Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


VOL. XL NO, OCTOBER 1907. 50 cents a year, Published Monthly, at St. Michaels. JFort Totten, P. 0., N. Dakota. 

ENTERED AS SECOND CLASS, MATTER AT THE POST-OFFICE AT FORT TOTTEN. N. DAK. OWANCAYA WOTANIN. f WICASTA WAN 
Wakantanka kis Ape. Ada, Ohio. Sept. 27. — Heehan wi- 
casta wan Amos Clarke eciyaui, wa- 
niyetu wikcemna toua woi.ii wicasta 
qa otonwe km detanhan makaiyutaui 
wikcemna nom ti. Wakantanka kis 
ape hecen iye ti ikanye ta ivaye. 
Clarke be taku wakan wanica kecin 
heca wicasta. wanna waniyetu tona- 
ken iiecen wacinvuza. Iye tiwabe 
tawa qa nakun ikiyena tioi kin bena 
ko om wicitokam WaKantanKa wani- 
ca keya qa taku wakan yukan becin- 
nan kakis mayan wo, eya. Eyascan 
kin ecabankeya ta iyaya. Cinca kin 
bena wocekiye opapi qa hunku kin 
nahmanna wocekiye obne waonsue- 
wicakiva. + Wowapi Wakan oelide 
wanji yawa unkan. pawe asni. WAN] YETU WI KCEMNA-NOM 

TAWICUTOX CIXCA 

KIN IJA JYENAKECAPr. 

Sioux Falls, S. D. Sept. 27.— Tun- 
kansina tamaka kin en Soutn Dakota 
en tiwabe iyotan tanka yuba keiciya. 
Mr. qa Mrs. Micbael Hoffman Brook- 
line County en woju tipi. Cinca kin 
akesahdogan nipi, wica kin decana 
te qa siceca uom cikcistipina tapi, 
Minnesota inakoce en yakonpi bee- 
ban siceca yamnina yubapi, qa Soutb 
Dakota en bionpi kin ohaKam cinca 
kin akesakowinpi. Akesahdog-an uiDi 
napcinwank wicapi qa napcinwank 
winyanpi, becen waniyetu wikcemna 
nom kicivuzapi kin omasa iyobina 
wanji yubapi. Rusbville. Ind. Sect. 27. — Makoce 
Kin be en Mrs. Edward Bacon Kan- 
sas makoce etanhan be den ticokan 
til., unkan fnnunanna pawe hec«n ta 
ku beca on owaste sdonyapi kin o- 
wasin et-en econni tuka wanjina iyo- 
kibi sni, becen hum<u kin be winyan 
wan ikiyena tipi qa be tuwe waya- 
zanka eca taku owaste kta sdonya 
ecee, becen ne tnaswinahon on oki- 
yaka. 

••Wowapi wakan ebdaku aa Eze- 
kiel, wioowoyake akesakue oehde isa- 
kpe kin be yawasi kinhan nawe.kin 
akisni kte." eya avuuta. 

Hecen wowapi wakan kin okideqa 
yawa yustan kin ecahankeya nawe 
qon asni, wicoiedena ee: 

'•Unkan niye nanke cin en wahi- 
mdamde qehan, qa niwe en tank an 
eiipeniyanpi wanciyaka. heban niwe 
kin en heciciya; Ni wo; ban, Ni wo. 
niwe kin en eciciva. Ezekiei xvi: 6. GaPONKA anpaohotoxxa 

WiCAKTEPI. 

Cbattanooga, Tenn. Sent. 27. -He- 
ehan ben eapbn.ka ota. toninnina be- 
cen itoKam canonka ota sni. qa on 
annaonotonna wasteste ota wicayata- 
pi. kta ovate Kin keciyaoi, becen yuza 
esta kaske sni, mazaska e kicinarji' WA X i YET U Wl KCE MNA 
SAKPE SAM SAKDOG AX- 
HE HAN A KB HI UYA. TAWICU 1NYAX TAWA. 
I PAH IN. Lexingt.cn. Ky. Sept. 27— Keeban 
John Anderson eciyani wan tawicu 
hapi kin en inyansan wan ehde kta e 
adoksohan aya, unkan tabeni tabanku 
wan ti en ito wanwioayake kta e tin 
i, unkan miniwakan qupi becen wi- 
tko qa betanhan iyaya; tuka taheni 
wawanyakayuzapi qa kasKaDi, hecen 
banbepi kin he owicakaske tini kin 
en inyan san kin yuha i qa he han- 
hepi kin he ipahin wanka. Pubio, Col. Sept. H6 — Siceca ece 
ena hi uyapi kta ca wayazankani se- 
ca unkan decar a Mrs. Amanda Davis 
Bessemer eeiyani wan waniyetu wi- 
kcemna yamni hehanyan • hi wanica, 
unkan ihuuhanna ni owa.sin uya, qa 
pejibuta wicasta token iyukcanni 
tan in sni. Wicite askape wanna onpi 
wan on. MAICIXU WAX 
SUNKA OMXAPI SXL Bismarck, N. D., Sept. 23.-— Hee- 
han owicakaske tipi tanka kin etan- 
han wicakaskaoi kin wanji. naiica qa 
sunka oye omnakiyapi tuka otnna sni. 
Hekta June wi kin obnayan kaskapi; 
cankajipa tipi kin etanhan akan on- 
zooge wan tanin sni becen be on qa 
iyaya naceca neon sunka kin oye kin 
omna e'nj. Bloomington, 111. Sept.*26. -Mako- 
ce km hen Alma Busbee wikoske wan 
eciyapi on, he wayaco wan Wricr'nt 
eciyapi kin rnazaska wikcemna za- 
ptan woiyopeye on kajujukiya, ataya 
mazaska opawinge sanpa wikcemna- 
nom sam torn sanpa mazasana sakne 
kajuju; becen wicite askaoe kekto- 
pawinge yamni sam opawinge na- 
pcinwank sam wikcemna napcinwank 
kajuju. Hekta vaniban wowani ka- 
ga unkan wicite askape wan wanna 
onpi tuka akta on tka sdonyapi, qa 
on yuzapi qa isanpa kajujukiyapi, 
Wicakaska toka yuzekin heehan ka- 
ske kta tka hecon kinhan kionnivanpi WI WAX.II SIXTE ON 
KASKA NAJIN. Ewen, Mich. Sept. 27.— Joseph 
Blake pte wiye tawa wan tokiivava. 
wanna an petu wakan zaptan heban 
wicasta wa.n canicahda ya unkan pte 
qon he canjata wan en sinte kin ka- 
oyajaya ikoyake qa on kaska najin, 
qa hehantanhan mniyatke sni najin 
qa akihantekiniea kin on hnaskinyan 
qa kiciyuspe kta en ya tka nina skan 
qa sinte ektana oyusdog iveya qa o- 
kuwa hecen can nana adi iyaya tka 
ihukuya tehan najin, heban wilian a- 
ya; uka eceena kin iyececa. Tezi cona on. 

Rochester, Minn. Sept. 28.-Rev. 
E. R. Dadds episcopalheca, Anacon- 
da Montana etanhan St. Marys owa- 
yazan tipi en patapi qa tezi kin lcupi 
Dr. W. H. Mayo he icu. Hecen tezi 
cona woyute hdukpankteqa waniye- 
tu nom iyobi sni ni kte eyapi. SINASAPA .WOCEKIYE TAEYANPAHA. OCTOBER 15. 1907. SlNASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. REV. JEROME HUNT. O. S- B. 
PUBLISHER and PROPRIETOR. Fort Totten. North Dakota. With the Approbation and 
Blessino- of Rt. Rev. John Shanlev 
D. D. Bishop of Fargo, N. Dakota. OCTOBER, L 5> 1907. INYANCONKASKE EN 
Omniciye Tanka Kin. 

(By I. Court.) ' Rock Creek, S. Dak. Substation en 
Sept. 20, 21, 22, hena anpetu kin en 
omniciye tanka yuhapi ekta wai. Sept. 
18, htayetu kin en Fort Yates N. Dak. 
iwahunni ehantunahcin Rt. Rev. J. N., 
Stariha D. D. qa Vicar. General Noessus 
Lead, S. Dak. etanhanpi kin om eciwa- 
pe. Minisose akasanpatanhan Rev. Fa- 
ther Bernard, O. S, B. itkowicakipa qa 
kici onkipi. Hetanhan Sept. 19, hehan 
Inyanconkaske oyanke ekta onyanpi 
tuka rahepi magajuqa tehiya onyanpi 
Agency hetanhan makaiyutapi wikce- 
mna'nom sanpa zaptan hehan sunkakan 
wilianpi qa wakad onyanpi. 

5 p. M.hehan Rock Creeii ehan onkipi, 
unkan tannina Rev. Father Bede, O. S. 
B., Rev. Father Westropp, S. J. Pine 
Ridge, S. D. etanhan kin maka amani 
ospaye tawa kin om hi; anpetu wikce- 
mna hehanyan iyotan iyekiye upi qa hi- 
hunnipi. 

Rev. Father Vogel, Cheyenne River 
etanhan ija ospaye tawa kin om maka 
amani hi. Htayetu hce kin hehan Rev. 
Emi) Perrig, S. J. cuwitateyena hihunni. 

YewiCasipi kin dena wicanagi kuwapi 
nakaes ipi kin tukte en istinmanpi tanin 
sni, om monke kin heon token skanpi 
kin wanbdaka iyotaniyekiyapi eista ohin- 
ni cantewastepi. Iyotan Father Bede 
ti en kiciipi nakaes bdokite hca hehan 
enakiyapi. 

Sept.'20— 1907. 
Anpetu kin he omniciye kte qaas oape 
4:30 hehan omniciye wahpewokeya kin 
ekta emniciye qa Bishop Stariha, Vicar 
General Noessus, Rev. Fathers Bernard, 
Bede, Vogel, Perrig, Westropp en ipi. 
Catechist Stephen Eagle Pipe Father 
Bede tawa kin wacekiye qa hehan do- 
wanpi. Hehan Rock Creek en okoda- 
kiciye itancan kin, Maurus Tatankaon- 
jinca najin qa Bishop wohdake kta yao- 
tanin. Bishop: — Mitakodapi, wanna omaka 
wanji qon hehan nape onkiciyuzapi qa 
ake waonkciyakapi kta onkeyapi: unkan 
wahduecetu sni tka, ecm he econhan 
(Pope) Sinasapa itancan tokapa kin 
wanyag bde kta, qa wocekiye okaspe 
mitawa kin qa niyepi kin owakiyake kta 
tka, qa decelicin nankapi wanciyakapi 
kte sni kepca tuka, qa sinasapa wan 
miye iyecen ostan uwasi. Wahdi unkan 
Father Bede omniciye tanka kin de ki- 
hnakapi omakiyaka hecen niiwahunni 
kinhan en waon kta kepe qa wanna 
wanciyakapi kin on nina icante mawa- 
ste, qa omniciye ota en waon tuka omni- 
ciye nitawapi kin de e en waon kta iyo- 
rnakipi. 

Pope Sinasapa itancan tokapa kin 
omniciye tanka nitawapi, qa wicanagi 
ni kta qa wicohan toktokeca nitawapi 
kin hena owasin owakiyaka. Nakun 
Mass wosnapi oyapapi, woahtani ohda- 
kapi qa Yutapiwakan iyacupi ecee, qa 
yusutapi wakan ecoupi qa Dakota wa- 
stepi wocekiye ohodaya econpi, hena 
owakiyaka unkan nina hcin tawacin 
ekta awacin hoe, 
Tehan mnionkiciyani kta tka nahanli Wakpa Waste etanhan, Matosiha: — 
St. Joseph na St. Mary owenonpinyan 
nape ciyuzape Jo. Wicasa wakan waste 
onyuhape lo, tka okolakiciye okaspe tan- 
kaya onyakonpi heon tebanhan wicasa 
wakan kin wanonyakapi sni ecee, heon 
etanhan (Catechist) wawokiya wanji Bi- 
shop icekiye masipi lo. 

Wakinyan Paha etanhan, Magaska; — 
St. Joseph na St. Mary owenonpinyan 
cante wasteya nape ciyuzape lo. Sep- 
tember 9, heehan ateyapi oyanke ciqala 
wan kagapi ua'(Utes) Sapa-wicasa qeya 
el ahiwicagnakapi, heon Bishop iwan- 
yag wasi kta ca wahi ye lo, 

Hehan (Utes) Sapa-wicasa wan tawicu 
kici hi hecen cokata awicaupi qa Bishop 
nape wicayuza. Pejutahaka etanhan, Joseph Horn 
Cloud:— Taku wanji cin waon on lehanl 
epin kte lo. South na North Dakota el 
nonpin St. Joseph na St. Mary okolaki- 
ciye onpe lo. Hecel South Dakota el 
mazaska awanyaka wanjila onyuhapi 
wacin ye lo. Hece cinihan okolaKiciye 
on iwasakin kta na iwaste kta; mazaska 
awanyaka wanjila onyuhapi na St. Jo- onge ahi sni, hena awicaonpepi, heon se P h na St - Mar y tawomnayepi kin hena 

hanke womnaye wanjila el egnakapi na 
hanke is gluha yankapi na on kuja owi- 
kiyapi is taku on econpica hena on econ- 
pi kte na econhan womnaye wanjila kin 
hena tuktel mazaska tipi wasaka wanji 
el waniyetu zaptan ecel oyutan sni egna- 
kapi kte na hehanl taku on econpica 
kinhan econpi waste. St. Joseph na St. 
Mary owenonpinyan cante wasteya nape 
ciyuzape lo. wicohan owasin ohankoya econpi kta: 
wayakinicaduke kte sni, tka taku eca- 
nonpi kte kin owasin Katinyan ecanonpi 
kta. 

Hehan sinasapa kin zaptan iyaap) kin 
ohna iapi heon woahtani oyahdakapi 
kta qa yutapi wakan iyacupi kta, ecin 
wocekiye ecanonpi sni kinhan Wakan- 
tanka en taku ota hcin oyakihipi kte sni 
ikowape do. 

Hehan anpetuwakan cekiye ayustanpi 
kinhan yusutapi wakan wicawaqu kta. 

Hehan Maurus Tatankaonjinca omni- 
ciye itancan, Bishop nape yuzapi kta 
yaotanin. Bishop qa sinasapa owasin 
najinhan najinpi qa wica kin 222 q a win- 
yan 135 henakeca nape vvicayuzapi. 

Hehan ake okodakiciye itancan kin 
wohclakapi kte kin yriotanin. 

Cansasa— Pine Ridge etanhan kin, 
nomnana onhipi. St. Joseph qa St. Ma 
ry owenonpinyan nape ciyuzapi. Wan- 
ciyakapi sni ees iyomakipi, na hehanl 
es wicota wanciyakapi yunkan lila cante 
mawaste; okolakiciye wan etanhan nom- 
nala onhipi na takuna eye onsipi sni, 
tuka sinasapa umasipi ca heon taku epe 
kta iyecece kinhan epin kta. 

Taku wanji slolwaya wacin, Bishop 
onkitawapi kinhan ndniwakan yatke sni 
okolakiciye wan unkicagapi ye lo na 
miye kin nakun kinyan iglutapi qeyas 
nakun owapa kta iyecel waon ye lo. He- 
cel yatke sni okolakiciye tawoope tokel 
yuhapi hecinnihan hena slolwaya wacin, 
hecel hena onkiwastepi na onspeonkici- 
ciyapi kte lo. Rock Creek, Mrs. Matoluta, winyan 
itancan kin winyan nom wohdag wicasi. 

Martina Sasawin:— Woyuoniban on 
leban St. Mary na St, Joseph owenonpi- 
yan nape ciyuzape. Taku waste wanji 
on iyotiyekiya imaonnipi kin lehan on- 
koglakapi kte. Oglala, Cam-awakpa, 
Pine Ridge, St. Joseph na St. Mary owe- 
nonpiyan nape ciyuzape. Oglala etan- 
han canpagmiyan akesakpe onhipi, . na 
okolakiciye itancan kin tokeca wogla 
yasipi sni, wocekiye le miyecinka owape 
canke omniciye taku on iwamasakin kta 
eyapi kin hena nawahon kta on wahi ye. 
Omniciye itancan takuna e>e masipi sni 
heon tokana wowaglake kta cwakihi sni. 

Bishop Stariha: — Cansasa yatke sni- 
okodakiciye cajeyate kin he nina icante 
mawaste, qa he anpetuwakan kinhan 
cajebdate kta tka. Hekta tona woici- 
conze kin icupi kin dehantu kin icante 
sicapi sni. ecin mazaska ota nikiyapi qa 
ohan waste on onmanpi kin onspewica- 
kiyapi. Omniciye wohdakapi kinhan ake 
taku epe kte kinhan epe kte. 

Wakpa Waste en Father Vogel okaspe 
tawa kin tankaya qa on [catechist] wa- 
wokiya cinpi kin hena owakahnige do; okiye kta wanji waqu kta tka, mazaska 
wanica, tka wonji tukte en onpi kta iye- 
cece kinhan en onpi kta. 

Siceca nitawapi kin tanyan onpi kta 
ehantanhans Wakantanka Tawokonze 
wikcemna kin cinpi kta, qa dena ohna 
onspewicakiyapi kta. Wanna ota ni- 
kanpi heqsn hena ecana Wakantanka 
nicopi kinhan ostan tuwena hiyupi kte 
sni, oyakahnipi kin heon sinasapa 
wicastawakan yadapi. Tuwe iyotan de- 
na econ wacin hecinhan Bishop nitawa- 
pi kin hee, qa wasicu om waon kin token 
wacin kin omakiyapi sni, ecin Sinasa- 
pa, qa tipiwakan qa woonspe tipi oici- 
yapi kiciyankapi kin heon. Woiwan- 
yake oyanke owasin token owakihi oci- 
ciyapi kte do, tka nis eya omayakiyapi 
wacin ye do; winicotapi becen taku eca- 
nonpi oyakihipi ye do, hecen [catechist] 
wacekiye wicasta on oyakiyapi kta oni- 
ciyapi oyakihipi, qa taku ota oyakihipi; 
tipiwakan. qa (catechist) wacekiye wi. 
casta duhapi kta yanke hecen omayaki- 
yapi waste, onnisikapi kehapi tuka Mr. 
Smith Ateyapi ciqana duhapi kin pte 
[12,000) kektopawinge akenom duhapi 
keya omakiyake, hecen winijicapi qa 
Bishop nitawapi cistina da onkan oyaki- 
hipi sni kehapi. Sinasapa wocekiye 
oyapapi kin tukte ohna iwanyahdakapi 
waste ye do. Bishop oyanke tokca ekta 
onpi kin hena wocekiye opa ota wicayu- 
hapi heon taku econpi kte kin on econpi 
kte kin yuhapi kin he iyemacece kinhan 
taku yacinpi kin owasin ociciyapi owa- 
kihi kte ye do, 

Hecen Cheyenne Agency oyate kin 
(catechist) wacekiye wicasta wanji cinpi 
kin on wamnayanpi qa Bishop qupi kta 
on St. Joseph qa St. Mary okodakiciye 
kin owasin econpi kte do, kinhan tehike 
kte Sni. 

Thunder Butte en tipiwakan cinpi kin 
he waste ye do. (Utes) Sapa-wicasta 
kin hena sinasapa opapi sni, qa is taku- 
dan Wakantanka eciyatanhan sdonyapi 
sni, tka wanji den tawicu kici hi keyapi, 
qa omniciye tanka duhapi kin wahya- 
kapi, kipi kinhan oyate kin owicakiya- 
kapi kinhan heciyatanhan on wicayaku- 
wapi waste kte do. 

Hecen tipiwakan cistina is omnici- 
ye tipi wanji duhapi kinhan heciya- 
tanhhii en wjeayecopi qa ecenohiwi- 
cayayapi kta oyakinipi kte do. Sina- 
sapa, wacekiye wicasta duhapi kin he 
iyececapi sni, heon onsiwicaciapica 
wocekiye eciyatanhan, ecin tuwena 
en evicatonwe sni. Unkinas hena 
hen ewicahnakapi qa on wocekiye e- 
ciyatanhan en ewicayatonwanpi kta 
on Wakantanka hecetuya nacece do; 
hecen, hecen ecanonpi kinhan wacan- 
tkivapi wicohan tanka ecanonpi kte. 
Tipiwakan, omniciye tipi en wicaye- 
copi qa nayecihonpi sni esta wivuta &INASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. OCTOBER 15, 1907. owicayakiyapi qa ecen wocekiye en 
awacinpi qa opapi kinhan wicanagi 
te kte sni kin ota niyayapi kta. 

Hehan kalinih usipi wan Joseph 
Horn Cloud. South Dakota ohna St. 
Joseph qa St. Mary's okodakiciye on- 
t»i kin mazaska awanyaka wanjina 
wanji kagapi cin keye, qa he okaspe 
otoiyohi womnaye tawapi kin wi 
wanji ecetu eca hanke yekiyapi kta*, 
bena tukte en mazaska tipi wanji en 
waniyetu zaptan ecen hijakapi qa he- 
han onui kta, qa hanke hduha yanka- 
T)i aa taku on econniea econpi kta qa 
wicohan waste on eeonpi Kta Keye 
Kin he hecetu hca. tuka waneaK ees 
taninyan ene kta; waste tuka nakun 
tenika. Tuka dustanui ehantanhans 
nina iyomakini kte do. 

Sept. 21, 1907 8, p. m. Bishop Mass wo- 
snapi econ, qa Father Vogel wahokon- 
wicakiye; wanjigji yutapiwakan icupi. 

Hehan 11:15 a. m. Bishop wahpewoke- 
ya ekta i tuka hehanyan nahanhcin 
owasin ahi sni, ape hiyeya. Hececa esta 
catechist Stephen Eagle Pipe wacekiye 
qa odowan 12, ahiyayapi qa hehan omni 
ciye yuganpi. 

Farm School etanhan Francis Taku- 
kokipesni;— Omniciye wicohan ogna tan- 
yan awicable io, na waniyetu ota hecel 
wicohan bluha yelo. Wayawa oti tanka 
kinhan takuna cin sni se onyakonpi tka 
ye lo; wicasawakan waste onyuhapi tka 
yelo, waciniboSake na ayustan na kingle 
ye lo; na heon lehanl onkicincapi qon 
eciyatanhan tanyan sni ye lo. Tipiwa- 
kan qon tokan kagapi, heon Leo Mato- 
itn woglakin kta wakahnige lo; St. Jo- 
seph na St. Mary owenonpinyan nape 
ciyuzapelo. 

Leo Matoite: — St. Joseph na St. Mary 
owenonpinyan nape ciyuzapelo. Lakota 
oyate kinhan taknna onkonspepi sni, tka 
tohanyan lei wahi kinhan tokel owakihi 
waskan yelo. Mitakuye, wicohan waste 
kuwapi kin tehike lo. Tuwe wan wico- 
han kin lena onkokiyakapi e tinzahan 
naonjin onwacinpi kte lo; tohanyan owa-. 
kihi kinhan el makakije kta awacanmi 
yelo, koskalaka skinciyapi kin opeya 
waon welo. Bishop onkitawapi kin omni 
ciye tanka qonhan taku wanjigji onki- 
yustanpe lo. Omniciye tanka lecetu eca 
taku iyokipi kta ecaonkiconpi cee tka 
ye lo. 

Okahmi etanhan, Antoine Cleymore:- 
Kitbnla hektap inawajin kte lo. Tuwe 
wan wocekiye ogna onkaykpi kin he Bi- 
shop Marty ee yelo. Ake Bishop O'Gor- 
man; tuka Bishop Marty onkayustanpi 
kin hela onkayustanpe lo. Hehan Bi- 
shop Stariha unkitawapi kin wayawa oti 
tanka el omniciye qon heehan hi ye lo. 
Bishop Marty iyemacece sni tka Lakota 
nape kin el oniyuspe rnasipe lo, eye Jo. Bishop htanihan nape kin el onkoyu- 

spape lo. 

■ Hehanl taku ton a eyemasTpi. 

Tokaheya: Wayawa oti tanka el Fa- 
ther Martin siceca, qa Tunkansila wo- 
onspe inyangwicakiye lo, na onkiwaStepi 
qeyas lehan wicasa ikceka wan wayawa 
oti tanka wan iyangkiye na wakanheja 
sinasapa opapi tawoope ogna inyanke 
sni, qa waste sni ca heon Father Martin 
ake icicawin onkicinpe lo. Micinca kin 
top el onpi na taku on iwastepi kin heon 
hepe lo; heon micinca kin lehantu kin 
el icicawin glapi cinpi sni, heon kokipa 
pi Sni tka wocekiye ogna sni heon tiyata 
iglonicape lo. Micinca kin caje gluslcapi 
sni ecei iglonicapi heon wancakesiyowin 
wicawakiye lo. Wokuvva kin le ]nyan- 
boslata kin el iyopteye pica, hecinna 
Bishop onkiwangapi na hecetu keye cin- 
han onkolepi kte lo. 

Hehanl Inyanboslata S. Dakota tan- 
kapi tuka sinasapa wicasa wakan waste 
onyuhapi tuka wayazangla na tasunke 
makaiyutapi nom yapi okihipi sni na 
lianhi heon sinasapa wanji okiyin kta 
oncinpe lo. Okahmi kin oncistipila tka 
omaka kin el yutapi wakan 'icupi kin 
lhankeya naonjinpi, kiglehpica sni econ- 
qonpe lo. . : 

Oak Creek, etanhan. Maurus Hecan- 
haka:— Taku cin kin ognayan epiu 
kte lo. Heon okolakiciye kin ounya- 
kiyaui wacin ye lo. Father Martin 
wakanheja ciqapila wayawa oti el 
onui km tanyan wicakuwane lo; ha- 
kpan tanyan ivawicakicaikane lo. na 
ogle ceskiKan ecel tanyan iwicakipa- 
sisane lo, na anpetuwakan ca tipiwa- 
kan etkiya wicasa iyeeel Pbsi awica 
yaue lo. Tka lehanl wicasa ikceka 
wan wocekiye oua sni wan wayawa 
oti kin inyagkiya tka tanyan awan- 
wicayakesni; hevoouzaui. Dehinhan- 
skaskapi. na hakpan ecel iyawieaki- 
casKani sni inanaiihya. ogle kin ko 
ivublasyela onDe lo. St. Josenh ta- 
woope isagiogan kin el: Okihipioa 
kinhan sinasapa oDa cincaui kin sina- 
sapa woonspe tini el onwicakiyapi 
kte, eye lo. Heon etanhan sinasapa 
kin na oKolakicive kin witaya onki- 
najinpi kte io; na Father Martin bee 
hce sni sa sinasapa wocekiye oua ta- 
wicuton wanji oncinneio. Hecel wa- 
cekiye wowapi wanji onkagani na 
tunkansila. onquoi kte lo; na ' nak.un 
wableza wanji lena iwanyaidn kta 
oncinpe lo, Wanyakapo le tunkansila 
wqonsne tipi etanhan wanostan ke- 
ye kinhan wicalauica huwo? (eye qa 
wapaba bopotapise icu qa on nakaes 
tuwena inina yanke sni. J 

Taku yustanpi kes tiyata kaabeya aki 
ca ota wanahonpi sni sa ye lo. Heon 
committee de on kagapi kinhan hena 
kuwapi kte lo. Eyanpaqa kin leciyatanhan wicasa 
wanji kahonsipi waste nacece lo. 

Bishop:— Antoine Cleymore qa onma- 
pi taku eyapi kin nina iyomakipi hce do; 
taku eyapi kin yupiya waonspe wicasta 
iyecen wohdakapi. Sinasapa en tehanh 
onpi kin on token iniwastepi kin tanyan 
oyakahnigapi kin hee. Heon Father 
Martin taku okihi kin yeksuyapi. 
! Tunkansina woonspe iyopteyapi kin 
yacinpi 6ni, mazaska eceena icupi cinpi, 
qa Father Martin iyopteye kin ohnayan 
sni. Father Martin wayazanke on tehan 
on kte sni kecin itokam omakiyake. 
' Ayustan kinhan iwicasice kte kin 
on kiran wasi tuka; inonua wowaui 
maqu unkan wayazanke km hecehna- 
ha heon avustan key a omakiyaka. O- 
wasiu, sinasapa, qa niyepi ko iyecen 
icante onsicapi; sinasapa qa winyan 
wakan ko kinhdapi heon. Pine Ridge 
Rosebud wavawa oti kin de hecece 
sni, hena tawaiciya iyopteyapi; hecen 
s.nasapa qa winyan wakan kin hena 
siceca kin wocekiye ohna waonspe 
wicakiyani. He tehiva sKanni ecin 
hena tunkansina mazaska on owicaki- 
ye sni, hecen waonsnewicakiyani, qa 
heyake onpi. hena wacantkiyani wico- 
han eciyatanhan on owicakiyath. 

Father Martin ku kta okiniwica 
Kinnan nina iyomakini, ecin wioohan 
nwasm tanyan OKahnige. qa siceca 
tanyan awanwicayake. Hecen wico- 
han kin de tukte ohna asniyepica Kin 
he Father Martin, ua winyan wakan 
kin hena icicawin kuui kta tunkansi- 
na en yacinni kta, ua en woowotanna 
yuKe kinhan taku yacmpi kin nicupi 
kta; tunkansina mazaska nitawaoi 
yuha yanke hecen owotannakin taKu 
iniwastepi kta lyeceCe kinhan econ 
Kta iyececa. 

Sinasapa opapi' kin- tukte ohna cinpi 
kinhan witaya najinpi kta, onge cinpi 
sni, onge is togye cinpi kin hecetu sni. 
Pine Ridge en hocen yusicapi unkan he- 
na tuwe econpi huwo? Dakota iye hena 
yusicapi. Hecen wacekiye wowapi wan 
President Roosevelt kicagapi unkan 
omaka wanji owicakiyapi unkan onge 
wacekiye wowapi wan tokca kagapi qa 
hehanyena anaptapi. 

Utuhu-oju wicasta wan tunkansina 
woonspe tipi en token onpi kin yuwica- 
ke kta wan nanka yuha hinajin (Hecan- 
haka ke.) 

Qa Antoine Cleymore is heye: Wica- 
sta wan caje hdusice kinhan he owihan- 
ke wanin hdusi.ca, heon cinca kin tunka- 
sina woonspe en caje hdusicapi sni ecen 
etanhan iwicakikcu esta hecetu wada 
ye do. Bishop ohinni onipapi ye do; tu- 
ka isnana takuna okihi sni. Tunkansina 
wowapi wecaga esta misnana kinhan 
Bishop he iye isnana hecen cin eyapi kte, 
tuka wacekiye wowapi yakagapi kinhan qa yeyapi qa tuwe ekta yuha yeyapi kin- 
han taku yuslanpica ye do. 

De okafipe kin tanka qa Father Bede 
sinasapa wanji Oak Creek en yanke kta 
cin keya tka otehike, ecin den owicohan 
tokeca. Sinasapa tokan yewicawaye kin 
han ia owicakahnigapi, tuka den wanji 
uwaye kinhan ito en iaapi kin ohna on- 
speiciciyapi kta, heon tehiya onpi. He- 
ceca esta Wakantanka wa£tedapi on 
hena niyepi on fttanipi. Sinasapa wanji 
uwaye kta ibdute kta Utuhuoju kin 
hen. Bishop nitawa oyakiyapi kta on- 
sike, awanwicayake kin cistipina on he- 
ceca. 

Miniwakan mazaska adusotapi kin he- 
na ayustanpO! Yatkesni Okodakiciye 
opa po! hecen oyanke gakpe kin Bishop 
tanyan oyakiyapi kta. 

Wanjigii ksapapi, tiiKataku wanji 
nawahon, bdoketu cokaya eca wacipi 
on taku odota dusotapi. Wicinyanna 
winyan waisan woonsne tipi etanhan 
icagapi kin hena tiyata onpi eca da- 
kota wicohan econni ecee; hecen wi- 
casta wamnayapi qa nicinca tewica- 
yahindani becinhan taku ehueya wo, 
eyapi ece keyapi. Winyan ksapapi 
kin tit we hecen yati en ft kinhan tan- 
kan onatan kinhdeyapo! Taku-waste- 
ste tanka ota wicayaquui kin hena 
ees siceca tiwahe en nupi kinhan bee 
waste, ye do. De Bishou woiyaksane 
nicuoi Kin ee, dena ecen ecanonpi 
kte sni ehantanhans wancake e wau 
sni kinhan waste; ecin taku epa ana- 
yagoptanui sni unkan tehan decen 
wau man Ke kta ee sni. 

Wiyotanhan sanpa 2 p. m. eyotan- 
ke kta eyapi esta 2:30 p- m. hehan 
Bishop owokevaekta i qa iyehan wi- 
cota. 

George Cetaninyanke:-Wanihan 
wamayazanka unkan rnitonjan Agnes 
One elk omniciye tanka lehan wahi 
na Bishop wanblakin kta icekiye, 
heon wanna ehan wahi e kaspapi bi- 
shop waqu kte lo. Wocekiye ogna 
miciconza heon Iye Wakantanka to- 
han cin kinhan woniya eglaku kta t 
ecanmin heon toka wakiye sni ye lo. 
Hehan catechist Stephen Eagle 
Dipe wocekiye qa odowan 16, ahiya- 
yapi. 

Inyan conkaske etanhan Akanyan- 
kakte:- Tona St. Joseph na St; Ma- 
ry opapi hecinban woakiye wan on- 
kagapi kta ca wanna iyehantu ye lo. 
Watogla eyani kin hemacatkave lo. 
Inyan boslata kin el wasicula omayu- 
spapi sni tuka okijate kin hel wine 
oyasin ewegnake lo, sinasan wan 
maqupi na in amaupi na blaye kin el 
ahimakalapi, yunkan heehan wicohan 
tokca wan ogna onponpe lo. Iyehan- 
tu kin wicohan tokca wan onspeonki- 
yape lo. Heehan wocekiye le opapo, SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. OCTOBER 15, 1907. tokatakiya woohola yaonpi na wowa- 
sake lo, wicasawakan eyape lo; econ- 
qonpelo. 

Waniyetu akenapcinwank wanna owa- 
pe lo, nahanli waonmaspe sni, e Bishop 
itokam icewakiye kte lo. Ate waonma- 
spe sni watogla wicaSa tunkansina tawi- 
caSa kin waonspemakiyapi, na wocekiye 
onmaspe kta tka aotinsya amaupe lo 
Wanyakawo, tipi wan he kin le oicimani 
tipi sni yelo. Sinasapa el on kta maza- 
ska ota blusote lo. Wakpa opaya omni- 
ciye onqonpe lo, na nahanh wicaSa Wa- 
kantanka slolye Sni kin ota; ito, wicaSa 
wakan wanji leci wapa onni ecanmin ye 
lo. Okaspe tokan kin hena iyeS wicasa 
wakan ikiyela onpi eeS okiye kta wanji 
cinpi, heon onkiyeS tehan onyakonpi 
heon heca oneinpe lo. Unnicapi kinhan 
sanpa waonSakapi kte sni ca heon hepe 
lo. Taku wanji oncinpi kin he sinasapa 
wanji oneinpe lo, kes onge heca wanyake 
sni, cantokpanipi ecen tapi ecee, heon 
wanji onyuhapi kinhan wakan woglakapi 
na yutapiwakan icupi kinhan niiciyapi 
kte tka hankeya wawiyutanye kin ka- 
wicapa ecee lo. 

Waniyetu ataya akinil onkiciyape lo. 
Omniciye tanka wanice na (catechist) 
wacekiye wicasa onkiye wiconkahnigapi 
tokan e heca pamnipe lo. McLaughlin 
ateyapi qehan wocekiye lila patitan tuka 
kingle lo; ateyapi oyanke ciqala kin he- 
na Sinasapa wocekiye opa hecapi kta ke- 
yapi tka ye lo, tka lehan heca Sni wan 
oyanke ciqala yanke kin le wocekiye ta- 
wicohan kin ko napogna icu kta cin lo 
ope sni tka. Oyanke ciqala kiu hena 
tokatakiya sinasapa wocekiye ppa ecee 
iyayustag yankapini ecanmin ye lo, e 
lena onkeyeciyapi kta oncinpelo. Bishop 
taku wanji eya yunkan mahpiya kin 
wankanl kigle lo. Mniwakan on mazaska 
ota ayusotapi heon Yatke sni okola- 
kiciye ope wicasi hecel miniwakan ayu- 
sotapi kte kin on sinasapa owicakiyapi- 
ca eye kin na blokecokaya eca otuhanpi 
eye kin Bishop hena egnakani ecanmin 
ye lo. Hecece kinhan iyomapte kte lo; 
waniyetu akenapcinwank hehanyan wo- 
cekiye owapa, tukte imasica huwo? 

Isnalawica: — Wacinmaksape kin taku 
nawahon kin he Sinasapa wocekiye kin 
ee, na tuwena hiya eya okihi sni. Hekta 
hunkake wiconyanpi kin sinasapa wan 
ekta wicai keya unkokiyakapi, na on- 
spaya wanyag imaca^a. Wiyohpeyata 
leci tehan Bishop heca naceca e i na nape 
bluze lo, wicasa itancanpi kin hena sina- 
sapa kin takuwicayape lo, na hehantan- 
han wanjila hececa slolwaye Sni ye lo. 
Wicasa walemacetu kin unkicincapi kin 
hena sinasapa wocekiye ogna tokatakiya 
icahwiconkiyapi kta oneinpe lo, heon 
tipiwakan wanji oneinpe lo; na mazaska 
898.16 mnaonyanpi na on icekiye cihi 
ye lo; lei ewagnakin kte lo; onge nabanh icazopelo; tokeSta hena el gni kte lo kin- 
han $125.00 henakeca kte lo. 

Eye qa Bishop itokam mazaska kin 
ehnaka, qa icu wowapi wan on qu. 

Heban okodakiciye okaspe owasin ma- 
zaska awanyakapi kin wabduotanin Bi- 
shop wicasi. Inyanconkaske 
Mnayanpi 
Yusotapi 

En yanke 
Patrick AkeSakowin, mazaska awan- 
yanka. $233.90 

226.19 

7.80 Wayawa Oti Tanka. 
Mnayanpi 
Yusotapi 

En yanke 291.59 

290.84 

.75 Okahnu. 

Mnayanpi 161.15 

Yusotapi 89.45 

En yanke 5.90 

Frovvin Cekceka. mazaska awanyanka. Hinhan Wakpa. 
Church on 


|160 00 


Altar on 


60 00 


Paint on 


20 00 


Cash en yanke 


68 32 


Atayaken 


308 32 


Tnomas Sam mazaska awanyaka. 


Tansnaon Wakpala 
Church expenses 


25 00 


cash on hand 


7 40 


Bishop qupi 


3 00 


Total receipts 


32 40 


Mouth of Cheyenne 
Joseph Matosiha Bishop qu 


2 00 


Canpawakua. 
Total receiuts 


92 00 


Expen. 


84 75 


Casn on hand 


8 00 Corn Creek, Pine Ridge. 
Yaotaninpi sni. Joseph Red Willow 

Lake Creek, Pine Ridge. 
Yaotaninpi sni. Chas. Randall. 

Wolf Creek. Pine Ridge. 
Yaotaninpi Sni. Red Bear. 

Pine Ridge. 
Yaotaninpi sni. 

Porcupine, Pine Ridge. 

Mnayanpi 37.00 

Yusotapi 32.00 

En yanke 5.00 

Litttle White River. 

Mnayanpi 65.40 

Yusotapi 58.40 

En yanke 7.00 

Bishop qupi 1.00 

Wakinyanska Wakpala. 
Yaotaninpi sni Istamaza. 

Susie Bishop 50cts qu. 

Wakinyanska Wakpala, 
St. Mary Okolakiciye. 
Yusotapi | 52.00 

i En yanke 3.75 

Bishop qupi 1.00 Sivoinvanke mazaska awanvaka Wakinyan Paha. 
Mnayanpi 


1.00 


Bishop qupi 


1.00 


Pine Ridge, S. D. 
Makaska — yaotaninpi sni. 

Pine Ridge. 
Wounded Knee, yaotaninpi Sni. 
Chas. Kills Enemy mazaska awanyak. Joe Horn Cloud mazaska awanyaka. ' Crow Creek yaotaninpi sni. 
Lower Brule yaotaninpi sni. 

Rosebud, St; Francis' mission, 
Mnayanpi 64 40 

Yusotapi 43 90 

En yanke ■■ . 20 50 

Eugene Ciqala, mazaska awanyaka. 

Makizita, St. Ignatius's Church, 
Mnayanpi 90 34 

Yusotapi 79 84 

Bishop qupi ; 1 00 

En yanke 9 50 

Anthonv Wawokiva. Rock Creek.St. Mary Okolakiciye. 

Catechist 32.00 

Kuja on yusotapi 52.00 

Wicahapi on yusotapi 27.50 

St. Mary's wicakuja kin ayusotapi 47.00 
Sinasapa okiyapi 5.00 

WaSihdapi owicakiyapi 40.10 

Okodakiciye iye aihdusotapi 159.25 

Christmas yusotapi 66.00 

Bishop qupi 10.00 

En yanke 76.45 

Mnayanpi 438.85 

Annie Shoestring, mazaska awanyaka- Thunder Butte. 
Mr. Benoist, Bishop qu. 
Mrs. Benoist, Tipiwakan Farm School. 
Wokagege 
Yusotapi 

En yanke 5.00 
20/00 212.00 
159.15 

52.85 Maggie Yellowfat, mazaska awanyaka. Okahmi. Mnayanpi 

Christmas 

Tipiwakan 

Sinasapa 

Catechist 

E.... 

Wayazankapi 

Wicahapi Bishop qupi 

En yanke 171.41 

m.m 

33.3S 

:2,2S 
2.00 
2.00 

22.15 
2.00 
2.U3 
5.00 

94.50 T. Madbear mazaska awanyaka. Rosebud Agency, 

Wawokiyapi 35 00 

yusotapi 24 00 

Omniciye tanka okiyapi 2 50 

Anthonv Wawokiva. Sisseton. Mnavanm 


128 30 


Pejutahake, Pine Ridge. 
" 
wawokivaDi 


30 91 


Mnayanpi 


30.50 


Sinasapa qupi 
Yusotapi 


20.50 


75 00 


En yanke 


5.00 


eaje hdajujuDt 


18 00 Narcis Demaris. Virgin Creek. 
Mnayanpi 
Sinasapa qupi 
Tipiwakan 
Catechist 
Owicaqupi 

En yanke 
Bishop qupi Oak Creek. 
Wayazaka okiyapi 
Christmas on 

En yanke 

Bishop 

mnavanni S5.00 

5.00 
30.00 

7.00 
10.03 
19.60 
10.00 31. 00 
41 00 
18 25 
55 00 
10 00 
145 25 Mrs. S. LaFrombois maz. awan. Hinhan wakpa. 
Church 
wayazanka on 
Sinasapa qupi 
en yanke 

Rosa Hodgkiss to Bishop 
Soph. Ducheneau to Bishop 200 00 
47 75 
15 00 
70 50 
10 00 
3 00 
TO 

> OCTOBER 15, 1907. Wakpa 


Waste. 
Md ay an pi 
116.57 


Bishop 
10.00 


Conkaske 
10.05 


Omniciye tipi 
80.00 Maud Matosiha, mazaska awanyanka. 

Canpawakpa. 

Yusotapi 14 80 

wayazanka on 14 80 

sinasapa qupi 2 25 

Bishop qupi 3 00 

en yanke 16- 50 
Mrs. Siyoinyanke. Mazaska awan- 

Wakinyan Paha decana kagapi he- 
cen wavuotanini)i wanica. omniciye tanka okiyapi 8 25 

Bishop 1 00 White Thunder takuna sni. 
Utuhu wakpula takuna sni. 
Rosebud Agency, takuna sni. 
Corn Creek takuna sni. 

Sword Camp takuna sni. Makasan wakpa, Pine Ridge. 
St. Mary takuna sni. 

Wounded knee. St. Mary's. 
Wayazanka on 6 00 

en yanke .35 

Pejutahaka St. Marys'. 

Mnayanpi 6 00 

Omniciye tanka okiyapi 3 00 

Bishop qupi 3 00 Mato wakpala, Pine Ridge, 
takuna sni. 

Corn Creek. Wauice. Wolf Creek takuna sni. Porcupine takuna sni. Lower Brule takuna sni. 

Rapid Creek, Pine Ridge. 
Mnayanpi 10 00 

wayazanka 
Bishop 3 00 
.50 

#- 


Lake Creek. 
Mnavanpi 
7 00 


conkaske 
4 00 


yusotapi 
3 00 Pejutahaka; St. Mary's. 

Bishop . 2 00 

omniciye tanka okiyapi 3 00 

Bishop 1 00 

St. Francis Mission, Mrs. Wawokiya. 

Little white, Rosebud. 

Mnayanpi 5 00 

Bishop 1 00 

omniciye tanka okiyapi 2 50 

Mouth of White River, St. Mary V- ; 
Mnayanpi 5 75 

Bishop 2 50 Mnayanpi 95 70 

Wicasa wakan okiyapi 5 00 

tipiwakan - 10 00 

wicasa wakan waokiye kajuju 4 00 
wacekiye wicasa qupi 7 00 

Olotapi 10 00 

Evanpaba on kajujupi 2 50 

wayazan okiyapi 37 50 

Ataya yusotapi 76 00 

Taninyan yanke 19 60 

Lucv Fisherman. Bishop; —Wanna htayetu kin de 
onkayusranoi kte do. Hahanna wihi- 
yayena oane 6, 7, 8, 9. 10 hena en 
cekiyapi kte do, hecen hena owasin 
wanjigji en oyapapi kta wacin. Ha- 
hanna niyepi on wocekiye ecamon 
tuka tipi wakan kin cokana nan tka 
qa he hecetu sni. Hahanna Yutani 
wakan iyacupi kta iyececa, ecin he- 
canonpi kta yacinpi kes sinasapa ni- 
nicani kehapi; ho wanna zaptan iya- 
api kin ohna iapi hecen hena en eca- 
nonui kta. Htayetu wota ayastanpi 
kinhan 7 p. m, hetanhan woahtani o- 
hdakapi kta. 

Hahanna cekiye ayustanpi kinhan 
Yusutaoi Wakan wicawaqu kta, he- 
cen hena Yutapi wakan icupi kte do. 

Hehan 2 p. m, omniciye econoi kte 
do iyehan udo ehake ye do, taku epa 
wacin ve do. Sept. 22. 1907. 

Wikcemna nom sam yamni Yusu- 
tapi wakan wicaqupi. 

Hahanna kin he sakpe cekiyapi qa 
nina wicota Yutani wakan icupi. 

Wihiyayena 10 a. m. dowan ceki- 
yapi (high mass) qa Rev. Father 
Westropp Pine Ridge, etanhan kin 
cekiya qa wawahokonkiya. 

Wiyotanhan sanpa hehan dena 
ca jevatapi : 

1 Wayawa oti tanka kin hen ake 
Father Martin ku kta on (petition) 
wacekiye wadapi wowapi kagapi kta. 

2 Mazaska awanyaka wanjina 
wanji kagapi kta. 

3 Tukte en tokata omniciye tan- 
ka kta he? 

4 Ataya omniciye itancan wanji 
kagapi kta iyececa he? 

Father Martin cinpi kin- 305. 

Cinpi sni 5. 

Yustanpi hecen Joseph Horn Cloud, 
Pine Ridge etanhan kin, qa Ignatius 
Court, Fort Totten, N. D. etanhan 
henaos wicacaje okawinh mnayanpi. 

Jonn Grass:- Father Martin, na 
winyan wakan kupi kta onicinpi kin 
tunkansina etkiya tokel otanin Kta 
ivecece kinhan yaotanin wo. 

Wicacaie mnayanpi kin qa token 
yacinpi ecen ko yakagapiqa hiyurua- 
yakiyapi kinhan tunkansina yewaki- 
ye kte do. 

Mazaska awanyaka wanjina. 

Antoine Cleymore:— Kiciktepi el 
mni kte lo, wicasa ikceka na wicasa 
wakan. Father Bernard ee kte lo. 
Inyan sa naslataui kin itokagatanhan 
itancan ye lo; Father Martin ostan 
yanke lo. 

Charles Randall— Taku wicasa 
ca mazaska awanyake kta onkeyapi 
sni ye lo; tka wicasa wakan wan ya : 
kahnigapi "neon mis eya wakahnige 
kta; wicasa kin he taku owasin owa- 
steye kta cin ye lo, na wana wicahca- 
la aye lo, heon ni nanke cin el maza- 
ska awanyaka wanjila kin he \uhe 
kta wacin ye lo, Father Digmann he 
e ye lo. Wanna on inajinpi. 

Father Bernard, O. S. B. 
Father Digmann, S. J. 
Father Bernard yustanpi. 235. 
109. Josenh Horn Cloud:— Committee 
wieakagaui na tukel yankani na ma- 
zassa awanyaka wanjila wosukiye 
kagapi kta iyecetu. 

President Tatankaonjinca:- Bi- 
shon committee iye wicakagin kta. 
Hecen Antoine Cleymore, Okahmin. 
James Grass, Pine Ridge, qa Charles 
Bordeau, Rosebud, Father Bernard, 
Ignatius Court henakeca isnana yan- 
kaDi qa mazaska awanyaka wanjina 
ohna skan kte kagapi. 

John Grass:- Mazaska awanyaka 
wanjila kin unkiyutapi kte lo. unyu- 
stanpi nahan hehanl ajukin hena on- 
yustanni waste, tanvan econqonDi kte 
waste ye lo. Okolakiciye womnaye 
wanji ogna ayani wasteke lo. Cante 
tinzapo; canwankaicitawoglakanan- 
ni sni do.&c. Winyan kin ives wasag- 
ya okiyaui kta caslolwaye lo. 

Akanyankakte:- Onkablezapi sni 
ca heconqonpe lo; nawahon kin he- 
hantanhan awauwe lo. John Grass iye 
he wanna wicahca ees heye lo. Wo- 
wilagyepica hecina ogna econnica, 
ecin womnaye olota onyuhapi kes ta- 
kuna tohinna waste on econqonpi sni 
oyasin tebonkiyapi ecee ye lo. Aki- 
yeeel econaonpi kte eyani tka <-ka- 
spe wanjigji ciqapila ca okipica sni 
nakuns St. Joseph omniciye kin wan- 
ji takuna kiconni sni esas wanagiye- 
yapi siye! 

Tuwe omniciye huwehi huwo? Ta- 
tankonjinca omniciye itancan kin e- 
ya: 

Crow Creek, Jerome Akiciinla:— - 
Mitakuyepi tokata hel omniciye kta 
wacin ye lo, iyuha napeciyuzape lo. 
Mitakuyepi tipiwakan oncinui heon 
omayakiyapi kta hecina wapostan o- 
kawinh awau kta ca kaspapi wanji 
hcin on omayakiyapi kta wacin ye lo 
mitakuyepi. 

Eugene Ciqala, Rosebud, hel O- 
mniciye tanka kta oncinpe lo, ca on 
amaonnipe lo. 

On inajinpi. 
Crow Creek, 65 

Rosebud, 223 

Rosebud Sicangu tipi hen yustatanpi. 

Hehan Bishop catechist, sinasapa 
okiyapi kin hena cokataewicahde oa 
wahokonwicakiya, qa koska qa wica- 
sta wasteste enanakiya yakonoi, qa 
dena cajepi: 

Stephen Eagle Pipe Inyan conkaske. 
Charles Randall, Pine Ridge OCTOBER 15. 1907. Nicholas Hehakasapa, Fine Ridge. 

Leo TasunKemaza Hinban wakpa. 

Samuel Ecekutepi 

Henry Siyoinyanke Cheyenne A'cy. 

George Hair chain 

James Grass Pftie Ridge 

Paul Spy bird 

Charles Bordeaux 

George Istamaza 

Anthony Wawokiya Rosebud, 

Jonn TatankasKa 

Robert EIk Loud Okahmin. 

Joseph Horn Cloud Pine Ridge. 

Bishop:— Wakantanka kokipeya ya- 
skanpi kta kinhan hecen waste kta, ca- 
techist sinasapa okiyapi kte kin hena 
wicasta wastepi kte, wayuonihanpi kte, 
olian waste on waonspekiya wicasta he- 
capi kte. Sinasapa onpi km hena okihe 
wicayaonpi, qa heon nitaoyatepi kin 
ehna wicohan tanka dustanpi kte kin- 
han, ohan waste on waonspeyakiyapi 
kta; hecen tuwena on niyasicapi kte sni. 
Onkina dena owasm wicasta niwastepi 
naceca nanka. Sinasapa nitawapi kin 
wicohan de onna yaonpi kta miye kin 
en yutiyapi. 

Taku ecanonpi kte kin hena ociciya- 
kapi kta, qa on wowasake cicupi waste,' 
hecen kokipe sni ecanonpi kta. Pida- 
mayayapi ye do, wicohan waste on wa- 
wovakiyapi kin, qa on mazaska ota sni 
tka cicupi ecee, tuka ecin ota mduhe 
sni; tuka wicanagi waste qa on nipi kta 
heon ecanonpi e sdonwaye do. 

Taku ecanonpi kte kin he wi wanji 
eca nonpa wawahokonyakiyapi kta; to- 
han anpetuwakan qa wosnapi econpi sni 
kinhan, tipiwakan en is omniciye tipi en 
wocekiye ecanonpi kta. Wowapi waaan 
Wicotakuye Teca oehde wanji dawapi 
kta qa on wowahokonkiye ecanonpi kta. 
Qa anpetu ikceya kinhan Bible History 
etanhan dawapi Kta. Siceca tona catho- 
lic woonspetipi en onpi kta iyececapi tka 
wanice kin hena nakun wahokonwica- 
yakiyapi kta. 

Tuwe wayazanka ca sinasapa kahya 
nicopi esta oyakihipi sni, eya wawoKiya 
henicapi on dapi kte sni ee sni, tuka eya 
en yarpfcqa wanwicayag yaipi kte hehan - 
yan eqes hecetu; qa ee sinasapa wahoya- 
yapi kta. Hehan tuwe is te kinhan tipi 
wakan en ehnakapi qa miniyuwakanpi 
yamnimnipi qa wocekiye Psalm esta 
ehapi yahapi kta, qa tohan sinasapa en 
hi kinhan wicahapi kin yuwakan kta; 
qa wasihdapi kin wicayecanptapf-qa wa- 
hokonwicayakiyapi kta, qa katinyan wo- 
cekiye ohna yewicayasipi kta. 

Qa siceca wanji miuiakastanpica kin- 
han hen nakun ecanonpi kta, henana pi-, 
damayapi ye do. 

St. Joseph okodakiciye wicohan 
wajteste dustanui Kin on niwada ve 
do. ecanonpi kin wanbdaka heon he- 
pe do. St. Mary's Okodakiciye kin 
mazaska qa taku maquui kin on pi- 
wada ye do. Father Bede sinasapa 
qa catechist yuha cin okihi mavavapi 
wacin. Inonpa omniciye tanka kin- 
han hantuqe owasin tanyan wavahdu- 
otahinpi kta wacin ye do. Pine Rido-e 
etanhan hantuqe wowam hduha upo, token yaskanni kin hena owas sdon- 
waya wacin. Okodakiciye teca oua- 
pi kta iwioayahmni kta he wicohan 
•nitawani hecen iyutapo. Tona woce- 
kiye ohna tanyan wicatceya onni cin- 
pi t<inhan annetu wakan otoiyohi wa- 
yazanke sni kinhan tioiwaKan ekta 
Mass wosna one kta; qa tt.Ku wanji 
okahnige sni kinhan sinasapa iwange 
Kta; qa wocekiye tokca ekta ye kte 
srii, tuka tuwe taKu-va warni woceki- 
ye tokca opa qa te qa tiapi Kta oue 
kta hecetu. 

Sinasapa kin hena okodakiciye onpi 
kin awanwicayakapi, hecen hena token 
skanpi kin sinasapa kin Bishop kiyao- 
taninpi ecee. St. Joseph qa St. Mary 
okodakiciyepi kin hena sinasapa woce- 
kiye opapi hce kin eepi. Heon etrtnhan 
olian wastepi on onmanpi onspewicaki- 
yapi kta. Okodakiciye wanji etanhan te 
kinhan onmanpi owasin liapi kte kin en 
opapi kta iyececa; qa titakuye kin wica- 
kicanptapi kta. St. Mary's opapi kin 
cunwintkupi kin owankayujajapi ca toki 
wacipi eca ekta opapi qa yapi iyowinwi- 
wicakiyapi kta iyeeece sni, he hecetu 
sni. Qa on anpetuwakan ceki.yapi opapi 
sni ecee kin he hecetu sni, hena heca en 
yapi kte ssni e awanwicadakapi kta; hena 
hecen econpi kinhan hec^n wahtanipi. 
Tuwe dena wanji econ nispi kin- 
nan ako econ de woceKiye owapa eve 
kinhan he wocekiye oua wicaka he- 
ca; hecen wocekiye onaui sni qa is 
tokca oua wan nicunksi kici onwiea- 
yakiyapi kte sni; qa wica kin is eva 
ivecen econpi kte sni hena anayauta- 
pi kta qa wocekiye nitawaui oua ece- 
ena nicunKsipi qa nicincapi ob kici- 
yuzapi kta lyowinwicayaKiyani kta: 
wocekiye opani sni hinhnawicava'ni aa 
wicayuzapi kin etanban takuna iwa- 
stepi sni; cincani Kin wokokine en i- 
<3agapi kte; on wanji wocekiye one 
yayapi kte kinhan hecetu. N on Din 
wocekiye opapi ees cincani k;n on 
tehiya onpi yukan ecee. 

Beon (Pope) Sinasapa ateyani kin 
tokata Eastee anpetuwakan tanKa 
kin hetanhan sinasapa ona wan heca 
one sni wan, qa is wocekive tokca o- 
pa, wan kici kiciyuze am sni woone 
Kage do. 

Inyanconkaske sinasapa, qa catechist 
cinpi. Utuhuoju en tipiwakan cinpi, 
tokesta mitakodapi kin mazaska wica- 
wakida kte qa owakihi kinhan duhapi 
kte do. 

Taku owasin ociciyapi wacin esta Bi- 
shop onsike hemace ye do, hecen nis eya 
omayakiyapi kta ecanmin ye do. Hecen 
Bishop womnaye wanji yecagapi kta 
qa Bishop womnaye tawa eya cajedatapi 
kte do. Hecen winyan kin iyes miniwa- 
kan yatkanpi sa sni e mazaska yusotapi 
sni e ota mnayanpi qa sinasapa qupi 
kinhan tokesta maqupi kte do. Oninieiye tanka wotanin nahanh 
owasin den on sni, okan sni, inonna 
kinhan hehan en on kta. WOCEKIYE KIN DE 

YUTAPIWAKAN ICUP1 KIN 

OHA.KAM CANSUSBEUA WANJI 

ITOKAM EYAPI KTA. O Jesus, iyotan waste na waliwala 
kin, Nitokab canpeskamakagle ina- 
wajin, na cante ocowasin on lena cicila, 
wowicala tanka, na woawacin tanka, na 
wowastelaka tanka, woahtani mitawa 
kin on iyopeiciyapi tanka ko micante el 
emiyecignakin kte na awicakehan mi- 
gluecetu kta on wicotawacin suta inaya- 
qu kte, heon wocantkiye na woiyokisice 
tanka on zaptankiya Taniopi kin na 
David Niye on wokcan na leye qon awa- 
cin manka: "Minape na siba ko mapa- 
hiokapi, huhu mitnwa oyasin yawapi."' 

Hehanl nakun 'Ateunyanpi, na 
'Mari ciyuonihan" zaptaptan ehapi kta; 
na he (Pope) Sinasapa Ateyapi kin na 
Wocekiye [Church) eyeciyapi kta. WICATA. 
CROW HILL, N. D. 

Oct. 5, 1907. 
Wiyawapi zaptan kin en Antoine Lan- 
ger qa Josephine Sherman cincapi wan 
ta. Waniyetu zaptan sanpa wi nonpa. 
Hekta February hetanhan hoksina wa- 
ste kin de wayazanka, tatake hecen on- 
sika oiiciya okihi sni qa nina kakije, qa 
hunkake kin nakun kakijapi; tuka wan- 
na dehan ehpeywicaya iyaya esta wa 
kanheja heon taku sica sdodye sni e on 
dehan malipiya ekta wanna iyuSkin, qa 
wokakije, wocante sica wanica en iyu- 
skin, heon hunkake wicaye kin ehpewi- 
caye kin on cante sicapi esta wanna ozi- 
kiye kin awacinpi kta iyececa qa icante 
wastepi iyececa. FOET TOTTEN, N- D. ST. JOSI3PH OKODAKICIYE ITAN- 
CAN WICAKAHlMGAPl. 

ST. Michael's Ft. Totten, N. D. 
Oct. 6, 1907. 
Itkowicakipa, Suna Waanatan Itancan. 
George Cavanaugh, wiyokihe aya. 
Joseph Matohi, mazaska awanyaka. 
James Lonnes, wowapi kaga. 
Zitkanakoyake qa Tatankapa wayazan- 
ka awanyakau. 

Mazakahomni qa Zuzuheca wicahapi 
makoce awanyaaapi. 
Clement Lohnes tiyopa awanyaka.. 
Zitkanakoyake odowan itancan. 
Franx Demarce, Bible History yawa. FT. TOTTEN, N. D. Oct. 8, 1907. 

Sisseton etanhan Samuel Adams tito- 
kan hi, hecen St. Joseph okodakiciye 
okiyapi. 

Clement Lohnes $ .25 

John Lohnes 25 

James Lohnes 25 

Suna Itkowicakipa 25 

Tatankapa 25 

Eddie Tatankapa 25 

Zuzuheca 20 

Womna etanhan $2.30 ST. MARY OKODAKICIYE. 

St. Michael's Oct. 6, 1907. 
Sophie Tatiyopamazawin, itancan. 
Mrp. M, L. Grant, wiyokihe aya. 
Louisa Court, mazaska awanyaka. 
Celina Cuming Cloud, wowapi kaga. 
Lumina Tunkansaiciyewin, wokagege 
awanyaka. 

Napewastewin, qa Kinajinwin wayazan- 
ka awanyakapi. 
Esi tiyopa awanyaka. 
Celina Coming Cloud, dowan itancan. MINIAWICAKASTANPI. Fort Totten.— Sept. 5, Susie, waniyetu 
10, Tonweyahdi qa Kaiha cunwintkupi. 

Sept. 8, Bessie, (Elizabeth) Aug. 22, 
hehan tonpi, Joe Grey Wind qa Lily 
Mibebeya cunwintkupi. 

Sept. 22, Clement, Aug. 12. hehan 
tonpi, James Lohnes qa Angela Albert 
cunwintkupi. 

Sept. 12, Marie, Aug. 29, hehan tonpi, 
Henry Demarce qa Minnie Mazakoyag- 
iyayewin cunwintkupi. THUNDER BUTTE, S. D. 
Eyanpaha kin;- 

Sept. 9, 1907. 
Lecala htalehan kin hehan 
wicokan hiyaye sni wosnapi wakan un- 
yuhapi,nawicokan hiyayesam iy aye cin 
hehanl mnionkiciyapi na St. Joseph na 
St. Mary okolakiciye wanji onkagapi, ho 
lena wicaonkagape lo. 

William Puts on his shces, itancan. 
Henry Striker, okihe. 
Thomas Hehaka Wanbli wowapi kaga. 
Mankawanjila mazaska awanyaka. 
Charles Knife lowan itancan. 
August Red bird iapi awanyaka. 
Samuel Shot at wayazan awan. 
Charles Talks Wapaha yuha. 
Louis Knife Tiyopa awan. 
William Chasing Bear Wigiigla. 
Charles Knife 

Robert Straight head „ 

Giies Scar Leg ' wamnayan 

St. Mary's Omniciye kin 
Nellie Knife Itancan 

Lucy Puts on his shoes. Okihe 

Emma Scar Leg wowapi kaga. 
Alice Allison Wokagege awan. 
Philomena Acker wayazan awan. 
Jennie Roach okihe 

Alice Hail ■ wamnayan. 

Mary Scar Leg tiyopa awanyaka 
Agnes Talks wapaha >uha 

Phoebe Striker Ogligle itancan 

Saddie White hawk „ 
Maggie Red Bird „ 

Ho mitakolapi lenakeca tokatakiya wi 
akenom hehanyan Wakantanka ohlateya 
wiyuskinyan na blihelya wowasi econ- 
qonpi kta ca wicakahnigapi na le Ho- 
hwoju oyanke el.le St. Joseph omniciye 
izaptan nakun St. Mary omniciye iza- 
ptan; onman topa hena Hinhan wakpa 
na Tansnaon wakpala, na Wakpa waste 
Canpawakpa. Eyanpaha iyacupi owasin 
nape ciyuzape lo. 

Henry Stkikee. 
Wowapi kaga.