Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


NT TO 

AUGUST 15. 1901. FORT YATES, N. D. 
OMNiCJ YE TANKA JULY 8, '07. Htayetu omniciye h'ehan Miniwa- 
kan Yatkesni Okodakiciye on tuwa 
taku eyin kta hecinhan wanna iye- 
hantu yaotaninpi, Hecen Fort Tot- 
ten etanhan John Strait Howastena 
hecen eya: — Hekta July 6. 1906 ne- 
ehan Kangiuaha en miniwaisan yatKe 
sni okodakiciye wan Bishop Shanley 
onkicagaoi, qa hetanhan token wo- 
ope onyuhapi kte cin henaonkiknipi 
qa wanna woope owasin onyuhapi qa 
wi wanji Kin he okna wancana omni- 
ciye kta onyuhaui, qa is taku on wi 
wanji km he en nonpa omniciye kta 
iyecen woecon yukan ebanthans 
econ okihini kta. Woope kin owasin 
Eyannaha kin oyaka ce abdezapo; 
qa taku on Dakota ovate ospaye ton- 
tonyan onqonpi Kin owasin on onka- 
kijapi kin he miniwakan kin hee. 
Ehaas nina wasteondakapi kin heon 
Tonkansinaonyanpi kin onkiye qaon- 
kicincapi kin hehanyan koya wica- 
yasica. Hecen ito, onkabdezani wa- 
steka! Wakanheja kin hena onsiKa 
taku sica econpi sni, tka onkiye on- 
kohanvanrn heon onkicineani kin ko- 
ya oni<akijapi, qa miniwakan yatkan- 
ui wicohan kin de onkihunkakeui ta- 
wicohanpi sni, qa is de Dakota kin 
tawicohanpi sni kin tanyan sdonon- 
yanpi kta iyececa. Qa Dakota kin 
onkiye onkitawicohanpi wanjigji an- 
petu kin dehanyan onkiwasteui sni 
km heca yukan tka hena isanpa mi- 
niwakan yatkanpi wicohan kin deon 
nina onkakijapi qa taku onkitawapi 
kin owasin etanhan iKikcu onkokihipi 
sni. Onkiyeui kin dena he tokehcin 
wahokononkiyapi esa tohinni wasicu 
kin iyececa onhinhdapi kte sni. Qa 
is onkivepi kin wicasa okinihan he- 
oncapi kta e he cin onkiciciyapi kte 
sni, tka onkiciucapi kin hena iye to- 
kata wasicun kin eceena ehna icaga- 
pi kta. Heon to'<iyotan yapi kinhan 
tokata iwastepi kta wan hena onkiye 
de nakaha ni onqonpi kin den ece- 
waktapi wanji econqonpi qa onkicin- 
capi kin hena wanyag icagani kinnan 
heceena on oahecenya iye qes onpi 
kta. Qa wicasa tona ovate awanya- 
kapi, qa is ovate wikiciyukcan wa- 
cinpi hecinhan. Ito ? dena wanna en 
abdezapi qa on ho yuwankan ikikcu 
po. Eya wasicun kin miniwakan kin 
ohinni onqupi kte hcin qeyas he on- siondapi aa is hena tanyan onqonpi 
kta wan he he cin onkiyaoi oais tan- 
can en wovazan on onkowasteth kta 
he cinonKiyapi sni tka miniwakan kin 
ne owasteda onyanpi, qa hehan ka- 
snapi wanji onkokiniui eca hena iye 
mnaya ayapi kta aa winyan onkita- 
waui oa onkiei.neapi kin hena taku wi- 
caonKicamnapi km owasin i\e mua- 
yan avaui. Q& hehan waniyetti qa 
osni eca hehan hayake qa woyute oi- 
hni teihka eca. hehan winyan qa wa- 
kanheja wieahduwa tionaua onkoma- 
nipi ecee. Unkan he icunnan mini- 
wakan wicasa qon he ka'suapi wanjina 
kin he e kaes on oonkivapi kta e to- 
hinni hecen okinipi kte sni tka mini- 
wakan kin on huha wanji asidya on- 
kiyayaui kinhan qais ovate ehna wc~ 
wistece wanji econqonpi Kinhan, mi- 
niwakan wicasa km he i kin ojuo-ju- 
na ma kta wan heceena econ kta, qa 
tohinni on ki can math kte sni. Onka- 
kijaui kinhan tohinni miniw T akan wi- 
casa wan kicionkakijapi kte sni. He 
iyecen nakun onkicincapi kin hena 
miniwakan wicasa wan ihaktaya ica- 
gaui kte sni e he oncinpi kta. Un- 
kan onkini dena tuwe iwakute on 
hena kecin kta nacece tKa taku on 
bene cin he de e. Ontancanni kin 
mahen Yutapivvakan, Wanikiya tan- 
can onkicuni qa tohanyan onniui 
kinhan hehanyan hecen econoonpi 
kta; heon ontancanpi kin he Wani- 
kiya tipi tawa kin he onkiyeui kin 
he sdononkiyapi qa he ehca eheiton- 
onpapi kta wacin. Qa nis eya he 
cinciyapi qa heon dena ena. Hecen 
ito, de awacinoo. Wicasa wanji ma- 
zakan yune qa tUKten wasakayena 
wanniyake cinnan nikte kta t«a icon- 
nan he kodayayehca qa temhinda ke- 
canni. Hecen heon iwakta yaon kta 
heon dena epa. Hecen tanyan oya- 
kahniga wacin; niye nitancan kin ne 
kici akiyecen vvahpaniyan waon qon 
he ena taku iyokipi sni ciye aa is 
istencive kta heon epe sni; qa nakun 
wakanheja onkitawapi kin tancan 
cehpi wiconi kin de en yuhani kin 
hena WakantaKH wicaqu qa hena 
Iye en oti kin he sdonkiya icagaui 
kta e he cinwiconkiyapi kta. Tona 
wicasa tankapi qa koska cinca vu- 
kanpi kin hena owasin qa winyan 
tankapi aa wikosKe tona cinca vuha 
pi kin hena owasin woa wacin Kin de 
na on iyepi qeyas tawacin kin en 
iyoicipastakapi kta iyececa. 

Johh Stkait. MINIWAKAN OYANKE EN 

DAKOTA EHNA MINIWAKAN QA 

TONA IWICATOMNI OCOWASIN, 

SINASAPA VATKE SNI 

OKODAKICIYE TA WOOPE KIN, 

I. 

Sinasapa Dakota ehna de okodaki- 
ciye kin, Sinasapa Omniciye Tanka 
wan, St. Jerome r s Mission, Kangipaba, 
North Dakuta en July 5, 6, 7. 8, 1906 
heehan yuhapi kin hehan kagapi. Rt. 
Rev. Bishop Shanley, Sinasapa Itancan 
kin he omniciye iyopteye qa 

Yatke Sni OKodakiciye de kage, he 
icunhan Rev. Father R.ardan, St. Paul, 
Sinasapa wocekiye okaspe kin en Ya- 
tkesni Okodakiciye itancan kin en 
yanke. 

Bishop Shanley heye: Dakota kin taku 
wokokipe tanka wan etkiya ikpazopi 
woyatke on iwicatomni yatkanpi kin 
he e, iyotans miniwakan kin. Wasicun 
sikslca qeya tolianpi liksicapi on oya- 
zanniyanpi. Niye etkiya niupi kin he 
miniwakan wayatkanpi wawiyutan wan 
anipazopi, qa he hecetu ecan nasu ni- 
tawapi manicinonpi qa he pejuta sica 
heca on wicatawacin qa wieozani ana- 
niciutapi. Wakansica kin he en on. 
Mazaska qeya niyepi qa tiwahe nita- 
wapi wacinyanpi qon hena wiyopeya- 
yapi qa on wasicun kin, Dakota wan 
witkotkoka iCscaga ecan aiha. Dakota 
kin mazaska kin hena hduhe kte qa 
taku tona iye ihduwaste kta hecen on 
wowindagye kte, kinhan hehan isehan 
Wasicun kin aiha okihi kte; tuka Wa- 
sicun waste heca ecee ohan owicape 
iyute kte, miniwakan wahteda sni kte; 
tuktekte heca wiyopeyapi kin hena ed 
ye kte sni, qa nakun tuwe heca kipagan 
kte kin hena iyowinye kte sni. Dakota 
ehannapi kin hena yatkanpi hce sni, 
tuka niyepi, kosKapi qa hoksipina kin 
iwaktaciyapi kte, — de taku wan sice hca 
tanka kin etanhan heyab nanicijinpi 
kta. 

De on etanhan anpetu kin ni ehna 
Yatkesni Okodakiciye wan wakaga wa- 
cin. De nina cante ohnak yehcin wacin. 
Kaniyeca qa ins tecapi, wicasa qa win- 
yan ko de okodakiciye kin opapi kta iye- 
cece qa etanhan Tunkansinayanpi ma- 
koce owancaya Yatkesni Okodakiciye 
tanka kin ikoyagniciyapi kte. Tona de 
opapi kin akesnasna omniciye yuhapi kte 
qa wokoyake wanp on isdonkiciyapi kta 
e koyakapi kte. Tuwe de ope kte cin 
he sinasapa kte, qa wakan woecon kin 
he anpetu wakan tanka (Easter time) 
icunhan ahope kte. Opapi kte kin oto- iyohi caje iCiCupi qa tohinni yatkanpi 
kte sni miniwakan eceena 6ni, tuka 
woyatke tona on witkopi sa kin hena 
yatkanpi kte sni iciconzapi kte. 

II. 

St. Paul Wocekiye makokaspe en 
Sinasapa Yatkesni Okodakiciye tawo- 
opepi kin hena hecetu dapi woyustan 
tuka makokaspe on eciyatanhan woope 
kin ai wanyangya yutokecapi. 

III. 

Taku on okodakiciye de kagapi kin 
he mini sica on wiwicatko sa kin hena 
ocowasin yatkanpi kte sni naicijinpi 
kte qa de woyatke sice hca iwicaSiCe 
kin ktepi kte ehantans.de ohna hecetu 
hca wan wowicake on iwicawaste oki- 
hipi kta kidapi on. 

IV. Wookihi. 

Okodakiciye kin de taku tona on 
kagapi kin hena okihipi ehantans de 
ohna wacinye kte. (1.) Wocekiye Wa- 
kan kin ahounkipapi kte. (2.) Sinasapa 
Itancau qa wicasawakan unkitawapi 
kin hena iye kaskaonyuzapi Kte. (3.) 
Onkiye onkohanpi waste on waonspe- 
wicoiikiyapi kin, wowahbana ookuwa 
kin, wacantkiye hca wow r aonsida kin, 
wocekiye qa woecon wasteste on wo- 
okihi kta. 

V. Opapi kin. 

Miniwakan Oyanke kin en Yatkesni 
Okodakiciye kin de Yatkesni Okoda- 
kiciye wan St. Paul makokaspe en 
yuhapi kin hen opekiyapi. 
VI. 

Okodakiciye kin owasin tona cpapi 
kin de woiciconze kin econwicasipi kte. 
"Taku Wakan Wawookiye on qa Wa- 
nikiye onkitawapi cansusbeca wakan 
ipuza qa kakije kin heon, woyatke tona 
on iwicatomni kin abdustan kte qa 
miohan qa mitawahokonkiye on tona 
hecen yatkanpi sa kin kuseye waton 
kte tohanyan wookihi kin hehanyan qa 
wicota ehna wayatkanpi kin he pahu- 
kun bduze kta on miciconza."' 
VII. Oitancanpi. 

Dena oitancan wicakahnigapi qa ohna 
iyecen iyopte wicayapi kta. Itancan, 
Itancan Okihe, Mazaska awanyaka qa 
Wowapi kaga. 

VIII. Wokajuju. 

Tuwa den opa kte cin 50 cents wo- 
mnaye en hdajuju kta. 

Omaka otoiyohi tona opapi kin hena 
decen wakajujupi kta. Wica kin 20^^ 
winyan kin Sets, qa wakanheja kin 5cts. AUGUST 15, 1907. IX. Omniciye Tanka. 
Okodakiciye kin de omaka otoiyohi 
tuktekten hecetu kidapi qa tohantu 
kidapi omniciye tanka ikokain yustanpi 
kin ecen omniciye tanka yuhapi kte. 
X. Omniciye Tanka en Kahnih 
Yewicayapi kin. 
Tukte en omniciye tanka yuhapi kin 
okodakiciye otoiyohi tona woope ohna 
iyopteyapi kin hena okodakiciye wan 
25 opapi kin etanhan wanji kahmhye- 
yapi kte. 

XI. 

Miniwakan Yatkesni Okodakiciye kin 
wi oioiyohi wancaua (kape sni) tuKte 
en tona opapi kin wicota tanyan lhun- 
nipi kta aiyacinyan witaya omniciye 
yuhapi kte. Tona opapi qa takuna 
ikusepi sni tuka opapi sni kin hena 
15 cents kajujupi kta. 
XII. Woahope kicakse wokajuju kin. 

Tuwe opa qa woyatke iwicatomni 
yatke qa woiciconze kicakse yuwicaKapi 
kinhan, tona hecon kin hena otoiyohi 
mazaska wanji ($1.00) kajuju kta qa 
omniciye en wicota ehna hecen waho- 
konkiyapi kta. 

XIII. Mazaska awanjaka. 

Mazaska owasin omaka hdajujupiis 
woope kicaksa hdajujupi kin hena ma- 
zaska awanyake kin qupi kta qa he is 
wi yamni otoiyohi wamnaye qa waKa- 
juju kin hena yaotanin kta. 

XIV. 

Mazaska qeya hecen mnayanpi qon 
hena tuwe opa qa te kin he tawiwa- 
zica qa cinca kin he owicakiyapi kta, 
qa is tona opapi qa wayazankapi tiwahe 
tawapi owicakiyapi kta qa ihnuhanna 
opa wanji te kin hapi en wokajuju he 
ohna wowindagyapi kta. HOHWQJU, MATOWAKPALA. 
S. Das. July 14, 1907. 
St. Mary na St. Joseph okoiakiciye 
Kin, rnitakuyeni: 

TaKu wotehi wan awakiua on iyu- 
ha oiksuyapi. Mitakoja, Rose Alma 
Nareelie, waniyetu 24 ehanl lecala 
July 4, wicokanhiyaya sarn ivaye 
hebanl inakite. 

Mitakoja ohinniyan wayazan on 
Kakisya on; wanna akisui kie sni 
slolkiye kin hehanl heye: '-Wicasa 
wakan kin (priest) wanblakin na 
woceKive kin ooma migflustan kin 
hehanyan matin Kte cin kowa'kipe 
sni," eye, na Rev. F. Vog-el wahoyin 
na ehake wigli wakan iyun na hetan 
anpetu napcinwanka ehanl te. To- 
hanl hunkesni can le ye: "Matin kte 
cin le Wakantanka tawiyukean ca 
ogna iyowawinye," na ohinuivan ma- 
takoja wacekiyaui kta ecela cin na 
ecel hwavela te. Ho mitakuvepi, waeeyakiyapican 
mitakoja yeksuyapi kta wacinciyapi. 
Istamagonga na mitakoja nom awan- 
mao-'iakapi on on ma makite cm otehi 
awaKina ye. Ho mitaKuyepi. iyuha 
lehanl cantemasicin on nauech uzapi. 
Mks. Paul Nakckllk. Cnerry Creek. S.'D. July 16, 1907. 
Tto lehanl taKu wanji epin kte. 
Hekta April wi yawapi kin etannan 
misunkala 6b wokakije wan ynha on- 
kaupi na wanna he isatn ivaye cm 
neon iyuhaiici nape civuzapi St. Jo- 
seph na St. Mary tonakiya yaonpi 
kinhan. 

Wanna misunkala wanji makite na 
etanhan imatokeca hoe, icm otakuye 
ta carina liia ceyapi: ne tuwe te cin 
ni onui Kin hehanyan wanwicayakapi 
kte sni kin neon etanhan iyok.sicapi. 
Ho mitakuvepi, wowapi wakan km 
el taKu oxaKe cin ecela wowicake 
WakantanKa taku eye cin eca na 
ecetu Kta. Tuwe wichinala kin he ta 
esa ni kta, tuwe ni on Kin ei wica ma- 
la Kin owihariKe wanii te kte sni ce 
eyaui kinhan. 

Unkan tuwe sunkakan sapa akari 
ivotanke cin he wicahapi Kin awan- 
vaiikin Kta qupi hecel wiualiapi kin 
ihakab i\aya. ino mitakuvepi, wan- 
vaka uo; wioate cm tsncan Kin maka 
atakuni sni esa rihgi kin mahpiya km 
etkiya iyaya ce. Tuwe noge yukan 
hecin Woniva Wakan Kin el taku 
ovake cin he nation kta eyapi. "W i- 
casa tona nicinca otapi kin nena ni- 
cmca Kin wicayuhica po; istinmapi 
ce." Hena wicasa akantu oiepi na 
wowicake Kin nan. Ino maka asanl 
tokel tanyan onqonpi Kta, na hecel 
onqonui esas onnagipi qon he toketu 
Kta he? WaKantanka unyuhapi 
sni kinhan takuni oKini kte sni. 
Maka akanl wicasa nipi na sKansKan- 
va onui Kin ne auuetu otoiyoni \\ a- 
kantanka wowasaKe wicaqu, hecel 
taku oyasin okinipi hce. 

Ho ho nehanyan epin kte. Ho- 
Ksila witKotkoka hemaceca, cai.ke on 
taKU ovasin oiyukcan umasice tka 
misunkala toiyepi km yuha iyotiye- 
wakive cin cautewasteya nape oiyu- 
zaui. James Chasing Eagle. OWANCAYA WOTANIN. 

TATE I YUM XI TANKA 
WILLISTON OPTA HD1CU. 

Williston, X. Dakota July 22 — 
Owanyakayujajani titayetu oaue sa- 
kue sam hanke hehan wiyohueyatan- 
han wakinan a-<u qa tate iyumni wan en hclicu. Tipi wikcemna-zaptan 
ihangya, qa wicasta wikcemnazantan 
ecen kionniwicaye. John Arnstead 
eciyaui, pa qa maku kaipusdi qa te 
kta. Mrs. J. F. Sangseth pa kicakse, 
coku onpsa ikiyena yanka iyevapi. 
Mazaoceti wan pa kin iyapa. Cinca 
kin wanji tiui kawanke kin 
mahen on, atkuku tona akihde yu- 
sdute wacin hehan icu tuka paha 
owasin buhnaga icu. Nora Culver is 
akan amanini wan siha iyutani wi- 
kcemna nonua iyaiidaskica qa hecen 
cankahu kiouniyan. Mrs. Culver on- 
kina te kte seecece, qa Culver :snina 
hukutu. H. W. Lane cinca waniye- 
tu wanji he siha ivutaui ouawinge 
yamni Kahboka tKa yuzapi qa tukte- 
na kionni sni. Editn Conway wani- 
yetu akezautan sina iyutani wikce- 
mna nom wankan kahboKa qa maza 
winahon iuandi kin heca wan en ica- 
nda Hainan hecen he yus on. Avu- 
stan tka ecen sina iyutaih ouawinge 
nom sanpa Kahboka, tKa tiiyauemni- 
yan sdohanhan i\ aye, oa akisni sni 
kin nehanyan hen yanka., otonwe 
oKaspe wikcemna ecen inani ki, aa 
iye .tipi kin ihangye kin on kionnipi 
kin wicakuwapi kin en ki qa wawoki- 
ya. Tipi canbdasKa kin, makaiyu.taui 
wanji hehanyan kaobdenya wanke- 
Tate Kin nomni ecee qon hecece sui, 
ee ndakmyan aku-qa kahmihbe see- 
cece; naka tiui tona' ihangve Kin 
owasin Kapianptanyanye qa mahen 
onpi kin ohmhpayaui km on kionnipi. 
Wai<nhdi petijanjan mazaotkevaui, 
qa maza winahon otkeyaui owasin 
kapsausaKe qa otonwe aa asam ko 
on-BKiomon sni yuKauui. Taku inano-- 
ye kin mazaska kektouawinge wikce- 
mna nom sam zautan 25.000 
lyawa wakionniyan. Otonwe Kin 
anpetuwakan qaas tiuikiyapi wanke. patanhan wakanhdi on wowapi yeyapi 
qa wanahonpi qa taku on iyopte kin 
okapsapsag wanke qa wicasta ota en 
najinpi qa opta manipi kin wt-kokipe 
kin owicakiyakapi, heconpi sni kinhan 
wakanhdimaza kin wanji tuwe adi kin- 
han kte kte. TATANKA MDOKA ITKOKIPA 
QA TE. 

WOJUWICASTA CAP API SNI TU- 
KA KAN TANKA KIN NAPSAKA- 

Doylestown, Pa, July 23,— George E. 
Stenz htanihan iye ti kin hen tatanka 
bdoka wan ekuwa tuka ija iyecen econ 
he nonpin yuza qa oape hanke naceca 
hehanyan yus on ecen en ahi qa okiyapi, 
behan tiyatakiya mani hde qa kihpaya 
qa ta iyaya. Stantz nina wicasta wasa- 
ka, tuka nina skinciye kin on kan tanka 
napsaka iyukcanpi. 

Stanz makoqe wan piya yanka ecen 
tatanka bdoKa kin hiyapastagya. He 
nonpin iyahpaya hecen maga kin ataya 
pasdohan omani tuka yus on ecen iki- 
yena tipi kin ekta ai qa nakicispapi tu- 
ka cape sni. Hehan tiyata mani hdi qa 
hdita. Pittsburgh, Pa. July 24, — Tateyanpa 
tanka wan otonwe km opta kinhda qa 
wakmyan tonwanpi qa hotonpi on kin 
tansagsagtapi. Otonwe mazacanku kin 
mazaska ota iyawa ihangye qa paha 
ohdate wanke kin hena maka kin osdo- 
he kin on mazacanku kin akahpe qa 
oape ota htanipi kinhan yuasdayapi kta 
iyecekcen ihpeye. Oksantanhan wana- 
honpi kin ija ota wakionni ctanin. 
Oskate wan Valley Camp eciyapi hen 
Col. W. C. Connelly ti kin en wakinyan 
iheyapi qa ti wikcemna-nom wicakata, 
wankantipi ekta ide tukakokatona mini 
ohna on kasnipi. Otonwe wiyohinyan- DAKOTA HUNKAKEPI WICAHAPI 

KIN AWANYAKAPP 

QA TUWE TOKAHEYA WANJI ICU 

WACIN KINHAN KUTEPl KTA 

IWACOKONPI. Kansas City July 25, Helena, Ida, qa 
Lida Conley wicowazipi qa Wyandotte, 
Ikcewicasta kin hecapi. Kansas City 
otonwe icahda Huron wicahapi makoce 
kin en wipe yuhapi qa hunkake wicaha- 
pi kin awanhdakapi, he decana wiyope- 
yapi kta yustanpi, tuka tokakeya wica- 
hapi kin wanji tuwe yuhdoke qa icu wa- 
cin kinhan kutepi kta wacokonpi. Tun- 
kansina tomniciyehe wiyopeyapi kta yu- 
stanpi qa mazaska kin hena Wyandotte 
oyatepi kin wicakipamnipi kta, tuka to- 
kaheya wicahapi hena owasin tokan icu- 
pi kta qa hehan econ pi kta yustanpi. 
Conley wikoskepi kin tuwena wicahapi 
kin wanjina oyutan kte sni eyapi qa wi- 
cahapi ihanke kin en tinawatena wan 
kagapi. Helena heya: 'Detanhan Conley 
wanji anposkantu ca wanji den on kte 
qa hanhepi ekta onyamnipi kin owasin 
den onkanpi kte qa awanonyakapi kte. 
Wicahapi makoce kin den onkoyatepi 
opawinge den wankapi. Ehanna Sagda- 
sa okimhanpi wepi kin ematanhan. 
Tunkansina wave kin he Ohio makoce 
kin he ataya tawa. Hecen onkihunka- 
kepi kin on onkiwinktapi kta iyececa qa 
wicahapi kin awanonyakapi kta iyececa. 
He econqonpi kta qa tuwe tokaheya wi- 
cahapi kin etanhan wicatancan kin wan- 
ji manon wacin kinhan wakipa kta."