Skip to main content

Full text of "Tafsir Ibn Katsir"

See other formats


l^^^*^VM^+^^*^^*^V*^W^^^P^W^W^W^^^W^W^ 
dj^uj 
MUHAMMAD* 

( Nabi Muhammad £££ } 

Surat MgJsniyyah 
Surat ke-47 : 38 ayat s*_J3>U r . ^Dengan menyebut Nama A I la b Yang Mahapemurab lagi 
Ma hape n yaya ng, " Orang-orang yang kafir dan mengbalang-balaTtgz (manusia) ilarifalaa Allak, 
Ailab mengbaptrt perbuafan-pfritrtalan mereka. (Q5- 47:1) Dan pratig^orang 
yang beriman (kt^ada Allab) dan mengejakan amal-amal ibalib dan ber- 
iman (pula) kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulab 
yang bag dan Rabb mereka r Aitafr mengbapHi kesataban-keialaban mereka ' DLsfbui jugi sujai ^1-QliuJ (p*p« angan J _■***■ 32^233322 ^mf^mf^J^^w^B^S^ff^lk*^***^!**»*^! lafal* Ibnu KMsk juz 26 :wi ^BSES 47. MUHAMMAD XXgai pgS3=i dlan memperbaiki keadaan mereka. (QS. 47^2) KfJM^f/^mEJh'dw adabzb karena 
sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang bathil dan sesungguhnya 
orang-orang yang beriman mengikuti yang haq dariHabb mereka. Demikian- 
lah Allah membuai untuk manusia pi^ljandi7i^an-pt^ba7idi7i^a7i bagi mereka. 
(QS.47:3> 

Allah #£ berfirman: 4. l jj^ O — *^ ^ "Orang-orang yang kafiri" yakni, 

kepada ayat-ayat Allah. ^ ^j-i — L»j ^ "Uan menghalang-halangi^^ 1 orang lain. 
^ ^i^f J^>i -fr J^ ^y- £ "Dari jalan Ailahy Allab menghapus perbuatan-perbuatan 
mereka, " Yak mi /menggugurkan Airi menghil an gk a nnya dan tidak mtmberi- 
kan pahala dan ganjaran 1 atas perbuatan-perbuatan tersebut. 

Ovi setelah l(u ? H>ia berfirman: ^ ^- 1 — ^J 1 -^ 1 'jJ-^j 'j-^ i — d-^j- £ "Ztefl 
ota^.g-ffrdtj^ yang beriman (kepada AltahJ dan mengerjakan a maternal yang 
sbatih. Jh Yakni, haii dan seluruh anggota tubuhnya beriman serta tunduk ke- 
pada syarikat Allah, baik secara lahir maupun bantun mereka. 

4 jI^J- tj* SJ Ll- 'j^j ^ "Dan beriman fpuiaj kepada apa yang diturunkan ke- pada Muhammad, "bal yang khusus di *^lta^ (disain bung) kepada yang um.urn a 
dan itu mempakan dalil yang menunjukkan bahwa ia termasuk syarat sahnya 
iman metelah beliau diutus sebagaJ Rasul- Dan firman-Nya: ^ ^#T^ ^ j^J- j*j ^ 
*Dan itulah yang kaq dari Rahb meteka, ■" kalimat itu merupakan kalimat siapan 
yang baik. Oleh karena, itu, Allah sfe berfirman: 4 ;*4^ y^J .*^*£- ■**"* ^ ^ 
"Allah menghapuskan kealahan -kealahan mereka dan memperbaiki keadaan 
meneka.' 

Ibnu E Abbas tsjtt berkata: * Yakni, urusan mereka. H Mujahid berkata: 
"Yaitu, kebutuhan mereka. " Sedangkan Qatadah dan Ibnu £aid mengemuka- 
kan: "Keadaan mereka- 1 * Semua pendapat itu saling berdekatan. Dan (terdanai) 
dalam sebuah hadits tentang do 'a orang yang bersin bagi. orang yang ruen- 

□Vakannya: 

"Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaan- Selanjutnya, Allah ^ bcrfarmanL ^ JJ-Ol ^j^S ^y£" ^jJl 4ntr iJft ^ *TtfH£ 
dJpw^Mff adaiah karena sesungguhnya orang-arang kafir mengikuti yang bathil. " 
Maksudnya, Kami hapuskan semua amal perbuatan orang-orang kafir, dan 
Kami ampuni semua W malahan orang^rang yang berbuat baik. Kami perbaiki 
pula urusan mereka, karena orang-orang kafirku mengikuti yang bathil^ yakni, 
memiuh yang bathil daripada yang haq. 

4 1+H — £\ ^^fi *"■ Us_r*i 2fl'j£~ ^+-_, y ^Ji iji^ 1^^ ^j-l'i jij ► a Dan sesungguhnya 
Grangorang yang beriman mengibuli yanghaq dari Rabb mereka, Diemikian- 1 Diriwayarkan oleh. Abu. Dawud, ai-linnidzJ dan Ibnu Mijah. f^m^m^m^^m^^^m^^jm^w^w^^mjmjmjmjmjmzm^w^m^w^l 392 regggg^sor 47, MUHAMMAD lah Allah membuat antuk manusia perbandingan perbandingan bagi mereka. 
Artinya, AUah Ta'ala menjelaskan kepada mereka tempat kembali perbuatan 
mereka, dan apa yang akan mereka alami ketika digiring kepada-Nya pada 
hari pembalasan mereka. Wailaabu Sga'Iarn, 


^l^zza 


Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka 
pancunglah batang leber mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan 
mereka \ maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebas- 
kan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah^ 
apabila Allab menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, 
tetapi Allah benda k menguji sebagianmu dengan sebagian yang lain. Dan 
orang-orang yang gugur dijalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan 
amal mereka, (QS. 47:4} Allab akan memberi pimpinan kepada mereka 
dan memperbaiki keadaan mereka, (QS. 47:5) dan memasukkan mereka 
ke dalam Surga yang telah diperkenalkan-Nya kepada mereka. (QS, 47:6) 
Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya 
Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (QS« 47:7) Dan 
orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah meng- 
hapus amal-amal mereka. (QS. 47:8) Yang demikian itu adalah karena 
sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah (ahQur-an)> 
lalu Allab menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal mereka. (QS. 47:9) '^^^^^^^^^^^^^^*^+m*mi 


Tafcir Ibnu Katsir Juz 26 393 JtJJ*IW8a«B * 47. MUHAMMAD 
Allah 3^ berfirman seraya memberikan bimbingan kepada orang-orang 
Mukmin tentang apa yang mereka tuju dalam peperangan mereka melawan 
orang-orang musyrik; 4. ^^i t^j ^* \/j£ q*^ '{J?*> ^1* £ "Apabila kalian ber- 
tema dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka pancunglah batang leher 
mereka. " Artinya, jika kalian mendapati mereka, maka penggallah leher mereka 
dengan pedang. 4 ^* j^i^l "1 jj J£~ ^ "Sehingga apabila kaitan telah mengalahkan 
mereka," maksudnya menghancurkan mereka dengan membunuhnya. 
4_ iji — l y! lji — 1* ^ "Maka tawanlah mereka, u yakni, para tawanan yang kalian 
tawan, Setelah selesai perang dan berakhirnya pertempuran, kalian diberi 
pilihan mengenai keberadaan mereka; jika kalian menghendaki „ kalian boleh 
melepaskan tawanan itu secara cuma-cuma, dan jika kalian mau, kalian juga 
boleh meminta tebusan harta dari mereka dan menjadikannya sebagai syarat 
bagi mereka. Yang jelas, ayat ini turun setelah terjadinya perang Badar, di mana 
Allah *£g mencela orang-orang yang beriman atas tindakan mereka memper- 
banyak tawanan pada hari itu, dengan tujuan supaya mereka dapat mengambil 
tebusan, dan pada hari yang sama mereka tidak banyak membunuh. Oleh 
karena itu, Dia berfirman: 

-iMtji flj — *-\1 J^j* *u1j UjUI J?y- OjJ^^y ,/jV ^ ^^^ j*- i£^ *J Jj^s: J 1 ^ ^ ^ 7 

"Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuh- 
kan musuhnya di muka bumi Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedang- 
kan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Mahaperkasa lagi 
Mahabijaksana, Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari 
Allah y niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil " 
(QS. Al-Anfaal: 67-68). 

Ada sebagian ulama yang mengklaim bahwa ayat yang memberikan 
pilihan antara pengambilan tebusan atas tawanan atau melepaskannya secara 
cuma-cuma ini mansukh (dihapus) oleh firman Allah Ta'ala: 
«£ jfri^LjjUrj i^i- 2^s^ 1 ^l* £jiJi 'J^S\ yUi lili ^ "Apabila sudah habis bulan- 
bulan haram itu, maka bunuhlah orang orang musyrik itu di mana saja kamu 
menjumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di 
tempat pengintaian, w (QS, At-Taubah: 5). 

Demikian yang diriwayatkan oleh al-*Aufi dari Ibnu 'Abbaa ^^, 
Qacadah 3 adh-Dhahhak, as-Suddi* dan Ibnu Juraij berkata: "Ulama lain> yang 
merupakan kelompok mayoritas mengemukakan, bahwa ayat tersebut tidak 
mansukh." 

Sebagian ulama lainnya mengemukakan, bahwa seorang pemimpin 
(imam) hanya diberikan dua pilihan; membebaskan tawanan secara cuma-cuma 
atau mengambil fidyah (tebusan), tidak boleh membunuhnya. 3M Tafsir Ibnu Kalsir Juz 26 47- MUHAMMAD 
Sedangkan ulama yang lain lagi beipendapat bahwa jika menghendaki* 
seorang pemimpin tersebut boleh membunuhnya. Hal itu didasarkan pada 
hadks yang menceritakan pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi $$ terhadap 
an-Nadhr bin al-Harits dan d Uqbah bin Abi Mu'ith, dua orang yang termasuk 
tawanan perang Badar. Tsumamah bin Atsal pernah bertanya kepada Rasulullah 
^ ketika beliau berkata kepadanya; "Apa yang engkau miliki, hai Tsumamah?" 
Ia menjawab; "J*ka engkau membunuh, maka engkau telah membunuh orang 
yang akan dituntut dar ahnya* dan jika engkau membebaskan, berarti engkau 
telah memberikan kebebasan kepada orang yang berterima kasihn Dan jika 
engkau menghendaki harta, maka mintalah, niscaya kami akan beri sesuai 
yang engkau kehendaki. 1 * 

Imam asy-Syafi*i $i&£ menambahkan, di mana ia mengemukakan: 
"Seorang iitiam diberikan pilihan antara membunuh tawanan, membebasakau- 4 
nya atau meminta tebusan dari para tawanan tersebut." Masalah ini telah di- 
uraikan dalam ilmu^wrw^ Dan kami telah kemukakan masalah tersebut dalam 
kitab kami, al-Ahkaam, VFalilLtdhi &£al-Hamd wol Minnoh. 

Dan firman Allah 5fe ^ J*jOj^ ^>-^' ^^ <j— £» £ ^Sampai perang ber- 
henti # Mujahid berkata: "Sehingga 'Isa putera Maryam JSj2@£ turun," Seolah- 
olah Mujahid mengambilnya dari sabda Rasulullah jjg: 

« . Jfclh li>T Jj& J» >Ji > jt>i A j5f j* m> Jijl V » 

^Akati senantiasa ada satu golongan dari ummatku yang menjunjung tinggi 
(menampakkan) kebenaran sehingga orang-orang terakhir dari mereka me- 
merangi Da^aL" 2 

Imam A.hmad meriwayatkan dari al-Walid bin * Abdurrahman at-Jarasyi, 
dari jubair bin Nufair* ia berkata; "Bahwa sesungguhnya Salamah bin Nuf ail 
pernah memberitahu mereka bahwa ia pernah datang kepada Rasulullah ^ 
lalu beliau berkata: q Aku telah menambatkan kuda* meletakkan senjata dan 
perang pun telah usai/ Lalu kukatakan: Tidak ada perang lagi/ Maka Nabi 
^ bersabda kepadanya: 

"Sekarang telah datang perang. Akan ada senantiasa segolongan dari ummatku 
yang muncul untuk membela umma* manusia* di mana Allah memalingkan 
hati beberapa kaum* lalu mereka memerangi kaum tersebut dan Allah pun : Diriwayatkan oteh Abu Dawud- WT^WJ fr^«r«r««wuiww> ^T^r^r^r^r^s^s^ \ Itnu Kats+r juz 26 39f «^«^^«^ gglOC 47. MUHAMMAD ^PESlI ^^^*^' memberikan rizki kepada mereka, -sehingga datang urusan. Allah akan hal ter- 
sebut. Ketahuilah^ sesungguhnya pusat wilayah tempat tinggal yang dijanjikan 
kepada orang-orang, Mukmin adalah, di 5yani K sedangkan kebaikan terikat di 
kepala-kepala kuda sampai hari Kiamat," 

Demikianlah yang, diriwayatkan oleh Imam an-Nasa-i dari dua jalan, 
dari Jubair bin Nufair, dari Salamah bin NufaH as-£ukuni. 

Hal tersebut memperkuat pendapat yang menyatakan ayat di atas 
tidak dlnasakh, Seolah-olah Rasulullah ^ menetapkan hukum ini di dalam 

perang, sehingga tidak ada lagi perang- 

Mengenal firman Allah tfe 4 l **j l jJ ! v-o^ 4 £** -J*- ^ "Sehingga perang 
^«d^ JJ Qai.idah berkata; "Sehingga tidak ada lagi kemusyrikan."' Hal itu sama 
seperti Firman Allah Ta'ali: 4 £-^j — ^aJi Jjftj- *£* ^^ V j — ^- !U»jiflj} ^ "flin 
pcriHg/iiA mereka itu* sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan tfw 
hanya 5Fm*ta-77i&tn untuk Allah. " (QS, A]-!Baqirah; 193). 

Kemudian» sebagian ulama mengatakan: * 4 Sehingga perang selesai/ 
yakni t sehingga pasukan-pasukan perang musyrik itu berhenti, yaitu agar 
mereka bertaubat kepada Allah tfi&, B Ada juga yang menyatakan: K Yakni, 
menghentikan perlawanan atas Orang-Orang yang diserang» yaitu dengan Cara 
mengerahkan tenaga untuk berbuat Taat kepada Allah Ta 3 ala r n 

Dan firman Allah ^fe 4 ^ >_^3 S JH -'L-^ Vj ^ > 'Demikianlah* 
apabila Aliah menghendaki, niscaya Aliah akttn membinasakan mereka, Jl Maksud- 
nya, jika Allah menghendaki;, niscaya E>Ia akan menimpakan adzah dan .siksaan 
dari sisi-Nya terhadap orang-orang kafir sebagai hukuman dari sisi-Nya, 
4 u^^ i*^^ J^ c^Jf r" "Tatapi Aliah hendak menguji tehagian kamp dengan 
sebagian yang iain. u Artinya, justru Dia mensyaratkan kepada kalian jihad 
dan perlawanan terhadap musuh untuk menguji kalian. 

Kemudian- sebagaimana telah menjadi kelaziman., bahwa peperangan 
itu menyebabkan terbunuhnya banyak nrang Mukmin, maka Allah tKj ber- 
firman: 4. ri"^i J^i^ -^ J^ ^* ^jLi i#J&~3 ^ ^Dan orang-orang yang gngtfr di 
jalan Allah, Ailah'ridak akan menyia nyiakail amal fflrt^a. " Maksudnya „ Dia 
tidak akan mengabaikannya begitu saja, tetapi Dia akan memperbanyak dan 
mengembangkan serta melipatgandakan (p ah ala/ amal) riy a* Bahkan» di antara 
mereka ada yang amalnya terus mengalir selama di alam Earzakh. 

Imam Ahmad meriwayatkan dari al-MIqdam bin Ma'dikarib al-Kindi 

*r«-~ , ia bercerita bahwa Rasulullah 39§ bersabda: ^±L ff j m *. - 4*j m * 47. MUHAMMAD ~W^*^9^ H r' H - ^> ^" jr j- .r 

"Sesiangguhnya orang, yang mati syahid di siri Allah memiliki enam keutamaan, 
yaicu: Allah akan mengampuni dosanya pada pertikan pertama dari darahnya, 
ia menyaksikan (empatnya di Surga, dihiasi dengan perhiasan iman. dinikahkan 
dengan bidadari, dijaga, dari adzab kubur, -diberikan rasa aman dari ketakuLm 
yang besar (pada Lari berbangkit), dan diletakkan di atas kepalanya mahkota 
kemuliaan yang dilapisi dengan muc iara dan batu permata, Satu permata pada. 
mahkota itu letih, baik daripada dunia dan seisinya- Dan ia juga. dinikahkan 
dengan tujuh puluh dua isieri dari kalangan bidadari, dan ia diizinkan mem- 
beri syafaat kepada tujuh puluh orang dari kaum kerabatnya, 11 

Hadits- tersebut juga diriwayatkan dan dishahihkan oleh at-Tirmidzt 
dan Ibnu Majah,. 

Di dalam Shabih Muslim juga disebutkan dari 'Abdullah bin E Axnr t^t;, 
dan dari Abu Qatadab «££5 , bahwa Rasulullah £jfe pernah bersabda: 

"Diberikan ampunan, kepada orang yang maci syahid atas segala sesuatu, kecuali 

hutan-." 

Dan diriwayatkan dari hadits sekelompok Sahabat A. ■ Abud Darda' 
■&Z bercerita; "Rasulullah ^ pernah bersabda: ({ cC; jif ^ J^* ^* K$*^ y^. » 'Orang yang mati syahid n u dapat memberi sy a/a ? at bagj. tujuh puluh arang. 
dari keluarganya. "" (HR. Abu Diiyud). 

Hadits- tentang keutamaan mati syahid ini banyak sekali. 

Firman Allah Ta&aaraka wa Ta s aia. 4 J*4d4P ^ "Allah akan memberi 
petunjuk kepada mereka 3 "menuju Surga- Dan firman-Nyaj 4. J*-#^ c^Wj J* "Dan 
memperbaiki keadaan mereka*" yakni, urusan dan keadaan mereka. 
^ ,1,-JJ' Lji^i- toJi ^J^Vj J* '^Wi memasukkan mereka ke: -dalam Surga yang tetah 
diperkeTialkan^y^ kepada mereka* " Maksudnya;, Dia idah memperkenalkan 
kepada mereka dan memberikan petunjuk kepadanya. 

Mujahid berkat ar "Para penghuni Surga diberi petunjuk menuju tempat 
tinggal mereka masing-masing. Oleh karena Allah ifc telah menentukan tempat s^s^s^s^s^s*5*s^s*s^s^?^?ir*s^r*s^r*z*^^s^^^ys*^s «i «u «m 47. MUHAMMAD **^^^* A mereka di dalamnya maka mereka tidak akan salah menempatinya, seolah- 
olah mereka telah menempatinya dari sejak mereka pertama kali diciptakan, 
sehingga mereka tidak memerlukan lagi seorang pun penunjuk jalan yang 
menunjukkan mereka- 

Hal yang sama juga dlrwayaikan oleh Malik, dari Zaid bin AsLam. 
Muhammad bin Ka'ab berkata: "Mereka mengetahui tempat tinggal mereka 
masing-masing, jika mereka masuk Surga* sebagaimana kalian mengenal tempat 
tinggal kalian, setelah kembali dari shalac Jum'at/' 

Imam ai-Bukhari meriwayatkan dari hadits Qatadah\ dari Abui Mu- 
tawakkil an-Napi, dari Abu Sa'id al-Khudri *£b -, bahwa Rasulullah $& bersabda; 

jjuai ^^ j^lj i^Jk J^ *>lL tjLf* jL_!5l jm O^Jl >k ttl » 

m tfjS\j <iSJi J>3 ^_* j4i b'if rjsj tfii ik\ j^ wiji ^ ^: tiir (( , GjJi ji Oli" ^JUi J jlif ii* ^Jki^ il^Ji ^ Jjli fc *i "Jika orang-orang Mukmin selamat dari Neraka, maka mereka dirahan di 
jembatan yang terletak di antara Surga dan Neraka- Mereka saling membalas 
berbagai kezhaliman yang dulu petuah, terjadi di antara mereka semasa hidup 
di dunia. Sehingga jika mereka telah disucikan dan dibersihkan, mereka diizin- 
kan masuk Surga, Demi Rabb yang jiwaku berada di tangan-Nya, salah seorang 
di antara mereka lebih mengenali tempat tinggalnya di Surga daripada tempat 
Cinj^galnya dahulu di dunia. ^ 

Setelah itu h Allah ifes berfirman: 
^ J^UlJ — p* l^ij "^"Jjm^ £\ ^j^laJ ii[ Iji""*- ^yJJl t#J ld ^ VAlJ pr^-orrf^ yang -freT- 
imizn, jika kamu menolong fagamaf Allah, niscaya Dia. akan men&iangmu dan 

Hir?zFXTfkkj?2^k^ndMkaTzmu. B Ytt%dt^kid.ll itu Sama .seperti firman-Nya: 
^ '*^i J* *"i ^j — ^^j £ "^sungguhnya Al/ah pasti WBfl/p^ tyrang-G rang yon g 
ffi&tolong faga/ttaJ-Nya. 1 " (Q£. Al-Hajj: +3). 

Karena balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Oleh karena iru h Dia 
berfirman: ^ '?&• aJi ^-^Jj ► *I>d;tt meneguhkan kedudukanmu, * 

Selanjutnya, Allah "fe berfirman: ^ J"*3 vl^ii Ijy-S* ^j-lUj ^ n l?an orang- 
orang yang kafir, mak*t kecetdkaantah bagi menzk&r " Hal itu bertolak belakang 
dengan peneguhan kedudukan yang diberikan kepada orang-orang beriman 
yang menolong (agama) Allah dan Kasul-Nya ffil j -. . Dan dalam, sebuah hadits.. 
telah ditegaskan dari Rasulullah *g, di mana beliau bersabda; 

^4* »i& >£3ij >-i i£kj)i ii >-i -ijUl ii >*j jl2Ul ii ^*J )> BS u*~m*a*! T 47, MUHAMMAD „y^pu»^ "Celakalah hamba dinaj 1 , celakalah, hamba dlrham, dan celakalah hamba per- 
imdaru H fdaka diri terjuiigkjrlah la_ JDan jika tertusuk J.Lan 1 maju. duri tersebut 
LLjdi akari dapat dicabut/ 1 

Artinya., Allah 3fe tidak akan merLyembuhkannya- 

FirTnan Allah "TV ala: 4 +4^' j^'j ^ "Dan Allah menghapus amal-amal 
ffitfrdfea. "Maksudnya, menggugurkan dan membatalkannya. Oleh karena itu, 
Dia berfirman: 4 il J^ 7 ^ ' j»X .*i^ ^^ ^ "^"E demikian itu adalah fcmmitf 
sesungguhnya mereka teio ^p*ds rfpj yrf*ig Jifw^wflfcjM ^ /£*fr r " Yaitu, mereka 
Tidak menghendaki dan Tidak menyukainya. ^ ri 1 ^"' J^Ut* ^ ^Sehingga Allah 
mengfraputkaw (pahala-pahala) amal-amal mereka- * 

Maka* apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga 
mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum 
mereka; Allah lelah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang 
kafir akan menerima (akibat-akihal) seperti itu. {QS, 47:10) Yang demikian 
itu karena sesungguhnya Allah adalah Pelindung orang-orang yang beriman 
dan. karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung, 
(IJS. 47:1 1) .Sesungguhnya Allah mematahkan orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan amal shalib ke dalam Surga yang mengalir di bantahnya 
sungai-sungai. Zfan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang (di dunia) 
dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang- Dan Neraka adalah 
tempat tinggal mereka. (tJS. 47:12) Han betapa banyaknya negeri-negeri 
yang (penduduknya) lebib kuat dari (penduduk) negerimu (Muhammad) 
yang telah mengrairmu itn- Kami lelah membinasakan mereka; maka tidak 
ada seorang penolong pun bagi mereka- £QS- 47; 15) ■^^^^^»^»^^^^»^»^»^^^»^^ t ^m 47. MUHAMMAD ^^^■LP^ Allah 5^ berfirman: ^ ijjv^ ^' ^ "Mtffe* ^ewfc*fr rrtftrfej *«£*£ mengada- 
kan perjalanan, " (mereka} yakni, nrang-nrang rmiiynk kepada Allah TV ala 
dan mendustakan Rasul-Nya» 

4 jL^i* i'- ^S JL^Ij ^- ^ih *jLp- OJi" LwlS" ^_j^j ..^jV' ^* ^ - Z?p" mufer bumi sehingga 
merrka ^dp^z mempertalikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? 
Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka^ * y akui , htikuman yang me- 
nimpa mereka akibat kedustaan dan kekufuran mereka. Dengan kata lain, 
Allah menyela niatkan orang-orang Mukmin dari tengah-tengah mereka- Oleh 
karena itu> Allah iJ£ berfirman: 4 LiJlif ^^*lijj\ j> "£kan orang-o™^ kafi? akan 
menerima {akibat-akibat) seperti icw, " 

Secelah iiu^Dia berfirman: 
4 JL+I ^"^ ^ ^ f — iL&i jij ^ ; ^* ^.iA ^7- **' ^h ^ i fr rt ^^£ demikian iiu karena 
sesungguhnya Altah adalah Pelindung arang-arang y^jr^ beriman dan karena 
sesungguhnya nrang-vrang kafir if.K esdij jTPCF7i^ , jj , nyia:i\pt , /a , ji^jfji^. J|, Selanjutnyaj, 
AJlah 3fe berfirman: 

^ j'iA'i L+^f ^ cO*-^ *^*£* nui — ^ALtJl ^jLij Ij^v j^ J*^ ^ J J ^ "Sesungguhnya 
Allah memasukkan drang-otang'yang beritnan dan mengerjakan amal sbalih ke 
dalam Snrgawnv mengali? di ban/ahrtya sungai-sungai M Yakni, pada hari Kiamat 
kelak. ^ c^V J^"^ , -^~ ^J&\Tj j j «i : _" ■j.r*^ ji-^'j ^ ''Dan orang-vrang yang kafir 
iiu bersenang-ienang, mereka makan seperti makannya binatang. D Maksudnya, 
di dunia. Mereka bereenangrsenang, mereka makan dari dunia itu sama seperti 
makannya binatang, dengan cara mengunyah dan menggunakan, gpgitan, mereka 
tidak mempunyai keinginan kecuali kepada hal ku. Oleh karena iru\ di. dalam 
hadits shahih diceburkan: « ,frUi" ^ jr L; >£Ji3 L ^j ^ ^* jrl; ^pSi » "Ofang Mukmin makan dengan satu perut, sedangkan orang kafir makan 

dengan Tujuh perut." 

Kemudian, Allah Ta'ala berfirman: 4 ^ — i! lSj^ jL — S^j ^ Tktu Neraka 
adalah tempat tinggal mereka- " Yakni-, pada hari pembalakan mereka. 

Dan firman Allah JS; 4 iJ^>' ^ i^ ^ i^ kf > j£j ^ JG^ > Ylm 
betapa banyaknya nejgzri-nege.ri yang (penduduknya) lebih kuat dari (penduduk) 
negerimu (bfuitammadj yang telah mengusirmu itrtj." yakni Makkab. 
■^ ^#J _,-* *l— —i' VJ i U*'i^_n£l*l ^ "JCami tetah membinasakan mereka- maka tidak ada 
seorang penoiong pun bagi mereka, J, Iru merupakan ancaman keras dan peringatan 
yang tegas bagi penduduk Makkah acas pendusraan mereka terhadap Rasulullah 
39§, yang mana beliau adalah pemuka para Rasul dan penurup para Nabi $£& . 
Jika Allah 3& telah membinasakan iirnniatnirrunai terdahulu. ^-angmendusEakan 
para Ka^ul £tbdum bdiau,. padahal ummal-unlniat lersebul lebih kuat dan 
mtreka, bagaimana dugaan mercki terhadap apa yang akan dilakukan Allah 
% terhadap mereka di dunia dan di akhirat? Kalau pun kebanyakan mereka ^^w.v^^v^^m^^jm^^j^w.9^^w^w^w^w^w.w^4t B WB^WWd g5KX 47. MUI lAMMAD X>£^i|^^^gg« terlepas dari hukuman di dunia karena berkah adanya Rasul dan Nabi pem- 
bawa rahmat, maka sesungguh nya adzab itu akan ditimpakan secara sempurna 
kepada orang-orang kafir pada hari kembali mereka. 

Finrun Allah. Taboariika -iitfd Ta'aLr. ^ j^^i ^i ^A^J ^- ^ "Dari fp&t- 
dudifk) negerimu (Afukarrtniad} yang fetai m&tgitsimiN ifr*. "Yakni, kaum yang 
telah mengusirmu dar[ tengah-tengah merek a- 

Ibnu Abi Hanoi me r iw a yai k an dari Ibnu L Abbas *^, b alrwa ketika 
Nabi ££ pergi dari Makkah menuju ke gua,, lalu ia rampai ke gua itu dan ke- 
mudian menghadap ke Makkah. teraya berkata: 

^Tj_iiJl O* *j^i) (|Ui ^Jl J^j Lj-l ijfj titi jj-Jl ial i%! L-S-t ojf » 

.T J _!■_■_■_■ _■ J _■ _■ _■ 

"Engkau adalah negeri Allah yang paling dicintai Allah, dan engkau adalah 

negeri Allah yang paling aku eimai. Seandainya orang-orang musyrik iiu tidak 
mengusirku,, niscaya aku cidafc akan pergi darimu- 3 ' 2, 

Sebesar-besar musuh adalah yang memusuhi Allah Ta'ala di Tanah 
Ha.ram-"N"ya ? atau membunuh nrang yang bukan pembunuhnya {tidak, ber- 
salah) atau membunuh karena kejahilan, sehingga Allah $£ menurunkan firman- 
Nya kepada Nabi-Nya h Muhammad ^ 

iartyafcrya Tt^geri-izcgeri yang (penduduknya) iebih kitak dati {penduduk) Ttegttifiln 

(Muhammad) yang telah rmrrtgfisirTntt itft- Kami f e/di membinasakan mereka, 

maka tidak ada searang penvfong pun bagi mereka. ™ ^ ^--i ,■'-*■ '-^,''-f' , -r t -=ii _^f -r -- ^.-'-f- 1 ^>*t »*>-:■' -'S ^ 

7H ^iUJ JtiiL^-JU 1 DLd-wiyi^ksrt cdfh irt-Maja-L, at-TirtnidiJ,, tttn Ibnu Mjjah dengan adanya pcngurangaji daji 
prrbcd-ian padi sct4^3n Ig-farh- ^ jjjj^jj^jjjpjj,^^^^^^ ^ss 47. MUHAMMAD Maka, apakah orang-orang yang berpegang pada keterangan yang datang 
dari Rabb-nya sama dengan orang (syaitan) yang menjadikan mereka me- 
mandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti bawa nafsunya? 
(QS* 47:14) (Apakah) perumpamaan (penghuni) Surga yang dijanjikan ke- 
pada orang-orang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air 
yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu yang tidak 
berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr (arak) yang lezat rasanya bagi 
peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka di 
dalamnya memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb 
mereka- sama dengan orang yang kekal dalam Neraka, dan diberi minuman 
dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya? (QS* 47:15} 

Allah. f$$ berfirman: 4 *o J* *5 J^ ^ o^ ^ "Maka, apakah orang yang 
berpegang pada keterangan yang datang dari Rabb-nya* w Yakni* berdasarkan 
bashirah (petunjuk di atas ilmu) dan keyakinan pada perintah dan agama Allah 
Ta'ala yang telah diturunkan-Nya melalui Kitab-Nya, baik berupa petunjuk 
maupun ilmu serta fitrah yang lurus, yang telah. Dia ciptakan dalam dirinya, 
4 piJ^if Tji^Tj *11£ * £m ij ^ j J^S ^ "Sama dengan orang yang (syaitan) menjadi- 
kan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa 
nafsunya?" Maksudnya, yang pertama sama sekali tidak sama dengan yang 
lainnya* 

Hal Itu sama seperti firman Allah $£: 
4 J*** S* lr^ <y^ ^O o* ^1 J>* ^ P*$ o**' £ "Adakah orang yang mengetahui 
bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb+mu itu benar sama dengan 
orang yang butat" (QS, Ar-Ra'A 19). 

Kemudian, Allah iSI berfirman: 4 OjSSJi t&j ^\ &*J\ Jj> £ "Perumpamaan 
Surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ji 

Mengenai firman-Nya; 4 *^ J^ $ "Perumpamaan Su rga t " Ikrimah 
mengemukakan: "Yaitu sifatnya**^ 

4 i>* s * J± *"C ^ jt^jf T^* ^ K Z)i dalamnya ada sungai-sungai dari air yang 
tidak berubah' rasa dan baunya," Ibnu 'Abbas *&&> al-Hasan al-Bashri, dan 
Qatadah mengatakan: "Yakni, tidak berubah." Sedangkan Qatadah, adh- 
Dhahhak, dan 'Atha' al-Khurasani mengemukakan: ''Tidak berbau busuk." 
Masyarakat Arab akan mengatakan; "asanal moa*" jika air itu berubah baunya. 

^ ilit ^5 j^J J) j5 *Ji$j ^ "Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah 
rasanya, " bahkan benar-benar berwarna putih, manis dan kental. 
4 iwjS—liJ SJJ JJ± *JZ* j^—^f} ^ "Dan sungai-sungai dari khamr (arak) yang lezat 
rasanya bagi peminumnya, M maksudnya, bukan minuman yang berbau tidak 
enak seperti khamr yang ada di dunia, melainkan ia adalah minuman yang 
menyenangkan untuk dipandang, rasanya enak dan berbau harum, sebagai- 
mana yang difirmankan oleh Allah Tabaaraka wa Ta'ala dalam surat yang lain: »jmjm^j*^j*j*j*j*jmj*jmjjmjmjmim^jm^wim^^ 402 tafsir Ibnu Kabir )v3 ^5 47- MUHAMMAD ==3= 4 4j>>L- ^ jLi V) J> l^j V ► "Tidak ad# dvfam khamr itu alkohol dan mereka 
lidatt mabuk karenanya'. M (Q£_ Ash-ShaafFaat: 47). 

Firman-Nya lebih lanjuri:; 4. u — "■* J*** ^ j^j fr ".Ekor snngai-srfngai 
dari madu yang dijaringi' Artinya, madu "itu benar-benar jernih, berwarna 

langit iritlah, mempunyai rasa yang sangat nikmat, dan berbau sangat harum. 

Imam Ahmad meriwayatkan, Yazld bin Harun membericahu kami, 
al-Jarira memberitahu kami, dan Hal: i m bin Mu'awjyah, dari ayahnya, ia 
bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah jg bersabda^ 

ljL- jl*J^ jLiJ 'J jiAJl >Jj JUJ1 *^ij t OJl y^j ^ *fc 4^-Jl J » 

E Di dalam Surga itu terdapat lautan susu, lautan air, lautan madu, dan lautan 

k h a m r. Dan kemudian sungai-sungai itu mengalir darinya. 3 " 

HaditS di atas diriwayatkan juga oleh at-Tirmidii dalam mj-caiah sifat 

Surga- Dan ia. mengatakan bahwa h ada t s tersebut h asan shahih. 

Dan dalam hadits shahih juga disebutkan, Rasulullah jg bersabda; 
jsj£11*j &J\ 4j li-ij iiiuh Jal»ji ^ ^rji^aii a^LriJ jJuL : JCJ 1 |U-'u* 'i J J )) 

(( J^> » **>J ^ 1 jtf 

■ | i ' . .j kalian memohon kepada Allah, maka muhonlah Surga Firdaus kepada- 
Nya, karena Firdaus adalah Surga paling tengah dan Surga paling tinggi- Dari- 
nya bersumber sungai-sungai di Surga dan di arasnya terdapat 'Arsy Rabb 
Yang Mahapemurah.'* 

Dan firman AJlah Tatali berikutnya: ^ oV^l j^ ^ I — Jj JL+!j ^ "Dan 
merek- memperoleh di dalamnya seg&la r mazam buah-btfahan* " Sama seperti 
firman Allah Ta'alar 4. tn^-V ij^li J£* Li> i>y^i £ "Di dalamnya mereka meminta 
tegala macam buah-buahan 3ehgan aman (dari segala kekhawatiran)* w (QS, Ad- 
Dukhaanr 55). Firman^Nya lebih lanjut: ^ L#^ ^ fS^j ^ "Dan ampunan dari 
Rabb mereka/ 1 maksudnya, beserta semua itu, 

Firman-Ny a kemudi ari; ^ jLlJi ^ — ■ ^ I — *■ ^* ^i' ^ "Saflia d^Figan orang 
yang kekal dalam Neraka^ maksudnya, apakah orang-orang yang telah kami 
sebutkan kedudukannya tersebut s-ama seperti orang yang berada kekal di 
dalam Neraka? Mereka .sama .sekali tidak sama. Orang-orang yang berkedudukan 
pada derajat yang tinggi itu sama sekali tidak sama dengan orang-orang yang 
berada dalam Neraka di bagian paling bawah. ^ "il— ^ ^ 'j^-j ► "Dan diberi 
minuman dengan air yang mendidih, " artinya, benar-benar panas yang tidak 
mampu disentuh manusia. 4 pri*^i i^-ii £ * T SehiTiggi memotong-motong fisiisrryki. " 'AP«Vrf»«V«V«V«»^VfcVfc»fc«fc«fc»fc«fc^ ^B 


ss 47- MUHAMMAD ^VW 1 ^ Maksudnya, apa yang ada di dalam perut mereka,, yaitu usus-usus dan juga 
pencernaan menjadi terpotong-potong. Semoga Allah melindungi kita dari 
semuanya itu. 


SH^iJ iA=4 JDbaa nfr antara mereka ada orang yang mendengarku n perkataanmu* sehingga 
apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepaita orang yang telah 
diberi ilmu pengetahuan (Sahabat-sahabat Nabi); "Apakah yang dikatakan- 
nya tadi?" Mereka itulah yang dikunci Trtati kati mereka &leb Allah dan 
mengikuti hawa nafsu mereka- (Q5v 47^16) Dan orang-orang yang mendapat 
petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka elan memberikan 
kepada mereka (hafa%an) ketakwaannya. (Q£. 47rl7) Maka, tidaklah yang 
mereka tunggu-tunggu melainkan hati Kiamat, (yaitu) kedatangannya kepada 
mereka dengan tiba-tiba* karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. 
Maka* apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari 
Kiamat sudah datang? (QS, 4 7,1 B) Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya 
tidak ada Ilab fyang haqj melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi 
dosamu dan bagi (dosa) orang-orang Mukmin T laki-laki dan perempuan. Dan 
Allah mengelabui tempatmu berusaha dan tempat tinggalmu, (QS- 47; 19) 

Allah tlS berfirman seraya menceritakan Tentang, oran^-onmg munafik 

di negeri mereka, dan minimnya pemahaman mereka, di mana mereka duduk 
haisjm.L Rasulullah jfe dan mendengar ucapan beliau, namun mereka tidak 
memahami sedikit j?un apa yang beliau sampaikan. Dan jika mereka keluar 
dari sisi beliau* 4 ^ l 'y'j 1 ■jj*- LL! l ^ ^ a Aferek& berkata kepada, orang yang tetah 
diberi ilmu pengetahuan. * Yakni, para Sahabat >fabi -*fc* n 4 Wl * J 1 — • bl — - £ 
"Ap&kah yang dikatakannya tadi?" Yaitu, pada waktu tersebut- Maksudnya^ j^^jj^^^^^f^.^^L^^^^t.^^r^ ^^E^g @glCX 47. MUHAMMAD J^y^SJ\^SSBS& mereka sama sekali tidak mengerti apa. yang hcli.au sampaikan dan tidak pula 
merek a berkmiSentrasi rncndcn:garn.Y r J. A]]j.h *i£ berfirman: 

4. 'pi-^'^ 'ji?j r+rJL* u — ** *^ £^ ^-^' *^'J ^ "J/jfraAa iluiab tirang-nrarzg ya*ig 
dikunci mati bati meneka oieh Atlah dan mengikuzt bawa nafsu mereka. " Artinya, 
mereka sama sekali tidak mendapatkan pemah^mjn yang benar dan Tujuan 
yang tidak menyimpang, Setelah itu f AllaJi *S& berfirman: 

4 u^? — «'j *jJ^i 1—^!-^!? £ "Wtffl orang-orang yang mendapat petunjuk* Altah 
menambahkan petunjuk kepada mereka* " Maksudnya ? orang-orang yang ber- 
tujuan mencari petunjuk, maka Allah memembenkan taufiq kepada merek- 
seh mgga mereka mendapatkan jalan kepadanya serta meneguhkannya pada 
petunjuk tersebut dan bahkan mendapatkan rambahan. 4 *** 1 - j* r^p-j ^ "Z>.i^ 
memberikan kepada mereka (balasan) k^takTEoannya. ""Maksudnya-, da meng- 
ilhamkan kepada mereka petunjuk mereka. 

Dan firman Allah T^aJa: * ^ ,4?r jf *a£Ji VI L-^jW Jji * ff A£*fc* tidak- 
lab yang mereka tnn^ggff-tunggu melainkan hari Kiamat? (yaitu) kedatangannya 

kepada mereka dengan tiba-tiba," pada ^aat itu mereka dalam, keadaan Jengah 
terhadapnya- 4 l+Kj^-f *^ ^** ^ ir ALdrefu jewttggWjtt^w fei*& utatang {anda s.indu 
fiya^ w Yakni, tanda-tanda kedekatannya.- Berkenaan dengan hal tersebut, Allah 
£fe telah berfirman: ^ £>^J^~ iuj ^ jjt} ^+ril_*- tJ jSu ^'Jn ^ "Telab dekat kepada 
manusia hari penghisabah segala amal mereka, sedang mereka berada dalam 
kelalaian lagi b&paling r *{QS. Al-Anbiyaa'; lj. 

Dengan demikian, diutusnya Rasulullah ^g merupakan salah satu tanda 
dekatnya hari Kiamat, karena beliau adalah penutup para Rasul, dengan beliau- 
lah Allah menyempurnakan a^ama dan menegakkan huppah atas semesra alam, 
Rasulullah jfg; sendiri telah memberi L akukan Landa tanda hari Kiamat, men- 
jel askan sekaligus menguraikannya secara gamblang, vang bel uni pernah disarnpai- 
kan oleh seorang Nabi pun sebelumnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam 
pembaJaa^aiinva rnaSuig-masirig. 

Al-riasan al-Eashri mengemukakan: ''Pengutusan Muhammad £fc me- 
rupakan salah, satu Landa dekaLiiya kari Kiamat, dan benar apa yang heliau 
katakan. Oleh karena itu, di antara sebutan Nabi ig adalah Nabiyyut Taubah 
(Nabi yang menyerukan kepada taubat). Nabi al-Malhamah (Nabi. yang ber- 
perang) dan aJ-Hasyir (yaitu yang menggiring manusia atas kedua kakinya ke 
alam Mahsyar), serta a£* *Aqib t yaitu searang Nabi yang tidak ada lagi Nabi 
setelannya." 

Imam al-Rukhari meriwayatkan., Ahmad bin at-Mi-qdam memberitahu 
kami,, dari Fudhail bin Sulaiman, dari Abu Raja", dari Sahi bin Sa'ad „- „ ia 
bercerita: "Aku pernah menyaksikan Rasulullah jjg, bersabda dengan meng- 
isyaratkan jari-jemarinya seperti ini„ yaitu dengan jari tengah dan telunjuk 

(bersamaan): ^^^^^^^^w^^mJ* A m^*^*AM~m*m*M*M*m^ s 47. MUHAMMAD *£*2*»*1 (( .^ft^S" 4^llj^j IjI ^ r- » "Jarak mi a.ra diutusbu dengan hari Kiamat seperti jarak antara dua jari ini (jari 
telunjuk dan jari tengah).."* (HFL Al-Bukhari). 

Kemudian, Allah &£ berfirman; < ^ii^T* pil— * ^ J*J ^r-S* * Wtf±rf 
apakah Jkedahnya hagi mereka kesadaran mereka itu apabiiahari Kiamat sudah 
datang?" Maksudnya, apalah artinya peringatan bagi orang-orang kafir jika 
hari Kiamat telah datang kepada mereka, di mana peringatan itu sama sekail 
tidak berarti bagi mereka. Hal itu sama dengan firman-rVya yang lain: 
^ LF^Jk! i j>i j ji — ^V 1 ^-UT -^j? ^ r, ^Odrt ^dfia: Atm trn ingatlah manusia, akan 
tetapi tidak berguna lagi mengingat itu hagirtya, * (QS. AJ-Fajr 23). 

Firman Allah Jife selanjutnya: ^ ^' "b*i iij "V ^\ m +i*\i £ "Maka ketahuilah* 
hohwa sesungguhnya tidak ada liah (yang haq} hietawkan Allah, ,h Ini merupakan 
pemberitahuan bahwasanya tidak ada liah (yang berhak m' [badani) selain Allah, 
Dan Dia tidak meminta untuk mengetahui wujtid-Nya. Oleh karena itu, Dia 
menghubungkan lirman-Nya itu dengan firman-Nya: 

^ iijLL*j*]4j ^i-jJU'j jJLjJJ ^i 1 * ^ ^ l j ^ "Uan mohonlah ampunan hagi dosamu dan 
hagi/dosa) orang-orang Mukmin, laki-laki dan perempuan. * 

D l dalam hadits shahih disebutkan, bahwa Rasulullah ^ pernah ber- 
sabda: 

^fc .^ a, jtftf ^l *j #jt ^ ^Ij J&l ^& ^? >*' # )) 

« .tfJi* iltt JSj ^srJili) ^k>> ^i*j J> J >*i 

tt Ya Allah, ampunilah kesalahan dan kebodohanku serta sikap berlebihanku 
dalant undanku dan segala apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada 
diriku. Ya Allah, ampunilah tandaku, seriusku, keddaksengajaan^ dankese- 
ngajaanku,, semuanya itu ada padaku." 

Dan dalam hadits shahih lainnya juga disuburkan, bahwa beliau, pernah 
memanjatkan do 1 a pada akhir shalat yang beliau kerjakan; m* Lij 


( { ,tji t\ i]] -i jk} cjr j+ a> 

*Ya Allah;, ampunilah dosa-dosa yang telah aku kerjakan dan yang akan ku- 
kerjakan-, yang. kusembunyikan dan yang aku tampakkan serta yang aku ber- 
lebihan padanya, dan apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada diriku. 
Engkau Rabb-kun Tidak ada yang berhak dubadahi kecuali hanya Engkau." 

Selain hu, di dalam hadits yang lain, Rasulullah sg juga bersabda: ^p^^p^^p^»^»^^»^»^»^»*^^^ ■*^-*~^ 47. MUHAMMAD lOJIl^^^ra "Wahai sekalian manusia bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian, s es ungguli - 

n ya aku senantiasa memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada- 
Nya dalam satu liari lebih dari tujuh puluh kali." 

Imani Alimad meriwayatkan,, Muhammad bin Ja'far memberitahu 
kami,, Syu'bah memberitahu k ami ? dan 'A^hun al-AhwaL., La bercerita: u Aku 
pernah mendengar 'Abdullah bin Sarkhas berkaia; Aku pernah datang kepada 
Rasulullah jj^^ lalu aku makan makanan beliau bersama beliau- Kemudian 
kukatakan: 'Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepadamu, ya 
Rasulullah-' Maka a belian bersabda: H J u g* kepadamu/ Selanjurnya kukatakan: 
'Bolehkah aku memohonkan ampunan untukmu? 7 Maka, beliau bersabda: 
B Ya boleh, dan juga untuk kalian / Pan setelah itu beliau membacakan firman 
Allah Ta'ala: 4 ^i^jU'j o^jjltj iL^- ^-^^ij ► "Dan mchumlah ampunan bagi 
dosamu dan fragifdiNa) orangorang Mukmin* laki-laki d*m peremp ttawr ■" Setelah 
itu, aku [pelihat ke tulang pipih pada pundak beliau sebelah kanan atau pundak 
sebelah kari -Syu'bah ragu-ragu- ternyata ia sebesar genggaman t angan yang 
di atasnya terdapat butiran-butiran/"' 

Diriwayatkan oleh Imam Muslim, at- Tirmidii, an-Nasarit Ibnu Jarir, 
Ibnu Abi Hatim melalui beberapa palan, dari 'AshLin al-Ahwal- Dan hadits- 
hadits- yang berkenaan dengan ir^al^h keutamaan istighfar ini sangat banyak 
sekalL 

^ + Dan^firman^AlIlab Tafraaraka wa Ta 'a la selanjut nya^ 
4 !-S\ j£j ^J^ ^f ^j ^ w Datt Aliah mengetaJmi tempatmu berusaha dan tempat 
tinggalmu." Maksudnya, E)ia mengetahui tLndak tanduk kalian pada slang hari 
dan tempat menetap kalian di malam had. Pendapat seperti itu dikemukakan 
oleh Ibnujuraij yang juga merupakan pilihan Ibnu Jarir, Dan dari Ibnu 'Abbas 
cfl^. ? yakni tempat usaha kalian di dunia dan tempat tinggal kalian di akhirat. 
Sedangkan as-Suddi mengemukakan; "Yaitu tempat usaha kalian di dunia dan 
tempat tinggal kalian di kuburan kalian." Tetapi pendapat yang pertama adalah 
lebih tepai dan jelas. WalLiahn a'iam. Mi te& $& n £ 4 «* Z& ^ «* '■&> ^^^S lJggKDC 47. MUHAMMAD ^jpgggfl '^tP^» J**^^ Jfi^ * ^3-^3. *->< 't Jf^ ** *v-f^ ^ <^ —"T/ -* I-" 
^J £*i. a&J -u*i ^*j^tf 3U ^*^ i p^fr b^ cj_i— 

/><jj? orang-orang yang bertiman berkata-* "Mengapa tidak diturunkan snatu 
turat? M Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan 
diselsulkan di dalamnya (perinlah) perang ¥ kamu libat arang-arang yang 
ada penyakit di dalam batinya memandang kepadamu seperti pandangan 
orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka. 
(QS, 47:20) Taat dan mengucapkan perkataan yang baik (adab* h lebih bai& 
bagi mereka). Apabila telah tetap perintah perang f mereka titlak menyukai- 
nya:). Tetapi jika: la h mereka benar fimannya) terhadap A l lab 3 niscaya yang 
demikian itu lebih baik bagi mereka. (QS. 47:2 1) Maka apakah kiranya 
jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan 
memutuskan hubungan kekeluargaan? (QSk 47:22) Mereka itulah orang- 
orang yang dilaknati All&b dan ditufikan-Nya telinga mereka dan dibuta- 
kan-Nya penglihatan mereka. (Q$. 47t23) 

Allah TV ala berfirman seraya memberitahukan tentang, orang-orang 
Mukmin, bahwa. mcTieka mendambakan pcnsyari'ataii jihad- Dan sctdah Allah 
3fe mewajibkan jihad i m dan memerintahkan mereka melakukannya^ maka 
banyak orang-orang yang menolaknya- Dan di sini Allah 3fe berfirman: 

4, \ :J .- '•— .-' V* -j.-'-- '_.:■*■'* _ 7 - ■ r "Dan orjug-wang yan? f fwiman iwk.Ua: 'Me- 
ngapa tidak diturunkan suatu s»ratf s " Maksudnya, surar yang memuai masalah 
hukum qita£ (perang). Oleh karena itu, Dia berfirman: 

"Maka apabila d itu rimkan suat u surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di 
dalamnya (perintah) perang? koma tibai arang-orang yang ada penyakit di dalam 
hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena 
takut mati. " Yakni, ka.rena rasa. kaget dan takut mereka serta sikap pengebut 
mereka untuk bertemu dengan musuh- Setelah itu* Allah Ta'ala berfirman 
seraya memberikan motivasi kepada mereka: ^ ^-*jj — il J^ij 3 — ^li- .^il ^G ^ 
*Dan yang lebib baik bagi mereka ketaatan dan ucapan yang baik." Maksudnya, ^p^p^»^p^p^p^«^»^^»^« ^»^^+1 408 R SEm 47. MUHAMMAD ~r^^*^ yang terbaik bagi mereka adalah mendengarkan dan mentaati, yakni dalam 
waktu tersebut. 4 y j 1 f j* li ^ ^ "Apabila telah tetap perintah perang^* 1 yakni, 
dalam keadaan serius, dan peperangan telah tiba. 4 & lj*JU# y± ^ "Tetapi jikalau 
mereka benar (imannya) terhadap Allah, w maksudnya, benar-benar mengikhlas- 
kan niat kepada-Nya, 4 ^ l S^ ^^ £ "Niscaya yang demikian itu lebih baik 
bagi mereka™ 

Dan firman Allah 3k: 4. }JFJ 4 jl^-* Ji* ^ "Maka apakah kiranya jika 
kamu berkuasa, "melakukan jihad , lalu kalian berpaling darinya, 
4 Jl£i£-jl i^iks/j ^j-S'i ^ iji — if j L £ "Kamu akan membuat kerusakan di muka 
bumi dan memutuskan bubungan kekeluargaan?" Maksudnya, kalian akan 
kembali lagi pada keadaan semula, yaitu keadaan Jahiliyyahj di mana kalian 
saling menumpahkan darah dan memutuskan hubungan taH silaturahim, Oleh 
karena itu, Dia berfirman: 4 ^jC^\ J*^j ^4*^ il f-i^ [^ ^ iA^Jjf £ "Mereka 
itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya pendengaran mereka 
dan dibutakan-Nya penglihatan mereka. " Itu merupakan larangan berbuat 
kerusakan di muka bumi secara umum dan larangan memutuskan hubungan 
silaiurahim secara khusus. Tetapi Allah Ta'ala telah memerintahkan supaya 
melakukan perbaikan di muka bumi dan menyambung tali silaturahim, yakni 
berbuat baik kepada sanak keluarga, baik melalui ucapan maupun perbuatan, 
serta memberikan harta kekayaan. 

Dalam beberapa hadits shahih dan h asan telah disebutkan masalah itu 
dari Rasulullah £g melalui jalan yang cukup banyak dan berbagai segi. 

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah 4& * dari Nabi 
i% beliau bersabda: 

^i J-^I *jf j*&~J ^ : J^ J^ iilkflJl j* CLL Ji ttill £\Sa SJlA :cJUt <U "Allah Ta'ala menciptakan makhluk, sehingga ketika selesai menciptakan 
mereka, rahim pun berdiri, lalu mengambil tempat di sisi pinggang Rabb Yang 
Mahapemurah, maka Dia berfirman kepadanya: 'Tahanlah/ Kemudian ia 
berkata: 'Ini adalah tempat orang yang berlindung kepada-Mu dari pemutusan 
silaturahim/ Maka Allah berfirman: 'Apakah kamu rela jika Aku menyam- 
bungkan tak orang yang menyambungmu dan memutuskan tali orang yang 
memutuskan hubungan denganmu?* Ia menjawab: 'Mau, ya Rabb-ku.' Dia 
berfirman: 'Yang demikian itu untukmu, 3 " 

Abu Hurairah ^ berkata* : "Jika kalian mau, bacalah ayat: 
4 ji^jf \j*Lzj jp'Jii ^ ijl~J J ^£J}j ji ^-i Jk ¥ 'Maka apakah kiranya jika ^^^^^»^y^*^j^^^^^»^«^»^r I .1 h i r I bnu K . 1 1 h r juz 26 4 i.'l '"I fr«k^«k«W fcggs 47. MUHAMMAD *J*^&^»^ k kamn berkuasa, kamu aka*i membuat kerusakan di mnka bumi dan memutus- 
kan hubungan k^keiu&t^aanf*" 

Kemudian,, hal itu juga diriwayatkan oleh Imam al-Rukhari dari dua 

jalan lainnya, dari. Mu'awiyah bin, A b i. Mar.rad., La bercerita; "Rasulullah aJS 
bersabda- "Bacalah jika kalian menghendaki: 

Jfcdmja A^rtwrfidp kamu ahtn membuat kerusakan Jimttka bumi dan meminimkan 
bubungan kekeluargaan?" 1 

Juga diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Mu'awiyah bin Aba Mazrad- 

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Bakrah ^*G , ia bercerita: "Bahwa 
Rasulullah 4$* bersabda: 

"Tidak ada satu Jasa pun yang lch[h pantai di-segerakan 5-iksaannya di- dunia 
di samping siksa, yang disiapkan untuknya di akhirat kelak daripada tindakan 
kezhaliman dan p em urusan silaturahim." 

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud, ai-Tirmidzi, dan Ibnu 
Majah dari hadits Isma'il, yaitu Ibnu "Uiayyah. At-Tirmidzi mengatakan bahwa 
hadits tersebut shahik. 

Imam Ahmad meriwayatkan dari Tsauban 4>:. , dari Rasulullah s^ s 
beliau bersabda; « y J^a^i J^Ji ^i Siiijli j J^|i ^i LjJi i'j-* ji )) "Barangsiapa yang ingin dipanjangkan umur dan ditambahkan rizki, maka 
hendaklah ia menyambung Tali silaturahini."' 

Hadits terakhir diriwayatkan sendirian oleh Ahmad» dan. ia mem- 
punyai syahid yang shahih. 

Imam Ahmad juga meriwayatkan dari " Amr hiu Syu'aib, dari ayahnya, 
dari kakeknya, La bercerita bahwa ada seseorang yang datang kepada Rasulullah 
3££* lalu ia berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai beberapa 
kerabat, aku telah menyambung tali silaturahim tetapi mereka memutuskan- 
nya., aku memberi maaf tetapi mereka berbuat zhalim-, dan aku berbuat baik * Lafazh ini berbeda denpn yang tertulis pada kirab aslinya, tetapi yang kami t em. ukan dalam 
Mumad jd-fmoTT} Ahmad adaLahsebagiimaiiayangicnulLs dJ aras-. Kemungkinan Ibnu KarsLe 
mengambil dari lafazli lain aia-m dari hafalannya. ***■ l*^^j*j9jm^mjm^^*9^*w A w~w*m^w^^w^w~9^*s*s*Bm ss 47. MUHAMMAD tetapi mereka malah berbuat jahat, apakah aku boleh membalasnya? 71 Beliau 
menjawab: 

& iu > ^fc iiii jiji y' itf j^Uj j^. ii- ^ hyrjS bi\ A » 

« iUi Jt t-ir ii 

"Tidak, karena kalau begitu kalian semua akan di tinggalkan oleh Allah. Tetapi 
berlaku baiklah dan sambunglah tali sdaturahim dengan mereka, karena se- 
sungguhnya, pemotongan dari Allah Yang Mahape/kasa lagi Mahamulia akan 
terus bersamamu selama kamu masih melakukan hal icu. 1 * 

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad saja dari sisi ini, dan ia 
mempunyai syahid dari sisi yang lain. 

Imam Ahmad juga meriwayatkan dari e Abdnl|ah bin L Umar i^s. T La 
bertema: "Bahwa Rasulidlah £j| pernah bersabda: 

iii ^jJi j^y i *jpy -j&Jij jrfi ji* [j4j j>yZk ^i ^> *i » 'Sesungguhnya rabim itu bergantung di "Arsy. Yang disebut orang yang me- 
nyambung silaturahmi icu bukan yang membalas hubungan sabturahim, 
tetapi yang disebut, sebagai arang yang. menyambung silaturahtm adalah orang 
yang jika hubungan silaturahimnya diputuskan,, ia menyambungnya- 1 " (HR. 
Al-Bukhari)- 

Imani Ahmad meriwayatkan dari 'AbduJlah bin E Arnr b^;, yang di- 
sampaikan kepada Nabi t^s beliau bersabda: 

jj^llj rfC!» Jif j^^ J**Jrt h J*f 1 J*^J 1 'S* 3 ^ 1 H**"ji ^j^V 1 )) 

"Orang-orang yang penuh kasih sayang akan disayangi oleh Rabb Yang Maha- 
penyayang. Sayangilah penduduk bumi, niscaya W^Kan akan disayangi oleh 
penghuni langit. Ar-rahim {kekerabanan) adalah jaJan dari Kahb Yang Maha- 
pemurah, barangsiapa yang menyambungnya, maka Aku akan menyambung- 
nya, dan barangsiapa memutuskannya, maka aku juga akan memutuskannya 
selamanya,* 

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi. 
At-TurmidEi mengatakan bahwa hadits tersebut hasan shahih. 

Tmam Ahmad meriwayatkan dari Ibrahim bin 'Abdillah bin Faridh, 
ayahnya pernah memberitahunya, bahwa ia pernah masuk menemui 'Abdur- \ ^^^^^^S^^^s^s^^^^s^s^s^s^m^&^^^^^^^^^^^^^^^^^ ff «fc«fc«fc«fc 47- MUHAMMAD rahman bin e Auf *ft£ yang ketika ctu ia tengah patuh sakit. Maka ' Abdurrahman 
berkira kepadanya:: "Engkau telah disambung hubungan oleh ar-rabim, se- 
sungguhnya Rasulullah 3^ pernah bersabda: 

iL*f t^ jii ^ > 0.1 41 c^i> ^1 iii^ i^> d a& j* )) 

E Allah i££ telah berfirman: "Aku adalah P-ahb yang Mahapenyayan^, Aku 
telah rncndptakan rahim dan aku telah ambilkan baginya sebuih Nama dari 
nama- Ku. Barangsiapa menyambungnya^ niscaya Aku akan menyambungnya. 
Dan barangsiapa memuiu5kannya h maka aku akan memutuskan hubungan 
dengannya/" 

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad saja dari sisi ini. Dan ia juga 
meri^ayaLkannya dari hadits az-ZuhrL Juga diriwayatkan oleh AbuDawud 
<lan ac-Tirmid^i dari riwayac Abu. Salaman, dan ayahnya, HaditvbaJrt& yang 
membahas masalah ini sangat banyak sekali . 

Imam arh-Thabrani m-enceri-rakan dari Abu "Umar al-Basbri, dari 
Sulaiman, ia bermedia: "Rasulullah ^ bersabda: 

'Arwah-arwah iiu merupakan bala tentara yang dipersiapkan. Yang saling 
mengenal akan bersatu, sedang yang tidak saling mengenal akan berpisah/™ 

ficrkenaan dengan hal itu pula, Kai-uludlah $£t bersabda: 

"Jika omongan telah mendominasi, dan amalan telah rersembunyi, lalu lidah 
saling bersatu, hati saling membenci^ dan setiap arang telah memutuskan 
silalairallimnyl, rnaka pada saat itu Allah melaknat -dan menulikan (pendengaran) 
mereka 5-erra membutakan pandangan mereka,"* 

Hadits yang membahas masalah ini sangat banyak. Walhutha a^ttt. ' Dijiwij-ackiii okh Imam AhauJ. 

* Dhai'if- Al-Haitsaaaii aiwEi.yebutkan.ny-i. d-aLaau kitab jVj^jtw hz ZaTmu-sd* kitab &f-Fit#*t no. 
122^ i dan. ia berkata- "Diriwayatkan oleh arh-Tkibraru dalara AaVfrrojw/ Attzab -dan. Mjf'famjti 
Kabiir, di d alamnya terdapat kumpulan priawi yang. saya sidak mengetahuinya."'^- 412 47. MUHAMMAD HririGSUw &W&A 

Afafcz apakah mereka tidak memperhatikan al-Qjir-an> ataukah hati mereka 
terkunci? (QS, 47:24) Sesu?jggtthnya vrang-vrang yang kembali ke belakang 
(kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka f syaitan telah 
menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan 
mereka. (QS + 47:25) Yang demikian itu f karena sesungguhnya mereka (orang* 
orang munafik) itu berkata kepada vrang+vrang yang benci kepada apa yang 
diturunkan Allah (orang-orang Yahudi); ^Kami akan mematubimu dalam 
beberapa urusan- sedang Allah mengetahui rahasia mereka. (QS+ 47:26) 
Bagaimanakah (keadaan mereka) apabila Malaikat (maut) mencabut nyawa 
mereka seraya m&nukul muka mereka dan punggung mereka? (QS. 47:27) 
Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang me- 
nimbulkan kemurkaan Allah dan (karena) mereka membenci (apa yang 
menimbulkan) keridhaan-Nya; sebab itu Allah ?nenghapus (pahala) amal- 
amal mereka. (QS> 47:2S) 

Allah $& berfirman seraya memerintahkan untuk memikirkan dan 
memahami al-CJur-an serta melarang berpaling darinya, di mana. Dia. berfirman: 
4 v^Uif «j J* J* J-f o^'^i j j>*5 "^ £ "Maka, apakah mereka tidak memperhati- 
kan alQuran, ataukah hati mereka terkunci?" Maksudnya, bahkan hati mereka 
dalam keadaan terkunci mati, tidak ada sesuatu pun dari makna al-Qur-an 
itu yang dapat menembusnya. Ibnu Jarir meriwayatkan, Basyar membemaliu 
kami, r-Iammad bin Zaid naembemahu kami, Hisyam bin TJrwah memberitaku i >jmjm^^jm^^jmj*^^j^m*w*^m^w**J%J*****M t^Hr rbnu Katsif Juz 2b 4t3 £ 47. MUHAMMAD JQgggg| feaa^B kami, dari ayahnya *S^,ia bercerita: "Pada suatu hari, Rasulullah sS|| pernah 
membacakan ayat: ^ T^JLiii ^Ji Jj- fi ji*^iJi u/Jj* Su' ^ Mifcd, apakah mereka 
tidak memperhatikan al-Qur-an t ataukah hati mereka terkunci?* Maka, ada 
seorang pemuda dari penduduk Yaman berkaca: 'Justru hati-hati itu telah 
tertutup sehingga Allah membuka dan menyingkapnya/ Maka» anak muda 
tersebui masih tetap teringat dalam hati 'Umar hingga ia menjadi khalifah, 
maka ia pun memohon bantuannya." 

Kemudian Allah i£E berfirman: 
4 <s'-^ ^4r "JS ^ **** tf i^j^ J^ h^J 1 o*^ ^i ^ "Sesungguhnya orang-orang yang 
kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelai hagi mereka. " 
Maksudnya, mereka menjauhi iman dan kembali kepada kekafiran. 
4 JhJ Jj^ olliliJ^ u£j4^ *JJ o^ U jJJ Ji £ "Sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka 3 
syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa), " maksudnya, yang 
demikian itu dijadikan indah dan baik dalam pandangan mereka, 4 ^ Jl^Ij £ 
"Dan memanjangkan angm-angan mereka. " Maksudnya, ia menipu dan meng- 
khianatinya, 4 jiVl" j£i lkS -J ^ii^- ^ J'J £ ijkj' ^ilJ Ij3lJ ^JJv iJJj ^ Tdrcg 
demikian itu karena sesungguhnya mereka itu berkata kepada orang-orang yang 
benci kepada apa yang diturunkan Allah: l Kami akan mematubimu dalam be- 
berapa urusan, >w Maksudnya, mereka memberi nasihat kepada mereka secara 
sembunyi-sembunyi untuk berbuat kebathilan* Dan demikianlah keadaan 
orang-orang munafik, mereka memperlihatkan apa yang bertentangan dengan 
apa yang disembunyikan. Oleh karena Itu, Allah 5j§ berfirman: 
4 j*ij£U! ,l£*2 *Sj1j £ Sedang Allah mengetahui rahasia mereka. " Yakni, apa yang 
mereka rahasiakan dan apa yang mereka sembunyikan. Allah mengetahui dan 
melihatnya. 

Setelah itu^ Dia berfirman: 4 t**j^ il 3 J*4*Aj ^JJ*4 *£^J l fi^J ^! ^S» £ 
"Bagaimanakah (keadaan mereka) apabila Malaikat (maut) mencabut nyawa 
mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka f" Maksudnya, 
bagaimana keadaan mereka jika mereka didatangi para Malaikat untuk men- 
cabut nyawa mereka, dan arwah-arwah bergejolak dalam jasad mereka lalu 
dikeluarkan oleh para Malaikat secara kasar, dipaksa dan menggunakan pukulan. 
Sebagaimana yang difirmankan Allah 3S: 

in^fl 4 jJkjLJifj J*i*jij ljJJ^ *££CJi ij^5T ^jss i ^-i' J S ij tf'J 'Jj ^ "Kalau kamu 
melihat ketika para Malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya me- 
mukul muka dan belakang mereka/' dan ayat seterusnya. {QS. Al-Anfaal: 50). 

Oleh karena itu, di dalam surat Muhammad ini, Allah Ta'ala berfirman: 
4 JhJ£^! Ja£-fi *5\y^j ] AXj -^ J^l-i 'U l^ijS £-Jfij 2U& £ "Yang demikian itu karena 
sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan 
(karena) mereka membenci (apa yang menimbulkan) keridhaan-Nyai sebab itu 
Allah menghapus (pahala) amal-amal mereka. " j^^^^^^^^^^^ijg 414 Tafsir Ibnu Katsir juz 26 fsszsssssM&OT 47. MUHAMMAD 
c i*crf •■f- »>?' ■ r ci v »>^ >'T^r ->?<^-ATjf7'^ -f' 

Atau* apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa 
Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? (QS. 47:29} Dan kalau 
Kami menghendaki* niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu t sehingga 
kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan 
kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan 
mereka dan Allah mengetahui perhitatan-perbuatanmu. (QS. 47: 30} Dan 
sesungguhnya Kami benar-benar akan mengujimu agar Kami mengetahui 
orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu; dan agar Kami 
menyatakan (haik buruknya) bal ihwalmu* (QS, 47:31) 

Allah M berfirman: 4. ^^* ^ ^£4 J & j*s ?&J* J* i^ [ v—*- r* ^ 
"Atau, apakah orang orang yang ada penyakit dalam baitnya mengira bahwa 
Allah tidak akan menampakkan kedengkian tneteka?" Maksudnya, apakah orang- 
orang munafik itu berkeyakinan bahwa Allah tidak akan mengungkapkan 
urusan mereka kepada hamba-hamba-Nya yang beriman? Tidak, justru Dia 
akan menjelaskan dan menampakkan urusan mereka itu, sehingga orang-orang 
yang berakal memahaminya. Dan mengenai hal tersebut 7 Allah Ta*ala telah 
menurunkan dalam surat Bara-ah (at-Taubah) 5 di mana Dia telah menjelaskan 
secara gamblang kejahatan mereka dan berbagai perbuatan yang menunjukkan 
kemunafikan mereka. Oleh karena itu, hal itu disebut dengan al-faadhihah 
(pembongkar rahasia^ Kata al-adhghan merupakan jamak dari kata dhaghnttn+ 
yaitu kedengkian dan iri hati yang ada di dalam diri mereka terhadap Islam 
<ja*> para pemeluknya serta orang-orang yang memperjuangkannya^ 

Dan firman-Nya lebih lanjut: 4. ^L^r-j (*i^j*k li^^jj *^ V J £ "Dan 
kalau Kami menghendaki* niscaya Kami tunjukan mereka kepadamu,, sehingga 
kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, " Allah $k 
berfirman: "Seandainya Kami menghendaki, hai Muhammad* niscaya Kami 
akan memperlihatkan kepadamu pribadi-pribadi mereka- sehingga kamu me- 
ngenal mereka, " Tetapi Allah Ta'ala tidak melakukan hal tersebut terhadap 
seluruh orang-orang munafik sebagai penutup dari-Nya terhadap makhluk- T^^PGF&& S 8K S 8E^^ Tafsir Ilmu Katsir Juz 25 415 jgg%CX 47. MUHAMMAD ^OBSU K'^W^ Nyi dan untuk menilaj urusan SeSuai dengan ihahir keselamatannya. Serta. 
mengembalikan rahasia hati kepada ciran^ yang mengetahuinya. (Allah). 
4 S^ j^J u — * r+*y^j ^ K Z>tf^ kamu benar-benar akan mengenai mereka dari 
kiasan-kiasan perkataan ^Merat^. w yaiiu yang Timpuk dari ucapan-ucapan mereka 
yang menunjukkah] maksud mereka yang mutakaltim (orang yang mengajak 
bicara) dapai mengetahui dan kelompok mana ia, melalui makna dan maksud 
ucapan-ucapan tersebuc- Dan inilah yang dimaksud dengan, krbnul qatri (salah 
ucap), Sebagaimana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin 'Ucsman bin 
"Aiian *£t-: : "Tidaklah seseorang merahasiakan sesuatu melainkan Allah 5^ 
pasti mc-mpcrlLhickan pada. lembaran-lembaran wajahnya dan kekeliruan 
lidahnya." 

Dan firman Allah dfe 4. P^ifcjj £ "J^tffl jesn*jggH6*?yrf Adwi benar-benar 

akan mf:ngnpT?i?t ? ** yakni 7 paiiti akan mtnguii kalian melalui perintah dan 
larangan, -^ ^s~jli — ^\ \yi:~ h ^ c ^lU?,j JJ^lh ^.-l^Lwi ^X^ ,^- fr "5e^jflggd Kami me- ngetahni orang' orang yang berjihad Han bertakar di aniara kamu, nian agar 
Kami menyatakan {baik-buruknya) hal jh-uialmu. " Pengetahuan Allah Ta'ala 
lebih awal atas apa yang akan terjadi itu tidak akan menjadi keraguan- Karena 
yang dimaksudkan dengan hal itu adalah, sehingga Kami mengetahui kejadian- 
nya. Oleh karena itu, berkenaan dengan haJ ini h Ibnu 'Abbas tAs mengarakan; 
"'Kecuali agar Kami (Allah) mengetahui, 3 maksudnya agar Kami dapai melihat. " 
■\X! lAjP^-* Seirtn^tf in^ff or^ng'-oraji^ kafir dan menghalangi (manusia) eiari jalan 
Allah serTrt mt-mmubi Rasul selelah petunjuk itu jelas hagi mereka- mereka 
tidak dapat memberi mudharat kepada Alltih sedikit pwn r I>an Allah akan '^P^»^»^»^»^^^»^«^«.»^«^«^«j 416 47. MUHAMMAD vr^^vr^ menghapuskan (pahala) amat-amat mereka. (QS. 47:32} Hai orang-orang 
yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan jangan- 
lah kamu merusakkan (pahala) amaUamalmu. (Q S* 47:33) Sesungguhnya 
orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah kemudian 
mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan mem- 
beri ampun kepada mereka. (QS* 47:34) Janganlah kamu lemah dan meminta 
damai* padahal kamulah yang di atas dan Allah (pun) beserta kamu dan 
Dia sekali-kali tidak akan mengurangi (pahala) amal-amalmu. (QS. 47:35) 

Allah Sg bercerita tentang orang-orang kafir dan menghalang-halangi 
dari jalan Allah serta menentang dan merintangi Rasul, juga murtad dari ke- 
imanan setelah jelas petunjuk baginya* bahwa ia adat akan dapat memberi 
mudharat (bahaya) sedikitpun kepada Allah Ta'ala* Ia hanya akan memberi 
mudharat kepada dirinya sendiri dan menjadikannya merugi pada hari kembali- 
nya (hari Kiamat), dan Allah akan menghapuskan amal perbuatannya, Oleh 
karena itu, Dia tidak akan memberikan balasan atas semua amal yang diakhiri 
dengan kemurtadan dan tidak pula dibalas kebaikannya meski hanya seberat 
nyamuk. Tetapi Allah 3& akan menggugurkan dan menghilangkan semuanya, 
sebagaimana semua kebaikan akan menghilangkan semua kejahatan. 

Imam Muhammad bin Nashr al-Marwaii meriwayatkan dalam kitab 
ashShalaat^ dari Abui 'Aliyah, ia bercerita: "Bahwa para Sahabat Rasulullah ijjg 
pernah berpendapat, bahwa seseorang yang mengucapkan: *Laa Ilaaha illallaah 
(tidak ada Ilah yang haq selain Allah}* tidak akan dapat dicelakan oleh suatu 
dosa, sebagaimana tidak bermanfaat amal yang disertai kemusyrikan. Lalu, 
turunlah ayat: 4 ^J^i \j&^ "^) J A* JL * A^'j ^ "Taatlah kepada Allah dan taat- 
lah kepada Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu, " 
Takutlah kalian akan dosa yang akan menghapuskan amal perbuatan. 

Kemudian, diriwayatkan melalui jalan 'Abdullah bin al-Mubarak dari 
Ibnu Mas*ud ujfe, ia bercerita: "Kami sekumpulan para Sahabat Rasulullah 
5Sj berpendapat bahwa tidak ada sedikit pun dari kebaikan melainkan akan 
diterima, sehingga turunlah ayat: 4 ,i&L_i*i ijh^ Sj Jj — ^.^' ' A^'j ^ A** 1 ► 
'Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan janganlah kamu merusakkan 
(pahala) amal-amalmu.' Kemudian kami bertanyai 'Apakah gerangan yang 
dapat menghapuskan amal perbuatan kami?' Maka> kami katakan: 'Dosa-dosa 
besar yang wajib ditinggalkan dan perbuatan-perbuatan keji.' Sehingga turun- 
lah ayat: ^ p^d Vj*i iJLJ'i Jjj C *jS4j ^ iTiJ <ji ^JJ V & ji £ 'Sesungguhnya Allah 
tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni segala macam dosa selain 
dari itu bagi siapa yang Dia kehendaki. * (QS. An-Nisaa h ; 48)* Ketika ayat itu 
turun, maka kami berhenti (diam) dari membicarakan masalah tersebut. Kami 
sangat khawatir terhadap orang yang mengerjakan dosa-dosa besar dan per- 
buatan-perbuatan keji, dan kami mengharapkannya (ampunan) bagi orang 
yang tidak melakukannya. " iV^^^^^^^^^^^^^^^Vai^VVVa^B Tafeir Ibnu Kaisir luz 26 417 
gggCX 47. MUHAMMAD JQgjgB^ *&*>d Kemudian h Allah Tabaaraka wa Ta'ala inenyuruh hamba-hamba- N ya 
yang beriman untuk senantiasa taat kepada "N ya dan juga Rasul-Nya,. yanf* 
mana hal itu merupakan bentuk kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat- 
Dan. Dia melajang, mereka untuk murtad yang mana baJ itu akan menjadi 
penghapus semua amal perbuatan- Oleh karena hu, Allah Ta'ala berfirman: 
4 ,^ ! ^ L| ly^" V j ► "Uan /anganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amafmu 3 " 
yakni deni^an kcrmj.rta.rljn. O E eh karena itu, kemudian D La berfirman: 

4 '^ - il %-o; L- 1 * J 1 ^ **i '^ r" ** J^ ^ ^J-^-^J 'J ^ -*-^ -^ ^ "Sesungguhnya 
uriR^uriHi^ fo^tfr *ii« JwengjftdJ^ipY^HJWjy^^ri^ Allaii ± kemudian memka 
mati dalam keadaan kafir, maka sekati-kali Aliah tidak akan memberi ampun 
kzpada mereka* M Yang demikian itu sama seperti firman->Jy^a dalam surat yang 
lain: s Vl ^ *^ — -=J ^J-^ ^IrUJ jjj ■ — - j*l? j -° ^j — -W J' * — ™ ^ ^' ^1 ^ "Sesungguhnya 
Aliah tidak akan mengampuni dota syirik ttan mengampuni segala macam dosa 
selain dari itu bagi tiapa y*ng Dia kehendaki, w dan ayat seterusnya- (Q5- An- 
Nisaa 1 : 4fi). 

Kemudian, Allah, falta wa 'Alaa berfirman kepada hamba-hamba-Ny a 
yang beriman: 4 ' jV "** £ "Janganiah kamu lemal?- " Maksudnya P lemah meng- 
hadapi musuh. ^ ,* — ^J' J: '^'j. — ? 3 ^ "Ain m.emirtr.a damai- ™ maksudnya^ per- 
damaian dan rekonsiliasi seria gecijaian senjata antara kalian dengan orang*orang 
kafir pada saat kalian berada dalam puncak kekuataan dan jumlah kalian yang 
melimpah- Oleh karena itu, D La berfirman: 4 Jj^V 1 .*^"j ^Ji ^ 'y^\ i^-V ^ ► 
"Janganlah kamu If?nah dan meminta damai 3 padahal kamulah yang di atOS- " 
Yakni,, pada saat kalian berada di atas musuh-musuh kalian. Adapun jika 
pada kaum kafir memiliki kekuatan dan jumlah yang banyak dibandingkan 
dengan seluruh kaum Muslimin, dan sang imani (pemimpin) pun melihat 
perlunya diadakan perdamaian dan perjanjian^ maka ia boleh melakukan h J 
tersebut- Van^ demikian leu sama seperti apa yang dilakukan. Rasulullah l"?=_ 
ketika beliau dihalang-halangi oleh. orang-orang kafir Quraisy untuk masuk 
ke kota Makkah. Lalu. mereka mengajak beliau mengadakan perdamaian 
dan melakukan genpatan senjata antara mereka dengan beliau .selama sepuluh 
tahun. Maka, Rasulullah £g pun memenuhi tawaran tersebut. 

r ■ 

Firman-Nya lebih lanjut: 4 ^ — ^** **'•'* ¥ "Oan Atlah pun bersamamu. " 
Di dalamnya tejdapat berita gembira yang cukup besar- yaitu berita tentang 
kemenangan dan keberuniungan aias musuh-musuh. 4 'J^ 1 ~j'- ^> : *>Jj ^ * r Dan 
Dia sekali-kali tidak akan mengarangi (pahataj amat-ama! kalian. M Maksudnya, 
Dia tidak akan pernah menghapuskan dan menghilangkan Sedikit pun dari 
amal perbuatan kailan, terapi justru Dia akan membalas kamu dengan pahala- 
nya, tanpa mengurangi sedikit pun darinya. Waliaahu a J iam. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 41S «HHHL 47, MUHAMMAD 


■Zprsg jJ5s £% t^ #2* cj Gir sgircaj. 
Sesungguhnya kehidupan dunia banya permainan dan senda gurau, Dan 
jika kamu beriman serta bertakwa? Atlab akan memberikan pahala kepada- 
mu dan Dia iidak akan meminta harta-bartamst* (QS, 47^&) Jika Dia me- 
minta barta kepadamu lain mendesakmu (supaya memberikan semuanya), 
niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan keden^kianmu. (QS, 
47= J7) Ingatlah* kamu ini orang-urang yang diajak untuk menafkahkan 
(hartamu) padajaian Allab* Maka di antara kamu ada orang yang kikir? 
dan siapa yang kikir \ sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya 
sendiri. /JVjh Allah-Iah Yang Mahakaya^ sedangkan kamulah arang-orang 
yang membntuhkan/Nya); dan jika kamu berpaling, niscaya Dia akan meng- 
ganlifmu) dengan kaum yan% lain, dtin mereka tidak akan seperlima (ini). 
(QS- 47=38) 

Allah 3£ berfirman sebagai bentuk penghinaan terhadap urusan dunia 
dan peremehan terhadapnya: 4" ^i-'!? U^ *— t^ 1 - 1 — ^J 1 ■ — *^J fr "Sesungguhnya 
kehidupan dunia hanyalah permainan dan 5 enda gurau," Maksudnya, demikian- 
lah hasilnva. kecuali jika dimaksudkan untuk beribadah kepada AHah £&. Oleh 
karena iTu„ Dia. berfirman: 4 ILsii^i ,L£lu-j V j ^j/-* 1 S^Jfc" '_r^J 'j^V ^* ^ "£Xm 
jika kamu berirtiaiz it-rta berT-takT&a, Allah ak^n. tfi embcrikaTf pahala kepadamu 
dan Di* tidak akan meminta barta-hartamn. " Maksudnya, Dia iidak pernah 
buruh kepada kalian, Dia ridak meminta sesuatu pun dari kalian. Dan Dia 
telah mewajibkan kepada kalian zakar dari harra kalian uni u k membamu 
s j udara -saudara kalian yang fakir dari miskin a^ar bermanfaat, dan pahalanya 
kembali kepada kajian, Selanjutnya, Allah ^ berfirman- 
4 1 ji^If ^ - ^* > tfcjlsJUlj j[ j* "Jika Dia meminta harta kepadamu iatu mendesak- 
mu (supaya memberikan semuanya), niscaya ka^mu akan kikir. " Yakni,, akan u^^jj^j^^^<ge<! gfljgypg^g^g 47. MUHAMMAD memberatkan kalian -hingga kalian kikir, ^ ISS 1 X^^ ^Ao ^ "Dan Dia akan 
meuampakkatt ktd&iftkitinmii. " 

Qavadah berkaea: "Aliah Ta'ala telah mengetahui bahwasanya dalam 
pengeluaran harta benda Jtlu ttfrdaptt pengikisan kedengkian," Benutr apa yang 
dikatakan Qatadah, karena harta kekayaan ku merupakan suat u ha! yang di* 
cintai, dan tidak dibelanjakan mdainkan untuk suitu hal yang lebih dicintai 

seseorang daripadanya- 

Firman A) J a b i£g: ^ J— ~ J- J^~* <* ! J^- ^ 1 >*« ^-^ ^ j^ ^'^ S* 
"Ingatlah, Ww f.Mi orang-orang yang dzafak'tthlttk menafkahkan (hartamu) 
pada jalan >±//dA. ^d*d rfi tfwfdra &*JWff sdtf Otatf^ y<2?2£ Arit/r- Jh Yakni, ttdak 
memenuhi seman tersebut, 4. *>—& ^ J-*^ ^ J^ J*') £ "£kftt barangsiapa yang 
kikir,, s&imggfitwy* did hanyalah kikir terhadap dirinya $&idiri. Jr Maksudnya! 
pahala akart berkurang darinya, dan. akibat dari hal iiti sudah pasti kembali 
kepadanya- 4 ^i &'* £ "jRtfi Allah-lah Yang Mahakaya, w yakni dari segala ha! 
sdam difi-Nya/dan £-£gala sesuatu senantiasa membutuhkan-Nya- Oleh karena 
iiu, ASlah Ta'ala berfirman.: 4 *i>^ P^h fr "Sedangkan kamulah arang' PttJMg 
y<*M^ membutuhkan," yakni, sebenarnya kalianlah yang butuh ktfj>ada-Nya. 
Sehingga sifaE Mahakaya merupakan satu sifat yang Jazim bagj-Nya- Sedang- 
kan makhluk -Nya disifati dengan miskin sebagai stfat yang lazim bagi ntereka, 
yang ridak dapae dipisahkan darinya 

Dan firman j Nya: ^ 'y^ ^j ^ "ZXi« yj.td kmw b&rpalmgr " yakni dari 
berbuat taat kepada- Nya dan. mengikuti syari'ai-Nya: 

^ „SLiiii i/^£ S i-- J^"^ ^j* J-^-h £ "Nh&ya- Dia akan m&iggantifmff) dengan 
kaum yang lain, dan mzreka'lidak akan wperzimti. " Maksudnya, mereka itu 
akan: mendengar lagi raat kepada-Nya dan kepada perincah-Nya. ItejB^^^^jmjijmjmjmjvJLWjmjmjmjmMmMmMmi^ a 4 20 Tflfcfr IhrnJ Katalr Ju? 26