Skip to main content

Full text of "Senguntha Prabandha Thiratu"

See other formats


■■■ 

V 

QffA@»^u uouCuiror Cveiif. airys 

1926^j,ii ^swr® 6)aJ6iflu2ili_ qpe&Qpui 

Ljsoajir. ar j«Mia»i« = ^X#fi»lifc,<rii».«T.,crii).fl , il., 

^«>(6>J (T<356ir QeiaRd® 

«sfla=<3F<i«(raJir ! 80. A. ^l©A«a=^ < !Biii3 Cl^©. <ssrr^^L|(rii. 631503 


ii^ii 4 *»* WnPtL' 


JUT* 

Q£/T@uurr£rfl«u/T 


u&si&aor 


exinsj.. «Tii.«Til., 

loarpib. &n<Q&li-i!XLD. 631503. 
: 32+96+496+4 = 6i8 
: 8.2 Kg, ©rf/igia/. TNPL 
; i$/iiiS) 1/8 

; 10, 12 LlfTttSsMTilWO 

: 5,000 

66. ^/5«5)^Qurf)uj/Tn- Q^(5- 
«rii> fQ.i&tt.iBMt. G)«toe»««r.78 


■H^ mmmmmam (a>m&fr, ® mi Q u ® u> n etsr euifiaSeo, a ulS pus srafl uj<q*($.3, 
gTffsr^lio uiLt-pSSlgH&tfluJfr eresr&io ^jr^euft. 

Gajjbp *np™ $>$"*> 'Gf*** &&*&*>*' w««/* <*"*&&& 
penem******!**' j»r*rt-*«ir«o/*. afrrnvrtaanemtw 

S)«jfT««r Qu©«ui>*©ii> Qeiifi frpuuenL-iu Q*uA««gtt 
fcmL«j£l®dr«r«r. tipsnsotfSfi &$&* Qu©u>A««r u«Jrr 

S^)zi)so •ujp.fcfiei©*. J»jfc*fr0. Garr^w, i3aramflifii£y> 
IfT^ec, sw*&, *tlt9-«ud) Gurrfifo/D u«w«j«n«*«f)& Q*/B@/s r «.r 
tf « <9/«j«j* aneajfrfi um-uutLu. uo>0ff&*«r ^iLi-uu^Q 
u*> «rr«>i6r*«fl& Qpn^uun* Qft/«flu5)/_u u^etrmg,,. «a^ 
Gurr^ro ®(33iir*> 'G>**®£*fr Jjru^^trtl®* «"»©,.* 
Quujrfl*) 1926 ^ib «tt«ftr«fA «ff<$«wird> rf $**&*,« ~ 
mxxfleurr erm&iLO Q u u>* *>r a jrrr A, £©«iir©ir tucircrrfl) 

StoH-uuff <3/%rr* «l*«*». ^frOcrir ««ifli_iiu.L.®0 U )« : «r«r. 
,9,03* u^uqio fi-«5>£T efl«ra«& g)*>«fru>& Uf7-i_*««rr mi_®"> 

1987 «4 ^em® «rr<&&uir& *&*9&*V*tr t@ g>^<-* swan anai. ^uQurr^i eSltptr (Lpuf.eBet yf prrsieSliiiai (ipe&Skifr 
,5/«i/rr <95srf?«isr G)^/b;®^^it i3rjuii}g$ §>jlLQi gjieneo eriiiaafli—i* 
&etfl0)£jl, $l!5& 5/r«»su LfismQLD QeueifluSiL®^ Q&mi@//f£ 
&(Lp$niuu> ULfiLC Q(j(75«s)LD««mffliT ^/ff5/5ds/QffifT4wir(5) utuar 
Gupe Gl&iutu Qeuemuf-OJ^i a.miansiT «z_«j)U) sresrtpi #*.$ 
smrrn&sir . «^l.i_<b<Kx^^/t @$luj(j)j$uj(njGtflvi ^««(u/r«uu/7«a5fl gnen®} 
ass) [TU-i i— m QeueifluSQiiD (Lpujjf)&iti3eo fffflutl^-©/feaaiTsi)/t!b. 
^)^^ 5/7M (s\Gu<sfilu3iLu).jb(3)U Qu(rf)LD Qurr(if)err Q&&tieurr(g,LB 

;5brTLDgjU>iTu3jr)rpi. j/7«0f Q-irrtysir eSlai&XLD ^)«irn5) (jpsuib 

•<iT(LpG» Qaisrf)uJ)i_ GsuansTgIzi eresrjr) iiJtmem(LpLh 3HTL0 3ig,§!ljb(3j 

ldgsi tr)£>G)iGsr §\iG)6:m& Q&ujsoprrai ^i/swLDijdy u>eisrjD& Q&iuii 
urrGi&iey&f&i S-rrjigiesismiuna ^©/gj^buoii, giuaiairn'(gOTib l 
«0)a ; 6ui5««Tir)«iHfl, L| eo 6ii it 9Q~6U6(Rir« g)ir&6iiu> <9]6iin a<s$)en a 2&,T»mQ 
£L.etorjQujq£3 ) ieu gi tneagu (LpiSj-ey Q&iuojuul-L. q ^)«J/t ^/T«) 

«9/6u/t gs$>eo6$>L£iiutT&if}tiJit Qua gyuLSleo ^)(5/5JJ/, u«u 
*9i6£ieu@)0ieift£tr Qimjt) sialism® st^^Ji—ei' @/5,S ■sS/O'i nem)ss>uj 
il/ll 2-6dfb§i ejjbgyu uec SlrrLDisiai^aSleini—Qaj @/5^ mrTevia(&/& 
&l(Dff)3>Qi8>n(!f) ass>fjemuj *i(Lg§il ^afl g,§$(if)a§iesr aprr ft aerr . ua 
^sfiuj G)<juJ^l«(g|5<K@ /5«osu GtDrf)(3«fTfin'«60)6»7• er®^§sAairiLis^. 

urrpnL-i— Qeuemts/. iug>tT@LD. 

<SHiij£> «L«»/7sinuJ (Lp(Lgsu3)jLCiiT0;u urrfreinguuSiL®^ Q&uuld 
Q&tugeufr LDsurreB^^ieurreisr, Gu[rrT@!tflujfr, i_iT<ai_ it. 
jfl© A- ^|(5«n6W(r cuiy.6(ucb (ip^cSliuirir ^eurrafir ^eurrfraetr- 

pvibpui a-6v>L-£gi' GT&iugi Quit eo £{£(£&(£ £nptg,Q&fr&i 
■StjDg]. Qisi&dipu Gurrrr^lifliufr ^mftsiar @jjk$ £11 £$]&<& (yj*@0£# *««{r«J/7>£>«@ memrofiUf. &&$ <SfT, &s»fr 9<®*<§& 
G&naat&u «9//&ffl«/dra>«5r (tp^eorrar ^,u$rr&§l& GfiiraranraSsr 
sua 0#&@/5^(fl& QfifiMfrP^nfr *&& *LjDuu®eun Q*/w 

Gojmm w*t*n* 'Qenrnfaneoeurr- stmtqib GurrjbjDu 
u®nfr. qp*Gtfi****ir*fr/b$ W&* G0fT«ifr.a5>. C*«»««r,» 
fitaemttsmir**!** ^£r*fr*«r/r*«/«i>, &r&/Dcr*fr*«r™«/"> 

fc «ilutl©A«r«r. iSl&arreo&Gp +&&* Qu & u>**Ar uarr 
Q**m,*sltfito &!DC»3uJ*i4*m«t firififitf &*—«*.- 
(tSiru***««ir«)iS umf«/A««"V. G/b^AfiwiBwar ^£»/ 

L*nmeo, tmeeo, allied) Gurrw <D us»«J«5)**«rfl* Q*ff®00>r 
t*« «&cu* *tr«#ifi utn-CiuCLt-. ueo m A>aar $p£-i-uut-® 
urn **«*««»* Q^ir©ilufr« Q«/«fltt5li_^ u£l®dr«r#._ «£l< 
Quit** 9(55W* «Q*<&@/50fr *pute&V-® ***&" 
Quuiff* 1926 ^ ^etout-i* «T(&«m7j> idpr*?™?- 
(UM0MA- CTOTguti Q u © u>* •» »r jm A, £©«irr©* •!««« 

Q*,™r® Q««fl«Si-ii u£.®*«3l. **** u»uq ®uGot*s, 
ftw-ilu* *■»*!« •■*«*»• *" '"' M<-*"»-®? u > & : ™«r 
#b9>£> u$Liqb «-«D£T «fl«rA*d> ®A«Mru»& Ufri_«>*«r u>l_®u> 

q*«uir. «ir. CwmAb** M. A.. «9j«urr*«r *.***** fifi? 


I . «9/«u/r««rf«ir Q<yiE/@/5 i aiT i3ijur5$$ IDyil® r^reneo srihafifli—Lk 
•Si«tf\$£l, JS)/5<S gjireneo i£sm®u> QsuafluStLQf Qffmi@jj$ 
jFqp&niULD uifiCb Qu(§es)mg;«s>ai ^u&^^Qanem® utuar 

«5rnrn"««Tr. 

g^il«_««».^^(7- ®iuJtj)j£luj(njGiflvi gaauurraCiupesSl nj/renfiu 

•tot flj/ «(5©tu^fTjaii> Qu/T(5(ffl5ii) «rrs»(ipzi «o@ Q«u«yWu51(5l«ij^ 
(urfi—eo&sh) u>iL®Gld ^K^i^^earrreo /j/TL_si)«@5«@ dS«ff««u> 
«P(5 aurtjemixifTgi .Sje&LDJsgj&j]. west jDglgllm gis®esw& GlffiLieoprrai «s/cs)ld/5^; iossrp^ Q<7UJai 
l//t ®«(S)5a@ s-gn^memmnai ^(j^^su^ii, giutuasiragaru), 

■ 8-es)[rQiLi(!£g>ieiigii fT&ipi(Lpts).eifQ.&iLiujuuL-L.gji ^)«j/t 5/76) 
■GlsuetflifiiLtq-ei) ^je^jueuQfiLD ^ieuqpiA st-es>i—iueurr . (Lpeiaq ^)ti> 
iMeisi jDgSjiGv ffrrfrdlM 1992 ^jec Qeiieiflu3iLi— ' saaiurrauupasiifl' 
.gjiretneou uS$uun§iftajfjrT9i ^Qf/jBgl Qeueiflu3iLi—»iiT . 

&ajfr $«s>eoes>u>tun9\fi\tufr Qurr^uiSec ^l(!3$SI, uto 
k9/«jy«/«JdB«msrr QibjbaisirTem® «9/^g2/<_ ear @/5^ ^f($u> i jessflaouj 
oyui £.n/«sj/ sj<Qg$u ueo &lrru>iw&(grf)a&lem-Guj g)/j^ girepiatgi 1 

.urrpnil-i— Gcuenrtg. ju^fT@ii. 

^3//5^ fi-«9)fj-«inuj (ipqgajgiuirT&u unnesHoiuSiiLQ)& Qeuuui 
Q&£i$enfr LC«/r«i94^/(un-«sr, (Suprr&iifliurr, i—trai—ft. 

j8(5 *• ^|(SA><ot aiiy.C(utb (tppcSuffir jfcu<ta«r ^surrn-««ir. 
j»«u/T<SB«r ^(n)ia>(}Lt>uL-($ Qeueif}«u(^ui gjaje/<9)|r 'Qun^or tosuir 

j&rrjbjDii) eL.ati—$£i' er&iugi; Gurreo 4ijfi(§&(g jHfpQGefri GljDrrfr&aT. «^«/fr«©^@ u>aiijD0,0«a errfruleo ussdleunm pea$ 

Gurrgi Glurrr^eir Quqilh euifilaewena o^jt^iulu &-i- 6Bfl(9/5 Jtf 
Qufb&& &,$#,)& s-^eBiueufr Qgmesflisjgiuj Qffmi(§^0 
.w&rrgoeisr s m a $ $ ew ^/sireirorrf, ,g«s)«i!6u/T «^uj(t^I(5 
M M. g«wfl«»au!«e«> <9ieufr&en ^eurrfraeir- ^eaeuigm&uSeo 
@«U/T G)urf)^/i2> LJfT£77T/Ll(]?<95@lf)uJ6U/T <=f£«un". Qgsisieisfl p$UJ 

<3j/&@0.5 u>3>nggetsr &iki&3, gemeoovfr, s-s,^iGturra pgesirr, 
$1(3). J- *£$ir«ni5$6U) <s/euri ««7 ^cb)6««3)U)# ffiwag^eo ^(BlBgl 
,©•50.000/ gjuiugi ^uSpfifiLD, LcrrajLLi—^Q^rrg)iLO (ipesr 
QajetfluSLLQeSlmsciurr&nineo span rr$n)@ g5.JOO/ = <=^«(I5 0001 = ) 

arr^SiutjLO asBe&a&rjeufr&Sjl s^lI *_««».£ ,giT Lomrod 
urjaieorra^iM, Q&esretnesr 0,<sB&&a&rjeufr $$ gjtl/_« 8n.$g>ft 
u>m id $>$etsr srrniSlsti, ^i&m gsmeosiiiT Qpsbtsmm tL.iufr$§iu)6BrfD 
$tuei] QujbjD $$uG?l ld iemues)u> T. N. ^miannrCajgH 
M. A- , B. Li ^/SK/T«(si5tb, Gubjbuuf. mesi jogGjiasr Qurrc^arrrenfr 
*_uj/t^0. M.S. Qpracnaiuir B A. <3\eun a^in , @/55/7« ) 
Q«usrfiU?ilif /j)@ {njuntu 10 000 (u$$tru3cri£) ^eifl&gxa <snrrfr 
mar. Qprrtfieo$ur) Qe&si smear tL.tufr $l(nj A- @(rirgirmmfl 
jj«u/T<a«r Q5 10,000] = u@&rTu$rj(LpiA, Q&msma ctix). g£) *fj(T- 
unrein!.!— e Q&th(&)if>tf, L£>&,n«gssi ffmianggestsosufr, stLDesius turrit 
gfUULD ^l(5LA)(g G. S. gmnrffiriiil Q«iU(§B0ir <3/6u/t#«t ^urriu 
(15,000) ugifBtmjBgrTtuirjQpLO QpaDuemLDrraa ^mrr<T}$>§) a.g«iS) 
wrrr/Tdsiff fbrrpnar LBmin Q<*fr«wiri_ ^uGlu^ui^oDar Qurrrr^en 
&-$>eSltULb LDjbgyui uev ^aaufraerr Qurrcj^^^63iULb Q&gl 
aajfiiliL/ili ereajpiLC) srswrewfl petojrSl urrprrL-t—ggaaigii. 

g)^',g/rsfflffln«jr euL-^iTdian-© ^LoGu&arrrt mrrwC-i—Co, 
QUj-GiujbjDii) jsaifleo Tb6s>i—3iujbjD 17e%,eugu Qpesrefilrbf&uj 
Q9iBi@ > !5&fir i&rt$eo unr^rTL-Uf.eo war tDUurrekieafr Qednenesr 
m-iucr ftpm^a jp giiua/ QurbjD $$1-1 $ u>n«mues>u> T. N. Aau«/r(r 
Geu0 ~M A , B.L i jicuiTM QcuerfluSt-, $<&«*>&$ $i£)fru 
±j&a,mw&my>* Qp&mnar jpentatGaiJB&fr LJriit-fr a.*«T^I©^ ! » A. utTec*tii3rru>sstfujfr ^suftaar tipajbiSp &«*>**& QufbgfA 
Qatffitri—rTfrmm. 

u)/r«Bsru«5)U) T. N. StmmrrrjGai^is M. A., B. L, «sf«uiV 
«^«@ii, (y)««i/«s)£r s\Gftg>&i (Lpanesraifr £>)(§.&l. una) 

Q^«w«sfl/5^)ju Qff/5/@/5£ LL&rrgew eiBirngganeoeufr a-g,$GiurT& 
pgesrn 8-tufr Sjirn) Qg. *^fT«sr/5gti) <3/fijfT«£l@ti> ^ibuiar^ib 

vreoeorreujbsnjDiLiLDeBi— tSuiliu usstfl uiq. ^l0^^a'rr@u>. 
j(i!)uarafltf5)UJ^ ^jqChul— GLOfiQ^rressri— &.eis)rjiurr@liT]iLirr 
ueoeufr. ^(5. jfrsusror ff^rT^suii ^/«//7«^5«@u>, &lrDijj@ 
(LpesipuSeo ^ffSltLQi s-s,eSltu, ^s/gp^tb &{S3&> e-tflenuMJrrarfr 
Q e en es> ear srib. g^. ^it. /5«fT QcudrfBariuiributl® 

|0®. aritjB^ib ^fcu/xaisnjagjii, ^Lpmrresr (y>es>jDu3s6 atl.L-es>usu 
u£ Gl&iugi Q«rr Q}g,$ Q&6tsres>m a-i&rru$ smjustsruj-is) ftn&em 
ajf\es>LDUJnenrr ^(5. s.iciru^l ^«j/t «(g5«Oii L£6sirD@,$«m jsesrjfil 
*ufliu$rr@L£}. 

Qffojeonerrfr, rseceoaStifliufr L|6Daiir ^l©. j^. $£j5(rajiy.C«>jgn 
^«u/T««r Gu>ii)Q&rrGSBrL- uesst) urrrrrriLQi^^ia(§LD, Gurrpgn 
$£iia(&Lb£~ifluj§]- 1987^14 ^ott® u>esrjD& Q^rri-AiSiiuaneo^ 
QpntL®, aefil£&a&rf6un £>$ «^tli_««i.^^rf)«Br l/«^> urruueyuc» 
«J(«;(5«dl_il; j^ir&>Aeh i£emQiLO QojetflajrjeijLD, &Qp$auj$$eisrfr 
GLDvDurrQjDsijLD tSieurraeir ^LBtfirr^lifliurrrrsiu uesfiliurr jbtfiltu 
&rreo$g)iLCi, eptuey Qupro arreogsjiLb <£iiurrrrgi urrQiuiLQ euenju 
euft. pmaiteoLQjb JD <9/curi" £>& Qgrrem® §\ posts, u>esrjDtb 

€WTl£$§l8l!D§l- 

@uul[TU!50$fJSl[jLL® pmig) QeuaHRi(jf,jSp(§fi pLDQfifSH—iu 

$i(^turTenftaar. prr. u. $oafleiDaiurr& 

(Lp. eessrrtp&LD €tld. ej., stlo. eriL., 
IB. urreoarUiSrjubes&iuui 

4j. &U>UJ50,9B 


tfff(Ti3«) /BsanzJlimnJ .motor®*® g)^jff«fl«ir Qu®«>u)*«»>«r «r®*** fc f' 


ZneSrjfr*™™^ «««rAa, ^ufraw g)/^^ <*"*>£>" 1993 Gld J A. L. »»{BW<T8" r 


V I 


^10. A. L. *rj5£ijpirg3, B.Sc, I 


I! &_6B)9illlI$liflllJfr 2-M 

u l. ® « « # • Jf U * U ® ^^^Afi*®*, »***#* 

doribfluiu®*, *frg5fflu 4 £rn-«w .1 ,«ferGpas««rr* JO 

^ cu fr a «r «Q*di@»^ir i9tru»9$ jfifil©' ffr«wgyd> 

Qfi^eStiutrh ^eaha,esiena Qarrsm® ugluLS&gi Qajaf)u9iL®ar 
arnft. &\$3>li u$uGu ^jasrgU iismtjiLH-sisr QsueifleuQLD !§)/B;5 
j5/7«y/«@ ^KtfULisint_(Ufr*« QarrstrenLJUL-L.^1. @jlj ^ui3eo 
g)«j«u/TS ®«« L/@jg)<s;srr [Qa=ibi(s,^a,fr &ifl&§lrr&&(!!)&0;LD> &ibis (T 
U«U(Tssfl«(g j§)GOtl*ti$)Sd5Si9 Q&rrsteSluJ ®ieOL-&em& (§peu<&9), 
Q&tk@j5m etiuau utLi-iuiM eraaum] 1911 ^lc, ^ysm® 
U^uileo amour uuQ&imrom. crmGeu, £{$&,u iSlprujsp'&iaefr 

Qffii@rcgir 9 rfl$$ir* *©««& sre&rgyii) ug.^1 a/j^qtrrresBrL* 

Hvn6mCi unL-in&ett $ies>L-u5le$>L-Guj (t#fr£i&Li uiLQenenss- 
gsDilffswrs @jdoj(^A btotuj/, §i(rr,u>rrtsi' £)iE)<5«>k tfrswgi/ii 
^ffjajswrrffliyii), §i<rr,i£>aen GliiiSl erasresyLb @/D,g£>UJrT£>uyii> 
«//5g; unn&iS}. G$eSl3i@& G),F!Ki@/5<SfT eu/jswrff}/ 
*aJiJ)ju<s/T« <*Hes>Lt>!5g)Gnerrgi. lg)/5 j/rsfilsw uweSlt-iiuaaflec 
'iiuufauunms aiir$\ '«r$& uffliuuir«>« /5*@ijd «""$«'• 
«iy*Gtprr/5i@£i u«wuuir«D«' 6T«rsrsu(fl>%).9ir ®/5j/T«>> l/otulwt-A 
«#$«» «un-^)/5^ Q&m<g ) p$ ! iT @su,s GgrresrjDeo j&(5 Qpaflujiiu 
gpgtfhuirn; ersirueu/rn-sa stq£$uuiLl-§i srakugi, £ijbgn&i*<& 
ei(i£$ULJL.®efTeir 9\jDuqu unuSla &3,rr<k gijftu-i (ipu)-£l<Dg)- 

QffWQB^ff uili_iuib a-smjr /5«wl_uJis») er(Lg0LiuL-®ai<.v5l^ 
WW,© i-ttDuum-eo «ufl«e*@ g)«niu<iJU 4*^ 0@d> i5/7«>««3>«r 

fT(t£§?)lU «9fCUITa6>7' U>SSiJD(Bgl<sBl—l— «WIT. 

*L«u>£r«yi_«r ah.i^.ttJ g)^5ff«) 19-6 =&& «^«wrif«) tffT^ft 
utlt- (^OTgj/swp- ap^e6)oj«nr 6T/5<s«S<s ts>irjbp(y>Li> @«*y»> 
ut-®«t«rm. #£>6> ^ft_A©oj 'u^Ourrm^sr'. <9pV ??*& 41 

%.«*!T«3cB)fi5r4 ^(iff^i^LD GffLuiss QeuJ&eufi , s.n iQ^ijia 
u4w<ftuuum urn*! uSe* 6T®sra<g,$ pititp-glifltupiT* eSlanii^VJ 
oj©ji, 8l&a>rrp9, srrpgltjmj&eir, §i($(Lpes>p<s,ar, JglyiopgicrU' 
«rr©^L) qrjrremiA (tp<2,ei5)aJ «jso ^ff!ujjffsi)«ig5«@fi-«ina«i9fif«*u> 

aarrrec u>G}$$;u unrrnLLi-uu®Si6sipeu(s,LD, ■, Qeuga ueo 
&fl)LJLfa*®Q&<g,tfiiu€ii(!!,LD ^ffiuj (ipgiQuffiib qsoajff, u>*ir«fl^gl 
«uir«r, #j»$rri5£A cmaidoiR, ^ffi. A. j«(5««wr aii».Sojd 
(ip^sSliuitir «9|«uir««r ^«vrr/Taan. ^uQu^LD^mrT^sni-UJ 
Qyfj&aifjwshearKh j§)/5« «-«»? @(5&&iJd Giupru «U(3«u^ 
ffif7Glu>isi)su(Tii Qffiug Lj<sm<ssd\aju uiumn<ffjLO. 

gjiusua-tcin) ^rrew piutkiSHuQunrgi lA&neSl&giedrtasr ^sufr&en 
lB# eieiflss)WUJ!T3i ^sweuawiiOT eBeaaffiu Qurr(tf,eiT dP^-^- 

ffnesjDrra hlotoi^. ytf'(y:«tflaifr u^iulSSm anemuuiLi- 9iso 
i3«i>Lptunesr unL.iwses>eRiqLL §t(tf>3>§is Q#is>es>iAuuQi&§t B-S,eB «(T©^ jsnaeSliBi* (ipevflaur u$ut3eyu>, iSljD u^luq*- 
*sifl«wi> 'ffilif «W-Jg/' M§»*& ml-Gld B-es>p *-eaeagi. 
g;su«i/ss)£T «ff*u iSlvjfiiruflBirir ermaueufr-^iup^aj uenipiu fi.sa.fr 
ttJfT@tb. g)«u(T LDtT&eue ®6u<Qrresr AeumBaaflm LDrremenrrnSliu 
g)S0««6!WUD ^UJU£r/5(T^ g^rf«®«BU.ai u>*guti u>n:«OT w^ 

urrt-ee&<®LD §>sij3«Jfr(5 u^liLtSj»ii iD^pL/©©«wn3«ir. 
GupGaneiTaeiT Gpemsua® +&*tm**i&, unL-ec*ar erfrp 
4P«)*sifl« cswotsw sTSBJL/jy @n5!«*u u(_.fTU>«0ti a.sh«i«r. 
fjg)^ A.«n£7«t/»_ffln mil*.-' aQpu0 MI™ uwrin&> u$tLti3£gp 
<a«jsyflu3t_uutl®or«irji/] «-■«»? ay ii> <?p»2/* «i?.swuifr« cwrwjtf- 12 

*fr$&iunn*@ §>© «&£*f£ «(/5g£ff0u>rr* &es>i£iL]u> tumsiiS&te 
G$U5£rres>eo a.es>o aji~ esr QenstfluSL-GenemQiLO srest^ «ir©#mr» 
<B<fl0eaair<uir$j£l 9/li_*«u£«ir u>«»rjDSij9«iir sfl©iiiSwR. 
«5/«jn-«©«s)J-«u eS>(ff,uuLD rSitopG&i&iLD eueaauSm uni-& 

giTgyaitgLj uevgiu s_«<»/7<sa>uj ^8>nyu>n9,& QanessrQLD, 
i3ff)«iff)ff51^@L/ LjfgHU&rT&eijLe S-mrj <nq£$uuC-Q!enea &. &eo 
eSlL-ihaeiflei #®&3nfn$>2un(B ) ai*Q! ) &, g$ea fliua>LDiutT # 
$leoa*6m& ©nfl/JL/aiS®/!), G\en pmemenu LSifl^j/ffi &m-U).tLju> 
*i (LgajuuiL Qietren esr. 

a_Gs>rrQuj(Lg§i eu^mGurr^i ®a) jg) i_ it uufT®«<s»5/i G/51T/5 
gesr. um-&>3,sn ®et6ij(bj$&> Q&w(s,if ) $n u^ctlSIsc ^ Gu>jb 
Q&nenetruuiLi- 9ieo uipai&isiaeiT g)i_u> Quppjmenesr^ 

srreou Gurr«6)«wn-joju), Q$nifleo eurrevti&LD =3/ sjyajsi) Guitsw ,© 
«jsu surp-emiEimenrree usoeaL-^^iio 6%«9 wrTfraipssM jojui 
g)«Br,p !5Gs>i-.(Lpes>pu5leti Reason <ss>u>uJn jojzi, ^fiiL/ae*.!- rue epic* 
«i9«7«axi awry «u it it glew^ttytc a_«ir63rsrr. £.^tjj«5wld/t«, 
' _g/«5js/r«5)SOTru uniuffffrenfr Qsmi^^^Grr' 

jijfisiujbj&iu &6V eSien 3>3>iii 9>&t *£\ su 6u 15 ^5/7 eiS) ear 
Qff,ni—4,a,a,^ec 9n.fDuuL-Qeflenm<st . 1911 ^j,ld ^essiu^ec u$u 
iSaauuil-L- «on Soignee GairsBim' STsfrff} ji/rso GjjQafgetnjDiu 

(y)63jGu Slew— p^iQuiSteis /-/so GeibSiiaiesieiT siQi^^ia G&ft a, 
^)(5««« *i.®/i>. g)(5/J/Jgu/i £ipnjn<iSles! S\eo GisiuGjia&r $itgieo 
£T®£g ) i& G&rta&uLJL-Qsflen&sr. 

u>nes>eu GurrArjo girec&en ^(fljcwunu/Tsw pemi—U G/_jrr«<gii> 

.i&Qjbg «<»«utt/u) Slarresw ® «9fflr/i/@S)«r^)«sr. iSlehemen b, 8>i&£f> 

jOfieSlsii £)«u /j(5«u/E/«s»fl«) uni—so&en (QStotrifc&t a,nwsiL I. 

[ h J3 

dfa QPfiAQutrir Q*<u&*«r Q*m>@p8>a Q* vector rr*Geu 
^so g)<_/a«srfl«> 6flsrr«*U)fr««v/b ft so g)i_A*«fl* *($***"**<* «L«5)crQ(U(^^&*frsb g)^)so an&muu®^ «65)^uu<i 

(tpLO-sv Gi&tuiiJL> uiLu.§i. ^sbttso uuf-uu^h *s<T ^$9, £sj>-^ 
^GsoGuj eSlenmiSia Q&rreiren *rafles>if>ujrTX g)©«@ii> Qurr^tLQi. 
a.anjruilOT L9«w«B7(t j»«b« j»AO*Siu «T<xp@* G*f7«*uutl/_«w.. 

G<s«i//r p-ib. ^)0surr^«ii). /SfSOuj-UJ/Tfr, gesfluurTt-so &VL-® 
Gurrssi ,fflss)«J*s»fl«) g)0££r Gu>fD'a«n-6ffOTUU/lz_«Br. «9/t5^nr«ir 
ft^SfTLOsssfluaso g)(5i5J/ u«u Q<F«u^*«rr st®$£i* Gsnaau 
UL-QeneaeN. 

@l!53fT£U g <& a-«5>£r®tt J (y>^ ) •"OS" 5 ^ U ^SI' Qffoi@B^ir Qu© 
MiDCBU «fl«ira@U) sflflrreir^iriuswr sflffiuib, d j«ni*irj»6w ipircNrib, 
«ucb60ircir airsfliuib, ygasBSMTir«»"5>. «»J» « fl »* «fl«Oir»ib (y)s«S)«u 

UL-GeuemQb sTmtDsrememb G&™ fi^gi. (eSrreurr&G^ni^eJr 
toaf^LD qp*®i&9 u&*K«dl4r u)S5)«w«i9<4U5/T«!ir ft^irsu&«9 
ff/ 5^rr««r u)fr/E/««sfl«5)iu a.«w® ^,^«5rrr«« Qu/bQp®&fi u>*@U«@ ^«««j(T««r QfMjp&ujLO g)0uti«r «3f«JW ^lan^GsupzJD. 

Qffdj&eaGensisi ii-enpG>iuQ£&& sushi*. ****& uQp&iuult 
3,ar u>6s(D2>&™ geneoeurr £>© ff ct& *»$Wir8* L2.«T«h>$., 
iaotjd* G!ffiu«>* 4 su*"t jfl© 4, **^iraii».C«"8l. j9<5- ™ "• 

•j^O^rr^wp-wufl asm i- p pn &' st&jd &&*>«&*»* 
4ij$iunsau>iqLb eSen<v£iiugi £-«5>£T ST(if>JiiU> swnriuuq <^«y 

•iBtrSiuwamqu) ®iii@«?Q5 Quir<5«nr« reniiigiairegi 

•unrCioir j8iu*d> sfliqibOTib j|jfila|u> 
$irGu> QupGai sosufr^B ^41—' 

•ctwcbck ibotjdms ®»|D«»i«r uwujfe^w* 


T 
/gig) ^jj&it 

Jg)©. T. N. <#J6l«XjJ-G»JSDT *5>©. M. S. gniism*iuir, B.A., 
qiroicoir. ««!?* d"<K<KjTOJT<S<£ @L.L_«a»_££IT lD60rpib. ftrT(^#)L)ITlb. 
*&*& <eld=IUCOir. 
a_«»irttJir^fJiurr. H ^■a 

U)«fra51^gi6iirr«r, (Lptnmaiir, 
'ii (9uQuiTo@ib srsbsoir a.ifflfro(gib: fljDuQuiraiojir 
QfftuQjsiri^loT) GojjbgiiroiJ) tuirriT 

■S»V ^S)s3r/D«OT(T. «76w(3su, l3 JT)U LjUU ($$& GWfT SVSUiJ *£§)ei/n" /jjiiiDsun"' ffrsar ^(jsi/ssiiS ^eisiL/Lb, ^rreu^pio &.ss)i—UJ 

'LBaaerrriuu iStDJBGajnfr vurreu^LD sp^ear^^enQrj' ervsr 
gieir QeuigiUL-i— use &Qp&u ujtGfl) Qtaii ujbp' arsirffj/Lb 

@«BrL/ upenjD, 'Stfapw ppirfb' ftasQiCn @$LiL3($iG)ai jDtrrt . £)6ULDILjLD aoflu Quir®u$i 

QfieCQfiLD QunLfiut-i6G)rru-iLo 

^(srjtJD LSimQiih (LpmQuneti <5tim$)«v QffQjjtArrn)! ^si&ifr 'gt(lqu 
Glu(Lgugi' creJrOTi/zi) ntfiemzvu umq-mrrfr . ^t^esrireo ft_z_e$& 

u&gtfLJLJvL-sSltm Gl<5fT(&)ULi £§)<* ■a6rfluQunr(ii ) ug]' ^@d). 

86 ®re£« (Das Cairarir @flBff«Q«6TOr aararwr uot>i_j££ 
6TI5JB« 6S)«SS CsirsiTiT glaxnr ^,«uirC(T — «9|I5$U 
iSl6S>jDiLJ<OTfl6S>aa C«irerrgp(nju QufDjosucnurrd) cnajfgib 
iSlcnjoiucififlcnas CairsirCij' Crerr. 

luLl. @IJ5&, 'em««G«/T«rrn"' ermuuQih Q&isiQiBgQem-UJ 
L/«(y>«<g eriLQia aemaemefr tL.es)i—VJ iSni&GgGuesrnic ues>u.aau 
uiLu. ex^s,^ Q&iuanees; Qarremi—eurr L/&(i£Lb £§)«s)«bbt ^« 
i&TL-i—rr ^p^uJ.ev GgrrebrnpiLC) iSem/Dffff^^lcresiesr^ &emi—u3i& 

g}(5«@u) /#«bhd/5<5 «9/5P@«s)t_iu e-cspgiriGrr {§)«u/T«iL@£ 
Lfatprreo Western luntoinn&etr. dSjofr s^0«u(5U) ^etosmiLm&ntr 
*Tmsru#rril. ■48 Q&mi(g)!B$fr i3[tujb&& £>£Tii(5> 

[a-($u QujbjDtoifr eresrugi, &rr®u, eirGsorra, &ni£u, 
{un&esiar.] i epaiemeuiurrfr 

-89 Qp«k|CD(oa qnisuisgi (yjj£6ron_u iS{Bjfl«o)««»iu 
6u>flA,9|$jb auuirgjib i£)6oroftiu(S^ - y,sflQ«osirg)iii) 
ifimiairp gjr«b<a<u«Mriy. u>rT«wrflo.#£fb dBili_<%ff 
Aniarr fb6n$$a>ft>aijr fir. 
* 

p&roDLDenuj a.cmL_iu 9(5 n^o) [FFiLuf. »T(Lpugi] gj/lz_««,.^ 
prrd) ^jiupijSi^ gpiliui—eo QevessiQiCo srAru^jtarTa, 

ayii gu—JBgiGurriu, ^emi~mia«ifl6!S)jetni—UJ Gateo (tpgnLmi—u 
QurT(§!5§i fieisrgi, «5/^,a)@ 4iuurre$}is> Guniuu dS[rarT&)0 1 $£i. 

£iS£$a>m - *«J(t ; 44«>9«)- y«v«u« ,5*5)0); u>rrem- Qu@t®u)] 2 

90 sispijilGliuarfgi.) ^drdpiriraOT ««nr(g> i9$ii>u(ra)ib 
srnrop (ip(|5««r ®flD6iriuoj|jTrii - em$£ltd& 
amgjuxflip Q«ai(§iB$ir oirriu«nu>$«»6ir CT«irQffirs><«a;OT 
QffB$(5LDir6b Qff&suiwCar Gpfrnsgj. 

,/£§). or J §iQT)U>neonso utr&auuQLb Qeeoeu& (S u f .u$eo G^trek^tu 
■furtmGar! ^emGtDrrfr&eiT 'apgifi' erme Q<frreoe5lu ua(Lpih 
«i_«y«r arsgrnrrSluj gfteuGm eresrgi ^jSajani-iunjifseir pawr 
QfirrgiLb &essr® sufwriwQ^ ^ASieisrio .eTiAprsenpiurrglujQfiQau 
Qu©iwrg)/«@g)«B>OTUJ«/£rn-£)uj eScreurri&GpeuiT Qfi^eSliuiseueff^fr 
.«(g 9 a>i_ K i ujjriSa) 07,53, G^tot^ u&frfa, ^^Q^mj^^u 

MIL.IT0 sjfranLDuSleneir ^uririiJBsi, ermeaQwrn gi Qfcr&eSlu 

[Qfinttonfi*** 'Steffi' cTvrtKfajj, ^^^^^ 
■eivsug {§)£>•» «.«r«(r ^(u/b. j 3 mm —aaBa^HUfeaiai aefiuQurrqif ugi 4& LjaGjpjB$ 

91 <A«HT(ip«^6^iTff ^loirrf) flSAujpib ^irefiuuCuir 
ifi«hr(ij>«£Gp Q*Bi@n^nr lAiriiiAraiacir - crcnriipapgiib 
AajgiupjB ^u>(jpi_«B6D« CefrnQpiriLiy.* Qair<RrQL.ir<fil£g| 

ds«rfl^//i> &!&$& Sli—fag gmi&en gmiaetr «.L_«)«G>«rrr(5) G&ftjggi 
Qunqf)^ o.uSinQiun)aji LSemQib GuQtjneSlGiun® «//5£ 
gaienLpeiniu eressremiLoGurr §1 asmi—fretr s&iuuGu Qu(/^e3iuuu. 
^«»^<S5ds«OTr® G£<uGa)rr<%£J§)ei) ^o/j^su/Tasrr ll&jituiss)^ 
GkJibfigi &&BX& fFt-rrm ep(§ e8iuuL]a(9j<fliu Q&iueorTQL&n! 4 

<9liZ>dlarTu$ 

92 @ft$ir Clu(5ifl^jB«o^a ah.p<ajQ^«r utrtt^jduirairar 
*nj(^ ^i£l(pa«i_«Oirnr ^iribCuirjbjp - (finnjs^ 
<PB<i>60^n^irir uiri_gia@js {BirQiodrpib ^sfifl) 
s<D60$n$iriT u>aa<g$a@s airessr. 

seines aeSlurrQeu^ec eveosd Ljsce^fr ansn m Slip 15 g] GurrjbiP 
inrrjpi, miLisf. 6tq£u§i ermesuLD ^[remsou Quid, Qjsieueay 
gjeoeorTp ugiemi&iurT&g $& gorxso&esienGuj Q^mi^^^ftaor 
«9fiflj5£f Q«/r(2?^n-(T«fir7-. ^^GurraaGfl) u,i£lu3e6 H-tLHTjB$ 
iDnmfien&a &nuu$jb<g, u>aA(S|$«@ <%,es>i— QrsuJgi Qarr®& 
fiirftaar. u>mmfra,Gen, ^uui^uuiLl- ^jDudtenew a.«s>i_k/ 
QeihiQJBgifraaflehi QuQfjemLD&estar ,»ruuu). <atare3LL®ai On.jpj»igit 

5 

Gfftripatr 

93 ffQpar Qp©jJ5ji»(r«C««ir asksns9itm ^«ir«afl«uu 
Quit^iot glQitgiQJorir QuirarunrC^ - nptoair 
9tt*afi sAflSQucirp 9tttadpui»m vafijS^mai^ 
vsrrs^v QffircbsDir^u) error. 

/©.wj Q*/bfirTU>en[r u>eotfl& @K&jb& tuirqpih $<&u>*Qm, enrir 
4&§prr$!TiT8HLi &tLL-a*>.&&fr &<&afluj jjj/is8«s Sjoumu prrd* 

G>*—10 *0 J*/i;@^/T iSrjufr&p $>{TL-@ jt-arQenrrfr, "g^&gl ^ehrGprr a.eoSiei> ermgiLD &(fiiUfTfi 
£e&Lii-l#es>ipiLjmi—iLi gnso <$£/ erasr/pi ^jfitsurrturra. 6 urrsmui-iLjfsr 

34 ^rirjgiib asfinsD^fBjB «3jiiLii»gijBi5<!j5«ir uirenriy-uSQco 
g!«rjpiu> afiSli9so$«t>$ fFiuajjlri>(5£)dr - srarjpiibpiirar 
&-$$jb Qa^QanrtSi-n'sn.jpiii) ^Qjaflpaflcb 
uirffjBjfluCip air<nu£)«vr uip-pgi. 

|"S) errjurremu). iu rBrrtLisj.ee ueo &/$;£& uurii&srflet) ueo qsowfradr 
■urrt^-iu «6i9«6S)srr ^eufr&eir unuf-iulurr^i, ^FirtuiBgi 
^aaeQaetflesr Stjou Jjlemesr ^mrpi s-emrrrhG^eisr. ^jesrfpi G&rrifi 
^rriLuf-io urri—uuiLi— epiLL-atoLggcnjem—tu ^ijeSiekQfieoua 
*<fl£&\jDLJL3es>m ^jSpGgeisr. J§)/5;5 &.ec&$f$iec aeSutTQeu&jbgj 
&^-i— ««>.^(5«@ ^ememiurrm qeoeurr sp^euq^ic {D&sswu 
fTekuem&.^rx&it&Gea! rgeiSfr uuf-jSgl s-emfrfBgiQ&rren^ikaetrl 

7 

S5 afl«fer«6wri_ CpoiGHrttiru) flSjbjflQnjBirn' itriiQacirjpi 
««MTffi«TOri_ iotr(ip«flajiT airL-iy.oririir - urorQanranirL. 

uirirj£$li_<2ai reswjDiraiu ujgngi. 

1S)<ot] L/«(yi«ra)j_iu ej > LLL-*<h$$rT $ia*etr u>rri3eisrfrt£$i 
-«-«U(T^ gJem^GtUtf® «h.tf ju «ffl9un-i_G«/6jsr<5>zi> erebrupp&trm, 
<2eutLuf.& <»5«S«4L/zJil/_ geneoaetfimn ee ^esimamiliutLL- 
&V9§\mg.n$s<B$$*s ^pastaA anemu^^mrraeSlem^ieoa^eo 
Jt-enm G&futaQaeoeotTLB ^itGa rsebrjonau Qurryfrgl ^ufrfr 
&(3JB&™?ti urrcymaar srmry fiihxm asmaenrreo ««&r® 
4l80>J5& ®puqes>L.iu Qpetieuftaar eremevGiurritAm eSimAt*& 
<mrrC-tf.mrfr*4r. s aafiuGturreyugi 51 

$6 Qjrr^lffao- cuirgjjglparCuir <uiriua$9iL(_a 9b.jg$<iruirnr 

viliy. CT(y)uQ^g)iib glregir jbQairu iSl«T«DiDa«Hn«.nr 
Biriliy.j0iuiT OJir«wrnr«COT B«*r@. 

,(§l-vr] pn L-Uj.ec amrLpih e-UjfrpGgnrTgiGeir, ej(t£t_em erqp 
srsirflj/ Q&rreoeOLiuijiSlekjD L/jgWrreirg; a-eoaiBi^eifleojiJa, 
J¥<S,0@ *9t£urreojLD $es>eoQuthn)lu qamifiCi urrujqSleisrjD 
mLuf. 6T(Lpu$i ermegiLD g^ps, jSJTeojo^ Ga/jp/ n p$ gjreojm 
QuiSeoemeQ eresruemg, r5ebr(§ tL-emfrrsgi Qanreni^tbmew. 
^eheunrgi l/## osm-iu £jj)/5<s gnemeo gfiiu jbtfiiu «<a3# &&&? 

■*urT$$l erasrespCo L/ili_L/Glu(U(T QujtjD, epL-L-aoiggfr 
Qj5@jBFT6n [glesiGO&gj eyirr^eurrrrna,! g 

e\s>06im&rTtT]ujfr 

97 aiirj^^ili-A «i.jb^6w! susoaaiiis^irnr ^iribsuir^! 
aiir^luxirsirar sranir^ibi meu\um$$ei> - suir^l 
Q«ir«D60astr<aj adrairioib 6aircirflfi«Dd9 ioiri«ar jSneoaeaenCi unuLtu) aeSlffe&arreurrfigl QiLL-aehpgrr stAt^ld 
■sutrtpfwrrrrra! j/A«l^/t LLrriSec G&rresrj5lujeiifraetT airrtpeniTfr 
-aenrra! P-scems ^te^Sleb tr> ^irr&osr ereiripiLb 6vrTj£eurTswrrai\ 
gfieueijetiSleo euirrLpfc maaeir Q&rTensoQ&iupei), metreurri—io 
«sa^^sn-&,s(Ti£>mi Qarraienec ripgeSliu ^pjsmi^eirleo g)©/5^ 
-«fla>6J, $es>jDeurresr ®eku$eis)$ ^esit-^^i er^psni^Lb 
*n(TjfrfiirT[rrTa! xq dEofluQuir(ff)Ligj 
fipeoripib a_6»iriqu) Qpjbjffjbgi. 16 

•^r&Cuirgiu) atraifiu Crguib, uifl-ibCuirdaifr 
LoA*iL u«wr lS&sOir ^oifr." 
'sitscds svcuir acotrisajanrggHtb, «$j,i«(y>u> 
^«*r«wft (rirfr&C* s-ot* 

«r«»gl/'i> @ff)«ff«« r &rrem£ gamea. 

'uswrQuwLi u©oi«j uiri_$re Quires**' 


rr«B)« ^uj-iL/Ct) LDssfliijnLSlLCitTm&esigGaj- Qurrgji £§)««rij uppnSiiu used! $m3 inn mjjbss>0LJ Lfpm 
aasfl&gl $rru> $,tld tSjDfcjg S\puq Qiesnli u pernio usiLQlo 
Q&nen<$n>fftesrp QuircLpgigrresr jgjssru U/&S2/ 9(5 <g,ppunT&#> 

<3\mu uptpj e^pa (tpeisiGesrppgSSlpigjifliLi ppuemurr&G6u 
U)^)««uu(5)/JD. <g£i$&etos,tu is p u em q n^esii—GiuirmijCs 
Qupg^atar *QP«ii qposrGeisr p pin =3/swt_HJ0 ^ts)l_uS«)«b)««. 

(Sjaigestaiu ^)«nru upemp &-g)l!£l Q&uJilild «jcb)«uSso i&aaar 
£tb ^5ii> &(Lp3,$Gs>g> s-UJFr$Gil& 3n.g)iaj&$ec gsupleoetneo. ^leusun ny 
aknj/ii a^pgyaaeiT '$«r«wu>iS««»«' ermuuQGLDUJeisrpl, '$£ 
Qu(5«»id' ereMUUi—rTgi. erQesrsrfleti, g>Cb $ietsr<sem$ e-tufr £§llii 
8n.ir)lUi QL/(T(y)^ii ^/«un"««n' LcesflairrLSluirreisrgsmfB mp&& 
efileoonso. 

£jj)#g«n«iu aemdemrril.i—^QjS'TQ P^b g)«w«fi)(L/ «l«3«b« 
<3<5rr«@ibQurr(y>j; $L£lifleo &pr$leo*8liu cuarfre&ia; arreo^eo 
Q^i&@/5.5 u)£T'^«5'' a-UJ/T«incu siS«ff<B@«i/«B)^C»uj QiJf7-(5«rrfr«<i 
Qarrerari- ^)«B«g)(U(&««n- u«u«u/t« ||i)(5£0S»> /5"><«@ e8tuues>u$ 
$qr,&iffSTrD£l- Qffiii©**, u>v<«>u^ 0<A<r Gaigl ctmjb 9© upiSjiQib 
g»A^«9lOT6uir«i «Qps9 <flpu<9«0&«fliuu> gl(5Liu$ira£ QjjiflttJ 

(fldXBCO. 

«u3U/t uiru^iuejsre^ira^ Q&rreoeauuQi&leisr p '$rQ?(!8 u SI> 
<5f«5)«j, *g)3-«OTr(5* «r«iirgj;/i> «9/«ffffl9Gsu ^^SIsib ff)«w. i7 'Q^ff6wr«Bi_ id«wti_«0 ff$ttib' GurrebrjD memrtso f^gnsissAii 
GaJmrrorir S\puqai9,en Q^rretecuuQiStek peer. Geugi L/urrem 
SjeoaSHiUKixaflsyLD @sou qaipffA g),_<i Qupgj&Tetrgj. 
«r«%i/ib ^emsuQiu&so/ni) 9® <&,plui3Cu. (gecu qa^9l 
$a)&&iuJiEig;enrT0i (^jecaneo. 

g)«i«jfT£j/ Gunki^/sp wrnSsisT ftpuemua <9k£j/ii? iBrrurs^iBi 
aim usv §\p$G6x&mj& xireo^eo qsoenfr ueorrnec SjuJppu 
uiL® eiiLprsiSlm. ^es>eu ^s^stsr^em^iL/LO Gp@tw&, girjiLia 
QsuetfluS&LD ism Qpiup® sp® #u>uld Ggrreirpl ^g, Q^p^^ 
Qurbpgi, £i£$ss>0iiij rssbroptupifienuj GupQArrem® Qeupfl 
QujhjDsufr «ir<grfl ai«ror«wri as«ir(g*iuu) reiraaSltwa (jpwflojr 
erasrugi (gpludilt-.g ga&gj. 

uiLi-u Quiucrrrec, g)«y£rji/ aieBuSiup^Lt $#& ^ 
eeemommmen ^i^&gliu yfasfanfi ^^ unfr ^ . 
mml.uj g)w, '^a,6«rfl)affli5 j5i_iii«lttj o=ir«T (S/Dirir ' — ST6iru S 2n 
anvsmuxTS, peoeofi^rr uecrr ^ea^ti, ^^ QaireartiLfmm 
ujQ^asamGpesr. ^ 

pug, u^uu^OTir a . CT)ff u9«i) ©^^oAfflgSr^^. . Q _ A J;. """ 
%u**^ rf| T L.©' ^^u Quiu^^utli. g)^^. A ®"« 
ay«r«r i3rruij< S rsj$ ef T~ 15. s,em esa fl ff>snrTd] ^^ . ^ . 
^Eias<wr g)/7«OT(5). *di5r653fl«cs)OT 9(5 urrL-eorra emeu ' rtu ^ 

^con/lb ^rribr^u ^8* ^^fr^lif A «-w J*f ^T"? 
780— A®iiOu)i)ui:.i_«m»jn- e ib W WLa,Sw .18 

£§)fiB>AJ&e8>ar £K$eff$qj. (tpsjfl«u/r ^ajfrxdr njsoso (jpsnnjuSa) 
ujgudifijgi 1D26 <qld ^sbw® QeyeifluSiLt-rrfr. «3f«urf)t_ #,©«> 

^9l$(Q)ft ustHT urTpmL®es>[r&<§n)t—6isr ^ifliu ueo ^p tribe &)a>dr 
0es>jD!B& LD§ULjes)[Taes)en <3i3,&rrevg,§i&> fuifti6i&iu$($£iugi 
$$$!jiLiq.fb(a)& «».(3>!g«> Slfnuumu &.enengi. 

gift gen asm a^enen u<so i3[ru^iiis,es)en gjuj^fljluj <Q&)ifltufr 

utrGecn^Lb QffmiQpg, wrrueiGurrg.LSljr) uarjiSiemrrnaGeuuSl^^^si) 

£\&s>n eo §)$&> Qg-m emstsru UGiasmedei&Lp&g gi£lLpuQutjn§ifi\iu 
rrrriLi @(5j5<S jfl© air.nififf&aiiriu (tppcSiuirir ^sufr&etr.^ijrTiLieSl 
m4ogH!Bfr jSq <ip. jgliriracnaiiui&iairir ^eun s,en , arrigj&qinJB 

u<nf)u (SjsAan- ^sufr&etr (LppeSlGturrenpa <g,plui3^ sxrru>. 
^(5. Gs^air ^«j/T«sfr Q^&^ssn- fteDULjanhOT &u8y>3mL®a 

^Ip&liuevnijgi unijmLi^.ss)etsru2:un)jr) ^(jiDirffiipa) sirirpjfiCaiu 
OPgcSuirir ^/«j(t«isw ^ld^/ 9ipuqmrr«s)tu 'G)ffni(§n$ff u>ji| 

cflarasib' ersb, gyzh ego i3rjufc$usna,Gtoi <^«6) ^etfl$gi error nit; 
&JB$u iSl[ruJ5#(!pLC> g)^£Tilt9.«) G&rr&muuLLQoior §>. 
g)«n«uGujttJ«Bf n5) bVL-Quorrtfi euiasosuifs^ui, ^m £)*>• Gu)sh>£ 

g)«n«jQtu«)«ufni) ^i($arjsl($ Qfie^airr ^surraargi Queers 

®<i@ J2-rf)lUg/. 

Qfioflsurrgi Qu($qpiuib&lu$ar utuams 1026 ^ii> «^«wrif & 
*-£0r u>4rjD&&fsr!r$i p& Qpiujb&liurr so limrQiJD Q«j«fl«/(9 19 

®jDuli, giesim&gju iSfru^sffifafflj'i) &■;!},& zinrrm Qurrifilu 
ijemrjGujrr® s^uj. tuS^ujrT@iJb. Qurr tfiuLjsnijujR&ftujn «s)*su/5«Sb- 
iflswfl qsu«u/r. ,g)(5. 5uoj<wr egjirAaiib MAM Ed, ^/rt//r««» 
arr&&lLf[riA jB&rrmL.® Gldso /#ss>jou uerrerHaSleir n.$eQ$ 
^ss)<soes>L£>aJn9ni\iuijrT3iu uss^iurrpruuMirr. «t^^ ygf,«rrLoG<9;rnf 
i^i_ii S*»@(5 IfiSgGiUBjflir ff(T6JDa)# arfiuiriflasHT ^suri «^» t*» 

«DffQJH6WU)<wfl iTmigj UL-l^LD 6Ujfi'El&U GiUff)jt)eufr. ffW'li J^/»8 J5 

u5a) FFQiurrQiih, QffrrjbGlurrifi.vrTjbrjiLb ^jtyenuDiL/Lo Qufiiosui. 
seBeeaap-ajfr &$ eptl.i—e;0ii.*&n ldsst ingSjlm jysrocsw^ Q&ilis\) 
prraeyLb u esdl tun p try Lieu fr. 700«@ii GLopuJ-L. urr /_«o«(g5a;@ 
■a.«B)/7 annrnugi ursisiugi «jt 4Tsifl5T«Br Q&iueoesrir)). B-es>rr 

GlUJ(LpSSltU SjlL£>ll_Ql£i6b g)i; GsUIQI USD Q^JUSB««fljy//JD ^ftuuS&u 

urrrrrTiLQ^eo lAiLQinasr try; ^iai(§ii<gj rsasr$ Q& ejJ/^^/tb «l_sbmd 

anr^9iqrxLD ^L-t-aa^ss^ iD3srfD&%ssr it,L-esi «rsw«(g 
M-enun Q^rrt—rtq snijemuirTs, Qfiswq ^ss iuitsu uij-«wfl«(g 9(5 
QuTtfluLiestrj sT(Lp§)& ggGgsbr. cS/Sswsbt ^curr.gsen- ffipuurrai 
QsuafluStliS), ermatgu urro-irtLQiui. urfl*(i sutprEiSlmrriraeiT. 

@660rr^jiai««ir i9ar<neir$ ^ufiy>a@tb sj>0 Qurrifiuqmix 

^tiripsjnnjttSsi) g)fi@/rtlif«!(r a.ss)£rit3a) nj/T6JB- Q&tutu 
-«80ii>L/u) iflfr^njtb, «i.tlt_«), ^onpss«o (ip$s$lujes>aj& snore 
QffibiLiui e-iflsmuiemtu OT«nr«@ g)u)xsir nj^glssr* ^srfl^srra-asjr. 
^Igestsvr jsrraa ^M)«i)3sa'(g uessftiurr &Geu ejnjgn CTssrsurrra) 
@iu«sr jDGtneu&emetiff QrtbgienGsnosr. ^)s« eurriuuetau eresra^ 

greagi B-annrTrTjB& aas0iSHU$ Q$ifle3£gi& QarrarSliisrQpsisr. 

aenerayih ^fTOT Qfiq^munutraiLJ uis).$§il} urrft&& $es>mu$ic 
trfaanenGiurr lj$iu Qurr^ormeiaar &$$& Qarrenen (tpuf.p 

§)$a> *.«rs» i3[ru0fiAiaedli) umy>iu mrrurr* wqw 11 80 

QfioHmiirm jufiJB&QarTdrar airrdJuiSeoesieo. arnremte ^anw 

iqtb, ^«D«i*«D«r <*n$>iM QufiQajrrrr&at ueoit, ^dQun^^r 
g)«j«)fT«J)LDtty(3u)uJnr@ii. 

4ig)iu$§) q/j«U(t rsmLieiiruirTfraeiflso ua)(§i><& &6uitai<§$em-W 

i3<D!B» ®«w^ Q^rretisOLJuiLQararm. 9® S«uf7«@ ^.gr 

[QsneoeouuisSeoemeo. Qerra>eoLJUi-rr$eafr3,<&eis>i-Uj eupeorrgt 

•lO^ujfiliuirA «»$«&' erma ( s )! $*3,uu®®es<D0it. .grigy* 

isniuasiUirTftaesieir, Qffiii®B$ umriSUwff «r«ir« a^guSlesijDesr. 

#emaiQujuJesr$* metu &i5&nem @jr«Jit, u>jb£U& g)suiT 
u>£tl/ ^^ajLiuCi-astrnsi stiei^ld QerreesouuL-i-eiin aeiflso 
&eomptLt& «9(/5^l/ i3rju^s,mis!efi, 'G)ff/B/@/50 u> jtlS otto- otsot* 

a-areaea. <9f«n«J '«?tlj_« a^iV ^/c/Qu«us5>!ru Qujbg>ai<b®* 
8*a)uu®& an pernio, $®.ss»* «Jtp«*u tSfru/g^ ^ptiuptT**- 
& t&x*LJ UL-®eirsne>Jss>!TLi upnSliu Q*ii&, @)cmi Gurrmpm 

«UfT@/JD 

g)^@!rc-t9-a' 0*fl-A«(TU>a» «flfl(5)s)9ili_n-iT; lo^A^liuiLi- 
gneneoLi unn#$ne6$nm u>g»tin ^/jaSsw SpCiLfC* eSeam^La. 
<*jM 9© eundiuq g)«M0fru)«) QuniLeSiLu.^. 

g)^@{Tilif «) a-«reir iSfru/g^'&asar @n5>L/ Jilt- §>© *GP«£ t 
t &0\uf*a ^?© T. N. &miaturGai§$i M. A. B. L, 
(Lp6irsjrrr6fr a—iuirj&0u)6brp j§0u0. Off€irsa)fi«r. 

anr^ffl 4gf (srrmeSlmim (ipe^leiifr 192* ^tb ^isar® u^lti 

^tlL_<Kan.^rr iDawnj/i) uirLAidi^^i &IJDJ5& (LpesijDuS&i 
QuntfiCiLjesirx er(ip3 QeuerfluSQib 'Q&isi(&ijri&fr iSrrutijgg) 
^ijiLQ' CTOTrguii) Qff/jguSJtpu us$)jtoJ6s>aiu unr/r««ci/ii), ui^-i; 
«a/(i eumuLjqa StiLisf-tu^. isajGSnn&eiftm tuift$ Ggrrfo 
piemen rr&ltu Q&m}(&,p$ LbtjLSmifieneuffStirT jbesijniL/LC, @(i£m 
6»fTffl/«ss)«Ti4ii, «65)su. ffifr«ff«o>, uemurr® (ipgeSliucupeinp 

g) <#£)_© n5)su«S)iu»«sir , 

^«ja«/fT{V5 &ltbj$e»a8)tu&8>iSUU> ffiLisf. er^u^esr *<3>&g)l$ 
&niuei uefil&SlQ&fDgjI- 

£liU(ifiLD tuuf.su &$nsjiiLb, B-eh9nt—&s£&n§$lu> &&tQ»m(g) 
■4USMu9esr. 90 a$u>u uxrestec sessrmy&Siesfleau) fi^oigiQuirii 

-0m.0LJ uuSeoevtrn ^@ g)«^«nto ^«fl«Sdr ffjeur. 2i tunuu suet>*u3&iii>, ssaseo wemsuS^Lonau upueo «utf n/w 
$<D(!fiu> Qefitb^Sfifi POOP* SK2»G*cr Qeuetfluuu.® ^emm ®m & , @(5 ®ffiui3iLL- s^spfym eupeon& /5">«@* 
^ojsu^i g)»u«©ujL) unQCSiuncyen Sleni—sSijDgl- 

&S |§)«D«6)<Uii 4,0 ©suaSl^ii eresusjGuneo, 4$> 
gjsosigliuu) ud£ g)su*S)uJii erevugiGuneo, ^semstusn^ 
eupeongi «k0& unt-tosemen s 9 n& eupeonibi)! jg)su*®"J<i> 
^eieosj sftP* "^ {3)«»«6><Uii> CT 1 ™-* ^peonb. $i&y> ^eosSi 

Qfo«o*iu en@ eupeon&jsemens **4»<1> gJeoASiuBia* 

«T«srff) slLl^iulo &)eoes>eo. seo upnemimsen ereueungi 
QfiffljSSiiih eupeontb& a.emss)LOiuns ^emLotun loso upnemu 
L3«r«w«5ofla5<5» ^jemLD^sSljDGsn ^s»^u Gufl-«>£,»n«r # £> 
«j£rsu/T,!Drt51a)«S)uJGP^- g)ai/D;i$>«fl©p$/ a-emes>Lces>uj AJ<$efi£- 
gj&Qsneneugisjneist ^pntusftiunennaetflesr uesrfl. 

gesrnsemenuGuneo eupeon jbgyemn &® jb& ^y> losses 
glstansu. prrii «urr(y>6)«sr;D sneoe,$eo eun&p* peKGceuns^s 
@ a «vi_# ffrf)uJfT«!ir eopeongx stq^^ld ulps*u> /g/iiilssH-Gtu 
jD«ir@Uii *.(if,e>ins>eSleOe*,eo. g}£# ^ansuuS* /5U>g, *<£/>*- 
«j{r«Mr4>«D/D» u>orq« «si«arr /5">J/ GpswGsarn/T apuansw *eop#n 
StjUi'K eT(Lp$tUfijbana pn& Qu(n,es>u>uui-Gcnus ^eoeoeun! 

sntusec a.o>fa& #*&!&& spumesremiutuLb s-essresim 
•nttit/ib urr®Li®^«flili-ff& /5">*@ «.«w«nu> eupeong)! 

/5fT/i £i$p.&Q*nemL- r neo /5^«@ 0il®<au>rr^0U>rr* 2^4?* 
*G/>« eupeongv Stent- p&cSI® ib. ^jestemootu *<ips =tpvTiutf&» 
ttJfTsrr/T««r <?a£> tu peony, semens stLL-emLouu* Qsiljujld 
uessflemtuGiu /bid^/ g/jOTCsar/T/Taar ^sstfeo rglemecsi&sGspur 
QetUsnnsen. <&$uuns g)«u*®iu«jrr#««rr. uirmtjbmp*; 
spuemm aeoJBO) ^eosSiiULDnsSlesrn. is 

Qy/B/gjeirnjii. Q&&i@jb*tib, emssGsnenn , tn&sG&nasfir 
(Linguist) <^,pn tuff§\s(Sj eBqffiggns ^emLDUJeonua. 

eSpeun@ (LpgeSliu peueS p n seiBesr euLfigTf&nesrjoeo&Giii 
Q&w<9)i5g,n8,etT eresig}] & ud uj l/ <j pguem— tun fr L^pn6ssr^GanQist 
<3ii—euGeanQiLD Qiewsm ggij&n giiuleisr ^g! «u jrsun- nj/ G^iJ^njfrfr 
<S6it. G)<r/5/@^^u uss>l-Guj^^i ip^siu QuqtjLDnsvu&t&ig, gjemsm 
$est(Sa)nn Qi&ii(& ) $a 1 n8,en (rseneSp risen) OTajsrgj/u) «uf7sun"£j( 
LurresflueSltueo ^j > ijmue@iiunenii&($aj&<&, ("Antsro Pologist) 
G«J^ji lj^Iiu unftemeuemujgj sipeoni'r.. 

miLts^emiu (Lp^sjt (tpgsSlso uiuesi u® $&, $ (olgiflfss ep(nj 
t-ipn iesff sQfism sieieog) FFiLisf-emtu ep(ir, @ff$)<t?t_rc<9S<B (Totem,) 
QanemQ tuLfiaiLL- qpn^ssrff ff^psis) Glfiafgjsgn <yctp*ii) 
eresiG$)iu> sq^Qesia, umemiL-sSltueo sijSnQnsen •Qpniunfr&j 
QeneoGoaskQiLb Quuiq-ili ueo ^pniu4^ls^a^ ^J 1 -" 5 
m.pa£h.ULUj (Lpso njjieona (Textj ^JBSnev eSeirmi(^m)jDsj 

^L&Lps3)^iso e_6ff«w sjd/3fii//T(5 &n§>\i;(&,Lc epeu^eunc^ 
eup«on jbgyu dilemi-jeoLC: a_<sa)i7@ (g)Q£& gj^tunagj 3>LBt£Loa3ittt 
/-9rf)/B^/ jagcbiDiSitQifliLt Gp(Lg&,xn trji9>(!5ff)t—m eft;ent6i(9)Gi\jDnn *«r* 
£§)$«> ^«i ffjl«i>s5)«u. &Qp9,d > m&, G^/fluj qpmjDuSeo euLfi $i-fb§&& 
Q&Meuajb<ja) @lg] giennm L}fi\eu §)Ct> Sxi — ^6«rrra) ®i5^5 
^ies>L0uq utuesrjbjpii'j Gun^Lo $jt—Lb er giQsuesflso SLoa^en 
i3ji)uuneo s-iurrey snypeu arQL3$gj ^jtjSl^eisrLJ unnetasu 
unnatg)i£n—&,G]ieoanG®. 

Edgar Thurston srebunfr ^uSlLpssn^ssmenu ujb<8 
iaiL®L£lm nj) s, Q^eaeisfl^^iius &n@> semen iuld s.eneti—aSi 
Caste and Tribes in south India srsirgiyii Stuiuiflso ueo Q^t@^ 
semen ei(Li)^,tuenennn sn^semenu ujbj& ^pntuiM s(LpseStu 
eonenirs^S(§ ^oogj spar, Gigns(§ g/feonsu utuesruQieusj 
Gun en ®i&Gleib<!$iB&n iSlputB^jb $plL®ld utuesul^tD ereaoa 
r5LDu)aes>& .Tsw«@snr®. crw*>m& **&*&*■ fl"*™ * ** * ir #« fl «f 
a_iuir«D«uu uiruj-ija^Liugi {§)u dliru&.s.s griL^m 
pert,* &puuir@u>. gn& (^sugjii «fl{r6flAi)i_«®u> 

um_& gte*£T£2rii>. t,«ir**«D«Tauir& cyju4)« G)#«ug, 
«t®05/# *«»«i**.s §>&***■ &**><*"" uirL-*»ar eunenifix 
stssftGurrec (ipiu tb&luSm ff$)# *«S)«j*«^ <5«ft6ar. g)(»«»r 
#/Tss7fl3/«@ 9(5 uni—si. 

'Qu(5*« (ip«oi_iuQiir; Qffdi»a«Li uiraam; iSlcnrgtf 1 ^ QP*a»"> 
cuqjss (ip«i_iu«uiir ; aiirainiju iSjoreaaifri eiwruxriSA 
s-<$aa (jpiei_u<ajB- i a-jfcaifl Qaarrfl a-iufr^rtQiD* 
Qff(na6BS t_»i_iuajir ,Gl»d>aiifl& Qff&tuir; ®ffQ*ii@i5^^. 

(259) 

&JDU6S)U& «j.fl3/£),ffljjj. 

*&b£l'-Qf>&9M*fa Q<?<v@fr$ eSrjrr&eiFleiir LLjDLiuemeou 
g)«srQ«iirn-o urn-do t3«ir«U(5U5n-£ii ak^l/S)^)^/- 

(gnajr QuQiiilapaiaa aa.jpi6uQa«ir uirir$j£luirairar 

•fta£ aiAjpa «i_«ontr airiiCuirijjjD — «8a»a$ 

«<B6D a&airff uiri_jjiai@jB airQiodrpib uflfld 

«(bcd aisirnr uasgs@a aircnr. C92) 


«-«a>fua«£ 


\ <? if. 
I J» tjtfisdcusnp tu^§lia& xi—evLLuuL-QerraresiiT. uiuar *(7$a/r & 
Gffiug Qjuuessfl giB^atgu utu^eni—iugi; $LBy>fr&t§nf&<g)U 

QarrdrignjCb aienauSe* L?rTuj5$m}0i<$$a<3} arrigj&ivfnb g>tli_«i 
Jk^^iT LDesrjngSileisr giemsm & Q&iueofr ,ueti6un &petism& /£n&loiib 
M.A., MEd., ^«j/t««r QfiCL^su^turrs e.«s)£r eTqg$u$(n)UU$i 
g,rfi\u&L- $3,s,9> §> s-emrr Reason 68 L-L-rreo &so urrtremr sup 
atrrgiadi srafl^en L/suzJUL_n . 

giBlifcu uassfl 6£eisr6s>jr)Guj <%ld eungrBrrar uasftiutT# Gwp 
Qanemut-typg (Lpesfleuft §j33(Lpau uessRaatuajLb Lnsnqpeursgi 
Qu(5/5^,«w6»u)ttyi— ear Q&tu S^QffUU §} rsnio Qujdjd Guffj/. «ifr^p« 

jSlglGurrsoGo], 67 ^sm^ai^ai^u i3jD(g) $&&& tStrup 
ji$ss>$u Qucnjus Qu/r^il GleeoeSleo i£im@i!b ^ffSti— (y>«w«u^^ 

jS«s)«««j/t uessruiHitg, &GeirT&arT £-Ujfrg!i(§. A. L. «B«(rT' r S*' r 
,3f«u/T«6B>«rii/ii ojfTifi^^lu urrrjiTL-i— Qetiemi^.aJ§j Q&w<§p 
gtiest /5«5rn51^i»i_«r. ^j^^/Tsc /51b LDfju, ^jesruu^ig^etrai 
6^fflj3oJn"(5«J(f)OT g)g>)gu <a@ ffl il) 6S)ajg>giu QunffljDLiui— 
<3«u»wif ju 9(75 Qu/r<BS)<s^iii), eu/ripaifimiss ^/r^), /51JD eutrsofTpgnu 
QutLi—aLb. T. M. Aaiwr^CftMk Qffmmew 
3-5-1093 f« 


J. «^£»/T6OT"/5£J6Br B. A., 

jbesieceafr , Q&esresflpjSiltLi Qa=iEJ^^fi ue>&it zgssr&rkitSiiJD 
^9f[T6WLD6356OTdB<5ir[r63T Qa>(5, QffOTTfflDOTT-l 

er«au§j Qarrmgi QgmL® euLpis)&)eu(rr,LoQffitLJ$. <9i&ffin3i&&$0i) 
e8jbj6l(§!58> Lfeoeufrsusfr ums/.uj urTL-eoaeir grfiiipai «(5g£so/E/ 
mains efitenraa) auSljfiit&etflm evpeorTgu, uemurrQ, /5rr«ffl«ti 
<jp^aS(u«s)«/««Bs»r ^jSlrsgiGlanenen a-^si/alssrnjsiir. gtAiftesr 
tyaiiT&§l, ffmia ^so&SilujiEi&eiT , Qu(§iBjaneStaJiBiaeiT , Lfpnem 
OftSfl&fT&tBiaeiT, uaGfi Q^ecaSiiumiasfa , &i n)j&scaS\iumiaeir eresrij 
U®LD i5£TU^fS/d5«7 STSOTffJ/ S)S)lfl«JSS>I_0^ Q&rrem@ Qeasr p gi 

®L-L—S3n.gait, aLDufrGurreisra) GlUQ^Lbi^sosuif aar arrtBiaar 

£j6va£liWEi3iaf)9i anremuu@i£lGisrjD®sr. 

QjgjSleaaJujLb, $iJ!lsB>ip<Lfu> even fr 3,a>esi fr . 

^«uQu0U)/r«irf?«ir Qjsjbrfila eawresrfleo G&neaiBiu (t/>(S«u 

u)jrtS«) 3«rrsirn5)uj«u/t«9;srr Qff/s/@^^iT ctotaj/ qrrrremiEigieir 
Xt-jgiSlat joesr . (jp(5a;Lil2tj(/$u>jTeir ^trugiiDanesr ^tfl&a&QfarjD 
Gurrgl *9i£(j&fS)m&(§ 1 3, $es>a)e5>u> srjDJD G&ems&$0emeowrr 

Q*(&<gi/5srt- crcsra/ut GtutufrQuibjDfsifr ereirgu wyeoirgB 8n.pi 

8l9SfD§J. it 

j//5rrjg)iurrsiJr«u/T eresru£iu> Ljvnesiireiiip4.(g, <9f«u/r (Lpae6l& 
Qfirrax 0iuaih CTewuficsmeu «9/«j(3«@. •(LpgeSltuft'ereir&l Quiufr 
erenugiLb. ^wfrtoJifluSik Gafrswnfliu 6V/i/tg/5<&n'*@ QpjB«6l«Jir 
«r«r ff) uiLi—lj Quiufr xl/Astou) n-emi—iu §1 sreaugiib, g^— /_« 

«i.#ffil7 ^jlUp^laJFFL-Uf. ST(t£U§l LUTL-® 31 ^/^«ST CSJOfT (tJ««U3 

J 6» -* 7 -) *%j,8iiueun) often @0mf.uuiLQienai jj. 

Q&iueo&eiT, G\&nemt—&8i<DULj Gurrm ff)C!B«J*«s)sn« (&.<&$§lti ue0 

gfjiLt-uuiL® 9o Qu(ff,gneorrai 1926 ^ld ^ewi® &&■ 
Q<Fih)(g > i5$<g ) eo$ G&rrmjDgULD, i^esr^^lp&LD «(i)(y>«@"> G&emeu 
Q#iu$eu($u>n§i)tu, an<&§i fegf pnasSlw* (Lpesfleun sTmueuprreti 
QeueifluSL-LiuLLQenof &. ^gieuemrr eu^^lQ,^* ^ioasrfla) jifjy 

£Ijis>GO& &n^j}9lL]>jLC) «si9##<s«£r«JfT^^ s^l_i_« 0n.$afr usesrjD& 
JS&srfr , um_fiB«(M$<35@ e.6s>ijeS:eiiaaL0 stq^^u Quqia Qurr(5«r 
Q<fsu»)5)«) Q«Jsi(flttS(5i6ii^/ UfT£rn-L.®«@(fluJj;. uemru).&Grjtuei5i$Li 
urTLDpiA&giignjw *rafl^)isi) uu).^giULjiflfigi Qanent^LO 6ues>&u$ao 
uni—et&en L$ifl$gj st(1£$uljlL® a-es>pe8ena&LD Gl0iuuJLt 
utLQetrengi. £§)/5,a «uss)«ui«>) fi-OTjruJnrfflrflitJ/T, qsoajJT ^©. 
vcQiAtr ff^irrflojib^/«ajfT<s«i7 ufrjrfTil(5i«@ifluJswn". ^stsu aSsffaans'' 
«s5)«ffa/ii, a-afTfjeBsr/E/asmswiqii) toLbs-GnrjuSin arrtlifuil^L/L/^/ 
Qeiu$asB)efr eraflZglso eRaiiBiSlaQanenar e. gey Sis® JDgl ■ 

fzjffi 29, 30) a-SBcruSsi) qsSl^fruuenerfl ^aifrestsri—rresflm ^tiqii. 
msw"><ssirf}sir ^Loqib Q&iuiljld Sl&tueoaienar g^utStl®, ut4.tJo 

g)«iiq/D^ «*««J- ^©««»a aijjjiaib aemesfi 96 g)«) fu«. 9I> 
aqtfinn^Li unib&&& upj&iu aBenarnQfiLO. aessrsrofl J09 ^/«^ 
(zj« 95) g>«u65)«iu/T«ii> utbtSliu eStea a&Qpib, asmestfl 1^9 £§)«> 
(u«. 105) ^pigswib u^£/, $i<b<&™sr& ug,gi STanuas>& 
eSar&S) ST(ipG>i g)(5*@/i ufr/s/@tf. /SlaoajCb uq.&£i u>£ltp& 28 

«£f m pem-uSso e-sttar \3tmsam^ 91%, Qffmigisjs <S«u£ 
tijSaib Gurrek g)es>eu&es>«n ureifl^sc t-i<fli5g)l G)srr«J(S9<i «J«»<sii2& 
a-es>Ftun$ifi\tufr asap »T(y)^)ii3(5«ft)jDfT/T «s51j5§l«>JD unrensOiiSar 
a.«s)£T Q^srfl/5;S /gG;j7r/li_u> Gunestgu eleven j/ Q«FUi@is^Jr 
-flflniriuair u>irs»60u3iu u«u L//Trrs!rar<B*s!f)^«s»r /gOTgj sBsnai&u 
uiLQenennsr. 24 ^j,ld um-si (u&. 344) s-65)jr#@u QurTQU&g 
LD/Td5 ^rraiifUJ/TiT urri—ic srQigffjiiaisTtl-L-uuil.Qeneagi. 
68sir&&syes>rjiLii—im g)su«<K*WL/u@;g)*(ffl5ii> eBtsfra&uuiL 
Q&rensm. Lbtbjr) j/j-sb*s*flsOT fi_6S){j\S(ffl5(i ^ff)uufT« gt(l$&uul-® 
a-dransBr. a-6is)!jiutT§ltfluj([ijem—UJ (Lpiu n)9liL)ms.es>tfiuULb Guirjbg)! 
S-iflujsmsii . Qflss)ir)u3a) GlsusrfluSilg) a.^«i/ii> ani§^S)uijLb s£ilt_«<9H..g<5iT 
ld6w;d<5 ^smsvsu/T ^1(5- A. L. */5S0r{rTg> B s c, ^/su(T««B)sirayii, 
QyiL/su/rsrr/r l/6U6U,t ^ 9t^^rxeiii^-Ged^} ^enrrasmsntqib, 

filG^ssr. 

£D®<5 jTtfTsmso ^ismmeiJ(]T,LO Qutt)nr)iu : JUf.g0jiu uuJGsrQujr) 

&LsmAUJrr(gjLD. ^j^iGurreisrr)!liibuessflA&T 3^fr/_/r. Qa : /E/(gj/5<sn" 
@au««L_ffl/fflTfTS)iu ^)(52P(5«sifr i g)(5«U(56B)«!7 srssarssafl^ jj/$)« 5- 5- 93 J. «-p^ir«Rffi{S(ir :?.<< pneoeun. gifitpQuxT^jsgiflDjD, GlfforflDcnu u&acueOaa>y>aib 

$luQutT(Lggi ff,ni^9\unui 8,e8ff&aairjeiirr £$ eptLi—s;s^s^rr 
LDesttDggie &nfri3ea QtojetfluSli—uQugj&mjDgi. £§)/5£ flj/r,© 
iBnemiq-m G\8,ni—Sis,8,$£iGti e,n<^9i rsnaeSlmia (Lpesfleurr er«wg)//JQ 

«(S56B)t_iu ^^jj-ss)«u« Q&rressi® ^es)g> QenstfiuSSiLu-nfr . ^ifl^lasr 
qpiueisrrpi <9iajfr QanT(§£§i ^srfljg<5 <2I JB£JJT<s<) ®l<beir>JD rsneiflei) 

«ffis5)t_GttJ 6unipeyuGujb0es>mu Qutpi&lmfDgii. 'aeceSuSeo 
asstpuSleong &,nigj&i' tun (5«rfl«i) &eB&&£>tjei}fr $G? G£iLi—£,&L0,gfr 
LDmrr>u> emeuggi rsni^f/W r5jbjDt$y£i& Q^frdfsrif swssr ^,ff)ff5)«i(wu> 
iDSjiutStrHdjtfltu Quifliueuir ^(5. Or^Sjh^jn^ Qffmi^^^fr «5/6U(r 
<9s«rrr«> ^sffnSt QeuoflevQff&ljsgi. g)««ffi©uJ sw/jeofT,® n5)6ir QundjSureoLO eresrrpi Gun jbtDtiQugieii 

@rrn gGffrr Lpesi wm &$Q$1& G&nip ^emeuaaoru ueotoinn&eiiLa 
iSetnesflnem® Genip LD«OT«ur(T«/l^« @su@(5«un-««/U) eSleamiSuu 
Gj!L-i—eia*.$8,u Giutyumsk. Gl&m><g,!5&n (9jeouQu(§es>LD eSeniaa 30 

urrprrL-L-U QurrpueuiT. GtDjyzi *\]L-Qi*rrifl 9\aJniasn 

#arreufr &@ LjGtienLB l£I®&<&ld, jB^i-f^jDuqic, s>e$uQu($smis> 
^cuit. Q&<i>i@p&fi @s»ti> eieceonai auTeo£J3g»LD $,enfr 

£LDLDlJ6fi)U# G&flT5$> QuQJli L/S06U.T STOTrtJ/ STOUT ofi gT6SSI6SsflU 

«G)a=/&(Si55n- ^punspp ^piL®' srewgyii QHSW 6 ®** 
<2 ) iwl^ Quj^ujj; C2J er(!$uQu(Lpu§j (3) aeifiuQurTcsugi 
<4) $®&eo*wp&9h (5) i3en6s>eir6,&L£l£ (6) ae6l£gi6s>(Dii>res>so 
(7) pfTTtki&LD (8) BMffdi) (Lpa,6Slujes)S)j sn-tiu® &.&ienssr 
gJcDw CTStwii Qemi & pa,fr @ei<#£)ff)/JL/, GpnpjDLC, Qu®™* , 
jjy**«i0>****«r, £i«5><Duutbg)J, eSrruusmqaeiT, Q*rr*s>L_ 

&<&. «, jBUsffftturrtu (yspeSlturrrr ^/fiJrr*«rfl«w (y>«fo@yss){J«4tf> 
J5>@- G/>« g)iJ/r««»«"iL/(E/«fr(T ,3/6U/T#«»f)6W ^rrtTiiie&l cvarju^Ui' 

p,iBip$&a$$n &-. (3«i, em£lr5rT6s>$iuiT a-aietflil-t- Glu^ii 
c/«w«u(T*«»fl«r u>@ULjes>rjiijLD ^/BJi/ ^it/5£/ utf £jy u>6>£P,(D 

j_WT«>e3>«JUJ/T@iJD . 

H&$un® jq «ii£ru^^ ^ttiLO' Qurr&airT*& aiBpft 
@tso<#ii>G&iTIDI& — &lpuun&& QffiBi(3jjb&rT a-efTaiLcG&rrgyLD 31 
§)LiQurr(ie$i #u> ^ifliu QptupgHuneo QaiaftuSQiii *rr&® &<§. 

§($. &[reuasBiffgrr®euu> ^/«u/r««»«?ayu) Q&m)@nfr&rT @&>ili Quqt> 

G CUORR (5"> • 

— QerT#gia3,eifle<i QstrnDrTag ppgieSliLQu Gurr&GeuemuLU 
«^5«@ QjisnirTeSlsirmu uii)pg}es>rr QffiuSlesrGjrjasr. 
(Lpy&esTQb&r (LpesiesfiJ)u$rTai !>\ Qffmss)sm — 600 Q29 
JO. 5. J993 £1. UTTev&uiSlpLDtwfliLiar &*?*■ &aSl&&&air6virgrf! £5 68)60 611 IT 

A. L. arB$griJirg. B. Sc, 
T. N. AiiiairvCaig] M.A..BL, M.S. piuroaiuir, B.A. 

[SIT. U. ^6wfl«D«UJ(rffi-. 

(ip. fftnn-Qpaib. M. A. MEd., roir. uirso«ui%Lo«nfliuu> 

ajJ6»655T£> ^635 60 61/ IT ffifffr. 

«. <Sojgrf![fl(if^661uJirD-. L|SD6ufr.jBir. flruiSlgicanfliuu). Q&m60tr6irtr 
LjGvewi . q. &$j£ig-aJi9.Gajgg|. 

4«)«;/t. w«u<mr«pir^laiu). M.A., M.Ed., 

Qurr(ri)6jnr6irir 
ar.9^iTjf)suii). B. Litt., ilugiDrrerr. QfftLirb(8j(ig s-g)iLii3emifm6n T. P.@60L.«LDsw6ir B. Com. 
A. K. G. ^ldu^^im 

A. ^U)u/5^ii) qsusu/r^. Gft/jjy. 
eBsmem. G. Ou^wrrerr 
C. S. &LDUtT}gzLprr@G>l 
Ljeceurr. &rr. %ga(f>r5rr 9,0a 
M. A. B.Ed., 

M. A., M.Ed.» T i a 

n i 

j 
•j 
•a 


1926 £§)«> uS&LJiSjjigi QfiiafiuSltLL- (tp^pu^uiSio a-eirrrr 

OP ar p cm p 

6)#«Sr«ii>«w GunftLDarrrrrresisfliurTfr aeorT&irsmeo $ 
y$awr««r a/r. mio&iflaiiFiu QpfisSmwffSu^stk 

&a$ #u>uJ GajgiurrQaGar j§)/5/5rrilif ear pso^jjglrfjgzi 

USOfT ^SI00UJLO <£TlU§}6ufr. <2iefr 0tLjLD, £§),g65)S3n!) u§$ui$uu«tifr 

Of &rr(g)&i rgrraeSlnbai (ifiesflajrr <»iajfrmerr srssra G«il«(J«i, 
<3ieueu$0UJu> umemrrmi i&L-mi&naC] urreBQuj(i£0guu> eSliuuutf 

QluifliuQgrTfr efilujuenuu uiueurrjjgiijTrg]. £§)«»«; luemeur £giu> 
sreisrLDSsr^jtQm QlgUtAj^grTag Q^nvaf&tqCo ^LDQfiesr&pjemrraniu 
CT(y>,g fi-L-ziutlL-^g)"* & it rr em ia 8t£eu(njUirrjbjDrT«sr 

f£leou t9ifl«/*@(fluj iLmad- U(§$Giu luejr nfts <§sou iSflsurreisr 

u3(njjS3>&>le6es)eo srssruenai ^iffitQrr st/Sleufr. 

eui—^ffit in^CoupiSl QujQgiBg ffrr^\ui3if\ey, ^gjiGgrrebrnSltu 

aTeueuemanurresr Qswnja &rTtbg)ia(ajLb enmemiM ejpuQi^ec «j.L_/r^ 
dj/riflujCoiiJtun-U). §}(g ${T&]toiuSijb0ev G^rrvsrj&iu s-L-ehriSltDiB 
GgjrT(n>ib, grrui Qarremi— LcsjnsaraSuSew «u/Tu5sufr«6un"«u^/ o Qp sst gy «*> v 

g(5 fi]Lfiuj(ipessn-rTGu>rT! 

G*/r*/l5Ktanrib ^u/r; &<»* «4fi«fliiS* •itfGw Cfcirdr;* 

AfTI&fi g)li>ii>«&r©>J«>S>& 6U/5^ J&&W™" «J@^JiJ €U«nfrfi$l* 

(Lnsari-nG™, ^AfiuHrfoGt v*®?**!**™* ^ 
G<mru>. Lorr/^Gjr «i@^*,AQ*/r«ft"-«fr s™^' ^©i^@yu> 

^uQi ««>£«@«@ (yjifsflt-d) iu/r«ftrGi_/r jy^Oiu/rii. 
<yw«fli_000/BGjS G&n™»%™ <*mufr. tS^mm qfi*fi@efi*r& 

Q fi rHfieSl*irr&> */T0Giu,r ^^ ^tr^utl® WfT^rr©^^ ftsorir. 
g)A«i/rQ^A««rdJ */r£>J«i/D0/«>u> «-iu/i«/ib pap^n** 

e&eoemo. 

w&mair* ff/EJ*.s£/ pA8ir*rrrft. 'Qpp $&*«** amLiq.&ito ■M (y> «w @y cs> ir ' $tkies)&£; -S^S Qpm <r> njy«@/i S/jGsur/r sr«w««)9cs)iu - ^pirujib 
«r«r«r^ geum' stem tpi ^earrgi &rr!§!smiuu urrprrL-is/. £gV$£jy« 
9a.}fi!mrr frm^]ii> &&&,$$ 9><ssi&,& S^jDuurras; Q&nemL-rrQi 
«/n-/T«@ (Lpesfleurrq^m &n§}iuJi3uwe<nm) QaneirSiesrfoemfr muji 
Qptjemn&3i arremrrr^eisiQiD- @£ieueueti)&u5!ei> ppgLD rsrxaeSm^ 
Qfiesfleufr ^j^^irestso QeueifjuOlQigjb&rTeisr antjemin e^a^eunQi 
LieouuQiLb. ^esrjSliLjih Q&tsjgjisg iLpiUmfr $& i£>fje<S)U&&nn pp 

«BaiS,&i epqj) rgfieo Q<?iuuytiutf G<aili_sy//i, steurr <gtJ>jb<g> 
a-i—Lbui—nes)iM3,imrQi, ^LDLnrrdlssrfr ^uqsueusm/r Gieugyggi 
&&&& aemgemuj {ufops, rsjsgLD jsnr&Gftrug; (Lpesfleurr, 3,lll£,$ 
dlesrif «(j^^;« §ies)&r5§i ^j^emesr Qeu<aiflu3iL@geij[Te8u}.6&r 
^ekewrrir 65/jdciblo Qsunryggju uiflLiuGp srm^iia utfi&d,(grj$l 

6n.jfilesi]LD @&] rorr ■gem QjscemsoujmQjD- 

®I§1 $jb&, ustieun-fbjDrrjb urrjsgieiren ^n-^lasmsrru ujbrflu 
L]&)6i]fr uecrr prrGjlrFjiTGOaerT ueoenttesyoou unuj- fimeu^^sur/r; 
&ia]fi)j$eo £-iLirrei][5Gfiljb£liun-m QuaeSia sustogaGir arrsmu 

U/f@/ii, 9ie0 <F/T^)(U)T(5OT)L_(U USWS7C5)L_««fT«U eULP«« Gl6WT(L£3i 

«/i/«<s»5zi) Gsuffy fflsu Gl&ii]§j\&(snjLb§\es>L-uugesmGti, eirSiijTifjeu&eir 
rf/njGftj «if iuuuL-g gam<m ^eoec. ^^aaatu utueisr a^^ayzi* 
{BJB&u> r5rr&e6lfEi& Qpssflajrr ^geneisru u$ui3&,gmn sremegjist 
VJDJD&rT(9jLb. 

«a.gllQesriDSI- Qashs^^^ LDrrdtasrfr eStjam(S) Q^&ifr (tpgeSluj 
gisiru^lsarLOfT 6i//^)^ G^n'aiirff5)sijr6i/n" srmu, @/5^/i ermsvuiA 
«?£TL/L/ss)i_«@ SLiflfU/r/r ermugn Qurrc^en. ®l&S>lpLLuf.e6 
u^iemnm@ ntfeoaerr auresisruuQiSisbi pesr. ^eujbgyeiT stiLQ) 
JOffeoaerr utfiemwiurrmeineii; <$j,g)l gnetiaen i3 jbuiLu.ss>eu; 
xQaQeu i3A)uiLt— ^g)i girthaemetiu utgiuurr&ifliun- ^gyu^^. 
u>/r<9># G&frggjmfr. @«nfl iSifBgirebaetftec epGuQeimmemjDU-lLCi Qp csr gpi «» w 1. ffiiif-Quiyiugi ;— g)^«n«sr gjajp/tfujcurr giLt-A«-&£* 
«r«sru. g)I<5 5W «»«o <3/«JfT gfrujb$iu$jb@ii *"?"*&> 
Q*ib@ppfr L3pU!B0& Sjhjilif sir ^rreirarru) u««^«) *ft&&r 
mveongi errirgy/g ^es>eoui3^Sg> <aS)(fl«Jrr« sTQ£$uQup$(y0 
S&jDgUi ^csbt©* «6mt® Q«rr«r«. 

&.u.wrui-n^ feasor* GWemso Qfftuiu ^gifr* Q^is^/M"' 
<i/>iudr,3>£ffb > iSdrwrfr a^iT ^rruV^Q^uw ®vmmss>m 

^/^<SW««MT jD(5/55/ fFil^ULJ«5)L-«5)UJ* (g>$S>§l «?© ^(TU^fiCo 

urrQGtMsk «T«BTff)^/ii ^uqsuwfTg/ QgiueSaig pehremuxsmiu 
eflsrraa «T(i£/5<s iluj/t #£>« ^pGforr Simfi e-emsmiBa akpGnjrr 
«T«iru«5)^ ^rjnihgeo GeuevsrQu*. ^o^mfiiLjic, ^$$cr pu> 
u>pi3es[ Qu(5«mu) ##£)iuuu gteururrrifliurrrret QiArrifiQuuJita&LJ 
Qupp 9>p$ Lirjnsm&Sia dsrr&WL/Quflj/zi fi/DuGu /5/i u>jri3 
65r(5<K@ff ^fTjB/ib sTsBrn3/«5)cr^^rr<K £-«w/TUJfr^)(fluJrr a_s5)fr« 
g)«Br/D«Brn-. ^aiairrpn-uSasr &ff@\iuuuit s^^qtrrremib Q#tup$i 
«i^(5«@ (LptbuiLu-gn* (Lpiq.iL]iA. 

£t£li£a */5^L/frrr«OTTiii ^oisuotsv j&sifciL- ^nsaff,9,§i snaeu 
es>p& #<f\&§iirr ^pniue&lujrTenrr epuunir ©/BJ/rp® *-«»{r 
Gliu(y)^luJ6iJiT *affl6 tippir usurer eresrueu/t; jgywnjr §soi»iwnb 
<9^uDUTJ6«jb (ip^sfliuii u)fr«wrrr««(T aresrp ^gneur. 

QguiLi—LJUL-i— gewstiaeiT &-u$frQu jbQtDQgLbuuf- gn.8,$fr 
jBrTLDsusmeiT Geuewri^.^ Q<yuj<s i gn'@tf>. Grqgug} QeiuiLiLseifleo 
umedltjesmQi— &les)L-d,&j]Giren<s3r. ^euQeurrqf) QffiuiLjafl^uist 
{tpdb&a an—eqen eSgu Q^euesteuturraa 1 Q&rTececuuQ&ijDgi. 
^Igliuil-L- ganeoaerr s. sm^j^iflssflsw ffj/ib u tr) pG g,n >sf- ^ > mi3>nmG& 
«9(y>/5ji/ S)t_/5^ fl-L-Geo/T© G&npgi epi—uf-A Gl&nesw® *luS)/t 
Qu<b<r)9isr 6rm^s <3h.f[)uuQiSlfD^i. ^gGsrnsn Onggfr ^tli— « 
4n.j&@fr eresru Quiufr Qupfoesin «rswejp/u> eutrsBrrgy «//£/&© 3. »afltiGUii Quy; — g)g/ sn-fafr ;bl-$5&iu G)^oj«i# 
QffttJ«i)fi«« semi— «9r*rfif), ^«7«ro«/ opptfilQuinfr mefi£}i4ibg)S& 

4. ^©Aan* aiyjiabii: — g)^; LjsGyjjB^iutT umq.iug[ 
frvsru; ailurr urns^iu ^(§S6S><x «utp«<KU) Gurrasrnogi. ^)^l«i) 
«u(50 Qffiu^aeir Qu(/7ju>(_/rrjjyijD ffl-U). QujQgug] srsirgiyti 
njfieSleo «ij(g(^ QffiuSfi&GeniLmLb 'efitbrpi&rjLC — iurr«i/^ 3>g,8>& 

u@Lb. Qffiugg]. ^sssrurrn) LSlenestenaxeBiurraiLi uggjLJ UQijeaisi&emetT 

U)«B5fllL/« ffil—eijeiT ^SllU ^)6U/T<KS)T U)/Jl2«V 6U/5^6U(T G),?IE/@ £>£''" 

«T65rg)yii GiffiuS^ssHUff, Q&tfleSla&issTtrjg]. ^)^«miw, *ijou3«\) 
sutTaesTgjGsjrT&sr giememujiTa eu^G^arr ajnGeorr ^rrCSsuCSsorr' 
«r«rg)/ii c9/tf uJrrsisr ^ifiiueorrLO. £\m fitqCa, '&iEi(8i)t5§i eviueo 
Ouio/ G)<y/E7@/5,5 enenrsni—h <Fi!/urrs5Bfl Q«/Ttltf lUQtjGar' erews 
OijDuuGjigisonGis, Q&ibtajrijg /5rr® eresr^U ®(B 1$^® ®C!5/5^ 
O^jesru^/zi, Q&mit&jpgu ^//s/Brrtltf^g/fltu SlibjDijffcmuSlQTffr 
fiesrfr exestuff^ii) GlgjifliLjiA. 

Qftuggj. {^isgjITsti jseneo rses)L-u3eo ^luesrgieireirg); Q<?/5/@/5^ 
iD£TL3sBrn" ff) ff)UL/««(S5£ii siJjr Zbrrmi&tisnjLb Q&rredsouuQSleisriDGsr- 
ifiLu)- Gluj(Lgugi (ipgs&iu rgneog,6<sm ^LDinrnSlemrr Qupp 
«Wir«)frfl3/««w- {§)£>)«> «vff)uu(5)g)awn36i)r. *^ljl96\) qrrir«strtb 6 Qp csr £p; «s> f 

■tSpru/s^UJ «raaiir««flso Qu^flosun - Q^/H/jg/s^Gfr' eTsfagp/gj 
Q&tuu-ieniq-aenetTgi aemQ Qgjsifla. 

7. 09if!Bi«ii> — g)^; G)*/5/@ ^ LDjrL9«5rfT #@ff)ai ajffffi&iaib 
&6msn&i ah.£2/zi>. £D/5,3W* ff#55iu 9j6$i «T65tu6ij/t QffiLJ^^i. 
£g)6j)<s>) i£S3)si), lUrr/p], ran®, rs&fr. umanso, @^)s3)j, OJrrmesrt 
(ipp#, G)«fTif , GW/H/Ga/Tsi) ^S)ttJ ug§}mi 8n.sr)uu®&. ®l6Ujb 

•fi^sir ffj/ LL<sm6mij3i-&(ff ) L£>jTai ^lesHA&aiLJ Qujbrpi siren em. @^s5)«!ir# 
tfrsarguii ^i^. /56ar@ o9sff«95(3ju>- ggsiiGSaJfr^ unL-Qiii epeuQeurT(§ 

UntjnL-L-lb UtT6l)3)tTLb. 

8- oars a) (tppeSiussr:-— g)^/ ibuSsbsO jst^* Q&ibggi. £g)|g)«v) 
Q&mi(g)j5&j @6u4>£>«5>frL/ Glu<75ii/jrrjj)y/i LDaaesreurjrrsiai QsnessrQ 
4jni—uuL-L- QffiuG}\ <aS)«ff/a@©p^/. GI.j/e/^/j^/t s-iAnGgeSlturrfr 
Li£§ilpiT eresTijjiU), G&rrLpiLemri—eo QpgisSl&en GrmngjiA s^fouuQ 

G&it&auuiLQmenGaT. ^imeumeiT (Lpskesrfr& s^f&iu ntffso&eifled 

^feneuaHgnjenGen ^/r«w@ iSib&neogg nj/reo&eir. g?/5£rr«U£rrfi)uJ 
$l(fl)4fB*Qiip&a$ $jb£T§? aeSltys 6U(fl>«$iLb 4900-a) Q&iljuju 

Qffintajrjjgj LDrriSetretniju ujb$0J £§)/5 < 2i/7«»><£«'" CTsiWfrib 

turra) @sb>/_u3«j)i_Guj xuuito/ pefiljb&iurTssr &)jh ffieo «65>£«dr 
mgfPf&QffCiiSgpLb, ^eutbflgpjarGar 90 ffisu £-6siir6S>u>6;(a$& M GP cvr @tl co |r 7 

Qrib&jllfifi- 6Targy& Q&rreo @/5^^)p@ a.rfki«jfr «r«Brjgf 
'XfatTp&ru®Lb. <§£$& eTsisflgyLb niLy. OT«nfl@/ii ^eiKS,©. 
■<yP?<D*esisr eTQ£jb$ ffiltf Qiuq£u§i «rejrgyii £/r«> g)d» 

@jiinLp-LSlGsrfra(§& esi&aGginenfr er&srgu Quiufr 6jtbuiLL-&jb(aiLb 

'cTtL}$surrai@& ffianp^ O^rrnj/ i5@«un- 68)««G«n-«r prn-gJiu 
G),r/5/(g/5^(S£r' OTsw-gp(gj Q^tuttysffif g)£r«5sr© Quoj^oq 9«Sr 6Tasrues)&& #ml.®6Ugn-60, <sb)« - <@(L$&#$es>$, Garrefrir - 
Cl«srr«!rarL_«un- OTOTnri/ thjDuuQio QurT^^LD 6^(^eurrriiQufT(^^gi 
iLrrrgi snessrai. 

'<g5(9fe£6»# ^ajy.0,,9: wtD6im$ giueurrenfr QsfTiLu).uj(^eiT 

ft«JU)/J«)ai0 o?(fliu/T«fflT ^nj/CS^ odjtltf tu^Gor'. '^«i«aS«U(TttJ 

Bomiufip Gl<?/li9.*«rn-@ii g)#Q*ffi/@^/T * ^tot/jot (tp^sfiju 
^9f(f4Bar g)^«s)cir «3«j«(gii. 

mmt&iu u&Gpiuib Qoiarpsunr Q^/sig^Sjr' eroruesr qpp f S (tp «r gy «» 0" 

Qe&<&j5$(r &JD&0 8eoQpeM-uurfr erestugi, 'Gprnmp- 

Qrrreo ^(g^n safe®* QffisKSppGtr' eraruea prone* 
^rfilujeorTib. 

g)«V---yik g)^(T««r^/ SipuLfaaesiefiu i3rru^^miaeir 
uu>-<sgi /5««r@ a-6mijeorr(3)tA. 

pu>$i ^QiupniD lunemuj-eo gipsy y>ewi-§i Qfi&& vrrgtiudt 
usrrcNWtbjD rglemeouSieo B-areneuirrru3es)iLL, 6)ff/Bi@/5<5 upiSlstrk 
^tcusmrru usu (LpemptLjLO efil®uu3 G«w^£f «Q«nwt_6!»u>iurr«>< 
4ieufr$LD <3«u«rer®G«<T<s9«@ ^emibSi ^esxsm G)«uafluS<_£ 
MftsflJB&esTiT. HJ)>5.S grrGi&etfleo Glu(^u>urrecrTeisres)6U (ywwOTrGjr 
&j$t®fr ueorrrrti gesfl gpesflGiu ugia*uuL-@ieirefresr. *2H6V pes>p 
geirffj/ ^Ijrilif sTQg&giu t3c5)t£>«6»srr jgariii q$"J (ipenpuSeo 
&y&na &9®lL®$ £03 Q&nmGp p$s>us Qpesfleutr Gu>p 
Qanessn- (tfiiup^liun^Lo. JB®*sb* siitfii * £$jb$b«tS S7<3 V §?«T2M 

<50-Sii> «JT *fr^« prraeSlmi* <y>«fl«HT QiAeojDfi&eS(Sfifi 
«neo$Gp Qffiu0 pitiyep GlprremrQi $i£li£ r5rri-plp&3&. 

@j*ufr gfiensmAuSeo euessremAseir^tuu> erssr* 9ipui^u 

am uecojrr^LD. ^ssSiemmi apfi$t}pe»pa<u &&&(&<&$&**&- 
&>$$tTJb8>*n&$pw3>etT u^esTrresranatyiA epesr g»§}rj ill*- s-™? 
Uft-fr (ip$eo (ippeo Qtmu-sawi- ai$$jii> eraau Qutufr ©^4- 
$$ Q^fr@uufr« &9&IL-® *-&eBuJ ^<&<&fr g)«OP". iS«iresr@u> 
U^L/so /5,!D*nrifliu/fi/«eB>«r 0/5iS<i> <3*J5)£ Qu>cr$&@* &&&§£■ 
toifi&esn- gp fir gpj «d r 

««&Gu i|M«A Sffifct-irA u^lmwji* iS«o|piu^>«> 

ufiGfir@&gi, Q*&ca@«r #*&u.® QsuafluaCL-airrr. wfrffto* 

&aneiT&3,rTi3 1 g,§iuLSl!remi* ewruSsufrasyib u^rfl«>« «i/riri«>iT«" 
«V<x> GluiflgiiA Qpiuebcgi e-es>ip$§l eu^ewfr iScttotit^ Q»f|Pf>» 
•Art, Qffiu@jto ifl>gjsw (y>^aS)iu u<s£>ifl«5>**«f>«r£ ^"' (J " > 

Gup-aprrgi erdsregiLb Quifliu gne&eo, 9i^n^s, erT&$&tr<& 
««fleb «/(5ii <si/if)iu Giffnp&en (Lp^eSliueiipesip «2£itSjr« *«■■*• 
a/r«« *.ilif^ gbiflypQun^iusji^ trsuTL/ Quiuft $&$t 
^tp@pu uG$ut3&§i, inrrL-SlemLD gtaSltu u>esresrfr Qu^Lorrosr 
Ultg u>glu(5«@ fi-iflemu) iun-«S) I9J2@l) Q«j«yflu3il«-»i>rn". 

g)^/ $p&, Qffeoeu&prrp ®p(5$ {fifixirrewasjr Qsiiw 
Geiiem iq.iu s.i—smLLat^eir $u> enSjHunfr (LpmGesTppuieini—iit^ 
Qetuu-imi arnfliuQfiLD QeisipnQjLD. <9tai6u$u3e!> $& (gsu^^teir 
^eoa>sm^ (tfienpturra er($i&gi& amLuf., ^«jfr«(S5«@ asn«* 
(yMOTri_/T«S) «3/«w/T«SB)«r pu>fTpff)U)CS)i_iu# G)^uJ^«o §)p!5& 
wrrfra&uifTLD. 

j^aiasdr Qsuj^ rsppeuu uiumnnu iSlpr5$™(E>&> <&<$** 
<g,emmi3,eiT ^enwiuuQuppoj^LD, GP^.S i3 or men unfr £>©■ 
«jif «@ QiDibiuesrn y«iarj_ft/©ii), «« $®u>mi3iafle6 $mj&n# 
^arqmt-iujmu^ ^©uuffluflGl^^iiyii) s-emestuGpujto curTdJJBfi 
«j(5/i) 4®iu «TiM * ?. *• *• * UJU ^ W*^ 1 "" i|Oi***r 

«5/ip@ Qu») <9{*®lL® Qeuaflu3iLi-esriT. '^aieurrGp [&*i* 
qrianru, icfiiaju M »«swiii, QaFH®jb»* qftswii ftP^'" 
^r«)*«)«r«4ii) Gl«i«aflttSi_ G^/r***» Q«/r«Arif©i««rp«>rn-. 
g)e;n-jSil> ^cs)ii)«uOTfr©ii), ^^i^Qu»T^ttS«ir*«i«r /S&«»r^ u/i> 
^snz-iuw©/!), & eoniSiLtrm& Q*n«sn-ai(n,Lt> ^Sliu |flf»f* 10 Qp «Sr gy «» r enrrrBg i3enem<strmen $>-iurre,rra aeceSlrseo^ein^ ujsm-iquin g)i 
uiri_ff»snsfi Qtummtgi /#.pffl/.5,iD@ eremessfluSl^Liu^rTa srmai(§ 

(yjsrrsrr Gl^stauff ^usn-swasrr Gu>£)QdBnr«^®srre»r Qptu^ansir 
(ippglluQuiD^ *5)@6U(5«r Ljtfliyurrgi (y>©a;.s #L_«ysrflaw- $(5 Qnjiiigjeo&LOf LAuSenso. 
1. 4. 26 sir. jbiciiflaifiuar ii 1926 g)d) u<£)utSI<5gj OsunflnSI 
dil IT u n> @ 

^ITITliJffrfliq6IDU 

$$i&s> <BfT(^© r5rTasfili5i0i (Lpesfleufr ^eufrasnrrtb u^)l/lS««l; 
QupjD njirQetirrmnr)!, ^leufr&enrreti s$\e5tQurr®is> «t63t«@ 

i3&$iu l/«U6i//t<s«7- uetirrrrjb urr^uuiLi-. Q&tiHyiLis). piL® 

s^enenssr ermugjiA, siLBLnrjLSiesi (LpmGesnrpgi &tf}sj§)lrxmi3;tgi})Ui 

2P(5«« at—ajar gjetoemcufraenrrvsr pajeSpfraerflm tu(fl& 
QprrmpetirTaig gmiaemenu uipmiansv (ip^Gsu euiprkiSl «u(5«i 
enptyLD, G&rrifistjrr&iT arreosfSp ^eueuij^rr^i 3lcu tbj£l&<§n)a(§8; 
&tTpemi s } ) $!jne& uem-eScriT&enrTiu, ^«ujr^/ GujriSmrrOTr^ 
&&<§u un$$rTprr izJ)(9/5,56S)L0uyiJD ^HBjTjJTSOaeifla) ujr<K«« 
^wr«w«wrzi>. g)«^su^«) e.^0tuGrr, &eQ<Qn Quqji&rTarrrSHu 18 /. FfL-l9.QlLlQpU§l 

QupgyetrefTgi. ^PW™™ ^uqeoeufr uitl G/51T/5.S ajpeorrp 
ffflsir «(5<B«/i ^t^u^leo ai(<f>i&n gi:— 

&ijdui3;5§i ®(3 sire* urrtf <g $0ii>uif p&uwiSm®ib aeSeeA 
«fr«j/Tjff£>(yu>rr«>r @ili_a a>.$$es>n- Qeuemi-, <5/«ujt, £/e/@«>,& 
atfi^fiirQwerQ^ffLi q^m, &&& #i3 unrtv$fiir jb f-fiu 
^nQwairj^ QarraraiaiiJD u@u> srekgn «(5^,«3/^,!D@ *-t-/i>LH_iT 
p-n-a, *,MSuir£i jj*Q*ii@^fr 'g)«ufr @^ornJ)u) ^ •«Bn^r)ff)«i(T , 

QffTLDesr ffresru&irrgj i&naflena&aemr 9 if Qiunsfflpgl «3(e»i_# 
«a)ii Ljaaasrfr. 

Gerrwar ^aresmriumi-^^ L/suoismjrA &n&$e* Gsuewrif # 

U>«f)CSrSS>UJ# <J5(PPgl *>.&$& 6Up-SS)«J 6T£)fTUfT/T<S<£/ $«*,© 

+A«aLi-fa(r«n!r Gpna,®, 'gl&waem 2-orar *jb«4ru>iri9fi> 
Lfmeumtr, g)«B>i_GuJ $a)eurTU)eo, a.if\iueSlL-^eo aneu$gl 
eSl^LCLSltueurrgu Q^diiqibadr' ermgi e&®hu, ^esrGesnrfr 

(turnup $pp§i unfrpp ^eneBec, $nmi9,<3$iu ueceuarr 
uSAtftfn-Aop (J*n-uinr u>am[ru3($#$eo ««rar®> «*£ *3{T4«fldr 
^«>L_«aB«)iBi *ir£fijb Sljouaau e&tu&&l> <&& ">*««** ,,a *- i3n*jfc^ 4^** **«*«■•» 13 *_a>0«rrn- *<75^«/ii> St-/**®*; «-**w ^J 1 " «*«WW 
em&u ueorrj&u #?** (tpm *niL®«avtrti*, ^2«»«™; 
-mrariAfrat* Q«»«*r®. l/soaiiV **©«* Qu®«nu>«HU# »^ 
*g*«£ ^»t_BSirir tf ' «rdr*v *>,*>* 0** 1 ® <3,«/Q*r&«rr/5 
^jr«w® Q**J». *^£®«-* ©«w**">n-* eBpfl®fo 4tF*e<* 
$®QpsisLI su^jy arris/ Q*nw®«r«7 a(5065>** *sfl$li} 4®>«"^ 
«fl«ui-/££>«&nJifGtu. aiiiash- ^«ro«o««s)s«r lurfl/saj es>6U#§i& £pr* 

(3ttJ(TS5)£TL» l9/tu5)«<9;# Qeibpenfr. 

j,uGua§l, <m*®V* ®m,*ns,™8,$& eSjbj&(5Pgl H^ wfr 

j^sufreo ufT^sorn- - ctotu^ g)/55ffw ^jrsurrs/. g)^i«»«5r— 

«y,«iirri- H ai«DS»ru9jb (3*iru>sir .©©tiut^! Guirs5ri3«rq 
^Tain-swr* Gu^ui jBri_«»i CSsilu iB6U(ipL.(S«r 

Qdsrrai^ar^jSU 

uiraiir«»i_u9ili_ §|sO«Qu>si) soiriiqsip uir«5I^CS^' 

( ff iLuf.. &jb®!DLi-) 

'qpppiSl $rnwr Q*jb$V*t QpesrssiQw 
eppsS irp$<DP §J60ibi@ ^5rf)Q«ir(5 
Quffaj«5^6W60 Q«ir©^«9/) 4 «y?Qu,!Dir<a<£«sr 

^ (FFL-Uj.. 60) 

M.aWGamgub ^^^(r* ^j&uj^rr^Lo. g)«fl. g)/5 14 iSrujtp ^nriuff^iqsoir ' "■ 4i'uiu& erasrLi Qutufr QujbjD ^Gearr fi'&iw* G&ntfieir£e 
(&.l2. 1070— 1118) ^iL&iuSlm ^eum & eimuSlp Glu<gui 
qsuei/jTrruJ* aeSleeaap-eiJiT&gl ermu yap Aupgi eSlen ibjSIuj 
euJikiQamsssn-cremp-u GurreoGen, ggjeueuuium warn, Gu/jejr, 
i3pQuen$£\rre<sr ^ Si uj (Lpeufr afrsu/E/asrfljjj/ii, Gerry* 
STfrem^TOffLi Quqlo Lfmeusjrriuai aeSleeaarj eufr #@ Qtueisrgy. 
usoaLDLjaufi e^saimSnueurr gfiuL/sveurr QuQicrrGm. 

^ g)6u/r G&rTemrrL-Qierrefr uxsorf) sresrir) &!jrru>$$eo eretfliu 
(giSiLDu&gljBLSfDrBgj, &LDL£letrGS)Li>u3so &<ss)L- lueuefiensStm ppsmp 
lurrSnu 'L/jyameu,? emiarjm' sresrn) i$rrL/aja@ &-s,eEl$ Gl^rrifiso 
Lltfljsgi euppwir. gftaresuAuSGeoGtu ^jeurr Qujbn5l<3js^ ^fieBfa 
SicLu giiLuiiu&smena &<mr® eSltu^^, 'arriiuG&ujfr' ermjo 

until t£lm & Ltixeyb^pflgpssrrr. ^sufr <tr$rr urrtt £$($$$. 
&<b(& ^glsutrraGeu, Qu($ld qsossiLLiL/LD ^(j/E/aoS urrQijB 
gljDQfiLO g)«unr l£Ixu QujbjDSfirr®. ^Amneo^Ci L/eoeuSlrreo 
eorriA #&e$$&* ^njrrgl Gu<jrrp<Dem<so GprrikSla 'aeSlrrrrL.* 
t™' ^^P &IJDULIU GIuojqld QujoeorrsuriTiT. ^jisiiamib $Lbemu> 
^srfl&gig ptm&eoeSle StjDuqa^a anpem- L^grjrrm ^/« 
aniBi^aiufrGuxk, $ld Qfiippfafl umnriLuf. •r Bn eonuSlp& 
3«frsB)6u' eresrjD LSrrufsgQummgi urrq.eisrG\[rmgi Gerrip, 'q§JSB)6U# dF69>L.IU69T QuiTfTfjJBg] fflEiajgyi 

©•safil^i G),sirL£la)qifl Qiuirilu.* ssa-ppemms 

qafflagjujir ««ji_u q606u@j ict«<s0 
(SsupiBiEi asOjBireir ©5lujjBgl«xiEj siussiCSiDp 
«k.p jBTS0nru3(r« (S<ssir6B>ai Qairarar (JIujir^CS^Tsir' 
•reir,© ues)tfiiu ^aeueomso gfiQ&ibgiaor cSleanu<§$eyimarTeiitrm, iSpupp ^#ir(u#£ufcv>r 1S> (ippm (ippib urruj-iu l9£tl//5^u) •^(ji ) lolj«s>&£ Q^rrarenrruSlp-w' 
ervsriQi Qptfl&impgi. g)^S/7fi»), '(Lp$Gl&rTeirerrmi$rjLo' , •weep 
QprretiennuSirjCn' srmum Gumssrtpj 900 urn—sSIA), Genipesr 

uS)uj.<S<5§l <o)6U65Tp ^1©U§1 (S^5IT6frU^l Q65I6TOTU«C?«^ 

cretin) ^iHjfifBrreueon- eiflempuSjb &emt— &pm U)fT^!rflfi3)<BLf' 
un i—eSlssflesr try Glajifl&lasrjD&il. 

JhiS&fr ^HrTtsiG&jbf&Gsrri: ^eG&rripeisr (1118 - 1132) ^uiuemir 

Qix>iuG$uj6Uffsr. ®j6uesr qeSlturrffcrn-iLJ eSlmihiSiiu arrsu^G^, 
£§)uq6U6un- aeSiuJij&prTiu eQeniEJaeorruSlmiT. ^j&G&rripeisrgi 
U6iiesfl6®uja : SlpuiSlpgi 'sB&Slrru) G&rr Lpsgjeorr' stgstid iSlryu^^Co 
^ju qeoevurr jb urri—u QupfD§i. 

@IUL-isoeufr eun ^^^(rfj^^e^fr eresrugi — ^l<AnsSl(§6uenirriLfiJi 
u.sO!TLi dtipupgmi&tsnnso ^jojrf urTt^uSlQ^uu^rTso Q^iflujsu/Tiij 
@Lon"£T (&)Geon 3 > 3 } \mg,m srmue^stsi^s eGarrgjrrssnretr <y/E/#jr 
Q&rTj£GisrGiAjb LjSdeiiQrrrrq^e^rr urruj-iu asorreSleo — 

@lj.uj sfil&S ju) (Sa=T(p@i/u) — uiriq-iu 
Gl«iJ6frs!J>6ir<i <s6<5lujsOir lditsdsuQ^t^i u7s99r(9u)aj69r mm 26 iSf u^fi ^rrmiStumr tirupp ^(ririu#^uf6»r 17 timtotap piBy>unra>60 QupGpwgpii) 

(y>sSr««rir ai«ifleO<aj«r qp^j«oif<s asm soft QptrgitA 
0uirsBT«srr idgr(^Q<rriR^^ y,u^ltt|ii' 

jgrarjDiui, 

'uressfia 

ssflujrp ^ ujBiQs«-siRfri_rar «il®6»jnJu<i 

Qairarart—irsBr 

<a>sfi!ujir<s *ir<5;Sir* Q«ir«wii_ir6ir — «aS«»« 

fnsOrr& Q<sir«reTi_iT65r (SuirjB^sir gysOir* 

si9Bg)lu>, &>.g>ff>vn®> a-eofTa&aT Glutbto G&rry>fr (tpeusstrra (§0u 
i3®&& &J&IL1 &$&&§! ■ ®eueurr&Q!)efT (tp&eoeuesrrrGw efil&Slrrui 
Qfftrifiwf 8>neo$G$ <3i6umneo ®6un" fflu^© &lpuuu QufQtpip 

«g]@«ffiil L|6wru(5 ^iruqi Q<ssir«wr(5Lpeir 
u@<s<x<s «iiu«ru> u^)<&*£ (gia^ioii 

UjSSSdS «iBJS6OTni Ulf!<S<SdB @(^<?(ri&/ 

&sQ&&u u<Q&vtbi &s&&(3jp Q &>rr tiiaCSsO' 

srm, — G&rripm 6>Jifl«5).yitJafl#,g/ eSlQggGurrgi &n.&,$ (Lpgefiliurrfr 
OitfiliLi «j@l/l/ — sresrjD £6&>sv<s @ff51uqt_sw ^uS)tjp /5jt«u<su/t 
^(flciD^uSff) asrr^roi/iJo urj-z_si)fT& Q^ffliL/sv/Tii. eBSiSinLoG^ntpek 

GgnSluJ LDrremrr&aGlQiresrGjD Q*fr«)isi) < i) @ifl«uejsiir. «£@ ^ldiuld u/r(j}iEJ «£fluQu(5 u)ir(Sls5ririli_« s».jbpesi 
^©nij @(5£0ir^^itEia (SffirfpQOTrdr GljoQiusDwra: 

Gl<FIT6i)^|6>j(So-' 

pareauaevuja &n.@u Gun js&gymi anem&, £§)<B@(J«urr $gimia«sr 
LD&esr ^nn&nn&e® aneogGggnm, ' ajaatunauunairfl' 
'/FiLuf. QuJ(i£u§j' urekfT) nureoaor ueoeufr Qu^Lbrrenrnn) uni—u 

Quppesr. ^j^PSiierr, ' gaatLm&uurreisBfl' uiri—UuiLi 

«ujr6Urr/p/, ^)/b«»rt)«@ 280 «u(/>>si$f/E/<s5il@ <jpsii ^ujjbjDUULLi— 
'vSp&imian $m qcrrremrLb' sreisrp gireSlm <3iansn mae &($&&& 
srvstjD U(9j§?iu3<i6 fflSrf)6wrr«« arremuuQi&imiDgi. ^/^sir «o«<Kii 

&rreo&Qg 8n.$t£fr .si&G&rr jfissr §i eurruSlrf) Quqia usoeurrmu 
fQouEiSlmfr. 

^K^afliu $($e3ifl LBtpaneou ugi&gemg §>&& Qanem® 
ueSlGiufflgiieuQ^ih epq$ §tmu> *3iauS£la$G$eo aj^ms 'aeoeorr eatpp 
tiffin uSti— ft aneurrtu' er&aro Ggeurr tj ■zengfQ&rrecsSlaQan-s&rG^ 
Jt^^it LDemesriu&ui ua, jy^/ 0«ili_ usoeutt ^uurri-to 
Qurr($<snara ueosna) ft/gjgl^^/u) QurrQ^ar Q&aieuGev uwu 
LU—frettuHuneo, 'Qi^Ggeimpu Quasar tungi? crest qi ^& 
&*uGiurr&)tiJrTfir>[r e- & rr ffSl en fr . <gieurr 
Qf.—2 18 firufrp ^jiriu#^ajcoir erssrr>mn. <5/g/ GanLt—^Cn, ^suGojitSi <siianu>« (§es>josi>.J& 
tuaopu QurrjDrrgl Glu^fgj ftssiw G)«nw®, qeoeufr «a*«ueiO£r«, 
e,es>&Qanewsr® es>jsiuu q«»i_«« «9f«i/(5U> ^eueSli—pGp u>uj./5$i 

.SlemDrrrfil u>gs)6btilil- /-/aasurrr. 

.emi&u>fre;eiT gJffQ^iu^l 3«lLi_jj/ui Qu^iq 9iesr^^i—m j&tj 

S)«u(t«srr Garru&giL—m enpuGunetiemg (LpekmG[ruJ($J5& 
ueo&ifr, G & rr tfi e$> ®sr msmi—iBgi fBL-^^sm^ ^jj&eSlaa 
^sugyii) Quiflgitiu acijOT^/Qanwif^acsiiGiJrrjtf, <5j# 
ff&iaiLop$!JGiT, Ly«o«jrfl(5uun5)/5^ G^n-jpsiir .^cmsusmuj <3/«m_/5£/ 

'g)uL/L^l«@ fgsfliT <Kx5J/ljd uiflarTjjiJD tungi?' «t<ot,p <s>ia : &miau>$ 
^S8)ia)6un-«fi5)«r« Gaila, ^i&ifr&en, •sk^emrr «T/E/<ssrfis%t_ii> 
■Gurr/D Q&iuuj enwaeifli-LD <spui3uuG$ uifl&rrijLO, ^susmjru <jg),gg)7«r a-fiWarr nsoeump $jeis>L-u3ih ^ro&imLeo, a-(fl(usflj_^ 

jiS\&)eonis>eo ^p#m Ljgstiei)etrnu3(njuua; asm® G>i®a(Sj<bi[ll 
j$lfbu, <3/UL/<5«)«ueir — 'ffjafijT eiemessfliuem^ sresrutrib Q,?ju«'- iSiru,©^ ^iriri£i#^iqn>ir 19 ^tbuif Loairnj/Tifu LSluj-surrguiniu film tDrrfr men. 

^ip-for QfiucugjfiluJnruieo $es>a$gi $&sr<t)Gun&, ah^jSrt" 
prrGiA G/gifla) cu/5^ giiiemu) ,a/«/n-««fk_ii ^iliiS ggpStLi—Gitrir . 

<Q<farjDGurrgi <gyrf)iu@i/u) ^em^iB^enrosr. 

a&Lbem&LJ ULfl&(§u uifi sums/as^ j/swfl/5^/ /^ssrfl) ^« 

(tptsf.oJfT3i {fjireisr Q&tuajiQ&rreiTigniijDuis}. e3es>L-^^dji, ^«/, 
,(y>t^./5^/-9fiir ja./5/asJr eremsm gmgi l§«s)/DGeujr)fSlaQ3irTeiTism§i&' ^/sjrsrr '(/psTOSff^rrsrniswuj' (5 a rTuHlep] or ^lenifi^g] ajrreu(§LO 
-eSlsoS\iLfenen 0(§ssstld unfr^§sa G&rruSltbagGmeu tuss)L-ggj]g 

^rrifiL-(S>si Q«/T«ssrL_siir/T. ^oog^/j.gjj/u), <y/i>«U)G)/7«)su/rtb 
"<o!u(5/e; QgnTuihi Qarresisr i—rrrreuaifi^^esrrjTTuS^jiJa, GarruS sjj/arr 
-sfTirmrr sjsjrffj/fgj Q&ihuj spt^Liui—rrLDeo, eBuf. J5gt$ew Qsuerflu 

G&rru5l6£ietTetflg!S$ L/soeurr, ^isusSirreBeo arrGiflarrGgGSlenuj 
■G/5fT«S)^ giAgj] GurrrTUgetng /g«g) iu^^lduuj. ueo6anmi 
-LSj/riT^aa, ^/^G^aStt/iis c £_u*gi Qu^wuifi $iEi<vjihuisf- 
-*ffij«u>n- enifiuQ^ Qgtlj6i]L£>rT&iuJ eSiTugSdrra&t—syerflm etfla 

^3lfii(njLb, ^ea-tfUijei] (Lpts/. as g tb(&,eiT , '^««ujnr<su urjessH' arena) 
^tfluj giTewa) ^a&t—eiieirGuntf) unisj. (tfiisf.^^mfr. (^ifltugj/u) 30 iSwujbjfi ^J,ririua=#iq6»ir «»^L/ i-iemesrpgi uirt^-UJ i3pup$Lt> g)^' trsiirffj/ ^frargGluifrsr 
pmisuiflGtu «5/«u/T««flt_u> ^jIl, ^«ii/r,a®ii ^pesiesr aarmiSiu 
mH.^aieaeBeo, '/5/i/«i_«/srr & til $@irr gang eptflrreSeo lA« 
^Lp&n&u un-if QpuLppgi ^ipi-i^Lo, &<bt-i&ii>' erarjpi 
e£ilujjB£i, 'QippanaGiunemtrii Qa/nsoeu^gyu), g^frrrrf) tJ*" 
/BOTeaufld^gjuj £.«ua/iiGlun3 «9i_(y)S!ssr(3i_' OTeorff) £!/5«»£ 
uj/t«), fiiaaeir G&itujb pastil p&,eun3>&iniu, (tpif «J(t«, 'ul$«@<5 
pas, utflarrppemp $Gp Gl&iugi utfla-pppnSliu s-ileaLD 
g)«ffl« Qa/reoCSsumi' ersiirgi/ ptsi&en ^lypisistevarQuJeceoiTLb 
^ssfTarrxeutfiGuj qeoeu^}i-<Q GsfrpgietitL® — 'j§)«>fi «-"> 
^j)eij.t_i2>G>ij/T6i> QeucrflCSujffJ)* Q^a)*' ermrpi Geuemu)- emir . 

qsu6i//r — 'g^o/tii ^(/jsuol-Q^iuGsu* 6TS3T ffj/ GpeBemiuu 
ueoeurrgn q&ypjBgl GleueiflGiuio. <3/<>Wi5/ Qarrssieouurraj $gja® 
ejjbjD utfl&rrri&etoptLiLO ^ssmisusiGix Q&iuefilpgi, ^nuemp-p 
$u> u>es>m&G&3,& GlsiLpesrfr. ^pegyCo ^jsQsiu^l G)<srf)/5JS/' 
<0iartoi<bjD L£§)ip&&\ meat— ppiTGsr — eimugfr. 

gfi&sfipglrr&SllesflGisrrpi, rFil.u).Qiu(igugi untq.tu eurrecrrjDrrsi 
(tpasr ^^Ituesipu GunetiG&i paaiurr&uurrestsfl urns)- tueurrsvngiLD 
*$l6s>u>j5gj<Areir Qstiigi Qpifliueomsi. Qsmi^^pirsi&u iSlrjQ 
tunsis sw3,it>n *<$$&, Gsmom pasr qp&euesiesr {tpQiSleSlemauSlG) 
^egiudtimesr eresrupflX^u iSp^iunas Gsngesr ^cueurrgu 
Q&tuprrm eretiugiLD ^eueBp-emQ &es>paeiflg}i(LperretT Geugi 
ufr(5l««rr/r« ajenenm. ^esrneo puSlifi prreutxfr sflenpuSleo — 

"utflainrir Q$nuira$QLin§i eh. & fit 

'«^|«nt_0iu65iurrir pdiQaranwr jotQuh-wt j&ecirwp 
Lj63>i_Quj65Tuirir <siEi*«»i_ffiS(B (Suir(8«u> 

— Qaireoi-Quiaifpira) '21 i9irup<B ^J,riri£;*^iqs5)or 'utflarrrrfr' erdsrupmrr/b QmrremsoaQa Glauraaso eurnaa 

*aijf>Gprrfr eretsrugiCci, 'G&niAir L/suenesr (/psR-enro/Geur' crdru 

pesrneo, ^uGurrgi tfoppfragj ^emi—aneomi Q&rT® ppeu&r 

Q&rribm erekr) Ljojssissrppeisxstieum' ermupjist Glurr)Liu(^p&>!Te6, 

srajeBppglLb GsmoGesr s^ppestry ^upp^iedleisrg^ puiSlemeuasi 

«(tpium poeuosr erekugi QpeifliuuuQim. ^«G«/, Gstrmest 

eresruGs Genipesr erosrrgi iSttDsuTeopprrpnio eTQgpayLDrrrSls; 

>&emp ah.jr)uutLi-Qp«sr q] «(5<5 ^)j_(y)SOTr(5). 

§)# G<yfTLDsJr, G&nrsstsrnL-Qp ^iflLieinasrib ereajD nejesxssr 
,u3en> Qu(tt)(ci)Q&eoeiJsjp]is> eUifreneyLDrrgi airryt^peuasr. 

'Q&rrd)sO(iT)Sis>io ^irfflSlj-swri^rf) (S&trwebr 

(penflLJurri—ii) 

'sjlsnsoSsOmi £liuQanrs<f)i-3 : (S&iriLGbTGUirip 

qsusjossTuSsb* 

(piUlyp prr &tfi.) «<3a:(ru>G»6OTirir susttsitsiSjb^j' ("(gi-rrinsBBfl fistm®) xSToruewevjbjDtTeo ^joiesrgu QsneaL-uQu^estin /565r@ Glaj«fl 
t uj/T@ti). tyfiarreo, G&n ipeaesrm arTemrGeussurtsj. ^rjemi&emosr 
iljot gietsiLpJBp G&mDeh , si&ieurx&emmii aessr® ^(jujqSlsir,© 

'^63T@ys»L_uj (3^>iSiijir<S(^^ ^TiT6usir6U6ir 

pirgyaDfTLiu 

C»rru>ir ^iflqaJ65r^ (S^BTC9Tp(SsO ,£)«aTqasa>i^ 
jurioir (5«»r«« iftii 22 iSrujbjS QWKVff&inanr K * er&rjpi ah.n5)«irQfr«5rp ^tfltp /5fT«v/sun- fftfleaguSIti) QjSluuL-esr 
anemruuQLD Qeuemurr, Quprx&QffLD in§>i/b& £g)«;«jsnw«$sir 
Gl/j(5«!nu)«(g^ £««$ errmnorr&iesrjD Si- 
gned, *.^/t «rrs«^G^ u&Gi£[B§Sluueceu($LCi G)u(5Ui 
L/60t„.; ■ t£i «S«T<E/S)ssr/T srssrugi, (ipm &5)jt somen rr«$}LD aswsBr 
up&uftopiun spiLD Q^fflflsu/rSlsBT/D^/TuJlgi/ii, cS/suefiottJ/TagjU) 
Qurfliu uirrjbffifluJLb £_essTL-rrujGlgmrr)] Q&rrem® upu<so- 
aeng&eir 3ipi3asiUutl.Qi euLpiiuSl eu^eiimp, njirGQirrrniuff&t 
mesiL-iunfr rsiaum^i-eSleoemec. SL-gnpemwrrai; u9>Gipjs$v-infr 
•jSsrrGlfiucOTnjfT'cmeu ^trraGapffyiiGurr j; *ix>«i)si5)f>5>#GttJ Qeucwr 
ffffi/arr euemQff,' GTetrp urTiLuf-eo <§iLL-&fn.a&fr $&£p$S)»u 
QseneEiqu: uaGifi^^iiurrir *2>t$ib<g> eSlGprr&wrraii Sn.i$tu~ 

ueucjib cS/ffJsu/r. ^)«n6iJ u)jb3>nG0&3>nfr usmmrsp apucmesrGiu 
m&srnUlu iSfSlgdirrpi ermugi — 

'CT&flSuiiiGunr ^0(i5(ffi)i?SB>jDOJ6wr 
Qi_ti>Qu0U)ir68r @6wniuirq- 
u>a}s5lss>dsG)6Ufi)Rfr ffiEjab-gj 

eioto) Quftiunifitomfr ^GlLDrr ifi a Q&m-iflesyiA ' weoeSlesi&u ■ 
Q u n $ eo QeuemeraaLb eusm(§^' eresrfo ^)(5<bG«/t«5)«j^. 
•Q^rri-fflgpii) ^)^/G«u a($ggiu uuSlegipGorreo Qpetfleurr(3>iA. 
^«G«j, (tpOTGewrrit GlLLrTiflQuiTQtjememy^fj Glff/TOJswaMtyii 
G)u/T«ifrG«iirGL;rr/D Gurr(b$& 3n.j£!uJ6S)£ ^rSliurrgi *.^(5ii> 

UaGlfi{b§}lLjL£> £,(££,&& 0,051 ft STGSIUgl #il(3>« &6$)SjGuJ GllL/SBTJ-i Ji/ ' 

£g)esf), o^a^esirriqCo &LDuemrru-iLC> '^jrrmDrriLiemLb' urrQiui 
uiq. GeniftssflL-i— anLi—esterruuisf. g)(5«J(5£i) UfTif (ipiq.&§Sif 
«Sili_«wG)£r«irffj/£i), gjeu^flj/il aiDUtjgi ^rrrris>muemQus> i9itijjb<5 ^iririii#^uj$g}ir 2S 8ifliLifirr$es>eo iLjemrrpgi ^^ ^^uiri^jutafi QsuaRGiujbjD 

eufaenrQrreisr&iLb, fifiQeujarrai aLfompA aCbufr utrfram 
mijifidunff @leQ&<ueo fiafrfrfimp ^jfipg,, a.fop 
*irekn-fr»fi(tuj & imi gttfiiunuxm a-eogimfr* g^cyifaLfif. 
QsuemL- ^eueurrG/D *.&$(t QffuJ^surGlp-sir^ti, epyaenp wipm 
<&»i£i usuoii ^ifieurr. Jg)<g/ayu> s-emesiwiLjmi-UJ gmigj. 

*>■&&& @j[TiTU)rrtLJemLD unu.A Q&rri-migliiJprra srfrs, 
,-^fipafia aressTLiuL-eSeoaaeo. 3».$$fr ewugcrso lB& QpQrrp 
,&arerr «*«>$$& nizurr iBa^am^pnuS^^it. @i*Qedj@, 

,*.teQpmgw&, ^eeem_uj Merraretrrio ^©awfliu/r* eustriraau 
uiL&A aaaeoadr jSp&iSi aeaiurjerrmfimeufr *u>uGlrrm & LO 
. firtfr prreieorr eifimfi, -Gerry* uk^t^ ^ eti . ^^oj^ 
Qfietflevrraa a^^^eorrjb QujsuuQiib. aicun ^jrrmprrtusmLD urruj-iugj ^eupgj ojit jfiamaniSm 
i3tbu($Sglu3eQrTU>. <m*9ineo*§i3i s^gpfr ^©^^swGjfr 
g)«)«5)«uGuJn- Q$if\iurTgi. ®l($JB$6uG[riLirTu3g)iu>, ^pskp gsmso- 
Qpss>jD&Gn{T&& (S&iTipnaargi eurruSib GluqT,LOLjs06U[r[TiLJ ^esism 
uJjb<D G)^«»«jfr«@u us5)t_4g)(5/5^ ^/uQu(fluj«;ss)(7, *9ieurrgj 
Opgifrpg /^C5)ff0u5)a) aiiuri-agij 'Gu.Ttlif ' iurr« glj/rtcn-iucjrarib 
unQ>LOUUj. «3/frsw rglujili&gmeisr eTeisrugji, eTeueuematiutTeyuy 
QurT(nj&&(Lpemi—iLigeisrjr)i. ^ssttto) «j3U(75t_«3r Glurflj/tb 
•g)««i5)n5)«Jr/D L/6U«jGWn-(96U6ifr ^o^^swssr. g)6u«ir Qutuir 
•ojrrsssflujsiir gngm' grmu^rr^ih. ^aim.^aaireo^eQai&Siiu 

QiurresresiiDA aiDuif GetrLpesr jgl^gpdrty ^rriiiGa&rdltuGurTgi, 

(QjbrrjiBi ffn.<Si«stesr ermug}— k.....pb 24 fipupp ^iriruJi^iq«Dr 

OJirQsiruSljbjpiLi 

6»UlI)U565Bfl^ §J^^I<5 db«S5ni)655flu UTJB^L- Ul_li 
0<3=liU)S55fld5 46357 L9§J/fil «UU<£U) <3uiT;5# 3,rremuu(j)euGSietflmr!)i QpffliusurriA. ^jeuevrresufltusk ^n^p(§ 
ep (5 « n <k aCourr ^LbQfiifuqpLorrgi^ 9\sSles>au3 jb iSj 
^liswtDu unQiDuu)- Qeuemiq. sarQfj-fiisrffj/ii, ^ti> L/swasuaurn'sur 
eupgiuni— Lt>n)i£i£mQrTGZ rpiis>, ^eu^rrrrfr <3\ff,p&n&> f$$ 

#emenu urrtq.esrfr otsjt ffy/i — ^irnussiSI Q<rrrsi)cii$i tlilaJswsDCliusiT (Spaiiu 

^IBJdSOJ CScsrp^ <£sfl«B>« <5R-LD_(6§i 

U)63>L-LIS»UUSlI®jj> erastto usmipiuurTL-L-rT so eSlarmi^Sleisrpesr. JD^srr^lD/^®^ 


airnrii i3iq.^^lL}_ ( !b ^Iwrwrii u(?$u>6BrLifr «ir^«8u>irr 

Co6U6iru) i9ii}.££><£6Bsr Gl6ii6frsrrii i5)iq.<$a£)aju> 

<3uuis<£l6ini<3uiM 

£ir«rru> t3uj.<£«<5 ^5«5fl(S«ii«) iSiq.<s<s a=iug)iEi«(S«w' 

tiTartru unisf-tu^nai eutfia^ememLrnurre^LO, <$ieaefil@6ufr&(9)U>, 

gldrjDssrfonjir qrarffisflffiil (Sffip^jsirsfr— g)«nrCS ¥ (Dfr^ir6*r 

ermw) Qeuemurr, ^{$&n8>m urrL^iu^rraQetJ ^zilij? p/Teusorr 
eiflesig 3h.gu&ieisT rosy a'cufr s n .g > 1 fjg,(ff ) &\ s7Gueu65)&& Gi&ibtDQ£& 
$&!£& &ITGVLD euuj£}j Qp^e&.uJetsr QurT(nj@gUi Qunorretnunurreo, 
JH&Q& ibfD&i-iJBtfy 6ULp/a@6u<ssr uj/rsy/ij 8>rr ff,Q®sm(j} &>Coufr8i 
§l(mpj3> ues>&>es)tss uij)n^uj<sm&i erek^i Q^netreuG^ Quit(JT)^^ld, 
(gftp-fTLDrruJesnTLCi &-^^rr3HTemi—ib, 8n.&,&,ijrr jb uiti—UUL-L- 
Q&6srug<b(&)& aeisresrLjrjLOi-iemrr aeBrr Geunj/ gag; *%,£[r 
Q«ufr«w£)''o @jy n ■ aD tr &«®L-ff,$<so§i. aiiu^ii «urrswf?<L/esr 

«ufT«C« LiGdeufr&eiriTir) Qufilgib Gurr jbpiliULLL-smtitLirreo, 
^i,^rx9>esf, gnesrurrui-tu Qftrrrrixsniuem getng GpqT)aatTe6<sirBimJstri6i 26 i3ru££ «$tfirai#£uj«»ir &wu$p wiu*&ma>r 2T £tr«rr6wri_uJ* 

«UT6S9fl^ST^ OTITI&jSdSjbjD 6»aJ;5£irir Co* IT Lp 

LC«JSTI_60(oU>, 

srmjD G&rTtpusemL-eo&$&£ Qs,ni—es>ry G/5fr«@u>Gurrji/, {§)«/* 
eurresdlium s,rr^Geisr ^eueij <&0p-&rTS8sri-Lb urrtj-iueuGsarfr ermg)i 
&(!!)£> !§)'— ffj8>(nj&&i<D§l- tt/frssijfliusJr gjrrajek erdsrugi eurresrfl 
3>n$m 6T6isrrru Gjltfltsgj, <3/jj/, /srr-oasn^OT QujbjD &x.&&fra(§tf\uj 

Sn.s,8,ft gj&g,\un &uuv gsS\ urri^.tui3esrGu, mLuf-QuJtLpu §i 
urrif IU6U/T sreku^i — 

6U69OTIBJ<£)uJir(2u> 

sioujB^iflyju ursssflCl-JFuJ^ uiri_(Ss0fr(5' 

[ffiLisi- - 63] 

OTOTrgiyui Ghgrn-fjvrsi) ^^IujuuQilo. GfftriprTgji eorroSn)L)«ot^ 
ptreisr ®jeufr, i&jbjD Geu^^iflgyii) c-iu/t«w/t«^ ^u>u>fr#OT>«!jr 
jSrTL-aeSlturrib ffipudigg] eupgrnfr stsstuss)^ — 

'aiirilssfl Gl<ssir«rari_ idotottsst aiaraigjpj icdByj^irSu) 

GTorjpi £jj)«»jGrr fflLu/.Quj(l^u^ip un®$eoneo e-emfiai. {§)«■ 
arreopgn eflerr/K/Sluj Quqld L/susu/rawflsu GufmSlrfluJ/T <T«r 
u«i(5ii ^(5«uit. s^ggfr efila&lrriAGerr tpgyaw <5/£riE/G«-;i).pu> 
Gungi Gt5i£l[5rr$fr u L_G/_n-«n«u i3ui.g>Q&(ip& QjuGurrrrfMlujtt 
uiTU)-tu$na$ &i£ljp /5fr«/s»n- eifleng *itgiio ^ip&itu urri_«fc '©*Bi*ir«ru)ii. fiucsTcsruui_ir £iurQu><sr Glai®«S* 

^swffjuSpClusiPL- ii>6s>puj<s(o)sir(Sl $ftuip$vesf 

&Qf>&est 

«8>uiEiairi£iu>ir 45jSi£gjJ ulit^S^^ jbpjbjsstot 

UT6s>siTi£<£ls8)i_ usufiiraQsiriq. ut-irsirsflif! 

jBiri_rr 

■SSOsOairQoJiD gjL-sbairGlsuiJD gjuSlrrdsirois 

siriBjair 
Q<5iriBi«TU)65T guBiarrQajfisr u)§j(2(r<Fir oiemm^mi 

QairsDujir6s>£iruj uiutoi&rr6®6iien (gjipGsOrres)* 

Qu irpirCsfi' 

£jj)uGi-/rj-0-£)rf)iuiT, Q^nic&,nuiSiiu^es)rjtunen(!f)eiT ^(^eug-nssr 
'r5sveo($6iies)i—UJ Q^>^'«^)Gup ^ ^'<9 : ^"G«0T/T , ersJrnj/ #(5^ £§)i— 
(yDssar®. Q&nio&nudiiLKgj Q&ibiLjsifltuso 161 - ^li $$&Sjlrr 
eif6S>pu-ieiT — 

G)u/T(5SOTrGto«y/zi> aningfj&rrscn £g)srrsro/x>Gujrr65)6ff Qiuntfltsgi 
w&eiflGrrrrQimi ■9kili$_ttyss)j7<9S(gj/EJ sDaaSlonsffiJ QurrcrrfGmGL&gzimi 
aeSlQeuem urriLGlL-emj Qun(rf,enQ&nQ}ij5§i& Gl&tuu-jert Qeiuu 
«urr«o ... ... ...' 

srmgi SiuGupnSiftujfr srQggjeugi, «i.^,sn"un"i$-UJfi-SOfT<s««»«w« 
<Sj$uug>n0>Si «(5^ff)@/f!i/jG^. FFemQ G pUti prr s, Glryasrili 
uilufljiT, GfBifljBrr^QLDekjD Stex^sjeBiupr^iu ^©rfliuiT 
Gurregiib, ^)«sfl, GinpshrSlttJ u(ri_a), liujiffliflnji — Qjbifi ^^^^ 
eresrueuit L/LlG/_fr«5)si)i5i^-<s^ s^tli_««i.^,^ri' uniq.iuain3>& 
s^Sjieu^iQfiemQi. ^u$®sr, QstrreoauTLiiSiiLi eyemrrujrTsniT&g) 
GjsiUlpiTgQp-arjD ^lUfflQuiuif eutfiiBiSliu^rra Gojgp/ti), ■&&<& 28 iSo-ujb^ 4&irmu&&uimr &iEi&rTeo&8>lev, uekaefilaerr u&}frQ^rreisrj&> g,L£lL$esr Ql)®6is)Ld 

gig s,LD0i&\(ff ) i$ti, Gl&s66urr3i&)smrreti, ^eurr^emetT^liuecsdrnsj (SB(p/5 

QtjGOsotTLD ^jsuemrr Gte^^^^emGiijffsi ^sin, &>ss)3}&><sn eu LpibJ(g)6i] $®> 
si-smes)UiuSlsc<sOfTisyn) (sun~ir>efil<st)emw. '^tjsmQi—rrm <DR (LpLq-pjgl 
^ssxsouSpikiauQurTLLQi — QeuLLQ <f,n)Q.9,rr &,efilG)iuruLL—a ak^ 
^esfleoemec — Q^Qwisi^ld uGoeuGlrresrg, ^ItfltusotrGu)' srssrg^ 
i3jb&ifTisti0j3irT(!f)LD ^jfiesxsuru uaujssrfr. ues>Lptu &if\gi§ilpi5Jaes)en& 
tSfoUj-iUGuemcr (Lpskemsw eiiLpanammuu pnSlQuj OuQiai^fTSi LD§$Si0iu 
uQiJb ^i£lifi!BrT6iieorTffif]es)^u3&) 'anises sir ,3)J}I$#Buit$i ljsosii 
Qf«3sciii Qju^otu uniy lugji* sTasrfl) (§j$uL3esr8ijp — 

'uiril(3ia> Sl^rr(5!<i(5ii L|60<3»irrir£g><5 a^fi^esr 

uujuui_6i)Cou 

^iril®* si-PM 61 ^ uJdgjaFsOffsr (SjDirojnjj^ gj<s;d£le_j5<5 

IB OTT6IT 

(Suil.®* @6ijris6!(5iii Qur63TS5fIiBS5r 6BTir(j)lsiPi_ 

eresQiLb, 'sai^our QsuiLl. Gsusotlt grssrjgi Q£ji)§drfp surswr 
(tp^cfiiuvr uiifiugjT ermjD gewzouulm&j)} — 

'<3«ir«ffiSOTT(5l uxrorsOTir (gsrou-at-,!) LjffiilaJir 

y^asswr© Q«irili!|.ii|u> y,sur Q£>iri|)ljB^p60 y,sfilsi) 

sflswi(DS35rrir 

airisemL. Sl*rBJ65><i<i arfj^isr «irr;Bd£!rfi!«T 

«il(5sTiuirii 

uir<a««rar Qi_irt$]aLiir<s CSfflTir^ifli^ ujtuj-uj uir«J«o<3(r' 

0Lf gnssi <Qrt jf>&> arreitrai. i9irujb& ^j,irir*^iq«Dr 29 ST«Jrffjyi> 6ULpi5J&uQug}ievfr. <3««uj/t s,u upassfluSlnpitgiuSeo 'wrrtfi 
3>GSi&&8,&v&sft s,§}< Sn.atQ&eu' 'suggest &,eS:e&&3>rjeun&$ 
eurrifilGuj' srefog)] ^jeun-3,nQiM s^pla Q^rrefTi^ai^iisi arcevsra. 

sSl&SljjuiG&rTtpGX ^(^(ipescu £g)«J/T (ipgemQpgeo ctil/^Icj 
Gurrgi. ^euesr, ^mQfiesr ^euh urris^ujfjibQ^piSiuJ «5/0ii 
uemagj QgrTenetrrruSrrgg] fpfr Q&iuuj6metrg ^«5r«@ e^tLi—U 
uni—e Q&n&tresrrrGlmeisi gjiLD, ^eufr ^leueupr&esrGuiir) urrts^nj 
a-eonefitiv £§)(5 &>emest&aiemaiu$66)6m g,gi g£(5 G)6u«55TL/rr«iJ/T.£ 
6pLLi—L]um-& Qffireirstsraeisr ermgnict ^rSiiuuuQi^eofTio, 
^enojrrQjD ueti(ipeis><D e^L-i—Liuni^.uJ &ii!)uuuu<b$ ^juQuiufr 
Quid njswG ij/t erekgil <3t(B(gjfr aQgiswr. ^ssrn5), cj£lL_£i» 
ereisrugi uis&uju QurTQentrseSleisr, ul rr>qsti6U(njL-m upgiuLD 
es)6u@3jiu urrQiLO ueti&jfr eresrrr)! QurT(njeir s^qi^, sjyu> Qun"(5/5 

S£ili_ g,9n.3,s, Qmesrp) Quujfr 9>fi\&>3> ueceuQe^nqffSiiosi 
erm(B qs»s5)tnu QurfliurriT- — 

'u^iuirCSirir ^fiSrsuiruSlff) uaJ^answu uirCSajirir 
(inn5ittJir(3irir j&OTQfgji&an (tpaisnenar — ^psQsuir^ 
u)ili_uCSuir CSuT^irCS^iir suira^gjCSsu ujir65rdB«T6iJ jsrreueofr ffir)es>$ sk/giib. 

GLDib&>-!$<uetitb$stifleisrn)i, 8n.g$fr urruf-iu ntfreoaetr jijtt,U) 
usa&^ 3^»snsiriitt3jii), &iribi6anjfikC3ij)ai) jb it so i ul3 t i :30 iStrufifb ^iririLi#fliq«»r u;«A, »ilif.QtJ(yiuai— st«w7J«i»6u crekjru QpifliusvrriA. ^)«»«w 
luarifil org?* Jjir* sTsir/D £§)sv«««wr Qumestigiui ■Ki^/tits*) 

«j £> ff) G) « ^1 ir jj/r fiO 

uirflssTiff^; ^L0{p«a«».^^6ir Liiriq.uJ69)u>^;5ir6OT 

uiuGswirirjbS^s' rSTsir/D ^u9tp/5rr«Jsi)(T 0itiem0$ Q,grn_{nT(5i; L/suuu©£l«i>r/D^. 
•j(6UfT tL.t-LOUi-.n- pmQerreo ssaQeussTgu 'er$fr nurso' stsw 
9(56usisr ulib&rrixggi ^/rso Gi&tbiLjLcnitiGsr' (Q^frec-wijLSl-64) 
STGsr§] GurrnffiifliLiiT erQggiiugi ^jsm® 1 euip&m&S, (gnSluula 

tuemeu, ususurra; eujpmi^SlmjDs^- rSieupQi&r gLblLQ rsrTffusofr 
.fftflempuSleo, ^uusxsvfr ^euenuQun gi urrtf turn surras, aswri— 

'u^gjaQffiirswr lott-SA^iI) u-s^uGuiriu (y)is|.UJU 
©oiJibQuirjbjDir irsw.s.fljijasiJ udSilirsOTn-^ 

iB^^jiQarrfflrar i_(y><5;56s><5s «65>L_iuirL£l<£ ^l(5U)rr«) 
6uu).aiir l £lLJ LjS$6»<s<iQsir6rar i_(5S55nDrr6WT 

U[T655Tr 
(y>4>gjJUU ( !& ^/flsuflrfj^lHI @(563)6Yr«@^ <£1«JT(S61J6BT 

Qax^^jb®^ (fiq-euao^ ^6ir(5<5@ w&ieoirp 

a*.6s>Lppp6issT i_i£lipir«CS««5r Q«irLj-aji&i«ir 

6ir(tp(Su).' tf&Spu>6*(lPfj!lia)irLi uiif.iu6urgi '9(5 aakrandoiu 
91IUU uir©*' crarjpSurgi urifUgl 

•*stn&iH LD6Ujq-iqiBJ «6!rar@uiE) <s69fl«iiiriq^ 
Qffiuiu aifliu ^i (15 id irCSfiO — fflDOJiuii) 
^jfffTjB^fr uj«6T7iEjanr «jn"6\5)6in60 (Stuff) usfrsrfl 
ojarnrj&^iriij ^fflTirj&^irGlsrifiSr LDirOTr' 

Cpsfl aaii_a}(tiu& abjbSUsnLjbj&Guii^i om.g,$,k uffifiugi 

'«(r^gj^ <fl(r^gjiEi <i6rflp6!»i_« ssmL-sinsu^^trar 
j§ir^§)/HJcS5uiri_ iflsjjfl^^ljDU unruju6irar iq.ajssT699riBi(S<E 

e-ir^©)© $!Tj5gjJiBi aurrL-jB ^I^djB^Pl-L- 

d^jessriq.sujfijdsir 

aanri-fn gieoiq^i-^iisinu) uanresfiiLiOuirgji an.a)$Tuiiif.iugyi 

®(i{)£mjD pirir&amri— (2«»rn5luj tgjtrmjSl 

gysuirtD^lCouiriLi 

«fil(l$<£l65r,!D Q^IT<i@ QlDir(|5^Ll(5l« <ST6S)60fl3)sb 
jgld5«TT(EJ(35ir6i) sfilllL. ^63)65151)' 

■^ ^)^«Jr (y>^«»if u3p-em®Lh sfilaffipLcG&rr Lps^etirrefileisr&em 
e_«rr«TT«w. *aki_ar Off air® QwoflaJjb ®$mj 6ujfiuCu«gr 

'scwn-ar uaiafls scuaru uiBQjB^iuaircb 
tfi<nr@fiir<ssir <2pi3(njjbp atirQpaidetnr 

uirii)L|ircg9 fitriusdeo uir^ircfl ^iriuota) 
<uirii)L{irfifi <smu moos* 

'<o)siroD60«Diu^ ^Lsffliu ss)6uCo6u sOirasair (9>a)u>b).aj# r 
SensOsimu ppi_s8iu 6»a(3iu uSgiQ^s <s6tBri_££jdrar 

QsuirsBT69rirr 

*iugia£ids(56Br. r 
uw»|-uh»9ii£ jbfidri-ig Qffiupnp sflsois* aa.$pr uvifjusi 

'tltarau) ujbjfiliu (3su«g>sOiq usfrraDasriqu) 

Qojjdul.iej&li 

(Surcvraii) ujbj&ui wtreo&eaeo QiutrQutr^fi 

«ir6sr«ii up ids ««jtsus»(t ujdjdA sectissdiupp' 
aiiran&ib ujbjD ojiq-Gaja) sBQff,^ wmg^miaGm.* 

«L$pt uiaorr&Adr uri^u <S|jb$i£d* ff(y>$0 
'u>iraj / frjBi<s0«r qdr^piBiilfin- susror^piEjflsOT 

airoj^iHjilatr G&6sr6sr£)u>aTU>S6ir gaftr ggp ijnBi.fi soot 

69)<SILISS>$99T<£ 

^jroj^Ei^Lj a/nra^-Fso ai^<FG)sO«vr«n- «j®*@Sii> *~ ,S|ticauu uiu (•aiar^QuckacA 

U>«lsfll_£g|65F 

(SuGir 6iJ©Qu)6»r6Br (SupQup GdotiQu^ 

jbirmwaajDifiiar 
(2ai(2tr t£)^)«nsOuSl6ST i£l6ir@ji_ (SwrQajiuuj 

*n-C(r ffiLsiJGlair^js ^<s=^65)so ajirniiiluj 
_.. jB«fld utTt-eo&erflssflesr&jLD, gua^f Q*rry>areA&$. 
Oarrif error e/^cflu Q u<5 wrf]^^, fiJBfi@&A & Gu> J 

WGerrgm $ © <y> ^ G u ^rrmiGa.^j&iu^LD, G^eQuStm 

•uutfrnpi SiJDuiSp&u urrtiujsib, ,*«,* erjtfuj mnmm 
@^)s»fr««fl«i(r Giu^miL&enenu tyswssr/^jy/i, Genipssme* 
*o a Q * rr ® frgi LLifliurremg <2^juuJiJuili_«uQ - s i r ^a/ zi 
4W7SU4@£ ^^@ «8«n«r^ ^wrr* a®^^, ^^ 

*/rfru _ urn-GWir^, (49.Qu>jb.) (sj&u^^joJ ^ 

******* *tewll*. »£li-A *4**i@ «S*S)j* 
T 8 "^' ^^4^«"rt" fti^^uili- *ir* w ^ ^a™* 
«-w«r«sr CTArjyib Gl^rfJjuayoSsir^ejr. (fhirynM^r. «. u ^i_i> 
(3*.-— 3 34 iSirujb^ ^iririua^iqsaxr luLQl-itA eurreorrs)], uA. 39) g)s/«i«Dj *.j8aifo«i&ptT** 2. Gr(guQu(!£ugi 

fi^zlif« Q&rreiTf&Lnng)! &ss>e»u)3;efT (LpgsSliu «i_«v«rr«s>£r 
■aj{T£$$& ffn-ggit u/Ttf ttjQgskp Hl^*** ^wrr™ arremLJ 
uQt&ltsisTJDgl- 

g)/5j/r«3)SD ^uLiexeuGrx um^mfr ereaupiblS Gaitpi 

(Lpmg)i urri—soaGsnu-irTLD. 

3. &erf)uQun(§u§i 

g)g/ ffieoit $liBian-&eisn£lL-L- Qa=isi<^^3, efirrfraeifi&sr 
Qu(^es>u>es)UJiLiLD ^tevtbemp epu-L-u urruj-iu 5n.$g,rr§i Qgiuefis; 4. ^?(5«6TO««l/Zp65i5Bifl 

$lgl G)<f/h/(3)/5S. LDrrLSlmc^eirGen GLLihuL-L-.6ufr&argi 

QgrT(tT) iSlrruispLDrr@LD. 

Geuenn-enemrru upj3^ f3®*«B* suyjiaii) srsRsrSlfl) ^ffffl) i3rujb$ ^iriruji^iqswir 35 fSjent—iLigi. """«> 

^mib urr^&marrT^ i3jd & Stent- $ Oai/p, ««,«,* 
■#g>lu( B $u»T9u uSiCiuiT&tiiusrfTp G&fraxuuiLQenmm. 

QetiVPifiir&LLnM. ,ucr & , jstrQ, ^ w ~ 

umitrpeigftuijDjDbuiLL.Qpafufr. 8. asr&sb (ip^s^iuaaaj 

®gl uaanotpwtf STwuwvni* gjagjsu^ «7^^ OT ^ 36 i9irujB£> ^irriu^^ajsbir viLiiQiu&LJ&frto.toft (sAtiAt-i- uima,! fflJjw, uQgaat 

gh&ieSpnihen ujajb***" ^^^ QuttJ "' Ql W> G*ny>«*& 

«fl61J,UJU)/T@il). & 3,eauj[T*e 'Qffik&^fr tivufrps, @rrtL®' simp 'lis- sr&ffii- lAmtti&QujD «fl©iiii«r«>ii>iu«r, Qit®ta*rra>u>jr*fi. j§jo oG)j8(Jf>£- su/TuiGsijrsJr. i9fupj& QVwdiff&msBf 3T ansfils>$ (Lpesfl6U[r6urr&L-<3j ^nesr Glu/flj/ui rseisrjSujrSlgib an—uurf 
iQesH—Giueisr . GP< HftfrtraeDQiiumixirfir 38 &rujbjB ^rriutfiinmr JBIffllUIBaiD g,j9uqaor : L/ftisrosur- SjliflLjeueBrtA ^smec^j qeuem&tf} lunrgjso GeuemQui). 
t7«us»rSl/fl «7W£p/zi> uiLuf-asTLb G&mceisr amri—Q$eifrg)i usofr «».ffyr 
ffiesrffjssnr. ^pmuiijSjjSliLi Geu6ssrQii> ua -21. 

Gupn&tfltLiiT Gajflj/ Gpitiprrgn Geu/pi. GurrrrSlifliufr Q&ne*- 
«/ruiSiu^^)/D@sj)jr Qiu(Lp§iui6upn u$qf,3ia,G6aeisr®u>. 

jBrrpfr 'GpiUprTgLb' Qff&ipeufr. u«- 26-27 gu ar or §i. ua - 28. 


LBrreo' erssrgutb GieuefisruneBesr (LpeJasdirjsmi—Uf-iLius eSla&pLD 
G&tTtpGQjeorr - 15-eugj aeforettrfliurTLb. u&- 31. 

aurri—LjpLa [- unemu). jBrnLuf-m uestipuj gjcneonj&fr' 

«n/5<F/ni tjn£ : &uJg,§}e$iefTsn §;. ua- 31. 

«ftff5«u@y«@^ s,[TG<sr<Qi Qstueuff)}. ua -31. 

««wjri_sar - G^nifiot. Q&em® Qsuofl - Qecm i—n^&jf^ 
Qtuerfl. Q^emQ - ujsgi. ua- 31. 9* A fib Q 6U L g flD I 

«ft)C6UL.i_iririri£)#iliu0U3 asirsOAffisrofl.g^iDirrfltu 
pt£y)u> {$$3101 air 

GT(t£iS£llLI0jl 

"^t_«j«9)j (ipssflsu sjfwrff) ^i£ltp«Q«ir(ip(BJ 
LiLfrGsuuS) ^ji£I(if(^ ffiE/au usOsiosiun-jB 

Jb6S>l-.SU V SliSHtrpg] (S£IT6D J5«3T|5 <5«»6D u)i_60Tp qsCsnin (Siuirsnir uxvr^gjiuir 

$6s>ssrjbgi wsin<Sfi" 

<S5fT«63)«LHJn-tf«llflllJli, ^SieBjBUJLO, QffLD^lLGfflULD, g)«ff /j 

LDgietopg aiansti&emi&gsinit an go 4, §!&(&, (Lp]B$ {B& 
ojrrQgrTQf) Qffibf&iLjLD ak^j/a/^rfjo &i&&rTetig,§!iuj gireaaett 

u&ef{rnu$[riZ> ^ywQiaC® Qfifi)uiLi-ajfra,ar gjiBgi /fla)A*«fffr 
SittJ Qfi&a>a), @j/$<Qj&, LD(5^ii, Qr^iL^ec, urraiso frmuvsr m *«)Q«Jil(5«»(r s & Q ei il © 6» ir 41 wjbjryaT turTfrisejj eu^^enrrrT^aj g}J5$G0 u> rf & a or 
4t&su& fieoggrreo Quiutfienesru G)zj/Dn3«ufr«<3«r 
iSjbuL-L. «/rco/5/«@«r ^y/r5)«urt-, ^pefr, «u«5i>fl«n- f Ofi/ar/ron* 
*r&£ljD iStfleQesritaienjii), «3/«jfr««s)srr epuuaiSit-.^^ Geugi uet 
Q$rT$eSlm@um&LJ ueogiu Qiu^^mrrfr ermu$jb<g,4 : Qltb&leo 
ffnat^gior &e\ieu& aneoggi gjTeo&enrTeo aaemaSlL-As 
^esrgyw «5/«L/L/©g)OTff)«3r; <3t$<b@u ulesrem^LD ^irspemrtt 
erva&driD epqr, eu@uurr@u> G^rreki^^ $i£iipfi\e\> xeouurr 
{rnuSmfr. 

^jLtuirT^liflQtu gi£lLptf\eo ueo cti<gjui3empntiJ <$iis$e<mfr, 
^Sli&eufr, ^nrfffr, ajestflafr, (Seven train, Qun^rsh, urremfr, 
*%iufr, QeuiLQeiJrr, LDpeuir, skgsfr QfigeSitu uec ffrrglaeir i3ifley 

Quiufraetr Qfiestnoiurras ^gyvis &es>ecaGarTiL($ifigeBsrQ, 
umrgSSluti), em&GorT&iEl&emlj} (tfigeSliu ggipjsgi fp^rrfr 
^^nmimetr epeirrn Qitjem® gletnt-uuGg ^(§ets)U>aJrrSlujesr. 
i&ssy/i dHjbuiLi— atreogg j/eurriskj ^)swrr«£ru) QesrGro £-&&)p-u 
Gk-/(/5«7(i£g)iLW/t arreoggitbtg ^e^imiouSHo ^loum Geiggesmiso 
*jm-uQurbjD§i; ^jy ^tfliu&Qfrr jbaen i£i3,e^Ca «%«uo 
uiLi^gi; ®i[restfn-rTu3rr$gi rsfTe^jrgn ^em®^ Qpesrmfr 
zi-esisri-rnuprTem&ujrTeo ^ooGg ^rfj^frsu ^ernQsuLQaeneorTCb 

■H-uGuJnaiuuL-Qi euQ^Siefc pm. ^gesyeiT, — 

'QffiEi^jgjSu uss)i_iuir (2&6S)fsrp peoeooitr 
fbpQ suirujir «nr(j5«if 6S)s<sCS«irOTif * 

*rasiff 9ijDui3a3§i Gff/jjgeb gtsurrarrprrib s^jDUUiLQarm 

ma&Qanaifr erarSiairjD St/kgl Ouiurra^u> esta&GxrrampQaJ 
$j8&£lfrtDfsr crargji pu>A@ parjDrrau i-isouu®SMtjQ*r; 
^grfgp/ib, u£o<§«isfjDd; Qarr C l. £ & # $/&«£> Quajfop •4ueri5rTiL($i0 C^«vgi/rrf)«) al p u t8 £ $ rr ir rr Si uj *«^ffirfhufr 
*&rT6S)&U-ieiT, — 

'uiliq.gy rcitSflgyii) u^^ ByiraS gpn i) 

■frme$)l ifili—ggi, 'UL-QnmecrTejHLb ereSltLuSprr ejJ/ii U(rf)£$ 
njireorrepiib ^lemessfltu QgrTLfieeaemor' ssa9\iurTiT) L9«rofl<95@il> 
ulL@& erreSlturr ^i(ir,i;@L£lL-iEia,iet^LO erm^i &ne6ltues>rrGtu 
<^(Siui3i'-Qia Kn««G«/TOT(T sresrSlsir ff) enGjitLmesina mmLL-m&ed 
eStLi—aji, ^eofr&en G&emm ^^emuveurr atenju* Q^rressres)L— id/tsw 
(tpgeSlGturrnaenn jb G\u0ihutLi-.iEimes)eni^Lc> <g{<jff& Q&eoeurBi 
aestentLfLD ^emi—UJuQun)ir) 5^(5 uemmi—tu G\u(rf ) mi<ff ) u)-3,en 
^^eSlesrrrQeoeka. 

Qffm(Q(B$rr (Lpa^aGeuearrnlesr a i—d)iSrr)L> unuSesrfr erssrg)! 
<f&)t£iui33iff,CjuiL(i) ^iL06S)LDiunrr un8,& ffiecuiu) tbGjDrr&sr gy&eo 
jjjbnSl epemunmeSjh erebgu evifirb&IUJ njeuefipfr 6ut^)(tS«5rjr/r«B>« 
uSsnrrrj^/u), ^/«yri r ffifis)sffL/u ( (i)n5)<s ah.ffyu) arrsw^ (LptyaGeyienrrfr 
<arr«3)^ lUrrein&uSmrrejHLb, r^a&nms, «iffy/i flj/rci) uif\uiTi—eo 
epestGjr) lurretn&uSmrT jy/ib, Stoogi sgiurruSlrrgi ^(iTfU^Q^L-i—rrLL 
^essrQaeifltbGjDtTmjSl ^jp-essrL-rruSlij^§i mrrmrrini ^emQ&ar 
■euennu-iLD jSlaj^^^iev^^ &es>i—&&mi&>6b§}ieti er(ipugj) uru—eoaGar 
urri-.uQufbjDLjUf.u5l6srrre$]LC>, ^eun)g)ieiri^ib 

{Lpiliu £Qgrr(§urTiLGi-. (y>(5«(3«j^5ia@ ^emi&jsguiq-uSssrn gyCa 
^etoeu&efilemn rf) Gl«/TMrsrr« S)i_a;@u) j/fls/B/ailgii eui—rftfrjb 
L/£r/rsirar/H/«Ll@u) &&&IuGuiL® ^smffjuJrrssrSffrflffi aeffiiLUJuu * ep($ aecQsutLQi : — a>n<g)§lurxis> gjfTiueuesr&gip [§t£bu 
<ucsrii) ,3/«>6Dj5/ ^fruue\)]^(LfieuA^es>tfi^ffrTesr mi— Co ygf <sij£leu&r 
Quifiiu frenmnfr ^.©cwnjag 4S0 - u> cUswirtf a) (§j£l$g)6B>eu£ 
gietren «^0 &n&e&g,§SiQi) 'u«j@«w ( 2)<k G&nL-i—£@& fflrs/asqjr 
pmL®£ Gpwegnft smitten 480- ^smQia lL(9j qpjb$I cu^^ajit 
^ffi/fliLi/T ^fif(umV^@ /5«)«UfT(7 eraripi eurenruuQ&ljD&l' 
£§)#«H7T«) j/if uJ/T/TAg jseteorrft atreOQpu) ^tttfr am@£b eSoris 
4fi/r@ii. ^ufiunfriifS JB&sorrfr Q*A@/fe^ @ eo£f&fa g^ 42 ««i)GlfijL.@6»ir ulLu.it mpaunnem £,$&(&,& QeujbjpianLD uS)««i/ld a-arargir 
•uLCiucTuSeo gityGeuihgu— ajfi^ln enes>a)u3&> uf£\ui3 ,gJg)(5<s6)CTr JD 
6UL-QLt>rrLJ50; an $&, unnemg,§ii<h ^nummn erebi ffiebr JD 
Q&iuglGtu &\emi—iun §i* uresrjoneo u>jbjDG®eu 6TUL/tfuS(5«@u> 
ensmsstoff, ^,rjn iue§)a&n rrfr asn flj/ssfl^jytJ uniraaGmjsmQiLO. 

^emauSmnM, a&SiuGuiL® <£i6mjr)UJnebrG&if}& &,ff3\iuuuu 
uiLL-rrn®> unisj-iutgenluj &$&> unnemin, utfluni—so srqpugsLa 
S)ss)i_««/t s> ULq-uSmrrsyu}, ^ifliuiraeir ^suriatlgja Siemi—gg 

«zl@ (LppfijlGiu iSisurrgj enL-.~njn<k unburn— ®3> Siss)iuuj Lorribf& 
GBL-i—nn&GimgeonsviiLa guB ip pn d.® (LpyaGeuenaiuupfftiu 
QeeSla Q&areSl&emenGuj ^anniAnaaQ&mssr® gm£)ujtb$(i-i 
unnemgjes>3j spq^eurrgn ujrr 3)§$-£i&iu 3>G®n . 

QffiiEigjjBgfraanenuuibrf)! &(>£& GeusmQQabmjnn&i iHlae&ifl 
tLjui. uemipuj aneoggia 3nscQeuC.®aaiTTS)iu eSsm&iuneotuesr, 
unnfis,s,m, GartuunGa&ifl, ^nnGapg^nssr, ^ynsnnee®, 
&isarjGffnLpm, ^tflueuswGdj&Jsk, sSnnnGfffi^nm, (9jG<svng 
gprniam, 6£lam)ijLcG&n ipex , Qrfn&rBrrrjnuJGm&si, eSrr&LDueisr, 
<3jrrjur r uj6isr, ^lutugjeoG&anesr, Gg->nuGlu(nj(Qj£it5]&m , a-fi^rr 
unemu^ium , &nkeonenG^e^m, ennemns,rjnuJm (Lpae5luj £\n&ft 
aen§i a/rsu^jy 6T(LgguuiL®etvsn ^K^LdGlujop Qaiu^la^eir 
QjuQu^ld dltfleSesriT thenar u qatprrp jg)z_/5V<s3«r Sletni—tLm. 
^eufraengi epQ^asmai^en um aLiufr jspooeu njenen Glevmgu 
(LptbaneogSdep] QLOSMrgp^/i)® ^ji—(Lpsssr®. 

use &rrg6tfrBia<§ff)GiT ^)#G)a : /5@^^n r «swsr7" Gunn&naiQLB 
§)jr)[[)rj-#fr&(&)LD B..if\e$>LDaj(r$LD G&ismsmurrsnri&ennaa throu 
ulL®lo «s(ff)(u Qurfliu s^tflemmu ulLl-ibi9,&t oriu^lesrq^LO ueofr. 

$(tf)Vasmemn u>es)6tiuSle\i ^estroeum G&nuSeon&iuJ <g\smemn 
iMes)eoiLjss)i—iu njiTiu gst rrfr GanruSeoieir susosujTfirr G&eurjneo 
eT®ui38,&, Ganung$sisr Glaeisi una £G?ieo GT(LgauuL-®enai 6p(n> 
<9/ffliu <gnsoQ6ULLuf.eisrle\) <,s)aaGanenna(a. eueomieina curflewjaar 
ejpuQi^^iiLjeiraT Sipu L^aesten ^rrniLjLDGangiLC ^eunasn eb Q en tl © «v> ir 4$ uestipiu ep(igaa&es)a g)sw£j/tJD es>ae8i—n Qan(LpSt6V($LO 
piElLpisniLQe anSjiiun eTmevyuD u@ui3e^en ^euna'a^LD epc§ 
urrm6S)LDUJ QrjmnyLh (gpluulaauu®!! 

^eunaetf\m Qu(^es)LDaemeniLjLC! uemes>i—iu rsmLaeiflesr use 
&ljDuuaG6)entLiu> (gjflggiu uec<s£li_iE]aeitleti sTQp^iiS^fian ^jin, 
uett^m pa G&rrLLL-ggiie §\ihaurjr5nLL® ^emsm LOtEi&eciuu 
ujtru G# > wsQjifr& ■. G&rruSec aetiQeuLLQimaHe^LD, G)6usOTTS5!ifl« 
G&nLLL-itgi GaneSliu rBstisjiiriflejULD, emu^rra Gaml-L-gia &ip 
ul_6$)i_uj njrr lLlsj esr ®r$ 6u n m l^Qit ssi gttii ld ^L£lip jxp a 
Geumrrrrgj G&rruSley&rtgnjLD eT(LgguuLL®erretT ^//fluj «a) 
Q6i)LL@&(GnjerT jg>j6urT&,engj G)u(jf,es)Lr>uurT®3,sis)Gn& (g)jS^Si 
l£is,& ffljDULSAauuQSlmjoesr. 

®&ffn§)ujmT srgganmGujrT GanuSiecamsn sTQuLSl^esrif. 
a&&liL]ea ^smi_ ueo Qan6mes)u.LBne$r3,L.-(& ) 3 J ^esteswiunaiu 
Gun-fig] uev Gunnasrfleo Qeurbcfl Qannmi—ssrrT. 

QjeufrastTl&sr eSne Q^iusc^ettlm sSpfr&en usoifl^pgi 
GLBiMULLL^&srrraQenesrugiLD <gi 6u n a m §j Qutunaenens- 
Qarr6OTrCoi_ s^em-nednm. ^ewfaitgnjerT smmLjfflaarrs^ gtf[iuemi> 
iun&> ®IQf)!5&6iirT ueoGsorrfraetr. 

^eufr&etT ^jemL-uSsii GmpQaiiTsmi— Gl^nrLplecai^eiT n^sti 
ntfTjbjDev, ^,«s)i_uJ/T<s««) (LpgG&iu Q#tu§j!aGfflmnGGoGuj ^eurr 
aen g,i un6u&Qgajso ^ssremi-cnunSiuj sSl^^^iemiuu ljgouu® a> 
glih. ^/6U,7asr7 ULprsmuSlLpu unCauemnesiiua J&frnjgeiifTaQGtTesr 
QjDeme$$}i6u ; £jb<j3ja : &nehrrDiT& ^)sir£!/u) amiaeir &i£li£nffiiti\iufr 
aafli—glgjYGsoGuj use ffL—m^aemeniLfCa isi—^^s, Qansni^ 
Bissr rr)<smn . 

ult)&nGd 1 £giLD3h.L- ^6U(T&errgi ^iL&luSIeo ^/(jui Qu^ist 
G&niu!e\)&,eiT ^auuiLQiSiQi—SiSlmjDssr- ^eu p rryefr &&&I GsuffflJ* 
es)S,9j 8,<sm&,nai GanuSlsviLo. «#ff)<s a&&n6s>GdU-ies>L-iu njniiJGsrnn 
GanuSe^iLD, a&&lGu>]bjr)GitliLiLo, mff&iili u4n3s»fliiyu) g)«wgyti> 

U6V6UnLC. 

&-eoa&,§l LD««il@ ibnGsrg>6S)a,9i &nuuaj(i)(§ s-gji^nuneuesr 
«^«»i_ (LpaeSiu £-($iaes>ai&Gen . ^eupesiir) ; (LpjsanetiiEiaeA^ 44 « <b 6) 01 il ® «o w m a) 61 at il ® «■* f 4* J5ff;«> jw/f>@il> Qurrjfil Qfi^eSiuesr J§)«>swr.s Gun&p&glti 
Quemuf.(nfiJD «^i_ fiU0U)rr<L/<x ea&turrepiui §)/p/ «(5«iS«fflfl«iir/T J0i3» 
xj(gj*<s«B)i)T,£Qds/r«5in-(5> ./jj/j-a) girjbgi *%j,es>L- (ip&eSlu-i euem&fbgl 

ma&Garraifr ^eoeogi o»««G«rr<sv/T «7-6ir6)esr,2) Q&mitjgjjBaifr 
«TOTgjyzi) Qu(5ii LSifleSteJsrGrr. *3t&ifr &en §j epeuQeunqf, uessrani—iu 

«ai($SlestjDesr. 

a-uarrfr r%^u^>^ &(3 nnTjbjDrrem(iliaL-(5j (y)/5j§)tt9(/5/5 
$eu(n)LCi, <giu).ujrrfra(&jnje6eorTfr aiiiufr (Lp^sorruSesTfraearrew 

&L-L—&si>.g8i[rrTGeoGtiJ ^jeurraen^i QuqtjSMJ) (Lp^eStuj eSletraSl 
u3 (5 u zj a; ot/t a) *gi6s>euu5ljbn!)\es)eisrUJrTm 3h.gneuQ^isiiassrii>; 
^lu/fpzi, ujfrsSr ^jtiGurrgi sr^^ieu^u) Qairrememi—iiKsmiso 

■turjeorrgi ctsot@/u) Jj/rsg/ar ^eufraen ffifl^^lrTLO ebi if) surra cup's 

.dsfrsuursun'ii). 

Gaeu gTjf r/T asbQajLL® (Lpgsfilujeineu&eifleisrrTec, Qffisi^^^fr 
ev&aiGan&rfr em&aiGanen (tpgeSl&eir ermsi £§)(3 u/rjg; 

.ufTL-ts^emrxrrai e£lqj)!5£esnT&err erenrQiu), £§)<5|gl/«T c5)««G«/T«iT/t 
G«/ra5a)a65)«rr# @ip/5,s lqi- even nag ®®/5 J/ ®(5;£ 
QeitTemtsf.ajA)Qieii!T(if ) eiT s^ugjSizJ/nT eresrgiiLD, em&aGainetr 
(LpgjeSlaefr G&emejsrga.etosoeufr sen myth G&emssr&enrTiLiLb @giJ>leo 
inmemfrsiisnrriLjLCi s-eneneufraen GTekgyth, (y)(§i9iGsuerrrT(tr)&@ 
gtliuis). Gurrfr&eiflGeo giemem Ljiflnjgesrrr&iGearT <giuuuf.Giu 
Q$nGmes>i—Liinm&L-.(3}ai giesiemiurrtu $j(!J)!5gil Gzj/T/rqifl/jjjj/zJD 
Geenasrsjgemtsosufr&enrTU-ILD £§)(5/5ji/ gemL-g ^cmsusbuj G&esrti 
u$ (LpgjsQuj Gurgi&enetru QutbgyiA, ^pnjcr* ulLi—ld QujfripiLD 

-&&)eSlaGg;rnT Q&rTsmGmu.umGST, aikismaGlanemi— Qsjnememi— 

.iprr&r, ^leuesFliurressTL. QarTemevi—utrTefaaen sneo&§>iei %(i 
&JDUL/LD erdiGjuueunaeiT; dl tbetoJD&arreo&GjlejuiJD mtfeSp-eijedamar 
GpeurxrTUjfr g,rreo £,6} s^Cd Qu(njes)U>ujjbjDeufr«earTiLJ e&enihi 

J&ssrrrrT&ar «r«ar«. el in 31 


atsusonarar GairLjp&$sb a_OTor«n>«w 

I. aeuao^iyf ytfu>eh me&niDemi-eS emeu pp ewiflprrus 
eSlunLp u/7«5)fflj.*@^ ^uqeurxniufr aemt-esr j/jf ^ifltuem 
jcsuu-iu/T/T iSirj^eBrjn^iuLD uemesril j>i($ea n $esi <D eto*nu$L* 
1296a> Gu>eo Qeeoeorr jglesrjD iSlmiaeneu^e^LD =^if uvr-gii 3a_ 
«Le»i_iun-/T ^)(5«j«irarfflwn-u3«»«o uy^ni-UJ pniumirn GacruSI&y 
S>nm$$nGynCi> wsmt-e*n<$eyn eSrrSlisisG^eurr u)««ir Qup,© 
Gl/jO^n-eaei «A Oeuilif* & ®&&uiq. eSpeueoeoneneist && 
euneec ^QLDiuaarreueo G\urbtD®i-i(!5U>rTt&*® perm e^esrgna&- 

(yj^eb erBS,!jn@&tu euenrjtyiA- Qup& GurrfiamL-eunh ^««V">, 

^Q^^nuufrenek (Body Gaurd) ^aiu«yjr«&«0^«A- 
iSi*«»*A««&rt^Ji#tti/rib. *«irii^il> 1296 *© «• ^- 137 f 
gJ/EiGdi asiiw® Gl^oflJuGojffliiir®^. 
riJurrz-m ufrw^A®^ j&ijWU *™l-™ Qpeurjrrjufr QfieurP 

JntTdHr^rrrT^iULO ue&re^aj^enrr $m<D em*rTu$u> 1340ea 
Gwm Qeeoecrr fiehp sBwiiiS «J(!W * 0^ ff "'•"/DlV U^ «> 

muJ&QanemL. GerTy>u>em^eofi3l Q*«a@«r^* 0*/ri_t-Mr 
Quswrraswr «i_««(T fiifrafcrG^friiufTif ^sMrswr/riBTi-SI^ 
^«flfii* fi^«u«4ri«r/rii»«D«o*© g)i_/i/«n« «i«o&«Dds g)«)«n«>. 46 * «& Q «U L. @ «> ^ ^)0«u«wr«s«r/nx)«f)«uttSa) £§)£r«Ar(5> Q^aSa) enaaGair or rrm<& 
-<yw8rq y/r«uu) tBL-jsglGurr/Bp e&i<& -safe-® ^aneur /fnuspin 
injbg»b eueomiemaa® s_enen «jrf)ao,F«QaT»>a)rrtl> <F$§!ian$£$ 

mnaajus . 

@ n5)uqs5)/7:— £§)«<Ba)Q«Jilif so i^eSrrd^euryrnu^ (g,Lbrrtjfr 
eSrre&engtLi yujghrrriu jl ant- jurr n . sroaaCSarraT^aou 

1296a<§ 6). i5, 409. l9,©@ st/5<5 euestamSeo ^umietstm nuiflstne 
cm««3,s5fr«T(9,*@ «j^^ J/cb>£P0.3 Q^ottuss)^ ^jn-iuGajswrglii). 

3. (gfrrrrg) jr/rgg Ggeufra® turrem® 20 sugi rrn% rrrrg 
suarrBniLQa, ^Qfiemesruuau).^ ^QeuemestemtBaoe^rn i$nu> 
G$eu> gtyQaiemQumib peoepirrr s-mt-iurrrr ^tLQarrswrL. 
<3,S«ii/T G&rruSieo emaiai(S*rTeinfleo ^ijDQfies>L-iurTm utarrfr gfo 
.UimeoiuifiSliuneiirnasr aSa ueosoenrrrriuGfB^ 8-evL-iurnr gin* 
euassremrTuensviijenL-UJ jsmuewrr p® §i(§ rspgn- si5)srr«(W ^ssr 

^iLStuSed ^QenemQsmiu rseoe^rr, i3rru>G&>ffLD, «ti 
Q«fT6OTi_G,s«jn- G*nu3eo ^Qpesr^Co urrfr $gl wjs$ emaa 
Garrmifleo ^popem-iurrar maek $l($LDaoeo lULpSiuj eSrrueoeoeu 
pniuea $($wemimrtTusemeotu6S)L-UJ Qu^tLtre^ja^ Q&tus 
.gnmiarr $ §l(njeSl Strang $($u>w ansmuuQiSlpgi. Giftsi^ 
0(5*@ iDfnriufr ^ili_/i aj/j^ anaemia ^rrnujpmpluj 
GeuemQu). 

QjBeu®irit6*iru$& siruua <s0<r*^#s& t>.drare<Dai 

4 asuemgiysf ^iiflqeurs aaaneu^aeir <&Georr #&&& 

GfiTLp Gaeup^ iLirremQ «j^/ ^luiuQanemt- Genip 

u>esisri-GOfigl a_$$w Gang euarisni-nesr a)isiai^n pm!® 
^§5«5)z_iun-/T ^)(5^nrG«6h)«i i r (i pcBi_tti rBniumnfra^a Qaiit 
<Qaem) jsneonuSrreum &u>es)u> ^lju prrew rrnGgpgip- Ganga )* & Q at C® a> r 4T -#iiqajjjvTUjG«ir«V £3)^G<s«u/t G^gaj^rrairib G^«ug)/rfr u>«rr 

_ a)ir^unu^a antnen, «n««>G«(T«r(T 

£/$« «i_«5)ud ^«u tuiflaarne^Lt 

gjpluL/esia: — £j)«#«»G)«/L-if«) u$<gGeun&$irwaa Gff/rp 
0^«j/t @>jpjurruf.&&rrcu&> emaaGanenn QeiwGaessfl rurreorTuSrr 
€itffsr ^(^innGaa-nQfiemi—iu rBniuesmc^a^a Q&tugi tupijB 
^juiti an em ill uQ&ljDgj. umsf.aneuec ^jeku^ giem—ai<ajCD 
#«twd. *'G«/rt9-«fT«us5)«5r« ffn.rorr^ rsirQeneorriA - urruf. arreue&jb 
uiLQia aLfiiL/GiA" sismugi ^)(5^n"a/««i7* jBrrtuevrrrrr G^eufT/jii. 

5. *«jsh)^l yj$ ^««« G«)/t« *««cr«u/T^«oT ®nn% 
mrrprmuesisr eLDLieuprruj jb(9) iurr6ssrQ ujslmrrjgi Ggeusginfr s-emi— 
Mjrrfr ^(if)^nG3,Sr^(if><m^\ii pnmmn jb(§ $ieu§±tflec an«« 

G«rr err jt Gijjrnw) gireotruju> r %i ) es)i—&3 : u>wtT3jLo Qff«@« an—esiw 

S)cs)ff)tt5fflffl c^« &fjj$Bi[rrr§ilg)3} susm/rtt/ii) nji—a;a& aisugjrrgi 
aAQsuilif « Qarrsrr Q(?n" «»si5)« (^(Jl^G^rrti. 

<Fiiq«u£rrriun" aneogSjuio G^eu^jj^emi—iunfr, SbtyrbnG&aeun 
jipesH—UJrrfr GanuSeo ffityuxkiaen ueo rsi—^G^pa «5)<5«G«/r«r(T 
<3L/£7frsi) «s/cs)U)««iJL/iliL_ ff(§euLcmesf!uJLCi (LpgjeSl luemeu srremu 

6. ««j«h)^ljj§ j^LD6W tc i 9ffln'U)«wi_G«)firu«j0"a«r unes)&^ii 

«@^ ^ULj&JjjrTtu a*mi—m em>if\uj<assr s-esu—tunrr @LD,Tfr/t 

y§ eS^uuem s-emi—iurrfra^ff Q&eoswr 0ssi p g>ngl 

4WLb6u&GM[rg>§l ■zQesfl iMrr&LD U9,&,n$ jgliuSfl G^eugurq^emi—iurTiT 
g$(njl£iT§er06urr(Lpes)i—tu rsntumnfr GasrruSin) yjtj toGswjsJusufrouj 
gtT6tsr&gn(tT)U> es>aaG3irT6fT(!f)ti> cmaaGa/rarr (yj^effiafaju) 
U)«fr6srcs)/j" (y)^.@il®ii) Qu^ih/tstt ^)0G«j/t«o«« Losmi—uff,§$eo 
j^estpeqp rgl&nrDJbgii @«5>ff)OJff)« <^f ®l(5!5g)l <95rr«srs!ni_«@ 
(ggl^utf GpGeurror rsn^^liunfr Ggeugrrewih ^i&smSjl q«B>su^ 

gemtitLirriija; ffiem-aemauSso ^mrr$ LjemsogaiesHZO 

lunula S)«3)L_«CB)d5ufl«o ^iliursmum Q^esresreu^lennujn- 
Sliban&eisr ejfcgeo ereirgx sjiflit/ii G)«jl1^. rglsoQprs GSl(nf&§}> M <s eb 61 eu C @ so r Slessrgyii) QcutLuL ai—aaunqLb @lg>l£§l& Qarrdrar nHgje»» 
Ljiftj9S)9 /Brrjburrjb QaeoaneoofLb GlgmmeuSjIemrjiLifixg @ul. 
$&&rr$ G&su&rTjBLb ^.xaigjQ&GgrTib &$$\jn§i$,$ aiearfiqija. 

(g^L/L/cmj: — g)««AQ«/ilzfa) (j$ ^ifliuem &.es>L-iurrfr 
(ajLDirrrfr eSlQjjuuemsr e_es)i— lunfr arreogSflso etnaaGarrarcnfLD «a)«<& 
Q&netr QpajeSI&ignjLO usn)eiDjr)ULi(§LD Ggeucj^eiai—iurTrT ^l(§jsrrGa«fT 
dfiesn—turrfr Ga/rttSgj/ag, ejifl. fitemtgi, pigjaDe, iyigjes)^ (ipgeQiu* 

Gpoigpir* $<3Gsvirsoa£ lomri-UfifSleb a-drarrgi 

7. areuem^lyf es'so Georrae eaairreurT pSjiaeir y$ HlfTfrSf 
jBrrprriuem a ; /i)L/aj£rrruJ i ffl@ ujrremQ 16-eugj] ^^estu-iunfr 
$(yt5rT&eii06U[T(Lpes>i—iurnT G&rruHleo GgeurxisLuurrfr ^ffiitltutb- 
arrpgrrii LDmmemrr (lpul^lLQilo GiucnjiLmstr ^i^isrTUJesrrrfi)^. 
^(^Geurreoaa inemL-uCo §?l(i7/LD§jlepiLQ ^(^LDemL-uueirafl $(tf)4i. 
Gani-iP'QfiLb £§)«j(5cb>/_iu gfncuxi. 

<gjn5)Ljqc5)£r: £§)«<95ffl)G)«jzLtf so y$ ^IJirgg rBrTjrriuem &ldl]6u 
rjtriufr arreti&Sllso ^qffifinGasrij (ipemt—turrff G&iruSISi Gjlqjjuuesisft 
ueo Loesrmemrr (Lpuf. <^tl®u) QuQjjLDrreiT Q&ibgajiraa mnemiliuQ} 
SljDgjl. Qi?/B@/5 c a(5«5T Losars3r(T«@ (LPUl^lLQlo <KizLl_u> arriggSt' 
even rsrTL.isf.ei) £§)fiirgi/.i mrTessruu®£lnr)gi- 

Si. i3. 1714 ^sott® ^igrreugi £g),£)«>JVD«(3> 212-lo ^/smfp- 
aeifleo ^fDnrrtL® [seunuunSioj &$g]e\)eorT arresr erehruajetsr§p 
uemi—aaflsbr ei$ l/cij)£P<9s @«!rar(5««T/Ta) gj&tTjsgii LSareyLJuiLu. 
Garri^rxui G^ajgi/rfflsb ®jasrg)iL£> B-etrargi. ^aG&nuSleSleisr *5)(5«£ 
a-jsgll LDtraHesiauSlesr Gldso (tpenar ggjiu GlU(njUi[jLorT&ltu L/srfloi 
i£>r/Lb epesrjfilemasr {Brresr iurr gGdeorriurraa aeoGleuiL® urrrrdi&Lt 
Gurr/sgi Gurrsi i-irrrr^G^eir. §StQf)&ar(bgji im^Isoshs^lci ^)(5^«s>l_ 
tcfr«rfl«5)«tt/tb, G&rTLjrjU) ^tfieijibtpi a-eirQ&eoey&jbg) uiuiiimrf 
ffiemeouHepieiiatssr* ^AGarruSleSldsr xsoQaiiLQadr t^Grjrr^. 
lurrem® qtriit_/r£)£ glrkixeiftso erarartTai uirfrAxCiuiLL-gi. s 6b Q «u il ca> r 4V 

QagsSiuLjtr iBsbgirnr GairuSlgjar carorcofi/ 

8. «nj«h)£)y$ ^rxtr^jsirrxmuemm pLOLjeupnuirriurrsisr® 
16 o>£/ CJ«fT eSltu Lfu peaayrfr rBniuenrrrrT §)Q$surT«6ao£&F 
,^pes)i—iu fsmuenrrriT ^K^wu-suennsi^^ieo £§)(/5<i<gii) eoai 
Garremflso ^Steorr js^emrr Gpeafr LD&efc ^(jGuxssf) ^fpSntjnrmr 
j6tT<bu& QgememrTuSrjLDtT prriufr Q&iitg GSqpJuessR !?^u 
G gvd fr GanuSeo Que&du.(Lpui ^)(5«jrra?jK/ii &trjiu£ 
Q£earemnTu3rxu>rr crrruj& ^asriMCo 

9 arctido$ !^tc«srLD<SfTU)6OTri_ e$ & &■ rj «k ewrflesBHrsriTiu 

■eBkjrr l-.it js M& eSrrG^eurxaiu a.esn-iunir @iiwrcnt sSgJUyu^) 

p-ffOi «.s»£_iUfr/T i3rj§l eSrrrre&liLiLD uemasfi &Qf,entT$&itt) 

vaiTLitBLD 1340Gloso Q^Ason-^fflVnj a9«ffibiS«/®s>}.^j/ jjawr 

mnUJtQir)! L£{piGiu&ty$gi QuarireiPsrLBaJLb ««g)jr«u(rjr(jpii> Qupjo 

# • «OT 

/5/Tdr y^to^/ ^iraarxrTQfifl) QfLouJ5es>& Ggeujeesr eS^Csu 
^fOi * • .....,...ja.«Rti, 

•«J/rn- $($6UtTe8aoeu[T(Lpei»L-iu jBrriuewtJ(§&@ Gjrruxun-jr l/srs* 

^es) i fl)gi'fl«' Gffirtfi(ifi^es>rfttJ9ir ejJB&eorrig Gpeurrf /5«JJWi)r 
.i 

Qgjesru gi&, tgijSeuek ^{Jgvs susssflasir fi_y»«j«sr (tfi^eSlaj errasr 
GisntTSiaT ^odldujli Qu,!Dn5)(5^«ur/T« G)s»r«jrL/^/u>, Gu>«) ^/f"""* 
Soj &ILP&&I& ssmpjpiajnriiA an «U/>*@ euL-aSte^aretf Sleuireouj 

^ipib, Gu)«) GrgrTsSluj aaaft rsQeSei a.arar eBe^^i ^/anuqpui, 
Qfi/Dgj GjsrraSliu seartA® «jt_«S)jy/«ar«rr ^mrreoajyuji 
.e.«roTL.«S, eui—Slifi&Sleyaren Gl 9 eo go u LSdremaraJirrr 

-^eoiLtdjengiLiLo ^«sr^s«^_j/« Q&n-eMrt—einiAiLiu Qujbgiien-etrgiLO, 

j§}«/g£IT;a ^)(V5U)/_«J«Tf7-«£JB Gl*/5/@/5^(T <§GI) <3jgl SOI [TIT UJ ^S)«U(T/5 

^68)3- G^«u»r lo««jt §l(n)GL06titl ^LpSliurjasi t$rTjbu& Gl gusto-am it 
-uSp-LDtT rxmuesr ^Qjjuuesdl GifftueSla «L/c/tlz_ ^)(g«J/r«?#*jiii 
■*Tar£ljD §\eurTsoujcjfitJD ^ies>LC>iLiuGiLJjbjD Q&GstuastgiLiia ^u>«@ 

«9tmiB}9i entaaSiesr njsw. g)/s/G« L/«bso«/« <Ki.il i—miaentrSl uSq^^g] 

<G$np>g)i§lasT[D§i. 

'■■ gffiueuevrw, \ , J ' ,.Mii •0 U> $ LI q «D r 51 IB I U L| 60 f §1 a ib u rr Lb 

^c£ar/riiffl aLSLpaaeorrarreneo^ aemeoaoLDiurrSltfiiufr 

KnarrLoGarruir gSSnuniufr -> 

iSflbiOLflf <oQj, &ni£liBiras>fiiuir s\euitmar 

erqpgitua] 

aeSaaaarxwfr &@iurr£\tu QiLL-aax^a(§es)L.aj a&eBLf' 
GkJ(5«8)U>«w£J«tyii) ^ieufruir<sofsiu>^(^^ aeSlpgieu a^^emuufik 
j»«U£T/r«) at£)(Lp60aLb ^emi—^a utusst asmen ilj in ^j&turr arrfr" 
lurrfr. ^eutfliu jbjflui FFLLiq.Qaj(ipu^Lb lSa) ^/r«)«@ib ,3»i_<E»S)tt/ 
uf&uaiuiLjib *2tajb(9)$ £«« ««)«iiu)/TSB7-<B<!»r er(Lp$u$($&@fo 
iD^ULjenrrmeneninui urrfrpaj u>g)LfipGaeisr. 

g)&«isff«v Qaaiaaaiiurrau ufftuiSpgi QeuaflCiuQpf&u 
a-uarnfladr eSeyiu&gieo rssbrjfl urTonL-®ajb<&ib ai£l(Lpeoauy 
ai—uurrfyeDi—UJgi. 

Gsm. fvtfi^m^uiv 

o 

arrtDGarriq.il i_/b 

Qjti L9rrujfrg£ Qarr^^liqar hjj a-uiSlrTLDewfliu suld"- 
Gfrr&usufraenrTgitu Qamtapgrr CTOTegyii l »sfy>uairi_a 
gj>ps8«& «uii>«i)rr«u«fl (jfifi)g}iLD eQfiairraa arr«siiruu®Sljr)aj. 
ua> Gtrrfiaibaafieo (aj^uLSaa^utLiq.^a #ffl#@rr$ &piL 
AOiu QaiteSaCi nmtarsnStaj &iLL-*a*&a(r QeiiaysfaP h% k mLtf.QuJ(tfuaj srdrgi/ib Qj^Q^rr^) i9rxujjia$&jb® 4&ntr 
writ. tAJboaptu errtpLiQuripuaj, ^aana tuLpiab QpasBu 
tSpujjs&ikaar Qu^iburrjifib fftLisf.Qaj(Lpuaj OlJ&oj #jff£ 
fipifnaf *©*fflii/d> eBtRaajLb a^jgiSlmriDair. 

@JB WjbGljDrr<§$HLieiT Gsuqi uemrent-tu arfts^rnbadr ut* 
Q*&istmiurraa arremuuQeu arret) @jaj Qaiingpa LorriBatfr 
ftfynigj&Ga ^imrj^LJ QurrajeQeo ereoeorrrra^Lb uiuesru® 
Qu>aruaj &@aena)iurrLb Qfcaesiesr jspaib (Lpesfisuft euLfliurra 
Qsuaflu3®e8$a ygutdr $. a. » autu$ oppsBiurfr 4|ait&ar 
f&j£l QfrrifiLDefyrL-a) QpaeQaar erarg^Lb urrrTmLu.fflurray 
QarrarprrLb. o 

Jg) o cu jr 55 fr 
gfteoaaemreQmaaLb <Frri£lprraQa§larY 

U £T LD U SB JT 

fl>£ (7/). *irifimirfi<2$&ds/r jyor/raar 

CTQ$j£llUg| aeS^ffiisiath srmSijD fpiLi—aaigaft Q&iuacnjafluj Qgiu 
*3au iSrruJBaLorrSliu irtLuL.Quj(L£ugji, eTqguQuqgua] «r«5r@/ux 
QuiutfluJ njirguLb Lopearoiu g/reoaignjtJD <3/l_/e/&)uj ugluemuiLjLb 
^ajb(g)?> aaa f^eoeurraar er^^uSt^a^Lb (LpasrenianrraenariLiiJi 
Qe&ieDtoiiurraL] uul.^ojlj unnfrgt us8iLp&§\ tuem-pGgesr. £g)ej«j«re»/ $(j$$au>rraLi LfG&iu QpemjDuSeo uG£uiSi$tp 
Qeuar)Liu®fi$uj Ljg arr^Sl *f &sSiu&(y>iafl<air ^eufra^a^a 
aiAQpeoaLb p esr jfi unrrrriLQjipjbfau L$araflL-.rrQa&rjgt 
WLtiKreBLDuSee {SLbL/SlGiDaf 52 it jfi u q «D j b r il (8 u> i_ lit 

#6A(«5iTG)<_/(5U>rT63rrr£)uJ spiLi^a&i.ggfr Q&tu3i(njeifluj FFL-Uf. 
Qiu(ipugi, eT(LpuG!u(Lpugi srsargj/ti Qgiiusffau djlauisgj^tb, 

'tfigjib ^i—isiSiiu Gl<y/H/@/5^(t iSlpurB&ib jglrrtl® ffrs&rgjj/u> 

lU«Ki_/5(3^«W . j 

£§)£@l/srr swaaGas/rsrriT <£ie6sogi em&aG&rreofr «T«srfiS)]D 
GojenfTarfr eiflggjljib ygT «n"/5^L/£rn"«irer^^)«b s-enenuu). «/r«i*riJ 
'Li®8i<Dgi. ^euftaar "<$i0Gy -^jbjD^ G&rremi— <Q(L£&miA aitfiAaCa 
QfiseSujajrbeinjT) ^l$3fTjb Qjorr^^iGlarremQ S&vuemeuujrra 
^ijSfbgl QarrareneonLD. 

eSlggiturru iJilrr&rTtr&n' (Lpsomnai yguiiar $. ft. *. ffuirug) urrQeni—iuGgi. sr. ffiiai-jbvpCpSlar o jBrreSesraec LD(y>Q«u(5)^5 ^tTemuLSpsrTf Gg&lait 
y$u>$ Qn. (tpp£i«<a}iDirirG$£lair ^fsuirmdr 

CT(L$j£)uJgI 

^(njcfiuJ FFiLisj.Quj(igugi er&sr&lir) GlgtiieSau iSrju 15$ gangs 
&ff&iui3rr&rTumnfr s^estrrGiurrQi srrai&efr sffiLQA esimGiuC-Qtu 
iSrjS^uSleo ustiQpemjr) urrt—Lntra emeuijgiu u^.^^0«S)CSn3«jr; 
^^gp/sff ^imLDisgi g)i_«@ii> Q*/s/(g/5^n- ptflgGjIpLD Quqijld u> u l| o> r 5* ; nan &\ eu fr « err tut—Qu>rTifiu3aruuf.Gaj uni—nfc$ijii> 
Qairaxr® 9ni&$n$9a aL-i—emaiuuuf. Qu>rTy6>Quujfr0£i& 

unparrsSlujggien ffiLu).Qiu(Lpugi a^nSliu QemiQppfr eiflpfgiauD 
&($ §*$§!& LDrrrgiuL-rrgi eQar&aQpentDuSeo e&ifleurraa &nemu 

arreo^^lesrireo e^CL-s,ffn.^,gfr (eTjrTmuLSrr&rT& (LpGzflGU(n,S,<§ 
QPJbuL-L-euir ermugi s-ffySj) Qmntfiiunui. migj&fr arrsoLb 
61. tS. J070; CS^5)«n- arnsuii 6). lS. 11S5. g)js/ eiwmen sStLu^ 
^jiienerr Qpulju uiLi—ujlo ggssrnilsi) arTemruuQeu^a(§ih. 

@£lai6ueirey GiaiaulLi— prr spi i—eh LDirietnpiLi i3\\ju^s,mi9,s^sa 

lurra QajeifluSlQeSlgg y$i£,nm jg. «. *. fuiu|l (ip^cGufi 

&sunam ermiaeirurrGS *$itflgiitbG)ujb<D yfa^^qrrrrem $68>$iqLb 
Jj#*«wn"««ur Gu>jBjfilg ^i/5)(yi«vS)cu urjeue Qffiueunfr&Qenffsrgi 
Mjfmatm>u$eo t5iALj&)3jr>vsr. §4 wh«hhh : II ^ftTSTO: II 

*fiff aftgf^WRT ga^hTw^m T>OTT»n^, fl^fST 
*pww -si^frsTfor TfTTfrtfH 11357 W*$H Hfr*w 
95 I 

il 

S siift g^flif^f *unquiw gq T ^ 

\ ndft ?TOBI#If?frHlft q?TfR 8# | 

III fS« 


'= ? R s ?f^ »T## q^f?: fwf«r %SPR=qfT 11 : opimon^ 5* OPINIONS 

Mr. T. V. SESHAGIRIAIYAR, B.A., B.L., 

Retired High Court Judge and President, 

Lexicon Committee, Madras* I have read with great pleasure Kanchfc 
Nagalinga Munivar's edition of Itti Elupathu (lite- 
rally, the 'seventy spear stanzas'). The story as to 
how the poem was composed is romantic. I hope to 
write in detail about it later. The aim of the stanzas 
to give the life history of Sengunthars. a comm- 
unity of great wealth and influence in the Tami* 
country. The poet belonged to this class and speaks- 
from inside knowledge of its achievements; Ottaku- 
thar, whose fame as a Tamil poet is very high, has- 
given the world excellent poetry, albeit it is the chro- 
nicle of a class. 

The commentary of Kachi Prathapa Kizhar is 
delightfully simple. There is absolute absence of ped- 
antry. The style is terse and elegant. The Editor ha* 
given us an arresting story of the origin of the poem 1 , 
and his explanatory additions attest to ripe scholar- 
sbOp and. considerable acquintance with the Tamil 
literature. He has done good service not only to the 48 opinions 

Community concerned, but to the Tamil reading 
public, by bringing out this rare edition of the poem 
of a great poet. 

The printing and get up are very good. 

T. V. Seshagiri Iyer. 'Govarthan.' Kilpauk, 

29-12-'25 O Dr. S. KRISHNASWAMY A1YENGAR, 

Prof, ofndian I History & Archaeology, 
University of Madras. 

I have just seen a new edition of the Tamil 
classic, Itti Elupadu, of the great Tamil poet Otta- 
Kuttan, the Poet Laureate under the Chola monarch 
Kulottunga II. It is a remarkable work of its kind 
and has enjoyed great reputation both on account of 
its own merits and on account of tha great reputation 
of the author. It is a historical work bearing upon 
one Indian community called 'Sengundar.' The 
edition is brought out with a commentary by Kacchi 
Pratapanar by Kanchi Nagalinga Munivar an ascetic 
of the same community. 

The editor is well-known for his retired life and 
active interest in Tamil literature. His publications 
are many, and among them mention may be made of 
his Coronation Tamil Dictionary, a handy dictionary 
of the Tamil language. The new publication is likely 
to prove of value generally, and may stimulate effort 
in the community to better themselves. 

I wish the enterprise all success. 

'Srijaya vasam 1 S. Krishnasawmy Iyengar. 

\8-7-'26. J opinions 59 ;Mr.C.T. PARTHASARATHI MUDALIAR.B, A.L.T., 
I. E. S. (Retired) 
Honorary Presidency Magistrate. 

C. S. Nagalinga Munivar is well known in the 
field of Tamil Literature for his scholarly edition of 
Tamil Classics and for his antiquarian researches- 
The present book «Eeti Ezhupathu' (^^ e r& u &> 
traditionally ascribed to the great Poet Otta Koothar. 
is an ancient classic which, though not in the best 
istyle of Koothan. is valuable as throwing a flood of 
light on the ancestry of the modern Tamil Com- 
munity known as Sengunthars or Kaikolars the 
familiar weaving class of South India. The Poem 
attributes to them a divine origin, and attempts to 
sustain it on the etymology of the word 'Kuntham' 
(@fab). which, the author declares in stanza 42, is 
nothing else than the Saktivel or the peerless javelin 
of Lord Skanda This position appears to me to be 
absolutely untenable if Skanda Purana is to be 
recognized as an authority. But I have no doubt 
that this central point would be clearly discussed by 
the Munivar in his critique, and the controversy set 
at rest. When that is done, the present edition of 
■Eeti Ezhupathu' will make a valuable contribution to 
the historical study of the origins of South Indian 
communities, useful not only to the Sengunthars but 
to all students of the history of the Tamils, t 
heartily wish him success in his present undertaking. 'Guhalaya', 
Purasawakamt Madras 
21 at July 1926. •} C.T. Parthasarathi Mudr- <0 opinion* 

Mr. R. BALASUNDARA MUDALIAR, B.A.iL.T.,. 
Editor, < Doodle', 

Born and brought up in Canchi of crowded historic; 
memories, taught and trained in the sacred Mutt of 
Tiruvaduthurai, author of many valuable Tamil Works ofe 
Saivasidhanta philosophy, the Revered Canchi Nagalinga 
Munivar has always led the life literary. 

In recognition of the Munivar' s merits, he was 
honoured by Tiruvaduthurai Mahasannidhanan Srilasri 
Ambalavana Desigar Swamigal, by the great Poet Dandapani 
Swamigal, by Ponnambalam Pillai avl., the translator of 
Tolkapyam, and highly reviewed by Dr G, U. Pope in the 
Asiatic Review. 

The Sanyasam bestowed on him .at his sixtieth year 
really expreses, not a title, but the beauty of a pure life of 
high thinking and noble living. 

It does not need any very rare scholarship to pay the 
meed of homage to the Revered Sri Canchi Nagalinga Muni- 
var for his having brought out this classical work of the* 
Tamil Poet Ottakku than,; in his series of Sengunthar Pra- 
bbantha Thirattu. Ottakkuthan occupies a Placejofarr 
altitude as high* as that occupied by Milton or Bhavabhuti*. 
each in his respective sphere. The Revered Muniver has 
undertaken: to devote the riper days of a life dedicated to 
Tamil Literature to« % the editing of this Thjrattu, to awake 
and arouse ih the Community of Sengunthars a sense of 
their glorious past History, and to exhort them to live up to 
thcjse ideals of thei r glorious ancestor*. B ut for that ideal 
the erudite Munivar would not have cared to stray into by- opimons 61 lanes of Tamil, neglecting for a while, under a sense of 
self-sacrificing necessity, the broad and well lit high road 
of sacred Tamil Literature. Nevertheless, the Revered Muni- 
var has laid the Sengunthars in particular, and students of 
Tamil in general, under a deep obligation. The only repay- 
ment can be the realization of the hope, which, let us pray, 
will attend in the largest possible measure. MADARS 
13th July 1926 R. Balasundara Mudallar. 62 su. QP(IT)&i8ISr Jj/55)6S5r u$uuitw®m$ (SeueyLDuSlepipgiemffm 


,(0 QljD T U) «> 

iS if) uj ir u) six 
< jDL^)iuiru)d> 
^ (5 sfrsij ir (Sili 
<0)<£S9f!C2iLirr(369r 

QuiFI(Siuir(3fisr 

#l | n5)(3ujir(S69r 

G)u0U)ir(3«sr.' G)^/e;@/5<5/t iS!pup$$5)tfjiL(Bi £§)<3©7«r ^rremLJuQiLD jj/rebaar 
u S3 sots got (3)- ^iKneuatsrjiM'Gsn' ysfui—LOU&gi rf>na>m &rr&>§)lp 
QgngiGjisj {ir,uLDrre,& G\#iu$ gb^Q&uvjpjrjjy,!!? Qaiwgjjb^ oBjbmua* 
uhsdsci a^ssrffy i|/E;«sofr« i&jb®s>JDUJ gneoaeir uSjieisrQfieisrgjLb 
ueme$>i—& aneogGg GSrj&&rTLD6ssfl&enrT& eQeiTt&i&iuJ Q&rib'g > iB& 
LnrriSlesrpgi B-tt)uib§>t <5/;#sy ^A^o) GhsrrswL- g^ia/i) 
«ULPcK«U) (Lpg65lujem6U3iemen3 : &itDUi33>§iu Qu(IT)LD Ljeueufr aen 
uecijnit utri—uuLLi—sureuiTLD. 

<g,r$luL-i: — Gl.yjs/gj/B^s eSltsmu&it, euu).eua ioiSl6S)3iA G&miSeo 
LD&rrLDsm'L-u GLDjburrtb *6urf)<sb Sto^Ga G/5rr<&S)uj ^)(5(y)46<s 
G«fT«u^ ! a;i-«'" eSjbj£)l(iT,!B&(nj<gnjeu(t. £g)^63>«w ^eu^iruiurj 
G&q,3,§?i[r uiLi—iLipgrTeyLb, 'entsf-e^nu^iStestma - «i)g)«@ 
GiLjbunsi Q^«r Garrasr ggjar Guxflswar epjbjBmfre Gi9mi(§^^ U^)uUir6IT(5OT)(r 63- an ems,. 

|3)/5 njnjbG>JDtT(3j&)lujerr (tfi^memi^turra smtuaauutLi— 
i»iLifQuj(i|)ugi eresrgp/ti QgiueS&u i3tjur5&,& lB&u uifiesiio 
lUrresrgiLa G)<?/e;@/5^(t «uii«u/T6u«fl (LpgsSlujeun)6mrD BswresttMuSlp 

Cany) sir ^/rsiidjajei/rr, 

@5 - c. (LpgeorrmJ @Gsot St^ths, Gffaipeisr 'puniest' arm id 
Outuq^LO GluTjie^esr . £g)6u«w £). /J. J070 - /i> ^em® Q^nQSi^l 
1118 - ii ^csurQ ewsmptLiLD ^fx^nemi-.&jeisr. @«u«w loj,<3X 
sfila&tjuj G^/Ttpasr, ^)«J«3r u)««w £g)ijsssri_n~ffi/ @Gisvrr^jj//B,K 
G&rripasr srssis,. 

e^C-i—3iSn.s 1 3 > fT Qu(iT)LourrepiLD FpiLisj-GtiUQgu gj eui—Glumifilai 
&i|b$L|Tiraniti> s*t$ujuiq.Giu Qtffim^^^fr eitlgSjlrrgemg 6tQ£ 

U)iS9ii£liuiJD, Aitjgjjii &(sn$ QfigeSltiJ lSI/d ^/jeoaier^iM Quoeo 
g)mss)&>3i(9) <g^i—ri)3>ff>§>i(!f)Uum ermugj sstkremLD tuets)rj tunic 

(9j - q. 6ui_G)iruTyS)« arrnj&L-irrnemLts ^ec<s^iki Slrrpjsj 
(Lpsni—iu <sgiTj0iiaiT6S5ri—mi&enrTeti L/emesruJuuLLL—gi. <3\s>l &<s<srjb 

eiEj&rr &iiu&l6s><£ umenflrrem® urr3,'j-pe$)t—UJ& l j. Qjuu^^iuSiscQfijT) 
UL-i—gi u§$6w ^LpsurruSrrLO Siij^^(ipes)i—tu 'Sltoipafriu &<mri—LO* 
^)<a aemri—LD <9j6ar_gj/,puu/T,£<s Q&iremL.. &U0i ff,nemi—3,s^sa 
«(y>(5 *««!_«/ sir &ifl£6jlrrLC>', tBeueSp-fr <Fff)^^)/7/i', (Lp^scnesr 

Q^eisrQiJorTLfiu3e6 'ajsgqrjrTsmu)' tiesru QuiutfJiLQ &ea 

L//7zi> 3,ff§\ujuu &6urT&tTifliufr uebrerfprruSlrju) Q&iutumiT<so urny. 
Qpu)-S,gimrr. ^^smsin* 'si^^ULjijnem Co uesnsitfrjTruSijtQf 
Q&nesresr &s&Iujuuit' crsar 61/(503 'Qanr&fsresiL- LDessn^ed &aiaui r 
87 eugi Gi&iutuenrrefiiiA ^jD~lu-ia£li—&&JDgil 6t<q§\iu ejLpndigi 
arrem l-ld <£teuQj,itu L$es>6ioen turrit unemenujui ^mGesrifliuuu «61 u fi u u irflr0«r ,t/f7/r«iwr^^j/«r G)^ffi/@^/r «uii«WT«J«f? an-essnJutf gp/u> jj^/ 
<fftli$. Qiucgugi ersbrmuu) ns/r^/«gj^ £/s»sott Gi^ii^^ama 
■ &(!f,pLJUi—rT§i. 

i ^tlt-Atfa^^/T 6). lS. 1070- «) ^rx^rremLS^qj)^^ (Lpgson'&i 
ygQeorr ggimig; G#n-«,p«r atreo^eufr. «#ffl« a£Sltuuu Slsurreemf} 
4Ufr S> i3. uGfasrrrtDiTU> girjbjDrrewrui.m j5®uu<gjgiu3eo tet£ 
,ifl«ari_w^CSsu lunipuutTem £giso ^pen-emi— urrrrrrg G&arx 
,&mes>9i tumfliuek Qmp, — 

*<aufrjfij(<5iflii|. uSIsarijjB^ub (SuirajG^ Qius5i<sBsfl«D^<i 
Qsei^ib oS^gjujb^ <2u>jbfl<2p — ©iBi^u^ (Spiral 
QojjDujg^g LDirarrLjuj affjuir trirgg^iBisu) 

■srsssjj urruf.iu ^(^«« ae&eSprjiraeu (LpgeSiurrit srreo&geurr. 
jjtruf.iugi' ersirgp/tb pesieeuLilair ££, — dE«uif]0Ojir (Spnrmjd arirtrtr& 
^BiQair^su <a«8Tir(i5««»«)u)ir Qsn-ai^L-uCSuiriLi 

©j«Di» : £)iJ i fb£>»r «sroi«sfl uirsDcsr 
g|iBi®«ir(j5ai6sr U60«s»sou)T Q«sriu^)t_u(Suir uus 'y£*J5& utrrrsnrui' eresrsgi/zjj Quiufilmneo *efla/«n-£)@») 
4286- eti /Jfr^dSoagldrfljOTn-. j,^ «^J^■<a)«^■«ra^^_tb , , 'a/^> u u r or ® «a> r 6$ 


(SsuemQu). g)« asSta &e&ltuuuit ajsgLiprrsmLb «^#*«@. 
sujSgGurTgi sriLuf-mutsf. eifleurr ^e§ii—G8eoemo crest np 
ffo.jr)ieunqi)L£> ssm®. 

«jju$)«b Q&iuggrrap&rreisr Qerreoeo QeiiemQih. ^jeuft (Lp$& 

Csrcaai, @)6a)«i7tg|iu& dfiyig)iaar. i9fisresr/r (Lpes>jr)(Suj 
urruj-iuesr ^K^uusDA^O^irdiaiiiidirui, sSaSljuiGfiyjgisDv, 
g6a9n^giiu&6ffay)sir iSdiaiar^^ifly), ®T(g!T*8! G«»yig)iajf, 
^iftUiauuiraBfi, FFL.ifQuiy)ug|i, a(i£LiQu(i£u^ srsiirgiyii ^fiv> 
A(a^Lorru>. aemi—SlturTa ^Jeuaaanr^et) ercsrSljD o$i jtA 

@ - l/. *«/r/i/C5<BUJisir jBrreorTuS^aQarresteu* CTeirgpyui njrres>eo£. 
$nesc (yj^flir (Lpgeo epiLi—a3n.&giiT G1<? : «l;^^,t«# G)ffn"«)«i2/«jn - . 
^^/ QurT(§J5&rr§i. ^)«J(t (Lfi&osr (tp&eo utru^tugi, '&p-#oi$t 
lUfi^rr^i' sTffsrQjo QarTarenQasssinQiui. ^i^i, &F&611GJ) gjmgp 
^(^(LpoaeoLJuaeineOLJ Qurrasr a]iLtq.e8tb ajDibgl «-«HriS^j^# 

&&$$$£, Q$rTI—it&&llLI(T91 B-«SSTjXLlLJ®LD. 

Q0.—5 44 u u u r m <$ at r 

'ptTsonu2rr& Qarrensu* uituj. iu eutreongy: — 

'(SareOT seomar 6srS)sOsusii(Suwp 

Q&irQpGjB Ljs(ipifii Gl«rswri_irir/rr 
<3u>6D/r/r <950|i_u LjsOsuGlsurgyii 

6ifl(ipiJ(Suif a*.ppdr QpQguQuirtnu 
jtTsOir u%<£G<55ir swsuiLjibLjsiDssraj 

^sflsbQsssr jSisiDfpQ ^TilOqa^) 
u> it 60 it Qto gpu Bfasiraii aiusirAirjpaj 

aJOTQiySffif (S^iry? u>swn_«5<3u>' 

«rs9TAJ(^u> 'QfiTjfi LDsssTLSti &$&&' 93 ^tb Qetutijenrrw &rremu 
iDetei—eii ffgau u$uurT§l<fliuiT arriLiq.<u, — 

UTIEI<£)lUCS>(T 

GlU365TpQur6STS5fl 

C3su^)uj(Sir' 

4JS>Ql— GST «i.i_f7"Jj/ gSsflGlLI /5L_«@ti £ln)UL/S5>L_UJ£/. 

'^(rrj&6mugQpnmmnu$rTLb\'^(rf)LCues)&gQgnmenrTu3rrL[>' 
•eras ffj/u> ejQaafleo «rrs53ruug)fi)sw/r)jtf. £§),£/, '(Lp^Q^neaenrr 
-aS/Tii', 'ai&&@QairTeirenrTuSirTU)' erexum Gumskgu Qgrrdrarrr 
-aSjrtb urrt—eSlGti G&ny><»ix usmaQnJsirnjcjn^tJ L/#ip/5 jy s^giajs^- 
@ies>&g> gn&sr «jtliL_«« 1 .^^fT (ipgesr (ipg<k uniqmfr ervsrufr. 
.^9/^smcur d^JJ7T(L/CS«iJ«inr(5)ii). 

iDfmgjfrg; G&nipsk $irjessru.rTU> ^Gson ggnrng; Gfftripsjr 
.^p^u>««Br, £g)«»arriutf><5«r &twarr Q&n\f>vsr stwsu. ®IJ50 @jrrngg 
{rrTgGffrrifisbr arreo^G^^rrm 6ptLi—& Sn.g>jBft, 'gdtauurraLi u u u w or ® md^ e# jfti 
p. .urriq-arrr. <$j,mrr*> a-p/botfiS*. • ffi l tf G) lU(tfuJ/ ' ^^ 
<*J*(!fijil QirmsijTtTS Gerry*** g^^rri^jS^wrib 

-airemu uQSlmjDg]. 

rf^Q^* ^"^ ^ , ^"** *«®ir» <Ca«*- 

-lS^uu,. *JT««™ Quguw* ^^^ ^^i^ 
-Qutrrifiujxrrrrg,' u3m wrngtmruSn) ansm*. * - 

^jrcMfl' ^m^^^ujBtr^it Qfifiuj nyaorjDs,. ^ OT/rA 
-w^w^iun- u>u.'«DU)Uir*4i ^aDjDaijBOT ^^^^j ^^.^ 

«0U,!B^lilipu U(T6wflQ,!Fl£l«5 U/TLCFsOn-©' 
^■sw cu^ib ffili^. Qiuqgugnsi a.ss5r/r«. 

'cr&r &[&* Q U(3 Lt qa>«i* ae5 i @ «&®/te/r* SWA®,™*- $3 u^)uLjir 6n> (!5 68> < r 

,91 ft, fa G) «<$ ir^ir«> 

LHU69T J^lfjij J> 3j 

c«jsr/T«. 

9»li_4 *.^fr G^rrtP rsniL®^ @®*u@aafl& 0*;Djrfi«u 
&®aimb<y>ftLi uAa«Sl£iiaren ujam*®ifu5a) tSjDJBfimfi- &)«"[ 

Qumfr aiJbusoA aa.fr** srsirffi/ culp/ej® mfrpgi^ g)uG)<jiu/r 

ffl®«j/r©fr efr&uXdiQpsi #pfoiTto®&®* Gurr & u> euifiuS 
eye/Ten @®Qr5&eSl&&n QjruSwtfd® 7 «nud> ^jr^jwww*- 

46U6U/T ^ibjs/ njnguen, — 

< #) ( ij63>;saj6iiG>6n' 
jglssT.iDSffsfil «065iu jgsro.iDUuaj.ibpsir — «j>«rp 
iD60ifloj(5(BJ a«-^^60irir lcir^irGjBT* Qairwip 

i3jDj5$eufr cream aogjeu/r. ^/rjit, g)£ i-i/rtl® ®a>- 
6s>e,GtuiL(&u LSlpgiaetflGeu d 1 sir aw if g]p6&5J©ii>,— 

«U)fiwiiDiD©iB) a^^eomf iDir^ifG^ir* Glairwrp u^)uurcir0ss>ir 69 £g)eifl, 'Gsnip wsmi—eo pgaib' un-if juoiit 'aLbuQasrargyiBi 
@il)LjG)fiBr«irfl3;/i; arraflQiurru-i—A ffn.$gQmm 42/ li* erew oj^ijd 
iJmasfTfiU Qaiemrurr epesrrfilensisr c ^5J7"6i//t<k<k Qafrcirar® g>i— i— A 
4n.$$fr SfranifiuSeo iS/D/j^a/ii ermgil aKgaeufr. <m§i, — 

'fp&p Qemirpp j5iri_6»6ST^§i Gliflrr^niiCSffi a».iq. 

«<&<£! iu«D6Ciu<s gjcr^gj^^jfii ds^jBgl <5iri|)<£ 

■sajarofluj irCSasircsr 

U£ij£l lLjl_Co65T <5<$,S6SJTLD<£LI uirsrofl uiri_u us35fljB§J(y^^lsiT 

U>699TL.60(SU)' 

fiTsirflj/ arremuuQgipgi. Gi&. 64. @l!52jITJb u^uuroit «Sf« 
.*.,(f)fl2/«@ QiLi-8iff n .0,g,fr u/Tif tu •efirTU&GdrTUup-ssrfl'uSleyetren — 

ffiDiu (S<£rr6TT/fl ji>6wr g5S)i (ip6gr 
(3<ssfruSI$i) Gldiir699ri_ idl_^ss>^5 GIsuiEisssrsb 

Q«ir«jsr($ @655ri_ir QffiTfgij^^Ssu' 172 '<£(5ii>i_<5G)<5ifl uSIilt- @swtj_it 

<£)|_<X<95 fiUSilolOJlfl Gl^«ST65T(fIff) 

6uiriuu> 60irj5^i iSdrsnsirCSiu' 

Q,£6sr63nr iSjfrgyuj trirsflsoius 
Q<srr6frss>6ir QsTS99r($i_6CiBi Glair <£)uu 

u)§i(5ir*6»65r C1ujiei(560 jBiriu*s»«ri 
*ir«wf irfiuir^^ 1 © $$($63* 173 174 193 U^)uUir6IT069>|r 70 ^<fjQeuQi^£jia an iLiq-eti eSleyiULD eps<sripjis> Qunq&eb 
guSt&eon Sjl^uusmff, ^rrniuGeusssrQLD. '^rrerflGliun'LLt—<x 
3n.g{56®' sreaugi sjiLu^m urn—urniM. 

'e ■'-. 5/t-' erm&ri Quiu'r 'spiLiSi a^pprr' srssrtDntu^ &us 
rfjpn. .Jip&aireyLD, £§)u iS.rjurBpp&eiT •*T(Lg,uG\uqx>u§i^ 
a>es>L-& QffiLwsua s^jih, stsw^/ (6Tjn~s>snT&nii)ujfr 'eusmem& 
&rru&' tfif (j/3(5« ^tr&fr ^eunam Qeiupcyetfluj 'ueveufr 

L-irTrTZStSTLD' — 

tflL-L-Liuirif^iji^^CS^irfr Sluji^a £,snirji>d ) (oSi} eOGtissyemlt 

diL-i_rr65T 
«pili_<%<ft L <5 &,Qmss)] jf>rri£> Qfsoa&p tgittjpgi $>m<3p" 

g)eifl, ' prill ip prreuetifr &ifles>p' uSec, — "erra-suS^i pwuetiiis 
C)d!fr®««« &6Slemp luemi—rrSiuj Sn.pp oppeSlturrsmrr, '^©^ 
aw./^ QpnenmrTuSlrrui' urrQiLcGurTgi, Gula&irxLD G&nipm 
G&lL@, a^0 aeSlesiiu GiiuniLi-ff QerreoGioxskiyi G)&n®simGun§i 
urny-iugi" sretijD pemeouLSasr Slip anemyLb, — 

l3q.<£<£gjl Q&i65J,fD ^l©u^| G«,nr6iTU^] QmsmusQeO 

<9J4-<£a5gJ Gluirpiifl fiSl«<£!iru) Cojirip aiffiariEjatSOTr" 
stem jd iheSlpgi&n/D uniq.iu.Lb, 

'eSiaSinmGffnip^iecn unQiinGun §1, gjpw® xemessflesHU g>®> 
uniLi-n&u unG\L-<<rsrir)Gun§} u <r isj-ili gi" srm jd pern®) u die* 

"6B)«iq LD60(riq-iqnii aararfpjiEJ <s563f)6Uiriq(65 
GlffiiJiu <sf!iu £l(n}WiY@60 — snsutuii 
^jsirjB^ir iu<ssrT(&j(5(r ^edisnsC'Swp ushsifl 
suarfrppmu pmitppirQsttm u>rr«r' u^uuirflT0fl)ir 71 grestp Gienemunu urriq. iuld ff^pph '<qlLl-& skppfr' eresr^l 
Qutufr GlurbfDnfr si etiu n qjjld s-eirfr. @£i&petsrrfil 'e^L-i—ih' 
srmuff,! 'ujsguJLD' aresrjpi Qun^err gar, peon so, urjjpuJLD 
e<S)6D£>3)iu unQpet* spiLi—A s^ppfr ansopgj snips Qssmun(ir)Lb 
s-enfr. 

ajtli_<s«ri6 if'r Si. lSI. Ljppnu> ^•bjDnewr® (ipp&i Q&nip 
Gp&p&ngj ®jr)UL-iL-m ^et'srQsu^p GcfrTtpLDGkewsLit umq&t 
Si. lSi. 1118 - ib ^sssrQ QpnQpg} 1143 - is, ^smr® eusnn 
^{UffrrsmL- aSiffljic Gaiiyisir, §,}eu^T ppsmp (Lppetinui 
g,G«CT^gi;w* Gjny:«ir, eSia&ijLD G&nipeti ld^sst ^sjumi—nCa 
g,Gs0n£aiM* GjripbH, ^eom LDih&sr ®pgj JiJJ GffiyisJr, 
*(iiaj GsfyjsJT g)6i/fT<as)Trriso Qurfl^/ti a.u^ffl^.wuuLl®* 
asflijffi^ijsui^fB o)OT,pu>, ^fflffliuir sresrgjiix, l1j^ iS^t 

@ - 4. '&sSla : &&&!TGurr &$' erstr/p) e^iLi—As^pprr eaipmi 
auuQieuesi^ ^jeuifliujbtjSluj ' gaaiLirrauup-eNif}' srsw@yiJa 

arm &j(rr)Gij&srevrbtDrTeo ^n5l«. aujmG'.ff.nei^i—rrfr 'uLrsssfi' 
UfTL^tLjLC! 'Q erne tun uSpih' umsLiULD ^uiumnec '3-.&&8&&V 
eufrpSli' srssigti Smuqu Qutufr QujbfDgl Gurrev, @lLi_« 
8n.p&,fr '^(fT)Uiues)3i ff, QpirensfTrTtu^LD' , 's^sorr', 'LSleaes)mp 
prillLp', 'urxessfi' (LppeSltussr unuf. e£,a§inu> G&nLpm (Lp&eSI 
Giunjjrreo 'aieBsffaanwrTppy «T«wguu> 9\jdulju Qutuesirju 

,QlJfi)JD''' sr iT «T«W«B. 72 u<$uurr6ir(i5«D(r '*°>L&lif)tun ' ST est /q/ f£L-i—a8n.&,s,fr (& ) Geon8>§imi&, G&nipdst 

"^^.s^BOJii Uir(5lEJ <S56i5lLl(olU0 ID T065T IT lll_<5 <Soi-jB£65T 
<8j(l}fEJ @(o6C(r^§JlEJ(35 (S^TLpQOTrSST GjoQlUSOTSSTi 1 

Qffnra)^j6iiCSir', 

srmg)] ajfTjii LmefilesrrreyLD, ysf ^smrL-urrss^l (Lpenfleufr, — 

"ST£>£6»6OT LJ6D6U Co[Tir(l/)65T 63f)«B> < fD&l6'>(r 

s^dgGiir (ipi^.(Su)60 ebjb^Ken e—(D6$)siJp)3> $&>s$i60 

£>rria69T 

srmgu s,nib umsf.aj 'L/sdeuir LfrnensrCb' sTsJiguti arre^uj^^jea 

'i3p-§$ rflgrr' arsjrff)/ «£il/_ a&n.ggrr G&nip ffi£mgrreisr&$®> 

*».£>3>G)6BTgp ^/rsusOirffisir <3«it65t' 

tfrear eu^ii getfltum epeisrrSlemrrei) ^rSI-x. 

6pL-L-&&iggfr iS/D/spgi usnriaty. iLirruSegjLO ^euif 

gliEia G&rrLpewrrea ^e^rr Quiuprree ^iremum^Si QarT($i&3iLJ 
UL-t— mLfrpgpb «Tfiirffj/ ^st0vu GeuessrQiZ). £§)« g^ggjestfrtfleo u^luuirar^dDr 73 ~u$3> rQtbjDin aanpifieo &.emQi. g)u uirrrtgliLmfr l£§] s^lLi—A 
«>.^^/t usu Jjujb^ii un'^-(i5(5<sS)OTn3«3Tn r . 

@ - l/. '■sh.^^sp/T' QgemstflpSjluj QrTu3scurres>^u9<so 
te/T^cru) &le®GfTu3sSl(if)!$gi Sjl^surT (5(/5«@u GurT(§iA eutfiuSHo 

^euG&rrnn ei^^iLD u .gJ^cr/E/asrr (ipijsSliLieiifbgiien ldlLQ.ld 
•epLLL--3i&n.&,s,ffS)nn' sremgn STQ-g^^isc anewruuQiStp^i. 
jjiflQi&rreti su/j^ /sjs) <stswl/jj; ^ifl^surrff)/ ereisi ny 6ULpiu(&i&lnr)gj]. 

&rr&wJ5luJrTrr ^GOiuggi&T &np$,nGg,eSlujnfr (Lpfrggib 
^sisrffj), @0 (Lpss)&)u3o) iSi ij wG &,eufr @-(rjjeii(Lpix, LDjbGttDiTQf) 
QpansduSei) s£lL(_<s Sn.3)S,n SL(rf)SU(LpiA 3nrstssruu(j)iSlm ffjssr. 
LC>tr)es)jr)UJ GanuSsiaaflsyeireir wfleutrrx (Lpfrgjgimi&err £g)<K 
G&rru3s$jm &rrss$ruui—e8sve<r>®). ^uGurrgj ^eusurrGCUJ ff,&$6nen 
&emu§?l eSls,S\rjmu> ^jjem Qieir a^sisrffy G) <? /£/ @ rf> 3j fT 
efili£lii5lsfi!(iF)jrj&j] Gl&nsMrQeuis&ii @igo njrrsmsn&tsjripeisr aneua&u 
ULL^ir* ^eusi^fr waxen Q&rTisiiegi&tconn&sn. ^s,ewn&) 
(^leus^ffleo Gl^rag/s^/T LEl^S^iLurm eu&istg,! su/s^^rra .? G)ffrrsbs\) 
g)i_(y)«irarg). ^ssjfTeo QuGurrgn ^d/g^fflsv ^/«@<«)^,g«jn r 
^)(5«s5)(B Slem—UJrTgj]. urrrruuetsrfr <s^lLl^(lplo Ldjr)smpiiJrr <s>.tlL_ 
(Lp^ff,!Tm Stirsm- u uQSi <£)§!■ s^^^rr an so ff,§ak ^/i/Ga euffiggi 
eupjff) Q&tkitQnijfBfr&QenGoevrTLB ^su«5<B@iJ lSi n)ff,msiis,S^ec ejQ^rr 
©(5 antjem gemg, (LpssrsstliLQu 'GurrevaLL' (Lp^e&uj smfr Giffssrgu 
^isjJGuj^ efiiiLL—S,fT3>3i &n.tjQ]&i<Drrn&>en. 

'i3rru^s>L£>' 3ifTeorT^&,rxff,§lu GuriQ^ieumflmnSl sjQ&efr ueti 
Q&tsOffeiflaauuiL® ldsk^/s^sw. ^juGurrgi £)6S)i_«@u> pesflu 
L//TL_«o<KsmsT7«Gl«f7iswr® ^rjnib&a s ij,9,rnjfr s_smrsJS)LHssiiLi 

<MrrrruJi5gr$luJ GajsmQiio. awursni—fr un iq.tu s>n s> euLpisiSl 

earretiiTjbsl (Lpemp>u5l&i ui^^^emfx r^s, usssrsmt—Uj eQ^gieunreisr 

<§iLi-gi0«.$$rr ir-L-U).Gliu(Lpu^i urns). (ipuf.$& u.i—m 
Qiui3rrur50,& Qff,n(g,§iiLje(T ^jrjsmL-rreu^rTai emaimaiuuLLi-. 
■(tguQufyjugji urri^-sur/T. LSssrsw/r aBL^G^*rri if ires so, m.g>6$*f 
sCsaisc (tpseSltu usu lSIiju^^lo unisf-iqiti ^eueuiliGurT §i ^flflojar 
&ain&u uesr^urgU Q&tuu-iL-&etr urru).iqix a-SOg)eo Qu^iii L/«t£> *74 u u u ir «rr «s> J u u u ir «r (g «» it t* Q^rr^^HLieiTQfi^ecrreu^rra eaeuaauuiLu. FfiLtsLerq^u ju«r a#At!r 
dtirxpnuetsrafr ej(L^^liu n^sstr/iurreo anemuufau*. g)uij)jru^xb 
QPjbrpiLb S)«s)L_««siSa)«5)«u. &iss)i—g£ urr ilglasrr u&jiehrQpeisiGjj). 
^juu^leisr ^Lpesrgn urrL-scaaflejiiLD (Lpmesf}ij6ssrL—Ls).uS!eo <yi0« 
GeuerrrTrrGurrrT tbjD6s>sv& GlffeustsieutLna aSor«£)«ss ak^ t5isir«8fl£7'«rar 

rfli_ii> (ofilsmsmuuLD Glffiu^l^aiSijonrr. 

spiLu-^s^^^fr efiiyifjLDiSm 6V6®sremu> &tjaei}§Si « iixsviaili nfr 

^Ltiifiesr Qu^emLL ^ j/su,T@ii gL£lypuuml-U).m Qu,$es)i£>emtu,~' 

' ©<5n"«rari_ir jBT^swsar^ gjr<£l63>i_ fflS)(5i<£j5£l (ip^ss)60 
iqsrori_ uirsOffBSOT oisioip^^gj Qtogyiiq QusBOTsp(5«uir<3f 

<S«SSTI_ g>JU!U>6B>p<£ ffi<5fflfi!6B>6!jr<5 ^tpjbpgllbl *65T65f)c5 

tfTcarnj/ '^i(jT,sBeiaenujni-.p qprremih' Sn-Qiib. 

eBGjIemu 'Qgrreo&rTULSiLiLD, Giurra^en^anrrTLO QffiuiLisrfliusc' 49 
vQld <&ib$v 8>§i<sn 'rfiesi/DGlLDnLfjl ld/t jsgrrrremmr , ereisripi «xgtf 
SldsriDg]. <siiBJ&gLD g;0su/t 6urripeijtb grrLpeytb Q&iLitueuetev 
u>j5Jg)rra : QeiuiL/eiT. 

'@(U« Qarremi—nm' srebrueuGsr ff,i£\es)ip £jjj)<9>{£/5;SJi7 uji)0 
jS&SrjGgeurr ^eusmm (Lpssflpgi, — 

*GPIT6wfl«5) Quir^!u96iT fip^Lj^CS^sir ©jiti£) 
up-onrir ^iSa^ti «uir$ — ^jxswflsOir 
<&<vrjfc£ CtaiiiflDdsiuirfiir CaJiICcirs @ttJ« trmgQlUTTi- ^euek ^fi^^mm erasr/giib, ^igiaeitrL- 'oil— 

LSasiipemuJ uossierflggeo- GeuemQiiii' ermg)] Q^etofD<Q& ftps; 
jBaSrjG^evn GarruiD ^sssfl/j^/, — 

'«g|,ifluj j565ip piB\£0 Q&aftGqsmppp 
airfiliuppfrjb sirtOiQairC uilLirsmffltr* — #ifliu 
^JB&sm Quir<$uS) 60<5B^^IuJ6ST/r friranmruSlenfrjb 
®ff ( !B<£ifl<3{p ^ir«<sB*6un- air' 

etmgji urns). <s\euemmu iSeBnp,s5# Qeiugmfr sTmnjiLb '$i£lip 
rsrreueofr &ifl6B)&i' sk/piib. 

£§)& Gl6U6S3TL/rr $i(retltfU)-e3)mu-iLD Gurrrr&ttliuiT 'Q^rrenarrilt 
wtuib' QuiT^en^arrp- s-etncruSl so ^ihia,^u urTL.iq.fl) @^rrjr«wr 
Luna erQiggja sutlLli}., '^csxju Gi^p^em eurruSec ^Injsurr^ 
UL-tq. LDemL-ug0rrit QurrcnjiL® rs&Srjfr «j(5«j«k eunLfe<syu> 
«?(56ii«Br ,?/T6U6i/ii> unu^iu u>[5§?,[rL0 ^mi&gu urnlL-rruSeisr' 

eptLi-a axppfr &es)L-®iurT& ^IrrrT^rrrt^esr eSl(ir>uuuLiui. 
ft-pjBsm^iiS^ffljn-Gesr ^miSluS^^^i gLLgi 97 ^w atiu^io 
u^rremia ^es>L.^^nfr. <gi<Airjss>L-js$ ^(/j/s^^rrzb 

@- l/. «l/d/5cs>^ 6T6frugj s-et-.jD^fr. tSjevg^fr &ifl&g>*ir 
ffiiu/j^^/Tiso 'GarTLflmit' arevuuQix. «D/jy '(LpjbairTeo$gl 9©^ 
Garr^l (UfresxsarcBjjUiJ GurrfrQ$rTss)sx#&6orre<sr ^ipfieo&S&jip 
Qeiup ^«ri-«@« Garry® srmu^ QuiurjmiSjbgn' erosrufc 

^)^«s)ssr '^leouu^an[TUi jBrrQarrem an&n^tL/sn, — 

" Qp.flj^Qffsfl Airirosr QpaifiD QpQf)&£iu 
H)D&&tt>p €utrranu> qiasssir" -H u d ur sir (5 «» r icxrsa Qanem® ^euswr? u>rr<B&&>leo ugiemp, arrt^^l, n-tDpeap* 
4su>CB>ei> QpgsSliu uso Qit—miaetfleo Qarrsmi—iTi—uuQ&ljDgi. 

' fFiLu}.QttJ(ipu gjiemp' 6T«w«@« S)«mi_^^ erCB 1 Q&rremrGi— 

M]Cb ueo eSla>aSlU-jiii erq£$UJ Slpgyestrj epm^ 6) iSl. 1842 «^jil> 

^S{UuG&ut3eo en(if)U> Siiquuu urTuSlrrih ygimeu a. aruupiriu (ip&aSliuirir ^/su/radr 

"e-soQasoir^ jbjbfb 6ij6!r>u><o)iuir(ifj uiram 
^)60@jB6w @j£<o)a>j££§) Qujifl«i_ir siSI^IuQut^ 

^ottctt i£)(ir|(y)S9r t )nirQ6»r OT)i (Lpai>[rGu i !r?j§) 

"5. iflstfl/T^J- 6U69VTUSU69T <£lsiriTLjUi ffiffj 

£§)6»S55rujp y,<5« «6wrQu)ir(5l Q&aiGjDirit 

£§)®U)«S>LluSI 60lX>(Tlf<5 «s(j)lli>U6»« HI IT (65(95 IT 

QP&JDiq-tb gjiiuir u$f£\ i£GfBTtr6irjb 
:10. «(!5<6n>q (S^6»j@(S3 a=iflu)6ssrib qararifjBG^irir 
cra)6S)60u5! sOitl_ 6OT£bg2i60 airQq 
uiriDdE i_6s>sDai6ST uiiruDdbsrr Qasir^^ssT 
^^KSaiTir svqgpp (5<rir<£liuirir ffij&^g 

U>68>60lfi«D<9= ^63)60^)^ .SSSXOjS^JD qSOSUOT 

15. ^6ir«sr0OT «iiiq.Li iSfisrssfldssb^oJ&cOsir 
120)16*1$ supp a gpi sflwr 6srir(y)* 

*ujfrgi(3uirr <s«rari_ Gl^jBi^^Qjririir urQargpjie '4* 1 I u^uuir«06g>r 7T 

20. fiffp-axr ttJSu«ru65)L_ effp-irir^ ^jaicuir 

<3sirfi9«9iu>iBi 6s>aiuir<s@<s dsir«u60 jmfl 

Qiuil@£> ;£)<sg$6ir u>ili_jpj u>69>t_iua}ir 

(3uirif)«D Qoi^asBSTL. #/fliu trinuiDrrjB 

pirebijD (Sujir^jD (Ssosbt^b) *J6£>innriBj 
25. (5U)(T63)j^ jEjojajir ^iB&^aj Q60sssr6mir 

6T6&5tGIS$T&Q&6BT 65T(T6fr<SB63)l_ J5<S9T69sflLI qifljt^pL. 

(Si-irajiri Qff&oj St£6uir^ £6»sQijpre-<n> 
ffjB^iflirif i£0icirteli9FiEJ @j6^if o;s55r qaLpjglso 
GliD/Bj^jglsJT Q^irfiiflir^ir^ ^du@60^ ^iruSir^ 
30. £ju)g)i£» jbfr&enfa ^srojuSaSlLl Gl LiruiSso ir 

^j ir a 1 (5 a <sira : 69Tir Qj69>ir®<9 : iu(o)<9 : 6sr ssfliqiDdSlfpjB 
(2$$$® <o)u>irtit_<s an-frtbOiea u9(5£j5l 

85. FFL.LJ. <o)tU(L£U<o)£69r jBITL.© iStjU^^lEI 

&jbjD6uir wjbGDjDiu (njjbQ}D6ifl £j$£ir 
g)iupff3i£) (L^69)(rujira QiiSipjBip p^Gl&m 

6Ug/6»61J ^lEJSIT^ qg)69)61JUJir LDIDJIT 

40. .Fjjj^iDirif iSBfiJ^fflSlJ QffjBassiflir ^srflir^Co^ 
£§)uj6i5l60(£ <£1iu(olu>U2i ^oiujfiUir y,^^j^ 

3rGS)Gl\3)(IF) iBiGSjQ&iTGil JF,S*lJbJD 6U^B§J6lfI^ 
§J60(g6J5T<5 <o)arT69>I_<X<9E6sfl u960@^)U UQgpGgi 

45. ^)65iqp j5699ruir<s <956$t<o1li6J}J jjpipnjjB 

«jb^J iflSDLOjBjSloltfiHJ @j5^jssar LDjtSsi) 
sufijBp filDiSi-fi jBpjB&iBi stresr^ar 
(y>09>«9rui CSuir0<sB* ^ircssruiciiiriLi Qjegj^anrcir *78 u$uu<r6nqf)Sinfr 5 0. 6ii6henQ6Cssr 6ijs»ir<i@Lb GlflJ6fr«Dsrr(yj^ (Spfidjijar 
idit^5«j^ §l^P;S^ «jitjS«j «5r(5^^ii 

CT6BT6JD65TUJ njrijQsgpjli QUIT S5I63)63riU y,U ffJT 

(ippscsu gy^BfflSuj q^siJaj Qsot65tu>iP^)^6 
55. ^I<3B«s»63T^ gjiiqa;^* fftsajT jBt-T^gJii 
eputSSsOirff &6iigs>s03 l ffruuutr uj&Gsir 
tt_iiu0ii q<ss(ifiu) <s|iiq6iS;5 (SjBirwr.ffla) 

Qiun"uuir(5 iiJ)6fcsO<r ^uuirfflj (gifl^p 
60. i5l6fr6B)6iT6)j«rar i_irrrQ^irfflj>i_u U6n6if)(o)<5/r6!rar 

umi&uj (tpaiiutrrr LDEjanasiu iflj^G^nrif 
(tpp&s) g>iu ^irfolaigii (t^^sn^uj (S&iriDfresT 
U3ili_p qai^lssrOTT @iLi_iu jftiru^l 
^K^jB^ffiiu uujSIsotsstli Quftfjjjj^sso (ip$Sj^ 
65. y,6B5TL_ sfiirfr assist ^nrs!raTL_sii trfriuGsueir 
g)ui_|fflffl GliuaJiriiqssy? shjujtit oiesTfolfftq 
igOTi 6fff sin so s*<jb&> Q&mmiaSiso tqsi»i_uj 
g\Gmsss\ if LDffnscGuj6i'r ^hSMTOTjj^nr w^^m 

70. (2;£n'6OT # fD QsOaSTolJ^^ SUTSSTff) aSTOSOSlisOoO 

gjiriTLDJjrr uj'Sbaigy ifjjrriDcfir ifkJua? 
QuirBToJirii d5;7j)fEJffl»<3s<j ^IsBiOTTird&sin^ £>j5;£ 
^Isu^/a/ dEiflaarrsfr *'s)J6F(ej dcjraCoaiir 

75. @LpjbS3>^QuJ6M ^i^^S) (3j[pjf>Stfi3iQiL16iT QuiljCoff IT 6JT 
06m&USO Sii^)0^1 lB>6S>&\3,ty U^dS u^luu(T6ir(5«)(r 7» glujrfj^ssr OTysB>irQu0iEi <suj ^b^ir Clffrr^jbgJ 

LD63)U>d5S>»&D j drLDJjjffi ^SSiipSQj) <£)$9T(<9j68)6D 
LD6ffiif] rfjfT 6>J6TT£>£> SUfflfirf]^ ITU QuWOTCBSirar 

85. jb$L\]D Qj>®pb& ,!§<£l(olup uili_irti 

uir<idc^ Q;gi£l ff)0 id/tit <ss<s ®^<»@^ 

^^liUjT (y)<f)6O0 6lfl<£l£LI65T O 
^^ujqTaii^siTU) Gt Ttc*|bj5j asSirraji rfysuissm 

uirirnrtru q3jj65>6iiu96i)6U!rij> QuiresiffloffifrujiDir 

CojBirirdj (LpsmvtuQpsins, Qiuifljbu L.L.ir w 

uir6S)&w£ly) ^Iqswrssr i£l<s<s 
Couprrr(5^ *uujrir ujiffiafflujir 

^LfjiTg ^gePitunfr (Commissioner Hindu Religious 

Endowment Board) ^euii «sifi«V ^p^ne^^tuneun . ^<s 
ermS'.jD '■§?,'— &§>^ eS.i—uuiLLSf.(ih ) 3,(3 ) Lo §}ST)7)'& §6S,<S?«j)UUgi Q&tuu-i(srTiU> j$mi&, LDiT)emroiLi GiffiuiLjiLaetr 11-ia 3;n<Q^!uqfjih 
Sr&rrLCurT (Lp^sSltunfr <£i&jn~&,errurr<su^(if,!$gj £)em_aauuLLt_6w. 80 uurflTQ»r g)®uu^/r«j Qerreogucugiessr®. Slmi-LiiSlm &®$fi u$u. 

ISM*. (£l!5Wjb GljDn<§§>lujdr arrsmLiuQiiii ujbenjDV 
i3[Tuj5$iha<g2dr •aflu2un(5ij£i r<V°eo«»Sl'H& 6*ry;e*vA 

ft|i»5BU)»»SB, Jb*IW*li, Hi*sb CTCBTUSWRI (yjeronjGiu q&G|pjb@u 

(5- Lf. 'aafluQurr^ugi' ffilif Qiuqgugi ^ip-miGarbfiiu 
eenuuSlev ^i&rftfl ^gHurr&u uni^iu^. ^&Gm ussrgurgi qeo 
eufraerr gesflg ^ssflu L/rr/^. u3(^ilji3^jjLb 'umi—a Qaurtyeueist' 
'Qarremi—a Q«fr(5«u«M ' sreiipuisf. &1D15& LieoeuAaar u/ul®«- 
<*G«r Genip Lcmmeumneo QgrrgjaauuiLissr. 

a>$u5li6 igip-iEiG&jprflujQgeisru. QljBJS/Teo eusmuemu ^^ajrrmfr 

'6T6srpii> Qu0ibi«ti1^ Qiusirpu) Qu^ifiiQsoraS) 
CT65Tpii Qu0QiflirLJ?)u> i ib <ol^)6srpii> Qu^sflsmssTCSiu 
srsii ( /Dir6i5l(i«D(S5 < »(o<5Bir6frsa><s 1 i (S«(365rB , ir < fi/r60ir6STT«2li*> 
j5e&ij8§l jbsiijSgl jBOTffji' 

<t®^j/« a>.g)iu> sfil$$puGufr &)eo Qarreisr® n&Gipfcgjiunn 
aireocueiapujeinjD amrnrufr. /51b jsmLuf-eo Qu(njLDurTe$iu> 
«jj«j{reu/T LD««(g5«Sl(5lii) GIuujit, lj/tlLl-ot QpuumLi—ar 
QutuprrsiGeu arrsmuu®cuss>& ^eufraetr ^rxiriUjBgnSleurrpira. £g)#£)0«cB>a euipaaui (tp^sw (ippeo $($LDifles>& QP&&* 
&m& (tfifitSiunfr ^sufraenneo Si. lS. 1893m u$lil3A*ll 

UL-L-gl. u uura ($ «» r 81 4i9<ar £<£ «#£) LD/T6utf u5«o £) ' ti. 1736 si) <3{rjimG3ijbt&iu(al$9su- 
j@jjj>glTsmetiu urruf-iu \$ #fr<gj£) iQrresruLS^arT* Gp&loi Qftir$$ 

GffOJ0(«5 sjwiflsfo «T(y>/5^(5syflua0(5^ (jjf (sifrTswuiSpwTf 

■QpstflfuGrr jsrreSletarTec wqgQei;® ggeufr ^«w/t. jsneSenn^ ut(tp 
•Qov®^ «Jcrsurrp 'eSrrrsrrrmtuessr oSgiuti)' erarsgyib ttj^.uiTssr 

@^^fr (Lp^stSQujsjfra <9h. ( n5lu)(ip «uirfEi<£)isvr««TTsb 

jspffimiarrmurr G&n LpiAmmoin «rrsu^«//T. i3a)mtTeo^^eo 

^)/5^/7a) LCu5«5)fiU £[j)6U£l<9rifl«S5r 8r&l(Tl£l (Ifi^sBlUnfr ^6UIT 

dsawaia) ^)(fl^irL/£ru) <aS. GmneSl^^iSenesai ^oihaen urriresiai 
uSvsr £tf> usu sj® Q&rrem® Qpgm qfipev S). iS. JS6<Ssi) '# if £)sir6wri_ Qjibis^I triruSj" ■5jiEi«6iTir ( i) 

G^swsut* fieSQpaig) ^wi^iS^ *§i®&mjD 

0pu>§} ^irQcsresTenCSsu 
^rrifQairawTL. ^rrssTULSir air&Qrarip ^nrsuso 

«n6«rp(o)«iBi ^jB^tfijuirir 
jBiu^S^ir ^i_ui3srr«5>6ir<5 ^i£li^)ss>ssr ii{68>ir^ssr 

Si*— 6 *2 UjBCtuir at (tjotxt 

<5urf-S)«ir«WTi_ muSensiifi <£liuir«irfr oiagift^a) 
(5u«p to«(rrr06O «ir6U«wir (y)(ii),s(2airir 
<3jB#Q*ir6iran_ su(5sfr0up^ GldFfi/^^^ir mrQu gpt s 
jS)n5!60«@ u>«ssr«:iri£l (Lp#a5)ujir p-ffilOTfl 

j&ifi&pLiirib «$. <o<suraSli5$i2dr6B>err <9/aj/rasrr 

QfftiJ3jgl 
jESI^Jg j665flu)u5I 6»60UU^1 OJfTipSiJ ^SEiy^gjJ^&lOTl p 

QptBKgjB ^68>(p<sii<sE Qcuq^it (oloj (!££<£) efflsroa^^swrSstfT. ' 
'u[r(5s06ij ^l0U)u9«B6O jj^iflgS/OT).© SI^iej^jb^it 
ufirarqp ^laiirsjir iu«@ifl^Isb Qffujasaiu 

UTdEUJ<S^ CSs3TfT(i(g*@S»3T6BT 

•sir^soaj gpgiu g)i 6g)ir Glu>aiiij|pp gjiiuiuasT 

g)6OL.<S-L0 (£)«0lT(9 : 60r ^SOllffSWT aj60fTff6SVT699fl 
60ll<9rLD6S9r fflTlflu)^ UOTT 

Qjoaiafl^ @j655rirjB§lCl«ir6irs»r<# 
^difloaijSs y?ff^60ir jririusfl^s Gl^ir(ipiBi<f) # ib 
® ff lb g gi 

eiir^ii) fflu(5iBi6Bir if)(gilui_«o 

u>«9>i_iu ojirifl siJiriuicfSl^gj 

,pJ6!D6Vr(S61J | f)iJI_69>i9E l S Qsir^lDCSBreBSTsi) 

(•jBrcsrfl&u) &irmp ^emesstsuQjest 

Q&jbjbir6iia)itGait{m (2anrsfiiJ5ff,a : 

Q&iuGiuirm jnsbi en ir&) su^t^sssaotfi^ 
fiai(9)jji ptrmfiiusOirit Qpp&jb 

^(girj^iupp fflffl<£<95OTr<3«w.' 

Qeiugj,ir Qe. &B$iuuu(tpptSliutriT «3yo//r«er 

Cl <? uj ^ j^ 

6sm°QJffl?(rir toorurr Qirssr^i^ 
*ir^)ttJirQdF(EJ o,®^ Q(T sir u^p®* dFirswp ffssUdflaj^ 

£«OBi«Qi_irp i£l«uir<s56fr Q*wrp 
G*ir$a>a=G,g= 6»6sr<5j8«B>60«jir (2sm_ii>^srar(5 @u>ir<2ai 

U$o)p$jb (aeration &&& UHrtr&Gl&iiiujLb qsjpSunn 
fijjb<FaiGu> GuirgiuxrG^ir.' 

scn^scnuJLi (Suirsou 

i|^luQ^r® £jr«&Q*iiigi 6B>ssSsirai# H*«>|pfil«j«i)«)iri> 
J46wr(5 0*iT6wri_ %i u^uuT«rr®6B>ir u>£u3&tr ^ojir*«wru)6wu) ©iirn}.G)aj©e_<i Qsn siir<ii±.ri*. 
tviBeoeO G1uj6Ji@uu> 

u«£luiS<s ^sirCSsw/ 

^?(5 anQpQ 0L.ip.iurr Or Jesuit ««r 

(i>) ,y IU ^ Jj/. 
OpScSU- ajSITlfl Q65TIT<iai CSsuiu^^l 

g|6ST«w6aOTii upuso «S!ss)iujB§J <S1u)uj<£<S 
5 <£)6B>ff(y>sfb uiujB(S^ir«»i^l«i>*(y)*Bj QstraitrQaiirekr 
wiren i£)ir<s*ii> QuirswpuSsoir CS^joSsiitr 
FF6ST ^irrfjair (SsCsinCSu) lurriliq,© 
■jgwiasipib aiirCsasTirswir^^n-^ufljfruJ iglifJSlj^lib 

10 urr-s* $60iiiSI fiwir^jii Oun^^ 

^p^sff) Q*ctf§J S5,swr "JirQiLiswr 6W©a_ii 
gsirurrsir ^IjDswuJir Qjsrrswrq-UJsb u#£pririLi 
glfiWjDOJOTirir (y^sciir ajsw^aiun-siflif ffi&j«(y>ii 
u-fKSewir (5©^^ITir usirsirf)© aj^aaswju 

,15 <3u(r<s oiirojii u65>i_(Suir.£ QssresTuqaip 
Q<£iu«ju q60smu><£ ^l©su6fr (g^ojir^i^l 

50 psaQpem ssjFitsjjiu id QiDirswrsni-^sir «Tirilu|.6i> 

HJbjQi-p &o>jdiu jir*«@^ ^suOTSlffirp 
Guirefl .Birojsoir ^jrp^L-u qp££ifl$ % u jB u u ir «rr (5 «d r 88fc 

25 (Ssuefl jBiroistiir (ouirjbjdi-Li lj^^sss 

dh.c6) ^/TSllSOir @60sfl6IT<& £i6S>6SlfTll\IUtt , sBeO 

S]p-(rin fiSiHisjb i3655T/BJ(5suirrr (Sairsinfl 
uSiriru) aSli&isjb iSlflujT CS^^§jG!(x>uJ(63 
ffiniresru iSlnrairffOTr ©JirCTrsrar jji&isSrff) 
30 aiaisnsa^ piBipG&ir tSsfrsmsrr^ £i£)«s>Lp(Sujirir 

^Sjj^l^ U^llJlSI^S ^Iffffffili UB"LJlSl65T65T 

u^s^G^frif s£Ix6i5lOTf Lfl<£l^5j5irir «J6!rar ( ib<o) ( !D ) fD 
©jirwraJir 6inr6urj iDiraCSsir aStiniiGajarar 
la.iririDp <s5(/5sifluj uirirujff (fl&i6irff)fril 
&jjb6topj(ouiir68T iDuSlsnso^ <£)iuir« (ririuCTT 
(olffgusu? QdFiinD60iriU(# ClffiEnajjB^ir @60<s(8£irir 
Sjsoaa miroj^gDiu s>S)60,£@u>6wr a=Ti£)C2uj." 

uiraaib $q$i®n6Br&iburi&pqp$65liuniT ^jeutrmsr 

Q & ILl g §1 
<3uiri£l@ <SBIEI6»«U L|65r60jp Qff^ffSBJL-A 

GdsireSli— u>u>ir;5;5 G)«iruj.uJ(56Bsr ld£>sb)sO 
UIT61160 ©©aasifljb 6B>uiBM.$rr LD^lQiugyib 

6 Gluiriutuir Glu)iri^l<E@u Quir(nj(6j56B>ir<8 ^Il1i_ 
snmvS irirp«5>i_<i ai_iiuQ«uirr uj-asUiriraju 
Gu(5Fibj Qairarar© (SuirflOTf) OTfliflirjB/S 
@Q50"u Gluir(|5ijq« (gsrofluL-ff QffBuaj.s 
«iii9q. QiuirOTTLnrssT ^liiStiuir* a=/rfrjfeCo^ 

10 QffiiicuSrfj Qu(j5U>ir i_tb«a>i£> jssw^^l 

^Q56sitrtfl* ^ir§i5 u>s»i_jb<S1<5« @60^^I@y^ 
©^©(Slsirir©© &<Dp& #ir^^ Sf*^^ 
eurrjpQjiEi @,B^ir UDri3,(b 1 fl ( !D ( fe^ ( 3^ir«T 86 u^)uiJir6ir(^«Dir 15 ^q^QsnirQ jB&Gjd luiiusar GuirirGifljD 

Qurr(5(6T5jD QsvQ^^iu Clurrpqp iSehsnmgi 

^Sl£Il^6!nS5T sfiluj^^SUlf ^SIEI@L). lDfl"UITU) 
dS/f)L;63T SljSSOTlfjj^ &(Jf)^UJ 6U 61J 611 l£l 

£§);S63fi,i) #f uj ffl6v>ecGuj6$f Gjftir&S^mtrir 

(ixiiiujSUjB ^sansrosar Qpsms^i ^^61)611 siiffjbjjfilGnirjo 
25 a.iiu)6Uir ^(j^^* afril#i(3aj <sirLL<#!ujfrcS 

<SS33TI_6U 69TU)-lUS!njr ttJ63i»il)_(oUJ IDcS&JLp^^J 

us85ts»i_uj (sjnrssTU utrs3)aiu51 dSlifisBpi 
djirL_# ©ffiuG^nr sifT^siflsKsoT QuusirpiEJ 

(sjirsaru iSljatr^ jBp*-«Jnr iflasGlsngy 

SJ>(Tj633U)uSl Q6»T(ipjB^ 61jtiir6ir r <S ^iloSTSBTirUJ 

/ f&frQi_/np/(gj Q^sii^j ^hj^^Isst Lj(fjjdi) 

6Uir(5 ( iDfr 6U655T635TU) 6i! 633T /El (gj q ^aSI^ 
36 tf,UJiri£liS SUirLpij^!^ ^SS3T655T51(fl UJSiDLjJj 3j 

(if ili_iril i_frt£sa>ir (ipsjfl^^laJsJT (Lpaesanp 
4© fiftili_ir o51i_65f)fi»6D ffifflu)6!nsu0ujs8T Gl^osksaOTSijii 
g)iru(5uT Gl(rgjju)sifl uBssTiBsuasT airSu) 

^(TLlSuT 0jJli£)lf)«BT£ .glil£«3T<5 Q^£653T635T61^ u<£)uuir«rr(5«Dir 8T •45 @655rQu)(r(Bl iSjD^^SCffi (glDKTOT* *Tl£l 

Oiugy jgrf) Quujrf"Q(SBT6!roT ^(ig^aj njsi) susfrnrsi) 
unrrfjffiL sU(y)^l6m6sru uu5!^/(ej ^(gilq-uSIear 

(S&JD&60 <5F0-«<3GlL (oi^^lSsWSMTS @ L_ U}. 6S> IU 
LDSWrjT}^ (o) 3=611 CafDJfgnj lD63T^i£]s3f) |£jS5T6jQJ 

50 @s53i(BjQffi(Lp LOfirussr <3«rrc5p g,633T^^sir 

uSfoSTglJjD L//T r <S ®l£163TS3T<5 GsjIT 637 ^ 

iDSJrgyp s$<£#i£lip ^ssrswssriis a 633T(1}i_6st 
55 stlLQu iS(r<$ «srfljDs»<s&u t3su>ip<9Bs»6iT 

(S as 611(5 jf}Uii,&s : Q&dj0iiL i_63i(bsbt." Garb/film Q^sku. ^/s^/rsnsoff Q&ibg pnsfts, (ipijbgiatsjLbnij 
Qs,§iafr yjf 3ht(qS> (sjrrswuiiljra.T^ ZLpn p'S^am ^8>ssr ^ts^nirr 

@ipT £>3)]GtT 6£<7F)&J IJ IT 111 fBlT<3iUUL-l^.Sisr^^l LDL-ff,^IS0 eU&lg,§l 

g)u QufliurT(nj6;a;<zs)LD!5Si)(ii)j56} &iir)ui3<sts)ssy, — 

uira 1 SltD63)6!frujdB6ULi utrrr* 

..STmeii<if)Lb 'uemrt—rrijLDrTsmso' mireo sswrrj uuQld. 

£§)<& &sfilgg]G6)jr)LLrTes)S0 ue&ipuJ u§jlue5)u& Q&fr rs&gi; u^ili 
LSigg arreVLD £). iSl. 1892. u§jiuutT§lifliuit ^i^lduSssiso 0Gs$&rr 
eeo (LptssSliLitTiT. 

'g&rnsjgiLo' Qftjs gijansvu uniy-in &g>G>M-i &j5<ssfir sresruent^La 88 u^uuircir^flDir <g$<&&pb gjsopuxrsaE srf!s5TUS5)i_iiJ — u##1id^§j 

a/Tteji 1 -,■-' 5V l£SS-:LpQuiLJUJL] UrTL![.UJ3 ) rT@LD. 

£). lj. 1892 u§}uuH§)ff\ujfr ^(jf,uni3:<ss)<sd o J Gstsf!g;rT&sti(Lp3><s®ujrriT. 

'esaffeo(Lf:ge$uj63r' ^j^^jj&^lo uemLpiLiu&liuGnu&G&fr fb&^&l 
u^iud^ff, &mvLn g).i5. i<S6«. uSjiuunrSlifliufr ^(^LDuSiestee 

GsiriBerri-jirti) §$ffirg>G&irun60iSl6rr6Vi6rr «5y6i//j(S6fr 

G) <y uj s, s,i 

ID06B)U3u5ls3)6O ltj<SG(ST5li)60ir^5 d5l_!EJS6Wr LD6i)(3j 

^(gfftDlDuSlsBffO «JfT(356lf!^,£ ^llLKTffi 0-fTUJSSr 

aS!60L.*LD6S5fU U (Bj ID[T 631 CfffBJ (5/5 65 ^,5=60 
^|(563)U)U5S5>S0 uSI^SsflgJ/riBJ G1«65!65T 6U<#,£) 

60irfbj&6SJtr6iT L,-s06U£r6!Dsi! Giutb$ 63T/rCSe3r.' 

«/r©<^ @$)(ririD&m£)i5iTiLi@) ^/6uiT&dr 

4 CS^«6U^jD ^L^fflO^ ^653T!_jr6Tr SULLIED /j! U) ll3 S» 60 ;& 
^lujITdB |TirUJ6ST 

Quseosp fii—'ipiusntr)} guuuvjcstt 6i5!sui@u)S!!3TiJ U^lLILIir6tT(56»r 8»- a«.ff60ffi^ §j6fr6Trir^5Tir QairsmQairjb §l6npiusi}6n&~ 
ssrra:60<s^ gjffClffOeOir ^pcffOjnju u^l^^a^^ir 

|jnj 611 SB) ID LD65TCo65Tir 

Q <? uj <s ^y 

iqifi<£l aii_6Ma5rr Qanrr(5)6ii/ru i_|SO<ja56ii 
@6ir^^)0 L_usuri?rr assniEiffiQuifrsroi &fb3 ) F3 : 
a^^ftjr ai[r6m6!Jr §j6MS»isu u>nr rf jga? 

5 «0jfci^J 6U653T635T nj (ffj SiJ JB <£) y,;5<£ 

(y)6irifl^ d5s£i#ls5T sfi6msrr^) C§6U;£6st 
j^l^iD/r sain^Gliyaj QuJir^Lorr sasiigj first 1 

6UL-I—G<5 [T61J5!rfl UJlll_^l<i (g,liq.SLp 

3 iililiif-uj GlsiJ(r65!n'(5ffi51 QujnrL-i_<£ a^.^dsesTrrjij 
3>p6mrr U)ir6!raru65r Q&ir^p^ C5^ir6BT^iq 
urniSI(gL. <£<£@ii urrjjjCSsiJfl" i_60sustD65T<s5 

d5ISJ@ < f&^ U)ffl£6SST ClLIEJQJB gJ6Tr<K(SSir^ 

^6ff)auj(ol!r65r ^asbqfijB ^Idsifilq. GliU(yujJ65r 

15 6nu)^(r u^jsu QjdojsS a^gjsnir^ 

CSs)(riBJdSi_ sffisirdBds iciriL|pa_ii ustotuldit 
GlffiBJtgjB^fr ^liCoiD,© ^)iai@^ a,irCoiD50 
asr*6U suit ipajajiiiJir 60rr6i51 <atlu|-UJ 
iBir^leJr iciEjaiOT" icsiiCoesrirrf) a@^§J 

20 6U(5Cp^n-63T joQsceir ^swo'SI^uj^ ^sJT@6Uii 
ucj : p^l6aT # a5' lurriuffiffl^ Gl<a(tj ^rr Gl6ii(tfi^^60 

25 -FirifilQffiHJgjjBjS'S G^irifl 60irC§s5r.' 90 u$uutrsn(ifj€s> r SiA^sotsu u>u3es>sor5iT0fr f$($u>$es>0 rsniLt-rrn cQqljuli 

g)«sfl, g)/55ff^CJ"L.ifff0 ^i^su^^i£>nff,0 GefraauuiLi-. 
1. QffM^jb^ sfij5nuj*iu)isiDffl), 2 Qffiwg,Jb$ 5i*i4£iui una a, 
3. Off[W(flF,ib^Gaji)u^a.ii), 4 Sum i, j,^iirirMifflsiT**u!, Gss»<ar£ 
pfiBseaiJicTMsflsiTiaiJ&pjTaisifl 6 &***&$>* iSoiseaii fg ^isn* 
suyji*^ §>$,$>*$ srmusneu (LpemroQiu 1 \$a\-u>u&3,pns,<ss[> 

nprnsSliurrir, 4 wrr *jd& *rrn 0$<3siu (ys&eSiurrfr, 5 pcrSmiaLurto 
sStrnerrtQ (Lp^eB'urrrr, 6 ^^Qa=ihQan& ^SIQP&li urreuscrr 
(LpgeSlQiunrrrrso Gl&iLJiULiuiLL-eueiirrui. 

Q#mi@r5e, eSpn uJ3.fr wnwsu' fpp^U^^ ^- X A^ urTl f 
j,£r/Bi3* < (DnJi«u Gl^siru/r. ^/D/T^rm^T «u&«orr«r aneBiujigiar 
6U(5U> u«3Tsaf)(5 eilrrq^etr sp(^i>vm <hrJ$&,. 

UilL_«ys3)sw' ayah- g)<w «aS!«j.(u,ii <ai-fr eSlsvi-UJL-ssr j.rrsmu 

/5fTL-tfsu £). iS. J90J - «) ^rrrii$&ibrSluJ$rT<§LD. 

'Q&mi@!5git LDQ-ysfierraaiLD' SjiSiLp ssda,^^p(§ 'Gmnifl 
giftso' Q&tijgj &S)Gtiif,&, QijQijLDLiGcevfr ^0 Arrfr^^iQaiu 
(Lp0eSlturrfr ^eufr&etr Qffuj^^j. ^6u/r «n-«i)£^)C3<su ioj ^eurrrrsu 
£g)/5Ji/r«> &&&& 3,&&nm<si> prrtuemtTfr ffprflSduSsu *rr^ffl 
U)«jT/5/Tili_frn- ^«5)si)65)LDii5«wSiP S).l2. I9iO-«o <2jrrm]<2&<bjSiu u^)uijrcir(3cor 91 

Queaio Q^snirfiuiSlsnaaar jysu/r<$6fr 

Q & ILJ <£ gl 

Q^iBJ^^as (TirLDcriSJCSsBTirrf 

^JDsSlGfTTjb QupS^IT Q«DUJ(g633r fflfiKS^LripU) 
QfflEJS UJ60 (3B(T6y6!raTS35LDlLJli) 

OaFULj^,© Q^nri^l6i5l65i6iJ((5 i£)s»ipn5aD<sELi Qu nr^srflsOTTjf) 

sirrrQ«nrsron_ QuirssnjD^jb ffiff^GuffirawsOiu 

asrorsssfl^iriEJ ^nj/LDtril^ajii 
aGtD6ngigiiBifilsGFl smrirtDirms 

<S5lll_6D6IT ffifiljrfT/BJdbSlSl^ gJOTJjDIlS «5TS3f!usOSljlBl GlJir®«T6WrL_ Q6iJ6BST6OTrir6ST Q&^jJ^^SCfi ^65flsOlfIuj 

Gluif)uj^l0 iDiraipsiSIfwsiiiralu 
QujlLj^brt) sffl^siufrif^^p aiLSssfliu ol&ijipiBifi 
i3jDiii(3jsStg> $i— Qsu em mP, (2 uj S2, a @uu r «T0 o> r AirrOsroinrk. @oi«D«r«J6»»fl udnhSwrirdr 
i—eOQpjbjD (5«U6irir6wrs»ii)iuTwr 

£irjB<5gjriu«DU>iu u>jiSl6BrirCTr 
9p0iup ps&rirp Qu>iri$u9«jrir «rr(n)(3«ir 

pa>pnfrQ&tr(}£<8) ^srordiljjJiiSlwrirsir 
ffirsufflraT* airir^CS* luuQuiuiflssnr gJisU® 

tfir/bp .©wr 6»rT6U606wCSjir.' 

supeoirgil ^ipgiret s-esirj&Gt&iutnenn eyu*, uireQediiLiariTgiiija- 
£\0iuibunei>§i. ^eueun^LD /5i_/5^«n-si)iJo &n«Sltomaesr ##@l> 
1773. g)/53/ra)fT^ifluj/T ^)06U35L.L51cr<a/Tff «usrr«>H surr/T LDrremrT&- 

Q & tit $ §1 

'oiariBiQsTarffCSff suxsot^otsoojit utirLj&flars aj^^rr 

aisrflQiussT GjDirirjjjird) 
sflsirflingjBtr (fiffiisqju! fflfftrirffir i£luq606U6ir 

cfleiribiS swirOTirjb 
@«riBiQ«fT6fr6fli|IiJ G1u0U)ir6sr^)6iT (SasiruSsflgyL. 

a_6iriBJ<ol«ir(n5 ( !5 ( ib @j6wr(y>6B>i_(Scuirir i3 r»ir<is8)«iij 
(ipss>iru9ssT lAirCo^ir.' 

Q 9 ILI fb §1 

'(SuiririrGlffiBj <$^£ir G)ij®6»id tfilffiuiSir <Bir£««<3oi 
^iririr®© <2*«d«t£ £«Da)aiir icjq sfloras^i'SJ*" 
/jirr© .po-oiafl Gltf ai/5irQfisr(Pcor j ^Ei«qiru) 
rffir *6Mi"fl4 ssffcuiraorcir OJir®ti cfliuuL|£)<SAi.' u^uuiror^sDir 
fiuiripaffirir <9=iri£) 6uir6rar«T 

.^«WdS<i«65fluJir U}6D<sQ(l)69T(S «fl9^(o)|T60iriEI 93 Q 9 IU 9, §1 

u)(T(o1iJ65t(3;d qiTT6W" aiirwDfr 
*p§l<5ir SmsL\iru> offer""*"" 

i£IuLj60su gyanprQiDiii QaianCSjD 

OswiLiuSlOTfl^swa ui<j5Tj(SF!r ^IlLltot 
<oUirg>ja»criq jsirwrfLpsgy ^^^IttJiOTff 
&/ji$ujpdil(b m^jB^lil L-irCSfiW.' 

Q&earsttfor G&&6U QjuirptfJiuniuir ^oj&sdr 

^[riKolsirswriflsDiru Quiriiisna^ir ^ffiisqorib 
ojirtpffiffirir <yirt£) ojirsroTsir 
fiuirilQsirsirSa: 6»6W£^6»60«Jir u)orqstf)6ir<£ 

ai^pnr 6U6iflQuJ6w (SjDirir.gjjra) 
^tl^iuir «vr|puaj£jSfr sOT^cjjsiBi-Siuir *>4 u$uuireir(ifj6toT Gan® <9iiT&$!5n&<T &rB0§ui%& aeSluj 9rr §Sl@u 4900-so £\nw 
GajbjfliuprTLb. £Jjj)«/ ea/sgrrgi urris^iu ^tgxip&u unweofr 
@£ieo&&Hu@$eo «j«)«u«jGl£7"OTfl3/ &i6uiT6iirTa&rTe(> Qgtfltu eu^Slflj^/. 
urTU-®&eti ftvffj/ii eflgSlirj mi&^en &)<so &sfl£G?irrLC> sSlariiix 
eS&smeo. *QuSlpa asOTraarrffsr iSemtpai^L-ek Slant— $$ ejiL®t 
*suuf. epssrgi Qatrrem® @/55/r® > e^(§surrg)i QffuutgTj Q&iljiuu g)^5 ^ffprSlijL-Uf.& ami—&lujrT3,J : G&it&!?;ljljiLl- Q«ibi{9)£p. 
©rtiDiiilffl gl($eun®fr eurrugi (Lp^eSliurrfr ^eufr amnio 
Ghgrrgjaauuzli—jy 

@ - /_/. •Gt9m@^ff > @«i>u>rTtl£)' use ^fsoa^m L&smjDJBgl 

Q$it@$ &!<-& QutDeGleOGSxzc. jD^sbot^, ^InL-isf. l» l9jt|5> 
Q^ili^/ 6»r;^C5*@u> •Q&f5>@p ! s eSl^eu %swG&&nn' 
&*in*en ,5/rflJU usu editor* @0uuanf,<is$i-ev ^^«dot^ ^«(fi 
iu/t« Qa/«flu5I©«jfr/T«Glffl(rfiirffj/, CT$/TurriT,!53iLj<_i(5)6)nj£/. 

Qarremi-Qp&eSluJtojjbeniD ®H53fT!b<&PL-® <5//e/«i&(S« *o«S>«y& 

akjDeSleoeiaeo. &$es>etsr pam uec 3lo p G«/t sir « (sy$ t_ sir 
Q*6&£jbt fffl^gjjiglru® «r«ir@u/i Quiu@L-asr stqj}® &f®i- 
Ofiiuesrsn GeuaneoQeiii gj eu($8iesrG pest . 53) u u0)uu.es>nu$s* 
«9/#ff/fl^@£TjS Q^fT@^)«»iu# G&fr&§)eSl®ai§i <rn ®> ey to 

«n«uQu/r©G«ff g)#£)£rilif ^@ii iB^iuns er^hunfraa Gp® 
aeneoiy/i G/5fr«£l ^euairrg)i Q&ibGgjasfleoenso. 

GiBCOfTuil/Dffj/. <3ie®®UjGurr§i ej® etbuppuxTaaiLb, etfl#$!T 
eu>uij)&u)rTasiiLb ueo ssan*ea Q&asrjr)! «U0r<3«u«!rarif uS^^sgj. 
g)/50 tunfrffrennamMo wrreir (3«usrarifiu/JifC5<iJ «w*<g# 
Gl^wraifluJii Q^jiegw^ £Lwr«r«<g5*<9J QffiH@p0iT 
QjDesripifo /B«r ( aS unffiriLi—punmht erar u U U n err 0, ar> (f 95- MmluLjfs>rjujetTi^Lb a/nj^ eSleyuJmiaefT uev; eunijnisiio iAes>a)Lf 
Qu@}lt> uem&ojm' 6urnfi&Gi3,rrtrisrL- iSe^ujiBJaetT uSlauueo. 
Qu\U)LCurrG$]LD er(ip^Geu6sisruf.iu 6Sley\uiki&,en (ippgjiLD frq^^lGuJ 
u5)(5««<k avvg'ib; fflflj; urrehemLD ^Hgagiea enrrii9h.uf.uj eS.eyuJmaeiT 
s8®ULLuf-(i})&;a6iiiJ} a*.®Lb. ^eueusney ^rr«w /srnsir ^/n5)«/S5)i_ttJ ($&fr$,3 ) i3 : S*uia,jb^» iSjujbjfc^ ^JL.® srsirguu) QuiuGprr® 
<9lf&lib l;^)l;l9««# Q&ihgi e-eo&ijb unLiSuj 'Qsmms^^ 
eB&gjeuggssr G&arjfr' y^LDrreisr §?l. a- &. sunu^i QfigeSliutrfr 
^euftai^LD, <sieufrs>eir gemLDtumrrrr ytfumesr $. a &. aeSliurrem 
*/5£Cr (Lp&eSliunfr »s/«u/r<a^5tb, g)«u/T<95fiT7 LDQjj&rrn Situ Q^eueu* 
&![T(Qj@eSl LaiQj&iLQ&rTeoemeo §Sl. (y>. ^(5. ^SK^emrTffeoQfi^e&iurrfr 
&eufr&<$r$LO $,iaiainuj<§njLb ^etyi— ^*«urf)uJ(ipii) Qupgu ®§£ 
QuneiajD ^iifluj Quifluj Q&iueo&esxni GLOekGLDeojtD Q&iugieup 
greoetifTLD eueoeo ^smnjeueir ^(yjei/fTjOT L^ffleuiresrrTSi- 'amorrL-S) eBeorrffUt' \ 
&ypuurT&0,LD Qffsksstew \. !fS/IH/«irU> air(Qifl miraeSlmism tS6 G)a=»j@^ir i9ru^^ /0ril® 
&s3&3 : 3;3;rr6ufr <£■§}> ^L_t_*ffii^3n" O «IT<g5$ 15 IT Si s5l 15] Si (Jp6lfl6UIT O si.. I W if) [h' -U FFLIp. 6T(l|)USl. 

((Lpsuopii Qutri^Iuqswirujii) 

1 . r5iriliy.«ba-iuiT Qff*i(§re^ reiriuanriB 3jl6btfljDi5Sj 
PFiliy.«T(i£u ^lflBs»iuuirL_« - Ga.inLiy.tb 
u(5U3ir ojbdit «5|«j«fl«) uinj-sjnjjra) $iL©u) 
arfliw (ipaisiraiipCso a>iruL|. 

.v.Mmi,^M s-siTmsurrSo-nrriXi QufTjbjDULiQiSl^srjr) Gldshtszt 
«(snjii> ^emLDjijSi wCif. srtyjugji srsisrgi/tJs ^ffs&einsur /srrssr 

isirsuir«wTir (SuirfgnSiuJ reiri_aiih Cailu re60(Lpi_<»CTr 

JH,&iir«wTiT Qffiai(§i58jiT ^uSltr^ (gi) 6T6WTffj«>60 Qairiijajlij-^pu 

uir«j(r«»i_ glilt-gil a-«0«Clu)6b 60irii>L|aip uiT6fll£«j(2«j. 

G\e— 7 2 QeiBi@is&fr iSfjup&p (glrriL® 

Cg). or) £><5=f£gi"" CT<OT@/zi peogfgKh p&so «j«r4j//_«r 
eurriftSlairjD QffiEiQtB&g, g,cs>eoa]<T aeir ^tpacmLDpa fgifiueuasifa 
*tot@j/u) ^«rf)«) lSs«ic»ffliuiswn_n» (G&niAeisr) irmueuetsrira, 
&-6mi—irar u$ $mi&itu i3&snssrrr Qur^LDueoeurraenrTec GurrjbjDU 

eresigVLti jsnar unt-a) GaL-upparrag piiiaetflso *%u3[r#- 
Q&emi&QZSSH-tu aeneoaemen a Glamugj ^rT^auuaeurrestL- 

(<&.f5luu) 

urruSpLb eresrugi (tpar'gyanrjGurreisrgii, gjjeSa, ^etowuu, 
^sirsmu) Gunmjo Q&iuglasnend s^g^en^i. ^jscrrSt^iurr arrGin 
^es>&aa>. plm it so •&tb@ljDuuuumi5l[ru,' sr ear u u Q zi. 
gJTsorr&lifliurr ^eoeona uljDrt ^(jeuj/ '9ipuuu unidrrih' srmu 
uQild. ueuemm ermuaj §l ^ i^eu ear u> CTswgjyib smnn@&. 
(Lfi6kjDrru> ^ecn 9,^imam Gary urremi^tu iDeisrL-eoisiaemar 
Qeuesrgi, Gap GdFrrtfi unemisf.iu LoemrL-eoiii&^a® ^rxaest 
eresrt)! Qurrcyeirut- •gitflueuma eaarreufi $ffr srmjD utLi-& 
glL-m Gffrr tp jsmlemL. ^GssTQieuisgnesr. ^eum ^smugg 
rsapu) ^)(5L/6u«njru) ^@ib. ^esirrei (Lfimpnw (gGeorrpgiiwaew 
epiLi-aa^^arr arreoSj^lib^u dlmmrreo eurrtppa ^pae®. ^^ 
upi$, 'uajsnew' erekugi ueumSlifl viekQi §\scfr a^gueurr.. 

(di«J(T«fW(T - ^gifV srm^iiML-^ik eurrifipgewi. cun^n-- 

summit - LD^&.QwrTifi) 

ldibi&o) earrjfcgsji 

3. y,j&coib ainrjpat ©raair Cluira51«ni_«jr offioriua, nnm<§ 
CfijpQiois re it (gj ib gaiai Cejj£tiuiir u«aaar U6ba>; 
imrafiuir oiorcustr QsmiCarra) su«r<t)U)@6(r jpirgiiSljpai 
9«Sifi «9i«ojDiqii) Quirorcsfl a-jDraseajiqib djpaaw u>irG«ir. 

(@- «0 (uetnLpeueirui, Qa^Qjseo evenih Qurrehr usessfl (ipaeSluj 
figieuaiLO Qu(jj)Sl) ssoaih GumGwejULb eurrifi^^aai-QiLb. 
QamJ@^a^ aetaeoeufraar fiQifl aneow QurreSleut-esr eSleniiia) 
uHciff&aiL-QLO. rsnesr® Geu aiiia^ih eraaneocipLD Qu($a) £§)(5« 
atL®Lb. ^^aemfrai^Lb uaaa^Cb Qu^St eurfi£L-®Lb. 
QutflGtutTrraar ereoeorr euetr mja^Lb Qupgn eujpieiDUiuSar^l' wrry>tL®w. ^GecfT^^mia^iemu.iu QawG^rrJc «u«r <5£/i_«sir 

a-ehen g, srm s.eu^LL^gu^ arrGeuif] ^^i, ^^ g A*. 
AMjDU®* ®jnuL,<bsi g)c5**^®u). (a.-jo^^. s.enjDUt 
u>rr&l. ®- ^/S3)ff«sir; u>rrpai®iii, eumeum GiemiGarr earn ere*; 
,a-u>es)L£>' e&ifl&m.) . 

i3rrur5a>it> GaiLLGi_mf glpuq 

4. Gairilafifi Qairawr© u>ir«asar QairQisaifil^ ab.jp Sjbojjs 

ajirilasflu q^liu «3|,L_t_u> «fl»60«ai«Di_ gurisgi a=iri_ 

oiirilaafi Q«ir6rori_ iD6JrsiTsJr 6U6rr«uguu) ujalip i$ir(oU> 

nirilssSI uir©ib isirarffiuirA gouugj QuiHiu reirCu. 

f®.OTr|sT">G)*rrsOTrL_CS^G)«n-srTs5)ffitt7fT« e<!>e^^§iuurrL-<kaes>mu 
QuQQfiajjb® Qffiii^uai^ ^rrrsjGaibruLD QanQpsuJlenLp $&&, 
i5dr@/u) jj)aj/ GurresrjD ty^luj ^tlL_ffi;*«7- Q&eorruiio Gun® 
wrrgy, ^uGurreSlaa^ilsiemsfT aevsveurrifieofvemrr girr&§l& 
9*®$$® wnenGunemp crAonud *di**AaiT*ufr£$itms*> 
QsrremL. GenLfitir ^Georr^miam wg&frZg GaaLaa ^pgmrr 
»tt/ rsn-Lb, pnGnGmrrgDh arres)Mu3«o u^pira eBwrnitgw urn-a* 
*maru urrQglmjD prrGnenuGurreoGw Qfffkj & ^ ;S ^"~e7rT(^ux 
Quifliu Gffrrip fsrrL-rrasigj srtirgiLo ^puup^ eSmmiQtuai. 

(&iLi_a<rin.£mrr mixemLD, 'surreir Gurrmp aeSl erms @n5),s5 
WfrjDrrfi. anen&eB - GlLKyopiupffiiurreo uitQild urnl®. 
finaraeB - ^zlz_«ah.^ 5 n- prrenGanQiLO arrssxxuSleo ^irrestnea 
uS& urruj-oj umLQi Gresrufr). 2 6. ^cu/reuiu]ufflL/frs>)OT# ®jduu 
ta^mmthay yjirajl 6*0 sfluiiiaiu)^ ©frQaiswr a>ir®ii> 
ni-iwQair^ib ajIsbsBso Qp^j u&vnat sn^ffiriua air®u> 
Si-iuQairariDir an mm fij^ib glwL-U)© ^irffQffiu «ir@ib 
Qfljiri_iufliliu «(5U) ^fciliflji QajirgjajIQvdi @ oajir oiir^. 

*©ofla/o;«r ^«)ffi/ a «, ^r^. (tfi^neus) ^eurr^rr; [lSjd SlJZ 
aSj^ 1 -: 2®*™™"®' A5*"r«rir«S*. flsaMaara**.. -4 Qfff&@/5*n r t3p-upi$£ ^ctlL© 

#6odii3,es>eniyu>, ^Qienem ff.tr®, ftpihuiju:, ^l(5«m«J«UfT£J/, 
gfoeeniuffffn®, g)i_LD««kff) $qf ) e8(n ) ues>uu>ng l natu>. J6>G$ 
*uu>uiru>naminiA (tppeSiu ej^wnansnic, g(!$e£es>i-U><$gfrfr < > 

euLElffneueififf &jDuu 
€. uirpj&ir mrj»j5l& Sjsc£) ffiraitti««wr i_ld«o«t Q«rr«wri_ 
«irjs60a* «©uu U3ir@ii) «j£liri50J itswflioir $ir«««wr 
Gu>£@ rfirjB <S^ir®"> Qu>«iriB6»ff CuJir©ib aiA^ 

fg|. sir J »_u5rr0^sfl(urrifl«5r li/t^* £)cuu:l5)c<> ^©/B^ a-^rr/5^ 
«dr@l$>a»* ^Ift/Glu^LDrrssr Q«fr«&ri_(5fflfliu g)#«B*a«T« 

.^pA jl^^ Glurfliu £<u#fl»# «.sj>i_iu ffl?rj«i/rr@G^«yrr (ip^cfliu 

(uwriwflAaii. (y^, u iL u p n * in , G*frOii>£*il>. 
<s»«j(5rf)iuii), cm«J£T£x>. LDr/*^/i, ueuOTti, g)/J>£){rfSsi'ii> srsirussr 
pup &$«*&*&■ g)/50 peuv&gsaCiQuuifr QstreiwL- uwcnftta 
ciifib«S (ip^fifluJftjrrasTflLtb (tpsm^GuJ stfjrsurr®, eSrjGffffif), 
«7r/u)(3«/5^r/rr, ffl?rru>3«#*prrr, c&vurtfrapft, sSfj^ryn ^,Sltu 
epmug) eSrriraii^LO $& ^Aies>ss)UJiflm rtjlppsii-m GgrrsMyrJ) 
<sS!entki£iG<srfr; 'Ltrrgi, f? - ^evee-dr-) 4 

7. iSlpre^gwr u$«rtciir ©repu Qu(5«»U)iuiru) (Su* u>iriLCi_irib; 

£Ijdb$«t «S|«o«*>* ffiluib Qffiiiiuaiinu* #nji«u C(rirCi_. 

^g).OT-)g)«J6urrs/ £-£)#<?> si?/rej/T@(5^eu/T (Lp&eS.uj /gsuafr/rr % i. 


^ 

l^V Q^/r«)«o £g)uj«urr,g/. ^ttoiefipfr&en Q&ibs, Qunetopsaem® «(*f>@> 
as^iJD, L/(5^^;«^5ii) ^«rrtu^^)su euiL.L-i£iL-®u ujDjS&or. 
gUjbem&U-jLO anafliu.u> aetfcrQ *2i<Qjffru>uuL. ^^rVm^gleu u$)@/5 

jj«jr(T«(sr565)i_uj ^S«s5r«@isi5)ujs\)«s3)gTr<K &eisr(j}) s2uiuaffn.L-L-.mt 

wSlLprbgn eurrtij^iro^si $e®jD<s!sr- 5 

(bStGViij eung,G5ris>ng,&\nj §\ir)uu 

8. 9$1uj G6U6rrfflSluSlsJr s_6uuu reiTij^6ir 

(S«ij^«i»sjtu u©uu«»£ oSlswixregi a illy. 6 iu 
Gffiii^ars (@) s-^afilcn ^l^ffGlffiii (gre^CiB. 

C^). cIt^ rsnrrr&'LpGisflaJiT ^rrmeSl(i^ixLSluj uiuemmu Qupny 
.QjffsruooQsuemQiLCi ermu^jD^rrai eB^tuuisL. Gl&tug turr&gGiuSleb 
U$l(3!5g)l c^l_©«£)'— niu epefrgi GgrrewrfiltLiffji. <9\§! &&ec &-eo&mt 
aeaeniuio gleisiutrvgffiieiKsmsa a.wgl, f^rrr/^oii LD/DswfljttJ 
G^surr ^(ffljti Qeusrrsrfluj/EjSiflaiiffi) eSlsmenujfTtjjiLD (yj^auQu^Lcrr 
oflL—w (tpejn/rjuJLLi- ssrrr. Qu(njLDrTew <3,L-L-e5)<snuS,mne<s) <3/Lp£)tu 
G)jf/e/@/5^^is3)^ s7/5^Iuj eSp«urr(&8, G^surr «i5)«nr//5^; Q&mgy 
j/«/«i/rril® 1 ffiS)i_rriS3)UJ I K & u. uf„ & Q & rr essr h p §1 0D(5«u 
G)u(ffU) it gn;<a<g eurrassnAtra s-gefilmfr. 6 

9. Quir^liu LDiT6bajfl»iT« (§gi(ip6ifl (S^joqiiQuiT^ar Qff(r6»rs»i 
iD^lsiBiu ^Qpssr 2_6KUiuC6urriT (jpaSl(i5 su^ssr^^irctr 
a^loBiu «$|,ri)fl$liL|ib @«wr^Q^ir® uip^liqib airenrir^ 

flfijflmOJ GlDSU6DlT (S®I6lrfll_^ ^«5)6TTuSI©li L6l6lfllT(5l5JBU). 

fg).«Tr_) flufluj Qurrgiuj lAeneouS! so s^enen ^i&g§jltu (ipedleufr 
OtejL/dg^ejrrsw^ss)^^ GlgjGrfliijgi Qo,neni^u>uuf. tL-emesADLt 
Qun-^cnar s-u(3<s,yzi Q&iu$, ^,g)i rtp(£f)^)sua/ dunes jd ^& 
Qfiaiiiaesioi &.es>L-iu (jP25«« «i_«i/«r, ^/5^uu«i)i_ 
A.c»i_iu ffirjeurT(§ Gpcufr qp^sSIili efiprfi aenena Qanem& *£$iu<SeBtT*£§)l<b<&& .sssNsusuewrruJ a-drar i5jru)dr W©tltf ^ 
Q$it$& qifl^^/ii. ®irrn&& <&em$G$n(& g^^/ii iSjr«w«;^ 
$jb(9)L} Qurr($ea Q&ifluJiT §i eStflggGurrgi um&aifr /5®<*«d> 
ta«rr«r©ii>frS!/, sfflaumiSli- s-^eSliueufrsusir <aj/55Li(JSB>/_a/e»i_iu 
paieSrrfr&efr. (@£»(tpeisfl - «3/«<s@<w; 3,$ - Sl(^tLuf.^'3i^rrifii»' 
<fl^l - i3rruGebtoissr; Gldo/su/t - umaeisfr; <§!5$ld ej^iueuft 
aestea, '@^zjd' erekjDgi e-u&np swtp«@; @ieu6urrn)l iSawgl/ib 
■*U0«L/S3r arrem&.) ' 

9,nrf&esr ede$)g>& &)jr>ui-i 
10 <uor(!pjp] «iir«u>rr cnoiaA oSltliy-iuir 

@«rsp©l umiaiu (ib) Qj>6uirs@ii), snujsGaj 

•aarrreo ^yssru/'o ^/«5)t_/5jy, arrtlui-eti eurrjbsuemgi cQiLQfi 
giBi&ar ysuw (Lp0eSltus!S)6ummen pi—St&eyLb, <*6UfV.s<»Gisun"<K(y>d>, 

iurr£)iu ^ffsmftpio (ipetnpQiu g)/5,©fr«w, ^(jihtso, (J)/7U>6Jrct££)HJ 
^p«u/T «@ib £)65)i_<95#6i/(i, Q&rruiA L&&& grrrr&n&rrestmLi 
Qunfr&asn i,^iso ^Lfilggeufr&eir Q&rkitgjjsgj, gcneoain &en . 
(urw&uiib - umim^ih - grrLDmrx; eSlL-Uj-iurrffrnw 3-jD- ermu^eo 
*£!)' (g)!b$uj<°fil<9irrLC> 'iLirTiF<ssr(ipu>' crew s_u)S3)lo <aS!if)<s«; ffsani- 

11 y,iliy-iu C^Qirir©ii) Gluir«8i5$ uirgpcBSU 
Qpilly.lU fflOlflCBL- (tpiy-jSgl mnrffjD^ 

fg).«r; (Qtrugiuedlesr LO&esrn Situ un esyGan um (§{fi^m^LJ 
eS!(L$i5gi ^n-*@«u^/ «»-Mf® GaniSl&gi, sj(t£ <§§tma&ar yil^-«" 
Cswr® Geit£$i& anLuf-mnair. 4t£$es>*iu u/rgp/Gjt/ruewwrii qg,emy> ^mprra erq£G>i aDeuggm rs&ietiixiT em&uSea iSuj £$ 
& tOLiqiB&ai Qffmi^^isimea. (ua^]- (giflujesr) 9 

12 umiffiifld) «s|ifl(ipau u.'.p meoa&mar 
iDwaGai sir/jSsfr oiir<na u>ir«ns06BUJ 
fTriuarir(2cu$ ucou^cora QaOTgi @u.iy.9«wr 
Qffmiai_u> (l|) ^|anfliqu>ird> Qviliiu @n^(Su>. 

L&sceorr euuLDGlujtjD &ii6i&(ip3im jy usu ^ssroeudseirrrdSuJ ^s^enaen 
QaQiDULSj. siiflgjgi, Qeujbn5lu>rTes)<soes)tLi (jp^dsffiai—a/ffliflsir 
QeueorriLipgG$n) < 33i sjfojDgjL ermg&iBg], @rresr epeiflQurTQrsgSiaj 
$«u/5^5 ai—uuLDrrewsvesiuj ^/fflrefl/^^jGla/TSOTTi—^/. 

[<$lifl(Lp&6sr - &imi9i(Lf>aiesi ; uoonoewso - ueo ^«b)su«otJ JO 

t^rxu§iLOsts)s<sra Qs.nmg)i LfsSlaQ^rruf. QujbjD 9i^>CiLf. 

13 6ucsruL|pu> gl6tr«ugi|U) 017909611 (acuji)@ac«r 
a«sruuffi6b ^riSflfla) asoiruib «j/iilGiu 
glsuruLjaip Cffsusoii Qairiy.^ig (Saf&jpiQsuii) 
«l6«TuqsSla Qairiy-^irff Qff/iBQffmi @i5^<Su>. 

•/£g).6»rj<3ftp@ Gliunqfj^^iu ^jerrmstirTSluJ eSrf€iin(9)$>G9ieiifr 

4Lj$&$es)3i s-6s>i—uj (y3(5«uG)u(5LDfrsrr, ^£2/ /5n"«i' G/JrrifltL(5># 
r <QrrugiiL£i6!S)ei5r& ffimaifiaa, [^euasr ai—eSan LDrruorr a-Oft/A 
Q«(T«r«r, ^ew^^ssr G«usi5)«Brn-«>) g)(V5t3«r«u/r«« «3(/5^ ^O^sw 
.«u«raR£i lAuSeyiJs Gffsu epi LDrr&l «ifr.J muSesxso 6un"«65r««/i]», 
j(«ot g)swu>fTS)L/ L/««JE> Qutbfl) G&6ues)<so& Qainu^iunmaqCa 

{U99» - rsrror; anssruuaoi) - Qugawii G)urT($js$iu jsitot. 
4HS0TTULH - Gprrmm; g)ffi/@ uJuSsmsu <&!$l&$gi; $jb® - fi*r&<§; 
Off ffj -Qet&iL/Lb; &em—a@es>jD) H 8 QffiBi(§i5$iT i3pur5g$ fgipiL® 

14 (9«)pll9OT)Sn« «l_S^6TTIT Sa-tOS, C«lll_61IIT 

gl«BpuSt6B«d iflgjafilGiLi i&ns, Ly.regireiTOTr 

IDflDf 1s»«T OJ(lg6YI(D a]6Trrrajaj]<5 Gsj61HTSilb 

({z-Jr) Q&cufra^'ir <3jj«jj/tisd girisTUuuQLB gin rijlsmeoemtu (y>(5<su 
G,u rf,umarflL—L£i st(£ ggienpaaa GatLQ,^ SfirjemQ Gl^sir/rj; 
tgl&'i^rnj&jLPesr (Lpff,s£luj ^sysm n e,<ss)«n S> Q cf, rr em nry, <a?/j£i>G>i£/5 
§>>!} i~i<j £j§;,Gi) &ie$)fDu$>(g)i5g} G s,eiift semen & &ls® t>l$ lL(B • ^eurreurr 
Gi&iuiljld Gia>!Ttfiev>&) LSemrQiM rjyeyeoGlur) emeugatf, ^)®*@ 
(Lpsjetfiuj /5/76W@ Qen^iiianafimitjLD QjhjD^X) euenftsfii8>S) Lj&emLp 

£-61S)L-UJ gjj ^IfiSlUJ Q&lkj^pg LB f7@ii>. 

(rglgysSl - ftissiGvQu pd&Q&oj gii; urr §\s,n g&ji; s>^^,§^ - 
Qurrmesrafre SfrGluroff Q&ius, §Ijdul-i 

f5rr(56Ei_u L|ixo5liqii) fftfliqib srooiibifilsinffu 
(Suir(5CT)i_ euffrflij ajir^ib Quir6ir£iraiVaF 

f^j.err^ u(stj& ^(/jaafffljii, <sn"/xG> ; 5gp6i/zi, Si en en em en turremesr 
turrSiiu gorrrreugQpCD, §f\em&fiewsi) wrremM Gunesr roemeu&emen 
^i/cssfl/s^ S-&e$)&& ^Irr&JLD tfreisrspii (^^les:jiL/LD,^j^^l[riT6Ssfiiqija, 
6S)3niSea s^ehen, uem&euftaeifiew Gurremrr -3jL$a&\esrjDj ed&@lrrrr 

ae$>en £> G^Gey^^lrresr lSswQld ^smL-iLjiruLS)., (gjiju &j mem earn] lg 
LDJTJD <£\eyem ft semen iljld ^L^iff,^,^ Qsra^.^^LDrr^LD. 

(s>nqf) - ,30 - ld/jld - Gse^Gecna^^ec S-erren go ($&,]( u<gt)&) 
^S(5«<s«rr: ^iiflff^^^esrix, aflusix, &pf> ^nemici, urriflgorrgjLD' 
u>!53>n'[ru> <3i&uJS3r ; a,nfr -<?&,& em &; LcstsflLDrremsti »T6!>rrtTj£if 
Qlj/t^stt 2-etFsrQ'; ^evenisi - QeuexsremLD) 13 

G^euff uema eptfiiaa, &)tiljli 
16 (yxsrucna luiroRsutqib ^pijL^gia avrrffTuSlfb 
tD6WU6»ai luircnsuiqii) s,\f.a§i ffib^ib 
iSorufBa gltbaogirib GlujbnSI Glffiu^^rru) 
gsrrujfl GanrirsQ'gs (gl) g)«fl(5ii> gjBgGw. FFL-tSf. eT(L£U< & ($j.err) semLdiuesTrrSltu ^rru^iu>6m^j Gi&nQiemJi&einen ere\>eonu> 
Gurra£i& fttkiaQpaes (tppsSluj, Gpeupgi uem&eufr sen ^emesr 
enes)!xu-iLD ^tfleigi, iSim sra;&[Teti$§!ispju> uem$ Reason &&n® 
e$fjg>#,esi<zs)L[i Gi&ujmjeveu&g Sirouq. «i?/j«Jn"@^CS^6urr (Lp^eol"- 1 
epesrugj eS r? ft aen §i emauSeo s-eneu Q^mi^^^uumi—sGai a-ifluJ 

3)!TLD. 

(apesr - ajswLouJssr; (Lpesrues)^ -ff,es)LDiuffsrrrS\iu @£T 
u^)LD|ps3)i_(u uems; {£li£jbQ,u uLpwuems ermgi Qurr^etr 

i^eiicxgnLL Qutbnfil - eresrugi o pan eve, glee uetna ^jeteosrTLO 
eu6v>& si'swA Q&rrentstijgjGsv Gnjtflgj') 14 ^/jtj^.t eS!QT)i)^is> 

17 Q6u«T6TflLDir6b 6u«mij-@y) ffiiruqii iflafliriD6wflff tflaijra an-uqib 
u6ir6tflLDrr6b 6usroij-uSlsir «iruqib 6rouibQuir6ir«§i, uir«raraffiiTLiLjU) 
6U6tT6ifl^iTffi OT)ffi«Clffiir«r 6Tt*r«jj u><%Srb@i« airuqii) §lu.©^ 
Qp6tr6ifla5iruj 2_6DUiuJi76ir ^i5^6lffiii@repii Cuirgiib ffi_6wrGi_ir! 

(gj.sii; 's-iuftisa QeuenenluJiEiSiiflswujff &i£!$£il arraSiesrin 
arrGieytJ, ^j^luiffi) ^pg^imthsyen $es>ipS,$ Glarr^iLDsmi-uA 
arreugtiLU, ^/j^UL/rj-^ss)^ £-S3il_ixj ld 3, /tGld (5 eSim <ai76us^ii» 
uffiuj GiunenmrT^iin LDetssfl&enrr jjyzJo Qffiiip ^ufjsm£>&n6U®}}U> 
euemetnLDiurraa ev&aQianen'^fh&en' srekgu s-LDirG^eSliurrft 
peueSrrfT&svsm ^evLpggi LD^l^^fflGuJf/® ^^^QiA^rruqCa 
g)il®4 Gl&eiileurraa Gi&rrQ.a&uQufbp g)* Q^iej^^^loGu leo 

(uenen) - ^/fe^uL/rrii; u>fT4TD6ws5)/j - GLD^LDsmst 1 . euenenl^rr - 
tuememDiLura) * 

FFLL.L!L.LJUe3)l—3 : &7)LJL-I 

18 ffsoibiSlrfl luir^ @il©ff ffirsupCa ^OTiJDCT© ©irmpib 
OJ60ii>iSlrfl ttiir^ Qff6ii(SfiiJil((5) a_pgi«)«TOr wira iD6sra.il 
©soibQup sure^irfr sTsir^iu Q«iriy.n«DiD ^is^ willy. 
BsoibQujpitb @re^« @rej5iT urflorSuireb rei7L.iy.sb a_«5m(»L_irt 10 OffAKSfrpif i3truJBfi& $£Til(5 19 ^©•"0 &aredlesr#$ed &&ranjD &&rg)j *rressf)& ueaattitrto 
QarrarfgnjLD GanuLb faibarrp tt-&$l&Qainemes>L-uSles>asF ti.eau.iu 
Qveujb Qarrtf tunmgt eraaitreo^^it et)eouu&&gG$ sfiliLQfi 
.i3(Htunr& &ui3iju>e6dluJa «L_a/^5«@ u$)@/5<s gietnesutuna, ^gg^ 
Qujbp auSeorriu urrbuenrj&tssOLb eSlena^usQujD euJBpesrfr erar 
u>8id>J5§l, ^tfiSliu Glxniq- Gurresip a-u>nG$eSl<unfr Qaur(S>£$ 
^S)mQeuetirrS\iu R=iLL<fes)tua= §IjT)liu£)& estauSleo Gi&nemt— (§)£ 
QaF/5/@/555fT Qu^emutGurreo, j§)/5<5 rsmLuf.ec Geug)I Quqr,esitp 
fjglLb ^ecemso. 

(&&>&> - Q&nuLD; G&euec gigssuq GumenHstsr GrsrraS) &trsiieo 

•QujbjDaiuSeonriu urTLOuesirr. g)«cn>«iir L&esyeBmtgeoCo, Gfftrip®eou> 

uifla- - Qu(5«s)ld._) jg 

^WDiueni— eSiLisj-m (Sj/sg&SljDLJLi 
aeSl eBq^^^Co 
uqijliljs $rrraib, upiufgor piiu(pib 
Quir^uugiu), ^sfilarcir <§iy., Qsib $a), Quiroj 

$1(5 uu$ ^«iflsou)ir Qfftucu (§rs«Gu>. 

'(■©• fiir) cy)(5«uG)ij(5U)n-@iy«@rf)uj ^Geurraui sTSBrgy/i ld«b>«o 
o/u>, ^uurrihi^m pQfiiM, uiptipgifrGerTemtiiLjLD, ^^eSlmasr 
(§uf.iqLD, G!l(3eG0!5grr($LO, ©mgiGgrrnDm-eyu) etm^s 
Q&rTeoeouu®£iehjD ^gj/ £su/5/,g;«%)/u) Qei&Kgispmixeir SlpuLfCi 
Qutbffil^&Slssrjrisisr. 

('uctyuug extJ&iS)' ereisrueins} 'Gjj&uuqr > L]ug&' 

erm lArrpgia) J7 

@j/5<5 u>8)es)u>& &ln)uu 

CjS®aiiriri suaioiru aing QarrWiuinr Qsarofl ifisj 
®®oiiriri idcdCt 3ft <&$ Qair^wa atuiS iS/butrir, 
uirQainrfft amsnkp sribo»u>u ufitOtkji onisicirs 
*®«irt, ®«*««* Q«Aieoi^( @ ) ^aAgiaxftrA g*.* 

fr«r8f>. 20 ffl-tf. fTQQUgl 11 <j|)-«0 (a.eoSi& tL.enGeairrt) '(y>©«sir snaaS guana £cu££ 
4SsueonuJg$§)iii)(gj$ gtesiemiurra rijlekfogi Q&<&(&>JB$Lb' eresr a} 
«©$ ^LJUfs>L. eriBitgj&reirg] erestgi G^Qeunft. 
$ihaen aemaenniti &em® GuetiLDirg, eurijgi euemrib^eurrnaar. 
pes>G)i£gjj ^essfl/gji/ G)«frsrr(a56u/rfT««T. useon annrreo «*((5^ 
•#e5)«iir L/(fl/5^/ ^)0«s)« OiuiSl erSjiGrj r§ pun ft men; 'erCoeawi 
4HT&3iG6u6m@iii'eTss[]gi GetiGmisf. ^^ot qafflntpu unQ&jniT&eiT- 
iSeirsp/i ^63),y(3aJn'@) ^iSBr/j^Lfi/ra ^®ttW/T#sir. IS 

arreifliug] esiaebgnenCn uj$&$ @Ijdul] 
&eSlr§i!S)e0 3j giemfo 

21 ^«Dni sirili^aflsb ^ij-guueir ^|6irpcuir jsir®ib 

Cairtoni airiliy-iu airafl^dr Qairjgpu) CuiraiGlsutirau 
uirsoiii air iliy. iu u«ri£«wfl^ ^irarSic urfil^gjff 
#60bi aiTL.iy.iu (gBaiirejb GluQjcsiDiuinr Qaifluuirfr. 

t^l-en] ^(5sufTso/s)«n-(5) CTgw-gg)/t!b ffieuggeogSyieo urju>§leuGesnr($i 
v 2l3ig;rTG0 : £Gg eurrsrTtTliSlcrsTfD G^neo^sst^si arriltf iu&rT<sifiujLC>6B>Ui 
0esr§i Gisuih 0u9ip^ §i ^rresr, ^asirrsifluSleisr m&uSlei) ^)©/5^ 
epetfleS&Lb j§)tr gSji&snhi&Gir (§)es>ipg$ grTen&eingu uj£l£gi& 

Qu(nj6G)LC>miu lurrurree Glffrreteti ^iu sjyui? 

L//Tsu/K/«rrilif uj - gjerflei?£)uJ, u/reo - u««/i; arrfirfl «b>«^ 
jSrrsrr/i urffrgs, eurjevn nj/Q^aSlswijS),* G),y(Ujg)ujfr<K,<5 Q^iflSlaornjji;. 
&neiflu-iL-m pi—mum uj-tuemt-D ueo (gso) LirrrTemmi&efrrTegiLD, 
*'<S{gG)G#u-miTrxm-" erdsrip] Ggni—mitgjLO ^(^iliqaj^uurTt—sa 
Gurresr/DetifbtDnepiLCi eBenmiQeupn^Ui. 19 aeSls3(nf)£gLD 

21 QffoisOTib QuirQfSlu jS^Ba ttirirs-p 
^|oi«Cti> u>cnrifl«D« «%ao1 ^s9«buv 
Q«ai«j0ff oij^aa«i)i_ff Q«fSBjs$£lf5 C««uiai«r 
yian«i «uir«rq«jB «(5u>Q**i @»^Cu>. 12 QeiBi<§JB&rr iBpufc$jb f&tjL-Q /"g).«rjC5ijfr/T«««r^«) euissipbGusn® er&nfrsi iu$$u>Q*iip- 
«9/«rriT sen §i cue&iu e-t-eneo u>emi£§i eQipeQeiLigi, *»«uri 
SL-uSlesitje ©rfluj LLsmL-eo^^isisr euiflGiu *«u/t««u) u&ffQ&iusi, 

(5««# Giffiug GiuQemLiitLiemi—iiJgi QfffhiQ^gw. 

G1l//t(5^)uj sreaugs ^s^S,S\iu euipaSleo g)a!«meu -'Glu/ro^' 

STSWL/G^ 6Utp«@. ^(ffj^^Stinfr - L/«S)<K6UfT; *SU(T<K«U) Gu/T@ii* 

fi-uSrr (gifluj LCffire/ L-SUii entfiiurraie^iM, ^naCo Gurrgj/i £.uS/t 
i3f£inGecnau> eutfliun&eyLD QeeoeyLD erewugi Q&nenenai. 20 (3^6U/t^U) U)@i_(i QupjD ffl/Duq 
^Hgli^n efi , i(ii)3,3 > LD 

23 uijra^l (SeueTreS u6OTrgg)l"> @(5ip.#«Jr uit6jt6bid uitijit 

Jglij-^Smrr (©) ®ajofl CSsuip i£)iuira^ir atresia Aregi 
#tiru>aitfl id(51_ld QufbjD Qffi5J(gi5j6ir ffiurrajiib s_ewrC5i_ir? (^•m) qp-jTj&ai SL-sijsnrTsc (ip@G?i G\uqiim Qun(^iLQi &(& 
(ipsrflsun innate* QfftLigjrrfr. sieungi emeunnaSiiu^em^a sivmi— 
dlrTLCiQaieusk G^su/rasmsrr ^euiflL—m ^£$)]ui3g, g>m Qweorresr 
i3uLdu^eBemuje^ ^(jsi/^rra* <Ki rfilsmrreisr . (Lpesfleun , 'pjrrib 
e&Qf)U)i3iu gj ^ gieum Ql' er&sr LDguggrrfr- ^^esinen Gpeun&etT 
(Lpesfleuetorr erS^fr g>§iu GuniflL-i— earn. <g{8) G^eufraes>m u 
(SurrfrasiengSjieo <siifil@g] *9j«un&ngfT)em—UJ Ga,fr @@«s)£r lunemesr 
asmsir tLinai3 ) nmum8i& GlanQiggi, si &G $,eufr &<in stesrflis^Qjijat 
®tU'&$* i n& &lrfL.i-hiaeis)GiT& ff,nio Gna&Q&nemi—esrn 
Q&mi@rsgit. ^)«u/T<KiJ)srru Gurnet ^jDuqesti—iunn $liR(g> 
lunGne^iCn s-emGi—n? 

f«ifj-«^) - Gmscnesr &§$; s,^estg, - LSnuaG^euesr. £§)«ues>«r 
'mem Qungjgj gisisyg' ere® fflaem® skflj/Slff)^/. i$!Jffit - 
<3l$&§i; ^a/srfl - (SjQmp; lun&pnesrLb - tunB^,^im (Lpuf-e&sb 
G)«rr(5l««L»ijg)iii ^rrenrzi) 

g)$«> th.jDLiuil.L- ««s)^«@n5)L/4 ; FFL-UL er(igugi 13 (tppemL- Qfiesfleiirr eresrueufr $nio (Lp$$tU6mi—UJ& #(/$$ 9© 
4Ufr«^«»^# Q&tugnn. ^6U£rj5/ esieunnaSlUJp £«jr«mu)«nuj« 
j5sw(p tifjLDsir (ipgeSluj G^ennaen «a//5,s tunaCt /BswcQu/DTtoa) 
®0««l/ l/s« @<£#S),s«i; Giaiu^estn . ^esten ueSlaamoeo 
Gurr&Geu, l5?ctlcsw (2d5«u(T<9;(S5/_iS5r CJ<ft /j^/ {tp&fimt—Qpei&eun 
i£m Gutrfr Q^nQ^grrm. ^/^/ «ml (Lp(ir ) g,uQu(!f ) usnm 
*«ucff{r«n0' 47«>S. Gun ft 8,&en &>G)i& (tp«3f)«j(5«@ Q«/^)ff)1«nuJ 
X-«6ri— rr«S)«nr/T(t. si7f76urr@(3^6i/n" (J/_/fr(T«a«rr^ i S)«i) Gs,aeieSl 
OJeni—. fas, (3^«J(T«iaffisifr QufT(jf)ena,eis;etT, (Lfesflevifleisr iurrs>£,§!ljb(i3jg) 
^/T«wLDfT«« G)«rr@^jy, Gg,eun8,err ^fs^i^^^^g g)jr ^ms, 
S^ t—rsiaemetT 9, ^lo«@# G&rrisgLDrr&&)a Gi&n&smi—nfT. uleisru 
(tppersii— Qftsrfleufr tun a 3,es) &, (tpts^i,^] eSl^u iSiiu umesiesru 
QuptDirfr- 21 

GeviQ} 

24 ,#(ii>urri£] ^pipa96j(5 ajbuQiDSDirib 

dQi_adaguQiDnr? .9||psiSl6ir i9nrp 
QftjibuirSin Q6u«fl«aiT6i)2-6TOr(©) sllLsitwso 
Q«usifiu9«3nSii_iT(gl) @(5i5^ir Qco«ir(7ar? 

CSU^IOORSO aiCOU)QlR(gl) FF6OTT©U) 

ffii)uirj61«(@) ^(Lp^aflagLJD «uj«(g,re^ib 

<@.«rj GptyU-i&Lb (ipitpgiLD ai—sSlsc (LpypSig ^«j/i Q&tug} Qi—u 
jSmjLD uiuesr ejgiLD £jj)su«5)su utQj&n&Sletf! ua^^iuS.ec fisisrn)! 
jll-sv rflsisHSvibajtb GlunQ) 1 ^-® QGvetfl&&n jbes>T> ^annuin&a 
•Qarrofsr®, a_fflrsrf)(5^^/ @«i»i— uliBi&emeo enifinunau uemesPin6s<sr 
l-i5](&,sold Qeu<sifl& Q^susu/t rijIesrtD &njbz<s)JD& gsiiiSdjjj^ 
4(ip&&L-a£l) &ifl(i£es>mu3eo Q&e$jg§!i *.liunmi£Qedi§i &($ 
&d)u&n<svLD ^)(5/5^rr sjJ/ii uujot^)«!«5)sd. ftjfTffiOTSOT Qun^^vu 
•Qarresesifo us/Tsmsusmiu ^j/sssfl^^ &ss)L-(ipuLe?,iuiLigmi_uj G«j^S)/f) 

gqjLD Qeuprfl Qumn^^iuj rseveSnnaetrgi Q^isi^^^ld Gunec& 
<J«tl/_si;t_(SW" uujsstsmai Q«fT(J)<B« ld/t L-i—n a^m Lon^emjri^ 
J!,eur&i&,<?tr. 14 Qffmi^^fr iSputsps, jgljTil® QsdwunQin - «J © /5 $ n "> «•'»" « T * " &njbg)i; G!6u«rf)««n-«) > 
B-iLanio eresruew {Lpe&eti QeusrfluL/il® fi-«7G«w Q^ftjjjyzisi' 
arrpg^aaen. eviaq - eurreesissr. eiAurrgi ex&stugi 'ffCou. ^j,^" 
eresrjDJ £§)«J«Jrr£i/ uemipiu s-emrjuSleo GiainenmuuiL®eaat§l- 
««>@««fla) &&un$ Gluifltuajeisr GT<meyu>, a=i~rrtq Sltfliueutir 
«r«r«/UJ q.T/T«KWffi;«srfl«>) 8*.<Duu®8\esr idgm ■) 22 

SMffftJ #LDIL) UlflufTMSIff ©^'JL/ 

Gsi/ffj/ 

25 t.(5«Q*ir® uflwfliuir airanir a-nrpglflDSOB Q$(Lg$«>9 t-draflL* 
Qu(5*Q*tr© aeisir SjpaojDU GucoflGiu «s|«wBiuir«ir«>0-$5 
£©«Q«ir© iSor^i ««wr««rfir ffig|ii>Li(U>6Br .^i-ir «ira><rj5 
rfUiCairiflA susoibojir ww* tfUwjsGlffiir© QuirgiiQffAi 

(JD.ot,) ^aiQu(5LDnr6msBr £-&Tetr&G& tL.QT,&a,3 > G&n® <nrewrssijfl 

jfruircd$si Qeuetreifliu $®<£&a>jD ^** «&®Ciu&S&n® &u> 
£®0u>csflu9A fitofrgi* Q*rrarmfrps*sniriH&^ LL&y&&i3iun® 
$@qfisbiJie6 /^ewp <%,esrrb£& asmesfffr s,§lChu& & n .$$ni-rT$. 
eumpiyLO ftsumzoiumiasmar cusolo QeiuiurrgeuempiLiLO Garru& 
3/<_ot *ffi/a/T£Tib Q-fiu§isB®ia j§)uj»t)l/ss>l_ujjj/ Q9mi®J5$£* 

xl(5«@ — ft-®««ii; (yj.««rfJiw«»^ Qj&rrifljbGluujfr. 23 

26 «k6fl«B«r @ffi$ «jib»u Q«ir<nri_(S9 #£jB Cufr«@u> 
Qpoifrsu uiri_«b 9j9 (ipdrwflwrai ucrflnp Cufri@u> 
j^aiSsOT «BU*a^ (B&»* «9|*£SI (S « r *•«* «Gufri@u> 
Qauirnir i-ir«r woiigib j8®*6»«6oid> sj»aw*Q*w®»*"> 

«taiQu©u>irM«r rftouib, Q«/r««r«a)p, sfib«u Garret*® fFL-Uf. fTQgUgl 15* a-oren $Gjleo f&iunesfigiSi&rjD ^m-iunnaemeniLfui Qgeurlraeir 

fitTL-ODI— *QOI& QfflUILjLD. 

[a%.eSleiaea — «9a)«j£i>; £§)££$ — QansisreinjD] 24 

72 j^sOLorrir iflujbpirir ««&©"> ^uCffi Ja,i_«>i «$|Lbcnu> 
Q-(D6uirir (gjpsoirtir ^|ai«BajB jbitotGijd ^irarib; crm^iib 
gj60u>ir (5«u^6ir 6nir«ir<na9 ^60 (Sic g^soibj u>jbj£l&; 
<S«iT60[Lb] Qiirip eSqrir <nau9i>) ©re^Gic @n^u> jy,@u>. 

f' f® - ^ eSlL-LbGlurrQpj^liu asmi—gsm^ az.es>i—UJ §ieuQu(rf)iLneisi 

'MUjfl&arTG0g>G3j Qffiuu-iih^i—esrQija &ijdj5& /si—miA. ^i^o,smifia 

*n"«u^^l«u tnttS(T#5 : n"/5g«5iifl/B^ fiessru. 6b.jijgGs>6V «_s5)/_u/ 

finiurrSluJ (sjfrcurffA^) ^^ pi—vsr &,£,!&(£& pug ff,m maiunio 

Q&rTLLQiLD s,nenQLD &! id fag, gTenLDn^il. ^& &}eijQu(!$LDrTeisr 

t <*M5ttS«) Q&nemQsiisn ^svC?u) &<Dpjg) ^svum^ui. Qeugu ^suzi> 

,'^)«)«3)«u. ^i/ji/Gl;/t<5uG6»/ £iLp(9)L£!j;(gjenetT peueS p fr aen (Q&mr 

I Qjii&n) §>& em&uSeoQarremGienerr (gj^^uues>i—Qiu SiiD^^ @^ul/6B)/l_ Q&rggLQyi njjjeo Qarremi— ZfIjolju 

28 4tj£lnirar s-cnuiiucuar ^|«fl^^ ©b^Cid 

ffirjfiisirw s-«iiul|i_«t ^<B60aQairsr ©ibjbCu) 

6air^l[oD] nib uiri_C60 Qairarg^ib ©reaCLD. 

{@.«rj {BLbLorrea 3h.jDuuQiL0 (3jibjDu>jbg) urri—eoaesiar &jbiDJ& 
QanAri^LD @/5^/b, (Lpmesrrraflee B-umG&eSiujnprTeieSpeutTgf 
Q&eufr QfigeSliu rseueSpn&iGnj&tg euipikiauuL-i— f§^^QfiCb, 
•M^^rrerfla} o%.jduul-l- jsrrek^ cu^esir^^eu^ui &ia&dr gesieo 
tfgi emeti&igiu GurTjbj&iLt (g)^ff,(ifiLCi' 3>«se$)sw eucmr ihaur geuenrja- 
Qatrdl/bgi esoQeo jiletDeoQujorr^i «9j^)«@ii) (gHB&Qpib «$£@ii. 

<«(rjg) - &{fi&gi; GiAGjeorr - ues>a,6ufr; dsa)jurib - GeuGprr® 46 29 


frl—ty. ST(Lj>U£l n •Q$60ir QuiTly.Ul_a> «(njg|li) (J 15 ^C ID; 

sflggjSBi-ff (8jiT(ipLf- QoJiLQib (giB^CiD; 

/^.»tJ eS p g>§>i (£>(&, r${s$)i—UJnenu-!T&,u L/sSlaQ&n uj-st.uj ^soisjsurrr 
.iLrr&g &>tfl3,gia Qff,nen($njib Qfft&j@jjj3jUHTm#i], uGn&eurr 
(Lpuf.u3es)swu Qunis^ui—ff Q&iuiua aq^^iui @/jd5((£iJc, eStrjatfaen 
ueo Qujbp (&jV L-i §]LDGsr (Lp^s&iu ^lajemfr&etfl&sr gemajemuj 
QeutLLSf-UJ (0)^a,(Lpis, i3 roQ^^^s, Glarr emi—u3<k m^uaih (ipajs&luj 

•(£K5& eo & £>(3 ' ^0^*5' JD G&)euGG0rr3ig)§il<d) a swot w£rj& 
^5(5«a«w) 27 

30 su9sn6DU)[r«b sucnpmiLiiqu) «[r«@LD (a>i5$Gu> 

QcuuSlcnsDixicir LD6wfl««fl«ir iflaflQjib @i5$(Su> 
LDuSsmsoairT ««tijdst«t cnsus(§ib (Qftf&Gw. 

ffieuQuQ^LtilTStflek ^)i_/i/««S)«lT STStJSUJTLb «/T#@LD @/5aj(ipu>, 

Q«/T«ir(W5U3@/5^(y)LC, eperflQun (j/gSSluJ /561//7 gSSiemmiaemen uGun so 
C^/ii5)so - Gci/so; Qsv/uisw - spsrfl, GswuSsmsu srsmu^M go 

ff/Tlfls5)U-/,'G)6l/uils\) LD&SIStifltLI LDSSsfl - S^Stfl^smSvQu JT)T) LBSlSsfl&GiT.) 

28 

(LpgsSlujfr U1L1—& &IJT)ULI 

31 @i5^lirsir ^iLiskmrro) C^ojit 0J(T6iJiT«(gib Qp^6tr«nLD iurra> 

6UI5^UITCTr 6S>lfiu9<«nr& <Sj60 U)(lgLlUSBl_ ,9|$£ CTTTrira»(g 

(ipre^liu reiTiDih ^irgjjii) (ipjssfiluJiT ^ena lurr&Qffni 

@ISpiTffl5 $j£|s(§lb ^LlCuiT (y>$«Bluir 6T6JTnjl Sa.pU). (®.en) g)^^)jr«ir, /Jrj-LD«ir, efietyemu (tpgeSluj Ggwfraeir ^srosar 29 @ra$ gijiQatrsiruiTsir (§u)ir swij^^i; 

^leueScrti «ot «-sufi)«u a-OTsw <$irr&iT&s$>etr sreosoiriii Glsu/DnJ) 

QuQf)LD L/3>6B)tp4 0^^^ ^/5^/T/T«STr. *2i£&,Gto3iUJ GlU(njCDL]3ilb 

_$!5(S<5rTiT «u i^6ii /5 ,S6i) it «CSot g)#5)a'/E;@/5^n-. JO 


*9I gilt? <f Gfil(ti)g}gLC> 

33 sSlswr© ifliriTU^ $«Di_Jgl(5*5$l Gojsid60« Qastrifl uettfliDirpu 
U6ror® y,^l^ fSl(5BJaiT6»60 ^e^V i_so<ir(auiniiLi uiriDaL-«fl<ir 
oisrar® (piTiiiioir ujOTOTsuaRfrijaa sutrsiflroui^lffariJDjgliuiratBij-Ciflm 
Qairenr® (Surrisgi uirrfl<«r(ip9r ©re^ii) (g^a|u> Qviu^njgtb. j 

Off— 8 ■■i 18 C)ffffi/@/5^fT i3xju^a,9, Jgl/ril® (^j.ffn) Qpesr&rrsogjSdea S^^itarec ^lurr&rriT&mfj &, 3>isi mrrfrL$esi 
<a6WiiT(txim^(5«w# Q\s\h ^jurr tb&L—Gsc Gi&sti iflGurreo uesdlefilemi— 
G\&tu§?i(rf)aig>u yffl^j^tg/s^/r/T. ^ijB^ijesr 'surr/DcKSiS' erebs^LD 
^{3r$G<s!cieii ffd<muuMs$)i—{r>§i, gientriLDnssiGO ^srofl/js; LDirujsvxsisr 
euessriiiSl, (^e^rxirdo Si £> gjisti >-i item &, fg<3£)<sG>te<T<sOTrL_,g/L_s5?,) 
<g)6Utfli—i-£l(iT)iijgi {£liurT&eti)!jU-]LD GiuwjqiS &r6una>&>3>§>iso GlaoremQi 
Gurriuu ^^^^jev^^nesr. tgiuQurrqggi Qjis§>lrj6S)em er^fr s,s, 
ftysisSr sTOTgjytJD ^■s/jswsisr ^ySldsa (ipsr s^r^^em t^eusSrj firemen 
^e^jui3 s-^eSl em n em QeupjfjtQujrytr) {°£irfj§$rjem njeuGfitjfr&esien 
G/5rr<s£)aj 3ss5r6sf)i_u> e^enen Qun (yen s,i^en srsjememgi Gs,L-L-.n 

tjrr&emixa GaiLi—mrr. ^sw^aGlarrglaa ld<sotl£>)sosi)/t &, ^jis^lrreisr 
a2*6i/«fTii)(T«i9sw (LfiedLO =^,,p j£iun&,n&>emsn& Gl&iu&)i speuGleurrem 
jDnaa QgirrQiaa, '^^jeuerngti ^^leuem^i' erem iDgiS,^ Qpeo 
sfila&itjaibssitbSi Gan—i—emfr. iDflj/.sa (Lpuj-iurrgj /# em so iai so 
$lji)l£lrTeisr &,em ^sstLDrrn &,&, gpri ajSitturrisdu-' Sjuun&esitj euLpmi 
Slesrnem. f$6UG$rjfr&,efT st^ss>emaQ3inemTQ6ui^^] (LpA^^^esfli—Lb 
3>[T ^euem <£{SG\eti&,e$itstt 3> ^i(§6xirr (Wjri" (Lp^eSliu 3,&>ihi3,eifleo 
iBrt^L-emi— Q&iu&,ne5i .^a-Gisimso Q&iugi Quq^gsilb Q& 7S(g /j s, 8} 
§jiji)Gai 2-tfliugi. ( $je\i cup so nrpj 3>p&iurrrr®sm s,§}iei ejbgil 
Guvfryui— 2-Gtren gtf) 

(eSlsmQ - ^(/jld/tsu (efilefyests)!); Gsuetnsd - ai_s>i); Qaarrrf) - 
Q&enrrrjjljr)LC S-es>i—UJ6uen; urrneuSji; Geuemed&Gs&eti if! s^ei/a/i. 
^Q&etsm i^ecem - ^/sJ^J/w; ul$&&lci - ^j^iASiem jr>; eurremleo 
uifi&&io ^iiurranf - Gs>6uG®}n &,£,&&> ^p^nsm y,®^6j 

$ILM3,fr). 31 

aeSlrijIemetisjgiesin) 34 lSlsTOT)6!T ^,(I5u3lTa[(S;] 2-glI5§|65)«WT UJlTSiSjSjflu (?uGlff)UJS)|U> 

«Ww>«r ujrriflsusir Cl«ir(5laj(i5 G1«6Ji(jtij) a-usoaiSriJI 
Q«irars»6ir ^(juSlrr ct iflreix ®n),S|©ii> «i-(T)njiuSiT renflCerrij' fl"/_i£. eT(LQU < J9 Cg). sir; a-si)te)si! ^-srrsir^/sinswsij^/i fiemrnggj ^Qra^LDUt^ eSijLD 
Gteju/A© a-<iftr,ss5)srr eriflpirSleo G#rr&,gia QarTeoguu* 

eurr ggliiSm wemmeSltqw, ffSrr&jrT^Gpajifleh msn^LDrrSliLi Sl^rr 
euebeSI cuorfrgg, ^ioiot a-uS'TggienemujrTdi g)0/5^ spuujnjD 
pevuGuibGvrQ s>_emi_uj glGtfluiSlerremenemuj, e^wgi girgnvfr 
^l(5if u 'lurrmgrraA GaeireSiuuiLGi—rTLD. sterna &-L_Gesr 
Qarremrrs;' srehgu ^(Lpab ^evuurfiueurr Q&rkiQppu 

Q/J0tX)<B«SlTfT6UfT . (^uumLi^eo LSlek |§)crw® ^i+aen gfr Geugi 
UL-Qierrsnem.) ,o 

G&rrsn Gg&gairj-ffemesr QeueisrjD &jdul/ 
<Sir[)l§fT eB^gj&jLD 

35 sui^Gsur) GT(51$aj logugjttia 6U6ir6ii6ir Q^sS\ Qajgiuuirp 

Qpiy.(Sai6iT siffluSlCTrQffiB ^^^(5«ir«ir (jpanwriflrrmi a«utl««i7» 

(Sji_i5rrilflni_aF 
Qffiy.(SaiiT ^)gi^§jffrfl«ii)puSlil(5lffQffsirn5lsiSluJuu3^|CT)jD(ouirfiO« 

QaBiriy-SurrOT (ipir* a6iflpuifl glij-^ib Qair©a(gib Clffi5i(giBffiiJ). 

C®- 6 ""^ enisj.a.Q^Qi^^ Genemstis; emsmSec Q&rremL— LDeviifilSl 
geupngi Quq^emLD Qurr(iT)is^uj (tp*@/5^^ GerTLpeisr isiemesreSl 
tunSiuj §)^^irr&iec<sSl ^ lus^lduj nrr, G&pen rBiriLi—rr&eisr Q&dip 
iurr ffi^^lsu eujijg} &re,3,nem inn miaerfl SlemL-aarr 3,ff,rr<so Qanrswsri— 
GarruLD $ima [e&^uuio filsmiriGeupo] eSrr6urr(§G^euiflesr 
gjLbdluJiT @t_ /5rr lLlsj-so s-etrsn stu) ibtTLCiij i,e$>g, Geu^L-m 
dlQmiSlsuifjg] QanQggi, giEi&en ^irrffswrrSliu GerrLfiesr eSliuili 
uesiL-iLjCnuuj-i: G&rjenesru-iLD, 9ies>rr}u3ieSiiLQi, ^i&im iS,mLf getsrg] 
Qsirnsj-, evnerr, Guifletng, iL/rrswsw, (&,6}ie$)rx, G^fr ^emevaesierr gj 
f£temtT)UJn3idi Gl&rrem@ eunjgi 3)(iT)Lmjis}-& Q&iL{B§i S)# 

[QeuetfuurrrD - G&trutii ft,mia; Q&esresf) - GgrrLpm; $es)n} 
-auuih; sifTesr (Lpemetr unT/E/asafl-ff^^nrsBr LDrrisi&enfl.] 33 20 Qfit)@>!$&iT iSrruppg, ^piL® 

ffruew UJnypuunsm G^ujll GeveisifD &c£un 
Geugll 

.^tp^l^ffGffregniTS-ibjD «u«ir«T6iruiT«ir$|6»«wriurriLja> Q«ir«wr® ^;« a'st'ssr ^asetPsiiLjL-ew ^jLfiQfLL feenyiLL tatLiu *<_ fflnsu 
;§neunuj ?LpsiLD &i—iij§i, Gixsvnssr Gsetea ajG^nQi surrtfijjja, 

sot rr ssr uj rr tbuun sot &>G&>*r LDGsismssissr epGrj ^rrsyfso Qeun)jfl 
GansmQ, ^j<v(ajisnefr Qun^m aes'sti &> a.uuwnaa S5>«c£ 
Gamm® evij,3jevn Q&m.'t&.ijjgijrTeufr . [^jlcl3 - ff,rreurnu fut_@J; /x (/j 6i/si;rr sir -uss)<9;6ysisr. ^)^A 
(ajtSlaauuil-i— '^rjrr&n $fjir&esr' stssigqilc GarrLfim mrroim 
ST&rugj ^unujuui— GeusmQih ) 34 Qsengj^ &-a&u3s>jfl Qeusisrjr) 9ifr)ui_j 

37 itffffrerr ©ct.liu CanCua) aii'areir i_rr(03 uwrwrfljr 
(gjjjffij- «5i,irffrb «r«j ffiiiTCaja) Glairak© G!«rr(i)iDe> 
0)3>9bs5\ luiricd) Qairsbg^ib airo&sOuSlsb QasrrgjOTr 6T«JTUii«r 
2.ffrfl<rfl Gl^irLi&ialu («urrnQffiij(5re^ii)CuiT6bE.60rfl«ba.swn(ruiil 'f^/.OT^ «uw«/5/TLls!nL_ ^(Srj&lsisr/D <£/rr<ys5rrriS3r6i;«r (&>3&sj Tj/tlLQi 
.^•?j&e<T)l&&ngi ll&& pn lL® <q rj a <s® i£ §i Gunrr G^n^^^ia 
Qsm jry, Geuff}j^^(fr,LD ^m s5># gsSluuemi— uj/tldjo ^iifil&&leisrjr) 
G tr>rj 0,^ec , 'Q^ot^sJt' srssrsp/ti) GgnipG 8>&3ig] ^j&smrT&luj 
G&ih(5)rfi&i&, s>esieceiies! , ^gjGnssra G&sneSiLj jb£L'& Gshtuld 
Qff,mmQi e^iiiai^mL's^ik 2-&&u?6Gfl (tpajsi'rrsyr ^^rfiki^sT^Qtueo 
scnin ^Lft&g] *&{i—t&ie,& G&iu-zrTesr. ^aGcu £§)<&(gj4>difi> Gurreof 
■ SftrDULjeM—iLig] ascQeo Geugn STjysiyti Q&etnso. 35 38 @rouiD(5 girrflK) ffiruii 6jre$iu tfUmpasaffi iutodotu 
l]<bi_u)(3 ^i^uSIa) aJtpu Quit(5^1Cili qpib Qairuirgi [$l-etr] ^)(5 siS) sw i_ld (5 ^/Tffl so ^jrrantl-S) G)ffuJ^yQ*rrswtf (5/5,5 
'ucmt—i-ccvj^sisr' sTsii/g);fi Ga : m}(^^ ) ff,&, ^swsueuOT, 65><»uS«J 
«iS«»«j)/u), .gjLDLjLD sjjs^.u GL/rr(5«@ sun;^ '^)sin < D«s3)su-/rr6sr' 
evsirgl/'i uemjicuanmu LjfD-iisnTLLisj- spi_rrifls« LDq^^Ldrxoi^issuf. 
uSIec efil(L£>LDUU).Lj GurrfrQ.&djgj, j°j) /_ u surra sir (ip£i LD(LpsuTiLj0 
(LfiCo s.6s>i—UJ ujLD&leumgtf' QiDsisrsttLoiurrsisr ^ntDsmij Losorr 
Gunasir) ^)(5«u^dKsrf)«; G&ii sbdjrtzu. ^{^^u umi— LP(/7jjSgn;<9;igig> 
&jlfs>mrrf>lmjD (^^^LoGurr^a 9\t>^3,s,\ a_suS)s\) Gsutj/ sT^syut 

[&nutxi - si51«); SutqS - [Glurr^^i] Gurrrflil-®] 39 «i.6rflurr nSlonbgli_iJD Gl«[r6W7© *jbfl)G6iJ 

ajiraflQ^iru Gii_(^Qj>rr(5 ajiBiaa (earrsnsi](ipcir fiipey/A, 3>n<stf]tLjL£) ^eusn^i urileyarr'sisi'S^LD, Gunnsi&en &§SlsO 
flji—mib QffiuuJeyil, ^ldl/ sriugn GumflLLi— evrkiairBrriLQ 

$iA9)i G^rrsnrrir)jr)scrTM GunfiltL® Gi6i)jbj$GlJ,rrerT«n S-geSiugi 
Quq^smtA Qurr(ii)!B$iu-i Q&wtajfc^GLB ^(gin. [a^erfl - «rj£gjj 
urr^y - u($r$gi; g^sifl - 'lj,&l[>' srm&jLL QurT($&ru®u>; strg'sfr* 
uiflsurrrjii; «uT«rfl - ^ixq; gii&izui - Quqf,em&] 31 21 Q&tkifg,p$rT.L$rjufa$$ $[TlL® 

«ff«B<nQai(a[0i] <S(u>L| grirrfla ai_<ncoGlai6ir jdqius <9bi««t 
6«CB(nQfiucir[j)i3 ^t«ow««& toiriruib Qs^qiDirui-iiiffisbwaJtJi 
8«ir«)«iQaJs»r[Di]«9|FfluJ6UiT«B*aQ«iT<wrQi_«rjB J0iflllii>@»^">« Q6uaag)j, ai—io @ip/5^ ssoSleo s-errar uea&eustorfiLiib Qeue&rffl/ 
<3iaismfrgieim&iiLi #rril«5>i- Qeuasrg)i, «j_smso Q«U6ir jy, Qeu&£i] 
$tb&ifluj aeSlihsi ^psewssr ^euesrgi njirecajetoauuem—iLii—eisr 
Qsueiirrpi, u>nni3<k Qeuprfil uorremso gissrfljsg Qurflu ©/&«ii> 
Gurreisrn) 'etoeuesiiuaGansisr' ermjD -9irj&6S)e<sr(J>ieuei!rg)l, S)«»l_4» 
0>ti)&fliu <2i&i3>6ii jb $ Lnrresteoemiua Q&rrsmi—an eretsrgi lU/TeuQJjzb 

ffi.6urf) - aL—io; ^LDqrTrT^I- ai—ei; <5/su/s;«a) - lditsshso; LDL-iEJse6- 
&isj&ld; QgnT6ssri—gi sxmu^ 9,es>t—3i@es>r)n5§i rf>leisr(Dg]. 38 

Geuffj/ 41 QffiiiGarr60 n>i_j&giu> ajaraiaflilL. 

nriiGsnw asfiNSiu sfiSQiuor jpi 

remits «oiq«r acnaracnarisgi 
eimi(Sa>ir[®] »y>ib aarcwruib, 

LDITITllly. Ifm@9 ffljlb, # 6HU>, 

QairniQair Qi_mi©ib jspje^UnpCiu 
Q«ir«r®ii> iflwrwririr Qffni@n^ib. 

/" Qj-dr] [Qffii^js^fr etaauSeo ^nmi^tuJiElekssreoGunsc 9«fl«?*ii> 
xocsrcsrar/rA @ju.uutLi— Simian $esr £$91 (£jafign e3rb$($ jfrgi ffl—UL ST(L£U£) « ■ ton 01/5$ aeSGiu &lpjs$ ««S ersirffy a_«)gl«- fiemsoQup auwpgi, 
wibaDfDLJ umaeBaaicrSiiu «c5)OT«cs)«r ^pCJoj aaoarisgi, 
suiiiaiU), FFtfiih, «wr«5TL_ii), iDarrL.uf.p-LD, QeerrLb, gevLO, 
QanmiaLb (Lp&e&iu gLbuggngi G&emim^Lo ^eafflQait(paau 
QujbgU £W&nC§i Q&ujggi. 39 

[G&rrssr &efil - dgsswussui) airriu^^ ««flj 
G)(F(5;@^/t<k@u) G<y/T£P/T«@/i «l sir err ueSl&Q&rruL & &pCii_i 

-42 asfflagjjjpib u®«u6it suguaigib, airgi^ir 
aisSa(§pii) u®£6«fl suircnas (§i5£iT«(S)Lb 
u«51a»(sji5(b qaQipsoiru) uirj£t ,q,{S6Dir& 
qeSlsQairiy. lcij-iSlirsirar iy.gu»@ii Cuirre^^ira). 

f£2)-«W g)«J«v«)g)«b pitlgglrrib erm^iLo QurreisonmSianesr 
^ILfiaSleiriD (3*rrtpgu«@zi, Quart Qyjugisw tj t&rru§iu>m§i 
eusoeosmjimtu ^jfi&glssrjr, Qirmi@!5$fr&<$Lb SlemL-^^a^aan) 
jseoeo qxtfi sreoeorrLO g)0tt/(5«@(i ^ u>lo/t« ^ASlarjD'arr'frair^ Q&tB(gJ50iT (3ffn-y)g}/«@ a.rf)ss)u)iu/Tu> ffipuu 

-43 QjfiararflDcira: Cffij«D6Bfff flgy6»iD Qffrr6b«oajii, 
iDororaxir suaraicnm icdQipregi uiri_a]ib 

'iSl-en] urremruLUJeneiiriLjLD O^p-ansBTtt/ii) uififigt £i»irraesm& 
■ &jpies>LDUJrT&& Q&rreeeoeyLb G&n ipibsistmesrrTSHu £j«r«B>«r inS>Lh^ 
SGiurr® 4«^>/5^/ um-afih, Qfrreoeoajgafliu £fr$$smu sismi—tu 24 


-rreir Q&n ipe&a&pairr gift. 
[&&*ta)rra® - uenaeufraanen Qeu&giipjb®; & n p f& - 
41 *pa»M$u3ar Q^/r«iri_dr; §> i li_««^, s ,rj 

CcirACoip g)s)«oiru> Geoir*<R& ttejrerfliqib Qarrarajwr erevrCjDL 
Cai&C6u^@i5^ibCsuQjD«ir('si / )g)(5Cluir(!5«r«fil«riiuirir(Ju.C«oirff. fg).«0 rfeisr Qsiru^ih ueSlaQmrr -if a/zi Q<sfr««r@ unemi^iu 
©/<i Gerry>&iu> ^sottl. gJuHu^A Gs& mievnuS&msw 
jB/ri_.«s)L, ftp*@^# eA*irmfr#@ pnm $ tii G «u 
^«rar© *ekesf}iurT@a,[fles>tuujiA s»««Q«n-«ifsr/_n-«Jr OTdrgy 
4fj9/fc GluiflGiurrfr, ^wrrA) Geunru, ffleufr Geuyi ermu 
iSSfisi euemriw&rrp pesremusGurrGO, (Lp^aSiaL.e^ea enau3&* 
fiirmiguuGeueorriqgLbGeugi, paisBirrradr snauSet pnmigluj 
@JB&ti> Geugi «7«ir£j/ ^jpremL-fraa sh.jDi^rTiLi^n-fram. 42 

45 y,u>ir«D«>, suuun prrioib, y,flfflu>atfl<5 QgrflmA, Qffiiiu 
uirtfiircBCD $«ra><«ra waaQarrsir (ippsffliuir uriia girasrfl, 
ifiiriAirMiD Qjbsoirfr sircflrir cuijlfij^a <gi_ifl«jr umaxa 
6jBioir«Dtt luira* @©u> Qvbi^bjbu) Cuirgiib i_«wr<Si_.r. 

f&)-«rJ 4i">/r«»«u, ai-uuwrreaec, ^tfMiu u>ssaflu>ne<i>eo3idr, 
ueoeuftam gfrufr m & <&jbjDu>tb(D ummmsomar Qpmamar 
QiusoeorTLb pvnanm* enauSeo »\a,nemi- (tfi^e&iurraeir uasu* 
^«nt_ttJ* QiFdjgi, wtua&£es)0 a.^ uj uanafurrAoflar *$$& 
«afl«r @J_fru)n-ss)«u«6B)«r^ G^fr Qua^^iu ix>aifr ton ohm 

«_«u«^^)«) (J«/£j n_eswGu. it? 

[ Q^iflnj* - u)/r«f)«u; aneo -euifilpGprTmiDed; sutfiwifi - 
Q$m-fr 9$$$; mrTso-LLtuaau:; tLrrurrenso-g errfiesiuj] 43 46 u 

CT 

* 
ID ib ujbjtfibt Q«6ir<ifl u/0<sd9gpiij> u/S«@u>« uirvib 
lb srjbpib ab.ji)<i)pi FFiflgpjib if (5 ib ( aiirifli 

«rg)jpiibi «9|«wruib giaQsirtpe QeuSlgpiib Qetuitibi 
■u <g)i5$ib Cuirrbprr(§i) @©uugi a-cirGpir ux&rtSiMbf [|g).6ffj [peueSrjn&en i^ani—iunSitu] (gjB&iArrmg) iuLD^0U>es>ar 
^l&iew €uaS»TBUJ g^®«Slu i3isf.ai3i Geu6mQiLD ermprr^iiD 
LSuf-a^Lo; ^6U«4r ^es)ei)6S)iuu u$am GeiiemQiii>ij.esrrr^iCD 
u $8,(9)11 . tiniest urxspjes)S,u i3i®m§\ ernfriu GenemQQuiAr 
mnefULB ffrnjuyii. nSie^esxsw u Lienaa G6iimi($iLDnesTrT0ii> 
i3eire><gjLc; ^/susbsbt ST($ig>g$a a,/r>3ipQe^esrg}i &y>]bjD Gsuem® 
iLnemrreyLo ^tpfiQiCn. gJ^jsj/iDsbrn^ *$iemu.mie,GS)en@ etf&eir 
eTtp&Q&iuuj GeuemrQiiAn ewn eyiA QgaJdjih. «T6w jDnec §jeuey®:&&- 
j£leo $s,GS)mu Gun jb<Dn ^0l/l/«u(3ijd &smGi—n? 44 

47 '(Suirtb^lQttJrr! Cuffrb/fl!' CTsirnjj l|§iu>60it gnafilff ^ppib 

^(DjiSKsiu, aiAfSl luirud) ^|«o>i_iu60it aiiTysre^l (5 re 35 IT «3 
airjbQpcn mi$j5 ^u9© ai_Qeocna Q«rriy-iu C«etu» 

[@£l-efr] uemmeufr&eiT @u>§! G&mj#6S)&, iMnpjS 1 , u^itu losoct 
«6»fT«b <3\nff&l$§iu 'GurrjbtfilGujnl GurrtbtSU' erargn 
fuemrisiarrg) e^n^^§} ®(5/5^^*. @/5^ul/«s)i_ 8sai£l3iain6CiJb§l& 
arrjbemjDU Gurrsuffl/ii, gemuju Gun®)syCb, «i_63)euu GufTSD«v/i>, 
^)iL/LD«5)ss7tJ Guneoeqio 0«^ u i 0« /r effbr g> '^sufraetr 
«Tffi/@sJr«fffiurnr' ereirffj/ G^if ^uuest^ajiraiesisfrS, @^>^> ^/«u®'— 
«$«> ®l(2>!5gil GluqtftgLD &)$&&> QeuenetrgGjIsti (Lpy>£l& aaflile 

UCB)t_tt/U). 45 

u(t££&fr si?£r«ir 9ipuu 
Gajgti 

48 (^il©ib rfq- cuir@Qai<iT9 Qffiragiiib u(jjgj,ir «S(rar^|U>iT 
Qpil®ib *ir«oib ta^lQaiarcaib Qp(S>ib «ir«oib .jg,sirC$ir ' 
Ccuili_ai air«flcb «A|pirjBirir Ciogaib s.ar6irir rfjftt_»ir , 
»L_®ib sirtDib @Aj&ib««HT Qt-(y)6u> «(5J®lb ugnji*©^ Q&iiitgrB&fr i3rrujB&£ fgltTtl.® 26 .!§!■&] 'Qpui-i&L-i—LJ'-iQSldirjD si7rr«jfT@^ G^e)(5«@ gjuurrsar 
«uot' ereatty Q&rreosouuQLb, U(jf g£ifl«) eunrigLb eSrjasr srs&rgp/ii 
Q&&i<g>!5$p gesteoatear, tL/^LorrSluJ Q^^ueau (LpL-($iii>(SufT §i, 
«jfjy £.eo<x/jD sari/Sdiftrrsu Qeuarar ^^esrrrec (ifii—uu(SiSlasrn) &frsu 
fikiarrrr arreoCb (Sufrso <=f£@ti- <&i&iasr§i ^/tpSluj «TSi6)a) aS^tb/J 
*i/5j5/ <sSip!B§i euemikiaitT s,6ufr3>eiT /Jsorgj/ii fi-uSGirrr® «Jrrip 
LDrTL-L-nfraerT. ^ftjsw eS§?iu$eo uojasfl eurnjLbQurTrLg&n, ^euesr 

UQgemeu rsnrjrrujsmeisr 9ijDULf 

49 ffiTir^ib2_(5«uu)@i^li5gjQuii6OTSsfls»rffis£l<«iiTn'U(ig«»6uaJ6iru)U^luaa) 
retrij-iT lucnrCor afil«tflrrii> reiririr luotrariru) srar6grir^(rnr 

aiirrrir 6ui^lfiui5 (o^iribsT6ir(Sp suiruSlsb L|&{B><Da asaisfil^re^ff 
(BaFijrriT Csijtr i$l6«npiQ$irip£ Qffiuiqib ^cttotitctt Qffiii@re^ii- 

'f®- 6 ^.) '@«)3«(T«siin_ GiD(Sib Qurrma) r&<DLBsw$u Qurraar 
GurresrrQ ^tpS)uj a.(56uti Qaafiisr® eusrrii Qurrr^^^liu urigs&fr 
erewgyib rs&iflM eurripisg prrrrrriLiGmesr CTskgy/i 3^iE/gj/5,g^ 
^«B)«u«uC2«!jr, IgiifleSlaSlrTiA ryeugrrrjLD Q&iug ^fag pngnvsm 
«w/T@tb' srsip-fl^ srememrrs, uen&eufraar, 'G(_/nr(5«@ «ifT£ 
&arr& g)i_^@sb nj/BG^rrti' srehrrpi eurruSeo L/stfsmsua &ens&4; 
Qarrem® sr^tfleo GUjfjgi garnisgi QignqgCbuiq. ^\ensw m&uSlai 
jjjniBi&iu (ajjB&LDrTesrgii Q&iuu-iu>. 47 

(G&ynfr - uem&aifr 'G$(njiArre6 Gu>#/#n9ii> &-gsh—ili «uot; 
uqpesieu rsrrijrTiuemasr QurreisresFlrQiJD ssmi—iueu^sr; ^jesiaidiu 

50 g|«fliDrr r9(»js$sb acnri_^l&60to CailCi_ g($£$& 

ucrfhotcb ai«Dpiju> (sionniraib (ipariSar ua>i_£ir«*rsr®j6$irg|ib 
Qpafium ©i6rov<Si_ir ro®i8«rp(ij)iy.uuir«ir av^^ $6sfliu<irflJiLi_js 

f®-^ «r/5£j $<iJrTUJ£es>gu-iih r&Qieyr&esHSiiujnm jfleiripi (yjifo/ 
QeiutLiLD QurT(njiL®& air^fflqj^ec epuujbjD mm&ry $§as 
•fttCi—Uinev jS ipeSlesr aeisr j§)(/5/5£/ /S$ Q& gy pgjib Qpthai ff i—i^. erxigvgi 27 -#iiii)rr#«jr «iV £$rrrr§itu QeiE]<9jj$££ gemsoturr *$j,u3rr&gl.& 

*»«<!$«> carat Stairta, @/5;Sii, l/«b)««u/t ju/r«u0ib «SMri-«/ t -« ir 
Grjemmt—iua anuesstiAnm aLtfliu @^^L/u«8)t-ttJrriL/ ^KHfLJUjB 
«t/t«), Qutfliu uedliAemeo tiesiLJuQiil $u>uju)ss>eML]ii>, «ou)/5/5fr« 

ST$rrn<3jGum? ®iLOL£>nsSrjesrg] Ql/(5u:l/*65)^)« G«/ltf o^Gso 

51 «_i_C«) LDfirorCLDo), s_u9ir oSIciritCu>& 

9«) 60 it it sjglriia a_j6lirCliD(T© 
@i_d5ib QairQgcqii) aQgCair^ib 

Qairaranar Glairarcrru utflis^ir ilQib 
ici_6bQaj(ror $ircntp (ipaiiifisoir 

suirrfl suiriflp ^l«Bir««irj£^ireb 
ai_tf>Q«u<ror ^rrerr CiDerjjliqiX) 
y,5T6Jr 6Bffia(gi5^ii. «j_«un"OTr^/, ,5/«s)isv««»7rrS)uJ «s)«<*srfl«sr(T««) Qeuesbr (Lpg/gia&nmar 
surrtfl evrnfl eff&&lmjD euoiLO QunQ^^^iiu f^/bfl^J^^enrjs/ em&uSeo 
S-Otoi (S ) J58 > ii>rTssi& ) i, uem&eufr &,w g)i a_t_s5)SU ld&mlB §iu> £-u3entj 
e&eifori£glLD efiliL®, ^gufrgix> SL^lrr^es>^u-iu>, (&}L-es>rju]Lb, 

Q«fr«siir(51 B-emem ^em&GiurrQ ssaiLQm. 

@j&§$(iJ)Q6urT pflmrrm ^^iqifluSsa er (Lg p & ($ afl iu 

QpfTpgilesHLi jsnienjLb cuifiuil.® cupgeuasr stein g)i Q^rflSlnjjy. 
[&eoeorrfr - uanaeufr; 9,-jatin - Qfiggi; '«(y>G«/T(5)U3' Grasp 
fL.LLes>u>iurreo lSoo ujDeneuaai Q&rraraiuuL-L-esr.] i9 

3>ar$GS)5,iutjsm 9\jqul\ 
S2 j&ariri5g> Qjrri@^ jS^e^Qjaiib, 

^crsnoT ^sDL.aJirn'a Qair^Aniasib; 
®6Trre«»^ iuairr«@ff A«bcd(?cuot; iscb 

glcnsiuircb Ouirrby, ^irCisuiribt 
fiiariris^ *ir«5l aitribi9«rfl^)Qiircb 

aimciTaenr (ip^jsib ^(5ibsu6iriifc.Br 

<B«a>@B ^ib6ug<b airCflnnrirSu). 28 Qet&jQts&fr iStrufrfifi $jril® (§^.«n) QjBpuuSfr eoenn{6$ wtustviipudieo Gleuem&mi&lai&J&ar 

j/jT^6w/r«ur«u«sr, getrfrjjjgji 0OT65>6b>«uj5Jj/ &eB)L-.iij $su frana2&@. 
(Lp&iAMnff&i ^(Tf/W ^Lp&iuj s-(tf,euth s-esii—iueuesr . ^mes)em eafcgl 
euemmis,n &, L/sw«6urr«^5«@ epuujbjD Si&iaiW QurresrjDeu&f 
^aiesiLdu u(nf)6d(Lp6ini—iu Q/jewrafsnjagj «0tiq 6filaoeiS)GtiiLies>L-UJ 
Lomw^esimu Qurrekpe^ew. p&eo q<K(yi«@ ^tfiSiuj Giun&r 
mesiscesyuju QunesrtDGDm. ,2/aijp/ss>L-UJ enauSeo s-enen @/5£# 
$m Ljs>es)ipu Quneo Geiiny stisi^ld aneswjfii^-UJeSiecesxso. 

euemen - <?/h@J 50 

53 ajbjfili-iu Q«ir«wri_euir asflsirQffirtb Qairsr^Siot 
t-p/jlutti Qair«WTi_(SuiVa @soa»a i5fi>g>Gu>; 
Qaijpjfluiu Qair«TCTi_CiD aieomff eSilOCiD; 
L|ji)/flui6i Qairafon-aic&r GluiTtScnaa <§i5$Gid. 

em&uSlao ainiEJ&luj QurreSleyQu jbjD Giffiiigjpigwrrmgi, /5«wgj 
«/D,2) Ljisoeunaetflesr ^ipSliu zj/Ti_su«e5>srr# (gtltf ffiQdsrrCT'^jii. 
<?f7"«Mr63)i_/55«w/T«(s»55>@ a.sus5)ffi(3iu u/flffrr«« Q«/T(5)<s@ii>. 
u>n rpsuL-L- usmaeufr g,emsn Gleumrpi «5///)a@ii. [@6i/«ir ^(nja/rr 
(tyiflec eimjjppgsnesi. 'qpj^L—iii G)<£/rewn-.«uri' .5/ £ £> a> ti 54 Qparirir &ii_«doi <fl«g^ifl (y>iy.«ii i9a@u> lairQpibQffis 

pirarirA ioi_nia 9Q5ab.fi) jdu> $««fl(ipu> ajgl&airiLj* AjpiQptrtbi 
CojBrirfr LdicBQ-u Guiraa^OTrb oswgpiii «fl«iriii@ib 

*-<5fbfiv6m ffi_If CT(l£tJ§l 29 ^•SJ sir,) 'Q&rrsn fr/5^*^* tfJewspii Oj/Bi@/5^^^s»«U«J«ir <?^/r 
_j5^ii) ^«5)«u««7 nj($tfj(9ju:u iq. eS&Siffsr jd pewit— iLrr(§^(ifiiJD 
«u*/tJD, ldgsi lb ajsdlssi s_(u > /t(»L/n'<!sS)uj ^is>BiesfleSt£liLjiJD Qmnsmi— asSlr§les)et}^^;es)fo 

$5 ^ssi^l_ ffaCu>, @ai6»6irCiu ^nrsuCio, y,ioirCaj, 

i9*wiy. CaiQugiu) ^^^ffrir j5«jr©«Mrib i5)<njpujirQaj«(r 
««8wi_ «?!jr« B 7i3r i_«irL|«iSl jy,irjB^«fla air^f?j5#ir 
Q«rr«Mri_u«raflQaiTi!)Vr i_ir«ir«Qr ^so^^|«»i_« Glasir^ibgis^u). uxwfiswju a_eim-.. ju, StgLburrus srsirgjyti /sasjnrr^ ^frisjr ^(jeuGsw 

Jgeuenm, (yseconeo, LDrriby,, ^G&rram ^ggluj gfrgj u>surribq 
*<a5U), iilaoeiirui^L-L-eo, Lieemeo Q&tugio. s^sme^su $*&&, 

QsiugeoGuireo, Qurrsmrr /#6s>,OTuy<lt_sb, Qfifrdr&ara/ipifaso, 
Siasu-ippgipeti, (LpfrjemaiiigieQppso, Qarr sl'susv ^Suj «d^j/ 
'Q&iuJi&Gmmu-iLb geuvrrg] QptuiLjix. 

iLjsmi_t?a,L£> - grrusemrr; @euss>m - gGiOrrpuso ldscit; gcuarLh'- 

-u)«irma;OT; uJOTtD^esr mauSeo a.drar gpg] u><svriLbi_i&9tr %$§s 
<a^/T^I«w<»«5)«ir# QriuujLb. ^asrrreo uetreifiQ&nresisrL-rreisr ensuSeo 

4$r5&&$esr Qu@ss>ld Gprrebrpa ekfiajgnruStbgi. 'iSsstynurrsi' 30 QfiiifgjSpir iSpuppg, gdrjiL® *i^l«iD«jr«@/i» ^irjefiljsgLb faefTU&ersisv lthtlou, 
^esiesr&gjiewreiiLb ri5«@u> ^GiFrrgj — euesr «fi) epi tni 
Qf>«oes)eoa[(3j] £jj)6s>L_ &rTiL®LD uxrGg, (yj(ifwjsuzi 
Q&treoeyiAgeisi ^ldlSssi @6ssrii>' 

htgsis§)Jl£> ULpLdum—eoneo LDesru>ff,e<sflm LoevrjioLfan^LO ^6utb$&r 
GlffiueowgojiD Qgrtliuaj^Ui. ' 53 

i3eme>Js® StpuL/ 

56 (§6wrii>iTir £(5lo£ Q^aiSajre^iV (gjsDs>(oairsrnfl(Siu,@sD$$(ni(aai 
j5«wrajrr otsssrmmer- ffaibCuffff ffaCic ^rrmi@ib y,£iT(2u> 
iSlamrsuiT srsirp uatririrsuiriu iSlorisp (Sffiriflu GluQiby^s 
acKmbsuiriii i9iTL]L|ii>, (gre^ibGunrrt) airGScnriTLb! CaSsiririb! 

fjl). en] (usoeiifralar,) '^jDesiunurrau Gunrf\@i§imrr) @sirarji) 
QurTcgrsgltu uem&ojrT&efTnGftuj ^rrrr& uJrTGme>sr0;<en ) a@& 9imiaGiLl 
i3 «!)(5<k@<b Q&rTQ/sgs&GV &ij)U0>us, <5>/ifl#,F/5£san2> ctp&eSliu u(G$ff 
^/r(5«i/«@ GpuurremajQsm! Grai&rTGOgyGjiepiuy firkiairaj a-OT 

^fr^Gsurl' STssrflj/ Q&rreoeSlu Gun jb jDn $«vn eurrantuu lSIot^^i, 

euauSa) rftirjuuSimo) *2irf>g>& Gi&miQnjs,^ ajosxsoeuvi.etsru Gurresrnj 
eSrjeasst /5rrti> aemestsrrreo <9>6SJrz_ijj/u$)<a)isa)su,- «rra>rrs\> GaL-i—§t 
i£le06G>sti [<£l!§IJ5g)i Gl&rreingnfiBJ&efr ] . 

[Glgj&j - uesta; Garrentfl - ^/E/aib; ^essreurr - r&mi&np; 

eusmeinu> - Qarremt—; l^^sjlh - UjLSlemiug&rrrBitajetJgi , ussmsoj 

54 

&nj3>€i aeSleSQijgjSLb 

57 if}<nriy.i_iru>d> 6u>ai68it! c£lani>iSli_iru>sb gQifilar; 
QjSircnriy.L.iriod) OJirjpoiQgiiui&iar! (SjTuarifiar uiliy.i_A 
aeon-cAp Qiir^GjsaiiT airsbajQib @s>jBg|iD«ir 
ai<MT®soira{ «»Tswiy.y,q-«»r Qju9aaiir@ ©re^CiD. 

({§). sir J uswasiy/TdsCSsn-, c^ijugiwm (Lp^sSGiurrrr ^(fituu Gurrft 
Qsibff, eS jr«urr@ G^su/flssr &r5&G}i euuplturra «j/5£ (gjeo^jilci) FFilif ST(l£Ugl 31 jiessflss '(^56^ra^if|4i£r«ar , s7W6pii Q<?/e/@/5^^ ^eroeunjeir esvao 
£HdraT 6tiff§lrjmug&es>$ «£<s.s ^ipSiaj <&,$$,£& ^n® erGjifraan 
U)«j)/ii» eSemrretsr euiou eimna J eis>3 > &,&T Querns* sjyzi a.«w«s)U)«s)UJ 
Mfjniu{5§i <9it$u-irsi&eir. ^6ugy«@ rgsiSn- ^u).ss>ld^ Qg,rrifl<fo 
QffdiiuaiMso 6vrrjfi6ugi sruuif ? (Lpu)_turTgi ^sstanun <k ^ojestm 
suassrmi&lu ulentfiiLjmi&etT. 

[GweneSif - u65)#6un-«G«r; ^^uSlm - ^rjrT^mis.etT] 55 

(Lp0jK8jmtD6isc> i&essilujesi StjDuu 

<3lgyfrrT eii^fi^ui 

58 Qp$# (y>Sl@6OT pagrfltflcb, (Lp^l©") uxnraxuu uiririrOT«ir 
uir^^ QaiOTgpiib tocsifliutircnaa @B$ii> Qair©^giu ua^Gcu 

6«irgg|ff QffKKna u>6Diraii.uiSla@j)iaiTfr#lp^l suijaaswun-di-. 

/g). «rj (tp^;@a3r nj^^lsb eurrifins^ Qurfliu tossreBrgyii, losbstsb>«/ 
OT«r@/ii pa,? 8,§ieo aitr^^ff, Qurfliu ^ip-&sgiu>rT§luJ g)(5«u(5iii 
ijcs) s«i(T««r^su ^/«5rz_/uj«5)t_/5js/, (LpgismixniSmrreo 6ue6les>i£> 
uSeoeorT^6ufr3ieiTrTiu, ^tfrso-m^iA^ff 9 lo ld rr ear suottsmld 
jLfini— lueuGsr eresruuL-i— wesdlium srsBrgyii u)snes>en 6s>«n8«> 
pw&en 6B)««@/55^ «3)i6« Q&nQiggiu ulLl-ld giLls/-, (jieurbrQ 
Qurf)£j/6ujr# uVnwsOT ^teneSlM, uesi&eurr aen grsiaerr LDnrnSeo 
XLeirsff Qftjrfjffjl iBfTss)su«c!n«i(r« &iprb(3 sT/rjl/s^/sfltlg), 4(y>^ 
xli_ sfileb uQiLDUiff. LDessressfleO eSjfi^g] ^a/smsur euets<sriiiitfilg> 
$n LCxssirj idsu/t GurranjD ^*i> swaasinsrria; @si9^^/<s Giarrsnen 
^fcuesr i£i(&)^^ eSij^em^a amLiq-esrnGGi. 

[y,ifi - mem; @ffj/«rr/T - jj«b)<s«u/t; SlgySl - (grrySl; 
G$iijj5gi] 56 

an&jesiffGeuLcum @Ijduu 

59 u<gjffib QaJibujB ^(jibusBOTSBai niraiird) i£la6cu uiruirgi 
9g$cne Caiibu (ocnuqaipitC^ib ^is>(y>cir Qffiii^ paiG^ajirii* 
OT©» OT6ifl(S^n sffli^a-ojs ^(Tiirwai QairigjQp sSlaDCDGsuCc^ 

(g). dr) 6j6B)i£aerile<si suffysrou) ferbaiu QurrrwjeiT Qarr®a(§Lb 
JJ6B6BT t*rr srosu ^/6irofl/5^ Gffrj6s>6isr snog] jsneutreD ^ glaum &u 
utrt—mneo, g,{gjes>& jsarilec eunQgLo GeuCouasr crcBgjytb gunmen 
smmu q«$/5«j/ urrtf Geurrr/i. «3j,g/ «urrii> (tpdsrcisrfr# Qsiifr 
fieu^gl&srtTGeoiunLb «9(^«j^«»>^« (gss)ff)Q*rra)6ujs/ sraflGgtr? 32 Q&miQnjgfr L$rru pgfi $criL® £g)«uew <sw*(Osi) s-eirtr eiHfhj&Gin P^eurrssr umemiu ^ en ^ a jib 

LDlkl9>S&lUU L3ffGlS)&u3l. ffl/DUL/ (2euri}i 60 cutbtoircir^ar $(5«5G$&aSl icreiasoliuu) 

iSltOLpturriDsb uny-^rrfisr qribj5)ni (©) 
eT«bG60rr(5ii idi&i«s61iijli i5)ff6»ffu9®U) 

sTSursjj5H6iT£fiipre $(tliu Q snem iy.& 
0aiTQ)roiTU)6b 6fl®$sbi{s» Qip«T«a(|5^ 

GiuiraipiSla) Q«n\s3WL_ 6uiriij6t>ic 
I5a360irrra6ir ^l(iji5^<nsuuSI<vr L|«(p6»aa(?an' 

aif^^glQaiT6t) reiidffiii @re$5ib. 

/SJ.srrJ Ggrry?e$)]i— «w LDrrrjjuL-Qi, sStjesr rsrrijmiewm 
apaeSluJ Q^/Eygj/sa^ gemevsufr &en ume^^evrrrrsc Gajrrotefil 
luem—jijg)!, ^5/surrasrfli— (i d5«3r s-uJe^jmQlarrQS,^ $j'f> 15 & su&) 
su/rssr <sT«3rgpii> ^rj^^issn—iu lAGmmeBmn&suj ^jsmrki^eusiisSl 

STSWZJ6U6TT, =9//5;S G$J &§>!<& Qfi JS^IT ffSXSHT SJO)^l fBfTSW ^LLf5]&s6l 

lUtraiTLDGO r§«i5)(t <5/stf>s5r6U(5ii mimaieSliuu i3&as>eu5lL-G6V6m®il> 

aenavsufT a&r ^sugy*® s-uSniQ&rrQiiBgia arr &>&§i, ^summa 
QarTecectTLDso efilQgsti 4<95£P s 7 " 631 " irsmsssflGturr, ^eosdgj <xr>tflm 

uSesi&cm g,mi&>GS)in #, §i^uu^^Gs>n ^nSlGiurrio. 58 

n. n9.fr a Q,3,rrGTi—& 9\puiLf 

61 ersbsoirssir 60£$l§g]Qu)iT5Jr (p)sr^uaj(ija dp6b«»«oQiiJg)jiJ) 
Qffird)sOir swgiafbpib GlffiT6b60p51iLiiTiT 6jre§j (gjiipib 

G]6i)60IT6l»«TSi Q a IT 60 50 ITU) 6b U)6H«JToSl«(Sj IDI&1«60"!|LIU) 

a-ODsOirff^ §ii_«jT6rflag|Lb 2_jjj«i51iLiQgj[r6Jr ppS1reCpLorr60. 

f^J.srr,) Gl^/iigj/jja^ ^6jnst'6t//T<ssrr Q&newi— Q.&nQaai ^lump 
d5n"«o^^/ii>. g)susun"<K arrsvaigjiLO 3,lcl£Ii—ld ®/t Qumg&nstr FFL-iq.Sl(L$U S l 33 

-QfifiyurruSegito ^eueurr&i GWAsfl j^ai/rs /5/r«9«SKar 

iSuluiLl- Gurrgi ^eueisr wemmeB ^mwaeijeoeSl jgj/sjtf 

(fcu/r® ^uSirutfeeme QorrQfa Q^uj^mrreo j^j, 

59 QsnTGnensvrTLD. &efi) e£l(trj3jgjLD. 

62 (ipjs^ifl t^)Q-rr«q-ir (Sffi5$ir«jr (U)«ir«»rCu> 
*g£aS >TjSj£ljDib gisoiBig ^(DQffiir© 

Qioiiig^sBso Q«ir®£$«ii eSjfA @ i6 S Cm. 

MirpiTiumrar er&egiu) Qnbgpigfaaasoai/radr Qfisaitittimb 

sitrjm giwuua eveosorresflm sj® Qurriuajfrm gGDeoenujx QimirQ^ 
ugj ffljo^uarjoi trmgi *®$, pwaen ^ev^^L-UJ G>u>ujiurrm 

(®/B^ ®)crrT&pTT(2&!5§irjGi S )mu 'utrir/B&aeGfrrLpfr' ctotu 
^snfipiu fLswo- ^^/^otjjjj;. Qutrii^fimeo QairQfaams 

ffireuirmsiei HfIpoulj 

63 ODun^iil^a airsueoiir ua(5ib uiri_60irir 
«B^(o6ij6ir ^iT6Jru)rfljp eoasaeoa ffiir6U60irir 
a]i5g6)8 q-uu«B>i_^ ^ an so suit 6ui5§iyjlff 

fg). 6T7J QepgLtiifiLiLisoeufraen- Q&iug urrisSeti Qurr^^iu 

i£S3)«u«(ga arreusorrnSliu peu eSjrr&etr &r5s§}u$®srrjrr8iuj aJ^ 
tfl«« QsFiBifgpgg g6meoeufr&ffrr &iaujld eujs&Gurrgi mus&i 
» uSmrrtyu) &($ QlutT^earrsi erememn-uaso enaangiBgpgneo $io 
• sSesflmrgiLO m(L£$gi& Stfrgiibuiq. .gttfljjj&euprreuiT. 
Qff—9 34, G&iit&iJB&fr L3rruib&£ ^irriLQ [(}£$& ««£f «@ emuJB&LSlipLJ t-ieoeufraeir Q&rreo £y&ar]D 
unt-&l&@ftuainaiaifTeisr Q*in<&!5&iT srtfsrcyib Qunr@«r 
an-ptonib. finGu> $ii> aq£$$fil{B£l a.uSrreS®utunr fisnesinin* 
r5L-uu®Cb *«> #/r«u/r«w««> — /5®««> — ^resnlJuQib. &f$«o 

64 #<S>«n»qp girinsi_u> Qsiiiqib ^60iu^(§i) 

CT«)s»60uSla) isrrai&gwr u$6«ru>ri:a> «ir««SQiuirir 
6ua)OD60u9«> gifflDararQiiirr© iDQajib (§ri>$Gu>. 

f^)- 6^J rst-rrrrfuQucyLDrresr ^jBi-esrLb Ljifl^lm p fopwupCo 

■Lp&§l6mrruJrTeisr§i ^eneEeorr eSlifleyQarremi- /s/TttJSU/sJgste 
gisfrug; &emL-$§&lCa G)eeoep]LDUis}.e QeiieEl&pgi ergiQeuesfleo 
ezuumjD eneceoes)LOU-ies)i—"-' Geneva 114 &$<&)&& §ietnemturra& or nu ^^u uijflrcfl Qffiii$ uiri_C«oir i_re{5 icira 
^re^iniT u>i_6uirnr «$|,i_ «9)ifliU6i)«wr JgtQRjB ofan" 
®n>$Gu> ©regib Csugi ©re^tyiib a-arCgir *.p. 

/g). <otJ a.«DU>GlttJfr© urrx&gi gJan/Dnjanrrzi ct/5«b)^«s)(li 
«j6SS7/Bjg), iu/tGsbt emu pptA tprreo s^j&oj urjesrfl eraregiCb 
fipupfiuum-syi-fr wjbjDLJ urrt-eoaemenujLD ^iSjboj g)eo«; 
3,essrpG&n® &y>£)tu u>n$naen jBrr#$eisr<gQeiiJtu. ftisisur pew jt msuSsiiarm (SppGu* @0,gu>. g)^^ flsrrirar Geurpi ®p$Lb 63 66 CUT&&IU sircar cuarsiiir jgibiStrirar 
pr&&ai air$anb 0araf)& g-jftKSiu 
gl«HTffrfli6i arrjEOTrib Qj5ir(igiba aSladQQu) 
Ar££iu air$<sr£ #ffQffBi @i5^Sid. 

/£§)• *1 4i""«"^^e» (tp*@/5^ u)OT«!n-«Jr QutgppeuLb Q 9 uj^ 
€U[ru>rr*LiQujbp Simian a,sv$m$ e-em-iu Gerry) LLmenfr*^* 
Q*&MiTiiifiSBeosuwnT&iu< !S GeorTfigiiBixQf l T i fitir $fo £)&«„ 
0ssrpgle6, Si!ijArT^m(tfi6mi_uj ^rj&fraQetreoeonLD euemiiix 
d&J0®fo aeaujrrQuj .reme,® ^uSlrj^Gl^LLQ^, pvaeowrrgitu 
8>[T*®tn&rT&m lBlLl. SltDuiSlensw s.es)i_Giurrn Q&iEi@r5$$. 
fitoeceuifiXen. fi , 

67 Cojil®u)ira) i$iri_rfl ^itiu Gaiarfluin- 
«gHl©« QffOT6jfl»iu s\eoi^ (Siusrcna 

f g). or] %u)/r« gjcjoffjajsir $®aiuf.*aBar& aarmreacyCbiSi, 
«"£r/r* &tJ$rririJD Qarrsm® ^dSlesnuu iSatJBgi Qee<srjp& 
*rr*ssr(y>is i .iurT$, eL-rr us<gi-#es> 1 £ n_es>L-iu <9{uurru>§leu6V£[ 
fiiTiLetnfr maftQuir* p g>«w© ^mi^tam aiewriiigi, 
a-sog>enes>rru urrfrfig, '^isimeir (y>mu>eofT p>& S)cramu>uii> 

(<3«u«nA - 9L-(T(ipi^; aimfleib - firru>a)rr) fi5 . ■3* Q&iBi(g ) J5$fr L3p-u0$# $[TL-® 

i3fjL&3i$ l §}i epifl/sg §)jr)uq 

68 afflswr© Cajjsgjjib rerri_rfl $ir4Eltu sfi)u>so<tr 
uflfer® ^iT(5au i5)(rLD«$5 jfluui£) Cuiraa 

Q a [rarer© ^irCluicvra a@d>)(ciu @iy.QJi$l<5 QjgircirflDU) 
sswr® jsiriiffiQgjB jgiflrajsgi aoSoraaflar (gii^ii. 

{ID *^) ^(J^f JU/"> tSlrj-LDGvuLCj GgQigjQ&ifluj $GsriAeoesirT&uj 
ujrto^iftjgl/efBg, (LpeisrLi ff,a(j])3HT euemajSfl®) s_em L-rresr i3tjL&&g 

jr§«# 6u/5^«u/t njrrGi-D sremiiStQf)^ eSle$>prjj& ) ] Gl&esTigi mtkisea 

@IS^U L^GPffff &(QL1L-I 

69 ^QJii^srflff QffiusuQp«(r ^6nst)ff^iij airgjoru) 
a-airegjuir 6uit6ki_uS1l_ [©] ®©u> CffiriflQiDR) 

$6UI5$ll_ff Clfflij^gl ^(JJffQfflBl (gondii). 

pemGO&emeiT QculLli)-& §\ih&,ns,emLD Q&tug)] ^rr 3,3,uu rreurr esiu. 
iiSil® ^j^esfiesflebru ££(£)ii> ^0 §>& Qeum«n^^!sisr L£§$(njiijgi 
j_jgie$)LDUJngiU LUTLSj-iLi pingi adl uS en gj LD&gjgieuiA <st/s/@ tb 
«bienrki&& Q&tuffi&ii Glff/a@/5^£X). ^«G«u 2-suSrV, Qsihi^^ 
gAemgiu L^SltLirrg] urr&uirj<£LD (Lp&jsSlujetsr glJDjE&il gesfliuiT& 
£D(5/5J5/ <3>6UiX) Q^tutuGeusmQeij^jaTesrssi? ('§)surij§?ii—' - sresrjD^I 
'$irrff>3} sign ev §\eua&>' ereisTgiiA, '6Tf£/@iii sperflffSonh' GTewgyw 
g)(5G)u/T0fi)T 3>if>§L &\3eoes)L-UJrTu3tbir)l.) 67 

<3U!)i§fr eSi(jT)^iff,isi 

70 aSgp&(?a> pirg sunii«B)U) aSlani>iSi_ir QaijbjS uiirsirrrj 
<aj,gpaC« pniiiuiS) ipreCgirnrs «9(©M«filu u^itot* lomsak 
rerrgpttCs; jditjb 9iruib reiriliy-diu @jpi<b$ u>ird>j5«r mLuf. STQgugi 37 

«*/r««)^ Qft/^aniu s-^L^^i, ,*«&r*®*<a*ii>«,ni> 
W/B/«u>Su^dr ( a ) «/sfflflnu>Giu/r® G^sSr^ qsflA GW^^ 

jBrrQessrn)^ suesmiurrfi a9a)fi»,-u ^^ &lf ^ grrrTU>i3rnrsm§i 
{sjsi - Pirn)**; u^nmm - QeupjSAQaini^; enuLD - eSl&s; 

UL-L-gl.) 68 

s_«.i«ii L/atp/5^ fflrouL/ 
<9>e& eS (tf)ff><i) id 

71 suilu-iDiriT ^|«»6uiq6iDip 61115^ Guxsoajir 

gl«li_uir ajir«Di_a6wr (@) glsB^Qu /DiTgiiosror 
(jpilusure §iu9iTQui§gl Qujtriiipgi GsiribsTCTra 

[^) «r] ^ ffUL-i-LDrrmr ^e&muuS'Gk&'sm en^s, Gu)siiru)««srr, 
g]# Qffriutgisgg geneceufr l3iju^ S ld G&lLs, ^ziusua ah.^ 
curn-giuj rsLL^g: Q^djeolS,^ 9\rjff®mJ9, rT $m&G3,n® ®rjg$u 
uneunmL.smjjff, <s6M7®, i^nin ^euGyed&LD (Lfi(L£,eu §1 u> uec(g,eoisi 
astfleo L$jDpj£icupgjLb gipgemauj t-i&emLpaGlanrerrenrrg] s-iiSlfr 
Qujbmi Qfsqf,™®^ @i<3*glssrGprrLC. g)^/ sj^l ermgi ptoento 

aengl ff\rr>uq axemen ^Qiggiff Qj/raisflJ ^i^^^mfr. 

[^ismGUiLjsvLp - &e®uuSec; £§)sio,y - q<Kip] 69 72 Qffregjifilipai arrau (Jurrregi rfleure^uir siiir«ini_ iuir« 
bb^ibs ^l®miffiirffl) sTebeorrraarr^ipii 2_6rrLbaSl \una; 
c9)is^ij-js ^ id or it suirip^^l ^wsHldsoit loit ift Quiu^iriij 
QngbsQeiu (gre^iT Qurp/p glmffSTCua QurfjprriT ^(ibio. 'I&n\$(£<fi) ffinffimiQ-hrnn yuosasnaafye .yrax/rn lCuG?<n en© ica»>ra£)aw.u*(ff) jssrra rn%§us& 

Cw-«ff Guijtfii<p&&(fi) <nlts3JS9i9 true—iuSi *a»(gisn)(ijp ffiQjniuii'fe* 
jsanng&!0l€' ^awte* •cn®aa»raj)ni(JS'/<P i>s<bi<§<& jjtfiixnrfi) tnitfSissis 
x&ISIf '(j/fe* 'js&nite mcs907(fi9©ng) m'ij&'&Gi'S) ta uafis pi <eoo 
js»ffs<ejyI3ff9ns9j vsvship < fij%9lfi)i3 (w^^rauasg-nsesp©^ [mb •(§JJ : , WUOJCste* !<n©JM9roj) rojptf-w I<SsijiS?») JSJjran qisnqi© 
a»fkJtia» KfinnS? £<fi)tfsiJini~3 san<?ViM9ro°i*niia/!<P aui#jinai-i -4 Qfff&@/5*n r t3p-upi$£ ^ctlL© 

#6odii3,es>eniyu>, ^Qienem ff.tr®, ftpihuiju:, ^l(5«m«J«UfT£J/, 
gfoeeniuffffn®, g)i_LD««kff) $qf ) e8(n ) ues>uu>ng l natu>. J6>G$ 
*uu>uiru>naminiA (tppeSiu ej^wnansnic, g(!$e£es>i-U><$gfrfr < > 

euLElffneueififf &jDuu 
€. uirpj&ir mrj»j5l& Sjsc£) ffiraitti««wr i_ld«o«t Q«rr«wri_ 
«irjs60a* «©uu U3ir@ii) «j£liri50J itswflioir $ir«««wr 
Gu>£@ rfirjB <S^ir®"> Qu>«iriB6»ff CuJir©ib aiA^ 

fg|. sir J »_u5rr0^sfl(urrifl«5r li/t^* £)cuu:l5)c<> ^©/B^ a-^rr/5^ 
«dr@l$>a»* ^Ift/Glu^LDrrssr Q«fr«&ri_(5fflfliu g)#«B*a«T« 

.^pA jl^^ Glurfliu £<u#fl»# «.sj>i_iu ffl?rj«i/rr@G^«yrr (ip^cfliu 

(uwriwflAaii. (y^, u iL u p n * in , G*frOii>£*il>. 
<s»«j(5rf)iuii), cm«J£T£x>. LDr/*^/i, ueuOTti, g)/J>£){rfSsi'ii> srsirussr 
pup &$«*&*&■ g)/50 peuv&gsaCiQuuifr QstreiwL- uwcnftta 
ciifib«S (ip^fifluJftjrrasTflLtb (tpsm^GuJ stfjrsurr®, eSrjGffffif), 
«7r/u)(3«/5^r/rr, ffl?rru>3«#*prrr, c&vurtfrapft, sSfj^ryn ^,Sltu 
epmug) eSrriraii^LO $& ^Aies>ss)UJiflm rtjlppsii-m GgrrsMyrJ) 
<sS!entki£iG<srfr; 'Ltrrgi, f? - ^evee-dr-) 4 

7. iSlpre^gwr u$«rtciir ©repu Qu(5«»U)iuiru) (Su* u>iriLCi_irib; 

£Ijdb$«t «S|«o«*>* ffiluib Qffiiiiuaiinu* #nji«u C(rirCi_. 

^g).OT-)g)«J6urrs/ £-£)#<?> si?/rej/T@(5^eu/T (Lp&eS.uj /gsuafr/rr % i. 


^ 

l^V Q^/r«)«o £g)uj«urr,g/. ^ttoiefipfr&en Q&ibs, Qunetopsaem® «(*f>@> 
as^iJD, L/(5^^;«^5ii) ^«rrtu^^)su euiL.L-i£iL-®u ujDjS&or. 
gUjbem&U-jLO anafliu.u> aetfcrQ *2i<Qjffru>uuL. ^^rVm^gleu u$)@/5 

jj«jr(T«(sr565)i_uj ^S«s5r«@isi5)ujs\)«s3)gTr<K &eisr(j}) s2uiuaffn.L-L-.mt 

wSlLprbgn eurrtij^iro^si $e®jD<s!sr- 5 

(bStGViij eung,G5ris>ng,&\nj §\ir)uu 

8. 9$1uj G6U6rrfflSluSlsJr s_6uuu reiTij^6ir 

(S«ij^«i»sjtu u©uu«»£ oSlswixregi a illy. 6 iu 
Gffiii^ars (@) s-^afilcn ^l^ffGlffiii (gre^CiB. 

C^). cIt^ rsnrrr&'LpGisflaJiT ^rrmeSl(i^ixLSluj uiuemmu Qupny 
.QjffsruooQsuemQiLCi ermu^jD^rrai eB^tuuisL. Gl&tug turr&gGiuSleb 
U$l(3!5g)l c^l_©«£)'— niu epefrgi GgrrewrfiltLiffji. <9\§! &&ec &-eo&mt 
aeaeniuio gleisiutrvgffiieiKsmsa a.wgl, f^rrr/^oii LD/DswfljttJ 
G^surr ^(ffljti Qeusrrsrfluj/EjSiflaiiffi) eSlsmenujfTtjjiLD (yj^auQu^Lcrr 
oflL—w (tpejn/rjuJLLi- ssrrr. Qu(njLDrTew <3,L-L-e5)<snuS,mne<s) <3/Lp£)tu 
G)jf/e/@/5^^is3)^ s7/5^Iuj eSp«urr(&8, G^surr «i5)«nr//5^; Q&mgy 
j/«/«i/rril® 1 ffiS)i_rriS3)UJ I K & u. uf„ & Q & rr essr h p §1 0D(5«u 
G)u(ffU) it gn;<a<g eurrassnAtra s-gefilmfr. 6 

9. Quir^liu LDiT6bajfl»iT« (§gi(ip6ifl (S^joqiiQuiT^ar Qff(r6»rs»i 
iD^lsiBiu ^Qpssr 2_6KUiuC6urriT (jpaSl(i5 su^ssr^^irctr 
a^loBiu «$|,ri)fl$liL|ib @«wr^Q^ir® uip^liqib airenrir^ 

flfijflmOJ GlDSU6DlT (S®I6lrfll_^ ^«5)6TTuSI©li L6l6lfllT(5l5JBU). 

fg).«Tr_) flufluj Qurrgiuj lAeneouS! so s^enen ^i&g§jltu (ipedleufr 
OtejL/dg^ejrrsw^ss)^^ GlgjGrfliijgi Qo,neni^u>uuf. tL-emesADLt 
Qun-^cnar s-u(3<s,yzi Q&iu$, ^,g)i rtp(£f)^)sua/ dunes jd ^& 
Qfiaiiiaesioi &.es>L-iu (jP25«« «i_«i/«r, ^/5^uu«i)i_ 
A.c»i_iu ffirjeurT(§ Gpcufr qp^sSIili efiprfi aenena Qanem& 46 29 


frl—ty. ST(Lj>U£l n •Q$60ir QuiTly.Ul_a> «(njg|li) (J 15 ^C ID; 

sflggjSBi-ff (8jiT(ipLf- QoJiLQib (giB^CiD; 

/^.»tJ eS p g>§>i (£>(&, r${s$)i—UJnenu-!T&,u L/sSlaQ&n uj-st.uj ^soisjsurrr 
.iLrr&g &>tfl3,gia Qff,nen($njib Qfft&j@jjj3jUHTm#i], uGn&eurr 
(Lpuf.u3es)swu Qunis^ui—ff Q&iuiua aq^^iui @/jd5((£iJc, eStrjatfaen 
ueo Qujbp (&jV L-i §]LDGsr (Lp^s&iu ^lajemfr&etfl&sr gemajemuj 
QeutLLSf-UJ (0)^a,(Lpis, i3 roQ^^^s, Glarr emi—u3<k m^uaih (ipajs&luj 

•(£K5& eo & £>(3 ' ^0^*5' JD G&)euGG0rr3ig)§il<d) a swot w£rj& 
^5(5«a«w) 27 

30 su9sn6DU)[r«b sucnpmiLiiqu) «[r«@LD (a>i5$Gu> 

QcuuSlcnsDixicir LD6wfl««fl«ir iflaflQjib @i5$(Su> 
LDuSsmsoairT ««tijdst«t cnsus(§ib (Qftf&Gw. 

ffieuQuQ^LtilTStflek ^)i_/i/««S)«lT STStJSUJTLb «/T#@LD @/5aj(ipu>, 

Q«/T«ir(W5U3@/5^(y)LC, eperflQun (j/gSSluJ /561//7 gSSiemmiaemen uGun so 
C^/ii5)so - Gci/so; Qsv/uisw - spsrfl, GswuSsmsu srsmu^M go 

ff/Tlfls5)U-/,'G)6l/uils\) LD&SIStifltLI LDSSsfl - S^Stfl^smSvQu JT)T) LBSlSsfl&GiT.) 

28 

(LpgsSlujfr U1L1—& &IJT)ULI 

31 @i5^lirsir ^iLiskmrro) C^ojit 0J(T6iJiT«(gib Qp^6tr«nLD iurra> 

6UI5^UITCTr 6S>lfiu9<«nr& <Sj60 U)(lgLlUSBl_ ,9|$£ CTTTrira»(g 

(ipre^liu reiTiDih ^irgjjii) (ipjssfiluJiT ^ena lurr&Qffni 

@ISpiTffl5 $j£|s(§lb ^LlCuiT (y>$«Bluir 6T6JTnjl Sa.pU). (®.en) g)^^)jr«ir, /Jrj-LD«ir, efietyemu (tpgeSluj Ggwfraeir ^srosar 29 @ra$ gijiQatrsiruiTsir (§u)ir swij^^i; 

^leueScrti «ot «-sufi)«u a-OTsw <$irr&iT&s$>etr sreosoiriii Glsu/DnJ) 

QuQf)LD L/3>6B)tp4 0^^^ ^/5^/T/T«STr. *2i£&,Gto3iUJ GlU(njCDL]3ilb 

_$!5(S<5rTiT «u i^6ii /5 ,S6i) it «CSot g)#5)a'/E;@/5^n-. JO 


*9I gilt? <f Gfil(ti)g}gLC> 

33 sSlswr© ifliriTU^ $«Di_Jgl(5*5$l Gojsid60« Qastrifl uettfliDirpu 
U6ror® y,^l^ fSl(5BJaiT6»60 ^e^V i_so<ir(auiniiLi uiriDaL-«fl<ir 
oisrar® (piTiiiioir ujOTOTsuaRfrijaa sutrsiflroui^lffariJDjgliuiratBij-Ciflm 
Qairenr® (Surrisgi uirrfl<«r(ip9r ©re^ii) (g^a|u> Qviu^njgtb. j 

Off— 8 ■■i 24 


-rreir Q&n ipe&a&pairr gift. 
[&&*ta)rra® - uenaeufraanen Qeu&giipjb®; & n p f& - 
41 *pa»M$u3ar Q^/r«iri_dr; §> i li_««^, s ,rj 

CcirACoip g)s)«oiru> Geoir*<R& ttejrerfliqib Qarrarajwr erevrCjDL 
Cai&C6u^@i5^ibCsuQjD«ir('si / )g)(5Cluir(!5«r«fil«riiuirir(Ju.C«oirff. fg).«0 rfeisr Qsiru^ih ueSlaQmrr -if a/zi Q<sfr««r@ unemi^iu 
©/<i Gerry>&iu> ^sottl. gJuHu^A Gs& mievnuS&msw 
jB/ri_.«s)L, ftp*@^# eA*irmfr#@ pnm $ tii G «u 
^«rar© *ekesf}iurT@a,[fles>tuujiA s»««Q«n-«ifsr/_n-«Jr OTdrgy 
4fj9/fc GluiflGiurrfr, ^wrrA) Geunru, ffleufr Geuyi ermu 
iSSfisi euemriw&rrp pesremusGurrGO, (Lp^aSiaL.e^ea enau3&* 
fiirmiguuGeueorriqgLbGeugi, paisBirrradr snauSet pnmigluj 
@JB&ti> Geugi «7«ir£j/ ^jpremL-fraa sh.jDi^rTiLi^n-fram. 42 

45 y,u>ir«D«>, suuun prrioib, y,flfflu>atfl<5 QgrflmA, Qffiiiu 
uirtfiircBCD $«ra><«ra waaQarrsir (ippsffliuir uriia girasrfl, 
ifiiriAirMiD Qjbsoirfr sircflrir cuijlfij^a <gi_ifl«jr umaxa 
6jBioir«Dtt luira* @©u> Qvbi^bjbu) Cuirgiib i_«wr<Si_.r. 

f&)-«rJ 4i">/r«»«u, ai-uuwrreaec, ^tfMiu u>ssaflu>ne<i>eo3idr, 
ueoeuftam gfrufr m & <&jbjDu>tb(D ummmsomar Qpmamar 
QiusoeorTLb pvnanm* enauSeo »\a,nemi- (tfi^e&iurraeir uasu* 
^«nt_ttJ* QiFdjgi, wtua&£es)0 a.^ uj uanafurrAoflar *$$& 
«afl«r @J_fru)n-ss)«u«6B)«r^ G^fr Qua^^iu ix>aifr ton ohm 

«_«u«^^)«) (J«/£j n_eswGu. it? 

[ Q^iflnj* - u)/r«f)«u; aneo -euifilpGprTmiDed; sutfiwifi - 
Q$m-fr 9$$$; mrTso-LLtuaau:; tLrrurrenso-g errfiesiuj] 43 46 u 

CT 

* 
ID ib ujbjtfibt Q«6ir<ifl u/0<sd9gpiij> u/S«@u>« uirvib 
lb srjbpib ab.ji)<i)pi FFiflgpjib if (5 ib ( aiirifli 

«rg)jpiibi «9|«wruib giaQsirtpe QeuSlgpiib Qetuitibi 
■u <g)i5$ib Cuirrbprr(§i) @©uugi a-cirGpir ux&rtSiMbf [|g).6ffj [peueSrjn&en i^ani—iunSitu] (gjB&iArrmg) iuLD^0U>es>ar 
^l&iew €uaS»TBUJ g^®«Slu i3isf.ai3i Geu6mQiLD ermprr^iiD 
LSuf-a^Lo; ^6U«4r ^es)ei)6S)iuu u$am GeiiemQiii>ij.esrrr^iCD 
u $8,(9)11 . tiniest urxspjes)S,u i3i®m§\ ernfriu GenemQQuiAr 
mnefULB ffrnjuyii. nSie^esxsw u Lienaa G6iimi($iLDnesTrT0ii> 
i3eire><gjLc; ^/susbsbt ST($ig>g$a a,/r>3ipQe^esrg}i &y>]bjD Gsuem® 
iLnemrreyLo ^tpfiQiCn. gJ^jsj/iDsbrn^ *$iemu.mie,GS)en@ etf&eir 
eTtp&Q&iuuj GeuemrQiiAn ewn eyiA QgaJdjih. «T6w jDnec §jeuey®:&&- 
j£leo $s,GS)mu Gun jb<Dn ^0l/l/«u(3ijd &smGi—n? 44 

47 '(Suirtb^lQttJrr! Cuffrb/fl!' CTsirnjj l|§iu>60it gnafilff ^ppib 

^(DjiSKsiu, aiAfSl luirud) ^|«o>i_iu60it aiiTysre^l (5 re 35 IT «3 
airjbQpcn mi$j5 ^u9© ai_Qeocna Q«rriy-iu C«etu» 

[@£l-efr] uemmeufr&eiT @u>§! G&mj#6S)&, iMnpjS 1 , u^itu losoct 
«6»fT«b <3\nff&l$§iu 'GurrjbtfilGujnl GurrtbtSU' erargn 
fuemrisiarrg) e^n^^§} ®(5/5^^*. @/5^ul/«s)i_ 8sai£l3iain6CiJb§l& 
arrjbemjDU Gurrsuffl/ii, gemuju Gun®)syCb, «i_63)euu GufTSD«v/i>, 
^)iL/LD«5)ss7tJ Guneoeqio 0«^ u i 0« /r effbr g> '^sufraetr 
«Tffi/@sJr«fffiurnr' ereirffj/ G^if ^uuest^ajiraiesisfrS, @^>^> ^/«u®'— 
«$«> ®l(2>!5gil GluqtftgLD &)$&&> QeuenetrgGjIsti (Lpy>£l& aaflile 

UCB)t_tt/U). 45 

u(t££&fr si?£r«ir 9ipuu 
Gajgti 

48 (^il©ib rfq- cuir@Qai<iT9 Qffiragiiib u(jjgj,ir «S(rar^|U>iT 
Qpil®ib *ir«oib ta^lQaiarcaib Qp(S>ib «ir«oib .jg,sirC$ir ' 
Ccuili_ai air«flcb «A|pirjBirir Ciogaib s.ar6irir rfjftt_»ir , 
»L_®ib sirtDib @Aj&ib««HT Qt-(y)6u> «(5J®lb ugnji*©^ 30 QfiiifgjSpir iSpuppg, gdrjiL® *i^l«iD«jr«@/i» ^irjefiljsgLb faefTU&ersisv lthtlou, 
^esiesr&gjiewreiiLb ri5«@u> ^GiFrrgj — euesr «fi) epi tni 
Qf>«oes)eoa[(3j] £jj)6s>L_ &rTiL®LD uxrGg, (yj(ifwjsuzi 
Q&treoeyiAgeisi ^ldlSssi @6ssrii>' 

htgsis§)Jl£> ULpLdum—eoneo LDesru>ff,e<sflm LoevrjioLfan^LO ^6utb$&r 
GlffiueowgojiD Qgrtliuaj^Ui. ' 53 

i3eme>Js® StpuL/ 

56 (§6wrii>iTir £(5lo£ Q^aiSajre^iV (gjsDs>(oairsrnfl(Siu,@sD$$(ni(aai 
j5«wrajrr otsssrmmer- ffaibCuffff ffaCic ^rrmi@ib y,£iT(2u> 
iSlamrsuiT srsirp uatririrsuiriu iSlorisp (Sffiriflu GluQiby^s 
acKmbsuiriii i9iTL]L|ii>, (gre^ibGunrrt) airGScnriTLb! CaSsiririb! 

fjl). en] (usoeiifralar,) '^jDesiunurrau Gunrf\@i§imrr) @sirarji) 
QurTcgrsgltu uem&ojrT&efTnGftuj ^rrrr& uJrTGme>sr0;<en ) a@& 9imiaGiLl 
i3 «!)(5<k@<b Q&rTQ/sgs&GV &ij)U0>us, <5>/ifl#,F/5£san2> ctp&eSliu u(G$ff 
^/r(5«i/«@ GpuurremajQsm! Grai&rTGOgyGjiepiuy firkiairaj a-OT 

^fr^Gsurl' STssrflj/ Q&rreoeSlu Gun jb jDn $«vn eurrantuu lSIot^^i, 

euauSa) rftirjuuSimo) *2irf>g>& Gi&miQnjs,^ ajosxsoeuvi.etsru Gurresrnj 
eSrjeasst /5rrti> aemestsrrreo <9>6SJrz_ijj/u$)<a)isa)su,- «rra>rrs\> GaL-i—§t 
i£le06G>sti [<£l!§IJ5g)i Gl&rreingnfiBJ&efr ] . 

[Glgj&j - uesta; Garrentfl - ^/E/aib; ^essreurr - r&mi&np; 

eusmeinu> - Qarremt—; l^^sjlh - UjLSlemiug&rrrBitajetJgi , ussmsoj 

54 

&nj3>€i aeSleSQijgjSLb 

57 if}<nriy.i_iru>d> 6u>ai68it! c£lani>iSli_iru>sb gQifilar; 
QjSircnriy.L.iriod) OJirjpoiQgiiui&iar! (SjTuarifiar uiliy.i_A 
aeon-cAp Qiir^GjsaiiT airsbajQib @s>jBg|iD«ir 
ai<MT®soira{ «»Tswiy.y,q-«»r Qju9aaiir@ ©re^CiD. 

({§). sir J uswasiy/TdsCSsn-, c^ijugiwm (Lp^sSGiurrrr ^(fituu Gurrft 
Qsibff, eS jr«urr@ G^su/flssr &r5&G}i euuplturra «j/5£ (gjeo^jilci) FFilif ST(l£Ugl 31 jiessflss '(^56^ra^if|4i£r«ar , s7W6pii Q<?/e/@/5^^ ^eroeunjeir esvao 
£HdraT 6tiff§lrjmug&es>$ «£<s.s ^ipSiaj <&,$$,£& ^n® erGjifraan 
U)«j)/ii» eSemrretsr euiou eimna J eis>3 > &,&T Querns* sjyzi a.«w«s)U)«s)UJ 
Mfjniu{5§i <9it$u-irsi&eir. ^6ugy«@ rgsiSn- ^u).ss>ld^ Qg,rrifl<fo 
QffdiiuaiMso 6vrrjfi6ugi sruuif ? (Lpu)_turTgi ^sstanun <k ^ojestm 
suassrmi&lu ulentfiiLjmi&etT. 

[GweneSif - u65)#6un-«G«r; ^^uSlm - ^rjrT^mis.etT] 55 

(Lp0jK8jmtD6isc> i&essilujesi StjDuu 

<3lgyfrrT eii^fi^ui 

58 Qp$# (y>Sl@6OT pagrfltflcb, (Lp^l©") uxnraxuu uiririrOT«ir 
uir^^ QaiOTgpiib tocsifliutircnaa @B$ii> Qair©^giu ua^Gcu 

6«irgg|ff QffKKna u>6Diraii.uiSla@j)iaiTfr#lp^l suijaaswun-di-. 

/g). «rj (tp^;@a3r nj^^lsb eurrifins^ Qurfliu tossreBrgyii, losbstsb>«/ 
OT«r@/ii pa,? 8,§ieo aitr^^ff, Qurfliu ^ip-&sgiu>rT§luJ g)(5«u(5iii 
ijcs) s«i(T««r^su ^/«5rz_/uj«5)t_/5js/, (LpgismixniSmrreo 6ue6les>i£> 
uSeoeorT^6ufr3ieiTrTiu, ^tfrso-m^iA^ff 9 lo ld rr ear suottsmld 
jLfini— lueuGsr eresruuL-i— wesdlium srsBrgyii u)snes>en 6s>«n8«> 
pw&en 6B)««@/55^ «3)i6« Q&nQiggiu ulLl-ld giLls/-, (jieurbrQ 
Qurf)£j/6ujr# uVnwsOT ^teneSlM, uesi&eurr aen grsiaerr LDnrnSeo 
XLeirsff Qftjrfjffjl iBfTss)su«c!n«i(r« &iprb(3 sT/rjl/s^/sfltlg), 4(y>^ 
xli_ sfileb uQiLDUiff. LDessressfleO eSjfi^g] ^a/smsur euets<sriiiitfilg> 
$n LCxssirj idsu/t GurranjD ^*i> swaasinsrria; @si9^^/<s Giarrsnen 
^fcuesr i£i(&)^^ eSij^em^a amLiq-esrnGGi. 

[y,ifi - mem; @ffj/«rr/T - jj«b)<s«u/t; SlgySl - (grrySl; 
G$iijj5gi] 56 

an&jesiffGeuLcum @Ijduu 

59 u<gjffib QaJibujB ^(jibusBOTSBai niraiird) i£la6cu uiruirgi 
9g$cne Caiibu (ocnuqaipitC^ib ^is>(y>cir Qffiii^ paiG^ajirii* 
OT©» OT6ifl(S^n sffli^a-ojs ^(Tiirwai QairigjQp sSlaDCDGsuCc^ 

(g). dr) 6j6B)i£aerile<si suffysrou) ferbaiu QurrrwjeiT Qarr®a(§Lb 
JJ6B6BT t*rr srosu ^/6irofl/5^ Gffrj6s>6isr snog] jsneutreD ^ glaum &u 
utrt—mneo, g,{gjes>& jsarilec eunQgLo GeuCouasr crcBgjytb gunmen 
smmu q«$/5«j/ urrtf Geurrr/i. «3j,g/ «urrii> (tpdsrcisrfr# Qsiifr 
fieu^gl&srtTGeoiunLb «9(^«j^«»>^« (gss)ff)Q*rra)6ujs/ sraflGgtr? 32 Q&miQnjgfr L$rru pgfi $criL® £g)«uew <sw*(Osi) s-eirtr eiHfhj&Gin P^eurrssr umemiu ^ en ^ a jib 

LDlkl9>S&lUU L3ffGlS)&u3l. ffl/DUL/ (2euri}i 60 cutbtoircir^ar $(5«5G$&aSl icreiasoliuu) 

iSltOLpturriDsb uny-^rrfisr qribj5)ni (©) 
eT«bG60rr(5ii idi&i«s61iijli i5)ff6»ffu9®U) 

sTSursjj5H6iT£fiipre $(tliu Q snem iy.& 
0aiTQ)roiTU)6b 6fl®$sbi{s» Qip«T«a(|5^ 

GiuiraipiSla) Q«n\s3WL_ 6uiriij6t>ic 
I5a360irrra6ir ^l(iji5^<nsuuSI<vr L|«(p6»aa(?an' 

aif^^glQaiT6t) reiidffiii @re$5ib. 

/SJ.srrJ Ggrry?e$)]i— «w LDrrrjjuL-Qi, sStjesr rsrrijmiewm 
apaeSluJ Q^/Eygj/sa^ gemevsufr &en ume^^evrrrrsc Gajrrotefil 
luem—jijg)!, ^5/surrasrfli— (i d5«3r s-uJe^jmQlarrQS,^ $j'f> 15 & su&) 
su/rssr <sT«3rgpii> ^rj^^issn—iu lAGmmeBmn&suj ^jsmrki^eusiisSl 

STSWZJ6U6TT, =9//5;S G$J &§>!<& Qfi JS^IT ffSXSHT SJO)^l fBfTSW ^LLf5]&s6l 

lUtraiTLDGO r§«i5)(t <5/stf>s5r6U(5ii mimaieSliuu i3&as>eu5lL-G6V6m®il> 

aenavsufT a&r ^sugy*® s-uSniQ&rrQiiBgia arr &>&§i, ^summa 
QarTecectTLDso efilQgsti 4<95£P s 7 " 631 " irsmsssflGturr, ^eosdgj <xr>tflm 

uSesi&cm g,mi&>GS)in #, §i^uu^^Gs>n ^nSlGiurrio. 58 

n. n9.fr a Q,3,rrGTi—& 9\puiLf 

61 ersbsoirssir 60£$l§g]Qu)iT5Jr (p)sr^uaj(ija dp6b«»«oQiiJg)jiJ) 
Qffird)sOir swgiafbpib GlffiT6b60p51iLiiTiT 6jre§j (gjiipib 

G]6i)60IT6l»«TSi Q a IT 60 50 ITU) 6b U)6H«JToSl«(Sj IDI&1«60"!|LIU) 

a-ODsOirff^ §ii_«jT6rflag|Lb 2_jjj«i51iLiQgj[r6Jr ppS1reCpLorr60. 

f^J.srr,) Gl^/iigj/jja^ ^6jnst'6t//T<ssrr Q&newi— Q.&nQaai ^lump 
d5n"«o^^/ii>. g)susun"<K arrsvaigjiLO 3,lcl£Ii—ld ®/t Qumg&nstr FFL-iq.Sl(L$U S l 33 

-QfifiyurruSegito ^eueurr&i GWAsfl j^ai/rs /5/r«9«SKar 

iSuluiLl- Gurrgi ^eueisr wemmeB ^mwaeijeoeSl jgj/sjtf 

(fcu/r® ^uSirutfeeme QorrQfa Q^uj^mrreo j^j, 

59 QsnTGnensvrTLD. &efi) e£l(trj3jgjLD. 

62 (ipjs^ifl t^)Q-rr«q-ir (Sffi5$ir«jr (U)«ir«»rCu> 
*g£aS >TjSj£ljDib gisoiBig ^(DQffiir© 

Qioiiig^sBso Q«ir®£$«ii eSjfA @ i6 S Cm. 

MirpiTiumrar er&egiu) Qnbgpigfaaasoai/radr Qfisaitittimb 

sitrjm giwuua eveosorresflm sj® Qurriuajfrm gGDeoenujx QimirQ^ 
ugj ffljo^uarjoi trmgi *®$, pwaen ^ev^^L-UJ G>u>ujiurrm 

(®/B^ ®)crrT&pTT(2&!5§irjGi S )mu 'utrir/B&aeGfrrLpfr' ctotu 
^snfipiu fLswo- ^^/^otjjjj;. Qutrii^fimeo QairQfaams 

ffireuirmsiei HfIpoulj 

63 ODun^iil^a airsueoiir ua(5ib uiri_60irir 
«B^(o6ij6ir ^iT6Jru)rfljp eoasaeoa ffiir6U60irir 
a]i5g6)8 q-uu«B>i_^ ^ an so suit 6ui5§iyjlff 

fg). 6T7J QepgLtiifiLiLisoeufraen- Q&iug urrisSeti Qurr^^iu 

i£S3)«u«(ga arreusorrnSliu peu eSjrr&etr &r5s§}u$®srrjrr8iuj aJ^ 
tfl«« QsFiBifgpgg g6meoeufr&ffrr &iaujld eujs&Gurrgi mus&i 
» uSmrrtyu) &($ QlutT^earrsi erememn-uaso enaangiBgpgneo $io 
• sSesflmrgiLO m(L£$gi& Stfrgiibuiq. .gttfljjj&euprreuiT. 
Qff—9 34, G&iit&iJB&fr L3rruib&£ ^irriLQ [(}£$& ««£f «@ emuJB&LSlipLJ t-ieoeufraeir Q&rreo £y&ar]D 
unt-&l&@ftuainaiaifTeisr Q*in<&!5&iT srtfsrcyib Qunr@«r 
an-ptonib. finGu> $ii> aq£$$fil{B£l a.uSrreS®utunr fisnesinin* 
r5L-uu®Cb *«> #/r«u/r«w««> — /5®««> — ^resnlJuQib. &f$«o 

64 #<S>«n»qp girinsi_u> Qsiiiqib ^60iu^(§i) 

CT«)s»60uSla) isrrai&gwr u$6«ru>ri:a> «ir««SQiuirir 
6ua)OD60u9«> gifflDararQiiirr© iDQajib (§ri>$Gu>. 

f^)- 6^J rst-rrrrfuQucyLDrresr ^jBi-esrLb Ljifl^lm p fopwupCo 

■Lp&§l6mrruJrTeisr§i ^eneEeorr eSlifleyQarremi- /s/TttJSU/sJgste 
gisfrug; &emL-$§&lCa G)eeoep]LDUis}.e QeiieEl&pgi ergiQeuesfleo 
ezuumjD eneceoes)LOU-ies)i—"-' Geneva 114 &$<&)&& §ietnemturra& or nu ^^u uijflrcfl Qffiii$ uiri_C«oir i_re{5 icira 
^re^iniT u>i_6uirnr «$|,i_ «9)ifliU6i)«wr JgtQRjB ofan" 
®n>$Gu> ©regib Csugi ©re^tyiib a-arCgir *.p. 

/g). <otJ a.«DU>GlttJfr© urrx&gi gJan/Dnjanrrzi ct/5«b)^«s)(li 
«j6SS7/Bjg), iu/tGsbt emu pptA tprreo s^j&oj urjesrfl eraregiCb 
fipupfiuum-syi-fr wjbjDLJ urrt-eoaemenujLD ^iSjboj g)eo«; 
3,essrpG&n® &y>£)tu u>n$naen jBrr#$eisr<gQeiiJtu. ftisisur pew jt msuSsiiarm (SppGu* @0,gu>. g)^^ flsrrirar Geurpi ®p$Lb 63 66 CUT&&IU sircar cuarsiiir jgibiStrirar 
pr&&ai air$anb 0araf)& g-jftKSiu 
gl«HTffrfli6i arrjEOTrib Qj5ir(igiba aSladQQu) 
Ar££iu air$<sr£ #ffQffBi @i5^Sid. 

/£§)• *1 4i""«"^^e» (tp*@/5^ u)OT«!n-«Jr QutgppeuLb Q 9 uj^ 
€U[ru>rr*LiQujbp Simian a,sv$m$ e-em-iu Gerry) LLmenfr*^* 
Q*&MiTiiifiSBeosuwnT&iu< !S GeorTfigiiBixQf l T i fitir $fo £)&«„ 
0ssrpgle6, Si!ijArT^m(tfi6mi_uj ^rj&fraQetreoeonLD euemiiix 
d&J0®fo aeaujrrQuj .reme,® ^uSlrj^Gl^LLQ^, pvaeowrrgitu 
8>[T*®tn&rT&m lBlLl. SltDuiSlensw s.es)i_Giurrn Q&iEi@r5$$. 
fitoeceuifiXen. fi , 

67 Cojil®u)ira) i$iri_rfl ^itiu Gaiarfluin- 
«gHl©« QffOT6jfl»iu s\eoi^ (Siusrcna 

f g). or] %u)/r« gjcjoffjajsir $®aiuf.*aBar& aarmreacyCbiSi, 
«"£r/r* &tJ$rririJD Qarrsm® ^dSlesnuu iSatJBgi Qee<srjp& 
*rr*ssr(y>is i .iurT$, eL-rr us<gi-#es> 1 £ n_es>L-iu <9{uurru>§leu6V£[ 
fiiTiLetnfr maftQuir* p g>«w© ^mi^tam aiewriiigi, 
a-sog>enes>rru urrfrfig, '^isimeir (y>mu>eofT p>& S)cramu>uii> 

(<3«u«nA - 9L-(T(ipi^; aimfleib - firru>a)rr) fi5 . ■3* Q&iBi(g ) J5$fr L3p-u0$# $[TL-® 

i3fjL&3i$ l §}i epifl/sg §)jr)uq 

68 afflswr© Cajjsgjjib rerri_rfl $ir4Eltu sfi)u>so<tr 
uflfer® ^iT(5au i5)(rLD«$5 jfluui£) Cuiraa 

Q a [rarer© ^irCluicvra a@d>)(ciu @iy.QJi$l<5 QjgircirflDU) 
sswr® jsiriiffiQgjB jgiflrajsgi aoSoraaflar (gii^ii. 

{ID *^) ^(J^f JU/"> tSlrj-LDGvuLCj GgQigjQ&ifluj $GsriAeoesirT&uj 
ujrto^iftjgl/efBg, (LpeisrLi ff,a(j])3HT euemajSfl®) s_em L-rresr i3tjL&&g 

jr§«# 6u/5^«u/t njrrGi-D sremiiStQf)^ eSle$>prjj& ) ] Gl&esTigi mtkisea 

@IS^U L^GPffff &(QL1L-I 

69 ^QJii^srflff QffiusuQp«(r ^6nst)ff^iij airgjoru) 
a-airegjuir 6uit6ki_uS1l_ [©] ®©u> CffiriflQiDR) 

$6UI5$ll_ff Clfflij^gl ^(JJffQfflBl (gondii). 

pemGO&emeiT QculLli)-& §\ih&,ns,emLD Q&tug)] ^rr 3,3,uu rreurr esiu. 
iiSil® ^j^esfiesflebru ££(£)ii> ^0 §>& Qeum«n^^!sisr L£§$(njiijgi 
j_jgie$)LDUJngiU LUTLSj-iLi pingi adl uS en gj LD&gjgieuiA <st/s/@ tb 
«bienrki&& Q&tuffi&ii Glff/a@/5^£X). ^«G«u 2-suSrV, Qsihi^^ 
gAemgiu L^SltLirrg] urr&uirj<£LD (Lp&jsSlujetsr glJDjE&il gesfliuiT& 
£D(5/5J5/ <3>6UiX) Q^tutuGeusmQeij^jaTesrssi? ('§)surij§?ii—' - sresrjD^I 
'$irrff>3} sign ev §\eua&>' ereisTgiiA, '6Tf£/@iii sperflffSonh' GTewgyw 
g)(5G)u/T0fi)T 3>if>§L &\3eoes)L-UJrTu3tbir)l.) 67 

<3U!)i§fr eSi(jT)^iff,isi 

70 aSgp&(?a> pirg sunii«B)U) aSlani>iSi_ir QaijbjS uiirsirrrj 
<aj,gpaC« pniiiuiS) ipreCgirnrs «9(©M«filu u^itot* lomsak 
rerrgpttCs; jditjb 9iruib reiriliy-diu @jpi<b$ u>ird>j5«r mLuf. STQgugi 37 

«*/r««)^ Qft/^aniu s-^L^^i, ,*«&r*®*<a*ii>«,ni> 
W/B/«u>Su^dr ( a ) «/sfflflnu>Giu/r® G^sSr^ qsflA GW^^ 

jBrrQessrn)^ suesmiurrfi a9a)fi»,-u ^^ &lf ^ grrrTU>i3rnrsm§i 
{sjsi - Pirn)**; u^nmm - QeupjSAQaini^; enuLD - eSl&s; 

UL-L-gl.) 68 

s_«.i«ii L/atp/5^ fflrouL/ 
<9>e& eS (tf)ff><i) id 

71 suilu-iDiriT ^|«»6uiq6iDip 61115^ Guxsoajir 

gl«li_uir ajir«Di_a6wr (@) glsB^Qu /DiTgiiosror 
(jpilusure §iu9iTQui§gl Qujtriiipgi GsiribsTCTra 

[^) «r] ^ ffUL-i-LDrrmr ^e&muuS'Gk&'sm en^s, Gu)siiru)««srr, 
g]# Qffriutgisgg geneceufr l3iju^ S ld G&lLs, ^ziusua ah.^ 
curn-giuj rsLL^g: Q^djeolS,^ 9\rjff®mJ9, rT $m&G3,n® ®rjg$u 
uneunmL.smjjff, <s6M7®, i^nin ^euGyed&LD (Lfi(L£,eu §1 u> uec(g,eoisi 
astfleo L$jDpj£icupgjLb gipgemauj t-i&emLpaGlanrerrenrrg] s-iiSlfr 
Qujbmi Qfsqf,™®^ @i<3*glssrGprrLC. g)^/ sj^l ermgi ptoento 

aengl ff\rr>uq axemen ^Qiggiff Qj/raisflJ ^i^^^mfr. 

[^ismGUiLjsvLp - &e®uuSec; £§)sio,y - q<Kip] 69 72 Qffregjifilipai arrau (Jurrregi rfleure^uir siiir«ini_ iuir« 
bb^ibs ^l®miffiirffl) sTebeorrraarr^ipii 2_6rrLbaSl \una; 
c9)is^ij-js ^ id or it suirip^^l ^wsHldsoit loit ift Quiu^iriij 
QngbsQeiu (gre^iT Qurp/p glmffSTCua QurfjprriT ^(ibio. 36 Qeii<§fr$fr i3pufa$$ $pil.® f@.«r] gjbjDLb £<&£)# &JD&& FFiLuf.QajQfiuff crcfeftyib giremwCl 
Qugnio QurTQf,L-®, ^ttueoaan.^^estnSiaj /5tcAg,# &>tj$&<ki$(T 
pesrQpLC, £l,[t£$u uneunem—iLjib QiiLi—engtuj&jsg er&eotr 

Q&suftaar ^euftaemen $(§$ vurrifia ereur eunifi$@ &tfi&luj 

ifl«u/Tii)fr/fl Quntflpgesrn. «^ $ as rr eb {§)££jeirs»u>tt;«ni_BJ 

Q&Mi<9)j5£it QutbjD qatfiemesruQurreo B-eoag,&}eo erases pgjirfr 
Quppvafr. TO 

($$$& G.U($S5)U> aijojourretirrit ffijout-l 
73 «j)ibuffi5iril i_u>iris$(Sji5$u> «9|iU6wifl ^pcirQpar Qporgjiib 

(gibueib uoiC««r (cjgiriBgji oh-pCai GaJ6wr®ii; «5)«3«oa«) 
glibufriuirii flB.jDCaJ6miT®U) f CTaiffiDippu) atp suirlTv. 

££§)• ^l G$(n)a&uSiam ili $$£6 er(ip^3^siHiqeirsa rseus3[rrrmafl«sr 
ao&uSejuenetr @^^^!«ir Glu^swuisiniu ^masr, SitH, *9HJQir 

QeuemQiJD. ^)6U(TdSOT <3/sb<sujj/ ^sueysogi 8,$Qi) ^Loueo&aiifa? 

l&LUjfr - ^jeueSlL^LD - (3^6u(5si)fTau); @«iu fiiususisr 
- (g/_ <ajg)si) Ggtrmtfiiuj <$ijr)3>g>SSliLi (tfesflajfi } 71 ffilii).(olai(giu§j QppjSitugi. &I6ULDUJL0 

6r(y)uQu(y)Ujii 

((tpsO(ipu> QuTL^ULj«8»rqui) 

<jili_««i.^/T fFiLuL er(igU0ji utri— eBemsoiurrafi £ti 

a.tt$rTQujbQjD!P& aemsoLDsemetr G&jsmuLu urruf-iu jtj/reo £§)ja. 

£tes>i—$0jieiTenm. 

£§)/55ir«> fiJtl^_««l.^s£r^■«^3■. urrL-uuiLL-gji OT«r«/«i, 
QeuiLisLiu $Gs><s69ieiT epiLu.LJuntsi.aj anyem ai^mrrGetiGuj ^<UfV 
^juQutuit QujbtDnfr erenreifLb «>.flj/<u(T. 

ff,nuu - G/5(fl58)^ Qaycirarufr 

74 pais* #«D«osjiliy.9) $6$ sr(g}$ $ir«wflQ«ir@ 
jpriiau Qu(5gir«»s0j5 $iriu<t>iiMji-<ir - emicnaup 
Coi^iyitifl Qeinbco sflara&arircir uirpuxon- 
6uirpQu)aru CuirppCsuirib qi@. 

fi&ia UHULorreor <T(y>£/ti> eji—irSiuj Gui(njLoensQu5ieo &«r& 

&ji$u>rT£>uj r fT(t££$rTS8fiu3esrrre6, e-iurr $$ QuQ^jgiitorrSiaj 

gfanru) G su g lo erssruuQSlsrjD man una $£&>&, 

iM$r£jj[r£jes>LcajL-dff 0JB<3$a£si&&ii-afi«brj6l Gtu$e9iU(T* 

zQfisdfaifr 4n.fl) crqptgiu tunmesr Qfiaimi—aJVurStuj tStprriuxdr 40 Q*tiu(§is$fr i3[ruj5 l 50 $0-/1® 

QevrriMrrai. [^gei/if Qiu (Qjrresnb gqjjLD sreisr peon try]. 

GeuernQGan sir 

75 a«K<0aiiT6iftf) Gtqeodjla) jgl^uugiqih, 

aaoSiiqeBOTiT aa51su6b 660ir6is)Q- 
i9<n6Diuirffiu mj-uugiajii). ^ajirrerrdilsb 

ajirjpnjgiajib rSffCiD ^rirGipir! 
&SBS06un6m suirrgl^re^ir uSlrrii>L|UJiiiffi6Tr 

§16wfli5gi(ip«uir #6us5r 2_ppir«r 

GlupplL-ojib ajfluiuClffiu ojirffiiu. 

«ss)«u«^5«@ sreesu/Tii s-emjBefilL-LDrrgiuj ffrrmieu^l^ grrGw, 
fg slsuSsu B-eirenes)LDiLfLC, aeoeSlewu pesrQiwrfr &§) meStuni- 
eueoeceiifraetflesr prreBeo ^LDfrpsi ^;eufraeir ^tfituZuTio 
@eineo*aeQeiugi arruugiio &$@iujlo ^Asuewr? <nS)swQ<srrt06te 
eueceo eurTemrra-[rg l iGmi_uj ^uSIjim e®x*etr GeuLL^LJuiLQim 
<S/6U6ir 8-uSlnQup & ©©^ear. ^gGurreo srm urru.6*} 
Qupmpp&n&a, gGmeutuffipgj g>_u$rr6£liLi_ Qemi^jspfrawr- 
iBemQtiM a-^nQ/jffjflj/ s-suglsu eu/r£p« m^sstsm Qeuj&miunm. 
[£)c5)su - si3cu; fftftswsfljsgiLO - Qsul-l-uul-Qild] J 

Geu ^2/ 
76 usoufl) lo^sBiaar G^irnjjib upua) nilgai ourd 

^|sorfl60ir fflfilsBOTiuiril 6li_«JTnyib ^^©ib ^©a Gaiil® 
osatippib .sjguff q-rrsir i5ii>®60 Qp$e!H sjiaaar 
^6»60^«dcti a.i_6i5lrb Sn.1liy.i5 £153(56* aiirflwfl^ sjitGiu. 

Qu/TiTjsrr: 
lamrDmT&Genrr ^v/5^/5^ 6uis).eSlso &rriL§liLJaflgg] ^entoijbjD eT(t£uQu(Lgu§i 4£ 

77 GgT(i)(D(y>ii> H-giib «s»|pp (SajmbglsOT 9.(501 ii> Q ffi ir6OTr@ 

IDITppeOlT (gjlJTOT ^Sjl lBOTT6lfT65)lJ- lD$|5g|3i «iriLII5$ 

reifbplsnff (Burrpnjiib CTiiiarir rerrLDSaja) @u>i]r6ir iSIcttGoti 
ffirjbp(5ib <g«)ir«©6ir ^aSl sjresj^ar euirewflp girCiu. 

(ififfiSdnvj ^frpfr&eneniqiA uenaiurr&fr&emisntLiih *9/t$,a<3, 
ereoevn p>$G6>&uSl ep\Lb e-en en eufrff,&in so Lj&LpuuQ.&iGsrjr), si&&& 

Q^uJsun'iiJrra. 

- *b>i4&ld ff,Qf)Sissr jn G6uec) 3 

78 a-flDQrQffiqih (b6Jjsj (Jairiy. S-ilQuirdjar ,^^1 i96«rp 
uijr#l6ii6ir @6ii(o6jr OT6irp u6Jr(Lp6mp 6j^sj i9p@ii) 
@(5Clurr(5 otitcti «re«j6ir s_i_6ir6U(i5 inij-urrfr @6irp 

Glu/T(56ff : SleHsrjD Geu3>^,^ek G&nisj-a&estsraarTsisr a_L.G)ijrr(5«n'/TUJ eSetrra 
@tb UfTLD^lsusisr £g)6i;(3s5r eresrg! s^j&u u&)(Lpss)(T)iLjLB Q s,6ufr aen 

«^^@Ui_siir iSljDjsgi eu(§LD Q&rwtgis^ LDrriSlesrir, ^)«w£j/ 

gesHSc&efT a_L_j^/L_65r QurrtgrsSjl £-u$fr Qujd ^ (5 sir 

G)ffUJ«Uf7'UJ,T<9S. 42 Q&thitgp&fr iSpujjj$$ $piL® "^t^sScvr reiDgi &a0 «9|jgi(!psar .sjGjgpiib turrtyiib 
Guffiaii «9|6irfDir5b " 

79 u6ottQi_it{5 reirafla) (Sia^u u(njuu$ (ipty.uS)d> iSIotCjd 

,9|aron_miasir 6T«360itu) g)6ir<tfl& «9|i_aalCiu airii& $15$ 
(Lpsireri—ffi (iparifljs ^rr6iriT6sr (^(njaCoiOT g|siB6rorsiiiT sjregj 

toemsuuSsir a-#£)ui)so Gu0(56i;zii Q&iTSOTrg) f§lsJsrjri(!f)SifljS s,m 

ereoson rgjen&iLiLB Q u n (yen <3iGm&iLmu Qurrq^m (&rjn&rrmi) 
aewsnu-jLb ^jt—Si&la ff,friL9\ $$s> gnLBsnrx wscfr Gurrebrp 

a-i—eogiQsnjL—eisr Q&n rr,§i &.u5lfr QujfSljDifi^ ^i(^eu(§etr L/rfla/rr 

[(Lpmrts; (tpsmf} - $(5 Glun^iL uefrGlLLrTLfl] 5 

80 gg5«u(o6«iir C1l_it(5^^I giOTrQfDOTT njj«B>ijr£$l(5lib 2-60a»ib CTR>soiT|b 

Clu(5ibuaa) rflsmpuSla) msupp iS®5ffir ^(jawr iSlsir(S«5i 
Gj(5mj(§60iT .gjaffl Qairsrrsir aDajpffi^rir aiirasflp ^rrGiu. 

er&rp] s-u3fr s^enm &-u3(rib<D ^oorSlenemL] Qun(rf)Snn3ieifL0 

{^ennjeusir ^sjnsssriiui^. Q&iugieupg] i$tji&G$tiisis)m& 
jt3dsrLSjDi5§i eutgg Q<y/E/@/55 (gsu^^sufr B-u5lfrGluir)rr)i srqpLDrTtpi 

[ tSmDanrragitpGeurrrisr - LSfru>G,g«usw; ffitfiojek - &.iftes>u> 81 C^ojoib euirjbjD Cu>Anir«tr Qaujajg uiraxnjs Cjsirwar 
Cu>fiflCu gliijfl aji)@ Cojsrori^ iu ojflriuaar 1*159 
CjSQiiraar C$6u otitott GleiuiuCaiii. aspen- ffiia 
£iraj(5ih ^«D«o«©«r j^afl areolar ojir«wfl^ ^itCiu. 

Qurr(!f,etr : 

amsoeunsisisfl ^LbemLzQiu! G^euna.iwf,iQae6eoniii &.tiJtTt50 

Ggeuesmesr, ffieupg, Geubmsosi emmuSiGeo G)«frawi_ (yj^au 

Qu^iMrrm , (ipibairTeo&gieo Gzeufraen ^emmeucjiF/ih eusmrsiS) 

$jb@u>ngi ^ljs^rj^}]es)i-iu euenrruq LD&tmrTssr 

$rjs!S)i&<3j ^euem Gcussau^uj eurrmiaiemeniLjui, G^«j(3sufr^ 

dlfhuSljDjsgeurr&enrrm ^eGlersj^iss f^stflssr Gcutli_iJutlt_ 82 Q^srrsiftiu #it^^1 Qa;r6wri_ rflsu^wfl suij-anrra) a6roru 

q«C!0Lp a_«wz_iu &)biiQfiGtsfl6urrg) unft meuiurreo mrrerflsb g]/_ 
tDAT«4 G i sfTs5rfl5' swiiTeiflujLDemAUJrT*is>rr J, GignessretoL. /grrtltf si) 
a-dren eueaerf}LDes)sou3ea fglQTfUssm ld Glftug] Qifnresisri—(§stfliu iy<ste 
Qurr(iJj!5&uj, ^Lpgiuj Geuemsos; smsniso Q*n"SOTrz_ 'ipig&u 
Qu(5Lon-«8fl«3r ^ss)5J3rcwfr««r7-, srsSr sisQtkgj GSlmeoiurT&g gigs 
qjqiqldw) jo gsmecaen a.i_«)<ssrflsi) Gtumgis^ s.u3rr7lujbg)l «tq^ 
mrTjpi ^)0«u0«r Ljif}eu[TtLirT&! 8 

83 Cajswri^u Cuiraib sT&60irib ffifl(5UL|t_sir s_s0@« ((g) «*«©»* 

«ir«wri_g @is^it glswCwr «inlij.uj'^flD60«Br srA«0irib 
iBfikucuir Qujpp suiryt sasDipn^^dr aurinfl^ jiirCu. 44 Qffiki<§j5$n LSp-ujsgfi $ip-il.® GiurT(rr>Gn : 

GeneoeurreMf) ^iletnmGiu! &.eoa&$so B-eireuenfraiea erjs$ 
@iebru$as)$ e3(3LDq£isisriDrnT&Genrr ^i&jpempQiuscscrTih <3«u 

Ganedggii-.m rfieisi gu S)(§eu(§etr unsSl&&i&s[ p, uLperfitunemiSf- 

uss)L-gs)ujs; sw^ttJsi) G)«/TsJ5r/_ QeihiQJspn&en Gleutltfa; 
QarrQ.gg gGmzoaefr enXMniD LEsmQin ^/surreuiT a.L_6$;f) 
Gffrrjsgi s-uSifrGiuibgi surrtp eB(rf,uu$,G$!T® ^(Betri-i^ajmurra! "CaJOTOTiyLCTTIT C>aJ6TOTly.lLVTI5](Sj OTlil^lsiTIT 61Jl£lLII_ 

&<&rugi rs&grrrr ^(Tffetfluj Gd(jj(Lp(nja;nibtr)luuem-. 3 

84 CuiiTOTLDir (ipsiflajiT (?^p (tpuClurr(56ir 6B«iuir«) airiliy. 
©irairuiiru) ff^egl assBT^OT rejDairg (gi j ^sraLDgGg CT iii««r 

ffiirOTlDITCTT @JD£5$ LDITOT>£a> «ly.LG6OTT 6%<ri)«b «6OTTL_ 

aJirOTGaiKT ^gjiffrVai (@) ^rfl suipmiaiyjeirr airrswflp grrGiu. 

QurrcnjGfT: 

^(^erriHaa asneoeurrsssiKSuj, Gu&jd&rTifliigi. Siisemgemtu 

&)skp (LpesfleuiisffiT ffiih&en imsstld Q^eifleuesiL-U^uurg}!, u$ 
use urtffLB eT$sres)lL£> (LpuGiurrcnjisiT &.smms)Uimuj, e^muGuffmaec 
en&uSssrrrib &iLi± ^inSleS^gi, i&rrm&agi stsw^ld Geus&ememm 
mamSed GlarressrQi, aniLiqeo umm euuSjbi&sti Gs,[rswt£luJ 
(Spe^etTstflsjnuj Qflemtr)uuu).u q^iLDsssrw qffl/j^^srfluj (lpq&lj 
Qu0LDn-gy«@u LSleisTuliDrBgeurr&snrTfduj £§)# Q&ikitgppfraGiT 
n-uStfiemsv ^leurraeirgi a_i_6U QupQiQipe, ^(/jsutgsrr Gledieurr 

85 (ipreQ^ir© uaeSlo) C^airr (lpct>6ctlii5)ct>6«t qljjIulhtott L|«(§ff 
*»$§Iit <^i_ CTiirrfl^ ^OTfluQu(5 Qni«fliiS)«) airefi^rrir 
u>i5$liTj5 gi(5ii)6BU re it Lliy. ajs5IQ«i_ff Qafuu^ ctoisot 
«i5jsg)is (QcnoTUJiTa ans& ««njri_(5«rr ajircnfWj; $ir(oiu. €T(l£iuQlJ(LgUgl 45 aemeveurrsmfig grrGujl (ipdsiGimrTcjj arreogSiiei), grr(Su> 
greascrr eueveogmiAtLiLD uGS)i—3,3,eune,en s\m g$ ^trjiiLn /j^CJ/fe/S 
G^ttJ/Tasrfksr aqueugjemai *9/l_<K(»,«ij ^parra;, & pSjitjemesr g, £j«o«i> 
ttS«) @if uj ^)6uG)u(5LDrrisk, (L/il<y euuf.ajLD QarremQ QuqJ) 
QeueifluSlec rjjleisrg)], wpSfirrLD Gurrsyui jjjitjijol/ s^memjD pL-® 
-c9/«»^ ^isv&ff-aff Gi&rretsSl, <3i6S)&ae,(Lpisi-Ujmsseo Ggevn&en «usr5) 
u$ipr5§i ac^euio ^i—iiiSt $ tb(&)L£>rr gu Qetugrrfr. steffieyj 
Qu(iT)LCirT6tsr ^SIil/ a^^Gcutsga® ^smeniueiin&Girnm £|)# 

eBif\eurr3i6i ffn.!DLJUiL®en«n §1] 11 

86 ril(gj(65aCTr (Ssustoil^. rSlrfjau iSlirmrsuu Quir^raarai ab-fUla 
«(gff«D6iT^ 3S5)6rrii51o) flaaSla aironr^Lb (tarraub QairorsrL. 
iD(gCT)(S5uSl«i @ suit 15 §1 ai5g Lcrr£6sr$ ^(^regircir iSIotCsbtitit 
C(63#1l_ ^sfl <2«it SL6ure^(j5«r suir«wfl^ ^rrCiu. "O/jfrosTr: 

«sB>«U«urr6S5fi^ sitrGiu, s,em&!3;G3>rreciA £-e5)i—UJeu<smrr&IUJ 
&suQu(ijjix>rrm, i3rr6men^,^iffsr Qurrqr>G®<sng ^esra^A s^gijinn gii 

^latir GlzjfT0SKsrr<# &tflujrT3i Sij&^gii QarTeaenrremDtLmeo ffisw^uS 
«8i_ij zji1l_ L5)f7LD«3ifflS7# Si 6s> jd eS Qi Giffiugj, ueaii—ULi0 

(Sarrsuii Qamem® aisgLLrrgm LdesieouSlen ldiiSsclB^i ^tc/rig 
^{Vjsrfluj (t/!(5«u QucnjLLnsdi&a iS^smeurtaeiT SL^rrQua)^ 

(<s/5^ffl(f), @/e/@ *«^^u)fr^S5Tii>' sresruuiLi—^j. • ld^cji)^' 
eresrugi srgjGna GpnaSig S)Si^^§s. 'a^i^Sii—' - 'a.uj/5 
$)l_' ereaupm O/jrrefl) J2 4 6 QstsiQpprF iSpuJBfifb f£ipiLQ 

<5>PP>& <5«wru>irilrf) 

87 tiox&pnpirir L|«fl^ispi«@t uiro](5&©u> 

^iSioirarib ntacosap jgnpirirt 
•<DCO£»$irir exwflttQjaigff; #ajaribQ«u 

£li_Qai<«rCp «D«iflcb uir<nr®Lb 
cfiflD60$ri>£irir jBifl^gyagiff QenifSjBjfiir; 

crftrasfia© dlaasoiuir a^rror 
$«D60$n{Biriri cr«nsQairiLi_a ah-jspQargpiib 

Quuifl«t>6inqiJ> pmbprn jsirGp. 

LUfTgu Q&iug>emfr. «9ye5)65r«/(/5«@ii> Lorresrib «/t«@iJ3 ^eni_ 

QjSn$e6 Qeiugtf eurrip tuifi Q&ibgi gjs&etrfr. eiffsrenrrris 
uiti—uuiLl. ffiLui-Qujqgu gi ermeguis) ntfje)2ix(§ eStsmeoiurra^ 
piaaea fiemeoaemena G\e>rT®$g>mfr. aesieoeunes&uSmr $(9«i/(5«r 

a.uSif Qujd& Gi&iug>gi[T& #T«Br«igj gjc-i_««i££«&r er«irgp/ji 
QuiueDpiyib QairQ^^rrifaeir. 13 6T(l£U<o)lJ(yUg| If $(5<rcs)# aitpaaija 53 §ieuu>uju> 
QP(^aaai_6i|dr gictxwr 

© ft 6m 35 6U yj ft ft li) 

((y>sD(y)U> e_6S)(riqu)) 
(Srruq 

CreiflsBff QaiAnruir 
98 G&nemnQis Qgnemmi—euen g,Qgn6beism($iU)n<$njeif>t—&Q*&? 
GeuemnQiB gwiSiufi em& eStpi6<i>nuu& - G&emrr® 
anuunesr u^usqnuuneia em&hiAn (LpaLoueni—ggia 
anuunm u^Loqnuunew anuu. 

«e51G)OJ6OTTUIT 

99 gityiAnmofea mniuueo G&euneyem t^rrneo 
tL(if)i£>n f$a ein&es)®!6iies>p- nipGrp - QuQffLDmflu 
GiuiuiuGlecesr GeuneoiJUi—u QuixLon esflnrBJ&gigjb 
QffiLiueBifii lungyjS |j) i /D/5<S(9«fl - Qeuiuiu 
^esrpQun n^iu/T eon con emesiestew^ gneuSi 

^esturr lueujt&IT i—eu^iH^G^ - uSebuniueu 

euessiestsr eo^enGluioe^i ixeueueun urr esrjsSii&emu 
ufssiemtun^ eon aeyemw unn &§ig)i&>® - /5«^ 1^ £p/£2/<S^ , 
GgnpjDn 6ues>&,&iSi&3>g, G^,ni£imvn &§>$a>e<s5in 
GiLJbfLnonih G«^ri Cjugu§>> GeiuSet&s, - pnjbjDQeorr® 
OunCTUuewz-tt/xi) cun<gf,(tpjDu Gun JB&LDeojb Gunjbjflwdr u)«rgj/«8)i_iL/ Q^rremuf.eo euiumi3ii£lmrTrr — ^/sirgj/^y^At 
uevevrmsf} mrrpjon^niULi unsmL^<jim& esrn puenj^or 
£§)<sir«w/T ncj^enQupe^jLO Giun@ff3Qi^ - g&srssrrrfr 
$ <T)tEi's\3in($iQlurTe$t enrrreini—QiurrQi $snniL]ttr t£ss>ff$ 
$jDmiSl&nQi—n(njii} GaiQiurresru ^sstlo - tj-pisi^soenCi 

erem LSj.(i^a3i essrnesrGun eblssflgtf§l£jg]ij - ^sssresii—Lfsmer 
^jUsemLLiLiuufr §rrGii—nips$i ixhtib] xsufr to p fSvjS\s\jrr0<e^ 
Q&LDim£iun5l edrr pjrjsblns)^ G&frLC>rrm& - QsTiisB)(D<i9«5)sarA 

asArj—fTLSlj/T GsBrrr^nJsu «rr«««>Trars(3^ - isnmQ 
QtsQibGunrt &s3)sn'§is& f§tlt— euais^iiii 
sQiLbGunfr asmsrrsuTOT Gmmgirjgi - al-gTSliiusOTflit/tg; 
fn SUDeSleosi agseufrurr £> ffTT/BgsulrrT i_<smjrz_Qcrstirr/i> 
GunprDu uiXLDs^injUTs^LD Qut/d j||)<z5) - surrjbnjOTiilg; 

sfi^ggsssrfrui ujrrtfittpssflSi&iLJ GeusireB euqfj^gmem^u 
ujb&dflGmrrtb 3krr ^\2iussru usmsggiiZiGins - uS/f)Q/Dsir 
^CjuxJ/j-sssr «/L/3)i-vrr(5ss)srr tuntunr euiuib(§u 
Qu(§rs$ss>sir&!Fla; <£(snj o)<?(£i Qu^smiDAsms - uS^ieisui— 
^«?b n5>/f) QutuGtjn enr^LDiSlsfrLtu^ gnpmesrurreo 
Q«u«w-n51G)<95fT(51 eSiLQeSlgg eSp&em* - §}est ff5)uJ«/esr 
aStLi^eni—iLjih unstUi QedLDuemt—esiUJ&^aijrjgGeiieff 

LDn$fv&§i(b Off)Ti_LLif Lon-«sbrQ<9f/i5)ss)* - GiurrgQiaudr 
uonGemrrrsi (8)$$ti3esrGu>esr u>rr(^8lGun GsoeQsmnrBgl 
GffGemnmi^s aa-a/'Quo^ §,ysismx - GiuGsmtrisi^ 
isng-^iiixelsr (Sl/tot'3 pssisrasdl sarTasmcrGlwi «iArL.t_«gil» 
e&p&n>ia evn^uSanp- eSiLQiEienx - Gxnn&iBiaiJo 
utoeorT* ekirrtfisomisnmu utT$ai$sst$£s urT$eo£$ijb H Q**®/M* iSpupft $ptL® &F& jDawtrQisA ari—irtynsf-Gajir Qesresrajjui^ 
sSpesr pa>airaies>$$a Qatar nj)«e»« - $jr(y>/p/ 
25 aireuasprr Qu>ema£l jj) aetsreu&p- eSpr^uSfr 
Qi&eueop wnGtu^^ lEguineis)* - grreueo 
penpmQpi&i Qarressri—Lcpir 3jwes>u>QiueorT Gu>n iLQimi 
A ffip&ssiesr $ Q&,<ug,§!eSl(r)&> «rr«wrcs)« - t£l&(tpetflajfr 

turrGasTrrrra auiuib eu ipmiSluJesia - &rrGmn /r«@fi> 
eretisresrflifluja (Ja/rCJsu/Tff* (5iC/5^su@ tjmff&nuuSeo 
6i9iWSMflyS)<f ^l/i; dsrr^ssr^iilet) efijgimiemg; - ujsmsm eoefcGarre* 
(ipJ!iGi(5$n pGiBnfr /§js) Gium $ jbgejesdlm GjDiuaeo 

30 apQpaQesreisr Glroammnfr a&iastQi t-ijDiBJ&mLQtQ 
&aQp&es)esr& erTiu$g6ui—£i) &neoes>m - uSgLDegsyetjmi 
arrasatTjB (a^ijvsiujb arreueonvrra aiLi—ifia.ajff 
Ggesurni— eBLLGiL-rfjifca ^luLStuama - GarrenrfTiLi^ 

^i^-^afra eatrA^LBiq. GiuiLeiaa - i3tsf.^^es>eBi—rrff 
G&tTdjffSiftoaiLi ueaeSl^i^ff, G$n jbjDQLD®sr& snn&a$F 
«u^@««3)«ff GiurTfrQi$rru).u-i6ssr u>n lu&GfiGieva - g£«e«r 
aau—AsireoQsufi QjsaaeinuGLDfi) arrffsrSlaifl rsmLiq. 
fiesii—san ei)esflGsris)-a(§ /geirsBd! - U(S3)i_«*/T«iGl«u«u- 

35 eurrafl(tpatA uedGarri^. aijka>iifiletoi uxQ&ng 
^•tf.QP&emesr&Q&pjr) tumLfflaeiaa - urreffltL/gji 
ujs&ifljb&iBi aires etrn)(Qii) urraQGgrr sor/sweiirrfjg; 
«s)i/)^ifl0 Games>p un^a^mianm - ®JB§ieQesfleo 
eurratr iflpanrfliumeisr aimLi^.^ gjirrpjUiltLfmp- 
utrrsrrafi emuj gQgrreixr ulsq eaeu^^iQeiaa - Jsas/rsw 
(y>*e»r@/L/u aijBsaDeueiDUJ Qpea Gesr £jg> {£lpu 
£3)««u«us5)«bt «ufrilif 68)cu£p Geueafesioi - gumafljb 
L/a£Ua>L-iu fiLbi3uJes>pu QutrdrjpisSpp OxjbjDap 5S 

40 torruSpmft Qunsou&tj <b /DrrQi^^fr saw $$&£*&& 
tarruSpeuir ^zig/JuS© smrr JbjDjbena - LurreBpaj 

rfiiLL.tiifrurT]b- 

£/«!nirL_/f)«/5 gjasremmaarr Ljsssresrfliuaes>& - iuemi_fiiu 

urTuaneveurrC Qmnem i—^a^Cd urresresiiAQujen Geuurrgp 
GmrruaaetsreufTLL Gumf\Gleorrifi QafTfi)jraes>a - G&rruQftjpi 

«un"il(gcffl(75/5 3>rTa(§eSl££ eurresiaAesis - GarriL^ifluj 
qfypasr ugjLDeisr jgiG}itAu5lej!j(£ij G&eue$]Lcn£ 
ffrrtjG&iu. OifrSSlgieu ffCoLjiflestai - Ganrr^Q&ib 

Geuiiiss>ff,3, QarTUf.un!JI&gi QeuiLjiiesia - (LpikjemaiLiiflm 
xo«rgi/ 9les>fDuSl(i^00 surrsursusmfru Gluemtsf-GlrrrrQiUi 
QurTrnGsyeoSl Geopg)i Ljsaflsjaems; - ^sifrcBflaiflssr 
ifln'icgysiSsir iosbr@GOg0j] ajsmi—L£l(ig jBecenjSQfil^ 
G&llqpjd «u(j^«»)«n"firr Qe&Qun /rjema - Giume^eo 
a>rru9«it>[ftuj[T prrGiipgi &srrrrr(Qi^.uSjb GjDirmrfili—eu£ 
G&u$es)Lpiurr en>rrumsisr^0 G)a : a)«u««i»<K - Gr5rru3es)ipuJrT& 
&Gprr Qsoarrar &\e5>p(ip9ijb<g>& aLDuemt—Gi&rTcir 
SzjGjrrr® QusmQan®^^iLi Guemymima - GunGprr® 

50 Qarretres)enu3ewrr d) ansom @®u>L9saflQ«friiirar (5),i)jl9®/5^ 
fi)«768)«wu3«B>6!ir i£iLl-Qu(^ibi &fr $$a6inai - dtaretnenuSemeisr^ 
jBJbgireisr &u>Gurrib jQesiipiLfmi @l_/5^l1(5)# 

fisBetiiurrib aetfitomha Qi—iq.u u^lQesrem 

jscneuu n err «b G)«u«bt igiQarremfr uwemesta - &es)soj$ldir 

jQSeon&rjnG&rrm rpiewemu Quit iflfiaeu pig Qeujbjfl 

«u«WT*fr«n«i!r QeuarjDetR&& cu&reaai - Qtuecrro-p-qifLb 
<ctf««rwrril tf CiuasPu9asr 3u>m«fierar/r a3tu(pau 86 Qeitt<§j5&fr i3pujB*,£ £)jril(5> eremessfleo ffieuneciuih!* Qenemesdlin (aj&nstiiUih&aT 
«r«WH«5sflsi) Srrjrrecnursiai Gar n^iDsmLLems, - eSlemessflesreorrrr 
gjLbunGeoirrr ^itqi ^s&q^lS rrmiSlrreufr 
uwunrgljf) uuLULipg urr&£iuj&6s)3 > - pLauneimfr 
G/jjrremjfil euSdpQtsTjgfr g, Qgrr-oisremL-pjiT L-rrSjltuusO 
eorTehrjr)Qu(nj rsni—e^^srff,^ u>m<s(f ) ih6S)& - &irmjD6U[riTjb 
GurrjbjDLJ uQmi3;rT<<£i)&iu Qurreisrew&iTqpm mnuuG06drT& 
&rrjbfDl uQiLDLjpmiai L-nmiSiiuemgi - iurri$jr)QeorT($i 

SO (LfiGeupg (flfLCLI&ip G\LDniuGlu2lf,Sm Gl—UJLC:GlSiim^ 

GeuGeu<s& Giugemirj^aneiT eSiMdema; - gnGeuinJ 
5«u^.wl. ixrn §\iuQenem Qeua)i3iT)jr)iw ffifrgSjluSlemesr 

tungy LjeSlqpQggjLD 6un L^edluun Qswsmisf. a@ii 
u>rr Q!ui—n& Q&miG&rrem®) sun mj(g ) m]G$>&, - eSgugHpjrrjb 
G&snmg ^swsusmLD jg^tptD^g) rr&g6msc<smiA 
GiLiestmg gGsxzoewjDusu QeniL^iusmsi - 6urre®sm 

jS&ntbs, LKlQseuemmiLjtthj gnftenff, - igl&rTrsiafr 
€5 upeytb e^i—eum a,Q\ff,is> u&frrsm6uGssrrr L—rrQiX) 

&-pes)euGS)UJu Qurrjb prreir(Lptfl Qiunsmrm& - eBrreijQarr® 
umsy toujgjy in^enf&iurresr urr rf)'j//)i;@# 
erretie ffirriAerflgg enstiufQiGva - Q&ieosisr 
aipeouney Gmnn(ifietsfles)UJ3i en&geu^Gl&iLi Gsu^p 
Qrtjrrtpsyyrflujn - <s<s)tj&>a,iq-nj&, Qgrrecma • tLjipeoSison 
Gpp(Lpg)i ffLdurr^l jSsmqfigSj) effQiGlujr) 

G&rriprjTT QgrjjSlirjm insist GiromkuemanurriL $m tDLbfrGltfii 

70 $g srofluil jftzjsi @tp«aS)/E;<s^ <yrr/T/5 £ tuGrrjb jDneaGrDnfr 
QeiuKjAGarr u>rru iii&en G&ftG$iu is>nt§fffes>i—iu Qjff&peneisr u>&&(ipgi GansmmGi&iiii&essr L_rriE/<5«u/T£ii 
H-e&\6isfl(Lpeisr esriTLDU^lai (OTj p0Qtemai - /5#ff£r«J<K 
em&iurreisfl GeomsiSluueo «)T jj/Q^tt/zi Q6uiuiu&\ss>jd& 
emamin GsyuSfrQsitTiSGXsoajgi 0,mi&,<5ma<sv>gi - QrstuuJrTLSf.A 
anb&i (Lpifi ys&ememr&m ena&Sl&rrem L-LDifleceuQftLD 
euiEiGi 6i/«B)i7(L/g)vii5)/T eumLQifk]ipS)3; - QiUfEJtgjrfjI&fr 

7fi @«)si)/t GyrrrsiQ&rTGm is/. Qiu>rr /j ^L_stQ«fT(«i5C3LO/TiT 

«ua)«urr«5)iosr G)6us3r ff5)oi» urrsi) es)6ii aj^^etresia - QiuetisorTfrpj/s 
euLcuijGrs rjinusoLim L—rrrr^Aemsti Lo/T#frs»fl# 
Qff/JDUfiuG/gfT Qa,GnrTL-& Q&tij§?iQe$><fi - iqioun Qgjrr(t£ 
(BrreuGpfriT rsLDLSlGliuezrrr tsrrempiL^fr rBLbt3Q\iusmrr 
GldgijlBqij rgu L3ujprr<sisr Qlo#«/s;s3)« - GyeSlstsrempetsr 
^^emrrGairT Q rr)<mi etssfl sotf uJ6i//t<s@»j Qurrsisi^n^ 

G(»n S5)6U u«u ■gLC^luiuprrji) ffn.0{Lp> G<w/5^fflL_/5 
G^em6uQufT(f^&T Q«/T«Mr(J)tJS!raf) G.g^/E/ffiJ)* - ysffifflJajr 

SO 6UisiirQff)n"iS!reriL_sTiT G6i/^«njrL_ LDtsbrsvuQftGsisT GiurrarTjbjD 

iMesr^jDiremisni— iumh@ss)3i^^ LDrremqtr)]6is)&- Quj/tot jorrsisr 
Qun rjeSesien &,§] 6U(6jj&6umL l/3j gaol Gun ^tuunest 

LDeisresrrr tt/«uG«fTii)i-9 inrr/JjlJsluj.? &rr&i!SV§!lrDi5 

Q s>m sin rr getx GirQnemL—frQ&rrGto'sna; S\il.tif.Qss)3i 

-iBrnmnnQunvsr 

^ILOueveuetsr tr>n iLQismssw emm turru-lLDsssfl (Lpuf-iumu 
jgLDLStueissflis G^tt/si)<Krr essrniwsaems, - lULbLjsQuSeti 
Gleiieirefilem—GtLirT tb 9>n mscesirr efi Cp 3,§iiiu §iia LSaetnanujsi 
Q&rreiTsSl6m—8n. (tf)ibun&n jr> G)«friu^)(5)«!D« - 

Qtueiroflem—QjBiLi 

85 enrraSl sfl«rr«Q<K(fl<s@ii enrr^sruessfl(Lpil. i_#ff)«m«63)iu^ 
@«5>^j«5)tu lUiAemnQsinena <g,smi— GlL£i®£g] 06 QriiQfotr tS^isfyg^ &rriL® 

jsamr *&b8&s>W&# jdr*mu&«mas - Gajtr*urrt&& 

sniijbmmamrr & QaunKutQarr^ GtoSaso ffliBiapGarrfr 
QuHugameoais arrarH^a GiD&remwaesta- Qun ii^a^orrtr 

SO ej^aesvsoaQffiu urremuf. QtuifiesrmlQia amia(Lpg)ITB. (£5 

ff$aes>sc&&rr$ gjjbgj $ey Q<FLb«u>u>dU5>«- prr gj§laie)jQ&rr 4b 

jftaarrfr Qeuq^ar^ ffiesreurremerr (2tUj5§!iQujrTjbrfil& 

Q^aarr^a (g)tbrr)uifl $ttf&(§miss>a - Qurrujaarreuso 

Qarremt—rDrBivns eSili—'euium sn.(i^g)iui3 gts^uesr^Qvii' 

^lemi—tTQfiQaitrTiT Gurreorr aesiLDjijajgjiema - aemt—Cn 

Qfcymfstesriurrew ennsmctpa^Garr Grjibuueuev gyarsiTL' 

QutTQatetomiurr Qpmsr qatjiQarreir Qurrpesta 

-Gia(njmTQu($&- 

e8emi—eo(tp memu.ao(ifi GLoesrmlQadj $iLu.acuCt 

iSeisru. Qmeira/sutaj Guamesta — uewi i— sneer &§!& 

95 ffeasiufOTT QftGeujsa Grr$au uesresruS jbGaneo 

fpmaQaJrr® ail.uf.isil Gu.rr GL_jTflKi<g>'E/«i>« — passu* 
B-QifWrT jfiifj Qurrtuiurrs Glenn essr an tg)&i mOi_ 
a(njLDrr$u uniuajbu aaerna — f&QffLGtr jSlj 

Gurrfurrasr (gjeowtpaSljb Giumbuunnn Gnes^wesGjD 
aneunean lurreBefilQJB aniLuf-aaesta — Grsneunesr 
i£l&$§liemL-$ *&tki(ajeo&&fr eQtlL-euesirj iLffs^em 
jftfapgnessruniba ffiaQaneogy Grsnesreaa — iu«££flr(p 
cujbuifliunu Quemtsf.fr eutugrr i&areyig&nu 
ajbuffliuna 3flleoes>aia<a.mi aemea^iuaesia — uS jbuifl&Qib- 

100 jsnessruemmssr eoesrjr$lQuJus /g/iusir rfilcygiQijnessresH— 
MnefarQuefaemt—iEj&gifgrjGl&uJLbQurTibena — umessrut 
Q&n$& ag)i(ipaib(&i& GanorjLrr eciu^aQjua 
*&&&*& QujbGjr) ojestLOtLiiBiesta — effgHgil. 
gnhurxfta vAanil&i apaqyafftA <turr£Qa*ct6n& 
gfounjvk #tr*& SiQfrtLi-Amx — Gpfruna fini—esr$an Qaou>u>n& penmtutki&rjD&t $rir«ar^c»;g£ 
gjlji—eir£an]b amueunpaniu ajisiaaeaa — tSt-ttrQmr^r 
t&4o«6tT& &tajrraHU&&rrfr QutaGaiutb G<su>i_Qu>iir 
Q&rreoeorrfr euarnaLD^ljb gyesr esymiena — Qiunaima) 

105 uSq^euestauS mrr® L&iflaHnifnrfi Guneon 

Qan(§eues>au5l earn® (tpiufresta - a(§eu6S)auS <b 
Gpeuitlev QesresrQfl)(Si&a]& Qauu,(Lpjbun «»«/iiQu(T<5(g5jJh 
ajreuGltBtfl iunjbjD($*-!5 gisiaaesta - Gu>«/ 
i3joeS,u3es)si Gt_gj«uj£iT Guesri! uSI(n>es>u>LJ 
iSjoeSuSesur Qi—neaanu Qu^miesia - iLesijDQpaec 
epejeSlgg a$QaniJ$les>a) iqibQiweaL-nj anfraaeiiflsnjD 
fpglsBggl LDJ5$6me& Qrjnesr jrumiema-u^atLpesmib 
GeuiLQieB^a a&Qantpesteti GeuilQiment—^ mnnaatupotP' 
GeuiLQeB^aj pece&emfQanen Geu3>esraes>a-GaL-u.(yyg)lib 

110 3L$g[rcs)0 «u#$ac>5)a Gturr®eu> 0Jrr§!iuJG>mu> 

QP$$JD&8}& eto&uurjoi (Lp&gSlemrTaema-Qujrr ggjeuquvo 
^gisufrurr «5& eojDuutflis&ii uiri^otufrurrec 
fjglQsrrGL-jb GjoisgieoSi&rrtgnj Guoaaema - Gun giQarr®- 
«wn"#g£ Qjr/5«»^iU)cs5fl eurr&&(ipeir etrrruj^i£lifi 
Gcu&urr rTrriuem<§jQ&iu eSl jbuesraena - Giurr giu, <D& 
^iliFioui/i urr fljQ«u«afl«) ffrrfreiAiULb stf^ejj/nj 
£-iLffiUsuJ LDrr^eaemuj Gtorriiq/i/ciDd! - gnl&emQu>emr 
iSewmiBi <9S6S)srrttVLD«irafl iSQtgirl ton §Si9ieii& 
ffiesrenrrki acinar e6t(nj£$ Gl&iutLjikienai - uiesregiurjjb 

115 Gurrjbjpi eifletnujQpesrrriA Qurubj£ GirrrT(Lp&3iQuoetsrffi 
arrpsy'dlBjfi /5fT«r©gj/«a5/B 8,njpeB pasta - GajbjDQfigjr 
G/5U>fE/<9c arnjb®jDtoirr GpfrGa&iafr (ip«ir«sr/rii 
{BrrusiEia emauuesri $s> jsirasrweaiDaesis. - «ufTtDo3©« 
Garr$G*iiil. i—rr^eoaaa GmrrwiSu uestaaesiarjggi 
jj$ lurffffSrr ^fl/^j»(Bf«a)« - mnawfrurreo 
&Qpir&urr&r u^areasRujfaa Garrriurr §uujb$*Heir& SQpirebrurr arrrajpiiia Gains gjg^esta - 9n(§mi 
gpsu-Qdsrrtf G&fr ifeSlrBenp QmrrdrGgrr psmQp&t 
umi—iLies>i—iLf^Qffib9S)UiuSipQianeires)uisiesta-ttJemi—UJ9d!ir0ii 

120 Garrrra ae5l£aar$$l(b a^gnqeSl^ gemetni—Qiun® 
effpa 9iipn)3,n<kQain or Q&ijb0&es>a - Grs(§Lb 
<9in)unT$ jsrrniQurTQ^t^ mrriuaeoewrru ysssr© 
uojDiDiT ^tuGleurr tfia@ iLrraes)3i - $rousrraGmiT 
urrQeoiLQm] &emGem<Ti—u unfr ^^(jsrfl LD&xuemp&Gsirfr 
jBrrQeoL-Qi LDrrJB&($Li> rstTL-Qmiema - eneo 
Qeujvjssur/Tff SirjLuGiuDim QunuGtunLDiSl lunemQiLb 
eu(iij6mn& Sip loll $ «Jrrs5r6S>« - Q^Q^emrri—rr^. 

SiL-L-ffetsr c5)£r««/r<B@^ &frerreoes>&; - iLnLt—§ia@i> 

125 GggiLDesresr QcrmQuiUtyig G^ir^estsoeu QtxdxQutuQLD 
Oi.Qi(ipis>tD iurrstiessfl2lffisi @/5^««3)iS - Gugu$(nj 
GeugQurr® GeueneSl aS«3)tp/5^Qt-//T0 efiL-Lq-turrsisr 
$3,Qum® 3iiTg)$9) Gssr(§isies)ai - urraj&Gnifr 
QajiuiuQgrTifl sorT(Lp(LggM Geusm i—rr gjDLceuenfratgjLO 
gliutuQgrrifi eonQrsiuai Gpntqmieiaa - ayjL/ttJ/^Ksii 
QP&arrjb Qun(ii)$tLiu> (ystLt—rr enema firQijbSli 
erasrrej}] (SiLLibui3Qpnifit Gsu tb(g ) fkie5>& - Q&naestai 
a-ttliunnaigj GiLensu m^&emn sffri-<B@gj 
eifliurr Q/BnJl^Q^rrtpjjJ/il j_/ti£sb)« - aifliurriiieS 

ISO ««r«iHffi/«(r« (3)iZs(Lpu$es)[r GiurrLDLjQpnifi osrrremeuLSl 
iLrrGsriBi&rrs ^^QarrtfiGeo usesr&ruiBiana - uSew(ipn^ 
$mri- nnm Gptue Qffj&eSesrjS QunLiupa] 
4£OT»n_rrGjrrr i—nQQarriflee ygp/E/ero« - Gfessri—qifls 
QcuiuuSek inetoLpuerfl&rren eSerrox QiLeSiurrGin 
sjiLuj rglLpQ ton tflG comb &£&&&>& - eaajiULSenSnA 
asAe3Qu(§iEj G*«refl aesrjs&eisrjBjb prtss &vstu>w 
eQ&eSkgjrr atr^QaiiiQarrifiasr (JiD«/iE/«n«-4«)*(9«n-«> 
«4fi&£)3)«rrar soeir $iLjti3a a aemaarmUpGanQi—p^fi^iTfir £(5&s>« sujfiiaiJD $1 335 an.jpu>irjb£l Gewrfr &&& (^estpeBecrra Qan pptufraQth 
@yjijDTOT« arreuGprrtfip ^(Lptbieve, - an Q>e8lsKi£t<iaj 
«ilu«OTT^^l g)/(gj# ffiiurrp &rT6ssru6mGi& uSlaaQpatili 
QuiLiSlQesrtT® Gi&ppQanifia) QupQiiLjmimm - piLiSgligp 
Qpaujeofigrr prT$iun&t3j& Qffibus&GLLrr mp p$eaes fob 

£iurrsB(§$gll QiuiLi—rrp p^Gurrm QillLQl6 
eSiurr aiAlm $ Giuma® eBLbeoa-ssta - $ujrT&(Lpg)i 
nijb(8)emGu>nfr u&$as)mu-i ^au^i^pGpnh u@grr<§iA 
glp(3jem$ss>a pm—ira Q^rrs3rs5)U)««3)« - t§lrb(aju> 

140 a-uanrr t£Gtr <y>ttS/T«(gL_^)(g Guwu>l2 

^iuarrpCD lurremQQuiemrT «u(e/c«)« — *u«rrjrii 
QiLniiiQsiujbSn L&tTJDrr& QionrjuziiL/ (ola/rd-frfr u^^n^tb 
ss>eu§ltUiT&8fr i&njDns, «u»inir«!i)tD««w« - Qu)«u©jr«u(7 
sjfcgl (Lp^eSliuQrxm Gnj^siBBUfimu) !5nui$grT<b 
GjDp$Qu6mn 0j§ia&e^<gjGl&rrscG&il-isi.es>iJDa68>3; 

-lurr (DJDgllgP 

arTJ5$ iiljrewirif /f) «^l(fli) QurreSlauprTB-LD 
GTJBpecQairT® $6<stGfDnw(3j GloijD«63># - G6»//5^Q«ro-«sr 
eremesrfl eSleoaasmiBia Gienemessfl eSleoaSitumiaieir 
CTemeissf)eOL$ cr u^0&a Geirtu^^iesiffemai-^emQem'emtissflii 

145 «^*aci5) GiU(jfi0&)iT turriuqs^eu Gfr^^/qatp 

sfmQemsmemfb urreoeuniii &mflujis]&&T uoiGeorr gjiuo 
fxsmQemem 9ies>oiUJ6nesr $gi Gu) ( (f)£j/c!Rirfr«ii)«-/5«Mr@j/#u 
Qi&nQuuirT GmnihsSi^rT Qeoirasrunds ooe^Georr && 
4k.Qaes>0 entu&asQiLjil. 3h.iLQiBJfS)3i - $® 
RfurrauiiBia emnG&iQ^^ @emi-.euG[rrT paiQtuersr 
jBturr&L&iwai ^LbQuvifr&g p/bem* - J5)«wr«jnfl«> 
sr&eiiu «(xp Glo^ ^emi—qfiosr aeai—QiuesrairriJa mm ** Q#ib(&ibp?r iSpujs&j. $nrtl-® GeiStprr esrrrpujaj Q$iueu&&aa9-u>rT&&ifi(!par 
9&8>iuuu mrrrSiQf)* a&paeQ iqiLi—Loffir 
QiLefaQtuiTLiiSesr tonaeQeib GiuiLtf eB>LO«es>«-a/ff&£U>frib 
srreBuj^^ip rSisit&fUifl «uue> Gldsrrtf anaiib 

«/«ir«fflS(»5 £rrr(3jrgi/ii fi/rrCSan"© airr(t£eB<$giu 
Li&taeBiQLJ ygtasmsir Gurrg&ema - Qtuesr&sfiliSTj & 

cussrssuAQcuerJ) arriL6)_ujrTe(T enn^^eaew&saai 

-uSmemLDQffTGOn i55 finjbjoGletirT® tflili—^p ajfr^ssr^^) su/reorGnjnr/Tadr 
Gurr jbjDe8(njtij Jstltf u&ip u > rr6maes)&-e8p)]Di@lrrLD 
iurrein5$£ ^/i(y)L_Gsu/r L-n8)u-iu3rru urr«srq/fl/5ja 
««.ffl/Qto/ril/_« «i^^2«wotGu/t G)«n"«r(sn)/5MB>«-ou)«»/ 
gjGeoir gigliBia QstimiGaureisr Gl3irT®£0je&(nj G)^ei)£vrru>| 

&essrL-Gi6umrT eSlmpa; a>e&e& ili$.« etDaeuennjneo 
Qanemt—wfr gn e£l&Q&iu&@rT QarTL-^misms-eSlemistiG n«a 
esiub-kGsrren ^u>curr/^) wrr tflQiuetr G«/^5)«w*«@u> 
msaGxnar p pupil] u,™ «3)#., 
£)@*«MI «U^>«Cii» *5 •^)(5^«n«' ermugi, '^ipSiiu etna' srssra/ti, 'QfidtUfi 
p&anu) QutT(if,^iu «n«* erewa//b G)uiT(3CTnj(9ii>. '(tfia^mu 
Ol/0ld/t@)/«@^ gjememeurjrTa eujs.g rBeutftpfraamSluj <s3rreurT(gj 
4}$€ufr (ysgjeSlGiLitT<T euLftleuisaeijiT&erT Qsmi^^p @sou Qu(5 
AJO&aar eT&tumrreo ^eurr&eir «5>«, '§iQT)4i cma' ereisruutLu.gi. 

■umartqw L/^tp/sji/ Oitryeugi ^^Sffeo 

'uffiaa euipmaLh' ereisripi tL.eos tuifia^ a-enaie®u> testes 
4U(§ia «s/ jfljsgsjj. ULpaaub srmugi agargy/gg)Z— m eB^uuCn 
4H&ee®8 : ) J§)sirn5)tty/2i f *-3 nj/r ^gfilo) » enenong GjBCT&arrui jjj/ii) 

^/tG«3T $65)L-G\Utr)lL£> Q&ujso «^gjtx>. g)^swafr gl£sfl£sS)&eQ&UJS6 

-crcsra/tb 8n.Qieufr. £§)jj/ ^(upesiaiutraGai s^ajrfh-^G^ stremu 

■U®SUgrTLD. 

cuyj&aib sresrugi 9(5 Qarrensva, uprSlGiurr, unssr a-g$$ 
<3«fr«OTrGt_n", ^rr/x> Gu)_2)Q«rr«nirx_ Q*«u«b)su cr/g^g /Bfr^jzi 
<fl(_nrii)M) aevi—uu)uf.uu§j. Gtetki^jBgrr ^rrzi i5,flj/T QurrqffiLQi 
tt-^^iLji—ssT Gu>pQxtremi— Q&iutk&en (wifi&aitja) ^^JSITeSIm 

@ja&srmsm (Lpajj&uQuQjfLDrrek , ci7/r«J/T@G^«u/f Qfi^eSIGiurrfr 
Q&tbo, Q&ujeoaiQfyLO Q&i&igjjsafraar QaiuscaenrraGev o^iqu 
uQfSivsr joesr £§)/5,/5/rsinsu£ Q&tu$6uft qaGifi^^lui-ieoeiirr ^eufr. 
Qjsuft sorQeuessrurr ^(O^fljliusujr/T? «g/a)«o j/ G«/Q,a)fr(g«ufr/T? 
srvau&j QgifliueSsoena). g) ^ ^5/7 «■ aeBQenaarutreBesmio 

array 

Gjsifleu)^ Qeuaisrurr 

6ffir«wrir®ii> Q^ir«Mr<oi_ai«rjB Q^ircbnirQib «%<85«Bt_iQffai 
6cu4nrir®ib {sibiSufrcna dpeDg-uu* - Cvtnrir® 
•iruuirdr u^u»mruui»«it NMibioir (tp«ukMiL.^f|4 
«iruuir«ir upuiflruuir<ir sirdi). ■MM 64 G)*/B/@/5^fr iSpujsfip £)£Til(5> 

QurT(tf)dT: 

ercSgULb uemtpemiDiunesr j^atLesiL-iLfid gm ^(gjcuwia^dr 
a.es)i— uj, QffeuQeuerr ere^iLO (LpQ^aaJQu^LDtrm oSlotiqib 
gjLDL$iuiraartT&>iu Q^iii^^^fr a^esti—iu «s) « <s srfl sir £>safl# 

@jP^)fT gg; «m— uj ujbeSiesiiu /^)«s)«)/^)ffjy^^)« anuueu^Cn, LDjbgyui 

eBnjmuau Qu^LBrrevnemi—uj ^)0«jtf <a Jar 6Tsur<s@u urrgi 
anenetin<&>u>. (siJ^ - u>rbp6uir, LDjb<Des>6u&ngi)a(§ $ieti®>rr& 

1 (ip>3)«n 14 aGmt><jt>ii<9,&T eusmij, ^(/jiD/rsb Qp^eSlaj Qpedfr&ar 
« ui w» su ui) si) jgjsio^sijtfsr^ffiir Q&u'wg)! ^rrugiLDegjemi—iLi 
Gl*n"@«s)LD««s)si!r siQttbgisniJitogi Qfi em jo u3 i_ , Qu(^u>rrm 
^l0«u(5fflT4ifl/6^/ Qp^tfiu^utgiAmsmmiLiLb, peueSj fraemaiiLiut 
Qg>njbg)lG&jb&§} Qfi^eoltu 0,Hbg,\-\ynem& Q&iu^&ar «*©& 

«T«irgi/u> u«rorss)i_G(iJn"n" LDfjdlesruisf. $H5£ITeti '^(j* cTesgy 

fgiQijLDrTSO iSljjuifisr ^^^ijek (Lpgsfiluj Ggewraeir <sies>eu6U(njLD, 
«S/ey653T6wrrS)tu (gfyijugiiArTmneo ulLl— gjesrugpiTa) (i)<s«]/tb 
euQffjbg L&eni—jEgi ^anea tj,gi s-(if)6uihGeug)iuLL®, ffieuQu^iArrev 
eunQg&iesijD <»u5]«»euu>65)6u < s@# Glees try. ^ 2. QuujiuQso<H 9«oifli_u Quibuirar g)vmi£ljjji9& — QuQiAirrfi meuisi (Sl0jD0aaemaes>ar^ §ljD!5&($etfl, 

f sw«™>. _ fijb^i-ih. jfOa/rjrd,, ^(^^ ^gg^ 

<%Slu> fTevnonfr. ^rj/zi . a_u>emm (LpjbgULcemu) * 

3 • — Qsuubj 

r/i)Quir/fl««® ftjbCljDQSis^ Qanrrfl. (^evewiA - qpstei^yp - ^ewm ^^(tp&a at-eyetr) ^swsu fi_eB>L_/5£/ &6uibf$esfleisrg>iib (ip&gi, ueuettLD, u>rTestsfl&a;u>, 
QpseBiu rseuLDsstsfl&eiT SSfrg, ^Lcu^essfldietflec s.Lnn^^eStuSiesr 
eniuso QurT($J5§!ltLi$esrrreo, ^jemeuaisrfleSa^^^i <& est u §1 
QuemaeiT G@rrmn$l, (qemm - l/ss)swsi/; l/swswswsu s_3dl_uj^/ 
^suziL/ *r«w«. 'gieupgjr ®' eiewums,, '&gn)' erekug, 
iSlekGesr 86.L-®a.) ear S. — gl6JTUtriu«9)«ii 66 G)aF/E/@£<sn- iSfru/5jS0 $fril® 

fi«i««r^«fr ^uQuwadOT a(5siS(S»)G)<?OTff3/ <3<f£T, <5/«d.s* 
(uessrswrojfr - G^sujt; a-flj/aS) - Gani3jb§i;) 

erppirirn-ai CaifruLi<s|$l <»60|§l60a«ir. 

•jgsfl/T «(5«vu5/T««cru)«i) ueoprreiT g)®««* aisSfr' srsm* 

e3iun-«><nJuSsfl(5/5£/ P* ^sul-^ ffl?{r/T«6rr, 

Quir6«rg)l«»uiqib OJirQdpjpu Cuiri5(ffij)d|U)«0ji) GurrjbjS«9tei* 
iDOTgumuiu O^iTsreny-a) aiairius. 

ctfjjii i£l&&eufrs,enrruJ Giunmes/nemi— gifl&gia etn&uSeo 
eurrmi—eisr Ggnest$& ffiajQuQUirTeinesr euessriaSi. ^eueisr 
«tli_c»sffLiLJif (ip(5<KLjG)U(75UD/Tgiy<K@(fluJ G\gnem®e><s<T Q&iugl 

C9/U5SD65T - UlSDii OS,© ,©">.) «9/A© g)fiW^«W«W; 'UK**' ST«5TU^/ 

g iflfldirfr — gj«iTgi)©i@& 

ucttotit®!!) .^fbnon-q-irilju uirsrarMrmia «wird>uro(r««r 
gwrwiirir ^©sirQupgiii), <3>iutr<§dil(j>liB(ffij), 

itimasrrb Qanis/. GurresrtD ^uQuemaen, $emi- pniL&en ^(/jaana euLpaaus 6T 

i9piiiQair®QuirCTT ^sdl-Qiuit® SanTiqar dSswfffB 
jfljj»iQffiiT®(9)(5iii Casjwru ^Iotujit, 

prrtutflesr $JD3>g<»&0) ^rrit> Qurbgi, jS^uj surrtjp^/risgui 
qppeSluJ «g«sru^)iOTtO(T (peuzSrrfr&eiT) 

10 — «9|jDi&i(9j<0aju 

u<wr©iotr«) a-ii^lu uojlc$ S6usifl$£> 
«TSwrj&(5« saflirirarCiuira) @<rfl«jj£l$sj, 

0tTLDes>[ru3ec G <£ rr risr j$ uj dlp-mG^eueisrGurTeo (lArret&i—ir 
Q$rrn)JDu> GutreoeisrrSl) ^uQusmasiflesr &-fjjS$6iii£lGuj s^/jfls/Ga 
/BOT<g «s/«;^ff)^^/. (QfissrammessfluSlsii &-mea 's^q^iti'Gsi' sreSuest^ 
Jg)/E/(g<yGa : n r «#;. 11 — SCHTflDL. L|6B<K 

^|ib<nu>iULiuiir ^irsirQ^iryjsgiib ^nisaiiriAjbCp) rfiu@glcufrsib 
Qffib«nu>«9|j5l(o|) ^jDjD&iDflDff (SffiiriDiTOTa -Qairib<ou>uS«D«ira 

a?{T<s5«ipsu«B!ifl/5^ ^>iLCiss)LCiujLJUjxrrS\iLi §laj3lu(nji£irT®sr§}l(njeiJLsi- 
4«y>; ld/t«w/jd - Ql/(jss)lo; ^65r/i)^)iJL/; Gl«n"/i>65)"> - G1lj(5«s)ld^ 12 a6ror(©)@6u(SiT cnsaCaireir as0gu«s>i-iuirirsT6ir(p;^|ioa>sDa@ 

'£§) 6u n - « G «?■ uc5)i_««susJr<BS3)«yr (^iLj^rkiaieiSietra) es>x& 48 G)*jE/<3/5#fr dl!xujB&& $pl-Q 

•jg — toonr® 

QnQibGuirir ««>ar(§reffiii> Sill- ^oiguib QtSQjfikiSiuJ Gurremp Qeusosy&esrp QemiQjBgu ue5>t-«o«u 
«T(5^j5/« G)«rr®<95«, g)«B,2)«jgi/iJB uenaerciuu Guniid&Sldrjl 

14 — - Q$ir®ib unflqu 

Cuirjbpu uq-iD«irt-pr.«-U> QuirpujQdA. 

QjeoaaiA eSp^i—asr Gefrisgi, Ggajfr&err ^ewsaeucyiA Gunpgfiih 
uuf- ^teuQu^Ltarm ^rsj^njensn &u3emecu$<se (QgrTQLbuessR - 
QstbiuGaiemi^iu Qfftuecaefr; ^iemi—fr - G^eurr) 15 — «%jbjD*i8@ 

«naaair cu«oirinu&&iT ainl®mjsBa 

eSrriAi£'i&& sd6&6S)LDGujn($i (y)($«63r, g,erfi3 i §isDuGun(i) 
«3(LD/T/5^)(3«@ai «/B^ Qeu/biSeo GTUu&a,g,0 ) i&<3 ) Lb an euicuftliLiLb 
ij«B5fi«s)UJ# §itQuun9>8 Q&iug]e$6niki(S)U> ems,, (posfleffenp soap 

■J6 — CTiuasairffJir 

dil$5$a«*Trrib lUirjpiyxrflQffiu Gaj«ro8 aj(5rea««niru 
ujb$l(y>C«riTirtt[(§3 Effiir^lOuJOTu U6wsrgpii>6i!)ffi. 

(g)# Q^uj«) si?jr«jrr@(5^«ufT Q&tLJ£gii;~a!Bl>i-iprTem£fgl& 
<Q&rr&eouuiLt—§i.) f§i(Tf)&es>a euLp&&LD 69 17 — Sjbfflw) srwCp; 

^(jibiSlyswr ojuQuir(5«i)«tr ^uir «$|iu^)@li 

G)L/(75«3)LDttysS)I_UJ 6S)«. u> B-i«S)L—ajgi. &,<QGifftijQu(!]j' sTsirgiyu) ^ifiemssi iuajr ^jiip /5<s®* 18 miauu ,S|<irjtfltf) QuiuGg-irar «S|a>LbiSl6rruu$5 ^irtracvTUir^) Quifliu 6u<£T)&63)GsriL]es)i—UJ 'SlpeyiGfj&sisr' srm^sist Quiusap 
SL6m—iu <3\8rijs5[ Gtd>rrsmu)-(tf)iij3i LDetDStieuLSj-eugemgju LSenisglt 
^IgGsiqijSleo £§)©iM u>rr tun Ljfflu3so eun^^0 g,rrptT3>n&<j«s>ea 19 6U6JT dSilL-SOL-qu) urr«u£ Q«uibu<t)i_siniuaai5^(asuflr ^.g &rT(if)3i!T&ir&sr QLmna$en a,§>ie6 (Lpqrj&esr GlcGsicBiu una- 
U3>ndvS>l!J $><&><& uuprf)l (Lpq^&uQuQumeisflL-LO <gieifl&& ^/7«u«miO 

20 — l£L-l^&US0 

B)ir«6«T^^la) Cffirrrirailip. iDrrwurGlffpSlroa. 

£tsns&e&Gcn$ usee. 653r«i/ «ucm««ss)«7 (Lpetsflevrr «(«5«@ *9jeifl&0jt 

CSM5. 70 Qfiii@j5&rr i3puj5$& ^Ijril® -^IjDGeurrrr - Qfiesfleufr; 'LDiLi^.eeueo' — ereisrueingtLjLb '*$j,jDJD& 

21 — ggcjiiud 

uurCtafsriTiuf®) 2_ffi$uSl6JrC!ii>a> LBir^^lCuir CsOfiSlaipiBgji 
CffCaranniial^ ffiirajQu^is jScraaoa. 

Q&irsdpaifluj uq) &jr)ULi&9,e$)eniLi6mL-tu gn—eoifigi •3\®£1 
u>6s>emu Quneo GSlenrxpgi ^ff,niueuL^ujn3iff> ^rrsiSJjQffswnj u>etr 
eusSlss)ixiqeis)i_uj ems. 

(mfTsm - SiinuLf; s-9,^ - ai—et; LDrr(5,g) - ,3/ spin sir; £§),§/ 
sSrjeunQG&eufr 0,pjg>L£i[T3 ) <sisf 1 9i§?ie&(rrjtijgi si—eo grrefil e8gu>Gai5 

^j6^]LDesflL-LD ua^iLjensnenn Gurrjy/ui! '^rjirLbrnurrGmCb &rrsogj 22 . — 6J0R!r<j|IU(3) 

I5irirrfli5ias6ir GuiT6irQrD6Wsr«srflfi> rerraeroijClaiife «STOn_i_«©u> 
oSi;#liiiaCTr .^(jiiSlaDijr aSiL©ii)ffl»ei. 

euisSletniA lEI^^^, r^rr^lisis euLq-syQ&rTemi— SfiQTjiArrstiGurreo, 

^^ib&eusQiib ^Siuj eSp-Slias^ijeini—UJ s-uSlemijuGurTsSliu es>&. 

(ejsm - 6usi5)s3)U); rrnrafr - G&eufr; GleuJB «sw(jl - (Lpgi§li—£ 
Qeiu&il ^)(e/@ld 6i?fj"6U/T@Gd56u(5<5@ njrjSlmiSiffiems, &.eues)LD 
turrs;& an.rfilemnfr) 

23 — (Sairij-rfliiiaib 
ua)60rra suir^ltDKiaDau uir«ajg5W)ffiu uira60j5$ls) 
Qffti)60iri9p usrfWrea Ceajaaaia. 

Q«frt^.uj. u«i) 9\mi30BiaieiT tvrrtfieugp&ii—umeisr, £§)s»ra/«5>«tt3 
giierreiT inetneDeintua G&,nua>9#i—e® an~eSl<k *%,y£>&$eGifdirjD 
^gswremAiqem-UJ sma. @(5««5)<b euLpastii h (W£«u/i - uijrti. gypGrBrra® G m fr e8 ® eu §i ctotu^/ 

24 — CT«J60n-(j5ii) 

fiSrrsir ^6»CT:sij«n^^a QsuejrjflasBffi. 

Qu(tT)emLc>!{jlemjD!5& ^^lustnssr fi&fr $3, epsiflQun-QpSjiaJ 

U)(9)I—ld &$£$ ^^eSpemssr ^jifi^a, Qeujr>j^iLjeis>i_uj ens. 

•(^i§ieSrj6sr iurrerf}(Lps^iss)u.uj ^hot/tot. £§)«uear £g)su/5/6S)« 

eSrjeurT<3,G$eupneti ai—eSliti .Qijpeugi s<smQi^{6U(!T,L-m GumfliLQ 

. SLiiSliflLpisgeueh ) 

25 — ^ij-ii)jL.£u 
«iraj60(ririh CTflrararafla) am<§\8iij aSuiVa-uSlir 
Gweueon) icrrCiLire^ir iSsumona. 

LoG<9;/5j§)/TL/if)(S3>uJ,s; art eiisoGi&iu g, QuQTjSmLDU-iem—UJ eTemessrn^m 
^Sl&rr effrrfr&(gnjG$>i—Uj s-uSletnrr umiug,&j ^pa pap g§iewGi£>eo 
«S/lo/t/5^/ GtBrraSliu sina. (^jgjjeijtA eScreinT^GgeuiT Q&ibggi. 
GiLeueo^ijD - QurT(ff)isg] ; £&) $&&, efilL-QuGurra) 

26 — arrstid) 
aff(Lpaii> QaiT6rori_u)ij'iT ^u)$)DU)sT60iru> @L.®ii 
aff(Lpa65)si!T^ Caiij^§i6iSln)K) arrsrorsroa. 

uo"/5@(5«S)ot ff) u ggi g§iGs>#&<sifl e$}ic> urrfrs>§ig Ggeutt&etnar 
Qiuecsorrih QeucnjiLtq. eptLQ&lsisrjD «(/J(ip«/T*frs!J)C5r <3{i$&§l 

(i£rT6uso - urj£,8>G&; &,&(ip8,Lb - (eTL-®£$Gis)9 : &(Gt$t—esr GuaS) 
(eurresTLb) £tp (lj,l£I) erekuss)6ii G&rju) u 1 g&j]&&>ies>9 : ; eQpei - 
Qeurbrfl) 

27 — iflff(ip6iflsuiT 

AiirGctririraf®) ^utuib suipraoliu ma. 

a-essresiLCnurreisr (Lf>esfl6urra(^Lb $>& (e^nesru urriremeuuJrr&i w Q#A@/fr,*fr tSpufaf £>euL® 28 — «ir(J«ifiriri(gib 

■gifTL-Uf-ec^tiiiKolffiutqib (Lpasfl6urrai(§n>Lb 5>ib<srahram gGjlsegrrypafr 
u®u>it@i Q&nQiEiG&neo Q& jj>/$ji//2> (ajju^meir &anua3<k ,. 
aamGi—rrfr eSuua^iMrrgy «j/r«sflaffl©/5^/ epeiflLLiuiArra «U£;9 
^dliuanemuSai SlpuLji-^r eSn)nSl(^^a ana. 

(arrGesmfr - aniLuj-eo gsu&Qaibuju> (ipatieurr; frsisr - 
«T«raremini>; eSfxeurr^G^euir gfr$eo Suhiarr^aaiti eSfmenfiii 
@K5JBgl {§MDrBi&IU->ey. eSem^jifi - 6urrm£$6SI(rf)j5g)i ^jjorsiSliu) 

29 — «9| 6wr«wr sd<r Cairrir 

tuaQ^jgirreGpirir puKBioQucoirib aiiriLifU <t>a. 

uanasugyiJa *PHT#gr)jU)n§>iuj (^iru jyu>£p#@ Qpasrajflosrjpi $$ 
«cs>ar# QerT&eQ, &ib§l(§JB$i ljjdliui—, $u6g>ld erf$ift$&fiitr 
atnenQiLi&eorTU) <9iLflg>& eSrT(tfies>i—iu ana. 

(^akromeo - ^atsragn^eo - Q/s0/&@^si); ^swrswirfiUOT - 
QpXyiBi&rrgfuesr, u ana eu m ; ^eijemrjilmgi - <siajs8i—#m0 

30 — #»gi 
*^Qf ««r«T«i[g)j] gararirir a«uarjpiL|pib siriiQtb 
*^(ip««<wff eiriu$$,9|i_cb eircbcoa 

'Qdsrruib QurTjfiiL/LD (y>a&ana e.ani—iuajeist' ermgy um& 
tufraar tuaffjsgiu qjDiiiQarrQi^^i $®£)eir,2) 'a^Qfiaoa' cr&gyus 
«Sf«{rcs)csr &$&$> Qeujbj$ujsis>L-U-i ana. (e3p«WT(g)(&£euft 
^PUj/loot <9ismeuu3eQ(§/5gji QsueiflGturSliuGLHTgi, ^«;w>£r*- ^Atma w£ftta& f* ■«atj-a> - Qtujbrfi;) 31 — ®£ii>«9|g|M«Mib 
•ir<nrir$ (gtrcirucb sirai60«»u'a «iLi_$lj5gi* 

jBosranix> eresrugj «3/6p/«/«r«vii ^jfiturr t^rriJ §iu>apjaM—UP 
erofaemjbjr) arreaecfraaflm s-gySbesttLia gjcmso^jj/ ^/«j/t««s«» 
atnestg,f£eo Oripe^iLn qi gt®§,§i gS&Iili Gideorrasr ana. 

(®l&& - SBastanm; Ggakr^L. - ^arriu gGjleo a- ip «>r 
^IijiSuj - f&aie&iu - GiLeorrasr) 

32 — (cair<Nrmu£ 
©^gliSfrear u>ir«r«#ir giargpinsir u.ie|u> 
£}iy.j5$$iracir ^>a@iflijL criucna. 

(siM^etiLLna) ^aSliu jglif qpipaeiigang g5^,^!(g«@ib s»«. 

(Garremrriu - wrrQiuiLQi; 9n ^aaanj-9 jDLiL/LiQun (^^^HJ^ 

33 — i51iy.{Bj5«> cfli_ir& 

eiir@a6Bar @irQniriy.iq<ir uiriii^jflQcna. 

upjSaQarremL^euitaanea eSiL® famans, Guiuaignj&tgu ud*- 
^ianu>$&0j] Guneo$ Garr jbjDLnGlarTahr® «//5,g 0a£5$rrfiirrj& 
aanai ^janLDuQurr^^leo «^<^)^ C8)A ' 

(Gerr@ - Guiu; &rrfr - «j^; g)^«s/?*^(fl«B/ii «o«£jr &jbjD> 
^(«»@ Quprrgi filswjDgi; &&?>$$ en - ^uSpda G^rr or aantm 
SLani—iu ^lOrrffraar. 

34 -Ufluir 
•a»i_««ird>QojA Qiwir«»u<2u>r& strcnrAsitainL^. T4 Qa&®^ft i3[ru!B$£ jglfril® uetnL-gaenetitunaeima eu$gi GunitlL.i_eurra<e S ets)L.iu gp^g 
«7-«i)/ t i)« W u erQpgu ueoym ane^umg, unenlmaa Ganunfr 
$& Quir®&$mai$g l , eruemmuGuneo fiesrmi ^emm&s 
tn.fi an uliu jsjbema. 

— u«s>i_aaird>Qsusii 
suirsifldpaiu) usbCffiiri^ airegjiflguib ^©ffirgj 
luirerflypa SBsnffQff r5nj ^iltflaOTs. 

Gunfraaerr ^§iecGanu^aaemaanesr ^muaeir aesrilgi eupoj 
smx&aneytb ^ap® £t<&*na tuneiflopaeh (^nu^iaex 
at-L.emeiTuuuL g&eommamiu ^smL-cuek) eresruoienesriuififo 
^ememw s_es>L-iu esia. 

(eunetfl(Lpau> - ^Lbt$&t Qpemssr; QapjD - ^tjlga) 

. , — urrsrfliqp 

umgifljbAiu «ir«w6wjD@u) utra©CgiT soiranswiixgu) 
«»iDiB^ifl(|5 Gain-aDiT uiiy.a@iBjaBffi. 

sBgnmegsmso aL.uf.iu u^aiilsn ®iwa(Lpaesr, annam *%J8uu 
QKHjeurrgi etnm^anaementq <jd urniLga ema. 

(unerfl - GuxsoatL®; G8mirm$*jeati\; &i mi an metre® - 9\ma 
(tfiaek; ^ una® - unaemew ^ttfia^Cn; Qaneo - tunsnem; Ganeo 
^emmesr - lUnemesr (LpaQpestL. iu ■anqjjana-rjesr) 37 60 suirarr rflij-«wf)ujflD«w oiiriliy.^ giiT£$)2_«i; 
mirsirafl 6oai^Q^ir«B5riy.«b a>6u$j£l(gliu<t>a. 

Gunrrdaen^eo er®fr$§iu GurriRtLu. (gnugiLnm maesmesr 
^u><5L£laa ^jrjessflajesiesTfi 31*1491 &$& aL.eSleo epeiflp*] 
Qanar^unsu Q*uj§i, ^eutir aiffluiLL. Gan u^em^ai aneft 
Q*eEes>iu£ $<&&<§ ejwstina# Qanem® Qe£nuu>ntni ^ia&* 
^SarrstfTL, — - ^° etna. (tf>et)L.iu) - ai—ec; tan an n - «9/£P<sju$)(gj/5jg; &.aj - Garru 38 - fatten 

(ipacvrguuu aikafgeaw ^esrQsn$,$ iglrf>u 

^aesrlQpaesr aL-i—emenuuuf. Gunifli— eu^a gjjbemaesuu 
&L-&&I <9i6uen aesratg, (Lpesr(Seisr ^l&Su 4*/£/5ji/ $ tb(a,um n$ 
Qeiugl, umguunQGlarremi— ^eueua&iesfl (Lpaesiem^^esiLf^ifi^l 
*&$£>& GlU(njemnujes)i—UJ etna. 

(Igane\> (Lpaetsr - Q pQuetnu &.l£I(l^ld ^a§)etsfl(Lpam; ggetnuj 
-gjljbema; ergSjiffijbu - uatji^^i $$&; <sj»m - Quq^emu^) 39 L|as£i<ni_iu ^ldiSIiijsrij-lj Quirsir 
dfilasO(ipn) @si»6t) aSI(£lmis»a. — jgjiastflsb @ ti)jDL£>fbjr), ua^^^i QaneoeyafQQitluj ausulujrjnSiuj ^eciL 
-#ib efirxnaeng] B-u3n aes)ena'j>ianethr(j} Q&esrjr) (g^iuutm euQTfSigu 
uQumrpi ^/«ug)j«@ <spev>eo'oluj(Lg§?i ^e^}ui3iu etna. 

(giaen^jec - <§jbjDLi>!bjD; uaeo - 4*ip/5 £jl Gl^rrsojB/^®) 
( Q «j nj ) QunmnrueSga - <3{ifi&i8,; eBasVQfijD - 6U(j)^^ 
metni—iuibuuL) 

40 — ua>606iiiru«b 

60iruSl(j-6uiT SuiTeb^|ii)iT6jii) prr^tgd^ii- 6S>iBR^ira6irQP 
euiruSlQ-suir s,]b^\&nz-sm ^rpjDpsKa. 

ueoaOjifliunaeir epesrnru G&fr pa] eujsggjGuneo epeh <T)naa3n.i± 
■fujijgl Gunif\il.L. <^iju giLASQietni—iu e$>u>rfi3,naeiT (ifieurruSneurr 
M-tulemniULb Guna&ltu euedlemustuemL-iu emu. 

-"41 — lcirefliro] 

Qan-6OTL.rflacOTi_irib®ib«9|ps?arru(n«<raQair6iri5lili-«u6iruir<k 

L|SIRiri_rf1a5lJ) pWTOTOTTSittlT q«OTI6WflaJa6Bffi. 

^imemiuna supa aQLDGanuemesra QanestQi, «#«u«rf?i_££)«> 76 Q&tkigjJB&fr i5£ru/5^4> $ffL-® ty«55ri_/fl<sz2> — Sy^^^as)^ iuiT<ns)Gwu3&sr Quiurt. ^itrt&G&nueM- 42 uiruflDOTSuiTOT QffiiT6OTTi_i^la(gib uirwrflBiDGIiiiOTT Caiuirgpi 
(tarrusBOT suml CuiriflQsoiri^l Qairjbjsacna. L£l&;&Q&rn!t-UjurT6ULCi Qgiuuednnesr eurrmrrev ^tfiuu^] Gurreo 
urreguGarruimm 6umLGumi}>M <3tySlg>3} Qeu jb r$u-iem—uj e®m. 

ueudsr; un sStsjhjd - SjSsrasiLL;) 

43 — Cffiru(y>jju 
6uiriL(§fflSI(j5i5 sjir«(§aSlj5<5 <uira»ss<na. 

e£GiflQurr(rF ) r5&i [ .uj ^(^^frafleo (arrGti&ru&taj) eSttyfcgrrGsr $lisia 
(Lpaevyetni—UJ Ljj&GOsufr&iiir ^uruGusmrr eurrennik Lc>Lq.iu& 
Glffiugi Qevjr)j& GlujbjD iTj)*. 

(G&rruib - s^stfl; warrcr - iStenmmaeir; eunana- Gleujbf&-) 

44 — C«iril@rfliu 

ffirurCsuil ab.iT^l§i6u ffu>mfUo>«. 

(gjjssr.L/^Loesr £g)(56iy(3LD ^0 iSlifisyaeniTjiu L$iflj5gi Geeueyus 
LduSlegjLO ^Sleup ixxiSwnsu (Lp^chuGluq^LDfTsir sTp^u^^^nmar^ 
4ii.ui.uj 6\]rT&e$n£>rrgieyLD, G&suemsti&i G)*rT££UJrr<s«/zi) Qj lugerflgx 

«3)<S. 

(<3«/7"tL@ - QxrreiT'$r]j6U@tb(&); ssarr^l - eunraesrib; gieueui - 
G)«nrtf ._) 

45 — CarnriiQffiu 4Q — (tpmicnaujifltir 

BMStoizgimenu Gun<fcg)l (*ts5)$ujCd sr^ft 3>§iu Gu*rru>«6) 
&!TU<ku>esrgl ®emjDu3eo g)0/5jS <3<s«jit acinar,? SiemtDiIiL® 

MJlUeDLDUJITeU «5)«. 

U)iriflgii6fl<w $«ir@60jsgi QJflrarpiSQpib rod>60p(ipii> 
C«(Lpp sui5g|60«ir«r ClffiiQuirjixea. 

iLgyLDpunGHu Gen &(§&&&&>, even uuQpetr sir puSlifi Qldit$ 

^(ggglew,© §\6ups, Ounm GunssrjB <&>&■ 

(umLcegieSek @svii - GerrLptgcvil; G&UQpiD - urrgtatTU 
una £i)(9«<K>' @S^ 47 a6m&ssf]&aflg}]LD &p$Ljrjnem suprsw s/ 

48 — €7U>2-60[@] 

<affu9SD(piUIT SIB0'LD6Viri%^ Q0^>6ua<ns. 

Qun-«irgvsi'«uQjJ«Mr««ff Gen y>rr &&)&&«& iStDjSgieup, <&* 
Quem3iG>.en a>sm^§iQainsmi- QfSieuib Qunqr,^iu earn. 

(stusld - Qurreisr; eju>e-<sc<g, - Quaeisrgjjso®; G$cuft a-sva/i; 
^uSmtfiiurrfr, GfiSestipiunfr - Qusmmsn; ^j,$&$air - (gifltuesr; 78 Qfi&i@j5j5tt i3rruJB$$ ^jrtl® 

49 — GniraiglCDipiU!r& 

CuGij-t© Qu«ssrQair(5ljBgiu (ougpriii6na. 

SL.eoa;£g!i(b(!$g gjiesruiA Q&iuiurrgi 9tpuLfi—em ^ossrQeujsg, 

(Gprnu - ^ysiruu); ^Gs>ifi&$<h - Q&iugec; glemrr - @{t/e/@; 

erefcugi.) 

60 _ GuirGrir© 

Qairsir<n«indlanr& aireosir @®ibiSI«gflQarr6issr ®jb/S(!5re^ 
<£lcircnaru96i>6ir iSiLl-GIuqiji&i 3iT$5$la«»a. 

fi-uS/T &>es>en as Qarrenmetr Q&rrerngnjLD ^uJLoesr Loe$>e&e8 
Qamim® G)a r 6ar < a5'0^^, ^l^^irreueosSl eusnrr <%<$ Sletflemu, Gunfr 

(#fTei>6BT - £jj)iULO«Br; <gjQiiAL5lesf) - memetsmSl; Slorenor - S)«fl;. 
'Gu^"Gjr/7"®ii?il^_ , - srs5r<s«i.il(5)a.J 61 — iSarflnaruSlcDOTjs 

eisgjirar iDir, iDffiil@<s js re^l© ii«»a. 

aSew eSlcnjuuuuuf. G&rrtBrTL-ULso g)(5/5<5 &\bs>nm Lomwaesflemtui 
Qaurem® eupgi Qirjrr&uirTGgeSlujrTgluj ^6U(g5«@ LoSitpe&l 
iLji—esr «^srfl^ «w«. 

tf>/r - iSetrestenu Gujbr$iemsm$ gtygim jd wrriiiaissfl. Qjaaesfi 
^gii LOfnb G^ rrr5nL.uf.ee ii5)«« «/reuji)/i_63r Qlf&ib&Sl eresreyte, 
«j/^,«B)«sr ^/ ff) ^) sir (ipiumrpi, eSrreurr® Ggeu($es>L-UJLoadr 
<2ua(5tl(3) QanemQieiijBg] QarT@i#& &jdul] g)««w««g5 js_«fer(5> ^(jAins sulp<x&,ld 7S> 52 —«-!»«! 

#U»60iuir<i> aaflairiuasir C^t^u ujSQarar 
u>M>60iuiranb Qojarjpi Qsiraturir umaroraDa. 

<$liises)u& Q&eyggjiSlssrjD sBeosvfTjbjDeSlewrreo $ajj5)jr«u«>«# 
e8(§LOL3iu LopjD &rTiu&,esfl&,emen& Q&rrQis ^uSjfijBrrQ 
u^QenrL-ULeo LLentscmnsn rBirQaemen Qeu&srrgi QiATemQien^^ 
QainGi&& Qu(nje$)LoiLjem—tu ssta. 

( c-/5js/ - Q&ey&giLD; ®otxsu - a9isu; Lo/resisr -Q U( j ^to; 
Gsprbn®, LSljbarTeo&Sjleo QarrQiiBdiiliyz rBrri—rruSlp^j.) 

63 S-cOiraririrCairar giOTrsau g!£)$$aiiD@ QaJ/b/S 
aJ60rranj-6B)6n GlQJ6trjDafl$$ aiaroDa. 

CG^ayn-aiOT ^s3)«ar6U(5«@iiDJ ^smsuewsiirn-* $esrg] fi_6U«fl 

«fr« 'eusussr' srsir,® ^i&rremmu GumflLLQi QeuebrjD eueSlesim 
uy«5)t_uj Sficjjjaema. 

, C®^/ (ip*@^5^6Br QffiL/^ Qffiue\). &$$ qrrrTemASl^ 
*-«r«rr^/. s-eurr-eSlcsietsTgQgrTeinm.) 

64 — sT60rranj-(5ii 
oSffcsruiinl iy.uu«Bjflu96Jr Suieiisflcsiirrr aSuj^jsli 
CurrffsniLDinl ©(bjDdjregiii Quirji)L|acDs. 

CTAsu/i^G^su/TatsTj/i erm giLo^tDGim §1 s,$$il uessfluSleorijItbu, 
^((5/5^<kG)«/t®^^/ fi-L.airg)(/5/5jj/ s_sB3r/_ ^lpBiuj sjn«. 

C'aTCUn-ff */7(V5ti>, ormu^usc &arr <&jb&l G)^rr@<B«/JL/ilj_^/- 
«ff^«> — {£irD&$st>; BBSiib — (g)U)-0,en; LorrtLQgeo — Gutra® 
#a>; Lorr® — u&&ld. Gmeu — Qurrcspgiigijbu (ffQiul..) 
Quit rf)4 - ^iP@; 'eSemrr' ermugi @ffj/g) eSiemn' ereur 
niJB3,gl. g)/5/^*tf)<?^) (j^rrugiiAemrTGi G&ajfr SlmjDuutLuf.(^0^f 
iBesgTL-dieisr {5l&,i£[5@&rT@Lb. 

65 — icirffiiiOTffinr 81 Qfm)<§0fifr i9pufc$$ ^IjrtL® STqjA«3)<» euLpaaiA 83 u>rcjDn& QeikGarremeoa iStuf-ggi ^^S\ssrp «»)«. 

63 — {fljpijpiiBircb 

Cff<BOT$ $flS>S0«DU> $ffi(j)lDI5 j£lp$$<l>60<BlD 
CTOXRjB J6«BS06BIDU60 CTIU$IU«»>«. 

GlL/(5«5)U)G)LJn'0/5^1ttJ rsrTGieuetnaiu UGoti—atgnjatajLO gemeoetotD 
^rrm@eti^ji—m, ^w&eagt LDnj^itrnrQeorr&einmai&ig} gjemsoeinus 
QurrsujD dljD ^c5>«us3HB«6B>6rrayii Qujb$(H)&(§u> SljDjSgj «*»«. 

u>/5^)ifl«fi5r On.1^. ^rjmijgjeo; (G#ss)esra<gnj&igjg getneoemji ^rriu^Lb 

UL-L—QfiLb a-eneiretoLD aurefcrgi.) 

64 — OJirflDwr 

(euerrmi&LD — «wff ^/ffiia/i — ($&) eu&LAiresi £-jpjuu; £jj)(5 
eusm&ff, gj&nmigiLC) ereisrug], spesrgji eurrgp/soiSifl) G&,eun ff,ennff> 
®(5/5^3ufrj5/ Qu^psm^a/ii), iDtbQjDrT&srfgj Gerripfr @6U^ji/£ 
G$nm0Li ueBiSeo 6urrjfii5gGurT3ji QujbjQetogiLiLD @ff5)«@u>. 
£g),5«TO«5r ^uulpuissj&SSlso s-etren 'p&rriii&ib' simjD u^^luSan 

65 — lOffirauair 

Lurajii aji_6jjOT^Q^ii uasronrcuCanr L-ir©u> 
&.0 > <B6ua>ujLiQuirar $ir6rrLbs_ifl gamma. 

QiLiutuuf.ujrTn ««r evifluQ&GsrjD ^iq^mtrecmiarril-Qi (j^jetnjry 
euesyi— sir «(5«u/i) HiaurernQji n>i—mu>nuf-iLi arreifluSeisr en&uSsc ! ($&!%> ^maCb — $&nm)3,& — s.emer,u)ss)iu a.^uun» 
st-emt-iueurr (QiAiutuiqiunfr) euu. eumih — ^eurrecAarrQt 
s-rjsveu — &trerfl.) 

66 — «%OlQ*[T© 

loirgjiii «9)iugyii u>(Q«uifliuir<iriJir<b u^l«@ff 
ffireo* $<rui«rf)$B# fftr«3qgu«)ffi. 

<S/E/«(g5<K@ err uirT&iuL-®, giQLLrr jjj/ti /%u>@/ii> ^uf. 

({D^su (gffB^s, eDrjecrrrQi eitieniiiaeSleoeiDev; FFiLiq. erqgugi 
—61 c^/i uniLuf-emiii ^iQatigi eupgietrorg].) 

67 — Cojsojir 
•{p&u<ra|ii> ®rr(ipCTfl«)iijffi flDaasuuQeiu Cqjsj5 
QjDirjpgaiflttiir <B(raaiy.i5j6 Q^naJsKa. 

tfirSiu QfigemL- (LpesHeuemrr ^euLDglgg, dtlp-memm euemmi(3> 
fi«Br ( ffl«u/TffiSB)«n' fpQiuiiTgu eSl[xiLuf.uj uipsmfsturrm cms. 

£g)J5)«) aijDuuLLL-eupeviT gy, FFiLiq. stq£u§i unu.ec 21 g)«j 
(G^«j(TU)@i_iii Qujbp&ljDut-j') s-enengi.] 

68 -». 
CreatiPffll «u>liit^ IiaTQpjBjSI rf©Qup 
^HT(iP^u> FFffi^ofl^ ^a,(T(!5L.«B)« 

fl5i_«« g)(usi)rru)«) @0/5^ (@I£U@&) arreo&gleo eLburr$ 

(a-ipeogleorT — ^i_«« (e-ipeo) Qjiueorrg; £)et) — *%$)&)& 
urn— ec 24 $jec &Ltr)uuiL®eiTengi.) Pr^ ■84 
•69 C»iry)(rir C»Bj0ir«ir£«ir Qpirduaxtuirii iSarpuiQcii ^3Ur*es>ewu Qumflso Q tu sir & G&npfa QfrufrQum 

(£)£>«> @ff5)^ Gerripar tunft wotu^i n8eff/5/«efla>«D«|J 

*° — C«u(pib 

$<T«wflu9«bu«b ®(p«c6)diau) 9rricipu>Cv$) jDrrwrCpir* 
urorflGleircie Q«jbQjDir^l^d> u«nr<B«. 

yu9(i5»j,Gu«), lurrenasiaeirueo slot en aeSlisia tBniLupamS^ 
tumL-QarTem® Gesbgi, Qumflso Glu® Qeujbjfl Qujbgi, 
jrnmQjDfrfr urjes&urT(£u>(TQi G&iu$ uessrqesi^iu ena,. [@jlj 
-upsssfl ^ili_««L^/7- Q/Huggnap, Q^iflStasrp^. ^g 6)«bh_£* 

QsuiuaCsir iDiruBiaar CfffrC^uib ^©wliu 
a>ai«DiuaC«ir<ir jsorcnctr ajs»$ai@ii>w>a. 

r^frsBsfjuu) — Qunm; (3 p * Q 9 is iu — s_ ti jc S) u>«.j D ; 

11 

@s»(T«B6w iDffffjipgi CairflxaQcuisaflfer t-irtuacua^ib 
s.ff^(if«r ffriru>u£laar *-jbj5l(9«Da. 

■*£** jBrTL-L-peebr ^SHQajnmpCi upctp^Sid.® &i^9Qsii s , $($4*na eutpmaiio 85 


73 — Rffffiroj* aiaiuiraflcb ^iud9uu6b airgiQeajib QaiiuiutfUDipa 
«B«iJirar s_u9irQ^ir6Bso^j5 aniaa«ra<na. Q&nuf-tLieumrreisr 'S)iinjD3iss)3tUfTm' frmuewmgi fi-aSeinjtJ 
GurraSiuJ anuLj ^/sssfl^ c»«. 

[arrgiQ&ujLb — ^tfia^Lo; olevtuiu — Qarruf.iu; a/E/assani— 

74 — «TM@r9a(r 

glsbsOrr LiriuQatr«nir(®) ®pu>iri5[gi] «9|i-d>Clair®u>g£fr 
ei&«oir<»cvr QaisirjfilarLiira) <Baij5$(njsr<Ba. 

'eroieSli—ggiLL GTsisr&<& ) ewsSlemixiuSso nStasjfTeurr/T tuiTQfr 
i£leces)SO' ere® rpi d5(5«jiiG)d5rr«5br(5) ^)f)/5S 'ttjsbsu/rfiir' sroau 
fuesxasr Qeujbifl Q&rrem®, ^eussrfra) ^siruzb ^cs)i_^5^ 

76 -srcbeoirinsjB 
^(ibLnribCreiT ^|U)U60u>^ t-iritjSsxnso icirairafl 
Q«ibucoib(si9iT C^ir^i-ff Qffiu^3©«»a. 

«5jfi)uj ^5)JB«5>sD!z5)ab &rreiflu3jsr Q&ldu®)ld (Surrosr/D Qgtflenesr 

( irsosonfr 15 $-(<g i 'flujijsr )spofl rflemjDps; ^iLDurrio - ^*friuu»* 

77 — »-ii>utrGj6rr(ig 
•iraignrv i»ibi9Qiu«irir nirovuv nibiSQiusarir $8 QetiK&fafr. iSrruJB&j&GSlrriL® £)($««»« VdLp&aiD 37 ^Shu ®®*irrrreo Gurry t$uuay>$gi urrL.uuL.L- «o* 

(e-ibufr - Ggeun&en; rsrreu spirit /bldlSI - arfagnft', jsrrmrjg^fr 
jB&iS - !5Lt>u)iunemL.nrr pilul; QllSalo - ua(ifm. gfteufr&ar 
$(ps>j($ui GrB&rBrriuemrTemrju u*£j5i£eis>J> £|)<5/@« (§n$a&u 
ui—L-gi. 'a_Lbuir Glgrrqg' Gre)sru§!\e$i& pap eprbjpi &eo<gt 
QuprTgi $lanrr)gi.) 

78 «$t$)«»(r<*j5ir GIposrcRflA ,5>iiy.ttJsuiTa{gLi Quirarsirjgi 
Ijglifliu Cflijisifl&igu) C«jrfl«««B«. 

GTQf)6Sleis>m& Qs^u^iurraeuLO, eurT&mi&(Tit,euL£> Qmasmi— 
GteuQuQijurregiiaits s^tfliu ^evrr^lssip jBrreirGgrripiib sremempjD 
«5»if (U6u/T««r ^<njCal«jn®«u(T5«^u) ^eufraeirr gimuCn famiQi&n S)i 
JjfTg)j Qurrnjarra-aen ^oSIcst/d ^(^eua^sfrrrSliu cma J 

(<3<y. - ot©^/; G<y6)StasreBr - §>eaQ\u(^LDrresi; §,& - j/ottl/uj; 
{£lifliu-$&i & u)rT S} ,. ^Jueurrg] ^etflpseurr jspffHEia ripen miuempiu 
jsmumrrft. g).^ g$iiii & £ Q^isi^^prraa ^aauuQiSljDrTfr.) 

? 9 — Cair$«bsjiflip« 

CffiTSBaiuso gibduimrird) ao-jflop Cfiurejsifli_[b 
(?^«»suQui(5fiir Clarr«wr©u6wfl Gaj®ib«>«. 

<§jbjDL£>jbjD &l£Il£Isc, {ipG&jiBgrrG-jiflsc G&rremeu gijeoQerreosS, 
^«uri««fli_ii d5ib Ggemeu&G&jbuu Quasar 2a,rreinrQi ffieuu 
usssflaemsn g Ggt^&Tlatug etna,. 

(^eusurr n)i Qetugeufr antfl pniumrnr. Gain emeu - 400 
unL-e&min &es>u>JB$ & * pSjiemmT njfj&; uswfl - Q&iu&>.) 

°® _ y ) 6B6UOiQ' 

OJ«wQ$ir«wn_«ir Cojsjcnilu) u>«jrguy)WT(S«*i Cuirsircbpu 
u>arG)4jir6nr«Di_ d&,toi<&si>&p$ u>ir«nrL|p6na. 

L/,i£lu$<io eunLpj&a, SleupnSliu *ppp(ip!T$f& *turrt£ladT 
*u9eirTUJLb Qseajp, Ge(£eu$ib<g ) en $Lb(tpes>L-<u <3tu/r*y£ £)iu /ra> 
-J»«u<75«(gj QfieaGon pingy uasBftesitua auHeneoesnu ^soi—iui 
<2*il/£ Qurgenuaiyevi—iu «»«. 1 * [y, «n«u@ &pfa - y,uSlu$& eurry^^a £)cu«sri Geua«kri—Lb - 
auSfvsv; inesregigeo - ^emt—gsc; Gturr<gj - GiurrajSlenso; mar 
Qgrtem® - jglsmst lunar uasfl; sues>s,$,g - Q&ey$$iu; $£ 
QffUJena)^ Q&iugjsurr QuQiDypaxsoai (gguLbu jsmuarnrt.] 

81 — garpirtb 

cug'fifilcntiraaiT jbuqjuSit* sumrfoa. 

ffememi—Q&iu 3jiGi6u£tisti ^lueorreaununec eutQ9 : 3>L£> QurT($j5$iu 
surremeiT LDestppgji emeugsn epq^ U £,8, &£>£$>*, e.uG^9iuu^ 
Gurreog (gm um&6S>UJ (Lpiq.pQj&Qa.rrenen) eu^ff, «^6ugui_«r 
<3u/r/jh_rru)£t) $e<x ^(vjenutturrtfur s.u5leis>rj& G)ait@^ eunauu 

(ipeS>L-IU GS)&. 

(Qurrp- — GunflL.; ^(jitf/T — ^i(^esiu> tmSir — uemujij 
G)^/t«b)«; ^jojeupecn n)einn)u QuiilaJuprremih GlLbdJuQurrcnjar 
jBrriumnfr uprr6m$gi<siT &rr6ssra.) 

82 — ®irflfil@60 
u>cir«iriTiLi a-coCairibifl loiriSljfliuv ffir<ocDj£ljDiBSI 
CTOTibir^CTr Qsjrrcnn_irQair<n6iraC@j gliliy.©«»«- 

(grfl(U@6U^^y <2>ip&etsrrra gpif^t^. a-fiuafTSOT®, ^sir Qurr(§t— 
& a cm so 63> iu (Quir&£)eqi 1 zeis>&)$ ZgljDJsgiefilL-Qi, '«tlh ^«i 
G)u(5U)frOTi/is3)L_/u ^/^.uJn"(T<3!ffff Qan"6yrs5>«ffiun'« (ewrrrfla;) 
G)«rr«Bbr(5> Gurra' eresr ^afl^ «»«. 

(Qasfrcfffiinsff erewugn Qarremn srear g)cs)i_«o«3),(D^5f 
j8mjDgjI £§)i_/e/«l$ jsmuenrrrft eupeorrgu ^)^«> @n5)«««i 

UL-1—gjl.) 

83 — iStirOTiTiTQutrsir 
^ibusoojsw ^ir«Tgi«»6wrs»)UJ ^0|(ii>) ^|<«ofl(ipif.uiru 
nibiS^ocfln 6«jccoa>ir<ir Dirtusacna. 

i&eig esreneouGurress^ epeifleSans) QurTdrm&uso$§>)g}iiarar 

(3«jr««r(5l «af«ssfl/5£/ R-Q09,£e<s>g, «^«nri_ ^oosucnu) a.cs>l.(u ena. 88 Q&mi@!B&{t L$[ruj5p£ jglpL.® t-jpnemiA &>.jbg>ieur5rTiLimrnT eupecn jbrfreo &-eiren§i.) 

84 — «9|LbL|«ifflifld) 

Qaj«r«fli»i_C»Jir/i) airii>icso«»ir dij>jB<£Ituajii> iSlaanaiup)* 

erewesyii, ^tsj.tjevrr ujSl^g^eu^s, iLmn&en gji-ih&iuj y«@t_n)«« 
emiLiu uriggj eSg)aj ^ p # sm gi uiLl-s,§i tun-emesruSesr g]mi3& 
es)3,emiu, <urj3r' e\ms^Cn ^il/s^^itm Gltutlif uj ( eS rr y>es>L-tu ) 
ana. u>na slgs>l_iu ^evQuq^LDrreb; up* — Gj,r7i_ifl; g)^ eurrevrrgu 
Quifltu L/rTtTsmpgjerr irrSlupff, rsrTUJssrn fr, qs;ifi3(Sffn(fi 
miumrrfr eupeorrgii&etfl®) e_en«figi.] 

°° — 6T6iT«rfl6»i_ Qreiii 

aiiraal 6i(fl6irffiQffiiflffi(gib ajirsiruswflyiL. i_ff#lw>««»iuj5 
Ca««1 fiSlOTaQasifljgjg {Qemevwaeas. 

(Sfieeemcis&ifleo eleven S^qfjULjeSisiju Quqt,l£ht6u $(§& 
QarruSeBlee) eremQemeniui; OarremQi GfcyeSene.g, GTft\a ) gieuJB$ 
&&$& $(njuu6sfi $es>L-uuL-i—(SurTgi, $u> gevec LLuSanpGtu 

{sren QjBiu—eremQemiLj; eurreisiuessfl — e-iufr pg^tyCiuesiSl; 
QfiL-i— — &G5)i—uut—; §\<sm3i — gesietiwuSfr; £§)^/ QuSiiu 
LHTrr em £>jtf«r s_enen 3>em unqecsn prriumrnr eujjecrrgu 8n.rgieugi.) 

86 — (eisirafjajgl© 

(5<bjdsbiu ^U)6wriTGla;iT6ira @6wri_u> 6T©^a) 
rHann)L)6»T«)Qffiu $liLi_ rStaroacRa. 

^Qf>earT^ S, (getrp^sc fitflesi enmiurr eo erpuiLi- fglevsvemAemiu 
LOrrjbjD (Lpiuekgii, 'girti u hit emeu tupineurr' <st eh ues>3,4i (grfii&gi 
^HLBemfraen Gae&turr^u Que, ^ea>&uQun®iLu®$£rru>&> 
<g>en gemp^Ggrreifrru). ^i&fgen $$.eo qgijSrr fiem/Diueyib <#u>asnr 
urrnenwuSifeaaeufo Qefcg! ae m GlupjD $fru>a)u>rTm ens,. 4>)(/5<&c9)<k euLpa&LD 39 (§es>jr)emu — ^euLdnenr^emgi; ^jJueuijeong)i QuifliULirfrremr^gjat 
5,emui il/^_«stt pniiJewnfr eurjsvnrjbjfleo £-enengi ) 

87 — msBpQrejfiluSlsJr 

QpojiruSI iribu>gi«t)6u (ipsxoeoiuiTfiir <$j,«6»aL|s;;§ (5 IT 611 n 60 I$<tr6iruja<i>a Geuff, ^rQjfluSsti <gjSTS)!i>ij3j (Lps\imu![ru> Lc^^rriiixsmen (Lpscemse 
$eog,&,6uew[T£iuj ^esiL—ium epq^eu an 3$ S-i_zii_2|pLL umbfa 
Gl3i(i£>pjg>i, <sh if} tunjireQ somen ^lEIl^Im urrtsj_uj /ssusu Qj&sflssiLL u5)«« 

6S)3>. 

(^eueurjeorr^u OuifltULirrmmLCt ^i^^Lpeo 31 tustrrrfr Ljrjrremp 88 S-luGl^CTl^lebsjfgjj 6T6JT65T 2_lLIIT(g JpsilQfflTeb SilOT^eUIS^ff ^«B)t_(iflA , ffl)n"i08») lSi em ipuu 3,^(3, s-ifliu Qgnjflsv st y^evewgu 
eSlesreSlni « tuft jtj3> GjiQzatsjtDemetr ^uj p t$>m §i)(rjjeusn(@T l «i](rjj&<§£ 
&rTU)G>9tLJtqLb GignLfisunesr Qrtiuiq^Q^nifiesxXff, g,tb&$>§l& 
Qff>nQ3,^ GtAxnesr etng;. (speurruosv — gemL-Uui—rrLnec; 3 
QLOskes>LD.) IA 3)GrTL-L-U> r 89 — Qu>iuQ$iriflfb#ir 

QiBiu^^sn60ffii5;giJ ^aifl^ffi GuxtrcnicasiRa. 

ffirQULjemi—UJ &-ememumjrremGi9jiTL$lsvrT&itLi Qjs^eij^Q^rTLfieDa) 
^jemen u q jb £>1 ^/smsuuJ/TLCffi) G131L13J SiffjtJqt-sir eunyzfc/b 
(^(iT ) eiiih^euiflmLLaes^e)Jtj'rrSluj)ijQs€<x9'irB]3>([f)esiL^iu giesrugmgr 
urn rbir>lfU8>(b(g) (*2teufr ajemso&tgu u§?ietirT3>) epfr B-6mes)LDiurr«sr 
3,6S>sti6S)iL,a GiarrQggi ^j,3,ifl3,^ S)touLjes)i—UJ ets)3,. 

\sjoj3,3^ — ^lemsrrui-ifflgii; Giffisenu) — ^r>uq. Qjtuft' 
QurrQL-Q Quntu$pes>eo Gl&nQpg edrr&irrgn eSoriEi&eQiketoeti.] 4b Q*tb<3jkfifr i9[rujb$& $&£.($ 40. - Quir£i£jB&@«Dirfr 

#£$a»«0*Q««J utr«wri*. sr^Aisiril©* «riisii>ft.pr *-ib 

QucTiuturrsmLesiuj s.eat^.iu soft sat Gunjbrgi&sntD, uneforiq. iu 

(Qumb gjgjso $j eo rr ft - u.«Mr65)U)Cou»Gsu/T/T. ejfcjbii 
4r£gl$eo - Gurrtbgy&eo- $!$&> <3)!&&gt eupeorrir)! eStartBi* 

* 
g1 . * — i»ir$ jflsib Q»ircb 

jQsairir dollar* #Un<uir<vcir ^li^jb/flff 
Qffaair^aC®) a_jbfl)ui^ ^iraoiiwa. 

prr^GjiaiLD <3u»8leisrjD Qeunjgn^^iestfuSmfr gieeiA Qanai^ 
iLrrrru Qsnu^^i—m eu rr earwig gem && es> a uSl eo &jj>$, 
$($Q6urr<br&lt£tfl&®!(5!5& eurres^liufra^a^ vjbutLt— utfieaiuilj 
GurraSlu-igeSluJ es>a. 

(Q6ii(5«ff — gjfQ&LDrrrpi epjbj& — 5jl(njGl6urrjb<$iy > fr, Q&& 
^Hrfr — QeaarrQueufr (euneissflajfr). gftaieupsvrririj eSteamia 
eSevstozo.) 

42. — Gluiriusairtufb 

Qsttmr(®)g{iDU)ma «ffliLi_«snusir ah-frs-puiSId) a_fDU«wu>Q*ai 
^anrL-irQpGicffirir (SuirajirfgO «9(<i»iJ)i»^p»«. 

^50r«ufr«u Qu/rjL/*.ff»u3 «rr«u«i)nr«S), aoujGl^'an'U aShl© 
■fQso&litJ /Jjru)3 *6v«irf3sBr (tpxpffisu Qgrresi rfiliu (LprnGmrrfraarrr 

Suu Ga«i<T«sir (Surresrn)! ffijaasorruiso &«/Qu(5U>fT«r ^i(§earri> 
.00/r«Sr,s5)iu Gsai/T«sirrr« /gsir® ^eaujiuu Qujb<D£l{p8M eaa. 

(^aj«st — i3{ru)«ir. B-ibuisrLt> —&./dlj&$; ^essri—frofidarirA' 
— ^«rari_{TfrS)uJ Qp&Qeirrrfir.) 43. -•6Nri_u ®Q«raMirur<ir <uir<ir(!p«£G0irflr ^iiiiu^aiar «-«r«ru 
Qur(§«a»«iuirt cr«kL|«|pQ«irdr Qur£«a. $<5««5>« «u\fiiaCo 91 .$& sBaiiagfSlerjD *lb$!T @tftiueir>etsr ^sew' — «rdr^ ^liQu0 
iOfrgu«3)/_uj ^(i^afarenLb si5)(5iiq©«iijjr)ssw«nu)«5)(Utt/s»i-iu Quifl 
Cturnraar 0gs)sv $§} Q&rrsOGyLb qaesitfiaQarremru. ^ifiSnueaa. 
(srsssr L-i&Lp— fleam a&lmjD q#$ J 

94 — Qj5(5«rQu(5@ 

sffl«ror^60(ipib u>6nr$60(y>ii> <!!u>«b»ir«r Qffiii j0l.i_j5«ijli 
iSflwii_u) crcn&.60@ Cu«ib<na. 

'<S\rSleq0e®(DJ5& surregiaJaqfiLCi. uxmr egspsoaqpCb (LpdsrqQ&tij£} 
•«r«r/p/ a.6u£)isiJ77T ,^«s)is!ir«u(5tb L/rrfrrrilif l/ GuaSlsornj «w«. 

^cnaQiuiT® atliy-reilCi-n- (©) «^mi@ii6»a. 

utfiikianeuiA Q^itlLQi— sruQurT(rf,es>entLiLb £§)65>L_aS)t_fTU>& 
G)<»fr«s)/—UJ/Td! 6utp/E/(g/i> G^/j Q&ny* ucrMnq-iu to«sr«!>rn"«dr 

SL.tLifr&imjD «»<*• 

46 — fflT6»* 

fl_(3ixnrj0uQuinuiU(r^ 9<inrair(^tfl tfliCt- 
«(5U>irjiS)u uiraiajbu aaas. 

Gnj^uiSrfla/«s)T g)«5)ar«sirrr« u>n <bjDu>es>i-rb& Qunuju3aa$ 
«8aimi(§£\esrjD g>«fl uS)@^^ &rT<Qj&\uuG}u3so a^urr ifilLi urtiU 
S\eajD G1»/tsb)l- ^^ssrsrou) esmL-tu ma>. (siren* — G«/«^5)«sr *-ilLyffl«iy; ^c^mrrj^Li urnL^eo 
jf($S)«> 48-otot 4i« ^l*fflfr«LiQu©LDn-«r d«/ruS«) lif^l(5^«i 92 Qf&iQfrsA- tSfrufof &7LL® 87 — #Qta*fiii 

Cinrfiimir ®<oaiyi*dfb Qunbuuirfr j,£ CjatfibJ^arCj) 

Q&&fiii£lip!5$i 6i}j£i<U6tissrn§\ <gjGeeutpaa;fi£>leo Qiioeorrx Qutrir 
0„ £1 issu u^ cr«u(5«G«gj/ib Gr5(njiArTmnee, ^iuQut(lq<3& 

— @su^^)si) «u/,p«i«/i ^sbsu/T^; gn'tl/^.jii) — ^smemui, uscih; 
(Ql&QffirTeo j§)so«£)uj eo-Lp&gtie J|)sb.-incD. 'ffnommaib' 

G)«fTJL/j/ G)«^«siir(5) QlJDUugi $!§i isQaed ermeijLb 9n.<£>LJu(^^ r 

98 — Cisiroiirwr 

Bis$$ir owruiriuff #a»Q«irebgHib Cisn-£sr«Da 

gjCbQ&isiQfsg @«u^^y«@(fliL/ £)ff)L/LSsiS)(3/5 jj/ urn tSuueunasnm 


QarrsoejiiSlJsi p euipa&Lb ((/xiraf 99 — «*|«£3lT© 

«jbu$aJirff #rfl«b«B«ua@ib acnrcwrfliuacBa. 

uesrpgieo 'Q&rrQjieiDLD' grmumg &$iurr& Quemr&ar $,niB> 

$«b>«o«@,s5 G&Qfurnrnp &jDum—«i( e,rruuiT(btpi£le<irjD G$naiu> 


ti ii nTMm 100 - 00U|0*®ib 

BircMrucHTfnr tDarjfiQuib Bibuar £(59 QprafefM- 
4<nrQusRr^| t_usgiu>Q»ii ^u>Qurji)<B«. 

QuneauHULorr&sr as>«. 

[jBrremueisressrei — Q«uil«L/u(p£a>; tsiAuai — 

10/1 " u>ir«wru6wrga 

C«ir£s[<g] ^(P(JP*ji)@^ C^irckiDffCD upp^to 
,&$•«& QujbCp ,g<eu>i|ib«Da. 

102 ffirnruj j&]pir g-«airiL4l jsA^gjii (SuirjpQfljsbeOirib 
#oruirj8ib piriii($tb ACpiLi-acba. 

103 -C«ffuff£ 

jBiri_6nj8^Tcb cribu>ircir jB<Dnr^ai(ir^«ir &afm$a>p$ 
>&l\-9m$$ti9b «muaiirfr««iriLj ^Biaacna. 

*riJ3 gansosuarrrGSluj ffieuQ ua^mrreiDswtLjLb, ^aj^jaai—tu 

■Qa,rTL9<$gi<£ gemui&gLD utfl&ggLnrrev ss>x. 

(jS^t-evLb - $£-($$,&, ds/rt_«wii - u^ulj. nrriiwirrr 
<3am3 ill usufr. £/£i«ud - ^jiussild.) mm 94 Qffmi(§j5gfr L$tTUj5g$ SjiptL® 

104 — iSL-OTib^eirfjpi,) 

Qffirdxoirir aisrrir«u>j£l& gi«jr«pib«),9>. 

s_eneiresr<3eurT ^isiGsukecrrui gjcsfliu Q&rr paten Gu*zi> Quemaar 
eurTQg&leisrjD i&i—euarrraib LD^teo (Lp^sSliuemsvmesien ^emiLa^ici 

105 .' — «j«)aD60 
gl(5«u«»auSl «3j »ir©ii ®^l«U(5«nnrir Cuirsonrfgi; 
Q^ajsroffiuSa) reir©ii) 2-iuirsna 

i3jDjB&eun&etT ^i^iQeorrLD^LD LSp-^iGevmnq^Lb. 'Q&tBHgrsgfr&sa 
aeouL] ldssuld $i&eorr genu &en' srekugrriA.] 

106 -^(5su«»auSl«) 
tysairflsoar srOTGljDQjsgjff GlffU(Lpji)uir gib Quit® (651b 
$ir«uQBjf) iuird>#Q5fi-ib $miaa<na. 

«p/sofi)su «u/7^b/5i> G^aj/r' gtgsiqi L/#(y>ii>uif qp$purT6UiT§liu 
Qeuemutr lunuiStso, Qjecscpw, ^lpenpix, Qurr^eir, ^)«aruii, 

iMsmetiff Qsi£j&iiGl3>rT(ilig)0> 8,mig,u> Qurrekp etna. 

uppi$p(ej. Glrspliurrei- (Lpempiurra. (tppurr- urreuenauSeo 
(tpgetirreugrrQuj Qeuemurr.] 

107 -Cioajib 
iSpaauagpn Ci_@©aF#iV Guovfl £)®<t»u>u Si'- $I(§lBidul] er®@§]8> §imuuuu.nu>eo sxQ}$>s> g£® iSipu 
dlQeo (§&) <@(i£0;3iLCi (gets prr §i Gugwjjii Quc^emLOiqmi-UJ ma, 

Q«/T«rr«uf7"(T. 

108 -l£6C)fD(Lp$<b 

sjglfifil^^ «j5Qj5iri£l«>60 a-jbp(ii),)«3|«3i_re $rriraaQjrb«Dp) 
ipffijsflgjajib <g\h$esR&9h $svrpii>«B>a>. 

G«U;g>i2> Qpgstin&liu g,esw&,sm<sn a &jb(3)Lt> *$irf)leyg,§!\peisr 
Si6Siea&,men <s apLSlggiio ^jspemfraQ/tfliu G!u®«!nu> uemi-gg 

6$) St. 


®$eo-&gj;e&£&e6 1Q9 — y,^ii(ipCTiiiiu 

Csuil©6£l^^ *jsQ^irij5l«B60 C«JiL(5l(ib;«9|6»L-i5 ^ITITaffiaJ jD»)» 
<S6ml©6fljBffij rea)e51«BffQaiTfiiT (Ssu^s»rasBa. 

iiaiu&<Qju> (Lps,eonSiiu «gsucro«i tun&,miff,6meiig guic Gi&tugiCb, 
QffiugiemeuggiiA /geoci) q « «» i£> «V "> ffOTLorrsiir^sm^ayzJB 

ggeiima turT&L&rreuesn l^^uj&^im, lS[tlduj&i^ld, (2g,6uiLi3,(eTjLb, 
LD eyi ey ujff,!Qts>, t3§>iffiu€,<QiM sremueisr. $ies)& — 4«4P»' 
•3«u^«sr/i — QufT^sff, awuweuru); G«utlt_a)- eB(jf)LbLia,eo, 
(Seu&jeSl Qffiupeo. JD® GlurTQignjLD g)/s/@ eu^^sw. G6utlL_«)r 
Gen iL lS g &,eu ^^s,emfrGi^ni^iio. 

110 — Cffili_(ip£iiib 

s-^pcnff cup^ama Ciurr©ffic iuir^luJ6uirib 
(Lpji^lp^^a a>auu<raju> (y>^^)6»<ra<oa. 

Sijolilju Glug)]SleisijD ^jQi^a SliflemiuiLirrSliu &-$8,$ ev&eu *6 Q*ih@JBfifi iSvuppfr ^Ijjtl® (G*iLuCc- &GrriLL-Lb[&<DZLi}i*-te!r «*****?*- 

^.Agio^tf «m* ®^ # * t -*»- ™'™*' $*™*- 

Zid, sfl3ff'-' i> ' /#'T«u(T«wii> srargiiLb <y>6U«n#£ £*«»«•; 
(fault-*. O-iKF^ii*. ««*»■* JIi ®* "*?£$%?$! 

U^/ 8n.jDLtUL- !-§!■) 

Coipuir ^iriiJswribQffiu offlfbu«ia«>«. 

>S »u> */**«** Q*rri0&. g)«u-r*«r ^Ow* uirfww 

113 - PUMP* 

•ilffusiuib uffpsi«wfl& ffirfrfficiuib sSpgijD 

«<*rrc* CT>*«uii. «wn«r«iib, G)*«ru>rrrj-ii>, «r««ffLi$0iuu>» <£CU<— I— W| s» — — w — .-r- " # . _. tuysxau) 97 — «*ltfl#«>»' f?ix>«-yii> — atTLiLHTjb&ILb. l/ jD#*u>tutb ^(Ditmiev 

— fi_«u«friL/£/b, ^rro)AJ£S>au Qusff^^ii, .puifNrib. ftrfrtf 
SLDiuib&enneuim — G\&enLSiiu&, gj/jsuafluj &,fruuu>, snairtQpmib 
QfipeSliuesr . ) 

-114 - jBL-ffOWiisrswr 

iScirariu *»«rEiibu>««fl d®jpi A (jpi) ^jiUflaj* ««s)«rr £n$eSl<&&$ Q&iii&)m<D earn. 

($iL&emib - en—Gear; ersmL$6srmijD - criiQcuenad; 

•SlfDULSasr &&(&&, s-syudtiai i3emt-(ipLD 
«igj/u) (gffxgju), aad(y)LD, Q*siffl(5)ii) 
LDfra/iJD, tfi(5(^5iJB a-enuui— eun {finjft&fg 
stwstqQu Qitj&ffCn. (Ljpib-28) Wig® 
115 @(5(5i; tcrr - sflsuAig; us^ar - QpemaTuSleieorTpgi. - LDorguuorj) 
Cuirjbp ffifl«iU(ip«r«gji,ii) QuiriujSfr ^^saQiflarv 
ffirjiflyQiB/S i6iT6irilgii(S5ib jgiripsflfiXns. fe)ifl«s>iu, Giurraui, (^rrswu) sresrgn a^jouGluguSlesrn) (SpjD^pJD 
^p«aQ/5 ffjl /Kfrgirfigo/U) grrifirTLLeo r§lji)§lsiirjD ana- 

(utjast Gurrjbg)l - utxpGurrpn)! •upenmu Gunpg^SteajD.) 

116 - <S#jbjDu>t-jpi 

GreiDBia arir«b6{B<uJr CnirG^^dsir (iparcirrrib 98 Q*&i@£fifr iSpufo/k $pl-@ j&eoeouJrTS* Qe&SidrjD Q&iueo&arn-ec G$Gufr&t§nj&<gj $a 

(Ssupt&i&enenu-iLb tt.emfr^s ends. 

- (GjBi&Lb - $uju>ld (Q&iueo) ; Ggcufr Gtsn - Gff,enfrs,(a^a(§ 

117 — ajiriD®©«(@) 

9j£l6eiil((gl) ^,iTt-coa>a f^iinSu ufBsacnarngi 
•jfl «9nr«ff#ir i&p$$imi«i>a. 

<2ILp&itu ^)^«<g Gau&i&jjjgllFLb QrmkeSI GeueneSl Qeiligi 
$ss) JDJ5& B-60es)a (a.eoa wa&smtsn )ili uit giarr $aji,ues)&eurr 9,eaar 

ens. •J18 — isirpciiftLiircb 

gQlTiraruirar q6Mi<nfliuniadr@)iuir(2l),g|iujbj5l^|u>fr«(®) 
ffQviraruirar ^aj^miaar (grngipcns. 

turresr LfemsGrfltuwaemene Q&tugj, GarnrGu>p Q&eo§$jmi 
Q&eoeySim jd eueSemm QujbjD «*>«• 

(LisssresdiajmimeiT epasruajneuetr - QuiftGiurresiijeT^inrQarTaisi, 
GurrjbjD&, /5ffj;/iL/ffin« an-ilt-a), <4£jr££> er®£&ei, G$n$$vii> 

119 — »ir(5ib 

ua)L.L«DL.Kfib Qtfib«Bu>ticbQ«irrir o>ubi«ds 

QuiTGaiBgl&lesrfD QarrppA^esii—, Qsmq., G$ft, umSjbiSfS 
iLineotT«sr <g«»*-» Q«/«wfrenu> Qurr(if)p$tu G$np«ssru>, Gurrfr cuipaaiu> $^ 

€Btrft*ar ^ewfiiyiio 8($asu— ^SiuemttJdsemsrr (8«uQuQ5U>fr«fr 
aMifrGfieSiurrn Qp^eSGiunfr #afluu)& 9ipum-ar Jtaijimfl* 
fjfajjl&^aiTGmi— ana. 

(iSsS ' iSeSla <3j«jh_; /gemjr - Q«j«sst«oud; L/e«H_fi-«i)i— - 
GurrfteStjn .a/ewfluytb tuesti — ) 

)20 — ,9|flDi_UJS0tr$u> 

C«mr* asSaaar^jElcb <b.pL|68$ $«jr«»i_Qiuir© 
tStfi «y!ji)«ir«bQ«irsr Qaijbjflacna. 

usBatti/T-a^jswi-tti Q«/r©einto $ss>jdJE& Gunft4;aarp@9*» 

QwfijSQuiriiLb ana. 

(«jj«5)1_ojsu/t - u«5)ai«u/i. S«JT£TU)- G)«n-©«»">' aj«nrw>t_ - 
fiehr®. ggaarrCo erriflaniu.) 

J21 — 6i»®ib 

utjpibjfc jS«J8$«(gii> u)ir«««. 

fiajfrSlasrjD ^.©u), Qurr(n,en, gfimuu), g8® ^©oj ^rrdr 
Stssiesn^iM ^rrrrtueues)^ ^es^iunaa QairessrQ, Qarransofa 
QfiiTffieo (tp$eSlujeu]bes>jD ^«@S)«w jd ^njL/qswi-iu ena. 

122 — j8jDU>ira»(s«ir 

ur«b6Til®ib scnrCcnriruu uirirjgjSQflfl iDSBTU«B^«8«irfr 
nirG)6Dil®u> ^ibjBQjioib bitiIQiumis. 


100 Qf&i&jsjBfr t3pujkfi£ &!TlL® 

123 — »■*« 

Qaiqmtv* AtidQiaoi QuwJ^ibiS uir«far@u> 
m&mt*& AficibtDjS anr<k<B«. C^frso — lS««/lo; Q«u0«irarrr# jftpuub - QeuQj>dr {bit fflpiALP. 
Qtuydr ^rr - gtesu $§&$<& J¥<gj«fi)swn) gna® Qloilj <$Cdi3- 
&£$iu$ein& (a-emem&mtu) li urr §i8,n£gi; lurremQCd - even 
«Si—&fgigiiLD; «urr«ir - a-turt n,$.) " 

124 — Q^(5«ri6iTi_irJ5 

AiLi_«<ir «DT«»ir«@ib jitvirtbaia. 

G)^flrf)esicu erememn$ ^ujennaen erfc$$ $6m&u3g)u> 
QlBdjiiiSi tojrjrr&uis)- <9ijfl$gi ^cvfiaemar $&£), an &&jb<$<fliu 
Glosw iD««s5)Sir ziesirpiLO atTUunjb£)ius ffljr>uq u9(gjg£ sn#. 

(Gl^d^eiT - Qg«fi«/; jy/L.i_ff«nr/T - giuaiftaeit; ajorestnaj 12B _ «|ili_^a e ib 

(sppuarorar crrirQuiUQib C$ir$<c><o<urr crcirQuUQib 

GunrfliW enaGgfrjsg QtFes>esl^aesieotuftaeiT etmgji sh.jDuuQu> 
Quiuttaeasn QfiemjDiurrai QanemQetten , Q&ibtgjsgLD ejfcfgiuj <-CS)<K. 


$($sm* tutfiisib 101 •KL^Iftiuif Q&ujujuuQld UJiraiBiaeDOiiLiLb eB(njLbL$6jjbg)l, B-fO&& 
a-srrer Qu tr (yen dieinai& ante «ffl(3/l>LS FFiL®pevrr<k jf^cnar 
$ij>liLJi—dr &nuurTib$u i3 n9(5«@<B Q«/r(5>«@u) <s>«. 

127 — uir$«ih(2ren- 
QaiuuQjsir^ «Dini)t_(igj5«) Cai«roti_ir(gi) ^piBcuarffs@u) 
gltiiuQgiiriP coiribQisu^A Cpirquxna. 

un$a$es>$ ej jbtpi&QmrteitfgfjSlm to Q&rruf.iu QgrrifieorT&HLr 

Qfiir^ecfTSluj QjBeaifiQprTifiedeo Q^niL^^a^Ui es>*. 

(utTg&LD G«5/t — urrgagems) ej^wnaQanett^m^asttD; 
Qtuiuiu — Qams^iu; gjiuiu — gfliuestiuun est ) 

(a-jpai£Gi$nifls6 9ieo guuSifaar ^jfi^pSii-esias a-9aeies>u> 
uSssr £i$es>esr, 'QeuiLJiu Itgrrtfteo' «r«srffj/ji, b.u3(t (mssfl^irj 

'gliLiuJ Q$rTLfl<k' ereisrgiLb g^tSimnfr ershr& ) 

128 — s.aiui&$u> 
QpaairA QuirQjiOutcu) qj> tli_ir<u«B« iSgijBjfl 
*r**irgiii criuLii9AQ^iri^d> crjb^ibcna. 

(SfODjDiUjbgjieurTip jSTenQ^rrg)iii) (LpeisrtpiQpenjD epLiujbjD 
«flgpy«^/_/rew/E/«em«r^ ^b«wl_u ul~ truss* Gletu&n $es>&>$n)i$)$i 
erjb#&giiTa)$$ej})Lb ®es>enui3ed&m(Q!b&ey)$ QpnifissHsiiejjbBI* 
QattemQenen ens,. 

(a_diaj — dleiaifixai, sutrjfi; 0iumlh - rgltugf; <5f@/ffl£i_/r««ril>; 
sriuuLf - g)s»artJL/. 'stiuulSm Qgrrifieo' eresruesifi wg,p fjtfbjpi 
rgafi) ^e»@®a.; 

129 -Q«ir««Ds 
ft.iflajirrs@ib <ro>f« «.0««nrir orv«@ib 102 Qff&i<g ) ib$h i3pupfi£ $pl-® 

CG)*ff«@. - G)L/rr«sr; Qerraesu* a-ifliurrfr - Qu it esr@imi- 
«j«jjt; a-to&emnain - etijfliueufr; tfiflimr - ejpneat- $$iTa; 
0ng>Jf>* - ^(B*@ti> es)«. '«S«b)co a-iufr /B&meyLD,^ a-iurteBeceorr 
^ssra/uDfrcBr ^«s)l_««5)«t Glrsiueufr' eiesru^i 3>Qf)$>§l-) 

^30 — sifltundiei? 

toormiaira @ib(ipifl«»nr «£U>qCl£ir$& istrcg<r«9|iSI 
u>rrcniuaira <g»Q$ir$C>«0 icsirgiiiisea. 

Gla/rsn^LD/Tflj/, UHrem&em&m *fr«@/i> Q^ey-i QprrifieSlGeoGuJ 

(a? - ^ifiSleisrp; smesimi #n-#@u> - ft-i_iinsmu« «fril 
urrrb&lib. e-uSemp qiauld QgnLfidVjBrrem - a-^p«v^ QgrrtfieO 
QeuiL&uui—. ^idtitArrmLD - u>nesiu). (§)£•«> '^»l9' erfougl 
s-u&naaLb. eSn $$ - ^dleGOr &§l sresrugi Quasi. g),*««Mr«rf 
ti-ipey& Q$rrifies>w& @emro a^pliu^rrCb. 127^ii> ««ftr«5sf)aS& 
efiien 3>s,L£> arrem&.) 

131 ^»6W(ipsi 

£«wn_irirgu> (fouii Qe jfilaSlarjfil QuiuiqjDa) 
y,6OTri_irC^[r(©) «%© Gl$ir;£l& y,gpiM«8>* QanemQenen etna. 

(ffsstll- Qltfley. (SrBiuib - <$iesru. Glff_a5l«y-Q/5(5««">- 'Qu>«l» 
Ufjoof LiessTL-rrif ' eresrugi e-emev>us B-pey QanemGt—nft - 
*.!_«)». jDsi/ Q«f7-«OTr(3*_r7-iT CLOsmswaS LC««sJr (Lp&e&Gturrfr) 

132 — CffeferpojR 

Qnjudcb uxBipuMflsird) efl*»ird) QiocSiuirCu) Efc ■■■"■■-'— $($&SSM «U£f)4«lb 103 flipeSGsoGiu $l($j5gi QediajLD (Qjb*oi£) Glgrrifistiea G$rr£ijk 
^)(5«@u) gntbemDiurresr ens. 

(G&sm - ^arrujixi. QiLeSlgio - eu(njJ5gi$eo.) 

333 — giui£l&#a:a 

scbaSI, Quqiu Qams&, aarjfisnibncb £irar$<feu>u> 

&i&G$sii£ie\)eorr& &IJDJ5& aeoeQ, Qu(§estwas)tuiLiss)L-UJ 
GaareSl, Qu(ir,fQjGi&eC6UL0, grrssriA, ^(^ldlo, eSteoeSl&emgj (LppsSliu 
eujbjSlso fFQuQib s»<b. 

[arngssiLD - Qu(if)(<n)Q&etisiiU). eSleoeSl^rresiLb-eSleoeB^fS)^. 
'QffiuGlgrrifleo' erewu^eo csrrsir tu&rr fptbemjD /S«S) «5J«oSl(5l«-J J34. — qa)ff(5«ir6b 

^|iurf)QaiTstrCd>) ^sir/5l,a.u3n-aC(§) «^|6OTr<wririfla) QuiriuaEIiq«wiT 60iribQjBir^ls)^ir qruaacna. GairQi_rflffi^BC $(njues>uu UGBanstiaQarrem® §, euerrftuugestrfil, &-u3(nj&(gf 
^smeuuiL®, e£l jD<gjaes>en ®IL-(& ^es>ai srifliu a-emesieu£: 
s-63)LC»(gu> QgrTiflemeog gsSlfrgs, E-iufr&§\ e_«idl_(l/ ens. 

(L/«,y(5(g - $(n)Ues>uuuso; ^iiuSl - Qjbqquli; <3iesisr«mrTfr 
g)* - ^iiusonfr, eSiLi^em; CSaj/r® - Qstribq, sBjd@; uiiiaur 

'185 — giniaifilcbqar 

A-lpioirn^l 6oiirira@ib (§«DjDfifl60ir« Qairjbpoiffa@u> *.ttJrt «5)«)«0fT^ ereifliu an.£B.6manei] a.eme2S)iuaifr&(Bf{b t 

QpiiilLb Q&rriflss>so& QsiuSleisrp sua. 

'gl&iaLD - a-iL)ft&§); ueisr - eretfliu, &jbu; u>rrJBglfi& - "«>»■■•"** ■ -"■ 104 Qf&iQJB&fr tSrjufapfc $!TL-® 136 _ piripaflariii)® 

aili'fiJWjBjjl g»&«Auir& air<nru«nrCu> tfiUaQporu 
Oui_„,Q«wir®('u); «jjbpQ$iri£IA Qujb[p]«-t4U>«»«. 

'LBl&ai QifileSlanar &-ss)i—iu <a«r eBtbgi eu(^u> Si^s,u uessrp 
Qssievg; «/rili$. ejj/zi, #£gu>rresr Qpeey^QgrrifieoiTeo ev(§io 
(gjanjDfurrai usmQin GurTgiL&nesrgi' sisstgu efii^uuggii—eir 

(grrffreij- ®l(fley; aiLuessrCb - aetres>aieSlfi)n)i a/^iiQuircjCTr- 
*& - gnihesiw; Or&gtjo; QuiLu - eB^uuib; slIL/ld - S-Iuil^lo, 
ff(3t_ < /pni. 'grrifieSlantllg)' eresru^lsv esr&rr eppsn/D $a&> 

Qpan\so$$[r[h] Qf&vjnatgv QeiuuaCicirir gmj£l«Bar${&u> 
gjarijQair© QeiuGs. ®«»u)«@Lb6B«. 

^i—u^QsrrmkrQi JsJcj^b^/ ^iptsgcuitagirrresr Qgesrueopgrrtt 
qP^«9iu«u/t«^5«@# QeiutuuuQiGSissrp g>i5$i lun&iiimeiaeaiLfia 
eQ(&uu#gii_esr Qeihgi smojaSleirp erne;. 

(Q&esrueoppnrr - iSglrrrr; u>mu> ®n %>$$!- g}J5§i lurraiBiadr 
(aaaressfl 109 arrears.) ®ies>u>$$s\> - ^«fl.-fl/_(a).; 

$iuircfl(ij$j£l cti1i_it«) ^(jCuiraib sriLQib 
«fliuiTjSibg|«r^5l f^ni@ fl9u>60a6»a. 

GKrt/jy ^gesrrreo B.essri_rr@Cb eressrtuesi&ff Qsecaimas^eau^uy 
Sl^H-mOl ^lesrj&uQupgn &.iufrSiesr p g/TiuetnLnturresr wn«. 

(Statute* - &esruu>pp; ^lua-^iueyi^esra^i^uj; e%0$- 
Q<5rrtfi&; Sut«us srtl® - ^l. s *«/fl«U£i>; ^4^^^ ff|^; 

QfirrifieSlJi) a.area a-uQprrtfl&aeir ^)/b/0« (gn5)««/!(Uili_OT.; £)($<9SM»« aiipaaih 10 fr 

139 — *iuirj5 (ib) t-jy 

Bjbgiaii'ihs^ir u£jfia><iri|u> nn-iy-iAjbCjoirnr u£$ir<g)ib 
filjb©«wrj6»# reiri-irjB Q^irarciiisacBa. 

QatrahrQi, GbiLugjemmiansn upSfrenesr wesr$g>lej}iLb &(rr,$uurrfr& 
8>rxg, uipemi&mrresr ssya. 

(r£liLi3jiA - ' rgluJiT s^lo' sresr fiessTL-Oji; gjiptajemu) u^gf 

- §)fr anemic srsstufOnk @$jb&tfe rr&rrSlmiu parr Qwibiurra^ 
§>llflj5<5§].) 

1. jsptgessru) upgrreussr- 6nniues)LO, rssOscssr a,.peo, $&*' 
Gl&rreo, uoJespen Quarriflajeti sresr G\LDrri£l petite pjiresr(3j. 

GarruSeo eueou>eurreo, geuiA qiA^es, grresru* Q&iu$ei> - erar 
QuDtujsiseou) Qpmipi. 

2. g&igfsmib u^fr«u«ur - QurriLiLbeQLD, QanenG\&ne6G>ei+ 
aQ&Qffrreo, utuesfleo Glu>rriftge6 - sresr Qum$a<g)i)!Dii> 

l5lTGST(gj. 

«s»«y, Glarresieo, uiussfleo Q&ibgM - sresr QunbA^p/DUi 
(ipssrn)]. 

ues>*es)iA, anu>LD, Qurreurr - eresr ujswaifgppii Qpesrtpir 
^« us,®. 

140 — iSjbgib 

s-uair^ib ifCa-Qjib fi_p3irai(gi_(i)@ib piiiSl 
«9)uamr"> iuitswt® (ib) CTswrrr ^dkbs. 

rSlesietiggjiflibQLD uSjlesrtTesng) B^usrrrrmiaies)en<ifUi s-v3^a(§iD> 
fi-L_«0«@tc Qstbgi un giarr s>a$, sr$8, ®lt—$8>lg}l& iurr(^o^Lb- 
i§es)LD eresr uesi^Qiu ersmessms, ^iifiSliu es>m. 

(e-u&rriTiJo - s-ge8; ^luarrrrio - j£ss>u>; $loi3 - ungt 
8>rr &,&$; erestrrr - eressrsssrrr - rglestesnurraj; S-Uarrrxib FFGpfjg 

- sua5)uj«un-£<g &esresri£lL-&>, QtsrrturTenfrA^ i/)®^sifl^^«> 
(tppeSltuesr.) ■--»■»-'* 106 Qe&@j5fifr i$vuj£$£ &VL-® fl 41 — auarrjiD 

QiciruOaFiuii)#iT umprra QmiriLiiLiQaiTfQJfpir u£$ir<3ib 
<B<u{fliu«£ir iflirprra 6U6mr6nu>a<na. 

tancDnp ^eruiLjum etrev^iufrff^ifliu ups^a @«SBT/Bi««fl 
efi(75/5jytb ^empturr^ even en anemia &.es)i—iu cs)«. 

C«fru> erestugi an-j/i ctsbt $smi-§i. &uav& - /5«ws5)U> 
(\9ruu>; Q&iiieugj: atria - Qeiueugi; u\um>3,pu> (Lp&ebliuesr 
mrrema; emea9iiuff9n uggi - «u«s5fl«n r «(sn,«(gff)iu Qurrflj/swu), 
{DssflsmLD, rs&rGlumLfi Gua&eo (LppeSltu uh^® 9 ^^^^; 
misseflarr Qitusvq ujb$, 'Q^nsmrt-ui^ Gurrgufr e&esxsoGu® 
ereisrg)! Q&rn-mi<g ) & gjicGir* ff^Liurn-ec Oigieugjin aaema.) 

H42 — QiDiiitfliT&Jnr 

CTjSgl (!P^<>5l' L1 ['r3 CT60T (ojD^sm^SB 10 roirmpaird) 
C^jsjSIctlLi— irib $laal«pu> Glffff* C»ili0.«»D«»«. 

s_ememLBUJrTsisr ^smeceurrn-eiT Qurr 0QiS>esi jD •Qfi^eSliufrsea* 

143 — «sa><bp*a-p 

*iri5$u> glq-swriy-d) aj£lifl& QuireSloigjirE-ii) 
«xrea6bQair© i51sirCiDiriu@ii) «jiDaCT>a. 

eueSleaiLQupfl) @rf)(u«/T/5^iJD, ff/jj^frarT/sgtJD ex&s& 

4k.JT)UU(SLD glfTSOTlfgJjSn'lSlJiJD (gjlfllUeBrrra) <sSlen3i9>U>QLJffUi 

(*%!bpe2ig)i - eueSlesiLDtyemi—UJ. an-jsgiA- epafl. «$)/fl«> 
Oust e&eif gib - <&tf\ tuev it vo {"(giflttJ @su^A; eQenaaLcQugiib. 
4jfa$<k - tt-iufr $$eum; ((Lp*@jB$ebr); V">u> - urrsiauraieo. 
'STJB&eoQarT®' - eratuQet soap &fb&l $aSl «««ufi)(5>«..) 
<j44 — CcunpGUnor 

crcnr<nflA ®«oi««wiii*OT sr«iiir«wfl6 geoaaluJiiiaar 
«T6Jiir«*fl«biSl<r uisaiiiffiar «jujii[aj] g>6B«F6»«. 

£W&& §nGiU<b£)l »res!sressr jbp g)6U<£<s«OTru5, g)<n>#£)uJU), 
iSpuii&LD (Lp^eSliuesr Qupgy u*j£ues>L-&a, etna. (Gl&ifu@&&& 
pssuSgl iSlQiDneoQeibtuuuLLi- uso ^n»ia,emenu QupjD§> 
ereaugi <s(5<aj5/-.) 

dp' srewu^em susfr <@(b£l $*® SiScgiQa.) 

145 — [565»TCT6OTr«wfl& 

<3j,«-ffisfl CiU(ips60iT ^luqeosuir <sr{J5glM«y> 
rfa-aoSI isirciralujibpib oSlgaaaflna. 

G)urr0/5g;g)OT^ sr/SMrssBflw ^L_ra«fTg/ ^prrdiSiasrjD 
4 <n)«j/T*«r Guir^u qm^^JD <%,**g® Qp fi eSiu ^ireomisnsx (aeBptTm®- ^*«sfl, u^^tra^ g)i,^rr«^, «B$&npa&.) 146 — U)IT#l6bU)OTa 

«6MiCl«wr6wr8wr{b uiraaoiiTib airifliuiuasir ud)(»60iTgiU> serene QffrnkSt^ jd <*HSy u &§l f5rrsisr@ asaxsu««!nsffi4iJD <9iJ$!5§l 
esseii3>ff^enen ss)*. 

(•wesr&gta&em' sresiu^iso eniflexuj Q$rT<&!$$&>- ">f®«J 
mew - ereisru^eo eo&tj epjbgll $«&> «S)«uS)®«- 'uso' ' 7 « IU ^* ) 

j47 — reswrgjuau 

(SiDirfOJa-UiDir gpnialisir Qsoirctruirar a«sfl«)^ffia 
au(S>asoa «Biuaasfliq«r at.il©iu«Da. 

QurT®iBgl8i&p u>iBiaeo$Gi5rT® e-umrrenu) &*.$ s-iurrpgi m $(tT)8;es)ff, euipai&iA 109 108 Q4F<BI(§t5£iT i3ujU$9>$ ^JTil® QufTgjULD. ^/ss)«j lurremsuQiUffsr ^0iu ^lustie&snemeti.] 

J48 — «© 

AsuirauimiaOT rerrC>60(Lgib j£i6m$sii[i[]$ js&iQeuswr 

l56UHffiU)lil« (OTjliQuiUnr jgjg I5ff)6na. 

jgllrrsmri— 3>eua>em&9 : Qisihff, (Lperfledfr&Gtr tnurr^^ @I(3 U & 
Q^lLQ &leuiT3iL£>iBje,6S)sniLjLCi &.uG?£§)&&, ^eujbe^JD diem® 

[§jl*m dimifr - §}yemt— [eusSliu] {z>6V(Lpem—UJ6iin . 'spesiugi 
«^<5U>ii>' GTm/Dgjl G)i(rf)ZLpGofr ^(jLO/j^lp-^^so s-eirgn epetsrug] 

CTffffiia (ipii^jBfgj) gl«»L_(ip«iT ffi6J>i_Qiusiir^|,ii) 
(tpeemiagi ayr©Lb (ipOT>6tr«(gu)«Bffi. 

««s)/_, erssrjT) gijSiipe&iw&Ln ej-psw tft mieirtsf^LB (^ifluJemesruGurnso 
6}<srtl<sS§\&, G^nsstQiLd em&. 

[SSleurTdtcr&r - t^iflmm. Q&rEi(&)ii>3jfr<s;e<T (Lf>&&miau L/soeuifi 

J 50 — a.ffffifl60ir 

(Sffs>£ipir 6uiiT6buir6)L|iJ) Q^iiisu^aona. 

(SjemjDiTjSj jTjjTeo' sresr ^^^itscsSI G?tr Lp LLesresrsk uisj.AasBL-n^ 
uuf. Q&iiigi /■^)(5^Q^rrsMrL_/T L/rr/rswrLb umsf-Uj] Gff&ffiipiTfr 

Qzj0U)n-ss77T«o Gurr jbjDuuQi&issrjD Qgiueuggmemss s-eni—iu 
ems. 

LDssaflsmuJ jBrrenG^ns^LD sSIq^uilSIu uuf-aaa semi— geineomu* ^<B««m^c8)UJ sSlLQu (3uff)«w/L/u)^(7Jii) ^LSf.ajrrrr eurretirr/piaemenSi 
G«il«' srsms, Siiru) §$(n)gjGi$,nemi—n&,eiT eurjeorrg)S ffntBeiip, 
^laieupeoiT jbt&6S)ema G&>L-i— iLesiemm LL&t&jij&i <2jg6$>em 
gneona $IU-ijb<33>0>(n)LD!Tipi Ge^emLS).esrrTek srmeyu), ^leueurrGr) 
GeaStitfirrn ^(jdsQ^srrswL-ri" t-irjrrsmLD urruLewrrfr eresreuib 

9n.lT)lU. 

(G&a&\iprcn srmugi G&a&Lprrfr eresr $smu.gi,G&0iniju>.) 

151 — iDiraAipQpcBr 

av&iuuuar ^/flcjff ajsirffiaS) tL|arjBLO#ir 
GlioeAQiuiruiSlar jDira&GUFiu (Su>L.iy.6nu)a6«)a. 

■frrifliurnr umgtrlrremt—rnfiirriA asfilaeir urri—, ^aaeQa^ar 
$ib(Lpem_uj &jr)ues)uu L/atp/j^/ epuujbtD l grT&& Q&tug 

(<x>n"<B£if) - LBfT6UU).u3eisr &£>— sreisiugi Qurrej] ajemaiurrec 
<B#®«s)UJffi (g)$3>&§i). ^{,^(3 <f«^^l£r/ii - umesftpsmL—fTuSij-LD. 
gu*§n - 0LO(Lpes)i—UJ Lfatfe; spui3mjDrr& - &.evesiLLu3eostirT^^iT3i. 
Gi£*L-uf_emi£> - fzewscemixi . 9,fc,aj, Lfrjrressr& Q&iLiu-ieiT Q^nes>9i 
12 ^uSijLb ermugi eTgiujbfSl i»r«n eSlernsi&efileoesxso. ) 

152 — s-££l$u>iub 

^j,«Sliu(bgiu CuiraffQffiii ^smmwssna. 

Qffuj^aisinsffa &>.cfi.a f&jsmtDeyuQi &,§}<u «ujlj/5/t/_(75<5@ ^/srfl« 
«i!/ulLi4(5/5^, QafTUf., GT&arrenu) srm^iLO a/gaSl (Lp^eSliuesieu 
eiemenu uujsist n)QjuGutj(d)iMn qi Qsibs, ^yaki 6S)UitLj<mi—UJ sro«. 

(atlufr a,n ld ^ujjb^uj ^rjnLBniuem i,^t&i, lo^^jtu 

Qiurreueurr Lorr^it—iT, srmn) Q^iri—(^ih, £D#Js'£7'g5>jS euemgu 
ui—eo&fgieo 'e£l&)Glei)@iai3i' srm jr> Giffrnkeygnjaj ^jesiessrajna 

u^liwrruSijLb' ereirjr) iSlcrGajfTaio, ^gua&u uQgiebrn) ug$rr Gsujpjui— ^ppe^eovqib Qiajairrprrem LSpmpmpiqiJD art£.q.& 
<g)«s><r)3n.£)lto}fr. u>n&eu£ &en<Qrreisr aejmblaagajLb, aLburrnitiriuesiF 
(ippp ujTz-jfi/0@Li ueo @«B)n3*«rr arriLuL & ©/DflDU) On.jD> 
etieuemeufraeiT (Saiemi— gteupeina) ^Jannja/u®^) a-enp9n.$satr aioufr iil« g)cm«r©£rnuJ ii)(S<5<snrrr' - ereaugi (ippeSItu uso 
arrp em mimenrreo, 'aibuft. epL-L-&9n.$&tflss>L-QiLi ueaaettuy 
a-emi—naa arrpemGui ^)a)s5)fiu* ervstirjiib, *iiu(5«5)i_iu Rest fa. 
£t&(g) ^enrnii J3)(5#<5«u«fr' eu/rswrfliueir^irjasir erwrfij/xi), 
'eu[T6SslluJ95t$rT$eisr' STmusstg 'eurresril&rrabeisi' «r«arffv jneujDtTa& 

&6UIT L$es>y>ui- eicggtesrir' - sraarflj/ii $(5 (y>- g)jrfr««m«uuj# 
«Tfr @^£T^-4-«'n' ftpsirgUsTOfriiSjD 3n,$ajenainfr. u>jbfiy 

163 — Cu>a|ucf> 

qrirssflg;- |^®«cn«r Cuirssms. 

QurTQT)$£(Lpss)i—iu evGteoestLDiJll&a &efiltQjfr lunprra £&)©l> 
iJ@i/ib ^cuit Acinar «jf£p«fr« (fijouurra) 6urr t pes)eii$gi, ^eurr 
d5(g5<»0 er$wnm dtfiaausatSfemrctflesiL-iu a a9 (gj nr « «n or 
^(f.G<urr(2> <£i$&(g)& sivSlsyem—UJ earn. 

(toiea&e&iQjrr - «/®)a>ai>ii>a/s]j>L_uj qeoeurradr; oirr@ - <5/£Pg> 
(fpOfmitg,). aefitiQLikl® - #fi)3<e7)/T<$flirrr£)fU aemaradrsu,® aesten - 
aeaar&enen jt\$&§iea jd; Gurr&a ana. Gu/T£ii- «9j,o$)«/. &1L1—&. 
«i.^(T aipeoirgyuffltfi ^aiennQt 4n.jDLJUiLL-.gi.) 

164 — ««iracflQ$p 
p«ro»u)g$(p)tT«wCfl)irir»giib^(5«r{8»«i)^(!uird) a-or^oiKji, srcirg)/c8>i_iL/ aeStsn^^ar ^jljuuluuiLlsdoi (9ipa 
ujbjDGStsu) er«fa-jy ^fitilijb&jSijbsi&i erarestar «*/®«r pjbenp 
fSHUuQurreo grpgn u>9ir&a>£iQ>j5gi «r«r «ua)eD«ii>u>«s>K/i!i l9;d/t- 
4ljjSliLiu>rT ipj Qeiigi ^tg}8>6rjD «««irL/«Di_tti «»«. HI jg)(5««n« eujfi&aija «Q(if,LJULb. g)j/ ue,Gy>p$u qeoeuir ^rbiDrra a.ea«n^.) 
*66 — ®*6BU) Qffircoa- («j) 

JH,ji>pQ«oiT©u> g>ili_<fl(r ,%S6hjbj&& «5j,«w(SpiTiraar 

Cuirjbfl)@(5» (sj_) Filiy.q«|p y,ra*ra«Da. 

(gjtl !_«*■. #£17 Qeim@pebfti£gj i3p-u$^Lb uni—$ $ia&@& 
Slpi §imi3>ng,eaib ^ssHAggjiggrxGeusmQib eras! Qi9n.ro, si$jb<§) 
'g)«)«s»«»)*G)ttJfiBr5i/ «ijD(TU)«), §iewflaiL_sbr gesieommen QeuiluL 
jfCDLO.ajj/ ^/^Ifii) a_iu/Tj5a«;/t««h- q«(ipuofrjj/ ^)©/5J^ «v^sit 
gfttupitftu 'ffiLul erqgugi' «T«4rgj//i jffsfla) q&ippg) Gueu 
Qujbjo (ifi(ipeis>u>iLHTesr ena. 

156 — dljbpAtrib 
•Jire|ib{Bjs pib(ipi_C«orr(®) j&dft.tflffu uirarqifln^i 
(fc.aj1b9L.1_s «u^a QotwCuit Qairar(s$u><i>a. 

— -1_sb)so«i9l1(5) Goj rorrS)iu gtmsoaeiT lurrajija f£$g>£b fi.i_»« 

fr(i£uG\u(LQgi unisj. ^ipeismeo 9tli_« 9h.$g,est ermgi Quiufr 

QujDJD 63>cS. 

&jbg)l& Qi&nQ&peotTuHjbgi. LJttljBgi - Q&tugi; <sH.«i/a)-^«3)iP««u 

157 — (Sioaiib 
©Q«orjbsji-a<ir <r_iC«ircir Qair(5l^s a9(^QsA60iru> 
pGfDir^sjiua iDirsQairdr squ>« ma. 

Qun(H)fi^iu (SjQeorr pgimtaGfrr past erestesyib 6TibLC>rj&&t 
Qa(T®$$ §ljDULj&&6B)ar Gltuaieotr Lb, 'UjiHuSKSeoGiu i&m- 
a-iuniB&gi' STCTTflj/ <&jbg)l& G)«nwi_ ^^ujA lB@^^ ems. 

(«S($gl - utLi-Lb (ippeSluj StpCiLjAsea. pQeonr pgimiato - 
^«)ii) o-ggifiiaiU) - etiL-Gl9CTji)Li»nnTaSi. geofe - dopeOLb - 
a-eoau), lj,l£I. n-pgiiBiaib - n.iunfag,§i. pQeon $gii&i&Lb-a_eo£l&* 

158 — •<S<oir^jn_i«ib 
•«Arucr<irirA gdrffli; ^a ««fl6»rinlijLA «D«aiarj^(b ^1(75««b« wip&aib 111 

«e»a)««fl«> a.\ufr&8laemi— sieaesrrrii <3it5& ^ijfiSiu fFiLuf. 
*T(Lbu&i eiasreglfc nyTemeouQupjD emauSaaaiaruu^eiD^u urruf.iu 
(2jjbgnet>«> ueorrsrreS eurrjfi&tgl vpsgi $£& Qeajbt&f 8>JDU 
jtiuu unuf.a QmrrL-QiLb est*. 

(aaaeo n-ggimiaiD - #Ga)rT&§itBiau). anaaien gneo - Gi&mt 
ai!6&n a,ea &l «n««s»fl«ir ansa swidsbhul/ unuf.iu nj/ja). ^«o/t- 
dnecfr. QffUJ9 Sh - Qeujbfle &<dlju.) 
-j 59 — «8«wri_«0ir(»u>«jr 

CBU>a6air«T (5ib«ui(£l aiir$CT«T «r$j£la>«s@ib 

cnaaCsircirir ^ j)qj»uy,iii <na. 

S$(rf)LDrTejHLD,&tTLce5)!T u>ewfleo eSpj^^aStmit) LStrrLDQgeu&gjLb 
UifaQlw G««u/t<g5«r ^cmajTeuiTjzi •eurrifia eurri^a' ffrasrgy 
Gun &>0 U L/«(yui) 6^(i ] p<B«^«i» i g<9; emsi&Gi&nemi—eufraenn&uu 

^eaenQiueceorTLD a_«5)L_ttJew«u/T@u). 

(eHem® - ci3il©|py» §$(njLorr<k. Gu)OTOTHfl«(J«/TfflfnT - Ctaesr 
*j)LD«niu« Qanemi—aifr; G&eufraen.) 

gjjjluq: L3«iir«J(5tJ0 aemasrflenuju u««ii 85 £§)eb ssewrssufl 
13 SWsr l2otj G&frggiu utsf. #jj/<s Q«n"srr«. 

— QniuiuiriyL« 
amiaib s-tfiipadBcnraar 6naaQaircnr(®) «S)U)rfl«)«»)su@u» 
cuius ^|cniriufpu9iT tuiriL®iu<Ba. 

Q/5«i!/iiSa) Gg,mun}gji §,uQun j£l&es>etTff 9\r5gi&imtD <3tCtu 
«cnsff« GlafTCirar© Ounrflso ffQiuiLl- cuimaGg&gg] ^ur& 
miemi—tu 8-uSletnp euemg&g enm. 

(&mi&LD - $uGlun-r$; ^mfr - Gurr/r; ^esMjtuesr - ^nam; 

g)ffj/^lu5)s») o-aiai 's\^ms>u L^rnema' sT«w@yiio Qsrri—Grj- 
$($£,66)3, euLpa;aiU> «T65rgpii @!53/Tg£!a(9j •-T(LgeumiJn(S)U>. (ipasr 
sums '*»«' exeir/jsur ueiei/ii uiijemlGS)sv&en . ('eutfia&u.' st smugs, 

0*iu«>GuiT«)^fr«Brfr«# Q&tiieugi.) 

^0Aena «utp«<Ka> cy>su(y>ti> tLemrrtqio 

QpjbgilLjQurQrDgi. 

Qff(E/@/5<suu«B)L_GujiT«r G^«uif euir^x. m « ! -" qMft - ®fc5irme> u>sofrgrreSI eurTy>$gi cjpg, g)^ Q^/hnSl* &m u 
anuu unis)-3i Q&ttlLQll «m«. ^ 

(mua *-£&&«& - *Qam&&bB&, e^ a ^en m ec . Q#A 

<g/5#fT*«7,g/ «m«#«Mr euim6S)U)es)iLiL] untsj.iu rmeo. ^ ■-■■ 

159 — 8fl«wn_60irCu)6Br 

cnuaCairar ©lisun^l oiit[£Istoti 9jBj£la>ea@u> 
cnssCairarrir <9)fDL|^uy,iij aoa. 

Qutrjbj&uuB&to &QpA*$a>&s m**Q*tTsuri_tu/T* m „8£j 
*sm«rQjuisi)SD/TiJQ ss^L—iussie^n^LL. 

swLDeMua Q&nemL-eurr; G^suri-<g56n._) 

73 g)«r l2«ot Geir&giu uu/-&g]a QarraTG. 

anuau a.i%*SB>«n>r«Br 6a««ClairOTijr((5i) ^inrflsbsnajiaih 
cuius ^60)iriugiiuSlir suiriL(glriu«s> a . 

g)je$>i—UJ s-ui'emrr aisvggg on«. *"* r_ <=" ■^y* 

gfrgsmreo Ai$tu<Sttt®tti .) ** y,.(2)!B&Gs>u> 

@&@u2& terror <#jbusu y «/*»«• sr^gyd, Q*nL-Gtr 

^f"" ?4P**"> ^g}/U> g^^g «&£££„#£, ^. 

eSt-iriLeo aent-uiSuLuum. • umasiV «-,*,,, fL?T ^'.' 

QeajeoQuireopiTnrTTxtaeSeu&T """& «*«»«»** 

G}(rr,a>es>& euLp&aiA ^peo(Lpix jtitttjrttjft 

(LPjbgyuQujbpgj. 

Qi&iEKgfP&uuemt-Giunesr Seeing eurrfc*. ffieULDUJlil QffiBi@ji^ir ilaraiflrjiiffiffiy) 'i3aiesieaff,^,i£iyf' eresrug] $i£iLfi<k «uip/B/@ii> &)jj)j£\®)& 
£\iLHBi&eniT*B\uj Q^/TsArsp/r jbjDn gu euem&u iSlrrupgikgn^sn 
$&W1* ®jgl @n& eu$u®LO QpiueurbaGmeniuneugi], sninurre\> 
unp-ntLL-LiuQiLO ^rr&fi&etr, eu en en scam, QunlGiunfr&emefi 
tuneugi (&)ip^es>a,ujrra, emevggjg, gin ^eisiu GisuenluuQibiT try 
uggiuuQeuiki&enleti, ^HQ] ^^tiiliueSlQ^^^^^nec unL-uu®engi ®lgj <%,6biiu irp Hilar 6s>sng&L£lj£ , Quemunp i$ais®en& 
$i£l$ sim ®j[f£bsrQ euenauuQ.Lb. u &3 )i uu(rf ) isi}WJ9>Gn~lso (tp#$ 
CT(yi utgaimiaen $<if,uiTtb tflenenen ^iBiBq^a.QLO Qua centra 
6U(if)Lii. ®£n$ opi'siny ucgeiiffugiaT ^smrurrnj iSarssiefis^LSiSldo 
SitbrfilO), §lT)]uss>{D, Si^mfiAu uinjeMmiaeanaeifUi, Qu^Turrri) 
iSaitnaig, giUifilec ^Lbumeansr, t$rjm—<k>, esasiti u^eumiA-arrra 

QuTTgjeurrau u) en eaen ggUilifi ^/7£U spi^enrnS^i urri—uuQi 
fiGeo «i/Lp«@. ^ffsirrso GiffiBifgjijgrr L$&smm &>s,liJ Lpn Sou 
®,J5ntfI&i Q&iE](§j5ajaj .jwx6vfr&ai uswt i-figi uAiemuiuSeo 
uni—uuiLQ.aiGngi- @/5j5;7a8a> &sv u^suffi/asr/iAi uni—sa&ar 
u £>§?i &>(&)& tgenjDisgiLD &.enenssi, um—Si$,&T ^£JbQjDiT{i$iL4LiT& 
^emLD^^; ajbGurrrratg, Qlivup ^(jcusw ^@tb. 

Glf—14 m 114 (2ff(5i(g^rT L9rrujjifip §>ipL-(B 

&rruu 

unirgBjS©* sir^rflreaiir oJir(y)<E&GI*iM (grc^iiriflwffu 
uargpiibiSdr ttoerr aj^ifilsDipu uiri_Cai — lflOTroflnr 

a(psSIQsD6h{D6sr QffOT6rfl«>aiuu6Jr airosr. 

QurrtfluuGinrr: 

a.&>a^& ermgyus $es>ecGiujbg)} «i«r0/JD ,j/£pSiu 

£}u i3eit6s>ea ib&L&ip gnemsv g) & «i_{y,2)/ g)«>«/ru>«> Uflrt*. 
Qpil&ppQurTiyL-Gi, Gm&uiGun6isitD^!53>™eo «-sm/_iu &UW 

Qu($u>trmgj QunasGurrw §>af)eS*8ie*iJD £&«%*aSift «"* 
pemeoemtu «neus,aj eusm tbHQfaascQ pest . 

(ueaesypeo - u&y>g,ei>; l£i&s - itiesimeo. «^oog/ «^,(g Ql/uj 

I. &rruuu u^euiD. 
orfrfiiu ^unrso Qpjbamtu Gpeunaenen euemriu® Geuem®aJ& 

101 ?ir<«u>ai Q^aJBTif-flBiru uirsoir^l iSjflafl© 
GffUffUJ 6ur^jSl6irifil«)ff<!iu 

firQup su«irrra©(ij>£«>>cop t prrCise] uffsesu uarBgi^inu u>iro>60L|«»s*r 

«$$ara (oairsfflsgirop ^(juxocoa dQifluSffljusrir 

ff«(TlDir flD60£)gj|j£luuiribj 

CjivCiDO] $(n,<a!$ «r«ihuir «£&ajst>jD 
C^afflair uiru^lqtnimuiTar 

jjirafil if)iuiT«6Tr$ii>am>«, 

srirGice] 6»a$$60 0^15$$ ^jliuiraaDfra , 
sre^Cai af)«n , gji«i»ann'QJCB>(ra, 
samurai Q«mi@n^ (ipjBfifiliDir 6BITj5$Iot« 

a it ^ guru &$$(£, sir Qa\. j 

Qunifiuuestrj : 

QtyGeuaihuu G)/_/(/5LDfTgys5)/D«uj5/ii, Ggi aetr Qlht($jb$ 
^©Sleiffff) ^iLparresr eSf&aesten a.6S)i_uj^jLD/r«w &rT&&lu>rr pap £ 

$SC «J/T(Z£li> «fTLD/rtl^UJlJDS5)tD(iS@!/S5)l_UJ ffftj/j.g ^(TlDCTljJLDSU/V 

OurrOTff) ^)0«u/^.(iSsuss5r7^5 6)6uii>LSa) jf)®/^ &)$rt5liu rseuiLasrf 
«aff)fl9($0g/ GgrrearSloj dfrrgpLD s.emi—uj&]frai^i^, Q\A&£& 
GurresT/pi ueom&QSgrTUieti aiyji&r&ija emaaemar H-om-iutoirrrrAip 
giiurraii Qeiiiusufr&^Lb, a/BgGeutGy&fgp ^ansmedrrrts, ^su® 

G)ff/EJ@^n-,KsiDiff jsrTefTG^rrgtiix arruutrjbri)) .giQtjGtrSl&iuiLiuiuisi-, 
&lg)uu.i£l&9i Qg&flrsg^emetiamsn «-C5)t_iu urrjb&i—eSleo urnhuu 
u®&es>&u3eti gju3mjD(irjerfl, uglmnesrtsj s.eva,isi^etneniqiji %u 
qi—ssr «n-«@iJD a^CSuj^ r£ljD(Lpiii)u.uj6U(^ui, u&ltu §jen§iu>n ens* 

Qurrjb$ euassrmj^GevrnniTa. 

^K&gfjQ&rr tbQurTQjjeiT . 

GeL-fiumib - ^fgiG&t—asrnSuLi urrLnquuQaena; (y>S)«^ 

116 Q<niu(a ) rb&rT i3pui5&$ grjiLQi S(thLD9,«n ' ,=9f<suri Qictec Lnihiesis,' GresiuuQ&in rorrar. ^cuor 

102 oiif.Q«iT6Bijri_ Qflj<iiB:««Dj5 iLiswflrepCatr i^r^tatr 
lorri—LDir crfl<oa#lipisjs 
oinrir(5«n 0sbfneO9 rfl^iiiuijr u>air?$su 
suarsirmsOjS, Qj56ir(SF.:5jDSB>6iJS, 

«ia. Glair 6vsri_ QaiT6iT«i»p3iiJre j5irir(ipiy.Li upuxassrs, 

ft ID 60 IX 80 (riy-#laiUU« 

«OTtaff65)u isusurifil© <flaj»;rifil is«ffi>ru<B)«n« 
ffi«m:(g,6rflir i06irp QpiTQgsuinbi 

,9|ip.Q«iT6wn_ Oore^iflipa aaS^iirffiHr sairiuenir, 

.SldiaijSir sw^Glffniriwr ^irsmibiBeb (gihGlurfliu 
.SKjOT^iwig tfli56i»aiCiun p «B>5 , {s, 

§liy.Clasir«fB7U L^aipiri(56^ Oa=iii(gi5^ rfp-sfcirff, 
SriflcmarcT (j-iriU6OTiiiraisi»iD{5 

(S£IT6l»SU>u9 (tSOtfillbL. U)ITly.«lJ(|5 SIS^CaJOT 

«l<B6wr6ii6iBixa airaa QsuslrSiD. 2 

QurTLpiut-i<ss>!J : 

Qff mai£l&uurTi—scaes>w & &u>gii Q#e06ULDrT3,& Qa,rT6ihr®.eun-(LpL» 
««fi(ff5(Td6(S5<»@ 4T/B/5iT®ii) a.^<afiGlffiuu«u(T«(a5ib, .giJDwniD 

Qu/Tsirgjjii QufT©®^ euipisi^eajD &&&$**&$& <*m& Glff/E/^^^rT iS&Tfs>ai$£i£lyD 117 a>nuun jb$ ^(jOTQaiuiuCSftjerarif , ^esrgj ^ssiLStpg Qeutmoi-emp 
np&eSluJeiJjbjDrr®) <5/£Pg GlffiLiujuuLLi— u&,i em ld &es>eff ^essn 
&Q>mn3,&G\&n*mt— tz-iunisg, Q>3> it-jijmss,^ff)LD, turn— iDiTSrflswss 
aigjii j£les)tDiJjgi euetiLLQurr(fT,!5G)iuj ^iscemevff gippetouuSev 
e-eiren w^rrQ^e^^ih, evemrjuJtTff,! ^(jsr/Glurrt^lu^ii «j«T7«j(SurT(3U> 
Qg,of}jS& ffl«ufToTjr/5^4 G^swtuj a.d7OT«J(!5iJD, ihssbtld ii)@/5^ 
G)«n - 6Jr«) i fDxn-s«)W*3)aj ^s.Traf)^^6u0Lti, Glurrrb&enuiuleo gm£ie$)j 
LDOifr Gurrmr) ^(/jsui^aot ffl«j«@jiuif # ^(j/st—swii Q#«u 
£5)OT , ( flS«u(2>u>, 9levmnrLBiULL6S)Uiujnn &&£, gtenJixrtoityLbn&uj 
j£L-!jiT&uQu(!f)LDnG!f)<sw& «sMr@srfl£r<s &,smQ [gliiagu Qprr(i£ 
QsunLDirs. 

103 lfliaisj) «u«Q«ir6Jr«»jp giu>6nu&. afilarib^ip® 
«9iflqnrjb ©ipsfliD^liuib 
SutqSair is.q'liu trirutrfmcsr, glcnjpiusuoDCir, 
SGUflDcirQajsir jSt^adiircosrcBtiT^, 

jSSSjBQi i£la«e-«n: «srir(ip6»)«0^ jfl^iD^a] 
ffiuarrsDtvr, < 9|6inn'cinirn'iDiins0ff 
ffibqansij «9iiy. « « u) 60 ib isibiSlreib iSlg^lOTib 
^iry>«HQ«i7© yjiy-uSlsbsiDSuuuiribj 

a-Ajifl® emrgjiiis oi 6b so a so 6Bi ClsusirjgsuaDQ', 
s-6tsrtB>u)Qrc|jS) suanrsiDuiioirpir 
a_OT6irii) usmu^^GJOTrr, 6T6tr6irirui6b 6U6iT6ir60if. 

^sasnssru Qjiiri^lioir^iir iD^svrirQfiu gis^iir^soiD 
@so@QiDsJr iSsn » t-6f>i_iu 
6T|^6bQaiTsnrL. Qff(6Jffiuso/T, dtrnir (ririuswr6»ff 

i»snr(5MriL ^^^©otGoj. J 118 

Qutr^fiuLfatj: <2*i6i<i£0#fr iSrrujB&0 JPjtl.® G),r&@/B£/r i3arat>ar£$L£ljp 119 «r«b@/Lb G)«n"^.iL/«jem«Br stjfl$£euiTe,t$t$ib, &-smes>u> Qjsj&aSeo 
@K3!5£1&> sueherrei) gfuetoLnuSieSlQisgiLD trrargyLb LCrrpn^ i&artit 
«.«ni_ju«j/T«(«5a), *rn>$ jjj 1 «*£,#£) jl/lo ^eosvmnsn QuQ^tuarer 
ewiffliu Jj)«u>ff)«j gp/ «n Lii ^l(5«uuj-*emsrr r&ntinGgiTipiLb unu^tli 
U{r«/£j«jn#(«5£i), *@ldlj Gurrmto Qerfluj Q&rrjtaevenu Guar 
Sties JD j/tpS)uJ G)u<w<9;(ar5ffi@ £g)«ruiL ,5(5*1) tosifLO^wwBril 
GufrsSr^simajsrjti), «i9«ff/sj@S)eiirjD Qld*csSIuj tlen&tLji—sir «J/J£>@ 
QujbjQi e3«nrki£l£&iiD!5 1 !,Geiijr)j$ fi-emi_iLi«jri sh^lc <q£hu eSpar, 
tsrrgmiuemeiii (Lpg>eSluj Q&ih(g ) rib3 l p>&fz>»>to}n f>e®ai A &mjurrji)jfl 
j/(5«rL/(f)«u i g r /D«n'«. iBifgps, G&ffntir a_6mi_iu GUfrdrsiniDi 

jSjrrSluj arEiemaimuiiLjU) L$GS)jr)&&fij§d!jcB)fi>TiL]LCi &i^rr(ifiULu3do 
$ifl&,g]CiTeiT6v(rf)LC, Lceii ld 9,sis)sst &$ $>& GifbjbS&aem A-6otl_.il/ 

eUQJjLO CoLDSHfTiSBr 3 ) €Ug,l!£ t fS)&5T3 : Q&UJg a_«»l 6TOI /T(ZpSin«0UJU)SB)LO 

^nii:svir[a,es>en lEi3,iojlb e3i(jf)U:i3i, rbneuGgrrnjiU) eusmmj&ii, goneo 
(3 ld ff) 3) a it 6T7 (5 6u rr 1-0 it *> . 

^KfyfQQ&n jb Glun~(tT)£{T : 

Gn-iilsffLQ - Slj)«V«UiL . g, Z£ i,Tj! LC Sj) UJ Lb - L±G$) V&33- $$^rSS5t . 

104 gjiiLjsDii urJiQjDiri^js g|il«<f*wr -tiirgflbor 

«3>iri>$F *rnp5^5)rft mrr$p QsuerFtiSICGO 
<__,«irni{j #g$!«>ij- Qsl(u> 

jSii>uifl(gi_ ,§ij51ftiCT)i_UJnr {gl^ujfinr ClfftijiuGffib 
j5rr_i«_nr£ C«rruSla3L)tt« 

j_afls«i_6_| «D«ruuswfl(g&jrni>i Qojjii/SCffn- Q«iu@n^<t)Q'. 
GmeiiSI® «-.(5$m>i_-j «_Vrr# diflumtr. 
CsuaraDSRUJ suiy-cuirsircBQ-, 

■uulann- jsiiuQiDsw iOotid^ot jgliLuramf , 
reCc»jflf r i_£aa oji.$ 
■ri_j6liu C«jc3eou aBgniSi offlsonuairp 
BibCiOir.a maraarrsaCcij. 

QurrifluL-itnrr : 

G«n"o^s^i_«r<RxifuJ Qu^Lbustoaturra «i/5£ QijuffLDt 
Jilfl&St Qeujbt$ Glut) pen trgngnju), QurrciffjBgiSlaif!) u&utLi—iii 
metooiu Quiriirti effrrgglsc §lfDij)g€uiT3i(snjLh, LD«riD^gi/a©ansinjr 
mnsm JtLp&liu wif euu> G)*n-«sJri_«un'«(S5Lb, ^locdld ^ib J 
«*fcs)i_«««uu)n'* info euft g.'^&rgjU utbgn&G&ni—rr* ^)o^J/ *-/« 

£lu<3arTtbjpiLDrT£] S-s'asrreurr&^LL, e-WaGui $<ns)6tiLf>rrt&swK£HiJi 
$ntn O^rrsirsw Q^fTiffna 1 ir>n jb&iujSiiurrs, pstisoeufr ai^mn &uu 
Q^tooij^lj Qu-fi^a^ai).!)* ems, h(jf,&j Qsiuuj Gmjemuf., &«&&} 

^smffemiu g)t^4^/. U5"-3TLb (tpa,siffluj ^jsg* arreswim^snrTiso 
oJO'i* ^J'-n'iJ umT,)3&)efr ^t_a£)# *a^ &q£i,§!i, &£,$ gitfliuiij 
gjmnja.esiOT.i ai-pgi 3;$,$ giifltun ggwnStu utrQ«y«fis»)ii 

^6ingaiSgarj51 tt%$^@iii QL0iufL/.nnjtsvCTt_(L/6ijrT*sff §1 #_«tsit 
icrr£Uu «/iio«»o-»G«n-(tS«a^ @*@^^p/t-«*, ^(gmasir sul^ulLl. 
*LoeDjrei>iou3n-Sliu ^©sun-^nu L^wG^nuSsSs^ih eSlxr tin® £)£;*) 
QLiupjr) aisijsnrrSluj guurT3>tjn.?e5>p aismw^Gainunra. 

SK$t<?!}Gi3rTtbQufT(Tf)eiT: SfyjKffigfSfftc; Gl^fTtf iuucs)«i; eu^LeufraifT - -^iLp^smL^ujeufr; fsGrr^^iij-rr 120 Q&i&Kgjs&iT ulrjunjgjp §$rjtL(j} QMBpLCQaj @u)rfl«ej iBiTifliB anriLAutir 

iDimgiflDg - «S(pujsgi reiTgajfl© fiflsB«riuiri_a) 
ujrfljpQffcraffi 6nirLiu6siif)@sun'U); 

e_tn>tsnTisg]&OT>rr aorcrCi— irira<t>6ir, 
«jiy.iuir ©ibmroSI is@sou i%£(ru<B>(r < 

fiSCBVlD^O] ClffIbl«L_lb UOTlfliqib L)IUITffSD6C>ir, QuiTLfilULfsmrr : 

Qff&ieSliu 3,i£i$s6 B-enen, e-emrjGiun® QurTcgtsffiiu £j)eosS) 
luiaaesieniLjUs, ^teuti)$rb(§ euemrjtuetojr) •Sn.gau) £g)60«««rani/ 
&,tt)sniLfu> isesrrDn&ei Stgitryemn n>gi ^nftisuaetflsisr asmrjvDOJa 
&cmi—*uh&>tstf)L£i, eSlenpjsgl Qeeospifzleiscrn (gjGdesirj&maii; 
G^ujjfiltBg) G\9S$i#0yeu$«) ummL-euQ^eiT ^jfr fo-esr^jaStan^iTUJ 
jS^ecemssr u GunvarD 4<ȣ/? s-emL-iue^iT&.ier^LD, &.tufr fag JitfUJ 

umesieti ^esdtliLjtb w6®eoQunm ir)Q&>ne{T&.e®en s-ssiL^iueurr artist, 

QpgeSliufraierpLCi, eSpprrpmuessriT&eiT eresruuQ&ieN tDvu($LQnssr 
G)ff/5J@ffi^,S &>e$)S£cun3i«S)9nSi &rTuurrjtjSiLi(rfi«fr GevstsruL, 
^estecsL-ec q^ipps, yayeua s,$ssrfr LDJglpgiu Gurr pjosqCa 
eimG6)]ei)&)e£]efTerT Ggeufi&err urrrjTTL.iq.Li Gun ropeyis, £)ey/5£ 
3,rru>eis)rj LoedrrGurre^Lb urr s,mia,en Gmsyu, Sle^A^wrr qi jsi—esr 
mnQtSlekjoeu^Ct, LoemscLo&enn&luj urrrrsu&jl, t£<stsrmL&, a/T6rf? 
sresig)! uecGevg)! QumfrQugyLC ff&Q.Gmiuu ura&\eo «_«mi_«u 
«j(5/i, ^LpSliu lAgiemrj rsarj i,^iei> ^ignt^^^rsnesr^ ^ic^eSlestat 
lurri—eeaesiai lq&Ilqjssji GlffiiJgiCiiQLDn&iuj Q&n&apngu 
QurgLorremaru uesdlGainu>nm. Q&rb<s,nj$n L3enestar8>$L§ip 111 f£i6®rr - ^emec; '^Il£i^i gtgst pisLff,^' sr&sr g&(5 QfftTto 
«u(/5«S)(ffi(»; Gffcssi^iDrsn GunsvuetigiitS^eyenen G^eufrs6rr; eumrj - 
wesieo; Lorrgrij&l - &neifl; iSirj^rrufr - u&i£ &.es)L-VJStifri 
HOJrr&eon - utu^i&etifr - *gj&si ll> - ^len&iun&ig,], ixesieo; Lbmec 
Gunebrtr) Gff,rretTff>e$)en &6mi—iU6iifr. 

G$(jf,GeD&.LLu pa s,rr 

106 (Lpg><9a@ ofiljjffBgjff, Clff(Lgiuas(i56»«iBr aiararmeo, 
(ipy}iii@«Fiii (Sffiregng^aiOT 
(ipOT«irCliDir(i5 aiT6Djs j5«S)i5$i_[r iSlesrpS^irnr 
(LpjSebojcnara, mifi&somenii, 

ujBjfli® c£)$$ir6tr airu>iril#l ,5|u>«>idb_«>u> 

uptcCsvr aibureir j&OTTj5«ra»65T;|«£l«>g'iDS0iTL] 
uir^ibnirib .singasSluuirib; 

$$^)a@ 6Diro]u>ifl6b aiiraana (gunrGaidr 

j|iriD6Bq-jB ^irsirir<nCtrtr(®) 

OTjg^la® (£5«i!ri_ir«0r uir60fr(ip6Bfl Gsuirir^cnu) 
@(T«MLi« gjiibgij£la@ii 
gl6jfliuLjaip Cffir<Q6Brjp Qffiii@rejs (ipjEsfliunradr 

CT&CSfiOir«D(r ufibaaaaSoj. 5 

QuntfiuL/s^rj : 

$rreSl& Q&eoey&ljr) ixuSemen eim&ewruins; sssiL-iu (ipa^a 
Ssu^5<k@^ $Lbi3tun&enna eSiea lai^Sisisi jd eSrjeun@ (Lp&eStu 
£g)6U.s<9S^,g/ e^essu^6aui6S)!jiLjLD. ^0LDfr»i), LirjLLm, «^si^i_rj«A 
««r, «Ttl®^),»@iJ ur. eu«(t<a6w, ^^^ (Lperfleufr &ea (y)^eSa» m Q*tb<§jb$fr l2ctu/b$£ ^Ip-il® ajrrar q««m^p a-em—iu QfmiQJbp (ip^eSlaJti ««r eror QnjaupCl 
u®&laBjD «T«b3«un r CT)jru7ii> g> n u u n jb Jf($(S5«w£j& 
bits, Qmnaresr e3@Gujb$n)(S eSigb&idi B-enentu($Lb, *_«W« 
m-uSfr&afli—pgiia styemsssr bssil-iu euenensorrs; efilair6i(§ueu(§La, 
(jpewClswrrcg arreogSjia) fpeSI&Slik p untQ3 3esisisfluJLb eratp 
fmi&les>evr& 8,ftf£9, $'jf)LDrTai>,G?i(njfiiui.aai>en $ Q tf,u)-UJ $iliit $eun & 
Gc/(5(5«uui Qanressrt— (Lpganv^LC, (QsontLj^gsmsia ajr^^CJso 
^rfl^aiw(5iJD, *_»ua a-u3frs,srr (^smfieussfli—us uA$i Q&iutLiiArrgi 

yitBI&Q&ILlgl &tTL-iq-UJ(IT)SrfluJ <S/TL0TL-£)uJLbsS)U)Sl»Uj4> 3,U> £j) — LI 

urra^^em eresrrpiLD Qsinsssrisf.(t^uusM(r^iDnSiiu ^(j (jtusuJouu 
Q&nq£Swnuin s,. 

eSlemp - «urT3 : ss)ssr; 0,n u> an rf&asm smear - $ @ u> rr eti; 
g,n inest ts u(Su it 3>ssr - l$)jj-ld»w; gTLHsinrrgsrrstrrTaiit - jj«ju_ 

107 ^trsnr reireiryiattr unTffiaisw Jgjs an ff& Cairn* 
GeuilsnasflDiLisj ^^surr^aeBaiusir, 
4Hjfl indaa-ijir un-augy iDjjij${S«wrrira(<5) arrirswr asrr rfluj r&iTairua «a ; s1jb>jfffr 

sirQaiguui mrraiij. lorra^ugj aff^sff 

y,(Tflnsr u>ir^Lptt>-» unrarigl-j rflsaCaj 

^C®ifiT«) oitnnriiJinltjLfiwriTn', 
Currsaib ^-fliij jgrrOTa_j) ugg^laSsinr 

^trvcnO SuQioiriii mnrrurYajB ^^^IGsiTirir, 
^0"ji)@[bd) ,j»|jDiBai QffiirHrCajirfr, 
air^arr «ir6sarQi6sr iDirtriSla»i_« (&jsj£u<Suirir 
arragsJ triraarraaCaj. 3X9 

• QurriflLiLjetirr : QfAidgjB&rr i3ara>m£ &lQj£ ^lipStiu fiSieoaemar b-sb>l-.uj lcess-M «9(T-)LJ/_;u) G)«/r«r(a--.ii 
Uif. mtuaaigetop&QjrtuiLiLC) Q^iuscaetiaitLsmi—iueurrgitei^Lb, Quhlj 
JUjSleurrGtiiu (ejiTesru) e3><Keij(7->,g r B(gu Siun(tr ) $3 ) U)iTef[ 

jpTujes>LcnurTesrfi]fr&tsf!)LC>, geceo ^UD* Qftuetiststnara; 6bj-« 
Q«n r «Brz_«j/t<»(5ir5u>, ^rr^^fr^i/cnnr Qtsnffiewir)! L0irrri3eo 
(§&$u Gurrfr Q&iLig, eusSleirna *-«iU-ttJ ^jftafS-jLO-rSltL/ 

CJ«y^5(y)^«j«uii5r,Ti55r jjl jru) 3 £«j«7, ^(-/jinn-si) ^SlGiurnflsir 
«3 o u u ^ «) « $es>£)Geu tbtpiueuignjLD, (Lpgtjb&i—eyennsa 
u>C3«««ijj7gjjs5)(_uj Js)(5«i is}. g,3)tTLiies>ri assist! $ gLugj t^enen g$$&» 
QxrrsmQietTsiT ^LSf-iusunaai gi &.en6nJi3,i^^^iA3,efr Qunumrrnu 
^psm <3/(2)(55)6rr_s<5(5LJ6U(S5ii, ti-GVa^tgiiti psm—QunjiLb ST<Xi0rr& 
Qfiuec3;(Sf$3i(§LC> anrresiUDiTtheijUi ^<# Q,yuJsbffiar/T«siy(i f «rr if) iu 
uVr<MSfj*J s-errsTT ^swsDsurrrrSliiJ ^(jOsi/iSiiijii Qu^uuTssfl^r 
$ji— uu 3,3,3) fgtsc 3 rriL 3)S)(tt) usu^u-, (S^rTiSiScQufTekjpi $!fi<>6 

c^S)uj 8>mAntL9\uJLLGmiMJrTGS)rrili Qun$)0$ gi^ujutttbrrff,. 

eSi3,i-33,3,{j tBitnitntft 

108 ^Clc«4 repsuii L|CT)s«ris^(Sarr iuru 
L|iriT4a5«flir a(5urrsosBS»rili, 
Quir65T6BisiBCTTU Qu(rar6ii6UOT (y)fririfl^l(j5 LC^aoRssTU, 124 Qff&(g/5^(T i3rTUj5j$£ fgtpiL® 

air&ooj Cffflwriri_nr Q$ir(igQaiuai (ipiiiiiia* 

«lfl(ip««B6W, U)«»JD(ip|piU@li) 
Sff^lUlb U$l«flai_ ffaaijaSl BTttJaOTT 

amsouir ^ligijSuuirii) 

gi(5ib$9{5 asuLbGlffiiioDaiuird) 
aireacjofl sraifourr uiraibGlair ®aal«DrjD 
«jfl)65l«3>|iS) (ririfl@ujifl 

CaGinsij uiTgji«Ki_iu airiBinL^l uirajs 
jfl(5fffl60ib uj£)g!ij£la(a.ib 
Qffai(§iianr iSlsir£8>fiir$ «i£l[paaaSI $o>|paajg 
$«rn>$«nib airjga^orCaj. 8 GgeisrQurTQfijijGduJ Q&nensmjD L&(Tss>eoiuss$ip(B ffi—rr(ipuf. 
iLfftoL-iusussyLD &j!if}L-irriki&&nin ^1$ J££6uev)]i£in@ni £)euQu(/5ii>rrear 
g>eir ^i(it)L03i^iLb, QarresiGurrm/D jiljodpe^i—tueij^tiih, ^)0tc«tl 
(g/JD, (Lpu&sr ermejpiLb ^&rj6S)j>i ^jfl $a,es> la turret) (Lprjrrrf) trend 
uQib GjttyLDrr ju/«@(i ^/juDoagiyii, s^turrff^liuestt—tu euein£>aa 
arki&rr Q&ifiluSlesr ,©(51.0,3 gyii, &ji)Ligi&(2&rr6$)eti Qurr(if)^$liLt 
eurTesusoapgeuiT ejfmihj;ff)£ls5rjr) j!£tueiig,f£6isies)LD QurT(j^^)tu 
«6Br6ifrLOd5/JD aGurretiLDgu: 3 srr,y initio ersirgyzi) (LpibLDgiBiStCSten 
lusni^tu lunesissfialsw (Lp&,(Lf>es>L-iueugnLCt t (Siusj.'s/iasiT gpeSlaSldir p 
&&&liuu)U&}lu5issr £sozS',$mug>gs)ii£> ^&\tu eSl a l_ «y « « £T 
eBjBmugi0S)S!sr,^ieu^isinL.uj <st westrr wson Gurresr JD J§)(5«Jif «<5»«ff 
jfilaasisrJBgi, iDnix>rj$s®ff,u QumgrhSli epQ&issrn) s,LDesiuuJirn)0eg 
S6s>rju3esflic a_i_<a) ^c-nsffaa.s .gttJiii Qptbg &rrrj6m$grTeB 
QeuaflauiL® ^i($errQffiu g ^(^QajmLCtuu Qu(^Lt>rr ejpjss>L-iU 
Qli—uurr&Co LSlfliurr $($&£\m (D l£i&,& ^Lprgssii—tu sieajpiLO 
a>eae$ $ gesresiLD fefaan s, Jhm&nL-'s\ivib6m&, &,«% $)(5«ui$-<se7fle) 
,#csi$0£ ff)iu/iLS6i5)(5^^/ ffisfgliu rBeuLDessflsafleSlQijisgi (S$rTesr$tu 
Q&ibi(§jb$$ &sneosuft&eM£$i QiiujbjpjLb i3enes)en&g>L£!j£> fiftf* Q&miQpgn iSeitemen pgLBlip 125 

ffljD&l&LDrTJQli-D, £i6i]fr &es>err j5nenG§>ng)iu> arr^^a^at Qsditu 
iDrrjr)}LC> Qeuemuf.^ gi&!iuGurTLDrr& 

<gi($fff)QffrTjb QurrQ/eiT : 

!5tr)6ULL - Ggssr; LjpiTibg&esr - Ljrj^H^^ff.eii - (LpiliLjrjmiaesien 
<2i$?>g> &6uQu(jT)Lt>rTeisr; qrii&LL - aiuiTj^; ,»ifl - tunesiesi; eustsSl 109 Qff(gff«»i_u uq-iDgpii a^sir^iraTLb ^KjOTOffiqii) 

Cffsutb usiroiaff Qa=(L§ih]a(iF|S»«ror cutirsrrflDsDg) 
Qaiusuiuir «naiaa<r«a>6OT 

«9Kgji&aa @jD«u6rr6ifl iuib«»mu:«wr surrsrrcnar, 
.S|©{Ba*fl>nr Qsusor/D@««»OT P 
j^jSICoj &ir«s>suiL|iJ) ^«BjDQ«n-firari_ ffpoJwirjBfaj,) 

Li^ssusnr OTr&isifi!(5g] L|s61aQaiTiy. icsoirifliqib 
uirirL|aip Gsuurou^js 
uiraaliusib U6k«nrojirj£, Caa@^ljD«) gSq , skq , li, 
Li^miuflDa luairiruibjacpib 

«(gffu:60nr Ssupguib a6Btrr«jr6iraS«Br reiri_(5ii 
aflmr(S\Offi[T6MT i_[Ti_Qireff| 

QunifluLiemrj : 

i3rj6meuS)l£>.Gsr Qurr^es-.ena &n.rfiiu(ji)etf,uj v-.ev^n mfs^ptT gem 
eresiu L-i&guuQueuevuLb.Gffeujb Qa,mq.es>LU S-iufrg^iu a^enesisr 
AieneneirrsieqLD, Q^iueuiuneiDswestiu mempgi *f£tlS) Q&iuueuesrrr 
aayiJD ^jtfiSiu Gbsd QunesfD <§JDu Quememnesr ajerreitluJumDiD 128 Qr&itgfjb&fr i3pur5$$ $rjL-@ uSrir ^ijfiSiiu ««rar«j««rn'««ViJD A-ewerrftygp/ii), uestaQarrs&rf^' 
GurrftGlffihg (s^rjm (LpgeSiutuftaemen QeujbnSIQ&rremi—fiJfiDJLD* 

errcuemu Quniuen&uS'iSC G^rresrj&iuQfierfluj ^^(jpaeuspuirrlSto-' 
(jp0<ai!/GliJ(5LDfT6B)issr, ggjbgl ^Iffjii) QurTQ^^^iu Gl«u < rb < a?ff 
Giarri^-eisiUJiqLo, ^etni—tunena Qarruj-iurrSliu L^eSlaQarrq-eDiutLjii), 
'iDeorrtfl' er«rgp/u> ues)n)(e^rr ^^u-iLn)6s>iuiLfLL> e-eoa&Ggrrit 
LfaagLbiT gyeto&a Q&rreitriq-fnjUueiift aisfyin, G),y«.'«iiu> *L«M_iu«jfi" 

^)0LDrr6>) (ysgeSlGiurtft aarar® qarjgiDrrrru Qu^esttn e-em—iustifr 
aifflj/i, .^Sliu 0,&&iuuG>iidiei) Gpn&rtffl 6uenftSiesrrr)63u'iiiGlurT(i^^. 

u&nensi- Qu^miQihrnsj-; «9/zi*<szJo - ^jpSliu Slsrfl; CS«u^rr - 

(fpuLi^g! (Lp&G&rTUf. Ggtuft 

110 pirpfnfl u^laaCcu (y>uuj6$ (T6TOn_jDii> 
«Facos.uSl (j5Lb^«D(p««ff 

#<ratfl uftuirpifl, aajiDirifl, inaioirifl, 

Q9U)«s>iDiqi_ SsuifiuAg] y,ifi$tw<vr ^ 55811) irfr 
Clffttigre^ (BtruLitraa; 

•rnr<t>anu j£l(5<2LD«fl iDiriuiraS (SiBir^gjiib 
a.<gffir ffOT«ai_6^(g5ii) (iparif)^ <0iuani6i>aiL|u> 
(Suirgiuiaiir (^ipajpu airi_a5lu9a) (y>uu£gi 
(ipaSairiy. GjBaiira<8jjjCu>. 127 10' QurrtfiilJLjenrx : 

«0^) jr>(Lpes)i—iu GtD«ii GurrepiLD ^iifi^tu Js)(vj(3LO«rf?«5>uJ 

LSpir>G^6i/gi/LD, lurremm (Lpa,(y:6S)i—Uj e8(TimLi&L]Qu(iT)LCirTgmLD, 

fT(igeij(njLD, qfij)6B)6B)<a geiiQg&im jd &&[$&, eurruSlttnsw a.6S>i—0J 
&cs>eoiL0,<gT,u>, Qff^a>rTuts)rr L£>eusf}eo aSif)j$Q,0i(g,LC> ^(^lush^ld, 

eurr6S)jev&lso eurripSlmn) Qpuupg) (Lp&G&n ls}. G^eufr^^m, 
^j,£liu ^esxsmenemrjiLfUi. 

Qj5eOGG)eu& Gianessr (J) yaj£i)£),a) S-enen ireceorr &-uSrf\esrmi3,ie(hUi 
gestipggjLj Qu(2,tg)iMLJii)-iLiiM, s-eo&eyenGenrriT lAJgiggiu 
Gurr jbg)iiAUU)-ii-iLD (tfiuu9,^irjemQ s,(i^LDiBJ3iesreniLjLo (§emjo 
e&eoeorTLD<x Qfftugi wen ft g, §101(53,, 9\jr,^s, &&a : 6Bisflr£$ u>nn 
iSemem- &-es>i—UJeuia^LL, Qaannrrifl, LC&LDrruS (LpgeSluj ^(§^ 
Gluujftaemen £-em—iueu(grf,L£irTesr s-uarG^eB a,<sm ^(jheuisf.a3i 
eosmlpp &iec&i3esr Lnetisfl&etfleSlQijpgi i>-(nj&3i3,rTemQGUjBgi, 

eun&emeti pnenQgng»Lb &rTuurTjbn5l uJ^i^eurrirrTa. prrifl - (ips^^etisaesieuu Quiuft; uGiurr^rjCo - jb&sc; 
GlfftutuQeeueurriu- LBL£i6m&&G)ffneo; (Lpsnifl- grn-DGnp-; Gu>ng)ib 

&rrtJL]t?JU(!26iiLC> (tfijbrfl firry. .128 2. QfmHfiestrrut-itiTfSJLD G) jra/@/5<g/T dienssien JbjfrLBy} 129 ^)«3^^)so ssnesrj^^ g,s$>svi£',L£;n pg] (Lpaib ^asi&iu *$j,®eug] 
Qffia&esirr srsmuuQiLL. 

lunQi^ea' oietitgiisi SngiGuit. 

Ill qiuai£l(g s^llcttib^I Cla(g^lCiuir \-.$,$ni(&, 
qnfloD^ff tflOTTihifDnjaau, 
^ajipa aliusuann® airGlCTrirajiii ali_, iSlrirp 
qoraflflrrjs gar«fl(tiuiTi_ff, 

ffttj^lsor© (^i^Liipfiar iLnrmir^fflr striri-^, 
^iuiiials5)L_a «6roi_rfliuiT@ipiru) 
atuasiQffiu «B)«reCli5fl!Jlp ClgsirQffiijCsuir GlictsJrarjs, 
aaflj&safl ai_iraaar QsijQgcir* 

^isiffiflwrairr sim«(S3«i>l. ^snsD6uir iquL|g^, 
^|iiqiuai Qttiri£jiqi£l6irCTiirir 
^|(g.?l(Ilujir i_ffi«ii)60 i£l(grfl£iuir u««ibjct)« 

Qeriuaiuebasir s>_<s sir «<#<#] u>i&icnaiL|fli)u) ajjugij-it! 
Qffdi&mtf ajrriy.iU(5<S6ir! 
Cff6ii60BJ Qarriy-iuirsirn-! <3>ii)afil@re ffiiuajirsrrrl 
ClffBi46tnr iuirijLUJ(5Cfflr. 

jS/srrisrjLD arril?).,) i_MD«toaJi« 3h.il *_ s; sot oSsufi).? Q<7fii)vUfii/ui,9is;@afin' {SlemjDisgieiraT 
rijri-eusrrti Qurr@jB$tu Guujeti&stf)e» Qeue^wGisiuiLjCa s-ipsufr&en 
r$emeo ff,Q,Lnn roeyLD, GliAsSlp^ ^esH—envuiLjesu—uj s-tp^Jjliuri- <JH.il 
i_ti Q&iLeug] &0HJIT&} qis> emaaes-sn QrsnSlAig], '/Errzi srswstir 
QsiuGeunCn' sresrgji a-sumiBi r£lp)&ei]Ui,edUJia'gi'sifled e-SfTGnsTtymwa 
ai—na&eti Qftiotswr® sji_siyii, cutL/ebasrftfb a^isf. rfjl&sr jDeuii aerr 
^/0S)($/5a; <s0iiijn"ew(Si) u51z_ is^aJGlffsw' n^ G&rrsyLD, suiuecshsffleci 
L^aaesien u u03>&> Siir^s, lBssis^^) Gl&nisf. Gurrma) Glusssraeir 
uturijgi spQigstirna), ^eufraengi ^mDestrx wscemrr Gieusmny urr s>m 
a^Cn a>nLDss>rr LDsu/TtSsmsrrsiSil® spgitsj&la SiffecsveyiA, GluQfja 
QaQigglu unib&iGsi (Q e.miGsiap §>!&(&, rfjlarrrrsur ainun jsfijiuSlso 
siuectlmaen L/rxenSlssrjD euen uu(Lpmi—UJ 0,&&)uJLC>Lj§!iu$eti 
£§)(5/5JiJ SieuCaGiffius, s-U>nQe,eSluSm (gum p fr asn n Siuj Q^/s/gj/j 
s,h0>Qsnl fieSlfr Q&mj&ss>rriLHTL!)- KSiQ^sneStiaentra. Geeujh 
Q3iiru).6miuiLjes>L. uj, a^emem QufTQf)^^iaj6iifrsi(sefT Gi&m&emp 

<3{ o^Q 9 it pQ\ un ©sir : 

lUQfiemesT ^gtl- L/esflss)^ — s,!hies)a>. ®3>ss! iSiesr &.ensn &&rr 
Qjbgll eSiflsiSieo. utpsmCn— aLpssfl.werrenfr — &.Lpeurr. &,6s>i—§iajfr 
&-tfi££iun . ^stiisousn uj — a^iAu transit st-eaen £°j)z_ib. ^tiL/iL/ii 
— g,nix>es)!j. s-8,sk — L/^iWjSWflj. 

'eurri_i§j§iirrrT' stsstjd ueisremui '^(fyQsn' urm tsptystnui QfiUj-H 
Gi0,rr6mQenen g}, uesr6mnQiiJrT(ti)£$>Lo icuj<KcSti; ^pswnev, 
U6$rss>LLiLirT3;G«ii e.ssip srqggauiLQefrefTgi. G<ii/ffj/ <5lso u(rf,6Jisi 
aetfleyLCi ^)iM(Lpes)fD Q^fTefrerruut—i—esiLC arrow gfi&mgi. 

112 glre^ordr (ips^Cfisun: lUiTsu^ib auSlflDSDiDstxo 
@60>iI}6XJeor(Lp6nr iflcir^j «,i7«r 

<se<^l(Sl giajsatsverontn 6srip6b..(Lgu qiian—ir 
ffiSE6wa««iijr<S) uintsu^ls.sirii) 
eaf]sb,3|(gj#| ^i_,sj6ii«r uirsff <#l«DU)iS)nfl<n«nr 

Siraamai u>«ofla6irtfl<5{DU 
Q&—15 flDunGlj&irip. iDi_ncDjBiuiT«ar gsbiufiax iciraar^^lu 

uifloiQdsir® QairLiuiDiriu rffsuir @oflgpji_«ir 
ussururra OJi5g|(2j5ir«JrjiS!ff 

Qffii^l(!5 GSIarnisCai suisjscoiL ffiiaJorir! 
Gletu£aw luirif iu^Cot! 
(sffQicOiu Qisirij-iurrnTir; Cinafil©it piuaiirarir! 

Qeni&aw iuirijLiU(j5<2sr/ 2 

Quni^iuLfesirj : 

ffieuQuQ^LLrreia s-6S)fOtL]u> gmSetnet ines)eca.(&j& Q&mrgi ^uGlu^iMrr 
esrsji fijtQQposiGafr 6vsmmiSi j£lssrrr)i, ^uhBl-Cl usm&Q&neQaQ.enGfT 
^yugiinm Q&iuenaaenrnk ^grni ^^jueSA^IasrjD gtesruai 
gasmen erQi^^iemijig-etjiii, ucrGixemairjeisr Jsl^si/sn sa g,££leo 
^jP a&CcsGi&n sSsr Qi , &>m Qpsbrfitii semetnem gt^jD&s;, <3t &$«&(§ rbgj 
QeustfluuL-i— QjBQfjULSeti QeuihsmLremiuai asmQ unn cugiGgsSl, 
ldotsSIsi) ^5(5««/iQ«fT(Sirar(3l, ^iajeSlL~^nm^eSlL.Qi «S6injr«un"« 

,©C52>,3> §}suiiDi-/«OT speisrGjDrrGli—rresi g}i Qixn ^uj^ssmen, jy<£ 
&eoL&L-i&en ^etni—^^i §lg,(fiiiiJ njeamestflaeifleo S-emsmJuetomuSefc 
fffTiueosSlip, $jGmg)6usbr ^(^am^sstfrntSe^aei) <3//5<5 ^ii^siaeiT 

QpgeBiu jseue3[xiT3i(ef^i—<Ar, Ggrresi rftu-i^etfliu s^ £g)a'«<ssu> 
eSpnaQsnl $thu GlgmffiGmrjiurnsf. ajq^eneffrrrrsi. 

s-UDn-G^oSliiysisr sfT^SlaMiiia) £H(5£,g/ ^gnfliu rssutusssf! 
«srf)«r Quiucsipg, grrisi&iiu Lon"«sf)<B<s«jia , si5?, (ip^^iajsce&t 
LjL-uixfT3ieuei><s6l, G&n($Lng3i6uei)G&. emeuQn ili&jSzgSI, esteurrajeceff, 
tojr«^«uA«6), ueueneusceS, ^^^p-^soayAsiS? erskp epaxugi 
Qusmraafli—pSSlso (LpemjoGiu offrftJ/rg;, eSpGafftfl, «#jtlo(3«£ QfiBttgjbzfr dieaenen$$i£tt£ 131 $(T?r, «?£ru)G«j*fijn-, effcri^rr^rrrr, <&vpn&s,$n, «tfj 
u>rrtorrs&n-/r, eSrrrrjbgiarr, etirrg.jfr ^ffiuj ff «rf jr j a ^ j 
4f&Qus&radlt-t&i$$& QsusnluuiLt^ eSliurreneuuSleo & & 

aipeorrrQi, 

113 uirg-uir eEliuGbQiu a^ong* fElrfluSKSa 
uu9a)£ir(5 airgjpaBaru 
uuau u®^^|^|su cnareeiuni Q«ir«rart_tSI«r 
uirirQ$ir([g u>(SiLii5jB(rmflu!i)«) 

Csrrg-iDir eBiu^iD *.l_$5# cafljbQvesrjgi 

©(LgaSIQwrrr© un-$a?q-«r 
Qairasifljs fiaiamrs\a>9 lurrpaii uisjg6S>(tra 
Q*irili_i61il (glutSlQiucQ 

^L-iiy,^ u6Bi_«i.i1ijl(Siu 

^|i_iiiffig!lU) «9|i_iii«Q6usir(SjD 

jgiroirir tfliu^(r ffriaairir «ffrfliuir««rr! 
Qsm&ssitf iuiriy.iuQ3<Sar! 
Cffojsoiii QairijLiuirOTiri <Su>6i5l®is ^aisuirarir! 

QurrLfiuqemrr < 

Qarrem® wir &££}&$# (grrugjuesflesr gibd) oj rr g> uj 
fitT®atT*tT& ^euiDrresruuQibuai. ^aj^sjr QeupjfiQsrrs&rt- 
&*&. ^suaGuj ctitupg] Q^fTQ^u, gsksvLDM *imuiJB S *rm 
*9[ru>Gai5§)[rL]ifla@, Ofitfih0^& urTess>tr>iun-£iiu ^uJ^i-zi 1 32 Qff/Bj@^fT L$pujBp& $?l-® xll_G«5T ^uj^j L^guuemL-smtug gj>jrzlif<? Glffswff)/, ^giQP&u 
Qiuf^innes! ^.(^(tpesssfr Qun^Atg, en(rF,m ^arr G&esxssf&efT 

eSienmi&ttu @jr a finest Qp^eSajennaemsn^ ffiki&npiA Qffihg 

eSfr&>enngi. 114 (y>dgu>$j5 «51(5(H>*a e6E60ajtr6Bijfl Gariraignii, 
(ifijtnflQre© LDtrioiriuginb, 
(if L.U6TL. ©gs&laol gtiewn-ireur uirajQiriT©, 
(jfOTfl(e6uirtrffi6ir @rcOT(ig«](i5U) 

ufig^lsb^a, ^lpj5iiruOTr srfl(56iJ(5ib CffiriDgpjii 
uaii*®!- ffiirBg(5«u(5ii 
uiaiatu (tp^sbGlaiiiai wwsft&yuirattr ^|6»ott6ii(I5uj 
UOTrgUttOT srfliuiirsT(ig6U(r5ii) 

bu Clu(5iaiffiL.6i5l6b <tpipa6)Gl6ii(S airso© 
wipfflr ffflU a-iffiw (&) .^ujivGairr©!-* 

Clff(!£Bpi(!5«iflOT ^ip&aJirsp e<£suir<a«>p fiuCL-irfradr! 
Effgusoai Q«iri^uJiT6iriT! <Bu>nS)@ii> ffiiuaiTOrir! 

GlffB]£6\S)<T lUiriy-UJ^Cflr. 


Qprkifg/pgn i3enes>tti g,g,LBip 133 Qtoins,& *%l > &> l !2><2>fr' ST6si6Viiixi uefoitsfljjemQ (ajrflu-i/ratsgzi, 
ffpSfipet!, &(n)i— &n pg(iT)6ufr (LppeGluJRjfr&^njLC), Q&fb&niAetoij 
Uionfleo efijbj&(0)&<giii> J5)©ld««7 Qpzstifrm GlgiLieuuQuem&etr 
^jcsxmguQ^LCi, am pn £l (ipg>eSliu aeisr6sFiujfr erQgb-uQfftiD ^rremneo 
s,&8 ) iL3i&\L—uuil.i— uessflGsiiuS; Sn.ui3iuj &tjiki&men er®<B*n"U560 
pQmi&l&Q&iUff,', £-L-g$iia ZLeneu'Lpui u5)«a>/ji su^/sjs), 3$e$u 

aj(5^5_g) ^ gjGsujuuQiiA jgltsmecsmu urn jbj&, GlffQ^ssiunurrew 
amuaLDrj t£lip6Sl<M €urr jfiSlasi JD G^enfrai^stni—UJ §\sg)Idss>uju-jlc> 

QffmiSsinrriLirTLq. lUQeneSnaenns,. 

fffrfgipesi: *®*- *ff /5^0«un — u^Qswott &bsb$JJ£JT{$&T »** 
i5)(fcfl*JJ/t. Qdf(y>/5;5(5 — &jbu&in!jL£>. 

115 rfpiTOTi QffAojyiib, aAaSliqii, C^oraSliqii, 
ifliffi dun (np iqii^(5iD(ipib, 
6fi!^rr«OTn« ^swrjiBLCiLp, Qu(5«BJU)iqii), #«B(y>us, 

Cu>SUCO«IDQ' lflffiClG16b6U§llb, 

Cuprrwr airifluib Qeiiisugiib, Lorr^cuu 
QurflCiuir«nr GsfRQugiU), 

iSlrfliurr^ iBsnejciSlOTiifliqii), 

uirpnew (Sinj6b0^irili_ (y)(T5a,6B6wu u^ld6botli 
umiaiusfff (ippsbCaiiTJSS^Li 
U60arrgiii) 6U60ib6iJi5§i e^lifloigiib, UGttflsugluJ. 
u«J@jiuSlira((g) @^(ip£ii6ugiu), ^piTOTT «Q5«miS5rttlii> Qupguifila airesreunranT ! 

Cffsusoiii Osiriy-iuirsirir! (BiDfifil(Sli5 jBiu6iiff6irtr! 
Qffiu&flDP iuirij.aJ(!5<oar. * 34 Q9Ki(g)!B&tr tSpuppp jsVil® 

QuaifilLiLjsap : 

jy£_«rc5k^.ttj eueSlernLDtL/LD. ^u^emunLjLO, 9\p^s> <@(Lpa&(LpLb, 
uem&surracven Qeneoe^Cn gmemLDtqin, uujgsi gq^LD Q&iueo&stoeae 
Q&djem&tLiLD, lBigs, gsu firemen a_6wi_uj ^euSi&en (n-iurrjg 
Ggrrfraetr) Qjt-gGp ^<siirtv*jTil(3)eu i gyii>, GufrQujbp $jsi£ko 
6y<a>fi)«u ^*, LDg]rru>, Bfb&fib, efitpgnpLO ermssyiA rsrrib&sS 
3,&sieniLfCL ercfflSdec ^tuprn^i&s p aeSGurressnTaGtr &muSi&>rT3iu 
unt—eiGiupny ^gevrrree Lj&ip sie&t—eugiLb, uemsi <2jifilcu$p 
©a; anrrsmwn^iiu QeupplGeuevsoa, eo&uSso GjfcS^iu (ip^diLJ 
Qzj0LDn"«ii)6SJC//jj, &ei]Qu(jfiLDrTes)mtLiLD, dlrruiG^tvsisr (LpgcSliu 
G^eu/faesteniLjLO unrnQfismpiLjio tniecu>euiij& ) j uessflpgi jfllppeyw, 
ssoStec &-ctT6n ereostirr &-uSifleisrrhi&,(Grjj3;(& J L£> ^mutis gtyLb Gl&tueo 

^gewrrti) i£l&& Lj&qgemt-iueufr&snrrm Q&miQjsgfr&Gsn! Gl&isi 
^tsitjiunisf. lUQefTeSjjrrai. 

jyO^Gl<y/r ji)QurT($etT : 

«?£]/ - GlzjfTjeiDLO. eBgpestsflaijn - jgipenu*. Gu>eusorr • uesim 
eufr. Guny - utusisr. urrprTesrGsueo - uest&estiu ^LflatgiA GenS). 
'§tjn6ia' sresrug; GTgjiem&GtBrT&Sl '9prresr' eresripi ^iifl^^gi. 

116 adjHr Cu»«ni_uSls) fi_m$gy u>iru»fil& 
«6nr(eu iSlarjorrQu) 
«<S5*(ip coitgSIuj fiarajiutb (Sidqj 
«(5iiiQuiT ly-Qjibuirstia) 

Glflnni^eoir eiirayjqtb u>rrQaiir® utracb 
Qarrtgjiuaafl uSdrCjBjDsb 
Qairtwr© iceoir^jflifl «u6OTr©«ar uiri^a 
Qairutuir ©(gGffiTSBS) 

<9|ffi£(r CiDdfiiu fi-iiufrodr sanVqa 
,*|snin_fr«dr Qaircnrurru 
^|ii>qaj Cusoaru) iSlrirjp] @«orr«fl 
«9|«)*i5jBir©(5 fiffitt 


Qtnfiin, CiDsfliu Q^ir«wr«i_iss) nrruiraar! 

Geaja Scutooj oitrigimsm luirsmsufr! 

Q»iii8«rr Qeoi&snv. 6 

QunL^uLjssiry; 

Gld&ia GtAscum t—iii&stfl ic euQeugjasm® <2{ip&iuj lduSIsc 8,esi 

gnusttp&srr Gij5(ir ) iB]§liL]enefr evtueo&stflev Gturr^^^i euerrn SSasrjo 
GQiAL/ih, aityiii^GUsmenu-iu , (8jes)X3,e®eti 8-esii—UJ eurres)LpiL]LC, 
LDiTeyus, L/sofT«/iJQ G$es>ssT& Qpnifluj, <$} g,G gewsm s-estsr®, 
LntcrrGgrrrpiLD uniq. ^glrfk/ii edsmQiain urrif Loglip/jjy s,mi<g) 
Ifrvsp y/H/3)«miL/<»fiiT /^)«!)jr)/5^ ^irBge G&nGmscturresrgi, 
jQarrtULDetrGyLD e-iunjsgi Qeasr gy C^sua/5/Tg) ^ssil^uj, ^«m^« 
&efori— G$6un3,&T U>f£i§)$gji GurrjbrSiS, Qansisri-n($i&iiDnn8,ctT. 

ugHurresr J§) (5 w a, en QutT(jf,^^uS',(!r ) ^S\es( p QgrreSsrent— 
^frtl^.fb(g SL-ifloj Gi&mjgpgfi aGstr ! QetiiSenjiurruf. lu^arm. 
eSp-ih Qi.unfynbGtuj Gsufmw&fmauSlso &$$# (Lfi^auQu^LcnTgnai 
(£& jjjemsirar eun astr n &> ajjii&evn&Ginl Q.giii&svfjiun u^. tutors. 

'tfJb&QiSiT pQurr^ai: 

&!B$!Tld - Gld&u; «^<rd) - gmnemrr; urresrec - @«janer; 
fiSecrrpLjeoLD urr&eo - UA'fr; CJ^jpsu - Sgeir. Gffeu&ih - eSrjCti. 
'QfiigenrrGiLiFT! Qfingemp' - frewugi 'Gi&iuG&rT Qemi&enp' 
- crttr iL(§efii ei}ff>8,5$. 

117 *.&&$ rerrojsoir gla=«BffQ«rr«r SarQuir^OT 
gln^iir siCTrCjD^rrjir 
QuQuir© Siy.iu «na^^60 CiDorflDioiufr 
gsnrsr tflrirtfjririr 

^)09i£la) <Su)ajR)fr (BaffAnisD surrQ6trrr©iii 
«$|IU(BS J05" ewri— it t_ 
^ascm- CidGIuit© ifiiaai© ^,«wf»u)ujir 
^)«iruirfr ojnruirnrfr 236 0* lb® jb$fr dlrru^$4, &criL® 

cu*A(r iDiriD«wfl £.££$ Cpiraflwrfr 

«DLD««srorifl«r wrrrrrOgirQj iflaacffld) CsuQaror 
QinSjBirff! «9|U)^ir^i7tr 

QffiiiCttiT QffiiiStBir. ' 

QurT(n> 1 & 1 £Li>rTesr /5rr«u6JT«B)U> «_su)t_ttJ«J/T«(ST5Ui, errbgtlj 

6orrTU3C>) £_/_G«bt Ln£iLp&&ltqi_m ^^StesrjD etns,s,esr flurfj/D 

Geneva) GujresrQl ^muu> pQUfrifr&xeyLb, $,<si3>en (y:ew Utu 
t&/r'0 euajfW uem&euft eS)a) furrerr (LppsSliueneuaGenrT® s^t^iu 
sBaasTT ^.roPuL.©^ $ijsm® &Gip sSi.t£wirg)i, g,rTU>0>L£lekr$ 
^uQun(igG$ semesii-uSiQiiS) ^ssv emusU-ismt—iueufr 9,(enjLb, &6nlj 
jSlsmjDiss, rf,iLi^ff,^es!es)i£ iL]emi—UJ6ufr&t$tiju:, euuSirjiAestftLDnmeo 
iqu> Lj§?uj LDiscfr tD(Tsm«)«ss)srri4U3 giessfl/Bgi &-iufr fig Gff,rr effl6S)sisr 
a.ss)/_uJ6un-<5;(G5ii, esimtLjem t_ &,si®3,6®en & emi—iLi lBssiss! p 
Qihms). -iurrssi rr) Qusmthetr e&(n.ii-i3gi QgnQ-g&iesrjD Gasurrssr 

LDOTTU ^J6W (3u(T6Wff) ^Lp@SS)t_ UJftJfT ^(Snj JJQ , & IJ>&\U-1 UJ&.rj^^LD 

G6usu«ugi;<9;@s grfemem uj it & eu^ieufr <*.G>ot.' Q & ibi @i em u uj it i!}. 
^(vj^Ojnr i)QurT(if,en: 118 ^n3»60u QuirgjaffliP iduSIQsoitu unxnaisua' 
c$|6iruiru) @riry,iDS) 

«ruSd)(jpu qij-ibsrifl R<naiuib alnflajsuir 
stcttGjp Clair 6wn_iri_ 
sr^lsjQujb n5l©uso jSlpcniDjg {BuSlifliurr, 
«91©ffir Qre(g5ffir6irir, 

uu9d)afl^ so^amuro ^LpiuroaSl^ $«rru)soir 
uflwruir (jre^ir^irtr 
uyrflu qrosirLjuju) <s|ip(a>(b J9SUitb.sbu 
uiiiairfr isiranjiT6««ririr 

QffiusjQujb ffyiurfliu auSlsnsoa gjifliu&iir 

(SffQj« Cewsosu 6BTirir^]6)D6oor lutratam 
GleiuCair OffiiiSnau - . 137 Qurrifiuqes)[T : 

Ge^ecGurrsisrp <&»rf)u-i &,6mff,6®sfT ssmi—tue^^Ln, LduSusmecu 
Gurr&TFD ^ip&uj ffniL>GS)Gu ssmi—UJe^^Lnn Sou Qu/fknEiSesT 

a-6S)i_uj«i/n"«siT srmgijt'p, u $?<smso sl.ssii_iu (LpuL/rrikixsntstrff ffirffti 

<£tf£jj&n G\T,(6ij3rsmL—iLieunff,(&f)Lb, usucusbi** ffietuffltKsmfiyruyiJD 

a/<mi_tu u)«/7/55U3 OuT(5f5@uj ^^@LCfTss)-.i GS)tu&, G&tretT&GtT 
<£l lf>@> truing)} ■Sis<s^^%e^hff,^iT)in. a-anwufhiafm^iuj ^leuiSlrriTfotl 
L-g-Gg&iLi-itflsmA £_«s)z_ttJ6uit-f(sy5ii,^(JD /5ff)G)ff"J«o««yrrr«i)«ii5)tfir«u 

g/snemtufTa «jy5^«u/T«0«r.' Giffisi^estrriumsf. iU0«r«. 138 Q*m/@/5^fT i3rrui53& ^jtl® 

rf/0giCp)*(T jb G!urT(njar : 

j/oS«to - Gsuto; eruSie- uogla. - ; <£rT$i-t£3,[r!5$ii>; =fi^"-«Si>s^ 

119 ujirsoir dEtuioi— iDirMiirir oSlifdElOTrfr, 
ujjbquj ffjbffiirirn', 
suit it ir fiuCliDiriu gjirtririir mirfriSlCTrir, 
oifftr iflwrflJiS^irnrir, 

Cio60ir utjjJlsSlfiVTir, reireoir aatsosusoiir, 
offljsaj ff6wirffi«ir(S6Bririr. 
ciffjpiriu iD(5OJS0iriDirirLJir amfliiJn'.Clre© 
ifD&aoi OTruuirGwrirfr, 

uirtoir ^iu@«wr Guisa. v/ftsfilarir, 
ujb^I Lflg^C^irirarir, 
uiriirCSLD aurQffjflir (Sjsrrsoir sffl^^lOTfr, 
ujb©«r«r guuirCCTrirfr, 

(Sffioirir fuiuctrioeSl iSlrrunr qifluaiir 
QvniCair QsAigmvl 
C*ajffi Coicooi smciTgjSBfiOTr luiroHdirr! 

QffiuSair Glffiii4«>rr. 9 

eueSliu QgrretTsemsrcLi QujrytQsun&tQftib, £\6s>L-gj&(b(§ j^^ssnu) 
iun«s ai—LJU LDtofrxetr Qts^iiiSiiLjeneir LDirfff>a)iuesrfli5£ ld/t/t 
lSstosw a.6mi_iiJ«i^«(S)5ii>, es>«j£ra GurresrjD SLgySjIiurrev .^tpfiluj 
G$rretr&es>sn e-estL-iueurra^Lb, &itryjfi$ <si r&eyeni— tueuirai^LD, 

cn«oJ«nssr «_ej)i_iu«un-«tg5'i | - Lfl«* ^/Lp^emi-iusuna^jti), 
l^essnLD ^«3)LD«6m«rru UQ&gi .si rfl&ieiir jd ffn.fr em&iunsH Q&ibtgjsgfr rfletrfsistrggLBifi lc& «©">. «s/T-^*«Brgj/«(a5 $6s>6mujrrew efirrm n-emi—tuairr&tetriU) 
^ffiuj Qaessrenu i£ssis>esr j§Iss>jd!5& eutuev&eiT (Sjip^ aa^fliuib 
ujgloSeu eurrtfr&ieisrfl) Qffisj^^^fr^Gen! Q^ik^esijiums^tu^eaa. 
eStjiz QurTQjsgiuj Gajstieuesu&tgg gimemtutTs, oj jsgeufr&GaT 

&(§<gfjQffrr rbQutTQijdi : 

i&rreo - LDiua&,ij>; eSirrtg, - eBrr&LO, &rrgso; eSgjs - Qu^vdld; 
until - u@uq; GgrrGorr - GgrreeeSitUGJiL-iurr $; u^gjswsV - 
«5V(T^*6BT6i(7; tSpLcrrqif} an-gjil^asfT (tSljLoesr eutfiuL.i—^esrrr«c 
a-6BSTL-rrm Quiufr) 'r^rrecrr «szoju' euLpa&ffQfrrei). 

120 uirus CiDsffluj ^ireirird) rsiriLiy.uj 
snuibquj iD6JJ60iuiri_u 

u«fl(y>g Q$£srsuiri_ 
»iri_« iDiriy.uJ $ir«rsorfl &cnr<£Unfl 

rojb@P «51«BffUITL_ 

ojjHiosofr AuQiDiriii Gl$ifliusbGlLiirar mirinSlaflfb 

Si^u @aD[p^|(nfl @«nri_co u>atfl,$|j£Ub 
i9a>y>«$ Qirirafl^L- 

[SltDQsuirafl ctsw^l. 
J&uffi miriD«B«o Ciuiflffi orir<irsiiir! 

iuitqi© iditQidot nirsSsD air^suir! 


140 Q&mifgJBgn t3rjuj5$g,§liijil-® eSiLiiTesisu&gietflaen @s»f)/T/5 5 (Lpggi&aesisnuGamo ^i—ei/tb, 

g)sufluj j°j)sio,yGiLOTss>,y eT(Lguueyu>, Losrorti iSjr&tmjD &t—uu 
u>eoiTis>rTes)sc ^LpSluj latit ulmsflsc G^ot gl/j^LD/T/p/ ujemi—rri— 

Qff^@^^/T«3srr I Q&&i&smrnLmut.iu'3«n&- -^ «• « «" (5 * 
•a_essres>Agrreb' ereiagji s^qilouu^. Glffrrebrem Q&rreo u>rrjr)tT& 

urn-aw - Quttrzeir an-oSla) ^sssfliLjio ^urrsmun <3ioogi 
uetsfl(Lp$§j - @srfl7/5£ cys.s,g/; G)g/fliu«b - uwaoso; /s^ey " G ^ sir ^rretiuu^sniX) (ff,Lp^sm{S3,'3)^ ff,ntxniss)L ffn.THU) UQffS^LCt. g/Tffl) - /5/T«@. 1^1 /SI f5fTffurrLL® - Ki(/5SUS3)dH rTjrreusm&uu. 
fiiaLpetigb GTZsreyu}, £TlLl_(tu) $t£iae$£i 

121 QurryjSfr ajiU651& aiiflaiTiBnr 

y,«im_65ljD (g^lgC^nSlu 

Cluirffjurrfr UQga»«iriu @fflBsoy,(Si_ 

y,i£liJSlsioffuSlrf) usoSairiy. 

QffirrfliDir [flffirirCuir 6gi$iru@(5giib 

glrirnfl yprflsosou QuirnrQ«trsjr(»6ii 
$|SD£j5gl« rflj^ljsgi a9a> oritur 19. & 

arjrfrQurrsirt-eodElsb ^cbxotGqjitqu) sjiprnxi fijt&i instil jn 
igl&ijiiiigii erssrsijUi Glai(5ajiTiii in^nru uiriuisgiiSOTrgpiU) 
Gairfl losoiraaBrb ua^iptpadQ 

CiDsqii qaipCfffr aspire a it 

61J(51DI7 ID^Cai G)6irOTTff<flfDI5$5 

6u«bG60irtr jjirGfiOir! s>ir(86D(ofiOir! 
£U£Siriuai7 (tpi^.£usb EOirsnsnQeucirp 

QurTLftuLjeftrr: 

<£i6G)Gcefi3,§!\sv (D fifr $ cr u ij uj euen CciBfg/pff, eutueSsn e^tiretr 
ewfl&smsfriLi&nt—iLi eiirr smeni-Bsmrresr^j ^mjSlQf/ni^j ^j&reifl ST(tpii> 
i3u urt &(&,lc>!J &)§?>e<sr un even uS 1 , tbG)&sst ny g,n&,&\, ^\uunss>eau3lesr 
@ss>so&sif)eo S-enen UQ^ff,^ &,niLi3>efT lj > l£iii$&silE&jj, memip 
Quili6u g]Gurrec sremsm jbjr)meurT& efiLp&Gi&iug'U), i3esrLf <3{<hi 
£l(5/5Ji/ QldgpildsjitgSI 3ld<k &>6G) s, <k S) y$) ^^/<? Gi&esrtQi eSlesteaium^. 
iljld, Q^euQT)bvaLCtn Sliu Giunfffr6V}jsu&ieti e-errsfTeurr&stT <2ie&LCi 
Qanerr<§n)LDrTjr)j urnupj&n <3]mi(&)Snen Gs^A rfilempissj Lbedfraen 
^)j7iii/_5Juj 3,it)u& LbtjihaesHsn ^sw^^ji/ib, ^fisiSiQfj^^i LBsmQ 
fftnesr ljjqljulLl- §)L-wrT&iiLi a Lf.6sflu3ec euijj&jj fitflsc Qpypffi 
eurrifiSiskro qa^pG^/T/j^ a&&uJLDLj$u5!eo Q s,n est jSltu , mm 
tc^gy«K@ fii&rjrresr ^iLpsmaf,u^ss>'—iu S\ro^^ ^lroes>LDiLiemt_ujeuiT 
«Garr.' s>nGsiinl JzirGecGsorr! iurr(5«@/i ff>ssie06^smmi3>n^ 
eiiMsixsniii l/9<k« a/asurrsisr sr&stuedemsm Qeaem p effrjist a-esiL-iueufr 
&Qenl ^rrGsu/T.' ^rrGsuGson".' 

*2j(ff)fioFjGi&rrjbGiLjn ^git: 

QtJ/TsiTQarrsw - sSlmStrrenrra, Geuifl - G^ot. ir>tz,.ieiien - mest ld g,®sr . 
$rr<kGjeti - ^rrsumlsmL- £j tbrryStGi&n&Tg,. 'grrec' crsstugi 
Qp^n)3,im QsnrjLb Qujbgj] eu^^^j. 

^Iifl^l CT«ia=Glff6Jr p6B>i_Cuir^l«) J42 QfftsiQis&ft i3tju$$£ ^Ip-il® 

(JiDirglib auwCuirsb Quq^Ii5£ii 
(jporrfl aiajsfid) sir&uiriua 

Glairng] LD«oiTffQff6nir uasu<in$j£l& 

©soiraSu usolcit w$?i$&$& 
GlaiubiSljb awflsBiua aaiiiis^larfiira 
(§<t>60asr s-jgpu uiriurcCejfil 

ojiryjCaiirfr.' ^itGcoit.' siTGttCttir! 
ajcnrniair (Lpiy-susb cOirrotnQoicirp 

QurrLfiuLjesip: 

G&@ld Gurr(LgG>ieti <2{$8> $Gtj[rem—&Gtfleo tueasn aiftassvsn 
lyem-OJ eiUTGtnsiTLEmaerT eSlesttTrBgl GlavsigU Gu>rrfi>l £\$& 

smrgiaeir s>niu urre^nmew ej/gjy sir straw «T«3rG>)6i/eAT6«sfltJ 
unGS!Gti3 : &$3>9> ^eu6un try ) gtrrpgurreo #z_soGurreb Qu(ih& 
Q&®$>&>}, /5,gyA£«3rii> i£>&9, gpLoenij ^pgienm 6utusi)«srf)si> 
arreceurnLj&eiTTTiLiLJ urrtu&ltrigi gj© uS,3>lo. a>flQfDrr(^ uaai$ > §?ei 
Qan$£rT& ldswt jsgiensir Q&6mu& wmiga) Qu»~£sr @ijmj(§3ieiT 

e-girrgigi. G\$Gsr6$>s$r Lbfjff,§}& eueasir ^stt^fra (gensc&erflsti 

ft/«7ii> Qun(§^^uj ^tpgluj an-©?) p&ifleo su/TLpSlsiTtf) Q^/5;@/5 
^/t«Gstt.' .grrGsurr.' ^rrGsvGsurr. turr®<K;gzJD ^sssosyssw/sj^rr^ 
6ijia)s»)«jnLD u5)aa eusVsumssr sTssrueu&nGisr QeuskjD sStju> &.es>t—uj 
sufr&Gen! ajrrteeorr! prrGeoGstirr! &neontiiu urriLijsgii Q<?s\)su. arrecurriu - sumus 123 arena (guS&Ceir Glu)ir{£!u>irsir 

araraiDcmflifiir (SuQca>i_u96Dr(SuQa) 
a$fr<g}ip iE««flaCaiT mriy.(ip6iD«) 
antrirnr .Sjffirn' CI»»60«««rCuid 

iflaflgib \\fi\easfb asDSOiUjSCTrGioa) 
dlsrringib u«fliii(§ iD«OTri_uCiD«b 

a(rar$ &Q31D9 ffir<t>gOaarGSuD& 

$dj@ msRipCuJirn' loiraflflDaCuia} 
vriia£> ^iflStpirii unrio6msn(Siofi) 

&ifla@ib gialrb^nu Qairiy.a«rQ*«JTjpi 

cuir«n$ $«ir«qu> «uarirair(g$£l 

aiir^Gajirir! eirGtOir! stCsoGwir! 
iduSwojit aar^S^irfin' siioorariuira 

amCsim! ^ir(e60ir/ ^irCsoCsorr. 3 

C«u.Ty5)u4cs)jr : 

QiCTyS) Gu«ffi65rnri Giuehr&en eSiGnenujnQ&eis! js Glutr^srunu 
Lbrr&sr ^s/tpSliu Gin&nsnTi—m^GiPesr lE^ild, epsif.eS^Smrr) Ldesifl&ea 
uGfaauuiLi— Gffnt-jrjmia^em tu4&u5le$iL£, GiD^tb $,afr gg 
Q&rresii— cutp/E/gjtb LDS5rsw(T*erP«w ^rj&fcr usenssr&Giflssr Glds^ix, 
eBemilffsr 5n.iLi—<b8>enGunw (ips,g ) &&efi uGpa&uGujbgl) g5«fl 

<2\cs>u>a8uuiL(Si ^erfleSQic) ifsmuumiaeiflssr lS^ilo, eS^luSen 

Gajnfr£>(& ) $ &>nm gt^inmis.eir Q&iiituuuQSlmn) *2ijD&&rTemeo 
«irf?<sw £_<fffiu51ji)/U) F Gft/gii susbsv tgiisgemfrgieir $ihi £m5 (Saffian p 
unetfleir>g;&,efflsisT Glos^lc. 8&s,$ff,LBifie<i e>.eceo Ljeveurr &ar 
£j£l(H)!5§l &L£les>Lp ^fjfTiiyti) ggjscevrBi&eifleisr Gjj epju> ejjbrft encuaau 144 QfitutgrBpfr iStvupsijb ^piL® QuQfjLLnesi giememtoJiraenrra ej$ ! 3 > 6iin&(2err! 

8, n (oft) (JftljT. j&r'Ja&iTj &maic - Gtunm; (tpq. - £_£&; Q^e^e - eSiLuj.es, (Sup 
uaaio; LSmp^pcfT . /silff^Va^tli-ii. t0a%& - <8>etfleS@u>. 
L/tfJeme - Lcgleo; ^ghrj Qarru}. - ^e^l&Qaauj.. 

124 flSare $«B0-gQ$6irijr «nlffiraffiL060ib 

fifflifl«(§ti> «i_«b(Sffn- q§iuy,6X|u», 6U£ITn , (gl&I (gLDUU&Jti) 

CSg»6vrrrnr #irj£l U)(5uy,aju> 

Gladioli i_«filip(ipsb 6Ksouadry,6iju) 

airsr u>i_rg(Ss j56B>au^ajii) 
«(j8i!n-Li yqib U6t>y,a|ii 

«OTTffi ui«nrflu)ir srflnnaC^irguii) 
aJiTjpCaiiriir! pirCsoir! girGaXSjoir! 

QurrifiuLjemij ; 

nueoGuneap) 0uu 7 ut3eo u>eon pgrnen H $v ueofrw' Q&rBi(3jj5gnr L$enemstT$3>L£liJ£> 14$ (Lpeiemem meofr Siesr , e^eifleSsnx Quifliu gj^ipacmsrr a.es>i—iu Glen, 
jBiremLp LDeofr&err, JGsu/rrfjL/su unnrr&e/r, £g)6irgi/ii> £jj)fflJ>«u Gurreo 
euemeuir&itu ueoeues>3i LDSUfViBsrflsBr :i?jjy Q^sst ff)ei) 3irrjr)jt)nesr§i 
uiq-jijgj ^tLDLDGofr t&erflm eun ffssxsmemius, a^nesr en&ajil&iiTew®, 
QurrmtAujuirTm ^tpSluj u>n eflle$>&,a>en G^ngniD sSy/gsj eurr&estosr 
esiiuu upuLjSiiesi jd &<Dibs> &&S\uJu.ui9)uh}eo sun jp&ietsi jd G)^/ej@^ 
3j/V«G«r.' ^aCSiSDrr <jrrGsti(3ji!/T. muSemec eun &>m urns, o-esu-iLi 
(tpqfj&u GluQijum estlesi gissistw eurr &>en n g> ounj8,eun3>Qen gnGecrr 
^rrGeoQetifT. 

sijlimfj" - eun&emesr; Gs;* - spsrfi; G^strrrrt - Gg,esiSes>jD^^; 
LCiQf) - etirr&6ts)6isr; ldlLQi - Qs,&sr; iai—so - msvtflm ^j^jfi; G>«sjC5)cK- 
Q^^^nsstip (e$\9>ms> - QeusssrgnemLp) ^(L^j^rruy, - fiGecrr jbueo 
u>etifr. 125 s.siru>rr ^cuotli Qu(Q6U6s>ir(SuiTa) 

§iu(5^1(J5(»id «rfluSl6JrQaiiuirfiffl«ir 
cnaiuirsbaSariB girflibClairiy-ffisir 

QaBir®uujs^l(j5Liy, 6u«iriuaQeirsi)inb 
Qairiuiq u)60iras6iT $UBri5j£l«T(jpib 

©soofflff Qffirifliqii) LjoSluSlfl) glre^s 

©laribQujb juiu^ib asAasic 

6uirjp(o6un-ir! ^irSsoir.' ^irSeflCeorr! 

QdF— 16 14 5 Q?(Ej@jj,55it tSpuppg &$rjLL($i 

Qurrtfiui-issir) : 

UITL-sSl&ST (Lp 9}£l- Uj-GmUJ , 'QlJ0«J63)0" (Gutrec) 6pjDes>jD$ 

$£iiflp SdQTj&Ggfr ^3s6ussi a-aiLbGana, (Saax sp i—Ly. £<—£,§!* 
sutWjiA Guna?so' asm is>njbj& $a tu&gju Qurr^eir Q&netra. 

Qa(f?,GS)Uiiijes>i—UJ LDarrlui^ LDemstiGurresrjD, <&jbGS)JD& 
9&,a,y& siemiB^s, ^ifiSitu Gg,rflsnzN, (^<f\uj^sr &,6St llGhh ■< Geu&& 
gijEKgi ejjhu eSlssirjpgi Q<tjpt$J& &iqf,LLGung,}, <s>iiG$frLi 
urr&mgi P-L-eolsv »jn)uu-i— uBiufreseu ^emi—U-inenLL fbiiiQi&rrgi 
glcsstl&wi&rTiq-emu <$$$ ^taGiAiru^a atfiiheireS^, urr&($u>rjmiaicrT 
uqggp (gsmeDaemen expS} #jfr*. li^uj @;en$aB!T$ Gd,t>vrr&etT 
sjmigjiAuiq. Glgmemesr urriiiihetr 6i//5^jQ«fT®««. a-iufi fas, y 
LDQiiu&eifleo a-eneir y«d.wr $ n or Gg, it giii fievtDibgi tisrrtfliu 
%etiec euenmi.j,menuG)u^rii asoSiio niufi euf^i-Slm >d 3,n<Q$\ 
/saiflffl) a/n yiSlsar^ Q#tki(§:s£i ! >&Gsn! pn-Gom! pnSenGmst?. 
LCuSesxsc eurrasuLDiTa bssh—uj (Lp(ff,*uQu(rf,u>[T<isf)6sr gumimeufr 
a«ifr« &iij>$6uiT&Gen! 9,nG®drr ^nGistiGenrr. 

^5/ (jig Off rr jbQun (rff&i : 

Qeuujti etilsw &.etTi£j(gj - eSujifsts)^ «^si»i_uJ/TsrTU>; «(y>@ - ua&(aj 

126 Qsiiiain «0iT60iu imussa qeoirafflu 

Qsarcrua (SinaSlui fifflretriJi-ir CffirsBsoaar 
Cfffry suirirLirrarcft 

<giii@LD uiff(ipsiD60 gsiiidSIiu umgjiTffidr 
an-frSoja) CffiTLirriT«iD6u 
Qairarcn-OJir i5rr©$d> «6iniri_i_tr CS&tbuso 
So-i-rr (2fBCiuir©ii OuiriifiQuj SfriD© Qsuiiiagp Ciuafilaj 
y,S Cq-uiriqiJ) 
Quir«ir«CTi u>itui«sbFI $smif.ss>ir iuirG)a)/$l 
y,u>ir G^Cff(5(5 

ffiuaifl yoDsQffiu aiixTOutsa) sontftsmr 
pirGeDirl pirCsoGsoir! 
j5ij"orofliL|6BisT ifi[rri)^l(5 in^affCiD^irasiTl 
pirCsoirl ^ir(«60<esoir. 

Qu/Ti^liJL/smjr; 

suawsijLb GgGrjrr@LD Ql/^sjolo Qun-^/j^tUOTsn/ti ^gitu ^j&ebrjD 
off Sjiassisn U-i in Q&£s$ru& wpisiaemeniLjism—tLi eurresrsnrTeu snu/rAs 
u>rrm]&(gf,u> y^aerr ficnjDijicf, G^rrsmsoaemsniLiLD, Qts^iaSliu 

er(Lp§?.iu ^ip&im p&iGs&nmeaiLiLii, GbvecGurrepjLD Ox.fi emwiLjes)i_iu 
«fiMr«smsT7it/ii WLMtt-JU Qusfe*W rgrTrrQeugibig 6iiQf,^eo &,smQ, 
j/aj(T«^5smj_uJ«iMrffiS!nffl(rs, ^•kiaen usma grew stsottsmA QsnsraS) 
lye/retr Gew i£anaei7 ^<q?> g,@,&mtD $nr£lss>G03>es>entLiu>, ^pg 
fifrgmtgLCi U)®««(siT si?*®ot jo (ajstflftrhs ^snso&etT Qunarenesr 
!L]Lb LDesafl&enenu-iLD (^i&tuecn-^ &intf\e33T§\<ssrjQ Q&eoeusu&i e,$m& 
S-emi-UJgjLn, ffrkanfliurrSiiu a.um(S$efil ffmiarresxssru us®* 
'oi&tii s, gium esr a&un !$$&<&, s.iflsDuu^smi—tUi.vfraGsn! grrGsorr! 

GiutgLcrrGmrr®. &.t_6ir ssmjoueurr aGen ! giGsvrr grrGseGsorr. 

cSl sjftr u i— h - eurrGsr&img&iGlgrTQLD; y6u/T/T - u««srr 
$es>jr>r5$; uneweo- w(^sjSeou>; prTQigeo - GlrB(^isiSleu^^ec; 
sSii—frG&eo - Qjsqrj&aLDrrai H-eiretr ilesr «iili_ii>; <k>.l/tCS« ©gub- 
*9Hg)&) eSecSlff Q&etey&i ^GiL^fr - fi_j_«ir c imjou sun ««r. 1 248 QsFinKgtjs&fr i3rjuj5fi& $pl-® 

127 gijflQffq Kiroiai)ir «Stj0iLp6B0) uirt_«JCl«rrar 
jnCiuirir iDiriunpirir 
gjaarp ^uQidsw LDSwasifl C^iroflCTrir 
(Sj8iT60ir 6iD6Dir«irff 

ff^ljBffi pirgroswr (ipjflirtfUu Giuiraliuiir 
airnGuirfi) FFC6unira>ai 
sotiGIli© oirr^afflfiBiir ^ctt«6B>ctt (Sisirusuir 
anomrir iDirararrrarn' loirpir aSpirOTrr 
aie8iujesi& (Soieoaiir @«0®ff (Sair^q-fr 
u>ir^6u (rn 6 otiit rrsrir 

epgoi icirgiOTiD iS<##«!J> lorrrriSlfinrir.' 
$irC60ir.' ^irCsodsoir.' 

anCeDiT.' $rrG>6DCeoiT. ,M SB H_ajfl,/T*»5«i, S^^^^ u zarransuiufflrflp* G^rrar 
dssttui, Gu>*ii> 3uff«i euwrjtuagi Q*rr$&u*i**&&, ®u®ssn£ 

fitufiaafit m&p*ft*&to, W& ®#&** G)«/r«fcri_ ,»/nJ>flni7 Q<y/»(gj/5£ it jj)«rew«rr0^uS)i£ 149 i£«3ff)a) Gun(^u>Q($iLai6tomusnni3i&gnw&tueiin&,^iD,(G$(!f)<sycs)i- 
Gju/7/t a^j/i; ^Sliu CliFffij@j5a,/T«Ga(T.' .grTGsu/T gnGsoGscrr. 
L^eyec&leo Sji^umeSlGsr w^sussrrrSiu, (tp^aCj Qu(^ixnQeisTrrQi 
a.i—eisr s-emtDueufraGsn gnGsvn! ^nGsoGeorr. 

iBniurT3,nn - ^tfliurrg (t-i&(LpG6)L-t]j)6UfT. gi&err - (gfitriLO. 
0,§}i - (Lp^§l. QuiTTL-9W. grrrjemsmr - ^C-L-nmia, Gturr&$§i60 
^esiTjj. a>nfr — Gtcsii. ^ssisiesr — Q&JB& ^j^sorr ^euesr. e3ru 
— G)su jpffjl QuqfjSMA, ff3,3,snw — £flg)l ^gip&en Qansmi— 128 ijeggip suiriii«»iDUjnr, ^supQffiu iuir$aiiir, 
(SuiTCtr /DnrCsurirfraflr, 
qoiT(ipffi ^,60>«BTu9l6or a.ffiUJU) $tr«t<wir, 
y,(Su> 60rr«riDirrirunr, ib60)S(ipe Cioafiliu Br^&sam Cibrru6uri", 
reirsrorir quotst it sir it, 

15 LD6TO6BTQ 61160 S) ir6lfl OTI fr 4£6B)U>UDp 6HlTgj61lrr, 

reTffiirfr i5iri_irflr(o6urrnr, 

HvsQirnTi^l ixsrr^iTQ6ir Qsu@^sttJ«b sh-fruajiir, 

*(gshui_ Gajtbsffl© (tpd5ffiffSair^vfr. 
C^rrsoir tr>irfflSo"nr 

ffffisoa sorr^uir yjffla&m 6Dirsoiunr 
^ir(f 60ir/ sin'*so(i«oiT.' eSi(if)LC>LfS\m id eumuemixiemuj s-emi—iuaifr&tjsnjiD, tSTjTjSgi 

Gurre<i}G6WTiT3i(GnjLD, L/6)Tioi/Cd5«r G) < rrsssri— (Lp<5>§,em& s-sni—UJ 
turTKiswGuneo 6ii£6lesiLDiqi-.ssr Gumileo GgrrmrQiueiifr &>&>&» 150 QeiBi@rs$fr lStju^,^^ $piL® &$(if)L£>aetT gjiBj&iiu ibrrniSlGSieisi (Q&eosu&i6m3}) s-Gm—iueufratssijui, 
ffiifluLji—eisr ffn.Lq.tu ^esfltu (Lpa(Lpff5)i—iu eSjsjaJffiLjQu^LSiagii^^ 
G£uunG5ieiin3i(§2)Lb, rrjrrettru) lB£,&> QuQ^esitniueDL—LueurrA^Lb, 
eruyetnssr £-esi3,ff,3> £>(/}) en is).&, emeu s-etni—iu §)euQu(ff)LCirT6$)esr 
uiaztgiLL u>jr)6img] euifiuQ&\m (oeufr&tsiTjLh, <9r«j/T<$,35 Gscrr&gjeng 
<Qe(TLj«iifr$,<sfT)LL, Slstfl Gurremjo Qlchtl^I Gu&ld Gi-iemaeir i£l&& 
lALUa&LD Q^rreirier^Slesrjr) Gu£rtp@65)i_uJ6u/T,s(jsr5£i>. (^jju^t 
ldgstitSiuj LLrTLoptb GeuGprrQi m2(y)/5ji/ ^LfiiuLLnru Gi6\ijbi3 
Giun(2)!i>§>iui Genesis-' sQff spi 9,&,Mm in (Lp^aA ai—eyetfleisr 
^lemswreurrai^Lh, G&,n ib^rra, Quifliu eSrjfr&qsrT)tA, <t<ksd asmsu 
#(®5(Kg;ii <si$u§)3>enn6meufrff,^!»)Ln, 3,m&ss>rj Gurress jd «3y£P®UJ 
(Lp&(LpeG)L—LU6iiiTatGr$LDrr&iLU Qffiii^^gjfrmGen! $ n G so n 
^nG&dGeon . L^euev&jec SftyinneSim m^sasinSiuj (tfi^siuQuQ^ 
ixrrGesraQi g-i—w &-GS)tr)&iifc <r)eufr aGen grrGsurr, ^aGevGeorr. 

■^(ififQQfffrpQurrQ^eir : 

H&&> — eStyuuLh. q«sfr — L/drsTfl. &(tp&6Br — eQprrtLiau 
QuajfiMiresr. jsiMenssiQeueo^rretflesrnr — SleaQuiyumeisr. prm (rr)ff 

/JIT® • — *6U,7(a(KCcSU/T<KU). 129 u>(5U5«oir ^uClioiTiii $(5iD«wfl uoirirtSleariT, 
iditCjd fih-jDirpirn', 
euso$i£!ip euircnrirasr qsipguGiDsdluj 
toiroS [fliLi^rrfr, 

^1© 6ii or fr Csu^lajir «e5IQsi_ fti^iu 
jg(Tir «SjDirnrnr, 
Acuassir y,6»ff«6ir ldctt^uj GeuirQlQdFiu 
fiair swirirLDiTiTuir, sffl(5^tr ffirarusuir, stg&ai Say is, 
CaiarGuir Bso^uir, 
«fi)«i_Qai [rsir «HiriT(y)ijL id@i_id u 
ioitCid gyriijgtrir, JB©ui ^oiirutriT, ©©oiiy. Cis#)«iir 
pirSeoir.' j5ir(»so(Ssoirl 

girGsoir.' prrGsoGsoir.' g 

lum^iueuii^Lt, (QuifiGiurrfr QayrAjAi^gj 4t&(tQu*trpmifi 
*®zi, /5«w@ aii)|D «U6U6» ^^aurremrraen- urrQiio, qa^ 

GleiuiLiLoQrBLSfiu QffeceuLb ptyLD gerfluailu. StjDULjestL^tueuft 
ff,^ih ®6uQij(if l LC>rT6$)j#,(g ) if}!jj L^sn&xsmetTg gea pn men ^m 
umft&gwn-ffiemh urjrrfr fh8,u>ns>ey& m m $ $ ec G)an-»WL_ 
^/•wGun-® Q^uJuftj/TiisijuD, Slityinasmsfi uurfnjlic &_es>i- tueufr 
*%$&* uiLt-misuLL^. ^etTuajfraigyiA, &(ipg;gg,eo s.eneneuir 
amsng $& euffuuSi^^juewj atgjix, u>6i»ii)^6t(r Gurrein-fl) 
^tpgsmz-Ujeu/Ta^j.'i, umrpjurrQi Qann-iiru. usmaa/fT aigjennu 
^6»«u«g)/f/_ffijiK«flOTGi£a) urriugiemiD ^emrjLE^eoL^fT pgi 
Qfeceyic, Jgrjih s^em-tUGun at^m, ^(vjLDib Qhfiuiulb ^(j^sbl. 
luaifr&^LD, _gii) (3005),,-^ ^l^ja/if *«msir 6T6iirffj;u) lojt)M[tilsc 
Gp&l&gt ^estLj G\3:s$}$gig\esicQ6un3,^u>rT§Znu Coi&iiugpgrraGen 
gnGsvir! prrGsiGsorr. ysi/.-ug)a) giyumeSlesr wyLL&mnSiiu 
QP(59,uQu i n ) u>rrGmn(B *..t_«r asvpuninaGsnl pnGeon! 
girGeoGeorr. 

*%(*>(&&& rrpGlurTtyetr : 

8u>nesi(Tit - Qeecojaaen; aS©^; - ulLi_ll; eu&arrii - eusih 
u®$giGeunfr; ^uw - ^/^p^; 6B^i_ld - Geugiurr®, LCrrgiunG; 
&£!$£& - untupet; mn - (gfgiemrj; piunuirfr - ^t(S,eai£l^^eaft 
aen; Suns* - Lgfurrtir - ^^^meir Gserrfiusw. 15S 


Qjoogj (gLpisanguSlesr $estus,au> gimiasifleo J&*Qt**B frex&i 

0n.n)IClin . ("ff 6WJ<J/T6S3fl - &UUn6srfi ) 

130 Glffiij*i_u> U6wfl@©ifl a_«fl«@ii)i5irrflff 
Clff(igiii(gsu6»«rr @(5oSli^la@ii) 
£irQairareri_ QiDiui@iiQibiua airuiSlil© aiwn'S 
jfl(50£ir«r«i>« rgeffldlil©* 

giii@iDLi q«»r«>iru-if. i£)(5«u>jB M«iGlsoir(BliN 

8B.pifllU UL-I_IT6»>L- lUIT§Jll_A qSDlTjE^ls 

@<oir«filiDiy. iB^I(5^{0u 

i^nia^ /jlilGljS $a>ira>airuq lfliliy-tufliu 
myj@sai «uirg)i£lL.©u 
(oUir^Osuafiir ffiiirflAQBiij uird)6iSlL.©«i' .sirirqClair© 
y,ifl«« Geuqailiy-ff 

viiiaifl si®jB§i(jpg piri_ai6trir OaibiSij-rr.' 
ffuuirflwfl Qffitnliy.uj(5(?6ir.' 
ffmi(g,Bgi aiiutbCiiiaj Qffraigjisjs ajnrreirt-fr.' 

ffuuirmifl Qffiiriliy-UJdjCnr. J 

ff)su/5£ ai—uu LDsvnaeven ^sssflSlsujD ^65>si)(y>if #@ii, 
(Lp&Sip(S,is>, @«JS5)«fr ldswt (Surrey /p j^® xsssr&'snjagLC, trljtiuq 

*&l $£,& an a)*(ST5<9>igii 6B)ffi«(S5#@tc urernQsmtb ^L-eSlsSlu-Q, 
@/E/@LDuyffi ffi<5U/5^ ^fT(TL-iiJ-, a^j^rf) «6V/5-5 eunriF $rrfTfii @^ 
iD/D/D ^«B)«u(y)^.6muJa &(i£6&, Q&nsosygrb&ifluj £Ijdul/sj>i_iu Qptbj&uSleo &assfieB$gi, arruurra Qf£$43& $$*-& 2™? 
es>iu# Giiij&gi neSff QuntL® g)il®, g)«fliu ^ew^ c^^SisVr^) 
qg/0 ffftjeurr^ y«, i%<5;3 ■'3«irfnr««»fljP(y»Di_iu #/b/S)«/t«J 
gremQestrtqiM pmuuungu 1 St®$& *&**$&* &*&& <m&* 
SiesrLH-W qmC^-M £.cb)U3uju)<5wlo «T-S>j»5/uJ«ijrujg)y>ffl/i- eir (y><£# 
i£liL&wm(ri» &jenrrp>$ p^eSprr *$**!$>#> Qu®l&£& s-mi-iu 

0/5(5/6/^)05(5* £swjD tfiVoiorii GlufT^/B^iiJ «uuJ«)dBsm«r «.«dl_iu 
Qff&@/62 « J «7/5(TL.if r D(gfe«Jn-*3«r.' *uunr<swfl GUrrilif <U(5«r 

tf/T<SSSHn\B.' •SJ©©®*' 7 ',© G)ufT(5srr. - 

surrp QeiuMgne* wrisr ry>&e5liLi ^ibLj.ib'Bi^enne^iM gnu® 
turrjngl -T^ru^j, ■jp<b*rreo$2£ c«*_A<l*-Acl ^^^ 6UiP«*^> 
QffiUH-JijfT - G)u(5Lfl^/i it65)L_uj«jfTasrr. 131 «flifliDi_6a«m Cle/jSlaSlOTp Q^6W«ns«T6U6vrib ©©Cairif. 
(Sicd)«iJ6irirre C^ilfflfflflrai«5i(fl6W 
tSLcafl^L. (5re#(5U y,iD60ir Qffiriflre§ii06OTrUJ 

lSljffQixuri^l E-ffii&ff^l, QuafurCTirarfl a_i_«5rr0«ir£)j 

Cu6S)Uixiu9«) ojirsmifii OTUttJiflswnru uirpSai 
iSlifliu(oiDir(@) glsir^irg(r STBgiOan'ij- oS^Iujk" gmiuifl rei_^^L ^(5«usb)«biiu «irar(ipsir! 6uq-@u>if) ^Quo-tor! 
«uuir«svfl Qffiiriliy.iij(|5C«ir/ 
siingregi ojiL6b(Si£6n Qff»i©i5js ftinrrstri_ir.' QlunrjfiuLjsmrr : 

iHasfitflSlasir) urretosn&sti QtBtygiajeirar, QgGssesHQG&nenx 
U$& +&W gaff >f fiflflr gw QcSsiTcmsv u>nmis,eir tElg, si-iutj 
UlTMi euerifi p>g, w/r^ai^vumn^dk^l .^/wg, Q^o&gliysjrsff 

urruu, QarrsyeffjjnSl^sLD .^empai-.* tn&^^Ma: G^m 
Qutr&jD ggissfiiu Q,ts>n$Quaru> aStfu ^uJiiimru^'iitrSliu 
srTLDrriL^iiuu.mnui u&j,wn<t,& Saesiny SipuutTS, ^Qi&iGNg) 
Quxhr tnulsi&eaa) j3j,t.u 0t„mtftr§fr G r >,-uGsongi$gi ^P** 
enuiufraar asvenumuu Gurra.8iaG\aireiTar .## Qgesrevm 
t&ff&&& <m*tff*&*&l #&i£t,A a_.TT.Tr g)irr Jt<ksid.tt^ ^jr, 
^<flujgjy£3,/_iu (*jB"* turn j^ttUt&ti .5V(5iMrg)/6Ji)i_uj, Q^ 
$«um7 utanGurTsiiLD Slsufrs aoxaar ^smaruurrp, ^&fl 
Qarruf.*™ SlBlaoeo vp$ <#«? ^b^ uueSAaia,* Qejypgi 

fi-ooi-juiuiUjajii) *%£iiu Q<Fw®JBfirTg,($arl $u>iuu>snso& gcnH 
iufrg>aj urTfiai®u2L-$Qp Q#rraipliuai(t«Gail 

Glarrilzf ^igerrcairam.-rx. sna^am 

«rrrr<s. euurrsml tiu_*o - uneven; t$ffe& - Gpssr; eurrev ^ujinenuturr . 

©ysro/_iu Os.TiiL/rrcswBn-Sliu ^(jsottsjj; uifl - (gjgicatj: 

132 u«60«jht 2.^A@Qioirafl «6mr<5laSI«rar QureGciriy. 
Lnuauib (tppaaafil(p(S6u 
u*«b*u uaniC^flT «9|jfl([)Giu(5a Cairi^ Cm «9|cir6nLiQu (i$u>Qlisb)l_G)iij60itii> 
d|ip(giGlunj| ffiaj^ln)«ra @ipGfilQiLj«i Gej^enCTBrg 

$) £TO7; Glair AT #ljP SIT6b(ipL-QJli> 

qasairfliu «CT)L_rfliuir««r a6rar«6i»6rrj5 «6iror(Slj5SffBr 
L]6OT6bejgiTiirg> ^l©«njQ60Q60irib 
Cluir(5Q«nrar«iDi_ hjitQu)OT61j QiDrr^Gairiy. ^ItfliqiQu 
qglSBU)a6W7C©) .si^lffuSggiff 

ffom^la @iiiaff#| mibu^lff Qffriu@re£rr 
ffuurraraf) Q a iril 1^.111(15 Gar.' 
ffiii(gi5§i ajuj&Gmni ©«Fiii(g,i5jB eaJ6triBiri_ir 

ffuun-asnf? OarrCiy-iuiijCfiir. 3 

Quat^uuemrr : 

(Ojifliuek n-lgicjgj toiQfffasa fr>Gun ay ^jeu^jemi—iu Qenlemtua 
aessiQ C*fl , ^fl^inMrA«rr*V g,rr u><.n>rr Qu>rrtl-®S,&GiT $£&«&&££! 
iflfi«rrSliirff)6Br. ^ixLcsdaaeiflA) jgj(£jj&£ u&emusiurresr Ggtfc Qu(nj£ 
Gl&Qggl euLfi^Giirru, Q^/^Q^so s&enen tL]LoeviuJos,erf}sii <2{3,esi p 
ai—aa'Junecu umuSlewjngj. ^,&jeuiusog.wflG5r(n ) &ieo rglsvjpi 
QarTemuf.(i^a^ii> Gluifltu ^iekesrulLjQia,eiT, ^ifiSiiu Qensmrmi^ 
&6$>eir s, 3}iss @(^*«Gi?' snemgv 6T6s&i6ssfl& g.nuun rf)flTja/i5ji)*rr« 
nSieujtenjD ^envs® $>gi&Gi<f,rrei*iQ} §ljD<3j3n>iirT6ti mp&AQLmjrsit 
&)sa pen . (gsrfi/T $£ fifr fiemsc&etPiev s^anen s.tuecilGisi&en, &IJDJS& 
s.ipsj§lurrsi(sr^esii—UJ eneivi g,<ss>m & 3,sssr Q ,<^.ss>eu^sn Glarretsremi— 
ileisiaen' .Tsir njy *frtm&& $fr fitenso&aflesi eprrggco epsjjrni£i& 
Offewffj/ ^/flSlOTnjsKr. ^juuis). ljulLl. ugimLbaemeiTaaensr® 
a-eoa^siiareneunaar ^jjSi&uS.&gi LDJgiggju GurrjbjQiSlesrjD 
dsjfflij ugiuSeo 6i]tT(Lp£)s5i jQ Q&mifajpphaGenl ei'urressft 
Q&niLisi.uJQfjeneSnaen res. 

^(Jb^QirrT rr> GlurrQfjetT : 

u&eocuesr - t^ifliues; Q^puemevw - Q/b«'6uujA; ^ebrssrils 
Quern— - Quessr .s/swwjld; s,emi—Situif - a-Lp&giiufr; *«u> 
i/3^)«@ii - fi.(a)S)ji)/6irffl(rrrrr urrrrml-QiLCi. 156 Qsih](gJ5$fr i3pui5£$> $ijil-@ 133 Qii_i»p£ gl£»«rgi (9ipsSlflD«ra «(5«fl8iu 
6Ulll_lflll ©uQuir(5gi6usir 
aiiraru iSsDiDsSairCgt Qainsin!T®^lflnir i_tn_Qi*5> 
id it ids© 60 asnarjsgiaBarjsgjiiJ) 

@ufry)f96b ^soOTLi Clu(5Bgi^la sBesuSlsmireb 

OTllly.U iSly-gCglJ ^^lfr«@lb 

g)iy.uQLi(5(u @i[sdyi$a, «g>#s»6mu iSlafljjSlSiiJ ui <U(j5ib usBaiuirffiT <S&ot>6stil|u> Quiriy-uuiJ 

Uly.IUly.Ll UL_lfl$j5glU 

Dsucnr ««rijT<fla]«(3jU) 3U(ipib iD^aaafljbfgB^ a_6D«fl©J(5 sffl^ffsiraflffiiT 
ffuuirsssfl Qairilmuyj^sir! 
*ru@regi 6uiU6b(SiDsq Qff&i@i5{5 ajstrrein— ir 

ffuurriTssf} Q«iri_iy.iu(5(S6Tr. * 

QurTLflu'-jenj : 

Q&rrsssr®, ^swgysm^-iiJ rSli^p s&-vmGnj srftifluuem— lurremm 
srss!g)i iremsstfls, Gff,m3s,^i <${ sb^i—on s^tpskru &smim— 
ujIiLQld, eurr&srggjlif a_syrsir $soyQ j/totjd eusSl6i!)LDiqs^L-.iu 
eusmetrpg ffssst ff,nniimsnrr&> Sljifliu lAStoM&sfrsti & (§&$& gimm 
uSiLQild. cufTssfliu n-ensn Gunza&«.<'-.i—<ki&Gnsns > 8><s5! gi tgia &&<& 

Q jrfluj (ip ifi x*0 Si ssjssr^ s&r^sim-tu iMtiH^iO 2i&ilj£)sst pspm^ 

gj&etT&enrrqLDrTg)! l^iJUuSIJc jg)zL(£)<5 Gsiiiggi $&$& ©SJfflfOTJi 
Glu(iT)3iQlxQis'^srr(S ILBrT £ll GiJiugtlin, Qewsff)$gb asm&en Q&,tru$ 
^esrrrec @ieu&&isisr jtj gmemmLjsm—UJ, Giu^^,^ qpldids&iw QffisiQipi^sT i5 en et)en g>g,i£l yp 157 Oil snow i— iL/rr6S)6wi/CS^a5) s-eocSeiiQ&iesr jrj GjiiricsiLD&rreS&ennGis 
QsmiQiB&n&Genl suunetrftt Q&,n iLiq. <gj(njeneSfrt&miT0i. 
ffmi&r&en ^(j^meS n 3>en n & . 

^(ftjiQGi&tTjb QunQfj&r: 

eui—LD - au$rr)i; ffisiSuSi; «ffj/«2- Qa>niSi8,§i; (Lp&ie\§ii[jmT 

eug,rb& 6u(i])Lc; uiq. - y,^/; &>i— - G,uif]tu {2-iflaG.&neo); aettltbn)) 
£_6UfTei5) - asnljbjf) 6sis.em Gjffjl s-eieSi - QLprru, G6vn)gieiS)LD^ 
Qa,nes>eh; 6i>l3>Q6ststis,rr ~§)tD6S)is>9ne§\a>en. 

134 i£l««Coj ^liuirutrcq #«iri$l iuibu$luSlsb 
Csu^liLietri Lj^6b6ijwin«0 
Cojgjiras iDibqirir «wriii«jb£ll<wriri5(gi) a-gjsqib 

Clffiraareir pdiQpanig, awrninsrem emirvSijitp 
Gl^ir@^lsn.il iy.iiu6»«(mrniuff 
9ri5$p Clffstrisjsifliu uiranriy-iuor «cs>u$ttflj9 

^la@«r«ir CuGtirctrcir 6B6U6B«iuiT6b sr^lCij© 
Qffiijsyiff ffiiuA^ 6uiy.6uirir tfluj(g,ixq-jr 

CffUfflU SBIg^lsb 6116tI(IJ(5 

oaijruir enDa^ifl^isb i£(5B(5ia(@) glanariLiojiroar ! 
euuntwfl (?*r(uiyU.(itC6n! 
f- ffiii^iBji) tuiLicbCiraj Qaii'(BR^ aiEirnru.iT 

guuronfl Clairiliy.uj(ijCsiT. 5 

QurTLpluLj6i!)[T :; 

tSqeuprrpLD Qisiu^^enl, Qeugih&meniLju,, ^,»U)/i, ^jjfTwraTzi 
(ip^si5)uj«i!i«/«iss)fflni4/ii a,ibg)i#, O^srf)^ i^eceurrsea &_iuncurT& 158 Glffrkitajfigrr i$rrup$& $FL-® eremr emu&im p ld gienrj uSec G&rrtiS;®) QxrTsmQi—qgjggQfraflajeiraT 
Qen&G&su Quqiojtcw S$($;y.GsrasriT£ Gl&esr ny eusmmiQi, gut 
QpL—«sr6V(T3Lb Qsiuiu 6uis£ ffLDssai fVasir eism em rTuSlrricGusmrr 
^jfiSltu ufTemu(.iu ^ip&ffsrgi ^esisuuSeo raw n)rT&& Gjrr 3,9$ 
g)6mff)«ii«ir ^).3«u(5fflTiT»V uSiaLDumsf., <TMsorr gGjlimpsinflspiib 
XL«rsrr«un-«6rr (&LHGSNn&,en) £§)*££>, es)eues)3,turrib£ii i$tflso uS^aih 
ht(U>$uuiLl- qtQ fg tprTL-i—gmg srGjifr g,§\& Q&eospjuirrirji 
eSlQiggl ^eufr 3>en g] ust»#ssiuj Gleusii r> &lBj£> ^nGsigibu $9,2^3, 
ttfQt&rffti) G)5iLis0srf)uJ6U0iJD urTLCuansmuSeo ueneiflQ&ne(Ttet$iA 

&&3>[TUUGS)1—6$)UJ3, evanStSO 9,fi\ 9, 3, 9,GSt {T G) ' 99,3,rTLme$rf\ STSSTU 

Quiurr L^emrL. &I<djs# ^ctyumeSlissr U)(^3,rrrr^e^eiTeneu(^LCi ^Quj 
QP(^3iuQu(^L£>n ep&g; g)«)snuJ Q&rsitgjsgii aGerr! puurrestfl 
Gifr.niLiq.ujQffGfTGSiis.enna <y/K/@a«T sia^eaeffrrasnrr^. 

«i«sr unsmisf-tum, ^(^ts^rrssr &iAujz§rrnsa Gpmu fiisisnu 
Glujbril, jStmjsSrrQrBQtiMrTjDesr oTsmJQuujfr QujbjD^miv Gt&enjs 
pfi tu unessi if aJiHsr sriwL/LJilL.r7«ar. Qftuuni—eSl«sr eurrsurrjbru 
aSfflfflScmswL/ QuifliUL/frrreraii) ^(ff,(^ijet,T9Lnufi3,iT LjSt#mt&$& 

gaaiun 3>u urrsssfliniso QpneistiuuiLi—g,!. 
^(tfjieTjGl&rT jbQu it (nj<iti : 

up ay — $i0&&dtg); eSf^esiffiuiT — L/sueun- (eSi^iu n 
prjfr); Sr^^rrio, Q&ar p £tfliuu> — ^i£ig; 3<fz_<sst — .^^CSj^ot; 
*u«r(5U) — «sBjrajcrr(5/i; aLpnL@&; unossltl — ems, gj if) 5) a- — 
B-iuft isgeusisr. 

135 (ipQjgaSlifl Qffi&iairriJ) ujffin-ftflBari ««iD«ira6iDOTiqiij 
GSmirsora 5>6B>i_<£1uj QcsDituj 
(jpjflfffflSlfflDflr QffreQ(5a)6uuja) ajrriuQ^trpiu ah.iy.Ciu 
(LpjSjjiuisrofl ffismnrsurrifKoiu 

U(5@ingi offl«D«0Bj6iDSBi8j((g) .signjflsBrii ^)sira@u>^|suiir 
lutgSIhS® ©a'«Bsij(Suj[r«i»ff 
ui_irai_H> SjloDtrQaJiraSI ji)i_iuag2lib «s>|i_riidReS)ifl 
uniaiuu QuiruaDasrdxDirib j§liflg)(i5ii> ususirQiDSM ifSlOTrguaird) „$| or at mi a or 
(SffmQeoir© sh.iy.iD(ir l Q{ib 
rfljDSjn-a) ^jocanir^giQsuaRir uaroflGDiua 6B6trgi5j6isTgjl 

«j(58jl(5 6U6BBriiin«B60u9d) «u(5«»fffflj (jpojsfiliuiroar ! 
ffuurrsafl Qairiliy-iu^Csir! 
sat(eh§)i ojiuebCicfii] G 5 liig) re ^ ojsirrciri— n! 

ffuurr«wfl Qffiiriliy.iU(5(tOT. 6 

Lcenrii upLJu&lasrtD Q^ffij@6USB)srr icsurrasmsff evtusc&erflei) 
aenefl &<sn n &,£> iSQ.iiSi sr0SimjD, jyip&nGi) lbgst u>iu&g,3,esia>is 
gfg&'mjD s-Lpp&u-ifi &.efj, 0t* jDrra, Qp<b$ oSskot/Bj®^"*©**,® 
Q&mQiTjsSeisr ssd<3i_ CS^/tsbt njluj (Lpgstfmessfl&Gnsn ajnrrfl, 

^\&jpss)!T)3, 9,nih & am Slffa ff) in^ayagj si9ssi(WUJiT«tfi QanQu 
unfraefT. ^^,s,<ss)S,iu ^eu'r&w rsnenGgrrrQiLD @frs3)6V!L'rr<9;u 
urrCjil) Giuifluj s^s.^iuaen^i, sA&pj£} ugp^ates ai—tk^Gmev 

(gjaimi&enG&rrjgjLC ueuenLDGurrsisrjD ffieurss &neo&GS)sn s^ssii—iu 
<s>lffste3iuu(DG®™3> l sn ^^ G^ftja) f ^smupi^eu) aast^i—iAr 
3n.uf- Lfi&iypJBgij, ^aig-en §>$& aeveiyu) QeutiwanLoujrresr em® 
ae®sn s, 3,& f$j0 @iP/5S5i^««w' * T<S5J ' .iciiiT653fl<y ^ir)(§3,enrTec 
^anzmggi euenfratgui. gl^raauj $svGue(rLD ^frevsnio *_«5u_uj 

g6uiDrrgi fifbtgU) QpstG&wns.efT eremuuQisi Q&ib&$pfrm8wl 
&uunGsrfi Qa,mLui.uj(ifjeniSi r s,earT3i. 3ih(g,3>eti ^(^eirsSrr ^Kyt&jGlffiTtb Qurra^en; 

QPQtg) — ajiTffsmsJr; arreB — j^Gei'rrjsueoui; @ftjfis)arr; 
Guifrassriii — u>iuaffu> gtUjeug,; (u>girT<$es>ar— Qfip^leSlmerr^g; 

3ISJ(gi. 160 Q&i&JtgfiE&fr LSirjujsgg, glrrtL® 136 jgG)$nw{pi i£l«»«Biiuirg tf)i5<8>$ujgi QujbCpiriraar 
Qffoiai_u ui5£irif)(S«nrir, 
Cffsujoiii Clairiy-uSCSeoTiriir, rciroSteDOJ «irj5«utr«sr, Qpg6BI7L_ U)fflTajU)(r fflTIJJlLff (tfjtf«jr(ip6ir 

(tf®@ClPiS jScnri—QuiirL^iuj 
QP«iSl(5 upagjgjnisir giflDsmriuira suis^suirasir , 
(ipsffa iL«5ltt(gu)/i5l(S6utrir, 

g&irQgiirarjpi iDGOtsrra uirijuiiij tnaiunQairarGeusir 
jgrcrflDaniSIa q > n > 6STsuiy.66uiriT l 
jS£U««br L)6filgjsj6rorw>i_ icsiQcoirrf) CffSOTOTip. 

Gair^6ssn_ u)irroiD(|5« piriuajisgj (Tflwrigjffir! 
Qa5irL.iy.iU(5«r »uuir«jrflfl>iu.' 
@(5U,6»ff rf)aiy,«»ff ifljDOJirjB {Siuaiirmrir! 

Q«irL.iy.iU(5«r ffuuiraraflCiu. 7 

QurrtfiuL/siDfT •' 

irr¥,t£3>3>nGii&,igiLL sreuQ[j fT(2)eu(!r)3i(^u> @i &n is* Q & iu m 

^S55f)^^6un"a;(ai5ii, <3{l£&hu G&ojjd Qsuruj-uSlemssr a-emi—tueufr 
^(sijti, Gl^rrsisrsBT' GJl^rrso gei] jnrr geuff aiisnjLD, r§es)jr)^0 Q&etieuus 
fi_63)i_iuft//T#(K5ii>, Qutilej ,^oOTri_/5y*(3r5ia@ sllLulLl- ssv&mi 
s,msnGluJMQ)fTLD c gyr7"ff/T(srjj£)«Br,(D (b^CL/ji/LDgi/csg; (Lpestiwrrff, 
GiSlsK/j/fe^y euqf)Lt> GtbfruuGSii—., lurrsmmuusmi—, (jgjSjlemijuLJsmi— 

Qzj(jLorrgya@^ g,]S!S)essreufra>snna-u Gurnf)t— eu ^^eurr atsrjtb, 

GvfraitsrTjU , Qff,6siG\un(if)^giu unxn aemen & (Sjt^tu g^rijgsvisti 
tt/s3)/_uj Qen LDiEim&iu fr eSi^LLLjSim^) ibmib&,sQ}3>(& ) spuurrssr 
*9jLp(§GS)L—tiJeiifr&(enjLD, <3issT/&rres\uiiLie$ii—iusun8;<§ff)LB, LjeSl&Q&rru}. 
g,L-isf.iu ff,L$8,es)en 8-em—iu6ufrs><§rf)Ui, LDsoeorrtf), Q^^sAsris^ GietBifgrspfr iSletTGSHsn i&giBifi 161 S«r7^«wr/_u) ermevuLD eBeoQ sop ^siu ^(jixifrjjj/'SO LD(^3ifTrT3> 

,5/ (j <GTjGl&rr jb Gl/J/T (j sir; : 

G)(9 : (^5a : 6iJf7"£JD — rfilGifijDjigi Q&®)6ulc; ffeujti — Quiresr; 

(y>g,3,*Mi i—ld — ^ifisitesistuussii—; ^im&urrrrCci — Ol^^sc; 
<S69)err cusMrragft/j^tli, §,6tf\\un&, gngrrrr @(5S3)6ii 6i/6aun5/@6uai/i& '137 girmr ysjpiiiQjfl© suiy.iuirm snuiuQcroiru) 

gisurotfliu aipuair L-fiSicsoir QffirtflreQ^ir(5 

QlBITly.LlCluir(ljgllb «9|ffiK0irtD(»60 

(ip(ij6utp© jflaLpiSlfisrjp 
(ip®@gir souCluifliu rflsue5liii« QidsbtotGoj, 

iDrrL|ijBJ Qair£ssrL.«0(i5 (Suinflmir soiug)iu)«9|«ii 
suir6STOJiT @ipr ;__ gjii_(Sm 
6ui5gi6ui5(§i) ^gu^lstum &{<s&&mwt LjtfliBgired) 

<S«irmrii> «uir6STciro]U) susrrfraffrfl reair^uiT! 

@(3y<D9 ^6Uy(S)ff IDjiJSUir^ ^lUSUirflTIT 

Q«iriliy.iU(|56Jr ffuuiranflCiu. 162 Giffiki^aparr iSrrupgs, §!)rriL® Qu:7LfiuueTirr: 

§ieOLbLjff,en sisQaSishrTi ^LpSiiu arrecaenetT «.<»3ii_uj Gmeu 
Gearraggiu Qusssraar a&aerr jftfThrsmluj £§}<oti_ ^ssiap^i 
&i(3!BgilurTir)!, QgrrsOGy + jhatfltu qatpLLlaa ajbuaaarreBec 
censrr LDGOfravnetrsi grrelia asm Garx(LpLb sSIlLQu lSiFIujitlcisc, 

Guquhtgsusbu-lu, sitp^QurreS-iLfio, gifieceSlMau. £§>js/' srsarffj/ 
svsirar/s/a , sS@Gljjd6S)L-lu sr sm erafl esisiJcapa^ssiaiL/LD, 
^)(5LD£B«3!sr7 ixmTiSJo arrmiSiiu ^tpoiuj Qu>ssi\es»uiLjui sssil—uj 
&G$UHT£U&i, iSirjiiiGgeuevijiA G^eurrasn o^lLl-ld aiissiLDff 
&&>!5giev!J prTsnGarrfruLCi eupg,) stuQud^inneaesr eutflurr® 
Qeiuoj »T,w<ffi(sr5cK@ /5»'u) i,iip lU&ansnsLiQfysrrGcusmrQLD erssrrr) 
GurrJifSl pljt@ir, GarrLjrru: ^amu^atusnrreu everrrr % oj 
fil h&m JD <siT^S) 5j, iA(g,irliJJe.H'ri9iGenJ ffi'iurrffstf! (ptarnLta 
tu^fs^a. sTpaa^rrsogaiui ifuunsvl: tSmrrtLtQ.ttJty^M, 

' ^1(75 Lcrrai trio ^bvesr e&cguGuiuaeijLb, lasvltsusst ^xss&u 
ui—eijLL, (Situ Jtsctrfcg Qi£>£)&$(t£as>smujih ^iljll ^euasfluSd} 
Lj^pGasmLC ^L-Glt<,n area suececniu' ois'sijr) LDzssflbvrrffaiflsisr 
gKyuuerretf) sTQ^a'a) $jib<§ ezuuGprrjka Jj^aa gf, 

^K^^QffrrjbGlurTQjefT: 

njjTurjiA- ^Istiixq. ^rrils^uujr'r — G^nv &&sSmsuuA . 

apuamsSl — ajbuaffGarT&siec. Garrqp-LD gxjsosfilikimtiirTQih. 

uin-qCTLD — UQiftf-t &tbi (Gait lurrtA gffeosSjii&w stsst^ld, ue£i 

lSl-LL U^psftlhl&Lb STSSIGyiM 9n.jDUUQ.LLl). 138 Glffis^© u>i_Bffl»^qsro/D imiiruifCffir Giji5$(rK5r 

Qfffflrnj*8fflsBu. Glffiirwor^sGwr Ci_cira(ir Glair onr i_iri_Cw 
$jreS tfliuLo^ira 

QJifcgiicffi LDiruSfglifl (gjriiliDir airsifliipfin' 
6U6flttJ6mr iDgirflorsfiKSiLj 
suirdirflaQa-tinjr i_uQuir(iggi cfi^jB^ giaj(jpi_sir 
GueSliLigjircnr ifilroeCiuifflGiu Qamit^pafr i5,eneis>en $9,lBl} 16,3 aim $ffij8<rcu& «Oirgo«Bi_iu qifl«D0iqL 

^SDtDiujpia <§ibQun-(Lgjgl«>f)a> 
(G^ujcoeucsr u>a>6vro5)u)iu rflsiSliij(ip^ GlajMTCTrG©] 
jsregiCluirib |D«»6oQ«iTfiwrrri6(«^iTiT O«rri5g60ir «i_iiuiiafl qmirffsoiraar iDttluireoir 
Qainlip.uj(5sir ffuuirswfGiu! 
Cair^jjjD Clersi(gi5^ir ropitir jrrriuajrirariy! 

QaiTL.iy-ttj(i56Tr ffuuirswflGuj. | 

^C5LD«6K«r wrrfru;tx &*}$# ®(Z,umgxa & pl&fjrrm GffrrLf: 
LDssiesregjeni-LU %U4 i%/g,s ^rra esmuuSec Qaesrgi 
(euAstirrsk srsksgiui Q*niSL.iususs)ssr ,5/1$ ggj eu^euarraa <h$\ 
eSlssiL- Qujbsn&Qarrsm®, $t&s»a>& asmu.eim^err uatpiBgi 
QarremL-rT®Lr>rTnn ues)i-QiF,rreisr® eSrj §,rj ggjL-esr Qffesrgy, 
LDaumuSl, i^iFl^sSi, wrr^rrst?: srmrru uscsnti ^ q&LfiQujbfD 
gipaL&uliit Qfm<£vn&Q#mg)i Atff&ajerr GaLLQ.uQujbgu, u5)<k« 
eSrj^SH-Ssr Q&eei £1 ^euaiscsvnesr (.r%fr ^rrsm^ip) 0&i$l3$®Bm 
eueSltu &LCUf,$m OtaQmij&* Qsssrrrn @y)#g)u5),Ra eusteorr 
gjy«5ii_uj GamLem- u> ^^HSHLQ^^F j§l ^euevyeznL-iu ^iijuig^a 
&&&&$£& Gurrgi, ^evJiT U4S&s<iSuJrt£nu ^snisi&bvsoe® 
Li>nmigi<hiLi uds stiff apmrrT/M GeusmQQ.uxsir Q&£fal$.0jtu, 
^leueurrGjo ^li^arQfftu^i, ci/sueun-ew gssiscGurrssr gn fin QuniL. 
Lunesr ( Gl u rr eisr en rrsv it &uj) ^e^eixmajJiGarrsmQiev ^g; G&n Lpe$#9 
<§& arnLisf. U efirrLD ussiL-Lusufra^LD, Q&tr$fan8m &l-uu 
L&stfn&tTeisHsuLussrf! pa timatQuff&ja HfifTenmtm &-GS>L-tU6urt 
ai^CD, u^eystissiaa arruueuna^LLrrSiuj Qaiki(a_p<$fraGen! 
ffuurr&saSl QamLu}.LU($(g$a. (aibrDLDrbrD Qaiiug, pan asirrrSliu 
e8<T-?,n-LTtTLUjxsrfraGsn! auurrssrfl QarTLLiSLLUQ^tsrha. ($&& &irjststjg)i 
uiLQerreng,!) sGrft 61/T35 FFL-Uf. 6T(LgU?><Gi ffn.JT)U <2l(rT)(STjQarr rbQurT(rf)en: 

ap^irrih — a^Lpia). utflsma — (GantLesiu.) ld^sc uojld 
— G&rrar. ^ffxw — ldsjdsik uiunawfr — LtsenGi-Gurr&r p Gatreir 
a^eviL-LuairT. ll§i — Qutfliu lll£i. urrsvfr — atJLJueufr. 161 Q&iki@j5giT L^rrujsgg ^{Ttl® 139 ojorfrjsir $«Dffq60iri56Jr GlarjfilGffir Lnr«<sfK«iT«aJ 
(gjbjDifld) reebgjirgi 
aj«»«CffiT LDi_a)adr9irQ' i£liU6b(cffrr oaSlsK^iDir6B)S0 
uSldrsoflflOff uSlrfcao-guii) 

^aflCff jraajsoir* afflfilGiuir iy.6rf)iuijirflDaj 
ajbpaiir Qffi7rjjpuiri_6 
a.i_C«ur qaD«wGlffiij^ir«»OT rsajLDir iD6wflQuir««TCTiir6»i_ 
Quirjj)U6SsFI i5jb#fr«»ix> 

<u«riDirir «6Bi_iuH® aSl^eOir ($t«aru>j6irflifl 
lip*5j5«ofl isuCuitCl. 
aisroaiur iq^^Csuiriraar siuqiit ffaredrCiDeoir 
ffjb(gtosr i£laCoirrroar 

{soflrrCffrr auSltnsoairsu gu65)i_CiumT uiflafilCjisrirn'aar 
Q«iril©« suuirasfl! 

Gls.iril©« ffuui76wfl. 10 CSlufTifiuqes^ix : 

LJfTffiftSlflsk ^SWLdn&U U/Ti_UU®/> <£rrt£les>ff , lSIjuiss 

urTL-®, rr,n jhxeSl&erflsv spekronesr eSlenrj /gjjy uttQlh <=^,<s-*ffl2 
(LpgsSuj Jjjjesflizj jfri_JtJ sni—i&i&u-i jBSi>a) !TfiJ£3,^sni; totbroeufr 
sh^tiSlswp um—s$i&(&,ifliLieufret:jnjLC, siLpSluj ^emi—, f£6ULAivfl 
aerr u^is,s, Glu/TsiTffsnTU/jstfw iw isrusniusinifl^^eun atajii, r^scso 
9i!DUL-jsmi—UJ euen&LB&g; ai—aw, eSlysunifii (Qitn §?ijlo) LtnfrLj 
us,8,8,i£, (Lp^a,nrfLt ^^sSIilisst <SpaW jsg,&}fr .sisg.'i , rsiLqfwrir 
oui—esi H-g,6Si Gi&tuueijn a^Tjti, ffijusu eurr&g/ a-6mj_iu vJldGsu/ttt 
«(S5ii>, /5ff)(B5ffBW"(2pisy/_uJ6v;n , «(sr5ii, @srfl/T#ffl Qu/T0/5^)uj auSlstoso 

■flyii (gtbjDLAfbp &.GmG6)U>uJr$lajrT&}iiJ ffieuyssi^uv/i slot)*- «u 61/ it 
«Ger/ guurressfl Gs^nL-isf-UJ^en^. 


165- &$$P&6B'< eQ&grrrraeSl) Qurrpuessfl - QurrAresrrTurjanrLo; 
(euunessfiuuQsiJLD (ipjb,$jbg)i) (<ff,LpJ5es>$Gsuu (Lpggto s,(if)U>rT ny gntu & pang uj fr 

140 cfluQpiu ausfljb u.-ssf«0(y)^giu), 

«£l(rqmj aaipCe ifliiiSl^pjsgiib, 

CeiuSI «flujs^ fifilsBHryi^gnb, 

QoiribflBU) ymoffiiuirfr «or{5j9«Sr(ipj5giii>, 
@aflirLDir in^laiui j5®(ip^3iu), 

Q*ii«B)iD ^laQ^iii «(5ibiSl6ir (ipjsgnb, 

Ajpa@ui usuOTib ^)|<n6sruJ6i]iuafir 

Glffsxioiinii yiggia dEltncBvruiirGSuxr ! 

(jpibiDflwr i_«0(ipu> qatpsureC^irir ! 
Qtcir^lnir «51 to a it (jp^wSlairraar ! ; 166 Q&Aitgfpgft i3rtu/5&& f&pL-® 

SlutrifluL/s&rr 

sn-eBec £_*mn_/T@ji ffffi/S)s» ti! jj<B@ii (tfiggjio, ««in/ru5)«> &SCJ531 
<"/5^/ epgliBi(§LO &lui3u5!<z. ®$$& G&it&siiqiu) (&>&&&>• 

Qffv&ri— rs&l&assnir a.smi_UJ Qusm&stfleisr &Q£g,$so i3jD&£if8JD 
(Lp$glL£>, ©srfl(T/5^ $eoeBx Q^rr&si gi&esrjD (y^^i/ii. g>TTUses>p 

(Lp&glUi, G\&(t£ssn£>ujss)t—UJ &QT)Uideo GzirrmgiLD (Lp&giui. 
tfr/ii«{a5«@^ 0,n(if > mi9.&T. Q&rrssr&srQ&rreo geupng rsnestai 

ssrsio - tsruDanrx; (gfVG&n— g> gemots - Q&rr&Sleisr s,ss>eo. 

qpggiUi3jD&(§U) ^t—tts3,efT ®l(fr>i-igi (' 0) zrasrgi s^qilo uiftu> 

jSjBgj &etq°f)9 : e0Lt: l£s5T3j6$)GO Q<srr#gj n56rfl ear Lflsir earn - it 
&ijj3)rrLb &rreSl aemipiKsarssrso ^eQAusc atlGljoSlarr/r 
141 uiy.«(gii> qgoCaiirir awaigjiiaii, 

ULpiA/r u> cd jjGuj ir fir «iiia»(65«@ib, 
uirifl gtyiuiriia asu$^larira@u>, 

uAuire) QiDeSliqib surSofrigib. «my.$a qsipCfffr ,*irff(5«@ib, 
uxQwids @(5«uir <flifliu(5«(gii), 

Qaaiy.uQuir«ir gli»i_iuirr $ni«(65i(gii>, 

(§«bsoiuit iB«»J0«ou) a_«Bi_iuirira@u), 
Claircon- aijp]«au> @rosoi56«<n_a 

©aflirGluirOT GI«ir(Fl$<3« ^QioraS^ii 267 (yny.a»(gii> ^tjgcnu) i_«ci_iuiriir«sir ! 

QiDirj^rerr oflcosir y>«65liuiraor ! 

QPjSan {6(5* (Lpj59&i>- 2 

^cosu ntfieo&emenu ui#<K@ii ^i0si^ss>L.Giunn, utfissiunurresr 
QRiggnmg f£jyti> <9i!l$6iwn , asaSleo e-iufr fas, {tea ^^ississrff 
Q&iuGeurrfr, u&luSewneo euQ^isgiw gresiip&en, &itor5g qa^emi— tu 

cSjSiflujfTtfisiT, /5ci*<su (tmS^ eSljsussimfr&eiT, GlurrajQafTi^. 

LoesrjijJiswTrTgi ldtsutu) &-es)i—UJ6uiT3>en ^jJ&Giunfratg, sj^ul-I— 
$)sc xrrssiiD $e03on§) -yifljssii sj^ujtjj, ^«j/t a.£rrsff/i@srf!(5ii 
GL/nrsiT-sTBCTr GKreAE@th ^srsy Glarr® pgi ^entfsiefr Gldoj 
QaTr«.3isn_ QiFiiJcmaj fsi?cr^u)^ (y3if«@(i ^l/ostnu) a_s5)/_uJ«JfT 
«G«r.' (jp^i^iJD 3,(tf)<f>. (dznesrm Q&rrso (ipggLb g,(if)8>. 

*2ig<£rjQ&rTp)QurT(iiierT: euis). fa L/atp — ^n^usnssr L/«y?; 
LDsuGfrrrsiiT — iSitjiDsst; gjsmsurfjaiy — ^)«ncuGlail(5). 

<j42 «iy.Q«irnr aiflsou usriiffi^gjiiib, 

sitidit @iyi^ff Qff(igi5G^giiii, 
aOTyxir ffliuGlairiii iSlRlC^giiiii 

a (5 glib Garriy-LDffl) 65lo>a$)CS£>g)]u> 

ojiy.Q«irar iflsofrffOffaJiir ua^Csg)lu> 

cuirffu ua-Bffiir «Djpu36irCagllu> 
SU65BI© «n.if. a_(p«@q«ir«D«ir 

iDcoifljb Offirifliqii u*AC«giiib, 168 Qemi^ppfr &gu$8>fc ^IjtlL® 

LDl_d)09«SBT L_60fr(ipd) <D60u9s) <2$g)llb 

6iiiriu$>£ LDsofrffffn ^luSl«ir(S^g)iii 
«uiPiBgi^lo-«mr© QuQjaabrrfDiriu 

QiBirj^liBir efilsoair (jp«6i5liurr«6fr 

Qurr L^luLj6m[r : 

6un&es>esr /^emnjz^ &>n i&estp LDeoiflai e-enerr Ggm, ^ipSttu 
j/sbsflzxeoiflsb a_ar«H G^sSr, QzjcjcmzD zi)@z5dj Qarriiq^G^eBr, 
Qtfzrzf LceoeSlemau yaSev ^snaz G,geV, ^ipSiui Qeemuthu^eSleo 
e-enea Ggsx, memio QzjzT^/jJglzzj gtnemip zDcuifleb &_6ffar (S^dr 

Ljgliu Gg&r, $i#y> efiltflibgi Loecn Sissr id (tpeosmeou^eSleo s^ensn 
G^est, ued UHSoiflmi&i&Grfla) 5l»f«jt Gpm ^giiu er soever (ipCs spanny 
**&$& Glucjz&Q&Qggj ^giGuneou Qu^g) suiLiea&afla) 
urriujsgi «9/e»e»)Qu(5@iJo even (Lpsmu-iLi ^tfigiiu # efruugA® 
s-iflesuLi^eat^iu eufr&Gen! (y^zi s,^. Qs-nmm Q&nso JKO^GliF/T^Clu/TOfflT: 

Bwmt&iu — G)zj(5«s)u> iiSlaa; Qarr u^^G^m — lozj ,sQ«/tz£ 
4««fl»i) ^oBi_a«r/T«ff Gsfr A&uuQSiosjd G&ssr. [QanLoyp 
Gs,e)s iz$)«« ®jDULj6s>L-ujgi; Qun ^g^^G^m t^emiD^^ ffliDu 
qeni-iug,] (£P®@zi — eBempjsgi qQilo. 

143 Q$ it 60 6t> so iD(5«urrir (SuirirsaOTjs^lsb 
g]j£la6S>a oisoIili Lorr&iuirGnar 
*&■# isi_oru uifljsjStTorasir 
@(!fi dStj-jgiii aircoirsirsdr eSsrib ^lo-sirsiiirar su6b6»60iU(ij>ib 
Qftjiy-DJii §)iy-ui9 rrtiialafgjii 

ifila>« y)«D6Bi««L- i_irifl«(g5iii J6P ft- 1_ 60 a IT 05 a61D60(ip 6»6IT«6ir<flj6Jj5l 

s_uun"sS rfliuir 6t>a> rxrejirmDrr ! Qfsotneo nsaeiifQsm atrflsuiriurr ! 
QiDir^lreir oSleaair (ipgeSliurrsflr ! QurrifiuLjsmrx : 

ULpes)LniurT0ST [Q/szjj-izjJ um&eufi &en Gunn GiLpQarressiQ 
6T$fr&§!)miD Gurrn&aiimtT£>!£i6Q, gtsj&etfli—LD suenen Qutfltu 
gluu$&ss)aeiBiu £_6mz_zu la^lo Qurr^^^iuJ turres)esr3>efr, &n-i—i— 

G&,n3>6ir, a,(Ts*nen eSpfr&cn, utbgVLL eBsc, Cleu^nJ) ^(5"> 
^tiALi&0n.L-i-W, GSfr&lemfr) eunen, ft-lLisj., Qauuf-uQurT^aiaar, 
iSpmi&aetT, <9n.<f)uj (LpimesrasfT Qafrsssri— er fileim en [&L-i—tTm 
aen] (ipgeSluJ £$e&mi£s»fBa{&> eSlemrieSitiGgrTibrpj ^)/b«i<5/L" J * in * 
«j/r«(S5«ini_iu a-L-ULj, &n&>, a,™ so, ^psmfflT (ip^ffl5)iU65)«J £«*£ 
gcsflGtu &\pr$l pz-si/zi), .j/azzT ^zi AJ_*fc^®j|jJ Qsu«rf)zJ/J®io 
g)fj^zJD ^JDrrs, spQmrTgiiLD esimemi—uSLL® GJaiiWjjyzi a-iu/T/5<5 
cif/j(y)smz_zu6U(T«(ffl5zl), 6j>(i£3>g;$ > §esim iLj^i—iueunsis^Lti, ©ti»U 
gfio^^a) G^rr 65rn5)zu g)cr@fjrrzi)S!n63rzJ GzjnswjDftj/ta^ii ^©"J. 
(zpcbsmsvzjyzJ GzjfTsir^ ffl-f)zJz_?6Tnsmz4ti) ffl«u/5^ ««sfl GunGSJD 
cimevtuiytA a_«nz_zu Gl<?zBz@/5^zT«Gsrr.' (z/)^ti> ^(5«. Glffmnrsur 
G)df/T«)...(y)^"> ^o«. 

(■QejzfzJGlzjfT(5«T, L?jrrag), rLppebltu ^,ilj pib&eir ei£u 
toiniun erosru^i QurTgi6UTT0.Lt Qutfor aanen s, <s,tSl$§i eu(§Lb. 170 Qv&tfgiJBpfr iSpufafig, Jglp-tlg! 

(el^frAsiDsu - uyiemciiLirnsr; LDg>eurrfr - G&grrgi6uiTaeiT 
[usmxeutT&en]; &p9,iz - Qjsuuij); aemswr $,G?,ijetT - siixqa 
«i.ili_i2>; eueoenstiiULD — FFiLiq.. s^sosmiu- eSienijeimai sSSliufr - 
e8rx(Lpsv)i—UJ6ufr. [GiffikK^^^fi&^TjLD Q&nipfr (SfStigSdmft erstru 

fjJ/E/CJa £.«usB)U) ^.nSlfsrrrrr]. 
144 gregiib «(9q5is $§l»ffu>[r/tfl 

ftiRj^i Gluiri^liLjib iDBoipiDrrifl 

6uir6mj6 $ir>|rira «rfliuQjsiuaj 

id an jp hi it CliDir^IQuiriu aiLpnidQiy-ggyii) 

jSiflagifii «sn)«rar«sir jsainSlip.©!© 
ffrribfiuii Qicir^ladr jsuuir&i G)#ffij@/5£ir L3erres>ai&fiL£li£ 171 S)9l) tit ldsc GuiutLjLD tesiip QurriLig&iiLj GiuiLilhtldso Qurresrrr 
uJrr£lu CJu/Tswrrsjj/uj. g?,(ir,LDn sSlek appose jl«7stt ffn-(t/i;«ii frangilLb eSeosSlec sneu&giu yil(jS)«w/D ^Coi^Asn (g)$ajeui$ 
ssTrrejULD, r§/BJ««ir Q^asojiySiswjD 6urrfr &,&!)•£ a>etr g£(5 QurrgiLC 

(tp£>&Lb ^(5«. Q^n-CTrsBr Q^rrei) (tpggLD ^(j«. 


«,@(T - d,$ir&fS)sntLi<ftoi_uj @rfltu«r. Qtuipi 145 ujb^I Q«rr®a@re ^ifljjjgir rasou 

uij.{5giu ui_(5ib 6u|Tj5)flDajLi 
uirsbGuira) «(5^lu uffiairgjiii 
uiprflu uipaBii uiflre(S^iri_ff 

<W{g$l Qffiir©a@i5 ^sugCjsTSBTff 

Cffiiri5g]u> «s]suitiSot $9(5 ©maws* 
QffiixnuiLi QLnr^OTirii craraa^jSlgi 
<£lifliL|iu aiTflRir^ ^lOTi«BT«5ji_if£t 

«9|{5g] eSl^^^lo) @(5,;.-i J"ffiirfln!rL_iii(@) 
CiEirgjihi ffiij-su* 60!r6»OTiQai6CTPn)irir/ 6 


J72 Q&ISl<g,j5£IT iSipufc&g, giptl.® L&(9fjijg ^rfilsSlem&sr, $ : <srfluj uieorra a.«irar:5 ^ili—LOrr 
«ss>jrr l£I&6ijlq £)^jg),s3# Q^iuil/lci atvia s^emi—iu sun aiet^ i— <sa 
&-rDiuQxTgmQ\, ^leuiai^ssyi—iu tuuGg&sctnp a-iun j$& 

t&sbrDrr&liLi Srs,^ ggjsSlx rijIsmztiuSI®) ffQulL®, ermg^in 
rglnnstig,* QurrQffsmSltiJ ^tmrDeusnsisrffG&ifjijgi, ^i^6srrr«c 
&.emL- r T&sisrrr) ^mrs^umshaj ^(iTftL&isSlk (Lpi£(gj&)&srjD, 

a^snl (Lpg,$LD &>'$&,. ^ifiaSliJsifD em xactnen iLjemi—UJ euetecrreaeisr 
Qeusst jBsufi aQeri ! opj^ib &,(§&,. 

^KtyfQjI&rrjb Qurr(§efT : 

146 todrgjiiu dQiflsnu (SiwrrrgiiDajgib, 

uciflnrragiiiLSBipCoj $liun-$u>s@ii>, 
oiirifl iqrgljSjS q'sSlCiurriragiB, 

UMrgua ^iflsBLpu uiy.^<»^ntr«@ii), 

uAjSgg oiir«(§ii), usnaCiutrffagju), 
uirrfl* *v_«ruLC®) ^|«»i_m^ojtra@u), 
ua(j(j 9iDiu surr^liuira@u), 

iflwrguAi HSl. ^nr»(5«@ii), 

Saj6rariy.$ ^flDiosureCgi) «9|6»i_i5(2$irir&(§ib 
CaJSBar Qiuifl^js (ynsaswrawrsir 
(ip^60iri5 Gjsajfr y,ff<n<ars@u> 

Qpsiraflswfp) ^Kjisjii atorauao^p 

Cioirgiiu ffiffsua) sOirtBarQaiarCjDirir 

Qty/sigi^^fT lS err emar ggLfilifi 173 QurTtfiluL-ianrr: 

$6s>eo$a U,g®& (Lfi3,sSuj Q & n. Q& n ifl A s-es)i—tuaifr asn , 
(g)jr)jDL£>]i)jr) fi_ajfr/5i5 Gu_/rr,9;3j6in;5 £_<•«<_ (uajfTasr/, (Sen g gen $ 
epajgeon®) &i<n,6isr ldgstlo .stcy? S'sinff) Qeu^tuhe-.efT, s.i—eo @tf)/5^ 
^-SUiS^j^ftjfT, 8>L£lemip ^uj^a^s &,j£)tf)eiin ff><sn ,u§\g>&fr eu^aeunaeir 
Liens, Q&nGGGri—eun&isn, e, sv&eo &>i— est uiL® «j0^^) eupjgi 
eurr&ctT. ama^en suit djiiL/rfld/ii &lduj eunSliaen, Qeiflefi 'SrSissr jQ 
u>essfl(ifiLSj. ^/sssfi/5^ ^tj&fraefr, 3>lhl£1) 3>"ig> tt-aeSiiauf- euii}& 
eulfaeir <jQ l §!nueun<3,(<s<T ) &,d J U) lA&siLDaesim *nfl£&,, (Lp9,&>6ms>ss>at 
u;6mi_ujffl6uG)u(T(3LDnisiir (yjjjisiSuj < xi_oysnfTy > 6ina : Qffjuci/dirfjgjii) 
(tp«w«j/5^/ &-&,efilu Qunesi LnesiLp Qtjn L$§\m jd (Sll&ui Qurrimp 

6Si&8,mai SL6tni—UJsurT3iQerr! qp£,a,Lb &,(£,&. *2{i$&$G<sr<D 

(ipgaiJi ^5(5«. 

S)/fi_tii - (y:/L9_; amain - Gl^freiir. 

$jLJLJ(ir)eu8,§?l3C sj(Lg utTi—se&G&T B-OTsnesr. 
(Lp^s,uUQf)6ULCi (LpfbrSlJDg!- 

o 

((& ) Lpfz,s$>8 > Gs>tu& 3,Cll£ii—u; 6U(ff,Li>rTgil grriufr (LpaeSlGiLtrrit 

147 @«trCuj GfiliuOffB j6la3^i6l6«rswirir 

@^l^gl LE«»i_C«5rriii «iu{i>Q6U(5«r 
©jDiiirflu uiy.ui Guiflaiircnar 

STQJBSl ©jfl^Sl® *(lfffi«UOT % 

^|60@ u>i_«6»«ir {9(r«r<a^j»aij» 174 Qfft6i@!5$fr iSpup$£ ^fTil® 

sorCio sfliuQffiii ajpnfloiiujb 

psoeoaar (Sgirpii (flaoeiriuiri^js 
s$j£l& *tti«(ip« a«flaQsrd)«oirre 

mira aflsnujiairsb «S«0iii@« B1 f6^ (S S ir ' V! 
«u(5a.' ai(5a.' su^aGsu. 

QrtjM* &»te $*** ****** . tfi *" ;bQ *!L l t 

a^SL**^® «**» ***^ ^*^«fl««" «fl«»a«_® 


148 ncounr aliuucb eS)«Daaiai^j£lfi) 

remii^ ^(jrejilff a-QjiibiSariuaar 
rettJiigi dljSQjGffir g|6B9Uirt_ 

ra$gliu aafiladr ffiirnrQiDiTgjsa 

@«oujit ujuSsbam g^(Sairiy.a 

@e06affl 151-cti luajqiflius 
GSaira mraffQera $(5{§l(nj[5gi 
ab.«bgiu uirfraa QpjfegiaiCTTib 

ucoidit iDCTsfladr Qair«i)i_QaiT(5\uuu 

uau>y, aiSBiiiiam insoirClffirifliuLi 

uirtirfl»u> ^oSrriru qajpleusajii) 

lOsncoiDir gi«ou)iuir6ir gjsuiaGlffiLafftfl 
6iJiTipG!«uirir cu^a.' ajg^Xsu! 

6U(5a! onga! aiigffiGsu. 2 

Qurr LpluL-isnrj: 

KGS16G)LD G)U/T(75/5^1L/ UnksSlsSiSff <3&n SB)Sl'u3 6C £-6)7417" ^St'St 

g)«mc? erqguu S&i f^im&emuj fiSgii^iii @rjfa@«6iT gnefTLZ 
L/rfluj, ff,ni£GS>rj LDSUffliii) aJ^ff^Qffigti SfirgLD&etT aewr if sir q p , u>n"« ajtpraa, us «u LCsi'ifrsyesi/swjsff i-i&&ur.sn& Gi&nifl ; iJ, @[Tsb>«ii - uiasrflfT ^(Jlti eSemetriumL® Sn.l—l—U>. g)(5ag)sOT/D, LDCJDffl-'UJ/TffOTr u>&,ennSi\u ^^-..iniLnlffiiLO geuw 
Gi&iua,ib&iL-esnsir «Ji)/5«rf)ffD «urr^G6un-/raGsrr.' «U0«/ 

^9/ (5 (^ Q ^ /T /i) Gl l j rr 6tt .' 

4i^>/($/5^ - y,«^<^ £-«nen SjsstwW suem®; *(5iiL/ - 6u«to-(5); 176 Qffisi&JBgfr dlrjuJBgg, $ptL($ 149 BiLi—irfr Jg^CiaJirir iBaopCiurrrvaigii), 

reiril©ij) j8iflipi5«) i5iraj«oir«@u), 
I5ii>i9, 'ifl@^iT ^ibuib' srar 

nnif. c9ys»i_ reGjgirrr gjiua^a^iii, 

uili-iTir Q«rriy.CffiT @«Bi_iuirrr«@ii, 

U60(5ii) u>$aau LiirOTr«Bii>iL|i_CTr 

@L_i_irir QuiflCiL/irfr srCTraCailif nt(<g)) 
@trsqu> uigjiib ^KuarLjifliLiii) 
tftaa s-cni-uj QuiflGuJirrraar 
JflDS OOTUU) urfliD«rflas@u) 

iDili-irrr ai_uuu i^usd? 

ainr(gCffir ^Kjsiijrir L|ifluSld>«uisS^irff 

«j(5a! 6U(5«! ai(ga<2«i 3 

g)3-6ua)/rffi6rr, Geu^iurrafiff, $ l£\ £ a tb ny utb&£> 

mrT6ustoss>ii) a-cmi—UJ L/stieun asri , ' §>iii3,GeiT sjlbA^u 

Giffi/T® [^,&y<°HY a stony srsmsssfi js/JDi-SftJ/BJSy GiF/T/B^su/Tacrr, 
ulLQ f±.Qia,§liu G\3>tTU). GurrstoT) Qesusnuj £_ss)l_uj Gtuemaerr, 
nec-^lssismu uiusmnec <s«jijb uVuJuytii eL.iun pgeufrsim, u&lajrrso 

iurreu(rr,LD unpnL-Q&ssi [D wm&uSisc, ' ^lhl£ii_lh tL.enen 
QuaqffSsxsnu L$jDn&@ eutfiibiQUfurt&Gen GiurflGiLirrn' erm^ 
s^nyus <sijD &-es)ijss)iu u$ 3,6)1 ^jijsi] uaec srissQtErj-Qpu) 
«{75«jm6OTTjiyt_iOT FT-eussis, GLLjbQamwrQerren QuQf)iri3iS,{§fT)iD, 
QurresiwiuLonsw &eces>eiie &tTjg,6mib lcssstijd sanip, Gsjsw/^smnjrga; 

t^ffiuj Q<?/Ei@f5i5^ £ «m so 6iifr a 3 srr.' ey^s.' eumiA $6&rQf5g, 
gl25«UMJr«3i>rn"U)«ins«tti?«t) 6i//r ifiueufraGetr! eu^s! eu^al 


17T 


UL-($i*£'r ~ uiL@®$5?.uj; cjibld - Qunesi; amuus - xeoemeuf 
fftTjBgi; ens^miA; wiL® ^t - G.sisk/^sKjD/jg; ^j^smrrqifl 

($et&G$nrT srmuy §>enmeiiujnfr 'rssoeuifl' _£/;<$& s^rfttugi 
150 ffjjgjii uuSlgjiii losiBipyittlgiu), 

£l?$ UQJUqib, lD6SS0CfilJlL|U, 

ffrflqi, u«fl^g«OTT Sitru>£ng-|L|U). 

ajggiiu ai_«5«um£j gludla^u, 

SQuijib aofluQuiretr $(5UL]ajg|ii), 
aswCTfl uu_eifrir Quirsir«(ig^g|ib ( 

abseil) uuSgjjib u«r^j6i5^ib, 

(ipjsffi© Qffirrfliqii ^(joffiir®^ 

{ipgiriraC@; JalflnpSujiir su^aQoi.' 
(ijxscnCarr U(ga= 6U«nr«Sl(5gi 

(ipiy.*(gi5 ^IjuCsOrrrr 6U(5aC«u.' 4 

fiPwSto, *^jr«Sr. @^#ff) auff^jl/jiu ^^«ojr j,^, ^ 
178 Qsik@^^,n iSirjuisgg, jsl/jtl© Q&ikiasjniStfr LSetres>etr^fiiBjfi 179 guLuj-UJ RJAJsi'smLDiiysmi—iL/ei/fTaiCSsTr.' eu^a.' 6U0«.' 

- ffjb$vea- uiueo - ^luggec, u $?.&&. g)jy «urrsi»(£ u>q #atfi4; 
®$$&gl- Qun<™s.(Lp&g; - sitfiSaj &(i£3>gi. ©ffitni- - uew,fl5). 

uaeBea u&>, 
urri—eSljb a>nems>.] 

151 QffffflBff IDCTufllDIT 6lD6B)l_uSlgj)B, 

OffBdres) U8riiiy,iii atperfliflgiju), 
$il©ii) ««>su>ir afl«>aiBgiii>, 

uffQffsirCp) @afl(]5ii) i£iraffi<ipu> 

uifl«B« CiD«Bi_as Qairiy-aaflfpiib 
uirebCuirsb enflagjB jsusiriDwsflu 

U6wfla(e«ir mr^^lair (ipiy.i£ls» r t\u> 

*.ffffB j£l«ipOai6wr iDjSljflaQjib 

££ttJ(8jli> U6lfllil@ IDirL-JSglli 

«j6wry,Bi «ui60 iDir$§l(j$Baj 

QiDffSrU) qsipCfffr affrflsarr, 

sfloriii@B jglpCsoirfr.' ai^aCai.' 
Qoioounir idjSIbjd @«Di_i9(pibpii> 

<Baiars»irgi ajCTrmirir cuQaCsu. 5 

Quit tfii d ljsh)JJ : Qt9<Q&nsSl QiseceSl6S)SiTiLiLO u&emLmB&s, aLpssflaGrfleyLO, Srang 
tunei •£iy?(g) Q&iuuJuuiLi— Lcrr&flemsisneifle^LO, u&stoLC jBjDjS 
jui—Gsi epeifleSsriii id^js.3,3, a>si> u^iA^uulLl- £_uuifleti)« (3lc61j>£_ 
u3&> t^etrsn Gld.rrif <Ksrflsi>/ti, unenQufrmgn Qeuenetfliu $6ifla?*ii 
(jfi^^lLoessflaennec *2\Gviki3,fi\&3>i''ULLi— Gei/smsuL/zj/TL-emLD/j^ 
5*ff Lj!J a>$etir a-ffi&iuSsyiLO, &js&?iij</si gevqg&isisrfo asversiaemetr 
Ojemi—UJ H-iurTjBS usfflisi(&, LcrTSffls^aiaeifljjUih, eimesyetisiggjeiifr 
fujBgl eusm mitgtfileisT jd ^eciumi^eifle^ib, tyeifl(2\ujr)ir) jirrLoesiff 

gsurr QunpgjjSi&si jD a,niQ§l jsarr&Siia) ejrrqgLO ^smemLOiqetaL-tu 
«u^«G«rr! euQtjs;! &ib§lipmn&iiu (Sfoflrr $g Qaj«wr Q«n' i fD/D«(2>sini_ 
[jlltpjbguffi&ifi) LC6siwgffS)]&(& ) 6$)Log,§}ssitjn8iiutoinaGen! «u(5«l 

^ (jig G)<Fn pQtuncnjeir: 

3t«S)S, - &smeswu>. (ipu)-L&GB)& - &_&@iu$ec. spsm LiiEjaLoeoib - 
fpafileS&Lb gnLLenp LLsofr, a,paiLO - (Lpgaj). Gjlpso - ^smmsiLD 
$lPjbrgiLO - jSlLpsmiLe Qi&iu&igb jq. Geusir - ms^u^s,es. 

152 fflso^ gipaSla) CTQjjjfliuipo 

Qffsuaiiraia asoflyi^ js1rt9.toiy.uSld> 
CffiT^p SDCttvr^jflL. 6U(5a(»6ii! 

(jp6E60Qair @pgii_a) L|(ig^laj<iDi_paj 
OP^^ir ly-aQairstT 6ii(ii)a(ssu! 
(tpipiu(3)Q$ rflsOiiiqiu a6flfiBra68Q«ir6OT 
(JPotCot 9^. 6U(i5a<2aj! 

iSsdQsu guiiigar nana s.eoirs9 

iSlffleBir (Sjsiriy. eu(tja(Ssu! 
iSljSjS eoaatliy. Quirfiira^lir u^uiflu 160 Q*i&i<g,JB&fr t3rruj5?>& glpL-® 

unsoiD i_iia>a aafr.' apQpalsb! 

LOOT COT IT OJQ5«.' SU(5«C61l/ 

(Sui6n'6S)U) QffiujEGuir su^aCai. Qwuu/5 /&*rr* gJ&G* ew©*- ^"tf.* ®£4* & g)«rto <^f 

uS*l®, vujjL&& S#fr^jsr #***&»/&*** •*©*■ 3"*w^«» 

iLarar Lm&mujt ***-Atf fl/****"** *■«!«£ (lp^uSl. 
*&u&#' *« M *^ £**# J '* C! * ^ Asi)rm> ^ ^ 6U ® al 
/EA0, ,M«iiV*©*S Gu36wsmu5JU6rfl^^6un-«G6ir.' «U0*/ w®*' psu^i- '|taw^i ClufT-ilC?. <y> tP ft @ ib - ^sa<K@u3 
- mcf,3,enng>iu Gtcatb. *>_j,«JA«b. Gu>wrs5>ii> - £)jdl/l/. 

153 sflairaw iS@i9m«h' Qffii@i5jB 
fififfir su^a! oigjatoi! 

Sldottwuo Qffiu^ajir! Ai^aCai.' 

ffgiuiflff ffiijSffrl su^aCa*! 
ai7a6fil^ ymeoiir SuunrsSroa 
aifla® t&acatsuit! ai^adsal 
„9|j£l(!5 QutiT6ir«BH)rr ucnfluairibqiuv! 
J^©re aircirsuir! oiQaCcu.' 

«9|«j«oir.' «u(5«.' su(5«Gaj/ 

icnraiir.' suga.' niQaCSa].' 
ajtfuonrssr a.n9irQairsb tdiradir 

aiir@$ ««60ojit.' aj($a(Ssu. 7 

td(0)3il Q 3>Gufr &(GfT)SS)i~uj tflesiiQaarTLJssHJ j$a<§e3 g,g]i ^euitiS^gai 

@# @)ir)UL!Gi?lg ) ff,€\in&>Qen anvja;. <Fn"LD Gu;g jgrresr ^fiwi ii> 

ffrOTT/gi/zb rsrreceuemsi s^urnumiff,es)en ujlo, grmmeuififf Qffecem&iLjLD, 
^$\&& JBGlujesr Quaes ny sl6sstgs)L£> Gu*.g6H)si>i£/zb ssiiKaQi&nsssri— 
eDi'i&Gen! «/(5*. g^iisiM/edj/ (Sg&sr Qffrriflu/ib &l.uu LDrrcnec 
tuessfltqio LaanmiraGenl 61/(5,9;. c?J'T«i/n rrti Gi&iiiujLb uctnaeufr&Gtr 

3>^f)i'ci, *&i lj L! rr csmi&ss: en u Quiuft ■> gj] ^i—so Ljiftffteisr jo&irr &'oTf, 
ixrrew eSrrnaGenl 6V(nj&. gtlLQJj ^l^Slsy/ib 4*iP ucKi—^jy 
ai^oSirjfTfTjRjfT ^titS^torriBSuitssGsw.' aj^ja. ingsesitj urn paiflso 
jf{Ttfrr/.15l Ljifl&K&rro iMchenrfrsQttr! W(5*. G!d5rrtij.ujfiu«nirTSlttJ 
«u«i)60(T63r ereayiJeiissiesrss Jdu/rA'aunur Jt ■■ a^esissnu^i—esr ^oJ^lf*© 

«U/T(S|C)5LD(Tl537 QcFISJgj JgiT/f dsGifflT ! 6W0«.' 61J0.K.' 

eSlgpsmiln - ^Iroesiw. $u,sisvriT - eueiscevfraeiTm &&F 
H-uniLiLn - rsrreceiiena (tpemjDemD. fi>L/ib - jki—lpu. wrreSlems, - 
U)/T«nsi). gisarssrsu/t - L/smaftjn". ^gjeifr - $l'<u jfajp&lfr [giscesr 
- Quunesreum. jysiw X ^i^scesr - eui—Q&nfo] 154 CffcDirn- fifl^laQorctrff QsircbiDirairasT 
Ca®is jScmrLiiuir.' Qj^aSoil 
AtrsAiu airaomb aafla®aafliu 
^(T rfifliuff.' o)(5«CgjI I 182 Q&riutjgJB&rr iSjru^^ f&rriLQi 

bit so it ««D60ffij&(jpi) e.cod>ld> uaisje 
nsbGsoirir/ su^as.' anjaCsu.' 
nibiSstr Guh&itjs jsiiuGlmwr sosujBgi 
isi-j5g|ib reirjgir.' 6ii(5 a(e6ii.' 

(g,(0ir t{s.snar& GlffuSljBjs suirssrsunr 

gl«B«roriuiy.a ssiruiT.' aj(5«6ai 
«(5$l iSlcnsocnu) iD«ai{B^l6jfl£no]U) 
jiHiu Creiufr.' ©j^sCqj.' 

iDir(e«0rr6Jr m^anr.' arcectr Q&n$,t[n! 
cuiflcne iun"6irnr su(5«(Ssu.' 
cusbsoirsir e-uSlitQsirsb sdnjbs&v 

6UIT@g £61)60 SUIT 6U(5«(eOJ. a- QzjfTi^liJ/^cinjr: 

GffeaSissr Qurresrp aessrsaneirtqemt—iueijfr&dr srewflji Lj&tfiu 
u®§\m<D ■SiipSiiu Qusmmen GgQ&lmjD eueSiu Ggnenaenetr 
Ji/«s)i_ttJ«j(T«(56ff ftj^a.' ffljrff ffli;«n-^65rti S 1 ^-® gjil /_#«!. £0 if 

euqf)3il ueveuenaiumssr &,6S)GC&6S)«mi-i& &jb£i@Q&fr!5gi a.«uS)a) 
urjsBiLietTsn jsiteveijiT&Gen! oj^-k.' ^tbsmu> 0iit5 iu/j^ajrr 
aemenu ujbrgi&G<sirTL-n-<9i ^)©/5^/ «§i,5'f)j5JS' «u(5u«u/T«(3«r/ 

«J(5<K.' (^SUlJtJ«II)L_6«)JU £_«M_UJ CTU)«3)«W QftJOTff) £)«Uv»)l_l(g 

LC>rT6sr£i ^)6S)««snuif a(ST5«@ .siesn-iGini-ujewT&Genl eutya! Geup 
QirsfSlemuj u>6sr£§?)«6 rglemecriil £]#,§$ ^L.agj/i ^/r«u ^ek qesiL-tu 
«u/T«Gsrr! guq&I ^q^inneSl^s iL^a^u), «/j^G«u(«5«@<F 
■y(»«(T^/7a<5(S5L«n-«ur Q-i(^es>LBtLfs^i—iU(Mfr3>Gen! &!($&! Gi&rv iq.t>-> 
euOTmisluj a/su6Ufr«ifr CTsiiujfi/6!ns?ir<s5 Qarreoeirruea a^eaem ty i—asr 

G)«fT6ifjrL_«ijri" < »(6)5U)rri»iir Q&isj^rsgnr&Gen! 611(7535 enqfjS,! 

«S/Q5(J5Q <Ffr jf) Qu nqjfGtr: 

GyemLjiufr - eue£liuG^rreirmes)erT esDi—iueufr. jBrrscaaesKSC 
- usoeSlguxTesr acneuaer (Gu&a- eutfi&OSleo jlswot ffl^/rsi) 
QtfiuuysTfla) ^«ri!/uil(5lOTsrr^/0 (g^ecrr iq pew- eu&asr. ^jesxasriuu^ 


ai$jb<3j sii(tf)Um pi Gi&s&,eSl£0 > mufr (LpgeSlGiunfr ^es<ipa,Stssi jd 

$9>ipGuQ$e5rufr. £g)j!>)so ,?fru), Gu^s, s,nesi, gsmi—A erenjD 
vgKieSiff) a.urTU-iiBiaenrTGti /#306B)6u ^lentpuuesiga arressreorTLb. 

t3arev<in$3 3 ifi$ec '^Ltt-ieSluu^euw urrQeugi siUf.mLD 
ertixun. ^\$eunGetiGuj #fr£)«fluj)<n) iS, en e®«n&g,eSl £,(<?) ^LbLfsSI 
LjeSltLirTib' eresiiQi epqf) utmifiiu Qeusmurr Siffj/Slsirrff)^;. ^ibqsS 

153 aflsrorwiflga© utoKnaiuiira atr*'?.' @suiir«6TTU|«ra 
<SiD6bu>iucBa luirioaffiririij 
cfilvqiDir «iriu«fl(5«r SGIilmti^Iu uitiuj @<Dj|r«flr 
ifli^iufrasBl uSl^Clciriri^Liuirir; 

iPCHTfjpsOjQ 6rfljbuuSlir« rflsuflsBiuSj @suff«nru60 
6U[rsiruiiSlira dSOTflsBLDiurrttHTirii); 
lEirinjfl Giuguii)Qu(5«BLD iq«»i_siBiufi; @surrqp5^1 
L0j£IQuJ6vuib Qu(5«»uia|flEi_uJirfr; 

^twrOsOTrirBfl uauLjsiiirLi S; glsufrasdr tDUOJircresir 
^«rarQ««rir«irl uQ-uiSliu^siTaiiTir; 
^esBT@(ip^ retwruOTilj glsutradriDi- cuirnrasirsuiru^ 
^snr@(ip^ ncnrutrirojiriir.' F J81 Q9mi(g,r&$fr i3rjujb$$ $0ril® 

^(nrcnrtOir dQoj&jaia dQcmraQariru uiraiirairmri 

j^jflQffibi @,Bjsnr^cu CffirjAjsar »ub^(5I_«t 

£|ii)L|c8 iuiri_ojirCsu.' *■ 

Quntflui-ianp : 

«(»5«@ jg sw&eir ^eurriu; $[mrJr#«tr ssc^A) s-dnen Qumr 
«(aj«@ ^peprreufr. $ 6un-6w<jj5)«) urjeSiiLjenar g)0«r«iriJ 
Gurra&ajrriLi; g)fij(T««r eujtfuJftjrr.aiOTjcmz-.uJ ^/otuuwSIuj 
^25il«)z_ GpLfiluunn&str. insssr sgvti£C3>s>$& 6iienn &lesrjD uuSia 
*(25«(3 $ ^«W"i_iiX> Qsiu&iniu. ^eurraea toinetstevfTaisnn&uu 
Uu3/T«(«5«@ gcaflsEmiuiTOTttJrTdSsrr. fg ^LpQiu LDrTLog) ifieceq] 
sraxegiLO Qu^6s>u>ei)iu a_«5S)t_iU6usw . gaj/T lj^lo^ «i ipieuGjIeo 
euetGceuir&en. $ (getflfrjBS eperflssiiLi u urruqainiu. gfti/rasir 
G}jj«w-«firf/i_.5(3£ ^ewurrSliu ^eftes.iuuuijudil ^yen Qsiuwrrir 
asrr.gjfflfirTtfffleinuJtfysmi-UJ ^/aefl ixsu^ag fg jsemuebr. geurrasfr 
QueifcrafflflOT @6rf)fT^ sun u3 & ipn Situ ^aceSl Lcei'Offi® piLunssr 
eiwasrr. gjiueurrff}/ ^)«urrj56rr usi'6U65),sii5>iu a.»3r«0 epuumz 
fffLDLD/T*J gj^uij^ffiT/Teo, fg gj w fi * {55 1_ sw eSleven mnr i— 

G!,sn" 6Mr£_6urT,s5(sr$ib Qsrt^HMJi&rtes S)euQuq^L£>rre^jss>i- vj abt&$ 
&fta<§ff,Lb ^Siu-i ^eu?t&^t~& ff^^iijQsir! rg mSler entuai— 

6U0SU/TINfT«.' 

&irfil, 'eGlesxsrrium- aj(5*' srssr, ,y,-n£/2> ctot^d s-urriuggrreo 
^PKjl^Qffrr^) Qurr(ffjert: 

156 Cur^tjoj jsrnqodgi s«md)a«ruj9 arirjocDircb 
ijaeSsbCai jfl«60i @ojitA@li 
U,g-«wiD $rr«wa>«>60 ,9UPJl£$i iBirgB<wr(Slj 
GluirurfUbci>eOi QutdiqcnrcBiDaircmrt Qf&QJB&fr i3enes>enfi0i£l^ 185 

■#J|ifl@ (ipanQjS^l sR(Tira«irtf> ut&cOirgi 
Qffiiiiqib u«jb<»uir $»60| 
QffiliL|i£lsuiir 3nrj5$Lii5)(r airffQicotor ^a^gpiii 
jfla>$rr«q uagjKjporjsiribt 

CJJifls) 60iru>(B60 iflaiiraifijL. «fl«T<»an8air 
@iy.gi]il iBaifl&fltcOiuircbs 
«rii««rClu(5 U)tr<ir(tpiy.a airutrcnr u»irQu>«ir«i 
CTflnr<nfl?uj ifiacqiecsiircoifl 

Jlpffcu ^inqshsBsiiT «uir,9|«»ipj5 airiflaifrasri 
«S|ibLj68.' ^,i_suir(?eu/ 
,Qj£IQtfiu ©resiiftflffli (tffir^ljstir «DU>ra8(5i_«ir 

«9|iiLjs61 «^i_suir(?aj.' 2 

dscswiiffisrr a-sirsirsirGsu geSlir, B*U£B ^iaisDcSfflT g)A^si>. ^jsw/ra) 
a.65)L_UJ) eda&eir. ^gi QurrtuuSstistnix; &.sfcrs<s)m ^S^- 

uir e^Slesr ID SI- &Pt,ldJ)T) Q.evfr&t&i-Gsr ssvemesr 9(5 
LD(T L_t_/TUJ ^CS^^igU" 3 Wfc«A ^saisosuswnSuJ 5)ftjG)u(5 

dsi^L-eor GSlsvefiturTi- eu®s>jrruJrrai S^jS«Sftr «j®«JauJ(Ta/ 

g)^/ Gu^tb (G«jffj/L/ ( Ti?i; <fT«wgyib a.u^JUii ujbfiu uni-u L/asi51a>-<9n. f !T51«irn'«) yfT«w">- /B)smi3«/. &£&- (gsiflfr^®. 186 Q&(h(3)!5£fr i3ijujb2# $VL-(& 1 57 £|ii>u{ru> gi6w^li_j8 ^Q-sflcnircb iAao|fg 
«9)«)60a)uil i_iufraiQ^d)60irii) 
,gu>i5la>s ®i_j5g]i5iii QuQ5iDir gjii_«irQffird)s5l 
,9)aimir ^«D«nu(suira@ajirir; 

s_uiuiraji5 gi«irgiua51 so^^acnto sbililili /$$(§)) 
a_«wr«jrS Qu>s5laiQg6bsoini> 
§iii@iDuSld) ojiraarjB ^«inir«gors2ii_ CcirQffir&dil 
2_ii>LurggH «iruJjbO»iiiaJirir; 

reiiiSlfi qcnp 4ElttrjD j5ir«w(ipu> jsirtsiuiGDs 
rerriy.uSlsim uireoa>i_i5g>irsb 
niDjgibsnii) s-roiuQiugyu) prnqurir Glffir&sSICiu 
rojb«$luSl6b *(2ujl)giiojiTrrj 

,9|ii>L|a9u9& g)oitr«flDstrj (off©; i5fflgiOT(wnqwr«(@) 
^)ii)L|68l jy,u6urrGl6ul 
jJt^lQffiii (gre^frrflai Gffir^lgwr 6DU>iB$(5i_<ir urr&pSjisc Gl&rrnmrL- £§)su> /Dei/sum &)uj SlsuGiunqffUmsdli—aiS&ib 
^eufTasir 6T(J>i$gi& ^nfl, &iggj<osiug,GS>g,u QurT&cgeunfraar. 
(tgeufr&6fr £L.esies>isr Glts^isiSi airsgi a.sw s_i_6te a-swerr SiQpgj 
aesiec&emai u urfilggn s-essru^rrec i^^LDe6l^^QurTedes)^,Lou3es>a> 
suit & eons it a &-HSH—U.1 (LpfvjdsuQijfTfiiDfTsafli—iJD Q*n - d'si5),(5^fijn'dB«r 
a.«iirs5)a5r Q/s^/s/cS QL-L—rrucieo (Sl&iiJedrnraGtr. ft, etirr^Si^sijo 
u sir est] p cm® jr/rfflsisgib S-65r,s5(gj rglesxstiiurreGr £§)i— mi&en ,3/etfsi; 
rtj ^)«j/r««in«T eiipgesiL-iBgtTso, a-eo& ^GsremswiLirTm &-L£>rr<3$e& 
uSIl-ld fT®g&)igi&Lj$,£-Gsies>e5r pioeo a§?iu3eo FFGi—piDLb Gluroe 
Q&iutomfr&m. ^emaiurrii), @/&^ £_ec&g§deo {gjeuir&JaT a-«i»«@ 
j5«)60 giemem'jJrTeimfradT. ^aCSnj ^)6un'«(Si5t_ssr G&frig&ii, /§ 
sBftosnumL- <u(5«;fri£J/T<9ii (Lpgp&fm euQcurTturreif Q»/e;@^^/t i3enemsn$$i£iip 18T ^juurri—eo 'grrswin' simjD (Lp&njD uprijlA s^jBLiuiLi—^ 
grresrib - Q&HT($i&0>eti 

^KgifGfjQ&rTji) Glurr^en: 

^ILburTLa - ^s.niuiD. <5/ga/ - unttq. eurrgemssr- gjmuLD 
'eurT^emssresiuj' toTmevyu) ^tjemi—esi a-(§i-i Qff>rr(g)&0iuuLLi—gir 
O-Coufr - Qff,eiih. ^ggrHarrmei) - Q^(jj)^id>rTLDsc. s,nsssis- £g)t_£i>, 

158 iflsoffiLiiTCTT CgsuQ5i_OT Siqib^jff gjfrswird) 
Qsutgrflflnjpu u®ii)^|i5^r5irfflr 
dqruiuSla) aiir«CTi«ir g)«»«OTraj(ririii suregi «r <s> m 

j9»»i»a«Br(ip «sma5twgi «»u:i5^<BiQffi£i (EojsirfiSluSlib 
rflatflaSlafur snrsuiV 9iy.i_£ 
rflojOTiran oSiruJir fiflqrswio. iuir«b«_«>OT{§ 
(Spiiipigiafilii. u«Dg^)|51«BUJ<*iuir.' 

urfliurrinffl CTi5i5ir(g5ib dpuugj$ iresisri— njib 
uir«51«@ii) j)U)6Bi£a_«BU)iiJir«ir 
uirj&ff jlcoibtSfi) iSlpdjBirir ^m^SiB^JD 
uiLiuuCufi); glsurr(y>OTflreg)iT60 

^niffajrr^ CTfiwr^larflsb 9(3 ^l«@ib gl«D60iqOT« ((g); 
«9|ii)L|s8! ^L.aiirS6ij! 
j^^lClffiu @re^ivrflsu Cffir^l^OT s»ui 15^(5 i-i»r 
^tbqsS ^,i_6utr6su.' ff^^ijQsw'- tun sviieo&)M s-eiretr Q 3>suir 3,<QT,i-6sr , (^ijuff^mm 

toirr&esr&p6U6<sin£iuj (Lf>(§s,u Qu^tbir^iiafg,^ §iss)smiLm& suggi 
g)«un-««r a.«ar«-)S57<f fflsinna.-if® GlffUJassm^ ^jSliumrTL-L-rTiurT? 

gsmmmrrfm turr *^<su Q<f6W^y g)(5/5^Gun-^/, eSrru&girjfr 188 Q&iBHgrBjhfr i3rjur5$$ fjfrrjiL® GmiujBgi Gunmen^ ^jS'iu LnmLi—niun? asos, e.uS^rr aisalsir 
uffiggisisruLD Gun&a, grrenGgrrgULO (LpuugSfirrttsr® ^njffij 
(Ksmarrtt/ii @*m piumasc Qi&ihgi&nuLUTJbjSi «u(5ii> e-emciUJLbesiu} 
uSesr urr/£f@iGVLbL5le& Gajrrekrfiluj £g)ft/rr«OT s-esrssissr <5/«5)tf)^^rr«b 
J &i&&L£i3a rfil ^eufr a>wtf,G& eurr. ^eun&etr Ga/TLS^arrsu 
sjiL(i}$$<m&ii!il6$}ia Q&sce$iL£lu.LO s_sw<k@ *tjj/«/lo g)n)«mi»u. 
^aGsu $ (fDsu/Tafajz—eir siSsmswtu/Ti— eu^turrmrrs. (tp «,£)<£ a&r.. . 
...«u(V5«j/riun-«. 

Gi^trssflu QuiTi^ffiT ^(§eu^i pjaJumsmajirtgiLD. 

Gsituld. 'Liiui'iu^L—sc' «t sx ity re urn— ld ' u !iv /s £5! a) n"uV eTsJTff)/ 

g)(5UiJlOT 'j)putJrT3i ''^(/jigjii. 159 ffiTJrffifl^refsujsn^ tuirsBsutqre ji^alsiriD 

aaa$la @uua60(5ib 
yxflflajii) uswOTiiuGlajflv anrwjninqib (ipuu$aj 

(jps»/p«au>uSl6b airiugib a-ij(2aiirnr 

airwiriSIa ij^OT(gjp6b u)i_LDiaiT i6i_uiir© 
atsiaiDUJ <Su)«Di_(Sai:giiiJJ 
a[ii@«3uaffi) CT6ir6»i(»ai gisrflfflflara «ibQ*iua 
a^lQQ-irciflu iSlijOTuQiusnCai 

JW<iPft ssnflaff A iDirreaaa((§) @«>iDaj(5i_«r 

4&j£Qffru (anaaAsu CffirjQarir eDicrea(5i_«r 
^ibqsff jg,i_ojir(?aj! GpcugiiLD, ^/fijgjy*®^ 3,pev?>tun®iuJ gi^LDn eyus. «nl®;S 

iLient-tLi Gi6uenetflLD6s>e» Gu/tsw/d g rr cu <$ ld n ® oj Gi«j en esiea 
iLirrfMsmqib, (Lpuu pgi ftpaGanif Gpeun (tpzeSiiucuir &.(§$& 

QtU®tiHT&im-** J&®*U$*SMa Qfisnpiurrap &ft$>ft$jb®& 
^tbpe£i<s®i~iueun am, ^enhff.<sn ^ev&iunet G^if,u.G>unex p 
aQibi^Lpeyimi-iu Giueiii#,Gn pi-mLDnQ&ssi JV GunesiLbiLiumm 

€uili_u> CSurra) ^etf.eSaumgi] (lq^ldsh)I U)fTswffl.'a.i»B6»7^ ^n-yiL'Sl 
6i9«m6j;uJfTi_ evigeuniuna.! (tp^ilAessr.. e^c^eurriLinm! 

aaS^A ffrrrrffiD simjDfrSiiusi-) (y>@^a«Ar - ^l©iflrrA. ^ aprfl- 
QuQsmtD. «rrn- Guia/i. asur^/i - QurTew. tipemu - suiLu-ld. 
6fsenluL3rT6mu - g^srfl«uLli_iJD. 

160 aii)ucnG0 L|iflaSlifl ai_C60 (tgib©60 
aewalifl ^GtrQgii), 
«(5,siiaiir Qugai5S6uir CTQjeuQjuj. ^(Sbitg© aibuui arraliu (§60ttlifl 6TL.©ii), 
atjifl® ^l«wffQuJL-©ii), 
are^lasir 6ril©L.«w iBirau>Clpil©u) 
a@uir 60air«Til©iJJ, J00 Q&mi(9)!5&fr LSrrupgg, girjiL® 

Qffibugj lorrsoiu iBsorriBrr gjii, ^i£l^ 
ClffUiSliu «6»60mirgiii, 
^l<B)ff(ip««Br (Lp{6s51uj oSlafcrCwwir (5iiQ^ir(i|j 
(Jjssfil u^iruOTViuirar 

^))tbtSl«D« pisj£l(P soici5^(£(rir((Sl) ^,GljD 

.SUDKLP* Saisoajfr g|6»6OTrajG(T[r(<5>) .^©jd 6 

«g)iim«51! «ii(56un-Ciu/ 

QurrtfluLjenrx : 

epS^r/Gsm! QuGlr/rrsbl QeiuStiasi or> sjq£ s.i—stai^i£i, 9,u 
iDewsoaerr stsstljuQild sjf^LDGmeo&ignjLb ts>sv$§is\) {£j!T&&ld 
Qanemi—. &ugtf\eifl&eir ejmgjjib ej(t£ (Tpsuflcu^ii, ^{(ihemsag 
^(ifjSlesrjD 3i6srssrltuft «T(y>«j(5zi>, Sie^ffiunisnic s.eoes)a ^n iei^ia 

ft/ernV jsgienen CTL-©^ ^la^a'^ih , stl—($i Lurrsto&sr&isnjtA 

pnLDsmn icsuifl**) eS]D$Qf)&(&)LO ^(vjLOfttsffjii, ^uSlzp Qtimifl «iffyti> 
««5)S0iO«(Si5iii, tSlijLbGsi (Lf>3,sSluj O^a/n-afsrjLb Qua jb$ susw/s/gg 
fislswff) unrxusnrjtun&ltLi ^u^i3es)3,uSlu. s,Q^ G>gneisrn%LU 6$>U)$gfr 
aenrrswr ^sun &(§r$isir sSletnenturrQeu^firgS ff^^lndssr r£ su^sun" 
tuna: ^^(ipsyinuesti— 9,3) GeuGuntu zesrn&iiu up LOgsyagj fagimsm 
tuna ftj/j^najfT^fsrjL.isiir &n>S$n Jesr f§ e&emsa tun i— surnjsuntunai! 

Q&mi(ff,J53jfr &-tufrei[ Q&rreceSl, ff^^rfesisur eBetnaiiurri— 
gnuSjbJSl' ffiiiusmiO «.6g6$. ^jrcun'fru). assrfflrfl— Glu(ff,saitniuss)L—tu 
losjosu. £«i/fT- $euLh3u>jbQ&ns5isri— (Lpssflsufr. giluiA- gniiitsjaig} 
g>p>§?l- tunsmevr. G\&i£>ug]LDLO- Q&ldss)ld u&hlcld- <&\&i£3 > nu}3S)n'. 
ugiLcrreotULb- (u^ll ^sotuix eUL—Q&njbu,smn&§l) ^mnestrrSi Q&i&itgjJBgir ul err ss)en&£L&Lp 191 urjn + ^tuemn unnusstn. (LpebsmemiULontuu iSesrestevuu 
4S>nii §!0uu«uar. 'GlcSsv/t® ^Lpneweusn' ermspiLDmh.' 
• (SuyQeorrQi @,ipntu sfiiiflpQ^nex ansssrs,' irssrugi ^(njeunffaCn. 
/■^i(5«j635ri_ u l/@@ 50J* 'urnxafr stlLQld' •erehuSjiee 'stlLQ' 
eresrugi srefasmnig) Quiurxmu, 'srsjhiLoft' sresru Quncyetr at-sc 6JQ£: 

e-UL-iaaj—eo, urrjbai— so, ^uSlna at— so, Qistuaai—ec, scgju 
uieij&n jbgia &>i~e\>. Guests,!— ec, rrjssi6!fiiTa&i— so srssrum. 

^jlcujld, er/LDSiii—jj), s> /5 gum s,esi Co attSemso, $lL—4jiJi, 
$IJ5$!X /Sa"i>. LViBgnLn urevuesr. g)«wrf)rt3;z_«r eSpg^tuLD 

*uJJ/«i)T. 

ejQgQpsdleun : 

^i&i&irrgi&T urmGurrfr. 
aesr&sflujrr cTQgeuir: 

^imecesitu ^/(25/£.<95^). paimderf), &es>$, inemQi—rr gifl, 

L/«^_j,s/5^ti, fffr(5«jy,LDii, 3rUt3n§,UL0 er&siuesr, ^j6meu 

UtTLCtLf eiiL® I 

^/eur/5^«w, ^^,^)C5<9F i — ©%r , &n ft &G3>n i—3>esi , (§etfls,ss, eisis 
unseen ^lL^ssi, eun&&l, ugiwsw aneustr. $leu firry i_eir las it 
jj^/LDsir erskusm^iULCi G&ft&gi spesrugi eraauT. 192 Q&ikKgjfcfftn Lioi-i!5g>& $pL-Q 

$ l &(g ) uunffo&r'r eremrLCtrr : 

$ge&t ^aSiesfl, crises; , fl?©^), cujjsBWsir, euirnf 161 fi-soaSiu ^IflDffdlif) urrroir j^luSI&sumn- 
£-ff«U6Wiir i_efflCiDeb 

a_ p> efi! Lp giuSl60Sh.($u) 

«60£flaSl«i> u>(tj«SI© QuirtLgQ^n-© L^arfl 
ajffjffQiDnir LorofrQaniuius 
eahnQi-ir© <ip$&fl»60 iSliy-^jSlu Qai^oSla 
aifKSair QpaiQLDCTi 

a_60Cl«ir® aitrgji© anSliuas ap$u 

£.msirii) gjsrsrfljb ffi.«T6irir iy.a6l«iT6irar(©) 
£_uSlnrGu!T Qu>«r«9i(65<fl 

«$|liLJ65l.' 6U(5611irCuJ, 

^mjQpa G&i60aiir gi«R«mr6uCa'iT(©^ «S4©JD 

^|ibLj66l! oj(ir,6urr(oUJ. 7 

epgipGwl ^6s>ecs.ea tLtxeijgiasi JD urrjbai-eSlsti efilMau 
uiLl. ^§)j&L-mn$iiu ui-mi&enn&iLi arTilsaoi- ilj6s>l-uj 
GeL-9iU6VS>§iesiGu>so Gff.&ih^en «/ sot /a @ 6) sir ,2), prcLoeapuSi™ 

S!<j5#©ii ffLLtu^ei, u>pLi>Qun(§!B@iu 9(3 tunemem [u>®eBet] 
prriAssirr tse&fr Qaniueuesi^A&emi- (Lpptmeti epsx® ^pg 
Rifr«>««uf«b- 4Sff««* Q&eneSisiQarrefrar, ^pmrreo &&®<u 
JH& 'csGg/B^jrs&r' 6T6Si<gUU> ujrrmev, g>w UJ&tt GumLeSiQu, 

eungueo&iLpti Ga;il@">/T£2/ ' .^GP^ 3 " 1 ' ne®SV &GS>#G\iu(Lpuu, 
^LD^e^eneSiLQ e-L-Gesr ®iSLtQ{f«si £» (Lppensvemtua Q&n&SX Qffihtgjbgrr L$efTemen£gL£lg) 193 gfr&isnji—eisr rg e&mariutTi— ed^eumumri. «=g£ip/(jpsu> umi— &,&,... 
...euQf/eumurrs,! 

$easjfGn) - ^/6msiisi7*;i; urrevrTL0 - urrjb&i—eo; &-tjm 
uemni—sB - t>-rrs,Ln - urrilq; uevsric - ui—u>; <3jL-e8 - dsrrglf 
aeoa Lb- ®nzo&L£ - (gcmsssfiRec <l^rrskg)i6H^]) &,n\£>my, (ggsvggrr 
erekfi) Glutufr eiiLpmi;&,eii&j arreikrs;). dnsusu) - asuuLf; LD^ay^aj- 
QurTQf)f5g!ff>eO', s,<6$9ld - ^mfysmrx; atflG&rr - lurrmsyemturrai-. 

(LPSOLD— ^^(LpsilLD; tgjSlirr — ^Qisj^ldul^.. 

162(ipffff LQei3rri_u), Offiirdj(g, Glj5g!iiii@ 
(ip@rfliu «(5r6Ti_ii) 

"^ati^Qff rt5l rfliaiffi6mi), oiraiairsirii), Ljasip 

®^liu suiBjasii a56i5lturr«injrraj^l(5 
s-iuiiCtfir ipii, cgL_aii). 

S(n,j£kj iflffi^ib, ui^tTu.^, ^JreQ^frfSi 

«flS!ipp giiup p|)|C^ Sj5£l«r ffffir U5^^5® IDSWOTfiH lflsU(Bjl_«3T 

Q#— 19 8 194 Qff/E/@/fcSrt" i3{XLjp#& gijL-® SSL* tli-S! ^JE — ---• r^n r,l 

u>®A*,u Qunjbpuu®®MjD u>sW*@* *u>u>rrstf ®rf ««=» 
«j(5fijn"i/JfT«.' 

O 

163 ffii^i asflsurrararir 06Bff(y>w« *u,Qu©@ 

pcftrairtflfir uwaAa* ©tipOjDir^ GPU>«*-*. 
gre^rf SC6nr*«T(!P!P«* u ' 

u*{Bu>fS «rf1««r@T Qsotrsa^ipi «£,<&©* 
uiraiBi- oirrrrcy)ipas>u, ^a^Lg^psBSO iflL-iflrr^ir «sa,60£$l sjB^liuoiir 
QffBJttUili ureQ^rraDL-js gjibisQajjb uaxniuLiiunr! 195 ff/fcfglrrsmsisru G> u n so <& @srflrT<£F£)6B>tU j g g^ii 

gjssfluj «si5)«ufTff5ar(T<*srr gjsswu urrL_eo*OT«ffU i_irri_<sn/ti>, 

GfffTsinsoiiSst) xj-sinsff LDSOrraerfiso s-eiren eusmQ&eir g)ssfltu tfisi&rrrr 
§><sSl (LpLpA&eijLe, $r5$s,en ^mibjbg, sSss)Sssrs,en g)s3iT«ss)srr 
(LpLp&aeyLD, «uffls3)ffUJfT« a-sirsrr 'kit swot* sir LSIsrfl/Dsb g>srrlsi»(U 
(Lptp&aaiLb, gfLpSluj [sml.tq.iULjQusssraar rsi—vsri-Dmy. eps6lsmiu 
tfT^uusi/ii, £g)/5<5 9£B)*(S5(_s5r sufTssyso^^glsV s^mennh Q&M 

(ysrjfr, Qs,nss>L- OPF* srmfD ftpikt&t (Lprr&&efT LDSiwrswusoSso 
(Lpifiifii&eyLD, 'gifsSllLB' sresrg)i *$0&)&pi ^smrjuSlm Gu>ec a)(§& 

pglA-asmefr s_s3il_iu QumiraGrr, Wi£& sx®s>Si usoeurrSluj 
eunifi&giu L/fTi_£t)ffii3)«rr (LpLpaxsyiA, @0LD«srr piiuSl'u G&netr 
<Ksm6ffttyss)i_uJ cff^currgsCS^aJiflsw flJi^)«u/5^ ^sBsi-cufTaGwr.' filjpf 
uemff) (Lpips.&iuJQS&TGSn&eana §)<*!$&, ai-uu LDrrsinsoiL/cssfl^s 
LDsmsotjLj/Tisw-nr) CS^fTsrrasirsiT £-ss)f_iiJ6UfT<aGcrr.' frguusmp (tpLpaS 1 , 
JU(5 6iT si?/t a srr rr « . <9/(5(£5 3ff/T jjjGtu rrosir : 

■Ssmt «ot - @ffifliT/5,S SrfiTWWW ^srflasir - eusssrQ&eir; (gqp 
RJrr/7- jsrTU-Uf.iuuQuessr3iefT; *[rLCSMrt_soii -G^ajGso/Tati; '_yrf)a/ 196 QsmiQJB&n dirrur5g 1 & jgi[TL-Qi 

1 64 fiS jDir@ii Qi6iT«ii60ira6ir iD@i_ii iSlstraasCsu 

QiLniTiSfiDff a_6»t_uj6uira6ir, ^iSlujifnir y,i_«s5rtrffisr, 
aS 17(65 ij'fiOusmQsiJSfe iijsutr 

iditjdit© uiT6uCffitr iy.aGJar6Bnu> $!*[- 
6u^iii^l@Lb iSt»OT)«i^s3)i-iuirir. 

i£«5SOiTrfl aoujuuifljjC^irtr, 
^trpir@a ffisffiqii utragj© (gayi© 

jB siren— kd 60 uSIs) aSi6wr^(igs^ smraasTruinLis jBasassflff 

rflpufinjp (yitpadPtu^Csir/ 2 

efiri(Lpsmi-tLi ^fj u ffjjiMiniSix QiudF jjeui/sB^ni, wrrjQjUilQi &.ifiei 
SleJsrjD rtmxemfap urr«u*&««w a^/rfiww^ijs/ e^Q:u>uu). *!utfl liurrfr 
&tsrf,a(g,£ gnswuj Q^4isS«z«&6ifli*^ib t Scuvekjgjiflrr £*}/*_«&* 
^L-fiUTLDrrif luQungj, Gj;.; ;£),£> *ff«rfMM? sn&smiiiu ui^^s^ 
^jeuixn sir LDQff ill ^ai.Ta.sgti:. Qfis^^eSi—iM^^^u&sstuQtsmr^ 

uson. u>n (ip^eoliu (gerfliT $g> uLpfiissnsns &u:>g,$teirea LiipiivaaT 
jiles)jDSS Gff/T63ia)uiiS>) sir; sin s>l.. ts/jt GurresisnLEm ui'iurjj&tf ^^assf? 

«ijPsisf)«65)Cff £.<s3)i_ uj j;rT(gffl /b#(5«@ £_jfluJsufT<s(sr5ii ^gliu 
GlfffBtg^^/Tajsn.' &irryu<i$><D (LpLp&&iU(rf,enGfifTs,ertns,. ffi«u/5£ 
Slipiuesir) (tpy)«S)uj(56TTa?/t««rfn"«. Cf/Bgij^it lSjv even £,£,!£>, jfc 197 165 yfiiSBffi^ jjj6iflfr«Q6frir(iT| (t«[riy.^6ror i_«>fl>Glffi,[rp& 
qaEbigg'flnaj fijetfl^ptpaa, 

«J(5«1J)S1)L1 «S>| SB 60^1 ipsa, 

6iistr»i9LDQatr^_jLb @si))^pLps»a>Li, 
uiraiagi ^Ai^Lpstjflsuir y,niffGffli 6i»6iraalafliu 

rflgiusnjD yjjpaa1iU(J5(E6ir/ 
Clffiiiffii_u LH5Q$ira>i_$ gjiiiaQsiiij) u«incBTiuqiuir! 

fflpurap (LptpaaliU(j5(?sir.' 3 

GiurTLfiuLjetnrr .' 

Quuj&jT) uffo ^gjsirw (LpLp&j;rii&,men3 : Q&iutLieyLD. s/TUiismij 
tD«U(T«6rr ifioUit/sayisT'OT euiusv&GiflJd &-ipa,g?'UJiT ldS)lp/5^ unQim 
■^rjeurrrr sjsu) (Lpip&?sy V, Qijq^^-lciljsidi—ili «_ld/tG5jsi5) ^euiia 
QffuJgliiir/D $L—ibt£>ii> G/j(jS»!^ ; i &ll smutting)! ^ssisciepsin&emiLi 
QPLpaaeifH , u;-,tw ldu?<k<s u>m/raar //. a/t g ;. i^Tirr r§ ! 3or/T6ini_«srf)so 

^ tDCjrnf^iov Qsijot.tj' Gg-tLiiLjLD j-svcLpsvflsMff aien sii&etr yssiff 

^)«j«ucina (Lp Lp&miii a git si : t,3) rsnsifls^jLD uarrDmLea rfjitjLDu ^ 198 


Gi»t&i(g ) J5 1 £fr i3«n«s)eng>8,iI!iLp 199 (ipifiiSi Q/5(5UL/ (LfiLLi^.^, s,euix Q&iuGeurrfr; Q&rrssfl - ®es>ff; 3,j«j«i*- 

1,66 glbuCllDgJl U)«(SlD(5 «Sl«3g!16B)I_llJ ICffiC^SUIT 

^luojmfl jg(5iD(5«ri , y,iii 

Qairu)L]«Bi-iLi u)^iuir«D6ii 6ifl§g]£iu id^qjubt, 
(g(5«iSldrQiDir(^l $6&tftr$aif[, 
Cairsoifl® rfl«uy,«fl)ff Cldso^1« ^luoiirnrrr, 
gi60L|ij6i51 n@scar^|fli>aniiJirn' l 

(j-iSliDrrOT ^i_«WT(ip(r6iririr, 
^rflauSl 6Dtriutflrfl i5(r^(T(5«r QujbjDeiir«OT, 

Qffibufiunr icuuitt^fr (giiuoSlfflr (ipsiB60(Si5iuir! 

Clffiii*i_u un>Gl£ira»i_«5 ^jibiaGlsujg u«DOTiumuff! 

rflpurojD & ^*^liu(5<»«tr.' < 

6Qeoeim*<yes>t-UJ, (urrffi^ianci'fijrrn^ttj ftwQu®WTf^<»*-^ 
& u>njn*<&LC,, $mi>™j losciPsc eSt)j$®*<g& @c&u»*afldr p&it 
aetfleo giuSlaQ&rrteyiA, gifleS an Lamas tvenftps, Q&l** &8 
LDas&m «0S5)smr Qu © n) ^ipSitu mo^n-a^ii, <s>iLp£\iu gsgiv 
amen a odl-uj w^iurrmma^at lE§i ^(SrrnaesrflASlfojD jsifflju), ah.ili-Lcn'SluJ @^CTir««B)srr# Glffeyfigieugieo ^fre&sw 
am^Slssxsn m js^eceaesr u Qun s$f rDeun&^LB, $es)Gti a>n Lprr & 
C)u(5CB)"!S3)"-' ^unsssTLDnaa Q&rrfiiiri—eiifr&^njUi, auSleerruj 
LQemecuSlisc enrr^LD ^^ui^rjaennm gleuQuigLcnm ^(5«t 

ClU,!Dj156>JfT«(e5lJD £.Sl)Sff)+.IU(T(ST5iJD SUsi'SVtfMLD U OTl-^CUfT aigjlii 

ftsujljS uaiOTi GurrearD ^^Lpaeaeiru^es)i-iu g)or«mu) 
Qun^^iu Qu«Mr«srfl«w @i_u> (iurrck/D g)«f pSietaetr l£$i 
cSIquuld s-esiL-iUbyfra^LD <%j,®uj, ^/tpSliu ya/ai«£X> lcJ5>«($ 

.aj(jf,easSnasnnaii $\m$$ &)g>iues>jD (LpifiASiiu^eiT 

a_»-5sri_f7'(w^; - ^rrunmrj; ^tdLDrrssiLC- fiansc pfTLpng Qu(^mLD, 
167 qaipQujiip @ir«iii)ir irg-iD^ir iL|(nja|Qair@ 

L|S>@r9lb @lil*l_66l«B)L_Ll 

Cunrregiaiiy. (?suebaSlil(©) 6rjSli5g](y>iy. #l^jSli-u 
Oui(5j]OJ(j5 (jp(5«irg]«0)«rar6ufr, 

reroaQjig^ iD«B6w\uQ«re ^(j5tD««nar ^aeoir^ 
reirarfla iDir66l6JriD(5«ir, 
i5iti_j(5Iuj (Saiuili— u>ir$n(ipiu air^^ajsnctr 
iXilrfl^js a(rF,6KflrariL|65)i— luirfr, 

Q^irswaOu jjn) ^iguu^gi r5irgji««B60 ajbpsuirasir, 

§iui-6u«> 60irCT);«J)i_iiJ utli_i6i (ga»60^gaiir««r 
*rflfflE«u)fi) 60irifliL)6V>i_ uJirir 

(QeaClu)** u<gffsu«ror 6£1(5§i«b)1_uj Lcsorrffir! 
rflgjusBp (y(lpadEluJ(!5Cs^■ , . 
Qffiwai_u ui»Q^tr«Di_^ gjiiiaQoijb unoniuqiuir! 200 G!*bj@/5^/t ^pupps, &i£& 

GiurrifluL-ieiwj: GurrtiliLQi Q.su£-.so ^iusi;nLBcc Cra^idsc au-sSlesii—u t-/©/^ 
LDrrLDrj euLSj-ey Q&neai ($$'$&, ^sb^S Qgt&ijp} ffn.fi stldojgdiuli 

QunesifT) up&meniLisyii—aj (^^tf.^iI'mtLiu tS iTiiun ?\ «f£«iMVsr 

&-nS$l£>(ff ) &, L,'flL S.'©jS^ UH165T £G3>gi& S, (il I £ [T 6V & LLf} lLa 6Va LL 

GlffjiLiS) = ji«3)i_ffriuj ^euqft&t&iff, gjbQjQeuuj ^31711 ssarssitu s.esn_iu 
6ufratgT,ui, Q^rrgjeJ^j (?<? n<kzcuu@&'m jd <3iQ!u3,3tf r^rtm^ 
«6»a}«KSRsrfl*U! &JD3J. wwn /^^su.T^jsrju), GrfrrswiArAsy &jbGn)rrfr 

cf/,Ll£)6iS)lL/ r£lLfl3>{J,&lfr&,(Sll)LD. «&&& Qf,e,eB&. L/SJ)L_a£3)ejT<S6 

c8)«a.G)a/TisM7'i_6iin"(9.(ffl5iJQ, a.fiuaii ljUiQ^ldit g)j ut&K genesis star 

cf/.Sjiu Glff/EJ@/5^naGs«.' ffiffj/ usvfD Qpy:4,&tuj(iT ) Gn<sSn a snrrai. 
§\ei)r£3, 9igtiuss)iT) (tpLpdSliu^cireSfr a.en ns>. 

Gun ^gj - fij^sjy. ^6S)cB - z_/4>\). p>rr&if}g,ik - <9,smGsssrmLL-.ih 
[^QT/emsm] Qa>rr6S)a,-9n.LLL-i£. arii)es>a-s.as)i—iainar. tsxitsa fnrj/fl- 
l/ijq6U)zj QLDsrrui. Ln&nrr&h - Quprf&fr Gurreufi Q&eeeu jiesisb 
p an gJttifratrir. 

168 urflajOT)i_uJ (jpuugaj (LpaCaiiiy. Gaai^ii 

flSlrflffiinso D6i)(fiij6Br seniurrfB SHrreajtb, 
CiD(ij^lifl rfl6K60UJrra£qii, 
ifiaaajir aalQisiy-iu ibiTflrarrrafiqii. a (gen on 
Cm&jmnd) aaxOTriLmaoju) Qsmi^^s,fr ulsyrujisjr $,s,i£iip ^01 

atjuxwrjs aaalofla alGlaifiljij ajtraGaj 

«.a«{§lfljn" icsoisusulsiBLa anHrglC^ tjriy.uSli_<5 

^jjjiuotiid ttpi^ialiu^Getr! 
Qff[iiai_u uraGI_sn-6ai_p giiuaQsup usossiajqiutri 

^njiuacp (yiyiaaliiJfijGOTi 6 

Gams/.' srekr) Qpnema QujhjT) GjjtviTs.etr ^sstsmQencTQib 

SL.UJf'T rf,ff> B-&@!SS)UJUja!ht—UJ Q ■': FS IT 3,61] LD, =5/ 3,G -3i(ih)3:(S)ff- @ff)ttJ 

ffi]i>j£l[T!T<3,St?!(rF>5V(iijLCl a&HiiJ LDnsGLjlJi T)-J ffS](€j lAl^miff.^LD. &ll3g)j 
[fUl—UjJaifTlliF.SljLD, flSTiiiTTH U'&Tfflei) f:6St<T)lLfUi Ll'tJltjiSI 

GffiGrjmLQLD urr$>SNn~3,Gyu-\ JBArTGiWSit***" si5si)sUfTd?isi/ti5, 
QzjcffiSMLD u5)^a 6i//T*S) oTffsryrijU! unu.L-1 jnfc<£sssri— ciSlsusiSsiir 
rfrremn 3,Gi]L£>. a_(i5 , n"«srfli_ //; afnjrrnsmriLiscriL^uj ^^LDrrffi) 

^LDurr3,e^LD *&ies>'J iu (Lfiui-jijLD SIsjrLCTaliLi Qtjj(if)U 

L/a@ $j(B>A ei£lgff,Ti>; tQ^i'ruiq. ^ji,Q^o ff51# Q^siisu 

«USUSUS3)iJ2UJiTjSUOlL/ (LpLlj-lLJLD (STSST LDSWffi^/lsir (STSSBTSMfiUJStn.ffl 

Ggjcrrrmifr] (Lpttljijgi gSlp^lb, <b JV Sl q^n^tiiluLSsmnQeo'^iu 
i&iili-irrmjasnerTU-iUi ^iLfi^^^sifiiueufTrrSluj %urjGu>aveuriesrgi 
^(ffjenrrsu <J i sf76tiT i a5;aJ6Dn"*GfflT.' ^IgjiussijD (LpLpA^luj^eiTeSfT 
«err/T«.' S\vu^^ $Iiqiu s^fD (tpifii,S}<Li(!T ) eneSiTff,isnnff>. [<&)$uLj] §)s» i fjiuw> Qff-ssi [I)! Q&u.i ff, §&3\ SPmsvw. @0^S 
Lrxj-Gnj $em«f> g/giff [jmi&jsu ion Sj^anrjujrTQs^rjGiffiLnu eusoso 

ffToV^ Q 0,rr I_(J vtA SuloW-'j'VJti. 

usildj — ^i?sTLj. uifl^iD^, — ( iA > ,'f)iL,'d c /5^)ljr(t . &-(if)S®srr — 
G<Ai'r&3 : 3ij;rTLD. los^t) — Qcu^ib. (3«J3fs;*sTr gjjslsiorrcssrrrrisw^rr 
<aGtvi L]rj rrtfrsTLL s-eiistj^j) ssurrunAffir — G&Gp mLu). . &i£lS,3)i .202 Q&iBKgp&fr L$ffui£$ l £ ^rjil® ©^r/rr — 11; JS,@fa?r — l2 6>j*«*«r-8, ^/*sflfflfl3^«i(T 

i69iC«ir(SiDS4 sugar a @jDffrfl©liffl twipalOTrp 

CarrAiSliy.^ gjfftflLDiiSIrr CiDsbGlangjg gjs*lipa> 
6ffiir60(ipi_ Gs«rd>l«9|SU«)T(tp6sr 

nirCutop ®g(ip«»fr» ^I«rfliujfl6»6ir ld [raj afar®, 
isiraj60(5 QgjOTTLDiuaal, 
repqanff »ot«»t«u^u9A .sipqjs ic«»ribqiflii|ii> 
rcppotftoa (Lp(5«irgi«»«»r«iir 

uirSioq iDgnrsfil6»ff uirij.fr anjiiiSlwii 

uorerqqsnan iD6bsfl6s>«uy,iB 
CjsGinq ^«nr^(55 Qgirararroi-OJfflr rairi-jfluir! 

Qffiijffii_u ureQgir«nt_£ gimia>Qaip uoJOTiuqiurr! 

rflgiump (ipi5«d>luj(is<S6ir/ ' G)ffffi/@i5^/T iSien anon $s,i£i$) 203 

Ourr(5/5^"J £g)sBflewi£UJrriS!tr gjsmffsmuj edsmuf.esnsi3iea urrif # 
giiflmgl u&iu Ggeisr s>-em^iLDiTg)i Qi&ntLQ efiltfljsgi Qs>esr 
&P&(&,lo LceceSlssi&u l^«cS«)«(t« QansstTu. Q&rTffs>sv&6S>enu-lL0, 
GgessG\un(!i)J3§><uJ @6rflrr/5,g UJjr/E/dscmsrniyii) &-6s>l-uj Gipnemeni— 

gjeupg &in)ius6>rr) (ipipASiajQ^eiTeSfraenrra,. 

^1 g igj Q 9 n rf) j} u rr (5 sir . 

G«fr — «SMT, 6113)637 ii> — (1£&LB, J^ajli) — QjesfllLI 61/fT/T S,SS>S>. 

uogiCTLD — ^ssflsKiD. *(/7;ii>q — euemQi. (Lpestg, — QloitiI©- 
(y3^)/iB««i5)t£)/5^/ — £§),SiP a2<fl/5 j;/. G^GtDaiy — G^«wG)urr0^ 

ineirarii) Ljifljsggrrau L/rxnemLD 2-etrengj. ' n-sc^gi' — «u^a@^( 
«u5)y?, LSljtarreoi Q&iLnLjLL&erfleo QistneuOurreceuesr «u(jii>. 

170 «9|»ffiDmiJ 919.0115(31) «s|uiuibn6Jr paifrfBiisou) 
^jjirlafiMflrp CluiflCiurrrr, 
<$|<g!>ffir$ U6»«6uitli_ib Qi5©ffrr«wfl lurrsGoi 
,Sji_d»Qffiuu«B)i_ Glair sJHTL-GluifKeiurrir, 

cuvApuir 6TOflsai_aJ«T ClLDffffCai (a>Q-e5)(r 
aifloaj&ffijasSl GlffiLia QuiflCiuirfr, 

aiiripsifflaa miss Quiflfiiuirir, J OzjrrifjJuL/etnjr: 

Glusmsresw-fTSliu euenetfluJLCicniD turn {D Slesi jn, (3jGtfifr&& Qunqf/^s 

Qfit^iL/i^eisT, eanauSei) swim gi^an en iSiq.£& (tp^i6mu)iG«fT6U/JD 

aement'j G(j5) r ^«i«rr Q&nQi&ff, 8p&a*p0 g)«fl"J ^csjot 
ijorrsiDft; £.lLQ«/t6ott(5), ' i|iT GcwilsinaiUJfra) fi^rr euffjeirSlOT/D^)* 
erstirrji 8b.jSi, ^eueuLDstmu pecsci Jo/osjnffjg G^u^ <3imip$§l# 
GlffecsyiAQuiTgi (eErsiTUJSiu Qu($LOrTg2/6S>/_uJ / ) ^i^fftuggiemtm 
QafTSMr® <Ksrr«/ iDsswii qff)/5^jQ«fT«irari_ gestflem&uSleoi&rrJBS) 
,(y30*CS«j(si5iS5(g^ ^«n6ss7-«un r ««rrfT<s 6u/5^«j/t«sirfrS)uj u«mt 9_ffffLDir iLj£liU(y)iii a^Iiroigjiii torrpirif. 

t-^iuiDirai 6U(j5ilgjiii) ^Aatr^ QLDiuniff«»iii 
a-pgiroq - * tflfflrpQuiflSiuir, 

ClffffflnffiDiT flfl«B)aCu)«4 «fffl(5«rr oSviraar! 
^©iu6»p (ipiparflttJ(5C6ir.' 
Qffiiiai_u uisO^rr-oi-^ giiiiaOsup uroswiuqiuir 8 Glur^I^)L/Ly«m£^-■ 204 Qeiiug,!£$rr iHpuppg, §I[tlL® ■9HTDOT cf^/rcy saiLiq. eurrtfiimsvA^LD &.tun ^^eurramr; JH^&np 
uesisevfrurret ^^>^iug,Stic ^(LgrsiuugiuCn qsssP, Gunmgu 
<3li^fr&£isisTiB uzs)i_gs)uj& atmsiii Qs.n efor i—Gun sen ; ^/jjglrreir 

m-&e$tu Qu 3cv)wtLisvi_ujeurr&(m; G^eufrm^ssn^iu LD-ara@smp 
saiuu Su^aSiugOT G*£rg| Q$euQ*wm£vt>$ (LpAiLjGuna: 
iunjpitQ&ibs&iT&m; BJufrfsg euiretfltymzrr (^nliusvuih &$§]*? 

GlppSlM Gm>>ir$Jfm,£)itb ^mpfUrrg, MjessrmUi Gu»<,v§l<x 
wrrprrg gsisr-snu) &-ssiL-UJ6\iiT&GT; sl^ujj %^i,jm Qarr^/sgi 

&MJq2.&iG8fr&SsrT&! $)i,afi$ jigiump (i/ ip £ gnu yen eSrr 

&,stnr.m. 

GlutflGturrir ^trn^in ^eQerr^ $Gg Qurt®<aR& ueo(y>es>a> 

<2>i®(QjQ&rT ffjQun- (jew : 

GlufilGtunfr — Gluty&msi s.ss>i_iueufr . evff^ljurrsssfl — 
toisgipnius, gangs, ss)*ui'ffl) GUrr«w lcusst ({£iJ5$pasr). &(Qj<reoiJD 
— LOGsr& <s«j«s)su. u>fTwrT^ — LorTgxuL-($i. epjo&irg — gsnijrrg. 

tdguu&ftjEiu u^tvtM (tpjbj&jbr}! 
© 

&\n)!L£\ujfT memsrvoeS® anLisj. eSismenturrQu'cGuirgj) Slffj/ 
eurr&err ^eusBiLu^smesrA .KTGUrrsu ssmg^g] ^ifiiuus,! GhprfSleo 
&ies)g@#,eti eresruuQiLD. ff),ps3)L0 + jjjjso — £ln)j$la}. un£-$gm*-& 
<5<mweiJfs>m&, SlnyLQiutY '..r/i sfoi*§ ssissr <£iL$l&arr§ifr' arm 
GsugssiQieug) gg,uu($&jL] uai—Wasifl^sr ff^&gi ^LDqs&,uu(if,eug 

tuerrargj. 


171 u,sflrb ^l/D*^ ^l(5iDirgiib, 

6lD«5]u iSlpreg) <BIT6Dgpjl_SBr 

QutjibCuirir sB,ss>en$$ aSljoScotriiffiar, 
sfflErrrii@ ii$>a>&$.G0 QmmrtZse>» 

iflsL°tu u6»i_jsjs Quifl(Suj!Tir«etr, 

isirafilp QffirsiSlcirisir t&sotii&na 

rewriDiii cElsfiliiJiBj Q^irOg^gjafl 

remliy-ff) qaaotpu iJ6Ku^i?^irira«r, 

Cff6iifi) Q«Tiy_r5ffl) flSI(i5g]6»[_CiiJrriT! 

CffOTsriru. lldij-it rflsonjaSlQl^P^irir! 

QuaLfiuL/ss)rr : 

pmoenrr LAsvnlso eiirrttgib $>£$& ^(jtca'STjti, s^iufifcs, rBnec 
Geu3>\l uvmsv &es)Ai£,3,snn§iiu r^JHU^t/Oi, C^wSsun-^i^liSU 

6U,7(if)/i &JD!Bg '.^I^SlXrrsSifitLjLt), G U IT &) JQI &l SST JD 2-<St»LDUJLb6S>W 

jufrrflssr ^5tti^.#fflii;iitJA s-,@4cB6ijf7is^5a), (3^iju3jll^il-ss 
$&y>!B£ Gurrtfliti ^sod-/.il- efipfr M.u2fi aeufr j5g,es)u>aa!Ta 
en£Q)j-<ssi GurrifliLu. Oajp^ismuj a.&>i_iL'euna^Ln, ^tp&iu 
$&&&%)& QiceozSltu lSsnsf s-smi—tueufrAignjiA, suleumuned sp^SFg)i 

VffiAau Lf®uGurrgi, ^6ugjj-wt_u.j LD^sirsiS gljrffis; Gatlu 
^eu^a^ mrribaeciuu i3&ini& Glarr®$,gi ^«tsu Ll&jfisai— 0$wft 
«{g5iis, Gtfousnw* Q«fT£|.tfitt! Gi&rressri— sU.^gi Qufi $&}&&&$& 

asnnSiuj STih&sin fflrryliu .osm7 «)6i?tl6»i_ £%$fi&&n$ft&ml e^a^jeii 
<B^©sy/srren- S^cu/V «af;sar SJao^) .rftfSltueufTaGisrr.' ermimen §\r$\\u 
Losmen eSiLss)i_ ^\ifiAs,n ^naen\ 

<&l<rf)^TjQ&rT]r)QurT(iz ) GiT : 206 QflSKgJBgfr l3lVUTF>8,$) jglp-il® 172 ttinririr CffirflD60« s>flD7uSli_<5jjld), 

ssirsiJ6sr fflm 6U6MTi_6bQffiu^i 
«(5^la «(5$l eSlsonrujirif. 

jflip© 1B1_u6u «TO£luiTS>_U)g] 

^itituj L|sOsurr aoSliusoCosu! 

^|i_d)6ffir 6ueb60ir6BT grosDiusoCoi; 
^ligffirff (^tfOT mriD60(2ai.' 

^tpsirft «5|iy.««ir Gujii^irGaiir! 

GvO'ir <9|Pffrr (ipiy.ojcoCai. 1 

Gff«anjriril(©) ^mtrfr rflsBpsfil©g(Sj5irir.' 

Qurrtfluuevrr i 

QiA&Lb gesresiesrg gtLgeyumgi s^tufr {5§}enen LDtjmi&en 
$sm(D{b$ CStffTsmsi)/i5«w &$£&&&&, $n u>emj Loecrr fffemprsgierTerT 
jSesiGiffiL $&&&£&& (Lpggi&ainrrsc LDemec eS® s,iLis}.u use 
[glesyesruu&isnjL-eisr sfismOTUJ.Ttf^ s^/s^s^io LCSi)fT«fia)6rr# a=(fl(UfTffi 
(LfiUf.Ji3iSi]Ui 3tr$Hung, &£$ Quern ansnrr Sou jflrrtSftair S-rn&eir epd 
ujbjn (Lp3>$es>g,S,&LL-. ejrfiiLQu Uttrt$&fiB*l?r£a. eriiiaeiT 
ffl/bnSlseasBOT $fh/J><str *S>tifil&&jb@ ^esieu ^rrndieSluSeoeting 
<9j6$>rr (g,mjD3, atBt&ft aen 8)1 uais^aeir ^jk&iQ&i. 6ueSlemu> 

(a^rrugiiAsgLisini—UJ eSpLoGaisSdijur! ld <9j&)svGev. uemaiurr&fr&efr 
s,emstiuSiGO ^jesdlu-iui (Lp>Lq_g,en ^etisdGeii. r J?;GS)susr,e$)erT& &\t$)&>ii. 
3jrr®> o_mi3,efT &\Lps,<re>ST urr gihiaen evQh^^Loes>i—iunG6^j?(^s>ies!i— 
u-jll) ^aG6u srtki&sn fflojluj ldsw&) eStLesn—ff Sietntsaan J5(T<ssit i 
furrevnGti3i£§?iG£iensiT £\$&ain@,n9>Gnl Qffmi<§j5&fr u)enes>en$pLBy) 20T 

^qfjtQQsn p(S\un (ifjOt : 

eSlesxstTiumLQi; lol-lo- ^nSKunemm; <3>ij$iGujnu>rTG0 - ^eo-^emf; 
(as&emg&en, (s^yes pterin. uen&ujrrfffr(Lpis)_ QpgeSliuesr §\e®s,u 
u&jb(§ a-ff)iLi«w. errbaett tfiprflic @)es) 1 suugjb<g) a-ifluJOT <5/e«6i/ i_jb atfliu iDamroiirsirfr 

«(5jE«Bj5ji5 $(5{5g]ib 6)SI(£IujitC!so 

IT illy. IBILiadal Q](T6UaDipaa9> 

a(n}<5Qj&irar ip^iuiru 6u<e^iuiir«flr 173 «ir«in (Baiajuri-irfgi) ^l^uu giniais^agj 
efildjuCuir? «(5uu f?fruuad)QffiT6b 
QiDiujS^iriu u>irfrtt«r u$j£liqi_6BT 

y,«Boii_rb aifliu U655fl^l(!5j5^lu 

L|«|^r6§) GSlflDnriuir Cli_60T6aSl®<5j5irro 
CluirOTOTirfr <fl«oibij ffi6fl«jraa5lsnu 

(Suirrcgi oS)a»6irujir i_iricH),96ir<vririr 

^6tiiri_v rflnJre^ iD60fr^^irnrira) 

CeercririL Liuirfr rflnDp)6iSl©^(Sj5irir/ 

QurrjfluuGt,rr : 

a-sWarrffiatTj^iwia) Gleusrflu;-j(5i^^/u) «^»T,KisrjiTCoiS>) s\es>s, Gteustflu 
uQff,^ <3\GiifTff,Gn s-enenihiaefi]eo ^gsi&sshu erQguul <g>jeiiiT&err 
«T/Ej«6S)srr jBnis). eu^LDUisj-i Q&iuuJg Qptfliuj &, Quern g,uu(rr,Gti3, 
^issrfr jBnmis,Gn; ertsj&en eS!Q,uua,^ib(§ ejjbu $ l e®ip/i,g, giprSteu 
aemen fimiaen e& ($ Court en ldujitsv QPjbjO'gULD £/ifl$giu 
Gurreug] ZL<l<3;L-(g, ^)\ Lpsn&GLcrr? ,g^^/T«r a_ra«6rr 
^stoffGiurr? aj^uu^ ffiT jte^jtu QurrmjD ^esfliu 

SiiDniflaemenu-issii— uj s-mi&err pecei} ajmuLnnfrsusiT s-mi&etsiar 
^<Aruu.6sr tSimifigg,) f/gjj-n-tlif^cwL- ^urrsmmiaenrnk ^£P@ .208 Gi&rki(g!$&rr iSjupgs, Sj>ijlLQ Q*iii(9)jbgiT diensmen gpiUlip 209 Qffiugi, SLra&snen Glineftu urrrjmLi^, 'GledsrfluSeo %&&} 
GprjLD Q&esigy eS^ariurr^. cu/iLg) cu^a - eim q\ SlenaveS 
^esyuiSesmA, ^•evnae'n ian (buiq_£_miaen anebleo ^sssfljsg 
Qun p9ieCLDi^9>en 'a>eSn! aeon' ftm ^'sSiA^tiuu). umiZaiuneu^i 
Qeesi iqj epuf. ^tq. bvenenuj.i L_nLDM, usn&euir&Gir GlsmL® 
evemrk(& ) 6ii{5tb({$.g, <£■*!&, or est&moflgisrfrii ^imu^estnec §}euaSesrjD 
QmeneS'uj mctsnQunmjB a-Ai&aj un ^maennJc &I$3ujiti6i&{§$ 

esii—UJ S)ff)ff5)63isD <9ii£laiarT$BrrgistT. eun gsyeoa $,$& 

^tfiaan §,n s,etj . 

tSlQiQQ&n ioGiLin Qdsr : 

«0ldl/ 0A - •iHQh i LJu $fr' eresr eupggj. 

174(Sid«hib $i»auSlji) rflifl«Q6trL.©ib 

6£l6irtii(g LD6<niflgj$ir Q sit otiiSI pail 
ifiloflrrCffiir s&v aiiretrQsgl 

g>iro|u> Glaioft^], siriuQiDcirs} 

£6rflaS urraeTl ir-ewflflSlsiraairiLJa! 
ffrflCujir(©) glij-aSl ^6»ssi'Ituri)^j5 

^«5I«T lfi«(6JU> & 60 GO Hi a, (SJ 10 

L|«glib ff$iqii) ^jiribsicsiDuiu(5ib 
LjgiffCffrr fljirs* ^jDiifliflin-ag^ib 
Csjefi s-snifliurrrir {HEDiiiSsasureG^tnr.' 

CffGSjriril t—tuQ-ir rflaijBfflSlfJigjCgnir! 

rflffiliiuiT^ rfljiirgiGb ffsajgliiuGso.' ^ 

GlunLfiluLjetorj : 

ertL®&$ss>ea<aflsyu) Qiun(jh^'^i rBlp^in stlLQi u>enso 
asmentLjLD efisena&^eini-UJ gn<ssiTmenns, $&&$>, £-soen&4&tr>rfii 
tqenen ffaacreunetra Sliflsmiuff *6U£rrT# ^e^^s,^, " ^thn \u a><s® $ 
Qu>jb**m[Tiurra ^*£) ^uupp e8^.a>u># & , *,$* &a[ ) fi&eu 
pin®* ©rfluJeir apgirjest ^Siiu yfaamttttfto efiletraarrs. ejpjfil flpftj^^/, ^Q^tysmL-JU £i<risn-w&es)«n $esr pekQL&eo <&mjDrr& 
j/®«£) «u)«u^^/, @(5LD«(S5ii aes>eoLD i f,(eQLCi^j^^rTf T es^liLjLD Gacu 
LLrrgfra^Lb Qetf]sh,Qu> lc essfla en n eo ®uttt§&gtixr* ^emiDs 
©A JD £{$$& $\$ili eStLi^en Lj&gqpff,! ^otidm, sstiSlec #q 
invests, vn en hiiQemn) SLLAnJpeSluSesr urrpeSisuLbiSio G&nmjSl 
tusiifra3en! §\rfStQJeun~&enn§!iuj errwaen W6mec eStLemi— „s*yS*sy? 
gn-aetr! eurre^ec&.^&i t^enerr SHifla&nlgfraen. 

JK25(sjjQ<F/T jb^unQT,e(T : 

LDenflp s>nen- ^Lpgiuj g^em; QeupLj - mem®); iHenlfr- 
g}srfia9@S)(Sw-ff); &§\ (Lpesresrg,) 'ffpSjlpeisr' srswsiyzi, iSlmmgs 
®jj5$[rrr6<s!sfl eresreyu, Qun^enuQiLC. s,ee>&,(l&ft -^SJitLjessL-iu; 
Qeuen) - Q'Xjtq/D^^isc QeuiuuuQiil s^ss>rx. 

175 Qu(56urr tfl^luSlij) ui_<uTT6uib 

iSjpiii® ^l(5uu6ir ofluSljbaixicOLi 
iSi_js ^©regi affl«j)6Trujir©u) 

Qurfliu L|aip(sffir ^(jiDirC^irC©; 

905oiir(gl) ®(r«MUi uasojiflcjisfgij 

6j6mQuiriD aiDGO afflj^l«6irg|uSl6Jr(gi) 
t-GOrflsb a_6iru60 s-uSliracsjacgii 
a_Gm®]U) uiy.aar «9i6Tr«uir«u 

utflsuiriu «9j6iri5g] air^^siflu 

UGDI_a@U) «9|UJ60)6IIT UXiriD^GDCaLl 

uiteOit ffi|Gijfr«6ir 6T6w«ansrflLi uirnr6r 6«)ipqib2_BBiT ©£-ifljpis^(5(g5ib 

^1(5 id ir so ic(5«it! a_uigi «gi|iy.iijrrjr3 

rfJtflCiurrfsj rflffirgleb rflsEgSuj(»60.' 
6ff«nriril i_unrnr ^IsropfflSlOgC^iriiri 
rflfDiCiuir® #ljbj6l6b rfl6»^Giu(S60. 

GJ<r— 20 210 QffiBifgpgrr i3pufcp$ ^pC® 

Qu it i£ljl] siop: 

6)u©«nu) e-emi—iu urr^aisSlsc, ut—<&i$es)dn tt.em—iu 
^^iQsFi—esrnSiuj uQiaem&uSispjil, gniDsmcriLirT&luj ^eenrgSileyLD 
eSemeniurrQiSieirjD t-i&,(L^es\i_iu ^I(it ) ld^<s^i_^st .% ijgijia, uaegiLD 
mtL-Q $ikia,nuiec ^(5/5^;, spent Ziuniyisguj 3,nu>esi$ GurresrjD 
««Mr«s5)srr Qpu}- g, &,iu3esi jry , 2-<si£liti S-enen *2ies>m£,gi &-uS\fr 
«(ffl5<K@iii ■S{eu f}sv ft &(§ &JDP •glGneSssruuf. a_«swss)6U <£ienii>§i 
Q&rr($igjgilJi arruun ibt$iLiLn, &-WiaS)&,uues>i— &,<&,& LStjLDsmesriLjtj), 
is>mis>s,es)esnLfib ^Ksragju i_/g,sc su/Ta err bTsst eressresdl ez&imSi 
eaeupgi, £§/5 r <5 6J(L£> a-co*ffi/ffin sfiiLjLD 2-.<sm® &_LBq£§\esrm 

3>ennesi 9\$iuJ6uaa>is(in&\uj jTihasn Losmsc sSiLestL- ^jfiannT 
Jgfr&eir! evrrs^jeoA^Si^jeiren «3/(/)«a/T 8>fTs>enl 

^(fy&jQfrr jbQurrQijefT: 

eurrifl§>i — «<_«>. i5jr)/K/g — sflerr/E/gii. g>(/$surr jy — 
t$£i9irrgi spawn Quit jQ&LDeoeSlLfil — eperfls3&u> grrLDemy Garrekp 
aefisr ((KLOoi'aaJsssiiswsir 6T»Jru5a51(S ). siU-iesr — i3rru>est. 

(lS^LD^ILD LD»"5TLD^gi;£i) ^{JfjlDtTsSisSr iSsTTSmsff <9>6TT CTWUgf 176 ugsu (Lp^lrrQffibi aQsibiSlar^^giib, 

uir&Cuira) 6rj$la>(§ib i06Oiriipj5g|ib, 
uanby.iii ffi(Lp@ $(5(ip£g|ii> 

{Biflgigju ucstflsO (§rru(TLii3 
^©uutr aSlsrrSiVs airiu9n.tliy. 

cfliflffR j&araau. «oi_»iuli iSIcttbGjb 

efilparriii ^©ttrflff QeibiDaiftaBiu 
eflrflu L|6oaiiJiTfgiJ criflQptli^. 

QaicrarCffir piri 49 «9KLpj6©ra$lg> Q l y/5;@/5^n r L9eiranen 1 j&$L£li£ 211 

QjBQdQA Gfl«D6iriuir ©ibCuaj^s] 

(Sffcnriril 1 ldq-A- flmjDafilQJgCgirni 

QurrifluLjsnij: 

perrons; qpiQn^uJ a(rjjis>L], ^g.TLDswrj u^ecfr, urreoQurrekg)! 
Qa/OTurfliu spsifleSariJi rgleoeij, u&emDiumm <5/ipis)uj urr<g!@u5£rii) 
^Sliusu^n^a) £-<fwn_/T@iii q = fis ) g ) \i,s,esisn ^ifl^iurrs; gt®&§i 
G\6vem&i5i&)GV $(§£>$& a(L^eB ^ffl^jj/, ^etrfinai&ndj semen 
^iQuurrs &es)i-D&g)l, H-es)M firrrra ^lesilaj Ggemm emeuggi, 
lLemiJD eBifl'-qiJD tf/j^onrffi 3nLes)i—esMUu iSlenifjg} <2iQui5le\> 
sfl/D«n"« <2l®&&l, £)«J/53 ueusrr Loessflmemen ^QudHsgueirenliL®, 
qs5)« 2-essri—rT&m£>®) er^iuem&iff,^ QiMemetoL&iun ear Q&rriQi 
&ewj>g,aj] &.em($i Q^a^eSao eQesienturrQiLh ^jtfliurru Quessra 
arrrSWJ erisi&en lcssktsu eSiLemi— <2\i$3i&nl&n&en. eimes)]£0m$Gj\9& 
n_enef! jy^)<K«/T^a«srr.' umiG&QffgiLb — ^/Ttcsmrj. ui f) o1 )uj — tf,ii@. CS^6jf/T - CJ^jsir 177 i0jD«(§iii atcsOa acnq-uSlu^ jld> 

Qi5iy-^rriii okbot^^ eusmt~si)§&$L& 
ftmiffip ^Q-smxiuisOirLi u^^^l© 
(SttiruL. iy.iy.6b@sir «Mirrru6wfli5gi 

u»p«Q«ir6iiiir i>.(5«@ iBgiSsuuSiii) 

LDnji&irr QiDfiBT«r6iisr 65«fliur9siDOT(S6iJrriT 
ajirrrSair asire y>a)60^^inuirir 

Qojn5laQair6iisr iy.(5«©i5 jSlso^gi^d) 

Qioiucuir vaQiofir afil6triiL|fl3ir«irnT! 212 Off/K/g^Sjarr i$pu$ $# ^pil® «fljp«(gib L|a«DipiJ u«t>i_$(2$iriVadr! a^srflo?*£ii gmDmtj Lbsoftaen ^*stir)^^ G)un"«J6w«<K aianrjiuiev 
rg«intr(5> eue$)6ti ft} thenar Q&jbj&eo fflemfDisglGn sir (ipS)gi<x&eir a.m 
^ILp&WJ Loeorr(Surrm id §Sl(njeu u/-aeiflec uiLQ euQuuQggi 
LDtTGwnev, <3/s5)6u«sB)fflrr uem&aifr &.& ^q^eui^uS») usstsflen^swnec 
^/6i//t«(W5«b)l_uj Lcessf}(tpu)-aGT uCQi ssmt—nm ^smi—iurretrSLD 
GTffsrrQi, eremr^iSlmn), &,&& softies, auriAemrx Qu>mL®u3urTm jd 

OTXU^Ji/, LbSSSTLCi QutT(Tf)^^UJ QurTll-L-6S6ft J5g Q[5jr)f&ll$G0 eStUIT 

es>6U6v>tu ejem 6uisggi? ^5/tpSliu Qurrssr GunesrjD ^jrxffsmQi 
ungiBi&etflev ^juqQgGSl 6T^emrreo flj/5.gjy? srestg^ (3atLt—nso 
*2I3M)(& &-6S5TG®LC>uJn8> $>thff>6n srssresr 6i5)smt_ 3n.jgi6fift8>etT? Qurriu 
9h.<£)rtgi &£)$& Ljaemip s^emi—tueuiraGefT! ffigieuiT&etrrT&luJ 
sria&eiT ldgsugo eSil.es)t—& &9S\3,sia[T$£,n&>en. <u/rgi/«i)<B^^)«) 
guerreir ... «5/y5)iK3;n" J§rr<»ciT/ 

,5/ (5 (£5 Q * n" ,© G)u n" o sir : 

rglpafgLD — epeifi gS&lo. Qrsu}.$rTiu — fiemQierreiTfiniu- 
suefart—Gd — G&qi. '6usirerz_a) $i$<k' srmugi 'euensri—eo ^gS^ec' 
«ts5t &j/5;£gi. prretiLb — (Lp&gj- spesimtrn — u6w<K6u/T. mffj/ — 
^«wi_tun"fflT/i. Gan-aswdsui — s, n w <s$> n. (Lpetneti&grrtun 
— uiregiTL-Lq- su str fr uG u rr fr . GleunUl — sun&esiGsr. 

178 Creff ifiltgregj (SffirCipre^Tsir 

iSlaoprcoj Qairgusdld) airflsBffQupGprriir, 

Q1&I9.IU SUfiftOJSb 60 TT 6VT ID SD) CDTfiSl 

i96t)Knsi5l«Br uto-uxaj aroiDaflgjGigiirfr, QaifDjSa Qarriy.«5)iuu urfjljggiajBgi, 
CaitDir ^^jracstr uxniuaoflsa 

iflaaLj««o)ip isiil©ii 6U6b<Ssoirir 

C$6* ih L|«|pa &ii£$l QujTjCjDrrrr/ 

tfrSCiuir© fljbjS* rflflB^CiuCso.' 213 Qurrtfiuqaaj: 

^i^sLf j£lemn)!5£ G&n tfiLoesresr^iemi—tu *2jrr& pemuuSbV ueo 
uifl»&emenu QujbjDGuit&eiT; Gurrajbpso s-emuuj t^scsdaes^esii—iu 
i&memeS ^pisgl Gaila, ^eueir eSi^LDLSliuuuf. inn ih&eciu lj 
LSffsmffUJsiflsi^eurraieiT; ^rxeurrrrLD uS)@/5^ ai—eoireo (OjipuuiLi— 

njijsc&mena G&lLQ ixSiy^ftj^sunaen; 2-#a3 G6u&szt®ld sresrgn 

^K^err L/iflStek pe^rr &en ; ensSle^LnGturrQi s^n g.tQ&isw r> arxmiasmeiT 
B-Ssil-uj tgjGyessrfraefT Qeu^oJlQu^ffj; t^niLu^uSi^^s Qsuio$& 
QsifTUj- 6B)tuu ujSlStgi erQiffi&jsdis&i, (Lf,(jT}auQu(jtfU:n6^ies)i—UJ 
&em6m)iLC> Lbs® (tpiii asrf)«@iiiuif<K aniLisj-u L/asswtp r§lss)eti^lg)i^ 
§Iuj edeceoesiLO ^smi—ajfreufra&T; ft.su«GLD ci9uj<K@LDfTfl3/ Lj&efrtfi 
s-6S)i—iueufT3ieiT ^Sliu Q&tk'@!$3ifrg;lefT! &in5liUGufr3,eafT&iuJ 
«T(B««7 memec sSiLes>i—. j Slsst^Asia §>fc &en\ 6UtTGS)i60&ff)$£ti 
B-oren ^Lfiasur^frSiefT! 

d/ggQff^ pQurr (jf,en : 

ueaGlLDrrifi- si?<s-^so - #,rr3;@<5<sv asm LDS3imij>Gif\&& - aememyL* 
iLesTQpiAUigiLp (s-LD6s>iiiff, 8^JT«Ht> Sir <i,§!l - l/*£P- Gweorruy^/T 
- XL-iUitequuesiemA. 214 


pniuinrrn (ipgeSlGiLm n eSi^CtiSi Gsilgii uqguld. 

179 airCijgu altfanijff idwsOilkjot, iSlfflftwriuir^ 
asurr«$)gr Cpe Asmara, 
««ffr©gi$) GlffiuffilrirjD gj6wri_ifilij>u q60dojirrra6tT 
«sffliu«6ir CjBiriy.u4(56rrjB, 

^ir6o*£)I ©tpAiDir gSBg-uLiworirre gaifraarCiDji) 

jgfraaifl® gnli_«j«i) 60ir«r(jpi ? .u4ii) a.(5arui_#, 
sjgCatrip. «u6BqiL|ii£-(jj6ir, 

aiirCffjgl aOTS(ip«D)6t) iDirsirafl «6irg)isiBi_uj 
6U651iL|(i5«ir, (jp«gjr5gjCTrrru) 
U»fflr«rfiU6BT U60(y)(56ir, OJ«>60«S«- On.jbpcucir 

£C(rjr)] «(gffiDsofr 6u^rf!tt(fflBjp iDwifiiDrriruir.' 
<A|p](c$ (5(5Liju iu(5(?ot! 
C^oS1u46buj uirgff jfl60ibiSl6bai(i5 «Siflujir«Bdr/ 

*jjll<«3 (5(jili ? .iU(j5C«ir.' | 

GiD&iBi&Grr QurTQjsgiSlmjD a-ff£is»iu 2_emi_ijj Stijetft^r 
u>CT)6i) a_(gs5!S7(5) qrj(e^LDiTg)iu>, u sn&vu n& or rrg\iu @pjt)(ipes>i-iiJ 

Quni$tr)}§imtD g,iBi£ euicso Ljsobvrr&etflm euguemr> j£leoeorTis><h 
e-(nj«mGt_n($iu>rTjruLC, LOrresiectuossfi^d, Sn.$ $6insv2_eis)t—UJ eSemso 

Gi—rrQrLDrrgt/iJ), ajrrgtA GiffthgiesrjD •iiecoirrevuemi—uj mcrafl^if 

Qun&rerfltQa; ai^siBsfl/jcS arretfluSesr eueSliLKQtsnjumgiJLb, (y)*@^j 
$emn§!nu ^ip&Gsrgi eueSlenLO fami^um (qua, unsLd <n7*g)cBr,a) 

@ljDui-i lElfgibp pnuiemrr u>eciflic s^esrpiLiLC £)(T$LD««rr .gm/gliu Q&mj(i$fij$fr iHenesien 2>8>iJ$ip 225 anfr - Gi£a;u>. afft—ft - ^^jscLp^i—iuenrr. astf) - «uffj/ffljm>. 

180 aflAaiff ffi_iri_«£laF rfUu«p6»n)U4 iditqjouj, 
Clajararair©, u<gjff re^liqii), 
effl«B(Ticffi6M «6OTri_«>&)p ^l(5fflSl«Bi_ ic(5giT(i5ib, 
iflaaqsjjj (?ffir$s)6i»60U4ib, 

u>d)ct>«u$$ (jprasOuiiia Qcnpalorp #«[tl£) 
iDirrea^ib, (gjirsnCicojU) 
aJOTidaa QffiiiCair®, ff(riua«rr©ib, 9fbp51y ) nr > 
<uirosrar<i|u> «9K5«wrrfltflu4u>, 

0*ircbcn«u$j5 arror^^l, air^ijir Cicanrii), 

Qf5IT(lg^l(5^ £«flflU>«D60IL|l_OTr 

CffiTjgl^lajp auSlsOrriu ^lifliqib.icir aaF#l(ip^sb 
Q^ir@«^f5 qiFluSl6B6uQuj60iruj 

Qvibcuu Qu(5iiiair««fl Qatr«sri_Qffni @re^iraar.' 
ffl^jlC^ Q5(5iliy.iU(75Cm-. 
Q^oGlqcBiD urreaF rfl«)ibiS«)aj(5 rftfliuiraar.' 

j)£U<Ss (i5(5iliy.iU(5Csir. 2 Qurrjflut-iesirr : 

GpaBetotu spar, unaig,$so e-mi—U-iwyffiimsm ?)«j 2u(5LD/Tsiir 216 Qgihi(§j&$fr dUpujsgp j&ptl.® &Qf)&&eGt£\6to3iU>6S)eo ^,S\tueuiT)gi]i—6isr^afleS^Sifisrp am$ar>e6LDma>, 
Qu(§smx>iLifs>i_iu .Kfr^ffl (tpgetin&p Qpn^g^e Q&niieou 
uQi&asn) jsapifogiea $iG5>cii&aflQeoa)etirnb G\&eaeu ggii—sisr s^isluj 
-<flem£tqesu_iu Q&ikt&isgfr&GGtr! Sl/QiGpiT s-(^iLul ^(^snsSfr e-(jt^if ^Ktf,erre3rrs«nrTs3 li. aarrra! B.Lt>nG^eSuS!esr 

qswiriS); u^pS^ - (^(ir,) g>tunrpi; low - u(v,ss>ld. 
181 Qanrepnir wsoiTuQurrttraflar ^i^idlcocnfl jpirLjVU) 

@(JP©lQu)I785l lfl«6l|U)I7l_a, 

0$iba>uujiu air^l«oiri_, 

wsgjir sfflerraGlaarg giuiSlar upaaGluur® 
iB6uiJ)«iifliqib iDtriTiSlKOrru, 
B60(ipK06i| QrejbriJIuSljb «iliy.aJir Utt.flnauSlar 
nsuQ-js^lnr u<nf)a6iriri_u, 

unpir® (y)6»«oiDi7jiir £Qj)&|{$OTijr qiuifilfi»«u 
ui_iSu Lcrr6»60iuiri_Li 
uaiatu (Lpa^^l«iflo3 ^gnrQanufr suiruu, 
u*ibQuir60T^|60nr ©trgpiDiruff, 

Qffnjsir id6»itliQuitiu«»« (gjipQ^irflfareDL- 6usrri5iri_ir.' 
tfljjuGpiT a_(5iliy.iU(5C«rr! 

iflgiGprr SL(5iliy.uj(5(«6ir.' J 

Qu(rAui«i!j)j;« Q&ngsrra; ^esrflpggiGurrasrgy spafl m?« 
JL.eisrL,rr* «&t_«/ui, @c»ftr#£) Qurr^^^iu LomfrQunarjD gp«ir Q&mi(g ) J5& l iT L3srr«5)«ir^ < g , ^iP 217 9,n\—«\\iL, &n gi&eftso giessflisgierTetT @<gii>«5)us«r ^cm&js&tji— 
eiju>, &etfl QemtQiung, eSm^uGurristsii LcrrrrtSeo ^/sB5fi/5^/« I '« D ' 

3/<str«r fl5«JLD«5Bfl«<sfffT6b ^4«ur ^sBBflasussraisgu) ^z_«yii>. Qu>«> 
eSlrreoaafleo u^^ff Qun &,& ^@®fop Quessraar lo®l}J53I 
$Q£9q&mp G&rrea&aflGO &arf>p§ienen &L-uu UJasnsu Sies>9^ 
£rrz_«/ii, prrmemrr wsofr GuirmjD (tp-s ■££)«> (Lp$gluGurrec 
^/«rfl*@U3 rfk*«MW£ 5/«rf)*6ff 4tt_«/iJB. Qu/rA«r/T«fl«i*jp 

li$£ Qurnueaa»ar ®(^/5^ 6var(tpes>i-tu Gl$rressrsm~ jsniLuLfi) 
jsorn-a! a_u>rrS,5«M«w n.^iLi^.uj^eneSfrs.inrTal gKirtfgQjrribQurTQrfar GlufTswOurre^/i; w^y; @,S@UJ ajfr,®* 5Jsw«»r eusrr/T* arr^eSl^eu^l- 182 wuiiQuirCTr.SB, sSlflDSOiq^ir Qsuarerugav reanaicir^ir 

uufryiilffl g)OTiu*oja, suibgi^flrar u«o<*Q^irrpiiD 
uij.iu,ajir gu^a5l«r^(ip«)« 

nibiScuir 6»flf»i9«o«q iSI«irQffdvp aaiaCoi 

^arcniuaar 9C5C«iry C»ajQeOir© iSlwQff6«0, 
^rfliuu* Qj«r8u>«fil@ii> 218 QffibQuirdr.ig, eDiuCuaj «of£iuu> ujfiiujgluirl 

C$effliq«>iD utrjiffrfl soibiSlajai© difliufrasir.' 
rflnjlGpir a.(5iliy.uj(2,(S6ir.' ^ u&iiuQiurrm ^eSlmso Gurrexp 6uu3tb$ss>mtL]&, Qeuarafltu 
(LppgluGurrmiD u^es^t^^muui Quem a,efi\esr QeiFlrre® 

Qujdjd Q^p^tULe^^g; aejnpgj Qia>nenenec[TLt> STmipi puiS 
eunesrr&steij ^uQutmi&err dlesiGlatirgj ^ surra, err eSmeniurrfSiLO 

Qusmaetiek errtusmsDa &sm® gieurra,™ pfaA esrGurr creisripi 
^prriijpg] ^eurra.ar dlmGesr giifliuGyu,, ^nwestrru Qurrtunna 
*«fl«) ^uQuekraen $vtTiq.$ > $< 3) & l 3:«s,ne6 ^6una,<gf,es)L-iu 
pent— tri swan $ prriti uypQeuppmna erehsmjbjD &skemJutriev&j 
*«r piiuaetr j/enannCW® ^eufraerr iSismGm Q&im*f&, 
g)«j«j0-jD/T®iu ^ent,vjtjD usceuestm wen thiamin ftppg), Qurresr 
ifiUJUj/Tsy gi®&G&rTuSiJv3,err rglmyiD^sierrai a,aS)iuixu^u5!eti eurrfr 
ueurravGen! &i$uj Ip^L-m-iUtyeneSiraainai! z-iznGpeSuSen... 
&-<3L-ULtii($efT6Sfr&enrTe,! 

*£Knj<g)Gl&n jbQuiTQfjefr : 

^sSlenscmiuu Quessr&en euuSipgia,® a.sues>u> ^/ry^ai 

ffiu&umu — uessrmi eutiQ&i Gldsbl; CCSix»s»i_uJ?«b #sucy 
&.asi/u) ermugi, GiAe»i_«aflsSr e-tufrgSieviua <&$$>$&), 
t£aHA — §i(rf>LDi3mrTec; •uuf.iu, gliflarr, laebrQaeoso' erssruwjb 
$e£iLb fi_z£«mi!D oSiffdsa. 

183 CiDsflainrrr yaasjfldr (ipgpgjmaj ajib.aarcntb 
fiffleanrdSlsirit) (tpgjjjjja&jBiqib, 
sflifliMib M«rjbffrij@ (y>$0$a>9iL|ih a^ofi 

2 Iff {SirefiQiUQg {flarjoGSfiuai (tp$j5$68>£ tqu>a«DtO$ 
^ cost evofl so it (LpjB$$«>$iL|u>, 
j5rriD6»[jru ^sSebsuarir (if£>$j2>«C£> iqii),airira6«r 

^CDoiiurrsOT aisgwrear (y>{£$E2>™gj iqib.siflu 
QuirjbQairibiSlor (Lp$$$6iD$iL|u> 

L|gl«BU)(Sffir «ffrflra«rfld) 

6pojirQgrr(ifi a^ioirjflu unii&arp $r&eoe£vi[! 
£)njl<cgir fi_Q5L.i9.iU(|5(?Hr.' 

fflpejgiir 2-(5ilij.iU(5(?Hr.' una,® wrjagisv E-srisr i~n @ld (Lp$gl, <s0(it51ea £_6wrz_rT(gu> 

O^gn-.iirjji/ii (Lp&gl, grruxmrru ysiSsi) GprrmgiLC (Lp&gl, Gump 
go> SL.emi—n<g,Lt> Qf>$gi, Qusvsraen *(!£££>!& Ggrrmrrvib <y>?§l> 
OJrT6S>m& p/b$s,giio e-tm t-rr @lc (Lfi&gl *%,&"-> treason wooa 
lurresr (Lppgia&msniLlCo, tastsSA GeuesisoQsiiJiLjil s-y>&G)iufr 
prrw&err S-GSsremyLD ld^;si;«@ a5).rosuujf/a ^enJBgl 0«rr®«@to 

Ounjbfl €inmw@^\sstfD '3>®iAn$u urtuj£F£F&>' eres^iiB dlpeS 
Geuemt-rrgi e-uSineSi®& Q& luetneo a darrein l. ^emenuiLisni-iU 
s3rrns,^f)iLnest Qism^^naGen! Sl^G^fr s-^iLi^iu^sireSfr 
*nnn3,l s-wrrGgeuluSlm ^^iLuf.uj^eireSrrsiafnal 

fljlsuo/; arm — G/xa/i; *,5^£jU) — &(Lp$gi; « rfl u Glurr ^) 
QanLOLi — ujnes>m$ a,^a,u>. (^juurri—e6leo &)($& 'a^urr r&u 
unihe&si> «cm^«@n5'uLJsB)S57^ '^(5«cb)« vuifs,s,ii' £6 ^ti 
<K«Mr«wjfluiJ«) arremsi.) 22.Q Q&mitspgfr lSitu!5$# ^rjiL® Qff&O^fT i3snesisir^^i£l^ SSI 184 ^|««js(gib Qemrua ojonuGsirip. CoiaSiuiru 

^|Uira(ip@ gjotiQibsdit (yijB^mianr QeiriflujQiu 
<3|a«iri5©Gfla) ©(jSarriy.fiOT 

urfliuiDL (SsOB^lQnjir(5 0uir«irg)i(5OJ ifiiraliuu 
U£nruir«D6ir @flri?iTa(5ii> 
uiflQ|«Di_uj Qjg sir cg 601 susoTii sTj9frrSl6Jrjpi Qsirggdtrirp 
urrcnADiDOjU), j)«6»r/i51u>njn)jib 

«$#&|i£lfi>i_ unraQgn-Qj Clatn^CuireD <Su>a>i_<2u><i» 
a.60«aiili5<Ba iflsoQaiirafluSlOTireb 
2_ii)u«j)(j- iciuaal®ib Ljajcnioiqib qajsoroujinu 
a-6ir6irj|$ls) ^(jSliqib «9)ifl(j-iT 

j9«»ffClairff)iib yujrrrfl Quiri^laffffl rea^^luir.' 
tflpCafr a.(5iliy.uj(^G$ir! 
CaaSliqaou) uira* ©«0ibiSld)su(5 sflifliL/irasr/ 
£).rpi<Sair a.(5iliy.uj(5(Ssir. 

Qurr i$ulj sin p : 


\« 

\ iun&a Gl&rTssw®, ^gssr pQefilec fismpisgi euenrrpgiefTaa una® 
S)s»i_ii5»i) 6uefrtTrBgierTsrr &etmai&lstii—mixrrg QgmmszrWijiBi&etT 

Quem-am e^uupr) G)«fTLj.«6T7 Gun-so <3iDsmz_ itf^y e_«)aS, 
&isi&«t qesilfitfluLSlm ^Lparrec Ggeuft&efT u>«nr$ss)& ustumiaf 

Ligiemuuurrai iL.emnrB$i, fTLL®$g}es)&&af}6£iib LDStinu>ss>ipss>mCi 
ClurryP*)*^ &&§)r5&rr ^sjy«@ «-ffl«5)LDi4«ini_ujn;/t«953OT! $,0 
G$flt>-®iLis).<U( ! f ) e<TeSfc&*in&! a.u>rrG.£eGlu3«sr...4iqf ) aTs3rr&ariTS,! JHi—fr - rgletnpiBgiefTGn; ldl-so - urrssien; Glurresr - <2llfitgji 

185 ^(ijaiirOT glreggQfiirir® y>uujsaj (ipaSarnp. 
«9|imr(5ib Qair(ij^l6iBjD(S*u> 
j^ipaliu jSl^uupiu ©«org)i,# (reDSOairriu.QuirwT 
jjl,«Sl6W6ir ®iy.,6nraii), 

QtusiiOJirflBg «9|gpaira. usou>«B60a«r, uj^ujitotot 
(2iJDQ)CI^6ir Cair6fl)©tD6»60iiib 
<5u>j9«ofluSl«) ja,©ia60ib«s(a©i:ffij @iy.Clair«rar© 
QiDiuiuiy. !L/6tnfumraa^ 

acucuiraj u>u9Csdj$) aSlararCawnTrraor (SjipStu 
j5tnl£)6fiu> Quir«5l(tpipaa^ 

eiuo)L|ifl «(56ii)«wr(BU>6iJa 

Qffsu(Jai6ir ^l(5^aibiSl iDirir.'afftfl reaajfluirl 

(•asSliqcnis uiraa ^leDiiiSlebsu® rfifliufraar/ 

&HflQfbit fi-(5iLiy.uJ(5<Sar.' 7 

G^5«jfT<s(fflf5/i GurrjiinSl «j6B5r/E/@S1«T jd $(tr)Uurjmi(g)es! jr>u>, $(§& 
Gi&njigjn, <^,s£suri5is)@if (uLprgi), asiimElLDensti, Qi&niij-uj L3jr>e£l 
Gjbctiu ^/@i/ a hld su «/Ta;@uo i_/eu@sw gjis,en ((^esrg^G^a pm—iti), 
u>$ iunes)ffsraen e_si)siyS)«5fr^i GsnesiGCLDemso ^S\uj <^fQiuetoi— 
eSQaaflgjUs j$miarTLD&> QunQf)f5§>i Gurryzisgi, a-ettiemuuunesr 
^jUj.tueufr&emenA &nuu3>j£)@{b Ggeuft&efr L/6tni_^tp wuSGeorfil 222 QdFJE/(<50<5/T LSrrujspp ^)jtlL(5 efffrxarrra! slllft (Jgefil Lt5?«w- fi-(5iltf iu(§ehe^rraenrTSi! 

^Krftf&Gi&rrjb Gtu/T(5sJT : 

^/sueurnswii - '^' «zl(5i - eurrmGscrr&Lb; §fr ^emstievrrtu - 
%)zjl/ssu_il/ ^)(5<#Q^^ j/t/t; <crj*u) - &6urri£lw6meo (loss)®) 
rsntLQuu^i sresr jfr rB^^ssrrTirA^lesPujrr) eummg - (lSjqsSIs) 
gimuus; ueoiDems* - @e5Tffj,CS^fr prrt_ei); (WanewfleiDei) - 
L/tpctp^/rSff^su; 4 (t«« - arrt'jurrpiD; '#amgi' - er&rugj 

C«3/tf lurrfrthetT ^ewgatgLcGurTgiLb. <s>i q. iu oj rr & m m 
fTLDUtULD Qr5(jT,mi@u>QurTgiLb (ip^aea u>u51Q<soj$ aiySleisr prrm' 

6iies)3>3> girTevsrsoiTLD. ) 

186 Qffiiriii(g60ir aSliuSffiraDGD Ginrfliu «9|Cilht0$iiSIjd 
Clair ercrL^ff (r^6JrsTguiiiDaiia 
Q*irfbp«u6Br GffQiuwrjB 8^,ii«riS«fl* ounfljbirn- 
ab.i_«r £)j5£[ri_6t>a 

gioiaujir ttffffiumi Q*ir6inn-©i£l^| coirL|if)js 

§|S0(raF«r«6Jr ic««iB«ir(S6iJL.®js 
C^irsoir ^(jagii) ^Cujirggluflsb Kure^iSldr 
G!{8ir«)6De0oj«jr aiirffClifliiijflu 

uiuaiflsb jglirirsusBBTOT £*»*«** ao^Bro^iqib 
u$GI«ir©j5 Cgiri_Qai6Jr£ii 
urflajClair® eS^smp mli^mi «ilip.u 
uifl$£grir uirsujsirpe 

QadiaasrwuA idg5«Q(tot suispQffiii @i5£ir«sir.' 
®aj|(»j5ir £.(5l.i ? .iu(5(Sot1 
Cgsffliqwio uirjBff ©soibiSlwai© diflajfrttdr.' 

^©iCjBff *_(5ui^iU(j5(S«ir. s G)^/E/@/5^rV i3snstomg>&L£lLp 223 Qurriflui-ienrT : ^jGiurrS,^ p&tflfr Li&iJpQuptD s,ffrss,m tcrm^jij, Gurjrss^is,^ 
is>a,mrTff,&, GgrrmrSl. eS&ajmB/gjgij (tpssfleu^i^^r &mLu}.jb<g)& 
Qfcsrgi 's,ni—e$>9,'*ies<e[$)jiB ^fjASiemiuA GUrrewgy [ ^eu^emi—iu 
GeueneSiesiiua arrggiu] QuyeiDUiiLjesti—iu QenjbnSl QujbgU, 
t&$sm<Pff&atffSnu fm&& ld$&t &nm&tss)uj tBsm&uilt&Si 
MttMHau#/ra) FT-i—Lfiivn S^cKtgii •siGiurr^esiiu ^{bl^, lSjd@ 
[ffS)s,Gauj,UJrrev] gjmu^ff,(^LD eumeurreih Qupgu, GgtreoeB 

&L-*m&jt&& Qpw&tLtf., ^jeuei/etims,^ smiigltu ggirnrumcu 
gncTU) Gl&msmi- ffleu/j^ 3>nmmy u>eon Gunmro &em&enen 
e-emi-iu §l.*u>rTey&(§ u>(/$a/T simp SLpey t^emt- Q^iii^^^ir 
aGeti! Sin^GgfT *^(^iLu^aj(n ) eneSfrs,ennff,! &-L£>nG$sSiu$,m 

Gl<srr«/@ - Qs,m (LcarTjBgLb); gjisiaLb - a_ujn"<#ff); gjenp - 
SHJ&eti; GeuiLQt- LoemisiQarrem®; Ggneoxenu} - FFi—ifiltunetoLD; 
uiaaiM - Ggrreoefil; zjrf)«/ - ^mt-j; utflgg - grria&luj, anuunrb 
$uj. '«iJi_siJ5r@/«@' creisrusji fi-OL/ Q&rTgjggeorTuSjbnrii. 

SirQiGgftuutyeuLD (LpfbnSljbgll- 

o 

187 ^KjarQugu s&ttfaswQpn jriru9(rj5 ^n)l5irjbClpir 
ODi—iLu.'.^i <Su>Qj|a©(Su>0> 
^ffft^ssrar reiraflsuflj) ajflrrairrtr u>si^6«r«rfl«) I. 224 Qu<5«i)u»Qu5Ji iDiruSlq-^ GIpirsrHrir uSrrjsjsajir 
L%ui»«jg $i%a»GaiLLi^(5>u> 
Guffrfliu aKb60ir6»«r QajCTrpGlffiii (gugfrpib 
Clu(56BiDiuiri£i a«TOr6wfl6iru)CTjfl(SiuiriT, 

#©u>gi6B«rar mir«iGuir, piriiiaa yjeirHrCuir, 
$(5flDsuj0« friT6nClu(fl(!iuiriT, 
^B^Quireir CTTirOTuaift uiflajir aOTigCgir© 

ojq5Quit(5 aSlirirrfliuiriu airoijiurrujb fisjsCuit 
aj«rrrru(sjff aisMTsmjraSldjC^irir 
ajOTOTiDiuirii reojsSir ojiurriliua u>ir«r(«urr 
ajmL|65la Oairif ajirt^lffuj. ' "T^traar *****,& 1657 ^ ^^ fg) . ^ 17 35J Q&isj(8/j5$n LSenenenggiAlifc 225 (eneSleurram &g,nu$>ib erfrugi$$jkgt lSijb^^i 7 8 ^«wr® 
«(Si$#®u Z-Jsiir *ssw,sS)L-L;iJ©6ij^. &3,nus> ^yessr Qi—Ar 78 «o& 

UNTjBOJ (Lp6D>I_UJ CjgaSl lD60lTly.8 : rfl60li(L| )2-^l$j& 

^g^lsoir oSq- suit® (ipjgsSliu jgiffr ^rejg 

y,j5ii> otottott Cojitiu® L|iU(Lpsi>i— iua> (Sjregjrr suirjpa.' 

(S^KSffarr l|«i£1 Gotitim® QiB@iBQair«Mr6»i_ i$ir®u> aiiripa. Lj^j^iem n-iun pay sSien (E/@zi Q^rremmi^isrr^ih ^Iswsu^^/ Gls—21 226 Giemifsppfr i3rrup&$ $fl-$ is,6lJIMUJLD ffidHMIffliJD IDITfiHlGO 

urreBssiih. gl^, £&<3wr<T .awoS en/lb ^gjg ffffamatd QujbfQi 
ej^A. $&us8f8r$g& Qpgin m ^ m m&4s Qwsktun gisa* 

*«rar^L.gi/ii, g?/5 *n-™ jy £* eQarii«nt£i4 Stjrrm^ih wjbgi 

<fTQ^i>3-.<stT«if QprrmatSse Qj^rri-miSSmtra} epirut-uSiso spjoGiprrifig 
gib u^issrngn: 0tmfrium&eS& Qgn L-ihSlmrrfO fyffi^ttSfy 

srrarrpLCt Qujtjild. 

(LpjsQetKr® i5fr«rgjij) Qsusitn_«»CT- iSaoLpiuira 
««Bi_QiufT(5 #(5ii sfilsrrmian' ojitsB 
Creiru^l ottitG/d rSlsogu^l QmQi^m(^i) 

'reirsoa (jpjBgiagiDrrfr S^sflatr* +t ebru cup it so ^joj^jbljuiI-L. 
(y>$eSliU6s>ei]&es>sn eSlrfleurra srQi^^nuiMt^^emio^. &GSlgg]es)jr) wnemso 

188 ytfrriu wrriiiaidil !5ir«BroDaiL|ii) $rri5$ qrosuirQffefila^igj) 
jjtarr ^igpji CltDwrffCffiryi iD«irari_so euirowiragAGlffireb 
Grap-frwr mirmeoa; Qasir^sfflffi «£lm(jpQiDSBr Clrejgffffi^ejB 
eurr^n-uijQ «rr,«ff^l fiuiripcffla Lffffsir euntjmt&iD. 227 QurT(jT>LcrrCim! ^rfliu s-essremoaGvetra Ox./qilc /5<T/D*si5?s»nOT<iJii) 
4l(ip>f,CnQuns<d, GffrTLpLDessri^so^gtsc eurripue^ifaeTrTSlaj 

ldso frcnr tfl«r^jg!gp«r $&£$ air ^^at&snturra! 

yun-iu/i — *w$p!h3>tiuj &^ms£; g),#2^n-w iSpmrrea arLiLS.'LDisaflajir geupempg 9ig^\i,3,s Q&iu£>£rjD, Lfateifl^a^ Qeu^ifleti £-enar t88 Q,?/K/(gj5£it tSfru^^ GfrffL-® gee ®iiH(g) $6&m &&&&,&&§)) 

peusfirrrr 
190 vis^jBib surrawrfr emails® £ai£i£l (BiugijiuirQffiii 

BRjBeSeb ,®ja@60 isiriuaQirnrnr ibafflg^iQu)T6ifru[r6ir 
eimu Quujifliu £g)/5;5 ^ijsSlemesr^ Q&rrGteo ^iq.GiL.^ia^^ sfflsbefilaafBjU) 6ui7il«B)« «9|uiufrff(ij #a5l. afflm60(ipjs^l 
qdisfilffi^ib ^sidu Qurraaffii), (Ssugju qiua), aiD60ff 
Qfffflofflffi@ff tei£]@ili_« *.£$ fiSTGbsuiTji)L]aSl QauuiflGgi. 

("Quit. gt> pr) 

c.6S5rz_n"<a®ii 6Ufr«3)crr« estsmSea @ifl<£g G&rripfr&ignj&tgtff 
e(£fj§eBi LD^/B^rrasi/zi, ililnt ps, Gum lL& govt g ^OT)i_sfi«@iJ3 3>sSlg,§16S><r) LDtTSJDQ) &29 


LjeceSlaQLD — Gan <K@ii; @t&gi ngjsma; Gprrai 


192 nrrcoau u$laj(5 (ipj5g!« (giDinrrir reiuBgiQff$u 

uffsii Hffl)««ig(5 Q«mi(gis$ir iditstoodctjiuu uirrflgiaiCarirfr 
0rra$ gn-rirrsfi) anojaaffrfl Giuaibufr ffreifldjlaflbariir 
sjs,&> ^aSlrfls) djliuirsroaiurir a-jbpiri&i <Sabji)ifil6orS«w. 

(G)u/t.s»jt,) 

6T63iG£lil ^Siftiun sSidTjihiSl gj^arfSfflfttwUfrfiH? Qbr&$5$$ftt£$l 
GiStla, «rr;s5 ; ?L/a-^,glsb sierra* ^i(^Gai9,u>uis.Qu(^LDrTair &\tf)u.inG6Ujr)rTu5lsv)jLD ^iffmsGajsj/tlujeiifr Geugu gQeufr srmi, Gl^ffl 

SJm^ @ftij>2inG&«5r &IIDULJU urrulrxLO. ^geffesr (jggswm 
Seng; sj(56u3jr Q&iu&0T)&&ec GeuemQib. ®i£<ulju unuS$$s®& 230 Qsib<g ) rb&fr LS.zrup&g $piL® 

njjTjbutu&r 
193 OTmi@t5# GuxrsBff uSleoiiiair^l ug^liuib «jriijDjB«fl£ 

ffiw@iiaj«K6n-|qi5 j&if!$p tSlursiriosBssr $5 cttott© sit ird) 
Quirmi@Qi£OTiir Luratfliu GuirsfysiB gnugaimib y,ifiuu(Jij-. 

(Ou/r, sv>p~) 

tfffijgj eaapgengj; atxuS&j&tflpp Sgt&ip makes LDetnssreSLiurrSliu 
$($LLaar &Hgjsinr& i firtuiuluj stl.® «ue»siurr«sr Qffsag^tii^emsrr 

exariLD; sTGisrurT&m:iuiA — jj<^t_ij5,/r m#$#m, ^ms-unr , 194 asnuKuiryja; *ijs^14©iu amirGluijjseb suirigajAtilciruiViflftfu];- 
glsnibajtr^ai U)6W«r Glpi£!ebojiT[p»5 flt,a=su @(5ij.iuir^iJ3 
uswibajiripffii s»ai$« loiriDrop suirjp&i aw uuT(y>a«ir*ir 
^l«iib«jiTipa; cuiripsisrii twoaCairsir V rr«£ltu Q<Ftti@isgCiT. 

(Qurr.mpr) 

eunipengns,; srscsvrr^ gssi&aetfispjih tumtp Quihgi k.o9framr 
*wrr#<u«rfflrrs. ^fflaj £($&<*«& mend, @^«fc«HfjB Gu/r«sr 
^ssisi; «imij[ieumain-&; ,*£r*it,sg5«H_ttj ^/tf@ ft/ffi^J aifl^eJ 
£/ra; es)ffeu^peS,uJrr wmio jS&Qssrj$u3~m torn Lpeam *ttr& . 
Geu^^^ffiaffijffiwiOT^ ffliFrra>^/ti js/t&am iglemecpgi eufT/fieusv: 


c g>f®i8,9$e$)ja) LBaeaeo 231 eurr&; *%},tr)i(Lp&LjGlU((f,iArTe!r)iGiS)i—UJ q«tp 6TG3rg)lii> sunypeugrT&; 

^IsaiffD^^i/ «Jfrtp6un''T<9;u!Tn'«. 

,ss3rii — GluiijffM; arrir — CStoaii; msinif; acflsV — ^ip@. 

fjpir^ni ffiff^l uSlemuinir ciif uSI sSlyjregjeoarsfr 

#yirir «Lubu«rfl ^ntrir^^ldtfr loirnriSIm ir Qffiingjisffidir. 

[GlUTT .SBJT J 

an—uu utncneosmu ^sssfi/jg; eusSiu inairsmuiLiss)L-UJ Gi&mjt&fjEgjir 

«iT/t — ffi^srofJ); 'GLDaii' BTsV^/i Jl<srT£n'sffs\)n"ii. ^/r^lesf) 

gTTnr — LDrTsaisi). 3 

196 ffsoiJQQuibjD QsigiffS5)L_ iuetitsuSI eoirarr ^ujgiGrepnS! 
wsoibQujiifa ^efil(5 ailQutrjfls a@#ltu istriu^liSlfir 
qtOiiiStu Quiutr re gj^re rairsircueir uirp^i^lcb yilty-iuQuiriit 
flffithiSlij) iSi^iB^aiir fi»aaCarrsrr q-rr^tiu Qffdi<gn^(TQ'. 

Stiev pit/lb Sieu^'.u (tT)iiin ^ttesiL- iu Qj£jj)$i.asmesdi\eo G^/TfcTirnJluJ 
^51/ -S/JGlufr^asrfltw ©cujicw^ao ^iq9\uj s^es)ix>iueveii 232 Qffw^^rr l3ctu0^ girril® «eS)^^/«mn3 LDrreneo 233 4jLp®iu §leou>LS,eS\( ! r ) pg 1 GieuGftuutLi_ peuLDssrflxaflsrfl^LDrTxg 
G&nasitfitujeufraar g)/6^<* GS)*4,Q&rTenfr sr est u u ® u> 

<?suti - a/B/ena/gn-; &iLQun$ — ««rar Qurr nj — aessreseS}^ 
G&rresrjfltLi guQurrtfl: usou>i3uQluujfr ps,— ^JDJOrr^I fiH&&£i 

197 y,unr giwpiDOTjf) unrfrufbgu), GlGJ6iiijr*<gjffu <Suir$gg«p 
jfiiru>ir$ uirii>$i5a>£ Cuirgjjib (y>g6aiuiT jBsmri_«fi>uu,B 

G&rresHStiaetr ®££>/53,g/i£, Gftj^ii ^sofluj utau>$ B-^surrdi 
Q-Girengjisinew «<#S)tt5?6U SLetren S-iLiir p $ $& Glfisi^pgrraGfT , 
^Otnach- ^tLSltu ^tpStu ld/t/i ulsmm je_£mz_(U ^(jLDrrsyaigLC, 
QsuemL-rrtAeinp- LDeoiflso eurritgiA asmeoissshen ^smsosusm rrffiff 
iSfru)OT!ya@ti) ^pfgirjrr&stsfl asmeussirrSluj (S^GttJ /j^sreir (Lp&sSliu 
«urrsB7-«jfT«^5«(gii (Lp^soeurrrrSiaj 'p0g&0? htsstuuQilc) Sleu 

(SI- err) 

*® - £g)/5.g)(7rT«sfl: pn&n - Gpeufr; &n Co ^§iiunu> s,^is>s,- 
asrrCSu) QfigeosurrrrSiuj ^enQu^LDrresr; pitou-easo -Q^rremeo. 3 

198 aiijB ojflBij-Qiuir®, smainnsoiqii) (Siogjaqii) sirsu&Qairsffjgl 
(ipre^liu Bug Q^irflDi_rei_ «BiLHJifl, (jpibiD {BibCffiir 
jBitjSlQffQi (Fffsuib Q«rriy.(Lpib (Lpg-QsiT© ffaxriLpaargjror 
Q«nj£l(iga CairuSlsb $ffiri&iay)U) Qujoipairr Glffiii(9)»$G>r. fGlufr.smjrJ 

«rr«u«> ysw""©, 6),2);5£ jsLiJujiDrremsu, n5L_uS)®u: usiiSei), CtP" 5 
U5^/BJ«s565)«nuv«)i_(u ujrresiesr, S)«u/55 G&eujbQ&rru)-, (ffl?fT">» 
Q«u4)n5l, Qan-smL- ^SHuJ ftpsw^ ($prj&*GST ^SHuesicuaemari 
Gl&nem® (iptyau Glutton" <gH«ff>i_tu (5«/T(i3 < fD<Kfr«Jj0ii, sUT^fr 
«^5ffi;5,rf)iL/ &3 : rTis]ff.(ipLD j^smi—eufi &6tr Q s &Gt&m](&,ns,8,fr9,eniT&i?i- 

(■Sl-m) 

$uu>- &L-tbu; /5i_s»7uuifl - ustiSsc; s,p$ - lurremsm; 
peniki&LD - LDamec; J%gp t pa&t pan Qp&eSlu-i uibgi s-gtiuuaetr 

g,3tlSbl3>L£> STSSfglJlJO U(g)^luSsC SlflfflJ &3HAITJia ^fTSSSTif,). 4 

199 ajtrq-ir iSl^l«@dr laCttib^lijii ^otctAorl. suiripiB$(5i5$ 
GSirir^laSirfr fflSlffiuuiT jBirunr, 6fil(5^iQuji)a) 

ffflurr.emfrj 

Q6iJsk.'rJ'-^6i'SiJ«" 1J -"-' q«SaQ«^fM""u urfSi^giA QarrsrorL-eurr 

SL.G&L lueuft *<$$&, usoe8i'$§is.en Gluts® 8>rjio sss)L-iLi&ifTff,(s^w, 
Sirrsm^LSi sfig-fr&istyiA ^SMueuns.sn g)^5* Qffffi/@/5^rr« 

aT(T«J/T. 

fisrraii - l/siSI; LSlrrprruLO - uafe; g~ sw!T - ^fX^eisr- 5 

200 airararirrSlCTr jDirffis® ©liiauSl 6»souuirfb ttirsmusO 

yasririr ir-iT6ifl»« QiDiua«trsu«) y,B&>ri_«ajir y,^fflg{gld) 

Cffswir© ^6ir»«ia @iy-(SiujblS sooJiSS©* Q»iii@i5^(Sir. 234 

(Qua es)a) G)^/b;@/5^t i3rrui5$2 j&piL® tyu) auSlssiso mmsau Qu&wrr gj/s^ifltu ^unfSiTtki^en $«*&£$ 
u'ei)iiiirej8m&&mefr& ^/reuaJ Qs£iu&trtm<^ib, gJs'us^su^A ^smt 
gdldsbuj ^musuffesmaSl QP0$&£lQu(g,uiirg8}i4@$ ^uu,iufr 

^saw/rent - ^smsroLDsaxu dgwruw/fr; Sawwrr© - ft/rrss)/ 

GO&Ui. g 

201 QiBiLq^i ffirrgissir (wirtm aiu uf»i_$ajaiir, Qunuifflfpffrij^ih 
miaiq^s anriBLDjii SarrsBGQrflil Ci_rrn-,Glsuji)jfS) aiiT«rQ«iT©ff^ 
QarriuiqigjA siraicnr ClLDsirCn) «bDGIbjiti1i_« fe,£$sitrQffir«i-isOT 
QffiLqigjffi atrff^lrru uirajirfni_ uS)iLi_ajrr QffiugiSjBCv. 

(Qurr.svrr) 

surras erLH^iTfjingiia^ (i5:mLp<stouj& 3i-LLuf.&mrriLuf.) gsmsu 
QugnuiQ^j[T^LLQ SluuurrajfTssiL. $ : lL u.eun s^Rjib £§)£ Q4FI& 

@/5 g/T S JiTTILfrr SUIT . 

(.£/ sir) 

Quajfr. 7 

202 an-Gaj aij-uiSlgjiib. airfrQuiii^a) QuiriiiutSlgjiib, aiLaissOu 
y,Geu uiaicouSlcir 5i«nfliia«ii_ yuiSlgui, yffifi)iis$fflr 
iditCqj cgOTuiuQsuttj (Ftutrsirffljua. ©isQsjbfgLb u)irrt5lspii>Qij)iLi£, aeSlggjemro Lonestso 235 (Qutr-enrr) 

a/bung, .so s_Ganu^ss57(rau>«)UJ s-smt-HJcSfT^gpLC 

pngtiiz. Gl^iLi'ftjGic uwn?! ^lira- Aid ajJ/ii, <snrLQ Q^nrnrfiv G!ffrr««i5! (JH.eir) _jd xirt&fBffl LDrr- 203 ^j(5«ajirili a-^jsu^pib ^iu^wbtl. tciriii,s|Simi_ir ji|flBri_(ipioiTiii 
ic^aiiriu iD^ffSdr ifigsfiu miriuffffgi iBrriBemtouSlsn' 
^(jsuiriii dStorni^loj atnuiril^l muttootfliiSltsr ffBiP^laasiin' 
{6!(5aj[r(igiii a#rfla s^lcitjSIui uttiiiynirr Qsiii^S^Ctr. 

(GlUtT S$i£) 

UtmrwrraisijUi ldsnsi $$jb@ j^ji—LDrr&iuj LBiVyrr&Gyu:' ^rrewg 
QtDjfoQan-em® £-u3iTdi}($.usiifr#,£{T @<# GffM@^ ; gfTaGswuJn"«ifT. 

«^,-si)Ti_£b - Gs«urT ^eiSa^^ ^«3 ff® »-i(^*«r«u/T(if£^t_d^ 

ljS^; ui(3 - stirrssmm; w(§eSm u^cjeiSi-ib - eurrjemOT fi&& 
iAi—u, lb&ct; (aQuwn $Ci urr£i&#£6 tfesru^jj Q^«;g,/6^iT 
iS&ienori) gLSlLfig&u: ^(Vjffiswa suLpffi^^^^ii (ip^TGLJ «i5!ot««u ' 204 Cutrir uSl<nyi«>i_ luirira&A Ciuaiiufr (SusmrsSlipaSlA 

uiro-n-LD GsDiSljBih gfruirgw gnrii]@ii> usroflfiSlroL-ags: 
CffCir u%$gi£ Q^irariruStrii) Guira^^ QsnugiijgCq'. 

^uStjlb Sjlcgrsn Lnnsjaemsn tusmi—tu «#5)CSuj«iiiJiT aS^iiiS* 
G)<K/TOT(si5g)«jr73 S?(njsSit£rre3so, ^uQurj^u>rr<AT ^LpSiiu S^q^eS^i 
asffloo s-rfiifT «j05/ i s'ra), ^)j36u«r£)iLD u&,~iiGOsisr gym urrpmDQ) 
SbnGiiGgrrrQiLB ^uQurjT/Umsisrgii SyrjTfSuuj. 3><ssisa $ grrin&lGUQLb 

uQld Q & iki @ /j 3 ftcfc err ^&<j (bdjiS) QgtTetTettrTujIijbvfra'lenujrTeunr. 

Gusrn - GuGsyjLD; efiipei] - ^(jT/sff tprr ; sjrjrrrgLD eS$ - <giy-(gj 
j&vSijDnjs, Q^(5; (GucrrnulrjLL uijsSi eurrQssTrrrr sj^^ild Quia 204 (ip»^^ta)Qii)«ir iSaes iflsrflirCsuiriT, u>«ropQ^ifl Qp^riSKEajTff, 
Qffaa>$fiBflrb ClffiiiSliuna ffiir^iru iDirarajir Qffiii(gi5gj<2ir. 

(ifi3,e,^so (sffrr & l §iib3>n5\(ff ) ff>liLitT&) ^(^liiLjSlarn) QllsosSIoj 
i£es>jesxu &-Gnt—iusurr&3ir)LCi, Gdj^a^nJ) ^nJl^s/pAsu sit£lsy 
a_ ss) (_«U6urrffi 25 ud, S-eirstr g$k a^es)swr Q&rrsm® lurm eui$§i 
u-in&iggnsyw <5f«v/T«ia5«gj# (3^/7 njlilgi H-SGSlTurtiiu&jlai'snjLn, 
sTfioairr^ jslsttysjsrfljjyu) ^ti Qeup(£l turret atliuib Quw&hBt$) 

surra $j&u suit xst^ld g)# G),y.i/@/5.95/Ts(S«rjurriW. ^sSl^^emjr) LDrrsnso 23T (^j.err) 

205 iB®«a«0Bri_ asirifl ujEiLGIffirsbgu fijirfrQumuQiuis reirigj© 

QffiTfl)irir, 
^l(SlSi(Sn)Qpn- iriri_fi> giSBrflregiClffUJ njirir praam Gl^ir6i)(g«0^jfla) 
QiQ&Glsiraforu 6us»?rff tflOTjsCgir i_ajir$ij> iBswflifilufbjfla) (Qurr-ftoct ' 

jfsijtb, sraGlurrrLpgiiLD Quit as Gi& n etrxrr &,evn a'-styLS , ffi&ffas 
i£l6S!t?)i »i rrjg& Q&iuemGtu-iiA g}«e$f$gt Qiffu'iturr s,eunff,'^L£>nSiiii 
^# Qffrkitgtpsfr&err, grb&en uipsmLDUJirsw @«i?^&lai sTftj ^p-gjjfjj 
^eujnnev Qsiuei Glfftii^i utflL^wi—rT so ^iGufr&emsna QxitlSI^^j /s® - G>/5/T6!nLfi, /S@; «i/®Ag^jpl - ^evffcruuL-Q; ^i_eo- 
Q&ujsi; euQi - (&,ir)rf)LD; LDSOTf)u5)(_ff)/ - ^ifi^luJ a(L^s,§i; rf$s,9, 
gfjessr - ^a^tsf.. (^,s\ienrrg)] gtmiiq. uug} (LpjbarTGV<£6}eo 
®<3i5&>g)l srms, Gigifl&ieisrjogi). 12 

206 ui_(ipi_ G«iroi(5 uirib^Clsiriru uirib^a)®^ utrSBSuaiffagib, 
«9|i_gju (Ssir^lifl njirtRSBtQuLuru uirihajriJ) iUiTi_aiiT«gu> 
©u^lflDff 5iuir®@6wrs.@ii> euusgiii ®fflrrs4QpfD<gii> 
^Ii_(yii_ Cotul.1- mn-BfTiyiiti airjf^surr Q«iii@reg<eij-. 

urrLDiSiesrS)j ut—Ca GurrsejLD *9iso(g)tb urruenu esmi—UJ 
LDaaflfra@Lb, eiisS\ss>iAtui—m tunevim Gurrmgu ssoeyStm jd 238 QfflEl(§/£&fr lSituib&js fglrTL.® r[,nffS(§ Seeing- aeifleyil Qffeisrg)] t$a&ia an ggeufraetT £§)«# Q&i&i 
(gpjibftaaT. 

un-jsgen — unihLj; uns^euiuiT — Qu*ibr&efr; .=f£f— <k> — 

giUiftii' &(T)ju®s)S£)u u(jf,$ULb 5<Q,& urTL-sSlec eSisaAs,U 
UL-Qenefrg} ) 13 206 .sqaarreb ff«t»i_iu@|K ssiruirsin- Cu(rT,aa6ir uiraliuCufr, 
«5aan-«B6itr CtiuilQib ^tssaaaa ffinnrqfl §(rrr#lflj 
iSaairar s&saj sffl^susirnu Sujrirusorr Quos^ eurc&j 

ffflurr.sw.) 

Pe»*^|S/ {§{$(&,!£ tTgjt ^urjT)Ms$ltiji_&r Gurrfr Litfluarratgnjih, 
p_iLifrii)3i Gweeu G)7> T^uSdn fimnji ^si^esusr einsfrrTuue>jrr<3>(Sff)L0, 

uiBGtoti-iuQi-jrT&a, CTiV'CSa'rr^ii t-jaQ^mn gn gib e-uSsmtj w- $ &,e\irt 

j ■em i _(Lisiir- j65)i_rtttfii/emL_£u Sis^Qiu^wnesr; ^.agj ^smssr- 

^is,anTffn^sf - ^lsmjiSinflAi s-errsa tutretam, (Qi&a&nfr uiflagj 

207 QrasbsBMu u^I.ibjji pirqifl, atr^^l Qra©iii«ij;s@£ir(g||), 

OTtbaneoa ai—iua^gm! »rr#i,giii(rGlpri[?'h l ] gltWL.iii^gn'n - , 

^l«)6seL)Li GluirigiwaiD 60IT6LUJU), «ifi£| eSj^lsBayi^d) 

$ cost} sac; gjGOBGkgrrnjiu) QiciLaaiTsueb ysMrusuiTQffiiirareaG^. 

(Glurr G3)tj) 

^QTfSljBSbGeijeSl, LBgjenrr, xntQ&LjrjLD, §$\(if ) &3,q£&,(& ) e5i row, 
sri&emeu&&,i—miff,rT$ ( lj a (Lg em i— m ) anr£), ^(^smeuturrg^. as&^^e^To iDrremeu 739 jglQffPgeoibaafleo g;6mff)6i/gjj<K@ Qunuaarreuec yswffi_«jfr £g!<£ 15 208 CiDiuGlffii) uiraaLb.Qrejb ©cttjduj, ulugbu, effluisirqaioifflr, 
Cbiubit Gaffsurii. uircnirubu^l, ff«rwflBu/li_tt^ib 
ajIiuB6ir OTirsBffi.iyiCTr LDiruiSl«D«ra ®uuiii,#ir (SsrraLDCDSD 
#iuqiru),Sa (rfiOiDir^l BirL-iy-cvrir Qffmi@ii^Cir. 

(3urr. em?.) 

«jfflTZJ2Gl/-jfT0^S' | uJ GlaiiunffiaiJD, G);5,lD@saT_/DU>, ui—ussiu, 

prrauuLLisj-Ssrix. ujrmtSfflrsmswagS&lJlfc. S\ JO u q smi_ iu aiDumsu - ^gl (5 curr © it; G^jja'ai - Cypfiv/T jBfrQ. 16 209 ua«^ Cl^(igisgi cu(ij©®T OTr^ffU usBi_C,iu©^gi 

Gli&a(gu Quff^aClairn)!© Off ©CffirfflClsuKreirii 0ib@ii)*i_8) 

Gunea 

GlairaQairpa Qeuofer@««u CldCso uJ6Ef£6T^IQ«ff6fr«caiiSl«in' 
ClffaaJ rflsure^ asfflroaqrir Carjriraeir^ff Qaai©i6pC(r. 

(Quit- sjiit) 

«9/(5g!a) ^(TL/tJffl^^J &&JB-& «w©ti ©/TOT" &l£&Lb 

Gpn&LD *-«feri_rrg5d> g" jf £$Q<Rtarsir&, Quifltu e,i_&:Gurreo 
QutgSiS, Oarr « Slew ^ii> Qunm<o G.euess)G&rrjbjD& @,ss>L*ttS«ir 
i£&i ^jissiso gS&lc ^eias^iuiLjessrL-ns s-lj GuntfiQix euJ:6V6S)LD 240 QffisiQli&rT i3pupg$ StiptL® &sSI}.giemjD torrsjwu 241 (nSt- en) 

•Qj5&(3jeSi—' sretir g>(75 Q&rrai 6i/(5si5)««. G)Ljrr0U)2 i srrflj/iJB- 

@SB)I_. 17 

210 uireffli @n)|ii>u(5« (§u>U(ig aj,u«Bry)68r UOT6irfl(5suiT 
CmaSIa (gar^gi/bp aibu^^l CrorSlasEOTr o9rflaQairfls>rC[_ 
^effla dalgu^lQffiii njiriD6b«J6b sonoatn «9)[_a;ttliuiSl«r 
C^afflffi(g iDiri&ia 65liL/ui5lff«Dff uSlili_6uir Qffriu(§re{5(!>(r. 

fQua. em?.) 

uaeuici Q&iuiljlo (grruLDufr&smen <3iLfi&§\m jr> uqgG^G^pm 
ap&sSltu uiJas^lsjsmQ sfirrfraefT, (Q&rmiiueumrrsisr) euscecrr&sr 
g)0«@uS)i_il Q&&rg)] rSH6iiAr eSrj jBrrrjrTUJSttruijgg] ajrflttSsu 
> iAugf9$GmLEg t iaLL[q.u3(rF,i££ &u$jbj&lfr'Grj&l, finevnyp Qp&meoxeir 

GiznemQi— Gigs® try, 9i&mt9tBfirm8ir jf|^A«(Ti«fll ^i—aSi, 

^Jtl/SW" LDS5)S5T6)SI Cp61J6B3ri^-(£S Gl&ITSVGlr SfGU rffj<Sg; IAfT ml$<j> UJU 

^eunfraen. (^eueiirxe^rr jogl eStflsy fflLi^ stq^u^isc s^eneir^i.) 

(*%. en) 

smgsi ■ — Lcni£l&Lb. *%gSI&(&i §)ffj;^l — a_iii>(7j,sg5 (iptf si/. 18 

211 (ga@a» (g(gQ6U«iirffi Gn-maaesr uirua gnjimigipafl 
»«(gff rfliroiCffiiTL-iy. iSlrfrrfDiri — QaJilip. i&©fiFffiDiflp 
q«@a» Qair©©rfliii« unrQpanr usbrfluib Cuiripreg]i_sOs 

(Qua. smrr) 

Qurrrr &s,en ff,^\eo <Ki.<5B),s,£6iT'(a;<K(g<K @@' sresr ^speSlj\ujQ^ui3 
LfiSltpsiyii, @n5)uj &.($&] gang &-e$>t—iu ^^miaen gltflggj LDSiypjggi 

gSDSDSTOUJ ^Smsjigl ^L-tojUi, Qun fl 3,&SfT g$S51 g)6TOL_nS(3sU jfl^*. eStl® ssxu^ ldjd/d ^«w«u««msrr ffisuilifij L$enJ5& &$£ 

«i.swcK — (3*r7zli_r7«B7; @ n? 6rfl — y^ii; Gurrypisgi — 
iSlaTjsg,!. 19 

212 ffsjfla Qarr^qcoL. jbbjb^ot Hear, aiflipLiqeOQiir 

«Tjs^lffi(gii) (Suirjb/fl©© sibuir^l ffibuorp aliens iqi_6gr 
$JJ$$«« CajiSlaii) «8";«r«Tii us»i_uuaJiT ClffmJ@re^(S(r. 

(Quit, evj) 

gjSiSQfjGtfltusu&rHU). ^L£lyfijui^eu!T^(^6!S)L-UJ u&s^&q ^jpiiiSi 
^IQ^iiT GigiLiue*;sB)iLCi ^Siiu fflftjG)z_/0Lon"6S7 6i? i /j)ff5'(5<aS)65rn3 
GcugGui euuf-eurrm ^0««(y)<5@6ii7/D LcesxzvuSeo eTJ5s,3>§!\6S)&u5leii 
a.6<TeneurT<9>GfTrrej)]LC ^un ppiJuQlftebir rr> 'ffLDurrGti, eLOucrasr' 

«765Tgi;U) ^)/76S5T(p <K(Xp@a(g5a@ /5f76(jCS^f7ffJ/U) ^CjfluJ £_«SK7 «/ 

ueso— — uaair; urjQLDilisf. — ucrQm&evrTeisr; uQuugLC - 
iLnmeo; (QpJi «u£76Uf7£jy wilif 6T(Lgu&n 22 ^lc urri-eSlai a^pu 

a newsr so rr lo.) 20 213 fins* Qff^lnjgjiii) (Sff^guib <Sffir(pgi)ii) iSldrgiQiDffff 

aitcsfb ^«u««T6»i_u)«) soiriflaor Qairiliy-sure C^ssesuuSji) 
uir«^j£l 6Wirjbu6«)<ji CiBjbaibuu) a! ail ^uuirir^jflurr^ib 
Cgff^^l C60i5il©« aL.i9.u4 LDir(glsuir QsiiiQis^Cir. 

^jsbt ues)i—iu Q&p QfffTLp unsmu^iu LbGamn&en Qun mm 
tuessw Qzjr70f5 i g , uJ LcrramctusmliBg ixusifforrifl (tpgeSltu ^ss>&& 

Off— 22 382 (Si-en) Q*iii($l5fiit lSctu^^ $viL® 283 SLiqiuir ojrbjo *u9s0ituj Qaj^iSlsbajdi CsOiriuaa|airfr 
Siuu/D 4L$| (jpaCarir ©^jjgnJiSlOT Q$ir&giso <£lar 
Qqjuujd QajiuCiuirsir @s>£#ajihs 8pir*ddjb uakarrifla* 
QffULi avinuaLb g|(T$<u<i>aLi Qurb/Doiir QeutgiG^Cr. 

(Qurr. einp) 

atf*. 6UiSI«nizu3mrrsc a_<ufr $p ^ofimiraaflegmi-iu *tt$mJ> 
&**&*"&, ^%ruipau QuGfiturrGmrr® O^/rnrnJ), lidrari)- 
!§eoajsvglM QarrQaaui ftmigungii ©ifou &*£$*> 0&qArj$ 
a-iufrisgi, a&eSluJjfleijivL-uJsiirr&irtT tuu»$g* QwnA^&Sp 

<« «r; 

GlsuuL/ — 3«n-(5)fflnu>; gjsun-ff 5/ — s^turr pgj; eSlpuvsrewrr — 

eoaeasuria) Gj/tsSt^ ^tf^ag^A m,tr^ S lurrs Qsrrear 
QutbfQ 9.3 g&mh&Lb sTffsrusar. gi IT IB 284 uitojsO airsirQioffaub «jipgaj£ gim^ib us 

Birojsore £s>9<» i5i_rirff«r C«iru9d)(ipdr «iir«ndl«ir(p) 
^j,6xia)G)ffiii ^j,u9TJi QgOTT^soiis <2girgiu>i5«b eOTilrfiajnii* 
C«oisojji (Suirr&jSI sr«rf»(i)»ir ©jojDuojfr, QsnigiipCr. 

(Qurr. anrr) 

^efipiLrrsv n(rmm&&*f erevuu®Lb ucr$ «dri_££d>. a,e8&£ie<njD icrreno) 253 j5i_CTfrffuG)iJQ5U»fTOT « rr uS so ^frswrSleffsrr S),gu>u/7ti> 

peomiaetflec pasec ^ur&ntL® G)*uJu«uA«ami&, Qa=eun)G\&rrn). 
44sj)i_uj (tpty&eaesr euemibSl, er-memtbjD pirQaeiflso «"rr$ 

U6U/T#«T7 £§)«# Qff/5/@/5^/T««irn-«J/T. 

<««• «0 

Lysafl^zi, g/riuesiLD; (ipesmnai — (yjjSsu/Ta; &eBmtr)i — Gl^n-susS; 
^uScr^Q^ssijr^sDU) — 1008 £)<wrr«)UJjE>.ssiT; 'G^«u«urf) Gun" ,!D,aS' 
ffrearu^/Dtg 3* — «T(jJi/ srwu flufrgw Oairew© '6T(5^/« 
Glasn-ifsuxu w«£J3& a_s5)i_uJ g)«jG)u(5ii)/T«5)«OT «J«ssrrEJ®' 
»t.ot«vu) ffl«fT4Tr«7st)fJ-u).J«T«B5f)«) ^fT© — ^fflffftJff)^ ^/T(Jasfr. 92 

285 jfcirre£,si« trirtrii «sttr«wnDCTrjDib, ja,su«Br« *.i_ii,«9|iu* 
C»iriB^i5^ piigrosu ^jb©ip nsauu6mir QsjiginwrflCuaro 
Creirre^ gli_ib^ii) iDi_su«irir aiiQiosn CsuiSlpsfilff 

(Glurr. sjo£tJ 

g'/5^# Gly/B/<a /5^/tffisrr, rfjifunjD 15 terror Si&V Q$>n <J & > loJs 1 ^. 

LCi_6u«7/T«ii" erisia^i/ ^srou)^^, ^ii:(Lpes)i-UJ o-jbp^^trrr 
g^i—Stt *v.'9-«i/n"tf)L/«i/n"«ST7 ^/,«j(rn"<5(5Tr. 

!5@gLD — Qeueimarfr surrqgLD emir; gpxsjLp — ^eirssjsur^ 
&fbjSv!lt![r&&} {git u u sftr — jjj^«SW>; G/5(t/5^ — Slffm/-^^; 

ca)<u@cu(T — «jfrtp«jn". 93 284 <2ffm<§J5$n &vu$$$$v£_® 

286 £«frglaiiT <SfflJ<siraffli_j5 g^rnii mGarej&ru) ffiriraflfEiqag 
^I«s0(5ib Qangrflsapa aflraruOib a-ibufloq- ^^ifljgC^ 

rflotfluSl SBririliy-iSleir n)iriy.!ij aStflmn; QffiiiratsgSir. 

[Qurr. eatsj] 

QeuafiaSA &*&W$$® ^ti+.nm Q-jin^iu 9m££s* eun®L 
Gpeufr&asya® ^gip&Sn.fi, ummQm**krt^ &nJ0tiag/*aL,*i 
*S3)L_§) u>*s«rn-«ir **«er«W©«i5@f«n(_ «u (jpg/G)* gj/ih«>u 

tuufrfa Gxrrurrpgia, $jg$0 mm £ &l ^wfainfism*** 
eSpLL a.«»i_uj«7/T ( BOT QfmiigjrBffr&iirrTBjrTrr&ar. "~ 

[*9j sir] 

parr — ^Q; ^jsufr^ic — tfj&S Qfmt&fty ^a&j,^ — 
JU^iftti^; i^u* _ (J ^fr. gj^ _ ^^^ uaM( . 

&*rfl — Garrurrm. ffl&p Q.^rrfeuutlL 3*iuA tf{r«u,r© 
Ggeurr Q&ihg&j. _ 

287 Qpajcnap $aa>aa|OT 0i5«o>$ ^iduju) (ipiuar/Dsiflaup 

uirsmS) CLffijggir urir(ip«>fD lumimgi urfliig6ifluu£ 

[Qurr. em?] 

(euxuti, eSlGe^m, £&*«**& srm^iiz) &>&& umm 

©oj^ffl *LSTre)T ««^a<wnr*«fli_,-o u^sSltqsaen ^i3G,_0,ld 
Qujbp Q^mrradr [ &<3 u>irnrsarl $m@ ueoQfimjD ^rnruM*! 

afBp&ssijp Lnrrestec 285 


(Si- «r) 

a^/t — ^errtfliu j|4SGl*j& Qujdjd G&®afr; u&fcgt — «3/«Brq 288 «siiu«ii>, ^|(5«Mru), ^ldsuib^jfoi «Sq-Qu)ir(®), ^n^iru.fiT). 
Oamiffismsnii, cuiusib, asSliuau), @i_aii, <£laipg] (sn^aiib, 
Clairtuacmfrui, icsffib, uxsicotLJirOTUi, inirsirsuib, Garrjfilffltflregi, 
jlmiaOT LDrrjEliu U60<?j6iuii Qsustrrpajir Glffoi(9ji5giC(r. 

{Qurr. my) 

£\tha>ih, ^K^esm ld, ^eup,$, esueSpw, ^^^ijld, Q@s 

ld£&ld, LDesiiviurrenuD, LDrrenwLD, Slrsgi, ffiibiaeniA (Lpgsvrr& 
a_ sw sir use Gaj&mi&ensn Gl«u«aTff)e\ifT«6Tr Q&r&JtSjnjSjfr&enrr 

{*$i eh) 

sTtfiJe—^ip^; Gi5>£,9,gs<xld *r®s(U§i sr^jsma G/sfraSl^ 

'Gla/a*«B5rLb' crews S)(fl/5^^j; ^*^> — Gfiletr(Ei®£leisrjD; Garrglet- 

• ■ 86 

289 «9iuu6wfl Coiswfliuir, ^.soirso a6rari_ir,«s>|«T ufrAQaflfliuir, 
QULjiunr 6ujgiD«uiT ^lirflny utrsoQirsii QfDirfiffwaaSl«Hr 
^uiSleb mrirsswib uffewfl, iLi60ir,i3«iT«i)fiirp ^«i5ri_ifl!P(ip«r 
Clffuqii iSlij-ure^ib CTSwiawflsO QujbjDajir Qffmi@i5^(2(r. 

(Glurr. emrr) 

Qufip urrsueofraeir sremessfltoasrT&iUun uj. m qrjnemix, urjessfl, 
fi_surr, iSiettesien fr$L&ip <tpd}a)rr*& G)ffn-«Jcouu®g)«ar/D ^/r«V 286 
[^. or] Q&i6i(5r!>£fr iSpuppf igfrtl© ««nri_ii— «fl«ij.uj QufT(iT)^^laj #§pj$£g ■s.eSlaar—qecevirsi&T; 
(QeimtgffS&fr&eir 9)euQu(^L£>fT^uemL-Uj (g'-nrrijfr&etT eras try 

290 «ir#$jii Glair «wti_l£I C^6urr gljjiy. lufr ajDurosiinuirii 
<25$$it GairgjJIirii) Cuirsoirgi s.6Dai&ia6ir gjng^i^guib 
ffng^lir iDirrtlilgiiib ^rrcorLDrrjf) L_ire£Uu ff awry) sott par 
Cejsdptr (SffiiT^jilT Qtototu QuiraSluaiir Glffiw(aji5#GiT 

[Qua. smp] 

S-i—LOsmuuQujb^lu lSIjDiSSJ lSIgxli $jjd&§I®si jr> GgGtifraeti, 
^jqT,uj.aaT (LpgsSI&utrtfliisr iSliflsurrstsr ajbusmswg, GmrrgSjlrru: 
QufTsvsoscrT'xeo, a.«i)«Qtxisi)si)n"tJD •£{ {$ [5 gl GuiresrrreyiLD. 
eirJ>§)i!JLD fiiemGCum r$&srrr g$ild, ^/rsir sresrgyib issirjsaff,! 
l§esieo^^if§jb(^LD &<s$sr(ipaebr SL&s)fBisSli—^0ieo e3enisjQ,Siswn} 

dsCSsffUJ/TWJ/T. 

l-m- <s<r] 

&rTg*5lijL0 ~ £-L-ldlj; (s^&GjIijld - nmrsSleti Qerr®)euuuiLt— 
/J/flsiy; j/igjsiifipyLh - ^iLfilrggrrGyih; G&gSjIijLD - &.smjDsSli—iM; 
QurrsSlgso - e8enmi(3)g,<sc. (Gl^rsj^^^nanef^mi—uj GacrgSilpLD 
Qurr gieusmaiiJiTSV 'gheuGarTgfijitjLb' trek rr$ Q&rrs\>60uQut!filsnjLD l 
's-usujrrixisssfluj <3g;rTg§ilrrLD' srskuGg Qua QT)!$gj]eyJgjj *%,&.) 98 

291 «3ji5j5(y)U) ^t^iq i£ld)60ir«ir u^nflQairnfir L-gmyjoriruird) 
6ure^6®6ir ujirjbjrjlgj jsstoidsuitu Qujbjd iBgrjigjdJjsCjBirOTr 
GleirisjiiD ^irib(iparLi Guir© Ga^iuaor Gl^ir«3usroi_u(SuiT 
Qffi5^i£ljp reiroisorir Qarrfiibri_iri_ SDOi^enir C)«fiu@r^6q'. 

(jpifsyti GgrribjDQPLD ^soeonp ®aiQu(rT,LS>rT^]<£ & if)iij 
uswsf;«i3«wi_«s3)srr ertbrryaQerrem®, ^gKLpmstsfli—ggieo eusmiaSi &eSI$gieS)JT) LDfTSKSC 28T fT&resyu) QuuJ(5««0(3d! ^mia^f/ssti—iu uipmwaJiTGisr u«jii_« 
3i(§eBuJaSnu (grg^ii eTepii QumsmrjiLjil G#iT3j§i ^u9tp«/«J6U 
L/su«/n asir ereixrrth '(y)«-@^^«p ' sresra Qansmi—nQium jry 
Q&iugeufr&efT Q^rEJ^^^'TsGiiruurreuiT. 

(^l-err) 

GenS?' Gimunn isiessfleurr^jriT ) LDgi/gjsDzi - (2<Frr (jPgjoULb; (ip&u 

292 reirujir L|aa)6ii jSoj/raSiru)! ^uudlolo.' rairsiryiaswtrsb 

^rru>rrajB ^iti(§60ffi Gffiir«)jsglff A^^ffrs gir«nOuiOTiiu) 
6jBU>irii! a«gfl6tDiua Qairswrnrejirafl^ ^irfrasirglff Clffi£j@Bjs6(r' 

CQu/T.sjncrj 

g$ild er(j)gg ) i& Qerr&si) jgjiueorTgii srearffjiTft), jSLOLDrrsCfr 3n.tr) 

GmCi— '&{5s,nGm ixrTisi3,ssfl' sTgyti s.uj/t/5^ Lcmhui£S,es>g& 
Q&msmQsuiigj Q&rT®gg r ?g (^euiraiGnjGWL-iij <*firT&&>l]b(&)& 
&rrskirj ^@ti- 

^iiLO - afiujiJii«3)i_#G)cF/Tsi); «(fl - &[tlL&I; G&pen &emjr) - 
Garren <£irr&sbr; (QscAG^rTsm^ - (gsu^^si) GgnesrrfiluJ Qusssr, 
&ie,$fjeMG0sS\; §&&$$& - gBqlbiSuj. g)<? Qa-ih^'Fr-iLi^ 6T(Lgugi' 
lhtl-sc 33, LDirigULD ' G$(iT)g,<i®3i euLpaaCo' asmsssft 51 ^Siiueurb 

J&&1LD 9n.jTJUUll.Q<SfT<Sn §}. ]0Q 

293 Quiriurfaii) erpp L)606uir(y)6ir GrerusO Ljdraaffl^ir 
Gluntiiioflaib ^^^iSi tDirsn^^l otit&Quit^ot CiBirffi^^lsnira) 
Qiiiufflfaib id it il if a. @£0«u«irfflDU) oi_jrja) s&vuumQtsmirA 
Q^iusSaib i»iriliy.«S|«ii oisnrcnuiflDUJLi Gluppsulr GlffnuraissCav 


■ 288 Qfiii&pififr iSffufrpp j&ril® 

■{Glun.estp) 

(Lpefc, rStpu gfTG0$eii6is)i_uj aeff^a u *in uprd&'k (Sacra) 
Q^^wSl ^uiMnem&SZeTrneyLO, Q>)utT<n)etii£g) Qjjfr«n_ u<bj$ 
mn j0ii> GlLDtuileiRiDiysiRi—iu ph ^eupSjIek aisme^LDsstius, Sn.rrn 

uaJenfr. GlLLmu - Gii$(i? ) rw§luj; ^ulumesiLn upgn; @si)su«w-.„txi— 
@«u^^l-.iir(fl65rQffirrs!ni_ffi(ga5!H'tii./5/Tiltf "j§nae»iil^)i^^l.Q.tiueSaiJa> 

QurrqF/jsp a-tiSnQurbQjDCLpjS&ssiu). JOi 

294 aircnr^mi 6»a6S>6Da aijjga asursuscij iuit^I airr(pe>.' 
Gufgup cneaie rflOTOTii) Qu(5(ga! iSlmipuSleb Sarjsjfl 
y,gpii>«$«r lutQctictt oSfrir Quira51@60ib afiUafflra.' C^sufr 
Gffgp60 airnr <b>oj$$ Glffiii@i6^@ jflpaa u>irG#ir.' 

(Qurr.snn) 

aemtmrreo arrcsTUgp&tfluj em^smeo manse, afrgmrrgmw 
QppeSiu Qu^anwQujbjD uajmeoasn ajnifia. QurTjbfDuuQiSlArfT) 

Saarawffi/afflT sTrsic^m G)u(g£) eusnfrs,. cgpfDmibto u$g>ua>>i—&* 
•e^ehtu^asrmrr' sranuuQm rseusSrjfr GgrrehnSliu QernKgrBg 
@««ii psvLpggi &*q£S, G^suTffisrr usmmtuauj-Giu eSlswr mis0 
3i&™& *% > <g$*t0$®$ §iemsm uiflpg Q&migpguusm- eriw^m 

C«9/.srr; 

■xasreusnrj- - Qu^emmiqesti-iu men®). Ga^ygi - QurrmjDU 


a>s£l&£lfs>jD mrrvneo 289 

[LSesq SlemL-pg i3[r$&af]eo s_enen uQsnauurri-eoaar] 

29B uirirQujbp 2.$$i£l airioirilA ujuxoio uiflL|iT£$lfl> 

aufrQuf&jD SnrjB^l iii_«jriSljDi5 C^nfr.aijinj Guirgi£ls« 
flnirQujbjD !5iri_« Gliocbfflirib reiy.a@ib iSlqfl&nT.ua) 
JfrQupp ajirC|)];§iu& oiAsQiraar Qajsirjjajn: Qffoi©ii^C r . 

*-GS9,&ss)$ FFesrQiDQgg $mutr§\iu an mniL§>tumeamii rrifl^r 

ai&e»airt*m u&qgwuu}. ^jrnw r5tTL-&m)&m ^anasr gangiym 
f$isf.$£i&3>niL®6u§!i«i eu&stisuiT&ignjLC,, use Sipuumaaimu 
Gluj&iD eueoeerrasr GTasrarum <9{cjagiss>asr Qeustsi tDeuir&isiKm gsj 

uiilLjrrui-ihrT pSlaiitLi. Gjsrr-Q^rra,ui. rBLjemfT-toi&®la)fr.lQ3 

296 sfigaira Cqj, ^lias G6u«Dfidsdlil Gi_ua> Q«u(j)ii51Q«ir6wrGi_irff 
u^ffiirrfl luiaiasifltt) uirsuiri_(^ Cl^iuiuu UHJcsra^airir 
ntrair^l Liiri9OTr(y>«ir i5iribai(ig Gcuib,9u>n' i9ir6BsiraCla«iTm| 
^lqru>ira Gajraioj) GatrcBcosfflil Gi-irnra^ib Qffmi(gi5^G(r 

&g> 5 ^^§l[ruuLS). gut 63)&G&jes)SV& GiffG$}s,§?,u use Qffiuai 

&-S,<S&9 Gl#UJA3>Slfl<SC STt5g>U l3 fj §$U6V6G)miL]LC> ST ■ &lfr un n &3,n g 

6U/T«(a5ti, (ifimGimnqf, *fnH^Jj5i0, '^ujld g^wGevr! pnsm&iiitg, 
rfjrrrb&ea «_s57,s@ (LpssrGsjr & ssar ssil- id i— euq^Sim^jDrrLD' exsm gjj 

gfraGeniuireuiT. 

«SfT@ - &[6$[rLC>; 6S)3,Geus& — @/5^ii urranifliuui . LSmma 
Qf—25 290 Qeis](gr£i$fr iStjuppg, $piL($i &S& ggieSIJD LDfT«3)«0 291 ^«ugl/ffi(gffliiJ | 3)unJn r . ( ^jjDfi^enfraetfletr until qehrasHaJiBisne^A^ 
ejjfru fi.u5/r««!n«ff $$&> Gi&nnaiai Getinaii&i&afleo G&fruucudsr 
6Tfisiu$nec ^tueir rsnan Sduebr ereauutLi^nvst.) 

'urreurrt—i^' sresrugi «£0 u^itu Glfnetisorriu &.aretT$). 104- 

297 iD($aja(§ aeaeo «i_ibusrofl iDirn-uihseb ajTCDaiqarGsirTiV, 
$S@Q]a@ neoeb Qair<s>i_iqa>i_ <3iuniT,|§lii>#jj jgirawrfluSId) 

Qff(56i]ag aeoeoaih, Ggjflj tflairiDCTeflff Qsiu@n^(Sir. 

(Glun".«3)5rJ 

fSgULLensr^es)^ eSQilulS; ai—uu iArTss)GOeswJ tStesdl^^ 
LDrrfrulemesr s-es)i—iueufrai^Lo, QenprSI s^emL—iueurrsi^ici, 

^fljsi/suSlei) Gi)(»/T(5l«a)U) uSaa (gjcrusw to swear Qft/susyii 
Gun"(5<s@^ ;5(gj,I>l a-cjni—ujajrratffljLDrrS) G^su/Tcssiflfiar (tfiu^unassH 
tuna e-enerrsufr Q&mKgHbgir&GenuJrTeiiiT. 

( 4T« «0 

lo(5 — eun&ststeisr; 6ime$)& — Q6urf)ff5); ,5(75 — [ajbuai] ldijui 
'^(5Si/«a@' «TS!Bgyu) /jjrrsorassr £-(54 ^/55sir a_(5L9aar QurT(njeir 
ui— eu jg g> gv . QajQ^eygeo — ^/^*^A; Gl^^ — Gurrfr; 
^)«/TLDS5Bf? — £)ss)<9iL0<S!raf) — (ipis}.u3sc ^ essfl iq is> rr&^lesrtA. '05 

298 iD(5a@iii @idul|hj u>ir(Siui5g>ir ©tot LoorajdiluSlar 

Qu(ja@iu Qai_aSlili_ (suirasiTaenir ia.fr, 6T($lji) (SuflD^iun-Qo© 

Qffy5a@ib Qu^jsroiDiq Q id 15 bit (551b s-araraiir GlffiiigregjClff. 

LcsmrLCiQun^is^ij (gj/sygjiozi ^eisefl^^ G g,n en aanetr uljssii—uj 
Gdsztn§!uj, uDG&jgSjIcrutfliu!®) sifj^asmi— (ajfjujyLogysajt-Uj loot 
6Usu)s3)lo Q<b@ld/tt3/ Q& 1L1 8jeufr gusty u> , ^\Lp&,e$)Lbnj& ) ^jetr ihQusm 
&*tP,&sr LLGsrgemai S-gjcigjLb (S^rrasinftcSgj^ ,3<gj/5,5 ^tPigewi—UJ 
6iinc»(«5d5, i3 ?[)(!$&(&, a-uarrrrLD Q&iLHLjib B-iufrsyia Qu(^6S)LDiljld 1 UJfTfiJfT. 

(■««. srr; 

G!u(5*@ — uSlgj^j); aerarifi-rr — (to sir stsfl est eo ^eme: 
Ques)$aJrr — ^en tbQiuessraerr ; s-^rrcr^^m ti — Qgnremi—u 

ljotstl/. JO* 

299 ^ffiQffiii (gre^frt ^(ippQffiai (9jit$ir;j5ib „9|«roru60ff«@a 
airsoQffiu (gjre$ir; ai_ibu<nfl Q?iu@i5an't Qaarrfl^^ 

(Qun. emrr) 

&6D!luQT,LDtT&ri]3i(§& Qgnemr® Q&iugj *9ig®srrTso ^jeb ulu 

Gun&iSifLU §\scGeu6men 9>en)e& ^/(ip^zii GurrsceijLD ^(njuurrfraen; 
4}LD lASMKUf'x «(»5«@ ^lULLsmsisru GumsisrrfilQuurTiTgiefT; 3jl.uu 
LBfTOTsv ^/«55f)^^«u/T<s56Tr; S-LorrG g,tsSl FT-eir p i3<zflGtneir&enn6<sr 
«wiira;«Tr; (^tjDA® sr/Dutli— utfiGtumsisr cfiiu) ultgfrgng ffl_sOTri_fr 
@ti utfiestiLiiLiLh /§«@u«jn"«sJT,- a;6)j ep(t^9>3i^esi^u up/fil ^j_u 

GurresT njeufr; ^s«U) — ^fffrjrLo. J07 

300 .sidxnoj^jB y,ifiJ@ip K0irfra@f®;^ GioClffiqib ^cnripair, 
ffia}«D6u^j5 Ai5<saa aiuajccir stot^jiu a<g,$i$Qeosm«mirir, 
Qai&maifrp {®8.$$ei>n, eAiwjRsSirir, sflmiurfliSlrDigib 
Qffd)6u^cs>^ ist® (ip«Bi_iuirir«6ir iuirQff6iifljb Q?iu@iBjg(Sff. 

{Qun. es>rr) 

aiRtufijsrLpfni—UJ, ^ffiS\UJ u>etirt&smeir ^esrflisg, «i^ct)«u 292 Q&<kig,J5$fr LSrjujbgp, ^piL® sTmQsCa r§lsmem s,§\u urrrjtTgeurr&fsrrfLO, GleuprfilesiuJa ev&uSeo 
Q«/r*w/_«w/T«(S]5Lb, sSpnSji sSrxrr-^t^LD, Sjl&ifi&iGsrjr) QurrQ^tl. 

f«£f. sir) 

j(«)-g)0L.(51, aqr,es>ui; ®5>Cl- g)«j7L/ii, /5«irs3>Lo; 108 

301 §ijpuqn>i_ iuir(5«(5jsQ^trsJiir®«)L_iuiTiT,«ffiii Cj5muA|«L-uirir, 
LDjDuq6Di_ iU(T(5«(5 iditujjSI an.n)|u QJOT(jp«Di_ujirir; 
^jDuqOTL. luiriirreil u(j5@«BL_iuiriT! OTiiigib ^c&raDisGlatrgju) 
&jpuq<Bi_ luirrirGlffS) 6ii Quxbcoir (jp«bi_hjojdt Qffii@ni^(?r. 

(Quit esirr) 

Q&iEifgjisgiTaeiT (Lpjbgjiix §ljDn)$ (Lpesfleup a^(f)3>@^Q^nsm(^ 
Q&iuueun&eir; (errs/sm^ix) &&$$& ^y> L%S\uSl(j^uu«ufi ««r ; 
LDjgSSl a-«wi_i/J«u/Ta(sr5a@ <${t£)\eyemg- awtrnCn ascsSl enarix a_65)i_ 
il/6U(T«ot, <5//D6Uz/l ^ljbu6urrai^lii—sJsi &{(2)®(2)fc§l u yMg&iesr jD 
ftj^dsor, ^eisrssiLO ii)@/5^ ^nouL/smt—UJeurtaen, grecam£ 
Q&etieu eumrsj&i&LD &.emi—iueniT3ierr. 

(<3l err) 

glfliuu, LDiDUL] eiasruGsr QgrrySib Qutufr&an. log 

302 'pirpir'sTar GtDjDUQiira ^l&a&tQGliustr arirgji $u>a(Sj6ir^]<b 
ej^ir^lglibueQiris gSsuiriidr otitot«hdi5 $arjD6ifljB$ 

LDIT^trfflfil g)]lJ>$n>UJ QlITILlIB^Ql IJ-|TILJ«9|LDIT OJiriUa«Tg^H) 

6«£ir Qsuswiftd) eSliras(Lpar aririiraar§)& Q«w@i5^Cf. &tSl£gies)jD LDrrena) 293 (Qurr. emrx) 

(£[)# QjiH;@/5^(T«6rr 'Sl^rrsini— suototGsu.' fT»«{55«@ 
sj^rrS)«j)/uj Q&rrGiiGi&err' erekgi lS&ssi&Qvj tbuGwrai(& l '^etemeo' 
eiwflj/ 3iijr)rTUiec, gtAaarra eneuaau UL-i^eupQien ejG^gyu) 
uiBi£ltl.@3i Q«/T(3)uufT/Tffisrr; aasrevrrreiT «u((7,/5^l<? cK-lc/jjj/Qu/D,® 
paeriajii&in iLtsf- spiix iMaa «0«5)«ott fi_ss)t— uj suit « six, C5u/T/T«<sarr 

LD(Tu5."fUL0 «5/fB(gL0 0JTIL/UL/A ^SOT &OSI 0G!fi\l— §}§! jS/?** 1 ^ 

^smi—UJfiifr&GiT. 

Q $<r i—p vast] ib OffHTensfTMiriii. u&lrrisgi — L3tf\g§); gtLDrteurriu 
cSsar^jj/Lo — ffemssiL- Qrsq^Ui Gurrfra aetr@$igsHU); G&grr ■> 
G)#ti)«s)U) + ^; ^)«u/5^ u« — usrorL/JG)gfT6S)#; 'fft ^rr, Q«fr(Jt 
ffrgj/U) qp«bt£2/u) (ipsstjTjGtu ^ifiifcQajnasr, spuGunm, u9«3«/T63r 
QjrfULjsnrr' eresrugj mesre^ifreo: G&grr — jj*; <Bfr/7fr-tfT(5«3)U5- 

303 JK5«ii_ luiriraQacn'jpiu) ^|otl|<di_ iutriir;«»|Wiifl iuifi*i_uuifl 
j|ir(5aii_ lUTir.^ib $iua]<i>L- iuirfr;«r<nfld> »^5{£liu»^ii> 
CuiT(5«)i_ aJirfr,Clojp|fllLi y,@U6B>L- UJirirj6T(ij@ii(SurrjDj)iib«sip* 
#(5«»i_ lutrQggiiQ QsiiqcDL. luirirJglAgff Qffii@B^Cf 

*l-uu Lorrsnas ^/sssfl/5^ (y)(5<SL/Gli_0U)frg)y6!nt— «J ^metnuu 
Su^ffjftKTcBOT; ^isnenjtijr) ^^smiTa'Gtyt—GsrGutTrtQ&tu&ieiifr&en; 
Q*j<b0ss>uj ^urremLorrtfi esmL—iueurraen; fr«j«)S)i_ i ss'jt/U3 
q^LpuuQSleisTjD ^(j^LDSULfliiSlevTrr 6Tm jd enrrif 3,esi^<Lj6ini—iu 
tufrsstr. 


20* Q&mi<g,!B$fr iSpupgp lg)piL@ 304 iDiraa]«»«« Oairarojiri aiifl«D<F(i>aa Qcirdrojri 

aior(5ibj(asfl* 

C«ira»aiaa>ss Qairdroiri Qaira>i_«Diua«D«a Qairaroiiri 

QuirjbCairdcSlar Qmiii 

«irajcba>a« Qsirarsuiri ffi(5«D«wra>a« Qairsrsuiri ai_u>u<nfli|U> 
CpsDcuasDaa QairOTOiiri tfloiniriou roaaQairarcuri; Qffiti@ij|Cf . 

(Quit, mtf) 

ujrrswsw, (§^ies>ij (ipgeSuj eBsumiigaenar anrri jglturreii 

j&estiDrsg 0«fT«3)«i njffec&emaru QujbgyeiDi—UJeunataifLb, 
Q&surretiuJiBj&efflem GlLCiuaarreuei) ussdlesiiu GiD/DSanswutuir 

erj$$3> arT'Mj&tglgyib @l6ur5rrLCi£ss>g& Q&rr<iou6ufrsi<$B)U> ^jfft 

ton - — eSlsomitQ; u3sujf)« M&rrmsu — LDsjraflLD/Teina) ((2<5/t«>6U 
(LpgsSliu nifTsc); 'Gjirrmneu' ereisTugeisT tSsar <9s<Kfr g?^)£i/ er&jjmf; 

'sm&a^&nenfr' sTea/gjj/i G)uiurf)6iir ffipuanu efiletr&Slujgi. 

&eSlaigiemjr) ld/t«3)«u 

(ievsjULD LBu3e£]u> gienem. 


Qp6D(ipib 2-raijiqii 

as? + ^/s/«/i: gffnmj&us. ^/si-sii «T«anJ£/ st-Qiuq. ®(3 
prTiLmi— ^i^lo sivsg>l&<§. ^/sugysmt-iu ^rr®, /5«/t, loss)©, 
4^, ld/tc3)su, @^)ss)cr, lunstxssr, <}£$&■, Q&mq., Q&rBiG&rTeo 

QgnCium. §jen jbanjD r^niLi^. jb® ^emsfl' crest gu ^sarG^frfr 
*i.gl/«/>. ^«s)«i(3jL/ '3,ffrri6i3,LD' GremuuQiLb, 

Q<?ffi;@/5^n-*«r (yso^uGluoujfj-gjysmt-iu $iss>essreniT&<£tTrT& 1 i 
G$rrebri&#(2 i zeuGeorra&f?> l e6 eurrtpisp.yfraieiT. l3jd® G*n & sum 

eBariBiGHueuiT&aT. ^tmaiurreo <3jGufr &<§$&<§& *<s#rnEJAu>' 

0n.jT)ULJL-l—#i}. 

G£«u3«orr*^«»> Ggeurraerrrra GurTtfii5$<KS>Ln «(5@ «?© 
$ecrrBia(LpLbt Lues^r ^leoSisc G&niprr uipiSleo GgrrsisrnSl W*JPJ5 

(ifi^tSiuai g)@«J jgpwtfpwbi.flr«4 «i./du Qu try &<&>«>& 
anwawii. jg^ 'gtQTj&esi* sup**!*' 64 4^ *eHr«!rafluS«c 

— • 'w/rswsar 
w^fTK/ati «T«nr 44AS) LDgy@«u^^yu) g)m;Sl^ 

QdHij^l ^.(DuuiLut. (QUU&esrrT ejiiio ^i r$ iu so nia. 296 Slafl. Q0im(3JB$n iSpuppg ^Jjrtl® 


«-C3>A_(L/5ijr. ^jonwuLi 305 ififfiriUa FFL.lp.IUir 

jiffiribiasii a_RDn-Qa : aJa 
oiffirnuaib ^ib^jCq-ir.' 

CTswgj/ji me neou utiQeupp®, turrenesr (ipz&enp e _ eS)l _ ltJ 
^a@iJD. (vtismis(^<2eveJsr.) 

C@^5!l;l/sk)/7; fa ,#&&&, £, ffmi^Lo, *ff (ago; *(£*&, 

"*-t- «-52(l*/l/; ^iQixrT-^es)^. 

1. LtsSttSO 

306 Quror ^cflgii) «Buni@<rib y,«BcjCtu Q ff iii @ ri^ 
tOOTtnir «_«jDqib uxosousQ-iru — g)«r«r(B)) ,*m 
«i»ftaiM>r ,&£iflj58iu> «""T!P«fli5aiu) ^oudcucmr ' 
•■ftaj«i>B- Groiflojwij- aircnr. 

fg). or; Glurrfr Gurrm & epofleS^u, jffoA. u«a>murr«r 
uiesr«nr<K«r ldkosu »r^/ grebrrru ■a^.irijfurTUJrTa. 

fibanu) ^s35L_««suu)fr« su/j^/ G^/T/5£«7it,a;®«w_«ij 
4BI*uii> j&tb & u>[T0i ^evrraemstr ^gifl&gib, wrrifimnifsiib, 
e-iufrjigi euenftglehir> 0,r5$QeujbLjLD Q/sifliLemsuiifCSui #*&* 

f@- 4,' y«!n«w eresrugi m>u>mn eteisrurr ffleuir; «7«B)jr — 

U-ISVL-UJgl. ft, ^m 

307 QffibGluiror ^lo>p«9|6nGu> Qff&sij&Glenu (Sjib^iDoroiir 

gjnd»«Qiu«ie> Q«ir«wr©aSl6»«niir^ (5tn£uQiD«)swruGLiirjbjj|i«Qi 
aiua>ai|f ibjgciiir airsfilrfliqib airsror. 

,5ifiar«uruu/D«3)«jGuj, Gl^sveu 6u«rti Lflaa ©.y/iigj/j^ ^trj&rr&qznf& 

«u,TUJrr#.' 

sTfEj#or uijrTfSj^iiunm £_LD/7G<£«S)«s)UJ<g ptEjasisnurrau 
urreB l 2>£), ^,9.nu$ss>$>& &n #>&$&, n.ewrgp«u«n« «jfTLp«9^a5/U) 

luesiy' tresr suqijld efilensm.LDsnfm £Tmum,e8,<smas>essr inenrenemi 

308 $g iB»ffA ©ibgifflCeo Caiy-AQ* A ©BjsiDdroiir 

rar^OiDir® ojirjjipoLbnisir reirf®; *.»triuffiii— Gp(ii) wa»ifl 
iLWr^KS" 1 LiAa<B6o6$5ir L|«iftiT6»rfliU(5ib Qaircnn-irQu 
(Sff#BTir®iii •«ir«nrir®u> C^it. 

C® or; g)«fliu g)«DffUfr(5)u) @(i2G«u, ^tfleStoamfi Qftii 

$$ trswSlswnj ^urressr m&s&sn g, G)«rr«wi_, L»s»«csi(a)««B)or 
J41J5 ^pniuSisajD <50LD«un-sar«siT Q&nsiui-nQSielsr <D G^suGeorr 
*&)&, G*rrifii5rT(Si(iu> ^«u/t«®cni_iiJ ^fT® srsiiriJcm^^ G^rr/5- 

fe. Lj- G«® + g)«> — G*if «) — JHtfieupp; iBnpu>— & s^ .298 Qfmi<g)i6$n \3vu$$$, $rxtL® 4. /5«it 

BIT®li) L|«fl$ I8«IT3b.JD»l£j — UE7®L|lfl 

u>B$or Q«Q5a«ajbj0 lflirilflQiuir© arriL&pQib 
«BjB(sir) ) 9|u luaru^laar oirswr. 

sjjgjjsluj gsstsocufr aen Q^,QtSi«srp qsmewsfluj /5«jni sx q srvagt 
Q&rTifljbQuiufr; urr® — giesruio; qrf) — Q&iuiljld. Lbp$,&st — 

£§)jL/LOOT. f^ftjfflftT-fT fi-UifT &SU(Tf5gl G)<?«JTjTJ (UU>gU,»@ $S3WU 

^Iguudl ^6wt#,ll e.u36S)tx l&tLL QeiugliLjLD g)/5,% nasti 

iSetrsnaiemtu lSiLl. ^&iu£iljlc> gJwC&s ^AauuQS,^^.) 
mntLS) — Qu(563)ui; ^uujsot — G?nipm; G&rrLpujfb 
ewrr&en (gut ^l-ul «3*rrsrr^5£i uSt&esr usmtpiurreiDir), #550-, 
a.ss)ffjj^T-, arredifluL^LDU ~uf.su lis, g^ew srm@iis> gjpgi 
<3J,gfi5)«r stuiussr u$a,di srestu ueassiisnunea o^jduuiLl.^. 

5. iLrrtmeo 
310 Cu»(gi)«rjfl£ C^drjjia^ii) 4OTCar»Q«tu (gnpiDararir 
9<r(si)crj6i$ e^ardlflSli&jiiu) jsirfriflipifipinii — «jg|ii 
£)Tjg$a>Qeiuir j£liuirira@u) g^ammcou) od)@ii 

.ujDtneuGtu! (wcmGi-) Qgm^^ ^/7#it*mr j/aafijB^/ $*tTlEl&U) 299 •T^y STVBITji «i.J3/ft/fT<U(T«.' 

Qupni&ic, srA«Dfr(5«@iii £fTii) Gunmen Qmir®fi$i ||)ijmbi* 
iMgnesiLL ^q&iuj g)ir«Mrif gy«@/i ^«jr«mu) $(§&!& jd Q*A@^^fr 

fig. l/,) Gurrgi — Sujr^uiL/, ,«fT^/ — uo&rrJ3$LD; $rrtT — 

S. (g_gl«)£r 

311 jsireoi <fiipru<adr ^wmoiiriuA ©ffiC*.' Q«mi 

Cttirsoaroo (Scu60nrsaiir Q*ir«(@) @<8>«iuiriu — ©irttiflwff 

umi—smiuii Q$rTemi-eufr&err smfr^§i Q&scejU&leisriD (^^sDrr 
srgi »rewrji 3h.rpjsiJ!TiLirrx. 

•wii ersirgiyii Qeueneaiaisi <&ji£i6s>cruJLb, Q&nip issmssthai^esiL-UJ 

'G«(T£T£J0' «T«3TUU®ii ^^SfUJlLjQlIS ^JJ^LO. 

(q. Lf) grreOLD — uesmsr; @o@- fgrretsirr; G«rr«uii — ^(iP@; 
«a»«G«jsu/t — «s)*uS«) <g^a6UL/«!ni_ fi.«s)i_uj«j,T; *aifT— amft jgff 

^«n«o«i)(u uvsBi-iuwri-. ^«roso, ^@ Quturrtriu (tp«^«n^« 
<&<$&$£! • 

7. luntttesr 
312 ^OfiSft) iarflq*|ifliu *i«rjflC«), Q»rii@»(|ff 

•itoj^uCuit Cfffluib •ly.uQurrQgjSIci) C^diAgjpiiba 300 Qff/n/@/5<5<T tSpufagp $ijlL® 

giesiemesHLiu tSiflgjjrx&j ^j(r^ss)LDUJnesr ^esrffjlsl) ufljesjsuGuJ, 
ervatrj] Q^necs^euniunai! «Tilg)ffi«/TRj^i gtrp-gSjIsc sueneti Gunpna J§)(5UL2gpti 
G&ituld QansmQi Gi&estr)i sp^r, pniflemau GtunQ£>§ilso <9{U 
(SurrAec /=Fg)/_/L.z_«u/T««!nsrr^ Ggihitg) ^ifl&glesrjD GgsuGeo it 
8>&§i g>jrTfu&,L& nebregULD Qaieneaietriunestsisiiuij), Cyrr^psp'tsM—U-T 

(G&rTjpgi]ss)L^iu iLirresim '^jrinnffijLb' srfvuppxgj *%j,&np'&> 
ergl «t«st efilarmiaeSleiiiGsteo ) 

('^jULCrTQfi^ea dj«ar«@ ^sstenGiunGew' erestu^ ^l(jf,uuaifi.} 
«uotl/ — u*s)«; &rreugix> — uggismLosc ^/rcrti>; £3)^/ '«n".sii' 
ereajpjLO Aij£iii(gLO. «tf — <sif «ai<gs; pnifilansi. 8. <2pcr«-- 

313 Cspib *;fl$|i£le>ir« CasiuGio, Qevcgnp 
Birpdr (iff* BofleflflTiiuiriij — g$QLDsOiru> 

CejpjQicir© Glai«ir^lB4iJ>^,u) efflsr. 

(Si- en) <g><bjD& fTsbugi SljSgjjLt Qisoeorrg lau3Gso, Q&iki 

*£_«i««ir «r«)sun-ti (ajeiflnpgi eEerrrsj^ix Gung^us (sssyfiA 
m(Tm£&gf&) giwgi QsQ&gleisrjD Geugoppa-tb G\w<i)$ (y>j*<3u> 

8 fib — @S7flT*S); «ffl«ir; Q^aA. 9. Q,KrT<£. 

314 DBiaatiuiirGnjiLip Cpiraruipg, rairoonaiir Cm ®is£ 

,9|iu0>aiU(rpu> Cagjnnii? ^jj,iuii(gi)«9|8DiDiuinu — §|ii«ifl($ 
airaiQeair® SDOJdSlppui airojsOtrQioiu aira@u>(T^)e) 
(•••iQjUtr© Cajaiaaqinrrii C^nr. 

jXLf&liL) ss)3i&srfli\) Qainem Qsaea eurrsetflosr J.&niq- «r^Q«uear $ 
^nmufigi a^trpsun tun o>! 

jBLi_ii«nu« &nuun;btniG!i*v!D, *&&$&$£ GffeujbG)3int^iuu> 
qeSlaQ^nt^iuGiM meunaengi Qi^nisf. *%,<&&■ 

(g. otj; (3«jiu — <y>fEjfi>«>; Gcuiu^CS^frfflT — ^/5J«l«w6UiJ 
Gunsbjs Ggneir; Gapesrw — Q*nt±; jjjtKtb — *«Wfl| 
^fTfijsun- — ^ijefraiea Qu5iiJ<afTa@LD — *_i_u:«!n(-;« ■ Mlffil 
unjbSlh- &9&®%fi& Qwiu&.nA^LD Qfiueo ^wnarngj 
Q«/t^-«@* on.jsuuiLi—^1. 

10. Q&miGain ec 

.315 £$ld>,9|(5Bi *rbiSls) jflaipqinCai Qffiii@ib^ir 
S^l^© GlffiiiCaird) i9»«oq*60iriL— <S«ir{9«flu«o 
ojir«isun)ir uircsrsucnQ- tuiripsfluunriir sTiBngCiiJgiirCjD 
^ssrpaflff GlffiiiCan "1 Jijfl. 

^jffljffiskff) Qff/E/Gan-sflsar ^ssrsmLO^uJa ^^levniuna. 

lcotldr-* ^/««wn3 .JteneufbjD Gpeun&enentULD, umtfigfr 
aigstsniLjiM eunifieSluugtb&na srececn ^i—mi&eiflGyLb qGij 
^memLDiLji_sia ^psntL&i /BL-figjia epuutbg) QerkiGan-eC j/^jy • 


3Qi Qemi<sjJB$a t3vufa$$ ${T^-® 

( »>. cap) $a;yp — eSlarmi^SlskiD: qnja/ — mDR- 

erarjD {seorgiir^ eSl^tuuuj., t-jprr urmugi i-UD erenx @£tf£l 
■a-sjjti) erpfruu *q,ffiey' exssrit Q^iLiiijaflec su/j^g/. f^ra® — 
— Qsiuiqen.) @igiQuneoGeu r§son — jflevei], uson — L/sua/, 
a-sitr — a_su«/ «r«sr «J(5«js3t anesws,- G&rrgi — gjjDjjui); 
tunenreun — Q^eofr; Lcrrssreurr — LDetsflgfr. gasft — epuujbjB- 
'Q&rr Recuse' — 6reir6p/i Stflemsw ecap fpjbsQl ;§<&£) «s/o;ffl(5)«. 

npevopiJD &.es)puJLb aptbSlDM- 
<j>«uej)/ic mtu;gu/m giemem. 


■ 

■ 

^il <5 <£ 5! ;d ,2) & ijsu *i) 
abLig^iT®^ iSIaismeiiiLiirif 

316 SosoaiA ffs»i_uuqru)riT a.uiu un$ii> 

iSlqru60(ipt_6sr aaiff jbuiril((S>) ffi-«s>irffiffi £aisftriy.& 
«ir(56£i«uib iD£ircflu>j£lcb(3j!£ icuSIoosd sua««ir 

auirriSffir .skjotcbiuujit (ipajbg) ratrgOTr 
#(g60sua ao.p^ir@liD solrairiu aaratrar 

rflre«)affi«irfl6b @iy.uSl(5^^lff QffuqGaiirCu). 

xn-uqe QffiijiqeiT ^0Jt)g)>™§l uputT&eSlev, (LppevpSiurrfr 
«*$$&& «S/5fruj*« xL-ajwen atemrsj^St^rfflrriT &$&&# 

5l[fllU/T 

^SH^si) erssrugi G#i£jeiiisi&eis)eniLiti>! LBe®ssrfr#e®GniL(LQ 
2<mseSlio ^lcij (rosu-sg/ Sinifraorg) L/asntfityLc Qu&smuissm 
iljw, ^eafrgiA GltFiuecamenu-jLC OlI& £}&^(F88)9a <*>ieme&§l 
^©Lorrffy Q&iuwgi. iSetrenetrg 0$$ ^Aaarfla) eucjii asrtf/D 

a/as^a rgsairr# et-n(Lpiq-u2& ^msiSiqenen uijGiXisfijfr 
gUsmL-iu g)£7-sMr® ^lo«Jtf #«nsrra./<i &£iQurr&£t& ldjT3«utlo«o 
uj«W0£)«> irem&sS^ g$&B&p &muft «<$$&, Lfmtfr QujbjD 


■304 Q4rJ&t$stft£ i3rTur5$$ glrjiL® 


■wna&LD ^Soj GfmKgiipg, gesiscaifraar iSg, Sljnuurra 
ssaepuniL® (ipgsSluj emeu asm gnu urrQeupjb®, Guj«iE/*«r 

glmrjD aurrsSa&rru Qu^wn salsa ^ai^ettl ssrrrec G^tot^il/, 
l u fTS 3)«sr<jp«u> fi_«j)L_(L/«ij<7$zi, S/Duqcm pL-str^ Q^iiueu^Lh 

^<3<2> GlfrrpQurTigeiT: 

'icasftm^i 103,3:9} sj&Cnun' srsbugj amsrj&iuurjrrmu). 

317 ^l(5sfl«irmi(5 reojeflijir (§«0j5j£|{b suirggib 

Qfffbaiir.Qeirarar isirsfilsoniair gliua>i»u e-Hr<3aririr, 
LD(5effl«rmi{gib G)eiuai_Lju unraso y,«niTi_ 

iflCTrnTQjiraOT, $oji?$£) u>jgajir <nu)i5air,l 
jj(5cfi1«rmi@ii G$<uirL|d3 £«>y}«a suiripaj 

{S^CoJiriraar, uiffOsO CTji ib gjifilanipu uiri_£ 
Q»(5fifflnriii@ii) ^snnr^tpa aSlratriu arir$irar 

Glwrirfrflua&SDOj^fffij; ^iiy^lsOT^ipii) &aa>$<Zsiuunio. 

arruu* QeujiL/sifl*) sti S niU3,£, xL-suensn euaariSiSliu 
iHptfimnso iBsmQuA sSlpnaj&smnGuj susmrsi^Sirsrrn. 
(Qua. emn) 

&[£($ Qurrtgis&jliiJ pweS 'a n asnen $fi&Qm t f&*mtrTmm 
QarrsnTL. (geoggisc Ggrrebrfil 6urry}g\emp Qeeosufatsyih, 
sr^s^rreo^s^LB Q&nssrsm Qerreoeidio {Do/jj/ wrrtDrrgeurr 
«(g5(i, i^fmLDsSffrSimin Sieupg, &i_uu wnsm-xsviu ^estim 
gliiTen ^ijwaisnjii, erne 010 ldiu gem g LotQeimiAso Qunntrn 
ueurrm^Lb, atbuagg® s\em<s>t5#, Ggsun pn® Q&iJSl&QuDrrny 
G^6iifTa^5,B@ eurrLpsij zpgeurr t^Ch ^giuj Q?!s> & gg ^o, 
eufra,dn££i aaneai urrtLQu Ufr®^rf) @) Qumflic sSm^LD 
QujbjD lunsmevuSsv qparipmL-iu eB^uJxu Qu^mrrs^smi.aj 
$®suui asnetrg gsnsouSeo (gif prrenGprrjsiu) gtaJtretiuGunLDrrs; 
ssnfec QflgsSliueaeu 205 

(St- m) 

Gunfr. 'Q&(jf)s8sn m!<g)Ln' — ermugji lunsvmaig) ^eni—. 

jtjjtso 

318 Quirsirgusosq aiirffainriDira) iSliruxir s&emQeesrnit 

OnttifSr[fn <ui:<ns,QaJ6iT6ifli!i QurryjuiSlsb rtsat 
a6srgui_66ST a.cnq'sa.gisfl) affl^luSla) a3«ib 

u6JrguiDav Cij , ffiT@ipn , u) ibirs inirau 

u«Di_rfl^pjs CffisuiranT sibuiuiuadr #g-, 
iflrorg)]{B«fl Caia)Qffiir©^gi GlajcbaiirQiunrar 

QsiJ6s(ijD@o<Jr i36Jr«TsuCij/ ^(,iy. ' aacffA. 1 

sTfiirgyii (LpssrGtmnfr Lb. ji3 struts}., 'Glumm srsirepu) Q^/rcticO/Tsi) 

(Qua- stop) 

G^fiUoui'.n-j.^g)*) eurr(LDU) g)^^)j«ir, ^0i-crrsi), ulrrLO«sr, 
LQfDsv.rQUJ Q$&trYm<sit ^jss)m eu^Lh Qunfr in Qjsrrtjilemsc Gld/d 
QdUTeairi— ^(StrjfrshsnrreC a_szfjri_rrs3r ^s^iudjsms, Gleusnerfl 
LDSBuvuSii) eurrqgLD ffieti^iu^LDrrssfli—^^] sT^l^^sn/xaa, ,5/1} 
QiJOLOiTeir c6ti $@Q$fbji$& &-3fcic$$f\sSl.jn){£) ^>trpi(Lpxu 

(H5«J)i_l£J ULULD SiiTGljLb J JgJ/B.s spuuprt Tfistfisfi ' <3HSt Geuitoeom 

QarrSinrQi Gi.irriflLLQ, Qeueisu.rturrai' sT3kfr}jQti;rr®<£gi sfilsmL-grr, 
,jjsy«jrr3/D Qisai ir}i Gu ,r ifl lLQ Qguo'vj) (LpQzu Qu 3 LD/Tsp.sgju 

[<£{. «Tj 

jjesLJiJD, tiisiiTgjju) - $stfls3»LD. Gunnffryn simssig - 'Gunnsr 
ijnnea ssmi—asjsr eurrsmg' srsar (LpsJrjDs^r B-tyi jia uiustulo 

Q*— 26 306 Q*iEi(5J5$iT tSpufcpfr £>pxl(5> 

319 fiuijifisrafi iuird)«»i_6^ air&aor roinliy., 
«g><u@ifl lu^jflgtyiuir aS)ili_u> Cuiril©, 
uffS»ffi9jD unraajs^frd) Glair© iu«na Cfffrpgju, 

U(5i?60 iDcnfluusooDajs Q^rriLiy-a) ^.tli^., 
i9ffffiuffQffib Quir«jr«nflrfrflji_* au3n)i sjraal, 
ifl«D6DuJrraff (Sffiriy-pa asisa) iBCg, 

QanrtfliqsDiJi \\$,$$%\fl «sy,ia.rr wetwA* I 

[Qurr. any] 

wrraga ajbaenrreo (Lpmeuesxsneij ( JlanQrass)^) ^smiAggj, $sc 

$esxsoujn& ^/tp@ff)# Q&tuiLiu ull smseSeo, ae$luJUiu§lu3eo 
uweutf $Lpe5lic e3jbj$(3&<i§LD ^Q oj a Lbufr ^L-uun&mi 

Cfl. err) 


80 5/ 320 ffiSjSyairis jSaSrirgxnflGfffr uL.iy.«rrrg3B 

«Sj6Oiiiffiir0-« aareraHiTiny. ®aflaar rfaa, 
ans^TLDir ^lujQs=uiQunr|D ©Liuadr i£)ottott, 

airifjiiKwfliBt wrflaaafilnra Glaiii<g[b warm 
@Aj5(^|)i»i_ttitrij <9|60rii*rfljsg £arsd) iBCs. 

gliuR)(ip(i5ffi6ir SiensmainaQar! 4*pM mnsso. esn&sti (Lpgebliuemea 30T 


( Qurr. enp) 

&i£§itTes)smLi Gurreoeifix, r^iuememu Quits^ojld, sjsrflsi?* 
gl&srjn UL-t—rrsmi—3,ffiT g\Lp(&> Qeiuiusym, ^Lp&iuj ^nwrrmisi^LD' 
QgrTib&Gti8.«3n)Li! ^s^^iueijU). jj(OH4r«iTffia6tfai ^ismissSi&u 
UL-(5lsrrar asm em rr is^g, en sjeifls^jsiyii, ^ifsnsm Qurrjb 
gji_i5J«CTT ^srflQ?uJiUiiiytJD, JjfT<U ^LpjiSVLDjSib LCUTSssfla&g 
&neorre& <sSsna(g)9ieiT Qurr^fjjJM.^jAaffl/ii $jaiajrT<DrT<svr 
(Ij>zs)n)u9s6 stsom&tfl&giuULLi— smrsSI so. (Lptyau QurgmrrgXifl 
@;£ ^esismiurra oj/5^6ijt«Got.' aM^a) ^t^. ^(^sneSnaenrra! 

321 ffi(5^«r«5T^ (Sair&gji^aa, Siosrr Ciditjs^, 

ffi6usror«ni_QuJn'«i51 aptiia,i£l® I'aigp isirsib 
GJ(5^l65rsBTii> sraairoDsiT (j^T rfsmewr 

iDolip*ij , io«OTr ucosir^ gsSlosir ^rruu, 

(giy-QuoiKgQffiii ©reairaCOT! ^icir aarffd). 4 

(Quit, enrr) 

uariLi—rr' erssrgu 3h.gj6U&sr Gurrsc& &&6ti$33jtxirTe3T $)&!)&&; 
djtYjEffiasiwjd. (tpyf«m®j&, (§(rf)Utj m 'n 'Situ (zptgau Quq^Loa 
@jetstt—tu ^0su(^.ffiS!fjOT /jrr sirCJ^rr £(/ (i ajL^luiLQiSn^ui-uGlu^mLC 308 

C*- en) QfiiiQJBpfr ulaujspg $j7"d.® m gifQisia - epsSae,; &rriDemi_stit£i - GgeuGsvrr&LD; *%ifruu ^Lfj 

«U,Tff)«<». 

322 ffra{5CTnb@rii (giDibqgmg anruib, urirfl/ffr, 

ffsiiaiiraj «t.iliy.ojiliy-«) ^6OT6nfl6b Quiir<inrr(gl 
srasiAgj G>«ir«Baiufr«rir rSlflBjgregi y,ff« 

aflirgrais^a airfra(§LpcDirfr aisreg) lditl. 
®i6g|gi^«) i£i_6mrfra6ir yuuis ^irsbsfilil 

Qi_n51i5g)«>«ajT6b tL^ffiQairdgiignb ld60(5u> ajirrflff 
^ragiiflJOjp CuirsbGluir^liuffi anfljj^ «£trff 

Q&0U(9jl5£5 LDSJTCTT6U(J|J'.' ^, lfi.fr £§a&Bb K 

(Qurr. «ojr) 

L/sJrsaffT, eeusuag] jgVjrfjOT,®* gUirsjw.g.ga: (Lpj,rsg! fflcu Ousjbr 
«sjr a.t_so)«») L4,e<yuj, s_iu<js0 iMsmio sSaSissit, Qlo^w 
GurrsyCo «t$£i*aj 2_ssi<_(u 5)„u Quswaar c6/h<s«t Lowsrii 
•n«i@d> afdwiuq. ^Lo/ii, s^asssmu QuamjD ^Lpgluj 
Gl^_fDjTj!sri!ij &.sm-tu £)su Quern am Q u eb ess wiu near uuumes- 

esa&eti ^Hf. ^{(jyjensSrraenns,. 

(<&■ or) 

asnuijo - aecar.aieerTpgi; eutLiqec - &evnmti±; ajs^ix - 
euneemesr; G^rressaturr - Quem&en; Orapgtl- ib & u,stsiu,. 

323 QusMrsar Quir«»rsrfl«jr J&G$<g Qfftiisma «tis$u 

iS)iru60(Lpi_esr Qeiruanoiu «m(ipiii sh.jDu 
usnfrqi_(s«sr ^ujiraojera smiaar iS^Ijd 

ufftaglatiii anrafliufraar oji_iBQffiiril(®) ^l. l 


esaeeo QfigeSliuessti] 

Cl«ir«w6«)jD(ipiy.ff fftD)i_ULitru><vr sirnraiararfutgu) 

Qairjbpisaj elpfreSar/ «3J,itfr saiffa) 6 

.Qurr. essij) 

Quaew LomtAam ^su^^^^tlssL-Li u^euCi Quemffien 
$Lb ^ipa'uj ffm<a*srf)a) ^nimffiff G&aumqpiL tx>iEi3,err(LpLD 
Q&rr&sSl «u,Ttp^^y««s3isn'<ai 3h.jr)s^LD, @ami(3ujw«6/r QsmqSfj&g 
eufj"(T««rflsisr §j-iuntf,& .•■pujikfrsssen 3,Sn.tf)\ SM&tr) &u3gu&sts3nu 
tSuf-ggl ^s3)d<K.3syii>, stops esiTuuQ Slew rr> sh^^GiunQ 3h.uf.iu 
S)j7fi«(yiL, ihrrstTQfLD er&son & tglenf&etfleyiJD epeSaaeyLD , 
GarrsassHD ttsi'risifji jss)/_ii5m) grrrEJ-sl'iJ j§)»mff)a;6p«nL_uj ^)q5 
eiiUL*onen ld noeu rr (xst) eusmnki(9)&iJ5i jb QeiijbjfystnuJiLjsmL-tiJ gen 
GSrxn&Gsnl smeei ^Uf. ^(neheSne-enrrs;. 

fJ» «»^ 

324 u>rrjBCU($u> ui60jd(Sujit(5U) ^j,^ «h.p 

6uawri_iB16jpirfr Glenaifijpirtb malipiBgi 6uir^gffi 
9«juil ©aifrg>(5uir«) qa^isaj CuirjbjD 

Lanajaili^ luasir^rfr srsa iflaa 
^t^lu(g5ff 6uir^^1iu^«Sl6Dr Qarrnflaeir 6Tiii(gib 

«9)$lfri5«jQLi(5i£! ai_Gls0irei5l(SLiiTd) (ipjpiiial ^Iruu* 
^jBiB^lff fftE>i_LiuijiosBr rfl^jisu ijitoti 

Clffiu@i5a idcttsuisuGij! ^y,is.fr smse6. 7 

Qu(ff< p pen &«!)&& QeiuSiaarD (LpsvrleutT3,ie{f>ii>, Q6U&,ld 6umso 

Qffu S3) LOiL/fTsur $i&ipnef 61/(7 jfi^bi'i^^saeijLD, ^(^ljjsld L/«y5 
«j.n3;C3«u/TfT /-/<ayp um— siyu), «il uf.mSi9>n ijn Gluqjjssusigien 8tk0 
«T#i?(fl««!n<a QffUJu ffl/tb, uiponLDUJnsjsr utgrj&eiin; g^imihgistiloa 
<$eSl gt—QvcrreS Qua so iTih<g,Lc> uijeSI s^si6)««6i/ii, @nfln-^ 310 Q&mi<3)JBgn dlpuj£$$ GjigiL® Qibs, L&ehettsufraGen! asn&ec ^,tf ^tysnisSn aen n &'. 

UL-Qieurr — u&yputrQGeiinfr; 8>\Liq.uJ&,&,n<(jn — Qu0ca)U) 
<B«!D«ff sxQ^^esig 3,9$ stjfilefiluGunfr; u^ffeurr^^HULO — Gs,nes> 
<s(5«S, ^y«s)«ff««(5«i5), r5ais>Liaa(j]jGfil, «®^a*0«i5), L£li—jbg)i& 
«(5ii2 sTsarsgj/Lb goeuemsi ^)sa)#««(5«i5)«sff; (enrtiiuunL-Gu- 
lBi— pigiai &'JT)gR) Q^fTssfl — ff^^gii. (gsustfl srasrssjiLb euz—Q^rro) 

325 U(i£j§l<bQu>[ri£lj5 gifilQipiTL-[_« 0n.$$ar (iporanirar 
uairaiorojar ffQpa$j£l<b uifloiiriii ifilij. 

STQgUgjlUITL. ©flD^aaiBOTlb SORDID iuir« 

@CT)ffrfl(rffrfliai air$6OT$6t)$ @l.® re it (651b 
6ii(ij<£ld)^ifl (ig«nn°^aL-G , u> Qu(56J)u> Qesir«ran_ 
ai«vsr6S>u)iL|«ir6ir resuffifiir ioottot ijir«T 

S_6BipU)(lgLlUir OTlflaJ(rif-«5)lU^ 3j\l£ljf,G$, (SJITOTU) 

[W&Iuj spiLi—iis^sSifr , (tp.ffl.gjrrsuj;??^ G&rTipu>ibrejrsi)istni—UJ 
^jess€uu3sc 'FT-tLisf. &T(i£Li$)' «Tsir|pt2 ^smsy R-esirruusjbarra, 
gjirGui (yaw eu 15 gj ^(i ^ssJA'aSsrofiff iS(rf)/5ji/ @nJ&)->'u&rT ^sstld 

@ti)£r)LDjr)fr) utTLsmeda, jshLQu Glu(iT)SS)ij)Qujr}jT), ensnenec 
t&m<ss)in Q&nsm i— LDekssreun <Ks»rn"«sy<i, ubrrsmmriLjib, ub(Lpes>e>j 

S-iufr^s (sj/TSflni Qu]T)jU6utT3;<siTrTaei]LD SLerrar Qffih^rsg, 
LD^ggi; esstip - Lorrsir; LO(Lp - LD(Lpeurrtq$ix; urresufl - s»«; "326 ,9|<g!)Qa (■£$£! u>rej£l<r$«B$ s-otctiit $ira>qr 

j5(gjffGlu>«weF Aaicniy.M»Liu u«rafQffi£j uJirmirjS 

Qoj(55ffii)«5|jDff #rre£i<t(fljB§] ifi&ipregi QJirQgii) 
o3ijQff(u@iis £ir$lu<T(r/ ^i&nr asaaA. 311 [QutT .S3)£T ] 

erememngsufT, 8i«sn-g>g,jb&ft<u GP^^u <3ujbe<»p& pension jD 

j£il&(§u Li&e&i—us simQi sremeisS ,5/«o)6U«s!n«ffu Gun jh<Qn$toifr 
pic e-fflTSTTJ Q^(5«Sl6jr/Tsa SsuG)LJ(5U)rrs3r a-ssijpttyiJD G«/T(tS«s)«u 
«j60ii eurrnrrgeufr, emi^sssissr Q^tueuem^iLiLO Qurrtu 3^guevns>^ 

^)(5«utf 05)UJ LDGsr&f&lec sTemGMrrgeufr ^ffitu g)6U(T««!nfiff« 

Slcarnj GSjQemi(& ) J53 > & ^smsoeutTS.Gm! ssnffec ^j,q. J>/0«Tr 

uessfl- u&sBflgiv, (LpgesflssiGtig, Gi^rry^jb G)uuJn'; i g0<K@ -G)<?(5«@i 
«0«ULb; Gi6U(^fftcti - Q&rru}-UJ (Surrfr. gpfigi g)s3)i_<B@«3)ff)^j/ 

327 ^|ifl6naiiuiraOT ufr$rai_ «tai»«ir ^j,i_ 

^ooHQairsirqsfil 6iuirfrasO«ir«3sOirib utflipiBgi uirir««Li 
uiflquCOT «6iiifluSl(5 uirgiib rfffu 

ucoacuQirtDirix) su<niriu rflresoib uirrfl^^iriTLiu 
fiuiflflDffiotoirff Qffii«i_uu id it 68) so y,«OTi_ 

6Bi6iiujQiDS0rrii ifflaiDffljrasgjib su«tr«iDuiii]OTflr 

Qairiy.sfl(5gi uwu^^aiCa-' jy,i«-iT sarffsb. JO 312 

[Qurr.etnp] Q&mi(9)!B$it i3rru0g& glrriL® Qusssr&err ucrs^irtlif il/lo ^l_«/lo, ^igmmu LfeBuSlei 
a-&ren6i]fr&6fr ir&iCpjsetf 3,nsm^ic, ^lekLji—Getsr ^i^qjr)(ipuia<eu!P, 
sS&syui, uss>3>6un 61)15^1 enessTtiiSl /tjsulo L/rr/7"frili_«yiii ^ujairaar 
au uuumemeo ^sirafl/j^suna^ti, s-ec&iso fgigpppg evenCD 
p-sn en «j/t a (shjlo gj^njTdi/flsSr <$(7jjs3)«5b; «niu jflpixuu QujbjDGuir 
^(srjti a_iunj5g G&n Lpi&Q&n is}.iun Siuj tsSiq^emgu QujbjseuiT&tgnjLb 

[4H.en] 

328 uui_ir6B)u ^anffre^tru, ixiiririSla) j§IiLl_ 

ugi a a to Quit got ffij-uuerfljif^ ^irq'ib ,*ll_ , 
@l-[_it£6$ OTsaOffiffiw airjSeb^u, 

«rjP&rf*lb GlffttlffiL-UU LDIT6B60 ^L-ff, 

auiy-aswTU «iriD«nTuy, id it no so ^j,i_g, 

Q$ir(i>>$ttiSt<i>{p yi_flrar<5$|«r liljjj&aar «${,!_ 

Qjfbcoiraxir Q«jcttji)6ijCij7 ^ie.ir ^aiaa). 
fQurr.sm/jJ 

iHfT/TLSifc JHmaft£$}&m u$&&ld, erjuuerfl, (LpggjLimsiSHX 
QpgeSliLietsr ^t_ei/(i, «/T^)si) a^arr SeUK* ^j#,,gW,9s agliasBr 
£ien&tuei]iA, ^tLpgliu Q&im&i^uu inner, so ^L-si/lo, ^sdsuuSsu 
*tl^.GujfT(5) §)«3)6aar/5,5 <f/TLcs«jruy ^l-si/lc, ^vrflen^iurra; 
«S/«55/?/5^/4rrarr *%urj em ih&efiim rffipsc ^ssi^iueyui, tncuaru) 
fiesifBjsg, unsofr&e;T ucruiStL/efrsfT ssnasclJo, eueeecneisr .TsJTijyLb 
Glarrtf UJcusDisur Qsusir/D si?/j-ib iL6inL_(L/6ij/T«<36Tr/ ^ <jj.il/ (5 err 

erruueifl - mnniSlsi ^essRujLC Qurreisr ^urremix; #rriAemLi 
li— <3emsuu.57su ^sssfltqu) ^u pem in; l^L-Sbstlc - llsx^ mr/i - 
«^L//7«MTLb; lolL® - LDsmui, Ggeisr. 11 


ssageo (ijigeSiLiesia} 
329 «uirwio«off (if if $$or« uirffii) y wbtl. 

{9*GB51$P uili_(jj?ib»u ly-niib^OT giskosia, 
ffiir*(ip^§l iB6wffg«i« «@as«w Cair® 

arr$60«wfli5 paj&ioijBjSlOT §flfla«ir iBottot 
oirrasusBrsflCTBT C«wr!rfr«6irrfl«»tD iBC-iy-K jSQ-nwrfl 

iDiiialffSliLire jsibgaiGff.' ^J,uirr assad) 313 12 [Glurr.smrr] 

g]f5^!p67r (y-^sfliL/GseiJ.t^siflOTT^Isisi^CTiHfLffLLS! ^p&ynGStfta® 
Lonmi&eMJw ^«iovJ.«tfQ/»uJ« Q*r&@/5* eSnfraGeiT! ukssk LctBi>& 
LosWTSffwsff «sr«9^iS* %$#«»*« a.-sil_il/ {Suswafflrn sb, <3/£P@ 
Q^tLjiuu/Jilf— a9pi5Mi^« &GS$$&<fcm «srfls^©Lb Qi-/n-«w 
CJLoir^ja^irajLb, ^,63)svii5«vi «5/«wjfl/5^«T«r Q^^jiJIuljlLl-lo 
StL-UL ^t > Siiu<ss)eu3,(^ii> Qis(fyk§!ii$efi)<s30eiiLC!,L},ri9,n&uin<sm (LpJ£§i 
uxTstnec, arr^ec Steffi p §;er sit g]© ®(w/7^glsw« «®««ot 
^ffiujsaxu §)«fle)?ff«ju £fflr*«v) ^tf ^ ($ sir efi it a or rr&! 

[•& «f J 

«9/«r«LJfT/TL0 - Jn./B^in); sii OTfl«3ij5«J/T - Quemff,<sn; ^l(5^^«u- 

£j}«3)«3W, ^<K«fr6V 6ULP,S(^. 

330 BirfiSlsOaiair cnuni^iruilL. iDirsvrni aFj}^ 

iBOJ^tr reiriuaffrrl ^,lg.it .r>?jadi} 
utr«flacffffi(g,u) qsoCainttsdr ifliy.asir £pu 

u[flaafla@ib uffn^^luCf! Jg, U2 -"' s 21 '^ 1 ! 
£irej,LCuS6b iSCj^gjug o-uq iLisfciua 

atrifl^i<E«iBir lUirOTraiffQ-.' ^ta-iir i5saffd)i 
ab.«i^ipu<»Liir ^lepsjriljiiiiS^ii «9|«nipa@ii> CairiiSli 

Qcrriy.«ffl(i5gil uaouji^ftiCq-! «5Lis.iir asnafi). 1J [Qurr.ss)j] 

Q-gnmesr Qsrrec LDrTjnrr$ urresuri-evfr G^efil tsiQrrsnuSjIa® 
ejjhuiLi— jjsuL0fr«r^«3i^* »rr a,& /5«J eSppntuarraGsn! sweet .314 Q. *w<SI5$rr LSpuppp ^>£Til(Jl g(niU>iTgi/ util&aen euLfiii^ih djsarss)LO a-«3)(_uj6w/Ta(Ssir/ 
2sn#&> ^i^aj^ena,! rst-mwrrQl^sbrjD uuiSlmec amsmums 
,a.rau_«u m&&p i o&&m$p$ e £ siememtunsi fimtDwna&en'- 
ssttff<k ^uj.iu^sng;! anevw ^smuaeo, LLrrsmsv sreargyii (Lpesrgj 

utli_ ummLD — &$ji0 innesrCb; l£Iu}_ — euiritsaiu}; 
urrrr$glufr — ^rr&rr; eSl^gj — QenprSiff Slmesrib. 

331 «ira)ar(ipn5l ui_sr(igj£l $a>so «fflili_ 

airaonrreaj aJitn-aGar.' ^islv sstufsb; 
©«0(ib)tc(ij ujirsirQarrnT ^sir ct)lbb$it ctctt£)j 
Qffirdigtiuire^ nirusCij-! ,$|,t£.ir senssa f 

^a,so««Mii_ CTriribLurrir<S|ib iSIs»««diuli Cu(T60 

fGlu)T.«3)r7j 

5)eu2tj(5U).T6s/?OT $@&0tiir pfofr st*x try LfB^j* Queuu® 

©#3«tft&# t*frS&.Mmjt GtrrrkrS! eusmrkglff figures,? 
Qetuuajrr&Gm! g^fr *%*}&„ so eff.^gwgg ^msjgliu 

®€uQu®u>rrg,jLD e-WfiG^sS^ua Quow ■ufewfr #«M»»r .W/rSiu g)eutl*ii eEpnaeftm «_aM-*«nar g)<uu>«w atufrfigi 
fiscffA (LppsSluJesieu 315 .a_ti5les)rj ^Iguua Q#ir$£&tr& simp a/ssL/Firem «ufj6UfTflj/ [&.en] 

332 auSlsnsoQoJir© Cm^QSaDaiff (gjjp CajQuJiiia 

«rroja)0«tr6TOri_ airsueoCij-/ ^tfi_ir sm9&; 

^ajQsuTirOren- masr ^iiflCiuir(@) ^t«*u> Suits* 15 ](alurr .anrj] 

JtXt- }$mtfrmmm Jt&tLfi-Ar ^^uueun &&ld, «0«w«B«r 

tt.(i i^nMnfiti^fr® 4tt*&&0"*** ^iq-WQeneapnal 
333 ^©icirgaii), j9(5Q]U)<!uit«) oiirtfl! ojit^-' 316 Gie&HQpgrr i3rru(5$$ S}rnL® 

idcttottGIf gyib Qffiiigjragjir nirrLfl! 6urr($l! 
^(jiDSRjpiqtb, Clffiiiffiffiifgiiib aiiri£l! <aiiri£i: 

^)suix6ij(TS6iT u>«D6«rsiSliqi_6Jr ajrri£l.' ajirifl! 

[jHurr.anj] 

(SurrecsyiA, icusiiLn^^jib $rrj$Q sxtikqii Gum-^LD, Qiisf&tjegiLt 
gl]!S&>irrtT<mf!(LiLD Gurr^ si/ii H_ti LOj3)53rsi5?uj(5L_sar ttJ/TtfJSif/Tfras.' 
«-sufe)«o a^srrsrr tfTa)3<a)/T(/5ii: eun Cpeiinn s.snnal Gau^/E/afgji 

,©(5 — ©(^rjo^OT, (2)«u«@'(9; $l$£&asr — tcsirtD^OTT f^)(5 
uareolsfr LD&sr^^leSl^^^i G $rr sir j$ili sunk] u(tf, &n.3,«sr — 

5. ^jsc rnsSI 

334 J9«0ir«SI«9|ttJ «i!Tgi«)sib rernliy., «si«B)^u mr«« 

reirirawraBswa « L il^.,«g)|ir 6iiira)«ifil«iDOTffi6ir sfliliy.* 
tfsoQujif© ifisiriD®6irQffiii tflffjuoDirrSIsm uir^ff 

©sOirefiujuS) i_n-ffi(rsmQff iqiitsaSlsBaj ^arji/iJ 

C«irsoQiBir(5iib suregreaj rf^G^guib ibotcttit 

©jOiisfiisiTiua C«uiu(56iraa.ir ^a)Qffiinqib ^|tbiDir.' fsOtrefl] 

fTuSgiiLL Que* euip&tg ^eQeiutqafleo ^aruuLLQenerrgi- eaa&ec (LpgdHujemsu 317 


B-lUtT [Qun.esip] 

8_eo£l<n)mu iS.vnGs&isvrTso uem-ui3$gi, §l@u>rreoiT9l 

jtimssrnGsV £.««« auta hs, srflssr sii/smOTSKnarruvii) GurraS) 
QjggMa fiesrgil <*{£»«£ qriteyiii ^jbea^iiurrSliu 

Giurrrr «ut^)u5!m) eu/B^ Q^.l.^fj^/ttgaULb &>jd!5§i eSlernium 
ufi\eimiutT3>! — eorreSI. 

$«£), (gfeuemma SwitArja -) £-«><5;3<sw,s»« J,rruurribn5'iujs.eisi^j 
mi—iu gfLpSlaj ^i(5«uif# j)sn/i> ua5?(5/Bg/ ^ipans,^, Ggnen $tu 
• meneS a ii ' stsstuuQll GEijGun@g, Ggeurr euySleuisG^rrfr @ecCa 
ffljnuumi—UJg gnGuJl j§emp^^ ^(^sir Qetusumurrsi! — eu/T6fl. 

I«5/«rJ 

oj/j^sun-siw Gmsorr-iur gja-jff)^. /bs^si/ — ^s&stuld, Q&rr@eis>LD. 

335 (c^©fr^!([5^ gst<rfl«rrff«o e^mgui-OTSure^ 

#55ir^l3 oiT®ir(gre^^ 51 n» ^ «0 ^ tir fi; ct* ffiflasma. 
«(Tiririr^l(5 Di_fbp!rirSL!^l ffisnv(5i_trfr qaSIGuirrfjQiib 
^irircfr^ffi^ C^irsiririr.rfSaJ ffirfruiTir (2) «Tffffifl£fl)«. 

j6B£!nu$a& offrfliiu^l i5irili_irfr (3) srsffrflafflDa. 

*Tff,?(fl««5)« sresugi, (LpeiaGisi $jb(3,LD usmsiunvnn ^ii 
^«»6u«j(r ^liewuo eflil® s-«wG«r Glffiajsyti Qutrqggj eQySlu 
qi_ak g)o«« G6u«nr<3l^s>) =^,@">- u C i—Au Q ueufr 3, (sgsmmj 318 Q&ik<&,jjb$n iSjjufcgtgi §!$£-($ [Qurr.6Siff] 

1. Ggfr&etr ssafrpgi Q&ecgyu) |^££«|«MHlfA B-snsn 
(ip^enu G)L/(2jU3/T@ut_«n' Gpnmjtfiiueufi&'gnjLD, &ljDuqeis)t_ttj 
■g^furrQcgag s.if\as)LD £-<smi_tusiirr G^wn &uj Glffia(^js^^,esi^ 
«j>3;tt?st)S<$n'SOTn_ euxevmLD^^rTssm i—euii^Gen! *T&&ifl&ein3i 
(turra'j J)oadB.; 

2. «ff)uj efilu-Lb gmSiaj aqggfglmeisr s.ssliu £>suGkj<7R 

LDfT-fnfleST 6U[£lll9sC 6U /S^SUfTtSfSWjfi, ffi_«U«U) GiJ/T fbjglLb &1—UU 

&eu&LDiL)& <Frrn-qsin£_uj oftfe^uwroar Giffmi(g,^&,n &G&t! «T<#<F/fl,s 

^surji^ &,i—uu Lonemso «5. sTrofl/jij £\y}£tiu u>rrfrL]stni_uj sunn 
rsLDgmurr&luJ ■$n'U5/TLL£)ujiisaiLD,<j@/fluj ^rr^jfflrr^jjjdsg; e_(flswLD 

5. Quifluj anl.Lq.ujLo 
336 ^KjCstrtimJ© auSI«D6Diuiai eQrflifleb ,9|T6tr ^(SOTQOfBdgjj 

^lglfflT6B»ffi 6JI5ffiJ(gjl5ffilh, 

«9j dj sua Qa it© j5iia(gi5jsii), 
^nnircnrifliu Cl su sir 6ifl oj eat ix GluirriraJCT)^ @6B»i_«@q"suir 

^(rjsrairaisb 6jibjD(gi5^ib, 
^iBq-irgituiT Qai_«8iaj«wr Cojili_(gj Qeniaa(Sj8 

«9|£U(ipaQ6trir Ci_@(gi?~-i > 
<9|I5$5l61(sj arii^iorr jsarQiDgpiib 6U6t>g'i${£|«b 

<^,6iniT6io ic Clair© iSlsii n>(S)Ba.ib, 
JISBfOsrgiiiii airihsStfl fjtoSIQairamr Qu(Lgii> Quifliu 

„9|i_sDaj6wr Gff6»raitti_ [@] ^i^luiajirip ajnua>aai_6b 

^wjfiifil© LoSitJii9^qrL|ifl «9|«wiia#l«njD uS1«buu®ilu3 

g\int[mtfjb Cffiffrpfgisau) 1 

«ilq. iLiii eTevprreo '4*$ s^gn^m' ermgu Qurr^eh- 
Qu($eis)LD.9,<smai a8h.r$, «s)eniS&> Garreo GlarremQ (Lpebr Qeeceyisi ssnffa) (ipseSliUiineii 319- g^5eu<OTSOT# 'aiLip-iuaarnrar' eres gji a^Qieufr. £§)«&■ .piJo /5rri_«/Bf 
,yjj!jij /5sj)«<f«6S)«uiJ un g,5}fjiri\i&, LDtrjbfiDLJi-jLLQensnemixi £i$8>.) 

e8eun)s;&,i ^i $ &gj en efii so ■ah./rygso 'Qurfliu aL.ij.iuii>' eremeuLO, 
(g65)ff)«u(TcK, «(g/5j©uj ^jerreSl^v ^nj, ei/jj/ '^UsraTaL-i^iUib' ersme^w 
8h,(T)ULjQLCi QeiBifSjijjgrT es)3iu5'sii &.eireiT r-lLl^uSIbsi f@/5^^^1sarj 
Qu063iU'«3iuJ efiienrk&, e^e^tjuugj Quifliu aiLuLVjCn (STsirspu) £§)u 

^/(gsrr uJ'@^sS &,uSles\sc ujsdso @65)jD«u<swrrS!uj ^IffljQ/JTjLon-sar 
G$tTjb igi6&ga,(ii)afluj ^cyauQuqijiLn gysmt- uj ^titJujfT«3)<s««fls») 
g>irmi(&)6ii§]Lci, £-innQ3jsSl Lrimu. LDtdypiijjFj] fi_su*ij) furracLDrr ffj/ 

Loet>)&y,9>63)<ar& a/reuse GlyiL/sujj/ti, Gssu/raaflsir gtiturriA ^/k/@ 
uyrrgii ^eqssm nmemsn g\i£l&,&, ^jginp&u Glu(5U3rrgyt_«3j" jyeaitfirar 

£4t_«aT (eSpeuntg) Gs,ean) rflesijDgtLD, .gjSinsc&ean&Hu «3M5<acmsir 
sifSu GuQiy rreSliLji—^sr eSenfii^LD Qurfliu d,iss>so^ ftnefila 
ai—jsajglLt, eueSlsmJ} a_69)t_uj ^sqewrn aaflsir GeemrrSjIuGjlaeti 
eun j£j5&> @jeci5im& &l-g6I&> ^HJE>!5&)] G-rrgihtrtfL <3ig,Gsi lE§i 
Q&esijDgfiLD, &tjp£*HtJ usG&jjj&itri-iifluSlebi lS ^ Qr5(n,iEig\& Q^esrgn 
SlesipuSec ajm^iu Ggeufr O&tUt giiufr r§fB@u)/T73/ ^gUgeo 

[■£! etrJ 

^tgl&fr — LS«irL3fl3^^6>jn', ^ujtSiL/n-.-^i/ssirssiirjfliL/ — G)/50/5/« 
•Sujsuira; Q6U«irsrflu)s3isu — d5(/J5s3)«>uixi«3)S0; QurTsinxismsu — Glufrsor 
LDiULDtrstsr Gui-^LbiSmso; (3j£r«wr — sut^)uL_^^<s« GluiflGiurrrr. 

*mL$£,$s(>; ^/*]rar^ — Q/5(g/B)g), ^(gSlsu Qff6Jr^/. 

337 gt^SeiTiriu@u> suwriDwrff ^Q-<sr<mai ernSSioeb 
@$<l!t j8s»iiiiQffia'6ir(gi5ffiib, 
g)asi)6ii6Jr 9L.6irn»Q^iflre[ffij] ^iwaP^mfr 6j(bjDQj«nr 320 Q&iii(§pg,n i3nur5$$ $rTL-@ 

gJ6W«Tir«DU> LIlflglQ-ITS aaftlgj^li rcaiflflDor 

@6»nniJer«6JT ojffij-fiutr (gRnojajao^gs ^su«riH>^[©] 

CT«JIl5lKnS)6«T JDtT@©S5£U> ( 

@rrorefliiJsiB'ar Q«ii5a«forGli_:rrr srrfl^asJTQp surcifilijaJiT 
JglwrguuSlaDgr aSilQigB^ib, 

6TSOTT«Bjfl60a»ir 6UITL-(Sl©l5gi[XI, 

JgltuararuSsoir Qpntutg, ©re^ib, 
@nfl«5|ii[rffi 6rfl«B6oQiu6wrrff ^feir L|6i5la>Glarriy.siDiu 

«p«3)(_iu &«nue,@& SlffGsrgu, -%-.i,nuj&®& $!&!%& JSlajAS 
6UJ5S epGiflwuJLDn-Gsr ^ffssr^S-Jt xjw/jjj @(§g.ij|i!), usjn««j 
ffsrnQtu Si&^nugdLDs® H-.easn&> a(§£m£ &$$£) Glair ■ussr®, 
Qurrfi QuiibQj-'TsisrQ &sij%toirnr*s8>&t <$i{£l&$gi&, ^eurr &m 
rr>9>y &,«v% ®M-&§I& gff&rrrM&teJdjjtii), ^rjerflm warn- eue^newr 
@ff3i6ijai Qarrskgu ^^00^ &n.$g,ni%. <jj#jiu>, ^,ri^>jFI : JJ6ins3ru up 

^tflg^giuj, QutfliSf. Sarreus: Si&Gtin)] ^(^LoQ^rrusk Qpgsfiluj 
^ttL£&#ir*-:!-^fflourr)ir)Sijng,6inisrTiLiiJci ui s^iGmrrum, £)/&<£(//) sear 
(y)^sfluj6u/T*s37srTU./ai Gl*/r«Srjj/ ^s^g ^}saMWiritSA«w«B btott 
a-iufr!5§}$Gv. ptyLb.^a&GmJi) Gurrfrp Qg-Ttfisa y^eossievGliuebr £n 

(=9/- «0 

@(56tt - ttjjgjffswOT; C>ixso£g}y9 ^^e^TLO- sasMreajfla) © T)i5gl 
£g)/D's;£) 6vi/5^ ^lujujo'ssiti. ^)aai«i/«iir us^aeusbr . Gleu paem®- 
up Qpgu&li—ffQ&iugi. Qetijs(Qevifl^) (Lpgltgj; «7 iflqfisi^sr-^iJi^siifl GlUlfllU 3iL.Uj.UJLD 321 


338 Qurr(5(2srnrm](3j ffissjri-iSipu qsCipinua u>5i(§«Du> 

Quirwrgyaiair u^smjp* (jpau>«&r£ onrajQuuir 

CunrbiDa_p('«M^ 6jji)j)@iB^u), 
Quiroiolsr u>gua6air«Dso Gurraal^aior loflDarsuaiai 

Quirfbalarrosrr QujbfD@i5$ib, 
Quir^affldiffiB gjir«mu>iriii anfluSlgu* air«(3ji_u> 

qB@afflpd) Glairdtn_(S)iBg)ib, 
QuirajiSaal iuir(Slu>ir airaflaoagi j&irsinb 

Qurr(5ffiQ««ira aa>6rrQffiij(§reffiii>, 
QuirjDUircju) C«ua.alifl a_rbjDffib uir^afflflDOT 

Cuiraal ! 9|(ip(gl) fn»^@is^ui, 
Cluiriuggir 60iuiJjQujDir «9|iu«> ctt§(5 <ipaflaj«ir 

Quir(5ili_ird) (y»nfIi»^@iB^ib, 
Quiriy.«.s5ld> aidilQairsiraid) 60fra><nQaJ6tr[jpi] 

<Suirrbpa-u9fr j}i5#(Sji5ffi.u>. £ 

(Glurr . «u)jj) 

Qurr(rr)efT$ss)!r)!5& ^jesfliv giUtfltsk q$Lf &.nj(^u>uaf. u)ggy<s;so,g 

(yDcK-Q/j^gut-siir a.^)ffly Glarressri—ji/U), ^uJUiOTuag s^saisu 

Siaflsmiu Lfitlt_^/ii>, G&rrpn® Qeefogy 9J5$rresr lAnib&edil 
QurbpgiLD, ist—SvruGurnflsti arreifluSeix emauSleo ^)®/5^ grrenjii 

srm^iiiM dF(ip@«@ ^/^«ir §,eBsmeisres)UJ i$3i§l tsnenG^rr gjiiji 

(SarruSleo ^emLCiuu Quiring LSnuiemssr {LpgsmL- (tpssfleu^a; 

^a/dr LD«a)ffliTei3 CSeiiasari^ «G)an'eaTirL dgrrsu «3<6iigj;*.gi cidfitu 

G),?— 27 322 Q&mi(§j5$fr LSttjupgg $rrtL® (ip* — @rr/E/gj; (y>* (tpatosar — @i7/e/@ (Lpaw Q&nemi— 

339 Q^(j5Gfcirirmi@ ^sxcpJicrr airaflrgtoso GlairsravuiripiB^ 
<2$G(riri_ 6i51uu(gi5^ii), 
Q^iftsuQjm CjsiuibOTflftrr flmflsoOoiOTrgi ^ltop $ijJ5 
<S$iLJ$j£li_iT(gji) ^enrori-gjrepii), 

&$$$& £irOTQfflil@I5£li>, 

Q^iuqiuxbjd CaJirgiujg ffiria^ii GlffiSliuir$ 

jgiurrajiriii #ffQffiu@i5^U), 
Qffi6trerM>LDj5(]5 QaissiranffSjpir uaauxtsfl L|a>6iiTatoira 

#l^i_irClLDiLi #la»$QsiLi(g>re$ib, 
QfSjfil^lTTff flftsofliQiuir© ^a>«gr«9|(jff tfluuaJtBXj-ff 

Clffi6trany-«)(ra auebjsjQjLi) s.60dQd)<t>aa (Sairarirgiiii 
GlffiucSv Offiii@i5^<Su). I 

(GlLifT emrj) 

Qeussrgll ^/^/srrL-t-fiJfT §$mjDLjGlu(T(rf ) &T s,rfu Qujbrpj ^,emt- 
ds/ii, *LiiJfT*aiT evLfiutLQi^ gnihi&en r§*-m<sisrg,ai6iijj)6mjDU Quid 
^tenaiibjD 9>eurrsoiuiti3ie!S)SiT ^{sidld^^^jlci, ^ikanAr ^eoeaiEi 

eurrrracg QeusmQieum Q&rrQiggj (<3iiLt—iLrr&fi$l Qujd) a-&ey 
ftjji/iJ), Geu^^Jila) QfftTeCecuuQiS\e!srjr) u<grj&rrL-&[TUi QgniSl/t 
&,s$isi)& Q&uJUJn 3,eun aemen g> gemuj-uugiw, SjityQeusmesifigi, 

ftjijesigu-ii— «w gew&neisr »ui£iutT}ueisfr3iss)efT& &euaiS}iu$<k Q&fru 
jjai/iJD, QgGiflifjgj ^\es>icaemai e_sa)L_uj <Kt_sDrrs>) @y;/j/j/-li_ 


£)«r«r«iLifUJd> 52* g].ua/fiu£)a), «nffi«CS«n-«jr(T ffrsBruugltb QtFmK&psfraiaifii) 
tumor, Qeupjflujb si?tT(jpu> ***-* fer fr & jMfe* -^i®" 1 - 

«U/TttJfT@lJD. 

g)uG)/jrf)(U ail-Uf.iLi£$i«o ^itjuulLl- euijoia ga&,«n <ipm§ts 
um g)i_(EJ«a«fls» «5)(fl«J(T5i« 8» jpu utLQiensnesr. 

t*M ml 

G)^(5«r — ■£)$&], Q^stilei]; $g»jd — auuuQurr^sh; 
Q^prSl-^ieisres)em; Q^essres>LD — Qgetfleij; Sl&i^rr — ^j$aijbjg 

3.enenwmrT9>at)L£>, LSiDtstrr^^isisrugu^^liLim eurrj^^^ 'au&surrsar* 
ss)uj« a^gjiSijD^i- ^1^^ «(5<K«u5n' < s« &n.jr)uuiLi— Qffuj_gl««r 

siS/flajfTcaai a^jDUUL-QeneaesT. 

340 GJfgjffa&LD ^iraafl (rir6irarQu)giiii ejif1u9(ni_ 

GtKoaQujD^ gir«ni7a6iri9ff)]affl 
icewruuib ailiy-icji) p^l6>51(j5re£gi] CTcnir^la<ElaT 

mctraranir <utn^^^ sud)60ir«ir 
Q«F(^Aa»60js ^ljDty)ib6uir6ir ^anunqni ««wruiDird» 

^laDsnuJsiro) Cuirgiiba-sutosw, J 

341 «£l^fffifilu coirairCI^ cvrffQv«ii(S6usir gKroawrajiir^ii) 

Gfil(iga@GDj9 js<uirafiir«9|a)6Dird) 

sfil«rarCTW6uiT afilujuuglj0(gib 
u(ST,a=6ii«!jr Cu)UJSiS!q5 giaQarrif. (ipsoTir^^dr 

U6tT6ifl($fiLiir <mauSl(S60 Qaj(bf6l«a>eDu uiraaSlsnewu 

uiflaiira <asu,9|ciflaaa, | .324 Qeia^fepn L$pu$fi$ jjpij'l® maaesr 342 Qair(gi£«DB Q«in'iy.« @^lg(S^iriy. ai[£luSI«b<Si5iT 
®LDifluSI(5 ©JiTflBfiQai^iij 
&.ojuifl luiruiSgus Qair(56uguu) n_u2ir^iig| 
©RD^ClffiurairiLJ L)6i51aixiy.aar 

i2/ililQttjiT(5 6U6iru(gtaa] 
6u>(S6Dj£) ^|aip(ipa6B6D QiirajaQ«ir(5«)j gpiiioiiflo'U) 
Gioiuairip Qair^oiguiba-uSlfr, I 343 t , «9j©ffirii)«) aregjiSldr aj«)60ir «jfli_jg^l(56uir 

«Sj@UttlQuirrf) jpCT)60iuir«)«wrG«iT6b 
«9|«jflu)iruj eSlq'^iairfib ©J«m«ffrr60 uiflCvcnor 

^l^lsoiij lUfiiiOTairaOeBirakf®) 
sT^ffirfgiJ «9|6u<irui(n6iTfifil Coiafcri—iScnr i_uiuri)(gii 

6Ti^lR}^ld)6iDOD ^rr wily, a (gib 
gl6J)«nriiSI«i)aib tflij-mafljs gjsoaiiQffiir^ u^arioGlpir®!]) 

ffjfl&uaib ,9|«>i_#6&(?f. 1 

fQurr.emrj] 

\ <su(Sfj3 : &; sTsm&siu $&,)L-gsi dilron ^n^iurr^ULq. 'eSptremix' 
ersir|pii> sjtflujieo ^sm^ssusa nJl.-jieS), gtS>0jJTem&6jf)fbaGLbe6 
LDrreiflen& gi&mDggi eimLptzgi Gantrim® *iL-@gjajem&&eifle)iiLC) 

eusi&ifTaa 61 est Uhvssflesi eSiJcsorr jrjrgemebtLjLCi eunsirrTjBrosmeoujLD 
WWL. Q&n /jptccarswsiir §,ss)u> Q^iuil/lo <3/«us3)sot« Q&rrai) au/tJD 

J GtLDglllLOeiisnrj'eBQajetiffh.t—rTgi, ^/«j«a)«ar Qajeiigpjgsv GI^je/ 

Qetus)l, Gpeufraefr i^tp/j^/ QunjbtgiLD uiQ^eusmsm «3)«rrtf. 

(u^^nsSrjeisr, njrrrjTriuemeisr, &&§i ^^esfliueisr , &JD J$£],!T ehr 
QP&e$ltu)ueb6Bfl(!T)ei]emrr ^esiLpebgll'g&uGiuiufraefr fFL-isf.ir^u^»i 

Qua^fi^ltu tgiewT&eifiL—&J5lso USaa ^esn-jL—m ■snixiy,e6Lb 


«L_£flULO 3Zi | ^«/(T«(5»5U3 sSrr&gii—ebr eu& so rr sneer Qeii£icj2}Qipjb(9f& 
Gteft'su, €utfluSe<i> ST^rriljuiLL- snetfla^LD, gifr&emaagiA ^liijfii 
$(§aje<r>fj-u UGSlQarrQ&gjLcs, ep(njaieinew& Q&rrewgii Qgtltuih 
.Siltf oyu), 6u«o«u/r«w ^/£r«sbrLceij)«BruS«!ir (tpear arr«usi)(T« @<5iB^ 
Qj^fraj 406) ajj-Lj. gp ; 5«i$]uj(.-3)6U#i<s75<s ( g rsiritiwn &-emam£ltL]LOy 

euu3p 1 £&jfresBPei} ^^eumsur gientgisg] Gl&rreiirgULD, [^jeveurrgi! 
u^ttriDfr eiit£la$3so'£iu £.u3it^^ujitsld Q&tutu,] 

6us$uj;_ < s£) < g5 QjnredG0ULi!9)LCiGuiT&j] , ,5/ «j sir in «» sir «i9 ^«w ««iW6i; 

^enesxssrA QairstiMmceo eGlQgg), ^jeueuei&irTffsflL—LjSq^^^ <3{G-:r 
t£ss>so3uiTflsijr) Qun^sT^seyetiir,ujiLjLCi Q&rkiG&rrei}, iLniULh «jsssu 
/5n"«i«J«5)«# Q&emm (LpgsSliLiesieu&mtsniLiCc s3j««Gl«fr««r® 
— ■ry>fflsf?i_iii iJiessrQsujsgi 15 L—i$$eu pomps &xjr>, [gi&jj3a>L-i— 
<£fg\?«ar, 'sreusarrg)! ^smsossiiu ^jflp^fr&en' sresr try GatlaJ 

a_«)Sl«a £-snQsa n rr sQujpjgj eu shut ragm nig] ^!«)«a)«u nH—prr&u 
Glu(5Lcrrgiy63)t_uj i g)^«u^.««nfflrr [(LpshGisr s.u3rr fimi&iuj u^ast 

uirQor (ipiy.a] [GffrTLp inesiGtsrm] ^ilijs&j] •©«» H-euemssT eB(Q& aBi—ec ^<sf^^l/ , - aTsarsi/tii, /"'^/eusiiiiar GleueHAff] Qy&iCSft/sJr 
Q&J&, Gi& tsi(3j ii> §fr &eir pi® so uasresfl^eurr em&uSeo Qeu d) ($6?)®)lj 

'^(/ffOjesirru uefilSlarrQ&gi utfluj audi sty a<§ [QpuuiA&LLC], g<bf§ 
«rr«ua) «rr^^ j>mu, ljsS, ds/jt^atsgaQ rsireoewT |^)«!n/7UJ(Ttuei9i_, 

&SMJLJ iSfftsis $nj£ii i£sm® Gerrtpesfli—Lb eupgi Q^ifleSAat 326 Q&i&itgjS&ir iSlpujspp $flL® LLIEI&efTLD 327 j/«u«ir jSfsiaar ^etaecetaiu stuuisl ^iiflpjSjtT&etr? eTesrjpi G«L-« 
£l«:«osu<fK «i^«Sr ^(^eui^esiiu SiestL-^^esrh' eresr ^)^«B" 

7. in/&«s»7ii) — Sift ppesiesr 

QtnuiDniasnw i#g$luj «uu>iuasirib 

344 ^|6»pairaj6b Gluxuaairsu ooroinB^isaj 6i9irir«@ii) 
«$)jpi(ip«QJ6Dr gifl»«rarojQirg)|ii) <©|irffir«6ir ajiflogjib 
isgliBSOirffQffiu ai_uu u>ir«)6fliU6wfl u>iriruira@U) 
re it a9 60 mi ffiir^(56irClffai bitili aiiagjib 

(QfflULLlS13i6ttLC)) 

(Qurr. oner) 

QiAiuaxiTcueo Q 9>n ifiemso Gld it)Q an em l— surras ld, *s/ffj/ 
Qfiau QuQLCrreisflesr gjss)<sm6iirr&jsiT sTsisrspti) ^rj^frsn^Cc, 
xi— iliu umsmsuuJGsisfltijSj 3 3>n en aestetr ,&«3>i_uJ6iirT<K(«niii>, 
Q&rreisreisr Q&nio lo/t/dtloso g,(it)Sm<sm Ly/flSlsw jrj 3jemueufra(§njL£i 

tflffl/aeirLO e-ews-L-neu^rra. 

345 .gi^lejfijSI uirgffrfl60ii)iSl 60ai£ifljs £6ufro©ib 
^|UHrrrrfl«©jD ^ODtn^^irjB^ ^(jflnrnr^agjib 

(SjgjQffiq iDsujiraaisiTff GleuSjBgiGleiuai Glair(Hri_6uira@u) 

(Qurr . es)\j) 


s-ffssri—rreugjiT & . 

346 aiflcomu u>(BCDasir«u& «ir«@(ipujir reiruanragu) 

uiugji^fiq© flsuffiDiu u$£)uifl uircosita@ib 

uilffumai isairair$$ u«BrL|nrnr <U(j3a@u> 

(Sl&iuiDt&i&arLCi) 

(Qurr . cmjt) 

^(gui «a) < y«ua ; LD(U^«m^'4^ '-'^^ Gl/Bj^emiutLiLD Gurribffia xn&gi 
^j(5ij«UfT«(^il), ^sirGurr® (£-®)es>&) ^perrt^iM ^ ©ssar/i 

*T«r£j/ii) «;«>«) llibi&otiji B-«rari_/T«J;5rr«. 

Qstki@ib$u u«5)z_GttJf7-«Jr^l0«ut9- «j/ti£«. t£ffui_ii)uo«i5irg6ir @iujj)$liu 
$ (5 Q ai rr jd ffi. uj, if £ 

Qffi&i@jSjS o5liBiriuftir iDireM 

ffilTLIL| 

(J/srflesja Qeusmun 

QoijDrtJliQffii @ ibjs aflreiriuarD® — Qpi&jSlg 
*«wfli5(si)«-ujfiq jgir$[%<SC]ff.6& earniDffitriTcb uirtnca 
'*l«" lfl *(si)*-iuj|nr <»rir«r^irer ^urafer. 

arruq eiOTuji/. grQ£$,Ji G)arr«rari_ Q^mec (Sjafl*: 
JM*** **»«* tf* • U3/TS3 , fiU . un&m.fjas. *%,£* 

«« g)i-/B««0« urr,_«,a«r *$&$$£# ^^ZBEw. 

Qemi<gjj5& eStfiirtuatT mnssisn 329 


1 •gs/T«u«UfT@ii. 
^©(s^Glffrrrf) QurTQTjeir : 

uijeij^ec — ^^"l^^si); QpjbjS — r§anpeij Qupgjj; ■sessfljsgi — ■ 

348 QLiirctraflgtr(jr)i) ^|«£1itb-qju y,a>aJSDiu£ (gjrirQffiir® 

ai«r«flrir/D QffiirsTOTi_fb((ffiJ ,9) (j sir suit sir Lj6©i_ajLy. 

ajiriiuSaxs, erdr 

(tparsiflarjD ajDffilffi© <5u>6buirfl)Q$«h° CffiirarargglOT 

<SiBaS«r«rCTib 

cflibt&arjD #it9J!)j9 |y,irsiJiri$Qffiu ©AjS GflniriusBai.' 1 

Ssirff) G),?/e/@/5£ 6iS/5rruJ«L;Qij(5U)/TSBr, Quir&sre$>esiu Guneisrigi 

tunesirr, u)S)tpu)(7^^l<aOT^.uJe>) 6W657 5 i s/T«!rarL_irn'S)(U */5£fj 
QpfrpSfi mmueanfr (^^Qi^p Glun^iLfJ! eii^eSl^^i, ^kij0«@^ 

p-emjBiLjLD tu'Sj eurTLci3emaiuLD6simu3iiPsr G>a/Ttt3ji)/a@ (SLo^CJa 

Q&esrjgi ^/6S)«sr«u(5U) «u wrer m;@ 3 6U.t terra! 

Qunesiodlefrgi — Qij,T«sr65)63nJCSL/rr«») ^)®/5^ ^ L ^^ 

a/oiF* — GanuiA; eSeisrsrflsisijD — efilecrjjleisrp — QeiflQuntypSjliu; 
«a» — radf. 


330 G)<f/e/@/5£jt i3pup$$ Slip-iL® 349 GJaggiflfur uibQair® GJirgutuir QpsutDq- ajrriLu)(5lg«iij((»J 
a-aij-Lia) ^isdiffL. a-(5affi[riliy.ffi amic^giOT ^misfiflQ^gyJ 

cflag-io <2ar$ji)jfl |y,iraiiripQeiu ©liffi sfliBiriLjaCar. 2 

G)l//t . c5)/r : 

CSsuatJD GI«,T65!iri_ (eS&ncrjBg] Q&s6s$]ld) ueo ^em l-ibi 
*«)«rr^ gGsrasyenQen <$ii—&,&\uj Gu^cifjemeu (eSemeu^u ges>g)& 
Gl&nGsuQ, euemenrijgj gjiAiS&smgnsmuJai QacremQi Qu(f^es>m 
i£i(&,i£&, S]i(n)ixi neo ulrjLcesr &-(w,a>§j\rjesr ^ffiiu {Lpeumrriyu} gest 
s$)jerr($err ^ji—aSl, i3fQ(&, ^ajir&smen tgieurreurr Q&iju so memory 
Qffiuiqumgu Si^iut3, eretGetirTf^isi fi_ui,5(g {Lpgec lj > 6ii)&6is)UJ& 
Q&iuujemeugjg] ^gemesr sjjbgll ^Qjesietru G)u/r)iS3)6U65@tb Qeup 
r$«ntiJ tL-em—iueuGrr. ^Irj^Qeun jbj&gj,^eo eun j^Slesrn) Q&i&iigisg 
efilrfjmu&u Glu^ujrrGwr/ (s-ldcsild euemrkit&f&lesrGjriebr.) 

,2\ . en : 

ei/<srrzi> — eussieney; jy«ren_ti> — £</><£@ (§i§iass)3>}; eumLi 
w®@gi — n.iL.QarressrQi; £u&(&i)rr & — Ggij&ld; ^lan^esi^ 
(ip^«'ys3)<F; 3i(TF)erT ^sssruo — ^(f^emeauQuir); efil&rrwefr — 

QeUpjfl «J)UJ l!_eS)t_UJ6WOT. 

350 aararC^siriu ^aflufla) «(5^ffiji© i9«rgi aaSlrirQeiqibiEUir 
^«BbrCgiriij^|(5(n5«(gib $irjpa|siOT©Qair«b!s,i£l(oiLisgru>arj5<i>£ 
j9flnjr(S^[riq(ii)) ^j,«rar«iJU) ^iraq- ^otbthjot Qffiij&iQ^raiBirar? 
cfilawrC^rriu Qlhtl^1Qc0it(Dj5) sy,iT6iJirijjQffifij@i5^ cflrciriuaCar. 3 


Glemi<§iS$ eBpniuafr mrrsaeu 331 Gun" 635 /J ffSlsmtsssreneijLC s^iun rBgienen G&nemsoaett (3$ Cp j$ & 
§i(^Qeuan)jflj^ifls\> eurTczpic Q&mi(s ) i£& ) eBtsnuJau Glur^LDrrGesr! 
««BBT«SBfl«j a.enen epeiflu3esr eutfl &.en en gjjgiesr &.enQen Q&®stfr# 
fifo£ll ^tp@QffuJttyLb e-LLQpemi—UJ (Settings, ($em) ^(©(gj*® 
*TuGurrgjLb <g,6s>n)ey eiesru^ s.emGL-n? C^)«j«j)«uJ. ^ftfiucu 
ssrrrgluj ei ekuoem ggleo eueSesim GlurrrnfiBgiiArTigj gmifau-ienen 
^ewrcu LDevgeng $<&£) ^L-Gl«fr«sV®, «-«bt«@^ tgiQT,eiiqf)<siT 
Q&itoeugi ergs, prrGenrr? ,#■ en (^isf.Giuem); $,fts>V - $tu®is>n g}. 

351 «eiru>@«Sr jfli_irj5 u>6WsCjsirir««r iBjbuiSWr aimfra®* 
QjOTibodr jfili_irjigi««wr suiriiraipsb jsitsdot aiMSgiisiraib 
•.vibe* jflL-nQ*^* iuitctt©*©!* «#0A *-©i«uQs«fe?«»- 
«flarii>@«r jflL-irsjDjfl iy,rr«aiiripQ«iu ®&« «fl!5ir>u«G««- 

dun - , enjr: 

Gurrmjr), $atot-, eSfr^ifiece^^. tuuiuutT pmsesmfi &&* 
&&&!&*&& s,™*™ m***&& &eS ,jDHJfr^(3^^ n 
neurone* ^Gium loiLQlo ^euaiesriSec & es>JD^Sl ™»^<™< 

£>. en : 

e^eBenCa — a5)isi)6utJD- 

349 njfluso o|&<sGb)9fr **Cu»*B ct«t«t®A wrf**** 

jp^M* C*«nrfr*(@) t.*Q«iil Coj,id*JD QaaicipsisSldr 
«£lj£luso Csu,g(ji)j5l iy,irajir^Q*Bi (^n^ sfflniriuaCCTt. 5 

Qurr. «m£r •* 

^oGI«j/rp^l^rf)«o fi. Ml fi ay ii G) ff i&@i5^ &&ntte£i 332 QffiiifSjSfifr rf[ruis$$ jglfril® £&$&. a_d>«nu>^ &&&&& ueo &n5leyes>L_GiurrfT&<e$&& 
i>-aTGlmrrsrfluJrr& $jbueu<3rr, Qeu^iEiasnaeo Q&rreceouuGiglasrtr) 
usmipuj 63$ sen it tu a.sJ7-«ir«i;C5£r, (h.ld&q euestsraaib.) ,9/. en : 

8,oSl (Lp g ec eii ear ; G^ssuttt - ^v^si/saii-iL/surr; eB$ - e8$ 
(ipe8)rr)aen; 

(SlekQn)...' srmeu^isi ^sbQjrjmr mm anna, epuuGprra^/ii.) 

353 grriurnu glar(ipw>«ou urrg^]U> ^gu«6oaig $«wr«wr(ipg|[b 
airiunrCgi; «9)siflj5$(5[i> $i5«t>$u9«ir atbaSI ffiflDtr$$(5«ifl 
mirojir id«oiuGI«i_ ^j,ifluj OTiriiirSUwn) ajOTsirfd),) j(««ri9«) 
rfiunriD fl)ir(Br;9jDjfl iy,fr«unripQffiai @ii^ sflreiroJaCCTr. 6 

Quit, emrr : 

^Qeurr/D^rfla, eurr^Siehrfr) Qemjtgpg e£!prruj*LJ 
Glu & mrrQsjsr! ^murr* g&<tT>J5§i Gleugiurflevtfl (ipemscuuasmeciqLO 
^p*«3)«j a.iOTT63)«jit/ii) ^lerflggjin, ^rfliu pens, tun a ^$^1 
aeoeBuSeo ff®ul-& GW^ld, @c5<ajfTa; ^^ t(M gJ^aJBaj 
LDrreniuemuj jSASiiulc ^^enQ^iu^m p m&m&ffrem *l«!»z_iu, 
suGfj, a-ii)Lfli_^,a^ *7ssrffi^sr7«7 ^«srq (SjennDiurr&uiq. ^sm® 

<£/. «r : 

GirtLjpeo — Qeurrji#$eo; &es>rr$$ec — (apdl^A) g^G* 
^©U£_# Giffihgeo ermguLb QurrcjsrfJa) eup$&; uwiurr lbscld — 
urTV ®®«r; ^(fluJsir — @<3 , ^rriflajeb; eStumr>so— 
^tfiturrutso. (g$es>trjeueb #tUf& QfemfiUji* (jg^sytDrruJ tflfrjgi 
^06T7 qrflusuOT erevugj aqri&gj.) 

354 iClswew^nr ©reiraiSOTifl «9|S)60irir«(gib i9ar6rfla>i_ iSaroafld) 
^Uoswejir ^6irsijQiri«r uirebglaxo Ciufd)jCT«sr ^mmsrarCsnir? 
iDfBsirCiuir ©,u)aaafl C«nir©LDir (jjnBgi iDiunu@aiQ$ai 
<fl«»*Ciuir, jfl(5ClsuirjD^l HfcffOJirjpQffiii ©lip sffliBiruaCar. '7 Qeiiifgjibfi e&r&niuafr mrremsu 333 3;_/iT. «b)0" ; 

i @(5Qsurr i !D^51^'f)«>) suit^lc G)ffiw<g/j>£ eS 15 it iu e, u 
Quq^LDfrQesr, e-smamesr ^ebGutrQ rSlemetsruueun a(gt$&9,eceti&ii 
GretoemQiLmfr anguQuneQ B-LLL&.L—ggienen j$essrL- §}(njeu(iT)Gtflei) 
^6S>esiuJen(Ssue§)jLD eremesfli— £,§}&> QsiliajeSecesieii eves jditsc, 
jBtreisiQ&iLiaj jgetoLD&en eremeuGiLur? ixemesieSI Ln&&en (LpsjecnGemr 
Gjjrr® Sn.uf-3, && LjjBtry, LniumjfQeu&irH&jUi arrr/essru) sresresr 
urrei/<3icrr? ( tSjemsuaemen ldit pj^iu^t^sSgrra,.) 

&. en : 

«gn @/5rr — rgtmesruueun ; S^smm epn ^«r«i/ii) srehu^ssiew, 
ej>rr Sjiemsm «5/fflff«i/tii •iesr iLntbt&u Gunmen Glsineha; umLprrjsgj 
- §testL)jbgii; ^sCKSvrrfr&Qu Guttto sim s^euui S-(n)U eSlifla&t. 

355 a^luuQ^B atr&m«k Qraj0ujrraju> QttajfA, asQarwanfrfiGd 
Qarr^luQ^A isiT6iris««T QarjSiuirajuj i£l^o>^a @aj«oiu«#ir 
u^luuCljsre rerrnr.uir icirsnn^ surrijaSlflnfliru ujbri^^irfld) 
«Sl^lLmCljs» iBrrfiir.giii/S y,frojiripClffifti grejs «fliBiriu«C«w. 5 

Qun. emrr : 

^(^Qairr n)fl8!m<fleeeun(i£u> Q&ditypg, e&prTiu&uQuQtjLDrrGsjr 

6T6V Ln6sre,esig,eSltl(j)ag;L£luu§i sips, pnGenrr? ^t^Snuuesr^^lee 
(a-LD r§Gs>em6iin&liu ) gjecetiQgjjfil&snujn si/zi@si5)uu g^sr js^fsnGenrr? 
QutTiuiunesr $lii>@ &.eoa,^es>^u Quniij ersJsigy pnva &-ensi n en §j 
erpg /grrGeirrr? Glosu/tskt ^esrum jfle^ppj^ 6imj£eS!es>sjru 
Gurrjbjff ^t$so ^j&Q6urrQi ^/(Jul/^; erps, isrrQenrr? [sTrarag 
^V(5«ir Gl<?uJ«i?r//T<B.'J c9/. Cff Gffrr/T^A — g>enft&& ^ est u. $ £0 ; iBgemg, — Giurnu 334 Qffm}<3,i£0)n dlrjup&g ^iijtl® 

sl.<K9> freest $ & es> ld ; ULfiuugi—^&frisgi spgi&tgeugi: 

356 orr®£j] (SiDir.srrosn ikAso^ot surreal; rasoAQ^iflogi 
ab.®^)| (SifltriDOTii, QiDiiiigoirsBr Cunr«ii> @«irerib«i_ragi 
S®jpi (!u>ir ( ?9ixi[«o] jjt«ii5^ <2u)irOTCii>)g|wr <S«rafflffl>saqii> 
sSQjpi Gu>ir,9rbf5l y,fraiiripGlffmi @re$ aQnirtuaCcn. 9 

Qurr. eatj : 

Glu^uarrQesr, «T«w«ifli_^ i g)«») jb*Wj ^1/(5 sir intuumm evrrypsi] evpgi 
^etni—iLjGLDrr? losstui ^swsuuJfTiDa) ^mss>u^«siiu S, Q&>tflpjgi g>(5 
(Lp&uuQGum? &.6ihrsis)LDUJrTsm ^n^si/i—eiir sh.uf.iu ^joiuld 
(ffi^grrmpgLD) Qpa<&,emaj,6i»eniLjLn 3,1— figl aTecsmeoaSesrSl 

SlSsSJSffUyGljOfT? Jiff"-' <^63T jj}3i3,g]l—6isr 3h.lSj.lU Gld/t«ot/^)«s)«u 

G<?fT/5^y £2)uGljit<3,8 a.i.wL-n'SlsJir/D eSQ^ugjj SluDL-gngGuirT? 
/■^/nJSlGsueir.J 

3f. or : 

fBrrQi^ec — G<FfT^«); Gondii— g)«iruii; rgijiflj/ii— ffrebeuxso 
uJsBrnJ efilenentuLD; /^Iujsu-t-O/D^ld/D/d; eSQtguGwrr — ^ifiituGi&n. 

357 sraiiir6wr(b/'@] .SKjihuso ai&afilaxtr imra]ii> sT«OCTia@(igifl 
nflnrcnr 6U(jU)gnuirffi(@) sr6ir«i_ 6aj(6Jr)i6fiffld), isirfbuiuguu) 
iDfliiirfiwroj QpiiJjB, iDjsaiu utir(ipaib 6uiriui5§i606uir 
afflflwrswroJtr (gjGl^irjijiiil jy.nrsuiripGlffiAi @b$5 aflreiriusCOT. 10 

Qua. «m/j : 

g^msuLD, st?(J) ersir/D.) njtr <sH6UGm8>u uiusisragsieniULD uiissremi^ 
©& fi-irrOT6un"<KsiT ^jemi—iu, ii)^UJfT»iDffisriiS«ir (Lp&wemLD p g 6^(75 
Gtoafft GJ^itcmt®, ^jjfiiurr^ G&,6un3iGtr si uQurr §]ld ^(fi^^iehen 
§l(njQeim jb$ty,ifla) curr tpSlesr ff)G)fffls/(gj/5£ a9^^iu«uG)ij(5ii)n-G«iir Q.yifrg/BjS eSprriu&fr mnenec 335 

•T««)/Tiri ffr«c«s)S37# (gip^^y G)^(5m«ft/(5ii ^jfiJTL/^^/a® /s^* 
<,-r«7«r Q^uJiuaai-GftjsiB? 3n.<r)ieSansi. 

G«u«ir — ffrswsurGlffiuGttJsiG; <aiu id /t(lp«/2> — uj fr smear (yj,sii>. 

358 ibrrpii «id«o niuctrgjiti) (Scu^guib rairi_(5(ii>) ej(gi) 

«jpib lutldott, sruS10.60ir(5 <y>aijgiii> srifljjjs^^ (gjirsJiCgu) 
ffjfjla) (ip^arcsu)i9ib aira«EI«ir G<n,i96»ai «xiuucuihuirir 
fiSpib Quirj£lCl60irij)jfil y,fraJiripQffi£i @i5g> aSisiriuaCai. II 

Glu/T. «5)fT : 

tufTtyiiio Q<F/a@/5^ «i51/5/TUJ<aL/ GlL/(5U)(TGsi5r! tosirariii eSsula 
«/TU)«ai£r tosu/TGij/TaJir^ <a6inra«s)«rr e_«mi_UJ @r^ m it jdi ijd i 
ii(TUJgjyii G^if« g,nsm<ipu)-\un 9>, ^i—uijssts) eurraeisiLCirTa 

(Lpia.e8&>ecrr $> g>6G)eoe$>u)esiiu a_LD<5@^ St^^smm 6T«sf)A a-iiicmui 
giuu«un iurT(n,«trrr? (<sp(tr,cu(tf,L£lsvfr.) 

'•(LpuLipw ffT(f)G!ffuJ^ ^#S!«J6sr s_63)/Dfr^ii- 

^l&ffgi Qunis). Q&iug ^t^^rrrr" «TS3r«j0iJD ^(^uqan^LD, 

^n-u3«s)fr<* awsressrwir (^inrrec); Gmgesr — Geu&LC eueeeosner 
(i3a<jje<sr);r5rTi-<2>LD — G^tf« «/T«ror g)iu«un-^,- cr^ — eTCSJ/,' L 336 Qe<b<g,n>3>fr iBvufafi grriL® 

359 i»<$*ifa unfl&oibajwr mriflmfr «„,„ mr W «ouSl6bd|i»[sj] 

^©*ii ««fli|ii. e Ci CudnSUaip $rft8 >Bj6 <Su JD ««rji- 1 i 

Quit. «»rj- : 

OuwjWj 0jltiu a ** #*m$#& &£®wm 

' Jy- err : 

360 gmorqib l Lfl i Mutf]^ •<&«<ipib Cjirflfib;,,*, 

«taari|ib, QpaflaiiriV Casnranwai, dun-afrflfc q.^ ^^ 
tfaanqifa CT| fflQ«orrrbjfl ^ira.rrg>Q ff mi g^ dl IBiriUaCnr 13 

Qurr. estrr : 

*"***«. ift-tafaaA, n&Eitovt, m&9 & 

Mjft* gW^a, Swiim, •**„«,,! q,* 
jfa**^*. S^^rf* ^^a^d c^,*™^^ Q&iii<i§!sp eSjsnrujait Lorremeo 337 3\. <sn &*>* - HSpa, 2n$*rrLD Gurrwp 9 «m4l *£rf*«r, 
Wt*H~Un& t wB€*mr- Quft&p ae&Lf* «G5^««r; ari^d.- 

«^««r; S^rri) usd®, u)^ OT di GurrsJr,® Gs^a®^*- 
WOTOT - ffrir®; gjttjd. - g)«oa« aosfladr; j^ttuu - &mm&*'- 
uMfiniOr Qmss - $«**£&* m^laS,^ (earn*); . ' ^ ' 

361 ssayjuSisb^ih y,ffl5)«, OT a arnr^ajsfgO ^ibGluOTaarnLQioaar 
a-fiDjptflgi uiroflA a_y> * CoiBi&fo) a-rim^r gnL©u>Gair? 
glfloipuso 7)«n-arari_ glsiTibiSliy. ujiriruiaub «Tiua«5]fl)irir 
afilsBipes^u: le&asDirrbjfl ^ffaiiryjQffiii @i5^ 6fflisiruj*e«i. 14 

Qurr.smrr : 

u#fi/B»tf!U(Tao- ^urfsssrtbmssiifr ^/srofl^ ^LpS\iu gjflr&i%. 

e3M7dl S^ TOagd) .fldiLy Surraa ^l!®*)^® ^^^^^^g)^ 
0«/L.w (tpA^OT fflnjiu a.sBtp-xffdr G/jfrsu^ Sffl^^T) srcsrd® 
^^ ^eu^sir Silgiadr^ ©sw^rrOiDn-? fjgosu^ar 
a)^sn_tfs; ^Qirr Ljiileffrrrra.) 

^w.^sV - rfguuii; §)fflrd.lSif - g)^ OT iu Quribrion-aDair f^j] 
^uiq ffT63r« ffirrL.®dj' ZTeisrugj jsiuld. 

362 m^ieujff rf|^ 51 (' l bj S T S ir u>iril(®)g| roa o; awftA u>ui*m sums, 
a$$tur @(j556piib «ir6Trerrr« a^l. CTsmpwr <»«u6B)i_^ffi 
ifijfiAur Qjrrii aj®»ib Clairoiso^^ sorruisTtrflsb ir«rJj B « 8 ) B iQ aM j r 
sfliflCajir jfi(56laj.Tib|fl j^n-ojffjpQffiii @Bj5 affliB^ajaear. 15 

Qi»— 28 Qftb<Qfc0, tS/BrriLmrr uxrenw 339 338 
Qurr. «5)£r : Q&iki(9ji5$(T i3fu!5$$ js>ir<l(5 gltgQeurr jbj&g^iflec eurr(i£§lmjr) Q^isi^ff, etipnujaiu GiU(ir;- 
i&rrGesr! GTmssfli—Sj§]leo /ssusun^a/ sTGsru&n §lj$g]Lc ^suiinsu. 
Quessr^eifl^)ies)i_uj *%ysm& uwj&ff,g,$eo prren Qreas^ui 
Gurr&G&rr ^(rfi&em&^LD unneis)6iuup)jr) (3;(5i_ri /tjujUjj,' 
Qunmg)i 2-efT<sngrf. pnetsi e\m sm&&etfleo G&rrggi sa)eaS,ayenai: 
Qurr^Gn aGenrr Quntu eutQasstiasr Q&nemeo (LpgeSiiu urr6ut&i&Gar 
grestDnec (^fefiemec) GismQuifluj ^emsvuSisu *7(l£3)UulLl~ 
eQgiGtun? (^f&Giuvs.) 

3>nema.) aGSl — Qutr&g). 

363 

ib6i>60rriT @(LgoSlcD(iT rerr6Sr«}(!5 Gurrgtfii) i5UJii>$j£CiLJCBr 

Qurrdisorrrr @(igaffl«ini_u L(«@i61sk piri_«D6t)u (Surraa ^KScorir 

6Ta)e0rr[iJ)] ^)jj51i5gii«»mS ^^ cfflarffrona Qa«ira{£laircnr 

afl«i60[rdr $($Qu>irri)r5l jtifroJiry} GlffAi <gre$ fifiliBiriuaCai! 16' Qurr. mp : 

fflS)/5fT(L/ffi(j Qu(ii)L£nGsml (IjluJeumtT&uj) nines rFjeu&)6un a>eir 
ffn-iLi—gfiy-eu Gp^Gutr gtiiA e£l(tT)LDL5i& Qem try r^tj&uJLDrnLGu.eisr- 
§,uj&}fr&>GT 0n.iLi— g>§>iGi Gffrr pgi @(5/5^y Gi&tuecuQu&jsmij <stu 
GurretfLD a,ffBrruu^L£leoes>eo. ^jeueurTjDrresreT&sr^ies)i-.uj^jujeces)LS 

rrjiLiggsv - efil(njLP.Li3isc: q<s@ - l/@/5Jj/, Q<ysi7 rr)];^i—eo -Qwtun) 
uQi^se, Gun&&§iG&)esr - (pL/.t<&@£Jd ^,/d/dsu ^jbjDGuesrrra; @©<k 
SIj/tjsot. 'Slab' - ^jbjDGU S-ffirar/T^^iJD ^smt—^smsu. «iSm) - g>«flA 
^/T^Q5iii - nS)e3}sy.ggj)(/5 ( a&)«ir ( !r). 

^ 864 

fc.i_ru QuiT(5L.(e)«-wii ©dr/flnaC*]*; ^|u«« a^QurffiJfr 

•iin-ru Qu»(5»«r»* •iir£*«>«iSfb Cuaw aicnaujASuart 

C0i_im u^A@«r jfi(5«u(5«r 0«irQpar* Ais£«£)CiOari 

4Ti_iru Lj*Qyirrji)^l mJr«iir$Q«H (gap «ffli»iru«Car! 17 

Q^ra<5/5^ eSlfsrTUJ&u Qu^LorrGsaltTessesraea ,9/«di_iu opu^a-iap 
(Sun - (5(«5.9;(g> (ste/SU ld«vtld6H(i^^^^ $j/san-/£i/(p«us3r. «9/£o£)<u 

Qujbgja &rruurrib£) euLfl Si&m wnL-Gi—tisr. QpiuGstgn dpi— 

(*ij) »T«aru«3)^ eremesiftu unnas, lqtlLGl— «r. (jsrrebr eurrqQLD 
«u/^l ergiGeurrT) 

^j. air : 

«8)/5Gcu<sir - «j(55^;CJ«j«Br; eunQ&ev - &$&&>'> Guam — 

366 

u<5ULifl)i Q«uii)(if 6B80U uirwajiuir j^oisfld) uil[®jCTaflCiu««r 

®<5>JMflJI ai<n'U'« r ? G$gua<gj iSotot^ot CT6*rgijii)aj»« 

6fl(5UL(p Cicrr^fb^ jy,irojiripQaFiii @re^ afllreiruja(2<nn! 18 

Quit. «3)/r : 

^)(5G)«ii(T^)ff5jy,ffl««i 6un-tpg)«if/r) Q*(e/@^ eStpmuau Qu(i^ 
u:rrGm,u(!T)3>a} gmun\jmi&GS>en a-.emi—iu Glu«wjr««fl«ar ^sm^oa) 
^I&uul-®, eTGifiiueumrrSluj rsrreisr GlrstyuiSec uiLl- QajemGleissr 
aniuuGurr6ti s_Qf,Si ^ssxsufilsiirG/Desr. iluisjiu) /^emsara;* ^fj&ujrr^, 
^tyC&esiUU GurresrjD 6vsSliu LBesrCb Qarnsmi— crsara^ fi.u^/ 
^)(5«u(3«in6n- ^ssn-ttJefloiJuili &.emi—a(^Gui^'. e-essrt—rr&rrG e,\ 

«^. «r ; 

Qarrtf luujssrtJD,- eSa^uLjguGLDrT — eS^uuLO a.*wri_n-(g(3iBrr.' 3i0 366 Q&lBJ(5r52tt L2rjui5$ 1 $ $gCj@ .glsomimaiuir Gs-6B)nnafil«wr erfrftUvQesm i_iriy. ©irihiaoacSi^rgi] 

gi«>ai@[i»JQ»g ffir6 a ., ujebClfl.iTffjnb b,*oinar giwrfltfiuanib 
gaaiwjggj #iig>rj)j$) ^,iirajiiipQffiBj g,^ «ril[jtHU*COTr. ig 

Quit, esirr : 
*%arTiLi4,gaa($g,rr? ft/SSfli) - fg(T. ' ' 

aSS)ff,a @J$UU, . 

"f^V/Tmemep &u$ecniu&§ia> SleuQuyums-jL. uSJ^g, ^ 

*T@i^-rf e»Ast£ Gfioicraar, >#$# $&&*& ^vwmaitSso 
i3a@i-t3t.aau uu.L-na> g)jrjT«i«are»air turrgns&LD ^tfiaa 
QPIIIUIT&' erar & Qen&sS! saprriuxmsx Geutmu. ^eufr ®fr 
^ijS^ema SlQjaimrTiu ^arreusmm Qp&Q m wy, jg) ff ,r «/«**, 
'0** g^/gfr fffc^g, »$& SW7* f^ firf****** 
senaw® «5)«u««n-u3ffl) slot sndjuSGsa an™ g^g' erfr&Q&rr&fSji 
QarrQi^a Qad»si, eS^ntuah <$<*«* itf<g»i^ @ «5r gpdrfl* 

s*> oi g/ «i5)ili_rrn- g)y,r«j«w«r eu^j, CT @a* ^^ 
GujuanmuHunso ^rf^ jtfrm* ®g0mm>esr# $mm3& 
©t-^wmdr. eapmuarr am XL^^^G^rr^^iid?*^ 
thm QlarrMsmsmev ei®$gi murmr&* upgiGurreo usv^enjr) 
eSftetrrrfr. gfrarreuemeir ^^gy Gajewtf AQarrmaCi ulfru 
e8pniu*fr ^euenen *-au>muu Qua^icuu). eStQ^rrrr" 

Q&mi(8,rj}$ efiprriuarr inrremsu 341 


erevugi iSq-CiDirggr «ir<ftn_0jj|cb GW«)<5Ul/ul-i_ jy. g).-5i/sii 
^mgji tjjlansi) Glutuatr jj Qen^sirjrjluj ajeDpjgrrek <2«ir«iT6WnJD. 

367 

CTOTWHsHfl) OurfliLiir 6r@iG^ir^ui red)sop^Cgi,} snugi oB2<0«r, 

ifl«wo9t1«3 Qu(5ibusuLii <^,fDgjju>q6ir iditb^t ^(^njsaCsoar, 
asjijrflniflfii) jSsQtpirafl (uureirjiisJruiT uu rr ero rr ilj ld ati^j^sirajireir 
afflcroiwrflsi) QurrefilQiuirnijSl ^.Vaitrip Q?mj @B;i, fflSl'*irujffi<3«r. iO 

Qlit.smt : 

■j/siiruri" c9)6Sa:u vMsmrrnji'r: (^^sa^sni ec) &n uux jrijfiiu^eneaa.jb 
arra, eurr^usaaij) lunsv sBariBi@a)&irir) &(tf)G\surr i n^g^iUfC 
AirT(tg&&ff Q& &!(&)!$$, efilrjjn tuau G) u m ic n CS «w, 

fiTSMrstnsrp?) a_uj/7 ^_; n//r««! er(£\3,§ia ftgpSl^p /5ai«u 
^Hir)suL$aGrf!s» prim Q^Aqs Gerj LDmLGL-em. ffieusystiffieo 
Quifliu uasur Gl3UJii s <$<s>s<etr& ?*(Uii/fV > <-3j jb ufr aerr ^j/rfjSlsii 

miesisrsssFlet — sraisr gj«fa>jr^ (^erreujb>D), friugigsc — Gffn - 
;je»; Lj'fcyij — unenic; u.&st ism jfj&fr — aiueurr, ^ijburr; mq^isiQ- 
«^<3@# uaaii ; e&assresd'ic — inj/TspAUasti) (Zun~6hrgj. 

368 

CuiTOTflfluSu y,^60ii) iu„„'.r©ib Cluir6i51iuu, Quir^l iu«ir^«iruird 
mnrnfloj idbjsit dS)sBflC!«r>i5^:< asorssranft) mnmswn^, 
§tans^\\ixm ffiriug fgi; «5|«uot gj«ir fL|) ^asffi a5)j8 >,i9sir 

iSlewsrfliun- (gQipirprj!) ^.frojirip Glsiu @re^ dDniriusCar. 21 

Gun - , ema : 

LBftx&sriT) Qarriq. GuaeiiT) Quemaen r§es)nD^§>(^aSle!!rp ©(5 

QsurrpfTjIji^ifliax taurfcSMtfl) '»V/i/<g;/5s «5) ^mvau Qurrj) onQsw'. 

arTsfiliflglgi g (545 if «fjr^);ai«lA zTikGvrr ^l^^0sjhld uaeyLDrrgy, 

^aA§}:tu (yi&sfleuiflL-£,$sti aiwan SgeSI ^i—iiiS)n9(^^^ 
&aa&$ex>sjra auraaa* s_(g«jii QanemQi eu^gij aeSwgjgj 
^UiTpesflBij^sinL-UJ ..^/au^em^U-iLb i$a&luj £Lih(Lpss)i—Uj arrffAai Qe&H3J5ji eSlt&iriuair LDrr«roeo 34i 342 Qem<$$prt iSrjuftfi ^rril© Qun&il, £i gtS^tyLnem gas (}}& aemu^smujB fufcgi @(if)Lflaj Ggeufr 
qpfsfleufr (LpgeSISiurrrrgil urrrriA ff,nmi9>mAec, sui—^les)^ ginjfiiSgl 
Qg«m§jlem& B-iufr js§i $fb&, ^igi&aiisr® utujsgi fil&si jo ^emeat 
tuiflesr uiugesigjiLfLD (Surras ^lemjsenssrrrfC G)^«r^)«5)ffffi@ 
^xsyuuu liCi—suit <3\3>§>§>m<T . *9jeueuiT jry ^eua futjjgG-irrgi 

4,Lti «(J)6B3r/_«l^^«i) ^/TfflSffl rF>t£l6S)ILI& G)<S/T«Wf ©6U/J, $1 fr $ V §H)] 

«Di_(L/ GsusOTrgiGarTffiflsiru/jf sQrf>nuJ&,u Qu(j^LX>rr«ff arr<s«a)<s 
•JtjLftiii QasfTOTjrg) csu sssr i—ev Sj&st^A ««2tp^^y «(T«iJffl ^^) 
QucjTjSiQaQi&gi ipQiLDfTjru Q.&iu^ivia «/5^ u.rj nuts® $>$&&> 

GtJFrTGOGCUULl.L-.gJ. 

jj.sfr: 

Glu/TOTssfl — arreStfl; tummQiLCi — »r/£/(gj£i); U3flj;grr©<ssfl — 

<j5iTds«n«; @Lesc — *(5^^y; L&vaes&iuiT — uSleanswA Qafrtf 
GunebrjD Qu*sar<ssJr. 

369 

j8iflQuir(5OT «_«fer6»u>uSI<sb tfliiflDgHJii (gy,) «$t,<ird> QffiqiiffOT««r 

uifluoiib $iruL|S) lurrtflggi «9iaJ«w^rir ui_Glfl-iri£)#gi« 

•rfluso aiTilty.^ jfiifltflir i5jbjp»<.ir airj5£«rfl#$rriu 

aijflGluiri/ild) gjGljpirjijjjS ^irsurrip Qeai <gj(5$s aSlisiriusCar, 22 

Quit. gs>rj~: 

urjps, G&rrssiso&err ^Lppg §jiQf,QeurT rbjfilmtflGti eurr LpSl6srjD 
dffihifgf^ff, e&iTinuj&u GIujtjlditCSsw, (tpuOurr^siT <563TS3>LD6inuj 
*.«nr/7/TLDsu £sc&,4iS3)i! ) ^rj#rTiL&) Qi&ilju-Ild <f63t<$ LDssrssrep/ 

iieuumeiifli—LD Q&exgH, 3>LS.ets)LB euLfiuiLQi ,9/ (5 <?&)£#,) JhJSI&ld 
qecsstec ajnS\aj§}u Qujbjll, ^(Si'^rremuiemiu jS&fgfLD &nestr)l 
««)«ffffi &mi.Lq. -ajtJDL£36argarg)>amt_UJ §j«aU8 ) fR)& ) t£&§iliLJ jb&su 
0eu&§}eo &tr)ijjg (y)«afl«ufT<s«a)«ffffi 3,rr$>§i J/(5sJr Q&iu&sasSfr. 
(erat ^t&iunsnLnenujiLiiA rg«£)« «T^^(5«r LjifleSprr*)! #«*« msirCTTsir ugiu*urr&u> *rgwib (tpuQurrosir **""" 
9\s>$>n $$&>**>$> e-emtTfTLDse sj&neisrw earrggglso rglesigji, gnGesr 
iStrjLDLi, erm ersisressrlu ulfnsvrj LD^turrgi s\D errem®** \$s>n<fc. 

«ii7ff G\#iuiljlluu). eSlpniu&u Qu^LDrrmm Qeuemu., ^«Jir 

GutT3i(s ) LLngH Qeiiemuj-mnrr. swesn ^srf)^ #*&«**#. GsiiSfT^ 

Guns,, eS^niuauQuaiLDrTar ^CSa; eu^w^ji;/-^, ^fflScrrr 

Q t *m« &$&?**& -H™™ usnmeSl sflGjnwMBriyu), ^^ 

ereisiugi euysan gti- u& urr&LD ere!njD (tpuGlurrQeir; <3/. «r: 

370 

aiDSOir »«wgyii «®i_u uifliugjiib «rrir6iDOJiu®|U) 

(jputtrri «s5lu9«)i_ cpipair^ Ciurr« (ip«iiflaiir©ii 

gliusorr jSiugiifl «^{B®"' u^ffiii) ©!pi5glCI^T(!B"» 23 ajfrasnrujfr* fi.«w_«u ^^rrjyti, Qi8*min**<HS»tT&U @^®J 
Smib, <U)ii J: «J*«i_«fl*«S((ifPi6/TU)d) Giurra ^«na)«S& $SD®* 

(u^rr*^ w^v* MP 6 * 1 ®^^ ^ QuJ r^™* 

n,T«r«i/T*©il>, u*^A fflrD^^sun*®^ &&& ^$ Q&T& 
314 

<3H. or: Q*mi ( $p$r l r i3rrunj#£ fftpC ® «i_«ii; 


ffiCTiDm iDn-«f3)(U; ^rraeSI 
^foga «r^/sm« Gjsrr&Sl 

371 

Q»gL.Ci_!r»r& «iri|4 ^(wsGlguu), trirnrsigjOT Ggnirp* GlffOJu 
uuCuirw a^ibQajni, affID B Q uirs0rr fglj> ^ uajflll8at(ir 

fiMu(.i_.nr ijftQ|prjj,0 ^irsijfryjQfftt, @lij6 rtajrtw^fBr. 24 

Giurr. <as>rx: 

tLeosurrmttJ $*&«r V&0mm eStlisuiraar us/*** 
Gu*a OT ^ flflG^j^a ^^adrjo G)™^* ^™*S 

o ^T J £?* tJffaSlu ' rS ' u tor* ^*y JljtoffU* 
•^ziqti, ^tfissiLc, ^etirragirr (sjmiSpii, 

erasrevuLD rsrreou).iurTtfles>esra ansmg,. Qfrpec — ,3/. srr; 

372 

QuMuEom id (5 b S1 « @ 4 Cm6u.fl Cpb*..,, eiDaidm*.,** 25 GldF/H/g}^ eSprriLiatT uweinsu 345- Qurr. smrj G)«/TifJU617/T«6iT <&$££)(&> J§) 1_ S3T fT « g)0«£)«3Tff) 

^>C^GlairTjbjSiy,iflio eun(Lg&l&in) Q&isiigpg JH^rriuxu O.uq^ 
wrrGesr! sts^A(§u GlumuGluDrr l^IGiu Qurr^ggumm asm 
airr&ib. $;y$6u<Tesr Q^a/fegBjiJ), G)j;rrs3>si'ii/Gu) /g/Tsar /error 

Qurr (5/5^1 r§mjri] eunqgumnji STmimimu:? *%■ «r Gixeqg>eo - Qurr(rt,jjjgig<k; QeuiLi'3iurrn - Q^nisj.iu6\in . 

373 

siJifeOuCTT (ojDeB«sr cntrar <3l(§[4] ^s,® ffi(fi5g:L|a(g 

@@@ 5i_«w GnpsusSl^/'gi] sfflirreCfjPruiy. ^,Sff5Ti_ (5ip«,ifip4 
«S©fflffiQi_«ir <L(prrQ^irjT)jgl ^fraiiripQffiBi (gibjs flfflBiriUffi("«ir, 26 Glurr. saifT : 

uneiigeva, eSliLQi—n ySiysj&air srsJstgu e-uGg&il Q&ihSissrg) 
(e-tun JBQeun&tsa ennttgu:) ^^Qam AjtSi^ftei, eun(t£&i£irD Otr^l 
®&0 6iS/5r7UJauGlu0LDrr3suT.' s£ls;s)tj6ucTa& Q&ebrjpi, Ggeufraaftjir 
^(jjiSfflfflj/Tffsr gimevrp &rT§?,uj!eo «(5 Q«.T/f tususar G)u(5#jrr«rf) 
sutfeuti 3&rTsm® LDemjB^SI ^ (J ?-. tsi—usi-Qeudsririi 9,eu 
(tpsBfl6ijrr«STf eurTQgL&L-LC Gl&sirgi liiZTvrmmrjtfSjtnamif. (<3\iki 

*$,sw;@ G&mjt«fai— ^enes)mtLjes)L.tUuiiGrj-, [O-ilesiLD euemrsi@ 

Sew 3/D63T . J *© «®. I*® ^iP' O®©®' -«ft's3if7ci/<s @n5)L.'uff Q^Tffjasir; 
dsrr^^si) - LoemfDgjec; L/ai@ - (alffOT^; 46UT - <56Uii Q^dJusun" - 34© Qffm}<3!5&rr iSltjufcpp $pil.® •SUD&gia® frGtlcriTGwgi u>pld. (uyjsih erast^iCa Q&neti uto 
Qun(ir > «fi3,sisi«niLfe!S)L-.iLs^j > g)/5/@u uneuio STm^iin QurT(rr,ai£i.) 

374 

iDirCsoiror jB(i;u>Qu6)fiirasir ^ijSI© (osuitoiq-uju) iDtTicsD^QiiJcar 
gUr£«or«r gQibGluCTBiaar ©ifl(nj Cmrr«8)ij-iL|i& giriii[@]^)0]«Rtr 
fiu>Cscir«Jr toifrfl jggjiLGIusrar suxwriqfibjrafflifl Csuil[®] IS 9ju.8)ak.ir 
CsuCsoirdi/D 6«iirQi_irj)B51 ^iT«mripQffiii (§15$ efilrairiusCcn. 27 

Glurr. ss'ij- i 

smrrtLjib, Ggusld evedv dlrrwl^eusk w&eiflrrrTGM- §)&§!, q^^l 
CTOTj/ii) g)(5«usj)rni/u) (QuQTj-smDiLjL-asr) LLsmisgj,(i3!jLLG$6iityrT£o 
gieyessrsmn-fgLDrrrr,! &i3&i,uulL.i-) fi_(i//T/5<5 lli?® (Lpssflsufr Quit, 

QarrsmQefretr (LpqT)*u Qu^wrr^tii—vsr gjS(tT,Qe>jrr jQn^^ffla) 6U/r(tp 
Slfiarff) Qj&^/j^ «i9/5rruJ«u QurT(rr,LBrr(Is!sr! (&.ld&(§ euGmr&&iA.) 

GsuL-®-g\($Lt>emLbQ&iTsm®; ^i—eo-KueSlsmLD; 3n.fr -i£q$, 

LSrj-LDG^eurf ineur &§isi> GgjireknSluJtoJi'r ldi¥& qp^sflsufr. ^jeufr 
i9rru><3a}Su,T e p #eu §les)iu @ G,%rTjbtriJsfil$3i)t5 fiildta utssirrbg] 

pn-Gusufr. geuLD Q&iiigi dlrrLA&nrrsti orru^^ia QujbjQsufr. 
gj)su/t efilnjrrtu&u QuQLDirssiffisr Qeuemis^.^ cgsuti Q-ftug) 
eSprruj&rftsg ^ji—uunaff <fo,§lGmuj$ gn-& Lcssarrn-dsu Qupeifitx 
&LOLD&smea eSlr^muanT ^(r^LDtm ib Q&ili&h Q^rrefTene^ix eurrin 
GlujbjDeufr. ^gueurr^^lesiuLq. egjsluJmsisrsuefT uj(LpsmsjruJrTibj3io 
«j(5^rTLD«s)fr LBeviflso 3iesr63fliLirTai$ ^)(5«i/0,» Stofttsrtp^**, 


Q*&i@j5$ eSfirriusifr laneaei U7 Gl&rrQfigl aienfr&gi aieceoesiu frarp ^LDL&aeaen <&pnaJ*u 

TSlrstTiusn-irrrremLD euecsoesiu 3,G*ssr&fr §l($aJ*i&tTrru UL-66#m 

37F5 

JH»i_iM u>oj©» r@J«9i jDiroSl«»>«w Cuira®ii) ^a)iClair«rp5l««ir* 28 Quit, smj : 

U ^v surrqfg&riD $**><$&$ tiprumu ^u^^nQml *.bmu> 
flj/5 3/ *&#& **3» -m™i-i>® ®« «** Li&a*o* Q*rr<*r® 

to/D /8«J/t, «-d>«»^ *u$uiLi- «r ^4,@ii, *(tf«n*«®ii>' 
4 s»a)#«A@ii ^offlsflo/5* <!fi$@iuatt&3l ^C5 OT 4^/6^' 

S\ at : 

##$& *>*?$& Wt** *™ u ™- ^™™ U3es, • ars f , 

S(ff*» oifo*** ^w^sur ergs; «utf*iii 4Wt-tt{i*tTSl *l3$ 
ww. 4f#*>m* Ga>iL®3 9im^ ^ 7 *«fl«r ii)«n«Be8 Jtfg 
^^^^^ *(a>«)^i//r@zii uif* ^^rrsrr. *jt*fi&f "*•» 

mi^M /S 4^-"*^^®*' ^^ ****** *m**&&a$&tm> 

«-<{** *^®^ w,iJ6fl6) G^^^^O**' fflu ^ ****^ *«*°f 348 Q0iki(§r5$n dlpurggfi SZjtL® jfaM§C*li0]bQ ftf^m. tSHuGurrgj Snjtyusemip eurr, g£«ig$& 
■J>l@£iie a)(3/5,s eSfsrTiU3,iT Gmn uSsSsvu&r Q&eviQsmit. ^jesrga 

&(t£im Sty lo ^wgjLD Qm*6#$l-uS^U6l <S $$ Lj&meog, @£rm$ 
«$M$-ig/ g%<1^<ott gpBitgd) OtfTttSfflDO)* *j*^J| gjpi Gurr^ 

«gp»£aftr«M g^ars 4«a f Q«Mf*ij|A eag^er. ^u^uiLl. 

($&& eutT^rrn}^} s&iflmw sSl^mum Lfrrmmih eS(smi—a,ijLn 
376 
L.u)U(5ii> ojirip^ji SLara^flfl^ fg|) £.siru«rofla Garrajsoleoir 

reiblSISOlU ^,SMTL_ r56D$#ffiS)OT j?l9ji)ffi 15 [TOT g] ILHTff SO 

Qsuibqai GffiirQajjnrijjJ u^frsufrjpQffiu ©rap efilren-iuafSfflir. 29 

Qua. sm/7 

@®Qamjbt$&i'fl™ wry?Shmp Q^a^a, GBprruj&u 
Giuq^iDrrGetsr! ffijiueysogtM ts7T«F«jr#a^*@, s^LDQpesii_m gqg 

§#msfTa;fz$Lo GufrtbgumfT^, s-ingi eutflurrL-ent^efiiL-rTgi Q-ftiig, 
thiciSliunsmi—rTrr puaSla&r npsomnj, *,<&£/ fig uyQi£$$Giflpg!LC, 

QarrasttQui <%/,gwt® Qearessri^, pshrGvu) Ljtfl&issrjD g&iGimiismuj 

^t. err: 

tt-iAUrr ~ Ggeufr; sjseueo — rgragsssu; jsm^entif - ■ G)<y/i;@/5a, sBjsnius,!T lo/tswsu 377 549 ^(jiiiutr m raw lh a suit 15 S,€m®r§iGH imrsjigsifl JsffluuC&n? 
tfil(5iiuir ifl 60 bt ^ surr itj jjl mnaiiryiOffiii ©rea. fiffireirnJaCssr. 30 Qurr. emrn 

^S' l r^mu£f,uCa , U{ r ijLDnGessi ^mmia.err wn ,it3eo G^nm mir& <3gttld 
Qo«wr«^i3o Qurr(fiig>&fr$ 4J«n« ; «ff«rrr^i ^mi&en ui&r^teM 

u^ew*^ &nr&£t« GiifirrsiTefT umL-t_an- (ffiogj vi&gst 

gtmn&weSimtujs ^©ilu' aj/Tprr^ytf *3ie®Lp$gj& Qansm® 
Qff&j)tre6 grids trniimisytl gesfiggj Burr<ui(3«j«r? 

si en ■■ 

Guesiff, — ej(i£ieu iu g), uG ueiii ; ^>isui5ts®# — sifeabr ^sjj^ 
^,ii)£K.i5aj —jzrrtnfil& Q$rr&m&; ej $ §},*>> Lp — ^g/sOTfl a«u«5r«(ri7 

578 

«(5 iSlsir @^^(iptb C^guib ^isoargiuQjgsn' ffitr«jiQffiT6bCI«iT(Si 

Quitijiiqeir ueurtiG'auu Cuessfli^isjr qj it n p p iScccsiriiifBSOCiogb 
afl^iimi) eri^QecirrjtjjjJI ^frsutryjQffiii @reg eflisirnjaffisw. 31 Glurr. emrr: 


«(gtru#ff/T^/ii O^gyii «sd^^/ GL/fTsJrjjj afrsroruuijlti 
$t£ljj>& Glgrrji)&GfTrr<sO, eusm®aik G&trtsgi en en G^ek $emg)$& 3S0 Qfit^pstT t3pujbfi£ ^>P"L-® 


^- «r: 


JITUS) «urr(# ^jsudraa*r6u«k u>«ffi(65i_«r — aiirgjiluCai 
^isjsu Ljsfflu9a)suarir crai6i|uSI(^ii) i6arar<i>i_HSIa) 
@i5^u GurfluJ(5i_«r «^iTii§). 

GlUiT. 63)17 : 

lS«5)« ^/ism/jo ,=9/6ij(5«5}1_uj ffiswej^i—gri/ii) t5677-«j>6n.£(s»jj_g»2;u> 
trewOnrjOT ffjjib eurrypenrTijiTg!,! ^eusyetiSleo s-aren sr«)6Ufr 

GS\&aQi8,nssKi— &-iufrt$3&,rT(ri)i— sir <9h.if uSa @sir q p try evtrifi 
Geusjiiw LDidjj^ii fftfsmsm. 


6i- 

Qfflil@jjj0 flSOITftfilUlr IDITfflDfiO 

Q9fiig,JB&u u«3ii_smuJ« Q&nemri-einioujrrGi Q^/ag/g^it snesrn 
ij&uiljuQld L£>rjL3nsr(tT,eir s-turr pgeurnh&r g)»w snwffy «iflj/ti> 

(ipgtQLElLpe^iil <ofirjuS,§?<p G^jfflsit srmeytb GufTrfj/DUuglffl/DfTfT. 
sfi^iruj^fT Lff^j jgJiu.iijDLj uiLQienen «fruq# Q&iuiqen 

&ITULJ 

380 aiceosir (ip^sDira SipnjjGlu^ra C$aiir 

ynusoQujirifl ^js^ Uf>«<2«n.' — «g>|U>«0«r(58r 

SrapirQiUOTr »irajaits|>i reiso. 

0ufT.6J)£T ■ 

■S5ig$emi_iu (Lp&LAscrsiaemanijm <mt&&M *9t(rr,ctr LjifltLj lo ujrrwnsnr 
QMUJB b_s»l_uj eSlfsrrujff.Lj QuQ^uorrGm! u>«6 ^(LgAaispiMrmSiaj 

ifi^, ^ra) Gljiu«iJ^/o@^ £/«n«J>sr turns erweu/raSlii) mglt^ffffi 
af(_ar $QStrn ^/@«r qrflsiJprfTai 352 

*3/. git : Q #mi@i5#,rr diiju^/3^ $rril.® ibmiimriujrM eunr f ffi SU 3lj r ft, to fT biff ) . t&jbjDi&fbjDfaar 381 Glunrargjiso Cairn; ^sqsnr CuiriragsaiLis^] ^Ap 

Giutr(jj^ii)fl)«r 

^Iswgjgnb Cfija]QihiTW5ri_ QffsiiGsuBiQffpii (gisg 

#lfl>ira»aliu£«r..Z 

•2l>it. aynj: imrrmetr «*r««0* $(5/5^ g&'Jurr $*&«, *»iwfluu&$$ t ^«r«u««»& Si- SIT. a.OTJL_^ — G^rrjnsn; tsm^j&ui — evrntpic; f*Ar@tf^* -«Sf«sz_£«8; ustrppsOifc — u«>#*u«r I 382 rsevsSrjrr .Airwrr^Joiswr idttsit sl@#£ «S>jotj id Quit $«[<£,] ^(ga^aou, 
oiijiipgu gtrrirtflsoti) iSflTuasfl sjsirugisir mrfrnflGltuftgib 
C(gCl6unaFI«: <F#$ai6iT u>rril(5l.-s_ijgl£ ^^^ a.^^^ 
Q»ffi(ip*ii «irf«iin-;isfuiaS^n'Qffisi @ra«. rflsoiraalajf^. 2 

Qurr. sotct: 

Qua tfixevsn intern® &&£ spt^uj tumrr^^eSlaSm arrjb®si>u> 


Q&Migjt5i5 ^Iso^afiliuiT torrsBfiv 353 @btGr7 £.uJ^■jB l g«lJ(T««^/J■«J/Tf^«lsh■ -31 . ctt. 


^]50ai«siffjrfr 


. 383 *_«>LDii9«r 2.(5@«flff ff££lacrr ^©(sjirtir/'aij e.iDiruj£i^sit 
gl»uia{U) ^(jotQst® ©gjl^ gjiiba.aj/arj snuflwrggird) 
ffaoinLjib fiffliunafflg) affsurrsrfl Csnir(glu) ff«flJ5giffi«i5{6 
rflsnimuLb a_guiSsoi ajsCanrQemi (§15$ $«OiTffieQujC(r. j 

GlUfT. sm£7 : 

ssyevii—UJ SjlQjjeutyeiT 3/5fT«dsn"e\) atyuuqptr), ^im«dld Q«fT«wri_ 
3&rTUg>$rreo *$i&&&§) , 8>etfli—LC e-emL-rrm eSliurremeuuSec ®mfsm, 

@,g gisnemiuiTa) eursgijG&friiji @«0Uffib oSnnsOT Q^/b^/^it 
ajffljairGarr a-UjfrjsGgmTgientTeufr. g). 'Sir: 


(Sunq&&& a-sAri_rrs!ir ^(^eud^srr; @ ey^a) — ds^sy^a); sjuj 
fi«orii — Qatrsssn— G&rruus; esmiAtL/LD — a.s5brL.fT@ii; ^«fl^^/ 384 uiruiT (jifisoa a^Q^iror u^nrmir uuii^6ifljs^ 
s^nir ifiln^gi^Cl^irar eirrruSl nnitraar.toif) njiTj^l^ip^a) 
CuijueCi i§1«djdib£ QuiflCiurir ototuusouij- ura^ibQujii 
#7>rnr STiri_sufr Qv^tunQsni @re^ rflsoiraa£liuC(r, 


4 Q&mt<g l fj}$fr i3[ru!5fi l b f&tTL.® 3Si 

Quit, swjt: 

G>u@™w fimj30fi [rseueSrrfr, ^AmCceSrrn A&V? 

uSrr&iiT erexgiLO, sm$&&necg > § ! Co '(ippsaiuff' stot©/u: 
Quiurrrrec ^esipeijemi^tu QufiKSipmraar »T«rfftfti, usoaiemaiurreiB 

«(M5<a;@«TC»ar «_iun"/5^ajn-<ssffn-fiin-. 
<5f. srr: 

Qufr - - >(ip$«Slujfr' erm^iLD Quivfr; Stjnsnfr — frpusmu Q&iii(g)!5jB Slain a&Hufr utnesteo 355 G>;*/T«3rn5)lL/«J/T.35«r. Q^S«6U/T iDdSatl a W&eOGULDtTtLlgj suototoxttt uiun-«uju# GifUF&irr&rnfliLHT 
385^|drjDir ®mi_LiiaOT«nr ««nrGi_iriii(gu> uirwariu u>ir«flsffiff* 

©drjDir GuciDau9(9>jSR jsitot su^i tumor eona©^^ 
QffdriDT ©rflaiDiuii luir^iiGIffri, ©ra^ tfUoiratfUuCr. 5 

Glun - . «s)j; 

_ 9>n<£ 5 ®L i rrti>nSiiu smtteisr jjgtagA, ^^ 4j®«ni_il 

(unvVun-awiriudj u^giuSdo, &u>iuu> QpgeSlm J!<l«ahwtw j,afy£ 
^j« & smjT,^jjT)jf) $ss<GCu3eo tyipglprr eja-su euefrareerrfr ^wi^A 
&& fSJ®^S ^otl/^u, G^sfflan- @<H ,«3&j g)^^ .jfl^ 

arTig^ttSa Q^tsi^^rr eurTQgw u@g) 'iSlsrraanuinr uiraxsinuib' 
BTdrffH «,^^@sb^, ,^*e*ireu@& jij&foji. ^fsj & ^^ctlhj 


386 (tp««fnr(ir sTjwrC^mir (ippcbcuGaririr $(rarcnri_ib 

(jpilLfifllluilfQj 

qi@pij) j&O aiar$j£)rbsirir« Gairi_<ir qifliui-^Q^sjrar 
^i@OiDff vaanxD GpirraGpirirQeiu @b$ AcdiraaluCf . 6 

Q-ua. any: 

Qua^ionsisi f^fr ^(^euu^entu eurrosi (LfuLi—eSlLL®, ^//e/@ 
^ictityi—ez r$ai[riT8i fiesrfQt tBi—«srinn(^LCi aurafleniu Qeujb$ 
Qd5/T«wri_ ^$uJnff, ftesieamgisn G&yijLD ^(j^furrecmj^iTL-ts^a) 
anftk G«/tl_« i£>i—8,G},9&, erL-®g,g!len&u3e£jaTGenrT(!f)Lb L/^Lpai 
<K«B)su<S5«rfln) a.oJ/r/5^/ jSpueufraeJT Qsmi^is^iTdii^ar £-iurriij 
QgrnTaarrTeufr. 

^/. sit: 

t-tifl&se — a^uj^si). 

^l^ftj^g^n" Geug/grriLisi isu—ffectLie 
ssi&eurT&rrifluJiT 387 u,ffs»ClsMS'rar «sfffi|Iii> qsoibusnd) u>irQu(iju> qs&is^Q 
sj^ gissoird) oj(ig£qsfil^ Q$nf8ss>jD (ipOTi8«iDso»u) 

S^agji reiriuarr grOT<SuirirQffi£i ®re^ ^leoira^liuCQ-. rpj 6UOTfirrsoirir 


.356 QixujaiemL- ffieiirrfrnfltufr 388 Qpis^i_«5 Qu)tiiniu6»r ^qjib^suu) ^jijgyib (tpar(tp««ior 
ifinsD^Qffiu sosip^psDjp iSjtju a_sorf)6b iSHfffanriT Gairdr 
a_re$ u>aj£l (jpaflimr «Tirifli_^(giJ 9$aja>a] 
Ab^v SrlSai^ft g|j£)$(a$irnQff[u ©15^ ^IsoiradiuSr- 5 

('^sufr^^sjr & £,§i)9>en §} GlajajfrsmsiJuSso sjrf- ^)«utl,?«i 
«?£r/T*«r Q3,rT6t5fr£lu-i&)i Gurreo, fsrrrr^itpesfleiirr ejG9,a §5(5 

Qurr^dji ^{eiin.emi—UJ Qeuiurr esieuuSei) Siec sSrrrraetr G^/tssj nJWfr 
^6iirrd,t$n)LD Qpih^isg 9i<si'rT3,SnnGrj' nesr ^uurrt—sa a^iryeu 
s>nff,§, Gl$ifl£l&srjD*)l. *f£<i2«pL0, eurjsvrrg)i3)<£ifltLi eurrprrgpcBrtTeQ, 

Sswsrr pniL® Lt>L-rrectiJ& gm^gurrfCTiflmfr 
389 

ucnrQi_u> $ sit swot lhjothit @i_ibQupu u«nrgppi9fb 
Q/DiT6miy.sir i9«s>soa>u)a dQwerolmso i5n-«raD«iqiii (gj^Qumcirua'sir 

^tatrtfSDiu fjuuaitr uJirQ&Qffni @i5$ jflsoiradQiuCo'. 9 

G)u/T. SWfT : 

Qurr(rf)!$§iluJ s,&is,^^3,nm ^ji^ixrrSlaj arT^Siqrj^^lasr r^rrva^ 
^fr<yn"«(S]5«@ epuumsr ^^mfliuiraiefr Q&iki(&}!53jfr3i<grf)ji<§erTGen 

«9/. «r : 

{SSLpaG* £)«UL/cr fsmlQaSlanenam 17, QppGe, Qs,rr^§Ljfr 
pmLQeiSlenetTaen 17, GmiriG^ e$lifl<g)®L-irTf5mL®4;£lenaT0,errl7, 
«Ji_«G* G&nrLfi&iBjgiLirr f5rnLQ)& Slunsnaerr 17 ^« 68 s.ld 
SaiLirrprT® QprrpSilLiiTrBiT®, eM&ffcfpprQ, Getrtfi&iw&i-icr 
JBrr® ^Sliu 4 &.U, Gfiipgi 72jsrr($a<ih) ^)(5«;«<rff)u)/T«uuj.^ Ggeu9iihi&rr&eiirn$lLJ$&dr 

390 atirftiGD Q-irduucvr wfitl.©® Cto^cflcu «iraQu>soirib 
Ceoisgi Ggjiriy.«fl $iriuregi B©r£l«osD C^n-isgiSEHj-uuirar 
u>iraiiy.« 4ipsfcri_ir (Sjy? (ipii) idotbtl.© uxBrcncuQ'ird) 
Cpoj&iM air$OTU> QurbCpirirQffmi @i5$ &soira Au&f, 10 

wn-«J^«J«ar 8£ CS^euaaw @^)^0*«, GspGenifi urremiSf-UJ ■if. sir • 

391 unr«» C^^mdrrpi u,«* ^i_nrQ«i_u u«wr«wra]nC«irA(®) 

Qurr . anfr : 

Qfijerortf Qyeurrrreti lo/d^ld ^ & «iiss>7 sflo^^a Gl«n-swsr(Sl -ah 


.356 Qunuaami— @)eurTfrrtflujfr 388 (y>iB^i_A Quoriuibucir ^(jrepoiib ^jbuiib ^arQfamm 
ifiistn^Qfftu »ssip(ip«Bp i9ji)u «_sorfla) iBffffanpr Sairdr 
9.6$ icffi^l (yxifliuir OTirrflu^(gi) ^a^aoaj 

{'peurrgSilm &3>S>i3>m&)i Qeuajrr&fisuu3iic spfr $lsoiL&u> 
eSrrfr&etr G^rrejr jfyujgi Qurrsc, prrpgopeirfisun sjGsjf! g}0 

QurrQ^dji <£/«j rt.eifiL—UJ QsuturransuiLSeti £)su <sS$ng,<sn Qgnsa rtjWrr 

389 

u«otQi_ic ^sJiotctt upornir glt-iiQupu u wot group re ifo 
Qpirflmriy-OT i9<nso<nii)a dQibgr&flBso isirorcnaiqib <5j(ijQiDiT«irLiff«r 
ircnrjsafl roiriLQar coop, ansa (Sairor^a^l^ib §J«a>«QffHii> 
^lavriy-flDBJ guuoiir uir^ibQcFiu @n$ $60ir«<fluj(2ij\ 9 

g)JS5)Z_(L/ ^l^LSUrT&£6B)gLJ GlU gftbV ff, (T)&,IT3,& Q^IUtLjUt /5«87«B)t£ 

QunQpQuj geugSjttb&rrm ^i^wnStaJ arr^^iqij^^iesr j^rrvsr^ 
erscemsoxstnenu-iiA (&,!£$ gimeti fTQgugSjifjvmQ /5rr®aerfl«()/tJD 

<$trx&fra(§tT)ai(8) epuuneur ^^mfliufr^eir Q&iZifgpjgjfra^Jn&jeiTGerr 
s. lufr $8, «j (T <s sir rr «u fr . 

(®i,p«G« freuyzr fBrnLQ&Sitsisnaen 17, QgtbG& QgnpStLjij 
jBrriLQaSlsnefr^err 17, GmihGa «i5)(fl©ffiL//r^f7-tl@«S)«B)OT*«n-i7, 
«uz_«CSa QffrTLp^liamqrr [5nL-(j)& Slsmaradr 17 *%& 68 £.u> 
&QUj(/$tr@ Q^n-/5^)4/r/sn-(5, eQifl&SlLirisrT®, GeirpStiBiat-Hr 


Qfiu<gis$ Seen a&ULitr u>rrcna> *** 

390«it«j«o pirSuunr ariril®® Cu»ipcflsu air^Qicsoirii 
6«aja$ G^iriy-sufl pirtuisgi »©i8sdso G^frregiSDij-uuirdr 
uirajiy.* A^tkiL-is (gjjpypib utsssrutD u><ir<aaj(rirfb 
Gpai&nt airpwiib QujbCpirnQffiu @n>{5 tfleOiridluCr. 10 

Qun. evrr : 

U)n-w^.«J«in- g^ GeeurraerT <gi$j>£>(5««. GepGen-ifi unemuf.iu 
utemi-eo loAaraiAaamA G$euGecrT3;$@eSl(3P§l Glupp fflAaiT 

391 uirf«r» Cprmdrsu !A*S jBi_*Q«uO u«wr«wroiiC«ir«(®) 

Glurr - eȣr : 

Gsweaiirtf ^0«jjrT«« LO/D/ri/ti) ^g!;«J«9)7 «8©iii34 aalT0jr ® 
oD«u^<uiy«dr Qff/s/@s^n-a«fl«« a-VJvefrG&nvnnn- ^. 87 fg<S«jfT®rt-, #@ <3«n-«fl«S, ^(5*«frpfTuSA, fy2 t pesma&. 358 Q9isi@B$fr i$pup$£ .glp-il© 6)#/£/gi/6£ ffleonASiufr uarateo 359 ®($ltrra>***rrG t TrrasriZ>, $ ® n n iii &> (t, giyuiaip&M® 
ctotuot &u& eSi—iiuag gGOmi&en ^qll.) 

382Cffir«un-iril(Sl ®iiQ^ir«feriBi_ u)ir«riril©(S5ib ^|ii* r(r$U(pr& 
Cu«roriri9«Br Cpiriii@Qu)ii ifl^igasir siipidi iSjDiudligljbgib 
iDMuririr iScdsdiu urfluir so org darned) waimaOr^ib 
Cff«Briri_fr Cuirib^j_ff ClffiuCojiriTO«Fcii ©isadcoiradujCr- 12 

Quit, enrr : 

GW^rrzl^j^ Q $ rr em ™ t_ $mLu ( . S i& Gg,nfr 
Qfi^amcrrT^ QunpjBuuQ&Ajo a e uQu.j ! )u>ir & ,& <ip m@ l& 
^snm^m^p Qu (3mU )Uf m u. l u $®&<2 mr &&mmttti'j urf) 
unman* Qeujg!, ^^ QfimfrimnA umpuuQg&mnfteAr 
W*«a@03/T«<g$«rr *Lturr$G$rrtTrTeiiiT. 

iSI&tefaeisr — peneo&GarrevLD OMUiuaub (®suSlu<yusmsisT) ■ 
uptown - tLtu&sA; £fiflwir# - Su^ew i),™**' 

^wso)st)«3*iTtf 6Tjbgue34>G 1 £rTit 

a-iiufr «S)(ip#«ir $(tj@li «S|siD«iq«BT a.u>!ru#iiJir«b 
4|ii>uso ajargiffii srjBitjiiija, ^laaQifiiT i-irfrOoiriy-uurr* 
QffiiiS)iij«r «T^jfli_u QujjGjDirirQffiii ©re* tflsoifasliuCir. 13 

Quit, atrr ; 

en*u$GevjT)g)i £_emi_ ^errifliuiflAi (LpLprasma, eutfiiurra £(y>S«u 
a^§\a\uj^ <5rr/i e-ostl. tLusrrugjl 6lwrfJTAtttt& Qpt*iatr&dt 
G)«fT^,a««9 un-L-u Qujbgu giwmec pt-rrrTeuQuQUmtsir 
GxrTti3w ^aGlarriq-eniu ejprr^C* e-iflstnusQupirji, G&rrjfi 
marararrrA uatfiuQurbtDSiifraefT QfiBj^ppfifi} tnutr^G^rr 
J IT sun. 


!@n5iuu) 

a.LDiru&il &l6utT&rnfltuiflar <g,(r^eunSiuj ldsbj jritQjrrsisr 9i&u$9,n 
giiffi— ifl«r utflua@fu r£les)eosvuj& Gen^iae; (3«uiB3r^., e^j^nai 
G)^/a@/5g/T urrsiy G^ni^LD Q gtye-u iflGuj Qearrry ^eufraar 

gj</}afil«r (Lpipimemai evifilGiu sp(L^Siuj &iq9\g$>uj$ gio ansiunA 
ejjbg)}* $i—tjn&UL> s-Lorr uSjiiunfr s^asri—rrfr eraiugiiii, 
$&es>60uQu(yuirTeisr §(ir ) AGanuS l .<sS\ec 0<smf Guj&jdlo psmi- 
QujDirgi] gesu-uuiLi—Gurrgt ^mnu^iunn 'Qairiy-aaafl' 
unison Q&niq-GiuibirxsBebgnfr sr&sfu^iCc, &js$>Gsrn&[TifluJiT 
etiff&iTff- erbgesin-emfluJiT pneo 5^(5 sir «j(5«jjrn-6)iij g)6u/r 
GUn-,/r)jD«J6sr Qi*. 6TOTgu(y)ffloT) gl^LDi_ti ^emuij&gi eurrifiis&aiLB 
turrsu QarTjbjrjeuar @tf s-wrTu^&eun&rTfiluJn eraruuQwnir. 

^1 (5 (Lp 6^(3^611 n" 
394 tjuqiLMt Qjjbp #l«uffffimib ^j^isirwr^lflr 2.fiwr«BLBOiu«0tru) J4 
Suit. CTfT : 

«(5^j/ffi«s5)«r, ^/ss)eai subtil ^^/s^/ Q<srr sir csgto it 5!/, @^)/5^/ 
St_ij^ '^psosot' 6T63rgyu3 @s3)i_iussr a.t_«iS«) 5aziq@/5^. 
(■<3<urr.s5 nJJsmsDiiSsi) g)0/5^VJ 9* ^,swr®«@ 9(5 um-eana, 3000 
urrL.«cs;efr (Q&nemt— ^(^ur/j^lcr/i eTesrgyii r£fjss>eti#) 

CS^rrcrfreu/T. 

f '(Lp soot a-smcr^^ ^tj^iP tLpeuntulrjLD' ereaug} qp^Qmaifi. 
®gl ^)(5LD/5,g)jrii) *t«3T5j/ GurrjbpuuL-Qu u^s,nia ^(BdfiatjD 
"JfTffi wifiikiauuQSleistiDgl- «&rf!«V G)Ljrf)uJU£r(T«3ri^jLl «(t«mt«.) 360 ^. «rr Glffmi^ferr i3rruj5fi$ £)jil@ Warn (oiuQu^dr a.rfluQu.TCTr Qupjfla^ gtarutwflsriT 
#>«wr ai*Qffiii jglpCtoirfrQffmi @ is£ tflsOrraalujGff. 15 

Quit . mp ; 

»>^^/T««fli_ii dTAp^^a Qua©** *0. ******** 
«Vaoj_uj «iriflujirir Qdr/s/@^^ ffie « @ mG«r t>-\un fcGgnrmvmfr. 
SI . «r ; 

Gmtrnmi — 400 uni-iaear Q*,r«&ri_ ^u Qurr®™ 

jB[r9liBia (Lp&tn&sitUGmrjuJiT 
396 9(55irn)i Quiraraaan a_eOLnSln61 isirriraeaj t£$»£$$£ Qurr 16 SB) (7 ^eumuf.iurrfra(^3,(3j^ ^eurr Stem? prraflee ^nguGlurrssr 

GurTGSIiurT&ff g}«u«arif turni Gaii^u, L^essrQeujsg airrcyjsgj/a® 
&i<5£ITg)l Qu/rsar Qarr®$gj, upe ffLDiu^eurr Q&tuffiasr ir> 

.TRftr «5)L_«C1JOT ^\$9,3, (Hip*) «Un-tp<9S«3>«Jt«3>JUU QunQf,^^ i I <2&Ai(§&$ StsoiraSlajfr wrrsneo 3S1 

aiprreufr. 

(prr&rkia (Lpssismufr ufjrrswriD) arrems,.) 

<%. en : 

&.<s)uu — <^£$sy; S-ecuuisS — st $ eB ei go n & en an 
(SeuQuQ^LLrreisr); sscuiSeblrBnetT — £)6u9f_/(5U>n-g]pJ<!B@/fl"-' tfff^f 
(glrgwrrSjIssirj'.; 6m#6U v-gi&LDfr — £)ttJsnri£<u.7rT, $lrft j&de — 
&rT(Lpam; £jj)#si) — umgiurr®; qpLD^ir — Geujbsil^ 9U>B->&&eufr; 
G)*© — Gurrn-; girrpiLb — ^l^Aqlo; ®oj.TOG«un-fr — Quo-©/b 

^L-tbgiifiiu QuQTfLnnesr 
396a«irCTirr «FI&a>eaj lairdswrjB »6u^aiii ffirrrQre^ilaar 

g)«r«irCl60ir Ci_CliBp amour® S«uirfr(ip«ir ®«ofiirajsu<S(r 
$mm ifil^iqii) dil©jB<e$irirQ*iii ©re^ AffliraaliuGir. 17 

gi_mi«^li5iniJ<wiiir «T6ir@j;u) g)«un-^tb qpesiL-UJ j/cr^rr/l© 

^g^ixGurr^i, ffi«j«ar'9 iunh 9,^^ *SH r Lpg) uesiL-a^La *«sun 
^0«jfT a-emeSlL- gJiL/surr^ giffaugg^mrrso ( \^/r,F©/«»_ttJ 

^pffsmopss! Glffekgn SL.emnJS)LSies)UJs, 9n.ro) g\tj&fr s.*w«s)U>es)UJ 
a_sMrrir^^ Q/5«3ffmL_«ii7 QutTvaemesuLjCn Q^rressnJ} GurrLcrr^: 

<jf. «ir: 

uarressrQisnSl — Quo«5)U)i4«s)/_(L;«ut^l; «5)«j^)«u) ffrrfr Qflj^5J 
— G«u^5<b)/5jt51. 'tt-eisrem, ereaug), "Sjiekssr" eretsr eajspgi. 36*2 


398 

Quff®»j|son- 6uirir«^cBi_is jSLCi_iriri Glaiimirts^ib qaeai_iflinLi . 

@(5B^suira air6li_tuffi.a QffeJrjpiDfr QoinrjDjSleb «nuj£|©ibQuir«r 

aSl(5*jS (r^rasajira aire(a.e& ^SBrjfi) a9LDeosrfli_iii 

$<5»5I U6jiifii@ii) ^jsfluQuirirQsiu @ib$ tflsoiraaliijG(r. -IS 

Q(J/T . S3T0-; 

G&rrip pmLisL&j Sji^Qir erey© ^sv^a) eunijo^^ (tpmetr 
iu©aiirir u<ro«njfTd«(«)5«s)L,uj (Ji_,/7(fli.T) G&njbgii ^uLtueuiia^a^ 
Meutbitf ^wrL-n-fgLD uu)_ gjmsm Qewgi, Guniflso ffQulL® 
QeuthjflQugiLDGungi si&& *»a5)(un-«« glenL-afgti Quir^ai 

««an«7# Q#iug,nrr. ^euii Q&(h<9 ) pgn&:t$<T)&se i efiGen SL.iun pgeu 

[TfTeUfTlf. ^UfT(75^gsi)n- — uenaeurr ; sesmL-plgiLLGL-rTiT — G$rrrb<Dl 
^lifli5.T) Qfirtffijh Quujrr. GSItyp&n — eSt^^^mrr ; 6i3uD^sjfli_£i 

Qu(5iii)j£ffl>s&Li QuQR^dnaiuirir 
399 «Q5«a«)60 Creigipd) acualsft Gffsfrsusseiia air^sffjsa 

jgl^aroa GlujDsoiflra ffiirifopirgl <2iuirffi!«b ^twriiialupOTsirir 
jfioaauSI 6»souu$ CioCiuirffQaii (gisa. rflsoiraaliuGrr. 19 

Qurr . ««)£r: 

^)(3«DiTr 9^5 [&3)ll&g] &>.$$V5)W £-S3)f_(U ^SjfflsiSl^/T.*^) 

turr®«j)n/j gjenaszrGurTiT&iuj &{5g i rj«tnrr Gpelgg u9@^)(U/t«t 
FF@urrL.Lq. somen §!$,$&<& 6S)3i6urruGlufi)2H, ^evrr S«uG)u(5 Qfft&j<gJB£ fleorr&giajfr «rr«n«) 363 ^0^S>, &rriA QftmiGs g)(j«« Leesni) QucTipmDi) $l» Giuns 

&. or: 

j|j)*s!ir/&6) — FF($iijtL®. 

Glu)i£iLiGluir(5OT QpirjBjS 

400 u«r(ipa>2D ^Giuir a.wr{5G«iuj5ffi Gidojsoot uiLifuODumiircb 
Q«ir«ir(yia)p ^,iui5^q , «ir rflararib @60«4£|| Gairfi>iipi_6ir 
Qan6«TQpflDjD sir&aq' aiir6Jru)6»n)£ QatuaaCairir rflarj5)aju9ir 
Q»«ir(ip«»jD Clffd)© 6i51®^6^iriTQffmi (area $«0iTaaQiu<Zix. 20 

uet}(Lpemjr) Gunn GgtLigi GgrrrbjD uvr&eueisr [QfiggrBrrgGtr] 

tsLiLirrfr GeuL-g,g,.i—&sr 's.u(3a,ff!<K*a ^<s<a^//'s«' sTisrffy 
G).?fT«)«5)# fflffj/ fcurrewsw lc>sv> try &, ^ emsu^^i «jj «aj susjxw 
engGgujbj^ (^joisurrefirreii gnsjr irsms^Hiueio^ ^\eii9S!(yiiq.sis) <9/ . 6»r: 

^GlUfT^SSJLCl — GufTfT. UL-LSLSSILL — GU<jnj&&LD; ^jUtST 

^meatus — ffl«u Go/i—ib; &rr6unen — ssi&eunetr, {§fagi&&$-fj$. 

401 jij«Mruirff i\ir§>at$9 *ifl^Q«if!^ air»«i ^oisirQuirjflniii^ 
QsT«bri_a pifla@ib «9)6uoti^. iutr«nr^ giorfln^layiniir^ 
jsswri_iriuu) Aaal §ot oiirarirfb a/jSui-^ saaovrCui 
Q»«*ri_ir qeoflAQvu £<raQ«iu ©»j5*«oiraalij(Jq-. 21 364 Qei&KgiBfifr iSpufcpfi gtriL® Qurr. «>jr: 

u«33««i//7«(fflf5«5)L_iu $iiflurrgs<f>@g $& ftftuiSmnQeuQuj 
(^tLfgmi&en $}mj3) fTiflggji ^ifi&sF, &isuQu(tf)U>n;eii>ei5iiL{L£> Sial 
S\dsf^nhaies)eniLjLn ffleusir ^Lif-UJmT&eisxsniLjiA $&yE>tsgl Quorueurr 
Si^Gtot—UJ prremeug gjrtjiltf «3rrr«) upjfil a_£_Gsar eurrenrTsti 

&i$£i(g)LD efitjQpani—iu ffflijfliirnuwnrir Q&mjtgpgfr&tgfferr s^iurrji 
(Sgrrrrrreufr. 

«3/. sir; 

^eshrt—rrfr — Q&png,*ifr (U6s>&eufr); Qunjfl — &tmi— 

402 urrorr^jii) U)«k«raj«irC{i«S(Lpaaonii«B0r(bairib »uii)iDsOn:«T«ir 
6jDir(j-ir«r «T©^giCLDrri5(Sjiffig!)ii) Ba.a$&ic$(jji) gorarAaJircb 
oiir(j-ir(5ib Caiwarw ^iflapajcir Qasusnss>a aiiriuacifiiLL- 
JpirrQairA ummco ijau-CuJiriTQeiu (§159 dsoira JbuCv. 2.2 

Qua. estrr: 

ascetnsi ^©ib Jtrr&fisr (8,Lpirt§l!W3, rsmuewrTir) wesifsreS , 
ffl»Qu(75Lon"gjy<s<«rr«iJ uefyu LDemi_u@§jlso srQggj em*>£,&u 
uLLu. meoenrr ^rrmurri-Dto GrQiggj Gloit/jjjj/ urrfr^^rrerr. 
^s^)s,t3i3ismQi Q&Qjtgtntmtunic *2j*iengj 3n.^^es)tou u<j)0 
!$<i£&§l eimetTQ&rrssui® (ip&Gin&p giewsfl&si, <£\<smg, £{&ff>$ 
<stp/i)^)/i/«rT ld«u«5)/j htQ^s esiasmujiLjLD Q*iL-LSf.6srtT!T. 
^)aj«j/T£y £)«uG)tj(/$LO/Teir GldgrrsOTTi^si! ffl/D/jay '-/*y> QunjT) 

«0JJU5ld«)it — ufiuj (qSSliu) Loeorr; ak/j^eb fffr&gi — «i./5£S8)ffl) 


365 


403 

eai«ujQ«u«i Cpirofluiu aOTQ^irnrari-irai Qaorju cfilj£]£pQm<b$ 

Crarrcniu ^jbjDir Cgi; ®s»i^C^ir(5«ir* «6nr@«tni> Qnimgi^isags 

$ir»ib u>fnara>iu$ ^u)«s)(j- ^|«uiTiy)»«)^ $«nr«iB$a.6sirr 

6ff«Diu «9jrflQafT© iflrriii^ S^rrnr Qemi (§159 £)60(T««fluG(j\ 23 

Qurr. «5jr: 

(LpraSlesiso Qwest id (S{ip&U->) Q^rremm e.eni—iu s_i&n3gm, 
esiiuu urfu§l&) s-emi—UJ ffieuQuctyLAnguatgifltUffn sreSr/n/ 
Q>sn $,§} ritliUL&ggietnsugs, Q$jb<g,eSlujemM, uSlQrsmu grrennuDeo 
gjLC(Lpe$>i—UJ a.jr}eS!emrr esim is^^adiSSiTQi losstlo eunhmSi, aii 
^/5«»^ ^rriL/ Luemesi eB S-trisSlmfr to^D^/ii =9//j(2^A«jn«D 
fi-«si7L- ^fTuifiir u>nfr uleo eu^w unemeo «.«ireri_ @tf)/5sj)^ ^g)ju 
^/«s)«w«;«3)f7UvuD surretfliwrrm Lcrrtugo, (^(tf>!5iTtLuf.iu^ l ^aeisr 
tguj-uSec am £15$) *irilq«51 reiriujniriT Q^/s;@/5^fT«§)5«@sJT(S«r 

(Jttjuj — (ifiikiS\ec; e&jg&# — <£liUL£ia,g; jg <JjsrTtu-aiu3ir)g}i^ 
$iu(tQiu ufiGptriLJ. ^mpSptrrr — &.n)eSlasrfr; s.stTixQjsrr$^i 
— Loesr/iaio/jjjg); ^saw *«3>^ — @«rf)/r/5^ unto. 

404 sjn-ffirorpQffiiiiSlttJirffi sasorra) g)Ci_rr(ipiy. srOTCTi.jflditroa) 

6jir ffir«»rp LDrr^ipiy. iuir@p (Ssuiwiti^. Qre©iiia«uro5l6U 

#i ffrrarpsu «uirgiQujt) jDirararCi-irn- Cl»tu@mjs rfl«0i7««BiuGf . 

Qua. einjr: 

Gail®^ ^ewuCL ^mL-pgi, ffl«uG)uoui(T@j/«3)L_uj ^(nf* 
QffrreeeSlfi gjuSeisrgu, fietsTL-aasreSeii $rrib S*iefau}.iuuuL&i*iQuMi 366 Qei&i<§!B2iT LSpui5$fi @!JL-Q ■*• " 7S 

57/t — Qu($ss>u>. SlfDULj, ^tL0^; Gi&CciSujfr — Gerrtpfr; 

crjfiupp iBiriunrirfr 

405 srOTjpiu u>ti)iruj0£ C^pifr^li «iij-ifluj/j) giitQ£ir6nri_ir 
i9«rjD60 jd&&»$|u> jjiibiSlQiuir f© J gam Qi5@iD(y)(uircb 
Quirdrp «£)©jS$a>jD Qloiuiuotlis rflsirgiiiiSinr Guiraa sr«nwafl£ 

Qua. «B)£7"t 

lo/t«5)su atl^ii (Sleu^mSiurTsmi—nrr <oTewev)ja>) Q^n"«rari_iT, 
LjeCLDLjLArT tgi (<${Gun<imauSsii ®l($!5& yffi@/_«n«jujl«i) &.enen ) 
tDsu/T««»«r# frlpjStu lurTemmmiLKLju:, (<£,&§!& Q&nGC&rrpfr, 
urr&n (LpgeSluJ) g3<53l GuenpiLiiA Q^rri—ifltuaeo Gl&nasjrs 
(errfllu&pisrTUJtinmfl&sr) &JB15& £g)?n roujeisrsvuS, .sswrg), gu, 
e-u3«s>!ju GurraSil&Q&rTenerr srsmas^laj Ljg,y}& Qffrrwiflesr u.uSfr 

G^/T/J/TOJ/T/T. 

Quit sir £}/.$«) — ^l^S^sc. 

a «rar ir 4 eo gj au aj n 
406 CljBsrsBaQunjiib uffiQuir© 6irir«)#!Qi6Br £aiiu9s5ld) 

i£!a>s,Qai_«b gl«r^l ^sBgSiu snfljsgiuiSlfflr i£l«<£|sara9uujir<b 
*»«(Tifl^ jfiilu QeuGc&irirQffiu <£»$ #Uoir«a)iuC<r. 26 


Qurr. emu : Q&i&Hgpp SisenaSitun ixnesieo 367 

^euQu^utneia GanuSlsSlsi) §!(t$eSi6ir&Gff,ir)j$ S-sirwrii) to£)/£/5 
gi($a®iL<Surrgi en gu en u, ^emt-pgj (^eSlen^Q^jbjDu 

eSaraQ&ifl&giLC. ^(j^n-wr st^e^LD eSjb&rrui&Gurra, ^ ^smesiQiu 
sQenaarra eitflgign, ^^/a/iii Qurr&rrewLCitLirTW aA $ma) 
Qpu^saMLiQuj e&enaSlsc Qjirri^^^i sifiigg, Q^ujs^jss)i_uj acnrib 
LjalsOir QffBi@iigir«igi5«@isiTGsrr S-iurr ^^euijaeurrrr . 

.=?/. «r ■" 

^ «mt 1^. uj t^. « en 
407 cpjoffi^ QuirQjjCg Quaiiiioof®) errflaaanr (ipsSiQ^iflu 
g)<Da^js aiu^Qjsiranr iy.«rfljfl«T(Lpp) rtjiii^aa) n»/iSICl«oiriluirii) 
uaia^js «9)iD«rorfr @(ji_ird1 sraf&ea uflnfluiSarojir 
jfltna^gi tSlsBsosfluff QviuCsira-Qviu @itg ^Isoirialiijg^ 2T 

Qurr. 631(7 ■ 

G^n.w.fiSittJ QurrqgGg} g)(Si5# @(5® £&£)« *6OTrurrfrs5)«/ 

an-t&tu^&ugQuin ifiajnec uema t&rremL- ^u>smfr&erT @(5i_ri- 
«sn n-ft) ^pem ihiLissimtiuiq. (QfiueugnSliurrgi) givn&A&j, 

^ff(By@/5^fT«^i5«@fflTGeff £-<i-HT jsgeup-freumr . 

■Si. sni 

pi~$$&; &UJLD— (genii,; ggil© — eu$it>; s^jjfr— s^ujfifcg 
•- ®l_u) Quiup. 

urn-so Glgrri^ft from 394 (Lp^ec 407 gpi^iu f un -il(a 
eSlmeuru GiutflaJL/paew ^gieir ansmei. 


368 Q&iii<gjj5@fr &nu$8>$, ^jlLQi GpL-i—&g^&,&,fr 


408 iciiarra 8>i($,$ ujotjdQibjIS j&sdjd u)g)](ij}«>jDa«jr 

QuirriittiriSlji) uaasfflff ffair«uir$ ^luGluiuir y«rar(j)lg0«iDj) 
Qsnfoiair a«s>aj«(rff ffjB^liuff OffiwCansb aiflBgj rfl^ff 
Asuarr jBsn^^lsufris arrOTGajirirQaFiu grea $s»iraa1iutS<r. 25 

Glijrr. «yr: 

Gl u £) ny, ssisi es)LDem<U0 Gl& isiG s>n sen * a sm^AGl^nsmQ, 

$iebLfigy eT$u3(3ibg)l ^msr^-eun s$C\-&Ba.$fbn Q^mi(& ) ^g > ns,^& 
gFjGnQett D-U-ift pa>6iirjn6iinn ■ &. or: 

asiflsw Qjs/rJl, $etnjD — auuic; Qg,nmia,ngji — B>enn&&iuJ65ij$- 

6T«B3i. II*' tgaGemtfluJuu /grrftiswr 409 iSpuiSldSI pdrjD iSI<rrr»trsiT«>ffi a>ttJ,9|«iJ«&r Cuij-^anrsb 
jlpuusu (jiigljSL! ua«ff#l iuuu«ir (ipesr GlffirjDjD ^jry 
^Sjnuugj $laaii mB^Cffinfr u^^Istoilijs $ (gam sua sir 
#puu 2-«>tx#ffi $lp<5sonir Glani ©rea rflsorraaliuCq-. 29 

GlLJ/T. «3>fT •" 

(ip(5<KiJ Glu(3L0f7gij'i™i-tu euasorrjiiffietnstsr, ^ld (LpQ&u 
QuQumevu&m-tu Qu^mj^^^emtuneo, (ip jb gll ld giJDtbg 
(tpesfleun aignjiA msmrsj^mfTgn ■&&&iuulj ffleurrffnifltunn (LpgeSlso 

[SjLprTeugrrosr a-L/G^ff &n*mL-&,6®g,} g^etfluj *«na)«6ff et<iB<stitTU> 
gljrjjBgi e3snik@ii>ngii GloSIili (aaCCTiiflttJUuir G)#/Ej@/5«it«(g5«' 0. err : Glff/s/^/j^ eSpn-marr uorremeo 369 *"**>$ — *R»^; (currscrrgj gcysSiujg,); $pG wn fc — ^fip 
sgjesiL^iLieuiT. 

SwQuqffLLrTsnm u> srafl eu n & & fr ^gyeug/ arrsm*. $lsu 

sni&iG&ujflr 
410ioi_ii>Qu5)i lotrraair ir>(i5«trjgir u)swri_fl) tairfinrq^L-sir 

@i_iiQu(D gimngii SLiflAQffireb i5laswr«ni_ g)6rflaj*«)(rggii 
©i-iiQunji iDirxytnfl sjjliujs ffiiflaoipa ©ojsoaj^jfld) 
j9l.i1iQujd roaj^g jflpGf»irirQffiii @ re ^ rflsoiraaliLiC^. j 

Qurr. «s)f7: 

^trflturreinLDsnuj a,smi_iu m&aGrflosr u>iu&auj g^uirTgu 

a-iu^ji «a_rflffQffir6b rSlafiwr©' st^t^jld <3i&!jrrgi mmei} gj^fl 
fflo^turra -.TSl^^jffi^ni), Q&t/£j$& G^rrsij^liiy ^a^tu 
(Lpsefleufr Gurrm a_svg)«u gtBemip !§e®edG)ujr)<? Q&djg ^^^ 
emiLtLjmi-UJ airaiSaiutr Gl^mi^^^rr^ter^^&TQaT &_turr m 
G&tTijcTeufr. 

ii^>^ «u5l^ni qsveufi. a.rfl,# Qerreofiaesiir® ^jiujt^iueu^i 


*9f. ot: 


U51_i£) 
370 Qff/s/@/5^n" ulrrupgg J5){ril® 

Qu.TiuiurrQLDrTLflu ueoajrr'^ 
411 9-$UiSis>a$ jgrrfradil @ipL|6iSl ^gjib s-Ufbar^arannm 
oij-LDSKiffg ssirfruuij i_| sot £0 lSI Lp ffiuaa «s£l«iru«o«Ba 
«u^iD6Bffg giiiufr ajiuiiiaojib, ifljbjpjSId) «uiripLj606uiT 
$iju>«d9j5 GIpirCTrpajib <s>su^€^iriirGI?iu @re$tfl60ir«<flujC$r.31 

Quit. <sm:j ." 

S)«wjp (6uemrki&rr(LpL!)-u) unssv iq-UJem (LptQ&neOQSjim es)3,g,ss-.<sn 

ffiEiatu uscemsi GwQsO(i£$§i Garrsar^Dsi/ii, Gws^ld &iEi&g,!Jglsc 
(§!&s)eC6i]U)-efil®i>) ®i(rT)J5ff> uscenn asrr gib .g«nsu,s«„,sTr ^sme&g) 
gssrffj/ G<?rj«vu3 Q^iu^surr fQuiriuiuirQiflir^lu qeOfiuir) Q.ffisj^^^ir 

£1- etr i 

a_p-j& - suG$)em&; <^,fT,$6i5) - <st_e»; s_£)^sar - unsmu^mm. 
^frppen - ^rreurrtflg&ec; a-tiu/r - GldGsu; ty&ngipii -G#ft^«); 

(ar&uu. QuntLJiurr(altJ>rTi£luueoajrr QjptM&tmt*. isnil(j}& 2^/5/ 
arrilt-'H Oarrili-^^ a-sm/DgirflJo ul p $ 5<m fr . 6uuSrrgq\jy8A 
a«)si51uii51«Brp «j(5SB)*uiiffl) 3irrerBuj(ihsiTrTec aeBurr(j}u> ^Dswrmyii 
sun&®u usfilgQpLb QuispsutT. g)«J0S3)i_uj ^g=n<Ai 'Qurrtuturr 
GlumifliLimLi J)©' «Tsfr_p ewrip3>&>, ^giGsu Quiurrn& etntpjk 
4«jfT. Gpqf,3 : LDiLiLC) umm tq-^nQ Opsin try, gfrsifg) *Ptrr&[Tumi iq-(!T)r5& 
ewsnsritiixrTQfUf-U unsstxiq-iussims, QarruSeSlec aswrgl ^eueinQuifi) 
aeSurrisuin ^eusisr usvevenrr wSjiiurrgi, ^AQi:ntL?e8s>> fflstusi' 
sutf sflio)c5/5 S fffEj«UL/su«JrT 49 GL(5ii 3rr&&LDUiA apaawuiA 
Q&iuujuurT®3;, erasrgH &n.K)u qsusucjii, 

' ii.i'EjasrflCSsiJ (UfTG)s3rfT0«j«3)' gjnajsi/suGoKi/T g^aijGeuGsjrjT 

«Teii7£T/Lj/Ti— , usvevrr pn thugfOgrreistLDtyiL §\ijts>ss)& 3>&)1 

isjpTjsur/T. LBsmQLD unsssrisf-UJ LDmsmeisr UMeu&sirr G/5/t«S, Q&mi(&ipp eSrsnaj&n mrresioi 371 

^srgjii Quit <bjr> mump & @«r^«u ^Lblyzigg ^.su jj«j«!d« 

'yG«y,j srr (j/jsot Gij/ra) urruurrrr f%m*}2lU9£l&t& 
urrGeu/SsT ^enrSlL-bisTgijLD urnArenLDiurrec - GarrQuu^gm 
LDrrjDtk ^nfliu tAgjrrrr uiflgguilliprTrr 
sifffjsDSOTrGuj ffjblT) i£lg,' 

£T<zsrir)l uniq.mfr. ermarreo^Qeorr ^jlEI^^s, jii/au ueoaamtqiD 
Glen eifluSIsc G^rrsir ffjliu^y gt&su&ji sujrsurr in. 

412 ij»^ibC^iti_ ifirrCaire ^lo-ujsjrgi QffrDp Ljoflpeir «ffl»«w 
6U«D^i5Sf6iri_ aJrrita(gji]uSl£ir <o«n^^t£l CyjfrQ^iOTfflJinuiDfflffisC^ 
u«D^re(S^iri_Li uiroisoir uir©ib(SoJu ujs^aiir uir©@«ir/flff 

Qu/7. «B)/J I 

sSrTLB'J^^^iijLjdl LDsmssuflec uemgrBgi ^ySiLjum fgi (ipmu 
(surnfliLi— (Lp(i},auQu^uinresr, ^^■mnui^s^LD gsffimm firng) 
epQtxiuu}. 0lm1§i LS'ieniS)<m$g l LSliJp urrQuairir}! Sd^eurnu weorrisgi 
3n.JD, ^eueunQjD eSlmnm (euuSln)g)ieue6l) fimtgLnrrQ) fjgW^ 
QetBjffln QPQfj&esi ilgi ul errenen ggLblgi) utTLSf-iu ^jt/DSilsiM—Uj 
eurr ("uai^la ah.jB^irj Q^(Ei@i5^iTa^5ffi(gsffG«rr a-UJ/t/jG^/T/rn-tufr. 

^/. sir : 

413 ^|$5«>£ iDa«r©(5 i_ibu>ir6sr uhsot^il. u>T^)a£ip6iod) 
9$3l<s>jDi5 Cfljab.^] urrCi-irf©; ^onflQairnr a.ttuiSld>aso5t 372 (Siffiki^^a L2pui5g ! 5 $OiL® QisnSI(tf)!3$! euLfi&aiLu. $j®eu(&& ®jb£)lss)iAUJa& «v/Tz£/5jy, 9(5 
UtTL-s&mt (LpeJa u^SjIemiu (Lpusufr ua®6ugj, dim u<&j§jles)iu£ 
@(5i_fT urrQeugj st&stjq urr^umLQu.eisr ^ipSiiu ^ifiiuas, 
un i—Si&esteiT ^ujibn^, $(tr,3aj&,LDuu QutgLnava Lfigi 'sjairiiiuix 
I6ir^(560ir' emeu ^jujjdjS s7su(3su/T0U) ldgstld wSlqgiAag)) &gQ 
eueceoeua&enaai fi-sosiSl«u/5^ @(TL.«H-u qsD6uiT Q»iii(gni^ffa^5 < i 
@6tt3sit sli/jit isQ^aaasua . 

*9). eat 414 

M*|j>U>jB #©i6#d)6iD60 CuiCsOirrasm ^|UKOto«S)iuLi (Suirib/flCTiiigib 

®*UHij5 jfluir^Quirjb aira>euu(65 erraatrg ££laruip.<Su>& 

Giurr. 63) a: 

q«tfiuS)a<K ^i)63)«i) rsi—aa&u QuQ^Lnae^esnLfLh, &l6u&rrill 
^inemLniuaemaiLlLn eusOTr/E/g), ereueSlL- ggiin (Vjenpeu euaaag, 
(SIPS') Qt-jn-rbarT&gieiDeir pa ml 9, a gain, rf,i_aasF (Lpa£giu3«sr 
u$i#Tr&aiy£&®OutqJi3& Q u jb &i, ueheiflt^a^Qtu^aA 
&etiLCUa,LO treaty) gjremso ^ujnjrSl fiiw&rru U3,£ Qujbgtl tflesrjr) 
Q&iueyemi-iu uiy.a«ir«ruq50suiir Qaii@a^it3i<^^etrGerr 

s^iufr jsgeuaaeu rrfr . 

(frinaa 350 ^em® &($$&<&) (tpesr Qgaememt— mttLa. 
vpenar Quaes eSlemen js& asir^^rfla) Gl^/H/gj/j^ madleo 
GgaesrnSluj £§)«un- Q^mssJrwrH-LCtfsijrLeo &&,&&, uetreif! ($£,(§ 
Geu^fflj/TcK «s«iJDU<s/ii ^SluJ^/ra'dsamsir $jujjr)j$tueua. Gjlecemeuu 
Qu^maeh G&rruSei} u<Q^a^3iauuu^u3ec Qua rb&rT&asrr Qupp 
gain uu^aaa^^indaaea eresrguin Quiufr QujbjDeurr jfzJ Glff&@^^ eS/BfTOJarr maemeo 373 «*/• or: 

@0$ yij^ — g)«4P'?^ g)a>«urr,g (< S emj D eueuarm$); 
u^aA^rruui^. — jg)sY«nsu,s 5 n .$$u Qu^waeisflaa ^tyieaq 

asSltuuu (tpesfleuarr 
415 Cuxnirrir OJtTggtfr ifimprarrg (jiLungsii rfili^u iSlorCsuriror 
loiTMiirflDgr Csuilgib ^)ajfruir«) SLgSlggisi, a>aib ioir(ip*su«r 

Sjarrrrr ^tnrsfilu Lj60<S«jirrrQffifti (grig rflsfliradQiuS?-. 35 

Qua. ssta: 

<5//5djsw/T«<STfl«irr eurysninmuju (Surrasl, c^«jT«arf)fii(r ixadio 
Q^avsi ajluj GlL/straraKwaff =i Q^tAsm- in Q&iugi ^ithasmQi eun yp $5, 
GtitTaerTim 6Ul^uSm dtopgi, &wgS Qj,etT'sfilu3si&\fr)r5& ) i «5lerr.sSl, 
G3i$nuj$u Ql/0ixj/t@7CT(_.«j gtifliuag ®jrra)atb$es)®sr 

ssuSiesra «ufwii)@u)rr p ^Trriujs^! (sSl pa uj&u jasmin ormin 
Sn^aa-) ess)a3 ) 3 } Qj,ss>esr rfjlma gs, Q&aecemso ti^ssiuiueua 
Castf(ULiu(ipnflajnrj Q^iintSf^^nan^an^eir 2m ^-HJajs^euaa 
eunir. 

^t- or: 

(jmmaetr — (tfinj^aso^^iei; eSiLu/. — gtifl&gi; <3«jl.i_6\)— 
$@LOimLO Qaaenenev. smainina (tp&eusbr — gi Sjl&ems *_«3>£_iu 
tuaanesr qpa,<in (eSlrsaiu&m); ^ssrae, — ^Lfiliuag, sn^ibaa 3>; 
((tfiekssflijsmu.(jf.3isffls!sr 2un (yitr Q peril sua 5 sS;entBime8,wsw£6.) 

S\3,inuij3i-surii£l^,en 

41G j|aiaiuji) asirar£Brfl ^(^drojirifii^lff &a$m iBrrdBiiJBrrdrfo) 
STiu@ii) ft.«oajjDff ffirg^cftnii ssbtQiditl^Is ilsirgjiaD^iqii) 
urijaifilaj scror^tcni- &J6rr6rna) Q id rr [|l a. ©ao (r iqiiiuaiTni^ 

Qut. smar; 

^iZj&ujjb&fmesrfliuingmLnuSsw Si^eir Quprru, ^jes>jr)iu(ijeir 
Qucd& eagjesiLnaSiuj eRu 7 §}(tf ) $aaL-& g,aaemu> uiQj&aiL&a 374 Q&mKgpgn- L$zrujs$g $£Til® errgseflriiafr gt(Lj>Sj!uj grrsy&gj s^stnijiLjui, (gthjry LDrbjD 
&esssr gsgasmi—Uj euenenscrrrr <£)tL)jb$U-i gnsyatS) esmcriLjix u&frj5& *3/. STi.- lSI jBeaiff ^(/hswrr&GO a-eiiiTLSis>sn 

417 OTL-glli ®ff«Rir{gllJ3CTHtllifiRff(riT£l| $£g|61j$ C^^lUlurfl 

(jili^iqii) §l.i_it ^(jQurr^BBffliff «n_ip. ^irgBsuQiusoirib 

rfltlu a_eo>Q-(LpssTir6ir QffiuG^irirQffiii @ib£ ^soiroaaiuSiy. 37 

Giutr. emrr: 

<m&n?&.3,cTfjLD Geirpj, 'uj' afr^gljytb Qgrrsm^ur pyrrol 

(ff,tfl£g}e Gi&iuiuuuQlb ^rrrTtu&d&smjQujsosurrLD 3>ss,t_eSiwt^3, 
aimk eSen^Simtr) Gwfajk#& diMaf^mmr etiearflggm ^^ix 

Qstie, iSpm* ^^mrfrffso armiiriBmmt G-rmtgpptfla) 

*&. eir: 

<xp «n 7) ttS si) iu floj *r«k&f wrq$$uu®ik. u^wC&ft 

Srrrpi - (8x12); Gi^j^m^purr^; ^Ufflfi - sfrfau/g^, 418 ^surri^i suitj^I «5|[5gj«rar(r ^(guitaro ^gjiflagjib 

euiTLfl «9|gjuoir Gsuirn-a-jpiii uirarroiaiA^ib 
«x.oiiTt3 suir^iu ojrr(^«9| (Sq-irglfos ab.iTjB(r<2aj. uiraiirL 

Qj/s/gj/g^i eBrsniu&fr Lorrevisc 375 Quit, evrr: #_UJ/T /sCS^ /rem rruujbrSi '& Q&nsesgjSSiffa/B s\\fiSiii-i^nio su/rtpeu 

^/T<K.' g)5«3)«3TU UTCTfT'^'SWiJD Q^tuGsurT/T SUfT^SlOTT^ SlrQUU 

mi—U-i £§)i_/H/«sfr surr i£sii an &! u&i£ l£1&u Gluibgll <2jeneai &iq^ia 
ffisinsdajgi entr y}6WTrrn&! 

SI- *i T; 

G«rr - ^jjot; uaifrGiw/TfT - Q&msceyuevfraerr. «>.- y,Lfi, 
g)i_ii; ^smff- M«iP; «i^"^A - l£)<^^<sC. 

G6ws^/tb uiinlggjLD ^jenisw. 


I 

s«SI# ^ffiajTsun-^S) 9fLf_4A.j$£$ lcotidld Q arr^fflqjii. 376 Q*i£r<&!5#iT i3aufa$& glpil® 5J. 

(giAirrr&n-ifil Qp^e&iuirir ®liujb$iu 

Qfffoj@j50 gsuijju^ffiii) 

uau&mm*,* Qxaemi-gi. ^y, arrOTr ^^ ^QgHuA ®m* 

418 ffriiarfl «miuaciD60 §)u>n£lifl ^g5ib@u)ifi 
jgiuaLDso iflwrjpaij-LDirii 

£iriLi<fl aiirir<£)rSlu>6i5l 

ffdrpou) 60irililsir ujiriLrflQuirjD antpfieafyi)) 
©iBgjiriepfl spaflirfils} QaiafluKTius: 
Qffrij«6HTQ> i9/Diii(5«0si(uj u>iw®GI«o(ig lfldrQairiy. 
{Sawn®© Qaj(igii#aJ68)a(Sijira) Q&&l&fr$ (i€llri)U$ ana 37T ginianaj iDiiicsaiufr glurijgunr q-muoiis^ 

Qurr. vagr : 

^IjtuanLD S-esn—UJ Q gratis gin srssruLiQCo GeusvrriLjSjiAi 
gm&.fii, 8riAtE}ff,<sS\ , §)(xujLC<5)i5i) irmQ.fDQgigj Qusm rflen oven , 
so>«u$R> #,rrL£><ss)ry gnrsi&liu &&,£}, (^eneqxSlsc &-^s,^> stlc6S)IM 
QuisDrrmsr Qp&00wsou$se Gen «@zi ^(fjf&rGl^Rsmri— 8>nvJ, 
omprrS, {ftrriAecummeiien, 3!&is!§no£ ^(^GLcesf.esiiuiqemL-VJ 
#mia;tj6tsfleisi $jL-uurr&i£e8)g<gi QarremQ e&enraSl, £§)/5;£ 

semesafl, 3>nis>niL§l Grskgy LjxipuuQu ^estpsfilulm Quirsjimuj 
Lon"«w 8$(n ) evuf.uS ! 6i) ^jessfi^^l(jf,^^ §)sdLOueSl(n,^gi GgugiBuul-Q, 
Seu^ QpQTfULjuGuneai jr) $ p &, §1 i~ sir Gir>3,&§?ec Gff,n&si& 
fficsrtD iHesiearec Glarrif fiffsfaQ SLd^dQarremi—gi Gunem 
G$nearf)l ^tpffiuJ ^e^tj^^isiiLB, { Lp>g,# ) ig>8>Gn Gunm ff)«neu<sG!r>6rr 
r5f«afia;ii> Qu-yjjGminu-ism—UJ Q 9,611 n&amsnuGun sin p ji/Tiue3>LD 
turret ep&ru&n Qusmsusrfli—W @Lbn!jfr&>snrT3>& G^rrmjfluj 13611 
z3pfre;eifl&ST Lcsirariisi?*Lb gjip&iuj en&uSsc s^eneri gjLD, (tpQjj&u 

«*. «r ; 

<3i£suii) - g,nu><is>y; aixtecrrtLSi - ff,mnss>^m aemessfl; @^^.'- 
^^^Irrsw; Qffms9,s3rsi[Slcr)L£> - Q[B(§ui3ea euemeswiA; u>mj(^isc— 

420 ^B^gsBiJtt luira^)®^ ct(5«b^uSIi_u urra^gy 

ffiriflisir ^aa^lsiTai airrflafilflDsir iuir®aird> 
^snr(si_iu«Dff iqii)©isj I 37$ Q&ih<g,rs$n l9£tu/5,s^ jslffxl® 

aisjBQanr® GlffctrrDsirorL- £aiT5ir(ipu) Qff firari—iriy. 

atrfraJSTCTswrdr a_i5^1«u(5 yiosnni afflfiDnidSUl® 

<£l©.i^lL_ r5l_UUSBgjU lSll£-3j!6tr£)| (rpSOKIT 

ffi-jjjBisai oSij'ir.^jQjsiDa 

SirujQffdi @ie^GsuG60. 2 

Quit, /sap; 

iLinsm<>~sr(Lpy,Lj G)u0urrgy«(g '.]i\<menuJeufr3iGnrr&iiu pstisSijrr 

Lo/r«TT Qffi&jgjfTj^ti oTisruu -Qui G&ieorriisu}, .j^sjKDiurroTJr 
$fy$ei}(§mmLJ qifl&fH &m;3u(nfLttfr@jmt~ttJ ■^ t '—uun3,j,^t^isn9n 
ugit&4i$H>nm staS&to&uCLrgjm, &ai$fflTgigst sx m£iu(Bir> 
(Lp(iT,if,esf}<Ai <&i5mtT* M.0& 5 e&ijeiirr@$ Gjsuifliw arreSlso 
^GwD$$ r, meau. .^smrtLjic.T tji *%$§&& r.-gui, qp@*u Quig 
Lorrsp(_eV Q ff «r g| sva^Trr .si-vsrL-^&svmu-iic, rglstfiso 
Lorrjo emeit&gg, £jS«bt®£b ^aumrffi) enai£$$[ib. g!©tfinr*ifflsfc 
S-pSHuHJo su/53 if/rtoSga/sajiair susujsjq &L-Uf-£ K«o^ja5A 
flfta/^fig/ii, tf>nfj8, (iprniMsrQ&tu $ tUirm$@jis& evtsg] s_«u^)swrr 
^f(^*Lfifr£S §frfli$$ Qflfry&miiu Gmtrthu,mmm £L«»£_kj ^(l.($M 
fili—rrujsvssru i3uf.J>£l cup^i £f$tQpx&&u@vHtf38«ir $(§ -3«. <ot: ^EST5Ti_35;rr6?ru) — s_sd« S-rtTfimemi—; Q&zm® — ugjgi; 
&S& — j£lm>$3+ «rrrrsuiOT.T«rrsJr — GiA&rgl 7)ii Q&rrsssri—. 
JjIqjloitsu; ^LCsSr — LosurfLi) ^(juuajsSr, i3rrvoss; &rsg(Lpesf) — 
$eB)&urT®m /gap-gar; $&n— £@, 421 «u<g>ff«»«wiM 6«0iru(ipi_ Qnr(gffi ffOTiiaysnji 

fiiimj"6TOr (ipffiffiiQffiirsirorL. $ir(nja Qre®i£i dSsnanu 
... 
oiirifloBiu gioir@i5^taiio 

u^ffir «^iTiby,^l ffir^an ifilefOir^Qsuii) 

uirafil«smE!T tu©gra^(Sfflj6) 

u«r«fl(5 LjiiiFrffBO^ ^sirarsawsQi— Qifldrnjlii 

tD^flrsOe) 6ifl(5rflifl (ggimnfli_i!i uiriiiisCjS 

lOirsiTiT QHFiiiGtairsBsri- (ajirtipOTtiii C:fijfj)jr5)(!>«ua) 
ajtrL^lQiLissi 6ii(i5@i5t5 ! lBU«b 

gKgjSrQfflJU) L)661QlUS5TU U(»OQJ(J5l_ S0Kl£p] 

Surr. «a)£T- 

Guneuu uen&enfr&i^mL-UJ s-i-esisou LSarsy u@^.g/£)<OT nj, 

wr£tmuiujeM-*J£!U>rrm Q&im@$$ih erearLtuQiD GsuxfTiLj^ib' 
e ti &*<™™ui&, L$J!)($*®& Q*iT®$,$<$liLirrfi turnip* a-aw_JU 
Lfswaeue^ir ^uu||i eifr«Marcy)*A Q*(ra6n. $npmt<&9m 

u&ftTtLerr g>uui, gB\J,& ^emt) 3k Qfi 5^<u«a)aj Getbtun gain 
aasisn ^t$uugiu>, u*«fl^3^r«r Glarr«nirt_ (tp©«@i;«@a 
atlt^ttJti **.$!**&&, Qicm-vasti pb-$MtM> Qun^westio ©jy/si^ 
LDrr^ urriutsgi Qeesrgll gS<J Lr>Q9,$^rrqiflu5lic u@s>$§iCt>, &ifi 
OJn-0 eurrusfix &.«»/- iu @.ju^yui@y«@ (yDsirQffsOT^ (Qfiasxu 
Qufy&tik lgl®&*rr$@& revert) Qeu,fb$ Quit (5 £ $ <u 

SLfSH-IUgrTQUl. 380 «9f. or: Q&iBK§rkprr iSrrupgp &FL.® ^GnrruLb - i3 m £,gurr# s,™^; *£*#* . urn**,*; 
u£rn-d5@ - aCi^ujib ^gigeo; U.&& . Qu>s,ld. 
422 uibmr QioOTffaripgir jj)ii>uifl& ^)«»60i5^li_iru 

uiraSiS (S^suiTrflsBjD oil©; affli_ir affliy.d)^|^ij) 

Qsuibugiuj strirfrbeja) rflmiog-ir a>«DCTr«Q«ir«jr,p 
fflSl«rcrQ«wr(L8re €61©@ra$Cai6b 
Qair&nflQiusir (Sajojgij surr@sT6ir i51«j>«n5tnLiy. 
aSlsosrriuir iy.©iii@re^(S6iJ6b 
.spur (y>nj|U)Glu(5 LoCare^iru) «i_ebui_tr 
«S|gpjQsufliT« Qani^(giB^6ajs3 
^IglHyia fflflfliu^iiD ^irararuoso (fl*wrmiaQtOT«Jr 

gubmjaj Gl(rir©S^6Jjfr ^(gjffegjg $li_amjB 

4iriuQ*iii @ibjs(S«u(S60. 4 

Quit, anp-; 

(©filiate) eueox) $t&L{®Qf**w&& Gejeufra^m eutmmi & 
u>Ttp 6UW&, giriieauHqeo^ui rsweBrrfr $& ^ipfaaj maaaaHA 
a.«7ot gin, ^Lctinj rsgjmsnni, rf^^i, «/5<Sgl/i@a tScar 
S^s^^zi £rfttmz^m t ^u# i *t rai Qe&Qfab „ m Ciu®Ch 

q/fluSA; GW^<u uj^b* ™ UaJ »Tr™ sj^ sSIl.uul.i_ 

g«-/5* Quart* Qtujbrf Quvy, ^ m %, m _Z * 

Qf&iLmutrQas, 3>±® ********#_,, tfi _«^^ 
&IC500 *ruOmtihii6 GL-eSlec ^(LpiArrgj ^^eQ^^u G)<y/EJ@^9j G6U_(i)U i S'<S/JD 381 Juno) *9i(Lg£8i>u-igiu:, ^gjKipxu QufTjiarrgufflOL-iu gnis>Gnrj$ 

«frSTT<»«3)fflT AJSOTf(E/«/T<S«JIT,*«r ^*/J(7 aSOlfflir 1J '3u/T63T | ir)«J/T««iT 


g)iijj/T- jD&si/suaii; ^^liufJliJD - ^l^Bu^ld; u§iu>ea - @£T 
u^/tegjj sin j_uj QffssmuS?!; Stmiarjfr- sjeiisiiai—.3>eti(Qunn efirrir)t 
^Ldurji- - an— en; ■j>i»rrifig > g,ii-spg ) i3>(& ! $<3i); ^/iq(5 - £§)«iB<y«u«)ffl) 
(Lperfleafr ( pn rr $($1 dr J]s9)sot^^/u Gu^uu(Si«ni/T.;; ^^psR & 

423 (SaiTTU)® «4ibu6»«oifr @6»60ib® ib©im«C«u 
Q«ir«in(jjlffiir{5 ^I®@rej6C6ud) 
(aiiu60U) (Suirgjij ttgrrsniCTiiva ^QarsuffiiriD 
@iflir@© uirgjre^Gajd) 
ctfySiDir Qi_(igre§i(y)^ «sriril@)Q' aru>naasirui 
Qsupriiasirih Qffiu(gi5^C«iid) 
QoiigjigjtrOTr ioasfflQ60ir(5 losQaiir^liu uorbpsuflDf 
Qajreasrar if.®ib@n^(Ssu6b 
#^«nrdi @iiuirgu (SairugiiL. sdu^^^I 
QffOTwfliqib ujISIgre^Ceud) 
Qffmiai_ib ucnfls-uiu ^|iiCuir(5 aibasitr© 

(jirgUiJ) (gjij-gpja rflnrsugjub giioaQffidrjD 
St^^ibsu sl!iriv«g>|iii«B)ffi 
a re gi (T «ai5^S6ii6b ore^gjia eElcsOTiuGaia) 3u/t. «s)/j: 

^Cru^Logjyu), ^6Uf5jys5)t_iu ^lcl9ujitSiuj fflffi/a^agjyiJD 

^i/tpSliu em&&srflsc a-snsir^yii, ^LpSiuj /b^losmtu) si7*6ii^LD, 
«#;S|p.5@<J ^^ CS^frsar/zJliiJ^/ii gndimiA e.S5)t_iu^LD/T«sr 
QtffEj@f5£ii> «T65ruu©iJD QeuecrriLj^LD ^i/i^tb G\uit(§jb$uj 
iJCT)«*urf)«bi @«a)«» /5®««ii Giuroff Q&iugi, (giskuemffA) guru 382 Qfflhl(ff,^S,tT l3pui5$# §>tJL-® Q&iiu<&i!5& GedjbuSjlaLa 38 3 urrjbsiieuglLD, (gt—to GunrebrjT) &iflnj£6uuSji)6njD «_<ra)t_uj lurrensta 
QpKgp^fp gasmen tueusnn Situ ^^rj^^u.jesr emauSeti ^enen^jLo, 
aSp&gli-m l/jduuiLGh? Qtafegy $ffu$»i»gp(*fe»*» Ournra 
aeaa><ss>& (tp&eo rsrraflGevGuj @mt&$LJti#&$StU&&, Qarruj-tu 
3jijugiLD6rflem ulenemena.etflsti Qqrjeusnew {^nes^ltuem&sr)^ peSp 

unguG&nuas a_L.es>nu tSutfag, M tmevmaiCt utflgggju), 
Btajfa sh-ldu uxscn+mm WMsfliyix, ^jrjemQi ^wu^aennStiu 
$rru>es>[r ussorr seven &*.,&, ® u snsvl eu g^ th ^aki Sjouudsesim 

©«-ii; suibtfijjrajrar - # f r)^ wl % a.« 5 )L_uj (aJ6 9r. agii — 
^^@ (Qu®mu>); ^uiu j»u>GLm0*Lb - g^-wr® firTUta)ir . 
424 iBircipgd) giy-BgiQ*^ Cffsusomi Qanrty.jgOTSj 

6U6D(sU>I5j£1li UgllDg)]6J)l_UJ 

injijQuifluj ClojibqeSla Glairi^-op^a onirtbjsa 

«T(iP^JD *tnrirg 6wir^liuiTii) G«su«o(ra 
««6w(Sinrs) /jflQJgisaCiaub 
aoroi&aH Q^iuoiiT«n<nii ^LDfiroruj a6 rorCi_ 

ffi«tflj5^l®li) (gjlbp OJly. S&160 
urrcjpgjb i^suirasrr g^area iDir^swii 
u^liurr uSl(5i5giQi5®i5irOT 
uaaaSg lUBiQfflirswi© a-gaff^ W agn Utt j 
uiraife ®&nQj}fh<g ) n$QGasb 
^7">a agaauaib ^ifltrib iSI^^Qe^nj 
agjaissu rfffir^jmisEa 
areair aaiiaGaisb amagua alatariuCajfb 

ajiuQarii Q/jaCoiCto. 6 Qun. emr?: ^fliuesiixtunesr LDgfifr «£(y>@£)OT jr> lunestav uuesii—Siar 
^uSiygGfre, Sdigrld ^{Lfiat&jLP gfjibesiLDsmuj a_sy/_uj peueSnn ff>in 
^ILp&liLl emgi&Grflsv S-enen c. it , ^LpSuu rsguLDesmix, effaeugiui 
3>n>3)6S)l&(g)LJi9;m G&.neh nS'iu ..-.-./ uo ^tujswld fr.tEt tU£iUHT&! 
Qe miters £ it) erestiJuQu. Cevecrritj^CD ((3^iju^u.tmnSluj) 
wn LBrj 3>^eisi (tp^es-.eo <S\ifi£>&)i &611/59, G^6ii&iGia-nLq.emtu eueuili 
W&&&&& &>miiS ^«ugij»Lu.i Gutfiu Gl^ms^oj LjSC&Q&rrisf-anU- 1 
(ip0*«3r .sfTiJ QiujbjLi (S&rruQps>vt—UJg,u, G&rresiea jajiprjaj 
G&,6uGevntf,£F,3}n&®sinm ^t^>^'Oeh (y:&,<sS\iu G&eufr&esen eSlem 
s^ieeSlec <s ) uf.GiujQ!fluJt} )S LD, Qurr jtGiaruy. GuiT6sr js Q&,dj«u 

LUIT&lSIGfieHlUJ&j p(ff)LD6ml LD G}ff,(T»Si:Ql LcSllfiSlJ&jlLD, UfTL. S3)6U Qfiffijb 

Qurr(iT)GniT&a Qansm l.. Lfei-eufraen Gun jbtruiSj 3>fi^Lt>rr^enr 
LDemenuSio Q fiQ ir>n en ^liiSuSxfT/is^i u&prr&ennec Gurrpjsu 
Qutb£tfM> 3jniumii>vqes>i—iu ffemQfiastryemL-UJ ^rjemQi ^(gwig. 
a,®nen<£ 3i3,rr (Lgeti £jld j&Siiu QutyemLD&snen ssmi—iu g,j ^@/i. 

rSI- en- 

gt^-PM): — ^^^§11 &ijrTn*oeh — Ggeufr&enlek ^n&est 

(^^^rrm); aaesrui — ^aniuCo (eS.e&iemisoait): &eisiiA — 

Giunm; eueceSl — Q&iruf.; ^[juy^iL' — jj/7<us3)U'Uj/7 63r lAg^rr; 
«i_«tJD — uemt—. 

425 6BtcnS60(a ^aSisosnasir Qreiriuiu ^aiii s-flraftrasDir 

oitraiarfil iqiietliy. 6&tf$iB<§ (tpa@i5a 

QsuiuiduSI 6jORji(Ln(i5 6BaHJgui_ «nriTa(B6u 
GlasiraiTir© eu^fgisaCsijaJ 
Qitaifb& ^jmi@p^SI in it an 01 ^gyuQujTjifff 
QeaiE(n,re ^!@@I5^£ojS> 
Qeuiuiijsusfr ^(iijiingsc^ &iuoi(ui),9|P iDirpwm 
iSiffismii) qrfltgiipiSeujb 
6&W§1 u>a«tiLotpa a^oflooiLiu^iu alaf!$Riiia|ib ^ 384 G)<f/e/@/5«/t ddrTu$2# ^tjiL® 

ftgjjsreftj siJrriT^iiisDa 
at re #17 ftam^Ssusb are^gjji «QfiD«riuCaja) 

^TijQffiu (gjiBpCniGro. 7 

QufT. «r»£r; 

eaaaefi&a-arar&Lb, ^y?£ltu rsgiwsmu effaeu^ic, aisa^ia 
& ui3ehr Q#aikj&tUji& gfTt£jimu> s.en^iu^mrresr Qami^isaLD 
sraruuQiJD GeusemLigic, &J ba)Lb $mn)fc$ geSlsamaeh j^ftf 
LDrriru thenar &$<so ($m**m) l&esisw&aeijftaemen (Lfxsmeupgj 
arruugm, eyrruierfla^LD aiLt^ eSl era $es> ga mmLii dlig.a^m 
(Lp*(gp$esfleir Quifluj aeuggletrrrec, Qaixe^wQurr^is^iu 
usiseneo amamLonaa Qarremi_ (&®& Sii i_& QgehesmiL 
I9.tb<§s>ij5$glib, Gaai a_L_/is3)/j ^tiuGaGiu eSiL®a&L.® 
u>rr«fli_ fi_«_ii 4 Quibgi g)Aa/*a^& [tfeneofs,-] 

e_<ufrpa memiL Qarremi_gjLD, effrraj , 7@ ^ G^ WSSB ^^ 
waeanStiu ^oremw QurryfrSiu [fijgi reused st^s^ld] 
fioflcniuojA, ^ 6 ven aioifrga Slefflmiui^LD [(Lf&tgpaesrrrSiuj] 
^HPem*® ■3l<nfl$<iglLD ^Slaj Qu^snuaaemen suemi-iLig! 

<5/. en: 

GbsrruJttJ - GlLDGSIpg, Gurra, *$*/; a_draf)«rr/r — fienma, 
aeufr; eurraix — enrjineifluu^. $ m — a_L_iiL/; Gaevaeyj — 
G3,6U a-LiiL/; a.jgnjl _ eSiQggi; QfuiiaJaiA — ^rflujssr ; 
Q«jiu(iJftjOT-0/i;(g««uD — @rf)iu@»ii; ^urrpfr — GaeuiDaeflft; 
">!£ — g)«rs3)U); GianiuuSec - ajsaesr^^rroi s us&& 
Garret ld. 

426 mir(i)n)60n«OT Qre^ffiu ««omirfli_ i5lffljriiia»u>Lpj5tti 
cnu>aai_ir srjpiiBipaa 
GTQg&ilLD QaiEj(9jjs& Gsufbu^aui 

S.JDI-1S0IU asufrfgregjCaja) 
6$frrbjDi5«fi u&gjirip arr60(jpib ujbuuxOir 

Orffi^qr ftare^Gaisb are$$pa rflsosiriuCajs) 355 8 Slurr. emrj: 

^lyi&luj /5ffj/ii)ssarii e3 a- en gi t!b, a^a^a^u iSer 
Garresi c$liLia]ti>, 8jf[tuemLDiLiss>i—UJg)UjrTssr Gl&iBi(a,pjg,LD sresru 
u(9iii GeueorriLj^iM, u^naeun a(^es>t— tu ldggtld aeomj@Lnrrjpi, 
®l<J3>a (usmjSlff) eurr&emesr uxrjrirTa ffii^cmton/cwi—UJ^/i, 
tueoSlssffr ^(e^aLDrrg)!, §\6uiija asssraonai a_s3)t_UJ CT(5«s)ld,^ 
m)i—neSle\s «u(5S)aw ngsuswrraw ^jutcsir, aLoiLaeimm §l£§lrreiisii>e5! 
cueafr &a a^siflui3efTes>ares)iua aeufr^gi Qaoio) ^atbarraa 
GatTiSlggi srqgisagiLto, <ai5S&G}i<™ tueSlemiA aemQi ^luixehr 
s\ae®e<n$ QarrQggl ^aSi«rres)ores)uj^ §I(^ldu^ a^tcrrnj/ 
Q&iuagiiLO, GiALDurr® (GitesiestLn) bls3)i_il/ ajsatrssr LDrrmiaenfl 
smuja GaiLQ, <at- /grr/l® ^rjagni-ek GurrtfliL® ^eusmstr 
fpi-a Q&ii&jl, ^aaesflnnuju urflgagjiA, B-iuifliu apqemi-iu 
au> @j*tffiu-> ts>av°iT)&an:a LDesieOfsrrQi Q&eirrru uifigemaa aeufr tsga 
GlansssrQi eu^s§lLD. Ganaa 0<u isnen (jpasu uso smifi&an®} 
LDira ueii use Gurrft asrflev aememi-iiSlL-Qgj arrek GarTjbarrsf) 
^LJbjDsv E-63)L-tu&tft-DrTesr QuqijeinLnaeinoT s-emi— uJgl c^@od. 

^. or: 

usrTjbjDnfr - uemaeufr; rljIsmLD — QarrqguLi, to/TLflffib; 
Sterrenor - a)erfl; usuii - ULpu>. upuec^Lon - uso Gunfraor. 
Gamama - Garrjbarra. 

Qla—31 ■ 


386 Q&mi(&)f5&fr i3pur5&$ $!TL-® ^)(UU5@;<B(g ipsnsoeBiLi—gi, ffierflsmiup ^(it/lcuu Qujg/Dgis,. 
&JB£,rTesrmrTisi3,e!sfl QuitjD£>l Qunssrit) eutjecrrgjiaiea (LfusisiQu 

427 Qjflwr^ifli^ff CffiripL0«rari_«)ifl(5a «uQu(5»id 

OJITOTIDL. Ql_(l8©l5^(eSU«) 

loiraa rflji)Cluir(5 «J60ir«igi aJSDiuaaror® 
toau^la a(ijsir@i5^(Ssud) 

aanrt-a Qi60ir«n«wQ6UOT jdottottojot C^fflfilffi(ga 
•nrisirsnr ^(ijmi@i5js(scu£> Q^ircnrL-trir OTiriTaQaeDirLb Clffiirfflrari_(5«)ii>Qiu6»rtfl|D 

OrairanBgi (LpjpngregiGoia) 
dris^v «rai5«,(»aJ6b arcgigua al6D>6iriLi(Gtij& 

Quit, sshj: 

<g]Lp&luj pjnrtfLDemLb <sS&6u§ild a^^gjyagu i3«sr 3:jitot njtu 

a. sjni—UJ] eSrr u.G&rij$fjutf}ti5isi) Qum'r euscso (a^fjugiLnasTgi 
ensc^&Lnss)HjA asm® [s\i—i,Si] ^jS^?®ltf© ^{Qfjsn Gijiu& 
glib, (S$3euj5$p&sr ^eia Lomf ggLLn &u ^&&&»'!$$ e&t—imaib 
5$ turrit, en rr ^)06uiT0rf)a) ulrj SilLLsni— GigtL^gjLB, ^/H/JsltuiOTLDsJ^ 
at— ai/sir ^sJrsDti) sl«w:_uj &ts3t&n j£,iurr (SurTei5rjr)eii(T&t§rf>£(gj 
Igrbxisn u^eB.ss>iu ^etfljjgij ^ii.&nen <s8iLi—gius, Q&rrQiGmLD 
0fis>jD^^ euwstirrssiw Q«)®r^, ^'ni/sir wss)s^ie9.A@ i&rriEJ&isciuu 

Q&ibg>Sin®j «L«&ri_fT@«ii ^nSiGstit:® ah.t9.uj *Qim$fi#m$j <£\stf!u Q^(h;@/5^ Gsujf)u@!i&LC> 387 *m- a: (3u/T0si;s>Jrr«iir - Ourc/flsi) aiaisuei/ss; eusi'ii - custisuemu), 

428Aojb»^I aavrroirair J^jfliscu q3witiu& 

jglGusfiliu @Csoir^§iiiiffi«jr ^ibeioao jsitoiu 
Q£ifli5£i<iTi5 ^nisn.^^iunr 
gajaris^l iuirClu)fiir«CT ,$j,uSl(rj8 GI$6nri_»6D««ir 

craibutr QaiusSajB ^(jajsoirff QffirrirarjSa) 
@(TL-(Bi_iuiraOT gi^l@i5^(Sajfi) 
•ajni6j£l aflirCir (ip^sfiliuiTffi sirirQuxsrar 
(55ir«iiLiiSl(j- airsfiuorcrrd) 
Btrfflfilssiira) ib^Qsu®^ giibioireixD iStfiDOT^ifly; 
issfil60u Quj)]ib(§i5£Cai«b 
glsuBib j£l(3^Q^iu6u iBiraElicgii aiir &i|ib 
QffirAs5)60iu eira@i5^(s6U6b Qua. eny. 

^ILpSiiu j5«3/u3«reru3 eff»6v^iu> t atnjgjesjia^u t3«r 
G^msarffjliu^u) gniussiLn tLemL-OJ^usneisr Q&iwtgpgLb er&sru 

UQlUi G&1SQFTILI&LD, 

^jipStUj msssr^rr *7«cgy[i) ut&lsmuj .SHGVi—njgi, Q^tueug, gssrvnLD 
ttJ65)i_aj (gGsvrr g&iirhji GerrLpsQji—ii—tu ^LfiSlaj *3)tj&£mfiiuSa) 
•syjnsuisgi barren /DjD s3lsB)sniLirTi—G£9ianm& Q&iu&jS, Qjeurr $/$>§>! 

uaip QujhpgULb, £§lrrL-s3>f_u ueaeufraefTrrei) ^/(jsrfl^ QeiLiuu ^85 QffiLtgpgfr i3p-uts$& ^)£TL.(5 uiLi— ej aar i&urr prr gjfr sstirreSeo eusmihixu QugywgiLD, (gjrrswu 

(LpgeSliLifraen (i3nr)tflei es)ec) stem try (sjrrewuiiijdsrr.yfr <&Co rgnreSl 
esrrreo eiifluSq^LDL/^^ismes)!—^ girriuSl f§rp]6uu QujbjDgjib, 
m/T«D«u, i3«nemen ^guSlife Gunvsijri r^nec^emenu QujbnogiLb, 
jSeneoQu jsjd GlgiijeuLDrT&liLjLD, Gsug QisfSiuJnQiijU), Qgnei) 
van pons, gjeinemLD s-esjuujyib ^§luj QuQeminaesien asni—UJ 

«9/. or: 

efil&)iBi<j§geo - LonrgiiuQi^eo. ((Lppu(9j&jlu3») tLthtn Q*tu$ 68errtss& 
eSetiesios.) 

Q&!m(§f5S, Gajjbu^lsiJi (tpjbjSjb&l 
list lAifieyui gi&siersr. 


@eULDUJlA 

wv&psO air/r^^KSauj (y^oSliuirir ^jiu.ib^uj 

Qffiiigjjbgjfr idjli 6i5l6irftftiii 

trrfrgGjiGanu (LpgsSlturrfr erasruain jgjojrijffjiu, 

'Q0ik($r5@fr Lorrq eSlor&siLD' srmu Giuiufiltu jD^S/T^ CtP^ u J» 
urri_«)««)«rT<5 Q&rrt&tn—gi- «ilt_s5)«rr<s &e51@&nes)jD trsirgj/ii) 

LAtjiSustna,® e-tfliugtf. &,&&Gu&(ff,&(& ) LD *^^jrfrii/-9«a>««@u) 
&rTULi£Q&<uujeiT@lujibr&iLi gj^^nserrSlifliun ^^em-iu dorsum 

efilprruj&irr <srnjq 

429 oiirvfijariA pdroirgjiib isirfftusirib gjstrwnrgiu) 
Cpffajaub Qffiii rflfflrjD Qffiu@ii^rir — Creffoiaru 
u»«u«riiiQLiji) Cpirriiau uSBwmeunrmiQairsir afftflufi&jBii 

arainru Quit* oiswtsdid gfflii). 

Glunr. m\j: 

Qljc5«s)Ui tt-smi—UJ Q&wtgjis&iU uemi— uSesirrgiiLD ^/tlL«di_ euaru 
uQp&Lb QeugBafr l£^/ „9/sirLyi_«r urr*_Liu(5lftUr,iD 


390 Q&iBi(ajI5&iT iSfru/5^^ ^)jril(5 'umjcflaraaib' CT«w@j/ii UlrsgjTeo Gl#iflggi $jou$fb(g, euiuec 
iL/eneiT turr«s>ein(ipeiu Qu^m/Tew rsiA&g, ^tLpSliu su&tuu$eiDp 

(eurr^eneiTLD - eurr y^aetna euenixt; torr - Qu(5«nui; #«u«T(i- 
@/5<5ti; U6<5)em - euiuso; g,njgjneiieffLC - luneinm. Quaar- *3/££>(g; 
ej633T«5)iO - 6i/swii. 

«■ (J lSI rf iA eml iufr 
430 uuuatirQeni (gre^ir iDg-qaflara aibQffiusuirar 
cnuaor ,9|ag>j£l& ^(ureGl^irsiflQjij) — aaisna(ipiy. 
(RLimias^l airajsirgijsir&r u it soot 6uiy.(cai6D6sr 
jjiiiffiffrfl airajarjg$irOT j&irar. 

(Hun. wop-; 

jsdxemiA QunaijizSinu Qarsi^ii^rrs.i^esiL-uj *u>itl| tflaraaib' 

(s5>um]&,&§l9>rTetisn 9,§,am sToaru3*nffl)T swu + <s5ii + £)<»n" + 
eufflT gj&jrrGsi sTsursi/iJa, ^raij<s<Fff)a/T sujir^^frsif sTsaru^Miossr ^g/E/a! + 
fflarr + ei/sir ggrreisT sreareijisi /Jj/fl^jyu QunQ^en \dairstT-x.) £ffi/<S - 6J glGU g JTH&,; J-.chfT - £;£) -UMJ',M; Sd./7 flJOT 3>g>n98- RJOIULI 

431 Qj«ir«T(i)Clffiii (gre^fr icirL|s£l(ir« aiiQffoJsrOT 
*-<irarg;jglsb $iu4£l 9<rfl(5<Sic,— asiOTiSlfflii 
isiiiffiffff CueOT (b60iiQun|^lojir«r narQarear 
JSUS09 Cuffor «tronr. 
Q&mi(gj!5$fr i&yL\ eSenii&iLD 391 2)urr. «b>£t: ,5/(5(515^)637,23 ^)«5)ff)sfi)uj)«!ir ^swjra/gjyiJD, stgcsoit e.uS/T*srflsyii 
^raS(i3(5«Sl«Brn3«J@Ji L OfSl"J j(jff3uffp«in(_(u ^i^&its^giea, 
eusrrsnec ^sstsmtn a_*mi_uj Q<?/B@/5^/r«srrL^ *j/ uhtl| G&lcir&«u> 

spefileS&giGlmnsmiq- (/jcBQii. (^jes)smriurr@LD.) 

( rsm]gi&3 : (2u&m srmu$,em6m /51JD &>&&Qu&«a erevreyu), 

t-Srfl^^L/u C'L//T(5«i7" Qarrerrg;.) serretiLn - @ff)ff)(i; CS/s^ot - 
=5/ssrLy«»i_iU6U«5r, aemeti&st. 

& jij gjtjrr ii> i3eis)&; 
432 miriLtflQiJjgiu) Cffii6ijurirt_iT LDrrsirifliuiiQffiu 6uirgunr^^)6i) 
^il^Iair© (Sioaffl ^(5(25810 — airilAQujo 
^iiiigiir^Sgirir Gurrjijgiii ^(rjiiiffiffff ug^6rfluSlsir 
anijjij'g^iiTiu reijjjDirsr gisroanH". 

Qurr. (S3)rr -• 

sutreviiGoQso S-enen Qjf,t,vfT3;&T ^sti ijjsi/gpsini—uj gifl&enrgengja 

^3<5C3a/Tu5sfflA ?g)5!ia3w«3r gli-uun-ai^lA si? (f^cs^ou) } 
3i-K^rjTTLDLSsy>3;aSshr j^isirsmLDUjQ^^Stssr js ^(5 «u if a sir, sr«r 

gienem rijIriudjrT'gi-D. 

[lwtlL§I — Qz_/(5S3)z_o; G4FfrsTr5r/Ti_/T — (j&nipiSTL-Lq. so tun A 
ueurr; uinia lBujlc — Glu^ti^a^ /"Qu^smu)]; &niL$l — 

^l(5«0«f7- u5a5)so a-srrsrr ^esiODeSluSebr Quiuif. ^euetr ^yjaiiswta 
STesreuLD euifiiBianJuQeurren.] 392 QemHgjjspfr i3iju$$$ fgipiL® 433a&&u u$*@i»«.fr airsbajL^lsaiuu uiri_sr«rgudr 
{§)££$ ^i_iiiQffi[r«nny.(!5a©(SiD, — ue&icjfegia 
(SairuSlcb tglQjsQ^QGfileb <Sa>iruSI«bQ«ir«wti_ air^tnanr 
GffuSflrQuirwr $[r6i%6TOr©ii> <2#ir. - 

Qurf . «s)£r •' 

^/tpSluJ cSfgiuSsu, GanuSeo Q<$iri^G)i_(i£/5#(56jflt4«r7«r 6|)(5 

eSi(i^LCL3 ^i—iLn&A Glarrsasr® aSeniBKgLO. (^I(^6iiq- s,<sn +r®sr3i<§£ 

G«rru51«) — J5)(/$GSll proetfl; &nifl[5&fr — &frarri£l; G&iu — 
@ip^«5)^ ($(ir ) (gi)rTGtt#LCU!5 ; £n ) (Qjrre'sr&LDUiB.&L] i3enes-,aiujnn 

urremeau-iLD gt&h eutfiiaaili uQiSltD^j.) 

434 u>miastr CaisDKTuSUir iDiii«6ir<3iD«ni> iD<fl[j)c%(ii« 

iDriioOT iDrrwi QaiuQcocr^iu Qau@ib 6uarii>QLijr)]u>ir<b 

icmiastr suir|$a{Qeiu reiiffijff (Suffcsflrir unuastribQairar 

uhusot Q0Di@njBir ux&iastri&iSairiy. eu^iuasSKaair. 

Glurr. «5)[j : 

iLmiasn&rTwnew airry?63)«i/ ^(j^ii &&&Qu&u Qu(iJ) 

LLrT6sfl&5t ^«3T«S)LD«S)IL/U Qu gtf§lsbr JD /5«WS31L0 $SS)f£)?F,9) Q<5f(E/@/5 

psSlmnec, (a-ecagg&jtTaQu lj @grres)i—(G3;rr isj-) euLpmi<§@eorTGO) 
rsestsmn [ile&jripjgj QeuesieiruSlec lc/q<k«u ^sm.? (Lpipmiai lAtEiaeo*- (L£>ik&eo$fgiib<gj& &CTijemfr Q^ikiQ^^rr ereau^] &(!f)$$l-) 


V 435^rr?r«wfl Qpwrpib i»©iii@Qimrnr GSqra>«n^ j5iribQeisoji>®u 

s&qanjb C^ifl CTOTuQu/jla Qsmi@n^ir ripiiiasifisb 
fftr ggpi (Ssugiiuj a_«nr6udi6BU)^ Gj5irsJ9si] o]soa(ip6u>. 

Quit, anrr '■ 

sussiesi Qedeceyeupjb®, ^ev^jesit-UJ j§)<3lil3l_<s£]£)G« Q^eirff} 
Qj/EJig^^'rasrr^ sSfxpssts, eBen <K@S)sir jd ^uc^ssilc &.ehar^rrsc, 
<3I/5;S ^jrfl 'stfcr/Timr^Gg/fl' stswGjd Quuit QujbjDgi sTswffJfra), 

486 SGtorril(3lu> Caitilani-uSld) aj*soirffl»«Bi 3o]«OTjDCli5ii51 a_«nruua 
*.Cl<rirtl@"> suitot Clair 6rori_OTflffl so Qffswsufl Qarr@s5«ffirfiJ 

#QiririlGlu> Clffiu@A«ir ujitl.*»iu luirsufr flw^aQisSa. 3 

Qurr . saifT-' 

sh.truei]3tbi§ eSesieoiuira s^rresiLD uSlaa <nj(T69)Sff«3arri5TO-(3) ,5(ar 
«j^ff) ^«5)su«ffln«r Q6ul.£9.« Qa,n($,g>g\, (^pgensoaen ifieni- 
Q#mgu a.i_iJDi3s>) spCi-uun ts^uj^m irso) ®iLl- #&..&$& .-rearu 
Quujfi Qu(i)ff)6un- uTtfUJ jNlqi. ST^ugi sim@iii> sneneop 
(priuaen Qu®«5)U)a@ ^^ffjrt»rr*ij OtJJ&^l©*©*, q«j^ 394 Q&tbjtgjsgfr l3puf5$$ ^)£Ttl(5 437 QuirOTrGluirjS QarrsirerojD LfBLDUirsir tfleDiiiSljb L|«ni_Qutuir6£ 
gsirugi «D6uq-^jflo5 sjot-usji (oluanrsui^l «$ dru^l sir ld fr 
CTOTTLigiib «9)«r(S«rirn' oj^lrftrfr srrirugiib srOTrsjiQajsijr 
iDwrusro^ Sffirij-^ $6S>60j5ffig> Glffiaigjisjsir ffloaiirihKCTrCjD. 4 

Glun . smp: 

GlurrmGurrsyw $ pttisstm g &, Q&rrsmesifD LDrrsmeciLieissfl^p 
tf!«j3u0LDrTo>3fla3r i^ii—uurTGyM&r s-LDrrG&sfi!u$*k Jg)(5«v£$.# 
9isoihi3,k jf(rr)iB§i GleuerflauLLi— Qs'siugj LD&ssfi&*itlic Ggrrdsrt&uj 
rssvaFJi^-jiflmlL-wrTtj. &-^a,s,inj[T3i&T fzeusfirrrr srasrugiiA 

Qu0i,-ij)LD Juj/T St™ Ty Q&itJd s£jLDUisf. , ^j$0 s-soS\^isnGsnrrfr 

(Qurrssr Qungi — Gturreiirsmm flair s,g\ ljsm—Quiuit $$ — 
3><saft&§\ ^iGmt—gst; „s)eurrisi — sHrrw.) 

438 ffippeJir unr^aiiv ujotsbtsuit ipeuh araflqinaail 
QujgjDajiT CToifflSlaJiT mcrcirmi Qaji_niDS) ifH so ipuu £»;&(§& 
Qffiirjbpctiir Guir6bi9j{g Qami^rg^ir C«iTiy. Qati©uu^6b60ira) 
ifiiDigsuir Q&nif. Q«ir®uuiir« G«rnC(ffiTfi) m so rr ma 2 sir. 5 Glurr. 65)fr: @B0<K@ij5) GqgSiGuj! njffsvjfilssysvL-Gujrrfr , panic Gl&iuGGimir , 
^y&frzm ftjrrOTsurr, &-insn^:„ 3, Q,^S\tp S9)su* j,ti wasaL 
Q&sOsuld Qu <T) rieu ft asn (LpiiGltus-jrr&srflsJr lammta ^tfiiuniase 

&tm Q&niq- (i-lg} ^smi—)Q *,;,($ L-'usngu Gunso, LDiijjseiirrsietT 
Garriq. G&rruf. lurrae, QxrrQuumraiGsniT! axgu&jrnurrs;. 

439 Sair^ jSltrib gnrugji QurjjjpQffmi (gre^ir @6ifliriBffi«6B>i_ 
up^^trrib 6Tjj)@i5 Glgiirrjg&isiruj (j-iruSguib uiTgjflq-?iriij^ 
Q&tEJQJBgft LOrXLf «2«7««ZJB 395 Qurr. «d/j: GrBrTtuirxefrrTuSciijts^rTeyiii (geiflfrnj^ Lnsmw eS^ia umenas (Gj53,S?irrijti — stem; <£> §1 
utTgjSlprfr — r S@@ a-sjnt-iusu.T. ) utrrT6!5)6ueinuj&; 440 reirQiuir air^tflu QuoreirilGlff Glffiii^A^ir i66Jr®Qmiiiqu) 
«5t6ai_ 6u«tr[ua<nfiir CTOismr jfliuirnfliij aoDjD@6U6iriT6b 
dcoi-ClffiLi sjsriarSiuSId) Glsuuxnio Q«n©jS§lLi iSl«iwfl^oair^g|U) 

Glurr. amp: 

Sjiemssr jsam «tsiisu/t^j,' &7(}: g,g)j&QarrGi spjGeuiis? ^/^^s^ssii—tBfflT 

,9|{D(*it(!)Iu> QffBi@i5^ir «5tSDusDiu« CatTi_(b ,S)ipGla«iruC!aj. Qu (T. es)ij: 


396 QffiE/gj/fcjgn- L3puj5$& ^)jril(Ji airresiL-eniu ^fssfl^tseufraeit) asnes>$& &rTjbj£le£]Lo, Qeuuujs 
^(jti <3,sn-s!Di_uSjj)/ii GpTiueupgi urb<D& giesn-jg)j6i]fr. &{&i 
eunetni—aetr ^(5LDi)^n5)sm(L/« ^iTj/SIot,® ss>eu $§}iiu ^rrgtSjirriBJ 
<B<w5<s<2iU uenthiun esies)eu ^^eonec, euestftan aG«n ! £(5L0«UL$iiSeb 

^^)@ .£/£P@ eiongn £\i£l(gfjn o^gueuir. 

442u,ar«inr®ib tnlij.Q*ir«r Qviu^ij^ir QreiiialfflrpQuirdrajANSttir 
Qajrircirirsdl «D6ua« afl«iraa(Lpi5 ^l«ror«ouDiq (Sic«5l©uDird); 
ffisiTOTrriir ustflraa p^ ajsuir ftnGlairsir a^afiliqflDi- 
Q&isrrsirirsffl «d«jjj#1i_ «_sr6ira>ai luirajib GIsu^jb jS(j}Gu>. 9 

Qurr. «s)jr: 

(qsorree ldsvstia eff& sua, ear tree <gtemt5 eSl^ixalu) unysmenasn 

QarresssTL— Q&tijfgji) -hfr Q/TjiuSlskr) QurrswLOujLC/Tssr ^stemi—, 
(e^smesjsrrrn (SjCSi—pflj/ii Si(S l uurrSiiu)QeuetieirneSlu3&) esxu^j/ff 

aeveauJiT<£ (&,Gtflit rstTL-L—iiviT , gieuiTUL4&&<ss)eiiiLi<smL—UJ gmwestfn 
QthrremQi Qpaj&iesr jr> ^snL-aen GleuenenneSluSso «m«uggrrea 

(GldsSIQld — ^i^LDrr^Lb; ussf\rBs,ir — (getflfrprr®;) 

443 Glaaiajir n51(jiii<2« aifleuaF &VruGluirujff AormiGlairotrp 
ersiiajirp Gl6UL-i£.«flnr ctcttot ^sapain) aWjouiuajirfaj,) 
@<aj6urrgi QajL.iy.snib crarsngisib QectrnflcBUJ FUTjsgjfiRriTjiajii 
Glffaj&iir Qjpir(ij@reii) Qffiii^iBa Q"irstnTi_s{Da& &]iuaiuaCaT 10 

Qurr. srnrj: 

UGnaemLD QarrsmL- Quifluj ^ItsiansiQurTmjr) (ajwisufr gp; 

QafTewfT/jjgiT crewnyi (eSpm ^nrfnaj&mm .^teluj Qj(if,eues)i}iLjUi 
UQnjsgg.) (pff/Ttf«w Gail,* ^rj&sgu&gu uSjtsmeo ajmurreo 
&>.<DnLsea, '^euevrririi QedL-tq-GmnLD' *tot£J/ ^ib gesisvesHU «i/«5)«5)U); ©sbj/d — *©«*-« u^liV; Glffewssf) — ^smsu; fF/V<s«a)— 

444«gj,giib, iUnirffllib, *-iiJiTa*.«Dir sS©ib «9i«»fltf«>60iqib 
Cuirgirajb njir*Qi50i ^Iototoio- «tot«iu Quirj£liua)u>j5efib u it giib uip(y) QiDsnCoi afilOTtti@ojr; uir(5ifl<S«w. 11 Qua. any: 

Q&iBi<&,rb&rT, is>n&, Slmrgy, a-iun $&, Sn.em^ si?®, ^ipSitu 
iLsetflrr eTOTffjy ueoeutss)&,iL>n<3sr epeBtuui ^unLDpaj ^Asu ^ysmL- 
Afsiea Qjsiugi jD«u(t««t ^juuuf.uuL.L-sunr eiestp qp$$9t,Q 
u$&&6ue»svevfr&etr. &{eiifrg>en ^iun Sdsmstssr ^ooiflemeimr <^£)aJ 
«9/65)«ar^^yu3rr«L-@'i | urreyLD uipQjiLD Qutreo ^jesflesiLDiurra 

3u«Mr<ss3iOT<K <g,J$j£$>gi; Jiff* — <=U«ni-; G)ufrn5)ujsmin^^«) — 
(LfigGjienrj u$$>&,ei; ej^nin — Qufr^^ §jSim fj); ' e.uJn §}es>vsisr u 
Qun^en, ^{oafSiemswru Gurr^m <9jt>i»eisr<£giLCi pwaeti ^«s)L- 
««rf)sb gpsi51uj(B/««r/T«^«3)tii^^;««/TL-(5)L/6u/T««r7 Q&miagpgnaeJT' 445 6ii it ctt lb 6usir(5iij ua-aasir susir^u; inaibojar^u); 
«irsmib «UHr©ib; a©u>ib ojotou); jBiSip(y)^60iru) 
«5ir«»rib 6usrr(igib; rflsu(gir«n (Suits ibsou)«ijot(5U)i 
iDirstiii) 6umir«ol«irjD Clemi@B« Qo-ii@u) «umirffi6i51C«jr. 12 Qurr. sj)£t: 


398 Qff&iQPprr L$rrufr$$ $tjtL® 446^iriu(5ib U6ir«ri5«ir toircnrirsafr luir^o $5«iy)i5giajir 
Ciaiuiflsor srsnraifl (tpaSuo «9)«(3id Qreiy.^60iTi5(S^ 
J8,iu(5 sirdJuffi surnuGlairsrar (&*>v$$e&sa ^drp^regi 
aiiriuQpar (ojoirgrQuiuir y,6)nri_snir GWiu@i5giru)6iRin_s0gj<S£.l«? 

Qua. Gary: 

3, rr iull rrrr 9, «rr eusStLj iT)i3 ) G?i& Colff/reuiu, LDiTSMr«i/fT««rr ussiest 
6>i(n)L0 &-i—«steurr, ^\«srufra,etT inmeis^l ^j&QfiLB Qft&qfiLD tosu/t/jdj/ 
J«£la,, ^rrniupgi ^nUl&i^ji)^ ^i^mLBUJassr g[i<sca,etT u<so 
«ujb*s>jng>3>LD ajrvuSsmrrso eT®£f,gi£Q&irsds$]toj ; 5ssrrTsoiDrTL-8s$iLDLj 
ulLu. 'gpgieurTtuiT' stsst^i b-^SIsc epqij Quiun QujbjDw<t&efr 
Q 9 iu@ /j ^ fi « Got (u n- «u <t . 

(u&imsi — Q&rTSOgypec; ^emip^eo — Q&$$$e6; ^aGw 

gfrijl — $n&- &JBgl euniurx — nj/rtfU a-emrruGurrrr.) 

447 «umi(gi5$ib (ipdrsfiliDp reiiaff* (Suffrir u§|ldQu>6ctu 

Quitiu@isjbiu asayja) CuirjDjpiairrj &$$nK$ i^srarnsfliLinraar; 

6tiu@isjsu3 Cuira@6iJiTi <rriii@ii)^ii &ir$5$l QiU(LgLiL]6uiraari 

QffBi@i5j5ii jS<u@6B«ff AaiaiuaOT GuirClffiirsiflir QenigispSQ- 

14 

Qurr. sKjj; 

aesxnruGumsc sun-(tptiD G>i&ih(& l p3 l n (Lpmm noil so ^8Q&mi(9jJ5$$ 
e5>&,3) ejLDa&stflgjgj &&&Gu&<asFl6k ajrrmGinp ldscit Gurreisrjr) 

LjemesBfliuiA Qujsjseufraeir. erisjaefr ^esijDa&nsniLjLD $g,@6ufr, 
ffreoeorr ^ji—imansiflffHiM <sii Sfr gSjIemiuu upeue Q&iiigil(£uurTn 
<ssir. 

(eras @/5^/i- ■sriw&m @ss>jT); gj/j^ti- @/g,g5ii.J 

GlutlpUiu) a.flfcr®; aimjojiriqu) a_nnir®; q«iifl#ib a_«ror®; 
airrjpsjiib fi-rour©; jsgu^ipib a.«reT©i iDaEljpflqib s_«rjt®i 
jBiripd) iijflgl ifl«O60iuir(gQffiBi (greptr «5fl$luSli_^6^. 15 Q&mjQjSgfr uipu. e&en&auA 399 


Qurr. «nrr. 

Q&tsi^jssbir Q^rrLfieorrSluu §0 Q^iuhilSi—^^A, gma 

^4>Gl&)njJil60rTeo njiiceti 6U(3«//Tay/.b, ^rfiLifs)LDULiLO, ^doeurrifieijix, 

&r$lgli'c! @S3)ff)4i/ ^)s«ia)su 

^/. air: tilt^. - enff&HB; GurTj£3,eo — ulerritgeo, ^Lfl&se)). 

449 <Sff«ii(5 i5U)a«ff (Suffwraiu (SurrjD^Oih ClffiangregirClreiL 

y,6U(5U) Cluir6mg)i6«)i_6u[riiirfl a-©^^rb©u QuirciTctf)6ir<Qiciuirti> 
<Smaj(5i5 C^QJiraSlanir OffOTpairir ffsosniuir (aOJibiSlsifloDSD 

fiurr smj; 

•T^CS^ffJl «u(5S)6«rff3 a^SuffLi Gluoto/rsjnsar 6u«fsrE;@ 
Slesrjr) Ca)cfyHj@^3fTaisiT G) piuSies cq u^uGlhtssi jd i-Sltygseuneisr 
QunmiAtuiLnstr ^smtstniu eurriwSl £-Q) $&& Gi&rreirasfyeu &,&>(&,& 

Q&eisr trjieRiLL^earfr ; ll jd tQsufr GeiiLDdiAi ^}es)ec, wnesrG^nee, 
LCjjuuL-einL- (LpgeQiueiijgnm/r) £lQi^^j^ Gi3>!ressri_rrfT3ieiT. 

(^jiuecurrff, njes)i—Qutr))LCi Qffujjjy«@ sp^ anpsmu) 
&,;biSig>&ii8> &<.<&iLies)LDiun<io $)g) jB ri) @ jfil u <S u jd JD ^i«frfliuir@ib .) 

450 urrqrrtgjib Qff&cuib f^e&ifib^^m aniliy.i_iT uil^jjireirOT 

(offflT ^1(5 IB ^ ^ODaODLDuSI *3I ir 602.0) l_ff # (f 1 60 6QT IT ILJ <S= 

^(riruxgr ^n«irnru tDQ-sqifl y,6TOr© ^ifl[B^6BiG«»i. 17 

QufT. ssjfr: 

G<ffi/T<ii,g!]/iB@(fluJ Qffriu(&,iij#jfrji<$f$i—<5!5r G&nn gijhrsgi anpewg 
0nsu, ^iprrLD ulrrrrsst ^■Argn &-&i<ssigi ^,tl#! GleihujiA Q&eo 400 Q,f/e/@/5;5it i3tjuj5g$ 6J)fj-iL(9 451 uirrasOff Glercmiru qcDsurirQffmi (9ji5$<n<ru uiriT^^iSl««r«rr« 
aiTCTisoib suit A nsoniaircttr Qis^«nj otfliigKn,^ 
ntfTCTisoib UITB60 (3u>ir(2i_ amsoaeo <3i5ira4ftiU£6sr 
Cujcttso QiDsirj) Quir(5«wr60i5 (Sgjiragji fiflsirruJIsnSnr. JS 

QufT. «s)fT: 

aefiaiu unh g>&>i3®5iL\ ^eurr <$(<sr5«0L_uj &neo ^tpswdsnyii gjjijlejnjr 

rtj/T«), ut assisu ^Siiueu pan iqu una $,&,!, ^.gsjr ij)ff)(gj /botswlo 
erartr) G)ufT(5«ifl«ar <^tpsm.s ^ijmunjg,! (Q&Lb<£tnLD Qup/rn) 
sStenisiSlesrrrh . 

urr-urTLLQi; urrei]jTjfi<oO. arrebrtsetiLO — ^swjujtpg; Qf^isnu 
3g(TiL]LnGurTgj uuJ&sruQiA (tpimSiei^^estrj]; &gsigo — &&>e8> l^juurri—sQeo ^fieo, urr, arrestee Co, assxsu i)ss)«J ^)G«;«dl 452 ©irCTTifl «Oirgi #M26nri>j£liT6sr ^iLotiduS) £trsbcoacD60$ 
^irsBiii $irqr(r$6u«ir (Suit sir ibajjfil C^gliB^ff SDffaiq^ 
aiircnGlffiu ©isg) 'fIi_(sjjQff(Oa a«nr®(ij>il ngrfl^^rfl 
ifliraru) Gl$ifl§iib $1sootti«9ju> iDswr^gii_«ir «urripi5^«r<3svT . 19 Qun. smrj: 

@j5^rf)i_iJD Q^«ir/DfT«» .BswiJ^il® 6U(5ii «7«ir «sj(sj£) LDnw 

Q&iuuj iLtgijjajbnesi Gu rr jn/ii. 

«^«!Di_; GL/frsariJD — Gun-jyii. euffJCS^ — a?*wnT<s; &etsr(& 
,(j/>il© — umr&gesnreo giL®; eiAemfraar eneeufr manor <3/5ifl«) 


Q^/b;®/?!^* U3£T4 «S«r««"> 401 J sTearaj; uil«$.«flaS<gAsd> 'asm® QfiL-®* '<5*il@ gptl® 
ermLiuQia*. (^tiujsmu) — ^SB>i-uS«r«a>u>.,) 

453^«>«o(!iiJji)jD **ffu Bir^OTOTU Cuirjbjftb ^oioiiy.oiiriii 

iS>so«oCiujbjD Gff»i@i55iir <2uir<fo*i*jflirgiiu> Qi6©(6JQff«bai(5"» 
iDOTSoCiupp (tfOTsrr qsoaj©ii) u>ir#(5ii> iDir^siiqjib 
atBsoCiujbpii) Ouibp) @iusbuir«b Qu(5«ou» a«oib$ar(»<r. 20 

Glurr «3>£T •' 

asmsoGtu© riti Gluff)7)^«3frr«) Glu^ssiLDiL/ssiL-fs^JJ puftsu, <?/5^l 
jtot, GlurflttJ Gl<?«)6UfT<ssiT, 4«o«j/t«ot, Glussarasrr, ^«J?l««ir 

QurrcjOT^eir usuew^an,®^ Q^rrsmis)-^ u§>ll, tftMoftJm SH& 
g,<sm<sc9,sn s\0^^>S>i^< Qucmaeir pisaa «rf»S Q«rr«wiri_j;i, 

454 ««Bi_q*n> pdrsrfljb Qurfigiii) ^l(5^^sifl «ili_Qii5gi 
»«oi_iqai5 GgiriAiiljS ^l*ipisirL©a Cairilsou 

IB@UU)6Dff«llff(elJITSb 

sffl6Dua_«i6 <»$jfiliu a*ffu«r ^nniraipsb Csu«rariy.ifl*« 
0*n-«oi_a-«i5 ^usuiir Qffiu@i5^ iririiff j) @«OTr«Bff«uC(r. ^1 

GlufT. smjT •' 

,s«3)L-iiy<sLDn"g)iiJ g)««so)*n-«u^a) gJsa/Dsusar O-mnrotLjisi 

turreo g4®uS®A@ji rsmLQa <3*mL<str>L-. psfffi&& emesvfr 
aemsau Gunsc, (§!«- ugssis, eurT^nrsn-Lnsia Gi&nsmt— a&gGu&u 

Gl3,rres)L-es)iu «8&&d ^eifluueuir&eir fBjb^smil Q&rTem® 
sm#vuQi5j& ^1/D@ii Q^/B;@/5^n''««ffrr6Uft. 
Off— 32 i ■ 
I 402 Qemi<9jr5$n L$cruj5&& Jglail.® /5/ti1(51« Garn-Lsmt-^ ^6S7 6U«sufl«/T«s5r ^aes&liu gaums 
QeiUGJgi Gurnsuff Q&iifajistsiTaen 6uavjl3rr gaesiw ^#u'j&<efc 455 a«.u>@i?-J5 £rr@Jlii>, ©wpuSlirra ^irgjib, @uQ«ir©iii(S« 
^yiiSl^js girguib, ld$Iiui£1i5 jgirgiib ^oijouSlQaa 
estryjiSlij.^ jsirgiib «i_«rfl(5i5 jsirgjjiii a-«wrirajifl{BrriJ>; 
6Uirip@i9- ClairaraTQi—irsflir Qffiu@i5$ir luirsq u)»p^^65KS«w.22 

Qua. ema : 

«jrt3/«nu)iua«) <s&i./£ (g ) uf-&& rT g}]iD, (gen penmen & 9«.0 tua&& 
grregiLc, @i—n Qeupgi gifiQaaissr® giev uuuiLi—a s$jld t 
*9ltr)la] ^es>jD^3}fre^LC>, smLpaeo SlemiQuutLi-a eyCo, &,i—&a 
uL-i—rrsjULb, ^esxtuasmisrTu iSpfr &.em g a g&ia tgi <sLCffi@6rrGeff 
Quatgtpgi 6s>eu@&ji euatfigsSlesraec, ^emsnaesxsnu iSpfr ^\!&9><k 456 ID6D60SUIT ffOlOTOTgJl Q«6ITgjU> 69TITjb@JD> U>6WgU£)jreiT6rr 

gjODrtmirff «nir«ii> $)e9rfl urfl«uili_ii> $rra>arGliuir® 
aabcooiiTffiu Cairiy. u|ss>i_ Ljgi ^«i£lonsu aavri—nrSanr. 2d 

Quit, smj: 

smaemuJ eB(^isn5l, ^{enen aemearrn&Hu) Qaen^m (yxssflaitflaa 

6£ff)i_.g^etf u>es>!D{5§l evrT(i^u,(iuasi ^/e/Gs; G)&mQi ^«!»t- 
Gl«fT@4^;ffi aauua p $ajeu fraofr Qsiki@^ga3,Qenujn&ia. 

(we®®) — to«ms«^«() — v3u/Tff)(5' i gsis,- iDOTgj/51/a) — QurT(n > [5$ 
u3(5«@£Jd; qcr^gwJ — sir &&<&•) 
■£ (^juum-eSlesr iSeme^laem® ^tf«(S5«@ G/sgrrenrQunc^a) 

sBeniBis,<s3e\>imsti.) 


^ 457*«sou® cuir|pa«Da«Q«(u @n$ (gjcopCpiru i8£ifl$(y>u> 

aaocouL- &s&\nif.Qatt\f. uSaruatfl «6tot«i)i_ii9otCjd. 24 

Quurrt—eSlein Qua^eir eBoHBjaeSleaeineo. 

458«fltiou ofl(Sei_ iB^ajircnr $aa>a £rflj5j6g)i_6ir 
^|<bu>ujiSI Gi_a(ij)U> Qujbjdbi a6uir@s0js gjiriflimnnu 

Amidu c&araQaar iuir£tfeT<pib <flarui@<uir QffAi(gri>$<2f. 25 

Qurr. s»jj": 

(QftBi(§!B$n} @«)^j;a@« @0«unr« eSleniniSl, Qjldilua (Lp$<u 
G^jy (jgjJcriTGmsiueu/jzi),) euinifj" .T&surr ^)i_/i/d5srfljati ^ssflsmtfl 
iLji—esr «u/Ttp/jjii, uisaxsu Gu)ffl8ilt_ «S«ff«@u Gurrsu «t»@u> 
tSrratT&iDrrs; sfilern5](9jU6iiiT3iGtT Q^mi^js^ir^QeiriurTeufT. 

459 u,«uir(5(S5 Ceiraofflff rflsuireouiB C^irpib qsiratjpjbjpi 
reirsuirff Qn^«s io<iirglaD«uSdr ibeoAQjsrflregi 
C^suirir ty>ii)^l(5 «uir«a(ipu> Qfftrrosfilff rflOTiBiuCic 
^aiirff; iD&jpaiirir; ibij-liuitit; Gl«ni@i$^fr ^(BorajQjCu). 25 

Qua. sma: 

^toaetr rfjlemrgisg G&aetnstiaeiT (ajtp/j^, SietiQu^tSiaesr 
s-sstroiLiui, Gaau3soaa$n)£i<& ) & Q&ehtrn, u9a3.it, Guait£gj, 
runeijw usesryLpih Qua(ff)i5$i $i&nffu3ebr gssrestLDemtu s^emfrfc&i 
G$euaais>, ^ftrfiiDas&LD $l<s®& : 5gj, (QaemmiuiAasi $pueuaaf$QiA 
LD&lifiijaji jstsf.uueuasn^LD Q&rki<3)ii)3ja&,6iTrreiia. I 27 460epj8$° 1 *' sr< "ffl' OP©*" «SHr'T«sw (ipflDjDa&inQaifswifiiiC®; 

iDirjBgimfr «fiJ«wraiir msmrr (jpasfiliu uji)jDai(5tb 
ftgsoiir 6uirjpp>(5ib ssaijfia toffQi QB/fluSonGtr. 

Qua. es)? : 


6uiflu($ieiifr; ^pnrjib — ^(tp««ii; rg,&««urT — ©irWj&jfl*" u>ir«raru QuiflGlffiCTrp sum ©am iwriliy.«iir;<»|» 
#so$£l«tr ifl««QffiM ©liafra 6J)6iv«uir j£IGI(r6iru«>aa©a 
airso^jb Qffiiii5i56ir|S QJirwflfb QuiflQaCTia a«on-«w<2">- 28 

Qua- es)!j: 

^fTjyyui, «9/aj Q&ilwjuulLl- &ne6$s<s>iF, ursssretssfluunir^Lo 
Gungi, «SY««y3«fl *Lsua^«s)^«iSt-u Qutilujgi ties® 
$®m&&mt& sn.$<u &&&* QptfiuSe* fipueurraisnnm Qffisi 
(Spprr, ufT«Mri_«J(flOT Q^eSliurrSiuj @Qrj<snues>$J(g iLnemio 
Q«l_«j/b^ mmjffik =^«ol. Glarr@4^<s «rr,ss <3/0;S a-^*" 3 
«ufT«3r^«5)^« ^aiLi^saCa e-tufrppgi ^^«s)«o ^/eg/ GWsott 

462 ir>ir«fl«BL. Cqjiu»« iu(jHrQairflr girsfileir ouoaQffgJisa 

iuff«fl«L.ff Qff&QKOiru Cuirjbgu Qffiii@i5j8ifl cti«ti4«>i_»id 
airorflrouu uir${6 ajalGsoir ©tpdrpaiar »irfrs>-<5jB$ir 
aiiraflaM- CiojbQatrigjii GuirireixuaCnr Glairgjii OTOiiuajfcCa. 

29 Qa/K/gjijan' ^fru d3«r««u> 405 


Quit, swjr: 

arfliu «.(5«Jib /g&® fijbSl&tD ff«nu"u^^j»«J* Shroud* 

Lm/* -«®m ^™>-* &**>** - $*&*®***t 
ufT&fi&aisorr® guy}* pen* - ujanfinraSuSar 4 «Di_»oittM« 
&V0A* un@UJiT*>L-Uli-.JB £>.flf5« /5.w«fr; arriV a.®-*tiiu 

463anr$iu ffiaiwQuiud); «sa,nfiCTiii> ^Aaawrir,- i«»u>«A«* 
aiir^liu air^rfluSleb reibaeff Cusdr a-mirffaljSU); 30 Qua. snip: 
eunffifiurrrrra! n,pQjDrrrr; I (U)0(35<i <SL_Q]6Tr 3JJ6W655T 

^j^iB/aqirii) fflffjn-dFirif] (ip^siSttJirir gliu.©.^!" 

G&6S)fBTgjgj6®6VGlllT 

g!«jrr*«>r 'Gff«5)«5r,s^«w<aj«ii(T' ondrgf-t. gDeurri fl _>[T4 

«fT, aeSltLi'trTtgi «u©l_U) 4944 £§)«& lSsst G#rrugl($gi «u(5_-u> 
^ffafl LD/T^ii, 'G#esHswi gemGOeurr uirjq eSena&LD' <neaes)lCD 

Gluaiuturresr Qedj$<*<s®en& thifiiLisneirmT. ^pnjjjemai) L£>rpi&gl 
fT(ip$£i ulLl_G£, eSrrrr&nLft (Lp^eSliurrrr ^surraeff gfriujb&iu 
"•Seenmfigemeoeufr Lcrrq sSkoiAs,^ (^pneustfi' srOTgpii) £,$ 
^rreorr^Lb. u>pL] e8ara&$$«n- ^ftfliu* g)emsu «ui7«jafldi/T 
eresrgi Q&rreoeouuQ&i parr . '£§)ss>ei) «u(7«53flatb' sivsugt sxvaaa 
fT«ag)i eSairBiseBec«S)ei3. 

atTfgj&lLip-LD «s)&eu@i£,&rT!B$ Geu^rr^^ ferjrT«BiT&tftuJfr, 
Q_>_i*ej8ri_ S«i/T^iT(fluJ/T/7- ->£tl/ £>!(5gi,!Deb - e_0rruJ«3£&a&rir 


^fT0-fT0U) G^SDSW^ ^«5)«V«U/T U5(JL/«l51siT<B 3,$}§>ljb®& 

ff[D7n"@ jnneueifl Qaiua,rrest *rtfl£tg$ §lr5i&qrr& 
«?trn- ffrru5)« ««fl«u/T«rar«3r ajn^in eSiuuqiQ&M.' 

-•Q^iuaaiuiffuu) ®cy>j5jr ®w&i-icr ii> «urr jfisBpir eni& am ernes 
Qurfj&gi&fift i_i7n-Gm<Lp£& e-etsrfr js^J&eurreiS Gl&tk(§jjj5fr 

Gu)ssrs5)U) eprki&gj 

3/tGsw. 
6TS3T3/ «(T«3sruu(5lg).-aTjT)33r- 'G^sotott^ ,g«!nsusurr LCIjq «5)jff<*«li 

@6girsoirrflifluJiT pirG- «t (igegliLien-sn- _.«)<rffQff_iq6ir, ®» 
g!T6flA s-JD-uul- Qffii)$ffiCT>sir« *©i_a _fl<>iraalti9(!5j&ffi~>n-g)i_, 
gl<Sa Q*_j£larir ®u i_<ruB!S2#T_.i9.~> uo> ®i_iii*«fld3 ai^su^ 
(Wirgaib, gliigirSl*®^ jBrafi'.aJ susbj CTftSSirgi uiri_6i5lQ) slotot 
^(5@ Qffirjja^ffi® LDu©ii) asisrnjfisnflwr CT6wr Glair<S>^s>u 
Quir^ai 6i(JS^uuil©6ir6iTg|. ^sk-jfrasir «9(^<»OTffi Q«.Ttiw© 
*(iS^jas»sw sfflsiTiuttla QaTOTiaj-osrnji Cail©a QairnranJ u®al 
piriraor. 

&sQ Qmsssn-iniSlzsmsi ^lemusiss g)uurrz_«) ^jmrnp 

'J^fflij)^ Gieusmun 

464 ^aflirggi Qi©iiG»«»OT^ gsntooinr uj^m 

tflmaaff© pirajaflsffl otujujb — gisira«u>jpi 
QaiiuaJOT ajirq»u)iuirar rfliiflDgioalijim Gpiuofljss. 
jjib'jaiOTa @©ffirCii» aTiliij. . 408 

Glun ■ estn « Q^/i/@j5^/T L9rjuj5$$ $[rtL@ $#*$&&&&&&# ">F4 e^enaff-Sf t&jDirwfi 400' 


^ssiff^A g)s»)isUfT^«i(5Lb, §leuj5£ ususnili GurreSrnj 
«/fTiii!ss)«w a-«B5L_uj6X/0/i ^Siiu a_6a)iDUJti«a)LDUJmT LDsaruj 
ldSu)/5^/ Tsir J>),£)(5><3<£> SltfiS.uj ueueniA Gunesrjr) ajnemssriunSliu 
eBjsrriuau GluoLDrrssflsia ^(jwJtfaSisw, ^emui^^i cu^filsBrffj 
•Gffsmsar^ ^s5isu«JfT LorjL/ <°Sen3>&& (aj^rjrrwjsrfl' ST»wgi/ii §)/jf 
jTjjremeo s-es>rxuu^,p(ff) eiesr&(3ju un gi &, n «j surra £§)(9<5@tii. 

465 

J. G>«j;gzi §j(5 jsrrimt&jLD gRili rj)Q g, 0, §} lc> QeneneiflLDsmso 
urn gi an id tun err uiw&m LDgiy^^^eril^,^ — Gurr^Lflgj 

2. &i53}GeuLL QihLEiSlaJrrrrai aeststtituismLCt s,tr ib&istiLbiSeisr 
^/i^Lossufl i£ns>n s>n &,^smauSlei — eSl^em^QiunQi 

3. euriipjBei] eSrjn LcrxunfrQ&rsi (gnj&QnmGjD 
ffr/5<5 «l«u@jjd ^Jssfl^/sjrarrjff — ffjj^^^QfiLb 

4. 3UT[i>3jL0 (Lpgeona &(njff)iLirjn emu mi aQ en eon lo 
«^rV/5^yiS)/7<K«fF«wt_surV^il spftsisr&tfles)g,u — uit/b^Qldswitui 

5. &n&>eo QarrisrjjJD (&,erTennemuj-a <K#£)ff &unu§)iGtium[ir)i] 

1. e8tuj5§i ej&giiLO — ^\®ffu3g,&,iu Gun jb<9l&; GieuefretilLcemeo 
— «n«ea)«UL06insu; a_fia>/-CUJiTS)T u/i/aaifr — §)ei)3u(jr)LAnesi; 
Gungil — ^//r5a/. 

2. aasrssfl — £§}sir6!nii> LDnnrjjgfuai; ppgLoestsfl — ^LpSlm 
fBenn 3,$sisi us . 

3. Lorjunrr — euifieu^^eun; epgigLn — er uGl lot (Lggjiic- 

4. &np&LD — <K/5^4fJfT«3!irjii; ®n r5§i-e%j,nn tupgi; unp&LC — 
&n$&3iiL®. 

5. arr^sa Odsnijajtl) — ^earq Q^iuttyii; ((Sjeaeanemiq- ermu^ 
£jjj«t£ Qu>n ifil CSurrcu B-enaigji.) &-iLa(f^^ — losw^^IA 


g)suuutltfS5)^«J«S!!fl«rV CTeaj^/Lb— QffnW-iui-i- 

10. a**®*** ~ftrGH-*gw* **«M*-*r ""**?"** 

11. aniLti ^eneSleisiGjo •*?** j*«W**0£ 

i L ™ Q*«r«widd U*i*3faW(S -^i-na^ 
13 Sjeoeorrifi Geoiueu eSeneoeu^ls ifl«J«/*S«r 

6. g)«5)<s« euessfarr — Qeurf^OTsusfflu-irrurTrfl Gurr j^/ld. 

emiki&efT (^pnrTibi&en) ^,@ii- 
12. &Lt-<rJHt& - ^rrff-nrib u^^rrrfa® - **&?&*■ 

GurraiT^. 
14. GiauwL* - ®G>. g)^3* G)«J^^4 -t^* Q*irA««/Tii.., 
4 10 GlffiiBiQiBiSfr iSpujsgg gipiL® 

15 Qumuuugi §}rjQLCtqg§!uli ysiysuSl/D §\ j£)§lscn men 
ssi&uLiJjiSjl rrigijQ&iu &>Gm&'3i3,6isiQ>3;rT — QixiLagrfilU-iLL 

16 Gl«rr«rerQi_rr(5«j«ar G«uGiD/Tn" @ii)LD«5)«5r«D(U ^ > p0edles)i—& 
aawirglsuyia SiL-i— asjo^QiuswGasn" — uem(^soSi<k 

11 Slihia (Lptru(ajem3;emLi& G&friijgi rs,$\ £>§}*$ earnest 

18 &(TtMifii£es)g QtumG&rr ^tpa^esti—Giurrira G&pjD&sSI 
an GfieB &GS) &> GliL/sJrGarrasw aul-Qi—eistG&n — sjsoeBssfl 

19 sja-fDiuesr wrremaJuSl^i GienLbLOrresmJ uSQgmGaebi 
e3& u5)f7Si9@a) Gsurg^GlsargUii — &jrr&(Lp£lso 

20 Q&rrene® LDsmsiiiurrsir @«U6iS)ujCj](J/T«Sr esfl ^gifS)jr)UJrr«st 
Q&rrsosoifluj §rr §§!;Giurgi<GTj Gfirsmrri—Gst — rseoeoineoau 

2i GlUiTOTaurfT (iTjjD^m^uJn&sr G-irrjb Si i&Garr rruuiflturrar 
Sot-Got ffl»o,T;JiLD3i3 ^/5 r @iiJ(T»Jr — uS)«3rs3r/T(5ii 

22 ^^©fsufT LDrrasisoiLimrsr ^jLcqsSliuliT) urr siieofr 3,ea 
tff&Qvjiirt iMrfsmeo iiSaTifldssirefl^G^iTisTr — LD/Tt; gfrA* 15. .rroiiGsir — irjsrrrn Q^rr ffOjj^Gm jsjrrr. 

r6. ,^/jj rfsisflsmL- — <3j,fb£il Qcusrrsrr g,$£) 

17. fyrjiD — gjasremn 

i8. ^s^frffrrsuu) — LDmuLD; eSl^em^ - 3ij3§lnLB; iFLp&t&j-Qumu 

19. ^ijeB^x Geufegebr - (grfltugjsu ^ij^surrrSliu G&rrLpzsr; 
surt&qp&leti - Gtflisi ^(H@ii. 

2J. Garrnuuif} - Q&nnia st&stesyix (gSjlamrj- f^) jy G^rryiLOOTCTr 
uiLi_gj.) giijS) -uj/Tsmsar; ii)aar ^(ffjiJD - uSlssrsarsjnsutj Surrfi) 

J!2. 0fJ/K/,SLD - J/«S)SU. Gff«n«iir^^«m«««uiV LOfjL/ efilar&&£ (^CDrreueifl 411 

23 amnlQiun-eSl Gurret)(Lpipr5i@LD eusmem&gl&y? QfiLdfifiijffiTia 
umfley/uJ/T^ g/LDLjeSuu ^rresisnurresr — fp(rf)Ujfrp>3j 

&4 ^ystoemuSestn Qsweueijeo^ mrretlsi enissQff eyp^lviiigU) 

G&rrasifre5lsorT& Q,ysV6ijtil@ GarrGftj^sir — Geuenfflanrrem' 

25 ujrrgn- ^l^(xp iflL-Glsugp^; Lo/TfV/Jiar(T«r 

27 LOgji—ftpt^. tsxsm lsSi 3<fr en^^i 6UGmiwa& 
Qff&(ip'j£gj} GusrTff&lujQ&iEi G&rreonehr — u&sfilijeyLB 

Qcuem^msfleoeij ^/liswL'^iSBfl GsusOTfldJ/jsar grTGrruassflisgl 

—LjemessfliLieurrwr 

28 Gff/ry)i-D<K rrrr<? <*-(y)*aiir &fip&g}S}<i<i 

30 ^esimibi&ea Q#&«Lfisa$ gfT(Hjui#sSr u6a>swr#eff 
3i .ffn.^sGi'.igy/j. uneuti wsnt a*. try &) §1 Gsot mi&iiu prr m 
23. eurrtfl spsSl - *„ aj^siU); (yi-iftorr* - «iii;(ipn&, Qeup^dfirrsr, 

34. Gso&rrgiaijnm - u. AtD^gjjffi® yfjurrsarsusar. 

25. U)(_«o - ^ifiuGlufT(3irT i3aup<f,ui (s^ Sussiir ^rrear ^«»* 
GlarrsMT!.. «3|6'iia-j3i" ldsottuGuot ersari Qafftffe-i- *-«r«rr 

26. utemi— eSl-nfr — £\<j&ft. 

28. #y>*s& — ^(tpaii £-«anL-iu«u«ir 

29. ai_-e)ljeforL-(Lpe<sfi — -£{&$l£ luJ 'i 

^J . uirr^fjwr — ©U0* fcili_u). 412 QefkitSppfr i3pujj>$$ £)iul® 32 p(hi(ff)ei)g,gi3i Ganrfrgj/Teo eSpQiQaetr ^rrsuso^uj 

33 S-enenQfieu eurr giQatreieurr Gmnuj-eurr ^uueneufr 

Qu rr en Glen mG suit g £ g>«xr erfl jb q&QuSii_— e-metfl^pg 

r5rrwrrsp& tsimsmngi petigluSesrGlerrji) —GarTLPrTmssra 

35 &rr&g)eo usSiGwp amutosnipa, Glan-sirsuQiDsar^ 
gfT&Slu uwsminuSleog gn<UL[Hiis>tr)Gmnm—umaaeiS)&)g,en 

36 e£$jliuG& esiiuuGusmLpA (gjenemeu ggeu eimsmG\ijsma : 
&n-g>emzmuJrT<sc Gi&udlg ^craGlan-aw® — Gurr^Gsu 

*» ^iT&J&nis). t|i(««j(t« enuGuemLp sviugSjicDiBg)] 
unfr&Gg eSliuis^j utuggLq.GmuJu- lufr^^isifO) 

38 lSiLQild ueusstemuSscisn G&iSjiiusiSLjntb Qjaargy-iyS) 

39 ffn.gj?,®sr 7)Gsr&i(gjnjiT[Ei Skrigueurrgirr Qessrsk g^emrraaff 
&rr$$ijiwmeti G&,fr ps, 5&sflLDs®tr)Giunm—ffn.$5 > [j§i 

40 ffipengGnLismemLD epfr p^i^iye Qff/i/@/5 gemrxGrsrr&gl 

41 i gn"iL/ < S(gj<2j gjssfltuiT Sjsneo&Slgifufr #ete$Gi&eCGiJLD 33. fi-euftj/rji/ — usSlLpfTLDai); GiunenGisastsr — «fi«n£r«yn"«. 

t-i&&lu3i-. — s.ehGen Q&scsv. 

34. pem-emir g) — ^swi—iurrinsu. 

35. &emLj&[£ — uSiaauaip. 

37. GuesiLp — £{8,<sst j£i eDrrmuu esini—iugi, GluiLisf. . 

38. lSl-Qus — LDguuisf-iL/LD; ueuemevr — £5)0l/su«3)«ot (£2)fflJgi'T 
^)(54«u«3rii> toresreijLD, ueuenrSlifl srswsiyu) g^ir)uuQiSi&si jDjj/.) 
3«u^)(usar — G<FrTir>rr§) lunesmi—rrrr. 

39. «>.^«jr-«jilz_««x^/t; ai^rtj/gusar — jJ)ttJLoes). 
41. purfltLift — 9(»£rL2«i7«B)«(T. (S.yswsar^.geiJisi'si'fT u)£tl/ efilsnaae ^jsrreuafl 413 

gfltupLBlLp Gs,l-9,$, gissufleSGrrsc unu3rj^n&i 

43 GsL-lS Qrrs^LDssipGtuiTffsr 3n g^iAtugufy Q&mi<§J5$rr 
mniLunpn p,s<s,em Gld piiSliuiu. — Gsi/tlem^Qujri® 

44 Gflj^iJD utf £.$«) uiq.ui38)S,eQ GeameBQiffiu<k 
sjs,iSijQ3- Gi&iueSl&ijFi eSg,Gsdrr(®)—i : F$eineo&$rTLD 

45 ST'/D,^ 3sugj/®3srrt^)s!nsu Quja^fr eO(LpiIleisfl$m£] 

46 jjss>) ia#,(qGi&iuj, GeorrLLL-i^eS 9,w,uss>\-9,<sn 
Gun ^u uu3jT)eS&,<io GunnGiatugix — ep^iguLBeu 

47 <%j,g)lGigrrLfljb <s;rT«J«U0 uoejeurr rSltueaQu^aa 

43 G«jOTn-s3w@,6U£;@<s»)6U0 Gu)sar63)U)(L/($(g @y?/5$«u/EJ« 
eunenrrsmes)LC: tBlas, ensSlU-isni-Qiunfr — /Hot rrsmsnu) 

49 Q&rr&eyiii <&,Gsvrr po^ma,* G&nipm ^^(Lp&Bssrfr 

51 eSlnmassfl esnnijrr fflSt-iTj; uiso/TUirrrfl 

uismestip QfrTifljijgiLti* euny>&Gi$®uu — tremessnflaj 

52 ffiLi^. Quj(LfuGl^m ^esiugigLD &tT&sne(> 
iSiTL.Lq.emei]^^iu iSi^Ksaifjsun rseti^SlrriA — amLLi-Lntri 

53 £l1®u> uifaCSan- 3rj-(y)uQL/(ipu Q^mQjDrr^sn^ 42- «^^OTUI - «^,ff«Wii, g)0<*S3)«- 

44. vfito-epjoto; *&fim$***^ ^su a**** ®^ «M^ 
uL-i— «ar- 

45. ff*_fHB$*i - Gi?n&gunJ3>!b(S *i®mt*W*r* 

46. umi-*Gh GLDfT^u uu3;d& - uwl-uuuSjb® Qeibpsc. 

47. eu^iu @suil) — «J«OTfl«iT 

50. ^(A*il» uS@ - *-iu/V«Y«Bt-iu. 414 Q&i6j<gjj&$fr tSpu&gfi jstlX^® Qeevm&ibneont' ^0 4 «?«*** t&pnneti 415- 54 On.Q>^iB QipniLi—A &,gg>(slfjfstu GufrQunijDrrfr 

56 &jb&LD$js GtrtflesieoGuj ^essri-LStifi^rrn) ^/D^su^rriij 

57 &m$iLiUiGi&Ai tgjBg.ftqcrn ewaiiG atresia] g^&Qsvtr® 
gjm$i)JLSlGfT «s>sn&$i£ipf& Qffn&siiMtremso - tsestSQ^m^iM 

58 eutra^eorr sytiufrsircfl eum£]es>LD$ ^uqa^rr 
G/5rr«@«)f7- ^g>(ug)/jj ryrQed&sotTLD — ^««u5)@ 

59 QffiKJ(^/5^ Gfr«tt51s5)«o<# StTLDrjumi QaLbemuiQu® 

61 eueieorresim Qujii $$$<d& bveo&metnm Qajeisrg)ituiT$^tT[r 
&>eOGvtT6S)e<sr Zgehsma a(^LOusiflff,G^ — ersonotT(Lpisi 

62 eue660&lp& prr&l ws^tjn 4 if) n3) a: ear ffy 

63 rg«rari_ «cw« (jSkStfitfiUtaiB LcemL-u^Ga 
arressrt—aJtGTjQ&UJ ixnG^aifr ^ldlBl-^^ild — tT-6m®u3lft&str 

64 G&turrgl emai&g, ^l^ai^eff^ grrarGluifluJ 

&rriu it <&)<&) ffimtfitflturrfr ^lcuS)l_^^/uj — gjitJ/Ttoa) 

65 eutrGesr&g] uDrrsviusw&w amLpga& gLDemaiuiSsti 
atrGenrrurpiui ffsabr^asafiTfT ^iiu5)i_^jyijD — tcrrssr 54. eBgum - QuQsstLD Quipiisi 

56. G^prr — ^orriurrs 

58. ^Sjiiu — (LpgeorTea; 4««ii — GlffAwjl 

62,62. igtj&fc ^l(5siis3)firriuiTi_«i «ss)^a«ir ^vjCUUtltSlsfffimssr, 

63. &maih - Qutrjsr; $<tf ) $>$Lto6s£\ lcssstl-uld - ^L-ewffmu . 
61 u*i*x-*ams> unAGenifi uxtonean u>A«u«r/r& 

68 £*«*«** **«f?^3tf C ^ ! "-* <JW»$£*- 

40irA*«ujr undtf*«t« ^rrrbQu^nr. - &*™* 

69 Q 9n *e>nwGeopu» i n*&? > &*«»»<*v n ® G*ili_«>«/*dr 

a,r5w»i_^ QflvOw** 0*n*««Oir - cjduw 
ct&Gm vjSliuir &&b»**Gv - i&mGmtux,* 

«jrtG«iil«»« Gmrr® Q*&t0&&& - GunG*>i-m* 

75 ^G.urrSto/D^^^^^ 6 "^®^^^ 
urrG^rr® (y,^«^ "•WlW? " &****»** ■ lamiA/K- Qsuesm i_ s») - Gui«/i. 

73. u5)ot ^ju^ii^ - gafl*'jn-<5ji>^ ,u - 

74. tfft - JS4F®: 3*£*l«WS-«fl®l^^ 

7 5. ^uC?^^^^ fr Q^^ 416 Q^/b/q/j^/t tS/ju/s^^ SjIijlLQ 76 /5 r rf)(gss37"#G)cj : <sj (gjrfjgjft&ffiutLi /jaJsu rrjeiiefirjft 

s-jria-Gd.' «oa;# o-jhgil qpsswn pi^ecGsj — $i(huijesiG&n 

7? ca#ff)^0 eurr s3isar<B ff,rr^i ismssm atrena,§?i 

78 L0(T«fT«i7tb &ntba,3,n{j} weir gpy li sSltyaj&Siftl 
§&,itl£1 QeuGmarT® Gl&rsiarrQ,) — su/Tarr/r 

79 LOg/jssuj^xj}) inn jr>Gugu LDrr&tfiii) estrrnunQi 

usarep Jgl^Geu ijuLDULpssrl — L£lm&s)](Lp&ljr) 

81 Gl&ssievrlLDsmeo G <£n sm&,LnG$vs(> Srjnft eBrjn<sSlis>ss>&i 
LDfb eg] Sgi(nj& Q.y/HjGarr® easmGutT^tT — dyswgp/ii 

^jsssFiuJiTrT (Lp(tf)&, emm^LD — losotAuj/t/t 

83 i g«o i s,gj,(«jG),y/5i (^/55fT slcjjjlc/t Guit/h® 
P)lwg,& > i iolTji'j) f$rT ssafliS3)iV<s« — j5Svgjg]L-G®sr 

84 /^^©(L/sai^ Lfljgg)ujf5J66 Gsmriu Lossrrwsisrfluuff 

ami® Slew parr LDrbnUloogim] asmisLseGrj — prr lLiqsSlsufr 

86 GeuSjiiufrgi L^LLinrjiSism Gixsinisinix^smsjrJi Qainenstflstieuft 

87 QufTMsVfT^ ffiTUth QufTQTf^gieuQijssr Gpaenijfffr 
iMscstirr ft ir>rjL3m eusn iE]Q&rT<zmi—rr so — Q&rTGtstirtm 

88 urrQui—. ss>6iiuuifl^gu untfl ebl&wstieuGSsflau 
L^Qi—tremgu t-Bstixmjbso GurrQwebGnorT — G^L\a,mgi giLtsf. eSlipir. 

78. toirr&nn - ^ip^'S^njDjS^ 

79. isnTS 9> it) try gjiurrtrii - @ to rr> g,m $> fg<s@ti ^l^saisuiLi/T^j/. 

81. eutmGurr^ft - eiioiruu(ifiiS)L-Uj ^(/juSu/TfjjfT. 

88. y,® - y*wr(£). f y® Gpesrgiib @j soeo it uoeo Gunk erekugi 
0P(L£O]glLD ^tyjlisgicSlQu) ereisrnr)eim£)i.) 


. 39 js/TtrrrsiriT ^jjitcfTLSfiir arremdsGliULO Q^sircBflfiU«uiT 
sr^fTLi U,l~ul $l(ipuuQrrairGprT — Gup-mi/g^g 

90 Qu)iu«j(;y)^^/u> Q^tLiSLiniiaieiT Gtsietosm&QuJLD Q^esresHeceuiT 
emeug] fysmstiUJneti euem^uu^airjeisrGpT — Giiduj §,ft 

91 eSi(rh'jufT0>ii 3,emr&mnenn Glugstghild gTUiGi8,sm jr/rrec 

93 Q<£rreoeii}&)§!ltb Linemen lu^^nft G$n ^^IcnsjGWju 8ft §,§>< 

Qutpi 
rsetiGtiSji (r)jT) ffsi)/5rruJ«« etsnrestenuSlG®) — «Tffl)su«ufT<s5@Lb 

94 ^iscsuec eElsx-etrGfilg ggjGuneo Geu^sfrgiJLb 
GlsnrJiu,t€ues>a G&,i—3i QrSluuGlijm'SjDfT — eu&soemLDG&fr 

95 eisssre^liuftgtin Q^rreiLdrjiS^st «u«3Jjts3)loQujlo Q^ebesfleoeuiT 
Qpesreiifl iJ«n«vu£_ff G)ff(u«uG)/7S3rGff)n" — o.ebr6sfluj^eu 

96 Q&rrebtArjLSlelsr §2rrmsrrn^ (jsji^/jjy sirje^nweo 
^esres)U>Qugii id Q&rki(&,i&3)ft ^liLDjrzi/dr " Ql^ireisismui 

QanTenfffr 

97 g,n CtiSin is g>tr rjibLbsBeiift '■ giw&nemeu G/5n"<K(g/EJ<K/T«b 

& tkK&fpem&u Quiusjngnft lurr^enGrr — unisiSim(ip(i^u IT& 89 «/t£J",tot/t - SL.tfieuft, Gmienrrenfr; tjft ssnrruL^tl-LSf.- ejiflssxssr 

'^'LgUUgtVHg) LD,T(5««5)STriJ Guff«U« &L-LSL; GuiT ^fTj5^ - 

90. sDaugy - gR9$&£lt gJ*®^ - &>[jn&&,Gg>nG<i; eusngLiut) - 

eBenmi&efilsiiGBSti- aimessirrmfr - auuLnenft, ausLEliurr; 
92. ^Isu sussrfa/T : srsff «jrr«53fl^/T, Glffa^fTn - . 

95. Qffsirssf) lSIshs^ ui_<f G)ff(U6U(T - ^ffitiiajsmuj ^.saii-uuiT. 

96. «9r£$& - mempgibeo, £)$$& 3?®«0^eo 

97. urniug, - =9/©S)«J 
Off. ..33 418 Q<Fi6i & pfirr iSrju$$$ $aiL® vtrSlafiuStD Q^rreoeyjrrrr aev^Qurrekgi —icrrepGn 
99 ^AamfiGuirA &4m*&*p*rtJ,Qtuii Qu^A^tunUi 

JOO ™*iQ*,r«r rffewrf^^ ^^^ a,^^ d 
101 Qe&& aS^tfff ^ G)*^^ Cbwrt«j*«w6 

103 rBemQQxrr^s, fitr&tuam^^^^^^Q q uitA 

104 @u>fruiJ«sr (Wsua «( !5 6j«ra < Fili 9 . Qtusajguib 
^uiO LEeneueusxsfla paGfftrA-. &*&m£0& 

105 Clun-Ag) ttSfjtfgjQffdrsaard GunprryiAarr jsntLi^nmrn 
$mi8iuG$ erruSla^m ^nrj es3 rla3ec- S Tm laemenu Gu t Te6 

106 Gu&mi* Qup^nSlujrTnr eff4Ar fimaauL GueSKLiQgu 

107 JWfigMFSt** £&@ uS&g euLbuea* arrgrrrre, 

109 Qe&gnoru ugiptTL-L-nn g<$ ttinrrgLDenu 

109 G)eiu$n &tay0fi>®# Q*Lbu>rrjsgi ^^mjf.u 

QutnugZlaLD m*u&uA*irr& Gurry prr*,, - Qa„u$n*u 95. &rr§\<s!sfl - sscaih. 

103. Hfm&yuM - i^eKfcifl; *«*©* -O^g* f ~ 

105. CJ^oW - (fc,^ ^GarrrrY. ^rj^ - yuS , ^ @ 

107. wn -unu>u, ^jpo^*. jfcS** , jg^, ^ • 
$rrtT$pu> Gs,rr - $<&&a»u ^rrmu®fr m C 

108. g^ - Qmu&igt ^drgy.ga, - Q mil&MiCm 

109. Zrr^ . ft^^ QtaiLfifra _ q^^ ^ CJ*«s)«Br^;^«s)(a)«u/T LD/j-q eSena&& ^jnrreusifl 419 110 QuitibjS) euLfl&lebrrrirnT Qurr&errjjjgfi LDjbjDGufraen 
£§)/5/£)«jsB>a; Gl&rrecevjb £!i_tx>fi-ii>LCn-«) — gmiSitu grrai 

111 iT«aGesrrf,fr ayjngew&iT iiaflafroj/^ ifleneurriQi 

Q/hrraa Sear Qanriq-Qfiis^^^i Gl&rreneu&jjgrrasi — ^<y/7"«ar(3sBrti 

112 £g)iL/s»)6sr (aijBesrs^emsrfrAS) Qiuiuff, £g)iutiq(65 
Q&iusoasmQi QrstQj&ig SpiurkiSlu - utuLDesii^ma/ 

113 GlLDiuQiLirruut^ QeiuGsurrix) GleufgerfleSQa tfrss/Gflj/r/r 
esi&Qturrtuu l£IlL®& astribQujbjDrrrr - QurriLTiturruuih 

114 QurrggesiL-jsp ^uuifla GurrGeo ev^wuiflSimi 
Q&£$emGwGiiJrr gjwrgj/iD6»; ^rnugieuQrriisr- guiu^^estfra^ 

115 ggiqrQeii LSecss>eou3eu rxrrGen g)«u(TtCfrq 
Quwo/ffjsy u$)&ss)sy/5<suiii G«/n5)susa)«u - sstsiueajt)^ 

116 Gpneqyyrrrr GunecuQurriupi s/TeeGl&v gigimi8rr#gi 
GtneiijbprT rfGgj sSIujulj. 110. Qurreerrisgl - ^jo/sgi; u>rrG>gmi§\iugi - unuAaLn 
Q&iremi—g), 

111. Gl&rrmGssr - eSemrra; Qmrri^. (yiif /gg/ - Slaasorragl. 

112. ®jtuec<sia& - rsasrsvwujangj; &.*mfr9§iGttLiiuff l - e_smfraj 
eucrffLnrrg^; $iliibi@I - &^tj&svu uiLQi. 

113. dSOTTii - GlU(JT)eS>LD. 

116. emauuesirorsgi G^rr^yroirr - esi&emtug gemrrujlctiisf.ggjg 
^ivscuisi ^«ni_(5 56ijfTaaiT. eurrippgi 
u.'.QjDrresii— Glcu&ssrurr 

466 Geemesrgi ^esiscevGlrj^iw ^aiarsi^^^ir, GeuscQfjrrrQi 
arr&sai (Sjroeuineifl «rr^5i!@j/tii — ewr etflepiturr 

^jcjL) LfeQuSspiisnirfr ^j&sruesii—Uj - &ij3j£i(LpLCi 
eurrifi lBxu Gluiflgjui eusmGnLAQmrr® eurrtfiiuGoj 
ijQ£M&ui GurrffljD g)«fl^/. 42 P <2*«f@/5;5/T rfrrt-ir5£2 §irjiL® 

Qua. «Dfr: 

G&esxsap ^«j)«v«un- ermgj Gun-ptDuu®glmp, G«u«n«u« 

Quessr.Tmrrgliu tveaafl asmeum, uaenLptqeni-Uj Qenucgjspu 

4i.wS.Tj a-STTOT«jn«srr u>8iy>9§) ^aauiqijoui^., Glu/fluj 

G)»f7fflDI_^ £OT«DU>tt/Z_dr, S7(y)«U«(5( < B(g5Lb QurTjbjSILDiTJpi 

siest train ^jesflGg eungitvrTn&ama. genevsurr 
mpueBena&ff (ajprreustfl (gtfluues)? (iPjb^ljbjDI. (SJ&uq ^Dcrww© ««9«sjt ^fjeSlm Glgrri— &&£,§}&) suenenem. g>t5g)&e8 
unenQf)Sis>tT i-ia. 92, 93 £§)su as^sirarsDn'ii. Q>9Q5>Q5r g>$ 68)600/ IT 

{$ 3iuSi<svfTiu£$ek&6!sti ^itcrrfrQpsss Gurr&u,L£lGuj[Tfr 

li/wfficjtf Qpff,$ctT&tuJ §\euaGm$ ^s^evtvrrgn^LC usssfli$$i 
q&Lpu urrfreuSd <? 3u)<grj-n-,$ ^LDirrsgtgerfluj urrGLnemeuniT, 
&>Ui§i ^esieniu i3 sir <ow<m<JjntjrT Situ &esisr(ip&3; au—ey$n ) 3i(g ) & 
&Gf.n8,yr[na>u unfreu&ujnpgi urr$& SieCLDLSlemaessfleisr 
tru§}frj5£ rseiJLDessflaieiflir) G ptr sin ffj)iu rseu^^aeifli—^eo 
^^^)3«sh)«Jfj-n- (LpgeimSliu §iGU3,emg, geweVGuiT&syenGuj ^\en^ 
,flLJL5!«*, ^GUgrrijiQjQ&iug eSijeurr^ Ggeufr (LpgecrrSiuj poi 
63ijfrai<stTgl ff^^^iujrrir, fftna&G&rrGtrQijem pry Q&rrec<souuLLi— 
Glff/EJ@^s'i'«G)(S»r«Jr£2/ Q&rTe&rrpiQgn-LLQi 4l«u«^^).v eBenmiSl 
«U0©«5T tfjw.g tuneuqf)LD s-eaenrsiesia Q/EeeeSIa acsflGuma) G#«D«ar^«n«)«j/T ldjl/ «9nr««# @ prreuofi 4-21- 


prrjbu£gi 0fT<rar@,!B@GiD«) /glatp/ja G#rTug)(9jy 6u®i_uj 

&!& Qaeasrmn^tcGurTso qQij ■em emmiQ a rrsifrr® ^jieiibishtlci 
g)e>«j«i«Bfld5(5OT epaTf^rjnSii, aeieSluSjb uuSefcjD an^gupm 
eurrugl (LpgeQiurrSlrrGsrueuit, (Lpts^rSliu peueSpfr&Gn &pg 
SjHurrrr gib LDpulmQrrisisrgii aeSIQeusmurrffSlmrrsiim «jrr«£l 
iu£§daime£iLD aiL® gijQevn ear gu ^rrGua Q&iugi GUnw 
z_«st/t. ^eurr a$ij6U6m<5$i&i memeimmsf-turrso Loemjrjgi&ji, sueo 
®!D<g ^Owr^J j£l6is)S!sr$ : £ ^(jeucsirj- Qiurruurr; GjGlmesfteir , 

asmrwg Stso^Cn ^smhw,^ Q&rrezt>. i—rrrrirgsSlek. 

LDgifitgi euLprrgi QgiueS&Lb «9«ir/si«# GlfffEiGarrGsurrffffluJ 
@GnJ/T^^j/5)a# Genip LCarrjrT^gussii—Uj Simian gets $§$($& 
j(yi«^«s)^# SjdulS^ld eSlggisu SiGrnTLDes^liurrSluj 'th.8, 
$ft' tfT«rgj/iJD L/4U«un-Qu(75L£)frissr eSlentmSiuj arreeggi, 9® 

(3j«U;S£i/<B@ «?n" ^uuiGufrsu eSlea ikSliu sh.^^Qnm^)iUi 
usoturrQuQrjLDrTemeBT GrstrmSl, 'ermi&en LArjL$jb<§ Lorressflaa 
LdessflGurrib §l<smi—gg, giBipu ueosufr SlmiaGml Qgrreisrjpi 
Q^rril® eS«nruSleu(i^LD mingi Q&mi(&>!5gtT uo^i3<s!sr §fr£ 
.glsjjMU g|.t ^u5)tp ^/jsufrffij Q&iugj grreti G«uswr(5)tJD' 
ctotjt/ G<«tl« > ^5/u usaewT Qu^LDrrm 'pLDicpiJlesr 
§tT6$)LDemu rsirGm urrQigsti s,3,rr ^ sreisresr, <9iff>tb<&>& 
Gi&mif&inj&tg) gjestsCGufr&en ^ldld^Iujitlcisc Ganumi GldsasMr®, 
^u L/sD6urirG)/-i(75LDrrs3)6ijrffi Qffi/rcujyy $<b(&)& ^/ssaflsy Gl&nemQ 
'gtq-Wij, <${gi&6m(j) ^9/61/n" 'L/6U65)iS3r eSrjeisr' utLu}.fw£ 
§$m q Lif.uGu n <u# G&rrunT§\ujrrfmi—CT Qrreht <§q/ ld ^^^assir 
ifl/_^^l«) ji/«Tnz_«aa)LO q«, ^w,^smfx u>esn£lrj-migl& 
aeoff8u3ji) @ljDjij3i §,emgi 6jaLj^^ijes)etr |g(T GuemLp&t&ar 
6»«u#^/ J<l/ qeoeuQrreisrGfl ffrr^l^^u ul«srQjTjrri—fr$^ii ^33 Qfmi®is&rr jif7/j/5^4 ^Ijril® 

«dr *$iuuiLu)-<stsr 3>$jb<£ QeuafluSjb Q&rremQGun ii $ 
&JB!B§i i3rxniLessru i3enesistr £-«wsrfl(5<9;<K<9; asm® tflaa/uj 

'&>.&g,Qcr6isr6S)]Lb L/sveueaijai Qarreeecrr gi eSKSi—rriD' eresieur, 
r&GUeui5$aiiiiiT Lflaeyii eu^^g, dfipg)!^ Sn.^^rreisr^iLD 
t-jsceufr Glu($LorreisregjLD§j)uJrTGO Q&tsi^isgg gGSHStieusinp QjsrrsSl, 
'SLiwaar id/tl9su jyfitQf ^ekq ^V£P@ (LP&^iu eSiG&i—g, penanm 
surriupgi, grriuaugg ^ssflmrnru-iw gGnsoevLD q^^rjiJiTiq 
L£l(^aSljr) «=§£(!% <£ Q^sminfiSt^emL^iu ^emsc^sman «3/£j/#,gi/ 
4H®»™e>enrT®) sprr §iye§\shi&n $em£l®ififT amnuSesr, ^9,at 
GLceSlQpgj ggitiqeuwrr Qu^innm a.mi&eiT errememuuu). 
Gl&iueurrir' Gimtrnsmrr&a,, ^eaevirGrri <£/<fc(tpii (tp«(ipzi LDeoftisgj 
*$j,u$tjg>Q$GmLnnaie)T Slrrmiaesten *9UQi&§i& §\<ji§\is}5,n$smLBi_, 
<3tg>m GLoe&Qjjsffi @Gsu/t e)gimi&& G&rr Lp Ln&rrrrn gap ia $l!jrT£g 
&ssuujis6l(n ) !£g *9HB&emfr (LpgeSiLi j(t«@ eu^stm g^T^m} s,sm 
gpii i£«ar(y3ii ««ifluu« *6wif (^dUsi/ti, eunGemnr, meornnnifl 
Quiugi u)g!y)jffliij«»i_ttjfflyti) FFilty.QujQjjugi sresi^iLD dlrrup 
§>£>e5)g, &.&)<&,menen<*yLb QisiSi&Q&ujgi, iSmy ^eueun uSpg 
^id,smiDrr ^enxstisi^Lo ^eueubvfr &.i—eSlJsvs^iLi^s^u2.n(a\u&>Gipifi 

^ " -■ - . .— -.--- . . . . 

\snjcrrrnec ej!_i_ir8h.$5$ir «rms^ju> a,nrjsmu Quiuenrxu Giupgjjs 

Q&rreusi £f (5 ^sanr . 

<3ieurrg) QuyTffBiSirt&gjl jJj)<s«/T«)^ ^.li ^jTjjDnyrr/Tjjj/Lb lo^jp 
tu/r/Tjujzi Q^/TsiJsuuuiSlSsar^isjD^* ftj^Offi gp rdi ^)su(T £5(75,5 g/il 
Gl&rrsmi—toipnemnso sreueurrgu £§)«j«j/t try QgiLiug giestsfleurr? 

yjf Atdeomu ufjis-ussi^iun Qrjw/jj/zi, s.u .s-uiSp-inssafliu 
mrnSetr QprntpiLD, rseueSij-ff eppguurr Q/TSBnp/ii, Cfsmot^ 
^«j)«u«u G)iTOT0/ii, &immairmit*i£ G&Grrrri-e Qetupe* 
QixaaipiLD, Genjfim&njngasineo $<risru).es>&Qutb(2norTGl!jfkg>iui, 


I f»ffCT)«Br^^iCT)«o«u(T u>/tl/ ei9«r««^ (^jDrrsuaS 423 QarrQiajajeu Glrrairffj/ii, ^)«iT@jyLb uso siS^ £)fljuL/65>£_Gttvrr 
QpeisrgiiLD G)&rTeceuuu®§)n) Q&rEiigisajfr lcqi3&t Glutamics, Gldjd 
«ra5)iu /Tiliy-Qiu^ugi, CTQjuQuQgugi ^rao-gpii rfttjupajiEJaieiflib 

nTftreSsmeti, $ripnu9.rxLj i3ijur$$L£>, Qsrw^^^fr qcrrnsm'LD 
LD&Hsmrxu LjtjtTS&sru , '^jijLLsmu. LDessflixnssxsti, (tpunDsroflaGafT'stna/ 

tSOT^nsff^s/i)^), GiSTSinsij, blsu/t, uijessfl, ssa&et), nietisorrsiir 
arreSujLc, Lnrrmeo, SfijffULjaiCp (tp^sSloj rFjffeo&stflsgjLO «oajLOjBSi 

<g,i)8>fr gf5;*L-@<f ?)6Tj<yswr(y3«««i_«vsn' ffG&n 3>ij /_/rreuss)«sruJ/T« 
CT(if)/5S0«rfl« St^sst'.jGiffiuSiiT) uirCojir@ii si.(Dff«uii, rfirsurrg 

&n <q9 Ljtj .m , £ T } niaeomi-K[T(j!i , §i(§ai'imemr[TLiimeo, ^(i^^arrsir fiBt, 

^ul> (7 mi@«sr pa , ^giurrsBl^OTgif, ^) (5 # Gl cf ^ ^/r ti - , 
^)(5^j5ssiifss)<s, (U<wraf8w«5ia) (Lp^ivrrSlaj &)eu emgixim^efflgULD 
a-utflrj-LDsistsfJuJtT do^eoiiefeifl^]LD Qfir^srgjj O^rrtl® LDpLjeSlGnrkia 

lSI p uo it 6m a, #1 it so ^jeufr SLsmssiJa <s£lsnmu,3i gismQin eSurfgnj/TO) 
GtgajgiQarrimL-ij,jb(g)3; arrrrsmu), ^eurfA.g) <*>{& anevgigiar 
(SijiUlLl— ustgiLDiLiaa QLDesrGjD Gs,neisi g)jSimp§l. I III 


424 QeiBJ<8jpgiT dlrruppp $FL-® *rr<&&\ y# prTaeSlmis, (Lpesfleufr ugiuiSlec a_«r«r 
S-emc&GleiLitqen ereb^LC u^uSm 1 (Lpgti 85 aemessfi 

86 (Lpgeo 116 enssitj LjSjIgrra ssmrr srqgglg Gffir&gj 

*2i # $\l— U U iL i_ 3jj . 

aemes^laetr 86-116 

Qtieurrg, ^recQ^dJCS^Tfr ^mjjbenfDGliusoeorTLD astir® 

K&$mrm», ^pgemrr GW^uj erruLflQeurr erck & «r«nr^ 
H&< ^t^/tl, upfii, 0«,JBft&& ^jfiewrreo, j,^*** tAeofto 
SiebruLD Glarr®#g, g)«D««j/r«afl*n- nm W u> mrrenuGuj 

LiapQufip Qmmnm* Loorq uptfs, seupn** *,j$mneo, 
QeuenfTenrr $&„>,* 9 rf)& ^^ fiafmfi a.ifi* Qetug, 

ujbrfle, tSMjsrTae; ^tflwrrti ^evrr^m georraGarreo ($?**) 
GtarremQL. giekygv^geurr srekgi •T«ar«»flB/ii), aLDiznetrfr 
MFLtuprSl* (geinrDpgie; 9n.i&mn<sc g\fufts,<str (aniueftiu) g)<7$u 
unesfiemiu jgrrASisi *>*>&&* *®*iir ** B sr&afi^ „& 
mm&av (Qe&anft) u<bn$$ pup*** m*&mn4ii Q***rr®Lb 

Uirmmtfrwi Uff4 u^i Oso^ijg.* fc^w/rd). ^«irt-*dr 
CP*4 i3jD®a®0 ^emuC* Q*rT®fa§,Gu* m $&*>*& Qmirii 

urrrraeh „* & n^^g\u 4 £ b ^ m urrtfmrraeneau u<bj#fi 


GeenasTfipesietsurT to0"4 «S«r«« # (QfDrreuafl 415? i&n-tLi—nn&enl 

ioes>iD$$i6 ersvrrij ^ffyii 3,emgQunsc (tpesgu &m$®ar g)®/5 
0rr€6, Gtuifliu Qumijevtua ^ffj/uj g?/5S<» <*mf&&<$* ^rflujfr* 

£)ai«nsu (3ur7j))/iJD. ^sijajfTffy g)«j/T«arr ^ear^yti eSlenmi amnec 
rftfiec «T(y)^)uj«!nu)«(g, Q#&&fab£t$ £>s«it fl5«irn5«>-^. <5/«"^« 

njsibrg Q*ifrtflj^j|(T^J «jS5)«ru5)«u ^fa^n-^j' srawgyii uyjQtnrr/^la; 
CSairfju^ ^(tGld Cg)«aisu ftjcwfiaCSiT) eusfluj a)^^/, (yxsw/-/ L^# 

Gtanw® Gl^ffliTsaisur njaiflffl) eurr jfijSg ^smwu)«<s(g5«@. 
'ermgiemenu Gurrmgu ■Qii(ihGmL[>uS',«o<xn$ rgsi51/T eSemrraa @««^ 

6U/7-uGurr@ii «fi«ai«jr«!n«J eremasifiu unpnuxk, 'jfli)r!rsfili_$iS«>«' 

'g)«j«jn-ffj./ Gtundiaaiemg GltfrrecsSl gnQsdQpS? Q&($a®i J)0* 
Star jS rr ; ermi&($$es)L-UJ e_em6mLL0Jn<m Qu0«aiu3««ai«ffL/ 
^hM^tptruA, LLppeungiefr $euiDrT&3 : Q^msbso @i-ffl 
a.6MTi_fr<g5©ssf/T; rg«tf)/T utf ^ct,3 «Tfa3« tnn3/5^/ ewai^fr; 
®«j«jrrff!/ «i76J!B-fT<K Qpui.&*£i (SurrQeug) $p9kjMLJtt0r*' 
ermgi esmrr*® Gu)«fflil@« G«il«, ^«!n<3« ««wr® ^^ «««««* 
(^lo, uuj(y)U) ^en^isg) ®P* Ql®™®*- '&**<& «T(tp$<u<p 

Qumusnuju QumuQiuesr ^enfraen ejpgimQi s,n einr® t . K71 


-Steal— (Bmfr&eir sreb tni «, ^0 Q--^,~_ 

^"^ «*^ S*->«- "®*« *«*.* JJ* 
®*» ****** u,^; «^^ ^ j, Qu ^ A-B-B . 

P-wrreGleiuiLjm (LfijhjSjbsil. 
Geueyth muSleyu, giencm. 
(y30<Bc5 <5U«]6Tr d£J6»655r 
^^(ipaij Uir«J60f jJ§]lU i !D ( Q5'uJ 

Q&i£j(9)ibg) Ssueosuif 

giren (yjswGear ^.touuC L-gj. -Si^^n&> aemevsil j^rrjjiii 

£Tear& &>.$& ®d<s <n~<ssrgi (Lpuj-Lj Q,*rrsrar(5) eutssgj. g,LLi—6meir& 
ae5\0§i<ss>fD ffTWgyii uneftm sues) turn sd ^jajesrp ^I^M^ 
9«ij3«ur7-(5 urrt-efilguui QawH/gj/JS «?jTf!"«^|«»*„*j sna sTear 
Qsar63rsar ri?j<# Q&iLiicaesieirff Q&tugj^i eresTgu (jjot tb<s@ 

urri—sC3i<s£sisis> Qua ^sunae Qjiei^.,; fflffjfr Glffiustotfjfflju) 
@o5!uufT«. ffl?j«JfT@ CSji^.t jseaeSpfr , <?tu &&<£$& 3n.jDU 
UL-Qiatr err «jr . mj jy<sgjii ^)^5/7Jjy<s@ t i «TT6aj- Q^rrt—rrLj terror gj •tsbt^S 

uiLi—gp- £§)ffi»Gi« Qffai@i5^ Gojscajir cranny a>.sE)L}u@§ijDgjt' 
Q.yis/g/S^u} srsatuQ> r i, seaGsu© iTeari'jQurT(§ea 8>(jT,eu$rT&i 
g)0««, Q.y/Hjgj^s G«u«U6ufT sreiruj/, 'Q^/H/^^uefrSuJ 
G«u«nsu<95 «n<sujlisu Q<95/T*Mri__6UfT' srssTff? QurrqrjsrT gjQT/W gnu 
^[)(5<S5<9&«ur7'ii. stsotOsu Q.y/iugj/jijgfT srsarnj Qu/TQjsiflsv Q^raygjiji^ 
G«j«)«y/t frost glib euLptsisuJULLi—^rT^a Q&rreaen £§)i_LD«fl« 

<3l!5&rrg!i erebrugi 9(5 urrt—eSlebr $jrgjj$litflec •fl/emu)^ Sri". 428 Q*iii<§is#fr i3[ru!B&$ £)£rtig> . Q$/n_**ih, m e6lek g)^ ^ <JA ^emufrg, (Lpuisif&Lti. 

Q&rrsssTL- asi&ggeoGus' eresr (Lpuf-eygiSlesriDgi. 

*^l^I(^>*LlUTOJS0ir■ sr&uanrrrat @«uid,duuz1l g)^* 

glso Qeugu Qji-rBixsifleyLD ^fDUULLQehenew. 
grbftnouLju urru3rjLb 

un-uS<ru> gg &r&*(5 '$**$*imsmtrpgi srenupemm, 

urrtrilijLD $leosi).$j ugjyeueb ^i/otG^" 
ercsrgj/ii umgiu <& j $§}rr$gimrT& ^r&iueorrLD. jgu urruSrrio 

erebgu Q&rreo&iuutLi^sy. 

fgjjDar Qeusvsi urr 

467 QffiiiC«TL.^» aiircfiuAjBff GlffriCajsr j0 (5 aii v .aiu 
reiu(S«iri_i_ib ^Coi nsir®. 

tresis srofl $ gijsluGurrusndi. 

^dSlCSmrreb GluiLitT 
Gi$ifls5)& Qeuemun 

468 CI«mi@i5jB Caiarir ^ana 6uipffi«gifd) 
CTi£j<gii> uifliflsiflaa CojClffiugireir - Qairmidri) 
i&apjbjD ,&jpi(ipsdr erarjpiQeirgiiib Cajarirorcr 
oi«ffi(>ijiBjS iswranr ajcoar. Glff/Big/s^ G«u«o«un" ^(S**"* euipaapsjpjgirT^) 4Z9 Quit. es>rr : 

Q&trmHg) ^itlLuj-isc euaQ^Siesi m ( susestHuSeti ^esragj 67"«i/(/}U>) 
jflaifleuecrrg, Geu en rT6mLDiji3eo Ggrrsisi jfiuj pease rsTeuebemm 
O-esii—tL) ^gUQfisuliurreiietirr sresiueurr (un) memo, eSsriduisf-f 
'Q*/b@/5^ G«usu«u(T ^)(5««3)« euLpaagpibiBrT §jl' erebri gyrenece 
Qff tu getfl 8,9>nft. 

(Q&mi@j5djtfleib fsrreceuem&i euQ^etsrCn 0-6mQji 
Qpebewfre; &xJT)uljlLi—§].) 

urri—GugjUi 

469 Q*»J(3j»2 idotcttit $(nja«)« fiuyjaanjirtb 

tiiii(gib u(toj glSDffjB^luuirsai — u>iua60(g5<Seir 
rfjpKjpau uirsucoiraar aSibjSlQnp reibe<i>uiiS)<b 
^jQI(ipaLi Liircufflar ^jsirp. eresrugj Quct. estrri rsmesHLUiemL-iu, epuupfD Slpui-ieni-UJ seSlisTjir&en o±u}_ 
u$($!5& eemuuSleo, ^/7^(T«(S5«@ ^)«/7(T«ar Q#iki(§!5$rraew 
Qeiug ^/rfliu Glffiusc^esiena s^qilh Qffni@n^ CajeoaJiT ^a« s 

QeiBi<a!B$naeiFim q&ifi) ereoeorr g)z_(E/«srfl«y/Lb urreymrrgu urny. 
fsiJflj/ — iSrtj(T«@ g)«i)«un-45 Siidulj; eSgigeo— Gu>Lbu®geo) 

(Lp<S5l 6I5)[T SO 

470 (Sua-ib ^(jacna suipaau CIuqjodidcdujli (Sugsorfls) 
oiirtF iBSOfriDgj^ C^gijsOTTU 6uirCljgTa@u> cii6ssrae£lu9d) 

Quit. &nrj: 

U)ss5ru3si?*u) y««sifla) H-aren Q^esienru u^Siujm Gurrebrm 
g$iesuj&es>&$ gqffiD euenqpeni—iu un i—<kaetm en , ^a-meSl, mayjr 
»«S, ®&§iijmeB, efilgprrijaefil eresruuQiJa tBrreoeuetnau um_eo 430 QfiiuisisM dtpuisgp ^)/jil(5> {&ffffiiULiu §leurT&rnfluJiT Q&tug & jg $ L/rrrr em gSfrsc t&tyaansi 
(Q(rmui$tx&n&fr Glffiug ygf«/5^ LjijTTemgf§ieti grim si§i 

Q»!TSCSCUUL-t—§l.) ArreOLD 471 as5)L(a nircDir f&vfbSifb Qjfiirsir srapjfm «6wti_iSI«wli 

Qeirgnwrar e^iuu ncui£la]n j9ai«(g§i6 Gjsirarjpijgarib 
QuireSlajiii jS@aafi cu(pda$ jfiiijsirjfl L]a»> pgiCcu. 3 

Qurr. €5>tj: 

uSeti spin rsL-epglpLD, rgeuuSl ^^J s^t^iu tg)ih&iL SlipestLDuSea 
*5>(5«e!»<5 euipaa&gi ^jarr^l eresregiLD j^JBgijsii &ipnvG&<biDU 
UL-u.grris>. 

aenu) 

All q«y}irih gjiOipaaGffl ^g\ (ip«o]«r ijasgBifilisgiTsb 

us jlipsumu s-emitnpsuar Gffmi<gi5g uxgrnrarflDQj tuirqifliuirib 
j9ay}isirs u>iru>a>«o$ QpcsrGSairflDgi uxroair Qsha^aum 

Quit, esp - : 

@si; m«B7«3rsu7/r£)iu eveuujrTL]iTluSi<mrTe\) <ss)9,G\iunuuL&L-(i)$$rT, 
4*^'** ^gUQfiaCj urrnevrr gfttupfiuj £g)/5j/r«> e.«»!J«aLi eStjurriugtrr 

473 sirirQairflRiri_ <na$$co£ Qeni^iigiir ^OTflB^a 

Assuyiaau 
#iiQffiir6TOii_ QeirsbntOs ffisSljB^sojDU uirsfilCTfljb 

srirQairanrL. QarriiQurrdrgi (BSflDiurcgi u>ir(t|>«j5 

(•LmQairarar® Guirjbj$l$ gi^uutrib aafljsjSjpii 

Glfjrr. «njr: 

«(g5«ni_<u ,@(T5<s«3)« «utf«au) erest^iiD gnemGOa 1 gs«6) i gg/«on)Lf 
LJ(T-«Jss)«ttSA ®ltUfbrpiWj$rb<gj, ^tfiSluj s£jbeiDjr>& Q&n myth 
jgjSgjl arTQpLc ujnesiew (Lpa(tfiih ssmi—UJ eSprTiu&u Qu(^usrrafi«!sr 
^I(5«ui^«ot)otu GurrjbjS euesurmi^GeufTLDrra. 

474 Guani Clu(j5re^lpffl @irna>.ili_ib iSaraflL. «9|OTrQjDTy>ljSgij5 
CjS6rU> $(5(y>#ji) G)e&ai(tj>u> Quibj5li-^ C$a]ir$u><i>u> 
sSsrva L|«Q|pir® «oajj5$ir6iran_ sb.ir(tj>a><ff CajsocuitjBib 
air«ii) u$iru>L|iuu> ^edeogimr Gi_rraircnr aaSlgiaraGs. 2 

Gun", osirj: *.Llt_^^«,0ji (Lp6stQmrrQT) anec^^ssc GgnGiefiiuJeint^ujff 
Q#th^, GgGun gen v.fr S,§?tLjLO Glif<st.6ii(LpLD .gjewi—fig] JSenTQLh 

Gfiu«3)A'A swfituiK G.d>n«tti i— (tp(it)3>u Q(j(5Lcn"@!j«s)i_uj sasrfJsrff^th 
§!(r^euuf. LLscrr&esxoii Stgeff'F, siefiliQir &^r$&@ Geugu ujBrgj&G&n-Q 
s-enenGprr? f@ei'65)<5U «t«w nr/eurrgj.) 432 


475 acflCsiL usunrrasba) aircoir iq^aQairif. (BauiSltp-^S^irff 
qsfil(?«L.(gii) «S)i55u mrsusofr roa&QairGiru <2uirirL|ifli5£irsb 

GlUfT «Bir7"." 

'FFL-isj. eiQgug)!' ff7«ir@!/iJD j^jumeo, poiso &e8tssi gasmen «S(5iii 

«u(T<»(gi5u> ^S)«u QsmHgispn am §s Q&eB jsnenQgniryLD 

ufr. (yaenip ssmL-Uj) <9ns&& (oiarreisu—UJnGniT&en /searg; 
Gjuffiflil'-r'"* e3[TLD Glurr^js^liurseueSpir (LpgeSliu Ggeun «vtl 

(arreoniijgijs — G^eusc; q(T6usi)/r — G)«rr«5JL_(LWaTri';«3|a8 — 

lSjdulj 

476 rerb(g|S0(g Qfftti@re^nr aitflu ujflajernir reiriuolujirar 
QuirpAttib (l|) 2_rbu«8inr uiruxsoflu uirsoair y,i£l«i)ffii9© 
«flrb@60i5 $inualuj $«wtl|uj$ $iriT(Sji5$ Gajrbaujspirir 

Glu/T. «s)/j: 

Garriiisu Q&nvSM Qieaen suriMrTLL^; (JpsSltDiekr Glurr fti&GOLCLSeti 
a-Jjjl^G.giTrir; ^Lfi^luj LOGstffliulL-ijQs, Ggn&sijfiluJGiiiT; ssuSleo 
(eSp ggii—esr j etilecftntstig, gjirrwoiiu 6vsSltu Q&jCrsn&men sss)L-UJ 
eufTaarr; Q^fi/gj/jj^j/i «T6w@uuj Gsu6B)<si!,$ em&uSdi QarremL—fufr 


Cl*/B/@/5 i fi G«j«o«j/t ^)0«6S)« fM\f>9,&fb$>fb5n$ 433 

Qgnifieo 

QunuiuiriuaSlcnr ararrnlGJsrcjp Gajregiagji (gjiliy. fiffljpsoattrfir 
QuiriuttJirib Qpiy.uj51$ <S$,<£lp sucgffu Quir^utBuQcuiliy. 
«BQj£a)rb «ffittQtt(T6Tr&ifr $(5&«d« oJipiaibsuOTibQupfisu. 5 

Sun - , emr? : 

Q&iustaen ojetnc ^lant—ujLD «j«3i«uS«o, <5ii> emamenneti §\tu 

GlLI(thLD[T6VilGlS)L-UJ ©(JSl/tf &<S5)sn g, d5rTffiJ@tt//T. gjsrfl <sS&L£) 

u)@i_^«5)^ £D/5„§!&"gp«@ r gi<spsfie8$gi, euGfilGV)LDuiem^iLi gjj- 
ugiLDssflefr GlumuiLirrtstr LO(&)i—f&eme, ^H&JDjS, S)(7«iy^ffti) 

ST«37g)J/i L0SK1OTS511UIJ i5«tf /j^i, <Jh.(T«DlHliJfT«Br G«J«JmSU« «D,$!i5«! 
Gl j; fT 6OTT UJ- (J Li U fT 

(GlurrQjjULi — msinsu; «ai«w — ■s^.n cdld) 

RMMSFli 

478 oiSTTUiQup QffOTCTflffflib iDirffSBTiti ab-^^irao «s)6U^^Qffiu6i>s 
@siribi3«>p ^swrgi^A sirinirilrfl uir^ib gl60p(gar Glsiuma 

£L-srriuaafl eii.rriB^l(fU Cuirnia^ 6D^«9|<irfiifl j^il@i&i<Ba(aUJ 6' 

&ies\LDge, <s®3>; ^sn&LSlemtrieinuJu GunsyiA @«rflfT/5^ Q$!b<$ 
uSsiRsir S-emi—tLi s,n ixn iLSitu fJDaaiirmJsir ^0euu).g;smerT eusstsniitg 

«u«)s«n"«iir sreisrueu&ntsisr QGUjbj&^li-ijbjD eS(j(Lpes)i—UJ ems;; ^ijuu 

Q«3 : /5J@/5.9jrTi9;(!sr?)S3)L_iu s5)a«uswsB)LDturr@ii). 

479 astfuiy-iiSld) FFiliy-OTOJU uiriuffrfliu Q^iucoa^sir «niriry)gi@ 
airiliy-u Tjs^^^ld) uiraJirtDU rfrfJiu aibuas6na 
$iriliy.a aS^Qffiu @n^ @«oit^1liit ^re^lcra«)ffi 

6XL.ly.6b (TLOfJlia Qttir© 3uiT(l£fgl)§«060 CT^glgllil 6B)ffiClU. 7 434 Q&mK&fiBpfr i3pui5$$ ^)crtl(5 Qurr. fsirj : 

uevQpiD eSrrqpLD s-ss>i—iu G)ff/B@/5,gri , @<»u ^i^.ufT3,<^es)i—^i 

(ssatLuj- - (gjijeosuesi&T, 3,Q£§>gi; ^rrL-Uf. 8>in - uscld;. 480 CTdfiglii iSl^ififflBOTO @L_i?-jB gSBOTnSlili_ giiiljtaa)* 
u(ig^p airoflcDa luihuiriuu iSliy.jfc$ uuGiffs«s>« 
@ipa«jr ^|p(ip« (SaisDOTaia av.ui9aQ*ir«Rir i_iriy.@ib«« 
iB6»ipiiSlJu $§liLiir*ii) £©uJ@rc$ **'■"' o"f™** eB « Clu - * 

Quit. «b£7" ■' 

matstiuu i3tq-jigi(4 3,l-uj.u) k i_/jT6u<?Lcs5)£_/f ojo^u , ^figteta 
QurrflhpjSjIU-i ^ffj/(ipa.(S6i/sU6i/68)<bTjr eu&surisi&la Qarrsswu. nuf-UJajLb 

(£g)is/£)<3u> - g)«sfls3)Lc, msmtfiuSlec sremLj^so e-enen '£§)&' 
er&srums, (Surrey srm e_fljui xu(iJ)Unaa Glarreha; SjliunaiD - 
Qffimsmt—) 

481 oiiflsoff jb $®a«>« ojiy-Said) j5ifl{b$««>* u>irm<raw 
@(5iSlsir 6uira dla ©©Csregi Qffriisna, g|uJ«51i5jfl!7«r 
iD(5«utiSI tftr«rofl«@ iDiiissore $it$a>a. oiir«rsuir««ir 

G)i_/rr sairj: 

Q&iuuljld) maaennmaneu, SlffjULjiSini—UJm; OiiremiAiunetST Q#i&i<§iij$ Qeuecfufr ^^assja toiy>a&g,$!5$n§£ 435 

(QeuL-i^) ^rrehrQ iSsneunaa G)<yuJsjy GffifTy3<aO«n'i^.«RUJ^ 482 fliaaiir«B<tr iSUgromfg aispcir ffCarr^irrV flDasQar^uxsa 
Qu>tiiuiribuar umrjp** <$«dv Qiat^^jflilu. QaJrpjfilffQffni 
Qeiuiuirumri) «uiTiU(ipffia= £riis<ir tflirregyamfl^ $ili_Q#iii«« 

GlUfT. «BJ£Tl 

^i— <—««>. ^5(5 «s)L_UJ SL-smsmmurTsis (fflLls^ frS£UM 

ass>L-.UJ mntmem (Lp&gGgrreisfls-sr LSmea^^ (tp^cKgjjag.? 
* : (3«n'g!3'n'a;(si5«ni_.UJ ] ^/ii, G1ldujGu(tsu usu a_^5«u[i Q^frswir® 

(ntnauJtTsinm — ij/tiL3<as3i«ttytJD uj/TS!»«ar (ip«(ipiii a_«5)£_uj 
eSfSmnsim; ueisnrirTQfiaitb — u«i) 2-(nj6iiiii<9;en; G\&vbujms> ustitumu 
fflsu^^g U6D «urruj«sw fff)ro«(ip«g)jsij)L_(L/ ^uSlrjix eumb&eir ) 

483 

Qu^ijlffffiu aibGlgiT«ifl^(giJ«s|BRiri_«a'« airadElarpcSfrvQffi&KBa 

ujbjDsflir Qrejgffii) ^)(H>a^lu. <SQj(Q<Duujj!il^^Qa : /sj6S)a 

omsujpa a6i]ifl s.iuirsdQ' Qsuswrt-iu (iprbpQffjuiaDa 

Qatrrbflja (g«i_i3iy.g» ^ffdrsSflr ajtrgafflsir (SaireoatoaSiu. 11 

QufT. SWOT." 

Gleijff)^ QurrQT)!S§j!uj (Qmn tbjD&) @sa)t_ lSIisi.0^j <ql-& 
QffiuSl&srjn eSrreim(§ 3^6urf)sa- ^LpQiu em&uJrTGsrgi, Qeupr5l& 436 Q&mKgpgn ulrfujsgg &tjiLQi Gsiisma'u U0fa&&i s,eisi\99\!T)UL\sm\_iu «6tyifliiS<OT un £,&§\soldiS 

(Qgrrasfl&gl - epeSQ&iugi; ^nsur i—fr - (Sgeufr; urbpsorr- 
uemaieurr ; Qeu^mi^iuiM - ep^ fflnj, umstfl, (gSjItstrr (tpgsSiu 

484 Cairsoib Apn^aa, airirCaid) srGl$$<na Qsn-iU(§{£laiL. 
iDircoGD eLuu iDtofr^lfflftir LjiuibQujbjD QJiriflffatsa 
©am &ifl9$a>a ^nriDtrcb $g)i5$ srL_rirLD<tfgfta6t>a 

^5 it 60 ib mrffi@ reojoItriT QfFiiiiu reaflaracBS&u. 12 

Quit. s$>jj: 

a-G03,$GS)3,8i arruurrrbgiw rbei}sSnir3,^ss)i—Uj §\mjb$ 
grrLDemrr idsu/t Gunmno saw;, ^jLp&liu Sljnuuesii-tugiCn, s^if\iu 
GeuemiicS, es>g,u3ec Qarremi-giLb, Ggekfiemnops 0H-uuuHsofr 
LAnesvsoeiftge, eueSluj uiuiiiaswsnuQujbjD gnis^ssiiymech 
GunsisrjDgilLL, (Wjsuzi girimSuu^LL, <^iju^iLrs^jes>i_iu miuAaih 
L8(g,6u<$tb(5& 3,nij<,mru>rr8, g)(5^j/"sjsrflsi?s)ttJ^/ii df£@ii>. 

(QmneoLL -OrfP®; Gla/T/a^ - G^ot; swriflffiii - pniDsmrr; 
peiflevLD-gmDestij; mrreo - LDiuaaih; SitD^g - i&(9 ) eii3,fri<g > & 
arrrrsmLDnetsr) 

485 reoflOTrgj j£l(njaa<imr<ar<ir iDircoso^ib urriusrosuss 

<$cif1cB>GUjB^ 6iD(5«>aj sfilsbsoiriii eusnmpp 2-uiriuffQffiiisBa 
QnctflojpjD SffL-encir reirarariuu ai(g#$ i£l$trsn£ Qsnisna 
Qgoflnjrbgi (jpuLjtrre jgu9ili_, Qsiii@i5^ir rfl^ij-ajoaCiu. 13 

Quit, erntj: 

Q&i&(g,[5gfr &(st$eis)t—uj ^ifiSiuj fmanurTme,), grringwrx uxsofr 
GunemjD ^tpSliu s,si® &<smen £l«oi_il/ ^l^LDrresxso ^Cbun&Si 
Q&nsmi— eSlujuuGmi—iLigjLto, epetfl Qua^is^iuj GLD(jT,LDes)a)<a,uj 
■effonsona evevengg Q&iusi a-etni—iugjui, euenenSietajr) «^&,@ 
G&t-es ereiugpj/i urrusesiu fines® rra,s G)«fr«rar/_ Qu^ssjim 


Q&fo(&,fi$ GttJttJttifr ^)0<B«D« euifiaa^gfi^rr^ 437 - (§\toiG\UQT)Usn gu«ni_iu Q&ujsti&etr Qj/i/jg/ggfT Q&iuet 
mmnai, &n.fr>uuil-t—GSt) 

486 rfljs^lorjb #i«snfU«r lurraib &o>$$$ QffdjiDsofrosiDa 
(tpjB^iflip ajirarariT «<a5l$ir«@tb QffmiW)*, (ipd9y)iDCDnacs>a 
»$55«wfl pribsouuSI cttjdjdsst urnr re soiii Clair (tjnusiDa 

u£#it rfor rasudir CffiOifr uojot*6B)«Ciu 14 

Quit, emp: 

eiirrffirGumflJii eiisni\) rrjsu eSijn s> : <ssfjS^i—0j §lGi}rf>&> ueuarii 
QunmjB em&njjnmgi, <f,&&®sfliiisr lunth^Gsia, <$i{$£>8>8)iLi>, (Lp& 
giSifi «u«Jso 0,G8t>vnsmfr<<hetf}m eu nryetnLDimuj g @,fr ggatfLE, Lneorr 
GunetaiT) ms&saim a_«ni_iL/, eSl(^LDuuuQSimjD ^upessriBi 
&es>en SiGssflpg Qs>&)iSi3,eif\fi\m, LBnfr LSemmg <s(y>«9 ^j&sruLb 
Q&nemi—gtfLn ^Quj Q^iusiassierr a-«s)i_ iugfT(§Lc. 

$£,§1 63(T})LCiUuuQ&tmv); (LpaffiJe ^srafla/tb ^jentsfliLjus^w. 
*3irrilfts)u - G^6i/ffi«5ijf)i3)«uj(3sJT spnjjgS}. us)^ijin — sunot. 

S(5 , 'iPC5*rr rbgjjuutmL- suifl^smsrr s^uu 3/Bf7'<a@«. 

487 uoi«T(ipib Quirsirgjiu) ld croft L|6S>«tT (jpa@«Bi_ ujbpQffmiiB*, 
^ajstrQsiJstnir crafpu^ erraaor suirffii) ^ifl^^Qff/s/Mia, 
ficuar @(5«irib sh.Litfila ©asncn^i Q^iryjai^iiidDa 

croifir Cl6U«»flgiiiii Qsir©s;g|6!pib Offra/cgra^iir gl«ruaai«CuI£ 

lS^/t Gatl@iii GlufTtvjfflT 6T/55 3{GfreB<s<sr3,rT3> ^(^uiS^iLO 

Quires, tcsasflffisfr (yj^fflflizjeu/D/D/TW) ^/su/E/ffiifl<K«uutli_ (LpesTrry 
«/fl»«iurr«r @«3)/_«6S)«r^ grrraSliugiLD, gniLenLDtLirTeN 


438 Q&iBHgjsgn i3nu$$$ jgiaiLQ 6jnsT7tt/ii &n.ui$ (Lpa^muQuQTjLDnesim euevsrtiitVjGii&jLDrr&iuj Qeiueo 

3><S5)Gtt& Q&IL)GUajrT(&iLb. 

(6urr&ib ■ — eua&emsw\ ^©ot lchssstld. 'sua&aul' srebuai 
^)«35t_«@«!nff)/5^ eujsggtraeijLD QsaeneneoaLD.) 

488 @druff AtnsouDasBr (naaaloxstr luirwr glsfffliuGlff/E/WB 
QffiiQuir6ir ^lalifl @iroJS0tr<« aira* QsiqiiOff^/Hwa 
au>L|(nj fitfmanr LDi_cuirir ui^aajg scOTU>s©ii)6S>a 
^liqoSI ^j,«irari_«D« Glff/&@i5a ifltirOTiaiir .^SDffawaSiu. 16 

Qua. ema: Gl & w @ /j £ <n7crit«(ST53wt_aj, /Jn5fT asm® ^sid&uuQld 
emeiiunssrofi aajjiiu. efiletiemso&i #,$£,3} uiswLojisuflisar ss)«*ot 
^(5^ ®*^.Sgi/<*© g)iwsOTruj/TaOT g)OT<j«ss?n«s,s 3,($GUgiLD, 
9hbi3w,9) LDesxsoQurrmp Quaeisiesissr f°j)/j6usi'n-<i© ^cifltJu^yai, 
^,LLunn , eSes)6!ssT (LpgeSluj ^mff&atysfil&einenLj Qu&ssraeir 
uuS^jej^rxg/U G)uVt©i«» Q^aff^sjj&.ris^eiigjLoassr Q&tuec 
&eti@n&Q&iuiLjLC> Qu(!r,em£i a_«3y_ lU^inniQu.. (Qusm&,en uuSlsug 
tf)-m t't ^{tijbvn si esi ft) s>n <k , i^iivg&thsvsu QuzDisia^a^g: ffipu 
ua&S-iflujgi «Tesu3$ «©$.§(. J uirffjs fBiflip Qffsr«£|U> uirsurcerorir aiuarir uj£lr£l^laa>ai 
ojifffffi ai_iiu LDSoiiaaiii aasraana, en Lp i£j © Q 9 mm a, 
GjBffih qaipjS©* Q&i&i©i5s icaran am Qffu&ifiaaDaQiu 17 

Qua. sma: 

0$5«3JHL/ Q&LDGStlLUja&St S3)<*, SlS '© li U g,3>8,8> QlDILIU68)U) 

fi-ss)t_OJ^;ai, ^iffsrenuai d5©ii> 3,i£l£p QuaaL^uSic tuitieo 
uaeurremaaengi 6iia Lpkema&Qu Qua^err ^wfluugiLb, LCSOTrxi 
ijfl@/5^ an—uuLLaemeiemuja &fois>eissri£>a&> ^sssfleusjiLb, Q&aati— 
fuifimitjgeuajlLAassr @)jr)uqaae<mn B-ent—tupaus. 
G),spie;©/5« Oiusueufr ;©©,ses>« 6ULp&gi£&J5$(T$ 439 

490Q<?ib«BL0fftfiB ^iTLDflRffl arbuaj; air©ai<gi Senna Glffiuaia 
QsuiixoLoa ®©rr id i- suit it (ip sir efililu. ofilsiuff Q^miwia 
aiiisoiflu qffijigib qsoCejirrrai al©r£lj£l jsraaQsraicsia 
gjii>6Bu>a@OT £rrgij£)6iDiLi& smaaQaatsjii ©icafr 

gluJ6bqa<BaGuJ. 18 

Qua- esia: 

$jul$ jqulSiGsoGoj uaemififf, gmi&(g(T,es)L-UJ£a& ^,«S)« 
Qa.nerTf^LD^,ujecusfiL^vu G),?/B©/5 ; g(5«i»L_ <u sva.Q&GiKsRuJ ffipga 
LL6Ssfltqis> Album &, ,s©<a/(i G&fi fig) 611 Lpii)(&,eu gi Guaei&Q&nem— 
Q&nlTjiuu&iLCi, Qaatsf-UJ Qusm &,<smen s, em&eSlL-i— QeujbnfiluSGtD&sr 
a_63)i_(U^/ii, ibLcemwu u&ypjsgiemrj&t&iLb L/sU6U(T«ig]5«@iJ 
QuQtfiQ JjiiKMLL auLprntgnigiiA <$j,8ulj G)u®*3)U)ay«ij)t_(iJ^fT@U). 

[QeuiieiniA, ^(wjjui irmussr «(513wld «Tswgiyu) GptyQuaQ^etr 
eremjD SSlcr^ 3 '"® Glff«)aJ(i siesisijCn Q^aenensoniSi.] 491 gnurfilaos reiri-a (iP^^^!^ RJirffirar©* £re*Qffifii«>a 
ifiiugigyii ©u u)i_6uirir asm^fflT iD&©QffBiso« 
qiuQsosm oirsgi q^lsnffi@ii) Q^iiidna qirsusoaa)* 
Qffiugiiufr affrflu u^i^r; suit© $ljDf»U)B6TO«<eUJ. 19 Qua. m$t 

6im(t£LC efiaaia& GgeuiflAr [ uj a i3 m ij a SC Q^fa©^*^^/ 
^roemuo itii;* <zs>a<ua<ssr $1, ^ujsSleae pat-ttiA srswgjyu) (yj^ 
Su5)(^)jjyu3 «j«>5V6un-«@L; Quai^en ^eifluu^ut, 3,a&,<k 
Q&aett^Cn ^jLp&iu Quemseiflesr /5®«uai5«r^ 0Q&&* 
Q&L$uugiLD, aQihi&airugiuSuneo eSlemaJBgi «J/5^y ^)«J«V«« &*>•) (lAtuo) - LBiuaaiM, aapeo; t^uio- «9/iP@; llsc^^«c - Q&iflp 
440 Q&mitgppiT i3ijup$$ $criL® 492 ^)jgmiairil(glib, iflas $(5£«iru©Lb Qenicsa, QffffityjQjjgjih 
«9|jDiuairL.(Blii> Qffiusoas, ^(sOiii«irixffQffiii«Da, «g>|SDu.uJ60[irffiOT 
L]jDiu«iriL®ii> afiir.aDaj <Saj6i)«iru.®ii> GIsujs^JIli LjiuQusoacsa 

ififfnisamsSiu. 20 

Qua. &s>rr: 

(usmmeufr&tg <3\t<crj&nL£ssti G prr $m ny gin) mrrrr lS ssi sw 

S-frtfuunSiuj [ggujDrruosci Q&iua>u®a] smsnurrew^i, eusSsmus 

^ismssi ajQff&fQLD ^jr)o\jifi arriLQ6)j^]L0, ^ estsfl <s su sir « mi «r 
^essflpgl ^sura^fTfjLDfTa £_6rrarrjijtb, uss>&,6urr LjjDtkiaimLisi- «£(/J 
LCfTffj/ si?(jld uSa* «ifTS3)LDUj/Tisar Gous3)su« em&uSsc KBl&rrewr L. j/lo; 
Cleu/D^ Qurrqi/pSjiUJ (S^rreiflssr UG0$es>g,& &rr lLQsu giiis ^Qiu 

I^jDlo - eusSlemss; ^/«3)i_(L/son- - u«a)*6urr, emeu - <Kvn-ss)U>; 
«i)«jG«j«i - flkriCSffljia); ^J^jlo - uorrn u_, tfl&giriu&iii- QLDujiL/gyuL]) 

493 ffdisir^) ^ararure $ifl$$ j£l(5i6»«, ff<2rrir(5«««j«, 
OffiiCayj iOQjgLiu«Di_ ^irniieEliu Glffiuooa, Qff(5* Qffiqai«Da, 
ioiuair$ &iirj5j£) qjot^iu «(5«dstot u^wsoiraroa] 
Glairruairir «i_ibu6iRifl Glffnigrep Cqjsoojit Q«irji)jD«(»«8uj.2i Quo - . sjojt: fflttj/js a^afl si?*u> L0(tpu usm—emius, grrmigluj ffieupg etna- 
Qurrfr Q^iuiqix (SifQ&ng) «n&. L/<stp @S3) Tjiurr jy /srrar 

Qunes jt)s®&, ^jvueurrgu ueo Stjsuueiaismetr e-ar>L-.ujgfT(&,LD. 

(Q&mi(3jl5$iT ^(jLorrsu, ffisuulrj-rrja , (tp^assr (Lpgifilliurrn 494Q«jbjpaifr p*»lfi <Mi9*ir©&S e ia«*Q»*»« 
(DJirmirCffiii <gi5js@Gfflfffr «ctt««6»«Ciu. 441 22 Qurr. «3i/j: 

j&ar^ar S 6mi@Li urflH3A{S Glff^w*, {8(ji«)«aifri(5U 

QUfT. S3)(J • 

@Oujr©/#<gi «ifr*«r£i)/T«A @^>J««"* ««r<P#**r. -*f*J 
@ G UC r«r,- ^jp^.v^ -**««; J»«fl«*-.^«/; !»J*- 442 Q&m!(§J5$fr L$rruiB&& ^JL-gl 496 ^sranruju iSlipreoj LfcflaQaiTiy. GlujbjjSI©ib ,3»|ii>L|iLi«a>a 
Cffiirflrara @i_u« Qarriy.®a @i_aQairiy. Q«ir£ibTi_Qff/B/i»« 
Cfffflwriril i_u)rrrr Q&iuuiGluiDa airgatfl'E; aaQairi^aaia 
y,«nn-rrrrib Gluir{bai_u quL|UJe QarE/jgiiair y,«>ffa«>«<»iiJ. 24 

Quit, etntj : 

^urrsmrLD L^sssrQjQutTSSTetffljDi-Dnttr ai—iliu LBaemwujes^l^^ 

est SIsj'u ^smimiAU-iL-em G^rrsiw n^ ajii ^IssjotldtcSU usfil& 
Qarrtf Glij^Dnjssr. icrr Qiu^n g, £g)i_ u* GUrr^tigj r§&rrmssr 
Q&eujb d<K,T(jjLi55)UJcS Gl3,rr6ssri—esr. 6urrgiSuS)j.i) s^etren G^eufr 
QeujTjfl G\ufr)& Q&iug,; 3>n 3>3, §\wa-.ai Q&erisf. ul uj- gg ear . 

(^LcqtuiB — a,mxss)[r; gj<5@i_<s G1<B/Tt9- — G:i6ii i fDG),jsrr/.f ,• 
G,y ^jurrg) — (3;g6ij(5£D:fiiiD,J 

497 y,«5>s L|if)qiLi(iua, LDirojiy.* aihusntru CurrfDjpiQffmJaoa, 
6$#la£sr (Lpjssia (§jibit«>6ct ajiryjjs^lgi ^IwiibOpir^fiieuffi, 
surra: uj^ianq-uSl^) QffiraGaffir un^ii suflrari&naQffiwstDa, 
CiLiarii aiiilijnj! Qffiu@iB^p fflfirjir QufnjtroiD a sm«Sui. 25 

Quit, tsrj: 

'gnjsmi—iu Quqnsm'-n lB&s, &n&$en S > iv,jy ) <i5>3 : Q&iuswusr. LDneui^uSsc 
6T(LgiTi srffjsrfluysrrsrr ^(fFjG-a/ffiJDLj^ri.j rvisaw^^^OT.^r^/srr.iasrrr&luJ 
(tp^^/«@ti)nu G)u(5LDfTSins3r prTfftrG^rriruLcs eimtfig,^ 

6kjemiBi(g)eum. Lt>§j6$>tju3ac Gsrru2,k Gi&nemQiefTGti Q^rraa 
ffjirgili Qu(75(jD/T@i'S5)(_uj ^j)(56Utf#tf&)fflrr eus35r/£/;3j6iJOT. ^£)iu 

498 Qu^mrrsir ^l^eea arjjBsnasfflflrar C«wriru©u) i%u«oa<i>s 
j9(i3@so CsucDSD u>ali_ wflu^gjff QaggijeajGlaruaDa 
L(jjainib .giiuaraflDso gn^aflcb garjpia (gfnjjBjflrrasoa 
agairrii) qayijfl©* Q»ru@iBffi srlrjir ffirj5««ra»«<2iu. 26 


Qurr. eairj: 

&tbu&& ^(5si5)«!n«5ru GurrsJrrjD u&(L$i—ek OitSiUJ Qsitnuto 
QutbjD Qemi(§!S$ efipfraeffleisi 3>&&< ffisnu^ec &^^^L£ssmsi9,ai 
QminneSiest &&&rTUuetot—ssHU eSlemesifilik QffGgjgSjIsisi. (tp^ 
gsvece gjsutJo Gunm® Cveueorrtqp&emp, ldSl-SBT .-Tsargj/U) 

epsisiemfD e-O^^lrrcmsaru Ou(rsu« Slsrrsrf? .rjjhjasur. 

499£(5«>ai ojcttjs^IjeX®) ^arbjrjliu Offtiiaoa. $iuiriD6wfl»iu 

iDQ^ojrrrr .ojsrrauau u^iuiror 0«ir(S»i_uSlainr u»rrjD£|| Qeiusna 
gujClunriJ)! ojirffafr QsiiiQisa ofl^ir s.utua«DaSiu. 27 

Qurr. sjnjr; 

QtfrrswsiT Qf?£ wrr ion & Qsibi@^s, efiy n a^i^ss) t_«J 

«t«3t et®&gl si§i Qtu fi}g}t& »* »T«rffjy A^njl^ j**8tf QifirrQu 

S{<sns®&uu§?ujnGsi — @Guns$; ^midsr Q&4ew£$jb &&■&$**&• 

eptyGiLon Lfi - Q&rnixGnr Q&mv urn ibrorrewLD ) 

500 t_uua o^ttriD^l Cair«roRgijibGarT«infrfr giafiq Offiisoa 
^uajQiDsirr jpirwtj Jl(5««>«wjr) ffitrarfl^ «ir6rori-Clffiti«o« 
•souuSl Qs»(uj^1li uiy.^§iurr etua^QeuLi ffiraswasoa 
iSuiuuiQairsnr i_triy.iu Clfffajaii^ rfrjtr r9air«nawaGiu 38 

Qurr. siD/ji I 444 (ai&tttQisgn i3tjui5£& &>lrriL® fpSjirreisr ^t,QuJ g§) (5 en (5 ii §jl em & Lorr o5)sw/Tsy/ti» 
uirrgvun® ^jsceurrgj l9/D(5«@ iL^siysijsar. ^/«mt_«asUiiD eresrgr 
vijsgietiemtj tSiqj&lso r^emip^gj <si em em $ aj ^gifluuesr. 
stbGrnfr 9h.uf.tu &smuuS,sc erqjpSjIu uisf.uum (Q&rrjbQurri£l 
eurr]T)rgi6iissr.) (e-UUJiA - ^jrressrQi; «gfT 
■jarrgra); ^ec - inn g)i gee; ^uujld — 
uiulo - utuuijbn) geiremLD.) tvjifliuem; lbSjI - &j50rrew; CSlfllTOT UXRjBgl I50Js£(r «UIT@ (IfSE JD«lDlDffiCT>«(SuJ. 29 Qurr. emu Gumesr 0emeo Gl&nemi— LDetsr^em^iuemi—iu e8ijeuiT(&, (LpgeSItu 
fifueSrjrr (Q<?/E/@^gfTj aetflm @nnm emo>a,Gen g,nemmi 
«(si5«w (LpgeuireugnSluj ^ebetsr ^nstsr Qerns «_rf)iu Grsj^^leti 
Q&rrtiuum. ^(ygSj'irr etjemewr tjQggj ggjsm&ggiu urrQenesr. 
ifiemGurrejMiA atmemes'sr asmi—iLi (strsj^iuiT) memesstltdesr) 
^S\Ct:i3em3iii3maiemt—ii3,em urnr em en emuj Jeueinit^ieuenr. 

(^/tlffiJD — asaiji; ««3)i_ + ^lL<fuj: &i_rriL&i£ — &emi-&4hem 
urrfremai; GiMrresnnewLb — (oiwenesr i£lsmec.) 

§02 (lp«DJD(ip«BJD (JpilLj£ ^76VDTI_JD(^ QfflUgl (lf)[ ? .a@(^QffU<()« 

iSlflB/Dffaj unatfliu fftt^nm Qinsirgiib iSI«B)6D^^Glfffl5j«»s 
OuiTfiDpsunrii (»u)«jr«»u)u LjaroipLi u«di_## q^liuQffiiTOa 
Ginkgo] prrgGWiu <gis$ ©soir^lufr Creifiasoaeiu. 30 

Quit, emrj , 

(Lpmp geunotrg Gi^mi^^g, @su £{S$un3,t§njemu.uj sas,nu 
uemL grrrsigliu emaGiu (Lpempiunesr (LpuugGjIrrsm® 9,(n,u>mi 
&emene Q&tiigi (Lpi^uu^iLd, rgemno^^ Gl&eo,u(LpiA *ppj£'*j& 
eremgULD [Berneo g>$(rf)4i&i& Q&tueugiLD, Glurrrpiemui even ft &(§& 
mjDSBS u&emipu uemL-uugiumem, Gmewemuy a.eni—iLigrTQLO. 


Q&ib<8jt$$ Geueceufr ^■xems, enLp&&$&f&$n& 445 (^giscin&i&j o-emey (lq^so amesfiarrgrretsriZi (y3t9.iL/ S-etrm 
P0Ldlc 32 ^,@lo. eeuurr&SliLiLD — Gl&ecsuis>; &I5&&; G$l£) — 

503 Cmiflwiuj} $ajtr« (yurffiriu ,®|«>jdi5§i iBjS^iuots 

eiriflcnui ^jfrffrfljfe {B(5dr«ibuir Cffeii*. £irmi(§ GleniSDa 
cuirifimaiu y,«sff qiflangOffiii @A^fr u>gnrffi«B*Ciu. 31 

Glurr. emrj: 

urrrreiJ^lGpeSsmuJu ysw^ Q&ilhulci Glffiw^^prrsnet^emi—aj 
j^jesflemLD Qurra^isSjluJ emm u^uSliulen a.srr«r«j/t«(g]5«@^ ^)il//t« 
Qprj& tPtemjDiijgi Q&s\)6uld ^(56W^/U3, u^LSlemuJu GurrestiQi 
QurrrriiemwemuJa Qarrssbrtf^uiJ^yii, (Lp(nj9,emetir euiJIuLL®, 
^/(5«w^(5ti SilQieiisiLDuu QutyumeQiemi^aj ^l(^eiiLq.aemen p 

[^fru5) - (y)(g«63r] 

604 u)gi«oijj5 ^ifli^a(5^ ^otsoCuj Q«it®^^ icrflsDine Q&iucna 
ct^I(5JDJD ujbjD«oiT (Suiriuuqpiii airilu glafi) L|tfl6Ba 

*^!nifl*a a«^ issucSiy suit® siosOamaCiu. 32 

Quit, emp: 

(u&Lprre\)) epeffi ei?«LC, <5<?fflii5st eurT(i^LoeSr}6iHTi^ (LpgsSluj 
njeveStjfr (Q&mifgijjizfrj&effiesr grrmemij LosurT Gurresrrr) em&$sir 
L£g l iem!Jii5l&) euenfr pg, (ffmi&g,) gLElLprreoirSliLi <&tLi~3,s*.ggfr 
i3pur5ti3g>g)i3i(§& @es>MQarr(j)ig$m. erSjlfr eupg uemxewr assrr 
upm&n L-iq. epQumgi GumflQiajesr. ueti^emi—iu Qu^sjnLDasrea 
@h,tt(ST5ld Glu^emLL Q&iflggi epmifS/euesr . ^jsm3>^iT(if,L-m G&fr m 
SjiyifUum ^(9)12. 

.C^L6)(Lp«@^s ^«5)«u QarrQigjS @L0633r su«»7iot«) eupetirrgiiLO 
a.6nen£i. g)«A- LDrrrruurr®, Gumr; &gjfr - QuyemA) 


446 QamitgfP&n LStjup&g, $ijlL® 505aioo.iT tOOJuQuoorwiwr iDirgjaga giip aorae Qeniaia 
auxorr ajagiiffiC©} glp^auu iDirisaurib aabn-QeiBiaDa. 

aiDsoiruSI sriB«B{B 0<ni_i8 jfl^is^li a siruQQffiucna 

au>soir««nar asAuSlcbnai aSpirsib a^ffssDaGuj. 33 

Qun . «3)jj : 

sB)««CS«ff, ((^ijugii.cfxiesi <2\$&>g ) i&> G^wjGsurra; ^tl^ejntu 
/$«5><su t§g)i@§!ig) @0tc«s3)«rr^ ^0LDrr^4)/«@ *sietflg£S3r. loot 
Lc^gi/<35@ j^)rj SglGcjjeiSsffxij u>sirori*D Q^uJiUc* ^ajbrt—sar. <K/H/«rrG£fflS) 
S«jG)u0LDfr«rar^/ ffeni^QfiUj.uSsK ^)^uu<j)3ffi aiTtlglajsar. 

[sinsurrsvuJiJ Qu«w - ^fTLDsrorja G&rrujIsSleo eurrifiufueif, 

dSLDsuii - ■semesrffr ; tKLOStfrrffOTOT - l9 rj id G ,5 «j«iir; «(|^ffu) - 
^rruswrj.) 

506 *<j5ffgiiu> u>irgj(jp«w airswrir* tflaiu«,u> ««i«n_Qffiii«D« 
«,<g5»Glii>«r jDirwir ^snip^gir arfljgp £iuirmff(2ffiii»« 
Qff<gQffir«b u>gnr «sflu>ir«>sD aJirmngQuiTjb #$arafi>a 
u^jff ^(jiSffiDr Qffii@ii^ uititjb^Iuit uflisrqacnaSiu. 34 QufT. sinrj : 

a©.*® /#<srjnw Q&rrem- «u/,piH@u> Qff.w^^^ LDsisesreiirraietflasr 
uemqsmi-uj GSHB&etr L9rju>G,s6ijguii J^^Lorr sjyii (yxOTq arrsOTT 
Qpuj-iurrg &euGlU(rr,LDrre$}iGm-UJ ^(Vjcutf &G®enS> asm® 

GluffyuJ Glun-sJrGun-jiJiti @erf)iT#£l a.smi_UJS3r. IU (JfTLCfTSSlSU arbuail, ^rflfftf/B-sswii, lA$&*?&. urrtf\%rr$LO, epprreuru) 
ae8, eSlp&rTrr&eSl eresrp prreia Steven epehrgu.) 


507 utwTUnih {gifli^iasflu uiraisofr «iij)«li u«tfljB«,Qffrii«« 
I56WTUIT 6iisuira@ rasoCiD Cl*ir©^g| iBttJUJ^(5ib«B* 
t-sranjirira a^fflflrsrfl 2ffinliy.u qtfl{5$i_ a-OTsirQaiusea 
$«rarLiirir qaipjSffl* Qsbj@i5{5«' rfffii G!ff©i$«j«®aGiu. 35 GlUfT. 63)fJ.' 

3nahes>i.. tu eSry(Lpemi-tu esim&Qen , usssrqensn giBypu uneven fraetr 
f^rrii G , .-,n(5 t <s@iij Qu..-(5«r<sswOT ej(b£u& Qifnen^inn tpi 
GffiueiKsar. p dsr ufr 3,<p!f>&<9) pestet'UiQuJ Gletugi $«£> ^(^eaenr. 

ufrrr- yu5).) 

508 Q<FglSi§iii> *|T* {9ffi*««* «sa,{0««ii> Csi©Q*' il " > « 

qs5lffi@u) u*q«@ii> ®irai6J)p jji*rfl«i6w Cuinli_Offmi«B« 
*-Si|»^" u*ir*irA® icirfruirarfl «aia@ii) fi-$ng£ Qffiuw* 

GtL//T. 65) rj." 

eurriu&t u.j,es)Lp£-es>L-UJ ft&BiU Q&&@&& si?rjfT«®«BL.iu 
sufiBiAiua) U«J@«©^ ®|WT«M- CL-^raoevJsw. 

509 urnyw (jprfljbOOT *#*«" ®SSl" ua>mrppQ9<bm* 
jtOAiDCi M ffi»lPSi ^l<fl^soT« ^^©^ ^AS»Q*<*>«>a 448 Q&mi<gjjS&fr iSnufsg,& $&£-(& 38 Qurr m snip: 

spmrrtiuiLQ eueolsmn Glugu&lsisrjB Q&tsi(§i5S Gfirrfr&itfdsr 
&-tufr p$Gm&3iGen u$jW&(ren£Gfi GsrrekgnSieJsrjD (SiAarBi&etflfC 
LAemLpssituu QunLfiliL/LD Gla&ld GurTetirgi Q&Lflgg^azuuar. 
^fflffltuswfrdyLC 3,^m^,iLjiSi ^(tf)^isj.&iem ihiSiu Gun rogueves 
$m)3,at Gldsd/tsut u&ss-.ip (Lfimgil u-GO&'m&sfflgjtiLC upeue 

510 a-iufrfftflg ^l(ja»a, gaflrrpgu (Sreifl &_a>i_iuQeiu6s>a, 

Biu$a>$$ $(nji«j£l(n)& Gleiu^ragi ofl^ir n<D6nu>a(na6iu 

Glurr. «s)n: 

«B)a«3srr &.ujfT«i/ii> £np#,& ssai—ujm, spefiefi&iA eSeosmsviyil 
tunemm aswcuspa®^ Q^nem($ Glffiueussr. G^rrsirasrflA 

(uiupgiiifS) ,Temu§jlec terror j5fT«ira;@i/0S5)(u uili<5§?i&) arm 

511 1B60SDIDU qasKip isL-esgiib jflgttfloa.isriir «wririr«sirQi5(gffii» 

fffflfflTU U©U>Uly. CoJ&aJin&Igj QfflbJflDffi, ff«£/«OT GlLDffej) 

a6DS06uius Qasir@$g]j5 #ifl6ij)i5$la Qsirsroru. s^um 
ueD«iroi$ ^(j5ii)^l(5ff Qffii@Bji aSijfr ugnaijb«>«(»iu. 59 

Qurr. sstn : 

(iLptDe^n3>^»(g,u) usees £)«j)L_<K@Lo/Tg2/ Gi&iuujld 
«S/y)S)iL/ Glff/E/@/5^, eSrrfrsn^esn-iu urri—eo Qu/ryii «3)a««rr 
^«r«5)U)ttVt_OT ft^uj u*GS)ip& Gl&ey$giLL ^Lp&iJtvsisr s-emi—tueisr 
uesi&njfr aen Loswti sascik^uin gn GsuetiniLigsjempu QujbjD^- 
a-w&mi*sn 6Sliua(§Lbuu}- ^s»si)s3)UJffi G)«/T(5,i^^/^ pifilfisiip 
tun Lp& 3lffiug) g>(jf)LnLD s-eiii—iuesr. 


Gl&rkifSjpg G6U«u«urt ^l(5««m« suLp&a£$i5$n§jl 449 

■31 2 uspaid) {BiflipOffirgjiiJ) uTaiTcmrlr j5iboDu>u ua>i_gis Qsiu«o« 

{Sgpioji® 6187 sflffiuflasnu Cuirguu) emirQeiqiuflDa 

qsBfl^jB j£l(njaae£l afjQffiiicgjiijsiT qaipsDUJaoDslSuj. 40 

3)lj/t. emn : 

sum/ g&ng&Gifla) jSs'QfiiTSijD s,toi<Dn3)i ^\sssi\=hen ujtmi—ea. 
aS«as«/T jt jQ6filM <$j(iT)&&6mas)<sisru Guascu CSurrrfliJeuaw. 

(u6$)]eiiM - urTt—$ti; udsvh- surrrr £)&!>&>; ^sqi-sSIm, Gun jy/u) - 
Gurrec, v^'s j/nflsinuJ J 

513 qa(tgii> ^©ib Q(sj5I«biu isi_itjb$1U> L|s1«du>« Glemiaia 

^aarmis ofgClffmi @isjb (gsoirjflu trir^lacnaCiu. 41 

Qua. <my. 

sm&aen, {GTsoGsorrrrnsjiiLD) uaLpuuQiLD ^(^uaajLfiiSJnuj t$L-$$& 
Glffai) ggi&isisT t> LjgiGsiLA &.ss) i— \u ssi . ustoaeuft anstsrr ^j/ajfraar 
B-etreiiLD a_0^LOfT gu &)jsisTLig)igiff, arum graii sum . Q&GOsugsin&jgi 
gH&na .eTsmiissflJi Q&rrQggj lcss)suC3l;/t«u a.uJfT/5^ Sfr ^^lu3«o 

(LD(t^eueorr - uesi3i6urT, G&nrT&,eun; gfi&eir - §[f&. ^ijbu 

514 <3ljfl uq'irucsQ' ^ibflDLoQuirtiT grrarrflsoiJ) uirswri-QffmjjBa 
Sjfl (ijxbjdcsu) ajQgairr ^jp^«fB ^gU^§l Qsiiaoa 

Qe—35 ■ 450 

Qurr. Qff/B/@/jan- LSp-ursgg ^IjjlL® emrr: (SjbjDLDjbtr) ^i/06nLDUJrrsw (p-u&udlij Lcemsfluj ■ G&n 5,§iv $ 
«%,§) HP £ A eSl ili n m S-LcrrG^eSI-iSsv G?u/rff)6L, ulSsu 

gjeuprTLj \i .3(510^53)^ rjjIe&zvrfjrTLLQeusiT. 

515 a>.irj»Lo $(ja«>a ©©egg giffniiaiLs^a Qsitswtl. Qeiums 
jBirirQuireBr ai_ii«Duu ljiuCia usoi-jsg} eugrffaoia 
<SuiTQu(f)jt) &it$$u iSij-jBiruff Qeriutna iSHrueoafsa 
Jfrfffftfl «5t^luiT GUfibj@r>$ Si so suit QffCQajacBaQiu. 4,5 

Qtj/r. smrr : 

Q&iueorrjbgiLD <3/i£@«5)i_izjs3r. G*/t/^)s5)uj« Qan-if tun-*,* 
Q^nsmuf-QfUussr. Qunssresflroi^rreisr &L-uu tnsofr LarresieceiS)^^ 

(gisu&is> sreisugi gi&LD (3)#rrif) stow fi^Tffjg.,} 

516 Q«Febsu(53 Aigm$ j£l(5iDirsbua s^a) j&ayjreaGlffriiiOTtt 
sfflcbam gj6tru(g tflaxwmtreb uffig^ltb afflsir^a.gfg Qffiusns 
®sb«ui58a i0«Srp jglirsusoira dbnrwr ^©©Qfffijmisfia 
Qnebsurcg] (yjjsg!$lir as^luSleb Qsbi^ib^it ('n»frfli)u>a 

snafou. 44 

Qurr. «u)rr: 

un^&nsB&cs, ^«u)i_ ^srfl £*,Gurr §1 ^(/jSlsu @(5/j,g Q^zis'ous 
» *ni_ujs3r; si51«»)6U£Jd &$en§\ ^Stiugupeisyno (tpsstroQiu §)«; 
QLj; : 7,LDfT6iir J^gtflfl"**! Jgl-vjeuif -serf) sb «,-T^5!zJLj«r. ^ii g^ausv^S? ;V 

■JV^uirra) — @ffi/@5 aemsmesr 
517 C»rirr »®ius Q»@Cai«b *i©jfc^ iQiuicffQffUfBa 

Giutr. 9*2 : 

4»<sdf«r, Lj«s)^6uj7«sir /5® ^(j.'-on'ffy Qpuj-iu Qtmes>&i^ es>«i£?& 
Qd[/T»TiJri_ (Lpas> rots' ld sssii—iuetr. (a^rrgipJasmi) a_«u)i_uj igj 518 £CHr<Bu>£ ^(jaaoajs jbuCoi Quir^R^lfss £iriLip.a&«Mt 
QcuararcBioa (g«)i_«sfiljB ^Ire^lq- Csoiraib sdtOTrEJ^Offis/fna 
ufl»rifl«« Qffii^iiljpu uiriDir«TD«o ^i^uj urusiuacna 
u)«wrggjl«@OT fiir^^J Qujuiiiefiq- Q*/B;(giB^ri cuireaflDaSuj. 46 

Glun. estsj : 

asv&lM Lj&jfiQugji&iJsrjD si?crG)*/E/@/B^fT<a^5ff3ii_uJ LC«5Bru; 
QurrtQjS^i'-i m&sflen, @srf)fTff^ttyu5, «(5s»»TOrttytxi, ^,«w«wLD(iytiD 

Gsurroi^,,©*) ^)(5d5@th Q<?/i«Di£i pss)i—UJ»-m . uejbrssjrratD/j^j 

519 (uirffir loCairffijrii) Quib^a)T(K/(g Qvracsa, iC0qrvQ?/E/6sa 
u,ffiT usoiiiQupixi qsinsTflrafliufr Glffrs/6sa 4(51— ffOff/atna 
Jd,ffir(T HtJTaiu ^iguy,f9 $&> rfliu sS|j£ii]S««)« 

Our?". iWfj" : 

s.sSiest Qzerfley Quit; jd es>3;3ifffr, Q&tr&e))j&i3iu.r&i&rTg t-i&ip 

452 Gi!*m/@/5^fT i3iju$$g ) J5)rj"LL® 520 jgnaait $(5ii$iu Qeisatr u><s>;pi9«sr6t>a Qffii>u«wfla»a 
«Tj)@ i£)<rai<oira rflil©6wr© 5it jj$ Qiu©jj^Clff/hJ6fc« 
airir^^laDa 6aiu«r ajflDaiirjsatrsir Qj«ror/5;ala a{6IQup/a«»« 
uirna@ (gjiutrjfilQff Qai&igBa.n' eflcir Uatfa-amaCiiLJ. 48 

Quit, sk/t : 

a-@iSleo (n&ipneii) B-tuft^ff, Qff&(^^^ sSpn&efilesr £@l£) 

ldsu/t GurrswjTjsffr. Glff LdtTiLDiurf &st Q&iLiso ■r,smetT& Q&iueuesr. 
£§)«:«s>6D «T«w «j(fl>ii g]fT«usi)rT«@<» Qa-nQigigiu dildsr 8-6sisr® 
u&ip GlupjDGsr- an ft 3,§)6S)3>u Quas® tannic 6uarft&&uuiLL- 

521 usfflCff Qu(5@ib uifly, ^«wran>« uir«ru«>ira(gu> 
^sfilfiff a©fl5J6«>a ,ai«Bflu>60ir ffirrbpsom airiiffQfffEJW*, 
«ai(»a ijtfl@OJir GoJOTsffl (ipiy.aajB $«]ffa©<5/«»a 

LjsflGui u,aipj£l©ff Q*<Hj@i6£ir tfijii) QuirQjBairoaCiu. 43 

Quit, emy : 

yu9i-/«(y)(i ^®«v«!nL-iu Qj/a;@^^rT«s»flOT stf/r^i Qua®® 

#«n* — ®X><B#®1 G«u«f«fl Qftuu&jft&eiflso ssn^sr GeuareS 
Q#iuu«J0iJD ffisu/T fi-«rrr. i!ffB/@/5« CS«u«u«ufT ^)0««s)« euLp&&g,i£i5gjrT$ 453 I . 522 Quit ©liffiiriT u,ir$aja(§ Cojdojirraal dDiiQu QuirQaQereJMta 
cfl(^n>^mb @ir£us0iT aswasfl $rra@ii> GflCSojaaQaraaDa 
*K5 | 5^n'S t±>{S55 auiiiucpfl ^jjlsircrLiiLigi a.ir<trar6t>us&Q&rs/<i>a 
0u(5i5^ir»rf £ir$^lii iSffffiirUff Qff«j@i5^irQuj)^5la6fl)«(!iu; 

50 

Quit, sbjjt : 

(snjOTLiu sm&asn usm&suiraKgnjsiDL-UJ /5-srr stL^U-jwrrrii (Sftjsi) 

ij>lem(T)iB$, 3>i—UULtscft ld rr «sj «u JjjsffisSj&jB G^rrarrrr^ffja) 
a_«nt_«J«ijr. 

(QunQfjibgnft — uffln<KtoUfT; «si5) — eujjismLD; aS)G«J55tb — 
u<§Js$t5ley;&rTgji — way $ gate. &>n&np — ^(yifa^-Qu^^^/Tsmfr; 
— (3u(/5«!dld + 8,mes>ij.) 

5230ujbjBjB ^flrg)J<Ei-o uir^ff rflsoibiSlip i9fDrcaGleiu6t>a 
ajbCpirir amaj fiosSCroir luarbguii a(5«B«rara Qanicna 
ujbpso q-ireSI uaoaaau uq-a u<ni_^aGlaiu<na 
a.jbp6uir Offiingrean' ^snrflDiDQuj) Gn)tnual©ii) s_«k«»U)a 

soaCiu. 51 

Glurr. es>rr'. 

g-U&rrtriA Gi&iljililo Q&iBitgfjsgitatgrpeini—iLi ^j,inDsc rijIemjDjsg 

*_«MT<3>10L0/T«r «)*<ftGoT. g)£_u4«" f «J/T««3! , LU/T<B«Vli Q«fTIf 

tunaieuLo) sss)L-Uj S)e^'3iu(tf)iDneS9sr gi emsm e3 tu rrem Suiurr 
G^e&uSeiff §fc£guaf.JF ^ o lcl9iJo G $ n sir r&ium; ««isii) &fbQjD mfl Ar 
eugyemumiug tgrruussr; ussi&eaft 3ii§r^eJS)i—Uj &.u3ft ^t^<s@Lorrrt3/ 
C3d5fTi rfJ ^rriEfffliLisar. 

(GiuppiH - $T(ri)£jt; ssS - en truest ld; unjfD&ift - uetnaeufr; 
j_ij* - Qsitrt—iH) 

524 t-sw^Btb Quit {ij gj eflfjiisCair (p gjF)i ai6»>a ^sudDaaQaiuana 
uanrrgyire jjiflypsusorr acirasSI mir rj) rjSliu cnurcaQaroa 
arafei gyi QiAQj^ajib QaiftreCa sTfjjgi ifDofliuQaiuwa 
u>aBrggii«£laiiir jpiiiLjaip Qani@na rfffnr sua5)»ifl««DaSuj. 52 ■ 454 

Quit. emy. Qer&iQtsgfr L3rrup ! £& gtrrtL® u>«rar@j/«Uds<jpu> e£limw)j60&(LpLCs q^ip/jg/ Gurr pry Slew p 
Q&ih<g>j5g6ii[rfraaFlex tueSesiLD QujbjD «ma;«sjj asm ey Lauren 
jgji Gurrgi *%Qff$li*QL-& 3h.Lq.Guj s_emusjr. LDg\Lp&f\njmL- 
luetsr. gi£iypeua)eoeuiT «j ryemLsmu LDrrjbgy Siskin uS)iu apu 

^osflemLD a.ss)L^iusm. 

525oi«a«)U) <s|*F6ir (ipiy.ffmu C«uroQginLi_ enwsi)a>u>B.mm 
tfaeowu 4|ifi#«&£f«fe QLDiiGuir^iib iir^ rflwsc^ 

CGr*l)g^ft+ tzniLQxgi,) £mm$aarr*Q «^%«s,flai a_OTor 

6i?fr«JT@CS<5«jff)«sr (afiDg^^rarfdr j cn^arni^nui Slot®/* 
0Bi & rTug)ix,m LDetrfl'LpLiL. g3ip 6%^ jry Geuic eBQ>^^^njiD«o 
B-<mL-.ium; ff,eBunQiM^)*i, svioso tjsoovrr&^atg LWoartfuj 

Gun&TjQ Lj&smip $es>e& 0® $,&»}§!& ^Sltu Sipti j!iSIL _iu 

q»s(T*ir ojosurirofl arrrs^ ssfi^ff rarer Curr^gi Qff»i«>« 
io«r«C« iy.ffiirjs#ir Qff&iQiig aSqrir a]orsBtfl£«>«Ciu. 54 Qurr. emrj-; lAGtsr^gjee (§ jb JD u> p p SlT)ULjiis)u.iu Qfiii^^^effrrfr 
<K<6»5ciPi_ uj euerrxi Qurr^ji^luj ss>%&<sn $ia&@ sjul/ GevQjD^ieijLD 
^leeeneo erssrrry L-i&LpQujba) ekfrfttbiaitnm G«nemmi,^,s,aemL.6a. 
ejg$mth «5/«roR/5^;sTr«i7«ir. $& Garrugefigu uf®-r,eufr d5G$ 
Qeeiisu efilQsuetsr. ^ssKstsTuqanim^tT s>$ r§ nouQuassTfrnrrtdiu 
tuenofluSlem ^em-euesnemu. m g^eutf aanswu GurTjbjflssr. Q*/»@/5^5 Geustisufr Is^acua; euLp&3;@$!B£rT$ 455 G)l»iT. 631 /J. ' 

Q<yrrsir.njr J;,.; : rra) LDrrrruui—rrgj §\r)Ui^ssti—HJ Gl^is/gj/j^ siTjj/t 
QajfTsirari-ai— LLvMi—eci^ic filemstiQujbjjS'QFiUUGisr. «(ip i g <rini5 
SieireSI ^ixuuQu) Gsu^ili Gu.70«»srr tuemfrisg} $)&siu£$s*i 

,(§)£ Q&iuujji i3s5iG$t\rrimi—Lq-&efT £g)«ir ffr^yanis Qupi(jo«ss. 
528 (jpfssBltu QijCTrp u>(ig r sii!Sgi Glff^/scffi, (yKBswuSliujiiSBffi 

Quct. amp: 

(Q^rsir^js^Gix) (Lp^eSlujir srsirgutxi ulLl. .£§!&<§ S-ifliuenfr 
erewrti (rBfreSlssrcTM) QrBQuypgjrisrQ Clo(^) «7/j^*w. Situ 

L/atpfg^/ GldB/TSOTri—rriJei/sjr. Sy? £-SUefi/Bj«siT stsstuuiJIiIi >^/^su, 
eQ^eo, Srs,so, ajrjrrsjGti, ^jjrj^sii, in^frgso un^nenin erek^iU) 
.ejffiesiesiiiJLb ^sfrjbgjl $<b(§tA ^lussild o^esii—tuevr ^@ii. 

529«j«rar«wr »-i»iruH_<i> m Q$m & uiraisoir ojir^g! Glvnuss 
oaransrorsoir tfresro^ B©iii««B>Oj (ScuciSIcqot i»iril©QffiiiBD« 
<9|sniflnir6b $<$**&& ^aiiuir QffiijQuir artQffrcgAira 
M«iiiT6wf)uj tfvQsui ©b^ @C«0fffr QuirpwiDaiBaCuj. 57 (Sun. emgr: 


530 QuirfliflDu.^ ^oj^ujfr (So,^ mrirOTru, Cluir^Bga Q ff i, 
<%«>idA «<fl« U u qaXSmirira ««$0ib #aTanr«6B« 
ffffifij i3irir«wfl«aT gibQpuSlfr Cuirggu) «,"uirLnra>«B>a 
<flffi«oua aLsbifi©* QcAgnp <M dorft**4 Ma eu ADS 56 Qurr. sapr: «z_su Qurrmp ajggsMnr *_«ni_iu j^Sm Q****« sfljfr 

<**>#*, Lirrn-emu* Guam p^^a, $ m mj &e um. @ aJ 

^urrco QGrflgyeum. gr&eorr «.ttS»ras« ; «riyu) ^(y^/t Qun^A 
«rTuurTjbt&esr m^mem s.es)L.iumsyi£,fT lc. 

531 dnjora^ib glTOJflJir pu«L Q ib *Bffi Qaa^^Qsmmti 
SKBots®™ ajgl/roji^ Cojttird) j,«6na^ QptraxafaQemm* 
(U>a>«ira@u> QutrQs&ep A^s^dis amuajreffi Gumma 

Q«BI«B« 

iSl«ir»CTr« @ u) iSffuso <£rQeiii @ Bair Qu(5»id«»«Ciu. 59 Q&ihi<giB?Gi*ietieiiiT $(5«es>« euy>ii*$$jb#n@ 45T Qurr. e$>p : 

iSensmeniunBiu (yj<3*gi/A@ifl«u eSrrrr^enirSiiu QsihQpi&M* 

aiaaiems,iLjLB, •Glactssilc .rsmugi ©fTsw airjCuq'sTesriB 
QeaemeuiurTiT a*, pern tBtLjus eiem^is,. i3.is>en — lisrrwisw. ' 

532 CIu^b^I© a_jbjD«>* Cu«c$flDU) «9)jbp iSl(riD*OffiiioD« 

©(SA^©* Ca,irmi@u> jglffiuuirarari^a Cl#tri«BDir*«»-LiM 

«fl©i5^lffiB 3JOTOTU) q*a@© Q*MgB*fr flfilOTBJ@lil»«ClU- 

60 Qurr. etf>p: 

Quifliu QeeceuiA ueat-^araiesr; ^flumem $mi®<u u«3)t_u 458 Q&(h(g>$$n iSpupgp jgljiL® 

633 s£lariu @ u> ©gg giffmiffls) «fl<pijioi_ Gai<m®Q 9 aift>m 
asniia [Dap/fla a«naS(r suit® a^irjsjbQsiiKBflt 
Qairjggiiiawfl (ippaiflyj auiraifrararir $m &s 5[ Gnnu&Qirdia* 
£citibi@ij} Cfffir iBsiiaJy QffBigiBair ful^ismaCiu. 61 

Glurr ssiij ; 

Qff&®jsfi(l ^s$zm_iLj FFLLuf.^ujj gft&tSbu meusdt w$ m &*& 
wufigiimetr Q^euAGljitTU}., i*ajto. atArbueaL. (ip^solujmeu&smetr 
ri$wt$ sjpussr. (gib.ow $dQiu Qu^sjtuoiq^L-iLi eSpeunQg 
$£SU#*_4s %pMiq±...&r ■sd.snmiQsusiT. ^paaesfl ^ufT:'njD QJ>sbibi£lLf> 
mtmmfcm^$i»LJu m&mumaiA Q^nLSluustsreuniLi m&muHmi 


(3 ucysnu,; *$&$$& _ ^M&^se; ekJt&k — 534fi=uiy. STQjuglu) uirtoirajso f3mi@!i) @iu#aDaa= QsiiisKa 
Osuiluir* {yj^^uiQff jgirswiw Qsirglirgii) daanrmsofrasBa 
fflfrilL_* t pwr<»snimi) (5Fn_Tra{§(g, Qsiufaa aggliTLrsKjflafl)* 
uirL.iy.iLiaj CurfJiu Qsiugiig d^fr uaj masts aCiu, fii Qun - «BJT mLtif. rr(t$U£i *r«ir@fiSi .'j.TiD/rssjsuesHL/^ ^tM« Giarrsak/jj.^u' lu.T*!*, tSwawtrerit, figfriunaib, larrgui^iurrsiii, y^aa 
Qeiuiu Geuim^uj %ld Glu®* Ca/drgfl srwnJuQib.) 

Q&mi(3j!5& G«jcu«u/t ^)(5««»)« «jy)ffi«^/5^f7^) 459 

■535 ujfilQ«iir(5Gffiiri£. a.© js^Ir rfaii u«>i_£aGlffmj«a 
u^eifl® ojitsot aiuSlgrsufr ©soib usbl^ rajxna 
u^jlsrflfjj Qffnitnaa @i£^tD«5iu Cuirjbjiilu u«rfli5aQffiiiSB« 
u^l«jfl(5 a&& remaSir G)efei(§iB$ir Liuea«aCtu. 63 

Qurr. «ijr ; 

u«3rsufl(5^!j). r J'-'V.U(L/,T<aOT fi_«3ii_(u &rT(&j&u.9eti eutTQgui peuetiir 

«crfl«ir «8tj8)S®s,& ( s!fiju QujbjBtiF- uskeaBpeat® «njii3 7 eur'r reifies 

Q<srr«inri_ ap.q£&Ci Qui^uiwmQSFLi Gurrjbj$ bijswrw&l'ssr. 

536 UL-ff«W(^ wirilJIu uai^S^ir i_(5ii§nb utflicsn-a«na 

«TL-965lsfl «lTlp«ffil rftrQffiil ©Bpff @SE!SI!l!ru5l«bmBClU. 04 

Glurr. 68)? : 

tceaw/i C3l.^J3«bi L-ff«k Q&t£>ib >u-r&.'.- g ..'•f£j9cj < ^j« sssauift) 
iDrti>#L'ffigj# G! jsTr^uiv jj dies' m($i— surf sett .ia^i^ j 1 - < \S^^> 

/jrflLOwTii — l&shwld. j§iL#fi»SBr, ' g,:L&a&sr' iT&srrorrfr 
Qurniv {^jsiisit ^iutrmsr ixiwwarrf eT«i«^!/ii> G^rrsV'sL'iJij^njrrOT . j 

537 §}<nrrsau> ^(jOre^nBrmi GctirT' juQffn-sb «dcu^^<s« 

iurrtfl«)sa«« 
iSlcnracDa sffl«oa«u Qu^^susb nQJl^g Cluso^arfajSEa 
s<KTa© 6uaiaQ^)ir«Bffi aircnrifl jgiribqaip CDaaQairicj^iusDB 
2ia>an i a@OT ^|^la jucooitgSp Q«iu@ra«ff a^aaseaGiu 65 

■ ■ ■ 

460 

Qua. es)!j : GliFiKg/j^n L9[rupj&$ $ijC-Q}i $fr&><sff}S$)i—Uj «53*<sC§«rr '^ettT-ASib *9\0ib&)l (|!»-in'ra@' sres ^ 
&n.0u-i spsfjasibv Q&neoemstiSi aes>i—U ulisj-Sjg&sr. tun Lftlum&aa 
njftiuTJssr. QrsjS(Lfi<oJS)jriu3ec wngauiLi—e^ftasisten^ ^eSlrruu^jb 
«fTd5U Quifliu <JeusCntLi0^ss>^ crQgjS eueSlssjLDiqefrenesr. asasrag 

(i_9saar<a;(gj — psisrsmi—; 6nss)g> S1^/t«5)<k — (Gu&si-eiiLp&tQi 
Q&rree, eut£lQ_p<s$)(r).) 

538 %$$ ^QJSDffQj ffflrarjipaiv iSlsSriSlpii C^irmi@Qffiiiflnffi 

Quit, emrr : 

u&§j\ Q/5a5)«muj ^/(^(arjSlsir T) ^jfflujii u§jlu3<io «urr(y>ii 

sT9aadtT$ $sm&g,Gifle£]LD L/«iJp Glujbgll eSlenia^eueisr. /sswsbild 
xestetrg, d5(5«j6ar. (£)j«usaar<i — 3xareSl. $eJJ> — rsmesiw.) 
589 U(njffisnffiii5hV ajfftfliTih «Dsu(gifl iu^«agiLi u6Bi_{6^Qffmj«D« 

u)(5ULjffisr (ipjbji iJ3nrfliU6jrfl @ib^it utsOiruQuiTOTtnaGiu. 67 Qu rr. enjr turresisur^ 8>fBG>in (ip$§} LiiLurjrrsiLCi Qunesrineiaeuaesteti 
jyssoflii/ti) Q,g : rfBj(Sj/5s;(Ta;(W5S!nt_(iJ loso/i Qun&srtri Qurr&st LDiumrrsitr 
«P««C»«7r (uiueeriino) U(5««m«« asusflsu £D(3££i/ «JuS{rti» Q&mi(§!$$ Gsusueun- ^(5«<s)« si>Lpaa&&!5&n~& 461 

«n«j(?ffl(uii (LfipeSltueutrismr, e_saVi_n-,s@£i ^<rou> a.«nLiusw. 
rgeuti) (tpssfluj su,2)6a>;D S-ssh-UJstt Gurr/flijji Gurrg/ u«s><k«J/t 

(@0~ J?^' ®*0 — Qua ft 1 LT^ttjsmr — usnasurr; w(H)Uu 
— (lunssxzir&jgpiiiiLL; LDsml si dst u %, jjrxQiJ uiLutTn&u) sroara 
Gl«fi«irffliu uiLi—M, i3suij^^TBi3,«d\i\ ,3/ jy@«sypttjg/ QrsnASl. 

540 L060n , uQun , rirflDCTT LDiTrruatg Gffira»(8j[5 ^(jatna aiip-ojOTSDa 

Q&£(9)!ijjsft aerfesr eS' (5 uue,g] 9, @ rfl uj sai if. ds<3«r (t&jtjugiLDemrreil 
^I^Tj&eun ypiijSj CSa.Wi/r.ssrf'sar ^^^li f$&&lu ULpsminGunGOs,) 
8,n iDsmp tnsvtflec a.«5)/j)tt/iJ: Gji(rf)is>3,G$>en 3, ^(jLorrfflSsar lAarrrflsti 

Q^neiilec ^{essFeiiear. ^esiev «u(3<S(g/i g-uanrtjiA Qffiueuetsr. 
urreu&iAtT&l U)S)(y)iii, G)l/(/56!J)lo «L«aiL_uJ«3r. 

((stunGst — §jl(rf)LD9,en; urreu&LO — ^sarswaar LAjriiTjgj ^sara). 

541 @ffff«ib uiri^iu CsoiruflDiru uiri_ir ^Ipjs^Qffiucoa 

uffdffu iSliy.u;i_Li uirroojiuiv sSsdsd uip@Qffmi<oa 

a-ffrfl^a £n^^l lqflDL-HJirfrQffttJ (jre^fr s.[flflDioa<oaCiu. 69 

Glurr. sjnfr : 

iluj/t/s^ L/<s(ip«!ni—iL/ Gj/E/tg/B^rflear tuiflissiLCiiLjesii^uj emgi&Qen 
Gldji);«@ (g^&iflv- 1 sun ft 3)GS) i£>3><s$)ai & (Kl^uj 3,(tr)i£ l &<ss)«nL} unL-ng$ 
jaftoh 3,es)sn «s//^)^^«ar. ^swjr (^sk^ij Ljeoeurr^vir $es>a) 
sesien ■S\ft&§i S)ff3L)L/«a)i_iu«aT. «.«5sr«a)inuj(Tsar Ou«asruj(T«n«5r 


462 Q&iii<gfSpfr LSrjujspp gpil® Gunasjo @«arii) Qucwrsnsrji-esr Mlexen turrit so urfluy/i Qfiue* 

« « )«ir [4 CS) J_ OJ «BT 611 fT @ /i . 

Gam ufr — p. Gmtr Lift —a($i£tg,m, <§!$/:$&&- *($$$&; 
uJmne ~- ^&ec; iS;ul — QwKuuJrrensv: effsmeo — eSismaiturriL®; 


70 Qua. emrr : 

pifliLiemewu Gunx e^erfl eS&giefrjs Q^isi^^fra^mt-UJ 
8tmfa mK Ji g a t QfyQunaa (ipiptm&iu usvasunM^*® QpemGev 
<3«u«n«u tLiurrpgwm. ajbuapg,® Gurreo SLenSlec eS.enisiSi, 
jS)/5£ &-G0aLb QdF^aa ^JisiL) Q&tueu&sr. qp^eiu Qu(mu>nsts><im 
tt/tb, &rrt$j$lLirrggia@ (Tp^eoajrjrr* H-errm §i($Geu&& uemjiqiA 

543 i)d5«sj7tr ffsDiba^A «s»jibucOir airrfl ^((jsirQupib cos 

CIu(5ibit «usoira@Li qiu«b(Suird) aorajstQ^u Quiu$Qsiu«>« 
«(5«rarir aijama a^lirSaisb $if)jSjs au>so&Qffiua)a 
$(5«wriT$l tfrQeriu (gag (sjCtoffir $i_a«B>aaa)a(2iu 71 

Qurr. emn : 

g>&s, #tMJ&0& a go/ii QuQjjsStj- (Lp^i^vu Qeii)@pg @su 
^jfffT«(a5«3)z_uj stf^rrsULDrrsar ansa Got, gltgeu em em nm smsti, 
*rr<&&lupLo, IgeassisoiULtueoLb, &nSi qp$sS\tu gsViBisemeiT £ 
QgnOggs J^eu^en- Qug^wesr. tuufrfifi fifrat&aiLfi a_«a)i_iu 
LfmiaiA mj&ftgf Glc&lz Loemip Quit l£}«m gi Gunecu ~'urr«r Lcemifi 
Qurr jfieu sir. a^emem*® gYjuiSz-LDrr.* e^efrarm, @srfl «7* 
Si&srtD Geuem&i^ ^rrwemrTQurreirjD mauSei grriBiffiear. Q^/e/@/5^ G«usu«u/t ^)(5«es)« «/iP««^/5^^ * S3 

(uiueo — Glo&lo; 3,e®8>ir> — Qunssr; BqgtiW rrarr lc — 

«_(fliu ffuiiLii; (gGeCTtr — @sd +■ /r^fT — 6i/L_ Q&n jbLjimfi «?©•) 
544 pi_ **>*«£ aiflyiaijS jsirp«®a @u©$ jstneoaQair^mw* 

Qurr. air; - 

CT^/flai «aMht5iiS @l i^aQa/Tsa-^jfijaar c jjuV Ji'fiJaijgjsTr &.gv§i 
ivrresr akrfluj G«usai<iD^ 3,n\g>&i ^imsmm &ssiu.iuea. uemi—ggeo 
(tfi3,scrrSlu-, ggp $ $n ifieo&einen & Gl&iuwm ^EiHJ Slrouua 

f<Si_ - Qurfliu; 'euenmiTjS^' ermgjlii ■=%,&; «rfl- uj/t«3)«w: 
aidrj-iii - 8-gp$, glememiM; unrT&ntrth - efi?u , pestles, lo; 
gtmi~$^&) - &$£&*>li &IJ5 1 ' •s.fT^s,^; SIlLisl - lmu_ j $£&; 
t§ari&LL - teem <!)£}§&; ■SH @W « SI ff ■«& - ^/(5«r Gi&digw; g)^,s 
g^Q^rri^Aafflr «i"- Glu>n L$a5& ero^eyisL, eto$$, &u>euDntjLC, 
giGnmjeuu), ^giarreuDLD nmgu SxJDUuQlc. 

Qfqr,8,i'-QLj(!!fis.rTei)ja@tfliu gjpQgniflecaffn &,ihsG& QetkHgjS 

545 ©irsnib ffifl«oiu ilinwiumfi) Cnuffasib si_ jsgiQ«iti«t* 

iDirwrniSl lErrsPiii oi«rira©B $(ga«:s «u5«jr(!f«B)ptt«B« 
C^swiSl (lusts ^(ijaiaiiu retr^irffi®* Gsii^msus 

f gl«VB«> essar ^ l-Iljiauul (tj>es> p&m n &uj] fdktm Slifl^tLi 
Mcuesr. Loam ^iSiDmssrtBiaesxai euenfruussr. 9<<DWi «^?# 73 

■ 464 Q&isitgpgjfr i3tjuJ5g,&, ^Ir/tlg) 74 apevi gasmen u iSlesiupgueuesr. ^0j6uau3U'J G)u0u:rrg2/#@£, 
3a«ruGi_«ii ^ffiusu^i (Lf>3;6&uj QeiLiscaeven e.emt-iL'Gtsreun(^LD. 

[urnesru: — ^ewzD^luq; ^ lS ldit ot ld — upgu; eupsii (Lpesijc 

546 ffiu>ira@u> @(rsu60iir ^BiBil@ib C«iLu j5«iib jB(5iw6»« 
«uiira(56ir srjfjlre^ iDflmflGuird) uoj^ot^A «iy.re;sQ*iiiw>« 

Glurr. esuj : 

Qucjii q&.ss>Lp$ 3>nw<£><S) Q^isi^^s eSyft&eftlm jjsroflffly 
GldSfT«Mrt-«5)«a«r. £"> a. nj <nS) sot rragti, (urr^uuturr js.-a$«@ii 
ji/6ijnasrr QffL-t—eungu Qurr^etr Q&nQiu light. GurrGlrjeaflec 
uem&einT&en ^^rrS9i ^sm-pgi enrriLi-mesit-iLjLcuuf. Genii 
aSgieusur. L^iSluSesr Qeuiq.ui3ec efi® &$$&> msrafl gityLGU 
tomgnggiGunec, lS jneSemLi 9, §}($ltu eurr Firmed <sBeca(§Lb 
Qeiueyent—UJ '2u(!i)6mLC>3i(§rf}uj<sisreurT(§LC>. 

[S\es)i-iuech — usai<$«urV; GIsu&l/lci — wjn-tlt-LDjnni^n/U!; 

gadget, offlseagj^oJ-J 

547 giOTiflane.' 1141b ffimltfljs g]*miru>[rgir uir«ad» GI$iri_iU(g)G)eiu6»« 
uwoflQuiqib Glemicna iDeDyjCuirgjiib Glffiiias id«B60« 

uCTiflQffiqib Qffiii«D« uroaSai irpaau u(ni_Cl^ir®iusBa 
^160iflQiDuSl* u$ ^OTiTiiq© QffBi(gi5£ir ^np@«D«Ciu 75 

GlurT. 651IJ: 

tgjLpQuj e_L_LCLSffi) eSlL^Sl ^lewsflujLD Gla -iu@ /£ djrTasrflsOT 
esiaaennememen ^LpSiiv <S\y& LD&etfifr $)(ir ) UL$i—$§?ip)<g)W 
G)<j«i,frif Q&ujsirr jbgdeum; wrr etsisfl a <9,ih gasmen LcswtpGurrsUcS 
QarrQiuuesr; (gen tr)i&>en~les Q & n uSt ec Qanemt— (ip(5«u 
G)u(2jLorrsp,9;gj^ Gl^rrsw® Q&tueinw; ue5iff,bvn&>mefi Gsurflji—sar 
nesienuj ^j > iLjg,rki$es>en<9i G) s> n en (snjfi G),j iu«;aig5«aii— ujsw«i/rr@uj. 

(gjsror/iiin'arr — ^i/fj-ff@suL/G)Lj«BBr«sTr (£i)*!/ l3 /D « n - «« 
Glavagj/j^ (JttjauwjfT ^)(5«»td« eui£&afi$i5$rT$ 465 ,51 {jjairii)(T6sr GIjd afar ggu suit stotSjh aeflcna luanfluicafl&Aa 
«9|y!«irir ib^«b«t s.(^fiffl«5l iutJIidctt jpaibjpjQffiiiaDB 

Glurr. <a)/j: 

^IwSiuj o£$ patten o.eneit peueSrifr euifieu^s G.#tm<§is$fr 
aeifleia .5/6OT qeni—iu s3)«a«rfTsar«a)6u ^{LpStaj ^urremiiiaemgiT 
^ewflffljsar. (LSlnjiV ^iism/xiuqa^ii,) L/stpGlm/Ti&a^ pnestti, 
pibemD mesiisuu^i Gurreoa @esiL-i3i^.uum. «3/tp«5 u9<5« 

eresirgl eSlscaitQwesreimLB. (u)6aruj $«b)6ot a-<rr,eQe51 eresrgn ^ajbigieufr ereiru^esrrTec, St i5)ctruirir^g|ii> ejaii QuQjCoid) Cl^ir(gls@ibGlu(56sixi«FQ«(Gr«aa 
fBOTuirijii uirij-Qicdr QjparBr«Riririfl«i «j6nariuir^^irmi@Q«iua) S 
QuiTMruirir i^aip^l^ff QffBJ@m^ rfgfr i^nfl^acnaSiu. 77 

Glurr. «B)jj": 

QurresrGurTeisrjD, e-ecmia qa^ii Gl.yi/®^ «7/j rr dssjAew 
LjesflgLDrresr ssiaaenneisTemaJ $lllS§i ^ottl/ G)65rr«rari_ Quem 
3>e®en ^gtfl&gia anuunjbgiieiiett, uemaeurr aeh G p ifl & 
j§lp&rTLDeo Qf>§)i(g) &niLui- e^QmnQi Qu(jr,es)LDiLjes)u.iu Geueo 
G\ff£2i$giiLC) QutyiRgib &-e$)L-tueisr. $LD(ipes)L-uj ^muibsonenu 
Quifl^naiTememmsieii injbjDeufratgij&tg B-geSlQ&iLjgi auruueur. 

550 L|gu@ aarua ©(pibqflii gmrii L|cn6n^lr^S6iDa 
isgll® QiDofliuir i9«fluJiriD6 «ir^gi neoiB^rjjmicaa 
j|gU@co d® ^)jDii>Quir(3 6ifl«ruii> ^roiDre^QffiwjBa 
$£pi<sj<nr GujsQuiffcir /flAcoirjs Q«mi@n^n: ffiri»^«a>«(Siu.78 

Qe— 36 


466 Q&Ki(§jj}$fr iSpujsgp glpL-® Qurr. smj: 

i3jDuurreo a.iuney gnipeij urrrrmLi-rT^ Qami^^gfrs, 

u pernio Gur$<uenn&es>en& 3,rTuurrjbj$ pdsrsmLD Qaiueuesi, j^njii 
Quntysn Jlsaruii si?® sreirgj/ii rsrreceuenau uiuekaemor 
LDfh&Gufr «3/6s>t_iu a.^s^ti &ljDut-l&3ie!DeiT a-esiL-ujaneun-QiM. 551 ffirregi ajBgiyif) urflmsirii) y,OrU> gii_LbL|iusf»« 

Caiii^fr ct^itiSott^ji aJgrih Clffgaggjib oSleiu&Glffiiicaa 

iDirregjrr CTCwflarifilaa QvniQBfi eStfir uxNr&QvfucBaGiu. 79 Qurr. «5)/r «T/E/@zi eTfmssi\mes)9,ti3l&) (i)«@«7-«r Gi&miQps, effrrii&siflek 
LDsmru l/5)«« emaaea newsmen &j$3,mL£) 3>s,g[ifi\ Qp-zeSiu ixemu 
Qurr0sff«s3)«7r ^sssfieussr. ^/cr-s : )T«(S5 ! K@ (tpssrGssr S)(*s«; 
$tk}g,<sa <sE y $ sm s, G)njsrfluu®^j/iJD QiVjtjStusi^L^ujsaf. 
£jfT6titTrrntu&& iBl&s, usoeunastflzisr eugUMuDsmuj ^apifji s^em 
e&Qeussr. 


gietnum; ^estin — ^6sr«wii- 552 iD6uijn&iTji)](<n> eararuaib ffirjfl ld(tt,si] in«mni5jj Qeiuaoa 
@«wraflp Qairar(s$ ujQjajsoir tflaxaxoa gsufl^Qs/K/ftiffi 
uwjriDirgi Cl«iT«iiirij.ilu (SsoirutDgra esiriqii upeQeFmi<&a 
gl6&««ir6dtr suit® «^griTU>Clff/s/ qjis^it «(Lpaa«BaC»iu. 80 

Qurr. es>rr : 

<xp(5«u QuqjjLDneml&sr ^mernieurrrresr eSyenntQ^ G^eiJiflsir 
LDrjiSldc G^rrmn^iu Qemitg/bpti atenjenL-UJ ^ssfle^LD^^LD s»«« 
srrrrear63)«J trswrii) etfdi-Slcarfl) ffemu&LD, uls&uu,, is>(mm- 
Q+ii/®!B$ <3fi/«)«J/T $($&«*>* fuy>is>pfiii$rT@ 46T 

Qsrr(ip!B£l (tp^eSiiutapesijD ^tew&aism, £lcsj)u>u 4*fi>JB£/ 
(jJdtrrsnjwjii) uenAcurr «Sl«) sues)sn$ggi tumen j&Gg Gurrmi 


/Vfr*5> - tSs&uu,, (gessreSipi •cibCuirjD ©ifil6wQiDir^l uunauiro 49<tru$ Q^ir^ljb 
QsaibCuirjpjDiui Q«u@re^ir pirRrircnraHD ujbjfiu 

Qurr. «Djr - 

a_«u«ii) Gurrjb£l/&I&JD (ipiun)9lmiu assti—tu Q&ihiQppn 
««fl«r ss)3>s,a!nmss)R} ^lcswldu unrrpgi tuirSluueLifr&igzeni—iu 
(ipa&esi&u unvniAeo Quntyen firrusugleisriD&rT sresr ^enhai 
t^esti— iv <s»BS,<si5)sa u urrfr && f,uLpiii<§w Qfiss) pmui S-sm—iuvsr , 
&freuii> QdSfTsVrtgjtii us3)*«J(t«fflfl«isr Glu^sinLDsmuj ^/i_«(gftjsar. 
S)«Bfl(L; @ii3a) Ql£htl£I GurrmjD Q^rreii sjhhs) i—iv GJu«w«@5«(g 
Slsaruiii si5)«)sr7-«@ijo Glffiuecaninetra Sn.i3 ixiSltpaSuusar. 

[(ipsmjDeini-D - r§^l; «9/«ii urrfr&(§iA - jgibanLoGuj «t*sbt@i/u5, 
<s(3«/ii G)«iT«n'(g5U).J 

554 Qffsbsun gjj£l«@ii atojpifiujb jpciraipd) <S^®Qffriu«)« 
Qffira)«un gijSasjgii) ^iSy>«urrswiri «6irL) $l60iu@Q{Fiua>a 
us) aire gij£!a>49& oiiy.(?Qj QsoOagib sueSlcaisffGlffi&KBa 
QaircbaiA^ Cjw^A @«wru>iriu ^|<D)«nra@(^ 

Qff/i;(giijsiT«)«(Jiu. 82 

Quit, ujdjt .* I 


468 Qfi&i@i$#iT t3pufc$£ $£Tl.® 83 eas&ett n enresisa Gi&a&Gun e$}& «©<# j)(Lpes>t-tu «cy)^«r«Vfr«r 
$a>Qut$is>iTeisr f$($a] t^smnen s> O^ifu uessfieustr^ g)«^«u 

ft/CKT, GufTfT *T&rg}) «J/BSfT«« <^ffl"J Gwensu* en«u5!G>«>®*@il> 
j£jDJD& «-«5>L-U-/«sr. 

fQ^a) — Gto«ii; Qeeoeu&gi £.§!*(&& — Gu)*ii CSurrefcr^ 
fisoasmt-to; 10& — uspGurrfr, g$Bgj Gunfr sresrjru QxrrararCt 

UL-l—gjl.) 

555 ©A jBib ct®$$* ^iraur* *i*.6jS Q«T(3ir* Qffm»« 

Qairn$60tr (Suirjiip «i_ibuirfr $Bi_u>muaii Q*irOTri_Q*/E/«»« 
9 np e&v Qffmi®rej5 ©CsOfffr {SQUtsnaGiu. 

Quit. stop - -' 

G)^iEf@0^ @«u^ «$sai«o«jn-a;srf)ssr, ^oLD^cman/ii eStj^engiqu) 
prrenGgtrgiLD euetifr&SlektD 6S>&&enrTmsif>w «w»G«u«nsu <t®^ 
.*/*j7C8)£r &!$$& QffUJ jjj/s3iL_uj<siir, urn-jy/ii Qurrtyeir eBsna 
*QP& <hgi&etsrfD <5fi£@«3)i-.ujssr. uljDirrret GutrtbjDU u®£)ot nj 
Q*n-,5«rT* iDsun-/5g/OTOT si_liu U3fr«5)su«niu lussBfl^s aSffrrsu 
tonrsar GarTiswasaisffii/ssn-U-'inir sun-gjti). 

(■Q«fT(JcrtJD — «®»K)tc; aSGswn- .szjd — eStuuu. Qi&npgt — 

556 $©u>A a<5$0 Qir«wuq« C^ff/BJ@u> piuircirffQeaiaa 

Qff(5sfil6b iSjixsuSlir QjBS»rjfl«»ff« G«ir«fli_<g5 Gfffr#£Q#/E/«>« 
io(5«4jbp AirjSjfl noisS? oiir® aiareamaCiu. 84 

Quit- es>ir • 

(suLfieuJ5& Q*(EJ@^(T««fl«w) ^nuieiDrr ldsoit GurresrjD emxaenrr 
gsreasu, ^ouiii Q&iliujld a($$gieini—UJtutT eresripi Gu>ijdul-i— «-ssu_uje«7, Gunhas,«n^«c usm&tufr a-uSemrr g)tuu)«fli_d) 

Qetisa &$uS}aJ(T§iuj g)ujtc«ir. «/sar,rii> — a/surui + ^ib — 
«u«wii — ^it. ggii — *g<ssfluugii — ^rrtn65)j7"«@« sirijssisru 
Quujfr.) 

557 ttjorep ^lurfla^ ioirnras«6TOri_«ir Gaiarsfl cucrnra©(g$ Qffmi»« 

coiff^jS luibqQ^tril Oi_tr6h«wirir jtij-jsaRpa asOa@Q«iuaDC 
yaitffi^l i£laa ueuflflj our© ^«Dso«ou»««D«CttJ. 55 

Qurr. «s>rr : 

Qurrcgerr u60u> u5l«« iscueSriiflsc gesteceau>G!utb!D eSpeurr(§fi 
G d *J rf) «r fQ^/E/^/BSfflsBr) em3,3,ennmss>&i &niLiq.$6 
LCn-/Tffi««aVGi_iun- (y^corTGssrrrrT QffuJfflswfl) G«Jffl7-«a«s)UjA 
«(T^^/ «u«ff£7# Q&iueuesr. Q&nfpsrasr esrniemLBuSec @<3ff£/ 
iDtrfinfi eSirr$g,en$ GiL^Qainesisii- jspQeiueo tt-emi— tuvsr. 
Quqcvld l£I(3j!5& ff£ > SZiLinu-ig ) iA srQggiu uan&eufr &irr$em$ii 
««)«« GP,fflJ QffuJd/ein- ^/,©uj QLf(3s?DLD«s!n«r a.cs)i_uje!ir6Ufr@ui. 

CQ^rraw — Q^fTssrcsr — g)s?ni_<K@«?n fl); & $G?iujQmn $ — 

(satL-Guireoa Q«rr<sbr® asoeSluj iLtTfra&smGt—iLin sreBtu^rru:.) 

558 yoi£)«a «sfl jb(5U)«itj5 jsiruuccsfl ^iriu©Q«iu<ii« 

L|«)ic>u)0 ^i£ly}£uffiiT (TniBirig^u) 6iJiTipj6^1u L|ay}i6{BQffiii»« 

BBQP^IfB Qffmi@»j5 Coisooifr &ir$jfl ni_{6giua>a(Su. fi* ! ■ 470 

Qurr. «njr Qfmi<gi50iT LSputsgp £>jr^-® Quit, swrr : 471 


/B«r«niDtt;«3)i_uj, «s)«C3«uA(2«rr«sbri_, Q<?/s/@^ ; gn' 1 »«fl«r 
u&es)ip& Qtf eu/a angkfr/n «n«<a«7/T«ur«3)«u geoiii&eiflei a-iufrjgp 
«<#£)/5<K/fl«) ^(5oi<»n' i agn' u«Rsft 6jjbf[)l& Gl&iuajsw. <5u9y3«) 
«u«!«u qsueif/TaenTrsi) tfT/j/s/Tigjii «ufj tpgfijlu Lj&tpu Qu trpmiGsr , 
GevagSjImrreo ejpuQia Gunemrrs d^rar® tusSluj GsurmrrjbjD 
eorreo vt(lq&$i ^einu-fusm ^Siiu QuQfmL&estai a.«»i_uj«sr 

C««u«# Q#(5 — astia£ l 3jrTee *_«rar/_/T@zJD Gurrrr; ^IfwrL/iULti 

559 ni_oru lhj-ldctt suSleOiriuoi air$$ roafl<ir£Qeiua>a 

Q^irQi_arjt Q$ir(glu>Liip. i6rDGljDir«ror«)i_ nir^ib Qg>iri_irn$ 

Qvwas 
Sl-sktjb $iu*ff$ Cai&dir mir® g)«flii)«i>s(Siu. 67 

Qurr. «!Dfr : 

^LpSliu g}!_u)«ejj-rtj «#fflu5.|WOT«rr C36u«B)fiU^«ffl|^ 

«5r«3)«u g)(5/5i_63rti QetugljntQ upiAftajea eSpfltfxgai en&fneo 

^/ifluj <Kti«nLyiUf7/T)^«a ^«uii GlffUJsusur, /5TsfrG<$rr/r]/ii wnssteo 
Gun- so 4 Q^/rz_(rglOTiD /gAei, Q&nemQ&smsne Q&tU6vesr ^Sioj 

««B)r7u3«l; GhgrrOi-CT- — Q^fr© + utot — (srm— a_«um tgq.J 

560 gloftju Q«ir®«(gii) ai-ibuirp umiriSar £)a>9JtjsQ*H4Ba 
qaflg ld(j-«jb iDir|U,ir ojiraruifl ^iLQQeiiMBa 

jBSUfiu Q0® jg£i$ £(_££n jgaiip ffgiQ-ff Off ■£]«>« 

•area @(5<g jsaiffdv ojit© SQCDairaaaCiLi. £6 ^ Ggeutflfisr a^mem u5)@/5;g s3)#<£sw/Tffl>r«B)6i/, ai—uuLDevfr 
LOrranfCsmuJ iDirfrLSlM ^jesflemisnurrai ^essfl^^jensn&sr, gtfTiuemM 
xl«j)i_ uj u3r«s)LHUiT«sr lluSsc a/fT < ss3r i 5sm^# Q&e$i3jgi6ii«w r 
«9a)«?nsu ergl^dg/u Quiflm turresiesretnuJiLjLD QojesrjD $jd«»ld 

fi-S3)i_(US3r ^S(/J QuQfjGS)IJD&i<iG)StT S-etS)l—ILl<S!5T6lllT(&iLC). 

(&I—L0U + ^rjin — ai—UULDrretneo; g£m&&geo — ^sssfl 
^su; ti/n-eiBU/fl — s-iurrpg (gSjIetnrr (enrranssru:) ^sp — si9«i); 
&i—& 0!S^ — Quifliu lurrenm; '$js§]\' srmu$m FFitg}l ^difjLD 
Qairrtgj&siuuL-i—g)) & &$$& — ^l^smtoj 

561 tt(5«ijrir aoxDiuor (LpenfrCff ^^Bfoiqii autsDffQffiueiDa 
^(j6OTrir^l luiia (ipfffflr qsO«ijiT«(ga= ffiri" ^QfiFiucoa 
ji|(r§C<nrffir aibufr jgl^Qsu^^ ^tga-Glffira) soirsnQfflufsa 

Quirii)L|«<B«Siu. 83 

Qurr. smrj : 

^urr^erflJo ,'gGu{jgi/<ai@ ^)anfiMrujfT«3r ^^isznip ja.s3)i_ujG>),yi&; 

GurreisT <B«m. &>&,&, sunu^^k usceiifrAj-rra^, SjliurT&Qpcr&GinjIisuasr, 
^(5«criaTru ufliL/ix §?i(rf)(Z6U3,ihuu QufrfiLimsviiemi—iu £5)(5e3)6U0j 

Gnj&fr — «^i(5«j)firr Gnj@luusufr; GlurrQijisiiGfs&eJr — (^Guijesr.) 

562 Quit jiuffiiu «mr idotCid ^Ipregi L|«jp^(5ib<Bffi 
sibusDiu airg- un-RjSiuiird (S«stj^I& airtlQQffitKss 
#rbu«oiii air^jS ^(jAaibufr ictrcuiy. ffirdii^Glffiua)« 472 

Qurr, mix : QffiiiQfcjbft tSpujB$£, ^Ip-il® qpsni—tu, ^lilUjduli usgidSjDuq ^gliu Qfttjemuf. e$iu> A.<seyii 

uQieuasr. aa)es>u ^essflaGomrraia Q&rremL- LDaetflftatgj 
^ipesi&g G.grr/Dflj/fflS.Bigjii Q^ixemwiL/exL-iuem, urrixqaemeir 
^tpSliiJ &\esdlg,®!m centra, *l«wz_ili ^(jGnjatiun- «?/r)n5)(!5«@"> 

edtbueoiA — efilstieorrjbjDSO.) 

663 fiffl(5gj rr«rarerj5# aSg-naswr la.piuarir «£ld>pi_a«Da 

lD(5gl $ly.l$j50lir J&UKBID9 QtflUOlQaiTOT CUOT(JU)GI«IU(l)a 

«®g|ii> a«fil©«B(rffi aira@ibQffiu @iB£fr aaftoafoaCiu. 91 

Qurr. enrj : 

utTuurTjbjDiSlesrir) Q^isi^^^rrseiflem #«fl Qurratgii £s)«fl«u 
ena&aTtrmoneu, eB^g^QuibtD Gurrrflsc tueoev SliBJaiBi&dr 
duaeajQi eSleo sj^^itu Qjj^cwtx) £_«r)z_Uj«>r, ^(jLorreswu Qsutbtfi 
Qauerar® a-tufrpgi euar(ir,6ue>sr, ®li—U «ufT«fflfrsarfrSliL/ $(5 

*.«5)L_UJ«!jr«Jf7"@U). 

(asm; iss.£Tii> — Sliw&us; ,gi_ — Qu^estLD (a.ffl#Qff/r«)); 
u>(ir>gj £isj.i5$eun — aemesisnSlijtT&r; giQUJirsc, ( $($umes>a> 
Qmjf)jS Qarrassri— cuij&srrrgi eSlentEi&efileoetosti.) 

B 64 *«ifluird)*jb «6WT© Quxr^lifiir^n-a <Q<irua seosflffQffBiiBs 
u«fl(2uirgj|ib £$ urflionr @ni@u>u udiwaiuawa 
GljBircsflcffpir Qsujbj0 ypgCff (ip(pa<Qiu ftitjsirsaa 
£}af)<S$ Q«ir©ffi@ii) moid? «uir® jgliujiwaaiwaCttJ. 92 QtfK/@/50 C3«u«u«un- ^l(!5*«)« tuip4;*$&!B$rT$ 47*' 

Qurr. emu •' 

t&weSptt (Q&mi<g)i5$>n) aeiBeu ema&earresresieu uifiw, urroa 
m^aem® GurreyiD &es>siiujn&sr Qinrr L#3tJ*ii mn ^n an^i— «* 
GtfiT/isgj $Jj)«inj/5 i 5(5»ueOT. usbAcmujij Gurreiinj gjsrflifrffffliqus. 

QffiuiLjCa ^sitp^estL-iuesr . 

(aeoeSl — Gffr&esiih; @&u> — '$<sffirri®; Q$rr<ast\ — g>«8.) 

565 gliuaa(runriT cr^leSlnjSQ- Cuiraib @60/i;©Qff/E;«* 

aiuaaib reiDQ^gjiii) airioirilrfl Quit rjju^ib «6wn_Qff<Ej«)ffi 
Qffiuaaiu a«rar««ffi jfiiflCcoirs mil©* $0iuir«Qffiii«>« 
BUJigii) L)«y!^l(5ff Qffiu^njS cAq-ir<BOT isorjjlaflDaSiu. 93 Qurr. «Bjr l 

fflffj7/T«<a75«!i)/_iL/ /ssirsiniii^oii «s)«««fffrsar«a>«iJ, g)iL/««/T, «5/U3jrrr 
durresrg}! ^ipS»u g)«ru/5^0aj«3r, ftSff)(TU(5u3; §i6stu$es)&$ 
$rrm vpsi* Qarren^iA &rTLDmL$)G&Me<sr Qurr&si Quavstp 

«(B/««SWLO ^/S5Bfl/5^«3r, GP«V«uS) «J)/tl) OafTSDZ- «fl|«fl«@U) ft,©'-' 
Htsii—UJssr. 

QpsuQitirra&glGO Qujpim ^muin: aiuaanA— «au«<sii, §i<astuu>; 
aAeewii —arruq; ^tutram — G)«rreioi-; rsiupgei) - 

56Qi»*jS ispir^fiBS miroflcoiu Afr^^l isuir^gi Qffraw* 
Q«irpirjE uirirfliuii ab.(Slii) ^I®««b* <g«wrui£(5iii««>« 

Seoir luirjB^I©* Qffmi®*^ rf(rfr loewflffQffiiiwaCaj. 94 loari Glun . «wrr : Qft5)(gjjii& 


I 


■ 474 Q&miQjsgfr iSpuispp $>{rtl(5> (ajempiurrgj (ol&M sulci Qffrrsuem, pgairii essiL-iLi&sr, stsc&iits 
ohjsv^^^ld ^i^Qm&uxuu QuQ^Lorresr ^(^euis^aissxiti «J6OTr/B/@ 

(LpenssiSti, LD(5^ii, '2i$iu$eti STsSrspti) /5fTOT@«J«J)« njliuui; 
urr&&luJt£> — Q<fs«6uijd; is>mg)) - r§ujmu &e$>u ) 

567 Qff liiesiriijs arnicas Gle(igiuasif)ib uiraoliu Gji^aaisa 
Lomiair^ £irjsg£)iL|u> u>ireiTiraa(!j«D«nrqii> «D6ujjjg5Qffriu»« 
•mi^g; aSsRsuir eg-ioanr \soi&ts>9 ^istfl^aaDs 
giiuairiS ijrriDQffmi (grajs (§iOir$lLiir ^iriLcoioasnaCiu. 95 

Glurr. «33jj.- 

IL/63T, «iSlflu)S3)U /5J3TS3)'.£> ^ff.SlUJ (§(11)0] uQ 9, f id S.QS)L-IU«H , 

(gjunpojirg Lj3,qgL£> ^jfliurTg £jj)jj"<sd5(y3<b s^ssiL-iuem, sSssiessr 
(aetfliAL-i — (gftbcoui. gKjj); Q^ldlSsc s-nm i-n @>'>- ^(t^as®, 

(air 4}±b6iT LDstisnrru GiushT&sfT sm^sraja^ £_6u;ald &n.rgig,eti 

568 gnu Qitjfilaipgi Cairgoirs rffrib Cl^iri_iu@Qffiii6i)a 
Sisiu i£)(T6U60nr gjihiBgi c&ajgia i9£BSD6B>iD£Q0iua>a 
airsmuu iSlgir@(5 Q^iuoj^sb^ sunbeam sir fjjjrjiQff birds 
#iu$0Ds.QiLiir££ jfipCsoirfr Qerii (§rosir&u> 

Qua, dnp-; 

£)/£;«£> Oufrsw/D eueSl«s)LDiLjes)i—UJ Q^rsj^^^iflm Gi&ejeStu 
•QunvaGurr gain «na««5r gjfiuj&nLDUJrrasr sijl£Iu3so Q&ecaifi QenuQisab 0«u«u«J(T £)(5««n« tu pi* $£&$*$ 473 

£tuiiu&n-£ eSuctfiesn-tueist, ^jrrniscir i£& «5(«aruQ«(T*wri_ /#«>*> 
tt/ss)i_iu«r. ^fruj -skeins @($ Q^uJwu) ^Siuftj/TarafflrreJi^u/T© 569 QffibQuff p rfUoibiSl ©]#&$ #©5i»«Gs* srin«5s«»«. 
QiiuA smaot iflswOTiriir icawitaar (§<5l$ffi.Qffmi»* 
sju>ibu£ Qsir»i_iu«wfl aiiutir »q-«wrn gijfigsQffiiiSDS 


97 Glurr. swy: 

$tuem, prruies)? ld&xt Gunmgl (Qarrssn-iufrai) &wpgimeasr, 

amor fienjDGeupfl eveuuum, £i&s»u imesMium&@p @® 
Qaia,ixuuGlu(iT)LDnesfle!sr ^l(5«u/f ««!n«r^ ^ ^ ffi @ *i 0'? (U 
jOf CTi— u-ior. 

QLCKsmuLonmbv. gjLcemULDrrm&> g#^j«fo/* ^O'SajauiuL/ 
G)u0U)rr«r ^/tisjnujswiu^ ^LbsmiL Q«rr«Rr® fi_6i)rr<su©ii> 
u/EJ@«f) t>-g§?rr rsneifisn giGBBe&a&uuQZSl&r p&-] 570j)((5U)Quir(!5 nflCTruib ^pibji(eip3 C^ninS *K56irQuji»i< 

Qu©iiM« ipiriufrQffiii @m^ ©Crtfffr Qu(5«b»id*6I)«<!iu. 58 

GIujt. «»£r-' 

Gun®™ eurreSleo «r«ir£j/"> ^O/warr^ prreirG$rrir)iLD weiaijiuenjD I ■ jtJbiZL 476 Qfiii®JBfiflr i2[jufc$£ $[rL-Q Qeibtuiia, «j«Ar®««r urrQCn si—uuisaon t&rreneotLienflJBSt 
CJ^/TOTflj/zi Q^wesiLLtLfssii—iusur. 

f^/3@^A — *(5/b;@^«), (Sfsmpgso; n&ipniun — l/<95<£ 
^Sliuniit — Lj&enLp &.es>L-iueufradr.) 

571 Qu(5i5j5suj5 CpirflDoru iSIij-itwctt (y^aaDOTiu CugniQamiot* 
$(5i6g]«DOJ GcuaQairritr® £iras£l aJir«ror«i)ix> Qegijggi 

Qemiaa 
sflQiBgl j5ifly>oJS0iT« Clair<sBri_iri_ Gansrony. gAquiij Qetuwa 
J5(5*$(5 «uir(5(gQffiii @re^ @60it$ijit priianraaCuJ. 99 

Qurr. e&tj: 

(*i®}g> a«Da)»u/T(S(a5i3)i_uj «D«««rr7'<o3rs!D«j, Qtjrfluj ajsu(Lpes)i—OJ 
«9f a £ Jg) uj (LpesfleuesiijiLiLo SsuQuoLorrsmsjrayzi (jp(j«i!/ 
Qu(rr,umes>esriLi Co QurrjDgjjeuesr. i gl(5^ i g(y ) s5)i_uj «».ifluj 3«uA 
Q«/T«ssr(5 «#S«ntti c££il£) Q&s£ig,g)f,vesr. gi-Btfleo eueoeoeurt 
ssmenu Gurrjbjfla Q&rremi—rrL- aS^/j^erfla-K sB(^Lbqsum 
■=^6s)tu ^ijDULjasemsrr asm i— turn eurr @ii. 

QuegjDigsc — Gurrjbg)l&&; ^stotssjlo — ^(gjii ^estesiiL.) 

572$cii(gih ^QibQufTQar pirarrrarBraiifl £ir$j£l£<i>{pjs£Q*BiflM& 
jflriiaar dpiy.uijg-«r airioiril rfl ,5|rirL| #lpn^Q9nu«Da 
iDDiasirA Qpiucuu qcoCaiirir (UQgpjfi u)t£lipj£l(n>a<Ba 
Sf&iair pg-cirarpir QvougiBpir airirQsir«mri_ atappcoCiA. 100 

Qujr. «»£r: 

l -"* : ' E '@/5^(5«Bi_iu, tAstotfiGuTeti Q&nem— euLpiBi^io etna 
**rrr stir emeu, ^iifliuQurr^en giEJ^euesr; saraasii L/aip (tpgsSujeisr 
fifnipggil «usrr(75«u«3r; /^su«s)«u* .ysjBi—iiSsi) gifl&g ^eajDeuegux 

srymrrswr Q^jufij^eju-sBLo «_ss)i_<u L/«u«j/Tffi«r surrjfifigjiLDrTjpi Qemi(8 l r5$ (Sojscsuit ^(jAew* suLflAa@$j5firT$ 417 

(firTsfTmtmenLL—ssna&LD, qptufb&t; urjesr — (3L0«i)fTOT«udr; 

QgrTi—miSl 'amrQarresisri— ev&gj&soGui' men try (ipis). «//&£ 5/. 

573 ttirarcuir^) &ir$ aaxoiaaar ojff$ •aiatoidUb 

AkffGcucOQ Gvoifj) Qairiy-OJiT^l cjrr$ @««fl(5^tr«ir 
#irojir(£) cuir(£) jBQJUJiraxn oiarafl Apn^aed 
MtvQjir^l Q*u(§i5jfi CmsDaiir aiir^l ft.J00ffi/EJ@8i». 

Qurr «u)!t: 

uxjDiC Qurrtflpgi surripeugrTe,! fn&eugi GlrsQpnsn tuny* 
wrTOin&l QurrvawiULnnesr uuiSfpiLb, f^n fsiLDiL/eiDi—UJ Gcusvild. 
QamiipQaifTui-U-iiL $em<M8)§i sun y>eu est surra! (ip^aLJ Qu(ff)i£rr 
gU«s)i_iu ^(rf)ansf.u 4«tp «urrtp«u^n"dsi G)^uJ«uiL/fT«B«w eve/raft 

jhssiea iLj(t£«s)t—UJ a&SlrsarTLb $fS)«og,gi surr^su^rral fi.su«u> 
«T/a©eiy/i urrns^enen Qffthi^^^ (isueoeurraaT {ljaq^i—vs) 
sun tficunrraarmi! 

[nan — LDStoLp; memai.1 — Qurrm; Sfr — l/a^i) 
Q&iki(&i!5$ Qmiecsufr 

Qsiisji]LLa3s<ii^^sis)evsr. 475 Q*iBi(gj5$iT i3fuib£$ £)pxL@ ft. 

AfiJlftlUlb 

(y)0ffii aisi^sir gjsBarar 'G)ff/K/@/5^n- @«ulo(tj1©' ercirgjyzi) gluug^l, $($am®rr 
mma& $©. jfl.a.e. ffuirujfl <ipgie51iiJirih3/tt/n-#OT/T«» Q^n-@««Li 
uiL®4nwa§i. $juQu(rr,u>amrrir ght^S) prraeSliBia Qpasfleun 
1926 £jj)a> 'Q<ym@/5£JT iSlcrupggtsirrL-Q' «,T«ar@yii ^jpntfTsstecu 
uSSluiSlggi Q6uaflu3t—& 3,np em inns, ^)0/5^«ii(T. Q&i6i(9jijf>ff> 
(gau^gjj/agjij Qu(rf)f^&sf<smiMff,en uso Ljifl^^euir. ueofr ueo arrsomi 
safieo ^jUJtbj&uj njjree&eiflec Q&isitgiggiT ujbj$ «j<7j,zjd @ r&ULji, 
■aefr Q&rremL- urri—eeanssien ^jeufr ^juuQgjluSso Qgrrtgggi 
Q6uetfluu($i$$iLi<itTenrTfr. $j&& ssfrsn us» urri—eoaea iJdau 

£L«7T«T7<3T. 

574 U6D girweoA airili_u U(j6ui£lgi <$)6bso 
flso njirsosoi airil©6uiru> (B^iiregi. 

aenenu ueo ntfroi&eifleis £§)(5/5^/ tfr®;Sji/<K.5n"ilz£. s£lerr&a £§)g/ Qfrii(g,[5pfr @«)Lon"il£) 479-' 

ldj5/«5)/7U L/jrrsroru) 

575 ffiribusfl £Uoii>i9fb U,£p emuffiirib u>«wflu9«r uirpr 

CpuQurrcS) tfjfl pdrnfld) jBqqjsd <£hujbjgi Ccuiriracir 
Cttiibufflfr iDdrarar Cutrso (Sid^otA iSjpAgi cuiripam. 1" 

g). err: 

uSetntreti GgrresrrfiltLi Q&mii&fpj&jn , '■£ geisr Quit car gu ^)«afl«s»LD 

L/ewfl Q&iU6ijmT&efT. *5\eufr «srr G«wl/uldsi)/t LDirm&vtueisBfjjgg 
urrsmisf-iu ld&si esi smesi u Qurreir jry ^jeueijevSleo Q^rrsisrjS turrop 
edrTtt&GiT. 

(Q& mi<g, w>3>n G&rrLp m/jLSsani sresugi «j ££),£(•§ ^hSotj/u), 
£j)/5i5ff« ) LD^/sm/jiJL/crrrsjrarLDrr^fflSOTJurrsawi^.ujGoaf/Tgl epuLjesiuDu 

576 s_60{£$l«fl(b qilu ^iraib gofluSloflri) sjflpirib, ggngj] 
qsoji^lsBfljb tt(5Biffi6OTT ajtrafilu ^sSlcifljb aiASDib Qffir&gyii 
©eDgj^loiflfb Gleaini ©lijBib <g«ir/filsifl«r <SiD(5ai(g«rj)ib 
jB60js^l<ufl«ir u>8j|6»v Ciceoirra ^(rOiDguii ^6nacnu>^ibu>ir. 2 

®. *- 

Cs^srfl si?*u)) */D«srfl«i' LiiLutjasiLB QunreteijLO, eperfluSesflee 
(^ifliusir GunGCteijiA, ^iXLjs^eisrs,siflsc d5«Vr«srr 3urr«u«i/ui, @«r^ 
Jjlsi) s-Stjot L/,aasrf)6i. , 4>mc>6S)!j CJjrrsusi/tJD, tDajnsuasrfJso C»LD(5U3i3)aj 

(s_s«Lb — §$fj6mi—3,eti; L/ec^^lsufljt^ ^9/0Lba«aar - gtJDqsusir 
dsaflia) asmaetr; enneSi — gjOTLb; GLoaufroi^iju) - GLD«Ufr«w f 1 *:' 577 CsiraafDor iftarm <nir«np$ fsajjfejBcnps @so^^<» Cap 
iciraaaxire ^lersaais Qairarpirar QffiuiBrerirjfl 

j^a«Li> p^fljgirdr uirsu iD<8)<OT£g|iiiQe=mj @rb$irsdj£) 
C$adi_u iSlffooff ammi4Q a.6wriy.i_j5 jg(j u>«r<Sp. j S- err 
uo-aaen, Quemra<m,^eug)aaT, Gsu^/i eusbsu ^i^umfradr, 

Qeiiig pesr tfiemu LDpisgeuiT&i^LD, <g($efileisr Qeetieugeng ^Lfip 
^«/(T«(ffl5U) ^j,S)uj Qleunxtsyent-UJ Quqld urreuiu&en sjecsoniJa 
QeisKgjBprr eurr^Slek nj efijgluSlso Q^&srru j|)fr/5^/ Gfrrgiessr 
ugesrneo $rk£)u Qun^th. {^eibi^issfraien urreuih Quaam 
eu&ecsunam erekugi a^gg,. an a em u> urreuiD ^jeoeorrfi 
Q$rTi£lss)su& Q&ibgia eTewupn <&,£&.) 

(LSlebr smear rrn — u9sar Gufrj^tb Quemaen; «%&&&— 
Q&eueuLD.) 

^ILDLDrresxssr 

578 ifiirojiy.uSI (S6Deflcirmi@ib cusbtflsir ifiiuLAjspinu 
Cff«uiy.uSl (Scoa-jfljs^irir Qa=iii@r5^iT ^jibiciraxnir 
690119.161 Gsoa-$j5$irir Qa=iii@re^ir ^mrriiSlrfr 
uiraiiy.u9 <ofl«grp ueuqaiCgicgr ^ibiDrrtBsjr 
uAjsjgsuQa atirciri£li_Li u ff suit (Sir ir ,£|ibu>ira>$sr. 4 

^Lcwrrsnsw erasugi Giusmaen @$ siasfiaennau iSrfl/55/ 
^©ti «^(t eQemmiun-L-®. epn ^ernluSlesrrr Qeirempe Qerreoet), 
jqgluibnSI agar ^etssfluSesrrr 90 (JasrrsiS G«tl« <3/£;d@ (yj^ei) 
^/COTfluSOTit £## eSles)L. thgjjajgi. Qjeuairrgi eSlesrrr fr^CiLfHi 
Gurrgi en&uSea a.en«n ^n Loumemsva srriuaenetr GmGso sr@pgj 
maiurreo L2uf.gg) «^®ojji/ eutfi&&ui. Gl&iBitgjsgjir (ff,soinnL-& 481 is)- *■' 

mrreutf uSeti si?j£iff5)0«(gtJD C^oGsuati/Ju G)u0uw«fle3r g)t_u 
eufr&err GlfffE/^ijsfT^sffn-eu/t, ^LDi&netnm. 

sresr <Dneo^\ain3,<sn urreutq-uSso (urreyG^ntLjiJi $lt-&gi&>)@}(3!5$l 
xniLu. u)/Tili_fT/t«srrfT?) ^liLD/rsmasr. (ujuqa)^ — g)fr««u3 

579 ucnruiroT qcffluuircrofl oduubjb G«<g5 

ua(nj'dD<ir(SjD«ir reaiaSirir ai^asis jStrGsor 
pcnruirctr &aieF$j9 AsoibiSleb GjsirrarjjBjB 
j5(ffjaiira n>i5j£la$nr{b j5su(ffjU)ir{£lgi 

j£li (LpOT6TT sunrsugso ic«ottSld ©illy. 

CTfAruirar ?&je^lqr glTJD CIpirOTUirdr uirsofr 

gsKuriii^lSaJ s.so«Si«oir Aiujbjfl 6Wir(S(f. 5 

(^)/B5/7* 'Gurra/i' ereisregjm &$§,vn® @ i iuJQtQuuiLu.g} 

fn.$etnnft ermeyLb etJipiij&uuQib.) 

§}• * * 

urressflGiLJ r§ GmiLurriurra. fdeueatBluSesr ©isu/iiSsJr u>essflssffl 
s%/5g> Steupiilpgj, rsrkgi Gpeurr euL$lu5leo aipgi, emauSleo 
(gfcpuuemt- sj/sglujpesmec, 'QeisKgrsgrr' eTekgj $fggfrg& 
njip£iaLJLJL-L-euit. G&rrLp<3jsog,$i6 ^jenrraeir wmru} GlarressrQ, 
g)sua«ii «si?rr(tas(S5(-6w psueSrrfr&t&Lb $tm**-$& o-eoSleme^ 
zgLtL&l Glffujgn"/t««rr. C6u«ir6u@suu) — G&rripr umjl\.) 

Qar—37 482 580 ffir^iiuir iS«r«wQu)ir(5 lDrrrrsaii Gs<snj 
ffiriii*(ipi_ G«Tft.6BnruLisir flDLDregjir 
^.^liLirrii) sflirGa ffrfliuirib Ggmrr 

ib$iurrii GffSDOTffigjgj jssdgdsu Qijfir j)] 

iSliLasirnia u>irasucbGcOirir gircbaar Ggjirguib 

uir^liuirib ffffBL-iuewflregj gjiiiSI ijrrguii) 

uirip-cncugig) n>jj«bj56rflGso uirrVas soirtSic. gi- *•' 


G#ilurnu/T<s5. <n?!7(3«ffff) QfigeSItu Ggeuh am f&iflujgjGtiggeaiT 
^joj/t. ^/6U/T««i7- $$ (ipism/Duyi-sw Gffe5>,sw<5 .gsmsusmii) ^/rj/rjeJJT 

Qu(ir,LorreS)iS!srLJ upj&u urTi—iJuL-Qiensrr gtfraa&Gtfleo asm® 
QgstfliueorTLD. (s3(jG&&ifl erasrueuir peueS ijfr &(snjsir spiyeupneufr.) 

(ffrriBimio ■ — «^(tpra@; fiuLaisn liuaLD ■ — gj/riusmu).) 

581 uitjuuit ®«r«iQu>ir(5 Gleuijfl Gas^ 

emruuir «F«rar(ip«(5ffi oIodotGujit pirsa 

« (5 surra «fj5$uS1l. L|$cboj SBtriutr 
{Siriruuir tbfcj&aemjb jBsu^iAiTalp 

ffi(5ajira rooioSirrir uxriScb G^rrsirjSI 
cutrrruurr oSptftnis rrmusir jgrrguib 

cisiriAtrcn dlirAiuair e<tT$G$ir«Br urrGir. «3/0S)«) a.sfrsTT qsogS^iu (tpezfleu'lrr, Qjeisr&piLD g^0 Qstugji Gtfsi@^ff,rr @«uu)fTil5) 4 £3 


eumrrGMTm. ejt£lti eS ■^jijmwairrntu&r Q&thr- 


582 ctotjwCsli ^K3rsiiQu)ir'5 suj£liqii GletTcbGcuar 

«Hfl60ir«i!T anrarictuiflGuj glflDeojcb GcorrGar 
raaictTGsu reaioStrrr \nifi\ ^irguib 

Biru) *«wri_ i5iT(b(i5l6B)ffinui dSrrjBjjl gaiaa 
«ctt«itCoi arsgjGajsr a^axm- iuir6«o 

swrioirw iflgij@60jijSlsb aanp $ir®i3> 
«9|«ir«rGoj (iparQibjSff&C®,) ^suafl pdrsrfUb 

«8t«ruiriu#«Fir iDii^lijirir u9(^ifi^rrir uirGq-. a 

*%,®iu (LperfleuGm, ^mrnqpui £© (Lpa> perns* en tu& 3^ m gt^r 

aarrso ui@j/@««^ds,i_eip g)«K)iW/6^/ aSil/_ u>nurr@LD. ^ SSV!r 
uent— ggevei eufr &arrT& s&enih&iGsmir&m. 

Gpemptufr wp-q eQena&ui 

583 jamuuiT gdrsnQiBir© «i(Pqii) Qsir^Cai* 

^juuGwi QffiM@is^iriJnr6Kiu* G«(gr> 
jBtriDuutr jsgrcnfl^tntfld} iflguintrts jsit^it 

$©n]ire>ff sn^jSuSId) suregi Ggtrsir/rSff 
ffiriDuuiT nfijsSir Gjgoiir ^rrgaib 

•iriDuuir ffiii^GsuL. Qffir&«a«) igargu g 484 

g). «r Q&iBj(gfiS$fr i3puj5$$ fgltjil.® LDnnb$ng,n Gunesfp Guprr&ft&stfleisr eut$u3»i Qarresti— 6iJLpr6i(SjiD 
rr.Tsar ffl7jr«jfr@ C5^«u/t (LpgeSliu njsueSrrrr (Lpatf&uQutyiDn 

aaiLD eQarmiSSlesraifrasnneirn'fr&en. 

584 u>o> paiiror rere^eir idpCu Gl^sovpira) 

iDirita«(ipsrr Glsiu@re^ ©60(Sib UJir@ib 

BCBJDQJITCOT reSU«flT6Brl U,{fi6bflJ (TIT @ II) 

resuaSfr «uir©(S«u (ip^fflir tqarConrir 
$<DjD$arKSeo nppjgliflius «h-iLi_j5 gijbpp 

^(jjajirs suifiegijSar <Qcs>OTSDiua sorer© 
s_<e>jDOJira (ipar(ipa«wiru) iDrirair gua^ib 

a_srer«S)ii)B46tr gi«®6wr&nrinu iflrirjDirir airScnr 10 

& «r •• 

Qu@LO/T«r G&rreisrt&uJ Lopi-i Q^mit^is^n $& LLrfGuiurT^,u>. 
^«uj7-^«BT'B'««fl«^(!55^/ G$rrair(&iu epmugi Quessraeifli-g,G& 
a.gl£$ ^7£T6urr@ (ipse&tu jseueSj ft ash , $&«$&&& ^^(fliurr 
aorrrau C3/jr,<F@6uij5>A) iSlpnigj, albums $®es>eiiu Gurreo 
sentfipgi euarilrJBgi, Stenenaenrra <9tis>u>!ju Qfifi&gi aienrr, 
^ILDUirjiSeo G&rresr $ujQ&rw(§0 ; £ft men (tp-s-gj/i;^ &8i8,vsiift§>Q8, 
O^ ^j«s)«55r«wnr««ffrr«ffl/u) siSsTT/E/fflssnTirasn. 

585 u>ir60U<vr «irQ«wrir swrirgj «uiy.su«mirib Qeiras reirjsar 
uiranritiJ) (jotuitot rf(rfr uirfruu^l &cou»9& aireC^iriir 
^(OQpib Csugaib Qsiraror® ©fra(fl»6ir pip-isgji i3«ir«inr 
I #(0610 i£l«« nA^ib Q«w@n{Bv £Ijdjs«b$« Q»ir«boiinh. if a- * ■• 

^igtcrr^/ii LSjrtDgyui O^^uj/rjluj <jp/g turT^eunrrrSltu fiat* 

^euii/JisflOT^ii C^nswn5)uj«u(T«(BT5ii)iTtfsr rseueSpft ««r _g/i 
eaaitSd) (gsu/i Gftjsfo (Lpgediu usis)i-j.0,(rf,<irSI*es>aT ejjigi, ^crugi 
utmesr a-peffesrGrrrT® <&Lfi.£&, a-iurr U6ssruan^u.at ah.uy.tu 

586 ffgirru>6»jD ibitsSI eflcbmo) eirgj^lgrib ^ay, jflcb ggl&seo) 
u^XSotctstu, frirorog; $6068 so ujb$it6TJiit Qi_uip. 6)360 «© 60 
(jp{6e51iurr Qp6unr ClffirdisiSlOT (tpsiflQiDiri^l @jp6ifl 6tSl6bs»60 
4_n9irsus©^ Cl^iusu gjonrcnrd) Gleiu(§i5g)ir utfrqa dEl606B60. 12 

g). «: 

@Q5/j^G)^tl(5) «|j«u)d3, ^p«jfT (y)^si5)#«r Qmni^^^ G&amrrisi, 

ui_rr^i e_(iSn^3«n"«3i»v Q#(£/5«ii usonem ssisiemso @«3)«i/ 
aemetiff Q^iuiurresiiDGiu Q&ihffffpsft&en dUesrutbguLD g>(U)«« 

587 maaCairsirir fjioa® relresn^ a«orafl6t>u£ Q«iu^ Cursor 
Uia*(6J5ii iDir©u> Cairjip iD6BOTFafiliqib Quir^igju) CairjDjrjis 
»«A@(J6tr ,9|6irarib cjre^la «irili_«ii srni@ib a-tfcjjB^ 
^AaCufr reicgua arremTiujs ^iribreir Qaiugi aiirCir. 13 

3i6seSec £)isi)rr jsenin Q&th$n s$}LCi, ^leun&sir LDssxasreSl LD&aar 
arTL-m.9i^\esisti^^i $ffl/5,g/,g)ujLD«jr7- | 3S5)«sr tues)i_fc£i rspa&atfi 


486 Q&ib(g,JBgfr /-2fTL//5^^ ^Ijrtl® 588 airjgKSso ,gj,p silica (dsuSKSso Csugiib oktoi & 
oJirgiCffff ^|anririDir6ir sui5s(?$irir eStr *iir@ 
^t^mii ,$|iga i£ld>6Dn- «9|ij-gu« i ga', @(5»« nriror 

JfTfiL/rflttyib ^i&gfr&m ^LfitUu umu.Qsrrar® Q&etojr, 
eStreurrtg^ Ggeurr, ^^lu^^A-eurr^ SlajQu^mrr^ia^, 
irfijeweiiu GlurT(rF,M9kr$iu] @@$rr#'Nr»£& ®<stflQarT($iB$<u 

ifl«ufl««n«ff «UilL.LDn-*,» Garros «jt^A 4f«B$$ft Qxrr&n&su 

B89 (if bjsC-oj auSliji60 QsujfuSldr yjiugj] Qiciui siren soirnrir 
ara^iisDffla Gannr onsla «(nriSjr£ ^swifff Gffjjnjiff 
Srre^ij- (ipffi-@re fli(i)@«= arff>^)(Lpib ^romffsub jjj,flir 
(Sjisj&iraar a-aD/pi^iii oS^lp p«jt«>lbhbiu<s «i.p ffiaiiriflirso.. 15 

Si- 6 "' , 

sa)««55«u uwswoaSsjSOT Q ld lb a ?„T su so Q&rrmr® &rr&§i$ stogy, 
*$$u G)u0lo/tot 1 t^ j (j }l lt3uj(jn<f,a) QimnshsnuuiLQi a(^i§jDLO 
Qun<y>ptg.uj ((^rrugtiuoem (ip^sSltu) >flf*flyt 3,mtnajy^ £gj, ^t£<§ 

Q^oSsir S\<T)ui3esiem <,i®3,gi& shgnGevrTLb. 

^>(ff)eU'T(2,rr6Simeo 

590 ffiOTniy.©ii ssumia Q sit eb so (rib are^Gajtir asoraSa unreal 
CTSOTTi-rjjig $ puL) aiiriuit^ gliurir^ar ©lia u>«t«t«t 
iosrari_<sfljD Q«*«b»t(5I ama ujirLiQunjib eStrir sjsjtlhtctt 
sanriyLiuir eibatiD <y>iij9« amcDstidsb caoipsnar loirCsir. 14 

JS- or: 


' 


peueSrxfr&emsng giynirr ytfleo eurrLpgS&uugrrsisr. 
Stnaneo — {£l(nj6Urr(rT)T . ] 

591 ®uQu(5iL *ira«rorggirro OTi^sbrasu aJirir a«.iLi_ii> 

Qffuucjii. ffiatryj bitl©^ ^©uQuiuir (ipffisfflsb QuibjDirir 
ffluu©u] #fr£$ Oairflruri. «j*6uQffi5i @i5aiir Cmstrrou) 
CTiiuiy. a_«)(ruu £ir<gii srrarjpOTjcir ©^m airSflir. 17 

g). «7.- 

fStfrsagjA &sufr$u> upylmn®$> Gerry? puLL® Qfi^eSt^sa 
srm rr, Quiumiju Glu p ^n ft am . (g,mj D i3,<sc l xa^ Qu®&L{mg> 
Q&a<smt_ me(unn,snnm Qew^ij^m^uj Guest evinmm 

591 GrffirsrcrrriKEi (rpisslSIQiujine Offiraeiirsji 
Qffai©i5^^ Q^irgi^l suhl^ 
reirswrfr^ii) «9|suJQfft£jd5 i5Jjn)©iDii 

^JB^5E(r?^6b rSCTT® eillTL^) 

arrnroTir^ airu#lQiusomu amli^iu^sir 

areauuffBT a(5$nsw suir^l 
UDir«rar(T(5ib ai^GsuajiU) inuSl^iigl^ 

iDir^iraigjib «uiri^! surr^jl. jg 

G.FfriP/5/TL.® QppsBiufr sretogu ^nouuCSiSletoiD QeiEi^rspfr 
g)«3TUi fSlesteo^eunipeufTrrrTA. glmrgSgrrgiLb ^/eu/TasffGl^iuuyu) 
/5&e» ^C5^# GletusiaerT g)sijsy.Dglso g]0/5^/ euirpajevam*. 
Gmstirresr jElesietimsstsna AniLuf. ^(^eiTLjifliLjLD (LpQT,xiliGlu(^mrTsir 
^)(5«J(5«w- e>JCTy}eu^rT3i. Qu^&mto lSi^^^ euuf-Geue^m ldu3^jld 
(Gff«ufi)Qarruf.u^L[i) aj&rstfl uii^tuftJUJ/Tswswttyu) eratrgyui turrih 
■surrrraenrra. 

n 

488 Q&mi<gjji)$ti tSlpupp^ $&l-® ■ 


48* 1 isrTjsrr® ermugiLH a^g},Q«a fo utpm uai-soaieir, 1911 *QU> 
^em® ugi&siUuiLi- 'grr^l .g/ra) Garremsu'iiSeb a/TcrorLf 

1 UafrflJ6DQ' fl)«BIoQ«60ITlJ) 6O««B«0lD«)60 QuifllLlgl 

uilrfluSd) Glurflgiogi-CTr 
u«Di_Qiu«wjD ©iirafluSla) uir*ua CiuCluiflgi 
LifiVDTiStcsfl6b GlurflajaiiiaiU), 
.^©iBflDjD a-«rorni5j£li_ff ff§ifr(y>««ir Quiflujoirir 

«38,(£l«@ (jj)rflfibsu<ror«mi7<Br uirfbai_6b Quiflujaj 

u>(5a]Lfig> iua«ECTiffi@ GIsuarsiriTflDflsi Cluifliugi 
iDanrflaQosoiriJ) Qaiflgisuanju) 
iDQ'iDircn «rbGI«sOirib ajpuaji jsgClurflgi 
QjciraR^luSlsb aiuaDaGluiflaj 
sfflffigisfld) guaairrir efil&coCa Quifliugi 
i2gpa(9) u>«(ju>Quiflgi 
CiD{9«rfl gjjSaalCTrjD Biriliy-erflA Qu«fl»u§l 2 a&£IQtu§Diiii innairL.ip.60 «s)«T*GiOTgj]ib 

GlaiTBj£lL|<ru> reg)i«flifl(g»ff 
t-fffl^Cffir aflaiaqv ieirQuir«r©ia 

Clair® u«r<!«r qjot sirrea L-iy.& 
i9i«uu>iruv «ora<ir(y>$;b Qffiii@m* 
air©tflmru) LDfTj&irilip.&b s|libi£uj 

(tpgisoirsugy efltp&Ga dleuqtf iBirL.fy.sSr 
dlsasrr rsirfyasir 17 

1 Gi&eo ui—Lies)u.$y)UL—Lj<sis)Lj, 8 J^eujjjlsa)*, urr s^rrrr 

2 umemrTL.u&jl, Q&LDUtr&iSiLD, ^(^GieumrQsyPsnumeOs^nn: 

3 (Lpm&gjTiT, urjGLD&3i-rj 11 euqgpansouuL-Q) 7 ^'iflqeuaarii, /seusu/T^^rr i2 LhrruusmtB, ^©rr 
i<3 ul-l^sstlci, ir,(ififsj:^ifil 

14 LCTSimnfr Qartu3Si 

15 unesxsniULh 

16 @uu(r««ii, ^(/TfAmsisrQi—ff 

&fJUi 

17 goiisaiu, ^i(i^eu[Twsu> 2«®«v^/ Q$jb8<3s Q$iiTrsj£lLjff rsrrL.ip.dr 
i€sa>err isirQsdr 17 1 (X/D(5«L0/5/«Sl)U) 7 @JL-SS)t_«@tf 

2 $(§eam£UT£i$rriT 8 ^iq^LbsmMuurrts). 
4 eutrgglTrr, 10 ^(^rsrrQa.ff^ijiJb 
* «*S)^l_& 11 QcsffQeusQuneisr 

*«ui 12 (JarritSa), Srrarrjfi 13 umudjlstistoea 

(3)LlLiLb 

14 ^)(3L0(3«««) 

15 G^g^/T, «(Ttl(5(T 

Gurr«)«iii 


G)<y/E/@/5£/T (S)ecwrrL-& 491 

3^0,6118}] GiDtbGa SlfillfllQ&Llir l5fTL.lp.6BT 

Semen- isirQlaar 17 pia 8 t-iaiprrsmtj 

2 eimassSliULDLmiq. 9 l^ij s,^^Drr 

3 Q&rrjriL-sm— 10 ^(g^Off/aGa/r® 

4 ^(i^uiLjitl 11 «-iSU(urrqffl, ULp$ 

5 utvrresfl 12 ^sSlrsn^t 

6 {brrrjiiirw&GOW 14 3,n6iiG£unmsniutii 

15 to^rr , piigLD 

16 8>(iT)8n.n aT/aCJs 

tutu ®et]6Jsn-Lsmsti, 

17 f5nLnaff,eo dS(KDflr rsirQlssir 17 1 ^(j^^tosaf) 

2 Qi,erfli)fTQi 

3 QfBnUlfsrr® 

4 Q^suuf. rsrrQi 

5 «'(75 imij&m& 7 §!i(n)4>s,<Tsn g>§} 

8 Ji ffj/T653rSJ)i_ 

Lc/Tjsrrgl 

10 JSUffi/*/_£)ff) 6 3*-'/5j LDurrdj,t£ll &(^uu^t 

12 DivgJjSfiCT&jlA 13 §iLi—irutsn<sfil 

14 QfflSLjtJLD 

lit enrj^L/ifl 
16 #/5j5)rr£3rfl 
17 an®, amir, 

g)U5'ZJ /EfT® 
mmmmm 492 Q&iBi(§!5fifr iStpupfifi ^ixiLQ iff jpG »!&«»* 

12 Q«ys/@/5^ <j§60$ ^CB>60o/yfd5€fr 
1,2. u(ifi|y,ir fflfftrssr, u(ijps»sij j5iririrujs55T65T 

senna & Q^rresrjfliueurraefr. $ieufr&eti «l!pi&inririu«strir eTswCSflj 
<5/es)tp<5*iJ Qatgieuii. ^jsurranifT 3UTeva,§!)sc ^jijmLiq.n 
&a.i— smrr SI tu &J6b«oirsir ersirLjnJsiosjr, ^#3; ajysmisiJBrnJtTjz—Ssr, uflad; 
«i?(TLb Q&rrerorg) Q&ffsi £11 Jleueb g)i G&rrifijBrrLLui.&o ^iL&einUJ 
j£is>®) rgltgi $ §)i etsi rir. («jsi)sUfTeir arririi/ujiJD — si3 'rrprrcin luem & 

g)«u«ar « a - (gjfflq erasing ^ij^rTessrQiei}^^ ug|U>ai6ircr«nr<ir 

«u/55«ot/7. <3/«jn r «6!narC)!ujei>«vr7 - zi <3uiT(f)«! Lffomigieisr®, Qeujb$ 
utnes>sti @f, an<gj$i ixnreiMSf.u3m £$, G tzeu&wain gem $,$ 
s&g,js§}, fissBrL-jsrreiT ^rrffmssrQisiJ^3,ajesr. [eusoseneiir&iTeSluJLD- Qtf/E/gj/S^JT gSUUJfTll® 495 &($aaLD.) 

5. snr^bsaj-SULirrffsir 

*Tswgu/i ifl«ww©/*<s; u>aesrn*$ (S,sn-ssrff5l<u«J«3r. gl«w«Sr 

ilw.su QurbtDwek. g,«J6ir.s/5S3><3 g)«Jgya@ (ipq-©^- 
^£T#rir<«(S)5« Oa&curTLb $i(§(ipaiLD Si«S)}ui3 ear nest* STSOTTCSaf) 6. qjb^5li-t6J Q«rrsubTi_fr6aT 

astfirrreo urri—u Qui>rr>sueisr. eS^ieSli-tBiaiu (Siu^Lonesfli-w u&Q 

««s7<a@ B-gajLorrgH Qeuemis^siirresi. <3\§$ G«l1i_ qjt^i—mi 
Q a rreiisr i— treir, aeSlmsai tcfflH«37gjj«@ &mn g,ne<ais>n s,u GurTis>rrg)} 494 Q&isi@i5 1 5rr i3puJ5$$ £?£$ 

7. (Si3Efr6n"ir ( i6S'3E65r 

w$iBir£«ir eTsirusu©/*® LDa&srrraff, Ggrrmtfliueuesi. Genp 
Routt *is>ma,<s®sn pesrjDna gjfafmftfrg SisuQu^wttGrn 
G^weuGluJOTffy a-ew.j-^^gusw. JMftsjHMpd attuurtjbgiLD 
Glutted.® & gsgift Geua,$$so ^puuQiiM eQ.<ksB^ss>^es,iu4 

«-«OTriii*«ir srssrgjyih cut-paiL® ^jsmmu upth&em® 

8. LjaSly^iru UCTrsrfl Sl«ir65bri_ir65r 

£)£<a*A @ 0£ uararcir g>£,iu£r<i srrirgjya) $«£$**, 
(gu> Geaeyu uwS^A ^^ wdrgB q^^^ q^, ^ pj5$>t—Qujr)& @eum asaraSIA ^tJtteu^u^LOtTm Ggttmtfl, '^AQn- 
jsm-^fTffm AvfoviiHir stttroewfe u«>i_Q*n-«w-® «,*« 
pap^m u^cneu (tfipgimauSiLui. a^SmjDtrdr; $ uraL11/I .J 
Qff*i» «*«/«« Qcu&aimurra' stem p *.«**$&*„ ft 

*s>\tj&m g)«u«ar^/ euAsusnu) dBssarg) ^^j® q U/ 
Glarrsarffjj $<kestttLL§\sintu euetrib Qijft L L 
(eu&eottm attsSltULn-G$w&rtiL&i& &($**&.) 

9. lSlfi33TfflJ65T 

lSsmtwjot OT6srgi/£i Q^m/g^g ujsjrswftjsir *i_d>Li«»jr 
^«ftr® eu/j^ stumor «rAu« gWB1 _ (U js*iti Hfi &i*. r9/«US3)65T« 

esrrresr. Qenu<gjjsg,fr (§eowniL9t 495 tfrajsiwii «u«!«fi6U6ar ffieuQuqijuirtGim ffrsirffj/ ^smftrsg; g&r 
egiuSfrGumso usux tt-uSiftaeimn nreAsr^.\uai«sr, Gsygrram/asswsrr 
gS$ ^sawn-zj^swcor. ^swsar Qftprtert ^^GetTmscaeiflm eusau 
utsiaesiena aemQeurr ®$*s>pu3&) Gidso Q,r5@j5gntjij) Q&mgi 
ejxn,Gffn*vseu$so pmiSleisrrresr, ^uGuirgj Geut-gvrgjar eyewear, 
GajLlff!r/_u5si) effmmm f>-u$r) &svena <3*v&jpai«ajMi gwugSiq 
OX& *.nj) ^/6U@ji_ot G^rnflil®^ ^t^LCiSff Qesoeywrrgu 
QffUJ^cusJr. (susdsurrcar arrsnuJii — IgeusttiL&ie ^sjaii ; 

10. <S5635ni).U^[r65T 

^LLueSfTg gecgglec s? sir nj rr ear ^(^amemtu^^mrr 
^O&rremt- sfilqsDCTT CTsarggj/u) Gcu0^@j/«B)i_Juu)«s!(r «saari^/7w. 
jg)«J6ar mgiematunm GtestQjCn ^jTuJuQieurtm. aemLq.^a® 
eui-a®eo jg)00i<s $0 «rtl#«j i%u>trrr««£OTr «TOT@yib s?© 

giasruw eSlemetreSI&gj eujsgrrebr. 

gsai^ffi @tfLD««srr ^LDSULO Ga/l®6S3rn-^^ aemuf.g^rreisr 
^«ii6irGtns« usa»_a«fT«Rn-(Sl Q^ssrp Gun-ffltl®, g)ffy^)ujla) 
^s'v (» ^.g/j uemt-iurrsc g)KJU)g);su at i si^u fiesta est . ^^mrrsc 
(guj-Lna&stT ^euemetstu Gun jbjD SifJffrremi^^^as^. 
(euececrteht — Ggeu&n LL§l&&(rt)&aLC.) 

11. (yjgj^eirjD LD6aafluj65r 

ULpiAmso GtmsgjLD dm$&tr*mfaBi$ ^ewtQeupg 
LunriruJOOTCTr «T«3ru6Ugys3)'_(ij pmfc$n& uljDpgfveisr (Lpgi^mn) 
iflSBBfliusOT. utpLosjnsD jstr $tf\m jslQfjuuassfl&etr u$j&& UDevt(Lpem_uj 
etjejt. surrGxirrtbgll (LpemjDuSieo 5i/T«««o«rr QgjuLjsmft pgj, mtremest 
GiujbrDLC, f8&as>tr eSSoeS^.en^ Qfi3,<sSliu<smeuaisS<sis pern® Gpfte® 
QujbjD«uG!t. 

s-tfloj ansois^Kk (Lpisf. ^L-i—uGlup&l ^tp&ttiL&> 
Gieiugeum. uxsm^ft <nms$iiui j5arj~£jgljb(9j <3ij&u§\UJrT&i 
id is jS*Tff*'''^«w usij«(rG«ij(?}isrtfaQ«(Tea3j i—geim &> LDrreneuGaiu & «i 
^rjsm l&qj ue3it—Giiu®0,g!& Q^rir^ , <5/«j«s)ssru qtQisjarriLiJi- 
«£i_# GlffiugejRfr. l5)_2)@ ^/tii LCiTsn«u i£ear«jr«ir g)6u«y>«37# 


496 Qeisi(g)!sgiT i3rjujs$& ^)£Ttl® lueuGsr. (euecetinehr — G^tt/^rr tiffin &(IT)&3,ld.) 12. ^(STjffiDa 1 Co6iJliU63T 

@i£ij:«T srsaiLJ«J|p/63)i_(iJ ^6UULy3S«6Usar. ggturTrDLH-iifltifr g<W)U> 

sag) £L«ror(T^^«/63r, QarTGtni—turTGO ^l^/j^eusiir. ,^<l£)(y)«si;Dii2«> 
(3an/5<S ^rrrriijffS) asmi—iueuebr. uprrpgaiff G&rr £pgy.s;@ 
(ipssussiiiJ^fffj/Ta ^(5/5^6lw. G&n ip LDemearfraetflffsr ^srosu 
m&rjum&iU-i <$(5g£fflsu uMprreiT sSjoj^l^^^eusisr. (euscscrrm — 

46 (ipgec 57 q£iq.uj &.etnsttss)&]U-in@u>-) □ 
US«U> OJlfl 6 26 

7 22 
9 J7 

JI I 

J 3 urri—W 

29 6 

42 23 

50 21 

69 2 

mLiy.fT(i£usji 2 
4 10 

11 

n 

19 
22 

25 
28 

31 

36 
38 3 

23 toy) $$jh$\h #(5jBj5U) ^SS)StiUS!T)U QuiutflL 
&g,3,eStJLD 

urbrDrrfr 
<?/Ttp u)sirarz_su ■ Qi s> ssiec u QuiuifliL Q 
QurbprrtT 
ffifiLDewsri—eo ftfiTLHTfriBjrrT *r*u0&di&, eSffgrr&amh, 

!£}%*&„* *********** 40 Qffi&iLfuin- 
QernGg pen trek 

(Lperfleufr 46 
54 

£ 8 «u urri—et68 ^j(§uuajfr 
QewrGgrreirrrebrene; 

(iPgKgevjD iMemsflujar 


u&sib SJlfl lSI«D » #(52$ii> (TQjJuGl 


LIQgUgjI 


43 


OJlfl 12 


Sieifl j&5,eum 


<3ieifl<5@ 


fjl(5.i«B« sjipaaib 


66 


urri—en 7 


6urr@(LfifD 


«n/fr@5(ipn3 


73 


euifl 26 


&&g,G}itj«n 


ff8>gS)iijeim<g)aefT 


75 


urri—ec 41 


^ifl&esiti i—tT trxguj 


^1 ifl asm l- ]£)(&,& 


77 


,. 47 


Q&QfjD 


G^LDQfiJT) 


76 


,, 49 


9\es>jD (Lpapxg 


@ietsirf (ipg, jTHg, 


S4 


, 72 


0,GtkrL-rTIEl&6U3i0LC) asssrt— rnm&eun 9,ic> 


$4 


,, 72 


&_<?£) (tpeSr 


s>-&&<a3\(Lp«sr 


90 


,, 93 


ST63Ti_/«tp 


STsmu&yi 


103 


.. 133 


SlSalsflfSJfTSBILC 


e&edeSiis^nemCci 


Q?iu(§ffi$ir iSlOToaoTfB^iflip 
115 


utTL.ec 101 


£sW,s 


fijlearui 


in 


surf) 7 


susrj eneorTQTjCa 


alien en spi Lb 


119 


euifl 29 


S-LL&rre&srLD 


£-lL& pernio 


127 


euifl 14 


^esiesreuemijiLjLh 


^smesreuqijLti 


142 


euifl 16 


^i_ffl5)2_6)T«W 


3>i—eu 
surf) 19 


as® rry&en g,mu 


amgi&etr ^itld 


143 


uni—si) 12j 


Jf»frrf" 


*9HJ&fr 


148 


127 


r$J{(5 


&§jl3j(Tlj 


155 


132 


eUfflTTT .g^g) 


eueirrr^^lQi 


157 


134 


GuQrjebesr 


GuQpenen 
t » if 


emeuemaiurrea 

er&jlGijQi 


meuetn&ujrT tb<3lj!)§$Qrr® 


164 


m 


LDdjrresfl 


UDdjITSStsfl 


174 


147 


urn &erfl&s)uj 


LCiT&rrstfleniLj 176 194 
201 
203 
206 
211 euifl 19 61! ff) 12 '^L£lLpmibg)!uibg}lA' erehrgu euqf,eu§i^i«nea 
.upgua 6Tmue®&, $isi3,Geir ctldsqu 
Xuw) QiaQ&n® erest LDrrti)$a Qanaia. 

GniflesretnuiuSesi Sn.f&estemLduSi&st 
urn-en 168 @(njLt>am g&aSi&sfl &,qT)L[} em &,&,£,§> esil 
,, 169 QuiflGiurr GluiflGiuirn 

,, 172 aeneuem gjtjen s,esieuem^pea 
,, 177 $es>ijJ5$ gpeirLD $es)rr&& 9y\jen 
»• •> GBefTLDueSrr&rretr eSieaCtiueSlnanen 3 


\ 
u*au> 


Allfl 


iSkvjft 


j9(SJ5?ii> 
217 


euifl 10 


^j«fl«@ii 


Sjieifln 8><gfUi 


222 


uat—e\> 186 


3n.l—ej§\ 


«i£_6jS) 
224 


„ 187 


eu o '3luiT(§eSlrr[T^l 


eu(njGlurr(nj6ffl!xrT& 
225 


., 188 


y^ii eresresr 


L^ajlJlL •TOTTSJH' 
ae5)j5gjl«DJD IDIT6OS0 
241 


euifl 1 


e®eug,g ldit)/d 


e®6U3>g}i LctbjDg 
242 


uni—<k 214 


G&eu ^Qatftt/ii 


Gaeujb Qa,ntsLiqiti 

Q^tSLtLjLD 
256 


GusjbG&rrerr 
uni—e\> 


Ox.(j}gi]lL® 


<Ki.(3)6)SIl-(5) 
t 1 


euifl 22 


^rfleuL-esi 8n.t$\§} ^r&eui~esr a^LLiu 
J » 


23 


u so s> em a; a etfl jjy ti 


u eo a ana.' a afl sj); ti 
CS a (T /j ^ eu fr 9> («5 li 
257 


uni—eti 240 


un sw L£> $,sisr 


unemtis>3,eh 
259 


euifl 14 


eresT/ru &.guumgn 


»Tffsrrril sh.^LnrTg)! 
* i 


uiri—eo 244 


ntf[S0irjtT&)uJU} 


njirsogrrSiuJ ffr^ ^5/7 sjyua 
271 


euifl 14 


£§}$£ l3ul 


g)/50JT tSlf 
284 


urn-® 287 


@SD^^/jg«3T(T 


igsu^^/j^sjwn- 
285 


288 


^LDSUpi^l 


^»j61J/5@ 
lsistb 


314 


euifl 19 


/56U6)?rrn"<ss(3uJ 


/geustfj/TaCSsjT 
317 


uiri—eti 335 


ici— ^ronh 


Lflt-^nj/T/T 
Qurflm 


ffillty.lUli 
318 


euifl 13 


LDirfr qesiL—UJeunif 


U) fT /V q 63) t— UJ «J /t 
319 


urT'—eo 336 


euiaema •Ai—.eo 


soiwes)3i ai—ev 
iDiii««ni) 
527 


euifl 2 


rijlnjueufr 


r§ln)ueurrai^LD 
Qffrii@»jB sfflreirtuair isircnsa 


337 


urn—eo 362 


euetsr&a<§)iGiLirr 


tD«3T«<9!^lCSuJfr 
341 


367 


e3^3,rSlem 


«fi^5^1«3T 
344 


372 


LDiuGturr 


QloiuGilut 


I t 


euiuGiunir 


QeuiuGiurrrr 
349 


euifl 6 


utrajeufr 


&,eoes>& e3(tf,u> 
ungeufr