Skip to main content

Full text of "Stare, dobre, vyskusane"

See other formats


Použitá literatúra 

1 ) Mika K. : Fylolerapia pre lekárov. 2. vydanie, 
Vyd. OsvGla.Marľm 1991 

2) Kiosänok J..Kroičo J. -.Atlas liečivých rasllín a lesných plodov. 2.wdaniG. 
Vyd. Osvela. Martin 1982 

3) Toinko J. a kol. : Farmakognózia. Učebnica pre farmaceutické fakulty. 
Vyd. Osvela. Martin 1989 

A) Balovic J..Jahodáŕ Z.. Loiíertová L.Šlipek S. : Rostliny spúsobujicí otravy a alergie. 
Vyd. Aviceum f^raha 1089 

5) Dionor H. :Drogonkunde. 
r-achvorlag, Loi()ľ.ig 1954 

C) Hlava D. .Starý r..Pospišil F. : Rastliny v kormolike 2. vydanie. 
Vyd. Priroda, Artia. Bratislava 1988 

7) Zentrich LA : Byliny v prevenói. 
Vyd. Fontána Olomouc 1991 

0) Weis n.F : Moclorne Pílanzen - Hcilkundo Kneip Verlag GmBH, 
Dad Wôrischhpíon 1980 

9) FándlyJ.: Zelinkár. 
Vyd. Osvela Martin 1990 

10) Mathioli P. O : llorbäŕ anob bylinkáŕ. 
Vyd. B. Koči. Praha 1931 

1 1 ) Mességué M.: Mor\ lierbier de santé, 

Opora mundi. Paris 197r3 - samoizdatovó vydanie 
Môj herbár zdravia. 1987 - preklad Gašpar Fronc 

12) nojdák Z.: Pálor Franliftek Forda - Životní osudy, recepty, oxporimenly. 
Vyd. fZmlnent. Praha 1994 
r DOBDÉ, VYc^RÚŽANÉ 

i'ôdy a návody na liečenie chorôb, zDzbicmné medzi ľitdoiti 4 
fit Agáta Sedliačkova 56 ^- vijudobu lupla, prúdiaceho ilu ill.iiii. KxMyin |ih;/i;Ihi.iiiiiii ji.-.lla sa /v/šnji; joIik iJtioii|ia • |jsv..Ik.- 
Iroi Mcky ju lo ineraleľnó a cillivci lo aj vicJia. 

Toplo možno cilif tiu2 v dlaniach vtudy. ak dáiiiio ruky asi I cm nad klorýmkoIVch r-roclinu- 
lom / pútnických miosl. nad kaiiiionkaini. iiáknnii. vclvlčkaml. vodou, riajina však liočivyinl bylinkami. 
Tioly miosla poželinal Stvoritcr k nášmu úiilku. oú však liož obohalcnó o energiu z modlllielj puini- 
kov. Dobra energia sála liož z posvätených prodmolov. oltárov, sakrálnych umolcckýcli pruilmoiov. 
knžov. príveskov, obrazov i lotogralii. Posväloiiá veci. tioscnó na Iclo. ociráíajú negativno 2iaronio! 
Mali by Ich preto nosif najmä ľudia pracujúci pri počítačoch. 

Energiu nám doplňuje však tiež dobrý a dostatočný spánok. 

Energiu v podobe tepla však pocifujú najmä chorí ľudia veľmi oslabnuti, málokedy ju pocíti 
zdravý človek, ktorému energia nechýba. 

Nakoniec lo najdôležitejšie: Nečakajme, že budeme zdravi.keď budeme maf srdce plné 
nenávisti, závisti a nolásky. Keď nebudeme odpúšfaf tým. čo nám ubližujú, a to bez prestania Majme 
na pamäti slová z Otčenáša: Odpust nám naše viny. ako i my odpúšťame... Bez odpúšťania nebude 
ani nám odpustené. 

Nečakajme, že budeme zdravi.keď naše telo nebude v harmónii s dušou. Ak budeme 
vysielať negativno. neláskavé, závistlivé a nenávisťou naplnené myšlienky alebo slová, otvárame si 
tym náš ochranný obal a práve týmto otvorom sa nám lo všetko vráti, najmä ak toto vyšleme na člove- 
ka spravodlivého, ktorý žije. ako sa žiť má. Títo ľudia majú svojim žitim veľmi pevný a široký ochranný 
obal od ktorého sa negatívny útok odrazí a vráti sa jeho ^orcovi. Treba vysielať vždy len láskavé 
myšlienky a bude sa nám vracať láska. Vrelé doporučujem každému čitateľovi mojej primčky aby si 
preštudoval knihu od Dr. Teodora Rosinského „Človek, bytie a umenie" alebo liež knihy SN 
Lazareva .Diagnostika karmy" 1.. 2.. v ktorých sa píše, čo všetko spôsobujú naše negatívne myšlion- 
Ky a činy nám a našim potomkom. 

. I u .. ^, . '^y®'^®^'" v Iwnnónii musíme venovať aj duši toľko, kofko dokážeme venovať te- 
lu. Lebo keď nie je dobrá duša. nebude dobré ani zdravie lela. Dajme si njku nä srdce, ako lo robí- 
me ? Telu dávame jedlo, leplo. pohodlie - a duši? 65 iii.-cli /inii/ijii (irášok do počiva IJioIji im lú istú službu ako Jar nicbo inýsaponál. ale bor. škodllvosll 
No a rfaľšia boľavá voc jo nosenie šperkov bez pravlcinéhd čisfenia od žiarenia. Som palri 
aj nosoiiio kľúčov a Iných kovov po vreckách. Toto ako magnet priľahuje žiarenie, ktoré telu škodí. 
Tlelo kovy treba člstlľ I x do lýždrtn, chumáčikom vaty. namočeným do vody z pútnických miest. Táto 
voila dokáže kov od žiarenia očislif. Každý predmet inou vatou a lúto polom spáliť. Tiež sa to môže 
ľ'južiľna zrkadlá, položené pod lôžkom. 

Sú nlo kovy aj šperky, kloró ncškodía. Sú lo šperky posvätené alebo šperky s pravým ka- 
meňom. Tieto žiarenie ncpriľahujú. to znamená, že odrážajú a tým chránia. Mali by ich nosif najmä ľu- 
dia, pracujúci pri počítačoch alebo na miestach, kde je veľa elektroniky. Ale nielen nosif. ale aj ďako- 
vať Dohu 7a ocliranu. Pokúsim sa oslo vymenovať, ktoré šperky čomu škodia. Mám lo toľkokrát pre- 
verené, že nie! lu o čom diskutovať. Hodinky (každého dmhu): hlava. dych. orgány, srdce, cievy, 
nervová sústava, chrbtica, štítna žľaza, prostata, ale spôsobujú tiež zmeny krvného tlaku. Všetky lic- 
l'i ortjány trpia nedostalkom onorgio. Náušnice: gynekológ, orgány a ľadviny. Retiazky: žalúdok, pan- 
kreas, žlčník. Prstene: psychika 

Tu Ijy som veľmi rada upozornila na veľmi škodlivú módu nosenia viacerých náušníc, ba do- 
konca po cclýcli okrajoch uclia poproräžaných nitov, ako ozdôb. Tilo Rjdla iste novodia. že v uchu sa 
n.ichňdzajú akuputiklúrne tjocly pre colô telo a záleží len na tom. kfoiý z týchto bodov prepichnú. 
Cigán. Klofý na tejto drálie leží. je týmto nerozumným konaním neustále dráždený a môže lo skončiť 
vi.ľini /lo. Veľmi cillivó .nú na tu ľadviny Slezine zasa škodia niektoré syntetické farby. Sťažujú sa na lo 
najmä krajčírky, pracujúce pri pásoch. Tie sú dlhšie vystavené žiareniu z týchto farieb. 

Nakoniec uvediem som jednu záhadu, ktorej neviem prísť na koreň. Pretože je lo vec uži- 
točná, napíšem ju. Stretla som raz človeka v dôchodkovom veku a tento človek mal ešle všetky zuby 
a všolky zdravé. Reku. po kom sle to podedili? Ale povedal mi. že sa to dá zariadiť. Na moju otázku 
ako, nii povedal lúlo prihodu: Cosloval som raz ešle veľmi mladý vo vlaku. Naproti mne sedel jeden 
vojak, ktorý kvílil od bolesti zubov. Nemohli sme mu pomôcť, pretože nikto zo spolucestujúcich nič 
(iroli bolesti pri sebe nemal. Kocľ lo kvílenie nemalo konca, vtedy jedna stará žena. lon lak akoby pre 
soba ulrúsila:"Vidiš syn môj. keby si ty nerobil všetko naopak, dnes by ťa zuby neboleli." 
Rozboľaveného vojaka táto poznámka náramne rozčúlila a osopil sa na ňu:"A čo takého robim nao- 
pak, podľa Vás. mohli íjy sle mi to povedať?" A ona:"Nuž a prečo si ty ráno. keď sa umyješ, utieraš 
n;ijprv tvár a nie ruky? Keby si lo robil naopak, potom by ťa zuby neboleli." Poznámka sa nám zdala 
divná, predivná. ale ja osobne som si lo vzal k srdcu. Od tých čias som si vedome, vždy veľmi pocli- 
v(i utieral po rannom umytí niky. prsl po prsto a až potom tvár. Toľko ten človek so zdravými zuba- 
iiií.Ja som sa toho tiež chýlila a začala som si robiť takú súkromnú štatistiku. Na moje veľké prekva- 
penie, naozaj to tak bolo. Všetci ľudia, s ktorými som sa od tých čias stretla a mali zdravé zuby. toto 
takto praktizujú. Mala som dosť príležitostí si lo overiť. Neviem, čím to Je. ale je to tak. Nuž, a ako jo 
známe, zubára sa snáď všetci bojíme a najmä naše deti. nuž čo keby sme ich to naučili. Treba začať 
hneď. Podľa mojej mienky, lo budo asi akuprosúma masáž všetkých orgánov, lebo ako jo isto známe, 
na nikách sa nachádzajú akupresúrno miesta pre ne. Lebo Jedno je pravda, keď ideme uterákom 
najprv na tvár, rukám kú |)oloin veľkú' poHomosf nevenujeme, lebo uterák ich už spolovice usuší, 
líi.'ďžc každý zub je na niektorý orgán energeticky napojený a my masážou tento orgán aktivizujeme 
pi.ividotno. onorgla mu zoslané. 

Gšlo rada pro ardciurov: vf.'ľmi dôležité jo ranné vstávanie. Nikdy nevstávať tak, že vyskočí-' 
ino prudko z postele. Vždy po lorebudenl sa treba v posteli najprv popreťahovaf, až potom sa posadiť 
a vstať. Prosné tak. ako to robia zvieratá Pravdaže, ak ich pri lom nič nevyruší. Pri prcfahovani sn to- 
tiž natlahnu nlolon svaly, ale aj cievy, a tým veľmi pomôžete srdcu rýchlejšie rozbehnúť krvný obeh. 
počas spánku spomalený. 

Už spomonutômu úniku či nedostatku energie u fudí možno čelif nasledovnými prostried- 
kami: Vrúcna, sústredená modlitija s roztiahnutými rukami nám umožni dokonca ciliť pnliv energie 

54 Úvod - poznámky a vysvetlivky k radám a návodom na liočenio 

Text je upravený formálne podľa abecedného poradia rôznych zdravotných problé- 
mov 3 maximálnou snahou o spisovnú slovenčinu. Vzhľadom na svoj pôvod i podstatu, pre- 
vláda v ňom hovorová reč nad oficiálnou. 

Často sa vyskytujúce termíny zapar, odvar. resp. čaj znamenajú nasledovné: 

Bylinný zapar sa pripravuje vhodením prislušnélio množstva bylín do vody. prive- 
denej do varu v neobitej smaltovanej alebo sklenej nádobe, okamžitým odstavením, prikry- 
lim a lúliovanim cca 5 minút. 

Bylinný odvar sa po predpísanom čase varenia v prikrytej nádobe liež neciiáva od- 
stáť cca 5 min., pokiaľ nie je predpísané ináč. 

Bylinný ôa/ znamená v nasledovnom odvar s cca 2 minútovým varením a 5 min. lú- 
liovanim 

Ak sa výluh pripravuje na celodenné použitie (zväčša 3 x po 1 dl), nedopilý čaj sa 
odkladá vždy prikrytý, udržiava sa vlažný a mal by sa vypiť do 12 liodín. 

Maceräcla znamená dllišie vylúhovanie bylín v pred|)isanej tekutine pri izbovej tep- 
lote, podľa predpisu. 

Na obklady sa uprednostňuje konopná, resp. ľanová Ikanina, najmä tkaná po do- 
mácky, pretože neobsahuje cliemikálie, používané pri továrenskom spracovaní, najmä ba- 
vlny. Preto treba uchovávať takéto tkaniny, pokiaľ sme ich vlastníkmi. 

Na rozdiel od slova masť. slovo sadlo označuje surový tuk vnútorný, v pripade brav- 
čového (údeného) sadla mysli sa sadlo z vnútomej strany rebier. 

Nasledujúce rady a návody na liečenie nechcú naliradif návštevy u lekárov, ktorí 
by sa mali prví dostávať ku slovu. Avšak nie vždy sú dostupní v krátkom čase. najmä na vidi- 
eku. Tiež počas epidémii možno v čakárňach zbytočne ochorieť. Najmä však dlhodobé uží- 
vanie liekov, napr. na potláčanie bolestí, má spravidla za následok ťažké poškodenie orga- 
nizmu. 

Veľmi dôležité je však uvedomiť si nasledovné: Človek s neodčinonými ťažkými 
previneniami, zlými úmyslami, s nevraživosťou voči blížnym, s negatívnym mysle- 
ním, so zameraním len a len na pozemské hodnoty - najmä materiálne statky - 
nemôže očakávať uzdravenie svojho chorého fyzického tela natrvalo, aj keby 
čokoľvek užíval. 

Podrobnejšie pozri „Prihovor autorky" v závere tejto publikácie, str. 52. Prípomionky roconzonlky t.yt Uul,.vn. d.>,.lMki,,riSS o? ľ^?^ ^^^'° p.' °bkladovú liočbu. čo rnóŽG 

.ocoply .K,,uu/,li.lobo móľo Sľoiucŕ^^^ pnpacloch dnes u2 by srn... liolo 

doinonšlráciou toho akó možnSi Eudh v Siní. f ľ^^^'^*'''^*^"?''^- ^'^ čilalcľasú 

kých a novyl.očilor,;ých crSc , , ró.S 

zápalových ochoreniach, ktoré dnos iočin/e S hÄm o Po^'^y^nuliach. iniokčných a 

Mnoho iiočivó raslliiiy dnosnľužSopriSmo ÍÍSSno^ '">""' °"?° "<^'""y'"' "«k mi. 
prípravkov, lebo ich dávlSvanie io ľkio nľ«^'„oľi '°""?. P^'^myselne upravených fyto- 
rocoply sú odskúíano a Sľprilzn K úč'ff f ^^^ LľÄ' ^ Pf d^^kovaniu. Mnohé 
nia. alebo ako doplnková liečba č m hS;^= . u* P" slabáom priebehu ochore- 
niekodyprokvapuiici S'Sjčfvííaäi Lanfrhň^ ^H^'^°^ P"^°d"«' "ečby je 

svojim účinkon/dUlňujú a pôsobia ľomoS^^^ obsahových lalok, kloro'ia 

rastlina je uvodoná na očenie ľaceÄÓSenľ S^ '^'^; ľ'^^° '^ '^''^ "«^'^« 

prepojené, a je leda výhodnTliečS oTSte ako^^^^^ '^'^ ?" "'^^ "^^^j^"^ 

niodornoj niodicine chýba. Dokonca STprtnnrnt^ 1?'° P':fPOienie niekedy našej 
prolažujemo. V liečivých rasUiS jo vžak tíetkomnZ 'S"' V ^"^ ''^"^ "«'^°"' 
dávky je Iroba dodrjiavar. aby bol iScdok oniLrľÍL^hľ'^"^^ ''í^'?'.'® ^ odporučené 
liečivá rastlina, ako živý ôrganizmuTvSni i^ľn ?hť ^^•''"ľl^^^.^ "^'^°''- ^ "konečne, 
nie je zanedbalorná. Selo niXfbSS iSoli. nľ^'^'"'- ^'"^a P/' Poradnej liečbe 
pri príprave čajov aj velmSku Sobí exírUÍS^^^^^^^ ÍT^^ ^^^"'"^ ^ 

na 10. že sušené rastliny strácajú za určilAasSo svoímIÍ Jn! "''• '-J^*^''" "Po^orňuJú 
- páter Forda). aj kotf sú dobr^slSS i n^ ' /^^"" T®''^'" í^^' ^^ 
vyhovujúce. Sem palrľafprSá SčbaTólonnHrä'TÍ^K''*ä''^"'^'""ý'^'^ '^'ok sú 
chcn,icky,aboral6Í;KM,eiio^áz°eme'aeSľoS^^^ ^^'='°^'"' '^-'-'■- ^^^ v kMiho uvádzaní aj i,.ý recept ..u «lv.hnuliu ialúJka. My:;l,„, »,. á.- ,.,cl l.volčl.o v/licdc.ia vrudi. bc/ 
uvodonia žalúdka na správne inioslo. ' 

Vermi vera tokárov licčilcrskú cnoruiu má. diu o lo... nuvodia. čo je na škodu voči Nainn 
v nc.nocn.c>ach by lo urobilo vera. keby laky rozbolavený pacient non.u.ol , odsl.' ľl ólSó w ľ 
ronia. Cliyba by sa našla bez spósobovania dalšich bolesti. ^ 

r... . ••'^" psychotroniky si už neviem proclslovir licčoniu. Onu mi pomohla (;dlu.lif .úv.ulosli 
ľk aZľuy t°T "^.'^"ý^ir^"^"-- E5"'-'- =^- ""'^ "'"Ol.oku.1 hlási na uplno ,..on „ . " ^ 
vek an. na uá.. že pnč.na ,e celkom inde. NaK.adnojiio sú snad' fadviny. Obyčajne nebolia ši . Z 

u r* fľ'° !" '''°'"^'"' ' "''""• ='°'^° ^"'^^"^'' ° '^íl'^^" - krvnom llaku a ,i n2vľri„ Ä ebo 
ekzémy. V^ac ako 90% pochádza zvnútra tela. t.], sú neliedi.erné zvonku. 11, vedy kc Í íot 

lu. keď zachytíme príčinu prvotnú, to ostatné už ustúpi ' °' 

som nikdv^SiľrSľM" "'^ "'^^.•^° P^'y ^^■^^'■'^ ^^ '""o'-o. Objavili sa tak súvislosti, na ktoré by 
Zľ.-^t%"n r ^"^ '' ""'°"''" "°'''- ^° P" ^'^'°^°^'-' •"""'P'°'<. vždy ako prvé vyskočí oo^ 
by^ vec, na osoh. keby si toho všimol človek od medicíny. Jeho slovo by iste zavážilo v ľc ako río 
Lľcí A°, '' T°'°H f °'''''"' ""^' ''''''''^- ^"^'°'"'" ^°'" «^ "6"" •- súkrľr °e ľ,a ľôa°wch 

ss;-^hrr;:r:ís^:rsr^^^^^^^^^^ 

,,., ,, ^°Í°" najväčšou túžbou bolo a jo spolupráca s lekárom. Keď na niečo novóho oridem ra 
ct 6 LTm ľ Tf-.f '"'■ '"°* ''^ '"^^ "'°'^'"^" P^'^'^^'^i" ^^ ^^^'^'^"ov- Podľa So tolcrôdu.' 
pácicí mi naíS kSľh" "'"''^ '°; ' "° "" ''"°"°'^'^' '""^"" '"'^^-^ t.ránir pred o hirčenÄ 
Sľ o '^ ^'""°"^ '° "^ gcopatocjónnoi zóne. Vlody je naozaj ražko zislif kdoľo 

...avž^^s:^^— ísrcrior^^^ 

10 voľakedy nebolo. No. lebo naše staro matere noumývali riad so saponátmi Ivlusell si zál úrir rio 

poraka n zohnaf vody. tak umývaf. Tiež nebolo škodlivých postrekov, k^ch <^^azdrTo aľ o ľ^ 

... o prelochnizovanych vodách. No a oš.e K lomu gcozóny. Picd lý.nl treba uisf na I ôSto soľ 

'U, mne sa zda zc koď pacient nemá. kam by šiel. trochu lo stlmľaj na bľcľu t^áľ^^ Skí^a ebo 

paper nakreslený kríž (20 x 20 cm by mali byf rozmery). š.opársKym voskom iľ. H ľód kra 2° 

xiso W ľ" " r'°"^ '"' °'°^'''^'"«^°'" '^0^0. a na lá.ko dolu. Toto kladieme pľd lôtko k J 
-a ..espavosízasc objaví, vymenimo to. Na prcchemizovni.ó spodné vody t i na /iaľcnio z niri, no 
malia zrK..dlo položené na podlahu lesklým nadol. Vydrží na.Jac .yLcrpi oľsľiľr^^^^ 
2 a pounte sa dá vyvo.raf na balkón, oprelo o slonu ..oj.i J, loJy,u^^^^,--JT^:;Z:'^ 
Soľ ' '"'°' T'' "'"'■• ^ '"^ ''°°'^°'^- ^'^ -^"" vera Pripado h ľm o JIZ p i 

r I Sa d ľo ľo r?r"'- '" ''''"' '° '''''''' '' '^'^°""° -^^'-- Dokonca I pri .a^a áv' 
rn^._í ravdazo. nie vždy tiolo veci spôsobujú len zóny. Plali to iba vtedy, keď sa lo nodá bežne 

Tiež našim gazdinkám chcem poradir. že koď chcú ekologicky n pekne u-nyf nn,.nn sklo. 

53 Záverečný príhovor autorky 

o Hidové liečilerstvo som sa začala zaujímať po mojej fažke] chorobe, ktorá by sa tsle bola 
skončila smrfou, nebyf ruciového liečiterstva. Naplek starostlivosti lekárov to išlo dolu vodou. Dostala 
ma z toho jedna stará žena. ktorá mala podivuhodnú metódu diagnostikovania. Pozerala človeku na 
ncchly na rukách. Videla tam stav všetkých orgánov, dokonca i zakázané Jedlo, ktoré človek nemal 
jf.'sf. <i jedol. Uočila bylinkami vnronými vo vine. Dávka bola na dva týždne a pila sa po lyžiciach. 
Výhoda bola v lom, že človek sa tým mohol liečif kdekolVek a nemusel to denne varif. 

Mala som vtody iba 1 6 rokov, keď som smrti hľadela do oči takmer pol roka. Po molom vy- 
liečení všetko, čo voňalo liečilorstvom a či medicínou, ma prlfcnhovalo nedolatefne. Literatúry tohoto 
(Inihu v tých časoch nebolo. Obrátila som sa preto na každého, kto bol chorý a zapisovala som si, od 
čolio mu prešlo, nevediac a nolušlac, žo totaz budom potrebovať. Táto moja zberateľská činnosť tr- 
vala dobrých Iritlsať rokov, ba vlastne trvá až doteraz. 

Pri zavádzaní lýchlo poznatkov do praxe som zislila, že pilie čajov je dosť zdĺhavé, preto sá 
ml ľaviflola radšej liečba lokálna, teda obkladová liečba zvonku. Pri tejto liečbe sa 1 obklad rovná pi- 
tiu čaju 1 týždoft. Teda 5 obkladov, l.j. 5 noci by sa rovnalo pitiu čaju 5 týždňov. Myslím si, že tomu 
chorému nie jo jedno, či si bude liečiť chorý orgán 5 nocí alebo 5 týždňov. Ale sú ľudia, ktorým je 
vhodnojšia liečba čajom, čo zisťujem leslovanim. 

Vrálim sa však cšlo clo minulosti. Uvedomujem si. aká som bola naivná, keď som chcela 
kaiilý zapísaný recept vyskúšať najprv na svojej rodine. Keďže tých ochorení u nás veľa nebývalo, 
mnoho ráz dobrý recept čakal na svoje uplatnenie dlhý čas. Dnes viem. že tieto recepty boli až 
priviiľmi vyskúšané ľúdoni. Uvedomujem si, že nebyť mojej choroby, nikdy by ma to nebolo zaujíma- 
lo, lebo človek zdravý má celkom iné záujmy. Nemá asi pochopenie pre človeka chorého. Teda cho- 
robn jo mnoho ráz len rolatívno zlo. 

Najlepším mo|itn učiteľom bola jedna pôrodná asistentka, ktorá mala riadne skúšky. 
Ovládala dobro anatómiu. 

So všetkým sme za ňou chodili, z celého okolia. Ja som sa vždy ponúkla za sprievodcu, 
nljy som videla, ako počúvaním, s uchom priloženým na holom telo alebo pohmatom, vedela presne, 
.-iž ziiráiajúcn presne určiť diagnózu. Mnohokrát sa to potvrdilo medicínsky, keď pacienta poslala na 
operáciu bez milosti. Táto žena mala také výborné liečebné postupy a metódy, že keď človek len tro- 
chu dbal. muselo to zabrať. Bola z Jalovca. Malá. nenápadná, skromná. Volala sa Kotianová a dožila 
sa 92 rokov. Keď som bola na joj pohrebe, mala som dojem, že pochovávajú štátnika, pre veľký po- 
čet prítomných. Zastavili sme premávku, toľko smútiacich išlo za joj truhlou. Myslela som vtedy, že mi 
nav.'íly ľapadlo slnko. Jej vcľačitn ra veľa, jej recepty dodnes používam. 

Neskôr som sku|)ovala všetko, čo len trochu voňalo medicínou. Mám veľkú zbierku atlasov 
a vv'piskov z nich, ale veľa aj z ľudového podania. Od každého niečo, Fándly. Krejča, Kresánek, 
Kíilk.i. pálor Forda. Thurzová. Dovisová. Malhlolll. Janko Dcdík. Mességué. NajpozonihodnojSlo re- 
cepty má len posledný autor, pôvodom Francúz. Tcnlo liečiteľ lieči ešte dodnes choroby pomocou 
kúpeľov aik a nôh. Veľmi rýchlo a dobro sa vyčisti pečeň od liekov, v odvaro dubovej kôry si urobiť 
kúpeľ nôh. Obyčajne slači 5 dní. Ale. čo je veľmi zaujímavé, pri ďalšom znečistení pečene, už tá pe- 
čeň nechce kúpeľ v odvaro z dub. kôry. ale v zápare ľo šalvie. A clo trotico už chce zasa vodu z pút- 
niclvych miest. Ale prečo ? 

Mndhnkrát som ui overila, žo každý človek je iný. Nemožno dať jednému to, čo druhému, nj 
kotr je lo na lon Istý orgán. Napr. pri žalúdočných vredoch, ktoré tiež mimochodom sa najlepšie lie- 
čia cez kúpele rúk - dlaní, prejde aj 10 ľudí s vredom a ukáže sa. žo každému je vhodná iná bylina. Pri 
žalúdočných vredoch a v |Jraxi sa zabúda na to. že tieto sa skoro vždy vyskytujú pri hákovitých žalúd- 
koch, ľudovo padnutých, ktoré sú obyčajne prekyslené. (Pálíeva záha.) 

niotornpeut to ciiorgiou uvedie na správne miesto a liečba vredu už potom môže začoť. Alo 

52 1.Ang ína 

- teplý obklad na hrdlo zo semena ľanu, uvareného v sladkom mlieku na kašu. 

- 3 polievkové lyžice kvetu bazy čiernej navlhčiť mliekom, chvíľu podusiť.vysypoť do gázy a priložiť 
teplé na 3 hod. 2 - 3 dni po sebe. Navrch treba dať teplú šatku. 

- tenké rezy slaninky namočiť do honJcej vody a priložiť ako obklad - opakovať 3 noci. 

- pečené zemiaky rozotrieť s maslom - dať ako obklad. Zemiaky by nemali byť poslrekované. 

- 200 g cibule dusiť -poliať 2 lyžicami vody. pridať 4 malé lyžičky anízu, ošie 1 min. podusiť, dať do 
gázy. aby sa lo nesypalo.Obklad na 2 hod. Teplé 1 x denne až do zlepšenia stavu. 

Hrďo chľonlckÝ zópal 

- kloktať záparom zo ôaMe.Na 1/2 I vody 1 polievkovú lyžicu šalvie. Do záparu pridať med, prip. aj 
1 polievkovú lyžicu pálenky. Dopomčuje sa tiež žuvať semeno ľanu. upokojí sliznicu. 

Hrdlo, koďvňom škriabe 

- kloktať odvarom z paliny pravei.1/2 1 vody. 1 pol.lyžica čaju. 2 x denne. 

Hrdlo - bolesti 

- 1/2 1 vriacej vody, 1 /2 lyžičky papriky. Kloktať. 

Hrdlo - z&pat 

- kloktať záparom zo šalvie a tymianu. Na 1/21 vody 1 pol.lyžicu šalvie a 1 pol. lyžicu vňale tymianu. 

- slané teplé obklady. Na 1 I vody 1 0O g soli. 

Zápal mar)dl[ 

- nahrievať ovos trochu navlhčený alebo ovsené vločky - obklad. Keď vychladne, vymeniť. Po štvr- 
tom obklade už ovos vymeniť. Overené. 

Hnisavé nmndlo 

- listy slivky vo vine, odvar držať v ústach a odvarom z výhonkov ostružiny varenej vo vine vyplachovať. 
Na 1/2 1 vina 7 listov slivky, 2 min. variť. 5 x denne držať v ústach 1 mín. 

Zápaly úslne] duthy 

- kloktať záparom majoránky, kvetu bazy čiernej, šalvie lekárskej, lymianu.Na I /2 1 vody I pol. lyžicu 
majoránky. na 1/2 1 vody 1 pol. lyžicu šalvie, na 1/21 vody 2 pol. lyžice kvetu bazy čiernej, na 1/2 
I vody I pol. lyžicu tymianu. Kloktať viackrát denne. 

Zapálený čípok v hrdle 

- slivkový list uvariť vo víne a tým vyplachovať ústa.Priprava: O slivkových listov variť s 1,5 dl bicieho ví- 
na. 

2. Astma 

- pri záchvate umývať hruď horúcim octom - historické. 

Aslmatický kašeľ 

- suchý list podbeľový hodiť na žeravé uhlie - dym vdychovať. Prevzaté zo starých herbárov 

Asima (zóduch) 

- čaj z kvetov bazy čiernej plť, med a maslo jesť (ako doplnok terapie). 

3. Diely výtok (ženský) 

- piť čaj z alchemilky obyčajnej. 1 čajová lyžička na 2 dl vody 2 x donne. 

- šalvia lekárska v červenom víne. Na 1 liter vína 2 pol. lyžice vylúhovať za studená 8 hod. Scediť a 
piť 3 x denne 1 dl pred jedlom. Čas podľa potreby. Piť asi 2 týždne. 

- piť vo vine varený myši chvost. Na 1 /2 1 vina I pol. lyžicu myšieho chvosta. 2 min. variť, 2 pol. lyžice 

5 .'■ • ■Iciiiii! |ii.i |i;illi.- (;>|Ml\uvaľpuijr,\ potreby. 

• is i> iiw I iilikl.ik'l iwi iiljliisr |iu(JO(Uál\<i (iiiaturnicu), ľanovó alobo konopnô plátno, riovlličoiió čo- 
i(.'&ii<ivii;iiii - iMloiikiiii. Navrch SI iclió. 

- 1 /:■ I viii.1, :•' m.iló ly/ii.ky ro<:iiiariiiu. í.' mín. varif. 2 poi.lyžico odvaru 2 x denne pred jodlom. Cca 5 
(Im 

4. Bledá tvár 

■■ piť čjj .' hit.Hiikv lokviii>lvoj a nim aj tvár polloraf. Zapar: 1 čaj. lyžičku na 2 dl vody, 2 x donno. 

5. Bodnutie hmyzom 

- (ovad. osa. komár, včela), poiricf ihneď šťavou skorocelu alebo cibule, tiež octom. Vyskúšané. 

6. Bodnutie osou do jazylia 

- I lyžička navlhčeiioj soli- pomaly prehilávaf. 

7. Bolesti brucha a žalúdka (vetry) 

- vypiť zapar z rumančoka kamilkového. 

- bielo vino varené s ďumbierom a rascou. Na 2 dl vina na hrot noža ďumbiera a lak isto rasco. 

- na panvici zoľiriať ražné olruby, pokropiť octom a teplé priložif v plátenom vrecku. Na celú noc. 

- šálka mlieka, v ktorom sme 2 min. varili 2 lyžičky íeniklu. Obklad z toho. Meniť po 10 min. 

- nadúvanie zastaví aníz uvarený vo vine alobo vo vode. Piť, alebo z lohlo odvaru obklad na žalúdok. 

- vetry zastavené - strúčik cesnaku rozolrieť.zmiešať s mliekom, natrieť na chlieb a zjesť. Bolesll 
hneď prestanú. 

8. Bolesti hlavy z tepla 

- citrón rozrezať na polovičky a položiť ich na spánky na 2 hod. 

- postaviť sa do studenej vody na 4 minúty. 

9. Bolesti hlavy z prechladnutia 

- obklad zo záparu z mäty píepornoj. Na A dl vody 1 pol. lyžicu mäty piepomej. Priložiť na bolestivé 
miesto. 

10. Bolesti hlavy pri prepracovaní 

- vlažný obklad z tvarohu na čelo na 2 hod. 

11. Bolesti hlavy zo slniečlia 

- (môžu byť spojené s novoťnosťou a zvracaním) - na 2 hod. uložiť sa do zatienenej, vetranej miest- 
nosti a na čelo a spánky dať obklad zo studeného tvarohu, zmiešaného s rozsekanou cibufóu. 
Vložiť do oázy. Po 15 min. vymeniť. Počet obkladov podľa potreby. 

12. Bolesti v zadnej časti lilavy 

- obklady z horúcej vody na bolestivé miesto, 

13. Bolesť hlavy reumatická 

- prikladať čerstvý, pomliaždený kelový list na čelo. 

- obklad z bazového kvolu. namočeného do octu na 1 hod. Do gázy. Polom miesto namastiť. 

14. Bolesti celej hlavy 

- 15. min. máčať nohy v teplej vode. 

- na 1 min. nohy tuho obviazať okolo člonkov. 

- namočiť štvormo zloženú látku do bielej pálenky a priložiť. 470. Žalúdok padnutý - dodatok k 459. 

- |jii iKidnutom žalúdku organizmus tívi stálym nedostatkom sodíka. Dósludkom sú žalúdučnú viody 
(najmä u nervóznych), chudokrvnosť. odvapnonie kosli. znížený kiviiý ilak (merať bez hodiniek a 
kovov na telo!), temer všetky druhy alergii a kožných ochorení včíiano psoriázy, straty pioniontu, co- 
liakie - pre nedostatok vitamínov A + E. Ale aj iné choroby z ncdoslalku vitamínov, minerálov i sto- 
pových prvkov su zapríčinené ncduslatkom sodíka. Tiolo prvky sa začínaiú vstrebávať po 5 - G týžd- 
ňoch od správneho umiestnenia žalúdka. 

- príčiny padnutia žalúdka: dvíhanie i nosenie ťažkých bremien {aj pri šporlových výkonoch), pády, 
skoky a otrasy pri dlhšom bohu. Prevencia: pred výkonom si treba stiahnuť brucho hneď f)od pá- 
som, aby nemohlo dôjsť k prepadu žalúdka. 6 51 - A noci DO sebe v/dy na noc prilo^if si na žalúdok obklad z kysnulého cesla z rainei múky do Wo- 
?é o smo ľesne íroc prilo/onim pridali 1 pol. lyžicu rozomletých plodov b?ne^y a 1 pol l^^u 
masti Nalief costo na papier alebo látku na hnlbku prsia Na celu noc Na ^alži deň zarobime 
ľóvé cesto ato nie už s kvasnicaml, ale z kvásku z predošlého dňa. Ak nás pn om »rápi a záha. 
U°ba Jä ;.£o So z"oieni obkladu Wpit ai 1 šálku dosf leplei vody. Tiež 4 dn 1 Vyrážka ktorá sa 
So olľaviľnie je na závadu. Co bolo dnu. vyšlo navrch. Môže spôsobiť aj vracan.e.ale to ie 
čÍ!.tcnio. Toxiny vychádzajú von. Vyskúšané, výborné! 

- jedávat sadlo, údené bravčové, kým sa nepolepši. 

- známka padnutého žalúdku: pálenie záhy. nadúvanie, bolesti hlavy nad očami, slriedavé hnačky so 
záoľhou niekedy nie je hnačka, ale chorý má stolicu vždy po každom najedení. Tieto Pnznaky sa 
nSa'nachädlaí u kaidóho. ale iba niektorý z nich. Tiež potiahnutý jazyk, zápach z ust. boicsf 
rúk od zápästia po lakte. 

460. Žalúdok podráždoný „,.r .• ...^ 

- pri opakovanom zvracaní -1/2 1 vody. 1 pol. lyžica čakanky. 10 min. varif. potom zliaf. Teplý obklad 
z toho. každých 10 min. Prikladať 1 -2 hod. 

461. Žalúdok preplnený - keď tlači 

- ľjfisf niekoľko kociek cukru a priložiť teplý obklad zo slanej vody. 

462. Žalúdočné kŕče „ . ^, ^ . ,,, 

- teplé obklady z ľanovej kaše alebo z ovsených vločiek. Každú hodinu plť 1 dl odvaru íeniklu 
(10 ks) a medzi lým 10 kvapiek valeriánskoj tinktúry na kocke cukru. 

463. Žalúdok - vlasy v ňom 

- jesť celé šípky. 

464. Živé mäso v ranách 

- posýpať mlelým cukrom. Stano sa to vtedy, keď predĺžime kúpeľ v odvare replka. 

465. Železo z rany vytiaime 

- koreň ľalie s bravčovým údeným sadlom variť a priložiť na 3 dni ako obklad. 

466. Žlčniková kolika 

- zapar z rumančeka s citrónovou šťavou, na 2 dl vody 1 malú lyžičku čaju "« «° P , s'X*'';" f 5° 
studenú vodu. Sedacie kúpelo:5 hrsti narezanej ovsenej slamy v 11/21 vody variť 1/4 hod. 28 
slup. kúpeľ 15 min. ^ 

- tc|)lý obklad z vody z niektorého pútnického miesta. 

- teplý obklad zo sennej mrvy. Historické. 

- loRlv- obklad z prostejovskej slarorožnej a vody 1:1 -zjesť 1 malú 'V*- spr^Skovanel kože z wúlor. 
.S sľrany žallíclka hydi.w a zapiť. Pri pitvaní hydiny sa koža dobre umyje. usuš. a odloží. 
Vyskúšané! 

467. Žlčníkové kamene 

- čierna rodKovka postrúhaná na porcelánovom tanieriku, prikrytá porcelánovou šálkou. Jest 3 x 
donne 1 malú lyžičku. 

- sťaviizčlernoircdVovky, mrkvy alebo citróna. 1-2 lyžičky denne. 

- zmes spráškovaných bylín, uvedených v recepte na prečistenie žlčníka a pankreasu (6. 245). 

468. Žľazy na krku zdarené 

- obklad z odvaru z dubové) kóry.Na 1/2 1 vody 2 pol.lyžice kôry. 15 min. variť. Obklad cca 5 noci. 

469. Žľazy na krku zatvrdnuté 

• • - uvarený koreň kostilioja. obklad na noc. 

50 - držať v ústach teplý ocot. alebo dať do vina majoránku a piť /Zentrich/. 

Hlava rozpálená 

- rozdrvený cesnak alebo cibuľu zmiešať s octom a priložiť na chodidlá. 

15. Bolesti močových ciest 

C7/Ťľľvsa alebo ovsených vločiek navlhčiť, zohnal, po zohriali primiešať 1 pol. lyžicu rozdrvených 
t^orievok - Sat do plátenného vrecka, priložiť na 3 hod. I x denne, pl^^ad opakovať podľa po- 
ireS + piť čTľodvaru z celého maku. Na 3 dl vody 1 malá lyžička maku. 5 mm. vanť. Vypiť počas 
dňa po hitoch. Cca 2 týždne. 

Pri bolesti z prechladnutia ...... ■ 

obklad z rozoráškovanei rasce, ktorou posypeme plátno, namočené do bieleho vlna alebo ociu 
?otf ešte ffieme ďálšim plátnom, aby to neprišlo na holé telo. 2 x denne na A hod., opakovať 
podľa potreby. Treba použiť vždy čisté plátno, aj novu rascu. 

Dolostl močových ciest pri piesku , , ^ « 

- čerstvý postnjhaný koreň paštmáka 3 medom 1 x donne 1 pol. lyžicu po jedlo v pomere I : I. Cca 2 
týždne. 

Dolosti spôsobené kameňom v močových cestách 

- spáliť suchú betoniku lekársku a popol zmiešať s masťou zo slepačej polievky alebo bravčovou 
masťou. Teplé prikladať na celú noc podľa potreby. Prevzaté zo slaiych herbárov. 

- zohriatý ovos (ovsené vločky) + 2 pol. lyžice drvených borievok - obklad. Podľa potreby. 

- spráškovaný kvet rasce. 3 pol. lyžice + 6 pol. lyžíc glukopuru spolu zmiešať, dobro uzavrieť a užívať 
1 x denne 1/2 káv. lyžičky, zapiť. Podľa potreby. 

Kamene v močových cestách 

- redkovka čierna sa postniha na jemnom stmhadle. dá sa na porcelánový tanierik, pnkryje sa por- 
celánawu šálkou a z toho sa užíva 1 x denne 1 malá lyžička, každý druhý den. RedKovka rozpúšťa 
aj kamene v ľadvinách. Vyskúšané. 

Uviaznutý kameň v močovej trubici 

- rozvariť bôb s kozím alebo kravským mliekom na kašu, natrieť to na modré plátno a celé lono oblo- 
žiť. Prevzaté. 

Aby sa netvoril kameň 

- semená pivonky lekárskej - 1 čajovú lyžičku rozdrvených semien na 2 dl vody. 5 min. povariť. 1 x 
denne večer. 2 -3 týždne. 

- lieky na vyliáňanie kameňov, najmä ľadvinových, sa nemôžu užívať každý doň. lebo pri vychádzaní 
piesku veľmi trpí sliznica močovodov. Tieto orgány treba nechať oddýchnuť - šolrit. Treba sa vždy 
poradiť s lekárom. Dôležité je zistiť vopred ich veľkosť. 

16. Bolesti močového mechúra 

- napariť sa nad prasličkou; Priprava: 1.51 vody a 4 hrslo«prasličky (8 pol. lyžíc). 

17. Bolestivá menštruácia 

- obklad zo zohriatého ľanového semena, nasucho v plátenom vrcctjšku na podbruško. 

- vypiť 3 x denne 1 dl čaju zo zápam z mäty piepomej alebo odvam z nátržnika husieho /dávky zvy- 
čajné/. 

18. Bolesti po pôrode 

- líši priložený cínový tanier alebo pokrievka. Historické. (Fándly). 

- bolesti pôrodné tíši a postieľku vypudzuje varené ľanové semeno a popol z dreva. Dať do vrociiSkn 

7 a prilivír iia piily. I liilofii;ko. Piovvato. í,i;iiicno ľanu Iruba varif spolu s popolom. Postiumu vyiuKli 
kviíl. «i,if ,1 K-Tiii,-! Iiiik.i r.p.ilir.i 11.11 .iiiiiuí nad lýni. Prov^aló. 

• iMp.iii.iViinii! luiil iii.i|iii.iiil«jii. lui l..'i I voily ilaľ 2 lyiico miiiorúnky. 

19. Bolesti po protilotanovcj injekcii 

• ĽHlkovy kúpeľ / oclvaiu .; ovsíonui .sl.imy. Mu I liter vody daf 200 g porezanej slamy r, min variť 

10 iniM. vyinhovnl a p. .lom piiluf do osl.iliii!| vurly. Piipravif si 5 1. Kúpoľ Irva pribliino II. n>iniil. 

20. Bolesti oči 

- (koďsúslabó).umyvul Janou vudou. NaO.lil vodypridaťS gsoli. 2dniumwaf a 2dniprosIávka 
Takto pokračovať 1 mesiac. 

21. Bolesti ucha * 

- nakvapkať do ucha pár kvapiek teplélio olivového oleja alebo rozpusteného masla (nio horúceho) 
potom prikladať na ucho zohriatý chlieb. Chlieb treba po ochladnuti znova zohriať. Zohriať l)o moi- 
no ako hrianku. ale nech je mäkký, nenechať ho uschnúť. Zastaví sa tým aj zápal stredného ucha 
(Odskúšané). 

- soľ do pálenky, do toho namočiť vatu a vložiť do ucha. Alebo nahriať jadierko z orecha nad svieč- 
kou, zabaliť ho do vaty a vložiť do ucha. Zastaví sa zápal aj bolesť, najmä, keď sa to urobí hneď. 

- (aj keď je zápal) - nakvapkať do ucha jánsky olej. Príprava: čerstvý kvel ľubovníka bodkovaného dať 
do pohára a zaliať olivovým olejom. Nechať stáť na slnku, kým olej sčervenie. Asi 10 dní Môže sa 
lo viackrát proliať na ďalší čerstvý kvet. Precediť cez gázu. Používa sa aj na popáleniny. 

22. Bolesti zubov 

- odvar z májových dubových listov, alebo odvar z nátiinika husieho držať v ústach. Príprava- na 1 /2 
I vody daf 2 lyžičky nátržnika alebo dubových listov. 

- hlboko vdýchnuť, zadržať a potom prudko a rýchlo viackrát vydýchnuť. 

23. Bolesti zubov z prechladnutia 

- natierať zvonku borievkovým olejom. Príprava oleja: 10 drvených bobulí borievky nechať vylúhovať 
30 dni v ledlom oleji. K tomu sa pridá 1 diel olivového oleja. 

24. Bolesť zubov deravých 

- namočiť kúsok vaty do holímanských kvapiek a vložiť do zubov. Polom návšteva u zubára. 

25. Bolestivé rezanie zúbkov u deti 

- dať deťom cmúľať kožku zo slaninky, na ktorej je ešte slaninka, alebo natierať líčka kozím maslom 
Zo starých hcrbarov. 

26. Bolesti zubov a ucha 

- rozomlelá rasca pokvapkaná vínom - prikladať teplé v gáze. 

27. Bolestivé miesta a opuchy 

- hrsť lúpaných pagaštanov pokrájať,' ealiať rozriedeným lichom a nechať stáť ťl dni Potierať 
výluhom. 

28. Bradavice 

- potrieť párkrát menštruačnou krvou. Určite sa stratia. Vyskúšané I Výborné ! 

- donne natierať suchým mydlom, poprasknjú a stratia sa. 

- ocot zmiešať so soľou a tým potierať. 

- natierať šťavou z jablka. 

29. Bradavice na ženských prsníkoch 

-nalicrať olejom zo semena majoránky zmioš.nnýin s kozim alebo jelením lojom. 

8 - diorno korenie s modom pomiešať a natierať. Provzató. 

- v začiatkoch - obklad z kaSo i ľanovélio somcna. varonť)ho v mlieku. Prcv/ali! /n .staiyi li 
hcrbarov. 

440. Závrat odstráni 

- ihnecľ studený kúpeľ nôh (n min ) 

• imi/úvať často rascu alebo kuriamlui. 

- doplniť si vitamín B I. 

- zdvihnúť spadnutý žalúdok (recept 459) 

449. Zbieranina (hnisavá rana) 

- rajčina <• maslo + kvasnice, zmiešať - prikladať.V zime rajčinový pretlak. Overené. 

450. Zlatá žila - hemoroidy 

- teplý obklad z tvarohu. 1 x denne, na 1 hod. 

- keď krváca - vata namočená do zriedenej citrónovej šťavy - vložiť do konečníka. 

- čaj z myšieho chvosta, 2 týždne piť.Na 3 dl vody 1 malá lyžička čaju.Na 3 x vypiť po jedlo cez doň. 

451. Zuby budú zdravé 

- variť rozmarin s octom alebo kyslým vínom a tým vyplachovať ústa. 

- pri rannom umývaní si treba najprv utierať, a to dôkladne, každý prst zvlášť, najprv ruky až potom 
tvár. Všetci ľudia, ktorí to tak robia, majú dobré zuby. Vyskúšané! Treba to od malička učiť deti aby 
sa neskôr nemuseli báť zubára. 

452. Zuby budú biele 

- vydrhnúť ich práškom z prasličky roťnej. potom výplach úst propolisovou vodou (občas podľa 
potreby). 

453. Zvracanie s hnačkou 

- keď zaškodi jedlo, zjesť polievku s maslovou zápražkou. Zápražku zaliať vodou, pridať trochu ras- 
ce, osoliť. povariť. 

454. Zvracanie časté počas ťarchavosti 

- |)0 každom jedle zjosť jablko alebo pomaranč. Ak nepomôže jedno, treba zjesť dve. 

- raňajkovať v posteli. 

455. Zvracanie zastaví 

- čaj zo škorice alebo broskyňovýcli listov. Na 3 dl vody. na hrot noža škorice. Na 3 dl vody 7 listov 
broskyne. Jednorázovo. 

456. Žaba v ústach 

- gázou namočenou v odvare z vŕbových listov a namočenou v mletom cukre - vylierať. Na 3 dl vody 
i pol. lyžicu listov. Vyplachovať citrónovou šťavou. 

457. Žalúdok podchladený 

- rozhorúčcný človek, keď sa napije niečoho studeného. najmä bublinkového nápoja, zabari si žalú- 
dok, často z toho vzniká zápal a následne aj vred. Trot)a hneď za tým vypiť šálku rumančoka 
Vyskúšané! 

450. Žalúdok zahlienený 

- 1 pol.lyžicu postnjhaného chrenu dať do 1/2 1 žitnej pálenky - jedna lyžica donne. 
450. Žalúdok padnutý 

- pmiahmilý -hákovitý - med a mask) jesť n na noc prikladať maslný papier od masla 

49 ^36. Zápal mandli 

- nahriovafovos Irocliu navlhčený nloboovsenó vločky- obklad. KecTvychladne.vymonif Po 4 -tom 
obklade už ovos vymeniľ. Ovcronô. 

437. Zápal hrdla 

- slané loplé obklady. Na 1 I vody 100 g soli. 

438. Zápal žalúdka a čriev 

■■ llsly broskyne namočené do horúcej vody - obklad. Na 1/2 1 vody 10 listov. 

439. Zápal priedušiek chronický 

- do pol I vody namočif A stničiky cesnaku na 24 hodín. 3 dni lúlo vodu pif po hlloch. 

440. Zápal žlčníka bez kameňa 

~ 21 Mnl?" ° majoránkový čaj. Na 4 dl vody 1 pol.Iyžicu. Na 3 x to vypif cez deň pred jedlom. Cca 

441. Zápal ľadvin 

- odvar z prasličky pif. nálržnik husí zaparený mliekom prikladaf. Na 3 dl vody 1 malá lyžička oraslič- 
äčľnlľ ^ "^ ' °°' '^°'^- ^° ^ ''°'- '^'" "^"*"'''^* ^ P^'- "y^^^ horúceho ml^kaTna. 

442. Zápal vaječníkov 

" ^l-^lí.u'^ľťiľ '<°']°P""^ °'°''? """"ovú handru, posypaf eite dUmblerom. Navrch suchý obklad. 
Vyfnhiijo lo prekrvenie na povrch. Cca 5 nocí na podbruôko. "u^nu. 

- na chron. zápal z prochladnulia - obklad navlhčený čerešňovicou. Obidvoje vyskúšané! 

443. Zápal žíl na nohe 

- do II vriacej vody daf hrsf soli a hrsf rumančeka - z loho dávaf lelné obklady. 

- 5 dni na 2 hod. obklad z teplej srvátky. Vyskúšanél 

-pri bolesti kŕčových žil bez zápalu - obklad z čerstvého listu lopúcha - výborné! 

- postrúhaný čerstvý zemiak ná ľanové alebo konopné plátno. Jemne posypaf spráékovaným kore- 
ňom koslihoja lekárskeho, pniozif ako obklad na noc. na lo suché uteráky. Opakovaf do zlepáenia 
stavu. Vyskúšané! v««-K.aciiia 

444. Zápcha 

- čaj 2 ranového semena - telo priam omladne. Na 4 dl vody 1 -3 malé lyžičky semena. 5 min. varif 
VypIf na 3 x pred jedlom cez deň. 

- plody slczu nebadaného (pánbožkov chlebík) v mlieku varené - pif. Na 3 dl mlieka 1 malá lyžička 
slezu 1 /2 min. varif. na 3 x cez deň vypif po jedle. Opakovaf podľa potreby. 

- ráno a večer, prod jedlom zjosf za lyžicu hrozienok, vopred namočených a naboblnaných vo vode. 

445. Zastavenie močenia 

- očistený a posInJhaný koreň chrenu na vine a masle podusený prlložlf na mechúr a lono ako ob- 
klad na noc. Pomôže aj pri zastavení močenia, pri prechode kameňa. 

446. Zastavenie močenia u detí 

- cibulU podusenú na maslo priloiif na lono.alobo blanu, čo oddelUJo Jednotlivo šupy na cibuli orilo- 
žif na prodkožku u chlapcov. 

447. Záškrt 

- Ako doplnok terapie - obklad z pomliaždonoj cibule na hrdlo. Keď uschne, vymenif. 

- kloktaf šfavou z cvikle, natricf medom pijavý papier a priložif na hrdlo. Prevzaté. acôOK^OVka 

- zistil... äi Ju aj sami. keď dáme do moču kvasnice, kým Je ešte loplý. Keď kvasnice pracujú je tam' 
cukor, ak ostane moč čistý.nie je tam cukor. 

- 1 lyžica kôprového semena, nechaf vylúhovaf v 1 I slivovice, uživaf denne 1 lyžicu. 

- pif kávu z cigórie - psychotronický vytestovaf dávky. 

- často jcdávaf banány. 

- fažká forma - čaj: nátržník husí alebo ženícha. Na 3 dl vody jedna kávová lyžička nátržnika nif tri 
krát denne pred jedlom. Pif 3 týždne, každý dmhý deň. ' 

- pri cukrovke, ak je zistené, že bola spôsobená patogénnou zónou, pif zapar šaMe. vypif to na tri- 
krát po jednom dl pred jedlom. Pif 3 týždne. . každý dmhý deň. Vyskúšané. 

31. Červený nos 

- vo vriacej vode rozpustif trochu bieleho liadku /kamenca/ a tým nos umývaf. Treba daf pozor abv 
ôbWad ^^ "Odoslala do nosa (nos upchaf vatou). Po 5 - 10. minútacli umývania, priložif si z toho 

32. Červené ruky 

' nlíÄ'^f mkSľ * °^^^^' ^°^"°''^ ' "''"'''°" "'"®''' "^ ^^"^ ° ^^° "°"®™' '"'^y- ^° °^^^^'^ 

33. Červienka 

' n «?Ä®í;i?'/ ^"3°'^ Ä'" chorého zvierafa. Poranenú časf tela treba máčaf v odvare z repíka 
a octu. Na pol I vody daf 2 dl octu a 2 lyžice repíka. Kúpeľ trvá 4 minúty. 

- uvarif listy rozmarfnu - 1 lyžicu rozmarínu uvarif v 1/4 1 mlieka a honlce vypif.PÔ80bl aj proti hnač- 

34. Čierny kašeľ 

' p?mtieko!°'""^ ""^ ^ '^^'*" ^'*^ ^ *^'°'"^°'^ ''^°^" " "''"°'" *°^ ^^''^^°'' ^''^ *'®"^°'- '^«s'"'« sa 
" SciacÍT' ^ materinej dúšky osladený medom. Na 3 dl vóďy 1 lyžica materinej dúšky. Pif po 

" zíiÄaľ " ^° ^'""'^'''^ "^ priedušky, obviazaf Ich teplou šatkou. Keď obklad uschne, treba lo 

- rybí tuk uživaf. 1 lyžičku ráno a večer, cca 5 dní. 

" Ävoiíľa ÄcÄ" ''"''"• '"^"^" ^°° ' '''''''^ '^'^"'^ nakrájaf nadrobno, pridaf 

"in^CSf„«ÍÍ«.ľ/°'''^2!í'í'"° !?"•*""*=? '^P^'^^^^^ 1 cibulU daf varif do 3/4 1 vody Nechaf 

to vyvarif na polovicu, pridaf med a maslo a po troche pif. Ako doplnok liečby. 

" h! 'Í?'!!*^"'® a^'^^T^" ^f^^^ - 2 P°'- 'y*''^® semena slnečnice upražif, rozomlief potom varif v I vo- 
tnrvÄfÄtSr "" ^"^'^ ^"'^^"^ ''' P'^dlefafu,Uô chce^'ÄľvľčÄ 

35. Čierne vlasy 

- sa udržia - umývaf odvarom šalvie lekárskej. Nepomáha na vlasy už šedivé. 

36. Čkanle 

' XÄmT "^^^^ *'*'""• "*''° "'"*'' vdýchnutle, kým sa napočíta do 50. alebo pif zapar z 48 37. Čialonie pleti 

- iiirivv.il oclvotciin / my.iijho i,hvo!;ta (pripi ava ako nn pilio). 

30. Čľtívná tubeikulóza 

- leiljviii i:usiuiK. :u;mh:iio ranu sprääkovaiič alebo odvar i neho. Pomália zázračne! 

- spráškuvaf semenu I.IJ1U. iriiiioBaf s gkikopurorn v pomere l:2,uživaf 1 lyžičku I král donne, iiapiľ, 
cca 3 týľdne. 

39. Dávenie 

- (zvracanie) vyvolá šupku z čcrvonoj rodtovky. rozomlctá s ociom a medom - zjesť. 

40. Defelíty staré na tele » 

- (nedobre zhojené rany) - odvar slivkových listov vo vine. Umývaf! Priprava: na 0,5 I vina 7 slivko- 
vých lislov. 

41. Deťom po antibiotiíiácti 

- na vyčistenie organizmu. 7 dl vody. 1 lyžica dubovej kôry. 1/4 hod. variť. V tomto odvare kúpeľ nôh, 
10 minútový. 1 krát donne, cca 3 dni. 

42. Divé mäso na tele narastené 

- alebo zarastcný necht na nohe. Stane sa to po dlhotrvajúcom repíkovom kúpeli. Postihnuté miesto 
posypať mletým cukrom.do zmiznutia mäsa. 

- Repik je určený na ťahanie hnisu, keď v rane nič nie je, kúpeľ sa nemá predlžovať, lebo repík 
vyliahne živé mäso. 

- posypať suchým spráškovaným kamencom, alebo v pol I honjcej vody rozpustiť 1 lyžičku kamen- 
ca bieleho a máčať v nej postihnuté miesto 20 minút, za stáleho prilievania honicej vody. 

43. Dna 

- obklady z medu alebo zo surovej kapusty, taktiež obklady zo surovej repy, podrvenej alebo varenej, 
, na postihnuté miesto. 

- natierať liehovým výluhom z vňate slezu nebadaného. 

- 2 lyžice postrúhaného zeleru dať do 1/21 vody uvariť do mäkka, pridať citrónovú šťavu a na 3 krát 
to vypiť cez deň, po jedle. Do zlepšenia stavu. 

- obklad z čerstvého potlčcnélio listu skoroccľu na postihnuté miesto na noc. 

- prikladať vrecko ohrialej soli. po 10 násobnom použili soľ vymeniť. Do zlepšenia stavu. 

- uvariť aj so šupkou domáce nechemizované zemiaky a do odvaru ponoriť ruky alebo nohy, podľa to- 
ho, čo boli. na 15 minút a potom masírovať boľavé miesto. Osušiť, natrieť teplým olejom /mó/o byť 
aj slnečnicový/ a zaviazať. Môže byť aj 3 x denne, až do zlepšenia stavu. 

- natierať olejom z ľubovníka (jánsky olej). 

44. Dušnosť nervového pôvodu 

- kúpeľ nôh. striedavo studená a horúca voda. 2-3 sekundy. 

- koreň čakanky nosiľ na prsiach. Môže byť čerstvý i sušený. Flozdrviť a dať do ľanového 
vrecka. Prevzaté. 

45. Dvanástnikové vredy 

- najskôr liečiť padnutý žalúdok, (môže sa dvíhať aj bioenergiou) a potom 14 dní piť ráno na lacno I ly- 
žičku paliny pravej sparenej v 1 /A litra vody. Vylúhovať 6 minút. 

46. Dych páchnúci od zubov 

- žuť klinčeky (kvet klinčckový - korenie). obklad. 

424. Výtok z ucha 

- n:i!itriokiiť zapar z rum.inčcka. Ma 3 dl vody 2 pol. lyžice ruinančcka. 

- príčinou môže byť výpadok ľadviny. 

425. Vysoký tlak 

- tlonnc zjesť niekoľko bobúľ liíohu. 

- nenosiť hodinky ani kľúče u seba. Priťahujú žiareniu (všutky kovy. okrem posvätených). ktoré potom 
oslabuje cievy. Oslabené cievy nepomáhajú srdcu dopraviť krv do porifómych častí tela a srdce 
potom musí zv/šiť tlak. Hodnoty tlaku sú iné. keď máme tieto kovy u seba. t. j. skresľujú meranie. 

426. Záduch (astma) 

- piť čaj z kvetov bazy čiernej, med a maslo jesť. Ako doplnok liečby. 

427. Záha 

- každé ráno na lacno piť cukrovú vodu. Opakovať podľa potreby. 

- počas ťarchavosti - požuť trošku maku - vyskúšanél 

428. Zachrípnutie 

- 2-3 strúčiky cesnaku rozotrieme a podusíme na bravč. masti. Pred spaním zohriať a natierať 
nohy - chodidlá.potom oviazať.Na celú noc. 

429. Zákal šedý 

- obklad na viečka z kvetu ľalie.macerovanej 10 dní v 15 7o alkohole. Predtým namastiť viečka mas- 
ťou. Pozor na oči! 

430. Zápal pľúc 

- prevencia - 200 g cibule dusiť 10 min. Priložiť na 20 min. na dolné hroty pľúc. 

- obklad z teplej srvátky alebo mlieka na 4 hod. 

- teplé obklady r octovej vody na 2 hod. 

431. Zápal pľúc zastaraný 

- do každého jedla 1 lyžicu masla, zachovať neslanú diétu, ncpaprikovať. nekyslíť. neponáhľať sa 
(pichá v chrbte aj v prsiach). 

432. Zápal prínosných dutín 

- 1/2 I čistého liehu, v ktorom sa vylúhoval kúsok nastrúhaného chrenu - natierať. 

433. Zápal lymfatických uzlín 

- sludcné.mokré obklady a pokoj. Keď začne hnisať, obklad z ľanovej kašo. 
-5-6 nocí teplý obklad z vody z niektorého pútnického miesta. Ako doplnok liečby. 

434. Zápal mozgových blán 

- obklady z kyslého mlieka v preloženej handre.Vymoniť.keď sa mlieko zrazí na tvaroh. Vyskúšané! 

- Výborné je tiež hlavu obložiť čerstvými listami z jelše. V zimo sa môžu v prípade potreby vyhrabať 
spod snehu. 

- otjklacly z rezov surovej kvaky (druh ropy). 

435. Zápal jazyka 

- kú."5ky ľadu ako orcch.jeden za druhým dävaľ na jazyk, alebo studený obklad na hrdlo a na to vlne- 
nú šatku. Prevzaté. in A7 - coslo z ražnej múky s modom - priložiť, keď uschne, menit. Odskúšané. 

- náplasf 2 uvareného ľanového semena s medom a olejom. 

418. Vredy aj tie najhoršie 

- vytlačená šfava z vnútornej kôry bazy čiernej s voskom a nesoleným maslom - obklad. Prevzaté zo 
starýcl) hcrbärov. 

- pokrájaný petržlen, uvarený vo vode s bravčovým údeným sadlom. Z vychladnutého obklad. 

- cibuľa s ligami, rozvarená - teplý obklad. 

- jačmenná múka uvarená s ligami. 

419. Vred Žalúdočný iioči , 

- zelená kôra z dreva bazy čiernej (pod hnedou) dusená na mlieku - obklad na noc + pif čaj 
zropika. Na 3 dl vody I malá lyžička repika, na 3 x to vypif po 1 dl pred jedlom. 

- jcsf maslo s medom. 

- obklad na žalúdok z odvaru semena ľanu. Na 3 dl vody 1 pol. lyžicu semena, 5 min. varif. Cca 10 
noci obklad. Pri tom jesf maslo s medom alebo postrúhané jablko a med. Toto všetko by pomohlo 
len na čas, keby sa nedal napraviť žalúdok, lebo vredy sa tvoria skoro vždy len v padnutom žalúdku. 

- necopl podľa liočileľky p. Minichovoj z Kopernico: 1. týždeň, celé dni prikladať obklady z teplého 
bieleho vina, 2. týždeň, celé dni prikladať teplú ražnú múku v plátenom vrecku. 3. týždeň, celé dni 
prikladať teplú, postrúhanú a na masti udusenú kŕmnu repu. Vyskúšané! 

- recept podľa liečiteľa Maurica Mességué, vyskúšaný. 1 krát denne kúpeľ njk, 20 min., 11 dní v na- 
sledovnom odvare: 4 pol. lyž. repika, 4 pol. lyž. žihľavy, 2 pol. lyž. paliny pravej varif 2 min. v litri vo- 
dy, 5 min. vylúhovať, scodiť, ponoriť dlane. Zároveň s hore uvedeným prikladať na žalúdok 5 noci 
obklad z odvam ropika (u nervóznych iUdl zo žihľavy). Na 4 dl vody 4 pol. lyi. byliny,2 min. variť, 5 
min. lúhovať. Handra konopná alebo ľanová, navrch suché. Denne čerstvé odvary na kúpele i ot>- 
klad. Táto procedúra sa však má robiť až po umiestnení žalúdka do správnej polohy, a to buď po- 
dľa receptu č. 459 alebo pomocou energie. 

420. Vredy na noliácfi 

- kapustný list uvarený vo vine.odvarom umývať a teplý list prikladať. 

421. Vylííbený úd 

sušený alebo čerstvý ropik uvarený s otrubami vo víne -teplý obklad. Na 7 dl vina 2 hrsto ropika, 
2 lirsle otrúb, 4 min. varif, použiť jednorázovo na celú noc ako obklad. 

- lozomtoté jadrá vlašských orechov /5 ks/ zmiešané s medom a čerstvou rulou. Medu 2 pol. lyži- 
ce a ruty 2 hrsle. Obklad na pol hodiny.U alergických osôb môže čerstvá vňať ruty poškodiť po- 
kožku. 

422. Vyrážl<y po preciiladnutí 

- do trojlivlezdičkového koňaku (stoku) namočíme zemežlč, každý deň piť z toho 2 malé lyžičky. Na 
1/2 I šloku 2 pol. lyžice zemcžlče. • 

423. Výtok dlhotrvajúci 

- pif vo vine varený myši chvost. Na 1/2 1 vina 1 pol. lyžicu myšieho chvosta. 2 min. variť, 2 pol. lyži- 
ce 2 x denne po jedle. Opakovať podľa potreby. 

- 5-6 noci obklad na oblasť maternice, ľanové alebo konopné plátno, navlhčené čcrešňovicou - 
pálenkou. Navrch suché. 

- 1/2 I vina, 2 malé lyžičky rozmarínu, 2 min. variť. 2 pol. lyžice odvaru 2 x donne pred jedlom. 
Cca 5 dni. 

- G- 7 dni, len na 3 hodiny oliktad na podbniško plátno navlhčené propolisom. Navrch sucľiý 

46 4: y^CH ijóchnúci od žalúdka 

- ji: io obyčajne pri padnutom žalúdku 

- zapar z mäty, zemežlče, (do zlepšenia) alebo čerstvá vňať paliny pravej na chlebe s maslom (iba 2 
týždne). 

48. Dych ťažký od hlienov 

- odvar z veroniky lekárskej piť 3 krát denne pred jedlom. Príprava: 3 dl vody, 1 lyžička veroniky, 2 
minúly variť a 4 minúty vylúhovať.Piť po 1 dl. Dĺžka užívania podľa potreby. 

49. Ďasna zapálené a clioré zuby 

- vyplachovať odvarom šalvie lekárskej. Príprava: 1/2 litra vody, 1 lyžica šalvie, variť 2 minúty. 

50. Ekzém mokvajúd 

- zasypať fazuľovou alebo hrachovou múkou a doplniť stravu vitamínmi A, E. Jedlá s oijsahom vitamí- 
nu A treba jesť denne, jedlá s obsahom vitamínu E len každý 4-5 deň. Vitamíny dopĺňať 5 týždňov. 

51. Ekzém hnisavý 

- roztopiť maslo, vyliať ho do veľmi studenej vody. aby rýchlo stuhlo, vybrať ho a tým mastiť. K tomu 
umývať postihnuté miesta čajom zo slezu nebadaného, na 1/2 I vody 1 lyžica slezu, spariť, nechať 
stáť 10 minút. 

52. Ekzém s vodnatými pľuzgierikmi 

- umývať odvarom z dubovej kôry. 1/2 litra vody + 1 lyžica kôry. vanť 1/4 hodinu. Umývať viackrát 
denne. 

53. Ekzém - kožná pieseň 

- vodný roztok kamenca bieleho - kúpele. 1 polievková lyžica na 5 1 vody. 

54. Ekzém suchý 

- doplniť stravu vitamínom A, E (pozri recept na ekzém mokvajúci). Umývať domácim sladkým mlie- 
kom alebo domácou sladkou smotanou. 

55. Ekzém svrbiaci 

- dať do úst kocku cukru, rozmiešať ju so slinami a tým natierať. 

- zasypať práškom z kvetov rumančeka. 

- umývať rozriedeným odvarom z dubovej kôry, potom potierať sladkou smotanou a posypať hracho- 
vou múlcou (smotana - A vitamín, hrach - E vitamín). 

- natierať bravčovou masťou pomiešanou s práškovým cukrom. Prevzaté. 

56. Epilepsia 

- chrenový list veľkosti chodidla opačnou stranou priložiť na chodidlo, list namastiť maslom. Okrem 
toho priložíme ešte 2 ks listov nenamastených. Opakovať 3 večery za sebou. (Historické) 

- olej z borovicového dreva natierať na chrbticu a pif čaj z alchemllky obyčajnoj. Priprava: Na 3 dl vo- 
dy 1 lyžička čaju. spariť, vypiť na trikrát pred jedlom. 

57. Hadie pohryznutie 

- obklad 2 čerstvej vňate betoniky lekárskej * pif vo víno suchú práškovú vňať, na 2 dl vina na hrot no- 
ža prášku (historické). 

- čersNé listy z jaseňa - obklad. 

- prikladať cesnak. 

- priložiť rozomlctú čerstvú redl^ovku s modom. 

- priložiť rozdrvené horčičné semeno s octom. 

11 58. Hemoroidy 

- keď je lirubó črevo tioriivó alebo vyllačoiič von - n.ijskór upravif stolicu pomocou vitamínu D I v po- 
trave alebo užívaním vlákniny . 

- t lyžičku culúho surovOlK) Tanovóho semena zmioéaf s jogurtom alebo iným jedlom a jusf denne, 
kym stolicu nebude pravidelná a iiiákkú. Klu stiatinutio hcmoroidov treba <l-5 dní ráno na laiíno 
zjosf 1 lyžicu masla rozpusteného (nie ékvaríQ s 1 lyžicou medu. Raňajkovať až o I Ijodinu. 
Výborné, vyskúšané I 

- teplý obklad z tvarohu. I x denne na 1 hodinu. 

- zlatá žila.keď krváca - vata namočená do zriedenej citr. stavy - vložiť do konečníka. 

- čaj z myšielio chvosta, 2 týždne piť. Na 3 dl vodyl malá lyžička čaju.Na 3 x vypiť po jedle cez deň. 

- keď vychádza konečník - večer robiť sedací kúpeľ v odvare z dubovej kôty.l I vody, Ipol. lyžica 
kôry 1/4 hod. variť, 10 minút kúpeľ. 

- boľavý konečník mastiť bravčovou masťou, zmiešanou s mletým cukrom. 

- hemoroidy, keď krvácajú - posypať práškovanou suchou živicou z borovice. Piť čaj zo záparu 
myšieho chvosta, 1 dl 3 x denne po jedle. Prevzaté zo starých herbárov. 

- alpou umyť, maslom natrieť. 

- keď bolia - zmiešať ľanový olej s čistým liehom alebo s voí^avkou a natierať. Hojí aj zapareninu. 

- obklad z uvarených listov póru (nie odvar). 

- heinoroidové uzlíky, keď bolia - priložiť kúsok pečenej cibule na boľavé miesto. 

59. Hlas stratený 

- vracia šťava z čerstvého kapustného listu, alebo sa môže aj žuvať. 

60. Hlasivky (zachrípnutosť) 

- šepot chronický, spôsobený vdychovaním farieb a náterov- 5 dni po sebe inhalovať: v pol litri vody 
10 minút variť 10 roztlačených strúčkov cesnaku. Inhalovať 2 krát denne. Vždy pripraviť čorsWý od- 
varí (Uečitoľ páter Ferda). 

- 2 - 3 strúčiky cesnaku rozotrieme a podusíme na bravčovej masti. Pred spaním zohriať a natierať 
noliy - cliodidlá, potom obviazať no celú noc. 

61. Hlieny v dýcľiacej trubici 

- rozpúšťa liorúca cukrová voda so surovým žítkom, piť. 

62. Hlísty drobné 

- v 1 /2 litra vody variť 2 lyžice maku 8 minút.potom cjo odvaru namočiť plátno, obklad priložiť na bru- 
cho na celú noc. Prikryť sucliým. Opakovať po 3 noci. Odvar vždy čerstvý. 

63. Hlísty aj škrkavky 

- čerstvé listy z broskyne, potlčené, priložiť na brucho na noc.Nakrájať čerstvú cibuľu, namočiť na 
noc do pilnej vody a na druliý deň piť. (Prevzaté zo starých herbárov) 

- uvariť k/mnu repu, postrúhať a priložiť na brucho teplé ako obklad. Približne 3 noci. 

- chorého najskôr okúpať v odvare z listov orecha (1 lilor vody a 5 celých listov orecha čerstvých 
alebo suchých. 4 minúty variť.lO minút vylúhovaQ. Vyliať do kúpeľa, kúpať 10 minút, potom celé te- 
lo natrieť riedkym cestom z hladkej múky. do ktorého sme pridali 1 strúčik rozotrelého cesnaku a 
trochu octu, nechať pôsobiť, kým nevidieť vychádzať hlísty cez póry prieduchov v pokožke, v podo- 
be malých hrbolčekov. Polom zotrieť Iroté rukavicou a umyť. Vyskúéanôl 

64.Hluchota 

-.uvariť lírach a paru z neho púšťať do ucha lievikom, na ktorý sme nasadili gumonnú hadičku, 

12 406. Vlka na konečníku lieči (zaparenina konečníka) 

- na prach rozdrvená kôra z boiovico - sosny. Môže sa pridať aj kadidlo Prevzaté zo starých 
herbárov. 

407. Voda v kolene 

- obklady z tvarohu teplé na 2 hodiny, podľa potreby opakovať. 

408. Vodnatieľka 

- postrúhaná červená redVovka -priložiť na bruclio. Opakovať podľa potreby asi 1 týždeň. 
Historické. Prevzaté zo starých herbárov. 

409. Vodnatieľka v začiatkoch 

- koreň chabzdy vo vine varený. Na 1/2 1 vina 1 pol.lyiicu koreňa, variť 15 min. Obklad na bmcho 5 
noci. 

- rovnaké množstvo túžobnika brostového a bobkového listu spáliť, poloni to uvariť vo víno a priložiť 
z I0I10 náplasť. Prevzaté. 

- rutasfigamivovínevarená(1/2l). Treba to uvariť na husto. 3 pol. lyžice ruly, 7 ks figy, variť to 15 
min. - obklad. 

410. Vodnatieľka brušná 

- 3-4 krát denne trieť telo olivovým olejom. Po tomto nastane močenie a cliorómu sa uľaví. 

- 2 dni v týždni (na lôžku) jesť obielené, prezreté hrušky maslovky. Denná dávka 1.5 kg v 6-tlch por- 
ciách. Výsledok je prekvapujúci, ale pozor, pacient nesmie mať cukrovku. 

411. Vodu z tela ťahá (odvodnenie) 

- Jačmenný šrot zohriať na masti, viožit do pláteného vrecka a prikladať po 4 noci na postihnuté 
miesto. Zohriatý šrol vodu z tela vytiahne. Vyskúšané! 

412. Vole (struma), kým Je ešte malé 

• dlhodobejšia masáž olivovým alebo mandľovým olejom. 

- natierať rozpusteným zajačím sadlom. 

- za hrsť dubovej kôry variť v litri vody 1 /2 hod. Do odvaru namočiť šálku, dobre vyžmýkať a priložiť. 
Každé 2-3 hod. meniť. 

413. Vráskam predchádzať 

- najmä v mladosti si dať pozor, aby sme nevraštili čelo. Mnohé z vrások sú mimickó, pochádzajúce 
od vrašlenia čela. Pokojné a pozitívne myslenie je súčasťou liečby. 

414. Vrásky na tvári 

- 2 x denne umývať rozmarinovým čajom. Na 1/2 I vody 2 lyžice rozmarinu. 

- 2 x denne umývať čajom z kvetu bazy. Na 1/2 I vody 1 pol.lyžicu čaju. 

- do oboch čajov je treba pridať citrónovú šťavu. 

- 4 lyžice vaječného bielka + 4 lyžice pálenky natrieť na plátno a priložiť. 

- umývať sa domácim mliekom, najmä kozím. Obsahuje vitamín A. 

415. Vred všeobecne 

- uvarený kapustný list pomiešaný s medom prikladať. 

416. Vred starý uvoľní 

- ullčený čerstvý list šalvie lekárskej - prikladať. 

417. Vred otvorí 

- priložil potlčonô čerstvé listy ľanu (vňaQ. Prevzaté. 

45 392. Trojklaný nerv 

- bolesti -1:2 slivovica a rybi olej. poliaf tým ľanovú alebo konopnú tiandrlčku a priložif. Daf na to i- 
gelil. Podľa potreby opakovaf. 

- 7 dl poliár sa náplni mladými výlionkami zo smreku, pridá sa 1/2 dl bielelio vína a 1 malá lyžička 
soli a obsah sa zaleje doplna alpou. Dobre uzavrieť a nechať 3 týždne vylúhovať - na migrénu, bo- 
lesti zubov.ischlas a Irojkaný nerv -aj natierať.aj obklad. 

393. Údy skrivené a} zlomené 

- palinu pravú, tlčenú čerstvú vňať zmiešať s medom, Irochou rozdrvenej rasce a dobrým vínom - 
náplasť. Priložiť na postihnuté miesto. . 

- uvariť nahuslo majoránku vo vlne. Na 1/2 1 vína 4 pol.lyžlce majoránky. náplasť. 

394. Uhry mäkči 

- pred spaním si natrieť na no kasičku z pšeničnej múky. na dmhý deň umyť vlažnou vodou a opatr- 
ne vytlačiť. 

395. Ucho, keď v ňom pichá 

- 20 g cesnaku jemne pokrájaného a 50 g olivového oleja sa trochu povarí, precedí cez plátno - 
teplé kvapkať do ucha a uzavrieť vatou. 

396. Upchatie ciev 

- obklady z čersNého pomliaždeného listu podbeľa. Keď uschne, vymeniť. Podľa potreby opakovať. 

397. Uštipnutie hadom 

- prikladať čerstvé listy ľalie bielej. Historické. Prevzaté zo starých herbárov. 

398. Uštipnutie osou, včelou 

- rozmliaždená jahoda, broskyňa, med alebo rozmliaždený list skorocelu priložiť na postihnuté 
miesto. 

399. Únava očí 

- od zvárania, pozeranie televízora, práca pri počítači - obklad zo sladkého mlieka. 

400.Úsad (Ischias) 

- kyslú kapustu zmiešať so starým údeným bravčovým sadlom - obklad. 

- obklad z vody s octom, prikladať horúce, meniť každých 10 min. 

401. Úpal (z tepla) 

- na čelo priložiť vlažný tvaroh. Na 1 hod. 

402. Vetry zastavené 

- strúčik cesnaku rozolrieť.zmiešať s mliekom, natrieť na chlieb a zjesť. Bolesti ihneď prestanú. 

403. Vlasy,aby nepadali a dobre rástli 

- 3 menšie cibule na jemno pokrájať, dať'do fľaše, zaliať pálenkou a na niekoľko dní dať na teplé 
mlesto.Potom precediť, zmiešať s rovnakým množstvom repíkového odvaru. Na 3 dl vody 1 pot. ly- 
žicu repika. Týmto máčať hlavu viackrát za doň, hlavne na noc.Aj niekoľko týždňov. 

- natierať hlavu odvarom z lipového kvetu. Na 1/2 1 vody 3 pol. lyžice čaju. 

- spálené orechové škrupiny rozdrviť na prach.zmieáať s vínom a octom - vtierať. Prevzaté. 

404. Vlasy kučeravé narastú 

- kopičko kráľovské - na 6 dl vody 5 pol. lyžíc byliny 1 x denne natierať. 

405. Vlasy mastné 

- umývať odvarom z rumančeka Na 1 I vody 4 pot. lyžice. 

44 niekoľko dní za sebou. Hrach dať do nádoby s úzkym hrdlom, aby sa dal na ňu priložiť lievik (pre- 
vzaté). 

- odvar z kapusty kvapkať do ucha (prevzaté). 

- 2 kvapky oleja z kvetu divozelu nakvapkať do ucha 2-3 krát denne, tiši bolesť a lieči hluchotu. 

- keď sa z ucha nevylučuje mazivo - 1 lyžička olivového oleja, 2 lyžičky glycerínu, zmiešať,1 x denne 
pierkom pomastiť ucho. Predtým musí byť dobre umyté a do sucha utreté. 

- 1 dl olivového oleja variť s 1 stničikom rozotretého cesnaku 2 minúty, keď vychladne, precediť, 
vpustiť do ucha pár kvapiek a upchať vatou. 

- večer pred spaním vpustiť do ucha pár kvapiek oleja z kvetu divozelu. 

- dať si preliečiť ľadvinu. 

65. Hľuzy tvrdé (nezhubné zatvrdnuté miesta) 

- čerstvý koreň ľalie bielej rozotrieť, pridať semeno ľanu rozomlelé, ešte pridať slepačie sadlo - ob- 
. klad na postihnuté miesta. 

66. Hmla pred očami 

- nakvapkať odvar z paliny pravej do kútikov očí, na noc. 

- OČI umývať odvarom z očianky Rostkovovej. Na 2 dl vody. 1 pol. lyžica očianky. Umývať 3 x denne. 

67. Hnačka (podráždené hrubé črevo) 

- Užíva sa vtedy, keď sú črevá na všetko veľmi citlivo: Pripraví sa maslová polievka, klorá vytvorí 
ochranný obal na črevá. 6 dkg masla + hl. múka. z toho urobiť zápražku bledú, zaliať 1/2 I vody, 
trochu rasce, soli, nechať povariť a zjesť. Môže sa užívať denne pri chronickej hnačke, vždy ako pr- 
vé jedlo. Výskúšanél 

- bolestivá - 1 polievkovú rovnú lyžicu drvenej rasce upražíme do svetlohnedá, pridáme 1/2 1 vody, 
povaríme 15 minút.Vypiť počas dňa po hitoch. 

- I šálka vareného červeného vína + na hrot noža škorice a cukor, najlepšie vypiť večer. Do zlepšenia 
stavu. 

- 2 dl červeného vína + 3 celé dubové listy, 2 minúty variť, vypiť naraz. 

- 5 minút máčať nohy v odvare z ľubovníka bodkovaného. Na 1 /2 I vody 2 polievkové lyžice lUbovní- 
ka. 

- silná - odvar z pastierskej kapslčky v červenom víne. Na 3 dl vina 1 polievkovú lyžicu kapsičky. va- 
riť 1 minútu. Piť po hitoch celý deň. 

- Do 1 /4 I dobrej ražnej pálenky alebo do slivovice vysypať hrsť čučoriedok. Nechať vylúhovať v tep- 
le 10 dni. 10-12 kvapiek na cukor alebo 1 káv. lyžičku do teplej vody. užiť. Môže sa použiť aj po 
1 dňovom vylúhovani. 

- pri katare hrubého čreva jesť čučoriedky s tvarohom, alebo piť odvar zo sušených čučoriedok. Na 3 
dl vody 2 malé lyžičky čučoriedok. 8 min. variť. Piť po hitoch, celý doň. 

- spojená so zvracaním - obkiad zo suchej teplej sennej mrvy na brucho (prevzaté zo starých her- 
bárov). 

- keď zaškodi jedlo - vypiť 1 šálku dobro teplej vody a jesť suché korky chleba. 

- čučoriedky, varené v červenom víne a cukor. Na 3 dl vína 1 pol. lyžica čučoriedok. Piť 3 - 4 krát 
denne 1/2 šálky, teplé. Bmcho udržiavať v teple. 

- do teplej pálenky namočiť vlnené handry a obklad na brucho (namastiť pokožku) - historické. 

- krvavú Imačku zastaví kôra z jaseňa varená vo víne. Na 3 dl vína 1 pol.lyžica koreňa jasoňn (pre- 

13 vzaté). 

68. Hnev, clivotu a zármutok zaháňa 

- omanový koroň varený vo víno. 1/2 I bicletio vína • 1 pol. lyžicu slaihaného korcŕia. Uživaf 2 x 
(Icnno I poliovkovú lyžicu clo zlepšenia stavu. 

69. Hnisavý zápal v ústach 

- uvariť v 1/2 1 vina 5 ks listu slivky. Odvar držaf v ústach (Fándly). 

70. Hnis v útrobách 

- vyfahujo čerstvý list srdcovnika - prikladať na postihnuté miesto na noc (prevzaté 

zo starých herbárov). 

71. Hnis, ktorý zostane v tele, najčastejšie v prsníku 

- keď sa predčasne uzavrie rana. Ust kapusty namočiť do horúce) vody, aby zmäkol. Potom ho na- 
mastiť maslom, ktoré bolo rozškvarené a prudko schladené, vyliatím do studenej vody. Maslo dať 
do pohárika a nim mastiť kapustný list. Prikladať viac dni. Hnis bude listom vytiahnutý pod kožu. 
Potom sa už fahko dostane von niektorým z prostriedkov na to určených, vyskúiané - výbomél 

72. Hnisanie v ušiach 

- na hrot noža kadidla rozpustiť v 1 dl sladkého vina. Kvapkať. 

- kvapkať do nich jánsky olej. 

- preliečiť si ľadviny. Má to súvislosť. 

73. Hnisavé rany 

- omývať záparom zo šalvie. Na 3 dl vody 3 pol. lyžice byliny. 

74. Hnisavú ranu prehryzie 

- malá žihľava (druh žihľavy - pŕhľavka) sušená alebo čerstvá + slaninka + cibuľka. Priložiť na noc 
(prevzaté). 

75. Hnisanie okolo nechtov 

- Obklad zo surového slepačieho sadla. Vyskúšané - výbomél 

76. Horúčka silná 

- vlažný obklad na hrudník z odvaru z listu fialky voňavej. Na 4 dl vody 4 polievkové lyžice byliny. 
Chorý pokojne zaspi. 

77. Horúčka od zápalu ľadvín 

- piť zapar z listu jahody s pridaním vriaceho mlieka. Na 3 dl vody I malá lyžička čaju. Len zapariť a ne- 
chať stáť 15 min (prevzaté zo starých herbárov). 

78. Horúčka so zimnicou 

- Jesť kyslé pomaranče. 

79. Hrčka tvrdá 

- zvápnoná na dlani ruky - potierať rosou z okna a trieť o tvrdý predmet. Natierať denne viackrát. Ide 
o zváponaloné šľachy na prstoch a dlani. Vyskúšané - výborné. 

80. Hrče od udreniny 

- obklady z vina bieleho alebo čerstvý list podbeľa, pomllaždený. 

81. Hrče tvrdé 

- náplasť z dobre rozotretých lig - prikladať. 

82. Hrčka na prsníku 

- od udretia - 2 dl vina bicieho + 1 pol. lyžicu rozomletého semena ľanu, octan hlinitý (prášok 2 ba- 

14 383. Štítna žľaza zväčšená 

- do 1/2 1 vriacej vody dať 3 strúčiky rozolretého cesnaku na 10 min., potom z toho obklad na élitnu 
žTozu na 3 hod. 4-5 dní.Výluh vždy nový. Cesnak obsahuje jód. 

384. Trávenie narušené 

- 200 g orechových listov (orech vlašský) namočiť do 1 I bieleho vina na 8 dni. Potom zliať a pred jed- 
lom vypiť Z toho pohárik. Upraví aj stolicu, (pri sklone k hnačke). 

385. Trávenie 

- neschopnosť stráviť akúkoľvek stravu - jemne rozomlcté surové ovocie s medom a kozim mliekom. 

386. Triaška ' zimnica 

- 3 dl vina + 5 ks klinčekov. 2 min. variť, na 3 x vypiť počas dňa (silný dezinfekčný účinok). 

387. TBC pľúc 

- ľanové semeno s hrozienkami jedávať. 

- piť kozie mlieko. 

- 10 čerstvých kvetov podbeľa na 1 /4 I vody. variť 3 min.- piť 3 týždne na 3 x po jedle (denná dáv- 
ka). 

- sušené kvety podbeľa - 1 pol. lyžica na 1/2 1 vody (zapar alebo studený macorát cez noc). 

- často natierať krk - hrlan (ohryzok) bravčovou masťou a uviazať llanelom. Pri lom uživať 2 lyžičky 
sladkého mandľového oleja. 

- 1 1/2 1 čierneho piva. 1 pol.lyžicapľúcnika,2 pol. lyžice medu a za hrsť pšeničných olnib, prikry- 
jeme (v hrnčeku) pokrievkou, obiepimo lepenkou, aby neunikala para a dáme variť. Čas varenia má 
byf 3 min. Keď to ochladne, precedíme cez plátno a denne sa pije na lacno 1 hod. pred obedom 
a 1 hod. pred spaním 1 šáll^a. 

- variť listy rozmarínu v kozom mlieku.nechať to stáť celú noc - piť až na druliý deň. Na 1/2 I kozie- 
ho mlieka 1 malú lyžičku rozmarínu (denná dávka). Na 2 x to vypiť cez deň. Cca 10 dni. 

- jesť veľa surovej cibule. 

- psiu masť dávať do mlieka a piť . Ako doplnok liečby! 

388. TBC čriev 

- 3 týždne každý druhý deň piť odvar z nátrznika husieho. Na 1 /2 1 vody 2 malé lyžičky čaju.Vypiť na 
3 x po jedle cez deň -•- obklady 1 týždeň na celú noc z odvaru z čistca, na 1/2 1 vody 3 pol. lyžice, 
na tjrucho. Ako doplnok liečbyl 

389. TBC s kavernou 

- šknjpiny z desiatich vajec zaliať do citrónovej šťavy, dobre zamiešať, zaviazať a nechať stáť 1 dní. 
■ Potom zase premiešať a o 4 dni už možno uživať 1 pol.lyžicu, dospeli. Deti 1 malú Iv^ičku. Možno 

pridať aj med. Užíva sa na lacno. Pred užívaním dobre pomiešať. 

390. TBC ľadvín 

- obklad z odvaru z čistca. Na 5 dl vody 4 pol. lyžice byliny. Na celú noc. Cca 5 nocí. 

391. TBC bacily ničí 

- inhalácia zo záparu z maty. Na 4 dl vody 4 pol. lyžice. 1 x denne 2 týždne. Historické. Ako doplnok 
liečby. 

392. Tučnota 

- mnohokrát pomôže, ak sa posunie hodina večere na skorší čas. Zistiť, či nie je pacient cez deň či 
* v noci v patogénnej zóne. lebo vtedy si telo nárokuje viac jedla, aby doplnilo energiu, o ktorú pride 

v noci. keď nemôže dobre spať. 

43 371. Svrab (ako doplnok terapie) 

- aikydržafvleplompive. 

- listy zo šliavu kyslého, rozdrvené a podusené na maslo, natleraf postihnuté miesta. 

- ak sa svrab schová do tela, treba daf niečo na prehnanie (doliečenie). 

- obklad z odvaru omanového koreňa na postihnuté miesta. 1/2 1 vody, 3 pol.lyžice strúhaného ko- 
reňa 10 minút varif, 15 min. nechaf stáf. 

- nejcsf bravčové máso, kapustu, údené mäso a nepif vfno. Môže sa piMen prevarené pivo. 

- oplachovať, alebo na postihnuté miesta dávaf obklady zo záparu z mäty, odvaru z červenel redT<ov- 
ky alebo slezu. 

- na 1 /2 1 vody,3 pol.lyžice mäty. aj na oplachovanie, a| na obklady. 

372. Svrbenie okolo konečníka a pohl. orgánov 

- natrieť 2 x denne citrónom. 

373. Svrbľavé pupákypo komároch a muchách 

- potierať ich čerstvou šťavou zo skorocelu. 

374. Šarlach (doplnok terapie) 

- v prvých týždňoch nech chorý pije len mlieko alebo čaj s mliekom.Poôas honičky len tekuté jedlá a 
zapražené polievky. 

- I lyžička červenel papriky, 2 lyžičky soli, 8 dl vody prevariť. Keď to ochladne, užívať každú hodinu 
I malú lyžičku a vyplachovať si s tým hrdlo, každú hodinu alebo 2 hodiny. Pre deti menšiu dávku. 

375. Škrabance hojí 

- materina dúška vo vine - obklad. Na 3 dl vína 1 pol. lyžicu čaju, macerovaí 10 dní. 

376. Škrkanie V Črevách 

- jesť rozomlelú rascu na hriankach. 

377. Šestoneidieľky po pôrode 

- ketf majú bolesti v bmchu, do 1 /2 1 vlna 6 ks bobkového listu. 5 min. varif, vypiť 3 x denne 1 dl. 

378. Škrkavky ' pásomnice - mrie 

- večer zaliať vodou 2 pol. lyžice celého maku. Ráno tento mak daf zjesť na laôno, 1 hod. pred ra- 
ňajkami. Opakovať 4 dni po sebe a po 2 týždňovej prestávke znova to isté zopakovať. Hlísty sa od 
maku opijú a pustia sa z čreva, na ktorom sú prisaté. Ktoré sa nepustia, tie mak pri práci čreva zraj- 
bo dolu. Kto nemôže, alebo nechce mak ráno zjesť, najmä deti. nech si z toho Istého množstva u- 
robí obklad na celú noc,len vtedy sa musí mak varif 8 min. v 1/2 1 vody. N^kúéané mnotiokráti 

379. Škvrny na tvári 

- ušľahaný blolok rozmiešať s jemne nastnihaným liadkom a za miernej teploty a ustavičného mieša- 
nia uvariť na mastičku. 2 - 3 dni ráno a večer natleraf. 

300. Šľachy stiahnuté 

- lačné sliny pomiešať s bravč. masfou, masírovať. Keď dieťa stojí len na špičkách, treba ešte urobiť 
z dlahy (ormu,obalif ju,aby dieťa netlačila a vložiť do nej nožičku. Vyskúšané. 

381. Štikávka ťažká -silné čkaníe 

- vypiť vodu 8 citr. šťavou, alebo vypif šfavuz pol citróna vo vine. Vyskúšané! 

382. Štikávka (čkaníe pri črevnom ochorení) 

- 3 dl vina, 1 pol. lyžica mäty 1/2 min. varif, pbpíjať po hitoch. Prevzaté zo starých herbánw. Iíčky),na dĺžku prsta octanovej masti, urobiť z toho kašu, trochu povariť, daf medzi gázu, priložiť na 
24 hod.Opakovať podfa potreby. Konzultácia s lekárom. 

84. Huby Jedovaté 

- ako prvá pomoc vypif nevarené sladké mlieko a vyhtadať lekársku pomoc. 

- odvar z paliny pravej vo vlne : na 1/2 litra vina I polievkovú lyžicu paliny. Obklad na pečeň - ako 
doplnok llečtšy. 

85. Hučanie v ušiach 

- naparenie nad suchou vňaťou rasce, kópm alebo majoránky. Na 1 /2 1 vody 2 polievkové lyžice vňa- 
te. Odvar dať do nádoby so zúženým hrdlom, na to položif lievik a na lievik navliecť gumenú hadič- 
ku, túto vložiť do ucha. 

- cibufovú šťavu nakvapkať na vatu a vložiť do ucha. 

- niekoíko kvapiek olivového oleja kvapnúť do ucha. 

- teplý kúpeľ nôh v octovej vode /pár lyžíc octu na 1 I vody. 

86. Hystéria a hypochondria 

- piť odvar z čakanky. Na 3 dl vody I malá lyžička byliny piť 2 x donne pred jedlom. 

87. Chrbtica krčná 

- bolesti z prechladnutia, pri zapotení - 1 - 1 4 dní nosiť pod šatami vlnenú tkaninu, a to vo dne, v no- 
ci okrem kúpania sa. Pri stálej teplote sa stuhnuté rôsoly rozpustia a chrtjtlca sa uvoľni. Pri spánku 
na boku si treba pod hlavu podložiť malý vankúšik, aby hlava nepadala, lebo tým chrtatica trpí. 

88. Cholera (akékoľvek brušné bolesti) 

- pif po lyžičkách šampanské. 

89. Chrasty 

- niektoré dtuhy potierať rosou z okna. 

90. Chrípka 

- honjčka nad 39 stupňov C - celé telo zabaliť do mokrej plachty, zabaliť do suchého, uložiť do po- 
stele na 2 hodiny. V 1/2 šálke teplej vody rozpustiť 1 pol. lyžicu soli. naliať z toho na dlaň a vdy- 
chovať aspoň 6 x denne. 

91. Chrípka prechodená 

- následky odstráni: niekoľko dni po sebe celé telo po častiach vydrtinúť octovou vodou, do červe- 
ná. U dospelých pomer 1 :1, u detí len trošku octu. Potom vypiť ešte čaj na potenie. Všetky škodli- 
viny sa vypotia. Výborné - vyskúšanél (vlôžeme konzultovať s lekárom. 

92. Chrípkový kašeľ 

- krvavé hlieny - do 2 dl červeného vlna 1 malú lyžičku pastierskej kapsičky alebo plúcnika lekár- 
skeho, vypiť po hitoch celú dávku 1 x denne. 

93. Chudokrvnosť 

- vymiešať žltok s lyžičkou cukru do spenania, zaliať pohárom červeného vína. Vypif po hitoch 
Opakovať podľa potreby. « 

- jedávať med, najskôr rozriedený, napr. v mlieku, neskôr neriedený. 

- daf do poriadku žalúdok, lebo mnohokrát je na pričine chodokrvnosli. Keď nemá dosf kyseliny 
nevstrebe sa železo. Úprava tvorby kyseliny: Na 5 noci teplý obklad z odvaru trezalky (lUbovnlk)' 
4-5 polievkových lyžíc na 4 dl vody. Navrch priložiť niečo suché, aby sa obklad udržal v teple. ' 

94. Chuť neprirodzená u ťarchavých 

- zjesf citrón. 42 15 95. Infekcia jazyka a zápal dutiny ústn^í 

.;:rc"""-^'"'"* ""-'»* Ä». v...... 

97. Jačmeň na oku 

' Sí^í^Sc^rSer^' "^ ^^-- ^'^^ - '-hu .Odo a pH.o« sa ,cp,6 „a oKo 

- "^"«^^fvlaslnymÍ3linamihnecfpriprví,jhpnznakoch 

- K.oK.afodvarom^Wineokov. 1/2, vod, 10Ks(prevza.é,. 
í^S. Jerf - ochrana pred nim 

' -^°íSŕota»eS^"^'^- '^°^'- -"•• ^^^'^0 SPO.U rozdn.", u^vafna ,aeno. Hi.,o„ck6 
100. Jed včely 

io7 ITľľ*"''" """ ""» '"»" *'-* « '". 

'°2- ^et/y /í/č/ (detoxikáciaj 

- "ež predpis č. 24 5 
104. Kašeľ 

zjesr osolený citrón. 
'^^- Kašeľ dlhotrvajúci 

06. Kašeľ suchý 

16 360. Sroŕce s/aĎé posilňuje 

- f .rusky jodávaf po Jodle. nio na lacno 

^07. src/ce - nepravideľný rytmus 
362. Srdce a nervy posilňuje 

363. Srdcová vada 

364. Srdca búchanie 

- niekedy pomôže vypíf citrónovú alebo sladkú vodu 

365. Starecké svrbenie 

- postihnuté miesto nalleraf kokosovým ole/om 

366. Stolica tuhá 

367. Srdce po infarkte 
^^8. Stredné ucho - zápal 

- piľodvarz lislovdeväfsilii Ma T rfi ^ . 41 3ÍÍ2. Slabosť telesná 

- I'.iipolc v odvaro z (luljovoi kóiy. Na l I vody 3 polievkové lyžice kôry. 15 min. varlf. 5 I odvaai 
vyliafdo oslalného kúpeľa 15 min.kiipar. každý Irclí deft. Podľa potreby. 

353. Slabý žalúdok 

- Ivloíý slále zvracia - korku z celého chleba posypaf drvenou rascou a teplé priložír ako obklad na 
žalúdok. 

- luianky namočiť v dolnom vinnom oľIc. posypaf drvenou rascou a teplé prlložif na žalúdok ako ol)- 
klad. 

- zolirlaf bielo víno, pridať do nelio na hrot noža čierne mleté korenie a pif na lacno 1 dl. kým sa stav 
neupravi. 

- plť plody borievky varené vo vine. Na 1 I vína 10 drvených plodov. Z toho užívať 1 x denne 1 pol. ly- 
žicu, pred jedlom. 

3r)4. Slepé črevo 

- lumančokový obklad. Na 1 /2 I vody 5 pol. lyžíc rumančeka. zapar. Obklad na noc do zlepšenia. 

- vínový obklad posypaný präSkovaným dlimblerom alebo čiernym korením. Prekrvenie prejde na 
pokožku, lebo korenie je jomnč dráždidlo kože. ale tým sa uľaví zapálenému orgánu. 

- |iri chronickom zápale obklad zo zriedeného liehu posypaf zázvorom. Po porade s lekárom! 

355. Slezina chorá 

- surovú kapustu s octom jedávať. 

- obklad 2 odvaru čakanky na noc. Na 4 dl vody 4 pol. lyžice čakanky. Počet obkladov podľa 
()Otreby. 

- treba si všimnúť, akú farbu má oblečenie počas bolesti sleziny. Niektoré syntetické (arby slezinu 
dráždia, najmä fialová farba. Treba sa tej (arbe potom vyhýbať, alebo do prania pridať trochu vody 
z pútnického miesta. Eliminuje škodliviny. 

356. Slezina zväčšená 

- pritožif na pás majoránku varenú vo vine až do zhuslnutia výluhu. Na 1 /2 I vina 2 pol. lyžice majo- 
lánky. Obklady by sa mali dávať vždy na noc. 

357. Slezina tvrdá 

- lopytnik máčaný vo víne. Do 1/21 vina. 2 malé lyžičky byliny. 1 dl ráno. Užívať asi 2 týždne. 

- spráškovaná vftaf verotiiky lekárskej v octe. ako odvar. 4 dl octu + 2 pol.lyžice byliny 4 min.variť. 
M min. vylúhovať, potom oljklad na slezinu. Cca 5 noci. 

- obklad zo semena ľanu vareného vo vine. Na 1/2 I vina 5 pol. lyžíc semien 10 min. varlf. 5 noci. 

358. Smäd hasí 

- čaj z íeniklu. 1/2 I vody i 1 malá zarovnaná lyžička feniklu. varlf 5 min.. 10 min. vylúhovať. Túto 
< lávku vypiť na 3 x pred jedlom cez deň. Podľa potreby opakovať. 

- :i litre vody. do toho pridať 230 g umytých hrozienok, vodu nechať vyvariť na 2 1. nechať vychladn- 
úť, scodiť a piť koľko chuti. 

- niekedy stači piť od smädu kyslú polievku. Najmä vtedy, keď človek pracuje na pracovisku.kdo sa 
veľa potí a stráca z organizmu soľ. Treba ju nahradiť. Tiež po chorobe, kedy sa bolo treba veľmi sa 

|)0tlť. 

359. Spánok hlboký prináša 

- 4 dl vlna. 1 pol. lyi.machu zo stromu. O hod. nechať vylúhovať. Vypiť za 2 dni. 

- atudoný mokrý obklad na iatúdok.navrch suchý obklad. Pretože je žalúdok veľmi citlivý na chlad. 

' 40 107. Kašeľ astmatický 

- suchý list podboľový hodiť nn žor.nvó uhlie - dym vdycliov.if Prov/nló zo sintych hctljärov. 

108. Kašľanie krvi 

- prsia umývať studeným a nohy vložiť do toploj vody. alebo vypiť lyžičku cilr. šťavy. Histoncke. pre- 
vzaté zo starých herbárov. 

109. Katar žalúdka a čriov 

- 3 x denne zjesť 1/2 dl sladkej smotany. Do zlepšenia slávu. 

- 5 nocí obklad z uvareného semena ľanu v mlieku. Natrieť na plátno a teplé prikladať. Na celú 
noc. Navrch suché. 

110. Katar pľúc 

- (zahlienenie dýchacích ciest) - plť odvar z deväťsllu - na 3 dl vody I malú lyžičku byliny, na 3 krát 
vypiť po jedle. Rozpúšťa hlieny a čistí pľúca. 

111. KÍbne mazivo (obnovenie tvorby) 

- najprv treba vyliečiť žalúdok, klorý zapríčinil nedostatok vápnika v kostiach. 

- 1/2 t Korzára + 10 vajíčok celých a trochu medu. Korzára vytejcme clo mixéra, pridáme najprv 
škrupiny z vajíčok a dobro to rozmixujeme, potom sa pridajú vajičkn a med. ešte dobre premiešať. 
Užívať každý doň na lacno 1 šlamperlik. celú dávku. Ku tomu treba užívaf každý piaty deň 5 ks o- 
rechov vlašských. 5 týždňov. Orechy obsahujú horčík a tonlo sa viažd na vápnik. Obyčajne obidva 
chýbajú a jeden bez druhého sa nevstrebe. 

- 4 celé vajíčka zalejeme cltr. šťavou. Odložíme do chladničky. Asi za 10 dní sa škrupina na vajíč- 
kach rozpusti. Odstránime z nich blanu, rozšľaháme, pridáme k tomu med v pomere 1:1a oálo 
pridáme pre dospelých 15 polievkových lyžic dobrého koňaku. U deti polovičku. Užívať 1 šlamper- 
lik denne na lacno. Ku tomu orechy, ako horeuvedené v predchádzajúcom recepte. Pozn. Musí 
byť zaručené, že vajíčka sú zdravé. Konzumácia surových vajec môže spôsobiť ochorenie salmo- 
nelózu. Obidva pripravky treba prod použitím dobre premieSať.lebo škmpina padá na dno. 

- kým sa nám vápnik v organizme doplní, je dobre nepremývať si jedlá z cosťovin. Sliz na cestovi- 
nách je výborné náhradné mazivo do kibov. Tiež treba robiť polievky z odvaru z cestovín. 

- kiby mazať olejom z kvetu ľubovníka. Príprava: č.21 

112. Kolika (všeobecne) 

- do 1 /2 1 teplého vina dať 1/2 lyžičky škorice - piť na 3 x po 5 min. 

- zdúvanie - rozomelleme v rovnakých častiach aníz. fenikel a rascu. 1 /2 lyžičky z každého na 3 dl 
vriacej vody. nechať stáť 5 min., zliať a piť teplé. 

- na telo priložiť vrecko s horkou soľou a.ovsom. Teplé priložiť na brucho. 

- pri samovoľnom vychádzaní kameňa - ľanové plátno do horúcej vody namočené - obklad na bod- 
rá. 

- piť veľké dávky teplého čaju z kvetu lipy. 

- šialka mlieka, v ktorom sme 2 min. varili 2 lyžičky rozďrveného feniklu. Obklad z toho. Meniť po 
10 min. , 

- pozor však. aby to nebol zápal si. čreva alebo neprechodnosť čriev. 

113. Kožné vyrážky - žihľavka 

- pokožku potierať citrónom. 

- doplniť vitamíny A+ E 17 114. Kosti 

- i'iloiii'- / pri zranoni vvľahujc ullčooa čerslvä zelená vňaf beloniky lekárskej. Keď iiic je zelená vňaf. 
sucI"! namočiť a piiloiiť obklad na noc. Ráno vymyť ranu vinom. Prevzalo zo starých hcrbárov. 

IIS.Kiistižer (infekčný kostný zápal) 

- omy\ iMÍe alebo obklad i odvani pra.sličky. Na 1/2 lllra vody 2 polievkové lyžice byliny. 

- obklii-V z odvaril z llslov orecha, nn (i dl vody 3 lisly orechov alebo 3 polievkové lyžice drvených 
listov 

116. Koža, keď puká - na rukácl) alebo na pätácľi 

- obktaily z tvarohu na 3 hod. Opakovať podťa potreby, ale vždy len 1 x denne. Potom nalriof výživ-- 
ným krémom. 

117. Kožné vyrážky (akné) 

- nalici.'iť bravčovou masťou pomiešanou s práškovým cukrom. Prevzaté. 

118. Kŕč kýchací 

- pri neprestajnom kýchaní srkať do nosa spráškovaný gáíor. Prevzaté. Možno aj inhalovať alebo na- 
parovať. 

119. Kŕče svalov 

- teplý kiipeť v odvaro zo sennej mrvy. Na liter vody 6 polievkových lyžíc mrvy. 5 1 na celkový kúpeť. 

- obklad alebo omývanie odvarom z materinej dúšky. Na 5 dl vody 4 polievkové lyžice byliny. 

120. Kŕče nôh 

- potierať nohy zohriatým rumom. 

- omývanie studenou vodou s trochou octu. Kŕče bývajú obyčajne pri nedostatku vápnika.Troba ho 
doplniť, pozri recept č. 111. 

- natierať liehovým výťažkom z koreňa valeriány. 

121. Kŕče žalúdka 

- obklad z ranového semena. 1 liter vody. 6 polievkových lyžíc semena, 4 minúty variť. Teplé prikla- 
dať. 

- obklad zo záparu z mäty ^trochou sódy bikarbony. Na 5 dl vody 4 polievkové lyžice mäty. IJčinkuje 
výborne. 

- horúce mokré obklady, na to priložiť suché! 

- suchý liorúci ovos alebo ovsené vločky v plátoném vrocku prikladať na žalúdok. 

- potieranie žalúdka olivovým olejom. 

- teplé ot>klady z ťanovcj kažo alebo z ovsených vločiek. Každú hodinu piť 1 dl odvaru (cnikla 
(10 ks) a medzi tým 10 kvapiek valcríánskcj tinktúry na kocko cukru. 

122. Kŕče žalúdka a čriev 

- piťzáparz rumančcka- na 3 dl vody 1 pol. lyžicu rumančcka. 

123. Kŕče žlčníka alebo moč. mechúra 

- obklady z rozomletého semena ťanu vareného v mlieku. Prikladať na postihnuté miesto. 

- žlčníková kolika - zapar z rumančcka s citrónovou šťavou. Na 2 dl vody 1 malá lyžička čaju. na to 
piť srvátku alebo studenú vodu. Sedacie kúpele, 5 hrstí narezanej ovsenej slamy v 1/2 litra vody 
variť 1/4 hod. 28 stupňový kúpeť. 15 minút. 

- teplý obklad z vody.z niektorého pútnického miesta. 

18 343. Ruky, keď sa trasú 

- Iricť čerstvou vňaťou medovky lekárskej. 2 x denne. Prevzaté. 

344. Ruža 

- 4 čerstvé devätsilové lisly sparené - ako obklady na poslihnulé miesta. 

- prikladať čerstvé listy púpavy lekárskej. 

- prikladať čerstvé. trochu pomlinždcné lisly podbcľa. 

- obklad zo zoloncj kôry bazy čiernej a bravčovej masti. Po uschnuli oiiakovať. Zelená kôra je pod 
hnedou na kmeni (prevzaté). 

- namočiť preložené červené plátno do vody a medzi to nasypať sódu bikarbónu. Obklad 
(prevzaté). 

- šťava z 2 citrónov + 8 lyžlčiok brandy (koň.ik), obklad viackrát donno. Citrón predtým namočiť do 
vody z pútnického miesta. Eliminuje škodlivinu. 

- obklad z uvarenej fazule, za tepla. 

345. Semenotok 

- jedávať často egreše. 

346. Semeno mužovi tvorí 

- aniz spráškovaný + glukopur zmiešať v pomere 1:2a prášok uživať. 1 /2 kávovej lyžičky 1 x 'den- 
ne, každý druhý deň. Podľa potreby opakovať do zlepšenia stavu. 

347. Senná nádcha 

- kloktať záparom z majoránky. Na 1/2 I vody, 1 pol. lyžica, 2 x denne, cca 10 dní. 

- denne zjesf kúsok (ako orech) panenského vosku, natretého medom. Olt]o žuvar.Panenský vosk 
je plást, do ktorého idú včielky klásť med. Jesť podťa potreby. Vyskúšané - výborné! 

- u sennej nádchy vždy chýba vitamín A + E, treba doplniť z prirodzených zdrojov (pozri recept 
č. 260). 

348. Silenie na stolicu 

- nemožnosť sa vyprázdniť - uvariť borievky vo víno a octo - naparenio. Na 1 I vlna 2 pol. lyžice roz- 
drvených bobuliek, 10 min. variť, pridať 2 dl octu, 

- posypať konečník práškom z majoránky. 

349. Skleróza ciev 

- rula nakrájaná na drobno vo víne v- pomere 1:10 (biele víno - rizling).VyIúhovat 10 dní, polom 
zliať. Uživať 2 x denne za pohárik. 

350. Skleróza multiplex 

- mazať denaturovaným lieliom s detským olejom. 2:1. Stav zhoršuje nosenie hodiniek a kľúčov. 
Treba proliočiť štítnu žľazu. • 

351. Slabé detí 

- kúpať v odvare z listov vlašského orecha 2 x týždenne pri teplote 38 sl.C 10 min,, niekoľko týžd- 
ňov. Na 1 1 vody 4 celé listy orecha čerstvé alebo sušené, 

- kúpeľ v odvaro zo suchej vňate po zbore rasce. Na 1 I vody 3 hrsto porezanej vňate, variť 5 min. , 
10 min. vylúhovať. Kúpeľ každý druliý doň 10 minút, podľa potreby, maximálne 10 x. Odvar sa vy- 
leje do ostatného kúpeľa a kúpe sa to, čo je slabé (napr. nožičky). 

- kúpeľ v odvare z jačmenného šrotu - 1 I vody + 3 hrsto jačmenného šrotu, 5 mín. variť, polom 
rozriediť teplou vodou, v ktorej sa bude dieťa kúpať, precediť a 10 min.l^úpeľ, každý tretí deň. 
Približne mesiac. Kúai podľa potreby opakovať. 

39 - ražné olruby zohrievať a prikladaf. 

- nakrájanú čerstvú žlhľavu dar do pohára, zaliať olejom na 2 týždne a natierať tým 

- preliečiť si ľadviny. 

- jedávať surovú cibuľu. 

- piť odvar z kvetu bazy (pri lionjčke). 

- kvet pagaštana namočiť do liehu (2 týždne macerovaO, natierať. 

- mladé výhonky borievky namočiť do liehu na 2 týždne a natierať. 

- mladé šišky z jedle rozdrviť, namočiť do liq|iu, polieraf. 

- mladé jedľové ihličie zaliať liehom, 3 týždne vylúhovať, zliať a natierať. 

- tjrezové listy čerstvo v období od 25. mája do začiatku júna nazbierať, dať do vaničky a vyložiť nä 
rannú rosu okolo tretej hodiny ráno. Nechá sa to do šiestej hodiny vonku. Potom také vlhké vsype- 
rne na plachtu v posteli, nemocný si do toho ľahne chrtiátom. prikryje sa perinou a leží v tom 6 ho- 
dín. Chorý sa začne potiť tak. že všetko premáča. Po 6-tich hodinách sa musí prezliecť do suché- 
ho a ešte si raz ľahne na 6 hodin pod suchú perinu.Tolo sa môže urobiť aj pri slabostí tela alebo ú- 
plnei nevládností (jednorázovo). 

339. Reuma chronická (artróza) 

- pri zmenách na klboch kúpele s pridaním hrste horkej soli (dostať v drogérii). Začínať s 15 min 
neskôr dlhšie, každý tretí deň. Počet kúpeľov podľa potreby do zlepšenia stavu. Kúpeľ má byť dó^ 
slaločne teplý. Keď má chorý postihnuté klby na rukách, môže kúpeľ trvať ai 1 hodinu. Horicá soľ 
rozpúšťa usadeniny na klboch. Asi po 30-tich kúpeľoch sa uľaví, alebo nastane i úplné vyliečenie 
Po každom kúpeli treba natierať telo gáfrovým liehom.Piť krv čistiace (metabolické) čaje, 

340. Reuma so zablokovaním kĺbov 

- I kg domácich zemiakov aj so Supou, ešte pokiaľ nekličia. variť v troch I vody s kúskom zelera Cca 
3 - 4 týždne podľa polre by plť tento odvar po celý deň a k tomu jesť zemiaky rozmixované na ka- 
šu.lné nič nekonzumovať. Táto kúra vyčistí celý organizmus, je účinná a] proti obezite. 

- octový odvar z ihlice tŕnistej - naflerať.Na 1 I octu 4 polievkové lyžice posfníhaného koreňa al su- 
stíného, 10 min. variť. 

341. Reumatický zdurené svaly 

- liuhový výťažok čerstvého koreňa kostihoja s masťou. Natierať. Na 1/2 1 liehu 3 polievkové Ivžice 
koreňa, macorovať ^A dni. ' 

342. Rezák -bolestivé močenie 

- vvplť 2 -3 x denne šálku čaju z nechlika. Dávka zvyčajná. Vyskúšané! Výborné! Pri pití čaju z ne- 
chtika.treba ešte priložiť obklad zo zohriatého ovsa alebo ovs. vločiek na podbmáko. 

- odvar z listov hrušky - naparenie. 

- ol)klad z odvaru vraliča alebo rasce, uvarenej vo víno. Priložiť na pupok teplé. Na pol I vody 5 ool 
ly^ic vraliča. Na pol I vina 2 malé lyžičky rasce. 8 minút variť. 

- nnparenlo nad slanou vodou, po naparení teplý obklad z čerstvého listu lopúcha na noc. 

- kiipii.slný list teplý, namastený masťou a posypaný dUmblerom - priložiť ako obklad na podbruSko 
n;i celú noc - do zlepšenia. 

- teplé obklady z biolelto vína. 

- zjesť surový petržlen s orechom. 

38 - acnikovy zacnvat - teply obklad zo sennej mrvy. Historické. 

- teplý obklad z prostejovskej starorežnej a vody. 1 : 1 

- zjesť 1 čaj. lyž. spráškovanej kože z vnútornej strany žalúdka hydiny a zapiť. Pri pitvaní hydiny sa 
koža dobre umyje, usuší a odloží. Vyskúšané. 

124. Kŕčové Žily 

- 5 dní po sebe obklady na 1 hodinu denne z kyslej kapusty. 

- obklady z teplej srvátky na 4 hodiny denne, do zlepšenia stavu. Vyskúšané. 

- obklady z čerstvého zeleného listu lopúcha.pobúchať. 

125. Kŕčové žily otvorené (holenné vredy) 

- obklady z čerstvého listu mrtíka dobrého. Vyskúšané. Výbomé! Doplniť vitamín B 1. 

126. Krvácanie z rany 

- zastaví rozdrvený čerstvý list skorocelu kopljovitého. Priložiť ako obklad. 

- rozdrvená čerstvá vňať pastierskej kapslčky. 

127. Krvácanie z nosa zastaví 

- spráškovaná suchá smola z borovice + blelok z vajca. Obklad na čelo a sluchy. Prevzaté zo sta- 
rých herbárov. ^ 

- čerstvá vňať pastierskej kapslčky alebo skorocelu, niekedy stačí, keď sa táto bylina drží v ruke - 
v ľavej alebo pravej, podľa toho. z ktorej dierky nosnej tečie krv. 

- k clbutí rozkrojenej privoniavať. 

- trieť čelo čerstvou vňaťou nátržnika vzpriameného alebo obklad z neho. 

- kúsok vaty namočený v roztoku kamenca alebo pavučina zabalená do vreckovky - priložiť na nos. 

- kmtn rozotretý s octom privoniavať. 

- šťava zo skorocelu a rovnaký diel octu. obklad z toho na chodidlá, dlane a na pravý bok nad peče- 
ňou - zastaví krvácanie. 

128. Krvácanie z maternice 

- okreni rakoviny, ak je vylúčené krvácanie z nádom - obklad z odvaru z myšieho chvosta Na 5 dl 
vody 5 polievkových lyžíc byliny. Počet obkladov podľa potreby. 

129. Krvácanie prílišné pri menštruácii 

- Asi 5 dní pred menštruáciou piť čaj z odvaru z myšieho chvosta. Na 3 dl vody I malá lyžička čaiu 
na 3 x vypiť po 1 dl po jedle denne. ^ ' ' 

- piť odvar z pľúcnika lekárskeho v bielom víne (3 dl bieleho vína * t lyžica plúcnika. vypiť na 3 krát- 
■pred jedlom, počas 2 dni). 

" Na lacno jesť spráškovaný pamajorán + glukopur v pomere 1 :2. Užívať 2 krát denne pol kávovei ly- 
žičky. Užívať 2 dni. ' ^ 

130. Krvácanie vnútorné 

- plť čaj z kôry broskyne. Historické. Prevzaté. 

131. Krvácanie po páde 

' Pi'Jíf' ?"'í*"J'Ľ**.ľ]'" " 'e^no"! víno (odvar), v kyslom alebo v kozom mlieku. Historické prevza- 
lo zo starých herbárov. ' '""" 132. Krvné zrazeniny (podliatiny) 19 čcrslvá udrcnina 

- obklad z bioloho vina. 

modrina 

- obklad / ôcrsivélio llslu podbcľa. kotf uschne, vymonif.v zime údenó bravčové sadlo. 

- príložif kapustný list. 

- rozmiešať rajčiny s medom a priložif. 

- obklad z biolcho vina. 

- obklad zo sadla (údeného bravč). 

- obklad z majoránky varenej v bielom víne až do zhuslnutia - náplasť. 

133. Krvný tlak (úprava) 

- najlepším liekom je nenosiť hodinky na ruke, ani vo vrecku, ani Wúče ani Inô kovy u seba. 

- pri náhlom zvýšeni tlaku jo dobro vypiť citrónovú vodu. 

- 3 týždne, každý druhý deň piť čaj z rasce. Na 1 šálku vody 1 malá lyžička rasce, varif 8 minul, po- 
tom počas dňa piť po hitoch, alebo kúpeť rúk v odvare rasce. Na 3/4 1 vody, 3 lyžice rasce, variť 8 
min., polom pridať 2 stničiky cesnaku.nechať vylúhovať ešte 10 minút, potom v lom kúpať ruky 
(dlane) 20 minút 1 x denne, cca 4 dni. Výborne čistí cievy a] čaj na pitie, aj kúpeľ njk. 

134. Kurie oká - otlaky 

- natierať každý večer, kým nouschne, jódovou tinktúrou. Nakoniec kúry si vymočiť nohy a otlaky 
odstrániť. 

- cibuľa sa rozkroj! na polovicu po dĺžke a vloží sa do pohára s octom. Keď bude v octe 8 hod. odo- 
berieme z cibule jednu šupinu, priložíme na kurie oko. Ostatná cibuľa bude stále v octe. Takto pri- 
kladáme vždy na noc ďalšiu a ďalšiu šupinu. Kúrio oko najprv obelle a neskoršie sa začne odlupo- 
vať, až nakoniec sa dá vytrhnúť aj s koreňom. Vyskúšané - výbomél 

- obuvnícku smolu nalrief na kúsok bav), látky a priložiť. Po 2 týždňoch zopakovať a opakovať stále, 
až kým sa nedá vytrhnúť. Prevzaté zo staiých herbárov. 

- na kurie oko rýchlo pôsobí zmes 7 diel. liehu a 1 diel chorolormu (nechať pripraviť v lekárni), na- 
vlhčiť tým vatu a priložiť. Bez bolesti sa vylúpi po niekoľkých minútach. 

135. Kyselina žalúdočná 

- zvýšená tvorba (pri nervozite) viac dní (podľa potreby) piť ráno 1 hod. pred raňajkami 1 šálku dosť 
teplej vody. Niekody je príčina v padnutom žalúdku. 

136. Kývanie zubov 

- pri paradentóze si najprv treba doplniť vápnik a horčík. Pozri recepty č. 111. 

- 4 - 6 x denne si vyplachovať usla studeným odvarom z prasličky, ale podržať ho trochu v ústach. 
Na 1/2 1 vody 3 pol. \yi\ce prasličky roľnej. 

- zapar z pamajoránu vo víne držať v ústach. 1/2 1 vina, 1 pol. lyžica pamajoránu. 

137. Ľadviny Čisti 

- a vylepšuje ich činnosť pllie srvátky denne, namiesto nápoja. 

138. Ľadviny 

- udrcté, keď má chorý honjčku, piť odvar z prasličky. Na 4 dl vody 2 malé lyžičky byliny. Keď chorý 
nemá hooičku. môže byť odvar vo víne. Na 3 dl vína,l malá lyžička prasličky roľnej. 

- čaj zo zelerdvej vňate. 4 dl vody, 1 malá lyžička vňate na 3 x denne vypiť po jedle. 

- obklad z bieleho vina. 

20 323. Rakovina kožná 

- umývať kvotom kosatca modrého. 1/2 I vody. 3 pol. lyžice kosatca. 1 min. variť. 

324. Rany 

- botonika lekárska čerstvá - obklad, alebo umývať suchou vňaťou varenou vo vine. Na obklad 
1/2 1 vody. 3 pol. lyžice betoniky lekárskej. 

325. Rany všeobecne 

- oliklad z čerstvého listu bazy čiornoj.- umývať odvarom z klorejkolVok horkej byliny. 

326. Rany, ktoré treba zašiť 

- stiahne jaseňová čerstvá kôra. Prevzaté zo starých herbárov. 

327. Rany staré - otvorené 

- umývať odvarom zo šalvie. Na 1/2 1 vody 3 pol. lyžice šalvie. 

328. Rany a vredy 

- pomliaždený čerstvý dubový list alebo prášok zo suchého na obklad. 

- vymývať odvarom z hrachu. 

- vymývať odvarom z rozmarínu, alebo zasypať práškom z neho. Na 4 dl vody 1 malá lyžička rozma- 
rínu. 

329. Rany vnútorné po pádoch 

- koreň kostihoja varený v červeinom vínelO minút. Na 1/2 I červeného vina 2 pol.lyžico. Na 3 x to 
vypiť po jedle cez deň, 3 dni po sebo. 

330. Rany S poškodením nervov 

- hojí utlčená práškovaná vňať prasličky, priložená na ranú. Zastavuje aj krvácanie. 

331. Rany na nohách -staré 

- za hrsť dubovej kôry a za hrsť rezane] prasličky uvariť v bielom víne, naliať to do vysokej drevenej 
nádoby a urobiť v tom kúpeľ nohy, 45 minút. Opakovať do zlepšenia. 

332. Rany ťažko hojiteľné 

- čerstvý list skorocelu prikladať. 

- zmeniť miesto na spanie pre geopatogénnu zónu. 

333. Rany hnisajúce 

- umývať odvarom rumančeka, 2 min. povariť. 

- natierať prevarenou sladkou smotanou. 

334. Rany staré hnisaj'úce 

- rozdrvená surová alebo varená repa ako náplasť, priložiť. 

- listy lopúcha čerstvé, prikladať, , 

- zasypať spráškovanými tekvicovými semenami. 

335. Rana krvácajúca 

- nakvapkať šťavu skorocelu alebo myšieho chvosta - zastavuje krvácanie. 

336. Rana sa rýchlo zahojí 

- do teplého sladkého mlieka naliať trochu octu. aby sa zrazilo na tvaroh.potom z toho obklady. 

337. Rebrá - konce na dotyk bolestivé 

- postrúhaný chren. 1 malú lyžičku v pol litra mlieka vylúhovať cez noc. potom tým natierať. Použiť 
teplé. 

37 c 311. Prsl na nohe, keď zarastá necht 

- nechty Uob:\ strihať clo roviia, a nio do okrúhla. 

312. Prostata zväčšená 

- aspoň 2 lýždno pif čaj /. myšieho chvosta. Na 3 dl vody 1 malá lyžička byliny, na 3 x cez deň to vy- 
piť po jccllo Vyskúšané! 

-• tiež piť čni / vrbovl^y a zlaloliyru 1:1. Dávka zvyčajná - ako v predch. prípade. Pri ochorení prostaty 
veľmi škodí nosenie hodiniek a kľúčov u seba. Kovy priťahujú žiarenie a škodia. Vyskúšané! 

313. Prsia opuchnuté pri zápale 

- pšeničné otrnljy varené s múkou - obklad. 

- medzi handru (najlepšie konotviú) dať kyslé mlieko a prikladať. Keď sa mlieko zrazí na tvaroh, Iro- 
ba lio vymeniť. Vyskúšané!____________^_ 314. Prsia zatvrdnuté z nevyprázdneného prsnil<a prí dojčení x 

- obklad z varenej šošovice vo vode a soli, prikladať vlažné. Alebo obklad zo záparu mäty. Na 5 dl vo- 

dy ^ pni Miro rp-ijy, 7ňp,n^-, _^ 315. Prsia zapálené 

- obklad zo silného liehu (najlepšie je konopné plátno, ak nio je. môže byť ľanové). 

316. Prsia zhnisané 

- otvorí priložené cesto, urobené z medu a ražnej múky. Keď cesto uschne, odlepí sa a priloží nové. 
Po každom odlepení sa z kože uvoľní 1 vrstva, až nakoniec sa lo olvori a hnis vyločie. Vyskúšané! 

317. Prsníky 

- nádor zhuíjný - obklad z dvoch dielov sladkej smotany a 1 dielu medu. Obklady sa dávajú na celú 
noc, K tomu sa pije čaj z myšieho chvosta počas 6-lich týždňov. Na 3 dl vody 1 malá lyžička čaju, 
na 3 x denne lo vypiť po jedlo. Pomocná liečba po porade s lekárom. 

318. Pupok, keď vychádza 

- obklad zo skorocelu blškóvého rozdrveného, zmiešaného s octom, priložiť na 2 hod.1 x denne. 
Opakovať podľa potreby. 

319. Pupček u dojčiat vyskočený 

- lepiť náplasťou, kým nespevnie. Tiež spevňovať bioenergiou. Dáva sa a| gomblčka s vystúpenou 
dierkou, zabalená do vaty a gázy. 

320. Rakovina 

- prevencia - jesť často cilnil\i, jemne udusenú, na raňajky. Prevzaté zo starých herbárov. 

321. Rakovina prsníka 

- pomocná liečba - umývať odvarom z benediktu lekárskeho. Na 1/21 vody 5 pol.lyžic. 4 x denne 
utnyť. Polom priložiť obklad zo slivovice na 3 hod. Napadnuté tkanivo odpadne. Kým nie sú na- 
padnuté mliečne žrazy,zahojí sa to. (Po porade s lekárom). 

- obklad z čerstvého listu vlkovca. na noc. 

- obklad z pomllaždcnej čerstvej vftalo benediktu lekárskeho. 

- pri nádore na prsníku je dobre dať si skontrolovať aj vaječníky. Obyčajne je napadnutý aj nicktotý čí 
oba. Sólovo sa vyskytuje nádor na prsníku málokedy.len po udretí. 

322. Rakovinové rany 

- kvet nechtíka dobre rozmiešať s bravčovou masťou. Môže byť čerstvý alebo suchý. Natierať. Ako 
pomocná licčlja. ' !?olia od zdvíhania ťažkých telies - obklad z cluenového lislii čcrstvclio na botoslivč miesto. 
Vopred namastiť pokožku. 

- zápal - piť odvar zo suchých fazuľových luskov. 1 /2 litra vody. 1 polievková lyžica luskov. 10 minút 
variť, vypiť počas dňa. Ako doplnok liečby. 

- piť odvar z lipkavca pravého. 

- sedací kúpeľ z odvaru kvetov dívozclu. Na 1 1/2 litra vody. 5 polievkových lyžíc. Vyliať do ostat- 
ného kúpeľa.10 minút kúpeľ + obklad z ľanovej kaše, natretý na pomastenom kapustnom liste, na 
bnjcho. 

- bolesli líši a hojí šťava zo žllej tekvice (prevz.) 

- pri cysto a glomerulonelritido - 2 x denne obklad z cibulo dusenej na masli. len na 2 hodiny. 
Potom cibuľu vymeniť. Opakovať niekoľko dni podľa potreby do zlepšenia stavu. Výborné, vyskú- 
šané! Ako doplnok liečby. 

- zastavenie močenia - semeno žihľavy zapiť s dúškom bieleho vína. 1 malá lyžička rozomlotôho se- 
mena do 2 dl vína. 

139. Ľadvinové kamene 

- uvoľní kapusta varená v slepačej polievke - obklad. 

- drobí - odvar z koreňa ihlice tŕnistej, vo vine. Na 1 liter vina 2 polievkové lyžice byliny. Užívať 3 x 
donne 2 polievkové lyžice bylinného vína. 

- pichanie v ľadvinách- piť čaj z beloniky lekárskej. 3 dl vody. 1 malá lyžička na 3 x denne vypiť po 
jedle, alebo spráškovanú beloniku užívať, zmiešanú s glukopurom v pomere 1:2. 2 x denne 1/2 
malej lyžičky cca 2 týždne. 

140. Ľadvinový piesok 

- čaj zo zemežlče. Zapar. 1 malá lyžička. 3 dl vody. 3 krát denne 1 dl. Prevencia- vynechať 
ovocie okrem hrušiek, zo zeleniny jesť len petržlen, piť odvar z púpavy lekárskej (koreň, list) . Sladíť 
karamelom. Občas obklad zo surovej cibule na močový mechúr na 2 hód. denne. Nozadiiiavať 
moč. Pri ľadvinových ochoreniach sa doporučuje piť väčšie množstvo tekutín. Tak asi 0.6 - 1 I 
denne. 

141. Ľadviny 

- horúčka - pri ochorení piť odvar z úhor. semena, varený s medom.Na 1 /2 1 vody I pol. lyž. seme- 
na. 5 mín. variť. Vypiť na 3 x pred jedlom. Ako doplnok terapie. 

142. Ľak - zľaknutie 

- piť cukrovú vodu. 

- vypiť horúce varené mlieko - ako sa dá zniesť. 

143. Laktáciu zvyšuje 

- ú žien pri dojčení piť odvar z vrškov a semena kôpnj. Na 1 /2 1 vody I malú lyžičku kepru. Na 3 x vy- 
piť pred jedlom. 

- nosiť bedrovnlk na prsiach na holom tele. 

- piť víno varené s kôprom - na 2 dl vína. 1 lyžička kôpru. Piť po hitoch. 

- počas celej ťarchavosti treba mať dostatok vil. Bi. 

144. Lámka 

- (reuma) jedávať často jahody. 

- obklad zo spareného kapustného listu. 36 21 145. Lakláciu znižuje 

- zópar zo šalvie lekár skoi - 1/2 lyžičky na šálku 1 x denne 2 týždne. 

- poliofaf bradavky šťavou skorocelu kopijovilčho. 

146. Liša] (ekzém) 

- umývor odvarom z lal)akových lislov. Na 1/2 1 vody 1 pol. lyžica. 

147. Lupiny vo vlasoch 

- šťava z cibule s Irochou alpy. Natierať 1 x v týždni. 

- pred umytim poliať hlavu zriedeným (asi 40 %) denaturovaným liehom, kúponým bežne X obchode 
Cl'avu zaSasi na 2 hod. Polom umyť. Uch hreje. t.j. hlavu prekrvi vlasy dostanú vyzivu a pre- 
stanú aj padať. Narastú nové. Vyskúšané. Kúra trvá dlhšie, t.), a) pol roka. 

140. Mandle a zápaly ústnej dutiny ,„, ^ h ,^■ 

- kloktať zôparom z majoránky, kvetu bazy čiernej, šalviolekárskoj. tymianu. Na 1/.2lvody 1 pol lyz. 
majoránky Na 1 /2 I vody 1 pol. lyž. šalvie. Na 1 /2 I vody 2 pol. lyi. kvetu bazy c.emej Na 1 /2 I vo- 
dy 1 pol. lyž. tymianu. 

149. Mandle hnisavé 

- listy slivky vo vine. odvar držať v ústach a odvarom z výhonkov ostružiny, varenej vo vine. vyplacho- 
vať' Na 1 /2 1 vina 7 lislov slivky. 2 min. variť. 5 x denne držať v ústach 1 mm., polom vypťuť. 

- Na 1/2 I vina 2 pol. lyž. výhonkov ostružiny. 2 min. variť. Ostatné ako vyššie. 

150. Maternica slabá 

- ked- nemôže žena donosiť plod alebo počať: sedacie kúpele v odvare z ov/.?^"^JJ>^my O mm 
prihrievať. Na 2 1 vody 2 hrslc rezanej ovsenej slamy 4 mm. vanť. 8 minut vylúhovať. Kupoľ 3 dm po 
sebe. po mcnšlruácii. 

- sedací kúpeľ z odvaru zo slezu ncbadaného.DávkovanIe a postup ako u ovsenej slamy. 
Vyskúšané - výborné! 

151. Maternica - čistenie po pôrode 

- jesť veťa polržlenovcj polievky. 

152. Maternica padnutá 

- zmiešať rovnaké množsNo alchomilky a plavúňa. hodiť na žeravé uhlie - napanť sa nad tym. 
Prevzaté. 

- po zdvihnutí bioencrgiou. 5 noci obklad z bieleho vina. 

- namočiť špongiu do dobrého silného vinného ociu a teplé priložiť na brucho. Vopred namastiť po- 
kožku. 

153. Maternica - zápal (z prechladnutia) 

Konopné alebo ľanové plátno navlhčiť čerešňovicou a priložiť ako obklad. Alebo navlhčiť bielym 
hiZoWnľviľonľa posypať práškovým ďumbierom. Obklad na noc. Vyskúšané! Opakoval do 
zlepšenia stavu. 

154. Mechúr zranený + krvavé močenie 

. tlčcné uhorkové semeno s vínom alebo mliekom, vypiť. Príprava: 2 pol. lyžice uhorkového semena 
1 3 (11 červeného vina .-ilcbo inlickn-vypiť naraz. Prevzaté zo starých herbarov. 

- varené listy a semeno skorocelu jesť alebo prášok z toho do pokrmu (10 lislov skorocelu alebo 
1 lyžica semena - zjesť v nejakom pokrme).Prevzaté. Môže sluziť ako doplnok terapie. 

155. Menštruáciu tlmi ... , „ 

- slavikrv vtáčí varený v kyslom vine. Príprava: 3 dl vina. 1 lyžička slavikrvu. na 3 x vypil pred ledlom 
počas 2 dni - fjšcničné otruby uvarené v octc - prikladať. 

- u delí - kúpeľ v odvare ovsenej slamy. 5 hrsti slamy na 2 I vody. 5 min. variť, kúpeľ trvá 10 min. 

302. Prašivina mokvajúca na hlave 

- čerstvé ihličie borievky rozdrviť, zmiešať so sladkou smotanou a natieral. 

303. Prechladnutie , , _, ..^ 

- na 1/2 1 vody pridať 10 kvapiek gáfrového liehu - vypije sa za horúca, naraz, ale pomaly. Zlcpnonio 
za 1 /2 hod., keď sa to urobí hneď na začiatku. 

304. Preľaknutie (stres) 

- vypiť dobré víno alebo osladenú vodu. 

305. Preležaniny 

- natierať lelo zriedeným liehom (prevencia). 

-' dať pod posteľnú plachtu srnčiu kožu hore chlpmi (prevencia). 

- natierať lelo rozrezaným citrónom (prevencia). 

- natierať kožu výživným kozmetickým krémom (prevencia). 

- obklady z odvaru šalvie 1 /2 I vody. 3 lyžice šalvie (liečba). 

306. Priedušky 

- inhalácia nad záparom z mäty piepomej. 

- na žeravé uhlie vhodiť cukor a vdychovať. Vyskúšané. 

- upražiť na masle chren do ružová, pridať med. zjesť a zapiť čajom. 

- pri zápale - obklad zo záparu šalvie. Na 1/2 I vody 2 lyžice šalvie. Obklad leplý na noc. 
307 Priedušky - odhlieňovanie, najmä u malých detí 

- každý dmhý deii (pre postupné odhlieňovanie) obklad: na ľanovú tkaninu natrieť vajce, rozšľahané 
s Irochou mlieka. Navrch suché. 

308. Priedušky - chronický zápal . ,,, , 

- asi 2 týždne piť zapar z majoránky. Na 3 dl vody 1 malú lyžičku byliny a súčasne 5 noci obklad na 
priedušky alebo chodidlá nôh z bravčovej masti. 

- zapar z mladých výhonkov borievky obyčajnej - 1 čajová lyž. na 3 dl vody. Cez deň vypiť na 3 x. u- 
žívať 2 týždne. 

309. Priedušky - vyčistenie od usadených hlienov 

- nalskôr Ireba piť denne ráno na lacno 1 šálku čaju z odvaru z kvclu bazy čiernej + 1/2 zllka a Iro- 
. chu medu Vypiť naraz 1 hod.pred raňajkami.Na noc dať ešte obklad z loho istého odvaru len sH- 

ncišieho Na 3 dl vody 3 rovné lyžice kvetu (bez medu a žilka). Handra ma byť kpnopna a ebo ľa- 
S a obklad mľbTpoložoný do Ivaru písmena V. Na mokr/ obklad treba da yzdy obklad suchý. 
Po ľ Suživania sa hlieny odvihčia. Polom cšlc treba na noc rozotrieť I strucik cesnaku s brav- 
čovou masťou, natrieť na handričku, priložiť na chodidlá. Toľko noci. ko^okral sme pil. ca .Po le lo 
kú^sa priedušky vlhkým kašlbm vyčistia. Aby sa ďalšie hlieny neusadil na pned^^^^^ 
pľniť^tamin A + E. ktoré budujú dobrú sliznicu v prieduškách, viď č. 260. U malých deti treba dáv- 
ku znížiť až na treíinu.Tiež cesnak na polovičku. Toto mnohokrát pomôže ai astmatikom. Niekedy, 
koď lo nie je zastarané, môžu sa obklady vynechať. 

310. Prietrž U deti -pruh .„ , . 

- biolcrapeul môže prietrž sceliť energiou •<• obklady z odvaru z alchomilky obycapei. na 3 dl vody 1 
polievkovú lyžicu byliny. CCa 5 noci. Vyskúšané! 35 289. Poštípanie hadom 

- rozslri'ihaný cesnak ako obklad a zároveň ho aj josf. Historickó. Prevzaté zo starých herbárov. 

290. Potencia prílišná 

- 15 g koreňa valeriány, 30 g chmeľovej silice, spolu zmlešaf. Pripraviť zapar z 1 malej lyžičky zme- 
si,! Iirnček vody. Vypiť pred spaním. 

291. Potenciu zvyšuje 

- 2 g vanill^y 2-3 x clonno. Spräškovanú vanilku zmiešať s glukopurom v pomere 1:1a takto uživať 

1 týždeň. 

- tinktúra z nezrelých vlašských orechov, uživať 2 x denne 15 kvapiek, 1 týždeň. 

292. Potenie nôli 

- 1/4 kg dubovej kôry variť 10 min. v 5 1 vody - kúpeľ nôh 1 x denne, dospeli 20 min., deti 10 min. 
vo vlažnom odvaro. Do zlepšenia. Príčinou potenia môže byť aj ochorenie ľadvín. Treba ich dať vy- 
šeriť. 

293. Potenie rúk 

- 1 hrsť dubovej kôry variť pol hodiny v 2 I vody, vo vychladnutom kúpať ruky 10 min.denne do zlep- 
šenia, cca 5 dni. 

- 20 g listov šalvie lekárskej povariť 5 min. v 3/4 I vody, odstaviť a po poí.hodine zliať - robiť kúpele 
rúk. 10 min. denne cca 5 dni. 

- potierať šťavou z pastierskej kapsičky. 

294. Potenie prívod! 

- čerstvé brezové lístie dať v iirubej vrstve na telo a zabaliť sa do vlnenej prikrývky na 2 hod. 

295. Potrat 

- proli nomu - po 4 . mesiaci leliolenstva 1 x donne odvar z alchemilky obyčajnej.1 čajová lyžička na 

2 dl vody. 

296. Pôrod, aby nebol ťažký 

- 4 týždne pred nim šálku odvaru z 1 malej lyžičky železnika lekárskeho. Piť denne pred spanim.lak 
Isto z alchemilky obyčalnoj. 

- nlokoľl^o týždňov pred pôrodom rodicllá zvonku natierať husacou alebo slepačou masťou. 
Prevzaté. 

297. Pôrodu napomáha 

- vypiť varené semeno paštrnáka vo vine, počas pôrodu. Na 1/2 1 vina 1/2 lyžice semena, variť 
5 minút. 

29Q. Pôrod meškajúci 

- urýchli práškovaná škorica vo vine - na 1 dl vína na hrot noža škorice. Prevzaté. 

399. Pôrod ťažký 

- dať piť teplé víno alebo pivo s troškou škorice. Možno dať iba pri skutočnej slabosti. Pri plnokrv- 
nosti alebo zápaloch je to nebezpečné. To isté platí u vyššie uvedeného receptu. Prevzaté zo sta- 
rých herbárov. 

300. Prasknutá koža pod prstami na nohách 

- kúpeľ nôh v odvare z orecliových listov. Na 1 I vody 4 celé suché alebo čerstvé listy. Do zlepšenia. 

301. Prašivina (všetky kožné ochorenia) 

- v prvom rade doplniť vitamíny A + E. 5 týždňov. Recept č. 260. 

- odvar z brezových listov - umývať. Na 4 dl vody 2 pol. lyžice. 

34 - naparenic nad dubovým listom (1 I vody <■ 15 dubových listov. 3 min. variť, naparenie 1 král denne 
počas 2 dní). 

156. Menštruácia dlhotrvajúca 

- 10 g dubovej kôry, 15 min. variť v 1/4 I vody- denne vypiť na 3 x pred jedlom, počas 2 dni. 

157. Menštruácia zastavená 

- slabý odvar materinej dúšky (4 dl vody + 1 lyžička materinej dúšky, vypiť na 3 krát pred jedlom cez 
deň). 

158. Menštruácia zastavená z prechladnutia 

- honjci obklad z odvaru z vratiča na podbruško (1/21 vody h- 4 lyžice vratiča). Obklad dať na celú 
noc. Vnútorne sa neuživa,lebo je toxický. 

159. Menštruácia príliš silná 

- piť odvar z pRicnika lekárskeho v bielom vine (3 dl bieleho vína + 1 lyžica pľúcnika, vypiť na 3 král 
pred jedlom, počas 2 dní). 

- na lacno jesť spráškovaný pamajorán + glukopur v pomere 1:2. Uživať 2 krát denne pol kávovej ly- 
žičky. Užívať 2 dni. 

160. Migréna 

- pijavý papier namočený v octe. posypaný čiernym korením, priložiť na hlavu a sluchy len na 1 hod. 
a pokožku potom namastiť. Prevzaté. 

-1:2 slivovica a rybí olej. poliať tým ľanovú alebo konopnú handričku a priložiť. Dať na to igelit. 
Podľa potreby opakovať. 

- 7 dl pohár na zaváranie sa naplní mladými výhonkami zo smreku, pridá sa 1/2 dl bieleho vina a 1 
malá lyžička soli a obsah sa zaleje doplna ALPOU. Dobre uzavrieť a nechať 3 týždne vylúhovať. Na 
migrénu, bolesti zubov.lschias a trojklanný nerv- aj natrieť, aj obklad. 

161. Mlhanle pred očami 

- studer^é fíhHI'"^y "" *"'"' •» "hrhAi- 

162. Mlieko zrazené prí zápale prsníka 

- uvoľni obklad z postnjhaného zeleru na celú noc. 

«■ iosf ČOŽOvlciJ vare ni'i v pncol ii m i | T?r>no 

163. Moč, kto nemôže udržať po prechladnutí mechúra 

- sedacie kúpele slané - 1 hrsť soli do kúpeľa a naparenic nad prasličkou 1/4 hodiny, 1 krát don- 
ne. Opakovať 2 dni (2 I vody + 3 lyžice prasličky). 

164. Moč vyháňa - prí rezáku (bolestivé močenie} 

- semeno kôpru varené vo vine (3 dl vína + 1 lyžica semena kôpru, vypiť na 2 krát, opakovať 2 dni). 

165. Moč vyháňa a menštruáciu privolá 

- kvet paliny pravej s rascou varený vo vine. Na pol litra červeného vína, 1 lyžička paliny pravej a 1 /2 
lyžičky rasce, vypiť na 3 krát. uživať 1 deň, jednorázovo. 

166. Močenie s krvou (prechladnutie, zápal) 

- čaj z kôry broskyne alebo kvet nechtíka lekárskeho; vareného vo vine. Príprava: na pol litra vody 1 
lyžica broskyňovej kôry (z trojročného omladu), variť 8 min., vypiť cez deň 3 krát po jedle - podľa 
potreby. 

- 3 dl bieleho vína + 1 lyžicu nechtíka variť 3 minúty, vypiť cez deň na 3 krát, pred jedlom. Do zlep- 
šenia stavu. 

167. Pomočovanie 

- Odvar r ľubovníka bodkovaného, na 2 dl vody 1 lyžička ľubovníka, vypiť na 3 krát pred jedlom, čas 

23 Užfvaiiia Doclľa polroby. Odvar vždy čorsivý. zlatožJtýl 
160. Močopudne pôsobí 

- úpraiil na maslu rozilfvcný chren, Icplý obklad na podbruško. 

- jesť uvarenú cibuľu. 

169. Močenie do postele u deti 

' IlSíllníí "Í/.ľ'!l?ľľ."^Í ^"^"y- N]Vk'"Jy stači položiť pod poslieľku zrkadlo obrálenó lesklou síra- 
nou dole Kov na / kado zachytí žiarenie zo spodných vôd. kloré oslabuje zviorač mechúra 
Zrkadlo po lodnon. lyzdni Ireba daf vyvotrafvon - vymenifza inó. Použité daf stojmo modľl okná 
olocono lesklým von.Toto slálo opakovať každý týždeň. 

170. Mor - jedy v tele * 

' VJlÍfJí'f]f!)°^''^y^ŕV:^^''^ ^?'^^'' nátriníka husieho, vypiť cez deň na 3 krát pred iedlom. 
opakovať 5 dm. Ked je horúčka, variť vo vode. Historické. i«"iui". 

171. Morovú nákazu zaháňa 

' Síňá Sazľ S&t'""- '""'' '°™'^' ^'''"^ ' '^'" "'"'^"^ ^°'^° '^^"^^'^y- 2^p^"f ^ ^y-^ 

- rozpalif lehlu.liaf na ňu ocol a výparmi naplniť dom. 

' (ÄlľnÄÄŕ^ ""■ "°''° ""''^'^ " ""'' ' ^^ °''°'"' ' '"°'°'" '' "^^^'" '^""^^'^y 

- jesť surovú cibuľu. 

172. Mora, keď niekoho trápi 

- 1 5 semien pwonky červenej rozdrviť, dať do medu alebo vina a vypiť.( 1 dl vína), vypiť na 3 krát pred 
jedlom. Použiť lednorázovo. Historické, prevzaté zo starých herbárov. ^ 

173. Nádcha 

- hodiť kadidlo na žeravé uhlie, výpary vdychovať a nos vyplachovať studenou vodou. 

- hodiť ľanové semeno na žeravé uhlie a vdychovať. 

- naparenlo nad zemiakmi varenými v šupke. 

- natrieť nos nochtikovou masťou. 

174. Nádcha v začiatkoch 

- al|3ou potŕkanú vreckovku položiť cez tvár a dýchať cez to. Vyskúšané! 

- strúčiky cesnaku zabaliť do vaty a vložiť do nosa na 1/2 hodiny. 

175. Nádcha zastavená 

- čclo^ potierať masťou z majoránky; jemne spráškovana majoránka. 1 lyžica + 1 lyžica bravčová 

176. Nádcha zastavená - s bolesťami pri poklepe na čelo 

' pri Dfochladnuti - vložiť do plátna alebo gázy roztlačený teplý zemiak, prikladať na dutiny čelné a 
Jene. Cez lolo poloziť tcply.suchý obklad, aby to neochladlo. Zemiaky meniť. Obklad má byť polo- 
ženy 3/4 - 1 hodinu a možno ho opakovať viackrát za deň. 

- nahrinť 1/2 kfl soli na suchom pekáči a prikladať v plátennom vrecku na dutiny 2 x denne Jednu 
soľ ino^no použil Ioí, 2 krát. polom ju Ireba meniť.Sor máme priloženú, kým neochladno prelo do- 
poručuiemlicž položiť navrch suché. Vyskúšané! «"»-' iwui.q. prcio ao 

- potierať koreň nosa olejom z kvetu ľubovníka. Pozri recept č. 21. 24 277. Pomočovanie 

- |°^^^Ž hV"°i 'í*'^^ '° ^ Vf""^'' ■ '''"''""''° '''^'^y - vyskúšané!!! Na I I vody 3 vŕšky, kúpeľ dospeli 
20 mníut. deti 10 miiiut. Dobre teplý kúpcľ.Možno použiť pri nočnom pomočovaní u clcti 
Pomočovanie môže byt aj od žiarenia geopatogénnej zóny. 

278. Popáleniny všetkých stupňov 

- silný odvar z ruského čaju. 2 pol. lyžice variť niokomo minút v 1 I vody. kúpať alebo obklady. 

" s^JcSriSÄrs^r^"''""''" '""^''- '"■'"' -'--f "-'"'"•"-- 

- posypať sódou blkarbónou, alebo namočiť viackrát do smotany. 

- ľanový olej a vápenná voda z lekárne 1:1- obklad. 

- pri ťažkej popálenine obklad s hrubým náterom čistého včelieho vosku. 

- surové postnJhané zemiaky rozmiešať s potlčenou kriedou a ľanovým olejom - prikladať. 

279. Popálenina od slnka 

- natierať smotanou alebo zriedenou slabou octovou vodou. 

280. Popukané ruky 

- A lyžičky masla a 1 lyžičku medu zmiešať a natierať. 

281. Popukané ruky a nohy 

- umývať v mlieku so záparom rumančeka zmiešanom. Na 3 dl vody I polievková lyžica rumančeka. 

282. Poranenia vnútorné aj vonkajšie 

- piť alchemilku obyčajnú, alebo dávať obklady z jej odvaru. 

283. Porazené údy (následok mozgovej príhody) 

- natierať levandulovým olejom. 

284. Pokrčené a stiahnuté údy 

- palinu obyčajnú s rascou a repíkom uvariť v bielom vine a napariť alebo kúpať sa v odvare Na na- 
parenie - 1 liter vina 2 pol.lyžice paliny občajnej. 2 pol.lyžico repíka.1/23ejlyžSrasce 4 ml 
nuly vanť. Naparovať, pokiaľ sa parí (prihrievaO. Dell 10 ininút. dospeli 15 - 2oS 

285. Porážka (mozgová príhoda) 

- naparovaťsa nad odvarorp z fazuľového struku, rumančeka a čistca. Náparka - 1 I vody 1 hrsť fa- 
zuľových strukov.2 pol. lyžice harmančeka. 2 pol.lyžice čistca. Fazuľ.struky variť prvé - 4 rn^^f va- 
riť polom č.stec 2 min. variť, nakoniec rumanček - len zapariť.Naparovať ša nad tým loTinút 
SľokľečS: ' ''^°'"'- ''' '''''™ '' '"°'" °'''^' krv.netreba sa III" Ako 

286. Porážka jednostranná 

' SS "r^^rí " • '^"° ^ ".f^^'^ "^"°^3f 3^ i^^y- Q^^a^ "^ "«=" - 3 ^1 votJy. 1 malá lyžička šalvie va- 
riť odokryte 3 min. - vypiť na 3 x po jedlo. Užívať oco 7 dni. 

287. Proti porážke (prevencia) 

- ráno na lacno užívať niekoľko horčicových semien. Prevzaté. 

- pustiť krv z nosa pomocou žihľavovej šťavy alebo šnupnulím tabaku. 

288. Poslieľku po pôrode vypudí 

- kvet. vňať a byľ nechlika spáliť a napariť sa nad lým. Prevzaté. 

' Kvľa.?rotVch'Äá?ov:'' ' "'"" "' ''°''^"''°- ^° ''' ' '°'' ' 'y^'= p^""y- •■"■^'-■^'^é- 

33 luic iicii vyouaujt:. uiJMéiu iiu(;iiuiim pOSOOll O llOOiny. 

2G4. Plod pri pôrodo pomáha vytlačiť 
vypitie vody.v ktorej sa varilo -I - 5 kusov vajec na Ivrdo. Dá sa vypif žene, až keď už nemá síl na 
vyllačenie. Historické. Prevzaté zo starých licrbárov. 

265. Plodnosť u žien napomáha 

noliy kťirmf v ocivare z vraliča a mnlorincj dúšky. Na 1 I vody 2 pol.lyžicc vraliča a 2 pol. lyžice ma- 
tiirinoj cli'išky. Kúpeľ I x donne 20 minút 3 dni pred menštruáciou. 

266. Pľúca - na posilnenie 

pif t x donne 3 pol. lyžice vina s voronikou lekárskou po jedle, cca 10 dni. Na 1/2 I vlna 1 pol. ly- 
žica Veroniky lekárskej. Macerácia. , 

267. Prasknuté päty' 

- zabaliť do tvarohu na 1 hodinu 1 x donne a doplnif si vitamín A a E podľa receptu č.260. 

268. Podagra (dna) 

- nn postihnuté miesto prilOadaľ horúcu soľ.len čo octiladne, vymeniľ.Jednu dávku soli možno pou- 
čiť len 2 x, polom nowi. 

pri clironických záchvatoch obldady z horúcej vody. potom zabalif do suchého. 

2G9. Pomliaždeniny - modriny 
obklad 7. bieleho hroznového vina - vyskúšané. 

ol)klad zo sparených listov botoniky lekárskej. 

obklad z čerstvej vňate ľubovníka bodkovaného. 

• uinývaf odvarom z materinej dúšky. 

3 lyžice soli do pohára vody, pridal" 3 lyžice octu. dávaf obklady - opakovaf viackrát. 

ľ70. Pohrudnica - zápal 

• listy kapusty zohriaf na homcej tehle, alDy zmäkli, pomastif masfou alebo slepačím tukom, posypaf 
mletou rascou a teplé prikladaf okolo haidnika. Ako doplnok terapie. 

271. Pohryznutie besným psom 

■ otjklad z utlčonej čorslvcj mäty so soľou. Historické, prevzaté zo starých herbärov. 

272. Pohryznutie psom alebo hadom 

j- uinývaf v hypermanrjáno. Historické. 

^73. Pohryznutie psom 

uluukovti listy, vo vine varené - oliklnd. (historické, zo starých herbárov) 
?74. Pohryznutie /coňom 
priložif rozžutú fazuai. Hislorickó. prevzaté zo slarých herbárov. 

275. Pokazený žalúdok 

l>0(r /aiiácha dych - odvar ? vňalo paliny pravej vo vine. Na 1 /2 1 vina 1 pol. lyžica paliny pravej vy- 
pil' n.i :i x pred jedlom df-iiiu; I dl. ccn r, dni M6>o sn použiľ .ij palina obyčajná. 2 lyž. na 1/21 vi- 
na, 

ubyčajiii! treba daf žalúdok na inii.-r.lo. pozri recept na padnutý žalúdok. 

*76. Polyp v nose 

na práSiík rozllčcný sladičovy koreň vkladaf do nosa. 

32 - po vyhriati soľou natierať tvár - dutiny pálenkou, v ktorej sa vylúhovalo pár koliesok chrenu.PIef po- 
tom ošetriť krémom. Vyskúšané! 

178. Nádory nezhubné 

- obklady z ľanového semena vareného v mlieku. Prevzaté. 

179. Nádor vnútorný 

- jačmenná múka alebo otnjby s octotn a maslom, vypracovať z toho cesto a prikladať obklady. 
Prevzaté. 

- zhubný - (ako doplnok terapie po konzultácii s lekárom), čerstvý postrúhaný kaleráb, dusený na 
masle, teplý priložif na choré miesto ako placku. Ku tomu treba 6 týždňov pif čaj z myšieho chvos- 
ta. 1 malá lyžička byliny, 3 dl vody, 2 min. variť. Túto dávku vypif na 3 razy cez deň po jedle. 

180. Nádor na prsníku (nezhubný) 

- koreň bielej ľalie variť v kozej srvátke - obklad. Prevzaté. 

181. Nádor vonkajší 

- praslička naparená na sitku nad vriacou vodcu (pozor, nie variť!).Teplú vňať prikladaf.prokryť su- 
chým. necliať až kým nevychladne. 

182. Nadúvanie - čkanie 

- zastaví aniz uvarený vo víne alebo vo vode, pif. alebo z tohlo odvaru obklad na žalúdok. 

183. Náruživosť u žien znižuje 

- odvar alebo prášok z koreňa archangeliky lekárskej užitý v tiiolom vine. Vylúhovať - 1 lyžica na 
1/2 1 vína. vylúhovať 8 hodín, vypiť na 3 razy cez deň alebo užiť na hrot noža prášku - jednorázo- 
vo. U mužov - vŕbové listy, spráškované do nápoja (1 lyžička) alebo palina pravá varená vo víne,na 
2 dl viha.l zarovnaná lyžička paliny alebo prášok na hrot noža - jednorázovo. 

184. Nedokrvenosť končatín 

- naparenie končatín nád odvarom zo sennej mrvy, na 1 liter vody, 4 hrste mrvy. Končatiny striedavo 
ponárať do studenej a teplej vody. 

1B5. Nechuť k jedlu 

- (pro dospelých) 2 hrianky zo žemle posypať po oboch stranách škoricou, potom naliať na panvu 
dobrélio starého vina. daf na to hrianky a variť, až kým víno nevyvrio a hrianky nesčerncjú. Potom 
jednu až 2 zjesť. 

- uvariť vo vode rozmarin, pomiešať 1 : 1 s vínom a mačaf do toho chlieb. Na 2 dl vody. 1/2 lyžičky 
rozmarínu. 2 x donne. 

186. Nechuť k jedlu u ťarchavých 

- medzi jedlom vypiť pohárik šampanského alebo lyžicu koňaku v poháriku vody. 

187. Nervy poranené a pomliaždené 

- obklad z bobovej múky a'octu spracovať na cesto. 

188. Nespavosť 

- cibuľu pokrájaf na kúsky, poliať pálenkou, nechať to stáť 10 dni v lopte, precediť, pridať do toho u- 
varoný cukrový simp. Večer 1 - 3 kávové lyžičky. 

- kupoľ nôli v teplej slanej vode pred spaním. 

- studená voda 2 diely a ocot 1 diel, namočiť do loho li.nvlneni! pančuchy, n.itialmuť na nohy. olivia- 
zaf vlnenou šatkou a ľahnúť na 1 - 2 liod. do postele. Ak pacient zaspi, má si to po zobudení 
vyzliecť. 

- 5 - n makovičick vlčieho makti uvariť v 3 dl vody. obkl.nd t tolio na čelo 

25 - obklad na óclo z kvetov bazy čerstvých alebo suchýcli v plátennom vr.ccku. (nie z odvaru). 

189. Nevoľnosť 

- po šunke, párkoch. saláme. hubách - 1/2 I vody, 2 1/2 lyžičky dub. kôry, 1/2 citróna. 1 malá ly- 
žička petržlenu, 8 min. variť, polom vypif (páter Ferda). 

190. Nízky tlak 

- 3 x denne požuvať pár lístkov rozmarínu. 

- viac soliť, lebo to obyčajne pochádza z nedostatku sodíka, pri slabom žalúdku. 

191. Nočné potenie 

- poliár inlieka + 1 lyžica koňaku, vypif pred spaním. 

192. Nohy boľavé 

- šľapy máčať v odvaro z ovsa. Na 1 I vody 5 lyžíc ovsa. Kúpeľ 20 minút. 

193. Nohy opuchnuté 

- obklad na nohy z ľanovej látky, namočený do vlastného moču. 

194. Nohy unavené 

- kúpeľ v odvare ropika alebo paliny pravej. Na liter vody 3 pol. lyžice paliny, na liter vody 4 pol. lyži- 
ce rcpika. Kúpeľ by mal byf 2 min. (teplý). 

195. Nohy opuchnuté 

- rozohrlaf dubovú dosku a postaviť sa na ňu, kým noochladne. Prevzaté. 

- prikladal' leplé suciió pšeničné otruby. 

196. Nohy páchnuce 

- vložiľ mach, čo rasllc na zemi, do topánok a preliečiť si ľadviny urologickým čajom, aspoň 2 týžd- 
ne. Historické, prevzaté. 

197. Nos upchatý 

- sa uvoľni srkaním teplého záparu z majoranky. 

198. Nosné mandle 

- ligy sušené rozotrclé a dobre vymiešané priložiť ako náplasť na nos. Zmäkčuje. 

199. Nové tkanivo v rane narastie 

- zasypať usušeným, spráškovaným semenom tekvice. ( Koloidná jazva ) 

200. Oči slabé 

- umývať odvorom z jačmeňa. Na 1/21 vody 2 pol. lyžice jačmeňa, 5 min. variť, teplým umývať 2-3 
krát denne. 

201. Oči zapálené 

- priložiť šupu z plodu tekvice. 

- obklad z teplého bicieho vina na 10 min. 

- obklad zo slivovice na 2 min. Polom ošetriť aj bravčovou masťou. Vyskúšané. 

202. Oči slabé, karpavé, zapálené 

- obklad z prevarených jabĺk. 

203. Oči krvavé 

- obklad z odvaru z paliny pravej (slabý). 

204. Oči - šedý zákal 

- obklad z lístkov ruského čaju, teplý na 10 min., aj piť čaj. 

26 255. Pečeň -zapríčiňujúca vodnatieľku 

- koreň pastrnúkn usušiť, rozdrviť n iiživať s medom. I malá ly/.lčka pnslinäka i I malá ly/.ička medu. 
Pri opuchoch brucha užívať 1 x denne, 2 týždne. Ako doplnok liečby. 

- listy kopylníka macerovať vo vine - piť teplé. Na 1/2 1 vína I malú lyžičku kopytníka macerovať celú 
noc. Dávkn je na 3 dni. Prihriať. Kúra trvá 6 dni, 2 dávky. Pôsobí močopudnc. 

- koreň špargle, varený vo vine. Na 1/2 I vina 2 lyžice postrúhaného koreňa. Užiť cca 2 dávky. O dni, 
1 x donne. Uvedená dávka je na 4 dni. kúra trvá 8 dni. 

256. Pehy a škvrny 

- zmiešať škoricu s medom a natierať. 

- octový výťažok z chrenu - natierať. 

- hrsť rozkrájaného koreňa petržlenu sa poleje 1 litrom vody a nechá stáť 1 týždeň na slnku, dobre 
prikryté - natierať viac týždňov pred spaním. 

- umývať slanou vodou. 

- do 1 litra mlieka pridať 1 lyžičku pálenky, lyžičku cukru, všetko pár minút povariť. Po ochladnuti pri- 
dať šťavu z 1 citróna. Natierať. 

257. Pery popukané 

- bravčovú masť zmiešať s práškom z listov bazalky pravej a natierať. 

258. Pery a ruky popukané 

- zohriať sladkú smotanu, až vyzerá ako maslo - 2 x denne natierať. 

259. Piesok v močí 

- čaj z vňate zelem - 4 dl vody, 1 pol. lyžica vňate zeleru, 4 min. variť, vypiť cez deň na 3 x po jedle, 
každý 2-hý deň 3 týždne.Obklad na obličky alebo mechúr podľa toho, kde sa. piesok nachádza, 
cca 5 noci. Na 4 dl vody 2 pol. lyžice postrúhaného koreňa zeleru. 4 min. variť, zmes natrieť na 
plátno a priložiť každú druhú noc. Keby sa obklad a čaj dával každý doň, vylučovanie by bolo príliš 
pnjdké, mohol by piesok narušiť a poškodiť sliznicu močovodu. 

260. Pigment - strata 

- javí sa. že je to z nedostatku vitamínu A a E.trcba doplniť. E vitamín jedávať len každý 5-ty doň v pri- 
rodzenej forme, A vitamín každý doň niočo s nim, cca 5 týždňov. A - listová zelenina, fazuľa, mrk- 
va, marhule, rajčiaky, hrach, zeler, maslo, mlieko, olej z rybacej pečene. E - orechy, scntoná - 
mnk. hrach. sója. jedlé oleje lisované za studená. 

261. Pichanie v boku 

- v chrbále - v križoch - obklady z nastrúhaného chronu.koď miesto sčervenie, odložiť. Ak vznikne 
na miesto pluzgíor. treba ho ošetriť ako popáleninu. Je to účel liečby, aby škodlivina vyšla na po- 
vrch. 

- pšeničné otruby pokropiť octom a zohriaté prikladať. 

- obklad z uvareného semena ľanu, teplý, prikladať na konopnom alebo ľanovom plalno. 

- priložiť kapustný list, ktorý sme predtým ponorili do horúcej vody. aby zmäkol, potrieť ho maslom 
alebo slepačím tukom, posypať rozpráškovanou rascou'a teplý priložiť. 

262. Pieseň kožná 

- vodný roztok z kamenca - 1 malá lyžička na 3 dl vody - kúpele. 

263. Plešatosť 

- vticrať čistú šťavu z cesnaku do pokožky alebo do dobrej pálenky sa dá vylúhovať cibuľa nakrájaná 
na rezy a nechá sa to cez noc prikryté. Natierať, aj obklady. Sčervenanie kože nie je na závadu, 
pretože sa jedná o prekrvenie, ktoré jo užitočné pre výživu vlasového lôžka. Šťavu necháme póso- 

31 246. rňsomnica 

- skon i f. 1110 jcsf oliipníH': jndicfkn ? tihofky nlcbo veľa jahôd. 

- •) iliii |.i) solic. vuČĽi iKiiriočiť clo vody 2 pol. lyžice celého maku. Ráno na lacno 1 hodinu pred 
raň.'i|l .11111 ho ľiosf. nlu- pred jeho ziodenini ireba vypif za pohárik koňaku alebo borovičky, polotn 
?j(!sľ(ii;ik. Vyskiišané 

- Kto ntiiióžo josľ inaK, iiuvi: ni t joho odvaiu urobiť obklad. Na 7 dl vody 7 pol. lyžic maku. O min. 
vniiť 1 Ki odvaru nam.it:ir handru, priložif Icplô na celo bmcho. Cpakovaf 4 noci. 

247. Počeň zväčšená 

- vinové obklady z porlugalu (vino). 

248. Pečeň - zápal » 

- ohklnil / ullčoných malinových listov na pečeň. Obklad odníma horúčku. 

- dn odvnni zo šošnvlco namočiť kúdoľ alebo ľanové plátno a prikladať. 

- listy malinové ako obklad sa dávajú dovtedy, kým schnú. 

- ol)klady z odvaru z vňalu čakanky. Na 1 /2 1 vody. 2 pol.lyžico koreňa. 10 min. variť. 

249. Pečeň opuchnutá 

- ľanovň semeno, varené vo vode a oleji - obklad. Na 1/21 vody 3 pol. lyžice semena a 1 pol. lyžica 
oleja. 10 min. variť. 

250. Pečeň, chronická porucha 

- natierať teplým olivovým olejom a k tomu užiť polievkovú lyžicu oleja. Po porade s lekárom! (poru- 
cha (iinkcie spôsobená žlčovými kamienkami). 

251. Pečeň, keď nepracuje 

- piť čaj / betoniky lekárskej, alebo obklady z nej. Na 3 dl vody I malá lyžička čaju. na pitie. Na ob- 
klad O dl vody, 4 pol. lyžice botonlky.čaj sa pije 2-3 týždne, obklad cca 5 nocí. pretože 1 obklad 
má taký účinok.ako pitie čaju celý týždeň. Odvar je vtedy oveľa silnejší. 

- obklad 2 prostejovskej starorežnej s vodou 1 :1 na noc. 

- práškdvaný žlzý horec vo vine. Zapiť prášok, alebo ho zamiešať. Na hrot noža do 1 dl vina. 

252. Pečeň, keď zle pracuje 

- čaj z koreňa púpavy lekárskej. Na 3 dl vody 1 pol.lyžicu. Na 3 x vypiť pred jedlom. 2 týždne. Vínny 
odvar ihlice tŕnistej. Na 1/2 1 vina 1 pol. lyžicu koreňa. 5 min. variť. Na 3 x vypiť pred jedlom cez 
deň. Kúra 2 týždne. 

- piť čaj zo skorocelu (všetky druhy) a jesť veľa tvarohu. Na 3 dl vody 1 malú lyžičku čaju. Vypiť 
na 3 x pred jedlom. Piť 2 týždne. 

253. Pečeň člslí 

- kúpeľ nňli 20 minútový v odvaro z dubovej kôry. 5-6 dni. Na 7 dt vody, 2 pol. lyžice kôry. l/'l 
hod. vaiiť. Odvar sa pripraví vžrly čerstvý. 

- otjkind na pečeň z ortvani z dúhovej kôry. Dávka ako u kúpeľa. U veľmi preliekovanej pečene po- 
stačí 10 obkladov. Celú non obklad. Ak treba čistenie po čase opakovať, potom sa použije oljklad 
zo tit\\wt lekárskej. 4 - .'í lyžíc byliny na I I vody. 5 minút variť. 

- čakanka - I byľ s kvclDin - dávka na I liter bieleho vina, vylúhovať 8-10 dni.Užívať ráno a večcjr 
0.5 dl. 

254. Pečeň, keď tvrdne 

•r listy kopylnika europskótio máčané cez noc vo vine. ráno vypiť teplé. Na 1 /2 I vína 1 polievková ly- 
žica. Vvi>lť 1 dl pred iedlom. i x donne. Kúra trvá 2 lýždno. 

30 205. Oči posilňuje 

- jedávať často čučoriedky. 

206. Oči, beľmo 

- v začiatkoch - oči najprv vymyť vodou z púlnickčho miesta, polom kvapnúť trochu tekutého medu. 
Historické. Prevzaté. 

207. Očný zápal 

- obklad z odvaru listu vlašského orecha. 3 dl vody,1 lístok z orecha čerstvý alebo sušený 

208. Obrna údov 

- plátno položiť na noc do mraveniska, potom do neho zabaliť ochrnutý úd na 1/2 hod. Natierať gáf- 
rovým olejom a rozcvičovať. Overené. 

- rozotrieť väčšiu dávku chrenu, zabaliť do plátna, polŕkať vodou a prikladať na postihnuté miesta. 
Keby miesto očervenelo, dať studený obklaa. Overené. 

209. Ochrnutie údov po viacnásobnom prechladnutí 

- do pálenky namočiť konopný uterák - nežmýkať, len nechať odtiecť, zabaliť do toho údy - 5 krát 
donne po 14 dní. Po 14 dňoch rozmiešať pálenku s masťou a robiť jemnú, ale rýchlu masáž 5 x 
denne. 19 ročný pacient bol ochrnutý 2 roky úplne. Po tejto kúre chodil do 70 rokov, (podľa by- 
linkárky z Kopemíc). 

210. Ochrnutie po porážke 

- piť odvar zo zemežlče. Na 3 dl vody 1 /2 malej lyžičky, cca 2 týždne. 

211. Ochromenie údov 

- oviazaf zajačou kožušinou, alebo trieť vlnenou látkou (zahrievaO. 

212. Ochromenie jazyka 

- žuje sa koreň bedrovnika. 

213. Oko udreté 

- obklad z bieleho vína. 

214. Oko zapálené -jačmeň 

- obklad tvaroh + mlieko, každé 2 hod. 

215. Oko zapálené 

- pšeničný chlieb namočený do studenej vody - obklad (prf> citlivých do teplej). 

- vymývať oči viackrát čajom z očianky Roslkovovej, na 1 /2 1 vody 1 pol. lyžicu, nechať prejsť varom. 

216. Oko zaprášené vápnom 

- vymyť cukrovou vodou. 

217. Omrzliny 

- denne umývať omrzlinu v hon'icom odvaro z orechových listov, i I vody + 4 celé listy orecha. 

- kúpele v odvare zo šošovice. 

- 4 cibule rozrezať na kúsky, nasypať 2 pol. lyžice soli. nechať to pár hodín stáť. Potom touto šťavou 
natierať a nechať to uschnúť v lepte. 

- vyčistenú uhorku od jadierok, vyvrátenú v čase zberu, dáme vysušiť a odložimo.V pripade liolesti 
dať uhorku do teplej vody a prikladať ju. kým sa to nezahojí. 

- umývať "ylastiiým močom. Odstráni to svrbenie a pálenie. 

- ryljí tuk ^ krieda, natrieť a posypať, alebo urobiť z toho kašu a natrieť. 

27 - vytopiť Slaninku a do inasli z nej pridat pár kvapiek arnlkovcj linklúry. Nalicraf. Arnikii môže nahra- 
dif neclilik lekársky. 

- iedľovó Ihličie. 3 lyžice na 1 I vody. variť 2 - 3 hod., precediť a v odvaro kúpať 3 x donne. 
10-15 min. 

- keď svrbia - kúpeľ v odvaro zo zĽiniako>/ých šiiijick - nechomizovaných. 

218. Omladzovacičaj 

- veľmi slabý čaj z kvolu alchomilky. na 3 dl vody 1/2 malej lyžičky byliny. Upevňuje prsia u žien a 
osviežuje starcov. 

219. Opálenina na výfuku motorky 

- hoji sa voľmi ťažko. Obklad z kvetu bielej ľalie namočenej v olivovom oleji. (Ľalia máčaná v oleji me- 
siac alebo aj trvalo). 

220. Opilosť . ■ , . , , „ , 

- dať vypiť silnú čiernu kávu alebo sladké mlieko. Tiež propolisová tinktúra - 6 kvapiek na 1 dl vody. 
Vypiť jednorázovo. 

221. Opilosti zabráni 

- piť na lacno odvar z paliny pravej, na 3 dl vody, 1 /2 malej lyžičky byliny. Jednorazovo. 

222. Opuchy ., u. , ^ 

- odvar octový z koreňa ihlice Iŕnislej. Na 3 dl octu 1 pol.lyžicu koreňa. 5 mm. vanť. obklad. 

- dym zo spálenej mäty vodnej (ľud. názov konskej, ktorá rastie pri potokoch), púšťať na opuch. 

223. Opuch celkový 

- baliť do upraženého ovsa.1 x denne, opakovať, kým sa opuch neslrali. Nemocný sa od toho potí. 

- uvariť koreň bazy čiernej, na 1/2 1 vody 1 pol. lyžicu koreňa, odvarom umývať celé telo. 

224. Opuch členka . . 

- keď je opuch okolo členka ako venček a po žiadnom lieku ncodpuchne, ide obyčajne o čiastočne 
vykĺbenie. Treba to dať napraviť a potom sa už dolieči. 

220. Opuch prsnlkw 

- hrsť rumnnčcka pravého spariť v 1 /2 I vody a prikladať toplé. 

226. Opuch na pohi.údoch 

- jačmenné otruby zniiesit s octom a maslom na cesto a prikladať. 

227. Opuchy tvrdé 

- oj vnúlorné zmäkčuje - lanové semeno s oleje.!);, medom a vodou. 6 pol. lyžíc scnicna.1 pol. lyži- 
ca oleja. 1 pol. lyžici medu a 1 1/21 vooy 10 min. variť. 

228. Opuchy horúce 

- pastiersku kapsičku rozdrviť, zmiešať s octom a prikladať, letné. 

229. Opuch následkom vodnaVeľky 

- borievky rozdrviť, zaliať olejom. 10 dni nechať stáť. - Mazadlo. 

- olej borievky s lojom .-.miešať a použiť ako mazadlo. Olej sa môže pridávať aj do kúpeľa. 

230. Oslabnutie nôh a rúk 

- 4 čajové šálky olivového oleja. 2 pol. lyžice gaíru. 2 pol. lyžice mentolu spolu vymiešať. Natieral 
s lým ruky a nohy. 

231. Ospalosť 

- piť varené vino s klinčekmi. Na 1/2 I 5 - 6 klinčekov. 3 x denne 1 dl. Variť 10 minul. 

28 232. Osýpky 

- uvarené ligy dal do nápoja a do šošovicovej polievky pridať soinoiio rci.y. 2 clioly vody n I diot tic- 
hu - natierať telo. 

233. Osýpky, keď nemôžu vyraziť 

- pri zachladení - z čerstvého kyslého mlieka urobiť tvaroh a do teplého tvarohu zabaliť, najdlhšio na 
I liod. N.nvrch suchý zábal. 

234. Otlačené noliy 

- pečená cibuľa na chodidlá nn noc ako obklad. 

- natierať šťavou z cibule zmieŕ^inou so slepačím tukom. 

235. Otravy - rôzne 

■ užiť odvar z dubovej kôry v mlieku. 1/2 malej lyžičky práškovej kôry. na 2 dl mlieka. Kôru variť 
1/-1hod. v Idei vody. potom pridať mlieko, (mlieko by kypelo ). Toto množstvo užiť 2 x denne. 

236. Otravy hubami 

- 1 x užiť odvar z červenej redVovky. ako prvá pomoc.Vyvolá zvracanie. 2 pol.lyžice olúpanej.poslrú- 
lianej redkovky na 4 dl vody, variť 5 min. 

237. Otrava krvi pri poranení 

- umývať odvarom z listu červenej ropy. 1/2 I vody. 2 listy. 

238. Pád, pomliaždenie, odreniny 

- odvar z betoniky. čakanky, myšieho chvosta a skorocelu v pive- piť (prevzaté). 

239. Pach z úst 

- zobrať studenú, pramenitú vodu (môže byť z pútnického miesta), dobro ju osoliť a po 3 dní ráno na 
lacno s ňou zjesť loľko ražného chleba, koľko človek vládze. 

240. Páchnutie z úst od žalúdka 

- vo vine variť palinu pravú (1/2 lyžičky na 2 dl) a citrónovú kôru. Citrón najprv dobre umyť v octovej 
vode alebo vo vode z pútnického miesta.lebo obidvoje sťahuje škodlivinu. Páchniillo bywa oljyčaj- 
ne od padnutého žalúdka, treba urobiť diagnostiku, alebo postupovať podľa receptu Č.'1G9. Kôru 
vnrif 5 min., pridať palinu na 2 min. Spolu 5 min. vylúhovať. 

241.Pakostnica (dna) 

- koreň žiliľavy varený v silnom vine - piť. Na"3 dl viiía 1 pol.lyžicu korcňa.5 min. variť. Vypiť na 3 x 
po jedle. Kontrolovať laboratórne výsledky. 

242. Palec na nohe zapálený 

- 1 1/2 dl sladkého mlieka dať zohriať, pridať 1 malú lyžičku octu. aby sa to zrazilo - z toho polom 
obklad na 1 hodinu 1 krát denne. Vyskúšané. 

243. Pamäť slabá 

- 3 x do roka si prečísliť cievy čajom z rasco. Na 3 dl vody mala lyžička rasce, O minul variť. Čaj piť 
počas dňa po hitoch. 5 dni po sebe. 

244. Pálenie záhy * 

- je vždy pri padnutom žalúdku. 4 dni po sebe vypiť ráno na lacno 3 dl veľmi leplej vody. Až o 1 liod. 
jesť. 

245. Pankreas a žlčnik posiľňuje 

- 1 bal. majoránky, 20 bobkových listov spräškovať na cl.kávovom mlynčeku, prcosiať co.r jemné sit- 
ko Potom pridať' 1 malú lyžičku práškového ďumbiera a O lyžíc glukopum. Spolu zmiešať, dotjre u- 
zavricť a užívať 2 x denne 1/2 malej lyžičky a zapiť. Môže sa užiť aj pri narušenom Iráveni. 
Mnohokrát vyskúšané. Pri dliišich problémoch so žlčnikom a pankreasom treba užívať aj 3 týždne. 

29