Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats
VOL. XV. NO. ii. JUNE 15, 1911. c,o cents a vc: r. Published Monthly, at St. Michael's- Tort Totten. P. 0.- X. Dakota. 

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER AT THE POST-OFFICE AT FORT TOTTFN. N. DAK. THE CATHOLIC CONGRESS. 

Rev. Father Ketcham, Direct- 
or of the Gathlic Indian Bureau, 
requests me to put down the 
same date for the Congress at 
Fort Totten, N. Dakota, as it is 
set for the Congress at Pine 
Ridge, S. Dakota. 

So the Congress at Fort Tot- 
ten and the Congress at Pine 
Ridge, S. D. will commence July 
14th. 

So we will not commence on 
July 12, but on July 14th. 6. Wartanipi sa 'micante kin 
en wowaonsida iyotan tanka iye- 
yapi kta. 

7. Tona wocekiye en hunkapi 
sni, hena mniheca wicawaye kta. 

8. Tona wocekiye en rnnihe- 
capi kin hena kohanna woo wo- 
tanna sanpa tanka en awicamde. 
kta. 

9. Tipi tukten micante o;vapi 
otkeyapi qais ehdepi. he tipi kin 
mdawaste qa tanyan mduhe kta. otoiyohi tuwe anpetu izaptan to- 
kaheya Yutapi Wakan icupi kin 
qa wi napcinwanka econaan he 
econpi kin, hena wowaonsida 
tanka mitawa en uwicawakiye 
kta. hecen ohinni wiconte hehan- 
yan owotannanpi kta, qa ton an 
tapi rinca miye eta ah an tokan 
unpi kte sni, tuka tohan tapi rin- 
ca kin woartani tanyan wohda- 
kapi qa Yutapi Wakan icupi kta, 
qa tohan tapi rinca kinhan mi- 
cante waonsida wowinapi yapi 
kta. TOKATA JULY 14, 15, 16- 
anpetu hena en Kangipaha N'. D 
en, North Dakota Sinasapa Wo- 
cekiye opa Omniciye Tanka kta. TOKATA JULY 14, 15,16.. 

Holy Rosary Mission, S. D. en, 
South Dakota Sinasapa Woceki- 
ye opa omniciye tanka kta. Tona JESUS CHRIST Taeante 
Ohoclapi kill Hena Taku Waste 
Ota en Uwicaye kta kaken Mar- 
garet Mary Alacoque Okiyaka 
qa Delia Iwahova: 

1. Wiconi kin en ohinni woo- 
wotanna en katinyan yapi kta on 
okihi wicawaye kta. 

2. Tiyohnaka tawa kin en 
owasin wookiye yuhapi kta. 

3. Tohan kakisya onpi kin 
wicawecanpte kta. 

4. Wiconi kin en qa iyotan 
tohan tapi cinhan wowinape ma- 
yanpi kta. 

"5. Tohan taku oranpi kin 
owicawakiya qa wicamdawaste 
kta. 
icupi.) Vitikind icimani wicasta 
iyecen ihcluze qa ehan i. Qa Mass 
wosnapi econpi opapi kin iyoki- 
piya wanwicayag yanka, tuka 
taku wanji iyotan on yusinyeya. 
Sinasapa wan Yutapiwakan wi- 
caqu ahiyaye kin en hoksiyopa 
wan ohomni iyoyanpa otoiyohi 
aguyapi ska wicaqu kin en tanin, 
qa apa imahen wicaye kte kin 
iyuskinye rein en wicaya, qaapa 
is cinke sni en wicaya. De wo,- 
wapetogya wovvanyake kin Yu 
tapi wakan icupi kin en wanyake 
kin on Vitikind qa awanwicayake 
kin om Jesus Wanikiya wocekiye 
tawa kin en opa. ST. CLARE AWANYAKAPI. BLESS 

10. Sinasapa wahokonwicaki- 
yapi kin en tona cante sutapi kin 
waanagoptan wicayapi okihipi 
kta, he owicawakiye kta. 

11. Tuwe micante waonsida 
kin oyate en sdonye wicaye kta, 
hena wicacaje micante kin en 
owawa kta qa tohinni etanhan 
pajujupi kte sni, 

12. Micante wowaonsida oju- 
dan ohna dena iwahociya: W T i Vitikind, Saxony Etanhan Kin. Vitikind, Saxony en wicasta- 
yatapi kin, nahanrin wocekiye 
ope sni ehan, wicastayatapi 
Charlemagne kici okicize en opa, 
unkan wocekiye opa tipi kin en 
taku toka wan tanin. Easter 
econhan akicita wocekiye opa to- 
na ozuye opapi kin owasin Easter 
woecon econpi (Yutapi wakan Frederick II, wicastayatapi 
inonpa kin ozuye tawa kin wica- 
sta ihankeya sica ecee qa woce- 
kiye ope sni ecee wicayuha As- 
sisi otonwe iyarpaya. Otonwe 
tiyopa icahcla winorca wakan ti- 
pi qa St. Clare awanwicayaka. 
De tokaheya rein wicasta sica kin 
ekuwapi. Ocaniyadi ehdepi qa 
wanna iyadipi kta skanpi, qa wa- 
na wicasta sicapi napepi kin en 
onpi kte seececa. Tuka Jesus 
taokiye wicaye kin owicakiye kta 
en on. Hehan St. Clare winorca 
wakan wicayuhe kin om tipi wa- 
kan kin en ipi qa Yutapi wakan 
ohna hnakapi kin hee ojan- 
janhdepi wan ohna hiyupi kta 
skanpi kin en yuha inajinpi; he- 
han ista kin marpiya kin ekta 
etonwe qa heya: "O Jesus, wa- 
stecidake kin, ni taokiye rtanici- 
nipi kta on den onpi kin, qa aki- 
hde Yutapi wakan de on wicaya- 
qu ecee, qa den ewicaya'hnake 
kin awanwicahdaka ye," eya. 

Eyastan kin ecehankeya ma- 
rpiya eciyatanhan woawanyake 
qupi. Akicita kin owasin ista- 
gonga hinhdapi, qa ozuye tanka 
wicakuwapi iyecen napapi. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA JUNE 15, 1911. SlNASAPA WOCIKHI TaEYAWPAHA. 

REV. JEROME HUNT. O. S. E. 
PUBLISHER and PROPRIETOR.. 

Fort Tottex. -:- North Dakota. keya kin den nanka e awicake- 
han wicawada, qa on micante 
ocowasin on wastecidaka." JUNE 15, 1911. Wicasta Te Kta Wan Sicaya 
Yutapi Wakan Icu. HEN YANK.E. # Hoksina wan tipi wakan kin en 
akan wosnapi kin Jesus yanke 
qa "bona cekiyapi kin owasin na- 
ron ecee keyapi naron. Anpetu 
wan en hoksina kin de atkuku 
wocekiye en ope kta cin on wo- 
cekiye eye kta e i. Akan wosna- 
pi kin iyadi qa a'kan iyotanke qa 
tipi kagapi tiyopa kin en kabubu 
qa ''Jesus en nanka he?"' eya. 

Tuka tuwena ayupte sni. Ake 
kabubu qa "Jesus en nanka he? 
Anpetu wakan waonspemakiyapi 
unkan den nanka keyapi/' Heye 
qa ake anagoptan yanka, tuka 
ayuptapi sni. "Unkina Jesus 
istinma naceca; ito iwastena 
mdurice kta. O Jesus mitawa 
kin. Niye en wicawada, qa wa- 
stecidaka; cicida ce amayupta 

j," iwastena eya. 

Ksina onsiya wocekiye wa- 
cinyan eye kin ayupte sni okihi 
sni. Akan wosnapi wakeya kin 
etanhan wicaho wan heya: ''Haw 
cins. en manke do, wowastedaka 
aciyuhe kin heon ohinni den 
manke do," "Misunka tewarin- 

• da kin anpetu kin de taku on 
mayacin he?" 

Hoksina kin ceyektakta heya: 
"Ate wicasta waste heca sni, O 
Jesus mitawa, waste kaga wo; 
hecen rtanicini kta qa wasteni- 
dake kta!" eya. 

"Hda wo, micinksi tewarida 
kin, wocekiye ehe kin enicicetu 
kta." 

Hoksina kin iyuskinyan iyo- 
yamyena tiyatakiya hda; woce- 
kiye eye kin Jesus ecetu kiciciye 
kta keya. Anpetu hepiyena atku- 
ku kin iyecinka tipi wakan kin 
ekta i, qa tanyan woartani ohda- 
ka hetanhan ake wocekiye tan- 
yan ahopa. 

Cins, Jesus he ee rca dehanyan 
tipi wakan nitawapi kin en akan 
wosnapi wokeya kin hen yanka. 
Hen yanke kin he wastenidake 
kin heon hen yanka, qa wowaste 
owasin nicu kta cin on hen yan- 
ka. Hecen tohan tipi wakan en 
yai kinhan, kinihanyan canpe- 
skamakahde wokeya kin itokam 
wastedakaya inajinqa heciya wo. 
"Jesus, iyotan tewarinda kin wo- Rhine wakpa kahda otonwe 
en wicasta wan wicoran sice kin 
owasin en icicu, qa tonasdonyapi 
owasin sicaya aiyapi. 

Te kta wanke tiwahe tawa kin 
owasin tanyan wocekiye opapi, 
qa on sinasapa kicopi. hecen yu- 
tapi wakan icu kta e woartani 
ohdag kiya. Wanna sinasapa kin 
Yutapi wakan kin qu kta e nape 
ohna icu kin hehan, qupi kte kin 
heya: "Ayustan wo, ate ayustan 
wo! Tokaheya Yutapi wakan 
iwacu heehan tanyan ecamon sni, 
qa hehantanhan tohinni Yutapi 
wakan iwacu sni. Nonpa akihde 
sicaya Yutapi wakan iwacu wa- 
cin sni. Wancana esta on oihan- 
ke wanin wakansica ti en kakis- 
ya waon iyececa, ake nakun eca- 
mon kta iyecece sni!" Sinasapa 
qa oksan najinpi kin yusinyeyapi, 
qa woartani on iyopeiciye sipi. 
Wakantanka waonsida qa aki- 
ktonje kta iyececa kin kiksuye- 
yapi. Wacinibosake qa onsiya 
kakisya ta. WOWAKAN SAKOWIN. 
Sacraments. 

Miniawicakastanpi kin he woa- 
rtani tokaheya etanhan unyuja- 
japi qa unyuskapi. 

Wicayusutapi eyapi kin he Je- 
sus Wanikiya en wowacinye kin 
unyuwasakapi. 

Woartani ohdakapi kin he Wa- 
kantanka wowaste tawa tokierpe- 
unyanpi kin on iyeunkiyapi; mi- 
niaunkastanpi ohakam woartani 
unkiye econqonpi hena. 

Wihdi wakan iwicaonpi kin he 
untapi kte kin en wakansica ti 
etanhan unyutokanpi wowaste 
\j( u lyanpi. 

Wicastawakan kagapi kin he 
wocekiye en wicoran owasin yu- 
ecetupi. 

Wakankiciyuzapi kin en Hin- 
hnakupi qa tawicupi kin okiciya 
wakicicinpi, qa tasicecapi hena 
wowaste ahna icarwicakiyapi. wicoie wanji weksuya, St. Paul 
nakun lecel unkokiyakapi: "Ta- 
ku wankatuya un kin akitapo; 
taku maka akan un kin hena 
awacinpi sni po. ' Unkan wicasa 
ota he naronpi qehan wicoie hena 
cante mahel awacinpi sni. Unkan 
wicasa owasin hecel awacinpi 
waste ke, maka akanl le wiconi 
unyubapi kin tanyan kuwapi kta 
iyececa na wiconi unyuhapi kin 
lila ptecela na St. Paul taku eye 
cin oyasin unkiksuyahpi w T aste 
kin, sutaya najinpo. Tona si- 
sapa wocekiye ahoyapapi kin 
Ateunyanpi marpiya ekta yanke 
cin wasteyadakapi becinhan ta- 
ku yakidapi kin kohanna iy ecetu 
sni kinhan, wacinnibosakapi sni 
po. Oyasin nape ciyuzapi. 
Martin Thunderhawk. 
Gatechist. ST. PAUL'S CHURCH, 

Porcupine, S. D. 

May 3, 1011 el Noah Grass ta; 

waniyetu 8; Jim Grass cinca. 

Wicoran wakan owasin tanyan 

ikitvcu welo. 

Yunkan wowaoi wakan el lecel WOOD, S. D. 
Mitakolapi. 

Dec. 27, ehanl, hunka- 
yapi wan Geo. Whirl Wind Sol- 
dier cunwintku nom Yutapi wa- 
kan lcupi. Wakanheja kin he- 
naos Wakantanka el icicupi. An- 
petu kin he el titakuyepi kin wo- 
wiyuskin ojupila. Tipi wakan 
wan hekta ptanyetu qon hehan 
yustanpi, hel tinma wicincala 
yutapi wakan icupi. Heon etan 
anpetu he el wicincala kin henaos 
tatanhan on wagnawptapi kin 
ena, nahan Christmas wokiksu- 
ye on etan nakun is eya wanji 
eklepi na nonpin sakim wotapi. 
Lila wicota oiyokipi unyubapi. 
Iyotans oiyokipi unyuhapi kin 
he wicasa wakan, Father Wes- 
tropp kici wicoka hiyaya hehan 
kici unqonpi. 

Christmas el wicoran unyuhapi 
kin he hancokaya hehanyan oi- 
yokipi unyuhapi na cante wasteya 
unklustanpi. 

Hehanl Jan. 10, 1911 ehan St. 
Joseph omniciye econpi na toka- 
takiya omaka kin he el tokel un- 
kayapi, yunkan ake anpetu wo- 
kiksuye kin he el ni unkihunnipi 
kinhan tokel wowiyuskin unyu- 
hapi uncinpi kta he wounglakapi 
na hunkayapi uuyuhapi Geo. W. 
W. Soldier cinca wan Pius eci- 
yapi ca he tokatatakiya Chritmas 
wokiksuye kin heon ake womna- 
ye yuha mani kta unkarnigapi. 
He St. Joseph omniciye wowiyu- 
kcan tokel tokatakiya gluha ma- 
unnipi kta unklustanpi. 
Ho mitakolapi, tona St. Joseph 
na St. Mary owancaya yaunpi 
hena ataya Wakantanka wowasi 
ecaunkiconpelo. Hece he ables- ya econqonpi iyececa. Ecin 
heconqonpi kinhan Wakantanka 
iyokipi unyanpi kta walakelo. 
Tka mitakuyepi, le ablezapo. 
Ecin Wakantanka orlate wowasi 
econqonpi kin tanyan econqonpi 
sni walake. Kin he lecel epin ke. 
Christmas kin he sam unhiyupi 
canna St. Joseph omniciye kin 
hunke sni awableza selececa. Tu- 
ktekte el omniciye yuha pi kta 
karnigapi kes ecel gluecetupi sni 
awablezelo; Jan. 18 he el ecela 
tanyan mniciyapi, na hetan ta- 
henakiya tohinni tanyercin omni- 
ciye unyuhapi sni awableze lo. 
Heon mitakolapi, tokel omniciye 
kin tanyan wasakya iyanke kta 
hecin he kola oma'kiyakapi ye. 
Omniciye kin was a kin kta wacin 
kin heon etanhan; omniciye kin 
he wasake ehan unkitakuyepi 
wanjigji omniciye el opapi na 
Wakantanka slolyapi kte. 

Mitakolapi, wocekiye on unki- 
ksuyapi ye. hececa yunkan wa- 
unsakapi kelo. Nape ciyuzapi. 
Joseph Jackson. RED CEDAR, 
SOLEN CAMP. N. D. 
Eyanpaha. 

Hantesa oyan;" : en 
dakiciye kin he tipiw'akah on 
mazaska mnayanpi kin mitakoi 
dapi nayaronpi wacin. Mazaska 
$632-02 taninyan unyuhape do. 
Ho dena wicasa wakan unkita- 
wapi kin,' Father Bernard awan- 
yanke do. Mitakoda Eyanpaha 
kin ohinni kici wowakdaka ecee 
tka tohinna mazaska kin dena 
owakiyake sni: tokis w T icasa wa- 
kan hena awanyaka heon yuo- 
tanin kta kepca, heon wabduo- 
tanin sni. Ho eyas he wakluotan- 
in wacin kin tanyan waklnstan. 
Iyuskinyan nape ciyuzapi. 
Joseph Little Chief. TATEYANPA TANKA. 
Felton, Minnesota en otonwe 
cistina he May 10 ehan tateyan- 
pa tanka wan hinhda tipi ota 
kamdeca, ojanjanhdepi ota bo- 
mdeca, qa can ko ota kawanka. 
Andrew Peterson eciyapi wan 
sunkakan tipi tawa kaptanye qa 
on pa ksuyeya. Hemani tipi kin 
heca kin is tiakarpapi kin wanji- 
gji yurdaya; qa canpahmihmako 
kaptanyan. Andrew Peterson 
sunkakan tioi mahen on econhan 
tate £in ehai qa sunkakan tipi 
kin ecehnana yuwankan icu qa 
awanam erpeya, qa yuwankkn 
icu kin heon pa iyapa qa nina 
ksuweya, Moorehead ekta aioi 
qa pejihuta wicasta pikiciya qa 
wanna owahecenya wanka. SlNASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA JUNE 15, 1911. CUTMEAT, S. D. May 17, '11. | 
Eyahpaha. 

Koska waste wan. Jo- 
seph Walker te. Koska kin le St 
Francis Mission School el icar- 
yapi selececa, heon Rosebud Re- 
servation el tona koskapi na wi- 
koska hena St. Francis el waya- 
wa opapi iwanblaka yunkan etan 
warwala na hoksila waste icar- 
wicayapi kin wanji ee. Wi top 
hehanyan wokakije yuha, hece- 
ca esa maka akanl takuni iyotan 
lake sni, tuka Wakantanka To- 
waonsila tanyan slolye na wawo- 
kiye cin he slolye ca heon hecela 
klus yunke lakas Lakota taku 
wasan lapi heca wanyake sni tka 
tona Smasapa opapi qon he wo- 
cekiye etnciyapi cin na tuktektel 
woyate wasteste econpi na Si. 
Joseph na St. Mary omniciyewi- 
cayuwitaya ece teriya yunke se- 
ca esa cantesice sni tka Wakan- 
tanka towaste kin el iyuskin tu- 
ktektel wicasa wakan kico na 
wakan woklake na Yutapiwakan 
icu ece. Yunkan wanna May 11, 
anpetu inunpa ehan hunku kin 
lecel oidyake: l Tna, tokata an- 
petu izaptan hehanyan iwahuni 
kta."' He anpetu kin oknahanla 
m a%k? im hinkla. Hecel wicsa 
wakaa kico: hecel ape yunka mis 
naiian wocekiye on awanblakin 
kta icemakiye cin on nonpa can 
istinma klasni manke na woceki- 
ye eweciya na Jesus toie wanji- 
gji awacin waye, yunkan wanna 
anpetu topa May 11, rtayetu Fr. 
W T estropp el hi na wakan wokla- 
ke na hanhepi el ciyeku Amos P. 
Walker he leoel okiyake: '"Ciye. 
tOKel waon na tokel matin kte 
cin ie ecel yaon kta wacin, na to- 
kata hecel wanciyakin kta, he- 
cel wacin ciye, eyelo. Wanna 
hinhanna Fr. Westropp ape an- 
yankapi na ecel wanna hunke 
sni yunkan 10;15, a. m. el Fr. 
W^estropp ihunni hecel wancag 
Wacekiciciye na Yutapi wakan 
icu na taku owasin iklustanpihe- 
hanl 10;40 a. m. ehan oniyan 
ayustan. Koska kin le wacin 
ksabyerci yunke na oape kin el 
oknahanla iyaye, hecel tona el 
unqonpi qon owasin woteri un- 
kipapi. Heceaa esa wicoiye wa- 
kan wanji on wahokonwicawaki- 
ye. St. John, 8. Miyecinka mi- 
kluonihan kinhan mitowitan kin 
taku kte sni." Heon wowicawa- 
kiyake hehan Mr. Amos Walker 
koska kin Sinaskain el koska 
wacinyepica wanji ee, hecel sun- 
kaku kin he tokel taku econ si 
qon ecel econ kta omakiyake, yukan ehas marpiya ekta wai se 
hinkle lila ibluskin. Heon St. 
Joseph heca kta eye na Sinasa- 
pa nakicijin ktawoartanioklakin 
kta na Yutapi wakan econ kta. 
Lena ohinni econ na te cin hena 
ecel waon kta ce, heon wanna 
Sinaskain ayustan na Sinasapa 
heca kta. Hecel ohinni St. Jo- 
seph yaonpi kin wocekiye ehapi 
can yeksuyapi ni ecanmi. 
Micante on nape ciyuzapi, 
Wm. J. Eaglethunder. PORCUPINE, S. D. 
May 8, 1911. 
Eyanpaha. 

Hekta omaka 1904. Oct. 
5. le el mitakoja wan tonpi na 
miniakastanpi na hetanhan ta- 
henakiya o waniyetu owasila 
Christmas womnaye yuhasa, wa- 
na sakpe womnaye yuha na ake 
le tanhan tokatakiya 1911 Christ- 
mas econsipi, hena cante wasteya 
ecel ecawecicon. Ocekiye waste- 
lake. Emily B. Bull wicacaje le 
wicoran wakan on wowacinye 
ogna cajeyatapi lila onsiwalakin 
na tanyan icagin ni ecanmi, yun- 
kan April 24, rtayetu el ta; topa 
can wayazankin na ta. Lila can 
temasica, takuni cante omawaste 
kta wanice selececa, Yunkan an- 
petu wan el Wakantanka weksu- 
yin na wowapi wakan wanblakin 
na owakitanna ins cante ko ecel 
imayaya. Hecel mitakuyepi. le 
inse wicincala waste icarwayin 
na ibluskinyan waon yunkan wa- 
knunni na lila cante masica waon. 
Tona le wanla-kapi hena owa- 
sinla ocekiye on unyeksuyapi 
ktelo. Nape ciyuzapi. 

Thomas Black-bull. SPOOK, S. D. May 15, 1911. 
Mitakolapi, ito lehanl taku 
conala epa wacin. Yunkan May 
14 el warca eglepi wicoran econ- 
qonpi, lilaicahtemawaste. Yun- 
kan icunhan anpetu kin lila wa- 
ste. George Fisherman, Frank 
Curley, Henry Young-bear, na 
Grouse Running, wicasa Lena 
Jesus wankal kikle kte cin el ito- 
kab wicoie tona ehake rci ewica- 
kiye con on woklakapi; yunkan 
owasinla rci wicasa wicitokab 
tantanyan wooglake eyapi, canke 
eya lena tona awacinpi hecina 
woawacin iyecetu ecanmi. 

Tona St. Joseph okolakiciye 
oyapapi kta wanna sutaya wa- 
cannipi hecina. woope unkitawa- 
pi he wanna el ewacinpi na opa- 
pirciye; eyas wanna tehan yelo. 
Incin miyes lecel unkitawoopepi 
sece qon tuwe St. Joseph opa kte cin na miniwakan yatkin kte 
sni wanna opapiye. Incin ehan- 
kecon le wicoran kin waste heca 
canke lakas nakons itankal oyate 
el taku wicoran keesa on ok i hi pi 
kta wan heca ecanmi. Mitaku- 
yepi, mis heca owapa na iyagna 
yanke se ekta kta rci wicoie epa 
kecannipi kte esa, incin wicasa 
wanjila wicoran sica etan igla- 
mna na wicoran waste econ kta 
hecina he hecetu nacece. Incin 
tuwe hemayin kta nacece, "hun- 
hunhe, he e kayes heye cin" 
ecannipi na ins ehapi kte esa ito 
iwanyakapo. Ho inse Canpawa- 
kpala el Catholic Temperance 
Society wanji icagin kta unciopi, 
heon le woawacin waste sece 
mitakuyepi; ito iyukcanpi na el 
opa wacinpo. Incin miye kayes 
awableze on hepe. 

Iyuskinyan nape ciyuzapi. 
Nitakolapi 

Frank H. Curley. FARM SCHOOL, 
Ft. Yates N. D. May 1911. 

Hekta March 3 qon hehan Mrs. 
Celina Sack te, waniyetu 17. 

March 27, hehan Mary Pass-by 
te, waniyetu 11. He wicincala 
Eyanpaha-wakan opa tka wanna 
wayazanka kin icunhan Sinasapa 
opa na ehanna Smasapa kin el 
opa kta awacin unna atkuku kin 
iyowinliiye na wayazanke kin 
icunhan wayaza a ota kin el rpa- 
ye, na tanyan awanyakapi. Wi- 
casa wakan kin ohinniyan Yuta- 
pi wakan qu. canke lila tanyan te. 

May 2, hehan Faustinus Charg- 
ing-eagle te, waniyetu 64. Wi 
casa kin he waniyetu ota Sina- 
sapa kin el opa, canke wana wa- 
yazanke kin ecunhan lila wace- 
kicici api kte cin. 

John Rattling-tail na Emma 
Charging-eagle cincapi w T an te, 
Dec. 30, 1910 hehan tonpi na 
May 5, hehan te. 

Canke heon Sinasapa opapi kin 
hena wicanagi kin hena cewica- 
yeciciyapi kta waste. 

May 2!. he anoetu wakan kin 
wakanhe j i a'Ke'noapa yutapi wa- 
kan icuDi na wowiyuskin ojulapi. 
Oyate ota wacekiye ahi, canke 
yuonihan wakanheja kin ob Yu- 
tapi wakan unkicupi na cante- 
wasteya anpetu ataya unqonpelo. 
Farm School kin el St. Mary na 
St. Joseph onpi kin lehantu kin 
omniciye tipi wan wicakcicagapi 
canke heon St. Joseph OKolaki- 
ciye etanhan wicasa top wamna- 
ya wicakagapi na lehantu kin 
mazaska tona yuhapi kin slolun- 
yapi sni. 

Nitakolapi 
J. S. E. Pretends. 
Catechist. ROSEBUD, S. D. 
Ring Thunder Camp. 
St. Joseph's Officers. 

John Blue Thunder president. 
Martin Brave Eagle vice " 
Allen Swift Crockery secretary. 
Ben " Treasurer. 

Ben " banner carier. 

Geo. Spotted Elk sick visitor. 
Geo. " leader prayer. 

Henry Poor Elk chairman. 
Francis Scout door keeper. 
David Blue Thunder chief Aug. 
James Bear Thunder 
Wm. Black-bull 
Ward White Pipe " 

Jesse Jack " 

Earnest Bother the Hawk " 
Geo. Spotted Elk and Joe Six 
Toes care of grave yard. 
Miniawicakastanpi . 

Jan. 9, Louis; John Blue-thun- 
der na Mary Cuwekula cincapi. 

Dec. 26, 1910, Claude Eagle 
Pipe na Mary Tansnaonwin cin- 
capi 

Feb. 3, Sallie, Jan. 16 el tonpi, 
George Spotted Elk na Stella 
Akupiwin cunwintkupi. 

Feb. 3, Joseph, Jan. 19, el ton- 
pi, Ben Swift Crockery na Celi- 
ste cincapi. 

St. Mary's Officers. 

Maggie Swift jry pres. 

Helen Bull Eyes vice president, 
Lucy Bull Eagle secretary. 
Henrietta Blue-thunder banner 
carrier. G. Spotted Elk nurse. 
Stella Spotted Elk leader prayer. 
Henrietta Blue Thunder sewing. 
Miss Whiteman-comes-out chair- 
man. Miss Eagle Pipe Woman, 
Nellie Monsie, Martha Spotted 
Bird, Alice Brave Eagle, Katie 
Blackbull, Fannie Arm, waiters. 

This society was started two 
and a half years ago; its small. 
But, we are improving right 
along. One thing we are very 
much in need of is, a meeting 
house, or a church. With the 
help of God, we hope we'll have 
one soon. All my dear friends 
please remember us all in your 
prayers. I shake hands. 

George Spotted Elk. MINITA. 
Muskegon, Mich. Mrs. John 
Sears, cinca wicinyanna wan mi- 
nita, tankan awakeya oamani en 
ehnake qa hunku kin titokan iya- 
ya, hdi kin hehan okide tuka tu- 
ktena on sni, ode yanka, oape 
wanji ohakam hehan iyeya; tan- 
kan koka wan magaju miniohisa 
han heca ohna siha eceena ka- 
sinyan wanka iyeya. Icu qa oya- 
ke qa hehan kiksuye sni iyaya, 
tansag ta. 4 SINASAPA WOOEKIYE TAEYANPAHA JUNE 15, 1911. ST. FRANCIS, S. D. 
May 21, 1911. 
Mitakolapi. 

May 15, 1911 Eyanpaha 
unkicupi na unyawapi kin heon 
taku epa we cin.. Tuwa St. Jo- 
seph okolakiciye opa kte cin, 
Sinasapa tawoope okna on kta 
na he yuwicaks- kta on sinasapa 
wicasa wakan Lakota ospaye 
awanwicayake kin etan certifi- 
cate wan icu kte na he St. Jo- 
seph okolakici ;e itancan qu kta, 
kinhan St. Joseph okolakiciye 
el opa, yunkan ikluwicakapi he 
lecel kapi ecanmi. Tuwa Sina- 
sapa tawoope okna on kluwica- 
ka certificate icu kin he tohan ni 
kin hehan sinasapa on na ecel I 
tin kta iciconza, yunkan tuwa ' 
ikluwicaka wicoran kin wicala I 
inina ins cetonkla kin he wowi- j 
cala tawa kin owotanla inina su- 1 
ta sni sece, hecel tohantu kesa ' 
wi irpeyin na divorce ikikcu na ' 
winyan wanji tokeca ake yuzin; 
kta na hetan Catholic wocekiye 
etan reyab iyaye na ins wakan- ' 
sica iyutanwicaye kin on.hecon. : 
Yunkan he hecel wowihakta yu- ' 
ha na sinasapa ikluwicaka certi- 1 
ficate icu cin sni, tuwa hecel 
awacin kin he lila kokipa po! 
lie ikluwicaka etan yureyab ni- 
yuze kin owekis niseya taku econ 
kin ecanon kta, na akes wanji 
ins imakipisni eya yunkan seven 
sacraments na ikluwicaka tukte 
unman iyotan he? Na ake wanji 
heya: tokeyes awablezin na on- 1 
spemciciyin kte, nahanrcin owa- j 
karniye sni, na omaspe sni eyapi ' 
kohan lila ksapapi na wowapi ' 
wakan etan wicoiye oyakapi kin 
lila wayupikapi, tka e taku wa- 
wiyutanye wanji ihaktapion cer- 
tificate icupi cinpi sni, na hena 
ecawaya ececapi on wicota iya- 
yurapi cinpi na omniciye karwa- 
cinpi na 'on wicasa wakan onsi- 
wicakuwapi na onspeunkiciciya- 
pi kte eya wicala wicayapi na 
iyowinwicakiyapi cana omniciye 
kagapi na el oitancan onpi cana 
hehanyan onspeiciciyapi kte qon 
he ektonjapi na sinasapa iklu- 
wicaka certificate icupi kte qon 
he ektonjapi na owakarnige sni 
na onmaspe sni ce eye qon tohin- 
ni omniciye iyankiya lila wayu- 
pike wowapi wakan on waho- 
koniye lila wayupike. Na heon 
wicasa wanjigji Eyanpaha el 
ikluwicaka wicoran kin nartake 
sekse woklakapi tka hena na- 
hanrci wo wicala tawapi kin nu- 
nujela secelo. ecanmi. Heon 
cante on wicakeya wicaunlapi kin waste kta;, hecel niunqonpi 
econhan kiktayahan unqonpi kin 
wawiyutanye el unkiyayapi kte 
sni. 

Wocekiye nitawapi on miye- 
ksuyapi wacin. Nitakolapi 
Peter P. Bordeaux. ST. FRANCIS MISSION. S. D. 
April 1 1911 miniyatke sni 
omniciye apiiciyapi na itancanpi 
kin lena epi. 

Path. Grothe, S.J. moderator. 
Eugene Little itancan, 
James Quigley oki'be. 
Poster Thundernawk wowapi 
kaga. Agnes Coffee mazaska 
awanyaka. Jack Fighting-bear 
wamnayan. Joseph Walking 
Eagle oklikle. 

Lawrence Coffee, Emil Head, 
Charles Kills in sight, John P. 
Makalrpaya, Chas Pace, Medor 
Douville, Yv'm. Walking' Eagle. 
Stephen Whitehorse, Daniel 
Eaglehawk, Morice Quigley, 
Leo Hawkman, John Bone Shirt, 
Paul Little-horse, Aloysius Red 
Bird, Fred Biuehorse, Peter 
Leithand-bull, Timothy Kills- 
Sharp, Ben Riagthunder, Henry 
Horse-looking. Jessie White- 
lance, Joseph Plenty-horse. Mil- 
lie Quigley, Lucw Quigley, Annie 
Little, Flora Kills-in signt, Jo- 
sephine Head, Louisa Douville, 
Victoria Douville, Armenia Dou- 
ville, Emma Coleman. Lillian 
Thunder-hawk, Julia Face, Su- 
sie Face, L. Redbull, Susie 
Bone-shirt. Lulu Old-plum, Liz- 
zie Spotted Eagle, Julia Kills- 
sharp, Francis Mule-head, Ceci- 
lia White-lance. 

Mitakolapi. yatkesni eciyatan- 
han tuwa sinasapa wocekiye kin 
wicala na el opa ehantans woce- 
kiye eciyatanhan taku wucatan- 
can na wicanagi yuwaste kta ee 
kin hena wicala kta iyececa; tu- 
kte wanji kipajin kte sni, heon 
etanhan ceskikan kin he icu na 
wahacankaya yo: miniwakan kin 
nitancan na ninagi ocoyasin wa- 
kansica ti ekta ni kta kokipa yo; 
na nitawacin ocoyasin kluwaste 
wacin yo; wowaste on nitancan 
ninagi okihi wacin yo. 

Oyasin nape ciyuzapi. 

Eugene Little. Kleskarota 25. Borpa 25. Ko- 
kamwosica 25c. Aglila 25c. Ista- 
maza 25c. Pejutawakuwa 25c. 
Herakahowaste 25c. Kawingela 
15c. Wazikokonatke 25. Iika- 
hula 25c. Herakahotanka 25c. 
Hoksilamaza 25c. Wankicun 25c. 
Ciqa E. 25c. Makoskannajin 25c. 
Wiinarma 25c. Hoksilaska 25c. 
Francis White 25c. Bede White 
25c. Jerome 25c. Geo. Baine 25c. 
Sunkihitoyuha 25c. Sunkawaste 
25c. Oyurpewin 25c. mazela 25c. 
Ani 25c. Wakipiwin 25c. Loui- 
za 25c. Ptesankinajinwin 25c. 
Waitekawin 25c. Wasicunluta- 
win 25c. Tasunkeskawin 25c. 
Casopapiwin 25c. Juli 25c. Ta- 
siruketokaheya 25c. Mrs. Baine 
N. Catch bear 25c. Albert Baine 
25c. Bernard Catchbear 25c. 
Joseph Bear-looking-back 25c. 
Salle F. 25. Marpiyatakiyotan- 1 
kewin 25c. 

Ataya $11-00 

Oct. 4, IQiOWakpala S. D. le 
anpetu kin St. Mary wokagege 
awanyaka wan yuhapi yunkan 
May 30, 1011 hehanyan kin $120- 
kamna; Mary Weptesaneciyapi. 
Louis Cross. qes hena wicalapi na tawacin na 
tancanpi on taku econpi kin 
atainpi, ohinniyan Eyanpaha el 
wanunyakapi. Unkan Hoksila 
nonpa maka yusesepi untipi 
kagapi; unman hanska, unman 
ptecela, taku econ kin tanyan 
wankal wapa kar aya, unkan 
hanska kin ayustan na unman 
taku e cin kin ayuta najin ohan- 
ske taayujinjin wacin kin wahe- 
iyecel Nortn Dakota eciyatanhan 
taku wasteste econpi ayuta na- 
wicunjinpi na ekta nape yeun- 
yanpi kte sni he eciyatanhan on- 
speunkiciciyapi waste. • 

Mitakuyepi, tori a le wanlakapi 
kin South Dakota eciyatanhan 
unqonpi lila ceunkiciciyapo. Wo- 
wicala kin el sutaya cante nnyu- 
zapi kinhan onwasakapi kte. 

Nape ciyuzapi. 

Eugene Little OAK WAKPALA. S. D. 
April 2, 1911 hehan St. Josoph 
na St. Mary kangikagapi wo- 
rnnaye klajujupi. Omaka tukte 
fcanhan hecunpi kin April wi kin 
be el i-rajujupi ece. 
Tateomani 25c. Igmunonjica 25c. St. Francis Mission, S. D. 
June 2, 1911. 
Sinasapa Taeyanpaha kin taku 
epin kte cin on tokaheya wapila 
eciciye; istamagonga ca wikan 
wan oyuspemayakiyin na yus 
amayaia, tukte wati kte cin he 
ekta amayai kta hehanyan. Mi- 
takolapi, Congress 'onyuhapi eci- 
yatanhan Joe Horncloud taku 
eye cin taku epa wacin. heye sni 
kes South Dakota eciyatanhan 
omniciye tanka wan unyuhapi 
kin el ektowanpi na tukte ogna 
iyoptin kta hecin econ utapo. 
Taceji kin he taku ota eya okihi 
tka wicatancan kin wasake sni; 
hecel on cejipi ecela on okolaki- 
ye el ho kin wankal ye unkiyapi 
sni, tuka untanc;inpi kin hecon 
unsiianpi kin heon Congress wan 
unyuhapi kte cin unkluwastepi 
unkokihipi kta. Hecel Louis 
Oka taku eye cin he econpi ca; 
mazaska awanyaka wanjila na- 
han ins oyanke ecekce mazaska 
oaAvanye yukin kta eyapi na yu- 
stanpi qon hena el etonwe sni. 
ake omaka canna taku wanji yu- 
stanpi heon etanhan mitakuyepi 
tona omniciye tanka ektaunyan- 
pi oncinpi kin hena mazaska to- 
kel yecon kta hecin he kiksuya 
po. Hecetu kinhan North Da- 
kota Congress yuhapi kin hecin 
nagiye unkiciyapi kte sni, iye HUNKU CINCA WAECON- 
KIYA. 

Wicasta itu mani on sa wan wa- 
wanyaka tipi wan aipi, qa taku 
yuha on kin owasiri ii>.icupi un- 
kan opeya winyan wan iteowapi 
wan wanna tanni e yuha, un- 
kan he tuwe iteowapi iwangapi 
unkan heya. 

"He ina waste kin ee. Iteowa- 
pi kin wanna waniyetu wicemna 
nom sam zaptan yuha waon, qa 
tokamon kta owakihi sni. Ina 
token waon kta iyececa eceniwa- 
hokonmakiye qon he ohna mi- 
hduha unkans anpetu kin dehan 
tanyn waon kta tka," eya. 

Wicoie den ana esta wowahokon- 
kiye waste rca, qa taku kapi rca. 
Koska ota wicahunku wahokon- 
wicakiye kin he opapi kinhan 
wicoran siksica. qa wokokipe en 
hinrpayapi qa wakipapi kte sni; 
hecen wicasa woakipa akipapi 
ota kin hena iwicawangapi kin- 
han, unkina ina taku eye km 
ecen ecamon sni qa hecece. eya- 
oi kta. WOWAKTA ON SNI. Hoksina wan wamanica wapa- 
zopi wan en i; mnaja wan maza- 
tipi ohna yanka, hoksina kin iki- 
yena ye sni sipi. Hecece esta 
naron sni qa ikiyena ya, hecen 
wasteyena yupotapi. Tokca on 
hoksina kin ta tka he? \f 

Waktayapi kin naron sni heon, 
He iyecen wicasta kin warta- 
nipi qa riagi toki erpeyapi. Hena 
wowakta naron pi sni on wawi- 
yutanye en hinrpayapi ecee. 


JUNE 15. 1911. NOTCE. 

The picture on the first page 
represents the Blessed Virgin of 
Lourdes and Bernadette. 

The printer put in the wrong 
picture. JESUS CANTE WAONSIDA 
KIN. TO OUR DEAR FRIEND 
Rev. Father Bernard, O. S. B. 

Fort Yates, N. D. 

For the Silver Jubilee of Fa 
ther Bernard we tender our 
heartfelt felicitations, and asK 
our Lord that in his goodness ne 
may bestow on the good Father 
many more useful years in this 
worlds pilgrimage for tne honor 
of God and the good of the In- 
dians. HOLY ROSARY MISSION, 
Pine Ridge, S. i). 
June 1, 1911. 
Omniciye Tanka Womnaye: 

St, Peter's Etanpan. 
Frank Galligo $4-30 

Gnas Fooihead 2 50 

St. Paul's Etanhan. 
Wm. White-belly 7 08 

Martin ThunderhawK 3 50 

Medicine Root Etanhan. 
Eagle-horn 4 10 

H. Bull-bear 18 

Potato Creek Etanhan. 
Antoine Redhorn 2 25 

Joe Horncloud 3 00 

Plenty Bear's Omniciye Etan. 
Julia Pientybear 2 46 

Bear Creek Etanhan. 
U. Whistler 20 

Cheyenne River Reservation. 
Aleck Mousseau 16 00 

Wanna ataya $317-75 
June wi ecunhan tona womna- 
ye yuhapi kin mazaska mnayan- 
pi kin Mission el egnakapi kta. 
Cantewasteya nape ciyuzapi. 
F. Henry, S. J. Wi otoiyohi tuwe tawapi, he- 
cen June wi kin de en Jesus Ta- 
cante waonsida kin tawa, hecen 
tanyan unyuonihanpi kta iyececa. 

Anpetu wan Mary Allecoque 
eciyapi, winyanwakan wan, Wa- 
kantanka tipi wakan tawa en 
yanke, qa itokam canpeska ma- ka Jesus airpeunyanpi wahnayu- 
tapi wakan en aguyapi ska cisti- 
na iyecen taniniciye, qa on Jesus 
cante mahen unkicupi unkokihi- 
pi, tukte on wicasta itancan 
wanji ti kinhan hen ongegana 
yapi. tuka Jesus wahnayutapi 
wakan akan yanke cin en owasin 
akiyecen wacinunkiciyuzapi qa 
iyuskinyan Jesus en unkupi. na- 
kun tuwe wartanisa qa maka yazankapi kin ohinni wicakican- 
pta, qa istagongapi, manipi sni 
ko asniwicaye, siceca cistipina 
kin iyotan wastewicadake, qa de- 
cen eya: "Siceca cistina hena 
en maupi kta, iyowinwicakiyapo, 
hena Wakantanka tokiconze kin 
tawapi nakaes." Yaksapa hecinhan, peta idesa- 
sa kin ehna nape iyeye sni wo. 
St. Jerome. J Christian Towiyute. 

t 

MAKA CANCAN 

WAN CANSUSBECA 

KAGAPI KIN 

KIYUKAN. 

Jesus Wanikiya he- 
cen eya: ''Wacinyanpi 
su cistina kin nakun 
hinskokeca duhapi 
esta on re kin rnini- 
owanca eniyaye yasipi 
kinhan ( wancahnana 
econ kta." De wowi- 
cake, wicasta wakanpi FORT TOTTFN SCHOOL BOYS, AT THE SISTERS' SCHOOL. 

kahde najm qa yuonihanyan en akan tuwe owasin aktapi sni esta ! (Saints) cansusbeca kagapi kin 
ewacinrcin wacekiya unkantaku Jesas en ye kta, wocante sica qa on wowapetokeca ota econpi. 
wan en tanin iciya qayusinyeya, woteri. wawiyutan sica en Jesas St. Jerome Church en woonspe 

nma wacinunyanpi kta St. Mar- yuhe kin he St. Hilarion toni kin 
garet Jesus cante waonsida kin etanhan on wounkiyakapi. Ju- 
en wapepeKa wanyake cm he to- ' lian wicastayatapi kin wocekiye 
na Jesus iyokipi sni yanpi woa- i etanhan tokan iyaye kin te kin 
rtani on aKe piya wapepeka kin ohakam wiyohinyapata makoce Jesus hee w^nyake itoKarn hi- 
najin qa Tacante waonsida kin 
tnpazo. Cante sin etanhan peta 
idesasa hiyu qa enanak]yaiyaya. 
Cante taninyan yanke cin itan- wihdusksan wapepeka wan yan- manetuya iyayeyapi, qa on Jesus ke, de hecen taniniciye cin heon 
ohinni Jesus Tacante waonsida 
kin peta iyecen tanin qa heon 
tohan Jesus iteowapi wanji wan- 
dakapi ca cante kin etanhan pe- ake piyakak]je, tuka ninaiyope- 
unkiciyapi qa Jesus etkiya un- 
yanpi kinhan, onsiundapi Kta, qa 
wapepeka kin wanji Jesus cante 
kin etanhan unkicupi. Wicite HUHNAGAPI. 

Minot.-Sunkakan tipi ideqa 
taku otarurnaga, sungikan, can- 
pah miy an tanka qa cistina ko. 
Hanyetu cokaya hehan ide; ma- 
zaska 30,000 iyawa warurnsga. 
Ide wokajuju mazaska 800 eqes 
yuha. Sunkawakan kin 13 ko 
rurnagra. ta-idesasa iyecen tanin he oyate ' owapi de nina waste qa ohinni 
nina wastewicadake cin he wica- unyuhapi kta iyececa, qa ake to- 
kipazo kta cin. Tohan tuwe wa- han icisniyan econqonpi kinhan 
steundakapi ca ohinni Kici un- en euntowanpi kta, qa token Je- 
qonpi kta uncinpi qa on tehan- sas untciyepi on Kakije cin unki- 
han unkimanipi qa ohinni wan- ksuyapi ,aa. Wicasta wanji wa- 
unyakapi kta uncinpi, wanunya- cantKiye sdonunyappi ca he 
kapi sni eca nina iyounkipipi sni wasteundakapi ecee, tuka tuwe 
ecee. Jesus iyotan hecen wacin- iyotan wacantkiyapi cin Jesus 
unkiyuzapi kta iyececa. Jesus ; hee. Maka akan on qehan wo- 
oyate wastewicadake cin iyotan ' cantkiye de yuha on qa marpiya 
kin on ceunkiyapi en eceena ekta hduha kinhde, hecen nakun 
wanyag unkipi sni, tuka anpetu j ohinni hduha on kta; maka akan 
ataya qa hanyetu ataya kici un- Jesus on qehan wicasta wartani Witkosa kin he wamanon wi- 
casta sunkaku. yakonpi, qa ohinniyan awauncin- 
pi qa taku waste ecaunkiconpi, 
tokeca Jesus ihduhukuya qa on- 
siya makata hi he? 

Wasteundakapi qa ninnkiyapi 
kta cin heon. Wowiyuskin tan- sa, onsikapi qa wayazankapi 
owasin akiyecen wastewicadake 
qa nakun om wote qa tanyan 
owicakiye qa wahokonwicakiye, 
wartanisa kin ake taku waste 
ste etkiya awicahi, qa tona wa- Kin omaka cancan terika. Mini- 
owanca kin ohute kin apasbog u 
qa maka kin ataya ake minitan 
kte sececa. De wovr aptokeca de- 
cen tanin qehan Greece makoce 
kin en otonwe cistina wan Epi- 
daurU eciyapi en wicasta yakon- 
pi kin St. Hilarion ti kin ekta ce- 
yaya anatanpi qa onsiwicada qa 
owicakiye kidapi. Miniowanca 
huta kin aipi. St. Hilarion wi- 
yaka kin en canpeska makahde 
inajin qa en e wacin rein cekiya, 
qa hehan miniowanca kin iwan- 
kam yamni akihde cansnsbeca 
kaga. Wancahnana miniowanca 
oqo kin amdakena hinhda. Epi- 
daurus .oyate kin wowapetokeca 
kin de waniyetn ota ohakam ki- 
ksuyapi qa wopida eyapi ecee. — 
St. Jerome, Life of St. Hilarion. Tuwe caniye qa wiiyaye sni 
ecen akisni sni kinhan he wakan- 
sica kici owanjina hanhepi kin 
wanka. JUNE 15. 1911. WAIGIYAPI. 
WIYAKA OJUTONPI WAN. Unkioran sice kin owa tanyan 
waunhdakapi kinhan tohinni tu- 
wena aiunyanpi kte sni, hecece 
kinhan waiciy'esa kin heuncapi 
kte sni. St. Prior Nitria en 
isnana makosKan ti kin iye kin 
teriya icicuwa tuka tokan kin 
ekta wacantkiyapi awicayuha. 
Anpetu wan en makoskan tipi 
(Hermits) mniciyapi qa wicoran 
waste iwohdakapi. Unkan monk 
wanjigji en opapi sni kin taku 
icisniyan econpi keya cajewica- 
yata yukan. St. Prior tokaqes 
inina yanka tuka, hecetuwanjica 
wacankiyapi kin kiunniyan yuke 
kin hehan tankan iyaya qa woju- 
ha wan wiyaka ojuna ohnaka qa 
qin. Nakun canyakapi cistina 
wan icu qa wiyaka tonana ohna- 
ka. Hecen wiyaka ojutonpi kin 
he qin qa onman kin he ikce yu- 
he qa ake timahen icicawin ki. 
Tokenken taku tokon hecinhan 
owasin iwangapi. '"Eya wojuha 
ohna on kin de woartani yawa- 
pica sni ecamon qa woope kiwa- 
kakse kin ee, tuka wanwehdake 
kte sni e on reyatanhan wecin Wicoie dena eye kinecahankeya 
te konze qon ta, hecen mazaska 
on rapi hte kin Bishop wicaqu. 
Wanna isam iyaye kin hehan 
woistenya itonpi sni qon te konza 
wanke qon najin sipi. Tuka na 
wicaron sni. qa te kons wanke 
qon ecaca ta wanyakapi hehan 
St. James etapapi qa isiha kin 
en cankpeska makahde erpeici- 
yapi qa wartanipi kin ohdakapi, 
qa onsikapi qa mazaska kin he 
cinpi on wohnaye kin he econpi 
ohdakapi. Hecen awicakicikton- 
je kta, qa te kin ake kiniye kta 
kidapi. 

Wicasta waste- kin W^tiikiya 
oran ope warbaN e a awicatoii- 
wan. qa taku kiduii Kin wicaqu. 
qa ake wowapetokeca econ qa 
wohnaye on Wakantanka woiyo- 
peye qon qa te qon ake cekicici- 
ye qa ake kiniyan. THE SEVEN SCOFFERS AND 
THE MOCK-PEE ACHEB. . The carnival season of 1859 
had arrived, and the forty hours 
devotion was being held at the 
monestary church, to make atone- 
ment to our Lord for the out- mon whde they Would be the 
"'devout hearers. All agreed. 
considering it a capital joke. The 
inn-keeper went out and in a few 
minutes returned, clad as a 
preacher, then amid cheers and 
mouts of applause be mounted 
the table to begin his mock-ser- 
mon. Hardly had be begun, 
when a f aintness came over him. 
he was obliged to descend, and 
staggered out of the room. Im- 
patiently the seven men awaited 
his return and one of thsm went 
out to call him. 

A little later the buttler rushed 
•in-and exclaimed. ''Cease your 
godless scoffing and ridiculing, 
or the devil will take you all! 
He has already come for the 
other two." They supposed he 
was jesting, and laughed at his 
reprimand, but he. cried out in a 
frightfully earnest manner. 
"Come and see for youselves, 
the inn-keeper is lying dead at 
the door of his bed-room; his 
blasphemous tongue has turned 
black and blue and is hanging 
out of his mouth; the other fel- 
low strangled with a he- 
morrhage and is lying here at HANTESA, N. D. JUNE 4, '11. 
Eyanpaha mitakoda. 

Hantesa tipi wakan okiyapi. 

Hantesa etanhan tatanka 2. 

Hehan Wayawa Oti Tanka heciya 

Cantepeta $1-00 

Cante tawicu . 1 00 

Cante cunwintku 1 00 

Manilrpaya 1 00 

Mrs Manilrpaya 1 00 

cinca 1 00 

John " 1 00 

S. cunwintku 1 00 

Mrs Take-the-shield : .. 5 00 

Mrs, Crowboy 3 00 

Mrs. Bearface 8 00 

G ( o Hairy chin 1 00 

Ada " 1 00 

Little-shield 50 

Tawicu kin 50 

Cincapi 5 otoiyohi 50c. 2 50 

Mary Littlehorse 1 00 

Kokab-onwin 1 00 

Geo. Lefthand 1 00 

Wanbli-wokape 3 00 

Mrs. Twobull (Kangipa) 5 00 

Lucy wiwasteka 2 00 

Kangipa hunku kin , 50 

Mrs. Crowhead 50 

Rose Marpiyapeta 50 

Wanbliwatakpe 1 00 

Cajeyatapi 2 00 

Alex Wantanyeya 2 00 

Leo Tanyankte 100 

Lean Dog and wife 1 00 

Eda Hairychin 25 i.pi xCMlt-jfc; ivUct on mitokam taninyan yuha waon 
ce, eya. Woartani mitawa kin 
ees on cante sidmiciye kta on 
mitokam wahduhe, qaamiciKton- 
japi kta Wakantanka wakicla qa 
tokan taku icisniyan econpi Kin 
ee en ewatonwe sni waste ka." 

Decen eye kin on onmapi kin 
owasin hecetu qa wowicake, qa 
ecen econpi kinhan eceena wico- 
ni iyahdepi kta keyapi qa waici- 
ya yuke qon ayastanpi. WICASTA Nl WAN HAPI. 

Itonpisni on Wakantanka tna- 
ka akan onpi econhan iyopewi- 
caya ecee kin, wanji iyotanka 
obdake kta. St. Jpmes Mesapo- 
tania en Bishop heca. Nisibe en 
Bishop heca Fourth Century 
econhan nion qehan anpetu wan 
otonwe tokcata ya wanka. Wi- 
casa onsikapi qeya en hipi qa 
wanji. tapi tuka mazaska on rapi 
kta yuhapi sni hecen mazaska on 
rapi kta kidapi, wanjina te sni 
tuka heyapi. Bishop iyuskinyan 
token kidapi kin ecen ecawica- 
kicon; nakuns ta keyapi kin ce- 
kiciciya, qa wartani kin Wakan- 
tanka akiciktonje kta, qa wica- 
yawastepi kin en opeye kta kida. pressive sermon, warning against 
the sins of blasphemy and infi- 
delity. He was a powerful and 
courageous speaker, wno vvas not 
afraid to tell the truth and to 
reproach the sinner. Crowds of 
people flocked to hear him. His 
sermons w:re very distasteful, 
however, to those of little faith 
and loose morals, and on this 
particular Sunday, a number of 
gentlemen who frequented a cer- 
tain inn, felt much offended; 
They had not been present per- 
sonally, yet they were informed 
what the priest had said concern- 
ing scoffers of religion. On the 
following Tuesday, tnese seven 
gentlemen were again assembled 
at their customary reserved quar- 
ters, and as usual, derided every- 
thing holy and sacred to a Chris- 
tian. 

The host a contemptable fel- 
low, related what he had heard 
of the "cutting preacher's" ser- 
mon. An outburst of coarse 
laughter and scornful mockery 
followed his words, while they 
indulged in excessive drink and 
base revelry. One of them sug- 
gested that the inn-keeper mount 
the, table, and deliver the ser- i Uu^emenij. uiie Scime week the second and the third 
' of the seven, died suddenly with- 
out the priest. The occurrence 
; caused great excitement evo-r'y- 
wnere. 

Many, who formerly had been 
careless in their religion, chang- 
ed their lives, but the four who 
survived, endeavored to explain 
all in a natural manner: the inn- 
keeper was stricken with apo- 
plexy and the other man had a 
hemorrhage because it was in 
the family, etc. The people, 
however, declared, ''God will 
not permit His priests to be 
mocked. 

In a few years, the four other 1 
men likewise died, without the 
sacraments or the assistance of 
a priest. 

The author of this article was' 
personally acquainted with the 
above mentioned priest, and the 
unfortunate scoffers. The par- 
ticulars here mentioned are pos- 
sitively true. 25 
55 
25 
00 
00 
50 
50 
50 Jos Paul loomni 

Mark Walkingelk 

Mrs Left Hand 

Matoite 

Geo. Taopi 

Bdotahunkaciqala ■, , 

Ptesawastewin i 

Hoksila and wife 

Sinteadiyan 

Sam Red-Pheasant ., 

Wanbliwatakpe sinahinsma na 

ptehiincala 3 kicun. 

Ho mitakuyepi, lila pilaunya- 
kiyapi; nakun Wakantanka wo- 
pila ewakiye do. Wanna ecana 
tipi wakan teca unyuhapi kta, 

Mitakuyepi, wocekiye nitawa 
en unyeksuyapi kta wacin. 
Nitakodapi wanji 

Joseph Littlechief. Tuwe sutaya najin kecin kin- 
han, he waktaya on kta, unkini 
hinrpaye kta. 

Tuwe wartani sni hecinhan 
inyan icu qa wicakiin kta. CROW HILL, N, D. June 11, '11. 
Kangipaha en omniciye tanka 
kte cin he eyanpaha wan yuhapi 
kte cin he wana u kta on |8-00 
iyaye wakiye qa wanna anpetu 
owasin hi kta wakta unyankapi. 
Wanihan Tateciqana cinca ho- 
ksina wan Sisters' school en on 
he yutapiwakan icu kta on aki- 
ran iciye cin heon Wakinyanto 
hi kinhan ptejincana wan yute 
kta on okiyapi. Nakun Canpa- 
ksa takojakpaku wan Wakinyan- 
to hi kinhan aguyapi saka koka 
qa nakun taku eya tanyan yute 
kta iyecece kin hena on okiye 
kta keye. 

Luke Bigtrack.