin "Veleddal-lin - arainl" d.m.th.: "Me ruaj ptej te humburve! RaiK3 o 
All-Uah". 
Nga hadithi mund t& p&rfundohet; 

- "Amin" shqiptojng edhe knami edhe ata qe falin pas tij . 

Mdikijte mendojne se imami nuk duhet © shqiptojS "amin" ne namazet nS IS cilSt 
Kur*ani kSndobet me ze, e Ibni Bukejri kSte ia Im peicafcttmit te imairtit. P^iundimi i 
"Fatihase" eshte dua dhe nuk eshte me vead qS imami ne duane e vet te pSi^igjet me 
"amin". KetS duhet ta shqiptojne pjesemarresit e namazit t^p^bashkSt - thonfi malikijte. 

Perfaqesuesit e shkollave tjera nuk e prauojne interpretimin e tille dhe konsideroji^ qS 


A « Vj V,.* i^*u* E-^^^ <>^^''i' d}cf''<t^^ ^"jA U-^/t>i!^ U^>-VA\ ^' \ '. VSj«.f w« Sji * C^UW-^ d ^^U^Ht^CJlijiOi-^ f Jia.1 JiiJi» Jiifiwi^ J_^j;jl 4ie^1J3^ 


iaeteshQipfuarifamin" 781. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, ketij Maliku nga Ebu-z-Zinadi, ai 
nga A'rexhi, ndersa ky nga Ebu Hurejre r.a, qe Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

- Kur dikush nga ju shqipton "amin'*, e edhe melaqet ne qiell thone 
"amin", dhe kur perputhet ai shqiptlm njeri me tjetrin, atij i falen 
mekatet e bera me pare (andaj All-llahut). "anun" duhet shqiptuar edhe imami edhe xh^uati. Ibni Hazmi thote: "Shqiptimi "amin" 
per in^min eshte simnet, e j^r ata qe falin p^ tij farz". 

Imam Shafiu dhe G^aliu konsiderojne se imami shprehjen "amin" e shqipton me ze ne 
namazet ne te cilet Kur'arw lexhohetme ze, exhematlinjteepramshem.ne vete. 

Ebu HaniQa dhe dijetaret e Kufes konsiderojne qe "amin" e shqiptojne ng vete edhe 
imamai, a3he ata qe falen pas tij. Keta i pmnbahai deklarates sB Aik^ane b. Vailit, qe 
babal i tij Vaili ka falur pas Pejgamberit a,s. dhe sapo ka shqiptuar "veleddal-lin!" 
menjeh^:e ka thaae ne vete edhe "amin". 

Ibrahim Neahiu thote; "Kater tekste ne namaz shqiptohen nB vete: 

eudim, bismile, sublumeke dhe amin", ejiiristet tjrare shtojne edhe "Rabbenalekel hamd". 

Umai dfe AHu nuk e kanfe shqiptuar me zS "bismilea" as "amin" Ata kanS konsidemar 
qS sh^Hshja *'amin"SshtS dua, e gdo dna sipas rreguUit shqiptohel ne vete. 

Imam Shafiu ka mendim (g kundert dhe hadithet ne te cilet mbeshtetet ai nuk jane per 
t'u nSngmuar. Per fcBtS arsye shume juriste pa verejtje lejojng pranimin e njerit, apo tjetrit 348 oxa/tu Is shqiptuarit zeshem "amln" nga 
ai qe falet me imam 

782. Na ka treguar AbuUah b. Mesleme duke transmetuar nga Maliku, 
ky nga Sumeiji, robi i liruar i Ebu Bekrit, ky nga Ebu Salihu, ndersa ai nga 
Ebu Hurejre se Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

- Kur imami shqlpton: "gajril-magdubi alejhEm veled-dalin", ju 
thuani "amin". Dheshprehja "amin" etedlitputtiitet mete shqiptuarit 
e melaqeve do t'i falen mekatet e vogla te bera. 

Ne variantin tjeter te percjellesvej Sumejjin e pason Muhammed b. 
Amri duke transmetuar nga Ebu Seleme, ky nga Ebu Hurejre, ndersa 
ai nga Pejgamberi s.a.v.s., perkatesisht Nuajm Muxhmiri nga Ebu 

101 

Hurejre r.a... 101 Me hadithin e pgrmeadur aludohet ne ngvojgji e shqiptimit "amin" te cilai me mire 
eshte ta shqiptoshe nS vete, sepee ajo eshte dua, e keiidimi i duase ne vete hyne ne sunet, 
Hanini ne duanS e vellait Musa, vete ka thgne ne vete "amin", prandaj ne ajetper te dyte 
eshte thene: "Ju jane pranuar lutjet tnaja". 

NS Kur' an 6slite thene: "Ud'u rabbekum tedarruan ve laiQeten"» d.m,th. "Lutjtmi Zotit 
tuaj te penduar dhe ne vete!" (el-A'raf, 55) 

Pejgamberi a.s. dhe as-habet shprehjen "amm" shpehs e kane shqiptiiar me zS pSr t'ju 
dhenS mesim te pramshmeve per shqiptimin e drejt^ tS asaj fjale, e ve^mas mases e cila 
sapo e ka pranuar Islamin, e qe sot eshte e panevojshme. S49 


783. Na ka treguar Musa b. Israaili, ketij Heininami, nga A*leni Zijadi, 
ai nga Hasani, ky nga Ebu Bekreti i cili e arriti Pejgamberin s,a.v,s. ne ruqu, 
andaj edhe ai ra ne ruqu, para se te hynte saf. Me vone iu permend kjo 
Pejgamberit s.a.v.s, dhe ai tha: "All-llahu ta shtofte lakmine per te mire! 
Mos e perseritl. 102Ebu Davudi te njejtio rast ne "Smienin" e tij e permend ae kgt& version: "Ebu Befcireti 
ka ardhur ne xhatni derisa Pejgamberi a.s. ishte ne ruqu. Duke dashur ta anije ne ruqu, 
ka reng ne ruqu pa hyre nS saf. Pas mbarmiit te namazit, Pejgamberi a.s. e pyeti: 

- Cili prej juve ra ne ruqu pa hyre ne saf dhe gjate faljes ka hyre ne saf? 

- Une - u pergjigj Ebu Bekreti. 

- All-llahu ta shtofte deshirSn per te mire! Mos e perserit (ate, apo namazm) - tha 
Pejgamberi a.s. 

Shprehja "la teud", d.m.th. "Mos e perserit", mund te komentohet ne menyra te 
ndryshme. Tahaviu i zgjedh keto dy menyra: 

a) liuk duhet r^e ng ruqu para se te hysh ne saf te xhematit, sej^e Pejgamb^ a.s. ka 
thene: "KushvjennenamazteperbashkettS mos biene ruqu jashtSsafit!"; 

b) ndalohet te vraposh per nS saf te xhanatit duke dashur te airish ne ruqu te ndonje 
reqati. Ne fcete fcuptim Ebu Hurejre tiansmeton Ihenien e Pejgamberit a.s. : "Kur te filloje 
namazi i perbashket, mos u lidhni ne namaz. duke vrapuar, por ngadale dhe qete. Ate 
pjese te namazit qg e keni arritur faleni me imamin, e 9ka u ka kaluar faleni vetS !" 

Disa mendojne se n^ shprehjen e sipershenuar i ndalohet f^esit te hyje ne saf derisa 
ende falet, sepse edhe pse levizja 1-2 hapeshe nuk e prish namazin, me mire t'i ikesh Nga hadilhi mund te perfundohet; 

- Kush fat j^ht safit te xheraatit, namazin e ka t^ plotfuqi^gm. 

Abdullah ihii Mes' udi dhe Zejd itmi Thabiti kane rene nje here nS ruqu para se te arrinin 
ne rendin e xhematit dhe pastaj, ashtu te kgmisur, kane hyre ne saf. Keshtu kane beare 
edhe ui've b. Zubejri, Seid b. Xhubejri, Ebu Seleme dhe A^u, 

Ne "Evsat" thuhet qe Ibni Zubejri prej minberit ka thBne: "Kush hyn ne xhami dhe 
xhemalia bashke me imamin e gjen nB ruqu, mrasjgha-e le te bjerenB ruqu dhe ne pozite 350 oxo/nf^ Tekblri gjate ruquse shqiptohet plotesisht 

Thote Ibni Abbasi duke transmetuar nga Pejgamberi s.a.v.s., e rreth 
kesaj ka edhe hadith tjeter qe e transmeton Malik b. Huvejrithi. 

784. Na ka treguar Is-hak el~Vasitij, ketij Halidi nga Xhurejri, ai nga 
Ebu-I-A'k, ky nga Mutarrifi, e ai nga Imran b. Husejni i cili ka thenS: 

"Imrani eshte falur me Aliun r.a. ne Basra dhe ai na ka perkujtuar 
nama^in te cBin e kemi falur me Pejgamberin s.a,v.s. Ka permendur se 
ka shqiptuar tekbir sa here qe eshte ngHtur dhe ka rene." tB k&Tusiiur Je te ece perpara deri ne satia e xhemadt". 

Ne "Musannef ' fliuhet se Zajd ibni Vehbi ka ardhtir ne xhami me Abdiillah ibni Umerin 
dhe, kurkaae qaie ne mes te xhamise, imami ka t&nc ng mqu. Ata kane shqiptuar tekbirin 
filiestar S i^mazit, kane rene ne mqu "dbe ne ate pozitB \B kermsur kanfe hyrfi nS saf , para 
se tg ngrihej xliemati nga ruquja. Kur imami e ka krya: namazin^ Zejdi ibni Vehbi ka 
dashm te vazhdcge faljen, por. Abdullahu e ka kapur p^ dore dhe i ka th^S: "Ke arritur 
plotesisht ne kete Bamaz". Keshtu kane vepruar shnrae as-habe; 

- eshte e qortushme te falesh jashtS safit te rregulluar me xh^Bat. sepse Pejgamberi a.s. 
ka thene: "Ntflc gshte i plotg tieunazi i atij qe Met jashte safit tS xhematit". ShuraS jtiiiste, 
duke e kuptuar kgtS tiadith ^al^gr^alS, konsid^ojne se uamazi i njgriut t6 tUl^ SshtS i 
prishur; 

- xhematliu ngitet ne namaz pas imamit ne cilendo pjese te namazit te jete imami. 35J 785. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, ketij Maliku, ky nga Ibni Shahabi, 
ai nga Ebu Seleme, e ky nga Ebu Hurejre, qe ai i ka falur dhe ka shqiptuar 

tekbir sa here qe binte ose gohej, e kur kthehej kah ata thoshle: 

103 
"U beje namaz te ngjajshem me namazin e Pejgamberit s.a.v,s." 1 03 Tekbirin e ruquse duhet shqiptuar qarte die kuptueshem, germen e pare duhet filluar ta 
shqiptoslt ne kembe, e te fiiiidit duhet ta kryejsh ne ruqu. 

Nga hadiihi mund te perfundohet: 

- tekbiri ne namaz shqiptohet ^ate gdo ramje dhe ngritje. Ky eshte qendrimi i Ebu 
Hanifes dhe numrit mg Xt madh te dijetareve te te gjitha shkoUave juridike. 

Eshte transtnetuar qe Abdullah ibni Mes'udi edhe disa as-habe nuk kane shqiptuar 
tekbirin kor bien ne sexhde pas kryerjes se ruquse, e edhe ktur binin ng sexhden e dyte. 
Taberiu thekson se Ebu Hurejren e kane pyetur kush ka filluar i pari ta le tekbirin me 
rastin e ramjes dhe ngritjes se kokes nga sexhdja, e ai u pergjigj: "Muaviu". 
Shqiptimj i tekbirit me rastin e kalimit prej nje pjese tg namazit nS tjetrSn ^shtg sunnet. 
Ky eshte qendrimi i Ebu Hanifes^ Malikut, Shafiut dhe numrit me te madh te ^-habeve, 
ndersa Imam Abmedi e fut ne detyre te shkalles se dyte (vaxhib). 

Ka mcndinie se ky tekbir eshte vetem zbukurim i namazit dhe i sherben imamit per 
haromonizimmin e levizjeve te xliematit te pranishem. 

Ibni Hazmi ne "Muhal-lij" diekson se detyra te domosdoshme (farz) janS : "Tg shqiptosh 
tekbir gjate ramjes ne ruqu, te shqiptosh ng ruqu dhe ne sexhde shprehjet zakonisht tg 
njohura, duke here sexhde ne toke ta vesh ballia, himden, shplakat, bgirylat dhe majet e 
gishtave te k^nbeve; ndeja shume e shkurtg ndSrmjet dy sexhdeve te kryera tg njS reqati 
dhe ndeja e shkurter ne kembe pas ngritjes nga raquja. Lenja me qellim e cilesdo pjesg 
te pennednur te namazit, e prish namazin, e nga hamesa duhet bSrS vetgm sehvi-sexhde" . 

Kush harron t' i shqiptoje me se paku dy tekbire duke kaluar nga nje pjese e namazit ne 
tjetren, do te beje sehvi-sexhde para o&e pas selamit, e edhe nese nuk e ben nanoazin e ka 
te plote. 

Pjesa deimuese e juristeve te sbkolles hanefite thong: "Sehvi sexhde duhet here kur nuk 
kgndohen; subhaneke, eudhu, bismil-Ia, tekbiri i ruquse, sexhdes dhe tesbihu ne ruqu ose 
sexhde". 

Keto tekbire aludojne ne ijijjetin e forte qe shqiptohet me tekbirin fillestsar te namazit. 352 Oxi^m. 


*_ ?j. _ ■ 786. Na ka treguai- Ebu Nu'mani, ketij Hammadi nga Gajlan b. Xheriri, 
ai iiga Mutarrtf b. Abdullahu qe ka thene: 

- Jam falur pas All Ibni Ebi Tallbit r.a., une dhe Imran b. Husejnl 
dhe sa here qe lashohej ne sexhde, shqiptonte tekbirin e kor e ngrinte 
koken shqiptonte tekbir, e edhe kur ngrihej nga dy reqatet shqiptonte 
prape tekbir. Kur Aliu e kreu namazin, Imran b. Husi^ni me mori pSr 
dore dhe me tha: "Ky me perkujtol ne namajsin e Muhammedit s.a.v.s.". 

Ose, thote Hammadi, Imrani ka thene: "Na ka falur saktesisht namazin e Muhammedit s.a.y.s.". h^ ^t- ;>ij jl : Jt Ail. 'h,\ "J. J ^t. y 'o j^l . ^j ^i -^% lii^ . ^3j jm^. grj '^' 787. Na ka treguar Ainer b. Avni, ketij Hushejmi nga Ebu Bishri, ndersa 
ai nga Ikrime qg ka thene: 

- Kam pare lye lyeri te Mekami Ibrahim! duke ^i^ptoar tekbir 
gjate §do rmi^e dhe ngritjcje sa here qe drejtobej dhe perkuiej, andaj 
per kete e kam i^joftuar ^he Ibni Abbasln r^, e ai me^eti: "A nuk 
eshte ai namaz i Pejgamberit s.a.v.s., mos e pag B^nen?' 104 Nga hadithet e pemienchira mund tS pgrfetHiohef: 

- km ne xhemat jane te pranistem ^tem dy persona ata vendosen drej^Srdrejt p£^ 
imamit; 353 (sfaAmu-/- i^tiAa^ « i. JS Uf'a*. isUs b*JU ilj b* J^ : ^^ J\ij « _ • 4 788, Na ka treguar Musa b. Ismaili, ketij Hemmami, ky nga Katade, 
ndersa ai nga Daime qe ka thene: ne MeKKe pas nje imaim. i Ra snqipniar iijezetei 
dhe i kam thene Ibni Abbasit se ai eshte ndonje I marre. 

- Jo, te paste nena jote! ^ eshte suiinet i Ebu-L-Kasimit s.a.v.s. - 
tha Ibni Abbasi. 

Musai thote se te njejtin rast ia ka treguar Ebani, ket^ Katade 1 cSi 
ka tiiene se i ka treguar Ikrime. 789. Na ka treguar Jahja b. Bukejri, ketij Lejthi nga Ukajli, ai nga Ibni 
Shihabi, kete e ka informuar Ebu Bek^r b. Abdu-r-Rahinan b. Harithi, se ai 
e ka degjuar Ebu Hurejren duke thgnS: - ka pasur as-habe te cilet nuk e kane shqipti^r tekbirin e ruquse dhe sexhdes, qe 
nenkupton se ato mik bejne pjese ng pjesSt theaiielore tS namazit. Ne baze ^ i^aj qe u 
paraqit, Sslilfi e nevojshme qe keto tekbire te shqiptohen, e Imaiii Ahmedi koiKideron qe 
pa to namazi nuk eshte i plotfuqishem. 354 o^ani^ «• ■■■■ Tfc ■ 1 a ___■'*!•■■■ qe rejgamberl s.a.v.s* ngrinej per namaz, 
tekbirin sapo ngrihej ne kembe, pastaj shqiptonte tekbir kur binte ne ruqu. e kur drejtonte shpinen nga ruquja shqiptonte: " 

men hamideh", ndersa duke qendruar ne kembe tboshte: "Rabbena 

lekelhamd". 

Abdullah b. SaJlhu nga Lejthi thote: "... ve lekel-hamd", kur l^ho- 
hej ne sexhde shqiptonte tekbir, kur e ngrinte koken nga sexhdja 
shqiptonte tekbir; pastaj tekbir shqipton kur bie ne sexhden e dyte dhe 
prape shqiptonte tekbir edhe kur e ngrinte koken (nga ajo sexhde). Ashtu 
ka vepruar pastaj gjate tere namazit derisa e perfundonte. Ai shqiptonte 

es pas kryerjes se dy reqateve <*" ^'^" «■ • ^/i'Jv^!;!^ JrVi^^j^^t e Ebu Huinejdi ne prani te shokeve 1& vet ka thene:"Pejgaraberi s.a.v.s. i 
vinte duart e veta ne gjunje te vet". 1 05 ^do reqat ka pese tekbire, ndersa namazl katerreqatesh ka 22 tekbire, dvkc mos e 
ilogarittu- tekbirin fillestar te namazit. 

Tekbiri shqiptohet edhe gjate ramjes ne ruqu. Gjate ngritjes nga ruquja, imami shqipton: 
"Semiall-Uahu li men hamideh. Rabbena lekelhamd". Ky eshte mendimi i Shafiut, 
Themiit dhe Evzaiut, ndersa Ebu Hanifja konsideron qe imami shqipton vetem iQaline 
e pare, e xhemati ne vete te dyten. Kete mendim e p&rkrahin edhe: MaUku, Ahmedi, Ibni 
Mes'udi, Ebu Hurejre dhe Sha'biu. Keta mbeshteten ne deklaraten e Pejgamberit a.s. te 
regjistniar ne "Sahihajn": "Kur imami shqipton "Semiall-Uahu li men haraiddi", ju te 
pranishmit, thuani; "Rebbena lekel-Iiamd". 
Fjalia e pare shqiptohet gjate ngrig'es nga ruquja, e e dyta ne kembe ne gjendje te drejtuar". 355 790. Na ka treguai' Ebu-i-Velid, ketij Shu'be nga Ebu Ja'furi, i cili e ka 
degjuar Mus'ab b. Sa'diB duke thene: e mia i Kam Jlcmurf i 
vene mes kofsJieve te mla. Babai me ndaloi kete duke thene: ""Keshtu 
patem vepruar ne, e na eshte ndaluar kjo dhe na eshte urdheniar qe 
J veine ne gjunje . 791. Na ka treguar Hfs b. Umeri, ketij ia ka transmetuar Shu'be nga 
Sulejmani, ky e ka degjuar Zejd b. Vehbin duke thene: 

- Hudhejfe e ka pare lye njeri i cili nuk i ka kryer sipas rregulllt 
ruqune dhe seididet dhe i ka thene: "Ti niric ke fahir gjg. Po te vdlsje me 
kete^ do te vdasje kunder fese dhe rruges ne te cilen AU-llahu e ka krijuar 
dhe udhezuar Muhammedm s.a.v.s.". 


106 Ne ruqu shuplakat mbahea ne gjunje le shtrenguara me gishtin e madli dhe te vogliii, e 
gishtat tjare shtrihea drejt kercillit, Htdithet me pgrmbajtje tjeter, duhet konsidaruar te 
deroguar. 

107 Esthe detyre e dcattosdoshme (farz) te qetesohesh ne ruqu dhe sexhde, sa te mund te 
shqiptohetnjehcre "Subhane rabbijel - a'la", gjegjesisht "Subhanerabbije-l-^Uiim". Ky 
eshte qendrimi i Ebu Jusufit, Maliknt, Shafiut dhe Ahmedit; ndSrsa Ebu HaniQa dhe disa 
juriste te shkoUes hanefite Yttt e konsitferojng surmet, e Kerahiu vaxhib. 

Ihni K^iim thote : ' ' Ai qe nga ruquj a dhe sexhdja e drej ton koken e nuk e drej ton shpinen, 
namazin e ka £g plots, por p& atS panegulisi duhet k^rbiar falje nga AH~llahu xh.sli. 
Esh-hebi konsideron se uamazi i tilB auk eshtS i plote dhe duhet pSrseritur. 356 


Te rrafshuarit e plote te shplnes Ebu Humejdi ne prani te shokeve te vet ka deklaruar: "Pejgamberi 
s.a.v.s. eshte perkuiur ne ruqu dhe e ka lakuar shpinen e vet (duke e 
rrafshuar me koken e vet)". *. e 792. Na ka treguar Bedel b. Muhabberi, ketij Shu'be, kete e ka informuar 
Hakerai, nga Ibnu Ebi Lejii, ndSrsa ky nga Bern' qe ka thene: 

- Ruquja e Pejgamberit s.a.v.s., sexhdet e tij, te ndenjutrit ndermjet 
dy sexhdeve dhe qendrimi kur drejtohej nga ruquja, jws atij qendrimi 
ne te cilin kendohet Kur 'an dhe ndejes ne te cilen kendohet "Ettehi- "~*"i..." jane te gjate perafersisht njesoj . 108 t' ^ I. / 


108 Pjeset e namazil jane me gjat&si te ndryshme dhe ne §donjeren duhet kenduar me ixegull 
citatet e caktuaia. Qendtimi ne kembe pas kiyeqes se raqiise duhet te jele aq sa te mimd 
te shqiptohet citati i peiiBendnr me pare, e kush e zgjat aq sa te mimd te kendohet Fatihaja, 
namazin e ka te piishur dhe duhet ta pereiise. 357 'Au-/- -Jj U !/ ^ i *^ 35^-S( Jl ^5 lil : Jii . jh ^^ Or- ! ^ i4 '^r urilj ^ J^ ( h^ ) 

793. Na ka treguar Museddedi, ketij Jahja b. Seidi, ky nga Ubejdullahu,, 
ketij Seid el-Mekburi nga babai i tij, e ky nga Ebu Hurejre qe Pejgamberi 
s.a.v.s. ka hyre iie xhami, ndersa pas tij ka hyre nje njerl dhe pas! qe 
eshte falur i eshte afruar Pejgamberlt s.a.v.s, dhe i ka dhene selam. 
Pejgamberi s.a.y.s. iu pergjegj me selam dhe I tha: "Kthehu dhe prape 
falu, sepse ti nuk Je falur (plotesisht sipas rreguIMt)!" 

Ky u fal, pastaj erdhi e i dha selam Pejgamberit s.a.v.s., kurse ai 
prape i tha: "Kthehu dhe falu, sepse ti nuk je falur (sipas rregullit)! Kjo 
u pgrserit trl here dhe njeriu Iha: "Per Zotin, i cili me tS vertete te ka 
derguar, une me mire nuk dij, andaj me meso!" Atehere Pejgamberi 
s.a.y.s. ihsa "Kur fUIon te falesh namaz, shqiptoje tekblrin, pastaj kendo 
nga Kur^anl ^a te vjen me leht^, pastaj bjer ne ruqu, ashtu qe ne ate 
plotesisht te qetesohesh, pastaj ngrlhu aq saqe plotesisht te drejtohesh, 
pastaj bjer ne sexhde ashtu qe ne ate plotesisht te qetesohe^, pastaj 
drejtohu ne ndeje ashtu qe n@ ate plotesisht te qetesohesh, pastaj bjere 
ne seshde qe ne ate te qetesohesh mire dhe keahtu vepro ne ^do namaz ti 


IB >■ 794. Na ka treguar Hafs b. Umeri, ketij Shu*be nga Mensuri, ai nga Ebu 
P^M! * ky nga Mesruki, e ai nga Ai^ar.a. qe 1^ thene: 

358 - Pejgamberi s.a.v,s. ne ruqu e ne seshde stiqlptonte; "Subhane 
kell-liahumme rabbena ve bi hamdike. All-Jlahumme gflrli!" d.in.di.: 
"Lavdia te qofte Ty AlMlah. Zoti yne! Falenderimi te qofte Ty. Zoti Im, 

mefalmua!"^^^ 

^f*j\ -^ i.t '^j !H^ cp-'S f^>i ''iA I* ^»^k 

^ iib * >-C4 itj -^j lib '£j iH ^ V u^j • ^^ dJis ^,j '^ ^ Jn .V c^ '^» (f * 

Qka shqiplon imami dhe al qe la! pas tlj kur 
e 795. Na ka treguar Ademi, ketij Ibnu Ebi Dhi'bi nga Seid el-Mekburi, ai 
nga Ebu Hurrejre qe ka thene: 1 09 Krahas citateve te permendura me pare, te cilet Pejgambori a. s, me si shumti i ka kfinduar 
nS ruqu dhe sexhde, janS mb^tur nS mend edhe tS tjere. Musiirai dhe Nesaiu, ne^xmjet 
Aishes kane shenuar tekstin: "Subhanekell-llahume ve bitamdike La Uahe il-la ente". 

Muhadithet tjerB kaaS transmetaar tckste edhe me tS gjatS, e Ibni Kud^ne nS "Mugmije" 
thote; "Ne ruqu dubet shqipmar tri ha-e "Subhane rabbije-1-a'la". Ai qS kendon edhe 
ndonje dua, ka here mire, sepsekeshm, nganjehere, ka vepniar edhe Pejgamberi a.s.". 

Ebu Hanife, Ibrahim Nehaiu, Hasan Basriu, Ebu Jusufi dhe Muhammedi shqiptimin e 
tekstevetSlartpemendwneruqungatriherS^gjegjesishtn^sexhdeekonsiderojnSsimnet, 
kurse disa autore te devolshran kete e konsid^ojue shkalle me te ulet te ruquse sS krya: 
si dafaet, gjegjesi^t sexhdes; shkalle te mesme kur shqipttrfien pesg here, e shkallg me 
te pgrsosur, kur shqiptofaen nga 9 ^o 11 here. Ebu Hanife preferon qS sl^rehjet e 
p&m^dura te shqipt(Aem prej 3-10 here, kurse Ebu Jusufi dhe Muhammedi nga 7 here. 

Disa juriste te shkoUes hambehje, konsiderojne se forma me e ulet e ruqusS se persosur 
dhe sexhdes eshte kur ne to shqiptohen shprehjet e bera shprehi dhe duatS.aq sa eshtg 
k^iduar Kur'an duke qendruar ne kembe. 

Ibni Mes'udi dhe haliQa Ali theniet e permendiua i kan6 shqiptuar nga tri here, e haliija 
; Umaf nga pese here. 

Imam Ahmedi dhe Is-haku shqiptimin e kStyre duave e konsiderojne detyre te shkalle 
se dyte (vaxhib) dhe kush i len pas dcare me qeUim, namazin e ka te prishur, e harresa e 
r^tesishme feimiresohet me sehvi sexhde. 

Ibni Hazmi ihott qe tespihu ben pjese ne detyrat e ctomosdoshme (farz), por n£se nuk 
shqiptohet nga lKirrasa» b^et vetem sehvi ^xhdja. 359 - Pejgamberi s.a.v.s. kur shqiptonte ^ 'Semlall-llahu II men hamideh " , 
thoshte edhe "AlMlahumme rabbena ve lekel-*haind". Kur Pejgamberi 
s.a.VpS. binte ne ruqu dhe i^grinte koken (nga sexhdja) e shqiptonte 
tekbirln edhe kur drejtohej nga te dy sexhdet, shqiptonte '*A11-Ilahu It '■ ^ . «■ » - 


ete 
"AIMIahumme rebbena lekel-hamd" 

796. Na ka treguar Abdullah b. Jusiifi, ketij Maliku, ky nga Sumeiji, ai 
nga Ebu Salihu, ndgrsa ky nga Ebu Hurejre r.a. se Pejgamberi s.a.v.s. ka 
then^: 

- Kur imami shqipton "Semiall-liahu li men hamideh", ju thuani 
"AQ-llahumme rabbena lekei-hamd", sepse at(j, te cllit i perpuOiet 
shqiptlmi I ket|j teksti me shqiptimin e melaqeve, do t*i falen mekatet e 
vogla (t£ bera ndaj All-llahul).™ 

797. Na ka treguar Muadh b. Fedale, ketij Hishami, nga Jahjai, ai nga 
Ebu Seleme, ndersa ky nga Ebu Hurejre qe ka thSne: 

"Vertet peraj^rsisht do t'ua paraqes namazin e Pejgamberit s-a.- 
v.s.".Ebu Hurejre e kendonte "Kunut doven" ne reqatin e fundit te 10 Pjesen e p^ tS duasS sS niquse e shqipton imami e pjesen e dy tS xhanati qe men* pjese 
n£ faljen e perbashket. Kur njeriu falet vete, e shqipton te tere ne vete. 360 ')^cm€' namazit tedrekes, Jacise dJbe sabahut pasi qe e ^qlptonte "Semiall-llahu 

li men hamideh", ateliers totej per beslm^ret dbe I mallkonte pabe- 

111 798. Na ka treguar Abdullah b. Ebu-L-Esvedi, kStij IsmaiJi, ky nga Halid 
el-Hadha\ ai nga Ebu Kilabe, kurse ky nga Enesi r.a. qe ka thene: 

"Kunut duaja" keiidohej (ne filliin te Shpalijes) ne namaztn e akshamit 
dhe te sabahut". 

^c'j Jte 5r5i;^ tigs Ui ^lj^^hi^t^if^3^*^''/f ^^^%.\j^^\^ 

799. Na ka treguar Abdullah b. Mesleme, nga Maliku, ai nga Nuajm b. 
Abdullah - Muxhmiri, ky nga Ali b. Jahja b. Hal-lad ez-Zureki, ai nga babai 
i tij, ndersa ky nga Rifat b. Rafi' ez - Zureki qe ka thene: 111 Kunut - duaja kmdohet vetem ne viler - namaz drejtpgrdrejt pm-a ramjes ne raqu. Ky 
eshte q&idrimi i Ebu Ifemfes, halifes Umer, Ali dhe shume as-habeve, nd^sa Imam 
Almsedi d^e disa jiinriste ia le^ dfehires se falSsit, qe ta kendojS tamut - duane para ose 
pas kr>'^es sS riKjusg. 

Ahmedi dhe Is-haku konsideroji^ qe Kunuti nuk kmdohet ne farzin e sabahut, knrse 
Su§ an Thevriu shtjon : TSr at^ qg e kgndon SshtS bukuT, e per ate qe nidc e kendon fehte mire" . 
Tehaviu thekson qe Pejgamveri a.s. nje koh6 ka kenduar "Kunutin" per raaUkimin e 
armiqve tii vet dhe kur u 9lirua nga ata, e ka nderprere ate kendim. 
Ibni Umrei thote qe Pejgambm a.s. ke kenduar "Knutin" ne ditet e para te Shpalijes dhe 
ekand&prertik&idimiameSlq>aUjeneajetit: "Lejselekeminelemrishej'ea...", "Tinga 
ajo nuk ke asgje, edhe po tS falen ose po tS dgnohen, ata jane mekatare tB medhenj", (Ali 
Luran, 128). Kete n^idkn e kishte edhe Abdu-r-Rahman b. Ebu Bekri, 
Veprirain e kuudot te Ebu Hurejres juristet e shpjegojne me ate se ai nuk ka dimr per 
derogimin e kStij veprimi, te pranuar me Shpalljen e mevonshme. 361 'Au-Z-i: ■m - Rem! falur lye dite (akshamin) pas Pejgamberh s,a.v.s dhe kur e 
ngritl koken nga ruqM, shqiptoi "SemiaU-Uahu li men hamideh", kurse 
lye i^jeri prapa tIJ tha: "Rabbena ye lekel-hamd, hamden kethlren 
t^lben mubareken fihi", d.m.th.: "SunduesI yne^Ty tS qoftSIavd^^lavd 
shuitie e te sindqerte, perpiote te mlrat" 

Kur ai u kthye kah masa, ifaa: "Kush e shqiptoi ate fjali ?" 

- Une - tha (ai njeriu). 

- I kam pare tridhejte meleqe duke nxitaur cila prej tyre do ta 
regjistroje e para - Hia Pejgamberi s.a.y.s. 


^M ^^ t#* f * P^^ J ^ *-1j j^J ^»\} I 8 ngret koKen nga 

Ebu Humejdi thote: "PejjgaEnberi s.a.v.s. drejtohej ashtu qe ^o 
pjese e kurrlzit te kthehej ne vend te vet". 

800. Na ka treguar Ebu-1-Velidi, ketij ia ka transmetuar Shu'be nga 
Thabiti» i cili ka thenS: 

- £nes (b. Maliku) duke na e per^kruar namazin e Pejgamberit 
s.a.v.s. ka thene: "FaleJ ashtu qe, kur e ngrihte kokSn nga ruquja, 
qendronte aq saqe do te mendonim se ka harruar sexhden*'. 1 12 Nga hadithi mimd te perfundohet: 

- per shqiptinim e tahmidit pas ruqusS pason shperblinu i posagSm nga All-U^u xfa-sh. 
;;; - diike e ktyer aktin fetar lejohet tS ngrihet zeri, nese Igo nuk do ta pcEgoje tjeterfcend 

nepiioenetij. 362 ''JK^Mti' Jb- <x ^Ai ;>j ^i^ ^ ;y J ^1 ^c <Cl'5 ^ li ul. J* JJ'JI -1 Wb^ ^ A* \ 

801. Na ka treguar Ebu-1-Velidi, kStij ia ka transmetuar Sh'be nga 
Hakemi, ai nga Ibnu Ebi Lejli, ndersa ky nga Ber* r.a. i cili ka thene: 

"Ruquja e Pejgamberits,a.v^., sexhdja e tij, te ndenjurlt kur ngrihej 
nga ruquja dhe te ndenjurlt ndermjet dy sexhdeve te namazit kane qene 
gati perafersisht te i^ejta (nga gjat^sia)^* f f c^ iiiu d^i A k'^ a! a^ vjt ^ cfit-> a '^^ ^'^ *^^ vj^ o: iiU^ l:>> - a- ■« 802. Na ka treguar Sulejman b. Harbi, ketij ia ka transmetuar Haimnad 
b. Zejdi nga Ejjubi, ai nga Ebu Kilabi qe ka thene: 

"Malik b. Huvejriflii na ka treguar (shfaqux) gfare ka qene namazi i 
Pejgamberit s^*y.s., e Igo ishte jasht kohes se namazit; u ngrit dhe 
qendroi ne kembe, pastaj ra ne ruqu dhe beri ruqune, past^j e ngritl 
koken dhe qendroi pak drejt. Pastaj, thote Kilabe, na e fall namazln e 
kety plaku tone (imamit) Ebu Burejdes. Ndersa, Ebu Burejde, kur e ngrinte Koken nga sexheija e ' "" ngrihej (ne neqatin tjeter)". 363 ym 
■a^^oj*- -fe^W^ '*r^l Ndersa Naflu thote: "Ibni Umeri i vente (ne tokS) duart e veta para 803. Na ka treguar Ebu-1-Jemani, ketij Shuajbi nga Zuhriu, ketij ia ka 
kumtuar Ebu Bekir b. Abdu-r-Rahman b. Harith b. Hisham dhe Ebu Seleme 
b. Abdu-r-Rahman, qe Ebu Hurejre ka shqlptimr tekbirin ne ^do namaz 
te detyrueshem dhe te padetyrueshem gjate kohes se ramazanit dhe pa 
ramazan. Shqiptonte tekbirin kur donte te hyje n€ namaz. Shqiptonte 
kur binte ne ruquj pastaj Ihoshte "Semiall-llahu II men haraideh^jkurse 
para se te binte ne sexhde, shqiponte "Rabbene !eke-l-hamd", pastaj 
thoshte "All-llahu ekber'\ kur binte ne sexhde, e po ashtu edhe kur 
ngrinte koken nga sexhdja. £ shqiptonte tekbirin edhe kur e bente 
sexhden (e dyte) e edhe kur e ngrinte koken nga ajo sexhde. Tekbirin e 
shqiptonte edhe kur ngrihej nga ndeja pas reqatit te dyte. Keshtu 
vepronte ne ^do reqat derisa e kryente namazin. Kur kthehej kah masa, 
thoshte: "Pasha Ate, ne dore te te cflit eshte shpirti im, une perafersisht 
ua kam shfaqur namazin e Pejgamberit s.a,y,s.. Ky, vertet ka qene 
namaz i tille i Ebu Hurejres derisa e ka leshuar dyi^ane, thone Ebu 
Beker b. Abdurra-rrahmani dhe Ebu Seleme. S64 OK^^U- € ^ c./> :;!:; c^i ^x ^>^' J*^j • '^x 

804 Ebu Hurejre r.a. gjithashtu ka thene: "Kur Pejgamberl s.a.v.s. 
e ngrinte koken nga ruqujay shqlptonte "SemiaW-Uahu li men hamideh, 
rabbena ve lekel-hamd" , bekonte disa njerez, i zuri ne goje me emra dhe 
tha: "O Zot, shpetoje VelSd b. Vehidin, Seleme b. Hishamin, Ajjasb b. 
Ebu Reb'an dbe besimtaret tjere te pafuqishem. O Zot, shtoje presionin 

te (fisi) Mudar dhe Jepu vite me uri si viti i Jusuffit (a.s.)!" 

113 
Popujt e lindjes kane qene atehere ne grindje me fisin Mudar. 113 Veiid ibiii Velidi esh^ vellai i prijesit te njohur usbtarak Halid b. Velidit. Idhujtaret e 
kane nxgnS Velidin ne Beder, dhe e kaijg sjellur nS Mefce ku e kane mimduar. Ng emSr 
© lirimit le tij Pejgamberi a.s, nS namaz ka kenduar Kunut dovai dhe m£ n& fund eshte 
liruar dhe ka ikur ne Medine. 

Seleme ibni Hishami eshtS nder mekasit e parS qB ka praauar Islamin. Eshtg shpemgulm: 
ne Etiopi, me vone eshte kthyer ne Meke, eshte munduar, ndjekur dhe burgosmr; rrefli 
vitit tS 4 -te sipas hixhrietit, ka Uair ne Medine, lai marre pjese ne betejen Mut'i e eshtS 
vrare nfi luften nS Exhnadejn. 

Ajjaah ibnuEbi rebia eshte vellai i Ebu Xhehlit per nga nena si edhe Seleme ibni Hishami. 
fishte ndSr mekasit e pare qS pranoi Islamin. Ebu Xheheli e ka torturuar dhe e ka burgosur, 
por me ne fimd ka ikur ne Mediise. Ka ndetruar jete ne betejen ne Jermuk. 

Nga hadithi mimd te pgifundoliet: 

- Tekbiri shqiptohet me rastin e hyqes ne namaz dhe kalimit prej nje pjese te namazit 
ne tjetren; ai shqiptohet gjate iBvizjes kalimtare. Keshtu, tekbiri i mquse fillon te 
shqiptohet me fillimin e ramjes (perkuljes) dhe (ednqet derisa falcsi te bjere \\t ruqu. 
Tekbiri i sexhdes fillon te shqiptohet me filiimin e ramjes ne sexhde dhe zgj at derisa baUi 
la preke token kur vazhdon te shqiptohet citati i caktuar i tespihit. Tekbiri, per nghritje 
nga ndeja e pai:&, fillon tS shqiptohet prej fdlimit te ngritjes deri te drejtimi i plote nS 
kenibg, Maliku dhe Umer ibnu Abdu-1-Azizi slKjiptimin e ketij tekbiri e preferojne kur 
te qendrojme nS kembS. 365 


80S. Na ka treguar All b. AbduUahu, ketij disa here i ka treguar Sufjani, 
nga Zuhriu, se e ka degjuar Enes b. Malikun duke thSnS: 

- Pejgamberi s.a.v.s. ka rene nga kali. Nganjehere Sufjani do te 
thoshte "eshte rrezuar nga kali" dhe ka gervishtur (qeruar) anen e ty te 
djathte. Ne me vone hyme te ai dhe e vizituam. Ne ate (9ast) flUoi koha 
e namazit dhe u fal ulur me ne, e u ulem edhe ne. 

Sufjani lyehere ka thene: "...Edhe ne u falem ulur". Kur e kreu 
namazin, tha: "Eshte emertuar imaml qe ata qe falen ta ndjekin: kur te 
shqiptoje ai tekbir, shqiptoni edhe ju, kur hie ne ruqu, bini edhe ju, kur 
te ngrihet, ngrihunl edhe ju; kur te tfiote: "Semiall-llahu li men hami- 
deh", thuani edhe jut "Rabbena ve lekel-hamd", ndersa kur te bie ne 
sexhde, bini edhe Ju!" 

- Ma'meri e ka transmetuar keshtu kete rasst ? - Pyeti Sufjani 

- Po - u pergjigj (All b. Abdullahu). 

- Per Zotin mire e ka mbajtur ne mend, Ma'meri. 

Zuhriu e ka transmetuar njelloj (si edhe Ma'meri): "...ve lekel- (» E kam mbajtur ne mend (transmeton Sufjani nga Zuhriu): "... e ka 
gervishtur (qeruar) kemben e vet te djathte..." - I . tf une tek ai dhe me ka thene: "... dhe i ishte gervishtur kemba e djathte nen 366 


W.W ^-^^ ^ '^^ J^ !>'^ ' ^'^^ (^. Cr- rt^i * >5» ^^^ 

t^ "fn Ji . 'If- ''^ V^' ■ ^^- 4^'J' >^ ^ 'J^*J' H ^^f-'^. '(fc^-^^ ' A 4^5.' 
! 'oiL ::ur(^jar> tlLwy Jy^i 3jy^ XiJul J* 

Jjiii . <;A-I ^^^-ii wj I; : JjAji i ^X™*i (yi **' <ll U w,SIa* j^r'^'j i^^fiit? <> V* '^J V ^ J miwini!ffw»nwiiiifiK)fw 

367 Rendesia esexhdes 

806. Na ka tregiuu- Ebu~l-Jemani, ketij Shuajbi, ky nga Zuhiiu, kelij ia 
ka kumtiiar Seicl b. Musejjebi dhe Ata' b. Jezid Lejthiu, qe Ebu Hurejre i ka 
iDformuar se iTiasa ka pyetur; 

- O i Derguari i All-IIahut, a do ta shohim All-Uahun tone ne Diten e 
Gjykiniit? 

- A dyshoni ju ne lienen e nates se plote para te ciles nuk ka kiirrfare 
reje? - Pyeti Pejganiberi s.a.v.s, 

- Jo, o i Derguari i All-IIahut - u pergjigjen ata. 

" A dyshoni ju ne diellin para te cilit nuk ka kurrfare reje? - pyeti 
Pejgamberi s.a.v.s. 

" Jo - U pergjigjen ata. 

Po ju pra, ja keshtu, vertet do ta shihni. Kur masa te mblidhet ne 
Diten e Gjyidmit, ai do te thote: "Kush kend e ka adhuruar, le ta ndjeke 
edhe tash!" Atehcre, dlkush nga ajo niase do ta ndjeke diellin, dikush 
do ta ndjeke henen, dikush shtatoret (edhc shejtanet), e do te mbesin (ne 
vend) keta ithtaret e mi dhe mes tyre munafiket Pstaj do t'u paraqitet 
All-llahu e do te thote: "Une jam Zoti juaj". Ata, atehere, do te thone: 
"Ky eshte vendi ynii derisa te na vij Zoti yne, dhe kur te na vije Ai ne do 
ta njohim Ate". Atelsere, vertet, do t'u paraqitet All-llahu dhe do t'u 
thote: "Une jam Zoti juaj". 

- Ti je Zoti yne - do te pergjigjen ata. All-llahu, atehere do t'i therrase 
dhe atehere do te vendoset edhe ura neper mes te Xhehennemit dhe une 368 kaloj. Atehere askush asgje nuk do te flase pos Pejgamberit a.s, kurse 
Qalimi i Pejgamberit a.s. do te jete vetem: "O Zot, shpeto, shpeto!" 

NS Xliehennem do te'kete gengele qe i pemgjajne therrave te saManit. 

A i keni par therrat e sa'danit? - Ja pra ato jane si therrat e sa'danit, pos qe madhesine e tyrre nuk 
e din askush pos Ail-Oahut, ato do ta rrembejne masen sipas veprave te 
tyre dhe disa do te jene te shkaterruara per shkak te veprave te tyre, 
ndersa disa te copetuar dhe past^j te shpetuar. All-llahu kur don t'ua 
tregoje Meshiren e vet disa personave ne Xhehennem, ai do t'u urd- 
heroje meleqeve t'i nxjerrin, e i nxjerrin ata te cilet e kane adhuruar 
All-llahun. Melaqet do t'i nxjerrin ne saje te gjurmeve te sexhdeve te 
namazeve, kurse AU-Uahu ia ka ndaluar Zjarrit te Xhehennemit ta djeg 
gjurmen e sexhdeve. Keshtu ata do te daJjn nga Xhehennemi. Zjarri i 
Xhehennemit gelltit te gjitha organet e njeriut, pos vendeve me gjurme 
te sexhdeve. Mekataret do te daliji nga Xhehennemi krejtesisht te djegur 
dhe te ata do te derdhet uji i jetes dhe do te Olloje te gufoje sig gufon 
kokrra ne lymin qe ka sjellur vershimi. Atehere All-llahu do ta perfun- 
doje gjykimin ndermjet roberve dhe do te mbetet vetem lye njeri 
ndermjet XhennetJt dhe Xhehennemit. Ai eshte nj^riu i fundit i Xhehen- 
nemit, i cOi do te duhej te hyje ne Xhennet i kthyer me fytyre kah 
Xhehennemi dhe do te thote: '*0 Zoti im, largoje fytyren time nga 
Xheheiinemi, me ka helmuar era e tij, e me ka djegur flaka e ashper!" 

- Nese te mundesohet kjo, mos do te kerkosh ti ndoshta edhe di^ka 
tjeter? - do te pergjigjet AU-llahu. 

- Jo, per nderin Tend - do te pergjigjet ai. Atehere, All-llahu do t'i 
jep qka te doje nga premtimi dhe marreveshja dhe do t'ia largojS fyfyrSn 
nga zjarri. 

Pasi qe e ktheu kah Xhenneti dhe ai pa bukurite e tij, do te heshte 
aq sa te doje All-llahu te heshte, e pastaj do te thote; "All-llahu Im, me 
afro vetem deri te dera e Xhennetit!" 

All-llahu do t'i pergjigjet: "A nuk e ke dhene tashme premtimin dhe 
oblisimin se nuk do te kerkosh assle peroos asai qe tashme ke kerkuar! " 369 i/ui-i- i^tiAam 
O Zoti im, - dot te thote ai ■ mabase, nuk Jam, krijesa Yte me All-IIahu do t'i thote: "Mos, dnoshta, nese te jepet kjo, do te kerkosh 
li^ka tjeter?" 

- Jo ■ do te thote ai - pasha Madherine Tende, nuk do te kerkoj asgje 
po asaj. Ai, pastaj do t'i jape All-llahut, betimin dhe obligimin te cilin 
do ta doje Ai dhe pastaj do ta ofroje te dyert e Xhennetit. Kur te vije te 
dyert e Xhennetit, e sheh shkelqimin e tij, gjelberimin e gjithanshem dhe 
gezimin, do te heshte aq sa te doje All-Ilahu e pastaj do te thote: "O Zoti im, me lut ne " "" *'" All-Ilahu i Madherueshem do te thote: "I mjeri ti, njeri! ke here 
deklarate te Quditshme. A nuk ke dhene preintlmin dhe detyrimin qe 
nuk do te kerkosh asgje tjeter po asaj qe tashme te eshte dhene!" 

- O Zoti im - do te thote ai - mos me bene krijesen Tende me fatkeqe! 

Shume i larti All-Uah qeshet me te, e pastaj i lejon hyrjen ne Xhennet 
dhe do t'i thote: "Kerko ^'te duash tjeter!" 

Ai do t'i paraqese deshirat e veta dhe kur perfundojne deshirat e tij, 
Shum i LartI All-Uahu i Madherueshem do t'ia perkujtoje te gjitha ato 
nje nga nje dhe kur te mbarojne ato deshira, Ail-llahu i Madherueshem 
do te thote: "Do t'i kesh te gjitha ato e edhe me shume". 

Ebu Seid Hudriu i ka tfiene Ebu Hurejres r.a. qe Pejgamberi s.a.v,s. 
ka thene: "...All-Uahu i Madherueshem do te thote: " I ke marre te gjitha 
ato e edhe dfajete here me teper ' ' . Lidhur me kete Ebu Hurejre ka thene : 
"Une nga Pejgamberi s.a.v.s. kam mbajtur nder mend vetem deklaraten 
"...I ke te gjitha ato dhe me to edhe aq". 

Ebu Seid (Hudriu) parape ka thene: "E kam degjuar duke thene: "I 
te Riitha ato dhe dhiete here me shume". 1 14 Dy verzionet e fjalisS peifLuiduese te hadjthit kane lindui' pSr shkak se Pejgamberi a.s. 
te paren e ka thene sipas logjikes se njeriut te tiijeshte, e te dytm me vone nc harmoni 
me Shpaiycci. 

Te pamurit Al!-llahut ne Diten e Gjykimit eshte fakt i verifikuar me Kur' an: "Vuxhuhun 
jevmeidhinnadiietuniiarabbihanadhiretun...", d.m.th. " Disafytyraatedite, do tejeaie 370 tegezueshme(dhe)dotasliikojn6Zotiiie vet.." (el-Kijame, 22-23). 

PgrfaqSsuesit e le gjitha shkollave ortodokse konsiderojne se besimtaret do te kene 
mimdesi ta shohin Ali-llahiin nen kushtet dhe zakonet e botes se ardiishme. 
Mushebbihet dhe keramitet kete mendim e pranojne vetgni pgeserisht, e rau'tezilet e 
hedhin teresisht duke u mfaeshletur ne ajetin: "La tudrikulixi-l-ebsani ve huve 
judriku-1-ebsar...", djii.th.: "Ate nuk munden ta sliohin sytS, e Ai i pSrfshin 
shikimet..."(ei-En'am, 103). 

Perfaqesuesit e mesimit ortodoks ajetin e lartshenuar e inteipretojne: "AU-llahuii nuk 
mimd ta pgrfshijne t&esisht syte e njerezve^ e Ai te tyre mimdet". 
Mu'tezilet iheksojae ajetin: "Len terani vela kimn-dhur ilel sliebeU fe mistekarre 
mekanaehu fe sevfe terani..." d.in.th. "Nuk do te me sholxesh ti, por shiko ate koder e kur 
do te stabilizohet (mund tS rrij) ne vendin e vet, edhe ti do te mB shohSsh..." (El-A'raf, 
143). 

Perfaqesuesit e medMiebeve te pranuar terheqin verejtjen qS ajeti i pSmiendur fca tg bgje 
me kushtet e jetes se kesaj bote dhe mik peqaslitoliet mimt^sia e pamjes se AU-llalmt ne 
Boten e ardhshme. 

Mu'tezilet theksojne edh ajetin; "Ve ma kane li besherin en jukel-limehulI-Uahu il-Ia 
vaiijen ev min verai hixhabin..." d,m.tli. "Njeriut ikaliije tebisedcje me All-llahun vetem 
me ane te Shpalljes ose pr^a griles ose t'ia dSrgoje tS derguarin e vet (melaqen)..." 
(esh-Shura, 51) 

Mirgpo, ajeti ka tS bSjS me format e ndryshme te Shpalljes tg cilen All-llahut xh.sh. ua 
ka §uar (dhene) te derguarve te vet ne kushte te kesaj bote materiale, ndersa me kushtet 
ejetesjomateriale do te kete mimdesi tE pamjes edhe teqenivejomateriale. 

Namazi eshte forma me ideale e besnikerise ndaj AH-llahiU xh.sh. Pejgamberi a.s. thotS: 
"Besimtari me i afert te all-llafau xh.sh. eshte kur 6shte ne sexhde". 

Ura e Siratit eshte Hdhese e dy boterave e cila e ve ne dukje migen jetgsore te njeriut 
prej lindjes deri nfi vair dhe pro vat per te ciiat duhet p^katitur me pare. 

Apologjetfet maidojne se ajo eshte ura neper zjarr, me e holle se qimja e me e m{ffehte 
se tehu i shpates ng te cilen njerezit do te mecren ae pyetje per besimin ne AU-llahun 
xli.sh.» pSr tutjet fetare, obligimin p^ t'i ndihmuar te nezikuarit, per agjerimin e 
ramazanit, per viziten Qabes, per marrjen e abdestit sipas rreguUit, p^ pastrimin pas 
marredhenieve sdcsuale dhe per fflbajtjen e higjienes se Uiipit. 

Ekzistimi i kesaj ure nuk eshte ne harmom. me hgjet e kesaj bote, por nvk eshte e 
d<Hnosdoshme te jete ne kundeishtim me ligjet e botes se ardhshme. Ligjet dhe kushtet 
e jetSs nderkontinentale ne mizuUin tokSsor nuk janS tS njejtS. KashumSbime dhe kafshe 
te cilat jetojne, rriten dhe shumohen ne nje kontinent e ne l^etrin thahen dhe vdestn. 
Kushtet jetgsore te bimeve dhe botes se kafshSve shpesh ndryshojnS edhe ndermjet 
regjioneve tg ngushtS. Dnke shikuar ne kushte vetfem te jetgs tokeso!^ na shpie te 
perfundimi se esh^ e pamunAn te jetosh jashta tok^ dhe kete tB mos e mbikqyrim si tS 
vertete as qe do te besonim se ajo ekziston. ReaUteti i detyron njerSzit le pranojne se jeta 
nS uje dhe ne toke numeiikisht Sshte mS e shumte dhe me e llojllojshme sesa ne toke. 371 ISp^ J 34j ^i ^4. ^m^\ 
! 807. Na ka treguar Jahja b. Bukejri, ketij Beker b. Mudari nga Xha'feri, 
ai nga Ibni Hurmuzi, ky nga Abdullah b. Maliku dhe Ibni Buhajne qe Jeta dhe ol^timi i botes ujore dhe nentoksore i eshte pershtalur nevojave te verteta dhe 
gjaidjeve ne tS cil^ ato kafshe jane dhe leviziiu Kafshet e ujit shumohen dhe zhvillohen 
ne uje, levizm dhe jetojne ne te, e njeriu mbytet. 

Kiir mimd te jene kaq te ndrysbme fcushtet e jetgs nS planetin tone, atehere SshtS e qarte 
se ato jane edhe me te ndryshme dhe me te dallueshme ne trupat tjere qiellore. Ajo q£ 
eshte e paraimdxir, sipas ligjeve tg jetes ne planetin tonS, nS tjetrin kjo eshte dukuri 
nonnale. Pei' shembull, njeriu i rende 50 kg. ne toke leviz normalisht. Ne h^ie, ku pesha 
specifike eshte dhjete here me e vogel, ai do t6 ishte i rnnde 5 kg- dhe do te fluturonte si 
zog, do te ecte neper pe te trashe e htar te holle, do te rrinte nS dege te dninjve, do tg 
fiinte e pushonte ne strofollat e veta e te ngj ashme. NS planetin me tg voggl, i njejti njeri 
do te islite i rende sa flutiira dhe do te levizte neper perin me te holle me gmpin e 
moshatareve te tij. Mirepo, po te kalonte ai njeri ne diell, ai ne saje tg fiiqise se peshes 
spoiifike dhjetefish me te rende te diellit, ne te do te vinte 500 kg.; nuk do te mundej me 
te qerdroje ne kembe e as tS levize si me pare, atS batra e vet persoiiale do ta fuste ne 
rropulli te diellit, do ta grimconte ose do ta sheshoje. 

Njeriu ne toke i kalon urat me ki^hte te caktuar. Nuk mund te shkojS pSr pe e litar, sepse 
e terheq ftiqia e rende e tokes. Sa te jete njeriu me i plote, aq me teper e teiheq toka. 
Mirepo, mbi hapesiren e sferes jonizuese dhe jashte largesi^ se amtshme te fuqis^ 
tofeSsore, dominon gj endje e papeshueshme. Ne ate siperfaqe pesha (e rSnde) e objekteve 
tokesore dhe e njerezve shkrihet dhe nuk ekziston. Aty mund te levize gdokush pa baze 
te fortg nen kembe dhe pa ajer rreth vetit. Levizja dhe kalimi i njeriut e edhe popullit 
neper pe te holle nen ato kushte eshte me e lehte dhe me e sigurtS, sesa kalimi ngper ura 
betoni ne siperfaqe le tokes sone. kete e feme vertctiJiu: astronautet soyjetike dhe 
amerikai^ ne vitin 1965, fcur ne prani tS njerezve te tokes kang dalur nga kabinat e 
rafestave ^ tyre dhe kane levizur (ecur) neper kosmos si neper toke. 

Ligjet e botes se ardhshme ^ithsesi do t'i pergjigjen nevojave te saj. Numerikisht te 
shumte dhe Uojshmeria e atyre ligjeve eshte shmje e mengurise dhe madhSsisg sS 
Krijuesit te tyre, e inoskuptimi yng shenje e peifcufizueshmSrise maidore. 372 7xa'?i^ Pejgamberi s.a.v.s. i ndante duart (nga brinjet) gjate te falurit aq sa dukej \B 
bardhit e trupit te sjetullave tB tij. 

Lejflil ka tiiene: "Keshtu, njgHoJ mua me ka treguar Xha'fer b. II 
I Kete e ka deklamar Ebu Hiunejd es-Saidiu duke tranimietBar nga s.a.v.s. > « 


At- 

f me rregui e 808. Na ka treguar SaUt b. Muhammedi, ketij Mehdiu, nga Vasili, ai nga 
Ebu Vaili, ky nga Hudhejfe qe ka pare nje njeri i cili nuk i ka bere me rregull 
ruqunS e as sexhdet, andaj, kur e kxeu namazin e vet, Hudhejfe, i ka th6ne: ti Mendoj, thote (Ebu Vaili) se ka then^: "P© te vdisje ne kete mige, ti 
nuk do te vdlsje ne rruge dhe drejtim ^ Muhammedit s^.y.s.". 

B . Na ka treguar Kabise^ ketij Sufjani nga Amer b. Dinari, ai nga 
Tavusi, e ky nea Ibni Abbasi: 

373 ■tern 'AM—l-i "I eshte urdheruar Pejgamberit s.a.v.s. te beje sexhde me shtate 
organe te trupit dhe te mos i mbledh (terheq) floket e as petkun, dhe ate: 
me ballj me duar (shuplaka), me gjunje dhe me kembe (me shputa)*'. 115 Sipas mendimit le Imam Ahmedit, Is-hakut, Shafiut dhe Buhariut ne sexhden e atij qe 
niik men pjese cilado pjese e organeve te permendura, ai namazin nuk do ta kete tg 
plotftiqishgm. 

Sexhdja dutiet bare me baUe, e edhe me lixmde qe tyn ne ate te prefemeshme, Neveviu 
thote: "Te besh sexhdeii me shtate organe te pennendur ne hadith esbte detyre e 
domosdoshme (farz), dhe ate me tere ato organe si edhe me ballin e himden b^hkarisht" . 
Fytyra gjate kryeijes se sexhdes duhet K€ jete e zbuluar. 

Ebu Hanife dhe Ebu Kasimi, njeri nder juristet e drejtimil malikij, konsiderojne se 
nanazi eshlS i plotfuqishem kur sexhdja behet qofte me balle, qofte me hunde. NdSrsa 
Imam Ahinedi dhe Tbni Habibi e konsiderojne si detyre te domosdoshme (farz) ta besh 
sexhden njekohesisht edhe me balle edhe me hundS. 

JuristSt e shkollSs hanefite verejng se kjo nuk kmund te perfimdohet nga hadithi i 
permendur dhe se balli me hmidgn bejen njS organ me emiiis "fytyre". Hunda dhe balli 
po te konsideroheshin organe te veganta, Pejganiberi a,s. ne vend te shprehjes "shtate" 
do te thoshte "me tetS...". Eshdat e hundes fillojne nga vetuUat, e mbarojne mbi nofull^n 
e qjerme. Balli dhe himda jane te lidhuia nder veti dhe miinden, pa dyshiro, te 
konsiderohen si nje organ i tmpit. 

Majat e gishtave te kembeve diihet te jene te lidhur me tok^, e ne mSnyre te njejte edhe 
gjunjte dhe bSrrylaL 

Jane te ndryshme mendimet e shkollavc te drejlesise rredi damosdoshmerise se berjes 
se sexhdes me ballg dhe hundS njekohSsisht <»!e vetSm me nj&rin prej tyre. 
Juristet e shkolles hanefite thone se ne hadith eshte e iirdheruiu: kry^a e sexhdes me 
balle i ciii eshte vetem pjese e fytyres dhe kur baUi mund te shrarbejS ne emer te fytyres, 
atehere ashtu mimd te sherbej e edhe hmida. Prandaj , kush e ben sexhden vetSmme himde, 
namazin e ka te plotfuqishem.. Hnnda, pa dyshim, se SshtS pjesS e fytyiSs si edhe baili, 
miiSpo, te kufizosh berjen e sexhdes vetero me hunde, hyn ne veprime tS cprtueshme. 
Tahaviu ne "Tehdhibu-1-aihar" tho^: "Balli dhe hunda jane te statusit te njejte". Tavusi 
! pyetiir per kryerjen e i^xhdes me himdS, £sht6 pgrgjigjur: "A nuk 6sht5 hunda pjese 
perbemse e fytyres?". kurse Ibni Sirini eshte pSrgjigjur me ajetin: 
- A nuk lexon valle ne Kur'an: "Jehimme lil edhkani suxhxheden...", d.m.{h. "Te 
devotshmit duke here sexhde bijne ne nofulla..." (el-Isra', 107). 
Ne ajet ne vend te fytyrgs eshte permendur nofulla, saktesisht hunda dhe goja, dhe kush 
ben sexhde All-llahu xh.sh. e lavderoii- 

Eshte e qortueshme qe gjate faljes t*i inbledhesh ose shtrengosh uobat ose floket e gjata 
t'i lidhesh si bisht; te falesh me kembg te pantalloneve te pSrvjelura, me mSngg te 
pervjelura dhe me floke te gjata te leshueura e te shprishwia. Sipas mendimit te Ibni Tirdt 
kjo eshte QesMje e tradites se vendit. Nese masa ashtu vishet atehere edhe le te falet ashtu. S74 810. Na ka treguar Muslim h, Ibrahimi, ketij ia ka transmetnar Shu*be 
nga Arnri, ai nga Tavusi, ky nga Ibni Abbasi r.a., e ai nga Pejgamberi s.a.v.s. 
qe ka thene: 

"Na eslite urdheruar te bejme sexhde me shtate eshtra (organe) dhe 
te mos i mbledhim petkun dhe floket". 

811. Na ka treguar Ademi, ketij Israili nga Ebu Is-haku, ai nga Abdullah 
b. Jezid el-Hatmi, ketij i ka treguar Bera' b. Azibi, e ai iiuk eshte rrenacak, 

dhe ka thgnS: 

"Ne faleshim pas Fejgamberit s.a.v.s. dhe kur ai shqiptonte: "Semi- 
all-llatau 11 men hamideh", askush nga ne nuk do ta lakonte shpinen e 
vet derisa Pejgamberi s.a.v^, t'e veje ne toke ballin e vet". 


Duket se halifja Ali, pik&isht para vete te faliirit, i ka zgjidhur floket e tij te mbledhura 
mbi qafe duks theaS: "Kjo eshtfe shtroje e shejtanit". TS njgjt&i ia ka bSrS Ibni Abbasi 
as-habes Abdullah ibni Harithit dhe i ka theue: "Kjo gshte e igSjte me personin qe falet 
me dnar te lidbum prapa". 

Floket ne koke te mashkullit duhet te jaie ne pozite nomiale. Abduli^ b. Umm e ka 
p^e nje njai qe falej me flokS te mbledhiira mbi qafg dhe i ka thirrur: "Zgjidhi floket 
dhe leshoi qe edhe ato me ty te raimd te bejne sexhde!" 
Duart mund te jene ne dorgza. 375 812. Na ka treguar Mual-la b. Esedi, ketij Vehejbi, nga Abdullah b. 
Tavusi» ai nga babai i lij, ndei-sa ky nga Ibni Abbasi r.a. i cili ka thene se 
Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

"Me eshte urdheruar qe sexhden ta bej me shtate organe (eshtra): 
me balle, dhe dha sherge me dore ne hunden e vet, me dy duar (shu- 
plakat)j me gjuiijet dhe majat e dy shputave e te mos e shtrengoje 
(mbledh) petklin dhe floket". *.«.^^ Ua.^.— .^L 


813. Na ka treguar Musai, ketij Heirnnaini nga Jahjai, ai nga Ebu Seleme 

qe ka thene: 

- Kam shkuar deri te Ebu Seid el-Hudrlu dhe kam thene: "Te lutem 
qe te dalesh me ne te vend! me palme te bisedojme". Ai doll, dhe une, 
thote Ebu Seleme, i kam thene: 

- Me trego ^ka ke degjuar nga Pejgamberi s,a.v^. per Lejletu-!- - Pejgamberi s.a.v.s.5 tha al, ishte ne i'tikaf dl\jete ditet e para te 
ramazianit e edhe ne me te ishim ne i'tikaf. Pastaj i erdhi XhJbxIIi dhe 376 dhjeteditshin e mesem. Me te ne I'tikaf ndejt^m edhe ne^e prape i erdbi 
Xhibrili dhe tha: "Ajo qe kerkon eshte para teje". 

Pejgamberi s.a.v.s., ne mengjesin e sxjezete te ramasanlt, u ngrit dhe 
tha: "Kush ka qene ne I'tikaf me Pejgamberin s.a.v.s. (d.m.th. me mua) 
le te klhehet prape ne te, Mua ne gjume me eshte paraqitur Lejletu-l- 
Kadri dhe ja, une e kam qitur mendesh. Ajo, me slguri eshte njera nga 
netet tek te dhjete diteve te fundit te ramazanit Kam pare veten duke 
here sexhde ne balte e uje". 

- Tavani i xhamise ka qene me dege W palmes. Atehere ne qiell nuk 
kemi pare asgje, e pemjehere erdhi nje re dhe ne u lagem (nga shiu). 
Pejgamberi s.a.v.s. u fal me ne, ndersa une ne balle te Pejgamherit s.a.y.s. 
dhe ne hapesire te hundes se tij kam pare gjurme te baltes dhe te ujit te 
paratreguaTs qe e vertetonte vertetesine e endrres se ty. 


f> > Lidhja dhe shtrengimi i rrobave 

Dhe terheqja e petkut per yeti per shkak te frikes qe te mos zbulohet 
vendi 1 turpshem. 1 16 Nga hadithi mund te perfimdotiet; 

- i'tikafi eshte detyre e kcaifinnuar me sheriat; 

- lejohet te besh sexhde ne balte, nese me balle mimd te ndjehet fbrtfesia e tokes. Imam 
Maliku lejon berjen e sexhdes vetem ne vend te forte, e juristet e shkolles malikije lejojnS 
te behet me perkulje (ramje) deri para baltes, nese gjate kohes se allj namazi.niik do te 
mimd te gjindej vend i paster e 1 terur; 

- sexhdja behet me ISshirain e ballit ne toke; 
' endeirat e Pejgamherit a.s. janS realitet; 

- udheheqesit duhet ndihnmar ne pimet e dobishme per bashkesine. B77 814. Na ka treguar Muhammed b. Kethiri, ketij Sufjani nga Ebu Hazimi, 
ky nga Salih b- Sa'di, i cili ka then^: 

- Masa falej me Pejgamberin s.a>v.s. ashtu qe rrobat e tyre (t& 
poshtme) per shkak se ishin te shkurtera i kane lidhur pas qafave te tyre, 
e grave, qe faieshin ne safin e fundit, u eshte thene: **Mos i ngrenl kokat 
tuaja (prej sexhdes) derisa meshkujt te mos barazohen ne ndeje!" j^^Cj' ^y-^ cf A* 0; J/ o» - ^.i £i:'>i - *'*'' ^'-^^ *^* <;-^ V^^VtjJlrVi* Ll3-^j*j[^Cii^V''j5 815. Na ka treguar Ebu en-Nu'mani, ketij Hammadi, e ai esht^ Ibni Zejdi, 
nga Amer b. Dinari, ai nga Tavusi, e ky nga Ibni Abbasi, i cili ka thene: 

"Pejgamberit s.a.v.s. i esht€ urdherimr te beje sexhde me shtate 
organe (eshtra) te trupit dhe te mos i shtrengoje rrobat e Soket e veta". 

Faiesi ne namaz nuk i shfrengon rrobat e vela 

816. Na ka treguar Musa b. IsmaHi, ketij Ebu Avane, nga Amri, ai nga 
Tavusi, ky nga Ibni Abbasi r.a., e ky nga Pejgamberi s.a.v.s. i cili ka thene: 

"Me eshte urdheruar te bej sexhde me shtate organe (eshtra) te 
trupit, te mos i terhek floket dhe rrobat" 


th±j^j\i:!/^]S\*^: ^j^j is^f'j ji}jk jV^t ^*^^ort ^b v^v^*^ 378 817, Na ka treguar Museddedi, ketij Jahjai nga Sufjani, ketij Mensuri nga 
Muslimi, ai nga Mesruku, e ky nga Aishja r.a. e cOa ka thene: 

- Ne ruqune dhe sexhden e ty Pejgamberi s.a.v.s, e preferonte shume 

te thote: "SubhanekeU-liahumme rabbena ve bi hamdike. AH-ilahum- 

117 
mc-g-firir*. Keshtu ai pjeserisht e shpjegonte Kur'anin. 

,r:C.^1 JS.IJ* 1:^1^^ Cr j,^ 1 ^ J^ JSi tl '^5 f * i- 'f * ^ f ^ ^^"^ 


818. Na ka treguar Ebu-n-Nu'mani, ketij Hammadi nga Ejijubi, e ai nga 
Ebu Kilabi qe Malik b. Huvejrithi u ka thene shokeve te tij: 

- Keni kujdes, do t'u tregoj (do t'u njoftoj) namazin e Pejgamberit 
s.a. V.S.J e kjo, tbote Ebu Kilabe, nuk ishte ne kohe te namazit U ngrit ne 
kembe, pastaj ra ne ruqu dhe, duke e shqiptuar tekbirin, e ngrit koken 
dhe u ndal pak, pastaj ra ne sexhde, pastaj e ngriti koken dhe u ndal 
pak. Eshte falur ashtu si te falurit e ketij imami tone Amer b. Selemes. 

^jjubi ka thene: "Imami I permendur bente di^a gka une nuk kam 
pare qe ata ta bejne ate; at rrinte pak ulur ne fund te reqatit te trete, 
perkatesisht ne OIlim te reqatit te katert". . \ifc^^. J i-^ir^ slu * f^\ ji ^s i * Jtt -^ ^^ ^ V ^^ • ^^ - ^^"^ 1 17 Me ^alioe e fundit hazreti Aishja aludon nS ajetin: "Fe sebbih bi hanuH rabbike 
v^tagfiihu", qe domethene: "Me falenderim (me admiriin) lavdgroje Zotin dhe nga ai 
k&fcoitdjese(falje)!" (en-Naser, 3) 379 <3mA€Aa~l- 'i^uAam. 819. Tha: pastaj kemi shkuar te Pejgamberi s.a.v.s., kemi qene tek 
ai, dhe ai tha: "Kur te ktheheni te famlljet tuaja, falenl ate namaz ne ate 
kohe, faleni ate namaz ne ate kohe dhe sahere te filloje koha e cilitdo nga 
ato namaze, dikush nga ju le ta therrase ezanin, e imam ie t'u behet me 
I moshuari nga ju! '* 

820. Na ka treguar Muhammed b. Abdu-r-Rahmani, ketij Ebu Ahmed 
Muhamined b. Abdullah Zubejri, ketij ia ka transmetuar Mis'ari, nga Hake- 
mi, ai nga Abdu-r~Rahniaii b. Ebu Lejli, e ky nga Bera'u qe ka thene: 

-Sexhdja, ruquja dhe te ndenjurlt e Pejgamberit s.a.v.s. ndermjet dy 
sexhdeve kane qene peralersisht te nje gjatesie". 

OT. i'j^- f j1 f li '^, ^1 "of: O^* JU - ^ j-i ^ V '^-^^ ^^ >^ ^' ^^'^ 

821. Na ka treguar Sulejman b. Harbi, ketij Hammad b. Zejdi nga Thabiti, 
nga Enesi r.a. qe ka thenS: 

"Nuk ngurroj t*u fall ashtu si^ e kam pare Pejgamberin s.a.v.s. te 
fale me ne. Enesi, thote Thabiti, ka here di^ka qe nuk kam pare te beni 
ju: kur e ngrinte koken nga ruquja, qendronte ne kembe aq saqe dikush 
do te mendonte se e ka harruar sexhden, e ndennjet sexhdeve prape aq. 
saqe njeriu do te mendonte se tashme e ka harruar (sexhden e dyte)". 118 Nga haditbi mund te perfundohet: 

■- eshtg e preferueshem te ndalesh pak ndermjet dy sexhdeve, kurse Imam Ahmed! 
preferon edhe kenduarjen e "Rabbigfirli!", dm-tk "O Zot, me faJ!" Ebu Davudi 
shqiptimia e tekstit te peiinedaur e konsideron detyre te damosdoshme (farz), dhe kush 
e leu me qeUiiu, namazin e ka te prishur. 

Hanefite konsiderojne se per qendrim te tille nuk ka argument te besueshem dhe 380 

Ebu Humejdi thote: "Pejgamberi s.a.v,s. bente sexhden duke mos I 
vene berryiat e veta ne toke dhe duke mos i terhequr te vetja". 

822. Na ka ti-eguar Muhammed b. Beshshari, kgtij Muhanimed b. Xha- 
feri, ketij Shu'be, ky e ka de^luar Katadeii qe traiismeton nga Eiies b. Maliku 
e ai nga Pejgainberi s.a.v.s. qe ka thene: 

"Behuni te perpikte ne kryerjen e sexhdes dhe askush nga ju te mos 
i hap ne toke berrylat e veta si^ veprojne qent«. kendimin e duase se laitpermendur e prejferojne Vetera gj^e faljen sipas deshires (nafile) 
te iianiazeve te aates. 

1 1 9 Ti nxjeiresh beixyl^ miesh paksa te ngritiir nga toka i kontiibuon vendosj^ rae te mixe 
te ballit ne sexlide, qfeidiiimt me modest dhe evitimit tS pgrtacise. Nuk SshlS mire ta l^sh 
p^ dore k^te uidli^rese. 

Muslimi nS "Sahihmi" e tij, thekson qe Pejgamberi a.s. ka thene: "Kiir bSn sexhde, veri 
shupiakat ne toke e berrylat ngriiii pak !" 

Disa as-habe jane ankuar te Pejgamberi a.s. perndejtje te gjatenS sexhde, e ai u pSigjigj; 
"Ndihmohuni me gjiinjg!" Prandaj, eshte e lejuai- te mbeshtetesfa me bSnyla nS gjimjg, 
nese kjo do ta lehtesoje qendrimin ne sexhde. 

Miisiimi ne pei-mbledhjen e tij te h^itheve permem! pohimet e Mejmunes: 
Pejgamberi a.s. duke here sexhde i kanxjerre jmash berrylat e vet, e baikun e ka shkeputur 
Qga kofshet qe nen te te mund te fcaioje bagetia e vogSt, e rritur mesatarisht. 

Ne "Sahihajn" thuhet: "Kur ka falur, Pejgamberi a.s. i ka ndarS llwet nga brinjBt qe t'i 
shihet bardhSsia nen sqetull". 3m a ne fund te reqatit te namazit tek dhe ngritja 

823. Na ka ti-eguar Muhammed b. Sabbahu, kStij Hushejmi, kete e ka 
informuar Halid el-Hadha'u, nga Ebu Kilabi, ketij i ka ktimtuai* Malik b. 
Huvejiith el-Lejthij qe ai e ka pare Pejgamberin s.a.v.s. duke u falur, dhe 
kur ka qene ne reqatin tek te namazit te tij nuk eshte ngritur ne kembe 

120 

menjeherej por ndreqej pak ne ndejtje. 

j^ 4*spij i^ jiun sj«u! cf t-l "^j % * '.Af^* fc<' cr" ^^ ^^'^^ • WJ '^^ " 4-" 
Si te mbeshtetesh ne toke kur ngrihesh nga reqati 

824. Na ka treguai' MuaMa b. Esedi, ketij Vuhejbi nga E[jubi, e ai nga 
Ebu Kilabi qe ka thene: i 20 Te qendruarit e slikiirte pas kiyerjes se reqatit te pare dlie te trete, Malifcu e konsideron 
akt te Iavduesh«n. 

Taliaviu e pelqen besueshmerine e asaj qe tliekson Biihariu, por konsideron se 
Pejgamberi a.s. ate e ka bere per shkak te ndonje dobesie ose per shkak te ndonjH arsye 
momentale. Po te ishte e detymeshme ajo ndeje, Pejganiberi a.s. do ta urdheroiite dhe 
as-habet e shmnte do t'ia percilinin te tjeieve. 

Tirmidhiu nd "3iuienin" e tij uepeanjet Ebu Huiejres tlieksoo: "Pejgamberi a.s. eshte 
ngiiiiu- prej sexhdes ne kembe me pjeset e perpaime le shputave te tij". 

Kete meadim e praiiojne: Maliku, Evzaiu, Thevriu dhe Ebu Hanifeja, e Imam Ahmedi 
dhe Ebn Zinadi e fiisin ne det>Tat qg jane simneL 

Ibnu Ebi Shejbe ne t^mibledhjen e tij tS haditheve pgrmend po a^e qb e thotS Tiimidliiu 
duke shtuar: "...e nuk ka ndenjur xilur me ate rast". 

Deklarata identike kane dliene Umeri, Aliu, Ibni Zubejri dhe Atau. 382 Opc&^w - Na erdhi Malik b. Huvejrithl, na fall ne ketg xhami dhe Ilia: "Po 
ju fal, por me kete nuk synoj namaz te rregallt^ por dua fja Iregoj si e 
kam pare te falet Pejgamberin s.a.v,s,". 

- E 9far€ ka qene namazi i Pejgamberit s.a.v.s.? - e ksun pyetiir Ebu - Si namazi i ketij imami tone, e mendonte ne Amer b. Selemen - u 
pergjigj Ejjubi. Ky imam plotesisht e shqiptonte tekbirin duke kaluar 
nga nje pjese e namazit ne tjetren, e ki»* ngrinte koken nga sexhdja e 
dyte ulej pak dhe perqendrohej ne toke e pastE^ ngrihej ne kembe. E Ibni Zubejri tekbirin e shqiptonte ne te ngritur. 

825. Na ka treguar Jahja b. Salihu, kStij Fulejh b. Sulejmani, ky nga Seid 
b. Hairthi qe ka thene: 

- Na ka falur Ebu Seidi dhe ^do tekbir e shqiptonte zeshem: kur e 
ngrinte koken prej sexdhes, kur binte ne sexhde, kur ngrihej ne kembe 
dhe kur ^ohej nga ndeja e reqatit te dyte e thoshte: "Keshtu e kam pare i.a.v.s.". ■* fX^.".* 555 <37aAiAu-i- yOtma-m 

826. Na ka treguar Sulejman b. Hai'bi ketij Haramad b. Zejdi, ketij Gajlan 
b. Xheriri, e ai nga Mutanifi, i cili ka thene: 

- Une dhe Imrani kemi falur nje namaz pas Aliut, birlt te Ebu TaEibit 
r.a. dhe sa here qe bente sexhde shqiptonte tekbir, kur ngrihej (prej 
sexhdes) shqiptonte tekblr dhe kur ngrihej ne kembe, pas kryerjes se dy 
reqateve (teshehhudit) shqiptonte tekbir, 

Kur (Aliu) dha selam Imrani me mori per dore dhe tha; "Ky vertet 
na Mi namaz te Pejgamberit s.auv.s.", ose ka thene: "Ky vertet me ka 
ar namazin e Peisamberit s.a.v.s,'*. 


etE 

Ummu Derda ne namazin e vet rrinte ulur ashtu si§ rrin ulur <;do 
mashkuil (njeri), e ajo ka qene juriste. 

827. Na ka treguar Abdullah b. Meslerae, nga Maliku, ai nga Abdu-r- 
Ralmian b. Kasimi, ky nga Abdullah b. Abdullahu qe e ka infomiuar se e ka 
pare Abdullah b. Umerm r.a. qe gjate te ndenjurit ulur (qS ne teshehhud) n£ 
namaz i kryqezonte kembet (shputat), andaj edhe une kam bere ashtu, e 
atehere kam qene i n. Me vone Abdullah b- Umeri kete ma ka ndaluar duke 
thene: "Sunnet eshte ta ngrehesh (ngulesh) kemben tende te djathte e te 
majten ta dyflshosh (ta lakosh ne te djathte) 

- A edhe ti ashtu vepron - thashe. 

121 

- Kembet e mia nuk mund te me mbajne - tha (Abdullah b. Umeri). 121 Rasti i permeadur verteton qe gniaja ne teshehud mumd te rrije ulur si mashkiilli. Ky 384 

eshte qendrimi i Ebu Haoifes, Nehaiut dhe Enes b. Malikut. 

Maliku tiiotS se gmaja duhet ndenjur ulur ng ijg te majte duke e nxjerre ne anen e djatfite 
kofslien te mbeshtetur per tnipi, se nuk duhet ndare kof shet ne mqu, sexhde dhe ne adeje. 
Safijja, bashkeshoitja e Pejgamberit a.s. ne teshebud kandenjur me kembe te kryqezuara, 
e ashtu kane vepruar edhe bastieshortet e Ibni Umerit 

Atau tlhe Hammadi theme: Gmaja ne ndeje ne namaz rrin ulur ashtu si e ka mS lehte" 

Nga hadithi rdimd te perfimdohet: 

- eshte sunnet qe ne ndeje te namazit ta drejtosh (ugrehish) shputen e kembes se djathte 
dhe gisfatat t'i fcthesh kah Kibla, e shputgn e S majtes ta kthesh ne anen e djaihtg. Ky 
eslite mendim i Ebu Hanifes dhe i ninnrit me te madh ^ jiuisteve. 

Transmetohet se ShaRu ka thene: "Ne ndeje, pas kryerjes sS reqatit te katSrt, nxirren te 
dy shputat ne anen e djathte dhe me ije rrihet ulurne toke, e ne ndejea e pare duhet ndenjur 
ulur ne k&nbeu e imjte, e te djathim ta drejtosh". Kete qaadrim e pranon edhe hnam 
Ahmedi dhe shton se ne ndeje te namazit te sabahut ^putat largohen ne ane te djathe. 

Taberiu thote: "E biter eshte edhe njera edhg menyra tjeter e ndejtjes dhe Pejgamberi 
a.s. i ka praktikuar t& dyjat". 

Hanefite, krahas kesaj qe u peimend, i permbahen edhe dekalartes se Aishes te cilen e 
ka iregjistruar Muslimi: "Pejgamberi a,s. kemben e tij te majte ne ndeje ne namaz e ka 
leshuar e te djathten e ka drejluar (ngule)...". 

Gmaja i lakon shputat ne ane te djathS dhe ulet ne ije. 

Nuk lejohet ne ndeje te kryqezohen kembet, e vegmas ne namazet e detyraeshme. Ibm 
Mes'udi ka thSne: "Do te doja tS trij ulur nS fcupezat e gjiinjgve sesa nS kSmbe te 
kiyqeziiara". 385 C^animi-/— iyditAu^-t. 828. Na ka trreguar Jahja b. Bukejn, ketij i ka treguar Lejthi, nga Halidi, 
ai nga Seidi, ky nga Muhammed b. Anier b. Halhale, e ai nga Muhaniraed b. 
AiTier b. Ata' ; i cili n'inte ulur me nje grup as-habesh te Pejganiberit s.a.v.s. 
dhe ka ihene; 

E permendem namazin e Pejgamberit s.a.v.s. dhe Ebu Humejd 
Saidij tlia: "Une me mire se ju e kam mbajtur ne mend namazin e 
Pejgamberit s,a.v.s. E kam pare kur e ka shqiptuar tekbirin filiestar, 
duart e veta i ka vene kundrej t (ndaj) supeve te veta, kur ka qene ne ruqu 
duart i ka vendosur ne ^unj e siipinen e ka lakuar (perkulur) mire, e kur 
e ka ngritur koken eshte drejtuar aq saqe gdo pjese e kurrizit eshte 
kthyer ne vendin e vet, e kur bente seshde i vente duart duke mos i hapur 
e pa i shtrenguar ne vete, e maj at e gishtave te kembeve te veta i drejtonte 
(i kthente) kah Eibla. Kur ulej ne teshehhud pas kryerjes se dy reqateve 
te pare, ulej ne kemben e majte, e te djatiieten e ka drejtuar ne gishta, 
e kur eshte ulur pas kryerjes se reqatit te fundit, shputne e majte e fuste 
pak perpara dhe e leshonte per toke, e tjetren e drejtonte e ulej." 

Ne vargun tjeter te transemtuesve, te ryejtln hadith e percjel! LejJhi 
qe e ka degjuar nga Jezid b. Ebu Habibi, Jezidi nga Muhammed b. 
Halhale, e Ibni Halhale nga Ibni Ata'u. 

Duek transmetuar nga Lejthi, Ebu Salihu ka tfaene: '*... te gjitha 
pjeset e kurrizit...", e Ibni Mubarak duke transmetuar nga Jahja b. - Na ka treguar Jezid b. Ebu Habibi, qe Muhammed b. Amri i ka 
transmetuar: "... ^do njSra nga pjeset e kurrizit.,.". 122 vSipas verzionit te Ibni Habbanit haditlii i lailpermendiii' rabaron me fjalet: "Shputen e 
majte e ka mbajttir pak prapa te lalcuar ne aiien e djadite dlie ka ndejte iilur ng ijen e 
majte", e Tahaviu sipas verzionit te Isait shton: "... Ka dliene selam se pari ne anen e 
djiUhte me Ijaliit "Selamun alejkiim ve ralimetull-Hah", e pastaj ne te majte "Selamun 
alejkmn ve ralmietuiHIah". 

Sipas mendimit te Sliafiut menyrat e te ndenjurit ulur iie namazin kater reqatesh nuk 
jane identike, udersa Tahaviu mendon. se jane plotesisht identike. Taliaviu kiahas kesaj 
qe u theksua e perkrah edhe deklaiaten e Vail b Haxlierit i cili ka falur pas Pejgamberit 
a.s. ka thene: "Kur Pejgamberi a.s. ka ndenjur ne ndejSn e fimdit, e ka mbledhur kemben 
e majte dlie ne te &shte ulur, shuplafcen e dores se n^jte e ka vene ne kofshe te majte, e 
shuplaken e djalhte me lleren ne kofsheii e djathte duke i mberthyer n^ gishtin e madh sm ! -Ji ,o?V V * trh >i '-r^ ^' ij^ >*i ''^-^ >" 'H ^ < i^ ir^' P • y^ Sepse Pejgamberi s.a.v.s. nganjehere eshte ngritur drejt prej reqatit te 
dyte dhe nuk eshte kthyer (ne ate ndeje). dhe te vogel te dores ne roime te gjysmsrretMt e pastaj ka kenduar "Ettehijjatu...", 
Ibnu Ebi Siiej be ne permblediijen e tij tg haditheve nepSrmjet te Vail b. Haxherit thekson: 
"... Pejgambtri a.s, ka ndenjiir ulur dhe shputen e tij tS majtg e ka rabledhur (lakuar), e 
te djathten e ka ngritur...". 

Ne niqu pozita e kokes duhet te jete ne nivel tS shpines. MasHfcxilli para sliqiptimit te 
tekbirit fillestar te namazit duait i ngre deri kimdrejt vesheve, e gniaja Scundrejt supeve. 
Veprimi i knndert i Pejgamberit a. s. ne hadithin e permendur ka qene, per shkak te arsyes 
personale. 

Eshte e deshimeslime qe majat e gishtave te kembeve te nabahen gjithnje te kthyera kah 
Kibla, e edhe ue ndeje ulur nese kjo eshte e mundur. 

Te ^ithe as-habet nuk kane qene te ujoftuar n'6 menyit tb njejte nie rreguaJlat fetare, me 
te njoftuar kane qene ata tE diet jane shoqeruar me shume me Pejgamberin a.3. 

123 Ne "Tevhid" thuhet: "Juristet e metropoJeve Istaine si: Ebu Hanifja, Maliku, Sliafiu, 
Thevriu, Is-haku dhe Lejthi ndejen e pare IB namazit katerreqatesh nuk e koj^iderojiie te 
domosdoshme (farz), ndersa Imam Ahmedi e kwisideron te domosdoshSm. 
Nekomentin "El-Hidaje", thuhet: "SipasmendimitteEbuHanifesndejaepareeuamazit 
esh^ vaxhib. Ky eshte mendim i drejte dhe i praniiar, e disa e konsiderojne sunet, qe 
ffisaidojne se estee kon'ekt". 

Muslimi ne "Sahihuu" e tij nepermjet Aishjes tliekson se Pejgamberi a.s. ka thene: "Pas 
gdo dy reqateve te kryer ka ndeje", e Nesaiu, nepemijet Ibni Mesudit thekson: "Pas 
mbarimit te gdo dy reqateve uIudI dhe keadoni "Ettehijjatu"...". 
Ne saje tS ^aj qg u theksua, shlhet se ndeja e paie e namazeve k^eneqateshe eshte 
vaxhib, e po te ishte farz Pejgamberi a. s., ne rastirt e lartshenuar, do te kthehej n^njehere 
ne te. Tejmiu thote se ndeja e pare po te ishte e detyiueslime (farz), ajo nuk do te mund 387 829, Na ka treguar Ebu-l-Jemani, kete e ka njoftuar Shuajbi, nga Zuhriu 
qe ka thene: 

"Me ka treguar Abdu-r-Rahman b, Hurmuzij robi i liruar i Benu 
Abdu-1-Mutalibit, e nje here ka thene, robi i liruar i Rebia b. Harithit 
qe Abdullah b. Buhajne nga flsi Ezd Shenuet, e at esbte mbrojtes i Benu 
Abdi Menafitj e ai ishte nje nga shoket e Pejgamberit s.a,v^., ka dek- 
laruar qe Pejgamberi s.a.v.s. e ka falur me ata dr-eken dhe pas (kryerjes 
se ) dy reqateve te pare eshte ngritur pa ndenjur ulur. Me te eshte ngritur 
edhe masa dhe, kur e ka kryer namazin, masa e ka pritur selamin e tij, 
ai ulur, para se te jep selam, shqiptoi tekbirin, i beri dy sexhde, e 
mepastaj dha selam". te kompeiizohej me sehvi sexlide, por do iB duhej tg falej namazi pSrsSri. 

124 Nga hadithi mund te peifuudohet: 

- ndeja e pare ne namazet tre dlie kateu'eqaleshe niik eshte gjiihsesi e detymeshmc as 
pjese kryesore e namazit; 

- sehvi sexMeja behet para dlieiiies se selamit sipas mendimit te Shafiut dhe te disa 
jiiristeve. 

Ibni Kudame ne "Mugnije" thekson: hnam Ahmedi konsideron se te gjitlia sexhdet behen 
pEora selamit pos kiir ne namaz te shpeton di9ka nga harresa dhe kur imami hamendet ose 
din per vazhibin e leshuar te namazit. 

Imam Maliku thote qe sehvi-sexhdja bghet para selamit, kur Igshohet vaxhibi i namazit, 
e pas selamit kur ne namaz behet digka e tepert dhe e panevojshme. 

Maliku e aisyeton qendrimin e vet me hadithm e laitpemiendur te Bahariu dhe me 
veprimin e Muaviut, i cili, duke i falur si imam, ka hamiar te rrijS vit ndejgn e parg dhe, 
kur eshte ngritur ne reqatin e trete, masa ka thimir: "SubhanaU-Uah!", por ai ka ndenjur 
nS kgmbS. Me vonS, ne ndejgu e fuiidit, e para selamit, i ka here dy sexhde , e pastaj ka 
dahir ng tiiinber dhe ka thSng: 

- E kam degjuar Pejgamberin a.s. duke thene: "Ai qe duke u faliir harron digka nga 
namazi, ie t'i beje dy sexhde te ketilla!". 

Nuk ka kiindershtime te juristet ireth iievojes dhe mSnyrgs sg bgrjes sg sehvi- sexhde s, 
pCM: rreth momentit ne cilin eshte mg mire te behet. Hanefite i permbahen deklarates se 
Mugire b. Slm'bes tg cilSn e kaiie regjistmar ne permbledhjet e tyre te haditheve: Ebu 
Davudi, Tahaviu dhe Tinnidliiu: "Pejgaraberi a.s. na ka falur dhe, duke hamiar te nije 
ne ndejen e pare, u ngrit ne reqatin e Irete. Ne atehere IhirrSm: "Subhanali-llali!", pof ai 
e vazhdoi qendrimin ne kSmbe. Kur e kreu namazin, dha selam dhe i beri dy sexhde". 
Kgshtu kane vepmai": AUu, Sa'd b. ebu Vekkasi, Abdullah b. Mes'udi, Abdullah b. 
Abbasi, Ammar b, Jaseri, Abdullah b. Zubejri, Eoes b. Maliku, Ibrahim Nehaiu dhe 
Hasan Basriu. Kete raendim e pranon edhe Sufjan Thevriu. SH^ ?*«y«* ». * 4 ^ 

•llr^V^^ Ndenja dhe te kenduar it ne ndejen e pare te namazlt 830. Na ka treguar Kutejbe b. Seidi, ketij Bekri, ky nga Xhafer b. Rebia, 
ai nga A'rexhi, ky nga Abdullah b. Malik b. Buhajne qe ka thene: 

"Pejgamberi s.a.v.s. e ka falur dreken me ne. Pastaj u ngrit e eshte 
dashur te beje ndejen dhe kur ishte ne fund te namazit te vet, i beri dy 
sexhdeulur". 1^^' J 


e 831. Na ka treguar Ebu Nuajmi, ketij A'meshi, nga Shekik b, Seleme qe 
Abdullah b, Mes'udi ka thgng: 

- Kur jemi falur pas Pejgamberit s.a.v.s. kemi thene: ' 'Shpetiml qofte 
mbi Xhibrilin, Mikalin dhe mbl fUanin e ^anin!" Pastaj, Pejgamberi 
s.a.v.s. u kthye kah ne dhe tha: "AU-Uahu eshte ai qe shpeton, dhe kur 
dikush nga ju falet, le te thote: "Pershendetja, rrespekti, te gjitha lutjet 
dhe fjalet e mira i takojne All-Hahut. Shpetimi» meshira e AU-Uahut dhe 
bekhni i tij qofshin mbi ty o Pejgamber t Shpetiml i All-Uahut qofte mbi 
ne dhe mbi te gjithe robet e mire te AU-llahut". 

- Kur ta keni shqiptuar kete, do ta p€rfshinl <jdo rob te mire te 
AU-llahut edhe ne qiell, edhe ne toke. 389 'An-/- t^aAam^ 

- Deshmoj se nuk ka Zot, pos AH-Uahut dhe deshmoj se Muhammedi 
eshi^ robi I Tij dhe \ derguari i Tij.^^^ ' cjSj /^* ti 'A V Jl V«' • 9^^ y^i ^^^ p 0* '4 V^5 * i^i^l ^e-^ H o* "4 125 Ajni ne komeiUm e tij ne Buhari i paraqet tetembedhjete variante te teshehudit. Variantin 
e tetstit te tmnsmetuar sip^ Abdullah b. Mes'udit e kane fiitur ne permbledhjet e tyre 
te haditheve: B iihariu, Muslimi, Nesaiu, Ebu Davadi, Tirmidhiu^ Ibni Maxhe dhe Ahmed 
, b. Hambeli. 

Variantin e tekstit te Ibni Abbasit e kane regjistniar te gjithe muhadithet e raedhenj pos 
BuhariiU. Variant! i tij i tekstit te teshehhudit thekson: "Ettehijjatu-l-niubareketu, 
essalavatii, ettehijjatu lil-lahi. Esselamu alejke ejjuhennebijju ve rahmetull-llahi ve 
bi'dKttiihu. Esselanm alejna ve ala ibadil-lahis-salihin. Eshhedu en la ilahe il-lali-Uali ve 
eshheda emie Muhammeden abduhn ve resuluhu". 

Teksti i te^ehhudit te halifes Umer, i dhene sipas variantit te cilin e ka shSnuar Tahaviu: 
"Ettehijjatu lil-lahidh-dhaldjatu, vessalavatii lil-lahi. Esselamu alejke ejjuliennebijju ve 
rahmetull-llahi ve terefcatuhu. Esselamu alejna ve ala ib^l-lahis-salihin. Esh-hedu en 
la ilahe il-Iall-llah ve esh-hedu efine Muhammeden abduhu ve resuiuhu", 
Teksti i hazreti Aishes fillon me "Bismil-lahi et-tehijjatu Hl-lahi..." dhe mS i ngjashem 
eshte me teshehhudin e Ibni AbduUahut. 

Numri me i madh' i juristeve i jep perparesi tekstit te teshehhudit te cilin e ka theksuar 
Buhariu n^>emijet Abdullah ibni Mes'udit sepse vertete eshte konfnmuar qe e ka 
kenduat: Pejgamberi a.s. ' 

Bxarhanuddini ne "El-Hidaje" thote: "Me se miri SshtS tS kendosh tekstm e teshehhudit 
te Ilmi Mes'udit tS cilin Pejgamberi a.s. e ka kenduar cdhe ka urdhmtar te kendohet". 
Imam Maliku i jep perparSsi tekstit te teshehhudit tB hazreti Umerit ne te cilin njerezit i 
ka mesuar nga mmberi dhe askush nuk i ka bgit asnje verejtje. 

Ibnu Ebi Shejbe ne peimbledhjen e tij te haditheve thekson se Ibni Mes'udi e ka degjuar 
nje igeri qS tekstin e teshehhudit fillon ta kgndoj me "Bismil-lah..." dhe ai ia ka terhequr 
verejtjen: "Me bismil-lah iiUohet ngrenja e ushqimit". 

Shumica e jimsteve, kendimin e teshehhudit ne ndeja e konsiderojne vaxhib, ndersa 
Shafiu ne ndejen e pare e konsideron simnet, e ne te dytgn vaxhib, kurse Imam Ahmedi 
ne te paitn e konsideron vaxhib, e nS tg dyt6n farz. 

Sunet eshte te kendosh teshehhudin ne vete. 390 oxwrit- 832. Na ka ti-eguar Ebu-1-Jemani, ketij Shujabi, ky nga Zuhriu, kete e ka 
njoftuar Urve b. Zubejii nga Aishja, bashekshortja e Pejgamberit s.a.v.s. e 
cila njofton qe Pejganibeii s.a.v.s ne fund le naniazit ka kenduar: 

"Zoti im, te drejtohem Ty te me ruajsh nga mundimi i varrit! Kerkoj 
strehim te Ti, nga sprova e DexhxhalUt mashtrues e te verber! Te 
drejtohem Ty te me ruajsh nga sprova e jetes se kesaj bote dhe nga 
sprova e vdekjes (nates se varrit)! Zoti im, te drejtohem Ty te me ruajsh 
nga mekatet dhe borxhet!" 

Dikush me vone I ka thene: "Ah, sa shume kerkon strehim ngaketo! '* 

- Kur njeriu ka ndermend te hyje ne borxh, ai falet bindshem, e me 
vone genjen; premton e pastaj tradhton - u pergjegj Pejgamberi a.s. 

833. Zuhriu transmeton se e ka informuar Urve, qe Aishja ka Ihene: 
"E kam degjuar Pejgamberin s.a.v.s. qe ne namaz te vet kerkon strehim 
nga Sprova e r^- "--i-'"*" ^^6 126 Eshte e vertetuar se gka lexhohet ne pjese te caktuar te namazit dhe duaja e thksuai" 
mund te lexohet vetein ne iidej en e fundit pas teshehhudit te kenduar. Pejgamberi a.s. ka 
kerkuar strehim nga ka^ njolla, pasojat negative te te cilave jane te demshme edhe per 
individin, edhe pgr shoqgrine. Hadithi na tarheq vSrejtjen se kur dhe ne emSr te ^kafit 
duhet kerkuar ndilmien e AU-Uahut xh.sh, dhe mbrojtjen e Tij. Ndihma e AB-llahiU 
kerkohet vetein atehere pas hacxhiimt le mundit maksirnal 3he punes ne maijaninmi e 
sprovimit t6 shkafctimr. 

Nga hadithi mund te perfundohet: 

~ denimi ne jeten e vairit esht realitet; 

- paraqitja e dexhallit ka qene dhe do te jete deri ne Diten e Kijametit; 

- ndihmen e All-llahnt xh.sh. dhe mbrojtjen nga sprovimet e kSsaj bote duhet kerkuar 
kur bejme tere ate qe mundemi edhe si individe, edhe si bashkesi. Ndihanm e All-Uahut 
xh.sh. mund te pritet, aq sa njerezit ne pune angazhohrai vete; 

- borxhli esht shoku i keq qe shumekend e detyron te ireje, te mashtroje, te tradhtoje dhe 
te beje njolla tjera shajerore; 

- sipas mendimit te Ebu Haoites dhe Ahmedit ne namaz Ssht e Icjuar t'i lexhosh vetem 
ato dua te cilat plotesisht perputhenme Kur'anin ose ato qe i ka kenduar Pejgamboi a.s.. 391 I J. 834. Na ka treguar Kutejbe b. Seidi, ketij Lejthi nga Jezid b. Ebu Habibi, 
ky nga Ebu-1-Hajriu, ai nga Abdullah b. Umeri, e ky nga Ebu Beker 
es-Saddiku r.a. i ciH Pejgamberit s.a.v.s. i ka thene: 

- Ma meso duane te cilen do ta lexoj ne namaz! 

- Lexo, i tha Pejgamberi a.s., : "Zoti inij i kam bere vetit shume 
zullum. Ghynahet muind t'i falesh vetem Ti, andaj me fal dhe me 
meshiro! Vertet Ti je ai qe fal, o Meshirues".^^ 

V?"'j; U^S » ff*^ -^ *^^ S* 'j^. ^ mil III! r^^ 

^ tr iH iiTi jfc A\ j^ cf S^ y^ y^^^i cf ^4^. ^"^ cite 7jj: \^j^ - Af • 
sjell ne kete variants; "Nuk Bshte xnire ne namaz te fusgsh tS folurit e njerezve. Namazi 
eshte ibadet fetar, ne te cilin kendohet vetem: tespihu, tekbiri dhe citatet nga Kur'ani". 
Shafiu ^e Maliku lejojne kendimin e gdo duaje raadje edlie ato te cilat ingjajne te folurit 
e njeriut. 

1 27 Nga faadithi mimd te perfundohet: 

- me te dijsfamit duhet shoqeruar sa mS shurafe, kSshillat e tyre duhet pranuar dlie zbatuatr 
ne praktike; 

- te pranosh dobesine ^ade dhe gjlthftiqinS e All-llahut xh.sh. gshtS shprehje e 
besueshn^rise se nj^iut, dhe 

- nS mkjen e fimdit le namazit pas teshehhudit tekSnduar diihet kenduar duate e zgjedhura 
sipas Pejgamberit a.s., ose ato qc gjenden ne Kiir'an. 392 e duase pas ndeies se 835. Na ka treguar Museddedi, kStij Jahjai, ky nga A'meshi, atij i ka 
treguar Shekiku, nga Abdullahu (b. Mes'udi) qe ka thene: 

- Kur ishim ne namaz me Pejgamberin s.a.v.s. ne lutnim "Shpetimi 
dhe paqa qofte mbi Ali-llahun nga robet e TiJ \ ShpetimI qofte mbi filanin 
e fUaninr* Pas kryerjes se namazit, Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: "Mos 
thoni shpetimi mbi AD-lIahun, sepse AU-llahu eshte shpetuesi i vertete, 
por thoni: "Pershendetjet, teh gjitha lutjet dhe fjaiet e nura le te jene 
per All-Ilahun! Meshira e All-Uahut dhe bekimi i TiJ, qofte mbi ty o 
Pejgamber S Shpetimi i AlMIahut qofte mbi ne dhe mbi robet tjere te 
mire te AU-Uahutl" 

- Kur te thoni keshtu, me kete do te jene te perfshlre te gjithe robet 
ne qiell, ose ndermjet qiellit e tokes. 

- Deshmoj se nuk ka Zot^ pos te vetmit All-llah dhe deshmoj qe 
Muhammedi eshte rob dhe i derguari i Tij. 

ta zgledhe duane e cOa i pelqen Mosfshirja e baliit dhe hundes derisa falesh 

Ebu Abdullahu thote: E kam pare Humejdiun qe mbeshtetej ne kete 
hadith qe te mos fshihet balli ne namaz. 

836. Na ka toguar Muslim b. Ibrahimi, ketij Hishami, ky nga Jahjai, ai 
nga Ebu Seleme qe ka thene: 

- E kam pyetur Ebu Seid Hudriun dhe ai tha: "E kam pare Pejgam- 
berin s.a,v.s. duke here sexhde ne uje dhe balte e qe madje ia kam pare 
gjurmen e asaj baite ne balie" 

393 -l-c^tma^ e" ■ 837. Na ka treguar Musa b. Ismaili, ketij Ibrahm b. Sa'di, atij Zuhriii e 
ky e transmeton nga Hinde b. Harithi qe Uinim Selemeja r.a. ka deklaruar: 

- Sa here qe Pejgajnberi s.a.v.s. jepte selam, grate, sapo e kryente 
dhenien e selamit, ngrlheshin, e at, para se te ngrihej, qendroiite edhe Ibni Shihabi ka thene: "Me duket, e All-llahu e din me mire, se ai 
qendrimi ! tij ka qene me qellim qe grate te dalin para se tM mberrije 
masa e cila e kish kryer namazin. 128 Maiiku, Shafiu dhe Alimdei sclamin e kcmsiderojne pjese pecberse tS namazit, ndersa 
juristet e shkollfes hauefite e konsiderojae vetem sunnet. Ajniu thote qe auk eshte e 
domosdoshine Ib perfundosh namazin me selam, sepse Pejgamberi a.s. nje herS e ka faJiii- 
reqatiii e katSrt tg drekes dhe pa dhene selam eshte ngritur ne reqatin e peste. Kur as-habet 
ia kane terliequr verejtjen per ke^, ai fishte ulur dhe ka bSre sehvi-sexhde, e cila sipas 
rretullit behet per lesliime te vogia t& namazit. 

Ata, qS seJmain e konsiderojne farz, mbe^teten nc hadithin te cilin e ka transmetuar 
yljjdiu ne kele variant; "<^eles i naniazit eshte ab^sti, tekbui fillestar, e perfuiidim eshte 
selarai". Kete flieniee ka negjistruai- Ebu Davudi nS "Simenin" e tij, e di9ka ne variante 
te ndryshme gjindet ne pennbledhjet e Ibni Maxhes, Tiimidhiiit dhe Hakemit. 
Tahaviu, terheq verej ^ en qe b adithi i permendur, i transmetuar sipas Ahut eshte deroguar 
me daenin e mevonslime te Pejgamberit a.s., ghithashtu te transmetuar sipas Aliut, ne te 
ciiSn thuhet: "Namazi eshtg i perfiinduar kur ngrihet koka nga sexhdja e fundit", Pos 
kes£g, juristet e shkolles hanefite deklaraten e indivic^t e Jtnoren si baze te det>'res farz, 
vetem nese pgunbajtja e saj gjindet edhe ne burimet e Islamit. 
Nga hadithi miind te perfundohet: 

- imami pas mterimit te namazit farz do te \mmc pak ne te majte, qe njerezit qe kane 
ardhur rishtas te dine se f alja e farzit ka perfimduar dhe tS mos shkojne pas tij ; 

- imami pas n^arimit te namazit, menjehore kthehet ne aoBn e tij te djathte ose te majte, 394 opcami- 


kur te Japs Ibnu Umeri r.a. e konsideronte te deshirueshme qe, kur te jep selam 
imami, te jep selam edhe al qe eshte prapa tij. 

838. Na ka treguar Hbban b. Musai, kete e ka informuar Abdullah (b. 
Rebia), ketij ia ka transmetuar Ma'raeri nga Zuhejri, ky nga Muhammed b, 
Rebia, e ai nga Itbani, i cili ka thene: 

"Jemi falur me Pejgamberin s.a.v,s., kurse selam kemi dhene kur 

... 129 
jepte ai. 


e 
meseiamine • ' I B' 839. Na ka Ixeguar Abdani, kele e ka informuar Abdullahu, atij ia ka 
kumtuar Ma'meri, nga Zuhriu, i cill ka thene: me fylyre drejt kail xliemati, aese edhe ata e kaaiS kryer faljen e tyre. Kush. ka sliprelii te 
fale pas farzit nafile, ato duhet falur menjeheie. Pas namazit te perfimduar, eshte e 
prefemeslime te kendohet njb dua e shkiirte, e te iqindija dhe sabahu ajo duamund te jete 
dig edhe me e gjate. Imaroi ne raihrab. hyn me kerabe \& djathte e del rae te majte. 

1 29 Eshtfe e deshirueshme q£ xhemati, ne faljen me xhemat, te japin selam njekohesisht me 
imamin, qoftg edhe ta nderprejne keaidimin e duasS, e, sipas mendimit te Shafmt, te 
fillojne selanain e tyre vetem atehere kwr mianii jep selamin e vet ne anen e majte, S95 - Me ka informuar Muhammed b. Rebia dhe pohon se e ka mbajtur 
ne mend Pejganiberin s.a.v.s. dh€ se ka mbajtur ne mend te sterpikurit 
me uje qe bente ai nga kova e ciia gjindej ne shtepinS (oborrin) e tyre. CV dA tlfy i^Jj^'o-i ^Sjd J^ i^, i ^/J 'C.f3\}\ I ijs ^ V 

840. Ka thene: *'Kam degjuar Itban b. Malik - Ensarlun e edhe nje 
nga fisi Benu SaEim duke thene: ' 1 kam falur i^erezlt e fisit Benu Salim, 
me vone kam shkuar te Pejgamberi s.a.v.s, dhe i kam thene: 

- Nuk jam i sigurt ne te pamurit tim, e ndermjet meje dhe xhamise 
ne te cilen falet masa ime, nga vershimi vijne perreiy te perkohshem, 
andaj do te doja te vish tek une dhe te falesh ne i^e vend ne shtepine 
(dhomen) tune, te dim do ta merrja si vend te te falurit (tim). "' " """ nese don All-llahu, - ttaa aL Te nesermen, past qe zbardhi dita, Pejgamberi s.a.v.s. erdhi tek une 
dhe me te Ebu BekrI. Pejgamberi s,a.v.s. kerkoi leje per te hyre dhe une 
I dhashe* As qe u ul e me pyeti: "Ku deshiron te falem ne shtepine H Itban! i dha sheiye ne vendin ku do te donte te falej Pejgamberi a.s. VV 1 « iroi ne KemDe, e ne pas ty u 
e edhe ne dhame selaiti kur dha ai". 130 Selami jepet vetem ne anene e djathte sipas nKaulimit ^ jiiristeve te shkolles maiikite, 
Hasan B^riut edhe te disave te cilSt meshtetii ne deklaratea e Sa'd ibni Vekkasit: I 
Derguari i All-llahut ne fund te namazit e ka here nje selam me fjalBt: "Es-selamu Selam duhet dMng ng ane tg djathte e tS raajte sipas mednimit te juristeve te shkolles 
hanefite tS^ shatije dhe niunrit mfe te madh te as-habeve te cilet Iheksojne pohiinin e 
Abdull^ b. Mubarebit: "Pejgamberi a.s. ka dhgae selam ne anen e djath^ dhe te majte". S96 


841. Na ka treguar Is-hak b. Nasri, ketij Abdu-r-Rezaku, ketij Ibnu 
XhureJ3^hi, ketij Amri, se Ebu Ma'bedi, lobi i liruar i Ibni Abbasit, e ka 
informuar, qe ngritja e zerit gjate dhikrit, kur ta kryej masa namazln e 
detyrue^em, ka qeiie qysh ne kohen e Pejgamberit s.a.v,s 

Ibni Abbasi gjithashtu, thote: "E di mire kur rrotulloheshin, ngase 
ate (dhiker) e kam degjuar". j^a ^\ ^^y} ^"jJ jt /j^ \t^ jtf out \j^ ju- ^^ •U^'Cf,*^}^ \Ji ZJ^ — AtT « ji^xjtv 33^ ^ ^u^ (Uaii t>^l iuTf Jb \^ %\ -j^j \ V 842. Na ka treguar AH b. Abdullahu, ketij i ka treguar Sufjani, kStij Umeri 
ketij Ebu Ma'bedi nga Ibni Abbasi r.a, i cili ka thene: Kjo ka qeiie praktike e halifes Ebu Beker, Ala dhe e shume as-habeve. 
Autori i veprSs "El-Hidjae" thote: "T& shqiptosh selam me teksin e konfirmuar eshtg 
vazhib sipas mendimit tejimsteve te shkolkjs hanefite", e ne "Mugnij" th.uh^: "Eshte 
. smmet te ^qipto^ "Es-sdamu alejkum ve rahmetuU-llahi" ne ^a mund te slitohet ediie 
"ve berakatuhu", par me mire eshte le mos beliet Igo". 

131 Estee imi'e dhe e pmfei-ueshme qS pas oamazit te p&iunduar te hiqpt tespih. Shafiu 
konsickron qe Pejgamberi a.s. ka here dhiker me ze pas namazit vetem qe me te t'i mesoje 
te tjeret. Kete ai nuk e ka here jgithmone, sepse ky dhiker nuk eshte pjese perberese e 
namazit. 
, Kujtimi i Ibni Abbasit njedh nga ditet e femijerise se tij , kur ka falur diku n^safat e fuudit 
dhe awk ka marre pjese rregullisht ne faljea me xhemat tS namazit. 397 "E di qe namazi i Pejgamberit s.a.v.s. kryhej me tekbir (dhikSr)". 

^^tit5 '^J^ cJ^'X ^\Jis '^ Jj^ j*i ^^S 1 1^\5 ^ yi ji 4yai <w J jn «. 4 -^j 
* i?:^j 65« p^ tjr' Ju. ii^'il'^ lijii^'j ij4j '%dfo^"A^ 9^j^ "o^. ^^ ^ V 

843. Na ka txe^jmr Muhammed b. Ebu Bekil, ketij ia ka transmetiiar 
Mu'temir b. Ubejduliahu, ai nga Sumejji, ky nga Ebu Salihu e ai nga Ebu 
Hurejre r.a. i cili ka thene: 

- Kane ardhur fukarate te Pejgamberi s.a.Y.s dhe i kane thene: 
"Njerezit me shume pasuri kane arritur (te Zoti) ne pozita te larta dhe 
me kenaqsi te perhershme; falen si^ falemi edhe ne, agjerojne sig agjero- 
jme edhe ne dhe kane teprice te pasurise me te cOen bejen haxhxhui dhe 
umren, bejne luften (xhihad) dhe ndajne sadakan. 

- Degjoni, tha Pejgamberi a.s.I Do t*u tregoj dl^ka, e nese pranoni, 
do ta arrini ate qe u ka kaluar dhe nuk do te mund t'u arrye askush. Ju 
do te jeni me te miret qe do te gjendeni mes tyre, pos atyre qe do te 
punojne keshtu njelJoj; qe pas ^do namazi te kryer te shqiptoni nga 33 
here "Subhanall-Uah", "Elhamdulii-lah" dhe "All-Uahuekber". 

Ndermjet nesh, thote Ebu Hurejra, pastaj Hnden mospajtime dhe 
dikush nga ne tha: "Do te shqiptojme 33 "Subhanall-llah", 33 here 
"elhamduia-lah" dhe "AU-Uahuekber" 34here". Pastaj i jamdrejtuar 
Pejgamberit a.s. dhe ai me tha: "Do te tfiuash "Subhanall-llah", "El- 
hamdulii-lah" dhe "All-llahu ekber" derisa te behet per 9doiyeren nga 
ato33(shqiptirae)".^^^ 1 32 Ka shmue hadiflie lidhur me dbikrin e laripecoKindur. Abdullah b. Umeri ka th^iS si vijon: 
- Njerezit e varfer e te devotshem i janS ankaar Pejgamberit a.s. per pgrparesine c te 398 ^Kon^. pasurve dhe kaiie thene: "I DSrguari i AH-ilaimtj ata besojub si edhe ne, agjerojne ashtw 
si? a^erojmg edhe ne, e veg kesaj kane UqjUoj pasurish, te cilen e ndajne ne emer te 
sadakase, i ndiiimojne farefisit te t>Te te varfSr dlie japin ne mige te All-llahiit, kurse ne 
kete nuk raund ta bejme". 

- Degjoni, - ka tliene Pejgamberi a.s. - do t'u sijoftoj per punet te cilat nese i punom do 
te keni shperblimin e lyre. Pas perftindinut te namazit, shqiptoni nga 11 here 
"Siibhanall-iLTh", "EUiamdulil-lah" dhe "All-Uahu ekber" dhe "La ilahe il-lall-Uah". 
Ata e kane bere kete, por ua kane percjelle edhe te pasiirve, keshtu qe edhe keta e kane 

here kete dhe te varferit vijne te Pejgamberi a.s. duke i thSne: "Vellezerit taiK te pasur 
bejne ate qc edhe ne bejme". 

- Kjo eshtS bekim i All-llahut dhe Ai ia jep kujt te doje - u pergjigj Pejgamteri a,s. 
Ebu Davudi dialogun e permendur me pare e paraqet te njejte si teksti i Biihariut dhe 

thole: " ... e tekbiii 33 here dhe e kryen dhikrin e vet me fjalet "la ilahe iHall-llah vahdehu 
la sherike lehu lehu-1-mulku ve lehu-1-hamdu ve huve ala kul-li shej'in kadir", do t'i I'aleu 
te gjitlia gjynaliet e vogla te bera ndaj All-UahiW, po edhe ne i p^te si shkumba e detit". 

Rreth numrlt te shqiptimit te tespihit, mendimet e juristeve janS t6 ndara. Ne thenien e 
Ebu Hurejres perrnemlet numri 33 here, e ne pohomin e Zijad b. Thabitit 25 tespihe. 

Nesaiu thekson se Zejd ibni 'ITiabiti ka thene: 

- Ju eshte urdheruar as-habeve qe pas kryerjes sg namazit te shqiptojnS "subhanall-llah", 
"el-hamdulil-lah" dlie "all-Uahu ekber" nga 33 here. Me vonS, nj6 ensariut ne gjume i 
Sshte thaiS: "Pejgamberi a.s. ju ka urdheruOT juve qe pas namazit t£ shqiptoni tespih 33 
here, tahmid 33 here, e tekbir 34 here". 

~ Po - ka thene Ensariu. 

- Shqiptoiii te gjitha nga 25 here dhe ne fund thuani: "La ilahe il-iall-Uah vahdehu la 
sherike lehu, lehu-1-muIku ve lehul-hamdu ve huve ala kul-li shej'in kadir". 

Te nesermen ky Ensariu ka shkuar te Pejgamberi a.s., ia ka treguar endrren e vet, e ai i 
kathSne: "Shqiptoni ashtu!". 

Sipas deklar^es se Enes b. Malikut, shprehjet e tespihut shcpptohen nga 10 here. Kete 
variant e paraqesin edlie Tirmidhiu dlie Nesaiu ne permbledhjet e tyre te haditheve duke 
theksum- se Ummi Selemeja ka ardhur te Pejgamberi a.s. dhe ka thene: "I Derguari i 
AU-llahtii, ma meso tekstin e duase te cilen do ta kendoj une pas mbaiimit Xt namazit!" 

- Shqipto, - ka thene ai, - tespihim 10 here, tahmid 10 here dhe tekbir 10 here! 

- Mire - u pergjcgj ai. 

Nesaiu, Tiramidhiu dhe Ibni Maxhe ne Suneuet e tyre, nepemijet Abdullah b. Umerit 
pohojnS qS Pejgamberi a.s. ka thene: 

- Musiimani, i cili i ka dy cilSsi, do te hyje ne Xhennet: immi tS mire dhe pas mbarimit 
te namazit te shqiptoje tespih 10 here, tahmid 10 here dhe tekbir 10 here, e qe bejne 150 
fjali ne ditS, e ne peshoje te AU-llahu 1.500. 

Ka hadithc te te cilet rekon^ndohet shqiptimi i ^alive te cekura te tespihut nga 60 e 70 berg. 
Dekralatat e Pejgamberit a.s. gjithmone kane qene te pershkuara me mengtiri dhe me 
qellime edukative ne pgiputlije me kohen dhe me vegoritS psikologjike tS njerezve. Atyre 399 % < c-ul u g. ^ '^ I . ^i ,^ ^^ 'y^ ii-i i^ iaii M * ^ 4^ V rj*.j, 'ii %| i^ h 

844. Na ka treguar Muhammed b. Jusufi, ketij Sudani, ky nga Abdu-1- 
Melik b. Umejri, ai nga Verr-rradi, qatibi (shkruesi) i Mugir b. Shubes, i cili 
thote: 

- Mugire b. Shu'be me ka diktuar letren per Muaviun qe Pejgamberi 
S.3.V.S. pas ^do namasi te deiyrueshem, ne kohe te caktuar e ka shqip- 
tuar: "Nuk ka Zot, pos nje All-liahu te vetem. Ai nuk ka sbok. Adj 1 
takon i tere pushteti dhe iavdimi dhe ai per ^do gje eshte i fuqishein (me 

ndikim)". 

- Zoti im, ate qe ia ke dhene dikujt, ate nuk mundet askush ta ndaloje, 
e as t^ jape ate qe ke ndaluar, e pasuria te pasurit nuk do t'i sjelle dobi 
fe Ti, por veprat e mira. te sapoislaniiziiarve ju ka pieferuar qS ne dite tS shqiptojne tespih nga 6 herS, te tjerSve 
nga 10 e disave nga 1 1 tespihe. 

Te devotshmeve Pejgamberi a.s. u pieferon shqiptimin e 25 tespihgve nS ditS, diike 
mendirarnganje tespih ne ore dhe nje per ndonje leshim ev^itual. Njer^zve materiaiisht 
te rregulluai' dhe te devotshmgve ju ka prefeniai- shqiptimin e atyre ^alive nga 33 here, 
qe shuma e p&gjithshme arm ne 99, e ky eshte numSr i ermave te bukur te All~llahut. xh.sh. 
Sipas kesaj qe u paraqit, numri i shqiptimeve te tespihut, tahmidit, dhe tekbirit auk eshte 
i detymeshean. Kjo shihet nga deklarata e Pejgamberit a.s. te ciien Musliaioi nepBrmjet te 
Ebu Hureres e sjell ne kSte variant: "Ai qe ne meagjes dhe inbremje shqipton nga 100. 
here "SubhanaU~Uah" dhe "el-hamdiilil-lah", ne Ditgn e Gjykirmt nuk do te vije askush 
me asgje me te vlefshnie se ai, pas atij qe ato thmie i ka shqiptuar edhe me shame". 

Nga hadithi mimd te parftindohet: 

- ne pmimiii e veprave te mira duhet bere gara. Sbperblimi eshte adekuat me mimdin e 
shpenzuar dhe rezultalin e punes; 

- tespihu dhe dhikret tjera me se miri eshte ft besh mbas kryerjes se namazit; 

" t'jua kesh zili njerezve me qellim tc mire, ne putiimin e veprave te mira nuk eshte e 
ndaluar duke dashur qe ne to edhe te tj caret te imitohen ( te nKrren si shembuU). 400 'yft.ane Kete hadith Shu'be e ka transmetuar nga Abdu-I-Meliku, e edhe nga 
HakemI, e ai nga Kasim b. Muhajmiri, e ky nga Verr-rradL 

133 
Hasan (Basriu) thote: "Xheddun", (doraethSne) pasuri"* 

Imami me te dhine selam do te kthehet 845. Na ka treguai* Musa b. Ismaili, ketij Xherir b. Hazimi, ketij Ebu 
Rexhai nga Sumere b. Xhimdebi i cili ka thene: 

*'Sa here qe Pejgamberi s.a.v,s. falte cilindo namaz, ai kthehej me 
fytyre kab ne". 1 33 Mugire tie atg koh6 ka qene giivemator i Kiifes. Muaviu e ka pyetui" se gka ka kenduar 
Pejgamberi a.s. pas dhemes se selamit dhe ai raenjehere ia ka derg^ar per^igjen e 
sipSrshenuar qe isbte e njejte me meadirniu e Muaviut. 

Eshte mire dhe e preferueshme krahas tespihut te zakonsh^ tS sliqiptohen bile nga 33 
here theniel e z^onskme te permeodiira. 

Nesaiu ne "Simenin" e tij, nepermjet Ukbe b. Amrit thekson qe Pejgamberi as., pas 
kryerjes se immazit, ka kenduar suret Mu'avvedlietejn, e ato jane snret "El-Felek" dhe 
"En-Nas", me te cilat peifiindon Kur'ani. 

Ebu Umame ka transmetuar qe Pejgamberi a.s. ka thene: "Per atS qS pas perfundimit te 
namazit keiidon Ajet-i kursin dhe suren El-IWas, nuk ka pengesa per hyrje ne Xheruiet". 
Rreth kesaj teme ka shume hadithe, e qeilim kane zhvillimin e ndjenjave te 
devotshemrise dhe te respektit ndaj All-Uahut xh.sh. 401 846. Na ka treguar Abdullah b. Mesleme, nga Maliku, ai nga Saiih b. 
Kejsani, ky nga UbejduUah b. Abdullah b. Utbe b. Mes'udi, ai nga Zejd b. 
Halid exh-Xhuhejniu, i cili ka thene: 

- Pejgamberi s.a.v.s. na e ka falur namazln e safoahut ne Hudejbi pas 
shiut qe ra ate nate. Pasi qe e krea namazin, u kthye kah masa e 
pranishme dhe tha: "A e dini ^ka u ka thene Zoti juaj?" 

- All-llahu dhe i Derguari I Ty e dine me se mlri ate - u pergjigjen 
ata. 

- Dikush nga robet e mi ka gdhire besimtar, e dikush pabesimtar dhe 
ai qe thote: "Jemi lagur me Miresine dhe me Meshiren e Tij"j ai beson 
ne Muaj e nuk beson ne -fA, Mirepo, ai qe thote: "Jemi lagur per shkak 
ta atij e atij yili, ai nuk beson ne Mua, por beson ne ate yll". ' 

06 s:M ^ f\ 'J^j >t i Jii^i ^ 1/ ^ V-1 Js 1> ^ ii V L:^> - AiY 

847. Na ka treguar AbduUahu se e ka degjuar Jezidin i cili thote se e ka 
inforrauar Humejdi nga Enesi, i cili ka thene; 

- Pejgamberi s.a.v.s. e ka vonuar njehere faljen e Jacise deri pas 
mesnate, pastaj doli e, kur na fall, u kthye kah ne me fyiyren e vet dhe 
tha: "Masa tjeter tashme jane falur dhe kane fjetur, e Ju konsideroheni 
se jeni ne namaz derisa prisni namazin". 3 34 Arabet paraislamS, si edhe popujt tjere te yjeter, kaiie qene teper te dhaiiun pas besimeve 
te kota dhe dukurite ne toke i kane lidhiir me dukurit£ ne qiell, e qe Islami i ka gjykuar 
dhe i ka quajtur idhujtaii. 
Ngahadiflii mimd te perfimdohet; 

- me miqte dhe bashkSpunetoret duhet konsiiltuar, diihet degjuai" mCEditnet e tyre dhe 
duhet treguar qeiidrim te drejte ndaj atyre; 

- ne bote gdo gje ndodh dhe ekziston sij^as Hgjeve te nat>Tshem te caktuar nga All-llahu 
xli.sh.; 

- pas kryerjes se namazit, Pejgamli^ri a ,s. rregiiliisht ei^te kthy er me tytyre kah xhemati, 
si shenje qe namazi ka perfiinduar. 402 'J^Cd'Mi Qendrlmi i imamit pas selamit na Ka mene se la Ka transmemar bna'oe nga lijjubl, e ai 
nga Nafiu qe ka thene: "Ibni Umeri Mte nafUe namaz ne vendin ne te 
cOln me pare ka falur namazin farz e kete e ka bere edhe Kasimi (B. 

Muhammed b. Ebu Bekri)". 

Nga Ebu Hurejre permendet deklarata, te ctten ai e iidh me Pejgam- 
berin a,s., qe imami nuk dubet falur naflfen ne vendin e vet per imam, 

qe (si deklarate) nuk eshte e besueshme (thote Buhariu). 135 Imami, pas kryerjes senanmzit, nuk duhettejeteikthyerkahKibla. Ebu Hatiife thote: 
"Imami rrin i kthyer kah Kibla, ne vendin e namazit te falur, te namazi i farzil, pas te 
cilSve falen siinetet e zakonshem e tg drejte te zgjedhjes ka te namazet farz pas te cileve 
mik falen sunetet. 
Ibuu Ebi Shejbeu, nga Ibni Mes'udi dlie Aishja ka transmetuar kete dejkiarate: 
"Pejgamberi a.s- pas dhenies se selamit te nmnazit farz ka ndenjur ne tnihrab i drejtxiar 
kah Kibla Vetera aq sa mund te sliqiptohet: " All-Ilahurarae entesselarau ve minkesselamu 
tebarekte ja dhe-1-xheIali ve-1-ikiam". 

Ibni Mes'udi ka (feklaruar; "Kiir Pejgambeii a.s. e perfundonte namazin fai"z, largohej 
pak ne te majtc ose nb te djaflite diie ka fiUuar te fale nafiie, ose kthehej me fytyre kah 
xhemati", e Seid ibni Xhubejri ka shtuar "... kthehej pak kah lindja ose kah pefgndimJ 
dhe nuk ixinte i diejtuar kah Kibla". 

Hali^a Umer e urrente te ndenjurit e imamit kah Kibla pas dhenies se selamit, e halifja 
All thote: "Imami nuk duliet te fale uaiile ne te njejtin vend kii ka falur faizin por, te 
levize pak anasb". 

Deklaraten e Pejgamberit a.s. te tiansmetuar nga Ebu Hurejre e sjell Ebu Davudi me 
renditjen e plote te transmetuesve jie "Sunenin" e tij ne varianten vijuese: "Valle, a 
ndokush nga ju nuk mund te levize pak perpara, prapa, djafht;:^ ose majtas para se te 
filloje te faie nafilen". 

Duke u mbeshtetur ne kete hadith Juiistet e shkolles hanefite preferojne qe xhematliajte 
mos ta falin nafilen (sunetin) te renditur ne ^e ne vendin ku kane falui farzin. Kete 
mendira e mbajne edhe: Ibni Abbasi, Ibni Ziibejri, Ibni Sa'di, Atau, Sha'bija dhe shume 
ba^ikekohes tg tyre. 403 ^Amu-l- zJouAa^ 8. tLin jj^ t-^j-A^r 849. Na ka treguar Ebu-1-Velidi, ketij Ibrahim b. Sa'di, ketij Zuhriu nga 
Hind b. Harithi» e ajo nga Ummi Seleme-ja: 

- Pejgamberi s.a.v.s. kur jepte selam, qendronte pak ne vendin ne te 
cilin ka falur. 

Ibni Shlhabi thote; "Mendoj, e Zoti e din me se miri, se atg ai e ka 
here qe grate e pranishme, te cUat e kane kryer namazin, te mund te S«1I '^. 0^1 cJh - v:j-- ij^ c;^ ^^j - # V C.JJ ^- r' u^ v'^'* ^'^^^ ' ^^ '■^* a^'-^ 850. Ibnu Ebi Merjdmi thote qe e ka infonnuar Natl' b. Jezidi, k^t^ 
Xhafer b. Rebia, qe atij i ka shkmar Ibni Shihabi dhe i ka thene se i ka treguar 
Hind b. Harith, nga fisi Firasije, duke transmetuar nga Ummi Seiemeja, 
bashkSshortja e Pejgamberit s.a.v.s., e ajo ka qene njera nga shoqet e Ummi 
Selemes dhe ka thgne: Buhariu k£te hMith mik e merr ve^m per ate qe nS renditjen e transmetuesve gjendet 
erari jo i njohiu' i Ihrahim b. Ismailit, biografia e te ciHt nuk i ishte e njohur Sa'dit. ':'iK<i<tu- ' Pejgamberi a.s. jepte selam, grate pastaj ktheheshln dhe hynin ne 
shtepite e tyre para se te kthehej Pejgamberi s.a.v.s. 

Ibni Vehbi percjell nga Junusi, ai nga Ibni Shihabl qe ka thene: "Me 
ka njoftuar Hindja nga fisi Firasye", 

Uthman b. Umeri thote; "Na ka njoftuar Junasi duke percjellur nga 
Zuhrlu: "Me ka treguar Hindja nga fisi Firasije". 

Zubejdiu ka thene; "Me ka njoftuar Zuhriu qe Hindja^ vsyza e 
Harisit nga fisi Kurejsh e ka informuar, e ajo eshte bashkeshortja e 
Ma*bed b. Mikdadit, mbrojtesit te flsit Benu Zuhre, e cila hynte te 
bashkeshortet e Pejgamberit s.a.v,s,". 

Duke percjellur nga Zuhriu, Shuajbi ka thene; "Me ka treguar 
Hindja nga fisi Kurejshij", e Ibnu Ebi Atiku duke percjellur nga Zuhriu 
ka thene: "... prej Hindes nga fisi Firasije". 

Lejthiu ka deklaruar; "Me ka treguar Jahja b. Seidi, ky nga Ibni 
Shihabi, ai nga nje grua nga fisi Kurejsh, e cila i ka treguar duke 
transmetuar nga Pejgamberi s^.v.s,". 


qe esntetaiur me masen, 
ca dhe kalon neper mase 851. Na ka treguar Muhammed b. Ubejde, ketij ia ka percjellui' Isa b. 
Junusi, ai nga Umer b. Seidi, ketij Ibnu Ebi Mulejkjeja nga Ukbe qe ka thene: 

- Kam falur iqindine pas Pejgamberit s.a.v.s. ne Medine. Pasi dha 
selam, u ngrit shpejt dhe kaloi neper mase dhe shkoi te njera nga dhomat 
e basheshorteve te tij. U frikua masa nga nxitimi a tij. Past^ u kthye dhe 
verejti se jane habitur nga te shpejtuarit e ^j dhe u tha: "M'u kujtua se 
kam dicka ar te paperpunuar dhe nuk dua qe ai te me oreokupoie ne 405 'Au-i- U'm ¥end te All-llahut dhe kam urdheruar qe ai te ndahet (atyre qe kane 
nevoje)",^^^ iil-S .'. %Oi^ Cf- wii --i'^S5 Jliw*^ »««^i 

la e imamit ■ ft B ft Enes (b. Maliku) kthehej ng anen e vet te djathe, e edhe ne an6n e majte, 
dhe e gjykonte si dobesi ate qe do te kerrusej, ose qe do te kthehej me qelhin 
vetem ne anen e djathte. 

852. Na ka treguar Ebu-l-Veiidi, ketij Shuajbi, nga Sulejmani, ai nga 
Umare b. Umejri, e ky nga Esvedi qe thotg se Abdullah b. Mes'udi ka thene: 

" Askush prej juve nga namzal i vet mos t'i le asgje shejtanit, me ate 
qe ghykon si detyrim te vetin qe (pas kiyerjes se namazit) te kthehet vetem 
ne anen e tij te djathe, sepse shume here e kam pare Pejgamberin s.a.v.s. 
te kthehej ne anen e tij te m^te'\ 


1 36 Nga hadithi mimd t6 pgrfimdohet: 

T e^tfi e lejuar te kalohet nepSr safe tg namazit per ai-sye te ndonjS shkaku te arsyeshem; 

- Bxitimi duhet te jete ne pgrputhje me nevojat e verteta; 

- gjate namazit mendjen duhet koncentniar «S namax dhe ne ato qe kendoheii ne namaz; 

- ai qe e ndal (e mban) iemoshen dhe mik jua ndan me kohe fnkarenj ve mimd te ndodhe 
qe AU~Hahu xh.sh. ta ndale (ta nrf>ajg) gatg nt dhSnien e Uogarive nS DitSng e Gjykimit. 406 se Qiaiie Dhe rretti deklarates se Pejgamberit s.a.v.s.: ''Kush ka ngrene qepe 
ose hudher per shkak te urise ose per nevoje tjeter, kurrsesi te mos i H 853, Na ka U-eguar Museddedi, ketij Jahjai nga Ubejdullahu, atij Nafiu 
nga Ibni Umeri r.a. qe Pejgamberi s.a.v.s, gjate luftes se Hajberit ka thene: 

"Kush han di^a nga kjo bim^, mendonte ne hudhren, kurrsei te 
mos i afrohet xhamlse sonet** 

854. Na ka treguar Abdullah b. Muhammedi, kSdj Ebu Asimi, ketij Tbnu 
Xhurejxhi, alij Atau duke deklaruar se ka dSgjuar nga Xhabir b. AbduUahu, 
i cili thote se Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

*'Kush ka ngrene di^a nga kjo bime, mendonte ne hudhren, mos te 
na hyje ne xhamite tona! ' ' 

Atau thote se e ka pyetur Xhablrin: <^ka ka menduar me te Pejgam- 
beri a.s. ?'^ 

- Mendoj, thote Xhabiri, se ai ka menduar vetem qepen e gjalle (te 

pa zier). 

Ndersa Mahled b. Jezidi, duke percjellur nga Ibni Xhurejxhei tiiote; 
"...vetem eren e saj". »«--■ ^07 Q^m%u-/- cMjaA^ff^ 855. Na ka treguar Seid b. Ufejri, ketij Ibni Vehbiu, nga Junusi, ky nga 
Ibni Shihabi se Atau mendon se Xhabir b. AbduUahu ka menduar se Pejgaine- 
beri s.a.v.s. ka thene: 

- Kush ka ngrene qepe ose hudher le te largohet nga ne! apo ka thene: 
"...,le te terhiqet nga xhamite tona dhe te rrij ne shtepi te vet!" 

Pejgamberit s.a.v.s. i eshte sjellur nje here nje tenxhere ne te cilen 
ishin perlmet e pergatitura, Meqe ndjeu ere te kendshme, pyeti per te 
dhe u njoftua ^ka ka nga perlmet ne te, dhe tha qe t'i afrohet dikujt prej 
shokeve te tij qe ishin me te. Kur e pa Pejgamberi a.s. se edhe at nuk 
deshti ta ha, tha: 

137 

- Ha, ngase une bisedoj me ate me te cilin ti nuk bisedon!" 

Ahmed b. Salihu, duke transmetuar nga Ibni Vehbi, thote : "Eshte 
sjellur nje ene (beder)", kurse Ibni Vehbi thotej ai mendonte, nje tabaka 
ne te cilen kishte perime, e Lejthi dhe Ebu Sufjani, duke transmetuar 
nga Junasi, nuk e permendin tregimin per tenxherene dhe une nuk e dij 
se a jane ato fjale te Zuhriut apo permenden ne hadith (thote Buhariu). 137 Ibni Hnzejn^ dhe Ibni Hebbani dieksojne qe Pejgamberi a.s. i ka deiguar Ebu Ejjub 
Eiisariut nje gjelle ne te cil^ii kishte qepe dhe presh. Ebu Ejjubi nuk e ka shijuar, s^se 
verejti se nuk e ka ngrene Pejgambm a.s. e ne pyetjen u pergjigj : 

- Nuk kjmi verejUir ne te gjurmet e dores sate. 

- Une i jam tuiperuar melaqeve te All-Uahut xh.sli., e ajo gjellS SshtS e lejuar tlia 
Pejgamberi a. s. 

Kimdermimi i qepSs dlie i gjelierave te ngjashme e lirojnS njerimi nga pjesemarga ne 
kryerjen e perbasliket te ibadetit. 

138 Thmidhiu n6 "Siinenin" e tij thefcson qe Xliabir ibni Semure ka thene: 

- Pejgamberi a.s. ne Medine ka ndenjur te Ebu Ejjub Ensariu dhe sa here qe hante di9ka, 
ia afronte Pejgamberit a.s. Keshtu nje here ia ka derguar nje gjelle, por Pejgamberi a.s. 
nuk ka dashur as ta shijoje. Me voue Ebu Ejjubi e ka pyetm- per aisyen, e ai i pergjigjet: 
"Ne te kishte hudher" 

- A eshte e adaluar te hash iiudlier? - pyeti Ejjubi. 

- Nuk eshte e ndalur, por e unej per shkak te fcundemiimit te saj te keq - u pergji^ 
Pejgamberi a.s. 

P^alehsht me kete qe u tlia, eshte e qortueshem para se tS dalgsh uS shoqeri, tS hash: 
qepe, hudher, presh, rrepen dhe gjeUeiat tjera me ere tS pakendshme. Kadi I'jadi kgte 
nuk e kousideron tg qoitueshme nese gjendesh ne shoqeri te ujemzve te cilet taslmie kane 
ngrene gjellera te tilla. 856. Na ka txeguar Ebu Ma'meri, ketij ia ka transmetuar Abdu-1-Varithi 
nga Abdu~l-Azizi i cili ka thene: 

- E ka pyetur dikush Enesin ^ka ke degjuar U nga Pejgamberi s.a.v.s. - Pejgamberi a.s. ka thene: '*Kush han di^ka nga kjo bime, mos te 
na afrohet kurrsesi, apo te mos falet me net" 


I y'Cs dfl !ve one kur jane te detyruesnem per 
ienexhemat, bairame, 857. Na ak toguar Ibni Muthennau, ketij Gunderi e atij i ka treguar 
Shu'be qe e ka degjuar Sulejman Shejbaniun e ai Sha'biun duke thene: 

■ Me ka informuar ai i cili me Pejgamberin s.a.v.s. ka kaluar prane 
nje varri te vetmuar, dhe se ai u eshte bere Imam, e ata u rradhiten ne 
safe pas atij varri (per namazin e xhenazes). Nga shoqeria dhe ibadetet e perbashketa duhet larguar edhe personi i cili eshte ose varre 
te hapiir, me sSmundje ngji^se dhe tjera nga tS cilat njrarezit kaae nevai. Qepa dhe hajet 
e ngjashem lejohet te shfrytezohen nese qendron ne shtepi duke i ruajtmr le tjeret nga 
I kundmxiimi i pakendshem. 409 r/?« - E kam pyetur, thote Shejbaniu, Ebu Amrin (llagap i Sha'biut) kush 

ta ka treguar kete? 

- Ibni Abbasi - u p^rgjegj ai. 

^ Jj ^ frlU ^ ^i '^ 0^/^ J^^ Jl* oU- b'L JU ijt j^ ^, *J(. ^j;, - ASA 

858. Na ka treguar All b. Abdullahu, ketij Sufjani, ketij ia ka percjellui' 
Safvan b. Sulejme nga Ata' b. Jaseri, ai nga Ebu Seid d-Hudriu, e ky nga 
Pejgamberi s.a.v.s. qe ka thene: 

"Larja, diten e xhuma eshte detyrim per ^do person madhor". 139 Lejohet t'i falet xhenazja te vanosurit nese trupi iiuk ka filluar t'i shkaterrohet. Vani 
niik hapet, e as iiiik nxirret i vdefciiri nga varri. Per plotfijqishmerine e faljes se xhenazes 
se ketille nimiri, me i madli i jiiristeve kushtezqjne qe i vdekuri me pare te kete qene i 
pastruar, ndersa Ibni San' at transineton nga Imam Muhammedi se pastrimi nS rastin 
ktmkret nuk eshte kuslit. 

Kur te vatetohet se i vairosuri nuk eshte i pastmar, do te nxirret nga vairi - nese vani 
nuk eshte teresisht i mbyllui' dhe i mbnshur me dhe - te pastrohet dhe t'i falet xhenazja. 
Knr varri tashmB gshte i mbushur me dhe, tg vdekiirit i falet xhenazja, thotS Keramiu, ne 
varrin e tiUe te mbushm:, qofts edhe i papastmar. 

Xhenazja te vdeknrit i fMet derisa trupi niik ka filluar t'i shkatenx>het (prishet). Imam 
Jusufi pranon peiiudhen prq tii dite^, Shafiu dhe Ahmedi pre) tn ditesh e deri ne nje 
muaj, e nganjehere Uogarisin edhe ne kalbjen e Irupit. Gfa^ vendosjes per ketS ^eshtje, 
duhet pasnr kujdes rreth lageshtlse se terrenit, stines se vitit dhe rrethanave tjera te cilat 
ndikojne ne procesin e ttupit ne tokB. 
Suhnuni, njeri nder dijetaret e shkoHes malikije, thote: 

- Xhenazja nuk mund ti falet mbi varr te vdekuiit qe eshte varrosur i pE^jastmar, 
Malikijte rastin e permendur sipas Buhariut e kufizcjne dhe e lidhin ve^m per 
Pjgambeiin a.s,, sepseEbuHuiejrejaefcatransmetuarngaai: "Varret mete vdekuiit jane 
plot erresire dhe AU-llahu xh.ish. me nanaazin tim i ndrigon". 

Ne qcndrimin e malikijve, Ibni Habbani ka here kete verejtje: "Falja e permendur e 
xhenazes po te ishte e lidhur vetem me Pejgaraberin a.s. ai aiy (ne vendin e ngjarjes) do 
t'ju ndalonte te pranislmieve faljen e xhenazes se pemiendur. Ai kStg nuk e ka bSrS dhe 
kjo eshtfe argumaat qS k^htu mund te ve^rojne edhe tjeret". 

Femija iiegjitim (kopij) i gjetur uS lagjen muslimane konsiderohet anetar i basheksise 
Is^me. 

140 MaJikn i pyetur per laijen tS premten Sshte pSrgjigjur: "Ajo Sshte vetem sunet", e her^n 410 


)b; Vi *4*i -"^uf ^ ^\ 01 : oi>. Cii 0^ . 3^;- \;i5 , « \:»j{ |Lj j^ stsUi Ji L '^li s^uv 

859, Na ka treguar Ali b. Abdullahu, tS cilin e ka njoftuar Sufjani, ky nga 
Amri, atij ia ka transmetuar Kurejbe nga Ibni Abbasi r.a. qe ka thene: 

- Kam bujtur nje nate te tezja ime, Mejmunja. Pejgamberi s.a.v.s. 
fjeti dhe, kur kaloi nJe pjese e nates, Pejgamberi s.a.v.s. u ngrit dhe pa 
e ferkuar (shkundur) organin, mori abdest nga rresheku (shakulli) i 
varur. 

Dhe Amri, thote Sufjan b. Ujejne, e ka tfajeshtuar marrjen e abdestit 
dhe e ka svogeluar shume larjen e shumeflshte te disa organeve. 

- Pejgamberi u ngrit te falet, andaj edhe une mora abdest te atille 
dhe ate prej nga mori edhe ai, u afrova dhe qendrova ne anen e tij te 
m^te, e ai me zhvendosi ne anen e Hj te djathe dhe u f al aq sa ka dashur 
AlMlahu xh*sh. Pastaj u shtri dhe fjeti, ashtu qe frynte nga goja. Past^j 
i erdhi muezini, e njoftoi per namaz, dhe hyri ne namaz me te, e nuk 
mori pgrseri ab^st tjeter ka thene: "Ate eshte mire ta besh, por nuk eshte detyre e domosdoshem". 

Hasan Basriu, Ata' ibni Ebi Rebia dhe Mi^ejyeb ibni Rafi', duke in permbajtur fjaleve 
te Buhariut, vaxhib e kGnsiderojne pasfiimin e penneudur. 

Juristet e shkollSs hanefite konsiderojne qS hadithi i lartshenuar i Buhaiiut eshte i 
deroguar rae hadithin e mepastajme: "Kush va&n abdest tS preraten, ate e ka tg 
mjaftueshem» e kush pastrohet, kjo eshte edhe me mire". 

Kete deklaratS nS parmbiedlijet e tyre tS haditheve e kanB regjistruar: Ebu Davudi, 
Nesaiu, Iirmidhiu, Ahmedi dhe Bejhekiu. 

Sipas kesaj qe u paraqit, te pastniarit te premten hyn ne pune te preferueshme dhe te 
kivdueshme. Kemi thene, I thote Sufjaiii, Amnt: 

- Masa flet: "Syri i Pejgamberit s.a.v.s. fleiij e zemra nuk flen^'. 

Umeri tha: E kam degjuar Ubejd b. Umejrin duke thene: "Vertet, 
enderrat e pejgambereve jane shpal!je - vahj". Pastaj lexoj: "line (i ka 
thgne Ibrahimi, te birit Ismailit), kam enderruar qe te te pres kurban per 
hire te Ali-llahut". 


860. Na ka treguar Ismaili, ketij Maliku, nga Is-hak b. Abdullah b. Ebu 
Talha, ky nga Enes b. Maliku se gjyshja e tij Melejka e ka ftuar Pejgamberin 
s.a.v.s. per te ngrene nga ushqimi qe ka pergatitur ajo per te. Ai hengri nga 
ai ushqiin dhe tha: 

- Ngrihuni qe t'u fa!i. 

U ngdta derl ne nje haser tonen e cUa tashme ishte nxire nga 
perdorimi I gjate, dhe e sterpika me uje. Pastaj Pejgamberi a.s.v,s. ndejti 
(ne baser), jetimi (Dumejret b. Duraejri) me mua (pas Pejgamberit), e piaka 
prapa neve dhe ai me ne i fail dy reqat. '> 1. f 


861. Na ka treguar Abdullah b. Mesleme, nga Maliku, ky nga Ebu 
Shihabi, ky nga Ubejduilah b. Abdullah b. Ulbe, e ai nga (Abdullah ) b. 
Abbasi r.a. qe ka thene: 

"Jam nisur hypur ne magarice, e une tashme e ndeja pjekudne 
seksuale kurse Pejgamberi s.a.v.s. falej me masen ne Mine pa mure. Kam 
kaluar para nie piese te rendit (te xhematit), kam zbritur, e leshova 412 op magaricen te kullose, hyra ne saf di^ per kete askiish m^ mt beri 
verejtje". » / '*^ J" h/' c/^ is/'f Cff- tr-^ ^*J- >^i ^u;j. JC. J«J . « . . 1^ V >^ > 862. Na ka treguar Ebu-l-Jemani, ketij Shuajbi, nga Zuhriu, ketij Urve 
b. Zubejri se Aishja ka thene: »ni„i A* ^ *■* I s.a-v.s. e Ka siityre lye tiere fa^en e Jacise den ne pjesen 
shume te erret te nates...". 

Ajjashi, prape ka ihene se i ka thene Abdu-l-A'lau, ketij Ma'meri 
nga Zuhrije, al nga Urve, e ky nga Aishja r.a. e dla ka thene: 

- Pejgamberi s.a.v.s. e ka shtyre nje here fa^en e Jacise deri ne te 
kaluar te nje te tretes se nates, andaj Umeri I ka thirre: "Grate dhe 
femyet tashitie fjeten !" Atehere Pejgamberi a,s. doSi (aga banesa) dhe 
tha: "Askush nga banoret e kesaj ane nuk e fal tash kete namaz pos 
juve " , e atehere as qe falej dikush (as kishte pranuar islamin) pos banoreve 
teMedines* 

863. Na ka treguar Anier b. Aliu. ketij Jahjai, ketij Sudani, e aiij 
Abdu-r-Rahman b. Abisi qe ka degjuar Ibni Abbasin r.a. se atij i ka thene nje 
njeri: law^ - Po - u pergjigj Abdullah b. Abbasi - e po te mos kem besim te ky 
(vend) as qe do te kisha marre pjese ne kete ibadet te perbashket 
Abdurrahmani thote se mendonte ne moshen e ttj te mltunse. 

- Pejgamberi a.s. erdhi ne nje bregore afer shtepise se Kethir b. Saltit 
dhe aty e mbajti Hgjeraten. Pastaj, iu afrua grave edhe atyre u mbajtl 
ligjeratej i keshillot dhe urdherio te nd^ne lemosh^n (sadakane), dhe 
(pastaj) gdonjera nga grate e pranlshme fliloi te zgjas doren e vet tek 
rrethi (unaza dhe vathe) dhe t'i hedhin ne petkun e BUallt (te shtiire). Pastaj; ai dhe filali shkuan ne shtepl. e grave ne xnami naten dne ne te ngrysur 

864. Na ka treguar Ebu-1-Jemani, kete e ka informuar Shuajbi, nga 
Zuhriu, tS cilit ia ka transmetuai" Urve b. Zubejri nga Aishja r.a. qe ka thSne: 

- Pejgamberi s.a.v.s. e ka shtyre lye here faljen e jacise deri vone 
nat^n aq, saqe e thirri Umeri (duke thenS): "Grate dhe femijet kane 
fjetur!" Atehere Pejgamberi s,a.v.s. doli dhe tha: "Askush nga banoret 
e ketij vendbanlmi nuk e pret (jacine) pos juve' ' , e atehere faleshin vetem 
ne Medine. Ndersa atehere jacine e falnin kur zhdukej te skuqurit ne 
pergndhn e deri ne mbarim te nje te tretes se nates. 141 Nga hadithi mxmd te peifundohet: 

- femija i aftfi pet mendim, qe e kupton seriozitetin e namazitj duhet te mane pjese ne 
ibadetet fetare tg perbashekta dhe solemnitetet tjera; 

~ iiytbja mbahet pas faljes se namazit te bajriamit; 

- eshte e preferueshme te falesh namazin e bajramit ne sip^rfaqe te h^ur. 

142 Sipas iiegullit grave u lejohet te rr^rrin pjese ne te gjitha ibadetet fetare. Grate e 
moshuara mimd te manin pjese ne te gjitha manifestin^t e jei^s fetare, e te rejat dxshet 414 7Poa9u % V" o* > C.1 ^ ,^'^' 0^ j^Vi 0/ v^ ^> 

865. Na ka treguar Ubejdullah b. Musai, nga Handhale, ai nga Salim b. 

Abduliahu, ky nga Ibni Umeri r.a., e ai nga Pejgamberi s.a.v.s. i cili ka thgne; 

"Kur grate tu^a t'u kerkojne ieje per te shkiiar naten ne xhami Ne zinshirin tjeter te transmetuesve Ubejdullah b. Musain e ndjek 
Shu'be duke e percjeliur kete hadith nga A'meshl, ai nga Muxhahidi, 
ky nga Abdullah b. Umeri, e ai nga Pejgamberi s.a.v.s. « OVi' f^ # .«! Oj--. f ti lit- /iub U JVJ' o^ J^ 0^3 # it 0>-/^^^^ 
Kur masa e pre! Imamln te ngrihet nga mihrabi 

866. Na ka treguar Abdullah b. Muhammedi, ketij Uthamb b. Uraeri, kete 
e ka informuar Junusi, nga Zuhriu, se i ka treguar Hind b. Haiithja, e cila 
thote se Ummi Selemeja, bashkeshortja e Pejgamberit s.a.v.s. ka thene: kujdesm- shume per ruajtjeai e moralit, ndeiit dhe fytyres. 

i43 Nimiri me i madh i juristeve mendojae qe hadithi i permeiidur u referohet grave te 
moshuara. 

Traiismetohet qe Abdullah ibni Mes'iuii ka thgnS: " Asuje grua, me perj^htim te plakave, 
nuk do te fale namaz me te kendshem per Ali-llalmn xli.sh. se ai namaz qe e fal ne shtepi, 
pos namazit lie iiaxlullSk dhe ne mure". 

Ibrahim Nesaiu ii ka ndaluar grave ardhjai ne xhuma-namaz dhe ne solemnitetet tjera 
fetare te medha. 

Eshte e preferueshme qe bashk^shortet t'ju lejojne bashkeshorteve te veta pjesemarrjea 
ng ibadetet e perbashketa fetare dhe ne fcremtimet tjera fetare ts organizuara. 415 Ail -I- c^Jim^fd "Ne kohen e Pejgamberit s.a.v.s. grate kur Jepnin selamin e namazit 
te detyrueshem, ngriheshin, e Pejgamheri s.a.v.s, dhe ata qe kane falur 
me te, qendronln (ne vendet e tyre) aq sa te donte All-llahu xh.sh* Kur 
ngrihej Pejgamberl s.a.v.s., ngriheshin edhe njerezit" 

t^\^^\LSCj/^'^'^\^Jff -AAV 867. Na ka treguar Abdullah b. Mesleme, nga Maliku, e nepgmijet 
zinxhiiit tjeter te ti-ansmetuesve na ka treguar Abdullah b. Jusufi, kete e ka 
infomiuar Maliku, nga Jahja b. Seidi, ai nga Amrete b. Abdur-Rahraani, e 
ajo nga Aishja qe ka thiine: 

"Pejgamberi s.a.v.s. e falte namazin e sabahut dhe grate ktheheshin 
(neper shtepi) te mbeshtjella me shallat (^argafet) e tyre e qe per shkak te 
erresires nuk kane mundur te njihen". 

868. Na ka ti-eguai' Muhaimiied b. Miskini, ketij Bishri, kete e ka 
informuar Evzaiu, kete Jahja b. Ebi Kethiri, nga Abdullah b. Ebi Katade 
el-Ensaiiu, e ai nga babai i tij, i cili ka thene se Pejgamberi s.a.v.s. ka thene: 

"E kam filluar namazin me qelilm qe ta zgjas te kenduarit e Kur'anit 
ne te. Pstaj kam degjuar te qarit e femijes dhe e kam shkurtuar kendimin 
ise te, duke mos dashur qe me kete t'i shkaktoj veshtirsi nenes se tij". 

■ Ij^ '^ij . -j^Vl Of *^ ''^'^- r I>f^ *Ui i.1^ i ^ ^ ^' Vj ^^^ i » ^Js« W 

869. Na ka treguar Abdullah b. Jusufi, qS ketij Maliku, nga Jahja b. Seidi, 
ai nga Amre] a, e aj o nga Aishja ecila ka digne; 

416 oscam^.- ' Po ta perjetonte Pejgainberi s.a.v.s* risiiie te cilen grate po e fusin, 
ai k€te do t'ua ndalonte, $19 u eshte ndaluar grave te beni israileve. 

Jahja b. Seidi thote, e kam pyetur Amren: 

- A u ka qene e ndalur kjo ? 

-Po-thaajo.^"*^ 870. Na ka tyeguar Jahja b. Kazea, ketij Ibrahim b. Sa'di nga Zuhiiu, ai 
nga Hind b. Harith, ajo nga Umini Selemeja r.a. qeka Uiene: 

- Kur Pejgamberi s.a.v.s. jepte selam, grate ngrlheshin sapo ai e 
mbaronte selamin, e ai mbetej edhe pak ne vendin e vet para se te 
ngrihej. 

Zuhrlu thote: "Mendojme, e AU-Uahu e din me se mlri, qe e tere ajo 
ka qene per te dalur grate me pare, qe te mos i arrine meshkujt", 

S LjU^ Aj0 jt i J ■ AAS- ^l^ij *-rf*A* ' ^f^ ,* ^ »- ^ J 871. Na ka ti-eguarEbu-n-Nu'mani, ketij Ibni Ujejne nga Is-hkau, ai nga 
Enesi r.a. i cili ka deklai'uar: 144 Aishja me deklaraten e saj ka menduai" ne veshmbathjen iuksoze te botes femgrore tB 
kohes se vet kur nuk eshte ditiir p& modelet e sotme fe kreatoreve dhe pomografme e 
shekuUit IS ri. 

Islami eshte mbrojtSsi i emancipimit te gmas krahs majtjes se moralit te saj, moralit te 
shtepise se saj, Imniljes dhe fese. 417 ./- "Pejgamberi s,a,v.s. ka falur nje her§ ne ^Mfpt 4S Ummi Sulejmes^ 
dhe uiie e nje jetim (Dumejret b. Dumejre) qendruam pas tij, e Ummi 
Sulejmeja mbas neve". 

d^U "^ o^P *^ i»" yf^^ ,u^^ b-'^^ J^' ^^ S ^' '^-^-^ '^' ' '*^ '^' '^^ '^' 


^ W Of^ '•-* j^. ^. J' * o"^' t>* '' '^' ^ .Ul Shkuarja me nxitim e grave pas namazit te sabaliut 
IrimI i tyre i shkurte ne 872. Na ka ti^guar Jahja b. Musai, ketij Seid b. Mensmi, te cilit ia ka 
transmeluar Fulejhu nga Abdu-r-Rahman b. Kasimi, ai nga babai i tij, e ky 
nga Aishja i\a., se Pejgamberi s.a-v.s. e falte namazln e sabahut ne muzg, 
ashtu qe grate besimtare per shkak te muzgut nuk mun te njifeshin ose 
nfihenmes 


e nga burri 
nextiami 873. Naka treguar Museddedi, fcetij Jezid b. Zurej'i, nga Ma'meri, ai nga 
Zuhriu, ky nga Salira b. Abdullahu, ai nga babai i tij, e ky nga Pejgamberi 
s.a.v.s. i cili ka thene: 

"Kur bashkeshortja e dikujt prej juve kerkon leje (per tB shkuar) mos 
epengonlate!" Juj^ liw %us p^ ,««^y 


418 Falja e grave pas burrave 

874. Na ka treguar Ebu Nujami, te cilit ia ka ti'ansmetuar Ibni Ujejne, 
nga Is-haku, e. ai nga Enesi qe ka ihene; 

"Pejgamberl s.a.v.s, ka falur ne shtepi te Uinini Sulejmes, dhe une e 
nje jetim kemi qendruar pas tij, e Ummi Sulejmeja prapa neve". 875. Na ka treguar Jahja b. Kazea, ketij Ibrahim b. Sa'di nga Zuhiiu, ai 
nga Hind b. Haiithi, e ajo nga Ummi Selemeja qe ka thene: 

- Kur Pejgamfoeri s.a.v.s. jepte selam, grate ngriheshin sapo ai e 
mbaronte dhenien e selamit te tiJ, e ai qSndronte edhe pak ne vendln e 
tij para se te ngrihej. 

Ummi Selemeja thote: "Mendojme, e AU-llahu e dine me se mirij se 
ate e ka here qe grate te dilnin me pare, per te mos i arritur meshkujt". 419 
tAeim/nt 

Shpejgime te disa termave isiame Abdest: larja e detyrueshme (farz) e fytyres, e duarve deri ne bSrryla, fshirja e pjeses 
se siperme te kok.es me clore te lagur dhe larj a e kemb&ve ded ne nyje. Kjo 
radhitje duliet te respektohet. 

, Ahiret: ne Kiir'an perdoret per te shprehur jeten tjeter, boten tjeter (pas vdekjes), . 

Ajet: perdoret me disa kuptime: "argiimeat, sJ^nje, simboi", "mrekulli", e kur eshte 
^ala per p&berjen e Kvir'anit, ajet do tS thote "^aii a tog palish ne Kiir'an". 

As-habe: shoket besnik te Muhammedit a.s. te cilet, nder te tjera, kane luajtur rol 
te posagem ne ruajtjen dhe ne paxyelljen e haditJbeve. Perdwet edhe 
varianti sahabe. bejtul-Mukaddesi (ose el-Messhidp-l-aksa): Kibla e pare e muslimaneve dhe 
njera nder tri shamite me te ^muara; d.m.th. Qabja, Bejturl-Mukaddesi 
(el-mesxhidu-1-Akasa) dhe xhamia e Pejgamberit ng Medine. 

Burak: mjet me te cilin Mulmmmedi a.s. u ngjit ne qiell. dua (dove): gdo lutje qe i drejtohet Ail-llahut xh.sh. (ar. dua). 

duha namaz: namazi i padetymeshem, qe falet pas lindjes se diellit deri ne kohen 
para Damazit te drekes. dhiker (ziqer) : te permendiirit e emrit tg All-llaliut, ose tekste te tjera fetare - isiame 
(ar. (Uiikr), Ensare: banorgt vendas tS Medines. Keta i kane ba:e faitje te jashtezakonshme 
Muhammedit a.s. dhe muslimandve t6 tjere qg u shpemgulen nga Mekka 
ne Medine. 

.Ezan J njoitim; thinje per namaz. Ezarn thirret per §do kohe te namazit dhe ne gjuhen 
arabe. Ai qe e thirr ezanin qnhet niuezin. 423 F 

Fakih: ai qe merret me shkencen e fikhut, njohes i mire i fikhut. 

Farz: (ar. fard, turq. farz) : det^'rim, detyre e dores se pare, qe iirdherohet ne menyre 
its pre4*e. Sipas lslaii|it (FesS K^Eifne) jan& 4y lioj farze^: fatzi ajn (ar. 
fardu-l- 'ajn) qe duhet ta ktyeje gdo musliman personalisht (p.sh. namazi, 
agjerimi etj.) dhe farzi Idfaje (&r.fardu-l-kifdje) "farzi i pSrbashkel", p.sh. 
falja e namazit te xhenazes. NSse fcetg namaz e falin njg numM caktuar 1 
muslimaneve, shkarkolien 16 tjerSt, e n^se nuk merr pjes^ asnjg, atghere 
jane te det3Tuar te gjithe musUman^t e atij rrethi. 

Fikh: ne krye te heres eshte perdorur me kiiptimin e pergjithshSm "dituri". Me vone 
eshlg ngashtuar kuptimi i k^saj fjaie dhe gshtg p^donir vetSm pSr te 
shprehur siikeiicat jufidike islame. Cjynah! faj, gjynah, mekat, keq, gabim. Hadith : gjithgka qe Miihammedi a.s . ka thene, ka porosite, ka punuar dhe ka pelqyer 
{hk digka kang punuar tg tjeret)! Ha*^tli perhShet prej dy pjeseve: vargut 
tS transmetuesve tftie tekstit (metnit). Ne ^uhSn shqipe pSrdoret edhe trajta 
hadis (ndikiin nga gjuha turke) (ar. hadi^). 

Halife: trashegimtar, udl^heqes, kryetar. 

Hallalh ^dogje qe eshte e lejueshrae me rregullat dhe normat islame (me sheriatin 
islam). 

haram: 9<k)gje qe ^hte e ndalueshme rrptesisht me normat e shmatit islam. 

Hatib: imami i cili mban^ ligjeraten ne namazin e xhmnase dhe n6 namazet e 
bajrameve. 

Haxhxhetu-I-Veda: Haxhi lamtumlr^. Keshtu quhet haxhi i fundit qe e beri 
Muhanmiedi a.s. 

Hixhri (ose Hixhreti); shpemgulja e Pejgamberit a.s. nga Mekka ne Medine ne vitin 
622. Hixhri ose hixtireti eshte fiUimi i eres islame. 

Hytbe: ^aUm keshiUe, ligjerat islame qe e mban imami ne namazin e xhumase dhe 
nB namazin e bajrameve nga minberi (sh.). 

I 

Ibadet: hitje, perkushtira, nenshtiim deshires se AU-llahut. ^do veper islame qe 
/het ne emer te All-llahut eshte ibadet. 424 
iftan me iftarin ndetpritet agjerimi i dites ne Ramazan. 

Ihram: veshje e detymeslime p^ haxhinjtH gjatS kryetjes se haxhit dhe te umres. 
Haxhinjt e veshin kete veshje para se te hyjnS ne Mekke dhe e mbajne 
derisa e kryejne fcete detyrim islam. 

Ikamet: njoftim per namazin qe sapo fiUon. Formula e ikametit eshte e njejte me te 
ezanit, perve^ qe, pas fjaleve "hajje ale-1-felah" (dy here), shtohen fjalet 
"kad kameli-s. salatu" (dy here), d.m.th. "namazi iillon". Shprehet vetSm 
ne ghuheii arabe. 

Iqindi: namazi i detymeshem, koha e te cilit gshte pas pgrfundimittS kohSs sS drekgs 
deri pak kohe para perendimit te diellit. 

Imam: perdoret me dy kuptime; 1 . peiBoni qg e udheheq faljen e namazit me xhemat; 
2. titull nderi per dijetaret islame, sidomos per themeluesit e shkollave 
burimare juridike ilame, p.sh. Imam Ebu Hanife, Imam Shafiu, Imam 
MalikUf Imam Hambeliu etj. 

Iman: besimi ne All-Hahun, 

I'tikaf: (ar. i'tikaf): qendrimi i vetmuar i personit ne dhjete ditet e fundit te 
Ramazanit (por edhe ne kohe te tjera) ne xhami. Gjate kesaj kohe personi 
me tere qenien e vet i kushtohet ibadetit: fal namaz, agjeron» leson Kur' an. 
Jasht del vetem per nevojat fiziologjike. 

K 

Kaza: (ar. kada plotesoj, byej, kaloj): plotesimi i t^ gjitha detyrimeve islame 
(farzave) qe nuk jane kiyer ne kohen e tyre te caktuar. 

Kibla: te kthyerit e mushmaneve kah Qabja (ne Mekke) me rastin e faljes sg namazit. 
TS kthyerit kah Kibla behet edhe me rastin, e therrjes se kurbanit, por edhe 
thenjeve te tjera. Edhe i vdekuri kur varroset i kthehet koka kah Kibla. 
Kibla te ne eshte ne drejhm jughndor. 

Kijam: te qendniarit ne kembe gjate faljes se gdo reqati te namazit ku duhetkenduar 
pjes6 tS cafctiiara nga Kur'ani. 

Kijamett Dita e shkaterrimit te kesaj bote - fundi i kesaj bote. Mekruh; ajo qe sipas parimeve te sheriatit islam esht5 e papelqyeshme, e qor- 
tueshme, te ciien nuk duliet punuar, por nuk &htB kategorikisht e ndaluar. 

Mes-h: perslikuarja (fshirja) e kokes me dore te lagur me rastin e marrjes abdest. 

Meste: mbathja e thelle me gjon te holle pa thembra (pa take) te perpunuara nga 
lekura e bute. 

425 (3mmAu-/~ ^^ima^ W4, 

Mesxhid: xhamia qe nuk ka minare dSie minber. Pgr kSte arsye, ne mesxhid nuk 
^ mund te falet oamazi i xhuinase dhe namazi i bajrameve. 

M^liheb (mezheb): shkolle juridike islame; drejtim. 

Mihrab; zbrazetia qe gjendet ne mes te murit te xhamise nS te cilen qSndron imami 
para xhematit ^ate faljes se namazit. Mihrabi, njeherit, tregon drejtimin 
e Kibles v& xhaird. 

Minben Vendi i ngritur ne disa shkail^ ne xhami (ne anen e djathtS te mihrabit), i 
ndertuar prej guri ose prej drurij prej ku imami mban ligj^aten (hytben) 
ne namazin e xhuinase diie ne namazin e bajrameve. 

Muezin: person! qe e thirr ezanin (ar. muedhdhin). 

Muhadditb : ai qe merret me shkencen e hadithit; qe ka njohuri tS tiiella pSr hadithin. 

Munafik: dyfytyresh; q6 shprehet haptazi per digka, fcurse fehehurazi punon te 
kunderten; qe behet se estlie besimtar, e ne te vertete nuk Sshte besimtar; 
ngatrrestar. Munafiket jane kategoria mg e urrejtur te Ail-ilahu. 

Murtedd: ai qe e l6shon fene islame, pasi e ka pranuar atS; tradhetar. 

Musalla (lexo: musa]-la): vend i caktuar ne hapesire ku Met namazi me xliemat 
per tere nje lagje. 

Mushrik: pabesimtar; qe beson ne shume zotera; qe i ben shok AU-Uahiit. Nafile; namazi jo i detyai^hem; qe falet vullnetarisht edhe per kete namaz vlejnS 
te njejtat rregulla si per namazin e detyrueshem). 

Namaz: eshte detyrim per gdo musliman (fard~l-ajn). Brenda 24 orSve falen pese 
namaze. Namazi perbehet prej dy e me shume reqateve (sh.)- Fjala namaz 
5sht6 e burimit persian, e eshte sinonim i faljes arabe salat Pejgamber: tajmStar i fese; ai qe e fcumton Shpalljen e AU-llahut. Fjale me biirim 
pei'siaa I pergjigjet flalSs arabe nehi^. 

Q 

Qabe: tempulii i shenjte. qiihet edhe BejtuU-llalL 
Qafir; ai qg nuk beson; ai qe largohet nga feja islame. 
QufSr: mosbesim; largim nga feja islame. Reqat; pjese perberese e namazit. PSrbghet prej q^ndrimit ne kSmbe (kijame), 
mause (sh.) dhe sexhde-s (shA^ 

426 
Resulullab: I derguari i All-llahut. 

Ruqu: pjese pMj^Sse e reqatit qe behet duke pSnilur pjesSn e sip6rme tg trupit ne 
forme horizonteale (koka te jete ne nje ni vel me shpinSn), me 9'rast gjunjte 
prekgB me duar (ar, niku*). Sadaka: qdo Hog pasurie qe u jipet vuUnetarisht tS varierve, ose nS ndonje vend 
tjeter; lemoshe. 

S^; rendi i xhematit kur falen pas iraamit. 

Salavat: hitje (diia) e posa^me ne gjuhSa arabe me te cilen person! i Ititet All-llahut 
per Miihammedin a.s. dhe per familjen e tij . Ajo fiUon me: " All-Uahuinme 
sal-Ii ala sejjidina Muhammedin...". 

Sehvi seshde: me kete behet permiresimi apo kompenzimi i ndonje leshimi ne 
namaz. 

Selam: pershendetje islame; shpetim, paqe. 

Sened: vargu i transmetuesve tB Haadithit. Per tt qene tmdithi i vlefshem, trans- 
metuesit duhet te jene te beshueshem. 

Sexhde: pjese perbSrese e reqatit. Kryhet pas ruquse ne m^nyre q6 faiesi leshohet 
ne toke nie balle, me hunde, me duar dhe me gjimj. Namazi nuk eshte i 
vlefshem pa e here sexhden. 

Sof§: vendi i ngritmr para shamise, i n^itur per muri te saj, qe sherben per te falur 
namazin, po qe se nuk ka vend brenda ne xhami. 

Sunnet: tradite, zakon. Ne terminologjine islame sunnet (synet) eshte sinonim i 
^ales haditli (sh.). 

Sutre: shkopi ose ndonje mjet tjeter qe e vendos faiesi kur fal namazin ng hapesire. Shehadiet: deshmi, t^ deshmuarit. Formula e shehadetit eshte: Eshhedu en la ilahe 
il-la-h-Uah ve eshhedu enne Mubammedun ResuluUah; "Dgshmoj se nuk 
ka Zot perve^ AU-Uahut dhe deshmoj se Muhammedi eshte Pejgamber i 
Tij". 

Shirk; besimi ne shuiiie zotera; te berit shok All-llahut. 

Sheriat: ligji islam, i bazuar n6 Kur' an dhe ne Hadith. 

T ■ .. ' 

T^>'a: qe frikoliet nga All-llahu.Takva quhet personi i cili i kryen it gjitha detyrimet 
tetare-islame. 

427 Tavaf : tS sjellurit rrelh Qabes (a^te kohes sehaxhit) sipas rregullave islame, Tavafi 
behet me abdesL Xhunubi dhe gruaja me menstruacione nuk mund te bejne 
tavaf Qabeen. 

Tekbiri formula e tekbirit per namaz eshte: "All-Uahu ekber", "AU-llahu eshte me 
i madi", ndersa ne teres! eshte: "AU-llahu ekber, M-llahu ekber, la ilahe 
U-la-llah, AU-Uahu ekber, All-Uahu ekber ve lil-lahi-l-hamd". "All-Uahu 
gshte me i madh! AU-llahu eshte nje. AU-Uahu eshte me i madh dhe Atij 
i takon ^do lavdim" . 

Tespih : kokrra prej druri ose prej materiali tjeter te radhitura ne pe. Tespitg e medha 
i kane 99 kokrra, kurse te vo^at i kane 33 kokrra. Muslimani duke i terheq 
keta e pSrmend emrin e AU-Uahut. 

Teshehhud: qgndrim ne gjimj (ndjeja) ne fund te dy reqateve te namazit dhe leximi 
i tekstit te cakttiar nS gjuhen arabe: "Et-tehijjatu„." Ummet; anetar i bashkesisg Islame (musUmane). 

Umre: vizita e Qabes qe mund te behet gjate tere vitit (perve^ ne kater ditet e 
Bajramit tB Kurbanti). Vexhib: detyrimi i dores se dyte (menjehere pas farzit). Juristet islame (fakihet) e 
konsiderojne detyrim ne baze te besnikerise sS saj. Sipas shkolles shafiite 
dhe shkollave te tjera islame^ farzi dhe vashibi janS sinonime. Xhibriii: mdeqe nepermjet te dies Muhammedit a.s. i ka ardhur ShpaUja nga Zoti. 

Xhemat: grup njerezish qe falen pas imamit. 

Xhihadi: lufta, perpjekja ne rmge te Zotit. 

Xhybe: kaftan; veshje e sipernie e gjate deri afer kembSsh; paUto hoxhaJlareve. 

Xhunub: gjendja pas marredheneve seksuale, pas ejakulimit ose pas poiudonit 
derisa te pastrohet sipas normave te caktuara islame; i papaster. Sipas 
normave islame, larja pas kesaj gjendje eshte e detymeshme. Zeqat (Zekat): detyrim islam, qe jepet per pasurine e cUa ka arritur shkaUen e 
caktuar (nisabin). Zeqati eshte nje nga pesS shtyUat e Islamit. 428 ar.- 

a.s. - alejhi-s-selam "shpetimi qofte mbi te". Epitet q& thuhet dhe shknihet pas emrit 
te Pejgamba:6ve. 

b. - ibn "i bin", ose bint "e bija". 

r.a. - radijall-Uahu anhu (ose anha: per gjinine femerore), d.m.th. "Zoti qofte i 
kenaqur me te". Epatet qe shqipCohet dhe shkruhet pas emrit tg as-habgve 
te Pejgamberit. 

s^.v.s. - sal4aU-llahu alejhi ve sel-lem, d.ni.th. "Zoti e nderofte dhe e shpetofte! 
pgrdoret sikitrse shkurtesa a.s, 

sh. - shih 

turq. - tiirqisht. 

xh^h. - xhel-le shanuhu!, d.m.th. "Lavdi Madherise se Tij!" cilesi qe shpreh 
Madherine e Zotit 429 
2. Kur'ani I Madheruar, perktheu Hasan I. Nahi, Prishtin§, 1988. 

3. Kur'antasnt, perkthyen (ne boshnjakishte Hafiz Muhammed 
Pandl:a dhe Dzemaluddin Cau§evi6, Zagreb, 1969. 

4. Nerkez Smaiiagic, Leksikon Islama, Sarajevo, 1990. 

5. Sahihu-I-Buhari, Buharijina zbirka Hadisa, /, PSrktheu Hasan 
Skapur, Sarajevo, 1974. 

6. Sahih-i Buharl Muhtasari Tecrid-i Sarih Tercumesi ve $erhi, 
sn (ne turqishte) Ahmed Naimi dhe Kamil Miras, 

1,1984. 

7. Shemseddin Sami (Sam! Frasheri, K§mus-i Turk!, Istanbul, 
1900, (ribotim, 1978). 

8. Teufik Muftic, Arapsko-srpskohrvatski rjecnik /, //, 
Sarajevo, 1 973. 

9. Turkge-Rusga Sozluk, (grup autoresh), Moskva, 1977. 431 
Detytimi i namazit gjate udhetimit te Pejgamberit s.a.v.s.naten prej Mekkes 
f Jerusalem 11 Domosdoshmena e faljes ss nanmzit me rroba 20 

Te lidhurit e mbideses perfyt gjate namn^t 22 

Falja e namazit i mbeshtjelle ne nje petk 22 

Kurdikiishfalnamaznenjegargafletavejembisupetetij 25 

Kur petku eshte i ngushte 26 

Falja e nainazit ftie xhyhe te Shamit 28 

e lakuriqesise ne namaz dhe jashte tij 29 

me kemiske, pantoUona, breke dhe anteri 29 

e turpshme e trupit qe duliet mhuluar 31 

Falja e namazit pa pjesen e eperme te petkut 33 

Qka permendet per kofsMn .34 

Ne sapetkagruajamundtefal 38 

Te falwit me petk me sJienja dhe te shikuant tie ato shenja . . , . 39 

NSse personi falet me petk me kryqe ose piktura a ja prishin namazin? . . . . 41 

Tefalurit me mmitel mendafshi 42 

Tefalurit me petk te kuq 43 

Te falurit e namazit ne gatia te rrafshta, ne minber dlie ne podium 44 

Kur petku i atij qe falet gjate kryerjes se sexhdes prek gruan e tij 48 

Falja e namazit ne rrogoz 48 

Te falwit e namazit ne haser 50 

Tefalurit e namazit ne shtrat 50 

Kryerja e sexhdes mbi tesha ne rast vape , 52 

Te falurit e namazit me kepuce 53 

Tefalurit e namazit me meste , . , 53 

Moskryerja e sexhdes sipas reguUit 55 

Ne sexhde duliet ngritur berrylat dhe duhet larguarnga trupi 55 

Vlera e te orientuarit kah Kibla 56 

Kibla, e Medinasve, banoreve te Sham.it dhe te tjereve 58 

433 -/- "Dh£ merreni vendin e Ibrahimit si tempullper kryerjen e namazit" 

(El - Bekare, 125) 59 

Te drejtuarit efalesit kah Kibla kudo qe tejete ai . . . , 62 

Rreth Kibles dhe se nuk duhet perseritur ftamazin qe nuk eshtefalur 

kah Kibla ../..... 55 

Fsfurja e peshtymes me dore ne xhami 68 

Fshirja e qurrave nga xiiamia me guraleca 69 

Besimtan ne namaz te mos peshtyje ne cuien € tij te djathte 69 

Muslimani le tepeshtyje ne anen e majte ose nen shputen e kembes 

semajte 70 

Qeforeti per peshtymen ne xhami . . 71 

Mbuluarja e peshtymes fie xhami , 72 

Fshirja e peshtyrms se paku me kend te petkut 72 

bnami i meson njerezit te kryejne me rregull namazin dhe ua terhjek verejtjen 
per Kiblen 7B 

A mund te thuhet: "Xhamia efilanit" 74 

Ndarja dhe varja e kaktvesheve te hurmave ne xhami 75 

Thirrja e njerezve per ushqim ne xham-i dJie te pergjigjurit ne thirrje 76 

Zbatimi iprocesit gjyqesor, betimit dhe te mallkuarit e ndersjelle midis 
bufrave dhe grave ne xhami 77 

Njeriii kur hkie nS shtepi te huaj a mutidet tefalet ku te doje, apo ku 
ficaktohet^. 78 

Xhamite ne shtepia 79 

Hyrja ne xhami me kembe te djathte dhe ne vende tjera . , 81 

A do te zhvarrosen varret e idhujtareve te periudhes paraislame qe aty 

te ngriken xhamiat ' 82 

Falja e namazit ne torishte te bagetive 85 

Falja e namazit ne vendeqendrimet e deveve 86 

Falja e namazit prapa sobes, zj^rrit ose digkaje qe adhurohet, kurse 

hesimtari tne namazin e vet mendon vetem te AU4lahu 86 

Mospreferimi ifaljes se namazit ne varre 87 

Falja ne germadha dhe nevendetqekaneperjetuarndonjefatkeqesi .... 87 

Tefalurit ne kishe (sinagoge) 88 

"E gjithe toka me eshte here vend i pershtatshem per t'ufalur 

dhepastruar" 90 

Fjetja e gruas ne xhami 91 

Fjetja e burrave ne xhami 92 

Per namazin pas kthimit nga rruga , . . 94 434 Km'dikushhynnexhamile t'ifaledy reqatmmaz C^ 

HimMa e abdestit ne xhaini 95 

Nd^mi i xhamse se Mulmmmedh s.a,v.s 96 

TS ndihmuarit e n-dersjetle ne tidertimin e xharnise 9c? 

Te kerkuatit ndihne nga zdrukthtari dhe itdertimarei per ndertimin 

e minberit dhe xliamise lOQ 

Ndertimi i xhamise 101 

Kur personi kalon iieper xhmni i mban majet e shigjetave (me dore) .... 102 

Te kaluarit (me atTTie) neper xhami . 103 

Poezia. tie xJiand 103 

Te ushtruarit per gjuajtjen e Shtizave ne xhami 104 

Perinendja e shithlerjes ne minber, ne xiiarrd 105 

Te kerkuarit e borxlut ne xlmmi dhe te ndjekurit per te paguar 106 

Tefshirit e ximmise, grumbullimi i leckave, i druve dhe bujashkave .... 107 

Te ndaluarit e tregtise me alkool ne xhami 108 

Tk sherbyerit ne xhami 108 

Robi ose borxhliu te paraburgosen ne xhami , 109 

Te laret kurpranohet islcmu dhe lidhja e robit (te luftes) ne xhami 109 

(^adra ne xhami per te semure dhe persona tjere '(^J-^ 

Futjaed-evesperndonjenevojenevendinkubihetne se:)dtde Ill 

Derezja dhe (vendi) kalimet e xhamise 112 

Mbyllja e dyereve te Qabes Ste dyereve te xhamise 114 

e idhujtareve ne xhami 115 

e zerit ne xhami 115 

Rrethet dhe takimet ne xhami 117 

Shtrirja dhe zgjatja e kembeve ne xhami 119 

Vendi per t'ufalur mund tejete edhe nerrugepa u shkaktuar dem njerez^e 120 

Te falurit ne sheshe 121 

Gershetimi i gishtave ne xhami dke ne tjeter vend 122 

Mesxhidel ne rruge te Medines dfie vendet ku eshtefalur Pejgamberi s.a.v.s. 125 

Sutra e imamit eshte edhe sutra e atij qe falet pas tij 130 

Sa duh£t te jete largesia ndennjet falesit dhe sutres 131 

Te falurit kah shitza € shkurte . 132 

Tefahiritkahshkojd ,i . , 132 

Vendosja e sutres ne Meke dhe jashte saj 133 

Te falurit kah shtvUa . . . , , -'. • ■ 133 435 Te falunt ndermjet shtyllave jas^itu nama^it te falur me xhemat . ...... 134 

Tefalurit kah e shaluara, deveja, dmri ose shala 135 

Te falurit ne shtrat 136 

Falesi do ta praps kalimtarin para vetit 137 

Mekati i kalimtarit para atij qe faht 138 

Te kthyerit e njeriut kurfalet kah njeriu tjeter 139 

Tefalurit kah p^rsord qeflen 140 

Te falurit nafilei kthyer kah gruaja 140 

Askush dhe asgje pre] anashfalesit nuk mund fia nderprese nmnazin . . . 141 

Kur personi gjate namazit ia ngarkon vetit ne qafe vajzen e vogel 142 

Tefalurit kah shtati n^ te cilin eshte gruaja me menstruacione . 143 

A mundet burri qe gjate kryerjes se sexhdes ft jape shenje gruas se 

vet qe te mund ta kryej sexhden 144 

Gruaja ratrndteheq^di^tepakendshmei^aaiqefalfit 144 Koherat e namazit dhe rendSsia e tyre 149 

"Ata i drejtohen Zotit. Kemfiike Zotin, kryeni nama^n e mos u bent idhujtare!" 

(Er^Rum, 31} 151 

B^tinu per kryerjen e namuzit fne rreguU 152 

Namazi si qefaret per gjynahet 152 

Vlera e faljes se namazit ne kohe 154 

Pese nam^zet e dites jane qefaret per gabimet 156 

Shtyrja e faljes se namazit deri para mharimitte kohe s se vet 156 

Besimtari duke ufalur bisedon me Zotin e Madlieruesiiem 158 

Nevapetemadhe, namazi falet kur re jreskohei 159 

Shtyrja e faljes se drekes gjate udhetimit derisa tefreskohet 161 

Koha e drekes fillon kur dielli niset prej zeniiit 162 

Shtyrja e namazit te drekes deri para filUmit te Iqindise 164 

Koha e faljes se iqindise 165 

Per gjynahun e atij qe i kalon namazi i iqindise 169 

Kush e ten namazin e iqindise 170 

Rendesia e namazit te iqindise 171 

Kush arrinta fat nje reqatte iqindise para perendimitte diellit . ...... 173 

Koha e namazit te akshamit 177 

Eshte keq akshami te qilketjaci 

436 Rrethsliprehjeve "Isha"" dlie "Ateme" dlie per ate qe 

i ka konsidemar sinonime te lejuara 180 

Koha ejacise eskte kur masa tubolwt 

perkatesisht te (mm) vonohet 1H2 

Retidesia efaljes sejacise (naienvone) 183 

Qonimi i te fjetutit para jacise 185 

Te fjeturit para jacise kur te mposht gjumi 186 

Kofm e jacise eshte deri ne mesnate 188 

Rendesia e namazit te sabahut 189 

Koha e namazit te sabahut *. ■ -, • ^^^ 

Kush arrin tafale me kohe nje reqat te sabahut . . . , 192 

Ai qe me koM e fal nje reqat te namazit -. _~^ 192 

Te falurii pas faljes se namazit te sabahut e deri te liti^t^^' tit ..... 192 

Mas te synohet falja e namazit para perendimit te diellit 195 

Disa nuk e kane ndaluar tefaluritpas nam^izit te sabahut dhe te iqindise . 196 

Qkafaletnganamazeteieshuaradhete ngjaslmmpasiqindise 197 

Falja e iqindise me heret ne diten e vrerel 199 

Ezani pas kaiimit te kohes se namazit 199 

Falja m£ xhemat pas kalirmt te kohes se namazit 201 

Kush harron tafale namazin, le tafale kur t'i kujtohet,d}ie do tafale vetem 

atenamaz 203 

Namazet plotesohen sipas refidit se pari (i harruari) 203 

Te ndejturitv one pas jacise eshte e papelqyer 204 

Te ndenjutit pas jacise per te studiuar fikhun dhe te mirat tjera 2Q5 

Te ndejturit me mysafiiin dhe njerezit e shiepise 207 

10. Ezani 211 

Fillimi i ezamot 211 

Fjalite e ezanit kenehhen nga dy here 215 

Ikameti kendohet tek pos fjalise "Kad kameti-s-salatu" . , . , 216 

Rendesia e thirrjes se ezani t 217 

Ngntja e zerit gjate thirrjes se ezanit 218 

Thirrja puhUke eezanit pengon derdhjen e gjakut 219 

Qka shqipton muslimani kur e degjon muezinin. 220 

Keridimi i duase kur degjoltet ezani 222 

Terheqja e shigjetes (shortit), per thirrjen e ezanit 223 

Te folurit gjate thirrjes se ezanit 224 

437 r— /- z^una^y Ezxmi i te verberit eshte i plotjuqisliem nese ka kush e informon perfilUmin 

e kohes se rmmazit 225 

Thirrja e ezanitpas agimit 226 

Thirrja e ezanitpara agimit 227 

Distoiica kohore ndennjei ezanit dfie ikmneUt dlie tepriturit te tiamazit . . 229 

Duke pntur ikametin 230 

Ndennjet ezanit dhe ikametit eshte distanca e nje namazi per ate qe don 

tafale 231 

"Gjateudhedmitezaninletatherrasenjemuezin!" 231 

Ezani dJie ikometi i udhetarit gjate faljes me xhemat 232 

A do ta ktheje koken muezini andej - kendej? 235 

Te deklaruatitenjeriut: Nakakaluarnmnazi" 236 

Per natnaz nuk duhet vrdpuarpor te shkohet qete dhe ne menyre te denje . 237 

Masa ngrihet kur e sheh imamin gjate kendimit te ikametit 238 

Ne namaz nuk duhet shkuar me nguti por te ngrihesh qete dhe me dinjitet . 239 

Te dalurit nga xhamia per shkaqe te arsyeshme 239 

Kurbnamithote: "Riininevendintuaj!" duhet priur derisatekthehet . . . 240 

Deklarirm i njeriut: "Nuk jemi falut" 240 

Kur imamii ekspozo^tet ndonje pime e ikameti eshte kenduar 241 

Te folurit kur kendohet ikameti 241 

Detyra e tefalurit me xhetnat 242 

Rendesia e tefalurit me xhernat 244 

Rendesia e faljes se sahahut m£ xitemat 246 

Rendesia efaljes se namazi te drekes ne kohen e pare prej kur hyne koha . 247 

Uogaritja e hapave 248 

Rendesia e faljes se jacise me xiiemat 250 

uye meskum e vetaperbejne xfiematin 250 

Rendesia e priiejes se tefalurit me xhernat ne xhami dhe rendesia e xiiamise 251 

Shperblimi per axa qe shkon ne xhami ne mengjes dhe mbremje 254 

Kur kendohet ikameti, faletvetemfarziicaktuar . 254 

Klfftri i te semurit te pamundsfiem kurnuk duliet te prezentoj ne xhetnat . . 256 

Gjate shirave te medha dhe arsyes tjeter serioze muslimani ?nund tefalet 

ne shtepi tetij.. 258 

A duhet imami tefalet per tepranishnut {te padetymesMm) perfalje ne xhetnat) 

dhe a do t akendoje hythen te premien duke rene ski? 259 

Kur ushqimi eshte i gatshem e ikameti i kenduar pernamaz 261 

Kurimmmneftojn&pSrTmmazene dore eruiekaushqim . . . . • • • • • - 36if 

438 ^&MnS<iM0 ■WftftWlS 'iW454M!ffi^*iWK«flSflS:S»S4S^^ 
Duke qene i nxeiie mepune tefamiljes se tij u kendua ikameti dJie ai doli 

(ne namaz) 264 

Ai qefal masen me te vetniin qelUm t'ua mesoje namaziti e Pejgambent s.a.v.i 
dfie traditen e tij , 

Me i merituari pei' t 'u here imam eshte ine i dijshmi dhe jne i devotshmi . . 266 

Te qendruarit prmie imoinit perndonje arsye 269 

Kush hyne (?ie mihrab) fi behet imam mases epastaj vjen imami kryesor, 

namazii te parit eshte fuqiplote 270 

Kur xliematljinte jane te njejte ne te laxiiarit e Kur'anit le t'u behet imam me 

i vjeniprej tyre 272 

Kur imamii vmton te tjeret dfte i fai ata 273 

hnajni eshte ememar qe te shkohet pas tij 273 

Kur ben sexiide ai qe fal pas imamit 278 

Eshte mekattdngreshkoken para imumit 279 

hnamlleku i robit dhe i robit te Uruar , 280 

Kur imami nuk e kryen sipas rreguilit namazin- ne teresi, e kryen 

aiprapa tij .......... 282 

Imamlleku i kryengritesit dhe i atij qe nefe sjell risi 283 ^ 

Kursebaslikufalenvetemdyvetaidytininnetedjathteieimamii . . . -^84 

Nese njeriu z^ vend ne anen e majte te imamit, e imami ne namaz e trasferon 

neanenevette djathteyUukdofuprishetnajnazi 285 

Kur imami nuk e ka ndermend te behet itnam mandej vjen masa dhe ai 

i falsi imam 286 

Kur itnami e zgjat namazin e xhematUut i paraqitet nje fievoje dhe e len 

namazin, do ta fale me vone 286 

Te shkurtuarit e kijamit nga ana e imamit dhe kryerja eplote e ruquse 

dhe sexhdes 288 

Kur dikushfaletvetemletazgjase namazin satedoje 289 

Kush ankohet ne imamin kur e zgjat namazin . . -. 289 

Falja e namazit slikurt dhe plotesisht . , 291 

Shkurtimi i namazit per shkak te qarjes se femijes 291 

Kur dikushfaletpas imamit dhe pastaj u behet imam njerezve te tjere . . . 293 

Percjeilja e tekbiiit te imamit mases se pranishme . 294 

Njeriu qe shkon pas imamit kurse masa tjeter pas tij 295 

A do ta pranoje imami mendindn e mases se pranishme kur dyshon ne 

rreguUsine e tefalurit te vet? 297 

Kur imami qan ne namaz 298 

Barazimi i sefave &late kedimit te ikametit dhe pas tij 299 439 


Kthimi i imamit kah masa gjate rregullimit te safeve 299 

Rendesia e sqfit te pare gjate te falurit me xhemat 300 

Rregulliml i renditi (te xfiernaHt) eshte phtesim i vete natnazit 30 J 

Mekati i atij qe nidk i ploteson sqfet (ne xhemat) 302 

Te mbesiHelurit e ndersjelle krah per krah dhe sfipuie per shpute ne j-end 

(gjat faljes fne xiiemat) 302 

Kur njeiiu qendron ne anen e majte te imamit e imami e transferon prapa 

vetes ne anen e tij te djathte, namazin e kane te vlefshem 303 

Kur ne tefalurit me xhemat merrpjese nje grim do leformoje saf 

tevegante 304 

Rendesia e ones se djathte te xhamise dhe e ones se djathXe te imamit . . . 304 

Kur ndermjet inwmit dhe popullit eshte ndonje mur ose ndohie paravan . . 305 

Namazi i nates 306 

Detyrimi i shqiptimit te tekbirit gjatefillim.it te namazit 308 

Ngritja e duarve gjate shqiptimit te tekbirit te pare te namazit njekohesisht 

me fillimin e namazit . , . 310 

Ngritja e duaj-ve gjate shqiptimit te tekbirit fiUestar tM rumiaz^t, gjate rentes 

ne ruqu' dhe ngritjes (nga ruquja) $10 

Derine g'lartesiingre duartalqefalet 312 

Ngritja e duarve kur gohet nga ndeja (ulja) pas faljes se dy reqateve . . . . 313 

Venia e dores se djathte mbi te majten 314 

Peiidimi (perulja) ne namaz 315 

^kd kendohet pas shqipUtnitte tekbirit jillestar 316 

Kaptina 318 

Ngritja e sMkinut ne namaz kah imami 321 

Ngritja e sMkimit ne namaz kah qielli 323 

Te kthyerit ne namaz ■ . • 324 

A mundet ai qefalet I'i kushtoje vemendje digkaje qe do te binte ne Te, ose 

kurverendigkarrethvetitose tepesktyjekahKibla 325 

Domosdoshmeria e te kenduarit te Kur'anit ne namazeper itnamin dhe 

muktediun qofte ne shtepi, qqfte ne rruge 327 

Te kMndumite Kur'anit ne namazin e drekes 331 

Te kenduarit e Kur'anit ne (namazin) eiqindise 332 

Te ketuluarite Kur' anitn-e namazin e aks}uxmit 333 

Te kenduarit e Kur'anit zeshem ne namazin e akshamit 334 

Te kenduarit e Kur'anit zeshem ne jaci 335 

Te kenduarit ne jaci, (suren) qe permban sexhde .... . . . . ...... 336 


TekenduariteKur'anitnenanuizinejacise 336 

Ne dy reqatet e para te jacise kendohet me gjate, kurse ne dy tefundit me 

shkurt ; , , . . 337 

Te ksnduarit e Kura'nit z&shem ne sahah , , . . 337 

Tekenduarite Kur'anitzsshemm }imnazine sabahut 340 

Te basltkuarii e dy sureve ne nje reqat 343 

Falesi ne dy reqatet e fundit e lexon vetem FatUiane 345 

Te kenduarit e Kur'anit ne vete ne dreke dPie ne iqindi . 345 

Kur imami mundeson te degjohet te kenduarit e ajetit 346 

Ne reqatin e parS kendohet me gjate 346 

Te shqiptuarit e imamit zeshem "amin" 347 

Rendesia e te sitqiptuarit "amin" , 348 

Te shqiptuarit zeshem "amin" ngaaiqefcdet me imam 349 

Renia ne ruqu pa hyre ne rend 350 

Tekhiri gjate ruquse shqiptohet plotesisht 351 

Sliqiptimi i plote i tekbirit gjate sex}ides 353 

Sfiqiptimi i tekbirit kur ngrikesh nga sexhdeja 354 

Venia e simpkikave ne gjunje gjate ruquse 355 

Kurfalesi nuk e kfyen ruqiitte sipas rregullit 356 

T^ rrafshuarit e plote te shpines (me koken) ne ruqu 357 

Ruqujae plote eshte kur drejtoheshSte qetesoJieshne te 357 

Dimte fie ruqu 358 

^kashqiptonimamidheaiqefalpas tijkurengrenekokenngaruquja . . 359 

Rend&sia e te shqiptuarit "All-llahumme rebbena lekel-hamd" \ 360 

Te qetesuarit e falesit kur e ngret kok^n nga ruquja 362 

N^ sexhde shkohet me tekbir 364 

Rendesia e sexhdes 368 

Falesi ne sexMe i ve ne veprim muskujt dhe e largon stomakun nga kofshet 372 

Faiesi majat e gishtave te kembeve i otienton kah kibla 373 

Moskryerja me rregul e sexhdes . . . . , 373 

Kryerja e sexhdes me shtate eshtra (organe) 373 

Berja e sexhdes me hunde 376 

Serja e sexhdes me hunde ne bake 376 

Lidhja dhe shtrengimi i rrobave 377 

Falesi nuk i shtrengon (dhe nuk. i UdhjfiokSt e vela 378 

Fuiesi ne namaz nuk i shtrengon rrobat e vela 378 

441 »H&i54S1 Tesbihu dfie duaja ne sexhde 379 

Te ndenjurit ndermjet dy sexhdeve , , , ■ j ... . 579 

Falesi ne se^^ide nuk i ven berrylat ne take 38i 

Ndejtja ne fund te reqatit te namazit tek dhe ngritja 382 

Si Te mbeshtetesh ne take kur ngtihesh nga reqati 382 

Fal'isi e shqipton tekbirin duke u ngritur nga sexhdja e dyte 383 

Mbi menyren e te ndenjurit ne teshekhud 384 

Per ate qe teskelthudin e pare nuk e ka konsideruar vaxhib . 387 

Ndenja dhe te kenduarit ne ndejen e pare te namazit 389 

Te ndenjurite domosdoshem nefund te namazit 389 

Duaja para te dhenit selam 391 

Zgjedhja eduase pas ndejes sefmidit qe nuk eshte vaxhib 393 

Mosfshirja e balUt dhe hundes derisafaiesh 393 

Dhenia e Selamit 394 

Kushfalet me imam jep selam kur te jape imami : 395 

Kush nuk ia ka kthyer selamin imamit e eshte kenaqur me selatnin 

enamazit 395 

Dhikri pas namazit 397 

Imami me te dhene selam do te kthehet kah te pranishmit 401 

Qendiimi i imamit pas selamit ne vendin ku eshte. falur 403 

Ai qe eshte falur fne masen i kujtohet digka dhe kalon neper fnase 405 

Kthyerja e imamit djathtas dhe majtas . 406 

Rreth hudhres dhe qepes se gjalle dhe rreth preshve ,. 407 

Abdesti ifemijeve dhe kur jane te detyrueshemper pastrimfetar, pjesemarrje 

ne xhemat, bajrame^ xhenaze dhe xenditja e tyre ne safe 409 

Vajtja e grave ni xhami natSn dhe ne te ngrysur 414 

Kur masa e pret imamin te ngrihet nga mihrabi 415 

Te falurit e grave pas burrave 417 

SJikuarja me nxitim e grave pas namazit te sahahut dhe qendrimi i tyre i shkurte 

nexhami 418 

Bashkeshortja kerkon leje nga burri per te shkuar ne xhami 418 

e grave pas burrave 419 m