Skip to main content

Full text of "The Ethnology Of Beda Badaga Jangam Caste In Andhra Pradesh"

See other formats


PRAYER SLOKAS ON SRI SIVA

He Parvathi Hrudayavallabha - Chandramaule
Bhutadhipa Pramadhanadha Girisavasa
He Varnadeva Bhavarudra Pinakapane
Samsara Dukha - Hanta Jagadisa Raksha.

PRAYER SLOKAS ON SIVA - LINGA

Brahma - Murari - Surarchita Lingam
Nirmala Bhasitha Sobhitha Lingam
Janmajadukha - Vinasaka Lingam
Tatpranamami Sadasiva Lingam
Deva Muni - Pravararchita Lingam
Ravanadarpa - Vinasana Lilngam
Tatpranamami Sadasiva Lingam

SRI SIVA PANCHAKSARA STOTRAM

BY
SRI ADI SANKARACHARYA

1.    Nagendradhyaya Trilochanaya, Bhasmangaragaya
Maheswaraya, Nityaya Suddhaya Digambaraya,
Tasmai na-Karaya Namah Sivaya.

2.    Mandakini - Salila Chandana Charchitaya, Nandisvara
Pramadanadha Maheswaraya.

3.    Sivaya  Gauri  vadanabja  Vrinda,  Suryaya
Dakshadhva-   ranasakaya,   Srinilakantaya
Vrshabhadhvajaya, Tasmai Sikharaya Namasivaya.

4.    Vasista Kumbhodbhava - Gauthamaya, Munindra
Devarchita Sekharaya Chandrarka - Vaisvanara-
lochanaya, Tasmai Va-Karaya Namahsivaya.

5.    Yakshasvarupaya Jatadharaya, Pinaka - Hastaya
Sanatanaya, Divyaya Devaya Digambaraya, Tasmai
Ya-karaya Namahsivaya.

Panchakshara midam punyam yah patecchiva
Sannidhau, Sivalokamavapnothi Sivena Saha
Modathe.

iv