Skip to main content

Full text of "TDNL98wa"

See other formats


Ba n nguy^t sau - SO 98 * 01-05-2010* Tlf It ngOn luan T&MX mM eti* Nxv&i IMx Wp Nam J& QitjfSt Tft A» TkS» X TIm \ x 6m l.ufrt CM 
U»EnANTfr< 

Li>PLur5wvAHCiAj 
L4FMU¥fel1HlCVlbl Ban nguyet san ra ngay 1 va 15 moi thang KHONG KINH DOANH vi nuac vi Bac Ho duxn trang (Tu&ngmng Tiin ) Cai gi cha sach va thi khong may khi tui ra tai. Cuoi the ky 
truac, co nguai giri cho cuon Tuyen tap Ha Si Phu (do Phong 
trao Mian quyen cho Viet Nam & Tap chi The ky 21 thuc hien 
nam 1996, tai California) ma tai nam roi, tui mai lat ra coi thii. 
Rang het sire cung chi tai trang 118 la bi dpi: 

"Chit nghia Mac - Le suy tan, chay ve co thu d nhung vung 
con it dnh sang dan chii, nffi ma tie twang phong Men vdn cit 
song lai rai trong nui rieng chdu A het itcti no sang (tcti kia. " 

Doc ma an che dau! Vita chain hieu, vita luai suy nghl, cai dau 
(bo) ciia toi khong the dung nap duac nhitng khai niem trim 
tuong ma ong Ha Si Phu co dong trong mot cau ngan ngui - chi 
dung 41 chit - nhu vita dan. 

Nghe tai "chu nghia Mac - Le" da thay ban than roi. Ma lai la 
tint "Mac - Le suy tan" ntta thi Ion xon het biet luon; da vay, no 
con "chay ve co thu a nliting vung it anh sang trong nui rung 
chau A" (nit a) mai loi thoi dit! Tinh vai chai ruau (con sot chut 
dinh) tu het roi di ngu thi chat thay co mot bai bao ngan - tua 
la "Phim Bac Ho duai trang" - nen ngoi doc thii vai dong. 
Thiet la mot su tinh ca may man. Doc xong, toi "ngo" ra ngay 
tai sao chu nghia Mac - Le suy tan (lai) chay ve co thii a nhitng 
vung con it anh sang dan chu, trong nui rung chau A: 

"Chieu ve tren xu nui that nhanh, ban trai loang 16 du sac 
man. Xa xa da thay lap 16 vai ba ngoi sao. Anh trang nhu thieu 
nir Thai, cu e dp, nap minh sau day nui bat ngan co cay. Ban 
Ba Ha la ban cuoi ciing cua xa Thach Ngan. Nam sau trong 
thung lung, each trung tarn xa gdn 20 cay so duang rieng nen 
dai song nguai dan con gap nhieu kho khan. Ca ban co 28 ho 
vol gdn 180 nhan khan, deu Id nguai dan toe Thai. O day dien 
chua co, nuac thieu thuang xuyen nen viec duac xem phim vai 
ba con dan ban cung vui va hdo hue nhu luc duac miia. 
n the budi chieu phim duac chia thdnh hai phdn. Phdn mot 
chieu ve Bac vai tap phim mang ten 'Chan dung mot con 
nguai '. Ca cuon phim la nhitng tu lieu ve tudi tha va cuoc dai 
hoat dong each mang cua Nguai. Hinh anh Bac cho ca an, vui 
chai cimg ede chdu thieu nhi hay ciing ede chit bo doi tap vo... 
hien ra that gdn giii, than thuang. Dan xen Id nhung khiic dan 
ca sau lang, muat ma, la nhitng lai binh ngot ngdo, sau sac 
ciia co chu phdt thanh vien: 'Ho Chi Minh — con nguai cua su thanh liem, ciia su gidn di, ca cuoc dai da hi sinh 
dan... 

Moi nguai dang xon xao bong dung im lang, ca nid rung nhu 
dang doi theo tirng buac chdn ciia Nguai. Bo phim kit thuc 
cimg la luc dnh trang da chech tren dinh niii, tieng chi tuyen 
truyen vien lai vang len lanh lanh giita nid rung. Tieng cuai 
xen Ian buac chdn di nghe ron rang nhu viva xong ngay hoi. Ai 
ciing xuyt xoa dec vi phim hit. Ong Vi Van Hoa, truang ban, 
phdn khai noi: Chung toi vui lam. Mong ban sam co dien di 
dime xem Bac Ho thuang xuyin. " 

Coi: thien ha vat sach Marx vo thung rac, keo do tuong Lenin a 
khap moi noi . . . nhung a xa Thach Ngan - mot goc rung chau 
A - "moi nguai dang xon xao bong dung im lang, ca niii rung 
nhu dang doi theo rung buac chan cua Nguai." 
Thiet la qua da! 

Qui vi lanh tu chu nghia Mac - Le suy tan, noi nhung goc rung 
chau A khac (Mien, Lao. . . gi do) han deu phai sinh long. . . 
ganh ti! Tim dau ra mot dan toe de chiu va de. . . thuang den 
the, ha Giai? Ho song khong dien, khong nuac ma van "phan 
khai", van cuai noi "ron rang", van "hao hiic" va van "vui" 
nhu "ngay hoi" chi vi duac xem phim ve. . . cuoc dai hoat dong 
cua Ho Chu Tich - duai trang! Co chu rich Kim Chinh Nhat, 
nguai cam lai vi dai cua nhan dan Bac Han, neu duac chiing 
kien canh tuang tren (chac) cung phai nhay nhom len va suyt 
xoa tan thuang. 

Tuy nhien, neu chi vi vay ma tin rang "chu nghia Mac - Le suy 
tan" van co the cit "song lai rai trong niii rung chau A het dai 
no sang dai kia" thi toi sa rang ong Ha Si Phu lac quan (hai) 
qua dang. Dai dau co de song vay, cha noi! 

Bi nhat thai da. Thic nhat thai da. 

Dan so thai do khong dong. Dam vua quan phong kien cung 
khong do don den do cho time rung, khai thac mo, va tan pha 
moi sinh (khong thuang tiec) nhu qui vi quan vien each mang 
- a ta - bay gia. Hien trang (e) khong duac on thoa nhu ong 
Nguyen Ngoc - tac gia bai bao thuang dan - trinh bay dau: "0 
day dien chua co, nuac thieu thuang xuyen nen viec duac xem 
phim vai ba con dan ban cung vui va hao hue nhu luc duac 
mua." 

Theo tuang trinh cap nhat hon, va cung co phan kha tin hon, 
ciia ong Duong Dinh Tuang - doc duac a bao Nong Nghiep, 
so ra ngay 15 thang 3 nam 2010 - dai song nguai dan a mien 
thuang du (xem ra) khong duac vui ve va hao hire gi cho lam: 
"Dinh nam nay mai 25 tuoi, da co 2 con. Sang Dinh di lay 
nuac, va di lay tam ba-16 ve lam nha cho con Ion nen hai dira 
con bi nhot a nha. Cita ma toang, con chi do 5 - 6 tuoi, tran &Z0 B'lQU PHAT HANH BQI 
Cpng Dong Ngu*6'i Viet Tu- Do Tay Uc 

Vietnamese Community in Western Australia 

Unit 4. 151 Brisbane St. Penh, W A 6000 Tel (08) 9328 8914 
Email: wa^ausviel ncl Website: hup «» atisviet net/iva ABN: 7s Vlf> S22 49-1 
m -Q Han hanh chroc sir bao tra ciia Ong Luke Simpkins(fi?dH bieu Lien bang don vi Cowan WA ) 

Tai van phong ciia ongco nhan vien Viet Nam lam viec m6i Thu TlT &Thu' Sau 

Tit 9 giof sang den 5 giof chieu de giup dd,hir6ng dan moi van de ve di tru,an sinh xa hoi v. v.. 

Bien thoai lien lac : 08 9409 4100 Shop 3, King sway Shopping Centre MADELEY WA 6065 1 

!uke simpkins mp 

MMfltOO tukMHnptantrnpLeom ^f% 
Shop J. K^vnmSJrCTDsCafln! MADELEY ' 


1 

U 6065 truong, than day tro bui, ban thiu nhu nguai nguyen thuy ao ra 
bong thay nguai la khoc 6a len, tron ca vao trong goc nha. Gia 
clinh Dinh co 3 - 4 thang thieu an, phai di dap da, xat da thue 
cho dam mo duong, moi ngay duac 50.000 dong, nhung cung 
thieu viec suot. Nha lai sap het men men de ma an. Dinh ciing 
co cai xe may Tau nat bet nhung khong phai do danh dum co 
tien mua ma boi doi mot con bo cho nha anh trai liic lam ma 
dtta con. Dtta be bi dau bung di ngoai, ciing giang (ciing troi) 
mai chang khoi den khi dua di benh vien, doc duong ctt la di, 
roi chet. Truong ban Sinh Mi La bao ban co 48 ho thi co 36 ho 
ngheo, 1 2 ho doi ..." 
Khongnhttng thieu dien, thieu nuac ma con doi an va thieu mac 
ntta. Giao due va y te la nhttng dich vu hoan toan xa la, va (ke 
nhu) xa xi. Day cung khong phai chi la chuyen cua nhttng sac 
dan mien nui. Canh song a mien xuoi, ke ca dong bang Nam 
Bo - noi van dugc mo ta la "tren com duoi ca" - cung the 
tham khong kem: 

"Khap nhttng xom lang chiing toi di qua, nguai ta noi toan ve 
chuyen doi. Doi toi do dtta con gai 4 tuoi cua chi Le Thi Hong 
Rieng toat mo hoi, xiu. May vtta liic co ba ngoai ghe tham, thay 
vay chay mua goi mi, 'nau cho an xong la no tinh. ' Nha chi con 
dugc vai Ion gao vi "vtta roi ban dugc con cho 200.000 dong" 
(Dang Phuong - Trail Vu, "Doi quay quat gitta mien U Minh 
Ha"). 

Tinh trang, ro rang, khong kha. Boi vay, qui vi lanh dao chii 
nghia Mac - Le suy tan (a Viet Nam) da roi can ctt co thu de 
tim den nhttng noi nguai ta co an, co mac, va co anh sang van 
minh. So vai dam tuang lanh gia nua cua "chu nghia quail phiet 
suy tan" (ben rttng gia Mien Dien) thi day la mot buac "dot 
pha" vo cung ngoan muc, can phai duac "bieu duong" nhiet 
liet. Sau chuyen di tien phong cua ong Thu tuong Pham Van 
Khai, nhieu quan chttc cao cap khac cung deu da Ian lugt len 
duong cong du khap chon. 
Di mot ngay dang, hoc mot sang khon! 
Dieu dang tiec la duong nhu qui vi lanh dao ("chu nghia Mac 
- Le suy tan") cua Viet Nam chi di thoi chtt nhat dinh khong 
chiu hoc hoi gi het tron, het troi. Nhttng phat hien gan day cua 
Google va McAfree ve hoat dong tin tac cua nha nuoc Viet 
Nam - cung nhu each hanh xtt bao ngugc cua Ha Noi doi 
vai nhttng nha bao to do nhu Le Tran Luat, Phan Thanh Hai, 
Ta Phong Tan. . . - da minh chttng dieu nay. Ho van nhat dinh 
dung tay che mat troi, cuong quyet khong de cho anh sang lot 
den nui rttng chau A. 

Thiet la ngay tho va lam Ian khi tuong rang qui vi lanh dao 
("chu nghia Mac - Le suy tan") o Viet Nam tim den nhttng noi 
co anh sang van minh, de hoc hoi dieu hay le phai. Tuong nhu 
vay la tuong bo, tuong lam, va tuong. . . nang thoi! Ho chi di 
quanh mot vong cho no do cuong cang, roi lai chui tuot (ngay) 
vao hang cho no. . . chac an. Tac gia Nguyen Han, binh but cua 
DCV.NET, da bay to su that vong nhu sau: 
"Ong Chu tick meac Nguyen Minh Triet thi tntac sau gi ciing quyet tdm loi tuon tuot ca nuac len Chu nghia Xa hoi, trong 
luc chinh ong va cai dang cua ong khong dinh nghia duac cho 
nguai dan biet cai 'xa nghia' nay la cai chi chi? 
"Ong Tong Bi thu Dang Nong Due Manh mai day con ho hdo 
'luon luon Men dinh muc tieu ly tuang cao ca cua Dang ta, 
nhdn dan ta Id doc lap dan toe va chu nghia xa hoi... 'va luon 
tien ong Manh khong quen nhet lai vao mom nhdn dan 'xdy 
dung thdnh cong xa hoi Xa hoi Chu nghia Id uac vong cua toan 
dan '. " 

Cung thai diem nay, ben DCV.COM, ong Bui Tin cung than 
phien la Chu tich Quoc hoi Nguyen Phtt Trong da "thach thttc 
tri khon dan toe" (trong chuyen cong du An Do) khi tuyen bo 
rang: "khong phai nhieu dang thi nhieu dan chu, toi chua thay 
su can thiet khach quan cua che do da dang." 
Ba cai ong vtta ke cha la cai dinh gi so vai ong To Huy Rtta 
- Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trang uong Dang, Truong ban 
Tuyen giao Trang uong, Chu tich Hoi dong Ly luan Trang 
uong. Trong buoi hoi thao de chuan bi cho Dai hoi dai bieu 
toan quoc Ian thtt XI cua Dang, vao horn 16 thang 4 nam 2010, 
dong chi nay da "khang dinh" rang: "Di sdn aia Lenin da va 
se Id mot trong nhung nen tang chinh tri, tu tuang va phuong 
phdp luan trong moi hanh dong cua Dang, nha nuac va nhdn 
dan ta. " 
Thiet la het y ! 

Di san Ion nhat ma Lenin de lai la chu truong "chuyen chinh 
vo san" va "dien khi hoa nong thon." Day cung la con duong 
ma Bac kinh yeu ("va nhan dan ta") da chon. Ta da danh gan 
het the ky XX de di xong ntta doan duong roi. Them mot the ky 
ntta, de di not phan con lai - theo nhu de nghi cua Nho Thanh, 
tren dien dan talawas - cho xong luon cai vu dien khi hoa nong 
thon la chuyen. . . cung tot thoi. Viec gi ma (phai) voi, dung 
khong? 

Bao gia ma nong thon Viet Nam van chua co duac dien, nhan 
dan van ctt "xem phim Bac Ho duoi trang" thi van con co canh 
"moi nguai dang xon xao bong dung im lang, ca nui rttng nhu 
dang doi theo tttng buac chan cua Nguai." Nhu the cha an toan 
va sung suong hay sao? Den dom, anh sang van minh chi dua 
chu nghia Mac - Le suy tan den cho huy diet thoi, cha co lai 
ich (me ruat) gi dau? 

© 2070 Tuang Nang Tien S — s^ a| Barga Piaza pnarmacy 

esJPharmacy 

^^^ r S*'^^^*^-*'' EVERYDAY SAVINGS «f Dai Nguyen pa.cvco Balga Plaza Shopping centre 
108 Princess Rd Balga WA Ph: 9349 6334 |1. !;!,<», f.Vlv 

Mon - Sat ; 9am to 7pm 
Sunday: 9am to 12 noon Ban nguyet san - So 98 * 01-05-2010 TV DO NGON LUAN Tieng noi cua Ngirdi Dan ViftNam Soi Quyen TyDo Thong Tin Ngon Ludn 

au 35 nam, ai thang ai??? Cach day hem 20 the ky, vao thai Xuan Thu, nha binh phap so mot cua nhan loai la Ton Tir co noi (dai y): 
"Chiem dirge thanh quach ma khong chiem diroc long ngirai thi cung ke la that tran". Cuoi the ky thCr 20, mot lanh dao tinh 
than hang dau cua the giai la ba Chiara Lubich, ngirai sang lap phong trao Focolare vol hang trieu thanh vien, cung nhlc 
nha: "Nhirng chiin tich khong co tinh yeu thi chi tay la may khoi". 

Trong nhirng ngay nay, tai Viet Nam va tai cac dai sir lanh sir quan cua Viet cong (VC) tren khlp hoan cau, nha 
cam quyin Cong san dang timg birng to chirc cai goi la "35 nam giai phong mien Nam, chien thing My nguy". Nhirng doan 
phim, nhirng hoi ky phia CS vi ngay 30-04-1975 dirac chieu di chieu lai, nhac di nhac lai de cho toan dan trong nirac thay 
diroc "cuoc chien thing lay ICrng diroi sir lanh dao tai tinh cua dang". 

Qua la co mot "chien thing" khi chiec xe thiet giap T54 cua Cong quan hue do cong Dinh Doc lap, dau nao cua 
chinh quyen Viet Nam Cong Hoa, va khi toan bo Quan lye mien Nam buong sung. Tiep theo do la nhirng lai huenh hoang 
cua cac lanh dao CS dirang thai, nao la "Be quoc My da thua tran", nao la "Tir day lich sir se co mot cot moc mang ten: The 
giai sau VN!", nao la "Trong 10 nam tai chung ta se virat Nhat, va 15 nam tai se virat My" v.v... . Men "chien thing" cua CS 
cung bay to qua nhieu hanh dong dang dirac ghi vao lich sir: xua duoi hoac giet bo cac thirang binh VNCH de chiem lay cac 
quan y vien, true xuat khoi nha than nhan cac quan can chinh mien Nam khong may co ca ngai hai kha to dep, kin kin khuan 
vac chuyen cha bao tai san cong Ian tir ra mien Blc, chia chac cho nhau dat dai nha cCra cua ke thua tran, goi day la chien 
lai pham, tim each "miron vTnh vien" vo so ca sa cua cac giao hoi... Tuy nhien, do chi mai la nhirng hanh dong an cirap kieu 
dot xult. Phai an cirap co chinh sach thi mai chirng to ta la ngirai chien thing oanh Net! The la nh&ng chu trirang tham doc 
ra dai: nao la "xay dyng kinh te mai" de tirac doat nha cCra cua cir dan thanh thi mien Nam, nao la "cai tao cong thirang 
nghiep" de cirap boc va pha huy ha tang ca sa day hCru hieu cua nen kinh te tir ban, nao la "cai tao tir tirang chinh tri" de 
doa day hang trieu quan can chinh VNCH -tai nguyen dat nirac- trong vo so trai til khung khiep mang my danh lira doi "trai 
cai tao", de tong ra khoi moi ca quan cong quyen, moi ca sa giao due a mien Nam nh&ng "dau 6c nguy doc hai" von cung la 
nguyen khi quoc gia, de tich thu pha huy bao kho tang van hoa tir van chirang, am nhac tai my thuat, tir tu sach thir vien tai 
thanh that mieu dinh, tir le hoi nhan gian den le hoi ton giao, nao la "san blng lai tire, thirc hien cong binh xa hoi" qua may 
chien dich hoan doi tien, dang ky vang nhlm muc dich vet sach tui nhan dan va vo san hoa quan chung ngoai dang. Bo la 
chira ke chu trirang ban bai, san lung ngirai virat bien chi nhlm muc tieu chu yeu la cirap nir trang vang bac cua nhirng ai 
khong chiu dirng noi che do ma muon thoat ra nirac ngoai. 

Va day chinh la mot trong nhirng dau hieu cua viec chien thing tra thanh chien bai. Sir that bai nay co nhieu mat. 
Triro'c hit that bai v# mat nhan tarn. Ngay trong nhirng thang ngay hap hoi cua che do Sai Gon, hang trieu ngirai mien 
Nam da dung du moi each de vao nam, "chay giac CS", tron "doan quan giai phong" nhir tron on dich. Sau do vai thang la 
hang ngan, hang chuc ngan, hang tram ngan, roi ca trieu ngirai dan mien Nam (nhirng ai co ca may va phirang tien), tham 
chi ca mot so dan mien Blc, da "bo phieu blng chan", lieu mang tim dirang thoat khoi "thien dirang xa hoi chu nghTa" blng 
tat ca moi phirang tien. "Nan thuyen nhan" nhir ten goi hien gia la nhirng trang bi hung nhat cua lich sir nhan loai va lich sir 
dan toe. Hien nay, cuoc dao thoat khoi che do van con tiep dien, dirai hinh thirc kit hon vai Viet kiiu, du hoc khong vi nirac, 
doan tu theo dien bao lanh, lam cong nhan xuat khau roi tron a lai... Nhirng trirac do phai ki din sir that vong, nga ngang va 
dau xot cua bao chiin binh hay dan thirang miin Blc Ian dau tien vao diroc miin Nam, thay diroc canh song sung tuc, bau 
khi tir do, trinh do phat triin va tinh than nhan ban cua VNCH. Ai quen dirac nh&ng giong nirac mlt tire tirai cua nha van 
Dirang Thu Hirang ngoi xuong ben ve dirang thanh pho Sai Gon thang 5 nam ay, va lai tuyen bo cay ding sau do cua ba: 
"Cuoc chiin giai phong miin Nam la cuoc chiin ngu xuan nhat trong lich sir dan toe". Nhac sT To Hai, mot ngirai tir trong 
long chi do a miin Blc, each day kha lau cung nhan dinh: "Bay la sir hy sinh circ ky vo duyen cho mot chu nghTa khong 
tirang, cho sir tiim quyin cua mot lap ngirai dang am miru lam Vua cua cai nirac VN khon kho nay blng chieu bai Boc lap, 
Tir do ma a cac nirac ngirai ta da co tir nira thi ky trirac nay roi, vi ngirai ta may mln thay da khong co dang Cong san cai 
tri!" 6ng con noi them vi dong lire gay nen cuoc chiin do la chu nghTa cong san: "Bay chinh la mot ta giao dai bip nhat trong 
lich sir loai ngirai ma nhirng ten lanh tu toi cao cua chung dira vao do di gay chiin tranh noi da xao thit, di tiin hanh am 
miru hiim doc tieu diet moi long tin khac, moi nhan thirc, moi tinh cam, moi tinh yeu, ki ca long yeu nirac cua con ngirai!". 

Tiip din la that bai vi mat kinh ti. Nhirng chinh sach nhir cai tao cong thirang nghiep, dira miin Nam hoa nhap 
vao nin kinh ti xa hoi chu nghTa, nhirng chu trirang nhir doi tiin, tir san tir tieu, ngan song cam cha, bai cha dong dong... 
thap nien 1975-1985 da day dat nirac din ba virc thlm. Cuoc "doi mai keo chit" do toan dan uat ire doi hoi (chir khong do 
nhan dinh sang suit cua dang nhir CS tuyen truyin) da dira dat nirac chuyin sang kinh ti thi trirang, tir do buon ban lam an 
san xuat khiin ngirai dan de tha han mot chut. Nhirng cung vi thong cai duoi "theo dinh hirang xa hoi chu nghTa", danh iru 
tien cho "kinh ti quoc doanh, cong ty nha nirac", dira nguyen tic "dat dai nhan dan chi co quyin sir dung" (con quyin quan 
ly -thirc chat la quyin sa him- thuoc nha nirac, thuoc dang), dira ra nhirng chirang trinh quy hoach dat dai, mo rong do thi, 
xay dirng khu chi xuat, mai goi dau tir nirac ngoai... bat chap sir bao ve moi trirang, sir an sinh cua dan chung, sir ton trong 
tai san cong dan, sir dong bo trong ki hoach phat triin, cong them nan "quy hoach treo", "lanh chua dia phirang", "cirang So 98 * Trang 1 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San 
GIAI NHAN 

QUYEN VN 

2008 

trong so nay *** 

Trg 01 ►► Sau 35 nam, ai thdng ai??? 
Trg 03 ►► Thirphan uu ve viec Tong 

thong & quan clitic Ba Lan.. 

-Dodn the To chirc Ng. Viet 
Trg 04 ►► Thinh nguyen thirxin Bite 

TGMNgo Quang Kiet d lai.. 

-Tin him Cong giao VN 
Trg 05 ►► Nhd cam quyen CS hay sdm 

hoi nhuphuang each xoa... 

-Thick VienDinh 
Trg 06 ►► VN Sang thut Uii ve tit do 

ton gido (qua viec (tan dp....) 

-Thanh Quang, RFA 
Trg 08 ►► Nhd cam quyen Da Ndng 

muu tinh cit&p Sat Con Ddu 

-Song Ngpc 
Trg 09 »Hdy trd tifi toil!! 

-Ho Thi Bich Khuctng 
Trg 11 ►► Led xin loi chdn thdnh. Mon 

no 35 nam den hoi phai trd 

-Bui Tin 
Trg 13 ►► Nhdn ngdy Quoc han 30-04, 

65 nam nhin lai 

-Le Thanh Nhdn 
Trg 16 ►► Ai Suae gidi phdng? 

-Ngo Nhdn Dung 
Trg 18 ►► 35 nam Soi khdng. 

-Nguyen Quang Duy 
Trg 20 ►► Sit khdc bietgiita chu nghia 

CS chdu Au va CS chdu A 

-Jerry Livingston Voorhis 
Trg 23 ►► Bo Ten phai chdng Id so 

phan cua Viet Nam? 

-Nguyen Bac 
Trg 25 ►► Ngdn nam Thdng Long, 

Cong Ho phd nit&c 

-Nguyen Duy An 
Trg 26 ►► Tinh than Ngo Quang Kiet+ 

Thdng tit Sen (thff) 

-But Tre+Ngo Minh Hang 
Trg 27 ►► Todn dan Song long loai bo 

bonphdn quoc 

-Nguyen TrungLinh 
Trg 29 ►► Toi tiep tuc bi khung bo 

-Ta Phong Tan 
Trg 30 ►► 35 nam gidi phdng mien 

Nam, 35 nam mat Sat..... 

-Cii Huy Ha Vii 

TimNG NHQ DONG 
BAO CHIEN ST DA HY 
SINH NHAN BIEN CO 
THANGTU 5 DEN 1975 ...hao ac ba"... tat ca da tao nen motthieu so tu ban do giau su, song xa hoa, thuoc 
giai cap thirong liru, ben canh mot thieu so trung liru va dai da so nhan dan bi day 
vao giai cap ha liru ngheo kho... Bat nude hien song con nha dya vao viec ban tai 
nguyen (, muan von quoc te, trong cho kieu hoi hai ngoai... 

That bai vi mat ngoai giao qudc phdng. Nam 1975 chien thing nhd dan anh 
Trung Cong, VC cang hi hCmg tin vao tinh quoc te vo san, nghTa dong chi anh em 
(niem tin nay co tir thai ten quoc tac HCM). The nhimg bang giao quoc te chi la van 
de quyen loi dan toe, nghTa tinh cong san chi la ca Ion nuot ca be, trong toi ac (nhat 
la toi ac xam lang) khong co dong chi ma chi co dong loa, san sang phan boi nhau 
khi chia chac chien Igi pham. Lien sau chien thing, Trung cong da doi tra no. Kho 
noi dau 6c banh trirong dai Han chi doi tra blng dat dai. The la VC phai de yen cho 
TC xay dyng Hoang Sa ma chung da chiem cua VNCH mot nam triroc do. Toi nam 
1979 lai danh mat mot so cao diem chien Iltoc tren viing bien gioi phia Bac. Nam 
1999 roi 2000 lai dang tiep cho quan thay gan ca ngan km2 lanh tho va tren miroi 
ngan km2 lanh hai. Nam 2008 lai de cho Tau vao tan trong dat niroc qua dy an khai 
thac bauxite Tay Nguyen, qua chu trirong cho thue rirng quoc phong va rirng phong 
ho. Song song do la de cho Ian quoc Bac phu'ong, ke thii truyen kiep, xam Ian quoc 
gia ve mat kinh te, van hoa, chinh tri. Chien thing cho doc lap ty do dau cha thay, 
chi thay dat niroc, nhat la Bo Chinh tri dang, ngay cang vao trong cai ro cua Tau do. 

That bai vi mat chinh tri. Ngay tir thap nien 70-80, da co nh&ng cuoc noi loan 
cua nhieu to chirc vu trang muon phuc quoc, nh&ng phan khang bat bao dong cua 
mot so thirdng dan hay tin do b| chen ep, sy bat man cua nhieu chien binh, can bo 
thay minh b| loi dung xirong mau, lirdng gat ly tirong... Den cuoi the ky 20 va dau 
the ky 21, phong trao phan khang tai quoc noi va o hai ngoai ngay cang dang cao. 
Nhieu nhom, khoi, to chirc, chinh dang phi cong va chong cong trong niroc xuat 
hien. Ho manh me to cao nhCrng toi ac, vach tran nhCrng sai lam cua chu nghTa, che 
do va chinh dang CS. Ho truyen ba cho dan nhCrng y niem ve ty do, nhan quyen, 
cong blng, dan chu, de neu bat tinh dan ap, phi nhan, bat cong, doc tai ciia che do. 
Nhieu tin hCru va chirc sic, nhieu to chirc va cong dong giao hoi cung dirng len, mot 
mat keu gao ty do ton giao, mot mat doi hoi cong ly nhan quyen, qua nhCrng bai 
quan diem, nhCrng buoi cau nguyen, nhCrng cuoc tap hop, nhCrng Ian bieu dirong 
triroc toa, nhCrng chien djch bat tuan dan sy... Moi day lai co phong trao to cao sy 
can thiep ciia CS vao noi bo ton giao va sy thoa hiep ciia mot so chirc sic quan 
trong. V6 so tri thirc va sinh vien hoc sinh cung to chirc nhCrng cuoc xuong du'dng 
chong ngoai xam Ian noi xam, thiet lap nhCrng trang dan bao dien tir, nhCrng dien dan 
lien mang de bay to chinh kien triroc nhCrng van de ciia dat niroc xa hoi, hinh thanh 
nhCrng to chirc dan sy, phi chinh phu (hay ty giai the) de bay to lap trirong... . Cong 
dong ngu'di Viet hai ngoai cung ngay cang neu cao chinh nghTa ciia ty do dan chu, 
tinh than ciia VNCH qua vo so hoat dong nhir tay chay tham dy, bieu tinh phan doi 
nhCrng gi la ciia Viet cong, nhu 1 hiep thong benh vyc, ung ho tai trg cho phong trao 
dan chii trong niroc, nhir thong tin cho quoc te, van dong cac chinh khach ve mat 
that che do, hien thyc Viet Nam... 

Tat ca nhCrng dieu tren cho thay sau 35 nam, nhCrng ai va cai gi moi thyc sy 
chien thing. Nhir trong ton giao, ngirdi chien thing la v| tir dao kien cirdng giCr vCrng 
dire tin dii phai b| bit quy tru'oc ke ngoi ngai bach hai, thi trong chinh tri xa hoi cung 
vay, ngirdi chien thing la ngirdi dang xac tin, dang theo duoi va dang no lye thyc 
hien cac gia tri dan chu nhan quyen, dii tarn thdi b| ta lye doc tai dan ap. Bdi le 
chiem dirge thanh, dirge niroc ma khong chiem dirge long ngirdi nhir Ton Tir noi 
thi chien thing cai noi chi??? BAN BIEN TAP 
Gidi phdng Sai Gbn " (Babui - DCVonline.net) So 98 * Trang 2 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San Til PI an n • A vevifc 

Tong thong va Quan chuTc Ba Lan 
tu 1 nan phi ccf ngay 10-04-2010 

.....Doan the, To chuc, Cd nhan ngvci Vi%t 17-04-2010..... Kinh gui 

Ngai Chu tich Quoc hoi Cong 
hoa Ba Lan, Ong Bronislaw Komo- 
rowski 

Chung toi, nhung nguoi ky ten 
dudi day, nhung con dan nude Viet 
dang sinh song ngoai bien gioi nha 
nude Cong san, duoc noi len tieng 
noi Tu do cho minh va cho ca 
nhung nguoi Viet trong nude, xin 
duoc lien ket cung Dan toe Ba Lan 
trong noi buon Ion lao vi da mat di 
mot vi Tong thong Cong hoa Ba 
Lan va dong dao nhung nguoi con 
tinh hoa nhat cua Ba Lan. 

Hau het nan nhan cua tham hoa 
d Smolensk la nhung nguoi da hi 
sinh tat ca cuoc ddi de gianh chien 
thang trudc che do doc tai Cong san 
de sau do xay dung lai To quoc. To 
quoc nay la niem tu hao cua mpi 
nguoi Ba Lan. Trong so cac nan 
nhan co nhung nguoi luon the hien 
tinh than doan ket vdi chung toi, la 
dong minh va la nhung nguoi ban 
cua chung toi. Chung toi luon tudng 
nhd toi nguyen Chu tich Quoc hoi - 
Maciej Plazyhski, cung mot trong 
nhung Cha de cua "Doan Ket" - 
nghi vien Arkadiusz Rybicki, nhieu 
can bo cao cap thuoc cac ban 
nghanh nha nude ma tieu bieu la 
Phat ngon nhan Quyen dai chung - 
tien si Janusz Kochanowki, va cac 
nha hoat dong xa hoi nhu Stefan 
Melak. Trong tarn tu cua nguoi Viet 
Nam va cac dan toe khac con song 
trong doc tai van ghi ro hinh anh co 
Tong thong Lech Kaczyhski tiep 
don dai bieu - la cac nha doi lap cua 
nhung nude chua tu do - tai lau dai 
Belweder trong dai hoi "Tu do va 
Doan ket". Day cung chinh la dai 
hoi duoc nhung nha hoat dong cho 
nen dan chu cua Ba Lan trudc kia to 
chuc. Nhung su kien nhu the co y nghia quan trong, chung minh the 
gioi tu do khong quen nhung ai con 
phai song trong dan ap. Co Tong 
thong Lech Kaczyhski va cac can su 
cua ong da hieu dieu do, va da hanh 
xu dung theo phuong cham Ba Lan: 
"vi tu do cua cac ban va tu do cua 
chung ta". Chung toi khong bao gid 
quen duoc nhung con nguoi cao qui 
nay! 

Rat nhieu nguoi Viet Nam d 
trong nude cung da diet nhd toi nan 
nhan tham hoa Smolensk va cau 
nguyen, hiep tarn cung ho. Chi mot 
vai gid sau tham hoa, thanh le va 
cau nguyen dot nen da duoc thuc 
hien bdi giao dan Cong giao Thai 
Ha. Trong buoi khan cau, hang 
ngan giao dan nhac toi nhung cu chi 
doan ket gui gam tu Ba Lan, nhat la 
trong mot nam trd lai day khi cong 
an va Bo an ninh thang tay dan ap 
nguoi Cong giao. 

Trong nhung ngay tang thuong 
nay, Ba Lan that su dac biet gan gui 
vdi tat ca moi nguoi tren toan the 
gioi. Rieng vdi Viet Nam, Ba Lan 
luon co vi tri dac bien trong trai tim 
nhung nguoi Viet yeu tu do dan 
chu, bdi udc mo tu do -udc mo 
chung cua nhan loai- da duoc thuc 
hien thanh cong tai Ba Lan. Chung 
toi se mai nhd ve nhung cong dan 
Ba Lan tung can dam chong tai doc 
tai trong the ki trudc, nhung nguoi 
hieu hon ai het su khat khao tu do 
cua nguoi khac. Niem tiec thuong 
cang dang cao vo han khi y thuc 
duoc rang nhung nguoi Ba Lan lam 
nan da nga xuong tham thuong tai 
chinh vi tri bieu tuong cho lich su 
the gioi cua the ki XX. 

Trong niem tiec thuong vo han 
do, chung toi xin duoc cung chia se 
noi dau cua Dan toe Ba Lan, dac 
biet vdi gia dinh va than huu cua cac nan nhan trong tham kich to Ion 
nay. 

17 thang 04 nam 2010 

Dongphan uu 

Doan the, cac to chirc chinh tri: 

1- Dang Dan chu Nhan dan (Do 
Thanh Cong , Phat ngon nhan). 2- 
Dang Thang tien Viet Nam Hai 
ngoai (Thai Thanh Thuy, Dai dien). 

3- Khoi 8406 (Lm Phan van Lai, 
quoc noi - Nguyen Chinh Ket hai 
ngoai). 4- Lien minh Dan chu VN 
(Nguyen Quoc Nam , Pho Chu tich 
UBCHTU). 5- Lien minh Dan chu 
Nhan quyen VN (Do Nam Hai). 6- 
Nghi hoi Toan quoc Nguoi Viet tai 
Hoa Ky (Nguyen Ngpc Bich , CM 
tich). 7- Phong trao Quoc dan doi 
trd ten Sdi Gdn (Lm Nguyen Huu 
Le, Dai dien). 8- To chuc P hue 
hung VN (Trdn Quoc Bao , Chu 
tich). 9- VN Canh tan Cdch mqng 
dang (Do Hoang Diem , Chu tich). 
10- VN Quoc dan dang (Trdn Tu 
Thanh, Chu tich Hoi dong Dieu hap 
cac Ca so VNQDD tai Hai Ngoai) 

Cac to chirc chuyen biet: 
1- Cau lac bo Phoi hop Cong tdc 
Paris (Ca Dao, Dieu hop vien). 2- 
Hoi Chuyen gia VN, USA 
(Tony Nguyen, Dai dien). 3- Hoi 
Nguoi VN tai Montpellier, Phdp 
(Nguyen Thanh Khuong, Dai dien). 

4- Mqng luoi Nhan quyen VN 
(Nguyen Ba Tung, President). 5- 
Trung tarn VN Hannover, Due (Lam 
Dang Chdu, T.M. Ban dai dien). 6- 
Trung tarn VN ve Nhan quyen (Trdn 
Thanh Hiep, Chu tich). 7- Uy ban 
Bao ve Nguoi Lao dong (Trdn Ngoc 
Thanh, Dai dien). 8- Vien Quoc te 
vi VN (Doan Viet Hoat, Chu tich) 

Cd Nhan 

1- Bili Xuan Quang, nhd bao, 
Paris, France. 2- Chu Vu Anh, 
Germany. 3- Do Mqnh Tri, Paris, 
France. 4- Do Quy Toan, nha bao, 
Montreal, Canada. 5- Doan Trdn 
Due, France. 6- Ha Duong Thi 
Quyen, Wesminster, CA, USA. 7- 
Jackie Bong Wright, nha van, USA. 
8- Le Xuan Khoa, Westminster, CA, 
USA. 9- Mac Viet Hong, Warsaw, 
Poland. 10- Ngo Van Quang, San 
Jose, USA. 11- Ngo Van Tuong, 
Warsaw, Poland. 12- Nguyen Dung 
(thanh vien MLNQ). 13- Nguyen 
Cao Quyen, Washing-ton DC, USA. 

So 98 * Trang 3 Tit Do Ngon Luan * Ban Nguyet San 

THINHNGUYENTHtf d 14- Nguyen Chi Thien, nha tho, 
Wesminster, CA, USA. 15- Nguyen 
Khoa Thai Anh, San Jose, USA. 16- 
Nguyen Nam Ai, France. 17- 
Nguyen Ngoc Hiing, thanh vien 
Khoi 8406 tqi Due. 18- Nguyen 
Ngoc Sang, Ph. D., Tuscon, 
Arizona, USA. 19- Nguyen Tuong 
Tarn, nha bdo, San Jose, USA. 20- 
Nguyen Van Trdn, Paris, France. 

21- Nguyen Vuong Dqo, France. 

22- Nguyen Xudn Phuac, Attorney 
at law, Richardson, TX, USA. 23- 
Nguyen Bd Linh, France. 24- Phan 
Thanh Tarn, nha bdo, Minnesota, 
USA. 25- Phqm Ngoc Ldn, France. 
26- Qudn My Fan, France. 27- 
Song Lo, Hanno-ver, Germany. 28- 
Trdn Thanh Ngon, Berlin, 
Germany. 29- Trdn Thi Thuc, 
Washington DC, USA. 30- Truong 
Anh Thuy nha van, Washington 
DC, USA. 31- Tu Thuc, nha bdo, 
Paris, France. 32- Vu Thu Hien, 
nha van, Paris/France Tl/ DO NGON LUAN 

Ban nguyet san ra ngay 1 
va 15 moi thang 

IN VA TANG TAI VN 

Dja chi lien lac: 
witness2005 @ gmail.com 

Muon doc t<y bao tren mang, 

xin moi ghe: 

http ://www.tdngonluan.com 

www.luongtamconggiao.com 

www.tudodanchuvietnam.net 

http ://tudongonluan.atspace.com 

http ://www. viet.no 

Trong trang mang thii* 1, 

thii* 2, thu* 3 va thir 5 tren 

day, Quy vj co the tim thay 

nhieu tai lieu dau tranh cho 

dan chu tai Viet Nam Xin vui long gop 

taypho bien rong 

rai Ban nguyet san 

nay cho Dong bao 

quoc noi IDSE NO) QUANG KQJT 
ai vofi Tong giao phan Ha Noi 

" Tin him Conggido VifrNam 24-04-2010....!.. Kinh gui: 

- Due Giao Hodng Benedicto XVI - 
Tda Thanh Vatican 

Dong kinh gift 

- Bo Truyen Giao Vatican 

- Due Tong Gidm muc Ha Noi 
Giuse Ngo Quang Kiet 

Thai gian qua, tai Viet Nam co 
nhung thong tin rang: Tong Giam 
muc Giuse Ngo Quang Kiet se rai 
khoi cuang vi Tong Giam Muc - 
Tong Giao phan Ha Noi vi su thoa 
hiep giua Vatican va nha nuac 
Cong san Viet Nam. Dieu nay duac 
cac ca quan chuc nang cua Viet 
Nam thong tin ra ngoai da lam cho 
cac tin huu hoang mang va lo lang. 

Thong tin do lam quan dau tat ca 
chung con, nhung tin huu Kito men 
yeu mot Giao hoi Tong truyen, 
Thanh thien, Hiep nhat va yeu 
thuong. 

Due Tong Giam muc Giuse Ngo 
Quang Kiet la "vi muc tu nhan 
lanh" cua chung con va la mot tho 
gat lanh nghe cua Chiia, mot tarn 
long nhan hau voi tat ca nhung ke 
ngheo hen. 

Nhung nam thang qua, nho on 
Chua quan phong, Ngai da chung 
minh each xuat sac kha nang lanh 
dao, quy tu va phat trien doan chien 
Chua trong Tong Giao phan Ha 
Noi, quen minh bao ve doan chien 
truoc su du tan cong. Ngai la hien 
than cua muc tu Thanh thien nhu loi 
Due Giesu: "Ta la muc tu tot lanh, 
Ta biet cac chien ta va cac chien ta 
biet ta " 

Ngai da the hien su dao due, 
thanh thien va dong hanh voi nhung 
gian nan cua giao dan va ca dan toe 
Viet Nam chung con. Ngai luon 
duoc su yeu men het long cua moi 
tin huu Tong Giao phan Ha Noi, 
cua toan the giao dan Viet Nam va 
la bieu tuong cua moi ngudi yeu 
chuong Su that, Cong ly, Hoa Binh. Nhung bien co vua qua tan cong 
vao Giao hoi Viet Nam dudi su cai 
tri cua nha nude Cong san, cudp 
doat tai san Giao hoi, danh dap giao 
dan, linh muc, tu si, dap pha Thanh 
Gia. . . Ngai la thanh tri vung chac, 
la mai nha che chd cho chung con 
tni ngu tren con dudng dan than yeu 
men Thien Chua va Giao hoi. 

Tinh cam, tarn long cua Ngai da 
an sau vao mau thit, la hoi thd, la 
niem hy vong cua moi giao dan 
Tong Giao phan Ha Noi, giao dan 
Viet Nam va nhung ngudi yeu men 
Su that - Cong ly - Hoa Binh. 

Neu Ngai phai ra di, thi se la mot 
tham hoa khon ludng cho tin huu, 
cho Giao hoi Cong giao tai TGP Ha 
Noi va Giao hoi Viet Nam noi 
chung. Dieu true tiep la tao nen vo 
van nhung dieu quan ngai va su 
nghi ngo vdi su sang suot va dudng 
loi cua Toa Thanh Vatican. 

Vi vay, trudc thong tin Ngai co 
the ra di, tat ca chung con dong long 
kinh xin: 

- Kinh xin Due Tong giant muc 
Giuse Ngo Quang Kiet d lai voi 
Tong Giao phan Ha Noi di dan dat 
doan chien cua Chua vi phan roi 
cac linh hon. 

- Kinh xin Bo truyen Giao di 
trinh true dip Giao Hodng Bene- 
dicto XVI tinh trang hien nay cua 
chung con va khan xin Ngai giir 
gin Due Tong chung con d lai 
phuc vu giao dan TGP Ha Noi. 

Tat ca chung con, xin duoc het 
long cam ta su quan tarn luu y cua 
Due Thanh Cha, Bo Truyen giao 
Toa Thanh va Due Tong Giam muc 
Giuse Ngo Quang Kiet dap ung 
nguyen vong nay cua chung con. 

Vi danh Cha ca sang. 

Ngdy 24/4/2010 

Chung con dong ky ten: 

6.000 chit ky 

Cap nhat din ngdy 30-04-2010 So 98 * Trang 4 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San PHONG THONG TIN PHAT GIAO QUOC TC 

Nha cam quyen CS hay sam hoi nhu* phuVng 
each duy nhat xoa ngay tang thuttng 30-04 

Paris 26-04-2010 0000 Nhan ngay 30-04, ngay tang 
thirong cua dan toe, Thirong tpa 
Thfch Vien Dinh, Pho Vien trirong 
kiem Tong thir ky Vien Hoa dao, Giao 
hoi Phat giao Viet Nam Thong nhat, 
viet bai "Sam h6i la phirong each 
duy nhat xoa ngay tang thirong 30- 
04" giri den Phong Thong tin Phat 
giao Quoc te de pho bien. 

Sau day la toan van bai viet cua 
Thirong tpa Thfch Vien Dinh : 

SAM HOI LA PHITONG CACH 

DUY NHAT XOA NGAY TANG 

THU'ONG 30.4 

Trong mot the gidi day xung dpng 
luon co nhOng sir tranh chap. Co 
nhieu phirong each de giai quyet cac 
cupc tranh chap. Thai ky hoang da, 
hai ben thirong giai quyet bang bao 
dpng; the gidi van minh cac ben co 
khuynh hirdng giai quyet bang 
thirong thao on hoa. Cung bi chia doi 
dat nirdc vl khac nhau y thirc he, 
nhirng 3 dang Cong san cua 3 nirdc 
da co 3 each hanh dpng khac nhau. 
Cong san Dong Dire thl bat tay, 
thirong thao vdi Tay Dire de thong 
nhat dat niroc trong hoa blnh. Cong 
san Bic Viet lai gay chien tranh, 
huynh de tirong tan den khi co ke 
thing, ngirdi thua mdi chiu thoi. Cong 
san Trieu Tien lai khac nira, cir de 
phan ai ben do giir, dpi xem rot cupc 
ai dung ai sai, ha hoi phan giai. Viet 
Nam thl khen Viet Nam anh hung, vl 
thing My, thing Phap; Thai Lan lai 
khen Thai Lan anh hung vl tranh 
dirpc cupc chien tranh doi dau vdi 
phirong Tay. Khong biet ai dung, ai 
sai, ai moi that sir anh hung? Ai gay 
tpi ac vdi dan tpc? 

Ong V6 Van Kiet, co Thu tirdng 
Cong san Viet Nam, ngirdi co mot 
phan trach nhiem trong cupc chien 
tranh huynh de tirong tan giira hai 
mien Nam Bic Viet Nam, khi ve gia, 
ong da co nhirng nhan dinh rat khac 
la, nhu'ng nghe co ve chan thanh, 
Ong noi ring: "Trong chien thing 
30-4-1975, neu co mot trieu ngw&i 
vui thl cung co mot trieu ngw&i 
buon...". Co le, nhir co nhan thirong 
noi: "Nhan twong tCr ky ngon da thien, 
dieu twong tCr ky minh da ai", con 
ngirdi sip chet, Idi noi that tha, con chim sap chet, tieng keu the lu'ong. 
Co le cuoi ddi, ong muon quay trd ve 
vdi 6ng ba, to tien, khong muon di 
theo Mac-Lenin nira, vl ong da thay 
ra ring, chu thuyet Mac-Lenin da sai 
lam, nen thing thin, manh dan, dam 
noi len sir that, giong nhir ong 
Gorbachev da can dam thu nhan 
ring: "Chu nghla Cong sin ma toi 
(Gorbachev) phuc vu gin ca d&i 
ngw&i, toan la tuyen truyen Iwa bip. 
Ngw&i Cong san chung toi tin dung 
nhwng dieu gian doi de che giiu 
sw that". Theo Idi ong V6 Van Kiet 
thl tuy cupc chien kit thuc nhirng chi 
co ngirdi dan nira nirdc la vui mirng, 
con mot nira lai dau kho. Ong V6 van 
Kiet, mot dang vien Cong san cao 
cap, co cong Idn trong cupc chien, 
lam den chirc Thu tirdng, la ke chien 
thing, nhirng ong da noi nhir vay, thl 
khong mot ai trong hang ngu lanh dao 
dang Cong san hien nay, co the noi gl 
khac dirpc. That vay, ching co cupc 
chien tranh nao ma khong gay dieu 
tan cho dat nirdc do, ching co cupc 
chien tranh nao ma khong mang den 
dau thirong cho nhirng ngirdi dan vo 
tpi. Cupc chien Bic Nam lai keo dai 
gin 21 nam trdi, tieu ton khong biet 
bao nhieu xirong mau cua binh Ifnh 
hai ben, cua dong bao vo tpi. Tong 
ket gin 10 trieu ngirdi chet, nha cira 
tan hoang, rupng virdn do nat, dat 
nu'dc dieu tan, dan tinh ly tan... Cai 
hau qua dau thirong mat mat cua dan 
tpc, da keo dai tir do den nay chira 
dirt, khong biet den bao gid mdi nan 
gin dirpc, chirng to cupc chien tranh 
huynh de tirong tan, do Cong san 
Bic Viet gay ra, ro rang la sai lam va 
that dire. Neu chi vl ngirdi dan mot 
nira nu'dc vui ma lai gay cho nira 
nirdc buon, thl chi bing bit chirdc 
Cong san Trieu Tien, phan ai nay giir, 
co hay hon khong? Hay tot nhat la 
bit chirdc Cong san Dong Dire, bit 
tay vdi Tay Dire, thong nhat dat nirdc 
trong hoa blnh thl vui dep biet chirng 
nao! 

Ai da gay ra tpi ac nay? Ai la 
ngirdi phai ch|u trach nhiem? Ai la ke 
co tpi vdi to quoc, vdi dan tpc Viet 
Nam? 

Sau chien thing, 30-4-1975, ve 
kinh te thl Nha cam quyen Cong san da ap dung chu thuyet vo san Mac- 
Lenin de "Tien nhanh, tien manh, tien 
virng chic len Xa hoi Chu nghTa". O 
mien que thl quoc hiru hoa rupng dat 
cua nong dan dem gom vo hop tac 
xa. O thanh thi lai chu trirong danh 
cong thirong nghiep. Nha may, cong 
ty, cira hang buon ban cua tir nhan 
deu b| trirng thu. Tien bac bi doi theo 
chi tieu moi gia dinh chi dirpc 200 
dong. Trong phut choc, toan dan tren 
ca nirdc deu trd thanh vo san. Chu 
trirong chuyen chinh vo san thieu 
canh tranh nen khong kich thfch dirpc 
nhu cau phat then khien nen kinh te 
ca nirdc dan di den kiet que. Dan 
chung, com khong du an, ao khong 
du mac, dau benh khong thuoc thang, 
lai them che dp hp khau, cong an trj... 
cupc song mat tir do, dau kho, co han 
nhir d|a nguc. Den noi, nam 1986, 
Cong san da phai khan cap thay doi 
chfnh sach: "Doi mdi hay la chet". 

Ve chfnh trj thl vdi tir tirdng han 
thu, Nha cam quyen da bit giam 
hang trieu sT quan, cong chirc cua 
Viet Nam Cong hoa vao trai "tu cai 
tao". Qui che trong trai tu lai tuan theo 
chi thi khic khe tan ac cua Thu tirdng 
Bic Viet, Pham Van Dong: "Chung 
gay toi ac vdi dan toe, cho chung an 
it, bat chung lam nhieu, do la nhan 
dao lam roi". VI bi doi xir tan bao, da 
man nen khong biet bao nhieu quan 
chirc che dp cu phai bi benh tat, chet 
choc, trong cac trai tu d noi rirng sau, 
nirdc dpc. Nhieu ngirdi phai lieu 
mang virpt bien, bing ghe, bing 
thuyen, bang rirng virpt bien co thoat 
ra nirdc ngoai. Ldp chet tren rirng, 
Idp chet dirdi song, ldp bo minh 
ngoai bien ca, lam moi cho chim ca... 
That la mot giai doan dau kho cung 
circ cho dan tpc. Trong Hch sir Viet 
Nam chira co thdi nao nhir vay. Cho 
den nay, xa hoi van tiep tuc xuong 
cap, cac te nan trpm cip, bai bac, xl 
ke ma tuy, tham nhung hoi Ip nhieu vo 
ke. Van hoa suy doi, dao dire bang 
hoai... 

Ai da gay ra canh tirong dau 
thirong nay cho dan tpc? Ai mdi that 
sir la ke co tpi vdi to quoc, co tpi vdi 
nhan dan? 

Nam 1861-1865, Hoa Ky cung co 
mot cupc noi chien giira hai mien 
Nam, Bic ve van de giai phong no le. 
Mien Bic cung thing, Mien nam cung 
thua va phai dau hang. Sau khi thao 
luan giai quyet van de giai giap cho 
binh sT, hai ben cung dong y ring, sT 
quan mien Nam van tiep tuc giir 
nguyen cap birc, con binh Ifnh mien 
Nam, ai muon ve nha vdi gia dinh thl 
ve, ai muon tiep tuc binh nghiep, thl 
gia nhap vao binh doan mien Bic. 
Khong co trai cai tao, khong co trai tu. So 98 * Trang 5 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San NghTa trang chon chung binh sT hai 
mien, binh Ifnh ton trong Ian nhau. Bo 
mdi la hoa binh, do mdi la thong 
nhat, that dep de biet bao. 

Hon ca the ky trirdc ma Hoa Ky 
da van minh nhip the. Vay ma ngay 
nay, dang Cong san Viet Nam van 
con song trong tip tirdng nan thu nhip 
thoi ky man da. Tai sao Cong san 
Viet Nam biet sao chep ban Tuyen 
ngon Doc lap cua Hoa Ky, nhip 161 
ong Bill Clinton, cyu Tong thong Hoa 
Ky da noi, nhipng lai khong biet bat 
chirdc each doi xip hoa binh, thipong 
yeu va bao dung cho nhau, nhip 
tirdng Grant va tirdng Lee cua hai 
mien Nam, Bac Hoa Ky da lam sau 
khi cuoc noi chien cham dipt? 

Ong V6 Van Kiet con noi, "Yeu 
nwoc cung co nhieu each yeu nwoc". 
Khong phai nhip Idi tuyen truyen nhoi 
so cua Nha cam quyen Cong san 
rang, "yeu nwoc la yeu Xa hoi chu 
nghTa." Ngay nay chi con vai nirdc 
theo Xa hoi chu nghTa, vay ngirdi dan 
cua hang tram nude theo che dp ty 
do, dan chu tren the gidi thl khong 
biet yeu nirdc hay sao? Cac Nha cam 
quyen doc tai da Ipi dung van de yeu 
nirdc nhip mot phipong tien de khung 
bo, dan ap ngirdi dan, quyet gift doc 
quyen lanh dao, vl quyen Ipi cua be 
dang phe nhom rieng tip. 

Co nhieu each de giai quyet van 
de khac biet ve lap trirdng va tip 
tirdng. Nhat la doi vdi ngipoi dan 
trong mot nirdc. Cung la dong bao, 
cung la ba con, than thuoc vdi nhau, 
tai sao lai phai tipong tan, tipong sat 
nhau chi de giai quyet van de tip ban 
va Cong san ma phai gay ra bao kho 
dau, tan nat? That la mot sip vong 
dong va sai lam qua Idn! 

Ngay 30-4-1975, ngay cham dipt 
chien tranh hai mien Nam Bac, le ra 
la mot ngay vui, lai trd thanh mot 
ngay buon, ngay dat nirdc roi vao 
thdi ky tarn toi, gia dlnh ly tan, que 
hirong tan nat, dan toe chia lla. Ngay 
cham dipt chien tranh lai la ngay dat 
nirdc roi vao the che doc tai doc 
dang theo chu thuyet ngoai lai sai lam 
lam cho nhan dan mat hit ty do, dan 
chu, nhan quyen nhir thdi ky phong 
kiln, thirc dan, hoang da. Bao lye chi 
thau torn diroc dat nirdc nhirng 
khong thong nhat dippc long ngirdi. 

Nhu cau ty do, dan chu va hoa 
binh la nhu cau chung cho moi ngirdi 
tren the gidi. Ba birdc qua the ky 21, 
mot the ky ma cac nirdc tren the gidi 
dang hirdng den ty do va phat then 
ve moi mat, vay ma ngirdi dan Viet 
Nam van song ben le xa hoi van 
minh. Viet Nam khong co cac quyen 
ty do ton giao, bao chi, di lai, cip tru, 
lap hoi... nhir qui dmh trong ban Tuyen ngon Quoc te Nhan quyen cua 
Lien Hiep Quoc. 

Ve van de nay, Dai lao Hoa 
thippng Thich Huyen Quang, tip nam 
2000, luc con bi Iipu day d Quang 
Ngai, Ngai da viet thip yeu cau Nha 
cam quyen Cong san: "Hay lay ngay 
30-4-1975 lam ngay Sam hoi va 
Chuc sinh toan quoc" Ngai doi hoi: 
"Hay tra Nhan quyen lai cho ngw&i 
song va Linh quyen cho ngw&i 
chet". Neu dipp'c nhip vay thl mdi that 
sy thong nhat dat nipdc, thong nhat 
long ngipoi, nhan dan dippc day du 
quyen ty do, dan chu, tiep den se 
doan ket dan toe, cung nhau chong 
ngoai xam de ciru nirdc thoat khoi 
nan banh tripdng Dai Han nguy cap 
hien nay. 

Thich Vien Binh. ****** O. Le Quang Liem: "Hien bay 
gia, co the noi rang CSVN thuong 
true ra sue tieu diet PGHH tren con 
duong xich hoa dao phap, nhat la 
khoi PGHH Thuan tuy, vi ho xem 
chiing toi la mot trd lire rat Ion doi 
vdi ho. Chung toi con bi khong biet 
bao nhieu kho khan. Tom lai, tu khi 
am hai Due Huynh Giao Chu hoi 
nam 1947 cho toi gio, CS luon theo 
duoi chinh sach la tieu diet PGHH 
de tru hau hoa. Hien gio con 15 tin 
do PGHH Thuan tuy tiep tuc tho an 
tu 7 nam tu cho toi chung than." 

Ong Le Quang Liem dan chung 
mot so thi du cu the ve nhung kho 
khan cua GHPGHH Thuan tuy 
trong thdi gian gan day, co lien 
dang thut lui ve tu do ton giao (qua viec dan ap GHPG Hoa Hao Thuan tuy) 

Thanh Quang RFA 20-04-2010. Trong thdi gian gan day, nhieu 
to chuc nhan quyen tren the gidi cao 
giac VN gia tang dan ap ton giao. 
Trong khi Chu tich Uy ban Tu do 
Ton giao Quoc te cua Hoa Ky, ong 
Leonard Leo, nhan xet VN dang 
thut lui ve tu do ton giao va nhan 
quyen thi Phu ta Ngoai trudng My 
Michael Posner luu y rang con mot 
loat van de lien quan tu do ton giao 
d VN ma nguoi My can quan tam. 

Rieng Phat giao Hoa Hao trong 
thdi gian gan day cung khong tranh 
khoi hanh dong dan ap ton giao cua 
nha cam quyen VN. Thanh Quang 
tim hieu nhung kho khan trong viec 
hanh dao PGHH, moi quy vi theo 
doi sau day: 

Tieu diet PGHH de tru hau 
hoa? 

Theo ong Le Quang Liem, Hoi 
trudng Giao hoi Phat giao Hoa Hao 
Thuan tuy, thi ke tu khi Due Huynh 
Giao Chu cua Giao hoi Phat giao 
Hoa Hao bi Viet Minh am hai hoi 
nam 1947, gidi cam quyen CSVN 
luon ra sue thuc hien dieu ma ong 
cao giac la "tieu diet PGHH de tru 
hau hoa". Ong L.Q. Liem cho biet: quan den hinh anh cua Due Huynh 
Giao Chu bi xiic pham, nhung cuoc 
niem phat tap the bi ngan chan, va 
mot trong 3 ngay le trong dai cua 
PGHH - la ngay Due Huynh Giao 
Chu bi Viet Minh am hai hoi 25 
thang 02 AL nam 1947 - luon bi bo 
doi, cong an phong tda. Trudc het, 
lien quan hinh cua Due Thay, Hoi 
trudng Le Quang Liem cua GHPG 
HH Thuan tuy mo ta: 

O. Le Quang Liem: "Gan day 
nhat, gidi cam quyen VN boi ban 
hinh anh Due Huynh Giao Chu 
bang nhung buc hinh biem hoa, tuc 
tren mat Due Huynh Giao Chu cd 
hinh may dien thoai di dong cung 
nhung hinh anh quang cao khac, 
tung ra thi trudng de ban, hoac dung 
giay cd hinh Due Huynh Giao Chu 
de gdi do, tham chi quang nhung 
hinh anh cua Due Huynh Giao Chu 
xuong duong. Anh em tin do PGHH 
soi sue, chinh toi thuc hien cuoc 
bieu tinh. Khoang 3 ngan tin do keo 
toi phan doi tai Cty Co phan in an 
An Giang la noi in hinh anh Due 
Huynh Giao Chu va quang ra. Luc 
dau gidi dieu hanh cong ty ra tiep 
chung toi, nhung sau ho lanh mat de So 98 * Trang fi Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San cho cong an dan ip tin do. Vi cuoc 
tranh diu nay cua chung toi con 
dang tiep dien." 

Lien quan Niem Phat Duong, 
noi hiu nhu luon bi cong an ngin 
chin, phong toa, cu Le Quang Liem 
cho biet: 

6. Le Quang Liem: "PGHH 
Thuin tuy thuong co cuoc niem 
Phat tap the moi thing, qua do, cac 
tin do ngoi lai de trao doi, tim hieu 
giio ly cua Due Phat Thich Ca Mau 
Ni va giao ly cua Due Huynh Giao 
Chu. Nhung chung toi bi khung bo 
rat ning. Ho danh anh em toi, co 
nguoi bi te xiu. Ho phi Ngoi Tarn 
Bio, lieng hinh Due Huynh Giao 
Chu. Nhung hinh anh, tai lieu nay 
chung toi co pho bien ra ngoii roi." 

PGHH co 3 ngiy le chinh, gom 
thu nhit la Ngay le Khai dao 18 
thing 5 AL, thu nhi li Ngiy le Din 
sanh Due Huynh Giio CM 25 thing 
1 1 AL, va thu ba li Ngiy Due Thiy 
tho nan. Trong so niy, ngiy Due 
Thiy lim nan duoc tin do PGHH 
xem li trong dai va thieng lieng 
nhit, qua do, Due Huynh Giio CM 
bi Viet Minh am hai hoi ngiy 25 
thing 02 AL nam 1947. Tai Mien 
Nam, tu nim 1948 toi 1975, Ngiy 
Le 25 thing 02 vua noi da dien ra 
trong the, luon co su tham du cua 
chinh quyen voi tinh thin sung 
kinh, ton trong. Nhung su viec tro 
nen tuong phin ke tu bien co 30 
thing 04 nam 1975, khi Sai Gon bi 
thit thu vi nhi cim quyen CS kiem 
soit toan coi VN. Su viec tuong 
phin do duoc ong L.Q.Liem mo ti: 

Cam to chuc ngay ky niem 
Dux Thay tho nan 

O. Le Quang Liem: "Sau khi 
cudng chiem Mien Nam tu nim 
1975, ding CSVN ra lenh cim triet 
de khong duoc to chuc ngiy le 25 
thing 02 - Ngiy Due thiy tho nan. 
Moi lin tin do to chuc thi bi bit 
cim tu, bi phat, bi dan ip du thu..." 

Theo loi ong Le Quang Liem thi 
mic du bi gioi cim quyen dem bo 
doi, cong an cin tro, hu doa, giy go, 
nhung GHPGHH Thuin tuy cua 
ong ra sue to chuc lai Le 25 thing 
02 niy tu nhung nim 2005, 2006, 
2007, vi bi gian doan 2 nam sau do 
vi ong bi benh thip tu nhit sinh. 
Rieng nim nay, ngiy ky niem Due Thiy tho nan 25 thing 02 AL di 
dien ra cich nay khoang 10 ngiy, 
tuc vio mung 9 thing 04 DL vua 
roi, tai huyen Binh Minh, tinh Vinh 
Long, trong su bao viy chit che cua 
cong an, bo doi, nhu ong Le Quang 
Liem mo ti: 

6. Le Quang Liem: "Chung toi 
di to chuc tai Vinh Long, thi ho 
dem bo doi, cong an bao viy khu 
vuc do, lim du thu het. Con tren 
duong di, tu ngiy 5 thing 04 cho 
toi 10 thing 04 - giai doan chung 
toi to chuc lim le, thi cong an, bo 
doi canh phong nghiem ngit, ngin 
chin tin do toi du le tai dia diem 
Chinh le o xi Dong Thanh, huyen 
Binh Minh, tinh Vinh Long. Cic 
ben phi cung bi phong toa toin bo 
trong ngiy Le niy. Tuy nhien anh 
em chung toi vin to chuc duoc ngiy 
Le iy tai nhi ong Nguyen Van Siu 
o dia chi vua noi, voi su tham du 
khoing 500 tin do du ben ngoii luc 
luong CA, bo doi diy diy." 

Vua roi li nhung net chinh ve 
tinh cinh hinh dao kho khan cua 
GHPGHH Thuin tuy. Thua quy vi, 
nhic den GHPGHH Thuin tuy, co 
le nguoi ta cung muon biet ve 
GHPGHH Truyen thong, ngoii mot 
Giio hoi xuit hien sau nam 1975 
ma cac tin do PGHH, du thuin tuy 
hay truyen thong, cho li "GHPGHH 
Quoc doanh". Hoi truong Le Quang 
Liem cua PGHH Thuin tuy nhin 
xet ve GHPGHH Truyen thong: 

O. Le Quang Liem: "Thuc su ra 
diy li vin de noi bo cua chung toi. 
Neu noi PGHH Thuin tuy vi 
Truyen thong, thi PGHH Thuin tuy 
do toi lanh dao tu nam 1970 cho toi 
biy gio, vi toi vin li Hoi truong 
Trung uong. Con PGHH Truyen 
thong thi hinh nhu co tu nim ngoii 
thoi, toi cung khong ro lam. Nhung 
viec chong toi thi ho khong co 
chong du thinh thoang cung co mot 
vai va cham. Toi voi tinh thin ton 
giio, liy chu "Hoa" lim goc. Cii 
mi chung toi phii chinh thuc doi 
khing chinh li CSVN." 

Thanh Quang tw&ng thuat tit 
Bangkok, Thai Lan. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Nha van bat dong chinh 

kien Tran Khai Thanh 

Thuy bi giiry an 

Mot toa an o Viet Nam horn 16-04- 
2010 da bac bo don khang cao cua 
nCr van si bat dong chinh kien Tran 
Khai Thanh Thuy, thanh vien Khoi 
8406, nguoi bi keu an 3 nam rwoi tu 
giam ve toi danh "co y gay thuong 
tich" ngay 5-2-2010. 

Tin tCr cac hang thong tan AP va 
AFP danh di tCr Ha Noi horn nay cho 
biet sau phien phuc tham chua toi 
bon gio dong ho, toa quyet dinh giCr 
nguyen cac ban an danh cho nha van 
Thanh Thuy cung chong ba la ong Do 
Ba Tan. Ong Tan bi phat 2 nam tu 
treo ve cung toi danh. 

Luat su Tran Vu Hai dai dien cho 
vg chong ba Thuy tai phien toa phat 
bieu voi VOA Viet Ngu: "Chung toi rat 
that vong ve ban an phuc tham Toa 
an Nhan dan Thanh pho Ha Noi da 
tuyen. Chung toi cung rat tiec la phin 
tranh luan giua chung toi va Vien 
Kiem Sat da khong duoc thuc hien 
mot each day du. Nhieu quan diem va 
y kien, de xuat, chung cu ma chung 
toi dua ra cung chua duoc doi chat 
mot each day du. Mac du sau nhieu 
Ian chung toi cung da thuc giuc, yeu 
cau, phia Vien Kiem Sat cung da 
thua nhan co mot so sai sot nao do 
trong qua trinh dieu tra, nhung ho 
van cho rang ve co ban, ong ba Tan- 
Thuy da pham toi "co y gay thuong 
tich" ma theo chung toi la chua du 
chung cu. Cac nhan chung, vat 
chung duoc dem ra cung khong du 
tinh thuyet phuc de co the truy to va 
kit an nhung nguoi nay. Chung toi 
cam thiy rit dang tiic." 

Ong Tan va ba Thuy to cao co 
quan dieu tra co tinh ep buoc ho ky 
vao cac bien ban co noi dung nguy 
tao. Tai toa, ca hai diu bac bo nhung 
loi cao buoc vi toi hanh hung va noi 
rang chinh ban than ho la nan nhan 
bi da thuong. Tuy nhien, toa da phan 
quyit rang cac lap luan cua bi can la 
khong co co so. Nhung to chuc bao 
ve nhan quyin quoc ti cho rang 
chinh quyin da thue con do khieu 
khich tin cong nha van Thanh Thuy 
di gan toi cho ba la co y gay thuong 
tich, mot bien phap hiu chi tai cac 
hoat dong cua ba Thuy trong viec co 
vo dan chu va keu goi da dang tai 
Viet Nam. 

Nha van Trin Khai Thanh Thuy 
tung doat giai thuong Hellman/ Ham - 
mett cua To chuc Theo doi Nhan 
quyin danh cho cac ngoi but can 
dam bi dan ap chinh tri. Ba Thuy tung 
bi cim tu nam 2007 sau khi bat diu 
tham gia phong trao dan chu tai Viet 
Nam mot nam truoc do. 

Theo VOA 16-04-2010 So 98 * Trang 7 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San nha cam quyen da nAng 

mull tinh cutip dat Giao xuf Con Dau 

....Song Ngoc 20&23-04-2010....... Da Nang am mim giai toa 

NghTa trang Giao xlf Con 

Dau (20-04-2010) 

Bi thu thanh uy Da Nang 
Nguyen Ba Thanh dang chuan bi 
mot chien dich quy mo hau giai toa 
nghia dia giao xu Con Dau 
(CD), nam each nha tho gan 1 km. 

Tin tu CD cho hay, ong bi thu 
thanh uy Da Nang Nguyen Ba 
Thanh dang chuan bi mot chien 
dich quy mo hau giai toa nghia dia 
giao xu CD, mot khu dat rong gan 
10 hecta nam d khu B cua giao xu, 
each nha tho gan 1 km. Day la noi 
an nghi cua bao the he giao dan CD 
tu ngay thanh lap giao xu each day 
135 nam. Nghia dia nay da duoc 
chinh quyen trung uong liet vao 
danh sach di tich lich su can duoc 
bao ton. 

Vao ngay 10-4-2010, chinh 
quyen thanh pho thong bao cho giao 
dan va sai CA den dat bang ra lenh 
cam chon xac tai khu nghia dia, 
dong thdi canh gac rat nghiem ngat 
trade cong ra vao. Tarn bang cam 
duoc cam ngay tren mo phan cua 
than phu cu Le Van Sinh. Cu Sinh 
cue lire phan doi hanh dong thieu 
ton trong nguoi da khuat va mot CA 
ten Hiep da nit binh hoi cay chong 
bao dong, xit thang vao mat cu 
Sinh, lam mat cu gan nhu mu va 
nga ra bat tinh. Hang ngan giao dan 
CD da keo den len an hanh dong bat 
nhan cua dam cong an va buoc ho 
phai lam bien ban noi vu truoc khi 
cu Sinh duoc xe cuu thuong dua di 
cuu cap. Hien cu Sinh van con nam 
tai benh vien vdi doi mat van chua 
hoan toan hoi phuc. 

Chinh quyen cung da thong bao 
cho Toa Giam muc Da Nang va Cha 
xu CD Nguyen Tan Luc biet du 
dinh cua ho la se giai toa nghia dia 
CD. Ho den yeu cau Cha Luc thong 
bao cho giao dan khong duoc chon 
ke chet tai nghia dia nua. Cha Luc 
da thang than tu choi vi Cha khong 
co quyen bdi le nghia dia thupc ve giao dan tu bao doi nay, neu muon 
lam gi thi cu hop dan lai ma giai 
quyet. 

Nguon tin moi nhat cho hay, de 
chuan bi du luan trade khi giai toa 
khu nghia dia, chinh quyen da thue 
mot so rat dong nhung nguoi dan d 
cac thon Ian can nhu Cam Chanh, 
Trang Luong, L6 Giang, moi nguoi 
30.000 dong, ngay thu tu 21-4-2010 
tap trung tai nghia dia CD, cam co 
hieu va bieu ngu ung ho viec giai 
toa khu nghia dia de bao chi, trayen 
hinh nha nude den quay phim, chup 
hinh. Day la mot am muu trao trd 
tham doc cua CS hau lua bip cong 
luan khi ho chinh thuc ra tay giai 
toa khu nghia dia, bat dau cuoc 
phan sap mot xu dao lau doi voi 
hon hai ngan giao dan. Day cung la 
mot am muu chia re luong giao, 
chia re nguoi da ky va nguoi khong 
ky giay giai toa. Va cung rat co the 
nhan co hoi nay ho se tao ra xo xat 
de co co bat giu nhung nguoi ma 
lau nay ho muon bat nhung chua co 
co hoi. 

Nguoi dan CD cho den hom nay 
van doan ket, kien tri bao ve manh 
dat cha ong cua minh trong tinh 
than on hoa bat bao dong. Kinh 
nghiem cua Thai Ha, Dong Chiem, 
Tam Toa khi chinh quyen thue con 
do vao gay han van con do. Giao 
dan CD da biet trade nhung am 
muu nay va se khong de roi vao 
nhung cam bay do. Ho du dinh gia 
tre Ion be se tap trang ve khu nghia 
dia de doc kinh cau nguyen cho 
nhung nguoi da khuat, cung nhu 
cau binh an cho nhung nguoi song 
dang phai doi dau vdi hiem hpa 
phan sap cua bao quyen. 

Am mim chia re cua 

chinh quyin CS dja 

phipcng & Cdn Dau da bi 

thltbai (23-04-2010) 

Lien tiep trong hai ngay thu tu 
va thu nam vua qua (21+22-04- 
2010), ngay tu 6g sang, can bo va cong an quan Cam Le da co mat tai 
tra so cac thon Ian can CD nhu Cam 
Chanh, Trang Luong va L6 Giang 
thuoc phudng Hoa Xuan, de tap hop 
keu goi dan chung cac thon nay 
chuan bi keo ve nghia dia CD co 
dong cho viec giai toa khu nghia 
dia. Moi nguoi dang ky di se duoc 
30.000 dong VN (ngay thu nam len 
gia 50.000 dong) va cuoi ngay xong 
viec se duocthudng 100.000 dong. 

Mot so xe cho do an thuc uong 
va dai phat thanh, trayen hinh thanh 
pho cung tap trung ve trade cong 
nghia dia CD de chuan bi quay 
phim, phong van. Mac cho nhung 
hanh dong du do mua chuoc re tien 
cua chinh quyen, da khong co mot 
nguoi nao den tap trang cam co, 
bieu ngu tien ve CD nhu du tinh. 

Den cuoi ngay, dam can bo, 
cong an danh lui thui keo ve 

Ho noi dung ly ra phai ho hao 
ung ho va doan ket vdi dan CD, can 
dam dau tranh cho quyen loi cua 
minh, bao ve que cha dat to va cuoc 
song an lanh cua xom lang. Chinh 
ho cung la nhung nan nhan bi ep 
buoc phai di doi trong du an khu du 
lich sinh thai Hoa Xuan vdi mot gia 
den bu re mat. Ho khong muon vi 
dong tien ma ban dung tinh dong 
huong, tinh hang xom lang gieng rat 
tot dep tu bao doi nay giua nhung 
nguoi dan Hoa Xuan. Ho cung 
khong muon trd thanh con co trong 
cai tro lua bip du luan cua chinh 
quyen cs va cang khong muon gay 
xo xat, do mau vdi nguoi dan CD. 

Ong cu Qua d thon Cam Chanh 
da noi thang vao mat nhung can bo 
thon di van dong la dung lay on bao 
oan vi nguoi dan Cam Chanh mang 
on dan CD rat nhieu. Ong cu Hua d 
thon Trang Luong da nhan 50 ngan 
dong, nhung cac con cua cu nghe 
duoc, da phan doi bat phai dem tra 
lai vi khong muon cha minh nhan 
cai dong tien bat nghia do. 

Nguoi dan CD rat cam kich va 
phan khdi trade su dong cam chan 
thanh cua nhung nguoi dan Hoa 
Xuan trong cuoc dau tranh khong 
can xung giua nhung nguoi dan 
thap co be mieng va bao quyen. 

Du an khu du lich sinh thai Hoa 
Xuan du dinh giai toa trang 438 
hecta bao gom cac thon CD, Cam 

So 98 * Trang 8 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San Chanh, Trung Luang, L6 Giang va 
Tung Lam vai han 10 ngan dan. 

Day la mot vung nong thon tru 
phu vai nhung canh dong lua quanh 
nam tuai tot nam ve phia nam thanh 
pho Da Nang, ben kia bo song Cam 
Le. Chinh quyen Da Nang da de y 
den vung dat nay tu lau va da bat 
hai cay cau noi lien vai thanh pho 
(cau Do Xu va cau Nguyen Tri 
Phuong). 

Du an da duac cac nha dau tu 
trong va ngoai nuoc dau thau len 
den hang ty do la va se duac trien 
khai trong nay mai. 

Mot so ho dan cac thon Ian can 
da bi cuong ep ky ban ruong, vi nha 
co nguoi lam cong nhan vien chuc, 
neu khong ky se bi duoi so. Ho cam 
thay bi lua bip va boc lot mot each 
trang tron so voi so tien chinh 
quyen ban cho cac nha dau tu. Ho 
quyet tarn se khong giao dat nha va 
dat vuon neu chinh quyen khong 
den bu thoa dang va khong phan 
dinh chinh xae vung dat tai dinh cu 
cho ho vi cho den hom nay van 
chua ai biet la se tai dinh cu o dau. 
Rieng thon CD, chi co 12 trong so 
hon 400 ho dan ky giay giai toa vi 
ngoai so tien den bu qua it 6i (12 
trieu dong/met vuong ben kia bo 
song Cam Le, so voi 250.000 
dong/met vuong ben nay song), day 
la vung dat da duac cha ong ho bao 
doi tao dung nen tu mot vung dong 
chua nuoc man. Ho khong song 
quay quan ben nhau duoi mai ngoi 
thanh duong va muon o lai de gop 
phan xay dung vung dat nay ngay 
cang tuoi dep hon. 

Viec giai toa khu nghia dia CD 
la man khai dau trong chien dich 
giai toa Hoa Xuan. Trong buoi hop 

quan Cam Le each day vai tuan, 
ong bi thu thanh uy Da Nang 
Nguyen Ba Thanh da tuyen bo ngay 

1 thing nam se tien hanh giai phong 
mat bang, cho du dan co dong y hay 
khong. 

Roi day, nguoi dan CD lai duac 
'giai phong', Ian nay ca nguoi song 
Ian nguoi chet ! 

Song Ngpc 

VietCatholic News hAy|rA Ldi tOi .Ho Th\ Bich Khuomg 25-04-2010., Lai mot Ian nOa nha nuoc Cong 
san Viet Nam tipng birng phat dong 
ca nirac ky niem 30-4-1975 ngay 
"Giai phong mien Nam"!!!... 

Toi muon lay dau de bai hat "Hay 
tra lai toi" de lam chu de cua bai viet 
nay. Day la bai hat toi throng nghe 
va mo cho ngiroi dan quanh toi cung 
nghe tren trang Doi thoai. Boi cho 
den nay, chien tranh ket thuc da 35 
nam ma ngifoi dan Viet Nam vln mo 
mam mai chang thay am no, hanh 
phuc va ty do dan chu dau ca, ma chi 
thay sir bat cong va doc tai cai tri N! 

Ngiroi dan Viet Nam nhin nhan 
the nao ve cuoc chien tranh da cham 
dirt 35 nam qua? Mot cuoc chien 
tranh nhir nhieu ngiroi da nhan xet la: 
"Cuoc chien noi da xao thjt". Day la 
cuoc chien gay tham hoa dau thirong 
cho nhan dan ca hai mien Nam Bac. 
Du ai phan tfch cuoc chien theo bat 
ky hirong nao, thi thirc chat cuoc 
chien tip 1954 den nam 1975 tai Viet 
Nam la cuoc chien xay ra giira ngiroi 
Viet cua hai mien Nam Bac. 

Doi voi ngiroi dan mien Nam thl 
day la cuoc chien dau bao ve to quoc 
khoi sir xam liroc cua Cong san; doi 
voi ngiroi dan mien Bac thl lai cho 
rang mlnh dang tham gia vao mot 
cuoc chien giai phong mien Nam anh 
em ra khoi sir xam lang cua De 
quoc!!!.. 

VI the ca hai mien Bac, Nam ben 
nao cung cho mlnh dang nam le phai, 
chfnh nghTa !!! 

Ngay nay nhin lai cuoc chien 
tranh, nhieu ngiroi linh ca hai mien, 
cung nhir nhieu ngiroi dan Viet Nam 
da hieu, nhin nhan ra diroc sir phi ly 
cung circ cua no. Nhip nhieu nha bao 
da viet: "Cuoc chien huynh de tirong 
tan", "noi da xao thjt". Mau ngiroi 
Viet Nam da do ra tren Que hirong 
To quoc mlnh mot each oan uong, 
dau thirong. Cho den nay nhieu 
ngiroi dan Viet Nam hieu diroc rang, 
cuoc chien khong phai la sir mong 
moi cua dan toe Viet Nam, ma thirc 
chat la cuoc chien tranh banh trirong 
cua Cong san Quoc te voi y do 
nhuom do toan the gioi ma trong do 
co cac niroc khu virc Dong Nam A. 

Nhirng ngiroi Cong san Viet Nam, 
dirng dau la HCM, ke da tirng tuyen 
bo: "Toi theo Dang Cong san khi hau 
nhir chira biet gl ve chu nghTa Cong 
san", ho ra sire tuyen truyen cho nhan 
dan ve chu nghTa Tip ban chi toan la sir xau xa, doc ac va boc lot nhan dan 
te hai hon ca thai dai Phong kien: 
"Chu nghTa Tir ban dang tir dao ho 
chon mlnh; Chu nghTa Cong san se 
dira ngiroi dan toi mot Thien dang 
tren mat dat, con ngiroi co diroc cuoc 
song lam theo nang lire huong theo 
nhu cau; se khong con ngiroi boc lot 
ngiroi, khong con giai cap, moi ngiroi 
blnh dang v.v...". 

Thirc te ngiroi dan Viet Nam da 
phai trai qua thai gian dai lam no le, 
thuoc d|a cho Thirc dan Phong kien, 
nen ai cung mong muon dat niroc 
mlnh co doc lap tir do. Tir nhirng suy 
nghT dan thuan do ma ngiroi dan Bac 
Viet khong he nhan biet dime cuoc 
song cua nhan dan mien Nam; ho tien 
vao Nam theo lai keu goi cua Dang 
Cong san la: "Ciru nhan dan mien 
Nam thoat khoi sir cai tri cua De quoc 
My", mot dat niroc dang di theo chu 
nghTa Tir ban. Dang Cong san Viet 
Nam da bien nhan dan mien Bac tra 
thanh tay sai khong dieu kien cho 
Cong san Quoc te, vl ho qua tin 
tirong vao Ho Chi Minh, ke da diroc 
dang Cong san bang moi each bien 
tip mot con ngirai blnh thirang tra 
thanh than thanh, ke ca dai tir Ian 
chfnh tr|. Trong khi tren thirc te, HCM 
chfnh la tay sai cua Quoc te Cong 
san, da mang chu nghTa nay ve lam 
hai dat nirac. 

Con a mien Nam thl nhan dan 
dang diroc song trong mot che do tir 
do, phan ian ho bang long vai cuoc 
song cua ho ngay do. VI vay ho cung 
cirong quyet dirng len bao ve cuoc 
song cua mlnh cung nhir la bao ve 
lanh tho. Ngirai dan Viet Nam ca hai 
mien Bac Nam san sang chien dau hy 
sinh, ho hien ngang bat khuat, hung 
han tan bao vl cho rang phan chfnh 
nghTa thuoc ve mlnh. Nhan dan mien 
Bac san sang hy sinh de toan the dan 
toe Viet Nam doc lap, diroc dinh 
hirang theo chu nghTa Cong san, mot 
chu nghTa hoang tirong ma nay thirc 
te Nghj quyet Chau Au da cho no la 
chu nghTa chong nhan loai. Ngirai 
Ifnh, ngipai dan hai mien, tat ca 
nhirng ngipai da hy sinh deu tir 
hao hanh dien vl da hi sinh xirong 
mau cho sir ton vong cua dat nirac. 
Quan niem, each hieu cua ngirai dan 
bi nhirng nha lanh dao Cong san dinh 
hirang. 

Ket qua la hang trieu ngirai Viet 
Nam cua ca hai mien phai chet oan So 98 * Trang 9 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San uong cho muc tieu cua Cong san 
Quoc te. Mot nirdc Viet Nam trd 
thanh tan hoang, tieu dieu va xo xac, 
nha cira nhan dan do vun, ngiroi Viet 
Nam hai mien nhln nhau vdi sir 
nan thu. 

Toi con nhd luc toi con rat be, hoi 
ire cua toi ve chien tranh la nhirng 
ngay tieng may gam ru bay lirgn tren 
bau trdi, nhirng tieng bom no xa gan 
dau do. Nhirng luc co tieng may bay 
thl ca lang toi tir gia toi tre chay tron 
vao ham qua nhirng dirong hao. Cir 
moi Ian nhir the thl y nhu 1 rang bo me 
toi hot hoang 6m hit lirgt con cai cua 
mlnh day xuong nhirng dirong hao 
dirge dao san ngay trong nha dan ra 
virdn de vao ham. Khi tieng bom da 
lang, cac gia dlnh trong lang, nha nao 
nha nay lai tlm kiem, kiem tra lai cac 
thanh vien trong gia dlnh mlnh. Co 
Ian may bay tha bom, khi tieng may 
bay vCra ngirng, nhln quanh khong 
thay chj toi dau, me toi chay ra dirong 
tlm kiem vl chj di hoc chu'a ve. Toi 
con nho me toi da khoc Mm di khi nhat 
dirge chiec mu rom, chile mu ma 
nhirng ngiroi dan trong chien tranh ai 
cung co. Me nghT la cua chj gai toi da 
chit. Ba dung ban tay bdi dat tlm chj 
toi cho den khi met la ngat \\m ben ho 
bom, vl nghT rang con mlnh da b| vui 
trong dat. Khi chj toi thoat chet tro ve 
nha, thl moi ngiroi bo di tlm me toi va 
thay me toi ngat \\m ben ho bom. Sir 
sg hai do cua nhirng ngiroi dan Nghe 
An chung toi chi la nhirng ngiroi 
ngoai vT tuyen 17, khong thuoc d|a 
ban chien tranh. Luc ay nhirng ngiroi 
dan mien Bac b| Cong san tan dung 
co hoi kich dpng gia tang moi cam 
thu My, Nguy. Luc nay toi con nho 
nen khong hieu nhieu, chi biet tren 
khap que hirong dau dau cung cang 
day nhirng khau hieu keu goi moi 
ngiroi hay vl mien Nam than yeu. 
Trong tarn nhan thCrc cua toi thl 
"Dang" la tuyet voi, HCM la ciru tinh 
cua dan toe, chu nghTa Cong san la 
chan ly v.v... Toi chi mong mlnh that 
sir da Ion de dirge gop sire tham gia 
vao cuoc chien dau "giai phong mien 
Nam"!!! 

Toi khong the quen ngay 30-4- 
1975, khi dat nirdc dirge "giai phong". 
Tat ca moi ngiroi, moi noi tren mien 
Bac deu hao hire an mirng chien 
cong trong nirdc mat va niem vui. Toi, 
mot dira tre ngay tho khd dai, da 
tirng thac mac voi me va co giao: 
"Chir danh hit giac roi, Ion len con 
khong dirge di bp dpi de dirge tro 
thanh anh hung, dirge hy sinh cho 
nirdc Viet than yeu". Boi tat ca cac 
trirdng hoc d mien Bac thdi bay gid 
deu rao giang nhirng tarn girong anh 
dung dam xa than vl dat nirdc, deu day moi ngiroi dan Viet Nam phai biet 
hy sinh cho cong cupc giai phong 
Mien Nam thong nhat To quoc v.v... 

Tru'dc nhirng thac mac cua toi, 
me toi da 6m hon toi trong nirdc mat 
va giai thich rang: "Chien tranh cham 
dirt roi, khong ai con phai chet vl 
chien tranh. Gid hy sinh cho dat 
nirdc la hoc gioi, lam viec gioi. Sau 
nay con cung se tro thanh anh hung 
nhirng ma la anh hung trong lao dpng 
de dem dat nirdc tien len giau dep, 
moi ngiroi dirge vui ve sum vay hanh 
phuc vl co com no ao dep, chir khong 
phai la anh hung de giet hai nhau 
giOa ngiroi voi ngiroi". 

Toi dau biet dirge ngay ma toi va 
nhieu ngudi dan khac tai mien Bac 
dang vui mirng chien thing, thl tai 
mien Nam than yeu cua toi, co bao 
nhieu ngiroi phai chet oan uong, co 
bao nhieu gia dlnh phai chia ly, tan 
nat, bao nhieu co gai tre mien Nam b| 
cac "Anh hung Cong san" ham hiep... 
Va con nira, co khong biet bao nhieu 
ngiroi phai lam moi cho ca map tren 
dirong virgt bien di tlm tir do. Khong 
biet bao nhieu ngudi vg, ngiroi me, 
ngiroi con d mien Bac trong ngong 
chang thay ngiroi than trd ve trong 
noi dau thirong bat tan v.v... 

Cho den bay gid, dat nirdc Viet 
Nam da thong nhat dirge 35 nam, 
dang Cong san da doat dirge moi 
quyen lire theo y muon thl nhan dan 
Viet Nam da dat dirge gl??? Dang 
Cong san doc ton thong ITnh dat 
nirdc, nhan dan Viet Nam da don 
nhan dirge nhirng gl khi dat nirdc 
thong nhat??? Doc lap thong nhat, 
nhu'ng tir do, am no, hanh phuc d 
dau??? Nhirng dieu nay no chi the 
hien tren Idi noi, sach vd va bao chi 
Cong san!?! 

Phai chang chu nghTa Cong san 
van con lira doi ngiroi dan Viet Nam 
horn nay rang se co mot Thien dang 
tren mat dat thong qua chu nghTa 
Cong san? Cong san tra Idi the nao 
khi mire dp chenh lech giau ngheo 
giira can bp cam quyen vdi nhan dan, 
giira nong thon thanh thj cang ngay 
cang Ion??? Nhirng khoan tai san 
khong lo nam trong tay nhirng lanh 
dao Cong san la do dau??? Dang 
Cong san se tra Idi the nao tru'dc 
nhan dan Viet Nam va toan the gidi 
ve Hoang Sa, Tru'dng Sa, Bien Dong, 
Tay Nguyen va bien gidi phia Bac? 
Cong san tra Idi the nao ve nhirng to 
chirc ton giao, giao hoi b| cam doan, 
nhirng ngiroi dan b| danh dap??? 
Phai chang Cong san vl muon xay 
dirng mot Thien dang tren mat dat 
nen phai tlm moi each de triet tieu tat 
ca cac ton giao dang co mat tai Viet 
Nam (chu'a b| quoc doanh hoa) hau ba chu doc quyen lam nhirng chuyen 
xau xa??? Biet bao nhieu ngiroi dan 
mat nha mat dat, mat ngiroi than, mat 
quyen can ban von co cua con ngiroi 
phai vac don khap noi keu ciru! Cong 
San da lam dirge nhirng gl??? 

Cho den bay gid toi hieu tai 
sao moi Ian cac chi toi dirge gidi thieu 
vao Dang deu bj me toi can trd khong 
cho vao. Do lam vg cua mot cyu can 
bp dang vien Cong san, me toi da 
chirng kien noi dau day xeo trong 
long chong mlnh, mot ngiroi sinh ra 
trong mot gia dlnh tri thirc giau co, b| 
nha cam quyen triet ha theo chu 
trirong: "Tri, phu, d|a, hao dao tan 
goc troc tan re", khien gia dlnh ho tpc 
phai cho vao hoat dpng trong hang 
ngu dang Cong san de thoat chet 
nham duy tri noi giong! Ca bo va anh 
trai bo chong ba deu la can bp Cong 
san, hoat dpng tir nam 1930-1931, 
ngay tir ngay dang mdi khai sinh. 
Nhirng chinh anh cua bo chong ba la 
Ho Duy Vinh b| nhirng ngiroi b| Cong 
san giet hai nam 1954. Bo cua chong 
ba la Ho Duy D|nh cung ngiroi chau 
trai con ong Vinh la Ho Duy Hgi phai 
bo tron vl che dp Cong san. Khi co 
chu trirong "minh oan" thl ong Dmh 
da trd ve. Cho den nay thl ong Ho 
Duy Hgi (con ong Vinh, ngu'di b| 
Cong san giet hai) van b| mat tich, 
song chet the nao den nay khong ai 
hay, ca ho tpc toi gang cong tlm kiem 
van khong tlm dirge. 

Trong thdi gian lam viec cho Cong 
san tai Ha Noi, chong ba (bo toi) nhln 
thay anh trai nhirng chi kip gpi dirge 
may tieng "Anh Hgi oi!.." thl hlnh nhir 
bac toi sg nen khong tra Idi ma Ian 
tron ca em mlnh, bo di biet tich. Cung 
tir do tdi nay bac toi bat vo am tin. Co 
le bac toi luc do chac sg bo toi la mot 
"Cong san" se bat nop ong cho Cong 
san giet hai, nen khong dam tra Idi 
ma Ian tron chang??? 

Toi con nhd khi giang bai tai mot 
Idp hoc Kinh thanh, muc sir Nguyen 
Trung Ton co trich mot cau Kinh 
thanh de moi ngiroi suy ngam, va luc 
nay toi muon trich cau do lai lam Idi 
nhan nhu ngiroi dan Viet Nam, dac 
biet la nhirng ngiroi Cong san: "Co 
mot con dw&ng m&i trong twang 
chinh dao, nhwng cuoi neo cua no 
la sir chef (Sach Cham ngon 14:12). 

Phai chang toi cung nhir nhieu 
ngiroi dan khac da lam tu'dng Chu 
nghTa Cong san la chinh dao? Hay 
phai chang kit cue cua chu nghTa 
Cong san la diet vong??? Khong can 
giai thich nhieu, chung ta cir nhln vao 
sir phat then manh me cua chu nghTa 
nay vao dau the ky 20 va sir tan vd 
cua no tai Dong Au vao cuoi the ky do 
thl chung ta co ngay cau tra Idi!!! So 98 * Trang jq Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San 
Dang Cong san Viet Nam phai tra loi 
dan toe Viet Nam lap tire bang mot 
hanh dong nen lam nhat de chupc 
nhirng sai lam trong qua khu\ la ngay 
luc nay hay tra lai quyen lanh dao dat 
niroc Viet Nam cho ngiroi dan Viet 
Nam de moi ngiroi cung nhau dira 
dat niroc thoat khoi nguy co tro thanh 
thuoc d|a cua Trung Cong, mot lu 
"Satan tra hinh Cong san". Hay tra lai 
ngay lap tire cho ngiroi dan Viet Nam 
nhirng quyen von co cua ho! Tha 
ngay nhirng ngiroi yeu niroc dang bi 
tu day de ho gop sire vao cong cuoc 
ciru nguy dan tpcll! 

D&c Chu a Tr&i se cho quy vi co 
ca hoi an nan nen hay an nan khi 
con ca hoi !!! 

Toi xin mirgn loi bai "Hat hay tra 
loi toi" de lam loi kit cho bai viet nay! 
"Nay 10 cwop nwoc ngwoi giai phong 
cho ai? Ngwoi noi tw do sao ta bj tu 
day? Ngwoi noi am no sao ta bi doi 
ret? Ngwoi noi hanh phuc sao ta bi 
kho dau ? La ke noi doi sao lai bat ta 
di? Doan ket toan dan sao ngwoi gay 
han thu? Doc dang doc ton sao ngwoi 
goi dan chu? Ngwoi noi cong ly 
nhwng lai choi luat rwng? Mot Ian 
khong tin, tram Ian khong tin, van Ian 
khong tin ngwoi oil Mot Ian noi doi, 
tram Ian noi doi, van Ian cung the ma 
thoil Lam sao ta quen dwoc, lam sao 
ta quen dwoc! Nhwng loi trao tro tron 
tru, nhwng loi trot Iwoi dau moi. Binh 
cao tri tue san sinh ra ngwoi. Nay ke 
lao leu ngwoi doi trang thay den I 
Ngwoi muon loai giun chet het hay 
lam ngwoi? va bat toan dan tro thanh 
ngwoi cam diec? Vi mat tw do nen 
lieu chet ra di. Vi mat tw do nen lieu 
chet ra di!" 

Ngay 25 thang 4 nam 2010 

Ho Thi Bich Khwang 

DT: 0984 980 597 

Thanh vien khoi 8406 

Xom 2, Nam Anh, Nam Dan, 
Nghe An \m Ddu tranh ho a 

r 

binh, hat bao dpng. 

Phai bay pho bien 

sir that ve Ho Chi 

Minh. 

Giai the che do 

Cong san doc tat mon na 35 nam den hoi phaBra 

Bdi Tin 20-04-2010 = — Ngay 30 thing 4 lai den. Tuan 
tnrac, tai cuoc hop Dong Nam A 
(ASEAN), ong Nguyen Tan Dung 
nhan danh chu tich luan luu cua 
khoi nay da len tieng yeu cau nhom 
quan phiet cam quyen o Mien Dien 
can thuc hien ngay hoa hop dan toe 
va de cho moi dang chinh tri tham 
gia cuoc bau cu sap den. 

hai ngoai va trong nude, 
nhieu ba con ta khao nhau theo cau 
noi dan gian: ong Nguyen Tan 
Dung va nhom cam quyen hay so 
len gay minh da! Noi nguoi hay 
nghi den ta. 

Vi trong nhung nam tu 1968 
den 1973, tai cuoc hoi dam Paris, 
dai dien dang CS khong ngung noi 
den "hoa hop hoa giai dan toe", 
"hoa giai thu han", "Bac Nam la 
con dan mot nude, se sat canh 
dung xay dat nude". Dan ta nghe 
bui tai, hy vong. 

35 nam nay, loi hua hoa hop 
hoa giai dan toe ay van con la mon 
no luu cuu, mon no toan dan, dan 
ta d mien Nam cung nhu dan ta d 
mien Bac. 

Ma dau chi co mot mon quit 
"hoa hop va hoa giai dan toe". Con 
mon no day doa nguoi thua tran, 
bo tu hang chuc van sy quan vien 
chuc cu khong he xet xu, lam cho 
biet bao nguoi bi chet oan uong 
trong tu, bao nhieu gia dinh tan vo, 
ly tan, dan den 2 trieu dan bo nude 
do bi phan biet doi xu, bao nhieu 
sinh mang chet tren bien ca, ma 
van cu ba hoa lay duoc la chinh 
sach sau 30 thang 04 cua ho la 
khoan hong va nhan dao! 

Mon no gay chet choc, dau 
thuong tang toe cho hang trieu gia 
dinh, hang trieu con nguoi nhu vay 
la khong sao lam song lai, hoi phuc 
duoc. Moi nguoi yeu cau nha cam 
quyen Cong san cong khai thanh 
khan xin loi toan dan, va tu do lam 
mot so viec can thiet phai dao 
nham xoa diu nhung dau thuong 
chong chat cua dong bao ta, nhu cung toan dan to chuc mot cuoc 
cau nguyen, cau sieu trong toan 
quoc de tudng nhd chien sy va 
dong bao ca nude da bo minh trong 
thdi chien, khong phan biet thuoc 
phia nao; sua sang moi nghia trang, 
khong phan biet nguoi chet tung 
thuoc ben nao; tu nay chu truong 
khong dung tu "nguy quan, nguy 
quyen" trong cac van kien, sach 
giao khoa; quan tam den nan nhan 
chien tranh, thuong binh thuoc ca 
cac ben tham chien. . . 

Le ra nhung viec nay duoc dua 
ra ngay sau khi chien tranh ket thuc 
thi dep de, xiic dong bao nhieu, 
nhung cham con hon khong. Cuoc 
hop Quoc hoi sap tdi co ai neu len 
duoc van de nay khong ? 

Da den luc can lam roi. Mot loi 
xin loi qua u la can roi, khong the 
de cham them mot thang, them mot 
nam nua. 

Nhat hoang da xin loi nhan dan 
Trieu Tien, Trung Quoc, Dong 
Nam A ve toi ac chien tranh cua 
quan Nhat trong The chien II. Giao 
hoang da xin loi toan the gidi vi da 
cong tac vdi ten phat xit Hitler (ct: 
Hoi dong Gidm muc Due thi dung 
hon. TDNL). Tong thong Nga da 
xin loi nhan dan Ba Lan ve cuoc 
tan sat hon 20 ngan sy quan Ba 
Lan trong khu rung Katyn nam 
1939 theo lenh cua Stalin. 

Xin loi la mot nep xu su van 
minh. Di dudng dung phai nguoi 
khac da can xin loi, huong gi la gay 
chet, dau thuong cho hang trieu 
trieu con nguoi. Huong gi xin loi d 
nude ta luc nay la dao ly, la han 
gan chia re dan toe, la keu goi, de 
xudng thuong yeu that long tren 
tinh anh chi em ruot thit, bo qua 
cho nhau nhung sai lam trong qua 
khu, de cung nhau co ket dan toe 
trudc dai hoa cua ke banh truong 
ngoai xam. Hoa hop dan toe la 
nude co chinh tri thong minh, tuyet 
vdi de nhan len noi luc dan toe ve 
sue nguoi, sue cua, kien thuc, kinh So 98 * Trang u Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San nghiem . . . nham xay dung To quoc 
phon vinh cho toan dan mau chung 
hudng. 

Tinh hinh qua da chin, vi long 
dan dang doi hoi cap bach. Co bao 
nhieu la chi dau cho thay long dan 
trong nude da dong, va dong manh. 
Luat su Cu Huy Ha Vu len tieng 
yeu cau toan dan ghi cong hon 70 
binh sy hai quan Viet Nam Cong 
hoa da hy sinh cuoi nam 1974 de 
bao ve dao Hoang Sa truoc quan 
xam luge Trung Quoc, sau khi ong 
dua don kien thu tuong Nguyen tan 
Dung ve sai lam ra quyet dinh khai 
thac quy mo Ion mo boxit khi chua 
co y kien cua quoc hoi, theo du do 
cua bon banh truong, gay tham hoa 
cho dat nude. 

Ve quan dao Hoang Sa bi danh 
chiem 36 nam truoc, khong con 
nguoi Viet chan chinh nao co the 
chap nhan loi giai thich hoi ay cua 
co quan tuyen giao trung uong 
Cong san: "Cac dong chi yen tam. 
Hoang Sa trong tay Quan Giai 
phong Trung Quoc anh em cua ta 
la tin dang mung. Con hon la nam 
trong tay bon My - Nguy, ke thu 
khong doi trdi chung cua chung 
ta". Nao trang cua lanh dao CS hoi 
ay la the! Lanh dao thoi nay van 
nhu the. Nhung nhan dan luc nay 
da mo mat khong con chiu noi nua. 

Hoi ay, d mpi co quan chinh 
quyen, tu xa len huyen tinh, len 
den trung uong deu phai treo anh 
Mac, Lenin, Stalin, Mao to dung, 
tren cao nhat. Hang dudi, nho hon 
moi la anh ong Ho. 

Can bo di Moscow, Bac Kinh 
dupe lanh dao, tuyen huan dang 
huenh hoang bao la duoc di "Thu 
do phe ta" day! Mot thoi au tri, lam 
Ian. Nay lanh dao van ghr kieu nao 
trang ay doi voi Bac Kinh, nhung 
nguoi dan va ca dang vien CS d co 
so bit mui, khong ngui duoc! 

Nhan thuc cua nguoi dan 
thuong thoi mo cua hoi nhap thay 
doi nhanh, manh, sau, truoc ca lanh 
dao. Do la cai linh tinh ben nhay 
tinh te cua quan chung, khong dien 
giai duoc ma sau dam vo cung. 

Nhan dip 30-4 nam nay, nha tho 
- chien sy Nguyen Thai Son dua ra 
mot truong ca bi hung «Chien 
tranh - Chin khuc tuong niem» noi len so phan bi dat cua dan ta, phu 
nu ta, trai trang ta d ca 2 mien bi 
xo day vao cuoc noi chien dam 
mau dai dang. Anh em ruot thit ma 
giet nhau hang say, co khi thich thu 
«nhu mo hoi», ben kia diet cang 
nhieu thi ben nay duoc phong anh 
hung, khoe tren mat bao, toi tap 
duoc huan chuong. Nhin lai ca mot 
thoi lam Id, ngu dai, bi mot hoc 
thuyet bat nhan thuc day, sung bai 
bao luc, kich dong cam thu giai 
cap, co vu noi chien dan toe. 

Nha tho viet ve cai chet cua 
nguoi linh cua ca 2 ben: "Khong ai 
tu coi sinh chim vao coi tu. De nhu 
nguoi linh. Nhanh nhu nguoi linh. 
Nhieu nhu nguoi linh. Duong 
nhien. Mac nhien. Tat nhien. Hon 
nhien nhu linh. Tie ndng sung 
nguoi linh ben kia sang trai tim 
nguoi linh ben nay, dan bay chi 
may phan nghin gidy" 

Nha tho dau xot truoc tham 
canh hai ben deu la nguoi Viet, noi 
tieng Viet: "Nguoi Viet thdng trdn 
huy hoang. Bai trdn. Cung la 
nguoi Viet. Nguoi chet du phia nao 
Me Viet Nam van phai nhan noi 
dau chet choc! Nam Nham Ty bay 
hai. Mau binh sy Sai Gdn. Mau 
quan Giai phong. Do song Thqch 
Han. Lfot sung gqch vun co thdnh " 

Truong ca Chin Khuc Tuong 
Niem la loi keu goi tha thiet hay 
nhan ra bi kich cua chien tranh 
quan ta giet quan minh, noi bo anh 
em chem giet nhau, noi bo dan toe 
han thu nhau, mai khong hoa giai, 
vay de den bao gio nua moi nhin 
nhan ra nhau la anh em ruot thit? 

Nguoi lanh dao phai nhin xa 
trong rang, co vien kien, viec tot 
ma kho cung quyet tam vuot kho 
ma lam, thuyet phuc nguoi chua 
thong suot. Ke khong chiu thong 
suot chi vi vi ky lai cang can thuyet 
phuc. Can thay cai dao ly gan bo 
dan toe la thieng lieng, cai loi ich 
hoa hop dan toe la loi ich cue ky 
Ion lao ben vung, toan xa hoi duoc 
loi ve mpi mat, la mot cuoc thay 
doi tan goc lich su, noi luc dan toe 
trong ngoai nude bat day, sy nong 
cong thuong binh khoac vai nhau, 
kinh thuong chan hoa, luong Giao, 
Phat, Cao dai, Hoa hao chung long 
yeu nude lam viec thien, day lui dieu ac, long tham, thoi vi ky, te 
tham nhung. 

Lanh dao hay lang nghe va hay 
suy nghi, ban luan cho sau, dan do 
cho chin, can nhac cho den noi den 
chon. Dung voi chu quan, cho theo 
nep bit tai, bit mat, voi chup mu la 
nhung y xay dung tren day la do 
dong co bat man, bi ke phan dong 
xui dai, bi de quoc loi dung . . . 

Hay chiu nghe Ts Do Xuan Tho 
de nghi tu bo hoc thuyet Mac 
Lenin, trong khi may hom nay ong 
To Huy Rua cam dau co quan 
Tuyen giao cua dang lai to quyet 
tam theo va bao ve tu tuong Lenin 
den cung. 

Lanh dao la co tu tuong chien 
luge, nhu ong Dang Quoc Bao 
tung chi ra, phai co tu duy dot pha, 
co y chi doi thay, xoay chuyen thoi 
cuoc. Hay chon mat gui vang, hoi y 
kien nhung nguoi cao kien, vo tu, 
ma xa hoi dang lang nghe, quy 
trong, tao nen mot Dien Hong moi. 
Toi xin de xuat: Cac ong Hoang 
Tuy, Nguyen Quang A, Nguyen 
Trong Vinh, Nguyen Huu An, 
Dong Sy Nguyen, Nguyen Van 
Cuong, Dang Quoc Bao, Hoang 
Minh Thao, Nguyen Ngoc, Do 
Xuan Tho, Cu Huy Ha Vu, Pham 
Dinh Trong, Nguyen Dong Hai, 
Nguyen Thanh Son, Nguyen Thai 
Son, Tran Lam, Tran Dinh Trien, 
Pham Viet Dao, Nguyen Hue Chi, 
Pham Toan, Ho Ngoc Dai, Nguyen 
Trung, Ha Van Thinh. 

Xin de xuat chi nen trao doi 
truoc het 2 van de then chot: 

1- Co nen thuc hien Hoa giai va 
Hoa hgp dan toe mot each trpn ven 
khong ? Se co lgi nhung gi? Lanh 
dao, nha nude nen lam nhung viec 
gi? Cong dong trong va ngoai nude 
nen lam nhung viec gi? Cu de nhu 
hien nay co nen khong? 

2- Co nen thuc hien da nguyen 
da dang khong ? Cu duy tri dpc 
dang nhu hien nay la tot? Nen 
chuyen tu dpc dang len da dang sao 
cho on dinh, co trat tu, trong luat 
phap, khong roi vao hon loan hay 
npi chien. Nen lap dang moi ra 
sao? Vi the cua dang CS? Kinh 
nghiem cua cac nude da chuyen tu 
mot dang len nhieu dang, ta nen 
hoc nhung dieu gi? 

So 98 * Trang J2 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San Mo dau moi sir la yeu cau lanh 
dao hay co gang, thay mat cho cac 
lop lanh dao cu to mot ldi xin loi 
chan thanh den nhan ca nude, dac 
biet la dong bao mien Nam, cac 
thanh vien cua chinh quyen, dang 
phai va quan doi VN Cong hoa ve 
sir doi xir qua dang 35 nam trade. 

http://wwwl.voanews.com ngudi chong lai Viet Minh va Cong 
san quoc te cua HCM deu theo ve 
phfa chanh phu Quoc gia. Sau thang 
12-1946 thi "chanh phu VN Dan chu 
Cong hoa" cua HCM bi danh chay ve 
bien gidi Viet Trung. Cuoc chien 
Quoc Cong khdi dau tCr do va keo dai 
den ngay horn nay. 

Y nghTa chfnh trj cua tCr ngu 
"ngiroi qu6c gia" la "ngudi theo chu 
nghTa dan toe", vi chu nationalism 
hay nationalist la do chu goc NhanNgayQu6cHanjy^y4 

65 nam nhin lai 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Li Thanh Nhan 04-2010 Nhan Ngay Quoc Han nam nay, 
da so deu chi "nhln lai 35 nam" thoi. 
Mac du toi khong phai la mot sir gia 
hay mot chfnh trj gia, toi cho la khong 
dung vl da bo sot mot giai doan Hch 
sir quan trong chua dung nhOng hi 
sinh to Ion cua nhung chien sT Quoc 
gia dau tranh chong lai cac the lye 
quoc te de gianh lai doc lap cho Dan 
toe trong va sau De nhj The chien. Toi 
chi la mot "that phu" da tan mat 
chung kiln cuoc noi troi cua van 
Nude qua 7 chi do d VN tCr 1945 den 
1975. Chfnh mat toi da bao Ian nhin 
thay canh que huong bi tan pha, 
dong bao bi dan ap, khung bo, tu day, 
gilt hai. Chfnh toi cung tOng trai qua 
10 nam trong nguc tu CS. Toi muon 
ghi lai dudi day cho nhung ai khong 
duoc true tilp chung kien nhu toi. 

I- KHOI DAU CUOC CHIEN 
QUOC CONG: 1945 

1- Phfa Cong san: do Ho Chf Minh 
cam dau, tuan hanh chi thi cua CS 
quoc te do Lien xo va Trung Cong 
lanh dao, chu truong chuyen chfnh vo 
san va dat quyen loi giai cap vo san 
(dang CS) tren quyen loi Dan toe. 

2- Phfa Quoc gia: gom cac chanh 
dang, lye luong yeu nude theo chu 
nghTa "dan toe" (nationalism) va 
nguyen tac dan chu ty do kieu Tay 
phuong (phan Ion dya vao ban 
Tuyen ngon Nhan quyen va Dan 
quyen cua cuoc Cach mang 1789 cua 
Phap, da duoc LHQ bien thanh 
Tuyen ngon Nhan quyen Quocte). 

Hay noi ro them ve chO "qu6c 
gia". ChO "quoc gia" khong diroc 
nhieu ngudi hieu ro, nhirt la cac the 
he tre. Uch sir cua chO do bat nguon 
tCf chO "Etat du Vietnam" = Quoc gia 
Viet Nam, ma nude Phap nhin nhan 
doc lap sau De nhj The chien. Nhung nation=dan toe ma ra, doi lap vdi 

"ngudi theo chu nghTa quoc te Cong 
san" (internationalism). Ngudi theo 
"chu nghTa dan toe" hay "ngudi Quoc 
gia" thi dat quyen lei cua dan toe 
minh va quoc gia minh len tren hit. 
Con ngudi theo Cong san quoc te thi 
san sang hi sinh quyen loi to quoc 
minh de phuc vu quyen loi cua cac 
dang Cong san quoc te nhu Trung 
Cong, Lien X6. Ngudi Quoc gia 
khong the ban re Dat nude minh cho 
ngoai bang. Hiem hoa Viet cong ban 
re quyen loi Dat nude cho Nga cong 
va Tau cong khong can phai doi den 
ngay horn nay mdi biet duoc, ma da 
bat dau tu ngay HCM gia nhap dang 
CS d Phap (1920). Vay, cau chuyen 
HCM co cong gianh doc lap cho Dat 
nude (nhu dang CSVN tuyen truyen) 
chi la mot huyen thoai de lira bjp moi 
ngudi ma thoi. Cai goi la "Tu tudng 
HCM" ma dang CSVN dang de cao 
de thay the chu nghTa Marxist va 
Leninist bi nhan loai vut vao sot rac 
cua Hch su, thuc chat la loai tu tudng 
vong ngoai, ban nude, phan dan toe. 
Viec dang CSVN da dang dat, dang 
bien Viet Nam cho Trung Cong ngay 
nay da la mot thuc te khong con choi 
cai gi duoc nua. Hang chuc ngan 
dang vien thuc tarn yeu nude tirng bi 
HCM lira gat da xe the dang sau khi 
nhan biet su that nay. Hien tuong nay 
moi ngay cang Ian rong se dua dang 
CSVN den cho tan ra. "Dang CSVN 
co the lira gat mot nwoi, hai ngwoi... 
mot ngan ngwoi, cho khong the ICra 
gat tat ca moi ngwoi. Dang CS VN co 
the Iwa gat mot Ian, hai Ian... mot 
ngan Ian, chw khong the Iwa gat 
ngwoi ta mai mal' (dua theo mot danh 
ngon cua TT Lincoln) 

Do khong hieu thau dao y nghTa 
cua chu "quoc gia" nen nhieu to chuc dau tranh cua ngudi Viet Quoc gia da 
dung nhung danh xung lech lac nhu 
"ngw&i Viet Tir do", "ngw&i Viet Ty 
nan"... Cung y nhu vay, nhom chu 
"Co Qudc gia" bao ham day du y 
nghTa hon nhom chu "Co VNCH". 
Con cac chu "Co Viet Nam Tu do" va 
"Lien minh Viet Nam Tu do" thi hoan 
toan vo nghTa. 

II- CONG CUOC CHIEN DAU 

giAnh doc lap vA Ty chu 

CUA NGU'OI VIET QUOC GIA 

Sach su cua CSVN lira bjp moi 
ngudi va viet: Viet Nam duoc doc lap 
tir 2-9-1945 nhd cong lao cua HCM 
va dang CSVN. Sau day la cac su 
kien Hch su ma chfnh ngudi viet cung 
da tan mat chung kien: 

1- Sau khi dao chanh Phap dem 
mong 9-3-1945, Nhut trao doc lap 
ngay cho Viet Nam Ian dau tien vdi 
Chanh phu Tran Trong Kim. La cd 
Quoc gia mau vang duoc khai sinh tir 
day (Cd Que Ly). Neu Nhut khong 
that tran thi cuoc dien the gidi ngay 
nay at da khac. 

2- Sau khi trd lai Dong Duong, 
Phap cong nhan VN doc lap trong 
Lien hiep Phap: Chanh phu Quoc gia 
duoc tai lap cung vdi Quoc trudng 
Bao Dai nhu thdi Chanh phu Tran 
Trong Kim. Chanh phu Quoc gia ton 
tai tir 1948 den 1955 roi chuyen sang 
De I Cong hoa, cham dut che do 
quan chu. Cd Quoc gia co nen Vang 
va 3 Soc do tir do (1948) den nay. 

3- De I va de II Cong hoa (1955- 
1975). Quan dan Mien Nam da chien 
dau vo cung anh dung de bao ve nen 
doc lap cua Viet Nam trudc am muu 
cudp nude ta cua Nga, Tau qua tay 
sai cua chung la CSVN. Hon 200,000 
chien sT Quoc gia da hy sinh de bao 
ve To quoc, cong vdi ca trieu dong 
bao vo toi. Con chau chung ta hay 
nhin cho that ky su that horn nay: tap 
doan CS HCM la Viet gian dang ban 
Nude cho Tau, hay phfa Viet Nam 
Quoc gia ban Nude? 

Tren day la chua ke thdi ky tir 
1862 den 1945 vdi nhieu phong trao 
"dan toe" (Quoc gia) yeu nude da noi 
len chong Phap trudc va sau khi 
dang CSVN duoc khai sinh (1930), 
trong do Viet Nam Quoc dan dang la 
thf du dien hinh nhut. Trong suot hon 
4000 nam, dan toe ta dau can co 
dang CSVN mdi danh duoi duoc 
ngoai xam. Trai lai, dang CSVN da 
cong ran Trung Cong vao nha cudp 
nude, hai dan chung ta horn nay. Su 
chia re Quoc Cong do dang CSVN 
tao ra da tieu huy su doan ket dan toe 
von la yeu to quyet djnh trong viec 
chong ngoai xam bao ve doc lap cua 
ong cha ta. Ngay nao con che do So 98 * Trang 73 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San CSVN thl ngay ay Dan toe VN con bi 
chia re va bat lye, Dat nude VN con 
bi no le ngoai bang. Hien nay dang 
CSVN con dem su chia re do de pha 
hoai cong dong Ngudi Viet hai ngoai 
bang Nghj quyet 36 cua Bo Chfnh trj . 

Xin hay nhln: An Do nhd khong co 
dang CS ma da doc lap tir nam 1948 
va dang trd thanh mot cudng quoc 
vdi mot dan toe doan kit hung manh 

III- KET QUA DEN NGAY HOM 
NAY 

1- Voi sy yem tra hung hau cua 
Lien xo va Trung Cong, phfa CS da 
thing ngudi Phap va phfa Quoc gia 
(Hiep d|nh Geneve 7-1954), thon tfnh 
phan nua nude ta tir vT tuyen 17 tro 
len. Ve tuyen truyen thl phfa CS biet 
su dung chieu bai mi dan "giai phong 
thuoc d|a". Nude My thi vira ra khoi 
Chien tranh Trieu tien (1951 1953), 
khong dam nhay vao cuu Phap bi sa 
lay d Dien Bien phu, so Ian song 
chong doi cua dan chung My von rat 
so chien tranh va chet choc. 

2- Hoa Ky da sang suot khong ky 
vao Hiep dmh Geneve (7-1954) va no 
lye cung co Mien Nam Quoc gia bang 
che do Viet Nam Cong hoa, dan chu 
va tien bp nhu Tay phuong. 

Nen hanh chanh va Quan lye 
VNCH dupe the gidi xep vao bye 
nhut Dong Nam A. Canh sat QG cua 
VNCH dep bieu tfnh tinh nhue hon 
bat cu nude nao khac. Du dang ch|u 
dyng chien tranh, kinh te VNCH chi 
dung sau nude Nhat. Trudc ngay 
CSBV dem 12 su doan vao buc tu 
Mien Nam, khong co bat cu dau hieu 
nao khien cho Mien Nam phai that 
tran, ngoai trir sy boi udc cua chanh 
khach Hoa Ky tir khudc cung cap 
sung dan cho Quan lye VNCH nhu 
da cam kit. 

3- Vi nghe theo co van cua 
Kissinger, Hoa Ky da sai lam tham hai 
khi quyet dmh rut ra khoi Viet Nam va 
Dong Nam A, giao cho Trung Cong 
vai tro lam "cai thau" khu vyc, dong 
thai true loi tir thi truong tieu thu cua 
hang ty ngiroi Tau. Kissinger da 
pham 3 loi lam chien luge quan trong: 

a- Lan dau tien trong Hch sir minh, 
Hoa Ky da phai mang vet nho phan 
boi dong minh minh. De nhut cudng 
quoc Hoa Ky tir nay khong con dang 
tin cay nua tren chfnh trirong quoc te. 

b. Khong tien doan noi kha nang 
Ion manh nhanh chong cua nude 
Tau. Hoa Ky da vo beo con "ho Trung 
Cong" de bay gid no se tro lai an thjt 
minh. 

c- Khong biet dugc trO lu'O'ng 
khong lo ve tai nguyen thien nhien 
(dau mo) cua vung Bien Dong. So tai 
nguyen nay (phan Ion la nang lu'O'ng) co kha nang dira Trung Cong len 
hang de nhirt cirdng quoc the gidi va 
danh bai Hoa Ky. Hien Trung Cong 
da dem tau chien, tau ngam den tran 
giO: neu muon tro lai, cai gia ma Hoa 
Ky phai tra chua chac la nho. 

IV- CAC BlEN CO LICH SLP 
BAT LQI CHO PHlA QUOC GIA 

1- Tap doan HCM (HCM, Le Hong 
Phong, Trirdng Chinh...) duo'c Nga, 
Tau dao tao de dem phong trao CS 
Quoc te ve quang ba d Dong Duong 
(1920-1945). CS Quoc te dugc to 
chuc va lanh dao lien tuc. 

2- Trung Cong chiem Trung Hoa 
Luc d|a (1949) lam hau phirong vung 
chac cho VC. Trirdc 1949, quan Phap 
Viet da chiem uu the d Dong Duong. 

3- Phap bi phe CSQT (Nga Tau) 
danh bat khoi Dong Duong (1954). 
Hoa Ky khong tiep cuu Phap sau tran 
Dien Bien phu. 

4- Hoa Ky rut khoi Dong Duong 
va gian tiep giup cho con "Hum Trung 
Cong" Idn manh (tir 1972 tdi nay) 
bang chanh sach giao thuong. 

5- CSVN duo'c phe CS quoc te 
vien tro quan su vo gidi nan. Phe the 
gidi Tu do lo cho quyen lgi cua chfnh 
ho trudc nhut. Ap luc cua dan chung 
trong che do dan chu tao su thieu lien 
tuc trong chanh sach doi vdi dong 
minh., trai ngugc vdi che dp doc tai 
cua CS. 

6- Che do Thuc dan chu truong 
tieu diet het cac nha lanh dao Quoc 
gia co tai va khong cho phep dao tao 
hang ngu lanh dao mdi. Cupc khung 
hoang lanh dao cua chung ta con keo 
dai den ngay horn nay. 

V- HlEM HOA HOM NAY: CAC 
HiNH THLPC XAM LU'OC CUA 
TRUNG CONG 

1- Mat lanh tho, lanh hai, Hoang 
Sa, Trudng Sa, tai nguyen kinh te 
tren them luc d|a. Chua chi ma dong 
bao ta d nhieu tinh Mien Trung da bat 
dau chet doi vi khong duo'c phep 
danh ca d nhung noi ma ong cha ho 
da tung lam an tir may tram nam nay. 
Them luc d|a VN hien la mot trong 
nhung noi co tru luo'ng dau mo Idn 
nhut the gidi. 

2- An ninh quoc phong: VN hoan 
toan bi Trung Cong bao vay kfn, 
khong co loi thoat. 

3- Mat hai lo chuyen van huyet 
mach giao thong giua chau Au, chau 
Uc va chau A di ngang hai phan VN, 
tac hai nang ne den nen kinh te quoc 
giaVN. 

4- Cac hop dong cho thue dat 
rung 50 nam duong nhien bien VN 
thanh mot thupc d|a cua Tau. 

5- Vdi cac du an khai thac quang 
mo, xay dung nha may, ha tang co sd duo'c giao cho cac "cong ty" Tau 
thau thi hang tram ngan Ifnh TC nguy 
trang la cong nhan lap lang, lap cha 
khap noi nhu chfnh tren dat nude 
Tau. 

6- Chu truong xua dan ong Tau 
qua lay gai Viet de Han hoa dan ta. 

7. Tuon (dumping) hang hoa hu 
hong, doc hai qua dau doc ngudi Viet 
Nam, gay hau qua di truyen lau dai vo 
cung nguy hiem cho nhieu ddi con 
chau chung ta (con hon chat doc da 
cam nhieu Ian). 

8- Pha hoai nang ne nen kinh te 
VN: nen cong ky nghe san xuat cua 
VN bi pha san vi khong canh tranh 
duo'c vdi hang lau TC, ngan sach 
quoc gia thi that thu... Ma he that thu 
thi phai chay qua Tau xin vien tro... 
nen khong mong gi thoat ra khoi 
duo'c su le thuoc vmh vien vao mau 
quoc Tau! Day la hinh thuc "xam 
luo'c" vo cung hiem doc. 

VI- THLP VACH RA VAl 
PHlfONG SACH CLPU NU'OC 

1- Giai phap 1: Thay ddi tir ben 
trong. 

Dang CSVN tu nguyen trao tra 
quyen lanh dao Dat nude lai cho toan 
Dan de cuu Nude, vi chu nghia CS 
da bi loai ngudi va Hch su dao thai, 
da dua Dan tpc den bd tieu vong hien 
nay vdi hoa Bac xam, va be tac ve 
ngoai giao, chfnh trj , kinh te, nhan 
tarn, v.v... Dang CSVN da bi day vao 
the lam mot "con tin" cua Trung Cong 
nen du co muon cung khong the lanh 
dao cong cuoc chien dau chong lai 
Trung Cong duo'c. Lien X6 trudc day 
chi bi be tac ve kinh te ma tao duo'c 
"tien de" cho Gorbachev "phi Cong 
san hoa" Lien X6 ma khong can no 
mot phat sung hay do mot giot mau. 
Dan toe Due cung da duo'c "phi Cong 
san hoa" mot each em a vi, dan toe 
Due co mot y thipc cao do vi quyen 
loi sdng con cua dan toe minh. 
Suot 45 nam chien tranh lanh, dan toe 
Due khong he de cho the luc ngoai lai 
xui giuc tan sat Ian nhau: Dong Due 
da khong dem xe tang Lien xo sang 
"giai phong Tay Due", nhu Dang 
CSVN da "giai phong Mien Nam". De 
hoan thanh nghia vu quoc te, ding 
CSVN da quyet danh de quoc My 
den... ngw&i Viet Nam cuoi cung", 
va thu'c te da dem ca chuc trieu 
sinh linn ngw&i Viet de "danh My 
c&u Nw&c". Gia day, "dang" lai 
phai ton ca chuc trieu thanh nien 
VN nCea de duoi Tau ma chwa chic 
dwoc, neu khong nha den My! Y 
thu'c dat quyen loi Dan toe len tren 
hit cung duo'c thay d dan tpc Nhat. 
Sau khi bi hai qua bom nguyen tu, 
phe quan phiet Nhat thay vi bam lay So 98 * Trang 14 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San quyen lye da tu nguyen rut lui de cho 
Nhat hoang ky hoa udc dau hang 
Dong Minh, ciru dan Nhat khoi nan 
diet vong. 

2- Giai phap 2: Lire lirong yeu 
niro'c qudc noi phai dung len thay 
ddi che do 

Khong co che do doc tai nao ma 
tup nguyen tir bo dia vi thong tri va 
quyen Ipi cua ho, trir khi bi bat bupc. 
Muon tao ra mot su thay doi che do 
(regime change), cac lye lupng dan 
toe yeu nude nhu thanh nien, sinh 
vien, trf thuc, quan dpi, cong nhan, 
dang vien thuc tinh, v.v... phai dirng 
len thanh lap "Phong trao Qudc dan 
ciru Nifoc" dau tranh mot each co to 
chirc va lanh dao. Chi can mot cupc 
xuong dirdng vdi vai tram ngan 
ngudi tai Ha Noi la co the lat do che 
dp. "Quan dpi nhan dan" cha le lai di 
chTa sung ban lai nhan dan, trong khi 
ho hy sinh chien dau chong ngoai 
xam, bao ve To quoc. Thdi co bay 
gid la ly tudng, vi khong con ai tin 
tirdng vao mot dang CSVN phan 
qudc nOa. Ngpn cd "chong ngoai 
xam" bao gid cung la sir thoi thuc 
manh me nhirt doi vdi dan tpc Viet 
Nam trong hon 4000 Hch sir. 

3- Giai phap 3: Chanh phu Liru 
vong (cua lire lu'ong Qudc gia hai 
ngoai) 

Khi nude Phap bi Dire chiem va 
dung len Chanh phu Petain lam tay 
sai cho Dire, tirdng De Gaule phai 
chay qua nude Anh thanh lap Chanh 
phu luu vong de lanh dao cong cupc 
khang chien chong quan xam lirpc 
Dire quoc xa. Nha Cam quyen Ha Noi 
va dang CSVN hien chi la tay sai cua 
dang CS Trung Quoc, khong do toan 
dan Viet Nam bau ra nen khong phai 
la dai dien hop phap cua nhan dan 
Viet Nam. VI moi tuong quan Hch sir 
do, Nha cam quyen Ha Noi KHONG 
the lanh dao cong cupc dau tranh 
chong Trung Cong dupe. Nhat dmh 
phai co mot Chanh phu khong phai la 
"con tin" cua Trung Cong. 

Nhieu giai phap co the thirc hien 
dupe: 

a- PHUC HOI TU CACH PHAP LY 
CUA VNCH 

Tudng Duong Van Minh la tong 
thong bat hop phap dua vao Hien 
phap cua de II Cong hoa. Bdi vay co 
the trieu tap lai ludng vien Quoc hoi 
cua De II Cong hoa de dai dien cho 
VNCH va cir Chanh phu lanh dao 
cupc khang chien chong sir xam lirpc 
cua Trung Cong hien nay. 

b- TRIEU TAP QUOC DAN DAI 
HOI (Hoi nghi Dien Hong) 

Neu giai phap a. tren day khong 
thuc hien dupe thl phai trieu tap mot "QUOC DAN DAI HOI" de co tu each 
tarn thdi dai dien nhan dan Viet Nam, 
phu nhan tu each dai dien cua nguy 
quyen Ha Noi, la tay sai cua dang CS 
Trung Quoc. 

Cac giai doan can thuc hien: 

1. Phat dpng mot PHONG TRAO 
QUOC DAN CUU NUOC 

2. Trieu tap mot QUOC DAN DAI 
HOl (HOI NGHI DIEN HONG) 

3. Dat ra co cau va cir nhan su 
lanh dao cong cupc chong ngoai xam 
theo khai niem Chanh phu Luu vong 
cua De Gaule. 

4. Giai phap 4: Trung lap hoa 
Ban dao Dong Duong 

Giai phap "Trung lap hoa Viet 
Nam" bay gid la thfch hop nhirt va 
can thiet nhirt. Day la giai phap ft ton 
kern xuong mau nhirt va co gia tri 
chien lupc lau dai cho 3 dan tpc tren 
ban dao Dong Duong nhirt. Nhieu 
thuc gia da dua de nghi nay trong 
qua khir trong do co GS Vu Quoc 
Thuc va nhieu chien lupc gia khac. 

Yeu to thuan Ipi cua chung ta la 4 
trieu ngudi Viet d hai ngoai hien nay 
co the van dpng ngoai giao vdi cac 
quoc gia co the luc, nhirt la Hoa Ky 
de chap nhan giai phap nay. No se 
mang lai nen hoa blnh lau dai cho 
Viet Nam de tai thiet Dat nude, ma 
khong ton phf ngan sach quoc phong. 

Can ghi nhan mot dieu la trong 
qua khir phfa VN Quoc gia chung ta 
da that bai mot phan la vl khong biet 
sir dung vu khf ngoai giao nhu Dai 
Loan va Do Thai la nhirng nude con 
nho hon VNCH gap nhieu Ian, ma 
van ton tai dupe. 

KET LUAN 

Doi vdi ngudi Viet Quoc gia yeu 
Nude, tlnh the horn nay chua nan la 
tuyet vong, nhung chung ta phai thay 
doi toan dien tir each nhln den each 
to chirc, va lam viec cua moi ngudi 
chung ta va moi to chirc chung ta. TO 
CHUC KHOA HOC VA LANH DAO 
HUU HlEU la hai yeu to ma cac to 
chirc dau tranh d hai ngoai chung ta 
chua co trong 35 nam qua. 

Ca HOI NAO CHO DAN TOC 
VIET NAM? 

Gan 4 trieu ngudi Viet ty nan CS 
d hai ngoai hien nay la mot luc lupng 
hung hau co the huy dpng vao cong 
cupc ciru quoc. Du thuong hay ghet 
nude My, phai nhln nhan la de chong 
lai nude Tau hien nay, chi co the nhd 
den sire manh quan su, ngoai giao, 
kinh te, tai chanh va ky thuat cua Hoa 
Ky. Sau day la nhung co may 
(opportunities) cua chung ta: 

1- Chung ta co tieng noi cua 
nhung cong dan Hoa Ky de anh 
hudng chanh sach cua Hoa Ky. 2- Chanh quyen Hoa Ky dang chu 
truong trd lai A chau 

3- Chanh quyen Hoa Ky da ky 
nhieu hiep udc vdi Viet Nam ke ca 
hiep udc quan su va nguyen tir luc 
de co kha nang can thiep vao Viet 
Nam neu VN bi Trung Cong uy hiep. 
Hoa Ky da biet sira chua mot so loi 
lam qua khir cua minh. 

4- Chanh quyen Hoa Ky dang "ly 
gian Nga vdi Trung Cong" va lien 
minh vdi An Dp, Pakistan de bao vay 
Trung Cong. Cac tudng lanh Hoa Ky 
da cong khai bao dpng ve hiem hoa 
quan su ciia Trung Cong tir vai nam 
nay roi. 

5- Gan nhu ca the gidi dang 
chong lai tham vong hien nay cua 
Trung Cong d Bien Dong, tir A sang 
Au: Nhut, Dai Han, Nam Duong, Phi 
Luat Tan, Ma Lai, An Dp, EU. 

6- Hoa Ky va cac cudng quoc dan 
chu con nam giu "con bai tay kinh te" 
cua Trung Cong: dan chung Trung 
Cong noi loan ngay neu Tay phuong 
ngung nhap cang hang Trung Cong. 

7- Hoa Ky cung dang nam con bai 
tay ve kinh te va tai chanh doi vdi VC. 
Hoa Ky dang cho Ha Noi xuat cang 
toi da vao Hoa Ky de phai bi le thupc 
vao Hoa Ky. VC cung dang vay mot 
so no ngoai te khong lo cua cac d|nh 
che tai chanh ma Hoa Ky kiem soat. 
Hoa Ky hien la nude dau tu Idn so 1 
tai VN nen se giir vai tro quyet d|nh 
doi vdi nen kinh te va tai chanh VN. 

Xin nhac lai, sau 70 nam dupe 
xay dung kien co, thanh tri CS quoc 
te Lien X6 da sup do khong do bom 
dan hay hoa tien cua phe Tu do ma la 
do be tac kinh te va tai chanh ma 
dang CS Lien xo khong giai quyet noi. 

Cai che dp loi thdi, phan dan, ban 
Nude d Ha Noi hien nay lieu co xirng 
dang de ton tai hay khong? 

Dong bao hai ngoai, cac tang Idp 
thanh nien, sinh vien, trf thuc, quan 
nhan, cong nhan yeu nude tai quoc 
noi tirng bi "Dang" lira gat gan mot 
the ky nay, xin hay tra Idi cau hoi do, 
va hay hanh dpng cuu nguy To quoc! 

Hai ngoai, mua Quoc Han 2010 

Kinh moi vao xem 

va ghi ten gia nhap 

Khoi 8406 & traiig 

mang cua Khoi : 

http://khoi8406vn. 

blogspot.com So 98 * Trang 75 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San AIBtfOCGIAIPHQ Ngo Nhan Dung 28-04-2010 
Mot buc hinh moi duoc truyen tay 
tren Internet trong ngay horn qua; 
hinh chup mot tarn bieu ngu do treo 
tren bao Ion mot toa nhi 6 Ha Noi 
theo kien true moi me; phia duoi 
thiy tarn bien quang cao cua mot 
"Cong ty Bao hiem Nhan tho Ion 
nhit..." Bieu ngu nay co hai hang 
chu miu vang, noi ve hai ngay ky 
niem, 30 thing 4 vi mung 1 thing 
5. Ly do khien tim hinh duoc moi 
nguoi gui cho nhau qua mang luoi 
li noi dung cua no khong binh 
thuong. Hing duoi chio mung ngiy 
quoc te lao dong, con hing tren cua 
tim bieu ngu viet: "Chio Mung 
Ngiy Giii Phong Thu Do 30-4". 

Chic tim bieu ngu niy duoc 
treo 6 Hi Noi, vi nguoi viet bieu 
ngu di viet nhim. Binh thuong thi 
bo miy tuyen truyen cua ding Cong 
sin vin gpi 30 Thing 04 la Ngay 
Giii Phong, nhung noi duoc giii 
phong li Sii Gon chu khong phii 
Hi Noi. Mi hien nay thi Sii Gon 
khong duoc coi li thu do cua nua. 
Gid niy ai muon bien Sii Gon 
thanh thu do thi kho song! 

Chi vii tieng dong ho sau khi 
nhan duoc buc hinh tren, moi nguoi 
lai nMn duoc buc hinh thu hai qua 
email. Hinh niy chup cinh hai 
thanh nien dung trong bao Ion keo 
tim bieu ngu tren, dang gip lai 
duoc gin mot nua, vin con nhin 
thiy cic chu "Ngiy giii phong Thu 
do 30-4". 

Coi hai buc hinh, phii doan li 
cung mot nguoi chup! Tuc li mot 
nguoi nio do 6 Hi Noi biet tim 
bieu ngu sip bi thio go, vpi vi liy 
miy di chup, truoc vi trong khi 
dang thio! Vi, cung nguoi Hi Noi 
niy, di gui hinh len mang luoi lim 
tro giii tri cho nguoi Viet Nam 
khipthe gioi! 

Phii tu hoi tai sao nguoi viet tam 
bieu ngu niy lai nhim, doi Sii Gon 
thanh ra Hi Noi? Bi con co the 
doan nguoi viet bieu ngu co y chong Cong, noi "Ngiy 30 Thing 
04 chinh li nguoi Hi Noi duoc giii 
phong, chu khong phii Sii Gon." 
Nhung tro choi chu niy rit nguy 
hiem, kho giiu diem vi hinh phat se 
rit ning, chic khong ai dim choi! 

Cho nen, co the gii thiet li 
nguoi viet tim bieu ngu niy ching 
con nho ngiy 30 Thing 04 xiy ra 
chuyen gi nua! Lenh tren bio: "Di 
truong bieu ngu chio mung ngiy 
giii phong 30 Thing 04 nhe!" Cip 
duoi, mot ban tre duoi 40, ben viet 
dung theo y do, nhung viet du 4 chu 
"giii phong Thu do." Vi miy chu 
nay nghe no quen quen! 

Nhung 2 tim hinh duoc truyen 
di li co hoi cho nhieu nguoi bin 
luan. Mot nhi bio cho li tim bieu 
ngu do viet dung su thit. Ngiy 30 
Thing 04 nam 1975, chinh nguoi 
din Hi Noi duoc giii phong! Nguoi 
Hi Noi duoc giii phong khoi mot 
tin tuong gian doi! Vi sau ngiy 30 
Thing 04 dong bio mien Bic bit 
diu thiy duoc su thuc xi hoi mien 
Nam di song nhu the nio; bo mit 
gian tri cua ding Cong sin cang 16 
ro hon. 

Noi nhu viy khong phii li coi 
thuong khi ning phan doan chinh 
tri cua bi con mien Bic. That ra, 
khong cin phii cho den ngiy 30 
Thing 04 nam 1975 dong bio ta 
moi biet ci die do Cong sin la 
"Mot qui lua vi dai trong lich su!" 

Nhung ngiy 30 Thing 04 nim 
1975 vin danh diu mot khuc quanh 
lich su, boi vi sau ngiy do thi rit 
nhieu su thit hien ro ra, hien ra mot 
cich tu nhien, khong cin ai xep dit 
ci. Nhung su thit do Ion qui, khong 
the che giiu duoc. Chung khien cho 
ding Cong sin mit chu dong, lim 
vio the phii chong do, ngiy cing 
yeu di. 

Cinh suy yeu cua ding Cong sin 
Viet Nam dien ra chim chap, toi 
nay vin chua ket thuc; nhung qui 
trinh tin lui khong co cich nio quay 
nguoc lai duoc. Ai co the bio ve mot cii chu nghia vien vong, khong 
tuong mi chinh tai que huong cua 
no nguoi ta di dem chon? Ai co the 
che diy nhung toi ic chong chit liu 
hing the ky bing cich cam nguoi ta 
noi? Sau ngay 30 Thing 04 nim 
1975, tinh trang suy nhuoc cua ding 
Cong sin Viet Nam bit diu, vi moi 
truong khich quan o Viet Nam vi 
tren the gioi di thay doi mi ho 
khong du sue ung bien mi doi pho 
voi doi song phuc tap trong thoi 
binh. 

Khung cinh khich quan di thay 
doi nhu the nio? Dit nude hoa binh 
vi thong nhit khien ding Cong sin 
khong con su dung duoc cic chieu 
bii "yeu nude, cuu nude" mi ong 
Ho Chi Minh vi dong ding cua ong 
vin su dung de khich dong din Viet 
Nam trong 30 nim truoc do. Nhieu 
thanh nien tin chieu bii do, cho nen 
chiu chet cho ho cung co quyen 
hinh. Noi nhu nhi vin Duong Thu 
Huong, ding Cong sin Viet Nam di 
"khai thic duoc ci mot mo vang 
rong" li long yeu nude cua nguoi 
Viet Nam. Nhung sau ngiy 30 
Thing 04 nim 1975, chieu bii "yeu 
nude, cuu nude" do khong con hieu 
nghiem nua. 

Chinh Duong Thu Huong, khi 
vio thim Sii Gon lin thu nhit, di 
ngac nhien khi thiy trong che do 
"tay sai tu bin My" d do nguoi ta 
vin dich Lev Tolstoi, Tchekov, 
Pasternak, nhung tic gii Nga, nude 
dung diu khoi Cong sin - trong khi 
d mien Bic tit ci moi thu ve nude 
My deu bi cam doan hoic bi boi 
nho. Co cung thiy nhung cuon sich 
nghien cuu chu nghia Mic xit cua 
cic tic gii Hung, Tiep duoc biy 
ban trong tiem sich vi ngoii le 
dudng. Nhi vin di cham tay vio, 
di duoc nem huong vi mot thu moi 
la, li Suy Nghi Tu Do. Tit ci 
nhung nguoi quen dung diu 6c de 
suy nghi, quen song voi trii tim 
rung dong, khi tu Bic vio Nam sau 
nim 1975 deu trii qua mot kinh 
nghiem moi. Ho phii cam thiy cuoc 
chien tranh co mot miu sic khic, 
mot nguyen nhin khic. Cuoc chien 
chim dut nim 1975 khong phii li 
"Chong My Cuu Nuoc" nhu ding 
Cong sin vin ho hoan. Do con la 
mot cuoc chien tranh y thuc he. 

So 98* Trang ifi Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San Cuoc npi chien bieu hien cuoc tranh 
chap giua hai chu truong quan tri xa 
hoi loai ngudi; hai he thong kinh te, 
hai trao luu triet hoc; hai duong loi 
lien minh ngoai giao cua cac dan 
toe A Phi, hoac theo phe Cong san, 
hoac theo khoi tu ban. Moi nghi 
ngd da nay mam. 

Nam 1975 mo dau mot giai doan 
moi trong cuoc chien y thuc he, da 
bat dau tu nhung nam 1930, no 
bung len nam 1945 va tro thanh 
dam mau nhat trong cuoc chien 
tranh Nam Bac tu nam 1960 den 
1975, khi nhung doan bo dpi mo 
duong phia Tay Truong Son tien 
vao mien Nam. Sau nam 1975, tren 
dong bang phia Dong Truong Son 
mot dong luu chuyen moi chay tu 
Nam ra Bac. Khong nhung nhieu 
ngudi mang ve Bac cac xe gan may, 
radio, tu lanh, dong ho, co nhung 
anh bo doi chi mang ve cho con mot 
hinh bup be nhua re trien; ma trong 
nam, muoi nam sau do doan ngudi 
Bac tien nay con mang theo nhung 
mot quan ao moi, nhung bang nhac, 
sach vo, each noi nang, nep song 
hang ngay; ho dem ve Bac ca nhung 
tap tuc, phong hoa thuan hau cua 
ngudi mien Nam. Ngudi mien Bac 
bat dau tap noi giong mien Nam, 
nhat la cau: "Noi dzay ma khong 
phai dzay!" Cac huyen thoai tan ra 
dan. Nha van bat dau y thuc minh 
va dan toe minh la nan nhan cua 
mot vu lua dao quoc te. 

"Qua bip vi dai cua Dang" bat 
dau nut vo. 

Khong phai ngudi dan mien Bac 
nao vao Sai Gon cung ben nhay nhu 
Duong Thu Huong. Phai doi thdi 
gian troi qua, dan dan moi ngudi 
deu nhin thay nhung su that dupe 
phoi bay. Chien tranh cham dut, 
dang Cong san phai dong vai tro 
quan ly mot quoc gia trong thdi 
binh. Va ho da that bai. That bai ve 
kinh te khien hang trieu ngudi doi 
rich thieu an. Nhung quyet dinh dai 
dot ve ngoai giao dua tdi 2 cuoc 
chien tranh d Cam Pu Chia va bien 
gidi Trung Quoc lam diet them 
hang tram ngan thanh nien Viet 
Nam mot each vo ich. Che do doc 
tai chuyen die khien hang trieu 
ngudi lieu minh bo nude ra di, ke ca 
nhung ngudi dan da song bao nhieu nam trong chu nghia xa hoi d mien 
Bac. Xa hoi ngay cang bat cong, 
dan oan keu khoc khap nude. 
Nhung that bai tren buoc dang Cong 
san 16 nguyen hinh la mot nhom 
ngudi khong xung dang lanh dao 
mot quoc gia trong thdi dai moi. 

Cac "thien duong mu" d Nga va 
Dong Au tan vo nam 1990 la nhung 
cai dinh sau cung dong tren chiec 
quan tai y thuc he Cong san. Dang 
Cong san bay gid chi con la mot cai 
xac khong hon, duoc nhom ngudi 
lanh dao su dung de "chia qua thuc" 
vdi nhau, trade khi giai tan. Ma 
sdm muon the nao roi cung se giai 
tan. 

Cho nen ngay 30 thang 04 nam 
1975 dang Cong san Viet Nam "dai 
thang" tren mat tran quan su nhung 
bat dau thua tren tat ca cac mat 
khac. Nhieu ngudi Viet Nam bay 
gid van tranh dau doi xay dung mot 
die do dan chu, doi cho nude ta 
duoc song tu do, kinh te thi truong 
duoc phat trien va chu quyen quoc 
gia duoc ton trong. Ho dang tiep tuc 
cuoc dau tranh cua nhung Nhuong 
Tong, Truong Tu Anh, Khai Hung, 
Huynh Phii So, Phan Van Hum thdi 
1945, nhung ngudi da bi Cong san 
sat hai. Dang Cong san se phai lui 
buoc de dan Viet Nam duoc song tu 
do nhu cac dan toe van minh khac. 

Cuoc dau tranh doi tu do dan 
chu cho nude Viet Nam bay gid 
cung chinh la mot hinh thuc tiep tuc 
cuoc chien dau cua nhung chien si 
Viet Nam Cong Hoa trade khi ho 
phai buong sung ngay 30 thang 04 
nam 1975. Nhd su hy sinh cua cac 
chien si do suot thdi chien, mien 
Nam Viet Nam ton tai duoc cho den 
1975, thay vi bi dang Cong san nuot 
gpn tu 15 nam trade. Muoi lam 
nam luc nao cung bi Cong san pha 
phach am sat, pha hoai roi gay 
chien, tong tan cong! Trong thdi 
gian ngan ngui nay ngudi dan mien 
Nam chua du thdi gid xay dung mot 
die dp tu do dan chu nhu long 
mong muon. Nhung cuoc song d 
mien Nam cung du khong khi tu do, 
du tinh than nhan ban. Dong bao 
mien Nam da bao ve duoc trayen 
thong dao ly cua to tien, dong thdi 
biet tap thoi quen ton trong luat 
phap va ton trong nhan quyen cua van minh nhan loai. Chinh nep song 
thuan hau do da tao dupe nhung 
nhan lanh, nhung hat giong chon 
lap dudi be sau xa hpi mien Nam 
sau nam 1975. Chung chi cho ngay 
gap mua thuan gio hoa se nay mam 
roi sinh hoa, ket trai. Khi dong bao 
mien Bac tiep xuc dupe vdi nep 
song thuan hau do, nhung luong dat 
lanh da mo ra tiep nhan. Neu noi 
rang dong bao mien Bac dupe "giai 
phong" nhd co ngay 30 Thang 04, 
dieu nay cung dung. Con doi vdi 
nhung chien si Cong Hoa da hy 
sinh, phai khang dinh: Ho da khong 
hy sinh vo ich. Chinh ho da bao ve 
nhung hat giong lanh do trong suot 
nhung nam chien tranh, de cac the 
he ngudi Viet mai sau se vun trong. 
Nhd the, dan tpc Viet Nam se dupe 
giai phong! 

http://www.nguoi-viet.com/ Toa an Thai Binh y an s<y 
tham ong Tran Anh Kim 

Horn 29-04-2010, toa an tinh Thai 
Binh mo phien xCr phuc tham ong Tran 
Anh Kim, nguyen si quan cap ta quan 
doi Viet Nam, thanh vien Ban dai dien 
lam thdi Khoi 8406. Trong phien xCr so 
tham hoi thang 12 nam ngoai, ong da 
bi ket an 5 nam rw&i tu giam vdi toi 
danh "co nhung hoat dong nham lat 
do chinh quyen nhan din". 

Dieu khong gay^ ngac nhien la trong 
phien xCr phuc tham horn nay, toa an 
tinh Thai Binh da giCr nguyen mCrc an 
duoc tuyen bo tai phien so tham. Xin 
nhac lai, ong Tran Anh Kim la ngudi 
dau tien trong so 5 ngudi bi dua ra xet 
xu vdi danh hoat dong nham lat do 
chinh quyen. 

Thang gieng nam nay, bon nha dau 
tranh cho dan chu la luat su Le Cong 
Dinh, thac si tin hoc Nguyen Tien 
Trung va cac ong Tran Huynh Duy 
Thuc, Le Thang Long cung bi dua ra 
toa. Ho da bi ket an tu 5 den 16 nam 
tu giam. Phien xu phuc tham cac ong 
Le Cong Dinh, Le Thang Long va Tran 
Huynh Duy Thuc se dien ra vao ngay 
11 thang nam tai Sai Gon. Ong 
Nguyen Tien Trung khong khang an. 

Con theo bao chi CS trong nude, 
duoc AFP trich dan, mot phu nu Viet 
Nam da bi bat vi bi nghi ngd tham gia 
mot "am muu khung bo", chong lai che 
do va co lien he vdi mot to chuc chinh 
tri bi cam tai Viet Nam. Do la ba Pham 
Thi Phuqng, 64 tuoi. Ba da bi bat ngay 
19 thing 04 vua qua cung vdi ngudi 
chong khi ho tu Thai Lan vao Viet 
Nam. 

Theo RFI 29-04-2010 S6 98*Tmng \j 
Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San *** ■am ioi nam 

±Mj ^|# %1# %1# ^M# ^M# ^M# ^M# ^l# ^J# ^J# ^M# ^M# ^l# ^l# ^l# ^l# ^l# 
#i^ ^1^ ^1^ ^1^ ^^^ ^^^ ^B^ ^^^ ^1^ ^1^ ^1^ ^T^ ^1^ ^1^ ^1^ ^1^ ^1^ ^^^ 

Nguyen Quang Buy 26-04-2010 Vdi lich su giai doan 35 nam 
vua qua (1975-2010) du ngan 
nhung la mot giai doan cue suy cua 
dan toe Viet Nam, mot giai doan ma 
nguoi Viet phai doi khang vdi the 
che doc quyen toan tri CS, luc theo 
Lien So luc theo Trung Quoc. 

Tai sao lai khong phai la doi 
lap ?' 

Doi lap chi ton tai va phat trien 
duoi the che tu do. Ca nguoi cam 
quyen, nguoi doi lap va nguoi dan 
deu phai dua tren Hien phap de dom 
chung, de len tieng, de kiem soat va 
canh tranh Ian nhau. Co doi lap cac 
chinh sach cu se duoc hoan chinh 
hon, hay dua tren nen tang Hien 
phap de de ra nhung chinh sach moi 
uu viet hon. Nho doi lap nhung 
thanh qua cua the che dan chu duoc 
toi uu trong hoan canh va dieu kien 
cua tung quoc gia. N6i torn lai doi 
lap dua xa hoi, dan toe, dat nude 
ngay mot thang tien. 

The che Cong san nguoc lai tieu 
diet cai cu de xay dung cai moi. 
Moi va cu bao gom tu van hoa, van 
hoc, nghe thuat, kinh te, xa hoi... 
den con nguoi. Duoi che do Cong 
san moi quyet dinh trong dai lai deu 
den tu mot ca nhan hay mot nhom 
cam quyen. Khong co doi lap, 
khong dan chu, nguoi dan bat buoc 
phai tuan theo cac nghi quyet cac 
quyet dinh do dang de ra. Tham chi 
nguoi dan con phai tuan theo cac le 
lang do can bo dia phuong de ra. 
Khong tuan theo se bi khep vao 
thanh phan phan dong, phan each 
mang va bi day ve phia doi khang. 

Duoi the che Cong san Viet 
Nam, cai moi gom tu tuong, 
phuong each suy nghi va hanh dong 
luc thi theo Trung Quoc luc lai theo 
Lien So, vi vay nhung hanh dong 
doi khang con boc 16 ro ret trong 
hang ngu lanh dao Cong san. Nhu 
tnrong hop Hoang Van Hoan da 
phai tron sang Trung Quoc de tranh 
thanh trirng cua tap doan Le Duan, 
nhieu can bo cao cap cua Mat tran 
Giai phong Mien Nam vi khong cung suy nghi voi tap doan lanh dao 
mien Bac da bi thanh trung nhu 
Truong Nhu Tang, Lu Phuong... 
hay ong Tran Xuan Bach da bi truat 
phe va khai tru chi vi keu goi cai 
each ca kinh te Ian chinh tri. 

35 nam doi khang co the duoc 
chia lam 2 giai doan: giai doan 
DCSVN theo Lien So (1975-89) va 
giai doan theo Trung Quoc (1989- 
2010). 

Giai doan DCSVN theo Lien 
So (1975-89). 

Truoc 1975, Nam Viet la mot 
chien truong cho hai khoi tu do va 
Cong san thu bom dan. Trong khi 
nguoi My nit chay thi nguoi Nga 
nguoi Tau lai quyet tarn tai tro 
Cong san Bac Viet xam Ian mien 
Nam. Nam 1975, Cong san Bac 
Viet bat chap moi hiep dinh quoc te 
da ky truoc day vuot vi tuyen 17 
thon tinh mien Nam. 

De xay dung mot the che moi 
gom nhung con nguoi moi, dan 
mien Nam bi khep la nguy quan, 
nguy quyen, nguy dan. Cac trai tu 
duoc dung len khap noi nham "cai 
tao" xa hoi nguy. Cac khu kinh te 
moi duoc dung len de day nguy dan 
khoi cac thanh pho, danh cho cho 
can bo tu Bac vao. Cac ta sach ngan 
song cam cho, danh tu san mai ban, 
quoc doanh hoa, hop tac hoa cong 
nong nghiep nham bien mien Nam 
thanh mien Bac rap theo khuon kho 
mo hinh kinh te va chinh tri L. So. 

Ve van hoc, van nghe, nghe 
thuat va hinh thuc be ngoai, xa hoi 
mien Bac truoc 1975 lai giong nhu 
mot xa hoi Trung Hoa thu nho. Chi 
can xem lai sach bao, bao chi hay 
phim anh truoc day, ban se thay 
ngay tu each an mac, each hanh xu, 
loi ca, dieu nhac, den phong each 
hanh van deu xuat phat tu Trung 
Quoc. Nho van hoc, van nghe, nghe 
thuat, doi song mien Nam sau mot 
thoi gian dai duoi che do tu do da 
vuot xa xa hoi mien Bac, do do sau 
1975 xa hoi mien Bac da nhanh 
chong hoi nhap vao xa hoi mien Nam. Lai nua do hai dang Cong san 
Viet Nam - Trung Quoc da trd 
thanh ke thu khong doi troi chung. 
DCSVN vi the muon thoat khoi anh 
huong cua van hoa each mang kieu 
Trung Cong. The ma van ton tai nen 
van hoc nghe thuat doi khang chong 
lai su ap dat cua DCSVN len nen 
van hoc nude nha. 

Vua thoat ra khoi chien tranh, 
DCS lai tiep rue su dung bao luc 
each mang, dung chuyen chinh vo 
san de dan ap moi suy nghi, moi 
tieng noi khac biet. Viet Nam tu 
Bac xuong Nam trd thanh mot nha 
tu. Mot vai can bo cap duoi bat 
dong phai len hit "xe rao" nha tu 
lam nguoc lai cac sach luge cua 
dang. Xe rao la cum tu do chinh 
nhung dang vien xe rao dat ra. 

Trong giai doan nay, DCSVN 
nhan mot nguon vien tro doi dao tu 
Lien So de bien Viet Nam thanh 
mot chu hau thuc hien vai tro quoc 
te tai A Chau. Tu 1979 den 1989, 
DCSVN da dua dat nude vao 2 
cuoc chien tranh noi bo cac dang 
Cong san: xam Ian Cam Bot d mien 
Nam va chien tranh bien gidi voi 
Trung Quoc tai mien Bac. Hang 
tram ngan thanh nien da bo minh 
trong hai cuoc chien. Hang tram 
ngan nguoi khac da trd thanh nhung 
thuong binh tan phe mot phan co 
the. Anh huong den tinh than hang 
trieu gia dinh Viet Nam, anh huong 
nay van con ton tai den ngay nay. 
Nhieu phan dat, phan bien do ong 
cha de lai hien nay van con bi 
Trung Cong chiem dong va duoc 
DCSVN chinh thuc cong nhan su 
chiem dong. 

Su phan khang ro net nhat la Ian 
dau tien trong lich su nhan loai, 
hang trieu nguoi ca Bac Ian Nam 
tren con thuyen nho hay bang moi 
phuong tien bo nude ra di. Da so 
nhung nguoi nay van tiep tuc doi 
khang voi DCS mot each manh me 
tren manh dat tai cu. Cung co nguoi 
tu hai ngoai trd ve chien dau cho tu 
do. De duong dau voi chuyen chinh, 
giai doan nay nhung nguoi chong 
cong phai chon gan lien giua dau 
tranh chinh tri va vu trang. 

Vi the che Cong san di nguoc 
vdi chieu tien hoa cua nhan loai va 
di nguoc vdi long nguoi, nen dan 

So 98 * Trang J8 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San toe cac quoc gia Dong Au va Lien 
So da Ian luot dung len gianh lai 
quyen tu quyet dan toe. Cac lire 
luong doi khang Viet Nam phan bi 
dan ap, phan khong tien doan trade 
sir sup do cua che do Cong san Au 
chau, phan thieu thong tin, thieu 
lien ket nen gan nhu dung ngoai 
cuoc thay doi toan cau, khong the 
huong dan quan chiing day manh 
tien trinh dan chu cho Viet Nam. 

Giai doan DCSVN theo Trung 
Quoc (1989-2010). 

Dung truoc khung hoang va lo 
so sir sup do, Dai hoi Ian thu VI 
DCS Viet Nam da phai chap nhan 
doi moi thay vi chet. DCS mot mat 
phai coi troi kinh te, giao thuong 
voi cac quoc gia tu do, mat khac 
phai voi vang than phuc Trang 
Quoc lay cho dua tiep tuc dan ap 
moi no lire doi khang. 

Nhd coi troi kinh te, nguoi Viet 
da nhanh chong thoat khoi canh doi 
ngheo. Nhung de huong den mot 
doi song vat chat cung nhu tinh than 
cao hon thi giao due va huan luyen 
ky nang la hai yeu to quan trong lai 
khong duoc DCS de y tdi. Da so lao 
dong Viet Nam van chi dua vao 
nong nghiep, vao ky nghe don 
thuan, du lich va vao viec tan dung 
tai nguyen thien nhien. 

Trong thoi gian gan day do trinh 
do quan ly kinh te yeu kem, Viet 
Nam dang quay lai thoi ky voi muc 
lam phat phi ma, nhieu Ian phai pha 
gia dong tien, dau tu va xuat cang 
sut giam, nan that nghiep gia tang, 
no quoc te cang ngay cang chong 
chat. . . da phan dan chiing da ngheo 
lai ngheo them. Thieu quyen lire 
chinh tri, quyen loi kinh te cua dan 
chiing gan nhu khong duoc quan 
tam. Viec tan dung tai nguyen quoc 
gia va le thuoc vay muon the gidi la 
mot each an cuop cua cac the he 
con chau chiing ta. 

Trong khi ay de kiem soat chinh 
tri, nhieu xi nghiep quoc doanh 
duoc co phan hoa da lot vao tay cua 
mot so dang vien cao cap hay gia 
dinh, tao nen mot tang lop dai gia tu 
ban do. Tang lop nay nam ca doc 
quyen kinh te Ian chinh tri nen cang 
ngay cang tro nen giau co va quyen 
the. Ho ngan each giua thieu so nay 
va da so dan chiing ngheo kho dang ngay mot sau hon. Chenh lech giau 
ngheo, sir bat binh dang dang dao 
sau cac tiem an doi khang, den mire 
do khong kem ham duoc se la 
nguyen nhan cho moi bien dong xa 
hoi - chinh tri. 

Thieu quyen lire chinh tri, dan 
Viet ciing tro thanh nan nhan cua 
quoc nan tham nhung . Them vao do 
mot cuoc khung hoang toan dien 
dang cang ngay cang Ian rong tren 
moi lanh vuc den moi tang lop xa 
hoi. Sir bat man cang ngay cang boc 
phat de den mot liic nao se phai 
bung no. 

Dang Cong san con luon phai 
doi dau voi hang loat cac cuoc dinh 
cong doi tang luong doi bao dam 
quyen lao dong. Nhung cuoc bieu 
tinh chong tham nhung, chong bat 
cong trong viec quan ly dat dai va 
mot cao trao doi dat cua giao hoi 
Cong giao va cac ton giao khac da 
bi dang CS cuop di sau khi chiem 
duoc chinh quyen. Nhieu cuoc bieu 
tinh doi tu do ton giao hay cua dong 
bao sac toe chong lai ap birc bat 
cong. Dep duoc cuoc bieu tinh nay 
thi xay ra cuoc bieu tinh khac. Cac 
cuoc bieu tinh thi cang ngay cang 
thu hut duoc nhieu nguoi hon, co to 
chirc hon va xay ra gan thu do Ha 
Noi hon. Chuyen gi se xay ra khi 
moi nguoi dong tam dung len doi 
lai quyen tu quyet dan toe. 

Khi miic do doi khang ciia cac 
tang lop dan chiing cang ngay cang 
nang cao, DCS lai phai 16 ro ban 
chat buon dan ban nude. Nhieu 
phan lanh tho, lanh hai do ong cha 
ta de lai da duoc DCS chinh thirc 
trao cho Trung Quoc. Nha cam 
quyen Viet Nam da de mac cho 
quan doi Trung Quoc ban, bat, cuop 
tau, doi tien chuoc khi cac ngu dan 
Viet Nam danh bat tren viing lanh 
hai Viet Nam. Khi cac anh chi sinh 
vien bieu tinh xac dinh "Hoang Sa 
Trudng Sa Bien Dong la ciia Viet 
Nam" lai bi cong an Cong san 
xuong tay dan ap. Nguoi dan da mat 
ca quyen duoc yeu nude, duoc 
chong xam lang. 

Dang CS con chu truong de 
Trung Quoc tien hanh khai thac 
bauxite Tay Nguyen du da gap phan 
doi manh me ca trong Ian ngoai 
dang. Viec nay da tao ra mot cao trao phan khang tir tang lop tri thirc 
trong nude. Lan dau tien hang ngan 
tri thirc da cong khai ky ten phan 
khang mot chii truong da duoc Bo 
Chinh tri DCS thong qua. 

Gan day lai den viec cac nha 
cam quyen dia phuong cho Trung 
Quoc miron rirng Viet Nam ma 
quen di quyen loi cua dan toe luon 
bi nude nay nhom ngo. Viec nay tao 
them mot khoang each giua nhung 
nguoi yeu nude chan chinh va tap 
doan lanh dao Cong san buon dan 
ban nude. 

Sir kien Vien Nghien ciru Phat 
trien (IDS) tu giai the la thi du doi 
khang manh me nhat cua tang lop 
tri thirc Viet Nam. Vien duoc xem 
la mot bau tri tue cua Viet Nam. Da 
so cac thanh vien cua Vien da tich 
cue dong gop trong qua trinh doi 
moi kinh te sau Dai hoi VI. Vien 
tap trung nghien ciru ve kinh te, 
giao due, y te, xa hoi... Kho noi 
dudi sir cam quyen cua dang Cong 
san, Viet Nam cang ngay cang lam 
vao khung hoang toan dien, doi 
song dan chiing thi moi ngay mot te 
hai hon. Ket qua nhung cong trinh 
nghien ciru thuong phoi bay sir that 
rat trai nguoc voi luan dieu tuyen 
trayen cua dang. De ho phai ra 
Quyet dinh 97 bit mieng cac thanh 
vien trong Vien. Phan khang lai, cac 
thanh vien Vien da quyet dinh tu 
giai the, nhung tuyen bo ca nhan se 
tiep tuc phan bien cac chinh sach sai 
trai cua nha cam quyen Viet Nam. 

Bao chi mot cong cu cua dang 
Cong san, the ma trong thoi gian 
qua nhieu nha bao bi tam giam, bi 
bat hay mat viec, nhieu tong bien 
tap bi thay doi, nhieu to bao bi dong 
cua cung chi vi thong tin trung thirc 
khach quan va toan dien phan lai 
cac tuyen truyen chinh thong do 
DCS de ra. 

Trong thoi gian gan day, cac 
cum tir "dien tien hoa binh", "tu 
dien bien", "tu chuyen hoa" cang 
ngay cang duoc nha cam quyen 
Cong san sir dung mot each thuong 
xuyen hon tren cac Nghi quyet, cac 
co quan trayen thong bao chi. Viec 
lam nay tu no cho thay DCS dang lo 
so nhung thach thirc doc quyen cai 
tri tir ben trong he thong. So 98 * Trang 79 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San Trong khi cac lire lupng dau 
tranh cho dan chu da cong khai tu 
bo dau tranh vu trang thi DCS lai lo 
so quan dpi se diing ve phia ngudi 
dan de gianh lai cac quyen tu do 
cho dan toe. DCS lo so vi da so can 
bo trung va cao cap trong quan doi 
deu truong thanh trong cuoc chien 
tai Cam Bot va cuoc chien chong ba 
quyen Trung Quoc. Truong thanh 
trong chien tranh, ho co each nhin 
va suy nghi rat khac vdi thieu so 
cam quyen Cong san. Trong khi tap 
doan lanh dao lai cang ngay cang 
cau ket voi Trung Quoc di ngupc 
quyen lpi dan toe. 

Ve phong trao Cach mang, them 
vao cac to chuc dang phai chinh tri 
thanh lap tu trudc, ngay 8-4-2006 
Khoi 8406 dupe thanh lap. Khoi la 
mot to chuc quan chiing dau tranh 
voi "muc tieu giai the che do Cong 
san doc tai todn tri, gianh lai cac 
quyen tu do dan chii cho dan toe 
Viet Nam bang duong loi bat bqo 
dong". Tu chi gom 118 thanh vien 
ban dau, nay da tang len hang chuc 
ngan thanh vien gom du mpi tang 
lop, mpi to chuc dau tranh d khap 
noi trong va ngoai nude. Khoi da 
duoc nhieu quoc gia va to chuc 
quoc te cong nhan. Lo so truoc su 
phat trien cua luc lupng doi khang, 
nhieu thanh vien trong Khoi da 
Cong san bat bo, tu day, co lap. 

Trong thai dai thong tin toan 
cau, mang ludi thong tin hai ngoai 
khong phai chi thuc hien vai tro 
thong tin dai chiing, con tao mot 
moi truong de nhung ca nhan, 
nhung luc luong doi khang trong va 
ngoai nude tim hieu va ton trong su 
khac biet nham huong den viec ket 
hop day manh cuoc dau tranh cho tu 
do va dan chu tai Viet Nam. 

35 nam la mot giai doan du dai 
de cac to chuc doi khang truong 
thanh va chu dong huong dan quan 
chiing dau tranh. Sap tdi Cong dong 
Ngudi Viet Tu do tai Uc chau se to 
chuc mot "Nghi hoi Nguoi Viet Tu 
do tren toan The giai". Muc dich 
cua Nghi hoi la de ket hop cac ca 
nhan, cac hoi doan, doan the, cac 
dang phai trong cong dong nguoi 
Viet tren toan the gidi, tao the lien 
ket, dong nhat phuong each dau 
tranh va phan cong tac. De tu do mpi nguoi Viet yeu chupng tu do 
tren toan the gidi chu dong don tong 
luc tan cong danh do che do doc tai 
Cong san. 

Bai nay duoc viet de trinh bay 
trong "Dem thap nen tri an cac 
chien sy Quan luc Viet Nam Cong 
hoa 30-4-2010" tai Victoria (Uc 
chau). 35 nam la mot khoang thoi 
gian that dai trong mot doi nguoi. 
Nhieu nguoi chao doi sau 1975 
ngay nay da tro thanh nguoi dai 
dien cho Phong trao Dan chu nhu 
luat su Le Thi Cong Nhan, hay dai 
dien cho Cong dong nhu ong 
Nguyen Van Bon, chu tich Cong 
dong tai Victoria, truong ban to 
chuc dem nay. Dupe biet dem nay 
se co su hien dien cua nhieu ban tre 
va sinh vien tai Victoria, nhieu ban 
sau dem nay se nhap doan nguoi 
huong ve Canberra cho dem tarn 
tinh tuoi tre toi mai. Tuong lai cong 
dong va dat nude thupc ve cac ban. 

Melbourne, Uc Dai Loi 
Chung ta phai dat cau hoi: Tai sao 
ket qua cua phong trao hoa blnh va 
dan chu lai qua khac nhau giOa Chau 
Au va Chau A? 

Co nhieu ly do cho nhOng ket qua 
khac nhau nay va mot trong nhOng ly 
do dau tien va quan trong nhat la cac 
loai Cong san von dac trirng Chau A 
hoan toan trai ngLroc voi cac loai 
Cong san a Chau Au. 

Tai Chau Au, ngay tir nguyen 
thuy, chu nghTa Cong san la mot hien 
tirpng co can ban la do th|. Cong 
nhan do thi, nhat nhOng ngiroi lam 
viec trong cac nganh cong nghiep quy 
mo Ion, dupe coi nhu 1 giai cap vo san, 
nhOng ngiroi tien phong cua each 
mang. Cung voi cac dang Cong san 
va lanh tu cua ho, nhieu cong nhan 
trong cac nghiep doan chat che va 
nhOng khu vyc cong nghiep cao nhir 
Saxony hoac lu'u vyc song Ruhr 6 
Dire deu da bau cho ngiroi Cong san 
hoac ft nhat cho ngiroi Xa hoi Chu 
nghTa voi so lirpng Ion. Tren khap 
vung que, va a cac thi tran nho hay 
vung ngoai 6 Chau Au, cac cCr tri bau 
cho cac dang bao thu hay cac dang 
chfnh tri trung dung, nhimg khong 
bao gio bau cho nhOng ngiroi CS. «L chu nghTa CS chau Au va chau A ••••••••••••••••••••••••• 

Gs Jerry Livingston Voorhis, 24-04-2010 Trong nam 1989, hai sir kien rat y 
nghTa va rat khac biet da dien ra a hai 
dau cua the gidi. Tai Dire, birc tu'dng 
Berlin sup do. Cong san, xet nhir mot 
he thong cam quyen, b| sup do d Dire 
va phan con lai cua Dong Au. 

Tuy nhien d Trung Quoc, mot dieu 
rat khac xa da xay ra. NhOng niem hy 
vong cua the gidi cho mot nirdc 
Trung Quoc tir do, dan chu da tieu 
tan khi xe tang va quan dpi tir nong 
thon tien vao Thien An Mon va tan sat 
hang tram trong so hang ngan sinh 
vien von da bieu tlnh doi dan chu tai 
Bac Kinh trong nhieu thang. 

Dan chu, mot nen kinh te thi 
trirdng va viec tir do phat bieu quan 
diem chfnh tri Ian van hoa da chien 
thing chu nghTa Cong san d Dong Au 
va tham chf d Nga, dang khi d Trung 
Quoc va trong cac khu vltc Cong san 
kiem soat d Chau A, nhirng anh 
hirdng giai phong nay da bi de bep 
bdi cac Chfnh phu Cong san Trung 
Quoc, Viet Nam, Lao va dac biet la 
Campuchia va Bac Trieu Tien. Nong dan Nga da tham gia va ung 
hp Dang Cach mang Xa hoi chir 
khong ung hp nhirng ngirdi Cong san 
hay nhirng ngirdi Bolsheviks nhu 1 
dirpc gpi sau do suot thdi gian ciia 
cuoc each mang. Ca trirdc va sau 
The chien II, nhirng khu vltc nong 
thon d Dong Au, va dac biet la nhirng 
trai chu giau co da eye lire chong doi 
va pha hoai cac no lire tap the hoa tai 
Ukraine, Ba Lan, Nam Tu, Rumania, 
Dong Dire va mpi noi khac. Doi vdi 
Cong san Chau Au, thanh pho la co 
sd ho trp va phai chinh phuc hoac 
danh thing cac vung nong thon. 

Sir kien nay da tac dong rat Idn 
vao nhirng gi da xay ra vdi cac che 
dp Cong san suot cac thap nien 80's 
va 90's tai Chau Au Cong san, ke ca 
Nga. Mot khi cac thanh pho da lat do 
che dp Cong san va thay the no bing 
mot chfnh phu dan chu phi Cong san 
va thay the nen kinh te hon hop bing 
mot khu vyc tu nhan Idn, chu nghTa 
CS da b| tieu diet. Xet cho cung, cac 
vung nong thon luon chong CS! 

So 98 * Trang 20 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San O Chau A, ngirdi ta thay mot tlnh 
hlnh hoan toan trai ngirpc. Khap 
Chau A cung nhir Cuba, chu nghTa 
Cong san Ian tir nong thon vao thanh 
pho. Trung tarn sire manh chfnh cua 
Mao Trach Dong, trong The chien II 
va cupc Npi chien tiep theo sau do, 
nam d nong thon, vung nong nghiep 
tirong doi thira thdt dan cir a Tay 
Bac Trung Quoc, tir do Cong san 
Trung Quoc Ian tran den Bac Kinh, 
Nam Kinh, Quang Chau va cac trung 
tarn do thi khac. Mot khi Cong san 
cua Mao da chiem dirpc cac thanh 
pho noi Quoc Dan Dang hoac nhirng 
ngirdi quoc gia tirong doi manh, thl 
coi nhir ho da chinh phuc tat ca Trung 
Quoc. Phong trao Khmer Do cua Pol 
Pot la d nong thon va gom nong dan 
co khuynh hirdng gan nhir cuong tfn. 
No nghiem trj cac cir dan cua Nam 
Vang (Phnom Penh) va cac trung tarn 
do thi khac, gilt chit hang tram ngan 
neu khong phai hang trieu ngirdi, va 
bupc nhirng ke song sot di lam nong 
dan lao dpng d nong thon. 

Sau cung, phong trao Cong san 
cua Ho Chf Minh da bat dau nhir la 
mot lye lirgng chfnh trong vung doi 
nui phfa Bac va phfa Tay cua Ha Noi. 
Cong san da khong kiem soat dirge 
cac thanh pho nhir Ha Noi cho den 
khi Phap that tran tai Dien Bien Phu. 
Cung the trong mien Nam Viet Nam, 
cac thanh pho Hue, Da Nang va Sai 
Gon da kien trl chong lai Cong san 
cho den ngay tan cupc bi thirong. Ho 
tro cho Viet Cong chu yeu la d nong 
thon heo lanh nhir cac khu vyc trong 
dong bang song CCru Long. 

Nhir mot kit qua cua sir kien nay, 
nhirng chong doi d do thi trong cac 
nude Cong san Chau A da khong co 
hieu qua nhir d Chau Au. Chfnh phu 
Cong san d Trung Quoc, Viet Nam va 
Campuchia luon luon co the dya vao 
ho tro tir nong thon. Cac vung nong 
thon chau A da ung ho cho Cong san 
nhilu hon so vdi phfa tirong irng ben 
chau Au. 

Mot yeu to thCr hai gop phan vao 
sy kien cirdng cua chi dp Cong san 
d Chau A la viec tirong doi thieu 
nhirng anh hirdng chong Cong tir 
ben ngoai so vdi tinh hinh ma Cong 
san Dong Au phai doi dau. Trong suit 
nhirng thap nien 1950, 1960, 1970 va 
1980, Dong Au da bi "doi bom" tdi tap 
bdi nhirng chirong trinh phat song 
chong Cong tir Radio Free Europe 
(dai Chau Au Ty do), mot mang lirdi 
chong Cong tir nhan, tir Voice Of 
America (dai Tieng noi Hoa Ky) va 
BBC. Tay Berlin, mot vung dat chong 
Cong nam sau trong lanh tho Cong 
san, da du'p'c dung nhir mot cai loa 
dl phat tan cac bai phat bilu chong Cong cua Tong thong John Kennedy 
va cua Tong thong Ronald Reagan: 
"Hoi Gorbachev! Hay pha do birc 
tirdng nay di". Ldi tuyen bo ay da co 
mot tac dong rat Ion tren nhirng 
ngirdi song phfa sau Birc Man Sat. 

Rat nhieu ngirdi dan tir Dong Au 
(Ba Lan, Hungari, Dire, v.v...) da den 
song tai Hoa Ky vao luc nay. Sy hien 
dien va anh hirdng chfnh trj cua ho 
da lam day len nhieu hoat dpng dac 
biet tai Hoa Ky nhir "Thang hay Tuan 
le cac Quoc gia bi le thupc" (Captive 
Nations). Quoc gia bi le thupc muon 
am chi cac nirdc d Chau Au da bi roi 
vao tay Cong san va do do, nam dirdi 
ngoi mp hay sy thong trj cua Lien X6. 
Nhirng sy kien nhir the da lam day 
len cac cupc lien minh va bieu tinh 
chfnh trj de don sy chu y lien tuc cua 
nirdc My va Quoc te vao hoan canh 
cua cac nirdc Dong Au. 

Loai cam thong, chu y va no lye 
nhir the don gian da khong co dirpc 
cho cac nirdc Chau A nam dirdi sy 
cai trj cpng san. Ngirdi My goc Hoa la 
mot nhom nho hon nhieu so vdi 
nhirng ngirdi My goc Ba Lan, Dire va 
Hungari va nhirng cpng dong thieu so 
thieu so khac co goc tir Dong Au. 
Ngirdi ti nan Viet Nam, Campuchia va 
Han Quoc tham chf con nho hon nira. 
Sau het, ngirdi My goc Hoa va nhirng 
ngirdi My chong Cpng phi Trung Hoa 
da tap trung sy quan tarn cua ho vao 
Dai Loan va cung co Chfnh phu Quoc 
Dan Dang d do hon la giai phong hay 
dan chu hoa Hoa luc. 

Cuoi cung, Dong Au da la san 
khau dien ra nhirng cupc noi day hay 
la each mang chong Cpng san dau 
tien. Nam 1952, cong nhan Dong Dire 
d Berlin va cac thanh pho khac da noi 
day chong lai ach cai trj cua cpng san 
d Dong Dire, von mang tfnh ap birc 
hon d bat cir noi nao khac. Cupc noi 
day cua ho da bi dap tat bdi xe tang 
va quan dpi Lien X6. Trong nam 1956 
va 1957, Hungari tien hanh mot cupc 
noi day bat thanh nhirng anh hung 
nham lat do mot chfnh phu tan bao 
kieu Stalin, va ngoai ra con nham hop 
phap hoa cac chfnh dang phi Cpng 
san, ung ho mot nen kinh te hon hop 
vdi mot khu vyc tir nhan va chu 
trirong giir Hungari trung lap trong 
Chien tranh Lanh giira Lien X6 vdi 
cac cirdng quoc phirong Tay. Cupc 
noi day cua ngirdi Hungari da bi dep 
tan, nhirng chi sau khi Lien X6 can 
thiep manh me 6 at, lam nhieu ngirdi 
thiet mang. Hau qua cua cupc noi day 
la co tren 100.000 ngirdi Hungari di ti 
nan va ho da trd thanh mot lye 
lirpng chfnh trj manh ghe gdm, hoat 
dpng chong lai chu nghTa Cpng san d 
Chau Au. Cuoi cung nhirng khong kern quan trong, trong khi cupc each 
mang Hungari dang dien ra, Cpng 
san Ba Lan da thi hanh mot loat cac 
cai each chong lai dirdng loi chu 
nghTa Cpng san cirng ran. Ngoai ra, 
chfnh phu Ba Lan con cham dirt viec 
thanh lap cac nong trirdng tap the d 
nong thon, va cho phep nong dan Ba 
Lan dirpc giir dat dai cua ho. Chfnh 
phu cung cho phep day giao ly Cong 
giao Roma trong cac trirdng cong, va 
dung tung cho mot dai hoc tir nhan 
duy nhat tren the gidi trong mot quoc 
gia Cpng san, Dai hoc Cong giao 
Lublin. 

O 1 Chau A da hau nhir khong co 
nhirng cupc noi loan chong lai ach cai 
trj Cpng san tren quy mo cua nhirng 
gi da xay ra d Dong Au. Cupc noi day 
cua Tay Tang vao cuoi nhirng nam 
1950 la de chong Trung Quoc hon la 
chong Cpng san. Cung co mot so 6 
khang cy cuoi cung chong lai che do 
Cpng san d Tay Nam Trung Quoc, 
doc theo bien gidi Mien Dien va tai 
Viet Nam sau khi Sai Gon that thii, 
nhirng do khong phai la nhirng cupc 
noi loan tiroi mdi nhir cupc noi day 
cua ngirdi Hungari nam 1956. Sau 
het, ngirdi dan song trong cac nirdc 
Cpng san kiem soat nhir Trung Quoc, 
Viet Nam va Bac Trieu Tien, bi co lap 
nhieu hon hoac bi cat lien lac vdi the 
gidi phi cpng san. Da khong co mot 
Tay Berlin d Chau A Cpng san. 

Mot yeu to khac nhan manh sy 
khac biet giira Chau A va Chau Au la 
nhan to lanh dao. Ngoai trir d Nga 
dirdi thdi Stalin, Nam Tir dirdi thdi 
Tito, Rumania dirdi thdi Ceausescu 
va Albania dirdi thdi Enhver Hoxha, 
tat ca cac nha lanh dao Cpng san 
Dong Au deu la cac vien chirc vo 
danh, cac sT quan quan dpi khong 
hap dan hoac nhirng can bp Cpng 
san thieu loi cuon. Ho thirdng bi dan 
chung ma ho cai trj coi nhir la nhirng 
bu nhin cua Lien X6. Mat khac, hai 
nha lanh dao dirpc ira chupng va loi 
cuon nhat trong nirdc Cpng san Ba 
Lan, vf du vay, la Lech Walesa, lanh 
dao Cong doan Doan ket, mot phong 
trao lao dpng chong Cpng, va giao 
hoang Gioan-Phaolo II. 

Cac lanh dao Cpng san quyen lye 
va loi cuon d Dong Au la Tito tai Nam 
Tir, Ceausescu d Rumania va Enhver 
Hoxha tai Albania deu chong X6 viet 
va thirdng xuyen chi trfch hiep irdc 
Warsaw. Tito da dung tung mot khu 
vyc tir nhan Idn trong nen kinh te 
Nam Tir, va ong da tir choi tham gia 
hiep irdc Warsaw, thay vao do, thfch 
di theo mot chfnh sach trung lap. 
Ceausescu thirong lirpng vdi ca 
Trung Quoc lan Hoa Ky, thach thirc 
lai Lien X6, va quan trong nhat, tiep So 98 * Trang 21 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San tuc cong nhan Do Thai sau cuoc 
chien tranh sau ngay nam 1967 khi 
tat ca cac niroc Cong san Dong Au 
khac da cham dCrt quan he voi Do 
Thai va kjch Met than khoi A Rap. Cuoi 
cung, Hoxha da manh me len an ca 
Lien X6 Ian Trung Quoc. Albania rut 
ra khoi hiep iroc Warsaw vao dau 
thap nien 1960. Sau hit, co the cho 
rang ngoai trip Lenin, nha lanh dao co 
uy tfn va thyc sy day quyen lye cua 
Lien X6 la Joseph Stalin, the nhimg 
ong lai khong phai la ngiroi Au. Stalin 
den tip niroc Cong hoa Georgia thupc 
Chau A va vi sir kien ay, ong da cai trj 
niroc Nga nhir mot lanh dao Cong 
san Chau A hon la mot lanh dao CS 
Chau Au. Chang nha lanh dao Lien 
X6 nao sau Stalin co quyen lye loi 
cuon gan nhip sieu nhien cua ong ta 
ca. Nikita Khrushchev, ngiroi ke vi 
Stalin, trong nhir la mot chu he, va 
cac chfnh sach doi noi Ian doi ngoai 
cua ong ta da that bai the tham. 
Leonid Brezhnev, ngiroi ke vi 
Khrushchev, la mot vien chirc khong 
ai biet mat, da vung ve dira Lien X6 
vao mot cuoc chien tranh vo vong a 
Afghanistan. Nhirng ngipoi ke vi 
Brezhnev tham chf con kern thanh 
cong hon nOa, trong do co ca Mikhail 
Gorbachev, ke bat dac dT phai ch|u 
trach nhiem ve sy sup do, "cai chet" 
cua Lien X6. 

Cung nhir Lien X6 bat dau tan ra, 
chu nghTa Cong san sup do tai Nam 
Tir sau cai chet cua Tito, tai Rumania 
sau cuoc hanh quyet Ceausescu, va 
tai Albania sau cai chet cua Hoxha. 
Cuoi cung, cac nha lanh dao Cong 
san Chau Au da b| phi bang Ian b| 
khiroc tip sau cai chet cua ho va anh 
hirong cua ho tan bien. Dieu nay da 
dung ngay ca cho Stalin. 

Cac nha lanh dao Cong san Chau 
A da tao ra mot sy tuong phan ro 
rang voi cac tirong nhiem Chau Au 
cua ho. Dieu nay cung ap dung vao 
trirong hgp Fidel Castro va Che 
Guevara. Mao-Trach Dong, Ho Chf 
Minh, Pol Pot, Kim Nhat Thanh va 
Kim Chfnh Nhat deu da dirge ton tho 
nhir Than thanh hoac Hoang de boi 
nhirng de tCr Cong san cua ho. Tham 
chf ngay nay, a Trung Quoc, mac du 
nhieu chfnh sach cua Mao da thay 
doi, ban than Mao van khong b| tan 
cong. Tai day tuyet doi chang co 
chuyen bai Mao nhir da bai Stalin a 
Lien So. Mao da va van la mot hoang 
de day quyen lye nhir Tan Thuy 
Hoang hay Can Long vay. Anh hirong 
cua ong con dai dai sau khi ong chet. 
Kim Nhat Thanh van la quoc trudng 
chfnh thCpc cua nha nu'oc Bac Trieu 
Tien, du ong ta da chet each day hai 
thap ky. Cac dai sir nude ngoai phai xuat trinh Uy nhiem thu 1 cua ho cho 
nha lanh dao v7 dai nay chu 1 khong 
phai cho quoc trirong dirong nhiem la 
Kim Chfnh Nhat, "Lanh tu kfnh yeu". 

Sau do co Ho Chf Minh, mot 
hoang de do khac, ngiroi ma quyen 
lye van mo rong tCr ben kia nam mo. 
Dieu khac biet giira sy kfnh so va ton 
trong danh cho cac nha lanh dao 
Cong san Chau A voi sy ft than phuc 
danh cho cac tirong nhiem Chau Au 
co the giai thfch tai sao chu nghTa 
Cong san da that bai d Chau Au 
nhung van tiep tuc d Chau A. Cung 
can noi ve hai cirong quoc Cong san 
la Trung Quoc va Nga, va thao luan 
ve tac dong khac nhau cua hai nu'oc 
nay doi cac lang gieng Cong san cua 
ho. 

Niroc Nga nam a ria phfa Dong 
cua Chau Au. Theo Hch sir, no tirng b| 
cac nu'oc lang gieng Chau Au xem 
thirong va khinh miet. Ngiroi Ba Lan 
da xam Ian Nga dau thap nien 1600 
va chiem dong Moscow. Dao quan 
Phap cua hoang de Napoleon cung 
da xam chiem Nga suot dau the ky 
18. Cuoi cung, Dire da xam chiem va 
tan pha niroc Nga hai Ian trong cuoc 
The chien thir nhat va thir hai. Nga co 
mot anh hirong van hoa rat nan che 
len Chau Au. Bang chir cai Cyrillic 
cua Nga khong dirge sir dung boi bat 
cir quoc gia Chau Au Cong san nao 
trirdc day, ngoai trir Serbia, 
Macedonia, Montenegro, Bosnia, 
Ukraine va Belarus. Ngoai ra con co 
mot khac biet ton giao Ion giira Nga 
va cac lang gieng Dong Au. Cac 
niroc vung Baltic, Ba Lan, Tiep Khac, 
Hungari, Croatia, Slovenia va Dong 
Dire hoac theo Tin Lanh Luthero hoac 
theo Cong giao Roma, va ho sir dung 
bang chir cai Latinh. Ngiroi Nga theo 
Chfnh Thong giao Dong phirong, mot 
hinh thirc cua Kito giao. Cac nu'oc 
Cong san Dong Au theo Chfnh Thong 
giao Dong Phirong co nhirng Giao 
hoi quoc gia rieng, khac voi Giao hoi 
Chfnh thong Nga ve mot so diem. 

Tieng Nga hoac cac bien the cua 
no chi dirge noi a Nga, Ukraine va 
Belarus. Tieng Dire, Lithuania, Esto- 
nia, Latvia, Hungari va Rumani hoan 
toan khac tieng Nga, va tham chf ca 
trong trirong hgp cac ngon ngir Slave 
khac nhif tieng Ba Lan, Serbi-Croatia 
hoac Czech, van co nhieu khac biet 
dang ke giira Nga va ho. 

Nhirng le hoi, y phuc, am thyc, 
thai dp song cua ngiroi Nga rat khac 
voi cac nu'oc Cong san Dong Au, 
ngoai trir co the co la Ukraine va 
Belarus. Ngay ca huyen thoai va van 
hoa dan gian Nga cung khac voi cac 
niroc Dong Au con lai. Cuoi cung, 
hon mot nira dat dai cua Nga thuoc Chau A (Siberia). Nga da tro nen A 
va ft Au hon sau khi Ukraine va 
Belarus tro thanh doc lap. Dan so cua 
Nga cung dang giam. Chi co 140 trieu 
ngiroi song trong nhirng gi bay gio la 
niroc Nga. Chau Au da tirng coi Nga 
nhif mot lanh tho bien cirong hoang 
da, khong van minh, nira Chau A, 
man rg. Tat ca cac dieu nay co the 
khong dung, nhirng nhieu ngiroi 
Chau Au, dac biet la nhirng ngiroi 
song a Dong Au (Ba Lan, Hungari , 
Lithuania, v.v.) deu tin nhir vay. 

Moi quan he cua Trung Quoc voi 
cac niroc lang gieng Cong san va phi 
Cong san hoan toan khac voi Nga. 
Trung Quoc co the b| cac nu'oc lang 
gieng bye boi hoac tham chf cam 
ghet, nhipng no khong bao gio b| coi 
la man rg, thieu van minh hoac kern 
van hoa. Khong giong nhir Nga, cac 
niroc lang gieng vira ton trong vira ne 
sg Trung Quoc. 

Nen van minh Nga nien co khoang 
1.500 nam tuoi. Nen van minh Trung 
Quoc (lau doi nhat tren trai dat) thf ft 
nhat da 5.000 nam tuoi. Trung Quoc 
la niroc Ion thir ba tren the gioi, va 
dan so mot ty nam tram trieu cua no 
Ion hon dan so cua bat ky niroc nao 
khac. Trung Quoc la mot niroc rat to 
I6n, mau mo, hoan toan che ngy ban 
do Dong A. So voi Trung Quoc ve d|a 
ly, Han Quoc, Nhat Ban, Dai Loan, 
Viet Nam va Lao deu la nhirng reo 
dat nho b| anh khong lo Trung Quoc 
lam cho be lai. Cuoi cung, thieu so 
ngiroi Hoa a Indonesia, Malaysia, 
Nepal, An Do va cac niroc Chau A 
khac thirong la hang 6 cua Chu nghTa 
Mao. Ngirgc lai, thieu so ngiroi Nga 
song a cac niroc ben ngoai Nga 
thirong da so chong Cong. Lao, Viet 
Nam hoac Bac Trieu Tien rat kho lat 
do che do Cong san cua ho bao lau 
Trung Quoc van con la Cong san. 

Mot nhan to cuoi cung, phai dirge 
xem xet khi noi ve cac dirong loi khac 
nhau da dugc thyc hien boi Cong 
San Chau Au so voi Cong san Chau 
A, do la viec chong chu nghTa de 
quoc. Tai Cuba, Trung Quoc, Lao, 
Cong san da co the Igi dung sy oan 
gian cua dan ban xir doi voi chu 
nghTa de quoc Phap, Anh, Nhat hay 
My. Ho co the dong vai ngiroi yeu 
nu'oc dau tranh giai phong xir so khoi 
cac tay cai trj ngoai quoc b| chan 
ghet. Tai Chau Au, mot lan nira, sy 
that la ngirgc lai. Cong san Chau Au 
deu da chong phe quoc gia va chong 
de quoc. Nhifng Chau Au la cai noi 
cua de quoc chu nghTa. Chong lai chu 
nghTa de quoc 6 Anh, Phap hoac Ha 
Lan b| coi la khong yeu niroc va pha 
hoai. Cong san o Chau Au tirng hat 
"Quoc Te ca" va chu tru'ong dau tranh So 98 * Trang 22 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San giai cap toan dien vdi chu nghTa tip 
ban va vdi cac de quoc Anh, Phap, 
Ha Lan v.v.... Dieu nay dat Cong san 
Chau Au vao cuoc xung dot tryc tiep 
vdi phong trao dan toe chu nghTa cua 
Anh, Phap hoacDirc. 

De kit luan, co the noi rang mac 
du co the mat mot khoang thai gian a 
Chau A lau hon d Chau Au, chu 
nghTa Cong san d Chau A van co the 
bi lat do hoac thay the. Vf du, cac 
tranh chap ve quan dao Hoang Sa 
(Paracel) va Trirdng Sa (Spratly) da 
dat Viet quoc va Viet cong vao mot 
cupc xung dot tryc tiep vdi nhau. 

Khi viec do thi hoa phat then tai 
Viet Nam Ian cac nude Chau A khac, 
va con so nong dan giam di, anh 
hirdng cua chu nghTa Cong san a 
Chau A se suy giam. Ngoai ra, cung 
vdi viec do thi hoa, se co sip le thuoc 
Ion hon vao ky thuat va mot nen kinh 
te toan cau. Dieu nay se gia tang sip 
tiep xuc voi the gioi phi Cong san va 
roi xoi mon chu nghTa Cong san. Voi 
mot trlnh dp giao due cao hon, so 
lirgng trf thipc chong Cong se tang 
len dan. 

Cuoi cung, mot sip quan tarn rong 
rai va gia tang doi voi ton giao khap 
Chau A Cong san se tiep tuc lam suy 
yeu quyen lye cua cac chi do Cong 
san. Tat ca moi nhan to nay cong voi 
mot khu vipc tip nhan manh me hon 
trong nen kinh te se dan dan tao ra 
mot Chau A dan chu va phi Cong san. 

Bin dich cua TDNL ***** pho - di xe khong bang so - la nguoi 
Hoa, cung nhu cac dau bep trong 
nhung quan an, cac co tiep tan trong 
cac khach san, cac doan phu nu lau 
chui don dep... tat ca deu den tu 
mpi mien cua TQ. Ca mot vung 
kinh te dac biet Bo Ten voi 21km2 
nam gon Ion trong tay TQ (1) 

Nguyen trade day chi moi vai 
nam thoi, mot cong ty TQ ten la 
Golden Boten City Co. Ltd. den lien 
he voi cac quan chuc dia phuong 
Lao, xin thue dat voi hop dong dai 
han 30 nam, trong do co mot dieu 
khoan quan trong la ghi nhan kha 
nang gia han hop dong nay 2 lan 
nua, moi lan them 30 nam ! Sau khi 
co giay phep thue dat trong tay, 
cong ty Golden Boten City Co. Ltd. 
da khong de mat mot giay phut nao, 
6 at bay vao lam an: Trong mot thoi 
gian ky luc, nguoi Hoa da xay xong 
mot khach san hang sang 700 
giuong, dat ten rat keu la Royal 
Jinlun Hotel, sat ben do la mot song 
bai Casino khong 16 voi 11 phong 
sat phat. Mot khach san 5 sao 
khac, 700 giuong, se duoc khanh 
thanh nay mai trong mua xuan nay, 
cung voi mot san choi golf, mot 
truong dua ngua, mot san ban sung 
the thao va mot san van dong dua 
xe Go-Kart. Trong thoi gian sap toi, BOTEN 

phai chang la so phan 

— Nguyin Bqc 27-03-2019 '— 
BO TEN, nam sat bien gioi Lao- 
Hoa, la mot thanh pho cua nude 
Cong hoa Dan chu Nhan dan Lao, 
vi no ro rang nam tren dat Lao. 
Nhung hien nay ra duong nguoi ta 
khong the tim ra mot nguoi dan Lao 
nao ca. Tat ca cac chu nhan hay 
cong nhan vien trong tinh deu la 
nguoi Hoa, ngon ngu trao doi rat la 
tieng Tau, ten hieu cac cua tiem 
duoc viet bang chu Han, tien te mua 
ban la dong Yuan cua Tau va gid 
giac tren dong ho cong cong la theo 
gid Bac Kinh, chu khong phai la gid 
Van Tuong, thu do cua Lao nua. 
Cac nhan vien canh sat trong thanh hang loat nha cua, cho bua, pho xa 
duoc xay cat trong mot du an phat 
trien kinh te rat tham vong, muon 
nang dan so cua Bd Ten tu 7000 
hien nay len 60.000 cu dan nguoi 
Hoa. Con nguoi dan Lao??? Ho noi 
tieng hien lanh chat phac, song xa 
lanh nhung noi an choi truy lac, bai 
bac va di diem. Cho nen dan Lao tai 
Bd Ten da tung dot, tung gia dinh, 
am tham nit di khdi noi chdn nhau 
cat run ma ho khong con cam nhan 
duoc la que huong cua minh nua. 
Ho trd thanh nhung nguoi ti nan 
tren chinh que huong cua minh. Ai cho rang Bd Ten chi la mot 
truong hop don le, thi nen doc ban 
bao cao cua co quan GTZ (mot co 
quan vien tro ky thuat ldn cua Due), 
theo do nguoi Hoa hien da thue dai 
han den 10.000km2 (!) dat cua Lao 
de lam an, tuong duong vdi 
4% dien tich nude Lao. Bao mang 
Asia Times cho hay hien nay Trung 
Quoc thong tri hoan toan kinh te 
nude Lao, tu ky nghe quang md, 
thuy loi, trong cay cao su hay 
thuong mai, . . . 

Va ai cho rang Lao chi la mot 
truong hop ngoai le thi cung nen 
doc lai buc thu ngay 22-01-2010 
cua 2 cuu Tuong Quan doi Nhan 
dan VC la Dong Si Nguyen va 
Nguyen Trong Vinh. Ho da gui thu 
toi Bo Chinh tri DCSVN va Thu 
tuong VC ve viec cd den 10 tinh (!) 
trong nude da cho doanh nghiep 
nude ngoai (chu yeu la Trung Quoc, 
Hong Kong, Dai Loan) thue rung de 
khai thac dai han trong vdng 50 
nam, tdng so dien tich rung cho 
thue len den 3053 km2, tuong 
duong vdi 1% dien tich nude ta. 

Dong Si Nguyen va Nguyen 
Trong Vinh khong phai nhung tay 
mo: Tuong Nguyen da tung la Uy 
vien Bo Chinh tri, Phd Chu tich Hoi 
dong Bo truong (nay la Chinh phu). 
Cung la nguoi rung phu trach 
Chuong trinh 327 - mot chuong 
trinh phu xanh dat trong doi niii 
troc, goi tat 327 (khai truong ngay 
3-2-1997). Con Tuong Nguyen 
Trong Vinh la nguoi da 13 nam lam 
Dai su VC tai Tau trong nhung 
nam moi quan he giua 2 nude dang 
tu dong chi anh em, moi ho rang 
lanh trd thanh "ke thu ba quyen" 
day nhau bai hoc. Vinh moi day da 
cd bai viet sau sac ve cac thu doan 
banh truong mem cua T.Qudc" (2). 

Tu cai nhin chien luge cua 
nhung nha quan su, 2 tuong nay da 
canh bao "mot hiem hoa cue ldn 
lien quan den an ninh nhieu mat cua 
quoc gia" trong vu lanh dao 10 tinh 
Viet Nam cho doanh nghiep nude 
ngoai thue rung dai han : 

* Thu nhat la nguy co rung dau 
ngudn (noi xuat phat cac dong 
song) bi chat pha thi ho thuy loi se 
khong con ngudn nude, cac nha 
may dien se thieu nude khong con 

So 98 * Trang 23 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San tac dung, lu lut, lu quet se rat khung 
khiep. 

* Thu hai la moi nguy di dan, 
nhap cu len lut vao nude ta, khi cac 
cong ty TQ dem nguoi ao at sang 
lam viec va an cu lap nghiep hang 
nua the ky (!) trong nhung vung 
rung nui ma ho dugc thue dai han, 
ngoai vong kiem soat cua chinh phu 
VN. Viec di dan len lut nay dang 
dugc chiing kien tai cac cong 
trudng bo-xit tren Tay Nguyen hien 
nay hay cong trudng xay cat nha 
may nhiet dien d H. Phong vua qua. 

* Thu ba la nguy co gay xung 
dot xa hoi, pha hoai doi song vat 
chat va tinh than nhan dan mien mii. 
Tuong Nguyen nit kinh nghiem hoi 
lam du an 327 nguoi dan minh liic 
nao cung thieu dat, muon lam du an 
con khong co ma lam, vay ma nay 
mot so noi da thu hoi dat cua dan 
(dat lam nghiep thue te da co chu) 
de giao cho nude ngoai thue. Theo 
tu nhien, dan dong bang phai co 
ruong, nguoi mien nui phai co rung. 
Nay cho thue het dat rung thi nguoi 
dan toe thieu so coi nhu bi cudp 
mat dat song. Ho co the phai di dan 
qua pha rung nhung khu vuc khac 
de muu sinh. Nhu vay, nguy co mat 
rung cho khac rat cao. Bao mang 
tuanvietnam.net da ke lai tinh canh 
kho khan cua nhieu nguoi dan d xa 
Dong Quan (huyen Loc Binh, Lang 
Son): Khi nghe Cong ti InnovGreen 
(Hong Kong-Trung Hoa) hua hen 
den bu dat, mo duong sa, dua dien 
vao thon va tao cong an viec lam, 
nguoi dan da dong y giao dat rung 
cho ho. The nhung sau do nguoi 
dan vua bi mat dat, vua phai trd 
thanh nguoi lam thue vat va ngay 
tren dat cua minh, ma tien cong con 
bi no, noi gi den tien boi thuong tu 
dat rirng, nhung loi ich khac thi 
khong thay. 

* Thu tu - nghiem trong nhat - la 
de doa an ninh quoc phong. Nhieu 
dia diem cho thue co vi tri chien 
luge va dia ly chinh tri trong yeu. 
Trong tong so dien tich rung cho 
thue co den 87% la nhung khu rung 
sat bien gioi, noi ma van de chu 
quyen va an ninh giua2 nude van 
con nong bong trong boi canh 
nhung tranh chap lien tuc tren Bien 
Dong. Rieng trong tinh Lang Son, se cho thue hon 70 ngan mau tay 
(hec-ta) rung, bang 1/4 tong so rirng 
cho thue khap nude. Lang Son la 
noi hnh TC da pha thi xa thanh binh 
dia trong cuoc chien Viet-Trung 
1979 1979. Ben canh Lang Son co 2 
tinh cho thue rung nua la Quang 
Ninh va Cao Bang cung tiep giap 
bien gioi TQ. Bay tinh con lai cho 
thue rirng la Nghe An, Ha Tinh, 
Quang Nam, Binh Dinh, Kon Turn 
va Binh Duong. Dae biet Nghe An, 
Ha Tinh, Quang Binh la noi co true 
duong 7, duong 8 sang Lao, va 
Quang Nam thi co duong len Tay 
Nguyen, sang Campuchia! 

Tir 2005 den 2008, InnovGreen 
da dugc cap giay phep trong rung 
va khai thac go dai han 50 nam tren 
6 tinh bien gioi : Thanh Hoa, Quang 
Ninh, Nghe An, Lang Son, Kon 
Turn va Quang Nam. Tong so dien 
tich khai thac len den 3500 km2, 
vdi tong so von dau tu du tru ban 
dau 284,2 trieu USD. Nhu danh gia 
cua phan tich gia Nguyen Van Huy, 
thi "that dang buon cho dat nude" 
vdi mot so tien khiem nhudng bo ra, 
nguoi nude ngoai da co the mua 
dugc ca mot khu vuc quoc phong 
rong Ion ma trudc do cha ong cua 
chiing ta da do nhieu xuong mau 
baove" (3) 

Dang buon hon nua cho dat 
nude, vi hanh dong phan boi tien 
nhan va phan boi to quoc nay cua 
dam lanh dao CS trong ca 10 tinh 
VN se khong he bi bat cu phap luat 
nao trirng tri ca va trong tuong lai 
van co the tai dien nhieu Ian, du co 
hay khong nhung Dong Si Nguyen 
va Nguyen Trong Vinh. Nguyen 
Tan Dung - mang danh Thu tuong 
chinh phu va dung hang thu ba 
trong bo dau nau CSVN - cung se 
khong dam bay to bat cu mot chut 
uy quyen nao doi vdi nhom lanh 
chua cam dau tinh co trach nhiem 
noi tren, ngoai loi trach cu kieu 
phui bui, nhu "viec quyet dinh cho 
cac nha dau tu nude ngoai thue dat 
d mot so dia phuong co bieu hien 
chua dung vdi nhung quy dinh hien 
hanh cua Nha nude: Moi nguoi 
chiing ta nen ghi nhan, do chi 
la bieu hien chua dung ma thoi, chu 
khong phai ban chat no da la sai trai qua ro ret va hau qua nghiem trong 
khon ludng dugc!" 

Trong khi cac Bi thu Tinh uy va 
Chu tich UBND tinh van se vo tu di 
hop hoi nghi Ian thu 12 Ban chap 
hanh Trung uong DCSVN trong 
tuan qua tai Ha Noi, ma diem chinh 
chuong trinh la chia chac cac ghe 
ngoi trong nhung co quan cam dau 
dang va chinh phu nhiem ky tdi (se 
quyet dinh chinh thiic trong Dai hoi 
Dang Ian thu 11 dau nam tdi), thi 
hang loat nhung nguoi yeu nude 
van ngoi tu mot each uat lie hay 
thuong xuyen bi cong an CS sach 
nhieu mot each de tien, chi vi ho da 
len tieng canh bao trudc cac thu 
doan banh trudng "ciing va mem" 
cua Bac phuong. 

Vdi mot he thong chinh tri toi 
bai va mot doi ngu lanh dao vira 
ngu xuan vira tham lam, tham 
nhung nhu DCSVN hien nay, thi 
VN kho tranh khoi so phan Bo Ten. 

Ghi chu: 

(1) Zocken beim Nachbarn: Thielke, 
Thilo. Tuan bao Der Spiegel, so 
2/2010, tr.93. 

(2) Canh giac v&i thu doan banh 
trudng mem cua Trung Quoc. 
Nguyen Trong Vinh 

(3) Co con la mot chinh quyen nua 
hay khong? Nguyen Van Huy. 
Nguyet san Thong Luan, so 245 
Stop the invasion! Kinh xin Dong bao 

trong nw&c tan dung 

dien thoai di dong 

(khoang 40 trieu cai) 

de tru yen di nhCrng 

thong diep dan chu 

nhan quyen qua tin 

nhan. Kha 
an toan va hieu qua! So 98 * Trang 24 Tu Do Ngon Lu.ui * Ban Nguyet San NGAN NAM THANG LONG 
Cong Ho pha nutfc 

^Ma ^M# ^M# ^l# ^1^ ^l# ^1# ^l# ^# ^l# ^l# %B# ^l# ^1# ^# %1^ ^l# %M# ^fl# ^fl# ^M 

▼H% Tj% *1^ *■* 'I^ ^1* *B^ *B^ *■* *■* ^B* '■^ ^B' *■* *W* ^W* ^^ *■' *B^ *B^ *■ 

iV^£i D«y An 21-04-2010 
Tu khi ha chieu, den tan do 
Trieu Ly khong xdy dung ma mo 
Dat nude rong bay tang vuong khi 
Giang son ho phuc vung co do 
Gid day cuong tho dan thu hep 
La boi Long thanh yem xdc kho 
De trdnh khong roi da diet chung 
Phdi mau dep bo cdi lang Ho. 

Tu thud Vua Ly doi kinh do ve 
Thang Long, trai qua bao doi vua 
nha Ly cho den cac trieu dai ve sau, 
khong co vi vua nao chet ma chon 
cat, xay lang mo d kinh thanh hoac 
ngoai 6 Ian can. Nha Nguyen dung 
kinh do d Hue, tat ca cac vua chua 
sau khi mat deu duoc mai tang noi 
rung sau nui tham. 

Kinh do la trung tarn, la dau nao 
cua dat nude, danh cho nguoi song, 
la noi de cho trieu dinh, co che 
dung dau dieu hanh moi cong viec 
cua cua ca nude, cua toan dan. 

Nguoi chet du cao quy, du 
quyen luc tdi dau cung chi la cai 
xac vo tri, ue truoc, am khi. Khong 
the de nam ben canh nguoi song 
nhu mot bieu tuong thong tri. 

Bon Viet gian CS theo thuyet vo 
than, nhung chung coi lanh tu cua 
chung no nhu mot dai thanh, chung 
phoi cai thay kho ung thoi ngay tai 
trung tam thu do, noi chinh huyet 
cua kinh thanh nhu mot bieu tuong 
tam linh, lam than ho menh cho 
dang cua chung. Trade moi le ldn, 
mpi phong trao thi dua, dai hoi 
dang... ca dam Bo chinh tri trung 
uong lai keo nhau vao vieng "xac 
lanh tu", doc than chu de cau xin 
"thanh y!" Nhu ngay xua Ho tung 
vieng Den Hung de phan: "Vua 
Hung co cong dung nuac, Bdc chdu 
chung taphdi ra sue pha nuac! " 

Ho Chi Minh rat tin khoa tu vi, 
dia ly phong thuy nen y da viet di 
chuc bat dang Cong phai dot xac 
chet cua minh chia lam ba phan de 
tho cung d ba mien, lam nhu vay 
ngoi bau cua dua con hoang Nong 
Due Manh cua y se noi trayen ben vung cho nhieu doi sau. Nhung khi 
Ho di dong thi chung chua chiem 
duoc mien Nam cho nen chung xay 
lang ngay d Ha Noi, noi mot dai 
huyet co le do bon phong thuy Tau 
cong co van chi diem, nhd vay dua 
con hoang cua Ho bay gid da d ngoi 
vuong vi lau dai va dat nude cang 
ngay cang mat dan, ngay cang no 
dich cho Tau cong kho thoat ra 
duoc! 

Nha Nguyen xay nhieu lang tam 
cho cac vua chua, rat ton kem, 
nhung cung chi ton mot Ian, dang 
Cong xay dung va bao ve lang Ho 
hao ton rung ngay, nuoi an mot su 
doan de giu lang, ton hang chuc 
hang tram ty dong moi nam ngay 
nay qua ngay khan, nam nay tiep 
tuc nam kia. Chua ke moi Ian xac 
chet boc mui lai phai rude chuyen 
vien udp xac ben Nga hay Tau sang 
udp lai! 

Quan doi Nhan dan "trung vai 
dang" la de bao ve xac udp, bao ve 
dang, con viec bao ve dat nude la 
nhiem vu cua nguoi dan. Trong loat 
bai ve Hoang Sa tren Vietnamnet: 
"Hoang Sa, noi cuoc song khong 
co cho cho sw yeu hen ", ngu dan 
duoc phong cho la "nhung chien 
binh can trwcfng cua bien ", thu doc 
trich doan sau day: 

"Trung Quoc y the tau to, trang 
bi sung ong, con ba con ngu dan 
tau nhd lai tay trang, giua bien 
menh mong nen ho an hiep. Thuc 
long ma noi, neu duoc cho phep, ba 
con ngu dan tui tui san sang doi 
mat de bao ve chu quyen... ", thuyen 
vien Truong Van Cong khang dinh. 

Khong rieng gi ong Cong, ma tat 
ca nhung thuyen vien toi gap giua 
bien Hoang Sa deu bao rang ho 
khong he biet ran so cho du co bi 
bat, bi danh dap: "Nhieu ldn bi bat, 
danh dap, roi cuap toan bo may 
moc, ke ca ca danh duoc, tuc lam, 
nhung chi co hai ban tay trang 
khong biet lam chi hem, danh phai chap nhan. Cdi ma anh em tui tui lo 
so nhdt la bi cuop tau, hoac bi tau 
Ion bat ngo dam chim tau giua bien 
nhu truong hop tau Qng-96516-TS 
cua anh Duong Thanh Phu o Ly 
Son horn 9/3. Con nhung hiem nguy 
khdc khong nghia ly gi... ", thuyen 
truong Nguyen Thanh Tuan tam su. 
Moi mot chiec tau cuoi song dap 
gio ra Hoang Sa mang theo nhung 
dua con dat Viet dung cam, can 
truong. Toi van con nhd nhu in ldi 
tam tinh cua thuyen vien Nguyen 
Thanh Tich tren tau Qng-95821: 
"Cuoc song o H Sa la noi khong 
danh cho nhung nguoi run so, yeu 
hen. Neu so chet thi chi ra mot ldn 
roi mai mai khong quay trolqi... " 

Toi hoi Tich: "Trong so nhung 
thuyen vien ma Tich quen biet, co 
ai khong trd lai Hoang Sa?". Tich 
lac dau: "Noi la vay, nhung tat ca 
nhung nguoi ra Hoang Sa muu sinh, 
chang ai bo bien bao gid cho du ho 
co bi Trang Quoc bat giu, danh dap. 
Tham chi nhieu chu tau bi giu tau, 
trang tay trd ve nhung mot thoi gian 
sau ho cung tim each quay trd lai 
bien Hoang Sa. . . " 

Nhung dem trang cung thuc vdi 
ngu dan giua Hoang Sa, toi duoc 
nghe nhung cau chuyen kinh hoang 
noi bien ca, tu chuyen giong to noi 
len bat ngo, den chuyen tau Trang 
Quoc ruot duoi bat giu. 

Hon 40 thuyen vien toi gap giua 
bien Hoang Sa, nguoi it nhat cung 2 
Ian thoat chet va 1 Ian bi Trung 
Quoc bat giu. Nhieu chu tau trang 
tay len bo, ho lai tiep tuc vay muon 
de dong tau moi ra khoi" (VNNet 
14-4-2010) 

"Neu duoc cho phep, ba con 
ngu dan tui tui san sang doi mat de 
bao ve chu quyen... " TJ thi bon phi 
cong qua dam quoc hoi bu nhin 
da chuan bi day ngu dan ra bien 
lam "cot moc song" de bao ve 
lanh hai ma tir lau Ho Chi Minh, 
Pham Van Dong da dem dang cho 
quan thay de doi lay siing dan ve 
tan sat nhan dan. De den bay gift 
sut sui ma utfc: 

"Boc gid ca nude hu&ng ve 
Hoang Sa mau thit thieng lieng: 
Hang trieu con dan dat Viet van 
ngay dem bam bien va huong ve 
viing bien ddo thieng lieng cua To 

So 98 * Trang 25 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San quoc va uoc ao mot ngay khong xa 
chiing ta se gidnh lai quyen kiem 
sodt tren viing ddt von la mdu thit 
cua Viet Nam, de nhung ngudi ngu 
dan ddnh bat noi ddo xa khong con 
not lo so bi "tdu la " dam chim hay 
bi bat giu vo co va dot tien chuoc. " 
(VNNet 21-4) 

Va kheo leo dan du nhan dan 
dong gop: "Chung tay ho trcf 
nhung con tdu 3 khong o Hodng 
Sa: Toi da co nhieu ngay lenh denh 
giira bien Hodng Sa tren nhung con 
tdu "3 khong". Got la tdu "3 
khong" van chua chinh xdc b&i 
nhimg con tdu bam bien cua ngu 
dan van con nhieu cdi "khong" 
khdc kho ma ke hit duoc... Ngay 
giira bien Hodng Sa, trong cdi dem 
trang thuc ciing ngu dan, khi nhin 
nhung chiec tdu cua ngu dan Trung 
Quoc, Hong Kong... dien sang 
choang mot viing bien. Thuyen pho 
Nguyen Van A bdo v&i toi rang: 
"Khong biet den bao gio minh m&i 
duac nhu ho. Tui tui moi Ian het 
nuoc uong chqy qua xin. Dung nhin 
tdu ho ma tui than... " (VNNet 21-4) 

R6 rang ngu dan VN voi tau be 
lac hau, khong den dom, khong 
phuong tien thoat hiem khi can, lire 
lirong vo trang bien phong thi nam 
tren bo cho khi than nhan ngu dan 
bao tin chong con ho bi gap nan 
ngoai khoi do "tau la", do bao to thi 
moi bao len "cap tren" xin "chi 
dao!" 

Sir can dam, long dung cam 
cua ngu dan la lieu mang vdi 
thien nhien va ke thu chi vi su 
song cua ban than va gia dinh cua 
ho. Dang va phi quyen khong co 
trach nhiem! 

Trong khi do bon lanh dao thi bo 
tien thue cua dan de dung tuong dai 
voi "hao khi Hodng Sa", xay "Bao 
tang Hodng Sa" (QDND 10/4) 
hong ru ngu va lua bip ca nuoc: 

Truong Quang Duoc, nguyen 
Pho Chu tich Quoc hoi (bu nhin), 
nguyen Bi thu Thanh uy phi quyen 
Da Nang: "...da ghi vdo so luu 
niem nhung dong tarn huyet 
ve Hodng Sa nhu sau: "Hodng Sa 
la lanh tho thieng lieng cua Viet 
Nam. Tu lau Hodng Sa la mot don 
vi hdnh chinh thuoc thdnh pho Da 
Nang. Nhan dan Da Nang ciing v&i ca nuoc luon luon sdn sang bao ve 
chu quyen thieng lieng nay ". 

"Hoang Sa la mot don vi hanh 
chanh thuoc thanh pho Da Nang" 
duoi trieu Nguyen va duoi che do 
Viet Nam Cong Hoa, voi sinh hoat 
binh thuong, gio day phi quyen Ha 
Noi thanh lap huyen dao Hoang Sa, 
sap dat nhan su de trinh dien ma 
linh luong. Moi sinh hoat that su 
tren dao Hoang Sa da co Tau Cong 
thuc hien: du lich, dua phi doi, tau 
chien ra de dien tap va bao ve "phan 
mau thit thieng lieng!" 

Thoi khong ngui duoc! Ha Noi om som chuan bi "ky 
niem ngdn nam Thdng Long" de 
dan dung bo phim Ly Cong Uan, 
chiing qua Trung Cong nho Tau do 
dao dien va sam vai vua Ly trong 
cam bao thai thu, chiing vao Hue, 
dep bo dien tho vua Minh Mang 
dung lam phong ngu de quay phim! 
Do la "ban sac cua nen van hoa vo 
luan, Xao Hit Cho Noi!" Nen van 
hoa ban nuoc duoi trieu dai Ho Chi 
Minh "quang vinh!" 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Trong may nam lai day, rat nhieu 
hanh dong, chfnh sach va cac tin don TINH THAN NGO QUANG KIET 
* JL. Thao Khau venh vao cho cam 

Hao Kiet tieng noi Lifcng Tarn Loai Ngiroi 

Thao Khau kiem chac mot thoi 

Hao Kiet Muc Tlp ngan doi danh thorn 

Thao Khau hung ho difdng ciing 
Hao Kiet Ion mai trong long doan chien 

Thao Khau mo mat ma xem 
Hao Kiet van goi Toan Dan Len Duong 

Thao Khau le loi dem tan 
Hao Kiet rang ro Ngay Vang Que Hirong 

But Tre ngay 25.04.2010 

THANG TWDEN 

Ngay Ba Miroi Thang Tir xira 

Lenh hang: vet chem ai dira qua hon 

Long dau voi Thang Tir buon 

Sung roi ciing suoi le tuon nghen ngao... 

Ngay Ba Miroi Thang Tir nao 

Ai dem dan toe xo vao lam than 

Xac ngiroi ai bon rirng hoang 

Bien xanh pha mau Viet Nam do hong! 

Ai lam each nui ngan song 

Cha con chia biet, vo chong ly tan? 

Ai lam tan nat Viet Nam 
Hoa binh sao lai vo van don dau ? 

Thang Tir den. Thang Tir sau 

Mot tram cai trurig dao sau oan thii 

Giet nhau bang nhCrng mim mo 

Giet nhau bang sung Lien so, dan Tau 

Giet nhau khong nhan ra nhau 
Giet nhau chang chut long dau La lung! 

Giet nhau, vo ngyc: Anh Hung 
Ngan trang ue sir triing triing mau tiroi 

Thang Tir den. Thang Tir oi! 
Viet nam, ai xotxa ngiroi Viet nam??? 

Ngo Minh Hang 28-04-2010 Tit Do Ngon Luan * Ban Nguyet San TO AN DAN 

dong long loai bo bon phan q 
Nptyin TrmgUnh 03-03-2010 trong quan he giua VN va Trung 
Quoc (TQ) khong lam cho chung ta 
hai long. Nhieu ngudi hieu biet va co 
tarn long doi vdi dat nude va dan toe 
rat bye mlnh, xot xa phai len tieng 
nhu Dai tudng V6 Nguyen Giap, cyu 
Pho Thu tudng Trung tirdng Dong Sy 
Nguyen, Cyu Thieu tirdng Chfnh uy 
Quan khu, Bf thir Tinh uy, Dai sir 
Nguyen Trpng VTnh, hang van trf 
thue, cac nha tranh dau trong va 
ngoai nirdc, thanh nien, sinh vien va 
quan chung nhan dan len tieng bang 
nhieu hlnh thCrc, tap trung bieu tlnh 
phan doi cac hanh dpng cua TQ doi 
vdi Viet Nam va cac bieu hien, hanh 
dong cua lanh dao DCSVN trirdc TQ. 

Trong nhung nam dau thap ky 
chin miroi cua the ky trudc noi bat 
len sir kien: hau nhir toan bo lanh dao 
DCSVN phai sang TQ bang dirdng 
bo va dirdng sat theo yeu cau cua TQ 
de den "khau lay" Dang Tieu Blnh, 
Giang Trach Dan va lanh dao TQ de 
thinh cau hoa blnh, hoa thuan, blnh 
thirdng hoa quan he giua hai ben, 
keu goi TQ tro giup de DCSVN, the 
che do DCSVN xay dirng len khong b| 
sup do. Day la hanh dong ma theo 
danh gia cua nhieu Dang vien 
DCSVN cung nhir ngirdi dan khong 
dang phai la "hanh dpng nhuc nha 
nhat tip co chi kirn" ma mot trieu dlnh 
da mang lai cho dan toe Viet Nam 
chung ta. Nguyen nhan la do thdi bay 
gid Lien X6 va He thong Xa hoi Chu 
nghTa sup do thl lanh dao DCSVN 
khong con cho dira danh quay sang 
tlm cho bam mdi la DCS TQ. 6ng 
Dang Tieu Blnh cung lanh dao TQ 
hieu van de va nam dirpc co hoi nen 
quyet ha nhuc lanh dao DCSVN va 
nhan dan Viet Nam. Chung ta co the 
chap nhan dirpc mot Dang, mot 
nhom ngirdi lanh dao dat nude kieu 
nhir the nay khong? R6 rang la khong 
the chap nhan dirpc. 

Tiep theo sau noi nhuc Ion nhat tip 
co xipa den nay la viec lanh dao 
DCSVN da chap nhan ky kit Hiep 
ipdc Bien gidi tren bp vdi TQ. Theo 
Hiep irdc nay, Viet Nam ta da de mat 
khoang 700 km2 dat lien doc bien gidi 
phia bac vdi TQ so vdi Hiep irdc bien 
gidi cua Thirc dan Phap vdi Nha 
Thanh tru'dc kia. Nhieu dang vien 
DCSVN cung nhip nhan dan noi rang 
doc bien gidi each day 20 nam la dat 
cua chung ta thl ngay nay da thut vao khoang 1 km den 2 km suot doc theo 
ca chieu dai bien gidi vdi TQ tren dat 
lien. Vdi Hiep irdc phan dmh Vmh 
Bac Bp thl lai de mat them khoang 1 
trieu km2 mat bien so vdi trirdc kia. 
Neu tinh so tien ma nude ta da de 
mat vao tay TQ trong van de bien gidi 
phai den hang van ty do la My. Hon 
the nua no la vo gia, khong the tinh 
noi. Co le day la each TQ lay lai "so 
no" ma TQ da giup chung ta trong hai 
cupc khang chien vira qua, hay la ho 
Ipi dung luc chung ta yeu, kho khan, 
can tdi ho thl ho co "vat" chung ta? 
Hay la lanh dao DCSVN da b| ho 
khong che, mua chupc bang tien va 
gai roi? Chung ta co the chap nhan 
dirpc mot Tap the lanh dao da mang 
lai cho dat nude va dan tpc ta nhung 
kit qua ve tien cua va danh dip nhip 
tren khong? Tat nhien la khong the 
chap nhan dirpc! 

Nam 2005 mot doan ngir dan cua 
Thanh Hoa danh ca tren vung bien 
ma xira nay dan ta van di danh ca da 
b| Hai quan TQ na sung lam 8 ngirdi 
chit ma lanh dao dat nirdc khong he 
len tieng. Lanh dao DCSVN khong he 
len tieng phan doi de bao ve chu 
quyen va bao ve danh dir cung nhir 
tinh mang cua ngirdi dan. Gan day, 
rat nhieu vu ngir dan ta b| TQ bat bd, 
lam tro xau, hanh ha, cirdp cua mot 
each ngang nhien, khong xem con 
ngirdi ra gl ngay tren d|a phan cua 
chung ta. Ngupc lai rat nhieu toan 
ngir dan TQ xam pham vung bien cua 
chung ta, co khi vao sat bd bien ta 
chira den 50 km. The ma phia chung 
ta, theo chi thi cua Bp Chfnh trj 
DCSVN, khong he co mot hanh dpng 
bat phat nao dap tra phu hop. Day ro 
rang la nhung hanh xip yeu hen, thap 
kern cua ban lanh dao DCSVN. 
Duong nhien la the Iipc cua chung ta 
dang yeu so vdi TQ, nhipng khong co 
nghTa la ban lanh dao dat nirdc 
khong biet len tieng bao ve dan mlnh, 
bao ve quyen Ipi cua dat nirdc mlnh 
trirdc mot nude lang gieng to Ion. 
Mot mlnh khong bao ve ndi thl phai 
tim kiem dong minh ngay tire khac, 
chip dang nay khong chju tlm kiem 
dong minh ma ngdi yen chju lam 
theo y cua lanh dao TQ, thiet cho 
nhan dan minh la khong diroc. 
Chung ta khong the chap nhan 
diFoc mot Dang, mot Ban lanh dao dat ni^oc yeu kern va thap hen nhir 
vay! 

Theo nhieu tin don thl ngudi TQ 
con bieu tlnh ngang nhien trudc sir 
quan TQ ngay tren dat cua ta vdi 
khau hieu "Hoang Sa-Trudng Sa la 
cua TQ" ma Cong an chung ta theo 
chi thi cua Bp Chfnh trj khong he dam 
bat bd. O nhieu noi nhu Hai Phong, 
Quang Ngai, Quang Ninh, Tay 
Nguyen, Nghi Son-Thanh Hoa, ngudi 
TQ da sang song hang 3000-4000 
ngudi thanh lang xa. Ho con ngang 
nhien bat bd xir an dan ta, cho la anh 
hudng den quyen Ipi cua ho, tham 
chf danh dap dan lanh trong dem toi 
nhu d Nghi Son, roi bieu tlnh trudc 
Cong an huyen ma Cong an chung ta 
theo chi thi cua BCT DCSVN khong 
he dam lam gl. Dang ra mpi hanh 
dpng trai phap luat cua ngudi nude 
ngoai tren dat nude ta, vo cd danh 
dap dan ta phai dupe nghiem trj theo 
phap luat cua chung ta, phai b| cam tu 
va tong co ve nude ngay. Co nhung 
noi nhu d Hai Phong ngudi TQ song 
thanh tipng lang ma Cong an khu vuc 
khong dam vao, ngai kiem tra giay to, 
de ho thfch song, thfch d bao nhieu 
lau tuy y. Nhung noi TQ thue thl ho 
cho dong nhung cot moc to nhu cot 
moc bien gidi, khong cho bat cir 
Ngudi Viet Nam nao vao, ngam noi 
rang day la "dat cua TQ roi". Tlnh 
hlnh hien nay khang d|nh rang dai da 
so lanh dao cao cap cua DCSVN, ke 
ca cac cong chirc cap dudi deu so 
TQ nen khong dam cong khai len 
tieng phan doi, chong lai bpn lam tay 
sai cho TQ ngay trong DCSVN. 
Nhung ket qua nhu tren cho thay 
chung ta khong the chap nhan mot 
ban lanh dao toi cao la BCT DCSVN 
lai de tlnh hlnh xay ra nhu hien nay! 

Dau nam 2009, noi bat tin Bp 
Chfnh trj DCSVN da bat chap du 
luan, bat chap Quoc hpi, bat chap 
nhan dan, ngang nhien ky ket cho 
Cong ty khai thac quang Nhom tho- 
Boxit cua TQ vao Tay Nguyen khai 
thac vdi ke hoach rat Ion, nham muc 
dfch cung cap Nhom tho cho TQ. 
Hien nay hai nha may khai thac Boxit 
Nhom da bat dau xay dung va hoat 
dpng. Viec khai thac Nhom d TQ va 
nhieu noi tren the gidi da chung to 
tfnh kern hieu qua kinh te va nguy hai 
ve moi trudng. Danh rang chung ta 
can cong nghe hien dai ve khai thac 
va san xuat Nhom, neu vay chung ta 
phai thue cong ty cua My, Dire hay 
Nhat gl do chu khong can cong ty cua 
TQ. Hoac la trudc tien hay lam mot 
nha may roi sau do hoc hoi, rut kinh 
nghiem xem the nao hay lam cai thir 
hai. Dang nay BCT DCSVN da ngang 
nhien cho TQ vao vay kfn khu vuc So 98 * Trang 27 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San rpng Ion ngudi Viet Nam khong dugc 
vao. Tuy y ho lam gl trong do khong 
ai biet. 

Rat nhieu cong trlnh khac nhu 
Nhiet dien Pha Lai, Thuy dien d 
Quang Nam, Day chuyen Xi mang 
Nghi Son v.v... deu do TQ thing thiu 
va ho dua cong nhan cua ho vao lam 
trong khi dan ta con thieu viec lam 
tram trong. Tin don d Ha Npi la "moi 
khi cong ty cua TQ tham gia dy thau 
thi co chi thi tir Bo Chfnh trj xuong 
phai cho ho thing thau". Gin day, noi 
bat tin hai vi Tudng ve huu rat co uy 
tfn la Dong Sy Nguyen va Nguyen 
Trong VTnh len tieng yeu ciu dung 
ngay viec cac tinh cua Viet Nam ta da 
cho cac cong ty cua TQ, Dai Loan va 
Hong Kong - thue chat deu la TQ ca 
- thue dai han 50 nam 264 ngan 
hecta rung doc bien gidi cac tinh 
Lang Son, Cao Bing, Quang Ninh, 
Nghe An, Ha TTnh, Quang Nam, Blnh 
D|nh, Kon Turn va Blnh Duong. Vdi 
so dien tfch Ion nhu vay ma TQ ho 
vay kfn, dong cot moc, dem dan ho 
sang sinh song 50 nam thi ro rang 
thanh dit cua ho luon. Dieu nay 
khong the chap nhan dirge tir goc do 
an ninh quoc gia va an ninh moi 
trudng. Hoac ho se ty do khai thac 
quang, chat cay rirng gay anh hudng 
rat nguy cap ve moi trudng khong the 
ludng trudc dugc, trong khi dan ta 
mat dp dan so rat dong va dang rat 
can dat, can rirng. Viec nay trach 
nhiem chfnh thupc ve Bp Chfnh trj va 
Ban Chap hanh Trung uong DCSVN. 
Tai sao lanh dao DCSVN, Co quan 
An ninh Quoc gia khong biet trirdc 
moi nguy ve an ninh quoc gia khi TQ 
tirng budc tran ngudi sang va nim 
cac chot diem xung yeu cua dat 
nude? Roi tir do ho mo rpng d|a ban 
hoat dong, Ian dan tirng budc tren 
toan quoc, Ian dan tren moi ITnh vltc 
cua dat nirdc. Day la tien trlnh xam 
lang va thon tfnh nude ta cua TQ. Toi 
thiet tudng nhirng viec tren co chi thi 
tir Bp Chfnh trj DCSVN thi cap tinh 
moi dam lam. 

Tir nhieu nam nay, cac can bp cao 
cap cua Viet Nam sang TQ va di ra 
nirdc ngoai deu b| phfa TQ biet tru'oc 
16 trlnh va cho ngiroi quan tarn, mua 
chupc, khong chi bing vat chat va 
quan he vdi phu nu rat nguy hiem. 
Day la mot each lam de tirng biroc 
khong che toan bp lanh dao nude ta, 
tirng biroc quy phuc dan tpc chung 
ta, tien toi xam lirpc va thon tfnh 
nude ta hoan toan. Nhirng hanh dong 
tren la hanh dong ban thiu cua mot 
Quoc gia doi voi Quoc gia khac. Neu 
chung ta khong co bien phap bao ve 
can bp tuyet doi an toan thi co nguy 
co lanh dao nirdc ta nhanh chong cui diu va lam tay sai cho TQ trong 
tirong lai gin. Ho se triet thoai va loai 
bo nhirng ai yeu nirdc, co tinh thin 
dan tpc, khong muon cui diu nghe 
theo sir chi bao cua TQ. 

Moi noi trong nirdc deu co tin don 
ring trong dip Dai hoi DCSVN nam 
2001 va 2006, cac phai doan cao cip 
cua TQ va My bay sang Ha Noi lien 
tuc de "tac dong" va "chi dao" cong 
tac nhan sir cua DCSVN. Bao chf 
cung da dang cong khai cac phai 
doan nao sang Ha Noi trong cac nam 
do. Vay ro rang la lanh dao DCSVN 
da de cho nirdc ngoai can thiep vao 
noi bp cua mlnh, nghTa la can thiep 
vao noi bp cua Viet Nam ta. Ngiroi 
dan d Ha Noi con noi ring nhieu 
nhan vat trong Bp chfnh trj da dirge 
TQ giup do, ung hp de co v| trf nen tit 
nhien khong dam chong lai phfa TQ, 
con tiep tay cho TQ xam luge nirdc 
ta. Cac dang vien DCSVN con noi 
ring ong Nong Dire Manh da nhd TQ 
ung hp de dirge ngoi ghe Tong Bf 
Thir het khoa nhu 1 hien nay. 

Tir nhOng viec tren, toi thinh ciu 
cac cip co thim quyen, cac Sy quan 
Cong an, Sy quan Quan dpi va toan 
dan Viet Nam ta miy viec sau: 

1) To chirc dieu tra ket luan de 
vach mat nhOng ke da b| TQ khong 
che, dieu khien, hoi Ip va mua chupc. 
Do co the la cac ong Nong Dire 
Manh, Nguyen Tin Dung va Nguyen 
Chf V|nh v.v... Neu that sir ai do da b| 
TQ khong che, dieu khien va quy 
phuc lam tay sai cho TQ thi phai vach 
mat, chim dirt sir nghiep chfnh trj va 
cho nghi hiru ngay, tham chf bit 
giam, truy to ve toi phan quoc, lam tay 
sai cho nirdc ngoai. 

2) Dieu tra dira ra anh sang 
nhOng ai la ke chu mu'u trong Bp 
Chfnh trj da dong y cho TQ vao Tay 
Nguyen khai thac Boxit? Ai da gpi 
dien hay ra lenh de 10 tinh vira roi ky 
cho cac doanh nghiep TQ, Dai Loan 
va Hong Kong thue gin 300 ngan 
hecta rirng 50 nam? Nhirng ca nhan 
nao da dat but ky cho cac doanh 
nghiep tren thue dit rirng? Nh&ng ca 
nhan nay pham toi hoac la lam tay sai 
cho TQ, hoac la khong hieu biet gi, 
khong co thai do bao ve quyen loi 
Quoc gia, an ninh Quoc gia trwoc hoa 
xam lang cua TQ va an ninh moi 
trwong. Phai each chCrc ngay tCrc khac 
nhCmg ca nhan chu mwu de lam 
gwong. Bit giam va truy to nhurig 
ke chu mwu lam tay sai cho nw&c 
ngoai. 

3) NhOng viec lam toi neu tren cho 
thiy ring Bp Chfnh trj DCSVN la co 
quan toi cao cua dit nude, Tong Bf 
thir DCSVN la ngiroi co quyen cao 
nhit nude, Chu tjch nude la Chu tjch Uy ban An ninh va Quoc phong cua 
dit nude, Thu tudng la ngudi true 
tiep dieu hanh dit nude va cac tinh, 
tit ca sao lai de cho nhirng hanh 
dong tren xay ra ma khong biet hay 
khong chong lai, hay lai tiep tay cho 
TQ roi? Cac Quy ngai that sy chira 
hoan thanh nhiem vu, khong ximg 
dang de lanh dao dat nu j 6'c nCpa! 
Tot nhit nen tit ca cung rut lui ve 
huu! 

4) Huy bo tit ca cac hgp dong cho 
nude ngoai thue dit rirng d 10 tinh 
vira roi vdi ly do vi pham trim trong 
An ninh quoc gia cua Viet Nam va An 
ninh moi trudng. Khong the cham tre 
dugc! 

5) Ve hai nha may Boxit Nhom thi 
nen cin than chic chin. Khong nen 
lam them nha may nao nira. Khong 
nen md rpng va lam ao at. Lam cot 
de liy cong nghe ve nhom va tir tir 
tfnh sau. 

6) Kiem soat chat che ngudi nude 
ngoai nhap cu. Dae biet ngudi nude 
ngoai la Cong dan TQ, Hong Kong va 
Dai Loan. Dieu kien VISA cu tru ro 
rang. Neu ai vi pham luat Viet Nam 
phai xu ly nghiem minh va true xuit 
ve nude ngay tuc khic. 

7) Ban hanh luat xay dung, xay 
cot moc xung quanh khu vuc cho 
nude ngoai thue. Cim xay cot moc 
qua co. Moi viec xay dung, dao dit, 
dao him hay lam gl do d Viet Nam 
phai dugc Co quan thim quyen cua 
Viet Nam cho phep. Moi cong dan 
Viet Nam deu co quyen vao khu vuc 
nude ngoai thue de tham quan, xem 
xet. 

8) Kiem soat lao dong nude ngoai 
chat che. Tit ca cac cong ty va nha 
thiu nude ngoai chi dugc phep thue 
lao dong nude ngoai doi vdi nhirng 
viec ma ngudi Viet Nam khong dap 
ung noi, khong co trlnh dp chuyen 
mon tuong xung, vdi muc luong toi 
thieu theo gid lam doi vdi tirng cong 
viec cu the. Mot cong viec ma cong 
dan Viet Nam lam dugc thi bit bupc 
phai thue ngudi Viet Nam lam. Bit 
chgt hoac hang thang hay hang quy 
kiem tra giiy phep lao dong doi vdi 
ngudi nude ngoai. Neu khong co giiy 
phep lao dong hoac giiy phep lao 
dong khong hgp le thi phat chu sir 
dung lao dong 200 trieu VND/1 lao 
dong sai pham. True xuit ngay tuc 
khic tit ca nhirng lao dong nude 
ngoai bit hgp phap. 

9) Trw&ng hap xiu nhit la dai 
da so cac Thanh vien Bo Chinh tri 
va Ban Chip hanh Trung wang 
DCSVN da bi TQ khong che, dieu 
khien va mua chugc bing tien, gai 
va vi tri, da so cac can bo cao cip 
cua DCSVN bay gia sa mit ch&c So 98 * Trang 28 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San hay khong len dwg>c chwc nen im 
ling, sa "ban tay noi dai cua TQ" & 
moi nci tren nw&c ta thong qua 
Tong Cue 2 thi each duy nhat la phai 
chuan bi dao chinh quan sw hoac 
huy dong nhan dan keo xuong 
dw&ng bieu tinh ha be, bit giam 
nhwng ke lam tay sai cho nw&c 
ngoai. 

Khong con con dw&ng nao khac 
kinh thwa toan the Dong bao yeu 
quy khip nai I Neu khong ho se 
ban nw&c, ban dan twng bw&c cho 
quan xam Iwac ma thoi. Bieu tinh 
va dao chinh lit do la can thiet khi 
gi&i cam quyen qua thoi nat, bat tai 
va lam tay sai cho nw&c ngoai, tiep 
tay cho ke thu xam lang dat nw&c 
chung ta! 

10) Chung ta rat ton trong nhan 
dan TQ, luon cau mong cho quan he 
that sir trong sang va dep de giua hai 
dan toe. Song chung ta khong chap 
nhan moi dpng thai va cu chi khong 
lanh manh trong quan he giua hai 
ben. Quan he tot vdi TQ khong co 
nghTa la chung ta phai cui dau nghe 
theo sy chi bao cua ho, tirng budc 
nhupng moi quyen Igi cua dat nude 
va dan toe ta cho ho, va dan ta lam 
no le cho ho! Chung ta khong chap 
nhan mot nhom lanh dao ngu dot, 
tham nhung thoi nat, cui dau lam tay 
sai cho TQ, nhu'p'ng dat, nhu'p'ng 
rung, nhupng bien roi tien tdi 
nhupng ca dan tpc cho TQ ! Dan tpc 
Viet Nam ta se khong cui dau trudc 
bat cu the lye nao de doa tip ben 
ngoai! 

Dung trudc nhung viec lam lau 
nay cua lanh dao DCSVN, toi rat bat 
blnh, khong the nao khong len tieng 
vl dat nude va dan tpc chung ta! Kfnh 
mong nhung dang vien DCSVN, cong 
chirc nha nude, sy quan Quan dpi va 
Cong an con luong tarn va luong tri 
hay dung cam hanh dpng manh me vl 
dat nude cua chung ta ! Duong cung 
toan dan phai keo xuong Quang 
trirdng Trung tarn tren khap 63 tinh 
thanh hoac Quan dpi dao chfnh de 
xoa bo mot Bp phan cua Bp Chfnh tri 
va Ban Chap hanh DCSVN nhu 
nhupc, bat tai, tham nhung, thoi nat 
va lam tay sai cho TQ nhu hien nay ! 
Rat mong toan the Dong bao khap 
noi hudng ung va hanh dpng gap rut! 

Ha Noi, ngay 03.03.2010 
Nguyen Trung LTnh. 
DC: Pho Lac Trung, Quan Hai 
Ba Trwng, Ha Noi. 

Trunglinh67@ yahoo.com. 

&Ma *M^ %m^ ^m^ ^m# ^m# ^m# ^m# ^m^ ^m^ ^m^ ^m^ ^m# 

^1% '■' '■' '■' '■' '■' '■' '■' '■' '■' '■' '■' '■' = =*e* i tiep tyc b| khiing bo T$ Phong Tkn 20-04-2010 Sang nay, khoang 8g ngay 20-4- 
2010, toi con nam trong phdng ngu, 
dua chau gai mo cua nha di lam. No 
biet toi dang met nen khoa luon cua 
ngoai lai. No chua kip chay xe di thi 
da bi hon 10 nguoi nam co nu co ua 
lai chan xe, giat chia khoa, giat dien 
thoai cua chau va tu dong lay chia 
khoa mo cua xong vao phong ngu 
cua toi, ho het toi phai "di lam 
viec". Nhom nguoi nay toi khong 
la, do la nhung nguoi da bat coc toi 
ngay 13-4-2010. Toi tra loi: "Toi 
dang met, dung quay ray toi". Bon 
ho nhao toi giat dien thoai tren tay 
toi, roi xiim lai khieng toi ra xe bon 
banh da dau san truoc cua. Toi nhin 
thay Ian nay con co ong Riet - 
CSKV va nhung ten du con thuong 
rinh rap quanh nha toi cung ua vao 
tan phong ngu cua toi ma nhin 
ngang nhin doc. 

Cung nhu Ian truoc, toi chua rua 
mat, danh rang, dang mac bo do ngu 
(quan lung, ao 2 day va khong co 
do lot), khong giay dep. Ca xom 
xiim nhau lai xem dong nghet nhu 
xem hat. Bon ho cho toi den tru so 
co quan An ninh Bieu tra CA TP. 
HCM (so 4 Phan Dang Luu, Binh 
Thanh), loi toi xuong xe roi dua vao 
mot can phong nho. Mot can bo ten 
Tnrong Van Ho, khoang 35 tuoi den 
noi rang: "Horn nay chung toi phai 
lam viec vdi chi". Toi tra loi: "Toi 
dang benh, dang met, khong lam 
viec gi het, toi da noi roi, may 
nguoi co 16 tai hay khong?". Toi up 
mat vao canh tay de tren ban nham 
mat lai ngu. Mot luc sau, ong Tran 
Tien Tung budc vao, cung lap lai 
cau Tnrong Van Ho vua noi. Toi 
mo mat ra nhin ong ta noi: "Toi 
nhac lai Ian nua: Toi dang benh, 
dang met, khong lam viec gi het". 
Roi toi guc dau xuong ban ngu tiep. 
Ong ta cu ngoi do nhai nhai canh 
khoe toi du thu, cuoi cung cung 
nham muc dich lam cho toi rue gian 
va ep buoc toi xac nhan nhung thu ma ho in tu tren mang xuong hoi 
may tuan trade la cua toi. 

Tu hom thu 7 tuan trade, toi 
bong nhien cam thay dau nhoi d 
long nguc, cu dong khd khan. Hdi y 
kien Bs Ho Hai thi anh ay bao toi 
phai vao Cho Ray chup hinh, cac 
phdng kham tu nhan khg du phuong 
tien, may mdc de chan benh. 

Toi nghe ong ta noi loang thoang 
la se ap luc buoc chi Tan ngay mai 
dudi toi ra khdi nha, rang thanh phd 
nay khong chua toi, ong se "trac 
xuat" toi khdi thanh phd, phai ve 
que khong duoc d day, rang "cai 
Dong Chua Cuu The do no khong 
benh vuc duoc chi" (nguyen van). 
Ong ta se keu me toi tu dudi que len 
dan toi ve, v.v... va v.v... R6 rang, 
nhung dieu ong Tung dang ndi rat 
la vo phap vo thien, khong coi phap 
luat ra gi. Theo Luat cu tni thi toi 
mudn d dau trong pham vi nude 
Viet Nam la quyen cua toi, hoan 
toan khong cd quy dinh nao cho 
phep ong Tung va nhung ke nhu 
ong "true xuat" toi ca. Toi cung dau 
phai tre vi thanh nien ma can phai 
cd me den dan ve nha. 

Ong Tung luon luon dung cau 
"Thanh phd nay khong hoan nghenh 
chi", hay "Dat nude nay khong 
hoan nghenh chi", nghe ro budn 
cuoi. Cac ong da trung cau y dan 
hdi nao chua ma biet la nhan dan 
nude VN nay, nhan dan thanh phd 
Sai Gon nay khong hoan nghenh 
toi? Cac ong khong thich toi thi cu 
ndi la cac ong khong thich, viec gi 
cu phai muon danh nhan dan nhu 
vay? Hay ong cho rang loi ndi cua 
ong chang dang gram nao nen phai 
keo "nhan dan" vao cho them phan 
nang ky? Hay cac ong tu cho minh 
cai quyen quyet dinh thay nhan dan 
trong moi trudng hop, con nhan dan 
la nhung nguoi chi duoc quyen cui 
dau nghe lenh cac ong ma thoi? 

Hdi thing 6-2009, khi toi va Ls 
Dat cung chi Tan den Cong an 
phuong dang ky tarn tni, ong So 98 * Trang 29 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San Nguyen Van Riet - CSKV tuyen bo 
sep cua ong Riet ra lenh khong cho 
bat cu ai d trong nha ong Nguyen 
Van Hai. Khi chau gai den dang ky 
tarn tni, ong Bui Duy Hai van lap 
lai Ian nua la "Nha nay khong ai 
duoc a". Nha co giay to chu quyen 
dang hoang, khong ai tranh chap ma 
khong ai duoc vao d, chuyen vo ly 
nay chi co d Viet Nam. 

Nhung toi biet, de dan ap toi thi 
nha cam quyen Viet Nam san sang 
huy dong luc luong de lam bat cu 
chuyen gi, ngang nhien dung mpi 
thu doan khuat tat, cha dap phap 
luat nham bop chet toi, bop chet 
tieng noi cua toi. que, toi khong 
co ruong dat, khong co cong viec 
nao phu hop kha nang de lam nen 
toi moi phai chen chan vao dat Sai 
Gon. Nay ho san sang to chuc bat 
coc, lay bao bo trum dau, roi cho xe 
cho toi di quang d mot xo xinh nao 
do khong ai hay biet, thi toi co 
menh he nao ho cung xoa tay choi 
bo trach nhiem. Hoac ho cho xe cho 
toi ve que roi bo tri mot bay con do 
bao vay quanh nha, toi khong co 
phuong tien lam an sinh song, 
khong di dau duoc thi cung dan 
mon chet doi. 

Hoac ho co the lam mot viec tan 
ac, bat nhan khac la loi mot ba gia 
(tuc me toi) dang bi cao huyet ap, 
dau than kinh toa, dau cot song 
khong ngoi xe lau duoc ma phai 
ngoi suot 280km len Sai Gon de 
dung ba "khung bo" toi. 

Toi lam thinh khong noi cau nao, 
hom nay toi khong co sue de cai 
nhau voi ong ta. Suot ngay nay, toi 
khong an, khong uong va cung 
khong noi cau nao voi bon ho. 

Den 5 gid chieu, Truong Van Ho 
noi lap bien ban toi sue khoe khong 
dam bao lam viec, ngay 22-4 len 
lam viec tiep, toi ngoi im nham mat 
khong tra loi ma cung khong ky 
bien ban. Cuoi cung, anh ta bao toi 
di ve. Nhung toi met moi, cu ngoi 
im khong muon di dau het. Ho cho 
hai can bo nu xoch nach toi ra cong. 
Sau khi ra khoi cong, toi den ngoi 
xuong dat, tua lung vao cai cot den 
ngay truoc cong Co quan ANDT. 
Mot luc sau, 1 can bo nu lay xe may 
den bao toi len xe co cho ve nha. Tnrong Van Ho la nguoi toi 
thuong lam viec thoi gian o ben Go 
Vap, cung la nguoi (lam theo lenh) 
chiem giu rat nhieu tai san, do 
dung, giay to ca nhan cua toi ma 
khong he lap bien ban hay bien 
nhan dua cho toi. 

Theo so lieu chinh thuc cua 
chinh phu Viet Nam, chi rieng trong 
nam ngoai co 33 tau danh ca cung 
433 ngu dan Viet Nam bi Trung 
Quoc bat giu. Moi day, ngay 19-4- 
2010 bao chi trong va ngoai nude 
dong loat dua tin Trung Quoc tiep 
tuc bat giu 1 tau ca va 9 ngu dan 
Quang Ngai dang danh ca tai vung 
bien Hoang Sa ma Viet Nam da 
tuyen bo chu quyen. Nha cam 
quyen Viet Nam, Bo Ngoai giao 
Viet Nam van im lang. Cu nhin cai 
each bon ho tap trung luc luong, 
phuong tien de doi pho voi mot phu 
nu tay khong tac sat nhu toi thi toi 
chot hieu tai sao Viet Nam thieu 
tien mua tau chien, vu khi hien dai 
de bao ve ngu dan, va ngu dan VN 
se phai kho vi Trung Quoc dai dai. 
http://s uthatcongly. multiply, com/ menh danh "giai phong"! 

Phai III Ho Tran da tao lap duoc 
02 thua dat dung vao viec tho cung 
cua Ho va ngay 15-10-1936 duoc 
Dai Nam Trung Ky chinh phu cong 
nhan quyen so huu bang viec cap 
trich luc dia bo (so hieu C252 va 
C253, kem theo). Dau nam 1946, 
dap ung loi keu goi "Toan dan tieu 
tho khang chien" cua Ho Chu tich, 
Phai III Ho Tran da thao do Nha tho 
Ho tren khu dat do. Cac chinh 
quyen ke tiep cua die do cu luon 
ton trong quyen so huu cua Phai III 
Ho Tran doi voi khu dat nay nhung 
do dat nude con dan bom, viec xay 
lai Nha tho Ho da khg duoc dat ra. 

Sau "Ngay giai phong hoan toan 
Mien Nam", khi Phai III Ho Tran 
tien hanh xay lai Nha tho Ho tai khu 
dat huong hoa thi bi "chinh quyen 
each mang" xa Thuy An buoc thao 
do, hon the nua chiem doat luon 
khu dat nay ma khong he dua ra bat 
cu van ban phap luat nao cho phep 
chinh quyen nay lam nhu vay - mot 
hanh vi "an cudp" theo dung nghia 
den cua tu nay! Va the la bat dau 
"Cuoc tnrong chinh doi dat huong 
gift pitting mien Nam 
mat flft hiMng h6a! I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l CuHuyHaVu 

Nhan ky niem 35 nam ngay giai 
phong hoan toan Mien Nam 30-4 
neu co ai hoi ban: "Giai phong" la 
Duoc hay Mat han ban se nghi ngay 
nguoi dat cau hoi co van de tarn 
than, bdi Giai phong chi co the 
mang lai quyen loi vat chat va tinh 
than ma le ra nguoi dan duoc huong 
hoac phuc hoi cho ho tat thay nhung 
gi ma che do cu bat cong rude doat. 
Nghia la voi "Giai phong" nguoi 
dan chi co Duoc ma khong Mat 
quyen loi. 

Vay ma sap toi cai ngay duoc loi 
quyen ay, Phai III Ho Tran tai thon 
Nhi Tam Dong, xa Thuy An (nay la 
phuong An Dong), thanh pho Hue, 
lai co bo mat dua dam, bdi 35 nam 
"duoc giai phong" cung la 35 nam 
ho "mat" dat huong hoa ma thu 
pham, hoi 6i, lai chinh la the luc 19-04-2010 

hoa" cua Phai III Ho Tran keo dai 
suot 35 nam qua va cuoc dau tranh 
ro len gay gat dac biet vao cac nam 
2002, 2004 va 2007 khi UBND 
thanh pho Hue dua nguoi, may ui 
den khu dat nay de lam mat bang va 
dong coc be tong, coc tre hong phan 
thanh tung 16 200 m2 de chia cho 
cac quan chuc trong tinh. 

Ngay 28-11-2003, Chu tich tinh 
Thua Thien-Hue da uy quyen 
Chanh Thanh tra tinh ra Quyet dinh 
so 352/QD-TTr giai quyet Don 
khieu nai cua dai dien Phai III Ho 
Tran. Quyet dinh nay ket luan: "Tu 
sau ngay mien Nam hoan toan giai 
phong den nay, phan dat ma dai 
dien Phai III Ho Tran dang khieu 
nai doi lai da duoc cac to chuc kinh 
te tap the quan ly trong qua trinh 
thuc hien chinh sach hop tac hoa So 98 * Trang 30 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San nong nghiep va sau do da duoc 
UBND xa Thuy An quan ly cho den 
nay" de roi can cu Khoan 2 Dieu 2 
Luat dat dai nam 1993 va Luat sua 
doi bo sung mot so dieu cua Luat 
dat dai (Nha nude khong thua nhan 
viec doi lai dat da giao cho nguoi 
khac su dung trong qua trinh thuc 
hien chinh sach dat dai cua Nha 
nude Viet Nam dan chu cong hoa, 
chinh phu Cach mang lam thdi 
Cong hoa Mien Nam Viet Nam va 
Nha nude Cong hoa xa hoi chu 
nghia VN) quyet dinh "khong thua 
nhan noi dung don khieu nai doi lai 
dat cua dai dien Phai III Ho Tran". 

Khong chap nhan giai quyet 
khieu nai day bat cong cua chinh 
quyen, dai dien cua hon 350 con 
chau Phai III Ho Tran da khan goi 
ra Ha Noi de mdi Van phong Luat 
su Cu Huy Ha Vu co tru so tai 24 
Dien Bien Phu, Ha Noi "vao cuoc". 

Tai buoi doi thoai sang ngay 4- 
3-2010 do Pho Chu tich UBND tinh 
Thua Thien-Hue Nguyen Thi Thuy 
Hoa thua uy quyen Chu tich tinh 
Nguyen Ngoc Thien to chuc, dai 
dien Phai III Ho Tran va Luat su 
Nguyen Thi Duong Ha, Trudng 
VPLS Cu Huy Ha Vu da khang 
dinh viec UBND xa Thuy An (nay 
la phudng An Dong) cong nhien 
chiem doat khu dat huong hoa cua 
Phai III Ho Tran la hoan toan trai 
phap luat ve dat dai vdi nhung can 
cu sau: 

Thu nhat, cac to chuc kinh te tap 
the (hop tac xa) chi co quyen quan 
ly dat dai trong trudng hop duoc 
Nha nude giao theo quy dinh cua 
phap luat. The nhung, UBND xa 
Thuy An da khong dua ra duoc bat 
ky van ban nao cua co quan Nha 
nude co tham quyen ve viec giao 
khu dat huong hoa thuoc so huu cua 
Phai III Ho Tran cho cac to chuc 
kinh te tap the quan ly, dong nghia 
quyen su dung khu dat nay van luon 
thuoc quyen so huu hop phap cua 
Phai III Ho Tran. 

Thu hai, doi chieu vdi Quyet 
dinh so 188/CP ngay 25-9-1976 cua 
Hoi dong Chinh phu ve chinh sach 
xoa bo triet de tan tich chiem huu 
ruong dat va cac hinh thuc boc lot d 
mien Nam VN, khu dat huong hoa 
thuoc so huu cua Phai III Ho Tran khong thuoc dien bi Nha nude 
"quoc huu hoa" hay "tich thu", tuc 
khong thuoc dien Nha nude quan ly. 
Quyet dinh so 188/CP quy dinh: 

- "Quoc huu hoa" cac don dien va 
ruong dat cua tu san nguoi nude 
ngoai; 

- "Tich thu" ruong dat cua tu san 
mai ban, cua dia chu phan quoc, cua 
bpn cam dau nguy quan, nguy 
quyen, cam dau cac to chuc phan 
dong, cua bon gian diep tay sai de 
quoc, ruong dat do bon si quan va 
nhan vien nguy quyen dua vao 
quyen the de chiem doat hoac 
cuong mua cua nong dan, ruong dat 
cua dia chu da hien cho each mang 
hoac bi each mang tich thu, song ve 
sau bon chung da dua vao the lire 
nguy quyen cu de chiem doat lai, 
ruong dat "cong quan" cua nguy 
quyen trudc day tu ap, xa trd len, 
ruong dat cua dia chu, phu nong, tu 
san ban cho My, nguy nhung thuc 
te ho van dang giu de su dung. 

The nhung Quyet dinh so 352/ 
QD-TTr ngay 28-11-2003 nay da 
khong bac bo duoc hai can cu phap 
luat ma Phai III Ho Tran da neu tren 
de doi lai khu dat huong hoa do 
UBND xa Thuy An chiem giu trai 
phap luat ve dat dai, da khong dan 
ra duoc bat ky quy dinh phap luat 
nao cho phep Nha nude quan ly 
hoac giao cho cac to chuc kinh te 
tap the quan ly khu dat huong hoa 
thuoc so huu cua Phai III Ho Tran 
cung nhu da khong dan ra duoc bat 
ky van ban nao cua co quan Nha 
nude co tham quyen ve viec giao 
cho cac to chuc kinh te tap the quan 
ly khu dat cua Phai III Ho Tran, 
dong nghia quyen su dung khu dat 
nay van luon thuoc quyen so huu 
hop phap cua Phai III Ho Tran. 

Nhu vay, can cu Diem d Khoan 
1 Dieu 45 Luat Khieu nai, to cao 
nam 1998 (Nguoi giai quyet khieu 
nai cac Ian tiep theo phai ra quyet 
dinh giai quyet khieu nai bang van 
ban. Quyet dinh giai quyet khieu nai 
phai co can cu phap luat de giai 
quyet khieu nai) thi Quyet dinh so 
352/QD-TTr ngay 28-11-2003 cua 
Chanh Thanh tra tinh TT-Hue (thua 
uy quyen Chu tich tinh ban hanh) la 
trai Luat Khieu nai, to cao. 

Vdi ly do tren, dai dien Phai III Ho Tran va Luat su Nguyen Thi 
Duong Ha yeu cau Chu tich tinh 
Thua Thien-Hue: 

Can cu Khoan 2 Dieu 45 Luat 
Khieu nai, to cao (Trong trudng hop 
khieu nai la dung thi yeu cau nguoi 
co quyet dinh hanh chinh, hanh vi 
hanh chinh bi khieu nai huy bo toan 
bo quyet dinh hanh chinh), Y kien 
chi dao cua Thu tudng Chinh phu 
tai Cong van so 2938/VPCP - VII 
ngay 31-5-2002 cua Bo trudng, Chu 
nhiem Van phong Chinh phu (neu 
cac quyet dinh giai quyet khieu nai 
cuoi cung khong sat, khong dung 
phap luat thi phai sua) (kem theo) 
de huy bo Quyet dinh so 352/QD- 
TTr ngay 28-11-2003 cua Chanh 
Thanh tra tinh Thua Thien-Hue 
(thua uy quyen Chu tich tinh ban 
hanh) trai Luat Khieu nai, to cao 
(Diem d Khoan 1 Dieu 45); 

Can cu Diem e Khoan 1 Dieu 50 
Luat dat dai 2003 (Cap Giay chung 
nhan quyen su dung dat cho ho gia 
dinh, ca nhan co giay to do co quan 
co tham quyen thuoc die do cu cap 
cho nguoi su dung dat) de chi dao 
Uy ban nhan dan thanh pho Hue cap 
cho Phai III Ho Tran Giay chung 
nhan quyen su dung dat doi vdi khu 
dat huong hoa (dung vao viec thd 
cung) thuoc so huu cua Phai III Ho 
Tran (so hieu C252 va C253 - Trich 
luc dia bo do Dai Nam Trung Ky 
chinh phu cap ngay 15-10-1936) tai 
phudng An Dong (nguyen la xa 
Thuy An), thanh pho Hue. 

Doi thoai de giai quyet khieu nai 
thi khong the khong ban ve noi 
dung khieu nai, do la dieu ma ngay 
ca nguoi it hoc nhat cung hieu. The 
nhung dai dien theo uy quyen cua 
Chu tich UBND tinh Thua Thien- 
Hue Nguyen Ngoc Thien, Pho Chu 
tich tinh Nguyen Thi Thuy Hoa lai 
noi bua rang khong ban ve noi dung 
khieu nai cua Phai III Ho Tran ma 
chi ban ve hinh thuc giai quyet 
khieu nai, cho rang Quyet dinh so 
352/QD-TTr la Quyet dinh giai 
quyet khieu nai cuoi cung nen Chu 
tich tinh Thua thien-Hue khong giai 
quyet nua, bat chap y kien chi dao 
cua Thu tudng Chinh phu tai Cong 
van so 2938/VPCP- VII ngay 31-5- 
2002 cua Bo trudng, Chu nhiem 
Van phong Chinh phu theo do "neu 

So 98 * Trang 31 Tu Do Ngon Luan * Ban Nguyet San cac quyet dinh giai quyet khieu nai 
cuoi cung khong sat, khong dung 
phap luat thi phai sua". 

Khong nhung the, khi dai dien 
Phai III Ho Tran va Luat su Nguyen 
Thi Duong Ha yeu cau lap Bien ban 
buoi doi thoai thi Pho chu tich 
Nguyen Thi Thuy Hoa khang khang 
tu choi. Nhu vay Pho Chu tich Hoa 
da vi pham Trach nhiem cua thu 
truong co quan hanh chinh Nha 
nude trong viec giai quyet khieu nai 
quy dinh tai Khoan 4 Dieu 9 Nghi 
dinh so 136/2006/ND-CP ngay 14- 
11-2006 cua Chinh phu Quy dinh 
chi tiet va huong dan thi hanh mot 
so dieu cua Luat Khieu nai, to cao 
va cac Luat sua doi, bo sung mot so 
dieu cua Luat Khieu nai to cao 
(Viec gap go, doi thoai phai duoc 
lap thanh bien ban). 

Tom lai, viec Pho chu tich 
UBND tinh TT-H Nguyen Thi 
Thuy Hoa, dai dien theo uy quyen 
cua Chu tich UBND tinh Nguyen 
Ngoc Thien co y lam trai phap luat 
ve khieu nai, to cao chi co the nham 
bao che hanh vi cua UBND xa Thuy 
An (nay la phuong An Dong) cong 
nhien chiem doat dat huong hoa cua 
Phai III Ho Tran de chia chac cho 
cac quan chuc trong tinh, mot hanh 
vi pham toi theo Dieu 137 Bo LHS 
(Toi cong nhien chiem doat tai san). 

Voi ly do tren, tai Cong van so 
20/20 10/CV-VPLS ngay 05-03- 
2010, VPLS Cu Huy Ha Vu da de 
nghi Chu tich UBND tinh TT-Hue 
Nguyen Ngoc Thien 3 diem: 

Mot la, can cu Khoan 2 Dieu 45 
Luat Khieu nai, to cao (Trong 
truong hop khieu nai la dung thi 
yeu cau nguoi co quyet dinh hanh 
chinh, hanh vi hanh chinh bi khieu 
nai huy bo toan bo quyet dinh hanh 
chinh) de huy bo Quyet dinh so 
352/QD-TTr ngay 28-11-2003 cua 
Chanh Thanh tra tinh Thua Thien- 
Hue do trai Luat Khieu nai, to cao 
(Diem d Khoan 1 Dieu 45); 

Hai la, can cu Diem e Khoan 1 
Dieu 50 Luat dat dai 2003 (Cap 
Giay chung nhan quyen su dung dat 
cho ho gia dinh, ca nhan co giay to 
do co quan co tham quyen thuoc 
che do cu cap cho nguoi su dung 
dat) de chi dao Uy ban nhan dan 
thanh pho Hue cap cho Phai III Ho Tran Giay chung nhan quyen su 
dung dat doi voi 02 thua dat huong 
hoa (dung vao viec tho cung) thuoc 
so huu cua Phai III Ho Tran tai 
phuong An Dong (so hieu C252 va 
C253 theo trich luc dia bo do Dai 
Nam Trung Ky chinh phu cap ngay 
15-10-1936). 

Ba la, can cu Khoan 9 Dieu 96 
Luat Khieu nai, to cao da duoc sua 
doi bo sung nam 2004 va nam 2005 
(vi pham cac quy dinh cua phap luat 
ve khieu nai, to cao) de xu ly ky 
luat hoac truy cuu trach nhiem hinh 
su Pho Chu tich tinh Nguyen Thi 
Thuy Hoa. 

Viec cac ben doi thoai co quan 
diem khac biet la chuyen binh 
thudng. The nhung tai Cong van so 
941/UBND-KNTC ngay 15-3-2010 
phuc dap cac Cong van cua Van 
phong Luat su Cu Huy Ha Vu, Chu 
tich UBND tinh Nguyen Ngoc 
Thien khang dinh: "Ba Nguyen Thi 
Duong Ha la mot Luat su, vua la 
Tnrong Van phong Luat su Cu Huy 
Ha Vu, la nguoi am hieu, tu van va 
thuc thi ve phap luat nhung da co 
tinh vu khong Lanh dao UBND tinh 
Thua Thien-Hue bao che hanh vi 
chiem doat dat cua Phai III Ho Tran 
de chia chac cho cac quan chuc 
trong tinh. UBND tinh de nghi Van 
phong Luat su Cu Huy Ha Vu... 
khong nen co y hieu va van dung 
sai phap luat, khong duoc kich dong 
nguoi khieu nai sai su that hoac loi 
dung quyen khieu nai de xuyen tac, 
vu khong co quan, to chuc, ca 
nhan... lam phuong hai den nguyen 
tac dao due, nghe nghiep cua Luat 
su" nhung lai khong dua ra duoc 
bat ky chung cu nao de chung minh 
Luat su Nguyen Thi Duong Ha va 
Van phong Luat su CHHV da co 
nhung hanh vi nhu vay. Va han 
nham muc dich "ran de", Chu tich 
Thien gui cong van nay khap chon, 
tu Thanh tra Chinh phu cho den 
Doan Luat su thanh pho Ha Noi. 

Trade hanh vi "vua an cudp, vua 
la lang" nay cua Chu tich UBND 
tinh Thua Thien-Hue Nguyen Ngoc 
Thien, ngay 10-4-2010, VPLS Cu 
Huy Ha Vu da co Cong van so 
26/20 10/CV-VPLS gui Thu tudng 
Nguyen Tan Dung, mot mat khang 
dinh: "Da 35 nam nguoi dan Hue duoc giai phong thi cung 35 nam 
Phai III Ho Tran bi chinh quyen dia 
phuong cong nhien chiem doat khu 
dat huong hoa" va tren co so do de 
nghi Thu tudng yeu cau chinh 
quyen dia phuong khan truong cap 
cho Phai III Ho Tran Giay chung 
nhan quyen su dung dat doi voi khu 
dat huong hoa, mat khac, de nghi 
Thu tudng yeu cau Bo Cong an, 
Vien Kiem sat nhan dan Toi cao 
khdi to Chu tich Thien ve hanh vi 
vu khong Luat su Nguyen Thi 
Duong Ha, Truong Van phong Luat 
su Cu Huy Ha Vu theo Dieu 122 Bo 
Luat Hinh su (Toi vu khong) song 
song voi viec yeu cau Bo Cong an, 
Vien Kiem sat nhan dan toi cao 
khdi to vu an "UBND phuong An 
Dong (xa Thuy An trade day) va 
dong pham cong nhien chiem doat 
dat huong hoa cua Phai III Ho Tran 
tai phuong An Dong (xa Thuy An 
trade day) theo Dieu 137 Bo Luat 
hinh su (Toi cong nhien chiem doat 
tai san)" cung nhu ky luat Pho chu 
tich UBND tinh Thua Thien-Hue 
Nguyen Thi Thuy Hoa ve hanh vi 
co y lam trai Y kien chi dao cua 
Thu tudng Chinh phu tai Cong van 
so 2938/VPCP-VII ngay 31-5-2002 
va ve hanh vi co y lam trai phap luat 
ve Khieu nai to cao. 

Vay la trong cuoc chien chong 
cudng quyen nham bao ve quyen loi 
hop phap cua cong dan, VPLS Cu 
Huy Ha Vu va ca nhan Luat su 
Nguyen Thi Duong Ha da trd thanh 
Van phong Luat su va Luat su dau 
tien d Viet Nam khong ngan ngai 
dua nguoi dung dau chinh quyen 
cap tinh vao vong to tung hinh su. 

Van de con lai la lieu TT Ng. 
Tan Dung qua noi tieng voi phat 
ngon: "Lam Thu tudng toi chua xu 
ly ky luat mot dong chi nao" co 
dam vuot qua chinh minh de nhung 
Am hon va Liet si cua Phai III Ho 
Tran bi Chinh quyen Thua Thien- 
Hue xua duoi suot hon 1/3 the ky 
rot cuoc co noi tho tu, de chon Co 
Do ngay 30 thing 4 thoi am dam loi 
ra "Con oi nhd lay cau nay/ Cudp 
dem la giac cudp ngay la quan"? ! 
So 98 * Trang 32