Skip to main content

Full text of "Strateski plan razvoja opcine"

See other formats


Sadrzai: DIOI 1. ANALIZA STANJA LOKALNE ZAJEDNICE 4 

l.l.Uvod 5 

1 .2. Organizacija izvjestaja 5 

1 .3. Metodologija istrazivanja 5 

2. SOCIO - EKONOMSKI PREGLED 6 

2.1. Uvod 6 

3. DEMOGRAFIJA I TRZISTE RADNE SNAGE 10 

3.1. Trziste rada 11 

3.2. Nezaposleni 12 

4. EKONOMSKA STRUKTURA I RAZVOJ 14 

4. 1 . Samostalno privredivanje/obrti 16 

4.2. Poljoprivreda 16 

4.3. Turizam 23 

5. INFRASTRUKTURA 24 

5.1 . Komunalna infrastruktura 25 

6. OBRAZOVANJE,ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZASTITA KULTURA I SPORT 27 

6.1. Obrazovanje 27 

6.2. Zdravstvena zastita 28 

6.3.Kultura 29 

6.4. Sport i rekreacija 30 

7. ORGANIZACIONA STRUKTURA I KAPACITETI OPCINE GRADACAC 31 

7.1. Zakonodavna vlast/Opcinsko vijece 31 

7.2. Izvrsna vlast 33 

7.3. Opcinske sluzbe 33 

7.4. Kratki osvrt na zakonsko pravni tretman opcina i njenih nadleznosti 35 

7.5. Poslovi iz nadleznosti opcine, a povezani sa strateskim razvojem 36 

7.6. Potrebe privatnog sektora 36 

7.7. Relacije koje poduzetnicka zajednica ima sa opcinskom upravom 38 

8. ANALIZA ORGANIZACIJE I KAPACITETA SLUZBI 43 

8.1. Institucije strateskog razvoja opcine 44 

8.2. Zavod za zaposljavanje 45 

9. BUDZET OPCINE GRADACAC 46 

9.1. Prihodi od budzeta 46 

10. SWOT ANALIZA 47 

11. VIZIJA RAZVOJA OPCINE GRADACAC 50 ________ ______p/o_/// 

12. STRATESKI PRIORITETNI CILJEVI I MJERE RAZVOJA 51 

12.1. Poboljsanje poslovnog okruzenja 51 

12.2. Razvijena infrastruktura 53 

12.3. Razvijen industrijski centar 55 

12.4. Razvijena poljoprivreda 56 

12.5. Sajamsko turisticki, kulturno sportski grad 58 

12.6. Razvijene i opremljene predskolske i skolske ustanove 60 

12.7. Razvijeno i unaprijedeno zdravstvo 61 

12.8. Izgradeni partnerski odnosi izmedu javnog sektora i NVO 63 

12.9. Unaprijeden polozaj mladih u lokalnoj zajednici 66 

12.10. Ekoloski cista i uredena opcina 67 

DIOIV 

13. RAZVO JNI PROGRAMI I KRITERIJI ZA N JIHOVO OC JEN JIVAN JE 69 

13.1. Programi razvoja poslovnog okruzenja 70 

13.2. Programi unaprjedenja i razvoja infrastrukture 73 

13.3. Programi razvoja industrije 84 

13.4 .Programi razvoja poljoprivrede 87 

13.5. Programi razvoja sajamsko-turistickih atraktivnosti, kulturnog naslijeda i sport 92 

13.6. Programi razvoja opremljenosti skolskih i predskolskih ustanova 101 

13.7. Programi razvoja zdravstva i socijalne zastite 107 

13.8. Programi izgradnje partnerskih odnosa izmedu javnog sektora i NVO 112 

13.9. Programi unaprjedenja polozaja mladih u lokalnoj zajednici 114 

13.10. Programi unaprjedenja i razvoja ekologije 117 

14. KRITERIJI ZA VREDNOVAN JE RAZVO JNIH PROGRAMA 120 DIOVI 15.IMPLEMENTACUA I KONTROLA PROVODENJA STRATESKOG PLANA 124 1. ANALIZASTANJALOKALNEZAJEDNICE 

1.1 Uvod 

Ova analiza stanja (u daljem tekstu Izvjestaj), koji predstavlja prikaz socio- 
ekonomskog stanja na opcini Gradacac, raden je pocetkom 2006. godine u cilju izrade 
Strateskog plana razvoja opcine Gradacac za period 2006 - 2011. godina. Osnov za 
izradu analize stanja predstavlja dijagnosticki izvjestaj koji je uraden Februara mjeseca 
2001. godine u okviru projekta " Unapredenje poslovnog okruzenja " Ciljevi izrade Izvjestaja 

Ciljevi izrade Izvjestaja su sljedeci: 

■ Da predstavlja osnovu za izradu Strateskog plana razvoja opcine Gradacac za 
period 2006-2011 godina koji ce biti uraden primjenom metodologije 
participativnog strateskog planiranja, da se da doprinos u stvaranju 
ekonomskih regija za razvoj u skladu sa principima Evropske Unije, 

■ Da se identifikuju potrebe za dodatnom edukacijom aktera razvoja u 
specificnim oblastima kreiranja poticajnog poslovnog okruzenja, 

■ Da se definise preporuka o programima podrske strateskog planiranja, 

■ Da se unaprijedi metodologija Lokalnog i Regionalnog Ekonomskog Razvoja, 
prilagodena uslovima lokalne zajednice i regionalnog okruzenja opcine. 

Ovladana metodologija i iskustva od strane clanova KPOR-a i odgovornih osoba u 
opcinskim administracijama za strateski razvoj opcine, je osnova za sve daljnje akivnosti 
kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou . 1.2 Organizacija izvjestaja 

U svakom poglavlju su sistematizovani rezultati istrazivanja, a detaljnije 
informacije po pojedinim segmentima su date u prilozima. Pored ovog uvodnog dijela 
Izvjestaj sadrzi i sliedeca poglavlja: 

> Metodologija istrazivanja 

> Socijalno - ekonomski pregled 

> Organizaciona struktura opcine i strateski razvoj opcine 1.3 Metodologija istrazivanja 

Istrazivacki proces podrazumijevao je slijedece: 

- Provjeru i procjenu administrativnog i zakonskog okvira za podrsku razvoja 
opcine , 

- Snimanje aktuelne situacije (geopoliticke, ekonomske, demografske i socijalne 
prilike), 

- Opsezno ispitivanje i dijagnoza sposobnosti lokalne uprave da kreira i 
sprovodi strategiju razvoja opcine u cilju dobijanja detaljnog uvida u snage i 
slabosti u pogledu isporuke adekvatnih servisa za njihove korisnike 

- Provjeru uloga i odgovornosti izmedu osoblja, internu podjelu zadataka, proces 
donosenja odluka itd. 

- Snimak stanja ljudskih i tehnickih resursa, profesionalizma i efikasnosti Sluzbi 
za obezbjedenje podrske razvoju opcine. 

Dijagnosticki izvjestaj je rezultat istrazivanja na opcini Gradacac nakon sprovedene 
Strategije ekonomskog razvoja opcine Gradacac od 2001 do kraja 2003. godine , a koji 
ce sluziti kao osnova za izradu dugorocnije strategije razvoja opcine. 

^agrteb— ^^ g 1W5SM 
Geografski polozaj Gradacca 2. SOCIO - EKONOMSKI PREGLED 

2.1 Uvod 

Socio-ekonomski pregled opcine predstavlja osnovu za planiranje daljnjeg 
strateskog razvoja opcine, kao i regionalnog razvoja. Pregled sadrzi, pored osnovnih 
statistickih podataka o stanovnistvu, lokalnoj ekonomiji i zaposlenosti, i rezultate 
istrazivanja stanja u opcini kao i relacija koje zajednica ima sa opcinskom upravom. 

Cilj socio-ekonomskog pregleda je identifikacija osnovnih karakteristika resursa razvoja 
opcine, stanovnistva, preduzeca i prostora, kao i potencijala za povecanje ekonomske 
aktivnosti i rast zaposlenosti. Pri tome je fokus analize strateski razvoj opcine, odnosno 
podrucje poduzetnistva kao generatora tog razvoja. Analiza nije detaljno obuhvatala 
proces privatizacije i restrukturiranja, premda ce ovi procesi znacajno uticati na 
ekonomsku situaciju u opcini, posto su ti procesi u nadleznosti Kantona i pripadaju 
strateskom razvoju regije. 

Opcenita je ocjena da je sprovedena privatizacija na podrucju opcine Gradacac, vrlo 
uspjesna i da su gotovo svi privatizovani subjekti stavljeni u funkciju, da se nivo 
proizvodnje i zaposlenih radnika svakodnevno povecava . . 

2.1.1 Geografija i prirodni resursi 

Opcina se, geografski posmatrano, nalazi na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, u dijelu 
koji je administrativnom podjelom drzave nazvan Federacija BiH. Federacija ima deset 
kantona, a opcina Gradacac pripada Tuzlanskom kantonu, koji se jos oznacava i kao 
kanton broj 3. Tuzlanski kanton zahvata povrsinu od 2670 km 2 sto je 10% ukupne 
povrsine Federacije. Sa 533.557 stanovnika i gustinom od 200 stanovnika na km 2 
najbrojniji je i najgusce naseljeni kanton. Administartivni centar kantona je opcina Tuzla 
koja je istovremeno i najveca opcina Kantona. 

Opcina Grdacac zahvata juzni i nesto jugoistocnog dijela srednje Posavine koja se 
proteze na dio sjeverne Bosne i padinski dio planina Majevice i Trebave i zauzima 
prostor od 218 km 2 . Reljef podrucja na kojem se nalazi opcina dijeli se u dvije zone: 
ravnicarsku i zona uspona. Ravnicarska zona pripada Posavini. Zona uspona nastavlja 
se na ravnicarsku zonu, a zavrsava se na padinama Majevice i Trebave. Zona uspona 
cine tri mikro zone: valovito- talasasta, brezuljkasta i bregovita. Visinski odnosi nisu 
izrazeni i krecu se od 100 - 600 m nadmorske visine. Gradacac se nalazi na 129m 
nadmorske visine. 

Prije rata povrsina opcine iznosila je 420 km 2 . Dejtonskim sporazumom oko 50% teritorije 
dodijeljen je Republici Srpskoj (opcina Pelagicevo, Modrica). Lokacija opcine je 

-6- geografski povezana ne samo sa opcinama Federacije i Republike Srpske, Brcko 
Distrikta, vec i sa Republikom Hrvatskom, a preko nje i svim djelovima centralne i istocne 
Evrope. Saobracajnu vezu sa navedenim podrucjima opcina uglavnom ostvaruje 
kopnenim putem. Na lokalitetu Ormanice koji se nalazi na 14 km udaljenosti od centra 
opcine, ulazi se u kontaktnu zonu puteva Tuzla-Zupanja i puta za Gracanicu, koja je od 
Gradacca udaljena 36 km. Asfaltnim putem ostvaruje se veza sa magistralnom 
saobracajnicom Beograd - Zagreb. U Gradacac je takode moguce doci asfaltnim 
putevima iz cetiri pravca: Modrice, Bosanskog Samoa, Orasja i Ormanice. Udaljenost od 
Tuzla je 60 km, Sarajeva 180 km i Zagreba 341 km. 

Udaljenost od Tuzlanskog aerodroma je oko 80 km. Ovaj objekat s obzirom na udaljenost 
moze biti od vaznosti za razvoj opcine Gradacac. Aerodrom je smjesten 8 km jugoistocno 
od Tuzle i 5 km istocno od Zivinica i do njega je iz pravca Gradacca moguce doci 
regionalnim putem Orasje - Tuzla - Sarajevo. 

2.1.2 Prirodni resursi 

Premda je podrucje Tuzlanskog kantona oduvjek bilo poznato po svojim mineralnim 
bogatstvima narocito energetskim (ugalj) i nemetalicnim (kamena sol), na podrucju 
opcine Grdacaca, izuzev termomineralanih voda, nema poznatih raspolozivih lezista 
mineralnih sirovina. Prirodni resursi na kojima temelji svoj ekonomski razvoj su: zemljisni 
resursi, prirodno i kulturno - historijsko nasiljede. 

Od ukupno 218 km 2 prostora, poljoprivredno zemljiste zahvata 124 km 2 , a 11.641 km 2 
su oranice. Iz pedoloske karte zemljista vidljivo je da je zemljiste ovog podrucja svrstano 
u dvije grupe: dolinska i bregovita. Dolinska zemljista, zemljista rijecnih dolina do prvih 
terasa pogodna su za industrijsko - intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju a bregovita 
dobrim dijelom svoje povrsine za rentabilnu vocarsku i vinogradarsku proizvodnju. 

Klima je umjereno-kontinentalna. Kolicine padavina, koje godisnje iznose 862 mm, 
dovoljne su za normalnu poljoprivrednu proizvodnju u svim vegetativnim fazama. Ovo 
podrucje po hidrotermickim koeficijentima zadovoljava zahtjeve uspjesne vocarske 
proizvodnje. Intenzitet vjetrova je slab, mrazevi samo izuzetno predstavljaju opasnost, 
grad zahvata samo uze pojaseve i rijetko se pojavljuje dva ili vise puta na istom podrucju 
u toku godine. 

Raspolozivost poljoprivrednih povrsina, povoljne agropedoloske karakteristike i povoljn 
klimatski uslovi obezbijedili su ovoj opcini jedno od vodecih mjesta u oblast 
poljoprivredne proizvodnje na Tuzlanskom kantonu, posebno u oblasti vocarstva 
proizvodnji i preradi povrca. Gradacac je sa svojom okolinom uvijek vazio kao poznati vocarski kraj. Dominira 
proizvodnja sljive i tresnje a u posljedne vrijeme proizvodnja jabuka te se, po broju 
stabala i po kolicinama koje se proizvode, svrstava u jedan od najvecih proizvodnih i 
trgovackih centara ovog voca u Bosni i Hercegovini. Gradacac je sljivu i tresnju 
promovisao u gradski simbol i posvetio im sajamsko privredno turisticku-manifestaciju 
"Sajam sljive" i kulturno-zabavno manifestacija "Tresnjarevo". 

Posljednjih godina, gradacacko podrucje postaje sve interesantnije sa aspekta 
proizvodnje "zdrave hrane". Stanovnistvo pokazuje namjeru da jos intenzivnije razvije 
proizvodnju povrca (paprika, paradajz, kornisoni, kupus, patlidzan i krompir), narocito u 
ravnicarskim dijelovima gdje postoje uslovi za navodnjavanje prirucnim pumpama i 
sistemima za navodnjavanje. Sjetvene povrsine gotovo svih povrtlarskih kultura 
povecane su. 

Ovo podrucje se, od ostalih podrucja kantona, izdvaja po specificnim uslovima za uzgoj 
vrbovog pruca koje se koristi za izradu ukrasne galanteriju i namjestaja (stolice, stolovi, 
korpe i drugi predmeti). 

Gradacac raspolaze bogatim prirodnim i kulturno - istorijskim potencijalima za razvoj 
turizma. Povrsine pod sumama zahvataju 50,3 km 2 sto je 23% ukupne zemljisne povrsine 
( 96,22% svih surma je u privatnoj svojini). Sume ovog kraja oduvijek su bile poznate ne 
samo po vrlo lijepoj vegetacije vec i brojnim zivotinjskim vrstama koje su tu nastanjene. 
Lokalitet Turic, udaljen 9 km od Gradacca, je kao loviste za nisku pernatu divljac i 
zeceve, prije rata bio uvrsten u registar lovnih podrucja u Bosni i Hercegovini te sa « 
Fazanerija - Laniste « doo Gradacac , pruza izvanredne mogucnosti za daljnji razvoj 
lovnog turizma koji je vec prepoznatljiv na sirem podrucju BiH, i susjednih drzava . 

Kompleks starog grada - Gradina sa kulom Husein Kapetana Gradascevica iz 18 vijeka, 
Husejnija dzamija sagradena 1826. godine i Sahat kula sagradena 1824. god ubrajaju se 
u vrijedne spomenike bosansko-hercegovacke proslosti. U Gradaccu je 1882. godine na 
izvoristu vrlo kvalitetne termalne vode sagraden prvi banjski objekat, banjsko Ijeciliste 
llidza. Temperatura vode je 29,3 °C. Njene indikacije su: hronicne reumaticne bolesti, 
bolesti reumatizma, mialgije i neuralgije, te hronicne zenske bolesti. Terapija: tople kupke 
sa hidroterapijom, mineralnim blatom i elektroterapijom sprovodi se po najsavremenijim 
metodama lijecenja i pod nadzorom medicinskih strucnjaka i specijalista. Objekat 
banjskog Ijecilista je sa kapacitetom od 160 lezaja u potpunosti u funkciji. Privatni 
smjestaj obezbjeduje jos preko 600 lezaja za pacijente koji dolaze na terapiju, sto je 
preko 700 lezaja u smjene. Lokalitet na kojem se nalazi nova banja u neposrednoj je 
blizini jezera. Konfiguracija terena i prateci objekti pogodni su za pripreme sportista ( nogometni stadion, sportska dvorana i otvoreno igraliste za male sportove pruzaju 
idealne uvjete za razvoj sportskog turizma). 

Vjestacka jezera Vidara povrsine oko 7,00 km 2 i Hazna povrsine oko 1,00 km 2 sa 
uredenim plazama za kupanje pored turisticke ponude pruzaju dobre mogucnosti za 
ribolov i druge sportske aktivnosti na vodi. 


-*»» 
Panorame Gradacca 3. DEMOGRAFIJA I TRZISTE RADNE SNAGE 

Posljednji popis stanovnistva u bivsoj Jugoslaviji, pa prema tome i u Bosni i 
Hercegovini, raden je 1991. godine. Prema torn popisu opcina Gradacac, sa 56.378 
stanovnika, bila je medu prvih 5 opcina, po velicini, na Tuzlanskoj regiji. Buduci da je 
jedan dio opcine dodijeljen Republici Srpskoj, prema podacima o naseljima koje su 
nakon Dejtonskog sporazuma pripale opcini Gradacac, sadasnji teritorij opcine iz 1991. 
naseljavalo je 38.900 stanovnika. Opcina je Dejtonskom podjelom, uslovno receno, 
"izgubila" 17.478 svojih ranijih stanovnika. U toku rata oko 1.000 stanovnika je nasilno 
izgubilo zivot, a jedan dio domicilnog stanovnistva promijenilo je mjesto zivljenja (Srbija 
Crna Gora, Hrvatska , Republika Srpska i evropske zemlje, posebno Njemacka, gdje se 
smjestilo oko 1000 ranijih zitelja Gradacca). Desio se i veci priliv izbjeglih i raseljenih lica 
iz drugih dijelova BiH. Tacan broj trenutnih stanovnika tesko je utvrditi s obzirom da 
pravog popisa stanovnistva nema. Prema procjenama nadlezne opcinske sluzbe, u 
opcini trenutno zivi oko 42.000 - 44.000 stanovnika sto je 7,87 % ukupnog broja 
stanovnika na Tuzlanskom kantonu. Gustina naseljenosti je oko 200 stanovnika na km 2 
sto je nesto manja gustina od prosjecne gustine naseljenosti u Kantonu koja iznosi 203 
stanovnika/km 2 . Stanovnistvo zivi u 39, pretezno ruralnih naselja (3 urbana naselja sa 
oko 15.000 stanovnika cine 1/3 stanovnika). Prema tome stanovnistvo je, po urbano - 
ruralnoj strukturi, podijeljeno u omjeru 30% gradskog i 70% seoskog stanovnistva. 
Povezanost gradskog i seoskog stanovnistva je dosta cvrsta i ona se uglavnom iskazuje 
u administrativnim pogodnostima. 

Tabela 1: Starosna struktura stanovnistva Starosna dob 


1991 dio koji je < 
federaciji 


DStao u 


Krajem 2005. godine 


Broj 


Udio ( %) 


Broj 


Udio (%) 


0-14 


9.631 


23,0 


11500 


26.56 


15-64 


26.403 


68.0 


28692 


66,27 


65 i vise 


2.866 


9,0 


3100 


7,17 


Ukupno 


38 900 


100 


43.292 


100 Izvor: Popis stanovnistva i domacinstava iz 1991. ; Kanton Tuzla u brojkama, Sluzba za 
komunalne poslove i poduzetnistvo.U starosnoj strukturi dominira kontingent radno 
sposobnog stanovnistva(15-64godine) sa 28.692 lica ili 66,27 % ukupne populacije. 10 Tabela 2: Vitalni dogadaji na podrucju Gradacca i Kantona 1991 u promilima 


1996 u promilima 


Natalitet: 
18,7 


Stopa smrtnosti: 5,oo 
Prirodni rast: 13,7 


Natalitet : 
17,2 


Stopa smrtnosti :7,9 
Prirodni rast : 9,3 


2004 u 
promilima 


Natalitet :1 9,65 


Stopa smrtnosti : 11,4 


Prirodni rast : 8,25 Izvor: Sluzba za komunalne poslove i poduzetnistvo. 

Iz navedenih podataka da se zakljuciti da je prirodni rast u stalnom opadanju (1 991 =1 3,7, 
1996 = 9,3 i 2004 godina = 8,25 promila). 

Na podrucju opcine Gradacac organizovano je 36 mjesnih zajednica i to: Bagdale- 
Ahmetasi, Jelovce Selo, Mionica II, Mionica III, Rajska, Vida I, Zelinja Donja, Srnice 
Donje, Grabov Gaj, Mionica I, Biberovo Polje, Bukva, Hrgovi Donji, Jasenica, Kerep, 
Ledenice Donje, Ledenice Gornje, Lukavac Gornji, Medida Donja, Medida Gornja, 
Medida Srednja, Mionica Centar, Novalici, Okanovici, Srnice Gornje, Skorici, Toke, 
Tramosnica Gornja, Varos, Vuckovci, Zelinja Srednja, Svirac, Vida II, Sibovac, Centar i 
Pozarike. 

3.1 Trziste rada 

Obim kontingenta radno sposobnog stanovnistva (15-65 godina) sa 28.692 lica ili 
66,27% ukupnog broja stanovnika daleko prevazilazi mogucnosti postojece privrede. 
Ocekuje se da ce ovaj nesklad jos dugo biti prisutan. Opcina ni prije rata nije mogla da 
zadovolji potrebe stanovnistva za radnim mjestima. Kontingent radno sposobnog 
stanovnistva je po popisu iz 1991. godine sa 26.713 lica cinio 68% ukupnog 
stanovnistva. 

Tacan broj trenutno zaposlenih je vrlo tesko utvrditi, jer kod nadleznih sluzbi nije moguce 
ustrojiti stvarnu evidenciju zbog stalnih promjena. Broj zaposlenih je prikupljen direktno 
od pravnih i dr. lica, kao i na osnovu procjene. 

Trenutno je na podrucju opcine zaposleno oko 7.000 lica (kraj 2005. godine) sto je 
16,16% ukupnog broja stanovnika. 

Poredenja radi u decembru 2000. godine broj zaposlenih radnika iznosio je 4.263 lica. U 
11 drzavnih preduzeca zaposleno je 980 radnika, u 556 privatnih preduzeca 1.115 
radnika (vlasnici+ zaposleni), u 3 zadruzna preduzeca 24 radnika, u 10 preduzeca u 11 mjesovitoj svojini 1.109 radnika, u samostalnom privredivanju 1.135 radnika. Na cekanju 
je bilo 900 radnika ili 20,9% od ukupno zaposlenih). 

Tabela 3: Zaposlenost na podrucju opcine Oblik vlasnistva 


Broj radnika 


1999. 


2005. nakon 
privatizacije 


Drzavno vlasnistvo 


1022 


678 


Privatno vlasnistvo 


1294 


4845 


Zadruzno vlasnistvo 


24 


122 


Mjesovito vlasnistvo 


1108 


205 


Samostalno privredivanje 


852 


1150 


Ukupno: 


4300 


7000 Izvor: Sluzba za komunalne poslove i poduzetnistvo 

Prema podacima i procjenama na sivom trzistu i neformalnim poslovima zaposleno je 
oko 1.500 lica, najvise na trznici Arizona, koji nisu prijavljeni niti se za ista lica uplacuju 
propisane obaveze. Prema procjenama oko 4000 lica radi i ostvaruje dohodak iz 
poljoprivredne proizvodnje. 

3.2 Nezaposleni 

Prema podacima Kantonalnog zavoda za zaposljavanje, u oktobru 2000. godine 
ukupan broj nezaposlenih bio je 4.965 sto je 10,76 % od procijenjenog broja stanovnika. 
Takode ovdje treba naglasiti da se radi samo o licima koja su evidentirana kod Zavoda 
za zaposljavanje. Na osnovu evidencije nezaposlenih lica moguce je dati stopu 
nezaposlenosti stanovnistva koja predstavlja broj ljudi bez posla kao postotak ukupne 
ponude radne snage. Tako je stopa nezaposlenosti na opcini Grdacac 56,56%. Od 
ukupnog broja lica koja traze posao 3.022 ili 60,87% su lica koja prvi put traze posao 
( podaci za 2000. godinu ).Krajem 2005. godine broj nezaposlenih lica evidentiranih na 
birou, odnosno onih koji traze posao je 6.727 ( zene 2.173), sto je ukupno 15,7 % od 
ukupno procijenjenog stanovnistva na podrucju opcine. Prvi put posao trazi ukupno 
1 .556 lica od toga 502 zene. 12 

Tabela 4 : Pregled evidentiranih nezaposlenih lica po strucnoj spremi krajem 2005. 
Nezaposleni koji prvi put traze 


Skolska sprema 


M 


Z 


posao 
M 


Z 


NKV 


2667 


585 


1836 


580 


PKV 


439 


101 


NSS 


3 


3 


KV 


2300 


775 


SSS 


1181 


660 


VKV 


35 


4 


VSS 


37 


18 


VSS 


55 


27 


Ukupno : 


6727 


2173 


Izvor: Biro za zaposljavanje Gradacac 
Statisticki podaci, takode, ukazuju da veliki broj nezaposlenih lica nije prijavljen u Zavod 


za zaposljavanje. Ove osobe sredstva za zivot ostvaruju ili radeci u poljoprivredi ili u 


neformalnom trzistu. 


Struktura nezaposlenih upucuje da je njihovo potencijalno zaposljavanje moguce 


ocekivati u sektoru obrta pogotovo trgovine, zanata i poduzetnistva na selu. 


Legalizacijom poslova na pijaci Arizona, ocekivati je da ce doci i do legalizacije 


poslovanja vecine lica koja sada rade u neformalnom sektoru. 


-13- 4. EKONOMSKA STRUKTURA I RAZVOJ 

a podrucju opcine nema raspolozivih poznatih lezista mineralnih sirovina (osim 
termalne vode), te se ekonomski razvoj temelji na koristenju zemljisnih resursa i 
pogodnosti za uzgoj vocarskih, ratarskih kultura i duhana, prirodnim Ijepotama i kulturno 
- historijskom naslijedu. lako je u prijeratnom periodu razvoj opcine isao u pravcu 
uspostave jakog poljoprivrednog sektora i prehrambene industrijske proizvodnje, 
postojali su i veliki kapaciteti tekstilne, gradevinske, metalopreradivacke, hemijske i 
drvopreradivacke industrije. Razvijani su, takode, trgovina, usluge prevoza, i turisticke 
usluge. 

Trenutno na opcini djeluje oko 700 privrednih pravnih subjekata u privatnom vlasnistvu. 

Tabela 5: Pregled pravnih lica po vlasnickoj strukturi: uporedni podaci za 1999/05. 

1999. 


2005. 


Index 


Drzavno vlasnistvo 


3 


3 


100 


Privatno vlasnistvo 


556 


687 


123,5 


Zadruzno vlasnistvo 


3 


8 


266,6 


Mjesovito vlasnistvo 


2 


2 


100 


Ukupno 


579 


700 


120 Izvor: Informacija opcinske sluzbe za komunalne poslove i poduzetnistvo 

- Industrijska proizvodnja je na nivou od 65% predratne proizvodnje, u privatiziranim 
preduzecima koja su imala vecinski drzavni kapital. 

- Stepen iskoristenosti kapaciteta je oko 70% u odnosu na predratne. 

- Trgovina i ugostiteljstvo trenutno ostvaruju prihod koji postaje sve znacajniji. 
Problemi sa kojima se susrecu privrednici: 

-Nesigurno trziste, 

-Nedostatak povoljnih kredita i obrtnih sredstava, 

-Nelikvidnost, 

-Izlazak na strana trzista - kriticno, 

-Poznati kupac ne izvrsava obaveze i uslove placanja. 14 Tabela 6 : Privredna pravna lica u privatnoj svojini 

1999. 


2 005. 


Indeks 


Ukupan broj 


556 


687 


123,5 


Ukupan broj zaposlenih u 
privredi 


1294 


4105 


317,0 Izvor: Informacija Sluzbe za komunalne poslove i poduzetnistvo 

Na povecanje broja zaposlenih kod pravnih subjekata privrede u privatnoj svojini znatno 
je ucestvovao i momenat privatizacije, kao i stvarno povecan broj zaposlenih u ovom 
dijelu privrede. 

Znacajni privredni subjekti na podrucju opcine su: 

Poslovni sistem Cimos " TMD automobilska industrija " Gradacac, proizvodnja 
automobilskih dijelova 

TMD - AGS Gradacac, Doo za proizvodnju sitne poljoprivredne mehanizacije 

TMD " Hanibal " doo Gradacac, proizvodnja alatnih masina i metalnih dijelova 

TMD -Dommers Lighting Doo Gradacac, proizvodnja rasvjetnih uredaja 

"Hempro " doo Gradacac, proizvodnja sindre, Ijepenke, katrana i si. 

"Tisler - prom " doo Gradacac, proizvodnja drvene stolarije 

"Hanic " doo Gradacac, rezana grada i drvena stolarija 

"Sportnautik " doo Gradacac, proizvodnja camaca 

"Namjestaj " doo Gradacac, proizvodnja kuhinja i elemenata 

"Pestalic " doo Gradacac, proizvodnja eko energenta - briketa 

"Naturprodukt " doo Gradacac, proizvodnja komposta i gljiva 

"Kula " Doo Gradacac, proizvodnja muske, zenske i djecije konfekcije 

"Bosnaprodukt " doo Gradacac, prereda voca i povrca 

Inmer " Doo Gradacac, prerada mlijeka i proizvodnja mlijecnih proizvoda 

"Gradacacki sajam " Gradacac, priredivanje sajmova i izlozbi 

JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko lijecenje " llidza " 
Gradacac 

"Euro profi " Doo Gradacac, trgovina na veliko i malo raznovrsnom robom 

"Studen & Co " Doo Gradacac, trgovina secerom, uljem i naftnimm derivatima 

"Mesic - Com " Doo Gradacac, trgovina na veliko i malo prehrambeni 

"Spar centar " Doo Gradacac, trgovina na veliko i malo prehrambenim 
proizvodima i namjestajem 

-15- "Badzo " Doo Gradacac, trgovina na veliko i malo gradevinskim materijalom 

"Aldikomerc " Doo Gradacac, trgovina na veliko i malo podnim prostiracima 

"Voker " Doo Gradacac, trgovina na veliko i malo vodoinstalacionim 
materijalom i opremom 

"Sjemenarna Efektkomerc " Doo Gradacac, trgovina sjemenskim materijalom i 
sredstvima za zastitu 

"Poljovet " Doo Gradacac, trgovina sjemenskim materijalom , sredstvima za 
zastitu i proizvodnja jednodnevnih pilica 

"3 & M " doo Gradacac, proizvodnja metalne i PVC stolarije i masina 

"HMM " d.o.o. Gradacac, Mionica , proizvodnja namjestaja 

„ Eurotrans „ d.o.o. Gradacac, prodaja goriva i mljevenje zitarica 

„ Beko „ d.o.o. Gradacac, prodaja goriva 

4.1 Samostalno privredivanje/obrti 

Samostalnim privredivanjem bavi se oko 1.100 lica. Broj obrta i zaposlenih u obrtu 
stalno raste. Medutim, i pored povoljnih ukupnih kretanja struktura obrtnickih djelatnosti 
ne zadovoljava, jer broj proizvodnih obrta biljezi sporiji rast od neproizvodnih. Znacajan 
rast uslijedio je u oblasti trgovine i ugostiteljstva. Kad je rijec o zaposlenosti pozitivno je 
da se u posmatranom periodu povecao broj zaposlenih po jednoj obrtnickoj radnji. 

4.2 Poljoprivreda 

Poljoprivredna proizvodnja je jedna od najznacajnijih djelatnosti na opcini jer ona 
zaposljava veliki broj stanovnika. Opcina Gradacac ima povoljne uslove za razvoj 
poljoprivrede. Klima je umjereno-kontinentalna. Kolicine padavina koje godisnje iznose 
862 mm dovoljne su za normalnu poljoprivrednu proizvodnju u svim vegetativnim 
fazama. Intenzitet vjetrova je slab, mrazevi samo izuzetno predstavljaju opasnost, grad 
zahvata samo uze pojaseve i rijetko se pojavljuje dva ili vise puta na istom podrucju u 
toku godine. Reljef karakterizira postojanje dvije zone: ravnicarska zona i zona uspona. 
Ravnicarska zona pripada Posavini, a zona uspona nastavlja se i zavrsava na padinama 
Majevice i Trebave. Zona uspona po karakteru reljefa dijeli se na tri mikro zone i to: 
valovito talasasta, brezuljkasta i bregovita. U pogledu visinskih odnosa treba reci da oni 
nisu jako izrazeni na ovom podrucju i krecu se od 100 - 600 m nadmorske visine. Iz 
pedoloske karte zemljista vidljivo je da je zemljiste ovog podrucja svrstano u dvije grupe: 
dolinska i bregovita. Dolinska zemljista, zemljista rijecnih dolina do prvih terasa pogodna 
su za industrijsko - intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, a bregovita dobrim dijelom 
svoje povrsine za rentabilnu vocarsku i vinogradarsku proizvodnju. 16 Razvoj poljoprivrede moguc je i zahvaljujuci raspolozivim zemljisnim povrsinama, 
pogodnim za taj razvoj. Ukupna povrsina zemljista do 1 991 . godine iznosila je 41 .737 ha 
(oranice 26.241 ha ili 62,8%; livade 527 ha ili 1,3%; pasnjaci 494 ili 1,1%; vocnjaci 3.136 
ha ili 7,6%; vinogradi 4 ha; sume 9.368 ha ili 22,4%; neplodno zemljiste 1.969 ha ili 
4,7%). U vlasnickoj strukturi dominantan je individualni sektor koji je raspolagao sa 
85,5% svih povrsina (55,9% svih oranica; 1,0% livada; 0,8%pasnjaka; 6,9% vocnjaka; 
vinogradi i 19,4% surma). U drustvenom sektoru bilo je 6.045 ha ili 14,5%. Oranice 
drustvenog sektora u odnosu na ukupnu povrsinu zauzimale su 6,9%; pasnjaci 0,2%; 
vocnjaci 0,7%; 2,8% i neplodno zemljiste 1 .549 ili 3,7%. 

Medutim, trenutna situacija vidljivo je promijenjena u odnosu na 1991. godinu: 
Dejtonskim sporazumom zemljisna povrsina koja je pripala opcini znacajno je smanjena i 
ona danas iznosi 21 .279 ha ili 50,98% u odnosu na stanje iz 1 991 . godine; 

1. U toku ratnog i poratnog perioda doslo je do znacajne degradacije, unistavanja i 
nenamjenskog koristenja zemljista. 

2. Sve obradive povrsine su ociscene od minsko eksplozivnih sredstava. 
Tabela 7: Prikaz zemljisnih povsina 

Individ.sektor 


Drustveni sektor 


Ukupno 


21 279 ha 


19 471 ha 


1 808 ha 


Oranice 


1 1 858ha 


10 508 ha 


1350 ha 


Livade 


302ha 


302 ha 
Vocnjaci 


2 900ha 


2 660 ha 


240 ha 


Vinogradi 


- 


- 
Pasnjaci 


427 ha 


427 ha 
Sume 


5 243 ha 


5 045 ha 


240 ha 


Neplodno zemljiste 


549 ha 


529 ha 


20 ha Izvor: Sluzba za komunalne poslove i poduzetnistvoPoljoprivrednu proizvodnju na opcini 
karakterise dominantno ucesce privatnog sektora (91,5%). Gazdinstva su opremljena 
poljoprivrednom mehanizacijom sa primjenom najnovijih dostignuca u poljoprivredi. 

Ftatarska proizvodnja: Najzastupljenije ratarske kulture su kukuruz, psenica i povrtno 
bilje. Proizvodnju psenice karakterizira relativno nizak prinos i nestabilna proizvodnja koja 17 varira po godinama. Preradivacki kapaciteti za ovu kulturu zadovoljavaju. Kukuruz se 
moze proizvoditi u 5 zona na opcini i veoma je vazna ratarska kultura. 

Tabela 8: Prikaz sjetvenih povrsina i prinosa psenice i kukuruza u 1990. i 2005. godini Kultura 


1990. godina 


2005. godina 


Sjetvena povrsina 


Prinos 


Sjetvena povrsina 


Prinos 


Psenica 


4 226 ha 


1 3 653 t 


700 ha 


3100 t. 


Kukuruz 


6659 ha 


22 188 t 


4100 ha 


24600 t Izvor: Sluzba za komunalne poslove i poduzetnistvo 

Sjetvene povsine kukuruza u stalnom su porastu, mada kada je kukuruz u pitanju, ako 
se uzme u obzir povrsina opcine koja je bila prije rata i poslije, moze se konstatovati da je 
sjetva kukuruza ista. Smanjenje proizvodnje psenice obrazlaze se niskim cijenama, 
neorganizovanim otkupom i skupim repromaterijalom. Mjesno stanovnistvo ne pokazuje 
spremnost da poveca sjetvene povrsine za uzgoj psenice. Kod proizvodnje krmnog bilja 
takode je izrazen trend porasta i sjetvenih povrsina, prinosa kao i vrsta kultura koje se 
gaje. Opcina Gradacac posjeduje izuzetno povoljne uslove za uzgoj i preradu soje tako 
da se ocekuje da ova kultura ubuduce bude znacajnije zastupljena u poljoprivrednoj 
proizvodnji. 

4.2.1 Duhan 

Duhan je industrijska biljka koja je imala, a i danas ima velikog znacenja za privredu 
opcine Gradacac. Prije rata ta sadnja odvijala se na podrucjima opcina Gradacac, 
Samac, Odzak, Orasje i Gracanica i obuhvatala je vise od 1 .000 domacinstava na vise 
stotina hektara zemljista, sa ukupnom proizvodnjom od oko 1.000 t duhana u listu. 
Proizvodnja je danas kao i prije rata usitnjena (po domacinstvu je angazovano svega 
0,2 ha), kultura se sadi u brdskim predjelima i na malim parcelama. Posljednjih godina 
doslo je do povecanja sadnje duhana, ali znacajnije povecanje ocekuje se nakon 
uvodenja druge vrste duhana (virdzinija ) te rjesavanjem problema nedostatka susnica za 
susenje ovog tipa duhana. Organiziranom proizvodnjom i otkupom fermentisanog 
duhana bavi se preduzece DD « Duhan « koje zaposljava 55 radnika i svi su radno 
aktivni. Preduzece ima dobro razvijenu kooperativnu saradnju sa individualnim 
gazdinstvima. 18 Tabela 9 : Prikaz sjetvenih povrsina i prinosa duhana Kultura 


1990. godina 


2005 . godina 


Sjetvena povrsina 


Prinos 


Sjetvena povrsina 


Prinos 


Duhan 


622 ha 


816 t 


500 ha 


550 t Izvor: Sluzba za komunalne poslove i poduzetnistvo 
4.2.2 Povrtlarske kulture 

Uslovi za proizvodnju povrca(paprika, paradajz, kornisoni, kupus, patlidzani i krompir) 
izuzetno su povoljni, narocito u ravnicarskim dijelovima gdje postoje uslovi za 
navodnjavanje prirucnim pumpama i sistemima za navodnjavanje. Za razliku od opce 
tendencije opadanja obima proizvodnje kod zitarica proizvodnja povrca je povecana u 
2005. godini posebno u dirigovanom i kontroliranom rezimu proizvodnje (plastenici i 
staklenici). 

Povecane su i sjetvene povrsine potovo svih povrtlarskih kultura. Povrsine koje su se 
koristile za sjetvu psenice sada se koriste za povrtlarske kulture i za osnivanje 
visegodisniih zasada vocnih kultura. Tabela 10: Prikaz sjetvenih povrsina i 


prinosa povrca 
Kultura 


1990. godina 


2005 god 


ina 


Sjetvena povrsina 


Prinos 


Sjetvena povrsina 


Prinos 


Krompir 


577 ha 


2166 t 


1350 ha 


12150 t 


Mrkva 


21 ha 


38 t 


20 ha 


60 t 


Crni luk 


137 ha 


445 t 


270 ha 


1080 t 


Kupus 


179 ha 


812 t 


800 ha 


5600 t 


Krastavci 


48 ha 


138 t 


60 ha 


240 t 


Paprika 


189 ha 


138 t 


75 ha 


150 t 


Paradajz 


118 ha 


505 t 


75 ha 


262 t Izvor: Sluzba za komunalne poslove i poduzetnistvo 

S obzirom na blizinu prehrambenih kapaciteta, te povoljne klimatske uslove, dugu 
tradiciju u gajenju povrca na podrucju opcine, moguce je razviti i krupnu robnu 
proizvodnju. Znacajni preradivacki kapaciteti su "Bosnaprodukt", «Fana « i « Vegafruit «. 19 4.2.3 Vocarska i vinogradarska proizvodnja 

Vocarstvo ima znacajnu ulogu ne samo u poljoprivrednoj proizvodnji vec i u ukupnoj 
privredi opcine Gradacac. Gradacac je oduvijek bio poznat kao vocarski kraj. U 
individualnom sektoru dominirala je proizvodnja sljive te je ovom vocu posvecena i 
tradicionalna manifestacija "Sajam sljive". 

Drustveni sektor je bio orijentisan na proizvodnju visnje. Prije rata je imao zasade u 
kojima se primjenjivala najsavremenija agrotehnika i dostignuca iz te oblasti. Preduzece 
"Bosnaprodukt" imalo je prije rata 30 ha visnje, 20 ha breskve, 5 ha ribizle, 8 ha kupine, 
20 ha sljive. 

Medutim, posljednjih godina uslovi za uzgoj voca su unaprijedeni, te se ocekuje rapidan 
rast ovog sektora u skoroj buducnosti. U 2005. godini registrovano je 950.000 stabala 
sljive, 350.000 stabala kruske, 800.000 stabala jabuke, 42.000 stabala tresnje, 16.500 
stabala breskve, 13.400 stabala oraha, 4.300 stabala dunje, 6.500 stabala visnje i 
25.000 stabala kajsije. Broj stabala u odnosu na stanje poslije rata znatno je povecan. 
Postojeci kapaciteti za preradu u stanju su preuzeti i preraditi sve kolicine koje su 
namijenjene trzistu . Hladnjaca koja postoji u okviru preduzeca "Bosnaprodukt", " Merx " 
PMG mogu da preuzmu sve vocne vrste koje treba da se sacuvaju. Medutim, i 
individualni proizvodaci pokazuju namjeru da prave vlastite male hladnjace i susnice. 

4.2.4 Stocarstvo 

Stocarska proizvodnja zauzima zanacajno mjesto u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji 
opcine Gradacac. 

Podrucje je pogodno za uzgoj produktivnih rasa stoke, jer je mogucnost proizvodnje i 
nabavke stocne hrane izuzetno visoka. Klimatski i zemljisni uslovi takode odgovaraju, a 
raspolozenje proizvodaca prema novim rasama krece se u pozitivnom pravcu. U 
govedarstvu prednjaci simentalac, odnosno, domace sareno govece u tipu simentalac i 
to na cijelom podrucju. Odmah nakon rata doslo je do pada u proizvodnji mlijeka za 
nepunih 50% u odnosu na 1990. godinu. Nakon osnivanja mljekare doo « Inmer « dolazi 
do uvecanja stocnog fonda i povecanja proizvodnje mlijeka, odnosno do ukrupnjavanja 
stocnog fonda na bazi farmi (3-30 junica). Ocekuje se daljnje povecanje proizvodnje 
mlijeka kao i organizovani vid otkupa svih trzisnih viskova mlijeka. Preradivacki kapaciteti 
od ulaznog do izlaznog, finalnog proizvoda postoje i oni mogu u zavisnosti od potrosnje 
na lokalnom i domacem trzistu preuzeti sve trzisne viskove. Znacajan preradivac mlijeka 
i proizvodac mlijecnih proizvoda je je D.O.O. "INMER" zaposljava 55 radnika a proizvodi 
mlijeko, svjezi sir, kiselu pavlaku i jogurt, te uredene kooperantske odnose sa farmerima. 

Tabela 1 1 : Prikaz stocnog fonda 

-20- Naziv 


Brojno stanje 1991 (kom ) 


Brojno stanje 2005 (kom) 


Goveda 


10 425 


7000 


Ovce 


5410 


3900 


Konji 


651 


190 


Koze 


1 100 


380 


Perad 


104 000 


390 000 


Curke 


5 400 


1900 


Svinje 


5200 


630 Izvor: Sluzba za komunalne poslove i poduzetnistvo Tabela 12 : Proizvodnja mlijeka 2005. Ukupna proizvodnja kravijeg mlijeka 2005. =9.243.072 


Utrosak na 
gazdinstvu 


Za ishranu clanova domacinstva 


1.200.000 1 


Za preradu 


7.943.072 1 


Prodaja 


Za ishranu stoke bez posisanog 


100.000 1 


Organizovani otkup 


7.943.072 1 Izvor: Sluzba za komunalne poslove i poduzetnistvo 
Tabela 13: Proizvodnja mlijeka po vrstama stoke Vrsta stoke 


Ukupna proizvodnja 


Krave 


9.185.532 1 


Ovce 


45.300 1 


Koze 


12.240 1 Izvor: Sluzba za komunalne poslove i poduzetnistvo 21 4.2.5 Peradarska proizvodnja 
Tabela 14: Prikaz broja farmi i proizvodnih kapaciteta u 1990. i 2005. . godini Elemti proizvodnje 


Ciklus godisnji 


Broj farmi 


Kapacitet kom 


1990. 


200 
5. 


1990. 


2005. 


Uzgoj pilenke 


1 


1 


2 


8.000 


15.000 


Brojleri 


1 


1 


17 


12 000 


816000 Izvor: Sluzba za komunalne poslove i poduzetnistvo 

Proizvodnja i uzgoj fazanskih pilica: Prostor Gradacca i okoline oduvijek su bili poznati u 
krugovima lovozaljubljenika i priznati kao vodeci u proizvodnji i uzgoju fazanskih pilica. 
Prije rata ovim poslom se bavila drustvena firma "Fazanerija", a od 1997. privatna firma 
"Laniste" i "Lid mar" koje su vrlo rijetke na prostorima BiH. Firme se bave proizvodnjom 
jaja i fazanskih pilica. Zauzima kompleks od oko 30.000 m 2 , livada i surma. Kapaciteti su 
70.000 pilica godisnje. U sklopu fazanerije je maticno jato od 2.000 koka nosilja, a planira 
se i uzgoj jarebica. 

Poljoprivreda ce u buducem razvoju opcine biti jedna od osnovnih djelatnosti i vrlo 
znacajan generatora zaposljavanja. 

Razvoj poljoprivrede je moguc zahvaljujuci raspolozivim zemljisnim povrsinama, 
pogodnim klimatskim uslovima , te cinjenici da 70% stanovnistva zivi na selu. 

Od ukupne povrsine 21.279 ha, 77,48 % kvalifikovano je kao obradivo poljoprivredno 
zemljiste. 

Vocarstvo ima dugu tradiciju na ovim prostorima. Buduci da je posljednjih godina 
intenzivno radeno na povecanju broja stabala za ocekivati je veci prinos. 

Povecao se i broj proizvodaca okrenutih proizvodnji povrca. Sjetvene povrsine gotovo 
svih povrtlarskih kultura su povecane. 

Mjesno stanovnistvo pokazuje namjeru da uvede novu rentabilniju sortu duhana 
(virdzinija) sto bi angaziralo ne samo vece sjetvene povrsine vec i vecu uposlenost u 
ovom sektoru. Ocekuje se da i soja ubuduce bude znacajnije zastupljena u 
poljoprivrednoj proizvodnji. 

Podrucje je pogodno za uzgoj peradi i produktivnih rasa stoke, jer je mogucnost 
proizvodnje i nabavke stocne hrane izuzetno visoka. Klimatski i zemljisni uslovi takode 22 odgovaraju a raspolozenje proizvodaca prema novim rasama i povecanju proizvodnje 
krece se u pozitivnom smijeru. Najavljuje se povecanje proizvodnje mlijeka. 

4.3 Turizam 

Turizam je jedna od najuspjesnijih privrednih grana na opcini i opcina planira da je 
dalje razvija. Gradacac je stari bosanski grad, nastao u 12 vijeku. Od prve polovine 15. 
do druge polovine 18. vijeka je pod vlascu Turaka, a zatim pod vlascu Austrougarske. U 
svim ovim fazama Gradacac je imao znacajno mjesto kao pogranicni grad i tako se 
razvijao o cemu svjedoci i njegovo kulturno-istorijsko naslijede. Simbol grada je Kula 
Husein - kapetana Gradascevica koju krasi izuzetna Ijepota i prepoznatljiva bosanska 
arhitektura. Pored ovog objekta tu je i Sahat kula sagradena 1824. god., te staro banjsko 
Ijecilista i vjerski objekti. Izgradnjom pokrivenog bazena na lokalitetu stare banje, 
obezbijediti ce se takvi uslovi za turizam, kojima u blizoj i daljoj okolini niko ne raspolaze. 
To ce podstaci razvoj mnogih pratecih djelatnosti, a Gradacac time potvrduje svoju, 
sasvim specific nu razvojnu kulturu. 

Priroda gradacackog podrucja ogleda se u bogatstvu prirodnih, geomorfoloskih, 
hidrografskih karakteristika, bogastvu flore i faune, te pejzazno oblikovanim 
karakteristikama predjela. Opcina je smjestena pod obroncima planine Trebave i u 
geografskom smislu predstavlja naizmjenicno rasporedene konfiguracijske cjeline: 
aluvijalne ravnicarske, planinske i kotlinske. Bujna vegetacija (sume i vocnjaci), vjestacka 
jezera (Hazna i Vidara) koja se nalaze skoro u centru grada cine istinsku prirodnu i 
rekreacionu vrijednost. Jezera pored turisticke ponude pruzaju dobre mogucnosti za 
ribolov i druge sportske aktivnosti na vodi. O sumama, kao vrijednom prirodnom 
bogatstvu, opcinske vlasti posebno brinu (programi zastite i racionalnog koristenja surma, 
posumljavanje goleti, programi krcenja i ciscenja degradiranih surma), a poduzimane su i 
mjere na sankcionisanju radnji nedozvoljene sjece i distribucije drveta. Povrsine pod 
sumama zahvataju 5.045 ha sto je 22% ukupne zemljisne povrsine. Sume ovog kraju 
oduvijek su bile poznate ne samo po vrlo lijepoj vegetaciji vec i brojnim zivotinjskim 
vrstama koje su tu nastanjene. Lokalitet Turic je prije rata bio uvrsten u registar lovnih 
podrucja u Bosni i Hercegovini. Kada je u pitanju lov, radi se na njegovoj afirmaciji. 
Uredene zelene povsine i cvijetnjaci, vazduh bez aerozagadenja cine urbano jezgro 
opcine "sredinom ugodnog zivljenja". Prirodni ambijent s kojim se gradani opcine s 
pravom ponose svrstva ovu opcinu u jednu od najljepsih opcina Federacije. U cilju 
unapredivanja jos bolje turisticke ponude i veceg zamaha turisticke privrede opcina 
planira slijedece aktivnosti: Nakon izvrsene rekonstrukcije kompleksa starog grada - 
Gradine, potrebno je osmisliti ponudu, uredenje izletista "Popovaca", i "Stara Banja " i 
lokacije "Oklopnog voza". 

-23- 5. INFRASTRUKTURA 

Saobracajna infrastruktura (putevi) 

Gradacac je u toku rata pretrpio velike stete u oblasti saobracajne infrastrukture, 
te je njena rekonstrukcija nakon rata definisana kao prvi prioritet. Do sada je dosta 
ucinjeno na sanaciji i izgradnji puteva, a odredeni projekti su u toku ili neposredno 
predstoje. Posljednjih godina ulozena su i znacajna materijalna sredstava za 
unaprijedenje kvaliteta lokalne saobracajne infrastrukture. Gotovo sve lokalne 
saobracajnice su asfaltirane te je izvrsena rekonstrukcija dijela magistralng i regionalnog 
puta. Lokalna mreza puteva, trenutno, uglavnom, obezbjeduje dobru i nesmetanu 
komunikaciju centra sa svim dijelovima opcine kao i naselja medusobno. Obnovljena je 
putna signalizacija u centru grada a obezbjedeno je i redovno odrzavanje puteva u 
mjesnim zajednicama posipnim materijalom. 

Generalno stanje puteva je zadovoljavajuce a pokrivenost asfaltnim zastorom kod 
magistralnih puteva je 100%, regionalnih 100% a kod lokalnih oko 80%. O stanju puteva 
brinu se kantonalna direkcija za regionalne puteve, Tuzla i Kantonalna direkcija za 
magistralne puteve Tuzla. Odrzavanje lokalnih puteva u nadleznosti je Opcine Gradacac. 

Putevi: 

1. Magistralni put M 14 Modrica-Gradacac-Pelagicevo 

2. Regionalni putevi: 

- Crkvina-Gradacac-Ormanica 

- Gradacac-Tramosnica-Orasje 

- Srnice Donje-Doborovci-Gracanica 
2. Lokalni putevi: 

- Put Donji Lukavac-Kerep-Gornja Zelinja 

- Put Kerep-Gornja Medida 

- Put Kerep-Donje Srnice-Spionica koji presijeca regionalni put Gracanica-Srnice-Brcko 

- Put Vuckovci Donji-Vuckovci Gornji 

- Put Donji Hrgovi-Avramovina 

- Put koji se odvaja od zeljeznicke pruge u ulici Pere Bosica preko Pozarika za Donje 
Ledenice 

- Put Lahve-Vida-Donje Krecane-Rajska-Jasenica 

- Put Vida-Novalici-Gornje Krecane 

-24- - Put Svirac-Zmajevac-Lukavac Gornji 

- Put Vida-Gornji Lukavac koji se odvaja od Hasanbasica sa puta 

- Vida-Jasenica 

- Put Alibasici od Mjesnog ureda u Mionici - Kamberi - Porebrice 

- Put Srnice-Gornje-Biberovo Polje-Dzakule 

- Put Sibovac-Omeragici 

- Put Mahmut Mahala-Avramovina 

- Put Mahmut Mahala-Brdo 

Udaljenost od Tuzlanskog aerodroma je oko 80 km. Ovaj objekat s obzirom na udaljenost 
moze biti od vaznosti za razvoj opcine Gradacac. Aerodrom je smjesten 8 km jugoistocno 
od Tuzle i 5 km istocno od Zivinica i do njega je iz pravca Gradacca moguce doci 
regionalnim putem Orasje - Tuzla - Sarajevo. Aerodrom ima 3 poletno - sletne staze od 
kojih je samo jedna pokrivena navigacionim uredajima. U krug aerodroma ulazi i 
zeljeznicka pruga sa jednim kolosjekom, koja se trenutno ne koristi. Prilazna ravan 
aerodroma je 1 :50 sto znaci veoma blag prilaz iz zraka, odnosno ne postoje prirodne i 
vjestacke zapreke za slijetanje. Aerodrom radi za prevoz putnika i cargo. Trenutno 
mjesecno preveze oko 1.500 ljudi. Sedmicno se obavljaju tri leta. 

5.1 Komunalna infrastruktura (voda, el. energija) 

Vodosnadbijevanje, energetika, kanalizacija, javni saobracaj i odrzavanje cistoce 
predstavlja najvisi prioritet s obzirom da se njima stvaraju uslovi za zivot i nesmetano 
funkcionisanje opcine. U oblasti energetike i vodosnadbijevanja vec su ucinjeni odredeni 
napori da se stanje u odnosu na ratni period normalizuje i obezbjedi stalno napajanje 
strujom i vodom. 

Napajanje elektricnom energijom vrsi se iz elektro-energetskog sistema Federacije. 
Opcina se elektricnom energijom snadbijeva iz termoelektrane Tuzla i isporuka je 
uredna. Snadbijevanje grada i sire okoline pitkom vodom pokriva oko 30.000 stanovnika, 
sto cini preko dvije trecine ukupnog broja stanovnika opcine. Podrucje grada i sire 
okoline snadbijeva se pitkom vodom sa izvorista Okanovici ciji je kapacitet 120 l/s, i 
dijelom iz mjesnih vodovoda. Ostali dio opcine ce se vrlo brzo prikljuciti na izvoriste « 
Domazici « ciji je kapacitet 110-115 l/s, time bi bilo rijeseno snadbijevanje pitkom vodom 
citave opcine za duzi period, imajuci u vidu i lokalne vodovode u Mionici, Vuckovci i dr. 

-25- Na pojedinim dijelovima opcine, postoje problemi u snadbijevanju pitkom vodom zbog 
starosti /dotrajalosti vodovodnog sistema (MZ Srnice Donje, MZ Vuckovci, MZ Srnice 
Gornje, MZ Mahmut Mahala, MZ Liporasca Donja, MZ Krcevina). Opcina planira da u 
narednom periodu izvrsi rekonstrukciju sekundarne mreze. Radi se o investiciji od oko 4 
miliona KM sto zahtijeva anagazovanje inostranih sredstava i sredstava od gradana. 

5.1.2 Kanalizacija 

Gradacac je medu rijetkim gradovima koji ima sistem i glavni cjevovod za prihvat i 
preciscavanje otpadnih voda. U toku je konacna realizacija projekta o prikljucenju na 
kanalizacioni sistem podrucja koja nisu do sada bila prikljucena na kanalizacioni sistem 
- Pozarike i Vida sto je vrlo vazno sa aspekta zastite jezera. Gradska deponija je 
sanirana, ali ona ne predstavlja dugorocno i trajno rjesenje. Brigu o komunalnoj cistoci 
vodi DD "Komunalac". 

5.1.3 Telekomunikacije 

Na podrucju opcine djeluje jedno javno preduzece (JP PTT saobracaja BiH Posta 
Gradacac) koje ima nadleznost za postavljanje i odrzavanje telekomunikacijskih uredaja 
veza. PTT saobracaj odvija se bez vecih problema kako u pogledu telefonskog 
saobracaja tako i po pitanju prijema i distribucije poste i paketa. Podrucje opcine 
pokriveno je mrezom mobilne telefonije i Internet je u funkciji. 

5.1.4 Stanovanje 

Stanovanje na opcini ukljucuje individualne i kolektivne stambene objekte. Vecina naselja 
na podrucju opcine jesu naselja ruralnog tipa. Sto znaci da stanovnistvo vecinom zivi u 
individualnim objektima vrlo raznolikog arhitektonskog izraza. U urbanom dijelu opcine, 
mada postoji vise kolektivnih stambenih objekta (uglavnom stariji od 15 godina) 
dominiraju individualni stambeni objekti sto ima veze i sa tradicijom zivljenja na ovim 
prostorima. U poslijeratnom periodu biljezi se velika ekspanzija u individualnoj stambenoj 
izgradnji sa dosta bespravne izgradnje sto znacajno narusava urbani ambijent. Opcinske 
vlasti su se od 2000 -2005. godine znacajno angazovale u pravcu analiziranja situacije te 
poduzimanju mjera za sanaciju stanja i uspostavljanja discipline u ovoj oblasti. Projekat 
koji opcina trenutno realizuje je izgradnja Stambenog niza Naselje 1 objekat A-6 kojim ce 
se obezbjediti veci broj stambenih jedinica za trziste. Objekat je korisne povrsine 1.039 
m 2 . Planirana je i izgradnja objekta na lokalitetu Potok Mahala sa 6 lamela i na lokalitet 
KSC sa 6 lamela. U toku rata, buduci da je opcina bila podrucje neposrednog ratnog 
djelovanja stambeni fond znacajno je devastiran.lzvrsen je povrat stanova i uvodenje u 
posjed u potpunosti, takode povrat imovine u privatnom vlasnistvu u potpunosti je 
sproveden. 

-26- 6. OBRAZOVANJE, ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA 

ZASTITA, KULTURA I SPORT 

6.1 Obrazovanje 

Na podrucju opcine djelatnost osnovnog obrazovanja organizirana je u 7 
osmorazrednih skola. U ovim skolama se skolske 2005/2006. obrazuje 4.944 ucenika a 
nastavu izvodi 262 nastavnika. Mreza ovih skola uglavnom je uskladena sa 
koncentracijom stanovnistva. 

Tabela 15: Osnovne skole Naziv osnovne skole 


Broj ucenika 


Broj nastavnika 


OS "Safetbeg Basagic" 


1188 


56 


OS "Hasan Kikic" 


619 


39 


OS "Ivan Goran Kovacic" 


992 


51 


OS "Musa Cazim Catic" 


562 


31 


OS "Edhem Mulabdic" 


500 


28 


OS "Mehmed Beg Kapetanovic Ljubusak" 


639 


35 


OS "Hamdija Kresevljakovic" 


444 


22 
4944 


262 Izvor: Sluzba za opcu upravu i drustvene djelatnosti 

Srednje skole: Nastava srednjeg obrazovanja odvija se u 2 skole (1 mjesovita srednja 
skola i 1 gimnazija). Srednjim obrazovanjem obuhvaceno je 1.768 ucenika. Nastavu u 
skolskoj 2005/06. izvodi 73 nastavnika. 
Tabela 16: Srednje skole Naziv srednje skole 


Broj ucenika 


Broj nastavnika 


MSS "Hasan Kikic" 


1333 


53 


Gimnazija "Mustafa Novalic" 


435 


20 


Ukupno 


1768 


73 Izvor: Sluzba za opcu upravu i drustvene djelatnosti 27 Smjerovi koji se mogu pohadati u srednjoskolskim centrima: 

• Elektrotehnicki, Tekstilnotehnicki, Masinskotehnicki, Poljoprivrednotehnicki, 
Medicinski, Masinskostrucni, Tekstilnostrucni, Poljoprivrednostrucni, 

Saobracajnostrucni, Drvopreradivacki i Usluzni. 

Zavrsena je izgradnja nove osmorazredne skole u Vidi I i Medidi Donjoj iz donacije 
Japanske vlade, a zavrseni su i zapoceti radovi na rekonstrukciji cetvorogodisnje skole u 
Mionici - Krcevini, te zavrsena, prva faza, izgradnje nove zgrade gimnazije. 

Obdanista: Na podrucju opcine djeluje 1 predskolska ustanova. Usluge trenutno koristi 
oko 77 djece a angazovano je 8 vaspitaca. 

Opcina Gradacac nema nijednu visokoskolsku ustanovu a najbliza ustanova je 
Univerzitet u Tuzli. Brojni studenti sa ovog podrucja obrazuju se na Univerzitetu u 
Sarajevu i Sveucilistu u Zagrebu. 

Tabela 17: Obdanista Naziv obdanista 


Broj korisnika 


Broj vaspitaca 


"Kolibri" 


Oko 77 


8 Izvor: Sluzba za opcu upravu i drustvene djelatnosti 

6.2 Zdravstvena zastita 
Tabela 18: Ustanove zdravstvene zastite Dom zdravlja 


Broj usiuga 
dnevno 


Broj zaposlenih 


JZU " Medicinski centar" 


1000 


150 


JZU Centar za fizikalnu medicinu, 
rehabilitaciju,banjsko Ijeciliste'llidza" 


475 


63 


Ambulante 


Broj usiuga 


Broj zaposlenih 


MZ Vuckovci 


45 


2 


MZ Zelina Donja 


33 


2 


MZ Medida Donja 


30 


2 Izvor: Sluzba za opcu upravu i drustvene djelatnosti 28 JZU Medicinski centar najveca je i najznacajnija zdravstvena ustanova na opcini. 
Zaposljava 150 zdravstvenih radnika. U 2005. godini pruzilo je gradanima opcine dnevno 
preko 1.000 usluga. Zahvaljujuci pomoci Svicarske vlade zavrsena i pustena faza B 
ovog objekta, sto je podrazumijevalo saniranje i opremanje objekta. Za sekundarnu 
zastitu i slozenije medicinske intervencije gradanima je na raspolaganju Univezitetski 
klinicki centar u Tuzli koji ima 13 klinika i 9 zavoda. Snadbjevenost lijekovima je dobra. 
Na opcini djeluje pet apoteka. 

Socijalna zastita: Socijalna prava ostvaruju se putem Centra za socijalni rad kroz stalnu 
mjesecnu pomoc za socijalno ugrozene kategorije stanovnistva utvrdene po socijalnoj 
anamnezi i takvih korisnika je 450. Sredstva se obezbjeduju od Vlade Kantona. Takode 
se vrse povremena davanja na iznos subvencija u lijecenju, placanju elektricne energije i 
si. Putem Biroa za zaposljavanje dio radnika koji su ostali bez posla i nalaze se na 
evidenciji prima odredenu naknadu za nezaposlene i ima participaciju za zdravstvo. Ove 
naknade su veoma skromne, tako da je za kategorije socijalno zbrinutih i nezaposlenih 
situacija teska. I ova prava se neredovno ostvaruju sa izvjesnim zakasnjenjem. 
Donosenje politike socijalne zastite u nadleznosti je Federalne vlade a djelovanje 
opcinskih centara pa i ovog otezano je i time sto ne postoje adekvatne socijalne 
statistike, a posebno teskoce postoje u prikupljanju podataka na nivou domacinstava. 

6.3 Kultura 

Mrezu ustanova koje se bave kulturom i razvojem kulture cine: 

Javna biblioteka "Alija Isakovic" i Centar za kulturu "Ahmed Muradbegovic". Biblioteka 
ima knjizni fond od 45.000 knjizne jedinice i prosjecno godisnje oko 2.500 korisnika. 
Uspostavljen je COBIS sistem - elektronska katalogizacija, zavicajna zbirka i mobilna 
terenska biblioteka za korisnike na selu. 

Centar za kulturu "Ahmed Muradbegovic" u svom sastavu ima radio stanicu, muzejsku i 
zavicajnu zbirku i gradsko kino. 

Znacajne kulturne manifestacije koje su vec postale tradicionalne su: "Gradacacki 
knjizevni susreti", Medunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije "Sajam 
sljive". Vec sestu godinu redovno izalazi i casopis Diwan. Svi djelovi opcine imaju 
nesmetani prijem radio i tv signala. U gradu djeluje i radio stanica. 29 6.4 Sport i rekreacija 

Bavljenje sportom posebno mladih od velikog je znacaja za razvoj mladih i 
stvaranje odbojnosti prema porocima. Na podrucju opcine djeluje 24 sportska kolektiva, 
od kojih 9 djeluje u gradu, a 13 klubova na podrucju seoskih mjesnih zajednica. Najvise 
je nogometnih klubova - 16, a djeluju jos i rukometni, kosarkaski, kosarkaski invalidski, 
karate, ribolovni, dva sah kluba i odbojkaski klub za zene. Pored takmicarskih uspjeha u 
nogometu, rukometu i kosarci, rade i skole mladih koje u svim granama sporta okupljaju 
oko 1.000 djece skolskog uzrasta. Osnovu za djelovanje dvoranskih sportova cine 
postojanje kvalitetne sportske dvorane u okviru JP "Gradacacki sajam" a osim dvorane u 
gradu postoje i nogometni stadion, teren za mali nogomet i kosarku, dva jezera za 
sportski ribolov i trim staza oko jezera Vidara. Uz objekte srednjih i osnovnih skola 
izgradene su i sportske dvorane i uredena sportska igralista . 

Kvalitet gradanskog drustva: Na podrucju opcine Gradacac, djeluje vise udruzenja 
gradana, koja mogu znacajno pomoci u strateskom razvoju opcine. Udruzenje privrednika 


Gradacac 


Udruzenje obrtnika 


Gradacac 


Eko zeleni 


Gradacac 


Udruzenje penzionera 


Gradacac 


Centar za gradansku saradnju 


Gradacac 


Udruzenje vocara 


Gradacac 


Udruzenje poljoprivrednih proizvodaca 


Gradacac 


KULT udruzenje mladih 


Gradacac 


NBR Udruzenje za razvoj Gradacac 


Gradacac 


CPCD 


Gradacac 


Udruzenje sportskih ribolovaca Hazna 


Gradacac 


Lovacko drustvo " Jelen " Gradacac 


Gradacac Prema procnema na podrucju opcine Gradacac djeluje oko 50 raznih udruzenja gradana 
( ekonomska, ekoloska, omladinska, zenska, boracka, nacionalna i sportska ) IDENTIFIKACIJA KLJUCNIH AKTERA STRATESKOG RAZVOJ A OPCINE 30 7. ORGANIZACIONA STRUKTURA I KAPACITETI OPCINE 
G RAD AC AC 

Ustavom Federacije, Ustavom kantona i Zakonom o lokalnoj upravi 
opcina je obavezna formirati zakonodavnu i izvrsnu vlast. 

1. ZAKONODAVNU VLAST cirri Opcinsko vijece 

2. IZVRSNU VLAST cirri Opcinski nacelnik 

7.1 Zakonodavna vlast/Opcinsko vijece 

Opcinsko vijece je predstavnicko tijelo gradana. 

Donosi opcinske propise i druga akta u okviru prava i duznosti Opcine, iz samoupravnog 
djelokruga Opcine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom 
opcine. Opcinsko vijece sastoji se od 30 clanova. Mandat clanova Opcinskog vijeca traje 
4 godine. Aktuelno opcinsko vijece konstituisano je u krajem 2004. godine i cine ga 
predstavnici iz 4 parlamentarne stranake. 
Predsjednik Opcinskog vijeca PCINSKO VIJECE Sekretar Ope, vijeca Privremene komisije Semal: Organizacija zakonodavne vlasti Opcine Gradacac 31 [ OPCINA GRADACAC 
OPCINSKO VUECE 

] STRUKTURA ZAKONODAVNE VLASTI OPCINE 


MANDATNO - IMUNITETSKA KOMISIJA 
KOMISIJA ZA IZBORE I IMENOVANJA 
KOMISIJA ZA STATUT I OPSTA AKTA 
KOMISIJA ZA EKONOMSKU I FINANSIJSKU POLITIKU 
KOMISIJA ZA POLJOPRIVREDU I SUMARSTVO 
KOMISIJA ZA PROSTORNO UREDENJE, STAM.KOM.POL. I EKOLOGIJU 
KOMISIJA ZA ZASTITU GRADANSKIH PRAVA, PRIMJEDBE I PRITUZBE 
KOMISIJA ZA DRUST. DJEL. I PRACENJE STANJA SOC. STAMB. I DR. Z. 
KOMISIJA ZA PRIZNANJE I NAZIVE 
KOMISIJA ZA JEDNAKOPRAVNOST SPOLOVA 
KOMISIJA ZA NADZIRANJE PRIMJENE KODEKSA 
KOMISIJA ZA UTVRD. PROM. VRIJED. NEKRETNINA I PRAVA 
KOMISIJA ZA PLANIRANJE RAZVOJA OPCINE GRADACAC 
KOMISIJA ZA MLADE 
STRUCNA SLUZBA OPCINSKOG VIJECA 

Sema2: Organizacija zakonodavne 
vlasti Opcine Gradacac 32 7.2 Izvrsna vlast 

Izvrsnu vlast u opcini cini Opcinski nacelnik. Opcinski nacelnik predstavlja i zastupa 

opcinu. Odgovoran je Opcinskom vijecu za poslova iz nadleznosti opcine, a za poslove 
iz djelokruga prava i duznosti Federacije, odnosno Kantona odgovoran je odgovarajucim 
organima Federacije, odnosno Kantona. 

U obavljanju svih ovih poslova Opcinski nacelnik ostvaruje potrebnu saradnju sa Vladom 
i nadleznim organima Kantona te sa Vladom i nadleznim organima Federacije. 

Politicka struktura aktuelne zakonodavne i izvrsne vlasti uspostavljena je u Novembru 
2005. nakon opcinskih izbora u aprilu. Izbornu vecinu je ostvarila SDA 13 vijecnickih 
mjesta, SDP 9, Stranka za BIH 3, Nezavisna stranka GM4 5. 

7.3 Opcinske sluzbe 

Zakonom je utvrdeno da lokalna vlast ima mogucnost odredivanja vlastite upravne 
strukture u cilju njenog prilagodavanja lokalnim potrebama i efikasnog rukovodenja 
radom uprave. Pod time se podrazumjeva organizacija administrativnih sluzbi. Prema 
tome, unutrasnja organizacija opcinskih sluzbi, velicina administrativnih sluzbi i broj 
zaposlenih je u nadleznosti Opcinskog nacelnika i Opcinskog vijeca. Unutrasnja 
organizacija opcinskih sluzbi za upravu ureduje se Pravilnikom o unutrasnjoj organizaciji. 
Sredstva za rad opcinskih sluzbi za upravu osiguravaju se iz budzeta opcine. Radom 
svih opcinskih sluzbi za upravu rukovodi Opcinski nacelnik, a radom pojedine opcinske 
sluzbe za upravu neposredno rukovode pomocnici Opcinskog nacelnika. 

Ukupan broj zaposlenih u opcinskoj administraciji je 90. Opcina Gradacac je jedna od opcina na Tuzlanskom kantonu koja je izvrsila 
racionalizaciju zaposlenih lica . 33 OPCINSKI NACELNIK SLUZBA ZA KOMUNALNE POSLOVE I PODUZETNISTVO Odsjek za komunalne poslove i poduzetnistvo Odsjek za urbanizam SLUZBA ZA OPCU UPRAVU I DRUSTVENE DJELATNOSTI Odsjek za opcu upravu Odsjek za drustvene djelatnosti SLUZBA ZA SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA I IZBJEGLA LICA SLUZBA ZA BORACKO - INVALIDSKU ZASTITU SLUZBA ZA GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA Odsjek za geodetske poslove Odsjek za imovinsko-pravne poslove STRUCNA SLUZBA OPCINSKOG NACELNIKA Odsjek za budzet i finansije SLUZBA ZAJEDNICKIH POSLOVA OPCINSKIH ORGANA SLUZBA CIVILNE ZASTITE UPRAVE OPCINSKO PRAVOBRANILASTVO U ovom poglavlju su prikazani rezultati i istrazivanja o formalnim nadleznostima opcine u 
strateskom planiranju kao i o aktivnostima koje opcina Gradacac provodi na 
unapredenju opceg okvira za djelovanje opcine unutar zadatog ustavno-pravnog 
polozaja. Rezultati istrazivanja su bazirani na analizi dokumentacije, koja definise 
ustavno - pravnu poziciju opcine, pravne i poslovne dokumentacije opcine Gradacac, 34 intervjuima sa odgovornim osobama u opcinskoj administraciji i rezultatima istrazivanja 
poduzetnika. 

Bosna i Hercegovina nema snaznu tendenciju lokalnog odlucivanja o razvoju. Promjene 
politickog sistema, 1990. godine, pokrenule su teznju prema vecoj autonomiji lokalnih 
zajednica, ali bez izrazavanja potrebne kriticne mase mogucnosti i izvora tako da se 
proizvode nesuglasice o stvarnim ovlastenjima i potrebnoj alokaciji sredstava. Nakon 
Dejtonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini vise puta su provodeni lokalni i opci izbori 
tako da je dolazilo do cestih promjena institucionalnih struktura i kljucnog osoblja, a time 
i gubljenje znanja, iskustva i slabljenja mogucih ucinaka podrske ekonomskom razvoju. 
Na lokalnom nivou postoji i praksa da su mjere podsticaja lokalnog razvoja ovisile o 
raspolozenju pojedinaca koji su imali politicki uticaj I mod odlucivanja. 

No uprkos, ovim ogranicenjima razvoj lokalne zajednice sve vise postaje predmetom 
njenih vlastitih razvojnih pobuda. Mada lokalnim vlastima u Federaciji danas ostaju prije 
svega nesigurni siri privredni i politicki okviri u kojima mora aktivnije sprovoditi svoju 
lokalnu razvojnu inicijativu sve vise je onih koji zele prekinuti krug privredne stagnacije. 
Svjesne da joj nijedan upravni nivo ili druga institucija ne mogu oduzeti taj razvojni 
zadatak lokalne uprave uzumaju ga za prioritet svog rada i pokusavaju u taj proces 
ukljuciti drzavne i regionalne uprave. 

7.4 Kratak osvrt na vazeci zakonsko - pravni tretman opcina i 

njenih nadleznosti po pitanju strateskog razvoja opcine 

U vazecoj zakonodavnoj praksi sve zakonodavne funkcije su na nivou entiteta 
sto znaci da su svi zakoni i propisi kad govorimo o Federaciji , jedinstveni za cijelo 
njeno podrucje. Prema tome zakonsko - pravni okvir jedinstven je za sve lokalne 
zajednice uspostavljene na njenoj teritoriji, pa prema tome i za opcinu Grdacac koja je u 
ovom izvjestaju tretirana. Zakonska regulativa opcine sadrzana je u odrednicama 
zakonodavstva BiH, Federacije i Kantona. Premda prema ovoj ustavno pravnoj - 
regulativi u opisu ovlasti lokalne uprave nije podrucje strateskog razvoja opcine i 
zaposljavanja, lokalna zajednica mora razvijati svoje lokalne prednosti izvore rasta, 
graditi svoju privlacnost za preduzeca prije svega ostvarivanjem privlacne okoline kako 
sa fizicke strane (infrastruktura, lokacije industrijskih i drugih zona) tako i sa stanovista 
poduzetnika. 35 7.5 Poslovi iz nadleznosti opcine, a povezani sa strateskim 
razvojem 

Urbanizam - prostorno uredenje i zastita okoline . 

Osigurava uslove za uredenje prostora, te stiti i ureduje covjekovu okolinu. 

Donosi regualcione i druge planove prostornog razvoja. 

Zemljista i dobra u opcoj upotrebi , zoniranje zemljista i zemljisne rente . 

Osigurava uspostavljanje i odrzavanje premjera i katastra zemljista i evidencije prava na 
nekretninama, usmjeravanje zemljisne rente. 

Stambene politike - upravljanje i odrzavanje stambenog fonda (objekata i uredaja) 

Upravlja opcinskom imovinom. 

Lokalno komunalno poslovanje u funkciji razvoja i zadovoljavanja potreba gradana - 
obrazovanje, javne sluzbe, spomenici kulture, bastina trgovine ,zanatstvo, turizam, 
snadbjevanje, odrazvanje lokalane infrastrukture lokalnih puteva, ulica i mostova, 
groblja i drugih javnih objekata od interesa za opcinu. 

7.6 Potrebe privatnog sektora 

Lokalna zajednica mora razvijati svoje lokalne prednosti izvora rasta, graditi svoju 
privlacnost za preduzeca prije svega ostvarivanjem privlacne okoline kako sa fizicke 
strane (infrastruktura, lokacije industrijskih i drugih zona), tako i sa stanovista 
poduzetnika.Promocija i kreiranje nove privatne inicijative zahtijeva intenzivnije 
ukljucivanje kljucnih ljudi u lokalnim razvojnim aktivnostima. Intenziviranje ukljucivanja 
lokalnih vlasti ohrabrit ce taj razvoj. 

U ovom poglavlju dat je pregled stanja i potreba privatnog sektora, kao i rezultati 
istrazivanja potreba poduzetnika i njihova ocjena kvaliteta servisa i usluga koje pruza 
opcina, a koji imaju uticaja na njihovo poslovanje. Istrazivanje stanja i potreba 
poduzetnika provedenog u sektoru malih i srednjih preduzeca pokazuje da poduzetnici 
eksternu okolinu - poslovno okruzenje smatraju faktorom koji ometa i koci razvoj privatne 
inicijative a to su: 

o Odsustvo sistemske, ciljno usmjerene drzavne pomoci malom poduzetnistvu 

o Osnovno zakonodavstvo i poreski sistem nisu naklonjeni poduzetnicima 

o Malo domace trziste sa visokim stepenom monopolizacije 

-36- o Prilicno veliki neregistrovani neformalni sektor 

o Visoka cijena kapitala /pomanjkanje dugorocnih finansija/ 

o Pomanjkanje privredne i tehnoloske podrzavajuce infrastrukture 

o Administrativne procedure su sve zahtjevnije i skuplje 

o Kupovna moc stanovnistva kriticna 

Iz tih razloga u svrhu prezivljavanjana koriste nelegalna sredstva poslovanja: 

- Izbjegavanje placanja poreza; 

- Ne prijavljivanje radnika koji rade "na crno"; 

Zahtjevi poduzetnika prema eksternoj okolini 

- Uvodenje stimulativne legislative (na federalnom i kanonalnom nivou). Pravni okvir i 
zakonske regulative prilagoditi marketinski orijentiranom privatnom sektoru, 

-Uvodenje mehanizma podrske i struktura (na federalnom i kantonaknom nivou) koji ce 
omoguciti razvoj poduzetnista, 

-Rekonstrukcija javnog sektora koji mora biti ekspeditivniji i fleksibilniji, 

- Revitalizacija finansijskog sistema, 

Tabela 19: Potrebe privatnog sektora Potrebe 


Odnos u procentima 


Zakonodavstvo i fiskalna politika 


55,60 


Finansijska sredstva 


43,20 


Lokalni poslovi/proizvodi 


21,00 


Profesionalno savjetovanje 


25,90 


Specijalizovane konsultacije 


23,50 


Treninzi (informatika, strani jezici, menadzment i market.) 


18,50 


Promocija i predstavljanje u zemlji i inostranstvu 


11,10 Izvor: Sluzba za komunalne poslove i poduzetnistvo 37 7.7 Relacije koje poduzetnicka zajednica ima sa opcinskom 

upravom 

Istrazivanje "Ocjena kvaliteta usluga koje pruza opcina / relacije koje poduzetnicka 
zajednica ima sa opcinskom upravom" pokazuje slijedece: 

1 ) U danasnjoj situaciji po vazecim zakonima poduzetnici osim obrtnika/samostalno 
privredivanje , u dijelu koji tretira zakonske obaveze osnivanja /registracije i 
svakodnevnog poslovanja nemaju komunikaciju sa Opcinom. Dakle samo obrtnici , 
kao vid poduzetnistva su direktni partneri opcinama; 

2) Poduzetnici koji su u procesu legalizacije poslovanja / pribavljanja odgovarajucih 
dozvola za rad, bili upuceni na opcinske sluzbe nisu imali vecih zamjerki na kulturu 
usluzivanja, efikasnost i radno vrijeme tih sluzbi; 

3) Svjesni su ogranicenih mogucnosti Opcine koje proizilaze iz njenih nadleznosti, aticu 
se unapredenja okruzenja za njihovo poslovanje. O izvrsavanju poslova koje su u 
njenoj nadleznosti stavovi su sljedeci: 

- zemljisna politika / prostorno planiranje djelimicno nije uskladeno sa potrebama 
rasta poduzetnistva; 

- velike povrsine obradivog zemljista pretvaraju se u poslovne hale dok dio vec 
izgradenih poslovnih hala stoji neiskoristen ( DC stari i novi poslovni prostor , dio 
hala Sportnautik ); 

- takse za izdavanje odobrenja za rad nesto malo visoke (vidi tabelu); 

- komunalne takse nesto malo visoke ( vidi tabelu); 

- rad komunalnih preduzeca mora biti efikasniji uz racionalnije koristenje resursa, 
kvaliteta PTT usluga nije zadovoljavjuca, postoje teskoce u normalnom odvijanju 
telefonskog saobracaja, cesti su kvarovi prouzrokovani nepovoljnim vremenskim 
uslovima, ne postoje nocna dezurstva te u slucaju kvara u vecernjim satima veze 
su prekinute cijelu noc, troskovi telekomunikacija veliki; 

- preduzeca su lose opsluzena od strane finansijskih sistema, dostupnost raznih 
izvora finansiranja je vrlo ogranicena, dostupni fondovi daju ogranicene pozajmice 
sa ostrim uslovima njihovog koristenja, uslovi kreditiranja su nepovoljni, postupak 
podnosnja molbi kompliciran i zahtijeva mnogo vremena; 38 Pozeljno buduce djelovanje lokalnih vlasti 


1) Finansijska podrska 


• Povoljniji krediti (srednjorocni sa rokom otplate do 2 godine i dugorocni, sa duzim 
grace periodom i povoljnijim kamatama) 


• Pojednostavljenje postupka za dodjelu kredita 


• Bolje informacije o domacim i inostranim izvorima kreditiranja 


2) Nefinansijska podrska 


• Obezbjedivanje trzisnih informacija, informacija o porezima, propisima posebno 
carinskim, standardima i statisticke informacije, edukacija i savjetovanje, poslovna 
promocija. 


Opcinske takse za izdavanje odobrenja za rad 
Tabela 20 : Pregled iznosa opcinskih taksi 


Svrha takse 


Iznos(KM) 
Izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti(sve djelatnosti ) 


150 


Izdavanje odobrenja za obavljanje domace radinosti 


100 


Izdavanje odobrenja za obavljanje prevoza za vlastite potrebe 


100 


Pregled vozila i utvrdivanje tehnicke ispravnosti 


40-50 


Utvrdivanje higijensko tehnickih uslova za otpocinjanje rada 


200 


Izdavanje upotrebne dozvole za poslovni objekat 


250 
Izvor: Sluzba za komunalne poslove I poduzetnistvo 
-39- Komunalne takse 

Za svaku navedenu firmu placa se taksa u godisnjem iznosu. 
Tabela 21: Pregled iznosa komunalnih taksi Djelatnost 


Iznos(KM) 


Preduzeca i drustva, zavisno od prometa 


Od 100-400 


Poslovnice, filijale, biroi, predstavnistva, agencije, stovarista 


200 


Trgovacke radnje u urbanom podrucju 


Od 20-60 


Trgovacke radnje van urbanog podrucja 


od 20-40 


Za ugostiteljske objekte u urbanom podrucju 


od 20-60 


Za ugostiteljske objekte van urbanog podrucja 


od 20-40 


Samostalne zanatske radnje osim obucara, ostraca, sajdzija, RTV 
mehanicara, frizera, hemijskih cistiona, kazandzija , kovaca 


od20-60 Izvor: Sluzba za komunalne poslove i poduzetnistvo 

Istrazivanje potreba poduzetnika je pokazalo da, osim za obrte i mala preduzeca, cije je 
trziste lokalnog karaktera i koji su prema pravno-fiskalnoj regulativi upuceni na sluzbe u 
opcini, opcina nema znacajniji uticaj, kao eksterni faktor, na uspjesnost poslovanja 
poduzetnika. 

Procjenjuje se da je uticaj opcine na poslovanje ovih preduzca 10-15% svih eksternih 
faktora. Opcine pored usluga komunalne infrastrukture, direktno uticu na poslovanje 
preduzeca preko upravljanja prostorom, zastitom okoline i inspekcijskih sluzbi u domenu 
opcine. Nesto veci uticaj na preduzeca koja posluju u sektoru ugostiteljstva i turizma. 
Zato se predlaze da fokus opcina u strategiji razvoja bude na obrte i mala preduzeca 
(posebno novoformirana), u sektorima zanatstva, ugostitelistva i turizma , kao i u 
poduzetnistvu na selu. Na osnovu ovog istrazivanja kao i socio-ekonomske analize 
ocekivati je da ce male firme i obrti (posebno novoformirane) biti osnovni generator'! 
zaposljavanja u buducnosti. 40 Koncept odgovornosti lokalne uprave za stratesko planiranjei razvoj opcine 
Gradacac OBAVEZE 1 
ODGOVORNOSTI 


STAN J E 


PROSTORNI.URBANISTIC 
Kl 1 DRUGI PLANOVI 


Postoji Prostorni plan , Urbanisticki plan grada do 

2020.godine. U toku je izrada Regulacionog plana Centar, 

Jezera Hazna i Vidara i sportsko rek. Centra Banja llidza. 

Regulacione planove radi Urbanisticki zavod Zenica. 

Ocekuje se da ce Regulacioni planovi koji su u izradi 

detaljnjije tretirati razvoj poduzetnistva. 


UPRAVLJANJE 

ZEMLJISTEM 1 

POSLOVNIM 

PROSTORIMA 


Opcina je vlasnik velikog dijela imovine u 

nepokretnostima. No, nije izvrsena potpuna identifikacija 

stanja upravljanja i koristenja imovinom a koja je data 

javnim ustanovama, preduzecima i gradanima na 

koristenje i upravljanje donosi odredene prihode ali se ne 

koriste dovoljno kao instrument za podsticanje lokalnog 

ekonomskog razvoja. 


KOMUNALNE 
DJELATNOSTI 


Izvrsavaju se na nacin koji uglavnom zadovoljava 
sadasnje potrebe. 


LOKALNA 
INFRASTRUKTURA 


U protekloj dekadi lokalna infrastruktura pretrpjela je 

znacajna ostecenja zbog neposrednih ratnih desavanja i 

nedovoljnog odrzavanja. Posljednje 3 godine radilo se na 

saniranju devastirane i unapredivanju postojece tako da 

danas ona uglavnom zadovoljava potrebe stanovnistva. 


BUDZET 


U pogledu izvrsenja budzeta stanje je bolje u odnosu na 

neke druge opcine kantona (Realizacija budzeta za 2005. 

je iznosila oko 102%) , Rukovodstvo opcine je izrazilo spremnost za angazovanjem u oblasti strateskog razvoja 
opcine kao i regionalnog razvoja. To se prevashodno odnosi kako na povecanju 
efikasnosti usluge i servisa koji individualno doprinosi povecanju konkurentnosti opcine 
(poboljsanje komunalne infrastrukture i servisa) tako i na podrucje koja aktivno i direktno 

-41- uticu na podrsku razvoju poduzetnistva (inovativno i razvojno orijentisano upravljanje 
gradevinskim zemljistem, direktna razvojna podrska poduzetnistvu). 

Intenzivnije i kvalitetnije uklucivanje u oblast strateskog razvoja opcine limitirano je 
nedostatkom finansijskih sredstava. 

U zakonodavnoj praksi Federacije opcinama se definise pripadnost odredenih prihoda. 
Opcinama pripadaju prihodi od poreza gradana utvrdeni zakonom o kantonalnim 
porezima, prihodi od poreza gradana utvrdeni opcinskim propisima, prihodi od 
komunalnih naknada, novcanih kazni i drugi prihodi koji su ustanovljeni opcinskim 
propisima. Problem je u tome sto su federalnim zakonom svi drugi prihodi pripali 
kantonalnim vlastima a iz ovih prihoda su se ranije finansirale mnoge komunalne i 
socijalne potrebe u opcinama. lako bi daljom zakonskom dogradnjom kantoni trebali da 
razradom federalnih zakona osiguraju funkcionisanje lokalnih organa vlasti i stvore 
materijalne uslove za jacanje i osamostaljivanje lokalnih demokratija, neke aktuelne 
tendencije kantonalnih organa vlasti usmjerene su ka usporavanju. 

Na nivou Kantona u potpunosti nije zazivjelo razgranicenje nadleznosti u pojedinim 
oblastima (socijalna zastita, boracko - invalidska zastita, raseljena lica, drustvene i 
privredne djelatnosti) sto stvara poteskoce u obavljanju poslova iz nadleznosti opcine. 42 8. ANALIZA ORAGNIZACIJE I KAPACITETA SLUZBI KOJE SE 
BAVE STRATESKIM RAZVOJE OPCINE 

Prema ustavno pravnoj - regulativi u opisu ovlasti lokalne uprave nije podrucje 
strateskog razvoja opcine, te poslovi koji se na to fokusiraju nisu izdvojeni kao posebni 
poslovi, niti ima posebno zaduzene osobe za to. Interesantno je da na nivou opcinske 
uprave nema posebno izdvojene sluzbe za privredu. Pitanjima privrede opcenito, a u 
sklopu toga i poduzetnistvom bavi se Sluzba za komunalne poslove i poduzetnistvo. 

Sluzba za komunalne poslove i poduzetnistvo obavlja sljedece poslove: 

organizuje, planira i izgraduje programe za obnovu privrede i infrastrukture na 
podrucju opcine; 

koordinira rad sa donatorima i finansijskim organizacijama koje podrzavaju 
unapredenje i razvoj opcine; 

koordinira rad strucnim licima i organizacijama na izradi investiciono-tehnicke 
dokumentacije; 

obavlja poslove vodenja postupka i izdavanje odobrenja za samostalnu 
djelatnost; 

vrsi poslove nadzora iz oblasti sumarstva poljoprivrede, veterinarstva, 
sanitarne oblasti te komunalno gradevinske oblasti; 

radi na izradi projektne dokumentacije objekata, rukovodi poslovima u oblasti 
obnove i razvoja; 

obavlja i druge poslove iz svoje nadleznosti, rjesava u upravnim stvarima iz 
navedene oblasti; 

vodi propisane evidencije, izdaje uvjerenja, obavlja i druge poslove iz svoje 
nadleznosti. 

Sluzba je sastavljena od dvije organizacione jedinice: 

a) Odsjek za komunalne poslove i poduzetnistvo, 

b) Odsjek za urbanizam. 

Sva radna mjesta su po Pravilniku o sistematizaciji popunjena, na nacin i pod uslovima 
kako je to Pravilnikom formalno utvrdeno. U kadrovskoj strukturi zaposlenih zastupljene 
su SSS , VSS i VSS sprema. 

Poslovi koji su vezani za poduzetnistvo nisu izdvojeni kao posebni poslovi, a jedna 
osoba je zaduzena za poslove strategije razvoja opcine. Odjesjek ima organizovani 

-43- pristup privatnim poduzetnicima u smislu postojanja formalno zapisanih programa i 
planova djelovanja, ali postoji praksa mjesecnog susretanja nacelnika i poduzetnika . 
Opcinski nacelnik i osoblje ovog Odsjeka spremni su podrzati sugestije i zahtjeve 
poduzetnika u onoj mjeri kolko mogucnosti i nadleznosti dozvoljavaju. 

Radnici Odsjeka su organizovano educirani u prilici su da se samostalno dodatno 
obucavaju. 4 radnika su bila obuhvacena posebnom obukom za koristenja alata 
Strateskog planiranja. 

Tehnicka opremljenost 

Prostor nije ogranicavajuci faktor. Opcina raspolaze sa dovoljno kancelarijskog prostora. 
Nivo tehnicke opremljenosti je zadovoljavajuci, narocito po pitanju racunarske i 
reprogramske opreme (racunari, kopir aparati, faxmasine ). 

Sluzba ima 7 racunara, od toga: 

- odsjek za poduzetnistvo i komunalne poslove posjeduje 3 racunara, 

- odsjek za urbanizam, 4 racunara. 

Postojeci sistem je aktivno orjentisan, sa upravljackom funkcijom, sa aktivnim odnosom 
u prikupljanju i obradi podataka. 

Odsjek posjeduje uredenu, sistematizovanu i azuriranu dokumentaciju u pisanoj formi 
(izvjestaje , statisticke biltene biltene) i dobro se njome koristi. 

Protocnost informacija sa drugim sluzbama postize se u okviru zajednickog 
informacionog sistema koji je uspostavljen u opcini . 

Projektom kompjuterizovanog salterskog poslovanja rad je znatno unaprijeden. 

Sluzba ima 4 automobila za sluzbene svrhe. 

8.1 Institucije strateskog razvoja opcine 

Lokalne inicijative iskazuju se kroz aktivnost poduzetnicke zajednice, 
poduzetnickih organizacija, finansijskih i drugih podrzavajucih institucija koje 
organizovanim naporima pokusavaju povecati privrednu aktivnost i otvoriti nova radna 
mjesta. 

U nastavku je data analiza institucija, lociranih u opcini Gradacac, koje su indirektno ili 
direktno povezane sa procesima strateskog planiranja . 

Na podrucju opcine djeluju sljedece institucije od vaznosti za strategiju razvoja opcine: 44 Zavod za zaposljavanje, 

Poreska uprava, 

Finansijske institucije i mikrokreditne organizacije, 

Udruzenje obrtnika i Udruzenje privrednika opcine Gradacac . 

8.2 Zavod za Zaposljavanje 

Zavod za zaposljavanje (Biro Gradacac) vrsi evidentiranje nezaposlenih i 
predvideno je da podrzava proces zaposljavanja. 

Zavod vrsi funkciju podrske pri zaposljavanju, krozjavne pozive koji se prevashodno 
odnose na zaposljavanje nezaposlenih lica sa VSS, lica sa posebnim potrebama, 
finansiranju javnih radova i dr. 

Poreska uprava : U Gradaccu djeluje opcinska ispostava Kantonalne poreske uprave. 
Aktivnosti uprave ogledaju se u slijedecem: ubire poreze gradana, samostalnih 
privrednika i pravnih lica privrede. 

Finansijske i mikrofinansijske institucije- Aktivnosti - direktno sa poduzetnicima 

Finansijske institucije koje djeluju na opcini su filijale banaka, mikrokreditne institucije, 
osiguravajuca drustva. Filijala Federalnog zavoda za platni promet ukinuta je krajem 
decembra 2.000. godine. 

Trenutno stanje u oblasti finansijskih usluga je na zadovoljavajucem nivou, jer radi veci 
broj banaka sa ogranicenim sredstvima. 

U opcini djeluju sljedece banke: 

Tuzlanska Banka d.d. filijala Gradacac 

UPI Banka 

Raiffaisen Banka 

ABS Banka 

Volks banka 

Hipo Alpe Adria Banka 

UniCredit Zagrebacka banka 

Pro Credit Banka 

Na podrucju opcine Gradacac djeluje vise mikrokreditnih organizacija , koje kroz povoljne 
uslove kreditiranja podsticu razvoj poduzetnistva . 45 9. Budzet Opcine Gradacac 

Racun prihoda i rashoda budzeta Federacije i budzeta kantona, gradova i opcina 
sastoji se od: 

1. Prihoda 

a. Poreza koji su utvrdeni zakonom, 

b. Neporeznih prihoda kao sto su prihodi od poduzetnistva i imovine, 

c. Administrativne i sudske naknade, takse i novcane kazne, 

d. Prihoda ostvarenih obavljanjem osnovne djelatnosti i ostalih poslova 
budzetskih korisnika na trzistu. 

2. Rashoda 

a. Za zaposlene kao sto su izdaci za place, naknade, materijal i usluge, 

b. Tekuci transferi i placanje kamata, 

c. Za subvencije, pomoci i naknade, 

d. Kapitalni transferi. 

9.1 Prihodi od poreza 

Zakonom o pripadnosti javnih prihoda na podrucju Tuzlanskog kantona i 
finasniranju TK propisano je pored ostalog da dio priohoda od indirektnih poreza koji 
pripada kantonu rasporeduje se izmedu kantona i opcina, kako slijedi: 

1. Kantona.... 85,29% 

2. Opcine 14,71% 

Dio prihoda rasporeduje se prema opcinama a Opcini Gradacac pripada 1,1%. 
Ukupno ostvareni prihodi budzeta opcine Gradacac 2002. godina 


2003. godina 


2004. godina 


2005. godina 


2006. godina- 
planirano 


5.407.546,00 


6.182.489,00 


5.246.510,00 


6.378.518,00 


6.339.000.00 46 10. SWOTANALIZA 

Analiza snaga, slabosti, mogucnosti i prijetnji opcini Gradacac. 

Za kvalitetnu izradu strateskog plana razvoja lokalne zajednice potrebno je prethodno 
izvesti kvalitetnu socioekonomsku analizu resursa, trzista rada, ekonomske strukture, 
okruzenja, privrede, prometa, infrastrukture itd. Primjenom SWOT analize identifikovane 
su snage, slabosti, te mogucnosti i prijetnje. Ovom analizom precizirane su vlastiti snage 
i slabosti opcine Gradacac koja ce se u narednom strateskom razvoju suociti sa vanjskim 
sansama i prijetnjama. 

SWOT analiza polazi od prvih slova engleskih rijeci: 

Strenghts (snage) - pozitivni unutarnji akteri, 

Weaknesses (slabe strane) - negativni unutarnji akteri, 

Opportunities (mogucnosti) - pozitivni vanjski akteri, 

Threats (prijetnje) - negativni vanjski akteri. 

Ostvarivanje vizije o buducnosti opcine Gradacac zasnovano je na snagama koje 
ukljucuju njen povoljan geografski polozaj, prirodne resurse, postojecu infrastrukturu, 
izvorista pitke vode, postojece industrijske resurse, izvrsenu privatizaciju, poljoprivredne 
resurse, uredeno skolstvo, zdravstvo i dr. 

Slabosti u planiranju privrede i usluzne djelatnosti uglavnom se odnose na 
vodosnadbijevanje u dijelu opcine, nedostatak razvojnih programa, a nepostojanje 
strateskog plana razvoja, neiskoristenost industrijskih kapaciteta, usitnjenost 
poljoprivrednih posjeda, nerijeseni imovinsko-pravni odnosi , razjedinjeni i neuredeni 
odnosi NVO sektora. 47 

SWOT analiza 


S -SNAGE 


W-SLABOSTI 


- Povoljan Geostrateski polozaj (blizina 


- Vodosnadbijevanje na dijelu opcine 


auto-puta; na granici dva kantona, regiona, 


(oko 40% opcine nije snadbjeveno 


koridora 5C; blizina vecih centara: Brcko, 


pitkom vodom) 


Tuzla, Sarajevo, Zagreb, Beograd) 


- Nedovoljno razvijena infrastruktura 


- Prirodni resursi (zemljiste, 


(putna, elektro, kanalizaciona) 


sume,termalne vode) 


- Nesanirani vodotoci i klizista 


- Infrastruktura (el.mreza, putevi, kolektor, 
telefon) 


- Nerazminiran dio poljoprivrednog i 
ostalog zemljista 


- Izvorista pitke vode 


- Neuskladenost potreba i ponuda 


- Postojeci industrijski resursi (metalna, 


kadra; rad na crno 


drvna, tekstilna, prehrambena industrija) 


- Vertikalna suradnja(nemogucnost 


- Izvrsena privatizacija 


uticaja ) 


- Poljoprivredni resursi: vocni nasadi, 


- Nedostatak razvojnih programa 


plastenici 


(dugorocnih i kratkorocnih) 


- Tradicija u poljoprivrednoj proizvodnji 


- Nepostojanje strateskog plana razvoja 


-Historijska i kulturna bastina; sajamska 


- Neiskoristenost industrijskih kapaciteta 


tradicija 


- Usitnjenost poljoprivrednih posjeda i 


- Zdravstveni centar 


parcela 


- Obucen kadar 


- Nerijeseni imovinsko-pravni odnosi 


- Uredeno skolstvo, zdravstvo 


- Nedovoljna promocija turistickih 
kapaciteta 


-Djelimicno uredena opcinska 
administracija 


- Spor proces prihvatanja standarda EU 

- Razjedinjeni i neuredeni odnosi NVO 
Sektora 


48- 0-MOGUCNOSTI 


T-PRIJETNJE 


- Razvoj zdravstveno-rekreativnog turizma 


- Politicke okolnosti (odnos politickih 


(izgradnja smjestajnih kapaciteta i pratecih 


snaga) 


sportskih objekata) 


- Odlazak mladih i kvalitetnih 


- Revitalizacija industrijskih kapaciteta 


kadrova 


- Veca promocija Kulturno-istorijske 


- Siva ekonomija i rad na crno 


bastine (Kula Zmaja od Bosne, Sahat 
kula, porodicna kuca Gradascevica) 


- Uvoz poljoprivrednih proizvoda 


- Poboljsanje razvoja partnerskih dnosa 


- Rizik ulaska u biznis 


privatnog i drustvenog sektora 


- Dupliranje kapaciteta u okruzenju 


- Poboljsanje partnerskih odnosa s 


- Izdvojenost iz Posavskog Kantona 


gradovima u inostranstvu 


- Skuceno trziste 


- Mogucnost ulaganja ino-kapitala 
- Organizacija Sportskih i kulturnih 


- Poreska politika 


manifstacije 


- Uticaj kantonalnih institucija na 


- Udruzivanje poljoprivrednika u 


prirodne resurse i infrastrukturu 


poljoprivredne zadruge i udruzenja 


( nekontrolisano koristenje ) 


poljoprivrednika 


- Gubljenje poslova zbog 


- Podizanje novih proizvodnih kapaciteta 


neposlovnosti 


rjesavanjem imovnsko-pravnih odnosa 
- Vezanja za velike firme 
- Regionalna saradnja sa drugim 
opstinama 
- Snadbijevanje cijele opstine pitkom 
vodom 
- Osnivanje tehnoloskih 
parkova, bezcarinskih zona i slobodnih 
zona 
-Mogucnost razvoja industrijski kapaciteta 
u ruralnim podrucjima 
- Jake i umrezene organizacije udruzenja 
gradana 

49 11. VIZIJA RAZVOJA OPCINE GRADACAC 

Vizija razvoja opcine Gradacac predstavlja jedan dalekosezan pogled na 
buducnost lokalne zajednice u narednih 5 godina. Ova vizija treba da bude platforma 
svih buducih aktivnosti na podrucju lokalne zajednice, kao sto su definisanje poslovnog 
okruzenja i poslovne politike, prepoznavanje i koristenje znacajnih informacija, lakse 
prepoznavanje buducih promjena u okruzenju i brze adekvatno reagovanje na njih. Sve 
ovo treba da rezultira laksem i brzem donosenju odluka u interesu opcine i njenih 
gradana. 

Viziju razvoja opcine Gradacac definisemo kao projekt koji se moze ostvariti u 
predvidjenom razdoblju a odlikuju je sljedece karakteristike: 

- orijentirana je buducnost, 

- indentificira bit sposobnosti i kompetentnosti opcine kao jedinice lokalne 
samouprave da ostvari planirano, 

- istice i uvazava prioritete i interese gradana, privrede, mjesnih zajednica, ostalih 
subjekata javnog zivota i lokalne samouprave, 

- stimulativna je za sve one koji su spremni provoditi i predstavljati razvoj opcine, 

- uvazava specificnosti opcine u razvoju poduzetnistva i raspolaganju prirodnim i 
ljudskim resursima, 

- fleksibilna i otvorena za nove ideje i projekte temeljem mogucih utjecaja razlicitih 
pozitivnih i negativnih utjecaja. Razvijen industrijski, poljoprivredni, trgovacko-obrtnicki grad sa velikom 
brojem malih i srednjih preduzeca; otvoreni sajamsko - turisticki i 
kulturno-sportski, kao i zdravstveni i regionalno- administrativni centar; 
ekoloski cista opcina sa efikasnom administracijom, razvijenim i 
opremljenim predskolskim i skolskim ustanovama i edukovanim kadrom. 50 12. STRATESKI PRIORITETNI CILJEVI I MJERE RAZVOJA 
OPCINE GRADACAC U PERIODU 2006.-201 1.GODIN A 

Tijela vlasti lokalne zajednice znacajno mogu utjecati na ekonomski razvoj cime se 
rjesavaju temeljni problemi zajednice, kao sto su nezaposlenost, razvoj komunalne 
infrastrukture i dr. 

Temeljem definisane vizije razvoja opcine Gradacac, sukladno analizi stanja zajednice, 
strateski prioritetni ciljevi i mjere razvoja opcine Gradacac u razdoblju 2006.-201 1 . 
godina su : 

12.1 POBOLJSANJE POSLOVNOG OKRUZENJA 

Cilj ovog prioriteta je da stvori bolju klimu za poduzetnistvo i da stimulira domace 
investicije i privuce strane ulagace kroz stvaranje adekvatnih uslova. Osnovni uvjeti za 
uspjeh ove aktivnosti su ukljucenost lokalnih vlasti i uspostavljanje jakih struktura za 
pratnerstvo (ukljucujuci partnertsvo izmedu javnog i privatnog sktora). Ako bi se ovim 
prioritetnim ciljem pravilno upravljalo u saradnji sa MSP (mala i srednja preduzeca) 
znatno bi se moglo doprinjeti sirenju industrijske osnove i povecanju ukupne dodatne 
vrijednosti i privlacenju novih tehnologija i stranih ulagaca. 

Nedovoljno definisana poduzetnicka osnova dokazuje postojanje ozbiljnog problema za 
ekonomski razvoj opcine, posebno u odredenim djelatnostima koja zaostaju u smislu 
ekonomskog razvoja. Propadanje novih preduzeca je vrlo cesta pojava u prvoj godini 
njihovog djelovanja, uglavnom zbog ogranicenja sa kojima su MSP suocena u teskom 
poslovnom okruzenju: nedostatak finansija, nedostatak poslovne infrastrukture, 
nedostatak sluzbi za pomoc u biznisu, neiskustvo i nedovoljno znanje o tome kako doci 
do trzista. 51 Drugi veci problem sa kojim se suocava lokalna zajednica a koji usporava razvoj 
poduzetnistva je negativno javno misljenje o privatnom sektoru. Ovo je rezultat 
zastarjelog nacina misljenja prijeratnih vremena, ali takode i rezultat slike "poslovnih 
profitera" iz ratnog perioda. 

Kako bi se poboljsalo poslovno okruzenje trebaju se preduzeti sljedece aktivnosti: 

■ stvaranje razvijene poslovne infrastrukture koja ce obezbijediti prostor za nove 
poduzetnicke aktivnosti (npr. Prosirenje postojece industrijske zone i djelatnosti 
inkubatora, osnivanje centara za razvoj novih tehnologija, marketing, poslovne 
informacije i izlagacke aktivnosti) 

■ Poboljasnje pristupa finansijama preduzeca kroz fondove za razvoj i pravljenje 
novih instrumenata ali i kroz stvaranje boljeg institucionalnog sistema, 

■ Razvoj boljeg biznis usluznog sektora kroz pruzanje pomoci u uspostvljanju 
institucija za poslovnu podrsku, poboljasnje rada institucija ukljucenim u razvoj 
poslovnog sektora i stvaranje pozitivnijeg stava gradjana kroz prevazilazenje 
psiholoskih barijera. 

Ocekivani rezultati ovog prioritetnog cilja su: 
Poboljsano poslovno okruzenje 
Poboljsanje atraktivnosti opcine 
Povecanje pristupa opcini 

Otvareno mnostvo novih malih i srednjih preduzeca, 
Smanjenje stope propadanja preduzeca, 
Povecana zaoposlenost, 
Povecan obrt, 
Razvijeni novi proizvodi, 
Povecana dodatna vrijednost. 

Ftealizacija ovog prioritetnog cilja moze se mjeriti slijedecim indikatorima: 

- Broj novih pokrenutih - razvijenih biznisa, 

- Broj MSP pokrivenih obezbijedenim sredstsvima, 

- Direktne privatne investicije, 

- Strane direktne investicije, 

- Broj preduzeca koja izlaze na nova trzista. 52 Ovaj prioritetni cilj moze se realizirati kroz sljedece mjere: 

- razvoj poslovne infrastrukture, 

- poboljsanje pristupa finansijama, 

- razvoj sektora poslovnih usluga, 

- uspostavljanje sistema za provjeru kvaliteta i standardizaciju. 

12.2 RAZVIJENA INFRASTRUKURA 

U proteklom periodu, na podrucju opcine Gradacac, realizovan je znacajan broj 
infrastrukturnih projekata kako obnove postojecih tako i izgradnje novih objekata. KPOR 
tim je u SWOT analizi definisao kao jednu od snaga relativno dobro uredenu 
infrastrukturu, koja daje mogucnost za daljnje ekonomsko jacanje opcine. Unatoc svemu, 
a imajuci u vidu daljnji razvitak opcine sigurno je da je ostalo izuzetno puno 
infrastrukturnih objekata koji ce iziskivati odrzavanje i novu izgradnju. Posebna aktivnost 
se mora posvetiti komunalnoj infrastrukturi kako bi se mogli razvijati poduzetnistvo i 
turisticke djelatnosti s istovremenim povecanjem standarda zivota gradana opcine 
Gradacac. Zato je u Programima razvoja opcine potrebno posebno posvetiti aktivnosti 
ovoj oblasti i izdvojiti znacajna sredstva. 

Postojanje i pouzdanost javnih ustanova (snadbijevanje energijom, pitkom vodom i 
dobrim dijelom izgradena kanalizacija, kolektor) je osnovni preduslov za planiranje 
investicija u datom podrucju. U cilju ocuvanja okolisa potrebno je rijesiti pitanje odlaganja 
otpada. Ovo znacajno pitanje vjerovatno ce biti rijeseno kroz regionalnu deponiju, cije je 
formiranje u toku. 

Investiranje u transportnu infrastrukturu i poboljsan pristup opcini predstavlja kljucnu 
aktivnost u cilju obezbjedenja ukupne konkuretnosti opcine u svim segmentima, kao i 
standarda zivota gradana. Poboljsanjem kvaliteta lokalne putne mreze ostvaruje se bolji 
pristup putevima u regiji, ali i medunarodna povezanost. 

Kako bi se poboljsala infrastruktura na podrucju opcine pod uslovom da se osigura 
zastita okolisa, prog rami, projekti bi se mogli grupisati na sljedeci nacin 

• Razvoj menadzment sistema za sve resurse, 

• Razvijanje sistema i odnosa za upravljanje infrastrukturnim objektima, 

• Poboljsanje sigurnosti od rizika za okolinu, 

• Povecanje ocuvanja prirode, 

• Rekonstrukcija i izgradnja postojecih i novih infrastruktutnih objekata, 

• Rjesavanje pitanja postojece deponije, rjesavanje pitanja daljnjeg odlaganja 
otpada, 

-53- Zastita jezera, rijeke Gradasnice i ostalih vodotoka 

Saniranje postojecih klizista 

Rjesavanje pitanja snadbijevanja pitkom vodom juznog dijela opcine 

Rekonstrukcija postojece vodovodne mreze 

Rekonstrukcija i izgradnja novih puteva, trotoara, rekonstrukcija i 

izgradnja ulica ,raskrsnica, mostova, ulicne rasvjete, 

Uredenje gradskog parka, postavljanje fontane 

Izgradnja, prosirenje kanalizacione mreze u podrucjima gdje je to moguce 

Izrada studija toplifikacije grada 

Izgradnja gradske garaze 

Gradskog trga 

Ocekivani rezultati ovog prioritetnog cilja su : 

■ Razvijen, savremen, educiran i obucen menadzment za upravljanje resursima 

■ Poboljsana zastita okolisa 

■ Poboljsani uslovi zivljenja 

■ Poboljsano poslovno okruzenje 

■ Povecan razvoj zajednice 

Realizacija ove mjere moze se mjeriti kroz siljedece indikatore : 

- kilometri mreze za distribuciju vode, popravljeni i izgradeni kilometri puteva, 
kanalizacione mreze, rasvjete i dr. 

- zasticena jezera, vodotoci, 

- izgraden gradski trg i gradska garaza, 

- obnovljen gradski park sa fontanom, 

- rekonstruisana postojeca vodovodna mreza, 

- broj saniranih klizista, 

- rijeseno pitanje gradske deponije, 54 12.3 RAZVIJEN INDUSTRIJSKI CENTAR 

Cilj ovog prioriteta da se na podrucju opcine stvore daljnji preduslovi za 
poboljsanje i podizanje industrijske proizvodnje, prije svega metalne, drvne, tekstilne, i 
duhanske industrije, kao i ostale industrije vezane za preradivacke kapacitete u oblasti 
poljoprivrede, te privalacenje domacih i stranih investitora , kao i poboljsanje ruralno 
drustveno - ekonomskog okruzenja. Dosadasnja iskustva ukazuju da opcina Gradacac 
raspolaze sa izvanrednim kadrovskim resursima koji su se dokazali u industrijskoj 
proizvodnji. Dokaz tome su i strana ulaganja koja se implementiraju u bivsem TMD-u. 
Tradicija u tekstilnoj i drvnoj industriji i kvalitet proizvoda garantuju da domaci i strani 
ulagaci uz preduzimanje konkretnih aktivnosti mogu naci svoje interese. Kadaje u pitanju 
duhanska industrija moze se konstatovati da se takode u ovoj oblasti, sem proizvodnje 
duhana, ostavlja mogucnost otvaranja pogona za preradu duhana pa cak i proizvodnje 
gotovih proizvoda. 

Prereda poljoprivrednih proizvoda je prije rata na ovim podrucjuma bila prepoznatljiva u 
sirim granicama (Bosnaprodukt). Nacin na koji je privatizovano ovo preduzece i 
ukljucenje u vece kompanije stvara predpostavke da ce proizvodi proizvedeni u halama 
ovog bivseg preduzeca ponovo postati trazena roba u sirem okruzenju. 
Novootvoreni kapaciteti za preradu mlijeka daju mogucnost jos veceg angazovanja 
kooperanata, a time otvaranja novih farmi i povecanja dohotka u oblasti poljoprivrede. 

Da bi se ostvarili ciljevi potrebno je preduzeti slijedece aktivnosti: 

- Podizanje kvaliteta i kvantiteta industrijske proizvodnje, 

- standardizacija, specijalizacija i organizovan otkup u oblasti poljoprivrednih 
proizvoda, 

- Proizvodnja kvalitetnih preradevina: uvodenje novih tehnologija, 

- Dobro ogranizovan marketing, 

- Pruzanje pomoci razvoju ekonomskih aktivnosti koje mogu doprinijeti razvoju 
ruralnog dijela opcine, posebno aktivnosti koje su vezane za uspostavljanje 
nove industrijske zone. 

Ocekivani rezultati ovog prioritetnog cilja su: 

- Povecan broj MSP, posebno u oblasti preradivacke industrije, 

- Povecan nivo zaposlenosti u metalnoj, tekstilnoj, drvnoj i dr. industriji. 

- Povecan izvoz, 

- Dosegnuta nova trzista, 

- Veci broj koristenih standarda. 

- Poboljsano ruralno-ekonomsko okruzenje. 

-55- Realizacija ovog prioritetnog clja moze se mjeriti slijedecim indikatorima: 
o Broj novootvorenih MSP, posebno u preradivackoj industriji, 
o Znatno povecan izvoz, 

o Povecan broj zaposlenih u preradivackoj indusriji, 
o Vrijednost izvezenih roba. 

Ovaj prioritetni cilj moze se realizirati kroz slijedece mjere: 

o Prosirenje postojece industijske zone, te utvrdenom planskom dokumentacijom 

utvrdivanje novih prostora za razvoj MSP, te odredivanje novih lokacija na 

ruralnom podrucju opcine, 
o Odredivanje posebnih uslova i olaksica za povoljniji otkup zemljista u cilju 

izgradnje proizvodackih kapaciteta, 
o Pomoc lokalne vlasti u rjesavanju imovinskih odnosa i dobijanju potrebne 

dokumetnacije za gradenje. 

12.4 RAZVIJENA POLJOPRIVREDA 

Komisija za planiranje opcinskog razvoja zakljucila je, temeljem podataka iz 
SWOT analize, da u poljoprivredi na podrucju opcine Gradacac, postoje mnoge snage 
koje daju mogucnost da se na ovom podrucju jos vise povecaju ekonomski rezultati u 
ovoj grani privrede. Pored toga, daje se mogucnost jos veceg uposlljavanja novih radnika 
u ovoj oblasti. Poljoprivreda je grana proizvodnje na podrucju opcine Gradacac, kojom se 
stanovnistvo najvise bavi. Produktivnost u poljoprivredi je znacajno povecana , o cemu 
govori obracun dohotka iz poljopribvredne proizvodnje na podrucju opcine. Medutim 
sigurno je da na produktivnost utice parcelisanje zemljista i usitnjavanje posjeda, zatim 
ogranicena upotreba mehanizacije i slabe upotrebe poljoprivrednih tehnika, problemi oko 
odrzavanja poljoprivredne infrasrtrukture (navodnjavanje, putevi i dr.) i nedovoljna 
zastupljenost umrezavanja agro-biznisa, poljoprivrednih institucija i obuka za 
poljoprivrednike, kao i nepovoljna kreditna sredstva i slozena procedura oko dobijanja 
kreditnih sredstava. 

Zbog ogranicenog sirenja zvanicnog trzista poljoprivrednih proizvoda, trenutno se veoma 
ogranicen procenat poljoprivrednih proizvoda koristi kao sirovina u agropreradi. Ovaj 
problem dodatno uslozava kvalitet proizvoda sto ozbiljno uslozava mogucnost 
marketinga. 56 Da bi se podrzao daljnji razvoj poljoprivredne proizvodnje i industrije prerade hrane, 
potrebno je preduzeti sljedece aktivnosti: 

♦ Razvoj i poboljsanje poljoprivredne infrastrukture ukljucujuci sisteme za 
navodnjavanje 

♦ Pruzanje pomoci razvoju poljoprivrednih aktivnosti 

♦ Poboljsanje prerade i marketinga poljoprivlrednih proizvoda ukljucujuci 
investiranje u opremu i nove tehnologije za proizvodnju i pakovanje 

♦ Promoviranje bolje integracije ukupnog prehrambenog lanca 

♦ Osnivanje poslovnih udruzenja i pruzanje pomoci procesu standardizacije 

♦ Razvoj profesionalnih tehnickih vjestina kroz obrazovanje i strucnu preobuku 

♦ Povoljni pristup kreditnim sredstvima. 

Ova mjera se moze ostvariti kroz slijedece projektne ideje; 

♦ Utvrdena studija izvodljivosti i ekonomska opravdanost vjestackog 
navodnjavanja 

♦ Razvijene poljoprivredne mape opcine 

♦ Jacanje postojecih i pruzanje pomoci razvoju novih zaadruga i njihovih mreza 

♦ Poboljsanje prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda 

♦ Studija izvodljivosti sjece oboljelih stabala sljive 

♦ Pruzanje pomoci uvodjenju novih profitabilnih kultura i tehnologija u proizvodnji 
voca 

♦ Revitalizacija programa za zastitu od poplave i klizista 

♦ Pruzanje pomoci u razvijanju novih kapaciteta velikih i malih uzgajivaca stoke 

♦ Opremanje mini laboratorije za kontrolu zemljista 

♦ Organiziranje kampanja za proizvodnju organske hrane 

Ocekivani rezultati ovog prioritetnog cilja su: 

♦ Povecana proizvodnja u poljoprivraednoj i prehrambenoj industriji 

♦ Povecana konkurentnost firmi koje pripadaju poljoprivrednoj i prehrambenoj 
industriji 

♦ Povecana zaposlenost u poljoprivardnoj i prehrambenoj industriji 

♦ Razvijeni novi proizvodi 

♦ Povecan izvoz proizvoda poljoprivredne i prehrambene industrije 

♦ Dostignuta nova trzista 

♦ Bolja integracija ukupnog prehrambenog lanca 

♦ Novoosnovana udruzenja agro-preduzeca 

♦ Povecana standardizacija poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane 

-57- Realiziranje ove mjere moze se mjeriti kroz slijedece indikatore: 

- Broj novih zasada i kultura, 

- Broj novoosnovanih udruzenja i agropreduzeca, 

- Broj novih farmi za uzgoj stoke, 

- Broj podrzanih projekata, 

- Broj lica koja su dobila posao u oblasti poljoprivrede, 

- Broj novih plastenika i zasijanih povrsina. 

12.5 SAJAMSKO-TURISTICKI, KULTURNO-SPORTSKI GRAD 

Sektor turizma je jedan od tradicionalnih razvojnih sektora u ekonomiji opcine 
Gradacac i predstavlja znacajnu mogucnost za generiranje stranih i domacih prihoda. 
Mogucnosti koje najvise obecavaju za razvoj turistickog trzista u kratkom periodu nudi 
turizam zasnovan na prirodnom i kulturnom naslijedu, ukljucujuci banju, netaknute 
pejsaze, istorijske centre, tradicionalni sajam, sportsko rekreativne terene i dr. Medutim, 
realizacija ovog potencijala iziskuje jaku marketinsku politiku, dostupnost, siroko 
rasprostranjen moderni smjestaj, zastitu okolisa i porast u nivou vjestina turistickih 
poduzetnika i radnika. Razvoj turisticko, sajamski, kutlruno-sportskih djelatnosti na 
podrucju opcine Gradacac zasniva se na valorizaciji prirodnih i vjestackih resursa opcine: 
sacuvana flora i fauna, termalni resursi, vjestacka jezera, zajedno sa veoma bogatim 
kulturno-historijskim naslijedem, sportskim terenima te veoma jakim iskustvom u 
organizaciji sajmova i izlozbi i tradicionalnih kultirnih manifestacija. 

KPOR je temeljem podataka iz SWOT analize, zakljujcio da opcina Gradacac svojim 
geografskim polozajem i potancijalima zasluzuje ozbiljan pristup kreiranju turisticke 
ponude koja ce obuhvatiti sve resurse. Potrebno je izraditi planove razvoja svakog 
segmenta ali i paralelno raditi na stvaranju infrastrukture. 

Turisticka djelanost pruza osnov za upsljavanje stanovnistva svih dobnih, kvalifikacijskih i 
spolnih struktura. Pri tome su potrebna mala ulaganja a postizu se znacajni ucinci. Kroz 
ostale programe za posticaj razvitka poduzetnistva stvorit ce se i okvir za razvoj turizma. 
Da bi opcina Gradacac postala turisticki atraktivnija potrebno je pokrenuti dodatne 
projektne turisticke ponude - kulturne i sportske manifestacije, priredbe, izradu izvornih 
suvenira, itd. 

Nuzno je agresivno promoviranje turisticke ponude u blizoj i daljoj okolici te na torn planu 
treba zajedno sa Turistickom zajednicom kantona pokrenuti aktivnosti oko osnivanja 
turistickog ureda sa sjedistem u Gradaccu, izradi promotivnog materijala i distribuirati ga 
kroz sve medije (casopisi, prospekti, web ... ) 

-58- lako je turizam trenutno jedan od veoma dinamicnih sektora na podrucju opcine i on je 
suocen sa mnogim problemima: 

• Nedostatak ili nepopravljena infrastruktura u nekim dijelovima 

• Nepostojanje turistickog ureda na podrucju opcine 

• Nedovoljna promocija 

• Nedostatak partnertstva ili zajednickog natupa na trzistu 

• Nedovoljna obuka za radnike 

• Slozene i skupe procedure za razvoj privatnog sektora u ovom podrucju 

• Skucen sajamski prostor 

Da bi se ubrzao razvoj turizma trebaju se poduzeti slijedece aktivnosti: 

• Stvaranje atraktivnog okruzenja 

• Poboljsanje turisticke infrastrukture, posebno u domenu zdravstvenog turizma, 
jezera, zastite kulturno historijskog naslijedja, iznalazenja nove lokacije za 
sajam i dr. 

• Raznolikost turisticke ponude i pruzanje boljih pomocnih usluga 

Ocekivani rezultati ovog prioritetnog cilja su: 

• Izgradjena infrastruktura za razvoj turizma 

• Oformljen novi sajamski prostor 

• Ekonomsko okruzenje koje stimulira investiranje u razlicite turisticke segmente 

• Poboljsanje organizacije razvoja turizma sa efikasnim menadzmentom 

• Razvijeni dodatni segmenti kao pretpostavka za turisticki razvoj 

• Obrazovani uposlenici menadzmenta, kao i buduce osoblje za efikasno 
vodenje turistickog razvoja 

• Zasticeni kulturno-historijski spomenici, prirodne vrijednosti i atraktivnost 
podrucja koji ce se koristiti kao osnova za razvoj turistickih aktivnosti 

• Obnovljeni i izgradeni novi sportski tereni. 

Ftealiziranje ovog cilja moze se mjeriti kroz slijedece indikatore: 

• Broj novih smjestajnih kapaciteta 

• Broj prodatih nocenja u toku godine 

• Prosjecan dnevni boravak posjetilaca 

• Prosjecna cijena boravka 

• Stepen zadovoljenja potreba koristnika 

• Broj novih sportskih terena i dr. 59 Ovaj prioritetni cilj moze se realizirati kroz slijedece mjere: 

Poboljsanje privlacnosti postojecih turistickih aktivnosti opcine 

Poboljsanje transportne infrastrukture koja povezuje turisticke kapacitete i 

atraktivnosti 

Obuka za osoblje i poduzetnike u cilju ostvarivanja efikasnog menadzmenta 

turistickog razvoja 

Stvaranje razvijenog poslovnog okruzenja sposobnog da obezibjedi sve 

potrebne uvjete za pravilan razvoj turistickih aktivnosti 

Zastita kulturnih i historijskih spomenika, prirodnih vrijednosti i svih drugih 

elemenata koji sluze kao osnova za razvoj turisticke atraktivnosti 

Iznalazenje nove lokacije za odrzavanje sajmova. 

12.6 RAZVIJENE I OPREMLJENE PREDSKOLSKE I SKOLSKE 
USTANOVE 

Cilj ovog prioroteta je uravnotezena i funkcionalna mreza predskolskih ustanova, 
te stvaranje uslova za poboljsanje stanja u ovoj oblasti. lako opcine nemogu znacajno 
ucestvovati u razvoju i unapredenju skolstva imajuci u vidu da se iz kantonalnog budzeta 
finansira ova oblast, lokalne vlasti mogu znacajno uticati na samo opredjeljenje u smislu 
skolovanja buducih kadrova za zanimanja za kojima se osjeca potreba na podrucju 
opcine. Pored toga znacajno se moze uticati na geografski uravnotezenu i funkcionlanu 
mrezu skolskih i predskolskih ustanova. Ovaj problem se moze rjesavati sa opcinama u 
okruzenju, vodeci racuna da se buduci kadrovi skoluju prema potrebama, imajuci u vidu 
resurse opcine i opredjeljenje za daljnji razvoj. 

Posebna potreba se osjeca za opremljenost prostora sa igraonicama i igralistima u 
svakoj mjesnoj zajednici, prostora oko vec postojecih skolskih objekata te prostora koji 
pripada djecijem obdanistu u Gradaccu. 

Za osoblje koje se bavi posebno predskolskim obrazovanjem, potrebno je pokrenuti niz 
radionica, seminara i okruglih stolova u cilju sticanja novih znanja i iskustava u ovoj 
oblasti. Za obrazovanje i osposobljavanje potrebno je vrijeme, a socijalne i ekonomske 
potrebe postaju sve izrazenije.Cilj je kroz savremeno obrazovanje stvoriti okruzenje koje 
zahtjeva napredak i razvitak. 

Ovaj cilj ce se realizirati kroz slijedece aktivnosti : 

■ Stvaranje odgovarajuceg okruzenja koje ce podrzati aktivnosti vezane za 
unapredenje skolskih i preskolskih ustanova, kroz izbor najboljih kadrova i 
edukaciju postojeceg kadra 

-60- ■ Poboljsanje infrastrukture u ovoj oblasti ( uticaj i stalno lobiranje kod nadleznog 
kantonalnog ministarstva u cilju stvaranja boljih uslova u skolskim 
ustanovama) 

■ Pokretanje projekata koji su vezani za uspostavljanje i izgradnju igraonica, 
igralista i dr. opreme u svim mjesnim zajednicama na podrucju opcine. 

Ocekivani rezultati ovog prioritetnog cilja su : 

■ Znatno poboljsano stanje u ovoj oblasti, te obrazovani novi mladi strucnjaci koji 
ce naci zaposlenje u privrednim subjektima opcine 

■ Stvorene pretpostavke u predskolskim ustanovama za pravilno usmjerenje i 
odabir zanimanja za kojim se osjeca potreba 

■ Uspostavljena infrastruktira koja ce zadovoljiti potrebe mladih. 

Realizacija ovog cilja mole se mjeriti kroz : 

■ Broj mladih koji je nastavio skolovanje u visokoskolsim ustanovama 

■ Broj mladih sa zavrsenom srednjom skolskom spremom koji je nasao posao 

■ Broj novootvorenih igralista u MZ, skolama , ulozenih sredstava u opremu i 
ostalu infrastrukturu 

■ Realiziranih projekata . 

12.7 RAZVIJENO I UNAPRIJEDENO ZDRAVSTVO I SOCIJALNA 
ZASTITA 

Na podrucju opcine Gradacac pruzanje zdravstvenih usluga, vrsi se u okviru JZU 
Dom zdravlja Gradacac i JZU „ Banja llidza „ Gradacac. Zdravstveni sistem na podrucju 
opcine je organizovan na primarnom i sekundarnom nivou, dok se tercijalni nivo 
organizuje u zdravstvenim ustanovama na nivou kantona i sire. Kao osnovni problem 
zdravstva namece se nedostatak zdravstvene infrastrukture, te opremljenost 
savremenom medicinskom opremom, posebno opremom u ambulantama porodicne 
medicine. Pored toga osjeca se velika potreba za unapredenjem opce bolnice u kojoj bi 
bilo smjesteno odjeljenje opceg stacionara, ginekolosko- akusersko odjeljenje i odjeljenje 
za hemodijalizu, kao i druga odjeljenja ukoliko postojeci prostor moze zadovoljiti 
propisane uslove. 

Banjsko klimatsko lijecenje organizovano je u okviru JZU „ Banja llidza „ Gradacac. U 
ovoj oblasti s obzirom na skucenost smjestajnih kapaciteta potrebno je pristupiti 
iznalazenju prosirenja smjestajnih kapaciteta, osavremenjavanju opreme, izgradnji 
sportskih terena i bazena u blizini postojeceg hotela, te edukaciji i usavrsavanju kadrova. 

-61- Socijalno osiguranje se ostvaruje preko direktnih izvrsilaca organiziranih u socijalne javne 
ustanove. Opcina Gradacac kao i vecina ocina na podrucju Tuzlanskog kantona ima 
Centar za socijalnu zastitu. Pored toga na podrucju opcine djeluje i nekoliko 
humanitarnih organizacija koje podupiru razne vrste socijalne zastite, posebno djecu 
sehida i palih boraca, invalidna lica, lica sa posebnim potrebama i dr. 

Da bi se poboljsao kvalitet zdravstvene infrastrukture, te unaprijedilo zdravstvo na 
podrucju opcine potrebno je preduzeti slijedece: 

■ Rehabilitacija zdravstvene infrastrukture 

■ Pruzanje pomoci zdravstvenim programima na nivou opcine. 

Ova mjera mole se ostvariti kroz slijedece projektne ideje : 
( Primarna zdravstvena zastita ) 

■ JZU Dom zdravlja Gradacac , opremiti savremenom medicinskom opremom u 
koju bi bili smjesteni : 

1. porodicma medicina 

2. centralni laboratory 

3. RTG i ultrazvucna dijagnostika 

4. mikrobiologija 

5. transfuziologija 

6. centralna sterilizacija 

7. dobro opemljen vozni park 

■ Postojece porodicne ambulante opremiti sa pripadajucom medicinskom 
opremom i pokrenuti aktivnosti za otvaranja novih porodicnih ambulanti u MZ 
koje ispunjavaju uslove za to. 

( Sekundarna zdravstvena zastita ) 

■ Uspostaviti Opcu bolnicu sa kapacitetom 80 kreveta u kojoj bi bila smjestena 
slijedeca odjeljenja: 

1 . Opci stacionar 

2. ginekolosko - akusersko odjeljenje (prostor adaptirati i rekonstruisati ) 

3. hemodijaliza 

( Banjsko klimatsko lijecenje ) 

■ Prosirenje smjestajnih kapaciteteta za 160 postelja ( II faza ) 62 ■ Uvodenje novih terapeutskih procedura (izgradnja terapeutskog i 
poluolimpijskog bazena ) 

■ Osavremenjavanje opreme u skladu sa evropskim standardima 

■ Izgradnja sportskih terena ( teniske trim staze, terena za male sportove ) 

■ Edukacija kadrova 

Ocekivani rezultai ove mjere su : 

■ Poboljsane zdravstveno - drustvene usluge 

Realizacija ove mjere moze se mjeriti kroz: 

■ JZU Gradacac, opremljena je sa savremenom medicinskom opremom i 
medicinskom infrastrukturom 

Uspostavljena odjeljenja pri opcoj bolnici i prosireni smjestajni kapaciteti 
Uspostavljene porodicne ambulante u svim MZ koje ispunjavaju uslove za to 
Zavrsena II faza Hotela Banja llidza 

Izgraden terapeutski bazen i ostali otvoreni i zatvoreni bazeni 
Educirani kadrovi 
Unaprijedena socijalna zastita 

12.8IZGRADENI PARTNERSKI ODNOSI IZMEDU JAVNOG 
SEKTORA I NVO 

Da bi opcina Gradacac ostvarila svoju utvrdenu viziju i realizovala strateske 
pravce potrebni su zajednicki napori u stvaranju preduvjeta za to, sa precizno 
utvrdenim pravilima svih ucesnika lokalne zajednice. Utvrdeni partnerski odnosi 
kljuc su za uspjeh brzeg drustvenog i ekonomskog razvoja. 

Biznis sektor ima kljucnu ulogu da stvara materijalno blagostanje a kao partner na 
njega se u svom razvoju naslanja drustveni sektor. 

Lokalna uprava i mjesna samouprava svojim zajednickim djelovanjem stvaraju 
uslove za neophodna partnerstva svih drustvenih sektora u smislu stvaranja i 
afirmisanja uspjesne i razvijene lokalne zajednice. 

Integracijom drustvenih sektora moguce je osmisliti, planirati i izvrsiti sve zacrtane 
strateske ciljeve. 

U partnerstvu drustveni sektor je glavni pokretac razvoja lokalne zajednice a 
kljucna djelovanja javnog sektora su donesene strateske odluke u okviru 
nadleznosti kao sto su prostorni planovi, urbanizam, komunalna infrastruktura, 

-63- socijalna zastita, zdravstvo, obrazovanje, kultura, sport i zastita covjekove okoline a 
veoma vazan segment je stvaranje povoljnog poslovnog okruzenja. 

Strateski posmatrano, sa aspekta lokalne zajednice, u proces izgradnje partnerskih 
odnosa izmedu lokalne uprave, biznis i javnog sektora, vjerskih zajednica i 
nevladinih organizacija, mjesne samouprave i gradana, biznis sektor je oznacen 
kao temelj stvaranja bogatstva na koga se naslanja drustveni sektor. 

Posto se sira zajednica nalazi u procesu tranzicije svi sektori javnog zivota 
su izlozeni tim procesima, pa i drustveni sektor. Ogromna je odgovornost ovog 
sektora, posebno institucija, nadleznih tijela lokalne zajednice, javnih i drugih 
ustanova za funkcionisanje i organizaciju drustvenog sektora. Dobro organizovana, 
efikasna, svrsishodna i naucno utemeljena javna uprava, zdravstvena i socijalna 
zastita, pravosude i obrazovanje neophodni su preduvjet za osiguranje dobrog i 
kvalitetnog zivota gradana. 

Temelj funkcionisanja tijela lokalnih vlasti je da sluze gradanima, da su obavezana 
na postivanje zakona i transparentnost rada. 

U procesu izgradnje i razvoja lokalne zajednice vazno mjesto ima NVO sektor. 
Ovaj segment lokalne zajednice ima mogucnosti da inicira veoma vazna pitanja za 
zivot i rad zajednice i predstavlja sponu u partnerstvu izmedu lokalne uprave, 
javnog i biznis sektora. 

Neophodan korak u uspostavi partnerskih odnosa je formiranje DEBATNOG 
CENTRA uz mogucnost osnivanja koordinacionih tijela (odbora) u koji ce biti 
ukljuceni svi predstavnici sektora u partnerskom odnosu. 

Debatni centar ce formirati Opcinsko vijece. 

Zadatak Debatnog centra je stvaranje i odrzavanje partnerstva, prikupljanje 

inicijativa, medusobno informisanje i koordiniranje svih segmenata partnerstva. 

Debatni centar kao radno tijelo Opcinskog vijeca podnositi ce izvjestaje Opcinskom 
vijecu . Koordinaciona tijela (odbori) su operativna tijela koja ce raditi na obradi 
tematskih pitanja iz partnesrskih odnosa. 

Ovaj cilj ce se realizovati kroz slijedece aktivnosti : 

■ Utvrdivanje partnerskih odnosa lokalne uprave, biznis sektora i organizacija 
civilnog drustva ( OCD) ( SPORAZUM ) 

■ Donosenje odluka u okviru nadleznosti sa preciznim pravilima za sve 
ucesnike u lokalnoj zajednici 

-64- ■ Integracijom i koordinacijom, proces tranzicije mozemo ubrzati i samim 
time stvarati preduvjete za osiguranje kvalitetnog zivota gradana 

■ Selekcijom i partnerskom koordinacijom NVO sektor treba da djeluje u 

nekoliko drustvenih oblasti 

■ Formiranjem DEBATNOG CENTRA otvaraju se mogucnosti izgradnje 
partnerskih odnosa svih sektora javnog zivota. 

Ocekivani rezultati ovog prioritetnog cilja su : 

■ Izrada Sporazuma na osnovama zajednickih vrijednosti koje ostvaruje 
NVO sektor i javni sektor a tice se Opcinskog vijeca, Opcinskog 
nacelnika i nevladinih/ neprofitnih organizacija opcine 

■ Revizija svih Odluka koje su vezane za partnerske odnose u lokalnoj 
zajednici 

■ Znatno poboljsanje stanja u integrativnim i koordinativnim procesima 
(ljudska prava, demokratija, omladinska politika, ekologija, kultura, tradicija i 
naslijede, mjesna samouprava, religijske zajednice, javni sektor, biznisu i 
lokalnoj upravi) 

■ Razvrstavanjem i istosmjernim uvezivanjem ocekuje se poboljsanje usluga 
u okviru registrovanih djelatnosti ( vise ideja kvalitetniji pristup u rijesavanju 
problema) 

■ Putem Debatnog centra koordiniraju se sve aktivnosti partnerstva u 
lokalnoj zajednici. 

Realizacija ovog cilja mole se mjeriti kroz : 

■ Potpisan Sporazum izmedu zakonodavne i izvrsne vlasti opcine i NVO 
sektora sa utvrdenim aneksima 

■ Revidirane sve odluke i donesene nove koje regulisu interese u 
partnerstvu 

■ Integrisani svi drustveni segmenti, stvoreni uslovi brzih eurointegracionih 
procesa, lokalna uprava funkcionalnija, organizacije civilnog drustva 
efikasnije u provodenju svojih ciljeva 

■ Selektovan i istosmjerno koordiniran NVO sektor, efikasniji u davanju i 
povecanju usluga, inovativan pristup u rijesavanju odredenih drustvenih 
problema 

■ Formiran Debatni centar, ojacani partnerski odnosi lokalne uprave, jasne 
samouprave, javnog sektora , biznisa i OCD ( organizacija civilnog drustva ) 65 ■ Izvjestaji se transparentno prezentiraju putem zakonodavne vlasti 
(Opcinskog vijeca), prosiruje se odgovornost, javno mijenje prepoznaje 
partnere. 

12.9 UNAPRIJEDEN POLOZAJ MLADIH U LOKALNOJ 
ZAJEDNICI 

Cilj ovog prioriteta je da se pokusa stvoriti bolji polozaj mladih u lokalnoj zajednici. 
Aktivno ukljucivanje mladih u rad lokalne zajednice je veoma vazno kako za samu 
omladinu tako i za lokalnu vlast. Sama vlast ce shvatiti stvarne potrebe omladine, a s 
druge strane i mladi ce pokusati da aktivno ucestvuju u torn radu i da ne cekaju od drugih 
da rjesavaju njihove probleme. 

Dosadasnja iskustva pokazuju da mladi zele biti aktivni, ali broj te omladine, nazalost nije 
velik. Ciljanom promocijom mogucnosti aktiviranja mladih postici ce se veca aktivnost 
mladih. Drugi veci problem je i nepostojanje adekvatne infrastrukture za mlade, koja bi 
im omogucila odredene aktivnosti koje vode ka unapredenju polozaja mladih u lokalnoj 
zajednici. 

Kako bi se poboljsao polozaj mladih u lokalnoj zajednici trebaju se poduzeti slijedece 
aktivnosti: 

■ Razvijanje propagande o mogucnostima aktiviranja mladih 

■ Stvaranje infrastrukture koja ce obezbijediti prostor za aktivnosti mladih 

■ Obezbijediti finansijska sredstva kroz opcinski budzet ili dr. kako bi se 
finansirale dobre ideje predlozene od strane mladih 

Ocekivani rezultati ovog prioritetnog cilja su: 

Poboljsanje aktivnosti mladih 
Poboljsanje aktivnosti opcine 
Poboljsanje aktivnosti drugih donatora 
Kvalitetnije provodenje slobodnog vremena mladih 
Stvaranje novih mogucnosti za mlade 
Otvaranje novih radnih mjesta. 

Realizacija ovog cilja moze se mjeriti kroz : 

■ Povecan broj zaposlenih mladih osoba 

■ Mladi ukljuceni u donosenje odluka koje su znacajne za razvoj opcine 

■ Osnovana udruzenja preko kojih ce maldi iskazati svoje potrebe. 

-66- 12.10 EKOLOSKI CISTA I UREDENA OPCINA 

Postojanje i pouzdanost javnih ustanova (snadbijevanje pitkom vodom i 
kanalizacija) je osnovi preduslov za planiranje investicija u ovom podrucju. Isto tako, 
ulaganje u okolis poboljsava sveukupne aktivnosti i otvara mogucnosti za poboljsanje 
kvaliteta zivota i razvoja turizma na podrucju opcine. Dosadasnje aktivnosti vec su dale 
rezultate i opcina Gradacac je postala prepoznatljiva na podrucju kantona i sire kao 
sredina u kojoj se ulazu znacajni napori i sredstva za poboljsanje u ovoj oblasti. O tome 
govore razna priznanja koja je opcina dobila, bilo u pisanoj formi ili u novcanim 
sredstvima. 

Pored navedenog infrastruktura okolisa na opcini je jos uvijek nedovoljno razvijena. 
Opcini jos uvijek nedostaju osnovni sistemi menandzmenta za broja pitanja okolisa 
( smece, juzni dio opcine nije snadbjeven dovoljnim kolicinama pitke vode, kanalizacija 
na podrucju grada i prigradskim naseljima i oko jezera nije dovrsena, tretman otpadnih 
voda u pojedinim dijelovima grada i opcine nije rijesen, neureden dio korita rijeke 
Gradasnice, prilazi jezerima i dr. ) S druge strane, nezagadena podruqa, jedinstveni 
pejsazi i bogata bio-raznolikost predstavljaju ogromnu imovinu i vrijednost za istrazivanje 
turistickog razvojnog potencijala. 

Kako bi se osigurala zastita okolisa, program projekti bi se trebali grupisati na slijedeci 
nacin: 

• Razvoj menadzment sistema u svim oblastima (vodni resursi, sistem 
upravljanja otpadom, povecanje ocuvanja prirode ) 

• Poboljsanje uslova za upravljanje vodnim resursima 

• Razvijanje sistema za upravljanje tvrdim otpadom 

• Osiguranje rizika za okolis, stvaranje uslova za poboljsanje stanja 

• Ocuvanje prirode, kroz niz mjera. 

Ovaj cilj se mole realizovati kroz slijedece aktivnoisti : 

• Izrada lokalnog ekoloskog akcionog plana 

• Izrada mape okolisa opcine 

• Studija izvodljivosti za zastitu rijeka i potoka, odlaganja otpada, kanalizacionih 
mreza, pitke vode( pojedinacne studije za svaku oblast) 

• Studija izvodljivosti zastite jezera „ Hazna „ i „ Vidara „ 

• Studija izvodljivosti za sistem grijanja 

• Pruzanje pomoci projektima za zastitu okoline. 67 Ocekivani rezultati ovog prioritetnog cilja su : 

• Usvojen lokalni ekoloski akcioni plan 

• Poboljsanja zastita okolisa 

• Poboljsan kvalitet zivljenja 

• Poboljsani uslovi zivljenja 

• Poboljsano poslovno okruzenje 

• Povecan razvoj zajednice. 

Realizacija ovog cilja mole se mjeriti kroz: 

• Obezbjedena pitka tekuca voda na citaovom podrucju opcine 

• Izgradeni kilometri nove kanalizacione mreze 

• Izgradena ekoloska deponija smeca 

• Zasticena i uredena jezera. 
1 ""i yr ' < fr 
■'■-, 
68 DIO IV 13. RAZVOJNI PROGRAMI 

Razvojni programi 

Stratesko planiranje predstavja dugotrajan proces koji se krece od ideje, preko 
planske dokumentacije do realizacije i nadzora. Svi programi su medusobno uskladeni i 
predstavljaju cjelinu cija realizacija jamci kontinuirani razvoj opcine. Strateski plan je 
temelj cijom daljnjom razradom dolazimo do strateskih smjernica koje ce se planski 
razraditi u posebnim razvojnim programima. 

U predhodnom dijelu strateskog plana definisane su smjernice a u ovom cemo uobliciti 
programe razvoja sa odredenim projektima, zadacama, nositeljima aktivnosti i rokovima 
realizacije. Svaki projekat je u izravnoj vezi sa odredenim strateskim smjernicama i sa 
ocekivanim pozitivnim ucincima. 

Pri odredivanju razvojnih programa postavlja se pitanje kako i na koji nacin ce se 
implementacijom projekta omoguciti brze i efikasnije uposljavanje i prosperitet opcine, 
kako doci do adekvatnih finansijskih sredstava za rast poslovanja, kako podrzati rad 
poslovne uspjesnosti, kako javni i privatni sektor uciniti efikasnijim, kako osigurati 
adekvatnu infrastrukturu koja ce podrzati ekonomski razvoj opcine i kako sistem 
obrazovanja moze podrzati ljudske resurse. 

Razvojni programi su razradeni u slijedece cjeline : 

1. Progarmi razvoja poslovnog okruzenja, 

2. Programi unapredenja i razvoja infrastrukture, 

3. Programi razvoja industrije, 

4. Programi razvoja poljoprivrede , 

5. Programi razvoja sajamsko-turistickih atraktivnosti, kulturnog naslijeda i 
sportskih aktivnosti, 69 6. Programi razvoja i opremljenosti skolskih i predskolskih ustanova, 

7. Programi unapredenja i razvoja zdravstva i socijalne zastite, 

8. Programi izgradnje partnerskih odnosa izmedu javnog 
sektora i NVO, 

9. Programi za unapredenje polozaja mladih u lokalnoj zajednici, 
lO.Progarmi unapredenja i razvoja ekologije. 

Svaki od ovih programa sadrzi vise projekata koji ce se dalje razradivati i planirati. 
13.1 Programi razvoja poslovnog okruzenja 

Dobro postavljena poduzetnicka osnova, predstavlja osnov za ekonomski razvoj 
opcine Gradacac. Stepen propadanja novoosnovanih preduzeca u prvoj godini 
poslovanja, predstavlja odredeni problem. Medutim, posebnu snagu i obecanje u 
daljnjem ekonomskom razvoju opcine predstvalja cinjenica da je na podrucju opcine 
privatizacija u odnosu na druge sredine izvrsena na korektan nacin. To posebno 
podkrepljuje cinjenica da su bivsa velika preduzeca koja su privatozovana otpocela sa 
proizvodnjom, te da je strani kapital koji je nasao partnere u tim preduzecima postao 
znatno mjerljiv. Izvoz u ovim preduzecima, takode je svakim danom sve veci. Cilj 
poboljsanja poslovnog okruzenja je da se nastavi sa trendom koji je do sada zabiljezen u 
otvaranju novih preduzeca, a time i otvaranju novih radnih mjesta. Posebno do izrazaja 
u ovoj aktivnosti mora doci do uspostavljanja partnerstva izmedu javnog i privatnog 
sektora. Strategijeski cilj: 

Poboljsanje poslovnog okruzenja Operativni cilj: 

Poboljsanje poslovnog okruzenja na podrucju 
opcine Gradacac, kroz jacanje kapaciteta 
poslovnog inkubatora Naziv projekta: Jacanje kapaciteta Poslovnog inkubatora u Gradaccu Kratak opis projekta: 

Dalje jacanje kapaciteta Poslovnog inkubatora u Gradaccu, izmedu ostalog, podrazumijeva 

implementaciju projekata sanacije problematicne infrastrukture, vidljivosti Inkubatora, uredenje 

izlozbenog prostora, povecanje kvantiteta i kvaliteta poslovne podrske inkubantima-korisnicima 

Inkubatora, stvaranje prostornih uslova za povecanje broja korisnika, te, s tim u vezi, 

organizacione i finansijske odrzivosti Inkubatora. Zbog obima potrebnih radova, visine potrebnih 

sredstava i njihovih izvora i vremena kada se ista mogu obezbijediti, sanaciju objekta moguce je 

ostvariti kroz faze. 

Prva faza: sanacija dijela krova, dijela fasade, vidljivosti Inkubatora (graficka obiljezja) jzlozbeni 

prostor, djelomicno uredenje poslovnih prostora (donatorskim i opstinskim sredstvima i 

sredstvima firmi korisnika ), te sanacija jednog mokrog cvora, vrijednost oko 88.000,00 KM, 

stavljanje u upotrebu oko 900 m 2 prostora za 4 firme sa oko 25 zaposlenika... 

Druga faza: sanacija preostalih dijelova krova i fasade, dva mokra cvora, unutrasnjih instalacija 

(voda, elektro, telefoni, hidranti..), uredenje poslovnih prostora i hodnika, prilazni putevi i parkinzi, 

uredenje zelenih povrsina 

Uporedo sa sanacijom Objekta, kroz finansijsku podrsku iz Budzeta Opcine, obezbijediti uslove 
za dodatno finasiranje NBR-a i poslovnog servisa za mikro i mali biznis-korisnike Inkubatora i 
druge poduzetnike sa podrucja Opcine.... 70 Ocekivani rezultati -prve faze: 


Ciljne skupine (grupe ): 


1 .Objekat je saniran i funkcionalno i estetski 


1 .Vlade: kantona i F BiH i njihova ministrstva, 


osposobljen ( djelomicno ), 


2.Donatori ( EU, USAID, GAP projekat...), 


2.lnkubator je kvalitetno graficki oznacen, 


3.Udruzenja poduzetnika, 


3.Povecan je broj prostorija (6 ) i broj kvadrata 


4.Gradani sa poduzetnickim idejama, 


( 900) u funkciji razvoja biznisa , 


5.Nadlezne opcinske sluzbe, 


4.Povecan je broj novozaposlenih radnika za 


6. Zavodi za zaposljavanje i komore, 


25, 


7.Univerzitet u Tuzli, 


5.0bezbijedeni uslovi za prezentaciju 


8. NERDA, PITcentar pri NBR-u i drugi subjekti 


proizvoda korisnika inkubatora kroz uredenje 


nadlezni za podrsku biznisu, 


izlozbenog prostora, 


9.Garantni fondovi i druge finansijske 


6.0jacana organ izaciona, kadrovska i 


institucije... 


finansijskaodrzivost Poslovnog inkubatora u 
Gradaccu... 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
korist koji mogu imati od implementacije 


implementaciji projekta: 


projekta : 


LOdluka OV-trajna namjena za Inkubator, 


LOpcina Gradacac, 


1. 1 ..Izdvajanjem budzetskih sredstva za 


2.Nezavisni biro za razvoj, Poslovni inkubator u 


finasiranje rada Inkubatora, 


Gradaccu, 


2.Jacanje kadrovskog, projektnog i 


3.Evropska unija- komisija, 


organizacionog, prostornog kapaciteta radi 


4.Federalno ministrastvo, 


ekonomske i druge odrzivosti Inkubatora, 


5.Firme - korisnici i preduzimaci pocetnici. 


3. Sredstva u visini od 58.000,00 KM, 
4. Sredstvima u visini od 30.000,00 KM, 
5.Kreiranje novih biznisa, zaposljavanje 
nezaposlenih i samozaposljavanje. 
Preduvjeti za implementaciju: 


Rizici: 


1 . Promjena zakonskih propisa koji 


1 .Podrska opstinske administracije (nadleznih 


definiraju rad poslovnih inkubatora, 


odjeljenja) i OV opcine Gradacac, 


2. Problemi sa nadleznim inspekcijskim i 


2.0bezbijedenasredstvaod EU i F MRPiO 


drugim kontrolnim organima nadleznim 


Mostar, 


za ove djelatnosti, 


3.Kvalitetne usluge preduzeca koja pruzaju 


3. Nedistatak finansijskih sredstva, 


infrastrukturne usluge ( struja.voda smece..), 


4. Problemi sa Izvodacima radova i 


4.Pridrzavanje rokova od strane izvodaca 


dobavljacima opreme, 


radova, 


5. Nedovoljna finansijska i druga podrska 


5.Postivanje ugovorenih rokova transfera 


Opcine u stabilizaciji i ekonomskoj 


sredstava, 


odrzivosti Inkubatora kao instrumenta 


6.Nabavljena oprema odgovara narudzbi, 


LER-a opcine Gradacac / iskljucivo/, 


7.0dgovarajuci odziv kandidata na raspisani 


6. Nedovoljna podrska ostalih aktera- 


konkurs, 


ciljnih grupa 


8.Dovoljan broj zainteresovanih za useljenje u 
Inkubator sa kvalitetnim biznis planovima, 
9.Pristanak korisnika na buke. 


Procjena troskova implementacije projekta: 


Prvafaza: 88.000,00 KM, 
Druga faza: nisu projektovane potrebe. 
Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implei 


nentaciju: 


Realizacija aktivnosti Prve faze u roku od 4 mjes 


sea. 


-71- 

Strateski cilj: 
Poboljsanje poslovnog okruzenja 


Operativni cilj: 
Razvijanje ljudskih resursa 


Naziv projekta: Osnivanje trening centra 


Kratak opis projekta: 

Razvoj ljudski resursa je jedan od prioriteta u opcini Gradaccac. 

Vecina MSP ( malih i srednjih preduzeca j na podrucju opcine Gradacac, nemaju obucene resurse koji su 

u mogucnosti da rade na standardima kvaliteta i da imlementiraju marketinske strategije. Raspostranjen je 

problem nedostatka menadzerskih vjestina koje uticu na konkurentnost sektora MSP. Osnivanjem trening 

centra zajedno sa Udruzenjem privrednika opcine Gradacac i Srednjoskolskim centrom „ Hasan Kikic „ iz 

Gradacca, a imajuci u vidu razvoj ljudski resursa , zahtjev trzista i poslodavaca , ojacala hi se MSP i 

smanjila stopa nezaposlenosti. 

Trening centar hi ostvarivao saradnju i sa drugim centrima u kantonu i regiji . 


Ocekivani rezultati: 

Osnovan centar, 

Otvorena nova radna mjesta, 

Povecan kapacitet ponude i radne snage kako bi 

zadovoljili potrebe i potraznju, 

Poboljsane vjestine ljudski resursa, 

Poboljsane vjestine zaposlenih ufirmama, 


Ciljne grupe: 

Zaposleni radnici u MSP i lica koja treza posao, 

Menandzment u MSP na podrucju opcine. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koju mogu imati od implementacije projekt: 
Zaposleni radnici koji rade prije svega na 
poslovima proizvodnje proizvoda koji ce se 
izvoziti u narednom periodui manandzemnt. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 
Aktivno ucesce i zainteresovanost, 
Izdvajanje dijela sredstava potrebnih za 
implementaciju projekta. 


Preduslovi za implementaciju: 
Obezbjedivanje sredstava za otvaranje trening 
centra, obezbjedivanje prostora za djelovanje 
centra. 


Rizici: 

Nezainteresovanost ciljnih grupa i neobezbjedenje 
sredstava. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Za implementaciju projekta potrebna su sredstva cca 15.000,00 KM. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

Anketiranje zainteresovanih grupa za implementaciju projekta , i obezbjectenje sredstava. 

Pripremiti operativni plan ukljucujuci organizaciju i usluge, uspostava partnerstva izmedu zainteresovanih 

grupa. 72 13.2 Programi unapredenja i razvoja infrastrukture 

U analizama ovog strateskog cilja ocito je da je infrastruktura na podrucju ove 
lokalne zajednice u takvom stanju da iziskuje znatna ulaganja u cilju poboljsanja stanja. 
Ovom problemu odgovorne strukture u lokalnoj zajednici moraju odgovorno i ozbiljno 
pristupiti. U torn smislu veoma je vazno u razvojnim programima postaviti zadace za 
realiziranje projekata na pojedinim segmentima infrastrukturnih objekata, te utvrditi realne 
mogucnosti i prioritete njihove provedbe. 
U torn smislu razvojni programi trebaju indetificirati potrebe za: 

- ispitivanjem i odredivanjem stanja infrastrukturnih objekata: lokalne putne mreze, 
vodovodne i kanalizacione mreze, vodosnadbijevanja, ulicne rasvjete, niskonaponske i 
PTT mreze, izgradnje infrastrukturnih objekata zajednickog koristenja (gradski trg, 
gradska garaza , uredenja parka i dr.), 

- izradom projektne dokumentacije zasebno za svaku oblast, a posebno one u koju ce se 
investirati u toku implementacije ovog strateskog plana, 

- postavljanje kriterija o nacinu finansiranja, unaprijedenja i izgradnje objekata 
infrastrukture. 

73 

Strateski cilj: 
Razvijena infrastruktura 


Operativni cilj: 

U periodu 2006-2011. godine izvrsiti izgradnju 
kanalizacione mreze na podrucju citave opcine 
sa precistacima. 


Naziv projekta: Izgradnja kanalizacione mreze na podrucju opcine. 


Kratak opis projekta: 

Zbog ucestalog ispustanja fekalnih otpadnih voda u vodotokove gdje dolazi do onesciscenja a i 
samo nekontrolisano istjecanje koje prouzrokuje klizista, potrebnoje uraditi seoske kanalizacione 
mreze sa precistacima. U gradskom dijelu potrebnoje nastaviti sa izgradnjom krakova 
kanalizacije te rekonstruisati postojeci precistac. 


Ocekivani rezultati: 

-Ekoloski cista sredina, 
-Kvalitetniji uslovi zivota, 
-Smanjenje klizista. 


Ciljne grupe: 

- Stanovnistvo opcine Gradacac, 

- Privredni subjekti. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta : 

Opcina Gradacac, 
Gradani, 

Privredni subjekti, 
Vodoprivreda BiH, 
Ministarstvo vodoprivrede, 
poljoprivrede i sumarstva, TK. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 

implementaciji projekta: 

Obezbjeduje: 

Potrebna sredstva za implementaciju 

projekta, 

Potrebne dozvole i rjesavanje 

imovinsko-pravnih odnosa 


Preduslovi za implementaciju: 

- Spremnost ucesnika za implementaciju 
projekta, 

- Finansijska sredstva, 

- Potrebna projektna dokumentacija i 
odobrenja. 


Rizici: 

- Neostvarenje plana prikupljanja sredstava, 

- Neobezbjedenje potrebnih dozvola i 
saglasnost. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi implementacije projekta bit ce odredeni Izvedbenim projektima. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

Llzrada projektne dokumentacije, 

2.Pribavljanje Odobrenja za grade nje, 

3.0bezbjedenje finansijskih sredstava, 

4.Raspisivanje tendera, odabir izvodaca i izgradnja kanalizacionih mreza. 


-74- Strateski cilj: 
Razvijena infrastruktura 


Operativni cilj: 

U periodu 2006-2008 godine izvrsiti 
rekonstrukciju sekundarne mreze gradskog 
vodovoda. 


A , az/vpro;ete.Rekonstrukcija sekundarne mreze gradskog voodovda 


Kratak opis projekta: 

Koko zbog dotrajalosti tako i zbog matehjala od kojih je izgradena sekundarna mreza (azbestne 
cijevi) tako i zbog ucestalih kvarova, stalnih gubitaka na mrezi, neophodno je uraditi 
rekonstrukciju vodovodne mreze. 


Ocekivani rezultati: 

-Kontinuirano snadbijevanje kvalitetnom pitkom 
vodom stanovnistva za duzi vremenski period, 
-Smanjenje gubitaka. 


Ciljne grupe: 

- Stanovnistvo opcine Gradacac, 

- Privredni subjekti. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta : 

Opcina Gradacac, 
Gradani, 

Privredni subjekti, 
Vodoprivreda BiH, 
Ministarstvo vodoprivrede, 
poljoprivrede i sumarstva, TK. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 

implementaciji projekta: 

Obezbjeduje: 

Potrebna sredstva za implementaciju 

projekta, 

Potrebne dozvole i rjesavanje 

imovinsko-pravnih odnosa. 


Preduslovi za implementaciju: 

- Spremnost ucesnika za implementaciju 
projekta, 

- Finansijska sredstva, 

- Potrebna projektna dokumentacija i 
odobrenja. 


Rizici: 

- Neostvarenje plana prikupljanja sredstava, 

- Neobezbjedenje potrebnih dozvola i 
saglasnosti. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi implementacije projekta bit ce odredeni Izvedbenim projektom. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

Llzrada projektne dokumentacije, 

2.Pribavljanje Odobrenja za grade nje, 

3.0bezbjedenje finansijskih sredstava, 

4.Raspisivanje tendera, odabir izvodaca I rekonstrukcija sek. mreze. 75 Strateski cilj: 
Razvijena infrastruktura 


Operativni cilj: 

Do 2008. god. izvrsiti izgradnju mostova na 
podrucju opcine Gradacac. 


Naziv projekta: Izgradnja mostova na podrucju opcine Gradacac 


Kratak opis projekta: 

Za realizaciju projekta vodosnadbijevanja juznog dijela opcine neophodno je izgraditi most na 
Maloj Tinji koji ce ujedno omoguciti nesmetanu obradu zemljista na povrsini od oko 800 dunuma. 
Izgraditi most na Maloj Tinji na lokalnom putu Kerep-Donje Srnice koji ce omoguciti nesmetan 
prolaz i povezivanje dvije susjedne mjesne zajednice. 


Ocekivani rezultati: 

-Poboljsanje putne komunikacije, 

-Nesmetan pristup poljoprivrednom zemljistu i 

izvoristu Domazic. 


Ciljne grupe: 

Gradani, 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta : 

Opcina Gradacac, 
Gradani, 

Vodoprivreda BiH, 
Ministarstvo vodoprivrede, 
poljoprivrede i sumarstva, TK. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 

implementaciji projekta: 

Obezbjeduje: 

Potrebna sredstva za implementaciju 

projekta, 

Potrebne dozvole i rjesavanje 

imovinsko-pravnih odnosa. 


Preduslovi za implementaciju: 

- Spremnost ucesnika za implementaciju 
projekta, 

- Finansijska sredstva, 

- Potrebna projektna dokumentacija i 
odobrenja. 


Rizici: 

- Obezbjedenje sredstava, 

- Neobezbjedenje potrebnih dozvola i 
saglasnosti. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi ce biti utvrdeni izradom projektne dokumentacije. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

Llzrada projektne dokumentacije, 

2.Pribavljanje Odobrenja za grade nje, 

3.0bezbjedenje finansijskih sredstava, 

4.Raspisivanje tendera, odabir izvodaca i izgradnj mostova. 76 

Strateski cilj: 
Razvijena infrastruktura 


Operativni cilj: 

Do 2008. god. ivrsiti izgradnju i rekonstrukciju 
rasvjete na podrucju opcine Gradacac. 


Naziv projekta: Izgradnja, prosirenje i rekonstrukcija rasvjete na podrucju opcine 

Gradacac 


Kratak opis projekta: 

Programom Izgradnje, prosirenja i rekonstrukcije rasvjete na podrucju opcine Gradacac po 
principu 50% ucesca sredstava obezbijedit ce gradani u 2006 god. a 50% iz budzeta opcine u 
2007-08 god. 


Ocekivani rezultati: 
Poboljsanje kvaliteta zivljenja. 


Ciljne grupe: 

Gradani, 
Poduzetnici, 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta : 

Opcina Gradacac, 
Gradani. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 

implementaciji projekta: 

Obezbjeduje: 

Potrebna sredstva za implementaciju 

projekta, 

Potrebne dozvole i rjesavanje 

imovinsko-pravnih odnosa. 


Preduslovi za implementaciju: 

- Spremnost ucesnika za implementaciju 
projekta, 

- Finansijska sredstva, 

- Potrebna projektna dokumentacija i 
odobrenja. 


Rizici: 

- Obezbjedenje sredstava, 

- Neobezbjedenje potrebnih dozvola i 
saglasnosti. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi ce biti utvrdeni izr adorn projektne dokumentacije a obezbjedenje sredstava planirati u 
budzetu opcine. Ucesce gradana obezbijediti u iznosu od 40% prije pocetka izvodenja radova. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

Llzrada projektne dokumentacije, 

2.Pribavljanje Odobrenja za grade nje, 

3. Obezbjedenje finansijskih sredstava, 

4.Raspisivanje tendera, odabir izvodaca i izgradnja, prosirenje i rekonstrukcija rasvjete. 


-77- Strateski cilj: 
Razvijena infrastruktura 


Operativni cilj: 

Do 2008. god. ivrsiti izgradnju i rekonstrukciju 
lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na 
podrucju opcine Gradacac. 
Naziv projekta.-Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih, nekategorisanih cesta i ulica na 
podrucju opcine Gradacac 


Kratak opis projekta: 

Programom Izgradnje i rekonstrukcije lokalnih 1 nekategorisanih cesta I ulica na podrucju opcine 
Gradacac po principu 60:40% ucesca sredstava obezbijedit ce se asfaltna podloga na svim 
putevima, a dime ce se u narednom periodu smanjiti troskovi odrzavanja makadamskih puteva. 
Izgradnjom navedenih puteva stvorit ce se bolji uslovi zivljenja na citavom prostoru opcine. 


Ocekivani rezultati: 

Poboljsanje kvaliteta saobracaja, 
Smanjenje troskova odrzavanja puteva. 


Ciljne grupe: 

Gradani, 
Poduzetnici. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta : 

Opcina Gradacac, 

Gradani. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 

implementaciji projekta: 

Obezbjeduje: 

Potrebna sredstva za implementaciju 

projekta, 

Potrebne dozvole i rjesavanje 

imovinsko-pravnih odnosa. 


Preduslovi za implementaciju: 

- Spremnost ucesnika za implementaciju 
projekta, 

- Finansijska sredstva, 

- Potrebna projektna dokumentacija i odobrenj., 


Rizici: 

- Obezbjedenje sredstava, 

- Neobezbjedenje potrebnih dozvola i 
saglasnosti. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi ce biti utvrdeni izr adorn projektne dokumentacije a obezbjedenje sredstava planirati u 
budzetu opcine. Ucesce gradana obezbijediti u iznosu od 40% prije pocetka izvodenja radova. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

Llzrada projektne dokumentacije, 

2.Pribavljanje Odobrenja za grade nje, 

3. Obezbjedenje finansijskih sredstava, 

4.Raspisivanje tendera, odabir izvodaca I izgradnja i rekonstrukcija puteva i ulica. 
-78- 

Strateski cilj: 
Razvijena infrastruktura 


Operativni cilj: 

Do 2008. god. izvrsiti izgradnju gradske garaze. 
Naziv pmjekta: Izgradnja gradske garaze 


Kratak opis projekta: 

Zbog povecanog broja vozila na podrucju opcine Gradacac i nedostatka parkiralista, potrebnoje 
pristupiti izgradnji gradske garaze koja ce omoguciti bezbjedno i sigurno parkiranje vozila. Dio 
gradske garaze bi se dvonamjeski koristio, kako za potrebe sajma kao i za potrebe poslovnih 
objekta. 


Ocekivani rezultati: 

Poboljsanje sajamskog prostora I kvalitetniji 
parking prostor. 


Ciljne grupe: 

Gradani, 
Poduzetnici. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta : 

Opcina Gradacac, 
Poduzetnici. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 

implementaciji projekta: 

Obezbjeduje: 

Potrebna sredstva za implementaciju 

projekta, 

Potrebne dozvole i rjesavanje 

imovinsko-pravnih odnosa. 


Preduslovi za implementaciju: 

- Spremnost ucesnika za implementaciju 
projekta, 

- Finansijska sredstva, 

- Potrebna projektna dokumentacija i 
odobrenja. 


Rizici: 

- Obezbjedenje sredstava, 

- Neobezbjedenje potrebnih dozvola i 
saglasnosti. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi ce biti utvrdeni izr adorn projektne dokumentacije a obezbjedenje sredstava planirati u 
budzetu opcine. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

Llzrada projektne dokumentacije, 

2.Pribavljanje Odobrenja za grade nje, 

3. Obezbjedenje finansiskih sredstava, 

4.Raspisivanje tendera, odabir izvodaca i izgradnja gradske garaze. 
-79- 

Strateski cilj: 
Razvijena infrastruktura 


Operativni cilj: 

Do 2009. god. ivrsiti izgradnju gradskog trga. 


Naziv pwjekta: Izgradnja gradskog trga 


Kratak opis projekta: 

Plato u centru grada kojije planom planiran za izgradnju gradskog trga, potrebnoje privesti 
namjeni a za stoje uraden Idejni projekat. Po izgradnji gradski trg bi bio srediste za okupljanje 
gradana sa setnicama i ugostiteljskimi zanatskim objekltima kao i drugih poslovnh objekata. U 
samom trgu bi bilo sadrzano i elemenata kulturno historijskog naslijeda. 


Ocekivani rezultati: 

Poboljsanje gradskog sadrzaja i privodenje 
namjeni gradskog platoa. 


Ciljne grupe: 

Gradani, 
Poduzetnici. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta: 

Opcina Gradacac, 
Poduzetnici. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 

Obezbjeduje: 

Potrebna sredstva za implementaciju 

projekta, 

Potrebne dozvole i rjesavanje 

imovinsko-pravnih odnosa. 


Preduslovi za implementaciju: 

- Spremnost ucesnika za implementaciju 
projekta, 

- Finansijska sredstva, 

- Potrebna projektna dokumentacija i 
odobrenja, 


Rizici: 

- Obezbjedenje sredstava, 

- Neobezbjedenje potrebnih dozvola i 
saglasnosti. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi ce biti utvrdeni izr adorn projektne dokumentacije a obezbjedenje sredstava planirati u 
budzetu opcine. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

Llzrada projektne dokumentacije, 

2.Pribavljanje Odobrenja za grade nje, 

3. Obezbjedenje finansiskih sredstava, 

4.Raspisivanje tendera, odabir izvodaca I izgradnja gradskog trga. 80 Strateski cilj: 
Razvijena infrastruktura Operativni cilj: 

U 2007 i 2008. god. ivrsiti rekonstrukciju ul. 
Kadic Mahala sa rekonstrukcijom vodovodne i 
kanalizacione mreze. Naziv projekta: Rekonstrukcija ul. Kadic Mahala Kratak opis projekta: 

Radi bezbjednog i brzeg protoka saobracaja iz grada prema industrijskoj zoni neophodno je 
uraditi rekonstrukciju ul. Kadic Mahal sa rekonstrukcijom ostale infrastrukture, a sve u cilju 
rasterecenja glavne gradske ulice. Ocekivani rezultati: 

Brzi protok saobracaja ka industriji i 
rasterecenje glavne ulice. Ciljne grupe: 

- Ucesnici u saobracaju. Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta : 

Opcina Gradacac. Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 

implementaciji projekta: 

Obezbjeduje: 

Potrebna sredstva za implementaciju 

projekta, 

Potrebne dozvole i rjesavanje 

imovinsko-pravnih odnosa. Preduslovi za implementaciju: 

- Spremnost ucesnika za implementaciju 
projekta, 

- Finansijska sredstva, 

- Potrebna projektna dokumentacija i 
odobrenja. Rizici: 

- Obezbjedenje sredstava, 

- Neobezbjedenje potrebnih dozvola i 
saglasnosti. Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi ce biti utvrdeni izr adorn projektne dokumentacije a obezbjedenje sredstava planirati u 
budzetu opcine. Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

Llzrada projektne dokumentacije, 

2.Pribavljanje Odobrenja za grade nje, 

3. Obezbjedenje finansiskih sredstava, 

4.Raspisivanje tendera, odabir izvodaca i rekonstrukcija i modernizacija ulice. 81 Strateski cilj: 
Razvijena infrastruktura 


Operativni cilj: 

Do 2008 god. izvrsiti rekonstrukciju raskrsnice 
"Varos" sa ugradenom svjetlosnom 
signalizacijom 


Naziv pwjekta: Rekonstrukcija raskrsnice "Varos" 


Kratak opis projekta: 

Radi bezbjednog I brzeg protoka saobracaja u raskrsnici "Varos" neophodno je uraditi 
rekonstrukciju I modernizaciju raskrsnice sa svjetlosnom signalizacijom. 


Ocekivani rezultati: 

Brze I bezbjednije odvijanje saobracaja. 


Ciljne grupe: 

- Ucesnici u saobracaju. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta: 

Opcina Gradacac, 
Federalna Direkcija za ceste. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 

implementaciji projekta: 

Obezbjeduje: 

Potrebna sredstva za implementaciju 

projekta, 

Potrebne dozvole i rjesavanje 

imovinsko-pravnih odnosa. 


Preduslovi za implementaciju: 

- Spremnost ucesnika za implementaciju 
projekta, 

- Finansijska sredstva, 

- Potrebna projektna dokumentacija i 
odobrenja. 


Rizici: 

- Neostvarenje plana prikupljanja sredstava, 

- Neobezbjedenje potrebnih dozvola i 
saglasnosti. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi implementacije projekta cca 700.000 KM a iste ce obezbijediti Federalna Direkcija za 
ceste cca 500.000 KM i Opcina cca 200.000 KM. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

Llzrada projektne dokumentacije, 

2.Pribavljanje Odobrenja za grade nje, 

3.0bezbjedenje finansiskih sredstava, 

4.Raspisivanje tendera, odabir izvodaca i rekonstrukcija i modernizacija raskrsnice. 82 Strateski cilj: 

Razvijena infrastruktura 


Operativni cilj: 

Do kraja 2007 god. izraditi Idejni projekat. 
U 2007 godini izraditi Glavni projekat i 
pristupiti izgradnji cjevovoda. 


Naziv projekta: Snadbijevanje vodom juznog dijela opcine Gradacac sa izvorista 
„Domazic" 


Kratak opis projekta: 

Kontinuirano snadbijevanje juznog dijela opcine pitkom vodom i to Mjesnih zajednica: Hrgovi 
Donji, Vuckovci, Kerep, Srnice Gornje, Srnice Donje, Biberovo Polje, Medida Gornja, Medida 
Donja, Zelinja Srednja, Zelinja Donja, Jelovce Selo, Joke i Mionica III. Izvrsena ispitivanja 
ukazuju da se sa postojecih i novoiskopanih bunara moze dobiti oko 110 do 1 15 l/sec. vode 
dobrog kvaliteta, dime bi se zadovoljile potrebne kolicine vode za duzi vremenski period. 


Ocekivani rezultati: 

Kontinuirano snadbijevanje kvalitetnoom 
pitkom vodom 4.500 domacinstava Hi 19.000 
stanovnika juznog dijela opcine za duzi 
vremenski period. 


Ciljne grupe: 

- Stanovnistvo juznog dijela opcine Gradacac, 

- Privredni subjekti. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta : 

Opcina Gradacac, 
Stanovnisto, 
Privredni subjekti, 
Vodoprivreda BiH, 
Ministarstvo vodoprivrede, 
poljoprivrede i sumarstva, TK. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 

implementaciji projekta: 

Obezbjeduje: 

Potrebna sredstva za implementaciju 

projekt, 

Potrebne dozvole i rjesavanje 

imovinsko-pravnih odnosa. 


Preduslovi za implementaciju: 

- Spremnost ucesnika za implementaciju 
projekta, 

- Finansijska sredstva, 

- Potrebna projektna dokumentacija i 
odobrenja. 


Rizici: 

- Neostvarenje plana prikupljanja sredstava, 

- Neobezbjedenje potrebnih dozvola i 
saglasnosti. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi implementacije projekta bit ce odredeni Izvedbenim projektom. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

Llzrada projektne dokumentacije, 

2.Pribavljanje Odobrenja za grade nje, 

3.0bezbjedenje finansiskih sredstava, 

4.Raspisivanje tendera, odabir izvodaca i izgradnja vodovoda. 83 13.3. Programi razvoja industrije 

U uslovima razvoja trzisnog privredivanja i tranzicijskog perioda, lokalna privreda 
predstavlja znacajan element s aspekta robne proizvodnje uvoza i izvoza. Cilj opcine 
Gradacacje da bude nositelj uvecane industrijske proizvodnje i izvoza u oblasti: 

- proizvodnja automobilskih dijelova, 

- drvnih sortimenata i namjestaja, 

- gotovih odjevnih predmeta (konfekcija), 

- proizvodnja gradevinske galanterije i gradevinska djelatnost, 

- industrija duhana, 

- prerada voca i povrca, 

- prerada mlijeka i proizvodnja mlijecnih proizvoda. 

Ova opredjeljenja se moraju promovirati kroz izvozno - uvozne poslove, marketinsko 
predstavljanje, stvaranje partnerskih odnosa u lokalnoj zajednici i sire i trazenju 
zajednickog nastupa na domacem i ino trzistu, certificiranju i podizanju niova kvaliteta 
proizvoda. 84 Strateski cilj: 
Razvijen industrijski centar 


Operativni cilj: 

Podizanje svijesti o vrijednosti i primjenjivosti ISO 
certifikata ipruzanje obuke u cilju poboljsanja 
kvaliteta menandzmenta u preduzecima. 


Naziv projekta: Podizanje svijesti i poboljsanje edukacije o ISO standardizaciji i certifikaciji u MSP-ima 
na podrucju opcine Gradacac. 


Kratak op is projekta: 

Evidentna je urgentna potreba za povecanjem konkurentnosti i izvozne sposobnosti u MSP .Poboljsanje 
konkurentnosti je poprilicno ograniceno nedostatkom raspolozivog kapitala u MSP. Drugi bitan elemenat 
proizvoda je da proizvodi cesto ne zadovoljavaju EU trzisne zahtjeve.Veca upotreba certificiranih sistema 
je korak ka imlementaciji industrijske politike za poboljsanje kvaliteta i povecanu konkurentnost. 


Ocekivani rezultati: 

Podizanje svijesti o vrijednosti standardizacije i 

certifikacije, 

Menadzeri obuceni za primjenu i usvajanje ISO 

standarda, 

Veci broj MSP koji dobijaju ISO certifikate, 

Poboljsan kvalitet proizvoda. 


Ciljne grupe: 

MSP na podrucju opcine koja se prije svega have 

industrijskom proizvodnjom i orijentisani su na 

izvoz. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije projekta : 

MSP na podrucju opcine, 

Udruzenje privrednika opcine Gradacac 

Skolski centar „ Hasan Kikic „ Gradacac 

Opcina Gradacac. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 
Obezbjedivanjem sredstava za organizaciju 
certificiranja i dobijanja ISO standarda 


Preduslovi za implementaciju: 

MSP-a su spremna da usvoje sisteme menandzemnt 
kvaliteta u ucestviju na treninzima. 


Rizici: 

Neobezbjedivanje sredstava i pojedinacno 
pristupanje navedenom problemu. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

cca 20.000,00 KM za zejednicke treninge plus posebna sredstva za dobijanje dokumenta za svako MSP. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

Uraditi SWOT analizu i detaljnu analizu potreba lokalnih MSP, odabrati ciljanu grupu, organizirati 
kampanju podizanja svijesti o ISO standardima , pruzati pomoc o uvodenju sistema menandzmenta 
kvaliteta i prezentirati rezultate. 85 Strateski cilj: 
Razvijen industrijski centar 


Operativni cilj: 

Planskom dokumentacijom prosiriti postojecu 

industrijsku zonu u cilju otvaranja novih MSP. 


Naziv projekta: Prosirenje postojece industrijske zone 


Kratak opis projekta: 

Ocjena je da postojeca industrijska zona u Gradaccu nemoze zadovoljiti trenutne i planirane potrebe 
sadasnjih i buducih poslodavaca, koji imaju namjeru prosirivati postojece poslovne objekte Hi vrsiti 
izgradnju novih poslovnih objekta. Pored toga privrednici opcine sve vise iskazuju potrebu za otvaranjem 
slobodne zone Hi tehnoloskog parka, cija se djelatnost ureduje posebnim propisima. Prosirenjem sadasnje 
industrijske zone stzekli bi se uslovi za daljnja ulaganja posebno stranih ulagaca, koji sve vise nalaze svoje 
poslovne partnere u Gradaccu. 


Ocekivani rezultati: 

Prosirena sadasnja industrijska zona, sa uredenom 

infrastrukturom i rijesenim imovinskim odnosima. 


Ciljne grup: 

Opcina Gradacac, 

Privrednici opcine Gradacac, vlasnici MSP, i lica 

koja namjeravaju da se have odredenim biznisima, 

prije svega industrijskom proizvodnjom. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije projekta : 

Opcina Gradacac, 

Privrednici opcine i strani ulagaci. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 

implementaciji projekta: 

Opcina Gradacac. Donosenje planske 

dokumentacije, i rjesavanje imovinskih 

odnosa,uredenje infrastrukture, 

Privrednici i strani ulagaci kroz obezbjedenje 

sredstava za izgradnju poslovnih objekta. 


Preduslovi za implementaciju: 

Donesena odgovarajuca planska dokumentacija, 

Rijeseni imovinski odnosi, 

Prosirena i izgradena nova infrastruktura. 


Rizici: 

Sporo rjesavanje imovinskih odnosa i 
neobezbjedenje sredstava. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi ce biti utrvrdeni izradom elaborata i projektne dokumentacije. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 
Anketirati zainteresovane subjekte, 
Donijeti i utvrditi odgovarajucu Plansku dokumentaciju, 
Uraditi elaborat sa projektnom dokumentacijom, 
Rijesiti imovinsko-pravne odnose. 86 13.4 Programi razvoja poljoprivrede 

Prethodne analize su pokazale da je poljoprivreda jedan od najznacajnih resursa u 
razvoju opcine Gradacac. Sigurno je da u ovoj oblasti najeveci broj gradana opcine 
ostvaruje svoj dohodak. Iz tog razloga u okviru programa razvoja poljoprivrede 
neophodno je osigurati : 

Deminiranje poljoprivrednog zemljista, 

Unaprijedenje proizvodnje u oblasti ratarstva, vocarstva i stocarstva, 

Podrska poljoprivrednim proizvodacima (podsticaj), 

Pomoc pri organizovanju interesnih udruzenja poljoprivrednih proizvodaca. 

U okviru poljoprivredne proizvodnje vazno je postaviti kriterije za proizvodnju zdrave 
hrane, te da proizvodnja bude organizovana prema standardima i zahtjevimna evropskog 
trzista a s tendecijom smanjenja siromastva seoskog stanovnistva. Takode, veoma je 
vazno postaviti mjerila za jacanje poljoprivrednih gazinstva, te da proizvodnja bude 
uskladena s potraznjom trzista. 


IF- ^ 


*.* 87 Strateski cilj: 
Razvijena poljoprivreda 


Operativni cilj: 

Do 2008 deminirati 300.000 m2 miniranih 

povrsina 


Naziv pwjekta: Deminiranje poljoprivrednog zemljista 


Kratak opis projekta: Linija odbrane opcine Gradacac protezala se citavom duzinom, s tim stoje 
nekoliko puta pomjerana. Taj prostor je miniran Hi je ostala sumnja daje miniran. Toje velika 
zapreka za poljoprivrednu proizvodnju s obzirom da se radi o poljoprivrednom zemljistu 
pogodnom za obradu. Ovimje poljoprivredno zemljiste kao resurs smanjeno. Procjenjuje se daje 
na podrucju opcine Gradacac minirano ukupno 12.000.000 rrf poljoprivrednog zemljista . 


Ocekivani rezultati: 

Smanjenje opasnosti od mina, 
Povecanje polj. zemljista za obradu, 
Povecanje uposlenih u poljoprivredi. 


Ciljne grupe: 

Poljoprivredni proizvodaci cija je zemlja 
minirana. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta : 

Poljoprivredni proizvodaci kroz siguran 
pristup parcelama, povecane obradive 
povrsine i povecanu dobit. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 
kroz privodenje deminiranih povrsina uslovima 
za poljoprivredno obradivanje. 


Preduslovi za implementaciju: 
Utvrdivanje dinamike po godinama i 
Pomoc medunarodne zajednice. 


Rizici: 

Nedostatak financijskih sredstava kod svih 

izvora, velika povrsina pod minama. 


Procjena troskova implementacije projekta: 
cca 500.000 KM. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

Donosenje plana nastavka deminiranja, Koordinacija potencijalnh investitora. 88 

Strateski cilj: 


Operativni cilj: 


Do 2008. realizovati uvoz kvalitetnih 


Razvijena poljoprivreda 


visokosteonih junica sa paralelnom selekcijom 
pasminskog sastava kod postojecih proizvodaca i 
do kraja 2010. razvoj bazirati na domacoj 
selekciji 
Naziv projekta: Povecanje proizvodnje mlijeka 


Kratak opis projekta: 
Postojanjem preradivackog kapaciteta Doo "INMER", sa njegovim planiranim povecanjem 


proizvodnje na 1 00. 000 lit. dnevne prerade stvaraju se kvalitetni preduslovi za povecanjem broja 


muznih grla kao i paralelan rad smanjenja sitnih a povecanje krupnijih poljoprivrednih 


proizvodaca mlijeka, stvaranjem preduslova kroz stvaranje povoljne poreske, zemljisne I kreditne 


politike u cilju uspjesne ralizacije projekta. 
Ocekivani rezultati 


Ciljne grupe: 
• Proizvodnost 5. 000 muznih grla 


• Mljekara i Opcina 


• 600 kvalitetnih proizvodaca 


• Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i 


• Proizvodnja 20. 000. 000 1 mlijeka i 


vodoprivrede TK-a i Poljoprivredni 


kvalitetna obrada 4.000 ha zemljista. 


zavod TK 
• Poljoprivredni proizvodaci. 
Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
korist koji mogu imati od implementacije 


implementaciji projekta: 


projekta : 


Obezbjeduje: 


• Mljekara - otkup mlijeka 


• Kvalitetan otkup mlijeka uz edukaciju 


• Opcina - razvoj poljoprivrede 


proizvodaca 


• Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva, 


• Davanjem garancija poljoprivrednim 


vodoprivrede TK-a - razvoj 


proizvodacima, protivgradna zastita, 


poljoprivrede 


formiranje fonda za elementarne nepogode 


• Poljoprivredni proizvodaci - uzimanje 


• Poticajne mjere, subvencije, kamata na 


direktnog ucesca u implementaciji. 


kredite, obuka proizvodaca, suradnja sa 
preradivackim kapacitetima 
• Prihvatanje ideje o postizanju vece 
proizvodnosti, prihvatanje strucnih 
preporuka u proizvodnji, spremnost na 
zaduzivanje. 
Preduslovi za implementaciju: 


Rizici: 
• Razvojni program mljekare 


• Nedostatak politicke volje Opcinskog 


• Odluka vijeca o garancijama 


vijeca 


• Odlucnost poljoprivrednih proizvodaca 


• Nepovoljnost finansijskih sredstava 


• Saradnja sa kantonalnim Ministarstvom 


• Inertnost Ministarstva. 


• Saradnja sa komercijalnom bankom. 


Procjena troskova implementacije projekta: 
• Budzet Opcine svake godine po 50. 000 KM za protivgradnu zastitu i 1 00. 000 KM garancijskih 


sredstava 


• Poticajne mjere svake godine po 1.000.000 KM za mlijeko i 100.000 KM selekcija od 


Ministarstava 


• Kreditno zaduzivanje proizvodaca od 500.000 - 1.000.000 KM godisnje 


• Ulaganja u preradivacki kapacitet 3. 000. 000 KM u toku trajanja projekta. 
Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 
Povuceni pozitivnim iskustvom u dosadasnjoj realizaciji ovog projekta, namjere mljekare za 


povecanje proizvodnje na 100.000 litara dnevne obrade, dosadasnje odlucnosti proizvodaca da 


udu u navedeni projekat, aktivnosti oko unaprijedenja istog bi isle kontinuirano do 2010 god. kroz 


povecanje broja grla kod postojecih proizvodaca tako i pokretanja proizvodnji kod novih 


proizvodaca, a do 2015. stalno raditi na strucnom osposobljavanju proizvodaca. 
-89- Strateski cilj: 
Razvijena poljoprivreda 


Operativni cilj: 

Do kraja 2010. podici novih 1.000 ha 
intenzivnijih vocnjaka uz kvalitetnu zamjenu 
dosadasnjih ekstenzivnih u intenzivne nasade. 


Naziv pmjekta: Podizanje novih nasada voca i uposljavanje proizvodaca 


Kratak opis projekta: 

Kvalietnim iskoristavanjem podsticajnih sredstava, kvalitetnih kreditnih sredstava, stvaranje 
povoljnog ambijenta stimulisati proizvodace na podizanje novih 1.000 ha nasada voca u cilju 
zadovoljenja trzista i preradivackih kapaciteta. 


Ocekivani rezultati: 

• 1.000 ha novih nasada 

• Snadbijevanje trzista i industrije 

• Uposljavanje proizvodaca 

• Supstitucija uvoza 


Ciljne grupe: 

• Opcina 

• Ministarstva poljoprivrede 

• Poljoprivredni proizvodaci 

• Preradivacka industrija. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta : 

• Opcina-razvoj uposljavanje, eduakcija 

• Proizvodaci - uposljavanje, dohodak 

• Ministarstva poljoprivrede - dostizanje 
veceg stepena razvoja poljoprivrede. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 

implementaciji projekta: 

Obezbjeduje: 

• Garancije, protivgradna zastita, 
pojednostavljenje procedura, odlucnost 
ulaska u projekte 

• Poticajna sredstva, subvencije, 
kamata, edukacija proizvodaca,trziste. 


Preduslovi za implementaciju: 

• Spremnost proizvodaca 

• Finansijska sredstva 

• Odluke vijeca 

• Zastitne mjere drzave 

• Ekonomski patriotizam potrosaca. 


Rizici: 

• Nekontrolisan uvoz 

• Ukidanje poticajnih sredstava 

• Moguca nezainteresovanost institucija. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

• Izdvajanje u budzetu opcine za protivgradnu zastitu i garancije 100.000 KM svake godine 

• Iz budzeta ministarstva oko 1.000.000 KM za poticaje svake godine 

• Kreditno zaduzenje proizvodaca oko 2.000.000. godisnje za opremu i odrzavanje 
proizvodnje 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

Na osnovu dosadasnje poticajne politike kontinuirano podizati novih 100-200 ha vocnjaka, kao i 
zamjena ekstenzivnih intenzivnim nasadima uz mogucnost i brze implementacije i postizanje 
veceg stepena proizvodnosti kroz stalno strucno osposobljavanje proizvodaca zavrsiti prije 
201 5. god., u realnu mogucnost i vece realizacije, pouceni dosadasnjim podizanjem novih nasada 
koristenjem poticajnih mjera. 90 Strateski cilj: 

Razvijena poljoprivreda 


Operativni cilj: 

Donosenjem zakona o poljoprivrednoj 
proizvodnji izvrsiti registraciju poljoprivrednih 
proizvodaca kroz uvodenje redovnih edukacija. 


Naziv projekta: Edukacija poljoprivrednih proizvodaca (savjetodavna sluzba) 


Kratak opis projekta: 

Edukovanost proizvodaca stvara se realna pretpostavka za povecanje proizvodnje u 
kvalitativnom i u kvantitativnom pogledu, a dostizanjem viseg stepena proizvodnje radi nastupa 
na trzistu i sto kvalitetnije ponude stvaraju se realne pretpostavke za udruzivanje proizvodaca 
radi kvalitetnijeg nastupa na trzistu; tj stvaranju strukovnih udruzenja Hi zemljoradnickih zadruga. 


Ocekivani rezultati: 

• Kvalifikovana strucna poljoprivredna sluzba 

• Strucna edukacija poljoprivrednih 
proizvodaca 

• Oprijedijeljenosta na udruzivanje radi 
nastupa na trzistu. 


Ciljne grupe: 

• Opcina strucna poljoprivredna sluzba 

• Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i 
sumarstva 

• Poljoprivredni prooizvodaci. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta: 

• Opcina-veci stepen razvoja i 
uposljavanja 

• Proizvodaci- ekonomska korist 

• Kanton, drzava, stvaranje 
samodovoljnosti u pojedinim 
poljoprivrednim proizvodnjama. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 

implementaciji projekta: 

Obezbjeduje: 

• Opcina-formiranjem strucne poljoprivredne 
sluzbe 

• Proizvodaci prihvatanjem strucnih savjeta 

• Drzava-poticajnim sredstvima. 


Preduslovi za implementaciju: 

• Strucna poljoprivredna sluzba 

• Kvalitetan odabir proizvodaca 

• Uspostava kvalitetne saradnje Opcine, 
Kantona, i proizvodaca 

• Prirodni resursi na raspolaganju 

• Poticajna politika 


Rizici: 

• Nedostatak finansijskih sredstava 

• Nezainteresovanost proizvodaca 

• Nedovoljna zastita domace 
proizvodnje. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

• Osnivanje i opremanje strucne poljoprivr 

• Finansiranje strucne poljoprivredne sluzt 

• Angazman drugih strucnjaka godisnje . . . 

• Dodatna strucna usavrsavanja proizvoda 


sdne sluzbe 80.000 KM 


ie svake godine 80.000 KM 

5.000 KM 

ca (sajmovi i izlozbe) godisnje .. 10.000 KM 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

• Izrada strategije razvoja poljoprivrede Opcine 2006. god. 

• Formiranje strucne poljoprivredne sluzbe i njeno opremanje 2007. god. 

• Evidentiranje zainteresovanih proizvodaca raditi kontinuirano 

• Obuka poljoprivrednih proizvodaca kao stalna aktivnost 

• Istrazivanje trzista kao stalna aktivnost 91 13.5 Programi razvoja sajamsko -turistickih atraktivnosti, 
kulturnog naslijeda i sportskih aktivnosti 

lz predhodnih analiza evidentno je da raspolozivi potencijali i tradicija daju 
mogucnosti razvoja turizma i ostalih privrednih djelatnosti koje upotpunjuju ovu granu 
privrede, prije svega tradicionalno organizovanje sajamskih djelatnosti, iskustvo kao i 
infrastruktura za organizaciju sportskih manifestacija. 

U promociji turistickih atraktivnosti opcine, potrebno je prije svega uvezati sve turisticke 
ponude, radi zajdnickog nastupa na trzistu i promociji. Projekat turisticke promocije ima 
namjeru da promjeni dosadasnje aktivnosti u prezentaciji turistickih potencijala opcine. 
Pored toga ostali projekti imaju za cilj da upotune turisticku ponudu kroz izgradnju novih 
infrastrukturnih objekata u ovoj grani privrede, prije svega izgradnji otvorenih i zatvorenih 
bazena, izgradnji planinarskog doma, omladinskog kamp naselja. 
Ocjena je da je sadasnji prostor u kojem se organizuju sajamske djelatnosti postao 
pretijesan. Iznalazenje nove lokacije ili izgradnja gradske garaze koja bi se po potrebi 
pretvarala u prostor za izlaganje bilo bi rjesenje kojem se mora pristupiti sa vecom 
odgovornoscu. Izgradnja stavljanje u funkciju sportskih terena, kongresne sale kao i 
izgradnja i zavrsetak zapocetih hotela, u potpunosti ce turisticku ponudu opcine 
Gradacac uciniti atraktivnom. 


92 Strateski cilj: 
Razvijen turizam 


Operativni cilj: 

Do 2008. god. razviti promociju sajamsko- 
turistickih atraktivnosti na opcini Gradacac 
Naziv projekta: Promocija sajamsko-turisticih atraktivnosti opcine Gradacac 


Kratak opis projekta: 

Razvijenom promocijom sajamsko-turistickih atraktivnosti na opcini Gradacac zeli se postici jaka 
marketinska politika, koja ima namjeru da promijeni sadasnju situaciju, tako sto ce dophnijeti 
razvoju i promociji domaceg turizma. 


Ocekivani rezultati: 

-Povecan interes za turisticke atrakcije opcine 

Grdacac, 

-nova radna mjesta, 

- povecanje prihoda od turizma. 


Ciljne grupe: 

- Opcina Gradacac, 

-TZ Tuzlanskog kantona, 

-Gradani opcine Gradacac i ostale 

zainteresovane grupe. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta : 

-Opcina Gradacac, 
-Gradani, 

- Potencijalni posjetioci (turisti), 

- Ministarstvo trgovine, turizma i sabracaja TK. 


Kako potencijalni ucesnici mogu dophnijeti 
implementaciji projekta: 

-Potrebna sredstva za implementaciju projekta. 


Preduslovi za implementaciju: 

-Finansijska sredstva, 

-Spremnost ucesnika za implentaciju projekta. 


Rizici: 

-Obezbjedenje sredstava. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi ce biti utvrdeni izradom projektne dokumentacije , a procjenjuju se na cca 
25.000 KM. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

1. Izrada projektne dokumentacije 

2. Obezbejdenje finansijskih sredstava. 
-93- Strateski cilj: 

Razvijeni omladinski turizam 


Operativni cilj: 

Do 2008. god. izvrsiti izgradnju i adaptaciju 
postojecih turistickih lokacija i objekata na 
opcini Gradacac. 


Naziv projekta: Izgradnja medunarodnog omladinskog kampa na podrucju opcine 

Gradacac 


Kratak opis projekta: 

Izgradnjom medunarodnog omladinskog kampa nastoji se aktivirati omladina na podrucju 
opcineGradacac i ostalih opcina u BiH. Osim pomenutih takoder privuci i mlade ljude iz susjednih 
drzava. 


Ocekivani rezultati: 

-Aktiviranje mladih 

-Razmjena iskustava 

-Umrezavanje sa omladinskim organizacijama 

iz zemlje i inostranstva. 


Ciljne grupe: 

-Mladi sa opcine Gradacac 
-Mladi iz ostalih opcina BiH 
-Omladinske organizacije iz regije. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta : 

-Opcina Gradacac, 

-Mladi iz opcine Gradacac, 

-Potencijalni donatori, 

-Ministarstvo trgovine, turizma i saobracaja TK. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 

Obezbejduje: 

-Potrebna sredstva za implementaciju projekta, 

-Potrebne dozvole. 


Preduslovi za implementaciju: 

-Anketiranje potencijalnih korisnika, 
-Finansijska sredstva, 

-Spremnost ucesnika za implentaciju projekta, 
-Potrebna projektna dokumentacija 


Rizici: 

-Obezbjedenje sredstava, 
-Neobezbjedenje potrebnih dozvola i 
saglasnosti. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi ce biti utvrdeni izradom projektne dokumentacije 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

1. Izrada projektne dokumentacije 

2. Pribavljanje odobrenja za gradenje 

3. Obezbjedenje finansijskih sredstava. 


-94- Strateski cilj: 
Razvijen turizam 


Operativni cilj: 

Do 2009. god. izgraditi planinaraki dom na 
lokalitetu Jasenica 
Naziv projekta.Izgradnja planinarskog doma 


Kratak opis projekta: 

Da bi unaphjedili turizam na podrucju opcine Gradacac, izmedu ostalog potrebno je izgraditi 
planinarski dom na lokalitetu Jasenica. Izgradnjom pomenutog doma poboljsale bi se prilike za 
razvijanje domaceg seoskog turizma. 


Ocekivani rezultati. 

-Turisticka atrakcija, 

-Kvalitetniji kulturni zivot, 

-Adekvatno provodenje slobodnog vremena, 

-Povecani prihodi i zaposlenost u turistickim 

aktivnostima. 


Ciljne grupe: 

-Gradani opcine Gradacac i ostale 
zainteresovane grupe. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta : 

-Opcina Gradacac, 

-Gradani, 

- Ministarstvo trgovine, turizma i sabracaja TK. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 

Obezbejduje: 

-Potrebna sredstva za implementaciju projekta, 

-Potrebne dozvole. 


Preduslovi za implementaciju: 

-Anketiranje potencijalnih korisnika, 

-Finansijska sredstva, 

-Potrebna projektna dokumentacija. 


Rizici: 

-Nezainteresovanost gradana, 
-Obezbjedenje sredstava. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi ce biti utvrdeni izradom projektne dokumentacije 
a planira se cca 80.000 KM. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

1. Anketiranje potencijelnih korisnika 

2. Izrada projektne dokumentacije! odredivanje lokacije 

3. Pribavljanje odobrenja za gradenje 

4. Obezbejdenje finansijiski sredstava. 
-95- Strateski cilj: 

Razvijene sportske aktivnosti 


Operativni cilj: 

Do 2009 god. izvrsiti izgradnju sportskih 
kapaciteta u ruralnim podrucjima opcine 
Gradacac 


Naziv projekta:Obno\a i izgradnja sportskih kapaciteta u ruralnim podrucjima 

opcine Gradacac 


Kratak opis projekta: 

Ovim projektom zele se unaprijediti sportske aktivnosti u ruralnim podrucjima opcine Gradacac i 
tako stvoriti bolje zivotne uslove, posebno za mlade. 


Ocekivani rezultati: 

- Poboljsanje sportskih aktivnosti u ruralnim 

podrucjima, 

-Poboljsanje zivotnih uslova u ruralnim 

podrucjima. 


Ciljne grupe: 

-Mjestani ruralnih podrucja opcine Gradacac. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta : 

Opcina Gradacac, 
Gradani, 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, 
kulture i sporta, TK. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 

Potrebna sredstva za implementaciju 

projekta, 

Potrebne dozvole i rjesavanje 

imovinsko-pravnih odnosa. 


Preduslovi za implementaciju: 

Anketiranje ucesnika za 

implementaciju projekta, 

Finansijska sredstva, 

Potrebna projektna dokumentacija i 

odobrenja. 


Rizici: 

Obezbjedenje sredstava, 
Nezainteresovanost mjestana za 
realizaciju projekta, 
Neobezbjedenje potrebnih dozvola i 
saglasnosti. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi ce biti utvrdeni izradom projektne dokumentacije. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

1. Anketiranje potencijalnih ucesnika 

2. Izrada projektne dokumentacije 

3. Pribavljanje Odobrenja za gradenje 

4. Obezbjedenje finansijskih sredstava. 


-96- Strateski cilj: 
Razvijen turizam 


Operativni cilj: 

Do 2009. god. izvrsiti izgradnju otvorenih I 
zatvorenih bazena na lokalitetu Banje Ilidze 
Naziv projekta: Bazeni na lokalitetu Banja Ilidze 


Kratak opis projekta: 

Za realizaciju ovog projekta neophodno je izgraditi bazene koji ce omoguciti kupanje kako Ijeti 
tako I zimi. Zbog toga je potrebno adekvatno iskoristiti prostor oko Banje Ilidze, te ga prilagoditi 
svrsi bazena. 


Ocekivani rezultati: 

-Turisticka atrakcija, 

-Kvalitetniji kulturni zivot, 

-Adekvatno provodenje slobodnog vremena, 

-Mogucnost novih sportskih aktivnosti na 

podrucju Gradacca. 


Ciljne grupe: 

-Gradani opcine Gradacac i ostale 
zainteresovane grupe. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta: 

-Opcina Gradacac, 

-Gradani, 

- Ministarstvo trgovine, turizma i sabracaja TK. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 

-Potrebna sredstva za implementaciju projekta, 
-Potrebne dozvole. 


Preduslovi za implementaciju: 

-Anketiranje potencijalnih korisnika, 
-Finansijska sredstva, 

-Spremnost ucesnika za implentaciju projekta, 
-Potrebna projektna dokumentacija. 


Rizici: 

-Nezainteresovanost gradana, 
-Obezbjedenje sredstava. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi ce biti utvrdeni izradom projektne dokumentacije. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

1. Anketiranje potencijelnih korisnika 

2. Izrada projektne dokumentacije 

3. Pribavljanje odobrenja za gradenje 

4. Obezbejdenje finansijiski sredstava 

5. Raspisivanje tendera, odabir izvodaca za izgradnju. 
-97- 

Strateski cilj: 
Razvijen turizam 


Operativni cilj: 

Do kraja 2010. godine poboljsati turisticku 
ponudu opcine Gradacac, izgradnjom smjestajnih 
kapaciteta. 


Naziv projekta: Izgradnja hotela (2 nova hote 


a i zavrsetak 2 zapoceta) 


Kratak opis projekta: 

S obzirom daje opcina Gradacac, utvrdila dajejedna od osnovnih strateskih organizacija i razvoj 
turizma, te da Gradacac tokom godine posjeti veci broj domacih i stranih turista koji iskazuju 
potrebu za smjestajem i duzim boravkom, kao i za kvalitetnim uslugama, ocjenjenoje da bi u 
ovom trenutku trebalo dovrsiti dva hotela koja su u izgradnji, te poceti sa izgradnjom jos dva 
hotela. Time bi bile zadovoljene sve potrebe oko ugostiteljsko turisticke ponude opcine. 


Ocekivani rezultati: 

-Zavrsena izgradnja dva hotela i 

-Otpoceta izgradnja jos dva hotela. 


Ciljne grupe: 

-Domaci i strani turisti , kao i poslovni ljudi - 
koji posjecuju opcinu Gradacac, sportske i 
organizovane grupe. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta : 
-Opcina Gradacac, 
-Zainteresovani investitori, 
-Domaci i strani ulagaci. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 

-Rjesavanjem imovinsko pravnih odnosa i 
obezbjedenjem sredstava. 


Preduslovi za implementaciju: 

-Rijeseni imovinsko pravni odnosi, 
obezbjedena sredstva. 


Rizici: 

-Neobezbjedene sredstva za investiranje, 
opadanje zaineteresovanosti opcine Gradacac, 
kao turisticke destinacije. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Sredstva bi obezbjedili opcina Gradacac za rjesavanje imovinsko pravnih odnosa , a investitori za 
otkup zemnljista i izgradnju, odnosno dovrsenje zapocetih investicija. Procjena : cca 
6.000.000,00 KM. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

1. Izrada elaborata opravdanosti ove investicije 

2. Pronalaznje zainteresovanih investitora 

3. Rjesavanje imovinsko pravnih odnosa 

4. Obezbjedenje sredstava 

5. Izrada projektne dokumentacije. 98 Strateski cilj: 
Razvijen turizam 


Operativni cilj: 

Stavljanje „ Oklopnog voza „ u turisticku ponudu 

opcine Gradacac, do kraja 2007. godine 


Naziv pwjekta: „Oklopni voz" turisticka ponuda 


Kratak opis projekta: 

„ Oklopni voz „ koji se nalazi na lokalitetu Ledenica Donjih, mjesto koje svakodnevno posjecuje 
veci broj turista kako domacih tako i stranih koji se zele upoznati sa proslim odbrambenim ratom 
koji je voden na podrucju opcine Gradacac. Trenutno stanje Oklopnog vozaje takvo da ukoliko se 
hitno ne preduzmu mjere na njegovoj zastiti da ce doci do propadanja ovog znacajnog spomenika 
Zastitom ovog spomenika i njegovim stavljanjem u turisticku ponudu opcine Gradacac, stvorili bi 
se uslovi da se desavanja iz proteklog rata na podrucju opcine Gradacac nikada ne zaborave. 


Ocekivani rezultati: 

-„ Oklpni" voz obnovljen i stavljen u turisticku 

ponudu opcine. 


Ciljne grupe: 

-Razne turisticke, poslovne grupe i dr. 
gradani. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koju mogu imati od implementacije 
projekta : 
-Opcina Gradacac, 
-TZ Kanton. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 
-Izrada projektne dokumentacije, 
-Obezbjedenje sredstava. 


Preduslovi za implementaciju: 
Obezbjedenje finansijskih sredstava. 


Rizici: 

Neobezbjedena sredstva. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi ce biti utvrdeni nakon izrade projektne dokumentacije. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

1. Izrada projektne dokumentacije 

2. Obezbjedenje finansijskih sredstava. 99 13.6 Programi razvoja opremljenosti skolskih i predskolskih 
ustanova 

Stanje skolstva prikazano u analizi ovog Strateskog plana ukazuje na odredene 
predispozicijske prednosti koje treba iskoristiti, odnosno omoguciti da se programi 
obrazovanja postave prema reformskim standardima. 
Posebno je potrebno staviti pozornost na: 

• Pripremu i zradu projektne i dr. dokujmentacije za izgradnju II faze gimnazije 

• Osnivanje fonda za pomoc soc. Ugrozenim ucenicima 

• Izgradnja i oprema skolskih objekata u MZ Pozarike i Vuckovci 

• Izgradnja sportskih objekata koji ce biti u funkciji razvoja skolske i 
predskolske omladine 

• Otvaranje novih djeciji igraonica sa edukacijom kadra. 


100 

Strateski cilj: 

Razvijene i opremljene predskolske i skolske 
ustanove 


Operativni cilj: 

Do 2008. god. organizovati radionice u svim 
mjesnim zajednicama na podrucju opcine 
Gradacac. 


Naziv projekta:Organizo\anje radionica u svim mjesnim zajednicama opcine Gradacac 


Kratak opis projekta: 

Organizovanjem radionica u svim mjesnim zajednicama opcine Gradacac zeli se postici da djeca 
predskolskog uzrasta kvalitetnije provode svoje slobodno vrijeme i da se pripreme za skolu. Ovim 
projektom kod djece ce se razvijati socijalizacija, kreativnost i radne navike. 


Ocekivani rezultati: 

-Kvalitetnije trosenje slobodnog vremena djece 
predskolskog uzrasta 

-Uspostavljena infrastruktura koja ce zadovoljiti 
potrebe djece predskolskog uzrasta. 


Ciljne grupe: 

- Djeca predskolskog uzrasta svih mjesnih 
zajednica opcine Gradacac. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta : 

Opcina Gradacac, 

Gradani, 

Djeca predskolskog uzrasta, 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, 

kulture i sporta, TK. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 

Potrebna sredstva za implementaciju 

projekta, 

Potrebne dozvole i rjesavanje 

imovinsko-pravnih odnosa. 


Preduslovi za implementaciju: 

Anketiranje ucesnika za 

implementaciju projekta, 

Finansijska sredstva, 

Potrebna projektna dokumentacija i 

odobrenja. 


Rizici: 

Obezbjedenje sredstava, 
Nezainteresovanost gradana za 
realizaciju projekta, 
Neobezbjedenje potrebnih dozvola i 
saglasnosti. 


Procjena troskova imlementacije projekta: 

Troskovi ce biti utvrdeni izradom projektne dokumentacije. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

1. Anketiranje potencijalnih ucesnika 

2. Izrada projektne dokumentacije 

3. Pribavljanje Odobrenja za gradene 

4. Obezbjedenje finansijskih sredstava. 


-101- 

Strateski cilj: 

Razvijene i opremljene predskolske i skolske 
ustanove. 


Operativni cilj: 

Do 2008. god. obezbjediti fond za pomoc 
socijalno ugrozenih ucenika. 


Naziv pmjekta: Fond za pomoc socijalno ugrozenih ucenika 


Kratak opis projekta: 

Obezbjedenjem fonda za pomoc socijalno ugrozenih ucenika potrebnoje obezbjediti sredstva 
koja ce pomoci korisnicima u daljnjem skolovanju i samim tim ukloniti materijalnu prepreku. 


Ocekivani rezultati: 

- Poboljsanje socijalne situacije ucenika, 
-Nastavak skolovanja socijalno ugrozenih 
ucenika. 


Ciljne grupe: 

- Socijalno ugrozeni ucenici. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta I 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta: 

-Opcina Gradacac, 

- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i 
sporta, TK, 

- Privredni subjekti, 

- Socijalno ugrozeni ucenici. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 

-Potrebna sredstva za implementaciju 
projekta. 


Preduslovi za implementaciju: 
- Finansijska sredstva. 


Rizici: 

- Obezbjedenje sredstava. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi ce biti utvrdeni izradom projektne dokumentacije. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

1. Izrada projektne dokumentacije 

2. Obezbjedenje finansijskih sredstava. 


-102- 

Strateski cilj: 

Razvijene i opremljene predskolske i 
skolske ustanove 


Operativni cilj: 

Do 2008. god. obezbijediti sredstva za izvodenje 
Ijetne i zimske zabavno-edukativne skole 


Naziv pro/eta.Ljetna i zimska zabavno-edukativna skola 


Kratak opis projekta: 

Realizacijom ovog projekta zele se obezbijediti finansijska sredstva za izvodenje Ijetne i zimske 
zabavno-edukativne skole. 


Ocekivani rezultati: 

-Kvalitetnije trosenje slobodnog vremena djece 
predskolskog i skolskog uzrasta. 


Ciljne grupe: 

-Djeca predskolskog i skolskog uzrasta opcine 
Gradacac. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta: 

Opcina Gradacac, 

Gradani, 

Djeca predskolskog uzrasta, 

Djeca skolskog uzrasta, 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, 

kulture i sporta, TK. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 

Potrebna sredstva za implementaciju 
projekta. 


Preduslovi za implementaciju: 
Finansijska sredstva. 


Rizici: 

Obezbjedenje sredstava, 
Nezainteresovanost gradana za 
realizaciju projekta. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi ce biti utvrdeni izradom projektne dokumentacije 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

1. Anketiranje potencijalnih ucesnika 

2. Izrada projektne dokumentacije 

3. Obezbjedenje finansijskih sredstava. 


-103- Strateski cilj: 

Razvijene i opremljene predskolske i 
skolske ustanove. 


Operativni cilj: 

Do kraja 2008. godine u svim mjesnim 
zajednicama koje iskazu potrebu otvoriti nove 
djecije igraonice. 


Naziv projekta: Otvaranje novih djecijih igraonica. 


Kratak opis projekta: 

Za adekvatnu pripremu djece, predskolske I skolske omladine za predstojece skolovanje, 

potrebnoje na podrucju svih MZ na podrucju opcine izgraditi nove djecije igraonice sa pratecim 

sadrzajem. 


Ocekivani rezultati: 

Otvorene nove djecije igraonice na podrucju 
svih MZ opcine Grtadacac. 


Ciljne grupe: 

- Predskolska i skolska omladina. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta: 
-Opcina Gradacac, 

- Skole, 

- Udrudenja I dr. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: Obezbjedenjem 
sredstava i mjesta za otvaranje igraonica. 


Preduslovi za implementaciju: 
-Zainteresovanost ciljnih grupa i obezbjedenje 
sredstava. 


Rizici: 

- Nezainteresovanost I neobezbjedena 
sredstva. 


Procjena troskova implementacije projekta: 
-cca 50.000 KM. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

1. Anketiranje zainteresovanih ciljnih grupa 

2. Izrada projektne dokumentacije 

3. Obezbjedenje sredstava. 104 Strateski cilj: 

Razvijene i opremljene predskolske i skolske 
ustanove. 


Operativni cilj:Do kraja 2010godine 

Izgaraditi i staviti u funkciju drugu fazu 
gimnazije u Gradaccu sa vanjskim uredenjem. 


Naziv pmjekta: Zavrsetak druge faze gimanzije sa vanjskim uredenjem 


Kratak opis projekta: 

Izgradnjom druge faze gimnazije u Gradaccu u potpunosti bi se stvohle predpostavke za 
normalno skolovanje u ovoj ustanovi, te stvorili uslovi da ucenici ove skole steknu znanja koja ce 
kasnije moci koristiti u daljnjem skolovanju Hi nastavku rada. 


Ocekivani rezultati: 

-Zavrsena druga faza gimnazije. 


Ciljne grupe: 

-Ucenici I profesori gimnazije. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 

korist koji mogu imati od implementacije 

projekta: 

- Opcina Gradacac, 

-Nadlezna Federlna i Kantonalna ministarstva. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 
-Obezbjedenjem sredstava. 


Preduslovi za implementaciju: 
-Obezbjedenje sredstava. 


Rizic: 

-Neobezbjedena sredstva. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi ce biti utvrdeni izradom projektne dokumentacije. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

1. Izrada projektne dokumjentacije 

2. Obezbjedenje sredstava. 105 Strateski cilj: 

Razvijene i opremljene predskolske i skolske 
ustanove. 


Operativni cilj: 

Do kraja 2009. godine izgraditi skolske objekte u 
MZ Pozarike i Vuckovci, i opremiti sa 
odgovarajucom skolskom opremom. 


Naziv pwjekta: Izgradnja i oprema skolskih objekata u MZ Pozarike i Vuckovci 


Kratak opis projekta: 

Posto veci broj skolske djece sa podrucja MZ Pozarike pohada osnovnu skolu u Gradaccu, 
iskazana je potreba da se u ovoj MZ izgradi podrucna skola u cetvereogodisnjem trajanju. Pored 
toga nastava u skoli MZ Vuckovci se odvija u dotrajaloj zgradi i nije u mogucnosti pruziti sve 
zahtjeve u pogledu prostorija i opremljenosti. 


Ocekivani rezultati: 

-Izgradene skole u MZ Pozarike i Vuckovci te 
opremljene sa odgovarajucom opremom. 


Ciljne grupe: 

-Skolska omladina sa podrucja ovih i dr. 
susjednih MZ. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta: 

Opcina Gradacac, 

Nadlezna Federalna I Kantonalna 

ministarstva, 

Gradani MZ Pozarike i Vuckovci. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 
-Obezbjedenjem sredstava , 
-Rjesavanjem imovinsko pravnih odnosa. 


Preduslovi za implementaciju: 
-Obezbjedena sredstva. 


Rizici: 

-Nezainteresovanost ciljnih grupa i 

neobezbjedena sredstva. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

-Troskovi ce biti utvrdeni nakon izrade projektne dokumentacije. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

1. Anketiranje ciljnih grupa, 

2. Izrada projektne dokumentacije 

3. Obezbjedenje sredstava. 106 13.7 Programi razvoja zdravstva i socijalne zastite 

Analiza stanja u zdravstvenoj i socijalnoj zastiti i SWOT analiza ukazuju da je 
iskazana tradicija u ovoj lokalnoj zajednici u zdravstvenoj zastiti. Usljed rata i ratnih 
razaranja infrastruktura u ovoj oblasti je gotovo bila unistena. Do sada je polovicno 
obnovljena i stavljena u funkciju. Sadasnja medicinska oprema nemoze podmiriti potrebe 
gradana opcine, koji neke medicinske usluge traze i van opcine i kantona. Usluge su 
uglavnom na primarnom i sekundarnom nivou, a usluge koje pruza JZU „ Banja llidza „ 
iziskuju podizanje nivoa usluga sa izgradnjom novih objekata. 
Razvojni programi trebaju upucivati na : 

1. Razradu i provedbe aktivnosti za institucionaliziranje primarne i sekundarne 
zdravstvene zastite, te javnih ustanova socijalne ztite 

2. Pripremu i izradu projketne dokumentacije za stavljanje u funkciju bivseg objekta 
ginekologije i akuserstva, stvaranje uslova za otvaranje ginekolosko akuserskog 
odjeljenja 

3. Oprema porodicnih ambulanti kao i timova 

4. izgradnja II faze Hotela Banja llidza. 

107 Strateski cilj: 

Razvijeno i unaprijedeno zdravstvo i socijalna 
zastita. Operativni cilj: 

Do kraja 2011 godine uspostaviti mrezu 
ambulanata porodicne medicine na ukupno 8 
lokacija na terenu. Naziv projekta: Uspostavljanje ambulante i timova porodicne medicine na jos 5 

lokacija na podrucju opcine Kratak opis projekta: 

Otvaranjem ambulanata porodicne medicine na novih 5 lokacija na podrucju opcine 
unaprijediti kvalitet pruzanja medicinskih usluga I pribliziti pruzanje medicinskih usluga primarne 
zdravstvene zastite gradanima na cijeloj teritoriji opcine. Ocekivani rezultati: 

- Brze i jednostavnije koristenja zdravstvenih 

usluga gradjanima sa podrucja udaljenih 

mjesnih zajednica, 

-Pacijentimaje blize ostvarivanje zdravstvene 

zastite nego da putujuju do Doma zdravlja, 

-Smanjenje guzvi i pritiska pacijenata u Domu 

zdravlia. Ciljne grupe: 

-Gradani mjesnih zajednica Srnice, Mionica, 
Rajska, Mahmut Mahala i Medida Gornja i 
gravitirajuca naselja. Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije projekta: 

-Ministarstvo zdravstva TK- razvoj mreze 
zdravstvenih ustanova na podrucju kantona, 
-Dom zdravlja, Timovi porodicne medicine- 
uposljavanje, edukacija, 
-Opcina, mjesna zajednica - kvalitetna 
zdravstvena zastita stanovnika, 
-Gradani - brze, i jednostavnije ostvarivanje 
zdravstvenih usluga. Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 

-Ministarstvo zdravstva- obezbjedenje 

sredstava za opremanje prostora i timova za 

rad u ambulantama porodicne medicine, 

-Kvalitetno pruzanje medicinskih usluga, 

-Podrska u obezbjedjenju prostora za 

ambulante, 

- Podrska vlastitim resursima. Preduslovi za implementaciju: 

-Saglasnost Ministarstva zdravlja TK, 
-Obezbjedenje sredstava i opreme, 
-Obezbjedenje prostora za ambulante. Rizici: 

- Sporost u u uspostavljanju mreze 
ambulanata porodicne medicine, 
-Kasnjenje i nedovoljna sredstva za 
opremanje i finansiranje timova na terenu, 
-Nepostojanje ili neadekvatan prostor za 
ambulante. Procjena troskova implementacije projekta: 
cca 100.000 KM. Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

Izrada elaborata i projektne dokumentacije i obezbjedenje sredstava. 108 Strateski cilj: 

Razvijeno i unaprijedeno zdravstvo i socijalna 
zastita. 


Operativni cilj: 

Do kraja 2011 godine otvoriti Opcu bolnicu sa 
kapacitetom od 80 kreveta. 


Naziv projekta: Uspostavljanje sekundarne zdravstvene zastite otvaranjem Opce 

bolnice u Gradaccu 


Kratak opis projekta: 

Za pruzanje svih zdavstvenih usluga iz oblasti sekundarne zdravstvene zastite gradani su 
upuceni na UKC Tuzla. Kakoje Gradacac najudaljenija opcina od sjedista UKC, teje neophodno 
zastupiti elemente iz sekundarne zdravstvne zastite otvarnjem Opce bolnice sa kapacitetom od 
80 kreveta sa slijedecim odjeljenjima: 
-Opci stacionar, 

-Ginekolosko-akusersko odjeljenje, 
-Odjeljenje za hemodijalizu. 


Ocekivani rezultati: 

- Brze i jednostavnije koristenja zdravstvenih 
usluga sekundarne zdravstvene zastite 
gradanima cijele opcine, 
-Pacijentima je blize ostvarivanje zdravstvene 
zastite nego da putujuju do UKC Tuzla, 
-Smanjenje pritiska pacijenata na UKC Tuzla 
ostvarivanjem dijela usluga u Opcoj bolnici 
Gradacac. 


Ciljne grupe: 

-Gradani opcine Gradacac. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 

korist koji mogu imati od implementacije 

projekta : 

-Ministarstvo zdravstva TK-razvoj mreze 

zdravstvenih ustanova na podrucju kantona, 

-Zavod zdavstvenog osiguranja FBiH - Fond 

solidarnosti 

-Dom zdravlja Gradacac 

-opcina- kvalitetna zdravstvena zastita 

stanovnika 

-Gradjani- brze, i jednostavnije ostvarivanje 

sekundarnih zdravstvenih usluga 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 

- Saglasnosti i obezbjedenje sredstava, 

- Obezbjedenje namjenskih sredstava za 
odjeljenje hemodijalize, 

-pomoc u obezbjedenju prostora, dozvola, 
izradi elaborata, 

- Vlastitim resursima. 


Preduslovi za implementaciju: 
-Saglasnost Ministarstva zdravlja TK 
-obezbjedjenje sredstava i opreme 
-obezbjedjenje adekvatnog prostora 
-obezbjedjenje strucnog kadra 


Rizici: 

- Neprihvatanje razvoja mreze sekundarnih 

zdavstvenih ustanova na podrucju kantona, 

-Kasnjenje i nedovoljna sredstva za opremanje 

i finansiranje Opce bolnice, 

-Nepostojanje ili neadekvatan prostor za Opcu 

bolnicu, 

-Nepostojanje dovoljnog broja Ijekara- 

specijalista. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

cca 1.000.000,00 KM. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementacijudzrada projektne dokumentacije i 
obezbjectenje sredstava. 109 Strateski cilj: 

Razvijeno i unaprijedeno zdravstvo i socijalna 
zastita. Operativni cilj: 

Do kraja 2011 godine povecati smjestajne 
kapacitete i uvesti nove terapijske procedure u 
postojecem Centru za fizikalnu medicinu, 
rehabilitaciju i banjsko lijecenje "Ilidza" Naziv projekta: Unaprectenje banjsko-klimatskog lijecenja Kratak opis projekta: 

Zahvaljujuci prirodnim resursima u Gradaccu postoji razvijeno banjsko klimatsko lijecenje u 
okviru JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko lijecenje "Ilidza". Unapredenje 
ovog vida zdravstvene zastite mole se ostvariti: 
-Prosirenjem smjestajnih kapaciteta za 160 postelja, 
-Uvodenjem novih terapijskih procedura, 
-Nabavljanjem savremene opreme, 
-Izgradnjom sportskih terena, 
-Edukacijom kadrova. Ocekivani rezultati: 

- Povecanje smjestjnih kapaciteta JZU za 160 
kreveta, 

-Povecan broj medicinskih - terapeutskih usluga 
koje pruza JZU, 

- Razvoj zdravstvenog turizma. Ciljne grupe: 

-Gradani Opcine, kantona, 
-Ministarstvo zdavstva TK, Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije projekta: 

-Ministarstvo zdravlja TK, 
- JZU Banja Ilidza, 
-Opcina Gradacac, 
-Gradani. Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 

- Sufinansiranje projekta, 
-Sufinansiranje iz vlastitih sredstava, 

- Vlastiti resursi. Preduslovi za implementaciju: 
-Uractena projektna dokumentacija i 
-Obezbjetfena sredstva. Rizki: Neobezbjedivanje sredstava. Procjena troskova implementacije projekta: 
cca 550.000 KM Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

1. Izrada projektne dokumentacije 

2. Obezbjedenje sredstava. 110 Strateski cilj: 

Razvijeno i unaprijedeno zdravstvo i socijalna 
zastita. Operativni cilj: 

Do 2010. god. zavrsiti izgradnju regionalnog 
centra za zbrinjavanje starih i iznemoglih osoba. Naziv projekta.-Izgradnja regionalnog centra za zbrinjavanje starih i iznemoglih osoba 

Kratak opis projekta: 

Za adekvatno zbrinjavanje starih i iznemoglih osoba sa podrucja opcine Gradacca, Modrice, 
Orasja, Samoa i Odzaka neophodno je izgraditi centar u Gradaccu koji ce omoguciti njihovo 
zbrinjavanje. Time bi se pruzila kvalitetna zdravstvena i socijalna zastita spomenutom dijelu 
stanovnistva. Ocekivani rezultati: Poboljsanje zdravstvene i socijalne 

zastite, 

Pruzanje kvalitetnog zbrinjavanja starih 

i iznemoglih osoba. Ciljne grupe: 

- Stare i iznemogle osobe iz spomenutih 
opcina. Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta : 

- Vlada RS, 

- Vlada FBiH, 
Opcina Gradacac, 

Ministarstvo za rad i socijalnu politiku 
TK. Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 

Potrebna sredstva za implementaciju 

projekta, 

Potrebne dozvole i rjesavanje 

imovinsko-pravnih odnosa. Preduslovi za implementaciju: 

- Anketiranje potencijalnih korisnika, 

- Finansijska sredstva, 

- Potrebna projektna dokumentacija i 
odobrenja. Rizici: Obezbjedenje sredstava, 
Neobezbjedenje potrebnih dozvola i 
saglasnosti, 

Nezainteresiranost potencijalnih 
korisnika. Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi ce biti utvrdeni izradom projektne dokumentacije. Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

1. Izrada projektne dokumentacije 

2. Pribavljanje Odobrenja za gradenje 

3. Obezbjedenje finansijskih sredstava 

4. Raspisivanje tendera, odabir izvodaca i izgradnja. Ill 13.8 Programi izgradnje partnerskih odnosa izmedu javnog sektora i 
NVO 

U strateskom cilju gdje su jasno naznacena djelovanja javnog i privatnog sektora, 
te njihova pojedinacna uloga u strateskom razvoju opcine Gradacac , jasno je precizirano 
da ove odnose treba jos vise poboljsavati i davati mogucnost svim zainteresovanim 
stranama da ravnopravno ucestvuju u ekonomskom razvoju opcine. Zajednickim 
djelovanjem moguce je osmisliti, planirati i izvrsiti sve zacrtane strateske ciljeve. 
Jedan od osnovnih programa u izgradnji daljnjih partnerskih odnosa izmedu javnog 
sektora i NVO je uspostavljanje debatnog centra, uz mogucnost osnivanja raznih tijela u 
koja ce biti ukljuceni svi predstavnici sektora u partnerskom odnosu. 
Zadatak centra je stvaranje i odrzavanje partnerskih odnosa i preduzimanje aktivnosti 
koje ce poduprijeti daljnje partnerstvo, te koordiniranje za sve aktivnosti u lokalnoj 
zajednici. 
112 Strateski cilj: 

Izgradeni partnerski odnosi izmedu javnog 
sektora i NVO 


Operativni cilj: 

Do kraja 2007 godine, formirati debatni centar, 
odrediti prostor, prijedlog (Zgrada komiteta u 
Titovoj ulici) potpisati sporazum, budzetom 
predvidjeti sredstva za 2007. godinu, adaptacija 
prostora. 

-Grubi radovi, ojacavanje zidova, 

prekrajanje prostora prema namjeni, 

podizanje visokog potkrovlja, pokrivanje 

zgrade 

-2008 godine zamjena prozora i vrata, 

izvodenje finih radova u unutrasnjosti, 

opremanje prostora. 

Pocetkom 2009. godine, konacno pustanje u 
rad objekta i definitivno rijeseno pitanje 
smjestaja NVO sektora, u opcini Gradacac. 


Naziv pwjekta: Debatni centar Gradacac 


Kratak opis projekta: 

Debatni centar Gradacac, je prostor za izvodenje aktivnosti NVO sektora na podrucju opcine 
Gradacac. Mjesto, koje svojim ukupnim djelovanjem treba da bude prepoznatljivo, kako za 
gradane tako i poslovni svijet koji dolazi u Gradacac. Debatnim centrom Opcina dobija na imidzu, 
kao kooperativna lokalna zajednica u cijoj sredini ima mjesta za sveukupno djelovanje svih 
partnera. Debatni centar je prostor i mjesto gdje ce se inicirati veoma vazna pitanja za zivot i rad 
zajednice, predstavljati ce sponu u partnerstvu, lokalne uprave javnog i biznis sektora. Debatni 
centar treba koordinirati rad svih segmenata od mjesne samouprave, gradana i javnog sektora. 
Debatni centar treba koordinirati rad svih segmenata od mjesene samouprave, gradana i javnog 
sektora. Prema procjenama najpogodnija lokacija je prostor, bivsa zgrada "KOMITET" sredstva 
od cca 250.000,00 KM bi bila dovoljna za sanaciju i opremanje. Projekat bi trebalo realizovati do 
pocetka 2009. godine. 


Ocekivani rezultati: 

Adaptirani prostor, odredena funkcija, 
svijest gradana se mijenja u korist 
lokalne uprave i NVO sektora. 


Ciljne grupe: 

- Lokalna vlast na svim nivoima. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta : 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 


Preduslovi za implementaciju: 

- Anketiranje potencijalnih korisnika, 

- Finansijska sredstva, 

- Potrebna projektna dokumentacija i 
odobrenja. 


Rizici: 

Obezbjedenje sredstava, 
Neobezbjedenje potrebnih dozvola i 
saglasnosti, 

Nezainteresiranost potencijalnih 
korisnika. 


Procjena troskova implementacije projekta: 


Redoslijed aktivnosti I vrijeme potrebno za implementaciju: 113 13.9 Programi za unapredenje polozaja mladih u lokalnoj 
zajednici Programi za unapredenje polozaja mladih u lokalnoj zajednici imaju za cilj prije svega 
poboljsanje polozaja mladih. Do sada su se ove aktivnosti uglavnom svodile na verbalnu 
podrsku bez konkretnih rezultata. Ukljucenje mladih u odlucivanje vezano za streteski 
razvoj opcine je od velike vaznosti, imajuci u vidu da je sve vise visokoobrazovanih 
mladih ljudi koji zele dati svoj doprinos u ovoj oblasti. Takode, njihovom angazovanoscu, 
stvorit ce se preduslovi za brze zaposljavanje, te stvaranje infrastrukture za aktivnosti 
mladih. 
114 

Strateski cilj: 

Unapredenje polozaja mladih u lokalnoj 
zajednici. 


Operativni cilj: 

Do 2010. god. izvrsiti izgradnju omladinskog 
centra u opcini Gradacac. 


Naziv pwjekta: Izgradnja omladiiiskog centra 


Kratak opis projekta: 

Kako bi unaprijedili polozaj mladih, neophodno je izgraditi centargdje bi oni djelovali i samim tim 
postali aktivni u lokalnoj zajednici. 


Ocekivani rezultati: 

-aktivni mladi, 

-micanje mladih sa ulice, 

-kvalitetno trosenje vremena. 


Ciljne grupe: 

-mladi sa opcina Gradacac ukljucujuci i okolna 
sela. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta : 

-Opcina Gradacac, 
-mladi, 
-gradani, 
-NVD. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 

implementaciji projekta: 

Obezbedenje: 

-potrebna sredstva za implementaciju projekta, 
-potrebne dozvole. 


Preduslovi za implementaciju: 

-Spremnost ucesnika za implementaciju 

projekta, 

-Finansiijska sredstva, 

-Potrebna projektna dokumentacija i odobrenja. 


Rizici: 

-Obezbjedenje sredstava, 

-Neobjezbjedenje potrebnih dozvola i 

saglasnosti, 

-Nezainteresovanost potencijalnih ucesnika. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi ce biti utvrdeni izradom projektne dokumentacije. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

1. Izrada projektne dokumenacije 

2. Pribavljanje Odobrenja za gradenje 

3. Obezbjedenje finansijskih sredstava 

4. Odabir izvodaca za izgradnju centra 

5. Sprovodenje ankete medu gradanima. 


-115- Strateski cilj: 

Unapredenje polozaja mladih u lokalnoj 
zajednici 


Operativni cilj: 

Do kraja 2007. godine uspostaviti saradnju Zavoda 
za zaposljavanje , Centra za socijalni rad i opcine i 
razviti programe poticanja zaposljavanja i 
dugotrajno zaposlenje mladih . 


Naziv projekta: Projekat zaposljavanja mladih strucnih kadrova sa VSS I VSS 


Kratak opis projekta: 

Na evidenciji Zavoda za zaposljavanje u pravilu je uvijek prisutan odredeni broj 
visokoobrazovanih mladih ljudi koji traze posao. Kada je u pitanju njihovo zaposljavanje na 
podrucju opcine Gradacac, ne postoje nikakvi projekti koji bi tretirali ovu problematiku. 
Implementacijom ovog projekta stvorili bi se uslovi za brze zaposljavanje ove kategorije 
nezaposlenih lica. 


Ocekivani rezultati: 

-Brze uposljavanje strucnih mladih lica, 

-Doprinos strucnih kadrova u ralizaciji 

odredenih programa, 

-Pomoc MSP i poduzetnicima da brze dodu do 

strucne radne snage. 


Ciljne grupe: 

-Strucni mladi kadrovi koji brze dobijaju 
posao i ukljucuju se u radni proces. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta : 

Mladi strucni kadrovi, 

Poduzetnici, 

JU i Javna preduzeca. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 
-Spremnost da se ukljuce u rad u svojoj sredini, 
najcesce u privatnim firmama MSP. 


Preduslovi za implementaciju: 

-Zajednicki dogovor javnog i privatnog sektora, 
te raspodjela pripravnika sukladno profilima 
zvanja i potrebama. 


Rizici: 

-rezerve prema mladim ljudima, 

- nizak prosperitet poduzetnistva. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Obaveza da poduzetnici koji pod posebnim stimulativnim uslovima prime mlade ljude zadrze u 
radnom odnosu.Za implementaciju projekta nisu potrebna posebna sredstva s obzirom da su vec 
utvrdenim Programima Zavoda za zaposljavanje obezbjedena sredstva. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

Zajednicki dogovor javnog i privatnog sektora te izrada posebnog programa ako se radi o 

samozaposljavanju. 116 13.10. Programi unapredenja i razvoja ekologije 

Analiza stanja u zastiti okolisa na podrucju opcine Gradacac, ukazuje da su 
dosadasnje aktivnosti koje su preduzimane na stvaranju ekoloski zdrave sredine, dali 
rezultate po kojima je opcina Gradacac, postala prepoznatljiva u sirem regionu. 
Medutim, cinjenica je da zastita okolisa zahtjeva konstatnu angazovanost, kao i 
izdvajanje sredstava. Izgradnjom novih infrastrukturnih objekata, u znatnom ce se 
poboljsati stanje u ovoj oblasti ( kanalizacija, deponija smeca, snadbijevanje pitkom 
vodom i dr) . Takode, u ovoj oblasti potrebno je izraditi posebnu strategiju kojom ce se 
definisati dugorocne aktivnosti ( LEAP). 
117 

Strateski cilj: 

Ekoloski cista i urettena Opcina 


Operativni cilj: 

Do 2009. god. pripomoci u izgradnji svijesti o 
zastiti okolisa 


Naziv projekta.Izgradnja svijesti o zastiti oko 


isa 


Kratak opis projekta: 

Ovim projektom se zeli razviti i podici svijest kod ljudi o zastiti okolisa, kako bi se ocuvala 
nekontaminirana priroda, te da se popravi stanje vec zagadenih podrucja. 


Ocekivani rezultati: 

-Povecanje svijesti o zastiti okolisa, 

-Razne aktivnosti usmjerene ka zastiti okolisa, 

-Cisca zivotna okolina. 


Ciljne grupe: 

-Gradani opcine Gradacac i ostale 
zainteresovane grupe. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta : 

-Opcina Gradacac, 

-Gradani, 

-Ministarstvo prostornog uredenja i zastite 

okolice TK. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 

-Potrebna sredstva za implementaciju projekta. 


Preduslovi za implementaciju: 

-Finansijska sredstva, 

-Spremnost ucesnika za implementaciju 

projekta. 


Rizici: 

-Obezbjedenje sredstava. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Troskovi ce biti utvrdeni izradom projektne dokumentacije, a predvidaju se u visini cca 
10.000,00 KM. 


Redoslijed aktivnosti i vrijeme potrebno za implementaciju: 

1. Izrada projektne dokumentacije 

2. Obezbjedenje finansijskih sredstava. 


-118- Strateski cilj: 

Ekoloski cista i uredena Opcina 


Operativni cilj: 

Do kraja 2007. godine donijeti dokument kojim 
se daje plan djelovanja za ostvarivanje boljih 
uslova zivota, unaprijedenje zdravlja i prirodne 
okoline 
Naziv projekta: Izrada projekta Lokalnog Ekolosko Akcionog Plana (LEAP) 


Kratak opis projekta: 

Ovim projektom se donosi i utvrduje efikasno provodenje politike okoline na principima odrzivog 
razvoja ulkjucivanjem/integriranjem u sektorske politike. 


Ocekivani rezultati: 

Poboljsana i unaprijedena ekoloska sredina. 


Ciljne grupe: 

-Gradani opcine Gradacac i ostale 
zainteresovane grupe. 


Potencijalni ucesnici u implementaciji projekta i 
korist koji mogu imati od implementacije 
projekta : 

-Opcina Gradacac, 

-Ministarstvo za prostorno uredenje i 

zastitu okolice TK, 

-Udruzenje eko - zeleni Gradacac, 

-Gradani Gradacca. 


Kako potencijalni ucesnici mogu doprinijeti 
implementaciji projekta: 

-Obezbjedenje sredstava za izradu projekta, 
-Aktivno ukljucenje u donosenju projekta kroz 
ideje I implementacija projekta. 


Preduslovi za implementaciju: 

-Izrada trenutnog ekoloskog stanja na podrucju 
citave opcine. 


Rizici: 

-Ne obezbijedenje sredstava za izradu 

projekta, 

-Nezainteresovanost definisanih ucesnika. 


Procjena troskova implementacije projekta: 

Za izradu projekta cca 20.000 KM, troskovi implementacije ce biti utvrdeni projektom. 


Redoslijed aktivnosti I vrijeme potrebno za implementaciju: 

-Upoznavanje zainteresovanih ucesnika o potrebi izrade projekta, 
-Obezbijedenje sredstava, 
-Izrada projekta. 
-119- 

DIO V 14. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE RAZVOJNIH PROGRAMA 

U daljem tekstu definisu se kriteriji po kojima ce se vrsiti selekcija i prioriteti projekata. 

Ukupna tezina svih kriterija je 100. Ukupni broj bodova za pojedini projekat dobije se kao 
zbir proizvoda tezine kriterija i ocjene za svaki kriterij. Kriteriji kojima ce se vrednovati svaki kandidovani projekat su slijedeci. 

1. Znacaj projekta za gradanina: - prednost se daje problemima 
egzistencijalnog znacaja za gradane 

Tezina kriterija: 20 Moguce ocjene: 

- vodosnadbijevanje i odvodenje otpadnih i atmosferskih voda, 

- obrazovanje, 

- sanacija klizista, 

- putevi, 

- javna rasvjeta, 

- sportska infrastruktura, 

- objekat nije od egzistencijalnog znacaja za gradane. 3 
3 
2 
2 
2 
1 
120 2. Ekonomska moc stanovnistva i razvijenost podrucja ili MZ - pri dodjeli 
sredstava obraca se paznja na nerazvijena i rubna podrucja opcine cije 
stanovnistvo je organizovano ali nedovoljno materijalno sposobno Tezina kriterija: 10 

Moguce ocjene: 

- finansijski slabo i privredno nerazvijeno podrucje, 3 

- finansijski jako ali privredno nerazvijeno podrucje, 2 

- finansijki jako i privredno razvijeno podrucje. 1 

3. Organizovanost i spremnost stanovnistva da sopstvenim sredstvima i 
zalaganjem dijelom ucestvuju u realizaciji projekta 

Tezina kriterija: 20 

Moguce ocjene: 

- finansijska podrska projektu od strane gradana preko 40%, 3 

- finansijska podrska projektu od strane gradana od 20% do 40%, 2 

- podrska gradana u radnoj snazi ili finansijska podrska od strane gradana do 20%, 1 

- nema obezbijedene podrske gradana ni u radnoj snazi niti finansijski. 

4. Procenat stanovnika koji ce osjetiti poboljsanje realizacijom kandidovanog 
projekta 

Tezina kriterija: 15 

Moguce ocjene 

- vise od 70% stanovnika, 3 

- od 40% do 70% stanovnika, 2 

- od 10% do 40% stanovnika. 1 
-ispod10%. 121 5. Stepen ulaganja novcanih sredstava opcine na torn podrucju u proslosti - 
daje se veca podrska koja skorije nisu bila obuhvacena kapitalnim 
ulaganjima 

Tezina kriterija: 10 

Moguce ocjene: 

- nije bilo kapitalnih ulaganja u poslednje 3 ili vise godina, 3 

- nije bilo kapitalnih ulaganja u posljednje 2 godine, 2 

- nije bilo kapitalnih ulaganja u posljednjoj godini, 1 

- postojala su kapitalna ulaganja u posljednjoj godini 

6. Dugorocnost projekta - znacaj njegove realizacije za buducnost 
Tezina kriterija: 10 

Moguce ocjene: 

- projekat rjesava potrebe narednih 5-10 godina, 3 

- projekat rjesava potrebe narednih 3 -5 godina, 2 

- projekat rjesava potrebe narednih 1-3 godina, 1 

- projekat rjesava potrebe narednih 12 mjeseci. 

7. Znacaj projekta za omladinu 
Tezina kriterija: 5 

Moguce ocjene: 

- ima posebnog znacaja samo za omladinu na podrucju cijele opcine, 3 

- ima znacaj za omladinu na podrucju vise MZ, 2 

- ima znacaj za omladinu na podrucju samo jedne MZ, 1 

- nema znacaj za omladinu. 122 8. Znacaj projekta za zastitu okoline i podsticaj turizma Tezina kriterija: 10 Moguce ocjene: 

- projekat smanjuje zagadenje bilo koje vrste i pospjesuje turizam, 

- projekat smanjuje sadasnje zagadenje bilo koje vrste, 

- projekat nema nikakvog uticaja na zagadenje, 

- projekat zagaduje okolinu. 2 
1 
DIO VI 15. IMPLEMENTACIJA I KONTROLA PROVODENJA 
STRATESKOG PLANA 

Strateski plan treba punu podrsku institucija odgovornih za pracenje provodenja 
plana. Prihvacanjem vizije, njene realizacije i strateskih ciljeva neophodne su izmjene u 
nacinu ponasanja, kadrovskom osposobljavanju i primjeni znanja kako bi se stvorila 
zajednicka vrijednosna kultura svih sudionika zivota i rada na opcini. 
Za realizaciju Strateskog plana odgovorna osoba je Opcinski nacelnik. 
Opcinski nacelnik Gradacca, kao predsjednik KPOR-a ce donijeti Uputstvo sa rokovima i 
nacinom prikupljanja i distribucije informacija, kao i o nacinu na koji ce se Strateski plan, 
njegova primjena i kontrola realizacije biti prezentirana javnosti. 

Opcinski nacelnik ce s KPOR-om pratiti realizaciju Strateskog plana s ciljem njegove 
bolje implementacije. Ukljuceni ce biti svi subjekti drustvenog zivota i rada, nevladine 
organizacije i druga udruzenja gradana. 123 Pracenje i kontrola realizacije Strateskog plana vrsiti ce se kroz: 

- Tekucu kontrolu realizacije, 

- Kontrolu promjena u lokalnoj upravi i subjekata zaduzenih za implementaciju. 

Pri razradi kontrolnih mehanizama treba jasno utvrditi oblike provodenja kontrole po 

nivoima odgovornosti. 

Potrebno je osigurati prikupljanje i selekciju informacija, njihovu obradu, identifikaciju i 

selekciju kljucnih ucesnika koji su dominantni za implementaciju. 

Implementacija zahtijeva odredivanje razumnih rokova, posebno kod investicija u cilju 

izbjegavanja nesigurnih mjerila u kontroli, a samim tim i negativnih posljedica. 

Svakodnevnu kontrolu implementacije vrsiti ce Opcinski nacelnik uz polugodisnju ocjenu 

realizacije i godisnje izvjestavanje Opcinskog vijeca. 

Najvazniju kontrolu procesa implementacije provoditi ce gradani kroz razlicite uloge u 

okviru lokalne zajednice 124