Skip to main content

Full text of "The Ethnology Of Beda Badaga Jangam Caste In Andhra Pradesh"

See other formats


PRAYER SLOKAS ON SRI GANESHA
1.    Om Sumukhaya Namaha
2.    Om Eka Dantaya Namaha
3.    Om Kapilaya Namaha
4.    Om Gajakarnaya Namaha
5.    Om Lambodaraya Namaha
6.    Om Vikataya Namaha
7.    Om Vighnarajaya Namaha
8.    Om Ganadhipaya Namaha
9.    Om Dhumraketave Namaha
10.   Om Ganadhyakshaya Namaha
11.   Om Balachandraya Namaha
12.   Om Gajananayana Namaha
13.   Om Vakratundaya Namaha
14.   Om Surpakarnaya Namaha
15.   Om HeYambaya Namaha
16.   Om Skandapurvajaya Namaha
SRI GANESHA STHUTI
1.     Sri Kanto Mathulo Yasya, Janani Sarva-Mangala
Janakah Sankaro Devah, Tarn Vande Kunjara Nanam
2.     Vakra Thunda Mahakaya, Suryakoti Sama Prabha
Avighnamokuru Me Deva, Sarva Karyeshu Sarvada.
3.     Suklambhara Dharam Vishnum Sast Varnam,
Chathurbhujam Prasanna Vadane Dhyaye, Sarva
Vignopa Santhaye.
4.     Mushika Vahana Modaka Haste, Samara Karnam,
Chathurbhujam Prasanna Vadane Dhyaye, Sarva
Vignopa Santhaye.
5.     Agajanana Padmarkam, Gajanana Maharnisham
Aneka Dantham Bhakthanam Ek Danta Mupasmahe.
6.     Gajananam Bhutha - Ganadhi Sevitham, Kapitha
Jambu Phala Sara Bhakshitham. Uma Sutham Soka
Vinasa Karanam, Namami Vignesvara Pada
Pankajam.
iii