Skip to main content

Full text of "Treasure Of The Syriac Language (volume 2)"

See other formats


Digitized by Bashar H P Khizo Special thanks to Professor Amir Harrak Digitized by BHPK iata 

cCici 
<6i Mi*1& tdJS^A ctAnS^i &u)Lnfe ^ictl^ 

Digitiz 


JflUat^Z • * * « . * jiLoi *LaA*> Z^t&M Xfc» :>&= ^>f ° • <5? 
uJtftS Z<tf a** • «J At . JbosflLiL* Zjot >a& 
. ZSl A-i* tf o Ji & AtL - bi.$«ji «&) JtuaA*> A£aaAo £ita &A* ^aj 
*^*V^^^!^ 


Z*xi i thrt^A . b&$ . Z>oA • Ac 

ajtio . ixo ^o^tt . Zai>a.fctJ . 
IcnJb cuss «A'o *A Idb : ZiaiJl A£a?A JUsuif 6«n J 6 aA S .«'' £a *ua ^a Za\» : ^Z Zow l&^Af ? Z*#Z 
Utog tf tf : ^Z *f£ Z#a**** 

£> 10C7 ZS . Zva^Ai* Z^w *£ ^0 

* i^ £0 03oA ffo adjatfa ZUao 

1 * b 
-Zi&s #•**&£* IttohZ : aiS Z£*i*d£a6 •t f " f * 


ttkoA . 1^Ck^.A A&a*J! . sbaZspA ^i Z*o>.&*> tf 

tt^zL^O^Jn^ZSaJZi'o^oA^^ i&& 


.5 / 


II • * o»-i? tfoyg v ia^ ^dxi »i»? 
' «ic* Ab<» J&ii »»J « ^)f i^ ^-4^ ^ 

tea) 14'a . ^* a*aS . z^»» ' l0 "* 
Digitized by BHPK 
"" " ' . UlJ 


* t — * JUZXao * i — / Ubo — i < A«Uitao — / . JUa»»S &M i *&&£ & ;*<&» . $ A,l ctttto . J^l^ jL o .S 

4 # • ^ ■ ' i* * * * g t Z5l» ic* J9* ^ti^o l#^i ^c* 
^&k* a4 )SJ^ £> o#l Zj<L.i 

-AV* • J-4&* <*} *vai . zS& 

fc&» . U«»* £zi* . $&» *d$ :^.i ^Aao <i f **>Z oSt ew tf A5u* 

t* V A f ! )BljL ^yao ( *©~ ) coot a*.S5AJ 

. a,i xJ AL ^J&i i«=4 *=^? XT? Ok — **• ty JSLaaiio 2A^d^ den tf. I^Lm v4^? v^ 4 "^^' Zi '^ 9l%M)^0 


X& 


lax* X$ : ^*i ^ctiox ^a$l &> /* it m '■ •' ^« # ■ 

Z.Aaoia • Z^iaxii . IZS^ai Il^t^A ails JboJ-as ^d^.l^^a iff? l4$ 

(^i)i^zX z^ f u (s* ? ) ui^ z;z> Digitized by BHPK xaS et^i ^a£ . mHx. . * • 55 . i4St*V? 

jixi.xiiD za\a a6I • w* *&»*t 


cnlai * * * * i* " # " * AaJi. Asia Z*xa*wO &» Jfri .Aj«A* # /' ' 


i • ' 


* • * i / . AjZ£aa.£tt 
ISO . l&aXso 

. A*Za»ao / / 


. X^^. . J& &*» f § w $ — I /*# * 4 * * * /• . A-»ti&*» . L&»a tfa • A,Za*aA - / i — » . Ajl£a.i\ 

. ZfaA} . l±S tf-ta . ^-Al 
k iaaJ! i / * ' ** . i# Alia.* A*> 
. A*Z*aa.SA*> &z2^U#a,£*a.ZiCUlU # # 


* •' t * * **** . oaW a dali ♦ a« 
H l *$$o l*wi »*? 


'<^ • .» • A>&lko 

. Li^iLo U(*&aA. &a&(«ai) tZCSIb A 

^xJbo I^ior (i*,) I^dal^o 2a3 t?Jai 
cia A^Id libcxJbo XaJLa Ziai Aj aii oci 
Z^L^a^oo jt^aiol boa A*l oiao JSLi* 

ft • m * * |* i' 

. I^aS^»a Za* . ZiS.^fO Zj i# 


jaAAsoa lii .^ . at . l»»»V ***• l! ^ ^ 

'" "". , 4A , - = U\Ua 


41 Digitized by BHPK 


' A**^B^^' ,** 


JtUX* 


I ' * *• iiefiw jioA.^ai? tp* ***? *&** latf*V xsoJto I f&otoa 


^ 1 ^ Lool . pj^As Ait . * . or ♦ xila l&si&v 
&> • l£*i X** . :> ♦ ci . hod j . ht:Lc. 


i«/ ' l* * $m I i ' . l^c&^i ♦ M*? ^^ * **** 
. ^ f Z^*U . A-^^3L ♦ A> li}sri — ' * I . iSjUa »a*? *4 AC * 

AJ..IAJ . lai-«4 !=¥?? «^p» 
iwi liioia Aastk 54-Al . ^AilAl 

* 

* AjIsiaSAid 

. Ajtiiaiio 

* t *m * > '* ' V*5C«»* J ' II \iaS&s* pai.SAiai . A.»li^^ ( m j t * u f i ' * ^ *•/' — * * 


AjoAm llaVsft UAi'io . Isxb* 1^4 #1* ♦ 14^5 Adi v^ H Digitized by BHPK Ar 
9 Z;L9&tao I^jwabo # # 


J&aS . ^*£&S <ya$ . ixo Z^dS^ . Ija^x **» 4% * * t • # ' ■ *t i * * V .j&.9» -cpALii A, I tfj ^*« v^ 1 . lAa&ai . j&o:&£ 

. Z^oa^Z ♦ I#oA*a.l 
/ « i / wO*U5> 

♦ l£j«&o . Ji^afc )rt*(aaa) Uaoal 

ZA&f *x ( obi ) I#4^?i Z&&4S — 
low of *0i^ a*! xfta Zao 6ct.&& .to daio iu*ai.i U^ . lsoA.1 . &ai *a*»P 


ZAttald / / j \$Uk boifi>i ( 5* ? ) &&b» o tfs\» 

. % 6iw^iS Axsi U^oa crt>*oi . <!\ii 
• Xi*f . ^ . tf*o*w *ai 5^»Z^s *ac>A /# • # .J&j&jl.ZMj} z'^AX^ci^^aii 
. IsAajo Ijaofc AoA$oil o . w. 

i . oa4a^ ^aj <^^ If* u i * i 4 * * 

* # # * 4 4 § 


Digitized by BHPK 
^ . i**** ( *«» ) »*» j*W* i, # . Jxaai ( to» ) *♦** lk ^ 

. uui (— ) MP** 1 * "^ W** 1 *^^! • "Nf 1 v*- (« ) MLStf U& • «**> ****** ipiwipps^wWl^W^WhP* 


■ UCg *£<>» (dt» ) lA'i3ft$ l&d*S 

. (ioj.)<ni-ijs l^Vi Jil 

1$. v> Jpt ^ .Itf&ielso 0A*ao 


♦ A^li^a.! / • \a*fcs . puttA*** *?*4* ***M 
iSA*» . i^aiia^A:* 
• A*U»SA*> j / ' * a * Ufauu&a 

. AjUmX^o 

» / / * * # ** *» ♦ ZAoo»SAm * 4 * .j&i . AX^ai xaXi *a.\l Usax . ixo . lout 
. AjUxs1*> 


* * I .* ^* 


^ iii^osa )a& (&»?) x?4^ ^*4^ Digitized by BHPK 


z\*a 4:~ . jU^flo(ia>)lAJ«rfl^ COO « Z#0Uft*&fco ^ i£ . yen* 

Jioix .Incite* . Uoibbp 

• Ulnax ( fc* ) ZJfcrrtox ticn^ 

• * 4 * 9m fftbd l$**x*:a ba.1 j^of .oariliaaS ^1*3 oacriV*, *aJ^-*^i * /' 


« . ttfy oi. . fiko* **(**?) l?**9* 


» 


I » * 


t i it 4 * « 


j ' i 


* / t . j&*x* £c*S . low £> ^ j£* ***** 41 


.* ■*. . A f If^S i* J JjAsi 
<?«pA*d f Ifk * If ' U9 ' " ]&*&» > « * aA»AJ ittxi ^i.o iufci *i^> U.A«aiJa^ 
A*l«^0J«x>(j l^tti» ^9^ V^ 5 ? 

Xai . b&M& (to?) to^«A t^«V^ 

. Jtf . Ar • ( to?) ^ • ^ t <P Digitized by BHPK wtscnl 

9 ' r •l#*-r* 
. A f l^ml* 

i It I * 

. Jiii liSwa. i«lo lis*. <ao£:S«£ 

• «*Gft> • £. C7 . vttcfli^ wttOClL i**3t7M 

* * i i j t i i * m * urn *t oi^Ow 4 ' * * t * 4 * * / / 

ft— .beiSAttA t&ou&Aj wSa&AZ l&j&n? .Uii/nJ .zMciS .tttoij — 

. A.»U£.<n$ » A*UkciS #■ cxicaiA*^ 


. Z^U&icitao * tix.ontao 

* / / * / / * 

. I^cibo 
. A^UiaAio 

♦ Ajlicrkto 

* t t* t 

. ZA^*cni . J^fCiS l^^f ci^ * •> >** * 15'ft-j? Iffl^ (&»») ^ciS X^ciX l^CuacibL .** i /' m i / a_.\,cnSA*kJ J^cx-iAj ^cilAJ 

. A f Zi^«7i>'Aid 1/ I * /J f« # ■^V' aL^ciiid Digitized by BHPK 


T ■>■ ■■ * 4 jd^c.* A,IjL f j£o <^&&» *>&*A1 * 5 H • -1 

Aagbfci, J * *£? *£? 
Uti^t* I # ,^A9L^ 
Aid *i oiAboi ZcnJi . *fc *£, loci . A±w . 
L^jM? ^i?a A»*a en) Act~£:&S UaSbi, 

l_£i^6 . li^ ***** ^f 

l^oMlo UL*» ^to^xl . ***** iftftfc* • l#>iiaV<\*> lio&L liS Ioao . ©e*o J$ ^> oei Ott>**> t«^ 

la ^Z a*I^S Uboo A^ ^V? 

' * ' 4 4 4 . Aj&o.£a*o 

. asa^ • Atti * Ai<&*i IoA? *»** 

bo^'i xa4 ? <&*>* . i*A*£ &*»■ . A«&oitt 

/J I I >* 


10^ 


iX> 


' M.Jo. lisJii «»i «> 1< ^ s8 » Digitized by BHPK ', ■• + 44 . («* ) Z#^ 1<$V* (*•*> I**** 1 

<U*3ow ( *tu ) i^&v m^ 

• Z$o*L^4i*o 
. A^UJ^AA:** baJ^aS a* WP 
5 ( K& -4* W t*\4 * ••: tf 
A\,fiso 


so UL AO^ •v*4W *^o. Ztfe^o IS •« 


• ztf t i $ • m*sd . I^oUm ( Abu ) t ^-^oA >U±1 Utd ^T*^ <*U^ ♦ «* >oA Z#_ioas Utfe*? oc* . iftol J^Ai 
ZiiuaAaoa .»*£ . a . C7 • &£} 24&x> c&oo # » * * Xft» (ata) ( ia, ) l?ai ♦ zif\ ,* ** ft > ow^biwia cj^sx. Zi.a, j&i a 

. (aog.) l?al 

. Ua* XiV? A* («« ) liai i fab * ■ aaol ol»&ao I * ' t ASLo . KftfrS / i# /• s« A5U6 . I^iiai ^z iailsai aJ U»a} tf&lo 


A^Uaxca ijiio <yca . ^ ii-Jf . ^ iff Digitized by BHPK «M &A 


j&s f 

' > * V 

. <n*>a ;»ii oJl . tfjiJp ^ xiJf 

I * I • 13 U cum ^a&»o oil t*»*&-»3 
l^.j^ja v6^ * jbalao Oct l&it*»<& 

. Z*&o Jlta^fiiV. Ija^t^Csio^ 

. ju^ai* oi 
. z4^oU 

4 Xj£$ %±L (ia ? ) l*SaS*2&*S / > Jj& \.aafi*s (aitoi ♦ nfoV* i* o*-» 4a«a AS . *«*? . *i* • ** 

. z<£o&»i ■t <* &JDS . li,iG» .a . or ( ii ? ) ftaS laoS J J* » * 
* • . .' ' 


Digitized by BHPK 16 AaA a* 


« / # AjI&a^ 

jA*4*> • I-flUs* (*»?) ***? ***>' — 

. » col ft* Z<£ax&*S'o * tm t •xoiXm . axftoboA x^toij **iA Al 


a ^ .I$a£s*iAA*» • ', » .* • A* Aug*} A A&> * * . Cfejfo eicft (to?) j&S 

ZAa-3-»a« xa&jsooa Oct lcifcZiCSo.3 
ca*#i ,S6& : a»Z Jj:u»i Adi jodaaa 
©efcs v OCTAd^ dAdo « tfbo AdS Zoo? ^£0 . IZ^da Jb Aa c^dl A j! . &oi 
ZAJt^ia* Z&»i ^Zl jod*> ? fcLof 
foa ^ <j>#dl . ZwJja m*Jaa:» Adi 
^0 . U*dort Ad*d liijtj. ZAZj 
ct%& x uix>l : ^,Z ZSa** gkaoi Ado? 
Z*Jj **oA*Zo ^JL» . ( tf? .a*A.) 

\a&&s ^£0 . XiaoS £> jHfwiai Adi 
Ado** ^s?o . vdjl jaibp o$ ^^Aili ^•3 *<* Adi : ^i febAfc* J#il 

**-*> Ad-* . L^U ^ij c^ ^ 

^?^fa zld*Zs Z^* A^,x» A^of 
*-^x ^^4 of Jbo.lsL ? UW '^1 • ZJ&.A& )ox (*a?) Z&^ 

. a.9LV^A^^ A-*.iAA| A*iAA} 
^X*X )aXo ^.iiA^ ^d^ UA o*$s 

. ( a*D ) «dui AA 

' » • !■ 

. IA*i3l^AA^ • Z^iiAAdo 

. Zi^Ai^j^AAdo 

» A^Za^^AAm 

• AoM . Atai * o&jAdoS A*£j AjwS .9 .»' 


fi> s* . AjUiJiio 


f> M* • A^HaIM f, v. t « . 1A6$$ . JUsuaca* 2d«aM. Z^aS 1 ' /• * •tXo&* . a&SAmA &rf Aj AlSAZ 
A&oZ.cuM.&JaZ.aa^^&Aj&^Z /■ ft 1 tt * * i ' • Ux»l& )sibd ftxa • Zj3u#1 ^sL tadbo 

. Z<&o£uldo » Zi5uSi» 

# / * 

. lte&»> . zi$» 

. ZaaiZ.Zoia (aAi)t299^ 

vwl^sI Zoojs 2'dd^i AdxVAia iuUZ 

♦ l^td*J . Z»6*y Digitized by BHPK *• * jfik^ l*tV ***»' ^* %~^ I* .' *-!*> J^VCl of J&i? 6cn* Iji» *a 


*4* . x5i \& ijtsoooo A^^o 

. A f l{6>,S * * 4 t • i 


.i&S&s 
*jr • r ' I* " A 

Jj&w&fc ** (&»?) Iff ^ 

2 b 
* r r ^t / - *■ - <& 

... AdSi IS'owJa * ax© . i3c»o linWo 
. liCCbo Adx*» cudpo . uSh o . oj »» • S. ^ . cAaSbaS AoSi Ao$ 

tii . rt i • x5xm1S *;** Afto! 

V ^&S» i^o.S» . ^Ao&o Aci» t^A6X» l» 4t • li^oAol» 

1 # * . Ajl^&ido / ' . ti^Afi> ^ . Z<$aa* 
A<i-i >»»-»? »u* • A-*J • A* oI t § Icik* v *iA ^f^As?_ca? I«9*-* 

. ft AiliA'A^S AoiAAj AaiAAJ a.-. • A.>} 9^ ' V* ' M0S- Digitized by BHPK 
• A«&d*ri * ' # # • AjZjx***} / « 


> *3t*v ^i^^ ^4 • Z&xdL*.} Ado . Z&j*Sa*» 

* 4 t * m * * ft 

* * tig* 

* A«Z:uL»^Ax> ^??^ 


# ' * * i 4 

. A^lidljviid 

' ' / * 

' * * is 

♦ ZlCoa**!:* 

« A'ZiL**!*} <» * , *»-*" °HM?? ■«***> J? WAa \£ /* "# 


*— *£ax . ZdjSLi « / ■fc&S ' # Z-X& • AjltX^o 

• ZJ^, . Z$*.tUX» . JUA*fc^ 1,+Xi X lQ 
.hVt3ot»:>Z*&axZ*^6.;s**> *j&x.3&\ . ZjJ^w . Zj&,0& )flLX ( aaa ) ££& 

♦ JUSiax ♦ Zd*^ 

* w — * — * ** u ' " • , ' I* 

<J» u^Al . oibdbXoS u.^SAl » aii Al • Zi&0OM*$A*d * ' « ♦ AsZtk.NJiA** 
♦ AjZ ^d rntto * Ik* Sd Zl t ^ * ZaaZa ]£.* eta ^oi^>^ 6cn 

♦ oo^ia soaJl^ 1 Zo«"^ * ^*b >c7a&, 

* Z^o— ,»aa^lia . Zid6*Jva . <vj£ou>As V« 3kX0 /' * . lA»^d^ . jUaa^ 14 


* J \M Digitized by BHPK \ fcu* 
^ASwi *i& X?o* A*I* jp^ *pA * ♦ .*j<££xooW$ Zj<&xoiu*S u # /• fc « 


• ZSdox ydij a* Zj$xodk**So Z&xaa*>!f .SAmA 1&&» Zx&mQ&s • l&9» .axo . Z#oxfcaift» a ♦ or . ^su Ab o^ 2bUAj t ^ iw i* 


A**AJ Z^-^i^o . Z#o_M . l#o*~f » l4fc?£ *&*** . Ufeo**4 t^^ v*iLw ♦ wCT.5w . «&$ %ao«k . .Sis ZUxao i^s . 21X0 .J&303 

. J&n&o Zi jls . A* b&«&° 

Z*ao^ ^oA>.Z*k(5^)Z>oJ.Ai 

.txo . Mfeafj* * Jj£so* 
. lifiL- *i&JiA*> ♦ Z— jba^JlA^ b&M*},? 15'oso . A*M*o *»A • ? • « < 6 1&0&O1 s * * '■ Zujb^A^p * . •*• ♦ Z&j&AAs? . 

. l£o__iteaM*> aoA . Z — »& 

Tlxo . LX<oUo,i^^ 
Zijiio ♦A-lutjA^ . A*Zba~SA*> — 

^aV. ^ijoA u=i50AA»o AS.iA»o 
ZaiAsoo i^so Ziob5^ w^»A»o 


. Z»J^ aoA . Z^woi^ . Z^< ' / i i * / Digitized by BHPK 20 ':V 9 tt^J Atei **J Aj **4 AJ 
. ldLia>»i*a • ]£L*lte 

♦ Z^AiXfJidO 
• A^lii^siio * / 9 * * *&> 3* &&U$ Al ♦ A* Zj 9 at * jf a A.i^ At a ta isa 

• wZ£& v 6ot^ la-wCkt oiX 
• IdLucMJAao . &L3 Ate * ' « ''*WB>np l ♦ AjZ£x*3Ate 

4 4 * ' JW i 1 /. Ubwft* 4 j&om ( 5 2&*Oi i£$Q&i .. - * ' * " • kf i * -4*i* 


« * 


23ax,Zux asj& / < oifju* AH IX^$ b&^ OCT . l&L** b^4 

JoAa . *Ji ? Uala JULaax tf AUka 
^-.*2 i^i 90A • A^Zfl'Axfo A f Z»i» 

• JbiudUao Z^aU.36 • AjIxq^ij 

' 4 ojom 9 ** '/ 

7±^i *36 A . A»u*>ax )«x • ( Sua* ) JDSt^i &LU Digitized by BHPK fe ^*s . ixo .A, !&£*•• A.Zs*^ «J^i *;^ — ■ .«J^ Add 


xtytt lx.Sp\ 


io 
. A,, Zi^lao o<na ^ 


. ZLX 

2 * 1> 
.jJL 4r • ^M 9*V* *<9^ 

^io . ia^*# (&»*) i^yt 
. i 


K .SJ^boA 


. C7 
\A 1* m J ijab* . a • * * Digitized by BHPK n ±.\ .« .t 


. Z*\k*> A d x** /» * 
•o*-*> &S ctxSmZ * )3^d ZAoA*Z 

* t * * 

* 

* t * i * * * 

UfcfcttaiM . L6Ja^ . Z#o A. I Aojul^ 

. )ai*> Z& 
*&*&AAL.;oi*> * * i 4 * ' u . Aj&4uSA:k> * * ii 


I^aJul^i *& •US6 Ui . JaJo joSf a, 3 iwi.Artis » ZaJg ctt*3i / / ** ** 


• v* Z&u Z* ZjJaa t *& Ou)Lft^ . ZX»%JBd = Jit; . ^ . iS^^ (aifiu ' •WM ^V^^^W^V IffA-j . v6-3l jm ♦ vbi^o teoiS^A u^J 


mm 


. USA y v t fi^j /» / 


■J^aIXXa^ 
kbcA6 ljs.Qk*J* x JtsL^oJk, .litis ^tt^o^oi^o^A 

^? a'%«,? Z4&J . ^iaSLSo ♦ 07 loA-S ^Mm^J l^SflLA I^iSLi ( ^ ii±± tiiLsa .Ua»Sbo (.auw Digitized by BHPK *¥* UJztA 
.(io^) l$Al A~* J ^ ^£ -!#fc?a >4 &AA^o ** ic^D iAVx> £> v***^** \p*1&fy 

is <.» V 3Z ( 5o tf ) *'*»? <*?*' **V* 
A*iAx*> ^*=> gjlaw^InUt* L^ko 

. £s*^o£ «*aofi>.a 

4' 

Z#c?u*>A \a yA^Aa J&ojo jaatto 
»od& . AftSA, . *&oJiAj *t>aiAI i i '/ * iiw^aS // # Z&»& \aafca • ZAx>.$ ijt» '<*'/ * ♦ li&so X*i:> )a**> I&ca cia A*L? &*^ .5 ' Zocn-io oi L»&*3 lift* • o*AAfiu»o^o 
: i»lA A,lLZx6 . J&I $*&» ciaa 

. AsL a^Aji'iLm lib** » iA*V- . &Jbao£ « 0>*L*£»..a. & 


i a Jio.S JS&0& js&aS Jbito ba^b /^ n t I II 


jO^ . ^^ • 2 '?V4 ( * / ^a.S ^»w Z^olU iScf feaii? Z*^»a^ 

. ( &o r ) Z<nVZ 
.txo . A.tttato . A^ / # . ^ *5U 
.fti^sojs; 4i» ^ // // r» # cAiS 


Lt..l' * * /# . I5'c*3 ate i^ tf^" 2 ? *** wi ' «• outai 
Digitized by BHPK axA &* 
. l£<W**^ Asp 
. A*&M>'Ad? 

4 JP 

Ail . li*x>JA *«* JPr- ' - V i *• 


/ t* — .'a.m. Zd>alo A as . i^oi^-ca A f 1*3 
*uft . 1-JLJ? Adl? den . &6*i 

soA, . lixbo^A *il cia Zpc-? zi>i 

I****} A iocr . ^ali Al . OC99 AL . £ 

6a cFv &— a&j L$ \*a&,6 oix 0097 
li«4^ i-^ox ,Lfaax ? iin as? 

1 . *>6^>a* aabcAata^ 


iiaJ *s*S ^yioj . lA^Okioi . I^aio$ • i* l^O^Odoi j ' '• ld6bo5 ' / 10 <*_* t iiAa Ito^Ja ( Sa ? ) lia^S 

r ■■ '> - _ ' ' 


^l 


^d^A l^ft^o ^>*^^o ^■i*^^ i 4 t I m * ' /> # *** • A*i 


• 3aX f u * M& § * it tm Z^OjibAAdO ' ' I Ijiiol^ / *l 1— a*A» . Z^i-^^ * : £*4* S ' ' ZJ=Uaa» 


/ 41 


i * *$o$ Vsa^i aboJl Via ai>oJl Vtl 

. AJflA^I . ajJ.AZ , *o^?A} Digitized by BHPK jlJA 
JjL <iJAZ A,&i3o fc** 3 W» J*^ 

pjl* a*S jn** i^*a bb^aia it*** 

en— a <*—**=** A? Jci <* ^S Zl>3 J u \±& :&A .x^dftZ.Af^iaiAS^tiM z£<Mia*a'A*> . Z^VaOI . A, Z£j& lA&M*^ t^S OsiS . ASia'Al . A f ZJ=>303 jb*mA A>*.?Al l&jua*$ 


, / ' " . Z30&33 Zi,3(aa ? )laajJi lOdS 1 333 6dh . Z& isXo^ .'• • . .col :U &&flAo ttiaxj! *i» \$ / a* » / ,_jaav*o 


. L& Acx^L . Z^taZfl . Z^* 
. J&jh l$3 A*I^j Ml &L ^V» ^9^ 
• JLx30Jb3 Z-^.03 oia Al** ^ A *V 

.$*i~ Jltt ^••*3>? ^* a 9? A , 

. Z^'isaa <ul U*3tt tf titd Abo oZ 21 ♦ Z^a ''•'»» ji*oAAA*o 

tm — * tt 

. lAo*&>.»Abo 36CX^ W 
asi £ «■ t / l S£*4 **-***>* V? ^ idLSbo-S c ♦ 23?4^ , ZicnAa . Ua&a . Zl>% . Z3joiJ (ou&jo) 

. lips . U^sj, t M>> Aj»A 

<_4,i Is* ( ~ ? ) >&** t #V4 

. Z&i,^ . I ^U. 30 la ^£»V*;*0 i3*^A3f 

. ft4$b5A3oi Z^XAj ^RvSAZ 

. l^^fiyiao . ZiiJ^ia tf^^^tO^ . z^iJ- . ztjf * &*' • z ^^ .a3 v* . l^o3oa8y3 ct»^ V? 3 Digitized by BHPK SUA* Ot* 


f ZA&&S . Zfcatf 

4 A>1»^ IA.* JLl5 v?cn> **^ ^ ***-*& 

. ( c*»? • ** ) v* " 

. A,Ifc^ 

* / 

. lS*J.afi> lax 1&& . ASS V* • <?** ^ • *^°* ■ *** '/ 4* 


01 * y*«i© afc-y^S 4 A&A&0 *. * n K&aA . i&as^i* . j&ii:* * t * .</ j * &\ltt . AsU&Jti^o * / ZAfoil: 4 *' 


*.ft**# » QfeiS AttA t£ Q&&bbA JbJ^j \A 


* ' — i 

. A;Us&a\:>o 


j&V*o£o 


JL& j_j» .1*0 . t-jwj • *~A*? ^W / * 

^ J> 


Z^Ovi I *^ tin u / * i ti * " ■ o Digitized by BHPK >» l*+*& • V * / 


f . ZM* Ii*a xJaflL« A& :* >* t . Z/jL^o** (**i) Z^p^tZ^fg^ 
Z^a-Jbo * Z<£L*j*65u#0 • Z^jL^b^s 

ZJL« of . zoo-i ^> *-*$'? zxMSam 

. ( 5o tf ) X9M3 Z^UfJa &>'Zd A*Zo Z^W6^.1a oZ . Z^j^o^Jka 
*«i Z&ta A& iacna -6 Z4tta& A*s? 

^*fc Ito&a ( aitos ) Z^aUo iJa^o t£»£ 
Z£u* **l ; fcoLA. JSstLlx . ciiis**** '',*_ 't * ZtouA* — / Z^Oftttl* — / 


» 4 JUiCidi - # t t \ f * — * is 

Z#_ \*> . j£& (Abl) Z4t, 

. Ajl^S Zi^ZA^o^ t. _ ^ • 1 § 9 t * f 4 * , tm ^^ 

. ( a,ia ) ^^*** 


I 
1 i a * ^ Z^f j^ . Z£*:*a*» . Z^oxft^A 
L» J36^ . Lifti<W3 Zdwa tic/ /■ / • 


•tsix.^i Lbi*ftAfoo ^ ■ */ IMAb 


Digitized by BHPK xnV** r m-+ ** *"■" *' 
I . a . en . My-**? 3 • *-r^ - ~ lAuua . s**s? w&v*? «*ixi £» *l i*4 ***• **** ^W 


l^SS 


V' oc. ( 5»? ) Ht^ *** 

Si U^sai Ui> •»*** A^o< 


♦ L 
A*&*&^ ;<&* •Ji* 
alxii»S l&o* Lio 15&9 l£*. <^t *-& '/ * ■■ • 1A& bfcdbfrrba . A*l£LfcA» 
^ ;pa den . MU^isA* - V&ak* 


Ommi«i .* > * ,£*ti)u*t3l\ 


■ * gildOO . Ua^S A^S A^ol ,1^^^ <^ i f Digitized by BHPK l^loto3je£.Z#i^.l4*ol **£ ^ AS Aft*,V? <£-<*",? M»"J •?•«"• J ? < " ? ? 
pi* liSk» iX A.,ltlx J?oA . tig 

. bixi Mt»&i ^^i ^? 
. jwJt- • awJiAiAi ^Aj 
.^Syua lift ^*s?»M&4#*»^ •■ * 


. 4eiftia.l^«a6 i» (j*w )2A>u*i € ~ i •^ f ft ' ZAobaAiA:* . Z#au**A*> 29 * # *■ • ' • V*' ^ < X. _*>** .ou&ja ZJU tf . tti-i Zoo . ^BJB^O *<***> (*•*») V* 3a * tf * 
■ i* 
A*I*»ai V& .^ Uii.jX-A^ 


WbaJf a tm i = J». u ill* «ii%v» low . **A.a » >**-* ^— »»«--,. -' . tin. 


<n-**^ iibOSO «J1J?? ^w^? Digitized by BHPK 
V 
*?S*Uo j* 19-1 -« *° 

. ZS&9& » ( *» > **** 

^ ■ . |^ • Ufa**** • 1#**&* * l **' « 

-.**£*! • ******* 9^^ ^" M 
&L ^i» M * Zi*s l ** ^** * ^ • Xta^iw *VH- Ziriaad ' / L* A'-i . Zi^oS • -boJ^* 

*'^Al . &&AI . ^i| • Aox* 


! l*&ss &**»* W* H* I * 1 . A;Z&6&a 

I m m '^ tajAl ■A$A* Xi^ooJr . ^4* . ? 

Acn^si .^ -o ti 
Digitized by BHPK 
• * Uo6k*> *Xxx> i&-zi *#Jfc# Lis* A^xla Aj!&*s& • ^ .ZxiSbo e&V bola . A* cO «^a .* 3 i jUSfa* cor liAlo. baa.^a * »' Gas**? 


^ ^»d» . y&**~ boi-oo . a,i£*; I^a . USh lj4.*» ttaakf ^^•■^^^^^■^^ 1 *4* Lb^A . A-,Al? ,* ^ i'-S \ » ' ' 

a£lsoZSieiXS.Z*oA L*a x* ^44* L^asX U ^Jcn ^ 
fc^a flu. i£A *oj£ • ZjiS^LS v*-"* 

- — .-^ ■* # > . ^f 


b&& 
:. V OT.b^ Ii~ . A* Zj?|o* Z**a 
14$ &oAa . b&a . ? • ** ' X*^* -la Z*iis iA,**fcSwASA -« l^o Alt 
Adb^»l^^^^«^* y 7- y * r * 

. jUuUo** LAa-boAi? Ls^ UU 

Z$ ct^*^6 . ow Z#o£& £> <*iia»o 

li A»Z* . ZAs6fc» t#*>? *!*? &?! 

1 : ** * 

ikx> : a.I \Sj-A*> citt?? I*«n»o» f * i_-i»»wa» **■* —It' U<7isa* bOM^M jubso.*u»o jjajo Z5>i \-to . ax^SAso •«*?<"* ZSaXn^ t^ ASt~t?* A$. 

Digitized by BHPK 
^ l&— * .JAX ** * e tSA 

O 1 Jlx«» OJJ &* A^j^o 6&l^bo I&l «* * *L» *^ 

*, • jL*U »H. • 3*"^? 06JJ W* l^l 
^'aU isk\* ttacn* **& *&&££ ♦ >— Y * ' « &6Ai.H» .*i ^ ^b? . oc* l£ia ^ A?i— * • 

.ftJujio li*?o IffSti JtfS*s*l* 
♦ A*XUat*# . AjU*A» . A* iLba 

ft^taoA JU*x^A*a aw* bo o'ci oaoA 

IB j JJ \'j » ' i jl • * * 

foaoA l&»o a^»i ftuj 1 ^i*«*» 
«soA . jJt . <V • ** a %&**£ ^ J ^*° AS*? ly* & £? •* ^ • -**** 

^ A ili^i i&M <>*>** • "^ 

,3 l$C*0 ***** Uttj» • «**»_ 

. Z^is.0 l» ^ cioA Ail fc»Io 

A.ti*j WSLlap i»l^ Iibd *» 6 ; <?*» 

JUiJ? I*5o ? . . 01 • iW? J?^ 

_ # . ll»i u^» • l^^» 2^ '.'aula liScdh la^t . *'t O.oi ^ 

2-^.S A-^oz iCtoj ^39^ ♦ >tyjr ja^Vi»a v i{la,lfc.fcMl«ASl( dtii 


Digitized by BHPK 4» &\» 
/ / ' 


AoAa — *»? * * Z<&e£*o^ ZJwfci 


4 l.y*d.><^bo 
. I^JlX b4i^ ZLb of . b&l^ tf ? 

. Z$oows$ 

j ' / ' 

xi^ j&i? ift? ( to? ) i^?» t $r» 

. 14&*o iiiw? &* oZ 

. Ex oii' A*Is #*» 

^ ? oe* _„.£ (5a ? )t^O^Sp . 3 ♦ C7 ♦ v° 
i< • 

%aoA . I^o^m? . ftalo Sbo . libo&o 

# * * i f* J » i " * ,1 • * 

. ZjUsl Xibo ^-4 A.0010 . yd?} g&jA 
. "5 » or ♦ Ji'bo ^«a * U#j \iofc.a ao A 
J.jjbo Ail feb'Z A*&Z&9 • ZLj ^ 
. lAounSJ^a LsZso ♦ lf-^oio ♦ Z*a.*A? 
©07 Zck< — ft Libo aUfafe^ta^ &£» 

^oai-s v*ii.A»? v»i<* * ^** J }*» . Z^^SSZjoo Z'ixaa \*n^o ^Aai? 

.old ^~? ^ (auai) A^t?^P Aa^o 07 . JlSLiiio Sbo . .1 1 j _ f ♦ 3 ♦ C7 . Z, w^Ll ♦ tfaft . ? . « • Xso3*» ^ • ^ 
. 1^4 4^ «*t?? ^ ' ^'^ 

. txo fcifV -fe<* 1 ^ * • ; CT 

#l i^.ZA^(^)t^ LAZft^ # / XiLl 


JA^ . oriifl© 007 ,* /' / t ' • ** A^s V JJ r i it j ** 


. l'iifiU,o jbpii a«? ^ y Digitized by BHPK »i 
,' ' 


t tt*V ■ Mtofc* 1 1» *& ^olao i— A !&6di At ASa I*A uL?«4* *4>*> 1 -f • 1# „w. — . 

. Jxci^sa J?oA . I&?o£ law ,*> 6o« 
lli-ttaS ",?-*».? *-*.**<? Z f^f? 

. (mi) ***&*» I ^»9* as • ■****" 
7x£o**>,? tfflM* l^o^S 

^x*AI . ^x$?*aS ***J *&» 
,i*A*A*o took ttuiftk* iViaisooZa 'i^CyzS ( \ai*» AiLH ♦ ^ft^ low . Zsga^ J Z,CjL*30<& I<&^itA*i3 
/ /• Aiol /■» 44 # • ■ « ' A2>A3d . <*dOll « umMAI l^Af^a *30i\ . loo la 

. «0C7 ^a£*» 1$ . ^ . 07. ( A.&S ) v#OCT 
. * . 07 ♦ CTAUtuJ SiA^ v-i^AbA^O iS 

IJiUibo JUlaAiAa aoA . kJuJaAfft X-S 

. fc£-&^0 lAbA^O . v-A^AiO A*O£0 

\^» / 4« *" \ * rm 4 rm a § 

. I#LsAi&o.ao * Zj£>&*o 

. l^AJ&^AAO lStoi ^ &p»tu&£a * • * 


UL* . tf«& .( »»») i^tAV.' .•• . .iii . a_J4»^ A&w AJt»»i 

Il*a of . IaI t AiKa i* — v-&» t jliw l 


,fcU _ 1> # j s * // * A *^ / l/^AbA ».* ' ^ ?^> 


UiOO ■^ I 4 j^i I^CN»D ZjUB? X»*W. 

• JL- St aS 

« A» u^v(so ? ):^o^b Digitized by BHPK Oli 
n ■ -' .j-JW-J « / . * . AjUa*6t*> • ■ / Zj&.a£> *** • l??aso 


Ajb£*o£a . t . o~ a*»A*x* *)X-»*v> 9»_£* 
^\o?*» ^AA ^*"? *fs.«*M 


o%_* ©4^ ^»?° t^**) ^^ 
.pjp* pj»9 ^ «?? "^ * ^ 

jags*? Ija^o Zl&& <v,l i«Woa^ Aocn Z&uxx>3 Xxi * cr^Asir^wA^oa 

/ *• i*f *9 ft * * tm * ti m 

A— **A Zo«* 5^L^s ( So-) Z&£m* 

/ 4* 4 a * * ' * fu t 

t*&33 lSn& £»o A . l&iba ^£ A . ^Sft 

\ ,/ • u * * * em 4 m t * 9 &X rm 


w .ju^5 <^su^ X_a**> ^ III*. J* ^ (*»?) **\*£ 

. Lola ^> Z£» ma <*W? aio 


', *', ', XitaboA &a^ & *a . I 

*tt£ (jLaSo) PJ&&* *& *aouAl:^4io 

. X— JfUi? v 6oi./iAXoX.&iV. v 6(7ii^A> 

XJ i.JL iiio Zi*>i XJ Xbcxx jSVba^a ^ * < P&9 ^o l^iao o^iouof 5u«Axid ^s^ao 
l^Ail )b m Voa . X;R>I Xii^a jaii? . Xl* 

it* 

* den A f Xi f i*o • XiASuft ( to?) t ^^^ 

j # ^ 9 9 

* Ud» Zao^ (to?) tl*-*** 

dcA ^D Ii-Z l^e^bas oZ XiicNaa 
.Csao .t*o X— /SJl»o Xioicoo t si* *S» 


# * ' . ' 


. A, li**** Digitized by BHPK Sbilzaiso cA 
iA^ ***** *gf^w 
* /j '/ 0T . ._Ji^ ( «t ) ( to» ) • «** * ^ JL&Ua \aaSfcs ^jtio . A**>1? *i* 

^io .^ *&? fryg ga* **^s> 

f^tim it m *' * * m 9 


t^ it* it 


ft /' l» J 1 ■ B ,* / 


ffl " /■ 
i» . l&ou^b^o > / ./ j /s c« ia / \ ■ r ■ / 

it * v * tm a a » ' 

• LftjAi Zlkxa (aaa^ Ji*cfLdo iH - — - 

. (Ate) ^ V 1 ^ 3 X 9^9 


i t * a a &*&» * A*Ii»Ai jftLM (aubs ) /> J»aftS5>iS . l_i« . *»i-so*4 i»-so> ii» — ♦ %s< Za'abd^o :^ B .^irtt^J^cy ( ,^)^L_^ jus* I54« AM* lOotaa ti£ba JaSea riZ» ♦ ^ilAe^ii iSaOO Digitized by BHPK >i U»0£0 
Ah»(«?);w^ . ixo tSaft i^JbaS ZSZ* oocr mUx 

4^ U\>Vo^o 


ocn *ao A . I— ^a»o Z-Socn ldafc.:a 
Z_*>*fca oar x_ t *.l? J*>*? ZZako 

. jU*<aio ens Ajla oct. ZJ*0£0? ho^. 

• * i Wl / * 


&* ' i AboS Safco 


LSL5Z A^»? fcb * 

, $tf U^£ ♦ v ->y*» *V& . \3A* iAA&S .*A1 . A— f Z4^o A,tf»A **? 

4 txo l^LjUa • Z$a . H&** 

^ Z.&* (**?) I^*oi» Zioiso 

]Lj6xfc . UAiM . jLxS£» . ***** 

autu)!^^ 1A\ 
111 « '■ I • ,^*0I ♦ AjZj£^j£0 


%V^r 


,^fci^,. 


J^d^o . ZX, 


/ / j> .(te)U.o5bZ^aoi ctVisoo-^i ^ j6z? 
. »Vb»**& ^Ai \f»M * i 

3 * b Digitized by BHPK Zfi>a» I 

* Jtl JMO&M . *ix*a of *»s tife» **&AA; 

£li»ZA:»o . U* AZd ^Z ^A* 

. ^Za A.I? va» £> wAs<w 

IB • I N m ' japs? tf fSflla l**-*>£ •?** * ^? 

S t s t f 


Jjjbo 90 A . XJjao^o Z&a&a tf .*£&>,*& 3 ZXn>J A. JLafcA** jgi* z^5,» z&i*» i^fttot^sz? 

Jt a Ah m < >S0ibOJa ,*o£o 4. * 0^*^ • \ (5a? ) I— &a *> t Jl^o^ao fcifcu . lIL-aSd of ;*i* A^ol JiAfA*>- *.©? 
i /■ • 4 A ♦ l5;1 ^^- • Jy * X *^ ii / *• 
o^p 
^Uf< • I*X6iS 


^oao^o Liiiida iocro zij»a ( ^tu ) t^oio 


* 1 A— *&oZ I^oaiooi * Z^oB^A» o£o l£y>^6&> 


Digitized by BHPK V Xetoaa 
yLacroaoo ^$cna»o:?J^Ao^o li^Z.^A* ** A •*£**» $ojx icnoooo ' JIB it \* . L*o04o AeUtt»& oZ Z#oAZ *ftso ^X ^*» <M° V*^ >*$9* **** 

»Z&*aC *6onl* i& *»**& . ypcTiASw 
Z&Scitt n SO && 

Zia*cso . &*o\ . Z*—^ . Zj^jls 

tit * / * • Z^oueu*o.» 
* AjZJau*O£0 eu^boAM^ aaiso r * t t * " * $ ' * l#aU=u:»oA*> * 4 UjSumA*? * * * .JLlaaoA** Z<CLs>aao . Z#o#» »aoA . ifeloao \aoA 

. Z^^boa !$&**• ( cajcu ) l#&?bo 

• * ft t * r $ t \ / ^ 1 Y 

of Z—iw ^U^Jl *b . «V ZaJbA** 

1 * ■ • * • * 

. jb&feol? ZXissLi !&££* <, . Z^oaoU Z^^;2akA^£>o6o AMiUnj^iv i it 14 m ^ m f # 

Z^— tiixtiJodso . **&*&&* ^&3a 

. ifahSj &1&* «ft9» ^! 
. ( a[* ) Z^?L-6 Jbo» Z^^.fi>o» * ^i ^U^dboi I^o^iCutt u^i^oo^d / » / uiwilsiaitlaaftoAo Kii A»i 


I_ aolfii ■ iftteo oj- • •V • ^f 5 * .ZZdo^ 

[ Id^a yx*.t >i4ao of Z4^ *#6 
t1 y£ io Zi*JwO«> )auc . Zioioo Z£too 

^^50.^ J^A^I **»A£J 
Digitized by BHPK jUUaaa** P 
ffitoiib ***** -**>** ^J"* 

few °^ t ' ? ,jr ;.i ,♦ # 

Aaijfck v ft ****** Jo **>> J tf** 1 [** 
jLlsWa «HF»$ H°* ****** UfcLi&d . Z<tfJbSft» . JUJoadao ♦ v 6Sa^ do£o 1 £aa k.*Wo ^i. Z*h*l 


DO^O IZid&ai •*.« 4 * * UsSbp ♦ ► fcJUl*£> #. 5 **!*£> 


30.50 _. - 

z&4? jaj A ( ^? ) 4**^° : ^^^ 

pjil^S W <"* ^ Z ^° ^ j# — ' ** 2auao£o 


« j&at . Z«u*i 15' AZ Ao 

> oa— io^Aioi fLxboAAi iooA<^Z * urn a x&s&y ^>.^oj iA*^Amv 1/ 


/, J* :us<*:» 


A <* 


S,4 r t»5u»l$ Ziy ^o cni Ai^Vi^o : 1^6 Xm Oct 
A-JA *aoA ( jixa ) ioa_x> Zd.*# ^xa 

I — k*0 Z.k&A& taisd JtiLt ^3 ZcriiiJD 

Ui[jZ »3oA»A>Za*aa m^m^o JUa5Za 

♦ Z^oA. ZitiA^o^ 

7 i ' // torn Digitized by BHPK jt* Aio 
. cor *u*i> «r?? lz ***> *<**?» 

VV^^v, ww iSUa A&? t A^^C-^ . Z<CC /, t bo>* Ml .4 eo Uj I^W-a AJitfiNio 
rziferfJ^afe <S?i A-ao^Z »*ZA*?o) . r. ^ 1 
>££» Z&* * <-# A^b AZ» ZAb tfat l#asJA aa**o Z$a*£ Z&Ad. *^ » f * 6 . »*i zMo^io tf Z*Sj ( >**' ) U&&» 

m 1&QZ& ta ZAouio 


L9 A^. ZA^Obo ,<; .* A*>^03 / • r * i v 

m M MAM I ' J • / . Z<$oA*** 

. A#l<&»J^Q 

A i J Ja^cis tAiix:** Z**R> oaai-a til* Utao fa 
JjjAtZa &*a^ laofitta J6 A I X£& ) 

VLx* Zxixa X&tja % , cat ocb 3?a 
&*& Zimfc a£ug Z&i^*» Z^a»o 
iio&a cap A ( ^ac»to ) MaM ***> 
• » UxXotS Axa»Z Zi oaoiw • A.sl . )a^o wroi»Za 
AjZLZxo . ^*.5tlio XS yOcwji*Za ( io^.) 

S / m • * * 

. iai ;^*>so z;-y>fb . tx*tt jbcAM 

en— ubo^i ^4jAj tfa <£&•£• Z en. • ^ . ZAax&aM * * ^ / ♦ AjZ%&j£o / < ifkk^A . zi*» 

. AjZx**> i » / J* V 2 jLi&SwoD ii» . liiboo Zs*» '/ '/ a . ***** • ^ *^^ ' ***** # a' ,Xix*aoAAap r OCOOO • / . ,,^6 Ji'ia,? 4^ ( to?) *W*» CXAI »»i '/ .* i^aioJV^M"? J^ 1 (to?)*^ 8 *** Digitized by BHPK 
j * a * t • 

I* J ♦ .fy*u • Km (*w) l%6 jus e> Il*.9H» 

. A^Ui.fsiAsa 
. Zadsii toisa £*» .Aiu. ^ ** i#*4w* Z$a4.j£d*> 
. AjZi^j&dao 
Z^*1.»»Z&Xm . Z*&^fe* . j£j***9 • A*Zi£j&a^*p _H v£ott^ ? L^u *JL$ i^of 
: fc*»i Zi*o . z^j # ^^ ^ t Zalx # * ^ * . ia*j <&**>*> • Ji4**oaa 4 * * '4 i • A*\:>o.i x* -» H*»AJ * .* Z&jdLttAAdo 


l^oJdLao&fco l> A» # ^' .xAAao * ** AoaoJ # * * u * * i* i ii ArfZi*ia6 . Aitbo I^as.!3 «Atti /' ♦ 4 ZJbJca kAii.5b.i L^^c^aV,S2o .JfcS • * ^^A.^o.^ : St.^ .* p m * • AjtV,opo 

. %u . zaL^ ( i^ ? ) z^>» z^ f po 

. $* jl* tf Z^^ . XOf . UJt . %^ 
. JUia&dd Iii&S> uUaa (tub* ) * ' I Digitized by BHPK ^motv ■tMA^iHI fe&Jjw . <nbo*^3 w A» Al 
.( 0^0.^)^x3 Alo 


^ dafca . o*ka>a$ ijpo; f^O Z$A--» * ^#*> • %*& f* *&L* Z*Su, *H** / / W— » 6aa&a > < [ r~ 


4 V I&» iiafta (ia?) I? W t ?" V*> &kaM> (&»»)*£" A A* aia ^ / * 9 f " JUiQ. <^» w !»♦£**>? U*j ^4» ,. ■» * * v- o*.&x>Ab6.!k 


*/ /i A, Al / ' ** ba (A5a) fil s^*^A*> Z&i?j» ^4 

i • * 

. ( a» ) m**W^AI? 


. I 


^ ' #. ■■ lA&f 6 iao? cia ^bo^a late X*fc 


* $• 


a A* tf ai* Aaa * voio&aa . ejA»oJtt 
jSlvcn&fow oct %a*a.aaZ» ocna Z£» \& • 9 

* £UEU ZAo^^eS . Z#o**A*> • fcl&*Apo • A*ia*p© ■• 5 / JS* / »•■ ^ y t. 


Zaa^o ^o ^H* JLiaSw f » ,«■ r * ^, . Zp^ — ^ cia v^"** ° C 

i.^^a ( ^ ) ltf*9* U&*>* 
. Z3L^ vooia A, i? 2^V^ * lab ^ 
Z^ojl-^3 ,ooi-^5, ? d ^5^^co 


^. wt ^^ *^' 


^=a AJ . z*f»*A ■ Digitized by BHPK JU*> b^6(a*?)^ &»* Ifii^p lA**,x> • *** #4 L 9 * t t^o? eta ( 5u> ? ) 2Jcw» lift** 

;*li»A:*i Z— *»A» *»»M 

jU* A*> . V *»*A*> Z~*A*» . « 4 ' O 
ZSlilio . ZJw*ai Z&«iettt * § «LCu^>d*Z«:uaA*o A2l6& v 6jilj&Zs3 

•(3a»)^oaAoZZ&V^oltt&&£cdui.% 

'* ' ' ' urn a 4 g m 

. AiJ*.**io.ao ft . ' ft— 4*£qA*oA . iso ZS&A A^xa . Z& 
.*xo . l^iU^a A*> . tiu* Am 
14*** iaa&ja (*a0 MU«*oA H> Zi5t» Z^?6 ,? ' «*> Locals H ^Aio I Abo Z*cfto 
,*» Z&?:#Af Jo.^B** $** * _ » »i *' i' v6ax— Aiw ^,XA»Io v? 3 J *£* • ^ • w 
Z^ . ^Z J^tiio vOmAiw ^Uao ZiA 

jaiL Ziiia Z^d . mi«.^ Za*a ^^ 
J^ . o^. it too ( jo- ) ^M» 
lA_ io» Ail xao-50 aa .1*0 oik* 

Zw5»wS0 . ouiiaai x-tu . *S ♦ cr ( ^*a ) «■ # XJ&o . i^ua Aa- xbu . ^ • cy . Z-5La Zj^ Zw^o Xf» iSiki \\,^> .Z^ftJ ail-ttLiia 
26 oiioZo fcroi^ ^Ua 6^: c?^JSo xjZ \t Zifi) ^oA.wiia Zao 

Z-iLilS Liaaia Z^jO ♦ cn^js^i AfZ 

I — ba.A- 0.^0 ♦ Zaia-is W* • ^ * 5f •• . * — j j rfj ■ u a Digitized by BHPK cn» *T^* m * 

* / / * * • £3tM^t^0 ^ * 


i*i* StN^O JmSz lit lioA>wa 5nd^ . a*£ ^jy^o^a 


/ * aaala . i^io 


oilo fcufco ems U&a*. l«^ox^» — 

t* * m I * • 

o£ A*La 5a**o \*d Zf&wax» *tto$jI jL»>*S V»"^> / / 0JL» .C7^ »>? <**** 3*}i . a. 5? . ai*>d 
^-sjufr I#A*> law Zaaii ( ? o* ) cn± •• # ZAU^O UU&* (aaa) ZX/^SO UmU I 

>**d0t2O i 1 Ml • * 4 . l& •» iL^. otV ^5ia? Mla^t Z^*» r/ ■■ « _ * AmOO . Z*J A^^a ^»Al? AA .^ .« 

( Atw ) i^iflft* wit*** j-^ • ^ . jkia'. Ob*** *f-» * ** ^^ Digitized by BHPK 
■» «»»¥ 

*• • Z*&3> *X . Z*U^» • a Aboi v*!^o \N»jjO $W I^j^yoA^o 4 Z«&flfl.*4,:»A*> 

♦ A^U^LboAdp 
u**^*d>&S v*^&J v*J^o ^ JD1*> ^ 4 I^aIj^^ 

. Z£-b u~*\a? ' v* ** w *~ **»—**• 
liCyiao Zoo \aaJ&s jsgA .zSjiiol ^a^* 
U^sod 2£a0J .Asm s »t? Z#oA&o ^. 


n l<&tt ao4? . Z4&o!sD ^2 *aoA uJ^qi ( io tf ) 
A* tuL^dio %m t ,-*XX> ♦ Zi(i— j&^p^d • Z* 

,*3l^ ^^o? Z^o o'ct ( ajbj ) l^aJ^ 


. ZJL^oja * A* Ui.JLiOt.io urn o &<\r Digitized by BHPK >» &V? && <™* • j&if - l^*»~ • ****** ' Ii5 ^ a l *V* 

. Z^ci? z*v* * ui ^ • z£ ^,? • u ^ i' 4>~> J^A^a^Ai^Al 
i^o ±id&* a&A . Z*^»*a V? 
**■*&* 


^^fr 


.* *' .* »* £> l#o AZ J*x ( otu ) t ^**> &V* 
. »oo XJUi £> ifcs Alia of ct^o? 
A_ ? li f Aao **-*? i-*» AJLo* 

. Z#6&Z* < / 2£» U-bcO^ A^uA\ 


liicuaa Z£&» * 


5 '£ » ^ Ax i* * liail^o ** Zd^r^att^o . U6Z»o lA&uAA ^i ■• / . ^ * C7 » Z k-^o A*a . Z*^a •■ / A#*^^^* 4 * tm ti ■ .lis. • A» • ZbO»**a** 
**^» l£a« ( Olfell ) l&Mfld^Ol 
#* * * * ■ 

ai) ^9Ltu ^ac*» . ^f? ^V? : ^ W5— ^5 k^i* - Aft\>? *#<" X^Sux^ v ^ai oiS 

si «^*j»a lift! • ^4^° » ^ j > M 


^V 


i£SaV*» ._? .^i iS^o ot= lowi . I^tV 8 -'H 18 Digitized by BHPK lOMXhM 
. i***? l^^io 1#**» 

. J& " .lAii»? X*Js*$? iSdofcJi j^a^Ai chi*>? . *V> Aa *V juj^oa&v fhv^Afl^ji^^ •a 


■ ■ * .->j- t./i'ia tfdaa mA 
, AXfat Z& &3U ZSL*> A £ E±* \j£0 I 
^.z£^ot&^**> . 4 « ( 


. li-^5 te*£ Jl^* SijUM A*a« 

* ( oUai ) 1^^%M lM»^ ■« 


Jbd.i&a? i* I Z£» cni J&l ^> AOC7 U^*? B-* vAi^ 
ii^'cu^i, Zbcn^b Jen Z#AiZ 

,&»*&? A&n u£i Aaci &&»*? 
>c* ZS A06 l&£? v Jo . toU^ te* 
k^i o©<6 v-xh^o . &*> AS low ui^? ? Z#tilU^*. ?.*>•$>* Ii-^0 // • ^ ■■ ' ti3» . IA^sAs U-» •• / JLS& Z^o JUa^oa ^ )Uju,A*o X^»? l^<^? Z^bo . Zii d» A4ol l?aaa 3Uii . ^ - « IB / ■ ' it m * * f 

. Z,Coa-x3^ ."5 . S . zi^i &» 1L* jboo^ta *6cxa .» ' Jbi\#Jbo.Ztt^ JUo ,^bi ZJbAboo oca 5ki^ ^oen *& 

u / j ■# * • y / Cl^^ ■ • / ^,1^.3 o.w Z5L*^» Zi3i» Z^aai 

^^^ ^ ^ 

w ♦ •• / a Z^ . ? Digitized by BHPK V* 

liaji \£, a**>? H* • -4:V ^ 40 *< >)I&s**V>o 

^ v^ a Zia&» v *}c* £>0 . ^^» 

A,ZSU* $» • l#9***»? ***** ""M 
* . * ^ M* ♦ f ' '/ > S»o ZA» jo ^p>o JJ>o*a3 . 2b *AAl? ^oia * ■ * . l&o ZiZa© . ^*aZ:» 

ZAi^o Z#*» . X*& l£9«i . ZJL 
Ztf ilio^iz — ^?A*?° (■* *• *c * Z4&1* Z—iSow . ZA? iI»o Z#o~*J» 

Z-C^^ib Z&A Z3> op«k . l#*a 
w ' 


^» Ap Zi&-?& 5ttx M&#ax& *3pA . )& # l\f* I s£a*> / 14&&0 # - * f / ' * * # «Oo Zen kttoAouwA Z4*a?0 ( AfiJ ) 

. ( ^acs ) 4i . Z^oAiOkao * * * . A*Ziuo£d # t * * » o A*a* fe&»A* <$» . l&— ^AAioAbo . 1£aa:*A*> ( oo r ) 

§ i , t ' * * * 

. V 4UA . o.*a*o.**S ^£*ai ^» — . z«&a*x . »5 UU*sMia») ZL» t?Lao 

. ZA#abod 
• ♦ $ # A A iUOpl ( ^UW ) i$piA«fcufl*O0 


W.S\ <&ix>6 <£* A3 


// f« « # * .; * 


.^.^'.lxb^o z&i ^oA. i^aio 

♦ isi*4 JO A . L#£9L JpA . z^V 
1_JL ci-»*i >*»*l • » •"• M ta t ji ** 


<• ' Digitized by BHPK iSaa* ^ 
. m<& .&** (*»?) z#a*> ♦♦ p ***> *a^y> Zi&Z • A^o • ^ £> oo 

Z_ to ,* . *-*<* £> . ft .or. Ztaja oo» 
^tfi pais) \*xx> . to? ♦ Zxc* . Zirfl, 

Z&&Z csoA...aa...3 $Aa. 3.07.. .9 

£> Z#a_ tt^or ^4* • L ^» °« 
Ubo . m^o . ft • w. wot &a£ . ZftU JJ^ 


I f ™ 
ur- 


A*oZa.Z&ft,» «• ^t <&&a . lAlaaa <soA . la&taa . Za&X 

• Lift 
4-«*a 6a ( ia ? ) Z.S,a* LfcLxio 
. l&x» A*a . l*Sal» A»Z* . «bA» . Uxvo oa odor ^A,3 Z& 
Jkx» Xa3 . ^ . or . >&aftas .&aJ*» 

. l&Xftftft Z&±3 . lj&Aflk*£ 4 * • Z^L^*** . fuiiftbaS ftadtxu ♦ i^o *r ■= ■.* . Z£* ottaa % ab& <fc **l*. !*!«.$© »*i IrffeiU** zSiafc fr > % boo • * ■ » o*aa ottM •. * 
3£» t IdOb^bO ^o .ou*> AjmZ •****» ^* # # WW , 
1 • + # _ Jf Z$**Aaftaaa . Ziadbaaa i^ftlAAiA» # * * frj j^^V* • ^ • C7 # * * 
* * . * 
l4*JL*> . Ida*** . Za^a** * ZJA^Aaa 

. Z<&aaa*> *» * * » . A 

* i m *4 * / 9 • / 

. a auiyA^oA ^.^oAj ^>»AZ 
aoiMAld ^ * A^tJa^ao A*!sc «• # «VJUaubi ) 1-A*A» OOcnft . ft .07 . ^ 

? ♦ or . ( (S»zi<i!ei ) ^a-adai Aj SaJ^ 
ooi—-^ a ZiLftl ^a»AA . A f Ixa^ * » ' » * i * lA**£o£aA*a * XiAaioAso ^ # / ZAaijLaMAfto * * # ' U^axAfta * M •axo Z-iibbaio i*aio 

* • § / . ^ * i fiU(aaa):^0ba4p 
Zafto? ^a . ft . en ♦ 
Digitized by BHPK 
ooo **mmm * A»Z \»* c-.tto * Zx^aa ^» • \-**&» Sis &L $\x> . >£ aiS Ua^» 

• ZjA . i»Z . £ri*> \Xa© . baSx ^jxAl, 

• &W?£Ot£ «!£ . *ji )a£ Zio ^Iso 

AJbOO ZdAsdi OT02La#1 . OT±3.js» . Otti 


J — Ot— *6A* Z6a7 . i . C7 . ZAAlZ 

4 mm q » w , 

^2d Z<$<tf| wtaax^ o i ^ *ct l^Aota? 
•£&£*£ . s • S. cj^oiia v ociAiiw <11*ojo 


•• * * bo ( o^ ) Z^o iUdso 


AX ZAiip . ^ . cry . Z^CoaiSi AaAl^x> 
. Z.CCcnJZ Acxlbaio Ad&cfto . Z^C<riJz 
•• ♦ Q>&o * - * 3 *pA . ISoom _ 


_r-* bdR> - v d.tuto(5^) z5a» ZadLio ^. 
1 1-balA aoA . ZAxtdb • Ziboaft 

•Zxa3 


. Z&aoooA^of 
pi — diioAixxJ xi^oAj id^oAZ ^ * /i — — — '' 

. a • C7 . Za — a^Aio / _ » * / ' * lAdooZ.ZGoaJb&Jbfl 
is^oA^o . Zii^oA^d 

t t ' u , i ' * 

* Z^Cojxa^oAdd * / ' * i)X30dA^ I • 4 '4 

* * * i ***** *a*>*o . lis*** l9 • . iAo*i^» — 

* * * 

♦ AjZid^a* — i ^1*2 (5*?) Z^i a^ Z* ^^» — 

io Z Awa i-a&i aa *>i? Z^S»f ^eAl! Digitized by BHPK 1» 
w _ 

7~~I IIjbLfts© A46 U^J ***¥ 
lAix. AM 


, 14LU, 4&o*a aaA ( *fc» ) Z4y*a** 

iJiaa J£a&a ^^ ( io-. ) Z#a**t? . z£ i&Aa? ^bx^ A^ ll>.vci. ZAka* ^*a£? 


lua iia ii W^ ate Ai^ 

.£ £Zo Zo'cr Z&fca Z#l*> . Z^fep lqo7 
fpAl^ZZAxAX^o jua ^ZZ^aaaiLo 
Au&icdbo ZSLta Ai5 Z4&*a \£ . asca 

' ' r' ' w ft / i V- 

*ro&l A&» lioft ota ZaLi Z^A 
^ot(ctftt)ZA*l»6Ak*> zA«j6AX*d — 

. Z4&*i A, I i*M*fi> :*-* ( 3* ? ) Z&**» 

-ioA . ZAboo lit • Ua4 • l ^*? * ^ 

. ^ . 55 . zi\»»? i^- zi»io Z-CS^o 

." ? . 5r' . I^ol • ^icx«> ZSi^^^ Zibto 

• iio . USaft Zj^ 

jtSio A f Z^ f a^ (mi) §a? ^ 

Aojf . *ft )b^° ^ Z ? Z: * 6 ^ # ^ 

Zacn ZAXbO^ Z%^J© )ouJ A*ai Ziiw 
if .* .' Idcri&s . jJ-idoox AU-* . Z^Jdo *4A6 Zia / * * j3 . * - w . ZA—Xi? a«i loci + ^ 

oibo.^ fc&itt ^auJbal . *U ^ti Z#b? // dbOwS, 
♦ .<i !• ' •f *) ". 


^j^P * a * * t ,y 


Acxsu^o Z^iiaa Z^Wt tti'irfi Z\^ Digitized by BHPK * 9i 'JL*? tt jfaftOOO *£ &*&** oxJ^^i ^1 *£*? *£*? ***** 
AiaoAx* \L»A*> . Z&* Zi4&» ^ / ' * / * * Z5uoA*> v>i& ^i^o^o #i 


g * * 

. AjZi&^oA ,/X . Z*UUo**> . Z— fcoaoJ *4*>* t ^aa JU&A J&»Zfifi ***> 6ei*& Ji*> ^#ȣ& 
^ocnS w^S . l£6f« m&i cipo zx* 
djci* !#, ?o<& ^p9& Jooo . tfraJb 6 ? 
asii ftiudo Zx*dtti a-£o£ dw 
UiiS AJb cri <£?ua . d • cr • *.jiS Zx>Z ZJL*> J 4 " ' Jbtaio *6<n* Sbblo ♦ Zitxao Zf&acno^b • *• / iLx ZSao . Zicna o&oJ& ctxaa #* • * f Zis& /• /. fop ( . oja>? * Afr ) ^aoA aJ*& ouu $* I .s&a cia l$&j . Ziti» . Z&ani iSLao . \i* . oJJ^l * .9 


J / # • # JP 

l,^i^ i^i» ( 9A» ) )^ui» 1U» " jG^A » ZAxi^e Zxi*3 XASaia ( Ajbu < ■ * Z^-xbc*Aa Id-Jii l^ua^ v aa*iiS 
♦ ZJLsi oa^^ osoA ( 5o ff ) I<CdJ^p 
:octd UiZ Z«io l^iwi^is Z^»mbo »Z&& 

Jc^ A>ioZ lAoi*i^ Jci«d den &o& wJBLi r». Zlta Z-a9oo oj^a Z^XiA»3 AaSli . A*Ziii^ ZiScnr * A f lS^» — 

/ z * / * 

. ZAffio Z^CCiSbi (ia?) zisbo zsii^ - 

l^Asjsa L5U 01a A.H? ©c^ ( cu» ) 


/ ^ i . ZrfolA» ^a»a . Z^^S>> * * i S&to&xA ^-i»Ai \\ Digitized by BHPK A.M *J * - * /■ # *!/ AXMJ3 JbM^&£ ,^* »JL$*& 4* * z * a *-' ***** * * ** 

,Z^oSw. J»o* x»i ? L&* . Z**a Zi» 

*&> . zsko* A» . ****** xii ? && Z&x Ibo * ikwcxx • jtJA Zd*»£ g> zSiwofc )ax ( 5a? ) K&* W» 
Lkkjbo JJdo& v 6oAa* ILioS, &x> 


> ira jj £ _' Z^fc IJ oua* U^Soi ♦ a . cj ♦ Z^ouboa ZaZ* . ctZ&a 
. Z&oaZsoo Z^oZ^JJ* £0 loco j * 


,_wii3 z^LAa **ft A-k> . ^? **>z 

. Zxi. fa ttJ» J&» ( *o tf ) l&? XtxyxA 

. id* . ? • w . LH»a L*V=^ Zl*>o 1 *> 

* • ^U ^iaii? ?iU^ Xjct fiboa boo 

*roi.ao^ ^» Z^o I^*?o * a£» 
„$J*0 ( aa ? ) U^>o ZlAM — I— baVx . • en • JU^io ^■^^^■■W Aj^fe&a Aj^o // . Z^iA» l£x* . «to^>o ^> w Zi^o ^ 
>. Jbotf^o . 15'^ao Z^Afa Z<Uu 

zz—^da z-La Aiai z;S^ AoiA4 

• Z&J* &» . Z^bol Zijyi Z^oZa.^.cr ipvvP^hAbmp V^ Zltto ^Ouao Zoo? A*> 6 Z&o~ ZSlm . ZA^i USoZa ZboA Digitized by BHPK &J» 


em 2— HaxD 


/ * / / «/# Zasi£ oxid* ±jsa* iillx 

^7 /• ,/# / X g t * ti it * ** * w t $ • * a Z<£*uboA.*> ♦ JiiboAao 

j I i * » i * ** t * u j ' ,l^o Abo / ' Lui^oA^o / * * . a . or . at-iia Zlt5lf&& *A-*0 . )K&C ' 


s ft ii^b oaita . oauifc \aoJ&£> ^JUa*-£? 
^naoa J l^aboa den . Zs5lmZ AJw * f ■* ♦ ,*_ * \-J*i* <l-iO&.b *30 A . 5lX \ 4< " • 


i * A # » V ^Qi y > j * # ZiC*v».lscOd / « 4 * .i^a>o M .X^ofio^oZ.^D^) of 
I AaJu* liafii.a f ten ) izix LZl» «. 

£-$ A \^ouSb^i6 oct latoi . ^oo — z>oxai . 
\)k 5 i t 
Siic ilio A* IboojLta I Al A. tf J iioiA.3 

jl-Am AS** ^xx5io . <i^d^ *> *ii 


[j^bo 


907oi^^A^ v o^ ?£itt ilofb oaSbi 
^S oiam ti^o:^b'Z cnAoilboa Uioxi 
: i->oZid A1m . vd^Aibp^oa 1^ 

Ioct U£A* tflwro&Z flUdZSoa . *ii ^? v— ^ auJ5.J V , ( ^offc? . Z^ou*5a . JLaL * fiisj ( ^? ) ^ - 
4joo ZSaZ? ooct (Wa^ Z^?o*d Z^ia 
.ju^l A f lad* s^fo ( i^ ) &&fl 
Zxi^ AjZx#aa vS 14U*-"* • ^4^ 4^ 

«*V* ****** Z^a*^.*»»? »" 

. ixo 
. Ik^' J^f*.? o'c^o «^4 !■>« °'^ fl • ♦ Digitized by BHPK JCb* Al 

j* - 01 .AOO / • Jl*** 
IsUioJ^M' fbfe* Z**>o ( Sp tf ) l^c"^ V*~"* j1 

a^texUj? x?**»*i* Wj^ i4« 

^oU «>* ^ii rfJU$»ft» tic* *&*<> 
oJu^? XJ&? l£&a ******* 


■iA-a sA-£ 


1m£ . U*» Ua AikcA Xj( L wtw^^^p *Wi* 


* # — ♦ a . or ( 5aa ) Ul&abo X&xxkx> 

' * • • it it 

.*-*!* ***& ^f**^? l&MOjfeMfcS * / 'AwpiHAvv ■■«. » ? ^'. * •*.*» 


y * \_iafca . ouJLbaiAi Jisa? -M 


iiai» fl^ 


/ ' it 


l^CUJ^o ,*&&&63 * # - — * ♦ Ziux*> J0aafi>.a . Z^jaiJaio I-C^a*» & < * iaXl Digitized by BHPK 
^*Mwnf 
Za£A*o ***£&»* Zj;baiAA*> oZ fcfcoax* ztfUZfeU^ ^** . I***** Z&&,b ■ <* KtaiSJaofccS? Ju»a . Ufc^A. (otu) t ^7^H? i A*fc*'^l# z#*>ioz z^oirt (At») : J& i^ip^ # 4 __ .,„aaa? Jfi&os £> Bow? i#o*5? 
3 , &***?? Z — 5^.sa ^»£ «^ Z~tavf* 

* Safe Jboa»i . Zisk* /* / " 

ariLto Z&s&o Z&* A£*> . **X .^c l^K^ak ^Xi© ZiOX ( Atol ) l&V&X* 

>\*&X30 < » -^ . ZsA*> * 4t w * *£*** 

♦ Aj&A:x> 

♦ AjZ£a&:» . A*UXboxaa 
* Z ;io^o ( aaa ) u£&&% Z*&aax 

* \ ■ ' if * * 

*. &»ox . Z&aiJa ci£sc£6£©i, ♦ a . or 

dc-il s*&oax * v 6cnKxx ♦ a . or . l*Z£ 
. cn^aaa . ? . 5? ♦ Zx**JEi A*lwaax» 

Zatfa xd If ai . a • oi . U&oox fit 

^a^ Aa3A 03oi f A^?v6iabo?A>A0Z 

. ^S Juo^xlo a^X v i*iAi Zicnio 
bea-x . Z^^ax? Zf & i^« A»I* 

9IMO— X A^oZ erjX-Aa^O ^»o» oi*ift«a[^3bax65 • j* 
4 .:-<: ♦ ', 


*. t* / « ZiiiiPftxo . UiS»axo ♦ZU*^»ox — i' ^ ^ 


Digitized by BHPK TjjA^fr N**J 
7~^Zj**i UA**&** ***** 


.# • * t* * * * / ' * &JpoAy> / ' &b*jJi v^^M *4* ^ij^^vniB^Mni^M Z&jUAtt*; . A*ZUA*a*> 

zxuk*» . Zv&***> # / I * f .? 


alaa • ^ <Lio ( So-*.) Z*ol*> miLii usa usui jl»o&m m us x^i 

1#— £m aoA . Z^aj^ . Z^caSil \*& ■W*»s «iM»j . idUAai-U J*i W*al*j^ 


J^**> . ZJ&wO* *X ( 5* ? ) Z$X> 
• t m 
&AAtt • (»*.) <*4? W 4uz£,fc . 5 .« . Z» &om Z&Z 1 1 o^» 

* / * &!&£ Sacs *aaA . v»6AaoA UA*oja 

.^1 &«<*? l^Up^bp ^ O.C7 (f>o r ) 


/ It /. j» ♦♦ • > # ciaa U'^oa Z^A^o»Zu^i>Abo»ZxKiu 

Digitized by BHPK * a' V £ 

Hs;^ xu zpfc**? ^*V ***** 

# Z<$c&*\,s H^aL *ao A ( . <*»? . *<s ) 

. Z^Ol^iitt A*> 

. A«Zi0^)A^o bO 59 / ' lOt^ois 


>o ♦ A.jZ£i*0£o *c* . AjZ:&o A»Zx>a& / • * / &?** <4**» ^ ♦ ^^x&A**» // Zoili OoAfclO C^°' *£oAxI . a . 07 

^M( 90M )^iAoS ^ *chial Aal 

* lAou*,iA5i*> . Zacnot A-^oi &\*> 

J / # ' f t m 

l4Lao5Aal&oA^i looi a^ ZdA*» 

* at',, ^ ,, . „ 

• ^U£o j&Jba* ^.dJ^o ^iao (5 0€ .)vd>en . UA*>? XbU^ AoZ4$S . Z#ou*l» 

• a — *&oA*oA w.JlboAj vJb&Al 
*ji *£ \al ^aoA ♦ Ul*o£> *dboAl 
ZS li**.'i Z5aX )aJC . ciboil oJiVAl ol 

r * * j'j< # if' * — * * 

♦ Z^.2bd Zoo? 030 A . yOoidaC ^»AJ 

. Z^a^Siaa 5uaiAlo « i ', /^ a' . ImSm 3UJ3 «C& ■^^^^^•^w I* ' H I' ^ /. * 


• ■ / jL^boi^^^r.V^P ^Tv^? ZiJ^a J^x ** ^ A* s AJ^Al . *ai • ^fi^AI ^ * 1 1 U. it Jubl (So tf )Hiaa HTJW^la a^Z? 007 a'c* <5*Z 
aoA . Z-i>A ( ia ? ) Z.£Jt» Z^.l» — 

tti&ft ^c^a ( Atu ) Z^Xbo Z A^4» 

♦Z^as^ . Z#o*a* ( aj&j ) Z^a\^o i ffm n '^*tV •tba^r ) 2(&» .Wis I^Si? ^»» ««P?? IlA » digitized by BHPK 
£> ' . " mL* J*V*> J<^' oc * 

#*M?****> <£**» ***** 
*5i iCo . Jiis? <nj* ^ * * • m '" _ U'— -'■- •*• •»*•** ^^ ^* X« 'l | / , / ' ' 

* * ■ / 

» AjUai»£o 

' / / . / M / l^cdi* . lJA» ici C3Q A ♦ »w£ on 'J . ttdooxo K + 


<^ . ill j*»i 5«4 «i'A*a ntf xnSai iAOfiWa .BO A (io^oiZiaia* ,«£iii 


»*>? aau*,lj . >s4iii 4?^> 


i ' * ' A^ZdLjL^o # / 
AboA *-J«Aj ^A»A} jb&» I—A^ ^-i»AJ * Ui» AJ^i ^joA 
lib 0*^ . lA*jiAVibA>p . tfi^Aa? ^ * * 


/ ^3^3 ^j^»o Digitized by BHPK te> 
lAbo* Z&ta *" * '/ • 
a& «__i A — .la e'en ( aa») LSVai <■ # ' OTO^UlX •• ', • 
IfeL (!»,)&? *« *' 


)&±\ii> teJtf . Z5dSL3<*\*> I&aUX* * x£**aoA ocaiioJ t ^X-jOO 

# 4 / / « « / • 

**xV» aJbo . <^x*> . 4i-» • **>;?■> 

$&o . hi^oto frt (*a ? ) Zx&» 
IolIS^ > ^ o x . Zlajei . Zx^oj . ZiL iift 007 >2u*xx 


^ox-Uaji (aaa) Zxk» ZxL» . iiifc > .* » _ s ^L-Sa JUZab ( ia 3 ) Zxk» Zxiaa 61 it i i* ' ' t V ''V • 

ALaoX *ji ( aap ) Zx£aa ZxSsa 
.*&x*»ox£»AaoA xLoAj xiooAl /' . * ** ,**x2boA*o . ZixiaaAao 

/ i * m * m 

. l^oxsVaaA: * ' * . ZaA*a 5d!& . ZaJkaa v ooila ota *&*!&* 
vboia v Juaa.Ma !A-fcu>AV3 )a*aa Za&fe 
1—aoaX Ju*tottkx J* U$?&#3 Zs*x 
: tLiabZ A«lx»Zx oaoA . \x^aa t^aili 
. Zxjaia ZiJoo . ZSX0Q ooi Za1» idid 

.oodLiwb A=> ZJLool Z&s&aS k^vuaZ X l^CL-i, A i ■ at /A « 1 ^^? JfflgA. 

'■•IT iJ^ Jcto ISL*L a 99 ■ tl 
»^« ZASoia Zloi? Z^ao . Z^\aa 6Z <$ 

AAI $ i Z^ta Z^ Zx,aji 
x foo . Z— AVaaa ZkS>iaa? Z<C4L» 
^ Zai» ia»o Z^odi^ *P» 

zjioi ^^ ^oA ziii^ * zi^ii 

. Ziaa»?i 

Z^-.aV^ * Z-iUV^oo Ua^o 

. ZiAaai i^o,^*a * 1^^ : 

. ZitfodA:* . Z« JVioA^a . Ui^lia 

' '. U*6\*& Z^«*A.* Z&#»a* 
1m / / / l. » ZA»i>^ >^> 
iVboAoZ Z^aaao(^JbOt^ <i, 7^r Digitized by BHPK 


'V .* / 4 ft * ULs*a *> l#»V igVflbo I^Oj^A X £ cujj -ft*? « ** ****** »*? F /» 


XiOAdO r+JTm *i ** * • J fr^JB I 


ZiAl^D SU3L* **A*>bocnA XS:a#1 ta*» iSboi &£ao 

J St* * * ^^ * * t » 

011*0 . ?Ao oiiio • ixo » cniio aoo 
Aa*o.*;&LS &£uo . ciso cijl^ . *??o&w6 

• ****» ^o . AoiUA .* , or. Ota} Jo 
Alia ^cn Jja^La was tt.*JLo • ixo 
♦JooAaoaoo l*iaoo ld***>o &>o:lita i*o . & Jo : AjoZ* li*l»A:>o ' # * /* ■ v w m m .&** ( 4», ) Zxa^* t ^xeAip /zi_»; « A-* 1 ? V»-»i ****** '<■-/* 


ZiSLst . J&4, ( 3^a ) 0o**» tf 
' *4* Aiojattisi.l^.IK^ fc-W uo 


£'• '/ «* iAJa^a 


Za,»iaip .» > v 


lAisoi^ ?3fl^ £> Aibt) : XJ^al I5'A^o 
JLinfa <^ia^ v 6oudo . & £> lAiao ^IajI . ^ cn^ ^itli ^5^30 • ci^s / v 1 

I SVxoo ^3p ^^.i? ^? : V^ 5 

io i^-i a^ d wAaaJ A^l IJoct li^t Digitized by BHPK 4* &.aa * 1MB SDL* . Z<flLUlfcJtt . 2lao£oi Z*>aJ 1 2i-i° 

I / * * • / *i ** i* * m *pix> I^o^Aa A,Z ZAa?:U Z^ 
• a.cr.b&t Zoo . ZSaftAJ lLu& liza # # * Z^oiibb Zko&o^ w ia a ai^a . *>j£ 

f 

b*x£ **£ «*i*itt A ZJ • toi*o 1 Al*&s 
ZLisaa «ta<om • z£a£ wsbi ^*£o • Z<&_&» Z4L -»t*> . Z^jbo £jm Z«&U0 . Z4ta#d* (aaa) IjUOO &U453 IB Z*&,afi> ^ax.ZjLaxa* *soA. ZAol*4^ 
1L4&0 ZaS . "^ . w . JLttd ZJ * , Iho <te 
UfcS&M lib Aia ijcft ^o . ^ 
l$o \*ao* ZmJ . ZjLio&aa Z<£fo£*p£:& 
Z&yjtaa Zaixo . Zjfoiiaa Zocrtfo Aa*u i # • « u « jab^oo ZALo v boou UUaoA aista 

(So ff ) &«**a %oA,bm ^ **M *4 • v M l 
ix_ Sft Z**o^ Ja :U ♦ liiAX>3 liflJb » *» ~* • J&La. I*i&^3 Au&5o . cnA.<M^aAA^Od 

,« ,y ■ ,• • * t> • i >i 

Jo Z— Ji*i Z J^Qx . Z— X^s>oi • • # / ' j // ♦ a.Lohbo.i Zj^oHj ^x^oMl- XiftSio Z«a£ 

oi * isv& A^z^xd olx-mAj of py>? .* .* ft^s»o . yijs Z-*A*io • IxkJL ja^aAAJ 
• l<&A*idoA*o . ZtU^oAbo i * tt . Z^aUi^bA^o * < y ' *» . A^Zlki^A^d 

' / / * * * * # • j 
h'^ v coi*:»o UAoaS^ ^» v 6ai»^ ZS« ^fcs 
A f Z^ ^» : <yl Italia Z^ax9LS M lodr ►1 . I&y ^ * /a ' A* Zsk>.3.fi> Oct A£i ^^° • Q^ - ^ oJ '/ < * OULMO :#- Qjt J ia ^«i at* .Isc>»a JjSsal- fluJ^ ^ ■ . *■ Zboo . ^XSLi ZL^> ^ ^A^ a ^^° 

. ZXdLio ZJ 1C Z»o v 6» * * .ZjAZo i^oZ Zbo.Z^bo tfo Z^PO 

ti * f S ** i ' * ^ 

P^Asoo . ^oX ZiiA*i? -^ Af z *** 

Zooa^ZxAZJ > * ' *■ # * .oixiao ^m?? Z^i(^x 3 i)Z^» : «- Digitized by BHPK 
^u^(*»>t?w£ xuo 


/ . * 

^Jlio ^ aw " • '■ * .* . / H* ftiii JUkal 


L* /' / J * 9 

' f $ » * * 4t $ t * 

l #— ***«-* Ate . 2_ii_i^Av* ** ihj ^\^C L-»l 

ca ^Ju&a &* (*>?) 2iI *» J** 
&*A*o ty** U***> A-4 oi &»** 

. zi** aju (*>~ ) °4**>V* 

. Zi-*t 3^? $* ^ Al A&* 

ti&aia (*» ) ^dufeo Z«<£i*> M&» 
. l4^— 3 *pA . & ^> ioj.a . Xfe? 

*6 U&A^9 LS^? «♦» • ^V* «. > ' «5Ai boat • V&5 i.aa&a aoA . l|ja * / V ■» & 


' •• */ 


* / COOa^Ou*3 I ' u ^ . I^aiA^*. IaA f Aid oZ iOjJJa? J 

^ii \iU vdSbj ? ^p v d^» ^a ■» 
*a j> * *r* + k ? A^ * '/ *'. » ZJJi^bo I* A* * 


^ofi>i /M / 

Digitized by BHPK 
Z A !&.:*> mmmrmmm * * JL£o»*o lAux . JJafc . Zi&\, . a . 5? 

bo 6cn . 2<jioJtaoo ZAo&so 
. ZA&*o Iooto Z^Im txXAdo 

. Zixfc ( jsusj ) Z<<o$©,io 

^3i£A*» oad bo o'cj ( aubu ) Z$fcLo 
• Z&J^ts Z4U ( jxtaa ) ZASb^o 
wJbooAZo -to . lx*AI . l»aJb . Z&* 

^V^ . / i* * Miff / ■ " wtiao waJfa o»&» A Jo ( h^ ) vASLs* 

• ( oo tf ) 
. Z&A&£oA*> . ZAx&ioAaa / * * t * i* . Z<&&AMb£oA*o * i ♦ AjZ:ujo^6A*> / 4 ♦yi^ioy^Jb.O^iO,^ Z&JOJ o.&^0 

•Ztifed&&.Zi£fe&So(txiuUi&oitaoA 

. j&OOti ♦ J&30* 

Jo Z A1&X.M I Abo . Kb,* Aj uitao A 

^» i $ m n * * ' / * i' 4 ' ** ♦ ^AIo ^AJ ♦ yi^AAZo 

# tf y * ' »s it $ * * rm u it t 

(So-.) A*&aoZ «AjoxA*Aiao*x6. J».3*# 

* ZA-a*fc.*o*ao ♦ Zi*fe*a^o 

* Z<C(a:u.fe,bO^O 

• A^ZxlSo,^a^o * / ► z&4, . z a*.jL^*> z Ax^o ( i a? ) t Jaop 

.z^.aa 5? zjjo.^0 v^t&* 65 . A f Ux^A*> . Z^oiiiioAio (1 Zi^jo Zxii Z?Zio (»aubi) ZA^Lo ♦ 2fisii^ ^A^o of .XaSo* lA:^ Z^ x ^j^ 
Jo.61 v aV5fi^oa Z^fo^o Z^osoai 16^ 

Zxct Z^cn ajjj ZAii^o . Z^xi ' of 
wcto.2^9 Z^Aa*o Z&U, «C7 Zooio.il a,i • Z*iai* iaA qo7 )ouJb; 097 l±A* )ax 
. ^0 oniio ♦ ZA^£^s A *i ♦ J^io 

^VlflJD ZAtat (aao) Z&&00 ZSoJ^io ZajoZ ZxLaxi ol * Zsu^sd Z'doA ma 
oi^ao li&ik $)$& gix5ua oof ^*aitto 

j£A*i£ Jo *a^6 ♦ liuXs^ l^iX Asfi 
*( So**. ) l"i ^0 i.Jb,Jo,iaa *•>**{ ZJboAx ZSQ« ( aaa ) I&Zooo ZJb.ioo ZsSib^o — 

* F "* t 

*Zls.^ aoA.ZixoZo lib so a*Z IpoJ^o 

♦ lis- . Zf> oJb Z 

z^— ****» • i.^»^ • ^^ t ^w» 

♦ ^xR) » Z&w » i^d.ta . o . 07 . zAjhi*J3ao 

■ • 4 m 

4^4 j^o >**> H:« * ^* ^ 
. I4i . ^Aaoo ^A>?? ^0 ^ 

z«i : » . +J&U&- ? .« (oo tf ) *»&4b? 

♦ yXto.ZiiwO.ciT.WoX^O CTiAitAX 

z&lb '.zix^o . z.Si^>* ttW (— ) 

.Z4U«| . Z#o.A3i£>o . Z^oiauf^ 
. A- *b£» • Af^*^ * ^^^ — Digitized by BHPK 66 
&& **♦ ■ ^ * Jb Zxax ^ ^/v ■ / ' • / n i *OodxZ &***> A'iafta. !4ituAio 

r " 

ajSJjjo ZAo.^ o\a& a&a fco^AJo 
Sd_&*0J3 ZLA*, Adl MU* jnSib 

~ urn V * ' / / |l • • * * 

&&*6 £ui& AamA IaI^o ftsisZ©. JLx L-isuas JJ&a&^d 


^oifc-aoj iSa vdcrtUaaaS l^ao Z$a 

« y/ ' • /a 

♦ axo . Zi^OkJ^cuxo 

* 1 

. Z4^o . Z£*x . wapiti Ci^-vOO bA ft ***> fcdx&xs Z^cuaUAA:* ,»-* 

S * m l<&«a*U»A*» jL£cA:>03 ZJ&3X0 . tf oia . Z#ajZ*a ZefuSJ Z&3 A&a Za^.Z^ZS** ZaAA* 

a g * t i ' w if 

^Aa Za<ni l^i^L IfaSLyafr <^i 

jbooc* A*!* Uj>lS*,%* ASa. I^ZS^w 

Zo.tffli# ^-i'ira ^^ ^^^° *9? 

IduXM^ ZJEjjhA >s,^o of . Z^Z$b.^ 

. (A^ZvZx) 


oZ. I AZ-i Ol-^D Z^aos . SoJb # # jSiaS^a J[aj§aS>o . liii, &*q$ 6i& Zix i* /« «' w«>A^O)^^o jtib^D boo j[.v^^9(o 2Xa^0D 

■ 4^ . ZiVi U^sib.] of 
cni^aio Z5w a*Z aauiwb Z^J^io wASZ 
(2*Je\,»;i ^aa&.&^J . ZooiA ana c.^0 
a — a Z&+8»£a s^Z ^ibbZ A^lddftb 


^ # .' . lAxi^o Ad a#Z ^A Jr*ioA3 / 4 Digitized by BHPK >» 
. Zilfldi* (cxjtuo) (so?) &1* ♦ JlA*) 


• • / . » . JbaaaJw Zaa» U^A** . Us.J 

■t /« ' //■ 4 t i ft it '• . Zi&aUfc*> . Jai»*oi J2> ai*u ♦ J&Aio • I . I$afi>a\ao kid . ZsLa.^6 

. Z,#a$a.*\*> 

* * $ * '* t -mi*. liteL &i ^stx >', * 5 4 4 * > * — aJaiaoAboi ' « // ' « i/ ' // AjbAxZ . ^iiJLAl . w&*A*Z 

* « t * it 4 * it 

. AjZiJb,^A^> 

* / i * m -i / ft * v t y « / 

&i^oA*o^ &.i*»Aj it: iaoAl 

t i * m * '* . U*x . Z&&*l^o r 

1 * * 

♦ Zaa^a . ZilaZa k^L .Z^«M^ U**> ^5 <ns? fcboo 
*Z£» j** iacfea . l^o r * . Z^* 67 . A.,Zjafe^dA*» A>ZiaS il» . ^#*a,Z . y^xl . wiioZ » / 'J?- • * / ' r ' / 

Z6o7 «a,^^ ♦ w«i.xZ ♦ wX»! jaoAC^&M,^ 
Uo ifiaxa 5^o Z*S^bo Zo^qum Uila 
^ai^jD oZ Jo a^wi loci i&bo^o *u i i' \ / / '* • ' 

* Z^a^i6 (iaa) h$S.^» Z^a^V.6 % l&S&k 

. waisift Zi^oa baa . Z^a^a . I^voJlm 

^aoJ5.s %soA * ^^Sy^o ^aaZ Zxad »to 
. ZZ#aa cw ZomJO ASbo ...^ Zia>Z 

' ,i it It 9 ' f ti * * * I *, . ^» Uio t Z^*aV6 ( i^a ) Zii£> ♦ ?^y 
ZJbaa ^ oii .i^ZD Z^aiio ^ Zd*Aa 

u^dZa oiAido *k> * Z^attJa Z&=:oo ^ 
»as:Za6A;a Z^* l^o*uJiSaoA oAiZ 

ZJ^bo.Z^aA.Z^ . lL*b* U\x : ^l 
Z iio<C^ jdA . (tiaISu* . a. at . Z^-»Z? 

Z— &ia Z-ioc^a Z^n^oafto Z^i? 

. Z^CC aoa . Z5AZ (ia,) Zialao t^o^> 

t tm * * \ m f t i ' Digitized by BHPK 
_!»«»* • **»*> l *™? ***** " %*A* // </ t^ » ^atoJa . Z,&i;>» A*> . UiJ^ A*> <71.>>A^ •■ * Z.,bAX3 r *i^? ^4#I? i#9*i V? 

of . > *JUajppo ^-<**^?t ens ^JsAjO 

Z5oxLo tfa&bo t j£s*aA*> cfii^ZAioD 
told* Li Sao . Z<&bat uAZia *4*?° • OJ jo^ k-^ .Joi*? l&di, Z#£» ( **J ) Z^bo 

. A — £,*sbO . Z.#-^bO^ . )g*bo3 Idi 

' V * ' y / > * urn « • t* 

• Z^mS jniba *A.i . **» Ai^^a 
ULi»m£ >n,Z . zAk^ z5i lA^ // 


>b-j*bd Uboxci 6S Lio iaJwf tfa ocn A*&Zx ^joA / ^ <• * )a*bO£i oc* aoA . i*o . Z^Aol* v i Z$L*fa 

a* . z$l* WL m^aS loiiaa kXs^4 Digitized by BHPK M*fe *~sfa*& 6* . z^*je^ • l jKe° 

.1*^.1***? .01*? .£££»*!? •VjrM / m 


. 
,»Ai . woA» AJ . ^s-AJ JTtfSM . o »tttoA*oA Z 

t^AJ 4X^1 . ijiXAl . *ttA»A} »- * ZiUM^bd * .Mid boo Ztt*»? Z^lAi 

i^k, . ft#^baiai Z^boi y^» Z fit* u / v^axZo ^cn ♦ I r -M,bo.S Z^baitl^b T 


*JOO ZjtZ-.x> ZJo Aii^AI . ZSL^ Z^bo . Z$^o 
Zbaa . \^ Z«y» . 1^ 4xa» Z^» . ZSwi» 
♦ ax a . AJZ I^-bo ♦ til Zj^bo . Zij^od 
.^.5 »o>#^»A^ Z^»A3 y r »AI 

. jB^boD of xiio Z$am «**boAl . lijJ- 
I vftt^il.ttaoilJ? of wb^lba^ y^ooA} >v* #MI • u i <ni ^w?g? l#apa t ^V***> 

. axo ZaoAo 

Up* Ap3L$j ( AtW ) t ^^0^03Lt3±p 

♦ ZAoja£*Sba0 
f * » 9 / / ' / ^.oaZa 6ch . a . c? » ZJcfti a..»:L» Z-i fctijio L3uM xjI aoA * «x**^o 
♦ Zjucm *soA * lau* cuiso . Zi^ioXiio * boilo ^ ^' _ ', a*a^$ li^o^o . ilAiio Z&5U. .'a . or . li,:oo 
Zocr . l^LtAb . l&aS . a. or . lA^iaa 

m-aoX aia AZ . a . S . xii 1£ la*** 


/ * A>lX»a &Sais* "a .07. A^Za..: // * / A_»Zj&Oj» • axa .l#p*L*a Ja3pis (ottu) Z, 

.Z#aSuVf . Zi* Aa**Ja A*0uZx ^joA 

f "' 1**0 , ' 

• X}t» • tfojAg Apa f a^:a^Z4y.iic> 

. axo JUja\.iawJ 

• Z$pa*iao . a . cr ♦ laao Ax*> 

* ¥ * 4 • i u 

1$*** <! — ^&L \£ . Z&5b 

• 2^2**ap Zxnusa Zaiaa a*a |,^Am3 

5 * b # / • '■ / 44 it / " / 

wi A**? . Z;\*a ZaSois Za.»:b6 Zocr 

* * * '• 44 i § mm 

. wr&fa )na*> ** . en) . ^ 
. 1A,^ Zcn-i'i A** 1x^,0 cbci 
°"^? ZJ— 4^ ^?pA . 014^0 ^^^ 

Aila Zilxx^ ^SpA-j Jboift Ao*£^ 
Z«-baat Z.Jo ZAis^ ^.AJIs -*o7 ZSLta i' / oc^a Zi%p Z^oJ ^ ttLiocBoa li^ 
6iJa a^»D Z-» Oct wXSh ^Uodoi 

. axo «6.a*Z,c!oZ.voZ. Aji 
• a^j^oA^oi X^_»A3 l^Al. 

• Z^us,^.b0^a "xkjk * a . ct . 1^.^^.1330 ioa .x^vk: 

< X^Aj X^Al ,*OJa )3UJHA^Zo Z^S^icx, ^ • ±2^VaJ ^ . Z^oxiL^Aid — 

o 1 pa^aa*} a^oi a^o — 

oabaAI.a^AIaa^oA}- Digitized by BHPK itim 
i*i i*a&,a 
14+ 


^ia zJA****i i&# l 9<" W? ^ 

,^*i . Z*» fbiZ^ Zxd^o • ZiCCusto 

JLjii A-.&* Zfteio . UJL4& Z** 

^Z Uut ZAa&fc jbaoua Z^^»uo 

A&£ lLo . 'jbaoJL Zi* . Z&s Zi» j ZicuZd Itoit^ 


I&ofe 
Jx&a Zloia wtoAA*> A.lv .' * Z4&S4 Zieda 1** 


*-l£cul i^oast AM A* 


. Ixx'iS !5iao X » / / # /# of . ^.jZiioaa A- f Z&X? a A^liuxa «?* ♦ . I &**> cma laA#a '> ./. 


l£o«AL& J30& * Z#*J <fck? . ZiJ^*** 

I /J 

♦ Z^aJ^Ubdo Z#a»$x» 

. A«Zj<&i*> tt u + * / J . 03i doi^obaS a-»^oJ fu^osi^o 

. fXil . cboi \aofiya /j / ' « ♦ fu^aAZ»ti£,.XalAl.l^ibo aaXAZ 

' it \ m / * 

ZiiaAboo Z^ooS zaflu^jja. Z;^5oo» 

9 * tt m 4 * rm 4 4* t t 4 * r * ♦ Z&£Z , Zi^^j # Z^j^S a» ♦ Zi^ic^o 

' * \ / tit* 1 * i .« * Za^ftK? 


.z&; • 9 . cy ♦ 24L.*}4oa*p • ZjJ^oa^o j ' • » ■ ^ / M * Z^oi»i^o . Z^oSo^o 
. Z#o5l»**> . Z^oSJbo 

* 4 f 4 t 4 j 

SB ,r <"■ t . Z /« * / j 4 w 1 iboZ liaS^a * Z^bdj y^d l^la US«(5* ? )Z#o:Lo lak Digitized by BHPK & ax* 


tf iSL^a 4 • fa* 
A _ *a V 2360 


^*V A < A 360 v^aUj • A.***** 4.6»»J 1 4.?*> \* *. _" // . 07 . *cr Z&ja; (& a? ) Z^!^o t^36o 

♦ J^.Z^&^ax o 

a^z%(**j)z^s* :2^^a» 

1*^0 — #*^Aia . ZAL*i£,£:* . Z^X>> 

£ A£* * * ^ * 3**2° ***** *??*> \t*j Zl i xso 
oak vO^V«» ^V* • ^?? <** -ao£ a**? Z#*6A ^»Z . Jk. 2&eA? 

ay»o .ofcV* Zsk AJ! (jo^) ifuJ ^> 
> * ._*1?L*0 . Z4&& . ibftiaa . &6i\% ! Ziiii 
. 2itf ? I*£* Ifi#y. i#L5a ip f? 

. ^iiiop Z^owuZ (ocbi) Z4&CM& _. 
. Z^cxLZx? Za3*ix »so A . l£qu£a ^, ^ 

. A^ZijZxi t m m m * 


^a ZaJMO . 33 • 3CTT ♦ yjOAZ . xsl )cd 

Z-&0& cn^-J ZJSiaSo Zjct Jtoo . ft^aao u oib ajfboo aX*a.x3 ^ x6cux« ocA-aAJo *jia >3L5b,*# o.or (sou*) 

/*'/■*/ J' # / it ~ t * * a 4*1 


oia Z#a i 


Z^AU^oa^d . a • 07 ♦ Z^aUs^a» * i 
m m 9 m 9 A^o^Z^oAj 

* 4 / §* U US * » ' # ' " 

^2»iA} A f Z3uZx9 • *<teAJ . y^A} 

. oita Z4uL»sb»A>o zAjo^oi^ Z^AjUMqbo . ZAa^sboAdd >** ■ -.f #• ^Zii3i»Aa0 ^3* ZLd 5^ . *ii )ttjl Zia Digitized by BHPK **> 
v~7 •• *»**> a&fc .* * 


^ —f 


I^OA^M 


oaa 
^ 't 

/ ».'_ vi^-A'**** **??** 4 • / . ucfetf •*> ifci A& ( «?) it** t #»£ 

#b» £> »*» l4±**> ( to? ) t Ml** i* • ' *— *>?° v a ( x* ) 1 2*0 Ofifip Ufbj . Ziftfc* ( tea ) t £»*>*» *****< Asf Jr-"V(^») « ^?-^***> H^?^^?Jb»6^(fe») t JLb9& • *s * i * *770^i>3:> Idixo.24^9?' l * i *^**? 

.JliS^oia ^j5tj£? **** (fc» 9 ) Z*£» 
. XftfdL . l**» \iafea . t<(oii» 
^AioJtei *aoA . XJLs ZisLioA aoA 

. Zii »to Zo\iu Dx*f 
oix^o jJ&3 o«n ♦ 1 Aid flic . Isoiio ♦ 1* * X ii^L ( ami ) l^oabi » — j • / 


Atiisxtt i<&i,>\tt . l\*'i.20 lx>i£o * i t'« / / i* * i • l^oao^o aj&J#o Jwo olw < ' /• # « ■ * * * 

. JL— ioAaAa A>ZiAAxS csilbiA^o tfo * / ' » / 


1* ♦ ^ « / • A— *Zj&1 ».#a lacn IAiGwm ZAaoa 

^Z jBUi© u&e:a Zl>X^>3 Za*Z AjA A*Z 

. z&J zxii ^ * • ** *5i Z007 * osi^b^^S 3o^04 si^o ' <* /> ^ f* u 1 A*aai^ato I^Uo^ .S^aoA ♦ Zi#i^ 1 • * j <■ 1* j 1* « . I,&u4:babd — i ' IB f Digitized by BHPK & Xa» $W * r * r m V * • * . lAa&o:oo 
♦ A*Z&b:bo 

* * 

2 • cr . oca*-* * &iso Ai J&*»AI . J&laoAZ » _ ' # A, -4ofoa . I»3>a» ibi^cJ i&*:» ■ / (oo tf ) ^ou?A o&V* &** *^' ■ ' * § » • o> , ftvnAfroA &?L*Aj Sb$x>AA i ' tt * § * u .fcA*ui.ZAijA&*A» . Zj^<**> » / 
A6cL» . JSjlx o&^oa 7 ■ . # 360 . crt^tcx^o %**Sa^Jo lik&AJ ♦ Ix>A~ 

Z— tai oo ( &? ) I— ySy juLm *?* L£aua6l& 73 » .# *» £**> *^Afcl, wtOO.Uj wiioMl * a 


<L_*a l$sJo ii.U& \£ * jcAj . *&» 

^^SduM *J^6*» * z£»zam Z£>*a 

Zi*SwA& ^(ia?) U^oxmq I^io 

. -jp^ ♦ r^k*? ZA^iii ii*$S ^0 A 

. Z£*33 » ZjxmI ZsZm \V 

. 4l» A^ioZ 

/ ■ ^ IAa^o^o fjr / * # ZA^ f 5 AjZJLbi^b 
sLiioAj JL^oA} * A? • ' 


Digitized by BHPK 
*x 


. z#ausM<>A*> 
, A,Z£b&»A*> #W» J^O** * *t»0*> *B***' // / 
fcxi.U$u**&* 


t * 


#1 J * / 


if tfofe toi, Jfc^ (da?) *?X» t2**» 
A^ioZ l£& 90A . JL&a £> ^&i 

A££ tf*~i tfiofc <*j !*<** * !#***> 
Z^aoZ? Ztiott(*toi)z43ba Ufa* — 

. Z*» y)U» • oA**AS t&Z& wo7 Zxi }/ -'-■; 4* &M zL>t~ ( 5^ ? ) j&a** Zidsi # ' r* t 


4*» V? 1 ^>Aa Ziae •3*> opoA ( w . ^) ^ ? g^ 
^ ^ ( o>to? ♦ **) JA^oAftAS 


n t .t HI .Isa**^. #*.*.*> * Z<n*5i^ . Zmaoox ( ajsj) 


? • # ^ - ' 


* ^ / / Z^-*JUi*» * I^aOiQ X^^.3 X^JSO 

♦ Jcii-ioZo Xiao . "5 . w • Z«&fcusio a^mA^o Xi^oAi be '' » . . / ' " ♦ Z^Liao ldioi 


■ ? ^ /. ■ . / 
ox»otJa(Sepaip . fist© . Z^*» . fibo . Jt£»ox> * Z(<$Z^ vdiso IfJtaos^oo Z^a^o L* .< ]fl^ 


^ * ■ # • AjJLtaowo Li. # .l^OuA£ • Z^cu>^i ( Atoi) Z^a±a ? iio #4 a ^-_Aa5b^3 . Z^C ^it a j ijbe * j&aifbo > * » *&aaoa Oct . leabi^o 
. o«.«ti^oA^oi osSidoAj vfiidoAl Digitized by BHPK 0&» 
tfi « ^ -* jbowdl>o z£tao£o ooA . 
^oaafta ♦ Attgo t*<$&<fc Z«tf 
l£U&o*&3 ocn )^ob Z£doZx> J 
>A . **o . ZAo&oJliwi ZdLo # * .? ■ * 


* * A* ■• JS^*" 1 w*^ • Z AcufthS - ZA*j #** ?• -5 


Z&*£cMa flLx (io ? ) Z£U*>* ****> U**> .« f vwOboAoj ens 09} nt**a^ A*> Zj&sX a# ~ * ^ * 009 . ^ ♦ or . lAoufu^a Z^i 

JU&teS ZJ:ua . Zei_*£a 01a t*j*£^03 

♦ Z-_&o&a 01.S1 ,v *s 

^ * / • # ♦ \ # # # ft 

u fo +** * i w«d ^u^li ^ • ^V 1* w* ' 75 ♦ ZJoax . Z^pa A*ioZ ZwU» . jQ^l 
^ ? *.W ^ ( 5a? ) ZJx» ZJ^» 

9 . UAfi^pa JUi o'er, . ^^ 
Z^iio A£m ZS^o Z&fc.*^ Zis^r 
*' / /j / i tfa ^-Jc^oa ocn . Z^-*dxio * Zioa^o octo . fixo . Llax J^aJo 
LJdxio ^3iZ • Jd ( 4» Zoi-»9 
oi»a » ^cis ) ZS^ *<&a ZHSoooo 
J^tafti ( oiBJ ) l^o«6 
. 1S01CC :\a£ . Z^o^ !*» 
c^A^> Z-&20AJ wJc^oAl . wgjbobai >mOe&ojo ^ftxios J -v»xao 
ci&ka . id *ao A ♦ *JL * JU&*oa &s» 

1 . # * - V " -** 

^A ^M vajcy *> v a : Jcr Z^ix> IjA 
• <n&»xao ^xaA.jao JUjc^o . Zl^oO 

ft 4 tm * m m §* 9 

• JLiAaO 1a^C7 vsOL^O ♦ AXO wAXiO 

,— ijbo w ^bo . lL*Q* * ZJcni . ZiaJ i^oi Aif wwOtioo cnfuZa Z^Uoxm9 

. ( 5o r ) . ZSua ( Atu ) Z^U*** Z^mox» 
Z^Uoa^aia Zen . ZAaM^A^o * Z<i,a 

Z^— »d* . Jl^ax^ • Z«$-»^ 
Digitized by BHPK 
oW 
filo^ . 19± a* ^4° &$*? l i*^ 

. ^o* 01*00 ZxxaoZ akr h*<* ***** • ^^ ^^° 

fii A Ld** . Xf* t**» • l #*?*V* 

aj*I ^io&s aoA ♦ axo Z#a=uJ&a tf© 06 i# XWd *j„W • 1<£6?*» • && 

^|.^Z^.Aj&»«* * A*Zax» — 

ZfoULa tf . Z# aiiaoo&i * Z^axbo 

/ ' • .y * * / if* 

•1. * KLlx . * . 5t . Z&d&o . Z*ax*> 
~ / • # # 

.ZxiJ £» 06 tett )sfca *oA ^U . A«Zi*X 3Ul&£ JbO OCT ^3D(\ 

JL-J&aOlS ( aaa ) JjlAX>o Z&X>o 

*JS . 2&i. (5a ? ) J$Ss? la**' 
*o . yaw^— 3 lSub . a . 5 . iSl-Jab 

* 2 **>?A*> Z^d^o Z&icro 


* &x*o^ // ', ♦ j.UaJl ^1 . ^t?iiCbO . ixo . I*X*>V~ 01a .'* / . A*3U#dicio * Z^o,*#dx5o ,j» Xd*i . )U.*jx^o . jQUieao # i # • U^#,iio wjbxtaAio tnioAiaa IcnSi 


/ <r J ' * ZAA-#AaA . ZA-»jyA*^0 . UiUkJbcM 

i ' i # y 

ZAaooZ oZ Z^L*ao^ * Z^a^aX^o 


. U\S:^ . Zj<J5Z i Z^Ai^x^bA^d # ' * . Ajlij+xx>Ax> § * » a . or ♦ JL&iaso ^x^oj m^^o 


♦ ,ta -cL**3 ♦ <l*aZ * Id 

♦ Z^Lcm^c^^o 
. jSa» . "5 ♦ S . Z<&*&d* . X^j:id,» 

C9cA ♦ Z^afe__:i^*> « Z4$on»xm^o — 

** ■ / / / -* A/ y y ' m ♦ )«-f 9AJ , ^A»AJ * A*a^(\} . s . In Digitized by BHPK 
^ AA*s ', > A • 9 . Z&m6A^o . U#6AIio 

. LAcus>6A.*;>o 

• # r 

. AyZi*c^io .ZL.*S . a . en • Z&*>A*0 . Zy*jAao 

^ p Sot-it . ISA.* liL ^A^od . i^A^o 
ZJbaj * Za?5Z . i . or ♦ Z***Aao Zsoo^o 

Wy^A^O OJXpAX . ZX4* . 3 . CT . Zy^yA** t ^ i ViJbl* lJ+*Aso I&A,y*6 

* t * * * y * 

. UKcu*y Aso 
. A^Z^jA^o • Z<4tau»A*»A*> >»Ax»\j vwA»AI 4 - * 

* i * a * a * a . ii* Lxxx . ^»AI . S*i& Al .^a* Al 

- — — — $ -s. 

• a2fi&6 tills Z^oi»5i.Ja Z-i*A^oA*> 

. iAZ \Ai (713,1- w^»AI 

♦ Z#*iJL Aao A*a . ZiA*A^oAbd * 4 * ', * AjU^A-ttAba * 4 t it *4*iS0 . liiiol ( i* ? ) I;A» t £**» # Z*^XlW / / ad»Z AfcoZ . Z$A:» dbbl . 5du$ . ^ . or 

t 4 II ' I I *" II m 

• ( 3o*» ) oiiAio AA*x*^ 
\#&* . Z>od,A3 (&aa) &&*> tfA* 
•Zj5um1 )o?&oi liaoio I^QM3 7t£ AjIO 

l&fcu&l? z&a & i~ . ISA^od i&a r, « JUuia Z-»a.A3 ♦ Z^^fioi Z^ t lxA 

* &>}o ci^Abds )ftyii . laJp 

* y ' ^ ' / ' / 


« *£;»? dc^ * Z^ioA^o . ZlbAJM 77 aia XZx ? ZjI» (^ ? ) Zift^o ♦ ^o.icio ^ ^ ' I—*???? Ol-iA 16C7 . /U . *V • ^ 

^ cir J ^J^ V 3 -^ * Ar * ( ia ?) t 
1H-V? 1^09 , Z^d^o Z^ot2Csio 
j5 ' . *Jls Zs Al . ui cia ' / / / ** ^ 

wiio . Z5A; . I^xts wAm . ZAiyi* 

' ■ y ' // ' ft / 

.C7 .)=ri» of Ml 1C zii>aio , Z^l^d 

♦ Z»0*# wAX) ♦ W70i!yw lAiio ,5w^3 o 

• ZVtd^o Z^oo^ &ioZ.*5.o7.5utoZ^o^ 

• c7oai* . oixl.ywi . oijoct . aisS wA^o // Adi . ZiL^d.xS . ixo tcto^xom . cn^ / / 


** * m m * 4 • t • '^V' ^»* 

. J&d3 Al . 4* aA i A*Zi3uaa J30 A . Zy-oS 

^-Aj wA:» Z^^axp ct^ctgj . "J A J 

»^AZ \^a wA*> ZJcroaa Zien.fto? 

\il St^ZA^o ( ^ ? ) Z£A*> Z-Aio 

l\Li\\ Zibdx A.a JoliS? Z^A^po # ' / /^ . zfiiia . zc.ia . zJst^o» ^ . z^x<» 

, z5^ • zi#$a Digitized by BHPK 
looAx> V*** 


// ^ . !&** . ***** . I4f «»* ^ 
. AiXU** . AflLZia A;& Am «: 
^ J&sD A*£oZ Z^* i — tX. ZflUa Z&»3 Lia* / « ♦ tfcJ \£ *riA*so Xb*\*> us6A*ojttia&ao LA. UsAao . **:» . J&as> . *taxi ♦ a z&soa:^ ♦ Z^OttbA^o 

• AjJUabAL* 

• l&buAio * lt&>A*> 

. Z^o^uAm 

. A>Z^A*> w j/ ^-ioito 
a / « / *&AM 1/ / wdAao /* 9*a • UfouM&ai ^Ajoj 


Digitized by BHPK * a*z£6a^o ♦ Zxk*»£x> . a . C7 . Z<Cd*4vtt> . & A;*> 

. C7 . Z^adAM A» AA» Ai ^A» AI a a 4* * li*jfca 


& ' r 

.i£dooA» AAmAj iA»Al »*l * /m ' M ^Am . Z,£cu£<&aM iy tfAM — // allao . l&'oJb . Zi& 4 a Jba. • ZiLiaiiS . UooZ . JbaS^xo Za6 Zi*D 

*> t . * .A Clfa& ^4. \. i / / / 

• ^AnZiJ^AjKMdAio^oAii.^BoAid^ 

. Zo2ix,a iafS 
Z^CoAjI . l^o^bocii^ . ZAoj^oo Ado 

. AjZL^oI^ : A^Z^coAm 

. A f Zsa* . Z^SZ A^xaio^ , lAca^J^D 

. £*-.» . A^ZiSZ . jliiJLsobll 

• lAiLoi ^ ZArtA* 


79 


ouao 06 ^ f iio Zj f *3b of 

V ■ . ZAftxa tf Z*x>cd. Z<#_£5 . l^ot ( oxjtu ) 1 2LfiSoA o# ' — urn 


*OT oiA i ^o 4 

♦ (So^,) lialia cnic^ \v. ^ / * f f4 m i \ + f 9 * « / It i i F i t 4 ▼ 1 ^ 

' " ' \ i i ft 

LioS&a.l u5a& Aai X&ttoa 

X—iajo 236t#£3 e iAi w<77 Z4L&&J&* 
.^6<fojA*l.ia? ZjJIm X*$*iAJ! l^A^i 

^.AaLnj Ail LjZjJJS Z^oaAib ■». * lca_*OJU: ^ «P tf«£ ^5 : ^-.Z aa^? koAas If4^ ^,W 

ASil ;S^.Z^aA zAiai, A3I- Z^ai, 

Z4&*> . ^ Z^ou^*a . Z&ia> . Z^Ai AS * 4 ZiaLbo^ZZ^afixaa 

.a^}o Ziai cxjl» Zj aaiA}.^ox>ZD Zj Digitized by BHPK ctias 4 . zfeov? ua i/ ju&ofea ( .aw ) Z^W * ^9*4* 

. Z£aJ 

. z$<4*ai 

» 4 *+ t I . ocjZd Z*s U ♦ i . 5f . ZporA? w&5t ## # • . lAdiai' ASoAftJ I* • i *a* ' ' I«*t4±i**> • J$±?**> 


/ # tyttAj . Z&fcuaa . cna*>l crjftaj ♦ o^l! Ajslx . Zoo**! y ** . cr^i ^ jay* 
•S. JLjxgm. j&$ua cisu . Uocn * Zoo* 
% ', ♦ v^iiAZ . a^Axl ^oA o't(4^)IA_SJo Zoiaj 
WUte&ihpa . i^qaLi AA*> 
fc L_U*aj JL-Afc * J& 9 AAa» 

waA—,1 BJdbj a 


.*» . Avi&teo • ^5Afc*>o <X$Sb» ? z^ x .SXsil O#0c?a ZaAOo >3l*(iaa)t*V»52i 

. lAIw Jo Z&aalao Zxia ZooiD JboJuaa 

• A* I m> ©rbo . Zx»33 ZSiIm 

* Z£uX*sitt * ZiiiiM 

. Z<&aii^3.jbo 

3L-bofo Zii.3 007 (*aa) ZXai Z^u 

«6dff?Z . Zj5lm1 &£*« il^Mi oZ . ZicJfZ 
Za~ȣ cpoA ( 5o^ ) <&=u loot* *}0*i 

(»aijtaj) Z^-iiij Z^_*aj . ZAxotaa Z*au 

* z<ci*aj z^m * $ t ZAiio . JKaja Zs^ .^x»d \i, liaZao 

. l&tuAil Jo 

» Z^a*aaa Zitia A^Z*aj 

. Ziiau Z&dooo 

f^ Ml « / * *• J ' u * AjU>iuVt^o « ' // . Zii>Z Via^A Jo aaifbd Ziai $ • . ZjJw^d , ^ ♦ 07 </ * Digitized by BHPK 


&9J mm -mmmm 
» . ZZ4***> A*a£ , * * * ' • ' • *> * J ^ yj^D 2^o? (&» ? ) %2 tibi k**' •• * . zs$, m*& **} *&i . lip *&A rf ' Z5&R* . Zil» k-JURSO fl^° * fc^SoZo * i /'• ' ♦ flk3jiaa$bij(aAa)Z£od^ z£co.ai 

• *xo Z&fta* ♦ Z*a*»£ . A/i.fe,Y> 

« ZA*Z ^o IfcaasX «iu . ,iA-i ♦ ^#6lx 
^o j^ia JL^ia Zxtki, ^»3 . UaSoZ 
{p * )a )^-J^J 5u9tito ons-ij 13 J 5aa# PP ™ ■ M±^i 81 oiAIia den . Z^cn«3^d 


^^ ^™""^" ^^l&^^w ** t * f Zcruaj • i A_^oZ Ici^iaj ajKbA; fisens jjAi'j 

• Z^OCUA) * t . i^fZ ♦ Z^cuJcoa^i cnil of oi^jj 
-^•♦^♦cy.Z^lbo^ Ziax dialog 

♦ AjZj&oo 

i* \* * I ■ J / / 

* * 

Aoos — ^o . li&cub&a ♦ Z^ocu^o K * 


I^OmOsIIo JU^aJ v*Aio «<aaJ t x»»Sll 

J* $ t i ti U 4 

* * m r 9 g • « 

• A*ZJLa*£ aLZx3 

♦ VNC&Jd OCT * ZAjwOS-1 ♦ U*ASU ♦ A^ImAsi ' / Z— ^» * JU4i iiaaw • ^oa M ^ ^tdi? zi-»ZAy> Zi3i 
^ tf&*o ZiS>3o »»p ^^ Digitized by BHPK 82 ?T cadi «MP • **' 


. duaof . zAousIm ciii ^slXJ. 

ti i * / k / * i7\^ / j7»/ 

doA ( 5o^ ) ^ u4,*i. . oc& . *£ 

wto— iafcZ cap . flL* 4 ^ii laakja 
XiZ £> A*i f SAAz ? & .AAi iioSb.i cfcoA, * * • «^M^ y6<ni oa& JL»Z Bi**^ **? ,'1° ."** *! *» 4«f ? »»« * 

♦ .^ fl^i^ ? 15»JL ( to, ) !5« 2^ 6 * &-iw? Z*9* . Zfi>i^ Zx^ ( db ? ) j ^u&isii Z&Afikao % ?^** ? •cr.Zxiaaj oci^ij ♦ otiiai ua^a • A* Ziiiaubo — / ' aaj.* • Zx^aubo ' / / — 1 * * ' —Ml 

A^Zxiaiao — # * •W^aci^.X^^o^o.S.zAxiaiJ 
• l^OixoaiA^ ociai Aj sxiaj Al 

• 2$A*xisiA*> . ZixiniAid 

4 t 1 m — t $ 4 m 

. A^ZixisiAbd 
• (aait)I^Ja^4^ J »AZ Ao^Jui /' / 


^aJViJ 


Digitized by BHPK 4» cr*i L* J+0* * A*' 


*k**SO I&jtffe . ifeg** . A*tiilJAso li$» 
»&»,? 
***• 5ui*3 ALloAft . Is eras Ion • wi) . «xn) 

<LJ*&>A4bo A*JJ^o<^ — ft*> loi^a JUU . Ji*sau. miS • Zx*x& £Uja*;?6 

. &&aA$A oils 3 

• JLboft vJ6o joiJS Jjii, . IwXai 

IMA 3 . JLnJ^OA Iw^ClO^ Z£cj 

^a— «#ju*Abo )oitt Ujo^ Zao 
l?uJaAx>a dor » led a j daod ♦ Zx: 

13OTAJ 01$i ft^UooZ \&* *?^°? 83 IWawBiA f |lSoi,.tfUa ♦ a . a UjxxA &5ii* .V * ' 4 * ^»k> aiXl . I^a^ (ia ? ) ixfc z&j 
lfJfcl Ifr^ A5Z jb3' ? ui ( io$ .) ^ 

1«4?.? '%?9 I*aX? %■*= wautoai 

j* ji ^ ' 

^.io . toil. . Zx^X XSi^j 03o A (io£.) 

. txo Zii5 • ^ • **4V. * ^ 

l$A+>lm$ j^w aa ZiASw A&c, ZiCibda 
. *±$& ^A^i a*Z Jboaua AlS^t 

• Ailidii 
♦ JU^A^o * lAAja^ . &Aj »* *. ' 4 lfai#4** • ^S^^? 

. A f ^A^ 

aoA ♦ ,aA3 . ? . w .Zjt^ ^ ^ 

I^j qo# ^ ^»2^p «ap Digitized by BHPK H J *a 
T T ii ■■ ■ H 

• i^j^^ 
* ■ i$ 4 A waibdb "«* *^H • ^4 ^^ 
^ 1S& Z#f A cjo^d tf*oZ l^i 

J~ t * i' 

, ( <7fft>? ♦ *fc ) ■" ** ' * * 4* i *i i * m •■ a' A, ? p%x>i*a l£a* tx»A »aio 

• 097 a8X*« U&oZ.Z&ug Z^j&f .l:u$ &**?* feS# • L&W A6i^ .j^ftio Zi?j? 
U*J&J$» . Iioi Aoiuii . lac*. IK 


•*3* wA» • ^©f •* . or . ZAfcuiio Digitized by BHPK Zciioo Xjal* bo*X aor-x . 

yii * • m ft tM * • * <***£ ^* ># *£ • *M&. V^ 

. fa**') Z*ii 2S& L* * 


AJl*.o J^i\ aiia ^o (to) V?» 

x»Zo IA*a>-A ' • J * r * /■ 4 / » # ^3 1J^ . boi^apd Jaitt ^p . Z^iod ^> ^AAj . JaiX, * jj^i Al* jat" iSi 54» P* U*» 


♦ * 


■ I ±L # / * J^t\boa Z»oa AAa9 

iSJLoSb >ax ( foa ) Z^|lj * * ' t ' 4. * 1 4 i 

A*^o£ ^^0 ^d den . !<&5i4i . Id\i < ■ ^■^^^l^i^^i^l^k^^l^'^^^Pr Z^bi L^'o.-^ . xiAap ( =0? ) li\ai *ft Aas -**• ^Z£ Z£,aj *5i of jD**> aAA, iaafca 

. ZjImIS afco Clfcftiia aai 
• lAiii Zoci . aajAi aiiAZ 

,t Z o . c? . Z£soj*uo xii aji . Sox -a .5. Z&bJa* • Zgo Zyj *2il 
% 6cb£Jal 6 . jQTO^Ui l*lcn*>3 Zda.^ta /» * SsA «n&ja *jj*b (toa) ZJai ZSaj 
JtJb^o . ZsLaZ Jgis $Ao 2 #»* <fc? 

ULalxao Z&ta*w . Z,#a*ij «•#-'# • bos Za«> AjI£& v dou*>a Zaaci 
«aoiai*aa&*^?La*ajlaoi2aju yil 

Z&aaaao a*Z • J£te fci* A*i ^Al aoA 4 * Zao-xxb ULtabo »a ♦ ci ♦ Uajboa •fc -"-'-' > liM >JLM . £u 3U*0 ■- ' .' • Z&&ii:uao J J ?♦ ' ♦ Aj&a&ao <L_iwp& ♦ 3 . ci ♦ Z&aiao . Uaxao 
J&a* «aoA * Zsoiiao ♦ z£*iwiio AaoZa ijf »cTodl*j *-»a& Zi' . Z*pa<^<<fop jr / 


< v * . .', * . lki£ ZJa^Ail Z^ / * » Jbi 4 4>jfi \aaJ5xi=t Ail 

« » b 
«5 v6aiAi«» oi^io Ij^j c ^i WJ ^ ^ ^ * ■■ «. , ♦ ' * A/ i ©Z ♦ Z*— *^Z«si Z^olsa yajta.^.5 l&»& )a* xA I c..*Z Zi^Axbo ii Z Alio y*?^P»*» oi^b jtx*sjfii ♦ ^icnaaaa ^aZ^ oil Za 

* a.xSd o . 07 . Xaxa i<^3 • ■ oiaao . Z ^ A ji^o Zi^auRbo Z^033cuSS.» »a .ci ♦ jU#oi AaJ^d — 
j5'a K AA Z^d Zi^x ^o 01a 

^JUZ. ^ ZUx» . cni >*»ii ZiSoia »otS X160 / ^ 


f > s )a» . Zii^ . ZfaoJ^ * 01} Zi»a zviozx^.z^^ 1^^ .zu£o z^a^zi^. ^f^^j 

Zj'oi^ (to) 3»M* W H^ ^ w 

^10 A . ai iaaJb,u . liaoj aaii aai — Digitized by BHPK «6 

. «o*j- . I^itciiAao f out* fy**} Sbov o£ .jujAtfZ.Z^fltfJotfAaa fdtfAi f«J^} 

|$CT . 2<Ct_£UJ93 • )B«y JDCTJ 0Zt)BO7i 

-A*!. JUSZa &a i£ ZttoZA* Z^bo 
&0 . Jb& l&a • AJ^o Jacftja JJiZ 

230-j . Zaoj iVo Xsk Ja A,ctJd dijt 
L->& 1— i,o • Ji<7ii.ri**> 31 bo<hi S2ZJ3 ^fifr ZSjLj^ J£o *?*aA*>3 

ZAo» . ub£ islo j&i*a tfl i£,o 

*Aj&& ^cbb.^CT 
l&tfAo Z#*l*I ? Z^cgo Jj&ab 

* Z^^^ttigdAaa jocniAi jbcwAI 

. *£j? Oct . Z«CL»octJ . boomj 

♦ Z^o^omi 

Am & * m *9 
, JAdOOOM 

♦ *oii»a den . Z^uooubd . tf^wbo 

* f 

^ ♦ ii*olA*> / * m ♦actjAj ibwA; Z#- ? ia*:» . &6$Lio a&o Sbi-'tail 

. a • ct . X-Jsujaa ZJ&o&s » Z&bu££o ZctSII *aoVixl . a . ct. J&ubo J&o&£ Hi ^ Za6^L*bdO LiaCA.%, ( aa* ) Zaii 

U266i otiSAla ocr}»ZAiiOi.li^i3 


♦ jUImo Z&j iiafiva . Z^oi^oj / • t s m m 


^_l . 1^X5 »to 


* A;Zjo&iA*> 

* i cm g * m 


* I /• # A jy • f «■ * \ / 

. Idb ♦ >Sfcrzj . A on » l^bo Zacn ZidoZAao 

♦ ^^J? Oct . JU^boU wj a** Z^ctj9 ^<w 
' 4 ) 

jfZ . ZA*JUJbtto . fCTJo fCTWtfoil 
tfc^b ZA^5bi ? fl^(s a? )ZfCTJ " ♦ / . ZAfOCTJ . ZfOCTi 
. Z^CfOCTJ i * . AjZioctj Digitized by BHPK 4ft •^ 

£x;o z$V?o4 £>*^ ^9 A • i£*&* lala 

OSCTL-SJ . Z^ioaao W* ^ !*«** 

. xjia i«&jij Seal ♦ ^*a^ wa.a5* 87 jtiua* Z&o*a . ^ wr»l ocrttio ^a&j 
. -a*c*oj Z£»? H* »V*?* 1 v *^ 

/ i ' urn a 

*-7fljboa ZiSoxa . LCtiuoi . li#ou 
}*oJ^ £> ^axo Ail W . Ziax* 
LSI . ukrf Uu£ A f &X*o . &*£ 

4£ju*soA*Z*j0ii ZxaX * &od *£» 
vOcn—iaa Zow ^«?»^Sfa **A& 

. JLsooi* iS-cn/ ^oA IA$J 2*a 
£_aZ A<U £> Ufci l$s\ Z^acnoJ* /*» • • Z#0L*dx>*? i-i5oua . I^oijoii 
• A*Zadxj*3 Zd&oza A»lx>oii fciia Za* Z^e* (5a ? )i^onit25<^i 

. boo, a ^a**? 
• l3e& Z&*#Aua • l&*aoni ♦ JLtocii 

# I ' i # * 

. JUScni Z*Jtt 

\ r^ • * / * # / 

♦Z&Jaa^ . ^ . or • Z^oas J^qJu ^oj 
X-J& $&£** ^oj^? ^1 Z4&A& 
6Lx% pd . i<<(L^Atto ♦ ii.oix> ^ • VF:-? ^^xa I — Late ^*<ni Z-fiaikO ♦ l^C^Aa 

A*a %ia»i iiftol ( 5^ ? ) Z joi9i L 
cZ . m«j; Z^MA^od bo ocrjo ^jut 

V 6(71-S iS^^ J-i OCT WTOiCtiZ Zoctoi 

$ ^f»^^ 2 ^5^ A4oZ ZjiwoSoi /* £f ^.ot.z5ctoij^4^ &a$..iooja.Z£ioAO ZLXo Z0C7OJ . Z^Uia tLu • WSatta Z^ixa zIctoj )euSSZ . *Ad.J owaox xxl 


L? .» ♦ > ^ ZAa— #A^a . 2AJoc?o-i . JUiaoroj 

♦linni toiio^ l£$*i*i * lAoJicnto 

Zocr . Z^oj^oiiAio SctjAj ictfA} 

. Z^ioaa of . jBtt* \t Za« aLxdo%6jl JaaS 
Uao»a ^X^o lfc<p . ^6ct^&>0> 

u^ ^y?? a&oB iX 4 5 ^* 

♦ Z^cnojo ZoCTOi Digitized by BHPK 
a^Jo o& . *ax» Wte &M 
" . (w ) Kiefa *tf«* ***** 

*£#& . 9*1 ^^^ M f * J ? — 

. (fl^k) ?o*io ^ 

.j.SMA*H$ Uif<? ^ ~Mit*"J 

.1*0 . Z&oS <* ^ . ciix*£ £> «J 
" » £» XxoA' . U&x . &o* 
. ij^sba ^ ^i4' • Z^o^ j-o* 
.5.5. UJJ* M*& . &&& fca#aa .Sb^a jtjAx.a. or . Z4U*j * * 1 r / V m 

/ # \ / / i / ' it 

oZ JbLsD fcoo&a *mj locnJ * .^iaoAxZ 
0e> Z^oAZopr v**J . JU*J ASL . ^A 

• Zttoltoia » l$oJut(»sijbu) Z<£o««j A-^l&e. J&a •UtaLoib. Zilft ,4 0» * ' * l$*Jj &1» ♦ ZA&I* A^oZ ^A* ij^ 

• ojAdi As . lix 4 ^ = . j-if' A < x ^M . ill* *£y* 

• / / • 

Zttoioi* . Xi.004 laoRys ♦ Z^oi^oj 
OdU^ Z#oxi.ojAx> A.ofAJ ,< '• ' •• # f s . Z4*x£cjA*> . ti$,oitoa »*♦ * ♦ AjZu.ojAbd 
. m» mibo . Z^iwii A J! . A.O.U t ^l s '» . / C>^J= ctAax ZixXa)5 < *■ < ♦ 


/m . g * m tm t * a /■■ Hi f m oa*jZ . j^f i . l^Aii^i^ axis a*.jZ 
♦ >MAAZ . ^ . ct . a^i^Aj aj-J^AZ \ i m tm f * t+ ti im * rntttmi 

9 df . iO.Si . J^ia ."5 .ci . Z905 90*^ ♦jo** 

. ( aai ) JcroSi^ )odJa Z^»»Jtt A\i^i 
. 903 \oo&±i . 1 9003 9&xj 90J — Digitized by BHPK ^ Has ■■■ it< *i— *** la^o Jk*i ©« . b^fti. 
. l$&*JBXh • Z#aA* ♦ Z4j 

• XaoAa . Z&£ «a2»5ju^c 
. J&o*A ,* Ja*« Uo3t^<i'V < = 

- — i y / y # / 
• A^I fcittJa oZ JsZxa.jiciSaAS ^euUt ♦ *Jli 

«l<£odJbA&a. jtoSaaa xjU Aoi, i*LmZ * c • i 

/ g 'it * /■ 

A-*fcL*So * Z$&3al» . Z#o^a«o — 

. ZxJlj Jiciiookia 

• »^^)LA^Z^aiSojA^oAojAi ^aiAJ 89 .3^,1 ^ . CT . jHObOS . ^ * CT . * V * turn ***mm*m • \3^ • ? • cr ♦ l^aia^ 
. ZAlu^uAA^o . ZlA.^A^bo — A Ays // / ' ^ixi " 1 • • • , • , 1 

I £ • t* it /'»--*# 

ZxOOjm .* .* I^s04^xl» ZwUI ^>il3 vbor^a ^e> Ziiio ^ • ii% ♦ uio&Z ♦ a ♦ or . Zt^oi * ZAiOu# 
lxaOD»liba#»Z^aa^ v »a**> «^*»Z wj a^oi.yajl oiaiwZ . ^ .cr . X&A^ 
« <*i O^DA J5CI-J3 o'cw ( a»a ) I5tt**» U^OC — 

it'* ^ ■ / if / ' o / /J 1/ / * JL-jUxbaab . Z&:bo ;«ia*» ^Afi^s 

E^K3t» ^xaAbo Z^.i ^oA»Ui*>*» 
' . (atti) ZAi*^"^o Z^^i» T':iAV^* A . zA^i^^ao ♦ Z,;jUn*^c ■» rt^^r^'*^^' Digitized by BHPK Aj 
t ;j. ? . ji&a, . &»&** &* • *»**" ^A}0 »&H . ? . S . top* ^ 
£ top . A5i-9l *? ^ • «* ! ?*"* 

^A . ,?ftJ^ I'M* «W? toA * **■ 

' . j^ii &*a loo*? **»? ^As? 
.$«£. <jo ^Lj» ^o «&&»* 

♦ UsUSOOd ^CUttOOZ #'• L* " Z£o&& Z&_ jW> *$ Ii&oLm 


JbooJ . ȣ ZALi*y* Ziaxab Ix^oJ* * /« ~ * >8d»9f J90 A . 1&US& . Zj*3'Z ft**) t # oJ $S0 


<%a U*o* bioi (to ? )t23Mblo4 
. ASaa iAaoJa a 9 A . i*»sa' A<ii • taS Wtfta lib. *Uj3A* 6 . Z^ ? 

•* .Sr.ML&^S . a'eoo i& Aoo, . ^i 
•.**■ »*»* • «U» ( =a? ) Hoi Jii Digitized by BHPK wt&_£l ftx»e> UliiJL w?o&. ia»; • r ♦ den I fcao3 aoA . sufci* *-a eji&Jttf 


« •«♦ * . tfoii Z^LajkCCa^ . ZiCLuai . Uj&oj z ♦ Jxa/i ^a^ti odai . torq^ ^ o J b Aoi 

♦ Z^bodiJ * bodJ 

i / * it 


i « » * # Aj&0&4* ZiC^ooiM 


/ if ' ^*=? i j * bobo • _ j£ Z^AAX>io Z^Ux (to Z<&o 
, CMeru^o war ^\a Z> ♦ 22— .^ifika 3A^ZA booj Z^^ a>1 A,tto* a£dZ rfcnw»9 Z^oaa****.? 
. Z*od Z#fli*,CC*!3 . ZAwoj . liias 

J^lki ^0 . I3CXJ £» XH0# f Z? OCT 

■ , AZj JLjSojj oen . JbS'oi ptaAao 

. (*&) cnjpa 

•"5 • 07 . JLJ&oA&ao ( aa? ) JJOOJ Zseoj i/ ,f a l* ^JAfe*a Al* JgZi wcalfc? Zs>axoX • »eiZA»tt3au# ml* d Jo^fcio ZAiidaw /■ * #* / • Z#o_«JuZ • Z^oukWOJo Z#oj5a» 

. 230J3 JbOtJS* .Jd&oi U*3 (obi) ZASoj Z&oj 
.taisxai Zaoj xi^i . Z&oj xJj 5ui 

1,4 1 j • » • Z^o3ui» . AjI:ui*> * s ai . iXajjuiA* &JJA* SuiAZ 

* ' #'* 4 t * it j t * 

WoXAJ.^oiiAxI . Zaojui xbi . laoj ♦ 9** ******* v^ ^ ^°*A. <? • 2&j%»iA:x> » XjxJA*> . AjZjojjAm 
91 . JLtfoi* Z^ou&d . Z&S& ZjiaS 
tf . "v of . ( A5o ) Z<&Si3rf tf Z^Cao^ . Z<$oj&f A&a . Z^ojgjL^o . I&s 
. Zi^atfCoAAbo A*aA^j A*jAA} 

• Afibsudjio A#Zx6jEi 4u*fAAj A / 4 * tf * ^«j . CT^-^Za oZ cnX^Z AjjZ ♦ x*%l t * ctX^I &*jZ ^ijw^cfj^Ia UliooXolAZ »'* / / * v r'« / «> oix>Za A>ju (^ia) Zjo^&jl^ <to ^ilxd 
. ■a ♦ or * *,ji &L ctx^I A*ii ( So^ ) 
Aai yoSZo jLioi osoA ♦ wiq$X p'^X, 
Adi Aa*o a Ui^eou^ Z^oZ^o . ^i^o 

. ( »» ) i6>#oi ^p ZfSi 

. Z&J iiaibp . «cj Z&icJ | ZSiAtsoi 

jb?kX * iSb . li&buai . ZoaJ Sou t^oi 

m * * */• # 

Z ids * l&Usb A#Z^Zm £i*>£o 
^jLof <^Z Z^^Si * jblot . Zodj 
* U^oj ^ ( X»od Z^^ ^> U0o&» ^ .? (ipoiba £$ & l$»&a*o ) il) oiao M 

• (f.^») zii 

^> ^ ( «bi ) Z^iSoj Z5w Zioj — 
zi»^ ©4^7 ^a«^? ASa^I ^*? 
Xi^ro . liuo SZZo KiZo U^i A»Zj Digitized by BHPK A~j Of 

.z£~». :&# . zds**» • *?*~* ♦ jUso** liofca • Z#=wi . to** i * < . AjZam*<3 ' ' / • cruttOAX ^ jZ . a . ci . £w ^da&a * o ' ' o / g ' itB it S-ifo den . Z^jL^^iao . Zi^bo * * - l&xt Uiola JJUf ^.m AJ oZ ' 

1 * ^ , 


. joraSiw ^oiX.. a ♦ c? . xft \£ ^J # ♦ 2 • CT 


a* 4 ( ;Sq^ ) Zio^a^ ZiSuiuio #4* * Z#wiu*> A^Ui^c> • Z^a^M> * &dZ crtt^i 


.* + X-ioo Z^a^^ Uttxo Z*&±i3 l^A^Z^o /i •r * 
ft IM 'A Zi — &£ Aa 2^oi-*S^A# . Z<^o^u 

♦ Z^v a#1 , A^l^i%3 

•A*o Z^bo** ybo ci*4i ^-^"? * Zx»jl* 

* Zijju *,5ii 3^X ♦ Z^Jaj ifii Sfi Digitized by BHPK 4r 

<jjb$. ^fi."5.S.I^ i^io i-iii tafl 

e**** u^ a4°* ^yp • ,wo ^ a: ? X*J U^S? 1*4*9 .*♦ * ^ . Ui^a A,li^ ***^* 

A_>&lx £>0A . WTO 

4UAS liA ^? °.S ^ 

♦ l&xL 4Z Ixb^ d 
*AS."S ♦ ct . Zs*J *^io oca** i v3t*d * . r //>» ^ i as 14** 1 su»Atw:ia loco pisa 

it 4 * f f* m * urn * 

. Zflu»Z ti%& 
)ii^d of l&l*i&* &k aua a^Alv* 

• jETiUaO ***fo o'cn ( ia* ) 2£«Ji Zij*J ;i Ala *-ei 1*0 \& Jw-tox . JOfiwta . &^s 

** / * HW it t ft ' Y '« « # ZALi* oZ l&att&a ZAd^Z 
♦ ?<&4* ^4 ^****»9 ( So^) cia 

• A*Zix*i*o 
ti&gja . *Mjboi oVft . IdCxAi . ZxnJ 

t ^W.^.ZL^O$i^(5o ? )li^3 1 9a .I^oj&nJA:* A*j Aj \wjAI • / * * § * m *tt * 
' / f * U ^l»^J >a**i • fiUA AiLSwl . auLl IA*» A>ja 


* ~ s y _^ . A»Ubo*i*o . toiboD Zriiao I^ooim 

' ttm it • tm I * J m * 

. ZAa 3ba^iA>o )su^i^i >sUjA1 / * " ' # ZA^Ow^iAbo / " # ^ "/ . Zbo.loj aoA * I^^OnJ '/ «» 


/, /■ / i!is • A- . Ztxla Aoof Z^^*= # i Z_ aZ* ^ A*Zd den . Z*^UaaJ « ' AiU**** low o . 07 . oSU**^ A«jj A^Z — Digitized by BHPK 
?* 44** Mito ***** **** A.1&4? »* *=**> 


* * » * 

f * 
V J& <* 0194, a*.z ♦ »° 

. JS £> ^'A*> . 01**? 
fcZidba^aaoo. A^aow . Ufa** AmJ 


/' 


ZiofiUd iSiiwj . .lis ttuia. ^j, . 41,; . ^i ? 

• 1 • 2&*W^ Asa ^i^j' 
awiAJ . a 


ecAo JL-x^J .«. — la? o«* • L&4 

&A&& »39 A. l4*£» ? * w(aa») t ****-*! . (So tf ) ft** ££» Zj$ux*i 
a#oJ#»a .i«o*te . Z^oj^a***! 

eoAft • lia&ZAaa ZxSUao ZA'o IxSUaa 

1 ™\ f# $900* 9 


JC;4 • bit* jjjrf? ^f * ^ -#5J 

• ^ Adi • $& J*j» AmJ : *>>Z^S *?9^ 

• l((CJtoA.ZxoaS(iaa)ZAsi Z^CUi * * « 1 

* * r j 


Digitized by BHPK ! Xi&afc ** ( a»?) Z^ a^i 95 •"5 ♦ «f ♦■ Z$ — J4 a«V» Z^iB^V^ 

. 1^1$ Z^AI ♦ Z#0ukV» 

^ oj ^cj Ux? U**> - *4&^ 
• Zero . &i aoA . a£&k> ill ♦ ci^aii 

Z,$L-&a *-;&b k*Li ♦ feix*,^ w.«J& 
aJLi ♦ iJbA*. • ZiaAx a!LJ * o^ oiajc^ 

jojio ^L UlSp icrix . p * cr - i#U\t ' if *J^f . *»1M? OCT . Z^O^Z i^li 

.oj^aoa Zh**? ♦ a . 07 . *j>U Z^p? 

. Z^pio^j 
• A«Zdo^j 


1 — »mAm> . o« Z&taAaa • JS^jo Zi\i 
• Z4J^^ . ZS^-^ ap A . LaZa ^> JU'Ji # iy ) Ifoio^i .ZiLi^.Z4^p apA.yOoi^ ^oxp\ 

den *3pA » ZS'otii » IAl r ^3 ♦ &»^J 

. ZAxaia )boi? Jtf /4 1^ /J *z, 


J^ui ^m ^o.l? ZX^? Zona* ^> 

. (50*) Uipa ^ y^iii tU M apA ( So^ ) I^-H? <nU? ^-^? 
Zi'3txZA^ Zi* ^ aU«° -^^ 3f ^ 

. aiL' .i.»(nx5t . a- or. Zdal? Digitized by BHPK ,Sw uU v 6 *" 1 ******* ' ° 

. «3j Jt ti^ &-3 90 ** * *♦ 
A&A» iifloi ^ J}&&^ i ••• # 14&&M UU9? • I*** • *#**** fittwo *M .tsso £— »>**» l4?a A,l&£ft ,4 f* idol itfaiSI? y6o*i*J if *# 


» vd—JeJi l£s» a&A J^juf • lrfs» J 3»» ,x >y z^»*4 • i#&*y 

^ auUi J&ioAo . Z* J jf -T M I— fcfci . lift* , v ajl si &J6 *2&1 

wL.ast*j 


Digitized by BHPK . Zj&*ofc Jax • Zx^s 

. vOJj J*. lfc^O ♦ Z^3 U&oA .* * ^*\?te> * J* * • A f li£\iA*> .Lfc < 20 «ZlAocau# 

* i 

Z&aJLo Z^Xo J&'itaoa iaoRxa ^joA XOJLjm •*#*? !°3— *? H:» - l4? 3i V^ H? ^ 1st **aj 


♦ A-iZi&AJ * * * " • 1 

♦ ZA*ii*ajA*> . Jfc&iAda 

• , , J * * i t * o 

• A.»&ajA*o t aLa i-aa&a . Z*aaj &xj »aj Jl 


f 


♦ ZA*&ta . Ki&so , AjZ&ioob . ZA*:xso ♦ liS^o / / . 1£.&*4m # / . AjZjO^O • * * 

IrfistataD Zi as fc»*a l£&* . A»Ift&A Zo* boi. '• * < / , ^ ZA*ia5ZS ZAboa cfi£ia£> Zxb*o^ 
/ .f 1'ja 

-» /• ai&Mo en Actios ZAfcafcia /' m ( Z&*4& Ad&&S I&oQa* . lAoai^bd «■ F iL&iao ♦ J&jbo ZS1 Aa*.jO«» . Z&aoj 

4* * * * * * t * 4 * > UtaJLcrtia . I Aa^aJo zAou 

* # * ' * 4 4* * ' / » 

# IAa*m&j» . ZAg3ldj . ZAo^sbo 

t b » / Digitized by BHPK 07 id! SA-^3 lAiM JL.W ,* UiJt^fiLji 

* Z&JaSa 4 t tm ZA— SuV^o Z^ji»S Jen Za'Z^ A^^oi, 
^^aA^> onao A f 2idjb ZiiaAbda 
o^±x^ AjSoi wtaiboi JLiid^ ala 

ZJLa^a OQ7 Aia,i . Zaj3^3 Zi^j %aoA 

4 Z.x^o oia V ^J3XG A*ZiiooZ 

aoA j^-u . ^ . Z_ai*i' ^iff a_^ 

* wens ZsL-jZ lAZ » 6cnD U#l &£oax 

Z»io o'cAo xii Hm ct^d Zio o«n ^jo A > • ♦ s . ci . ZauAi Zi.A* . cnii^xb toZjSo 

■ / ■ t t it * / m 

♦ &aI \Jki oi^s Q& . Zi^j *aoA . low 

♦ zA-»a**> ooA * )s^ Zii^afi>a oZ 

♦ Z^*i-i Z£*J . )tt.*5iaz wi-ijoo Za*^a 
«^-£o . ZAia-»aA oaoA * ci6d.xoi tt 


. Zaai \*tlX3 OCT . Z**jJ 

f 

A-*l"tf (5o tf ) U,D^ ZAiD ^ ( ^> ^9 

• Za 9 A . Zii^aO (to ? ) ZiLSAJ ^ A-AJ # * 
.SioiDLo iSo^o gut/ft W> « 

it 

►lAJ&aJA** t i 

11 ' 


. A»UfSdjA*> 

j . i 4 jl i * " . auAl . Z8L.&& Ji'a Z<&Mu»& Axb if < ♦ Ajj&A£J 

ocn A*k &*b ocn . zASbi . j&Aa /y Ulife UA<na . liioa . i<$o9bj _ 

* ' i s • *i t » Digitized by BHPK w r JU.1 LbcxiLa U*XSO , AjZ^aaIj 

i ' / ' « " / / ' . Z^Q— ASotJlA^ if _ * « i/ — « r r — 

. JL± i%|AJ ^ HTTOS^ XSt 

AwAaod o en. Z^^iVlAd. I^iVlAo .ma UL»o Mia \X.iAO oZ \aj A^Ia 

* ZiLaI# . Z»oa>o » Za.^ 

. i^a»3^t tf . Z^a»ai» li^j 


AS.S>^0 f * — > * 4r Axj » yiftiA} • a^a^ao £xa Z*i*ao.*Owf»* AAJ — t t * u 


t t — # * — # f . A*lx*is>iso ZftSao** » ■'. ! jLbifctfw© bit? <j*l 1-^aS*. «i£ Io»2Aid 
>1 Zxift *!*&:> ZA&o Xiwto JUoj-o 

%& Z!^fe&ZJjua A»ZxaxJ* ZUibo 
• ZXAaa* &a Zjdcna Z^io3 iawioi 

* ixa Z^itxSwa . ZiO.A*d * /■ 


j * ' i^i * i i - « ■ f i f <&xi*\>s 


U — ' ^/ * axo Zsibi^o ZjOj* *te **s3^t 
A-iu \io£^ . Z,$&aj Aiii Aai — 

»W70l>l Ail . *Z*X8> t.*iJ3$0 AjILjl£ 

Zi-_loaa Ziaoaxi . ■a * en . eiAis-* 

. l^oAio j ' /* 


S* t * • AjZiAotx^p -i^^LaJLio / i i i * t . li&oAai:a i * * * / * ' 
I4fau«jAaiA*a A-ijAi AddAl 9$ 4 '• . ZAP— aAajA^o A-^jAj Ajxi At j / it— * a ♦ A.3J lOoUd i. J • A^ZSla^o * Bda,5o Ziw 

* * / 

' * ' I ' ' i i ' t i It t t 4 it . i t U t t * *t t I * u / / -■ 

* ci . Z^iUibb . &»i^i^ Zia« t ^iM 

f* u , t n * ' ' rm^mm 

* ixO 1/XoAii i>d . C7«&*,!3 t k> ,crA.XiAxA Z-jLiao / / / *4 . ZJsl*jw3 . &3io I$ax5i ^oo ZJ^4» ^? 

t t * * >* * ' ' fit 

ZaU^ ZixxJaZiax^.Zid^Zi 4 .l^»A ( f« ' " / ^, Zjw ♦ IdAZ ^o oc7 ZJiaw . Z-i^W 

* ta^o Z^oa^a . Z^a#^4? 
^ooAs . Z— -i^w Zi>4 . A f Zi^w — 
♦Ziftita Aaflli Zi' . Zif cmx^> o . 5? . ZS*iO» 
.or. lAM^aiAio I^ajAj yiai^J -— Digitized by BHPK ^^%P1P . lix AaZi <*?**. A^? 4 IMM> 

iaZAioa Uo ^ K»f (to?)t^ 

***# — (Mm t* § * 
. yu& . *4**** • ***** 


■ J / * 

(,aai)Ii$fe**>9 ( ^Jbj .&J&JO »*<w£0 .1&Am ;ni*oi ciiaL. AS^ij A&i 

« ' tit it |/« # / * ' »' * hMdO I &xs I^mJ Zfiwa $*4, Z**Z . fiL^ 
ij^ o#i MUifc ^?^3? *&*?£> 

• (jbd) J&Af <^*»*a u#3 
* OlttO Aa 

* ft / // Digitized by BHPK OS 
<!#$ ^?xaf r^ a^ / • ^< . ;0^ *Sii ft£f? Zxa^a (^)ttfi • 5 * * • * ^ .# six* A* tdut.J&dttJ A^ll*j&a )UiJaAid 

//' \/f '/y* i * it 25 ■to ibo^ f~ t urn if'" ' ' ' " .fi>bboi * * ^ ZaSoia A*l6bioJ tf . oil** 
J&Attil Z4Ca#XC«j3i JL^a^oi j&dboi 

2i^xox( A jbu) l&6io ;&uot;&saJ ZibaxaXD i< a %? Ai^?i I^a^. ^LbQl 

^iAJ.l&so a _ tt 3Al.a.07.hajaa3 Jator 1 ofiLi . 1*6 lL$a IJiaoS £jb 

z#as-x yxii . *ifa if is . : r \ioJ&s l' V^ 


^^9 iWf a*? Z*^ cda &o a^j Z&frsi /.• . v b<n-** iajo fiW* ijaii *sS*AI Cl-^03 


■ ■ . Z^asaS&i i ' # ♦ AjZsa&J / * • a . ci.Zjocj *su&j . Z<0ia*&3 . l&*S*i 

• 9 * i / ' / 

ZicA mi Aoqj ZJia *a Z$ . jfoci >*sZ 

* Z&mZ Jo AA.J33 tai>e oZ &Z& 

, Z4waa*&J i / * t f i • * '* m * «S&do . Z-asoio 

# ' * * v ' * - 

. l&U . MUiZa Hfe.* . ZSZs a— .lUaJbiAsa *sJ&*Aj * ' " _ ' // ** * it 


wwriW • fell JL-SZa v3.J&iA*> . ai-saAA** 
M <a$p_M . z£a£ £> U\Aj1 Zsi*iA*> 
r — *Mj . ^ .at . Jb if Z^A* 7 • b Digitized by BHPK iOi Z^o OZ XaS}? Z^A*> (iaa) fc^ 
♦ ^afi bo dens ^»a ^ 

. fu*s . Zho ♦ Las . ZjJboj Xtoij M^j 
» / **ji&j .(?c^)(w^) I 


U * ti 


. Ajfc&jbo — 

♦ Zi&cl-jl*&Ja*> Z— BiiAJ Jb*\l — 

w } i M * it it § i it * I J U 

^^AZ *so A . flu^a Al * ^»sAZ ♦ ^-a^AZ 

♦ ^ZAZ cpoA . Qi-S' ^s^AZ . I^*ni 

. itti.Si.AAZ 

4 * A,Zo . Z^^ubo • ^&xA vS^j t Afti 
&u»Z tits Z^boo aSuA&» ;ld&» oil* 

aJ*o* . ^sl.x . aoi^ «c7 ZaSois . JEixmf 9 ^ ZU** aa . -,a^> ^A ZA Zifxa 
c*Ryj SZJbo *ba oJ • *^#? «Q» Za9oO 

. Zi.i »BW . Z^oiniL >XX «7^iw ^ 

^Ubli . U&io Ziaf ^Z Z^<7T.?.« 

* * • 4 / 


XX .i .5?. cn^-i «A»i . cn-^ ^A5 afej 
&Z*~ ***> a£Z9 ©c* . ZtfadfcJ . &d&J - . ut— -rl ( * # * . AjZadfe' Ufitf \i art «*> **i 

Ifat&^O 


. liOii oia 


aAaAZ ^6 A . &&»Al.U&to . axZAZ 
A f &Z*o .Jba*S UL. i£»A \&,pi* 

* * * Hi* V j * / ' jiv « 

•a ♦ cr . 2<$u&c* . Z&s Sdaw ♦ icx-l 

* I&kas jni* ai^ A^.a 

Uol £ic>A . Zj&a& )ax . Z&w _ ?~» r a— Rwa 


lifers Zi&oiu&j 

• AjZ£l*&j Digitized by BHPK 
*.«*. jKoota Jd**» *s&iA»o . wro^, 

*ii5iA*> Ziocns tfj ^"i**Aap ZJ Z*Ji 
jdL^jg Zi»JM C3,fcj AZ ( ^i> ♦ ^a . \^ ) 4 ' ** 


/ ' *> 


v 6aiJb ♦ axZAZ A-jZ^i^o . Z^LJLws# ,5b^so ^ a*2 ZXm . w^Z \dafi^!a aoA « 1$ 6x.lt » Ziiji 
^iil lZ ZijjtZ »Z<Ci-A*iJb4 * l£,*S&s K '■ / s t (5o tf ) H*iSu) ^^^9 ♦ Z^AS . Z^Ol^» 

* A*Z&a via ^Qy;i 

* 4 \i t * /* * I&QA+1&1 t * J * AAAhSSXi * / / » ■» / ZLio a.xZ^> . Ui^&S) %x * &&} 

/ it* " m 

Z^^ Zixo3.Z4io ? (.aubjJZ^aCu ;;■ j* *"■ fell* I* J I .4* 
4^A*** VfcAj #° • \j^M 

♦ (aft>) Zx ? s oiiXv^ 
Z£&xa*>J3 ) J^A^Z «V^? — *_&* A*#s Z&^bft? tffS$ aoA 

• JLbatt 

. Z:Li^3 // / »/ f HM t f* 

^ # i l^ailjJAio * AiZ&i*> i t * a t t * i* CsiliAio * # * * / / « * A>U^ijA^o •b&uS&a * Zuai ilia . Z<£*o& Z&o^J // i Z$a«&j3 . Z&J ,$*&&£ . fc5$»Jj 

. Z^aoliS 

j . // 

#' § * *^ tt t * u * ■ > * //. * r 9)0030 0) *b33 C7ab0.a yOoZ*l<&ttAja 103 xii Z5*AJ* W& . l#&, i£isiM X&xJa &jA*> / * Z,&m£&jA*0 ■' ♦ 


4 • # * * 


Z5a t.O£& cnaa Z5lx ou A*Z^ A^oZ f i / . z^4oz zi>5aiw (aai) Zi^Jt?aii DZ . ^i o ♦ c? ♦ ZiCCbi^si . AJLm fi . Si(A£ A^*.AI . ,\ijAJ WAl fi «t .^•^•^; L* .**. 


• zMabo * za^ft * z^f x» . ^u» 

. zfiLai» 

. ^_AZ . A-XtoJ . Z301X • li^ • **<? ^ V^ X71* 

Digitized by BHPK v*& 
* * * . Z#ou-d&J 4 i * * ' / ' « ' r 
. Z&J«&ao * Z**&i:» 

. Z<£a1m&* 
♦ Aju^faA^o 

* t * 

. Z4ta*&L*> 
* AjZ^sLx^o * t / ti t * * U 4 * it * Ah&s\$& . Z&4 i ' « 4 l,fltaUAjtoo 

* / * J li 

.j-Uu.J^.ydjZ a;* l&Sbio JLLod* 
•Zaai %aSiMi <na e *ib Z* d^ 
^d&».Uii*l&^.Z!^aflL» — !■• ** • ^? l$a£? A^oi ZddJbuaa of U»9J5 ? ZiioS L^(^ ? )t^l » ZJJid^a '• t • li*ou*£ 097 li^a 
*JhVi:»* loaft** . oft XaatS^ (»»?) ZS'dij ■* # Z5oii £> Z— ;-ii **fcaa? toL* <*> 4 •'' 9 '/I a'«^ ♦ AX.13 Oct * 1*1*0 l^XJ . ottdoo . Za>^3 ZS t £^U /. j> 5ni *a Oct ( catas ) 1A-& ZA-As 

. tihz* . uu& * z^39 

(*b>.£*) AAk*£&, ^»c£ uk^s wda Zii 
Zjbaf Cm»! Jai^o u^aCAZ . AAjk^i »aoA 
. chS^a=L t^> ***! Zdj . ZJ-oi ^d *ixo 

(ao r ) C77^*Oi^, wsSi.» Alo oifSi^ A-f^ r/« / / : ii©ZA» v^Slj Z&^Aj . oifc^ia jssoSAjo ft 


/■ t ♦ v 6cma ^Sv^ Zooj 5i_«idl^ . Zi^— ^aSLj * Z^^£Ij 

oa f A^a . a . ct . Z^3l3 ZaAa . Z^^Ls Digitized by BHPK 0itt l&J . ^sio lii? ©en (a*? ) iia5 flfcj 

« j i * 

• Z^cA*&5 I ' * * . AjZ5L&j £> ± m Ai* X^o den (&»*) 4^ ^ 
^Z . Z#flu&iA*> l£b_A3 ,15b AZ . Z^La&iA* . tf&iA*> 


'^ ' • Z^auSuso *•'//» ' ♦ AjUXSu^a 


'. — f . A/A&iia AliAl • I&m&jA* ISiAj l&iA$ 

. g&9ljA*oA AJait // / / 


n i 
* _ ' . Joi* oZ Ail Jiol \£ JLaoi 

♦ Z^ca^3bo * / . A^iSaiio 

(4&»)lA&oo Z,&*3A» Z&<&* 

f • * i g , * t 105 • ( *>g ) A^Ai A^/AOIo 


* X-^ck^sa IA^^^» A&J * i^i^a u.a 
. a . w . Z—iiioo 01^.^3 Z&lAit 19Lj < 


- m r 

.1& Xb%a Z#o&Z- o:iV..Zow.a.S 


V Z Aia^ V J . ^ . 5r (Ato ) ^^ Z »J 

. i5L,ftZ A^m ♦ Z^Sbia ^3L3 . Mao*** 

^OT^Sw 0,-M.^ • ? • « (*<>«•) n? 9 ' 3 ^ 

( ^ ? .*«,) 4^ ^; ««^. oAai . jav 

. i^w^a l«A\, ^ Wi U»? • 4r 

K770.i-.il] IOC! •?• « • *J^ ***^^? ^ 

. «i<«?A;o wk^ X-? • «H*? Digitized by BHPK jaJSLs 
„' . * . z^&» - ^^ 

* A,Z£2&o 

. A»Ltius?o AjZxa*J* 

. ifaj&A* . Zj£&?Am 

. AjZJt&jAbo . Z— ^.ioD . i^bo m*** zriSofc . za^o* 

voj Zms ZJi^io ZJi.*#i Ziua • i-£a 
. Id&ate ^0 . l^^sa .to 031.& . Z<^l*o 1 sen 

SoifcJ Z&?Aa?cn^o<£j& i £& J:&a 

.I#oia£ <fe **& . jB^ baa ZaX* 

Yw'Aa^i 1*1* ij^si zi*>ZA*>o 
* ?*kwra!L da* . a* A*j . j^ A ; • (So-) loorA. &JL*a 6u\S» 
. j&flo Z£fc£ Ziocno I^ux^a 

a > // * / # 


'* -J* 2*— *>£* Z^oJ£» ocoaS . Uo4j 

# * i 

. cr . Z^Aifi>.AiA^o ib-aiAj iJxiiAZ 

. Zj«C^ ol Zibo^L 5iX.jwa\I ."5 * Z4L*K&iA*o • Z^AjA^o 4 ' ii * AjZi5>,3LiAio / * a 


: 
«i pi& cubo A^Zio ASLjd a*2 .w^Jb4^ / d,^(5o^)w^fttt Z^ 
oaaIV ^ ^ ZXm o**,3 . cn^j* ZL.^o A^^Z 

♦ z^ca:j . z^o&j * < 


wto ^*Z . isAo ZilaZi Att£ ^asxa *oA Digitized by BHPK %* 
tiUafl*»fte»)fctt| l£^&3 ^j?^? jb32 \-aafcs ♦ I oOaj . ct^ooo* aa^i» . aaVZ H # ^ A— *a . Ukfiw * *x&? JpoA . 1^9? 

. ZiiSwo ZxSoa A*a . Ijtkito l4*tbSU» * . * ^ ' 4 — ^ 1^ajUs£U» *.$*' . A*Z;Ua9Ux> ' ^ £ ** ' -* t It&xxs . Z*fciso Z«tfa*fcjbo MfauS&sA* i * * * i t tt * t * u ♦ otiiAZ <aoA . * a.^ jorajfciSZ * a / /* // * » ^ J * I ' U * i ' t* 

* ixo . Za*.fcia 
Zi^oia . a.tai£tt.} sn& j o «j / ft a t § 

.laa&a aoA.Z&^o^o Aa* 707&,taaz L* / . 01 . out \i, ISifea oaS! . o.i oisd-Li 

ZlU^o wQ&Z . Zi,S>.^ oaSA Z&iZ . ^oZ / /■ i JJ 1 *» tJ S iAOfc*0£ Ott*> ^.56^1 0.07. ZjX*l Jo 

cniboX* a . 07 . li^kX Jo^bo oaai .*ai*» 
cuaf . crAaoOki ^oSl . cninSwi 0.0? i« < / • v^jj i^Xl o *oj . A*Zi^ia oZ )3iboo // * a t m r t *m * ■ • w § '< *••' -T '/ ** ""^ # 

d07 Z— Jo Z^d£ oi2^ ^Z ^si l&ii 
^oua of ^jZ w&aSo Z^*a» /;** ^jS 0O7 00, I(^asid*a loot. £ ( i*oj3 
^? vZ • oiASbio I007 » >k2&$(ia T ) Zi„_a©Z 01a wtid3LJD lA^a 
AjZ . ^ .07 . ,xjZ iAa ,fai3L'i » Z-JLicZa • Zaaii ,jbL$5 . <ni &ti* .oiSiii.cniiAa ,/ /* ' ^o ,JbL9k3 ♦ bo ♦ Zi$aoa ^ . \&>& & 

*Zx3aJH^ r jU#o5 lil*wtai l^ablaZJoa 
♦ ©?*> Via ^ i I aa xai Zi-a * xj Zd ZVii'aa jbi£i F * * ' U Z^2lj . wraSiw *aA2kA5oo Zi.a^o oZ Zriii *aoA 
. IA&M l£&ijj adia 00^ . Z^di — 

i / / i * '■ ^ ■ ' . ^fi)o Zi^ ^o xil uaibo? 
Zxoa^iJ-oi VbJbL^.ZVnLbASLJ.lfeaaAJ 

c* ' * * / t i 

* ' Z^jaAA * / * * 

. Z^otuii MM /* Zidio ItkSLi Z^ii^ajU^ ^Z Xa^S^^A^ 

. Z<4ta» £*/*** Digitized by BHPK xii 
55d a-**m; . ji * ;***> ./ .' * 4 4i >ZA*> /■ / :iba£*> V". ' / ' ' ' & 

♦ oiLa XiaSa Za& ^*A. x£j # j jsuiSi . Z^oi^bo a£s 4 


^T Jim* m, /t u W ^ 

■ r * » • y 

(5o~)**flU£ Zia\ ♦ Jui laa&s %aoA 
fcjl y?cna Ioct Uo.^m .JUS? £»oA 

* r t * * * p ^T ^ » 

2 » Zo . £$ h& A . tf6fi$ . lift* ^ 
Digitized by BHPK A,I*Ja3L» f ^■■^fc^Wi^^^^ ' / J ' 


k » ^ '• « » 


OCLSi £» ZciJi U^. Z^o^o .bijc^ *acA * .^ 
?aM ) iiiaSbio U tf f I* 2iitSL» Z6c! LUmo^i * J&o •■ ^ U^3Lx A^of ZAaii. . *apA ♦ **c*»A^ t u * # . ^ 


«, .« 


/» ' • orioAi . l^oAZd Z«^Ja9tio *' cn>3ofJL 

* it i ' t * 'is.. c f * * \ . X. •■ ^ i*ai>io Z^tSbo Zid.^0 t' * ■i * ,r. t* tii* 
ZAa.^a^Ai>o wfaSAAj uaSMl <yr C7 <3|p)6i apj 109 
<L* . ?. err . cf^-b^ ^6j.j ta^ : 
oaA . Lso'i* o-sgjo Z<#^* ^?f 

it ' ' 

.f^Sod&a Z*a\a vA3l «s6fAo yajj 
U\i-£ a^ . ^— la . J5JA-* *aoA 
«S^J : a*Z ***w * &*** *apA . Z<$&*? 

Cf<yd * Z$Ai*OnC70 lia&j* ^a ^JO^ * Za\£J 

♦ OTAbOuJal 

' J ' 
ajI * & a*, o . C7 . Z(Cva.^j . Za*^j 

ao A .»oj z£* )&» . "5 ♦ or • tA*a£ » cr Za?,^ 5 


' / ' j .Jia6.tfAx(»aitoi)l^ifJ Z$% 
1^L-#jd l^a^j 0,-4 ^-^ • ^&a.£ 

# J/ V • ' urn a 't i " ' ' ' ** ^ ' *$ t 


•♦ ( 

■ * Ilfca 


^*Si w * Ixfy cna A, Is '/ - 1 ♦ ' - 1 ZAa *^v*i . l£ *ik%i . L*xk%i aid 


* ' - 1 1 * 1 ' " . Ajl^i 
iS.1 Ai xflljAI 

4 \MiJ^AI • JU*03 *UW . y ^Al * out *t ^a . Z^ ^ t^ 


Z^o r -^o Z^a.^6 Zi^Jo Z*ij^ — Digitized by BHPK 
•a^ ? * #> • . ty . ^ ^ »* ^ 

. axZAZ . UfaS??*** igf ** ig*M 


. A, Zi^aJ i^A*> 

1 fit * * / * « A V a \j % 

Z_*cut . U3*-xsoa Zio* it * )a**> 

Jjcte tooA^ &jg.U6$x of tfalaf L* ■ ' cUa xA>:»o 097 ^X*f&a ♦ a * C7 . li*o>J* « J OTi ?V ^ 3? ricniaao Z*Z* it ^jcA / / ' « • U f r i . &xt . JUSlx . ifa . ^5 


j — . d # '* i 


wi-S . oi.^oAx| ♦ mOA . ZI*^i Zaoj 


Zxtuso . o . err . UaSoL^S U^i 6Z / # C3cA ♦ ixo . Zaiwa . Zx^axD Z^<a^,**»j 
*^X0 ZiSaxs.liAAia *5ia Z^a^^o . '. i ' / / ' / t 

. Z-d^ JhiS aoA . <ii-baioA Jji^J! 

ITT ■ ' 4 * / *m * t f i 

Zoch . Z^euleiA^o ^J^Ai wJjAI 

J * ^ V i * u J* / * // ^ ^ t * it 

t r ^ /. 


* Z ^i^i mi Abo * JUii^iA^o 

J « V tin V I ' n 

. AjZ£a*^JA^ fr ' . Zi^fo ^ . ^lz . z^uai» . tij*, Ab^i ♦ !^Ji 

^c>iSw i^jo «^d^4 a^ . A\>i 
• ^bZia^i ooA (5o c ) Z4**>o zib^- Digitized by BHPK %M 


^ » r • A*Z£*i*> 

.ton A,ba>»i6 kxu • isiso i£, ©ii 

• 1$* *i**'*Asa JLbuAj ut-£uAI 

^ T- j ~- "~j 4 Ml II * 1/ h . I It i ' « 


4- 

aJSj . ao:Z . aUiubaS iJt&ki ^j&i 
%soA . Ii^ociSis ZiiuX *lJ2>b l**oJ- 

l>Ja*tt alfcb Z*ao»3 Z&ox . fcia m 
n**ZX> Adi A-rli^b ♦ Z^ooiSia 
OttOJbUa JSbAH At»A*>3 den Ici^a* . z*3i • Ut j / *.tuA*> L-tiJsAi *jbjAI # ' * //*'// • / / // 


. A.XO • ZiflL**fctjA*> . ZiUaiA** 

'# y I'M I * ti i * ** * AjUitaaAio / ' j> 
- (5om) v#^V.dcu * _ *t 

iu fi*>f\>MibO ^oA^S^iao Z^i l»ii4.3^ _I wQU*3 » ^? • ,?*V • ^W w^« ^_gJ « Z.jO it « AiC!*- 

!£ // \ ilo . AioiJO ZIxjd CTiaX Zi^ood 

/ ^^ t rm h it u « / * f v 

. Xpj &..SQS&2 ooA ( 5o£. ) v-*bo6i3o 

. Z^3*»?b Z*?)lj"3 Zxta * Zsj^o l5^J 

Z5'£i iaAfiy^ (Abu) Z^^^ Z^i^w 
.diisS A^Z^kJ li^bjs jboZa Zlta.Z^jft 

\kU AibZA oq? Z^iio ( aoa ) l&^o 
Zowo )aibo IZqJl» L<i^ Xi? Zai aU*>? 

yj 111 ^ 

* Z^a Aa.it o XaSai 
♦ Z— i^i JLi*. zib^Jo Z^oobj^J 

. ,.oU . \ . labels Digitized by BHPK 

• * m * * * / 

* AjttfrjJ . A,fc** . A,lxfaj 
Zoo? . Z#u£*ite> aJsaAj iJa/AZ 

* — • / *vV# s* * rm h i rm tt t 

♦ Zi&j&tubo * JnLtubd * » ' / " • Z^ajiLtuao * *m . ifiiikizo ♦ Zxux^o #• • Z^Cca-cuao j * /■ * AiZxtiubo * *m * zjLBftj ( Aw) z^iaw z^iibw 

* Z#3a^ . Z^jLtaaj 
♦ ZJuUL . XiCff (*a ? ) Z'ifaJ IxttJ 

£o* Abob Ijapj )a6 J36A .i^ao 

• Zfcifci iJ^o z#5£z ^ 

•j^U XtSi ^^Z^aj its; . ^ 

• ZfOrUaj 


J J 9 **l A,ricfc»dbc*> » Z#^ z^iai * / i ****** %** Z^ * Z<^=i tfjfc § $ 14&OA siaJaii * ** ' tT? ■*J?±iiAs? CUaiAj && •J-V? • XviAj tf a • ' tf 


# //a « /y 


•a «»*J=« <na ^idJ ? cW(to,) j^i' ' 
.Ldbi i^aS&ja J»?A (50^)14*^ 

* * t i £j**> Xfaj Digitized by BHPK 

Z^A* &MW . 1*^ ZiiSoa 3j* • » 


♦ AjZa*o£uA*> * / « ' » . Ufa Jl£>* • **4~ • ^ *?**# 

*c> ^*i Z4&1* I^-io? . ZdLaiufi 

.U&jai Z3Z* *> Xial ( «w ) 1 2 fiS^Jttl .orViHib Aiaio jcroali *&d£%J . Z5au»fca * i ' ♦ autt Ajsj (5o r ) Ziai.^ oJt$i ASLtti 


- - - - ■ 'i - * * J f I 
.9 • >/ ♦ Z&oa to / * i* * \ic&s Z*=£ oiSboa.ariai. i'-i — ~- 


r* #i 

0<fc*l&l 
OCT . 


. z^aLti 


« b 


Digitized by BHPK . A.»Z<£tiU ** * 413 'ZofatAoZ3AxA?Zi«ool Jto3A«ionaj£a 

♦ ZiCCcOdtsij 4 . m i Hi&Mla Jen . U\U^J U^oZ . Z;9lx^o 

^"" , ** m i * * 


( ) Z<Cs Lia3 ( ia? ) JULw — 

Za SA.D l^L- XJHaol . A. f Z3ca»^^ I ' 1/ // _ ' « Z^iCkl ♦ Zi(>^ Z^OD ^ >33M ^A*J ♦ Zi^Aibd )OJAi Z^>iSu b&w A* Jb&^o l<^^ • Z # / ■ ♦ ^^ ^ ™ . 1^.A I^bOOii i . * xnozojatf I^ft-i^^iA^ *#AJ >*^*>} . Z. aciJw .* 'i^i !>3 6A M0l-<S (««•) -**^ ^^^ 444 ifej %h3Si WlMMP I^3Lec» . ZSU*» 
.Z^aSL** MtadM<&? AttAAJ * A.. Uitta A A:*> ; *4r * *4 a - **** .**■** ^^ 

.lxc*.fc&?o law ^Z*:»ZA:o • *,xts ub xi IxttJ 2Aj«*2 

&tu ^*1^ ♦ Z:L&a* cila & ^ •( ) •' * booaj • Z#oaLbis *. • &»1%*JBL* 


-J*£U*> *_bu* ***** deft . ikJi l«fi*iie* 


^ 


i t * a 1 » Z#a i,<ta;A>o A~&iAj AtjuA; 
• voZA} . )dl3l» . of* AJ . Aej.j J&ofea 

* * * # / • * * / * f * 

£&*&£» A$o£Al : til*** *&Aa \iafifcs lA deft . ZA»i&fljA*> . UittiAao 

i • s it g t m t t i fesuia . ZA0Ltu ♦ JL # ' » or^A^a * * $m I * $ * ** *ft )A . Z^oof Z^a-3^ax \io5to 

. ^ ^Lpi _j.> * f • Z^qu^Utoi # f . A^ZflLbi 
w» tf tut pA^sboi A^i outuas .j '< * # t'« « # ' VfWwai ^9^' sbdboi A^Z . A$oZ ^lS^j *^ 


AAA^jjBiso oeU#&iil,tfajiz • 2>xmU' 


Z4£daM Digitized by BHPK m# 

, — — — — ^ ^ ^ ^^»^^«^^™ 

*_&b Ua-tf *»*>? Woo . Za£J 

. IsLsit jabs* x*6j • s?°#>? : ?«*? vOlSlj IXaoe lAju** !<$£?» >* ♦ '* * A*Z* » IAax6j~ fcxtai *^Z <»A*Ax>o *, « 5- . £ lAJcJBtf ouaxs ^ ■■ '' ^ .♦- s tfoixAxiO . ZxattJ isdfcLJ Xlf*9 £> of U&jbi <* Zla* oZ ow 

lttft&sL bax \iofcx* . I^d^X **& 

. jcjaj A*aoZ ^SJLo Z^o? ocj 

-* / #* V *' • /, « < ^i&a Zw ( a* ) UteS ZAxxu • ? 


* * USkCuajastea x*u a * » a * it lAiJLXbiiA^o . ZixcjA^o 4 ' t* i ' n . A* lixxti A*> 

4 / * a 

Xlio&s . axiaiboii xxuu x±u /# j iaftfi>aaoA. v ajlailiiaj6 I&taou 

•*o^ ♦ pociM A*d xxJ Aj x^u AI / / a '4* i&i XJ&ao #.* Zxxa * Date . Zx.*oa 


4iB &JBLZO • iSa^USOO IddtX^O . ■» / 


cixi Xdiw * (^5o ) 
liJL^ loa.^9 Zi±A^d * lAxdA « . : x ♦ LA»Ix IAa» xJ=lj . *St*.J i« Z^olA^o . lA^ixii 
Xtt-3 . jD^iO iA^O^X 1A^^X» 

w»5i-*- 1— Sum Zi-x . a . cr . 1 Ai»a» 

. a . 5? . JUL, xttj . cixa.Abo.S U\A,o» 

JUab XXL) 4 7CTO>.i^ ZaOO * )aiap ^ (ft>r t oiAai ) cna x$,oio x.**o ZxZa 
♦Zxdxu xj=u * 5lxd Zcwiax . ZS^iSLx xii 

x^J . ZJi^*oi» l<$dJ^S ^t**?^ * // .' * • ^n^oS ©or ./ ♦ * / r . ZU^Jbxi ^Z Z^o^.? Mb 
. axo . Zii oxott ba^oX 
ZixjO . ZSkiL * ZJ3^oR> *x . tk** 

Digitized by BHPK . Ziixxx* o «x ax*» 
jJ^I . 2#aU**» Zx*i **4 

^z ? *v? .%io *n-M? aa** 

. (a&0 <*}:*»,? ^^ ***** 

. I^AJI . tip. . l44& • 4» t J*i 

. JL& ^ Zert^OAX . 14L*XJ . &SJ 

J ' i\^\ " " " ** ' " »*£J ^dl »Ifcli W7AJ&.A&A ^JL^ioa 

.JL.Z4.&J zS&Z ziaa IS xffO&A'a den U> His caijo «adxj 1 £jUcJ .^0 v as»o <&»AA»a aa silo Ilea 
ill X_j4Sh ? I^ . !#;,£ u, 9 5 ^ 

♦ ^?? &**o ■ £UuA*o ♦ ( So^. ) Ubdxia Z#a*sxao Z&Jft^t> »& Ufa* . j&biw . ^iii t Sal . )Uh*a <taa*fe;a / * .^#j At** .? . cr ♦ ^2) ia^J2> Sai 


L^ • # 


* • H^i * t t u t ' * * a i±H*o . I^flct^xi ajcjAj is * ' y / 

StiAI 

II** . l&xZ // # 


f -•• a .liiaq $* iciioax . ZALLxi . liiiio 

J * • y 

• / y i *- * UUxjm '* * * >, > * * &xjA*> f ' 1 ' st . A^ZtJLxJ 

' y i 

T * u * • 9 f /• i r* yy Digitized by BHPK 
. 9*3^ AfttoX ^AU ZlxAJ 

Z#>*SJ Z$»*J A* AjZo Z#***i 
*Z jLJaa* Ucnap . 001? ti»Z JLboju Z<fcaXJ licLLi Z#J*jaS Jbo 

y * . Z#a_*^A*? *fc«*J *?^J Z&fcUo . ZJefooA** ( aai ) bo a* J £ 4 ■■ 4 a^&b tiia? Lfto^iSo 2 ^-^^ 3 ? 
♦ZS**o(**i) I(^oax» Z^Lmauo Ail « / * n / // .JULdbaJUa&J&.AjZjeU&A&^o . Z3uxi 
♦ Z*»5£ . Zioafc . ]l£i^ • U£ ** 


Z,&3lijL» > 4 AjJL&dL*> .14? 
kiA*> iUw* 4 


Al ^V si* 4 it it ^ / • d!7 


' / • Z^oaxio i ' t » Aj&x^d / / / Jicn*»A*>o ( aaa ) Ifix* Z^a&» 

. ct «&&*£» j A A*oo Zi-oao U»oa! * * <«aixi 14CJ00 Aaxm sumo . MU»i*3' ma t it I i * • _\ / «r • ' it* 44 


«, -• ♦ ZiLuaua Z*a<wp >#cw a«Z 

♦zSix . ;ua? . zL^» . z^si . z^*xj 

• Z^ftSiflLit . Z^o.^? . Z^^*J 
oi — ^*i . Z#«4? feixft^ ^> Uxi? 

. AjlLaxi 
• 5l^ A} . aJ^^ \x>to ^xiVi — 


. Z^oi^ciAad ^JLi a^A * 2^9* ^^^' ^ 8 • b 

Digitized by BHPK m xAj 
ii r ♦ t*o . I^o^J . ZaoAj if ' if r , a^j liases . ft^aj ^^m ytf i^i J*s^ fcbi? tf . AA~1 J*| ti^» _6 # • a*o 25Z3 • ZaAl 


, tf«*o i4&p . z^asbctf * zf A* ■ ■ 

M * 2^«;. Z&jAj.zLAj Z^Zfibia • V ^ £ H ^a* *4* 

*-£ &^ fit J^» . J^ - 2£Ag&, * * ♦ AjZ&Ax^o 

t t 

• I$OJ>.Aiao 4/ Digitized by BHPK 


I* . * ouaj ) Z^Jta£oj Z$ttxaj 
• Z«&tt*xj . Ltsuu Z#OUUttX*A*> vdLJUAj OCUU « _ li IS ' f <J? .' * 


Z^LfctaciAio . ZidueiA^ 

• • § r it § * Ml 

* A^ZltaatjA^o k jbL±j . JLiaxcj ^caau jari && ^ * ♦ ^ * A±a,ax^o • « 
. Aj / i 


Z$ajUaJciA*o ^cx^iAj 

J ' » ' H / i * it I * • ? • s . aii«* liao (, 0g .) o,^, ix 

Hi V«i A40Z Woi A*j^ wl JX ^3<?A . W!*£XQ>„& teio ZiL^i **U6 
* ^^^r*- • 4r • Op? ZiafcX Ziici »aoA 

• Ziwa Z3U AajZa . ,ac* li^A / ..*> 


fivi 
«*Aj ^p &AS » Ix deft ( &a* ) 15Aj l*A| a -•* 


iS^J 
^\ aoA ( 5o^ ) 2*Ajp ^icUAA 

♦ Z&bAi . 156 Aj 
cixia L*U& ■ * a i ' J> . AjZj^Am Z^odbo .* ./ / < ^ . AjI£4& 
aAuo »oitta otSLL^o odubLx ♦ "5 . 01 . xJ ^cjAj JL&J . UL*; A* . J* f Aj 
Z#odtAiA*> ccA'Aj vxA*AJ i, - ' " <*a&£ 4^&o . &&OJ OC&XJ a 419 tf 1 MU A$ A*^, 


»■ • <V*». ^ * or* XSU, . lil$ 

' j ' ' 01^ <•/ den *aaA • &xxa\ v 6cnl* aija ZSoAa 
♦ ^£20 . Zaj Ai i ' / . AjZ&Aj L^ft^AiA^ i/ it <V*»M Z^'AiAid * Ua'AiAio / / / u ,* ** .Uibz4^ ^ v .* f * Z^oaSAx^o ^— v .' f . AjUSAx^o z^a^oo ,v A * t ' t , I^aSAix . A*I9i^i» • Z^c^a'AiAid ^AiAJ^AiAl — 
,>o ta^ \9L'J * Ixteo Zo Aj oAj t i^ ZS^<?7 owafa <*i ZSiodk ■ A • I* /' •« . 1^ ^. i^:i lias: • J5»^ < Digitized by BHPK 
1&4 Am<U ( to? ) H3* H..JS i „^> . A* I 


* / Zi^aZJb SUA* ^aoia . t 

• Zj3Lj»1 

• oqj X&z t ►odUia&i 
Sd^M Z-fcaSLj ( toa ) t £»& # « A > $ . Z*ms Z ws A*k . z£o e ZAuttZfi* *»Zfc Adacn . boZfii ZiC^ois^p 


V*^? fa» (to,) fibia fojto " '. Z&JbJi&o^d Z#o AZ j {S^Oflfc 

/ " ' ' • ' ' ' * I t II 

i oti ^o cuJcAaoo . ZUao& 
Zi&*i *£ Z&i»;»5±i ZIxo •• # X *&# A&.&S t ..XSdZ Z<&xo ZboAxo 

. Z<&iu*» Z^aao&a ■• omi 


/-■ ii m) ^*o*&o u,dx ^iffliii Zi ( 5 ~ ) 

' ■ * ' n * * tt g a 

^Si ;iZ» Ai- ( 5* ? ) xs6 :i» _ 

ZaScw Aiiu Zi>±JH , Z^li^' fiS} ? 
Ai»o woubti' ot> \i,D den . Z^iiwi ^ « # • / /^ AioJJ X^iS // Z— A3oii ( Aiai ) 1^14© Z^aii 

. X»Zd ZioZo AJip XalD XsoJ Digitized by BHPK Um !*.& •MMW ♦ X—44* ^ ■ ■fo go ^adfcJt*^ 

ftds&Jo »A&aa vj Alioi Aai j^an^l iia^aufi) 


j ' / / . AiladaJ^ * * # j t * / ' * * / / ' . AjIaa^Sj * f « / Z,&oji£aAfc,*> * 11 m ia 


f/ ' y ' > Z<$Aia&S>£o * ♦ AjUas&^o / / Z^Uafikid * i A*Zio&.:>o / / ***fj** V^ ^M l *$** **?* 

• l^LfeSOl . i«oui.S 1*1 ZXJ mA wJri •w «r« ^5l>4 «?*» U*sJ&$ . l&x±6S* • Ux^JS * * ** ' • ^« f* m * J urn *i 121 B1&* *4Af.Z&^Zfluo •£• » oo^A^oa ZA&atibo * 0A0 vjj J a*. lAb$o * ^oJUft) Jb& V* ' v&jl af yoa^fto v o*,VOo ♦ <-o*oi>?£> * Z<&Ubu 81* / / £oi»o 


JL*3 «. v • /# , pixd of j cia^Jb^o ' if »«j 4 ' i > t i i . u,S330 ^iftiAl. ZAti>.aio Z^*.i;i*id i // u^O j, tH j 


1 * * * * 

• Z$ ootn^ao > * « / * / I^LASb^d ti^Afiw» Aj ZicnAS>M 


Digitized by BHPK 

*1* ' * / U/L&& •****("*) ***** uS^ 3 .awJoUioaJfil I&a&o ZAm^ ^k^ 3 . Z&&. a.o« * ^z * * 

&-*a& . V 6<7I_J3 OCT JL-aSXD . 3 . C7 

.ZAfe,*a& Z<&a**o.& . Z&a* )aa» I^cLh. 

. Z5***S >_&ttio v-^t^i tfl IS**, 

Oliaoiiao ♦ ZAJaoa oZ Z*©Jts oo? wCuaia 

r " * * ti i « . <* m 

. Zxi£x» Zaax. At* 

*4*f? **.*? Uv* // * * * i i i ♦ b&aua ZAoa*±9 i , / t 


&WaAfc J&a&j l *rt**3* ^.^i"j^ A&ja&o Digitized by BHPK urn * .1^ . Z^ (3a ? ) fl^&» XSacxft 
* iaAy> a.i *j! ii. iia Jbo ocn If* O f« ' I awo . wraith uatoS Asos be o w >s«i If # II I s 


Jaooi of Z^a^Z^o of U^Od aaJ^i 
awaa oz\fltaa»UijHA» Z5l*#i joiid j / * / * rm 4 «■ 


r' i tf t**i kbil bk$6 i$.**a$b Jjh^jod Z<^oa 
♦JLiaaJb jacA . Zlso& xjaAa ud^a 

♦ i$6Aso . ZdoZ 

' IS * ft i \ t , \ / J *i i * 

\6a*» oxiido » mA^JO k.».±aib v^cna^ JK^JeiZaD : M a«Z . \aAfiyi iaA&I 

^ 1 ^ ^ t i 11 t * * 1 W M l* ^ .1* / . ixo ♦ Z^Ujpao 2-jixo lib^ AftJB 


14U&5*> 


\AL-ix6 . ZiiSwcxO *x >* * it 

', 7 A^ia.cUa ^AaZd Z^apa . Z&aafc A*a 

. ZooASi A*.a . Z&ak. /. * It;* 1 - J-iiafc i£a&s . 1 


* * 

/ m *i j * / it ^&bai> ^uiaJbl. $.aZ? Z^cia^att 

♦ Z^CUafc* * ZiiR*:» * it j i * i% * t* * /' i * y * it ' / 123 


** * *Ui^*.Z*s& &cfea(ga*) Z*&> 

• ZAa&i^o . Jbocnb » Z^xam . Z,&A.i A 

* ' j / • ' urn * * it* 


ZJoaS^d t JuU2>.: ^?p? H^ : v^f ^^ ***** 

* • " I at f . i $& &±Sb : ^—aZ en) A-ib? A^ZLZxd 

♦ Ziax Zjw ^o ^iaJb * ^S^k? 

,!ili»D Z^Soia (aaa) ZjLa.sS ZiaJb t « '/ Z Al5,^ 1A^3.^ . aoi ^waS^a cicn A^Za 

*/ * O \ m / f 4 


•> ' l^aSXis Zfcrdpto Z^pi*^ap Z^pi ? ^9 Za9oi^ 


/ /1 rt . ^ V, i 1 / / A&M 


. ZJiiotio Z&aj ^> oi^» Digitized by BHPK 424 ^ip ai*» *™#? 1 2 *^ ) *^* 

.. lAa^&A&*> M^? *?<^£ 
oa*A»J Z#aii . Z^ai» ^4* * *lqjl» 

* lALiZsAsx* . Zi*aAfc*> I* ', / ^ a i • 


XsS&a C3&* *S*JC.i* 


• _/> /. *> ♦ AjZida.&:» . ZA&3&U* . Z*dfc,:» 

♦ ZAotefc^o 
W . \ix ^, 9 A . Z^Q&o Z** iArfi • » . *au&*o 3 

*4» £ Z&i ^ W cu, i . Ifati&x^* ♦ 2 #*J&*»<rt&? 5d*,Atoj 


a**M&j *a # Afcj ( oiru ) Z$a*_ *aO I^o x, » a fo — 
. Z«tfo_jaaAfi>x» aaAfej &Afel • lwatto ZinS> waSlw \& . ^lXmAI * Ztefc 907oiSw iflUa JUm£*3 

• AjZ&aA&to aA5>a> Zc^ . Ziixf» Za^ owb c 
• tiai \iolba 

A f fcid& ^A^o? 9^62 ZiaiZ j j> 


^ Uail LUQat ^Alj^ it 1 * -' < 


lyAofo* J^uiaX* * f* 1 Z^^^Za^(^^)Z^^Z^i^> . Z^ouafc ZiAA^ v aJdjbZD JLa^ 

. Z^toi Za? Za^ 

^? l $=>\* X*CK& (Sba) Ziatt 

^ Aj^ JU00& , Zidfi* . lafcu . Aui cii* 
• ZlStaGA . ZiLi^o Zi*ai joiid Add 

Zaa.ai *J^ ;iA * Zix6 oaSiAa \flb Digitized by BHPK V aju9'^.G> 125 


* #■ '• /• • * A ' v- .a . cr ♦ ZZJ^d&ai ^-«Z . Zm >j 
• A^lusoZ Jo **£^ V^? * A,I&,* 
^_A*>dX iUpajaa <yZ Eta A 

uXZ *£ ^t$i A**** ZU>» . IZVato 
o.— aJJxjb » SisAZ *boi\*w AZ1 a&o / ' / / *&# Aia **oc? ^-^50 Z^ajU^. / / *, 
*'.!> ' . A«U;.^&*o 
-f (*fctf)i#2^d» Z^ 

aa )a*&AA*o 

• <*4$? . or . li^o ^ 
^gXOwM* L*« a&a . Z^AsI#o Z&uba lUtdaSbja V- 5 ?^! • ^-»^AAl . \2>l luo^ 
5^.Afitod U' Zidiw5i XJl . l^aal^a « ^/ 

I . r. a « i / 


// u 


'* > * Zen * Z42U ^1 lfJ^Jao baot \^L ^^o 

* ( ^,5o ) i#=^ Z^nJb AixA^ /. ^ #y >jia A»i aai^? /a*** *Z^ot?W 

z,^j j&> oixtfp 

. wAiAxI • aaa . ^?o S^o ^a 

• lAfe&ua of ZiiJtbaa Z« Zocr . zia 


1»^ £ Z&M6 iV^?9 fltJ^DZiaoxa(Atti) Z»^ ^ . zk^ *& . z;'^? ^ . &??? 

i^Ari . AZ4^ . AaJo . ZOoA *&*** 

. ibti, aL^ z^i^m.i^ aw# 

Z^o^si Zia<na («tu) ^9^* — 

. Z #oS*M 9 

A-.Uia.i.tD Z— A3«a • A^^ Digitized by BHPK 
SCLtt £\J# &W4.*tf&*-i4i» **&%£& 4 >jSl ♦ ^» 


i& 
Z4&4& . W7fti0aCTi VA»iR>6 
j^cxa a**j 


>♦.. / ZAU^}&ao '*, t 


• za£|&*> . zi^s,** 

* A f I^S^o 

«flU.U^.i^ y , lips Sd^JtSiLfi) 

♦ Z4&04& • liojy* 

* A* 1334* 

• Ajli*^* 

***** l»\i? (fe,) 1^6 i4» 

* i ■ / M 


Digitized by BHPK f »* .I5**ac> Uois laii ,6a*fcj a&l&A 

. Aflio^B 

. ;&*ftj»? i* . Z44*k» • i*4» »u»(«u)i4A» t&yba iiXx, . tit* 
.a . « . IAX4«> A*s . !^&><m^i?a 
.».«. bS^,o laaAS Aa*S» .lip^ 

<sajdL*a ill,* l&ac, . &asl al& 
// cttalAaoa (to,) lS$toii {$(*» 

. Rawer . uip!) 


. Mya-jii Aft; l#*» jja\Afi»o . liaiA&io ^_^i a a-i^ v ifiJ^,? i*h& 

2 i5u#Z * * &L At &3a ttm #■ * . Zd(XttUw 

. Ziftiiio .? . CTt2xSpJS>o^& J*" i*C> 


.BSg .JiJi-.^'*3 (**) W ^ 

. *&*M den . Lftbdaft • **o*& • J* . AjZjta6&& aA&J 


. rfjp . >*** • '*?** *°3^ ^3* . ^ibixi oci.3 ; 
ZdL*JaiS&» ♦ A#ldifik* 

* m * i* * 


C ' // •• ft to*tt ft! Zxft **> * ***** » 6 *** * H* 

Uj *i* . H&^s A f U&^* ^toa a^A. 0*9^ ao^»l . v * • *u *** 

fix* CffalaoSb* A^Ziuai zi»A**> 427 * v ..Vj^AAZ . *A*Al . ii^f J / * ' £» 
. lA.oui\AEi,so dpifiyij . a^A&L . *JR> wb^tA^d Zia.*Jt|i ( * 3 2 ) Z*l&& 

. Ua^La Z^»? boL^qA (ia ? ) la3S:Zdab / * § 

lis** l£***x IJ^^tlCso^oxto 

t f/m m i * * ' V / / '■ . l^cu» . laiS ( to, ) S6i» t ?^o?9 . &M^d */« ' ^6ifivjtA3J2» /• // j( » 
/« 


I* ft 


* f* /■ * jlilSl '^ . z£^3 ? ZS^A aoA -l*o 

\a\ t * * _ A _ . T^caAboo Oct HR^ 


c- • / v? OS . lOiaO J»4*J X *>*& • cr' 


. Z^M ^> a*. • ^aatt Digitized by BHPK 30L.& 
fiiliLil*** ****** *^° ^^ 
D den ( i a ? ) !»&-» Ziaifc — ^v? a -^ . JU>*x»,? Z#a4^*« IrftMft lfco& iai» I * * * i<n&tfc> lat»ftX'.WLaotf> lA _> L&>3cW& Z#0*7l* of iLwi bo Ao&i acM&3 ow oscpia ^ J^feX. £ f 
l^odoiAd LmO^ ♦ aiaa sua* 

^ lia&s *aoA . Z-i'xtaaa 

£ l<&o?0iJ& . taigas Z,&Jd 

,jaVtoo ^aR>.a*aDA.ixoIi^ai>5to 

Z£#a ^xii !£*** i&ou-A ^icflsa 

SwO& *X ( *a a ) 1*<ti& 
iftx* lAi»a& . li^aiR) t *> u / i« * 


j/ i* </ o*ifi>* . lb Oaf tfcte ^ tftfri L* • 1xa> 4 i^c£6afi> 

• ZAoi»as> 

J i /t» 

. A*i£**& 

. ... _ .^ _ . ^S5 ^ o . en . ^5aS5 ^ ^M? 

.^ .S . 15%^? Zicx^io i^cu4? s# 4 l*#a& .^ ./ ^ a' *'* * ^ *m * m *m mm /* ' 


. AjX*3?<A&*> # / — /■ / ♦ M.fi> lao&±a . o^^S^oJ! idiSij ^dLsS ' 4\ / * i § w\ * m * > * * . Z4toj$a&2o » # 


* A*Zi5a&*> 

it m t * * • • ZA54&* . Zd&ftao /■ ' . Z^oSi&aa $ * . <CVf Zio$b,^o Z£U.&2tA . Zi<^d ZAj- iJ^Zio . 2j6iS> 
. ^fii&Eaai . Itfa A» m«^Zd Zx^a • £ * ■■* on-i ^^o3 baa Zacn «07Zx*a99 
. ZAaJ> ♦Ifcbaxai. . Z^ttoZ » e cu^5 Digitized by BHPK 


IoJb 
ioju* AJjS<ti9 

^ . Ml *a 

I t ti r li 


Xfiko k*oi& £> *LS> . L#HJ^ £*>■ .* .* >i» OtJvJsL' ( 5o^ ) ^cri&a£? l$'o£a * 6J5 U#das&a ^ « y ti A i I&0& . &0.& 

« I &o *©.& 

1 * 

. AjZ«&& 


. XJO.& &a— .*jO<&tao Zo4L&j ¥ oAfi>l • wtoau . t*a& . ZaJb \^o&a X^jfaMt.ti^oftte? *// ■ . \&jboA Ail . XJoofi> Z0J&4 yO& 9 429 AoiciJ&s jnAbo ifi Axi . a .or 

. LfX»l ^o I^oiarfi /■. *^ ji * AjIJ3CTAftba * « J^aA * 3 . cr . l^cnoO aoifivi /* rV // f* ti * <T$$ 2i«ji$S 


j * 1 ♦ Z^ajda'i&^o '- * . AAmci&xs / i* ♦ Zi&aci&tt * ZdcnSk^o 4 / ' * lA03OT&.» # ^* * A^I^cnB^^i / 1 Z^ftjacnAfi^ . Zi^6 Ala jnii? i?^xZ 


^ / 
i /' * OOlJ^bO ■' < . AjZ30<nR>.iid . Z^oiai6 / / -• .23 os 3 oa^ZxaZt^DO^A^ « >mxx> cSics.^6 X&1 »?i~ **"* Digitized by BHPK ftj» 


t* ,liaS> » Icbsax . i&aafi> • fcaafc 

.iofLrio J*ft*>* * U.L&* A*£oZ 
. JjiUZ Ad* l^OfbaJta? ZjjlsSi A*L» 
4dfi> ida&a . Z&i*d& . Uiidfe j? '/ 


/« jj o£oX L&a&s ^Za « *Ji )o£ ll^. aoA 

• UlZ&tta Za3ois . Ui&tlxA, 

§49 $4 it* 

• tlix AZ . izo Z AZ / / * / — ' * I60& /•. _ / . 1&Z» ♦ JLsaoS bb&£ 


•* • w. ZdUdfc Zlbfc 17 •oMO>£> Digitized by BHPK . ( *\o£* * dad* ) iouj6o8m£ x6o&kttjf 
. «ib Z4» "•**» • l *&* ***** • *&& 

to^> v^ • ***** ^^ **♦ 

. CISSJ^O CT^^O CtAl^O % / * A/Z«3*S$.» ' / < / lAauAM* t^ ^ ^Q / / / ' • * j ' ^ / ' / / LauSb^o 


/ ' / * 


^ il^. pi* vi»\ . 1&* Aa8M:4» 9 t low ^US^ • oxJLJw iota li'o *^AA? 

4 i& * ZJCfo Zioii vfiijw w^Xm^os 

ZcniZViii* lWoVia JiSoZXft.Z^LSo^t * r. vdoitto crta dAAfiyjd . AjIiosO 
Ao^ ^d Z^j^Z Z^^d ^a fly m & 431 I* * ' ♦ A^Z]pJ5,io 

j&U*» . IsLfcti . Mtl?I$ • 4* 1 * 

iAft— 4*^? *V#&* V^ 

• * ' * SB « *d* A&^O . Z-^oob: 
.jLS^aia &*!}' U^oa den . ZJLbufc — 

• a . ct • Ziuxao Z-Sda&s . Z&tuisao 
A^of Za&J ji* . 4 t Jb . fcl* ;cu,A 
cn^di. ImLx Ijcti^ ^aR>Z Zaicno . Z^L- 
Uax . fcix. *. C7 (, , ^ ) Huso *p& 

s 

Locia Z»oV> .i. 5f * Z&»A . ZaJ& 

• ^° .V?? fc»a~A ( » a? ) lift ^a 

• ».« . life tf ? ^^ _ ^ ? ^ M 
£o **a ? M iX xiai^ oaiiAZ . fe**oA w6J2> . *sZ# . Ap . ZoJ5 i» * . l4tcu*»a«^o Z^o^^a cnXii t ' em i «' • . Z«^02L»U . Z^Aiai.orii 

J ' / / / * • * 

'j / A 9 w II t ft 

* AjZJljA^ . AjZj^aO 

4 

. Z^.#oii . I<^9$^,» ♦ tLaJ^io 
* A.»ZJH.*<7iS . AiZlaS^^o • 5 - a* < » * OSU A^> a OCT . I A*!Lw a&tt . ZlJ- A&bO $ i * am • » 


* ^/ 


* cauiji * B * i ■ / » l*yja^ . ^. or . LA\,o^& ♦ ZJLa^S> 

J ' > ' " fW it % 

. 2^*A^J^AAiD . Zi^^JbAAso 

. A» Ii£*R> A Ai? k* _' * Z^^^S^d . tf^jj&tt + _/ I i&<XL\±S&>0 Digitized by BHPK jboocnioSb 

. liai?&*> ^V^- 1 * 6 **'*?** '/ / 2£o>o»£> j&Za zm<4* « > 

(at** ) SJ^^O^D imAuaib «■ > ■ t 

Six Jgx . ZticA Jbaii J |b£»i»oA eJ2> 

' * * * * j y y' ' 

. Z8Li,bAo& 
/« NbUL*^! 


V^J ** itsafto (aa ? ) v difts^dE> UU s30A «• * V'3 ««? *#~**rf A J t ►*» 

l $»u$o JLi*x a Ufl^^rOri.xL^ tefti cuu 


Digitized by BHPK 5u^.&9 • ^ **^v? • 3 . or • Oct <naJ5> Jo 
♦Xa6o . * * Za6 . l&a&a oia . lib »*o 

• ^# X&fc J* ♦ <J£» ^6 . * « / ♦ * 


AjtiSb _* • k* *-l 

• 


Z " * •■ ApjIiaJS * « ,-^bi^o ^ai • wto£&& *ai& Ji» 

I am * / it tm s f *^um m $ * » ♦ A*.tau<^o .UxJb^o * * / > * 9 ' 

KtAaa U's erf . H*fii» li .b&kt J r / I * * ' i / / .Ui^OAX . Zj&,c& )ax (aaa ) lA*Oitt 

. ^9 ULuo Ucn? Uiatt ^ ZioiZ 

• ^f Z&C& tier ^X A^of 

•J«V=» •JttS A*I ♦ Za&3 •a^AAZ - """ * < 


* 4 / ' 4*" ZL*xtu&fi> iaa >JP«V 


*£>&*> 


/■ # / > i i * ' V l£_ ,3o4o jLa&x 11a» JS&bMZa 
J2>6im-*jaJb «<l&j&&» Z^oaaaoao *X Jl-U*> . ZJ?U»1 AXAaAbaaJjiao,, . Jboao Zftj^fa Ztfiis aS^o^***} ooct 

/ 
• / • /# 
i-ii^a* * Jt 


• A&LJUuftfc £^'3 WliM V * ' /, 
* • *—&? • I^a-V4i=n^ 44^* ft £>icn*A X • ^JLtuafi);* • Ml !&£, U*i XL a<$fe 64%^ 9 * ]> ♦ v 6oiYiax*;ia6 Za£*»S3 v 6enVta2ubi5 o ♦axoiboiiaO^Zaiieax.Zj^rfacLJaJbo J91-I A#Zi*iSb ibbdcTiJA^ a.SUttS 


)fito&>£.lfL&x ^ia*ax 1 1£> 0^0 oJoioJZn 

4 ' S * / 

Z#i*i ASj- Zd^ Zi^a Ax5i Z^x^ 

^*3b Z'i*> Ao^i^ ♦ ^*j^^iLi©,fi> 

A* Z^l^o A,jSLtoQ> MorAofb>ft6 Zita 

* 4 \ t* • * 4 tm i f t 

jC&$ A? Zj'dlfca ^aSd Z^»Zio? ti^eifLa ^*S a^'fa Z^i^ ♦ ^o.*i^llo42> Digitized by BHPK A.to > ^' Z#aO*$**> • -» ^ A,&»&» * * Z,&u&*» * —' Z#AJ*to>P 4 ' A»Ut*to*o ■ f J Atoj f* .* ,*&Afe*> . Ui.Ato.i? ^ s Z#A*i*Ato*> * U A* A,Z;0»AfiX*> »su&f USA ^ . Z*a_*. . 1^- «L a. tfto Sato t-*£ato o • cr • >&to • ^«.W K*< 4 • ' / * t i ma locna -a. cr . t£AtoD jba* . % 6%£& 

(i / ■ ■ ■ / 
•5.5. Z&susi ♦ XS'Ato ^ atoj t &>& <Lto ^*^9 k< " m / 

•U$»& . 14** ( to? ) i3 a ^ Z a'ato 

yMii ^ato 1* ? fai • Itiia ISatoS 

?&a* . ^ato X$ ? i^A^ . bUas tf ? 
*U*0 Aato 1ft ^eno * ^ato tfs Digitized by BHPK 9&JB a . Zj&ffoS . iftla** J t *toi£ioJ* 

J^toA-too ♦ ^V ^r**** 

i£ ? Z^Aa . <duat^!tyfeftft 

^i . *£,? * J— JJ&Ato Z$a& + *J2>Oi& 
. Idt-LbS LfeA&» UtoZ . *jZ iX ^ * i * 11 


# ' * # ' 


. Z<$ot&toafe.ao 

Utoatoo Itoo&too JUtooato 


,* Abaja Z^a^UtooAto>o Ztoo^toJ ^too<CitoZ . 5^aA} . 

[^Oam( aaa )IXtofttoo Z^dto&to t^O^ 
.flbatoo Z^dAbdotfcT^aiAli^^aAio 

, UtoAtoa Z^^u * Z^^oto Z^toato t^ a * I* m § * i * * m »ftto . Z^^aioJ i* i *» Zi^b^o JUlidao &AJJ3 JUJ^d OMcFUa Ml* / y l£ » -* Zr^aa Z^A^ai . UtoAto ^oA ♦ 1&4*°^ 
JL.^jL^Ad I 45oZa Z-lA^dA^dd <^W A ' t ^ -^ l^AMd . &3,a:>A*o . JbsJL 

C— ^ . Sflfct . Z3«Ato Jy^ki Ju6 

*0-i* , OUif»j»AjLS wZ ^ Ioot . *J& oJ jb 
Mu&to A^p A*»Mi A*»AA} ^ csAA^ . Z&*>fi>AA*> 

. A*Z*SLfcM*> Z<&w*J * */ 


I ^&2a£>o 1 £\.&«j& o& ; S w"V / 


Afl&l * i^xlso ZjauSi i' / ZJjl* . AiZty&S'od&o A*Z^&. ? adS> An tsool l^a^Softd 
. a . 5 . Z£&3afc j^&a$j <V$&$ 

( aa ? ) Z-J^&>3dfc Z>a&*aa& 

• ^M)? lA^oia . Z.taaj& wdafcjtaaJb 

&£ ijk, . W0lL*JLi3 SllO UcS ^Aj **>oa . Zi aJuaA** 


007 >iuxt:3 J* * i85 .♦ _* . 2Ai^ • &J& ♦ BoJ& oi^ A*Zi . a . cr • Z<$GUttu» Att ( Atai ) Z<$ouA*o& 

£> ZA— dope . Z&ia'oifr . AJ&a£ — ** ' ' . ^4^° ^1*? °'^ • z<c&dj& .z&j6 

J *4 « / it * 
t» 


#V — ' . AjZi9U&tt ^ / * ZASLJb,io . &>$*,& i> * * Aj\&&y*$ * l£&j&tAs&& A#A$b.i AJ«\c>Z 
« ^4\r . Z<£a*2L&.*> A^JbJ A*»Z * • ^* \ * * a * * m 

i i / « i*^» . AjZIojm Digitized by BHPK d86 

•^T^o A*** of i#u<?r ^V U.* aits* Jii^oo* li^i »»£ 


5o*G> '/* 2&aJ2> 


OiO cricoid. w ,i cna ^ I? . l&j#i* • Zii#a» - 

aoA .J&(£6 Us.^ Za^s ♦ Z33ff?v» 
JUtoi&oo ZJUU»o U**4 liafcs 

• ZX***!M 6 

i * i » * f * i ' ■ i 

cixji 4**Z * Zm^& Zj*&j ****& b 1 2^.£> 
so A ♦ Jj^o li, AX ^30 A . Zi'iAii 3Xm r * • ♦ yft-sl Am K£&9 La**fco Uo.6 4 J Digitized by BHPK 


.» * J ZikfcJ* Z«o^ *=> A*Z} A*> lAo^^Aio t^ » • ', i» ♦ * * JsuOAAiA l} fc&2&? o^ . Z^aou^ . ZJaa*fe Z^ # # .ouiai Vk^ 9 * J* Ao ^1 ZriftA^ Zxkip AA£AZ ."^aau. 

• j^boa Zxo ZJLoi Jo ilZ ^..1 ^fi>AA« Zj^m # * ii wOO / > r a m tx 


b& . ui**&s pjp* vx'jX.? AiiZi uaofibo. 
. A,lxaxl Z^jao^io .Z^aa6,io 

• * 

jtfSU toft • ^ Z^Ja; ( ^jt=u ) t ^ 0.O 

/ • * # 

. Zi'ZAo I^4S^ /' * ^B ZktaaO . Zia^o UUjSaa » Zi±aa» i^J=iioZ lioJi 


tXj^^«**> *fc*A*J Ja~A*l 

_ A » &*J& . 13 la i*<A* // t m * / 


orsAjSd i' ' J— id. » < . Z.#a£cw$S 

i * teais &* >+£> / _ ' . 3X& Z£*Z ^ 

. Z$o&>.n»& .&nM^uo //-« . zAad^» 


♦ <L*\. ■Stoa J f " *.*»3 . 3 . C7 » A.-vsO ^ * ' 

. ( 30^ ) '< i' Z<&jdu»A&*& , U3u*A&:>o 137 j^wA^rfci^^P ZJm&£ **& tf ^1 * Za*i£ J*>aaa of * ' A* • A^xi o»ci. ULmAA Z*+&j ***$ 

ZJofc )b6u»oo . iaj^5 . ]UAj? mini 

♦ (4»so) J«J&» Zxttxa ♦ ZiCjLo**J$de /' > AStoo AfcJ ii » // t&l * t § i) M * * /• 


J Ml • .ZoaiaZ^itaA^a.Zocxi \^^ \^a. I r?f,fl> Y> 


Digitized by BHPK Z**oJu «v&0 
mmamm 


. M»* »>*• ' ^^* * <?** & £» ■" * yr^Y* 


^ . r. / > • ' 


a * i ' * tf*9^? M£*9? ( **** 

ill _ *. &,&*> Z&&*> oua / ,JUiauo£*ja AjZJl&&» litaA*> jbo.it:> Aao 


/ * * /* u > 1£ )suboa pen . !&&£» 
^cte jfdA&a . Kite* ; ottoSfcVpfe •MJ 
iV e^o ^(te,)fl^»t^o.V . Z*6_M 

Z&aoJy&jo ♦ jKacAtib Zi**AoJ^o I Digitized by BHPK . zsL*i & 

• Z«$odL*Jb.:» 

• Z&U&M * z£«5^» 


■ # z woo zx&& 3uyjM t x^ jbpjboo c*Z Z&iaat Aix*xi ,■■ / UoJteo Z&tttf Mxboi 
Z&*oA Zft« ( *a&j ) Z$oi6u*6 Z&b*t ZA3 . z&* ( «j ) z^i*6; 2£si*afc j^.jfeSZ.J&Ua ZinJJi 
*as3 a*2 . jo** of Z$aoa* Zi^ * Zi9 

JO Z ^-fc ♦ ^3Um0A5O » ^ . C7 . 

. YuZ*o^t ^oro uvoo jaJiJ * a .S» Zi#SoZ 
: we? ^jZ Z&o&s ens ^f A^Z^xSo 
( So£. ) a^AJblo Zdiai oJ^fi) vOoAa 

. ( oubJ ) 
. Af^(o 
a A . ojiaiMi uJ^Sol t ^Z . ULobo 
ty» 


Z*y& 489 /* ^ jL\p !5o^ l&st <^4 . 6 U 

. ( tail? . *Al ) l#a£<*** %9» 
4^.5? • v^i **• AJ&$»Jo ♦ ******* 

* JUxai> 

•*^-V?» . z£^&* a^j Ay* • * ./ lift a ^ . J-^at ♦ ?* 07 * *^& ', mK . l4L*&s xSAAi U*fcM? z *\£>& • * //i ♦ LiS^i ;»£ X — J . A f Zx*S*> • a . or 3 » C7 Z*x> a\,6lo ♦ ? Aao o\.« 

9 4^ 

\&&&*z Z^ . 14U5&Za Z^»*iS 

i f m i* * ' l* 


^o3J^^»ib^ (ioJ^ ^da^j;^^ 9 «■ 


^^vfi> * i*> *' CT^O Z^bo • Z^C£o6JL& .# .' .Afiw . JOEsaft . ZiSb ( ^ ) **\o» Z^V^» Digitized by BHPK )rxJ2> %ta 
i*^*p WMP nmOCm a*a „5^l 1#* *** < *» > *** ' ^ 

l£o3 JiafiWio 
» Ijaja am Zxaf? 25&A-A& ' • l&o* . fi£*»M . XduO A**oiJ&jJ2> i ' • Z&frXiJt - , 


ko^Aid 


'lio*&& »&*X*& 


*** 2 *** ^ »i* £ Jul A**> M' 
Digitized by BHPK 


i<*jA*x . ml&l* • *J»V» 

tf ?' 
y*» U* Uni'ii %B»»? U»«» 
•_ J> 


. (Ais)^af? 
> .&& lit^o 


'•'/^^"y L* • .# &« cc i Afelfyfe * ** ^VAr* 

•£a*V*Vtf° * &V °W* 

1 — Jlta Atj, ( aa 9 ) L&i\&li&&v 

pJ& 141 • 5».«9^f? »A • ***£ *A **$" ,"2 
Z#a&4 3bl6 . Ze^^i* . x*$ ♦ ? 

• Z^aau^ cia ****Z . , . cr . *ii ^£ 
• WPP I?** 3 ^ ***** "* * w * 

(So^tfttaxAs boo* ***J *& tf 

— -- x. § ** * J 

♦ *&?6 pfeas coi ^(So^) ciiLf. 
tdu&si *Jxy*S> . cn-s Scrifi . * . cr . 3 . S . «J1 A-£ otsi )BLfi» ( &o» ) aj& A»S> Icj . rcra&w *j*aa oxiwAI 

^ a » + i m i * * * * 

pju» p-6 (*o tf ) adji 4=^ ^ 

♦ eta..** o . ci . cnidisxji o£ >*J& ♦ oia 
)cr£— .fc . JUbdboj pJb ♦ ciib# .a . ci 

. * . cr . er^ba cnX&J ^3jS ... Z&toQJ 

cox x&lSo l^3b)B^.jt&aj <*-#*. * 

o . ci . JL£ 5bl6 . &L/VL . * . or # * tf ^**ao of oil* aAfcoJ iij6 lenS • ixo l^^cia^ li*l oila^j .a . or 
♦^ . cr . ^«^o a^^V ciflo^ *.& 

- / • i— ±ti laoJbja aoAi (»o-) ^fSZ ^ioj^ A f lSA» ^auaZa USoia ooA < ^ * /' '- i Zilbld JdZ» r j Zi»Z : ^.Z iSba U^oia 
• Zooj.AiZ siboZd a#Z ci*A*Zo ^Sxs 

it u ' /«V # ft t m / 

Z^CJ^ lacM ^baie (>o-) Z^« 
tfLi^» Z\i5fi>Z^o ^if ^Jf i lei 
Zi f l «a*of.^ *w.^ Zd f Z ^.6 V I 
*ao A . ts^c li oZ Ml <15L Z^i*X,ti 

( 5 0tf ) w*a tf 9^1 *5i ^ ^*^ 5 » # *^ am " * ' fU r 

Aai Lljj, ."^ . 5f . *ii 1^ 9? ^*:» 

♦ biM aalia^ Zfli )BLJo (io e ) vecu$Z 
6,i^S % 6«4Z coa».u^?AZ *^ « cr * a .pix> liL oZ wi lil J&a)BLb. ^ i^ 
)a.6 . era icr??J . m^a ^kj*f . ^ . « 
U> ^#Z pj*&a ZJi « ? • cr . cr^M 3 
» I^^SA or^ Aoci .^iw?A; . »ra^^J 
^t r 6 . U^ioD Zicna cia . cil^ )«^> 
. &ias )oj5 . i^wZ • ^ . cr • bo*a Digitized by BHPK *u& . t^XAso 007 

4^ (aw ) L$afcs6 l*»'fe* — ? /*■ * , ^ fib&fMj zaSois ******* tyl . Z^oab^? Iff *3p«fc* Z^ois^Aai 
fc^o Ltt Aj bi ? Ztfcaoixa Ztfai>aA*>S 
• 9 . cr . Z$ft*> aj33Wa *a$ : ^*Z . l£.o\A*> ft ■■ 1 Ai*l£«ni liipM Zjjl£ *?oA ^SEuo.^Ja ♦ ^ « Aa*>b*& «*Z . Z&ilLwZ Zla fyix Z&6 
A aso dub. oiiJLs JUjLa AasdftJJ . ZGLa . ixo Zi&iao K&.&& *X ( tea ) Jbo,i.S5 Zb&lS> 

J UU* of Z&* im Aa*£*,Z of )ai» 

' ' ' *^ urn u 

UUn^x . *:»*£, of *6 ZJ&£ Aaok 

, • * * * $ 

•MkjAs ol y,oi t^a^a . i^Lii, of .$ l*ixso *.c> • Z*asc «"} 06^ . ^ . w 
I ^> 1 vf^ * ^ . erf ♦ Zi^axo cnUftpA A& ^4*^*6 OCT Z^uil J&&,Z* bbcx^-A ^LS> - , ** . ci*M ££ ^ ( ?o-) W^ J P<&* 

.Six* ifa**t *>*>& »**>$ **>^ 

^ ! 1^ z^ z#Sx ai v ^ 

. teSp . l*Ai* *P*> • ^PS» Jo** 

V^ (B , t * * 

.* . S . UJLioO ^?Ai * Zioa ^c^ )B&.tt )sl6 . Z*5o.ioi5.» 


* '/ Ab ^-zaxcao iaaaio ^ ( 5 0tf ) ^$o,S ^ *Mf^ d 

Z$l*> Zaw . tko ( So** ) ^ AiaJbo 
ZZX46 Zo^ax <n$ v *SLtu AjZ Z^9 ^#Z 
Ciit Zi^&fi& i4jJTo lAi^o ZSLUibo &&& I^ClSbo iolb Zbo,;& ♦ t-^baJ* ben ♦:> ♦ C7 (aaa) Z&a*fi> . Ziob*© 
* Ztfioaa 5ai» of l^Z^oo Za^a 5h^? ' < / ' * ^ orDd yy i 4 t i » j t ' it m m Digitized by BHPK 
&>o.*ba} * * . * . « /Leo liaaoibo .ft • 4 
» * ■ r . Z«04aa*fctttt*> >*DA Aj ^»A^l ZXCaxa t» # . ci . iJaii *u»mj t Sa . i&A*i . * . jboa* A**, A *u»Mj . *giAI - ? . Si 

it * $* * *-^ 

«ra$Sw Xito . a .07 ♦ *ft o£ *u&AA£ 
.or (5o^) vbouiiw ^*B>Ml . Z5L^,a 

* C3a:> AI . JsA* AI . a . or . r. ~t 1 * > * * ¥ $ * • » ■ « *. f ^u&AAl ^o WiaoftXr ■ 

li*o*&AA**o boo^Sb . Z&xȣ>AA*> l^&Ua*&bo N /j )B>do bfcora liiA £*eJw o . 07 

* * * * * m ** 9 * 

* ■ ' / * #. _* )a* '/ A ^ i» .iVaw ^0 o^ia Abila . Jbu**> 44S itfrnni 

» #• - n ' • . "5 . 5i . Z\V a i**J^ . *& Zaax )suS> 
«ixo ZJ5oJb Jo oi Z.iU ^ l^A^^a 
^LJJ^ao Z&L a» AmJ i^ol^, . t m ' .JbeaA^o < • *Jba*&Aa*£t**> Zbai.Sb Aa^A^dLia . ♦ .&& boiJa /« 


5 ■ / loboax ( aaa ) Z^ifi> Zibaift j 1 / f * / J ^—^of Z^oA^L ot^ A*?0 3AM.i^ 

* / > * ' 4 J If* i 

, (aw) Z4^a3o Z^ba^ . Z^iA 
. baifc 0AOJ5J3 ( autai ) l#a*A*& — 
. X>$odbai . ti&oa . I3Z Aodaift ^*l 

, %xo XUxa 

r 

jtlaafi) v 6ai^so ♦ )o&») Za3oU3. a . or /* t * \m 4 * * ♦"5 ♦ or . Zinja o^pa looi ^3Ufi> ^bo? 

t j ■ ' \ j4 * * • 
t * -t ■■ ft XLmo Z^as ^aoaja ^o.a»»z 

^ Zba*Jb . ^i f Z J^dxa AjI ^ ? U«i 

Z^kaA ^i A*Z o ♦ 07 . XdLap U3V*^i 

♦ a ♦ 07 ♦ tox^o ZiboZk>a >cu&3 oc7 Digitized by BHPK jooJbuft AMfcif 


V «J5> ^ 


- / ' , I^ajSi? off Zi&X : ^ 
/ 4 . l£» i£? l*&i*i o* J&4. *? V « > jfe£. rig? ( "*> ) »#&*» : ** **** 

ji^i IaV^ ^^ 9^* °™ 
.*t&»oS ^ &A£ J&fc * 11,1a ova ^»p 
if . / 


: ^U> . Z-&4 ijLof ♦ Zja2u$ * a*o tx^i . Ml »fiZa x»oZ 

• *-£** tek ( £** ) life ]&$' 

&*s ;iia jl-£ ? M \ z^ibe&fcz 

• Zi&*o ^jLbo&a 

• Z*0J3 097 

f *' t ^ 1 « -or Zx^Sa tfo tit i^ . ***; '/ • **/ ~ / / /• * * * t * am if f t w ■ ojm xii lift 1^^3» ;oJto . a^i»9 

.&fci 1& A*a aoA ( ?ft( .) ^Ji» Ai, 

♦oplJLs lal ♦ "i . 5 . Xai A^*» . tiliaft 
A^dJo . |L!iua A^Jbo &l Aia*ft ^cto * ■ ^ / . » . w70^o££, oia ^t 1 ^? bOf*&?^ of 
A*a of S^ A^a» ( so- ) Z^Jolio 
Z^bo^fi> . Sia>asS A^a ."5*5. Zibaioi^ 


097 1&6.J& ;iiia# : a#Z « koi* boo 
octZ^o oZ Oct lAxX o. C7 . Jb£Aa»a 

097 Z$— 6aJ5 Z-AX^a ^cto . Z^SAo* 
♦l^5aa0 Z($UaJ5 ^fbbo . Z^ou#0 
,1 /« / Z^iSoZa ***o.JbAA*>3 Z£qJ ^f .Zij 

» Zi*^ai zS*.io Aija sxi^boi 

ctV>mSl^^.Z5 1 ct^ « 9 . 55 (ia? ) ZiJ&o t ^ Digitized by BHPK X*fi> 145 «f5i»t ©*ai$ 1?*9**< / * ^ , CT ♦ Ifflt .iala 4* ^ ^ 


• / * 


AtLtaitStao ' / * # • * * .a*2kQx*> . X-adfe.* £_* be* . M AjZaa&ao ' > r 4d*A»Z . Zg^ . ipb <na *J£fAl 
.LUX* Ja,Z^AfcZo-Z#&Za 1% i • / 


/ # ^ataL&U3fiAoA(fea)ld&& / «v. Ua*,l*»(aubLOb3» L* * 

XB.J V^ # # Z&ttZi*JaA» i«*aR> ^Z . Z*3 ? ^ aoA . Z£a^ ? 

• Zaa* ma .^i2» »M* oZ v -ao.cn:o of aato-bo • . * • ^^■^^•^F ^^ 23e,fcu& £> of l4l» £> Ko\ ♦ UaL&*l liaZ laxaaota *.****;* A*>o 
Z%>^ tf ♦ ZSaiUa 

™ // j j ■ it it •ss**i)i*$ *tV?^ ^j ^ji\ s*& Jl**z~I\ (J 1 *!". ^ . ^ LUIS' 

♦ ftaaj Zia^a Uj^fe * .* o\a*Oi A*a Z<CL—, 1&6 loci aa ota t<w J^is laaiiVSa »r^i' MOlaX 


0^»XJ& ZVu&ct Z^o^ (Abl ) ^^ t ^*f* 

Z*l5pZ Aqcr l^ia l&tfi Vfrli* ^ 
A— #1 $ CTi^lbajJ AoAfa l^M^i 

iiAit Z«J>oo i^o?? d&it^XZi,i^JaA^ 
^Z ZwoZAio * JbixJb a*Z ^ai a^bta 

i * m g {t • ^ # * $ • 

^i)siS d aj^aoaa Za^£»D Z^AiZ ^ / ,< • . (nlM ♦ Z^nJc^ A^ . ^S,i t Ov^ I Digitized by BHPK \jJ3> 

i*0t£33 


r*i* ***? ^ I * u au± x -*^&x> oZ eta ouuaft ( fc ? ) I_1a^ la.fc * f al. tfafc i* » -/ / i Cft&S laa&a 
<W aaaM IS vAfeAlp l&ASg zAaj£a<A&ao i * * * a it wAiia ^o fca» . Jaa^Al . Xa,Al . a 

• XaL, Aao . a . S ♦ la A&*» ft 4 a sm / * u l^jiA* . a. 55 ♦ L^a^o 

•*&* • l$W» ^*o irfaio 94^' 
'^-^i >»*> ^mf aaA . °i"*i 

III i Digitized by BHPK tufa* i*$b ♦ fc£-**V v * mVA °^ ^&* # , i ;cno ocn . lA-*i2.£feaa . ZiiA$&:» * # / / • Z^a— ^Afix» &A&J sjA^ftl dc7 ♦ Z^— *xiaAfty,» . JLi^Afi^ t a' . IaAfi>aoa i# * u m 


ocn ^ .1 I*,ito lUi iLbit^?-^ ♦ Z*^a ♦ Z&'ii* . a. c? ( &a?) 1 2iS^o^J2> 

«^ ^^? ft ^?^«> Vt*^? Z ^? 


■• t* ' ,ia ^^ . I&Jtafe . Ziioaft . Z-±a*fta . Zacnaj * X&AA& t e^O^i^ Z^ad.M Iaata5u=i ( Atu ) t?*Jf7 

ba&fe 147 jL^i . *,$<xj#*a^ * / * — * . %xo * • J>, ZUX* . *Ja$H . ^AL * *a '1 Aj^S^I hmad&i^b&m • t . ma Z$OA*tuaA: 
i*j . Z^ . ^oXl ao A . isiAJ 

&aJfr.ao a a'ci ♦ I Aja&&^ 
axo 


*A* r tf&fc.:* aj»lA . Mia l^a-I > / 2*»A*» oZ L_boiJbJ *acif . * . or . , 

# * - 1 _ * * a i r / ' / 
l^i^AS I#o*n&S mAXxfclo * * ' Ai^odabo . baA&M ♦ Ux*:xfe.» \i5&»3 den (aaa ) Iftitfett Z&j&aa 

ZJoo Z-&*iu»? «aoA 061 ZJ&i&^oa ' t/m n f — - 

Z^-JdJ^o . XIaJS xa.^6 Ziai^o 

* $ ' 

^joA .Ziiatt vj<» A*S.Ziiaa . Zioc* Lib * ' a ( i, ) i£»a !»■>,? !Xi?*> $+? k^ M& ( „»ii ) ^i?i? »V?5? ^^ ■"!** 
Z.&aift> <-!**«> <^?? ^^* ^ ?A 

A^ai UJi Ate • bpi^ 9*"*° 
( ^ . ^ ) jj^I ^9°» ^«?' ? . * A «* " »Jv.^' l30Ol» • & ** Digitized by BHPK Sa8» 
$A / 4/j ' Zxsao 

A, * urn 
/ 


#.**'■ Zi£5o*> Xa.£> Ai*oi UjttSa . ZdtaA xx8> . «# A*? IaSois . 07 « oufi>Z 

i' 

l!&,oJB> )ax ( iaa ) Zx^fco l&b 
so A Za — aJ5 * I — ^V*?* ^fy* $** 
Liiaoo Liia boo'cn . A*Z*eboAx&> / ' ' ' * * \ ft ' »■ tt 

XJasoi fci*» Z&~&oA±i ;&u&AA*>3 

t it ' iim tt t ~~— ' / r t it m 

. aLfco 2Mb Ij^oo Ii300 Z&x 
.ixo ix&o q'ct , Z4oda&*lad£& 

*AjZ&£& i # 4 U,*A3a * a * Z^ofuafe * f • Zi&afik 

W «!»»» Ztfcfla A40Z I*^i l' / '*** <S>\ • OttoAa Digitized by BHPK . mi) oubo . Z A***^? 1 ^ t ^& JUXx Ml «soA . cnb uaS&o bo cnS # ' 


ouai ) ZAlijS^o Z^iifitod 1* ' • . * *#er» 3«»AbdA lAia&be «#A^M9 

\ r 1 • • |' ' # |f _## # * * 1 ' « 3<\XZd Ia&ois . ZaaS^>o aauSw ^.d^o <xiZo . SAi^oo »ifiy^<bd I ^&J ^awo ci*$i ^iJb^bd 

i it £ /* * . ^fi^oA^d Zi* c?o Ao^o aS^i* Zi* 1 
Oct . Z&a&JtaoA*> ♦ liidJ^o Aio 

* i* a a it m V / • > ZSoJo 


* / 1 * m 

Z#cu«>#Z of Zi,Sa(aubj)Z^o«^^ 
1& cni AjZ oZ feax> <ni AJ!d ocia 
♦ l«&a_-!u*,,*> aoA ♦ cn.^ Zda^o ijs 

t * * m § M Mt m Z^ccoo . Za^o» * * Zx j ? Z^a±3 ? Z^SZ liiS^ o . or . zkta 
^aoi Z^ J0? (^ a ) gjggit^So^ oiad 
IAX» 149 alba** tU&fi ii** • V 6 M* 


jL?a*>? . ****** tf ? • zi V : ^ tf «f ^iultoi . *ti • >*-?? • **«* * V* 


j • ^•iwnWi^f^^^^ JUL* . v 5J . i&JJfcai * *^° Ji*s i* /'■ > * ct-US&» l5io?- *4& 


/' / * u * l&itoJo *4vlia& 41 -« &*?* Uh****, I 4 <* 


Jb0CXa CO*> ^ . «* **?° \^ j • * / I a' fcbia Jboo lib, oD >**>*? l#*** 

lfctesu . tf *a«a (**>) U|S* t *«&? ". ^ i> ^' [Aif^d 


^^ it* It * / " J / >Ai***> i/J J0 • • ( OlSw 


ZCs\o l^i 40 * ^ Digitized by BHPK ISO oaifl» 


•otf 

w MLioJ lA>ii*>s Z&4.1? ^ / 


toil ** gSh %6ai*A»Zo ♦ xife crrAAfife Z4&D 

.l.jWii^jA^ a»j» mss i,*u 

*$ii I^L&JjS Ia»IAia v bo&tJ »to 

. W&» . lit? ( iaa ) I>,m» tZaA\< «*ltalW*WBMP V? 2«\, >**«> • *J*o Anji U3« 

****V?$ .*$^j> . vtt.6 . vans; j. 
Jf •* "^ °4**» ^?A Z*ii» 

*•*? *A»* t ^Z A.flUe.fto AjU 
' "*-*A ^i v^ fl i ii *& Digitized by BHPK *» *kmm * 


v • ♦ A*&1* )aj* z£»Jbo *L» . *aA*Z 

>» f Z^*A^A»io J^^Afi^o ItaoJ- Zaifii ^ . Z£iA^3 feoui . Z^3J5 . ItaSo #• * Z<4. S(^hi)Z^di6tZ^o,iji .« <( UX^aanJb Zi.9^ ( aj&J )t 2xa3i\^ ^ * zA— sl^^. zaz^ r ^^^ \ inch ♦ Ajska: 


.* v ZAa.^ zAoU^ (jijbi )t25ilio\ji 


♦ . > 


JaiO isi 1 ■* / * 


Ao*c*o . Jow ^6 Z«J? ^ <f<!** 

. ^S»A*> IS l&e* ^? t^Mj H J^CmAI^ . CT 


. ^jaift *& (i») bUffl« *tt <4*i i /• i&*ui& 


* * f V-ftt low ouaa* .*-•* jaLfe Ixasoo • >«V» fc^p*S xa*»»i» 
. ok j£ AdS iW *S»^-^y 

. a .' 5t . cn^oi eiwla »(»«. A^i» 
i* ^Aao-. A«4»o ( icy ) ^= dtiitoa cto Ji*i-9» J«» UaS» ( 


) ,»so*J5>ViYtoo5 II OUBL* 
Digitized by BHPK *nVb 
*»# ^^»2b*»^ ***** fal&Ai, 3biA$A^ j .»*■ . Mail 


w, UjUAol gaaj J?»i • t *°* i °^ ***** ' % 

.^ . S . «Laa~ Jau^i ( io «" ) l ?**? 

m so . a . m. iS. l#lda» aaAi(ojn>? 
^'m-* of «&* of iSs* b&f 
i_'iAai *Loio . JifeAJ tf>xa lax* 
Aicoi^aai oil*,* I#lj» yft** 4 * 
vjooiJo'. ^is^. v *ail ^-k I#l&» 

*l_8*» . I«ti llx M&.ai l<$a»fteA 

* m a I f f* " * " ■ ^^^■w ■^ > Wn> •* *Jbi as *.: *v*4 ^ Z&*&mo ill c£ Afel • xmZ 01J ^ Xiaa l^ H™* • **9 lAttf^o b %»*» I^»w»o lSAa9 %♦ oi^Jsa ocdj^a M. !«*«&$*»• &a*ao 


*»ft*3 ow »M» (aw ) 14Ui&»*» 
.'tS^ «roJ^ ^i^» X& "afc- ;( ) Uaaiaa «ai»9 >«»»? . i^atsVsiao r ./ jbSA&I 
ML ULlaltos? I I tl .* oo^AS^o A<ZLd^Afi^o (j4a>i\Ai^[) ftto$W<i^ ^»»i U^mA^o ^^tt»i ? MS| ^ii^ tii Zij • »Ai» Digitized by BHPK 
^i^^W^^^^^ 453 itft* . m±iA*? 

# 
lien i A **** 4"JL • i* > IAa» Jft** *9-»*»* l *V ***** 

>$ ( aft- ) M«X? 

06 JL_i»4. • &VJ. ^ • CT 
i^-mM*^ xi*^ - i*s* *^ *# ii L \A**J • L^5\ 


WL. *ao<& . l^aast . Z&tab «J«J5l . * t 


^.libOX -V CTOt^ ***> ^ 

/' ~* 


A * cut* A* u&*>& #*{.*# •<)** i'j .. > JLiaao ( Itt ) U** **** 9**° " T_ . i»i-»i tAjafib* • MW*»»? /* 


VeS&*> ^o u^ ^^ • ^ ^ 

•" . ( oo ff ) ISA* &>*>» ll * 
* *6AAV oZ ^AA*? 

^ =(^1 iLaeW>A' 1&9*** ■- 


^* Digitized by BHPK 
visa, ouiioa-ovgi *>■*>* 
. fee* • 1^ k** ! A^ 1 ** >ii bks> .1*. . afo Z*U ^^^o . ZJ / / /i tao*? ^ uJ&V \ !*&,»* dci . L4j»UM$*fr Zi*aafc.*> . ^VmIS !&*&*'( fe}) Zi>ak» Z^afc*> •• ♦ Z$a*>aR>£o / ci mi * a AM A \*i * • M m f * W ■ 

. Z&da &i»o Z^ 
: ^V"*$ ****$ iiafc.* aoA ( do^ ) Digitized by BHPK » * ^tt^ftJ&Sft . UX»»&*> * » 
'/ ' It Z#ai*&*dk*> » ? 


-t * *<§M^*&^^f A.t? w**° * tf *y-^ ^ 
* t 

. -aU.1 . A,Usa»»» »Ii to^ <V* 01 IJ ( tf? »aa^) 9^. ^S&^o^d * *• 


>aa,»Sbj 

'/ ^ 

Aiao / J # 
r» w . ct . JbiOA Jbofcj y^att ; iiaJ 
snaJX ^*«#ASA $<n$i~ 
<*?*» 
»«» io«» &j^9 «*** «^a 
wojwia • Ui. fcB** #*** l *** 

S&* '«*»** * ******* i*^^ kj^fc of c^U ^\ of . A f l^A* 

j&idb l& <&># &M -^° %*°i 

. i^gi *# . -V* ***** ^ 

( ^ ) ^4**** !£?*» ***** *? 

MUX* XJUoJL? l^^f *¥*** too a. . 1 5* •• 6 &£ou£xa * (" 5os . ) ^**»; <&*»» Ja~<> . fay* *5 ^ia*a *oA ^ * ^ ***** Jbo&M goiftia o«d . vV"^ ****>•*£ 
■ft&.virth'* . l^U^o^o &&»» Am 


. (aim ) 

• Zfoaatt-ya tip? . A*&*fcai 

«Jto$»* ©en (*a?) UJ*&» U**fc,* 

♦ Ilj&Lft!tt Jo I Jen ° • ***•**?*** * / */ ^oSbX A*,6o>» 


«rJ^> Ziic^ iao8W3 A^i^ l£*R> ^ 3AMSM lAL. ^u^a*l . i^*-^«» - ***** - = ii^ iibo^i 


: '^»fc» o-^ • ***** 


4 ' ' 
Digitized by BHPK 
U*soAfi»a 00* .***»* <!*** .*** A»1iiXx» MA A4i eZ sJMM * ? **** txftX- . Z&A*Afc*> . Z**4» # / * $*&*>? OCT A*J&o.&* 9 4 y / 


»* ^^ * Z^OiASoAfc** <OoA&J a.*A$&I 


A&» ♦ Z*i£oA&*> 

t U i * it * * / ' it 


<S*o&Z ^ 
"» /j V--*tf>Z A-too^ W, v aboi . \£bo Z£&. ( aaxax* ) Digitized by BHPK 


iil^axo V j* ... , 

i AjIllJLX^Q * .' ' ♦ A*Za&ib.$S f, *' 


J * f ' /* ^*oJb ♦ ata suafeaoo W70&, ^ 

091 £30 A &xbo\& . ixo ♦ l&NhL*4 

I^ijaai A^x. aio . Z&oaZtti # * ' ^ zo&i 


^ i^baS> Zxri& aitaj ^ l^o^Nia^ Z^Ob. ;&*>,& * » Z^ioViVisiio o .st ( Ato ) ZVioi^*.^aC> aoA . Z«^ft i*mi doA « Zi^oM^bo 

. iixo A^l5i^M « A^JiL*bo>!5 

y * * it*. & >' A&*oA ax* Asm a&A&I 

a ^y is u ^^ /> " 

w*»^oiZ v d^o OZ . tiiio \5L kcii 
of • Zi£ f Z li of Z^ftZ ^ ^dASbioa 
&L oZ . la^^I A»I^ x)l lil A/i*Jx 

^ * * " it < j ( t t ' 4 * 

aoA. Zaca6s lAoa<7i& <i^ a^^^^°^ 
den Zx»iSi cn^nS <i^o . \^bo,i aAi 
2«Uxao U^oojb iiiaR^o . ^>oAfi>Zo 
.ZAjbZ'iXo ZAfcZa o-boAOl a^o Aio A r. ■ jjijbo Ato^o . I(av> I ♦ A*>A&>? 
\ltt£> 157 . tfcto Xia of k& . i««Mr *^> 


I^kJS /UJ^? U#« •* ***** • ,! ^ ? * * # — i / ' ^ ' L&o&M 


ati£0&>& J**d» 


»* 


.*. $ V* .idaAw A,l!W>fc • A>1*kS «?<>*• • W*' 1 fibafca X£»A*> ? ocn ( te? ) l&»*% 2&*» V^ '/ / '/ i 

u o 
/ * ' 4 • ***^ * V 

^ .«(*>*) &£»*>*> *&»£» I . &» .so* (art • *««) V&***** 
liLsois laa«= V*"**' •• - , . , Digitized by BHPK 

■ . • . A,tfia:>oAs>*> 
.£»?? **«** «***» *»*»* ' W** 

• Z#a:U=L*x&*> * * A« !&&**&* * / Z&b>dfc.» » L&a&» • < Xikx^S^o li>AX3 . Hoi 

* t m * / a' IA<aUasoA&*> u^oAfiU us 

* iJ » * ™ * * It r «- * re #1 — ' U t f *j * ~~ # at it i 

* ■• m ■ y /n 

* / — ' /'A " ' 

1— io£ fitis A>a Za&a . 03L**ayj» 


z /. U&aa&^d — / ^^ mm* * ' — / 1Z6 Vyt 


. IX^Mft . I**~* • *M * ***** 

. ( Ate ) i4*>»*>* V?k ,cw ^^ 

. l4*M$*» (***) l«oii»S^o 

ZAo *ife*> . Z#c*?M 
' \ji l^ijjii 14&5g? 1-CCn.ax Ao*aM . lcn$Z 

. ixo A,ZiaaS&.» • A f liifcaa 
.Z%0Jai^aVift4J^(^?)^»^ 

l^Sz? k-^o Z*as\*o Zi>Z*o • SoJ5 . «*oi Z«K_*iaJ t ^c j B . '•_JT ' « 


a ■■ ^bibObP) Xaaad ♦ i,j.a^dfi> ^eiapSb * . » A^Ia i» ( 5l33 ) JmbAfi> Zia»afi) ZiLioaJb ZxJ5e& . lA^i . boai Isai mi ♦ ( Atai ) l#h»cS* Z^n^bafi) * ixo .*nAic\x>)i&x> ( aaa) Z£do Aft I^boJb .^ . ^ 


,** & . Ixs^D A/IcnxxXiCs*c7^ Zi#Z ZA^x^bAfil •* ■ Z^-icae ♦ a . w ♦ Z.Aft5a2a3 Zjasooft ^ / 


Q— 3l ^ bouU^oi ZJLx&a^ vbcia /' / ' 


» Zibai Zia^(ouai) Z^o^iioaJb Digitized by BHPK ■Ti.^dt'i 7W" 
lx& . ldfi^l • ****** ' ^-^ 

iApL-*»o i^lww si* usuttf* 

. AO* <**iio **-* ^ aJ ^ * ^* '° 

) l|i» I LA 
Zi&a l 4 w . it*. . •* 5V 4 a ? ** 0< * l *" ; 

A»i i*a*.i*t"* i**£* ***** ») ^ ^ 1$ ML 

til* (siO &.* tf» m * &m*» 


i#m> ufe* (*»») i$*» li » MO UjL^la.I&dOuMio boa***,? lS*4 ^ ^ ^*£ l*s£ ^omJ a» : ****> 159 ^cuSZs Jl&**o* lab ota ^&»A*>? ■ * « « /< Zod «£fcL*» o&V j^ -V * ****** ;ii AI ^a^^» *• I* . jLia.^ • \r j!fcao*B»? 5J«»^>I a^»^»V littsiAfiM /I . Ii5 
ixo . Ziia«»Afi>,» / .# xomAS^ ucii ( «-» ) ti^»* ii^t2ia^ .-<u~. .^- -cr^ c^-\'A ! " W 


* t 
Aaitk laiftJ?? 
a**.**!.^-*** 1 ** t: <h«? , Jaw,?? ****?» Digitized by BHPK laoAfi* 

ff L A,^oI of *# * M^f • V 
/» . • 


^ ■<>.. , juiijji . i^v ( i« ? ) i-H# t 
*« ' ttsifc 5 ■ 

z^bi 


1* i$4cafc 1 I&iolfc A^dikol ZjU» 


♦ 2 ♦ C7 . 
f 1 *«» 


UU&A 1&JL£ UVi^ ( ^ ) Ipouift t fboJUb 

• A^Ja (dubs ) Z4&auSb i^aosJb 
♦ ? • 5 ( A ai ) Z$5ajtf& Z<C&ou$ 
l#*—*.i jL-iaci <* of Ul^ fcZ* 

• if • /* * • Mm 

* ■ J ' it mil 4> t> Digitized by BHPK . Zi*:> cM ♦ MUI* * ftW ,iio»a^o^^^ 44to|^M Aft} 
^rSiia' ai*»»i. Zi^ai . li*^t . U^ #, A>U>jlC^» # * * * # * -^ * ' J> .9 * 


•^"T* Z^.3^ A^Zo . ^1 ^ . Z#o*X.Zj*$ 

. Z&.ZA& Zocn ouii.^ w-lilD »*ffj Z^La?* ( •an* ) t^^TT^ •• # bMUaUoa y ftrp JLfrs* J&b Ail v»>*> tf • k*~? *L • j 
ii tf ? H^ . ^**> ^^^ « ' J 


•• 

161 

♦ K&da .0 . cT(aaa) ^cu& l^axJS 
Osii, • 1?& («.?) I$p4 Jfyu* — 
bax&i, *>.3J . Una jlAX . (Ato.) fl^$»9 liiai fA\ { b** ) tilfio %*&> #i l^aaax ' \r *= 
. L&»iao& 1/ " a 


(^fcfcU&jAfc* '» 


L**A&t4& ocn aa oc« ( oiw ) i#**$ Ufa* 
. £**i ZWol (»i) l&** 
r» / U*0? ^ <*W*^ tf • ^ lCS **** 

."Stoat* . l^LtaiSJwso * iiai^p 

. Jj=u4fl> aa.SwAl 

H b IIB a ft 
V • *w ****** Digitized by BHPK 
-■*■■— *« 


* 9 

1X09 


tM»-4»? / i 

. (oUbi) l$&* H*l>(ajbj) !£& JLjuo * ^ .-* a'/ 


,dl*j J^Lfc* ^i** V:** ♦ K^ • V ^ 4* "* -S. ml'* *-? 


•Ma/u (*jbi) Z#\£U» L^*l» 


M* > f c_» Z ^y Aft OSM C7 '^^9 Digitized by BHPK Atuo) (a**) Z**tot*Joaiifc aoA . ZajLbio Uk*ja$ Z*a*4 . Z^^Sd 
L^**?? Zi* Z^fc, * li»*i? Zfiii 

Zjaitoo Z£* bo^Jo Z^^l Z^iL ed&l — Ai^**J9 fc?*?** ••# jjaaufe tZaoot Ztfid*^ . Z^5^(Atw) tl&iita Zxanls ,< _ » '/ v jttfcfe J&Z Zfc* . ow Z^#a*tf ZZVdJtoa Z&ti«A*a ovboo 


&& » ** Zfc* t K l&S b xJ&JZ* Z^Cada >«■ * a' . JtfsA wiolD Ziiiai *aoA . Z&aofci 
h»A&3 Z£ c oZ l5dM j&u ^»Z £>&A Zi^axa oc? Ziod. ( S3?) t juo.\frfl» 


^ '« • Zjc4&&? fcoi. 

Jo ZooTtJsA^oa Za^ofi ZiZ^o .^ . cf k* i ■" * .^ «»^ ^ IA-*XwJ l»y*«>t> J)f e • V*r»? tSUbLS ^ Jl 5 


'i « i/ Z-**s Z-i*«3 cnl^dtai \,ch$ ai idi 

r ti ** mt 
aiSb ^ lixkn* .t*o I*o^ A . Zl^ 

ci-^4 ****=> ^° (?^)^ ^ ■ * * * * , * 


adASu ILsA .«M^) ■■ * (.am) Z#*6A» 
Z&bfc* (*bi) Z^oS^* ifoSU* 

I*** l*^ *■ ***** * *** 

* f * t v Z-*4f 


IS3X4 


5BL* dttf^fe»&\ ^B° ' l #»*^* — .<*,* 163 
• <***> \f** *ifa 

. Zftu»tS . A/4^^ I4u*Ux» *n± *> ^b' ZU (io tf ) ^> ^^^ 

( DOM ) - ^-*^ ^^^ *Ub ZA— iao? a-f : *5 . oi-a »-* a - ♦ ** ■»-' J- Scioto »^i? «^rt» S?* '^'T 


Digitized by BHPK 

' I i'*J, of <& *t» yS&* 


• • / — * 

*S l aU3l ) l^OJO^^ •• • J.S.SH 
t ' \ .m .Ufa**** *W *** #0 /' 


L*l&* i#wi^&» »' v »* _* // >/ . *axMl ^_,i ( ~ ? ) 15x6 1 *** k*xx> tf KiZ*jfta tt*A? ffi&tabAiAo &&te lias t&ia XjCso 
l—£ oct iir ^.i Li.a2UsiA*o caoA 

A X Afi£ 


oiX 


Digitized by BHPK IS ***? **-*> (?©-) ^ t*V** * *m * ' 


>M^0$ XittJ _S wrft^ ?a5j*» »i.c*o Uaoaa «w» / urn it 


Zi^oC^a ma 


-A>Afi>I or » *' A' // / Xi^ ^i^^»J '* Z5uJbI «&£> 165 ♦ (*o r )« I tj^OkJ a .'. ', m I I&jAii» (5o tf ) **A>* ******* ** A * 1 Vl * '■ bcruJc* 

, '- *■■> f 


t _ ' . ( of*,? .**** ) <4* iifiy»aocn .l£j&A» . fi^» .^.o?. lk$? ii^SbJ . lxia litf> ^ 
.l^a Lfc*a(*© r ) ? «Asfc 1*4*1 

U&» *i* ( a o tf ) Ad*J entail ci^*a E> ^ .J i' // ■ .'' Atoi 

', - // 
/* i F # * * ' 


* /, ft* L*iS» ,*> Wb»9* • wow •;»»*»- 


*30U^xI • ^** 
• . . t .A -5 - '/ * ■ •* J acA(oo r )U5iio? c"^ v^ OT:a ^^ ■■ ,bo\V*A: I«'AS5,» iifi> aaA. -xZ A«^- • <«?»^.? ^ 

• ( 5o f) 

. to«b <n= Af I? • ^'^ * ^ -. 
l.*»Aaao . 1»\^ '» ?_ ( ... Digitized by BHPK Ito&B 
^.soJ?-*4? Li**"" J* 


* #. 

.* - 1 Lfa&ftM* O&CXX-m i*4» jsLi^s I&ai (3*3) »»t^ * » 


Aw') Z<*&&©it2&fc 
. jb&* l&aV, dpA 

Z&S&4. I*3j&i2a&£> 

. Hx£A*> I&*Z&toX (obi)UdSAft t ^oAoi (2) 
^A*a &4a» ( ** ) &0A& t j£eAa ofao . A f ZsoiVx* . A*ia*a* 
*&<&** A*A*j ASAOI U*i 
ol . A-*#^&1 ZfL** wii a*** • W» A^i? *»>4 !*.£ itXxaA** § Uo4o . K&? jSJe^o lAUxi $**>* Oct . Zwc&fc * S^fco jbo.^ 


Digitized by BHPK . X. ^BLX ( *** ) U&Q& 


jLAftq *■ « A # 7m « 


j&^.*»0T(a»?)Z$»4 I-M* jL^cri . Ui» * loa\^ . .'.-i JL^b ijJ2> .lWdJ5(oJ») l^a*MULS* / . ♦ Z^mOM 1$* Ua_3i- Z^ou^Jb . Ujtftj&AAfap . Z^oaoj» AoxJ3x * » i - / * . i*o Z£o\1ax o.i . I^o— A^ii A5bi 


oioz AjSA^Z 


"n.u.eo • A*ii* • A*ii»a^ « ^ / * * / ' ,jOS U»^> b&» ( AIM ) 1/jio «1^> 467 / .« r«M»* l«i»«» 1 ^ Afi> — 
. 14&A& *=>»*» / «. _ i. * * 1 1. 


Afci •« at* a&* ( te» ) w* t £»? y 

^Ubt^'^ **** • ***** 


^ \£ A/1&&0 wi *& &P • *' 
1* * ', tfA» ♦acA . &aoto Uafa A**&? **i ***> 
x- iSLtoAafco ( ***** ) i^<?^ a f *> ^ ^^^^^^^^^^^^~ — ■ ~ ^ ^™ ^^"■^■■•b 

v ^l \£ia? den A*Z} A,&*>i <hS 

JLX'ioA u,5A ♦ H^a \,%^ ^ 
. i^.» . j&a&a (to») ^ ^ 


= 1 / * .w tfaJift^e I^^ 4 * Digitized by BHPK aaSLO 
>a J U i 3 e«*(^)J^. I - ilftfi> .7 

. liil £> ***** !<£-** ^o . tfocft 
t I^-S^ «* -*f*** **4» Wf At© 

. U**& Z^a** *• 5 • ***** ^^ 

o«4itt At.l-J J^ ^^ <a*&& ("Waal) ^ ^»^ ^? z ^ ^ 

. ZiuA& 

. ^rU-Sli . AAt=ute . AA&A& — 
* AjUxAft Zxx &^o * ***» ZJd 

I * ' \ / t J * Digitized by BHPK ## » ' 


Afii .'* _-* 1^*4$ !,**»• &*^ * ^ 1 <4*A L$ »**ll Z^oi*. *^? ZJ*:co ^PtqPi^vl^B or A*SA _iJ^o JUJ^A*? alsi «* ^o 


**$.$& ♦ en^Jfa iool A^l? Z» ow ^> 
. w ixl .^»Al iiASb^a ^ioA» ote& 

of ZJbo A^ol w^of ^aftfi^a csdA 
sA ( ; ? So )J«hJ ^flA^o ZJ Z*iio5o ^ Z^^A^o tf Zj? oZ l^iid 
uK^ ^aS A^V^^ ^^ 9^ ♦ a£tts a^AVi Ziai oZ ( ;**) I^^xA 

f « 7* J* ra , ' /* / / V * / ' «» 

ulL lioJa paa^ w&SLfi> ouuo : OfZ OASUb o.i^d^ ( sen* ) ^Xoo*ou»>*oA r * s Zlti: &B> 169 -£ .* 
]u&3» loci. * .5 • ota^^tol^ip A . ***&- 

..Otif IO0i A,l ? *&*** £ H77O^»i0 . oi£*o.*o5 aAi fcUAcA 


* . ', * t * at ,19 * ' oafltfc . 2Ja»ifi>6 ZJauAib £*s>o,* 

^^ — .. J . M I it m Si I *» J - » — ' *-*i i*> *Jd&8>o . *xo . o*«£-J 
. "S . 5j . JL-jb&£ ol fcjboi '/ - * #* u a * tt * '' * * * IMS** j * * / oidfcttfoo <*3to** *&toW*l » I * m ■ jg fi> 3 aa£L$ cufc*a - lsid«^a v lo Ui«a $ 
Z**5uai oaj^l J?oA . <n«o^ ^ •« 
X-bo\i. ^ Jsua* .Tito aAa . A«i * ■ » ja£o& 


i « * { , . ^ ) *9& ZJc^o^aiaooa oiaD \ao 

iA ♦ lLoi» lia^»? '" t 


i* 

/• rl f 


« ^ ^ofixa 


Digitized by BHPK sm 
XT 


to6i. *i^ :«»** »ia* • ^ * ***** 


*t it l&si* & $ mm ■ ■• 14&& it r ♦ A. . ba&ta Z3£La I^daO »s . C7 

V # i ' /■ ,/ t y m * ft * 

* * " • * / # ' / m * 

• (Zxo^V) mapiD 1&& Zii *$ 
•U$*i den . Mjjuj&j&M . Zj&&:>o 
fe 1*& , A»ti<7ix>Afc*> ti*&&,* a&A Digitized by BHPK (Atai ) 24va * :&&.*» Zii^ acA . Z^U.)^? lAfc Ui^Ai 


IA^lO . v 09l&(iMl z^o5a& 

# * ^V*? '# '- 


'- '. t*&&.n&* rf # liflCfika 4,?^? 


ho &J^e 4,a.,?o,? Iia«= • ^» 

,o Huso . la*** ^^ ' Mf» 1 ^ 
Aft . la»a» "i*« ^¥»° Ii ^ •( ) ■ **? « 


'/ A» i»3ja liao 

,< * * / rf * / .n * ('' « Attj^x Z^ 
\ AiijaAl W7&»ii Z^a XxaoAUi^ ^?^? Z^**P JCTOUh*. /J aift ao? I6cA • *.**> 1?^?,? ^'^ >?? A ooooo 
Zi*au- I>3Lfi> lta» 171 
!*»( 


.. » 


M IrfUio. 16^ ( ^ ) i^aa 1 2^*£ l"*^^V^ ri ^ J ""it ft » ^ / Ai 

<&*£ .**** OlttO // '/ •• (atu ) l«i'»^a UM?»» • "." iXUa . „ . a <.c«A,lo ,**&** uws*?* ' 4 * 

. fc^ka ^iw vO o«u? oix >Ss A, liAi. 
jLS&soi id, ( to? ) !*•&> l** 4 

. 01^ trtM-^^ 11 is^^> . *i*»*»* iSAfti?? ifltfbiA^t 

Digitized by BHPK 
\ttfi> Uau4^? ^"V* jbo^' 
r # # 


• . r 

<n as>a iL-9 «9^ 

'^T' «5*fc l4,oa»o J^iwafi* 

hi**UM** • ***** • *** / 

utato* . i#**» ( 3*?) ***** *♦ ***£ 

UjLo^U. UU»I? (*•»)* **^ 
. ,-lL • &• »***> ***** ? * I&— «»a> * a' ' 
rs U ' 


m if \fct&D i * ■ # <xu4a>* v¥4*l £~&*O0 U^ U,?i ( * ? ) ***** 1 ^ c 2oA& i * * * * 

. l^Ljttb lA»o 

Digitized by BHPK (^"i* 4** 
47a 
iA&** A*s SH*&o 
. UaV» I ft yfte* . a*oJa».**$ &*& &**>** lS«S Aii £> lAx **4 
# * <tf£ 


>v^ i- 1 j^ . i4jL-ui4ub^> • ***** 

.a. «.(«») a?*** «**»**» 3 ' Wbod&&*> .1x0 *.!*J? . A-ttoJ*. . A,I^~A* * <, 

. Xiao 9 . X-i^ * ***» • o- ci . \*J& 

. 5cL$oo X£caMi l&?£ • l^«* ^<>A 

% 6jI **> lits^o &ta$0 — . 


< 


*** oi'Uai . **AA$ . ^Mi . ***»A1 /i Xt&a v 6ci^.^ ^? ■ V*' #*** .^tjAfc*? j/ // // .•»»!» *fc»8» *«M • v " ■ "^ 4i'i i * 

, L^ox«^» 
. fi*» ^o^ool ( — ) ****** Digitized by BHPK ^V 4 *** 

-J, &p *«■» U. l#***» I#— «*= **•" J f A VIS* ib-& oJOaJttJ* Kyi, .& 


>->!**= A~ail» lii-*? *-f b *t J » 
. lias \_aoft I&ao . A, HaiJ^P "£*<n^ * __ ^ _ Mfasuac&li: ' ****&?? 


V 1—& l#Ux £> Ui£i &»• j&ciA* Iks A*i I»w *?» • *»° V^? .USOwttftO MSL- Sa? sA-*o oAj »A^ . ? • « • lA\tt.i£ '/ i ■ I& I&3 m *»'l oia «a^i? o.« h 

' -4 ii&JbA L<&u,tt& ILL (alas) 1#&»JB& 

* / t * / 4 

♦ oi . I Aqo£« Afi^bo iaASbJ 5uaAR>l 

* 1&\>A& Z-Lia 5ua«AA1 . ^t*# Al . ^ 

. *hjAs>£ wraiix u wraJ^i jiLiii ^ U>? A* A^ 5? jl c^^ 
.&:, ? 1^3'w? ^^ « i «?^ J !iP? ^^^ 

k S6.a \X *»i ^.AU ? laA-o^ Aail» ZAiw&j*^ 


I^VtaL^d Digitized by BHPK f ' XbL$S j»// £» Uitrfb^ f J l&> 475 
$&:**? A#S Al ( ? 3*o** ) \6ci-ai» 

l« *^ < «» ** > ***** *** 


I - / . l#$ . Zm> a 
/ 6 *,UA*a Bk* ( to?) «*** t P»* 

iisa Jjlo U.A* AsaxnoJ^o lAX&fcJ? 

. LAliAft? cm** £g if \ • * 

aIi(^4»o **a*aj A* ■• / 1%&3*%J& .U*J» o.^ft 1&S1 . <** **-<& oa* &> . iA*» ** : 6 r^LXO i#5.*AM • l$£*k*» l^AJ' » # ka*&s tf U* l*J5 . 3U»oa lift ! ttafr) J4*i <"**> w ■ ■ — — " ■ — ■ ■- -'■ - — - — — 

. xtuLO . A* UL A* *Jis a J* XJfc I&m? eta (aa?) Il&**> tijbL^e* — 

♦ Abaa&J& * i#v* \jAS . &*A& wroiX? 
4 Z$u* Aa\ f Aa (.aibtf) i^oiJbS^o 

* 5cJBlA»l iiexS^^a . *OS*« 


jala . iAcu^>a den ♦ ZA, 


soiftViVu 


aJtw ll^ « -.' * */ — *zr (*») i^ii3a»* LSi^ft* "5*4*. t Digitized by BHPK 
dJJS laml iStaW^ 6 * '* J. ■J ; '/ / ^i* tifra* yP* 1 

199 TUT* lia-itf** 3 ***" 
.V&AA*? 


— .4* ^ . jtf>afi>? Iff. ^ *# *'*»* A#*J *vf*i od . itftf*» * &**^ )oi>o fcbb <soA«ixo Zj&*>o H&sjjo 

J9 ., J* . .*JV f. •• iitf& JblnttA £ %C J&& aDA (&o tf ) 1*)***4 
^^ayooii^ftft^ii^^?;*© Sail 


I. \\ioSva § * ti it / i&i^ Digitized by BHPK ^ v ±U=S-H» auS?>j4a tf e law A li" ? • s (•*») ^^ B ti * 


« U^iS * / * * - • 


. Z. irfUui» # * ■ • *.** 
»■ « « / » .4 • « 


.. aVJ MM. * • ato 477 


ukty* pi* &*** V** #• 


* ■' f iSsiia !^ ^o Jxi*« ^ «m* B 

^I» 9»i& ? 0« (to?) IJ656 l36i» JJJW I* ' 5 * • ', ^i &£rf JUfco lS**} . ii£&9 Ai>? 
•> * .4 .'' AU ) I^)U^-» ******* 

12 b l^as&a l#od £>o . iSLsJ* \icfoa 

X-Sxaa cn-a *-*a^is den Zibo . Ifi&a 
^c&ijnltoS Z5b&* ^oi&» laxta £ xso© fc&x ( fe? ) Jgnafeo $*6fto :&&»* Alt » ^ t^iS^ U.aS* m*-» I ** s< ^ 

^b&af^> ^8**>? "^f Wj ^ 
Digitized by BHPK 
l4i£a ^AJLH -7~~^&o a,**** uv * 

>^js°f .;/_-,. Art.) i^ 5 * 1 

'^•^\*ti« 1*1* <"****" 


Ubpi 
( 


.* ' 
l^O,***.* A # i« .* / -' mL ltt»*J>* 4 * 


• ^' *■ 

. 5 . bfc>***»* ?**»* ***** _ JBAW» 

«,& i£ A&> !**•«* *» oi*>3 O^h . £o» (to.) I»a» l*W» 

(*w) ^ ^ *? I ?^ fiW ^ &JO? l&cu$a**» ( >aJ3i 


.i^O 


!«?■ ' _ 4. J* . i^sV^ 


^ . itajab \^Alo ttiiiwo iUk^ 

' • * 1 j * * *» * ftidbu Wl*? J*«^? »*.(*»») t<oa»^ / f, sJO&QS* •4^ ,l^5uA* ..oUibo . Zicnio^ ^sct^u t ao? i^ ^^a 96A. I&qm bZ L^^o^: 

Digitized by BHPK l&a*££* 2 Ixta^oi v?^*? *??*$ M^^VI ZS^oa . jU»\a» . X&M • ***** m ? 
479 /' ' ♦ JL«ftS&.*o ♦ • . zJ*ft$&*> ^»1 ^Uftfc^o AVAJbJ 
*$&» ;&J& . l^^bdJ lAVilai . ^ . j*/ • «V •*& <?**» *** I««ub ■ Mnj^Mv »bo ^jbuhd Z.&J& A*ioZ lj»to,:£ 
£ji*afe,a ( oai ) l&*»ft& . I£»*oJ.fe 

4 Z**j2k£) 

. l$G in^f^d ( aubu ) l^pu***ftfc — 

Z&G& Zscnao (a**) ^^4 tf? 1*3 Aj? 
. Z_C^ . uAJ* . wbax : ftftaboA <& A*i . l&ft Aa • ^aA . Jbax . l^ofca • l 4*\r - f» * ' ' .^Act t»ox\ft •* 


\aftfiya »apA . axe *4IoaJ& £> ^? '' *■•' ^* XxCjiaia » • ^ # ^ ■■ 

• f Z&*j»a&* . UJ-ft^» A1>&1 . i&aibii^l ♦ * ■ ~tiw ft F J ' / # ^^ * Ml * t ft * * " 

' / # * # \# ^^ * it m r 

w^AAj.«;ia J^^xft ri>ia ^oj&»» 
-txo ts<nft * Ztfaua&5i* UAx . Za^» 

ZiJAxi &ta ^ . >*a^^o ^5Ai? 


cf * // t Digitized by BHPK 

, t#*v*^ • • -* lAM***** ***** ^ M 

001 


.Hi^iatffc? ; mum. ( **? ) *V* i-4 6aB 

• cj»Z£*$A XJ^ftC& : MftftbZ . Iluooi 
*M»ft o . 5r . Zlfcddl . A,l Wi, * * IS / MS* ZS A*i* AS^ax X$d L5iU 

H*9» oZ ZftaULft UL^ais . «*W IftaiJ^s X^ftfc . K7TC*&, feg«Jo A,lft>ft* USi^io W^ 
,l*o u^ii« ***MI? . ft . C7 . *X 

6c7 . LCLilto<M»° . Ui.ft.aMft? 

fel_jJ»A&»* A,Z± f ftSo wtoAAftoft - • * • ftxo t&» . Za<ft**ai • Zs&i Digitized by BHPK Z# t ~6to* V I tflZ-CL^^ftfto^^ftoiS 
# 5 .l^aUiftft . ^ftR> V^* V?^ 

. w^jl . ^J . %S^ft • *?0A ♦ J^ftf . vwOt\ 

'. v te ft* xi^Ji jyift 

.liftiii 3h4*(ia|)^6SA I^6ft6 i^ ■ XJLfttftft Jw . X-*<ft£L U&A . lAVf & . iVf ifi> aoA . ^ftft?l 4 \^, •#M * <V*"M . Z^ Aa ^fivjAJ • ^AJ orf . Z^A^ftAfi^fto . Li^oAfcftd A^?* 8 ^? # Vn^, .^ . Utfts* \&j \& 


6ct . Z^ — AiLis^fto . Z — &JLft&fto 


. Zxdxl* Xftait , lAJLftfikfto . Zi^ftJ^fto JEkU 
181 *uhA»s AAi»,? li&tfP? t K oM i ^ 

. u^ii . s&> }>»* <>&* i°? J» l$&f a l>»i» 9»» • o^ axo JLi&Q. 


4 ' • * * * ' w , » ' A -' ^xfi> liafc* * Za*ft» ^yw ^ . A;Zl&&:* 


i * it* ' r . ' Asob ZiaoiLa Zbaxc* o^a Zi**,Ai 
Za_-*&&1? Zai z£aa*»? Ziaxca a£a 

Z.aX<xta <!& i&'ila 

t> V ' ... 

^>:>o ZSa Ai? Ad^A S^Ado? l^f 

Jrt-^ OC^ JL« (**) ZV^ ^^ - ti A 7 ' 
^ l^ * V. # CJ # (*m) z^»tA to 

/ 

Z»ifi> ^o^Jt^a^ ^ £*&? ben . Z^3o6^6 . Z^6^6 

42 * b U -. . 4 • fflioAV.o Digitized by BHPK JJL» 

l ^i M i \S»Al Z**>ZA*> AA *** f 

jbo^i #*(&*») *»***> »&$* t -/ # ./ J * a&A&x> J&?Afifc *>?AB| 


■ '. CI -5 * 


.* -* Uj*ai oZ j&Sdtatoaa A£» . ZA*<*<b oZ &9*o 

/- — ■ &ftsli l^dSy (aa ? ) 1&S$ ♦ jSjb aft 

•f-4*»9 I$s» Usx> .aoA . l6,aR>' 
^ <3aS., ^uai tf^, ^ L?_T • 91t\KM>J OCT 

la— .**») AO..AJ.LS . I^.a.ioaJb 
■ / JU^AJaa ZjLait Ao»3 (b&*) li^jSj^lifix 

I^oumS Z^Jja£i 5l^Ls tff^s of 
oiaa Z*at Z&aJb ♦ Z^SL^ls ZjajS . ta^o • ■ .^a: JLiliZ s»5>i.^ ZiisSo J^xl a*^ )^3 

C3oA.Ii*SLOI ^io5b,a 00A ( 3AXOX*) ,1 • •> \ 


^— 6taiAjD a#Z A.,I\1*\ ^aA&AA^o 
ctAV.cv^ . ZUsaxi Zii6 . Z\m v iSaJ- A ' *T7+^ 


LT'J Digitized by BHPK ♦ Zi&* *?» S (Siaa) ;^5l» )SL\* 

uth A*S oZ Ustt^USA^o tfa ^VioU 
4au* 183 '. 9 
^Jtaoa? W¥ <*? ****** 

. taw l^ioA ft I .( L^g? Uo &**) &a*»J *~* A i 
oVj/z#_f&^ * Uft*** 


B I ia$o *AxI . o • w ♦ ^; 

. i#oais&» 

. A*Z&&* * 4 ft m J . l^ojlSSASooo A?ASoj ^?A»} 

♦ aatttolo «AAxl . Jtaas*- 

^oxl • I AoaSkfcaa ^*$oi A%»! 

• « — - * — ' 

. Ai \&*frx> . ', - _' . Xi^I A* lcu»OvX:>o 6 N diio w*4oA} *d**o 
; **xao a..aolA * cia *o£A*> aa Alia 


mtaJi ,< . i aaX . X^6d OCT 

* 

. Ajftlbife — * t i • or . <na^ litoa oZ ii^l ^ f i» . i^A» I-Aio X-:pO erjo^ V .S v l (do; ♦ cifti) 

1^0 Z-S? OiaS 007 ^^> * ^^^V : « ^^ \\ 

ci*: ) 


.5 >**o ■^j? L> ^^ LTr^ 


V , v .::^» Ut^XS*. loai^,? ocn Digitized by BHPK wtt iS* 

SS* . (?<**,) v* A( ? J tf ? fS . 5F (obi) MCA«i5» Z#a±* f to 

^t x o Z&a&o Z&* *W*» ^?o^ 
^A.y#S^? ******* ******;* 

Jjib** J-^aax A*iZ* . **o . Z5>oV 
,Li*D pix> item A4? v *>?j ^4-^9 * j Z&*o.£3Z£aA& lioJ&a i/ ' ' aoA . 23aA&£ * lA.a.ttA&,S o-.s^.to 

* ' t* * * * * ' 4 * m f 

oociS Z&oJi . ZA&*ao Zjsual \da$b,a 

^h.ZA*a.txafe*i5 Z^dSZo &*£, 

. Z<&c*a — ;*&£ pot ^— •! *?oA • v?A^-* 

♦ v£» • ^ tf ? . A, Z&^. tio^ 

^3 Waofi^i aia Z&to^ zi&fc 
• ^xal, wiofel <£A:»:> lb»oj&* Digitized by BHPK Ztiai&aAAx> ^$15 A Aj 4&>AAl * Z^^id^AAdo . UaittAA» *-*?*♦ ^ Vf» ( ^? 

x I_iaifi> '• * oJb^a . Z&auaao lA^xLuba $o litfb* X77&— :bo ,*ia . Z^atb^d >ja&Jb 

ti rm a ? * / sl^.Sl& taiid AaoZa iaXs a#Z *.j1d JboiXaV, ^^ 14 bax oZ Z^iaSl^ ZjZ» c*i • >i^o oia Ajla 
AJi 5 flLLa ^3oh. ZaoiD boo ZlauAft Z«*ja 

(a o„) .UcXm » As>c^ oot wd^^O . fc 5 Ao* oia 

. ZiaSa^bda Jt^D ^aoA . kSoiz boo 
ZA^biO .Ziow Z^oo ZiaaVo 2ix5b <uZ 
Z^A^a *aoA » ^ .c7(oxjbu) Z.^psuSft 
. Z.ooa&,*aa ZAA<ij2> ^aoA.oAou ZSa ^ .* •• ^v /. ^V.? ^^o Z^i£ ii liaA 
185 *u**t.»£&'&t ?•<$** Z&*m* SA* *^ **** ***** 2*>; 
^ 0.£=o j£j* A?*Sa 2j} : V l ttfca OCT 


MS 


Atei „ A>Zita*&ao j la&&o Ziaxo . j>ly[\ • ^ ♦ «lf? ( ) 24tab&&» * . *, l&oxiStoo * Z* oia 
.lixo A*j£»*» . A»Iii&*> . A f Z^*> lVioai^y> * 1 ', .'' * ■ . Lfauft^feao *b*As&j wo: 
.«0)pq. ? . or • ^,?o *i6u& XftoRM" . Zjato A2kM Z^a^sa ^ax^a 

. s cml y* lA.ai$&a lAabifc — 
Ita5afix»(AJ&i)Z^Aa6i» iVuaoife — 
. ZjA* wB^As&oo aiao Z*V?S$ >a7oixo 
^o 1*3^ ^^ ^Aboci« «"cn aoA 

^ Xil»(aa?) %»5afiwp Xjbiafi^o — 
I^lJb ^Jbift aiao Zso^V. ,£> ol ZSx^^ 1 
of 4 ZJlx ot— ^ A. f lo . Ilea ol Zx^a 

Zl^ao tia?l^ l(Cwa*ai JoA . zS'?5i?o 

den ^1 ^oA . X_-Jbaafc» I— i*aAso 

. I^awai^? wd|A^ wD^Aftl — 

. oii» -j-^i ^ fti ^^^ * ' / " 


Digitized by BHPK SAJ& 

A4U*» 1 * . !»IA*» • laaxs* 

y^WAto? ***»! ***** 

" ' . iSukl. ail • i>« 


*■ '/ * Z^O-Z^O***)^ ^y Zdtoo '/ / «s**o£o JLXnJ £&*&& ova t*Ja i— #ia 
^U'i l^a .Z#*> tf**A*> ZdAJ*£>(* 

' * * j /* ^ 

flfcoA o'c* leer v diiL tf? ^,*> . jU& 
J— &Zs ^Sp . ZoAfc otia G„tffc Zi&aia&iAiZ 


tfW 4 » *xo Z^io&fc l ft*£* . *Aj&*d ioAfcitSfis^ Digitized by BHPK . **SJb £> Us*A»l . *^AJ . jX-Ai 

) « * * . / 


-> * Zaao ZAao k w^o ua#a * * ' 


w&^Afi^od / / i^.iJJii«vff.*i^ *• '/j lioji # JL^ . itaoitoo ZtioiOo t JLd oS^ Zjaoift y Zdx Zii^iZiV" > ». ' .Z&*> Z3c^Am 

i m j ■ // 


/ £ taut&daA&l > / 1/ * ' 


'/ » • * i / 

.iait ."a .cr.Mi&aft A(Wbj A/S& — 
.^i^^^ ( ^<^.^^.A^ 

Z-iai A^o zAcOiii 61S AJaAJL ua>*;)^aii z^.^aj/XAc^o A&J& 187 V 
f * 


I fc&A 


JSUL £ M* I#oulA ? . #J? &4W? fiMft 

• ^AA*> ^^A?? ^4*j 

#3aw*& *aoA • toASta CF - 
? A. l^i-iaAiLap &M /. i «-* " rtiattAAfcao 


* f/ .*j$A$&*> ./ ,* . ( ojbm ) i#<M3 A Afc*> 

. AjZ&AAfed? 

4 g * * * 

&l&*3 M . UjJUitas$» . !U*A&» «i4 A»k ^ I^ASUktuSc 
^e rr **> ^^ SA.J&6 . wtokI^A 

» • * w m * * m * ^ >oA&A3 A*l±i 
:b»lA. Z^ai «C7 ZaV* Z&afc Xiaisa * / '• • // 2£d 

J a i*U~A *A.* A, &Xxo . <n* l5l ^*n» j * 4 f / IaS>,^ JL*aA y.MAj(50 aoA (ao tf ) 1^—4*^ 

^A3A?» Ic^ . A^ASi . Mid ^i^f S . (cut) l^SoA^ 

aoA JLJo )$*•* •* ^ Afi> '^ 

.UaAs? UU^ ( «w ) M&*» l ^ i? f * " IA)^9 4 


Digitized by BHPK IsJ. 
W»v ./ *.* .' ./ AA&J <<v.»Xa *AA*J . MCttusio z <&***! 

. ^— flUAJ . ^AI . ^Al . ^. c: 
. SAA&A 90ra£l> AdA,Ab . axo . Xgtfi&fasa . ZttAA&*> Xi^A^todp Jflb ZooiJd *5i ens SAAl&xo Z4&63 
(S©~) Z^d&lo ba*o>£ v bcnSo>S z£<£$ *.* ' 
.7 tS^SS A. 

A*as ^ Aden ^Zd . J^ . ^, . Z&wS 
oil ^aScOg v*p Jen ^U> ens A#l? 2&a 

•£&o zjU*oz . ziai ♦ zftj . x&4 : ^z 

/ * 

%cr . ZUfc o . at ( i a? ) j5x£j J&jK' 
'^V? **« ZiSoza . i^S AJ . «bi Ida, ' 

Digitized by BHPK JL_*aJp Z&Lfe*.<M? *oi ZAoAZjA 9 im / ch— #^Sf lo »Z^5L*#i li^d^Za ^iJ^j? « ■■ ^ 


i« 4aAJ . Jc??»; *«».f 


y, .\j^?? JUxScia i^AXs, A* *ifc) 
^ . 5?'. Z&*? v?^ fii ^ ^ 
189 ■• »* 


L* * ■• ** 


5b* i__^BAJ . Uai, pjf» loci • ? • « 

. «*JSAI . a . « - <***»*. -^ A i° 4 ' ' # * 


. Vi f iS* 1st jo A . *xo . ftta**afc . Vti&A 

r — # 

cn^*-* £> Cjo7 Ua£ s#S^a# : Jen ^*Z 

.(io r )^I> 

t&seX .* • « («?) J-54^ u 4^ 

J I'liSw U-9* A-»k lS&j A*; I ■» / * < * .1 ' * \ m . ill Ut Al . A^AJ Al ' i* 


V^ f ' * «■ # .txo 43SAI0 U»^ locn 


/ ' ' * ♦ , / /i * ' Juiatea . I^cm;^ tjii w^-1 
* * Jl — # i • J / 


*. / t > 


^ » 1&i IS * * « * 


Digitized by BHPK Jk Za&* 
-** ^— »* Jio* a^I i «i **r?? ***** °?f A -lia&.a jj&oB oJtat*aS *,|AAj ZiXMii 
^odoopM? spot* 1*# °^ : <fc* ] 5uAx? x» late liiei : a*Z i<fooo*6iA ZSjZ cjgA < _ * *&^0 ♦ZialAS lcnSi *ac&:> asX ** >>i : <uZ 
( So-. ) £=** bai, oiia cuaiX » a ^ 

aoA » ^ 3 coAa JJarfC 2&OI& iicnab / * ^a ojA.i.d U$-$io y&cnxkiL* <n\x$ 
•5. wi^ Z^A of j& ? ad> (5o tf ) 


Digitized by BHPK ** 

XjSfte .^J^aft Z^a (sa ? ) MULt^ 

' « ^ I i * * * y # /» m 

i $ & - ' • JUiifuao Z5& Za ^cyr A.aJ^*ati^ yOovcJl 

. Zn^L A*a ^Z 5^1^ ^ ^ Z4iS ZAa,<Cuii # * >•• *, 


i4« I* I X * t 


xxSw : ^Z i^i^ liftft^ .# - 4 aus Z^^ Z^iiaAjbO.ZaUja lhs$ aiuWo 
# S^ ai^ : a,Z ;i$iD ZLi,iaa \Sl '/ * / > I^ixA . Z^U&am * Z t * mm * '/ cn ***** . oixua^ V*^? xno*xy*xx> 
; jai,bckl ^jZ w***> tiobbi A5<si» IdaSb^a Zi^X t.*:u£SLd 


iptiLispU ^m Zx.Z ZAL^ ^Jfi If* 
491 ^4 .S . Sr . L-**a? Z.«fys . Z-*V* 
J> r**o Xsia **:>- * i^>» #• ^ • Zj*A* / 4* ' . MiU-U4A aiJw .t*o u£* a4x 

. «** \v? -^ **** ui * J**! i' * * i* 2*-4s • *£ a 


,/ ii « fc^ £> Zl* . Z#dU**? . *$L 

den dJhJ^fe»&X jx-fjtf ' J ^ 5 **V & 

cor iia«6 *fao 144^ **¥ <***? ajd$L* « <. 


... ,1 I<n$l ^o *W 

l^oiatf* bail cijp??ocA&isu^*>!\ # y ."iico l#ajd©*£ L&atz . iddai a_».^ . 09) v*«ij3 v 6oilia& • U-fcaaa 

.^ . or .*ihl^ ^> • 14**±Q ^=^- 
4^^o Z-L? >3L*Jai . Z-La aauiw . li^ 

aAX ( ? <w) J^at? Aa^iyi ^> Zii? ^i 

. ZdZxo.w.ZS^aaL^.o&AaAl.a.cT 


oaJw 


Uif. -a *^^ ^-_^ ( 5o r) 5*9°** z. 

-*-• /. \ ^lai AiZadX. 0.0© 


Digitized by BHPK lai- ijg* 
^ g&j> (to?) i*4^ 1 a J ?- 1 - 

.01* » *i**» m- «**•*». * a' 


rm * ',',<• * •'• '* . > **.'*•> y^w '*i*»<fci «4»*?* z *4*- • •« 

,'li'aao? **£oi UJtiaft ZJai-ft» ^ \£ 
«&fcl il'lSa** *'1 ^ *& H* 

,j a4 m4 ijN^J ***** Ji * (•<>*) 

5ot-J} woAcx^ ZiAi* ci-> *ix*> Zj 

^f jLiac*( ? ©*) r^*i» Z-i* wroidV* 

.ilyfr zja-w.abii^ ZSio* tea* / • * 


JL-Sajo L&ita 

ft i if t * it 

ZdiXoibaXltaL: 


*» ■ • J' -4 
/ A 2U&, 


41 / 
Digitized by BHPK 


UScia - AaJu ( *»a ) ZaXaX Z**aX liSLbZiOften.Zid^i Z*l* 

lid a£o li.i.aJL Z— ioA ^en . lAxa-iaiap Z^a^^a 
/• . * |4 - _JX biLL ».*fiui& L$ . Z &* * ,» >»*»Jw alio x*« * » a • ct ♦ 
lXi ^^?^? Zd4X . Z^.^ 
Ziii'v v ' - " ' # £_£}?& * l^Jajb 097 XJ3X ( ZaSo ) 
Ama ( ouw ) Z^i*SX Z^i^w _ 

» * z #' t am • g* 1 

flOf . )o^» Zi^«?^ . zU^aa . Zi4X 

^ ^bwA ^Z ♦ tt^f ixo Z^AS 

5.iw • Z^iflo^ . a . S . Z^d * ZS^-ct? 
i AS . Z^dja*. . a . S . Z^cxii^dd 
/ mm a* SX . a . C7 ♦ ZAa^^X *ajsX 


« j tm • . ^^ia> yA*l A*ioZ Zi4^w Z<Cioxdx*» *■ t * / _ y * * t f * t t t * i * t » 

. ca^Lio 1$i£ of oOdd axaliii Z^bd t—&*A Aoa_»nV> ii * ' n ^> 


Aftt 


193 
MM* ."too !—&*? <**-^ '* A* i#±*i (I /* * 

♦ Zaai* ,i < .' * l^z*\. fcU- tfA**> &*e **** Z£px*£ *-& tf-V* L* ' // j ! 


«» SiU • <v • «**£" : ^ 1<?i jiaiAs© »ai.*» # ** »t • * 

r% li a fc AbwA sw***'** j • ' •■ 

m i tm i * m j j « _> j 


■#W£$ li^aSUai ^*lo Jcrtaa jL? *& lib A** 

. wA^i . Z^I . Ail . ix . sfciSj * Ji58i<Ui 

— _ ■ 

*Jbo Asl . a* . }OLtea . Zow ♦ oc>V , 5cio L<\ 
ZotJi ZocnJS fciAs v^xJLl : a*Z Zi^la 
A^» AxZ ( &%) Z^fcXiCia liS±± AocnO . v.-*cio . ixo Z^nii 07AAio Zd&JLia 

. O! . zd4kS ^4» Aijo . zi4kS yA4 
.(i 'JiiixSzrti z^i(i^) Hfei 

. Za^cxJ^a . Ziii^ .?•«?• Aj%4^ .^oA^ k* ' . t l^i^iw Z ' ■■ .' 


It" tt f f, ' * 
a*Z *j1Zjl« 

ci—A IJlSo Xi3u.ia 2iiB?& Ad^A 

^Zo Zow A— >Zo . «*iajjj <t4? 
A-, '^I^a ZiB.iL ^ol^a A^Z Z»cn 

Z-a^L.i A^Zo ( So^ ) ^iii ^ta )^^ 13 Digitized by BHPK IsX 
'4 . L&tttMiA* • %**wAA*> • Z$o:La& Abu* A . laa& i / « I 9 • l&uixa&Att aia^Ai aaailAZ 

# * ifl ■■ i * * j* t9 rm t t * u f im t t * tt A t )BL.*&AAZ ♦ ZAcaaxa »iiAZ ♦ a . c? 

♦ Z2U&3 Z1.32U3 


#4* ' '• i* / rw v t .IfeaqAo U\Jax Aou,A6 Z^aC *1U 
U*AlA Iffi^i wUaSi oaai* b5»*i 

sm j 

*"-*V^* Aa*A oibo^b Z#o*aia 

•IjSia *-M*?9 itfibo3o 
• *<^. (to,) IJJJA^o 'ifejix' 
H 
Digitized by BHPK 


^ ^ # # * IA5L»»A ^A«? ^^; ... . ^ 

smAx! .^ * C7 . ^,^s ofxjta aay,i 

s v i . ^2^ ^4% ^^5 «g t^ °^ 

AoSwofU ZxJiaa ldLfiiM l^a$ Z^a 
«A^oJ A#Zo . Zi^D^o^ft-M A^ilA lioi. [Aboji A*a \x 

olio aaiioo den » Z^*ida^o * Zsia^i Z^A±a^d ttju. <ni AjZs . «ioa ZjdaiL 
• taw &i& oZ • *a^o cAkx^aS Ziiai» /■ ' / 41 idaJk^o iaai 


* ' i » -. **; f uu it rm tt 4 § m / /' r y V w* WdK^* ©1 1 ^ »^ W» 


^ * Z^a $ 

Z^cAdJ^a . Z^oaaJkio i t *i . A t # Z^» Z*a** oZ Z«iajj» Ziaiii 

^l £'^J* zAo^o ♦ ^.a,c?(ia ? ) 
Jls^ 195 ■ i m bhii git, .1 ■ ' Z^a*A^A f tt f x*6. 

. Z**d bao #&**?<> iSAais 

L*S©xs . lf-4» ♦ liAi*» . ***** l4 A? « * A # */ J****"*^ - / Us£ &C&J3 joA . V?? 

A^xla Ufyo&i* ****** ' J V 5 ** 
. I#a-J&*s& ( Ate* ) i^a-V*^ — 

. A»&erxa * / fo&attYix* i*,*» tax* fctok MUV£ ( *>? ) *^ Z ^' * i 
H^ ."5.5, fl^4&, &»x ♦ l^Vf*^ *"*9 l 
#\)p>x£o i#on*a*CTa A.i»<7ia lA^ f *a 

it * 

- * * 

&***. iiL *ju*AAm &&$ oi U*i 


lA£s**» l4toxalx*» ' ji f ■ 

ii^e* A6u«A6 I^oiaf Acu»A xfo 
. i4vojiaxAs:^ *»M** 34^^*1 t I lAoia^^^Al.Iiaiuo fvaSvAxl. sJ^A: I&L& den . I^sia^^bo . Uia^^> — z. J, 2doA^ ^ • cnAo^ul\>o «• ^xs»' v lo (Sec.) : '^ **'° ^ 0l 
ilia.*. . *>!« • *#? ^»»* • l5 '^ 

liAiwo Aiil* «i»a» ^4 oi , ^ Digitized by BHPK 
OjtJS 
Ui, iJa !^o? ^M"» ( 5o «-) U ^ 

• a . ,£^ lis** £> m^iyf? <** 
.' i^4_o .ae* . ma law* °* Ib *f 

/ Li > Z&ua ail Is&p vOoAas .jiiols a#uJ*. ^*3A1 ^ooiia &L . ? • « 

aa.U.ioZ «£?£ . Xiiftis Aft . ? • 55 

uSLo ^a : Ail ♦ xto boX? Z**>3 i— iJb s£ub ».*:x&X iia Jo ZxU*o.a 4?1*^ ^Aft ZiaxiiA** A,Z^**a 
s^bs* Zen . a*1 ZUa bo £a Jioo Zdi 

• I&4 aaV 9 MU»a £> iAX . &A 

• Jt »a»j ^ oiix ^^^ (5ogi) A6 ^ 
^? ^J* ftd&A ^ : wraSti, eiix . a. or 
K) ^aai. <hV Aac <^ae A «oa*aJ AsiiX lliA^ lit <3»^f *? • LLaela 
AoS>»aSb A^IajoS . 2<£o!4$ • U^te .(A^Ci. ia «Ax) UIm isLa l^a«4.o 

^o**ji« ) JL.*o.»S&J? Z-^aoV ^^ tier 
I— i^o5w . Z-1&0& >l*\» ct^oZ^ 

x^ — ■ / v^ * • #* * ' • Zbcna den I^^Ia^LA^o . Zl£jiCA^o 

,j • * j y i * * y * * a • Z 
'/ *, V ;_3^I Z.^a^ ^o 1^ Ajldii, cni ■ . / jbalil . ya-taa ZdLSoia Z^ifcisi Z^AJ^a 
vd. jot . >*->A»I . yiA — xl . \\p Digitized by BHPK 

t&L IM ( 5o tf ) A— il *-tbOA AJZo ^ f x^ 

cia^ : ^Z Zjl?A Z^^^od ^ ^^ 
enra o^n.^b Zdoi^ IbcnZiati l^o^o> 
497 


dis«S*Q 
asoi ^^IsL .5.5. U&a*a<> U^ala 


cniL v>** ^aoftX <sjus . & *a^<? (wa <S»X) *ia±,o w^ojti? a.*** *** ' MS& X»» * ^i-isAA 

* J # < * JL-Jo /> ■ * #» / .*3 iX MU i— ift»a ^ ' ^* * , ('«* . ** ) ***** vo^a.v A ^ |/ t •' O'cn . t*aaX ( aa? ) ladsi ZoaaX — 
rfdaX Ua» • lidaX Z>aSX . la&aX 

apA. . Si*** *X *?X? 0<< * ^a* 3 
$ * 

43 * b . Licoi Xaos >» *a.±* • A.*.» . iiLS 
. Iac»a wraia^ ^o ia.^ . H» v^ 01 ^ 

cnViaa^^o oZ enaiexj- ^> ^w&.icruaj 
.^-iS law* iaaSL ^ o^3 ^2*6 
.i . or . *Jl IX 5ia> (?ft-) ^*?^ 


fia^ tfAo,a» it v lo (wa * J»4) ft ^ 

# * ' « _ i alia A5^« SiftO 15 ^t"? • 13^ tf *** ' 

iX . jiiBOfl ^ »=U^ (^ J ) "^ ^ 

( i0 ) 1^5« ^ 4^ • ^^ ^ 
. i . 5 . '-ail &*> -Adiia? 1^? Digitized by BHPK |0S 
.♦u zAni) fcaiai 1&* J**» z **° > m t .(5o tf ) iSf? <**»** v 0a ** 
jfcip &D («*) *#M- lASAi Z^iaio 


<v ocia J^tctfxZ .,^5. ixo Z*ffto*.a 
♦lato toitt * ^ . A& * 2U- asVAl Ao*a. . _iifcZ JUL* ida&ja %ao A * Z&& 

\ '' ' * • • • 

.(u^) A^AIa ZiiD Z^ii fib 61 

1 f ' * * " m m t t it 

& o'er (aaa) foia^A:* Jfo:slA:x> 

■ ' r t ' ' * it* it i* .. * • *dX*oA ££ 


IS* tt l&fiailAi / •JasiwA*) I / ' jy * fi »a&A&i Zi«^ a %x_ 4' a._ Digitized by BHPK wmJS sfi>4>^ iO w 
■ * I- ' ,i 5asliL l^lid=uiL p.# 
i* — r * i 

. asuiLo Oct ^»i A*Ziaa^. 

/ /m 

* 

. X — ±l\3 i» Oct ( »aiiai ) l&S-^aSw 
1— .Jen . o'er )L-^6aj oi-i 5ua^r : <\*1 * _^ • <. %j«2L5w / ' Sk«J! -<: .» /, >3.>i»<^ 


< I 


axo * / ZitfoiiAi* Ajl^jjaiw # ^ # / // / // <a\, * $ sso+% ) Z^adJ Ai •* ^ Z^*aiiL ^ j ' / ' 
• A*Zcua.C i&£» ^o Zi^CtO >ax • # Z!Afti*S^fc5o.ZSt^a .Jkia »Uod^> ZiJax 


<, ^ . ZiiaaS 

m 

Zii^afi) )ax ^joA ( daa ) Z)Saaic 
JJbdioi -IsId ZiiaadL .Zuaf a Ziianiw: a,Z 

• )ni — *> Z^AdJb^d ZiSoa\. * ♦ C7 / • 


4^ 


ZSzaiw / * ^— ^p^ *> ^V? ^*; ^x^ :i^ V i99 o&» mjm^f » 2±3o Zjax*:» loiVl * lac Z4id\5& 


&>jp acft*4&cixo Zaoecn \i&&. 

i^co&aaao (aw) Z^win^a 
,<m£sA» . Zxaux-p JUiaa Zio^ Z: fr a'' ' > # - *xo zA&kiLfcs ixJ^o* Z4&_xl* ♦ JJua * 4^ • ZXkSX ♦ U#SoZ ni^o IAaxJ^ X&aa *Ixii5u3X as\X xUoiao Zxaai ^soA. Zxx;^ wlo 

. xii asX CT0&.3 Zax^, oZ laioii 

. L^iajisX AA*o ixX A Aj axX AAl — 

*aXAA; . Zhu*2S tfxS £> Zx#a . Ua» 

.*xo ZA*jaxXAA*o . Zjia^AAao 

.^•ift* Z$a i^Afl (aw) Ziao^ 

4 J>x3 .^i ,X^^ i#5d-~ Z3cJl ens *&**•& . Z^xJ ^ i ' * a l$&Ai ti I Jd**x Za ASLao Ziai. (^tai) Z$oxaa£ s* ♦ . b&oZo *&jI &m ZxdniLo Zxb,5w i $ * m, * *Sti Axol . o*xl*i : 

ci*xxl . Znu#l li<£&,^ Z&nJa liifc J© 

. cnx^o mljbtX . ^ . or • xjt Jo ta-kso 


s 

i in ^ 

*&aa*3 oiia^Z . l^Sd*ib cZ v aAS.i Ja 


uaoA Ziai iXo ♦ ixa lia^A^ Z'isX 
. ci-iat . 5C7&ioa* ^.SwZ j <l»Z 1a9w 

AiiJ^Z . &bo ^^o9iZ • oi«ciaX » ^ ♦ cr 
Z5y . Z&waxbax . Z3^a . ZoAia *au*4 

&ia.±lz -"en wcnoblaZ^ai &w» 

Afii-a . Z^ls»o « ZaiaftS 

^cn^iw A^XZZj^oZo ZiXx • w^t 

Ziftia' Za^» «9^? <^*^ Ziiio v3wZ 

'teo*6 I^Z^-i ^&i <4^ ^ 

Z#al4$. Z^ 5ta : U(5o^)Zi^ 1^ 

hLo ^9^ ^4^; * ^^? U^** 
9k Digitized by BHPK \il* i 
**'/*/ • ' ifo&.*i» ■ M*M» f./« ' ^ *a'i *' - / ' / m,*x» L»x/ *wo ♦ L^cAX U>3 OX* 


Z&J^f / -t*/> • si JA>iJ^A*> Uft*,Aj U£&*} / * * it 1\ $ * a X^ ULU. Z^*&£*,A*> . tf&££A*> * •' . JUiaaou* *• * 


*4 ■, -(fa^)^***"S 

• i»^-^» &* (fa,) a^ zs^ _ 

• lit ■:!..._ ... v " , " • UU; 

Digitized by BHPK . z*U~ *.»£ a»z* *iU » ; *• ' 


* *' *' 


. Z^^ ZxioH ^ Z^afi>5ua ♦ l^oSbg^Lbi 

arAio^t^ t*^t tai» of Z&'bJ»fio 
^5aAbd ai mio ouibo Jti«J3 ci^cro 

.(ao ff ) ZacxM A*so L*^ .' wWwww *i*^ ' USU^> z^l^o Z5as^ 


H*> 


Z^a^^io ^M s xax *» ( f .»)l(i,^bo Ii»i & r_4 ^ ^^ , ? . err . Ui.ob» xU* \$* » *#y' 


»-# ' • A#Zia*f*> txoje~ . Z#4i*> #./ / 


# i^ 


• 

J' 

i» # j / ■ * ■ ' ^■■4 * # Alw ) iA^X 5 • ^ .' * * 1 1 

ZAo*_jU* 


Zia£ ft * V '*W?* 
. _ ./ •^ A* J ♦ Z&ici A&ia,eu • j • / ' * ' tf&a \a \£ Z*x>ZA*» . MjL&u a£* 

♦ l|»oA. 1L A#Ix,*a6 


201 

.ztoaM Ztto A(Aja*)i)jiS2^ W&^ 

. kJlX A$A A*s . zASoA 

+ ■* 

Z&»tto Z3U a#1 wJaia Zio oia .Ai6o 
l^aaoD J30A ♦ iso 4*T"^ Zia-aXo 

ca_ia?6 (5o^) rti^ Z^iJ.^ ^3A 
.—i.Jl oxJ^lo ^t&M? ^aoA v J ^^ 

. l^^^i ^CT Zi3.iX» ZJt>o^ 

$&L Z^— *A bfcuJtl, . L^itt . zi^ 

^ ? ocn ^Zol^^aAZci^^Zioi 
.55. MUawa*. #^i ^M t*V* ^ # u * . ZAou»? 
. zll^i. A.*Z*>5iao aji qc^ ^ W 

aii"Aji Z^^ ^9*s ^°^ 

t A-AOI . Z^*» A*a t * 


Digitized by BHPK 802 3*. l&*_y 4»* *^» *** a • Z " i;? 

A,iA~A*> tf ^ tftf ' **° , "* I ** J 

#»{?*>£¥ »**•& ^ ******* , «&»» i As too* A»\ li* &» 3» < i« Z>ax* A*> ^v?« ( ?»*»<**) **?*-* wiaS 
uicr h^A^o aaa iso ail Ajlxi£tt 
^ ti^xx> ;io U^a Uoicr <.aA )**.% o£ &ttJ ^JLiao ♦ <A*}*»3 ZaaaZ 
ZaAZo ♦ ±iU Idsli jboax : a,Z .^Sa 

Z-afc ^Z? „Aaiz A f Z Z$£ ) xjaao 

»*&! ^^° (<*»? • **) ( yOdi oaJ^a 

_ is 

J' : ^? •#» »*«* ^is. : ;^ Digitized by BHPK I|UL" Ud» ai) A f l? liaA^Mtt 

. ^oiatti (cau) Z^a*6^ 

* A^l^ftttd * AjJxa^Sw ^ " .# I^o—ttl^As? *4^A» a^VAJ a«>AJ 
acw a. 

4 ^» ^••i^^^^VlW^ O %mw» -* *. * ^ <& \X»aiaa j mm m * am mm p&» ail : a,Z ♦ 1*^*4*9^ V^ D ^^*^ CT aao * ', 1 /K boj*&s Ljidixaa cnaio sv.i4 Zcj ai, . til )ai« j* t aJw ^■P*MI^^%OT|i^^y • Xd&i Zoo? N^iaAxl Zi* \*aiV : <v*Z 
Z007 Z^Cl \»ii^ Z— i' J^aXj v*a ocft ZSLaaxaa 

* - 1 . ZSAZo lixh Z^^o i^ . Jboaiw . ^5Z 

0i — i A£u jbax ^Z bu#Aio liaj Aca^a «a.ia : a*Z aaoff Jjii^ : ^f^ ^ S^? *$ l && Z^iao aao 


Z5AZ a-ao . ^oaa Xaxi cii Z^Za 
^•^oi$,& tien bax) ZctfZa cria^ 
^JaixZ ZS Z^aCa: Jen a#Z Jok^a Zioa^A 
a^_tb Zi#a^o « )ttia^o aKd Zaoaa, 
^^ 34^ Ufa Jct a*Zo . \*uxZ Aiiwa 

r * * rm 1 u m ^' W , /"in. 

^•^ a * **A> Z^Zd SA^a Zi»a*o . *<£ 


Zl*. 20S Z-bV*** *'i //ami Uao* . lla5woft ** 


Z.^>* »A> . JUaju- • £& <* ***** 

>' ' ' ' ,. . . .'. . .4 »... f 5ujbt? jiZ»? !$-?**$ * * dULi* fckiio Z&a&j? t**^? i^f ^a 

. Usli tf *3? ZiSj *aoA * Xiaiai^a 

, z#a_ j*#*Ax> E&te ^M v*M ** * * * IMW^ .' < * * * ►#*ia IcnaJ L? ' * * « * \ia.is« . UUSxbo . Uik. 124 *♦ *&• I* . «* . a*Z . v^ .^xSw aoA (So tf ) yOais 

li' a aA Zo£ A*l ^Jj » \, . wroSSw 

. Z#_ x*s Z*o* wraSiw Aqor ZjaiLa 
a_* bi-Aiw 2$\£ ZsZ^ looi cu** 
moJl A6cj JUaiL Z*i.Z **?? Um ? JU-J©*fcJ i*X : i»l^ (of©? * * • ** ** . U*A*» . JUftu#ei %aoA . ax© *ft ^ c 1-Jua .ofi££43uaS 


©*X ( 06-, ) Xx*a? **©**? ***? <* 


^»o ^0 ) lis Jlm vao A ♦ l&xi. . I*'iaaj 

( thai* boia ) AV.0 JLsju* ^> Uiwo 

. l^o— flux*, ( AJ&3 ) 1^9*-*^ — 3u»2AZ *spA ( tilt*- A**^ /• Z^oZacnA^Aaa^ A^oZ^ Z^ ZerjD ^^ S 10 /■ . ZAftjfof* — Digitized by BHPK ij£. .A ( *o tf ) «-?** * H^ 

2 ^ rfj* «-*.» ***» l I ' 
*? w AJte «*J» <«•** *»<S*= #»* »■» it ■V 


f ZiO» • £ 


# ■ / . AjUjaJUtt ' t •&V ilso . 2sf&»0 
I^AAj «$***} /I . I41wAA>»3 III 


X&3 <_L**>Z A f Z*<to 4Z . vdji a* ^ 01 
,' '"' ■ > bta— Ja *&.* ♦ xiZ 1& Zzt&j* wJaoaZ */ Vk . ta*S& cto&* toibo 
. oia ^i.iwb oA&sl JbolA r* /■ * i' fl • ra !■ 

• I <& 0^6 ail 
. Ajtfb*£ Digitized by BHPK d) 1— iL J^$?W? >>» (^f?) tt SNK 

JU.SU.3 >sJ*ao jl^J4 l >^?? l ^* 
^fX? U f S(? Ao*^ (aai) MUi^ § urn a * tt» Mm /» ' r urn m 

. )ta5u#Z 
/ «* / " ' . *iL3A} . y^Al . »i^<SJ . a-AAj ♦ »# 
•* -.' 1 liS&i pen * Z^joiiiio » U«iido 


„ ;i^» * oca*.* . i^jf» * ^*f^ 

(^)Z&u-aSii» . ZiSi.^i 
aJiio ^9ci:j3 Ziib Uial, ^Z * A j^^ *» ***- U^aji lift >a4l cia ^AxlD &*;?*? b2J»*a? Jb&» i9 * ■« y / #a' lasM" • ■ 

• ( *>*• ) .1 * » ' ,9i I I ftfa&aS *4»J • a* ^^ 


i * ti*a h « .(«•». x«s) #4^ I 4f%s *S * '.' / ** V .# f ttm ** §§ ft f* 9 if . *<&**sl* ZSojd. oe>c7 ^ia £.0© 

/ h tm t rm 4 m * 

out? 143 *&$£** boo * 205 ■ IIWHiHt^^^NP^W * X*JG^& 

. i:L&u» . £-i*oA& ( *=>* ) fc$£V, — 
. l#aJok$& . laai» . #4* - ***** * 1*&Q& 

JJpai, cniAa a. f ^l° (&o tf ) v -^?? <n— = ci^ovi^a •*•* ^*Ai«aoo cow ^f?? m 1 ' 1* 

. !}&,<>£> >te(to) JUJja^o • ^4^ — «i "* . • / ■ i r 

. ( So *) oij&Alo — ^^ ^ I? ^ Digitized by BHPK 
5&» oi 

. M(56a& . Zodaiw 
fata »&6a£ . Z$6a& . AjI*6*£ * # OCT * J60A** 


/• o . zAoa^Sw i # //■ . A*Z*.»aJw 

jL-fcflu, . J&a* (fe?) SaJk, zs'xl 

ttOXla yow IJ:bo( aa>)l&S Z»ia Jt?Z*oi 


«■ ■■ .f fi * l^ixta ^*A\,6 l*aaaii Z*fl*o£ £> .aai WlA^ 1 Alia* .Xfioft(iaj) bSaaiw IwaaJw 
•Vef. v «aj3Aa»i.s.w.^abof v ftlj lj3 

**s* **$» i^, 4* (?(w) 

****? <l W I«J A *As ^^ tf*6U ■a f 

• &JU*CkX OT^ Digitized by BHPK .Z&£* J'&* . !&*&» CI**?* WTO&f 

\» if™ > "' \ ' * > t n 

^^ &aio tiii, ) \00US9 
U\iDa3o Zix tf} fcrfi tf .* -* # f ^ & m liisi » a*Z . JUx£6 Z^xyd Z^^ooj dcd^* J**** w (ixo a 1/ J ' / ■ #/ .* * 


(D©**)ti&»Ax50,a o.X^3 907at3^wJ^X 

Xta^ (£o~.) oix^d Itt^^ J^nx A^O 
l^&4^ . }$£^ tfai a.m. U\i\X ? <l /■ ## ' * f. 4 ^6 Z^^SJ^? JUSattf SAi jUb£ ? . %xo I — Jsu&bo JL&i» ^io asSo . Ua>a5w6 

♦ ( tfib? aia ) 

Zow . iAoi . Z^ox adiijo Sijj ♦ 5aA *. 

?a D(7jS» 207 . li& ou- Aal ^cn . a 


* U* tf\,*tt.a .« a-x // / Zsua 
aoA ( aft*. ) i«CU*A**> l^? *#** 

j&ria3 ^ba*±*» cisaXSa^oZZAao: £&c<wap * a' Xm*J<X20 . axo AjZj<&as» 
j&Soia . ZA^i*» . acf±*d achlJ ♦ M*> 
J£ p*» *A«i . aaaAl . Z£\,p Zxia 

• otax>* ♦ Z&dL- .»aia* ♦ la— .»<niw 
ajI **x j£if Aaaxaa bo Z^aaoAiLsp 
ZjAAjU*? Z&4lA*> 030 A aa Z5AI oZ 
Z&a*qna» of . Zi*cj$w*.aaftZA, A^Z^aja i' * * • AaXao otia Z» Ae&^ ' / y ^ • / * ♦ Za*oia- <iaoS&a . l«&a»oiJiL . Ii*<n£ j» / / 4 »m * * ♦ ZAoa.»a»£ . Z^oaim^w ♦ Zi&oPbmjL axo A* Z a£ • Xia^o* *x ( 5* ? ) Zacfcw 

JjaXofe ^x(afta)13aCT0.Sw tficjo.^ 
of Zs£a . tiaaoa .^ . 5i . a^ £> 
^*i^? Xa^a. a . ^^dci^a Za^» AjjS . a . ct » caai^a$ /■ i /■ / ^a5wo &J* ^xoZ^xali <^aJb ^ 
. l^aaS Sa£ ( 3 o e ) oiaasL \^a&,^ aa& 

. Ml S^a Sail * cnJcnio^ AfZ .a ♦ ci 
♦ fcaJt on^ ^a*tjift oiaAi Wj -a • w 

Za^ii ci^ Z5ai^ IS . Z^alio Zii Aou^ 

it f» " * 'If' ,* •' / * a i tm i I "■ # ■ * * // .' *•?*' . ^ob . J^ • *' tt ^ >**J»°a 

. Sto Kio.fi> A*aof laa^o 
A. f Zsa^a^ o . or . A f Z35aibo — 

ZKJ2^9 

Z^jK5aaix> * .» ZAa~»A*S3 


■^ , / • '. OCT! . %XG&J» . Z4oai*> . ZSafio — 

, Z^piai«> — 


• (te) S??V <"^ 
. v a,lai I^ilw^s (aim) l«?»f^* 

^.Sdii ixi-AJ b&a iff^ lis?? «> Digitized by BHPK 
i 


f * * ' * 


UXxJOOT^ J#«? ♦ Z$ai*A:ba ♦ o 
. AiZiaoiV^o . i« — ' 


♦ A*l3cnXio L* * aoiic^iVu # IB — / . Ifaiab-AJfoe ♦ JiionlrAAao 

J St f 

. ZSttaxV^ au^ „J ^£ <£oX wu&Ze 


^LU * <Mia9U Digitized by BHPK Za— *<$bo ZJfiftia ZibciSl ZSjw> «?oA 
Z&&0&1 ZOJrt )Hiso oaoA . Z&eio*, 

of tiiXoto . taiio aoiX * &ai . aoii 

w»- ^■■■" T r m ^ „ m it gm / _ t tm m /a m* * - li£$w 


ioiola ^m! » olid 
»■ ii 
/ ^f Z * 901aJl, t* CI i ^rtf ,'' « ootiL • Zj<jOOoi£ . H»lQLte cuaA Jo )p^o AL of Aj ZJtluoefl AiaJHAPjAaooT^ 2<^0— iioi^A^o ^ \« « ■ » m OCOXm aoi^Abo « liicn&Aao 

« § * m m § i m 

30lX,A^03 /# /y t st aoiJj aoxiw P3& ^ Z^Q^auJ^a Z-jLx#1 * *$ . ( *o r ) ^ *d£i Ala 
^cii»i den ♦ Z^Lsioiiao . Zsooii^o jGiotbo *. « ob> « A^Zidoti^o / '* # * i Zioilio *• * . 2Ao?«7iJoo 
. A*Z£oiioo 

. Z^A idoi^A^O 3cL\J 30&AZ J * 


'«%?^1 ^a^i *# * ?<^ajo ^i Xa&Sw 209 
L&d ZA*sp jbo*o\:> l4&» AA (fc»») X^t?M^ I^x^a Id**!? Uiil •^ A-*sO oii^a . a . « . cn*Z? tiai* 

X^jj b&xo*£ Wlif**, Z#a*4 

•Dpi bMt? j ^ ^4 ^M 10 : v ♦ /' 7 i . LflMi, W? l ^, ^° ( *°*> 

Zx ^ • aMi*I opt vcjftalD 

^3 Z-saS* UsjA* Z^Z * ^**d 
♦ a* — — 

>dA» •» 1&&JBI * . i > ' it * * /■ '" CU^£bOOl5w I^iilLS ioujdaft(iaBA,)iU? ***** 
./ « & '* _ w ™ ^ * ' JUita Jtj> *w l#*JdX . J^eX ^S a.J 
Z$&fcao . £$&» Ixob <$ o*J mis Axa 

i# *■ v i r * " * ■■*■ ■ — 

. JIUxsod ciA*AZ:o pi& £0 U'-ald 

14 b * . J . i^a A4$ U^?) fioit 15'mil — 

(am) i^oi — £ Z^&ctJL (5o tf ) i'ioiSl 

."txo I^ia AflL2L$S ^ .' icniL-Ai Ao^ooii Ooct oSctSLAJ ♦ Zooi^r Zoen 

• (&») cimia ZjlxoZ ZiaS 
Oct . ZA— k«cniA^ . ZJ0< * ' « 


-Ota suioji . Ua^ law »<^<? 1 2©ji. Ml ]z&J> iX ^i ZSLZx Xi^o WUc^ Z^4f9 
.Udk \iafi>.a (aj&i) !$**■ Z^dS. — 

. &>U &U ZaZaa 

* r * 

. ZdX \a^a . Ziip^ I<^* «*^- 
(So^ZaSU ^Zvooijo ^ao?a ^«? 

cio Aa r ^ ^sis zi z^va»zo z^an; 

♦ ( ju« . J3»*^ ) 

.Z^cxxioA^ — . .Vliioiio V^ rm t * t 

Z^d-Jwi ' Zidi aiaJti* A40I lo Digitized by BHPK 8*0 oX <#» 


Zd— V?o>>- # z^kaiM . Z^*f*> 

. A*Z.J&Laioo 

. A*! iL5? JlV a& .too . -■"• 

<na ***Z *a • ^.ZiJoiw xjls 

. jti&ct&a Z&afe j&As js^ ZiUL 
ii ft i J_*aZo Z^oaoAil* Ui5uai ZZX^S 

• Zi&aua* 5 Aaoo 

J * t * * Mt 


«ia • vxaxm . l^iiiio • (aax) ^■KJ t^Q * ' /» i liJ^5 ' /■ 4 4B 4 * <■ 4 


*t^AZa . ax J**"** . Ui^A* 


?JX 4<u;U*> '■ / * ' T Digitized by BHPK 
Zft^M a#(*0 . J&3&3 Z*Of .^ .Wi 

JLia^ ^*aoZ *.A,aiAdd JsoJw Z^uA. 
# ZaaSct ZsaJw© Z^^cA ZsaJwO Ua£ 
2-flULZ? Z^Ai Ac^ia xtto^I ^» ocn 
v ^*» oc. . Z-ao^ ooioiJ^aD Z^a| 

A.i.SnMi Z^5A I^O^fi> ?070<CCl Z4^ CT 

. ot^A— ; A04&* Zfl^a Aa^iS A^a _* Z_j9 2^ 9i\ao . ZoLSl *aoA ZajaA*»o 

0* 4 J* § * a * a 

* * / « 1 I Zi^slje^o Zj . aojj ♦ &i /1 Ua^ji Ji'o l^euAia tf . U,ifi>AAio / 1 »)a*.R)^ip Aja ♦ A&1& ASu# ^£^30 

• Zicn Jbax *aoA mil >X A&a Joo 
. JL . Zi*.^ oix^xo (das) ZSZiw ZilL # • 1 1 


4 It If . lil± xsS. xx>14< . Mil 

ZoZ-V ^ • 5 . ZiS ZdZ3^ ^*o ZdZx 

Z£Zv . Z*,^ao ZSsL^i lib. . Z,^oajai 


-* * ZJJ^o 


. U^^ajoIx 4 * !• ,1 I* ix 


£b . Z&M k*^ _* » Asol Woa (to.) 2S»ft£t£il©^ fid. oi&aa taitti den . Zi^oaoiao . Z# </ i 


&£4? UAoia ♦ Jc&a v • Z^6ki» • Zaa&o / « 


r j / • A#l&&6wA*> ' t * m 


i* .* lAod&SLAaa A9XA4 .idSwAJ '■ < . Ocn • i» .* joioX^o . jUtf&£A*a . ^<&A*>? 

.tfd& Ifa.tfo£a6X.*.5.Z&fiui 
244 A*aoZ Al*a den * i^U&G . Zii» — 
Zi<n* ^c^^ixA *\,ha f *\ l^Afeaj 

i*s ( *»jtu ) Z*&0 (tea) *£» • Z^x 

Z&,Z ajfcd& . tifeo^? Lqwaiao lib- 

* / * 

J2^kiAid ZdUiw ZdoiA^Z ouap.I^woi?? 

^-^eoA JUabi . MLidfci Z»iM»? 

^i A.^ . Lttta - ^o^ 3 • ^**W 
ZS^? Ziijfr ^?<? A (tey ) I^Ltt l * 6 ^ 
. ^La ZfiLji a 9 A . Z^ ^? ^? 

oi**9cnaI^ii<naoA9o(5 

. (*») 19*^ »<^? «<^ 


Digitized by BHPK 212 4X *a#& 


. L. &l *=^ <-'? A **** "**£ K ^♦jl*! ^J JCfa a f AJ oZ ^jA ( ? 0-) tf?A4? °'«* *&&**** M ♦ «*** M oZ * z ^?^ c "^° ^ OI ** ? 

^oSftJJ Z^i . oil*- S£s . <1«Z Zj4*ja* 

* ( So,* ) XjOoZs r, 

& joi*? ZAaia >ac>A * Z** ? ityja 
3ZJL aai#4» ©Z ZiZio ^Z oi*$i 

♦ vboiiji \£ ^oii Ail * ^»Z&jL 

. zaj^o . z^ t aj _ • A»i isafo 

• ' it ♦ oil («bi ) i^eAiXZ / . * • / • ■ »~a te» 9 i ^j % dtrf»^Si 


V* tf*8v» of lis A<jAAi irfjf J bjjjj • Wat AA**i yw; **asi. ^ .5 . MU, i^ i -f . tfoi DLy&L z«.jdiL (^ ? ) zia.il j^dsL u $ * u rw \* . ^xx* J^sJ! l&ib. Zdai* ZxtaA^o • SNA* ♦ it 

^ ^? A f Zifl^ta ^S' Zi* ^ctXa ^iw Digitized by BHPK 4* 


218 ** • fi . ( sob) A^AAfc lioia 

# * # 

k . ik-tf? of l-*Ji? &*• A«?a 
^oJ^oo jfo»o* Jo oil 4. J> 
jL-3'oi oil* **££ wroiafcao .4 >* U^axi ctfaOiwO w r - 

• or.ZaA*? B'oiL (5o ff ) ImSto «Tat5} 
. ufilUb £o>l * 1*4? MUS* • * »l4&>ftt aoA . ^AifcaZ? ow &&X 
v aJjojtd oiflaia cisc^i boaja oai* aaaS <lao&s Jia A * A. v '/ #i 


. f9& a*, a . Si(*a ? )i&4 
erflcft? i* . « j* .,« >a& . Z^p^a&L 
lj*»a,* . *xax**# . lA^a6w * Zj**St, 

• ZjkA** * ZjAinA* 

ixo Z#oj**s.m ( oitoj ) l4tof*X 
l4cu£>iwAA*o j^kAAi *Jw, jf* 14 * b dor . Z&^SLiwAA&o . A&XAAao 

♦ AjJ»AA*>3 

« • *.* .* Zx&j*A.foo * j / ' ft r ft ' / .# 


u * /I ' ■■ ^ * aoA : wra^ ^> ±&* lx*^ ^H; 

♦ XAib JAS ^&^$AdO <77fft^^>0ljS f n 

Zjs^d of iiciaoao Ztol Jo ^3«^»?? 

6c* . Z#— *^^A-» . I 

lOffluJ^i ^o ^i Adab A#,A*>? 

. lioo ^ «DLl V i aiaiAaoo 

Jo Z^oa^aZ ( j*bJ ) Z^o*iXA^ — 
♦ Uio U^ Z^ojif fAA^oo lad.? 

♦ A>XA>pd oc7 ^tt . Aj 

w^} ^'fciiS A£~ . afel ; V»Z I «f *^ .' ' / . j^^^» * ocas:- . z*ai» . ^» — 

. Z^oSLi'io — 
. A*Z&*> — 

1— ao*a . A-.SwAAj A-^vAA} — Digitized by BHPK 914 • l$*&XhXj+ i * 

<n*$i X H sao Ml &L sJa*XA.£l : ispifis. *BUi^^^I »*L$wAAI . cni-siXj^ 


2A*4tk, ./ *' * * 


wdUJLi « / a*a* ' t AfMj) ow . 2 A*iiujL*i . J&auiao . Z»u«l£ 


6 ' ♦ Z&tiUf* . 2$ft4,&i*> £ / 


•^^■».«(*B,)l,(5^tuX'l / * 


* * / * * 


r* - ^&^A*.Wi ^ ^ .*! ^^ X 


Digitized by BHPK a-a Zj&d? fcio.lo of Z:a\d? lib of 
oi&m$ ^aoj.o.S.6 Zi.s ado . JUaoAda •dx . l4*i£o&o . 2^oix> 

ZaSois . Z&ta^a . «o&oS *Oo.jj ♦ oiA 
wia-k, . *,o*i 1^307-, . *A3 of l^&d ;^ 


*»*> $> 44\J^JH &&a „4 a£iSL : ««.i A.it.,.4 .u.a* 


i ■■.^ ZXm 


liall ItaiLs I » > V» ofiws &?} Zin ^ v 6ao^ Adi <n^ 2dc^ A^r ^-Aa^j / it \** l&L ^? . l±>i* &o Z^So2 of 2^ of 


U^c 

* ioS. A5A ♦ •-* <?» ijj^oJb. jU»ftJ&» ii »; .» a « » *' icrauv # i#a*ftoJ» . ft . « ^*w; iA\o», cw* 
. zii Aoft, oX . A* & Zxo . i#~ Ap^Z 

/ixo Af 3 ^ ^ • ft * or . A f Zft f oiv 

jtfb© ^^3 . Z Aa*x*jS ( as? ) ^ 

♦ ( *©£• ) 

Ji l£pa &cj&a ZL^a . Z*>X *J& 

& Idtffe ^Z(?o-)~^ ^** 
oax-wIo ydowuiwii oftoiw v 6<7&*ftft9 

odJUL ^ v 6&*&? Z-* . v°«* < ^ t* * 

ocn . aftbi • Z^ftcd.:* ♦ ioa-i* 

. ZApftoi* . Z#OJft*a&o 
locn . z4ft»oiA*> ftosLAi ftOiLAZ 
ypgi S&boJ ofto&A£ Z-$J • \09iaia 

• (So r ) 
• Z&dftoXAfta * i»a£A*o . i^w3ojLa» 

• AjZjfto^Aftd • ..* &9&w \fta&£ . Z^oiftoxap 

. Z&JftOAftO — / *XjftO*J-0 

Z<&ft&fto . IftOJoo 

j — / 

. Z$oftax:» * s 215 
: a_*>lA. . Zi^s Z$:> • A,ZiLta» 

. ©i.} ^Jbo . jnibaa 01} <X^ijiAl . ft . or 

6cn » Z^— fUft^Aio * liik»J!Lte& — 

* ^euivA^oo / * \£o *izi jslj^Z . add • jo***, . ^ftL 

if » .^ *eu<oo,ft Zio 6cn;i^<MJa*Xbo . ZuaAfto l'/ * ■• . ^ 
,ftU tf '. lA&L $*** Pfcfc* 
ZjLftla . ZJtti»ft ZS#i .1*0 Xi**^«> Z^aua*S.ViVbo ^ul^ViViJ / ' 
b^AJ . jilAJ l^Ld. 


ZVi=L<ftSv l^ft f arv(sva ? ) Zft f <ft^ tio^ 
AjZ IxS, li~* « of . Z^aft . Z*X? ♦ ZSftOft . Uios . ZSU» 5ifOft. «Z^ 
^Li» fwoX Z*a4.!xo Z^^iA. Z^ 

. M&al ZJ-ftpZ (•>»?» A*fr) ^^ # 
^^iZ^^l*i^^^?^.ft.0T 

. ft U ZJJ>o5W Z^oiw A*s? Zi*^° A*A Digitized by BHPK tie 

, I^iJX 06 W ***** ***&* ^ * 
/£&**> £> ^Sbi .lis? Z^&X ±*AAl ft*} 

(ft*)**** ^^ J IA 1C 


*> «** 94* *fc»? ***** (obi) flak. 1 230A 

^j|«MAi#r I&J&* Zx^o Zi**Z ? li^i 4Z ( ?<u ) > • 1 ^ {at*) z^o^:z T7 

t M » 


* 


■■ a' 3LXA • 2#^i'4*> • Zj*jJL:» AjXo 


. 1^6 Zix fix* . XJ^flU /niSji 

2^.^ . Zi_^ <.i*A* $Z& aoA 

(5o r ) Zibd* ^ A^ Z^iio 'zilil Ziiii 9 I 


Z^X^ ZAi^ . ^.^^ ^ ^ ^ 6 <- .( ) IXaz m' m ^S^Aio 

A*^*« AnnwVv /- / Zi^S 


Digitized by BHPK 


>f&*? Uo t 5, A^ZiLic Z^o^ajjs .Z^A ( Atai) 2 ^ 2 ^^ 2 ^ ZA^o-dei j ^iaai ^Z . Zi^aus 


JS^a 

// .• * * A* ^ ( »? . MS ) We* »2i» «*> 

• til Up Zcu ■a !*♦•■« AdL-3 ZAx>u» . Z#0 
11QJL, *i * ^ i • ' *j • t turn 

ZAg W»\\5 JOT0& # t 4 m &ax SA&A iJ ^oA . Z&Jbaiba Z4d l£ Z&tt . tf*x£. UiSkU . &**£ 

• m * * t i ' I* * 

i ^acn * ixo l^jf£ $*» • ZaJ^a * Z**£ 

.Zfa&dbtt. Zttaulb* (aim) Itto ju>£ 
.Ixiajcaa Z^outiL:5LMZ/\. Uxok • XSk'U» 

.Vt*£ux£.A.»ku&;* ♦ a.eT.A*ZLf£, 

'*// ' * * j ■ ****** 

. A#lLt£ . AjZ&aJ* . A^I^Ltt^ . ZSiUa 

* t ' g r S ' / /I ' / * ** 217 

Xxo^Ja <»oA. ( *»») &=»,?? iSui* ^S 

. axo l^cnof *aoAi • oi^S*x ^? 

i # 

. A^i^i» 

. ( 5o tf ) «^ § * j ** 

. A«)bLxA^ 

* * t 


ouboo 

ji #< ISA*. .]Hujax(»Bi)l^«» l#4*» p*ia» 


.' / XSl^ ^M^do * mP J> * « J3W ■ B 4' 

*.oX . XUi Z^a Jb^ao . « Digitized by BHPK t\s 


i^ . ***** • ? *** • ^f fr *^° 4 V >*V<te> r * ' mm Y fluauW » 


H**> • «. L* 4 •• Z<$*JfJLf» . KfjAtt ♦ > UfejfJLM * 4 / -«> •AflilUlM l9 4 £ r'4 4 *^ J#cui^A*> Zj£Aj V ^AI 

lift! 2A2» JlMpcAo h$& ^ ^ A J • &j£ 


S, * t 4 / 


UJ&. f&&3 Z<&__ ZAba* 


•JAVtt*.2ilo^o 21'^ io^tliA 

imojL of liiju »«» ... _ i; *-**V? • l&oaa • IAao*»a jkiUl 


i4 V *#"**>? *W .44 *AX6 JT/ ****** ***»1 «^ . '& a, 


XaU 'a*^ . fciVi . iffc . Ii.Aa uUtu 2iuS iJ^M& 
!? • isLjb ^Z Aft 2uj£ ? 2'jx ^> a^O .' lAWoi 

• ( a*? • *fc ) 25o^ ^ ^*^ &>#. Ufa 

Digitized by BHPK ^Mf. V* 4%** * • f WU >U» ( to* ) tft*i» Zlt*f*> . ^ . St . Z*&,c& Jrwc ( to?) tf !***• 
jiftfo ' Jboi,ASD Z&aua& tf i^ox*a» 4H ; ) (*>a ) AftiL tft5^ >£U!3 I** . A*UAl , 6jb^A1 . AA3AZ . a . « ^o i» AttyAI . ^ Al . ^A*J ii_9 *_£ * Cl-3 
1 / ijfl&AJ , * . or . Z«u#l **£ W^Al 
.&&AS W^J .***> Xs&oAa <n*£ 

oen ♦ Z^-uSfSdL^ . JLiSf&Ada — * *oa&. -or lfcsii&ba iStAjyS 
. Za4^ ZiAoia . Lttoji, . tfoj£ 219 

. Aj&tS* 
Ztt^ Z^,&> ( toa ) ZSp>iw6 Z$>X 

. ZSoaa Zao \£ oZ .JUi. . ^ ( to* ) ZijtS.&» ZS s ^a» 

£J^toZ 6u.±£* . Za*>& Za» zLz» 
♦ cia (.Jibld Zio ftcna A^oZ Zsaaa lA^OLAap **^ * it 
^ . a . ZS^A^pa ZiJicx» Ziiia l'/ . # ' ■■ . .tLA- . i^s . lJ?i • Afit V^ & 1 

I 1 ^."5 . m . tf fiflA. \t^ \*£ — 

\dolb,a joA^( So tf ) v?^^ 1 ^^ 

4^;( Sid ) iijS^ Z^?A* Z|d«fi>#? 

A4» xJ ^»^w ^>o -j^?^ ^* 

. JjAaat * ^Jftltaial . * . or. ( 5o^ ) Digitized by BHPK j*0_ ^•fc** *r©# Id 01^0 l&l liif£> $* *' 


tf(5*aft ( *** ) ^^ : ^^ 

^U$*SS&* i^o fib v ^^o? 
^ ? "fpjgk, ^V*? ^ Z ? ^**^ 

Z^wtto Ja*>o . 2^ <*»*** xl=39 -ajs? ****** * li ^ l ****¥ .* .« / ♦ Z5£Ow 2&±aA*>2 

<?\ ■ a^l . »AJ! . .jui . ill . a . 5j I • #? art • UL6i£ . U6A& &ia 


^^ IA 


** JLJtfo jU» <&?&& . a* o JXbo Jb&aou»o 

Z&*»? of Isco? ol batted oZ iVUaaou* 
Ii=4 of )oi*> »> a* tfi^oi 1&JL 
q±g.*& . lis*.* bo.J&AA*oa OCO &Z 

Z^Ltti^ *<?A ( 5 0tf ) ffjfela Z^Lbif^ 
Z&_ $J £i?Aao : Zao^Ui ^Z XSflO ctA^lis c?»&oA*m6 »s-LZd oibaaia 
AiAOZ ZixJi isaAaaoa ZiLaj «aoA( ao**.) 


a*^ Asai ATI ^isj? ) l^ i^j ♦ a JlI 

i^a?>,is? IrjaBvaa ^.1 ofl^i of *li 
A — .lL/Si Uiaias Uiii IdLJw A,Ia -« 4 ♦ Z^ldodr 4 # /"I 


. I^a_j^As? ijulAj ijuLAI 

In ■ ' 
ao^ni^a . Z$OJ33^X30 

• ( .sx*^ ) Ionic* , Siiii» 
^^ ,;&A*> aa Zi\^ ^iii ^«a // $ mm Digitized by BHPK fr& ±\±> 224 — ■■• . Viy* ^* tf ? • * - f • ***** 

-,rr ^ v - . * • « • *-AAS — H^ ZJ*io>x? Ltfcoafc^ (;au&* 


k>ox. . ixo 

r *_♦ ■ua. 


l ? l6*s A)^L Z&^ ? l«*» 
1 5i*lA AXZxb . Z&aso i^bx* Ai*ia iM Zi**ja Eiafes • l&auaio l^i^jix^ XA^ ,-x^aS AJ^A. . bax deft os&j . * . 07 . ixo I^ajoi^ 
aoA . cH»<^ii A^iw ( a5o ) oufci&a* /• • Af &Jjpf 

I^4>j» . Z^^ 
.* .' 


. zaio zte 

&ii iXo . z^uxa zS . ziifix^ ^.^o g* 
^z^*xa »d^ \a^i zS .^ . s . zSi v j 

Zjo 5i^ ZJ <7iJ0cn3 ft'cn . Zaocn A»^? 

. Zty* . ^fii-o&a? Z${ ^A»* 
Zl^, ^o ZJoJ^ ^^? ***** ' ^ 

Z-ixJei Z5^iol oii A f ZD (_*Otf ) vPf 1 ' 

( W .^)^Z^.^Z^^ al ^ 

^ 1^ ;^L^ Z^ax &*ai»9 • &*# Digitized by BHPK 
A W* 
tffl^ztfflupw 

ilia • z 5 Atonal *9 tf : .(,.*')#*-•* U&fy, ate**** 

♦ 3 . 07 
■ * .*4JU.*J<^AJ^j A^ 

&\pl . Za f * . U^aox . btkx ALi*> 

. £xo l&uza Zjjb* * • ,1 


IwSuI.Uaa* *H^ !#«*& AZ.fao li$i . idL»f *# .XM 


V 4f ***07. A*oa ^?^ tt »^^b^^^r^ f ^ . cy . U^>9 A^. *i»Zo A\^, it jLbax A^Xo . c?^a* ***SAJ . * ♦ or 
A.tti . a . or ♦ Z&xoo *f>oAs> -Zjx*iS wv* '* ' A£sl? oct ( *> ? ) ZS^VL Zflid^L JfsL l^dj^l ZlaS&s Zfl^i ojblft : *J Z^ijE ZSUa Ais ZdL^a 
* ixo Zijao lab . ^m6ua \o^o^x 

. Za^ii 90 A . or j AZ* A J^j* ^ . Zja? 
«■ a 
• Zdjy * k jb&4»{ . Jb&x . z^t . Z^<4, 

. Z5AU Mq&J^ . pjpo* Z^o^al 

♦ . ^ . 07 . Z^—^i Aod*^. . AoljA 

6 c? A as j, si ' * . / . «#«»aS . boon A . ? . ei . H. l&JLv. » A^xK 


• Ift*ai 09A . Z*^ • ZUS • Z^A^aS 
Z^Ud^A? jtf^ ^J AC . Zi, ?S Digitized by BHPK 
*v^ 225 in" i r~-" — 


.5 .«.!*<>! *iV-^t^ <"r?* 
#*:, •* J»ai (*»») ^ 'A^ , 


J HjOjl • " A _ _ 

♦ ^ . cr . **m* oi&\,M? &***> • *** " . i^J^ ill • Cft«? l^f 
// »V. -t*o A.o- eriAa i?J ^» <&»* 

. ( &Oy ) Digitized by BHPK 
xJ^ftt l4*Q& ** j*Jbu ZAxbdf! ' . Zi«4* A f Z3V Z*~*a=> UL~~;? 

. Ails » ', . Z#ax^i» 
&£ ( a» ) low ijtLX ju£ wA*ix>ai6 

u6 O^sff Zj5. Iff J . aJ* vO .3.C7 . aJ* 

/ • ▼ / oZ w! 5 ** . ^o^ ^ ^ 

\ . Z-iooi*o * Zfj^oua Jerboa ' ■ *. * * # ♦ £j5u«13 


# / / / // • <£ <n**> . &j ? tf ♦ ±£ l&A, 

***£* y~&2> I£*xi °*)^^ 


*** A— iasia l#oi» • touted Ulaifu 

*^^ tarn Mt ^^^^^ urn u 


x> .A,zi^o 

♦ A f Zai^Aio 
• *£*« 2^ cijao ^$Sj ? 


Digitized by BHPK lu±, 225 &^i.jJi***i»- !«»<!-> f A 9 * 


iOCSm5 ** ' *Ji . oca*** ♦ i^Vf^ * 

# 

. Z^oA*** . I<#o**X? * *#?V?*^ ua^AAz.A^Ai ♦ t^M • ****** 

UWa\ . A. ♦ a^osboAl ♦*♦ .« J^A* . uv 
t L r \1SL OCT S6-M6 ^Cl ,* *3A» 

pbo£ ZSuJwO z£j&k Z&0**# . 9 

Ao-i ULsw Ada? . laXJs, ao A ( ^ 
• &j Aol Z&i,.a .S.J5d^». Aa£ ladia ) **o la** of Mia Z4to\^& 
&>Z XAaoiao ;bu»S ^ Z&?A»o Z&ta 
« ( A*Uo£ Jbo>£o Zs*& 5ul Ail 
. ^L AJ IdaRfca . Bi oV oa Jj a*& 
crt— a o.*a*iAAl .a ♦ oi ♦ ZiuM ^*V 

. or . Z^ouLX Aao c^Ai ^L Al — 

. ZS. Jo JL&Jb* JniuaAL . a 
. ^ — I So* . i#9*4t*» ^ ***M 

Axaiw^ofb ttfeb UfuXi Ua.1. $M •* ¥* . l^cui^A* ^A4 !ttJXAl 
. ( Had* . Ziuai.Sii) Z^X ^AJ * « tabic, oZttii j4li(«bi)3aJLt^ l* * / ( So r ) M* iSo ^ociS Ajl ^X . oar tiȣ 
aS ocn Al. Uv^» ♦ A*Z5oi, Z^f a« «aoA 
aS oa£bo Ibboi !&U^i . o&Zaao Ziu^ 

• ( oo£> ) Z^t Ya*i 1oo?A ^-Ju£ ^ 

15 b Z^w ^tAS5 cia HflUXAAao? l£»£ aoA (ooi » ^ L^i Apf^ : 


OAK'S wH-wi-'jy' 

. A*li*iw 0Q7 *£&? OlbpAftlO Z^O*iwO Z^ *^;? 007 . ^ ^0»? 

. ( So tf ) ^< ^M- V^ 


Digitized by BHPK 226 ^••••^^^ 
* D ^ V? ( JUJ? • JQ»i) ^? ****** 


*5 n0§ wmw™***™? vjoi ^ . &i=ypi • #1 ***** ^M r? t$l baMSl &£ A*? ( 5 0tf ) I&ji ^x A*a 
(»&) ^A!i uft» ^ ^ ^ji ^ 

!£>* * ***** *#*£ ' it \ ' W * *' ^ ■» * k*A • * sb&z^. z^ Aa. MUuij . i^flbj (so r ) LOi -„'•* •» * a' UX ATI fcoZa ;^io . axo xttSuuX 


• r ' 4 Axa A-j1 X& AJ1 . J^^dbo * ILioi 

* ft / /■ ; /■ , a / 

]&*L . Jniio lad A#ao£ ZiafD Ix^aii 

« *i * * i< I J » • wA^Ad Z-i>.daj3 citox Aal Otai.cab i u Zisa^ ^xX ^ ZJ (5o tf ) Z^oiaj 
Zi^oa ^^o ( 5o^) «i4a aifuX Z^ita 

vAZ * ^>ii ots s»07 Z^aJw ^a iiidAxio -' / I* 'im * gt * 

ZAa.Xa Jen C&Jjso . «07 Z^oJU# a*Z 

. Uiaid den t&uuad .vcn ZiSi- Xa law 

/ ^ ' ' ' ' • TV V' • <"• 

Jiufa Iioj(afl^)Xiia»aZj«AodyZbooa u * * ZaSois . ZAboa wcUJLa Z4&» AiflLx Digitized by BHPK 
ISw 227 


's * * * ** • (liio*? JKi$aVa ^ ******* < 

aJ& low *t . *n^ • ^^ • 9^ 

• (** ) ^ *!»* **? H* ^^ ^ 

. l£j&itt . Z*i*i*> ,AttJ k* *, U*l*> : i^olAS . b&*» &!*» •• & a'' 


// 4 A->Z5c. * * 14U*> ^<wtM l^v* U4, * _ « - 1 
I &a*oao / lit jj * * *. ** • t id. liikiio 

Z$o5pkia© 
* A*l£ii •(*&*) I#» <#A* tf .*»?%*$ 

- . A * ' . * * ' * i *, iXajia^Aao .5 . i ^AiLtA* *£>& *£** ' -* *UAAl 


UL-ioAx 1 • *' ,-* lib* <* H* •*#** v?" 1 

- ( 5o tf ) *<*>.* pd. <*> **tAA tf • 6 # ' « * S 


* p ♦ 440&M oZ coX A*As S>»*¥ 01 
• * 


,^Ltu.V ZLX box Z*4*cu. \sL )£&L» boia Aft»,ia t li «ty . JLjkao? ( 3^ ? ) JjbS^ t^®^ Uixa-M otf Aajo **q& b^ebo ^ ,1 m*?? 
* / 


* cry * *v 

i© »^ . of ( ao^ ) I»V*» J^J? »« .*♦. ^laoa^ Digitized by BHPK ^ 
j^j£(i*.) ****** ^^ IbUJL «*£ 1&& 


♦ * ii, ^ gtf »i& -^ju&o . olxo 

iS. IjJiJto i4}3 OCT. iii >» 

tf \* • ■ I g * * V ■ 

. li** £> Jaii Uoi .'*UAi Ui'^ 
. ibiAa? Jl'a . a . or . lAXap £> lii 

^Xwo ZA*E# iL, j^a .txo tf^ 

• *£ ^"A* All <*>o ."luto . ^j 

t-^^W ( aw ) U&L 

'H** <-^ **~»? ilia ttLi» 

A?Io bals jj^ iSii^^Io.lB&dao lU^S ZS&i* oaJ^i 0O7d *S*5 •*•*- • IA_UU» . u^.. ' auw tf&ia UtfUs 
*&± *** / iff N 


- •> Digitized by BHPK \aofe* *aoA (5o tf ) b&*?3 iM^x 
^ofi> Zj<7J=6 , I^ii ij^o AaoD ^p^ 

0?(?A ( 5 0f , ) lihf iJw JXiB^ A41 -o^i 

^iftittS aoA. (Ais) I«a*af A*'ia 

:^»ifca&3£>AL.,3oA.»J A>I.^. cr 
U^Sax ^0 (s 0s .) ^ -JX AA> 


^ 229 * i ^ . ? . or . **Z <w- A :V 
♦ xjCm^ • "5 • CT • ^ *$• ^ 

& ( to*. ) }M? «^o5? ^ «^ 
/i . 5? vooixia of ^*Tz *** >*#* 
jboX? cifc&a J3& 4|i . y6oi**i*a Z#ix£ JjLxS 
' . t^ *l ' • '„ ** &* oV> ( &a* ) Aa3£ tf alt 

*aoA . ;iooiS ^ia *>\A . ^ . « 

Li&ou ( A& , ) l^o3LSL i^ioiil — 

• i . 07 . lAioliL l$,o^Z Z&kao^a j^e. As 

*aoA . lA*ii»x tf 
. IA.-S Ax*£ Z£*1Z Jiotiiuc 

AZaZA&SoA 2&*o>> -ooAad 

. IAUax&x ^Z 
* * w . Z Adafcii ^Al*^ oxlqko AjZ 

JUiX» abaikao **£ ULifti» Z^iqa 
Z^ ^o^a waXsAx a^o,^ : a*Z 

if'*' ^ v 

tf . U,3 W»l o " • oi . . . &L &**±£ 

* ■ • 

A f U\^i onbd.A** ♦ ^ . 07 »^i^a \£ . bo* ■ -5 .oxj-AI^ .oJ.jBiiaa\i»a9A(ao r ) 

f it ** m 3»AZ 

Wbflfifc^w^P'' 

1 5 • 1 Digitized by BHPK is* & a*5 . »¥ ***** l$**J±ik*oi . a 

jfe Ai> XKjaji #A*X a^o . *&» 
A^oao U*iJ&Afco A*Z#A3 ZAS^a 

tie7*AA*&tt PJP92 Ifcaflbo of Jttaax 
cjioa Zi-ai'o Z^ll, ZsZ* <A£ *4 

.iSI Hj &ic* MC^.^.0 *CH lA*j£» * / * ♦ •* . J>»3o£o Lliozt ifa&± ( i aa ) z.4#U, UAU, 

* ■ r jl 4 /# * it 
. z|;&a 

* <U&,Aboa o # ZW&X lALAiw (&aa) m^ *&Ax 

. ( ai ) All J3aSL| Alio vOlJCT ^-JiaSX 

. ZAa-.«u&ia ZdLSoua * ' • * * 1 A^ZiuSLia // // 5BX ( ias ^ JSSS.. Z^; Z^SJit Z^!dj. ZA— *sd ZoL-i li^aS a_^ Z^ . I^Lbdij ZAfloia . Zi>^ 


a # # /j i* /' • Z^£lx . ^ ( i>p li^Xx Zoci^D Zio dcA ( ;^ * ## I^LjZ^o 


.^XaJ of Ziia . Z$bSo,S liaJb,a jaoA. iko 
S^? *ji Zia oi Z^o> cj^V?? ^ 

oix^xiAj; Zo« Zia Z^x(5 0tf ) ZSi» iaa 

• i^uu^ z^i^j upii life joi^ 

Z— ii ^abo U9 v o^aA? . UjoJL 
( oo tf ) Z#_U, Zi_^ ziaf CT jAi 
-«a3bo . cjsAoiw . Zi^ai Zjjoa 99A » . ^ Digitized by BHPK A> iSw . ...,Zisu4i? ti&V* • * - .'' a!Y( 5o tf ") Z^**** A*4 V *?A <£A 
^jo Z#»Ia Z#iJ2>o fl^* X^ 
• *Waa? Zijtt «n jo^o Zj&*o*a cnjfc Z 

ou-*4*Z* Z^xmI Z-teU *k&\ & 


Z#_*o:> A,lJm*>A**>o . A:L»? **'*, ' jSSix . «ii i& *i*. ' «* /• Mm ** / ■ « a 


#4*. ' ti U&* . Jxaia AZiwO mm ^.^i*,)!^ •J 
zAJ&o i<&i* ,jlla3L^a ZiSeua (fiaa) J^Im Zfc* 
\iafca caoA. (io^.) ^taoo^t&» i^i 

i J t 9 9 m 9 9 9 

fcx_a 707&*flt*a© xctS&jas 

Jut Ski / * . (**0 e*£a ^feak*} 

*■ / !■ / I • > + f *t 9 9 

<SSi» > Z$& £&» '. cb£ wki Jtf&o 

* * ** 9 9 i 4 / 

. oun^s . :> . oi ♦ Z$f&Jc 
£» ^ 4£j4) (mi') 1#3U^» Z^li* 

* Z$& &4afe,a (jj, A**3> $&> 
*^ «»***) (mi) Z#&i z&iaa — m 


oodld XaLSoia ^ ^„iib03 0C7 . Z^U^lbo 


U^oia ^O Lj L^ O 1 (io tf ) K&± l**, \ii»i ZifWb 

9 m * a^ tf ? l>b& Ito* ^» «? ^ A l 

. a . «'. 46 cia i,iCAl ( A «) iwM 

. (.4.50) 1«£?V^ IfiA? 

.AialAso? 7 ' * 1 ^ ? .V.o7.^t ? zUi^^-^ 

lOTO^t iJ^o c^ocxa ^5Z . 07^^ 

01a JU£ '.U^ 01a A*^ (***?• *>*) 

♦ Z9i^p» XJpw?o Z^aib oiJOc?ia ^A*^ 

.Z^ft^9« W3oia(Atti)i^^ — Digitized by BHPK 838 Aiwj^w JL*i 


t z A.*&*> ( &3j ) ua*» Ui*> — 

*&£z ? uiiiop bo* usrioa . z;^u^? 

LiiiUl** t^> <*&*£ I& Oct 2i&,afi> 
2&LZa I&2U cwz#>pa3 ZjJca *aoA ZkoJ 


&03 J.ASoza . A.Zili.V» /V ♦ AjZSAj^b 

AU.ft& A,l*U .Uboo C,jL^ ? j^ aoia 
• «4»* «?.&* »%. « ijatf iWi k 

^^° **•*" ***** £*•* 

, ' tt **^. JJC.A (x.i-\ UVa^ . . '. ", 

">9-*ui)5> Z,tf -«J. -- „a — -» ' ' * Ixta I<?a^i Af^^a lAViio .1*6 

***** aa ZiioAacsoD w*c^ I^^axAi u 


<^AA*o3 / / ^A ZJ^ 


OlA» • f *MH . %aj ^u,ai 

" ^ ; 8^1 it, 16$ JLt . cto^o 
^-^ ^^ . A f fi>Z . ^ . y .\Ii' 

^. *(?ax<xsc A ) wta-yio Z^JU,a 

^*o lU^oi dor . ZA^U^o . liAi* 
urn ZAoajJli^o J i Digitized by BHPK Oili* 23S 
.(«»,.**) *^? I X "4- t *** <?, *?** . l **^* 


.♦iwi (»•*) z^ai <***»* ^ flM**w 

bit if -Jxi^-al^ 

,3«nS .to <aa&!i. lil &> *?** -^ JtL* 1^9 .%i <* J^? *»* (?*«) 


Zi^afc ]&4U\*> &m *£*£.% i / ' * / — * 

t * ' m ti * it * 

den . U\— j.t:lv A\a*> tf&xA**> 

n * urn 


^A^ oaliw^S ♦ liaojc^ ijciocii cn^0?oi Js.^ 


AtU 


^6 UoA>oa z^sa? u\*ax fi 

^ * ■■i^j 5B3*** Zj!kSjx»? I^.i*H^ »«V°- '*>— *^» 

.lU»S 1S^« ^M ^J ' ****** 
«li*i»* 19^*,? M^S* ^»>?? A 

. oi«> sis? . ? • « • *** ^? ** 1 ^ Ai Digitized by BHPK #4 *U, aft rfa&t Its* • 9 - 5 (*»») !<&**« **°^- 

lf# *$L ,* Woo* 2^ *** tf 
»oS±* Jo Jtiis^ U&Asto** boo ( 5 0tf ) 

Zsw (5o r ) -4**» *o& IcnJi Zrfdr .♦.« jboJ£> Aa**,i& ob4U Ota »« * ^* pitfe a*£ JKftiaS'X? tips l&foi £&a 
}Hja Aid yo? Va cro ijy^z* e L . v?: Jc ^ oil' o&, • ■ / y^4 l#*j* Z*L «*oX' f i *9 • ( 5o tf ) »aU.ao Zaasop l^a* **«*?. <#» * 01 -"U^U* 
■«aU» " t /€ li$0£06UL . ZjxmI £> ***>? oZ 00Z9 Z^oS^ 

♦ flAjk, . zSaj . lL\ja . HjfoiiJ *aoA 

. Z^ftaoAis . "a . or . A, ZsdliL 

♦ ba*l^ . 9 , 07 ♦ IAa*.Viw . Z4ASw 

bo? ( 5o tf ) ZsJll vooda? oc7 Zildatf 
*aoA> ( j>j ? . u^ijl ) <-J^o a*3tia fcaA*, 


' / ax© U^ciia «fr AV ( *-*■ ) ^' 


A 

j 4 Mfc&tV* • Ufa*} w^a tia . A f Z^*\L . A*1*jA±, 4 ■V* 
£> ^3»? Z^oSAi» . ZA*&, aoA 

^ * * 

ZSotmS ^a>oxa ZScnaja Ziiia^: zJ^Z bMoV. Z^a_A^Ay> J4iwiij ai^AZ * * a 9 tt • it 4 it ■ a 


/ * a $ * m 


ArffcrfcJ^fcjA^P ft iJU ' ' tf 

♦ ^LAc • ISSnKfi^ >Li5Z 

9Aa)ZsUM«lai\s« Digitized by BHPK 0I& 


23$ &* *UJbA*> ^<?u*>? ZiSiso ^tei 
cLao Zxftb IX ^?o ( *o tf ) ma 
^ ijj. tf Z&£o ^Att Suj.tii i£i H / AS If* — <* — »5iaoX3 : Jits* ^l A^oZ laaxM to6w*rf^6 tf 
*<xgjAxj . Z&& JaiJB £o oto<&»Zo ocj 
ttL» U**» ( 5 0tf ) Z&AiU feoA& 

Ad\i Ioajyja tf&i yOmboJ.tio X&ftisi 
wr&i'iiw&Saa t.r.&.*&5w : £j^i^o Z*3Lo 

.bobL A*a of b&& aa wi . z&k&a 

tfsoi IJktt Alia lacn »a J*fc . Jb&bL * ■ I* ^. 

^ / '' *-*! 


>Ui *■ * . I4k,AA*6Ai*> » t i * i 

. AjZ^aix^o 

♦ Z,&j2L»i \Slo Zxj^ ^il ) ho Ai*. loci 

...i^o.^A^o LiiZflo >aJiiAI ZilJL i»I^ 

IX Ai2 sbols Z^aal >.As^ . ^ * ^ 

. ( 5o^ ) oufA* ^AI ( Zia5^ , t n t * ** , AiZi^ablAbd # ' « l&>&» ZXJXo .Ry^AiA .i * * /. .*ji tdei zaU» . Ziii»ait» iaafi^a j ' t m S 


IB ' 

^o l^k—.* . Z^^ l#***k* 

Z^— m4^j» <"M **& ' l &*** 

^oA ( So tf )«t9f Zj ^? l ^^ 

. (So tf ) ct4^4^ ^^ 
^» Z— &jal ( Atw ) Z^o— i***^ 

. ^ Af A X \^o ^ifi)X ^> of i^ t * j Digitized by BHPK idC /HX~ #**? ****** *** (??*«**) v^M? 

. ( s 0.07 1^*9? ** ) 
# ^ ** Zx,*? Jjlc • At ' ***** * JS ^ 

. jcAaAJ oZ ♦ *^AAj 

XjSij Z£f4& fio'cto 2&#? i#**i 
MoVm^x J?$A • too? *£»« XJaL$$ 


(pew) >cui31 *i:» ZxjaJtji 61 ^&?3 
. &&& cttox Zoou . A*lu*oZ . a . cf 
boAflu*o . ^?4*& , a .07. ^.^oisL ^iiS 

jJSJ *f £rfto • A&*» ZftdJfo otf 
. *1 a* Zl> Jcr*x> z£*a:»o . £* ^ f tf £ \ Al . Z&ajh U3f ^ AjtSi .&oZ&£A& . 2&*a* .Aba Aa.boK, ^ 


ZiiJ^a Z6e?o *i&Z oZ *&aoafco ^ifo 


/ ■ ' *.*?? Iiia ?0 2dJ^. ? ^ jj^ A ^ 

' ^-i *iii ^Sl ? 6 f aLi ft ^ jj^y 

•ff i tt T ^ **•-* **• 


% m ♦ (So tf ) biliL lie?? 

*;jj»bL xii^i. A f boAi 

■I- j / ^ /■ !a>^oA£ Z^obL Kfl 4- I^S'oct . H.*tML ^ i UX&& sat /I A/ 


Digitized by BHPK & * ^» * i* f "j, ) fciaX ^ocn en joiOJ Zi?? ^ CT 

. Z^ooA ( ocbi ) Z#aa£ i#t*^ 07 ^.^.cj.jti^bftw Z4Uiaaia> . ixiboitt S? .AX&.S© Mi t i I iOXiO a^o£A*> Xjm&Aj o.x*£AZ / ' // / * " t * ft ifajfeox* Z*oii u^O>& 1V» tupJl U£» ZlJ£ AL£ . Z&*a 

. JLbox A**** ( ju« . xa*2 ) oija Aa* 
^l *±\,Al . ZiA,. a. ct . Z»ai *:*> 
. Z^oia JUUrJo v-^ib^ . u*Aj tfa // 


>_*fei& U *-*:bb£. * . ' t * >?4 A-.I IfcoV) Uft ^=* \aafc* 

wAacAxlo a^ctiw . K£*tett£ Z£i i* ' Z^L^aS Z.£J& \dofoa oaaA . ^iiaxa 
%3oA . AL}**^ Aoor Z2bo*l * 2<Ctxw*x 

♦Z,»6wAi • Z^ucta9L^ASw:i^olA.(So^) 237 * • / * * tm Mi 

( <*a • a.a^ ) I^S5V^ i^bo ajj* Al blixo 

A^ofto : a,1 Zpbd ^3,^^^ Zsiaa ^=%aO l sib l^oZ^sb ( 5^ ? ) Zbo.^t^l 

bAA) . tai^o ZJAZd cnl^ a-i chLd 

/^ / ^ rift i/ ' ' • /' / • /"» / /' ' • 

v ccA* lihcxyi &**&£. . baX ^ Zbai^ 


V&tL . l^*io^ v*cn aa vcr ypoi^ A>Zd ; <i -? . ' cnlad : <^l Z^«i oZ ^iap !&*«£*$ 
Xaaiio ZbaiL Jax ZX5^ ZS^i ao A 

'j if t t t / f m ' tm , 

» »i*iG^iLSti Zio.i>AiwO ZbaiL ♦ Z^j^mZ 

ZbO.i.A J3C.A • ZdO^L ^> K770# f I? 0C7 

Z&^bo oZ l?aJb . hoi* l£& ^? 
Z£ai oZ iflaftsi . ? .»? Zi^^ Zi*i of c/ ^Ua» 6 * * t tt t Z&^oX t* .icaZo xncssl* U 1 ( aaa ) ZioX Zia^ — 
(oitti") l#>a£Xo Z^'^ ^^ — 
A^i iA l$*& . *ji? woab Z#~ Digitized by BHPK 988 *\? aajw ■tL^-%— ^^^^ jL&ioaaoo^ 3 ^a Jfe *£ol o Z ajpJt wr*& j*ftf a» 

jLsi&doX til? Z^Laoaoiaio . Zi£ioZo 
^n^ii * Zl»*x*oi Z4L*oo£oJoo atia 

* ^ i* * * i *'• g 

LUM, v ciiZ 1^ 2£*a5w A*ao Z&oo^oJ^o 

.axol&oXSZNAaoa Jjaa.Z&oaaolaoD 

IB '* * • 9 4 it* i « i* ,.* / .# 


'■ # * « »ilo . Iidy&i . e^s^J of nxa liuaa 
«**? St^* Is&joX ^A. v d«*x 

«£*? AaoZ h^ ^ A . ffii; . i5' w? 

t^ ** *- ** ) ^ax . «L' 

•Iil '. * * # • ***** 4^au 

• ***" '****. (to,) **£»£ .%co *IZ ? cn^lp zfy yhpf . ZSJ^jfr 

M • IU& • 1 .* A&}6&L . lid* 

Xx*xs A0&&O OCJ *30>! . ZsoJ.,S 0w4L Aid 

/ /ft y/ • ' ' / ' y * 

• Z&>oa*aiio ^autstsoi A^oZ* J J ** / • T/ft Ajloaoail ' / ta ^3.^ .0.07. Z<&L*oX . ZjLboX 
. Z*^*» a, r ZkJ^iV ***** 

♦ Z^OA^Oiw « 


*>aX ^> Zj^qR> ^xx(3a ? ) li^iw X^i ^^iw . Z^AA . Z^* i* ''t* / '••^ ^ j Z Ajti*. ae A ( ?0 u, ) ^ Ai!a4i 

# ^ / / / /* — / 

. Z^oa^a,v^o J * f <M«ba\^o * * aobai^o 4**Z _Aj . ^Lji4 ? ILX of Z^sja Digitized by BHPK feaW 
UI^MMVta^ktaMISp &•***?«« ******** if ■ ,* 


MtJuv»V 4 • ,* 


. ixo laoo^ao lamia 6 . v*cna Zilwo 2L&C 1 ft . aaa 1_^ ) 
V^ ' " ****** ^Al 
*j^ 
% * 0! Digitized by BHPK ^a$o ba^^ X*«? ill? LfcV** • ( bo l £sl 


L* _ * J 


ft nip ■Wli ■^^^hPhRiMv 


l^A^MX.^&O J^tfk,' 
# * IX( * /• 


%A0 oaaai* ** -mm 


. £a*~ . Z^*>i*> • Zj**4*> 

. 2i$9f*oJ£0 b&0 jfifo ;*vs *# . z#ou»? 144, ^to,jp baa f&aa) ZgttaJw Z^an. 

/ m 1/ m 


* -~ # a t at 

*<>& (4o r ) itf&*U l*JwA, tf . yUi 
-****»£ & • I'M**** . J&ax»» — / 


;5»*4 H+& 2*»A st»4^ . Saj6 . a^j 
A^ai ^fttoa l^Jba ' I** H^ ) 

. wASAZd * .# « ■ / 6ML Z^OJ^of Aio ^t^Sk?^^ ^^^1 

• (Aii) ia^i . au.AAz Digitized by BHPK b»3 
•*•!•*■ * i * 
i * * ' * . AjZi&a£A:*> 

i 

.tta^oX *** >*^ -A^ ' ** • Ja ^ 

. L&x&oA* . Jit***** — / . A*U.a*oX* — . / * Z£«*a*» . UapftXai . A#babMAM 

/ j — ■ J * ' a. _ 

&afes aoA . Usu*a£,%s>»Al««xax» 

# ' 4 * ' " - — * M* .i^Mlo cifcfiaaS* x,*a&AAl . ^ . 01 . Z<CLaJa*oA.AA*o . lUaboXAAio 

. AjZaJ3*oA-AA*> 

6cn£kO U\ix> ol yOaikak w?Sm» .2aoa* M / 
t f f *^ urn m * ' t t rm •o^ oZ 4 oil Ziwiaiao *»* Z2&i Z4&9? 
lSo\. ola . I4&*3aa . zia*bb.a iaaXo 

*£Z aao . a&x**s i*ow am Ziiio i * • **a ZoM.5wd Z^JLm . A*li#<^iw »6kAa 

* • ' # V * i i * ^v^ # 

16 b 241 '■- ■■■ -^i^^ifc^ ^ ' * :>pAipo.ZJ=&oaiw \ioto.a . Z^aiaiw 

. 5uto Za0k\, 

. LoZao ZS'oiio Z^cxJ ^*1 Ziisoa^ 

. ( Am ) Ifajakxxi, 

r£ A f Zo ZiO . I^Lb^oJL . UauM& 

5tioZ-\ A.Z$.Zxp . ZioiJa A*a otia ^ / / !£*»*£ I^a-- • ^f^ ^^ .JSL^a^ z^^*« Z^C— x*ao L^-=4 . J^f *t «*»$• 
.Z„&ici . Z^aiSoi -^ . « . Z^aoi 
ZtS'i. ZaJ^ois Z^?ct o . 5t . Ztt^ 

* ixo ♦ iCix « Z\iad 
. ( AtoJ ) Z^ftA*^^ ' 4 tt350J4 ^CL^V i • ti i tl 


# « ' 


* A ^•^■w^^"^^™ 1 . ZAoiiiiaai^ 


Digitized by BHPK 0&S3 . :iy>x^ A.a . p*» ifat* ***_- *|_ : 

. liixio A*a . a • w ZaaaiL Hi isoAs 


m & . AtaoXo 


— — ..e . i < /■ '• liabo^, .)n>*> ZAioto 

1% QAOlL ♦ Zx&us .* .ZftbM AiaoiAZ . I i^oX low . JtaXj* 

. jGiA'O l£a*x£ cis ooc7 . Id AZ &*6XAZ 
o'er . i&+ii*oXAso ♦ Zj&a£Add — 


* / ( Sor ) vO^xxJl Z^o^o ZiZ lja**, 

Z<&dso£.Z<nSf . a, 3 . Ziiaxa Zaa*x£ 5a*o£ Z4od£a£ ibbJLtaa 


1 


. J*** ( 


*a^ . o . C7 . *ih iiaiL J5 * / j * | i^aCAZ 

• Zaa*a£ 

.# .^ai^ x , j> * >^ I<&u*ajt, iadi^ 


/ * 


SL^JUS 


* 4 i 

i^aij X— ^*jo Z.iXx zi^oc^s . jK^a / « ^ a t* * * 

Z^ix . Zi^ ^cA( ?< ^ ) Zi ?? z^z piJS Digitized by BHPK 
24a ICs^S kx& (*/*»0 #*? ***** l*V?;^f /' i * . ^3 . u^a ^ . tfa*a* z*u ♦ )±± 

^a* Zia* • !*£*» *# • «?*M 
. fc£ioZa Z*<aia ttaao ^4*4 • -JU*k ^1 
A,Ioi»*:>oo (5o r ) ab»Io tiaA U>o 
94JL-4* ^ • #***» **£** ■?# 

«M*a£U u*XhX tlwXO i\*? * ^JA**.*- 

iiJ ( AU ? . sto^ ) ZiS OCT J&* Z^ioa 
\ao&a tSoA(aOg.) ^oa»j^o **:**&, 
X$.**sa i^oh Ziix*>6 *iaaaa ^^»1 * i * *j ' ^* /I ' n u 

H g£la **Ua.a ; «n^ )ttix. a .07. xst a4ia •U&09 ♦ Uso& (*aJ&>) ZdpiW Z&i»» 
. <L.iia2. ( aa a ) JU-ikia* Z-JLi*» 
<L-*Ui, * ZJLaI, ot-i %a^a . U^alit 

%aoA ( 00-. ) Ix&xsS ZctSi *3CTi Zi*a 

wro&la o , oi , Luii* aa ♦ Zaaoo? 

* cibo.4L dbiC^b^o o Zjxm la Z^oaa-Ua 

***** a t t f *i * 1 t 

* axo . U*^ol . Ijo./\& * Zja^o^o Uu^ 


. A^ZiaboJoo — / . l^oaboA^a 

* » — / 

. A^la5o.)oo 

. Z^asaaoX)!^ aaoa^fo aa<a^^Vil . Z^^aao^^aa . Zaaxa^A^ap 

Zaaa.^ * t^a^ .1^ #M**?) t i^^ fci&a. )O7QO00.J Z^xaaa Ld^a tip* (aaa)tlliai #» .•■ # / j ; . v oA*xai vOCTaa^Lo ^oAJ^i 
# Zii f afi> ZaaoJl(5o r ) li^oX ^>1 ^ 
Zaao.^ . UL*i$ • ^^pl . Zddu. . la*\,^ 

t m * * 

As . ^ . 07 . Z-^axxiL Zaloai . la»f^ 

. r 
.jjaaoX * ZiiaboX 


Zia^oX » * 


'* < . ( > • ^» ) 

.or ♦ J^V^i . ***« *aoirM — 
Digitized by BHPK Z*v 
V** .tiLi*i.ii*i f tM*)l4tyi4U&(*m*)l£ik, * * mil 1_JS» A9** 01 ( *u6u ) * A9*' 

„ ZAoasbf 

jjf»J. o • 5r . ZAa*^» Uii ^*A " 

,I^a*»f» tij 1***> oct aa ZA»i 
wiAwa osX J9 A (;£**& ZUi*> «A^L 

fr**» IffSt . pjp? l$o»J**ia pOiO.36 

3oAfc« a£X(5o-.)oiala 2^9 V^a od 


Um . kuoo — / ZAqud^o — / • A»tUfcM ^.Z#&* 
► ai • cy . Z Auiai . 2^ai44io *aoA # * 'AiitoA'ZoAU 
'**9 IVioi^o »» '-. 'J******* '*-^Aj «mLm ' 
»»i*B>l aata ^^^ j-tfisi »', - ■ Ztti^o. ^i&ZU^.^^liX 


• * ' * ' * h y ii #^ •_ * 

tifife# Wtfl ^ tiLa tfi»X . i^txj 

.Zx^AA tf 2i3L«i ^i • *ii *£ SufuAJ 
ism; . * . 5? . ^iioi *&1A»J jdoA 


• c5 
.Zp^* ? oc^. ZVLAliiAio . 2i;^ Am 

5jd.iaijo.c7 . ^J9Sc JUij ^, 

— » * * " ' St § * M 


JUxiiob.^46 ^ ft-*^ Zft±i u^ . 0007 <*ji* v 6oiaai 

• ( *°ff ) ^*r* d ^M ^9^ Uxixo ♦ cii* 
a^ia^D zi»9?(aa 3 )ZX30^ Ujftk, Z^a^of ( Atu / t§ m m t f 'J *■ ( *»?«- «»- ) * t t S l* ' ' f * AjI&um 

Z^Ccuoiid LajlSo *w ) ZAiTi: ;^l i ».# Digitized by BHPK Xu$w 24& JLiiSo * wXaC 


I5as£. "*•? # * •,' V UjJSa ' f . ( io tf ) l5*»£ <la <*•» iSaii. 5 * ■ **j^ '/ > . • &sa . ( AM ) I^Mftit ' > ' JSHttdL yg.tn»$Al? A*Z* aiXJ o<A ( a*j) 

jUf ' JU***^? *>?£ • A*?o ^o 

♦ Z2£i£o Ziiaoo •'4 i ' i4 V« • ' ' *r /■ J liibwb If Z#aj:u£A*> oixAj \iafca /» J ocn . 14L_*J5U£,Ax» . ]L_j:u£As? '*.-. 2uA.Ay>3 /■■ // *jS,j* 1 * I AQ3&&Vtt OAlS 


(oo tf ) tiabo* 


J&toaa* *-*a \ia&a Z#_ JA £> Ail *f*A$ : l^*fe? yft?** .ZttftX^A.Ztfo*;s(Afc» ) Z#cx,d:qL • i Alios den ♦ IAjJxUco . ti&*x» 
H&.. I^.J^d. ^(te») lj*&t&^ 

* Z'^&a U£i (tea) Ljl& 

♦ 1^9 U£* lioi • %iiAd >&AI • v*Sb . ^ • 3 J^ J^iiJ U&fc tf*~ cna A*$» qc* . Z%a t?lK i«5 * b 

Digitized by BHPK j(*&J*£3 


0.' < _4 i Z^o « • t So-. ) ^ •# 


^> ( Aia) I«^*a liyi tiX - I^aJaio 


/. '* i W ♦ JL^jbmJ! ^-*af I*..w»**i3 Jia»i. .ooiSaiiX • li»« tn*iwi ISAi.? 


,/ ' i / •lJLsSI j&wA iioA ? * « .zAausj? . li*V -jr .a 1 ' ^SAJ.ajRS 

Ocntto A*ao ^iatoa J46 vfcU&Sw 
> .' ^ ^Xxp • A f UaX . A,iA^ . tokos *X>xJ ■ * • ^ . ZAfcafc^ . *fi>a^ •ft € . Ajl&aS&C 

j / 

. 2Aa$o*&4»* * « Zfe*fei, • _♦ IfbSbX , USX . Iiii» \%oX . Xstit^Q* ^ - ?■ ZA&&X // » , « * , Uj^to^^WMrAj -**4rAZ i# * S&. Zocn ...M&Aj J&S&AZ * § 'it / ' " ■ J &-J&i* &J&iL // I tf / 


— t tX&S * 


/ * ^/ 


'&!*%!& ft» z.i^aosjjL.asaojV *** «*xl ^ *^ /; Ji*& JUaoojuviS tftttiS JJL» A9^ ** * l 4**k* ♦ ul^t A j^v .» .* *+ ♦ l#a&&, A*> AivAi Aa^AJ 

t * 

, A*&diil • # jrifa,. tAaSua, * * / ? •«( 

i t ♦ ^nA Jtxai 13^0 # # ' >/ Aa^LAI t / * *f V -^A4o A. f Zo (##*&.£»&>) lH^ »« ' • /. ? * )&*& iS^ A^oZ t**i& ^o aoA »» ^ 


I* + :! ZA& J jr Digitized by BHPK SfeSw 247 «&&£ *a-~ i» * ^6 tf * .5. ***> Aa* oZ « J i jafiiJwAsos ,Aas I*a*> (i»?) &*^ (**') J *$■ 

* I • 

^^i . a . 07 . Z4&S& A«Ul^2tM9 t ajLl&X Z&*. ol ♦ Usua 1^8^? 
Z&$Jt £>o * Z<#*±* z#$a A*Z U,i*a 

J Mi f * 'It i* n /■ iato^ m)A . t^stfeX . ixo i<&$&£ $ A3&X t*A£&A» : KiftAM JttXo 

* * L* * • # ■ « if / *§ 

j* 4 # • f 


. cA AjZ* jbo a» zifcA, J* 
oS^LsAi 6m ♦ Z&s&i* . Z*a&i*o f» i 

* ^ Digitized by BHPK k&toX, UL-jaSto~ ( fe ? ) JLfi»i l«j*fi£, 

)L^i ? ^ .07 .XjaRyaL laAl . Z^ft*6fi * / AASidhA&Qb dut l^: * ' /i 

UaS>jC . ftiofc JX abai Zi^a. Z^dfiS^i l^ft««^ .ZSi»» . Ui> * X»A^ A^tato,^ : aiiZA I A— Jki'ci cti Bort Zi^ * # C7 • U.ioZ it if ' ' ^notoJbX * * * * u . 'LSjfi* laatti ]&** • ^ • or . Zi>wt 
^oZii^ZojMAftJai^A*^? ^^^^ I a^ Z^ouJaJbJlo ZAoA^fi^^ 

fii # ' ' ' ' / 

JLJS . U_S^ . Kwji . USfti, Z4ot 
v oJ^ . y^iAJ . v^AJ . Z— i^xaAAid «48____ ASw 
Aiajca . >*&? ** * *#***& * zaoft£ 
r/« « . xusafluL 
*A**» 


'* ' M^ ^ ) A4*JAja A}M* a^ai 

i£& Mod AA£?a l3i**}'£rt*>3 Ztta&o 
lift &lZAj • 2«^CxmZ <SX 2i^» lA^bjSa 

. ( 5o^ ) :-i&i, Z^a*£&&Ax> 
♦ Ajlif&XAdd 

J A Ml.. sdJw ♦ 3 . cry , J&S'aiw A&ii AA£ /y * 


**- / i 4 if&x* *-.* / 


Zd&ii* • z^piaai^o r* / 


&9Lteo 


// 


»t t 

' AX. A // # 4 J> S,~ i Mfwa&w^fc 


Z&* i * ^XAAj / / 
' 4/ MMMM 


Z4&o . Z*fci* r* #. 


oa**2 ) AAfeaiw cnla ." -j 


L^ a _/ • lA&dh. *£8>iAZ» v a2*> toiS 
• 2:Lm giUA /■ 


z#i* (^w) z^^L^fiLii Z&i&o aa wak 2&o&bo / I * 


&'*&, £ <iaa&a *aoA za'^w Aiw ^^» * 4 A^ Jw • I|»ii U, ^i rfX? ^ii ftw&o fciliLa «*"H*i*^S> *.*A j» oiiisoi ixUI #<■/■ ^i 1 


Digitized by BHPK 
• tf 9* ^5*3 

' m J i ' * , * * ti&Lfo* i u oaac?. a . « . MoUl^i 1£M *4±4 " * .SA.AJ J / * *« l iAU b 


• * * 

i ' tin a —1-ti it — S-« 


* £1 
* / 9 * M ) Digitized by BHPK 249 £&*«*» Lfctusbo . U3k mi % ?AA ** ' IflLU *to&.6 . W?Al • <&*# ^M 3 * AM 


.&£» . 11A& . ^ . W . MLflLkr ♦ X At fafcrhJi^^^w ifojsxm* Sua * j AL 


Z&Aa .^o^b (So tf )Zii ^ XStif»a 14bXo» > 1&*± 'i& a 


36iw ^fl^ fit M&t^^J j . « . li^OAJL Aso ja>.A* **a^s 

^p'^L . .sua * a . 5f • 4f* ^-^ 

i ti J * f ,« ^ 
.SLiio /J 4 ocrr . I^**AfiO . HAS.** — '. i • * l*ao JBO * K i mmm—f* . A«Zj&£ #3iafi> . lixdx . liAjL oZ Za&S* 

,^? of Z&pa Z?<3xa? Xij **? <A*> «?? 

Z* — ^ A.aakiC Zxo <ni Jfo^A*>3 

JjSxttii a^) Z4B49 A£ •BU&Adbop 
tflo Aaafcjap ( JUmxm UiSafc A±*o£ .1*SU* A^*Z. aii*AidStt*AZ 

A*so * Z#ip ? *x ( * a? ) liSai, 
\?-^v0<7tf*> ^jp apA(s)Iu9 
*<#<wii '2 


».f 


* s «A*lt&i* Z^&UsdtAas ua^Aj *#£AJ }4X ♦ Itfau&X* aaAjJ w&AU ♦ 
U.3Z3 ■fcaaoZ laS£.Xi **$;&»* o&biAsaa 'i? ->; .r ? * 1^^ Zo^ . i . C7 . Z&C jp Z^\*jc^ 

Z^LxZ yii^ . aii ^,oA * Z^ ^a'oj 

«4^ A*^aioi ciiaiiL A^^'y Mfc,l oxa 


iA6 ^^»? o'l* . Z^i^Liio . aisLi^ 


j , vf . l*Asj>» . ten** aoA . Jli 
2i-iii<ia iA>.»; . .^j&^aZo I^Li # * a • 2Jii»cia 
l»a£ 2«5o,i dc^ . 2Ai,Aiw . li£x Digitized by BHPK ' * 
251 ^tr 63 \aJa<& 
li»Va (»?) ^ifr ***» 


i^^jL Ai if >**% j» • OlX%» 

* r» Uii^o - 6 l i£ fc? * -'' ^A** l^XAj ^ AJ 
aia l^xto 5u»bo^ I$X<^*» 1*ot&3 


. J&*aViV^ X$ ♦ a . or . X^£ok U*ij ^^ 
.IgJ^oi Oct • U\iAj^i.M * &£.iao — 14jt&-*4*ji&^! Af&£j£0 ! Digitized by BHPK ¥^X ^jacte X&cJsU X&*a;» j^oAs . jui> ^ 
2Uf»^ <#** *4f*t I***- • fi&*^? 

♦ Ztioo** . I^aa . X&kf : ^l X*ai i££k 

* X.tk^oi* . ax© *»#xAAl ._£»*,*• <&<&£ ^ *■*• • _ffy i 


i>o X» 
L^OuJ^^Aio j^XAi j.j^^ 


JLifeAO^ ♦ ( oya>? ^^ ) 

. X^p oe^ . I^oj-^ • ^b^iL 

.^Zd ^ cjct xji Zj^k . xs^ . i_pk 

• lAo^k *52 *?X £ . 1#*jlU*x> . *&*9* i6 rV? ♦ f^gA x&ifX ♦ vOoiJuaX v bcnA*> ata&a* 

^Xp OCT ( aa ? ) If 6^.i Z&fX — 

jSbJ ooA . alfcb ZsSUX *Zm A*aoZ' it ' 4 a > . Z&aZA*> U&Ja**z ZAifclso csoA / 7 / « il 2^3 »« ( Atiu) l#$6fX l£i6f£L 


♦ ( Atai ) Z^oSbfX 

• A* lob^L 

oeA . sXa**. ( aaj ) ZS^fA. ZitfX _ 

b>,?9 ZAZj ? flU* «.Z <**»;, ^^ 

♦ j;Uae . J^ . dxo *#**? 

W ^ *& fcj. zfdi* cct aoA 

$ * r? rf ^ ' *° } ***** fc* bo 


V^.A, f ^*a isA^, i v ' * 


2^JlM3 o'ct . li$-aj|Klbo * &fi>> ♦ 2A^M . V>jAx> 

. Z^oi^iwAA^ . %^AA^o 

• Ind^hio • Za*:sA . liiA^ AtoJ AZ\a& 
A^so «iaA jojkSw . 1^X4* . I-^Lio^ 
tx&» Ai, ^Jtl*o ( 5os> ) AcAa^; ? ■IJi 1,1 .WaAfio bajU.Aiao oia li&ZAspa bai3 

• v J?AAo !ai*.AA ? ^1 

• bsixs wo? <ul <na 
*-«5> 2? art . lA-ab^ll . bib^jL _ ^ ' l.f Digitized by BHPK Oct ♦ Aa-fc*i . Z^CC—a^ . X4#^ 

. Z^lAioo CTAd^o l^ZA^dd 

■ i * m ^ 

( i*o «,vj«. ^ 0ff ) wBi^AJ . i«S2A} 

• wJsiA} 
/ * * 
253 
4 m * ■ 

ooai 4U? IfiA. £ *V» . <*•»** H*? 

. l6j» osuatC t Afcp xa*> »>^ A * »i^ lib' Z-WC 


OCT 


. Z4 *J^Ax> . fc*j^A*> 

tioJLi, Z£*»o . ZtoifM* <**$ ^ . ST7C" 
» • ' .S m' > hij*X*> iA*gk :> ' k* * 


Mfe-rfjXfe? ij^Ai ijXAJ ,^Z \J>o^ jsoA . I^ai^aa i 4 .*■ 1 .„ I^l *oA . ZMJp **-i • : . Ajl . oiiAa Ail * &L»*Z u£ ti 

— ' w -- - — - ; t > » rm 9 m ' 3 

. (54z) <**«■$ 
* .* #* '■ 
t* * 


fe&tt *3o^v * Z*5u«i a^i !<&&! 


/ » 

iM \i ^s>i «tt »?? is^i-«jr ^ Digitized by BHPK %u mmimmmm • * ^ . "j^Ui . 14** 3 ^ ***** * 

.SAs AMb H-tiJLa i£Z? i* t.f t it t ti ,Xa*V » * / 9 * 


Zi5±U*o / i fifb; ZxAo3 (cxfaj) 1^^^ • uo Aa^s ' *' 1 ' / a£& < * * i ■' '—. ,ti&» u # // 


* */ '■ it 


/ n — / ™ it ^r,iv * ji *f ** & ** 

, ; *S*» • A-Jifcci Ai a& a ' '/ / Digitized by BHPK tti 


*aJal 


( ami ) fcaAJL ^o &>i £*£& . fcasoa 
lAa — ***»? ai^SM* . Z A to aoA 

* 9 t * 

A**oZ oi) Ads^, o . or . »oiioa * " ' / * '. ^ / lAix )a— yif ( ao^ ) t pi^ J^tai. v fluc7o ^« / •• // 91^3 Z^O-J^sfi Z4ia^ • ■ 


^«>*oi (jttu) l^ifix l^swax . liieno^ . li^as, . UiU ooA (i 0i .j 

Vt^ • «a -.aoiAl . wraith a^} 
1^4%. ^ft=i i±ji ? Uiol '. l,<y£x ii»4fili3 lAjafix ^Ml • *ita »»*AZ .', . 5 . a; ia a 
^ » M_4 I ^ • %?? ii«x Ad..A aorta 
3A.S a.- - - ^ • a . or Ji^Aa IAa^ r &»tta^ 255 
*jf* ^ • *V? susia ocn . LiCCaaoIw ..* »■ ^ 


' i »< 


/ 99 * x&A. . iAftAJ.*£*M ujLijittt^? C <: 


♦ s 
\^0l&9 A 4 l&j i fc u m ■ * tm ' !&£**> #■ ' . A*L£.fc»i*> l£pu>in£A*> cxtt^Ai * * /■ * © r»^T * * » *• * > 
«. « * .* iiJa 


i * * a r 

• ttLAl . baaiiao . Z&x$* 

. ixo AjZSA&o ♦ Ajl£ttoJiix> 

♦ ttiailiaajL Aid attoilAj ajtaoiLAl 

# ' tm * m tm t * n tm i * W * 4 ' j '* r it 

oc! * i<4|L*3&Jba&A*o . Xj£j&a&Ax> 

» auaaiwAao /■ f Digitized by BHPK (*o tf ) ^^ V^° ^"^ *?*•** 

1 B // * L * * ^ / / ' i i * * 


LAtaJsiXX) 


l&JtiXsc ^ ' AJaXAl w ... 

t * ** Al . *xA§AL . »*^aAl . sXo.a># ^litttAaft . li4a^A^ * ^ / t * « XU^f^ tf l*Si? «nSi#? . ^V^? • v^J 


i' j* 


<. / /« " iJtkx^ i 4 


JCiodoiia A,lo iSU. J?pA . iiatta^? 
octAq— iJ-A^^aAbAiai Z ***** * * > Utt* 


,1 * • cr .ZdLbi,e IdLoiw pdtaij:^*^ 


*4^ai 


~7~ a*i / *> . JfcjjiJwA} 


lilfid±3X>l*> iaLft . x$; . #***, \^ij i^ ■it . ZksSaX, I**** A±*£ . *£<, . AA$ 


'/ / • *xo*j» * zAltta^» • z£aai*o Z^fl^afuDo i* - • A*Ztaai*o 

' i 

.2&&&AM Wtf&Ai Ia&AZ 

' ' / * 9 i * it § t ' it 

o'c* . 2AU»idi£,A*> . Ii£t=ixAso * ' m ' it J J ' ... _ 3 4**£ &*£ 1&-XM & UoJai: W // ' && 2isl**> tf j )*Ai 

* W l t\ 
i 

Digitized by BHPK ?c 


#«', * < J> z^aul v ©z . z^a tf . li^a* i * *ltt^A*> Xj#,Aj liaXAl <ll3LSlAX)3 ^ ^? fek£» ( 5o ? ) ZSUa^ CT^ofutoZ * '. ' • i \>. ' 


4 ' 6aiL 
/ i » ' * — 

^oA3 ( d* ? ) Uat,^ ^^ 

* 4 i 

• ^° Uio ^A9Am»s-. Zi6i*iai 

* m 

• A^ XA&* . A,&aL4k 
257 „'a ^*sa . i&*^ ***** r f 3 lSOj.t3,i, "BjL il ~— . * * i' j&yaij £ua^ K M 


«a if S m a' 2-S.iA aS.Ja oS |j*j»i ( Sa? ) J-& jb&;s ii_w> iX ♦ u&afwai- akssw* 1 * xbojIasm lao *»iA>» J - ' * f« I iX l*Jib A$L AS . Z#aRWifc^ 


• / XSftJbo l4i?a» xo-S^i aaA^ • l^o, ^jai ) Z#&.*>.*.fca& .5C*S A.I^iA li\. A^A* • Af^t**^ 
', A*L>a<?T • A'**** 1 • A>UhA J$ '/ * £ a £ AO&ii • l^Ui^tilr *j j^a^A^o bcttf^a / * 
». ^ 


*.b£Al ItslttXAl . *A* . * . 55 * Jtofc* w^t^ 

. ei&*$ * * ' m • ^^ -^M 1 ^ **?°^ 
. J&tecSL? ©en . MLftaist ♦ 1&&&L • 

►I SA&a * or ;S2».aA^ ^ _ r >d±S04^ l)L»i UfiU# <7lASw «ksJao ixtiil m t •<£ xbu^D oca ♦ Mb&b&r . ISdfa^ • .< ♦ lAo^abiiw 

* * Digitized by BHF^R b \ . A,Lijeiai;» . A f 1SL AS . A^aS* 

^poia ( as? ) 1»jo9^ Ui*^ 
iANiSi $> io>-^i ft-SiA*!? M5«*V* Jbxo$w **#S mtttm mm ,^l'p. <V • °^ ***** •**?? f*?? °* 

i&i, . iXj . V fc» A AM 1 *P? Oct 

$<u •/«**. . ii&$ iLftt, ;\£JL 


,iUac?i Ixfck.JUsu,*,*, ottubi a i #* /' ■» * iSb A,Z.*boaS> Z #=H 

^ Ixfck, 


^ wuw^mmmWmr to xtsX . ,«,; a*. Ui6 i£x ft 
^^? ZxtaX #t / .# 


tJ" * 2 **«*toa i*ii 46kj ***>m* . a . « . Z^-ttX ajs . I^suai, A£x*iJ 

• Zxtti, /> / • / 6 * $* aj ■libit Z#ojifcitA*p xtaXAi wax, * ■■ ■' _^ Z^oo «^& 1 .at . l&>%* Aijat Al . ^A} a^Vl! . ox#Si3iJL Ad A^kaAZ AtoJ n » ii *£LtA*» ♦ UitatAbo itoLich^D .U&. Aia^i .Z^ai, idij ij^t 
. 2^ii . ti^ata . Z ASaio int . ( x7raix Z^cuitaiio i * * A^ZjSauo / / ZAfUaU^o Z^pitaiio 4 * 4 > kA Z^JbU^o ^ttJwS • *, (Sa ? ) ( 
^4^9 JbSAi, 


" 


^v c Digitized by BHPK f i V s . — 

oi4 Z**£ IS ( jui ? . aJ ) cuusla Z#U, :5Sw fjf^^? ^ 


r » i* * t i wn^^t^i^ ^*>jL "&#* ^;o ^fc &*> ^? 

• -j'.c? .*Ji ^X z£k> ( ^ I* ftAs, ) 

.*-pj& l#?M? °* l *i* a °4 ***** * i J * 


i t .US I otitis 0^0 • ^ ^^ l V* 

» ^ 

♦ A£*& AI . "5 . ct . Zi^AX AS^r 
ZA-J& U.*^ ( 5oo ) ZiiU ^ »*3q^ «*»*% * ■ *' . AjZj*X ♦ boo*#a ZAfiensi ( aaa) ZA£ Zj*£ 

vu$L 'PpACi 'ti&ia * i#aa * Zxia& 

§ t * * a \ • / 

^ru^oZ JUlsbo »aoA . Z&&u* ♦ Z:u 
^sii^iAaaa Z4Lta&ao? Zxm ^*t 

. U> <* ^L ^i. zitt, ^> . ^v^ 259 # ♦ZiLiiol (ai&») (iaa) ZttOixnC t jLa plbA * * 


» f 


I, ./ - ' 


■■ 4 « /' .fcO*a5lJei ( Atoi ^ ^ Z^La? 


-r . i . -^ 44to ZiLM Z5b^. U^^. 
oi^ji Z»o ow Z-ii*JH ( 5a?) ii^ — 

i^*;sa i^A/i (*«) i^ '^ — * litlUM 


Digitized by BHPK 033^ Al 


.* * ^ ^ i ♦ IAJusSoZ aoA •' # • A* l&ft&X ' «* Xli a& ZjZ t ^ U*£*> &*9bo $iai ^« ^ ( **? . *fc ) wftk, 

• ( 30^ ) Z^jaoxil J&a&ia • *& l$& z^e" li^lji 

• ( ** ) Z^d&lL Z&3.. ♦ AfXsbaii, ' * 


/ / 
Digitized by BHPK lijaiaj ba*^a «4^ ? l£i£j swAof^jbi L* * * a' ■I I # »H ■*.f AiLi^iocrtSwfaiaZAio ooA *** «±lL? zL^aa m' ax5»i i' *' . Ai^AI. *au. AI . *»ai*; . * * a • A ' 5 . ^DAiw Zxu 


* * :u*o *« Ixjax^d * # j * § A-ajtftal v4o* ( .akw 

»i <a»X £61 ^ w? J As 'ppa el • JiJ»? y ?V Uaj 

tip *» ao A . ^»? «i til A£* tf o ^ 
jUsS Ia-4 (to?) &>»•*■ laiai- 

$ * 

)bu»AAI do A . A^*« AI . v oj . *ft»« ', ', - ' oct . Irfi — *te5L^A» . tfa&te . *aSi»a den ♦ Z&uaAi* * tf?ii* v — - 

( spu^d .a .5 . Z#sii» • Xsii* 

. * . C7 . LOUauift ♦ *?&* ^^ *?^ 

. W0191 Zs*>* ) ***fc*l • MX.M • **A * A ' WTCkUiw .(**») A 1 ■ •> 1 *, Zj&»g& *uc (i»?) Jb5-V Xaiw 

)u(AJbj) l#*o^ 1^9^ — * _ * /i # Digitized by BHFjf • ^ ' ' fit - m — * f w r 

tf Oct wl Jj5u*i A$* lS**wA& oA^o^oS 

ASU l£o.&oo* Oct £ioA.ci^ a^oli 

. g^Aj AjiU ^;^l^ J^« * *V * "? J *^ 

I* • W ^ r i * 4 i 

-s. '' * 

i ft * t 

J»qi wii^i Zs^. oiko * Zi=^ 

• ( *<V ) 


k? ' " ' of ^fela • 4U» 

Z#o^ . 3£sl . ? • 5 (io } ) ldSi. Ia»^ 
«j*Ua ^aaAAs? Isli? 1*4? ^3* 
^>o diuof ^> ^*£So ci^^^a^ • Z^aoii jb&id jU t?? b^ . zi&s l>> i* ciio 


AJ&J Z^iJ=i? ', ..« lUiifi J?oA . lA>»? lAi>^» H o1 »aoA» Z5*a** ^ ♦ UkfcA *=?'" l^*? 1 * A^ " ^C bo *' ' 

.' i*io4 J£« v ^V^ i ^^ l5 ^ ? 1/ . ^ . A, • ***»*<>*** ' S ^ 

r 1 " $02 j^Wo£ZJbo(S3?)4 fU. 
££ / f am ** 

♦ ceo*.* * l^Lbiiao . l£±\xx> 

• J ^^? I6« . i,c . ^ j sal 

•H ,??*: AJo w^ij iia3 cii^a ^ 

tf l£s:> !^« ( iaa ^ tail. !*&. • 4*> 29^i jfcS Aii £>,> 

•»?*iA;. s .s.2^V,?iija^ ' 

V? isc . mil *SAa; . i^vj 2 Aiiaso jA? 2j^os S^j»» 2*;5afi> eta 

crjA—aaia S^_£ Jcooca au>oj^ 
Zttao^;*^}^ \£ Zmjo bote 

di^a !#**& ( aw ) ( 5o ? ) Jaaxai 

*il* * ^A ail* -«j*» ? l^ixo 
• *»> &$*£» ( i* ? ) Jack* Zs&si St ■iixsx / ■■ 
.5 /, »o££0:t£ 4*** ^a^oi .«» ct ' « </« «v A C ■ ■ ■ ^ * lII* 1 • t^ tf ^^>? 


iso^AV 
ct •awia ^2 aioIA . |^ a jj^ ?vi* <, 


• (mi) l^isSwa * m f ♦(Aicaax) ^Z *^» A^ (iaj . *» l-^ZA^ 


• Jf / 


24u 
4..v -• ^ 


Digitized by BHPK * * 4* ttk %z 
*#£&*$ deft . 2,CUS^' !*■■. * l^ftjM, >••■. * ibaw** * S i * I&.5A8M* Ii>.«i»o« P ,* .*oJa ( j&*A 


i^j . v^i **. • i4*4^° * ^ V jbb&s ? V^-r •fi/*jf c o sC * UaJiI: X- ♦ ^ jw.** ♦ mL**u*2o • &*** 9^t^ tea**** . to**> i^ 


«VbJ& fta£? den ♦ litfabiil . &b*£ . lAaab>& 


* Ajfc6a£, — - * / • OCMm * Z^A^w ♦ I** &* iV . AjIa*^ ' # # y j» ■■■A™* 9UV^ V^J . ( a» ) 9*&^o 

den » Z,CL*Jl&.£A*a ♦ jUd*£A:* \aa&s * .? 


&»& ^ AS i^Jei >.iaA>eo l^-SaLSa ^■"^•ifcA^ cfilai Z»bex#>V 


«■ i t Digitized by BHPK *V < (l /> ^ J / / *aoA . rift.it v dcnii ^^^3 ib$G$ 

*^ r / Mi t * ■ '* 

• w7a*x£A3 i f u y . ' 4 wdi^, » iSfcaks // / .— 1AI 


fX± 
*s,> * *£* r 


A » 


i* - .' J64 

'j«ai,i^. I«9J*?f ( "«*> ) I A>*»^ Air **i * # ' * i 


y i 


.Z^Atf? ^ (to?) ****^ tf»*W 
.^6i)w )BUaJi . Zi&oASaV ari A*Za 0'^ 

^nauueA ZJ . :>♦ or . HSd Z&kttoA* •• * / 1 

/ • 5 Hi'' * ■ / • otAa . u,xtu aUfc . f Ow aoA #1 
> 4 * / * lAaiooiiso * e . AjZ&o&J^o * # • JbaULM* a * C7. ZA*0*Utt . Jbbaiao 

. lih pp. Zia&£ . Zs f Aa . &£» ♦ jLUSa 
•ftjf? Z^omi aite . Z&* j . ZAc&cajp* 

who ' * aoA.^£AJ** f *Mj.fj£ViZo ^j 

«or Z^d * Z^oo l^Jbd^i, Z^od 
030 A . Z^btS Z^ajl Zooii • l4*$cn m& 
Ao,i\X A> l&Ax, ^ao A . Z^caoZ Z^X >/«' 'W 01 


. Ifanli, ^6iA . Z£t£ . <£* # txo 
Z^^ ZVboSiwof I^^JwZ^ioaic _ 

l ?*J W • t*o ZibAa . zilix ? . ,^ # ? 

_ * . i* ' r * * 


>>i.^soa 


) • •.« uvaai tf : ^ii. , Digitized by BHPK 


*#£ j? .&> 265 
r ? AAJ aao 1*A$ &aaia q& 


i*±-*i Uaii- !,<(»&**» *fc>$M * * 


* v • JUfcais .Ixo vJXaV? • ****** ^**" iuo * / I«3&d*> . L#oSS*f* ma m l^M&^A^ j£*£,AJ . tf3ii* «)»A1 *«*M * a' afc&A* . USSaf** !*&&**? 4 // ' « « I_$ • fi*M «¥ »&*a».tfi* ) W vl *1 3 *? ^ A *»4. J— T- S ' > 7 ' '* « * r it .3& MM-**& » * 


ijL**s*x> . A f l£^Z 

Digitized by BHPK '" * ' ~* ^ A& v ocn'4^ ^Ai«4bab ^i&(9&oSh) 

* ( to* 30} 

• Z**£ &afiua . Z&u& . Zi»S Zoo? . Z#am^A*> $LAj yStAl ♦ ti& £i&> orfbiSL . Ula» «4^ «?£*? Ml^ 
.jJdA» AoioaA &o&a • V s (»°£) 

«Jft U' ( Soy ) wr&al*? IS>& ^ ' m J 


iaft 


.v.* ,,* A*U m A P2* 


iu • M^ . ^Aft*. J&>» AS»* <^?) ^ i9i " . >. < 


ibiaA&o? «[,<«i («bI ) QJSwt *&& *fei > * / ^ • A^Iffcu^X' / / ^, jLiko* *-* ( to» ) ZUafSk, . 

J^ali,«ZAx*J3 <JpO Zi&XaJSS Ziltooiiw 

♦ Z>&& <too &&l£a 

*$&*&* 149*** &ibJH& . cc©.** •&UAA. JU*Jo*o ^Ai ti4&*; 


• W Z<$^&A*p 

■ / r * V • // ' t wbxx» • axe Z^aaiiio 2^d*aixio 


♦JUacjet . JU&iiZ ♦ jL^if cio A . &a&& Zc • Z W£ *aoA . Z#a*£xal, ( Atai ) Z^o^iSw Z<$eukJ& * 2 ^ AoiccJtao 
• » l£ ♦ Z *l£±l . A., Zijxl, ♦ A?Zf?& 

* ^%o • A. ? JUx* . A, Z*^ 

♦ ( ?a* ) A*l£,&, 

" * I • wti&boi •^ Adi w&s^o . ziisbAi *ii y, f 
u=ut> .* * * §i 
* _ > ^aa ^a^o.Z^ftjb ^o w&iA.d ^ wo Z*te .qjb4j 4 ; ai ^ / ' ajoia 


■ ■mwMl^niHP 
• ,> 

Digitized by BHPK < * 


^,4. 267 . tbcaaoa % ( 5*? ) t #*^ ♦ I^p£oa;& £ . JUL*** .BjfJL . to^iV * ' * t , '* foy>ft*l6 Jbos^ i# Z#£k . fcJsaosdw . &»o&^ . fcsc * * *>£*¥? 


ott*a i*A» t^ikM .♦* ff Uto£»a tiJ» . Uaafc* aia Ifcj Lfr * ■• * 
i * ^ r / * 4 itf».B^- *w£ ♦ i#a_ us^Aa* ^js^Vj ^Ek^l 

Digitized by BHPK A^Uajjoo — * Uaajcs 


«* lL ii bO ft amfe h^*^ Uka^ Itt3& 
JJ,$S jSAAo Jkrtj S^? «3*A (jo*,) * 4 Z&AA&O 
ao ff ) wro^fa *-A**?? Z^*a^ 
naUdo*oA olafi ydma iS&bol I* * v ^ao^'. SiiJJwi? X&ifa&i ^ (M '/ e ^-JU* t ^( ,aW k9 ■ ^^J . ilk M . *^^ *^Al *6S *£&&•#* 

. A.»I«xiwAA*> 

■ j * Ml 
24— *xixtLfoe> ♦ xJxxJL/S&o » '» « a # /< ?M^ 

*» Oct . I^LiSixXA* . A&xjCA:* // — ' n A*i, iiftftj . Hsalw Aaii At*. i&XJj 'Keudtxk.M&o ♦ Iia**Z aus 1 • ( )ffc ^64, &* jp ) .^oj^ 

ill . A * * 


^W Aa£ 


*[ // •tsjc. ^*TO^I 

Digitized by BHPK —ail ♦ 9U^X . ^ ♦ c? » Xiia liai »»< # ' » # / 


v', t ' A*Z*bcjL*o 


29cn . ^±a^ Zo* . ^AJ . iuU.A} 
^AJ . ^AI^. 9. S . Z5V* ^A} 

* B 

* O >3±l < ^ 


ZAouUeX^ * ^ AjIaxJ^so * 4 ^AAj 

269 


jai j&onmao ■ . * 

t* tf*i r * y ' 


« A*lJfca6i&& 

. lipase, X-*0 • fc&*M^ 

• lA&bU&it' ]&*>*«» / * 


:<>j&i£i &»** 
n i $4- 
3 * 0? *44» w»>W <*.- . a . 5 .c&aos ltf**?*Al 14, AS. liai. " U ijJaa oft »»^& * * *£ bU^M tf fit »&»£$ V^° • ***** ,# ' * i 
l#9a*$» (ati ) Ufcjfc A*. 
A,I44» . **I&*1 ,A^ . -$ , Si . l4£&*. :jA\}J j»# 
.sAiaaa o«* > lA^ij4Ai» . li4Ai» * ♦ 5ixo • AflJcux^ 


Digitized by BHPK ti&aSuM *ttAi». l««o* AS ^t'l&tj 5rfuJ ^jjuai J$ • ti&** su» J* -A* j^;)^btfoUioliuf» U3*OU 03L£ ** ' ^£ &U** / * 


. A*&axi*> 

. A»Usup» 

i 

' . dax-Jw i4ft»= >?? A • -9>f 


♦ - » s I^O»A» • I<^^**V $10 iAX Xi " ' ■ » 


X&9V . IiA>k. .r $ 


/ • bod^a &*au* Zftxxx ^ ♦ cr 4 *xoxm . lAttAiao . Z±sAx*> oisaifi),? I^il. A>lskjfllB „ Hi-jag 
?i.aaaso . 5 . w , JjijdJo^a 1|^9». 
*9jSAXA*» jAX^i aAXAl V k? . > a' a* .ifesAfci oaA—li W&4&Z »I$u, &*}? Jena. ZHtuiio Z^ui&L* 
. (5o~)liau4' oq7 A»ajta tSZ.&& • Z ^SA£AJ* . jUi*&A*> « AaAxZ 


' * / * 

• I***?™ . lfo^i-* 

• taA9iJ . fcata . a . or . 2^»5J ^aX . ^ '^ ' * // ^^ # Z«&fcu4& # * W**a»i cui^i Jioii, j^a^ j^j ^ 
9*f? a% 2*tt*^ A, li^a ^o LaAoa * * / 

s^o^ wd^ij ^^ 
Digitized by BHPK 
w 1 

foi&bt • . * i « m*l* XjfcSbi 
■ fcfl^%i"ii» A*™Jw 


i / 


/ z — / 


a.tJSoJ^, Xs^i w»o##l lloax t ^*V.«a> ?V^ 


k?*~ i OCl* * oLflU bo** £>*> 
flub, l&x.* •5(&a«)Uioi:?l^ i&s MLAiAMUi & /J ' J 
V # /J < 4 


ASLm^**?o 

Digitized by BHPK 


. ax© . i±a> w s i% t ■ 

^)i#2S«M3(-?)Giaiii5 (■ 


MOlfc iS\pl . US *-^?* ', ML* 


iA M» Afc» . Ua»j • l^««i ( cum ) !*#•* 
. z#v# • I A>M»» • I * 3 ^* * HSfo*** 01 


Z43 *Xb 
^a; • ***** • » • a • I5 ** *«*? 

•*uA} • J*V ***** • ***♦* • tti * 

j^il^^o Ulf&9 &\,* ^ f 

fei&o I^Aj-A odySte Ad*A tf&? 2A?al3 xaa t* t tf / * it 
& 


A**J • # 


• ***** . &&91 . b6i.oa 


A* 5 t* ,■» 1AS&. '_ .1 Digitized by BHPK 


. 1?% A<il ^rf? Igj. « <s* A. . ti= ? 

Z&$ of I»3j jsoA . Ixlaas tio^a 14$ Jj-jfJB ; «A*.A hoi.ok= ? U»a 
.^ . 5 . 'I&ia I^S » fiui. A*a -Si*. JS ♦ oiflUa • » * 01. i&j^d i#za . <nZ|; u^ i^ *9* ♦ ^5oZ *£tf * i^aJ t £& at> A. Jt£a Ai^ . u{o& l$&s *J& 

wb ^a • v 6<na ^)^3 l^aftoib era 
.A » #>j SO *> t d*rt* . zAooia.» 

I ( ;^>ob> ) Z^»?^3 c»>ocAa b^iAAAl 
i34ft 273 * < L # » tuafe^n&fcV * i ^ fi> - ^*f ***** H 

«G& . I#±?a wis <*£»{ . *« /'■*■* $ • 


V •*£ tf» 


# I* # '• ■ Z*X^ LOOl-J CT5*li Z-lta Aia iaen JUUubft * Alba Ut\9 ^00 . Ziaaata t# . a . ci 
o:a.>.*#A; ^-5. *$Aj *$AI 

• Zi^ • ^ . Si . l&c>$ . tfq^S 

Digitized by BHPKI8 b 


z&da*m a»i ***> 


24^ jbUdua u>a *J3 (oi»?.h) w^ Jk. ^Xa^.9 ( ^ . **) u>a oa^ £f» ^ Aa Achala 

• zW, . to*?* * ti^^i M* ^o jb&Saa 1'^ Zi£fc>i. J ,C f r. UliS W Jx*»a «70&, ioutao *o fcaa&x «mL»0 Oia 


^a'ia'9'l 1 ?* l ^ ? 1 *V ' V 1 ^'^ 


«>4a»* 1 ft i? . A*li^ >* / $74 P& ***& 


' * Sax- . l«9»^A» »*$** ,?•£ A} 

. a&»* *«* • I^*Sbi . Ilia* sm / f A«Zj&9ba f 4 /a / . Z<£aaSba $ i im i .AjZ£&* i^iaArfix. |S*Aia»Ml 

«"■ 40 / * 


* i« * /■ * i" / !»&» . 9 . oi .»« l&JoJ t i21e\i^ 
■ tifeha . jlk*i 


J a m*<& ^ «4*» ( o» ) up# 1 24.34 * .* 

Digitized by BHPK 


/ i aoAX*# X^a^^)l#*j*j# 
Z£9aw^o*( ? a.)Ztfcw&$? Z^o^i^o • Big* Z#ou,&4 1^54$ &£# 
•txo A*Z&o*a Z*floxa . A*Z**13 ♦ %»# ♦ W . Z-L& . ZiL .a .or . ZioA aSbt^A' 
. >&d ^> *Sl . Zjr*4i Zi.^ tf . Zo\ : * t 5 ^ A* . la.atfb ^ . Z$ f 3oA ^0 . Z5ix ^> 

Z07 . >ji3Lsti * >jistSZ .5.5. Zi*Z ^aa . a . 07 2-S Z^Cma^xA . Zx^ >}Im tf o .07 1* — ♦ 3ixo»VjaU^ Zio *or ♦ otioo3 ^ >)i5 

. J?i2i> pen . ZAaoatf • Zio^C 

. tidi^ (5a?) Zi&ai ZOOS 4 

♦ ^IjdXl 7 > ^ .or . Ajtii&i* A*lio£ 

aaiwhl ♦ Z^flkjiifi'Aio a^BAj a^SAl 

'■ /J ™!Li/ i ' m m * * a im um * ti t* am * ** 

• * (IS * 


<• • ' /■ fit * /• um * 


* /*•' . A^Z^iSbo . vXaXm . I^aiSbd . liiSbo 


OlSwS lo& 275 oiaco iX 


. l#slwa&o 
. A,&aS» *■■ / *£i4» . 1— &#* • ^-&»? Z#abLi3M*> ■ ' • /I 

, *oA ♦ Z-*a*S? ^(aaa)*^** *jV^*>^v$ S f <*w*i • && i.j. 


l*Q&&Xy . 1*&M ,c*tou .ityaa Aaaoaa l^tg** law? * . 4 li, l&L&s Ad* j& i££3 


5ux&^ ^ * 4 * // (,.»)*#» A»aSA*» 
tat 06 »&**(»») W**# ^Jfc***BfiW^ AouJ «o$6 tii-i <**? flk *M tt »i? 
Ii4^a la-*is li»i? i^?* ^^ 

.a. 5.ti« aia . laaj **= ^*? W»* . i^allaaa? jUaxM u$l* • *$» *4*l * ^ A-HX Ai jj* wjo^aJw* ^1 *p? I^6a3 . 1& . WioSwoaS 
. "**_ .lia»**>9 >="> A • ***** 

.ke*»'.fc~» . U*aV *4 ftf ^^ / " ?,oi&J ZagU 


* / il lAittti A*S *»<&£ o£iL . Ziaox A*s 
w&^U, . lis*** Uai£ Ziio . Ilia • A^*a3 

4 f If* Xj5^ft» !ax Digitized by BHPK . Z«9u^49^ ^^ ^*I iiafiia 876 4* J^ate&A^ 5 ^ ** V' ♦ a . o] &*& 4U0Q& >~fe • I*** imSb *& ^fijp li**fcx$ lls^i, Z^aflxa 

♦ ioA **- &S*»* "*> ** ».* 

3 ^a&s .Z&ASi?A'j icn$ sULa / ■ Z&jaon&tt &o&a . Z^>9i9^bo i«$ Aj SctS AI . adi$ / ' # v oiI a* Z&aflo Z&ado Z5*c7*3 

• ^aS 1^-4. ^,?aai 


Mb**]} . $& ^a, . A. / / i&a 


Digitized by BHPK 4;9l J A, ZSUxo 
* 

l.cj.%c& XSio* . ZpS* ben ( .sua, ) 

. Zjlajta Z$ . Z^jj, 

Z^LcnS ZJoia iio&s ( ouai ) 

1 Ax*i jb&ao k? » *"V*' k»«v * $ X* Unit . Z*oi& Jo <a&S x&a * 5lxo ZLild.Zs^a 

A *' i ' ■ S # * 

•ixo * AjZxoJJ^ * A;ZiJd^» AfZioi? 

Zicifl h»*Z »£<&&** 0&* ZoiSLif yoiSZ 
* 06 AZ ♦ otto AZ .aui Zox&ja aiu^ . a 

* * * j < i ti u m rm s u >■ ^ .« « /. i-^ • fLxo . Zoilssa '> / ZoxSL^od o'er . Z^iOjoiSbo * ZLaiSbo 

///« i* — / — / *^ * / WaiSbo 


' / UoiSbo / ^r ZAdaion^AA^o ./ .^ ,> > 


^^ ' • At * IA»3oS 277 I 

KXO *<*-*» JL£ ocn . 1^9*3 • 4.^4 #1 -" &**£ .4 4t 


Lab,* iio<* . i&44* • ^^ 

. A, J$*> &.! 1&4*3M: .* ..' A4M oei ii__ib. J, . iSai^ UkJAsa ZLiai* . WOT .laoai? «rfi ^Aa ^ °* lia i ^ 


.3 **©cO 

♦!xo ♦ i^a lia* 9 oAi t *& laa „ -- , - ' * ft * 

ouaau» . «Aaa*. 4^ 
jU5»a knap cw^a#cwjg • djr^jfc 4*3 #* u ■ * ^ n.3 ^iaAaaa laiaft ( to? ) 1 1*J*>* 

. law I&U. 

&£*, A**oZ && ( Atu ) t **VioA • > ml &» «Mi Ua3w (TtJ^W 


l^js WUi«a Digitized by BHPJ48 * b .Mia.ci^ A$4AJ.tx6 ^«ia* . U*m *78 d3 «»ki 


4)0 £ CW • ZfjVjJlj*iA*> * Zl*h*a.50 

i^6!5 AZ* jU^ ^ji&ia f|i joati on) ■ ./ * / * * * 

— * - / *> ? 

. AjJU&o 

.Z^ib(^jbi) Z^tt zAL^da . oiibo . juja* zi* t ^.A ' / lUsao.aufc, ItaJasoa Will J&oi w<»ua 

• ^i • &lofl . a'. St ( 5a ? ) ^ 

. ZiAaccc. it fr 4*1 e?A^ en-* A^o Z^^ A3t 

fc*a-a.^A.*^^ .d.a:' v i 

Digitized by BHPK 2 *~ ^iio3 ^A.jLfefj Z^A** toiZ* Zifta^. c? (5a ? ) i^oi't2cro4 

^ V * J y / <n-l wtt.a« dc* . Z^eta*lJlc7C^ 

ZStaiD ^6 Z-^i ^^Aio aittpa jbo 
vO<n.i ZJ^ioD Z^i6 ? ^ of Ayi i^ 

VAai^Ll a^ait] *flo A * Z^fiwa ZjUi otbd 

^ A^? **£* )B3* ^^i ^oSto 
♦ixo AMjst w^': ^cn.oo5 ciaoZaZio 

Z£o,-l, a*2 a^a'd dt^x^X oil* oitkx 

• ( 0Wb3 • JciS ) 

•Uoi . )U#o>s ZiJXio ( aaa ) ZloA' 
zi-AJti ♦ a {S • Z,4UaJS ♦ JU94 

• Z^.ft*a ^daSo,^3 . Zle.a' a»Z 
. v d»l a« Z^AVa^ao Z^Ca^ouS 

* Z-J-dc.3 NwgLSb \m.3'o wq£ wda 

♦ Joiio wqSLjs ai.5w o . C7 * Z^j^ao 

z^A i^o>a'AM w6.a'Ai wda'Ai 

J' "'i* / t tt * t m 

1+*** kCH a*2o A^dSAbAi . NMsa lAAfi)03 

I' \ V ' • * it m * 

. ( JLab ) Zi*dAao Zj 
den » ZA — ai*o>3'A*> . L^ASAiD 

• wdaA^oa / 1 a.=jA, . z^Ai.^ A a^o v^^aj v^az 

' J^ooZ * ^Aj . J4xi . Jodio wa3lj> 
279 «? UU»* iMf o f I**** l A • tffa? ***** JkaaXttoJ^' 


Aaj&ua? J&4? Ui» J&te e*ds* Sib ^»*JHO J^ £ ^* ■V 


• Z^***a t£U=^ <M& * *^ 

. Z;»*i Ioct 1*& 


. i&o 


9uA& l-£ &* AW ,Z*al? U>J-A*> lb&£a Z4^d« wto^j 
Z^?a&? alaS <oA* aia3 ^A \£ , 5 . i&jaa iai&j Wa /j \.S. * *A> *4r l» «.. # «■ ' l&u* XU3 • XX6 . 


. **o Z<&— S&* » 4* v* 13lwi» 4-/, /v /« i • ./ * * J " . Zjootoa / * 


* <, 
J—^ai iUA3 (to,) «o«3t^o.A f 1 * ,/ * 

/ /■ * ma * ji * $ ,fM 1 r m 

t U&k* Uo JL*fluL» 1^ li»ZA^ . ijio «>^AA} 1 0hra******lP^7 /* ' # * * .Z9l»^m cicn oiirf . "^ . or . JU^Jbd )boo3 

* * ft 1 » i ' « $i6 ? .;.6o*( to? )♦.£»* Digitized by BHPK wtS3 
. 2ac*os ♦ a * ct $ *£> *■» 

A^i»S Z«s? • &>* * t«V# «s^ *a %o_S$&.*>a 0W0 z£& S *fc o.*ai*& oA L$* *.*■ * Z*a*t<*&o£>oA 

♦ v*Jja* KftflAZoj^iA U6 A*h . ^1 ^ ;^ jtf *■■,£ 4**? ^a .* ,y -, wxi + f* '£ • Z^cuJuSbo 

* # 

• ****** . JLSba 

'/ . * * it • *to tf «^a bi4»b : .ttA / i 4* »or . ZdL$a ydjj iJ^i o\ cr 
Ocj : JUm &&a » a . 07 ♦ iibl 

.*»&} jDoa. ^^d ^i.a.cr.^j 

A*Z*a3o Joftflb . ^Za ^ai .a . 5? 

ZtfoAfc^la'AA 2§3 -oaS **:xt7o#aSL* 
.ZJaAta. fti iXo .5 aXfco ZlaoZ* *4* ouAi^oJa citaXia % 1 ^ 

. wqaA A*a . a . cr ♦ bootaSa Jboog 

. C7 . Z<$oi*oa£ Add Jbo^Aj JoodAZ 
♦ l^oAZ A*i AiA} ♦ jboofl ci^ Zocn.a ZSLta ■ A Oct ♦ I A — ftttooA'Aao • JLboaBAdo ' II j90A f AM * * ZtibaS ^Z A-^OO * yAJl x# ZJ^iSot^^ObA 
(Aia) JB&JA9 cibd.1 Zact ^i,a ocni 0TaCTAJU9 1» ■ mi AA H±xo iaiftaS wrofl'SL ^aa 

* l^*4icT l$+>i£ *aoA * ZdaLxa a#Z _^ # ZaAZ , Zhua3 *aoA . ^jj* *U;c ♦ JL Digitized by BHPK JUXAioA 281 * * u u r > c t-i* UM£A* J&Biefl 


&» Mft*i»oSo Z36x-m ( ■aJBi «»$** as, . $»*** BSao 
i» 
X . jb&Jla lUSkoi laairt. 
is} a*. JUioftot^oADO^ t#»<u? &xa A, XA?A» ci&>Aa *^3 

Mi M 6 *- *&<>* 


^A*J3 us&mA • Zj&o&a J&iJia '/ V 


bafcoaS Z*di*lL*% Digitized by BHPK J&e ^^ ^ m urn 

iA a of JUaas / J I l&^$ &>s ^ A*a *xa£o &if) 


a££ aija &Z . fe*£*4S a£ 


Ztfai*& . z#_*~ . zjU$& . z#ka_ M&* - 

. Zrfbe^s ^*V^ • l b&** ***** 

. VIM*?? • r *3 
J0»^ —^ / — ♦ A*Xx&o 

* 4 

**aA&> &*&&&} Z^uiiWtt© *, *. « , J7 / t- , It (* ■ 

. Z4uxxxo.&o 4 Zisxa£*> 

♦ ZAa££%&&0 C7 !» . > lAxxaSbo ♦ Ajlx&a&o *xa3Aj .*4^Al * AxfcAAj . oa*»AAl o . ci 


/ if fiSoA 


it 

♦ ^ ♦ 07 w « W*T* JL*a £> too** ^i B$>>M*>o Zxk 

^^ * r tM m & / ti tm 

**ji Aa* «ji aci ( ?<u ) JbimA* ^>o 
ot.3 » c?Ad— i *QkJa ♦ d ♦ c? . icto^Zm 
sXpi^ . en ia iAa ♦ ^ . or . Z^ooa »/' ajxto ^.A^ Zi*ii Zia^ toiid Z^ft*l#Za iAa csoA 

< ■* i / * urn * i* $ * g , / wi^oAte '"r 1 '■■■ ^o,>LVtVid / if )o.¥»? AsJaX ' * » t* ■ ' 9 1&Xm3 Xscim3 • I^oxj^S * * « • a z^cuuLflbo ^«if V- Uaofiwa J3&A . J(£j«j * jbo&ta oca) 
. uJt£AZ«a3 . l^ol . a . ct . Uiuai Digitized by BHPK A*3 ss* 
^ *' .* ** lj& . a$a ai - W .1*$* »•*' 


utts* MM . %S ,* ,* 


• _4 .'' UtoioiS* oii> 


1&jM» • I'M* 
• 4 
4 g 9 i • 

M^? • JLsju4fao 

>«&» l&&io &*» . jt*4 k* * M * JLa»m *?* # ' teJKi . JUafc& aoA * I£ftio • #**♦ 

. l#o**A l#onfc£ J?oA . 1$< 
^iftfiwa . ifoif $A*» f !*AJ f «& lju*S ( to ) ^-*Uiia ^boi-SAi 0V* a J 
A*&Ub . &*&» 31 J a o'er A*fck«5t&o 

4 t t * ' ' • 4 4 t * •^ l&» 


-49 .ftta*^ AJg**tf»I&Bpt&»£ 


f • 

^ 
L&& . ^a tf}9 ^ tf ? ■ ^^ 
.t»o l^^V* • Ufa*} * I^a^*4 

^«« it i* * m 

• JbfiO fa«> ) ^9?0 «^ 

. v*J5 \io».a 
cn-a ^_ *4^a ** o a rf (to») ^'t^ 

. JJL . HTTftSa- • I^O^? IBM . Ify>i t. if Digitized by BHPK f84 


aai 5«> i) of ^&,? ZaoL&s . *xo . U^Ub 
</« ffiVf! UxiaB U.fo Z^ai. Z&Z 

iZ IdUbZ . % 6crAJLja #**> *<•*■ a&A ( io tf ) A^i*4 ti . la^Aa 


f . « lxjua **4 I* oi^ta! i^ft»i« ZiidAi ybcua ^*x*A*a Hfyty •9^ t * 6 U3wZ.A*Z . _. f«t ^ 4 K*lofl JSLi ol li.% . I4^,aii 1 ^ Ai5o USiAS **cAi ZSoAa AMtflN^^dni 


* Z<$aft&»&0 ^ . Aj24>o^Sbo Z&? ittq (mi ) Z$fc4 i^Ua 

JbuS* tf. ixa ZAafcix*A*>s . Zxtsbla 
. Z#a-#ait * Z,£ak*a ( 5* a ) b&*»3 

i' * rm r m ~ urn m m ^^^C™ 

♦ oi^ oqjZouM vs^A^d &&34iA*a 

* oi^ op? Zax . c?^So*# . e?Ao£03 • "i ^o 5l — ^ . oA laxa U*Z *aila a«Z 
*si£ Xi, . lib* & i&> . * .$.bL»3 

• ^ ^xi.5 ^Z Ziliax^d Z^ca&uua 
S^AfJ? Zb^Aa ^AanjA ( o>«»?*^ ) • j t * it f 

ZVto^xo bo,xi tao« Z^ou^ » ^°9? • • it u Digitized by BHPK 
285 

' y > •XOXm 


■ / * ■ I***iW **"♦***» ***# t = . lAsS (to»y !*-$• *-* Z&4 


* 5J^?fcc? "**¥*** (ao^) .ocr : 1^$*9$9 ***** ***** 
den , Z^<MA* . tl^WI^ i^oa *■• I Z&A*& %ajc* ^L^ • J^.^fa ^Sdb 1**&Z • &**? 

l * 4 i Digitized by BHPK 


j&*9Aa» . J&k • *-#*¥? * / •U^, / *> r jbo*ȣ . Ail also. J, tf ^a***? &*<?? &V» 3US 1 la* A JUBO #bo ^l. crA^a 0*\,» J1U0 001 ooA 
tibo . ? . 5 ( ioj. ) vdi} j4?A &A 
fe A$4a| £Z liioft IsAa* fifj*? 
Jai Jaxs law Z&4 IxiriiAsa t ti&Z 
^afloAo Zaen ZsLa9 #****> • **° ZiiJ Aaibooi oUpa ^Ja . a . 5 . z&a& **& *** 

\»!&J .kw^-4^ xf^Aa a^SA} 
4 *i)Eia Al . ZxJhS Zcw ,li54? tifV i&S 


i£^u z^o^M • 1^*^ . I^dA, 2x*o£ iiJtixa IbAoio JLfl *i* ■*■«■ ztos *# Koi*V»** ***** ***** 

• ■'■ . ^A*J • ^A} . *rf*3AJ \TJf * ^ 


MU- *VS* • **H* *u»* 

/ XOJUn . A*!&oJL3A*> 


^iii /T Vflr I#a*a*** JL^ud^ . &6a» ^*^*» ( cob ) Z#cA_yS # • 
&?fi>* (am) i^fj(ff Z*^ 
per .^^^^SoAjat^O.^fV^A 

- S ♦ o . a . a Aai& . Z<&i&o . a ♦ or 
. Z*a\o Z&Jtjdo Z3&»axo liafo 
. A,bofl^ 

. lu>o^ . a » cr . tooJ^aa ZS!jx • l*o<Ct Digitized by BHPK 
** 287 *4**>* 
uSao fr*»a fcauU Z*lft Z^Ai *£*» l ^ *****( i*t 9t 4 1 UH 


ZJ*o*i. *-*» £A,9b lib. • Z5u*&* 
bo^S &boi 0097 t*9uafl U»m&&q t 
1U 9u* 


t? 
ai^ tfo&-A' » » 
'• ^ v-' XjoAS^o 
. v d*£ X. Z<fcjdU^» jUjd^f 
. Z*£6gjS £*» zCtsuZd liJo* idftjto . ufafi . «va 


&£* Aa*a£ * Z^^aSS ( *uw ) Ufct^g t * » 


d^£ . A*2$*$ 


/"A* CT 
ti^T* ( Afc0 JL£^S . L*Zfc? of X£o>£? J&fc£*> 

isL^** ** A (*°sr) ^ $A ***** 
. ^ ) 16* dfcjj U^ *&\* • ***** 1?. 


CI a ♦ CT lV 


»Ax} . iaX • *lL» lioCjj aoA *& . or 


^* . ' uax» Digitized by BHPK AaW^M^Mxtov **S* 
iaJW ; ( &a ? ) t iai^*A' 

* aa ) zlsa : A*4 • ^•■^^T/* Z4&4 /> _' 
o5* <* la*** . jbaii o ♦ or * /" 


•■ -ft 


j&aoz^. ate*.* .5. 4?a:A*a 

* Zotfi SOU* ]iLj&>m a**. • v 6<77AiwX>0 /* / 


• a y i • f ^? Auu&oo 1^4? Z*Hi s' * *• / 


i/ / f # 
^oj u^ oi Ajiafttoi^a V * <. * . ZAoiJal ceo . s . 07 . JUiai 
&^ . z&d^^si . ui5ai\^ 
• Z*j*JlX ba&Ma*i ♦ oo7 2Aab e^u*** 


1/ law* Uada Aaua^ . Z#ox\$ ii ' ' ' . ^5i>o Z^ *Z~? 

. Z#*jX Aa*> ? ( *** ) Z\5ua t &*& 
^o of Z— scrri £> ^^»? Zioiao-M ^?W *&s z s V MU f. AjS c/ i^^.zi^ oi:?^a U 


* ' aa^ai A»J^ cui*>* of A^oi 2§<j 
( wa • ^J ) Zi^piii 01a ^<xX Digitized by BHPK 
ft>»a 289 


taixj 


!&.** ju&j^ 4^ *?<** ^ _- —♦--*' .* • -/ of . l^Ao^ of Jpi*>? !&***** 
bo cM ****> &?$* ****** • * 

. ens aJAft*}* *#**? 

. ttli&S l^-CLa . Z&&4 . JUflftJA 
^•t* - ( 

l&bj£ of Z&>fl L&H5 i£_to^ »ka ujub J&£cA:uaX *&«* !»** : -• / < 


' ■ j< ' ' j» V I'm 

M^ <H^ A& <£*" (*») 4=^J?9 

. Z&a Uuioo tsaiboo a£&a A*!* 
. Z&3 Atfo* . * . 5? . 1&I&&M &* 

. Z&i&a ba£> AS 

* i&uLA* of lAio* 

.*£*> . Jbu^o . Zd&i* , Hoi* Xftfe&S 


*18>6 Iaso,i 7/7/ * / « *' ' ^ * 

.l«A*a*? lad*** Z^LflU A. t ^ ***<& 

ti> z4>M uSaii z&»i (^ ? );ls :^^ iSOM ti^ . lit**; . ZSai U»ai Jbdw*o5 ,».? 


h'^^'™ ' * . S . Z^a^SAio ^.iSiAj ^i? Al 

Of . 1&0U* . y« ZrCU3a; ( AJ&i ) t^A 

of loW A»Za Zla&ft «*Aa Zd^ / ^r -^ ^— ' (TU^P Z^P^.^xOAiaoftxa Digitized by BHPK 
^ Jf . / *, ) M"**J si ****** m$ 


A.- _ __ 

? A f Zenxx** • «?*? . 9 . « . tea* 

. ( So tf ) 

. a . 5f . oca&» * Z&uaS . ZiUja& 

. z&«& . &15 • j&a* i * . axo AjZa'*ia * A#Za*a3 s * ' # / ' • ax& OXSAI . Jd&M 

* ^x9A*aa 
• *£&» j o<* ^I^uia^o . Z*d*£» * &fc» . *<w^ . Z Aa*A'*> . xiifcft . Z&,a*a • ZAaaa3bo 


• A*Z&&o • Mfe-«i4ft* ^A, <^a; * * L M * 1 / • A»&43 ' * / 


. s . &»ja craA-^ L&S& »_A; * *• 
1 r £ * * * . jtiaafcs ZjI J*a*> . ZjaJtffea Zil J&&0 

. a*a lx»i4* Z£#a4 061 &&» 

* »* ^ Z#oa, ax 

j^-^A-j A^AiJilo &.*&\,Al 
^f l ) «¥ y ^ M^ft S ->»Aj . v aa£J 

. iA^ijS,^a.\ p A^ » ;^il^o 

* lAxA$b,^A^id ♦ Zi$5.*aAAi(a 


'/ * • / x m f i / 

*ti&&la && A . Zi#5iit ,tf o . 5r t i-*fi^A J9 it 

cnx A f Z? . ;iSo.i . MLi^*3 ♦ f^fi^^' .Z^ASdo. Z^ooftioZo ZAoaa^a I^aAa 

' * * urn 1 t 

. Zaltt . ZAoaa . 1*^*5 of t2xL,A 
• Z $a**sa ♦ Z^ca^a^o . &ituS 
or^dM^o aJ^^aoi Zbafi^a oua ^*aoifta .♦«„ 5 A t / ♦ V •■ . ZAJJAax ^07 ZA*io.5tAa 
M # • * ■ o,x»aa» ^. ^J^^ij o .or . ii4^{ Digitized by BHPK 
291 


# A*Zwo^o ocft L&ni* .Z<n**? I? ui*> tf?.bfe^ oiaSAI . SU ^oJ^. Sol 0099 A{ JL^V M Z4&» &4£9Al(is)aitf^» oxo ' § d MM ^F 
. 01&5AdO3 

r ' ' m m 

iio&s » lAaicio&» gi?4* ^^i 

• cto$ 

.Zi<n£$* 

. lAw.SiSlAA*, ctt$AA4oiiAM£ 

• Wui$ *»S*AJ • oeftx*. 
. M«d_S*, A_j69* ( ate, )J?ftLaik 

.LiftAS^ lias, j&j idaaj.aA-A i SlmZ^S Z*S £0 (*.5o) Z^a**? 4 ■ . ' «* 9 *» . ^11 Z*\\ao Zi£$ • txo Z&>o* 

. AJio zA<xu lie, . Lfoiig** ^Aj ^SAJ 

.tig 

. l&epi . la*& I*fe «#* t «?4A f *!■ Mi \g» yi* »&\ 1*4 i*. 5 .«• ^^^x:>oo.wJx*oM V >cn*S ^ 
ci>iobo*aaj* &cfa3 . l£oj \io ♦ Ziaox* 

•s^^) Z^t» ^? % <«) a^.3 :&?I 

Zial /zcn^S Jbi^ * «lfto . Z$^- Zi> 
. ltoH$ Z\l"» . Z^o$ Ubobo^ of 
l&A . iSlfl tf d . a . 5 - Z&7uo$ Z^ 

♦ ixo Zok^^ /' • . JboJ^ ^o^A\ ( ^3 ) Z#ocu*S Digitized by BHPK J9«_______ : ala o»» Z*»a* V / 
. tifSLS 007 

. lia'a adt . Z.&JS 8£l »£} . Aid. tfoftfa xJU ^i It ft it • 

it 


«<• /• • Z^ouul&o 
. A,tul2ba 

♦ ZAoJ&tt * 4 J&o l&adStosa * * / * W * * H ■ataA&» . jLbAa ' * . ZI&AAboa « * * *# ^ <? ^? »i «Lfa of' 

• ***** U»? cia i^A*> ? Digitized by BHPK - AW3da^' * § i**a z£*& Z^Lafii^ *, * # « ♦56? . i^j.«Wj z^a :'^iz^ 
.!*<> z**a ,bL$ia . ^^ . iiA .z'x* 

toZVil . iAcu^aSA* i^a Aj id3 Al * / l^jjiASVibo < i-i^a 


i ' * u i6&i Mi>J* 


« « ^ _*» 


-• _^ . <\jU*2&$0 MksSitt Mm m i*&x> * / * t Jfii.ua * zi^S' oZ (ab ? ) ZoLia zidL3' ^ '■ a » m * * * * m 4 * * t$ § * * B 

. IA-Jxx3A*> . ZJxd4Adp 

. AjZixd^Ado zaAs 
.'cA«-.i* tf ^ ami* «i^ 
. ttxa* . I&AA* • *»»> • *$ ****** > - ■ 


/ / icudo ii* Z&ox voIi» *$*4U 
ML*. I^CLttd A»b . l#& ZcfooAx* 
QA-iO A*b.jbaxa^3 Z&ij**> I#bft aoA 
*A*A crA A»I* Jt$x>^ ^joA * lixo* 

feaooa . xi^ftfc *x ( * a? ) *$a 

&^*&a xai ( &»* ) $a x(si 

t$i-» ( outs, ) l^d^JLs l^cx^ia 
Aft^.)^.JbbaiAa^i3^ l» » 


293 
**,Ax*?3 ,t ' .iMieA . 2* Am ( *w ) U$&9 1 2^4 r i ' // 


l^li$» L&ft&a J — „ ci_i J^a . iLA* Jb cnx.*.! . liiifl 

Ai^ *JLs (*o r ) ^ u^y ^ 

: *ji lil ocj! ,\i-3 Aaaw ♦ v 6wAi*a . A f ^.oia sXiiSbo IdL^ao 
1Z&>*» Digitized by BHPK J i Alia 
K*?« 


U 4** • 2 jj* • *** 


*«»t rt' 


WTO i MniMfW 4*ijo Usio fc&s *fla . Z»»9 %& 
AolUbo . ttflp I*,** tf A*» ISLa*. 

W»afl . issefl { iaj ) Jjpcfl 111 oS 
• j-*fs l£i'o9o if *» o,i.ii . is»» 

tffl > £4*1* iSioa &*?$ . i'ofl $«4i3A* /* 
oi&S ^^^.lA^A^'^tf 
""f *V Ails ^^ jyj^ j^. 

•^-^ia^AJ.c^c, J / ?** fcftfta (.aufti) 2^0$ 1^19 

.**.^*» . ^ . 5r. z^io 9434 *xA3l 

<>5» »? V **? &*&** X*i .' 14*4* 

- vpai^oo. yS. &>& &foi #xb ? ,7 * attii ) m&£<( 1^04^ A-xiioi tai*>D 2^diS=> \ioJbja a^A I * .^(^tnjo) (5a ? ) JU^ia I^is 


2aiao I^lla ftiotttx.aiila Ziia JUL3 1'— dl 
2^a^a'o 2^94^0 24&t>9 01a mAX3 2, * - 4 <f jwai) lAJUifl &Mu» I««tt^aA>* 49*! 413 AI i-^ ii 


<ni .^0 ,4i3 A*> ?0 'e* IA'*4i3A>?i^Ai? 
^i&S ^.^ ocaS .^0,3^141$ 
lAftio . lAoAii . ZA>a 4X? . I^Cy^ 

»ii 4i§ iAajo libo -a*«* 

i2.Z^.Z^AcFro^.JU^a Digitized by BHPK xs 295 
".-tf*j«*A* tfWfc ****** 

. ^*AM • -ff W • ***** • **■*" 

. A,I«ci!#Aao Jl — "'. fyoS . l*ai*> S**^ A*io£ •i/i> 

. tf^oo tofc * or Z^J t ^ **> *^ ZaL-iA^ i;.^ #■ / / !fr l&tooSA ^ Aaiaools i^» i *• ^AM oXA taia ^booia <* 3Lal) &V*Jtf ioxf S ^*X JU&6 ziUoa wi3uo ^dSAj*^A 


(*?&) ctoxo . it&ja via*a aj; 

* * * 4 it * 

«*43A A?i «**.!. *fo fiat ^0, * — if *"> liAii» lie aoA ( so r ) $» 
A— Alai tf . Ixo liiai . ULU ' f 
**» **}**ano wol&j* ma* *JV*\ <s&A3J jjf&o 3^3 ^U 4* of *&> 4** 
. a . 5 . Uittjifc llfcjpdo l^cs^o 

^»A £> ljU ■ i-=i ( *»») 4^3 - • cr" -^ ^ m w y - f- - f * 

w^i . a^id . d?i» . .tip 


r i f i» — ,? ^ *> j ip — * 

bo . Z*<7ii&o 

* 4 IP — * **x Digitized by BHPK C m $ 
$96 

I* " " . 

jttflV <J Xitf a* <nA ^^ Aid a 

$o*Zxfs W7&*^ £> V&&L yma 
UL**& &**l • *?k £> »« ***** f c r i • * • m (5o tf ) ^ajl l*»*a A*jifl to 

AoSa\^= ZmJi^lb A^io^crtto aiiAz wa&cbai ibal OCT ZAoaxbaia &A »akbJ ♦ A^Z^i3 « «4 *♦ £a ( to* ) l-^I JXo Z*U iX Xi <$o£ >sibft Zi&ii ** A * * / «****» 
99A . z# OTAiLSoia 

if / ****A Digitized by BHPK I" * ' ;_Li A_»5 z^-Slsj. Z»«Ii ^ 6 
«^3s^i Z\»a» AlLaw, utfLou. ^ _ # 


' * . * . or . Z#_ ^aS,f * UpB}; wl3 
^13.^6 jb&tt& Zii^iD z^oisX 

o • or . Zi^a*i^ \nJlS ♦ cniJLi . a • 5 

• Zcril'Zl wJB ^Z ^iiai *Si <4Ja& 

♦ *-** ££* ^jSi ( e»A3 ♦ jt<S ) ni»t <♦ • ' acSIS Z£ oi&aio ol oiS>iaa Z^&mJls 1/ / / / 


* / € . / ' «, * * 
297 


^ 4 ttl S- 11- a tt Mi 07 I« 

ji^a A^^f wii? ^*&**» ,A,»ZUlSba j * — / * * — / 

«£&&*» w&AAi «&*£ * * 
x^ZAfoo ♦ &&3AM: vJ&dl&Od * * 
^4 . i^jaa ^t^AA' xfi&» <n»tsl< JJ i4-*»t» . <lJl& j^ j \X* Uaxaa l&o&a . l&ti 4ft * '« &?lxas ASA J&hjAsL k la. a I* .# 
6\^oj ZlaXt^Z Ualfc* IiL Z&afci ( ^ ) Zaaa \^3Ao <*4*~ 

♦Zja}aa 14.1 {OK*** J^Ja . A^xJ^o 

» **G citto k a^ . * . m Digitized by BHPK llVx Ifo&ite M&aA . Z^oiiiAaa ^_U*o3 . ^a-taa Xjiajas zjfe***- 

za*is . z£ai * zas£ 

jLUAa&a ^jc&iLa . a ♦ 07 . li 
.Ixa ZU*oa . Uiiooi ZU*pS * ',tx*US 

§t ft* ft* * 4 < * < »XaaJcaoa ZA4S&, mil * A auUh^Ad 

r j * / ^ bd svn * 1/ 4^A3'Al.A,zSiaOo A, ^ 

Alfc ;SbAi, A^idZ Zi^^aa v 6ma low #i*J' .4£ at 


# # * * i&oA . l^oaai v4aA} den * 14—±AJA$A!* . li^iSAad 
. Z&lai wilSia den . lijtijt? . U&' 


4 t 


I' 4 wl3a dena Zi^oa (.autu ZilaZ l^o — ;U3Aaa •J&M SSfoa ZenSlo . IM9 Aao iial * oLcxa^ 

4 ' * mi s ^ * t M i 

• , * 

* Z^rbaaxo ZViA^a' oij ZiaJtaViio A^ol ©en • 1$ $98 

^ . axa &*-ta b&a3o£*l& 
/• * • . zav&» • *¥** 4*3A\fo? 


l* '■■ l&ttatta AjZeta&o *W* -».i_ i «%i ^a-j^i ^44 . ^&* ~± • Hi»3 * Zi -A^ ( ~ ? ) UeA.3o ♦ &A A Digitized by BHPK *g% ■4vAM^ . A,l^ol3 wQ »3 i . kataxao &** 
If* *.#fcZ cWt pits ^Zo Jfl^»6iaf o y J&a» * '* 


. isto >3»oAxl » Jail*. OCT . Zdt, Aid -i^iSA*> AA3^9? 


4 .jbLBZ Z&e. "*# A V4'v» J\ ^uU3 . AsZxJLlSbo 

• A; 
I* <* • Jka90Aat«Zj&a& ^Xx(aa ? )ZJLio3 
. s . C7 . Z^LlS* J^Jo3 . 2i»ax . U^o3 
o . cr. Z^o3 A*a . Z^acn ^oAxa* 

id . ZJ5oi A*a « ■ — * < 
299 U4A# XJUB A** (>**> 2 » u**« &**,* «^ 6 ? : ^ f ? / * 1—ipA-ata i m * i rfpfe &*(&»») IjoSiSA X Z^afijAA 


j -• » l$p±, . 3 . or ( .ajbJ ) Z$oi 

boo £3 CTAoa&Sg : iM* t * 


y # 


\st*y m * I* , l<& l^3o jtf$a*&j y « ^0 • A. f u^*a aia oz oi|po a** Z<£ tflUM^ * - » / f # 
* / . jU*&a6:uia 

1 * adui, Ai*> , ***> •■ i n 4 i * ' * jLlui ZJtx ib*x>Aa — L* * —J ZAJ^.t^jM' 


. UeS ^t*it oaoA, • Jb&^ai^ ♦ flt#Aa 3b^Aa z^iab^A^ )4aAi U ' ^* . A f Z^aia^G 
LaAbo IniSAi ^fi'AJ . Z^c 


*i^AA lioiA J* A ''I 
Digitized by BHPK 
*A3 rjoj, AlA v*^* **»* Z ^ s * «£*»4 ** • ♦ Z$ojaa\l3' 
. A>UaoA3 . a,i**ja 

c* . ML- *i&gA*> * ZiiaASAtt 
*Y * ' * * ttaiSAboa « * 


Z&dk,? L&6* A*> 

r 

l-ttfts* Jj&3 . K /• « aoA **v& flo A> laiaft ( ia ? ) ♦ j&iaX A isVs *.» 
Utot& &*.? Z&aV, . l&aS ♦ ilA ^r IA*ea& 


****• ^idS te^ ? ^i'.o»i^i ?fc? • cj5 W o Jfc0 

•«►** A*Z . oaxa . A.&Ub / 4 Digitized by BHPK <&4 OT^0klX&» iX* ZxSja )Ofe* 

e*6 ♦ l^C^flO^ . Zidii # • *Z£ali& . A^iiAa LtoSoa . a .07 ( toa N fi&a * # «. # A^sAJ . A^AJ . *n$9A$ . IbA*} 
A&te>a an.»M4)iM.^5liM M A*?»i oc* • i&b&fct .' liM* 

. lA'ouiiflctt .A,U&Sbo 
tAjJ&o.lftSba 

/ * * 

♦ Z^odiflbo 
.AjZ&3» * * . z^cuftSA* jJ$aj jia a; 4Sbo* ocA . Z^Ljj^bd * jUiXa, ' /. • — / — / ototSe-M . ZiCCU^bo . 1 A H* / / 1 ^■^^^^■^^^^■■i^^ — / A,X&&* ' — ?4*> ♦ 3 j JUL* <&* : \ Al A crui*Io ZAai^j^ou»o Z^aflU h * # i 
>-l ^fu'i IU» toia? 1 .<iU» a*Ai Zx. US * ( jabx • J&-2 ) ^*3k **az 

. l»*6& xj! *La . Z*&* J^b Z&n^' ^ 

*' m ** * f * * ' < 

Aoc? I3a c?^L^a Aocj A,Z l^SdJLf .* 5 ' ZafcZ Aao? ^o ( o*a>? . *<S ) v *Ai 

zLa . mm? zia • s*x ;*.a : *,i it^i 

• Zi30<tf .fcaoficn . *Sia Z,tf fcAcn ( ;^s, ;&* ) MCaSj 
JUs^ Zxaoxa JUL AjZclxxxm * Zx^ 

, Z^crt^ AlX 

. za& z#o*Cux . z^ua' . z;aa' 

**a . *^ ( Atii ) L#j£3 z<4L*a 
. UL&ja A, Ik&k Zx£- i*^fc o .5 . ^a 

UttMU^oZ^aAdoZft.JULSZa.zAA^a 
of . Z4u£>OiA . i^jjai^.* Z^ivM 5 / : aw! ZJwia^o ZjJLd ZsImoZ . Z*Ai j •• -* * . JUfltoA? Z^jia • ^ 1a3 ^Jl ZiitZ 

a*m • Adi A^od y^iiio.&xo U^oo^d 301 • ixo w-fctfaAJ 

. z«^xda . z&j& 

* 4 

• Z^axAa * ' t * Aii&Aa z^a^&sISa^ *4a^j *AaA; • *ia \4afiia . zii'^a *ii'j Ala 

. oca** . ZAxlS(^> . jLs\9bo 

* * * 

. Z^Cq— xxiaA^o *J3Aj xASAi . ZAi-ioA (ouai) z^&a I^xioa 

* Z^accO. . Zi±u * ZiL>a 
— *~r • A^ 4 « .1&>4 bois? t*Jui (*M)ttfM4 

( uS ik*r l ^^° ) ****** * Z '^# A 

iX.ui&aS . lift . JOUaf. I^JJaS (to») 
«ii ) l^So Z5?V« iSAifl^ t^iSf — — • A» * -. ♦ 4 % ^^* Digitized by BHPK 802 *L$ z£d* I^uat I*"* * «*♦**** ***° 

fcjka. Z^oa* od^i jaiao? Zfcii**^ 

. Z^^oitt I^f-i ttS*9»l 2 #»°? <* 

, Ja3 ( So*. ) vOcuJcxa X^cn b&& 

.cil^Aja .5 .5.1*0 Z>6J*oA, »^ibaa 
. zkdU# sua JB&dxtf JSsLta^fl Jo3 

.Zta*44» . a .5 . jbdi. AS . 2^1^<> Jo3 

♦ mXbaX * a . 5? , Z<&Zx *Jo3 . ot&6^ fj i^a^o^ 


♦ A«Za&o Z^CttUSAid . z<$9oi Aas ai . ziaLdoa . liyi ^sai 

<"} ***AI • ? . 5 . *ii o^a'Az . l^iZx * > . Jboi.A3 *J*?a*> ? 0^2*9^4 a* . tfaa>*> .at* 1 oidiai . cnAdc ^az :^i z*ii^* ziri A^d oJf 
* ^H* * *>?*£ * ? . 5 . xji IjL zd,z *&* Zx$i uai CTttflboj U& U£x ct^S^LS aife Ai)o 5*1** Z£w 

. ( JUS? * tj&»l ) 

Z<fcuJa£ . Z^oaU? A*> Z*3 A4 ^AJ 

A^o& Zia \do&s . :> . 07 . Z,tfxdxi*o 
JXo . xjI l£o . *Si Adid Z<*$2 Ad* ei-l£ . K77&-UX Jou& . a » c? . ct4So\£ 
: ajZ Ufcaio |x*ils cis 5u» . waStiw 

Xj^ ZiiZ ^,o^ Ado? ^Jao . ^ial? 

(io r ) -ftSii a^So ^AI . <£*i diio 

mc7 Z^a^b Ui» J^Zi ad Zid£iad 
Z&a Ago3 ldo f^OK) ad* tfs 3AI 

« Zi3Vu>da oen . Z^*Ai.A3'Aio • ZiaSA^d // ' a 4 i M . ^-3cnZ . • ct . JU;o3 UHi wa3' 

)d u ^ Zita ACa <nS ABjo . wli %3^AZ 
e&L.lli&i UdoZ ai3' . UdoZ t a,Z Zl5o>» uO.3 . Zliso^M a«Zo . Zl#SoZ o.3lx 
. Z<^^ ^4.5 . ZliaOjM c?xd3'. ^ ♦ 5 ♦ *jZ1 j * *' ■ ' *>.— *.$ ♦ %a*V,Z « Zi-Sw o ♦ C7 . lioi.AS 

♦ d*o . iciZo Z^Covij ^d.x . a ♦ cr . I^Zx 

• J* dm, • t — tt ocn lAa^^i . d^o Jbo£.A3 csoild 

' V' # a / • t* t * m • tm 

Jto ZJd^afc )a.X (aaa) ^903 ZjJa3 

«CTdba^ ^d^oslAojiA3<jiio» ■a^.o^.a ^ * i* * rm 


^ * 


Digitized by BHPK 4* Z^&etA^ia SOS Z&afl • Z^o&nia Z^ipwd Z^Sixfcu 

. jAcA ZJd ♦ S*6& 

•lftrityj* .JU&cr fiL. . A^? A*> 
ki—xcsj* . Z^otAiaiAao ^Z JUooJem 

«90A . Z&3,— X*^0 . I^USoA ♦ tad*© Zdnfe . dxo ZJl£ct . Z&&* ZS 2Aa-*^4 * *&4*VS • ^H^ *~&*ft tfiiU) taoac* . ; fetuS^a a&lal ttVbss «t< z#k*> ^d** zu&£g < 

S£ . ^ . « . Z&^jaa &4,*& **V? 

♦ Z^£i*x^ o&ji Jed* ta**> Sii * * 


^Ufo^S: so 

• AfUbJ^ a^M*? Z^»* Z* 

Z-Xdstx Z-I**JX*d Z-**3a&a ?J&a3L*3 Zs$i ZiJbao .. y6md&M Zita ZL*$ 
Zaoai* Z—^lSS ii Sct j* >JL&,d Zi3Z 

\jusiAi z$ * t**dai . *'• « . z5i vjjlsz 

ZSo wr&ii *jlAI » )oi*> cZ *li iiL od 

of oiS sj&M, . ^ . « » Jnibd l^o^ 
yX^l csaA. of . Zao^ ocj AdV J3«lm uX&l «^: AtM.iJ* .^ . ct . *Si AdJ ftZ Z^ao^ 

* • « • 

• Z*&»:> dot . l^*Sbd . )&&» j * — * »* .* t * *# ♦ Z#o.*U3<M*> JUaA/^J w^AA} 
den . Z^L-fU^a^fep . U^aAAao pCMOBO ^ / A*a , s^ . ^ • KWaS ( io? ) t l»i*$ o A * bois IS^X J9pA . «**» A*3 • IiM» 

• Zd— i.a Zaousua ^*ao . J?^ Aac^ ZSaflA Digitized by BHPK 904 Mi xx. U&*»? ZA*&, l$x» ( Ate, ) **&£ 
UIs U-- ^<?A • **&*£ '*- ^pA V ,?9 i&tiJ* ♦ zLisa£ 

• -^ 2aJ&s t&Ajb &l tool* * ** 


,t *. 14j tf 2&3o ^ ^^j . ^ . J^ 
2VbciA*Viafl3kS<^Zoo7 A f Z.Z#< .Ssaai ' / Ao£OJb A! i*_ «» J#<M*j**A*> ( ia ? ) jgj&a >bax:>A:*> to** xifci&l A^ai «&3«i *,i Jfc . *& j£j& i&M I&kl» ^^3 tf . i^aa l& 

I « ' / It * 1S6S& Digitized by BHPK 3 . *& . *Jbii // 


».* U6xSbb I&uSm 


. lAaJtuSba -fa&dba j * *x ( saa ) Xfijaa bafiiaa * * JJtuaSo . Z#o_ i^3'A*> «ajBAj omSAI * * * a 1 * * a ***?A{ — oiuSAsp . iJiad'Asa * • 


ZAatfcka^i ^cuAi oax3 * * ■ ft v t s 4 ZA^bJa 

stu^Lxa do? - Z^iaAflbo . UtntSbo 


' / 


. A^Zjsuflbo 

Z^AiiuaAAio woiaAAj wcuaAA} X-fcaao? . ZAaiia' . l#J^ \ltis*)ajA *&&* li&& 2k^6wAA^>3 1 . ZioJa IJLoum Ax*te ta5 ♦ IS ^i\ 1 i ^ fca&jB Ji»£ of X»i woia 

. Iti^ . Z&*4, . b**.5 :£*V*4 

ens ^«a£? X» cM ( tea ) t 2'^, A,& 

A*I* Uxcco of . JuSa* (i* ? )♦#£>£ 
. ZftjoU .^ttibo ou&? Z,&m* ZS'fe 

JUiaZ . Ao±4*A3 of 1 42> o»±^ ^ *ft A 

Jib Ai5 *Ai*d au£A*>p ZA*.&d 

* rl^ * At /* /• C? AJb&oaf ZJdeio icnA&eaa • f ,Zft4iiX*.;iiloA36 flifc£ AoA&j 
.*&&.&S\.±&& . jtfb A*A ."5 .of /J • tea . to^d ziiio * V, «■ . A.»tfd&& 
•&j*3 . otoJt^ . L4&A&3 . &A3 
. 2Aa!u8>3 305 or . a&j&a A$3j A&$ I m / • ■ * * // J // * 7 6 

IfcA3 £JA*oA Z*U&oA ittaAi^A* \Sb&& . U&ba ♦ A&» . ^6 . Z<tfA&o . IASL20 A ^/ »^aS i-^o Zocr » )9^o 15L I&5 

♦ Z&3 xja Aj^oZ jU»5> i/f D • or . Zfe&>a& Ato^a ASAS 
Z^boxio Z^£VV S4<>*** ^**x>? • Z«4 a,Z XtuJdao i*aM i^a& oso^ 

T • A- 

♦ t V . sifa V . Ato oUi?o • *•&** 20 b Digitized by BHPK 306 ja&3 AX ■H****^ . Ijjkafc ** ( &*? ) J&& ^ ■•AJ > .»- -* «iL^ A-*oM . flJ^ *i*}' 
. ^^i.w^Z.2^0?.!^? o .01 

♦ i&o Z$£&.o &£*? Z^Ua? 
. lAo— *&9A» A$3Aj ^3Al 


** * ML-u&$fc? * V > / . Jt&£A*»o / * tt i^9 . Zaaja ZSsoal. aia /' * K ' '• ' V « JJLb o . 07 . Z<&&u££o Z4ua*jlx.*o 

* j * * t * * urn t* *\ * ■ »t /-■ ~ / ; ^fc 

i-dLbo bote » J;did oi&a <nfcs&.$ 

fc3oA(£o£.) ^ jAS u,m3 0^ jo7afctfcoii 

) l* , *tafi>,S' ^ ^ jr9 l£xl sJa&& i ** ■* \MU»03il6 )ouA:a o . 07 Jb£& •a lkoX • • \m t l9 t 


Digitized by BHPK *#^P****^n#W^k4pM^tfpi . Iliiwofb JetiLx UoR^ab i&ka 
.%to ^«-»3AJ . &4W • >^^1 

Oct . Zi^— ^iSo^Aio . jL-i&i,5Abo */ * * &3C0 uA£ • / ^ . I^oL-dM^* ^.3 A j &$$ AJ 450 
^3L»ij.io . i^^$S.96 tjl • I ■» 


,^Aj ^a^a jo A . ^070 JnleiX Z ALh#i SAa 
^6 Mi* JiSott ^ik, . A^ ^.s. .^4 9070.-^ it ilSaa >M*3^ * i ' # / 


-r — — - 
V* . hLUa >***? . ? . or . Za&JB *fa-^ 

Sir • « * # * . ' i « 

. m& ajaa\ liafisia 1 iA** tf ^iw al?xy*> 

. Z,flL-jJ6l v dcn£*iaa Aa Uafe£ Zi* OfafcS 307 


*■ ^ou^A < j? 


• Uv£j.a ws&5i ^il ♦ ^ * or • enfold l ia 

— - - _ ^ 

*Jb$>3 . Zaj ia^4 allien . "ia . cif . cyAciai 

■ — / ,/ ■ ' » // « TP 

M77a.XVw jfcaSl . 3 . or . *il <iiL z£js 
>jfca^3 . wis Zsoiaj tbi&S . Zm A*a feA* 

JL^A%dd*Z^M >oi^ taibd vJ^sio • or 

* j '■ k ' ii m & ' tin v / t » 

«,Jta,^S ♦ aiiLia . ^ . w . Z<$ J^»!i 6n]aSk$ 
. Z^oi^ JaJ5 ^ . or . ^ Zio^ *&si3 A&&3 
/* . *: 
«# id 0^a'.£ Zia oil A.U&3 : ^67 Z^^iS 
Z-s^ai Z^ad^a t&ji^oZ AjUct&oA5c^> 

A^bk ,^il : A* 1 !ja Ov^SlS ^.xUSA5o A.*a©l 

. ZowA USy^ ZJ&* ^xi^ Zioik, Z«?l» 
\A\l&ib„ j^biix liio.^ wjtz wiJio 

^ji-#o Z.4^0 v o^o . *Aa ^53^al\ \^Z 

♦ icxo Aom ^ac.^. ZoiSi ^uJHofiS . ZoiJi 
jbai Aft ^Okxsi den liaoSb'A litaas 
. :> . 07 . Z-31:o Z^aa8>*a' . JoL^OAAbo /; M . zSL& o . 07 . zSa> .jta^a ♦ /D,^03 

« ft ft m * ft 

,jbL-^a ( A-*ZiioSbo A f Z#oen ) ottsj 

/ / ^ ■ ■ *^ 

,l^oi Jb56fl1xo Zj5>ft*so ^9^? t£ t # - ' ^ XM zii^ *t * a . idj*$£a / ^ i' ' lis^ * -ft f —- o . or . ZioZto wta^i . «oa# ^> ail 

^ : sb,a . z&ri ^^a . z»zr> ^ xu*9 

Zxaa' aa-i. o • o>' . 1 Aor> . l*°J **&* Digitized by BHPK 808 i tt f frfl v*» / / .l#&fc3> biaS . Ij* • Baft • B*-| 

l#U '^rt . «**i &,?? «>W • ? • w 

ii&, . ai.i &? ^ «?? I ^ io ? lA^aua f I * 

i ^Li A,&*a $v* • W 

LUJ • Ifc£ }juAaa Utjax <aaVt,&AO liiaaaj».Iiki.eA J *# # IaLo ZitkaaS oaftl * ZiVaift Z4tiftsi 
.J-Jb)^ aoA ( ao^ ) ^^4» 
•ixo >**> &u& liiSA Ao*a*A&£? 

' III « t li * * * M 

. l£ojUatoSL&x> tJoS&Ai uafi*3 
li%± ^atolft Aa$& vOcnKaa . ' if 4 ■ / 
k* * .. \ * • ft f| / M 4 M (■ I 

• )ridr fcior ot — *&xol. *Jta — to5 i / * * 

. Z^^^o . Usui* • b&f^X . tftV 19 
lio ^ Zdjii^ ^aoZ l&u»* . l^A . axo » ba*^X «iaJbii Zid&» ^> i^tt A f UaJb3 * ■' •<4 '■'B ft . cr 


. !*,aa JUaJ^a . it&a tf? *C^ I -^ 
.UoHV. ? • ^*^*o %«?• ^a»? 

vOoiilX aiOft . Z&0O5O J3ftA (^as) 

. U\i» ^oA ( A ia ) ^6A? l #k# 
^^bifika ^ta&S UfcA* &**9M 

.""Lea . AiZfik^^LB .ft . 5 • Uatote IBS** Ubl*>$ 3jp*l4& 


Zba>ftV.> fli>to Digitized by BHPK V* ±& 


Z&O * j*> csZ» l«#oici& *»4 *.ac?. ^ 
^«lp Z§£ ( *ubi ) t H^ >jA Z&(AtaJ z«&4L»<^ A_»Zad& *♦■ * &xuo . Zicioa. l^idM ^1 ZaU$? ZiZ* ( 5* ? Jt^Hp^A' 

. jbOfid v«jC3 Zaoj* 

. ^Ul j*r» • ^V • oo» I*S*Z 

. Z^LijUtiM * Z&S ^9jo XdSb : SjL 

* - A * it it ™ _ J 07 Digitized by BHPK tfdjbfeSi . &£ J*} . *AaAZ . a . 07 . IiJL,M Zi* 
0*07. Aula ziajS wtafcAAJ . JoiU^Al 
♦***<<Ml \&aSbya >aoA . lasfc £> asaj 
, ViAtoob *_4c7 o^bJb,SAl * U3***AZ ocn . Z4L-*«J9fe3A*i . Uiafik! 

«B&J j&3L&9A*> Z$ Zj^OkX. *t n # o • 07 . xSia oixa ^ . v d*&S' oiixx^ 
. £_;a$a£ ZaoAi* ^ . <nfcu*x . oi£$ 

.07, I&oJlW ^oZ Z&oAjs? ZxadL 
«?»07*ZXdaa OJSo . cjdL**- «ciJ&a .a 

• 07.t£xli \& £>** JuSo . Z&tt* yiSZ 

\ I # ' u ■ # « * /f urn • * 

*Al OZ ZcMZ ^O . V0OU&* Ol\V$ . ) 

4^Zo xn to&X, • "5 . 07 . ikii* l&o& 

* * #? \Y • • * 

. "^ . 07 . ZL»a &i& Z^So^jSA . W70k4» 
U.0^3 fc#oia oocra jboi^ e^ ASLti 
. ^ £*^ ^ . o.a9Ljo ^jI Af A3o 

20 * b .ZViuAa.Jb.SAio ZSiZa * -WLs Zi*o .a ♦ 07 . aJ 

' * * * '* J jY m • ^ 

<L-i Zift^D ZaoJoi . Zxta^SAbo ZiS,Z 
>\tk&&x>& ZlkAS^Abo ZS . Zi^fcSA* 

*i i * * i* * " * * B 

ZiJi«M A^oZa Zki^s ZjAjZ ^o .of 

/■ * t f * m * • • 

. Z£&*o 

.ZLafi^^p ZJ^^Za.^b Ziia^S^o 

• AiUaiiJb} >3 ( i>o ^^i? * v?i».S )b}m « # /» /1 ( 5o^ ) yOoy^S^JJ a^9o . vbouttAA. 007 . cc*x~ . z^«jSs:» . U&b&o pirn pioi vta-^SAZ? Zo«n6 *Si ** i^o uato.3 ^ ZaiSwaJb )*x . Zia6©a 

zs6fta . z#S* . Z&W **^ /' ■ * >3DA ( ?fl u ) t ?»4»J *-*? ^* ajja? *>*> ^** 


f^ti 
Z^aJUafi>4'A» ^aft.?AJ 


310 &A& AJbaa ocA . 2<#->4&» . ti&*> ■ 
iii a « «%&%*» . A*I&bo * .* *' 1$*-*&M* *$&** A9MI . z#**&^*» . #A« a' a' 
*.* 
* # JLftX ***** JtSri . ju& JUSLjt A^ • * h&* o'cA . Z^fld^ •v »** - * • * A, ZiaJ3 tSlo libjli ^iX «, . .* 


&>*£ . U^oA (jm,) z#a\ka • /■ ' . i&S ^2 # A, j^S 
ck&x . i*o Z$&* * _ * A*S A**ix ^ rf . i#cu&4'A*> \jAAi \jAAI 

■ u * u u * a lXift' <- f ' ^ I ' urn m t \ m &-aa&ja «aoA ♦ ixo cut l» -J, _*«*# • if 

• MO 


' I •-• . A*VLoA& * # ^^tn^iFfRHJ Zju.^3 • U^i . ZsusA t 4 • t i * * 4 $ \ ft' i S * t * ,fc**X * .< JLi&ss . bf^od )a* i »**■ 23o*jd ^ut(Atu) i^iia .* ^/ l*ioa&Sto© Jj^Vu JdaVil • .# V a' 


M 1 ' « 


* y 


/. t 


t _/ 


Zia Aao . &*&j* . IM^l^ . U^M '* _# JUa^ao 

Z^jua . Z'jLa? ii^A A»Z^ U.^a J3oA Digitized by BHPK JL* lAj& iLsaoa of ;ala-jafi^i *£> * a . bo 6 cos >c* . j&6*ko»o Z*ko4&:M*^*^4 

• Z£xo*A*a »XA&Zd Jbo > / # Uiii . a . cr. .6i>.flLao tf OX4^ ot^dSL li ZSaJH lads* *cn Z&a-j 

. 2<£o£a64Sa 0097 kjJaAd * *# UAa 
■ * 3 . C7 » / its * 

m.* ^ C5 & . us&a * i&+sl & x* Jto »ato* . Zi'oijy A Aosoauo Z&uas i&g$ ZJ>f&o bO 
JU^oA . Xatoox . bsjc* . Z^oA 
out Aooui of Z»u»i *to JniaoD ZxaoA 
JU^a A, l Z^a £> ) Zil$oca * ZJa-lSox 

i&a*a$ z^aa . * . or . z&£* «L .J> #A &<$*£ ***» of j£^£ Z*ao~ *aoA 
* ■ 


w * w 


" « '■ / ■ ^JAi idSl axo cniooa w Aa . z£& Sodflb iia *65 Z4&*> *cn aa *cno ici.a . J^iiA • aciflo Z^ia . Zj^ftSa )EXX (aa ? ) Z^ • * .$ * ' . isto ZkSlo . Zioaaa 


.aaJ^ * . £ fiLai* • a * 5 . 3ba 1*4 * <n*A^a H*>? 4^ ■> ,z#c*ova' u^Aa • i z*u*a . ( A»aJ ) z^o^a 
^aA» Usaj aiaAi 

ui Zocr . A>U1» w»Ai -*.* .^.* . Z,t3ooa.l3C7oa» ziiLoJ 

. z^*^a^> . j&4'» 

. Z^ii$ao \ Zi^lao 

* i 

wAaAi.z^ojua'^o oia'AJ iia'Aj 

. ^>Z^o 
acmAboo JUioa . Zai .9 • or(*a?) t^.^ Digitized by BHPK 312 ~jr* / * >AS&a i^a ai Z£*£ ** zAk* * t ■ »£ Z-fca Ai> (**?)£*£ *"J# 

aaa H* • *-**?»*• • * ' ^* 1<&*»^ 
likla eiauk, ^j*? £> Z^ o.tt : & 
^itooa ^2 AftdL«9 Z<titaoa»aA& »£**? 
UacaJw oc*a ZJaoraJi Za»J tea* L* * k »» ziji'ociZaX ZJ^BaZaZx of XiyJ 

U» i$ laa ££*** ci-> <-£?£? 

. U^todi c*#aa.Uaa ZjaaoiA Uas^ 

. ZJaJ* . a . w . Z&*;j*a * Zw^^a I ? « ^o #' * Jk * f U— » 

*»&tZ ^ J^ • Z^j^a Zft*ai ^acn 

/ -+ J*»*£»a Zli* AoA*£& . Zab-aS AoSuoii 

' 3 ' * * / # MO 
I'M * A#Ui£o A#I3Laa Ai<**t 
* * « / i^io^s • « • ( oia^m) &"**a ^» ^i w^,a Al 
•^••^.a^.JUL*'i* OT 7a* Zxa a-ao . Z*o*oa . l*iao& . laaj> 

jia* a w t£ *JA *ao<ni ( >*aW>) 4 « A^A» ( 5o tf ) ZaA»a Za*>ju? Aiy 

ZjjA ^aj . <&? I*** AJ^ • A4^ . axo . Zjd 
3i^a ♦ Z»a laaja li^aa # » ■• * • ll^o ouzo yOiiia joaio 

/ • At 41 iV . 1^ urn at 
. a^a'a o^ * Z^ao^ia ♦ 

. Z^oabj^i 
. A^Zioj^ 

^n^tjabo A*>a iSoA ♦ ZisuAx • Zi l9 / A . Z£aia jblas.^ • ZiaJ . UX 
. Zaaa ZaaZi»5A Zd^aa ^oa ZAa— ia»SAaa / r ./ */ .• a^a'Aaa . 

* a^jaAaoa 

« Zja^Z ala * y JL\, ♦ ya^ • a • cr • jU#^a w^SU t ^mm- A 

. acfw do A . Waal aSLx . a«.j . >a-fi>.a 
Z.^Vao^a iiaii . ZS^Ato Zoct • Aaai * a . axo Z&aoaao ZflZ x»oij # # » axo . iAIm aaIaa^o zai Ji Si * * t 


Digitized by BHPK 4** t&A 313 £>o .%*& ^a-^^i • *4* 
' * « 0Ll»mS fc£* «o*£ 4 ixo IxoaIo Sis* 

it i * * I* 


#4* wi . i A cA*&o 

♦ A j zi^&o 

. J^ Z^ Ai^b ( obi ) IgA t U&^% M&a JL* AoSlA . "5 • or ♦ Zs3 taofl # * • ^*l ^*Ab3ae yoAjow tf . ^oAa# tfd 

• 1 * ' « * /« l^ottaaSSko ',.',*! 


*l ^At^V*^%OTM^V jt * * * t \ / * f * 

. uu&ai o'cn *^Z . A»lfcsUa$ AX V ■ # * y * L** / /< J Jȣd ^0 L**aX ZJixax Z&Mfes 

Z^od *daA I091J0 . Xiaxao Zoco^i 

• V * i$ *» f 

6ou- a v o*- J za z^pa IX lAi 

ij.1^ w^Sld ZiOjxS J07Ad tfo liJw aoA ( S 0sr ) iAaib vdM 10911 
? A . U^3 ^1 of Z^3? Zolx 
♦ XUxaa <^l aii !a^ A f Z^^i 4» iJJlm^ov^ Z*ix 91S0X 


Aoyiit^^ 

. *BLi, . oaJ^S . XiA . v ^iAS ^3» 
m ALz ip . ZalS <* v?^J ^>a o .9? 
111 . vO^ALa 4 : 6 .^. « • *» io «* 


I * OlXfi^-M ^^9^^f*o^f ( iii ) c.-#- ^ ♦4 a « *^° ! i^ 

. ( tf? . aai. ) Ai«l 1* / * >j3 
^iso . a&xm . Z^*^3 . ZS*jj* 

. ,^a^ ^ja$ *j^* Digitized by BHPK 914 AJ*3 .j&«f£ XJXbfld 4££? o« oc* IS& ^ **7fl-ta: a>AJ3 Zx^X $ * i? o . cr . JoA . Zd**t5 ( 5o-) JU^b^tti Aio& ZaJ& / n / * Z2U33 

(*ata3) J 

ZiS<ns 1 4 im t xoSVil ' ' * r» ci * it a m ft* iX ,*&AA*ao e*Afttlaii,A**ft " i ' m 4a 4£ lib? A* Z#dJ Jf tZJ*&* Zi*»a3 ' / *' fo~l boo.;* Zo>$ . j^Ml . ^AJ 

*— **? ic * l 9<™ »^A} Jiofca 
*-** **Z ^^^^ f ^3Abo ? ocn • &93A*? 

&4& J xtaS *■ «i * IB 4 Digitized by BHPK 


* m _ / a*> ,& ttAo\* Z A* *4 »d*3 / 

iifc ad£i&j ba^d#)b . wi#Axta9 

/• it t <* i 4 § ^ tm ** '*m * 


j^y^ aooaSb ^<Cio^ ^->aja3 ybcnl^ ♦ ooqt ^-fila^ 4ixbua 4i*5b /■ # * / ' o . « . ZoAl ol ZAJjo^o oZ i^C^d 

of I^a-jii^ A.^oZ IfoioSto 
: ^#Z Zxiitiafikip 4J^o oZ A* !^o>^x 

ZA— £j£ afa.» 4£ ^cn Zji ZA^ii 

* * ■ * m * 4aftfes . Zj^aJb >xat (^ a ) Z163 

♦ Jisafcxa ^cio . ZiiaZ ^soA • Zj^«o3 

4iofc* ZA«?? )=xx ( Attl ) zAitki Zit& ^Z±a? oe?. a«3a M I«idttSuZ$c^l3S , k Xio * '■ * t & 

l\\x>*> ^ioAa ladJai lit . Zach*>o 
_ _ , - , -t 


/»■ i ' ' * . A*££±4A* / #■ / « * (i^ot&xi .j&i)}?**** zixa* .adz 

^orfo^^S A,*3?o %boi*iiX ' l t * t .* «£&Alo Aibal. yOoiioAod, Z^OLbS 24* **&4 >« f A^f m3 Ac&oJ&a sz m € • * 


\ i t U j * *w U*3 &oft . Zid~*3 


u u // # * * a 

ft*i ZJl *6JU>ASa fciu*A*> tf ZXJttrta 

V • • '• * • * it t (tu 

A^IipSo A,Z*U ZiiAntua Zz\o.fc,a* 
. Z^i-iao . tio-cL . Zja*t » Ziio <lao&o 
. <)<&?Z*> Zxc* JUwtuS ZJ . ZLaV l&*» 

. 21x0 *1 ^iaa 

. *J& A, X&#\ AZJ^fco . Z^U* 

. fc*xi ? 1246 iLtx * l*,i$ Jul* 

, oil* uo 1* Zijal Ao^oja w-fcaS 

. ij^i zi + o aoj»z9 ^i wi6 ( ? <u.) * *' 315 ♦\^^ . Schi . Zft>o& . ZScid^ . ZitaoA 
X77 a4**X3i Zii^lS >j^d \^i .. * Ail 

ajai^aa Z»oX cil^ aiio.x6 ♦ 01a id?i 
( So e ) joraAijjaia Z^v&a e \iL IaV^o 

yOOTAii, cibow^joii ♦ "5 . el . h^xji 1C wis 

adiaSLJ ( ^fcoAo ) ibblo . ZiSLai^oo Zxi / f* 1 


*« i* 1 1* * fW H * C * , i* * i* * 

• Z^ajitaSKio 

1 » » ' / a . Z^oat^L'do 

i ' r» * 

. A*il&9bo / 11 .^ . ct . XiiXoto ^tx (Sa?) Zibaa 
• Zddxi ajao Z^*i-i Zja^SiD * Z*^?*. 

mil? *■«*. zjrias? i^i • ifa*i*h» 

&ksi Mi of jHjio Z&*i)i xii awiap 

•z^oj^a^xtia^^j 

ao A ."zenJi ^0 **% AI ? ^ Z Z^d ZiaJs^ 

oiot^aAlo.07* PJ09 Q &&W 

.•nibd ;ji^os> ^S»oxS zj«oa ^ 

^>'xib ^ aj^AJ.o^^ ^AJ Digitized by BHPK 316 JJa* >.#**' , ZiLft» • tti f Aa . ii.^ . x;Sj5 . 14 uAJllft Za&boXft uaboZ ctA&& &X*3 *■ 6 Z&ttua 2»cA*i ) I^fld*±A ♦ ;jL&3 <j*z . ^ . or . A, z&jas 
. tfl^j i z&s ( a* ? ) tf*3o &0 

JL^oft ^Z.uLftZft 11*3 . jUS** » JJ5*- 
. I*)A ^.Z ^&£ Am? : JUob U&s 
1,3,? to^ai « I&toiiai J£a3 >':££ 

*-£ftZft Ift— U, ( aalfc &% ) Jxp&a ' - ,> A-iab alia ^oco l^a^ . Is&wS 

«*>A • jk^ . \ . iX.i* Aia a$A 
<A,A3a AJI opeA . ,waLwi tfa IA'A 

* ' ft W 

•^ • ML- x^i=l3a*> . Z_i^«A^ / • * JOaLSAboft 

9 * * * ' / XtaflU ^ta.3 v^oufcj ^^.ftjy.ftis.wd^a . ZjftAaaa . Uxm 
UJa& Z$9»&4 ♦ Z^Uoa^ ♦ MAjoSL 

. z#**&g 

ft . C7 . 2<&ttu*tai9bo v*taSi v^3Z a . Zia^? ZiUJbi (toft)t^Ob*A 

<U5Lo3o ULt^o XJuaBo t $&*£ 
ZftSUx . ft . 55 (Z^A^ v $ Z^csoftJao) 

Z<Ci^b&^ . z^ft^ ^soA . Sou&fcSift A3bd 9U5O0 Jcno) ilatSAIo ilbiSAIo la3Al 
cTticia ^3(Jb of . ZiiLbo ALS. A^oU 

*Z^Oft6^ of Z^Ckft^ ^ • jpjaa jgali E 
i 
ftAfel / • */ ^d * Jutx.3 ZftoJ^ J^jb ^J . <JaJ* ... 
( JUid * ^^ ) ^ — ^l3o Z^a^o 11 • * /• JL-iLdx aJoai3 * ■■ s ,t mi lixx&.AM CT^OftOO &441 24&»oxb A-ta3 * ct^m^ ^ . oik^ »to xft ±)a& 

^43 .ftXO JUL A> . Z^L-ft A3 <n^i 

*IxftOibftZfA^^o w?oi»IftZftl\.ofzdb:^o 
. ft«C7. yooijjuiw^o yOowaiflu* oXdS 

. Zftft^JI Aftaix Zi* **•/■' * J^ft M . Z&Xdag . JULd^uS* 

* * Digitized by BHPK )u» i«a . A*ZjLfc&tt ' / l^cAieaSA^ JJ^S^J **4*^l [^oJ^SAA* . Z&**AA*> # > * ** ' / iKoflAAsa jjiS a, li^afi) ** ■I *> XS&ob . ujL£^ . *-** .JJZ* ***» U3&JBO IiCitfA.20 
111 " iik*ix&» &i . ats, .' ***»« . a . ei . (aai ■ V . Ziita&o 

r l^UM.S^ Aj*s6 laol,o*a . Ziasoaiw 


# ' *Z*6£& Zoo? ♦ a*SAA£ . Zix . vr"^i 
li Z&»lAx» Z^la && A»le\aaK» 

tm t t * m t 9 * 4 

» AjZUX WTflk&w ZiLfc . a . or * owl 

. U*5tx Zoci . 5ts*A; AAAa**. *»oA 
A,Zjo» Z^la ii, . Utf& . bis ( *** 

. Aajo *A6 aa lMolAi< 

X— ilad ZAo,J& ( A tu ) i^qxtu* 

♦ l*ag Z^Va yt x A, lie# 317 

(So^ioV.f oar a£ c»#jA» ^Sjo Zl\, 
Zlta lAbd a£ ^ AAa . <r- A\5« ^a§ 

.wrt3L»fiSi ^3. ^53Ajd ^.4 A f ia'u 

cj^Li^ ,k> >33a© l«CCo^ ^A*i . ^ . « 

" T / it rm i • « \» 

/a.USu±S ^Jbo^o ^skaaX l** tf? 

j^&o* oo^ . lAxAitta» ZiitiSio * Z^<Mifca$» 


JjiSAso? .V V Aiiai ii^ ( *<* ) v^^ 1 ? Digitized by BHPK 318 

&| 'lift* ' ^W *&»? Z>^<*? 
ai Z$*JSA ZaJo ZdA &tM(A*> . of? Ztt vmA * * # 4 

• AjZiaaf&Ado li& C$2>6 odd . wdk . **ASAxJ . y^fc Zx&ba ; &&*> & . z&U*> .ZfoZ^.Ztfdort.Z^^Ziifl 

(**) i#;*s z.^aa(aa a )z;a z;*s 

. JAScTia . Zi*oja . <U<&ubo . lL^$S o ♦ cf 
Zfou-ljpo* UUao L%a6 Z-LSua* 

. a*& Z$a*Aijb© 
14<* . Z^aiiiSAbo Za*Aj *&AI 

•^^icft.Z^Sflf^.UiyVtti 

" * ' Mi 

• «a ^; ULi . v7 i : w kiio **» . S • tiaii Zii«Ja jm>A . l&bg &9&a 

. juj£» . j* f *j» . za^^9 . * 

. ZaJbg Zocr . 3 . C7 . AJagAJo . :uaa AJ _ 
&» . a • cr . m( l&aoA . 1C it=$AJ ■■ . ^ /t' oZ Zf» 4*>a* (&»*) lya% Zx&S 

. Z^.^3 oi 

. A'U3u±a 

^^6a Jjbo(5o?)fcidftSo risia.a* 

Z^»o^ o!6|a ji _* Wj ZAboAd3joU$b.^.w&a3Lii3LJ 

S.Ita^ ^.1 39 (i*i ? . o»*z) 

. A^Z^C7isS^o / j . Zft, — #aa . % ♦ oy , Z(^%j03 . Zm& 

. Z— ij Aoij?Ua ( Atti ) Z#o$iia 

. Z40ct Aa^xj^S 
. ftjai e X^w? » zi'Sia3 iS^j &9&9 

♦ Z^Ai'jf ££te (aaa) ZSSaoA Z JiBaad 
m-^^oA ^Z . l^ojoi^iAbo . ZSaai. 
X?Aa lam %»65 A$,a (^) qS Z^3'Sa3 ^ 


% // (ojto?*iSc^) AdoZ* Z&&ftJ^l (&aa) ZSa'SS Z&U w^iaa . "^ . 5 ( to? ) z^ zilia' >< * * * \ If Digitized by BHPK ^fr* \& 319 . ^<?>ift» * / — . MCauiiia^s? laftAA* «&»**) .' -' 


Z^C— tii&M* ** m 


4 / . „ * ** ctf*>3 • l£»J (aw) Z4&* ^ (*9 ) ^ * ^ 

. Z$#Z.^Z£Ax*Ao.Zit*i 

$ib»o| x$~ ? z&* ( **" ) 1^' t ttfc^ 

^^0? ^ z*a & : z&u i &*iS 

la \& Ai^ £> iXii* Zx 001 £»oA> 

j 1 • '* • • 

. I^pj? i^ft^ of Z^MJ&a$ 

* _ 


0£oJb.£ ,9 » ; 

**£.&. 

*-*£» ** . lxg ati ^^^^H^ta . ZYuJitaso low As cii^L . a . or . iKAli 
» a . cr . X*iao.x»6 Xi'cni »&i Z£oubA3f 
.ltto£i&a 4ZI&&* \iai ♦ iliofc *.& 

/ * ' it t I* J* * * 

* oai o.^oi ZJU** ens A*l . aSo^o . a . cr 
. JL&Satt . X£& y&l :»scA aaotdS 

liuStaoa oct . l,&aiaibo . X&aSbo 

aim * * — ' — ' * ^ a' ■ ' ti t m * * t * • " * 

^Yi-jla den ♦ X-itii^io Z-i*^ ♦ i^axft 

^Ofii,S tV? vOOl*lil*# V?**-*? ;i ? a 4^ iSL^o Z^iV^a AiikoZ .5.5. Jjp5?,?o 1^51? l^a*i^>» 

. I*aSv» l*S5o»? * A * ^ ZXiA— *A*!a • ZAiiSA» J .» iSbdS Ifr^ ;^sbo aflbo ^00 . zii^a»? ZO07 A*iof . tfS&tafc .i*o . ZI,M**> • X-^ ^ • MJ Digitized by BHPK 320 ili* V .iXaJLaiio / * LXo . Iav-3? J&q>* &»9A*> Hio 
M . 2^-f^WAso . U**9*¥ 

L . li*9 ^i )axiAs?o • Ids. J&.M .«Uc 


JLboxoV. * * ^\ \« ' ' 4 9 ' i 4 (9 2&03 V^ ^* / UL**±x . flti.iftS AiHi 1 1& *bU 


3U3L9 

<*£&? A f Zo . <)aJL . Sd£ c»o A . 2l£&!9 
•4Wo ( *> ) Aj^ ^Z ? JbMA U^^Sio ■I^HJi^^B^HMH .* ^ A*& . e&iftAwZ . oA&JBi , * ♦ or .< # ZAai.^1** . Ui>&o *»■ ^L ^^i^fc^^fc^ wciiabo / * ' A**Aj A#AJ . A**Aj A*$AJ ZAaii^Aaa Z-bcJ&ip . ZijAaa Zxai. Ao 
i*iU&o * lttoo£.i&^o A a&i A iSZ !<&&£ A^.5 AiaSxia • ^ ♦ Jafcis ^ aciZj Z^i 
o . or . ££*££ jtfia&s aoA . AiSo NAAJ3 


ZA^i^o >^ ■ 


♦> ■ « . .' - AjUiaA^d 
Z&m& . Z^Q* A$ ( Atai ) l^c^^a» 

ft m ' tf * it ^ m t 

. Aj&Xi&a Digitized by BHPK 
ai* 321 


al$5 


M * a' ci&Jx A3*?& . * 

«* JA ^^ ^ i * M •* J J* 

. aid's «ci . Ut$65tf . l*6ia j / ^ . A>laoi£ # »* 


« '■ ' • Z*, a* ^Qlta . l&Lfi - Zi,i9 

. Z<&&a*a9i 

J * fB * * 

. alto A^Zi«iS / f * *»?*) ^fe ***?? SeJbx; aoA . !#*&* . tf-g ( ia? ) Zatt . U\L*a vA^w^^hAmm 4 ♦ flu. /• // .1 t* * * Aid ' * - t &»> . 'i^ . ^ . Bwaa . fc&Ba 


w a i'« /> V l tf.o>? USoia (~ ? )Ja*3 Za*3 
.xUl£»l.Z*iaja%3tao 

m , § * i * m * * a 

. aitA&l . oto6a*»L: 

/• ' * <• # 

« OBLtSZV 

o'c* . lA—*sft9Aa» . Z~&5i3A*> / m' * * *t 


, A*Zjai$A*> . oca*** . Z&J^i&o . Z-&^&a 
JUlaa IiJ^ . Zaoiipd . pipe 4£ Z*Jal» 
. wA.Xbax^\ ,& Iculf . k>Z&:t** . taa*o <io 

Za wo t .liriaB (ia a ) ai.ao5 iSiaofl 

aa Z-iaiio . S«Sf J . xbL-3Al . o:o.ju, 
. ^IL-iii a#AJ aoA ( iiD ) o.oa 0C7 . 

^ * * r " . m 1^ aX^ ^ 

. I^ft-^Z^ . 1&& • ZS»top . Zi>i£ 

. oiuaft>aao 

/ 21 

Digitized by BHPK 822 Z«ctSo& 


i * /, it * u Ufa»*Ls . Z&&334 * &*«,?»? 

.1 Z^LfcJs JUUiSi Z*AL,AS6 z^ii 
^Zioois glials Z<&&& ^Zo Z<&££ 
oZ ( ^ai ? Ucja } A.*Zm*o&d Laaaja /t» fr Z&aa oii . ZSL\ . wAs^ 

« m * / — * ^ 

*9« • ***tj • liefer »«&,., 072^ 

_ __ • ( a» ) te^jaia * / • / Digitized by BHPK t* it ' t »'• >■ ' u * / ,, * 

J II /* It * t * 


j ' ii . A»Zj&&0 ^ * *» * Z4o&* . ZiiSba 

• A>z^a» ' i JJ ' sJt.CXiBjy »%s* ow . 14 — ^sd^-SAao . L)H%a\x> * * u \m * / a*3 A*a /■ / » i m 
it 2oo 

* Ziaaibo . Z3aA£» . ^ii^ 
. Z<tfGLs6£&3A*o ad^-3 A j 33^'Al 

i ' tm m *4 m tm tm ' ' u tm t» ** a ^« // / /■ // ' JL5bca fm " * • J / ra > i# ^ l^i^Sbi ii ♦ ZAoaiaso * * * . A j Z iiSk^o 

* # IB g 

U\a.j^3AA^ aiaA^j aiaMz . Z#*^o . to^a ( AtaJ ) Kii$ t * . <L.5cOf I , :' > 


• Z&j&t^&jb ;& . «j4J^&^$iS 4* &*m c *a 323 
. I$k*> ' *&**> ***>^ ^4-^ • :;i ? 

" ASA • *d-ao*4*ia» *#"** 
^ nf ' r. 1 

liQJ ZAoI*» ZAU*» *<*>9 l /- ^ 


'/ /« t i. *. * i 


4 ' • Z*X_* aoA . JL^oMt^o-V^' ou*p? 1»a*? Zamioit t^vj^jio/d^ 

. las* %1jM*» 

*ii ci-^ AjIs lAoa*i*. . Xa^cA . X3Z 

^ ' 4 m * * i * * * 4 , t 

cn.^o aaax^aS &*&A >a lii^I A&i 

ubo 4-M39 fl^¥? tea* 3 • CT *t 3 

• wo • ^ 

. A f fcL** . Xi£>oAa . Zfli Aa^s A*X* 
. ZiS>,A» A*ii 


I^ui 

» * / / * //I • * o\ 


lAi . X. m ft V 3 J SPLSO 


Digitized by BHPK 824 Jc?5& Xkx, 


. I&ai Jo**> Xi&* Jb£u»4t*o . lp»$*> 

( to? ) : *>o>i£ 


Z&a^o . ? .57. Vj . V . tffeaft AjiSi t V^ u^oSl . Z&La&ti ♦ *iis Af*&0 #«* ♦ jtji^is 


JAfSSb 4$ zisu, ( **? ) u f 39 tf.is Aac ? ^0 .tfco J£i&e !<<<£» CU* 

«**? Ail lit iga* »roJb£ ftyJ^fea 

Qtf tf A* . Za,a* tf »tf At xru ( s Ctf ) 

* um 
..'Uk&l . I$L* ( to? )t2£^oAi£oUi 
r j * ' / 4 tm 

. fc&xoS . ZiidaS ( to? ) t £*°^& oil J^LfeoSA i&» ,? • v a*S>Z EAfttt ^SLbis z£ 
» . Z »d35i36 ;*>65cjto Zx»o i^Af ^ ^ub^&oa IjuUm^o • / Woi .a^i woJ^I iA'il? I^ll aeA 

• ignites ♦ ZiAfi> A^a ( a^a) ZttidCoSLa tlja*6so& 
.ti^j L^a?^oiaX iAA . Ziiuso A^a •fi^ASbJ^o^ »jt/i*^J5(yoad Digitized by BHPK 
tt 328 ** ** •* *£ * '. I&xxa U*So £**? # ^^ • ***** ^ # ^ / ' . Z#**Ux» . lifftS ^ 

. w*sa? !#*•# *Udbl ol ^il o . or 

:" U-4 • aoi-lS A,&Z* *apA * ' ' > &&JtZa • ' iLit ~*a a*i*w=? %? iiaS» ( Aia ) I&1& ^*S» i* 3 ^; ( io * ) 

. Z4ColmS&q 

# ' * 

.^x&** ♦ Z&*S?*> ♦ Zi**&o 

. Z4&a»a&a 

• lAoa.*5$so w^i ^>SZ / /i t% t il • b den * Z$ *i&f*9bo . I— AiLf5k3L» — 

\ 4 / > 4 * 

L*&*hSa L&A-S ( ^lW ) Z&.6?54 

1 * 

. AASAI ( tfuS ) ^»3AJ 
A f Zj»» liaoiAso iifaiaV. .^ . a$, 

l^ajwU A*.*# • A»J4*«»* »^ ^^? 
.SAi \as odJ^ «-£ • A f zX^ Afi? 

.1^ Af^S v 4^o . A,Z^» oibjkxo^ 

Z^ao^a Z^a&. A*.*9 • ^^ ^^ Z^bL . ( oini ) Z^?u.6ai 
• 5uco . A*U6aS jT. * # /« ZiCC*^ . A* S^Ji ZV=*- ^^ Digitized by BHPK 326 jbooj^a .(&•) \*Wl 


. ^*3A*> ? . zAa*JLa&o . A.,Zx^a&:>a 
. Z#a_4a3A* J^#Aj J^JAJ ;^a3A*> #** . AjliLiSA^ ■V-f* 
. Zad&a' . ilA£ 
. ^aa^,aa ^ Z . AjliaX^, o ^aaJ^a3 
JJLklfca.ZAjia l^i .]£>a A*sa Z^aoa 

♦ ZS'AZa oZ Z,&La:*>a 

Z$owdLia . Z&ad^a& . Ua&J^ 

la, ju, ^*.a • zi^aoA . *j^$j t ^^,5 

♦ iVv»a boa^a* ( 5aa ) 1x^5$ 

•J&*? U&a Zfti^^JMA 
Sda * iaaUa . a .5 ( > a? ) : jS^iatfA Zd^axto u s 
4& Digitized by BHPK . ww^s do? . Z$**i#aasa . ULiSio 

//■ */ — / — / • / . AjZij^Sbo 
« *xooe*# . Z«CC*&tac> . ZJ*i9bo 

. Z^a M a3bo .ltfA*j»f&ttfoo ***a^Aj wiStfMl / * * * // / / 


£*& # ..* Zioa £> ol U%»1 £> l^MA ic 

. $&3 ^fcdJo Z%* Zaai£ £> ? bi 
Z&^&a^aad Z#_ *-*6aiaa 
. Zao-^ja JWto !**& . Z&*o£.»& 

of Z^&J, (tea) Z aba^ifl { Z?ox»aA 
ZilAs ZJ-aao CijA <JiV A,Za l£»& 


Jfc&*J&i 


/ * LftJa6:L»a5 * Zaoa^-aiX / / L*uba * U^*9 Zla* 16 Wi ♦ V .tax C7 


i< » * ^aa ? ocft . z^oaa' * u^dia 

♦ A* IJ^bai 

. lLa& . ;iaA . z^a . ;^^3 

. Xfca f aO . Jja£ . Zi^ua 
Z«aX f jis . Z^aa f a A ( ^nj ) Z^aJ^ f aa 

. l^a^SA^ ^^.aAj ^i3Al 
v6*_* 9 3 ZaZ_* A^a Z^S^iba^ 
<)*a 327 * A>Z^>^a A£&A»oa ' * <s i * * u ida&£ mSfik *j& • ***** £> X775 ^ 1 9^ 

. (to) w^r £> *:*=" 
£ ©w . Z#^4'» • #£*$» 
* £9 / • / „ A*Z&&*3 * / OCO^Ca* ♦ A*&*&o ^c^Z^c^A* <):# A* <^SAZ 

. $adA) iiaSbA acn . l#— fcii^&a . Lk&ii&zo * i . Z<&ai&£&o — 

lorn Z_ 1* . Z*£oA . Z^M . 1&+4* 
. ( ***? . *w ) on-**? U^» wo4a£3# 

f * *" t \ r 

• oca*.* . l<£-aa£&o . Li^&so § t * LjaJaikio . l*£A» - Ajlihdfci&o bo6t££ y^J* ♦ li**i . Z*_**>i . Zx? 1 4>^*tt4» *A 

i« / ' * J f , ^ If f 

• Z<&%*j& Zi#oi 

t* t y / m I f /j 

<$?*> 3? 14 w Alii d^iifa IJ^bo 

. 6L$b,^Za Ziba^A 

y/ • ii « ^ t it W/ j ^6i3ut<0 54 lad^si xrroi^Z Aft^ 1 m * ^cta 
oifi>^ . ^ U&*&6 . zSaiwftJb *x . Z^ i ' * ♦ A^ZaoaS' . a:a*j« * z,tf j^a • Z4*^ a • 4 J I t r . AAa*& * 4 ' * tip* . A'ZieriM^:? ( Atu ) i^4f* a Digitized by BHPK 328 *jSa XiAaob ii* ota? Is A* *x . q^aca ZAa 


*> # 
t ' m /t t m 

♦ * b en A a**.* A*> if . A,*}** i*U £> <?»**? ^V* 6<nALja ■« ■ ■ 

ci-fctfc5 o * err . Zaka faia , *AL« Ijbol Z^oooiSl 


L* M* *% S-ioA * 9 a . ^iaj; jb^j ^ 3 

. Lfe-«&9 A* ^aSAj p& AI * * * / # J^aAI ♦ **&SAJ Oct ZA— .OioiaA^o . Lis^o / ' * /EJ*9A*>3 t . » 
. A f lbbi3Aio 

^ ' ttm * . Z<$9uu&a$Aa0 <v^a3'Aj ^*9AJ / < * iliiiS ' ## / U ft • "" ' ' tt * /> 4 4. 


g # * / ** 'J* / ' * tt g * * M .ai * ^f 5Xaj . ^>Xa; axo 
kt ' 


' / . 1^3i$Add3 « " ' # ft^ 


<■ # * * ocaxm * UXJMi&x> . JsSiiSL'do / * 


oiSbisLSAao J^iSAj ' #i f * * u m * * u 


4* / Digitized by BHPK - V^** SbsiA r ZJ&&&06 *• M*> v 6cn* 4il» ♦ * . « . Zj ^j Aco^i I$fe**0*Z4*AfZ?*2¥ Jbocuisi 
OllUA^ .*» ■ »o^5Z ^? jLboXB *:oojb&a3 v^cn: l^bd — ♦ 


XtO * ■> » Z^ui&ji&o • Zi&ii&o • ZiTV>a» . l^Liaiii ♦ Ziflusa Jboa*Jfii 

.3LX0 Z&4*d 

SB 

woSiw OCT AAp3 . jL£ttA*0 . l&adbft 
< * #-♦ Jittoi&a *^+ • M* mMx> laafea * ZM^ 


. A*lflk&$ * / ^^— ^^^-^»^»^^ p&»* oVft. Z&u»5&» . Iboifc* 


* 4 HV*» ZlaS&J DrL&JaSb&a . futo A«Z^o&!*> 

' i • »»«]fa « • l,&Bas5u* . l£ti#l ', • .Xtf,j*-tfdfci.aoA.Z$A'? 


oisi i4 i . liii . IA' jiS : Jiȣ jaJtai »>eai*A£ zi* ( *> ? ) t ****** 
z#d_ «&* * z#— «xoj*9 z^^s JU * 


^jj '^10^ Ifti^^^W?* Digitized by BHPK 880 £>& 4» ■W"P .txo l**\*>}fr* titers (fc**M») 

. ZAaR>b*a 

. ^4ii?3Ia Z&ftfl Z&uU*:» Z^Uo Ao 
♦ * x£ £> .LaI Joitaft Oct waiiijtiD 

m jK&^a ^»Z mJG t$da ( to?) &tt 

j . Zj^ a&Z*>Jt 
■ u * m 

fltaa . Usbt ^»Z ? * Zioid oca w, ? 
&xz,\ . ^&V^ Aaflkft* aoh ♦ J&3 1<^<77 
M^ii, ( ^ ) Z^Sa ZAfc,*3 
N * \" it * a m « Ucnli ZJbiSaa ,'iifty Z$a ^ci^Lei 
Z^o-*iCCjja . ZAL&Ja&d ♦ IkskiioS 

i * 4 J / 

♦ Zdl3A&S 

. Z^a^^Abo JbiiSAi ^SAJ 

— ' / Mi » * m t SB Jt a 

Zi^ioAia ^SbJ^a'Abd Z&Ctooo . ai» 


■■ A* a' Oct . Z&j.a&.&$A*> . Zi^^aiAbo 

ft * n it* m < i ( t i ' ' * 9 

# 

Zi^ai ZlaoZ Zo.^^03 oen . Z^stfoia' 

SB i I * It ^ ft w t "*^ 

« m ~ * * ^ 11 / 

o . ct . Z^ALij HXr ^Oia . <nXa cii 
^,.*Zo Zaiio Z^astA ^B>i3 . cuiai 

\ui ^a .."i . ct . »?si f z j&ia . .jw 

•wSja^i. ctsctoj Ziaox J&Sa . *ji Adi 
u^iifl A^Zxo * X77a&£ zC.J^ ^ftia f* ,ib 


Digitized by BHPK J[ \<ft fc ^^PvP RMMnl . Z$c\Gtt9bo 

* t 

. i$Oji£:#A*> j»M^ >*?9AZ **a i i 4£oj&a i / u * ** il I ti ' .$>& 4, 

. (*>£>) *$£$* C ",^ X ^f^** 3 

.^SLo ***^0 **.&?>? ZaLSoia . Zi3i jnitt 
jcroiiaSw of oufo uJ&aS : isbidy • ^ 
.ou&j&a Z:a« Z$ . tjuh&, .5»S. *ata 

•£ko ZZfti* . XttsaSf . ZtiuL^ *.&:$ if * ♦ Z-i&Lix, . V'xJis^fy . lift ^\\ }&£, 
aa x 6mx$o $c& OTO&& oa£o . tiki, 
oA low A J! a IJpo w,$£:iSbob v^kbo / ' 1 l<CCa. M -J&3i&o 

. 5lxo * A>Z*&i&o — 

Z&*ct. Z^Xa . Z.&L** <v,i Ufea»6 
• 14 AaSJ^, . Z09A* . ixo Zj^eTaiib 
*Jo Z£u**d lI Z<&Aai=D Z&aor *seA 
. (So^.) ^oai? US&flA %A ZJ . Z4j&»» * ' it * IiSw^b iA^cn^S A>lAji3 jLsil ^ 331 

^ 

'* ' t U ft m il It w u 1 

* m t m * w 

ZViaAiaaicab . "5 . of . ZcnilD iVi^s Jjbia 

it* t * i # ■ 

it ' 

. liiaa . 1=X»A ( aaa) ttMl? ^S 

,* am t* it ^ * * t' 

* 1 m( ) 2#&a'o ;jb^s zadSlS lttba9 .ii^i i^SyS. ZAb^ib .ZiiJiaa ,^du) • z^-*»is ( s A? ) i^9 *&& 

. Zft^ a& A^ZO ben ( ^ ) ifa&ty (io^)^teSo Uiix^ 


<^oAZ . uLsf A.3I z^^»? or^^^ a ^ dx ^ 

.^»o.zyro.z»ia ben • 1& 


. toiS \do^a . Zfioa* ^>?^ ^>^ 

. z4u&£» . zi»^» Digitized by BHPK 332 J&& ^xi 
us**,i 


* 3 * C7 • ( iSlfiL A*a j t f * 


>OJ& #* / • ^ j * 4 m m * (< #i*) l&a - ja^a vdie* UZU* J ^ J JAm JcKXia ■ <- ♦ ^♦J^z^i^iJ&5A j°y f2i»£Sj*\£> iSwAto 


£& L* * « I ft tm J$fl6a ■M • &«*» . liaise . ji^a* 


• / ■ i-i n &i$A*> . &J5i3A*> ' jj ' ' a 


' * * tt . lh . 1*>J . \ ( aaa ) Ifc5a3 ♦ fU&SoA 

$ » / Z&AflL* * A» tf . Jsus )su»a oct * Z4uS*5A *aoA 
laa lk»p . I$a*>Si» . Z$aJw*.i. Z$a| ^ «T?7 *3» ** (^^o^it^p^e^) bo^i^* JUL) 

. Z^oiJb^'A^ >A$JJAj .Jbifli'A} 
1 lJ++xso . ^oLaaJa £>&'A*> /^ 4 .« cicn * Z<SL^U&&SAm . Zi.fti.3A*> ^ 3o»o ij^q^i Z5ct ? 'ti&fHatiM) t^teiA f» #' . <V . fcai oct ZiLt . Z3L»A ^Z woSZH 
j Z4£«*__*M (ia ? ) z_*^^' : ^&iA' Digitized by BHPK 
xiS 333 


♦=4 ;£<&«**> &a ^ MfW -5 # IftiLl liU * >• 


^ / ■ L* » '• * «» I^yaa*; *,f . ( aw ) I^^o^Sk ** * * • * U&tt aii of . talo &** l&,l. fci*» . Xi.SS 

ft A t ** f — • 

r ... * 


X— Jaoia. ^j^J . wArx^l . \ae3A} 

£> c*£oix> ^?AIa **#Alo £**> /* * ttV . 1AS99 lOeoSw ^JoA 


Lfeoo jAid . ctA^,^ of &* Aa*i^ 

ji # i» ' * 1 * j 1 / ** « ^ / i» * ^ 4 t * um - # • 


Aii J^5 Bi- AM • ^ ** • ^ Digitized by BHPK 334 Jc&3 , *j WSflu-.&J? . IAU&*** . Z*iioa3 < * 9,* . A*Ux,5a3 . JiiLSoa J^aJfcs (aim) I^aiiSa3 V c oilaa£.cn>ia*ax AaSll Zi£io3 \^a . a 

*&aa Zi*Z .^j^ia >Zd %3Jld \\ * * x0 

o^SfOio ► } (a<w) cnisOki ^2 Xa3Ax> 
*£Z A f Zxak^ Zlaio ( So* ) ^mAj 

^tuAZ.Z^A^iaA Ados iLxxL of 

^i^ £> & ftaiAopo «Zi& ^ 
.wi ^> Z&ioA xS3AJ ^o ( 5 0tf ) 

^ZtZ*6j£ ttfca^ ^f ^^x* 
^**-*> too ( ^^ ) xS-ai^o ? 

'(**') Z^ooSLi9A5o 

• %-U ^ »a* jix '^ u 

Digitized by BHPK *X* ^■^PI^BaqVHia f . &x0 A^lj^iV, 

iS*;^,? A5^ Jo ) (aa?)ZV*3 &** 
• ZA — *^» ( »aap» ♦ ^sa . wax &&L& 

. Z^iXi^ I^&9 !4S6V 9 ' t^iojB OcniwiBo .bii??.UC^i».tiX f te^5J(4. tf ) 

• A» ^ MM t m *J*A . .. ^ . ./. . I«J^3f» • Uftio« ? Ix»fl A^Ix^ iaafiwa >aoA . c^j . \ . l$ia* Ap of » / «■ ^•■1 Mv^ot* 


.,t,.^,afl A A * W'A .wit . z^o^^a 

. A^ZiiL^3 
Lbo oot Aosa^M aoA . Zsi? Zi&, ,*OJ3 * -* «^4' i»io orf ( a aa ) UsLsaS ZiilSaa 
. Zi^Z ^il^aa . cuiUoa ciA^iafl a#Z 

\ »' 4* * ' \J * 

• &4oa.Z&MX ^pa.l^aauM .SoaS 

xit^^a . z4JL o . 5? . u;Lb6.; zi^as a t s. *, uxy*. as oO *ty& Zw . Zi %»l te&i Azpb 

1 r ■ ' y > i 

aa : <^Z Zidoox ci) Jn^o Z^ABd 

(ftaoak) Z^9 ? Z^ ic Jcdxi ^Ai 

yd 01.4,4 w^Zo w?6ii^A^A aalb 

. U^aa . U dx 4ias^i ^d Vi (2iLoo3) 01A0 

4 ^ # / ^i o&x j&c^aa 335 wm—i—m s ♦ ■*■» ' 


*-* ■ » if jujU? uS*i ^-»^ ( w ?; a e $ 

li#AXo JaoJ&as? .*n art . l^-»*i3^^? • Ji^a?^? i& l&oZAao J.J& * *lxo *3%»9 U*o5? Z-&? ' % * — 

( ?0 „ ) Z Sb^JE=i ^n^a If 9} A*4£L? 

*3?A ( So tf ) >.*SwiaA go^^j l^S^ao 

. Z4&V <^\ y$U& * afyt* PJP9 +>**> 

UteiA *a xiaAa wO*A A*&Zao 

m / t * ' A 

. jaLeduo A.**}* v*.*xIo ♦ *xo ( ?<w ) 
.(a*? . **) <M4 * wv#Aa . -iij' ? • « 

Xtibaa aeft . L^xi^ . U^a» — 

. cnAi-a ©Z Zj^mIS 

» oca*." ♦ li»r^a^o .I^LiaW ^?3A^ J.a3Mi Itoia ^t. 


l&JSL^ 


Oil ^ tf r« j r^ .«-«• 


^**!% w^ii . JiU ^Ucao 


Digitized by BHPK 336 w&& oAx 


2&i*ix*o # p . 5J . Z*ux*> Zfta&x •1^6*0 3 


•Z&*» &> *5tt wt>*S fcal^So*) ttif? 

^k j a * / r t k xaS . w&*5 AZ . aixZ . a . cr . itkM 

. # t * * t* im u ft • * 

(do-) la-aax J£a& la yjap a±s6aS 
Uj6aS(ju*a .05^;) l«i UaoaS ^ f aabZ 

. a . w . wZ SAx *k> J3& * 2AxZ cUbo 
ciboX %aoA loci tfo cni:>a aix.i <jA,&Z 
A.^3 oub&o . t^£03o«bi& t&3 a»* 
liaSo,xaoA(5<v)a*o3aAx,5o l»a&i 

»ZA%*:»^Zj6^ vb&o.wt^^*x*t^ 

. wtJi.3? c* . ZA-AabaS! . Zribaa' ' 
X— la6& A.,Zj&o a*ZAx> JU^xaob 

• Z$ajabaS' 

• a . C7 . sxcxxj- . Z&buiS . JUaute 

waJa.5a ^a*Zj . JS^S* . Zx*o.x» 

• ( Aj&i ) lAa«>ia 

. AjUsu& Zaoi-i ciox^Abo J&A&ALfe£ott iaofi) 

Jtf6j*9 a*.o Z&aAJtt V ^A6 && Ai^ 

# § m i |' j 9 i * r \ i it 

^cri( ^ol56^ X^oo^) <rt»0|p Z^OH^fD 

♦ \.Ai» ♦ aJ*Z . *aS * ixo * ZAouSi^a 
<nS6|*i3 o« ^mZ oZ JiAioa ZSo^iSLa liojtiiha oZ mZo ZSo^iS ^p )d ( ^> . ixd 

• W7ftdS*#. cnAd^ ^o.oiio^ii ."5.5. <xj£a 

• "5 . cf . ASkj of *5ta Z2'6»:iSb Xm 

• Z&.*iS ilSb.^0 aa a*o.ia Z£a at^ iSAitZ 
Z#a«&* . IA^Soj.SlS . USo^iS 

ZerL^o.x ASJ^ * axo ibaSaS' . aatAl* 

. ^.taJLiaioi^ ^f^ Zai£ ^oo . ZSo^ifc • ? ♦ 07 . ArfZS'6^54 * Al*o Aax^* ZSio^a^ Digitized by BHPK ftJJJ %a*a •)s^Ax} ^iafcajpc A. v 6 <**■'? \0*nA>d 
. *±1aj ojn Upi.S» *s#» tt>9 

Mtt, » ^8*9 *&*^ ^4&» ^i tf J 

. ivSp . Z#JSi . Z&?* **?' (fc^J 


zAsi . A;Z:Ua*&d 

. Z^jLoJbS&o 
. A.»Z.ta:t&d • Z$£a . £&*» **(**?) ***** > *. ■■ . 1AjX&3 

.5? . Z^ouaagA? *S$Aj v&iSAl -- 

^tiaSAlo ZAS*\ZA act Ail ZlooZaai 

♦ ( *o ff ) ci££ 

. v&i&Aboa 

t * * urn 

. A»Zltai3iAy> 

* / • #i * « # * « * - gt t ii * » * — / tt a 

jb*-»i ( *v ) 1 

k 6ti*&i ^ J$J. &*&l J&?j? Ii^4 -a» 
is ajoiaio . vdaAus- kSo box* *« tV 


3J b "•nrfihii — r r 837 ■••^"^^■■ii* «ixo ZJtabiSi Z^x^o;» o . or . Jtijbd^Si' 

■ * tt ^ • / 

• a . 55 • Zji^aR> ^ (aaa) Xitaa^fl — >•. ^ox). ***&>) Z^fca^aa ^A^ ^a .^*jbaqaa 
^-.Scni ^.epAcAl JUi£a li^6» ^?oA 
Zocts Z.i^aS &*& ( ^Qtf ) r ?^ l ^ 

l^A.bO of ^ (5* ? ) Z^ ^ •iN^o^Sb # ** I 39A ( So tf ) ^i-SAlo u 
. tf^aVuii^ wD^AL ( do^O ZJ^ Digitized by BHPK 338 *tt 1 WAX ' I 


*• 

i o'er . ML- *«iaai» . I_jiaia'so _ 

» Z^coJuaa&o 
• iso JuaSAI / t 4 it j^AfcuS Zi&ttt (jaJaj . tfibi Z&a* Z4&*30» . Z£* Jail Z4u&£5 4 » * ♦ JiiZ » an Aid 3 K&xiLo v^l a**So . Sjjb^ ^<*S ji ^ ^ 

«ji A„s «&£ i ?<7 u . MCjA^Tof 

tfj • &B& £ \Ui Jiii' A^o J&jri 
-»Jo ^ ^oi&j ao^ia 1^ , 


« / • ' / .Z^ioxiaiaAAio wd^AAjoa^aAAz * WZ&£C,£4 i * ' it / gT a Jala ^aiAZ . Zi^^aS ^JaiSj % *& i& 
of Ziy ^ uk^ &Ai£t>l L^i 
Z^U^o *V" » ^ ♦ 1^03 . li^AS^a ■■ >U=dx2d 
^<cujLiaik3 4 ^jLo4>^3 xuidiM ;^z ( a aa ) zi^iSo t^Ucii: y /. 0^.1*43 q5 z^C. ^e^ * Lxafttu,oaa Z.^Aa . ZjL^o 
♦ ( io^ ) UU |> IwUa^o X6xi l&l Adi Digitized by BHPK V 2 W&& 339 


* J£ ©slfci .Xto*; .bo*** *ii ^A.lix*.i • ' Ap PJP9* X«d5'aS (*aa*) Z^oxoaS 

oiS«. "5 . of . Xx$« l*i&*6ia .ittcAa Ap 

. iko i^eaa*** ♦ Zftx Xsia' onaa 

A»b&*a» . A^ka*a3 . A*li6SS '* s i&L*a i&**a (fc») k*sa &? 

*&L \&» Z$a . !sx»Z £> «a ; S9a< 

A> **aS . Z#a\^a Zaii* ^aAa * *•»**•! 

. Wkeh»* £&**£ iViaaVioi to.V&i** 

Z&e*>xA& . «Jft ^SaAMd . Z: # /* J0 • ■ f J * / r i§m M S±' , 
& AZo ( d»? >**) I— *M»? ***** Mm) *, • t* if t \ At / /' " • ' "" " 

AmZ* . Za*ao X aJL lV^c*-$b w*Aa 

lq or iii» .U^ *?f?? ^4^ Zj^SoaJ^ 
( So^ ) ctjUSJp ^ iocr * f *3o Zii*a 

Z^wd Kvola^oa A^lx»Ai odcr t*a 

— ^ / * 4 i * * V 

«a&5 A>lLlx.Ztod!>ab Ziia Zi^iofl liA i-L&S Zj3jia.i6 ^6Zxi ^ aaoia 

^iafi>a Zi^SZo ( D 0tf ) ^Z A^xta ZU? 

iA.ao ^t^d ZJ^a&U^o v09iV& 
A3 oc^a \^AS^a *3oA .06 Ah cciS Ziw 

A .^cnX \^aJ^a £joA (5o e ) Ziwoa 
oisbi low ot^3 tf . cax^AZ . <nx$ia 

% 6mA^ Axia ZiijAa u.iaA^a Zacr ^V ^ * ^sv? V^" •"^*° ^' *'** ^**^° . ? . « ( iog. ) Z-Saojai Zix» pia 
^iiiaa . Z^« ( I&fc? ^i -?W» ' »» oib&a . i.ib} *ia : v \ z4uu.i ^ «i z^a 


OifiAA*^ Digitized by BHPK 940 u» *> * at& 


f A « I -f.»4< ,S I*JsA*> tf»cua ^^Xcnxyja 

.1^5*3 AfWj^o^ * 2**5*3 A*l* 

Kaio jb&tfo Jx$jd A*, .^.cr.ljecfta J 4' 
Jo **» oSw^>i^Zi^MJLafiDZ^fla^S 
l£**U Ixixs t a*L jbs#&3 I%aZ t*a*o 

/•• ' * * * * « ', ZAx> , - ' « 1* * RjtiA r • lixasdi ♦ A*Z&x£a5 

. 2x*3 ^Z Jjixafc *x (aa ? ) ZUoi3 
. 2^0Lifti9Aao Ai-9Aj * ouSAZ 

" * it it * it 

• >4sp I*is x*£j Ajlftofc aoA 
' Ui *^- £> wS^ia .sjkS Asa Jiitfis, 

"%f*** of? Jiri &» A,Z . tffo'aa S . OJ . V**SAso 


i/ / i/ fcJUXAI ■a ' «/ < » A* , a*.W£**5ft 

. C7. 2x#i3 iiaJbn . Z$*ijiS . Z^jiS .Z**^o ZAJu* 

1* ' / 


IaSous • *xo ;^ia . ij^LAft )dlx ( ao ? ) liia fe^oa ZAcuj^isi ItoStek . A#^<7iboAxboaoA.Z^a .'« '/ »*v*0&33 4 


3 . CT 


^^? 2*Sip o^ Uxioa Z^Caio . & 
l&»i Ai^;ixioa A* I: A f tfioto 90^, 

— » 4 * 4 j 

o22^I ^ a^ *jij ZS'iuZao lia^a 
•ad^iJjU,) * ^ . Zj=Ui »k> cjl^ )oi*>D 
^o i f A j . a . C7 ♦ UxSoda t**oJU2 ou#2 
. ^^o ^ UiSoaoii oaob^I • wro^Z 

.1— * f ia . ZJ^ # U^i . Z^!ftu. a * - •• Ai 


a * v 2^ioI l^io z^ 4^0 tyxioa &> 
i^tSkj k ioA-s Tck'V 1.;. ft'iii f." ' Digitized by BHPK 
imX&A 341 . z4o_Jb&» ( Atx* ) Z^axi&o — * __•* o4a xttox&o ci^iiSbio *a>w*$? 
* bai ♦ ^ * J 5 — ■ • A^ 1* « .ZfcwwiSte *j#^ *g Al 

,l[xo oaiSAI #'* . wlioto,: i# * « ' . oat* • A*?' ASbo » * • . A*Z*x*9bo 
. A#Zx*&* 

14 * • * 

Si * b / m JL» Digitized by BHPK Zttoix? A**?M . 6 wi U*i jD^o l&ajJS 
. ^^.ZxjiS AsaoLiAL oii . :» . of . acfti 
» "5 . or . jj&, . Lioai . Uai m&AI 

* 5lo orA-aoo A-xaSAl ♦ **AAl 

l#£o? «4 <$4^Al . * . of . Za^R^ 

. ixo oiX^J *?3 . :> • of . wtoxjI X-io ooi . Zt^uxs^Abo • Z£x5iSfAbo 
fi »soA ♦ *5^Aio Zi^» of x^A^od 

^ ^^ T u * it m \ * It * m m / I «l *, . "^ . ci . Z-Jx^V\>d V A*A*> Z^li» . ZO^M * '» * A' 


. no 


V ■■ ' ' 

. ZbaV if 1/ f^bob 5^^ 50^ **& . v^jI U9 t* _' #r .i .ol .ZA^cfi»3 Z^Aax ^> • l&fr 

.1x6 *&&* • «?-^i^l; *^ * / 348 Z**atoAa& * A» » . Z^aj^SLao * * ♦ oca***. zMtfSba * ZAi&*> .■ * ' » . AjZ^i&'x* ' i ' * . \i%&\ . XpAI • *i%Z 
. ZA3 ( 5** ) I^oASJS Z^oAi? _ 

. Z^o^Ja Zi&£&$ * ZacdixS 

zdULkfl tf z,&c*z*> ( & a? ) z^d 

J&~* din . sJUj (otjtu) 2*3' Z^ai 
* ( Aaa ) wa*tt&,$ kites lis AS // . ^3 
i n 

Z^AiStai . Z^aSbo 

* t * — / 

. Z^oAitSla© «X0&jv » 
* AjZ^Sbo 

&o*a Aia £> v &g ^ ( ^ a 

• AwAl ii&R*-, . ,x aS:iW 


/ * . ifco • AjZ.A^a*> i? * m t * m **$ z&»&9 — * #' ' ' # 

* ( Zia£o •V 


r «»al U'a ^.,j AiSo £ii a ^SJo,' 
Z4MV& lA^aa ^ ^ A (^j, ) 

lAi^'o A^a AjL Digitized by BHPK 4*** *3 34a CT3307 * § ,A >^ • V #* a ***** * ^ 

I**>o . ^*oJ> ***£lS wCfti.v***S yi 
( ^AZft X-Aflwa oZ - flfci ^-j <^o* 
feli&tf; *cn4joftio *ne,»ftoi akcii Al 

♦ ( *©£• ) 

j-Ji? i Aokx^ ( aw ) z#ak±a 

. ( /S»2j&o ) 


• S A ^ X3 Zfto6 *»&.l4fl& v&L&X jatt* wdiS 

. era*? ctb-fcS . 91^9 • ? • & • **ty <*? 
.oij^tt .ft . or . Z&u^ U.*^ ***» 
( Asi*A ) ctA— ***o.a fes)o • 01*007 
Joior cift.tito# . a * 07 ( io tf ) oiftv*x3o 
. m«xx ."5 . or . ZbOkiiaS ****& ♦ £:f ?* 
. oti&ftS ."5 . cr » Zttu«Z &> xiil v*.*& 

<* <' v ■ 

Zaa? ^-*»A6 . x6o>Aa*s j^Vaa *.*>ftZ 


M » M* . ^ . 07 . ft,XO »010£00^ ^O . JOTOk***.^ ^0 ft 

.ft . ci »)Bft*o £o xjU v*.*.3.v&ou*o ftjjyS? 
wi3J&aa& ail **«e3ft . crupft oitt^ft? 
, ftxo mJpft v?'i ***M . ^ . 07 . oubft .&*&' .ft. or ♦ ^iS *jw* ♦ — ^ftSfAi .' A JiZft w07 Z.^Aft2! Zoixfto Z^xa^aa 

.(4AiJft X^) 

* Ax9i Al ^jo A . .jfeii^x . ^Jb^ft , ftaA o 

^? Jo j» * l ^J^ ( 

. ZftaftftS 

• i 

ziaA. ZJft^ftJa &x ( Sa ? ) Za^ftftft 

..i 

vl-Jokft jsoA . Llauaft ♦ 

vv # # * • 

jLftM of JLJS^B ^t ^AI&? *M&» 

v*^\a A^fliilUia jl3AI 036 A . Zx*iu OCT Z— J&BhX . «07 Z^ fc \sA* 


»4 


■^ . lib fti^ mff 

Z-ia \.ftftR>ja . Uxftft Z*lJ ^ — 

. AZ^d» 

, Zx$ ZJt«ftfti ft oo7 . ZttfUdB^ao . ZiJ.a*» — 

. A*zi:x£* — « • 


Digitized by BHPK 944 
■■•!■■*■» v*J&SA*iD / * . vw* j Metes . Ux<*a wxi'5 ^^a ^ ^ * o^vtJ^ibo A < ^ * 44 4 4 'j * bXajE* * 2 
* * 


&&J ^9to )» (top) Z.U *«M • J**i*o zil ? ^a* * .* 


• ( 2* .?» S«) 
*« 4 J ' *a*3a*> >^aj v,^ai,M 


* * H 


Digitized by BHPK oA*» Ml.* .at • l*bsp vwOefl . 2SdU# 

/ • 

» AjU#dJ&a' OCAXM six . ULl £» iSt^S . a . 07 . I^aeS 
piai pigi JUafe$a» o . cr . U*±a 

&L* . ZO(*4ao o .or . U^S Uv^aB 6 oik 
# ft * ll!++z& ^ * 1&& . ^a . v^aj Aao? Zdwif ^i5^ Zp Zli&ft 

( «s*2ft»i ^ot e 9 ^ ) A^I^u^a a«A* 

00^ nm^XS &2L* ♦ .^ d*^ «idA&A *9oA 

io^ ( o»? • *& ) Zio7 ^o a^AJ Zaooi*S 
of Lijap ^^*a v^a*5 2o<nJ ^^o USoxa . Z^i>6 Z£A 
^*3'Aad w,.x3Aj v**&AZ O^ic! 07 >^taAj liboX »to • ^MJLa 


V* a 345 ■m^hmMM LfcoZ ^£ U.o5 oct Zi&*» b&xolt 6a 

*$A . ixo Z#»ats ^t*9 * Z*> V** 

. axo . I«&\,*x5 
l#a_ a,.*3ua,? Z— *3« . l#o r? *^ 

.Z^UGba ^ Z#axi**> *S aoA . Zx} 
lii£ ]&** . .a&A l^&V** 3 . ixo 

. /; ♦ V i****** ***** 

. A/fe^ts? Z_.x3oix . A,Z^*.x3 — 
i-S . Af l&aa . <M£,SA . A, Wf A* 

• 5«,o A.»Zao,***x . A*Zxa>» 
. Xs&ftA *x ( *a* ) Z<£x3 

. Z^x3 ttofea ( *> ? ) *£*$ 1^x9 

UCf^t *x ( aw )t^ls3 i^Vxa 

Jflb **» Z3xc* >x *oA .Z^x3 A^x3 [*■• Zi*xxS A,Z . <nx$j . UiaxS £&o ^d* v :i.t 
£> ZAou^x onx%i tods \*3? Z20©.; 

Z»5Z ^*Z 1^4-V vO«A»a^i a^x36 
. oi-XV.^ ( cjtoa ♦ ^^ ) U-M3 IS A iiLa 
4x3 ( 5 0tf ) A t »0 Jftxix HTrai^ ^ 
iL ^.Sb.3 . "5 . or . A,ilSLlx OTaSiS 

§ 9 » m ' * i t *« 
¥ *\xS Z&3. oiIam Aj ^boS^ bix^aft 

* l# it* 1*/*' *•/ V' " 

."S.oT^xaZa JixJ ^x3 ( ^ia ) A,j;^a 
.1 . or . Z^o^jbU » l^a^X . 1^o3*.3a 


# * V?- \4f : 


( OOm y&&.& . i*0 ♦ CIS &*. • ? • CI'^jW 

. ^xI3> o« . I^a*^ • ^o* :a 

. Z4(c»j^6Jc3' 

. A f I^ox:3 

^x3 Z^xo^i . J4> o^» V^ 
Z^nxl^x3 Z^xx* Z^SA of.Z^Jiwi 

li_>Z 6Z Z^V^ ^* ' 9*^- 

i"^o,i of U*^* of A»Z^ Z^y*» 

ZLakb riL3?i Za3cix a? A . A^i*** 

;i'si'.z^?xa i^sai. i%*» ««^ 

. Z #Sx*> * L^?V* • ' '°! ' U ^ A ^^ ZJA^OvX ^^^ «9» Digitized by BHPK 846 

©Z jUjbB ^AJw^? Z~A*> o'J, 
±6*~ Gt.ix>o . ^a* *j£A* ( JaxS OlafeXa ' . « v*X20 / * S^mXA ' » J A»b ♦ *j**> ^ *«? **** • 

* t { \ • urn m § • 

. Zi&oduc&o 

# * / * 

♦ Ajl&xSbd »- J ■ ' / * it* t * 

. 2<&&3tx&o 

. Aal^JtSbd 


L-&S // 

* _'w it* + <wO& |)o Off! Acuixibo • HxaSii ts*s&6 «?Aj 
too • 9 £:u>aX6 ■^4*SA*> . JL&xSA* • &ix£»£ 


Digitized by BHPK Jb-flLaAla Xd&oxs . t&ujsao ♦ a.oxl* 
. J&*3* J \ao*.s jo Vi. A&* AJo <o£Ajo 

.err . on*ii ^aeS AJ ( aba ♦ defc) \x& AttO 

cM . Z^4*SA*> ". ^x*'A*> 

. A* U^gA* 'i^ <v*s 9 n m a i* ^* ^** . Z^fti^xiad 

. AiUJLxl^O 

♦ AjZ^xS^o 

Z^o^^xa'A^ J^xSAj J^iSAj 
t£A^? Z^sa.^ j lit ( abj ) J 2fiU^cA 

W7oVi f Z iAa.U^a Ux»o Zxas ^ 1%ma^&^ Z#& ALiD Z^Aio % d\io Z-^Sfl W76A*Z IrfC^*. 2soi3 <^ti*a #'• • 347 Jo* .<V . i/jUju**» * #*a \*3lj :\* 
» 4 ' K*h .Ixo . MliiSLai . #*** . co; l&Qfite,? iAa Aaok U\^ibo 

t*sA ZAa# Aa^i ^lo boAip 4Z ^ 

L&$o i^a^o l£a«o tf^L -i^.ct^i 
\*3 . 1& A f ti£* 3bo4? boa &* ? if • u&ty 
• * . jlS; a* . * . ct . i,cUu*a . flUa — ^xo.CT.L^t^^^xa^^t^f^ 
* Z£4* * Lct^S . iSoxS Ioct . \Aia 
;&.** . * . ct . ltfM»*3 . j£o*9 . (tofe^*) ^ •***" taJbu 


. lAoi*a.JB / # L4L*wC*3 djl a*» tf r« i * / # 


fl * • . 4,0x0 r&& <?\ «♦* ^ *** •gr V . !4=Us ^5c^ ? v .io. Mleuas . Ua*S ^x^t^HF^ 


Digitized by BHPK 848 **3 .Z&to . Z&cfl (ia?) ***** k*** 3 

. ZSc,iJH ZS^* *ta*a3 : Wi^ • *5£*1 
a,Z % 6cr?Aai3<n\aa * vOcochaj . a . en • • ia#* aaxaB . X£u&& v 6ou&o&3 Ifa ♦ Xtaxoflli Jba^ 2 . Jt&x&o ^ J . IA*x3 . XJa*3 . ZAcuuaxSAda uubSAj »nx3'Al 

I ' * * U 4 * It * * St Z&g> g» joiM ip4Al aoA . i*$AJ 

. ix6 . XjJ&a&J Uioo 
©ci . Z#_x:Uax9Asa ♦ J&ax3'A*> 
^V? bo ic* . ZiasS A*> Xf . *n*3'A*>a 

.A^ZitaxSAio tf .A,Zuax3'A*> 

* * ' * it 
.IVmiSiolVuiUstto .z£*3 j^Sbja* 
•b^AS oa.,3 . a . 5 . jfc^' ,j^ 

^?V ft J ^ . 5S< o*A . &ft ■ « •^^aw W^ ; ) Digitized by BHPK Uf Ado . jUft* . X^dS A^Z^ . fcSu*a 
. JLUi . Z^oJJlC tfa X9uAy>d o . or Zi^ouaJWls U9oua ) Zr^aAUka I^9U? • flM^ ■ ^oV* 4 • I «^V^° ^xv U^. . A,flLis 

' * * * m « * 9?^ • ?• w • «»*a3 ^JF^ »*4a? 
^oA . I^i&L ^u^ . idurf iiy^ 

* ■ " / * urn a 

(J? iAx? ooA (5o tf ) Kai^ Zftauoj #♦ ## ^ uuS WiA Z^CuiaxSbo • X •■ A'> ^ 


^•1 


# > A« 


a .-*^? H* ^*?bo XZ^r^i J*;5o» 

. ZAtCuuax&o — / * 2 A**** . Zikx&o Zioubo £ ■» 


v°* a*4 

.15 .5. bfei&*4* ***** **»M i»i j—»» 
iioA. .tko Js«i.I#» • l*# *** V? 4 " • «; I > / ' f * I* ■ > U****& 1*^** . "5 . « • !<&*? lfcd_l»S» *xflbo 


»**» 


^ • li<nk&-ms& j^tto LiAV^d . ijga )aitt 1**3 l^dix 
. "5 . ci . stjfo cniaS &£ • m^\simo 

:aj !&£*&& o ♦ ct . ltsi»s£* Uux» 

.i^&aftt? .b^A* ? . &v»? ita* <7U*03 . iio zaft* * *44» ^* A / /1 
.9 . ■ 


^^w^^^' mm l£9a*o A-Lt a— ^ i^^oAixa ^K*?Ado 
l&U&A A*a . tfi* yOcii *****> . I^a^eS Mttoak? . fii I<>«^ ^? 

* t * 

. WJ^I^U^*^}? I« 9 ^ A ax0 Digitized by BHPK 350 ZAfl — *^ 


. A^j^ASbo * / ,tx<>x^ ♦ zMA*—* . iMJ>* t • wi 


. Lftu^jtf9*¥ AASAj AA3AI wcswa AI^^j . a . 5 . l^Ao— S A3A3* A3 AS * -wt * * * a AS* * ¥7 * ' -I * * *##■ «f * 


ZAasAaA&fea 


'f >/ 


2t& 


•|^Wi,*i'''**^*rf irf £3 


A3 1^6^13 Ha«a (asj) i^ a .AS 

* *" AiZ^oi . A f ZiAS l=&fc ***>* ■^iai *->.+*&&*» 


Digitized by BHPK <* 


USta . oi^'AI i .w Jb 6JU f A?ao£. A} . * .« . j&o cJ^Za axo J i * * M ~ * * m 

ZAaj&xSbo i / § / i a*S 


A.**' * / ■-* 


/ Jr . z^Loxi* . z^o z^a Adflu j ftJf 

(kJa u^odZo Z^aLa ZA"4 Acr A /i^ v / a' /.-■'/ A3 ^ — ** S - -'/ •-'/ ^^ ViZSb cM . Z^A6A3\ Z^bAISi' .Hiii'io * oca^ . ZAA^ Aa . i^U Aa 

4 J * if* .1*0 ra . Z^oA^AS 

^ * • / * 

* £xo A^Z^CjAa 

4 m t A / ' # ' ajw ) ZA-S a a. / « ZiSbAd ZA3 


tf // Xix A3 351 bSi.»ri3 laai- • tt&»? *>»&. A3 a^Att* . ^ . o^.iii • «J*4 aoA . iH^a* 

. bii.A3«,Ai 

l^.A3 Is^Afc 

. pi* I^A3 

Su^ilAi t !a-^A3Aj *S.A$A$ ZioJ^ Ajjfcol litJ-fti . UiodvJO^JblD . JM&So 
a:aA, 1M A-** 146? ot**> • ^f^^ 
" '. ( &» ) *^3AI? A* ^^ 

a^ . aiJ&o ail? ***** ( ^« lS ^F 
aJ*l?fco 6c, *u£»o a^Z Zo<nJ tf? 

. ?i . i&&l ^.zftft** ^i* 1 ~^a 

• . — — ...*•*' ► cu*oSl *«• * /S ■• * 


/ i m » *j&aq ,<ul £&* .V5i. I&5t» w-M . oi^a? ***** 

. iViVilid I&i* w^a Z*Sio . l**a* Locn 
^,*A ^Acna ^oi* . Z^a-tu? bf** 

wiia . <&k**S cn^cxa w^a . &i&* 

csoi. A-*k Uao$? a *ii? wt&**& 
,s&^»b 1Sa$&? v Io.Z^Jl^9 Z*«m ad 
wAa ^ .Zsoci? i#f~ of Z^ii 01} ,Aa . Zi3a& ."^ . of . dv> «A§ . UfO& • ^AS ja%» 
J^is. ZJfixaia *sh -AS . A!bi a.^1 

• i.xo . di^-iwl »5. or .« • * * ocas* . l£*4&* * Zi^Sbo .Z^i^SA^Z^A^^Al 

£3A*> i^^.oixai y^Sl of 
. Z^o* Z^iAio v ?AZio . ^0? vm IA&& .i. * . &a io\$i i& . i*k? 9? oZ u 

. iA>iA3AAs? l^A| »A3A^} 
Ui^aa . 1«W (to») *&*$ tl»4.& Digitized by BHPK 358 .1x4* A*aa.M2fl^? • ****•**? **■$* j^ax ao A . ax* 5^>^3 *V»?o * . U#s &fAa(fe?) UA3 UA3 
aoA . JU&od ^oA . Z&fci XiSoia 

j$*j* ^jA (i» 9 ) £A*3 U,Aa3 
"*A . ifrbfj &V <* ^ ^? **3 


ttAA*»o U'oJ SA&s ^o^aa )**# ooia ^itoA*> UA3 AID v ^ lij 
. ZAeu^A3'A*> wA3Aj w^ 4_aA&Zo x*#AAIo Jb3oo . vXoXm 
♦ &A.&$a . jboa3 „.* A3AI . uaaSAjo 
. fan . Jblwo ^ A3 AI . jU£dI #> ASAl 

1 

♦ A^ixJ^a ZSaiila £o &X&* AZ o . C7 

^J^tAAl . a • or . MtoAZ A^»A2iAI ^cua.Zx?? Aas t»A&Al ♦ U^a 
$.*. i*a ^ I$j)fa** ^AS^J 

bo den ♦ Z#a*A3'A*> . &A3A* 

♦ **A3A*>3 • AjU*A3A:x> 

* * I * 4 m 

i ~A3 <liafca . Jidfea w A& W( ^ a .V i i soa* 


• r I 


• ^ASboi / * 


A3 Digitized by BHPK . a . cr « Z AcuJL w A3 * uejta Jbliiai Sdui 
jtio^ k M^3.Zx3D A*.a uw <^3 . aid yi£ 

►txolii3.ZlS^Z J3CT* JiAOl^.ZX^&iJ o4a5^ o» or. oi&afiy i< i* - # / iDtat^ XJl\. "5.C7. *j!i crjri^ wA3 

• # # * ■ 

•Xt3*o oct.ZiCCj^g /' / • ' ,/-'/ * i « ^ ' if* // u $ tm 

. Ua-oA:a 

A^Zl#6A3* * / U3oia .ocoaa# . Z^jA3 . U»>A3 £ # / / ^ Z^att a*1 : jUa*£)?9 Zd^Zio Z^^Jbi 
^-^»A3 L&pSb « % 6enA^ U»A3 *f ' ' U^i* . *xo ^' A3 ot&U, Ait^o Z#9 Af 90A * flliofi) Z^aii «a ♦ Z^ f A3 OofAA^ 


', A* £%]Q$ axo • AjZjw«jA3 

. A f Z^jA3 fyxo A Aid a A*} ZA^A3 
Z^bo? ZA3^ia (&a ? ) 1£#3 H^3 

* * ft** t .* 

. ;j»aao . zxx D . Z^^^ # ;iaA>iD 

r * • t i t m t m A*^»"wPtj M l$£*A m^ iQaaSpfa* o . 55 4** 

W-*? Ufa-* 1 *** '. Idfa**'? . v»%n 

* iio Z3o£? 

fit*. ^Zts? .^uZiUiaD". ty*?* a 
' . U&»fo Z#i~i Ufa*** • ^fo *Aa 358 ■•. p*'*' 


L&Wx* ^ * '' •■ 


AXj*x c*a » « * * * / 


ci^ic, * I^ft»J* Bfa»? 
XxaZa AjZfftu*Xtt oj^Sg WTC3us03 . JCTOk, iSo ? ^ . lio^o JUfila .'£;.* » ^ • £**£* cry/** y^'ur 1 . txo ZxaZo Jkjti £> ^A*? 

. Z— &L*xa Ux^ftS AoI4# . XJf^ 
(o^o^^a ) iAo^£» . I#oA^* 

* **lt*Za#£ao . A.*tfjf • A*#A£» 

23 b I >k3u» »Z*&Jb& ' * * 

• Z<0ta-i«4$AM t*A3Ai ^^SAl 
**»A-9AJ t *-*Afc^ ZaSois . ocoam 
Uto*i b.*Ao . Z*o<£ • B»l * ZLA 

^Aa . z^oiX^A^ **A&i ^Afti ^^4 . ;»oa? * fiLitfb t«^ . z^^a 

XXOa>>03 0(77 Ziiii (Attl ) : i^*fsA 
.Zd f ZaljuZ Adil^ A,jUmJ Zi^xaXoia }* — r /» I^-au^ ( to? ) j-Jf *» «4f^ a — Digitized by BHPK 354 

. Z^xias actio MS 


!di^X . Z_JAoA£ • Zj&a& . Z$flu-dASfA*> AA-SAj AA3AI .CiwAZ 3 . oi . 

cn*a3 AASAZo iAk*s U^a lip* £» 
*4&}o cOo# AA3AI ( cmd ? . ** ) 

. i^s>sa*> . zis>a a* ' 

.1*0 . A,Ui*ASA2>o * * < xtUXto a // 


lA&£>eA. oi— ioen . ci*iol . *__ji 3 lAix^si 1 / *XO Us3 . OToS^O^ 
" i . z#a*$Aa>o 

* AjtfiA&a » 'JLs&.Zifia. z*H* ■MtMb 7£&aaX*0 &»$ a*as joibo Ai~«£xJ . oca** 2x*&A Z^alAfba l»j:» Z. ZdJA, n&J c^a ASoj^o . Z^pn 

»te l&*jL ? i*-aAa'. ijkfi '^i • %6cnS 
Wi«.l45b^3 z^i^^a # f J5^ 

4 — * ' . Zilfa . axo Z^^ . Zi^cn^ . b&£ . ii 
.ZS^Aaa Zi^iftS ( **j ) Z^oiAA3 

1 9 * * 

. i*0 . A,Ii^A3 

' * 9 * 

♦ J-iASo Z^oASo tf^3A6AflLi:XfiLA 

^S-a . 4*K » \.£a • » .* . ii(jLu*ii 

^o^o Zl>^o zSa*. ^f ^Atjoi^l 

♦ J*» * At • \^?ii ^«o *Bi*o ii'iJbo 

. IS^ft^i Zi-a # a . 5^ (^ibuii) 

, z^oio^a 4 

. AsUoAa* 

♦ Z^iA tf. a . «r . Z^Aa # |S,AJ Digitized by BHPK 0IA3C *dA3 355 ¥ • 


. A,t,tabA3 

©en »aoA . ^**3o JoJLSO OQl l*j>* OCT 

. A*IrCi#A$ 

t i * * 

. nig . zii^pft ** ( *»? ) i^^fl 

OioA • ado cij*> Jcribo? Z^tftii&^f * 


' » 
* • t * 


*sAaA*>3 ■\* A ■ »/ JjbVd aaAa . laLlA* . Zi,Z a4ja . *jl 
#4— *3.3l,o A^>a :*a Zsu*Jbi oSixo Ua L* , . 3^ . J^ ( to* ) U»AaA XdAoa tfa** 


Zi* Z*Ao&? z&Ofi ♦ Z#ajUaA9f A* %&AAAJ oaAAA} 

. *4* aj . ¥ a-Vj*; . Asa^i . «**. 

61 (txo &s&? . Ja> * XtbbA • ;Lax ) ^-f= AL 

. ( *» ) zwh <"** 

den . l4L-*ua^fc» • ZttsA$A* — * ', *^*b • ZAa--rfASA*> *A.SA* W^j 

Zia*JbX *£ . fa A! . ^i,l . *4£AJ 

. ^AA 

' * * * Hint 

. Z^iSAa.» - USAflbi — 

. lA^A9tio 
. isco . A>Z$Aa^o — 

*lxo . fe3Ji$ ZjAS Z^AjZo 
. Uxoix ( A w ) ( *>? ) tjAS IjA3 ZJAZa . UiXM.Zia^ Z^&^' ^^? 

uji ( cci ^ 0* ) zfe ;j'b^ ^ 

ljA5 ȣi? A f Z *,# . J^ ( gey aa 001 ) 

. ( s liiil Z&p V? 

Zi^ • Zi*a ZiAS? cat? ^? • ZJ^« 

. Zi^^oo Zs*a 


Digitized by BHPK m 

ec*. ^ . « • Jtffc&a Z&A3* . Zjxm* *£ 

JL|Z frA l** *U»M*> woSv? fc» 

ei • <L-&o5 . JfcJ9# Z5oA3* . XxsA* 
^a „fo i £-* o'e* A.z£*.*3 l5o*tf 
U***>i Xiao 24?? ZtSi <A?^&*> 

.i3Ui.l&Aia«(^)^4Za«yo5fLLJ ZZ r (UK / , u t ♦ fc£A. a . C7 . Mi 56 A3 . Zi&aafco ./ .(Zi&a.dti Iao7 w<*Zi&3a *J 1 1 **■ &afe* oca**. . Zitf*A&o . XtaA&o . A*baA&<» 

. lA*auuiA5A*» w&A^Ai *BA^AJ 01UI9&} cAi tf ) tt£$fea JU4S itS 
.oi&o ( tfxis M&$eAi v^ Z$l W7A&.3 lie M (iaa) 256A3' lseA* 


*? «*W* •• *f oil' bo»*o ^ j&tf 

• lA'a^o IA>I^ l^ i^j ^ of i 22 
Wet . a . S . ^ j ya^ # i^ii 

W_i { ** ? ) i^o ty . x£fe of iff __ 

• * • «(*bi) lA'^o l^ol^a 14^ . 

•ivu-ax . i«^. !«^ x< t ^ tf 

Digitized by BHPK S UxXa l&ftjAit Au&A «,qj 2A*o AZ 1 2A 

)DOl lAii^a&a «s 6 Jiii sXi a, Jiil 


iO» ♦ C-*l 5 . A£^ ♦ 5o.C> ♦ '~\J> <^l aoJ5 ♦ J/c : ^,1 ZjJboM u* > At ♦ • ^J^o^9 . oi&x ,l£iZa A*d£ ;tf»o.^£ZiiA±iii ^ A f Z 
£-i5bo ^— ^ J *4* ^* a °?$ A to jr 357 ZAa_ *** Z . v**jAAl lao-fca >aoA . ZA*fca*>i Uftal Zii-i *&?* > #<** ( ?ft-) ^» 

. fc*as ZUibo All Z^? 

♦ Zib <te tflfctoo • lt\ £> ^^ : & • % irt •■Jn*'^ z pibcA Z*$ia JU& asio .^Lsg cda ZJ*» **u . ^ *V% * j> « * V' ** * Zik^so A .' / >^lOtfc**# . Vic z 

» Uis** AoaA.i*o 

. Z&*s . Z Sw^Z : %soA %» / /* I&V3l*^>o. tfsj.Z3AZ.ZAka*> ti^ e £is of Ziia*» 5^ . SftS^A*>o 
6ci-*A*lo eiiAja *.*SfZ3» a*CT*XJ» 

•v, ' ' ,« ' \ / • • • * ZAX.M . Z^* . jLiftia &a~ : ^oA 
. ixo . ybcuiAa ZJliai*a cx^ct : a*Z 

23 * b ^ i«^ 5*o i^^v • uhi*£ l£ of t|^J ZZJ, oZ Zifoj, Z^s vl^ _ 
. a . cf ( wS ^^Ln i^ajbo ) ZZlOj* . Z^4 

_Jf f^m ii ,n , , ™,im 7 

Z^O* 07 . l$*x» Z^p . Zaj[^o ♦ ZjxmZS ZAax^Z^o ^i ,iO • sXOJCjs* Z^#L»id . Zi Zjl» 
. A, UZ£» 

Z^^l of ijfoj of ZI^ ^J 
o . CT ( uoi ^4U Z^fao ) ZL^ t J oi 

.Ixo ^AaAJ u kg* 


boobS>; 


Aik law uwaS ^J J-ai Ii' ( % • 1% 


Digitized by BHPK 388 *?* 
urn * ^o JiO^a • • 9 I**,)' Jcdxi ^ o . fc^aa , , ^ o 

of 1— Joi %3-&*o^ of JUait fcriiaa 
. Xiiu/2 tjiao 2:La} of o.aJLi*a3 

^/ w ttm m • * / y ' ' 

• ixo A.»fc'*a» 

' ' ' 
♦ Jiao^ . 2siLa& *h* (3^ ? ) l&£g ^ 4 


aj-aa 


*W^? H* . X^oa **4, **o . b^ioi . nboe* fat '.' ';.//, 


v-Sfi&S c ^^"^••^ Mm «*»** «£*0 . I^KJb^^ «*** «xa** Digitized by BHPK . axo ■ £*&?» 15-iaa . ZrfLiLs ( *w ) t^cuiisj. AJBi ULia*»S ZtfJdi. j&a Aia . ^^ a* a 


507&JbAJ *_/ * j* — // it Z^aa^i ^aSw^I . v oc7AS^ . ^otLj 
ai— ,a5i*a . crAil^d ♦ "■> . or . *jia if i k i4i Ao,a H Ao Zoqt tf . oi^c aaX . 2^^ Adli 2^a . Z^aa^ vX3(Zi 

. Jiao& ^iw k.Ai>%# 

• *■&» °^ >3.W= «aJ9c v^4USj ^ 5 ^XSiaAJ . oia ^5iAJ cnad H>.a^ .iUbo ( 5o~ ) 2AU otic^i ♦ Alia oTJai oA Aa otjuXS oc* . 2^: ' ■ — * 

^Aafi>o t^ao^^o^K* ©7 * 2 #-*• * jttfti* Aim 

A» UocA lis- flLi** Mt~?«*?° aa ¥ *M5> 14^% /• T*» .l^J>Asj l^jj.^^J^Ui • At 


SS31 "&* U oM J^g^^-* 

l^d.^0 i^o*>* • v?^? * ^ *w' ./ .' JMn 

V? Aiats . ja-Ji . <v • i^_e? • ^<* / / 


Lgioui&JLf: ^IWB^*%^*** 

• / aiy. U£ic low ♦ U.x . \$a * lis . * • or 359 

• a • « ( aa? ) X-Jtiao^ X-&ao^ 

U*M& . Ijtite *A XJLa e *j**> aoA 
\L I$i5&j*t ^a^ loo? *adta& • fuco 

b&(a -or ;ia^ ci^aiaooia ocn ( ^au ) 

.ZXsm is %^^^ **wo ♦oc?s Xjai l£#Za 

* laoi6a Z^i^^os Zii^6A±a ( 
'■fa t 

2S»lA\io . bo^a o*aj» Xioii XdauJd 
kA^a aa l^d*«a lA^rao \al «aoA 
^spao * ^crr^o v *«Aay> oaiisoo \ae>& «aoA (jika AX. )(&> ;cso^ei3? 
dub Jc7 aoA ( 5o^ ) !&*» tii **4» 

. cn-a ^iio of ow oJ^9° # °.« ^^ 

icnJb -ct'oA^ stoJ&i Zxi« oiaolo 

of xks . <*^a£ Aft? * ^^ (**) 
^^> . cn^iajP ^ai : ^ • Jj* • % 

. Z^aV^xi of W&Voia* .? • « • : % a Digitized by BHPK 860 ?r Ax • ♦ J . ii; ; I 
. y i£Al . m«a; . Z&axo lit* owl J^o . Xi^i^ 
*»3 ' " * oO J^tt? 1^00 ( Atsi) Z^^» 

* \« z i • • * 

'i 4 * * i» f /• 


# / • Jerboa if* #4 Z&Lm Aoj&b^o ( .attw 


* * Am I* 


«• * .# 


^QiiaJca Digitized by BHPK • Z&Us£ ^iafifcfl . Z«C&6£ . Z&£ 

.~Sxo 54^0 Zx£* dc* 

v*stx*a ^» • Z;ix . &aoi& . Z&m . Zit^a 

. ( jauc ) Ziajjss ^»^? v?«*^ ^i / / ( So*. ) Uaj? Zmj^ ^6Afi y^ 4 &** * * Im^aO&#» Ai-i *aoA. «■ #t 


bodZA vbcxli^iA^ Z^fcix ^» ^^J 
JocA.Z^J^^.^^o 
UM£**> Z^Li I Axx . )ai^ Z^J .•» ♦ ixo A^Z^sj^>p 
£>o . zC»4Mt iii, ^p v i ) ( 5o tf ) J&Sfc l *s 861 i* • #r :» '' bUgO ♦ Z&}W . i^M ( a: 

J**oi, aoA ( i*j? • j&** ) I^»3 
IJwo^ ,aoA • XdU9^? ***** M* 

ti&o&a ata ♦ *&» of oii *«** • ** ^ • * OCT . px» ZaAl jAmI • U^pj# Zi^s *?£ 

X-5SV & m** ****** ' "** M »* / 

Am # $ ' ' ♦boA . U^ law . *4L* ( **>; ) **j> 

. ova ^*ot . oia y^A*i • *ji= ***£• '■ * /. <, ft .OT.l^CMO^^p ' I ot-a >j«ttaAZ . a . or » jDjtooja ou&A i^4 . ft . or . Zttoj. aijjji a|^ 

Jo Zlo^d Ao^a> . Ik** l$t\**» — i 

• • « / V * 

X— i^ loc * ^3^«* . lot.x . Sua . ^ ♦ 07 

. ft . 5 . tt££ iaAl , 1^ . U^ .*OT* lAL^^d . ft . or . LgLgi) 1/jLAJi . l^f tf? caUbi /' ^ * •■ a' a # . 5JJ&6 Zj^a>aa of laittA oZ l&£x* 
ft^A IlII . ^i.^o 136JO& »io ^to k* "■ ^ 4* 


. A;IiftJ«» • AfU<n* . A*tS|i Digitized by BHPK 06* _ Im TTj, 


-**•* 00? # r ■ ' « 9 ■T ' / >f>* *,?*? **** 

. Z#J*^» * *^?J»* 
*.* . 2A^* . Z£?f as 


o . C7 . XJe^o Xfcr^ Zc7^j wer^ oZ J 2^7^* 

ao A Z£i ^ £> z£x? ^ . AS&^I 

Mb JScil . *,Ofc *aoA ( 5 0tf ) ZoTgJ 

♦ Ji± laSi ^x^s ^ ;ic^ . £**aj of 

_ . j i <3 u&u T*i Ue LK ^9!r ipt • fc^o ( aos 

*JjL*j . Z£» l&c&oA \iU den . > . i l ?JtZ l^ ^ ** & Z* ^f . fc^j . *' . g- 

Digitized by BHPK I Z#i*> . £xJ , ^ ( 3a ? ) Jf^t j£j£ 
ZiX A*** Zx* ? zSJ^fi) <oA ^ Z.%3^ 

IX ^j ? Xa^SZ z4j^ »apA . iJajl 

o S.Z^^xZ^oZ^ioi^tS^ AU.tXM 2&a. cifc^i ^ • 2f$AJ3?£*0 

♦*umo. ota*^ . 2Vi^bo * 25^ // /« • # 


ftaoUo ^S-. « i ■• « -'' * 
<&«o 

lo 'J? L 4 ' - . ( tsUai ) lAo^bOT^ 
' / * 


.boJb 2o3o^ JUj wxa* 


• ^ • L& A^> • X . ^*AI oZ . *a« o . w. &;1 Zq^b 
H>l£b& ^Z t-att . axo *au . iboushS Zo K * ^ 1 I&Aj ■ .# »"5.ct ♦ Zibj. £toA » >xo beV^Sa lio^ «■ 1A*oajh • C ** ) 

Xj1Ko£.Ko£ J&Z .tfoj, bewS &$z ■u .i4tuii&a . tfbp^ Zo£j *o£ k* >£*& ben . 14S>jl» o£» • U*o£*> 36S 

. A#Z:paiJix» . AjLta*o& 

— io7 i, v? v^i *» ^js* i*«"j; 

A*a (So*») * Z^oo^oZsbcr^ . Z^ax^si 
♦ Llx ctia A*$3 l^oo .a . ci. JSbcr* 

*jl l.i^S&.S 030 A . I^OIX » Z&E*3« 

* ' J * ,4 

vmmoX) b4ia l^L zi3Li»j!jo Zafliiio \i 

♦ Iootm cna ocjj 
.en^Uib Zii\>*U . Ziwo^ Zcj^j yoi^ . Z^Cmjc^o ^ Z^Micn^^bo ciscftj 


r^» ZCJT^O o'cn . Z^u*en^» ♦ Uien^» 

i*ii-i z^tfi. ^ ^z z«^-^ d 
v ' ■* " .(».*)•« Digitized by BHPK *64 M^MH I A&Jt ^ 5b) ,*x*4A*£ ^jco^oii? » oen I&wA** d&*2 t&A#CT»i /' » l^i OPT tJaOfJU? 

jL— &o£ A*±j oZ . ixo t 14&++3,: 


' / <: Jjibyaa ) ilxo » ZJu<* 
ZA-JJaV? • Z<&Lax ■».< ZA-XXO ( ^io^a ) tea . Z<$J£$a 


JLft IdUif i»*(jMa» 5?45^> k* 4 ci-iftAi Jj^i bs^ ^ XdSs « . ^ 
&*"*° ™?X <???? «*U( to) ataio 

»-?9 A ( to ) 0*,,; a AC 111 AvAJ 
' • ft tea 4^» 240*4, 
i^a;, _*> *4^» 1 Digitized by BHPK <^*l*a£>a 


Zoj» — * Zju* jf Xaaa . j&a*j . x^i 
• JUlaZ$ oi_J> Z°£»*a kaa*#a • Z&& Z^oJLta t A4&J jfy zoj^J oaJjM a* *i j&aa w*SaZa ftafe* a # 


» • * *• i-iA tax N#)Uo^aa ■^fa ■.* */ 


JO** fP * • ' urn m 

cifcdi e S A .a . C7 . Z&aiZaZi » urn Mt >*2U ,• 


# « # ■! Z^ad . Z^ojao;^ ,.j? Z^U 
?* 365 3u6f ♦ w»A-» . .**-* . a£ . l^j-^o {fcyjg^A ' f > ^^ ^*? i^i^o / * ', 


* a'/ / ^tt* **-*> A»k l^ r **$ 
jaAso ■ w.SA 

)DLX A £ ^sA? ocn . oca** » ZA*fjf • lj^£ l**>* l^a IX46W-1 ( Atu 


Mfaa »* .' .* .* . ^ . or ♦ Cio Z^ouifa . Z4taai£> *£ • ' * t* > * 'at * m tt .* ^' . ( oUai ) ZAw^AA*> * Z#_* Alio . *Ji x^ of Z^ioa* . a* z*44^» 

> LS%6 Z-i*xs ZlL^o Z^iSi' # ^o '» * * 


J3JBJ . ( eSi «5.i ii-i-o <S?i? «ffa^ OCT • $ ^>..na^3^ 

I* 2«4?r* 
AV,»*i ^o .too Utfa** W Digitized by BHPK 866 *g mmmm OvftKttB! (*> ?t * oZ Jaj»a J«ftft&l&* *** ***** **) f ** - * . Ixal <*o Abates (jdaJ * * tf * U&apZiCU^ . M&ty > ZJLp& * Ziik* 


'• # £ » * Aa&sto iXtaf o . w . l£*xJtii£ oZ laA&O « ♦ * § t t t * * * * f f w $ j t pjM ' • '/ -m L ♦ * * ', 2$&*j*0^:*> * /, * A^UjwoAio >Um 


lAlcUa 


sutofc Sb+> cnXb fc*£tk*tl * ', / * JooA*,*oo w^a • A># laws . woj, fci, -diJ^Jiio „_„ a^ W?J 

Mi iia» A ? ai afc iL ~j ^ m 


***fti <£i$*oA 


• i Jh Digitized by BHPK • Zdfa 


^1°? ^tfa^ ^1^ cnfcji *& of faiid of dui a^A, aSWa i* .# )9i^oi # • « 


Aiditi 


** * / • fi-i Z^\, • iixi ^o^ ^^ . jai, . ;£ ti 
Zxj*« Zita \iL ^ia a liLaais* \ *~* * ^ tj^SO 


Zxi*oA ^ • ^ • iy&o ZxjS^ ? ijL^t xSri jj&a *j?*j: 367 ■ Ml ■ 


vfe? w 


Z4*s£ao . I Zj» • *x<**** l«&u 


^9ua *V .* * AjZj*^ *»ZA*>. li^ooj^ ijp^i I^O| 

Jabs l£l» (mi) I#£6j* Z^Of 
j£*» pi ZidM UdJai? aoA . laio? 

^A* Z**S Z*~* XfioA • **« .li^^.Z^^^^'^^^V 3 ** 

(&di) ziL $> °*?i ^ v^ • l *** * 

: *j*Z^ A. f &Zxo . Z£» £> Z^dSUiO 

. fc=Li Wpo^o Z£**o Z&olai Z*Z*, 
o\ H * Ziofa cna *xflS Z#*a? A?* 

ZJa5h Zi^ Z$l ^Z tf • v . I #3B ^ ? oc*.Z^^-boA.> 

.Z^a»^ 

4 A,bo2u£ . zS***zj 

Uhojpo . Z^>» Digitized by BHPK W8 *r 
i* * IftX* As Z*a~> 3 Z6ju» Ao vr ° • 

,^ . c7 , X*&-ft& #x ( aaa ) 2& r 

,*ax>:> fcc\*> . &9* ♦&*** • *^4 JJL*d*tta "Z Z f Ai: '^ • *»•• # * a** 

• a . cr . Uw&isuaj I^do^ oZ ZAaojg 2<&coo ( ?0 * ) v#>0£ AJi.16 cna*A** Aia&.AiLax L* A* // •• *ax oZ Aiul* Z32? I«4*^.t*c %*S:232 AS> r ttaStao 


wAis 


Hk ,*a^- * &ift& jS^s ctt3 

2^-iJLa . •> . 5? ( «auai )ti(SA^o^ 
L.1^, .\ . Z^ll (aa ? ) l^pj* 
y« /• ^ !S &AX %« tbay ia^ji la^s J»4 . wi^xS 

^ ^A#lii'o«o Jjofc" A>bZa (»j) IjJ^ -iUa ^«a ? 9 ^o»^i ? Z^a&a Jb6J» 


<& )o^d CTi0.i 1* i *A^ 
Digitized by BHPK . 3 .07 . oiflbj.iS IX 24^i z^ X(? i 5^ 

♦ A^ZSfl^ 

• A f Uiocn 23f^ a i$fa ^ ^** 

&* ^f^»»V l ^i^ '^4'^,? of «v&* ao If 369 *^ urn m 0CJ • 

.* .» AAx> laO&S> Z*i $£ **£> 

ab« ^1 )ax*ao^ . i#j*»j} <# . i^^» * Zj**j*» 

. A>Zj*.»«^ 

♦ Z<$o**£*> 

ZJLj* ^1 Z^Spj. Mi? ^ ( **0 

5ui^» . v 5f . *&i? ^ »* 

tii^a li^o lUJfl (tea) Zit* Z*^ L* P jlijtbJap » a p <ao*aAj za'Za \£o *i& liaZa ia,£ab 

• ( *o r ) 

£> *a£tt.Z4L£»£ lAx# oZ . ZiLaA ail 
j£attaZ#L£ (5o tf )Z#y£ <* £** *** Aaiab Ift^^f AfZ^jS — .*^ ^* oa^b^bcr&ui 3 Xial^Sio^jO . V*^ 

♦ ^L-ax-m . Ziaa-a* *x (a*?) Zao* 

. Zija-w • Uacu. . Z^*>- 

• £bx* • Zax~ (fea) Ziac^Zja©^ — 

24 b Zf*aai p^ ^ oj$ * V * *4*&£ • Z^ap^a 
ZiaxoVa Z$iao (aaa) lao£ Zao£ 

. JbaaoJb ^o a Zao^a l AS' £*i &i> A:ua 
.ZSita ZaJbtao Za^tafc3.toaZaOb,A»aaZ*&ai 
a.#aaZa Z^oais lAuiiu^^ ciso^i / # . v&^ao^ * J^x^o^Kxa. boa Zi'o^x v <aU» A ZS 

*,^aa z^xa z&£ ^aa z^ zi.i 

Zxai tfaii . ZixJi Zao^ (01©? .*^) // : ^Z i-ioZAo ^0^0 . Z|Z A<U£ tfj Zxiai \k, »6jLa do . zi^„? u> 

lio^ : X»Z^S M° ^^ ^ Ai 
ii . Za!oo5? liojf. : <t4 ***** tf ^ 
\3l A^b v ba<*Za oi^aa . tia«. ^a^ I* 1 * * >i4_»<» ****** ' Ui?ka ^ ' ^^ Digitized by BHPK 370 t*« ^ 4& 


i A*Z A~Z AS!** ^md A , *c* ^Z Z^c^* *#W tfai — 

. ( io? ) 
o'er . IjL+iJfogAfao . &4*ftsfa? 

t 

pipa Ol^ oZ xjZ $X A«&gO Jx^x 

* ( 5o£. ) hJoiS ♦ *.x* . aAa o . 5 . J&a aoA 


9&A, * Ij<#-**»£ * ;aa* tf ? . j&£ *-i*U 'JS *— »«- • l**Sa\ • kWso 


' t^^^jjf** 5' • i i *aipA 


.loi^M i<r b£o£ . Z^o.do3 ^'^ «?^A ♦ &So£ _« V"-^ L^aX t f»9^ Digitized by BHPK &&** tf i * 0*>&fc4o> • Z^iUipo . Z^b l^o^ Aoj^j ♦ CS^ 

■^ * gi m ti m em a _ " -^^ « « / /■■ f 


^^^■■■l)^ ^sa^ ? lilot ^Zo ^ <S SomI .daS A|^ ? 6cn • iMty . Z^ 
wCO^Xa* • IsaS.9ft >xx ( * a? ) Z^ Z^o^xx iAM 


I#» . MCe^ 4*. . uSo a ^ujbjs >X ♦ * ' ft ^^» 

w 371 • ^ <J^J 


• X*»M^Oft OCT • l$*A*A»&fc50 . Ixkjuj+tt 

. AjZiu^so 

rix ft liiw^io . Jii&.ao ( aa* ) 

. iito A* Zi. «*»£*» 
, Zi&Ojj» ( Afa* ) Z^Uio^ Z$^6ji 

OCT . Z$ »,A*..v^iO . &*t.J^g£0 ixo AjIaW^j^o « 


oii.x . ct5*X~ A.»Z&Zx6 . oi 
*-££* oen . Ztfifl^ . lJft*£ . AjZjo.**** t*»Vtfl° o£a)go JniciAl ^o ctX^ 

.(to) 

IX ftCT . l^jJjL^jf*? • ^■N*^*? ' * * ' Urn m 

Jb&X wwi* Zj5l^1 ^ >3^M Zs$2. *J&J 

. ZaAZa *3*x» Hi. of Za5LX of dub AAaft .' i» 

~ itm u l Z4t*i ,J^^5p? * * . AiZii-^M^ ' < I of Uj.9 (**f ^'" ^«r f z ' ^^^ 
1^a.i>3lx • Ufa** ( »»» ) ttijf Digitized by BHPK 872 \ . Z&vfc Z&Z of . Z&ft Aa*> f xis :^ (( 
^o . Zfiki. . Z#**S . l£$. ♦ Ad* . ? . *? * * Zebafe? ■HC • V^ z $ • **$>& 4# V? "^ ttsA^o # ^t * — r: ? ) : J&. S &&*&£> 


>■■ * 


*u & £ &&» liM (*w ) 14^, ♦ 2^SJj^ ** * • • l^d^uft * • / J^ • Ar 

A*-* ^ > ft t» m • Mc&oi : r— - »£ Digitized by BHPK 


/ ' # ^Vt^ V-^W V^Jfl r ■' * * *' JJwiAJ . oaJaaAl 


/. * ^aiAbo 


^.zM« ^^ Aj^d Adx** Xu«M 1)00 * ixo adiV^lo.cy.U^^ ^j ^^ »^fc} '^1^ ^fetfl ^«J 


iX idU. . ti&xa* ZiieJw « # 1 / * J6*f&>$9 • At^^ **aioa$b otjojpB 
LJ^ of Z^<« ^ ^(^ ^f 

« Zij5u#i • t %tiL^O0ifi> / A q !>q Aj wta^o 


O \ • ^ tao^i . Z^ftk f IS^j6(5^ ? ) H^ ♦ ^|u lax ova cu» «4^>i za^ (to,)t#su • jt?C ^ . s^* &*90 ^£*i OcA ( AW ) 4t?» * l ^tf* 

. XHu»f ifci» £> v lo oqj Z**3? <J *r X»Ax*o O0O . ( So tf ) 
HA . Z«Ia ^N? $o fy £ l$Z? g£X . a . or . Z^fciSjidp Ag? *j»Z 

. AjZaS^o 
M^xx . lJUL* ZJJL tt-J t£ * j> . *♦ : tolfea XA^cia . &$ • A*iJ . * 

. i±\* Lis wi zi^ (?**) -4fc»*?V ^ 

24 ♦ b 373 H,Z&**o .H>Z&Jc . A.»U,*a . AjI2L^ *xo 


juax 


oUbi i^a^bc 

l0 '/ i#&J^&£: oftoio^ oft oii ( AtaJ -Jabt _' T — **1* 


A^Z^^o 


U3uei» 


. A/S^» — Digitized by BHPK 374 % f 9UMt HMINHi 
ti tt- &A3 *&Zo .aaiboJJ^ iaooJo 

// j^ / * ' * 

JL-la&fe ^AcriJa ( 010/ ) Z#a*iji - 

• A* Z*J ## 

.alfco Jl^i <ui Z^oslf Z&04+L&&1 
•axo boo£A ZLXs . Zxoa . Zi*!s Ui**# 

•JU^D i^J* .'\O01jJ*A . yOoi^sA . 07 

^ooioo ZiJ^&, 3 .07. aso l5a&&»* Lviol 
Ad* . J&J flui . Z&ui . Z^ap fci^ 
^oAJU^ .;^icn Ad* JUfl . "5 '. w . *il 

v — &/ * ' 1 * it m 1 fm 

vff *.«? fc& ^sa; ( ju> ) is K ^ .* 


J T = *-J 


•iioib SJOA (S 0jr ) a.36iU^O|)aV 

■■1* • * ■ * 

>*^» • o tt ftiw A o J otiuik la.* 
♦v6oi4^^« ♦ ^. or . Z^^56 ^X. 25'AZ 
«**JI ' ^- .1 j pi** iha Aiiai drxS* ^£s ^0 &qj *2» l*o!'**o ko&.ty £&i$ . aJi a<^ p " ft re 

.Za.*J Zi^^iAa y&sl ^x3Z . ^ : ft{ 

• a . 07 . iffax if r . 5l*o Zaio Zi^ 

• Zju.R> o ♦ or . aao . liix Digitized by BHPK oiix cri !* Z£****A <*i*** *? ?*» v**° z ? 
. IjLbXg Aa* ."£*o I&jdsua Z$aij.£ 

. Zi* . Z^oi* JLiA . ^»I . a** « *»2£ . 5ixo Aiboi.AI 

. ^ .zd& a^^i.^J.* .« 

. a" 

. JcAi .z^.* .ct(*> ? ):£^, t _jJUl*C2d *tto ZJ^ . £?A . A*f . ? . cr • ^U 

JoixSoio * &*\g AfU^*a ^**s<tap 
. Z&adi£a cup * Z4tao££ Z^x-cuao . Z<$aaa^ , 3 . CI ♦ OCQ.Xj* • ZA»a 

« 1 * J* ♦ J^3o*J ^ 1/ . Z9L&IJl£ <**SJB£ XlZ 

* AsZ^LSf 
*A A*Zjct2oA:c:>o jaoA. Z4^f 

^©c*o <^Z %*,!* ** \+*±i»* ^ 
14L-&&I of l^5A 

ZjSoaja Uava ma ogct wJdufiAaoo 

.H»zjoi&o , o\Va A*? «4 iVw?- 3 -)$?t 
* *•' / / r ZA Nix . ioi,Z . 4* . 14^ 2?^ 375 

♦ Z-iap ZJ& . ZU* . Z#o-i&^*> _ 
cn^So#oii ouja* . l^o^iiA £o Zi^fc 

* 5&& ZSxoj^o . laowD 2^a^ I^j ^ 

^^aodbo ioSi^ ) 2Ao "V ■ ■ ^«" 
a^oJ^a ilo IL (io tf ) K7io.»ia jSjgO Ziiio ^ 

ito U&t fli ^ %*** * xiI ;i ^ i?< 5t-»l Z^o?^9 ( So ff ) lAx^a iAifJ*» 

Z^^Us? .'^ ) L*t it I^A tf a 

• iV5W9 

. i±g*i den . Z^Lii^ad . li&$o 
l^x^a occi wiiil^Ji aLm»o^? ^ . Z^M^o 
, jb&b • W$t Aii <nx*> «*rtf» «« J .iaO *n^io ci»03 iCTWi /•*» 

dU of bo^ S Z«d^ A.Z . ^«» 

^i wcA Z^Uiaiiai Z^ Digitized by BHPK $76 *a} mm . ^i^.y>D Z^o^XJ^: t V » . **o ♦ isl^^ * i*& '_* aii6 #*« »*i* ? **£ v 

• ( 5 o r ) *Z V^JtA^O • « 3 097 
• A * 2ju*. j *k^o 

. sX&Xs* * l£+*$£& • Z.N^iO 


toltai ^Wn^'r' ^^^fc^i^fWW i»ui Ui- «* ? ( w ) Z£& jj> ** ^)Ui&MUf oiiiSLs • **** • *% ( to? ) X^ Ui 

AaS Z6eS ? J^iS . a . « . flli As " 

•t^>i Z*W*4 :Uo«* ? i«lftia v aj **H** -%*« • !<&**) «J» o'cn A W* ♦ jLi ^.r*> .oftfcs • MS* 
H*^? 


*4*z oilsti ^? Digitized by BHPK ^ &Xfc M> *****f? v* CT &f l <;***£? JJ-U*» ^u ( ££ia& 3**. ) &tod ISf^xi UooLiD 

^ ) *u>o; ? Za'Aa& j&&$? Z*Aa ai ♦ fcexAf Ixax* liaX (da* ) Z&lo~ — • g,^ . . Z^ot$ UiLb i5o »dy ZiaA^i 


i«i ' * i U 4 4 i^axoi. JWwo owocn cil^o . »*aX3 

•t*o ^5aS 4iiio . Z^ 

♦ ( Abxi ) UXo^i^ 

^?^ *^'AJ . ^wi^l • **!3AJ jdft A"Wii^J 377 Aoooai i*# « / .' . Z£ao- (abi) i#&* * J3JHU *J» i** 


*^ um m 
01 /'• I ' 
Jaws* *ij?* 


d^Jso uu&*».u& 
.£b&S Z^oJ! 


***Mfer* * -# JboJie JouaAAj .# -• 
* A, l&fig • Af****B JLSiofeJS . ( ao ff ) &' o! ou.iol 2&& 

Mi? l&$a »S*~*> tf -~JJ9 ^^ ll ' \a *J^A? . * _ 

A-«i£l& . ^X.1 • lis &afea *aoA 
A--f^*i ( S©j* ) I«$i? <n?9* icraSk 

. vsj!*^? den . l^LidNr^M • Ujjjj*ip *« . A f ZU&^AA* 

t l^iSi&» JX A I >??A (taj.) *^^J 
Digitized by BHPK 378 A* t* v*XX jLiJw . nig • ? • « • *-% Ai *° • **"* i= 2 Ill, * Lfcbd: z#**&£ • A*l£&£*o 

.j&fika . li>*$* Al'e*> Zx j # • ♦ 1&& cnio.x AtoJ A$ 'J? *o ♦ axo Z^a\>\3 

. a*oi . yi£ ♦ w.i\p o . cr . A) £ . A-ij5» 

wJsi ♦ «aal ♦ ti\ ♦ w&I* Za*> *aoA 
&u»Ui Ikiooo tracts o )oi>o ow as ) 
fl£A*>o l^Adeo AS^boe Z*^j**> 
Zj&X Z&c** IxbObX &2>a Z:>aai Utato 

H^t*** ( ctScjoj Z€jwA*>o b<xJib 
•t*«*iaa O » 07 ( ^ia ) ^A^oa 1x5 

♦ ^**x . A'2o ^ A.^i A..2 L ^wv; *a\ .Ai >K*4> . axo Z^^^d 
•l^^ AA* AS^AAj Ai^AAj 

Digitized by BHPK • OQ7 Zx*#5 ( aaa ) t £*lo^Qu> e . ax6 • Ai^a ocn ♦ l^di^ . ZSl'di^ . ZAok3aS 'if . A^Sidi 'if • W»*i|f * ^a^m * l<^*4£ * ^t^£ * axo . . Z«^aSL>5_^ Iff .USAJ.Ulg (to,) za^ z^ 

9A ^3^o3 Zf&duuo Aij^a Zoc^D jL^A^d eZ . »LiA ? m fi ^J lais4 ^SJj, IS' V « . Ziow Zioo Z-i^aJb *x ( i** ) zaJV Z^ f . a . c! ♦ U^b&5a ZAi« . Z&V «idofi>j3 

• i 1 * * .V Vff 

ladJ^ «k> t*x:& A*> ai v 6m*9t£ti3 ZJLod 

. 1—&OX ( AtM ) l^P^ff Z^ r _ 

.Z^hJA* * ZA^A» 

. Z#LL* ( ajw) Z^o^. ZASL^ • * COT Z^ti&^^o 
4 lAd^^o . 4—^^ Alio Zxi A^» ^ ^it AJLx 'jr 379 &o*eteo.&*iw «• *- ■ 

. ^*jm**> • ? •<& • Jaa.*a >****£ *£i OU3i ^IG&Jw . Jalia 1&*j /' ' . >uZx*** . ^ , . .. ... __ l$Zs . Zxaai ma ^3l*^o ova ^*»o&? 


/• / » ' * // * " ' ^ / * • 4 GCT 


**fetf 


*■ . *xo Z**ia * * • « »■ ft / . . AjZj&*£* 

,ZxJii» .*tt« . Wi^o l£»>» * y ?^i ' ^^^ • wASA! . sSUUBj* **■ j> f 

. *-*& . "\i . ^ . Z.ba*f Jao^i*^ 
<^— .*! ( Ates ) Z <$-*£* Z<$*f*& — 

i!Sb Zo . Z&X.&& * &5a . Z3&0& Ut«too3 

Jl3ft.to.a6 tf*a$a Zstfanxo Z4&xxs v djl 

Wy* ( S ) !$*»} A^a ( D 0jf ) Z^»g.bdao 

« 1&A& Am:^! 


AR^bo . Z4&o.y * ^ ♦ or ♦ Z^tatto^a 
. \& ^. Jj.1 »? • « ****** A* 


-" * i 


— — .#"-1 . &o liia Jj4^ s%r ta ^° 

I is, A . *«- • Mt<«r • tit** — k» ' Z^S.i Digitized by BHPK *60 **Qj> 
* JL JLwaJ.IH" ^ <&"*# 


CT (**»: ' # *W*4 l^cobf 0£O, 


Z4Cou#G£0 / ' « A*Z*o£0*a ,* *♦ 


* ' ' * * JE 
£ Z*<X* (***) ft^ftg U^jyj 

*4*<4? . Z*x*x? ^bp^ . j^ a • ifoaj 

—A— # • |f 1*| ^^■■■1 ZxbA* JU**» *ZUbA* Z^^ZsZa cj^A^Id . Zsi 

. . .._ ■ ■' * . *, • . § on**i© «***» U*> 


^4?5ia ^xJba J*!^ ZiiiSbi Zi£a&, i* 4 # *• 


Mfe-4**fe** **W* ^ Digitized by BHPK cut*} \b*J&<> • iX £&**$-* . Zisu&^ao 
aw l-**u»;» . a . err ♦ ZdLbOt^o Z&J& 

*?M*?-* .S.IJ»^» Ufa} . <**&++* #-? Zafco^s Z^cutAAio ( Am ) Z,$o,v*£tt 

. Z$o_£ Ju» . Z<#afe*£Lb . Z#oa*fx> 
A*** A} . J*4*A} . *iiAJ . otaa* 17 * 9 I^LjiSA^^O . iMM&jdp /■ * • A^Ziibo^ 

• AjIi^M^o 'j: **oo i^o Zlxja liLo Zioai \tL zioZAid 

4—$ Z^Ca — ba^io^ A jZ lienor* 

* ' it' / ' t f* rt**»*feZ Zld&fb v 6oi/iA£i AjZ . U^o s jr 
* r * 


**»£» 
A*liaii|^so Z&taa IAmJA 


iua! tfaoa -A Jtete ) *«J&s!Stf* *-f •' ^ a, ,9) 14***> »*fr 381 

lii 'ff •XO.!x*» . 0B*Js3o * OC0&*» )&£* . vOOw 


JL—A&AjO .X.H sm^O. /.. ' tA^aa * / /• t . *aca l£>&£ w ' ' den . LQjLlAto^gda . ZU**)^k*> 

. A ? Zi^iJ^* 
SN&) I • *■***' l^aUr^^^? ^ . !<$& 


* ' j&* A40Z i£» l£_ »jg; low • r—*frVjfl Jti^ • V * *£*^? 


wrSJuxa . >£a . a*a i^AoA (&»») ^^»i;0 &*»** . txo *«**! • ***** ./ ** 


Digitized by BHPK MS ** 
. l$*1f **£ ^9fj 
, XjsuMli Ja&L of or^a 

• oaA*o %*a I r ♦ ***> *bu5 u 


** Z . J» t 

• (3 * ;»A*»o 

La oil J 

' * y 


■■■^ * - i f * 

*-*$ • J-JLso J4JL 
A* **£ * Ji*J 

A^Iij 


Digitized by BHPK # if ■ m &M» tfo ^lliaH iS&iAao • d 4 C7 • JLx*ox& *toi>zo>M * * %do 

_ _t ' " # m il 

tfj ^4 oo>$ Z^ojUa eoua o . m Z^i^i^ja •• 9 Ziao » Z«tfoA*3A ^Aafti %aoA . teg Ao 
ZSUf&bea Ltea*SA JUiaA* ai # a.S 

' ' ' r * m rm * 

a* fcl^ cn^al a*^#l aoA : cj^ioa ,2L*0 


m * 

CIS ►»i cii? Ziajo of Z^cnia Zi^Oi,^Sl 
was? a\,S3(^S v^atbo tf wh Ziii 
.iA^ ZrfCi^d ^» ? JL6»a4i All 

li'X acriV, »aoA . l£xpg \izZxz 

. «*07 Z^*i* ♦ jboa^ 

• I^^op^ ^»Z Ixx cni # # 
• 4 /< M ^W ' WrtH^ni^^^*i Z^boj^a \& • z 4?^ ? kaAx ^Ax o ♦ o7*eu^^.JL ♦ A^a oc^ . ZAAdib^ . Z^dsb^ OiO 4** *iw *jt i*m I . &ia»» *x<*x~ ♦ ZA2^*> . Z&j£*> AjZ*cn*><&c*> * M&^ai fiUA* tf,iS £> Z&A3 Z$aM Zjas^fci ^^ 
jL^^a of ZJ^cws ^*>? H** 

. tfw 3>^ 4*4 «J ******* § lAi*4., l&JL . l^alhSv* * # **r .tiikibubft.1^9^ ^-i 1 »» * «7 ^ ^ ^ ^ 

Z^Lx^^ft . z£^£*> ' * JS4 ... _ * _ # _ J% MS» J&, 4 t(fcbfc£ . I^aiv^. 
of auii ***. . J&Oj. i^ ^Vc /^ (fa /j 

> .fyx.liob.) Zoo o .« ( wta • ^1^ 

.lis** . J&kaApa , Z#auito» . Z#o\f 
*jU Z#*<na ^a** *.**** • U.^ 388 

. a*o A f l*ii:* A,Z>oAs* 
• C7 . ^.i^ iaaRys l&Qjg ±}gi jJa 
Z-£*a5w iSiaSys AZ^dJ&o z£*jj# loci . a 

. ct . Jfikiti.» Z$ on*** aa&teA Z^Jd^a * ■ $ « Z^aaoSabo . l4taL.XJ . l<&au*:* /■■ * A*Z£ut»6 Ajlis^ 
* l^viiV ot*»ia v*&baa . l^iaV ."tsto . ^jai^I . \wAlo OCT Uii^^ a * Z— SSA . ? .5? • U^fe l ^J? — 

z^^ ( ^w ) i**^ 4 I 4Wi« i / ' « . ( ^ 

. a.S . J^.Jj.^6 ^?f >*# ^« "T Digitized by BHPK 184 JLS IX 
; !&**> • ? * CT ' Z ^ 9 JK * A ^X • tt*£ A»z* ***** *<? A * ***£* r j ' * * . axo At ***? A,Zo ( Atu ) l*x Ufcj* 

ziisi ^ &**.* z£v f i* . zi r z^ f4 , 

o .57 . Z?6& ? Z#^ . &$ft tf ?° 
Uo'cte Z^sJj, ZSi'k £>oA* 07^6*3 Aas 
.Z»l*> JcA v v 4j>f £> ^o. Z#a jup Z&S . Ziari ( 5* ? ) lScA£ Bafl^ * M . i*o . AjZsLftfi) ZaL*3 low . a . en . Z&fcu*i ♦ U3^ ZSjj t jl*L 
• aZZ IS'* ♦ fc*i«Mp ooct ."5 . cr . JUT^o 1 / / 

. I^ouAsi . Z4ta*9~ AjZ**. *JS ♦ * * ci . i^a**> . U&<£ Z9^i ^ 

4l HA fc l^^fio XSC^J Z&g>» 
HrLc? ***? _^i . oafljS . A,tf,Zxo •«fe*i o-c* . i^a^» . a3^ (aiD ? Digitized by BHPK 


. ZiL*»x . o ♦ C7 • l^Ci*iw^ ♦ Za^5w^ 

. Z*jwpao • ZJ55lSL^o . Zil&^a 

/y * * „ / # * * 

. Z^oxbuaoi 

* * 4 tm 

* — ' * ' V* * ' * V — — . .*.* J>6i . zi'iw^s )3iio Zi^X a:a4* * Zi'iw^ 
aiX .3.5. wa^' a.j^,o wii iX^, 


Off. .imS Oct 


. Z^j4*> . Zlfi)^^6 . Zju^^ . li^j, 

* Z^o^i^m 

♦ Ail ^o Zi^ AdiJtt . ^ . 5r . oca** *■ w» 


OCT Z^-^jii^sa . JHUL& 

/^« // f * V • _m * i m * ■ ciSt* zia_r 385 ■ - wgt3 .too iw? • wfcji? z ~ a > : ^5 *a* 

.Z&>*? boo JtfAoJb J$&*? ♦ i^o^o? 

7£*. 1^(03?)^ ^i 


)( *a*6>, I*— 3$ vdouJdo . i&£ **&**» 


*U3 ^ . ^0Ajm ;x£ ♦ a ♦ cr ( ^aa) tbuaaV liS^a 

L&ta o^ao JboJU* Ufctiba Za£o.*> 

$4 It ' ' JV ' t* 
•l&£ Ai **** l&e ^!^ * l %£ 

iAao of Z**;* ch3£* . jai. ASa# -* 
Ail tiitto oVi* Atib I20&; ocn . Zaoo.* 

25 * b ♦ zSi >£*• 


1 &4g» * Zia^ao 

♦ JUSbbo 

♦ axo AjU&£*o * * 


• t 007 » 1^.^^^ ^ ♦ Z^i^L^bo 9 - * c;^ 1 1 *&**? 

V ^ZX^ (^ ? ) 1^0 Z^O :2i^ 

•laajbf » 3La=x3 of JotfJ ZS? Usui Uooo^i 

Z^^ eta ^iciJoo Uajl ZaZ» *ao£ 

' " ^ v 

.a ♦ ^ 

( &o tf ) UjoSj*o Zibo 

dta mSfJi ^ i«*4* ^i? ^ 

4 Z^oa»o3^ — o ♦ i6 » ^ r j*^oa^ uo\' z^^oa^ . 
• ( 9 * P ) Digitized by BHPK 386 9 * 
*0 


t*svs4 i5aj.» 4V9 ( to ? ) ?a 

. iixSao ;;»•; fa isa^ «•&» ?**? 9" 

. A!*) ^OXm Iwm Mo — -^ ^ y 

ntfa* ^«i <.#iA (tai)j^ A 1 1 

Zicdwf b&dl &Lo ( 5a? ) iS^^t^^ 

* M to ™^™* 

• *{*? ocft . Z&6a£ . i&i£ » Z$oS65£ ^, . 


•**»? l 4c*>* t (aji))!^ ♦ Za&a ♦ i*o A.,iio « • w J> s Digitized by BHPK ♦ *J*J ♦ *v • *$£^ . Ujx*> . JUiaaa • Z^4^4 • &&$£ 

♦ Z&£ Zocr » "£» 51 ♦ Zftfljp &9f* &$£ 

• %aoA a^Ao liS^o ^4Ba* ♦ au-**ift>i 

ta^y>\Xo AboSld Isdcna I5d«ka Ob& 
iSi'e^ t m»^aoZA i^AfiXbd aSXi^sJ^a^ 

. ( Aia ) *soiaio alia^, lo« 

^1 . l^U f ai I^ial^) I^Uia' ( aai ) 
^^iA left li . &(.J ^ Ua&a? 1% 

z^ auaj. >iiai3i • *is . *^r^i A.XO &j> • Z3D? 5i . ^j^j . ^ . Z^ t io i?^ 

3^ . Hia Ziocn? Z^ .9 . 5r . bS£ 
oZ . /jUdx ,n%l^ . baft /S . 5J . JflLa 
»fe ZJLza ,;ini UtlLla Z^S ZA^iS 
li*s&, . ZaSj. ^ ♦ yOCTAeboZ oAfixa 

• jju&i) ,.il**«5 . 3tp • OCT 

t J3f.bdd a^fd den . Z^f^V • Z&r 

• ZS4» 

. Z«nJL** m** XjJbio . cialS Jab jcwS^o ♦ oi$ ^*£a 
. v d-j} i$£o ^** . ^ . ct . woi*to^ 

.i.OT.&aUs *»*N A**? *&* l M ** 387 O0UL»3 &&o it* 


!^Jfg . * • « ( £ A?* I«b? Z* As «a 

• Ip£a ocn ♦ I&bi£ . &b:>£ 

. z4to»b*£ 

. A*!ib)£ 

. zj^& . &j-fl z_£J <px ( *a? ) Ifijf H^b *£$ ttop 

^jta ilia ^ocnD &a3 aoA . Ij&9& <4* .:- i' 2*oX'£a « — ... M M „.^^ M , im i ,, , ^^ , mm _ , 

AS^i cri^ A#Io . l£&M j&& » Ii» 

u * 

. Z5*g» ZC* . lkb^» * Z&£» — Atij 


#fli^r%wl 


b>^? 
Ol^^M a— a lA.fi)Iao Zi'diab Z^uai Ii^» 
tt4"« vb<"V^ "^ -J 55 1_ J ?^^ U5 ^ 

^4 ( ia? of Abu ) 1^3^ I^bS^ 


. «&Jfei rfjp ( So ff ) is**? »^?« 

USA L*-*<<> • ""^^ • '°' 5 ^ Digitized by BHPK 
** 


. ifcrfig*** i}ji4»i ****« 


7 4 i i * — ^ 

urn 

. jj^ lia** 9?V^ *Hj^ ^ / « ^.) otbiaa liz xai II ( io? ) 1 i?o??^ I«>&*9 • ■ U^o . w. jr o. J^(to ? )tZ65^ • *l/^ iU\ &3.JBI* ZAiao 2 den . jUo*» vA»S*0 J^w 


^o?SAfcjpo ^«*if Xifftai oar i. All 
ifc ~^ i^ (^^^) Vila oJc£ * ax a « • iiafcja » I4w, 


♦ ixo 23u&& • / 


IT 


' m * Z4u#a~ ♦ I£>4a Digitized by BHPK fab \& ^ ^io t J&fy U*&£ Wig Zi^oijp v *x» (*>£.) 

^ . ( s ) - cS 3 • cr ♦ 
A^} . *4d aj . ^i&i; jeqm A^a a j 90 «a ) Z«ii>*XiO ■S^AJ H^ * 5io * Aw spa 

ft f a* k Vt^ »• / dor . Z^-.^^.}L^bo . Z-i^L^^p "^i ''*', 300 

/m f Mt s* Z^JLj^o lig <i doifixa » L*i*f 1?^ yif» ^*ita * A&a ► ^LeP^ ) v^^-f v&A&^ »*i . A^ZiiOwsiO 


. lAo. *!??• * AjlApSo Z^Oiii^i i|^ y^Z AA a* / 

CT y 7<- joA . *J& Ulii \£ b&o 

• tt*V» ^jAd ttloA* 
♦ X$£ ? ocw » l<&*6aj* ft-6o£ 

w3ll56S . &.OX-M ♦ l^Ojg* • &*£ 

* A»'\;3* 

.l&al»?&» (too) .li^o liijf 

* oil* ^4*,? C?A £> *4^? **2? 
^J^o^o JSi'o^ ^i^o 36o^» t w^^ 

-h*i m . o ♦ ct . foroix ^v 

. It • « " -V 

Jboiiw 1o>a* ^ v*Jl t^- te*^ • ^^ 
aoA A.J$ ; Zxo . iSLta ^eua? ^»AsIo 
ppo .JtaSI ^joA . ajal . Ja^ . A^ 

„«xo a»1 iooia A.IxA^o ( to> ) !r* 389 

— * ■ — ^^^-^^^^— - — ■ - - i ' - — - — — i , ., . . , __^^^^^ 

. Isll a#1 ^tijf 1 • ^^Swl ♦ ^i^l o ♦ or 
I^j w6«Z . o . or . i&tuio oaoA 

loci . 2— i^C^o looi . o . ct * w&bAxJ 

.■ f * Mi •■ ■ O 

» ( diaoia ) 

• 1 Ct» Mid » I^*SO*» ♦ aX aX 

•Z%Ok^.Mfltf^o(Aai)i^fta»^ — 

• UiiOj-0 J-MO^O UftOjiO ^ t 
(^Otf) , / , •■ ^ 
^oo^l'.JaCTjio Zaol^ 
jt^) A%t . "S . « . Ij9t 4$jr ^ 
. ( ^is» ^o? t 5^ i'-io«^ ^o 
A»Z^ . A^o oct . l#&6*£ • Zado^ l^o.aiSt* \io&,d k 7fc4f« 


^ . ^ . &i t iooi^ ^j.of t)«is " ' . ( OUBJ ) i^*»o»i 

. Ajbooip — 

. wisa i . i^^i^ py *& - 

*■* . r i. ^ii* J?^a «Afc» Digitized by BHPK 390 

. A f Ala Ifiaca A***? •'«* l w£ 

' ♦ ( _U3i ) z<$aas£# » 

J_9*_ . Zffo*#£» *-?_*.* ^-?JT'" 

m_-_-*o Z&-6 JbpQ Jbooal Li* & 

(io r )HXi Hii v_^»o ( _ ) &M 
. a . « . 4J,So ££l _• j^» 2*ft_ 

4Vieu&t»A^*> »_Ut*AA. *_2LAAZ \**3i 
2^*aflS|^i ♦V< 


£_'' * ' • ;sk . tiki H&*> t-&-a_ 


<$** Digitized by BHPK 


~» ■ " '■ ■— ' *^£fO Z^0 ^JaSOD 0c6 C90A»$4^&$ 

. Aj22t6>£ 

♦JU_a».&»s. ~i . or . ZAtSUS^ . Z&_* 
j&*5 r bolfco j£o>£ ♦ &*j* . j^p* 31$ ZAaii&aas • • «_uaJ i_-al5_ab Zi'ouua tffAa_*2bco 

.bail a * c 


Uu4_ i*^ IeuaBo e ;>3X)o 


cnJSwtX ', J5 . Z_6^ liafixa * ZAfloi_£ . jrfoi^ 

« Z^OLDf . Zij^A^d . Z^A_o** 


Z^flL. Z^o£L ^>xta_c I^-ifep* ^?W* A^^c; * + A ^X_r * ixd AJaifl . _tZ-4^Z.*ji ,** * <-_J5;u3^ Zjf^d . Ukx^sL-o . teJ>K*+&> #_* IjxEioua *jr* Ao&ta 391 ■IN^^^^W^^"^ . oeax.» . vw^*^* * >^^ifi l£-->jj& . ixo . UnA^Aso Oct . A— *IiWU6Aaa * A«t&dx^f* . *SCG i^ . %i &4» (to ? ) i?^tZ^ ; . Xa% mi I097 U*bb . oi36k>S ^r4^^^ 

at 

5 
A 


<L_»!« : <M<& iLte** L*o& «a 
JL£te'«*?i ( s&l ) AJ1 top a &&*» 

. 011*00 • i#a»o*° U*fc? 1^ Z&&JoA£fc "* i^oAItAiia «* * /. * jL*&» .t*o 1Z* cwfcl &*** a ^4 6 * 

tic f 


* / .. <«A / _ /, . ISklBO . Clt>«>*^» .*& 


« Yp^ 3 '*"" 3 2Vi*Jaa« * / * — i • ^ ( 


Digitized by BHPK 392 Ja-ta 
. u** . i*Sw • «■***? ***** 

:Z^sU *o*.o« &*?? fco Wo>»? ^ujblo.or . Idiots &&P *?£¥ 
}&$ jaoA . Z&a~ f ?9 k?9*?,?° ****** <a j L iaaoa ^.Z&ui&bd.U&ilaL* 

OCT ♦ X&£m . ZijbiUa&O • Hit-tAtt 

* Z&aftjsa Z-<£a*>*£ Uai 

'j * « j * /■ / a i tm 

HAa . Z&o& ( A tu ) I^aaii 
Alb eifcx^l . I&ico Z& Aa * baxoAo 

• oils • tcttaa^ . ZA0k*d3.JHA*> *3sJHA.S * AsJHAl 

ij / #/« i i * */ til** 

* /■ i / — - * 

. a * 5? . lui\& . Zduaditt ctA:UZ 

• ' ' ' • • i i t t *m t * // r U. b JL ♦ Z&jaj& fciia ZauttJ i£=ua (5o r ) fclai ybaw &ism1 ^Nduo t-^ *«** ^^o . Zi&a, j^Lfca t A* '' •» 9» I^taaj ^ja ^R^o . ^ <&*, ■ * ^a? <i^ . Z^d^i . Hook " 


tf oct » Z^^* « "5 . ct ( A t« ) t ICsohjba 
I^d-ia? to^ija^ WxAaos Z^iio 

^aiJ Aa : Ato gu^l Z^\^ Zaria 
^o ^oJbl &> Ai'i^^xl Z^suAa^ ^f 

<L-^oto,^6 . Z^atk^d A^of Z£L'Jb 
* a . ct . yOautto ySUa ^ct 9CTOOO . ZiUiD ZVia^SLa . J&k (iaa) Zi.^.a 
. a. ct . Zi'xMi Zidta » Z^AiaD aU3.^.a 

■ ,/•// imp' 

< LiiflO Z^-Juij a»Z JLj33a» ctaSV 

♦ CTAaSLflLa Digitized by BHPK Ajj* 
. J*a»*} .Ho? Z**4 M* ***** • * ' m 

. j£oia £g ZaJa A*> I5>oiw . a£La Al 
.B&jAa ^aJbVbo ijfot . &**» ZajaA* ' " • * / lints i ' 


if # OtOJt-M * lf^jJ3±t!id / / .aja;A*> • ^ - 

♦ wKaflAJ iaa&a • oco.*.m 

m MM • 1 

Zi5i» v iaaflb ^aj Z6> ^AZ? la^i 

£> I^Xm? 2**tfo cn#*a ^ *$*** / JIB tl I £&* foil *aaA (ao tf ) fc\^ oii Aip6o i - * * . Ztt^M . b&La* . Z#o?<ji6? . IcnJZ? 

♦ Z**ao:> ZjoSZ 

. aiX \aafc Z**>o . Z&soti £> lorn 
Ail IS ^Z ZU**> . ^%V=i . V 4r* . Z-i* 
, ^,6 * o^ot is? ^ l^^V? ***** 
ZLio ( ia? . j»4) ^? *&=»«** oct ZSiSZ 393 . Z#a*aa.:ja 

* j. 

* Ajftooja 
iJbo A* XiciM Aaba ( 5aa) ZSaaJla 

-iaajfaai ida&a ( ^a* ) Z&daja 

. ( ^*^io^ ) ZodSwf 
ZJ aa . ^6 Z^.» ^-1 Jo4a? *^Ai? 

*-ioZ ♦ ^f**^_t: v?^ ^ftAA» 
JUati (cud? • ** j I^W^4 «^ 

r fbD I^o? («i) I^i^a l^ 


i^si Z^siaLM . ZJ^» ( aa? ) H£ ZSU 


I . kai. iX h9ct? ^^ ^ #* * Digitized by BHPK 394 latf 
cuaJft oiXsobd 
AsaoA :L»l£ Zddia • ^a^toJ 

tfro^—fZ? LCLLjMj &<&£** zXd<s\ JU££*£ * isuaal Z£\S»6 lAaltoaia Z$AZ Ai liafea 

2o<7? Zi*D ^ : Z4Caa££l&»o Z*£aoa$ Aio&a .taaoi **boX vdJl idjaol JctJ^*6 tjolb* UX Jala <ldo&a V MM W ' * X, ^ X * 

v d— aS &4L v d-*aA Acuxjb IsaoA 
. y^i\ idaka aoA . % ddX%j yoaxAa 

Kid l^BaA.ljfci^ \»jhoJ : &£&£:» 
. £*Zi . a . or . Z&*oi \a.jo^ . Z^oous 

. J# texal . $ ? ZX* 4?" AV Z&j 

♦ *3js /a . or . w7&gio ^Z$i iiaai » w* 
• fix*.! \a*oA wro^la ^ tfd&.»d * AZ x — *-««waa v oioi. ^aaiaia 

Digitized by BHPK I ♦ A^lSdajta 

: %£o 1 4N • fell ^ iiutii Oct JtS*.a-W 
o .S. o/^>0 c-^^ ooi -l>aJO Jb 
♦ Z-$aaJO ^o ldo7 jsoA . Axlk* IsJtt * / *i* • .KiLttio . #>aSw . a » or. ZxaXm J^icRya 
• Zi^oaa . "i . 5 ( A tai ) 1 Aoi*a.« 

• iSaa«o 

' 4 II 

,%A.ti (aiaS) ^Aa ^Zo aL.aJa 

ado Jnisoa l^Liioaajb Z^a^o . a • S 
tf Z Ho -i3 it aa^ii oJl jS.ii IsjI & 

4* t , ft * ^ # • #' ' * 

orowa A007 Z^Sl£ ^aa*^o . JULio.^6 
. Adsja • >Dt^lV,o (aogt) oiibaAta lZ#o 

♦07 . ^daja ^o Uo'^o * »^ oiaI^. ZSaio 

» . — * i Joi^taxHoZaui taia \daJb,i Uooai 
ZX^A^d iSoiJdZ&aabilZ&a Z^i4>aio*A* z 

i * * t m t * ' * rm V* 

*ili Z^Ca^ao..bfi> \doSxti ^30 A . ZSaI.3 ooi t^dX ZctI'Z kl:oi^oX Z^o^c^x Zi*o 
.Idcn: d^il^ ^oio ( 5o tf ) ^aaai ood 
*dxo oilao^ l^.] * \Jbd . v»ol . )DUa 

. Ail : i-idlA, Lii^i ZiAA» o'oii pw 
#' ^ # • l^L*»a:x:>e^i • /X^i^ a*Z ♦ jbduyils 9) 1j*X, 
395 ^f 3 Ufa} ( i* ? ) 4^» Jiafttt '/ * >/ i /# i ^ i . 2 £*&***> . Z-Kaas 

***** zXi ♦ ? . of . 11*9* Aa. A* 

of Z^oio* ^*1 of ^» oi) ^w»Ai? 

. dA.di * ci^Liaa *5l X*L~ *3&A 

/J it * / m ' 

2 coil fl#_ *£» zio fcboo* » ^o^ 
Jdu* t fcoZxxl «-S* A,I &o& Zi«\a6 

• A-jjUmo«m ♦ A.iU^a . AjU&i *'^ 

Ao:u*aAJ3 • Z- 

Joibo Z Ali,o 2 Aafi£lM ci} Z*&»? Z» 

^ _ , A _ M ■■ «« i ■■ r * #i */ 


ZSitt» g i 1*9 w 

. iftUso J^»° 4*?* **$»** ** 
£u»ftboa Ibooc! cafc-j laofc,a .aoA 

^3^>ji»pa^i«i^L^ZlioiA».o*9 

.ZjijbAfl Aiija.Zi^ Z^cn Ala.^^^ 
l^iso l^GSJ^ ijL Al ii-»LA I u >, «*: i^dsidOM ^v d ^ r^ den fy^ofy * Z^SaftnS . Z^sa^ 

oc_ft of >si— b? \Attfti WO^lD 

. A*Z&o&o A#UiaftoV. 

♦ A*ZSao.tii 
. a ♦ or 4 wo? Ii^«aa^ ♦ Ada±i &^ 

■ * t a ft 

. 3oo i^N 2&30»bA£ ^oo.<i^jao^ * l&sa.b,} 

^-ioSb.±) Z£L£aoj»S3> * ZiSaa^Si 

xtto^I *i^ : ^4 l^i-t Z^*toa Zi© 

§ * § t m " 

^>6 . A— f ZSaAttS . A- f lSa<x&V? 

• At* ^occj- zSaoAi> oL&i&J AJa^? iJu» <- 


)3^oi [a-aii» 
# #i r> lfox4*A*» r i ' * 


* / ' ^koad. U^aft* lSaa«V? "^^i 

. ( AOXM ) Digitized by BHPK 396 

pita oi) "j»ia? X£Sft»? *£*»» -SS^ 
J Uii U» r»SS <eASU t^,? w>&3'? 

L* * . ' wist; ZrtavSw . ? . 5 • !.«&*&» 

♦ xli iX wot &Suab*£ ZAix ♦ ZSixS 

* 4toiiiJfeaLte 
• %XO . AiZ&sjttao 

Ask* £> Jb&wftfc JttX ( ia* ) jtfaajH 

( 5o r ) Z_&fcAoi yija Z-SsaJtt <&Z * ^ • li AJ^ o Z Zboa S» / 

I.^* ^Alo Zj&aaS iairiAlo Zrflill Oci * Z&isuls 
• l#_^&j£A* . ZJ£*l*A* _ 

if' * m 

• A f Z&ajiA*> 

Digitized by BHPK " ' 
HI * * *' $ i \ i it § t^oi . booa ^p LS*^# oAiuci fyJtx 

^^ ^9r * °4 ^M?. too dw liu& 
U**io .^n^l ^icib^ aoA . iducio * / * ? 
id,l . ZxtLZ . l#£ma . Z^h • lis** 
♦li^ftit Ad£o . Ijcia )a^^ I^uho 

* ' i* * p i 

Ajt Ie*a . ^ibi ^p ZJJMaoa Aiiuao 

* 0«-*^P ^a^^^Si . ^*L& ♦ ^ ♦ 07 . *5i 

o' . S. cnS$Q.±Ls Zl 4 ^i ZSiaoiid Z^^ 
^— awo . Z5^p.ti Z^f ja oii Z-Xtts • .? — ^atikp O . 07 . X^i In ^\=,t3L^> Z5i0 

• a . S . tf o£ . Zen!*. \iua . llijl 
t miolLz , cicri^i Zxaa )ttJ5>.» Aigej 
vociiail . A44.3 Zcri^^ oil* ii Zd ^i ooixji it of yOoiJk* ci^ Ia&6o ^-i03 <n — bp,x i^Lbp Z.3f^SoI yd oil* 

. ^«Afi^p Zi* ^cd^D l&k&j»i6 

•l^Ja.^oa den . Z^^i£^aL» .Ziiauiio 
• Z-SLi^Axa oar LiSiutt» LiiZ ZaJA fc» 


»4* tfXa.JbAfc*> 


lK 


^ l&aUabo / _ » Z#*_ ~Z 991a oZ JJoZs Jsi? *Jsu < * Z3*-£3 *oA ( 5o tf ) Z*itt? tfo Zcnil *&*$ ***** P&? 


(1**? 'sSo*l ) Toraiaja boa IR>>JS &L (20^.) 

• Cl^a^J . 3 . 07 , € - » * II ■ J J «• ♦ A > / 4 CttlXOwXab ^-acno.«?i**w •«*-*. • *j*. i - t a . aiala Jai*> ^Jwa . )o**>a 
ULiZa Ztfafc Jwiita . oifaJL o . 07 
ZflWbt AAti • x77oi f ia Igji a*a.bQ 

Z«&od*>*di / • * . Ziaotia 

. ZAo&,&£fc9 

o • or . sXO.Xm . Z<^l*att ♦ &*aua 

iX Aao Zoci O^att. Ui^a *ao A . $ A 
»5I .otals LiU oct A*aJb6 . **&*£ 397 V^k ^^ * ^^? * 5°.W« *^ia ^.p £> Js&» 6Z ( ?<w ) $^AZ*o *:»&;* 

xSi Jdual ( 5o«. ) oilaJtti fcui* aa© 
aaoia *^ . or . *lia ZSio-iS \a^ai xiia 
. "5 . 07 . &lm!S )s^bo idCbi . ^Za h$Z >» < ' %*o .iSattio 


• A.»Ii\aai» 

i 4 § 

♦ A#Z&a.b<<M>d 

a^^ . iSAttcA \a«^J ^a-tatt • A**ai .^ . w . ZS^Jb^ai ^.Z . ba^f - liaj. ,t* aaShBft 


Digitized by BHPK 998 AM^^M •( 7 JAfaL>0 US 

$ * 

. A#Z&Jt&ao * . ; *Jb z£s**o . fl^ Uf 4**o z^? » *♦ ■ *> IP^ LAlp* JL*\» &* AAhAIo i ' * $ * 

si Jdua * • A>UiiusA*i * •* ■ « / • Zx-ahta Z<£**al <rttt.i> . l^Soa^ao 

c5cj . Z&tata . Zadiita ' • . ♦ • l^oi 


Joufc^AZa ( 


) Z^CeSL 

• Ajli^s.^ 4 I soa 01 • «*£*- ijfo *i» iA>i .aoA 

•»»aa* >u« tfoa* A»s a tf, 

* * a 

Digitized by BHPK wpJl M^m£> oiJftaj ocj *Xj^3,JH9 . Oct ^3-V 
. k.SOo^a AJB ^ a . a . cr . Z^iooai 
firsts ZSAOa ♦ Aiaia boi AS uLaa Atoi) ZAaUaJB . A»Zi* * 4 * * 


Jiia b^.liiaV tj^aJbtttaoa laatt (iA^ ZLatt Ziata Z^CiS // ' * Ziaaa *' / • ■* a^o^d '. **. a * • 

t •» * ft* s • * 
' ^ < I /i alia ^P^ : 


/ / Zi^aob Zjcdaaug « * jqA^> Juia Aj JdibAZ ' i * «r ^ioaLiw £^&a> ^q|S^a ) * * / # i § JdiaA^d^ » '* ZUsjaAso i i '* * ^3Ja XzoSbs . Uiatt Jcibis Jdua i / 4 I •\ f Z^ol^o licnid jtooil <h<auao . Z^^Jd^ 

!&$*>* ceo*** . Z^iJdittio • ZiaLtaso i « ia&o » Z. Z-JJaxAio . Ij'aL» • > .jJdudiaob .< *<- ^a»b . Z&\«ua Zboi JwSUaoo atit ^° • ^^* • *V * *$-^ ^^ 6 ^? c, )> a «' # 
lub 399 • ixo xSba • Zjs$* ♦ A*l£*Xfca _*j4 ,.* )ax # <* * ♦ • i^A 


?■ / "^"TT fBttm rw ^^' » '■ «■ / *f 

ltt&ja cfcAJ&o v^V? ^V^ / * IxJka ***** ec* . I^Lsii^ * tfjK** 

tm urn t ** *>!*■# 

* r i ' rl « t tm m i 


* w it • i « .# * /Tv* . ( aw ) l#o,n*» /•/• .A! ' Lo ^ t ?^4 ^*M • **? 

*sk?AJ . *** #fci • U-fci ♦ * • <* 


M * * * ■ # « 

4 I * * t g 4 m 

. A>k:oja-\:>o ^LbiaaS *Ai, * && . *£ cioA> ( *o tf ) A^B 
ai^-flijate it SujujjA laws Iy*a\ 

o^ ^-^f^a ^3^0 XJp^o Aii^ 4 i i t ^iWii^Wrfi^^^' ,iaxA • $**■ L^ • ' *^ I&ca.aJuo . ( ^ ) «f-? 8*9" • ***** ?f , Digitized by BHPK 400 Jttxts A 


Z&9 ■« ' * A* 


' ■ 4 ' j^ U*fi^ J&*? ***** ♦As .. '' Zixenaa 


b&*e\ «, * 3L63LJ /• • /■ f 

i / «/ /■j ' " i» / - A 9 >/ f # t 5 ', / . # ■ # 

7 f 1AM 


'■ * ajaAaa I * Mi 


> A*Lu#ajaA*> ■ j . liito ctAj . law i^Jbfti? I4JA0 . l*$i &L %i <4 

liU. »*}** . Itfijml*. baxai.3 l&bo 

£-Hjd ^iC Ju££*l . Zi^So Oct 

ioy) cniits iaafti ^> . ^ss&isi 

Digitized by BHPK Ji&ia* . JboAaa it' 

MB / ZWatiO ' • * «• 41 AjjUjitai^o oca&» . Z^ltaiio . ZjdLb^o * t * * % § Xbtio Ui£fc^> A.i ^A3ttd ( aa? ) laufcjl 4 ** «J 


§ i *' »j/* am i ' v * m g * a .* .* *. t k*xn&x> . ItbAJd Zi|Oo ,M / . Uxft . JUjsos JboA Z ( iaa ) Zioa» 

* i • /*\ ■ / IS / / 

. jtAX> . ^ .C7« ^oia Uxta lioja \lbo /■ ^ auta oiSOh^so . oaj ^xti ^%^£> O^w^SL^^ ixo Zx^d liiRi otAj . 4i» • 4»^-» 

Z^UsSjq .a^i^j tfiilM ZA*>o iX r * * w*.,ta3 den ♦ ZA-Jw6a,t3 * ZJLoxta 

* * rm 

♦ A^ZwwD^ 


1A Jn^ei 401 


Zaaox £4* Zfikd, : V l Z#a*aJaia6 at £ !£***}& ooi *,*« Jo6i\# : liS^o 

of UiAia of Lxa^a of Zsx»! ;n£.fe3 
Z&a#la of lia^a of litaa Ao.»o.xa 
. Z*t* v? ju.i ZtficUA *oitt &*£* 
U^£«i lib AaS <nV v iw ^jl*o 
Aa*yiti : a,Z A?&t*X Z^oAoiioa 

Z^u*iJao Z&&aa • fc^?** 


• ' # /. <, CUbOS I#Wlo Z^aS Zi*,. Z#^itt ^**A* . r. '. 1&***J • | 4 I ^ » * 9 m i 

. Oct Z£iX?A*> Xiiajf 1 

♦ a . 5i . A. f ha,d*o A*b&;£* 

Z*AJo« ZASaia ( ia? ) 1*4*3 — 
.*** £> fc&wo* Jblx . iAa? A^oZ 
AflL*»i& . o . or . bojLtt Aaxki* 

^ a J m mm / • # AO*oJ&? bOgyJi 

ZZibfcaa a. lo . I • Z&tfi* . UJtfija . ULSix* . aJitt _ 

'• '■ !■ |« 

•&?*tao Z^ooaao Z&jbjBoiu t jaiu 
li&ofeA ^*AAl . ij*o<ftxl? Z&01& 
*pmja Ail . Zioxtka . A/lxoo »o*ao 
. Z.^>.U1> yO^ jDjjta Zcj . ixo ZjxmI 
den . l<n$Zd c?AoikKbo,a *6a^ »*ioauta 
*6XioxS oiio^ja JlotS Z£**oAA m^ 

Z^l Z^O <7lS &OA ^0 (fto tf ) 

AiZs Ida^Z ^iis A» »cn ZjUIS a f AJ .sua *P ( r? . aai- ) ^roiJbA Z^?p Z^?^ 

.t*o Zx^S.U^oS^ 

• l^oaooxta 
. A»ZMOAJta 

ocn . *oaj- . Z^x^^Jtt . bcyaa — 

. Ui»Vi poja ocn of . ciipaa Zj^i? 
^*^ta «ixA » ^en . ^Ab . >•**£ 

. A,I*Mxa 7TT 
Wfe«*l3 deft. ? .cr-IfefteW™ . , 

^ ^} « «t »^P , 3 5 - 1 »" 26 Digitized by BHPK 408 JDOH a^-V* SA.ao ^(itaS boatla »cr ^o^ 
• %** >3*^ CT 4*P *<** I _*£ *.& Zow *£' "cn ( ;s>i ) ZioA jajua \^ *»A Zaa&o Za^Zo Zxs* ZiaaiioS b&JA 

*4* • ***»J lia»{ Joiea . !&£>& 
JUjaaab : cfu^i A A^ z|;La# ^ Z ZX^cajw )a:Co oiaoa&iai *#A \i&$ys Zd&ao .Zaifco ttl* )otb. jBfbi joibo .5 

. Z^Aj4u±3 oi**>0 Z^joa ^0,?ft-t«3 


Aao&a ZAcwbo * . /a v 

"*: Ws8 < ( »?(«*»)Ifi^ilsi>ji_ 
««. ****** . i^.^ > - iaM _ 

^ ^»m v&.u Ai ^ s ; • ft^lVai -aits >^ia aa Ul^ j|^ 
^H>o. (^n>) ^aAi vra^iH oaasf 

•>»$ . >5i«S «^0 «J^ "tt& ^ 

•*»^4 ^!. jBitti' 1^1^. JoJaJ zcbd^av ;. .^axo Zd f? o . wAdi^ ^oiiH 


'■ \. 

y^t^Z zi*^ ^^i j^a ^ Oj^O 5 /. V»* A\,»o ^o \aato ^a 8 , <?&& V/J 
/» •f^»? itoiWoi wiaousi tfW a 
^^a^cj^uAs wot IAsojosAo 

i4M» ( ia, ) ^^ z ;^ ??ib 

^*- ^?A . 25Afi^; ? USau, ^x^ 3 

* ^,??h • *, ISL# i^jj, 2 ^; Digitized by BHPK 4<N 
40S * / . ' ©en . oco**# . ZA:»aJA» . - 

d<* . Lioxtta Zoena . a-?V.44? bo 

l^jL-kgi . lJa~i Joi* *>»AAla 

,* pix>* l <^# •*•<*' ****** 
• Z&aoZao &ei ♦ ct»ow . att»oa ^aea 

Cl z£*>Z*> • a . 5? . Z*a.B.x> boiA* 

joZtoaa Z*>^A3 # • a " Zj&Oft-I^ft (aw) i^O*>a.d» . A/abaai:>o 

^ zJaVoft *x ( *> ? ) Z»aa* — 

.Ixo Z&AZ* . zMto Aaola jna* 

• Z%M&H* . I^07^» . Zifcaiabo ZS 

. XJUioi* Z»ao,H : ^1 i^oiwoof 
. l^oLs boooja £jpA . l&aaba.} 

. Jia* ^ aul ^^ 
*l : taaja.)Da*aS Wj ZiiJa* Z&afea : VbZxdx* cpoA.^iaoA <^a jaa^AJ 
Mfl ."5 . or . U*£Ua **> iiia loiaAl 
^£o .ou* alia laepi Ziiaa oif^? 
Z_Jba *& ZiiJ-Aio Zft$Ql, Zitna 

Z#*ai. A*ax?Al A»i«,\l : Z^XmI 

• lyai *b**A} o.*>a*A£ . Zfi, »j» * 5 / . » den . l4L**a6ajs"Ado . ZobaaAsa 
JauftA&»a }*£»* A* la . )oa*A*>? 
of Z»aaia i»ZA« oZ aa.^A*a of 

. oiibo jaitt A*S? 

la?A tf . ? . at . xit \£ l^oxioaiiAb? 
. laix \C ^spjb Ao jnitt ^o wi ^o A o 1 l£+X>\x 4 Ziss5oS o • C7 . Ixjas . ZicxiLa 

. 07 . ZA'iAiZso ZA#.ioxBLi3 ♦ Z<^.j^u*td 

* l&Xs^SO Z^AXA . Z^mO ZiaOkit »a 

♦ ^jo aja Vi^ I ^6 1 o . o»4io e ci u»ioa too \Lbd vj.ioo.bLii 


ii*.lo Za9ois * AJbottji — */ *-• » / ^ « m 44 * I f * * 1 

Z^i^o^ ZSs A.»I:swi&.*> ^.^o ai^r 
Zi.it» aX ai of otJaV 5^^. Z$ aa m t rm i 4W ^x>a**>a ^JLZ v ojI ^a* aft : oiaii, 
t v acn . Zil2fia JocnaaZ ^aa . 5aii»$ 
l*o Z4&r$ . Zfiajgi^ . Zi^oA\ pfe 
. Z^ ^aa : Z^aAZ .^^ ^Zo 
apA . txo, ziia . ^aaa ai^aA^S 

I* ■ A 


* » ' . ' 


Digitized by BHPK 404 * / ■ * 

xtaao . Zxitiao 

J * ■ / JXo Xb» ko 136-iS iX Za»Z, ZA*> / • / a ** t * ' • ' • 

(5o*.)Z>Oi*&o? ai*i*&i A*a oo7X»iia 
Zx>i« : Zx,*jh ZS&fcja Zi*Ax> ZenJZo 

/mi f t m i fi if a * u t 

%*in . Jiil Ziiio . ZAto cn*,i* 

gt 4 m t l' V ' • f* • • § 

^cri»cjoA.A f I^oA^,i Zaakil 
^V?° ( So^ )^ Jttlsjofa AWd zSwfii 

J**^? i»ji-i zvidi&o u^So zi^i 

• i*o I Asia* v 6a4,V.?» 


oA ;ji*fi? ZJ^ fia,) z&a* ♦ 2^^ AfiOXD / * • I . Jfeljjf • 3 - C7 ( Atw ) Z 1 

» * • ZiiiZ 

« § ^^a.(^)ttSxb :2^^ 


\ 2 A^^r ( * Abas oZ j&Att ) l$+\y»i 
: ^J'Z ^^ *JIi tei ^ 6A # OTioa ^ • H: 1 >?? A ( ?o~ ) ^asi' ^asittJ? 

' i J1L i / urn I ZJ»ia Z.$^ ia^z . a . 5 . Z^ia oca^ 
^ AaiZa Zi f itt Zii'ta ^***ja 
^34 . ZenJi ^io A^of Z^ f ?o^ 
* Z ^*^> vX^.Zi^i xd» of zib4Jw 
t »i^ of . Z»S*i , F » * '/ ■ «■ i ^ ^oJf ZJA . a . m . A,Zia^x 
Z— tUaSLi jD>ao ZA-^-- i-i--* - tr » * I 


Digitized by BHPK 0iA ZoiJb aoA . U<*$t itiAoM Ufa? PJfr 4 * MPf* « s » Zfcj^: &taA*o ititf&i lixs^o Z*w$ ^l Zj«k Zj4? z f*** 

voai i ^-#*a Jj£*»! \*J^9 * ******? 

J&xga ,*> ^oii»^ Zi#*.iAo Zii*A 

mS 6iox> - ttJ«? s%iaa xiMl^. aoA 

I— ilk*** . WUiaajH Uxj>a* 
Z#-_*o? ( io ? ) Z*i«» Zxla» — 

I i r 

fctatSoio ♦ Zxaaa A*a a#1 Zxia» ♦ J&ituo A*a idboAuo ^1 
♦ *lx?6Zaa L^xi'.n-*> 1^9? l^aaxiaAba XJdAl <4 I ' * * '. '/ t %aSȣl 


. 3X0 - Z&O * f » 


/• * ' * UxaaAb? lvh& ~9 i fm 

2^: i»lA A^ltZ* ,-ac^ . *£*$? 

26 * b 40 

OTa&wo : Zt&c£t*ija IdoS&a . *.'J.z.*Qja 
. cn^aaAa Z^boi Ajy^e.. y.xaati IflLii 
Zxaoia ^oi^AA Zj : ZAjija »niio osoA 
a»Z o6t ^jM) Zso ow «aoA . ZaliA 3 rf /■i * * (tooX,) I^A^xXks IZj !£>ia.^ lxaatt 
l^ii»,3cA <ha v^o^Aboa iA^o^ aoA 

♦ Ziaokta^-filio v 6cnla*Z*cnS'l Z&N^aja 

Z £aoxa aox& ^?^° Z^aaia A*ja 

ZSt^axi oto^JaX ^lia Zi6 : ^l^po 

^^>.iA Ziodx±aX Zi&? Z^ ^ox^soj 

* ZxaatJ ^xan^ . ^? Z^o . l^^^A ^» 
Axx- * Zxi«» A-aa Sli . ? - 5 
AjLaw • Z^x*aa . o . or • Zxaaa 

/ Mil * 


"(ioj.) UlifV* : V"*f ***** 
. .oil ai I*iH? I,&4» — 

l5is.aa »= ( ia? ) J»6aa lii»H - 

jtiflja . Waos . ? . 5r . Z^^ ^? 

^-ae* . ^^ ZAx^xA afa Z^P 
. ziix ^aaa . Zk*<* •«Ji» *^ Digitized by BHPK 406 ZqJmS oA . Z^alai** 

* i ' / ♦ * * * 

jboxo . &s.i.a*> * a . ^ . A)'enA« j&& z$^*w? &-*? «« t ^oiV So H? 9 * t . li.fkS O . C7 ( Saa ) t J2> O&alopjtt '/ • JLfcaia »a • m\ J2>oi25c7.,a 
♦2L/^>)J» JLteraZSo Z&>Z t %£> o£> 25 oi±i 

• F ,t i' ' r t t 

. lag AtyaJ % t ^:^Do?LjB 
• V«3 ««? * *& WJfl tf 1 20J3 tf z**» aa . tf &3 ? rf* . tfai # i^ f 

ctta ^Afif? Z^aoa . a . or , ;;d.fes A*a 
of ^a* Z^,aj, zjjyft . ^H f 

>i^$ iaaa ^ Z&b «G^t •• V * 
.' " > . c? . Ziba* Zqj&s y o.Ja /■ * 

i /* 


&4— jb • 1 — *&&■» • Z,Jl\,6s • tea*. * ^- t % ft • 2j&w0& )sut . Z^C^mAo Z#ci±a 
Ayl? Z— io OCT . Z^9tO ••llotik 

* * Z* " # * 4* * 

• tfxjo Z**a^ votjdZ . JioxJtt ^si^oi 

• lezA^oa den . Z&jjoictto • Zijoie^o • AjJUjCICI^O .ZJXMii'o <na Oct aia o . or . l^tuiSo I • Z«4talbcx.H 

* Aj)li'6mia • Zi^i ♦ Z^3U# . Z^iVcnJfi * jUJaiJH 

v ' it * * t i 

• Z&£i . a » cr . Z^JcnJi z$tof 

♦ AjZi'J'cnij 

♦ ^ai} a« Z^otJenjeio l^aiiiOTJa / * # « * // -r/ • auaAI .a * ci . oca&m y/ ' ^ i# i * u t d a . Aoi^A^a // . A*Zi£orJBAda / i * 


• OCJL3k O « 07 • // < . A* VsSm Js.bo ' / Digitized by BHPK tA ^oJLo£t 407 . ( 5o tf ) lio* f AaJ »mf lad ** ' f *' 'At r t 


** i 


4 /- Z4JLU& 001 * Zjoxttjo ijan» 

* ^a£Lio cua ^tai 

it * * 

. Z#aU,o..taA*> wdriAi wOttAl 

. wojb \ia&a 

crtt^a* kaoifc (**>) lift* U»&ia 
*3oA . «« Zi#Z l&tf? fclwa Z601 #j * m it tt . vL&JtaOi . l^&fJ? of Jaaco itif 


* * 


rl ' ttf^jH ^aau ^ojbp ^a-tai : \.. • ( Atai ) l$o**o.tt^o 

* A»U#AISi:aO 

4 t 

. fc»o\..? . c-t^o»S>Zo.Jtt 

v / 

♦ i&Sa xXj . &£** * 2. 5t\ja o£30.tt 

/ f / 

Z£L*baxA ( Ata» ) I^oi$no.30ja 

. liftboaojaa 

. ;_^ . z&U ( Aij, ) zi'ia^ 4 


^3.3k ♦ ticn 007 ZaoSb u,J Z^aAB^o ) 

Z— 36 Ai >3Lfca Z^a« oZ ;ioo &\* Utt 


1 ^.iu^i ^ A («-»?) 1^ !l^ 

ca yMA] lis? Jb^J t^** • "V 

Ii&iR> J<?A . A,Ifi>.Afl <"^? ^°? 
!-.» . $fe* I *f M * *^ 01 "^ 

■* . j&i-iaH 1*hA? A»l Digitized by BHPK 408 ,loJa A ♦ 5kX6 ( rfi*J iA4 ,^oAa Iowa Lbua&i* Z*~ox aoA •■ %B&&3 (7t>w * / ii . ( A** ) ^AB? ;*J^ ? I^?t j£l£ 30 A . IZaJH" * oi 


♦ Jill boo a3ct cias HA6 X J^O>a 

it m \^f ^ • JB ' ' | 

&±tx . 15 Ati . z£S Z*&£ t j& o.aO> Obti U'hVbd '/-^ ***** Iooj ^ Aaia Z;)ua zi^9b zibo W, •V? ci-a l&o>a& oZ . odor >*xhoAA:>o3 2, ■■ ' 
*-ao Ziafc^ .^rOLo vtV 00 * wV . Z*ioo5 $ odA ^ o.jdf 
. *C7 Z$jAJ $ v^> o-Cx-a^o. a 

aoA . JjojlSm • fcXaoao $ koA^fta 

^ f *Z? ISujei £> oZ lU$& £> Zi\^i 

! . I * » * * * 

c_JJ. cj . JL.Zia.j-ii) pita Q*Z^>o& 
A^Z^lboa J«a Zbzo Z£ttJ vSoA 

* / - /* i* a m it t * 

Zdbo lictDs Zbaxokl coot t*.»A^oA*o 
oZ . 0oo7 to:L&jA-J3 ^-^Z Z.a>oo 

• ijols 0007 ^bsiSAdpd 4 # 
H-A ? ) t A C*S Za^OtM C"Z taiio zS^ss C7ia A^la Ziboa 

j ^ < ' urn « ** ^1 ' / • • 

. labour of Z^iioA ^3oA « ^L$od 

'• * ' ■V ' 

^jiaZ . Usuapa . Z^A ( A faj ) ; 2^0b.a 

Zid-j; )ail JxsZj k.«ajM^o ZJditI*a 
litaA^os Zj^A*i ZidoAs l^o^^bo^a 
Z*xia6 . Z^taoa » a .or » tfoaa v 6crAdi 

t* 4 * ' m m V^ * 

. ( Aii, ^ ) ^ li±il 
ZAJai(iaa) Z^dSdfiio Z^a^a t ^o,,a 

Z&X A#Z . Z^Vj^X . boaOT . a • OT ♦ w07 

Za^oZ^o Jlboaoi v^Z . ^i,J^b Z^ao 

ft t m * VF ' t t tm s 

IJ^bo : a#Z ^oi wijfcaAao ^i,A^o 
Z^C — *SlxA ^0-iiAAiD a^M ZZill^D -*♦**- W* - %A - is^»4 &5 | c^t* z ? jsjsp ^i ( oSi is«b ' =u ;5ii ) Digitized by BHPK 4UA 

, - i — — i^^—^ ^^^^^^ m ^ 

ii»ite ipo* uisofc? k^p . zi* 

^ui3L a* *a*fcji ***> fc£iAS L<tfVts 

. ju^V 3 ft 6 *** l ^ jA °* *'? A ^ 

. i±*AL A*a oaS oars : Zix i^Aaia 5aoup 409 ( ^.«J ) i*&4 Z#i\* ooci ^Ixo 

i i * * r . N 

*oy> c or **** tf I ) ( 5o tf ) ZioAa A ? 
ZaaAfc*>o ^Zo . Z^lla ^oaap l^^fl 24ba • a. or . iSLWxso ftd&fc ci$ A*l r U * V 
^»A Xdxi )ii : ci^oj a* uAaAJ 

A*l ft»Ja.l0C7 joto^Id Za*I 

. v 6oi,&**xa laoi&o Ix**x a**. ZiiS 
A£ Zoci . * . ©J . *aA?? Z*ac;ia .apA 
7^ "• f O * • t low aAia 5&a t* ***Mj • ^H? 

&Jl' pqJa 0c6a^ Zi*» tt»Zo . ci) 
ZA»J JBOJH . l&i Ji, Ail Zxo Z&x* 

( 5o^ ) <fc>* *** • *^*» 9*"*?° csoA.*.* tf ttJL,a l^ap . Zi^aa 
A— £*ia of iAioaa *s*LAl ^9*= 
5u^>lo v 6crAjLa p.!tk Xdx# : *•**" •iJ^Okfiya loci \aoCxa JpA(ao-* ) ^J-ts 
JExA • «&* Z^^ta ZJ5ol x Z^o^^a 

4 4*' t ' * 4 4* I4LS 4 t * m X . U&a&? Ilia . ;&*» „ Z^^. ziSi 

. Z^C-A^'cia . Ziija^ * Z&oa . Z^ak.^ 
Z — it . I^ujb ^36 A . %%o I3a9laxo 
Z— &*oil ^taa : «.#! liiofo Z^cA.3 
Ztta . ^i* Aoia ZS* \^r> . Za,«.^a u*b.»£3 
» U^^io lAOAJbD Zf&aXa l*oiX3 
ZjbA»» aAa ^*iAAaoa Jnibo i'idio^ 

( Aoia^a uv» ) ZjXwto ZI»io Zi^fc^x 
: i^oZA .Ifto ZactSbab Ix'^s zLa 

Q&a P**l : wX^a *a«J - ^^x - P**l 
iidxioo . «2Ljta *3^ Zi$^ . ZiLiI AXtd 

. Lxi>* .^ . ct . Ztta ZJd . ^xo Z»> 
. Zjloi IS? . "5 . « . XSia )i'? Z^pAZ 
.Jb&lAa . a.w. Z£ta Aia . lAxiii li> 

. Z^Lido x Jo Z^x ^ ^i»? tooA? Z&4* s ^9 A . zi^i Ai3 .4* . >^^» o 

.' r. mm * W fc ******* y ^- — - -;-t- - , ^' 

Digitized by BHPK 440 Jcra.es A 
iMH^^m /t*o Z&.*s - 1^*-^"- ^^ 
^ <j,Z Uxfl Z^aa -*!} Pi* * ? 

«ual} v xjp ciil^ .Jsib UJbfi a**? 
Ji pAJtia ojho ( 1*39 . a»*Z ) ou £*Z.fc3f 

^2o oii Abo^a . Zx*s )a& ^4x^ 5dui I art gtf <£ ^HP 

wAi-^3LX a,-ai u.»6J3 ♦ -07 Zitfa.»<fo 

■vg&iAZow^ ^^oota (5 0ff )a,^ **lto 
.xjI aAi jDLfcs 5$aa ( ae* ) Za2l£ £> 

^o . A^aa^Al Aiaani ^b&tJfcaa ^Z 

^a . l^'^o A*a &> _ l^aso fc )a^a 
^o . Z^iaSLio ^0 - Xs£lol ^d - J&fbi 

^? - bo^ab £> - 1&}Z*» ^o - Icn^ 

.000?.^ .or. jKAx. Zj;»lk 
£&*: 


> iAa-. A » ^ Z-fco^fc k^jBA$ .KaJS tj&a ZbdwidkM v dy».lx ^Ua a*oa *&a Jto : »5Ltt-^ 
:U3i*aAZ . Jl^ViI 6.iQS>.a cjoA . ot3lss 
caoA . XJZLULz liai ^Ja Uaf oe\is 

oi*aX ^sija : loci \£aS&3 dnfi>3Z ' fr ^S^oJao cnftJ5>Ja *3pA ( iti> . jas* ) A-*lS^iX 01.^ 

T , tm / * ' /■ f * * * # # * * ' 

254S Xia>bo * Z*jaAM )&£*& Zi^^a 

tsob iiaXa Ziata AjZx^5l& 
iioZ : A a*Z y.^M^b ZSi^i . ZjI ZJJLa 

A^oa^ Z^Z^Q ziba^ Z^oa^a ^ d 
.iiio.^ JUiido . iao ^X,±a - iLao -Six - Zjaxfciia - Zoii - ZJA^fa JaJfca : ^jZ 
( ZSaato aua ^e^la ) ixo I-ioA^Aa . Ziioafcs _ 1 A3a<>a )ot : ^a ( ii ) *MXaJ^ 
. ■a I • C7 * gtxo Z^.^o&ba^ . H^Ct^oJa 

■ i * 

^iCCKbM <ix^o7 chi /CJA-b oiiol ^9^ 
)a : =fea ( cn»? • ^^ ) ^»fi-? ^?A J Jo 

JJ / / rm t * 

&L t*^c£ ) l^oa<CCo(CCja - l<CvoAaaAa 

* u * * j 1 Digitized by BHPK StA *ioja 411 # ft m * / / ■ . ^ . 07 ♦ Ofcia Zx*> ^ . Ati3f£ 

. "$ .or ( So tf ) **»•■? A o.aa : Ja . A*if} 

( So^ ) oii oct !&._£ Zaafe o*i$ 
( do-.) &»o** A007 ZaaiLta Z#aa*.o6 
boil Zoc7 Jta3A*> Zjsufba » * • or 


X-J if: ./ # > * jiUf JiSIa A*,* : l&ofido Z^o** 
• X^o5^ ZiaZa aSli pati ( So- ) 

. a ♦ or * youu&i ;&*» 1&» ^P« 

Zi*x£ kftMftW 1$ ( juJD . JJ».J ) li£ •• / oo?AJX?kao ♦ o? . *ji jwjLo Z<C&£o As )BLta ( d©m ) 
cus£ Zxaao ZSo^Z : ^o$ . *&* • * 

* a tm * • " 

(oo tf ) *jiWs Joofcs : *jI $?»»£» 
JUi,*Z3 0097 «oi*»A . ixo Zxoo^ 
laSa 6o7 * JsZjtaa lis) . »1m . ^ * 07 

• Zj&,afi)s IXOi »#OT#AjlD y\*l .^.07 ojiia»jbio ^ %aibb liLal ^ »SSI ^ / / /f OtSO Z^P9 ^30A ( Do^- ) ^^i-a » 

&tt A^a oua yo3 Zi*i Ziiafi> Zjoo »=9^ ( SO tf ) OlJU^lO WTO^i \kilW 

)3oni ^1 : A f Iii^ xaZii >ibo 4J& 
\^&l . Xii do A ( ao r ) l4b Jk, 
v^^ui, yOcnl^ \^L Z^Z aa : Joibpka 

Y i* * * • * i f m 

Z^o-U^a ^ft .txo Zjo^ 1^ 
oiA^o Zioai \*L joCkja : a»Z l^aoio 
( juio * jo^^ ) cV NMicJ«3 Zxtasofi> ^Zx 

vO^A^ai,Ad iiL ^30i=t3 Z$3 1^ O07 ^S 

LS . ^t=^^ I&> . ^ « or ♦ Zaoo ^ 
. "5 . oi . cn^-a:ia»A * oii^SoS &L ♦ ^LJUpax \^ Jays . ^} -A»x 
yOoixxa Zooi . o • 07 ♦ 1^oaV» . ZAoixi 
Z^oi.a^ * ^a » vOoiAwi^aaio 

,• i i* # '■ * • ' — 

. y ^ do A . Za^ ^^« ^ t ^4 
XSaoa^ loo7 . \a«oi AaifZ . v ^^r 
^a^^o a-JU» at ? ^ >i«9 « <t*^ 'i" • ^^ / _ *tf f "A* 

: .cnoioia y^Al . o . 07 . xjZ? Z^ yt.?.o7.Zilif.^ aaou±a Digitized by BHPK 418 *po& oa*A -mm^ J&L0 «A* At J I*t • **V** • **** 
^dJLaV *#'<> ^ 9*?> # <** V 

>**4 *f»* %*? b&iu ^f(to^) 

<Z_sb6a*o Z#.x£rto : i*o V dj *^ 
( ci»? • ** ) Z*Jtt £is AZo Z^ltao 
<_4,i . jb&b AiS - A** - *Zia - a* \ '* ©SJlxflLJ &*9» <*? 


€ . ... ifteA» * .* » 1&oJLs£ Zaoai ♦ Z<Cka*» Zta*'Aa© 

o .cr.lAJdi Z4oau£uZAIa> A*a >)a 
Asc&s aoto . bali&ni/ Z*i*»i boa* 
r * u l § t 

*soA . Zsay&l .i£&:*a.t. ^&ta Z*Qt*.ta 

• • 'i r ^ am * PJ 

lAba^^a Aoot A_di Ai&fZ ♦ Zi^o^o 

Zibo ZtSAa ZaA&aXa ^A . a . ct 
&*« oi tfpS ? jtf^tt ^,oA . Z**>o 

1607 *~-s.bA*> ? ULi» ci £*a* I -*. ^C4'o Z<CCia^C l^ocia AxsJ^ ^ 

Adz* uj*i .9^435 ^»^S x ^d* .ZJ>CC4aa ZjAjaoUa cib oow ^^*» 
pija plJa xjI <nao Zjf aoA ( Sog. ) # * (^«»a) cibo.*aa ZS'tosa Zqot ^Jls 
Aio$&a ^oA ( oto? • ocis ) Zow *^i 

( So r ) l«Jia ci^a 0^1 zJd At 
jb&.»4bo pix> tiii* oZ Zjbi 00A 

r ^ * lit *t m *» t / * ' 

Ad.xbdid a_aX « a ^ : Z^i^XmO 

t ft m g% * * t y 
A-iofb.2 a? A ( 3o tf ) 0.3^^9 AZo 
At Z^^xjj . X»ntt A^a^bl Z^ai« b&ti : aiolA. ( 5o^ ) Z^aj^a ZAZ 

* / * cnfcii ocji iJSl <nJa *m Z^U&amJ ** 

1 4 * Z.xioS^ /■ #» / * * * « 1 ' . UiL}a*xs6 Ziaoaxa / * 


Digitized by BHPK 4*a 
^ erg*** J^ 3 * 2< $**^ 
L$*3£ (=**) 1&+* &*** — Aft} Zdtc&ala 


Aix> i'» « ft* Ao*U* AJ*o* 3t!ba: . ifei* . &j * *2¥ W *M 

* m -. . . r m wD&&a03*3& .U«aaa l#»oJ& Z*A$* v$<** *«&9 
Jb&woft &**»,? den.Uii*^ boa** 
_m*iJ±tta mVaii&oO *cnO.£5U ^~ ~ iiv " 


Z&*9»J* •orAte JJ^a.oiS ^oaoottA, 
* &*J&a Z«oi ( Atu ) Z^oxa** 41S * •■.* jia &i <gl looriJ t ZafJI ^a»? iStau^a 
.axo . cnM&V . a . or . Z&la l&oiis 

i' * ■ # • * 

l<&a«<Ct*ia . Z&iA*o*£3 . Z*i&&Lb 

>-*, ( Atiio aaa ) Z&0,ta Zabo.fca — 

. ZSLojoo ZAoo&aoa Zi&oia . a$ Jto 

15&JJ vom^ini o&&*o3 . Jsoolao 

JbooJ&a ^poiAiSLx cna^^So IAaSoi^ 
Z^crx-st wA.ioft.a . — aoA ( ^©.o ) 

apA . cta^ Z^pao^io . a ♦ or . Zi\» 

AJiZ^Ai -» < S.&* * * * li&** oi^oa^i .AliO 


i» * ■■ »*. 


WJji 


MLUA' tf # C Digitized by BHPK 444 p&ja **X jo . Z&?A» £> *'*? baiata . Jttui 

, l»oo . o . c? . A, Ua*±a£ »»oA Z&oj? 
J a— *Z Jjix-a&a Z^Om^ax . Z&*b 
I— baiaa . CT^C-ka ZJJ&oZ* b&oJa 

* t * * m * 

# IS / m * * ' M * • 

. ZiooA . ZaaoS * bob! . ZJoc* aoA 

* ixo Z^oAjI . U;a . Z«& / * i ' ' / * * j&& * 

J ' i ' m * t t 4 tt r- f 4 • 

»* ^ i * si * * t t ^pw^^Pwi^^ IS liik\ &te . ZoiJ'Z *** *& 
&?fea *&& ( * 0tf ) aUi a joifjiAj 
*—#&* i4?o * bit? Zxia *i QIX» Digitized by BHPK l&kih 9 • ia.^3 Zho ocn * ZXa Jo *-3a 

* ^^ * r^ it* mi ,i m « ' (,« « §*m ZbOuJSl # # )DUJfi» . til m alC . "5 . or ( oo^ ) Zil ^i 
. ^^iSw A* Z ."5 * ct ( So-.) lenlia 


* t * t /m i 

' ( 5 <>tr ) * '/ JiMiiMinpn i a * A&& ^1 ^jpo ZAiia *** cjoA . ^M 
. ftxo Z^*.ia . Z^i*a . ZaJ^a# . Zi»a . l&ix 

* « tt '• • i* ^ t 


l^d urn it § * 4 • ^< i m* '■ / • t y t j . • 

:xjI Jaorni as-iw *aaA* Z3&&3 A^fa ocn U. 
U 1 f* Z^OiAia, * * ♦ A* I:bou..biso 

oct *aoA * Z<CCboJ.£9£o 1Ao^3l» * ZA^\* 
. Z«^ft-Axia . IAi^3bo ^o )tti.iaAAZ3 
oS:tafl^i cn^o eu*>a ocj »aoA * ^xo d*A 
415 ^3 1S> &X* **&"* AAUJ> ^ boJ^s 


3 . ©7 ;•£ ^A, ft 


i<7L& 


?* f )DlwA . l#e^ )au»i ( ju? • *»* ) ^^ 
moidjLsSi I^xi A3 oc* *:»Zj . :> . « 

CIS y^-f ♦ ^ . CT • *^? G ^ <*£*"% 

Z*ia ^el (jjj. a^) ^M? 

r Ay> * £UJciA*>? 

5 t ' * 

^Z ( ao ff ) -4^«= ^V «*aA*a*tolo 
at«o A*a )n4» Ualt^iso Zl^a \>, ^i^ . a:,,, . o=uX aoA ( So ff ) vjij Aa-*ai3 : Iji*.I 50^ *^ ^?^*« 
. K ja&\ . bWafl *?# ^» A («»«■ )>^ 

ULifa J^a^A y Oga^ ^y*a{ Aj ? 
^»^i ^^1 r ^«^ \^^° 

oka** i*^ ^ as rf V^° 

/alia ^ • « . im *#l ; ^! 

. uLh **nl • Aq^ «M>2 ***** I — 


Digitized by BHPK 416 Zajo* 0#A . ijoaa A*a ( **> )t^i.a^oia .» ■ * . Ixd Jb . lei ^5p A^ '/ '/ ♦ tf coa 'a*?**>? ifaiS (sad) Sari X JSq£ 


' • * m * , tm 

.<V> <***»)* Jj'lo (fa*) J j&io.B 

l JBUJB} ♦ Z4&M0 **;U Zaax jEUJbJ 
• oto&j* . *ft «(S^^a • A*»A* • $>& 

. iko U*»$ £> • I«ri ^? 

.jDUfcUO 3 den . Zi((a^A)o.^^ * * . >\»U>6Kta.io * / €. «. • ZiCia^Ja* 4 . * * 

. Z£a£& ,*Jao^3 . ocoju# .» -* # 5 . AjZiba*^AAdd 

• boari o . C7 (aaa) ZbOwJal batol 

*sjgA * L^Lxd Z^LmOAm . lAioaja 

♦ )C7A^Z SSmJtk 

- ZuLa4m Zi^AxZ * Z*^d»fluta # ' Z-4aa£ ( 5a? ) d^X5odtt tfi^^ip o.n 

. Zii t 6 r 

• Si oil* Digitized by BHPK J*A XuS 
♦ Zg* &S>Z. Zaio? o 90TQ. Umt ♦ ( aua? • **<S ) 

> a • 

2m*|*& ttaai, ai aaof ) &*&*% A-d 

wa&* ^u&ai»a* joo*vd>u*J4tf? 

iX Zsai* At* Z^dta J Z»c* Z^** A 
♦ ^.fciaj^io a*Z . a^ A* ^-*&*.ia*o oI^ ,i (■ ( ^4*> 


i> 6 ■■ . * ZJi^Aa? 1 

A} Jo AAa ^i &&£ <, * $j» • ^ 417 ■*™™— p j^ )jbl*&oJi / 

»£Z0 <J^J\S * \ • ZJi^aOOScTT JO 007 * • f ia^ao **34$o3 yCJcn (aaa) Ziaoo Zi 

. (*i) 9*a« ^ 

♦ lif^to} i^» (tea)' >s(Aa* cixa a* Jo aa ci^io'a ^Ala 
4 Jd^sf » <3U • *-» J mO^I oatio Is^6 

^;^ w* • \ . Z»il» ZA4pi^ *aoA 

. Uaoajti I^ioJb Idboo /■• i 


* / • 4 ^ . / £)AJ0,b3 I^6aS>l . iaR> . oct lo&Lit&k^Si-t&oiOiis » .. * Z^i Zaa . J5>ft\^a • 
I . Z&ai» . Z&o U^aooa . Z^H ( aoa)^!^!^ 


&^3 UJ9 ( i=? ) : )Uo# rt r ^-ba\^ yooua >UiAAA)3 Zi^ &, OS $&&* pfe ^^ : ***** * ^ » ^UflJBI Z^f ^oiioU* v # OUJ '2 Digitized by BHPK 418 UaoMdja w# A . z£»t a zAutt A*aoZ ^ A3 Z^ftttooi ( aw) Z#a*fc=idb * JiaAb . l£ai* liflU&ljBOJa i '• • i» <' . L&jtfb. . Z4&*»f t^cvA^JCvb 

V # 4V f j»&dla*bo A. f &a-\«ob /• * Z&b*oflibo t jboLb flLi Uii? l*bft* : &9±t4 Ji/' ( 


Z&m& ♦ j&aifcu.oo ! %£» 6d» <va j ' 


<:*&£ • I-eua i*$$± if J • 


**-*> 4. A * *&fcAAl .lo ftoa sX*s Zkia 

ti$&» aoA . tfbaa 007 IxU cea* '/-.. • i*ifci 


i/, * <^!^(**)*jL& 


/■ * ♦ ydjj a£ Z&3&bo ZAjAaa / .-* z,*u*a ?gLA Z&ky&t} J * • *? .law «n^ ^^? 

* Ifo£oeal /' '/ -g 


«• • — — * '"a * / !4L-*0 ( 3a? ) K*x9wa J^LscS o,« . IAiv»* / -'■ * vcr ( Atu ) Z.3d^a . jBUjlptZfisAitf 
m&4a ^oU&? Z^b^a l&-\*~ 
. Z^*jtii ^iio ZSi'Iak A*£o! 2^9^ i&$* iAfca\ (^) z^o* ♦ ^obA li&jus ^4-^4 Zi^So Zi.Z^o ( A tM ) 
ybAao .a . or ♦ Z^ria±i . Z^Ata 

toibo, Zlta )axo . ^*5i *xxo . i&&& 

urn m a \ • n r Digitized by BHPK v* 


I 


# / * / . Zijix . ZSix? . a • cry . . f £xota\i 

)oxSAA3 %d»J? ^Zl>*Aapo):*&afl 

v ■■J, "^ v ' * u s* u V * ^^ ##■ * \ • Z#oZ*o^ <* t j^A} . %a \aftJkx . jji; 

♦ouiib^So o %JHa Zua^so ( aaa ) Z$ jui 
A^AS Z4&&M 1&»H ( catow ) ; o%JB 
.mk%* ZS^d drxSL^a Z^? Z*o Zjai. 

. LsoaB A^,xo Zio£ ^Z -'* / 


419 4 u" U^.^V WiODitt . lft?0 f l^ . ^ ( to); 2fODaa / / v * 

looxs Z^A^> *3oA*ZioZa taoA.&s^* 
AaoD ooA^Zioon^ ZiSax AL^a Zocna 
Jot AjZxfi.96 Zi'ofjM A*a of ^oiJ^Z^S !■» .^bOi«C^i .'/ ' • * ,£>0^30JD . ^ )DUiAJ ^ : vOfc*H Zofttt /■' 


4 m i * \ m f I /livvinpnDHM^ . XSU jJ . lieJal A&X ZioSftJa ^o^D Z^a ^.»3aa 
JLsii£a' Zickxo\ 3^ ( offi>? • *> ) 

. v 4en -cj^xtaA? ^ A f l Zxo wtufi^ 
ZioicNJa ( ouw ) Z^»5cua Z^»iwa . Z&M xaii^? UZ^o ( to ):;bau**i» 
. Z AfluftSw . ZM^ . A f Zi^ ,Vfr*»<? 

. z^ ."5 * or . Z^4 («w ) t Z^ 5 ** 1 Digitized by BHPK m iJ^ja $A <L-^A*xs U**' »**•? ^A*> ' - A» * 
A*Zo y < * 
&iA 14^*9? Zdi-j; JdjbaS i*&» Z^jcaa a*Zo 
j&jAa aistiD ZA&Lta Z:U tiij&Aaoo 
Z$xJLfea Zi^i-**Zo ypjuauiuZ A*aoZ 


• ( A2&, <s^ ) 

ti\± w .lie z%*6 ;*$.%,* * f m ', 


• litoftaS . a . or • Kfetfi l&»*o Z& ? l^a^ja ' * ** U&l jlAte . ± (<? )]£.? Uuj»u&*x£» ^ .«4^ &$Jt$A ^ . ZaJ* Z** #*.*£• 

. ^Ja Z&X*A U.iaM £>} Z&&1* 

. A f ttd^ta 
♦ A^ZjlJLa^ « # 


« / . ZSauttfliSw *«rf« ' wraJb.,? ZJiJSj ;fto of JjtS «iA Digitized by BHPK feA ^V 3 m 


l^V*^* W* H*5 

as&i ai * aiv^ 3 ^ V^ : °? W • ( juJ? • vft>*2 ) t m .0 ' it* h , 

* ( »o tf ) 

27 * h 


t» / ♦ ^6tyaA iS * *fo SLfi 

. J5> abaci \0A / J* H*? * • i AJC7 » ^ ♦ Jib . JL . Off l£&. • til* ^ , 

* iJLb \aafta • tf V ^*" ^* *4* » .* 


*ti* .' 


Digitized by BHPK 4*2 & tfPk^^^^p .HL~*> . 14*** . zfe*.t&i». Zj^i loci 

Aoct. ^ . o? ♦ ft??? **» *-"*oZ &*V? 

. 5 . « . Zud$ . z£j$ ^b . l£?*ti 

, ' a . or . JU36 *jf ^a . ZflU*. Z©> 
.J&xm Z&»lrf ^* ^* • j£.M 
♦"i*o &&* . Usui* . Z&#xm Z007 . a . or 
*' fts&a Za3ci3 . Z&JLb . tLLtji — 
• jUsX if * Ziai . 3 . or . Zi*JLja Zxxxod 
JLf . Z^*iZ . a . 5t . Z&J^jtji ZJȣo! 
.Z5UX- . a * or . ZjuLj& Z&$ . !,&»A& 
. l&M . ZxoiS ♦ a ♦ 07 . ZajJLtt JiiJwS 
L&*i . "5 . 07 * ZiJ^j£ XsSx of JLsit 

* * * Y 1 " • ,1 ' * .ABi JbbdB3 ,? *■»$ i* ■ • (*&»* *3JtU ^^V^ • ^^ . a ♦ S . zi^ ? 

. ^_ f fca£ ? ZaSois . A f Z*J^ 
.**o ^Usibi . A f Z£tii . A f Z^ii 

B \C AZo * XiSal iib^ jsoA . is MB &&be rlA ? S m ^ ' m'/ l h* **^ vV 3 ^ ^«aj ■ ■ " T ' 

* Zjsu8*a . zi J^a 

ooi . Z^taayjiAbo . ZiioJLjHAio ^ fl ^?? U^a^^jAio • ZiaSwOfi> ^ust . boJ^feio Z^altt 
i^d Zififi> of liiix (ia ? ) boj^a 

li *aAf * z5oj ^oaii Zft^.o aAa ^p 

• Z<$o^Aa^o.eT*ltl^ju^bb6JLb ke*V ZAx Afitoo H oisi ^ *a-^*A.bpo AZa . a . 07 ♦ ZaaJLas *, *m 


■V^ ^^ .* A ptl . Z^K\,ti 

Z^Vjo of. ^^' . Jj^i Aio^ Jb^jb 
Zoo?', a . o7 . )J&\fr ^ l^a4?» 
^ b&^fci aiaoZ jb&^bia ^Z ctfai 

* axo cnBo^Sb . cntei 

^•Z oijaS. Z007 oZ ♦ uacka'AJ ♦ J^lJis Digitized by BHPK 4»A %A^p«B MM ^j^tt <fi& i»oi* H* dLSaAJ . ^S *ib? a . 07 . l$oXd^.fcai 

i . erf . jcojum • I^UJ^tt . ^*V* 
.Ixo . Ute . ISV?^ * ***** 

* t # * ' / v 

^ ) jj^b tfa **yo . ztf* . ua&a 

fya . Late tf ? . 'UaSbZ 34? . * . « 

♦ ixo tf-vlla * *i*3 


* *fr ja&SAZ ^ . iAj% ^oi. ? *i* 1^ 

« 9&£,Al . a . ct ♦ ixo 

bo oci . Z#^\,JaA*> ♦ &V4^? 

• ^\n\ ^*A 

. ^ \io^a . Zi^oJtt O^taiJ A^ 

tSoA.wra&^o »7oi#l oALao ( 3o e ) 
. ixo eit^Z * Aih J2& ^iafifca 

•4^^*$ den . l^w • l^W* 

. Ajlii^» ©07 42S 

.cii ^p» oi uaov^o^i 

. A*Zu^jeiA&o 
***** cniat.Zi^a* ^J ^ 

* *Jud.»o ow J^uJ^baa * Ul^daa . AjUu^&so 

ft* ♦ Z&^fcLM * lA^bJO 

*V*** d#** vV?^ oi J-baitt ( aw ) t &.*& / £ 
< ^ 4 «, 


. oo? ^as cm I^i? • »!? bftAaft 
>\.pp. . !=*V. . lay? • «p*A • ? • « A oi Digitized by BHPK 424 &v* a*A -tm * ■ * * i» lil& * *a*~ . ZAflUV* * ****** 

. oL . * . «• J^V" ***°/ ; ^V* 


tsu AAV* ( ^^ ut _' ^Jfca^Ao Z&*»& aaowb c^pA 
M^UiS ^fa ou.o* AAV 3 tj? 

* ZttA*' AAV 3 ( ^5^°** ) ,07 ^^ 

, eiAou&f AA-*> * a . 07 . X*ai? 

fl ' / urn m 

. J^ . l#a^J aoA . oiflli ok . c?^o A f AS 

,Z&oZ . lAiu*^ ( ^tu ).ZA3uV? 
• Z4&**o . ft*>Z * Z&tao . zA 

i * i * 

. Z^fti^aA* AJ^taAj AJ^bAl 

**»?AJ o * 5 . Zaoaa A^Jta AI . ZA*co 
.AjfMl.a . or. >xji AJ^tiAZ s woS'lS 

* *jfa 'fctt A^aAl . 1» ? . J^* AJ 
♦^•^ At- "5 .or. cu,o5 A^Jato 

A^bAl . ci$>AJ^aAl of «*.$& *Ji 

. A? l&S^aAso Digitized by BHPK , Hiauw . lir bo Z6cn3 oci »so A ♦ Z^a&Sbo 

#7 g g mm f» , * * 

♦ \xo lfi*1$ *£?"? ^T 1 ^ 3 • ZiSii t g Xtafe&o *X& zil ' * * ^A> « _ * Abuad : I^xaa . Z±a£taS (ei»a«ik^)^ A^o^A^> ZfiiAj l^Z 

♦ lAca>A\io * ZAausum ♦ Z AoA.*bo %ao A j4 £*ja*o • ^$ lioo^ Jbooto La9j^ 5Ai Zidcn? 

^SZ . t .^JLtiS ua^S AI . a • or . ocax^ 
*&>a ZAZ LJ^aJb,fi J^Zja AxLaAI 

liAfiXA «3oA ( cf&>? • ^ ) ^ X&boo 
» ZiiakA* » Zi#A^o ♦ Zi/bo Zoc7 . aB^Al 
ci' ^JaAAo . Z^dfo Z£m»? ZaSois 
JlfliAA • "? • or ( 4*4? • ua>*Z ) S** \i. ii // cnJUk^ // 
a>i ,i»A 
V 1/ * StXO . (7i1a>* ,' * * Z#*uxiao . Z£^a ^a^i^AV^ vOojaLz ^O Z^>^3 ZiOO ISlX A*Z 

/V * t 9* * li t * t * 

ciiiJ&i ♦ ■i . of . tai^o ALjb Za*»o 
A\jb AjZ fibofa Z^aZo . Zic^SaJ^a 
^-iilA. ."tfco U3d, . ZAi'f . ZSAiw * ** .^jaftx •Hi . o7 * ;j& Hi H A^Zx^a i£ ZtLSa ^H 


co A xi- *V* 425 Z^CAio iSA-a ZjcA A,a \£ Ci XJt\f^ ° 2 z ^? *W •■ . t •• ? „ *to-*x ^AZ . ^ . or . »Tft.*xxp 

. a * or. ait Z^jbaJk *£ £°<>t ^ 
*,'} . *.5t-Z^ *$*•&*» <n**i 

•BOL Z&XSA i «<>ja . i*4°9* * b ^* a 

.*& %j» . ZJjCi *£* .t*o &&**& 

o .01. 1^ *W •*}J*#'** S 

i^b 4.A ♦ aiteia I&tf *i> * 1&AJ 

.£* ^4 aui *y? ( w* ) ***** ilcuaa r • *I$ * •• / Oefcs loot? tyjtt . Z**jl& iSfttta ^^Ja mb^boeid •aa$AJ o . « « Z^^-Iaa*^ fy*? A*V=i >^o i^bi !*:&, fc$axil ^bouJbw &$*#* 

♦ or . fcaL* ityb ( oi«>? • *<s ) tiL <*>A 

♦ v j»a uiiu **v? • ***M * * 

♦ ixo &.*£ oiLa . Iu>* A*V? 
Z4to*&W 
♦ A*Lod\.ta 

•t*o $. . &fe . J&£ . baJ^a • lift 
Ad-acj * &JL* .1*0 toil . X*& 


/ ' ^ * Ajl£yaLx> — . 

. z»6;6 bai,A3 ( cautu ) ; ^j^AN^-tt 
• ^io^tfo Z^V^° l *W **W* : ^ a» mi O. 


Digitized by BHPK 436 HIIIM ■ oaA 


r» * . ^od liifo z£*~ *i z**»za*> Z\Sj t '# /*» .a,A; of ISo*** >**A Ai^ Z#0**M . iXSa— Mu~fr 1*1,.* A f Z J ** l £ 

»soA . ^ocrALja I«&toalx3 * ZAotoZo 

r / i * % J* • ♦ 3 . CI ''KM Z£ft*iw Z4C&& uicn *3oA . Z*6Z 

r 

. iSi-ti J?LaA*>3 wJl«1 I ftl tia JScta 

lAl^X v?k*>Cu» • a . CT ♦ Z^m vljLa 

•*!£* 4V* ^ ^°*A}. <£?? . 2£»? 
. isco Zx»*.o ^j"^* «£?£? \£»cj 

ZA*?» >«Uhl)I^ 

A.l ? . 5 . cj . i^jfya i^^b a^b| 
l&^H . ^oiAoaJA. . a . or . i^ab ' J %" 


A f li*^3 . ii f ZjA» Atoo ( 3a» ) Z^J^ta ZxJS^u 
^L )bj6 ( 5o«, ) f^Zo >*ii. Oct *JUJ3> 


(dSo2 2^>o24w ) \ii4 1 b&£, cilat> Zd^ 
2£o — j^ta ^Zo Z-43oj*# <3oA ZjuJ^jb 

flEiiX of Zbabcx^ ( ^, ) Zoo^a 
a-#Z L^ajw aoA . ci^fi^iwo )siid5 

^ * * § * gt ¥ * urn a m 

. lj^ AA.M3 

a.H5Lo Oct ♦ 1*^*3 ^i,ts . Is^l^a 

♦ Z.j5u#Z ^X oZ oi^ftj ii, 2vVb 

^iA. ( A tu ) Z^i^a^a Z^ia^±3 

. l%x Aiaa ^o Aj»AS 2x»56 t t» / i ' / * • y Z5Afi> iJblio . Zioo\ aJLb^ojAauai. 

OZ. U\^__>, 2i-^i03 14&0*} ^3^> ^xai Z^dl'S^ Zaeiib * vooijaii, ^oA 

5l^ . JI#W}m ZmSqA? Ab^a ZjaiX 

j .JtixaaZ^^. ♦ U\xxbaiw .^ . cr,Zxi Digitized by BHPK >*A A.^fl 
>_< Att) Ztfi^ *5ft j^Hl ( ,i£&\ A-»**M *o cn*o t v / ',< ^V*o /^o ^f Zi f a* <&^ 
. ixo Z&u*#aJ& ♦ Z#ol»Li3 I en J 2* 
♦^ .5? ( 30* ) ^tf&o £»*» AH4* 

ocflj oX Ji!tax,d3 Ix**a t»ois- 1>oj 
AZ **5*e>> ^ A,Z A.H* ^~<> ) 

Jiaa*£ja oixixx <n*^*2* Jb&aZ *^4* 

of **i? z^j&ufc a*z* -4£V£*£ 

.jbodjfc z*»bo V Z **** **» *|& 

.091) &i ^su&a dcnl !d>*o ZlfajJute 

.*o * jI^^am 

AflUaiaoi 001 : ttbZAi.Zj^OkajD <lao&a 
■• /* / * * / * 2iiijai» Z#ox»itttaaoZA» 2icn*>Afe*oA 
^*cuA54U U^&i Z$ox*so Zen J ft wdj * Z^oij^?* ', ** 
JU£x{. 2^90.^0 Z1m oiaa den ijuapj 
• ZS'aoib loco Xal^ ."^ . or . i^dlfti a^ 0O7 Z^J&^l^p . ti^^JHAio ,.\iofiya / i ♦ AjJj&^jaAio 

Km* * ** 


A^ui^n» Ai^aao 

t» ^ \**.*l '. '*£ . \*ft / U* . ^>^2 "I WTOaoioT OOQ7 4.^ . ZUa *ih o^tt? ( iV»o &» 

. o.»^AJ 
,iLou»o ocj . ZA*i?fy*U9 .^V**^ — 

# i^oy^*»— - Digitized by BHPK 418 taoaJ^ea wA^ 


V ' / jXboo . oar )bu»? o'er Zajii? . OCT 

' * • 

JdaxSA? ^ A f i ^V^AIo ^V^* OCT 


Z^a-LX^ojaO * wropUi *-*XaZA*>3 
.)su&3eciMtfo^ftfoo3 Zwaoas.ZViaji#Z ,t ' AoukZA» ( A tei ) Z<$9i£|^iA*p 

• Z^iojJLi YiosVioAttVboo . ouia woiiatal 

AaAxd bo.aZ of . &*& 4,4 

. lifcoAs )bu&* o'cii Z#oJ,Z &1* 

* • t " § 4 

* A*Zsoou& k V A*fcjtHAnflMi K ~ _ Jib 

v£Z . Ao^jo ua&ja -to Titt^i ft Aia / ▼ ttiir* . Uabaja * ■ * l&lo 1^3 ( to, ) j ^ o5 \ 
if ♦ i<&65h£33 4 rt Digitized by BHPK aoA . Zj^L**b» (^ &fci*bo zip ) 

<Z-Jcuao A.as>oi Zmaoox Ao&£bL*» oct AciuiZo &* *iti Kfc&tt i4, )DU&3 * ( *axS z*4\,o* ^z zia^oja 

of u^V* <M4M^° ^w* 

o'c& * Z^i^b . Zi^J^a of Z^Z^fc 

J^Za Oct ( "^as ) Z«u.i ^4 ^alria 

j» • ^ ' # m f f i § urn l«M^*L liiA A* jiwil.Z^ta.Z^i^tt 
ZAdjlboZAdp isii, 2Aa\Ai>o-a *• A4. A*i&Z bo*bl ^ i.t&o Adi Jwae . A^Z . ^Jb . »AaoZ . 14* Z I \A*AS&» ^XO» ^#p& 

.Ziboj^ia . ZatS4 ♦ ZAxS » ZiLz 
* // ( ^ X ) ( 2^4 ) ( ^o*a*i ) ia^ iLAd^ Jji **si aa ♦ Zil pbk 

* i t tw t £ ^ 


( ) • Zcbeox A^oZ^ AiLjaiA^oo o'w ♦ a 

<49&V*4* ^W^ ^W^ 
iAjub 
&o&» A*s (*aa) t ?lo\,*M Zjc^A^s > $, # 


*' /< £JL*Z ( *** ) Z<$a— *4i 


. ZilJa Jst* ZxiS I>6cr ♦ ZA&^j* . liyv * 1^*3^*^ ♦ f* 
X^ rm t '* * | 

Uto A*s 4 Ita^o^ * a . ct; m>\*jb ♦ z$ JL-&,? yUi? ^ ^Z J&j . Zx^ L* Jl ■ ' k* ^ * ■ l&Jtti.z***..,-. // *' ^UjJl . ^ Al . feftf . *# . *A* : *»^ 

. lkua> Z&u» .1*0 l#fcpbo lifca 
ii^^ A*Z l&u* ^o .i£o 

. Aiid ' * /# litkiaa us**' vW # . * ♦ _ i 


ft ( aa* ) t jba V\,JH 
( aaa ) t J&JD SJ^tt . iGos Zd&i . 2£atao aoA 
j£oi» iX Ixi? fltV. ( ^jw ) tl&Lf 

^ * ZAo?mfi> 
ZA»^ 


J> ' ZAO30WD v 

* a I ziJta <nao i°A»* qw J£aa^? 

. jus;? orf jnto* 

W z£9«Ajp . z^4** • ^ — r if * Digitized by BHPK 480 sua jiixU^a t» joA.Z&aA=> ^A» oZ 

''" tarn * ^ _ ^ - *, ' ' / 


IfiLfcbo xU <s*Z A.,Zfc.*tt*> Ss *J? Oct ♦ ZlLufejiJ&Ado ♦ jUsLjaAio 

a t § * 41 i * * / • * AiUfiLjaAao 0J&*Ja Z#— L*l^io W'Za ao<\ ♦ oct Zbafii 

* ft* • / 

9 4 ■ t 

•*•«.„« i£*# («i){ ;^ a b 

$ aiili' 


d. *J 3 •&>&*Ja ^ 


I* , ■ * « - « U»Z . Z-^&tiZ ( Alas ) IfoJuk # / t&aloadUJH ^L^ ♦ J^ . ydjj Am ♦ Zfeajoxuja >&Ja Wl Am 
jtf /• ^ - 4 // • # Z^U3^% Zifi>6Z ( dr> ? ) Z&.JH ♦ ^,j 

• Zba^A* * Z4*V^ * ^t^f tti*J^ • ^X^>o 
.ZS f Aa . 2iuAa . Z&S . ^ja.Z^ 
^»pA ZJLl .t*o . l^. f SA . ZJiLa 
Zft,*£s . I4*iy» ZJi^jti ♦ ls&*n lataA^ 

m^Um ooo: ^Aa\^ 9070^3 001 JoA 

* axo ( s ) J JO** » >V • ^aft^a ;^.*ja 

. Z$S,^ a*Z yo e i • ibaa . jciij C30A 
Aa&» J^jjio :Ao^od ZtXA* Zix ?30i 

♦ ( ^5okk,b ) Acuxi ' / at 5 ♦ Digitized by BHPK ttA Utf 431 .lLofs Z/fcaf** (aim) l^oioi^i 

fca»tnS • 3 • 07 ♦ ZA***JH . ZX*\£a 
XUa&Zo . Zxttflu Sod*? »aoA . uLofa 
feL*A *» Z&a A»s Z»w Z*»A**» 

. ju*> ) AAj* Jb**> ^^ ^ * ^ 

* # 

.tfaAZ Cam ito(^sk.^*^si 

. \,te <vA?i . lorn Z*S Ciol Ju^l 
♦ Ztot Wua <*} *^ : **^ ^ 6 

.Z£» V4i.Z^ ViJi.JGft* ^A* 
<n$ z£i=u ^po . axo Z* xx«. AAtt 

liio . ixd A^ZjUj AJus • A, Z*o*:&» « ♦ y&^i. VCnAAfl Zbo apA . ^Sf 

U**io ^4#tf : A^Zi^X . A. U&&M- 

I^4gg v 4»i £» ^lb& A*te 

• ;^o Ai fti* ( So*. ) tf*3*** 

."■> . ct\ A*ZaU AjAjcj v co>xx£ A»ft AtldL&i AJua \A» : W^*M^* 

apA.Zjji^ UUfAaa Z#gawaZs .v w 

•"5 . or . lAa i»A* . aIsI • Jl * A**» 

■ ft** w /« # * / # a& Zilo . /D^io Zocj Zw . >, • or . A>,xa 
*AUa . A*Z£«e& ."5 .5r . A^liAtt — 

.Uxo A*&Ajh Zjp * ^l» 


gv* * ! 4** ^<?^ -J-ijj • z&i9 ♦ o.ja.^tt *^ • U^^lm . ZkfSdi^^ L^ . ^ * — * . ZA*bd5aJ Z^^at^iXtt^jo 

i 

Z£o%m zfAiao .j^ . 'V"(ia?)t2i« 
ti&ttoo zij^a of Zixx l^iol of 

^B^AZ. ZViaji*JH^io iUi Ai 5ujaAl 

* Zi^^ia 

4 

. Z^dJ* o . or ♦ Ziao t^oi*tt » J # ' ■'■ i? ', • 3 . C7 ♦ Z4$9J5A*ta» i^Jcki SA*a 

* Z^waA*JeiA» i^AJeiAi iA*«A} i * ■ a* 3bof a Aft . i^oa^Ltt . Iws^ti 

. Z5'4*jaa . ^4 ^ Zooi^o <»?***> 

.Z^LtiS Z^.»^. Z^«fB . Zi a^Uf Digitized by BHPK 433 jtV u <a}A . A>L&ta» * 4 


. a . 07 . Z&jlUxso ♦ liSa Am t 2jLb 
tf t aSa Kbo oJb Zaaj Xi fcjiao *»fc2 


y «/ iLioJDJ . 07$SLi# . oi^wiS . a . 07 * axo Ziitio ita Z#d* iMa ( ^ ) xOuh Ato* ■3* fiaio . ZAa ZaJfcs **& '*&$ -l*o z^itt z£„o . wuia H**a i**N? it ** t *r* Zaa_ te JEiVv^ . *jr'a. 


Digitized by BHPK / « » 4 

• Xiocft AoAJua . ct^oAJu^ls Z&J51& 

♦ a ♦07 . ax& Z$*>»a^ * Z4^Gj« . Ziliaa 

• ^doiAoadM • vOoADa#j^a 

♦ ^ . 07 . jii^QSo 5BUC (aaa) Zj&tt 

ZSib $& loci : iailf . l&g . Z*to*. 
07dbiL . aft tffta *aX . Zftil )aiJa 

• ixo Ziita xjU 

$ $ * * a 9 Hi H f 

9 WA * ^iJbla lAfloia . aM • ^t^a • d 
• cnlida^o «o&ao£o • ciA&oJax ♦ ooiX* 
osX . a .07* oik^i ^Vjci . i*o oiata? 

. otitis* l&ms . flSto 6iS • ii^aoa oo, t Z^^Wbo . iaitt» »4'/» > • AjZ£&£l*> * / ^ • CI ♦ OC&Xm 


* / # 

Z007 . Z^<xd!ueiAad lJueiAj ^IdAl i ', . 07X&Z aX.3 iJ A»Zi 

o'o7 . Z^-^diil^? * Z-i&eiAdo 

. iiJHA^o^ 
. A;Z&&jaAao * / # * * (aou) >2»io7a ZatiA* XbZ: tia»a Zi*u r l.bMa o'cn • Z^udlfaao * Uia^o 4*A Zaiaja 433 *" ZJl&uos den * l&ulsco * Zjuloai § • * $ — / * / s 

# f — . / Z£<mAcaU*> iVb^Ai [£*4&b4U(* • Z&Yh£&? 

. I}j=iAA*>:> 


JUJ*> of Js .>V {***) l &* . Zaiai* A,i*a* ( 3b? £* A*Z&a ■ 

cnAoaoia of oia oZ «i^,? #* * /• i r 

Ail "a- . lalao i 2.0*^. ♦ ^bi*Jb Z*f A f Z*A3 I * n Mf a 4*» i ■•«!'' U$,*S[ Z£ou. ^ oZ Z&,Z ? Z#*fr5» 
Z^Stf cna tejudoA Z*?V^ <M ^ ♦ JUxaa-M . 2<&&*&* »a& A . Z Ac&* o Z 
Uic* Z$»tf ZV»i ZLaedua <^j 1 Zaal, 

i ' f 

28 b . A,Z&* . A, Zi&i . AjUqVh 
. J&Ja £> fc&wafc *x ( 5c*) Z&a 
X+*i* Z&l. Z*»*a £*» Aft*>cw» 

* kj+zo oa&A .Zfe&o <so<& . %aJ^ »aiL 

.Zafoj* *aoA.Ua.fca Jo ZA*ijtt a«1 klta 
Ixk I* Ao^a $ Z<$o^&*x . UjLa ♦ ial, £ 

AaAa ^oaa ( w ? ♦ ***) i<CplH 
♦ocAicA#*l^ojuJuaAio ZljaAjalaAl — 

* wviaAl . \,*x&Asl *aoA . Zju> aauo 
den ♦ Z^ ***^j*^ • U*3j^A» j « 
I iax* * Z^*tti» . Z^a» ZSuei A»o . Ziua ^^ * ^?^J * ^ 

. 14^4 «*»*? fa 8 **- 3 ^ i« « Digitized by BHPK 484 Z*»Jlei *M 


fotti) Z^<^ 


* Z Sales / m / • iia 


*xik? Zfjfj? Z% of fca*a# aaA 
. Z^x3 JbaiaZa *<£ z^ia tf ♦ \!^a 

.(*.;&) AApOea ZJa j * ti ' • / / lA**JO • ;a&£3 

*t m Vfr AjZJ^ala 


> ft * S * f 9A^»a # ? « ^ 


I&4 . H*jA Jo Iji xaiJAsoa 

ff V* « It ' ** m . ZaI^ a . CT A_*Z4atfo 


wtt ? oc* ^Z ZM . Z^SLbb tZaVjltt Artfoo iuaaboA <t _v • oot Z*i5aou* /• * Ziaaa . tf£,4b ZSka» ( aaa ) t 2a^ o-tt * bo A 3 « % dsl a^ Z£$oubo Ziilttio 
tf ra r *■ § 1&j£ of JU'»aS ? a»o jS>s ^fe»a ** ** #* 
./« Aj=uas txifta a*Z Ziiaxi Z^aitboa 
. ZixM^b 3&Zbo.i ZaUox 4,/. .auaa Xaous^o ZiAta A^ZLZx jo A* ^iio »k> ♦ 
♦ 


/■ * / ' • Z^3 Ziii6 . 3 ♦ C7 i * •iAta '■ / . ZiiiA • fcwSrrt ii,j joA • ZaLA^S 

Z-SLiA a^Zboi Z^d^r ZiZ» . ZiLSA Zbaai oXa Digitized by BHPK oi&A 


2**4^ 


ivm^V^RiA^p cn*4td 


* "i i ' 
bet . Z<& it § /• Z^ooJ&Xttao T M * * i * ' Aid: UL- *1&* ^^j^^^hWW^^* . A.»Z&ltai» . bo£ttC3 ♦ Z&auZ ( aaa ) 2Ai . 

/■ '» it f i * a / • 

X ...xoaO? 2*&^a JfixSato . Z&Vato * a' — * ll * — ' . ^3^M Moan ** 4* I /' § * * i ' " IfeJcJa . yJS • V H^"? ^J 8 S 8 ^ <? 

. LU^la ( 5a* ) l^*aA l to * Jba&Aj3 435 .*L •it' . *4« iSoV 4&4 ZiU ♦ itf^f . L56AS! Ajjaj XSTo^i X 4>*^*5i Ajd U9oa ZXj^ixa bai,A * o±u^1b *# 4 * JboZA, 


Z^^iti ♦ 2tUijB zA:db tfiAklb ty* cnboX iia /i Z^oXfo ^Zo ZwM"? ****** : ?^? 
Jbk^JH 'am ^ bo? ^|^e 14?^ Afta 
oua lows opt *»*#? • *»*?** / # .(s) i^? «L4j4» . Z^ii ^ . ^V t ^o.^cAj» Digitized by BHPK 486 AX« oAA 4HMIM *4&o . ax** '*& • Aii, .a . « 

. I^xaasa boA*a *&*» 

• Z&Afliiai A^Solta * / CC&X-m .Z&i.ZaJ^ • «*^<n*>ajs ^*±»Xj? 

* i* AjIJblta Z&H. VU»£k£ pyx** * ■ .# ™ ^^^w ^^I^^^^B ^?? ^»i?o • H** xigs? -&« oxi oo? **&£» UsU&$ Jixaa Z&&*3ao I*** ,4 _ *t. J i &A.J? 1Mb 9m 4* ^aita * A*xA&» 

±k)\ jU jtf 9 J4 * ZKSlSjb ■* > •• 
isSaija IS&ts •fiM»a.>_ilf.V(j»s»)»4»as * * 


«■ w *4*? «t »Xh H» Digitized by BHPK x£U jJub . er>aJbL& . a . m . ZiS#Z jJub 
*o&ax« .Z*ia*&jei}bo ^JLta>o jio^i 

yaAaa ZiiA.a oZ.laaoi, £> &a\ of 

9?*^9 V?<»,? l ?£?*» ^ X77«3 

Joi-a* Z-&* *>*4* fcufcAfe* 4 
J&h Ja*-i . Ulas Jjo*'. jtfjlw * / O^OX 


: Aiid AftstM ;jlJlb , . iAjas Z^ojUkljdA^o oJuhAj • li^s o,»sa} UAtbo **mh 
Ziila ypahi ma 0067 ^aoa? ti&o'« ^UjUil 

Z£«£a Ziiu ooo? ^^a^CJ JRlott- m^A 

hoik** Zjoa^ ^oA(*4 a .j^Z) lSjbU# 

. lilacs 

Jerboa Ziia Zioita of Z^Lfc^A ^ f SZ '&b*** ** J- -Vv4^7 * &A3 • wL uaJ[ pidi Alta * v ajZ aisJw . XsojdL . IMS f • tiS» - ks«» • «AM A aq m 437 t » »* ^iAAfiteoa bo 6c? ♦ a ♦ ct ♦ ^^ • J^ of zia»= °f ^j <&) *?#?** m ? 

i^do* Styfco Zflbo of ziStslo !£*** 
Z&& of Z&iJte ZiboA . Zsiiiiia Z3L**0 vmJ ASL laoi -a lio^a r A * l£u&£0 *.. / £\A., \<d£a f* ZSifc of JjJ*. . -*3 . ^ ( iaa ) ; £**HJ 

Aka&tZ? ^1 pi* of . 1#&4, 
.Zi**o& ."5 . or . ISLxj Z.**oJa ♦ 0i4&£ V .* *r. & 


• Z&fcuaio Z^^Oix* * Zi^ofcojao 
wroifl 5J^J ♦ 1> ♦ cr . Z**&xao Z&o&a 
)Lii^ ^o bo. ? Z *7A&.*o *3b 

28 * b Aa**£o . 5? . l^oJilb Z#o-sfl&JaA*a . *uo? Zfl&a el*AxJ 

t&JJSA*> . Z&ijaAs* _ «# . £AjbA*>0 ti * * J> . A*U3AjeiA:>o i ' Aita iioto* . Zfl3o±s Ate* AJuei 

* ■ ' « * ** # 

A\**? 0« . Z£u&0* . Z&JSLM 

"ft* i m i g 

i * § 

. oca*** * iMltxio . 2&jaLbo 

/ / / 

. Z(&odl.dho 
> Ai:i^» / * / f * u Zx»A>o Urn * m * 4 #/ I ^ 


/ u 9 ti zAovA $ <to**£k ft * / / * i' \» * * " . iJaft . &&» A*ltZ*9 (WiAdW^ ( Atai ] 
J0UUO Zi 

zitttoao < ' i *I«^H* j^d Digitized by BHPK 
I*** imAA * 


ty*44* ***** 


«■ / x^o,^ . A f li^JeiA*> Zt».ta» Z<$a& Zaaxo: •#**V 
Z$a*^&J= 
A j U^ 
, AjZJLMJbL^d 
Z&a.b ots 0007 o ♦ m . jLioJdAl Zi ♦ Zaoja ZixMol . 1 n Bj2OTUPX)0lLw * 

- &&. . *ij& . ^^> AZ ."5.5. Z&tuii 
. l&lb ocrj . Z& 6*d£ . JAW* 

* * A-ZS 

Digitized by BHPK ■•w J^d-a? . ZSoS^i* 9** * ZA*tf>£& 

*r51»Z *Jbl . * ♦ 55 . Z?u&fc . liaii 
<L>ajb6.Z3d* \£, >*sl st-xio wro&So 

.*% ^Sis UfroJUi ooo ZiSub* H&ofi*s 
£& a*Z oi36*»5$ aaba ♦ *«ioA . a . or ,bdgb w . Zs&s taoJQ? Oct » ZXCL< 


3*s • CI * sXdXx <^1 Z4toJ^d*oja 
A*ZJ^d:>o.« . a . or . Z£:>&.fciJ3 ZiL>>3 * liJbl . a 

■ ,tV its i ' • / A ^46 1^ A9i o . cr * j^aQjb ^cum 

. £l,&o tff^abaa 
aaoft ^ima ) ( am) Z^o^baa ctVio&«^ * a .oi.ZdjL VifliV^^^f i^iR>Za 


J3Z Aa^ 
CT.ZJLa^ AaLxbata 1 V' " * Z£&*Aj erAoSU AS . a . Z.S(od ZSio^Sb ZidCTD Z^o&^skxa 
^octs bolt . ^ * or . ;j^a^ ? Z^xxa 

*3oA . ZliOwQ^ )ax ( aa? ) JD^CKto 

^^A^o % 6otm 
y/ * 1 /J l M ao(b.A . Z^L^*aott . U^^aJa 06 A,ift lk»'i ( *o? ) ZJ&** X t^xxa 
feZ*»*» >£*» #fta* J&ia* lifr 

. iS&z iti&iiL* z&a&> y±ic w^o 

. 2j:1&j^o J^ft/ <ns Zoct Zfcft^Asoft )aJ ^bi 439 \*. *r . l»& - 4Zx? . ft . or > Zl*t Z£>oii 
. z£»f . ft . 5r . ZStodfe . wftSift oct 

LeL&S^ ( 5*0 ) Zft*>£ Zxmj^i t iacua 

Jo of Z&oX ^o of l&xx* ^o of Z&fii 
JLxct A-jI&iw . oco JLul ^5um1 Jaftbo 
A*Zft uoxi* A^oZft J&uJaa Z&sX ZftJOf 

Ziiioj ao& ♦ mci7|L^ 2*i A.»&»:& 

♦ Iuom >*&&o Zftiaja fiiCti : ZiJ^ftx 

♦ *d.buft6t . a » or . &dboft ZftboJet 
^po . Jjftdfft li^aJH . JUfefts ft&XftA 

♦ iis>o\JB ■ ^ / t i t ajol . ft . w . iftsooju ^oai xioua 

. Z^ojftaajaAfto ftiaaAi ftipiiAI 

. Zftaoiis aS&ZAI 5 l^dM Z3AJ5 lAfioo • aaa ) £ta«2i.A 

eiJus cna^a ^S.»S Z^^Si ZibA^oa 

/* / y '» ' ' * * ''in 

% *$ &ti &»***. lix* ( 5o tf ) ^*H 
(aft-) Zioiil cnfi^ai^a^ Z^Zfl Z&L&c 
Z&Scmo i'iosaao Jen ^ ^f J^Sljo 

La<& . o * ci . Ita^o lib * ftX^>6 *• * . WLJB • lita aA-Sw . a . ci . U& koi |AZ — 'U ^ : A,flLZxb ( S 0sr ) I^Sj* ^t ^ : ^f z a 


14 f " f . ^*o±» * ' M i m ii t 

*&.*» wd3a# l^oiw a*Z JJbiAio^ b* 


# , ■■ i . IjOiwaf ^0013 

. IL&&1 o . or 

/ • 

liOJi ydil Ixtai, ♦ Jb>^ao,Jtjio t ^c^bojd 


' um m *j tt \^ / ,j i ' urn u * * 

* ft - ct" . jtiwfta vct Zi'*»*3ft boZJ5ft / '< >ftbai ocaft %ao A . Jb^bOub ftJsX . ftlA 

vjn baS^ft Z^fto ji . ft . m . ftiOfco 
oct . ceo,** . Z«CCi*boJa . Du.M±a — 

# / 

ftjftj, oZ tift**ia oibAMo )abiai bo 
a__,Z A#Zjct^oAxm . iJ^JHO am oqt 
^oiao ^ftii v .»H^Aso pi» ZftZy 

^oai-^ft^ ^Hbj ooCTZij.*xa 
. ftaX : ftkz^S a** V? Z ^* ^ Digitized by BHPK 440 

j££o ZriSJL JoA . Zj£~ft' *ocw^» 

^Jjoi. k*is* JUteofto Z^uooao 

[ jffaia ^^> A*? z ^*r ^^ 

.jyjua ^o Z«C&?f ***( A*i ) l £*** 

.boil *#&*»* ***>>« 
I^ilita **oi «A*f^o Jfcaa^ £> 

) <*oia »&*ito 4 ( a°r 
• "iwc* » I#ojUU*i>i*> Utt^M **** AI / « . A*Z&uaA*> * « 9 ' • .Z^S&^Z&oj a*2 ooj? j&Z Jsttft *ft ZflLrrfS ^U?Z . axo ft. • Z^oiisi * *. kuwio Z^oAZ . Z&a JLttiaoo Z$bo /# jf « ♦ A*&Ua£uo S* t . oca*** . ZA*&£u>o . Ztafcuo 

. AjJUib^o 

* ' ' tt it * // « 4 ' im *& XUb \do$oa ( jaubi ) l$ojL&p 
4&aA*Zo Jj&xoi^ &$b» Jo,* z* ? 

* ^* vol. ^1 locn^ Af*»AJO 

• Z#Z** .lix\, > J&sU . t^iZ A, fit, Zsb . Z^ 4# Digitized by BHPK IJP4 . l*y&~? aiida tit^ l^if 
v £to Z^oiibo ]Jd Ui54 ^4Lt3U» ZaLa 

2t'o.-i o Z^S . :» . C7 . Ziijua lain 

.1 t* m 4i m t * OofaOJO 007 5kiJkOjL3 

Z <&-!-*> . Ziutao Ziifcj Utu t iLa 

w h i$ U ^ it • » w J m t^nimM 

&JL liio ZOOT . a . 0T ♦ Z&A&bo 

of lAoooolao Uiaofo Ziatai !s^o 

■ ' ' * * t » *^ urn m 

oOuo Zocn A^oi^ wfoi^Za Zoor oZ Joiid 


// / '/ v: 
/ * tm t M * m s * 

** ' • ,1 V jm i ' * Z^aoA . Z.ba*3 ♦ ZttjioB . ^ . ZaLa MO . ZitaD 007 . ZAjouua * lidua 

* Z$Q#ojua <. <- C3 ♦ AjJUA&b so A ( i H s*i. * ;:i; ^.i ) Z^iJa . Ujuq 
Ziaa box ZSlldQ^o -5oAa . ZjOsd oerr 
01^ A*Za ♦ o ♦ S . Z>a^.iu» * Zi^iJH : a*Z 

* Zf&QiOwA^ . Z^AJC^ijfil « ( / « / * UK *t m i * ■ — /■ y N / ■* ' j 

tZ )s^o Z^o^LZ » ai^o Zocijo <v»Z 

♦ ^.xfk link ^lia Ztta : "a>^o . ( ^tu ) 
Z^vi»o Z^vouJd i&s (aim) Z^ox*Ja o ♦ ( 2A0A* ) lii^^ ujAxZ 

l-i-Jd ^o ZiikoSo ^ ( £a ? ) Ziita 

. JLiia ^p ^ia Z^ ^o ZjJLm ^Z 
Zj^wOfi> )auc aoA(aaa)Z**lti Z&i» 

A*Zadi. *aoA . ixo JbOu»3o ZSAojwo JbftA V* 441 fr i . j » » rf b\£ ? Z^tZtfb XflkaJ^ Zj<m±s 
Jb&& » a . 5r-. I<£a£6»ci3 Zj dita * Zjoi£ /. <!» l$*>** *tf> A f Aa* ZJ&M Z^*A3 w». 
ZAnaoofc 


JbJi ito ZSiA At hJ*.*&AA*3 

# f '- <* - >• 


j » Z&Ctt&A ZfikvL Z4£o*jaua 


1<0&Xm Z<&1*> .£6U9 tOJLbJ kOAJBl 

♦ Zi&ifca frjb . ^ . or . ZjaiJfca 
Zidta Zocj . a . cr . tduaAj wauaAZ a* *# .**aa; 

Z&ta • * . ©i . Z<&ft . / ./ * Z<Cdsb ♦ *.©!. Z.»fi>jLfca ii . r. * lAaSkao . Z Ao*a£ . ^o Zy±a J^.fcu> ♦ A^jU 


cn-JOci Z6cn * IZiafl ZIifaLi «*Ujci — 

J-i"Jai» ^d? • ^?90 Jaaol ^J^fii 

( 5o« ) joioiJl 

* ■ 

' — ■ r 

. ZjZm.^ • Z^ 

jpA . Z^9? At" ZjZma A»Z^ Z4*« 

.Z£dxi..Z^-^^ A / I* / • • '/ 2aado»Jb « / y^ ^p i i ' / tig 


ioM Digitized by BHPK 449 ^Wyw^l^KB wmi*m im m * m ' / " ' ♦ A*U^i,0» ♦ A*ZJ£ta.so 


♦ IMxo Ibo Z^do^p ZS^u&ta yOcnJa >.^43 oiba 

i V »- / i / m * tim n , ixo wibo 1 5 Ate 
#ia of lusi ( Mai ) Uajbi^itt _ 

«F*?o V^J? ^»So *adaxo v a\ao 
: V*#° ^? <?&? Q£» iga^ ./wQ3 * // * fr « A*ial wralka i^, ^ . ^^ l^a&» ^ u.5 ? j ft£ ^ OboA 

^Z iSSLlo ( ?0 * ) <7iaifcS ^jj^ ^jj^i 
Z^ . Z^^ Z*sx» : Z«iM iX 

jt— Sbilts A.i^of ZJ^Ui yboii A*Zj 
• Z^aj^iAMji ( A tou ) Z^o^a* 

« // 

* 

Zwais liiSwaao liia AjLaoaaa vLci 

* m u I * I* A/" ' * 

ma-x&n Zi-Lo ^r^a Z^^a A \ v> 

4M V • ''■ " * |7" « 

sxx^i Z^oia ^dboi Zi^S dJaS 
AX Z*bS ZliJa * ZjiOa^ ZLo feriio 

' ' V * * it * ttm m 

(ao») psupoAi <)^oia Isote* Zaw 

Ufa . %Z ? Z^tb . Z^fl^OD Z^tH aa6 /• // . Z$fl^ita.ao 

. A^y^LbLio 

* Z^^i^Aio \JjkAi J^xiiAZ .a er.'Z^fci^A* ^4Hj ^.liai Digitized by BHPK 4»A boats 


* « j ' A' .eJUiXo U&JA /" ( *<>£ ) xj4*« Z^AoAa* tf Z&A* Zii&i ZifcoZ 
. Uptii of IxaS, *3f la VuZdUi, . Zi^lS 

Z&o^ >aoA . Z-&d4H ZlaSZ A/jU. 
tf &AO&A}? ^o : JbaXfti,* ZA*& 
( e»»? ♦ <*& ) ZJaoxa qUcqaH sat lp» 
*e)AJi £Ltb bo o'oi.Zite, Z& *aoA 

' * m iff** « ** Xa oaoaija Z^ooAai o.A,*a ( 5 0tf ) ,J Zi^»J 

(?0~) QtiQQJJB* IJ+sjp ^aSJ* J^a 

kUxso a,~ I^ociSZ Ao.3A*d*as 
Z#JA v 6ai#A-jZa Z^oaii'fo Z£>ax,ti /* ' t * t * ?? Ul i ix>h\ . l&oua v oAp ZSo^aS 
^od-iht . zAz t**oaittao **:»ou,tt 
AfZ.aoiSMM ai5odi±3 1£.A*Z v^aXifc 
Zxta*l Z&^o aUoeafcti *cn*>d*.cua a& 
Jts&ia Zlfea Aiia ^cn ^odaa * *xa 

♦ bo duel Aaoo ZJi^dao 

* t * * 4 

* A-*Z-iJbol . "5 . 07 • A-*ZiodiJBl / * Z a x m . crot&la. oi^ooxaa oct ♦ Zi&,afea 

owA*Z zA**a XSSI . A*£»cuub jctoAjJ* 
• Ajl ♦ ZAl Ajjbodia oot . A*Ziodi^i 
. oi*$ia oct .a ♦ aj ♦ 5txo Z.^.^o . i,isb 
ZAo«,&»£ . Z^Mdtta * l^boAJB 
^ Z^bo ? Z^odjia Ziio** . Zmoxo? 
*jLSa : Z^!#a laofea aoA • >Aajwi 
^feAs? #* Z^*a Xttcft-.^£^ ^ 

:^oi I4L&. i^^ ^oA(oo r )'m«0 

Ziiii ( ho? ) ^^Aj otajjb ^> ^fo 
wra„ilLo Z£a^^ ^-oijejojiii . j^i 

♦a^fc.aO UJfcioa l»Aauo ? Z^aodScji v. ? * K >.ao^ oia a^o c? . i^lba Zaj^ 
ZifiS ^o ^Zo JLuti^ 067 tfoor ^» .J i* ' 
oiaa Z-Ua . a . or . Z^oa^oa ZaJtfi 
ZAaoZ a.*! *aribo l^aoa ooor v *^«« 
^i. Ax J^o Zooi )070iCC«Z oiiooZo.Z>la»a6 

♦ ZAoiaS> Mxh of ZiAJti . ».3boZ UaoAil 

* 'ii^Skio l&ici AioUk Ziaa « a . or 

« — ■/ • * m i t i ' am ■ 

*Za . Z-xdbai. . s ♦ or » Z^J&id Z<$cLm 
♦ZioSiXAJHo Z^laLuao Zbaix ZUkao Zili 

/ # / * / / i 

Za£ . Zxdbo ^o a- . Z^Z&m o . or * <j^ > r Ajiw ) ZA*a*!U3o;2iSAi»ijd 
<\a^/.^ t* 
»■ / 1^ . IAx^o .otU^WUj 
A 1£ teAlo . JU&^Aao 


. ZdooA* Zaoa Z^aio^ Jiaftxa ZfSia oxJ e^bf? -^ 
^x»x» Zax»*»o ^?*^ A ^? ** 

/zjjkix ZjZio ma ^*ie^? ^ 2 ^°? 
. zW Z^A4*MU# • »*♦ - Digitized by BHPK 
3»A 


AiBMD & A$*JLiUty - Minx 

. Zj&j»Zj 


.> ,.' ov #Jl .*#- ' Zd^OT *U4U* 


#* 3<in 


UJLx . 2^a . »di l&i*\) IdjI Z&»fo b&a. . IdL *-■ r *• ' «a / &&£o ***> otia ^6 i^psgi . U*Jji • 2*& fi 

• Z&la tfloo Jw^bt jbatofc * • »qi Z&jo* * j&auuii 


ZI&* A—I**©! ^A*o ^3 z£&i )SU&AA*> <£— il* ZJaSboo i-ii&i »* z^i ( te? ) t «ii r«* a? ir ^.ttutatt i ^A . JSi Atti. o Z %$**& *** . Zibuftja 


/ • Z^tyc^aik* en ( axa ) l^ft^Mfl 

• %*0 I#OU#CT # * < Zlfrbo ojus . Zfojfoo dua ♦ tift» d*Ja / i / lAAOOMH Oli A.I? oc* .ULi^MtaM J-* » Z^omjfboo Zx»Z oZ Jbodua 
oi^o mttoo c?A& fe&taa • ciao pjpo Ao*.*** . iJta&ft it ML *4 ZAl&p <t£ A f Z aa ciaa cOo <n**> 

• ZaodiLb Jd^ i^i-i >»»J?>AJ * r # # libatB KsouUao t ^jDLfikl, ^WJwllja Ijua ^> Z^d Zi~ ^u JiJbb ( «9T ♦ Z^xpia Ab^atl? Z^US? ^Z JttioZ 
^•1 i%+,Asoo bod *iiA>p a^ ^9U3 
ooA * ZJUjd aoA . >3tioZ wdof * ZAiia^o Jj • \ • ZS*J ( aa? ) JUfao Xiitt 
4^m0 locrj 6ijoia£ Za^i^ oZ 007 jULZ * ■ i 
> t' 


^ + ;^6a ci^ia 2& ^6^ JHixdx oZ 
boJJ» Alab . Mtn^b^S o^aioJl 
o ' ^* 


«■ r Digitized by BHPK ottdA ■iJfrl fo.ftj B 445 ^^™ 


» t 


> 7 \ * tit i» i t 
.J^i Ui*» »fe* I#*^: .Z£6^*i ccii . Z&4&* : 2i£o»5^-&j 

l*** v 6otS AjI ouiLaw oZ ou&Xb* L* . # &*o&j&u t ,fixiac>,» if of <&d*o,fcdJ3 t llLia; Jits A: 
f ' i# Z#ouiSfcaa&J5iA:* ■Mkitiftaitifl ♦ ( ;£*>£* 


/ * v^QVM b^xaj^ia mOch) Ij^&x . Jia&Ji \X Ii*lA*o ( ,30311 * tt 


Jb*JBLA*>o UnSax ova mocj aa lAxbd ■ * .* ** & AA*>3 iAiaifc ( aaa ) 1 2MJU AmI^ . w> . Z$d Ati IjJcA oiJ 

.o«4o 1^ 2ai ? ^ ( ^> I$^aoA 
. ^ . Si ( j5d#waV^aa Af Ujf^»o ) 


Z^dbol #* oafi^ ' f •i 4aV li»a» 


» s 4^ Digitized by BHPK 440 Ala a*& ■**■ ZdUSxo z&$ ^*i ^<> 4f*»i 

^f ^4ttAii ? Zfl> ^? I^xoo ^f 

♦ tf ofc . USL& 2*^cu, ( 3o? ) Z&** 
# • * 'J 


Jl * z&h iditu;iiJB 

. C7 ♦ ^ ^o,o )h :> Atia * oj Z#ko 21m 

\ * t* " \» * aw * m * ■ 

ziti . Zi&2 iLb . ZaaL <*> Z3Ia ait* 
.!&&;. I&&, ( AtM ) ujjsfa lAaiu" ' 

♦ ^**£ai . i^XAi . ^ . m . ^a**. 


4^ ^9*Ja . Z^a'aia ASUij AflLA wk ■ ' # 1-JLm liAibo IAruAx= Aiali 

.^atf .ZSLiis Ao AibA- ( uenAatiU*** 
*)bo» fiLfcaa J&s$ ♦ JbaJo ^1 ^Lfca Z*aj 

«sLsSti3 JboZai A«4of Z^^q^oS crflJ^a 

oi^ax faal o»S. AJla b&^s Zit» 

* A^ )Britt L» /'I . >U^ 5^5 ^Z tt^A^oa 


/ # 

/» ' • ^Ai ai U»-a' ^a I^ai «,<^5 
J&AJb . AStaAI . taS aula laAab^a // ' " oaljbo ft^ijb6»Z^dV^ «ro>i5Aa ^X 
. 'j^ . -V ( 5o ff ) A ,^?* f3**» ( 5o^ ) 

t f * * m ' / \ m f 4* < ^ | ' * u 


■i^ / .adZaatu? gu^*ZiSLaja aJOau aJJtt *» / « • /• t tm 'i f rm it I 

f f 4 1** s $ * ' 4 t * < 'J Digitized by BHPK J£tf>A v*2uh . Z<CCcu&ta*o • .suaAZ . oca Am .ZijaAa? Z*&a aASLb* ad&too :*£tf 
„ifca ga&Jb J oi^*** \,^AI . xft? 
. (*s ? * a**)*}*? £ 9*^ &? tf? * -3 , '* 


&£A» *-£LbA* r i ' / ' ** it * n .« // ouA^ Ifca&to i#a>* ( oQ7 l^Li 4. 4 aptfcttd 07ALJC <- A-9U=Lio6 jbais li&j* / 

X — Si.» Z—sJtoa ow Z^aV ***** 

. ( 5dj ) Z*U\,»o * f SoASuai 'vL? ilr Z907? . && . ooll&A (fea) u£*&B -\ e . la ^ ouMS JU3^ ^Z 

.&&BO U»&9ua *» c&fctJ X ««.£±i ***! *x* & wrftiao U» . ZAL&Ut* *f * 


447 Zw!»kJt» ?. i£ ^*o ^iioi A f fo£, aoA 

. aL&o cnAAoaa ASljslm 

.(4o^ ) Z^GEa \5L of Z^o5l3 &L lijjk 
of Z^UiSa Z^oi\ UfaL&ik * * * 1 Za*a . Zai^flJb )ax ( &a? ) 2^Jb 

. £0^ . l4=ia JX? 
&ofea * Zitaaaja AttfllbLJ A^flUei — *-■ * f lAtJLXto lh A ktto&w ^&6a ^ai .«T0ii Za ^j ( ^» ^xiA ZAift ^^ ^daZ 01a oaijta*} m^aS ZJi 
aoA . oi) ^a» • ? • « . ^roi* Za oiS 

n * ** m * 

.55 .Z^» ^ ;ii? * *« Al . sxa .■ *iiAJ 

^ a^? zS4* pS* &<*&•* 

. is* an 

. ^ .0 . or . Z3>« ZAJii ^« — 

. j&Loi 007 . z^**ati» . n&4» — ^ ^ Digitized by BHPK 
ju*m; * adM**} • t*^I • ***** * / i ' " • # . s«i ? am ( *? ) fl^ 

. i&^ftiji** J^A* \aaAJ 

jfrk. ^5b : pjfi? J£ ifcflAJ.i* A*J 

icAjaj ^sciw . cA£ A»I* *** $Sa 
Jjja . U'lp lib . &ox*. ^ifc-j £ «3i Z*a.i Alb oua • :> * cl . Ziia-fciso ZSLa Z\Jsu*a 

i^lttb ♦ Zlv . :> . c? . ZaAfc ♦ Z&J9U»A 
♦Jb&d . ♦ or . ax© LaAoX-loo^aX »*> ■■ r±lAii I* 


XXflUb Z*x» II i« / •&&A&M 


♦ A*JU,dila UoflUfil ZJ»a3utt 4£o Zfli ^i Z&a**.lU» A*oa3g 
• 2£jJta *ita Zx& 

\£ of oi&a ^X oct AjxL j Z&&X* J / ' 
j * i^SLts .flUiA^ v^LoAj NMittAJ ♦ Z^ofl^s ^M*io^l . ocox*# 
.*& vw4^r- W»*J ^Slii <*£& < / 


tm * t * 

♦ li±>&* . Zaa^» * Lto33ea Z^^o 

ZUa> . ZjiiwftJb )te ( aa ? ) Z^i>fl 
. crA.AjLic^^o . out «iX Z*#o3: 

♦ o?Aa ^M . cnX&wA% ♦ cjtf€ ZanJ . lAaa&L**** - Z^»^ - l^o»a ♦ axo 
Z^cu^auiAw -4^Aj s^JaAJ Digitized by BHPK v° 
. tfio a&*ai . px» JUj\i . 4&M 

JLUV'A ^4*AJ . e^Aj . ^ . or 
o^AZo *iaAZ . * . or . z&sio 
Z£**-a ZJosX \SUaAl . JimAxIo 

§m f * * it * " * * m 

7%a* ota J&SLttAZ . •> . or . Z«#£oa 
ISLa . Z<&cu*&Ja* - // # // . ZHu#i ftla Jaaao * fr 12&U 
* '. *S0 4r W « & ^aaubo 
2x6X^0 A (s 0r ) 

as,* Z*,bA*»a Zjwtj&oAJLa /■* 


#*■ / • " m ji ZA-iobad . a&& . Z&tt t£»Ou»J&tt L^ c!^ * Ar • Z ^?i?? ^■^WiWtai i/ I' • adaoU* . oi3Ajh o .er«Z3|»oLa Zjaaiw 
. orxV.9 . £&& o . or . cj**Z J&.9tb 
$ v oo£*,Z oiibo Jb£jb6:<n£x.3* ZaSois 
#U J&ftaJa (54jt) c«aas ^AJ iJa 
♦* • 5» . >** £> c^Z a£b rf (5 0tf ) 
Z^oiZ^ ^ScjAJ .oitig A£& ^ *X» 
lucSAJd &3oia A*Z*<£i . Z&1*»**> ^*&2Ua Z-asoa : JbiSAJo w*A»AJ0 

• oi^cma sAja Zidaja ()*,) wt&AsuM 

• ^J&lta Zf*jk& Zaouaa Z&xai, 

&$f-a • ^ . or . Z soiid JUlaa o.&j fa 

29 b Digitized by BHPK 449 Z&4 . Zl3o.iaa sm,; . ^ . 07 . tfAtt 
ZiLaJ ♦ a . « . Zi*£ a* zL&b / ' 


A*ia l^*a : Zx5A oia ^i^Zs & 
♦ u&*z)Z^s^ &SAo ZlS&na S^bdi 

. ( ^ ^ ) Z&Alo r — » 

*ii Aspo Aao-i As? «a? &W • *?9 
ITS i^h. . Lbii ftSfiw *A» . «a^» « * 9 

m m *• .1L3L413 AoZ • »»aXaU5»o 8»?i*3Jii — mo 
. 1 1,1 Ao&tltt - ZaoxJ Aa&.*te 

*m i * * 


jiff ,j . rf si // £> <n*l *5Ua Al . jD,i*> £> AfiaAj 
JbAta Al • Zaoxa llwaa J&SLtaAZ . Zx» 

AIo Aa» • ^ . OI . ICTOOISZ Aftl «**i 

' * , B ■ $ t * 

007 . lA>a.xfe&aA*> Jj&iLfc3:A*> — 

. Jb&ttA*>3 
♦ AjZ*&&jba*> 
4.aa&£ . ZfikS'ott J&SLtu J&^tt 

• ( >o tf ) 

// / tm * ^ . Z$aji&.2t.biao 

* * t 

. AjZifc.9Ltt.ao 


• i * a $4*AZ \aafc* Aaafca. L^atfkSLoUji ijj.a.tt: « ' * « £*4ao ib^Lti 


* t * A f Z&La* Digitized by BHPK ^Jk — HV . ^benAa.**)^ 
Z&di. Z$3l£ (&a?) K&A*o ZfeSa* 
cJaao aui a* Z$l i IflKr atbd Zaaasa 
\£ *A>oU Ziadk, t a»£ oZ a*Aa ol 

# * § u *m r* / /m ft •"h#**^rfiSI •ZJ^a altt > ■ . ( xis ) ttoSbSoJa ^^A \6* ttiia : Z^xSi IaSco ^ .07 j'iJ ./ 
* ^ ibAto i I * C7 . J&ita A*.ao ZjS^jq A*a . Jer^o 
owaD I^iios . Za^ol . Z&a.* A*.a . ^ 
. jLxiia o Z Z;4ia Zs^La . Z4&& ^K^xl 

• Ails ZSb^iSa wro&^&^o a*»o zSxoi L» * •■ j» toAb t-4^A»? SfB J> * *±S.6 t J* s* * + *** $*3Ja otq^ooS ^oAi 
. ixo vacnAAS2uAad 

. ZiSaja AcumA Zl\^3 ^.o.vb « jt*» ( a^i ) ZJ&3 o« ZSb.3a±a 
Jbifcss oot . ZA&d&fca . Z^a2La 

a . cca±a# * ZA&J.SLO * Z^SUa // *aoA . I-CxASo U^Amo Z3L.xai 
o63i!>jAta I " / / Z — ii^ h^*^B # <• / * it fcA 

&L *ii ^ Z#a*fcte . lif\ . «6iA 

. *jA Jo Z&s* ire Jb / ^ ' i # &'o& «1aS • 2j&sq&» . b&3Qx . &*j . ZaJ5 

/ m * ' 


07 . XJlp l^H OT&Lm? i> £ >a * x i* Zfto \aaR*s ( ajw ) i^ts — Nfr* Zi&ookj* .'- ', / i*.«.j .JauaAb *J£bco A*agZ Z^U^mI ZoiSZs 
A^b : Asl JJtaiisAbd 

♦ ^fo»£ l\^>o . 3 . 5r^ia» j ^Aa*>i 

Jbio ^ *&* ) Wo; . f^,AI . . m 

♦ 3 . or . *j£ 3X )b**> M^ta Al ( xbo^a 

j^bAJ . **o Ja**> Z&ioa . ZL?*JA <. * , r-f^?? ^j^Aio 451 4 * *^s n*t,jw . a . or 
£o.ZL».Z&tt (to ? ) zi9Lboui^o.fl iSLe A^i «'* jBA&hf 


•» .boX 


tfrr .Afi^o AiZ ^01 rcraliw )aJb . ^ . or . £&o 
.5i9tJS . t.^ idoS».a *aoA . Zxia ^siS^o 

&* ^0 Z&*a A^o : *i\ . ^o^3 

AmOj^a • lj*0J-b — 
. AAj,6^Ja 

■r 

_ or J 6 • ^ .* .r »* ♦ * .# oof _^f^JH • «rai5w 00? p>±& . ? * 

I^jjS . zKsl^» »3pA . tifyo** ^**= 

^JLZ A^Z^ . Z#Z? J^^JH 1 fcoi? k°* 
• tfttj . Z4^ A^fj^.^rfr 63 — 

.txo z^a^ Digitized by BHPK 
•suA «Ifc!£»y>i4* *#r** ****** AA»1 >i*S»? b*"4 ^'M"*' ? '* 

. Z<^a*Oj^»b 

Ait' * ^ 

( ^4 ) i?**? 

* A»k*jtei 
.f**S? 2}9&1$ (iaa) gjJS ttfP 

ZdLaagjfcA *ct . JL^aio bo* 0:0 * ■ 5 * ' i^ JG^jx* UiSorfoa jU*^r> 8« **^a 

. ixo l^sxf^o}; . liaoM . j&oofia 

. ixo bo*£? • k**4? U^h 

£ Z^-fe?? 5BLX ( *ttt ) Z&£a ^98«" 00A . ^lAX 1*^ lyun 

•&& Aid I^fa lio.a.s.^Aj ttaao? o#«£s oiw A*l? SU4 _££>ji» 
OCT • Z$-— iJ^_^tio . JL^^Jabo 
Z^a^^Aid j.^iAj jt$afi<l 


Zj^A ^-i* J?oA ( ?0 - ) ^tao&^ Z^xJio 

i ' ' 


O OCT . 


• 3 «0T « CCOi^Cjm ♦■ 
2_ib Oct £10 A ♦ oii 007 p^Ja.^06 . ZAjaA J^DoAZa 

. l$Oj*.fcDi iioioa . IJ^^ ^j^u ^tsj^ Digitized by BHPK v: jfcCci^o 4'A #*fcj 
. lAX*o ajo 

a S Z«U#ai3 Z^cna ZJul • 15'ouA j>o bai -*• " -\ » * ta #*„ aoA.au*> Ijtf o > or . oa*> A^/ti 

jAooJfc ) J£aS ^Z 2oct ^.ta x#Qa 

. ( 2*ci5oJ AAtS 3 0C7 


90A . zCxi* . fc& A*^tt . &**. 
Z#oS'AZ_s >.K*±iz .<^«* A ,i fl[ •a ^ftXii's % 0LJC7 
V » ^ r ♦ Jb6u&.» aoA . Ul'^x, 

^9* 4g*i &_&? 

. A>la,Aj * / .♦ )sl&.jw . 9^ A*'&* 

*$fi o?pA (^ . %& ) Sou., ill 

*W* C7X^1 a*Z> *A*A ***fe 
I907 oO^ia oct of . Z&uMo Z»&4 

29 * b I ♦ AjIj>Mdb£o Z^ouii^A.* 2^13 A j vfjaAl .teii* v*s£ .» «» / ■ U23 ♦ *V(Saa);^|i^te[ . zLa« f J S-too fllSj ? lis*. ./ • / ' i ^ * Ziio f ^b tf^jts Ao^^A^j • 07 . !^!mo W^b • Zooiboi 
' • ^,^>?? 14U0S ^ )eriM ^1 ^9 ^,?aZ -ii» o * 07 . ;6jia 

• yOOllSiAJ HAtattOjl yOJC7 

ZA^o^ta (ia ? ) Z&o^a JbD6j^ r 

. Z^ottoi 

is 

(Do^lllX^i tf oi Jbo^Ho . Z»|*M OlJ 

JDk» *Sijl? «*» ^^> **°*» Digitized by BHPK 484 •J 


%fJX *A h*u*# 4 .x5 . i^fl^f,? X^fc* (&*?)* 2?<**-<W 

* * • / * J / Mi 

jL_JiSo&d Z$&o tfat ots ^y*? 

• (s© tf ) ***4i us^a JJLtU ^ 

•■ £bti 1 21 ajb 


' ■> ' . ( 90* ) 
.>^^ fl0 ^J? **■»<> Ubf tw i£i»6 e*pl M£ *V £ tft* »,?? V4* *V «Si Jiiai. as ix*a 

Lfcao.Z<$4& cna <4LS ? ;o^.Z&oa3 xba . ^X6 OttjXXC^ i&Q •<$ou*£3 


4 * ■■ 7* Digitized by BHPK I *mm*m*—— • ZaoMb Z#i> * ( i5o*tt ) £.. %auai ) Z^oaj^JH •Sad ■ tad oct ( &aa ) Zaj^fca • ^ * JL . Z&*a . XjaSf 

*flU? z^ z^asttt /. -^ Ijlaja I^ouiajl^Aio i^JBAj i^Al . iaL . 1L AiiAJ «. < 


^a&AiAl > r t fjua r+ * t f ' j f W 


VjJ <sU ** 


f f '/ " a ' f • J *V cuA Z ZA— *J&&Jt3U* 


W. • ZAoj Malabo 

♦ oceou* • Z^bDoJaio . Zi5aia.$o 

• Z<£Coi55flUsiA*o * § rm ft ' ti * a ' // ' a / I rm it 2LSXAZ s. ZiMObtaAio / «2&&ub0 . Z&£jbb Jttib litis 

* ' ' * ' it V ,* f ' J u cr&x*. *SZ tf ^io ^sbZj : )nb*> IrfSfluLZs 

. wrona^Zo <***%jaj waa* Xi»a \i,bo 

^afca a?* (So r ) JerciiaZ ;hch*sZ 
Zi-tip aaiaXi oTiiAl , «X,i . K' *, & + «? . Z^dibZi Zijbb ^ c^AI . x*Si*S 
Z^tas <Z_&a : Lijb iba&ij 90 A 

( 5 °r)**> tow lS£s iibo.ziaaiaa 

^Aia.xi.yw.UUa lS&$ zib • ^cru Zlie^ Zotfi jou£b£ '^i jjf 
*? -**i? ? ^i s ijfr Uitoa' 90A 455 <&a&*3 Hi^o z^iwi ^*» ^ s W 


a--^ v^w^i^ : lL**» tf . ^ . or 

• ( 5©£. ) vOcnSSbaxb 

* &*? . ilia ZAo^^ : Z^^Uo 

* i * 

Z^ci- f iij . «&^o zAioa ? . ibAtoa 

• ixo Z^axo^ Z^oiu^a boa? 

t' m ' ' * 4 g i 9 / >a ^ kidbO^ A,Zo . lASii xfef^ a*oo ^ / • < » * i : ibbju# ^Z ZSLiZa y ax . ^*J3bo o . or 
lie 6ai . vXa^jM * Z^^^b . l£jax> 


j # * t i # § rm ft aaJLAZ • ocaXw • « : Zi-iijei tob-id cr.XstHL * Z^Cj4i4X» 

*»«!*) I^A3.? ^Ai\ Aiw? iS»^ 
. Zl™^i SiioJa» Zx^Sd 2?0i (^.oiaol . Z#bj6z a^yd . >^? Z^aj^a» 
Atab Uom Z^b liUa i ^•? 

i*.* ,3i5-;. JL.Zwf .^b»9 Z>a*JP ZoottXV^l Digitized by BHPK 456 

.1*0 I&oJA$ Zaja OlA 1A±C3 2 jo bo . Z*a* )axb ***** *W 


aJ&i • 4 AjSgNhAXdO * • 


* * 
. Zx,aJdl ZaAa ZbOkiL Join Z^aXa 
• Z&a* . a * ci . ZiSua ZiZx, oZ Zioa* 

* fa / a I J* |* 

Zixa lili^ lite : IxsiA * tidH . H*sdL Ioctuj Zx»aao Zia.» ( ao» ) ZsjMo 
• ifaoSl AolbpMi&o ( 5o tf ) ^a** 

ML41 yds} ixjo : Zjubof aoA . 2£ti 

. Soils . a . 5? ( 3a ? ) tfxo ZJia 
. lib ^o Zikafc :»* ( s* ? ) ;;ia 
*ii? Uia . Za^o Za#>a Hi* 
♦***> ^.^p_Z^x^ftAl of ciboxa 
t Ziib aoA .Ixo iJflM^^oA*^ 
• { So tf ) *Aa$, A$u,0 wins? A^Zi 

uii.ojo ** ( > a9 ) #** asifca ' 

M? Ail . Uiib ^ )£$ oada^ Digitized by BHPK I ZiUw* A6aentaa~la Zala cf XabAia 

. Afi>o«^ *aoA Zi^aA* Zba>6 ZS^as 


f fl .* t 4 JLSLtta lita . Z9A2Loca6 Zi^Aa lib . ZonH )tAaa. Z;fob ^naa lija . Z^oS . Zaii xiZ t4^ z *-* • ^A^6oA Zi^a^ 
j&di Al ♦ 07^\d^ ou*D Jaol . "o ♦ or 
• el . oiil oibo xji >3txa Zib » oia ',•>-• j> V' ZJLts ♦ Zi*f*iLSk oiti oiio . Ziiadbo 

• ZSLaJb Jo l^^oS liJa . cr^dl *il 

• *iZa liwioli ZfLb : fcrauXaa Zj^^o « ZxjU y>* Z^» *i : v bof JsoA ( oo^ ) 
♦ Zjux.Zibo^ Zxa ( So^))ci«iti6 oct • '* • iff t B * * • 

. Z^AaS>Z . Z^o^l^o IJLb.qfrxtoa AZ.x i * ^ .* ^^ A»*..Jb oi «iil : ^9ia cj^a^A > *^ * 


t ZA^a^Z ydr ZA^oi^ ( A&a) 2^oJ5Z 
ZA^ . teuiZ * Zrftt^ A^a • Zba^a ^ # o * Jt fboZA . Ztwif Ziifcb ,AaZ cf ZiiZ / i* 
■* « IA*a-joA Z-J^^oZl *iZ Zxb t csoA 
. Zr$iod • ZLai * Zaii * i^aii * ZA^ 

* *4 / /■ /a • / / V 4 t 

■ * I*/ * i m * 14 * 

♦ Z&« ZAiw^.1 . lAo^ili . tf dUS 
. Z^Q&Zboi * ZAoAaxxi, lAofoiAi 

• Z &.x*o.aA} . l^a.^xkxS . lAa^iai 

n u *' I ' ' ' #< *> m * AjZ&xtaA^o 

/ I * m lAauUieoo vita AJz aoA, xM U\ty Ij^oct A** of liSx^ 
J ***> WftfiiS . Zs#a *3 zLa« a*S 

* * it U 9 '• § 


*'. ■ CC&X* Z&&aao 


afa £**> »xbA£ . a * or . otojc*. 
via^I o Z . Itiafo *£»£ AZ : Z&*i 
t lii>9 AUAj of * Zla^i a^a *Jf 
L£o* ls*aA i^bita ^AA* Zc* 

. ( jus? * d&*j, ) Zia$a;j A*UJi.oAA5d *»A lies 

• oia ^x»&3S ^o ^Z <X:uAJ ♦ a . cy 
eZ £>,?* I . a . or . Z#oA**a* -ioAJ 

^a : aJ^&A'o Z^oa-fl of ZA**k*M 
ZtfLa QJ^^AioJ ^a^AZ? ^LZ 

♦ 3 . ©7 . Z«JZ <* yXbAl ( a^ ) l+f+ax 

sjI cix&S low tfo t *adtAJ . Jca£AJ 
Jo ZajaAttd &Z ;JZ Za&Z atoi 
J&Soao L03J&ja. v 6acnia UajIAoSI 
( So^ ) >4A? Z#a Aai* o*ie Ala ^1*? 
. Jo6a<nJo&} . Zaoai Zaoa £> *a.toA£ 
Jxaaba Zloa ZxtaAio. axo Uxax^i 
ZjuhAso . tiaJ* JJiJaA* . Zjai ^L 

• ax& ZSoSLx 
to . Z^L^ajeiA:* . Z&teA** 

. ZataAaoa 
*Ji? J-^ot opoA ( ^ . ^ % ) 
oZ i^apai er^o*iA^»o en^o*,^ .'> .'- -» « * * x * * 

i±a*a ^?Aa ^» ^f^i» zaofei 

- ttS Zf&a A f Zx*ia ^.xoAioo lA^sf #A ■ /i ^> *Jia l£.ija . Za^oao Za^ai 
Z^-xbckxAio Zi.iii , z^aoa* Z^ioa Z,&oAx*o.& l#L*i » ,. iU±o&± Hi Z^Uita . j&aSoja vpoii otitwi Zx»i^ 
Z&*£a . zS^SAa # ZaftSL»p . zii^ 3 
we? Z^aa&d Jen . Z^Lso^o IiCC#e^56Z 

. Zi*iaft Z3l>a^ ^o ^d/cn ^dbAa 
ZJiXa AoA : AiiZio ^»^i^a Z&itt 
( r ^a^) ( Si ) Z&ion Adi Zj3 Ja wjAoA 
. ( **5* ? ) ( &x ) i4&-xp Z^f ? luZ 

li.Jb.so : Z^aJB . a > or^iaa) Zi«» Itf-xo • ZdU Zaxa a .cr(5o tf )zSijS 
u» . boo* Zai: 


&£ Z«CCfluxJaJi=iAdo Z5uhAj oj^idbAAZa ZiaoO ypmkys * sXojkm 
( So tf ) XA*i otiose vittA} j Zdda^a 

yXbA} . UsAxaof Zi«* &&* ^^ 
. iX^a 1^ of !ix»l UL *il X* Digitized by BHPK m **j4w m i . s jafc Zai$ ^*o ♦ *?*■*? «?f ^ 
, Zs£taS X#a*Ckia . Z&i£a . Ziiio 

. l&ia* tio^i* ±*9* 

* 'r « * ' 


. I^as6a.t3 
. A*is©ifca 

f ' * // t * i t § | 

tiaAZo jtf^£aa*.Xtu*a*b Za£*ad 
JaJa* °C7 Ja*aJta\Zhuoa.a Zaoa) %ai*ajfli 

^&*& . AjZ^oA . ZAl*i 007 £uUl *p? & a* . lALa*kS i4o7 o^iji l&jiio 
Isaacs o . cr . y 6 Z4,aj£ oZ fcacii 
lA&k . atta^As^S &££ . Zaaxi 

' * tm f ' f ,kXS -44** : oUU.1 . ooZa ISmJ. te * 
*H&* 4 f aa.ca<6 ^;^ jLdu 
♦ &*>,AA*>a XLaxoi . XsaX.a .£ 
•A*** • ^.S . Z^aao ttttaaia 14,5^ Udoia . ^j3U3(? &*$a joXcxj ; ^i» 

*jp*Lp g^iMjt Z^^ ( Soy) I^C^ ^t 

9070^ abftAi Jafti A^A^IO ( ?o^ ) 

• V^As£tbo& loorZ ♦ "5 . or ( io«) U#aia 
# • ' * if m > ♦ c? * i*o Zi)Aa# . ZiSw^» . ZoisuZ 
♦ a . 07 . Ifift* JUi^4 ^W* • °4 ^V? 
Aioao zA5u* Aa^ ^3^» . Z^olootJ 
1&.1 Z^>33 Zioo Ubsi 0^ . iJjk *£, 

of b4-M4» tf Zji ci A£u ui^o « # ^ • 5d2 tos Zji^9 oZ a&a suA^i JUaf 

5oJL lid l&iL* &i ^jo-b : AjULxS 

i • ****** * 4 v / 

♦ ZA2i^ cZ Z^Xbai *aiuao ( ao* ) oii 
:wi >i*s £*JJL»l.Z4tl siaaJb.a aoA 

• ( 5o«.) ^»^9 *•*£? ^^? 0#c ^ *?^9 
Z-a3<«3 ( saa ) Z.iiSoib Z^Sata 

a^X : Ziaio ZaAZ ZSlaaio . ZJa^oia 

* limh Zaaajaa oZ I^asoi Z^Sa^a / • « rm H : Xsaa,ta Jo . Ziaaiai ^cA ♦ ZiioiS 

' y, * # ' * /• * 

a-^M i>AJ ^.^ix ZZ»AjAa ZiaoaaS 

, Z$ # ;. IsSota 
. ZJaJ^aa ZaL5oi^( iaa) laaJB Zixta 
oiaa ZiJiSw AbbZa ZxaAaA ^aoA.Ziia 

& A 

IxMi lr\»i \<L .Jja ^xil oZ dji Digitized by BHPK v* . l£$oabo .sits . jui $4* Z^Zx * — . OT.waioio of aaft xjZ %aio: . *Jli «2j&0& )Ox (aaa) ZaSoa ZsSota 

t i s * » m 4i 

2sm Jo Z&aoJ(A*>3 2i&x2>axA Z>»3g43 
. ^euAi^Aja Zi-ia^o Z-ba«J> <& 
laiojsi Z^JA : Ziao.fa 4Z ZxiaA^oo 
pxlaa den jS^ixm Uoafc a #l * A>Z 
ate . ti&JAo I&A6 &J«3 mi ixo : loSlS A»Zm*adbob 

* * i f 9 

Usiotao » dua* fS * * i * * ?LbL»3 .' « Z&tJboa m*u»3 .* * » 6 ■ ^a*ob ^aau JLU»» : < 2 ', m UaiAao * 6 « * it m i .^.i^OOO a 9 6* I^ldb . a . m . ZiaSoja A*s . Z&x»i 

* 9^^ *^\? Z^o oc7 ^Z : Z£i«»o 

( 30 tf ) a&X v^bai isfxp o fr ■ 


( &^a>6 ^aiott ) 459 . ZViatu.M^ ZASais (aw ) Z^a^ 3ui 
Z^C^a,^ Ad^ L^ iCi ': Z^b 

•f z^9_4ju.ii . Z4U&4, of z$o4.3 

^*o z^xiu! 

• ZJi^i del! ^ Z^ia <„) A f l ? ^ 
Z — aSois » Z.,b5o±i <axbu ^ija * Z^ f a^ Aai ^Z ^^ JUi!po ( 5 0tf ) 
(So tf ) «iiooa Ad^ aa^o : ^Z jj^q 
. Z&U Z*Soa.b w7o.3^ aaij^ : ^,Z ^ 

.c^S^o zsi;a . z#oj^ ^^ . w« t*F! . . Z«4 ^3Z jolb ^o oiai^i Za» ^jibi ZZ^d.fi> Z.Sd Allxa <jiS »aaSo (so^) 
*Jt Zcnil oai-ji : Z-*iit Zlaoft,a 

* * t* M .1 Mm * ft f t t ,9 I 

A£Z. Ub ^ao : ot*ic7 . oi*^*Z . 5 • 5r 
3Za Z*a#Z : maijei a*i loi^Z . .oai Zj 

( So tf ) c?A,A#da.xA^ vP^^ ^>^x» 
AiCCi^juS kAaaua Za\m tiUAo wyoirfZao 
2 ^ • ^3oa . J5« aa« t ( ?o* ) 

. Z,&»aa . ZxaoJH . Z*aiot3 ( ;l3Lj a*e ) 

' t urn • ' # * ^§ JJ '• Jjj ' 

. ZnZd ZiC^xbOixA yJbax . a » 5? 

It* t U i * i 

♦Z^oj%a.ioiJo\,^ . Uaoa . Z#«k» 
.Z^oia . j»&Ja . ZAoS-. wt 4X Uoatt Digitized by BHPK 
*>A Ml * 4 * lsv? ti-V* ^».s£bAA1 t to» • . Jlx^ip iU^fci Is**,? . A*UaiaAAsp ' 4 # . ^ . S«** . b6-4 ( to?) : £ao^*» 

« 5 ■ / t*j."i J3C.A . l&ji? ItiXo* • Ua? 
. y . if . ]3ab ^o A . 1x1x3 . I^ijjLi Z^yauooZ vM.ia.II, watt wi5uii £ wO&Jbi 
«aoA * Zlfcao L&aia <n;bo locfo !ariaa 
♦ vss3^ r . ot5£,Zs Z-^io * swIjsj 

tf*i 4* ( la* ) Ui50tt U»ftaJb . Zwao Z&aj£ cna A,la Zdo^x oZ 

. ( Atw ) Z<# A#iajei 

*-i"V* • &'■>** ( to ? ) t j&iite 

it l&QXayjBLM Ixaibias « _/ oca** . lAaiittLSo # * # # / # / 


# i A^ZaidLio 

* 4 * § * ■ f « ZAo-*a*J«Aap 

*S*AJ? A*^ Z5} x oa^AJa ZaSois 
tai*a& of xjii *a5ua caoA * IwSb 

rim « ***••* * 

j£ : O0!3 ZjLjo Zat Zi#js oia ^6x^id 
li-sl^ oat i4Ut $ Z*»oa^S ."5.5 
Aa.^ ^ittAl . £j*j*Aj ZJ iMjlia I * » $ * i * ti )07O£O&b W Z3s .aijaAdo i* .•< >ax^)«9^A^ li^o ZcnJ'li Ziaiota AS I tn $ * t ' « • Mtei- i*l'iS ^»4>AI (?«*) J^^? < — / / / ' a Zk»^ * iAax^A . LAOda #/ #/i / / li&Z 4 * t [.{LjjawiiAx) ♦ • k I • t f i m § * I ' * • 

. otax*. ZiaiA«Z3 t * t * a • A*Zu&eiA*d <» « l^ftjua^a^ axfcai * ' # « i 

^L-i^a *JZa X$B . Zaits ^*ttZ 


t t # 


. AjZia^a^o / / i« K Z^ia^o ♦ - Digitized by BHPK &>A 461 


♦ ^L**<yi Mx&S I* i »« 1*64. $ fiXfitHa 6*n . ZA*a&oZ ^ . U&aiaa . a . or t ^oouaoiti d/*^ ZduOda liib&x* cii *ai* #i* * 


• / . lift ~iLb t ^Z >i*> fl^ . » . « ^ Z*ifc S Aj . J^ita jctoo* KB 

— -» § i ' * . / XS6 .a . or ( 5o^ ) uHzoazi 


,-" Ufooiaoaba . Z^auaJ^ . Z#a*JA. 

» A*li>ciJ . A»li>x» # « o»aJJ& SAj* oc7 . UUiB 

UM*$ Liax .601* AJI 


i* « Z'ijp witso ^> C> 4 A^Z&j * Zs$ Jfcxiji 8,9 M>o 


■■ « J * 


< 4 

jp5c . ^ . I^U>a (i a ?)Zi65Lfcat^6i» *'/ ■ » . Z&ta&Ja . ZaxSo » Zi»Z 66 AslalfadJa (&tu) X ICslosn ^i 
Zadu* ZsjA . d ♦ 07 $ tgft . 14^ ^ Zfl> . ZtULli Z»i ? ^ ■ * 


Digitized by BHPK 
%&&A 


♦ * ■ . * . 131* qi& ziafci <"*? l 

. Z#o^6xta 

. A^oxta *X0*m 


Z&MA,3 if ■ f • I 

ZiAdS H* 5 * lii // 4* Z^OAtt $***& Z^atJ^aA* J^*^ <V&&A} 


• JLa.bA*>3 

i-aaRxis . Z^iaa J^iii J^*a 


_^ * IAftlLi,bLx> 

. AjZJLx&Li© •6 Z-ltfA* ^ A # y^ y^ ^" [ l4di Z*£tt cuiAi? oor . Z4U3Lb 2«i, 
£> Z&$ AosuAj ( ouew ) lAo*«ib Digitized by BHPK Z^j&je) A*z*& ^ciS A,Za 


^widso . Z«fyujt£,o ZA**Jb JU#o* ■ * I *i / 

Zi#ib .a . cr ( iaa ) ZJ»*oja aitLsi cisc5u3 <ni lis! a£ : Z^U#ib 
Z-xi ooi Ziil w»*jbi ZJ : A^Z^^A : S6l*#I aoA ^ ^ . \ • ^bcn^ix n * Zooi aoA . ZXxa^s W7aA,x t*Ao>d 
. Ij*5jb *iZi cnisi, oZ . Ijwi^5 


y * __ * tt * * It * * U 

•}crA^Al.w&iaAZ.A»Z*iflL»6 AA%j&S ' i . Ajlijwiveoo 

J / . * m * a 

. A»Z£I#^o^A^o 4** ZA*xQ ^U* ML v.ai I AX A3 • 
• X&iAaoo ZAola* 


V U**3 I^Ott^oJUa.B ijHM(~?)*^ Z5£& . !4&to ( jubi V m V I A— #xt a ocna JLui» ( acu ) t 2£s*Xb i$2U, idufio li-5 ( ^ ^Xta JLl^b Z-4>Sio b&A* JsLjh . ^xta •■ * A-a l5 £ ** S A* • 5 ZAo~»A*£ 2 

. ZA»X& V • lb /« « t IS • » / 

« Z&ijb? JaSois Z5o* 
. ZAfSjb lax* ZYiLa* 

* * it / rm 

una «a A*? *w o . or . 2 

# i* • ■ 

Ai»9£a ."a .or\a,o$a i * /i * • * / * ' /* <*■ / f* »3oA . i$iaL**> . a . *5t » JitaoAa- 

za <fa ^ <lao&a 4b$ 468 i Xiao* **» ZsiZ »lA.ito ci* Zooi A,Z 
♦wro*3otei AX*# . m*5otao Z&aaai li^j 
JL4 • a • 5 • ZA**aotja . Uiaoto: — 

ftft A»&**9 . ZA**ta? Z*j£ . ZA*x& 

. lAoaaaao jU&O* a.J&M — — ^^»^» 

. Itsuia jtfaoa Zocfo 
tea) fc^ao* Z^aoja «b? ; ^3^ teiai . Zsoa . a . cr t^** ytfk ei ISO, Ma <.#»»<> I^U^S^ & "tfff ^^i^L, Ja&9 liAk. ( » ? ) boxsfl* ^ A Ate* ) Z^-*^' 

1)6^ . ZA*x#:> . 1 I* p ■ 1 • fi it 13 It ti 

9 fi >t m I feabo^Ia oi zais 


» 1m Axh • )oro\ao(& v e 
UUa jKxol 097 v^u^oi 

// • Urn * * * m 
? ■ r* « *Jo> ) i * « * -..^ * * Zaju=o ♦ AjI»5-m • ^ . or . Ajliia - Digitized by BHPK 464 v° 1&A 
* -•». 


. i^a' '. htia* of 1»*5» 

.'^ l£i»3 . jfe*? ***** • ^ 
Us- Jsit»A?6 • 1&9* *W» **»*? .* - z ZSfeftx* Lui. * W L f jBiJb £» AOP7 AJ»**AJ ^W 

inta A& Z£*xao * „ t I,«CasowiiAsa . UaoajetAa* JmjaAaa? * 9 Ute&£Ax> £a£0&Jb 


,*oxtuo ■ # 


V?*4»i 

. a . CT I<#*4*> Z ^ <* 


V — I • m *-4* J^ . VLL *fo mU| z4^L;(Afcu)z^oJ»<^b 

07 Z&aS, ( *a?)t*.o£DCS**J* 5 / * / JUsftx »» *> *c& »x*; ZJx^aua 
9 ■" / • JOOXbU • j SLm * *&£ AjagZ Zai*#ii3 Jo*» 
!&£& crttofuoi . ZiU^a . Hoi** ctaoifci 

j ft i r #'■ /t § 

ZaoZfi) . Zac>73"ciaoiA oZ ♦ iJaZa Z&U&a « A # 


l* «^* * 

»*/ * /< - < ZtCGlXp ottoiji . A*1*j&x aixiiii . ^ 

"i / y i* / * ■ ■ ' / # 

U^xJi )ffiUb Z^doZ Z|4iw . Z^f*4» ZiC^ooxbl * * m .* wra. 


. Ajibob^ri 
•ZikAbOiJa * oco.x>- » I^^aj^Jb » Zb&^xb 

/ j / 

\^ i f* I 1/ *^UW it 9 cei ja_ f w Z^ ■a » * > # l^b^jao * ZSaJL sXo \S* Z^a>ifea l'/^« .' ** Jbo^oJ Ail Z^ouid 
boi Aio 0123A A^ 


t * 4 * %xo Ajbo^xta w zaXb 54^56 Zx^j, ^o Digitized by BHPK GiSbA J&3UH ^"■t* JUjaasoa CTAJXtaA teoix. l^Ci^cxa — — .w» *CT ZA^OD oZ otfei . a . ct * ^aI.3 Zjajsi 

• ©*bo -or Zaoaa AJIa Zaol, ocxsa 
ZJita . oi-fjU& . a . ct . Z*i.Z^ ^^ 

♦ctA:u» • Z$SA • i*o zLodLcbos « Zxoaii 

• :> .ct".Z5ctB>3 ZA&b ■: Zxc&li cn^b 

z&a . zAJJiS o * ct.z^s ziia . zz*aA « I " Z&aJa£( ( 3aa ) jU&Jteii 
♦ZttUH cii AjZd bw ( Afiu 

#' / ^ ' / • \ — » * ■ , Z^3U±Li , *'' • f 


j&»i ZiN^O ^ • . Zfc.&o,tjia 
ZAftdJwijaA:* J&jSjhAj JkifusA? __ — I * U i I u i i i tt * '- m . Zfeftofcus ww*»AZ ' tt / 

U^aoo ZjU ^X Z-*o^fcAA*»3 zAa* 

* * * 'it tm Jay ♦ \ ZA^USi *, '" • . . — / N - \« « * * it 4 

Jf&a&o ZSpaJtao Z'dci^o Jt&oA «>» 

30 b 465 


A-j&ait^o /■ / ^41»6 


*&U3 V Hai ZVusa; (^i^ita ^lio f ) t^boii ♦ ZAd«a A*.a . «^ (*ixi) ZA& t »*tto Zd^a^o t^^ij^ 
»■ ii 
um n 


*/ / ZJlM ^aoA . JLialaja Z&a~i Zawi Ua* ^Z fc»xa i^Zio ( ad; ) Z^*»ojj 
Z ^3 ZJiua : ^.ij5i»Z A>ZiAax 1 * 1 /• it m tm f 

.a,xo Zi.io.iwi zAo^^JLs . v 65ox>d 

_i^t Z.i'liO .OJcrj liL OiwdO.Aboi' Zad aoA . Zjf^xbo w.icn ^.Jl^o.a* vboiai 
. ;ibio3s Zaitt J **■*! • -^*W? 

( so tf ) ^-^; *h»?? z^^ ^s^a 

*jLi Oct A*Z? Zi^tt <ldofiX2 ^oA 
IAaJhSo Zj^jh AdJ- : ^AA^o <nao 

& * it M * tt * Jixa^'idftZ.JWA^? CTAiSLtcaZOoX Digitized by BHPK 
ZAfeAxea afi>& 


^# p . w . 1 ^...A..ofii*i:>» *» V z&z* i*a(Ati»>:2itoxu . Jill •J? 1&BC8& 14&& ( ^JW Z&J& . g,3 . Ar ♦ J*A* * DOJS ^aj» ffl-bO l£-*J£> Aaijb l$&a /-fa * / 


,Xd.bO *jib . * . /. J5 AoifaJ i • /^ if M Jt < 4*ja? ©en . i^So^ . J&ita 

• A*Z£bxts 
. oca** . I^Sbija f j&ib • <M&i» *, 


l^aja'MlAsa 39JHAJ .aibAI *r - /* tJbaAl ' // Z&tSbaS l* 4 Kaofe 


d Digitized by BHPK • Z-**^f . a . w . Z#fc5ue* . 2&* 

I # * 9 * * f 

Z&&*> \&a boo . zAfcaja lata ' -'- A ~ .*** JLS&j 


001 / * * L s 

ciof * o . of • ocn ftorwa J& . &•&*> 


aJai .t . z # ■ * ' JaSohs #/ 1 V l 7 ta /' ' AJH . c^clxas.* . a . cr . Slfa Z4tG&5kA / / 5' * :&*» l&jiS&ei • * - . # '' • . I // 


^J^^,w^t$hf^ f ttm ii 4 i..*2 te /. < ll^^^f'^^'ftaB^ /I i ' * I Zio^ A . Sin (&aa) I»51h fliitei tyf u$i h&i s ^#» 


4 ^ ^ • t \ * i ' '* laaRya Jb^tu tf Jbxtw i/ * Jj t * ♦ > * w£kjJ2) ^/. UiA>JH t jLLifi> 3US j&A ZJSoAfc • Z^om . ? . ai . l£**tal* 
Z^xl* I^^tt ( aw ) ZAo^aa — 

r i m * / * * — 

* !&£, . Zfc jt£ ^a« ( i* ? ) Ij^^^t j ^ ^auttf ^ XL, ^4 iiii jbji ^ *\i *#? l£i&, V' ' 
*L*a JtSi.ll Z^oii of l&ai, «dl£ of *# * Z&,*i Ziai Ai*£ 

* #*° 2 *VJ* v*^* • l ****** * l #*v ? 

. ( 5oi;b ^ ) Z3uico Z^U&gS^ ' OTnAflHR Z-^jfciio tSoAtZ&olo ■■ .» k» ' ■5V9* 

*A* . jtf**; 
A»Z} Z&sx 467 » A* — m^ . t Z8u£ . v 6*&.*3& A^a 


m *, - ,. ■ # t * '/, 1X^33 


3&L A*a aJla liawa 

i*r t • // * # ©-ifc»3L6a / 


^ ,^JC10 W70i^ ^ Jf 4e.b A3L iioS, ^A ) ^3^ ^3^ 

Z-Asla % oAZ mALSA h^cho . Zioita *jh -iitio ( ^La» Ajajfo Ziiioft 
c*-^2 . ^ . 5? ( ^ilb: ) *iii *»tiJb 

» 

4 jcijs&aob ou»i6o 
Ziio Ateiio Zaaajaio ££^9Aa ^>ZAJ 

# 

. Z^o^oita 
♦ Z^o^att 

• 2 iif, • ? -^ ( ia ? ) fef^ ^** "" 

. Z^oi^o »3oA . \l<w» 

£> Zj^o» >ax (4a?) lp*& #*$ ; 
«soA . ZiSo^ . Zaoaa . ZiL^afea . ^ 

/z^^5ub of t^U c-i to&4?^V Digitized by BHPK ■ / i^soM z#ia£ A^oi i^o=xa»i l^iZAia 


♦ , i \\ * i^A / * » USbJa'sJa.so . ZB&&3 // u * o .^dOXU < . • X&Li Ijbiia oZ ZioZa Zoco Z*,*Z 
. J-xaas Jj>.a»i li.j.^23 l^wariuaaa I f / . a . m • ISftJLa Z^Sutaija A,ZtZ*6 /' i / . / 


/' #' .» f '' #' w l*&ja5ua Atoitaw - -» * . xifo cnSto tasSS * a 
^Z px» Z^io? ouJaaioi Ziii Zii* xoaua ■• . v k*i''* '« V &»AA» »i iftji ^ A f ^fi^ 

* * * 4 i Digitized by BHPK v*fi>A 4 Zao*A ( &»? ) ZijitaSafcso 1 ^Lauaaua 

v / * * fr • 


j )ayi ♦ b^^tp. *iia »T&Si'i ^iof 


w&a'Z v 6<7iiiS ceo JoId Z&oumZ ^i, 

* bfi^p i*aAAj 

♦ Zi^oA^ *A* ■ _/ * ZjUIt^C&Z 0OC7 v.^^^X ot^D 

' < * /ft 

of Z_i,a3> £b& # IttVHr^A^xa 

lAi>^ ^i Za^s <^Am? Zi^i 

tf y * * * * m 

Z— xj ^Sl* ? ;LAa ?? Zxaft^iti 

* * 

iSa^ ma Ails lAU»«;^AaaLa V>A * <to Z-SJuio lLa* Z% * borate I* / * k'i It / 
** / J> b ocsUau ocaja — 

' am a 

» Zdtcuti&slAao OcaJbAi OC&sAZ 

i * § * Mi * i i u * § * H 

♦ aaoJaA} 

( So- ) lSx±* L&dJk A5j& 

Z&b*£3 . ZAxho Zis-fca jftfttui^ti // • I . a . or . Zius-a Z&a&a . Z^juxibob i ' i^SbJj Zl aj&s ^Z . Uiate \£ > ^z.a 

Zen * ixo ZiaocaiM Zxati A.**-* ^oA tf* / / i 
i i t tm l& ZfoljiS loaJL loot? ZxaX* : Z«u,Z 
wi : auaaZ$, fc5& lao&sb ( do^ ) 
* cjAioSbia ,x*xjei cZ lA-sa&i *^»^ / * « i * t ' ZJ&oa 6wab . C7#_*&ia Ax*xJb 
cilsatoi b.Zx*xtt eraa:Wol^ ^ mfmmm 

. ob-biJa qw Zx*xJb pishial . 999b 
• Zj*i»bo . jU*S • JtjiSoi. ? . 5r . zV^Z ? 

30 * b I 469 : ^VV?W? i» oct A> ^»Axio 

Zs^fb Z^.^i ^.ioizo Z'iai. oiiaijBi 

. Ifix^s ^xJtaiJa^ Z?ol,o 

. ZiCCxjaxtauo 1 / - *.mjdAj •x^SJbAl F " « f i * ti * Z<$»*i&b&£iA*o . ZAaJaijsaAio 

* » 1 * si § t m 

. Z^aii^ ^i . Zid*jcr ( ia ? ) ; 2a>in 

* ' • * * 4 mlt + gl g IB t m * 

(5o tf ) 

" ■ i 

•A, GL&ab • cnU-V, . wiLJb ♦ 3 ♦ or . Z^*ja 

I • 3 • cj • Zj«bo t »•> •>r j octa . ;^^ 


• M? + Zbor * a . cr . l.mAxZo 5Ab ^p Z^L* / i . ZoAJb,s |..4^i.A^3 a^ Z£!» *iX 

Za»o Za^> *.xa ♦ a . c! . Zxib ,.»iib ,» ^ / t * Z^ruaJfti 

* * i # * * ^ Zj6ct3 -ct . Z,tfx£tto Z^feia — Digitized by BHPK 470 


lAxtua tf '' . t * « i ^tipp^R A^jU i^xaa Jb&^»} oi* 

. zAxo A*Z , < -/i Mls&ajei 
Axab *a ^***>* . &5Z$£ 01) 

t&i 200 Z A. * tool&a . tfc*al& AsZ 

• tiLxL . JKi^xott o.S, mAxg.oW 

■ / # - , 

♦ Za**£ . :> . 07 , Z^aa^iS 

^ 

(a^fr&ajZ&duAstajb .Z&Axac 

A— f U f A-Kft« A_,ZJ4Lxoja _ 

. A,ia f ix . ? 4 07 * Af&AxoA* 

^ofcs . 3 . or . mub Aj XfttiAZ 

" r It ,, i it )bls» • J /■_ ». " # xxjb // # «J*> «£*£ A*aoZ Z«u.i ^» Axea XA **»*■* deft Aa6& ZSotd ♦ a . 07 . ZX«*xao a^ 
l#*ie*?' Z&» of Zi^fc ^jjo 


*• ZAoa.fcSb . "i * cr ( .sua* ) Z#ax*xja 

JK^fttebo jksg . Zii£a Z^LMauoa A^Za 
Z^o*j.JcJ=i ^|a» ^ . i4<wox>3 Zi>3 

. ( ior ) ^ 144 MB*- 1/ f 


« 4 


ZiboX Zxti •w »' I # 


Z«^n. Z&&X±3 iJdAMo Z^^i Z*»ajei a^ looi llJbo 
A/»aa^ al\3 Z^Ad Zfiuja ^ Zool 
IdAJ.^ 0067 ^a»)um CTaft* k*oAi \£lba^ xteZA / < ZALxtta Z.^bS . Zi.it . ZAxia Z^xa _^ < 5 /' ^Wf%^^ ^0 ^l baCfeaa Zoaa.^ c^J^o 14uttcnoj 

XjaS vpoiibo xUi^d 007 AjZ vOoAa^ 

ilZa Z-i^Aioo otmm £> ZJo.^a 007 ^ t^o ZL^A^od Zxbcxx _^/ > wJ^fct r-bdfi>3 \ * * i • ■ - j tt 

. 3 . c7.Z4&*3tJ Z^x^s.oiS'A; \sl Zoli Z^Xa l' -/ * * A^O pCT ♦ Zi&ikAJ Lba^A *» / * u t * Z^xtt Digitized by BHPK &A 
w™pi .Zxi Acuxjh . Z$o2t*b^ . Z4Caaaa3j^ JLaoou^ i*,. .» r .' . axO Z^aaao _ Z-*aOl 

^ooiLax Z$cuxxix . a . c7 . A*Zixtt — 

* ai<4*o& 

• jlQXM^ ( aoj ) 2$;xJei 2 A*xfca 

vCT . iy . J^ • 5-^09 ^A? ZJUo* 

ZSlfl AXm^o Zio'cna Z<$Lxb Z4&o 
JbLaatsc *Za z£a)a£ Aaoa Z^±ao 
Z-&1 0*wo ZAL*smJ Jc? axi» wcr cn :* La a ,/ / /i axab, .a ♦ ct'. Uxatt ZxJau *>.xJd 
.*c&,a£a Jfcai Zia:» w*x Jei ; Z*xJX toiaoi 
Zocj.a»cr,>c75a!s$l <1C ^xji Z&aoo 
wAJH . al&xo Zl&xx y 6m.*&^ ZkacJtt 

t ft 4'' ' ' * — — ■• /«'' ' 

t*xXLJu»aU . v«*xZ»vtfaaol* a*c7.wrbk3i 

* * # • u • 4 / * t m * 

wXJH * Z-a£L&1.A*> Zocr ZJ . aaao . odib 
* JLxa.ax cv^oAa . a . 07 . i »** ♦ ZxAXioa ow * Z&&c*U0 . Z&xnaa • AjJfox.rxio CCOXm VaX.X ♦ Z^iOk^xtaLbd 

ZaSoix . ZsaSw(aa *xx ( 5^) Zixoxj 
<*xo*ta . ZJato - ZxA J:aa : ZdLaoaa 
. ZJxoxix cOoAa .3 * or . ; 

1 ■ 

iX !au&AA*>a Zaakt Zibo* li * # * f Z^frdoakVb Z^b^Z ^cn £> ZiU 

. a*o Zxaaa 
Zo> . Z#ai^* A*> ZxaA4 -AJiAj — 
♦ aula Ziixa . Z^ ***A; . Z^xA 

^4 <Z-^?a Z-*i5 Ur tit ^XttAl 471 v Vo *xii Z^CaiwaAi : Zia*.Z ^ ^ 

^> &xa Zxa^,^ . Zixaa*s ^> Ziattola 

Z-^ia Zi£*4o ( ^.^x ) l&a* 

. Zama AaoZa Zx*xjh xjU oraxiL 

y r / ' ,/* / # 

oefc . Z^„*.i.xxtoso . Zixxtaibo " # . I^xxiaio . ZxxxLfe axiwAI . a ♦ or * xxJdiAj xxikAl — 
. Zia>.i ^o oal Zx*.x*a A.a»Al of 

. a • 07 . Z tCCbu^a . Z*xja Zxdj i 2*jb 

• mil* tt 11 w ^m^r^ 

♦ «>aa ZaSoix . Z^tJa loci 

* ^ua^o (axu) Z^^tja Z^xo . ^x±s 
vl « >La*aa ZS ♦ a . ci . Uxtt Zi»xJei 
Zaoaa Zaeo cuLXmO oiS^ oZ <xjZ \^ 
-&&oJ*o Zbo.^a AotAl JULaoxM : ZSii 
. a • oi . Zxb m*ix*#o 0^7 UxJX oisii 
xai ^aAS^x aoA • ^Z^ zJo ZSaaJEi 
.Z^iaotZ^o £> a f AJ ^^a Zaool^ 
. ZJL>t£ ^aofi>,x osoA . Uxjx Zaab 
Z.xiix tf \£ aa Zj^L^ * Z^UbA . Zixjei Zioa** . Z*aX . Zaab : Z^aVaA^o 
* ixo Z^xxi Z^o^io . Z^*Xb Zi#oa ^00 ^\*U ^ ow \J|i,a aw ^oA 

^-aoo Z^ao v ct UxJii : vAoAaaaao 
<L_J ^ttp ^a . cu*V><** v^xao 

: ASZ aaof Z^oAaiidxo ( 5o^ ) ZixA Z^oAZ * axo Ziata Zx±a . Zdi Zxrj 
JboVia^Doo XixaJH ciJ A#Za »c? . Uk^sA 

: ^*Z p^faJf** Zixab Z^cr aa ^ • "i 
^p '. Zaiaa ^o . Z^a ,^o • Z^a? .Z^oA*a?a ZAaoxx ( AJta* ) Z^o*x^ Digitized by BHPK m Z£utaA£i oaiwA 


( ^ka ££* ) ^<?A f Att ^ . ' JOTOtK^ "if ^ *' / . Z&J,#A6» . Ii^AMio / 4 . axo lA,too ZALiUxao Z&afiwa * * tf a pi* A4j$ . ia* . ^ . <^6 i-aXo * OT&M . ct&LX AhZ ( a**? • JO*l ) A 5 « ' I^asdi Aa^od // / j ♦ 07 ♦ 4 i * i ^^^m^^^^Jiint l' t /- * A> Afctf A JSS* ft &b 14 


4 * 44 I» ■ Digitized by BHPK ***J^iJ* xnoiaL &L li»& »7©i*aaS^ •' / ♦ Z&JcJfiiA*o .Zixafcts ^ioA^Alo • or f * * / ' * * a JxJBlAsoa oen . l^***5:jaAa» /4 I 41 • I * </ 4aa&J3 .jlktDo 4/ > • * * • 1 * * »X-tl^O l^^A^O 


s, .Z^Z .^ .5 ( aaa )Zi*JH — 

■p 

^3 . JL . jtljtaas lisboA »aoA / / i ^"y jl 
ail 5** I^iao Vliik %x*6 ti!pkn / • 

ft * 

. oifejS cn^3 Z5zi . I4&*if . Z^k^a 
iSdjw ItJwAboa Oct fcJi ^Xo ♦ oi^oi 

* Z^aJuei 

^•Z Zilot Zi*? *a' . Attio A*JBj%Csn 
.Ai Alta ZJ Zb&iA3 Zjct . Z^ac^.« ^•^^ 91^3 4fcA &*&**<&.& 473 . Z&ao-gs 6Z $l$a ZiulbAta Zooi 

lib . Is* «U» ( &*? ) 15^=1 t 23&? 
♦ fciuJao Zania* JLiaia|aLB*- Z#» 

. ^aw a^iaAJa ZX*r.*a£o 

«&; ;. AL* * Zi^ ? 6 ( & a? ) ; jLafiua ■k / . U-boo /, i. ♦ cnAix «to . oiba,.fcsZ 
♦ l%x » Z&aAatei jb£Atau . j&iAJta 


. oboJBl A3 xiZ \&1 
. Z&aAlsDo 

* / 

gi.tautai £> *SAx} . "5 ♦ ct . vx&xm Z^iS. . v -&,6*a6 ^dalfao Jbo^a 
. Z*&ai:s . Z&jc^, . "a . cr . **au}6 A.ta Ai* lacfta AAx>}& ^A* oi<4£ 
Z£&3i cc* jcA Z-^JbA^a . fiLta 
a>ocna ZBcua&Si *£5o ZSdia&ditabZat ■■ • *< a ' / ,/ U * * i { Xi»tad aitoo 10o Z&aJta &a Jto Z,ti&a 


* t . u.A^6A^3 Z^jSO^ *30A 

Zfa*4L£ * Z^&Jtsbio A^a . Uii *.io AJfea — 
Z^— *io& *> mIo . Z—Ja^6AiiS 

. Z*>6q7£? li»aa Jail 

• ^jta*i6Ajfia • • c/"G> ; 
*eiL^> Digitized by BHPK 
r J3 

.' »• ma « 

. aii ♦ laa . ? • or . llty **° • *#* 


-tfft •■ '* Z&M Zaa z&m iV > •' ^^ fe III i£i UsS *** Us*? ti$ Is** J&4- t*a**oAAa Zaa ( oa\ *s oa\ ) l£y alxal tf, • * 


ML»bab Zaa be*; I Jen . ZaAZ \H 
tei laalS lalxa bl ( SogO • &■■£**? 

Zia Zaii ZaAo*. : l^A^ 1^0 ( Sd* ) AStaaAaa ZadLM J» Z-ilaZa Z>oX cAa. *Uao 

Z*aj : &af \£ ( 5o e ) Ziii I^oi^O tf^o* * Zaa ] iA£u aaS.^oai 61 aai ^^t : ^a^Aaa 

bii ^_^"( ?** ) l 3*6? vbenaa* 
ttlaa :\£ ^o Z-fcaaja* ZtfoaAiMb 

* J * * * JLialaa •IJLba ♦ oqt Z-Xa miaoJbo 
• Z-iaa *oi Z$cu»a; ^»i <?>#oaoa 

U&zix 3^ ^fl Aog Z»A5A^ 
A^o^o &p teen aiJ ^A5a baaZ e t . ^ U%mAm t-acn . iitib* A>lz*l 
^i, JbouJai» M&bo iHxft^a ooA ♦ ^ * *V • ^?° ^^° ^ l **°J22i ^a^ab h^ lo«^ ^* l ° \hJ&* vaii,ibl . «, . \ (ia?) 1^6 A« ; 2&£ '/ <• i H»aA . lAa*.» 2-ftSLdA^o ciaa JLUba a^o 2L^ A» a^ Ua*o v 6jZ Z^a^r 
Zijaa JtXfcJo UaSb v ooiaa iibaJ5 ^o 5 ^ ♦ l^olaa y 6<jixx> ZxZSL^a liJrAio fcl loo? oi ♦ l!,' . Jl . Zaii loco . i 
Zaffl Zocj * ^ . cy ( ^as ) ^aa Zi* Z>©X is? . Zao5 Z^o^ aaX ZJ Z^ckC A Zai Digitized by BHPK ^ *fa»t^pJ ■ lll» III I ■ uj ■■-»■ ■ i ■ ■ ■ i rv^^^^^m- i -•— aw^^^— » 

Aa£$:a»Z l^c Aaltto jbx»n&daax 

Aegs* ( ^ifi, *As. ) l^i^ tf ^ 

( ^ 1& ) . A^? Z-%£A*>a A f ttw 

• ( d,Sb ) AaS AaS z^i* 475 
. Z&3A& wiiii boi^ I # r* 


♦ I^CkiUlaisO 


• A*U^a**o * / ; ccccc^ • Z&aia&o l±a^ / / / / ' 


' # / / ♦ A*Ziaiaib6 


> ' / * * ; * « I&i) &*£*• ( »i<&s ^ *ai» . ZZi# * tf&* JAo&a < _ * 9ki Zaablo 4&aja / j H v l '^j • "V • \**? ***° &±\ 

• ( io r ) I^dajb »*o*6 mi 3 A6I* * f Aiol* ZiJ^a&a ZAaii* 070A ( So tf ) 
• ZiS 2ocn« vd^ Zd^D ^p:I^c^J^ 
*3oA ( 5o^ ) Z-AXbait5o ^i ioctf 

: Z^obAliop I^a*iiioo i^oxaU.* 
( So r ) IIa-ct oZ Z^o73 6i **1 Z*ia 

Zokoal Icn»G* Zjw AjtaAAio.ixo 
v 6c7ai.^bax Ao.^o5o % oe7AftJa,Md 


l£>x^o ** ^ ■■• f 2$9 vii.&Sai ^ _' // * — i ■» /> ■■ ^ ./ 

'- _' 


ZiabJ^Z . ^ixa Za» vdJoaft ff t ■' M * f 44 M 

• Z^*fA»a .'. > .' .^jhi « 1^>$ t <^Z Z^o^*o . Z^D^^o 
AJ . Zbot^b ZiliZa Z^c^do Umx* ,< ^_ # 


i* ^--i :I^Z ? A.Zi f aa Z^^uU^p Z&^Zd 


Digitized by BHPK 476 JbS *Ut __ — a tf 4 . feo I^i A Aa»3. ? • w • &»*» 

. ^Z a* I A 9 * ■ .jb& *5ua v **>£tb <JLZ - I** 
*< I — .(5o tf ) *6cS$4* 2aoci*» UiSoi * %xo Z<4CaAto» .• «* • JUwA*J . yfoJLM^l.JbaS Zoo . a .5 
£.fibo£oa *-*kaZ Scts^Z ♦ S«4u#AZ // ' « ( *5* ) <n-k$ia ^?o5AZ ( 4.5* ) 3 * <x.£5o5A*o ^Z ^.iiw %6A*S3o$A*» * m 
i t * si den . Z^Loiio^^ft ♦ jftftoaAaa 

• tS:icf>A*o3 

. Z<$9&9iodAao 
♦ Af&a)o5taa 

* i - * <f 

Ukxws U, ^f . 2313 o&o laid 

K* 2a J ^ Xaxi : 2»ia fci ^ s 

I ^- i *V? ( ? w^» aM> a6 epj^soaiia 

( io ff ) 2**SftU ? ;&**> 

• l*> ^ia&a .36A ( i 0jr ) jiis A '^,i ■ / # • 4 $ /• Digitized by BHPK .ttb^d i^A Zi»o b^? litb. 

^•oAo • Xm Z4^^^pi ^iA ♦ Z&ai^U 
^oj_ Z^^Zo ) ( 5o tf ) %i Z4ai^tt 

Z&»*~ ^U, tfZ . ££±33 iMZ^a 

■ $ 9 $*l 4 I* j * # • Z^ooiioiio J ' 4 & * • 


. Z^aaioi^o j * i * » 


/ # • i < / ' \ ■ ■ ' i» — i — )C70 w^SoS' • ocnD Zif ZiZiao 

i-i3Z tiSoa Zibets tf . ;,^o 

fc-^ien A*Z Ifl* . vdiaMa!^ Z^bObO^a 

. UaA ZS c*^ ^aSoi'd . Is 5 o £ Has 

' ' itB t* * * / m 

*±X. 4^1 ca^b ^nx6 ^^ics )aop * A m * m i f i g , ' 

a^s -ci^ Ui^S „ Z^i - I^^SwSA J**A « *w 


/ # 


K,U*» bcn-oZ^ Z4-**a*» Aaa-AO Z8>,a: • * # « « Ltfoiiio /, ♦ l£ox>£* ♦ J— A*AioiX . J — IfcooA A»0* -> » i * Aso - I&baS . USbsoA > j» Iaaa..caAaba*co Z&J&&S4 . Z4l£ta 

4Z* ooijI ( so-.) zd—Jfe 14U&A 

Z^L-*ijiA l-l^o Ixcm aoA 1:L»Aa1 

j * ' V* 1 a n , * //i &Ja4A 1 ittAi ^JaiA tr * Z^oaaso S£ • i m * ' / * • * Zdcr ^aSA^ *JZi Z4c7 wttSfD JL&Z 

Zf£&*a i * m • i f* • it i I^V 3 <ril&A . I&i6 AaA . ±sLa / « 6il ^a . ^ . ^sOp . *<fu JS *x*x ZiaJtt JboliL AaS^q >£_£« a,3lB>a ( So^ ) fttfloAl* AM tf Z&i£a6 
(ioy) l$JA* l££* ,*> aqua #*» ? si A^ Digitized by BHPK Zai 477 ^ ao r ; ^«ft ^oaixo w4Jy^A 
^3 cuAS : Z$SL5 113150 iJ ii A f 
(5o^) Zj#X*^ Zi^ ^^ ^a% \t 

• ^5^^$a» li^ ("ioy) Zi4i 
A»U . cia^oio Z^^ aj^ o ! ct 

^? V^<"^ ^»? ^*^? Z^t^- ^ 

z i-^ a ^-^» ^3? I^atto^ 
Z^\bo Zji^i Z^ioAo 2^o A ^i A •■ < lLx> Z3a^ Ai^p Z^j ? Z.Ubd 


Z^iaxA Hlio * ■ y^33 JftA . Zi^^XJM A^A^3 ^^A^r 

.# * dt • 4 m * m. mm 4 • * «SL&.5 l^A (•^)^$A tf ^a^Z U,o . ^TliSUoj *, ' .' tt t tm • ■ * * 

cua^aoo i-OiA.ioo 4-^ao Aiila> 

tt t * * * i iB * § J 

. j2>a4a^rp x7rajt^aSU5d xj& A«|Lo 

^CoALa ZiXa^ A^aaa 

r i t t $m i « * 
#..' * # 


«4*A 

. Jus .*.«?• k°*£ »*r^ * ^r 1 
. v*ja)3 o« . Z&»da£ . Z*as5 

1 • ' 

. i$flu»da5 I 


1 # ^y it t S* / U m /m 

♦ JU*» UULS ouj-2 otidtao oM^ 

♦ ( aft ) ate****}' 2**>»s£ 14^** 
. Z#a#i& * a . c? (aim j L/Xft^^jai 
. &±n$ px&z &ax . Z«tfa 

. A^ljAa * A-jUift . A-rU^aS 

' i * * ' * t s i 

♦ A*KJtao 

. 07 . A»fcoboA*io ( aaa) U**a) 

4** J* 3 * 3 1 '• • wao <laa&*a . UiaoS \m6m v*.a:> 
*4->Ai v*a:>Alo v*saAj waSAl 

♦ v^aSi Z&&& X*.a /■» * ' f ft* O 'i (/ 

*?^ A * Ji J? j • Ar • ^ °S ZZsatt * _* 


tf * * if Digitized by BHPK 4X CUS3AA mS&?AI (ft 0tf ) <n*^Zfl v^Aj? A, oil 
'AI ♦ Ai.*«Al ♦ "i . 07 . Z^ooi, * # <?**.' < • *a*s5A-» . I — JUsSAao t i * y $ t Um Uttt&saAtt • * A*U*a:>A*a *• ' ■Q u a x ao C3oi»* 1» 
i^/U ^L$Sj . * . O! / / i ' 1' ' tit i* * * ' !**•/•#■ 

a\5w S<^oZ . «77aiiw A&oZ . 9 


Issiiia «.w . U^UaitM . &*3*» tf / ■ ' 


I 

« 9 Z&tSX* . X*3^» ' / J * 


AJbi 


/ • * \ioS&2 03oA (Sou) er?A*a^» i j i t I* t \ ujUjuuo * Z&ai ^dawtJ^i AjI* ZSi >.>>? C7 

,t / S*Z*) ^ix^s *iii ,iai 

< / ' JIB ti r » ' 

^^ iia « / . / » > \S»A JtSai t # ♦ LS*i£ • a ♦ m . ZdCus? • Ii*d? # / * # lj»iD boo Zs&Lo KSI \£ . IjU* 

J IB V 

• ( JtJ&J ) Z^AJ^S t J I A*Z* ZZoA ^oAJ^-Jaiso Z-P&? ' / ,»* / * • (Ate) UL^b l*»» I*«i &■$ »i • > cn&& Also Jbo \a . a . ct * tj&jj 

fitt^O I^GaO ZjLe»!boo '-3,iiao 

Xfciia ZjaAo^oo 2^3 a »&»? Jbo ocho j • U*i 
tcta 
W»i i#-a$»* 
♦ ( juj? . jo*; ) 1 4^^ 
JiLaa Z &*£a ( 3aa ) Zi^S jtfs* 

f • I » \ m f f t * u i it 

^»j»A *?A v^uZs ■ 1*5 Asi a»1 Joisp 

toeaoo Imom ( 5 0s . ) l.CUiA of ^XA 

£> li- L$b» ( to? ) J&«3 liaoi 
oZ 9ia ^AaZa libo ( a*? ) ttLaai * lx*n\ 3 Vi 


*:> * 


479 MM ( Aia ) ^XQ)6 ^ioAlo ^aSAlo 1 4 -/ • A^I&aaA^d 

' / i ' ' * ft i -/ § f * 

' 4 * ft . v . A^l\i^» „ Z^aulafiA^o \^Ai 
/ i n i * * a SAl It -^-S 

* tiOL* l^oJJi^ lk* ( aaa ) Z$A^a / # • t.iAaZAdao ocr mQxm 

. Uiii \i, viSly . 0s . aits . i * 5? 
S.JL& Z tail. \^L A*Zi^o Zi^oZAbd /# ^A»o 6oiiix>aXiOiSb ..* £^A*pi • > * * ZftMJG 
*J 
/ ■ r If 

t m P tm t * v / i t * # ^U liZai M«2ia6 . JJ9XI ^-5^. ^V 


Digitized by BHPK 
jj^ A f i<n*xx*> $ * • JLa»? ( io ff ) i&? »4*» ****?» 

4 3 , 07 . lxJS^£03> 

. a . of * tiMaxn Zaai • J&*^ 
/• 
lViOiVwa *30* . ZftisSbi * ZU^asi 

■ / * * * * * . &3i*d^ ■■ / am ) l&X&taXX . ZAnXdisiao 


.* ' 
: axo Z*aA* . zAdisia 

t t i * m i » m * , m t . Ui5s Z,&Xc6** 
}si*oi ciiai, . jisoi O^ais &» 
£ii j&ttZ oii A, Is . a . of . 2iai» <i . ./ i •' 1 ■ '/ 


,'* .' .' i * * * 4 * 

A-*io . "5 • of . l^ls&ao . &3*tt *£* .&&£ . a ♦ or . A f ljca^ . Z<$©Jj3**> 

^ z&fti oA A f Za joi*? Z&Xo 

• Z^e-A-iaSA* a*Ua« a^at « i * * a £-9-^Al ♦ a ♦ or . 00*39© ♦ ocas* Digitized by BHPK 3A l^xsA$ • 9 liSb± iSusf t fi»li)SZ of *. g>\>A£ot ' / * Atxi) 1^4^^; /' / Zifi^ *# IboJ^al / * *13J0 (jubi) Z^iiSZ l*&aii 

tS A^Id Z^oUm » s ♦of . oul\i 
10 !&»&& Z^aioacao ; Ili ; • Za L*A L # «4V.i A J // // LJ^ai * v^isii / * '« iSioSHA 01a t-*5JTo) wik^a box <L-^ i * * * ^A of ZZ^A AiiZ^ ZJLai litaA^o? yoili J*0kX l*i±2S 13LX jw 05:3 : ^jZ 

Ix^^o ^dai A*hio Zii*.aS iif . Z«CCajSJ 
. lixaiil Z^o#^*a aoA(5 «.) Z^*si 

i # ' ' 'TV ■ — 

t..h..b& I^a'iia^ A^Z . ..Ixai ZiaSZ 

* ^oa« ZiaiZ 
iso'Z ZisiZ Jod baaZo . A^Zl^aS 

/ * v. • ' ' ' ' ' 

Jb&xoJb £Si JL& . ^*o ZU»aa Ail 

J iioU\ . jbXaai ^> t — icn.Z-ttaad 

. ifco A^I^a Z^C*^iaiZ ZiijAail 

' / t ~ t ' / * 

;UaaoaSwO: v djIau*Zia5^oo Zlaiao 


SA AS Zi&OLtiuaa « t 


■ < #. a i >a:tao iSo^d 2Aa5» ♦ Z&bLaa 
♦ oifcaiAjo A&iAjo AJL:&Aj3 iSaaX. Z,$aUsb$Att w / 4ao&a « Itkaiax. uuaaLkd 


'/ / » " m / /• / . ^, em u , / ."" ^7 I4s*&jt& * 'j > • ' Z^oiJtaia&ad 


/ 4 I* <" caJbu Z&ja&£& Z&ad&xo U^ba^ 
. ZAaiiasS Ax*> «ttft&u dcuft f f i$ f f u •ttfcAjtf tf ? : l^i^baa JL&b* Ax*> ? A ».* / fcUasaSAsAo I^fUpo . 2A^ *&: ***> Ad* outt L* 

^ // i/ , it 


da*oX oAjd 4* Digitized by BHPK 31 48! /' , .' ♦ A>Zi;&* aA» . * o • fc&tfA* Z&M& Ziia:iA*> ' * *&*A . «m^L . ^4-*. . j^JL . **£ CT -» ' ' r urn m t A Ziabdlsa A^oZ IL&& && . Ijiiia oiS A f 2s • a . 5 . l^p*ai 

♦ ( Atw ) Zd$p^ai 
^5'p Aia . ZiiiwoO >3ts ( iaa ) l&ab AJ :WZ JUboX ^Z iataAaoo O ;o 
iS«^ oA^ 


U&A^) A^ob ojlo 2^p 
* oia A*A«iAZo l_^i: # 4 P a A» ♦ 2j#*aiAio 

« AjZi^»Aao 

*8>l * a . m t..* 
7t* * ZAi w* . Z^ftttaa9 Zf&fcu-a 482 *& caSA .**' •' 


»^ 4 ' p' &toA**> ( So? ) ^io5 jftpa 

. Uai . Z$J$ . a • or * * /' -' .*** .' 
. ^fe oca . za^* • ;&? *«» •* . ( Ato ) Z#cu#l>?o Z#al>*' * / 


*/' » A f Z*l*A:>A*> _?' < ./' * . «.iAUS,5d fci.5 ^ J£ oZi^S 

. ULM . s . 5? . iA^i ;. 11^5 

. ( al ) ttStf • ZAoii^S i / *v*- ? 


•(^)l»M»%^S.;^S.'*iS ■ MpLsp li^a* JS.5 5 a/ 
i * Aj&J^M 
»0u£ oa-ioZ . ei&a&a <L- &Z /• 1/ * ( 3A» ) Z*tf£ 4^S io*s vdoTAoxoiS 

&*. . A.Z*? oefr tf}ftjf . jidl.5' f AfZiaia / / m f Z13 . b&jJ&^ . Zi£ . Z^A£ iao.Sb.si 

. z^jt^hS 

JL£$ ZJ.aofi> (*fas) Z^^S Z^Xi 

^ * W * yw 

AoiSlS wct 2Aa*a oZ «c? Z^aJL l^cn 

* i * j » , w * 

A.^ . \i<&* A.i*> ( a^ ) Z&(*1&£ Zi^oA*:} Z^i ♦ Z^f^S a 07 ^Sl£^ ♦ ^ 
. Z^4,5i ZZ^ ( 90 *) ^^0 ^ Xbbf 
ZSLta Aii Zac^o.Z^d Za'U'*Z{o.iw J */7 : iiol^.o> . VL&£ ^^ liiAJb,i! AjZjo^. 
u^adfl . JoAaAZ . ^A-3>lZ • iJbZAZ 
JZ$**$!L**Z$3J^ Z^X§»*X6 Z^jUtia . Z^o cjijs AjZa 4 ■ « 


•ZAX^l . AjZjAK^ 

• Z^L*ai» . <U-^ioi 4*iu 4X$ Digitized by BHPK 49A ^* iSl* cn^oS . cpi^om UiA aaAfi> 

^jLj,oi a.*A> *&* '• 9&a» <$**:* 

Isai uL*qa» *±±ai it j&Z Z^oiasoo ( oo«,; oar % t f • Hit W * fi 9 * 

. <^f\*l $uM? b&.*Jtt cooAao .<xjZs or^o^i**} yda^djsi v a*jbA li 


f * V ■ / ^5Z iaa&a . Zfto* ^.ia da 


• zAjuX? * z**£? . Z#aaft:iA*> £SAj jt£&Al A^oZ ZiiSb Jk> Sua** tfLa Aaojb 

•(50^.) CT a\# £> 

^or . ^ .« . fl£^ fi^i iti& ; l^S 

%aoA f ;,sfta5 aii locr U' xa cto^V&s 
: ila Jittbob UwaJ it 1&* wcdfc / // / v* 0.5"? b6* <J ^jt Jgfc&jU tf ouj&xq U^ boa i^Jbi ; li* aoA 483 k* i/ • ZAiJftto . Z^^o . ^z4&m 5L?Aj ^s m . A f Z*i^iAiip 


«■ /i * l<$Liu3(a£i . ZL^i^d 


. U>©5 . fi AS . zAa^i ; ^A.5 

.j^»z^o fit o^a$ z^.oi ^w;»^& * ■ ^ ♦ Z>aa LAflciia . a * ci . ^^^ ^r 
. *xJZ i-atiQ^ unJ&^AZ * ^^.AJ 
it csJL tXao*iia Uiax.^^x>AZ 

_ *«^^ ^5«."S •«.**! ^? 

. A f Zf di,a 

• z^9J^* 

... it ct^c> 4^;?^^M^M Digitized by BHPK 484 *i.i *&A **• &4 .1 .S (am) tffoi »W MjLao? . flwi i* - 


j£5 tip** • J^» <"<^ 

2^3l#3ai 07^^ 


JsAtf ,• ■ ■ ' tiix* 


* s * . I#a»aV,3 
. AjI&JL 3 /i ' / / ' * J* 


y*»33 Ij^iwCto >X* 


? *. »' x M>ft *iiAl 


* 4 . »' AfUsoA; • «*i o$s 

•(&<*) tfb*&09 ^y^3j3 liafcaiS '/ 1* ■ . 


*=4^ • » '• *tXi s / / 


Digitized by BHPK t. -* .l4*Mf» U9o» ( ft.,) 1&S %5 

. XSoaS -is £> woJ^Xs ^iaiso? Oct 
^ei . itfo»S^A*> Ai,»A| U.SAI • ( *S-ab ) lid^oo 

I4ix>(a*>) U$X$* 1&? I&,* 

. UjttSft . I»idi liVS . bo.\£? 

^.i 2£&u» tf & &i i&i A.iLixo 

J30A . »*0 lf)6A3ta . U03CO3 liii 

of ^,'tooa HJC&B» ol l!L» idofiwa 
l^uxi iSlVi .J^ 1A«A tf : liiis 

l&l? 0**07 I**** 1^3 ^30(5o r ) 
. 3 .of ♦ Zli3 Ai.a . y07 Mi3w4 Z*3l3 

U300 X,i3d ;^$b,a ^)A3 ?S^tt ^3A 
A30.C30 c»^3^a^ aj! 33XA30 v 6ciS3 

jHiM Ail .003 vJ3L^33 3.3i 90T0.il 3 yOaiA 

Afl . A^jliic773jS.^o . 3 ♦ or . ''*'/. .i t 
> i * •cnA^oi a*1 o^or . 3 . 07 . xil3 cnll.a^ 

1391^0 . A-jI^3A . 3 . 07 . \ii ^o 

1*^.1 • wai^ii .3 . 07 ( ,s-aii ) loo? 
iaXl * A*l&3 .3 • 07 . ,JA 3ia Ailo 

• ( *o tf ) <^v? ^a; ul& A^i 

* 2^ iAU,ii ( i* ? ) xxi5 ;ii.? _ 

• ti^te ifos&* \ iA.Ai . ^* 

. ZA333 ULSoxA aoA OiSA Ztt k*. 4' 3* !.&■**» * «* .' 


axV£s asXAAia 
• A^aAxaiii 

* t i * »' *f *. •' * '/ Z^jus1?A*> . U-x-l; # • ** * **. r. _/ .. A,Zix^A*> * i**"*?** 

&&fo Zao oc7 . Mia tti?Ax>3 ^ 1-T' *a& I#a»*5U» *Iai i7* ' * f* 

. ( ^ <slfc) -4$ qc7 Z^aoi Aa&&&o . A*Ux(i» ft* t * * m s 
.94fc*4, *** ^ 5J^A ^U U*»Za 
lfo*Jfo*La laijo ca*AZ Z.Sai:> 

* urn tt f , < $ Htm 

I4i .^4 . ^x *As oiSi ^JLi 

w * * i * m s $ / * 

aoA ( 5o tf ) ZfitSji V A^ 
AXo . «44 ? fi»* Jcqt >irfo 

Digitized by BHPK 31 * 48 rf 01. 


)4* 

L^} i#a**Z *x^ ZiZai L^Dj^a 

. Z4axd-l v 5' . Z&tdJiS . ZidJ,a ^^'^^T ASk li.iolAbo « /*/# l/ * .-* ^ < ^^dx * * * * t * s 

• Z^oAa s<5 : a,Z I^Saofi> A*idf 

» A*vwi euZ m«^ao I«xA' jsuaa lAaXkXM • I^ax»^i 
ydksJOA iaA) Zi*>aD l&jl (ia^a iAi) I^?3t^ xa'J liff? « ^? A ' U^iojs.3 tokil^a . iS**«? U.i? . Cap ftfSl 5nr**oa 

r~ttm it 


** ^ * LXl . Z*k^^ *i,^ *>? * ",f ^ -/.' # 5 A S m 


* > A' ^^^AAS^ 
# at • { ju&i ; • wi*-r "'.''" __ 

^ ^ $x z«A • aM* ^** 3 ' * 

. U\aJSAi» . Uipcn J?oA ( ? o-* ) # * Z*io3o i^sLjf AoJjao Z#cu& f A*> 
Z#o333aa *ga £> oocr ^ * 15£ 

, Z#03** 3J&,* • 2#9 3*» I** ocJi 3330 'l A* ' i9 * 29 *■ ■ ' 3AM A*Zj<#03333 

4 § * * # / ■ f ^ .(«!») UJS9&& Z&*b» 2*3*ia V* o*s ilfcb Ul»3 #33. A**oZ fl^co 

f y * 4 • f* it * J n 


ot^3 faoJa Zi**>o . 28x$3 Z 33U33 ^3333 yCT X&Z : ^>i ♦ Xil yi^aOo 3330 AAM *f Z»oJ lj&3> . £»o* Z^JA Z3333 

_ * Z3ciJ3 2*3333 A.1 

' l #>&rl?&* Z33 Aj *^AI 

teftai Ub . *a* ai . a&aj . 3 yjXAI ^^Ufdb Digitized by BHPK 
oAA outoo ^ dafe*!,). a • C7 , v ooAia. Z33. IM^ $2iU*3o 2&ofc,a * ZotJZo o5#3Xa 1 3^3 

tito . ^io.i ^Z ^ MA m^ tf ( 6o* ) j ' ' uJ^wAl • Z^0k-*633 . Z4L»ba3 . 2*033 *+ * ;0$bj 007 X*633 ZciJ'Z . 3 . 07 . ZJa*ia3o 

•vOCT^ootAa^iyOoiSwb^AiiU ZXJ^Ji 

v^, t * i ft i' V ' 

vbcnApia.^b ^ooto^oa; ^3^»b 
. x Qjl 2*033 2J3%ZA39 I t I^0#33 - Z&33 1^*33 ♦ 2*33 2*33 * 2 _ W v , m im _ iio^a • A*U35 

: 2^333 23t>iii aoA JS23 <*> 2j33 «j=uSZ 
2i*3 %boi«330 2303^ ^bojAbSau c4'ct^ 

♦ ( So,.) Ziloo %oAas 
97 . Ai2i33 I^0«33 * 1<&33 2*33 23od- A±Q&2k& QlSfXS t* /' . 2* 33 2l*i • Z^,33 Z&3AA ^X?A. J33 

• iAS 2,33 0C7 JiXJL . Z^oiii . 2i=U . (aaa) . %a§ 2*33 

( A!a ^) 2^-50 '2*3^0 Z^oaib zLm ^■»» .aA»a3 /. -'» » Zu'oj A*a *SA ^aa t m J&saUa 3baaJ t *ii a#a ^^ 
.^i^.Z^.^Isj *oA.^jZ <)aaio 

Ioct" ^aa ***** £?? *<* * A#Iisuia 
«Aax Aflab. Z$att6u9» *£&aa Zen >> 
s *ai ^ wjJAI . Zaf 90A . i*$Za 

tfatefi t*aAb &b *» l & A3* 

. 5 . 5 . £> Jab* 4»a . Z^ASa 00^ 

^baw ^acraj . *?*.&} . li : x * ol»3 
*a.aa . Z-L&ja wrasaH obo ^baai Sis . a . cr « )aa. .*> 
« -tAbaaA tf I£m aAs . AjlA^aAa? 

c?bAs $il . a . S . xii a^a £aab ♦ r Z«u#fa taaaa Aaa . wrcuaaaja a#2 Afl&Al • ( A*i? ♦ j&*2 ) Aaala la 
» I^a-SoM . KUoaa JL-£b*j 
ow td\aa A^bZa ^aaa ocn * A* IS baa 

*A»la\aaaJ,s ^bJL:»o t*SZabo xlaaba 
♦ ZxZaab . oc&fc* lA3ua5 . Z&aa Z<^a&»aa 
. A'ZfLab / j> lax SiiSoI ^C Zlta Ag^ Zacn Za^ZA^oo ti ■■ . * t *al of )ttJa : aaaZA . Z^aJH laia jy /■■ f 


# • ■ t 

Zx»a^o • * *■ j Z^ouiS'aiiAaa urn t* urn — ' *■ Digitized by BHPK 48T *J m * ( *°<* ) ^f«^*^ iSo jl^aA^oa. . Z$**iaSA*> . l£»$Aap 

. l&guiaaAao 


ZiiaaAio Z^^c^a AJ * • « / a^V. Z^-» ^ : Zsa^ZAdo A^Iiiaao ^ 

(io^^aiz^aoZ^caabZi^i 
14^ ^aiaaa ZalaZ . Z*-a Ziaaa ^aai r. d'. I . JUfc&&* ^ ^Z A*lLZxb • Jiaao • Z^4^ . L^ . ZjiSaaiw iaiaa ZiaJ 
laaiio j.-ii A^ZuaoZa ZicnJl 1L» a* * * t t Z&A *^ / * * « ZA^aa^b . Z^aiaa aa-aa j * . A>*Zijaaaa * / . Z^aaaa * Z*aaaa f i « s » Z^o*aaaa i4 ' ■ ' • AjJUaaaa • Z4fa*j£aA&o ZaaAAj ^aaAAl * Z^aaAA^o . Ziiaa^ao 

. A>H»aaAAip aaab . Ifk^k^ /»! yk>&% ZaSLj^b Z^Z V^ 
■A* .«• ^ ^ # * 


liaaab Ziaaab — zA***n^ * tfjLiwoaa . a * 01 . ^y . *V (4aa) 
^ . J^ . uaaaao *& ^baai t^ii <n-Xk& • o i-A a> v Jii 
/I 
tSen* **4A . ( 3ro tf ) &**>* * « ZdL*£©7?A>? * 4 \ ft^UjA^*^****' oi4^ Z«^03 


.Itsua* / • ZA*JUa07:bQ . Zisenibi iji — / ic> 

i i — * .J&acnaao i or wo / ' $ — y Z«#asc&» 

j ' * . — i 

• AjZimaio 

' # * * — / l<£o£ai ZALttaor * * ■ A* A* 


ZL** . a ♦ or * Z<C(a«o)$ ♦ &07& 

* • ■ I 4 * / # * 

. Z&»:tao A^of j&t 

• AjZ&cn& ' / / * 
» 4 ■ cftoUb i o oiiJ&i aoAsS * *f ajjb ( ao- ) <l-4* JJU,o Zitfaao .aojifi* oAj*1 ■■ r; / ^ cftAita ■i 
o 

i II i * I^LuSaiag* . tiSmU*' M. 

, jffytta A f Z^oif wal*. A*l . ^ 

^ • A#ZiOOT9 

♦ Z#a— ,** CTii Aio Zc?SAi «ctSA1 ** tin t * at • Ajj&c::>Ad0 ' ' /j if * t m f \Sa . 4-kio 4^0 \^a ^3^d ^i» 

• CSCTdO OCT . li&AOCft • ZiOCTd 

* i* m t i 

. Z«&o^6e£' * / * •» . A^;ibo73 / i Zi^a, i ^ i * / / Zaj.1* * Z&nAa * ZVjkJwi o . a • A*Z^»cj4 

j ' li it' tm m * t t t 

**&i&Q 4*io 1^3 A{Z of Joi^ mj6d 
^X U\o.io Oct ^fcni ( .i^ ^lx ) s^ y / # / 'if t ' am ** 
* -T* ^ . ( So tf ) 

)0Uc.ixo ZiwiJo Zi&ac>'~ >3LSLD ^j1 H Digitized by BHPK V A J^cf£ 489 .maff,J40 \& I^MC ***** l»j; tf 

*-*• aiaXb .%Jfr» A^ »^9*$ .*&*<> 

SAi <s^c* ♦ a«aa • 1*=^ *V*** 

t a»Z cul&ao I^CoJbuaiVao Zi#oa&s 

^ ? £9 J&fei I Jo 1=*? 0& J^fa If 

Aaco i£ii ^ licuaia w ) (*o ff ) 

' i i 

mro&» JUoob : \iso ( Zsoxbia cci 

v it * * * * ^ ■/ ,/ M ^^^^^^ **L5olls ^aois^i ( oo tf ) boa ZS©j*a 


- w 


ml&a ZaJ^ J^otSo ; A&3A} \ia8*a 

Z#fluoo>? Ua!kia *4,c£ ♦ iaAZ 

♦ ( crjfi>a • A/S ) 

* Z^od^ocna 
UaAiia lAi&M l^^ax of t$4> 

iaoa ZZidS&ai «\jZ wot 
v ifoo ^Uo $&i : Z&i Z&kx*** 

♦ ( oo tf ) ZiX aife&xttA ZLoS 

** * ( *** ) • x V ct > j-W — 

Z^e* . Z-£ao4? I<*a&*> of Za ? $L* lib* Z 

y * * * 
^jZ* jLLScl 3 . 07 41 • a . cy * Ullo ZJ^cjS . oiiio^ <^S*^oZ • Zi^i^d iot&^*o 1I*A>oo U»9? ^au 

* l^^ici ao«N . aiiix • "^ . or . Z6fta» ■Ufa 
« A*ZlaoaS^io 

• A*Ziao73L&* 

t i — f loi^h cl&lo oaw^ Asd} . s3C?i ^&&s 

♦(io tf ) 

. Z^*isoSAfiiA> • Z£aopA&,*o 

* Aj&acoA&tt 0^3 O/ft Aw0c7liiO.S All 2U» 0C7 Ifl i 
• |# WOT ^AA XJO ^ 53^*0 

lx±3 OZ Z^03ot.b AjZ^ZxO * Z5X2Z3 

/ t 4 m ' * t * m , J m 

4 s. *. <* ^ r lis *t m * I ' 0-«Z CT^&i# ZA*JD BiJ^ ( 5o^. ) 

♦ZaouM^ ZiAaa?^ (m) Ir^oksAd Zidacia 
* Z^x^ Z^m3 Zidaeo . Z^C6o M » 
*2>oA . Zjdaco ala * Ajlioacni 
* ^a3 tfs * Za*o Zen . JboaJa iao^a 
ou± \-**>^ AjZadaoiio A f l 2^ 
Zao7 ^oo ( o, to? , 4 Jc^ ) a* AV? ZiaJAxl 

l£j*&Z]a A-iaw $♦ Zj ftaoj? <^Z ^fiao 

i* ' if 

Zl^oZl^^iJtJ^cj; .Z&S o^^ >V#^ ^ia . A f Z^cn^>o 
Z^aH^odso U<»cx»a pk* Zia «: JZ3«vv3 ^•••■pfci^' Digitized by BHPK 490 Zi^CO Jf* of . ( *o? ) i— J^»S-» ^ wi » 
MLio* ( *** ) Z^en*» **V**» 

. l$^$ lOC^T Old? 

*, Zo ( *** ) i-V*** W?* ~ 

. 5 . 5 . Z&oA**> UlU^a IB.otoj 
fit ^Z Z#?AAx> A f Z*,*flo ZiUti 
.j^^o'^^*'***? boo 
♦ ZAo\JLs . Zi^iaS joA . % • \ 4 ? 

Z—35 'oJ^ oboo jLboZ 6oiX j lioolo : **bA*> ^w ctoSJS *£Zo bo^s 
Aid «UoAs ^S *** . Zj\,c*o 
I4fc*&4 . Z&4^$£ . Z— ji^e£ 

ocj . ^ , £ t 56^i ^Z ZsaxSA^oo 
Z*S, iX *S>A» of ZS*Z:o *Z$o ? 

A*ioZ i. *+JGL 


OCT UCuLS&Lqti • HA 


♦ 2i&,afi> aoA (a*) crimen* oc? &*£*, 

♦ cia 0^5 u>aoZ «sufo Z*o oew • fcU^oA 
**£ : oct3 Zi#Z Jct*>od #oi . XJLSol 
( aJ ) CJ^OJtOASb ZJ^cno ijSj Z£u4U, 

JF V» J* ' • ' i* # ^■^^i^^ O* JUL' 

A^ «*V 1*Jl »w> • ( bog. ) X^>s **&i* 

lao&a . ULwoi A.OTM A.ma -4^ » . ZiiL< ♦ Z^^4J^09X^O J^CjSi J^C7SZ 

6Z . ZU&ftfi^ Jl<775l^o 1^5 : Zlcrii 

. (do-.) Z<^aa«A 

^ m / i * i 

♦Wi^eifbo . ZVtAl^crfi^o . ZiLc?i^o 
Zjd^$5 o±a^baio^\^o. J^o7^3 oor 

Z^oAZ* oil Z&U Aa ^oroi ai^ai ^ 


•I I ,01*20 * Z3LC77^^0 «y^o-kx>* vAioJA f Z»Ai;^cnX» Digitized by BHPK fcA 2oi of Iuom t&&Jb A*li»i36 • o:L»AjLa laxib ( So*. ) *o*6 o?**^ *cribo li^a A*ioZ ZA^a JosaAJ jomVxxmIso w / Zm^ooS a*a ***A-3 Z^^a^a 0607 t«o33 
3JL*o . JU^j^oi aiioai ♦ a . en ( aa* ) 
( ^5b ) Zoor Zoi Z,tf aS<xto&3Z A^is* 
Aai *aa Ztfs ^AjAI * wA5 A,zLZx 
ax ^o %6oaJ £i&A ♦ iniao 


» ZAioii U\,o5 ( a*, ) Z,o3 Hot £UbJ z&tf ( 5o~ ) l*oi )a£ Z^xo i£Z ZocnJo 
LA«3hoa Zi**i.s IAki^qO Z^Caxoxi* t * * ( *<v ) **9* ^ . A*Uo3 * / * ( 30^) ZXiOgj* 

. AjZ*oi 
<l£c&£i ♦ Z«&o>x*03 Aao loSAi wdoAl 

" " ^-^ ffm ^ # i h * tt m i*. •* Z^io^a 
I^tsi # / # * ZiU:» alia \i$AIo ^a^Al ,^ . or 

. ( a* ) Za& ZS'ori cia^o 
. JL . l^A^'cniiAbo AooAj ^c7aAl 
Z-baidi \J^xJ j Aori \doQyja . \j j 

* (f .50) ^oi$Aj Zi* or^J^S £>? ♦ Z^^cr^A^o . ZiioriiA^o 


/ * a * AiZii'cTriAio ' * # j * ^dr5a den lAiora * Zl'oid 
Z-JoiS k^Z 4 Z$oio& Aor^s Aot3 </ * 


. ZJx^ * Z-S3? . a . or . A f rfor*tt 

i4a aa^ot^ zs» h** • w-ai 

♦ ( aouja . ^ ) 

Zooj . Z^aJfo?iiAbo Aot?Aj Ao??A1 

• Z&oratt 
tfoii k«oZ . Z^o*i*en5bo AorAJ AordZ * i< •• • «r ' 


* ^< ^0T3lMd 0*C7 . Z«4L^0T3b& • UftfiiM 

• A#Zlfo7%M 

^ • L^J * Ar • Cii 2 ^ *°** tZ ^ 5 

>o Zi^» i^ 14* . *M>9 *^»I • ^ Digitized by BHPK 
Ifoi O^A U-oS * ■ ' *& m* t . >07oA»l 


« • * * * ■ 


i*I Z&*>» law tfj . ^ioai Ad y^ 

J wQ7 Z#*A* » ■ U^^d i i-oXoos z&a*** *w» ivv vbv^vm^Nbb ^^^ IMV v a.**xab £&;£&&* . cu.ob Af ob - eu&b . eii * * Imooa Xax^ tbb. v4u#ftsj&A Af&bo 

• I job £i&i.Z<$OkJto:£p toii toil 
to** Z^o.ttlfgi* HI ^ ' — i < ' i 4 y * %r , , — / , •dtociao 

* — / 

• Z^MtoiM* tbbAAj tbbAAl 


l^>obAA*.#obAA* 

• A* Jj fob A Ado 

' — ' m £&. <s^ Digitized by BHPK Z^fta • pi*? Z#*^*a . fcacws l&4o*te Zi#OA*o»Aao 

i * * m 

• A»ZiU03A*O * # or . Z^caioiai loSi yoij * ' ioJ. A*Z&ao . ou*Z3 %ocs$Aia 4 /' 
. Z-» ? £> wbU, lo&i. U» ^Z Zob* 

Jb<&ba Xiai lobio : ^Jtfb . lS» ^soA 

X-JU.U *$x . &fy ooA . Zicfco? 
.AAi»a ^a ^a*qoZ : AjI&JtaA ZiUb ( 5o e ) v^s « Hi* » * — / *', * y 0^0 

— / l^ailoS^Wap IoS^Mj «#oi^A} ^ *li . Ifc&io jb^oiab HJ^oia J^f AAZ . *1^ 

tf Jbl>X v l Zbw aS t A f ZsidJ^> 


* ^ ,/ ^* ^DU±aZ - ^*^AA1 . >sub ii 

* J A»Z£j3«»XiP a . or . »*Q7 I^Ujo^ ( aaa ) Zabo t2Doi «V*»A m*03 » . r. 
4*o U*j A****;? ZAs^j oZ I 

U,o Aa***x (aw) Z#ox^[ 

aj Za^JL . <)oas of ^i*** 

. ois l#oix^:>A*>o 

H»ZD bo Oct . Z^jjAj*»o . Zj#.n^ 

. Z^i crU^o wlSio cia 
!/■ /# . v*jjZ • a . ©t * Zj**oi ***** wJa 
JboiLJo a*o : £&*? * &P*\ * y«A * *oi£ 
• lalaoa cnA*o^ wS Z«£aS, Jbo**:** wwi ( &i& ) Kiaaui Z<&o*ix& <**.&£ orAo^ttS ZdjLitU^o . lipase. 

. AjZ*««&ao 

♦ Za\o**»:£0 

» A^JUh#wo -oUm j • ol#(&xI . **Axl « ad&Al ♦ v»ioJ A^I . a 

bo (to) w^AIo yt o^ £> ** 

* ( aax ) Zx&A J» zi$ vwJ^AIa 

*bl» . a . or ► ZAoi^*5l» wW v**ol llo ^AiZZS Z±&a.v*ji:» l&»o* £po 
t&o&jo <n) £3& *aoA (6o^) ^.hM*» 

L*x^o v*»ii ♦ A*! v**5l osoA . Z-&»£ 
A*4oZ Z&m£%$ a&jJi . * . or » cnisii 

m£ Aowo oimO* cto&w A^floro 
♦ i^o^ Zoqt \j*oZo Sdix »*> ljL*c& ZAoi^^Aio 


!* J.' 493 . (* g.)&M02o Zjoio Z^ 

»ct.Z^^o Z^iio Z^oi ^oi3t^| 

. v^AAl * !a : ij . Ll#oi jaJo # ^ 
t ZjmoXo ZwUi Z5^ v^Lxl . *3uAl 

. ZjU^ woij ^i %aoA * u.aS^ wow * it " * Z*M^ «A50 , ^ ♦ 07 •^.^^•^(«?)^4 «-? A-ioZ ^ Z ^IkC5^aV>oo Z«Cwifi> of ojuiadZ-s A„*ioI l^>.^ua ZdaiA^o (& 0tf ) ^ato? 14,4 Zifbo caJo(^) 

ZJ-ioZ «iaJ^ oi**o Z^o ^ax ok) 
. JfcU-fcAio IzaJ&A au+»* too (?o-) **o . Ulj^ I-teZ v 6« A^^*J ^ , oaSL* - ^oZ : xmZ^S • ^^^? ^ 
^.cia ^.^aypa Z^*o 4^lx ' / v Z^o*Jb,»a Z^#i-oia ^aftjpAJ - mipo 
.Ixo ( ^ ^U ) Z^oSoaoutao 

of Z-iolftWa jUmo cn^a A#Z? Z» eW Digitized by BHPK 434 


s Z#o-^a$A*> w65Aj ~<?*AI *• , < ^)Zow wb$^*> cn^Sta- 

. A,Zi^o$'A*> 2^00a#0^0 Zg-^tt ^6i2 . *u?M? ***« ~ba 

4U6&2 . ****** ^ : *»9»? ( »<>tf ) 
xZ jo A . «Aa.js.A *£» — *&S 

* / 

. A^U-Leiio 

* 4 — ' 

. Z$flu#e:oi 

i * — / 

At '• ■ / 

• Zfoa*to£KAdo wbi^i^j w battel 

/' — ' m * * it i t a . CCQXa* * i ' — / v • — f ti 


m A' f r mm 4 n A$ ** mm ' a a? r ■ f 

Hoi eis &?&&*> o 007 Jsho ( aj&s ) 
U.ot . Z^oa^D ziaia ma oll3A*oi 

♦ ( «*&} ) Z$.**©£aoo AJbi *7T* £ * _ ' » loco I%=d l^oas lL«i . *** tfjp 
- fciw . tea* . fcax • isilk . ^ I F 
«Suaie » lA^a iiofi»- 


Digitized by BHPK o5 ?** . Ajli&* £&<&*> 

lA3ai& ( »aubii ) . Z,CL#6*6 iAj*oi 
Aa3l» * AA~A*o A f 2&ft* i^dia 

Z3f\ A-^a o£9&, I^oSo . t^oiS 

/ ■ * j rm // t * i $ * 4 W;is vm Zifca Aia Zacni Z^fbo^^ 
iKaauo I^w»oao Z^A5 Z^aou liL 
l^AZ.jU&a Z^Uo&b XfiS b6J ZSm JbLiA (5o^) n^jO) v aaiiS6 . ZJ»A*asb 

/ \ ^ ' * V^ * ft * a t * « - ' \ (m t i * , / * I / &kl \\ mba^ ciS^ v^jO^o otouX i< * i' » ♦( oo«, ) A#6ct w 

a*Z oZo OJw )a^fi)^^^>o oct Ziaa* 

. ixo ZjojO, . ^b^U' * Jf^abia!' 
.%xxkM la&oisa . ZJ*boi woaj wbS — 

a * m §4 * * * 

* * ' i 

: ZxZSLj t3oi» . iaiw . v^*jZ Ajj&tlxb ♦ ^A3 a ♦(DO«.)<7I^Okiib Ai^3 ^VmOJiO »9CTOi^7 

• wbi^db o'er Z^x^oi^o . Z1mO^» 

. Z^AAJyOS^O 

J * 

. A#Uj«0^» 

* ZA^oa^o . ZI*otx» A m Jt LJLoi x l$n&#° *m03 
&& . UWe^a j; JL-iq* $> ^^ (io tf ) *-*?*« 
fa.4 v 6<nl J# ^1? Ifi*S> « JjfV» j&dbo 1>H>(/ ', ♦■ ]U,o*o : Xia^a? J*& fc£a>A} . «a#* %>& AoA ^oftwA fc** J ZXJ*a? Z&Jkj? aqA . l^oSd 

6AjC^ tf * ,uLU \£ ipZ* cm.o* 
* / • // ' lad jU#o£ *aoA . ZloS v 6AjZ Z&Za ^W/wWp * . ^ .2>A2u» 


'VM Z&.£» j /■ / # i* j m Z^-^SAs - Z4oaou»3 . Z— iiioD 

. ZJ*oo A*£* - Ao?uXJ * ZsJLsut&dfr 

♦ > ♦ CJ . sXit -iiwO XjlS jUiOS 3&Z 

. »74 A=l*$S . rf AZo l#3Z cni^oii 

+ (t*4t) ^»SJ> »-*oA jU«o£ ws^ a^Z 
Z— *qi *aqA . ixo ;J#o%a ft^AZ 

f m * *'* m t / % m g 

* v # * * / /* ** 

M * t & • * J* ■ j 

yOot^Ailo yoicri » ^>C7. JIaJmC^ Jt£I#oi 
loi ybouA^Zd ^o^o of ZJ^qi 

iiSa zidoxa Z£li» A^a^a^d 
Digitized by BHPK 495 

UqS ? 1^ . ^q* ^ A f Zii.i 
JliLi ^.aflZ . o^m Z^i^Lo oX$f 

JU,qi VjiLio ( D 0jr ) ziiliL w^oSo ZJ-qa 

• Zi*ix loci . z .cr.Zl*oi ZJwi Oct oZxjU 

^ ^ (So tf ) ZJ-qi Z^A ^,\c^ i i> 


axV^oD ' r 

Z^*^a £> of lArisp ^p Za*JD wci 
I j*oo ^Z ZisoZAioo , I4fc*l ,A*0^ ^Z >fl- A l^.iiai( - ZA*ai^» - l£*J+*_ 


r, lrfC*i*x #. 4 


: «^1SI of dfcSi a^^S lAio o.w 

\ t 4 I 4 ' 

LL\s X7T0.SW A*Sa Zlqa *b?j oct 

i . *£iAl ♦ a . ct * Uqa ,jbft ( 

. Zloo AnJbo AjiA3 u.^oa : ~q*AZ r W ,, t u Zioditt ^ v ijiao . ZC» .3^1 ^ Aqw 
ZXia-*» Z#fl*&JA ^> Z^A? 
ZJLoa of ZxooJsa U.qS x ^Aioo 
Aa*> < >< * / a t &m § m 9 jUqio . US ^> *?AxJp Zfei^ Zi#qi 

486 *S ^.A 


JU*£?o f f - * - - - * 

/te*56a Z»oi. 1*^*4??° <*•?? VuxUrAiS*) ♦ a . 5r ♦ *cr Z<&Ja* ( £a? ) Zaoo* — •V> • ZJ**i3 •> * _*> £** 


« -L * : Zitaaax . ZZiaa . a . a . Zxi *aUS 
• ( Ais ) ^4' *?«? **J Ja*^ ^90 

♦ l$xi Uba&» . bos Z&Sa, t jb:Lz JLCioia / ' v .» 


r. *, K * \Sl *«V f-£ &' Li- : l&i litaAM 


) UttJU &fcaao !<t f* t &io&ys> 


,1 <-■ / *A* Digitized by BHPK . Z4y&iJ»D* * i t >, ♦ ^iWLmOS t ♦ ■ .» * '• • t 2 '' 1 


J^o^xdd . b£J&,a ^)c? ^L yboi^ 6«r * * . • l4 . • * 


i U x Z^au-MOoAio ^03 Ai ^©aA£ • iii**0i ZOCT 


• ^ f fZ. a*c7T.Z^oo5 J^oia J^oo 

25 f i^ u.^ ^■rAfAZ J^AZ ( ia> ) ^ ^ ,♦ ^ ♦ AjZijLoSAbo 
* ZoS ?v<tf»OD z^Cu ^ ^bba ZifeScia . Zio5 Zocj • a • ^ •/^y* , V 

Zi^.jtfAx» ( aai ) Z *>o5 Z-^ood 

. cn&oA Z-^oiS^ Ajw^rii ^o Z-baxa^D 
Z-&IA£ : Z^oJtl, . M»o^3 Z^Soi^a 1/ * * / *i . ZiS^lD t*cn . l^aJLd Z^ooso JUldZa 
C3oA > iao litis* - ZSoxa . li^l^oo 

Z^ltt3i Z— SiaoiiSi Z^^oa Z^-ioa 

>i6a} Jisii Ztij Z»o^( t i^ ^) 
vpcm^Z ai£s Z^ioa Z^ioo { 5o«. ) j^A £roi 497 ..i-i ■* * • . 3 • 5? . Z#ft**f *» *UM 5*£i 
(aj)I^A^ £> wo*^*Jj o<Ct: aid 

• CJttO £>? OTjXsi . 3 . 07 . &Jt •**- 

00A . Z&Z? X^Lo &L wrajAOjiZo 

aao t A,Z£*d? ^Z XJAZ'o .©Aikfc 
• "5 . S . Joiso tk> 2i\»l ^suSZ . &.*>lx 

fcuiio cnxis : ZjAIa ZAxa-Or-aioZa 

*^ J J ft u\ * / • 

Ad* ;ni*> *,ii ( w . *»i ) liixi 
Z*i* fcAc.^ 4 ouao£l . s . or . owl 
. JLX A^*Z tt4t&l . A&oZ **x$i 

*6au&, ^ju^i : 1-is ^Z Z-UX»6 Digitized by BHPK - ZifZ jEuii : fc*I£ ( *o^ ) ei)A**a 
^oScjaAjcj LJ . ^ . 07 . d^ooubixJLSbZ 

- ( ?<w ) l^^xj? ZAati&#eiii om 0Z0 

■wl? ciAioio-Z^Ji Adi ot9^-Ui^ 
-oi*^ ^0 Z^l^.oiSA^ ^o Z^i 

• **Z iX L4tti^ - ZJ^XS X775iX 

32 b !*■** s ^ 
Ai^oA Z^bb^ ZijXo t Z,&£3 ZUL 

^u / * 1* * * f 

i lie m . ( <*:> . aaS- ) l^i^Ax Att* 

• A#Z3<n»Aa:^ ( is* ) lioS Z^oS' 

^>i*l ^dZ : Z *^o3 Z5'Za - "S • 07 

\i*a Z20S iXo Z^oiJosi ^ ^^JLaj^s 

' ft t * t * / V ' 

ZaoS A-io * . v ocnA;iii3 ^Lo ZbaiZ 

• ( 30^. ) y6d*iiOa 

I^axio A^oZ-* I — io5 . s . 07 

. caxii ^^- A<**4& ^o Z^aAA^d 

♦ Z^oini» - "i ♦oi.LSUfc-io Z^aoxap 
Ziiaj^ A#aoZ l^wioiax • IAo^jAjw / ' Zsn^M • oiXftJ li. *il^ loci? Z4^ ^6 
*-,5lJbA*od li^ii v 6/w3 ZSL^o^JSi OCT 

_ l&kom - l£** Aaaoi : i>iZ^ . Z*iS 
.txo Zao^-Zi^.Jloa.l^*XiA.Zi^^ 

. Z^f Z-S> ( A*M ) Z^W ^i 

. cnteSbJsi oc7 ȣuxSb Zad^.? Za . « ■£ Z^Jaax, -, '' -< -' 


Abbess . Z4id /J l^ai^a ^ _- # r > ' » ^ i ^ 


/ ' Asm Uisoo * Xiif» ^770190 . ^ . ct . (ioa) Z»o**> boei» 
Z^a^o . Z^ Z#»3 Z^io? . Z»o» ZJidx « ♦ # * • M*&tM>*u4iAxt) Z^ftO^ao 498 Xob # Jf A ♦ >3t>SMy>o . A f Zi©.*SAA*> ^oa»* J : ia; . **** ,$A ou^od? #/ # $ • 

* • 097 ' y » IA — *; * # • A^boa»**> ' / . J&&AZ . ^A*I . oi^AI . oca**. 
. AJZ ^*>?A*> WSfi>o Zsb*a ^> » * • Am . 
• A*Abo:bo:iA*o * ' j# . ^03 »)u ; JubooS £»<» ,4*3 ft* ( a* ) t 21b . cia ^al oZ 


\ (iaj);ji»fiSfi>pi Ax*j ♦ ^a ♦ *3« ♦ *\ cr . liJab l&o£ XDM ; ,S 

. w A,&& . i^Q^i . l( fo^ ^ r /• XJ3 


Digitized by BHPK .Z4&p£0 boij^ ; - vOenAJuia £> IjSoA 
Jo ci-A^ - otJLaJfc. - oiSc.3 ♦ <n**j*? 

•■ § # j* 


i « ctAax ( AJbi) Z<&a&a*:£0 — 
JUSoia itt^ao^ a*go * l<&£o 

• Z^o-boi» ♦ Z^.^di^o . lioiio 

5la1 Zo^ )b5u» • ocaxjM . A.»bo^oo 

(d.ab) Z*#iia iS^ao Ziiocr vbott^o 

fa^aa iaioZ ^u>Z AXa* &l AAo id n 4 / % // ZAoiid 4 * 4 ' — ./ .' <Z— aLSoia : A tljtk+isio A^Zxd^* .xio alio.* t ai^XixZ » AioAo Ai^i^oAlo 
yJ^AZ (4o tf ) vOio^aAA, rfo oAo^o 
ctoJlI^ Q^xoMl : cn^o ou^o tjibo 

/ * « tf t* t* * * am m 

.a,KiwAxZ,\3.J5l^.li, ^iAAZ.ZioJD ■4 r ^ 

t*6 iX lilS.^o )cuS^^bd oZ : ai» 
A^a^AAl Zl^ax Z5l^o liLo . cna ifikb 
JS&Xn ViSl >*jiAA} t \±aAxZ (4 Ctf ) 

♦ Z^i^ia ZJsu^ ;6o>a3 JbAMz.Aj^o 
•li^x 90A • Z^itisZ ^ AiiXi t m, ' .t .' it Ak** l»i 


s&ykvufahite fjtet >i?W . Zf3l L» * '' ♦ .' 


pjpe Xiax . :^w»5Zio fili f|I * * ' . ifjl «ju* Ziax • * «•- 
^^ ULv • ^ -^° fit* 2 J^*It> 

a£ . 0T&AZ ♦ ^A-xl . ^***? . a . 5? 
♦ Z&X.&** . a . or 2<$*t3 . tif$ &£a&a«Z<Cfai;i:>Aao ZfiAJ «taAl 

lA35aa . a*3A^£ . yi, . tA ooA 

jL&sJO ZoAjd uialo oii toaAa^oa 

• ( J30*fi ) 

ZfiAttd o'er Z^LfcifiiAio . UiiiA^o 

I »« 4 
. A*Ziif?A*0 crisS* 


. AjU»t*do 

4 * r ' 

■ lis* *,*& Ai Uf$ I 
i&oste 


499 * * * 9 

Ax>* dot l£Ld,ix> ; ULx» . vii *>u* ; ^cs^oi &&V (adbOhfc.** * • LSJ iCi ^ Ufaj t 


. ^ap »JL.»$£.B09 : IaJLJs IsUo 2*uoA a> saaMaa 

^-S*S^ yd-^iftji wciodJH a^aft 
OTO..&, A^^xo . txpi^ ^\.A^i 

^?M»; ZjZ» (ia ? ) Zjj4*93 : ^iaxoS & -? Ab . ^ . Xf . Z^jab ZAoS Aoait£s3 
jULof ^o Aa . Aa 2<$*&?o Z^% ^ « Z^-l^a t>* Aao . Z^cl4A»?AA»o 
. Zfdl 1£» . a . S . ZfaZ f6iitfi 

sSctJ.^SUL .a»w . Zf5i ffii M? 

a&9^ ^ij^w? Jtiio^» Aioz^ zt# 

. ( 5^ ^oJwuu ) teas ft? ^ ( >^? 
* tyi»a den Z^jh^o . ZaM^ao 5* *' . AtJjff ^o L # 2 •' ♦ .' 


Digitized by BHPK goo wtif* wD^N . A*iia"t>» * / .* .' 


^ / . A*Z3f:£o Jiona' . Ufa**** ^JV Api Ay* , A*Z&*ts^b 

. 1A3>*» ♦ la?^ 

* ZAaS?*:* X50 * * i.\ . \ ( «*» ) up*! i«a»si P I* » ZxL w&dboib ^a^o.^ tjtL&Jo t \&***aib 


^iil xjtt yJ^o oZ J^ftoZ s*fi)iA . A 

/^ IfB * oot liCCbbia • Z-tabo ,t • j 

/* AabZ* I^riib • Jno^a £&• oZ Z1U iok • 2i6>* . ( 5^ ? ) Ztbfb* ZiLfo* 
l^o^ wca A, l*d£ is& of fcfc: i&?bio ZeuSlo 

Digitized by BHPK 


' / / / . ZA#f3^0 . ZjfSOO 

/ 

* * r / -'x • ili t ^r * U*t» ^b|5u t t*#)S * * / 

/ fejjf&Aao aa Zao? £ixZ ZQ^&} oxfst 

•(as*) . jL.J&'tao ZSfi Afwo *4b?*j :*.££* »*» * • n y ^T * It * / ^ * IB / " scxk . 3fia oci liCiabfd * za 4 btj» 

. l#o3b?i> 

• A^ZSbfS 

. tiLx . z&j&i . ( &aa ) za»^ za>s 

Z^ojiiti^o oZ ZJLctS A^ZL Zxb Z^o. )D1^>3 . Zoi£^a . Z.fcLo . l^o-.iJbo Z.Sfi 

• £xo • Z^sLSJd * Z^oiiiba 
Z$a xSiaA-bo ^f^A.i ^fbAl ^ /i — ' ti . Z^jaaf^Abo • ZiaipA^o * * a 


Aio * • austl . ibib^ . Z; 

s^f^»b o'er! l&aStic* . Uai>i» JttoA 
* '* r ^ ' ' t i« i / 7 w 

• ZdLte Z& « * $ • a * ^ *\.IL1>* Uii X fa i Z40x> Zari U-A3 ZS XSl * ft*a . *:U 


•a cn:bo ujuaJ^o JbooCT ( Atxi) l$&ia Hj*$ Z#ftSu)a£ lx>'i* mi ^af . JU^aJtji ana 
Z&i? M* ZU^^ (^) Z^diSo Za#Z.Z**?3 ^CUX A*s . Z£**^ &*V° 

..ijcxaAboa I / #1 


^ _ 4 ♦ ci. ZAJLii ZA^iS.ZAiS LiS ♦ ZL*& lAfe&jsi . ULz»£ . ji;*,* 4to» USotta . ZtfhOw.* fcU #/ XiSoZ o&o Aao. M |i^s^iqk9 ybcnia 
*4*» <"** Ja^a (*o t ) A^ li&£ ? >sUj5 ^^ »/ * w( *jft )a&.s * ' , - / # *£* : i^oI^S Z^oAcdbd 
. Z-*o£ . Z^te^oS 
Uiao of JU*£* *' /' "X fctfS // * a 


* Z^aaodjo ZdLao, ****** ♦ ZiCCadafcAO * / > * 4 f 

. A.»boo>*:> ****** cto .. Z&oA^a . ZJtod*S 32 * 801 * »»' w», *• f .tea*. ttti» ? Utaii . i&^j * ^* . Znuti Jo /- 


V ♦ AjZltapAbo / * ^*2 I^j*aU4 AJ! . LiS tMoSit*^ Zi^l3 \ J *JaS>3 • *,V* • 2i**#aS >*£.*& wa#Sj*S *•&»:£» : >L4ib Z.A* aerial . «ia 
ZAAttio.* ZdU v i ^ J*} Z6w 
U»A Zl : ^ . i^it aoA (^s^) 
^J Z^io ,a#S^S» tf jo Ziais Jaiap ♦ ^ jwXm^03 /• 


* t m . A>ZAM%s»ioo 

Aii'a ZmXmS^oo . cca^jw * A>Zix»a*o 

* ( io> ) J^iaAZ vO<7l*>A3 ZgZjt 

.Z^ioiii*»S>taD v**S. / ' tt * * * it 


* *, m Alv» laws s&fettA 
1$m A»^ ZiiaiD AfZa.AJo Z^*j 

» Z^ojiV^ OZ JjtfoJw ^AO UdPO Digitized by BHPK ^» * . 'r 502 

. fai ZJ&» UiJ» ^**~? J tf6a*«« 

Jw^Ai . *J0.S,?$ ^*»?° 9^*^ 
^o ? q&X . ova of *jZ *t ^? 

jbJabo - <4S- z&fc* ^oocnj ^aa*.? 

^Ab • ft*-? ^ • V*^4* l ' 1 ^OU^ A^A ZA^a^o.*? * 4 
j * j ' f 

. A*Zj<&oaj».> 
Z^obouwaA*) £u*.>A.s ) a . I^Mm)3o Zso.*.* ^BUfio 6ct low 

j — /if** i m t • *» • * .jJ^6.jm^A^o ♦ Z-£tdj»aA*> . ;&u».>A*>3 * 4 A»U*b. ' * *« Ar oZ t$a-iu^ oi-boX 5ui&o oii**o » « ow . A-.^liio., l4tGUk*Qui» // Z^dfo Z&cuba Hf»*^iJ . lis Za**> 

* / 

v°<"4^ ***AJ . voe^^a. ^jfi>2o Digitized by BHPK *V Z~so» , ^ ♦ or ( A*! ) I*4^o 
btt*S of Jut !&?*& ZjaA A< 

r^ urn ti A * tt * I *J ****** J 

Abb— ^ (oy&ojt ;toofe) *a-m! ^ctiA^mi 
»ts6 l^LoiAl» . Zaoo^ . Z^Jaox - Z^So.: 
A*lo ooi - Z&j<£t*o\».> . 2jA*x».s 

9 

. bo.-<0 OlA J / ' — " 1<CCojiX^oum^ * *» 


^iofiya v ^* 


* 4 I ■ ' . SuXo n » *'* 4 // // £ .« 


yOoldOXp *CT OZ OCT ( Ai3i ) !$*©—.$ 

Z^i^c Z^o.a*o • Zia^a oct juS5Z *ai / / oZ A*jo . ZlSlf oZ ZSIfd . :5^i oZ 

liCixoj^o - 1\£& Qui - Z£ia*CT5o . zSLjj • uo mj i/y/l / J* 

• Z^oajm^ a-*Z . a ♦ ct . A^Z5dj»#3 
A.*..a ( aaa ) Lio.^^ Zia**ii 
cn-Ai_ij» Aaso zSoiw Acrifo mAAm 

ZViiioia( xc&X ) «4%t^ • liaixio . IJoiiua oii.bo.A#^ Aij.A#lo(5 **.) fco^toao u aMi 

te***\ &l ♦ Z«#Ma. .^.0^(50^) 

. Z^o.^^ ,^Aa' . WC^iZd Zbo,^^ j:sia of 

1A.*\j3 Aj^oZ i^oi^io . Zjjxm 
^— iaJta Z^obwaii oZ * % ajZ £:Lijb /» * ' 4^A i'i-±.sa&£ xit sX* \-& : ZAaioa 
Zoo? A*#?oo Iua.2bo Zoo: w**ft>AA:x> is 


/ * m .t * urn ** / ■ '• f & $ * * f -i ,.•> 


* / Z<&&> *iiaS> *bcrilAa Am^3 o'ct j a 


( 2»ojba ) U#oi : ^?ixb Z*&tt Am) * ' / / ( 3om ) ZL&L? Z-*xan*o UiLv^o * 4 I > / 

. A,Zf£ *j»3 lix? Z3*iSo5(»aa)ZflUo5 Z&aa * p*x> &£, l$au$sp • v6crAa^»^b 

. 3.a?*ZjSlab lA*3aa AajL^Afix^aab 
M&V.ao ♦ Z&}wCi& i^cna medial, 
2 — ^taa» 2.AfiOkSLVo Lbo.^'^0 UIa* -j ** 


ft t II M u m ^ 

Zi&eia . lA«*a?.Z*±scij-5b JL^UMoad 

&> »tu#5 . at fctoitD ocii.3b <nX» 

. uiofi^ eta aa oia . ta^io ZA^&a 

' ((/-■, ^ '^ urn * * * 503 


* ' « * ( ' * Ml m 

. A*Zi^utoiiAM» — . 


oen ZA.AAba^ax . I — a^o.^^^0 i « . £u5ooa 1/ t A 5 ^ ■ ' • Aj&buwioo 

t / / . l<^Aibo\A»SAA^o . U^a^^AAbo 

• t i tt * a • i 


* M JUS A^AAJo lix . £1.^.3 .* -/ iA^^m zai^ ( i aa ) jta-i zflu.5 — . Ja oot IdOkSia Zj! aa& rfj — a^ 

v » • • 

ZcnJZD au.oio.A*.i» waioS? \<L* 


.'* _* aoA . LIZ* JIS'Z & H* ia ^^ 

. ^ . ^ A,ZX*Zxd . 25*a ISw Z&4*> 
ZA.i^?'^Z LttiQfl ^ lifl ^ oti iil «i^ MOM *»)?^? Uoa ? 

^*. . i' • •_£ «j.» »^^ *.^i juz Z^e^^ Z— a^ J?cjii ^a ? ^ Digitized by BHPK 804 ' m * . £ 


. A;Z&ta*<a.tt * / .Zfcxua~aM» ja»*yru ^attttl iJ^fau^V 4xa. Ax IxA **a *oA:o iS ^cruaoa^A^ 
fbbl a^S Z*a 1^- *a* (*is) ^ilao orAoAouaos ■* / f ' A— 4 j^f Adba ci^o ouaoa i.a ^ Ixte / _ ' ^4*5 ZalaZ \£a Zaaxo Z^duUo Zx 

* Z$axdj*a . 2Axa*a ♦ Lxouo 
^aa LxA»a * *u#aa ocr > A*Zxou*a 

• auaoZs A3 a a J— Ui*jfc Z_i'.ta Aia . Li^5 i o 


ftfe-l^ l ** _ f > / ,OJ5W3 W* I" w> %a ^? tfii *,Z ./. ' «■ • ^*?Aaoo ^Z^oo ***?? mu xiai Digitized by BHPK ajbA *o.J3 . Itasca ^o ^L*f-M • Zia^oa.^ ^ij 

* xxo ZJfck*#oaa 

« Z^o-toQA#a ♦ Z^jDAjwik . Z^aA^a 
Aji*£a bo * Z^aJt^a Zi&ous * A^Z^aft*#i 

. Z^Cflufaij^#a . Z^Ltu>*a * Z. a ta*j»a' — 
jUAaas Z-rio*.^ ^ac^ya . A*Zjeu^a • ti 

4 9 I * . Z-$a<a8^a6 ZJJtt^a Z^mLmI^i 
^La ^o ooi »n*H*#a aiaocnd^.Zisuj- osuMaAj ^bu*a « » / / u •iaol&d * r. ZA'^Ua^aAao . I xjg. f ' v ' * u wBLMaytaoa » ._ ^ * ^ A;Z&du»aAao ' / ' « crsLax * Z ,tsu»oa «Jtsu«aj vcu»a i/« i / w f/ Ziu^a • * oct ZA — ^Jitt^aao ♦ Z M ifcu»a,aa j=u*aao */ 1 1 * < • A>ZttA>#aaa * Z«^<a^u#i 

* A*Z^u*i 

4 t 4 

Z^A4l5U*aAao wbUaAj wcaJ*a XtL^cai * * A-iJui. * . * j * / / A^u#aAao / / tf ^ 4 wtsUaAaoa 

t * * Mi m 

waAao j / a— jU3U» a.aa j=u* ai ^ / a > ( 5o£* ) Ziaaa )olb JaRkaoi u * ./ ^rf urn . Z3n^ ^d a^a^aZo laoda ^ ©..taoaic ^^tauiO 4 J ' L/ J oittA <v* • Z$a14^?A*» • &a\$fao . A»lc3-l,$A*o 

* z * y * * m 

oJtsS sj^ cal-iio i;?a&a oiAa* *xi 

. liLU . iizi ^too l% ( i ?ff ) 1/ . ^oZ toXiA Zyenp J&sA:* 

♦iiV*o *4* ^ ^»* ^:^5 

Jul lip Ij^s \La ♦ "i . cr . Ssj . J^ L**» ' Z<$St*jaa . »r5Jba o&a<&taoi v*d&*a 


l«Jz \X oul-Sa 1 lis I_;ubo6 
.!**» iS, bill ^io.oiailo 

ttia«9j4oi U^| 9J&MA9 : ^j.x»iao$ • a •W? «— *Vf ^4? • J-iV?? , .ft 


505 


. cr^SAs . <nA^5cS . olid* jtj^il '# * ♦ • ♦ <ns 

if // / 


1 ^ 


♦ ( a» ) 07X&C JaoAao 
l^X la of Jj&Z ^0 ZjdtoSU >» t- iB ' L? * .ao&a w ^ • «— ^* ^^ ^ 


j 4J V I l4V ^^i 


#« 2' 


* JLLA-5 Z<*e» . »«*a3 .. *o»m Digitized by BHPK 506 ? as A s /, .' * # * ► « 

. A,2,tt^D . A*&&** 

£> ^f ? JUU (4aa)^? I**? * 2 -*? 5 

Z&fe Z^% A,i jZ&M U^? l**S 
nxai X& crao o.aoi?o » I Air / ^ oibo.< ,1 ) i#xxL <* i» * / f / %M\ * Asa bos . Ii*i? locr . ZxJba lifloia 

J * • mi/ " ■ 

. 1x\^oa ZiiZ A*? ( 5© tf ) oi-A&fc 
a.A*o . Z^L^fei ji*xa oiis* <H*0 * nm 11 I m' - IfV.oi^ . Z<&a«A..Z&UA . ZfQ&& wOlA 

. Ziiosb ^aa^ti Ao$h Jcr^i .a^tta oct . ZA*i£***> . Z«A^io 

ciS A* Za Jen o . ct . Z^oAZ . Jtax.* ♦ fcxaa ? Zia^a dia^fc^ ^ ^»a\: JdiA Digitized by BHPK 


Z^«^: *tt 
A j Zl&Li^a . ZaS A*Z* Zia xjh Z^.» ' ' / 


4 w) ylM t 2aU^ 

• ~ if . a»ao ♦ z&£ zai'z^ osoA . 1L0 . zA» '/ -' fca^.o . or • fi; . \ (« ? ) ba-?:?^? 

. OUaJtil y07 Zi>#3 OQ7 Zl»(3LM oiIas ct ^?? 

.&£ jniii zitoj . wot Z^Jai ; 2iba*i 

Z^O , _w . . J^ ( aaa ) ZAot^Li J » Z^cnO • ^ •' ■'/ ', -- r a^ * €• 4'' a. ' y ' A ■ 

>JAX * U%X, . y07 /6\xU^,i t ^0*O(N-^O 

♦ Z^^iZa ZKSo'Jo ^ri»D Ita^ix jlJbA 507 o&w caAi of vnoft >!*>:> ZAi$£ ^4 &&u» Zi* ^Zo . Za&oJo <j.Z 

Jo oi.a <xjt ftaoA:>oft bo A»Z)b£p 

y. ; i ' - * • fit* 

1£ A*4tt ctadftftb x ZaoftS Zaod #> * ^ ^fMr ( ?°- ) % x ^ ^ 

• &xo ZxAoso * Z*S>boft . ZjftXoS* Jrtx 
JLsoftft \-doJo,s ( ia* ) Z*so.ftft — 
%bcni &.%*£ . wyoXftoox %boilax 
. ( *& U$xTxi<&0 ...ZaSOftS ZAsct&» '/ t* ZAJ^. ^ Zaox Jo Ha? a lia^ Aix . &**:b 
ydoix oZ ^bcittoft IftfcZ aoA ( 5o r ) i».*tt . J_,*ZX . ft . C7 > j^ft I^-J 

v *ct . Z*k,S . A, Z^*a ^|5 ? o .55. JbLaS 

. , 9 t t ' 

. ft . cr " . l#**ftft Z2*& . ZaaSo . Z-tJoax 

§ * / 

■lioka jpoA . !&&*$ .^ . ct . ZA*ai ## * * Z3u*»fta . Zx*xi . Z*3a « « . Zlft#o 

. Z^o^iSA^o ^Aj <^l 

^ . l**i* loci . »*a*x3o . otox*. •«*> 06 i.*S>Zo *&££<» UftM *iZ *& ^ftftAl . Z^o^iS %3iftft>ioo3 Zfto oct »aoA ( 5 * * i' / >x ^ ♦ ^^3 ^o Zi^^oS> 
ii oct AiAJft Oct . 1^5 l£s£ 9 ' / ZZV.dJ5.aa,Z;^3 ZAScii fllOb ZiJooJo crti»,*iS w^oa C7- ^L^OD * Zi^oadao j ' ^ A*2jada5 iO 

* f i r :LoS ♦ l^0a>a^ . I1CC3., ' # ^ • / / * / y f < • / ' * / • Ibqb k.^o^ aa . RA, olj.^^ oi # + / * f r . CIS OCT *3U**^6 * ' $ t ' Z-ill OOCT k-*A»l-30 <hSbo^ii 0»o k*Xoa )a* • 1^=4^6 Z4ii ♦ Z^OiOkj.Jb^aO * 1 § f * 


oct ♦ ZA-*iAioA-^ ZJjiioA^o t - * * 


j t Z-xd-aib Z-i-bao Z^,aS da)j;^\J / if ' tut • S *- *^ ) V i ' ' ' <& A#lCTbaxio6 Z^oo oct a Zi*Z trt» l4 * Z«Ho& Zimao . Z^oia jboo Zjjbojo j * vS^S : AjZxbsfl ew&&so lisi Za^bo * « ,/« r/ Zi>iw \i, oai (Soj.) wiao ZabSa W, 
Zoct Aai Zl^x iS>Jw . >4*^oZA iXo 

oil* t&lfe . "^ . 5? . Z^SJ %aai ( ?o* ) 

ZM . « . or • Jb&iLa Aftft.Zboia !&**} *-i . CT . tiSal Clftft . .s^'i c-^^, • \ • ca 

^ of xjZd Z^*, oai . 01) ^^ato-? 
of Z^AJZ Jaftft . woJbw ^Af * ct^ .(^^octi^o.ft.^CT^oZCTftaX 

. i ; . s . z^,6ft u*a* ^ ^ Digitized by BHPK 
a: 

hi / 1/ # - f B ' A*aoZ n*a*J * < _^ if j A X50 /*', i* / f'^.7 • t n^ r a^«^ 1A1 \ 2 A lib I &&1 *a&wi 


^ i k«" ''A' f - Z^aaoj - &X.9? ,# ii 

( as) o:ai:> JlibjD Z:a*a*.(aj) oiida 
. Jod..*o.&,Ai d.}6& . Z^LftVoft . li,fcj 
. Ui>iw - ;&o.*o,& - I*£.5aSo . Z&JJo 

f* ^ " f* ' ift^ ' H 

- Z*i A3 . ( ii ) ««- oaaSD Z^lii 


4*= - 2^* . L^ . i^ 0jr 1 ( L ) 
- ( ii ) oa*$ ZJ$u, zLa : Mt&ttft 

&»*a Uiaa.lsis.a ivif^ ? j^i 
li*>l* Aaila htxto aoA.".**-? 

liftua Aa&i 134a S Aa w^AoJL,>ft .'^ Digitized by BHPK v*jbA ♦ Z^AJ & li*3* t u § urn ^<£y\-y&\ 3^ ^H l^d^i ^ •■ # ^ i • ^ ' cna of wraSSw ^^3 A^4°^ <?**^?? 

•t»o id^io i%a»^ zx^o %^ of joraSbw aci A*Ai ^ ZioaS Zaoa 
k-*icri . oi.3u M o yoJLaBa cn^K^'i^ ,/ * * w ' ' j # 


z* *. * * t * /mm * / /« ■ * _ • Ufi>3A& *30A.ZJL<"i SLA ot£#s ZlUi 

^ ft /' # / / 

• Zi>6 . Z^*a.^ ** t a a ' u t ♦ a . or * Z&* 1 *te Zaii - ZJboSb *3Aa AZ 

/ // ** i f * * U ^p * * iM 

. W70<&&J»A 

o'cn 4 Z«$L*sU3AiiA*j . ZJiAfiA^o i * * ' 4 at ft* gi 

* C3&*A*03 m § u * c » A^Iin^SAio 4 * * t» *3^oZ . ^ . or . Zaikoi csa^ ^S? * u t * )oio o . cr . Jeriio \£ ^ji» ^4?^ 

* * ■ ' »■ # / ' «ft * / " ' 

. lsi»l &L au- A^of 2Si^ \5L % 6jZ # /■ i V 


•LbA i?' ^m-i-«tf * ■ t tL,? i^p^va^ ^ Ao* z4^oa 

IJU Aia ^c* \£ l^o *^° ', * ./ 


iAatsbel • ( jlbi . or . ^fj . V . l»fo U?i ^4t^a 
. ^o ^V?^ o£ *»t Aai Jjfj. . ? cn^d^ fc. -a* 


■* ' ^ . c&JL oii ^ boaio . AXj^bai cii £$ # i ;&L*>S oZ Z^iubot cjo A. - jl <fo. : U& 
ZsLttZAao of l£-»it*>a Z<CLmM*o 
*07 JLiaiaoi Z-*£oct? 1&a*o AoA* 
. jt S^aflj Liai : *-dci . v 6<7ttto • 07 * JL&b? ZJbi . **&&jo . UadJblt 
•yOcnA^wJa ^3cw^ &ta oZ v 6c1aS**. a # * ' * / • cnAoJu.o • J 509 


lA^ioaa: / / / ^oUAaoo 09 ^JdA^oo Jbo ow.« 

* 1 A^xo^o^a Qm ^ufca o.ot, Xaiiio 
.o*07*Ziaxoi5 wdioiaiD l^oniiiio 

♦ Zdi^js *6o7Aoio*^i^o6 vOciiJtaoA 

. ZS&aa&o Z£af «)o 

j^ / ' * it * f ' ' ** • i * 

. *i£Al . ^Sai . v jaA^l . ^o*-m 
( lfi,6fi> 2£ 3 fo Z^dl» ^> ) v JaAJ 
iJftjw >*££ Am 2flL&4a ZA*»iA AoflL^ 

* Zaiotoo ^d?AI ( aou;? • ^ ) .J^da * * i * * ** ULu&bte* * i / •' f ■' oaaAdo # * 


* * 4 Uoiad^ o4M *&* * ff # « * . s". all} *»i «*5i • «»»ai? «w| ^iiiAA^ oaa^A| a?> *# ^» «{» . lus u' . jfti A*»vt^4a Digitized by BHPK 
.JbA # # ' • da,^ . iki. $4? »?4o : A,aM>.?° 
£JZ ( joy ) ^ e£,2 £»io^ft~i 

» pi* ^V** I3A * ^'' • * A ?*4i » .' attttZo .OciiwCbe <tfJcnAZ • o^octi! oZ 

. ~a\ , xjis ZLX »ait ( 5o^, ) ^ooiXfX 
i^i^o &sSb lis : cr Acts I . a 
o&ldo l£*&\ erao» t^i * waste 
. . or . Zxo ^ii > tfibo&^o Z:uil 


£>Z . aij3 A*s ^iti M&. IS 1 AoiaZ 

♦ wli oZ *iz a*- Z^ax^oo j&ax * / * * > • / • AtlMajLM A-? b»Aia Jiiioa AJ . t^5ft ? ' ' 

' " IB *» p • "V • ^^^ Xrf|« Sa&if t^aa Digitized by BHPK errA^ooJta 
Xf^?f J . ^ao apA ( 5o r ) liiiuM 
^ ^ It * 4' ' ' i* H 

J$ * tf*. . i^ ♦ *Ax •'5.5. ou^«* Z^oa^ax^ # .' l^i^aa ^oAjo Zx>iAj.&a*.» 
dot . l^LaUiiA^o . Z-_u^iA-^o j i # / # « 


# _' / -' I r 


,/J / / 5b^ * ^ » cr ♦ liixsb 1 •* 


/j r» / ;jj^l i^iw . jsL^p ZjLa5 .KlA^^bO *> / .' 


,9 ' .' lAn^ » / .' 


« Ajlilk^io » r .' ♦ Z»^oS6 AuaS 

* » / * 


LjbA ZaoS . cto&w of aula U\x L&i . hi a 
. laA* At Z& J^oa . ouA*. . a . or 
. &bo£e oZ ajLfe A*lia,a& . ^ . ^ 
. 5 . ( ;&».* ) Z<$Zm It ZafcX Lm I 

ol&.^ of a&A, ^Jsi il» Lia . "5 
zajo±, ;^io . ^;^ . ^ . u& ^j 

.Zix ♦ a . ff . ZaZJ, Z : »a . *tfo . ^ . 5 

Z-£Z A*s Z«aoa . jnA** . a . ci ( i, ^ 
ZgJoS fit . a * 07 . Jbii A*s A*aof 
Lis* : I^SAo&so ZaA&s % 6wAij3 / > it 
AiSi'o(5 0tf )U2 A*s Zfc**S... Ua* 
Ziaofca L$bo i^ JSflB'z^jj^i Zi* 

" *i m V ' '' ' 

Z&»* . Z&»a ( £^ d ) Zi»a . UmH 
. or. ^5 lk*$ . ^a Z*>a * )tti^o 
wtoIjlmO . l&ix . X£m»o • tfa£ . a 
cifcfcools boa ZocnJ . Z&iZ At Z*>a aa // " '■ r . ZjbicL^ Z*>a : fool A, v.icrj . Z*aia 

eta t*A*>aa Za&a Z&jiS - Z*&oa 
A_t oii o5 A*^ii . a . or ( *<s ) 

097 A*-ttXO 9U9 0*? JO.*&X . 3ai*> 

oi) A f i . . ► J3 *SU ai^ Z^i * ctA3 m 
iAa^o J&xi a^ Z<Sc7 of Ziia 'jB •fi M 

. ( ?0^ ) **^ \t 

Aasb Aa . a . 5? . zi. Z ^i ."Ixo ;ii* 

Xi^Ate of Zfi^fcJ of uHifA \& bix 

c7^Sa*SioxioS of <nlao«lS a#2 jai^o 

^ ' * s' /• ^ r urn * 

•liij ^S.ct^S^ Zio^Afl^boi of »o . Z£ ? A£, ziitt ^2 fa ^ 
j IfixO . I^fiwi aoA • C, . A 
( So r ) opt Z#*o Isul . Z^»S 

* I4»i l**** wo^ojuA^ Z-aoj *si tf : A»oZ ^oA . orx»l Jo 

*?o a . l&s z^i \t z^i^. i^JJiioZ 

^ * * /■■*### 

A*aa H7u^o5 . oii citu o . o . or . Zisuj^ a / • /« Z-boS . JU*oa#3 oiJ&a? o • or . Z3L&Z / y • or . .xlb Zsia Z^oS . Z^eta Jo Zo'lA. 
ZiCf&i oiS Z007 Z^oi : cidis XmSZ . o 

♦07 . Z5w5Z It x?u.^o* . Zoooi'O otisla IB * 
• Z^oa . msix . JbouLa 901*^00 *ot£Ui^ ♦ a ^ • ^taSAJbZ . a . or . Z^c&aS • I/^OJ^ja 

. Zjo^x^ -Zi ibp - Zae#^a Zxi&a - Zx^-^ 3 
. Ziji«i oix$i j(^o5 £toA . Zli^oaLa 
Z^»i jsoA . Sio Ziiioai - Z^il 
. or . Ml \t Zau of ZSl A3o« 

of ^14^ OlJbO Xii3^JD y0A»I 

-Z$Ja **v . a . or . Zfcta Z.»5 . A.b^a « • / Digitized by BHPK 
<J£UJ3& 


J A3A3 - \& ±*l - ^ ^ ^ . A.H* - *** a . 07 
Z $*!*»»» . 

1 ' * „ 

-*• — ..* ■ ' aA***A Jo-Z&fa 1^5^ AaH* li&L .5 m t T • 1 * 1 • ' ciita 


OJfctf 


V? / / # fci*. cl kaoS asZ ens Ai*3 JaaJuho 

' —V" " 1, 1 ' a 

*aA «a^ oZ ♦ ^jSaaopi # • 

tew <£taA» ZZ^o&sS ^Z v 5&mjl* 
^4faA& $$&o US 00, ^o AS90A 

JS&uXX lldafiVi I^mci flii a«*C \4T u^o^ii Digitized by BHPK *mmm 
Zam&m .# ■ < *_/. t*»? ♦ / $ * 


^ ]&**$ ^- *> 4=9^ ^^^ ^ xo\dl5od6 Z5AD3 Ziwia 9 aiooo (ia^) Xjl.»oS U^ooS 
LJla^ oZ ZaA^ A*ai iiov^?? 1* * £cn ^.ieiAZo : y}^x} • ^ • CT • ***** 

• WA-Liwb <7i4aa±ii %«»SA} ^ 
A;bo3 ^AZ : ^SAl . oJ?Al apA 

• 07 . Aji liL ^»^A1 apA . ^Z33 of C7^3.x^ii \^L l^»a^ A007 led© aa 

^boiAl (ao r ) Z^^S ^§Aj» Z»?AJ 

\il - b&lA - I5*ftf A*a.a - lixa^uia 

. m^oi^ aSAZ . "5 ♦ 07 . x51d lA^i 

wO-«aAaja <n-^ oow ^ — >AxiA*> 

♦ ( *fe ) Zoo3 bpoAio tf o ^pi!>o^? 

007 . Z^Li42^o^Ado . Z— sua < - *i . booA*>3 t i M * i M 4*J&A i** " **xV • d • C7 • TC70£wUa Z£U& _ ZX* , 3 , C7 

&L iJxL (6o~) ixaa UoioiSb boil 
v*:oa« ( ai ) lioo^D iSa^S ^oil •• * *ZO>l 


uv^ui^Aa juoua wood - l&Li - ZacnS . W7&»jma Z&AA tt !iij= * ^ * M * • */ - Ziix - ( ai ) **icta JUjo aia ^soSZ *ib ^ i * ./ /< K /j i* * Zi&Sbse. *» u^OO - Z^O^oA-lMflOA- ZitfciOdL Zf»07<4t 

1 * * i , 9 i If 4 

JabA* tf : 2«#jOxA u^oiZ ii J LM*^-(*/s)ioA»? Zia jia Z# f cx*A * • 

ObLfl * I ' 

9 /■ I / ' ,f * ' • L * - i * L * , >. , . * • / * * r# ' • ^i • ^J • ^ • St • Z^x= Za^mO 
-aua lai« jHLta . a . cr . U,aoZ ^oil 

33 b Digitized by BHPK Zaoa 543 *?#* * * . or * I^aiiAAia - ota AV» 

»f&U. ^T0fiJ ? Z^4?A^ Z^i bo5Z 
^»»sZ t ywt . ^ . 5t . Jaiio.a . ( a , ) 

^ of ^x» ^ Ui . b^s a!s 
Z^Acna - ZAZ oiia ^t.$b . ^ . w . *jl u -ZiSfta )a6 . o> ct( ^ )Ziaaa a,^SZ 

r * * t 

: Z4SLmj' - ( ii ) ci^S \5l Z^iftj^ 
: ZAicr - ( ai ) ^a ^ Isoii s &sA1Lj»s 

* tj \ f * a * v^ t ' / //» 

-Zilof - ( m )I»CC^iwsAa Z^ior u.»iZ 

Z.S fiia.M A^jZso t Z^^o^oa Z5wif 
^> Z^oSA Zi* : ^i^o^d Zlij Z»iA 
Zia&w »(ao r ) 1^*^03 ca^J^i ^Loi 
Za^.Zia(U Z.*a \do^a Zauao ZiLL 

zjLsa' j:aiz \l z^a z^a^ ^oi; .^diZ v ^2 . ^ . 51 (ii) Z*^o^ ^oaj 

_ aiaia . c^ia ZaZ ? . *5i ? Z^ia 

.(a* ) ZaoAfll ^X cifllfi^ ft^piZ : Z^ 

.m*io|Ui oi Z^*^ Z^Bj-ZSxa 
jfc&a crt^oj? ZZdXao ^adaj : 2Zdi» 

. L30IJ - ( iic^ ) y^xjo Z£» <n^ ^»aj 8i4 %»* luJaA t 
*AA»o o'e* . A. f l£*>oM*> O- 


/ .' Z&*oAA* Z-£&>a^o Id >* #/ of Z<M ^' of &is of Z^da&a *,**> ^oax 

#1 ' 4 Lixl. »■■ JF ■ 
/ r jLM3 JLJ0U • 

cii A^^r . a . or . <h*i*f a Z$AjZ ci) 
X,?oi . a * or . xiZ i£ juaoS* foLaoox 

jl»£ Z^^c.^0 \£.icrra&* yOOlia V . jljos* off? Z^oaoS . Zfoaoa 
XjZ cnaa Jblof (5oa) Z^»S Zf*>* 

Xiaioa bo oct of joiao Xioiao 

• f " ' •• ft ' urn ti 

. en ♦ d^jLbaioiv. a*~ z£x>*a box j» r o«ip^*np H^ l^P : (*^V) JLSUi. ^?pA 

UUi : Z^oidJwtp Z&lU* aoA A * ^dX3 &» Vsi art . I^soil ^a.^4 . A,Zi"p»i 


// .box • Ia*q^,» . ^ Digitized by BHPK M* mat&M 6X . ois<& <!& t**o£i • » # bens ^Zjo aSajo ^jJ ^u^ . -a 
ti . a . or . *sZa &t"i9f *oo*Z 
or . xJi^ ZaJ&ao o.ao*Z . ii&Slsa * ft * **ao*Z . Zii&ao 
*.b5iUo Za^6 v&aow Z*6A?:Z.j^& bo jja L*J\ ( jit>\ : ^fSd booSLa •907A^ Zi-ft>b ^3i-fca . a ♦ or ♦ xji \&, 

m * m m + OttAJxS* t' • > ^ ./ *. m ft odoal * ■ »/ « u^O) # ' jouJaJ^o / 7"» # oixlJS COL jct-ia 
Aj^ooZ * 4&% \ioSba // otJl \X ^ju6 ^jo A ( So^. ) 

Z^x*a o^oil t Z^CiiA . Z^ 
• ( 5o iT ) ty^ Q Zi^o5^b / * — / — / ^.biliZo ?i? J? .(4o»)^Ad^ muo ' / — / ►j.50Oi0 . Lbo^^o t !»i^\. . jco.xa« . A»JU^oi*> rm i tm t u — / i * . ( of*** ) Zi-f I -5 • u^oa . ^ . or 

5AAZ ju // » . wta-A*iAL - »3^Lxl . ^ . or . ocoXa# 

u m it * a ^.# T 

C-eZ ( So** ) ai^oX o.AioiAAl <nl*3 
ZASia±a iX odor ij^a^^bo fc.lx:» 

• P&9* Jk^Al.^AA} 90 A ( A to) 
, Z^.^;»SA^bd , ; £.*>aAA*> uua& V 


l%ti£ . a • en ♦ ye? 1-*mJ& A^U^qi^ 
JL-di» ^f A#U*A*6 Z^afcafca 

/ * * 4 4 * * * J* 

■■ i> •* !■',•* * mm if 9 A* * n i *» / S 1 «■ . (do*.) Zdbo5 iI&s Zxs? 
. Z — Ua*>:> • ZA*.*so? • Z — ;a**? ^ ' < _* t * * ', U\*aa*> * * * * a < 

ml * «AS.) ^Ly <* • 4 iia J 1 /" cUiA** # *V * **?*? ^**9* i/^^ =J^ '■ f \J $ • ft J » / 


,bAy* . ( a<w ) I|Xm!)» I^aIso Aa*a? Zj£ a&a low ^ ^ • * * CT • Vfc*, ^ ^ yji yj &&ua loci ♦ ^boAji^o Za # j ♦ °f . Ji-*. . ^ . 2A&ooi . z&ooa • 4 


' I 1 I • ' , • Amoeba * AaZaoaS . A^Iftx>.^oi> . 5txO AjZaa^S ' # Digitized by BHPK 815 


. Z&icx^o 
• ^boSA^od 

« — " m m 

jl^oS \&as>.a , Z^»6a ^>j j&o£ 


* Ajliao^ 

* % r t 

. Z^Ca— .siis-lAio ooiiAi tbbfiAZ 

h r f * * it ' g * * It f f ' * n 

. A#ZjiioSAid 

ft r * * m mno . %&i* ** * zfy»? . zjt»? Z***a di^^ia Zi»i»? ^ • Z^J^? 
♦ 3 ♦ Cfl * ' j> * ty w^a*j!««te 


^dokfi^ . Z-j^pS w^i-J wJbofi # m **»> • / Z^WAi : *£a*fcl Jbaij. cnteia I^SZ 

A JlS* (ia?) UaM U* 616 I4i±x5 (jda) ui»* ^"r 3 l W* &A&* r 

z 


* ( So*. ) l£$s? Zilpksoi \£ :».bo // * 


Z$a — juc» 

if* i **>*? — / I* ij i r t •* . % xx>i»o Z6* iS^:Z^ii»? i-ria 

w a / iV 

» it * J V 

. A^S *dJbp UJAs Alji : ^AI 

bilo-.A^liJj ciioou-aa 2*4 *aoA 
~^AZ *3oA t Aio,>*** A_^£bo&3 
j cn^f^ao <*^-= ^-"Alo 3uX}0 

. J^ ( 5o^ ) wfA-b steixZo i^iio In I * »* -• r ' » > i' ■ fl / r*» I* * f ^ 

" ' / ft*/** 

. ( DO^ ) 

JO^Oa ZlLij Zsal f^*\ In* !i«i Iff « // 
ft.©.?i I»fti mlao ^toftsoi a^i j^ 
• l£*»o I^skao jiSai. ^^^ /^ 4 

* ( 5o w ) boAoJla # ' # > * • Digitized by BHPK * . •' * ' it w»» 1/ # ' /' * ^/ it 4 

ZSflU# Z&mQX ( »A3 ) lj*»^ ^^°? * / 


* CT • JrV • ^^ ^* «4wt jfcioi 

CI . *b auJb> • ci # 
ira /J • bete? low . baba^Z 
JUJ5A& * L&&» ( Saa ) Zfc»S IXMik 

* * ' !' ' Y ~ttM * m 

' .Z cnicio^ A^oU baia^ZD / 1* y • ZiiftftD a a f+ Mi 


^ ' . — _ Jui^o? JLiaoS A*a ( ?o*. ) Z^a^oo 01-fcioo ?*/ /j :»o «» Z^asoii ^f A f Zo ( 0^ ) . Zxte^ A*a 
/»ia oil ^£*>o z^Jcwri ^^^tf 

. '— iioi>D lAoi e . Z-i>ax ^^i^o 

• C7 ♦ Zabo&s A9Z'. Zi»f>D Ziai . Ziioii 
. Z — £*>o xiuJc . Z-a»3 *XJk3 . o ju*A &&* « A^tA^roo i j * * — / l^aXM^o ( Ato ) Z AiJix» l#*JaJ» 
tdLb&oa ZlU.;£>o3 bo*a6 ♦ ixo 

• z=a #y 3 . CT , uv od J&S ( ai ) ko^i* iSJL s»AoA*» 
(o* ) 2<&3^ JX SZZ Afc?a **:» Ait 
feo.*?d jQii. kjUaa >cto2>Zs ciJ jboi 

• Zj£Xa& £*X ( aa? ) Ifik&i 

iff . otofe* . LA-S^Go . ;&*&* 
• ( cud* . **& } 2<&&a \!i Sb,K&i* 

• zAa&x&a 

. AjIfiLfito +. . '. », * oZ &>A« l*L*o . ZSkfS * ZaoJ&i o . ct 

t * V a " urn 

ZL»ao jboad Z&o £0 J&BteAZa oct 

ft urn /• * j \^ m » • tt * ♦ ZAaA&feriAao J&StoVu JbSteAZ 

* * * * m * u tt • a 

. *A»^I . ^3 A* J . *.xZAZ . AtaiJ . A#i&*»o . sxasu . Z&6Z& &4AI 


* * * /■ / ' tf '/ JV *ao A . J3M5^o» ben . I AlW& . B&S& . lAAAS&AiM • 9 Digitized by BHPK 33 * BIT xOailas . ti$s 601 . Z^*di3 » IS635 


i * * ±* . tAAxji* . Z^oxla^ Abo Iiito , 
%wiio Z&Ai ^*tos ocj Loot 

' • it * #1 


t * !&^AZ ' / ^ is\, 


* m * «SKX cia a^Z H / |/i 


^. _^ . Ziixa ocn • lA*iii ♦ Lis // / y ^ -' 1 * * 

. AjZ*J3 

Z&a&3 . l&QJ&ii 1 Aio ZJi AJ uJaAI « < •!? Ajli^ ©t5um a M Z . ^ * w ♦ iaaaX 
of 0Ood»a*a Z-^oAjii* ^-»Z ?a ( jaaa 
^— ji s^mA^o a^ : M^t >7^oja 

t f t * * '• 4 \ t» ' Ml tf 

• ut-^aAI . ^AisAZ . £i*«AZ apA 

^V * i j • til* 4 / f ' * # ' 

afeftflva ) a^AZ.^a^boAZ .aoA.J&ootf 

Z^^N^od ^*Od ow loor *3oA(2jeoadi 

♦ MO *. •' • ZJiiAbos oc7.iA'*A;»A*> Z^?A» 

« ' ■ u m * i 

. AjZ&aAdo ^ * . ZttiAJo »iWt**A4ft Af^4i c?i^M U i * u * t t * tr *• • if § m * « — * 818 JXi *+jjafr li£n& * Jbofci * i * iLU^$ZA*»4*-4fe uaM Zooi . zioia&oio J&oi; Aft 

, 3 . 07 . *w Z&joj . Icn£booS ZowAo *ao5 ■ — ** tOfittd ♦ 3 . 07 . Z.ttd&3 A,lJcboAs:}o aoA — n it 


H 4 ■■ . Z£,Zi3 ', / Zi^S / 

♦ x m * ^ *' 


^^••^^a^^# ; z ^^^^*;A f &z* ' * i / i<#aJuk* 


* "* I^CS_4iiwi ** ( ~? ) *&* Digitized by BHPK #_* v _* A* 7&&:t*> Zi&dA&k&aAbo * -.* tw it * '• ' tut t$ * 

S*i <nx$xa got of j&oijj Jbim* of tt a A A • Aj Z&a&i^o 

* i - _ / * r J# o«Z^(^ ? )^;^.^oZ;^S Z^oiifciso ,JoiZ 

*» ♦ • 01^3 ^OJ5 . ^ . 0T . ZiZboAa 
JU ( aaa ) Zfi>S^o Z&bo ^^ofciaVfcst Zi'a^ia A»Z ? Ziixx^ 

* z,c&&&S o .07 . ^ • Za»S 

JLJsA 

: v 6xis:> v d*I Ul-jo Z^& laii, ^aof 
)La a* coo . «oaA*a lis. IAjs Zxo» Ziw* _:&£ Z$St*5 aoA'^aaZo tail, lorn 
wrol»lD Z&o&ao oiaia Z^O.****^ 4m * • Ojj *«o V WI ^.i ( 5o tf ) **l *=* 
**». «*a >>>*£ JvsJ - \ ' *J^ wjtf^ ( 5 ~ ) ZJLa Aj2 Z<$o&*&«aab(aa«»)Z*t» 

• laiSi Zi*S ZclL- cia 4uS* ^M 

, A*aa Zi*XiO 

ZAaUaJLtiAoo Z#cu*:> ZSalio? Jit 

. X± . t ma i#a**a*o ***** t _* it 


^ ^ * . loss Zitl ♦ 6W Z&a e j - &b ZUo t&Za oci Za\&i* ^ • / f t v ' 

Z&o?.Z;*o iaa&a (to*) Z^waao 

- u.iw oia ZiJoa 
o« ( 5a* ) Z#aioo ZiX^ Za.S* H /* 


'« ' i A^tOO «■ // # Z-***x-aob d&i Z*cAa» [i ' 
w *■ m i *. _' * i i m 
4 t Z^oXd 4t >* Liitxao . % 0(7i^ 

Zi^ a3^ . ixo . Zi^» Z 

- I i Ax - Zjs^ Z*3o . 

• ixo ZS.AJ - Zmaa# . Ziia, u 'a a; ZiJioo w / ' '#»'- — i 

Digitized by BHPK ' 519 ^tu#^xl .'^ttLbiAl . vxaxto .* m A&5 A J 


t * • * * • ( oa*«S^ ) '/. .* « 4 t # /J'- -' . AjZa&.%m ZiC^X^m 


♦ AiZSX^m >, *' iAa4-^iAio oXi^il i^la Jci ♦ ZAo^^^o slew Oc?l 


* z5^i 


l^ooiL^vi A^o 14 ' * * if t ' a 


*J - A*>* Oct . Ziiwai-?A» 

' am * # r ' * Z3A3^ * Z^>jiiLax.i» r . . Zafi>X Zauia of Z^oi^ A^V? 
, Ziiolo Zi^ » cn^alo oiaooAa i/ ^ *t Z^ao l&iAs^dSb** Z^Z lao^o 
^** X3O0 


<Uipox AOU.A wto^U? Z5>? £> 

. liojrtAi* of **i z^6a£\*»? 

Z&»&61 &&M& <nfcS**A* *.& # // ^oA . l4L*i&Jt£A * Uj&A.i^ ^ / .. vs^i _ laii \£ oow oiaiiaiAlo v**tt03 Z-^O *ift *30TJ - yd- I-LX 
s*-**^ u*X^ ( #-a • aak *^S - ^ Zocj dlja Z» ^\.*xx . a . ct . cni^d ♦ giiiS ^ " . Zxixiid Z^a Ziaib . U&*x> 


* U\*Xit^a « li&^ite t * A*x^ « . A*U^:t*o 

( .aubj ) Z^aiwi A *J& iao*fc ^Z#aSoA ? zAuoxA.Z^Uba 
U : ? • * - or ( 5j ) i#a^A JLla Digitized by BHPK 


Z-ai^ £> ^ZA}d bo ow . 
_IA^5 ZSltu. • Z^*iwS lAioo . iJLO^ L*i» * J *■ * • Zi$d^> oia ^^ . ^ . as . Z^S l^o^ 

• Zj|LmB <**jAA}o y.3^^10 ow %apA 

CSL^AIa )ai^o (aaa) Ukkii Zi^4 /« «/ : 5lJL&6 toi^o Zi^aa lx»ix Ziaxafl - lij 

ttibai )zx^A: Cddfl ZS^ai &Jo ^^ 

^dai^a opo A . a*&4 ada ^o ^wJl 

Zi^w4 ia* - li*.^ AoAi Za** ( ^& ) 
Zoai saJ&3 l3<n& - Z^nJS Its J^oJc / « . Z££ boofvA a£jx4 ^A - Zli'oS ajLi 
. toi - 4i3Al ( *fc ) aifciAa A4^? 

i' /* • j ■ • // ' 

ZZ^oJlSL a*Z ooct ^.^^aiA^o . a . cy 

|l ^ ' - V / t* *i m 

. oiJUXid lial* Anx> <n^o . Z£Li^ 

• jUjA.Sa ( oiao . iscfts ) Zicn a^Zo Zxi.icS 
cjAox»iit .' Zi^4 A$ad - Zdii » ? * . cr 

♦ axo IaaA 


/ / M ' ' v i * / 

a&SAm ♦ Z-^jl&?A.m U3USD it * * a #, I&XaAtt t * if r f s / / * 

AC ^P ^BJ ' JB r» */ IB 4 If ^ /B^^ • aJbiso ou*&l£* a .or . J&&, A&,£o J / /« ^ . 2i4»4a* (i* ? ) Iilw5 1^,5 * »- / ■ €*** • Z*&£ ixtt jlc, 

♦ u\$ . * . si . z^s . ijuls 

' * am* m * 

lid* yto, Sjsfc, : JLJLif * JLaLJ^i 

• ( a&ofe* ) i t ** * IM * ' ^d jtita iMf) t4oiw$ laaai 61 . ( 9j ) I^a^o Digitized by BHPK 521 ( ?a* ) tfba^ ^6^601 i£aD UttoLt» ft Wl»i5 l^ib L^c* I^oi " 
of ^^bb of *^xa lii£ ^i^ i^- 

oc? ol UbaSba 2^pS.. xjm aSA» oa 

* V ' ' ' b #■ r f ' - Zbais USXoi : ^ aa of .-*ix aa -' a'/ I^o-Jrfsiwoi . &<&w030 iJAwoi 

/ j * / j ^ / 

. Alio Iitowoi ^oo 

* # J ' * f * 1* 9 * Ml I * . ' ** * . ■ 9 .hX^os oc7 ZVuj^c^o . libido » A^i&Jtao i — / . ZJ^ajei Z&A&3 • /■ i 


* / f Za*iob Z^SsSo Z^a^S^ liaoacttoo (io ff ) I^Zi aiiA; : ^iao x^a 
^ ZiLiAZo Ji,Z A> £*6 luai^ ^ 

.^aiAZ.c^A} A f Z&Ja£ J3oA(5o^.) 

iXaab ila Z.U>t»<? • Jo,^ 3 ^ & W ' ' *&•* 


Ika 


** . A#ZiS!x?Ax> / / # 
// • ( io tf ) *Afl\^*s 
*&, atfj : jEJJbas of *jfs Z&,* 

J&Z III Ui» ZcA ( aa- ) yJolS^fc 

. (as) uA*Aa**A. <L.i*S aft SeJ . «V • Z&iUixb ■ ^ XXiw ^AOiwSO . lix» \i±*X a # Zi4& filfea &oi»*6 // GiOiwib . Z*r,M» ( ?<w ) Z*?i« A£& 1^ fc6jjf Z«ft 
. ? . S ( ao*. ) Jbo,C5' i^JHS ZlSoZ Ai*3 // <4&: ^ %A. : %*t *£ **. .-Jbji aoA Digitized by BHPK mmmm Z&Li.* . ZiA.$ 

* * / ' SB • * i« > / >* 9 ff 3l3<jb ♦ It _ — . /'« I / 


** * ♦ ZAas&,*:» * * J . A*Z*&ȣ*a / SB * \£SX &6ai> i ZA* . Z&* . Za*aS 

♦ VZ&M&aA* a^iiAi ^Al 

. ^lii A*a oZ lobw^k Zow 

t i§ t t t * SB — / f" ** i rm *' 'if m ' f~uB a 24XX, rft « 


* * tm — / L^ / s * / s 
f * Ajld^sob * Ji — J Z^^a £> ) mo^j^ aX^ifl^Xf < Ai 
(^^>o Z^ybduM ^o of Z^i^d ^o cZ 

t /y ' — * i* f * * ti « it m i T t , t 

■ / ' / Z^-t^SS . Z5l^wC9 ( aaa ) ZSiwO 

Ziaaj * Z291P . I^JLm * _ ' 4*»A ~ mJ> J .# * .*»** boo I*JL of ZiJ A*ao . W 

J IB m « V * 

♦ ;&.** Z*ck*J! <acn . Zilasai^ 12 
. 2<^.Sd^I» * IvV? ZSJo iotojL! 

fltftio iSSdJ^o Z^SiavS Z#3c^* 

', t r * /■ / * *• ,*< i r t * 


jf « 

• § * .oi\ j 


^T% )ji»f Ml . * ♦ CT . Z*a£ 
.cuius \£^tao J ■ J *sk» (Soy) ZLX ASfc ^.1 A, J< 
MoulSi^ v S&aAj* l^dtoi 2 

l&i . z£i £> Z&&.» lAi» Za*>o '* ^ * -'/ . A^Z^d 52a * «l • » Zl6a ( ? <w ) A. f Iio^ Z44i^a ^iMlo lAcu»aiwii / / « / Lioc^i / # ^^°9 "**$&** r * .oi.ob Z2oaiwi * * i'* /, 


** * t* * * Z&o ii IxbAio 


> js 


* ** ' >4^ * 


/ JO .I^i * ^ A^Z ^}o . &isi\& c6 A^ Z^a^oi j • <r ^ # -# -* ' i 


/ * * in£ . I«a^^» *4# ^^? r « !«VW *. # ^ r ^r A,I:ba^oo U^oS ZiSwoS : ^ Digitized by BHPK 3 f Af&fZxp Ufe*~* l***« 


ajlssa* #saj «.aiAi ,1a a&a OCT 


octAo^ Juo ( ii ) Ij^ii ^4 *?9? 
^W ( 5o tf ) Z#» *J» *£»£? 
// £**& 

* • / ' ' ' « // * i it * T *" ' * ♦ \*iAl . *L» Ala 

t £*Alo pj*cA ASaia , usua^o * . Aold&a Uwioi »■ * * * ' im it t * it 

M Jk. *, .# . £ 4 it * * m m \ ai ; ^f»a ^j^a / / n * * t* \!frftfo.S . AfZ&Sa^ao Digitized by BHPK i ftAAlA lz*$ ( uigto) Z#8ia SaiD Ifl* (007 op?) 

i^o; -£> o$ «£uSJa bo o<*o Z&£\ 
MU& imoJbw *&***? Z#£a ^aoga & i&m ia? («w) i£j$ u^a* 

/ * 4 ' 

« Zi.ix tfiiJbw o^aUb AZ^c 

f m 

. z^aa* of z^suas of z^oa^ 

. &L» ^d^ Aio3b vJ&Zo . 07-mSUia ^ iiCi «■ oiJl^ 4&m * * 

4 ^ . \ . JiiAA &&* 4*a* 

il J«f Zo zi*^ wo^ J . ^i$i»? * .# £9^ ? ♦ r. _^ IOC ^ Uy U, • Ar • ^ 9^4 1 ^9 otis.1 ZSS . )oui. 


/ ^« 


// 


/■ # / * liaena . \i±J* . ZA^ii ^3oA ( ai ) oixtaA 

^ ^ ^^*^^^^^^™ Aai 
S* * Of * LTV i . J^ .J&& i&aaijto^A'a ocda . »«fl^5b Ait oZ 4?f * * 
aoA (5o tf ) ^Mp #^ ^r^ 

• ( *fe ) ^ *-^o 

. z& . z*« . zj^s i* i ' «■ Lfi&Jbt IdU*** ) W»» ***. 


A*l3 L»Am : Z3e$4 A»a . IS'Aa do A 

- &$? -iA A*»a 

. <v . zteio utfi *$p Aaak t &£i 

A*.»o fto&i A3i:bala A>.ZiW£ 

ciafra A-fla y 5uco : ooi a ZJt Z_*»Za 
<n&£ 3lJw ( sa> ) *&A*»o JUJJLd 

ejxjafi> A-3£b ( ii ) ciJoci A-£ao 
Jniao t )3i^o *#Awc - al* ( u.ias*> ) 

r MB * *^ 111 * * $ S% * m \ ■ * Jw& 0Q7 A5Z ZJOCia- >07&»ab#a A3*3 / * (^ ftAi-) Z^Swi As AS& ZjLo>(*<s) 
Vt»Z^ A^> 6a, UHA6&i . M&t .* +* * 5c*o ^i^AAbdd 
. ZA6Adk5o 

• i * 

. ASiia dc^ . l^CA^ai . Z^o '» * * 4 525 *3pA . cn^C55Z lio w^siu*l : ^tba 
. ZS^ai s***aiZ : xiii ^^Z . X^»l Zj t auia AZX.A& ^Z Z^am fcJ ^omZ auio ** ZfliA rf ^6 ( * ) ^3iA Zi* 

*3oA h.xL~»\ JOAX aib ^ddZ Z$o : \fiL.xo frAlo ^sSLii 

* t ' » • ' ' ' I'm" liafi),^ aoA . aSi vbaiib ybai^o 
en* Zft Z^iii Zf t JtSi • wcasx . ufiiBZ // / (*<s)Z*c> ZoctAs aAii tf - Zifl&La 
. Zffooa o'w . ZAa'*ai» • ZiiS^io . A,I^.S2bo 

* * i 

U*l-1 t Z4,Z Z3*>i . Aas*. . A f U3w4 #■ «■ // / // // l&aiiai ^ &*xn Z^33? Z£*Z ^»Z Xip$ 

. Ai£? 5Aa 
. Ziiiiio . o . w . I&MdSi . Z^oa» i^dSid )Ud956 Z^aB$ • Zl#^f> Digitized by BHPK 526 

♦ AjZ£>*£ 
♦ ZAaj£m3£o *? ftAJaA * . . A^bo^^o / / 


/ S / UM***> .^ • V** 4 ^^♦^ 3 ' / • * / i /* ' HI * / ■ / - / 

♦ cuow *&£oa oZ Z&>.*3 *xlt Zocr. a jLsbo U-so oi-sj * Im . \.<u» csoA 
• &** . Z#kl> ( *» ) U^5 %* 

u&kSuo u fjr sb :*4J ( ** ) its 

♦ ( 2Seu£ ) 
♦ cujoaiSa A#Z-^» cn-idio **_*> # n § 
am n • V or . L^ii^.* ^ ^Z 

* ouWo *** ^AZ \ao& . *iSZ Digitized by BHPK • A*Z&&* * < '* # U\$H>o Z&&cd»o ZtfJ*> : Z^^UU • ( ^1& t&x ) 

. l*&* &?*£ (5^ ? ) Z^S Z^ 

ti m » N ■ / / • * 


• ^ • § 

• ( ysb ) 

. ^&oJt? wax5 A^j#? <^1 1 oij^iS * * •^B*»» o« Z^j.^o . U^ r 4ao 

* f 


JAttA *aa ^oil - 3*51 . ci^ao* ^o U*^ ,*.< ZftSbtM Is&^Ad^-i oAa:> »'cri ol Uxjh 4U* l£$ L4&&J A f Z : Z&oA Ziattol ^M*i.D Z#S^o Xfettaro ^ua A f i? 
&$*** (psm±) Ix&r?* ZaAiS 

* ( io tf ) 

. ZjsujdS 
♦ Z$£ ooA . JUa3f jorau*Zi :bol*3 • lA**^b lAox» - ' » »X* • .' .« 4 4 4 lA.a^o lA-tto ( aaa ) Uddi^ <n&*— A3 > - > beAaofSotOdAcwao 5«4ia oibJfc»*& *pL aiuo eisa laoidia lASi8»o,ft 5 * I tsu a xao «4Z aAaAtto i^ * % * « o> V 

2 — Uso i$a#ia ZJi3wo Z;uib£ao 
( ^iouM . ZAa>fcZo ZaX* jo 1 >_*2uas / * . (s) O^ • \ J Z±ab* ma waAstl ♦ a . or . oco.&*» Acia tt' aa <xfta • ( ) CT . * .* Zia£ Zqcni Zik3<na . Uk^ti'i iocn . "5 O T ^OUi ^AAo ii . Z^o36^a 
I^^.^L.^3 Z-^>mS tn-^iZ : ocaxjtf 

* &*£? ^%5L ^f , Z|;bp iA*6x» ««*■ ( D 0tr ) l#x*»* 


»> /' / 

* / ' # 


4 *■ LV ^Vtwtsi * ( ^aa ) wda *£#jo zd^ ^ * ■ ^ ' » ifl* // * ZiiZ \L JbS • sTT&a'Za fluJbi ♦ M&i 

Jbod Jbi (Aia) Zwa^ 3 ^^ ^ tf 
jo Z^a too&i ;iib5 ASLm * ^ . « 

. oi^; ^o . cn^ ^> ^Z^ oiipftft 

lio\* 6cn (&»»)» Z.^65 Ziaoi Digitized by BHPK 
*PJB* xkX / , •• * n 

tt 


, ti^*> - ZM> Z * a * - i ^^* > 

oc! »? A*:* /Mta^^ Z&*a» 
^j eft** i?oV t &*'$ •&>* <"=? ( *o tf ) Z* ftbft?? ci4&? 
. ^'.fc ftjaao Zftcri Aoi*oZ » AjZ&bftfto / /■ ' . Z&&ft» . litaiso 

* Z^cfttoftao 

* t rm * 

♦ AjZiaifto . ZAoLsibftA* *jbi:>Aj aJtiSAl 

j / fB / t a rm § * * U /■!''' • Z4fa-JftJb$A*> xh»AJ ftaftAZ 

j / « t * u rm a » // r« // * tf 

. Ixbia ZAkio oAaAI // * > * &L J as i I^aaiai^o ohm ft*fesfti 

' # i ' /• i f* tt 9 tm t* t oftlafc*i Us? tZia *b ZjaIo Zftttaftia i*u*» 
ZAj-Z^a^ai JcfezAovd Zftcn.ft.bS ft * ' /*■ * ,ia '■</'• ( 5 <V ) ***** ***» vaxboai oib » AjZiijbM /■ ii . ZAwibft AA* ^AAj ft6ftAAi ( Digitized by BHPK ) i«-*.fcriA l&NUjAfojttJHi 


* t f ^ioA . ZeQ^^ft . ft . cr • Xtuttft ZS^o 
Z— a9ols ( aim ) • Z^a— JaiubS 4 / J J & ♦ Z<^ft > a Vft 

07X3^ . Z— J=Lt3Dft oi^iftj *D*i — A « Lia&y^ * t u 9 tt * . k t»±ai /# ' * *L . ZJaitaoft wbi.^a^ %di 
4-tao *36A ♦ Z^lii^ft cniaiL ** •• ^» 3 » 


,* -4 « / feftftalao . x&i I X* Zikfcaftb 
wDftjg^Oft . Z^iftttSA^ wtiftaSAj Jsijai AZ ^ .* r m uaJHft . ftcntZo w&ftaZo 

4 * § a * t ZSJii * **/ . J^ ( iA ? ) Z^atoft Z4 tt ? ♦ »Sua » Z^oft / « « # y • . (io t ) Zi£ift Z4tail ^Z qmo 

; j4 -v * l ^° z ^ s a*** : ?^ 

is^ibao Z — iftia oi^xOA, Ju^fZ 

J t It mM * f * i a 9* L». ^ ■■ . xbaaa ocn ZAftatad . ZftaJBft 

. Z<$0ftOBft 

. AilftattS ' # * \i ZZ^c^Sft a*Zo zA^iAft Z*a? * ft 

A «#Ai±3ft^o / i i rm M U m t \*X*& Ixi ♦ 2<&x*x£ * 2x*Xa 

• l,cvax.*jca 

♦ A*ix,».xa * Z^oulxxiiAj* *»^J «a*l oca laa&x . Jxxoa **** *x? 3uA^ / y « xxiaoa Oct Z4u*»£aa * tfxxiaa 

ft 4 tm t t . ZlCaixxaao ♦ A>Uxxaa& 

* * ' 

. ocaz* Z,&txa» - Ixxi*> 

* li&ftxxis© * AjZxxa^o Z#ajlxxaA.ap *A*A-i **^l rt vXa ♦ l«4ta*xiai ctai ocal 


♦ oca \iafc.s of Z*5u*i 
oca^oa o'ct lA^ixso . Iax5l» // i p U m w Aj Uxaaa .' / '* m / 


• r A»2xaa0 l&jbiao ciia k*»aa laA** '.*■ * UA* &l fefea &£&&X . (c*Jb4 . laaM Ixiao 
JL*bal^o * >L • occij oca A&a *to a.*i ZjAI 

^J 1 ? A*k **? low ^Sjj^jj 
aaA.&A? ^<fi Zqor w&af . laaoa 

34 b 

Digitized by BHPK &x*ax •■ J* . & - ZUsao Uba ^ajo Xwa*j;^S j • ♦ I^o^rQjaa 

t r_ 

* AtULajba* 
• l<&o&j«ba * Z^Lljaa * 1 jL<ba 

* * t * / 

l<CC-s,i. ZiCU^Aii . OCO.X.M . A-vlLaa 

&*&x . a . S »i, ojoA ii*Jaa ZAooib CP * iJCCXkM . OUaa \iAfi>x Jitaoa ^aJ Atati 

. vwl & A£iaMo ^«\I ^ia&x * 2^ojdtaaJ» JaaSi Oifial > Jjaa 1^9tt£aS^» A**<^ A^iMl k » /' .» y ^. r ^ // Li^xao ZioAax Z^5^i ch^oAZo zio OCT l^x / • loA 


' t* <•#*» <^° 


si i iA-buA:. / t *> •• '• I*ft$ ^»a «?^ *«*1 • 1 

gjufci att*« ZiOCTdL, °^? Z ^' V***' <4 — .^ ' .'.# < o ♦ «r ♦ I*** *** • 2i#a . liai - I A*Ja 
JLih oo97 *-*a.x ens* >**> HioS laox 
XaAoab Amv ^wifcH%^>* 


* •'••^■MI^^^BWM^ **? ( *S*a ) ZfeSc^ **j Aai i<yL=.» Zad.tsfc.SZ .«• * // i • Zte£* A*^i^^ Z*AS - Z*aR> . Z&uft - b&*& # ■ / ouaaas ■^ a *.Zx* &&.* >txo Is£*i\A_iaHvv »*^* r<« i n liittfta Hkal riiubo ' A, b& 
of ^ftii s g^j ^ 

*? • u a»w? • aAj • *3 <k£ to Digitized by BHPK VL&x* V*j- oil JL»a»& l^o ApSi 

fr \-\-X£l)> A.*^UD lib . ^ . C7 . \ 

jtaissi rfitai fcoaoa ^oo ZiiS£ta lJA 

o^ I £jo3 oi-laAjaJo . Z^d-I^o 

ZaSaaD jbohxoda oor Z«^ibo. v ooi»^^ Jb^=iD t^tai d&^ol AxZ^ SZ^o *aft . ZitaMAi? Zi . ^ . ci • l^^oo 'i- * i£r . -^ ; cr • ZA&* ASf cca \i 
*9oA . Biiw k.i,xS Z^o m^ AjI.xII^ 

: ffi^J of «ifc I<CCJ^f9 AioZa Zia^L 
I^boaioi Zxo A$Zo . Z;*ti Zxi cni A^l 
• Zji Zba« fix^ab ^.X2i& : Z*#5a$a i** 
A^ld Z-bal^ li, Ztta A^ Zacn liii 
oZ ZixaZ Z^o^S ol Zxi^ )L*oo3 oii 
aoA -U1*Zd-Z£c^o Zxo a#Z ZJ^ba^O 
% ail Zxi *-*icnotA#Z tel^od Zj^ax 
Z^Aao *3oAi . lixi.3 Z-xi - Z\S^o IMiS titi &£ IZJl6 Zx^.Z^o^a 
• Zdooi. Z^3.x - Zl^- i^x oci : a.2 

AioZ^ zJitt ^CA ( oifi>a * cc^ ) ZiS4? 

i^AA^o oiaD Z5&&£3 tji^d zAo*bo\& 

' * ' m t • * • * urn a * ' j* - < *i <lt »#AOkiba<cT til ti^^o . oiiAj^ « ^ > * y li ft *• at > « /i . ib.^^di.fi>.j A.njaai t _*.x!S 5i$2^^A 
I — six 097 li.^OA*^ Z.baiA3 aoA 

a* A; l^Aio of Jcj^>od jUl&oZo Z*i6 

* * * ' urn * * «' / 

: )d*kxs ZS*.^ Aiiioo Z^*al.d lAx^ia 


2x& 1M-U ty maast» ' / y * Zx f ftjei Zii»i tuUfylfyj* •*»&&** 
(**)i#oft^Xtt? ZdCT ^'ctA*> A f Ixjft 

( ocN ) l£ft Axil 

. * . 5? ( Sa ? ) Z-jxi lixjo Zxft 

«L&Lrftft0 Jcn^ 2607 '' t ( *& ) iC7oixfto Jjot IbcAil ^'***4 ♦ > . A^lxft . Z«$£o>xft ♦ ZA»xa . Z*Xft 
♦ !5'dU» . Z*:»ftJa ♦ ft * of . Zxfti Z4fa«4L£ 
♦ ft*o JU«»*j .ZCaoft *4& . Lfu&J . Z*&* 

♦ A&a jtfjje* Uxft Zxft j»o iaJk, . a . 07 , Z^aux 

JftAXftift hax **&» i^ / /< u i (*») Zocn . Z$ouxftA» tXftAj *Jc$Al 

• ( Ai ) Zij fcunAAj oZ 

Jjftax.ft.oi (aoj) U\*xft Z&xft 
• Ziftoftft l&.Xft Zocto :)aftftoft Zxft oZ 
Zoct jotoAjZ A*xxs ♦ Zo\l Z Zfta A*xfta 
$&&') AJ1 i^lft <yl.* f fti,6 ) ZAkg 

UaXftOO ( oil t*ftoif JaXftVaoo • OeiS O*0ft .ttt* J&tft 


*to KftftoA Soft ^ailsaiAaoft I^acriooo 
(as) Zftoid Zfc&l ML* i a*Z .dij jftjso 

* l&b * ^djw . ft . ci . z;is ;xftj;lx 

)Lxft . ^jft^o \^o of \£ «lb Z-Xft 
ti^coi^tJ xTTO&k ^ooi{ t *Ji ? L^l-, 

( So** ) c»x*Zi3 Xxiaft A*$ 

. 1*3 ft oct . ZAh»ax3 . U6x5' <* • . Z^o«dx5' 
ft^o sxift Jk> . Zi5u#i oiftSb,S boii, 
jt^Xbo v^i^ : a«o.xx • ft . oi . 


si^ii Zxsfto r»«im ^/ ' tf * lA^ft^i cr^iwaio otft Joo ftkftXa 
Z^^ax-bol . Zift'ox ^o ♦ ft . of (ecft») 
lAJix cr^Siio Jci . Zxftft Z^i*a-Zxftft 
oixft -ft .01.. orXft ft^s : Z^ibbftoo ■ ,^ AtW /< f oZ xiZ otfta )ot^ftl ( *& ) ^xft ftAao 
tftftZ.cu*ei ♦ oiftjbti. ft .or.taftso otiia aftfto ZLfto . <s^ooAZ » ^ • ji * m t t ' ■« . CtftX ciboJbo . qU#ft ftii - OtiUbJw- 

^uta . Zxft 0ibow.joZ * CTisiw ♦ ft . 0? 
■x-taub . Ziftift^o 6 Zxd Z601 ♦ ft ♦ or . Zxxa / / x6j Jk*u*dl ZiftJ3>0u#o Zxft *J6su ft^io : ZxS 
lA^Wi **«« Zxft ( d,5* ) ^>Ax} 

. ft . 07 . Z-XftX ^LSbsftO ( i»la * JQ3»Z ) 

ciAiLftftSo *dlft Hja^w ♦ » • i jb\& oiXft Jo ^JA . ot^oAaJ> «#? 
ftiO. ^AdU^ft ^V? (?°^) °^ *^° 

- ***ft . o^oia « ft • of . o:fti ,td^ 
. Zftcnaox . ft . ct . Zxi Ao*^ f ftAAfto 
0Z Zxftft ( ajw ) Z^o*xft6 Z^oxft _ 
Aoxi ,*ao4 j % *770&I? Zi*?? Zwf 
. Z^la . ZfLft '- Z^Oft^oft - Z#woift 
Softs' Acuxftft Zi.fti A^=* • ^ J ^ ts Digitized by BHPK \±* ta\*A 
.JtioxSo iSxeio iSii A*i* *?** « V*» 

. xttoA* - wro;U ^i WTO-SO??* # V. 5r . w£i$* &A ctA3'&> ^ i *' ♦ 2<^oL>x3 
. A*Zl*xa * * . l#oSux$ » * i * > fatiLxi * * * . Z^oUlxSA:* IxiAj &a£*{ 

* <lX3 «JakG&H53 

ciiai . **£:> * $xo> \xi* \xS f i« / ' 


4 tt J r. ** 


» Jxjfa J&xibo . \xix>i oct ♦ Z^tj&xi^o . Z&x&o 

j * / 

* A«Z&xibo 

' * * 

♦ ZAoix** . I4&x:oo . j&x*tt Aolx** . jUixx> . a . or . A,lix*:>o 


/ ' • // / > ' * * ( aog. ) >ct5£*Z 
.I^xSAbo.ZtfxSA* 

* A.»2&x£A*o 

' / * t m 

♦ j*ai . ja^x . *a*i ." i . a", .j^ 

Digitized by BHPK -wa^ * / 

» l^*xS . Ux& » . AjZj*x£ 

. ZHcwUxi^ IxSAi uJtSA{ 

. liA^ Jlift^a '( iaa ) Z*x5 Zixi •• Zxia kAdS ( as ) Z^ftxi^i AftA#A ■ r • ( adZ ) Z^O»x« 

: Uui cac^D oct * Z^Lx$ . Zixi « # y' 


JH / # I ' ; Ziixi cjctj . JUxoS Zxij ^.xi 
♦ Xxiaoi Oct ♦ Z<CC>Ux^ . iLx^ao » * /4 . Z$o.ji£xibo *« ♦ A^U^x^io * # ca$b.J ♦ ZdiouCxaAtt ZxiAj ^xiAI « Z:ux£ «n&b o'cn.Z^UxiiA^o . Zi*xfiA*> 

» i/ • < / > ' a ' ' m . j&x* . A^UxxiiA^p y ' 


J^ ( Atu ) Z$dx5 oiixbcS of \i ix o\^a*4 C3ctj^? (aaix)l5l*U. cnoAa o.*-XiZ JI&omj 
i&Lx ♦ "5 • or » xaia l^asui, ^x^Z $JA& 

,*. 5 . ^» jp& < b ) Z#£AS* 

^ooii *M • L^*f ^*AJ Witt 

>auxS . oc^JH . ^ » & ( **fc ) to? 

* • ** * A 

* < 

fejhxS jco.x*» . Itfo&*.x* . b&*&? 

* /' 

* Z$0iA*X3 

♦ Ajfoo^xd 

. Zfc$a^ ♦ l&t ( tea ) baxo* baxos * tr -" Z&30*oA»3 boxoi <jA low ^Atiio 
( ** ) ^iJ 14^? Z^xcax ( ocfc ) » Z&cuv» l^i» oZ . Z&xom *ao A 
j&ttoaSZaooisZiZSb&oZXUb^o I#bo 

. AjZaaxoS . Z«CLbc*xoi . Zi>axo£ 

ZiCCbo . *>«; ♦ ^ (iaa) Zsax-5 ZsaX* 

. ijyi,oSb Jax . ZbaxS 

• I^Co^xi Aid Vju^Aj VjLxsAl 

rf ' - * * u * n * t* * it • u » t ocn . Z4L*ibOkXaA*> * &jb&x&A*o * « ^ y ♦ >3ixiAioa # ^ Z^dX^A^o $t *pjx* \koSbyZt -' . 5 • (aalZa.fcij) 13a \iL. ^Xx 

34 * b 

Digitized by BHPK 
o4ia ^d\J0 ot^ ^xSlo ( m )cnA.o5ui» 

^ " * ■ r /I'm fl 

A>Lt3u£ao . iix . wJLx ^oA(adi) 

. *ySb . Aii , \X^ »3oA 
• \xi^03 ecrr . L^A&cfbo . Zi£xi^o * AjZ**X3l^0 Zi#clx . Zifli . ^ . en ♦ zSxi \x^ * ^j^o 
^xoa - Z^ax. - Zii'oA - zSxoS AjoA^ ¥A cl\ xixo Z*x»'Z zi<& o..iOTio xit aao 

•ZS'A&*io Z^oacMaS 
5sii«s o.S5i.lix3 ax <ix%XJ ixix 

*^, r g jp * i * tt i (if 

' a / / Aj«A3k /^ < ' . ZAoi^i - Ziix - z^ai . zXxi ' J* ' . Zxjomo Zi>ZD ZiooZ » ti vjix* ^ l^o^Z ^oiZ oZ ^to* 

~ urn u i ■ * , «• ■*. .*■- ^ * a UL vjlj£5 . zM3u.*» Z^<?if* l£6& at yi\ * . 5 . Z^ ^ - Z^» ^ 

* .4 a 1CT70J»?CT I . v .< a _ J. i iXuu _ lift - tf A* $34 JfixS alaA ciisofc^ ,# I * 4 • ax*.jo ^oxa-JtA* ldL»ti* <*-* -W ^ ^i . zjf&iSb -raft? <**»??■ **$ 
xLao UoumO Ix*S ^4 4* * ^4* A*5? 


. !? w> Axi .9 >. <£ct . Z^ou&a* Axw AxSZ 
. Axfbod oct . Z#*i£xx» .li£xix> 


SJ / . A*Zxi£xiab ZAixaao . oaxaa OCT.I&ttbxa . Z.aoxo 

\ * 

• AjZisoxa 
ooi bo££ oci . Z&a*xa . 2-isuxi • /• . l&a • Z$ouUax«iAa> jsxSAj j=lxoAI 

' ' * I* ' it 1$ I it tf, . la lib ^sooAl , otox*# 

Oct .ZiCUuaftaA** . X_itkxoA^o * j / # «j . uax$Aaoa it * *s • AjUiaxaAbo / * a . Z^o&XA^o 
. lil\ Z£.x * o I4i xi» bo^ ? 1^5 ( ^ ) t ^U§ 

(•»?•**) Jf oAxi Z^ tfo ji^j Digitized by BHPK . boo*>t • ***** 
Aoaoas . ctox># . ^Zao^iao 

/ * #•• # * ( ? o- ) ****> IS£)? ^£? * / ** 4^4? bo oct . ( ia ? ) . booxo 
AaiZo. io^Z . . ct (feo) . b&*$ 


^iofiyx ♦ Z^ooaxiio )axaj ^txii 
ot-^oAM * ^ ♦ ct . IdaZ JoxoZ . )tt-Jti 
oct .' ZA-. *ty>»a^o » ^ yfcWP^***«iPw " 4 « >^0 zxo *>*. . ^ : ^s / // ZjIj^xo Zoct . VLj* . \ibfi>Z . d 5^ . l&U i / ^Abc^ « * A^Mmwan^Mrip bf U^,ciio Zj.ZtiAi.^So^io k* ' «ldC30^ iifi^io '• I ■AX J ' / * ( *>* ) ittifo v koio v 4--m : ;ixoi 15^4 *. * * ci : AjIiUxso »aoA . ZAo4bd«CT ^ 
: ZJlxood Zct£,jn* Ad.^ aiZi al; • o 
U*b CT^ixoZo Z,&ott»oZs CTA^aii.6 
- ZcniZ ^ XxoZ ( juia • uov2 ) CTX^f » 

JLtyo . o^ ct . Z^ix ^> - Z^jyoo^C Jo 

♦ aula XXoZ . *6aia ^aJ^Zo vbai^o oilflA AS B8S *4 A* * * . AjUiA*:* i # 

jska^s jauiaii <«?>i?I .%*!*** 

nAaua^sa A*2^a»3 ' " 
.$ / 1 * 
* • &XAxIo iS.XiASo \~#& **AS| i*»{jo 
Ali.a 23'ocn cu*> wtdJbb ZJi*. ZZal* ^ 1/ &£= e.*.AS . .*ib Z»a **AS : Saal^ 
ZAJks - l«Ji AJLtoo lAoiaia i&>&, * AW**i k < ^ 


it f Z697 w*A5o « .1&#jA5o Z4L*»AS . U^Aao Z^AS / * « \Xd if r» j Alia cubo // 4 ,4s A&*a I4&AJ Z$a*©.,**oJ« 

** ****** // * * # * Z^oac / *■ " > > 


• A>J.&jAS 

. ( a*u ) ZrSo~.»AS ti * t . oJL ^(.bAM • wAii Zaoaiw )ai*oi 
aao&o rft&ta lASdtf$ a** Ail '*<. ate*** . CT OCT 
. I^^io I«<i(^i Aomo Am1N,S 
l&&a£ Z^oAAio \-I ibbla Z»o3 

. AS «JL^ ( 5^i ) 
A^oZ^ AZ^ oVi 1a\A*^ • Z&AS ^ i ' ' t * 

i 1 m j . 1^_^0> ( A JbJ ♦ aaa ) !#♦$£ J*?P c /, *«iX^ LrfC^SS w7o£ai# iX ^4^? Mt%* *?d i&*So . ittty as . nS#AS * r» 1 / / \ioS>.s . lA^pS u t • it I ti ^-»il ^qSi . zAo— j^si asj as; ^ . ( iof ) . jk.» . A? .l^aAos AaAij AiAs 
lii. 9 .«■• JiAjo tt^i ZMf*#U zjl!u;» i^* ■ • , ' u . ZASd oc* • MUA* . ZioAa 
. Z^of . li^c^a )ax tt ASo Zi^S 9 " Z-J^iJ A.fia^ Z^bo . Z^«^-A» 6jZ Sctv : Z. 
mm .(».>»)) W<?3 J*A?o 4 ^ Digitized by BHPK BS6 JwAb olfcsA — *■ ' . 'p$£* o'er . WCxoAa' . bio As 

, lAaaooAo . Ajboo» * t . I^ooo^Ab ©07 h . lA>»A?Ax> ' ******* . £A»te?? 5» ^ < . A>UabAiAio ibo&a . Z#M*Ab» Jn^bi *&bj 
. aiS* . ,fcua3 . ^S . ^b . *?Ab 

: Zi^afc *x ( ia} ) b?AS Z»Ab 
oi*>Ab AaJU»s u»*o5 'W Ai<"j} 

j * it ' * 

Uitfo* lib Aa*J»b&» . I#oi»? 

aoA . baiA" llta Aia^'Z#b£lbo 

. oii*b oi &&* I^i 

'it t m 

♦ ^>?l • *b . oi . &4& Xb^iJt^CsS 

. Ju&fr o'er . I&wbA* . lib AS' 

* l^aiwoAa 

i * ' 

. Aj&oAo 
* ocaxj* . Z<&X*Ab . Z&Ab 

♦ Z<&Qi>AS 

• A'Z&Ab i * tffeft . vLfc>, ( ias ) j^ >> V • l#a*-jLA*Ax> o^AbAj JwAbVrt 
.f Ab \bafca . &tfob 4*Aw JcAb i # * / Digitized by BHPK *^«** 

• A*U**Abdo ' y • X<$L#Atob • Zl#Abab f * * . ZAob#Aaao t * * A«ZJ»Ab£b .lttaiiAbAfos ~AbMu ~ASAttl .* .* i t Si m w^il * tw^boa wAixi *»4&x 

# # / '* t t * / 

• <*4&l • "5 . S . J^L.»b bo^ 5ob» 

: Z^oi#^ig pica ^1x1 ♦ voxb . ybSl 


* ", A t i I 


. liCCoaI«Abx^o ♦ 1^olmVl5ix.» . I^ M Viixdo * ZJ^Viixio / ' /. *• - / . ttS? . Z14» . ^ . or ♦ A f UAiuo 
. l&jfa * Zi*3^x . Ujoi$ . Zi»A^ / / / * j / ' jr * * it t t u <r A' ■ * ' om * Z^AiA*AbAx^> . ^AbAioo i' ■ a' • A^A^^d n* * . A>U.»AbAx*> 


^Sb,^.iai Ziiaa A^bZ^ A^Z^jJ ^-5ob 
Z^a ZioJ A.Z^y> wiL^l . Zioto 

o7^bte,s^i»jHAb.ZZiocn36i^bAi3 
>^Aii : Zii.iO»x Zld Z^M.J ZStias . i . or jlm& Ux 
Ciiaioo <nflAa tf Ju*i» Zct : X^ 

• ( io *r ) 


MM| Oct 


l^bLAittt ♦ XA**>£ * / 


* i ,.* ~* . lASwA^lo . ZSlA:£0 4 t 


i#X ♦ tfaxa.* . '• * JLi*oi« 1 
JLSaAaa *i* ii&uax A*a& l5bc 

4 i [*■ /' .* ' ' / * // CUB / ' ' * # <■ ,/ . fcocn &Aa . lite 

* *• if 


'J leLsti #** j- y* ^^•^■^B^^ 


12* /# 


laafes Z£«o »toi*a •« t#o AZ t wjoc ^.t« IttJll Aa»*A lSdm» l#oAZ lac* ^c*a 
Aa**»? &1 ZASciab . Ua*i? ^ • ** lSi&-Z:U& ^ . J*doe. ^»Zo J^s •JP* •/** A ax a \l*v « J.W ♦ «Vi 


ZJLai ^ du^fX »»AU ba^a 
l^o^Z ^o ^» ci^to . Z*iSoO a^j . XA** - .*aoil» - ^»* - *»:** Digitized by BHPK 588 Alx \a& l x*Z <#oul#AI ^.ac7 . ^iaAZ ^ZAxaoJ . ( 5o^. ) ZctAjo 
UlAx* tf Ail : ^Ztfl&c*> 

♦ ZXv^O . *3 . CT OC7 


. a . cr . Zi'Zox AlXJ ^Zx rim * -- #™ 

i ta^-^-*^^ 

Jff**>' \\,*> ^cr?0 * cn^i^O Xli 

* )siao xjZ jk> AZx caoA » j©m&*6 
jLCxi:* 007 oct .Id wu^Zx . x*U^Zxo 

. va*%J til 4Z . o^ 

2-L*Lo a#-o . AZxioa oci . Aj *i*. v vociai ^ojot , J*!;*** ziaio ZjiaoJ 

. ISZOR ZOCT 

. *ox* . ZdttZx* . tf &o • «ftS oilswai (ia ? ) lifca. tfia* 
•Ufc ) tylfe lix^o ( ^ ) ^f&aao 

\*H*i »»»?* ^96 -. 2,^4* jai»o \3l of xjZ ^ ♦ xdi& . ^ 
^ . ct * oi^oJtxii of xst »a3x AZx 
ria tfLi i£^6 zLojs xjii y0 ^ *- * • •• 

otA*ioJ lis . 3» . or . xa! Jo Z^bo Alx ^ / 


>' T • ctbooA 

♦ A^I^bZx 

* A f S ? Z* . Z^oLZx . Z^LZs . zLlx 

• ZsLaaao . Zi'^ia A, ♦ ZiJd * a . cr . ceo Jd^o J iJ&J- ^ 14^ ^oA . ^jZ Zli"lx ' / y /1 


#/ Zii^OD ZAflcii ^3>50 ZoiZ . If»^=6 I^^ioiab l^ajua 

. c7 . & Zx Z36j»^ . Z^sjbol» AioZ^ 
fl'l 01a ZoJ-Aboa OCTD wto^JId • D 

— * * t t /■ 

*Ji M,» aa Zi^Z^ ZAoiixiAio /' Aii: ^ . U^| ? . Zx4?? - ZaJ? Z#Mx 
cr^Sbi*, «X^bx . a . cr . xjZ AiZx 

* cnbp&ta of ajZ )oix AXZx . cj^cdao 
AMx . 01^ boSx Aoaocni * o . cr 

. ci^d^*, . a . ci . Z^*ja Digitized by BHPK v* lax. -hw *JU lfoa*i& ( aba Zi*&*^oa t a * 


i * • * 


i * boaol $ / /* l^bOAOl JU3' Uki* . ZS>f *pA ( ^ ) l#?A&? 

. laoj . toenail . l^Si# J&asa 

* * J . M III f * I I * I otax** ' ' / ■ ♦ ^vxmIo Aa^> la&j . A.*Ai Jsi-; 

* libo** Ja& ( jauta* ) Z#j.aanx 
Z^euuis&ao s3.xA.xj JrxAxI it t if %3X, A~»Ai oJJL 3 . CT ^i*l„Aj*l.lxxo.: 


A*»Ai 


it * * i* * • w . , 11 . l-tfLxxb I-ixx. Z-aXJ t £**. 
^jaadsu s *J£ . 14tal(& *x? ♦ Jxx«x ^ * 


# J> 


' / ^ * 


5S9 


J* / • • ' /I * — 

. AlAacbo^ oaf 


. AjllSlA^o 

<tauo3 ocn . lA^ilicio . U£Z^o 

** f m * i / i 

. A*UilA50 / 4 .X^O l^oS)b^o sXOX># 
l^JBfJAO 


132*. 


i«si .^x Jaiut^a*- \jc5 


^3U# 

iAaoait 

/ / 9 • i .* Digitized by BHPK MO t*£ ww-SUC- £,0. lti»o Ziocn <*o Zsi>o5 U'^oSH j — . / * ** OoA . Zcnf Z? cn**aax £> a,AJ l£&4?,? 
.«n**aax ailaa Jxaaai « v AZ I <t ' xtaj Z^AJ^ba^ JoA . ZcaJji I— ^aax 
JLnJsOX-s )BUaj3A» : I#— *i**ix 
2Aoi*om0t i Z-;u$c3 joA . t_j£aX&3 

r , '■* ^ afciso LAaoi^iZ L&aax tii&*Z a-»Z AaXAZ : Znuifc 

^J-Sri A&£ lacna jfoo &o£> ) 
Joao? Z&joJ JLSri a£m! flU* 

J-ka Aia za<*io . L^aoxo Xiao 

. Uaax o«* - ix» . wtaJ^Z ♦ ( Uaax 
.^a*uaft.Zi*s 2*ax:Z^aax Aax^s 

• 1-^.xpx Aal^sji : Zw^aaft Aft.bu2t& 

^cu^d of «* A,b <$*, . A»U*a» 

• '**fl* • oii las of Uaaa <ni 


/ ' II •■ i * ISZ ^C7 >*JbA '. k* .* . ' * ' , * &x* den . ZA*aX . Uax 
> X&xtua aaJwxaoa U*Z * ac 4 /m f t I • * m t * * /' / i * i i * ■ * i ctVusa l^l»-Zx*x ^o c?^ii.ax USiia 
. UfcSx * 4S> ( ai ) woi*Z ^o / « / • tf ZvsXox H^o : jUaxD o'w . l<CLaj& ♦ Zlax 
" ft m * t ' * ^ i * t * * tt * i u 33 Al / // 


t m a tt 4 Z*Iao ctaSLJLZ AioZa aial-aoZ ♦ , oc^ Z«A-^aAxad • Z — A.*aAx*o j ' . JbAxaoD ff . AjH^aAx^d /' / ^a.x 

* / 


o ♦ ILsxao 

* 

. lAousicio 
4 A*Zka,ica» # / otofcj- . 2$ojua Ax^o Zaa Axj ^a Axl // t «7^^ Digitized by BHPK fcognA 


541 


tl~> * *V . lx&-« ^1X0 • * •« ♦ t-^ • ♦ lidai * UU^ ( Jspa ) ^ax? 

. A*IJLoa.x .ftMVfut: . i 
i ' V/ i •<Mt JUJao lifcs . 5b Ax*> ♦ ZifJ^i Jj=ux3 la*» i* ' obo ol . ULAoja a l*3«s . 4*=»x Ala W j ^cr ^*a u^xiao tf* Z&to : Zoboax . Z^V?X . ti&ii. 
Inflows. J&ax • Ua*x3 o . S . ^ 

Z$-xJ . "5 * ci ., till, . \ . Z-.y4* 
.iiZ^tojIiaiiHtt.tLl V4 : }joU£S J» 5lsa Jusx *xb AJo . 2ixAo 
oc? aa ooo c^Z ^a Jocro ZAbdyxJ 

M IB f «• • V J I* \ W 

fc^ooeo JLiscVa <ti*xx ***&jo tficx* .*» £ J Digitized by BHPK «3dbU IM ■> AS ', IA&*:b3G£o * ZaJd*l i JU^Ox Z&UB ? -. w t * J t r mug 


i; .Z^aas, ^soiJ.Z^ox w3.xj sMniL / i -XB t t Pk^9? 
v^aX 
\ / *<B # / ' 

. 6\*%4 ^si^>? 1^4^ ^^ ^^r 

.ZiSx^D.^.oi.ajUUtto ^^i Zji5o* 


# f jU^iAx^> 


* ' 


* / 


* . ** Z^-jL' o^a ix,W? ^ rfAMrt' .»L 3 *e>44*V^ ^ <ii * }; 
W lax ^**^^^^3n^ . Z&»»\x z#>o? ( 5*? \r <f. jL^oV • ( *»? ) 4??* ***** 

P * A ^ * tit r l&ajiaifaos I — if joA * loiSi* 

• Z^£f*> -*aoA.(*sc^)£b^ J07oi4^9 

. joiao a^Sa-aaS Z,&>cu#A 

CIA fc*A*^ °^ ^-* ( =03 ) J&AX 

* 

. U\lao Adx» lS^s» Joo . *oAoA 
. ««4t9 . "5 . c? . J&aax la,XJ Idx — 
UioZ Aaob ULsx ya.^ tflLax omd 

i * * 

. A/-' 1 '"' 
ZAl&uo . $±x» 

f * / L* / ' 1XS*» MlM&Axio — iiAxj 
'y «J> ZA^l^As* . iSiAAso »t* * *' liXsAzso H*9 »*»*** Uufi sxi . isLij oft Digitized by BHPK A*1$ A,& ?? tyS* ifijXiA ^ 

Itajt ^w iXo . aoaij jo A»Ia 

of ZtfiSotf 

of JUaIm of Zd^oa %^ t IxU* /» 
LiJ^o *Zi& Z-i .*- ' %i*ZiS 
. Z^oaibi < 


/i / It Ziaj Zioj LJ^ ( i^ ) i^dn^ . liiwio Oct So># oi5J^aa Zibo 

* ' 9 It J> *t * 

o,j»ioAI . &i.3AZ ♦ wA.^oAl . ^ 


%*a *^ + .X^O ;^ : ^4 

^4 . Z#^ji^Ax:jo ^aAxJ A?iAxZ 

i * rm t a tim. Zi^o^ . Z^Jb ZSy= vocia A— ,Z 
AbedbA 

l$L6axo 9 4 IV ** Zo . M*Sai ZiaJt . a • or • Z#ioax i * t? ? «■ '/ fci£a h&&. Z#£b\ax : Z&afca o%a 

Jia . a . oj . Z-iaos, ^aib Jdux 
UUmA Z-aoa*. Afcofo . v diS ±&£ . ZiJuSX * I ■wAwi'' M* (j^r^ ^^w im*^ */ •_*■ •* l* . alJuAIo Z*a£a tfkl £aaa 

Zilaaaxo ZJaU&x, wd 6ae*J t ..aixac ***axA Z*:oij*> otaSAlo **ft y..SaZ ML- aoa £> dbu.il * \?1© *>*?£ 

♦ ^a^o Z#aqa « "<** ^aa^o . *ji*> 
: tai , v> cnx$i £o oo» aaSwZ . <lJa£ 
ala £>*> *Afci (53 ) <n\^ *&a..&o 

• UImIS v 6cUUfca b^bualxo : Zii.*i 
.Zatfaa Ziia±a *dsto^J» ^o ^sooj! 

t l $ t tm a i * ttm m \^ 

Zi#Z *&a\jc : ibJJl * a . or . Za*l uaaj& /* . JLi»ajai iX Uo^J a*iwAAua l^Z 

y ■ | / W ft " • * 

*boia A-J! Zfciaob li»l Zcni'l *»ai 
I— Jma <na ;L.i *&=* ( *&* * <*<S ) 

. ct a.* I Jo jaibo.^ oZ *.-j2& «A.3J&p 
ZjiA J» ^^nx^ $0 • «"*.3al * a . or 
. oik3aZ . a . oi . I^^iZ otaajt . ( *cs ) 

m I ■ t ' t m ^ r 

« a • ct • L:aa aadwc ( iXSo« ) cn^x 

/ t * u m am " • »'* ' " V' 

(ojt,) JitMli li.t labs ««4* ^C *t > Digitized by BHPK 545 . Za£a Z^iaix . 5.1 AA^v : L£ai^a & 

ItCUdix * laai Aiax . k.»aaa t h o.li 
. U;^, t Z&oasor Z^.i»x . k »awa 

: <n ? aa^ ; a . 5 . laciia z^lax ♦ ^.^ 
Zioaiw ia<7iia Z^ldx ^> Ziai ^oii^J 

)970^jZ ZiJttjajci a*l oix^Z Z^astoaad 

. ( lAlrcLx 

**i) ^4x (iaa)t^i^ Z, ♦ or * ^ax A*a . ^ix ^axa ^200,* 

• Zan^ a^ Jdx A^±j .aJiZj : Jdu, . a — . /' / ZJca*a ^ « / / Z^iSA // /' J I J /« ft ' isxa . * . - A - t m .** > » * _ ^ . 1^3d* . Z— i*a^a Ziaxa Zibaia . a 
♦ a . or . ^?»a* Aia£ oZ ^-£»ai? ask^^aKp aJ^3x ) 
Zo* » Zafivx ^Siaj ^?* • ft^ — 

t :;»a* ^ai ( At«o . 5^? ) <na ow 

£>o . 1Z» ^Jaj 0^* - 0*ia* — 

. tA^J^a aaoZA Ziax L* .» 


I Z^oSbio . Zkuia* I4i^ : A f ZA*ia* 
Z-suai Za^ai Z^B?ba . Z^^ 
^ ala <oj-^ a A<o»i W^a* At? 644 


# * ccr . IjL&Safa** . Z*JasAx*> * * * ' // » s ♦ A^ZAiaaA*** . fcoSax Xi6a3x(aAd)ZSa£ Z*ax 
( AJaJ ) ZAcLxx I$iax . ZaXo? 
. 1_ . Z&09 . l,flfo6ASnx Z&JoAiax *> / Z4L»cmo A»Z* ii^oa^ ♦ a . ct ♦ ^^ Aiato,a.i«3fldfit.Z^aedi.23aAi 
Z<C&*x* Z^X^o . i&ax aaxj 


. l&.bio ML9»i l^&zS tfffe ^W • J^ • v^« . \ y MU.,A3 ( te , ) i^ ^ A. • Z£>X3 3£&1hA ^■» * exit )a& oZ xiU Za^oao Z 

.en* y&*l m : » tfo yds J Z%S, 

' — — j 

XmoZ • a » or . ^o^a l^oj 

♦ "5 • 5? . ZJLfea «a.^ljc . Z&s 


' » j' • ziox£ 


. A^lAaOax ' / U* / * • 1 4 t K S t.j»buax ( ^Soxa ) <nSia ci&^Zd 

♦ Z«^o_!ix5iSAid ( 5a* ) Ziaaaox 1 / • yOCl^^ l^dXS^a . IAJL Z-iiaaOkX . v oot»xj* ii ♦ v 091a&Om 

* * CT<<Co-&&3£d 4 I4u£oo9 i— i^ ' /« • 


/ / 


/ / 
/ j* : Z^o^ Z4&1? ( aaa ) Ziasx Uk^x 
♦ Zio^a Z^aax ( f>o_ ) ZiliOD Zianx A *■ iJttex. Q k& * y ♦ Zii.Oj« ( aaa ) Ziaoax Z-^aix Digitized by BHPK crmubA 4* 545 • ISX A*» . 4&0 . Z#»* ^*= • ***? 
^j.b ^A»o Zftx* oZ Z#ico *'ct 

. I^C&so lA^ia IZ^cx«y« 

\SiA*»? Jbo ocn A*Z* 
it * A*iisb <• # * ZftsiJ lttft.«*s . Z^uftiaiX to Aaoa A»Z* l^a£ Z^CLiJ^ 


A,io A*Z$Ja ^a»Afiua ot*i-i3? susl f » ,* ■ ' r*i • * ti^bob ( ;a^ ff . i J - m * i " i< < ' ' ' It* 

. Zi\, • Z^fc 
. Z^x ? oct . l$$k . Z4* 

. A^ZSAx t^tti* ,» avisos ) >*\>»i -^V? 

• Z&X*? OCT . l^O^X* * Z^x^o 

. A*tf*£x^o 

. Z#o4x* • A,Z4*» ( 


JU*> ao£ix iAmhAv vm / A . * \. . Xxaox xa.xj xaix )D*bAa 

* 11 m. ei M Z ', */ ' ^SL±U ^ 
x&o « ixi&x. t .'• '. I, On**) 

* *.#• £jA&ax // . Zf&uixS * ' fcOa* / / / / / J^ . Z^iox AaiJ Aax w ^AAi 1 «^* • A* * ^AA; 

X^ao* CTOlSi *4b ? a f Ai.o Aiuxo L^ooJja %n^J -^ ^* 


.«♦; 


oZ I ULo«» ? fcoai ( *w) *& l ^f- 
. lAixa '^iA til ^ « l£** »*«** 

lA»la? Ua^»f "V 9 ?*? Z4 ' a! ?* Digitized by BHPK 35 546 **x o*a*aA wmmmmm . fcli&ix* l* a / - . ' . Z#ato£x*> 

li*Sfl^a titerio fltfSoflo I^a* — 

V^ It /■ , 

J^,Z • A£i*M . **^ . o . 

' urn * ' 01 ' * / 


/; 

ImJSk . ZcrrA cix&ix oc?o ♦ taia^a >3^oa 


^MIm^Ab^M^ 

Zi* • ttfis. • Slfla tf ? . ^ . 5 . ^" ? J/ *2*» *x±%l . jw^Vii . a Digitized by BHPK ■1^ ■"! lifTI TT f^l^^^^^M ■ ^ 1 11 — - wi^jX &&Ouo lix Z«aia*x ^M* 
, j* it fcw -iko AjiaL tfocnp i^iao Ibii 

* ^i* A f Z !£* ^o wfcniiW ^ of) ( i a ) jft i^x» tii 0^0'i 

^^ ■ " ** / ft M 

^^ ^^ Aj^o ^sL^AZo CT^oAIi 

( ^9^ )o^Aa ^4^A' * ' • U>aAiXi^:io 
54*. 547 

H 


£?c 


ifu .1 ii4» crca\: OCSX* ^ * a' 


&v ZioAl IS aiia . 5£A**> ? 
. A^lai-i Ax&o 
• y?*l . 3 . « • ilia* *$*J ajfc 

fe&»6 * AjU*&x, // a$x*> Aj^^a lity* **o^2& *4* fr fit * 

at . l5x*A^ *£*, ( ow ) 

Digitized by BHPK #■ * XA& dw . 2<$*i*oA,Ax*o « Zko^Aiba A,&cxvA**> • UjSAZ Zx^o ( a*3 ) &4*t2iAiC 

*Ais l&J&*£o yci I#L\£ 15. 

Z.&IX* . IA-jju4x» . &4db» 


/ -'« / £&maX*o 


■< / — ' . iA6 , / / ASV^jJTr 9^*9 l,{La*a.?o 1A**UW« 


* #J # 348 lax *&«A .tx^Ax* • Ux^A±*> 
. A*ZixVAx*> \aofc.3 . Zxiax t r t 1/ / / 1 


** * t * '' ±* J I^iJXiO. 

1 ' ■ ' '' *,. ' * '< A.. ' . AsUx$x:x> 

. ZAx^** . Zx$x*> 

* Z,CCaxix*> 

Zaax *Aa^ ^d^asao : J 
*jAx Sxtaa I-CU4S AJ . Z&»jtf 1* # ( i* ) *&xtax ^Z Zx£ax «ido&yj3 » Z&slj&x aX^X . Z^oxc^x . Zxo^x \aafifcia • Lx>lx laafca ZAx^X • Z.x4x * ./. ' • ^1*4* IAjj <tfx&£x 


> ** *»&* Al - at-i Ail \Aa M 4** *4*s x$*i _ 

VM-?^^ Jite Digitized by BHPK 


*_,$* . Z4*—j£ptip a.$xi a$*i ♦ Ajba^xaa 

. ocox>* Z4&£xaa . Za4xa& 

* A;Za^tao . Z#xaoa Ijix la*6 *£uo ota^xj J .jtVjg, '"'^■'WiWP / ' s 


- Z.bOuMaA - ci.*lx^ - 04ULU - Cliij £ / • < * '' ■■ ' ■# * * V*? A ^ *j^* 

. «^x? ow Z^xo^x . Zxd^x 

. Ajlxaj^x 

. Z^Cx^x . 1x*\& . AjZx>.1: .t * * UtOf ( 3o? ) Z.*£^x Z;xcx^x * * / / ^ #•* Zx*ia - Zj^ a . Z^a . Z^sLa lix a^x .f -» ♦ fc-ot . (fba ) • Z*J&& ■4X\A-XJ * oa^iso . vXAXj* <L*&aA Zax 549 « A*tax — ♦ z^& ♦ z**V * ^^9 £ f»i Jj£»D Jj^5 ( &a? ) ♦ BjS-X Z;*X 

OOlxASXO 
/ i . Z&x A> Z&af *x * Ltftfi. Z^4» 
. Z&\ . Z&idi . Z<$*4a Z^aaoi £>gA v *«* . Z&£x Z&ax . C Ax tax . ZJtxi ♦ UL*o*s - JLiiixx - I^Cxjxx odrZ&a: tax oZ tax oZ ZSix r» / ♦ Aaaaba *4ls crdSa'Ai \£, '* r . a > cr . l*x£o . 'ruaio . tax^o 

« ffl v * / jm 77* J ■ i 

£> I$Z\ J^a? Z.J*A*> - Z^soS . tax 

Lit !&>**:» of 14/ £> 2Stb„Z&Lb 

ZixiO - Z_4'fr - Z^U ZiXiO Pen t »073 

. Z&&LX . Z^XXLX 

. Z$a— tado&ao ZaAx-j oA'xl i * r» * 

r a* • oeufdAl . u**4Al . wk^o^AI . ocoxj* ri ■ m • ( *<>•» ) Z*A*J a..4Ax*>o 50^5 Ai 

• Zlx iictekX . taax Zixj *ix 

*■« ' ■ ' Km j * ■ / 

1^6kS <wt 2^«;d iLo loo? lixaob .^ « «* / oi^ox Ziu#o^ cnlSoooaM JCif ( a* ) 

• ( io ) oixo odxb ♦ '^' I * ■ f 

, lA#ixbo * Uixbo / . * . lA&«ax*> * * ' . A*Z 

. z«CCajiAxbd * &?Ax* 35 Digitized by BHPK ^ 

ZaS ioa^i lxxa 6Z : )aiao Aa* aijul L-&i (&& &*sc& 


wmU 


/■ - # ' V ■ M 

- I-^xtia Zix * cis X7i*.:** o . or . loZix 

// /■ ^ ■ ■ ,(> 

ii^^o l^lo oixix Ib^i lix IS : xit / * * Zoci )ai^ Zi . ^ . cr ( kiefs) yft^Adi 
(sxts) Z^4x ZxbAXx <tix%5 Zxx . cnxix 

\ ™ / ^p " I* v ' Jp« /* I* I i# as " «770.ikiw ^^4* ' 3 ' ^ (**fc) ' ^^f oixSlj i'i.* . Z.i*:» ^4a - Z^di^a . XjLii iX 

l^Ali 1 Z^oi? ZiaiS iculx.txo 
Z_x^a «L— ^ cij» 14*6 . l6w.$ 
Z^a3LiU 64x6 a^ixo . Zqw Uttj 

• AU ."5.5. Zi*aii a^iwii 14*6 ti m / X— JHA. 
.5 . Zi^Ja I4x . ^ toaAi»4 ^*W 
S4x6 ^^Aj?ZiA.Z Z,CCx«a cr^Af. 9 

Jlidai.ltoa 6w Z&baxJJbax 

. ZAo.6ax i« . A^ISoax 1^ Ziu.~? . tt»S * *a*- ( a** ) 
l^.cu4i. JajUi ^ b?4? tf^, 550 5t% * i » ' ♦ A*tf&t OCT iAxx> * Z—LiiAx** 

/■ t Urn 

jjl 
IdLtaaoafc 


&i* ■ * <n*>oo t iJcajc • «»? v***^* £> l $» ( *?*? oubo s / f &*? JJU-t *aiw <iao^ja oZ . Z$Aed> &**& oojo 


li^&x *& Sit . Ziii Adi mouksuAf Six* 
*pA . ml^Jd • ? . oy . tii^i bUj^ boX ZiiOo !*» I-ii* ^v. saw : »A.i . a . « «• ^ % - *&io . alii j£ ^ ^ V «»A 

' 1 pflLa ♦ » . or . jETtta \X ookkS . ciii *»..fcUa 

^xao J / ^uo . ArfUi 


* Z^ojaift^bo list AAj ^AAl 
Ifegroio 2i t Aio amjo . ZiLiai ;&IAx 

• ZAS*^^aS 1 xx / / 1 / oca*** - ^if^xl - Z^-«bIAx ( i** ) Lijxo U^X i Z«sA 


^LbLJ^ aaiiw I«b5 aV* • U4S tf ♦ X T r: . 4* * I-4i<W3 ^„^i . a.g^.1 . ^ 
liik^a )a* ( **? ) ZJixb tf a* 

" / iU * '• ti 

* ;<l£ajrfix3o 

• AjZ^ox^o Z<C^Xdbo h f f f* j Digitized by BHPK ZaaA Z«*X 55i *3oA • Zierix laaft.a ( aaa ) Zicnx . Zx&3 J&a^ . ooi - oJ& - ^* A ♦ wen ax loiij *atX 

auS&saou* !**• ZjI Zci«o. v 6cnA*i^ 

. Z^S . Z&oi* »m£ . flLj". i*Z 4 / i * / ' / > AjkUcnxao 
* Z^C*ctx» « Zjai&so - lAa*aiX» 
. AjZiaiXSO . I,&0l— t» or Afcbo ZctAxj wotAxZ 

*V*Al LSLil &L ItaoSifc oil** aa 

. (**) ^ <i f crAxJ ©^ 1A ■. mitwA.xao . Z-xJeiAxao . Z07^XiOD /• ' * • . AjZ&ctAs^o ii .*c5xlaa$&s.l*ioi!iJaixio loixi wcnxl I* 4 ?* ' / — # 

. 2$,a*oixao 

j * - — / 

* AjZjotx^o 

. ZAaUmxAA*> IoixAAj *oixAA£ I 

1 


/ m *. ♦ Z^AJ^ixao t ' /, •> / ' ♦ A rf IJ30X» 


«* r - *ft**» ♦ lA^SkXdo • LSix^o 


. ZAoaiXdo I r - A.la 

Oct lA-^^aA. ♦ Z iiiAx.io « / . SiAxbod • AAi$i£xx> j / ax y^t^i /i Zoc^ . [ / ** ^c * Zjolx loxxi ^OlAO t ^ 

xJi lc\ : * t )aibo i^o ^iLo ^ 
* cix&.* ctia ycnlaAl * a * or . aj»4 . C7 . ZjJ^oS **cnx . io ai Aioix ♦ Zliol / i LJa l^i Aoen . Af?£ * a . ct 

A-faixo x-*Zo oi-rfA youx . Za^-i 

. ^oti AW6 vooi* OfAi. - cifc^i 

2/tiokx L&ci»(&»?) • U«C» tt «* 

. Z«X» ocr * ( cuai 

. Zok * **^o • Z^f<nx *Jioix 
. ^*fMk» ZXa ow. ? * ct • Zi<«* ^ / " oix lisx» : Z^fj^ . i^oix ziM . ziii c« A^i ? ^?i '=nflL^ : Z^la . ZiflLi? Zi Digitized by BHPK 852 I OX csLtaA . t*a% Z*ax ocn •? . 5* • $** &** *'?* l ** 
a,^ I4±x~ *) aa£? t» <»* **f* 

. Z&Sax* - l^aaai - lijkf no Z^aasi 
a,as . fcba^o . U*~i &j> ^~ 

/ * 

. a«axa . AjZ*ax 

ZAJax Z^ax ( 5* ? ) tt£* ^ ** 
. J ax Ziax . ^x Zaxt^aVa (.autu ) 
)tt£ Z#ax>? aao Jboi*fl aia . a . m 
..-fiaila - ZA^ia - Z*J&oZa Zax : Zia.*t 

,7V J ; * > W ,/ 

. JS%xs . Z&JLa _ Z &Q+\Aa - JxaZa 
Jia.»l )a*w Zi aaa - Z&aa&a . Zxtsula 

tf^^o? ( : ) r ^ J \*? A 9?^ ^ 

w*2oa<77 *xa&*oA *„>,:>&*& A A*o a Zioi 
. Zii^i - zLm wCiax . lax* j© Uaoax 
ai. *alil zJ kdwaa ^JuZ . axo z£-,£ 
o^iA^oo Z$ x^ Asola Zftu»Ut tooxtto 
. ^ * or . Xiax Zl-afa . ca a* aa 

1&&? oZ Z4Ca*Jbi( Att ,)z < C5a.ait 
aa - ZjL*1 )at ac? Zoxi jbo a^a • a*axa . a,ax . ^^ . Uo^i 
- Mj&a? - 5at-aiAZ o . or . A f Ziax 
. ^*o Lz to»U - iai a^ -Z^quifi^ 

\5^AaiaU . a . 5f 4 ixa Z^x^i 
H<"^ : X^e* Acuax . vOcrAa*ofa 

• W^a*a ^ . rs^ ^ ^, -- .tV . jL . U*aafa * Zx*J^ t |b)aopc * A f* jtdL9oix -^ • Zaexxa Z^nx aoixj t Sojuc /' • jtiAS iCT-aa Ullx Sct-x . ^xia ^baai 
X : i * &J Z$a ^aa Zi* . ~i . 07 * cnla * %jX aa • Z<4Caa_ *i* ( aaa ) Zaoi£ ZioiX 

ZaZiwaSlo JUp. . Z»aio ££** Ua<na ■« 
i * f Ia»aax lXj^jaM T*i5aft I-Jaaoai UVai Z^bo&JLa Z^iixa * ■ * ./ r ^oiaa Za<n* oZ Zx f iu ^a ZaiLzia 

I — aAaio aA-a ^.^a^ZA^oa 5axaa 

• Zjaaoaa ZaZxo ^!itaa^ ,1'xol.a 

a . aenxa cn • Z^VacnX . Za^x 

Z^x^axAi ^aioa V 4*Z aoA (*^) ■» / Z*-iaft ZxKxji cjoA » Z.Ala Z^aij.a 
* Z.Ciai.a Z^ocb<axA^ oa£ uMilboi 
. Z^Lu&t )ttx . ZAScris Z^acnx * Z5onx laafixa / • aa Zacn ♦ {j*~> . l^axb Ziax Zc*xj 1 2o 

■ *• * * u tt w ™ • ^a^i Zja^i ^ Z^a^oD aiiaZ^^a 
Ia-^a*a , Z^Ca-*i*Za . Z^a-3>.xvvJ3 
aa\ioa fee oct xjU Zacn . ZJtJia AioZa 

X-£^^ Z — ^x*> Za.x t ?cLJa^a.Sba 

( Aox**** ) xAbaas} ^i**aj Z<i : x(;^ioaa) 
Za : x (i^a^jb) v aaaba.^ t aba- lax 
*a:» ^,Z ( i'^jd ) ^alvtaAijai v^^ 
( w ) a. aa Adia jUU Aaa ,;^ Zaxj . wraASa^oa Z^aX Zaala lit Zai. 1$ 
• ^oi l^x . l&aaa ;i>a^ lax Zil^a Digitized by BHPK 4*bA 


. Z,tfa:Uaxao 

j - *'« . A#Uio&bo rf * Z^OfOccbd »Z&6x» Z4Uomm • ***.» . A{tfo.x:o &X4tAx*J» *ct 4* 4ia j&ax*#.ZVia^o*ix:>a i* // // v/ jSai lALtiofa* . ZaSo£**> 

. AjZ*jO$XSO 
/ ft 5£^Q > ■ 


io£ y^l # JboftS? cnxocn ^ttxj? £oj 
,a*I Iii*= 1«^S • lb <tiS1 ««*!? 

. i» M &:*» VL* <** $ 14* j 


L^Jjo <*J IflLfiw 6X»f . 1S1* oix a*ajtl - aLcro 0.* a.xZ 

* * oxJJb <' ^ . ^ct 

l&XM? OCT 4 l4*xi&XdO • &OXdO l9 / axao . Jjoxm * / l^OuOftM J ' ' • OXSG Z^oaiaxMio lax^i *ax4Mj ^ w^jU- . lxaxo Xi*x aaxi t Jttc §58 *ct . ^ * or . ;J^5oJ2> Acuox . tijJj^aa 
Jo vboii'^taojs Z$o.tu*#:i <*ct ?l& 

6ci-/?Ajs Ij^afe )ax - iSax ifi *■ I *JbL 01&G& ocl a^ ( jau&i ) L^qx 

)ffjtao? Z$o*^x ZSlo Z^o^Aj Jj . Zidx 

: Ad a : i^o^x^o * ^<^ ^^ &0 
♦ o . ct . a*ox Jo : Adx Jo • **i^Z xa vdbta a#Z - Z2*d a>Z 


^ 4 1A«QX *r* • a. i ' fl I ' « / ■P fr 5 L^*^ •■ •"V oJa> .a^Oi? I>taj XfX, I^oiioAwo // « ZioiS^ /i // »aoA . ixaata *x6a£tS ^dija Zo^±j 
xSId &J±i te Zoct . ^-Vx - »^**AJ 

t • *■ ■ 

. v 6oiS »#oAxZ t &iso r a^is Zi**^ft * * * ^ * -t # Jo^P . Z^A3 oct ^*> a f c4Cx} a .Zi#o«C(xdp CTSiaX • — ^ /■ /j t * * w 

. iSii- ^ ^5 **-* • Af *Wi ^^^^ ooct v *ttW* • «tAa.Z^ UZ A*a ***« Digitized by BHPK 554 i\&x. uuaA !te*\,* lH*9** ^i^? H**b**. 

UtL$x . <«*>. **-* "**** *?#? 


. ^iabato^oo .^i.^.i#o4*x» 4*xj J^xZ ■ w'/ . »ro&>3 . X77&3Z 4*xZ , Z^Z£ iii . wail-* ' • '- 


' / . A,»Z*jLx20 <-*fctf A 'f . y&QltXtl A.XSO Z* *■» # 
ciufcu H° JaS tiS.l.tti*a >c .L(Jtt,)I$i 

.bttti of ass; uLa* uLj<». v is SUOJt ^i zj ? wo ^ ^j u .^ } aaifc **A . *-£*x*i oc* . ^ufii(o4» 

• *ax* . l^c^io . Z^ai^ ♦ l$oa^oiao Digitized by BHPK ^3Lhl . &ljb . Zon» . oca, 

ZiOCscux * ZjgOuX L«.f ... ZAtt£*U Z*o5 

' t * i* ' 


fooauvO Ziiiu . Z&aouX # / • ZSJU ZJ* / *> . Zx&xs U*oS . boa.* ( aaa ) Zjaoit 
^Ixj* Zx<n* C3AA . !&&*xxj* Jot *« *? JajbXi %sux, 

tat § n t ouxbod den . Z£L*i,*3bo . &3.*x^o i / / . A^ZHa^m 2^ 


• : ' / 
i / / * . ZiCCAn*jbo 


!£*&*> » t Z^a x£*&X5o oijA-xj cajAxZ * ' ' / / ' * AmAxI - ^^»>tl ^QSS>a * 1&0A&M6 %SUXJ *a>.atZ * H / * ixo • Zf^Co^A^o ' / ' > / / Zi'Jiia j^cr^ ( s A? ) Jj5.*x l$±x — 

UogZ ol ZJb,*JH : Z^iia Z^x (L ^ 

» k+*ss ordjis k*iaij *6oix> Z^oa ** * iSla . yj,ii . Z»as Zi^xo Ziias 

* I tm y I* • / / / 

calx . Z&a . Z^l^bo . Z^Iax • Z^>.x 

V 

<l£c&x ZiCUdf *xx ( A jbi ) ZiC^x 
Jerd. ,-iibw^ ^ ZU^a ZXCUx . Z&x 00J9& ii ■ 


5w * * * 4 / i J3&1 . ZAau*oic» - 

. X^SZ . 0.X0Z 
t LUxp Ax Ax 1 e * /, £iZ \£ U3fy svio • A f Z£x^iA*> 
[#dlx &«&o ZiJtV. N^io . ASLx 
,xea ai ZfcAft\,fcIo * oao . oixa 

, xafo ciiA nw^c.0 ( 5o^ ) tft-»ftxi ► Jjft^ftO )ax . Zi#axo Z.pU.x 

^#IjtD OCT * i£V*#G*3£ • AJ*a*5& * AjZjvA*% * / ia&ab ) w^JtD 


Z$s^j . &* ( tsfilrtfitte&p ) ZjUx A^*&2 ' / AxZ.lw.jtZ.Wftx v^xj #1 *■ * • / / / / w^ubZ . wduaao . A#aZ . ixS • • * if t s * t * m t \**X>1 Z^ftiuUx» v**xj * ' AaS Al • ifibol o.+**xZ : Intact ***£, it _-4 ¥» sualjfroA t***xX^o 


' ( *<v ) «***»? &ct . ZlusU*. * AJ&tXdo ,^x»9 Ja^*xm 555 * ZAftj^cAxbo Qo&xj ^AxZ ( 5&^** £*± ) *i Axl . *aAxI . ocax* 
Si*# . : t ci . Ziftxo i&x aoxj t ai ZSoiLx 1S£X3 U»fta **> . vSX-J . Z&O JAi 

. afxD oen . Z4oft*x . I^ft^x 

. A*l£ft*.X / <. . ^2u ♦ y»># * ^xo yio^xZo; s^DOJt 
«to^Z oixix ) Ziifoax %aioxs ; ^atoX 

.^,ia A»b zii 4^ u ^ 3 tf? ^V 

^00 . ^.j^ixo ^>^9 ZaJ» a*Z Xxx 

• S ( VJLzb lij^ftx «SfftX * dfdZ »av 

: wd^ai . vr 9 . i^z ^ ^s . ^ 

• Z0ft3 - Zii^ftO >wt . ^toosc *-* o» >Jo^L ^<nl* ^jfcw ZxfOftX A*ap of li^AJ2)O0 


OfftX^05 * * . i^aiafftxao • A^ZLaf asm 

. I^ftsjoxao i * * ^4ag> I^.fto^ ^>^ • Af^^V?* 

. Z»oi, mi ***^?^ 

J s 

. A,Ii!9f0dCCxdo Digitized by BHPK 586 +m I^aiiaX - Z#W» - iAaa- - Z^Joj. 

z^La^oj. aojus>zax> SA* ;**3> 

. Z*w}> I^A3 joA . ZA<w*>o 

. ZxJwA ♦ ZJos . Z«tfx*s X?o.x 
m *o*Z ♦ Z$aA*6vA*» fr*xi ^***Z 

♦ xjZs i»Aaao *. > ' * * 


/ — / / * * A^Ioa^Xio 
s ** ' ' ^w . p i— i J^*x Xaxj % ^jSoc 

. *siLb - tj^o ^ Zsods boo Z&JL 0*, Xx of &^ iJOA . ZiiiwaO )HLSt . Z&X l/ - * '* 


< / * »<$auSSZo 
a Za*6 


• A«?x? ocn ♦ Z.tfxd*& Z£6,as 

» Aj&dia 
. A*iisX . ZtfaUx * Z^x . J& x 

Wi . l^flfj^ aoA Z&* . "*" 

& ) 14**>*& . 2#pl*x — ^2-Jk^i UC£^, 


• ^(^ )ZiLdx jbLdi'. Digitized by BHPK o-itoA. H«MM IjvJ^X LfclAicB <# # ***OX '■#/ 


^i»Z . ^ ♦ en . Z^* V^^X^ . J^Zi? m» . ZA^6*i . J^Aii ' 

. Z#oJ^oux . X7raki3 : toZ ? Z^ ifi^ 
UbftjC t )oy" ( **? ) ^oi Zj^a* 
: Uiabai Z^>i? Zioo Z^A Z*SA < * Zifi)ftR>.i .x^^bo *?*«mAI Zi . wiA&Z . OCOJC* C^T ' >* .^AA^o * A* j&AA^od .AfeZ . 
*x^o J^.xj ^*xZ Aio&a V**? °^ • Zi<^a»o . ZJ^*:* AjZ&Jl 

4 Z*itoio • ocoajm . Z^Lx^o * ZIam 

• vxa^jw . ixft ^xA^i Jl*xAAI 
^*cuio . I^t^i AJI . ^uxt^aLX j*£A 
* A*&»x*o # zrta-i&A** ±rf** a#*j ^gtoj i» Jgwte . J^x • t * * A#'ii*x^o d < ZAix*> > ', 


*1 1 uXz* i za'axo &» ^o« : A* Joe 


jLsa AjUouiio . **£x *soA . 
<sA-i »soA . wji . A-xS ' * * OU* */ •» !»* Ufct : fi&VUt* im* * 4 ■■ ■ ■* *' 


»■ £ ft '. pA »» ( &a* ) U k« ' 4 ' 4 * • * ojfl&xss <aA . xjI *»Aj <m? * ** <* *«■ 


* " / * l5d*X J.jSf %3fcA * ^K*i45tO ^x** Digitized by BHPK ♦ l&6f *X { Ate ) iMkX 

• > . or . Z^L^J? Z^Sax 557 oj . Z4L&dx . ZUjL&x Ada 
. Z Al*o ^dx*» l£dx ^o o . Z^ajJblox .-*^»X 1A*» ( Ate ) ZXX LAlA 4^ ^Jr* ^-^*3 . ji ^as « p^aaiOkl ^Vx ^a l&abo 
Jen * ift? L^a^ • ^^a . a . oi 

^x 6 a$a sjiaT' ?W *S ^i^ .♦ * «*. |B 41 » 

A^a of Zix A*a . *Ja cnfyXx te 

&l JL^aaaio ;ii oZ Z^lx t a«7Fo ) 
Z^xx- aio Z^xd ( UtapA dc^ \i .<! * ^3UR>A^1 i^OO Z^ *£ ia«A A*J3 «rftiofi>o ocSo z^CftuLxAAtt #/' .* ** 

*f 9 . Z^exUOt^o # // ' * A*h^*»o » / ♦ I^lx» • &***> 588 **ieaA .A.tJ 09A ( £» ) a-x*->' wto£# Zj^o 
Six ZJ>a5di6 <n) A-*s.Z5ax *MaZ 

» XiAZ LiiXa lA**» • l****** ,♦. # j 1* / * . jasUJdi ZaSL£ ( iaa ) . Z&X 

j&iZ £> ^biA^Z JL Za»d» S6xj ♦ 3o^c 
• fto&J ttoa jd cnx*U Zix - \***s 
. a » oi . Z$fi>I - Zi&»Z . Z$ax Sclx 

■ / V / * * m 

. box £6xZ mi'Z-so t i6cn} s&L& 
tioi.Jwiio l£ of xii \£, acuxd Jo odba^os S6.xo . e?A*9o waftw 

. ZAa*i Z<$LmA \&\*> a» .Jaa tf a6 
Jcii i6x : ^boc?2 . w&nx i±ioA f? ,■• / cn*xX 1 Z^ ? lA^iaxi i6x . Z#46*. 
. Ajjo i6.x . J&Ui <hx\ Jto Zxj aa / _v • A#lH»» sax? oc, . Itfoai . i&£ 

• ZiXO ZSft* jDib o«a ^SUbo A^o f 01a ^.ikSUxa Zatia 

. ZfiLjEk .otax^ . ZA^l'x . ZASUx.ISLx Zflux 

* * /' t t 

. Z^cA*x 1* # . A^li*x 
Z^aa^Lx^Aao A*xA^J A.*xAAj Si* . ^ia . ZflSftx vduJ&i A^x ^ * /j • / ' * ' J 4 • # . Z^o&dLfcfflbo AfX^Aj A*%M) A / i / . ZbdSba 097 Zx?£ ( Atu ) ZAo&x 
I — O^dx Z^^6xo Z.iu56x 

/* / * * 

.4*i3 Zj - wduxZ . wtajbXtJflJt 
UxtD Z^Soa ( ia* ) Zfiax Zriax 
/Z^6X& ♦ Z^'^^oia AjZ&o Zixoto 

. Ziluix.zio^ 


rfS 11 Z^jU» Jw ( Ajtsi . aa? ) Ziax Uak 

AaoZ^ Z&3&* aoA . at^fal : Z&Za 
wio^I Z.^x ^ j zjfc^ . L^Ciio^ 
Zax a-> ZaZ Z601 c7i^A.x * Zid^oa Zoo? 
-Zaa^ . z&Ji|L Ziax (^) Z^o^D 
. ZiaiaJi Uiaa a^ t iAj^A ,Uax 

♦ a . or , L, zA^kxo ZiLx dcnx? tijc Digitized by BHPK 
U*oxo& , l#ax$x» r ±'f 

2**fa Lfii? Z^SoAo . l^otatt 1 pi / * J * v * ' ,i f * l&^d ji i I r * t 
• 

ilx. IiS£ wini /j i ' fl ' " / cnAAS u" . ( *xfc) *** J /. ^' A*j » sXOlXJ* * ZJ£i3l3w . H.AJE1 / * ^ / l fr * «» . ZLax&x^ / ' ZLsxoxa / t // u / ' \X01 . J^x* «JL* Z^xoox^^xox 


•» #&* / / j 


&*&» Ujcv> 


* J Zowo 


559 ♦ («^c^s) <l>Aci ^lAjb Ioct Soxso cixAo 

* if /I 

. £ax*oi ©cFj»l$#j$axao . Zj£o.x*o 

* U\CviOO.XiO J . ' '. * AjZiSaxtt ^•01^ ^> <U* Z-j&ii ^oiS Sox* 
W7Q»s>aZ.o \J^ woiftAi. I^C&juAba 
: AjLtiuaao ( ;£*x*>a ) cr&axa Z&Ia It-boA X «, lAib&x&x. ( xaa ) • ft&xdx 1 2J.bax.oJe. « • >» * Zxio ^« ( Abi U Aittaia* J-**#o IlfcaV, / ^ ' / ,xi6 / _t ' € aatso : Z;Stkaac, u 

r 1 30* * wJl^^x! ♦ oous^xl *aoA . a#Sa.x 


^ci,xb Xi3Z ^oiSAZ ^a : i^Al ^ # * / ; • 1 I<k#is Z.4b^AS a^si .^ola ULif 

£-*£» o ( Sa> ) y3&.A vO 01.30 Z — £A ^ioA(Aij3) xtf ^ ot^Alo wAi 

^ / a u " « ' *^ * . Z&*j£oAx*0 • Zii3oAx^> 

i 1 — * — 

. A»IiiioA.x» ' rf 


V^&OkX . Jcix . 4dla : lioac ocoij ,xax * err - * 9^ ' A?^** 


i^ e. t. 


V ZXAX>» Digitized by BHPK 560 swx JbgbA ££)ala - I#<?x*o - Z*-*s xil *£ 
ZvsUi cti low . i»o . Z^xi'aa - Z-Ja^ 

. ZSl'^axo 

. &fafax*z 
. woISo Z&Z u_>li . IBfXtZxi \X 

. Hj . ? . 07 . l+*+X +* d*J t y**JC 

: Zm . l%ot . *a£ * U^x J«*xj X lioc # fj * «a#aZ . Z$oa***x» Uxi ^maZ 

• AX* 

■ 

( Atu ) li^al'^x Z$dj*xo Z^jU.% 
*Za>dA oaf a££? IaA &£»£ ceS, 
*(.!.**) orijgU Ad*A Ufa I6oi\tiio 

Jaiw . z£*3 ^a . tfUa OaiL** 

. ZitZD / « t 

• Z^ojjfl^i 

• AjZid^x * it • fe* .(&»») Z^occ !'zil 9x • IJoZ Ad*#A / / ^iocnD : Zx*£ Axtda, . ziap : UbooSw » ^ 


^»? 007 ^i iki iX )DU&M^pd 

,/ I* y * // oo7 ZfCjL^a'Aajfiio • JL_tfAotto . ^^OXM3 . IAcaSAax:» ^\sl , tix~l *ai baitt sua . zi=^ 
*fp9 & tfyoAo liA vdoii oar A f Za 

.Z^AjZo zia^D ZioUe *aoA*A,Uax, .. ( so-*) ZflAaxioo 
Zilkltt ifi.zia^.Zrfa^ai.liClai 

AoA f Z-Z$oto*..(Aiw) Z^oa^oi 
-Za.oDf Zk^oa^^^xsU 5a^e*a Z^a» 

' if* * i * ^* 

1^»4 Z&J^^ax * JLftaSVbx Digitized by BHPK XfenA 
. )DU*X ♦ i&& • l+A liAai . 2«*4 Z^oi^ • A ■» U J L w»X i***S© 


t ax3 . Jab . lis • ».<$* . aa . lAia**? 
lis) 6ixJSj Aiio uiLi, Ai*x . J*x y " ^■^•^■ffi^^p ^^ 


■ 1/ ■ '-» \» * / . l$3\v . Iltf ( to? ) A**. IS 

* / '• ' * V ' 

bjod^d tiL+X Z*$1*X& I Sen J&*&*ch 

. ( ** ) StiSficp 

>X*(Atli)l^X ZA^x 
37; b **- Digitized by BHPK S61 *', ^ / 


. l^axa ( ^ ) Aaj.Al . 

OCT! . 2A-*3^**AxiO * J 3:L»Ax*> « k *>_ a-^x \aa&£ . Zdu»ox a**X3 a**x /■ * « ' (i / a*»ouoS den « l^jjdUndbo if . Z4Ccod**>x» J ' m / A^lJi^bo / 4 ^ / * / 


I * / . AjliwX#o t ii 


* « Z^QJ^X^O r <klX**Xtt 4 AjSii^xM / *\ .^x» 


/ «■ . ZViwi^^iVbo xfx^ jwxVtttl v0TO ww Zij># ) A**x : cLst* : ZLm^*o ♦ A#Z^*^ 
♦ Zii» >* • ZlfcU 562 
Z*a***x i .» // . JbdioZ : l*o.**x Zja£* 2x* 

: Laa**x ZaoaJ • U*ai£ 

tfi^x* . Zj*»*? of lib. wo^Jd 

. ;_&**>£ ^-*xbA-*> ^ow^axo 

i*ZA*> A,Z^x3d t ^tofiu-* b^AS 
. Ziflbt : ba.*~x li**** . *x&.j^aoo ■■ ■ i£x&x>3 1-Ji *,*£ ( 5oa ) bow«ax >*4oZ . s ^:ZaoJLax )bu*xj *x**x .^ r « / ^ / , ^ 14\? fcoiX ^du* . *x* oe? .*jba*xa& '§ i * A**J*X*> Jcu^xaoi Z^ai**.*^.; ♦ Zc&od&Mx^o 

r 

. ULsuxx+Ax* . fcidfau *uAxI • * aaoxsoAlo ) 1&*&m4Sx& u \dafoa 


/ * ^XM 
• Z&a*Jtx* . lie 


Digitized by BHPK I thftttA ■ tk i m ♦ Z4&M3 . ( Atoj ) lA&x I^VmX 

t tt^o ZiaS . ( 5* ? ) Z.Li &** 

. \, ( 5o r ) eulZaxx Zxaria ftLxa jUj-Lx ZiZaoo . t*dAx*> aa Ixeiao 

(Sog.) . t»Z»? **• Z&mXO t 1&0& a*! 
♦ lJUx &0te ( daa ) Zl^x &*x *' / l<C(ouil»Ax*> \a*Ax.j \-^a\xZ 

* 4 to ft tt u m ~Jf JV . A*UiL,Axx5 ft 
*PS$% ♦ yiil . Kid* ^xs \^x 

* Zi^aiSiy.X» 4^4 . Z^l^,x» . JtiLxao I^al^^o j * A,tf * ** 4 * it t * it * • ^ ' * # /« ^ * / / 

♦ ixS ♦ ousZ //^ / . ^ ^ju. . Z3ft«ax AUxitwA\^x *# / ,r^ Zocr . ^.al . ^rd^xjo jaUw ♦ ja^t j! 4 . axZo ZidaoZ 
ZJa4. . Uixafc ^.x . Zid^x . Z^OXjm ^<9 // 


AjZmijvX 4&bA oi&**x 
4 AiluUtAxda ^x iio&x . t^au^x^ ^xj v . 1 fj . AjZ&jv.X.M JLflUtJ w*x ( iaa) &*&* Za*OX 

oakk : Zx*x Zi*#ox . L^iX"" • $&* 

U i * /' * ft links it J rm t t • bfttxtts ^m J^o I~3?J « Uj.3aja &&> $W* &k» ■BftjLa 


4^ 


■t # . ZL»ax ma AjIo : >c7bd„*ox3 .» ' ' l$o.>.&*x • l4Li*a& ♦ Uxmox 
• AJbo ^dx» XL*a» t5o© . ti^axi / / L>*20 J t«£**£J \ *&***&L • Z4tau**#Axao ^Axi w^-"^xl «j', licao^ • ( ?»* ) 
♦ l#0d,4*X . l<&a£*x . Z&*x — 

iU*A*> iS i ixo li«S j A«&Ux ask 


. AjZba#*x^o «Zu**X Zdm ^'. Zia^x Jafxjtjj,^ 

• lVi»j.^x Zba^^xb lfoa*^x . Jbou^x 

* Zx^Ao 
IjA^io oci aajs#D Zio (aaa) b&w^x ♦ Ziioax * Zjc*o? . Zx^A : Z;iio.]lo Z&bA . Zi*^X Zoen v ir' . Zi**X ^XJ t tjnt V 

Z io oct aoA * I^^jcka ZaSois 

i ' dim *i 

Xi***iL &oo^ ^*2 U^x a^joia #' * ' r . lAox>^JH3 ZaSoix . Zi$aiUMk. 

i 4 , S m ** * t * u 


// i / / / • Z4Lta&lao . UJsr> [ .autu ) I^C*^x 

. Zo&» Jp /'• / i s\S^3 

liCvjji^xao * Itt**xao 

. I^O£U»X*> # * v . A'2***x.tt A j Z£*xm> ' # 


Digitized by BHPK 364 


/ / IA&juL*Ax*» ^eu^xj ui*AxZ 

* t t M i If * m * * I 4u*JfcL*X£0 • Z£l5L**%tt 

. Ajli.fc-u.frao 
. Z&bu&* * JUSu*&to 

. I$abu*xao 
. AjL&nJxm •** -( _' (• /. bofi> • Ziol . iMti^XZO it * it X*3C ZtoaAj.Zaax* <nJC^ Iooi.)*>I.JhU* / ^ :uixJ ^ ^ 2L*OC0 wdusa . H»6 Z&s Zi* A £> tf£ ? Z^aox*. 
• ^V^j? Zi& • H*>S AiZixcaab 
i&c* Zi^ Z^x icn : Zx^a . Z5l»* ?i* » 1 


' If v V&2o ^aw LjLttaM JX £6.?fcAA*>c 

<•*» ^AAtoa Za: Zj>. .«> 

t. . & z J ^ *" *** • ».¥? **? ^-, 

l ±**? HM ^i»j u^ Digitized by BHPK *fe*&A z£f ? U^ X#l~ . Za*Z ( 3o ? );^oc 


£ ■• / 

• A. f Z.fc=ux*o . w&. t iwZ . ^Z . &Q 

♦ ZJ&.&& *x ( jb? ) Z£l^x Z±a^x 

* Z duaib:? vaiia.)' chxxA .)b**? Zixtb 

' 4 U-vOt L^pZa oiii ZU'icf^ bl j ZiaaiL i*™™^^^hi^^^ i* * Za^ ^ a Zlfix^b Z^Jaiw lawx ^^** ♦ i^CCcujs^x ♦ ZA&JsUxj+x Ax »#oA^Z . i^oX . sJaJt 1jw^>X </ ^ ■ </ * Ji «#> Aio^AJo ^a^AAlo wt5<^* A^-A} r/ Axl .^iiiA}* v oauix 

. ImSi ±£, 4i5u#Axio . Zxta Axid * 4 • AjZw^Ax^d ' / # */ Abs . Ukj»az ^^*j ua^x 
^a±a*4j ^idiao Za^'o ^j=u*xj Z§ 
5d.^ XSlSAI.^AAi ^joA ( .i J . i ** 


otboaA IV 
—/Um • l$o:uocbo j * 


. ^i 14^ lis? *q>A ( « ) A* Z&** <■?<**> - I^Ij, ( Atai ) . Z$£cx i,CUax A * • Oct **A . Z$aj$**xso A***i Am*x1 OuAien ( do- ) . mi A«xZ v bon»2£>o VUX^O ♦ A*2i$ mM » ^v^T? . Zi!!io3 ZA&1.& 1&A#ȣ . l&M •> >A.*x s / • ( Do tf ) X&nJ!* *ȣa3o aa : **j) * iifcl . t^ooA, Jo 

mS o^.x ^d3} ^.mmam) ^ocna&ts 

. d . ci.^liw ZJLx* Zjct v 6AjA«Z.^J9 

36 * b 

Digitized by BHPK . ZSLixjD . Z.tboafc ii^x . I Aft! A* oA 

. * . ©t . Zw.ioa.at ( Aj&i ) lAi>.^x 
jL^oa l5>Ai a^a : Zad&M . Z^xaol *• Z2006 : idJl am let^xci 1aa*o% a em i IddXf ZiJLts * Zio.j^3 ( a±w ) 1^*56/*.* 
.^i^^bo <L_Jd ^atia^os Z&»jao V 


;' » . US&attJ Zi » l^So^x . Lacucb — 
«cr Z.ii$^i3 ZJ*SoI ♦ Zx»^ . Zii^i, 

• / ■ ' ' * 

Aoa^ • Z-^oiiL ( Ate* ) I^Ga-x 

. ( DO tf ) ; '' ,£D » » ,*Oco I^oao-^ [4 * ft -t . l&£ ^o ^ci Zaia / _ <0 1 <t i**x» . <i— j^-A<Abo • * fU • A^Zixvsic» * / 


fc ^fc^ BMi^^*W^(^^ 566 A\* oJ&tsA -t*-mmfmm- 2^93 ( x.? ) £$*:» ,au» •« -/ ^ r v* f • WC7 !_£j|p^> A*a . ^A. Jb&boi L* ' ,Zft»?iS 2<fta fJ ^» * 9 . «• Ua\,x.* 

LX-S • » AJC • ImJ^Ox "*^X* %AA '^ 

. Z*axbo 

. Z<$ouUJ^bo * v^° 
l#oUVAx*> ^Axj 


x 


&4 *& 


^ A& . 1 *»* 1 *?° *# «3t * a z&i J Digitized by BHPK ' J * JjLiis : U.-J9 . .\i&Z . L_;JLx ; 

* * • / u * J7 JboAio . ( iS ) &Jtfl6 

♦ Z^oiiJ^tti JLJ^sci y S&* x \i*6 ( do^ ) ZJc* 


• ^ x IJjfe v ^° i. « * » * 


• Z^aj^d^x l£*+, i ft ^< . ixo . Z^Aio 
* AjZ,£^,x 

l*& . zJiXaJb )Hte * ;^x ^ A^ 1a#A50 


£ux 567 4 oaiAjuat tf-"*^ ty* . Ai~ 3 I*VX dSuo Jaia 9 f ft ' J* - 

U?&> oc? ♦ Zij-tia i^x * JUj» cha Z$ou#A-*4 ♦ ZA*A*d*x ♦ ZiJ>d*x 

. dd*xS 

i f^ am m 1 

. ZdSax . Zd^t 4 

ZA~ JASoia . Z#o^i>A,Zaxcfc . Z^ojU^* 
^ j' bAirao LLxs 9 t * t it Ml* a*ZA*>3 

* — * it m 

Uj£-J&z_] s Z /* ' ZASoia * / JLuxl t (* f* // 

■ hT* * ' m* * / » f t*-*o*l . > . cr . tfiax 


. U&oLcna - Ufa&A . l&£x - ZLx 

*** . bioi £x** *.**£ not : ZJix . U4V • tt *r - ^?® **• **V* . Zodx . ZAasdva^oo 1&&, .Z#aj^Ax*> A^A** A\,AxI 

IhJ^ A*1j^ ^dso Adi Alio : jt&Xj* 

* ( ia> ) A^Axlo U*. jJo 


>- / 


. l£ 
6 nfiJfi i^V* 


'> — > .M^O ^* 


■ « £«o bcOJ^ •V* A- f Z^d^i * Z#o*o\£o l^9ioV* 
. U$A : cuiAaoa cnx^i d:J^f ciao 5jJx * ■• * z** Digitized by BHPK 568 ,<n* ciaj6?o ous^rUOZ Ad* oi^i^ 


10A . cnboX ^o 
vAX»6 : Z— bo.Xi / u . 1 I* t i <r 
< < • ' *ZM3.*d>o Zftsuax.Z^dxo Xd^x 

♦ 07 . iftjZ Am • Z^as*dXO 1J&& . lien jb&£ Jp 

. i$.»axA ( 5^a ) Ziidxao &:**.* VTjMitT^raWkv^AaP 5 • • ( aW ) * Z$-iaixai l&aax* 
ZSdM L*£* *soA s Z&dL f l&ii, 

r t 

'*».V? >3» tf£*» vociao ££, ^iaia 
. *A4*** Z0SZ0 .Ax^ ZjzttfcZD AiAl * s * * ^* wl^n ; A6WAXD L^*\*+ v.^w* 4 ^ ^ } n? / « ""^ «? ***<? £*» ft 5 ,i . - 

VJ **-*-& oZ ftJza Jc5i 
^\x ^ A-* ^lO CT-i US 4_ii 14* 


a»*a.xl #* ' « *»i Digitized by BHPK I it S'k s 


Zxdb 


* * / 

* * / * Z^xlitao . Zxa>.m » / • AjZuXbd i ' ' * \/ ' it \/ ' /^ 

stir Z^aio<&s . ZiiobdO - lL*s l6en OCT UI^O ( a A? ) ^X .gy^LiS Z^LiOf oita * Z5a3la%3o Zii«3 tt-taa : 007 « • > ♦ ,ajUv ♦ l3A3l*.iSa ' O-* -^ 1/ * * tf \ * . jit 
♦ tfo&aa Z^f til* _ 15^ ^i^ // 4 Z5du» i^oi^o : Zx^xa fi 


. ZiiA*x ^aaiUa ;£J^b ( ^ ) * u ' r / • 

. or . fcai Adi ostaU ZdLx : ctAc^.AI, X&jbA «U2k 
n * f y. ^♦^■■ . lib. *ioS>» A***? \\,* : Ja**> ^ 
♦ a**X 96,0a «9p A . Zaax vooi^ li&uiito 1<&uax / / # * i* **0\,3 . Zaikafc fclx * Zaax fi «aoA . flOlS Zjia^oX • ZJiax Ixax 
of *aia 007 2*xi A:»Z:> tf*£? ^-P 
25I» e?*V^o Z^a^cna : ^om 
t i&A oot Ziax liso.* - ZxjI £0 Zikxo 

£>jl*o Zaax l&Vd ^ Z*oxaA*>o ) 

. ( Zk* II»^3Li 

♦ 2»30*OX (•SUSS) Z&lJOtt L<&uax 

U&aaa *aoA . Za^oao. ftoaa l^Uix * A*** x oiL? j&ojbiAb ej^aaio ( i&\* ) 
<J<&Uix aA*-*^ . ^o\& ft&UAX$ 

* Zxa<xbu*oi* Z<&Uax A*a . Zjoj laAZ 
'Ci ( ocfc U^XjIs L*coo lj\u*x A*a / * ■ I * i » * / * 1 ^wA^ 5 *3^A lAl^.AX • ydcix^i^, ^OT»3 

V * * * * ■ t* 1 f 

— * ' s * 4 J 

. IAi*ii ( &ao^a ^bo^La ow a*? ) 

^-tiAla ow.Us^woBia - Z*ax» A*ii 569 d±*o * mlaoA^ wj*io^I * "^ • 07 . x*I^ Z-J of Z^^xio ti* law . Zi^a Z^oa 

. ZH^d iS' ♦ ^ * or ♦ 1 00 Ad Z&&*o 

w»i^Xl - Xll ^IaX^ Z^O.Aa^ vg^OuXl 

* 

. l^ox.i.i,c Zba^'i 

ZA^.AX ( aj ) ZjcriJi ibo^ *-OOtI Aoct 
• cn^o )92>oa Zi^S ( Afei ) UpA* 

I'm t $ \J m t * * ' r " * 

?A:s «^o Is^-i ciAo^aAx^oa ocr 
l&*i& 00A l^^ix * loo? wfc9UAIa 
l^kiid . l^ax^oolo . Z<<*Uv d ^ A ^ 

» Z$ajsM.ax . lA^**ax . Z^^x J J * * / y / ' . l^A^lao wto^J!d Za3ciJ3 . A^Z^ax ^&^o A^ob wooers o'cn . A*li*AXia 
aoA . ixo cna ^?Zo l^o ^sjift 

Z^oa*# lsw«oc7 Zaj^Aso Zl . a * ^ . l^o4^aAxio vg,aAxi ^4^x1 
• v*iA-xlo Zoo? a-*aZ • **o.«** rp • ' . A f ti^aAxio 
j^[ . LAoi^Afc» >mO^J **4*Z Digitized by BHPK 870 -•MiaMa • » * ' . Z Ao.ua*. >o 
. A*&fcx>a . lAoiix*> * # / u *• K Ax> a so . «A?A} .}S?AJ * oaa: 

^A*J >4txSu tfi(Aln)^ 

. ^SoZ . £6 • t i*V • ? ♦ m (* 

aA* f *»* ) UU*I J&xZ iiite} Aca»ol ( A iai) 1#o&a*Z • ^ s a + ■■ / s n ti ' m n & ZA-oZ*> . Ji*oJ* ( m y^ ) i£*x ti M m. * ^ l H*^ . Z&w *_C >uX . *C7 IA»&?& , >.6X0 *AX *^^B* — - — ■ — - mmw 
• Z$o*R>Z3 i * 2&&U&A* tf 

ZAoSLaX / * T 4 ^ 


. ZU& cnia: 

*^*6c*.ZAAixix: ' / Digitized by BHPK 


Jboiiw *Axz X. * l^iAx aaxj : a^*. XttA IfUHPPIi^M^" *£*ox* i^p Z4L=U <* Zxo* Zoai 

. o • C7 (a* ) ZA&*-* *»*x zAox&xJ^a 
Z Aioa . Ziliwo J&cm . z£d&» ii*9b t^oAo \Lao : oaA*ai*o.S 2£jbAA*>3 

i 

: 2&fc:*:U3 . Z«*ttd idlxa liiktio Zdoj . jsaij * a ♦ cj . Ziaox i^b »ikX # • / 4^ 

* ^ 


'■ ' * / ' ' urn Mi s f J3j\ '/ 

. i • cj ( *4S ) Ziiiax tfo ZH^ax ZJ . ZA*£jw Z^scyaio . Uxi osoA 
ZfSZ : Z^oS) Zlaax : \^cr . ZixiaS -tt « Ii\^O0kXd Z^a.#^»3 . ZA*liox ♦ Ziiiax . ZHaxS Z^iftuiAxio * *' 


Mm , - • r f J rf* / • r 

z . A>Zum^o 

aaa ) ZJidlxbo ZlAXbo 
. lAl*> oti^oo . Zidicro \- * * u i 
. ZA*V»3 cnxji 

.I*<CouixioAid olX^oAj v A±ioAZ 
^-•1 ^a.*aAAZ . w&aJ3Do . otaxA# 

• (aa*) t>^^= ha^Z 
. AX»3 oiw . Z A>^uax» ♦ ZuAXbQ XliaA lix 574 £» oZ . JJb : Ar ( ^ ) l#a*fe*«* 

, j^u . ^ ^ ^ D-- *£? 

L»? ( *>? ) Z-'i»o I^x 2«Ax 

^ f" 4' 

^ m y. 
zajAZ Jill; 
. ZA&xxs i&ZAl ji / _ , ;/ Utabdo . ftal.3 i^lxx - Za<o:> * «'/ . axo cn-3 o-^il * LA-i*xa c*-t.&Z 

**t . &£j MUaoa* ^T&a A*a 
( . aUu- « Z«C&xlx **xS AAa in\ loci l&ofctx , **'/ 
j» /< ZA\xx* /J Ul**> • iLw- : i<&x»iZo / / ' it A- ^aafi*a *aoA . ZgfS) JUii <*> uAx 
4S*x u ( ao«. ) yAxo awif J : %aA. ^ • A*mx . Z«a*U . Z^^x . liXx 


' ■ < / ZA&i-ixbo . Z^idkX^o . Zidkibo * t v't "■^"*wp Ail * / / W / 


V * I t .£3&£0 / oiiiVi-ao Zocn : If^ajfL^xtt i^Asj ioAx.1 OOlfc&jJtS yOoix^xb Z^oJLx «f^ ; M * 3 


^Sl^ . Z,CLa 

& a j?. lis 


Aaxjo * ' * 1 s* *r t * Ziix . LUj Zi^pdLx y * * t tm J r * * m . '. .> 2&4X r ' f / A&x 


l^oJ^Axbo AaA»J , ^A*;o IXCmAXo Z^UiA <. .a 


L> * / tf /■ 4 A&J? ^ pen ( ia ? ) ^» ^* 

.» Wx »6<ti3l->-3 


Digitized by BHPK 572 wAx cutwN ♦ lails . 1&&* Utix> • UaJ9 *> 

'^^T v ' ■ J&Sa* •■ ^ . JUT** «***>* v6<n.^a--A<? &o*<4s AJa 24ux> l*** ( **» ) *p* « J#* 

f f m S t* 

7 ^p / v ■ '■ " 

• ( £a> ) *<7U& 

i , — - - ■ 

' ' U ft t ft t " W rf I J* 
// « / 

- AjZJwdlx . yOeiA^iwiA ' _■> // #J ^"Pww Digitized by BHPK . ^\x. XllzL * ^Jks, Zlx : ^aV.b . oca**, 
. l+**j *aoA . »*S:bo . taiio . o . of 

_^_ • Zx#OU9 

•ocoXi.Z<$eaJAAx&> UA*j ^A&i om . lA—±i&fo&o 


* &Ax*>3 

* &x*3 6* . Z^Xiso . Z*iVx» 

• Z<^axjJax 

« A j 'initio 

t * i 

4 A,LA;tao ■ u * 
Z^ajuiAxio » « ' </ ^^ / ^J Z^qajJb^o Ziu JixZ • Zj5u#i . Zikiia ©en . ZX|Luluo . IxAxx 

• A^liiAxio i / A f Z? tilio ( ^ 3 ) lAd&o Z^^oo 

^Aj oZ mASA oi&iab ZjL»SZ Z«ax cii 
lis&n **Z Jai*o <nia jOExm^ Z^iix 

cia ^X^Zo Zod^f Zj^xio . ba^l^» — 

JQLM^oiZ^Laa t#oiZi^jw^S!.Zjdj Z\x — l<CCtA. 
* . t &uzk A^oU Za&i, m^A ALia . Z£oei 

t * * V* 57S Z<&ul^A%>? 
. **£AZ * AOJU 


• * — / 

9 *^dP ^i^*%-^*^^JNb' 


• * fc^x? tjuM i Upa . Ztt* voco J^xJ 

voouis. J^SLxo . Zi*I 

L*&i,Ao * !&>** . Zj:UoI • ^jaLboa 
. ZLlx . ZaS» . l&£ aoA . &l£^oa 

. Z^aIm : l&uJ^ax 

£L» . Z<$oi* ( Ato ) i. Z^caPax r j» * * i 4 /< aiaSi'o Zx*s ^oiksa ©VrZL^o Z&bo£ 

V 1 * • s&t^ *&A* -"4* * *?>*>* 

. Z*U : cn^a lAx * ZmSl : Xa* 

i ^S \-Ax tf . &*&£ : txo <ji • ^ 

• indued . z#o*» * z^o^x i a*A#l be; <yfo 1+j+ob.x.i yOicr^ osba) 

Z4sa»&>£ * Z<CL&*ix f I — *«Jtx HAJ3^31d /> ' • / * ifaMA 4LX!& *+4&** vnsXAs 

.In^Ax*> . Z £^A.%*> 

♦ A*Z£*^Ax:*e * 4 m m o-mA.x:^' x cn-JLx> wro^-w^ \-tix j^*a£ 


• JLt^v * > L ,\j L 4a ■ J 


[J^jLiiL 1(^A£ . Zj^*,bt • * /' / A#JL^«\x / / 
^ wXx^ . Zi^afi> frx • L * i 


. Zaoia boo ia • * * 

. *JZ J^a^ <^4* j * i 


Digitized by BHPK 574 \, uAX adubA . A,Z^lx:» Z^^AA*? ^ ( t£j t^lO ) • **GXa> ll .* ^Lx ^ctoa J^*** Wf x 

. 4,SAxio It ti It i * A^* 


ix QdBXtoO* *& . Zi#oS 2 A>Ulx . I^aJlx * l^xix . l&x 

. ZiLoj Ho • lib Ax * Z&oua . U»*.3 
fltx ; <ix iiU . ^lx lix : * f *V.o 

( oc& ) wro^c^-la Z/flLibiuia Zocr 

♦l&aijfMiaa ci£aa,aiS .Z£oi mi iui'a ULjas < 1 Zal.^ J, J ( AJJsaoAxip ) 
ttoZ A*xaa ♦ tfaic ma oc? ft»iai 
tfftk? W^M J&ds A6oJ JUfeM* ottoZa 


li&X . 

Z-*.lxa . (&4) wooilo . ojiioXA 


tt W^tt^O *«*-£? cm* . IJLAx . Z;jAx •*** . jd^ Digitized by BHPK Aa\,Ax . Z^oa^Z . Lxis boaili • C5 


* * / .* * ' * * 1 • it 

ZlAx 01a c^ia.5L . IX&suaa . J^^boi e'c* . UJuipkicM . J^Vxas .* a* / I^ooJpL A,U^* t^^io . 2^ ft ' ^ .XiO . ;^u . a, z^x» 

. Z^a Aai^Jot 
. ^Lm » Z^*i£ _ li& ipai ♦ va.i.iw 
^AxIa . vOwi'ZAji ybcna a^i'AxZo Z5AZ mla \io Z^a^o ii Axio • ZiJpAx*> 

. AJi^Ax^ — 

^i.iorpijJb J^Lxi.Isdu.oZ cila AiLo 

. A»U^x>d oii&A *&x 575 M * t * 

.Z#w** .soA.***> Z»o.*o ZiiaJ ,* 
liJsLo IbaSx Ziok oiSaCT . Z#aif« 
bo.S* 1*9^ ^4*** ♦ a*: ***? v* 

aZ^bUato* afc of ct* if* *?> 

OCT baiAflo ( «« *b£ *4U£aJao ) ^£& Z^joaxAa v»-^ A?^*>* ^A a /i 


^ 


jsboIA . Alb* : Z^i^3 l5aiio.?^i3 ' ■/ v» MVt A lx . xib bcxix ixa - *& 
jboSx A&x v^I Zi.*>o xilo boixa of * * n jbo&ci ^o&ctIo ^Z*»Z>aSxa ^ :xo 
* l$oao*&aao Z£&ta*a o » or ( 3om ) 
JLu'ioA *** bolx? UVa^? ZjS.aX,o 

^& <hao l^oJjai b&£*«? Li ^ 
♦Zao^ab ZiCvoxJjs AjZjo.1. la&S Z*a$x 

( **??* *** ) 

• LAa*o6lx 4 Z&oaix * JbooXx 

# ZSo\x Z^ . JnixD oVi . A^bodix 

1# *Ax ( a A 3 ) Z&lx ZboAx 

* l$uM\ • Zil^O ( &J34 ) l$"*olx liCVboix^ 

• li*-v.» . X^^»A * I>^o^a ma A*.} a 
. Jboix liflox • Z>oAx Zao^ : Ziof ^ A*Sa ^ .5 . da^^ a^ Zs»olx Digitized by BHPK Z-SL^a ix>& . I^dix * U<iVx . ZaXnxao */ i . il,a . wd^Cx . ZiJ'ox Zixi ^Vx .t * * i *t 4 * . ZSx vXiloii i IjaD^io 


♦ lAo^Vx^o 

. AjIAx» t*Ax . Zk3t»s oct . I^uSlx» * Uiix» 

* A>U;ix^o 

. otaxj- . l^ix» . ZiAxtt 

j * — " # 

. AjZ&;£o / — • l#Mi\x£&x> ZixAAj ^AAI ^ < • ' 1 ■■■^^H^^ ZiJo Itut A> xj! ^JtAx ^?pA * vpoiiap ^mAI o*oAxb « ^oAxZ . Zii^i #£ oiU )bix(^) XaoJJ* 576 *** oAjbA ,..Z*oj *o*SA **o.)4» f?^ ^ 
^ *\xi o^» .Z*?^ ^?^° 

(io^)Jipai **oZ? 

• UJ&. • JbtepA . Z&M> . ZiScxteX, 
, foes!*. . l^o* * if* . ZioD - Z*fc 

«*Joxl Z*^ :^9? *« **>>-<? 
aoA . baSx Aaabov ^oA . baiax ' ' / 
jLxiaao Zjbaixtt oct Zo\$Z l#**Xio 

.t.**oA&3 Z^oi&aoJL A*>'* ZjA&xao 
( aJoj ) . l&ttalxao l^^atabo 

\ ft t i / i 

% JtfJUa Zj^aa zrii* . tf i . Z£5 

«cpA.iLA6-a . <L-iJLji Z-ixax 

9 * , y $ n 

. ( so** ) McpAj&bAxwQ 

. ZlCottAx* 
* A»bbAxao 

• Z^-*>alA**> fcllAxj jaJ^j 

♦ *iAxl . *.WxZ . iib^AI .^xax*. 

" / ' St 

♦ *X*SAl . ^WlS »3ox»AZ 

" \ i# ' 9 ft * ' tf 

.wSi>Is &*»!» jBdptfi ^soi.adi; / ^ i t * § m * * * ttm m 


•iXi>axao o6or « » . ZA.*xix Z9Z> ♦ lAen*^ lAaAZ aus x.^m wA5kXb lA^uAia oof a>txSi 

*■ \ f < * § * * I 9 em f t% 

Jo Aa Z A- j 3 Ibcr uaaAxaoo £foo^« 

\« * — * Urn » v * • / i»* ^ * X JU^Z Zx)»Z ^ ^Z i:»ZAx> Ioqt 


( AtaJ ) l^a — M\xo Z^Ok^iaS^x 

• Z^o#ax ♦ Ziia ^o Zixi Aoau-^o 

• Z asm . ZiUJLi iia : Z$a*oAx 5ua ♦ i^a*.iba 

. Z^ba'-'lxxix Zflb . Z*X»x*> . Z^^Lm 

. ZA^ A 1»XM . 2Aa^o,*iu# 
<l-aa&,±a * I^v-*x^xi»!^t * Ubbl»ift i * i U * it U * f , ti 

* w^AxI * Zift ^te . d . S . ocaxm 

u $ r ■ 

^» . Z$aix loro iBbd Zi»b xjt w.aiAI 
)s4^xl * Zbc7 ^Ax^oa Ziboia Xbxi // </ ♦ oix$i oi^ ooi» o - or .*b**» Z^^oibA 
ocr? » ZiCLrfJiba^A^o . Zi*a}Ax*o — 

* ^Ax^oa » 4 ♦ A.»Zi*bJAkx> 

»wA*ax o .;o? ♦ jb&^ox iaSixj ^slSlx 
i cnixj whV^ai. : )aboA . i^dl . ^.Am 

g 9 ? m lt • ft / * ' * » ' • / 

>DlAx • % 6aoi£i XtXioS adaixo obbw it 


l&y\. kibA yo^b o . or . b^bA x77ai*» 

'* \ ' ■ • \ ' * 

* a .07 ♦ x*i \5lo xali ^x.Vx ♦ lAobai U^abA )aixbo6 . Z*6Ax ai^ aci; Mi- tt / w&Xjo cnX% ci^ »^^^o . a . or . Z^>.^mSo 
kjJaow . a ♦ oi . Z^i^ ^j^oAxmo - oti 

^Ja t 4*iLa \«ioCya joA ♦ I^aSlx Digitized by BHPK *laA Alx &L •• 


aU-»j=^ • i* ^V-Jawa* ai a*.^ Ul*3? 

as ^i) lip?? i* 1 -* ■ P &? 

/^ rm ft • * 

.• ba*^a- if ?*3 Zi i f 


J_3<As i> • « ZaasiL . AjZ&cAx 

# * j > ' Z-JLM A *Z.&Ax I— Lax XAj w ' /* 


Zlix alfca . a * cr J3l<A& Zx# Z^a^ao A ' Z-Jafc IV jr _<{• wiJL IoSlwO Z£JL* (&»*)• Z&x 1&& 
*oi» JLi*ja ZS't^S ♦ ZxJLSo U*.!utt 
. Z^*oo?a Z&x a*Z ZSidUo z£*« 
Z&oxo acTZa Z&xo . aLfeb 2i*ifi« Z&x *b<ruA,Zo ciAAib WU» *&= ./ " .^dil ^5A ^ftu A»Za lai&S *-*x* »-*A^A oZ Z&&a£ oZ Z<ft*X, £Z **oAil i * ' ^^ // // a ^ ti 

aSAAxIo . aJ^Al . ^<fcJAl ♦ <Y?Ax£ 
JL&ix obci . a . en . *.*&*&. h*iA 

• ZaixJi /'•i« * i • *^% a' if i u 37 Digitized by BHPK 1 577 ^xAxi . ixo ^jio U^s^ . Ziiia^ 

Zi*4^A cn^AS >3l5lxZ . wt3^.i^ . ^ . ci 

. ixo 
4 ^&x^o3 den .Z^i^xbo^^o * Z^oix^b w > » / . x*o,a^»:> IA*ioAi iia joA M / f / • J / « * j — / / i . I«^A^aix^o 
.IKoo^JaH&o *ixMii >ii*W / // l^dibaix^o Zi&a&*a. »io ^iauA^o Zaa^oJb A»Za Z5*xo 
♦ Z&cn AaiA^dd Zx owo . ZS'i* Zi'i y ^ /J 


* / 
a ; li *'?(**?£> A4^i? %^* I ? a ?? 

. ^-*.i3X ?** • ^** 

. Zj^» 

I&uo Jo *ii aw a4.iZ tfo : Alio 
♦ U& . Z-i> cioA . ASLx oi^ a^ 

A^lcs ._^Z . tslfik %9oA * *i*6 Alx 578 Jmw ^Vt^N . Ibf U> >sm? z£?oi*>? Z\* A*:a 

barf <— i*? M 6 V*? : *^**? 
^.J.JLiS^o* Z*V*»° ^^ ^asm* be* ul» ;^x - lit I - &*$ 

j ^Z cii Q& Ja*B? ow )fl£ I-Ct*3uai 
ben Uad&ft l^&t • *-***? *-*^4 *u& ? ben a&? 2AXd X?axm? 

<$3 *iUAZ . Z.$aa*a$ : ^? «S ocn 
Ziaxi . ZaS !*£#»£ . :> . or . Zaaxia 

Z bast aii jctJo . xizi boat laja > * ' ^ooiiaio . reboot ^ ^d i&L&i • )ewbi IVftoYoi cn*axb . Zcfccxx zLd 

* i * * t ' * ji m 

ct-box v*xiAl . v b&*ox cni Z-iexXb 

A ; Z? . 3 . 3 . xifo box aa . r\ &*o . ZJxmI )ai l^ox oar aa 001 cnA . CT^bbxao ZAeUoxa iixA^o l£a£ . Z^mtox* l^nfV. : Z-4^ t * . 3 

law i^* * ^« ^W • * • 5 : hcxx 

• <acn W, . Z$LX 

; 4* ^*~ box £»o . ZaofcX 
***** • kfcoax ei-*&j e^x 
*-** *<& . ? . 3 . I^ax' boxf * • / : ***** aZ wU Ziiaao Digitized by BHPK . u.^^Z . !<£&*&*:» A3l*j AixZ 

• #' *' — / it § it t 

* ^^^^ • *^OZ 

. Z&aiax w • Z^^axt^,^\ x Z^i ( At** ) l£i*ZOi. aix *> . # ^ A* '< * • I // 
k* j » 


& » 1* l—M}z*» Z— iMa ( ;fc&3 ) Jcr^ 

" * * ' it / * 11 m it 

» vXAX*# . l^txAz » JLtsuix 

* ZAotuAx 

** M if // it 


// *,•■ ^ / /• / •f A*- jboje. .bo^& . Jaiio of ZioatJa a^aaxxxS tfffa 

* ** * * t i ^ Z^c t a x lo Z^aJ^ Z-^b ben cap A ♦ Z^ ^a ^» 0^7 

mbax^ ^b : ^Do be? . oiibAxiaa 
»Zabai3 cna Aibb..xiJ .«Ji Zii^os 
Z^a^os aoA . c^Al^ : Zi^ai I^ox 

• * * ft tt t t ' *m 

Z*yiU iax . Z-i'ilx ^xx v 0crt^Z3 

Z£j&S Z^oiaict 90A ( ^ ) IA&+. 
J Zbax a*. oZ Zbax xn*Lf Z<: Z^oL**ab ^ ♦ C7 °i . Zbd^ f 1 )ax . \*3ua ^ 
: a^x^iaio^v a# r . ai**3aib **5ox » s JUjHA \ *t 4* I ♦ &**XJ? cufcl \ ^ __ . , 

. L$l M&i • ? • * . U*M» ZxZo 
JL_ i**x Ac^ : Z— Liaxi Z4&aaLM? 

IS ( ^fi> ) Li^OX v£^Ai ( aaa - a* ) 

Zoufb wo? JU&Sooa &*oxs Z*>Z£y 
♦ Z&adx Zaoxo^ : Zibox:? Z^aSL*(Ataj) , *. . * U*;aox . ZA-J^3LiOX • l-Xi±OX 


^c^ .box ad-*ox j t a&xic 


. cuSAAl . *? ', . ^ * v 


fi* /y / /■ a / ^>5 / / / H . ZJlax . Zitfi^ax» . Li-*>x:o 
<i,*a.x : li%*A &> pit* ktlSi . v^Aa 

\,y-so . MCA*. £> i»fc$s? • l-&8> 

. \*ox* ocn . Z£^o&ox . ZJl6!*ox 

• ZXtoJ^d&ax 

- Ziocrj ^k*ox : ocaXA» . A^Z^^^ox 

. Z^aJ^x: Hio Zjoci A^* L -^"**^ r^OX Z^aOk* 

.0 lLa*ox 579 


/ /■ ^ 


/ / • Z*iaa, * Zbax Apaoot* • Ioi^oax ' ' § • Icnioax A^od I& : ZAox*x^ . Zi^ saii. ♦ ^v.5. ^ : Z-iaxi ^laA^d Zio 6w it < ti / it »ftXJ v it , Zi^ *3OTioAx^> 9 zJot^oAx^o 

^' '*»/j /it 'it 

i>~ 1 5cfi^oAx^oo * l&s-xLbo Aaso 

Z4&»i ZSLb A$X3 ZiiQfi) aiix^ Zi>OX 
of Jaiio of toiio !Z-*A*l Jc^o»xm 

— — » '/ 

* Z»5' . Zift* Zoct * >t.iAAZ 

U,A*o ^o ZiLSli Oct tyisi Zio ocn 

\ t * a ft * ** ' * Zi*ox <hi3? ^^? ^ ofl ^? ^?£"9 
\ti* Zio^ao ZSaoaD Ziaxo Zdot^o 


^OX 
JlbOX oil . Z\>.±ai . I^ooiio . Zioo* AjZid^o • _f Z5ca.Zi.ibxi lA^3:ZioZi ocn ^ 
ZoiiZo Z^^o • UiZo Zibdx ZciJi Digitized by BHPK 580 


l» / .I^om-****. ***** <***} • OCCSJC-a* Ls^j <* Z&M Zi^* •»*•* — 

.it ot . atooa . U'A*o 

U&'o . ll?I? Ji^aa £»*» 9?,?? Jdk* . Zi»fi ;lb J**xo : ZA&te iLa ±±*. * . * A>6.%3 oocT >,J^**» 3 vOouaa xil xil looi 
xii Ait tjiJoax Z&Z . yOcnlaxij 
» Aw . \ifl ( }o^ ) ijLcijA* auad ouxlt 
0TJ?l IS* * A*i * wAd^M J^dx liiio ift 5 * * . '/ A-iOuX? Alio : xjl iib'Za )crt*oi J^OuX 61 Xii : tela bo Idjta o . 5 . *5fc / x Zootf Z^*aj*xA ^1 toii Ja^Al • * 
t eii»b Ai»x . i^f ? ^^iax » 
l<&wdaox Z£CQoi Digitized by BHPK ( AjbA -«-* ' it m lfo*Sj*fa* \*&*s o^AxJ \a*fe,x . Z^oax >\,**XJ «V<**> ♦ ( 5o tf ) i5o<& A * 2j3iSb JUhO Ji Ufisio ) Hi* Z^a cjTAbd wia'a den 

I * f / fm i tt . &o ? ^Jt-^tu^ 
A^iQyi v iA : xo . AteA .iAjX A ; 23Lz*6 
• :j ^ Sfa9 49Ao ^ . J^iab 

Za»qx . ZaiA . Ijc^oa . Ziibaa Z^i 


. l^A^^X . ZA-**.*>X . ZUI^AX — 

. a . 07 . ;i»a x ca Aj Zd o'ct . A^iax * Z^k^xo litoa ^ . JUal . Z^ t U 

* 9f«? : ZiiA£ ZaAZ . ZA^x Ziaf 

* * * / * ISLaA • ^ JtO&X . ^ . CT . o^ >jiao Ax? (ctf»? 

oc? . Z$-jA&aAx*> . Z_ &*> Ax*) — 

4 J^oAx*oa bd owo »/' . AjU\»Ax*> o * f f 


<uZ XiX * ZLaoax 0,*>.xj Jt^ax 
ni^ Z-l*> XJ»ax t J.&.mX A^axj^ 

Oc^x of *j!d oibox J^Oit6.«7Sufc»h • / ' i y i' • y' • i<r it- / i '/ • Z<&l*axao JJtx^xao 


* * Z4tai&o Ax*» j^ Axj J^o / ' " / -' r~ am a / / h m f* 

*cn Z<&— -riSa-a *a ^_s^»6 : *Jii » ** . / • ** Z^*^» Zoc?A? voAisattxZa 
ZVioi£>ax^o J^dxi J^ox * / • uA^a *tadxio : 

6« l& — ^IbAX^O / / 


• / ' a\*>x:» * '> . A.»2xtaaxx ^ > ZAx*ax*o . A»Z\>ax£o <*»— ** — xAA_j ,X-..*6uxAAl 

♦ ocoxj* . iVio&&&x>ttoo 

/ ' — ' if if **OJtO i**ax 3A**XS ♦ ***£c . wbjf . Zdx . Z.:»i . \.xi* ' = '■ ' '\ •* toi~ \\& i^o* . i A;ib la ♦ a^. JJic ^j 6 ^ t JUftaJba iiiiw » "a 37 * 581 •m^— ^k«. . lAaSwfliiOi* 

/ ■ 

. ZlJix • Jxi . && *soA 

F/ ' ;' ' » • 

. Z^oij^OwX ♦ Ajl^bowX JtxJL ooA . Zxi =i Zxia. LA^o) Aii^ UJo^. aoA ♦#!.;? y}o li f ^x v # *^i>A*> *xA tf (^) Zj^ ? % AA*^ lxdb9» Ca«W *V : o cl^< 6 Jl a. 
* r+ I—i*oxo 

ft * * / * I «£&&&£. Z_^A3 . Liso*. . Li^ ( ^tw ) ^oAxdos tf • 


j is 


1 4 <^ JOO 4io^ — ■ 9 

* loA . Z^ou^i JLaois* O^iA-xIo 

. .sc^ ) oiw^lo ftiaoAxjQ ftaA^«^}6 Digitized by BHPK 982 , *tf Ad* !£$, l>'^** ***> ' **° 

^ JaoA .' 0>4£M$ ***** : ***** 
^o ZttU^o JBJ^iaCC Z_i^<>a <JdtOX '> . f ' 


.'. K d*> X.*XX . ail < / '' * ' ZA***x ( ^ ) Z-xadx Z-x*>x liai, p *** f , * / 6ct Lj'i*)* lA-J^ix lA'ft-boAxso 
l$.*»x**a ZfZ «ZlbU&SooT tZo Zixao,:cao Z300XM * ' ■ ( * Z^VQX^d 4 / .laafca . iA*i*x>.x*> . Z&a*» 


• 1 >, ZAadbajba 


* Zxxtiioo Zai . Ut Z***w . Zii^it O .« . Zjtf*^ a a Digitized by BHPK caSUaA, ^ - / /' * -_ ' £/^ 

^ n • 2i U« 


* (J"''*' ^* 


^ 


tffiao ZJatt-a Z4 f Aa Z$9<n* ot^m 
Atfa Zili cpoA ♦ Z^bo.%9 !A \V?<? I ^ / / Zi.dfiVaa *: ■' ■ ■ \ 1 aid.it 1 * ■• olw . l^^jxj^bo . UW» * ibdxaoi * / 


O^^xXX^O / / . AjZ:bo,x*> 

. I^i^Axbd * Zii^oAx^o 

* A^Zi^Axao — 

^i^? ZjiLiw^ft yj^i ^oA . jbim 

* ZjJpox* vXi^xxo j UiTxo ■ // /* ZA^^bdi ZiZio V ^Z A^Z^.IobAfl^ ( xj*J»t-)*ol ) ***** x*xal V & 583 #» f A* pjpo £u&AAl .xiaAxj *»Aal — 

. Ziiaa toib ait **-* °Z 

Z^oXoa . i<CLJ£a&* * ******* 

. Za*aa} // AoaAftj* ( ^ojio^p ) IA*iaxxa 
«■ * AoAȣ^&: a Za*o.a * OTJO t*X*^3 f / 


S * # «' '/ Z^xtxxx / 

n !»&&& . «6; !&£»£ : 2a*xia* ^ w/ •* * £ <? * * \ / * i * * * ouii* aai jx. . oi&ao di$a.« ^ » Ob^soo vjJi Ait • ot&ix *& . Zaia W / *, /rf i • 


L'JX . $ ♦ C7 . ZaL*3 '/ / .* " Jen l/ffcxx^jo Zia . Z"£aL? Z&ao&i 
Za* %3oA • iS'&a - JfLfca - Z>ai,a Zix 


■vi^MhcnHi ^r » » J " " ' II ft ^y/ m Hi* 

vdia>.o Zj^s . lorai^ wroa* wD^-so6 t. t Vfc -w ' " / ' * i* ft . a . CT ( ^^ ) aiSLjAa? lA.it box M 

' ,; tt * t * * §t 

ycr 1A^.£># ^ lAdlS> oii asxtiio.^o j/ /> ^joA ( Uis^i£i m^iSb Wo&a*> 

cnA-jwan&A li-A.6 : lib A-9l t'ijbb 


* ' ^ W f < tt i t u 

/ i' ij /; ■ rf * j * tt 

< L.^xVA.3o Z-^^aJ2> v 6oil^ • loci 

* asAiAl v bcnAi^ ax^o^xlD 

^ if * u ' * 

t 

( ; sCjio ^^SL ) ^x^juo 

Zai 14^°"^ ( ia ?° AJbtl ) ^*? * , * 


;/ / • * . ^ . ^ ^L Z-iiax « w^\*a ^ ifcnb ;^UASf x^j • iJ^iJLSi . ^ . cr . Jaaoa A*a 

. Za^aa Z*X - ^^ - »a?^ - ^c» - **4^ 

lAi^ 01} v *aii xa Zaiaiyj Zixioai 
Ziioa ( o 0tf ) ZiJ^a Za^a ii^ <na Digitized by BHPK 884 \ kx o&caA. . liocr 
Aojus? . Ifoteti ( ^tw ) *#**** 

4 * rm * ' * * 

r. m a* 

yju, • 1^* *4& - ***** ■ ^ 
chib^o . i^tt ^ ~M? ) Lai ^ . ^j} x» • Z#o*iio I#a-ai 
. Zl&ofc Jciiax Z*axd Jiix • . / . (*ts) wMxlo Xb& * Ux 
I^-^AUibo * Z_*jox Ljixs wJti • / Jukx -l-tw. JuaoZ . isXZ . l^ttuiio 

./ ./ ." , . ' s f* 

£> . Z*ti <n^ ? \^*> . <}o*S <)oa £» 
. erAaco &L*i * *02lS ftos .to A fL 

*oA . ^fl . *&. . * , S . ^cn b&sL 
•*?** *k^*J -39?Al .a * ©? . *jut lidai £ copied* li^i . ^ . 5 

9 i a ip m I i d 


t t 

J> ^* iLxx. JBlJ} x lx*\l * ZiiJysi . Ji*iu + * ^* xno$&.6 oia^ Zio . jUi*oo lixooo 
♦ w^a^ . cii4^ J i^opi \-*i *ciSi:Lo ' #« l^K>:?o^\lo cnjjxi *^Axl XdL^so 
vOcn^ ai* ^c? . Za*A? ^^ai ZL^sS 

H?* ^^ &~*k <*&* . s . 5t 

♦ wafcw ;3'Ua Ajj . pan 
(*tei)Z#tfi Z^i ( toJ) ju2i Lii* " Digitized by BHPK o&ttA I I M I ■ ' I * - — • ' . ( Jacu* ) *au»A$ oiftftA} . Z^bogM 

. t&ftJwZ . oaJi* * 14? ^oA 
< 


) i«4w 2^-^ . ( jaa-a ) I^oouftft * l4<&**% 

r 

. Z#o_ *&&«* 4^-J *-*fcl Jb£ift Uubo « / ftjuuoft oerr lA*JftA*fto . liixxzo « / lAouioc 


biiXio / im / ciaft 06 Z-itaoAa . cnftlSb l.ii. <14* i *»■ ■ * ■ ' «• 


■5- I --ft 


' ' 41 *m§ ' a rm § f f rm // / •1ft o&a ljL~*jisfa&> rm ' * <40eftoft AikiiA 2iu»Ao lis ax u» a**.$ftJbt S85 I * 1 * ZftZ-V . Z#ft,*iS £**» lAouuLtuA:* 

'■ t' * t t i ' urn m • / # r ^^ / ' / /* lM±«ftja Z&oA^ft l^ix^s l^aA^ft» 

oar x^oAx^o cia ft L^oa« . I^axS 

. 09Z - ci# . loco IftZx '• if 


cnift^olbft ;i$S iaXft Jcj*I^ti«bft 

> zJaibo ifti^ . Zjft^ii cjftft^i A3 

om ftft oi^a ZJx \as \ii lis ^07 *i.^efto . Zioibo . l^Cawubo i * * i *A*tt t-a>ft6 ♦ ft . 07 . ZAUi£ . IZ.OX 

I J * • I t ft 

* ( oribd * ^ ) lata Ai^fts 00^ 

. ZlioUtte. * * i / 


<aa^so * sXCic^ Ai otaSAJ u wisoZ Zftaai ^ . ^s(.jJl tf Z^oftoo 

. ( oai^ ) ZjAx^o ftft liai. JUjVtftdp lijjAxio I^CaAUxftft Uxi llxi 


. Zcijft^M # # « AjZiUfc^o 

* # — / j / ' /i Digitized by BHPK 586 

l^Lix - z^aoa* - zA.x*4x - lA*^a 

^aUo . ZdUx £> a*>*AAZ - CT^Sxa: 
Iri ) ZxS, £ l$x* ***** - *<% 

aeu Z<CL*.»aJH crApAZo Z$**.* ^o 
JJao^XH a*V <ji-iaxpa . yor ZSLAi 

. ( U\JLX> OTOA'Z 

\ < y/ 4 * * 

Aixp Zix • *a> al.6 ( A tw ) U*& 1 2fivJa 
Ziftf .L,aJ a&JwiAa ZJ-A^o , 4.;^ *JZxx, 
<n-*aciaS lisai, *a ZilaZ Zania&a 
£<UAx> cnao.CT^ifaiAa A«Zilba.xtt 

♦ <Z_xalaoa iaa&a ZJLcnaa Jxaax 
ZJSpx ZAa* laiaa&ib Z&ixa.N*S 
*\»l yoiia ZJJ»aii Zsoaia Z6cn ZA&a 
v?4? £*° w^i^a Jbocxisi eisaJoxo ZAax * • ZAix iA&o.^»& Zxx « * V?! t-**X !*-*£_,« Jjp^jo ^j j^J^ 

.JVao(liia.j liajo Jsaeia U.iJo . s . or . ^x Xb< ^ i;a _ j^ ^ < / # • ^ ^^ te l *»* -^ «aJu 
' l ^a.^ciaa . Z-^axa m ^i -bo* a Digitized by BHPK . 2A45 2Ai>AO (^ • /r • ^ a • ^ * z 4 a ^° • Z:d*iii )aix 

. A, Z Jdxx . Ifoicuix . ZAfMX . ZfOOX 

:Zfdix Z^ax.ZAfdix Z^bo.juia den - AfZju*x 

Z^a^j^^ad vjAxj w AxZ 

. ^ti-x \a,fl>&:a 

• A>Zi£jAxao 
Zik t Ax Ao ;^5ax ccu^a oaxi ; ,.q^ 

?^ *%» « / . ZAaAiaiitio * . * * • AjZ*.taAxao 

. yxax^# . ZAtajbt» . IjtkxzLxi 

1 * * 

* ZAO£UX30 
. A*Z^14X>9 '/ 


2DoJLic / ? ZAi-Joxo ZiJax ^Z Z-bax5iA>oo *ZxV,aa Z^lx . 


l^ia^a Zaax \ilo Zxiii i,^ \a^ uXx 

^a . o.n^ -Afl ( ^ ) ^^ ujji 
^aiVlix a^36 : I^x ^ap . l^xa j&ttA 


5*7 <L-ii*xa Uixo Z#-ixo Zixx 
MJL&9 lAlWo Z^ax Ao»a* 

. 2#<m;*,A-x*> JxAxj s^xAxi — 

j/ ' a it " * u 
/ x. • V / t\ A . ^xAx** cixa 2^303 : Uul.Ax1 

: bO oiibo Z,&*x+*i A*S . uAx 

\ t*9 it iff / / /f ' >/ / i/ <r MO /■ * / • Wzo a J AtW a*~o . Z&bo^o . li*>I*> * p*x>2 
♦ a . cr . w^LjEiAaoa c»ct acul^^ixV. 

JLiAaAso \*i*o li&b t ^ ^ : Jxl, 

• ( adz ) Z«&a*j03 I&AxA ♦ '' A * ♦ k»ZftulxVi . Lfti&Xxft . Z&ijJottt / / • * t * * • t 

2-iuia IZotao « ft x*v ( ajcm )t2fiso*3,it 


* IAo^i^i »jhA:so3 ZJsa>a#o 

* it* \ t ' / * 

cui AjIs bo * zAAavx , lAodx ^ *m Xio&a 2^dixX l#onA*£ J lAJ^di* . a • 2 »/' *&** ♦ * • or . ZAja AJatJ Aj^x * tf ' t . ZAoAX* ^*1 aual, 26ai ^J-3 ZJix W, : l^,a Zii£ . lizst* 
oa^ : Zj.m w^x ^&j ( so* ) 3^k^3 

. JLij^Ax 2iao33 » - / ZJ^Aioo IAJJ3 eoi Zxs I. i;^^ ; 2CN1X: 

t t* * * t m /' ^ » ' «< << ' !su3Z . \jaa * ^Slx . xiix xaxj ; ^i * /' ^JZ *^i» li' c« Ail A*i. ai ? / / ^.jZo : liilS ci^Osxa^ A^? o'cwo 24L;*x W-iadSb ^oA . Alx AxX «> ■■ / ^> Z„3'l3 ? ^^x Zx^a r en) J-4^6 

. ( ao«. ) 2*>* 
.ZAa&c&i* l&&oia (&jbs) l^aiix 
* Jwoa-xo Oct J&X3 Zio ocl Aa^LZ . A.Zi^x .i^flkUix -lAXfcix . &>*x / / Z&uix ;S'Z3 v i <n f >3.iwl-l6^ ^3X 

( 3<» tf ) 

. Z^a-^A.xy> jXA*j jXAxl . J^t ^fl^a . Z^wixib OJci AX? 
Ziiixo ZAixo XSxo liSx ll*i%f£x 

jbattaaa Jn ( i» tiilwAD ii^ 2a»o Digitized by BHPK 188 
^mSLbA. 


/ ^ C7 j &x\ . A.* . a*X • ? .. 07 . lAxxJa 
.ZAj»4£ W*o (juia.jj>4) Z^oSdfll 

• / * It \ M / * * 

^Z ZjUft hoi*, oi«&? ^ o . 
. L-tii* ^-^J «-^o oi4L§? 

.(&?.^) 4**'*~* •>?,?* ******* 

• &#&& 
. z&ua& . &&» * ' 7 J ' § • 

-a&Ax*> ASAxj ABAxl . A** . jb*s:> . Z&ax ASLxj Aflbt 

' • // / 7/~~, w 

ftaax* lis,*, *£ Aa* t « . A 

• ^ • A i? * l#a**x» Axi A*Z 

• Zii*f2i !&ia*ai u»*$AI . JbBZ . , &A* - vOA* . ^" . 07 . xjI )*£ A*Z « . Ufa&fah* a*XMj A^AI 
*4«Al tf W0 5'A i6A.^6 ♦ 
// / 


Digitized by BHPK ^* *J**' 
ou^olad i Site ^jLx ( , . * ) a^x y^ 

4 <l£x? cM.iA^&u ♦ ** Iwlniiw 


ZAoSi * W ***** ( ttttA ) ^x A&3 Oc* . Z&d)* 


LiiA ,t * I^dAlS 


.* ^ 3 '* ** m 


fl^ox « Z&wAX // ♦ It^ yjl*. . Ol-X5fl0 ♦ ^liA 

Z$en . Z«tf**J3i . Jb^ix ^d^tjai* 

' t&&» U*jo Zia^ 

• Z^a^oAj^ _ . WTO^Lfcl CUL*> AbO^AAjO 

. ZooSbca 

IS ' / ^3lx 58fr * ' 41 . A/Ziifbuo / #i • Malabo « <* / i i r . A*Z£&*> ' / 41 


tm ' * «*ja3 $ ZdLdiS&t** . ZJtt&&» * * #i 


• l^uifa . UiiOo A**S « «CT — 4 £» }J*o *6on$o : <^ . »J . *$» 
♦ bods boo li*x* .boa .Z 

Oct . 14*** ( &aa ) Za3lx Z£9& ZS&x » Zsi«ia Jniio *jf *ai cn« bo 
♦ Z&o »-JU<7id v 6crU30 tt>U i Z^od ffiM oct . l&hoAx . &oSlx • Z^oab&i 

i * * 


U_i\tta HI^» J^ ( So 9 ) lit i /j . Z;3l£ Zoct . U^ : udx l±±s* p<L* 

ZSuxo . aii^l . Z\X^ ooct . o ♦ ct 
. ZSjX oh*bo i&AZ . z > ci > ill 


/4 4/ 4«* ^ x/ l#- 

. iito ZiA Aa*&X 

f/ ' ' 4 

ZdUoo . AjZj«nioA*io aoA Z*3bt * » . Z^o&s ZaScts Z^o^l 

4 « 44 I 4 

. U?A aoA » Ui* ^ J^-'AZ A.*a t )-MxZ*i Aal (So tf ) Z.a^» 

. Za*juM} ^A * o . ct • ZiSos 

ZAg of 14^0 . l&bt . Z^*flLftio 

. ZdOk4.AJtf 

. ^o . ^^ . Z^os, Z-£bb u^Sbc. * ** » 4 « / 4 * * 4 

. &**>? oct . Z^^uflbc» . &&x* 

. Z4Co*j&&o 

♦ A4Z&&U0 


Digitized by BHPK 590 A* jfttA ^a iftdx . &&*£ to v6cia» 

. Ada^r 

2x0,4* ( **? ) ^^ ^^ 

Z^tojas <**41»? v d ^ ****** 

. Z£3*ai* pSaf&oi'o ^^ \*x ( ocfr ) iM\$ jw^f *4%* . ' . Z&rf£x» . Z*BLx*> 

. Z^aiSlx* 

* * 4 

. A^U&x*> 

. Z^aXlx* 

♦ AJi&x^o * / t a^ i^pL^ • «Aj*AAl . *Z}*aja3f£ 

iSAsA 1$ . AjAIo AlSAxI BatlJL* 
^AaAxA X-J aoA ♦ La* L^tAo 

• Z#au&x» ^IflLxi ^AflLxl 

•*U. ».«.I^Uwai 90 A. ^o3 •*S &* &aaa AdS a|ax| .' ^ * Afzaftsbi . 2 a**&x . &.&* . z Aa^su . za**x 

* ' * / / * ♦ ZAaA*SLx 

/ § 

. A,Za*ax ' # * Z^a-iAa^Rio <$#*.*. <$A-x} ^a*f . z^ai4a.«i ^j ^axi 

I-&*o ZJ^x l.lxi \Sxft » \ 4 y it • a J&* • ^^0 . l^ia* l^. ^.Ji* 
adx? : JL-i^ao ;di \3Lx > z«,ia 

. JUAdi - ZJ^X ♦ Z£ia^ . Zxfti . iAdcc^io ,* .* :IJ3^ftft )otx.ZS3axo Zi^Lxo Zilx 

*)#*-!> v Jix cni^ loci . Ai,» ? 

IJ!^A : ^30 A iS&x ( oc» ) ULJ^i 

. Z^^LmA ( i Aa ) UdflLx tf aax « 

" fm r urn it <t ^ , Digitized by BHPK tfsttA 
jdC^x rf? « tf&aa :ax * ;ia>x 


* / . AjZa&X** L * ^ — / V V_ J 


♦ AjZ&Xtt • Z#ajU&A**> *$#*-* *3teJ &i . z^aji&x* ^ixJ 4£*i 


* * **&* J$xZ:ZJ*^baxa ^ 7 / / 

t r / 

♦ AjZ&x:* ^ : Zi— Saxo ii£x *Sx-j: 

. or . dull aflLx * 1&JB0J320 Z&jUL&xm i f* ♦ 07 • Z&oi aSLxo . llt^obs tbL* . a 
Z-J»oS A*&x& . 


.etaHs. o .cr.Uidx ^3i *fc> Z*a*ii 

A$X, • "a ♦ or . Z^A/Z A^Laxo . v^.^ 
AJwa *Slxo • oufli t *> iA_xSU,A 

. Z'i f aor > ttZ£ . li t 3Lj£ Ion (rfojoi ) Sou 
^ ^ v ott*j . *£* . ^ . ^ a . 07 • loci JLl U*»*S liaiL A,o6 *lx 591 i?« -rfr ZSSlxm . A*tf * _ / fritJCk. 


♦ Z^ *- .' ■^V 6 . Z^ajuaAxio ^-3Ax-J >-3Afcl 
oia? ooT iJZ-io ( aaa ) Z-i.iacio 


JdLxD L.' J^Sbcjlv^iLc Xlxo OA » ^ ♦ or . zJi^i Adi of cr*AJi 
.(^aa) Zii J&x ^d^.oTi^d^ Xboo . *! * *f t* f ♦ A^. F JIB vi ^ ^ ' l±LLj \*&£X 1 — ±aoi» . ^ • or « ZA-^aora^o Z.1&X * t ■ * > 1 in ,#// ' ^ A* ■ * . jUA^X^O * >Axix * Z ♦ 07 ( 2&o3e«0 

t i 4 ■ > 

ZoiJZd ojAflduJL * A^Z^Aix^o JLxooi* 
&*&x Z^ox^ . 1& <SX *oy IX^flLx 

it t t . ■ / t 4* * tm * * 

piso Aai UiV . Z<$o.*jAx • ^^ 

. A*ZJ*Afotao . ■» ♦ or * A*zLAx 

* # / ■ * * ( ia a ) Z-iSLx I— ia» 

\ • * gi it " 

. z&4$ ZS»? • zfbo . tioVaa Digitized by BHPK 192 
• Ja s UCA99 J ci ats A, la ©d . Z4Ca*a£ . Za*l£ 

. cot**© z <W a *4£ * ^^ ^ 
*_Jtx t ct©<u-o© lovr* ^ 9 * / /' *■-' tihi&Lo . Jauftsao qm a*a* / / Aooct© . L$a^ . a • ct" . A*tiai&*S 

b&_S *a&*ai a-Ax Zi\ " " ' // / / / * 


A*Zjct*>Ax*> *5C ixaoi oct . Z^xaiI oal^o *»■• Jaaao I^obua A3^. o ♦ ct. *UifcZ : a>a,x aiiAao iuSbc. ^ 1 / %?» A^iiuajc. • Jul*, \4a8to cm **0 ci / t 
a*Slxo A.Z&JW, > _■> / / i / a* ** ( ao ? ) tfaaAx 

• *& Z&x 

. ZaaoxS 
«J Afl? oct . Z^oaSox . Ziaflo* — 

• Za3©x * * • AfliaiSax Digitized by BHPK &jpnA 
*. Sf aSLxa jboo . £**•? Z#ao&J ^ooAa 

. **ft^ AJ . a . ct . Z io-f la yCo^a <nal 
KZS I&i^ (&»») Za3o* Z&ox " 
*SZ* Z^Sbjwoo Z,#&ox* Z^diSa !»• it A*>a <I AaoZa Zu*xo\ Lx»o 4 Z-AlXaa H4X v io Zi$ ? 
Z^^i^b I^W IA-^aAio li.aox 

aniZ ^aci ♦ ^jZ a*. ^^ »U^ jL' 
^Z aaxZ . a . 5 . wd^Aso ai9(z j * Asu^soa IjJi.oa ^.cu^t asXl V t. A£ 
. l^a#I^ . la*» . laser . Zsiwai : AZ */. oia - Uia^S . 1 Zaoa£, .Slm ' / . ^iaox a^bo.) v^ix^o ouai-^Jaai 

. Z^d^.11 ZSxo I^iax acrAio ^afsax 

Z_^» ? . iaxo ?? - Z^oa*i»i . Z Zx&a - bo. ZaSLx ♦ ia3 /« • > ', itASo z« ^jk# z lis oj¥^ Zct^ctoV. j liflLx . Zaa,; Z^ix* dSLx * Z:\SLxx Jtg&A 
^ .5? . Z&sc <* 

i ' _ *• . * « . * Xisuta A* *4 of AS A,l ? 1*^1 Ui*l lijaiao ft iiaiw. . liij; . Uij. ( ** ) lAAx i ii i . Z^otiattx 

. A.»Z*aa.t3lX 
. A.»Z<Gtj*.t3liX AjA a . ci . ^Axla £**>? 1— iV* llL&aa Lkax . &02 1^00 / if // u **xfcaAxI lia&s . VaJaax w&ia^i wcusx >4 / // * * t • l4wo&£jtsAx*o JBUCiAxJ wGJH^xl 

J* ' m t / u i * it ±&x. i J • 1+axQ ZUax Ins j 1 2ja^t 

« 1^ /J W it ^ f , 

' * - ' ' MB JJ j , ^ 

3L)LJb6 JUL* >sa1i . I^xAo l£* It 

<F ' ' • ' ft t, m t ' 

£*tt flol m* Z^*ia : l£xj? && 

38 " b 593 : If^k»*3 - lite* . &aoa Ao5u&x, J A#I 

1 — urn ' Ki t t f ' * ' ' / \/ ' 

■ ■ w 

%mC3lx . ZJbo&xo iiS ox i&Xi i&L*. te AcA cni ^A^aAIo xatS ^aibcaa iaxA . Jnfcis . ct^^ Ziflixbo Ziol : xj^£ 
. ltaa& v *5dx» laid ^ierr : ^i$ OCT 1 )i£0Cu3lx 


I * ' 
/# I s iatcis . ^ * c? * wail iixi? x-*^i 

.iixioa OCT I^iiSLx» Zii^xio 

. A#Z!iSLxid * / 


?5I T — it / 

. A#ziSLxio 
i * cr . Z^iSx . Z>&x 
^ n iJ^ipAx j ' y / * . &sA • i» A / 4 o i« v # 

i^Ltaxp ZJax %adxJtJflJc ZiSAi <nu£ j *4jfr . JL? . Z^ . ^^ Digitized by BHPK 594 
\joa6 adrixo . ^V . A»{o o»*V** 

cafiij . ZdCXaaaS <7i-£axo 
Z*eriJ: ^A& • wra*>» Z*#Z tit \±**l tfo 

bL*S* Zi~ l&xo liL* cd ^ 
i Sa& . a . or . xff >3UC ^n» * Ziaas, 
Aa±utA Zta <&Z Ixa^a calX A*»A 

( So- ) cnboX Adbtx ^Asm 4 osboX 

^tkx . mxr^da cuao aSuix 6 j oiikfixi 
: oitto ftiaZ . a . 07 . fcr**> xJl ^ /« v^uii. w5ui aldox : ^.iJL . \£C> ^tt.XO Z#_iLx* iLta , • M Z&mX* Iliafc ZUfcai *JHX o.cy.iAI Its*.*** •^.ct.I^XOI 
***-?? tf.4© I*Ao^ j|ii, \^ ft tf o^jtaA -BWP f/« 4 * 


^-M 


J Z007 dcMbScdoi 1ol=»X Ij&'xxk Z^lao 
LXax t ZJLlfc? of ZAk«D JiAx^kl » ' ooif^a^^o . % ooix^ . a . or • oi*A&2o ( Ahi ) Z^^tai l^lax . v ouZ i** l_jAx:ao Z — >ax^o **£ . JU^X^ ( a^a ) JUfix ZLbLX ** • 


a * ^ 9 * m i • 

<Lao&2 ( >autai ) Z^'d&c- Z^aax 

* ZjAx^o . Zi«x t* < * ' * ft If * u . vot Z^Ula tf . Z±aXJ u*.ax « / * / caofc . Z<^o.^±ix^o Zaxj Ui HtZ * * / // f Z£UX? U39 : iLfi)6 Ziio ZAxioi 

,f if • /• * jV ' *i ,# / r' • JISZ ^a^ Zooi Xbuc^o lioiio • l^x» 

* *l 4 M ft # / 

Ittxiio.Zoo? Zofbo .a»S (S 0tf ) Zilif 

* Uai ZJ^Aia C7i^ low a / • it t 

♦ A^I^tiix^o u * n t { * 


A Digitized by BHPK 


An * 595 


j * # l£tto*A*Z* tfaix.tfoA** 1 4 /, XafcsS 


UA * 9i r 
xioa loci 
i,MUA !#-**> ( »atoJ ) VI . > 
. ZSAaa ' i (a*w) lA&aox IijWottx 'Zdttaj&x 
. j&ao£o * \aAfc.*>3 Z* ocn . ZiiJL 

" " n if 

* ZAau&aA.fc* IhAxj \aA*l 

. la Aft 1 • *A,Al - ^=uxso • v*a**# 
•Ajl.^x ♦ ^#iAAz . a.*, AAl . *aS©JAZ 

• "5 . w . 1Aaj**o ^iaAxl . ^*jAAj 

♦ alZa XbAxl . TixaaAl .■ Aau*AAl 

- ouocn IttAxl » l*Io ^.ax ♦ a . S * . / XtaAxl * AJl*. Al . Ail . cn^i^o 

i#.*A-&bAx*> » ; &aA»o — 

. \aAx*>3 **'- * / Ax*o ' ' * r *t f ft / 

. ZSi*a\ . i£soA \±ax*> . *A^ . SAj*2 

. lAoaSaixso 


/ / . *J*«=j.x . z£a* . Zioi' . A,tfttx» 

* * i i -5> Digitized by BHPK JL.ixo« . Z^oo^d cnSuaa* _ oii A$^l Jaa.. it .« > If m r Ji&wo .x^x^o *' ' / // 


_xii lil I^U. w^xl . -a . C7 . 1^^ 

m Zxaoufca - li^j» - bo^ - ^ Al . li^S * M>Zik*ai6 . &&?? flLb AiAa ouiliaa 
^ia v**& Zi*w.aoaii)i Isoo-mAX l^to 

V t* h 

.^lA^ lOW iJBLXO . ^ItlX lio l^f 

Jaifa* lalao low Ifii? 1&£± * fibo /« i/ . 1^6 Ipi ^ . IJL^i Ij4a?±a ^iJa OUJLX4A^O Z^Aata^ ■ j* OJCT oqw <Atai? ^ * ^f*t ^^t»x . a . C7 . ZSLtax bax . ^xocc*# . A*Z V* 

^> Ij^ca )dx (5^9 ) tys* ^tix — 
JLio oct *aoA - JLiaoX - 074Seaiftii» 
. XiiZa ^ixa Z^iia iS^x * Z&a^oio 596 ** * .5? . 'JjL (opoftii.) bo.** ^»* c AX . l4 ? jgl* A*I» • IflLl o'eiptfao 

. boJa*. fit A tax • tsoJaxo 
» Z<ni5 . Z^pci ' . 5 ,.* « =* ***** Z,foou*fcUt 


> *W *r**? w« 4 ' 


A**J : aui^ ^vlte Z^&o . ^jj 

.^oj} ^ifftlo ^bote >j^ .3.5 

. V«I. W&& OZ X77&U *jl 4^X0 

ol ld*l A to o ivLiS ,7 1^ 

MU1 V M *ai . * . 5i *5h *1& 

b ^ U l $ CT ( fc*M* ) ***** Ai-ux* <F 


I#cxSa.&x Digitized by BHPK ^JdA, ZiCCcu&b&e*) ^poA • S^<jV} * Ji^x} . 5tt f SAAj iiMinfwi^' I _JX i / — # // 

— -■_ A * * * » tt t tm & / * / ft 

. \aAx*o 


v4 a£dj^ A.O.XZ * uAjO. Am" * 

>4c? oi.«xZ . ZaJl» ALba IA^*^ j • * j 


* / M I C*bo$sXJ» **♦ wLtaxio Ujq ** AXiOD »*'< (ojaot\acio) linx^o . ocdXj« * A*tf±ix:a 

. 2-Sax Idafi^i ^aoA . CTfiab cixiaa 

# ' ' 1 * / 

. wax . Zwaoju# »aoA . lilac* > * . ci •r # t * . «ha3 . Jc>^» . ILftdi . ^ . C7 . Z^kx^Lx . bajax >m*hA • ■ 
. A, litis*? 

. ^»Al : 131 - cia3 4. U . x&a uJu\4 - ^ • «3? XdixS o«n * ZXliatax- * * 

X*X . Z#& loor : Ai.^ * ^l . ^$i *JI) IS t I t J * ' m i xoxx> l$Xttx:o § * A * •'' ' >* *■ < lAxtax ZAxtax Z^JIo isaSd ) 


4 ' 


. Uaaa>x *ju» 1 Jba iaJc 


Z**& *xj t * « Digitized by BHPK 38 * 597 < AjZ&dtax 

. i«#o2u±ax . Z4&Jax . ZSL-ttx 
* ZfLii. . Z^io . >jcax<* . A*l£Lb% # * ^ ft &kJO& ...cnia\ cnaSAla * ^ . or : Zio\ 

oiii^ ♦ ZiOcn A.j>MtX : ai3 0cnX cl Ziodi Alt*** ZdLbdd ^>^6 \*SXo \^°^ 
\ t m ( 3L39 ) ( ***** ) i -?«" H * ^*<b* 

♦ i|al^ «iA A4aX Z^x • JaiZj ^.^ 
l^Cioso . l^aLs Iowa ZilK*. . ZodS 

. Zift. . IAiibo 

I4ta*&*a . Ijk3u±ax . Z — JjLtax 

. ZSL*iax A^>bL . Zfl[*ttxJ 
. Z^AK*hid ( AJbi ) i^a — i.j.Ax 
- lioi Aoa*±*x : Zi^oAj^ . Z^ax>ja} ti * * t ml * 

..it' j * t ti ft *' li * 


4 J * / IdtiAxM Z^Lta ax Aax 4f / /# / . Z%i A«X30 ^ii4f ,?^^?-^? *-r*» Zi&tox** 2^SUax» # * 9 ^* ** # 2^i*a»6 ZM«X» ■ m 598 33X jaA A*S : lait JAofe* A f l5<*»rt**>o 
24&&0 * **ix* bo oct Zj{ *>&X? 

. liao*ci» ( *f*fopo&ap ) iSfifc Zi,ixo 
feJAx-^od oot . ZJ5Z ax . Ii*aoZ 

^^^u Urn it 

• ™l|» * Up * '■ ' 

»OTo3L»ax3 lax.C> *iaSax yboi&QX&jci 

^^ i tt ' • ^ • ' i f * * * 

t-#i»ax oocn . bkLwo Zc^ix ( 6<w ) 
. !&*X* oati : t>*a*L» 0007 t % a^ois 

» ZAfloeaA . lAoix^cnio - 3 ZAoa#ix !«■ *ii&o&a ^ootAo^j^o . dxo . Zaix . ( i**s ) Z^adAii . AtLuaA. A»li*&«^o : A,»Zi»:Lx ■ ^ ' ■ .' / ♦ 1*6 ii.^3 Zio ft** JX 

^ • A#Ziaixio 

xax* .,ZAS:ix:» . Zaix*> iacfeoi. 4 l ^t s ^^*io . Zi^^iba AjZijj^ja • I *^«^^.llaJ k fta> tt x( ia?)l ^ ntNM« . a . C7 . CT^ioaa ZiLz ix . ^io.<b 
A?*o ba^AS xx o . AiJb.^ . Ai,ta a « <$> ^*»M . "i . 5t . jei^o ixo . ZiU:» 

Zoer Z^djj^ao . Zi.AiLo Z.»o*> \^ 

A^Xp XiO)i^ . WCS&X3&.0 X770.SV ^ iv 

a-x ZJd Z|La. ^3oA*^Zo . cnAbd ^5.^> 


/ 01-JloftS ix ai . A f I^A^ <nX^ # '• / l*ibOwX 4 m 

•ttfc*$i? iifl« (?cu) ff^pZ YioZ4^a vbc^ix en via? : Z^QAi>e*cn^ A^Za 

/ i# . ■ / ,19 m 

Z^X.x^p ZAiok*o.x ^aoA . % axZ 
1-^-i.AS . ZA0.SLX . ^x^Aios Z^o 

' * li * m m 

• l^ f a^Ao Z^jax a,Z Zoc^s JUJcaja 

V y / 7 • ■ * •» A.a ^ ■ ( aam ) Z^Si-x U\oix 
*dU? 2i0 °'^ * i^Ax - ziix ' / * Zx^aoA . UflLX . Zi>ix l*fc * 15'ixi 
wo^wZa ddr . ix^xi oar Ziat y f ^Zo looup vti3t ? ^,; Ziii.oa.x 
f/» « Digitized by BHPK ^,fttA IJA 599 ■■ 


/ii* Z**fcl lai'l UttaA U&i w7a.*xA -a* Z$ - i5cr> /' *■ ci uk*Sb& pj&A *>**£> • l *^°7 

Zfca**J 2**13 A#^I ZJ J pj& & *&- 

o ♦ « . *5fa wtom* Zix . 13 AM ^fcJOl 3Ax ^oo » oii B#ibo * 3 . <n * l&*V&i 
. 3 .cT.cn A&#» ZJcnd lax ZjSla Zxteao 

♦ 3 . ct . v 3A:a ZJUJaa ol»*x ♦ JbaSxa 
Xl4iA3oa:i9lj3 Z8fcfi>,a. L5A1 cii v3cii 

. 3 . CT . ci_*&XJ A_jL*Jsl^03 ZOCT 

.ot133 *fo *zi*a.x6*ai*.S3jo <7i*.biiXJ3 

• oi^Lx . ©rfcual , "3 . cy . sr^ix A» 
lis : l^I^fc lija AiS it ZSiSo . ^ i / / t ' r ' , # *■ ' / * \KkS . 3 . cr , l^oioAia-lSJoss . Hjriaafto 
:cniU lio l^aioAas I32J it h&±. 

Y' * * ' ' t '* tw ft j * 

( *sk(S ) \09i^A %6ciAaAoAa oixo 


3^1 . 


H^? I<Ux »' .# * / 1/ t VI . lAASkcn . o%l • »J&Si.a . 3 * en . U^ „ v c^I 

-■^^^^vte * Xta^9? • ;SacNtt . fltiq- • MC^oodiA 

I330.XO iJ5io : lSiibaib . ix- . tfix- . AAe> * AA^ : I^a^aio 

/( i \ t* t ti H * * 

toisai *3.x-^ iAs^xo . Zsiib.aSu yA*I ijUH // v b w / / ' ,1* tf * t t tm f r 

Suii ^a 3 . v AaJ^ it ixb 1% 

, If ' ft ^/ • 

Zocn . 3 . C7 ♦ cn^oaxra axl • ^aa\i<w 

. C-A.XSS. o,Axmx^i iati • Zi^.crba /' ■ // cn 
./# ' Zj*x^o t j * y _^ Zjaxao 


fc" HX» . A^lix^a 4 i^a-six^A^ axAAj UA^AL V 2DO30C 


. lis .so A . lattfti ( At« ) I^iaso J 230JB. 

t* * * * 

Z^3ftS.t i^Vcw ( at* ) lix Aiaao ; li» 

. z£c\*# . Zta^* 

* . i 

. Z&LaXM Zi^ofi^a UAZ ¥ 5lx : ^9 5i*39 >^fl9 **» ^ 3 9«a Digitized by BHPK 600 lix aA . I*Zi.a - la=* $> ^AJZd - cr*,aa 
&a-*> ZaAZx . Z^doax - ZSaa**J? 

. LOad *a-x >3Lta Z|U*p : ft&a? 

1^) Ziaxp flGb© ^a Adffi ZcrL,aa 

J&afea-lA&f *x(.aubj)Z,tf>ix 

' -"V 

. ISoiai Aalxaaa *3pA . Ziix 

&i JUU- ( oLtu ) z$J3& iA f Sx 

. ZajUi Z*6xo^3 Z*>S£ ^axaAapa 
tto££ o«i?9 • ^oLb^ftfl . ZAiai \so& 
djbuLaaaoa^ a#£,o . enfi<Ax Adi Ja6*£ 

. cuxofo Zi^a A ax a Zjuicr 
UiXoto %x ( *w ) ZAiax Z&ax 

&a&a U\J&aA ^30 A . Ziax \aofcx 

AaS^O Z-jXUj Z*&iooa ZitiS Sty 

Zxittx bAxxb ctf >*xx$o lAxAa 
•^^^ &! £> v?<nx$ii^c*di <^Z 

. &5xi Z^a. &+£ . Z&iiax . Z;Lax .A f tfax .Z^obi* • i&ax . I-ix 

.Ziax Z^il _ Zba^^x . lijb Za Ziaoia 

. z**x z£X*>:» . Zx^io zi . ^ . or 

£ax . Z^^xaxxx Tcro^LJa . a . cr 
^ i^xo. 6ua ^axa . a . or . ZAaDjxa • ocax>, . l^aiii^Bt^ ij Asj «aAxl - 

* ^ a ^° ^M? ^aoi^ . i^ ao ^—^jiiiAxio . axo •*-iiAxio Ac* . A^ZJiSAx* . Z^cx^^iA^ : Z)pi& „ **^jo_^ Jo Zi*j w ix : Zxj 

-!AMl ( &i ) Zftdxt5 ,^ Zclxj bcOa 
.ZAZto-ZsxBa3-ZaZi._x77ex^io3 Z tt 5X 

. lux - Za^ix-Z^Ax. Z^Zftx . waiioax aifcfti l* A* ojx^j ZS* oZ*^ix ,k> ^xi o »C7 
♦ "5 . ai . Z^ipAx zix . 1&& 5iJbZ xi 

* * ' tm i aix V iiAZx oix . ZASpAxi ;xpix Z**, 

O.5. I^Laao ^Jl Zax . a^i'AxJ 
- ^ . S . Iftia Aix . Z^dfcl^x c75">m 
toix>o^ Zi* o *cf ♦ *ji Zax-AJLc^a 
Zxi iixjo ZA&Z20 ^ Zioa3 Jap^j tf 
. a . or . l^i^x l^xo a^Zp A^JI ( aj ) 
Z*ax . >**x Zax * ixiaop a£i3'^ A*J ♦ ■■ • ^ .Vi f Zi6ix.Z^dix.ZA rf 6Ujibix 
owo . Zoa-aail . "5 . S . i*-xa den 

• ,i m 

4.*i Zaaxo i3'd^6 . otx oct a*S>Zs 

l*i**+f . l*6$x IZl . ZAxiiAxAx . Ziaiis 
.lVia4^ t x ^Zi A.Z^a K AA ZA'i^ 

. AjZ^x, . A f Zdax 

ZA^>a boo^a Ziax ( ^ ) ZAoax 

A* Zi^io i \£ i ? o'cA . Z #pax ' ax . Z £n^ 

X-i^x . Zii>.oft ^xx ( 5o ? ) jUax 

A? *#? - ;4apaa . ZaoOZa . lii-ba Digitized by BHPK Zi&Lafca 4«S 2*£» ota*>? I^aaj 
*>ba.b Jp.:l»3ax £>.I#o***x,? ©Z 

z&^ ^#x»i>bod M* mSo^ <*> voji 

fc^YtS? ;»*&} oc*.oa^*>V. j^o 

j^Lj ijLi^ t ZsLioas&o fcaJ^, cnlao-fctio i£% 601 /' -i' ybAji ^a*?is • ZAooao^cj £ If&^oo . *XO oiiO^ • ZA<> — ij^Axdo iSA^xJ oAxZ 

> ' ' U U ' It * r # 

£^aX aoA . s^iAxJ \aa&s • ocaxM • a .owl^oix Jo Z<&ousj wCT ZAVx>o 
<y*AxZ aao.o^AxZ oA:LAo£a \al 

* '■ / * i * f ft tr // 


i ^ Z-iiAx*> . v—*?Ax*> Z?Ax*> . y * •• * 5*k.U . zAoi&ab Za*j **.xZ — 

• I #-*a*a Jniao cZ *.jZ i5cua *x\, 
±+? ( ^aiaa ) ci-x *fuxl s t — ixZ 

_ ' V ' ' t* ' t 

♦ * • w . ^oA ei^xi . >AL,;3 <^£ 

• C73L^oJwZ 

* A^Ii^ix^o 

Digitized by BHPK ^^™^™*w * 007 Z*iiAxio if Zioof . l£A*bo3 I'm ±*.+jch . ^ 

i 1 ■ \ ^ • w 

M i* t Z^iUxao . Z — jiax lax-3 v^x 
♦ ^ . m . Zi-X ^do.Sb.x * I^-tafciaio -ZoAJb^Z^J yix*/aiiO l^xi Aoen 

' / / ' urn * § t 4 , ' i- 

£ii*>3 lA^xii x)Z Ioo7*1^4x A#ix 

.Z^Ci^ l^XXi Ol l^Cd^ Z^iLXis kJb%X 

c»toi. ^ . C7 * X3la oZ xil £o w5xo 
oi^A-*Zo oia a-w^Zo cixi^^csi Aalx 

W J T » A tm t tt ., tt § m . ^ . 07 Z£J^ *r • aoA l^lio lacn Z-iiXiob . ZXiZa 
a*ix a^o : ax&> Z^a^A^o ij Zj^ 

4 ft ^-~. ft / I* 

.TOToijwba^a 111* olxttJi yixo.lVi^a : tiitso Jtiai ^o . ll^aja Zoot y^x 
Zoiib : Aiao • *A$omo6 ^b*^o>o a^ix 

• ( =>o tf ) 

. l*X>0 3 OOl . U\*4-»AX» . ZjU 21X20 6 ■ ' . A«Z&&x:>o ' 4 ax» oubi i> « ■• ^ ' a*oX< ZiflLx iVioVflLx . Z«o*ix ( **> ) Z«o.a*ao 602 AS* £)SA ^■■■•^^w-* . Z4 f ** yju- . z^5*o J?*** 

. liocn ' / ^cnJ^Z? I-*5? Zfe&* <-^ 
oi*£o . »*>£ 0.^4.^0 osS^-xIo 

(5o r ) tf**»° H * %? a2 ??^i 

. ( ia> ) aiAsj .soZ. Jun.Jbaax *sxxj aax / $ f t * 

: atsoZ . Z^fluuaaxao ^aasci «29x&Z 

* i // J ' l / t a t t it m * 

C3UX0 *3XxZ A.*l£a,& cn*iS £XmO 
£>£-& f vViuJ <5&o.&3 «3oA ( So ) 

. &L Asob J.a*Xo Z&a&Jc. 

***** "■ J^olr- ( 5a ?) 4?^*A4iifc 

]£*Z Z&*j <i^ JL^, . Z&tatj^ 
&t? i^MJuap * %& l&i^. §&* 

<tex~ lib A&=> z acn ^> o . ll\& booX '''"// . ZA3bo « 1/. '. ^r^ v-H r^ ** M ?* ^?3lXj <li32iX J >r / ♦ Z^a&x UZ • ^»iai *ju* . ZiSuaiox oaii^j* M ^l^*l /# / ^ * 07 / • ^ Weft : ^ft ua^^ .maoia 
r w i» . 0i*oA_**ao . oca±A* . A^I__iixio oi^sd # * > / tt* -3U&S0 o<S *f^ • ty**& A*^° ^5a5» * — • 1 # • k*» ( Atjj ) za;***> \is»*±x> 

wv ^ ^ 

. iise : f}3u#i Zxi! of lz\& ^ 4 xt ctsd Zi#c79 Is AZ . Z<$£o? )ax . ZJoii i , / • Ziiiaoo ^O OOC7 Oa1& 007 A,i.A0?a ^<\^> 

Zioi, Zow duL&Al vjAo^Do-.ZAj.ax 

• ( Sop. ) l*ioa\** 

. Z^o^aeAAao ZixAAj *fixA^Z 


*" -* • , .^ . i^ax ^iaxj t *axte ZaAi Z-iaia w.«oiftIi .1 : lAja f ' / t lii laofi^ aoA . aai-x Zla Za^JL5 
1 . ZJ£u» . Zx*dJ . Zj&uax . Zi.jax 


* * i t . Z£4X . Zj^oA (s* ? ) Zriax Zaa£ 
* ZVi f \xVi . ZxaV. . ^J>iZo Zbcni Z^>i3 

- Z Ax . Jcri» VS\x> 

* tt ttm m * ** 

. Z-&30- ( Atu ) liaise, Zi&aix. • ^^ I>bo OD Digitized by BHPK j£A +*x& 603 ^ ^ ^ ^^^^i Abu 


SO 

1a ' . wa*> ia«- ** aM »** <*° (*• ) 

j * ' * * a' / ' * • .' 2idSAx>o aa^UiS^Aa? .*.* / / f mm / s 

s I » I Uaaf ©97 JL&i 3^ Z**0*xWl»O3^ r 

* 01*20 2, ■0* ^3Ua aty&b &»** \^ %*» 

i 


lodaiw . I$0?ba . t*-x \da&x . Lt3$& taxi tax 
xjU 2^oi . Z4wajt**^o taxi taxi 

a » ■ J it * M * A^i ^^■/■iwinifl^b^f .1*»X ( ast* ) v b<7ia^ Oct^AxZo cnaVbo cQcn 

y m * \ (t f * H ( t ti 

A d * 

— — — v • j- • y • *#>.XO . ^icni . rn.ta.xS . 2£&*> wlxo ( > -^3 ) oJt.£> l^xaia <i5Ld ^.1*1 tKi.X o la^S * _ * Jt^itiaa I^AjM tf&£s Ubo^Abo^ 


Ji i*^la Il#5i9b liio^C Jctj . ZA^s liastb / / ' . icruAI 

.a?*i . 1JL . Ji.$a* Aaxi ,V.ax — 

. soul 

t a5 Atl . achiAI t § • n ax^o via.xio * cnacnit o C7 . Zi,a* ^>slo l^ba^aa. I^a^x Z#^aV>* 

;V"d Z^aa^AAip.Z^a^^ioo iia* 
A^Ux^ AVI U^x^x 5)diaa. v a f ax y ^ Li^S,ix JLJl-Vo ( »» ) li^&s- •^,t* . ( io ff ) ^«i »?»» ^ • 2oa^» .'* i JwidLia Digitized by BHPK 604 ^ 3&A < / . z<$a^6ax 
. A f I^o*x JiU* J^i* ( ** ) ty*«* ZJ^ax L V 


( 

.j^.^ifc.Z^ax ^i*J ^i* # 4* ■ / 


* AjllLijpd 
* A f U^ixio &4 • l**x ( ^ ) I^x ZJ^x *&s£xZ -*&} : %fc - \^AZ : zSfi^J ^ ZiSLii 


Z&x °1 • 3 Q 2-Uio^i 


Digitized by BHPK Z^afc^si iai . LCw*%x . Z^ix 
. AjZjL«4 . A*Z£*}f . A*U*,*x 

' * ' w * . •/ * 4 4 

♦ Z#a.*i*SAxao **SA.xj **i>Ax£ 

> 1 • * • • A*Zl.»3Ax» * $m t * 11 \ m f / 

ZJbaia List <jo>3 ZiUo l<£c&a*&w 1 m * *iu oriaiw . l*#^ax w^x.j wi> «/4 I f . ^LS^ . l^ft^iitS ci.3Ai . Z^*ix . Z^.i ♦ ^duUo.S ( ;a^a ) *&.&# • 2^oal#ixio # 4, m * * * / 

. Z^ouiixio 
. l4tA_*JoAx*o wi>Axj w^Axl i 1 ' g f f t / 

.i^feo UiOfo Zia^a ^i>o «ouA xj! 
Li?3 \*:*6 . Aia Zi-4X» f r. 


c*»A 605 
i#ojuaiA*x> *?<&H P?M 


v't '* A* / • / .is* i# 

* ■• Uttoaa « > * », .t - 1 - « *• t» J-£» / 

♦ Z^ooxoZttwiixo VLix ^iwtAix o&x / 9 a 01MJ33 M j. _ J 9UM . lM3 ow . lifawbix . ZiLoitx * m * ♦ I^aiwOax 
. AjZVoix * Xxxo den . ZAiiXx * l^*\x * ' / . AjliAx / * J^oso { A** ) LO&Sox l^iwoox if* J ■« '/ . IQUvx, I AkAico . I AjL*x lASwiot 
o-aio l&i&xx . Z&V&ax \aafex ( aim ) Z&koS&te Z&kostxao Jo otlSta Liodcn ( aaa ) jL£i-X 

- — — ■ -' - ,m - -, / 

^^ i ^^ urn a s * ti J it « * ( ^ H j^ ) ^Ui ( )£,&? ) 4-45? 


i * 4 4 i / / / / / / ' ' * / / Iso ocn . sX22!d Lio oct . A^tiL^ix 

t* m * * J * * 

l^— *3X± OCT *)A iytar * 
oc7 liA ooi x*^a t ( *x<s ) Z^oa*JLD 


J * § a * * * ? t * t // / Zoaii ZA^ixio - U&e* ocox-si l^aixao . ^x^o 

t r j — * 

. Z^oaix^o * ™7$X l {J ^ /• 1 m **f * IX f ' V ^ . I^a.iioiAx» ^aSAx-i ^?Ax; ;jjjoo 
;<CUA Lxo • I^oiax « Z^} • Z ju. . lad-^ " ^ iA ^^?? • ' / 4^3 * v^ : ^ . b03ox ?a*xj ^jix 


Digitized by BHPK 606 . C7 . 


? • m • Jtr'' k 3 ** ^^ •"■??* 

t&*xo . c4V=l . ? • ^ -Z&Z £> Zalfl 

.Sr.xii ±»*xb • **:?? • ? * CT * ***°* 

r. u 


4 « *&*3 AJQmCCm^ r ? . wG*XD OCT ♦ ZAfiOAS . Z.fcJ0aX. f A* * m ** 

. Z^attOAK- 
* AjZ-tSOAX ZAo-fcuix Ua. c? . AiLlsbix JjaAx ZflLteo lia^x l^i ♦ Zjajh <uZ * t apA . &L» . Z&ta aeiia . a . c? 

' ' # /' • « 

4— J*s ^AjJio wrftSk-p qcr Zlsb&x »■ 


/' * S * *6 Sidxaad c^Sdaa j*^ ' ^ ' //* *£* fi cSA . Ziii VUlX OlSD . lA-Jlii*iO lAiOD 

X&xa 6w . lAjjA^oi£ * &&woibt J m . Zx^x AOAnJcS • ZAojA6wOa£ 


4 ' * -* * ' It * U / ft -4 ? • AjZ&ax^o aa Jof ^1 . Z^lScwt J^^j ♦ \Aite ajtaairA^o '■ / Zlj-oa . li^aaSw (5o?) Z^oiwi£ 
. ^3f ^3^ Zj^o^o Zocnio? li'o^fca ^ . C7 / * * 
t lUx 4b£bu:,Axfe ♦ cr^Mi-io m±i ^ibo Zoi . \^.x . aa 

4* * 4 _V M * itm £i il 7 ^^ 

4* * * tin » _£ / , * it m "" ts 

Zqcr aoA . A,,Z.t3ux3 ai*bo JLJlS . ^ 

' * ' i/i n 

•Ifto^D Ziiio ZSiat . Z^oR>o^ . ZSix 

i* \* urn it m ¥ > / . Z4p9L f a>i ^ / ZA3o^£ . Z£oix, ' / ♦ A^ZSoix * / 
. Z 


s S S 

< - * Zx-o ZiLiI H&3Z : Z^i£i lAd A** 


Digitized by BHPK |SA ZA* 
. jctax-xxs p*& 
iaS, . ZixSax tcSiXJ ^xix 
>xaxi 1 A.iix: / ■ / i* • * ** * i l * if ^^ 9 

. z^oSmb Zx<k* . M L* *■■ i 1/ jo 2* ^ j *^* z£*j : »&*i <r * / t f LCOO^ • ft / #/ 


. ( 5j ) 14^ ^i 

. ZAxa ow . Z&bAx . lib Ax 

i* m t * 

. cxObXM . lA*Ax . ZjAx • j i 


ft ' / ? * * • * it l'/ * , , Jo * I*,fclX 

. ZL*t . lix* : UAxab u A*a . v bjl a* &Ax*o 

Axioa zA t .' y • i i . ZAa — j^aAx*> z&Axj *AAxl • ^?V * Z^aiiAxx I&xJ *AxZ 
Z&j Z#i*> Zarf ) Z£x» zii^y , 

zi 
, X.&SJX3 

' ' j _ em * m aJL.\, r' . .jx»Ax; *AxZ : ( ^ou -oi Z^ixb 
• a*o vo A* Axl A* Ax J . y Axl tyAxJ > 
( ^tfi ) oAxJ ( & ) « AxJ , Z*dubS 

♦ ( r fiMJ ) JAxZ ( wfcii ) * A*Z ■4 ' 


* ZA^x^^a .* a> 607 Zx^OlX a Z&oJairao 
a m C 
«. j& ♦ : l£&Lfca'>xio ZAe 
: IJajx» . x&xm . Ajlta^xsi 


o^xio 


u t /* r ,xj1 OIX wfiiXMO IjSumI Zlt^o of Ii»3l 

ft IJ I • ,t t ' t 
ajkja u it i M v> rtiit * \x^ ^ Q • w / .' * : ^3; gi j^bioxo I^atoix 

frS,* . Jwb.3 . litaiax Jjaixi ; Ajs ii 

. (■ ZJ32A £10;%:** Z^ ^) 

* «ojZ x^ ZijaSaxo uLaaax 


. ^aaJaixo Ziub : A f Ziaioa»o a*. Zxtkx ( iaa ) Zxix ; Ixax If lA-^i Z-xix . pi** fii-1 Ia^ cnSoa^ 4*/, 
* tiouzaii . ^ot^ixS lAiw'x*9 Zx^x 

\ // > /« \ y/ # /y ' /■ / • ft H 

. Z*_*aX:> . Z4^Ad Z-x^oxo Zx%& 
. t*)co i^taito .ZaSoV, ^V? ♦ ^3? 

A »Ziiix . Z^Lji&ix ♦ Ziixix 

( ^i» £iif ^o ) ZxaxS Zij^a*^ 
Si^c} . Zxix Lio5 : *xytio *ax Digitized by BHPK eo8 wbAx *#SA 


r ' / * jUa-oo Zaa*.o JLflttox Ibcr 

* j t */ ' / * u ' r 


Csx, * s . Jux . Z&3 ^d AJ^S ( o^ ZA^A** 

: liioS . Zio5 wsAxb . A*» : A,*Z£ax3 
* au.fe£ : Joi*> \5w wJb Ax : aui*> u^^o en 2 

I*M i f us a , . K1 (/ ,* Mi . m t 

mill : maOX mi ILxAZ Zj . ^&ail 

. Z^a^iAx . Z^ta^Ax . Z-^tiAx 
aoii Zlo . Umm Zi? ow . A.,Z,tuAx 


s Z&Axio iill^xi' f f ft-iiV. . Z_ri^ax U3^.X-J 03 ^X 

" ' " ' 

: A-**>Z . w.lti . J* - U3oAx.jd 


J— «o J-io.io^ Ll'ax^ vd^«o 

• Uxtyx . Isoi' . z^oi ^^ ('^ 

• ljis.aft ^ ? . Ufa* : j^Aftx 

^-ajtaAx: // • 


Digitized by BHPK ZiAx ^^ * \A& . Jbiifl JJJ Jl 
Ua*Z cno^o L^oAx 1C. Zia^a 

♦ Z^rtxip . ZKuItedi * zi;&u& Z- 

* Z^Lx^bd Oct w SAuo ^Vt* a ? 2 ^^? Hta-» . UAx 

. Zjfda? .ZjAx : li^Ax^o Z^ f Axio 

^(^)^^xo Z^Cx: 2 ^ 


^ < *** $ l*±xx ^Juj iSiteo Z£ r 
* a . C7 . Z^fcZAx of Z^JbZAi " ' /* # - F JU.S1S >. * A>*Al * - 1 ioZAxj 
. *** . ZfijAx o-ioSZ .^.5 A^i? cU . Z^oAx . ZjbAx 

. Z^oi^Ax 

Mr -, w ' ' 1 . ^oix . ZiLi3 ( ^ ) ;5ax tf Ax 
H^jo &A*s 2^i ?? s I^J'Al-x A** 
• Z^o^A^a^ AA^x.j i^AxZ 

" ;/ /^ /v 

A-iAAxZo » Z±30iit AAA^-7 . j*~ 
t* • 144. 

• Z^x *v \jJj ^ ^?Axo:^>^\x 
&IA 609 


Jb©*9 .^J \fhi %*<*«> :ii ** ™*4^ 

^Lso Z_i;i*> ( *ai ) fi^^* lafeMtxl t> &UM&1 ja^aaaa ZiU*> . I <£&&>* Aft £> 

11* JUai A*:Z#ftZ»A*o lbs Aft r / * A ' ^ sjtas:^ . li&fcjAft» . IbAxao * / . l&oJbAftao i ' o s * . A,Z.bAftao 
JjLm -tea ( *<s ) ^o&feJ^ta? *»4* * .* . vfiAAxjo / / 5- £ .* -' 


* .* * A#Ii.taAAsso ULitt ( aa* ) Z&tlo l$t ( ACV ) t CSX 

. lisft jnido Zx**;. a^ft* 
• ZAa.&Ax . I^^iAx . U^ f ^ft 


<L-* Z.aii> Abo o *. * ' <t' *l toaoxao ♦ Z»6ctA!! .l^cooiA : ajZ ^o&s ^ojd 
l_l*o:> liiaa lAaAZ\ WLiii ^ ftf 


'*» f .ift^ 1 ditaio t '> , » V ■! /y 30 b • v Digitized by BHPK 


^ y* ^^ ; .. . : A*;* z^az v o-^i Asjsi? 

Z^-ftao : i : U; ISA* : j^ : J^.ls lAo^Z ^(Jii^l6.> i^A cT :L ***•' 3 t:v ^^Aboa A*Z^ tjAa**& ^HA^a 

• Z^af? yffi Cj ^#Z liftaxja . ^*J6flA»o 640 2 Ail A *A mmmm^^mm . Zi,oiio U\J(. loot?? **^*J? *&3»? 


*'/ •' 4 * ,' /' JLttZA 


. lioi lACxlA Z^boZA g« jf IK* 

) iSl; i--A; of ( -.iA . ,IJ ( .sua 
L&^JA UZo < I^o^o a^s t***&* ? 

# , »* /» '■ * \ * f w i * m 

: Z5o,fo Z&»ZAb l^ooZA . Habco 
• ZJUL<rtx> ».*cwaa w^d&B t'/N^A 

: Atao J&3 Airs Z:>ct (bd ASLil // / 7*y/ . t*&A ioA : Z&ZA aioZ • AX* 

.JhIHsos Oct 2^»iio 2^ijo . J«o Zhio 

* A^kboZAib 
>— . #cda . ZdLaoZAai . LioZA^o £Ubi Z£o 


? ^t ...» - ■ - - "» x ' Q i. ' * / «4» •« ISA Digitized by BHPK . jau ) li^A^o . ^V-bA • Aa\,.bA 
too * a&o ♦ wen AdJ^toA . ( ^^ 

.1*0 . *:& . ^ax^ . Aa^ . ^ ^ ,- 'i 


1 o\< £> *ti *Jzo . zcUz >»-;^t^Llo2A, ;ju». )o^a J- ' til ZttbZ^a ftffi a t fl& AH i^*ZD Z^o 


.JU^axiso ' '' " 

* I? ib ziyi lA&s&A 1/iA iaA 611 5^ 


ZiS . **>Al . Af^fJ^ ^4^<> 
l£,Za *.aA t Z#d*x*fc=o l^a^s 

. Z^oAh - Ztta A*»* Xi?A - Z^|o 
£> oJiJLaA. A^-m ci»AS . ^ . or 
a*d JjaAl. wAirfiA <A.sAo . ^daaUa 
. *JZ £> L^b* ^iA - wroi^ v ^ 
I Ala baia . Uiia^d . Zttoox . a . w 

. l£o&.da£ * 1^6a^ • x£aa<& 
ta'too Ikaa oci . >ka^o ocn ♦ A#&.aaA 

* Z&>obis * ZIS'gva* . Zi^^4 l ^% • ( ai ) Zi&cuZao IdUaA <to 4L(*$A*o 
. «xooe*i • ZeCu^aA . Il*aA 

. A*Zi\aA / J 4 ZAemisAAba jw_aAAj o^aA^l ctuio *& ' t v j* w • / ' ' it ' V^ t ' ~ „ M It 

U*^a iJoiL v oAi SdisAA ^Z iS'a 
x!aiJL\ Ziit teA ( x ^ . jax^) U^b 

ft? » l&a^^ is A . i^ AboA iLaft 

' *« t i m tt t * t * e 

♦ o*.fi> . a . 07 . *iZ isA . *cu,s30 Digitized by BHPK . v A5i£ ^4«<? • l *$?. f l w * l' i* * \ t \ t* li„*x oZ ^i3 jsoA lil^S • Uteaw 

ail . ^ . w . IcriSA cniaAj to^iftw x* 12k . (jaSAftl ma vOoiio*. / / ■ ^1 / r i» '' ;ibo .(?) r 


Z^^3 Ziaxo Z;ijH : ^y ( aa ? ) t ?to&, Z-CaA oti^ * Z-AasA ^aAi ' ^ t aA 
ciixljo 

S ^bO^Z : ZiaA wiol . ZaaA ^a^ . -UaA 4* * ta\ -v j Asi^ i^ijL^V? I *^ i ^ aa -? I » < ^' 

#^ ' 1 - 4* t a' * A ». ,1 ft ^.^o <n -^ . Z&AaA*>o : U\i,aAc ZiaA JcbaAjo J^AjtA^S, 618 *\A v^uSA . aaAA*>:> 
. AjZjijaA^do 

. Jisi • list 1/ y^5 A£ jaufeA A* 3 A* Jia ( -a ^ Ij 

. z^a *v? . 15.^0 ^?o ^ 

«(l$L» aA'^AZ A,I?o,S ^ £>0 ) 
♦ a.cj.ZkoAA AoA ol 4-»A.locnAa . Xii . *jl ocia Zi $ %*& 

©Z AoAAZ ( ^j^o ) >&AAi 


* ./ 

. boA A • **.& Ut*a loou „i» Ji 1 . w i )ai, ^ 


.I#o r :o . ^z ^ z&^Ao 2 ^ A . s.^lv^ li«ijM •^o).i^^o lis,* i6tota£fc. .'> ., 


Digitized by BHPK .*» **>A 


♦ ( a* ) wSkioicfia boi^ isA 
. ZAo£L*aA • l<&a.*aA ♦ lx>oA 

* * / * * # » 1 4 i 


. A .* ft v 6oiiAa : Uj-fia Za^iia iiaA l£Ail 

11 ft»D Za3Li Ziodic v.x^:iLs Ziio i5LaA 

. ( ^Ja* ) 2j^%m ^>.SI«j ZSd«A 

' ' ' * * urn m a t7 // 

. l^i=f ^(* ( aJtu) 2^aA 

. lAaji^AA^o iaAAi iiAAl 

' * J * it t u 

iiaAAZ . 'USLZ i^AAZ . Z3^ ^xaAA} 
• ^?IH • y AA1 . <^xio AZ : (jua.Jp jji 

. ^aZAj o . 5f . Ziaoi= iX 
. l^— ^iaAA-io . Z iiaAA*3 Ji ' A* 4^ » ^AAmo den ♦ A'liisAAte l^iAfcti aadiL . l<^o:iaA*3 ■ t » A^ZxsAm 4**A awA 613 
. IcjAAsoa 

* ™ ^ * j mi m .S M if ' 


**»? ( i * '/ I ***? ZenJZa ou.oao . ZSowA *bcn\Aaa / i ' . . ail a« JbobwAb 1#a»b^A . Zioo^AX l<CC&»<CLa #1* //' . js»sa . ^o ) l**£o &* A iw*4;3G7ts, **£ ■ en^a*aa \£ awA . cn^ax^ifcia °^A 

• aiamiaAI i i < s . l£-»oa . ZeraoA ( 5a? ) lawA 

. Lciswas 

• Ucnx «acA . v mI aJ- lamAo law A 
adta&l j \kio3.s \Ajbl lAadL&AA*o t t t t ♦ lauaoA .la**oa.lAiiciA.la..»c7iA — L» « • ZAo^joA j * * A>Zx»enA 

' / # 

. Z^o^.*ctA . Z$*joiA . Z^.jctA 
acA . l^uiaA . Za**oa . A»li*cnA 

♦ ouaoAo i^iioi . * .or. Za#crA xj! 

' m tm tm m , t 

6ooj ^*jctA (^) ofe^p loci guoiA 39 « Digitized by BHPK . Zai.A Aa*»oZ Z#o5d,A ' ' a ' ' ' 

1<#L\LA * UaAo. . tfA^o Z4fixii t > ♦ •■ * *, Z^-ioa Z^ioA.l/?S A^a . ^'Jaij^oG 

. Zii Aa Zdast . Ziao?o Ziata 

* L* if a' m * * > 

. a.SAAia3 Z^o oct 

Ij&j* ,-iiA-ao <hia Jajana Zi^a 

«^,^aA« ^aA : Zasaoa> )ai • Za-Vji* laSJ 
J a A . ow'aA . wd^#aA . JaA • w^A l£5b± liL. f» « . U\jia ♦ ZZaAi Z^<a«^*a ♦ Z^ZaA * ttfaA 

. ^aopjl . a • cr , l^j ZiwA ZwAj ; Z^fiS. 

. Z4t**UXao . ZiwoA ZcrAi »cnA 
crtAjAIbo^TyerA \ *&*. * a^ai . fyqb* 

t 1 i * ft ^h pi ' * * * / " 

* ZcriA iaaSaa . .busa© ( ^,5^ ) 

* t a * * 

* Z^i^oA Zfa.Zi^oA 
. ZcrA^a oot . I^LijotAso . Zi*wA» 

. Z^Ca**«?7AM . ocaxM ^ ZA#d?Aio * ZSctA^o 614 «acA *#SA — j .»■ . Z&j»U . Z#a*iotod 

( ^ ) lfc^»<? ZJ<>*» ( laJ? * *»% ) 

J-idAd Z-4^9 ^°^ ^ J *» 

WSl Ad> fcfc. ** t Afcfc . ^Scj 
(ZA**a otudoZ £>o jorooi^* ^> ) 
IcSl Ad* uoS AJo ^cr .£*:** . a . cr 
*9Z iX aa^ * aAs6\5& A£ *oAAZo 

*70&, *ji9AZ . "5 . c? . *ii X Zcnl*Z 
oi— *A-*Zo Z«tfo_iulad , ■■ 
Z&JttJ AsMt . Z^oa* ♦ AibiAJ 
OLS^LaAlo a / ■wt >3#0 ♦ ZJbalflUM Ad* ^ffJ . a 


*iZ AdZ? Z» a^o . 2oq7 Zotti SA* 01*0 o&a V** * _ ■ > 


• eiZL»o Z&a ZsoA . ZUa . JUSo^x, MM&AA 
Digitized by BHPK JlX oi* Af*» *?oA ( wfa*ba ) AJi 

• w?Siaa ^}i A} ^ >d*> &L* * ***> ?, ' U^ebo (5j) <*iAdA &3t,& AdA t xjLs Zi^o ■suJb^jd ova ( ** ) Z^yoA Z^ioA l^oXC(4aa-)C9« Zio^L ■TW Jhll . ^*oA ZoA . jBU^d . JUpiL ZioA AJbi ^*^fa f A^b^^ • Zxm * Z^Ca#^d **> . l^uiciMsp ZoAAj ^oAAZ r it m MM •■ # ' AX **qAAz » wooi^m AX / i» OCT Z^^LiO^A^dO * Z 4 pc* ftsu^a 

liO^A^O 


* ZoAA^od ♦ Aj&o<&A*> !• * \oA xd^Z , 

Zo^»d o"oT.ZS*iio&D.USoi<jbo 

. A»Za«o^^o 

♦ lA«dAfio . Z*o^» a*^J * i«^ >/ * # * i • sljIb Z^dA ZAuioAbd . ZlioAio oi*^A ^joA 615 . A f zaV ***** *&»* **»*w? 

\ ^1»A &Qfob ( AJbi ) i<&sA — 

A*AAz AAj . !#<*4f AA» 

. mMAJ . ^crAAl . u^AAZ . sXO.x~ 

. oa*AAboo .^ *' 


. ' U : Z^otf \oAj >V#o * ^ *** 

am n » lAajU*? ii4V ** *•*&*» ^ l0 

♦ 2JDUS&& Zitt 

» Z4(ajtauJ9J& . *.«!.*« I A**ixk, % 07 ofis 

AoiXk^o a->^ « Z-*eix * ZAo,u»i$a 
6?A *o t ZZ3^i cioA * ZiAZ JbaJ3> 
t * j tt a j * v \^ 

♦ ZacrA . Z^L*»A ( ^Jtll ) Z^wo^ 

tt * * i j* j / '//^ 


* lAo<n>oA j / ♦ iia44»' Z<7i*^A.t^ai-o^i.Zcn*oVi 

♦ 1<&09Ij0A 

i ' * t 

* A.»lcrijoA 

' / * * 

m r 

wh-»^Z . ZcidoA woA i ctoA 

' 4 ' ft -«-^ 


j * * t* / * rm ♦ ZaSct . ;j^ftfi> ^3lX ( aaa.) Z^iA 

g * it \ m r f 

. Z^JftS . ydjl a*. Z^Ao ZioA 

.'xTToi^t it cor Z4iA ZcnSZo . Z^Jl 
Zii» off? Z^i^ . b**Aa rOaiii=ui^& 

j * 1 ' * • 

. uo-ai . Z#<auLA*> ci>A3 A.AZ — 
♦ Z*jm*A ZlioZ^ oi&fViis A^>Z^3cnZ 

. ^ ♦a *^ ♦ Lb&f •»• AZo • aXJL 

* m * 

taibo ArAZo . taO<^a wiibo ^3mZ 
: xji ^i*AZo * Zoo? wuJy aa ZJa # ' • OU^AAiO cAj^ »TO^S^ ^So7* ? ' CT 

* ZL:» wulaa . ^ . ci . Zif ^ 01a* A jo 
Z^So^Zto AcoASaOa ( aa? ) ^A «- Digitized by BHPK 616 

•9* ^ \»oA 0»iA, * « * * * * ;A*> . H#<tao 

« lAa^Aio / y / . AjZj»A*o / i t » Insula iioft* . Z#fl***A» 
.***:>* ( *<v ) 94* * li* * i t* 


♦ A'UdLjA* * / \&OJ±{faA t * aA» * A* ZA-aJ&* Ju^a : ocas* * A*£aAaa * / * ' / / v / * tt / , 1 • ttoix • iLxi . USf> Z&»A . ZA,A . £uaa / * * it 

: A^Ii^A < / / oii A,Za Ll* r aa IxaZ (WUJkoofis. 
o« aai» out*? Zjl,jl£ JUoo ZbajJ^, k» * . • ZA*Jo.i . jfcd.x>oAo ydaoo Ac t Jbo'o£S ♦ &»ox . ^ . or . *07 w&Jf ii*4. ftfcX? Lxj : v ZiooA 5ux>i : ZjAa*5a * v 3d 

• 


Digitized by BHPK 


J ** 9 a' .' Ao-JoioAAid c 

3 \3ii 4t 't ♦ S07AZ . Zi^ojcnoAbi cnoAi 09 AZ oAssi i * * * > § . A*l*c*oAao 
. Z^CcjbAx* l^oA^o * ' / « AjZctoA^o (aft>) toA Z007A0 oijio £&iA£ Xax*d 

• yoA^l * ZdA . ^ . 07 

a * m 

♦ Z<tfa*J*cA&>a ^#6^A j smcAAI 

• *J! jUJjs iaibo ocliAI . «#oAAl 
: Z^^oibd Jkia Z-Ud&Mo • cti A^^ \£ Uiib 
H*? • AJoAAl ♦ a • 07 ' / ^— 4 J -*M^ ^? ^:^r -^ 

* ^SAl . ^5 . Z-i#A ^oA.jJcnfiv 
^ . ( s*> ) «a}J&i Zj»i^ oitto ^A Zi* ZA^ow » *'/ ♦ . ^ lAxZ t/. * <- >« 


>• / Ziiio <m!m3 5A 617 • AsZao&o 

* 4 

kiofiva • l#oj*o** 5b Ai SbAZ 

. Sb^ 

*oA*3 oct . l^ioipc . Z» otea 

* A^Z&oA^b 

. 2 Abb A* . i5*oA* 

* Z#obo>i» 

♦ AjlaoVpi • ** .Zfofyb Ztf 0A0 ZSJ Ab lSo£ io Ai ; its 

0*^0 . J&a3 AJo *&# & AA} . 3 . « ISL 

• OfJLj ♦ 3* 07 ♦ lis^OXO 1)04X 

• Alia Jbaxols Zio3 3#o . obootb 
i$o ciXji A?^o •«#V»AJo ii' o .C7 
«Ji S#o *^iA, * flo-1, .3 . 07 . odA 

♦ i.or.oiao jora&wb cr^d^b Ziiu»i^ * / ♦ i.07»wc? ZiCLi&oA . Z'ioA l3o$ #. / Z-Caoiw ( Ato* . UtxaV, loo 


// ? Z&****, ZitoiD l^o^ L* *** f • ****** ' — ( • > fc> *~ A*Z> . JL**±ia J 
8o£ A*s . fi^ liu 

* A^oA 
♦ **$x.23 f oAAo l&oA ^Aj SjA j&wAx3o r * r - r- ~ 

Ziii £> *3bA**> ttltooA ^> Z*a£? 

• ( ** ) bJ3Jei 

. J&;)cr^3A*SA *33Z. &A ^Ait^ti oil* * A : X**x . as . ^V-*. »36A (jria*^ 
A.«lidSob ( a^ ) U\^i aj <niiS 
oi^«*o»l ^oA ubi^oZo oloA oil ki**^H x • J jii ^r J^J . j^A w&aaft . IjiiwaO )a% . jti]A 

ft / * n 

Jj3o t fcidU *&* ( ia 3 ) ZXA 

l$&*> y6o& A3^9 IaJ^q^ 5b^i i t. ti aJW ) I,'* >■• i^*^5ja ^Uif >XX ( AJbi ' •. V/ . Iio£ . boU\ aAiAA? wdifo;^6fiw 

cjoA . cnSoA . ioiA • iSoA boAjt JaV 

♦ ( ik/S ) yboii^ oibA ( ^a» r aUi ) 

♦ ZCT.ioA«i5wA.Zia^oft )ax.l£oA 
.ZcidoAo ZioA wroJiV «1SCi : Z^Ccj #/ it * li^03uj0<Ci . Z^fL«o^ . li>oA 

4 * / * y Su^cjA ( o^ w^o ) AwZdjoA 

. lit 2UO<$3 ^A#0 ( iJt^S ) tttJOOO 

<V aiiawZ . l^ooA ibA« ad A — 
30o.il . Z^,J30«^oo ♦ ZiaoA^o 

. A»Ii3o^bo 

. %xojc*# * l^CsbiCCdo . ZaoA^o Digitized by BHPK 618 >3U#A i& .* ♦ * . lAilO 1**1 . SA, y ^;2S^So^S 

.iS*9'AZo t^AIo **! 

* t * j * it/ 

tfiaxx> . JUkx* . bo***. - X4*AS / * i . kSZ . wAii . ihoA f f^j mA xsX lao&a <- .' / kY J zAputfAA*? f ** *' • ' • * ' ' * ' 

4 t— iW < A J - > , ' u £u*CS / 1/ Q — U * It * * ' ' " " -i-" (ai)cna XtaiaAA* Uaakfi^jsd jbu£ A***A 

* ( Sj ) wroaaicj aaj^Ai »7iA*»i 

. Z&x . ZiS* . lfca*ȣ . Zia^A * ' / ♦ A*Z,£du»4t ' / i ^jwAZ «edi ' 4 ' ' ' f * M ♦ A»&ba*#Ado * * * * 1Ao3,aiA^o * / . Aj&jmA^O / / *?!&»<> Wioteeii ^iixw.ai tf^ 


111 4 ' V 

J*<*>bs ' S ' *» •• * _ I Zj&> r 
f}»** o^Aa boot* A t joij^ ut a Digitized by BHPK )oub / ' /* 


• j* ./ * A*Zj£«A*> " * i* » f • ZAosuA^o ^AlbA * ZAoifLA^o i*Aj i»Al 4 • A^lS<CC^o 

. Z^A ♦ Zi-^r . /p'Lt Zxo^6 ZxdA 
AJd Z^od * Z^A . Z^JL . ZioA ■ * lAa^^L^ * ZAL*ixo<& . ZiixoA . IxoAl &4do &*} : ol3^ Z£» Jc^ tf aa 

♦ ( 5o^ ) vOA*XOfCC^ 

♦ Zt^^XC^A^O . ZAX04tA*> . AjZ*xo<&A*> 

* * r f* ft m ' * \&& Aj#A 619 

vxit^t A*-A . A*»AtCs»Cs 

A&4 l>* -^» **?*** ' ^ ^ 

-6 «L*£*A tf ^**> *^ a Jitl 

A^Aio A~Ai JLJ^ • ttaa* £> *~^* 
Z&*^ Z^& Aa*MW Aox>« 

.A* Ate ^s& ^i^ M" <* ^^ $> att*> wa&A Aj^ViV . l£iAxx> oct v . f A* A A*ai x A^<&j> 
• U&3 JSba^ . i&XU<ji • Xi&* A &oJA j» / oct . Jj&mA l&ua . AtsuttAw • 2 . 07 «-*>o i/ ' » t . ZJuttx .a ♦ ct . ZX&»a liaata^ . ZsiXia : ^6xm A*#A ^00 
XSbaoiaVia . ZiA*»oA lA-*Vu *Aj*A 
» a . ct . cnAi *A.»ft Loilld lis . **&3 ifc*-. • «*&Ala ZaSois . jousso . <jc.o.xj» 

*i^oi .ai^cfjioi _ i^aaj Ux**i 

* ixo . Z&JB&& 

♦ ZAj*ttA: ***> **£ boSASLs * -5 . * 


/1 Zx* JcuAo 

J3&3 . 3 * CT /* ' * ' ^ ♦ CT *s^M A A, aibo-j^A . cn%Jb5 

oci . i#— a^^» . li^&jtf^o 1^0 fi lAflAbajM^ao 


A^o .l^bcx^Ado / * ■■ r » Zx f 5ia » Z4*ib,» o . ct . A*ba.*A:o 

( ?a-( ) 14ct ci^AI Z^^^o loa Ioct 
tf ZXU>? Zi ^?aa» tf? !<<&*>? lit 

! Zba.^Aio ZJ vAJl U3t 

,Za» .^ (iaa ) Z&cx^A 

Ziai A3 : Zl^» a.-o . ZftaxxJ . Zixac^ 

.Jao* ^^Ad LdLii : Z&a>*A A*a 
oct : Zioa-A 0!a • Z»fc*a ^ft» 

. Iii>*iS ci^oamAs oct A<aiid 

.Zaiv.oft>3Lx(aa ? )ZiaI*oViZ>aJ-pA — 

l^ofi^ Zl&» ^o . txo ZAioft 

. Jbooj»A 

. l#<?*>ou*AA*> >x*-AAj ^Mi / ' 


Digitized by BHPK 6$0 %a*A 
t I > j 4 " 1 ■ ,# # * . lij^Vl crt* *?Z? • ^^ * *^VA — 

. ziiLh Aia&a i*w*\,A . Zi^A 

♦ Z$cuj*JlA 
♦ A^ZixLA 

: «tu,a*.6 . ULm£j*& ZA**S « U4% 
. j&io . v»j&:a ^a,A . t^&»^ ,&&., * *• U& . ZflLa : Z<ft&>2 . 2?ofS ;^»A »'&*& 
• 0ihL:^Jb: ZJtsuA . ZA<\,a A^*,.^ // J * botx5>ol\ . Z&oa . \isah aoA 
1 Zxb ba$.«6j ZAJail^i*! zu. ,•■ ■W **?.,? ( «*? ) Sa4- 1 2jL& MUst 


Zen : 
/ /» £S 


<*"> **«' 


Digitized by BHPK <)i& • A'Z&A*»fcA*> 

**>ZA A-# £» i^5p iSdJat»j» Ao- A ^S Af I ^ii-i . ZfiLafc 
«^6»A . »$&MAt A;IiLf$ Zj&xcu. Ao^iii ^0 ( A6u.Vi j U*l*i? A^o '• « ALo ifiwa . too . llL£>4utt 097 ZA. <LJjAj* Aso 4 A^UjA-A^> . Z^o&JA-Ax ,5 ./ A—Am . liA-Att 
♦ A»ZjA— Am • wjia . a . ci . z^a ^j;^ 

» Zx^x ♦ JLUia • a . cr . A^Z^A 
. . cr . zC^A zi»^ . Z^SbL tf 

. 2*1_A oia AjZa . Z^aSd 

V it t* ' t m t m 

ZA*m.3? Z^— lio ( aa? ) li-^A 
♦ Ziia^a AjZo l£&x Uo Z^Lai^o 
. ZiZbaa A^Ai tftfa il^ao ^i^da 
Zwi . ^ . or . Z^o Za^A Z$%io Zft^i «n 


iM^ g*SA $>*& 621 


*k* 


A ft y^ ft ^T^i*^? dC " * ,OTO '-^-*' 

Zt£A-x>? ftw . £-***•*$ *7TO.fti-o& 

jLa^ckO . li&a* *x ( te) liSaoA — 
o^li * ****** cii Z-»Xxo XJl IX 
lia& . life* A xrra&w A^ . $k?A f ' ' -i- ZaaJfc . (**) X&oA A^ m*U . Ifcoi. 
laofos . JL&oAo Z-K>Ao Z.&A 

. Zi&o<\ 

. cj . i£*Ao ZtaoAo &>Ao Z&A 


. ( *O f ) ^ 

• ZidaiL <iao&±a . U\L.*A > Zl*.aA ba$> * CT • OCa.Sc.xiO ♦Ot03t*#.tCT$i lie l^aA. oiiai iMA^od 
wro^lo xjI xnaiiw oci &*.so&3 o'cn 

>***> Z&V.O& <7iX»Za ^lAxlo C1X>*X 

Z#oa**oJ5 . AjZLaA . liCCo^A * / / *Z2L*A AjlxJla l^OioJabob icil \£ 

* . * * i j t * * ^ r \D 

\^AA} ; Ol5u*X ciiuX^ » ^ . o\ , cn5i.xio 

. M70«^Jj Zii» iX Digitized by BHPK 
wibxav Zocri i ' < j I A*Zd*aA / / j * dd vsaAUSi A.^ : V L^ ^t 3 ^? *» ^fi>i . ZSLo**a ^lx . ^ . cy . ^Ix * 4 


Z^aA^A^o * ZJLaaA:» / ^ / * 4 . A>2x^.iA^o /^ ' / ^js^A^o / I ' i . A^ZiaAao )D^^O '» / / ' 


if 4 . A,if,^ . A f Z4*aA . I«a-*4^Abo isi^^ ^?>iAZ . til . *j& Zai$oft>.u \tis\±» 

t tt t ,- m »» I^si aoA . J^xa IooOl • Zj*i~ 
. x.,oia <n4aV» >**iia : l3«-x? . ^i* \iafiya . l«(»4itti ^ *() 
^1 : ^i laofisia ^^a>u ^>i 9^: wio!JX6 * f^/fj WfrJ iA^nf ■n^vAfsa 622 tfA . AjI&x^A ♦ Aesu^&m^ V^ . Zfc.a Ab Zto.s4 
Xi^fes . ZfiiioA .&:>Aj J&iA — 

iB t * • 

. AjZ&k:t>bo 

. ocas.* . li&8fcaft» . toka^o 

. z^afite^foo 

*» * * ti / It J ' M t ' " ■J t . A**? : aiiaxftV AA( Lica* K&%*\* 
A-^5 . "5 . 07 . fltfoA \^\3 MA 
. A.IU tt . Z#aU* . L*U* . ZJLWi 

' ' ' 

• ( to ) \SAai tf c, WJ-^S waai MW ^ — i i ■ #t5 


Zii&AAdo * ' cinil . ZlCcu&A* ^Ai ^AZ « / , « ' / Ol«M^ Digitized by BHPK »* // fistii ^^Sbo^^L : *ioA*} . ZiSa. 
^ Z^Z \*AZo • XTi>A^A2 ? 4UPWPB* 


> * . Z^flkAXaAio ' i 


ZAal^A^o 

J * 4 1 t • s * i 
da.Sb,^ ( Ateu ) ZAoi.^A^d 

. ZiaJb . * - or . zAo^li^o ;£ioaQ> fiaS.( Ahs ) 2^2? A I^A 
:Z£aa.\a Z^.^a^Lx joA. Ijod&fc of 

^a>3 ^i KjUAsa Z#i ? A AS*,) • ( abt*< . ZA13A : >3cAaJ3 

• 5^1 • » - S . ZfciA i2>aaAj: J^^fi^ 

wtix *bo wis . cnAo^*^ib\i <jiS .SbA^C 
S&..iA . zLwa <ti5Za» i^^^o Zji2 y' /' . 07^ ♦ ^ . 07 . v ^aO A3 *JiJ 

. LJ+so . Zxx « Z-ioi aoA . ?oijJ2^ &>A. lix^Ol A*is,i3*djZ J^.^A6 : xto i# i j * 
.' ' * cnl\ / / • // '■ w - ■ f f 

. Z^c&daA 

. A;IE><:a<& 

, zAaS^^A — > 


4*A 


•/ *» • 'J I . I#cu;iAA*> 

. AjZ&AA*o 

. ZJ> \aafca . ZiSoA Jj<& *J£ 

. Z^axUVbo 

i * / 

• A*Z&fca 
. Ajllifoo // / « . ( Ktei Icaiax waioa 
ala JL$A • I#ga4A* Z*Aj ^Al 

t^fufeh 1**5 Edi, Jffbo * !,&&"£<& 1' / ' r* / i m A . JlpVi ajZ o^clm 623 

1 — - ■ ■ ■ ■ — ■ ■ 

l&bi Ha** o'e* (3**) z'i$A ifita 
Z&jft-iAo . lAjSd^A I&SdSA_ 

y u u 

. li'oxt ii^S * 1^'a^A 
^ ^^> ^} . USA ttAJt^CSw 

^is Z*,4X»6 ♦ w.£iV.£ 4 **^A*ia )sibd 
. tA^ t*SVt cjd^ai Za^ liL t &.&30 
ictoZJi'Ao . ZSb,>Jci «l£ Zx*a wtoI-JH 
Z-ias aa ^uSZ A f Z^xao . Z^,^a 

ZJ^JHOda l^oia^i oij^Ajo : A^ZSioJb 
_ y cn A - V 0i£ aoVi ( *is ) ^» ^4^4 

tei*> \i,a vaoVl ♦cnVlbO.** lJ^i:i«ax 
Zqcn ya£? liSJofl^ UAo : I^ixa ... * ia^a ' s~ 


( aiaiki t o* Ai'^o^a ) ZJA . lata . ->.cn ^ * • . l^CctjoAAt, ladio^o . litfa ZiU 1^1 . otA3c^ 

. Zi.bo.x Jltta l^a*[ • l^A . a 
ZiiA • diiw<afii ;ax . lA jAb ZUA 

i^;iA I^JkA . Z£m t Zi>Z? ttJA 

. ZiCC^zA- ( ASi ) / / $ * M ft * * Digitized by BHPK 624 

-^— n i ■ ■ ■ 

. A^AOZ . ^\, r l . *e*s?o . aft** 

m am / i' 

. (a*) UJoAl v 6ot*»Oct *1A *&>A * v^ / / /# *« 


. Zii:o3 zA*£Sk of tAsAko * A*Vi&} . JaaSAl ♦ y »j^i . oca** 
>*J'Afa «rto*ft\ . vJfr& zA*jg W7axaaib v^'A • l^ftUiA** s^i'Ai wJlAZ 

/ / * t 4 1 I * ' » ZiSuwlii . l*aa£ . Z£*tf A* . Uj£A^ 

* ZAo&*&Aaa 
• A*Ia^Sa>o 

y ■ — . * 

* ZA*oA^b • WiA^a 

' — / 

t«*4*.fcii ZW> I* a3 ^^x' 

•?* • Il^ t z^iA ( M ) ;A*iA 

. ( ^iA cj ^^ 


. Ums AJiAZo ( ci . i ) wiasoa*.»S 

• ( 9o ff ) 1H&AZ ota 

. *iA»s 6c^.l^»4iAii . l^iAai 

.!A'o4iA^ 

. AjZ££1Aso 

• Z^SAii . J^iA>> 

. Z^S^t ^SAj 4^ 1 ^f A,z« ) 

( • »«;*< ( oeuas ) 
. Z^JSs? J.aZa ( ^jw ) Z#o$i)i y / * *\ aj ♦ ^«A fiw 


pis * U*aiA6 Z^JA w 

( ii ) ZA-^ii ai^i^i b:o» ( ^5j . ^ ) * * * \&i . ^ . C7 ( JbU^a ) Z&U3 v^SAj A*Afi>5 ^SAa ocn . zA^A . UdiA . iAa^6iA * * 
** ♦ ZAa^aSA 
Li*a>iAo Lj^jAb Z^A Digitized by BHPK 
625 

AaoZa A» £&oba 1*4" ♦ (a* ) ZAioA &zxx> of zAVAs wtoj&Z? ocj. IAi Ai (^i)L£>oi* »4j»*A . Z<CCJA £> 
. V ^I ^Al«^-SoV^ A xiio . ZgS - Z£o,~ *#-*iA fc^& 
Zi& . <**A AJwi ZiiL^ap . £<$»1A 
. ZJubo a* r Z&4* Jam Zi^JA- 

Z£»xia ^#5A m^Ow*SAx> ©na? oct .i '* * •^ctAoj&3A.&.} oZ ^ocnAoua*, ^**3^ . ZLtkfe.3A* Z$ iAiA . ZAft,#*iA 
JUoSo I is 6 ZsZ %6oii *.jct.*ojmo3 V Z£*o l&auub lA^Ai zAa«&<» . Zxaataa 

. ZAoctJu 

♦ ZAf A? . Jbab A J A. • A,lA**A 
ZiU*^ ct&IlU < ZAJoA Alto A*tt 

v^ * ft J\ it * i ' f 

. ZibojL . ZAxjA&Vbo . ZiA^tttt f * 4 / . ZAojA^Vue t * r 4 i . <i ,r. Z#oAty» . ZAttSfoo . lAitt* # / ty* , ^cCv. AS>bo : ^ AJA ct} Z^jcuV. A$A cii ■ M M I *i^.vAio>ixJ. s ?:I^^^ 5o6^»:jci^ 40 Digitized by BHPK 


»^uio it / ' ■ • "it 
MO Z_bOAO.X tolo Zoa^t OCT 

' aw a m m i* ii * * ^ JsCi . Z^xboA %o.ict oZ . lAiix A*i U^3 ^(kwvvhp* • / * .f *- I • ( Ais ) -»4^ ■ A / . A^Zxoi^i « *» * 

AA^o aubj ^ . ***o »*iA : jliiiid 

: ti&l A . Z^A^A . ^ . ct . ZASAio * * #j I&b >* •vboi-^A. vOAV^A. ^>tfA s «4*^ 
MO^ViJA ■ o» ZAJA? feooia .? • * 696 j£oA o&i/k 
9 ** M * . IcfoaoA oi*$J ct»A 

. ZAflJcboA» i* 4 # * 


Z<tfattoAao ZAo«ioA*0 • » A^lcnaoAio Z,tfflJ*i»Afoo cn» / *' .. / * »* . cnabA 

tm * * 4 - * * / Zie^oA^o l£aCofao / * / - lAocnaoAai 

# # * # 

• AjZm&A^o 

iiafixa . Zjl*Ao z£*>A jl*Aj tJtSo£s 

♦ 5bA . 5c^A . aiioA 

^ oa*a ioc* oirfaxa IW-cttoi -H^o »aso / t ■ * /• 4 


oasxb IT-*** 1 ? <M 


•**aoi$r J ta»A Digitized by BHPK i * X*6u*>Vi * # ■ ■ * * lib . ( ii ) Zifti *u*^S 


f '« * * 


»&*** ZioaSL lA^oooofoo . tf&»fce> '* j lAaoooofco * 4 U*a*Vtao !&&*&» • fc&*>** / / Z^abo^d^bo * / b&ooVfoo Ztfaoaaoft<fos JouioVtAj 


Ze£oA 


i * • ZsoA . ZacnA ( 90^ ) ZcuxA — tensor ^oaa a r l ( to . oto* ) b|U 
Z$ooi-ooA . Z^cn*»ioAi ♦ Zm#^oA i * 


••A* * * H* Ac ^ — r* > * j Ukox»mfSkfa& cti^Aa\j ai»AAl 

. cn&A \iafiya j£»A A 627 


U»A JA1 IM Ijffia: -/ 

£ '# c . c7&£ Jo Ao> ba~iAx> lkU$ Aqcr uk .(rt)iwA&l46 $»**»? ^»^? IS»A ^s^o t iA&ioA . I^A * >ct Six AJuao T07o*-*#*iia £t»)o(*:s) >.*.*> VbofooO ^oottaob i A*Ifta» li'o . X*P*» 

. (i») XttkJa AJ!L ZaoJL cilao . UiA cu^o <jb£s 

. *-J«&o l^^La l&o . loci 
Jbaxo\ Jo <JoJjo iijnS (isa) UsVi ^_ 
Zfoui* >£jta ooi ^ju&a oZ atai as + S V' t&Lfe #* i/ i; & ooijo ^ loci 5ua, L^oSx.? UjA 

• lUfisO OCT li«S 

' MA II • * * t ?jdx . UioA kj 
:o^m . MUiAio * IjjAao Iftoiftfoo V' . ^.lio AID /f " llta V. 4 .&2013 wct ZiaOiaS , rtiio *oi I^j-oa 

m 

• vd^ ^Z looiJ ^A.a f AVi o<nao 

ooA. qci i^«Z ZiCCojb ^o^. Oct A#la 
dot . ^\,0jS' ^A? *4*t • ^piV V- V . juU . ^lc ( L» ) iai a ( ai« ) t ^«s JUioAo < '* 


AiX^oA . w^AjJi^oA ifi^A—iusoAp i&AaboA * / Z^Ji^oA . ZbcoabA 

Zrfua*ioA /lji^ioA * t . Z&Cfc^AiaoA liiAkAiaoA Di^oA Jo IL .» * Uao . lfOf *30A . v -u»A6 <-**boA 
ii$53 jj^ . ^' t zi»A ia» Aj ♦ aip (S # * Digitized by BHPK 628 Z*A aA liti A&o Z#a*>Ax rf aja^^io^ / ; • _ JjjA . ^tsf ^*>3A? ^i*-^? 3 ^ J ^ 

# y y — » 

*;jA • JUjAo ZIjA Jaofixa . Z&jA 
lk*o*o L&5oZd Uxoa* li&$2>. V&dttJ Xjuh // I .1 • ' * / / * V 

% 6Je& tjHisi pd&Aa iliS aa b:L*Z 

* * \ t u * * V m ' 

♦ Z*jA ( jutw ) ZAaaiaA 
. sX^xbo • JUoA: AjZi&l AaiJJA 

,# ■ * * * ' * * '■ * „ 

Zi'cata} bod&x Z$ lA*ijjA . Zjii: // » i^ « .Z,&auiAA*> IjAAj ^jAAI 
. Z&kjUjAA** . lLiA&x> 

. AjZ&jAAoo 
\L+\& ^Siaj 1.) A. Lip A ZjAs ^jA 

. xjZ *£ ^A . ^iwAxl : <pix> *.ifa urn tt crtttX ab^fcl ,4 t t* * J-*J(?A . LiA.a\ v iLi*.,i I^/toa ao 
^ I V •ZuAio Digitized by BHPK of . Iii*iZ> ^ \apfixij ^* 

• ZiJA 
/ / lLi$ . Zii Zia^ (^ ? ) U'*jA Zi^A 

Ziaia iSa^ <y* Z4^ a,Z ? MUfxbi 
*apA . Uw Hip^o j^^ £/ 4^5 A<Mi3 •» zAuii^ - Z&iiA . Zi&A . Ziic^, ^ .5 . J^ 

^Aa ^ . ^S I^a*A*a a • C7 < ^ ZAa^sz 


ijJbs • #- 


^4V wa3 ^ ^ " / /• * cnAx^bL lido £«* . 5 . 5 ^i^ ^ j/^ lioiio ■ ■*♦ £ -^ ' * v«t3 // Aj» * A^atia aiiaa a^ ^pA l£da£ 1* / . AjZjou<& 
v3ca%jw . Z^ A 3A » ZijA 

• Z^AajA :ZjaXoS> )cxx * Z&jAo Z^Ao ZJJA _ 

" u u 

ZiiLop3 . a . 07 . li.^Aja . ii,iD ,ii,jA 


ZiiAo . ZjLax . ^iii M^SAa Z^a\ 

m \+ m tt m t i t t * \ ^ * o^x : li^ *-*& *T*^ 
outeojab 1-&&3 • \ba-?a^ c ^ t< ? 

Jia* ( ^o^? !**>*** )(***) A1 ^ *kA 629 . 2:>eM i*ojA . I^wA / & LiuaQ? 


Ufa* ( aw ) i^U^A ( ift ? ) ; ^i 

Btea KoA <to &!/> Aia*Z 3 lA*b*fc 

*ooaAl «zAcd&,A \^A_j AxA 1 * * A * - — . 13 Id l*\Rto ol U~* : *LA ^Z.j&ai* *&*>AxI . Ai^Aj 

. *iv . ibAAi , ^&b ( is ) ^i:a ^6 * * — • tto* , 3 .-or . lAx.OwA . &kA 

• IVbbtWA ^s^oa t^a* !fc<a» lisoj^ 

- tAd^o . i Ai ?a . L Aba** . i Ai^A . 2j6*&i 


// ft>oX ^ . (Sj)oixiA,2i .^i ZSbo. ** i* . Ia*X,A *jli 40 « Digitized by BHPK . Ir^GusA*) 

• jcofcM.zAaaJjAAdo JbAA^ ^A^L 

■ / / m II * ft * * it t * 
3 ♦ ZS^Sati^ Ixi>ia *ii ^ ZjA , ^Aib 
Ajua A^oh obA^ * Z4JA «Aj ; ^CS ♦ ( ^oA oZ ^A yji*- / .» ' . lAaodjA * * « . A* libs A * / * . £ijA£ Jlibaor . 2As*jA . Za.xsA * i ' 4 . lAo.i3,iv3A / // 1* . <V ( >»*" ) i^iS^o *♦ 2^1^ .l#aoo».J^I4JS <n$ A4 (au=u); aoJi\ / // . wbsA Mo o . or . IwAi yaaA i> x^o^i iSjk ( abi ) z^iAUftUik 

" I t u 

* ( WJ^ W.|w» ) 

lieai ( iooi ^ ) ,J; ( *a?')*25oJ^ 

li^Ss zAL&X * ba«Ji c^o^s ui^ a 
iLila 61$ ►.*J^xt33 lA±a*ix lA^ioio^ 

lA^i £joA IdajAo . ba^' 01a t*i£o 
2^, 1^. ^o l^axc^i oar %**** 
Zbar A^LSwi !^V3d U.ix . iX^SJi 630 

" 1 mm §• I 9* f , 

'".Mai** t^LiAap r *o lA*=>**> 
.ZaU3^ WiaA4- ZftdU3# :;4*3Vi 

§ —* * * ^ 

jLioiJai • Zixa^s tfz Z^oXU <ti} 

oiao 1x5 x* I^oftf <* Laa*j«Aap9 
Jbai&Z on-ljacualo . juia . A)^B a.»Z IaA &A *A . ^JaAZ a*Z Z/fcl'SiftoVitoo 

■iiV * * u * 
LXSd itUto^i: iWo lS^Ao fiWA ifluBAj:^^ "''* y / ^ • * • oi . Ji; J i; x ZUaJbAb tf db Ab 
' >" • J Ji : <***** ^** : bCi ^ Zc ) 

*.V? ^:^^ . *i*»a Z&aa, vvobob 
•l^3^a . OT i M0 «^aj Xi| ? ^l « t* ^JHA 


<•• • ^ « / MtWHla »* 


. ."5 . « • Z-iS I-6aa **£A. 1 ZiiA 

• ( 5ow. ) 2^o cna 

. a * 55 . ocaxjM ♦ I^a3A» . JU3A // ^L )a*D^ ♦ ^ ♦ 01 . &Aa Z&ajei . Z&<\ 

. ZiSA \ir 

m 

^-^x5 Z^^Ai ^-*1 oi^ AjZo ♦ ^Jixaio 
lA.»t * ZiS'A A*a . ot^mm : I^xZd 

♦ ZiU»D Z^i^ • fii ( aa?) if^t JA& 

.z;l.»3 zavi^ o,^ ^ l ^?:^ 

Zaen Jo )./£&*£, ^ o^l Z*l!boD Z3<X 

: ( \Ail* iija A^a 

. J&6 ^1 ^3L' : xZ . »iil 
. J,3AxZ : AS^tAi AS^Az 

z^s z— 5.bo5 ( a^ ) z13a:2aA^ Digitized by BHPK t-Aeax, Zasoo* ^Zo ooct *.*liaxp 
^.3<A^ %boi.^ab Z_j4cm« % 6c?-*i^ 
wdi of . Z-x#^a Z5^^ ^ Z.b£i>AS 
ZiaVa^i ZboiAB cna ^a^A^i v 6i£L3b 
» v o<n*x?o v boi^ odw ^AAa Za&Adod BaA itaA 631 
*-Ato : 1^=^ «^° • ***** 

. z^aj . :ifj 

"' jjLax . lie* ( ia* ) liwaA 
. zieio> . Zjieau ■ 2*£fl©<k 

*oi*>a boa 1&0? *&*> ( aw ) 

jj, : Z#i*qAa Z*b . 2^a***= ** 

Z^Uo&Aa I Sfl^o lAka&Ao - oiS 

&» boll * Z}o**aa . *>** * *V*4 

£> A-jLw Z-J-aol » L^oaA £> 
.iociA Zi ^M* i^oA.L^oA 

. *a^l* Z^\ooAi )a*&A 1$ . )o**> cdsoJbA UaAao>S 2**0* . L&l&^o got . jk, ( 5*? ) ZltaA* zSUSuV* 

. Z&mqxm6 . UlLiaSo . 2aA.2o . *4^ 

. baou*A6 

lA*4Ld . Z&i&taAao . ZJ&aAao . &aA*6A lAatlbAAso XttAAJ ^taAAl 

J ' ' » « II u * ».* ;055.i! \juaiLAlo £a:>o,s *fta o&l a A^A 
bo ocn . i^utbAAop . USUaAAao 


. A«Z&bAA>o 
^=lA UoAja.lSjtsoA \iaAj ItaA 

» ' J* it * 4 g 


/ * J" I r 

cn-i low A^l^xiio . l^to j&laa3 

&^x J^?Z aoA. labZA <J» &Sp qor *.* ', isia Ao^o.x **al ♦ Ia^oo ?Abp ^^ ^^a<& 
vi$M*»a 1A$1 i : #iA. : 0!^o iJjLi 

. o*o«6 Xji^i? I^^a )ii^o loci 

Icn f ia Zjct : Zi^X X^i Zi a? ^i* 
ZJl la^o . U^i i^o.io A*a \h£ / ' . .oota^o a^ Zai ^A^Aio ZS* ai lit 


cnxa (oai., .otJwaaa iX* ^.or.Zctiia *s.sZ ^«^P 
.ciiVa «>j«AZ . a »c?»2^AJZ AltsAo 
ma >)Sjc1. • a . 07 ♦ VSLIasa xU ^-dA 

. >ja^AIo cnlV,a 

Z_S'A-n^ . \-4^Ca oct . A*tfdH^ ** i i4 -/ •)auA»a Uua 6Z i^Jbl Ao^aA oij 
iA^*SA li-SLJal Jot I^vXxa lioaA^ 
Z— J^aJ3> <^1 Zao.^30 ZiAIo ZSJZa 

. CT^iloJ Z^ioo Ziiaao^* 

H»Za « lac^±ai jsoA . aajrm . Vi^'^rah * * j . a » ot . zS»aA Zot^o, . rfju° Z^^J otA 

• m 4 'if * " r 

* h*^A A*a ^toAp . ajJOTaa* yX* Digitized by BHPK 68* 

. ■ — t — .^ I' .bA osiftA r ■ ' . m^\,x : ZicftZft i =4 


•1Mb. o a'/ . Z^oiflA - itoA ^ia&a . AAx±n& 

>*xjAft Z*aftO : AAinA 

. ( 5* ) l#&b^ ,*oJt . ^oib . o . or * liboA ^Aj v ttA 
• AiL . )oijUtk . ftft* . A&* . AAfc 

.*ftA.Aftf> .tA^O.ftSft k ftA£ . 03UJL 

US.-* . *«^ «)jt*oftft !<&3b s Zxs 
•c?>l»**a2d ZJwftZ tfjuatt. cMtbs wi*its^t 60?Ao±ua& ^^ • Ajfcubdbo 

* § - / 

. Z&£A* . Ztafca 

♦ z$oajqA» £ftftdft Z4L&OjLm 
<*? I» cM ^,\Alo V *A) 

Aw^A? Z* octt v *AZo .'£ftai*> 

• (_£?A&o Digitized by BHPK wra&. ^x.6 . ft . <r ♦ xsf & tibAo 

* • * m * 

• A*Z&aA*> * * « ZAteoAs ZAJ59 <^AAl ) . 

zAfy zd^ \taAA; . i^zsSjm^o iSj^i? . "5 . S . Z^o&SLbA^o ^JHAi IfaaAZ 


U * i u * i 


* n /' if * * ^ylaAZo * cia A^ZaftOft otio aaLsw 
»lMuttft ocn . Z^jjiSjaVtM . Z&atoft a * s 


* ' / ' / . Z<^alAA^o 
. A#Z^oA^o 

. tltlj . t^J . ft . c? . wastes . A^AR>1 . ftX 
Z4USA l^jaA ( 5aa) ZiitaA litaA 

4 ' it \ m * ft * * . ZilMS&M * ZAjkiaJ^ • ft » 07 . ( ^£xJ ) 

• aLZ&so * Jct^it^o Zift . liAsi 
ZAftOft . ci^oA^m . Zt±aA . «aia Aii 

* * • ' M» ' IIP » 

*aoA . IftAJ^ft ZiaA : ^ftcrj . IAU^^x ♦ ZAj^ftA • Z<$4% * Z^kft>flbL . ft . cf? 

( ^ ) j;;3c7ft JsXft . i AiaA ajlsz 
633 mm Mv&et** ±***i ***** . dfrLimi* ***f **- # # ' *f . A>liitaA\Abo * / . ' *,1 * l#ou*A* v *Aj ^taAl l^ 


AiflJO -a^I: tfixtftl, s fcj* 1 S30 • !»■**$& ** • m +' mf . ( a»u* ) Z«tt *^ ! *«*M aono .( <£* zfi£ t»o ) U****? v?^ v° ocl * ./ ./ ^ / * - .ma) A f l '• f I i . Ota* j- * I4US A*> • lli^» . lAotSAso i * . A^ZsAx* ' / / s / m * * it * ' " 

* . ai . Jcy : iioA 1*Aj **Ao 1 25fiS 

. JLaA,i . Ia^a\ Zoct 
toAl*A . %j?\6 (Saa) fi*A USA t • aJai liofeja In*L^ • lSL^A . a . w : t i5A * ' j/ // 


^ // •*** ..* liftXV. • ZAoiiiiAio #' ■ *' Z&aAao XJuaAaa . lA*MJBAii . Uubtaa * * ■» . lAi^as . A«ZiibA^o 

.^cftXM . t&uaAso . JibAsi j ' ^ * A^UaA^o * * * t j&*&&^0 ~trw * m * * * < * * * ' 

. cnAoAA$S.io ♦ o^.oi*3.b . ~i . or *' ' * .ab 


liboAo ZflUfea A A^iAj ♦ ,&m liao A-bAo A-bA6 ^ . ^>f^ 9^4 AaAJ 

. ( io ff ) l^h^ U*R)^ 1% t 
— - ' ^ yOJoj ^ got Ifffcoo* ^ipA ^i*aA 
^> A t ^aA . *4tV 9 — ? I^*Jb^ 

. ^odA : ^f^V.0 . Z^ojl,^ 
.\^.^ H xjL.Z^oAAHVijAbVi 

\m t * $ * 

. Z^at^J^A^o * * 


* 4 Digitized by BHPK 634 JbojoaA IMA 1/ ■ a' : USboo AZ*» aa <n*a£ A A* * ? - « ^ -" . ^ *lX low *£*<*-*>,* Za*»ta$ *,2 
abbZo idj^ftj *&*£ ( ^ ) eratofcs 

.(^5*)^* JSP 

o'er UL-*a&{alba . ljboa>ri» . AsU^X^** . Z$aaaXaAao 

♦ Zdwoj . ZiioS ( foD ) bci^cA 
a-ao : l4tof6a.a . Zasobo • iX'X^so IB t 


L* ... *— !L&A*i l& — ;_ja£ x-joa ikc^ 

Zf$Z.5 »a*3jL>oa yOJcno . ZAa*iA>:» t * * ts aax^ ^I «£ ifcb UIjo ( i« ) J 2^ 5K I_L*H U'o ^JtiS Ui» 11x5,3 Digitized by BHPK * m' a' • Z$a*a<&» Aaa&a . Z^aijiAio l^Ai V SAZ 
U> Si ? U^i «na 4«M tf . ,iA 

. ( ai ) TOiJoSAi ♦ ». • . A^Uj^Aio * -.' . ocootj* * ZA«SAbb . ZiSAio / / • Z<^A^Ado 

♦ AjZiaAx 1 ' i* oZ 1#&AI* &*»*» ( is* ) ZiiA 

c2jIj^,^ . JjL t ©£Jp Zi>Z Zi>^w la ,/ «« i/ ^s: . ( 5o r ) 2A« _ ^ Aa^iflLii ZA4aad Z^aioa . \Ulfe Zija^o '. o^cax^ai ZAiaao ZiiJaia 


flbxai 2^3 Zik^ia Jba^^t : Zicnpa 
ci±a A* Id oct . Z^A^ii^ . &3*A. . ZiaA jbLSbZ . Z^ais^Aio £j*Aj ^3^A1 . C7 . / • . ci^ Zocn A^oZa ZiSA 

/* 
**iA 685 UtAjfeA* l*# f?AZ . J&aJ ?*A* Z&a • «**¥° *-V** 

Ub?o baa Zata* v?Jl rtV^? 

4 GibA*JD MbbOukA. 


a&s ♦ Jiaxs ^iA . li,of Z^oi ♦ ^oA ^oA. 
. t^Aa Zxi . ZiLbxxa Z&aA Z^oi 
USAa. Z^iii^V-liiiA.»*^S*\a L&& 
.ZibZA. l*x^- toA.*oia »#^Ai.l^#i*.a 
MoAi ZSLfc . Z£dA*a U\*A^A i^Z . wiAo Zi&i, (.aJ&i) litoX^iA (aaa) 

Lxaao . &&AAS z&iaa ZA&bX*A 
liA? &* Jbb&Lg.Z*»lx ifeioAi •f9"A3A. ^*«A5A. «A5A. ybci/^A 

^?<&:»»U;a^*A.Z&Jij:iA.&:kA — . OC7 1 C;Jj ***;?'«£ A*^ A Z^^ . Z^flLio 1 Digitized by BHPK ^1 AjZ4a£a . vdjbSVl ^Z Z^ax^A^oo w r 


/ / i+* . I^JiSalA^» i ' * * J : Zifp^Ap ZfaA »?Ajo fbSAJtfSCV ^- . ' ♦ C7 . AjUIxx^o . jsuaao * U&M * J A09T I^afid U\i*> Atii9lJo cniVS 2 

J 3 . OT . AjZisi^iiao ( ii ) 01s 

/• \ / ^ 

cAjax : (.Si .^sXAZ *^.^ . A^ . A-^oa 

./ ' r * i * * »# \// '/ 

liiAJo I^xjo Z&a^o aii aaoij a#A*Z 

7 * * a ij " * /* ' ** i m t * * 

♦ o^^o\ : Z;l!» ofiiAp ( a^; ) b&*»^ . ltLj.s * Zj^j» : Ijii^aJb ^hx . l^A 

.Ixd Z* f AJ Zi>!^> ^> ZiiaS . l£$ r ,f J • 


* A^ZfbdAi 
\.idSxa . ixo ZAjU'^tt ♦ ^M^ . l^jiH 


. 4^4X30 . OtaxA* . ZAydVlM . ZfiViio • ZApfiViso » ^ t » . A-ZiSVi^o J * • i / . Ztaa&.l&jfrfeo :ZM^» 

. Z^ajyS^iM i * * Lt 41** m it if m > .# ^* 


636 

^ia*a ( Atai ) !#*** Z^J&S* — 

Jbocxfl^ Aarwi Z^uOi* # : k&*9& 

* 

. cupo Zao:fa7 Aarwi oZ XSA oiiA 
♦ yCJ . A* ZiJbSft &*> 

/ 

. laSi ALo ' ' / VJ .bo J JJ>& . cux> Z&bd A*U& . cu# AS 

/ > ' ,t Mi t , m ff * § 

XSA. JsLs Zl^a* XaiAb.od&oi&U L*3 a * "- - f - * $* * it * * 

. z£-aania Z^ooA. iJaii JcS#o 

J^oS . ixo liiiti-Zi^afl a.Z ***> 
$*».!£»_ Isoii - bos XS/K . tiL> *ooX • i#o-irt& . wu,^ . z.H<\ 

*>£ ■ &»*. box . otas*. . A,li,iA. 
AjiA.liAuii *ix tf ? dau^ao^ 

-law ^.^oisoa Isi^ ^ ? Ai. fi ^ Digitized by BHPK 


tmmm VSoo AM *? 
w**x»a£ ZA-*»oJ^ft>J • xfo &*A *AJ i>- 


ti V / / 

♦ A^ax>iA 


& fc^r £> %a? 2^U» U90) ^ ; 2i 5^ 

* bo? ^o of 

4 C . r .4A. i&bo^ B* ^ ■ i ' i' ~ mm ^s 4 * / Ufi>aViA^> ^ I^*^r a*ajB • Zi5lC> ^J^f z ,^ ^° 
1.^*5 ZiJo >c7ojo.£36 wroJ^a^a 


* A^lAxJ5i>tiO 

' * f 

4 Z^aJSSA^o . UOdA^o 

. A^ZaO^Vi^o 
637 x#ou&*A*> xMb ^?^{ 


. oibo ».ta3bo^6 wot 1£*j»13 Z*&oa 


^p7 • cni Zx^bop 9$**** &&&* ' *& 
iajL - ftttoiti ZHol r 6*Ajo (**) w 

l«$p£ jSA . 1»&£,jS& . Ij^fiA- 

^ m . __ 

- kL&oto . Zi>ix . ^ ♦ m . A>lv,,iM 

Uuio 


vXaXj* ♦ IfcaA. cniai,. z^o<\ ^Hj ^*Vt mm * t *3^ - a& . Zi^O* Jnx . t^oA. 

♦ l*dx£ . Zluj^tt* . Zj£afco if /* ' 4« * ' • i f* l' 

Zal^9 2$fl^ ^t> Aoot litw 1 A.o.^0^ 

* t it § 4 t Yim 

Z$ . Z^cdAioa Z^5^ a.^lo . l^ajjb! 
ZJ ^a*xi ZjoVio : Z&J. ^?oA . ZiLSVia 
. ^ *± $o t lia^ ZiLiVi £> ail * z^J r . tiff > tijx*& z* . zjUa * _v . otȣ3 - ^i*i<?? ^ A * ^i?* i* ' . iii^ ( aw ) Z#L5oA l^opA 
. ZiS^oft . i^o iofltti Zl A3 * ^ 

: j bo.o - laoiia Z&.£oA - Z^wJJ> •j ^ * / ZAiLSoAa )a^a3 « ^P^^bo - ZA<w© 
. c4& . i^XioA ^^ . $&>p A J^csfi> ' 4 * t 4 * Digitized by BHPK ZAA **&A, 

*o . j*£ <*Js> W*^ - ** x * til* • b&x Z»«na **?A*>3 ^*.a# 
.wia oil***? MS*? q« fii* 8 ^ . Z^Afitt ■* /■ 7 

i' 


.♦ , ■ 


. A*l£ atea . l&:u& y^tJLBL*D&, «- v n *Jb* • ¥ V t Zfi^OJD * & 


* > . boV ' ■ *:# 


' * # ,* ZdUxA* . lixto boo* : Z#i*& « 


^di& J^A £> 14*. : U*o& 
Digitized by BHPK