Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formatsVOL. XV. NO. 9. ArrtiL i o- lull. 50 cents a year. Published Monthly, ar Sr. Michaels. Fort -Tonen. P. 0.- X. Dakota. 

ENTKKKD AS SECOND CLASS JfAHTER AT T-H£ POST-OFFICE AT FOUT ToTTKN. N\ DAK. jesus wioaHapi ltan- 

HAX KIMI. 

Jesus tenia tokayapi kin qa ta- 
kodayapi kin te cin etanhan ya- 
rn ni can Rinnan kini kta e it oka in 
owicakiyaka: "Hetanhan Jesus 
waonspewicakiye cin wowicaki- 
yaka, Jerusalem ekta ye kta iye- 
ceca qa taku ota on kakije kta, qa 
ktepi kta. qa anpetu iciyamni he- 
han ake kini kta." hena owicaki- 
yaka. Matt. 16. "21. 

Qa na'Kun: ''Anpetu yamni qa 
hanhepiyamni hehanyan Jonas 
hogan tanka tezi ohna on qon.he 
iyecen anpetu yamni qa hanyetu 
yamni Wicasta Giuhintku kin ma- 
ka cante kin en un kta. Matt. 
12.40. Qa nakun; '"Jesus waa- 
yupte ya. tipi Kin de inangya po, 
(|a anpetu iciyamni klnhan ake 
ekieetuwaye kta. ewicakiya. " 
John, 2. 19. Taku Jesus itokam 
owioakiyaKe cin, wicata etanhan 
inMJin kin henan yuwieaka. Tan- 
cm- watran Kin cansusbeca etan- 
han anpetu-izaptan iconban kun 
icupi qa wicarapi en ehnakapi, 
Juda oyate kin wicarapi kin in- 
yan iapuspetonpi qa akicita oho- 
mni awanyag wicakiyapi manu 
ikopapi on. 

Easter anpetu baranna rein 
J e s u s wowitan tanka on wica- 
rapi etanhan hdinapa, akicita kin 
wanyakapi qeban tansak-tapi. 
Maka skanskan wan tanka, ma- 
rpiya eciyatanhan Itancan tao- 
hnihde wan kun en hi qa tiyopa 
kin etanhan inyan kin yuptanye 
ya akan iyotanka. He ite kin 
wakanndi kin iyececa, qa tawo- 
koyake kin wa iyecen ska. Un- 
kan ne kokipapi on aw T anyakapi 
kin nina cancanpi qa wicasa tapi kin iyecen iyayapi. Unkan ma 
rpiya ohnide kin Mary Magna 
lena qa Mari unman kin wica- 
rapi kin wanyag ipi kin hewica- 
kiya: "Xi.ve kokipapi .sni po. 
wanna wicate cin etanhan kini. 
Qa kohanna hdapi qa wicate cin 
etanhan kini ce waonspewicaki- 
ye cin ewicakiyapo. Unkan wo- 
kokipe wowiyuskin tanka ko yu- 
ha koyaranna kin hdapi; waon- 
spewicakiye cm hosi wicakakipi 
kta iyang hdapi." — Matt. 28. 

Wanikiya maka akan iyotan 
warpanica qa onsiya ihdutanin. 
Tohanyan maka akan un kin ka- 
kisyapi, sicaya kuwapi qi unna- 
hanketa ecen cansusbeca akan 
kakisya U. TuKa wiconte etan- 
han kini Kin hetanhan taku owas 
tokeca, Hetanhan on.siKe sni. 
tuka yuvankan iyeyipi, owan- 
yag wiciyokipi, wicocante waste 
ojudan. "Jesus ihduhukuya qa 
wiconte ekta iyandeya wanaron 
yanka. cansusbeca. en te cin he 
ehan. Heon etanhan Wakantan- 
ka he tehan-wankantuya hdu- 
wankan icu qa caje wan, wicactje 
owasin isanpa waste kin 'ne qu, 
hecen Jesus caje kin hupabu 
kin owasin canpesKinakahde ena- 
jin kta: marpiya ekta un. qa ma- 
ka akan un. qa maka kin ihuku- 
ya un kin henakiya. Qa Wakan- 
tanka Areyapi kin yatanpi kte 
cin on. Jesus he Itancan kin ee 
ce; wicacaje owasin eya oyakapi 
kta." - Phil. 2. Wanyakapo: on- 
sikapi kin qa maka kin akan wi- 
courisika, waniyazanke cinhan, 
wicasta sica onsiyanicuwapi kin- 
ban, Jesus ekta ewacinpo. ijeya 
maka akan kakisya un. Nakun 
tohan nite cinhan taku owasin to- 
keca kta hena awacinpo; wankan- tuya enihnakapi kta, oibanke 
wanin widuskinpi kta, niyuoni- 
hanpi kta. marpiya ekta wicacaje 
tanka duhe kta, maka akan Wa- 
nikiya wicayada qa wacinyaye 
ya, ihakam de cinhan. Jesns lye 
wowasake tawa on wiconte etan- 
han kini, lye wiconte qa wiconi 
kin en Itancan. qa anpetu than- 
keya kinhan wicarapi etanhan 
unKicopi kte cin hena sdonun- 
yanpi cin on hecon. Jesus, Nairn 
en kossa wan kiniya, nakun Jai- 
rus cunwintku qa naku Lazarus, 
wanna he yamni can rapi tka ki- 
niyan. Hecen wiconte etanhan 
inajin unyanpi qa oihanke wanin 
niunyanpi kte cin wowasake yu- 
ha. Jesus nape en wiyokihe wan 
yune cin he ohiya qa wakansica 
Kin ktedan. Wakansica kin wa- 
raniyida qa on Wakantanka itko- 
kipa; Wakantanka iyecece kta 
cin, heon etanhan marpiya etan- 
han erpeyapi; waKam.ica kin 
Adam iyutanye ya Wakantanka 
anagoptan sai si Kin WaKantan- 
ka iyecece Kta keeiya, waraniyi- 
daya kta cin qa maka akan wica- 
sta unpi kin, tuian wakansica 
kin anaungoptanpi qa wawiyu- 
tanye cin en unkipi ca be Wakan- 
tanka woope tawa anagoptanpi 
sni, qa waranunkiyidapi. Heon 
etanhan Jesus induhukuya kakis 
iyiya, wicasta w^araniyidapi on qa 
Wakantanka toope kicaksapi kin 
on. 

Jesus ihduhukuya qa kakisiyi- 
ya, qa wanaron hecen wakansica 
waraniyida ktedan. Wakantanka 
Ateyapi kin, Jesus ihduhukuya 
qa kakisya te kte cin iyowinyan 
wakansica ktedan cin qa ohiya; 
heon etanhan wicarapi etanhan I 
hdinape yehan wiyokihe wan iyu- skinye rein nape ohna yuha, qa 
owas ihakam unyanpi cin. Dn- 
n ipi kin denunkitokam wiyokihe 
kin i)awankan hduba mani canku 
cistina marpiya i.yahdeye kin 
ohna. Taku unkakipapiesta wa- 
cinibosake sni unsipi. nakun wa- 
wiyutanye cin ota unkakipapi 
esta been wacin ibosakapi kte 
sni, ecin: "Wicasta iyutanniyan- 
pi kin 'ne yawastepi ecee: tohan 
tanyau yukcanpi kinhan, behan 
wiconi watesdake. Itancan kin 
tona wastedakapi iwahowicaye 
ciqon, bee icu kta." James, 1. 

YVocEKiYii Oiw Wan. 
WHAT IT IS TO-BE 
A CHRISTIAN. W'ocekiye opa wan. token wo- 
cekiye ope kta iyecece kin awi- 
cakehan okarniga huwo'? 

Wocekiye opa wan be waste qa 
taku owotanna econ kta eceena 
econ kta hee sni. tuka wocekiye 
opa wan dena isanpa wicoran 
yuhe kta. 

Christ ihakam ya (christian) 
hecapi kin he wocekiye yuoni- 
hanpi eceena kte sni, tuka wo- 
sdonye, wicoran waste, woksape 
yuhe kta, qa wokipajin, wowarte- 
da sni, wicoran sica hehantu sni 
hena yuhe kte sni. 

Christ ihakam yapi ewicakiyapi 
kin he wicoran wanjigjina woe- 
con yuhapi kte sni. cekiyapiopa- 
pi, akiraniciyapi, woartani 
ohdagyapi, dena wicoran waste 
esta henana econpi kte sni, dena 
on wasagya najinpi. Tuka wo- 
cekiye opa nion kta he? Qa wo- 
cekiye opa wan token wicaka he? 

Christ ihakam yaeyapikin he, 
miniakastanpi heca kta, qa cante SlNASAPA WOCEKIYE TAB YA> PAHA APRIL 15, 1911. SlN ASA pa Wocekiye I a eyanpaha. 

,;ev. ikkoml iiU\r. ,. .-. ... 

PUBLISHER an. 'MJOPK t KTOK KOBT Tottkn. NonTH DAKOTA. APRIL 15, 1911 ocowasin on Jesus Wanitdya Si- 
nasapa ateyapi Kin. qa Bis nop 
waawanhdaKapi taKu iwahowica- 
ya qa onspevvicakiye kin hena 
owasin wicada kta, Wakantanka 
tawoKonze, OKodaKiciye (church) 
tawokonze, hena owasin toKen 
wasaka ahope kta, qa Jesus Wa- 
nikiya oran ope kta. 
Cnrist ihakam ya eyapi kin he wi- 
casta kin Wakantanka wastedake 
kta, taku owasin isanpa, qa iyo- 
k'ipi sni ye kta cin sni ee on ka- 
kije Kta iyokipi kta, wicasta wa- 
rtanipi qa is iye wartani hena 
nina sicedake kta. Wicasta kin 
he woowotanna wastedake kta 
qa ohinni econ ecee kta, qa wi- 
coran sica hena ohinni kipajin 
kta skan kta, qa on skaya on qa 
ihduhuKuya kta, wacintanka kta, 
waonsida kta, qa warbana kta, 
qa sicaya wakipa esta wacintan- 
ka kta. 

Christ ihakam yapi eyapi kin 
he wicasta kin okowanin woce- 
kiye eye kta, Itancan tawa kin 
owe kin obna mani kta, qa Jesus 
oran skaya on kin ecen econpi 
kta. Tokayapi kin hena awica- 
kiciktonja, taku waste eceena 
econ omani. Wicasta owasin wa- 
stewicadaka, iyotan onsikapi kin 
hena, erpewicayapi kin hena,tu- 
wepi taninpi sni esta hena owa- 
sin waste wicadake kta. 

Tanyan iyopte qa wipca esta 
maka kin den eceena ewacin on 
kte sni, tuka marpiya ekta wc- 
waste wowicake hen eceena iye- 
yapi kte kin he awacin kta. Wa- 
rpanica qa kakija esta wacintan- 
ka qa woape ojuna. Calvary pa- 
ha km aiyahdeya wacintanka on 
woeKicetu yuke kin he kiksuye 
kta, qa cansusbeca heceena on 
wastedaka ohiyepica kin Kiksuye 
kte. 

Ho hecen Christ ihakam ya 
eyapi kin he wicasta kin Jesus 
Wanikiya nion kin iyecen on he- 
ca Kta; Jesus Wanikiya taku wa- 
stedake kin hena ija wastedake 
kta, taku tona sicedake kin hena 
ija sicedake kta, taku yaco kin 
hena ija iyecen wayaco kta; wi- 
casta dececa ookiye waste Jesus 
Iyerca kici maka akan mani en. 

Dececapi hena Christ ihakam 
ya eyapi wicaKa hecapi, qa owa- 
sin he iyeoncecapi kta iyececa, 
qa hecennana unyakonpi kta iye- 
ceca. 

Maka akan tukte etuka unya- 
konpi qeyas Cnrist ihakani ya 
heuacapi Kte kin unkokinipi. 
Unwarpanicapi, qa is wiunjicapi, 
zaniyan unyaKonpi, qa waunya- 
zankapi esta, hena wanjina, wa- kanya qa nakaha unkoyakapi 
Kin ne onnayan induhe Kta. 

Cnrist ihaham ye kiniieuncapi 
tie? InduhuKjyapi wicoran kin 
unyubapi he. caiae unwonjipina 
be? Ito unKicantepi eciyatanhan 
woiwange d° uriKaynptapi Kte. 
lukh mis aiyomapteya sni. nis 
lOKenica hwoV Aiyopte.ya yaon 
nuwo? 

ELo necen ito wo ca.ditak.e unki- 
"upi qa Itancan Wakantanka un- 
kitawani kin ektakiya unhdibo- 
mmpi Kte. Woceidye ounpapisni 
hecinhan Christ ihakam ye Kin 
wanna heuncapi iyececa. Waun- 
sakapi sni on wicoran hececa 
eranhan ounhdahanpi hecinban 
WakantanKa tawocekiye en wo- 
waonsida on kin undaui kta. Ito 
ceunkiyapi kra, qa ohinni Yuta- 
piwakan unkicupi kta. qa unKita- 
woartanipi kin woartani ohdaka- 
pi en unkasmpi kta unkodepi kta, 
qa ohinni Yutapi wakan unkicupi 
kinhan tokata on iwounsakapi 
kta. Ito akiktana unskanpi kte, 
qa taku econqonpi kta Wakan- 
tanka cin kin hena etanban orda- 
han unkiciyapi kte sni. Wiconi 
kin de ecanar tokan iyaye ecee! 
Hecen anpetu kin econhanrtaun- 
nipi kta, hecen ookiye wan ki- 
ktaban on kinhan he yawastepi 
kta, token oape tona en mdOya- 
kita. qa oape tona wowaditaka 
ecanon qa wacintankaya skan 
maka woiyute kin hena iyutanye 
esta kipajin okihi kinhan he wo- 
ozikiye owihanke wanica Wani- 
kiya iwahounyanpi kin ohiye kta. 

ST. FRANCIS, 
Prazer, Mont. Feb. 8, 1911. 

Tona Eyanpaha dawapi kin: 

Ito Hone oyate kin token onpi 
kin omdake kta: tobinni Eyanpa- 
ha kin en cajeunyatapi sni see- 
ceca. Hobe oyate kin hanke isan- 
pa Sinasapa wocekiye kin en mi- 
niawicakastanpi qa opapi: tuka 
wocekiye woope kin hena okar- 
nigapi sni. qa wicota anpetu wa- 
kan Kes cekiye yapi sni. Prazer 
en Rev. P. M., Sialm St. Prancis 
tipi wakan kin he kaga, qa en 
wawokiya heca makaga* qa mis 
miye kin wocekiye eciyatanhan 
waomaspe rce sni tuka oyate kin 
token owakibi wabokonwicawa- 
kiya. Qa tona waonspepi esta 
Dakota ia yawa okibipi sni, qa 
tona yawa okibipi esta okarniga- 
pi sni, ecin Hobe iapi kin wicoie - 
tOKtOKeca yuhapi kin heon. 

W T ayawa hoksipidan qa wicin- 
yanpidan kin Eyanpaha kin icu 
wicawasi, hecen tokata ia yawa 
okibipi kta; nakun Eyanpaha ya- 
wa ota wicaduhe kta. 

Wotanin wowapi km de omaka 
nomiwacu qa ake wahdajuju kta. 
Fatner Sialm den St. Joseph 
okodaKiciye unkagapi cin esta 
den tankapi kin tonana den ce- 
kiye hipi ecee. Oswego ekta wai 
qa hen St. Joseph OKodakiciye 
o»vicawapa. 

St. Joseph okodakiciye yaunpi kin Hohe oyate kin Itancan Wa- 
kantanka unKitawapi km woce- 
kiye on unyeksuyapi Kta waciu. 
hecen ecana nena owasin woce- 
kiye opapi qa onna ohpi Kta. 
NitaKodapi 

ARTHUK VVl UAN KP1TOP A. 

ST. PRANCIS. 

Frjzer, Mont 
Peb', 0, 1911. 
To ail the readers of the 
Eyanpana. 

I will tell you now the 
Assiniboin tribe are getting 
aiong; it seems as if noboay ever 
mentions us 111 tne Eyanpaha. 
The majority of trie Assimbo.ns 
are baptized, m tne Roman Oa- 
tnolic Cliurcn, but as tiiey don't 
unaerstand tne rules and laws of 
the Cnurcn. Most of tnein don't 
go to ciiurcn on Sunday. Rev. 
P. P. bialm built tne. St. Prancis 
church at Frazer and made me 
bis cateciiist of tne place; and I 
myself do'nt Know mucn about 
tne Cnurcn, but I try my very 
best to instruct and teach the 
people. Most of the educated 
people can't read in Indian and 
those wno can read it don't un- 
derstand the meaning of some 
words, as the Assiniboins have 
different words. 

1 11 try to get some of the school 
boys and girls to subscribe for 
the Eyanpaha, and may be, they 
will learn to read India) 1 well in 
the future, and besides you'll 
have more subscribers. I take 
the paper now two years, and I 
must renew my subscription 
again. Father Sialm wants us to 
start a St. Joseph's society here, 
but as there are few old Indians 
that come to this church I went 
to Oswego and joined there. 

I hope all you St. Joseph's 
will pray to the Lord our God 
for us Assiniboins that all will 
live a good Christian life in the 
near future. 

I am. Yours Truly 

Arthur four-stars. Jonn Ma Kalpaya, unmcipi un, 
na wicoran waKan Kin be toKetu 
heei na toKel Kapi neci na he eci- 
yatan wicasa. uan WaKantanha 
wacmyan uecitoivei WaKantanKa 
tawacin ecei econ Kta beci lena 
oyasin wowiyuskm yuna oyane. 
rieoa wicasu, wanjiKJi tawacin 
pnyiyapi vvanblaKe. Na neon 
eta 11 iDitaKU,) epi, ton a wicoran 
waKan Kin ei ounpapi km nena 
wov, icaia waai uuyuuapi qon ue 
awanuiihTaKapi na wowicaia un- 
Kitawapi Kin ueoii ito, waonspe- 
unKiviciyapi waste. Ecin tuwa 
VVaKaiJiauhci wicaia kinnan V\ a- 
kantaUKa tawacin Kin ecel econ 
kta eye. jaeon wicaULlapi neci 
WaKantanKa tawacin kin ecel 
econqonpi Kta ca wowicalo unKi- 
tawapi eciyataaonspeunKiciciya- 
pi Kca waste. Ecin, wowicaia 
Kin ne wicuran coia Kin nan, wo- 
wicaia Kin ne Ya waiiKa, wowapi 
waKan eye von ie awacanmpi 
kte, WaKantaniva wicaunlapi ne- 
cinnany nan, wicaunlapi, tKa na- 
hanrci hunr tawacm waunsaKapi 
sni, na iyotan wicasa ota nanan- 
rci woceKiye sloiyapi sni Kin lena 
on etaimau woKsapi ei itancan 
kin lye tamaga km el wicasa rta- 
nipi Kte cm nena hiyuwiccaye 
Kte iceunKiyapi waste. 

Owasin nape ciyuzapi. 

Wm. Walkiag Eagle. 
SPRING CREEK, ROSEBUD, 
S. D. Feb. 16, 1911. 
St. Joseph Okolakiciye. 
Daniel ZitKalawaste ilancan. 
Joseph Mato-waniKiya OKihe. 
Eugena Ciqala wapaha yuha. 
Conrad Tasunketokeca wowapi 
kaga. John Walking Eagle wo- 
cekiye eya. John Mini-wanica 
mazaska awanyaka. Jessie He- 
rakaw T anbli wayazan awanyaka. 
Clement VEandry wamnayan. 
Edward Ironboy tiyopa awan'ka. 
Lawrence Tasunkewakita, Geo. 
Wanblimani, Paul Marpiyawica- 
sa, Joseph Wanblimani, Maurice 
Douville okiiklepi. 
Emil Head iapi awanyaka. 

Christmas on $79 • 25 unyuhapi. 
Dec. 24, rtayetu el rante eonkle- 
pi na wowiyuskm tanka unyu- 
hapi. ST. MICHAEL'S," 
Ft. Totten, N..D. April 1, Tl. 
Mr. Little Chief wowapi kage 
cin abdupte kta. Tipi wakan wo- 
rn nay e heca e heon oicazo kica- 
gapi. Hantesa etanhan hecen 
tokeca e tuwewe icazopi hecin- 
ban hena wicacaje kin' owasin 
oyaw T api kta, qa Eyanpaha en 
daotaninpi kta tka do. Hecen 
tu we ieazopi hecinhan heciyatan- 
han sdonkiyapi kta tka. Hehan 
St. Michael s etanhan unkicazopi 
kin he June 1909 \\i kin ed $5.(0 
iyayewaye Registry ohna. qa 
June 4, 1909 en kansu kin mici- 
hdi qa tuwe he yewakiye cin he 
Andrew Ironwood eciyapi. He- 
cen oicazo kin owasin unhdu- 
stanpi keunkecinpi tka. Hehan 
tipi wakan womnaye kin he wa- 
na omaka yamni qeyas tohina. 
hdaotaninpi sni. Hehan taku 
tona wocekiye on etanhan kin 
hena en tuwe itancan unyanpi 
kin he wicasta wakan (priest) kin 
eepi; hecen mazaska tona tipi 
wakan on wamnayanpi hecinhan 
hena Father Bernard awanyag 
yakiyapi kinhan waste tka. Qa 
hecece cinhan tanyan ecaniconpi 
kta tka. De ecanonpi sni iteka. 
Nitakodapi 

Joseph Matohi. FORT TOTTEN, N.D. 

MAZASKA AWANYAKA 

WANJINA. 

Jan. 4, TIThos. Frosted $15-00 

" 16, '11 Thos. Frosted 11 15 

March 18, Tl Frank Gates, 

(by Tatankapa) 31 00 

Wanna ataya $567-49 SlNASAPA WOCEKIYE TABYANPAHA APRIL 15, 1911. March 21. 

ST. BENEDICT, ABBOT, 

Omaka 480 heehan St. Bene- 
dict Spoleto en, otonwe wan 
Norcia eciyapi hen tiwahe okini- 
han etanhan tonpi. Hoksina qe- 
han Rome ekta waonspeic'ciya; 
tuka wicoicage km sica ayapi, 
iyotan om wayawa kin sica ayapi. 
Unkan etanhan najica, qa Subia- 
co en imnija wan en ordoka wan 
ohna ti, qa hen wocekiye eceena 
eya qa woartani on kakisiciya. 
Wicota opapi qa sinasapa ecee ti- 
pi (Monastery) heca akenom ka-, 
ga. Wicasta wakan inniheca kin 
de Monte Cassino ekta i, qa hen 
wakagapi ohodapi kin wicayu- 
homni, qa hen re tehanwankantu 
kin akan wocekiye okodakiciye 
"Order of St. Benedict" eciyapi 
kin kaga. Tawinurtin wan, St. 
Scholastica eciyapi kin, he toka- 
heya St. Benedict taokodakiciye 
kin en winyan wakan kin heca. 

St. Benedict Monte Cassino en 
March 21, omaka 543 ehan cante 
wasteye rcinta. kta; qa he tokiconze kin tohinni 
owihanke wanice kta. Unkan 
Mari ohnihde kin heciya: "De 
tokenken hecetu kta he, ecin wi- 
casta sdonwaye sni ye? Unkan 
ohnihde kin heya ayupta; "Wo- 
niya Wakan kin en nici un kta, 
qa Iyotan Wankatu tawosake kin 
aohanzi niye kta. Qa heon etan- 
han, taku Wakan wan yaton kte 
kin he Wakantanka cinca eyapi 
kta,* St. Luke 1—23, 35. March 22. 

ST. GABRIEL, ARCHANGEL. Wakantanka Tokiconze kin en 
ohnihde sakowin itokam najinpi 
kin he Gabriel wicacerpi koyake 
kin iyotan unkidapi. Wicotaku- 
ye Tannin kin ekta Daniel ekta 
yesipi, qa Judaoyatekin wayaka 
etanhan, hdirapapi kin hosi kai. 
Hebrew woyakapi eciyatanhan 
Gabriel he marpiya en mazaska 
awanyaka kagapi. Sampson 
tonpi kte kin itokam oyaka. 
Mari witansna on tonpi kte kin 
itokam Joachim okiyaka. Tuka 
WTcotakuye Teca kin en Gabriel 
Zacharias wosna itancan kin en 
lhdutanin, qa St. John miniawi- 
cakastan ecee kin tonpi kte kin 
okiyaka; wi sa.-rpe de iyohakam 
(wicoie wakan kin on) Itancan 
taohnihde kin Mary heciya, qa 
Woniya Wakan eciyatanhan ikpi- 
hnaka." Gabriel he Mari tao- 
hnihde kin ee apa eyapi. 

St. Gabriel kici oninni de aki 
hde onkeyapi kta. "Mari ciyuo 
nihan wowaste onijudan." March 25. 

MARY WITANSNA WAKAN 
KIN YAOTANINPI KIN. Unkan ohnihde wan tin i qa 
heciya. "Wowaste ojudan kin, 
Itancan kin nici un: winyan owi- 
capeya niyawastepi." De naron 
qehan heye kin on yusin eya.... 
Unkan ohnihde kin Mari heciya: 
"Mari wikope sniwo. W^akantan- 
ka en wowaste iyeyaya. Iho. ho- 
ksin ikpihnake qa hoksin duhe 
kta. qa Jesus eya casyatqn kta. 
He tanka icage kta, qa he Iyotan 
Wakantu cine*, kin eyapi kta: 
qa Itancan Wakantanka David 
atkuku tokiconze kin qu kta: qa 
Jacob ti en owihanke wanin on wayazanpi, istagonganpi na wa- ST. MICHAEL'S, 
Ft. Totten March 21, 1911. 
Eyanpaha mitakola. 

Hekta omaka 
1910 ptanyetu heehan Inyanbo- 
sdata kin heciya wai. Unkan 
Prank Gates wamnayan (trustee) 
heca kin, he wamnayan, qa sun- 
kakan wan womnaye kin hen 
erpeyapi mazaska awanyaka 
wanjina en. Qa sunkakan kin he 
§31-00 iyawa on akumasi. Tka 
tehan wakajuju sni. Tka nakaha 
wanna wakajuju, qa mazaska 
awanyake cin $31-00 waqu. He- 
on wahdaotanin wacia. 

Tona St. Jos. qa St. Mary's 
ooaDi owasin cantewasteya nape 
ciyuzapi. 

John Tatankapa. 

ROUSSEAU, S. D. Feb. 16, '11. 
Dear Christians. 

Cheyenne Agency 
Wakpa waste el St. Joseph na St. 
Mary omniciye *pikiyapi na lena 
wicakarnigapi. 

Joseph Matosiha itancan. 
Charley Claymore Sr. okihe. 
Basil mazaska awan'ka. 

Wm. Twocrow wowapi kaga ; 
John Claymore Jr. wiyokiheaya. 
Chas. '? Sr. lowan itancan. 
Geo. '' na Francis Rousseau 

wayazan awanyakapi. 
Sam Rousseau wicarapiawan ka. 
Wm. Fish gut wamnayan. 
Wm. Garreau iapi awanya a. 
Peter Claymore tiyopa awan,ka. 
Paul Rousseau, Paul Rousseau, 
Peter Claymore Jr., Albert Pa- 
radis, Charley Claymore Jr., wi- 
kliklapi. 

ST. MARY OKOLAKICIYE. 

Maud Bearfoot itancan. 
Emma Claymore okihe. 
Louisa Rousseau wowapi kaga. 
Agnes Paradis wiyokihe aya. 
Lucy Rousseau lowan itancan. 
Lucy Paradis woKagege awan. 
Ester Rousseau. Julia Rousseau 
wayazan awanyakapi. 
Victoria Claymore wamnayan. 
Annie Fishgut iapi awanyaka. 
Annie Buck tiyopa awanyaka. 
Mary Rousseau, Mary C. Rous 
seau. Susie LeCompte, Kate Ka- 
upiwm wikliklapi. 

Feb. 12, kin el Edward N.ar- 
celle te: le wicasa wasicun ekta 
na Lakota ekta tanin un: tanka- 
ya slolyaui. Le wicasa kin wa- 
ciuyanpi wjcoran yuha, na wa- 
cinye Pica heca. Le wicasa kin rpanicapi owicakiye, na wocekiye 
el mazaska ota kasote. 

Le wicasa kin waste, heon ta- 
ku wica ye na kolawicaye kin can- 
tesicapi. lye wanna wiconi tawa 
ihunnikiye, wookiye on asnikiye. 
Wicoie wakan wanji weksuye. 
Wakantanka Cmhintku wicasa 
niwicayin kta on makata hi. "Tu- 
we wica mala kin wiconi yuha 
kta." Ito mitakuyepi, wicoie wa- 
kan le yuha kiksuya tokatakiya 
caekle unyanpikte, kinhanhecel 
waonsakaDi kte lo. Eyanpaha 
lawapi kin cantewasteya nape 
ciyuzapi. 

Wm. Twocrows. Sec. Miniawicakastanpi. 

Fort Totten. 

March 27, Phoebp. Dec. 24, '10 
en tonoi. Albert Black-fox qa 
Bertha Odeaupi cunwintkupi. 

WICATA. 
Fort Totten, N. D. 

March 8. Jerome. July 18. "09 
en tonpi, William Oye qa Mary 
Cankukagewin cinhintkupi. 

M^rch 15. Makanahunze, wa- 
niyetu 72. 

March 21, Mary Margaret Wi- 
cinyan, waniyetu 22, Ircina qa 
Tatenasdohewin cunwintkupi. 

March 29. Kangipaha ekta Ti- 
akitewin ta; waniyetu 75, Iawa- 
stewin hunkn. 

April 2, Angela, waniyetu wan- 
ji sam okise, John Smith qa Ce 
lina Coming Cloud cunwintkupi. owasin kinin wikoskapinaka, he- 
han wikcemna sanpa zaptan is 
kionnipi, qa nakun ota de etan- 
han nipi kte sni iyukcanpi. Ta- 
katanhan oamani wanica heon 
karohiyuiciyapi, apa is ektana 
otapi: titakuyepi kin tankatan- 
han idesasa kin ehan iyayapi kte 
rein. Mazaska kektopawinge 
opanwinge wanji ecen iyawa wa- 
rurnaga. ST. MICHAEL'S, 

Ft. Tot ton, N. D. 
March 23, 'll.anpetu kin he 
en woartani ohdakapi qa Yutapi 
wakan icupi ataya opawinge wo- 
artani ohdakapi qa Yutapi wakan 
icupi. Wocekiye woope kin en 
"'omaka wanji wancadan esta 
Easter econhan Yutapi wakan 
iyacu kta," eya woope Kin heon 
denakeca anpetu kin he Yutapi 
wakan icuDi. O W A K CAVA WOT A NIX. 

CANTE CAPAPI TUKA NI. 

New York. March 30. Heehan 
wicasta Samuel Herman eciyapi 
owote tipi en rtani wicasta wan 
kize qa capa. Unkan cante kin 
cape, tuka wayazanka tipi «kta 
aipi qa pejihuta wicasta cante 
kin ecen yuwitaya kagegepi, qa 
we ota skepe kin on mniskuya 
mniicasosapi qa okastanpi qa wi- : 
cikceka iyececa. hecenake owote 
tipi ekta rtani kta kinhcia. KAHOMNI KTA. 

Belton.Tex. Marh 30 ehan 
Alexander Casy wakanhdi iyo- 
ptekiyapi en rtani. onkan onzoo- 
ge kin en iyuhmihbe en ikoyake 
qa kahomni, cuwe cankahu. hu 
ko owasin kawerwega. Wunji 
opta iyaya hecen wanyake qa ti- 
mahen hiyu qa iyopte kin ina- 
jinkiya qa hehan icupi tuka wan- 
na te. PINE RIDG^. S. D. 

March 1911, 

Omniciye Tanka Womnaye: 

St. Paul's church omniciye. 

L. Henry Masteth* $10-00 

Mrs. Paul Catcher 5 00 

Grass Creek Omniciye. 
Jennie Kills Enemy 12 50 

etanhan Chas Bourke $10. kicun. 
Wm. Cedar Face 1 00 

Jos. New Holy 1 00 

Manderson Omniciye. 
Mrs. Eagle Elk 1 00 

Owancaya omnici 

Medicine Ro3t Omniciye. 
Moses Brokenleg 9 10 

Bear Creek omniciy« 95 

Cheyenne Reservation etanhan. 
Canli on, (A. Mousseau 

wiyopeya) 10 00 

Allen:. Mr. Spotted Bear 1 39 

Ataya $126-58 

Cantewasteya nape ciyuzapelo. 

F. Henry, S. J. IDE. 

New York ekta March 23. tioi 
wan ide. wankantini iwikcemna 
kin heciyatanhan ipsicapi qa ka- 
tata hdirpayapi. opawinge wanji 
sanpa wikcemna zaptan tapi; Little White River, S. D. 

March 26, 1911. 
Eyanpaha. 

Taku wanji waklaotanin 
kta wacinye. Wicasa mitawa qon 
he blokehan kakije qon he na- 
hanrci kakija. Canke ohinni Wa- 
kantanka weksuye. Na heon 
congress kin he banyan zaniyan 
gluha inawaji kin Bishop $5-00 
on wocekiye ekiciyin kta wacin 
ye. Na hehanl St. Mary's win- 
yan kin wanji kakije yunkan he 
anpetu kin Wakantanka wacinye 
na tanyan akisni, heon omniciye 
tanka hehanyan cantewasteya 
i kinhan $4-60 Eyanpaha on na- 
pe yuzin kta cinye. Na wakan 
woglakin na Y r utapi wakan icu 
kta Keye: he Mary Ptesanoyaie- 
win eciyapi. Na St. Mary's win- 
yan num nakun kakijapi, yunkan 
unma. Gertie Bush, he te. Na 
unman slawasan ko icu yunkan 
akisniye: ohinniyan Wakantanka 
wacinyan rpnyin na akisni ye. 

Hece St. Mary's owancaya ya- 
onpi namayakironoi wacm. Mi- 
cante on naoe ciyuzape. 

Sophie Situpiska. SINASAPA WOCEKIYE TABYANPAHA APRIL 15, 1911. STANDING ROCK, 

St. Edward's Church, 
Mad Bear's Camp, Watqpala, 
S. D. March 3. 1911. 
Eyanpaha mitakola. 

St. Josepn okolakiciye 
kin el Committee qeya onpi Kin 
tasu on ne committee onpi Kin 
leaa wanna econqonpi Kte io. 
'xoKaheya inazaSKa awanyaKa 
wanjila, Soutn JJaKota eciyatan- 
han onpi kin nena wanna el eton- 
wanpi Kta iyenantu; ca oko- 
iakiciye OKaspe ecelitancan qeya 
yaonpi Kin wanna el eyaton wan- 
pi Kta iyenantu weio. lyotans 
St. Mary's omniciye yaonpi Kin 
tuKtetu qeceyas womnaye nita- 
wapi kin wasaKyercin iyopta ca 
sioiwaye cin neon nepe io, ca 
mitaiuyepi, mazaska awanyaKa 
wanjila kinelmazasKa wanjircin 
eyaKnakapi Kta iyenantu we io. 
is a ne konan wiyeya yuiia yaon- 
pi Kta waste; hececa Rinnan 
ojimciye tanKa km el canlwaste- 
ya inazasKa Kin hena aiapi Kta 
on nepe lo. 

-be committee tawicoran kin 
wanji le ye io; le wicoran Bisn- 
op yusuta yelo. 

BiOKehan VVakpalawaste oyan- 
ke el omniciye tanKa qon henan 
Bisoop unkitawapi kinnan taKU 
nom yustan kin he lenayos elo, 
Sinasapa committe kin he omni- 
ciye oKaspe ecei wicasa nom ecee 
committee onpi Kta yustan, na 
henan inonpa Kin he ^masapa 
OKoiakiciye kin el Mmiwakan 
UKOlaidciye km he yustan yelo. 
Ho wicoran km henaos yusutapi. 
Ho hecetu canKelaKa inyanwo- 
siahan itoratan OKoiakiciye za- 
ptan onpi kin lyoniia wicasa nom 
ecee committee onpelo. JN'a he 
{4Ke Inanwosiahe Kin - itimanei 
miniwaKan yatKe okolakiciye yu- 
hapr, na wanna nena woyustan 
onna onpeJo. Ataya oKolaKiciye 
OKaspe zaptanpi qeyas ataya oko- 
iaKiciye wanjila yunapi. Hecetu 
weio. 

vv'akpawaste qel omniciye tan- 
ka qon nenan OKlala oyanKe Kin 
etaunan wicasa qeya Smasapa 
ta wocekiye Kin sain icagin Kta 
cinpi, na iyotmyekiya patitanpi 
na lyotiyeKiya sKanpi na iyotiKi- 
ya omanipi lyotiyeKiya oiepi Kin 
hena epi ca, bloKenan omniciye 
tanKa hiyonipi ca wanwicaiaKapi; 
iena he epe lo; Joseph Cansasa, 
Win. J. Kanaall, Joseph Horn 
Cioad, Louis Mousseau. Ho le 
wicasa Kin omniciye tanka Kin 
el wowapikaga yunapi kineyeio. 
Lena wicasa Kin woceKiye waste- 
iaKapi na wicaiapi na terilapi na 
ovvotanla OKna onpi kin hena he 
epeio, ca OKiaia oyate kin slol- 
wieaKiyapelo; nahan nakun Sin- 
teKlesKa oyate etanhan. He iye- 
cei inseya wicasa waste qeya he- 
tannan hipi nahan omniciye tan- 
ka Kin el taku iwoklaKapi kin he- 
na naron yankapi. Ho hececa 
cankelaka Bishop taku eyin na yustan kin hena wanyakapi na 
slolyayapi tka yelo, catokis kola 
taoyatepi ektakta wicakipi kin 
hena taKU yustanpi kin owicaki- 
yakapi kecanmi tka yelo; tka 
oyaKapi sni yelaka kola Laban 
J . White eciyapi wan woyustan- 
pi km lena wawiyunga ca heon 
Lna oblakelo. Eya. Father Je- 
rome, Taku kin lena okiyakapi 
yunkans oyaKin kta tka, okiya- 
kapi sni yelakas takuhi oyake 
sni yelo. 

i TaKu wanji nakun miseya ki- 
ksuyaciyapi wacin. South Dak. 
eciyatanhan omniciye tanka kin 
le St. Joseph na S. Mary okola- 
kiciye okaspe otoiyohi omniciye 
tanka kin le to'Katakiya tuktel ye 
keceyas okiciyapi kta key a wo- 
yustan qon he to'Keca mitakolapi, 
omniciye tanka canna sna okaspe 
conala omniciye tanka canna ka- 
spapi on ounyakiyapi huwo? 
Wanna waniyetu ota hecel yaupi 
ca heon hepe lo. South Dakota 
eciyatanhan omniciye kin okaspe 
lila niotapi. tka he okna takuni 
ecanonpi sni ca slolniyiyapi ca, 
heon hepeio. Wanyakapiyeto! 
Kola winyan vv^n St. Francis 
omniciye kin el omniciye tanka 
kin le cante kin ataya on w 7 icala 
na taku tona waste kin hena okna 
iyuskinyan on welo. Cankelaka 
nakun tiwahe kin ataya miniwa- 
kan yatke sni opapi he wanbla- 
kin na nakun slolwayin na heon 
hepeio. Cankelaka wicasa wa- 
kan kin yawastepi cankelaka na- 
kun Wakantanka yawaste. ecan- 
miye lo. St. Mary's omniciye 
wanyakapo, na he OKna yewacin 
po, hecanonpi kinhan niya waste- 
pi kta. Wiryan kin he omniciye 
canna onciyapi yankesa ca wan- 
lakapelo. Mrs. Louisa Bor- 
deaux. Louis Mato tawicu he 
wake, ho hecetu. 

St. Joseph Okolakiciye. 

Antoine Claymore itancan. 
Felix Tatankaheska okihe. 
F. Cekceka wowapi -aga. 
Thomas Martin mazaska awan. 
Joseph Claymore wiyokihe aya. 
Al. Black Cloud wacekiye wicasa. 
Louis Oka iaoi awanyaka. 
Joseph Black Hawktiyopa awan. 
Frank Martin na Louis Oka wa- 
yazan awankakapi. 
Francis Madbear. Felix Flack 
Cloud, wikliklapi. 
Wm. Martin. James Black wa- 
kpamnipi. Frank Martin na 
Francis Madbear wicarapi awan. 
ST. MARY OKOLAKICIYE. 

Mrs. Claymore itancan. 
Miss R. Madbear okihe. 
Rose Take-the-gun wowapikaga. 
Mrs Blackcloud mazaska awan. 
Wakapewin wapaha yuha mani. 
Pankeskalutawin wokagege awa. 
Sch. Ojanjanwin tiyopa awan'ka. 
Eceayankewin na Annie Hawk- 
bear wayazan a wanyakapi. 
Mrs Oka na Louisa Tonkasape- 
win wakpamnipi. 
Anpaohinapewin wohan itancan. Mita wacin on cante wasteya 
nape ciyuzapi. NitaKolapi wanji 
Sinasapa okolakiciye el commit- 
tee itancan qon he miye. 

Louis Oka. WAKPALA, S. D. 

March 8, 1911. 

Ito Lakota kin makoce wiyo- 

peyapi eciyatannan taku w^anji 

epin kta wacin. 

Lakota ota mini wakan yatke 
sni okolakiciye el opapi na to 
banyan nipi kin bebanyan mini- 
wakan yatkanpi kte sni icieonza- 
pi, hunr iyotan wanna winyan 
tankapi na nakun wicasa tankapi 
ho hena eca makoce wanji . wiyo- 
peyapi; canna wi wanji mazaska 
wiKcemna nom sam zaptantanin- 
yan wicakicupi qeyas he taku 
tanka iyokihi sni, canke heon 
wancaK es le wicoran kin le on 
sinasapa okolakiciye el tona opa- 
pi Kin hena witaya najinpi Kta 
wasteka wakiye lo. 

Cin South Dakota eciyatanhan 
sinasapa committee qeya onpi 
kin hena wicoran wanjni rein el 
etonwan onpi Kta iyeceCa sni lie- 
on hepeio. Ni unqonpi kihecon- 
han wicoran waste wanji unka- 
gapi kta w T acin na heon hepeio. 
Mis miye kin tokatakiya ton an - 
yan wani kte cin slolwakiye sni 
heon mniwakan yatkanpi wicoran 
kin ablustan na he vrowitan on 
hecamon sni, tka he wicoran kin 
tokeca kin siolwayin kta wacin 
na heon hecamon. Eya tokata- 
kiya taku tona on Oyate el unki- 
wastepi kta iyececa cin wicasa 
wakan qeya oyate el onpi kin wi- 
coran lececa wan tohinni unkici- 
cuwapi kta awacinpi sni tka e 
tohan omniciye tanka wanji ;;un- 
yuhapi canna ake okolakiciye 
wanji unkicagapi ecee heon, he- 
peio. 

Cantewasteya napeciyuzapelo. 
Joseph G. Take-the-shiei.d. 

BULL CREEK, S. D. 
Pahat'anka, Feb. 10, 1911. 
Christ ehake oyate en waho- 
konwicakiye he anpetu ihanKe 
kte cin on wowicakiyake cin he 
wanji ee. Heon taku wanji epin 
kta wacin. Yunkan anpetu iyo- 
hila iglu wiyeya unsipi, hece taku 
on nnkluwiyeyapi kta he wowa- 
rtani onkoglakapi na Yutapi wa- 
kan on na unkiyukcanpi na wa- 
cln.tanka na ta wacin owotala on j 
kicagapi kes waste kta tuka na 
akes wiyacinpi on Lcel unkoki- ! 
yakapi.— Matt. xiii. 24-30, el ma- j 
rpiya wokiconze kin wicasa wan 
iye tamaga el su wasteste oju kin ' 
iyececa, tuka wicistinma hiyeya 
icunhan, toka wan el hi na agu- 
yapisu egna wayahota oju na ki- 
gla. Yunk n maga kin he ma- 
koce kin ee: na su wasteste kin ' 
he Wakantanka oie kin ee; na 
aguyapi kin he oyate kin eepi; 
na wayahota kin he tona sicapi , 
kin eepi. 1 lunkan itancan tawoilagwica- 
ye cin tohanl wayuksapi anpetu 
kinhan hewicakiyin kta: Toka- 
heya sicapi kmhan wicapahi po, 
eyin kta na hehanl tona wastepi 
Kinhan marpiya wokiconze ekta 
onma wicayapo. eyin kta. Heon 
mitakolapi, tona Catholic henica- 
pi kinhan, lila wahokonkiciciya 
po: na taku waste ecela akiciyu- 
ha po, na wocekiye kinhan hin- 
ranni na rtayetu iyohila eye wa- 
cin po: na ceji kin ska yaglujaja 
wacin po; na wicasa wakan wan- 
wicalakapi hantans wakah wo- 
yia inarni po. • 

Bull Creek el sinasapa okola- 
kiciye wanji icagapi na hel wan- 
na omniciye wanji ctqala unyu- 
hapi na pjtancanpi kin Jena eepi. 

Walter Good shield itancan. 
Thomas E. Tail okihe. 
Louis R. Above wowapi kaga. 
Long Pine mazaska awanyaka. 
Scratch Face iapi awanyaka. 
" wo.mnayan. 

" : '' na W.i G. Shield 
okliklepi. 

ST. MARY OKOLAKICIYE. 
Jennie G. Shield itancan. 
Julia C. Bull okihe. 
Lucy E. Star wowapi kaga. 
Margret fe. Tail mazaska awan. 
Mrs Scratch Face wamnayan. 
Jennie G. Shield wokagege awa. 
Sebia R, Above wokagege wiyo- 
peya. Mrs. Scratch Face na 
Lucy E. Star. okliklepi. 

Ho eya okolakiciye kin le ciqala 
heon oitancan kin nom nom yu- 
hapi qeyas.sam tanka ayin kta 
iyececa, heon mitakolapi, woce- 
kiye ehapi canna : unyeksuyapi : 
wacin. Mitakolapi wanji 

Walter Good Shield. BULLHEAD, S. D. 
March 9. 1911. 
Mitakolapi. 

Taku wanji waklao- 
wacin. Wicasa waste wan unita- 
pelo. March 8, kin el Chas De- 
Rocklin, St. Joseph opa wanji 
unkitapi. InyanconkasKe el le 
wicasa kin unhanca wicasa wan - 
jikji slolyayapi naceca. W T aya- 
zan wanna hunke sni icunhan 
Rev. Father Francis el i na o wi- 
coran wakan waste owasin econ 
iklustan. March 8, hehah ta, 
cante unsicapi tka lecel a wacin 
unkiciyanpi uncinpi. Maka on- 
sike cin etanhan Wakantanka 
ounwaste tawa ekta iyaya unke- 
cinpi. Incin Woniya Wakan 
yu wakan anpetu kin el waokiye 
el ounyan; Zion wakan kin el ti 
kta unkecinpi. Icin tona woa- 
rtani on iyopeiciyapi kin hena 
erpewicaye sni awecakehan Wa- 
kantanka ekta ikluhomnipi kin 
on iye oran waste on wokajuju 
yuha hecel wicaunlapi. 

Mitakolapi, wocekiye on unki- 
ksuyapo. Tona Eyanpaha la- 
wapi owasin nape ciyuzapi. 

Stephen Eagle Pipe. 
Catechist. 
APRIL 15. 1911. NEWS PROM CHEYENNE 
RIVER RESERVATION. S. D. White Horse. — Last month a 
log building 15 by 30 was started. 
All the logs needed were hauled, 
and nearly all of them were put 
up. Some Chippewas of Turtle 
Mountain helped to built it. 
That house will be used for both 
Mass and meeting. 

Cherry Creek. -Feb. 19, St. 
Joseph's society decided to build 
a new meeting house: it also de- 
cided, that each member should 
donate one log and bring it. 

Fintan Curley had a son born 
to him the 26th of Dec. As that 
day is St. Stephen's he called 
him Stephen. Thus Stephen 
Curley can celebrate his birthday 
and his name's day together; he 
was baptized Feb. 21. 

The same day Charles Medi- 
cine-boy, aged about 35 years, 
stood before the altar and said: 
"The whole teaching of the Ca- 
tholic church is the teaching of 
Christ. I believe that and that 
is why I want to become a Ca- 
tholic." 

Some of those who received 
holy communion Feb. 21. receiv- 
ed it again the next day. 

There are 8 Catholic children 
at this day school. All of thejn 
are full bloods. They have Sun- 
day school every Sunday. John- 
did-not go-home teaches them. 

Cheyenne Agency. — At the 
boarding school there are 61 Ca- 
tholic children. They get in- 
structed twice every Sunday 
when I am home: fornoon in 
church and afternoon at the 
school. On the other Sundays, 
once, forenoon, in church; it is 
about half a mile from the 
school. They have examination 
in average once a month. 

Feb. 28. 
John Vogel. 

Government Boarding School, 

CHEYENNE AGENCY. S. D: 
Feb. 5, 1911. 

To all Catholic school boys of 
the other Reservations of South 
and North Dakota. 
Friends. 

All the boys and girls could 
go home Dec. 21. 1910. That is 
why we had Christmas here at 
this church already Sunday Dec. 
18. 

In church there was a box, 
some straw in it, a wooden figure 
was laying on that straw. 

The priest told us, the box re- 
presented the manger, the Baby 
Jesus was layed in, and the figure 
represented the Baby Jesus. 

The priest also told us, Jesus had come down from heaven to 
show us what to do, and so every 
good boy and girl tries to imitate 
Jesus. The priest told us, that 
the angels were singing when 
Jesus was born, now we boys 
and girls could take the places 
of the angels and sing too. 

We did so. We sang for God. 
for Jesus and also for Jesus' 
mother. 

Each boy and each girl got a 
little present. We did not get 
the presents in the name of San- 
ta Claus, but in the name of 
Christ Child. 

Friends, please tell us some 
news. Truly Yours 

LiOUIS J. DUCHENEAUX. 

BULL HEAD, S. D. 
Feb. 28. 1911. 
Eyanpaha. t 

Sunksapapaha okola- 
lakiciye itancan qeya teca iyo- 
tansapi kepelo. Omniciye tawi- 
coran kin yus iyotakapi kin wi- 
casa na winyan wanji teca ka- 
mnapi kta kepelo. Ho le anpetu 
kin wicasa tokel OKihika miye 
wati kin ikanyela eyanpaha wa- 
kan owacekiye wan klepi na wi- 
casa el omniciye kin yuowotan 
wicakuwa, yunkan Feb. 5, 1911 
lehanl Sunksapapaba omniciye 
el opapi. Andrew Sungi, tawicu 
kici na cinca kin nonpapi. Yun- 
kan miye iyatayela taku el iblu- 
kcan; mini el hogan eya tankin- 
kinonpicanke hoicuwa wan iwa- 
cu na elhowakuwa qeyas anpetu 
alalataya el howakuwa. YunKan 
kitan rein hogan wan tanka wa- 
ste wakte. Canke yuha tiana- 
wakitan: he iyecel wicasa wan 
waste wacekiye wicasa heci heca 
wan omniciye opa na Father Am- 
brose el wakan woklakapi na 
yutapi wakan icupi, yunKan St. 
Joseph okaspe yaunpi etkiya yu- 
ha waimna Kin na ociciyatiapi 
kolapila. 

Ho na el wicoie weksuyelo. To- 
hanl Adam etan icagapi Kin ikJu- 
otapi kin waKagapi oholapi na 
Wakantanka taRu eye cin anago- 
ptanpi sni. Noe wata wanji kag- 
si na wowakta Keye na Noe cinca 
yamni kin ob wata kin el tima 
iyaye si. Ho iyecel wacinye pica 
na tawicu kin wacinye pica Ca- 
tholic wocekiye el tima hiyupi, 
Andrew kt *ungi. 

Jan. 24, hehanl' Andrew Sungi 
cinca Mary Hinskawin. ta. 

Feb. 1, Louis Agard tawicu 
wan ta. 

Feb. 23, Igmunhanska cinca 
wan ta. 

Lena woiybkisice icunhan un- 
kakipapi. TKa iyotan rci Louis 
Agard tawicu te cin tokel okihi 
wocantesica tanka. Na he tuwe kesa slolyayapi. Towoyute na 
tawoyuha kin imnaye rci onyu- 
tapi na unyuhapi kin heon, tka 
akes wocekiye okna ta. Canke 
unkiyes niunqonpi kin. kakisya 
unqonpi ecanmiyelo. 
Maukus Tatankagnjinca. 

BULL HEAD, S. D. 
March 7, 1911. 
St. Joseph OKolakiciye. 

Heraka-wanjila itancan. 
Orlogeca okihe. 
Kangiyatapi wapaha yuha. 
Wiyakaw T anjila wowapi kaga. 
Geo. Irondog mazaska awan'ka. 
Johnie Wakinyan-ohitika iapi 
awanyaka. Tasunkeluzahan, 

Onyannapapi, wikliKlapi. 
Oetanknaskinyan, Okleska waya- 
zan awanyakapi. Herakaisna, 
Zitkalaska waKpammpi. 
Hocoka makaqa. AVanblirota 
Ptanhansina wahokonniyapi. 

Yunkan lecel wicoran yuhapi. 

Wayazan lila owicakiyapi, na 
wablenica, wasikla, winorcala, 
wicarcala, na tipi wakan, w T icasa 
wakan. Ho lena on womnaye 
yuhapi. Hecel wicasa ota el wi- 
caupi. Eyanpaha wanan etan- 
han wicasa na winyan ko 11 ahi- 
opapi. Wicasa kin lena iyotan 
wamnaye can lila skanpi. Ho- 
ksiwaste, Kinyanhiyaye, P cetan, 
Kutepi cinca wan, Onyannapapi, 
Blotunhunka, Wanblimato, Hu- 
te, Johnie Wakinyanphitika, 
Wanblihoksila. Scilikte, Tasun- 
keluzahan. Wanblisunwin, Ta- 
canku wakan win, Oidelutawin. 
Sasawin, Sota. Tasunkeidirpaye, 
Ptanhansina, Wiyakawanjila, 
Isnaakicita, Teriyaktewin, .Wan- 
blirota. Ho lena wi sakpe upi 
yunkan womnaye kin §34-93. 
Heon etanhan lena wicasa kin 
Wakantanka wacinye kin heca- 
pelo ecanmi. 

George Iro.ndog. 

White clay, S. D. Jan. 22, 1911. 

Tuwe Wakantanka el iciconze 
kin eya christians heca rca he- 
hanyan Wakantanka kokipe se- 
leca ca kokipe kte kin he toaho- 
pe kinhena unkokipapi kta; yun- 
kan mitakolapi-, tuwa lila waste 
na okolakiciye kin le etanhan 
tukte.l wookarnige tawa qon on 
wahokonkiye kage kta wacinun- 
yanpi kes o.kihipi sni, canna ote- 
rike lo, mitakolapi. nis eya wan- 
jikji henicecapi secelo, Wakan- 
tanka etanhan koska wanji kici 
lila woakinice wakaga, na he ilu- 
kcanpi kta waste. "WaKantanka 
kowakipelo'" eya wotanin waste 
kin lena otuyacin lawapi, na lila 
sicaya ecanonpi. V\ icasa ikceya 
yaonpi kin lena wanjini hena 
iwoklakapi kta nicipipi sni; to- 
ksa wicasa wakan hena isnala eyapi kte, Wakantanka wicaqu, 
eya. Mis lecel epa: Wakantan- 
ka koyakipapi kin on taku econ 
nisi ecelecanon kta ca hecela ye 
lo. Na le tuwa kesa okarnige 
ehantans he wahokonunkiyapi 
kta, okarnirunyanpi kta, wowapi 
wakan econ unsipi. — St. Matt. 
25 — 14, kin etu lecel unkokiyaka- 
pi. Wicasa wan makoce tokeca 
ekta ecin mani ye kta, hehanl 
woyuha tawa kin wiyopekiya na 
w;owilake wicayuhe kin wicaki- 
pamni. Wanji mazaska kteutapi 
tanka wikcemna qu, wanji za- 
ptan qu. wanji top qu, na wanji 
ins wanjila qu; otoiyohila tokel 
! akamna kta hecel wicaqu. Yun- 
| kan wikcemna qon he iyena aka- 
mna; na zaptan qon he iyecel 
jkamna: na topa qon iyena aka- 
| mna; na wanjila qu qon he ins 
iyaya qa itancan tawa qon he ko- 
i kipe qa tamazaska qon he ra. 
: Hehanl itancan tawa kli na wica- 
kiciyawa. Owasin tanyan econpi 
qa wanji wanjila qu qon takuni 
akamna sni hehanl itancan taku 
econsi na mazaska tkeutapi wan 
qu on he ekiciyaku na tuwe iya- 
kicuya yuha kin he qu. Hehanl 
isto siha ko parte wicasi na oiyo- 
kpaza el irpeye wicasi. 
I Ho mitakolapi, wicoiye lena on 
tona christian hecapi sni hena 
kamna w T acannipi kta, hecel Itan- 
can* taku nicupi kin akamna wa- 
cinpo. Mazaska tkeutapi tanka 
rapi sni po. Mitakolapi, le na- 
1 hanrin waniyetu maota sni ecin- 
'' pi sni po. Mitakolapi hecanonpi 
kin woartani kin he sam icaraye 
j niciyapi ktelo. Hece wanna mi- 
jtakuyepi, christians unqonpi he- 
na wotanin waste tokel unkokar- 
! nigaui hecel tona okarnigapi sni 
[ hena onspewicaunkiyapi kta, wo- 
wapi wakan econ unsipi. Onk- 
onspepi hena yuha mahel unqon- 
pi kta iyecece sni; yuha mahel 
unqonpi ehantans mazaska rapi 
on he iyecel takuni aonkamnapi 
kte sni iyececa sni; christians 
heuncecapi hena wowapi wakan 
unkokarnigapi hena tuwa econ 
unyanpi, hena tuwa okihi unyan- 
pi he? Mitakolapi, hena Wakan- 
tanka okihi unyanpi; unkonspepi 
unkokarnigapi, hena Wakantan- 
ka iceunkiyapi untawacinpi ma- 
hel hecel wowapi wanunyakapi 
na unyanpi icunhan ceunkiyapi 
onsiya Wakantanka iyotan wasa- 
ke cin ounkiyapi. Hecel hena 
okihi unyanpi, hecel hena unqu- 
pi na akamna unsipi; hena owa- 
sin Wakantanka cekiya okihi wa- 
uncinpi waste. 

ST. JOSEPH OKOLAKICIYE. 

John Slow-bear itancan. 
Peter War-bonnet okihe. 
Paul Loafer wowapi kaga. 
Joe B. Heart iapi awanyaka. APRIL 15. 1911. Chas S. Bear mazaska awan'ka. 
B. H. Bock wamnayau. 
Geo. Brown-ear-horse, Howard 
Dearly ogliglepi. Jou-n Eagle 
wicoKuje awanyaka. ^.row-likes 
Water wicarapi awanyaka. 
Jos Redbear wapaha yuna mani. 
Peter Loafer tiyopa awanyaka. 

Mitakolapr, enanm vv'uite clay 
owowicaqu kin lei St. Josepn 
wamcapi qa ehanai waniyetu 25 
henan ate tiwahe tawa neeeglala 
sapon hecapi na unnitowoksan 
tipi o-vasin S^aon beeapi ca te- 
hanl sna Mass wosnapi opeunKi- 
papi sni; wanna tanyan woo^ar- 
niga bluna kin hehanyan to£e 
omniciye Kiyela icaga ni ecanmi, 
Wakantanka cewaidya on iyecel 
le wicaklaotanin. Lena Skaonpi 
etanhan timahel glipi na lehan 
owasin OKolaidciye wakan okar- 
nirya ayapi na he lila iyomakipi. 

Owasin nape ciyuzapi: 

Paul Loafer. 25 

25 
25 

25 
2 00 
2 00 CANNON BALL, N. D. 
Feb. 26 ? 1911. 

Inyanwakagapi St. Joseph qa 
St. Mary okodakiciye onpi kin 
taku wanjikji econpi kin dekan 
bdaotanin kta wacin. Dec. 24, 
1910 hehan S. Dakota etanhan 
okodakiciye wanji omniciye tipi 
waste yuhapi cinpi qa heon he 
tanhan Mr. Antoine Claymore 
wamnayin kta oh hi, unkan dena 
okiyapi kin eepi, Inyanwakagapi 
okodakiciye kin etanhan. 

Robert Smee 
Elmer Smee 
Clarence Smee 
Mrs. Frosted Redfish ■ 
Alma Redfish 
Jerome Cottonwood 
John 
Nellie 

Alphons Bear Ghost 
Mrs. Yellowhorse 
Cosmelle Fasthorse 
Raymond 
Paul 

Robert Redbow 
Wicarpiskawin 
Tateduta 
Feather-shield 
Little-shield 
Mrs. '' 
Lucy " 
Jqseph " 

Mrs. Chase Flying 
Basil Twobears 
Annie " 
Gertrude " 
Albert Grass 
Claude Kills-spotted 
Amy 
Carrie 
Oyate 
Mary Eagleboy 

Red-tomahawk 
Mrs. 

Emeran " 

Bernard " 

Louisa " 

Mrs A. Parkin 
Cnarles Little-chief 
Joseph " Bernhard Mullhern 

Ida Redhawk 

Annie 

Jo) in H. Bailey 

Emma Huff 

Bernard Twobears 

Mrs. Gilbert Mayor 

daughter 

daughter 
Joseph Little-chief 
Margret Moran 
William Mulhern 
Bernard " 
Tasunke wakan tuya 
Red Thunder's 2 grandsons 
Roger Gray stone 
Caske Parkin 
Lucelle Vansolen 
Mrs. Yellowhorse, plate. 

$38-11 
Dakota oyate kin ekna Catho- 
lic wocekiye qa okodakiciye oka- 
spe enanakiya onpi kin ton an 
wocekiye wicoran oknayan taku 
wacinpi kin womnaye on okicici- 
yapi kin he wicoran waste kin 
heca, owasin wicoran wanjina 25 Valentine Strikes-many 50 

25 Mrs. V. "' 50 

Dehan wanna wacekiye wicasa 
teca unyuhapi qa heon tohan wi- 
casa wakan unkitawapi kin hi 
sni kes he icunhan tipi wakan 
kin en waeekiyapi, canketanyan 
iyowicakipi heon nakun sanp; 
2 00 j tokatakiya wocekiye kin unbdi- 
20 | hecapi qes unkecinpi. 

Heon etanhan Inyanwakagap' 
okodakiciye unqonpi kin en wo 
cekiye okna taku econqonpi kin 
hena nakun dehan Eyanpahakin 
en unkdaotaninpi un cinpi. 

Ton a de wandakapi kin hen; 
wocekiye on unkiksuyapo. 

Claud K. Spotted, 1 00 

2 00 
61 
25 
50 
25 

2 50 
2 50 CANNON BALL. X. D 
March 6. 1911. 
Inyanwakagapi okodakiciye 
onpi kin en omniciye tipi wanji 
waste cinpi qa on warn nay an pi. 
Unkan Farm School Wayawaoti 
Tanka kin en omniciye wan onpi 
kin etanhan decen ounkiyapi: ear-* wamna.ye cm. Eugene Bearking • 2o 
25 
25 
50 25 
15 
50 
25 
25 
10 
25 
50 
50 
30 
25 
25 
25 
25 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
50 
50 
50 
25 
00 
06 
00 
00 
00 
00 
25 
25 okna rtannnipi kin heon etanhan. ! B as ji Twob 

Ho hehan Inyanwakagapi oko- 
dakiciye en taku wanjikji tokata Esther J~ Badger 
cinpi qa awacinpi kin dee omni- M; e id a j ' 

ciy.e tipi wanji waste cinpi qa he- j ov i ta " 

on Jan 1, 1911 rtayetu kin en wo- p au] Tronwing 
mnaye wanji econpi qa denakeca Lucy pi reneart 
wanna mnayanpi. | Myry Waj5tewin 

' ' ^? 00 Bede Manilrpaya 

o 00 p rances Naunkewin 
5 00 Rose Fire -cloud 

- o\j Annie Oyegiwin 
o0 Wicarpiotawin 

- oo "vv T amanon 

^■OO.Wmt^oull 
Ho eya wicarapi makoce waste Charlie Whites41 
unyuhapi qa nakun conkaske Leo Tanyankte " 
waste unyuhapi tkaake wicarapi James Egna cinca tokam 
teca wan unyuhapi nakun wanna ; Isidore Straight-tail 
ake conkaske waste unyuhapi Charley Re dbear 
kta heon womnaye wan unyuha- ! a* «.' 

pi: unkan dena hen kicunpi. 

Many Horses cinca 2 $1 00 
Yellow-horse cinca 2 1 00 

Eugene Highbear Lucelle Van Solen 
M, L. Van Solen 
Wm. Mulhern 
Basil Twobears 
Alphons Bearghost I George 

i Take-the-shield 
Blotahunkaciqala 
Ptesan waste win 
Mary Passby 1 00 
Allen Highbear 1 00 

Hekta waniyetu yamni qais to- j Eda Hairy-chin 
pa ecetu hehanyan wacekiya wi- j Mrs Redfox 
casa wanji waste unyuhapi tka Abraham cajeyataoi 
hekta Dec. 16, 1910 hehan unki- j Jerome Littleha ^ 
f • i, t 1 Mi u t. • IMarcella 

taDi; heon Jan. 1, '11 hehan wi-L 

. ^ , ' Susan Alkire 
casa wan teca unyuhapi, Paul , -n . •,. -, „, 

J * ' I Putmhmska cunwmtku 

Fasthorse hee, qa Rev. Father , Tatankabloka 

Bernard wi iyohi kicicajuju kta George Catka 

iyecetu keya tka nakun unki3 T epi Mary Elizabeth Catka 

okodakiciye etanhan ounkiyapi Wm - Najinyanpi 

kta unkdustanoi; canke heon de John Louise 
, ... i Cecilia Thief 

rtayetu Jan. 1, en mnakiyapi qa i T ^ 

dena womnaye en kicunpi kin ' j OS eDh Merrv $5 00 

50 

50 

25 

25 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

50 

50 

50 

2 00 

1. 00 

50 

50 

50 

5 00 

50 

50 

50 

50 

25 

2 00 

1 00 

1 00 

1 00 

2 00 1 eepi. 

Alphons Bearghost $ 

Mrs. Chasing Wood 
Mr. and Mrs. Yellowhorse 
Ida and Louisa Redhorse 
John H. Barley 
Patrick and Emma Huff 
Louisa and Bern. Twobears 
Margaret Moran 
Robert Redbow 
Pius Twohorses Thomas Whitebear 
25 Has-holy 00 
50 

50 
00 
50 
50 
50 
50 
25 
50 25 j Ho eya $44 . 50 kin dena Waya- 
25 waoti Tanka en omniciye onpi kin 
50 etanhan ounkiyapi; wicoran tan- 
25 ka ecaunkiconpi kin heon pidaun- 
50 yanpi. Nakun unkiyepi taku un- 
50 cinpi qa awauncinpi kin en san- 
25 pa wookihi yukin kta unkecinpi. 
30 1 Claude K. Spotted. 

30 Wowapi kaga. OKAHML S. D. 
St. Edward's Church, 
March 8. 1911. 
St. Joseph okolakiciye etan- 
han koska nom wakankidyuzapi. 
Feb. 26. hehanl Joseph Clay- 
more na Mary McLean kici. Na 
eniyuza unma St. Joseph el wa- 
oaha yuha heca, qa unma St. 
Mary el wapaha yuha heca. 

Na unman kin he Feb. 27, Ml 
anpetu kin el to'caheya wocekiye 
teca miniakastanpi na nakun yu- 
raoi wakan icu na he wicasa kin 
cawicu nonpa kin heca tka. unma 
■•lyustan na unma wakankluz?.. 
Wicasa kin le Ft. Yates el wica- 
sa i tan can pi heca. Francis Mad 
Bear na Felicitas Winyantoka- 
hewin k'ci wakankiciyuzaoi/ 

Antoine Claymore Okarmi 
omniciye tipi teca wan on wo- 
mnaye kin sunkakan waniyetu 4. 
he sunkakan $100-00 kipi heca. 
Frank L. Wanicjn sunkmaki- 
cirna wan on owicakiya. 

Rufina Ptemani sunkakan on 
owicakiya. Rufina, Ptemani wi- 
casa wakan na winyan wakan 
owicakiye cin, Father Bernard 
5. on w T osna econ sipi. Father 
Bede $5. on wosnapi econsipi, na- 
kun Father Francis $5. Fort 
Yates el Sisters onpi kin wikce- 
mna iyohila $1. on wocekiye eye 
wicasipi. 

Omniciye tipi teca on womnaye. 
Lawrence Hoksila 
Take-the-shield 
Mary Song 

Wakpala St. Joseph oko. 
Farm School omniciye 
Louisa Oka 
Jennie Claymore 
St. Mary omniciye 
Francis Madbear 
Thos. Martin, 
Scholastica Calf 
Farm School 
Wakpala etanhan 
Mrs Jamie Claymore 
$20. kipi heca wan. 

Scholastica Calf, atkuku rapi 
kin en Father Francis $6. on wo- 
snaDi ecakicon kte cin. 

Mrs. J. Claymore leksitku rapi 
kin on Fort Yates omniciye el $5. 
wicaqu, qa nakun Farm School 
el $5. wicaqu. 

Charley Halsey $2. Fath. Fran- 
cis. Francis Madbear wosnapi 
ecakicon si. 

Marh 4, hehanl Francis Mad 
Rear te yelc. waniyetu 73, March 
7 hehanl Father Francis ra yelo. 
Wicarapi el lila wicotapi heon 
etanhan woyuonihan tanka heca 
kecanmi. 

Na hehanl omniciye tipi teca 
kin he iecel on eyapi. Rt. Rev. 
Bishop Marty, O. S, B. ni on 
qon hehanl omniciye tipi wan 
yuhapi qon hel wanna lila on pi- 
ca sni, heon teca wanji kaga cin- 
pi tka womnaye yuhapi kte cin 
wicasa na winyan cmniciyepi kin 
ciqapila heon Inyanwoslahan 
makoce St. Joseph onpi kin on 
icewicakiyapi na okaspe ton a 
wanna ounkiyapi kin hena pila- 
unkiyapi. Heon when we say 
our sweet prayers we always re- 
member you. Yours truly 
Aloysius Blackcloud. 
Catechist. $5 


CO 


10 


CO 


5 


00 


10. 5 


00 


5 


00 


5 


00 


( 5 


00 


5 


00 


5 


00 


5 


00 


5 


00 


5 


00 


5 


00 


mazaoceti