Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


VOL. XL NO. 2. SEPTEMBER 15, 1907. Published Monthly, "at St. Michaels. Fort Totten. P. 0., N. Dakota. 

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER AT THE POST-OFFICE AT FORT TOTTEN. N. DAK. 50 cents a year. FORT YATES. OKAHM1 
ETANHAN, AUG. 10. 1907. 
St. Joseph -in a St. Mary oKolakiciye 
tona South Dakota eciyatan yaonpi 
kin hena tona omniciye tanka ekta 
yaupi kte cin hena wanna igluwin- 
yeya po. Tokata September 20. 21, 
22, 1907 hehanyan Inyanconkaskela 
el omniciye tanka kte. Ho hecetu 
we <lo. 

Wowapi kin tanyan akibiezapo, 
na mazaska kin tanyan glawa po; na 
vavazanka okiye cin hena tanyan 
kiksuya po; na takuku lusotapi kin 
hena tanyan owa po. 
Nape ciyuzape lo. 

Louis Okait. OWANCAYA WOTANIN ARCHBISHOP WILLIAMS 
HTANIHAN TE. Boston, Mass. Aug. 30 — Archbi- 
shop John J. Williams. Sinasapa 
Itaocah hanhepi oape napcinwanka 
itokam hehan te. 

Archbishop wanna waniyetu wi 
kcemnasahdogan sam zaptan. Deca- 
na Lake Hemlock, N. Y. ekta Bi- 
shop McQuid, Rochester Diocese 
etanhan kin ekta wanvag 1 i unKan 
ihnuhannali tezi yazan. Archbishop 
otonwe kin den April 27, 1822 hee- 
han tonpi (Boston), detu q a Montre- 
al henaoskiya wayawa. Paris ekta 
St. Sulpice woonspe wankatuya en 
sinasapa woonspe icu, qa hen 1845 
ehan sinasapa kagapi. Omaka 1866 
ehan Boston en Bishop heca qa 1875 
heehan Archbishop heca kagapi. DUNSEl T H EN WI 01 N Y~ANNA 
NOM MIXITAPI. Dunseith, X. Dak. Aug. 30 — Sal- 
lie Egbert, waniyetu 10. qa Saliie 
Metcalf, waniyetu 8. mde wan 
Briggs eciyaoi, otonwe detanhan 
makiyutapi topa hen htanihan mini- 
tapi. Wiciyanna kin wankiciyag ini 
hecen watom omaniui nacece qeyas 
napsonpi qa minitapi nacece, hecen 
ntayetu hdipi sni kin hehan owica- 
depi. Unkan wata iveyapi qa oha- 
kam tancan kin iyewicayani, mini 
sihaiyutapi topa en iyewicayaui. hecen ake ekta ipi. En najin qon 
hetanhan cahdeui opawinge vamni 
ecen ihukuya hen iyeyaui. Wazi 
cistina en icase qa aomnina qa wa qa 
caga kin on iyahdaskice snivan wan- 
ka. Eya noge, napepinkpa, siyuka- 
za spanspanka tka eqes zaniyan iye- 
yapi tuka e akihan ta tka. De wanna 
iyamni St. Bernard sunka Kin hecen 
wanivan. ST. Bernard SUNKA HECA WAN 

W3CINYANNA WAN WOGAN 

ETANHAN ICU QA NIYAN. Seattle, W T ash. Aug. 27 — He kin 
etanhan wa osdohan aa wicinyanna 
kin wamahen iyaya qa wihiyayedan 
oape wikcemna torn hehanyan wo- 
gan mahen wanke hehan iveyapi. 
Takodawicaya om omani i He wan 
Rainer eciyapi Kin iyahan wacin tka 
ecen wa kin osdohe qa tohowaya on 
tka ecen kun taninsniyan ivava qa 
ho nahonpi sni. Wica kin canpa- 
ksa wan hakahmonpi wan iyakaskapi 
qa winyan kin en owasin witayena 
wicahnakapi, qa ode iyayapi tuka 
litayetu hehan Miss Richard onyan 
hdipi. Hanyetu kin he kihansice 
kte seca on omnitonpi qa hanhepi 
kin he istinme sni ayanpapi. Hahan- 
na kin he kuya hdipi qa wicoti en 
hdipi qa makoce sdonyapi aeya om 
odepi tuka iveyapi sni. Ivamni can 
hehan Mr. Fred Thomas, Tacoma 
etanhan kin wahoyaui, hec'en St. Ber- 
nard sunka wan yuhe kin hduha hi,j WICASTA RNASKINYAN WAN 

SICECA WANIYETU NONPA 

WAN MINI TEYA. 

Detroit, Mich. Aug. 27, Albert 
Stemmelen. 270 Baldwin etanhan qa 
hen wowapi kaga heca kin, anpetu 
kin de hnaskinyan, qa cunwintku cis- 
tina, waniyetu nonpa he icu qa can- 
kahonpapi eKta ai qa wakpa ekta 
okahoiyeya qa minite kin wanyag 
najin. 

Stemmelen he wocekiye ecivatan- 
han on hnaskinyan qa hecon kin ne- 
on oyate wahtanipi kin on Wakan- 
tanka he waKiyusna kecin. Cankah- 
onoapi km etanhan hehan wawanva- 
ka tipi ekta i qa taku econ kin owi- 
cakiyaka. Yuzapi qa mazatipi ma- 
hen iveyapi kin ecahankeya tawicu 
Kin wawanyaka kin maza winahon on 
cunwintku cistina kin tokalian owi- 
cakiyaka. Unkan he wanna wi wariji 
hehanyan toketu tanin sni oyakapi 
qa he anpetu kin en wiyotanhan wo 
tapi kin econhan iyotanka qa yusin- 
yewicavapi kevani. yusdesdeca qa on iyusoya ive ti kin 
en wanka. Mnaja kin Mrs. KucKe 
ahdaskin najin qa yahtahtake, a a vu- 
sdesdeca han, ma, wicota mazakanon 
kutepi qa nakicispapi. De warnanica 
omnawicayapi kin heca etu, ihnu- 
hannah tipi wan iheyatanhan hivuqa 
Mrs. Kucke eceedan ikiyena najin. 
hecen he ivahpaya, tohowaya nakas 
en wawanyaka kin W. A. Downing 
hiyu qa nm?iia kin ahdaskin najin 
qa heyake ayuhdehdeca wanyake kin 
hecehnana mazakan ptecena ehdaku 
qa oju on kin owasin on en iyeya tka 
te sni. Ake owasin okiksu qa ake 
owasin on o, tuKa toKa sni. Tokto- 
keca ko hehan otautapi heca yuhaha 
ahiyu qa mazazu abomduyapi. Ma- 
zasu kin winyan wan ahdaskin najin 
kin ohornni' maka kin vumdupise 
ecece qas ecan hi sanyena qa sinte 
koskos najin. Henakeca kuteni qa 
kisicapi unkan ayustan iyey e qa ana- 
warn inajin qa kuya ihpaye qa itun- 
kam iwanke qa tonaken nasunsun 
qa ta iyaye, Downing tokaheya kute 
qon heehan n a te kta iyecen o tka 
hehan ni. ONKTOMI WICINYANNA YAHTA- 
KE QA ON TA. MNAJA WAN WINYAN WAN 
1YAHPAYA. 

Pittsburg, Aug. 27— Anpetu kin 
de Anna A. Hucke, waniyetu wikce- 
mna zaptan, mnaja w T an iyaliDaye aa Mattoon, 111. Aug. 30.— Miss He- 
len Brandt, Charles Brandt cunwin- 
tku onktomi wan iha kin en yahtake 
qa on ta. SICECA WAN SPAN. 

Huron, S. D. Aug. 30.— Michael 
Wurz cinca wan waniyetu yamni e 
otonwe kin etanhan maKaivutani wi- 
kcemnanom tipi e aguyapi osoanye 
wan en skata yank a unkan ide qa 
ecen span, timahen en skan kin he 

tivopa kin ecen iveva hecen vuo-an 

* » • o 

okihi sni ecen span. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. SEPTEMBER 15, 1907. SlNASAPA WOCEKIYE TaEYANPAHA. 

REV. JEROME HUNT. O. S. B. 

PUBLISHER and PROPRIETOR. 

Fort Totten. -:- North Dakota. With the Approbation and 
Blessing of Rt. Rev. John Shanlev 
D. D. Bishop of Fargo, N. Dakota. SEPTEMBER 15, 1907. WAKANWOHPA WAN 

IDEDEYA MNIWANCA EN 

HINHPAYA. New York, Aug. 22-econhan ova- 
te kin takan omaniyan wanke, unkan 
taku nina hmon, ecahankeya taku 
mahniyatanhan wiyakpa hinhda un- 
kan wakanwohDa wan idesasaya ye 
qa mniwanua kin ekta ihpaya, qa o- 
huta ikiyena ihpaye seececa. Ide 
kin hminhbe Qa oDta siha iyutapi 
wikcemna-nonpa ecetU. Tona wan- 
yakapi kin wakanwohpe kin iyutapi 
[ton] yamni ecetu iyaciiipi. Mini 
en hiniipaye kin ecahankeya nina ta- 
ja qa kahda tipi wanjigji mni eyava 
qa hokuwa wicasta kin ho eunoapi 
kin kapsapsaka qa hogan ta ota huti- 
cocraoi. IPASDI KTE. Northwood, N. D. Aug. 29-John 
J. Sime, woju wicasta qa oeta wica- 
pe wiyopeye kin heca ntaninan peta 
wicape iuasdi kte, iciKoyagye kta 
unkan tukte en ikoyase aa kte. PAHAYISIVIUS AKEIYOPTA- 

Naples, Aug. 30,-Mount Visivius 
ake etanhan sota qa qohya ececa kin 
on wowakta, oksan otonwe kin nina 
wonininciye. 

De Dana ide kin heca qa eya qe he 
ide kin on wawihangya. HINHNAKU TE KIN ON 
NAGIYEIC1YE KTA OKAN SNI- Chicago, Aug. 29, — Sergeant 
McCauley wawanyaka tipi etanhan 
Mrs. Mary Snape mazawinahon on 
Snringfield Minn, ekta ta wanka e i- 
yeyapi okiciyaka; tuka itkom heya: 
'■•Siceca zaman wicamduha qa woja- 
japi on hena wawicawecamna, qa de 
wowajaja hecen wicata on nagiyemi- 
ciye kta omakan sni, nakun kaesta 
he wanna te hecen etanhnn tokeca 
sni," ce eya, JAP WAKIHUHNAGAPI 

KIN MAZASKA WOYAWA TANKA 

AKEZAPTAN. Yakohama, Aug. 29,-Hakodate en 
America etanhan yesipi wan on kin 
he woyaka unkan Jap wakihuhnaga- 
pi iyawapi unkan mazaska woyawa 
tanka akezantan. Tipi kektopawin- 
ge akezaptan [15,000] huhnaga, qa 
on wicasta koKtopawinge [60.000] 
wikcemnasakpe ticodan iyayapi. NOM HEMANI WICAKTE. TATE IYUMN1 WAN SICECA WAN 
KTE. Wheeling, W. Va. Aug. 26. — Heehan 
Woodsfield qa New Castle otonwe kin 
henaos en tate iyumni wan kinhda qa 
tipi ota qa taku wanjigji kionniyan. 
Samuel Rartomus eciyapi wan ti kin 
ecehna ihangya, qa siceca kin he hunku 
kin he adoksohan yuha tuka isto kin 
etanhan yupemni ki qa makiyutapi 
hanke ecen ai. HU BAKSAKSA. 

New Salem, Aug. 22. — Woju wi- 
casta wan, August Theile eciyaDi e 
wakasda yanka unkan, sunkakan kin 
napapi, hecen hu sanni ataya bakse 
hca. qa sani eciyatanhan isbahonhon 
qa sicaya enneye kin on pejuta wi- 
casta baksa otonwe etanhan makiyu- 
tapi wikcemna ekta aipi. Theile wa- 
niyetu wikcemna zaptan, qa eya he- 
cenya ehpeyaestaowahecenya wanke 
qa akisni kte nacece. WOJU WICASTA WAN WAKIN- 
YAN KTE PI. 

Crookston, Minn. Aug. 28. — Lars 
Hope, Wirt, Minn, etanhan sunka- 
kan ohna Polk Co. ikiyena hen an- 
petuwakan qehan wakinyan katapi. 
Sunkakan onman nakun katapi. 
Hope wanji kici ya qa kinukan can- 
pahmihma ohna yankaoi. Hillier 
eciyaui wan Hope ihakam ya unkan 
Hope katapi Kin econhan Kiilier ija 
sni vena katapi. KEYA SUNKA SINTE YUZA. 

Ridgefield, Conn. Aug. 31.— Mill 
Wakpa en sunka wan tkeutapi opa- 
winge sam wikcemna-sakpe sam-za- 
Dtan, Nero eciyapi, niwan unkan 
keya wan sinte en yape qa kici econ 
qa ecen puzata yuze ahdiyaku, 
tkeutapi wikcemna yamni sanna ya- 
mni, puzata ahdi kin hehan keya kin 
avustan sni hecen na kaksaDi. Atlanta, Georgia, Aug. 31. — Fre- 
derick Johnson cunwintku wan Mrs. 
Pullen kici kaskita kiciyus hemani 
pa akan iyeyapi, inakaiyutapi hanke 
hehanyan awicaipi. 

Sunkakan ihdonica wan on etan- 
han tapi. Oota canku kin isam lya- 
ya hehan tukte hemani kin hihunni 
kta iyecetu, hecen onta itokaru iyaya, 
qa canDahmiyan cistina kin hemani 
canku kin ohnana hcin i kin hehan 
sunkakan Kin ihdonica. Mr. Johnson 
cunwintku kici kaskita iyakicihpaya- 
pi kin he econhan hemani kin can- 
pahmiyan km iboto qa nonpin he- 
mani pa kin ikovaof va ewicavava. FORT TOTTEN, N- D. WlCATONPI. MINIAWICAKASTANPI. WICATA. HEMANJ OHNA HNASKINYAN. Deadwood, S. D. Sept. 2.— Burris 
D. Nicodemus zanivan qa wasagya 
tiwahe om cantewasteya on unkan 
ihnuhannah ninahin hnaskinyan hin- 
hda, hecen otonwe den kuwapi kta 
e ahini. Hemani ohna u kin econ- 
han iyaye wacin tuka hemani en 
htanipi kin awiwipi qa okihi sni. 
Sungicahya wicasta heca. Pejuta 
wicasta iyukcanpi okinipi sni token 
on hecece kin, nina htani heceena 
naceca kecinDi. ST. JEROME'S CHURCH, 

KANGIPAHA, N. D. 

Miniwakan Yatke *Sni Okodakiciye 
(C. T. A.U. of A.) oitancan wicakagapi 
qadena omaka wanji hehanyan yapi kta. 

Prank Demarce, itancan. 
John Strait, itancan okibe. 
Alfred Littlewind, wowapi kaga. 
John Twohearts, mazaska awanyaka. 
Wanna denakecaopapi. 

Frank Demarce, John Strait, Alfred 
Littlewind, John Twohearts, Tikanye, 
Zitkanasapa, Luke McKay, Anthony 
Langer, Evelina Demarce, Martha 
Twohearts, Jennie Littlewind, Aloysi- 
us Demarce, Celina Demarce, Jose- 
phine Langer. 

Denakeca wanna opapi qa Wakan- 
sica toyatke wan oyate ehna oqo kah 
wawihangya omani kin he kipajinpi qa 
ihangye wacin htanipi kin en wawoki- 
yapi kta iciconzapi. 

Wicasta dena Wakantanka kici hta- 
nipi heon wowacinye tanka yuhapi. 
Tuwe en wawokiya kta awicakehan 
okodakiciye den wopida tanka on icupi 
kta. 

Tona htanipi kin hena wokajuju yu- 
hapi kta iyececa ce Jesus eye cin he 
onkiksuyapi kta. 

Frank Demaroe. WAKANKICIYUZAPI. July, 23, — Jacob, miniaka^tacpi; 
May 20, 1907, heehan tonpi; Wilfred 
Peoples qa Julia Black-tiger cincapi. 

July 23, — Jennie Grey-fox minia*- 
kastanpi; waniyetu akesahdogan, 

July 24, — Agnes mimakastanpi: 
July 4, heehan tonpi. Luke Big- 
track, qa Annie Hanyetusapewin, 
cunwintkupi. 

August 10,Lumina Yusdowin, wa- 
niyetu wikcemna-sahdogan sanpa 
sakpe, miniakastanpi. 

Aug- 11, — James miniakastanpi; 
July 3, en tonpi. Peter Makato, qa 
Ellen Hinnastowin cincapi. 

Aug. 25, — Mary Imelda, minia- 
kastanpi, Andrew Siyaka, qa Annie 
Greywind, cunwintkupi. 

Aug. 25, — George miniakastanpi. 
Aug. 12 en tonpi, Albert Caske qa 
Eliza Mahpiyawastewin cincapi. 

July 21, Joseph White Lightning 
qa Libbie Mead wakankiciyuzapi. 

July 23, William Black qa Jennie 
Grey-fox wakankiciyuzapi. 

Aug. 10, Ignatius Wanbdiwana- 
peya, qa Susana Little Wounded 
Crow Creek S. D. .etanhan wakanki- 
ciyuzapi. 

Aug. 20, Emil Herald qa Emily 
Sinasa wakankiciyuzapi. 

July 15, — heehan Annie Good- 
house te« MARY YUONIHAN KIN ON 
WOKAJUJU YUHA. Owankayujajapi htayetu wan en 
hanyecokaya sni ecen wicasta wan ti 
ekta smasapa kohanna Yutapi 
Wakan kayesipi, qa de otonwe etu. 
Tipi tukte etu qa tokeca, qa otonwe 
canku way awapi ko wakankan wan 
okiyakahan, qa eanku okiyag itokam 
ya. Sinasapa kin ihakam ye qa ecen 
tanin sni hinhda. Unkan tipi wan 
tokeca keya wakankan wan okiyake 
qon hee tiyopa kin en inajin. Tiyo- 
pa en mazahdanda ikoyake kin yu SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. SEPTEMBER 15. 1907. iida tuka tuwena tiyopa yugan sni. 
Tehan yuncla yanke kin hehan wica- 
nca wan wankan tipi owanfe wanji 
•etanhan pa tankan hiyuye a a "be 
nituwe unkan hantehan kin econhan 
tin yau yacin he?" eya. 

Sinasapa kin oihdaka, qa den wi- 
casta wan te kte hca qa woecon eca- 
wecon kta on umasipi keyapi hosi 
makaipi on etanhan wahi," ce eva. 

"Tuwena tiDi kin de ataya en wa 
yazanka den wanke sni," wicahcakin 
eya. Ttta nina magaju hecen yacin 
kinhan manke kin den u wo, qa to- 
han akisni kinhan hda wo; yau kte 
kin iyomakipi Boa, nakun kaesta nii- 
stinma owakihi sni," eya. 

Sinasapa kin wasteyena okahdoka, 
hecen iyokipiya timahen i. Tin iyaye 
kin hecehnanna taku wanji wanyaka, 
Mari iteowapi heca wan hde qa peti- 
janjan itokam ideya hde wanyaka. 
"Wicasta wocekiye opa ti wan en 
wahi, iyokipiya," eya. 

"Maka akan waon kin ite, okao-api 
hena takuhca wakiye sni; tuKa ina 
wastemakidake kin, he sinasapa wo- 
cekiye opa hca, tka wanna ehanna 
ta, qa ite okagapi kin de nina yuoni- 
han qa ohokida, qa owankayujajapi 
otoiyohi petijanjan ideye qa en ehde 
ecee kin mija iyecen ecamon ecee," 
eya. 

Wohdaka yuke kin econhap sanoa 
timahen iyavbni. 

Wicahca akan wowapi kagani ta- 
wa kin iwankam ehanna iteowapi 
otke, sinasapa en etonwe kin hehan 
wicahca kin heya: "De ina, tohinni 
awektonje sni kin ee, eye; qa en 
epazo. Qa ohinni Mari ite okagapi 
kin itokam cekiya ecee.', "Te kta 
wanke heehan yasnasna % heya: 'Mi- 
cinksi onsika, Wakantanka towaon- 
sida kin on tohan mahpiya kin ekta 
wai kinhan, Mari wakan kin cinca 
kic.i owihanke sni cewicavakiye kta 
tohanyan Wakantanka ekta icicawin 
nihduhomni sni kinhan, hecen Waa- 
wanhdaka waste kin ekta icicawin 
amaki wanmayahdake kinhan nina 
iyuskin kta, eya;' tuka wowahtani 
owahdaka owakihi sni," ce eya. 

Tuka ocim taku econ kin owasin 
ohdag nakihbe sni ohdag aya. 

"Woahtani ohdakapi wahteyada 
sni, hececa esta wanna hecehnana ces 
nagi nitawa kin mitokam owasin du- 
zamni; wanna tanyan sdonciya, he- 
cen woahtani cicipajuju icewakiya 
owakihi," ce eya. 

"Oyakihi hecinhan econ ve! eva. 
Wanna waniyetu wikcemna yamni 
sanpa hehanyan Yutapiwakan iwacu 
sni; hanhepi ina awakicin monKekin 
econhan woahtani on iyonemicive 
kta, ke ecanmin. Woahtani miveci- pajuju oyakihi he? OyaKihi kinhan 
nakun dehan yutapiwakan iwacu wa- 
cin," ce eya. 

Wicasta qon woahtani on cantesice, 
qa ohdake qa canpeskamakahde inajin 
qa Yutapiwakan icu. Nina taku kin de 
on icante waste iciya wanhdaka nacecn! 
lhahanna hehan ta oyakapi qa maza- 
hdahda yuhdapi. Natipe qa on ta. Si- 
nasapa wowakan on iyuskin wicanagi 
wan ni kin neon. 

Qa wakanka qon? He wicahcana kin 
hunku kin ee; de sinasapa kin he e ke- 
cin wicada. Ecin wakanka wan kico 
i qon he iteowapi otke qon hecece 
hca. Wicohan dececa on Mari yuonihan 
jhakta wan cinca nuni kin Wakantanka 
etkiya ihduhomni, unkina owankayuja- 
japi otoiyohi Mari iteowapi tawa en pe- 
tijanjan ideya ehde cee qon heon de 
wokajuju yuha naceca. econ wicasi pc!" eya, qa atanin sni hin- 
hda. Hehan monks nonpin wowiyuskiu 
on wopida eyapi. Tohan cantenisicapi eca St. Joseph en 
yapo, kinhan wiyuskinniyanpi kta. Oyate Pharao aguyapi kidapi eca 
heya ecee: "Joseph en yapo!" En ipi 
eea, ota wicaqu ecee. Tancan kin wo- 
yute wicaqu, Joseph aguyapi wiconi ma- 
hpiya ^ciyatanhan, wicaqu kte kin iya- 
cinpi. He tuwe etanhan yute kinhan 
owihanke wanin wiconte ute kte sni. HECINP1 HCE SNI TUKA OWI- 
CAKIYAPI. ST. JOSEPH taku iyotan iyokipi lica 
hecinhan he wowiyuskin qa wocante 
sica sakowin yuhe kin heon wokiksuye 
ecakiconpi kin hee; heon koyannalicin 
wawokiya ecee. De woecon kin ehanna 
taku wanjigji woakipa yuke oyakapi. 
St. Francis taokodakiciye (monks) nom 
Flanders mniowanca kin opta wata 
ohna yapi. Unkan ihnuhannali tate ahi 
taja qa wata qon kaptanye qa wicasta 
opawinge yamnipi ecetu qon ko owasin 
mahen iyayapi. Sinasapa [monks) he- 
capi qon nonpin wapipi qa wata okabde- 
ce canbaska wan iyeyapi qa he nonpin 
kaskita yus .yakonpi. Anpetu yamni, 
qa hanyetu kin ija yamni henakeca 
tate qa taja kin ehan yakonpi. Nina 
wokokipe tanka. Wanna ocim wasakapi 
sni, qa ecen canbaska wan akan wan- 
kapi qon ko wanna yuza okihipi sni 
ayapi. De ehantudan hin St. Joseph 
owicakiye kta kidapi, he ohinni heconpi 
ecee kin on. Anpetu iciyamni kin en 
St. Joseph wicasta wasaka qa okinihan 
iyecen wicitokam ihdutanin. Cokaya 
iyaye, qa owicapeya kakije qa owicakiye 
kta awacin; hecen wicakinihan unkan 
heon wasakapi sni qon wasagwicaye se- 
ececa. 

Ho hece wata tokeca qon iye iyopteya, 
qa zaniyan ohuta ehan aw'icai. Sinasapa 
kin nonpin tokaheya mahpiyatakiya 
nipi kin on wopida eyapi, qa hehan 
tuwe tanin sni kin ekta ihduhomnipi 
qa he tuwe hecinhan, caje oihdake-sipi. 
"Joseph wowiyuskin sakowin on iyuskin 
qa mazasagye sakowin on cantesinyapi 
qon he miye. Maka akan tona wicohan 
kin he miciksuyapi kinhan owicawakiya 
ecee kta de kiksuyapi qa onmanpi ecen Woahtani kin wikicanye ota yuha. 
tuka woiton sni kin he in una qa 
owasin en kini. Tohan tuwe ainiye. canzeniye kin- 
han patus iyaya wo, hena invan on 
nicinin nayecipe kinhan nicasna kta, 
[adupte kte sni kani.] Akicita Wan Wanikiya Cuwi 
En Cape Qon. Akicita wan Wanikiya cansusbeca 
akan otke qon heehan cuwi en cape 
qon he caje kin , Tipi Wakan 
(church) en ehanna woyakani woon- 
spe heca wan hnakapi, Longinius 
eciyapi. Akic,ita tona Wanikiya 
otkeyapi kin en awauvakaoi kta wi- 
cakahnigapi kin de wanji, qa cansu- 
sbeca akan te kin econhan wowaue- 
tokeca tonaken tanin kin on akicita 
kin de- wocekiye opa oyakani. Na- 
kun isanpa Wanikiya te qa haui kin 
akicita, tona awanyakaui kin he wanji 
,£Ja Waniiciya ihduekicitu qa wicaha- 
pi kin en wanke sni kin heehan aki- 
cpa kin hena wicakicijujupi qa. "on- 
kistinmanpi econhan taokiye wicave 
kin tancan manonpi ce;" eye wica- 
si|pi tuka deceenah nakun wicada sni 
oyakapi. De wowicada wowicake 
yuhe kin on Pilate kte kta ihdustan. 
De on etanhan Longinius akicita ope 
qon ayustan qa woranin waste kin 
token okini oyaka. Judea wicasta- 
yatapi kin qa is Rome etanhan woi- 
yowinkiye da qa econ sni. Iye qa 
akicita nom wowicada kin en wica- 
yuhomni kin henaos om Cappadocia 
eKta iyayapi, qa hetanhan Wakan- 
tanka oie km oyakapi. Juda wicasta 
itancanpika, Pilate akicita osuave 
wan en usi wicasipi; unkan cansu- 
sbeca yamni hdeui qa iyecen decanna 
Jerusalem Wanikiva kteni kin on 
woyakapi. Yamnipi kin owasin wi- 
caktepi, qa pa bawicaksapi qa cansu- 
sbeca yamni qon otoiyohi en okatanpi 
qa Jerusalem en woohiye yuha ici- 
cawin kipi. Father Martin del Rio hecen woyaka; 
Peru, okaspe kin en dakota wikoske- 
naka wan Catherine eciyapi, e winyan 
okinnihanka wan litakini. Unkan mi- 
niakastanpi, qa ohinni Yutapiwakan 
icu si. Ohinni woahtani ohdag i, tuka 
onge anakihman ecee. Te kta wanke 
kin hehan napcinwanka akihde woa- 
htani ohdaka; tuka owasin woahtani 
tanka heca. Woahtani ohdag ayustan 
hehan om litani on kin wohdag ikes 
onge anakihman ecee keya owicakiyaka. 
Unkan winyan wan htakinipi kin okiya- 
kapi; hecen wiwanga, unkan hena iye 
kin en wicohan sica econ kin heca. 
Hecen sinasapa woahtani ohda^ kive 
kin okiyaka hecen hi qa woahtani owa- 
sin ohdake kta iyececa keya iyopastaka. 
Tuka Catherine wicada sni, qa sinasapa 
kin ekta ihduhomni qa heya; "Ate, 
amayustan; icimana nagiyeiciye sni; itu- 
yah wicohan ota yahdusna ye," eya. 
Qa odowan sica wan ecan es ahiyaya. 
Wanna ihunni kta kin hehan om litani 
kin cansusbeca wan icu sipi qa iyopa- 
stakapi. Unkan neya: "Taku susbeca. 
Wanikiya cansusbeca akan oaktanpi 
sdonwaye sni, Saonwaya wacin sni." Qa 
hecen te. Hanhepi kin he en sicahowaya . 
wanke qa tipi ataya sicamna kin tehike 
kin on winyan wan ti kin han iyotahena 
tankan iyaya. Ohakam wikoska om hta- 
ni kin wanji en ihdutanin qa tanyan 
woahtan ohdake sni kin on kakisyapi 
keya. TIPI WAKAN TIMAHEN 
IAPI SNI WO. Tuktetu kasta tuwe wan tipiwakan 
en cekiyapi, econhan ohinni iesa wan on. 
Waabdes najinpi qa tuwe timahen hiyu 
ca hena ko ekta etonwanpi, qa on iapi 
ecee kin ota; hunh is siceca kin odo- 
wan wowapi kin, hena on dowanpi kta 
tka, siceca yuha skadwicakiyapi qa yu- 
hd^hdecapi' ecee, hena hecetu sni. Ti- 
piwakan, kins he owacekiye tipi eciyapi, 
kin he kiksuyapo; tokanaka ito cekiye 
bde kte ehapi, iebcle kte ehapi sni, he 
Wakantanka ti. Tanyan opiiciya tipi- 
wakan eti nahke kta qa tohantu eca ki- 
nihanyan, ohodaya cankpeskamakahde 
inayajin kta wan yuke hena owasin 'ecen 
ecanon kta. Sinasapa kin tuwe iutapi 
Wakan qu kte kinhan cankpeskamaka- 
hde inajin wo, dowanpi kin oyape sni 
kinhan. Tuwe okahnige sni kinhan o- 
kiyaka wo- Anpetu sakpe en wozani 
Nicu qa taku yakamna kin hena on wo- 
pida ehe kta on kinihanyan nayajin kta 
iyecetu winyan koya. Catholic heca wan Easter econhan qa 
is ikiyena en Yutapi Wakan icu sni kin- 
han he wocekiye etanhan ehpeiciya. I- 
cimana wocekiye opa heca yawapi sni, 
qa nionpi esta Okodakiciye wakan kin 
itakatanhan yakonpi, qa ecen tapi eca 
wicahapi makoce en wicahapi kta nakun 
iyowajapi sni. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. SEPTEMBER 15, 1907. yena nakun tiyopa hetanhan kinhde qa 
ecen owiwikuwa eyayapi tka token ito- 
heyaiyaya tanin 6ni. Kyle, S. D. 

Aug. 4, 1907. 

EyanDaba ruitakola, Sinasapa oya- 
sin le anpetu oieimani mitawa km 
ociciyakapi kta. Hekta July 14-17. 
heban Indianapolis Ind. el America 
Federation of Catbolic Society kin 
econpi ca Oglala oyanke etanhan wi- 
casa kahnigapi delegates qeya ekta 
ipi. Rev. H. J. Westbrop, S. J. na 
Joe Horn Cloud, na Joe No Water, 
kici yin kta yustanpi, tuka Joe No 
Water Mniwanica wicohan ota yu- 
hana on sanpa Nick Black ek qu; 
becel Hehakasapa [Substitute] heca 
kici onyam. Tuka anpetUwkin unklu- 
snapi na July 14 Sunday hebanl Chi- 
cago el onkipi na Fatber Westbrop 
Mass wosnapi econ na hetan 7:30 a. 
at. betan onkiyayapi na 3:20 p m. 
Indianapolis otonwabe kin wokokipe 
se sotojuyela ban el onkipi. Wicasa 
el ont)i kin tanktankapise wanwicun- 
yakapi na omniciye wicasa kin wan- 
wicunyakapi na oyasin cante waste- 
yencin yuonihanyan nape onyuzapi 
mihunkawanii cante wasteya iyokipi- 
ya wancivakapi eyaya nape onyuza- 
pi. Na kossalaka waste wan Win. M. 
Forgarty eciyapi iye ti kin el onka- 
kipi- Na bebanl wanna omniciye kin 
Tomiinson Hall el econpi kin tima 
onkipi na Stage kin akan onyankapi. 
Arcbbisbop Messmere, Milwaukee 
etanban inn wocekiye eya na hebanl 
owoglake iyaye. Tokabeya The Most 
Rev. D. Falconio Papal Delegate 
to the United States kin woglake. 
Na hebanl wicasa wakan Bishop na 
wicasa wakan kin woklakapi lila oi- 
yokipi tanka waonyakapi, wowihan- 
ble ivececa. Tokel okihi tipi. wakan 
wasteste wanonyakapi. Na wicasa 
woklakapi kin'nan oyasin lasotapi on 
woklakapi. Na onkis woklak onsipi 
ca woonklakapi. Rev. Father Wes- 
tbrop S. J. woklake namiye na Nick 
Black Elk. Icunhan lakotapi kin 
wicaweksu rnase; tona South, North 
Dakota ikcewicasa onqonpi km hena 
wocekiye okna onyanpi oncinpi keon 
keyapi tka onkitawacinpi kin nahan- 
hcin suton sni stonicala iyececa; taku 
on stonkala he lee: Wasieu oyate kin 
ban wicasa wan iye ti el wowasi econ 
taku tona cin kin on wi hinaue cin 
na mahel iyaye cin hehanyan temni- 
teyela wowasi econ kin he iyecel 
wocekiye el iye tawacin na tancan 
kicunyan tokel okipipika wicohan 
wakan kin awicakeya woope aiyakle 
tokatakiya oyate iwastepiktaca ikni- 
pi; iyotan lakota etkiya wowaonsida 
on onsionlapi. Wookiye cajeyatapi 
lakota onsikapi sunkawicunyapi kin 
owicunkiyapi kte eyaya woklakapi. 
Wicohan wakan kin tohinnaiapi ece- la eyapi sni tuka taku eyapi kin bena 
woone okna yuwicake wacinpi na on 
lecel awacanmin. 

Lakota kin tohan'l St. Joseph na 
St, Mary omniciye econpi can iapi 
lila ota makoskanl onk&yapi; taku 
onkapi kin be tobantu kin tai<u i wa- 
ste kta ca ehan onkipi sni, tka ho 
wakapewacin tuwe taku waste eve 
cin he wayupiya kici naonjinpi kta 
onkecinpi sni, onkokahnigapi sni can 
wancak es el eontonwanpisni naecel 
sna taku ota econpica kin hena on- 
knunipi tka e wawoyazan onyanpi 
kta ecela awaoncinpi na wicasa wa- 
kan taku waste econunsipi kin atan 
sniyan econqonpisa yelekas tohanl 
woakiyehca el onkupi can na woayu- 
pte onnicapi, wocanze ojula tuwe to- 
kca hca wan eha oyazan wayin kta 
ca awakita na wayupiye hcin taku 
waste aiyapi wan nawahtake kta ca 
bee ikni waon na on owahanicidaya 
se waon ece yunkan hena ecaca he- 
cetu sni yesan hecanmin na nake le- 
hanl mitawacin kin suton kta ca owa- 
le waon na taku iwakni kin he ovate 
iwastepi na tancan na nagi tokatakiya 
hecela awacanmin; na neon sam bli- 
hemiciye, na tohanyan maka kin le 
akan Wakantanka towaonsila kin 
maqu kin heban ecel el etonwan wa. 
cin tanka oyate canku waste kin he 
owicakiyak nawaiin nakun maka a- 
kan tanu wicohan oyate iyowaia kin 
hena ko el sutaya wicakeye hcin wa- 
ssan kta Waka'ntanka omakiye cin. 
Oyasin micante kin kalya nape ciyu- 
zapi; nisunkapi wanji onsike cun mi- 
ye lo. 

Joe. Born Cloup. OWANCAYA WOTANIN. MAZASKA NAPE OJUNA ICU 
QA IYAYA. Chicago en anpetuwakan First Con- 
gregational Church, Oak Park en ceki- 
yapi qa wicasta wakan kin wawahokon- 
kiye kin iyokipipi on oKawinh wamna- 
yanpi qehan nina ota ehpeyapi. Ayu- 
stanpi ehan tiyopatakiya aku kin wi- 
casta wakan kin etkiya u qa wanjigji ob 
nape kiciyuza, qa ob wohdaka he econ- 
han winya wan yupiyena ihduza u qa 
heya: "nina wahokonwicayakiye kin be 
wowicake ce, eye qa nape yuze. Hehan 
wicasta wakan toktokeca ake nape wi- 
caya qa akoetonwan skan kin econhan 
winyan kin iyaye qa obna wamnayanpi 
kin mazaska cankahuto kin ojugjuna 
yanke kin yupanh icu, he econhan hun- 
kayapi wan wanyake qa he takutokanu 
be? eye, tkas patan iyeye qa ticatku iki- WINYAN, QA WICINYANNA QA 
W3TKOPI KIN. Bayard, Iowa Aug. 30. — Ehan woope 
awanyakapi kin en etonwanpi bee sni 
neon winyan qa wicinyanna ko okoda- 
kiciye icicagapi qa woope kin iye okiya- 
pi. Hekta anpetuwakan ehan witko 
wan yuzapi qa cansinsapa ionpi qa ma- 
gahin otkab yapi, wowakta on, tka hece- 
bna ake onge witkopi beon sakpe wica- 
yuzapi qa can^in sapa iwicaonpi qa ma- 
gabin otkab wicayapi. SUNTOKECA WICASTA WICAKU- 
WAP1. Duluth, Minn. Aug. 30.— John Robin- 
son, qa Ruben Wilson btani ayustan ku- 
pi unkan sungtokca optaye wan kuwa 
awicaupi, hecen can adipi qa banhepi 
ataya wankan yankapi qa iyusoya ayan- 
papi. St. Louis County kin en sungto- 
kca kin nina sica ayapi, odota onpi qa 
tatanka wicaktepi ecee. O ton we itan 
can icekiyapi hecen wihni wicasta sunka- 
obob wicakuwapi kta. PUSI CINCAWANPA 1NONPA. Brooklyn, N. D. Aug. 30.— J. R.W. 
Danatt pusiua wan yuha unkan cincana 
wicayuha unkan wanji opeya 
pa kin nonpa, tka patapina tka Mr. Da- 
natt icu qa janjan wan mahen obnake 
qa miniwakan ska ojuna okastan qa 
wowanyake bde. WICINYANNA TANKA. Warsaw, Ind. Aug. 30. — Woonspe wa- 
kantuya en tonaken woonspe ihunni- 
yanpi kin Miss Cora King eciyapi wan 
ope qa waniyetu aketopa, tuka tkeutapi 
(204 lbs.) opawinge nom sanpa torn tke, 
he opa. Tonpi hehantanhan tobinnina 
wayazanke sni, tipi kin en aguyapi kage 
wojaja, qa wapamdaya ecee, zaptanpi 
tuka heceena bakakta. SUNK A WASDONYA WAN. Keene, N. H. otonwe ecen wicinyana 
wan omani yanka iyeyapi. Nuni qa to- 
kiyatanban hi tanin sni, qa hunkake 
wicaye kin toki iyayapi tanin sni. Ko- 
ska wan iyeye kin he wanna iye ti kin 
ekta ahde kta hca ehan sunka wan en hi wanyaka. Sunka kin he iye wiyute 
on wicinyana kin he takiya tipi kin sdon- 
wayace eya iyukcan wicaya. Hecen 
koska kin wicinyanna kin napatayuze 
qa sunka kin tokata iyayesi, qa ti okiyag 
si. Sunka kin ohomnimni on qa nina 
iyokipi seececa hehan iyaya. Iyecana 
hakikta opawicahta najin. Koska iha- 
ha ho togta unkupi do, tosta wicinyanna 
kin de awanbdake do, eya, unkan ake 
iyaya ecee, hecen ye qa ecen tnakaiyu- 
tapi wanji sanpa hanke otonwe tokca 
wan ekta awicai. Conkaske tiyopa wan 
en kinajin qa tiyopa kinyulidoke qa wa- 
papa kinhda. Tiyopa yuganpi qa wi- 
cinyanna kin hunku ihduskin hca wan 
wanyaka. SUNKA IHANKEYA MAKA AKAN 
CISTIDAN. Elizabeth winyan itancan wan sunka 
ihankeya maka akan cistina e yuha. 
Sunka nakin nape ohna hnakapi qa yu- 
ha skatapt kta hehanyan, sic*ca yuha 
skatapi eSta wicayahtake kte sni. Napa- 
honka iyutapi zaptan wankantuya, qa 
napahunka sakpe sanpa kicaspapi ya- 
mni hanska, qa tkeutapi'hanke ecetu. Otoiyohi wowaSte ecayecon kta. 
Otoiyohi on wowacintanka duhe kta. 
Nayahon ^ni ecen wadaco kte gni. 
Iyae sni ecen idukcan kta. 
Canize esta ceji yahdasue kta. 
Kakijapi kin onsiwicayada kta. 
Icinsniyan ecanon owasin on woaktonje 
yada kta. 

Tuwena sicaya aiyaye kte sni. 
Wawiciyesa wan ie kte kinhan noge na- 
yakitake kta. 

Wicohan kin dena tuwe econ kinhan 
tohinni cante sice kte sni; qa akes tu- 
we dena econ sni kin wocante sica ota 
yuhe kta. Tuwe taku wan tanyeh econ kin he 
taku ota econ. Wakantanka Mary etanhan on en ahi- 
waoncinpi, hecen Mary etanhan Wakan- 
tanka ekta onyanpi iyececa. Tohan wakansica kin wicanagi wan 
ohiya cin eca, tokaheya Mary yuonihan 
kin he ayustan kiya akita ecee. Tona Wakantanka on iyuskinyan 
okanpi kin hena wicayawastepi kta. Wowaonsida kin he, iawayapikapi. 
waonspepi kin wicisanpa wahtanisa wi- 
cayuhomni okihi ecee. Tohan Wakantanka onkimahen on 
eca taku owasin on iyounkipipi ecee. SUPPLEMENT TO 
SEPTEMBER 15, 1901 WOCEKIYE KIN DE 

YUTAPI WAKAN ICUPI KIN 

OHAKAM CANSUSBECA WANJI 

ITOKAM EYAPI KTA. O, Jesus iyotan waste na wahwala 
kin, Nitokab canpeska makagle inawajin 
na cante ocowasin on lena cicila: wowi- 
cala tanka, na woawacin tanka, woahtani 
mitawa kin on iyopeiciyapi tanka ko mi- 
cante el emiyecignakin kte na awicakehan 
migluecetu kta on wicotawacin suta ma- 
yaqu kte, heon wocantkiye na wojiyokisi- 
ce tanka on zaptankiya Taniopi kin na 
David Niye on wokcan na leye qon awa- 
cin mauka: "Minape na siha ko mapa- 
lilokapi, .huhu mitawa oyasin yawapi." 

Hehanl nakun 'Ateunyanpi.' na 
Mari ciyuonihan, zaptaptan ehapi kta; 
na he (Pope) Sinasapa Ateyapi kin na 
Wocekiye (Church) eyeciyin kta. INDULGENCED PEAYER. 

Behold, O kind and most sweet Jesus, 
I cast myself on my knees in thy sight, 
and with the most fervent desire of my 
soul I pray and beseech Thee that Thou 
wouldst impress upon my heart lively 
sentiments of faith, hope, and charity, 
with true repentance for my sins, and a 
firm desire of amendment, while with 
deep affection and grief of soul I ponder 
within myself and mentally contemplate 
Thy five most precious wounds; having 
before my eyes that which David spake 
in prophecy: "They pierced My bands 
and My feet; they have numbered all My 
bones." 

Say also five times the our Father 
and hail mary for the Pope and the 
Church. g@~ DE TANYAN ABDEZAPO. Wicasta wan otonweta ya cin tu- 
ka istagonga hecen conhanzi wan 
ohdate yanka, unkan wanji tokeea 
ija otonweta ya cin tuka hu nonoin 
ksa hecen wanyaka esta hu nonpin 
kse kin oh maniya okihi sni. Ho 
hecen wanna iwohdakapi; huksa he- 
ya: "Koda tokiya da he?" eva. Un- 
kan istagonga kin ''koda, otonweta 
bda tuka wandake sni, hecen owaki- 
hi sni; nis, tokiya da he?" eya. '-Un- 
kan mis eya otonweta bda tuka hu 
nonpin makse hecen iyotan iyewaki- 
ya, marnani owakihi sni. Hecen ista- nigonga esta hu ninonpintu qa wani- 
saka, qa mis wanbdaka esta hu makse 

qa nonpin ooye kta tica hecen miye- 
cin kinhan tokesta miye istamabdeza 
e ocanku ociciyake kinhan ohna de 
kte" eya: '-Ho hecetu kta," eya, qa 
kicin qa iyayani qa otonwe ekta tan- 
yan ihunnipi; 

De Eyanpaha kin qa tona vawaui 
ecee kin ivececapi. Eyannaha kin 
ista bdeza qa ocanku waste kin oni- 
civakapi esta mazaska kin on yecinpi 
sni kinhan hukse kta kinhan mani 
okihi kte sni. Epanpaha icupi kin 
wanna ota kajujuui kin isanpa iya- 
yapi hecen ake kajujuni iyececa, 
wanca yakajujupi kinhan heon ohinni 
Eyanpaha iyaoupi kta kecinpi sniDo; 
tuka tohan yakajujupi sdonyakiyapi 
qa ehan yakipi. ca akta kajujuno. OWANCAYA WOTANIN. PTEJ1NCANA CANTE TAHU 
' ENYANKE- LaCross, Wis. Sept. 7.— George 
W. Sutton, woju wicasta wan pteji- 
cana ni yuha unkan tahu kin en can- 
te kin yanka iyeyani. Wamanica 
Dejuta wicasta wan he iyeya, hecen 
uejuta wicasta ota en ipi qa wanva- 
kapi unkan wicake. Tahu kin en 
psonkaya yanka, qa cante we iyo- 
pte kin itehanyan kes tanin hca. Calumet, Mich. Sept. 7. — Canmda- 
ska wiyopeyapi wan canmdaska wi- 
cakicicahipi unkan annaohotona wan 
hemani tipi canmdaska ohna on, 
kin en mahen on, qa Seattle mini 
wanca kahda otonwe kin heciva- 
tanhan u, qa anpetuwikcemna torn 
wote sni qa miniyatke sni u, huhu qa 
hin eceena ogepina seececa. qa hena anpetuwakan iyohi, osni qais 
magaju esta opta wiciye on kakisya 
on heon da sni esta unkiyukcanpi 
iyececa. Tuwe taku was"te econsini 
sni econ kin he waste. 

Nakun Ignatius Court, peji ohna 
wanji ahi. WAMDUSKA SICANOPIYE 
EN ON. 

Wheeling, W. Va. Sept. 6, John 
J. Barrick akanonpi otkekiye qa ki- 
con pa sicanopiye ekta candi hdutan- 
tan nape mahen iyeya unkan wa- 
mduska wan mahen on, tonaken ya- 
litake kta e kicoza wacin tuka okihi 
sni ecen kte. HOKSJYOPA WAN TANKA. 

Kerrmoore, Pa. Sept. 5.— Otonwe 
kin den hoksiyopa wan yuhapi, qa 
wi saKpe unkan tkeutapi wikcemna- 
sakowin sam zaptan. Naknan kin 
ohomni napahonka lvutapi sakowin. 
Hunkake wicaye kin onmana tanka 
sni, hunku kin tkeyutapi ouawinge 
wanji qa atkuku kin i6 tkeutapi opa- 
winge sanpa wikcemna sahdogan t«e. SUNKAKAN OTA T/API. 

Jamestown, N. D. Aug. 26. — N. 
P. Stockyards Co. sunkakan wikce- 
mna uapcin wank Mandan en kitapi; 
hena wiyohpeyaianhan awicaupi, "ne- 
on wihan wicakiyapi kta eowihan en 
ewicahdepi tka mni ota yatkanpi kin 
heon tapi. Jamestown ija den sun- 
kakan tonaken hecen tai»i. John Tatankapa, Michael Wasu- 
icasnamani qa Suna Itkowicakina 
henakeca St. Michael's Mission en 
sunkayapi Brother Giles, O . S. B. 
sinasapa peji ehnake kin okiyapi. 

1 Wocekiye tawoope kin wanji; "Si- 
nasapa nitawa kin oyakiye kta," eva- 
pi kin kiksuyapi; hecen omaka otoi- 
yohi tuwe taku okihi sinasapa okive 
kte kin hecetu. Sunkakan wicavuha Tocoma. Wash. Jept. 6. — Owote 
tipi wan ide qa wankantipi wankan 
ihankeya kin heciyatanhan sahdogan 
wankan yeicivapi qa kata hdinpayaci. 
Kunkiya upi okihipisni. Kokam ide 
qa huwe wicaupi kta ape yukanoi 
okihi pi sni, heon heconpi. HINYETE BOPSON. Laramie, Wyo. Sept. 6.-Willam 
Naughton, Union Pacific ohnayan 
nemani kiyuspe kin heca wan psa, 
unkan-hinyete catkatanhan bopson. 
De nakaKa toka wicohan woakipa 
dececa yukan. OWANCAYA, WOTANIN 
PTENYENA OYAKAPI. St. Louis ekta Mississippi wakpa kin 
en wicata wan iyeyapi qa yuzepi unkan 
tancan on hapi kta mazaska wikcemna 
yamni janjan obna on e sicanopiye ekte 
on. 

Atlanta, Iowa makoce ekta wicasta 
wan ta unkan mazaska kektopawinge 
wikcemna sunkakan tawa kin tohanyan 
ni kinhan token taku owaste kta on iyo- 
pekiyapi ktaequ. 

Des Moines, Iowa makoce ekta ta- 
te wan lyaya aa mazaska kektopa- 
winge opawinge ($100,000) iyawa 
waihangya. 

Pennsylvania hemani okodakiciye 
kin wasicu ituya omanisa kin maza- 
ska kektopawinge wikcemna nom sam 
zaptan iyawa on omaka otoiyoh i He- 
mani maim akan yankapi epee keyapi 

Hasapa hoksina wan wanivetu wi- 
kcemna e Oil City Pa en tin wica- 
kte yacopi. 

Contrast Frande makoce ekta he- 
mani iciboto qa wicasta wikcemna 
wicakte, qa wikcemna nom sanaa za- 
ptan kionniwicaya. 

St. Lawrence Wakpa kin en Can- 
tilever cankahonpapi wan mazasKa 
woyawa tanka wikcemna ($10,000, 
000) on kagapi kin kakse qa Htani 
wicasta wikcemna sahdogan wicakte. 

, Japan makoce ekta mnitan qa Jan 
wicasta kin kektopawinge ota akihan 
tapi oyaKapi. 

Webster City, Iowa makoce ekta 
skata wicasta wan witko qa mazaska 
yuhe kin owasin Huhnahye qa inyan 
tehika mazanapcupe tawa kin mako- 
qe minisica ohna ye kin heca wan o- 
hna ehpeye qa hehan mazakan me- 
cena on kataiyeiciye. 

Roy Knabenshue on kinyanoi ohna 
ya wicasta wan Ohio makoce kin en 
wapazopi en heca ohna wankan va 
unkan siha ivutaui kektoDawino-e 
nom i hehan hinhpaya tuka kionDive 
sni. 

Pender, Neb. wicota Omaha hemani 
wan inajinkiyapi qa ti wicakte iyaon- 
papi wan en opa tuka icupi qa can 
wan ikiyena han en otkeyapi. Eyanpaha kin yahdajuju sni hecin- 
han wanna hdajuju wo. SEPTEMBER 15, 1907. CHEYENNE AGENCY. 

S. DAK. 

The 25th of August, the first mar- 
riage was performed in the new church 
of St. John the Evangelist on the Mo- 
feau River. 

' The groom was Wiliam La Beau son 
of Antoine and Josephine Labeau; and 
tae bride was Caroline LaRoche 
daughter of Joe and Angelic LaRoche. 

The people gathered at the meeting 
house a little before ten a. m. At ten 
o'clock they came in procession to the 
church. Eugene Whitney, banner car- 
rier of St. Joseph's Society headed the 
procession, followed by the groom and 
his best man, Walter Jay Cummings; 
then came the male relatives of the 
£ room and bride, then the rest of the 
men folks. 

The bride and the bride's maid, .Lillie 
Ducheneaux was preceded by Julia Ar- 
pan, banner carrier of St. Mary's Society 
then followed the new couple's fe- 
male relatives. The rest of the women 
folks closed the procession. 

In the church, the house of God, be- 
fore the altar, the groom and bride 
promised to have and to hold each other 
as husband and wife till death would 
part them. The priest, in his sermon 
told the new couple what to do in order 
to be happy, not only for a tnonth, but 
during their whole lives. 

Two months ago the groom joined 
our church which is also the church of 
his ancestors and the church established 
by Christ; in other words the teaching 
of the Catholic Church is the very same 
as the teaching of Christ, The other 
churches have Christ's teaching in all 
those things in which they agree with 
the teaching r of the Catholic Church j 
but where they differ the Catholic 
Church is right. 

The 14th of this month Emma Pear- 
man, daughter of James and Julia Pear- 
man, will get married to John Dolfus, 
son of Jacob Dolfus. 

The Utes on our Reservation. form the 
band called "White River Band". They 
are 368. I am told that our Utes do not 
belong to any church. Many of them 
have hired out, helping to put up hay. 
More than one of those who have hired 
Utes, told me that the Utes are good 
workers. The first part of the summer 
we had a great deal of rain, therefore 
plenty of hay. We also, have had splen- 
did haying weather. 

A telephone is to be put up from here 
to Whitehorse, On the trees, Greengrass, 
Thunderbutte and Cherry Creek; alto- 
gether about 160 miles, so far about 70 
miles have been made. 

Father Vogel. WAKANKICIYUZAPI. 

Hekta wi 25 Antoine La Beau 
cinca, William eciyapi, Joe na An- 
gelic La Roche cunwintkupi Caro- 
line yuze ye io. 

Fatheb Vogel. 

THE SOLDIER WITHOUT LEGS 
OR ARMS- Towards the close of the French Re- 
volution, a venerable priest was doing 
all that zeal and charity could dictate in 
a hospital where there was a large num- 
ber of sick and wounded. Some one told 
him of a poor soldier, who had been 
horribly mutilated; he felt curious to 
see him. He approaches and sees a man 
whose face announces calmness and re- 
signation. ''] was told, my dear friend, 
that you have been badly wounded," 
'"Sir," replied the soldier, "if you raise 
the clothes a little, you will see." He 
raises the bed-clothes accordingly, .and 
starts with horror ou perceiving that the 
unfortunate man has lost both his arms. 
•'What! you are shocked at so small a 
thing? Raise the covering off my feet!" 
He does so, and discovers that the poor 
soldier has also lost his legs. "Ah my 
poor child! how I pity you!" "Do not 
pity me, father, I only got what I de- 
served. I was going to join the army 
with my comrades; we met on the way a 
cross, which the soldiers had spared; 
nothing would serve us but we must pull 
it down. I was one of the most active; 
I climbed up, and with my sabre broke 
the arms and legs off the crucifix, which 
fell to the ground. After this sacrilege 
we continued our journey. A few days 
after there was a battle, and at the first 
discharge I was reduced to the state in 
which you see me. I well deserved it, 
praises be to God, who spared me to re- 
pent and do penance before I die. He 
is just; if He punishes me in this world 
He will spare me in the next". pi kta iyececa. Qa unbdihecapi kta, 
St. Joseph Okodukiciye tona N. D. 
ed onni kin he owasin mazaska a- 
wanyaka wanjina kin he iyounwaja- 
pi. Heon wicasa wanjina iyecen o- 
wanjina ed euntonwanui kinhan un- 
yuwasakapi kta iyececa. 

Aug. 11, 1907, mazaska awanyaka 
wanjina kin. 

Wasuicasnamani 50 

Zitkanakoyake 50 

Tatankana 15 

Tunkanwakanna 50 

Joseph Matohi. 

Trustee. FORT TOTTEN. N. D. St. Michael's Mission Sept. 8, taku 
wanji wakdaotanin kta wacin. Hekta 
omniciye tanka kin ed wamnayan sa- 
kpe N. D. ed Dakota St. Joseph O- 
Kodakiciye onpi kin ed wicayustanpi. 
Unit an St. Michael's ed wamnawaye 
kta mayustanpi. Qa heon wanna wi 
yamni ed wamnawaye qa dena mna- 
ye$1.35. Eya dehan mazaska kin 
otehike. Tona St. Josenh Omniciye 
ounpapi hecinhan owasin mazaska a- 
wanyaka wanjina kin ed euntonwan- Lower Brule Ad-'v S. D. 
Aug. 30, 1907. 

Eyannaha:- 

I to lehanl 
wamiyeciluotanin wacin ye lo. Eya 
mitakolapi lehanl taku wotehi awa- 
kipa ye lo. Koska wan waniyetu wi- 
kcemna-nom aketopa ca tiwahe el i- 
tancanyan un wakiya yunkan lecala 
Aug. 15, kin el makita ca wotehi a- 
wakiua ye lo. Wanna hunke sni kin 
econhan makiyutani wikcemna yamni 
wicasa wakan v/ahoya. Yunkan he- 
ya le anpetu kin tanyan miglustan 
ye lo; na ate wana lila, mahunke sni 
ye lo, na matin kta tka tokawakiye 
sni, eye lo. Na unsiua mitanksila ni 
un wesan unsiwaiula, eye lo. Ho he- 
hanl anpetu ataya iye sni hpayin na 
haneokaya sara iyaya hehanl heya: 
Ina, ate eyinna niya kin atanin sni. 
Koska kin hehantanhan tuwe keceyas 
unsikila na niun kin hehan Vavazan- 
ka wanji el i canna mazaska un oki- 
ya ece, na ecel ta. St. Joseph na St. 
Mary okolakiciye kin tanyan awan- 
yakapi; na ovate kin tona okihiDika 
hpaye cin ekta hipi na nupacan a- 
wanyakapi na wanna otonwahe wan 
makiyutaDi napcinyunka ekta canwo- 
gnaka kin he mazaska wikcemna to- 
pa wan ogna hpaye lo. Na tipiwakan 
ekta aipi ca ekta wai na itansak ma- 
te seca na cannagminyanni eciyatan 
mahinhpaya na moKohloka tawa kin 
el egnakaui na waKca wasteste akanl 
eornakapi na wasicu na wavawa oti 
etan wayawa wicakiyapiko wicota el 
hipi, na wacekiyapi na ayusranpi na 
hehanl maka akataoi el wiyukcan 
nawajin ye lo canfe masica unkan iye 
wanna wiconita tanyan un kte ecan- 
mi na el etunwan yunkan wahca wa- 
ste canicipawegakagapi na el eglepi 
ca wanblaka na hehanl cuwi owaki- 
niya, na mitakolani hehanl wocekiye 
kin weksuye lo; ca tona wotanin iya- 
cuni kin ivuha awamicicinDi na wo- cekiye un miksuyapo; mitakolaDi ca' 
iyuha naDe ciyuzape lo. 

Nitakolapi; 
Tasunkesica. 
Paha wakan waknala etan. Cannon Ball, N. D. 
Sept. 1. 1907. 

Eyanpaha:- 

Mita-koda taku 
tona miyecidaotanin kta wacin ve do. 
Dena tapi Istaraaza cunwintku ta, 
Feb. 10 '07. Miwakan cunwintku ta, 
Feb. 14, '07. Hoganyutesni cinca ta, 
March 25, '07. Kdeskakite ta-wfcu ta, 
April 22. May 25, Miwakan ta. 

June 5, Valentine S. M. cinca ta. 

July 24, VVahacankaciqana cinca 
ta. July 25, Iron Thunder takoja- 
kpaku ta. July 27, Wakinyanmaza 
cinca ta. Aug. 7, Katie mentz ta. 
Aug. 2, Wadutawakinyan cunwintku 
ta. Ho dena wanna mahpiva ekta 
iyuskinyan unpi. Hecen tona Eyan- 
paha dawapi kin hena tanyan, wica- 
unkiksuyapi kta. Eya tona Wakan- 
tanka etkiya tona nayajinoi kin hena 
anpetu iyohi wocekiye un wicaye- 
ksuyapi kta iyecetu. Tona maka a- 
kan unpi tka tapi kin hena woowo- 
tanna ogna ozikiyapi. Igduwiyeya 
wicohan okna wanna najinpi kta iye- 
cetu. Mive kin taku un wocekiye e- 
ciyataahan tuwenikduwicaka okihi 
sni Wakantanka itokam inajinpi qa 
hehan kduwicakapi kta kecinpi tuka 
dehantu kin wanna wowicake unni 
sni anpetu wakan iyohi tuwa tanvan 
wocekiye okna un huwo? Eya tukte 
tu keceyas tuweni de wicohan kin o- 
kna tanyan ikdoya okihi sni unkan 
ito de tona wocekiye okna yaunpi 
hena tanyan yaunpi; heun mitakoda- 
pi owasin aiciciyapo; wanna omaka 
iyohi taku owasin tokeca aye do, he- 
cen wocekiye okna najinpo qa Wa- 
kantanka cekiyapo, heun ninagipi ni 
kta. Tanyan ake kduwicake wacin. 
po, tohan taku wanji yacin kinhan 
he W'akantanka tawa heun wopida 
eciya yo, hecen owotanna yaun kta. 
TaKu un yani kin he Wakantanka 
hee. Koda wanna eyas kikta po! 
unnihan wanitukapi kte do; tuwe ta- 
ku ecun nisi kinhan kikta qa wanna 
ecen ecakicicun wo, yani kta heun 
wanna okna nayajin kta e wahokon- 
niciyapi qa wocekiye eciyatan oicazo 
yakagapi kin bena kdaju ju wo hena 
woahtani ye do. Tona Eyanpaha da- 
wapi kin hena koda Inyan wakagapi 
ed unyakonpi unyeksuyapi kta wa- 
cin ye do; koda nane ciyufcapi ye do. 
Valetine S. Many.