Skip to main content

Full text of "Sufara - Ucenje arapskog pisma"

See other formats




SUFARA - Arapsko pismo se sastoji od 28 harfova i to: 



TT ARKOVT* 

- smjer pisanja harfova 

-* 



A)_g (HA)^ (DZIM)^ (SA)(Jj (TA) (Jj (BA) (,J (ELIF)) | linija pisanja harfova 
(DAD)/ yfl (SAD/^^ (SIN)/ 4jjj (SIN) / yj (ZA) j (RA) j (ZAL)J (DAL) J 
(LAM) /J (KAF)^J (QAF),A (F\M^ (GAJN) C (AJN)C f/A^Jj fJTAlJfl 

(JA) / C (HA)^ (WAW) A (NUN)/ 4 (MIM) ^ 



OZNAKE: 



| linija pisanja harfova 



Samoglasnici 



Postoje tri osnovne oznake u arapskom pismu koje pokrecu harf tj. medusobno 
ih povezuju i tako dolazi do rijeci koje imaju svoju smisao i znacenje. 

• DAMMA je naziv za oznaku koja se uvijek nalazi iznad harfa i 
izgovara se kratko U (kao npr. rijec na bos.jez. DZUMA). Izgleda 
poput malog zareza iznad harfa a pise se: 



zamisljeni harf 




| linija pisanja harfova 



FETHA je naziv za oznaku koja se uvijek nalazi iznad harfa i izgovara 
se kratko E (kao npr. rijec na bos.jez. RECE). Izgleda kao tanka kosa 
crta napisana iznad harfa, a pise se: 



zamisljeni harf 






| linija pisanja harfova 



t 



KESRA je naziv za oznaku koja se uvijek nalazi ispod harfa i izgovara 
se kratko I (kao npr. rijec na bos.jez. BIK). Izgleda kao tanka kosa crta 
napisana ipod harfa, a pise se: 



zamisljeni harf 



| linija pisanja harfova 



Planirano 



slovo br. 1 



iNauceno 



D 



lijevo 








desno 



ELIF 



linija pisanja harfova 



« 



OPIS HARFA: 



S PA 3 AN 3 E: 



-(;)- POZICIJA: 
^ IZGOVOR: 



Harf ELIF je jedna uspravna linija koja se pise odozgo 
naprema dole. 

Spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim 
slovom koje ima mogucnost spajanja. 

pise se u visini linije pisanja harfova. 

glas kojije svojont bojom izvukom izmedu slova E i A 



na kraju 


u sredini 


na pocetku 


samostalno 


ft 


► 


u 


M 




Planirano 



slovo br. 2 



iNauceno 



E 



lijevo 



^ 










desno 



DAL 



linija pisanja harfova 



« 



OPIS HARFA: 



S PA 3 AN 3 E: 



-(;)- POZICIJA: 
^ IZGOVOR: 



Harf DAL je jedna savijena linija u obliku luka koja se 
pise odozgo naprema dole. 

Spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim 
slovom koje ima ntogucnost spajanja. 

pise se u visini linije pisanja harfova. 
glas koji odgovara nasem slovu D. 



na kraju 


u sredini 


na pocetku 


samostalno 


2 ». i 


2 >..i 


J) 


-4-"" 




Primjeri 


JJ 

J J 






JJ 
J 


J J 


*-* 

JJ Jll 




ii 


*>* 

jIj 


JJ 

Ijj jI 


*•*■ *-* 


*-* 




*-* *-* 





Planirano 



slovo br. 3 



iNauceno 



1 



lijevo 



A 



J' 







desno 



ZAL 



linija pisanja harfova 



OPIS HARFA: 



« 



S PA 3 AN 3 El 



-(;)- POZICIJA: 
^ IZGOVOR: 



harf ZAL je jedna savijena linija u obliku luka iznad 
kojeg se nalazi tacka kao sastavni dio slova, a pise se 
odozgo naprema dole. 

spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim 
slovom koje ima ntogucnost spajanja. 

pise se u visini linije pisanja harfova. 

vrhjezika se stavi na prednjie gornje zube i izgovori se 
slovo Z, prilikom izgovaranja harf a ZALjezik se povlaci 
nazad. 



na kraju 


u sredini 


na pocetku 


samostalno 


3 


3 


♦ 


♦ 

J) 

-4-"' 



Primjeri 




J 






j 




♦ 

j 


j 


lii 


*-* 


JJI 


Ijj 




jj 


*-* 

jjj 


51 


^ *-* 


*-* *-* 


*-* 


*-* 




*-* 


*-* 







Planirano 














t 


)znake 




















■ Nauceno 






i 














z 


t 


z 






























J 


j 


1 



Tenvin i Sukun 

Postoje tri razlicita tenvina u arapskom pismu koje se nalaze na kraju rijeci i to 
samo na imenicama. Oni su u osnovi nastavak hareketa (pokretaca harfova) s 
tim sto im se dodaje duplikat istog: 

• TENVIN «EN» odnosno udvostrucena fetha: 



zamisljeni harf 



| linija pisanja harfova 

t 



TENVIN «IN» odnosno udvostrucena kesra: 



zamisljeni harf 






| linija pisanja harfova 



TENVIN «UN» odnosno udvostrucena damma: 



zamisljeni harf 



& § 



I ili \ * | linija pisanja harfova 



SUKUN je oznaka koja se nalazi iznad harfa i koja ga smiruje tj. u torn 
slucaju harf se izgovara bez samoglasnika, kao primjer slova «S» u 
rijeci «mesdzid» 



zamisljeni harf 



'U 



ili 






linija pisanja harfova 



Primjeri 


♦ 


J J J 


j j 1 


1 


1 


z 


£ 




z 







0^ 0^ 

ill jIj 




JJ jl jl 




♦ 





*-* *-* 




*-* *-* ■**■ 








£ 

IjI Ijj 




# 

JJ 


jl 


*-* 


£ - 


^ - 


*-* 


*-* 


Napisi sam: 










1* 


— 


— — 


— — 


— 


1 


— 


— — 


— — 


— 


J 


— 


— — 


— — 


— 


♦ 

J 




— 


— — 


— — 


— 


J 


— 


— — 


— — 


— 




♦ 

J 



Planirano 



slovo br. 4 



iNauceno 



I 



lijevo 








desno 



+ RA 



linija pisanja harfova 



« 



OPIS HARFA: 



SPAJANJE: 



-©- POZICIJA: 



^ IZGOVOR: 



Harf RA je jedna polusavijena linija u obliku luka, a pise 
se odozgo naprema dole. 

Spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim 
slovom koje ima mogucnost spajanja. 

kraci gornji dio harf a se pise na liniji pisanja, dok duzi i 
donji dio harf a pise se ispod linije pisanja harfova. 

harfRA priblizno odgovara nasem slovu R, stint sto kod 
izgovora damme ifethe slovo RA/RU se izgovara krupno, 
a kod kesre takno RI. 



na kraju 



u sredini 



na pocetku 



samostalno 



JJ 



JJ 



J 



J 



Primjeri 



-J =* => =J ^ =* & 



O 

♦ 



_^OJ 



y- -4**- -4^- ^j 






Primjeri 



^jj _>b Ijjj _>b j^i j^i 



-33^ — J^ — J^ ^^4 



* ,* 



^b lb 



Napisi sam: 



J 



J 



J 



Planirano 



slovo br. 5 



I 



iNauceno 



lijevo 








desno 



ZA 



linija pisanja harfova 



OPIS HARFA: 



« 



SPAJANJE: 



Harf ZAje jedna polusavijena linija u obliku luka iznad 
koje se nalazi tacka kao sastavni dio harfa, a pise 
se odozgo naprema dole. 

Spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim 
slovom koje ima ntogucnost spajanja. 



-©- POZICIJA: 



^ IZGOVOR: 



kraci gornji dio harfa kao i tacka pise se iznad linije 
pisanja, dok duzi i donji dio harfa pise se ispod linije 
pisanja harfova. 

harfZA odgovara nasem slovu Z 



na kraju 



u sredini 



na pocetku 



samostalno 



U ' 



JJ 



J 



J 



Primjeri 



-J- -J- 



~3~ -J- 



-3- 






-3- 



-3- 



-33- 









'3- -33- -^3- -y- 4- -33- -33- 



10 



Primjeri 



£ o ^ ^ ^ o ^ ^ ^ ^ & o £ 



^y -duy- -*£- -±y- -±?*- -&*- 






^- -J^- -^y- -^- 



# J» oJ* 



iHdy- -=K* 



Napisi sam: 



11 



J 



J 



J 






Planirano 



slovo br. 6 



a 



iNauceno 



lijevo 







f 




IP 



/ 



desno 



BA 



linija pisanja harfova 



OPIS HARFA: 



« 



S PA 3 AN 3 E: 



-Q- POZICIJA: 



^ IZGOVOR: 



Harf BAje jedna polusavijena linija u obliku posude 
ispod koje se nalazi tacka kao sastavni dio harfa, a pise 
se odozgo naprema dole te se na kraju doda tacka. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

kriva linija poput posude, pise se sa desna na lijevo pri 
tome ostajuci na linij pisanja harfova, dok se tacka pise 
ispod slova i ispod linij e pisanja harfova.. 

harfBA odgovara nasem slovu B 



na kraju 


u sredini 


na pocetku 


samostalno 


CJ-' 

♦ 

3 


2 

♦ 

3 


i 
♦ A ■"' 


O 1 

*■•; ; 

2 


Primjeri 


JJ 









^ 


Jl 






c 








♦ 


1* - 


tJ^* 


♦ 


♦ • ^ + 


J ♦- 


* 


J* 


♦ ♦ 



12 



Primjeri 

~^hi — ±H ^ r O' S r Vj -^ — ±# 



1 C-U i J-u \ wl 






♦ ♦ 



^- J 'J ^^ 






Napisi sam: 



13 



Planirano 



slovo br. 7 



m 



iNauceno 



lijevo 








desno 



TA 



linija pisanja harfova 



OPIS HARFA: 



Harf TA je jedna polusavijena linija u obliku posude 
iznad koje se nalazi dvije tacke kao sastavni dio harfa, a 
pise se odozgo naprema dole, te se dodaju dvije tacke 
iznad slova. 



« 



S PA 3 AN 3 E: 



Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 



-©- POZICIJA: 



kriva linija poput posude, pise se sa desna na lijevo pri 
tome ostajuci na Hnij pisanja harfova, dok se tacke pisu 
iznad slova. 



tt 



4| IZGOVOR: 



harf TA odgovara nasem slovu T. 



na kraju 



u sredini 



na pocetku 



samostalno 



3 4 

ft 4 3 

2 ♦♦A 



3 4 
2*f 



2 3 



2 3 
ft 





2 3 
ff 



Primjeri 



o 



♦♦♦♦ 



h& 



-^-^ 






4jJ 



^ 



14 



Primjeri 




Hi 




♦ * 

**• 


JJ+ * J J J 






~ " " ° " " " 






v^/» 


Napisi sam: 






& 


— — — — — 






— — — — — 







— — — — — 




♦♦ 
J 


— — — — — 






♦♦ 


— — — — — 






— — — — — 




4- 



15 



Planirano 



slovo br. 8 



B 



iNauceno 



lijevo 








desno 



SA 



linija pisanja harfova 



OPIS HARFA: 



£^ S PA J AN 3 El 
yt\. POZICIJA: 



/ffis IZGOVOR: 



Harf SAje jedna polusavijena linija u obliku posude 
iznad koje se nalaze tri tacke kao sastavni dio harfa, a 
pise se odozgo naprema dole, te se dodaju tri tacke iznad 
slova. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

kriva linija poput posude, pise se sa desna na lijevo pri 
tome ostajuci na linij pisanja harfova, dok se tacke pisu 
iznad slova. 

Vrhjezika nasloniti naprednje gornje zube i lagano 
pustiti da prostruja vazduh za izgovor slova S. 



na kraju 


u sredini 


na pocetku 


samostalno 


5 
3*1 

o r ' 




3 

2*4 

A 1 
•« ■"' 


3 


Primjeri 




L*J 


L A . 






L*J 






** 


JUL* yJLJ 




** 

^ 


*-• 


♦ 


?♦ 


J 


^ 


J^ 



16 



Primjeri 


dj.J djyjl SJJ Jb 




■J V^ J* ~J + 




" z 




* * 

A3 J CIjluI dJuL-> * 




■J ♦ -O 

AA „♦♦ ♦♦ „ A 


,-T ^ ^ 


Napisi sam: 




$ 


— — — — — 


. A . 


— — — — — 


A 


— — — — — 


t 

J 


— — — — — 


S 


— — — — — 






£ 


— — — — — 


l£j 



17 



Planirano 



oznaka 



iNauceno 



Tesdid - pojacanje 



Oznaka koja se nalazi iznad harfa u obliku slova w ( — ) u arapskom jeziku 
naziva tesdid tj. ono sa dime se nesto priteze, odnsno harf na kojem se nade 
izgovara se poduplano npr. 



«2 



r>J 






Tesdid moze da dode iznad harfa u sredini i na kraju rijeci. 

• Tesdid i njegova pozicija u odnosu na harf i ostale oznake: 



zamisljeni harf 







| linija pisanja harfova 




18 



Planirano 



slovo br. 9 



H 



iNauceno 



lijevo 







^■^'nun 







desno 



linija pisanja harfova 



OPIS HARFA: 



fc^ S PA J AN J E: 
-(*)- POZICIJA: 



G* 



Q IZGOVOR: 



Harf NUN je jedna polusavijena linija u obliku posude 
iznad koje se nalazi tacka kao sastavni dio harf a, a pise 
se odozgo naprema dole, dodavsi tacku iznad slova. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

pise se sa desna na lijevo pri tome ostajuci na linij pisanja 
harfova na pocetku i u sredini rijeci , dok santostalno i 
na kraju rjeci veci dio harf a spusta se ispod linije pisanja 
harfova. 

Harf NUN odgovara nasem slovu N.. 



na kraju 



u sredini 



na pocetku 



samostalno 






i* i 



J 



Primjeri 



w- 



♦ 



♦ 






&* 



Mj±- -±p- 



-3 






4^- Cy 



19 



Primjeri 

^i ^i ^ oL cA 



T^J U4 ^ O^- 



♦ ♦♦ 



4-HJ*- -^ 



Napisi sam: 



♦ 



♦ 

J 



♦ 



(J 



20 



Planirano 



slovo br. 10 



I 



iNauceno 



lijevo 



£y 



2 



\ 







desno 



V 



VAV 



linija pisanja harfova 



OPIS HARFA: 



£5 S PA 3 AN 3 El 



_0_ POZICIJA: 



^ IZGOVOR: 



HarfVAVje slovo koji najvise nalikuje nasem znaku 
ZAREZ, a pise se sa sredine prema gore gdje se naglo 
zaokrece na dole i zavrsava ispod linije pisanja harfova. 

Spaja se samo sa desne strane. 

gornji dioharfa tj. kruzic ostaje na liniji pisanja dok 
zavrsni dio harfa tj rep se pise ispod linije pisanja. 

Harf VAV priblizno odgovara nasem slovu V stim sto se 
ovaj izgovara skupljenih usana. 



na kraju 


u sredini 


na pocetku 


samostalno 


► 

2 'V% ' 


► 

2 -. . i 

J, .' 


^ 


:j/ 


Primjeri 


-J 


* 
4j 




9 9 9 




9 9 




^7 ^ v 


*. 0. 53 . 




-jj 




JJ7 J 



21 



Primjeri 

..... . . 3 " ,. . . ..... 

*^H ^ 3^ ±&? 3P- 



V^t ^ 53 ^ ^ 0% ^ ^ 



53 .M t» ^0 J» £ J» -53 



D^JUL-J 4-JLj[ JjJ JJj 



<■ , , ? „ , 53 



_^j — Lyji o 



Napisi sam: 



- J 



3 



- 3 

- 3 

- 3 



22 



Planirano 



slovo br. 11 



s 



iNauceno 



lijevo 












desno 



S JA 



linija pisanja harfova 



OPIS HARFA: 



£5 S PA 3 AN 3 E: 



_0_ POZICIJA: 



^ IZGOVOR: 



HarfJAje iskrivljena linija koji najvise nalikuje nasem 
slovu S, a ispod koje se nalaze dvije tacke koje sacinjavaju 
jednu cjelin t. harf JA.. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

pise se sa desna na lijevo pri tome ostajuci na linij pisanja 
harfova na pocetku i u sredini rijeci , dok santostalno i 
na kraju rjeci veci dio harf a spusta se ispod linije pisanja 
harfova. 

Harf J A odgovara nasem slovu J. 



na kraju 


u sredini 


na pocetku 


samostalno 


"-♦♦"- 

3>>2 


2 

■* 4 ▼... i 

32 


i 

3 2 


.... «» • 


Primjeri 


£ 


- L$ L$ 


c5 




c5 




U> T- T- 


♦♦ 




'+ ♦♦ 




J+* 


♦♦ 



23 



Primjeri 



^J U4* U4J <£k °^f 









Napisi sam: 



24 



l5 



o 



tS 



-*♦- 



v 



Planirano 



slovo br. 12 



D 



iNauceno 



lijevo 












desno 



LAM 



linija pisanja harfova 



•> opis harfa: 
£) s pa j an j e: 

A\ pozicija: 



^ IZGOVOR: 



HarfLAM je iskrivljena linija lici na udicu, 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

pise se sa desna na lijevo pri tome ostajuci na linij pisanja 
harfova na pocetku i u sredini rijeci , dok santostalno i 
na kraju rjeci ntanji dio harfa spusta se ispod linije 
pisanja harfova. 

HarfLAM odgovara nasem slovu L, stim sto se izgovara 
malo tanje. 



na kraju 


u sredini 


na pocetku 


samostalno 


J'; 


t 4 


i 


4' 


Primjeri 


J- 


1_ 1 J 3 


a 




**• 


? 


wT^ 


♦ ♦♦,- ♦♦ 


JT 



25 



Primjeri 


jJa 


3Jq rUj JJj , La 111) 


____; J,Si aLSii 3di 






Zapamti! 


v = i + D V=M ^ = 1 + 3 


Napisi sam: 


— 


3 
- - - - - J- 




— 


j. 


— 


_____ a. 


— 


53 

J- 



26 



Planirano 



iNauceno 



J 4 



Dugi samoglasnici A, U i I 

Dugi samoglasnici su u osnovi harfovi (bez oznaka) J j I koji kada se nadu 
iza nekog harfa preuzimaju njegovu oznaku te ga produzuju za dvije duzine. 

Tako da se: 

• iza harfa koji ima oznaku fetha doda J j I pa nastaje dugo A J^ ^ 4 

• iza harfa koji ima oznaku kesra doda J pa nastaje dugo I (jri 

• iza harfa koji ima oznaku damma doda j pa nastaje dugo U M 

• Kada se Elif maksur nade iza jednog od harfova tada se fetha izgovara 
produzeno (A) i traje dvije duzine, npr. 



* 



jL, 



J 



Primjeri: 






*£4 — & 



L Jii 



i* , ^ o 



JQol; & &fe ^1 Uj 



-P3- 



3li 



by 



.i 

♦ ♦ 



♦♦*■ 



iil 



27 



Planira 



slovo br. 13 



iNauceno 



J 4 



lijevo 












desno 



linija pisanja harfova 



OPIS HARFA: 



£5 S PA 3 AN 3 El 



_0_ POZICIJA: 



^ IZGOVOR: 



HarfFAje iskrivljena linija u obliku posude koja u 
desnom dijelu ima spojen kruzic a iznad kojeg se nalazi 
tacka kao satavani dio slova. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

Pise se sa desna na lijevo pri tome ostajuci na linij pisanja 
harfova. 

HarfFA odgovara nasem slovu F. 



na kraju 



u sredini 



na pocetku 



samostalno 



&r 



4 
1*1 



'J 



3 






Primjeri 



♦ 



& 



1H5 j\j B \ a^i Qii ^i 



28 



Primjeri 



*♦ ( 



^5^ — y^ — =J 2aj - 






QA9 



lH- ^ l5? 



Prakticni primjeri iz Kur'ana. ■ Nauceno 'y^Ucimo Planirano 



■* ' <if " -* 



S^i 



>**/>..<£ > ^ "ir-^' * x ^* 



»** *' •* *^ W** 1 



E 




^>^ 



W£>J>G^b>^ 






O JaJaj>- 



Napisi sam: 




29 



Planirano 



slovo br. 14 



iNauceno 



D 



j j j 



lijevo 












desno 



linija pisanja harfova 



OPIS HARFA: 



£5 S PA J AN J E: 

Jty POZICIJA: 



^ IZGOVOR: 



HarfKAFje iskrivljena linija u obliku posude koja u 
desnom dijelu ima spojen kruzic a iznad kojeg se nalaze 
dvije tacka kao satavani dio slova. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

Pise se sa desna na lijevo pri tome ostajuci na linij pisanja 
harfova. 

HarfKAF se izgovara tako sto se jezik povuce ka 
unutrasnjosti grla gdje i nastaje izgovorivsi jako K. 



na kraju 



u sredini 



na pocetku 



samostalno 



2 «A ▼ 



*♦♦ 



4*+ 



3 +. 



.-* 



3 4 



'**' 
J 



Primjeri 



-J- 




♦ —, 



313 



$ 



+3- 






-3 



J°> 



** 



-t*- 






30 



9-9- 



Primjeri 
9 9 



- „ - °- 



I j LS la LLj Sk o jjyjj i ? I j? I jj > .vJ 



■' J£ XUi ,Vi3 ^ Jj^li 



-^ 



-tjy**- 



JJ 53 53 



cij^ll jljjJ 



Prakticni primjeri iz Kur'ana. ■ Nauceno 5iA£Ucimo Planirano 




■ *<* s *}• Xf^ "iT 



""• ■< ' %$%$0±£i\&j*], 




-i 



(5 -V^/ x»>» ^th ^-J V/y 'cT^r^ ^C>*' 



jj Ja^tf-fr- 



$ 



Napisi sam: 



J 






J- 



31 



Planirano 



slovo br. 15 



iNauceno 



9 



J ^J J iS 



/p- 



lijevo 












desno 



MIM 



linija pisanja harfova 



OPIS HARFA: 



£5 S PA J AN 3 E: 



_0_ POZICIJA: 



^ IZGOVOR: 



HarfMIM imaformu koja najvise lici nasem slovu P, tj. 
mali kruzic koji se nadovezuje na pravu liniju. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

Pise se sa desna na lijevo pri tome gornji dio harfa tj. 
kruzic ostajuci na liniji pisanja harfova dok se linija 
spusta ispod linije pisanja harfova. 

HarfMIM odgovara nasem slovu M. 



na kraju 



u sredini 



na pocetku 



samostalno 



f. 



f 



!!►*> 



Primjeri 



tS 



r 

▼ 3 



f- — f — r — r 



^ 



ik 



Cy> 









£*- 



32 



Primjeri 






JJ ^ ° ^ ^ 53 + Jl + ■ 

^U&U Ja> U? u^^s — J& 



Prakticni primjeri iz Kur'ana. ■ Nauceno 5iA£Ucimo Planirano 



"5 







IV 










Napisi sam: 



r 



f- 



33 



Planirano 



oznaka 



iNauceno 



J tJ J iS 



Hemze * 



Hemze je glas koji ne postoji u nasem jeziku a izgovara se kratko 
ispustajuci glas kroz stisnuto grlo. Izgledom najvise lici nasem slovu c koje se 

spaja sa kratkom kosom crtom i tako tvori hemze f . Pise se iznad harfova {3 J I 

i ispod harfa j kao i samostalno f . Kad dode napisan sa sukunom, izgovori se 

kao pluglas naslonivsi se na prethotdno izgovoreni harf, npr. jjj 



E = 






I = 



u = 



y 



U svakom navedenom primjeru „hemze f " izgovara se kratko . 



34 



Planirano 



slovo br. 16 



iNauceno 



Q 



J tJ J c5 




KAF 



linija pisanja harfova 



OPIS HARFA: 



£5 S PA J AN 3 El 



-(*)- POZICIJA: 



^ IZGOVOR: 



HarfKAFje kriva linija koja lici na udicu a iznad koje se 
(kada stoji samo) nalazi znakpoput slova S, dok se na 
pocetku i u sredini rijecipise bez tog dodatka. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

Pise se odozgo naprema dolje ostajuci na liniji pisanja 
harfova. 

Harf KAF priblizno odgovara nasem slovu Kali se 
izgovara malo mekse. 



na kraju 


u sredini 


na pocetku 


samostalno 


3 




^ 


y •■-' 2 


Primjeri 


d _ 


S * 


J il 




*-* 


r r ilk 


1 * * " 1 



35 



Primjeri 









r 



SuOLl 



♦♦ ^ ♦♦ 



^ui<a 



^ ^5 



»5jLI* ^11 ^jJI ^1 ^£Lu ^ 



J» ^o' 






Prakticni primjeri iz Kur'ana. ■ Nauceno 5y3sSUcimo Planirano 



m&& 



s 



l&'&S' ■*-«-' 




\&o£$jvJ^J&&& 















Napisi sam: 



dJ 



dL 



36 



Planirano 



I 



slovo br. 17 



iNauceno 



|d f 



J k_5 J c5 



^ 



lijevo 







a 







desno 



HA 



linija pisanja harfova 



OPIS HARFA: 



£5 S PA 3 AN 3 El 



-(*)- POZICIJA: 



^ IZGOVOR: 



HarfHA imaformu kruga kad se nacte santo Hi na kraju 
rjeci, dok na pocetku i u sredini rijeci lici na dva kruga 
jedan u drugom ilijedan iznad drugog. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

Pise se odozgo naprema dolje ostajuci na liniji pisanja 
harfova. 

HarfHA priblizno odgovara nasem slovu H i izgovara se 
krupno i iz dubine prsa. 



na kraju 



u sredini 



na pocetku 



samostalno 



■A * ■ 






-a 



.■•-A 





Primjeri 



i 







UJJ 



La 



xs* ^*- 



La 



37 



Primjeri 

a 
t ** 



4JJI y* Ji Jj-flL? j* ^ J ^J [ ^^ 






* - * „ 



&#j£)l f& DjDg^'j 



Prakticni primjeri iz Kur'ana. ■ Nauceno 5y3sSUcimo Planirano 






<^ sslL 



' ' %i' > > *V?' tf f *^ x * > ' "ui^K A* 1 J* a A^ 



>- "f ? >^/ ^ /i^ ^&s* , ^ r f^^> s > 



Napisi sam: 



t4- 





4- 



38 



Planirano 



B 



slovo br. 18 



iNauceno 



J 



J tJ J iS 



/£ 



lijevo 












desno 



HA 



linija pisanja harfova 



OPIS HARFA: 



« 



S PA J AN J El 



j+s_ POZICIJA: 



^ IZGOVOR: 



Harf HA je polukriva linija koja se nadovezuje na znak 
koji lici na nase slovo C i takav oblik inta kada stoji 
samostalno i na kraju rijeci, dok se na pocetku i kraju 
pise bez tog produzetka. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

Pise se odozgo naprema dolje ostajuci na liniji pisanja 
harfova kadaje na pocetku i sredini, a samostalno i na 
kraju nastavak se spusta ispod linije pisanja harfova. 

Harf HA ne postoji u nasem jeziku. Izgovara se tako sto 
se grlo masimalno stisne sto je vise moguce ipusti da 
prostruja jak i ostar glas HA. 



na kraju 



u sredini 



na pocetku 



samostalno 






D 



Primjeri 



c 



i 



tr- -£- 



c 






SLl>. J^L>» (V->» L> 



39 



Primjeri 



Jj^ a^IsJJ A*»l 4JJI ^ Jg Jj^I 



$ . * . - £ 



&JI ^ wlila f^jJI 6 ^^ 



05 



53 A JJ ^ OS 



fr j g>lj l l l >>J 



Prakticni primjeri iz Kur'ana. ■ Nauceno 5y3sSUcimo Planirano 

•* ^* •** . ■* ^ -» 




Napisi sam: 



C 



40 



Planirano 



B 



slovo br. 19 



iNauceno 



J 



J tJ J iS 



/£ 



lijevo 












desno 



HA 



linija pisanja harfova 



OPIS HARFA: 



(^ S PA 3 AN J E: 

Jty POZICIJA: 



^ IZGOVOR: 



HarfHA izgleda kao i prethodno nauceni harf tj. HA, s 
tint sto ovo inta iznad tacku kao sastavni dio harfa 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

Pise se odozgo naprema dolje ostajuci na liniji pisanja 
harfova kadaje na pocetku i sredini, a samostalno i na 
kraju nastavak se spusta ispod linije pisanja harfova. 

HarfHA ne postoji u nasem jeziku. Izgovara se tako sto 
se pusti zrak kroz blago stisnuto grlo gdje i nastaje hrapav 
i ostar glas HA. 



na kraju 



u sredini 



na pocetku 



samostalno 



r 
> ♦ 



r 



3 



r 
i 

>♦ 2 







Primjeri 



♦ 



i 



tr- c 



c 




41 



Primjeri 



4 g «l >» 






♦ ♦ 



UlJ 



JJ ^ o s 




^1 



JJ ^ s 







J! 






^ 



UjL^ jl£ L J ^JjL>Jl jJL>» flJ 



Prakticni primjeri iz Kur'ana. ■ Nauceno 5iA£Ucimo Planirano 



■* **<k.f * ■* 



/ <L s O 



> -"I "^ 



S / 3" ■> S V •— ' . 



Napisi sam: 



e 



42 



Planirano 



1 



slovo br. 20 



iNauceno 



J 



J tJ J iS 



/£ 



lijevo 












desno 



\T. DZIM 



linija pisanja harfova 



OPIS HARFA: 



£) S PA 3 AN 3 E: 



_0_ POZICIJA: 



^5n IZGOVOR: 



Harf DZIM izgleda kao i prethodno nauceni harf tj. HA, 
s tint sto se sad tacka nalazi ispod linije pisanja harfa i 
biva sastavni dio harfa 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

Pise se odozgo naprema dolje ostajuci na liniji pisanja 
harfova kadaje na pocetku i sredini, a santostalno i na 
kraju nastavak se spusta ispod linije pisanja harfova. 

Harf DZIM je najblizi nasem slovu Dz, s tim stoje ovo 
nesto krupnije pri izgovoru 



na kraju 



u sredini 



na pocetku 



samostalno 



&■ 



♦ 
▲ 



« <■■ 



2 



♦ 
k 
3 



3 



*■ 2 

ft 



Primjeri 



i 



tr- £ £ £ 



JiS 



-♦♦ # 



-3 



Ik 



53 JJ 



■Ik 



f^ 



43 



Primjeri 



& * B 



♦ 



J» 55 





vL^o 4l>JI 



o s ^ o ^ o s 4 



J> J» 55 



o&* (>? ^U^3>l3 Jl^jJl j J^jJ 



J» S3 



^ OS f f JJ o . o^ o^ ^o 53^^ 



Prakticni primjeri iz Kur'ana. ■ Nauceno ?&& Ucimo Planirano 



.-# _* ^ J j „_* 



5sa&» 






\Tj jl 




*4»**^ J- /,, rs* <*s"*J > 









,• ■■■- ^ 



^^^Sfe, .^ ^> fl---*^rf^'^^ 




^ W^J lj jl^U 1 L^ ^^V J$o lis. 



Napisi sam: 



£ 



r 



44 



Planirano 



Z 



slovo br. 21 



iNauceno 



J 



J k_5 J c5 



^ 



lijevo 







k^i^y ct 



/ 



desno 



N^V SIN 



linija pisanja harfova 



OPIS HARFA: 



(^ S PA J AN J E: 

_rl\. POZICIJA: 



^5n IZGOVOR: 



HarfSIN izgleda poput dvije male posude koje su 
naslonjene najedu vecu. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

Pise se odozgo naprema dolje ostajuci (dvije manje 
posude) na liniji pisanja harfova kadaje na pocetku i 
sredini, a samostalno i na kraju (velika posuda) se spusta 
ispod linije pisanja harfova. 

HarfSIN odgovara nasem slovu S. 



na kraju 



u sredini 



na pocetku 



samostalno 



;L K 






< ►..; 



< >.:. 



Primjeri 



i 



-fcH- 



■fcK 



>*-# 






■fcK 



If 1> • ^ (A* ^ 



—I J^ ^ 



^hb^ 



45 



Primjeri 



4-LH jIajl^ J^jlLI ^g-g > 4JJ aLJ ^ft 



° „ 



j^ju^S lj I^jIS^ La (3^-^M 4jLjjJ 



C 






Prakticni primjeri iz Kur'ana. 



I Nauceno ^zZ Ucimo Planirano 



* s*-*.f s * 



m®&. 







Napisi sam: 



o" 



■o*- 



46 



Planirano 



slovo br. 22 



iNauceno 



lH 



Z 



J 



J tJ J c5 



^ 



lijevo 










/ 



desno 



<^V 



^ — 
SIN 



linija pisanja harfova 



OPIS HARFA: 



(^ S PA J AN 3 E: 
jtv POZICIJA: 



^ IZGOVOR: 



HarfSIN izgleda poput prethodnog slova SIN, a razlikaje 
u tome da se dodaju tri male tacke iznad. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

Pise se odozgo naprema dolje ostajuci (dvije manje 
posude) na liniji pisanja harfova kadaje na pocetku i 
sredini, a samostalno i na kraju (velika posuda) se spusta 
ispod linije pisanja harfova. Zatim se dopisu tri tacke kao 
sastavni dio slova. 

HarfSIN odgovara nasem slovu S. 



na kraju 



u sredini 



na pocetku 



samostalno 






;L K 






■h 






.i± 






Primjeri 



-fcK 









tS 



^w 



^~ 



-U*t- -u*t- 



XT" 



(J<« fl>M» 




47 



Primjeri 






} 

** >* OS 









AJ j£^,\ j klJI *L& L JS 



Prakticni primjeri iz Kur'ana. ■ Nauceno 5y3sSUcimo Planirano 



gV^Ul 



*^ 






•"-r 




-/ 



,; -^< * ^< **S » " "Til 



Napisi sam: 



u- 



o"- 



48 



Planirano 



slovo br. 23 



iNauceno 



L>*» 



lH 



Z 



J 



J k_5 J c5 



^ 



lijevo 








linija pisanja harfova 



•> opis harfa: 
£) s pa j an j e: 

Zh_ POZICIJA: 



^5n IZGOVOR: 



HarfSAD izgleda poput soljice sa velikom drskom. 

Spaja se i sa desne i sa lijeve strane. 

Pise se odozgo naprema dolje tako da savijena linija u 
krug (drska) ostaje na liniji pisanja harfova, dok 
polusavijana linija (soljica) ostaje na liniji pisanja 
harfova kadaje u sredini, a samostalno i na kraju se 
spusta ispod linije pisanja harfova. 

Harf SAD priblizno odgovara nasem slovu S, stint sto se 
harfSAD izgovara krupno i skupljenih usana kao kad se 
zeli izgovoriti slovo O. 



na kraju 



u sredini 



na pocetku 



samostalno 



▼. - ; 3 



■4 ' <■■ 



Primjeri 






$ 



^2- 



Qg Qg> 



O* 



S!>Ca 






'-6 



Lup jL^? 



49 



Primjeri 



9- 9-oz 



. . . £ . o > . ^ ^ t ^ ° ^ ° ♦ " 



Prakticni primjeri iz Kur'ana. ■ Nauceno 5y3sSUcimo Planirano 



m&& 



</J*+<; / / »>"\V 1 ^1*1 **^ ^rt I^^Tf^ 






Napisi sam: 



U^ 



u^> 



50