Skip to main content

Full text of "Tysk-svensk ordbok : skolupplaga"

See other formats


TYSK-SVENSK R D B O K SKOLUPPLAGA OTTO HOPPE AiVDKA STEREOTYPEKADE UPPLAGAN t^' jfluJU-j^^-"^ 
STOCKHOLM 

p. A. NORSTEDT & SONERS FORLAG M^ SJETTE TRYCKNINGEN STOCKHOLM 1920 

KUNGL. HOFBOKTR. IDUNS TRYCKERI-A.-B. 

195271 Forord till forsta upplagan. Foreliggande ordbok ar foretradesvis afsedd for skolans behof, sa 
att vid dess utarbetande sarskild hansyn tagits till de i skolorna van- 
ligast lasta forfattarne. 

Da vid en skolbok priset spelar en stor roll, bar utrymmet be- 
gransats sa mycket som kunnat ske utan att minska ordbokens anvand- 
barhet. Sa bafva t. ex. verbala och pronominala bojningsformer, som 
bora vara larjimgen bekanta ur elementargrammatiken, ej upptagits, 
likasa ej sammansattningar, i synnerhet nominala, i bvilka samraan- 
sattningslederna lia samma betydelse som for dem sasom enkia ord 
angifvits. Uppslagsordens ordningsfoljd ar genomgaende alfabetisk, till 
foljd hvaraf en kompaktare sats an i min forra ordbok kunnat anvandas, 
utan att lattheten att finna orden minskats. Satsexemplens antal bar 
mast inskrankas; dock torde de anforda vara tillfyllestgorande for 
skolans bebof. 

Af uttalet bar, liksom i min tidigare ordbok, vokalkvantitet ocb 
exspiratorisk hufvudakcent angifvits. Att gifva en fullstandig uttals- 
beteckning bar jag, i trots af mangfaldiga uppmaningar, af flera skal 
ej kunnat besluta mig for. Dels skulle namligen en dylik i vasentlig 
man bafva okat bokens omfang. Dels aro asigterna cm, bvad man 
bor forsta med tyskt rikssprak, allt annat an stadgade, i det att forst 
under de senaste aren af kompetenta personer forberedande atgarder 
vidtagits for att pa grund af tillforlitligt statistiskt material bestamma 
detsamma. Slutligen maste, for att med undervisningen ett godt resultat 
skall kunna uppnas, 1 alia handelser bos hvarje spraklarare forutsattas 
siiker formaga att saval muntligen som skriftligen ateigifva ett genuint 
uttal, ocb ingen som halst uttalsbeteckning kan ersatta en dylik formaga, 
men val ersattas af densamma. Af dessa ocb andra skal bar jag bestamt 
mig for att spara en utforligare uttalsbeteckning till den relativt full- 
standiga tysk-svenska ordbok, som ar amnad att i en framtid utgifvas 
pa samma forlag. 

I ofrigt banvisar jag till efterfoljande »Anvisningar> samt till min 

s»Plan for skolordbocker i modern a sprak», som finnes intagen i Pedagogish 

Tidshrift for 1888 sid. 145 £E. 

Stockbolm i juli 1889. 

Otto Hoppe. ANVISNINGAR. Ordfoljden ar alltigenom alfabetisk. Af sammansattningar anforas 
i allmanliet ej sadana, hvilkas betydelser framga omedelbart af saminan- 
Battnirigsledernas betydelser sasom enkla ord, hvadan man bar att sla 
upp dessa. Vill man exempelvis ba reda pa betydelsen af ordet 
Kircht'urm, sa finner man, att Kirche betyder »kyrka» ocb Turm 3»torn>, 
hvadan Kirchturm maste betyda »kyrktorn». Substantiverade infinitiver 
anforas sarskildt blott da, nar de inom spraket fatt en sa sjalf stand ig 
betydelscj att deras egenskap af verbalformer ej langre framstar lefvande 
for den talande, t. ex. Ansehen^ se ansehen IV. Verbalsubstantiver p4 
'Ung^ bvilka enligt den alfabetiska orduingsfoljden folja omedelbart pa 
sina resp. verb, ba i allmanbet lemnats oofversatta, sa snart de ba 
samma betydelse som de substantiverade infinitiverna. Saval orden pa 
~ung som de substantiverade infinitiverna ofversattas vanligast genom 
verbalsubstantiver pa -nde, -ing eller -else^ t. ex. veroden = »f6roda, 
harja, 6delagga», alltsa: Veroden, n, och Verodung, /. = forodande, 
barjning, odelaggclse. 

Ordens hufvudton bar, dar den ej bvilar pa ordets forsta stafvelse, 
ofveralit utmarkts med akut ('). Nar den salunda akcentuerade vokalen 
bar en sjalf va skriften tilUiorig akut, angifves detta med kursiv stil 
inom parentes, t. ex. Cafe (-e). Kvantiteten bar angifvits bos lang 
vokal i obetonad eller bibetonad stafvelse, t. ex. Balsam — utom nar 
den obetonade stafvelsen utgores af en saramansattningsled, bvilken 
sasom simplex ej bar vokal ens langd angifven, t. ex. Bahnhof — i 
sluten betonad stafvelse, som ej vid bojning blir oppcn, t. ex. Bdrt^ 
sanit framfor fs i slutljud, t. ex. Fufs^ och alltid framfor cli och /, 
enar i dessa tre senaste fall stafningen ej skiljer mellan oppen och 
sluten sta£velse, allt under forutsattning att vokalens langd ej redan 
genom ortografien antydes, t. ex. dhnlich, D/enst, schlie/slich, siechen^ 
than, Daremot bar lang vokal i betonad stafvelse, som ar eller vid bojning 
blir oppen, ej forsetts med langdstreck, t. ex. Abend, Ar, emedan den 
langa kvantiteten bar ar regel; nagra sallsynta undantag anmarkas 
sarskildt, se t. ex. Bariton, 

Tecknet || afskiljer den del af ett uppslagsord, som hos foljande 
uppslagsord representeras af bindestrecket. Klammern [ ] antyder, att 
det inom densamma staende kan utelemnas utan att betydelsen forandras, 
t. ex. ordet ahdngst[ig']en kan beta bade ahdngstigen ocb abdngsten; 
dar blott en ortografisk skilnad angifves, tillhor den inom klammern staende bokstafven den gamla stafningen, t. ex. Antlhleil stafvades 
forr Antheilj men skrifves enligt den nya statsortografin AnteiL 

Bojningen angifves iios de sammansatta orden endast, nar den af- 
viker fran de enklas, t. ex. Olmmacht, plur.-e?2, medan det enkla Macht 
har pluralandelsen -ef. Med sammansattningar hafva harutinnan de tal- 
rika ord likstalts, som aro bildade med hariedningsandelserna -heit, -keit, 
'Schaftj -turn ocli -ung. Hos enkla substantiver hafva de plurala no- 
minativandelserna angifvits, samt de singulara genitivandelserna, sa snart 
dessa ej utan vidare framga af de forra. Hos adjektiver liar kompara- 
tionen angifvits, nar stammen vid densamma nndergar nagon forandring, 
hos substantiver deras diminutivbiidningar, sa snart dessas staramar 
ej sammanfalla med substantivernas pliiralstammar. 

De forkopfningar, som anvandts, utan att ha fatt sin forklariog 
under sidorna, aro foljande: a. 


adjektlT. 


/» 


jemanden. 


ach. 


ackiisativ. 


i« 


jemandes. 


adv. 


adverb. 


>%. 


jagtterm. 


barn. 


barnspr&k. 


jdrnp. 


jarnvagsterm. 


bem. 


bemarkelse(r). 


kok. 


1 kokkonsten. 


betr. 


betraffande. 


kolL 


kollektiv(t). 


bibL 


i biblisk stil. 


konj. 


konj link tion. 


bild. 


i bildlig bemarkelse. 


kort. 


kortspelsterm. 


bokb. 


bokbinderiterm. 


TO. 


maskulinum. 


boktr. 


boktryckeriterm. 


mat. 


i matematiken. 


bot. 


i botaniken. 


med. 


i medicinen. 


bdrg. 


bargverksterm. 


mil. 


militarisk term. 


dat. 


dativ. 


min. 


i mineraiogien. 


dem. 


demonstrativL 


mkn 


mycken. 


dial 


dialektiskt. 


mkt 


mycket. 


dim. 


diminutiv. 


m. m. 


med mera. 


el 


eller. 


mus. 


i musiken. 


ellipt. 


elliptiakt 


mdL 


i m&larekonsten. 


etw. 


etwas. 


n. 


neutrum. 


/' 


femininnm. 


ngn 


nagon. 


/. 


och foljande. 


ngt 


nS,got. 


y>. 


i fysiken. 


npr. 


nomen proprium. 


fakt. 


1 faktkonstea. 


0, 


och. 


forkort. 


forkortadt. 


0. d. 


och dylikt, -a. 


forkortn. 


forkortni ng. 


opers. 


opersonligt. 


fordldr. 


foraidradt. 


ordspr. 


ordspr.^k. 


g<^rf. 


garfveriterm. 


oreg. 


oregelbundenj -t. 


gen. 


genitiv. 


part. 


particip. 


geogr. 


i geografien. 


pers. 


personligt. 


gnm 


genom. 


pl.^ plur. 


pluralis. 


gj'am. 


grammatisk term. 


poet. 


i poetiskt spr&k. 


hand. 


handelsterm. 


poss. 


possessivt. 


herald. 


i heraldiken. 


prep. 


preposition. 


ind. 


indikatlY. 


pres. 


presens. 


ipf. 


imperfekt. 


pron. 


pronomen. 


ipr. 


imperativ. 


reh 


relativt. 


iron. 


ironiskt. 


rpr. 


reciprokt. 


i sht 


i synnerhet. 


$e d, 0, 


S6 detta ord. 


itj. 


interjektioa 


sg. 


singularis. 


jd 


jemand. 


Bjd, 


sjoterm. 


Jfr 


3 amf or. 


skog. 


i Bkogsbush&llningeii. 


jm 


jemandoTii. 


nkoh 


skolspr&k. sMmt. 


skamtsamt sprHk. 


tehn. 


teknisk term. 


smndragn. 
sms, 
ss, 
stud, 

subst. 


sammandragnmg. 

sammaiisattiiing(ar). 

B&som. 

Btudentspr&k. 

Bubstantiv 


t. ex, 
trddg, 

zool, 
dbr. 


till exempel. 

tradgS,rdsmastarterm. 

ungefar. 

i zoolGgien. 

dkerbruksterra. 


suff. 


suffix. 


dfp. 


afven. 


teaU 


teaterternu 


dfr. 


ofrigt, -a. A. A, I. •['«]> n. a; Mid. a, borjan. Von '%* bis Z: 
fran borjan till slut. II. prep. k. 

Aal, -e ei. Ale.j m. al. -beevQ, f. evart vinbar. 
■behafter, m. alsump. -en, 6-?;. itr. h. fanga 
al. -fang, m. alfiske, a) alfangst, b) alkista. 
-gabel, /. alijuster. -§eback[e]ne(s), n. 1. &1- 
pastej. 2. bakelse 1 alform. -gehrs =^ ^Ict?- 
gahel. -glatt, a. hal som en al. -Iiaft, -Icht, a, 
alartad. -teich, m. aldam. -wehr, n. alkista. 

a. a. 0. wrkortn. 1. = am angefuhrten Orte: pa 
anforda stallet (atif. st.). 2. = an anderen 
Orten : annorstiides. 

Aar, -e[«], m. poet. 1. orn. 2. majestatisk fk- 

gel i allmh. 

Aas, AseVf n. 1. as, Mel, kauaver, lik. 2. agn, 

lockbete. 3. P om maaniskor- RP> VVl>.k. -«??, SV. 
I. itr. h. 1. P vara oordontlifr, slosa med 
ngt. 2. jiig. afy. r;^. ilta, beta. II. tr lock a 
med lockbete. III. rfl. iSich voU (e '"»?■■, zu-) 
~ smorja ned eig. -haftSg, a. aaartad. aslik. 
-IOj a, 1. smntsig, vJimjelig. 2. P ra. gemen. 

aafssn se aascn. 

ab, aJy, o. % prep, med dat. af, fran, hcrt. 1. tuuc. 
/fw^ «v; af med batten! Getrthr <x, Inila, ge- 
var! ee/iw Schriti vom Weqe *%/ tio s^"og fjaii 
vagen, F '^ seiw; vara borta, saknas, hand 
'^»♦ Berlin: ab Berlin, i srjs. m-d -^i^f-st. utfor, 
i. ex. bergi^ utfor barget, ti epprs,. utfor trap- 
pan, i sms.med adv. at, t. ex. rechtb'>» der Chavb- 
see: till lioger om landnvagen. 2. U(!i. 1 V^?? 
c?a 'V darefter, sedermera, '\.>jeizt: bad-in- 
efter. 3. Von funf drei ->> hleibt zicei: tre 
fran fem star tva kvar. 4. Anf ■*<i,d <^ iipp 
och ned, fram och tilJbakj^, '^ and an, «^ 
find zu: af och an, fram o<i_b, tillbaka, -^^ 
mid zu gehen: komma och gl. 6. teat. ga(r). 
•ackerrs, tr. 1. ploja till slr.t. 2. Jm, etw. v-^n 
seinem Grundstucke -w gora intrang p4 ngfirt 
jordegendom. -alchen «e abeichen. -andepSiph, 
a. 1. foriinderiig. 2. gram, bojlig, flexibel. 
"inderlichksit, /. foranderlighet. -andern, tr. 
forandra, forbattra, skaffa bot for. -aode- 
rung, /. 1. forandring, forbattring. 2. afart. 
-angst[ig]en, L tr. forsatta i stor angest. 11. 
rjl. vara 1 stor angest. -angsligung, y*. stor 
ingest, -arbeiten, I. tr. 1. arbeta bort, af- 
lagsna. 2.Eine Schuld ^ arbeta af en sknld. 
3. Ei7i Schiff f\j gora ett f artyg flott. 4. ut- 
trotta. Bin Pferd »>- trottkora en hast. II. 
rji, arbeta eig trott, slita ut sig. -art, /. 
afart, varietet. -arten, itr. s. harstamma, 
nrarta, vanslagtas. -artung, /. = Abart. 
'Sschern, I. tr, 1. afrifva med aska. 2. viska af askan pa askonedagen. II. rjl. 
nttrotta sig. -asten, tr. kvista, afkvista. 
-astung, f. -atzen, tr. etsa, afetsa. -au- 
ge!n, tr. F j'm etw. f^ a) gnm vanliga ei. 
instiillsamma ogonkast iitverka sig ngt 
af ngn, b) lasa ngt i ngns ogon. -backen, 
itr. 1. h. afslnta baket. 2. s. graddas for 

hardt s3, att skorpan akiljer sig fria det mjuka. -ba- 

den, tr. gnm bad afiagsna, aftviitta, t, ex. 
den Schtnutz. -bafgen, I. tr. afT. -balgen, af- 
taga linden ei. skalet af, fl.a. Erbsen rsj spri- 
ta iirier. II. rjl. slass tills man blir trott. 
-barbieren, tr. afraka. -basten, tr. aftaga 
hasten af. Hanf ^u skakta hampa. -bail, m, 
1. abr. a) lagervail. In ~ bring en: icke odla, 
lata raka i lagervail; b) ntflyttning, iitbrii- 
ten jords bebyggande. 2. barg. a) gruf drift, 
b) grufva, schakt. -bauen, I, itr. h. o. rfl. 
bygga, sla sig ned afsideSj afskildt fran an- 
dra. 11. tr. 1. skifta, utbryta jord. 2. Ben 
Mai^kt bauen und <-^ satta upp och taga ned 
marknadsstand, haraf F itr. h. gk sin vagj 
aftroppa. 3. barg. a) apptaga ett schakt, b) of- 
vergifva ett utdomdt schakt. 4. afleda. 

Abbe(-e), -s, m. 1. abbe, pastor. 2. abbot. 

ablibeeren, tr. afplocka biiren af. -befehl, m. 
kontraorder, aterbnd. -befehlers, tr. gifva 
kontraorder om, kontramandera. -behaSten, 
tr. behalla af, t. ex. den Hut. -beifsen, tr. 
afbita. Biid. aller Scham den Kopf i^ bita 
hufvndet af skainmen. -belzen, tr. afhetsa, 
afetsa. -bekommen, tr. X. fa af, fa loss. 2. 
fa en d*i af ngt. -bersteti, itr. s. springa af, 
epringa loss, -berufeni, tr. aterkalla; hadan- 
kalla. -bestelSen, tr. atertagaen b«sta,iiQing, afbe- 
stalla, gifva aterbnd om. -bestsllung,/. af- 
bestallning, iterbnd. -beten, tr. 1. bedjande 
framsaga i »ht tankiost. Einen EosenJcranz <%/ 
bedja sS, m&nga boner ©i. en bon sa mS,nga 
ganger, som radbandet bar kulor. 2, gnm 
bbn forsona, t. ex. die Schuld. 3. gnm bon 
afvanda ei. frantaga. -betteln, tr. Jm etw. /^ 
frantigga ngn ngt. -betten, I. tr. afieda, t. 
ex. einen Flufs. 11. rfl. aflagsna sin badd. 
Sick von einander rw bad da, lagga sig hvai 
for sig. -beugen se abbiegen I. -bezahlen, tr. 
afbetala, amortera. -bezahiung, /. afbetai- 
ning. amortering. -biegen, I. tr. 1. boja, af- 
boja, afvanda. 2. gram. boJa, flektera. II. itr. 
s. vika af. Voin Wege ~ taga af fr^n vagen. 
-bieten, tr. 1. ofverbjuda p& auktioaer. 2. Ein 
Brautpaar f^^ afknnna lysning for ett brud- 
par. -blid, «. afbild. -bilden, I. tr. afbilda. "^» » fOreg&ende uppslagsord. * Ikta sm«. aaknar plur. f bar omljud. F famllj&rt, P lftgr« spr&k. % mindre brakligt Abbildnng 

11, rfl. afbildas, aterspeglas. -bildung,/. af- 
bildande, afbild, afbildning, plansch. -bin- 
den, tr. l.losa ngt buudet. 2. Ein Kalh f^ afvanja 
en kalf, aflagsna den fran mode^rn. 3. gnm 
ombindning borttaga, t. ex. Warzen. 4. tekn. 
ein Fafs ^ banda ett fat. -bindyng,/. -bifs, 
m. afbitande, bett; afbitet stycke. -bitte, 
/. afbon. -bitten, tr. 1. Jm etw. ^ a) gora 
ngn afbon for ngt, b) bedjande utrerka sig 
ngt af ngn. 2. bedjande afvanda. -blasen, I. 
tr. 1. af-, bortblasa. 2. Eine Melodie vom 
Blatte rs> blasa en melodi fran bladet. 3. mil. 
gnm trumpetsignal forkunna. 11. itr. h. mil, 
afblasa, biasa till retratt. -blassen, itr. s. 
blekna, urblekas, changera. -blatten, tr. af- 
taga, afplocka, afata bladen af, aflofva. 
-blattern, I. tr. afplocka bladen af. 11. r/?. 
mista bladen, afiofvas. III. itr. s. o. r//. af- 
skiljas, lossa i tunna skifvor. -blatterung, 
-blattung, /. aflofvande. -blauen, tr. 1. blaa, 
gora blatt. 2. se abbleuen. -bleichen, I. tr. 
bleka, bleka till slut. II. itr. s. blekna; ur- 
blekas. "bfeuen, tr. F genomprygla, mor- 
bulta. -biitzen, I. r/. opers. Es hat sich abge- 
hlitzt: det bar upphort att blixtra. II. itr. 
s. 1. blixtra till, 2. F Mid. ej ha fraingang, 
misslyckas. ~ machen: tillbakaviaa, afvisa. 
-bluiien, itr. h. ei. s. blomma ut, nppbora att 
blomma. -borgen, tr. Jm etw. ^ iana ngt af 
ngn. -boschen, tr. gora sluttande, afsnedda. 
-boschung, /. -bosen ei. -bofsen, rfl. biifva 
forargad i hog grad. -brassen, Jr. sjo. brassa 
af. -braunen, tr. brunsteka, bryna, rosta, 
-brausen, itr. 1. s. brusande aflagsna sig. 2. 
h. el. s. npphora att brusa, att bornera. 
-brechen, I. tr. I. af-, los-, fr^n-, sonder- 
bryta, nedrifva. Obst 'v afplocka frukt, ein 
Wort /x* afdela ett ord, ein Zelt 'v taga ned 
ett talt, mil. das Lager fs* taga ned talteri, 
bryta upp, aftaga, mil. die Briiche f^ rifva 
bron; Mia. alle Bruchen hinter sich 'v bran- 
na sina skepp; ein altes Schiff f>u liugga 
sender ett kaseeradt fartyg. 2. af bryta, 
upp)hora med. Mil. den Verkehr zwischen 
ztoei Eeeren t^ afskara forbindelsen mel- 
lan tv4 harar, mil. die Belagerung «». upp- 
hafva belagringen. 3. Jm etiv. am Lohne --w 
afknappa ngns Ion, vom Preise ~ afdraga, 
rabattera. II. itr. 1. s. ga af. 2. h. afstanna, 
taga slut. Kurz «x* tvart af bryta, in der 
Rede fst stanna midt i talet, das bricht nicht 
ah: det tar aidrig slut, -brechung,/. -bren- 
nen, I. tr. 1. branna bort. 2. branna upp, 
ned, svedja. 8. branna af, aflossa, affyra. 
II. itr. s. 1. om «aker : brinna upp, ned. 2. om 
personer: abgehrannt sein: a) hafva mistat 
sin egendom gnm eldav&da, b) Mid. vara 
utblottad, utfattig. 3. brinna af, gk af. 
4. brinna. 5. brinna ut, slockna. -brennung, 
/. -breviatur, -en, /. forkortning. -bringsn, 
tr. 1. bortskaffa, aflagsna. Geliehene 8a- — abdr^ngen 

cken. r^ aterlemna lanfangna saker. 2. Jn 
von etw. ^ forma ngn att afata fran ngt, 
bringa ngn p& andra tankar, vanja ngn af 
med ngt, jn von seiner Meinimg <-%.* komma 
ngn att andra mening, davon Idfst er sich 
nicht ^ darifran afstar ban ej, das bring t 
uns weit von unsrem Gegenstande ah : det 
for OSS langt fran vart amne. 3. afskafla, 
gora slut pa. -bringung, /. -brockein, I. t?-. 
losbryta bitvis, sondersmula. II. itr. s. o 
rjl. lossna bitvis, sondersmulas. -brock [e j- 
iung, /, -bpuch, m. 1. nedrifning. Ein Hans 
auf f^ verkau/en: ealja ett bus med vil- 
kor, att det rlfves. 2. ras, jordras, barg- 
ras. 3. det nedrasade, spillror; alluvialjord. 
4. afbrott, uppehall. 6. afbriick, skada. 
-brOchlg, a. 1. sprod, skor. 2. ekadlig, till 
forfang. -brUlien, tr. skalla, skolja i hott 
vatten, F biid. gegen alles abgehruht sein: 
vara okanslig for allt. -bUgeIn, tr. stryka, 
prassa med prassjarn. -burden, tr. befria fran 
en borda, afborda. -bUrsten, tr. afoorsta. 
-bOrstung,/. -bOfsen, tr. plikta, straffas for, 
forsona. -bOfsung, /. 

Abe', -, n. abc, abed. Noch beim ~ stehen: 
annu halla pa med alfabetet, vara en ny- 
begynnare. -klasse, /. nybegynnareklass, 
smaskola. -schuler, -schOtz, m. abc-gcsse, 
abecedarie. 

ablldachen, I. tr. 1. aftacka. 2. gora sluttande. 
11. rfl. slutta. -dachig, -dachig, a. sluttande. 
-dachung, /. sluttning. -dammen, tr. afdam- 
ma, afstanga. -dammung, /. -dampfen, I. itr. 
1. h. el. s. afdunsta, forfiyktigas. 2. s. Der 
Zug, das Schiff ist abgedampft: taget, far- 
tyget bar gatt, egeiiKi. angat astad. II. tr. 
lata afdunsta. -dampfen, tr, 1. = abdam- 
pfen II. 2. mus. dampa. -dampfung,/. afdun- 
stande m. m. ne abdamp/en. -dampfung, /. 
diimpande m. m. se abddmpfen. -danken, I. 
tr. 1. afskeda, entlediga. 2. sjs. ein Schiff -^ 
a) aftackla, b) kaasera ett fartyg. II. itr. h. 
taga afaked, afga, nedlagga regeringen. 
-dankung, /". -darben, tr. gnm forsakeiser spara, 
draga in pa, afknappa. Sich (dst.) etw. ^ 
neka sig ngt. -decken, tr. 1. aftacka, aftaga 
tacket af ; duka af. 2. fla. 3. F prygia, piska 
upp. -decker, m. hudafdragare, rackare. 
•deckerel,/. 1. rackarbostad. 2. rackaryrke. 
-deckung, /. aftackaBte m. m. nt abdecken. 
-deichen ^= abddmmen. -dicken, ^r.koka ihop. 
-dienen, tr. aftjana; mil. sein Jahr *%/ fullgora 
sin varnepligt gum ett&ng miiimrtjanst. -dingen, 
tr. 1. afpruta. 2. Jm etw. f^ aftinga ngn ngt. 
-dizieren, sv. tr. o. itr. h. abdikera. f^faaga 
sig, afga, nedlagga regeringen. -donnern, 
I. rji. opera, upphora att &ska. II. tr. med 
dundrande stamma uttala, saga, -dorren, 
itr. 8. fortorka, affalla, forsvinna tin roijd af 
fsrtorkning. -domen, tr. torka. -dSrrung, /. 
•dr^ngen, tr. 1. borttranga. 2. Jm den Platz lt,T\ totr^Jiaii.r rJi- St. stfcrkt, SV. »^%p., tr, tr»nsiUn »?;rU k. ha.t hub&n, S. hAr »ein til! njMpv«rb. abdrechseln — 3 abfalien •^ triinga bort ngn fran bans plats, -drech- 
sefn, tr. bortsvarfva, svarfva af. mm. abge- 
drechselt: konstlad, cirklad. -drehbank,/. 
svarfstol. -dreheisen, n. svarfjarn. -drehen, 
tr. 1. afvrida. 2. svarfva. -dreschen, tr. 1. 
aftroska. 2. bOd. idkeligen npprepa. Ein ah- 
gedroschner Witz : en utnott, trivial kvick- 
het. 3. F prygla, morbulta. -drift, y'. sjb. af- 
drift. -dringen^ tr. aftrnga, aftvinga, afpras- 
sa. -dringung, /. -druck, m. 1. trycknlng, af- 
drag. 2. aftryck, kopia. 3. aftryck, spar, 
marke. 4. wid. afoild. 5.tekn. trycke pa gcTarsias. 
-drucken, tr. 1. aftrycka backer. 2. kopiera, 
kalkera. -drUcken, I. tr. 1. gnm tryckning 
forma, gora aftryck af. 2. gum tryckning 
bryta af, trycka ifran. 3. afskjuta^ trycka 
af. 4. biid. es drilckt mir das Ilerz ah : det 
sondersliter mitt hjarta, det smartar mig. 
5. omfamna, omklappa. II. itr. s.o.rji. smy- 
ga sig bort. -dudeJn, tr. F iiojta, vardslcist 
apela ei. sjunga. -dUnsten, I. tr. lata afdnn- 
Bta. 11. itr. s. afdunsta. -dunstung, -dunstung, 
/, af dunstning. -8b[e]nen,«r, afjamna. -gb[8J- 
nung,/. 

Abece, 'S, n. 19 Abe. -darier, -, -darlus, -us, 
-en, m. abecedarie. -di'eren, sv. Ur./i. 1. Ijisa 
upp alfabetet. 2. stafva. 3. mus. solfiera. 
-ling, -e, m. abecedarie. 

ablleggen, tr. harfva, harfva bort. -eichen, tr. 
justera, krona m&ikari. -asfern, rji, forifra 
sig. -eilen, itr. s. ila astad. 

Abend, -6, m. 1. afton, kvail. Des Abends : om. 
aftonen, gestern ^ igar afton, i aftse, heute 
♦V i afton, der heilige 'v- julaftonen. es geht 
auf el. gegen den r-^ det lider mot kvallen, 
zu 'v. essen: episa kvallsmat, supera, ordapr. 
es ist nock nlcht alter Tage 'v ungef. skrattar 
bast 8om skrattar sist. 2. aftonsamkvam, 
af tonunderhallning. 3. dagen fore. 4. vaster. 
-andacht,/. aftonbon. -blatt, ri. aftontidning. 
-brot, n. kvallsmat. -dammerungj/.skymning. 
-essen, n. — Abendbrot, -geseflschaft,/*. afton- 
samkvam, Boar6. -gSut[hj, /. = Ahendrot. 
•gottesdienst, m, aftonsang. -kranzchen, n. 
aftonsailskap, soar^. -land, n. okcidenten, 
vastern. -lander(in), m. (/.) man (kvlnna) 
fran vastern. -landisch, a. vastlig. -Hch, a. 
1. afton-, liksom om aftonen; adv. hvarje 
afton. 2. vaetlig. -mah!, n. 1. aftonvard, 
kvallsmat. 2. I)as Iheilige] /v^ nattvarden, 
das ~ halten ei. begehen: ga till nattvarden. 
-mahlsganger(in), m. (/.) nattvardsgast. -mu- 
sik, f. aerenad. ,/m eine «^ bringen: gifva 
ngn en Berenad. -rot[h], n. -r6t[h]e,/. afton- 
rodnad. -S, adv, om aftonen. •scheln, m. 
aftonrodnad. -stern, m. aftonstjarna. -tau, 
m. aftondagg. -tisch, m. kvallsmat. -wMrts, 
adv. mot vaster. -zeJt, /. kvailstid, afton. 
-zirkel, m. = Abendkrdnzchen. 

Ahenieuer, -, n. afventyr. Ein '^^ bestehen: 
r^ka nt for, uppiefva ett afventyr. -haft, a. afventyrlig. -in se Abenteurerin. -lich, a. 
afventyrlig. -lichkeit, /. iifventyrlighet, ex- 
centricitet. -n, sv. itr. h. ga ut pa afventyr. 

Abenteurer, -, m. afventyrare. -in, -were, /. 
afventyrerska. 

aber, I, koTiJ. men, dock. II. adv. anyo, ater. 
'v U7id f^mals: om och om igen, tausend 
und r>,a tausend: tiisen sinora tusen. III. ~, 
■■Sj "W> ^'^' Gien. Er hat immer ein Wenn 
und ein '^ ban kommer alltid med sina om 
och men. -acht, J\ fornyad akt, fredloshet 

hiom ett stttrre omrilde. -glaube[n], m. vidske- 

pelse. -glaubig, -glaubisch, a. vidskeplig. 

aberkenniien, tr. 1. frankanna, frandoma. 2. 
bestrida, gora tvistig. -ung,/'. frandomande. 
'^ biirgerlicher Ehrenrechte : dom pa for- 
lust af medborgerligt fortroende. -ungsur- 
trhjell, n. dom, gnm hvilken ngt frankannes 
ngn. 

Aberllklaue, /. sporre p& djur, emaklof. -klug, a. 
inbilladt klok, snusfornnftig. -maiig, a, for- 
nyad, upprepad. -mal[s], adv. anyo, om 
igen. -n, sv. itr. h. gora invandningar, kom- 
ma med »men>. -name[nj, m. oknamn. 

absrnten, I, tr. skorda, maja, sl4, plocka. 11. 
itr. k. sluta skorden. 

Aberllsaat, /. eftersadd. -weise = aberklug. 
-weisheit, f. Inbillad, falsk vishet, lardom, 
snusfornoft. -witSe[nj, to. motvilja. -witz, m. 
nonsens, galenskap. -witzig, a. absurd, galen. 

abiiessen, tr. afata. Den Baum ~ plocka fruk- 
ten af triidet och med detsamma ata upp den, einen 
Knochen "w afknapra ett ben. -fachen, tr, 
forse med, indela i fack. -fadein, tr. draga 

af en trid det pi deasamma upptradda, t. ex. Perlen. 

-fahren, I. itr. s. 1. afresa, gifva sig astad; 
lagga nt, afsegla; F biid. hastigt aflagsna 
Big, fara i vag; hadanfara, do. 2. = abblit- 
zen JI, 2. 3. — hinabfahren. 4. halka, slin- 
ta. II. tr. 1. skjutsa, kora bort, t. ex. das 
Holz aus dem Walde. 2. tillkora. 3. Rinde 
vorti Baume <^ kora mot tradet, si att bark 
siites af, ihm lourde ein Arm abgefahren : 
han fick en arm afkord (afsiiten af vagnen). 4. 
a) Eine Schuld *v gnm skjutsar (ei. frakter) 
afbetala en skuld, b) eine Forderung bei 
jm ^ fa en fordran hos ngn betald gnm. 
skjutsning. HI. rjl. notas gnm &kning. -fahrt, 
/. affiird; hadanfard, dod. -fahrtszeit, /. tid 
for afresa. -fahrtszug, m. afgaende tag. -fa!J, 
TO. 1. aifallande, nedfallande. 2. sluttning, 
brant. 3. affall (otrohet), t. ex. vom Glauben. 
4. biid. t motsats, motsattning. 5. affall, af- 
skrade, af gang. Etw. leidet einen grofsen 'x/ 
a) det gar af, gar bort mkt af ngt, b) Mid. 
ngt lider en stor inskrankning. -fallen, I. 
itr. s. 1. falla af, falla ned. 2. Von etw. ^ 
affalla fran, ofvergifva ngt, zmn Feinde ^^ 
gk ofver till fienden. 3. falla af, afmagra; 
forsamras. 4. bUd. es fdllt etw. fiir dich ab: 
du far vara med, fir del, von etw,: af ngt. 6. -N/ «- farcjfieude uppsl*s»«id, fekta sms. saknar plur. f bar omljud. F faaailjJirt, P lagre iprik t mindre brukllgt. abmilig " ^ 

slutta. 6.af tagajbilda motsatSjSkilJa sig f ran. 
7. Bjo. falla af. II. tr. Sick (dat.) den Hals ^ 
falla ned ocli bryta af sig halsen. -fallig,a. 1. 
affaliande. 2. sluttande. S. ogynnsam. Jn 
~ bescheiden: gifva ngii afslag. 4. affallig, 
otrogen, upprorisk. -failkragen, m. nedvikt 
krage. -fangen, tr. 1. fanga, uppfanga. Jm 
etw. '^ snappa bort ngt for ngn i sht gnai Hst. 
2. jag. med jagtspjut ei. hirscMangare doda. 
-farben, I. tr. fiirga, afsluta fargningen af. 
II. itr. h. farga af, farga if ran eig. -fassrn, 
I. tr. afdraga tradar af. Erbsen ^ draga 
tradarne af artskidor. II. itr. h. o. rji. slap- 
pa tr&darne, trada upp sig. -fassen, tr. 1. 
affatta, forfatta, iippsiitta, formulera. 2. = 
abfangen I; F ertappa. -fassefj m. forfat- 
tare. -fassung, /. affattniiig, uppsattning, 
formulering. -faster!; I. tr. grim fastande 
forsona. 11. rfl. utmattas grim fastande. 
-fauien, itr. s. ruttna bort. -federn, I. tr. 
plocka fjader af. Ein Eulin fs^ plocka en 
bona, ein Kleid <^ plocka fjadrarne af en 
kladnlng. II. itr. h. 1. mista fjadrarne, riig- 
ga. 2. uppliora atfc rugga. -fegen, X, tr. sopa 
bort, sopa af, d'amma af . II. itr. s. F satta i 
vag, fara astad. -feyerCiti), ra. (/.) sopare 
(soperska). -feilenj tr. aifila. -feimen, tr. 1. 
skumma, afskumma. 2. biid. a) snygga upp, 
fiifa upp, b) abgefeimt: fiffig, slipad, in- 
piskad. -fertigen, tr. affarda, afsanda, af- 
spisa, kort afvisa. -fertigung,/. -fetten, I. tr, 

1. smorja med flott ei. smor. 2. afskumma 
det feta af. II. itr. h. afmagra. -feuern, I. 
tr. afskjuta, aflossa. II. itr. h. gifva eld, 
gifva fyr. -feuerung, /. -fiedeln, tr. epela 
slarfvigt, fila pa fioL -fieren, tr. sjo. affira. 
-filzen, tr. 1. borttaga filten, ludden af. 2. 
F biid. lexa upp. -finden, I. tr. godtgora med 
ngn obetydiighet, affarda, afsplsa. II. rjl. Sich 
mit jm rsj komma ofverens med ngn, sich 
mit seinem Gewissen abzujinden suchen: s6- 
ka muta, nedtysta sitt samvete. -findung, 
/. 1. forlikning. '^ des Gewissens: dagtingan 
med samvetet. 2. godtgorelse. 3. apanage. 
-fischen, tr. fiska upp ail fisken ur, t. ex. ei- 
nen Teich. bim. das Beste fs, taga det basta 
for sig. -fitzen, tr. harfla af. -flachen, tr. 
gora slat, afplatta, planera. -fJattern, I. itr. 
s. fladdra, flyga astad. II. rjt. fiaddra aig 
trott. -flechten, tr. losa, fiata upp. -flecken, 
itr. h. gifva fiackar if ran sig, farga af. -Ilen- 
zen, tr. Einen Walfisch ~ bortskara spiic- 
ket p& en hvalfisk. -fJiegen, itr. s. fiyga 
astad. -fUefsen, itr. s. 1. rinna af, flyta bort. 

2. fdrflyta. -fiug, «i. 1. bortflygande, flytt- 
ning. 2. flygande fro. -flufs, m. 1. aflopp, 
afflytande. 2. aflopp, afloppskanal. -flufs- 
graben, m. afloppsdike, afioppsgraf. -folgen, 
tr. 0. itr. s. Jm etw. ~ \lassen] ;, lata ngn f^ 
ngt, ofverlemna ngt till ngn, tilldela ngn 
ngt. -folgung, /. -fordern, tr, affordra. BUd. _— abgehen 

Gott hat ihn abgtfordert: Gud har kallat 
honom hadan. -forderong, /. -form, /. mo- 
dell, afbild. -formen, ir. forma, modelle.ra. 
-formung, /. -fragen, tr, 1. Jm etw. ~ fraga 
ngn om ngt far att mra sig det. 2, Dem Schiller 
die Aufgabe ~ forhora iarjungen lexan. 
-fressen,'i5r. afata, afbeta. "friersn, itr. s. o. 
tr. forfrysa, forkyla. -fUhlen, tr. Jm seine 
G'<3(ia?Jil'eri'N/marka,anangnstankar.-fuhr[e], 
/. transport med vagn. -fOhren, tr. 1. affora, 
bortfora, transportera. 2. afieda, t. ex. einen 
Flufs. Das filhrt mich zu vjeit ab: det for 
mig for langt fran mitt iimne. 3. mil. die 
Wache ^^ afiosa vakten. 4. med. aft'ora, pur- 
gera. 5. affora, afskrlfya ur rakenskaper. 6. 

fakt. sara ngn aa, att ban blir urstHndsatt att fort- 

satta mktnmgen. 7. F afspisa. -fUhriRittel, n. 
laxativ. -fuhrung, /. afEorande m. m. ae ab- 
filhren. -fOIlen, tr. 1. borttaga, afsknm.ma. 

2. Bier in Flaschen ~ tappa ol pa buteljer. 
-fiiliung, /. -luttern, -fUttern, tr. 1. fodra, 
mata djur. 2. afsiuta kreaturens fodrlng. 3. F 
Gdste "w gifva sina giister ett mal r&r att dar- 

ignm blifva kvitt aina rerpiigteiser mot dem. -fUttS- 

rung, /. -gabe, /. 1. aflemning, ofverlem- 
ning. 2. aigift, skatt. -gahren, itr. h. upp- 
hora att jasa. -gang, m. 1. afgang, afresa, 
affiird, bortgang. Todlicher ^^ bortg^ng, 
dod. 2, S-tgang, afsattning, t. ex. einer Ware. 

3. forminskning, forlust. 4. affall. 5. In ~ 
kommen: komma ur bruket. -ganglg, a. 1. 
med god fUgangjmed stark ef terf ragan, 2. '^ 
werden: komma ur modet. 3. felande, som 
fattas. -gafigsel, n. afiiall, afskrade. -gangs- 
priilung,/. afgangs-, studentexamen. -gangs- 
zeiign![f]s, n. afgangsbetyg. -gaukein, tr. 
afnarra. -gauiiern, tr. afnarra. -geben, I. tr. 
1. af gifva, afiemna, ofverlemna. Das Ge- 
pdck ^ lata polefctera sina saker, eitt ba- 
gage. 2. afgifva, uttala, t. ex. ein Urteil, 
eine Meinung. 3. F jm eins ei. etw. ~ gifva 
ngn p^ palsen, opers. es wird etw. »^ det 
kommer att vankas stryk ei. bannor. 4. Ei- 
nen Wechsel auf jn ~ utfarda en vaxel pa 
ngn. 5. dela med sig. 6. forestalla, biifva, 
vara. Die Mittelsperson ~ spela, vara med- 
lare, er wird einen guten Soldaten <^ ban 
kommer att bli en bra soldat. II. rjl. sys- 
selsatta, befatta sig. -gedroschenheit, /. 
platthet, trivialitet. -gefeimtheit, /. fiffig- 
bet, bakslugbet, illistighet. -gehen, I. itr. 
s. 1. afga, ga bort. /^ lassen: lata afga, af- 
sanda, mit dem Tode ^ afga med doden, 
aflida, ^x. von ei. aus: ofvergifva, lenma, t. 
ex. von einer Meinung, der Schule. 2. taga 
af, vika af. 3. med. afga, ajBEoras. 4. g^ af, 
lossna, t. ex. der Nagel geht vom Finger ab. 
5. om gav&r: g^ af. 6. afga, afdragas, rabat- 
teras, t. ex. von der Eechnung, vom Preise, 
Was ihm an Ver stand abgeht, ersetzt er 
durch Flei/s : bvad som fattas honom i f or- itr. lotr«n«itiTt, rj. reflexiTt. St. itarkt, SV. sTagt, tr. transifciTt rerb. h. har haben, S. bar $ein till bjilprerb abg«izen abhorchen stand, ersatter ban genom flit. 7. hand, finna 
atgdng, rona efterfragan. 8. aflopa. II. tr. 
1. gnm g&ende afnota, aftrampa. Sich (dat.) die 
BeAne nach etw. r^ springa sig fdrbi, biid, 
jagta efter ngt. 2. etega. 3. F ahgegangen 
werden: jagtas. -gelzen, I. tr. enala in. 11. 
rji. gnm snalhet utmatta sig, taga lif vet af 
sig. -oeJebtheit, /. utlefvadt, orkeslost till- 
stand, skroplighet. -gelegen, a. afiagsen, 
afsides belagen. -gelegenheit, f. afliigsen 
belagenhet, afstand. -geloben, tr. afsvarja, 
afsta fran. -gemessen, a. afmatt. -gemessen- 
heit, /. afmatt satt, tiilbakadragenhet. -ge- 
neigtheit,/. obenagenhetj motvilja. -geord- 
nete(r), m. depnterad, (riksdags)fullmaktig, 
riksdagsinan. -geordnetenhaus,w.andra kam- 
maren Tid riksdagea. -geordnetenwahl, /. riks- 
dags mannaval. -gerben, tr. afgarfva; F ww. 
prygla, garfva skinnet pa. -gerissenheltj /. 
1. trasigt tillatand. 2. bUd. brist pa samman- 
hang. -gesandte(r)j m. depnterad, ombnd, 
sandebud. -geschiedenheit, /. tillba,kadra~ 
genhet, enslighet, isolering. -geschnffetiheit, 
/. belefvenhet. -geschlossenheit,/. tiilbaka- 
dragenhet, enslighet, isolering. -geschmackt, 
a. fadd, platt, innehallslos. -geschmacktheit, 
/. faddhet, platthet. -gesondertheit,/, fran- 
sondring, isolering. -gestorbenhest,/. okans- 
lighet, apati. -gestumpfthelt, /. 1. trnbbig- 
het, slohet. 2. andlig slohet, forsloadt till- 
stand, apati. -gewinnen, tr. afvinna, tillvin- 
na sig, vinna. Jm Liebe ~ gora sig alskad 
af ngn, jm den Vorsprung ~ fk forsprang 
for ngn, einer Sache heinen Geschmack ~ 
honnen : ej finna smak i, ej tycka om ngt, 
sich (dat.) etw. rK> forma sig till ngt. -gewin- 
fiung,/. -gewbhnen, tr. Jm etic <^ vanja ngn 
af med ngt. -gewohnung, /. afvanjning. 
-giefsen, tr. 1. afhalla. 2. In eine Form ~ 
gjuta i en form, -giefsung, /. -gipfein, tr. 
toppa (af). -gipf[ejlung, /. -gittern, tr. af- 
skilja gnm gailer. -gfanz, m. aterglana, re- 
flex; biid. (svag) afbild. -glatten, tr. slata ut, 
jamna, polera. -glattung, /". -gleichen, ^r. 1. 
jamna, utjiimna. 2, hand. Sckuid und Forde- 
rung «u aaldera en rak-Qing. 3. afjiimna, afvaga, 
sammanpasea. -gieichung, /". -glesten, itr. s. 
halka, glida, slinta, glida ned. Biid. alle Er~ 
viahnungen gleiten an ihm ab: alia forma- 
nlngar aro spilda pa honom. -gljmmen, itr. 
s. afslockna. -gtimmung, /. -gJUhers, I. tr. 
glodga. 11. itr. s. upphora att gloda, svalna. 
-glUhung, /. -gott, m. afgud. -gciterei,/. af- 
guderi. -gottisch, a. afgndisk. -graben, tr. 
1. grafva af, bort, gnia grafmng jamna. 2. gam 
griifning afleda, afdika, begriinsa. -grabung,/. 
-gramen, rJi. fortaras af gramelse. -grasen, 
tr. om djur: afbeta, om mainniskor: sla af graset 

pa, t. ex. die Wiese. -greifen, tr. gnm tummande 

afnota. -grenzen, tr. begransa, bestamma 
granserna for. -grenzung, /, -grynd, m. af- grund, braddjup. -gucken, tr. F I, Jm eine 
Kunst n^ lara sig en konst af ngn gnm att for- 

Btulet se honom utOfva den, 2. Sich (dat.) die Au- 

gen r^ titta nyfiket, starrbliga. -gOrten, tr. 
afspanna. Den Degen ^ taga af sig varjan, 
das Pferd <^ lossa, spanna npp hastens 
bnkgjordar. -gufs, m. 1. gjntning, afgjnt- 
ning. 2. det gjutna, den gjutna bilden. 3. 
teka. gjntlial. -haaren,I. ir. borttaga, afskafva 
luiret af- II. itr. h. hara af. -haben, tr. 1. 
hafva, behalla af, t. ex. deii Hut. 2, F fa del 
af. -hacken, tr. aihacka, afhugga. -hagelri, 

I. tr. Das Wetter hat die Bliiten abgehagelt 
e!. die B. sind abgehagelt: haglet har elagit 
af blommorna. II. rjl. opers. upphora att 
hagla. -hagern, itr. s. magra, falla af. -ha- 
keffi, tr. virka a,f, t. ex. ein Muster, -haken, 
tr, hakta af. -halten, I. tr. 1. afhalla, hindra, 
halla tillbaka, halla ifran, afstanga. 2. hal- 
la, forratta, lira, t. ex. eine Auktion, einen 
Gottesdienst. II. itr. h. sjo. vom Lande r^ 
halla fran landet, soka sjon. -haitung, f. 
-handeln, tr. 1. Jm etw. r^ kopa, tillhandla 
sig ngt af ngn. 2. afpruta. Er lafst sich 
nichts 1^ han later ej pruta med sig. 3. af- 
handla, forhandla, diskutera. Das weitere 
wollen wir morgen r^ vi skola vidare talas 
vid i rnorgon. -banden, adr\ ^ kom,men: 
komma bort. -handlung,/.af handling, -hang, 
m. slnttning, jutning; mil , glacis, -hangen, 
itr. h. 1. hanganed. S. "hiinga pa ngt af- 
stand. 3. biid. von pn /v/ bero, vara beroende 
af, pa ngn. -hangen, I. tr. taga ned ngt han- 
gande. II. itr. h. == abhangen. -hanglg, a. 1. 
slnttande. 2. beroende, afhangig, -hangig- 
keitj /. 1, % sluttning, lutning. 2. beroende. 
-barmen, rJi. fortaras af gramelse, -harten, 
L tr. gora hard, harda, II. rJi. hiirda sig, 
hardas. -hartung, /. hardande, hardning. 
-haschen, tr. Jm etw. f>u jagta ngn, sa att 
han lemnar ifran sig ngt. -haspein, tr. af- 
harfla, afhaspla; biid. F gora pa hafs. -hasp[e]- 
iung, /. -hauen, tr. 1. afhngga. 2. F piska 
npp. -hauten, I. tr. afdraga huden af, fla. 

II. itr. h. byta om skinn. -heben, I. tr. af- 
lyfta, aftaga. II, rfl. sticka af, framtrada. 
-heburtg, /. -helfen, I. tr. Jvi den Rock r^ 
hjalpa ijgn af med rockcn. II. itr. h. 1. Jm 
von etw. '^ halpa ngn act blifva af mea 
ngt. 2. af hjalpa, skatta bot for, t. ex. einer 
KroAikheit. -herzen,i5r. smeka hjartligt. -het- 
7.&n, 1. tr. trottJHga, jagta. II. rJi. trotta ut 
sig. -hetzung, /. hetsjagt; jagtande. -hilfe 
ae Ahhulfe. -bobeln, tr. hyfla af ; F Mid. hyfsa. 
-hdb[ejlung, /. -hold, a, Jm r^ ogynnsamt 
stamd, iiendtlig mot ngn. -holen, tr. 1. 
hamta, afhiimta. 2. sj». taga loss, gora flott. 
-holzsn, tr. 1. hugga ned trad, afrodja. Einen 
Berg ^ hugga bort traden, skogen pa ett 
barg. 2. kvista, afkvista. 3. F biia. prygia. 
-hoizung, /. -hsrchen, tr. gnm lyssnande, ■^ •=- fOreg&ende uppslagsord. * &kta sms. «akn«.r plur. f har omljud. F familj^rt, P iligre spr&k. % mludr* brukligt. abhOren Ablafs spioneri taga reda pa, t. ex. Jm ein Geheim- 
nis: cgns hemlighet, -horen, tr, 1. Jm etw. 

~ erfara ngt af ngn gum hemligt lyssnande. 2. 

forhora. -honing,/, -hub, m. 1. det aflyftade. 
2. ofverlefvor. 3. kon. aftagning. 4. affall, 
afskriide. -hUlfe, /. hjalp mot, bot far. -hun- 
gern, r/. evalta sig. -hiipfen, i^r. s. hoppa 
astad. -huschen, itr. s. hastigt smyga sig, 
fiyga, springa bort. -husten, I. tr. hosta 
upp. II. rji. hosta valdsamt, hosta sig trott. 
-hOten, t7\ Eine Wiese -^ valla pa en iing. 
-JrreHj it7\ s. ga vilse, forirra sig; bega fel- 
Bteg. -irning, /. forirring,, forvillelse, fel- 
steg. -iturient, -en, m. abiturient, stndent- 
kandidat. -iturientsnprufung, f. afgangs-, 
stiidentexamen, -Jagen, I. tr. 1. utfcrotta, 
trottrida, trottkora. 2. jag. afdrifva. 3. Jm 
etw, r^ siitta efter ngn och frantaga honona 
ngt. 11. rft. trotta ut sig. III. itr. h. Bluta 
jagten. -Judizieren, tr. frandoma. -kammen, 
tr, afkamma. -kanten, tr. kanta, afkanta. 
-kanzein, tr. 1. hsgijudt forkunna (fran pre- 
diketolen), proklamera. 2. banna, lasa lagen 
for. -kappen, tr, 1. aftagahufvan pa jagtfaikar. 
2. afhngga, sj». kapa. 3. F afsnasa. -kargen, 
tr. Jm etw. '■^ snala in ngt for ngn, neka 
ngn ngt. -karren, tr. kora bort i (skott-) 
karra. -karten, tr. hemligt komma ofverens 
om, inga komplott om. Abgeharteter Han- 
del: anslag, komplott. -kartung, /. hemlig 
ofverenskommelse, komplott. -kasteien, rJi. 
h§,rdt spaka sig. -kauen, tr. aftugga. -kauf, 
m. kop af ngn, inkop. -kaufen, tr. 1. Jm etw. 
~ kopa ngt af ngn. 2. Eine Strafe ei. sich 
von einer Strafe ~ kopa sig fri fran ett 
straff, -kaufer, m. kopare. -kehlen, tr. I. 
hiigga af halsen pil djur. 2. tekn. reffla. -keh- 
\unQ,f\ -kehr', y. afsmak, motvilja. -kehren, 
I. tr. 1. afsopa. 2. afvanda. XL 7'f. Tanda 
sig bort. -kehrer(iii), m. (f) sopare (so- 
perska. -kehricht, m. ©. n. Bopor. -keilen, tr, 
1. genom kilar franskilja. 2. P morbulta. 
-keltern, I. tr. prassa drufvor. 11. itr. h. af- 
sluta prassningen. -ketten, tr. afhakta, af- 
taga kedjor af. Einen Ilund >^ losslappa 
en bund trkn kedjan. -klappen, tr. Einen Tisch 
'v, falla ned ett borda skifvor. -klaron, I. tr. 
klara, klara af. 11. rf. klara sig, klarna, 
-klarung, /. -klalsch, m. afklatschning, af- 
tryck, matt kopia, -klatschen, I. tr. afklat- 
scha, aftrycka. II. rfl. sladdra, skvallra af 
hjiirtans lust, -klaulien, tr. afplocka. Einen 
Knochen r%j afgnaga ett ben. -klecksen, tr. 
afskrifva, kopiera som en kiapare. -kleiden, 
tr. 1. gnm en tiinn vagg dolja ei. fran- 
ekilja. 2. )fJ afklada. -kleidung, /. -kJemmen, 
tr. afklamma, -klimpern, tr. F spela daligt, 
traggla igenom. -kimgen, itr. s. forklinga. 
-kiopfen, tr. sl& af, piska, piska af. -kioppeln, 
tr. 1. fardigknyppla. 2. knyppla af, t. ex. ein 
Mmter. -knat)bern, tr, P afknapra. -knacken, I. tr. knacka, afbryta. 11. itr. s. knakande 
g& af. -knalSen, I. itr. s. smalla, springa 
Bonder med en knall. II. tr. F skjuta af 
ett gevar. -knappen, -knspsen, F =- ahzwacken. 
-knausern, P == ahkargen. -knejfen, tr. afkui- 
pa, -knicken, tr. afknacka, afbryta. -knipsen, 
tr. F 1. skara af. 2. knappa till, gifva en 
knapp. -knopfen, tr. knappa af, upp. -kniip- 
fen, tr. knyta af, npp. -kochen, I. tr. afkoka, 
koka pa. II. itr. h. mil. laga mat, koka kafiPe. 
-kochung, /. -kommandieren, tr. mn. 1. ater- 
kalla, koiitramandera. 2. skicka pa en kom- 
mendering. -kommandierung, /. 1. kontra- 
order. 2. kommendering. -kommen, I. itr. s. 
1. komma bort; afiiigsna sig. Von seiner 
Rede 'v/ tappa traden i taiet. 2. komma 
ifran, ela sig Iob. 3. komma ifran, blifva 
kvitt. Blllig ^ slippa ifran for godt pris. 

4. komma ur bruket, bli gammalmodig. fm- 
mer mehr -^ blifva mer och mer obruklig. 

5. j&g. gut ~ skjuta bra. XL n. dfverenskom- 
melse. -kommenschaft, f afkomma, efter- 
kommande -kornmllng, -e, m. afkomling. 
-konterfeien, tr. F portrattera. -kopfen, tr. 1. 
F halshugga. 2, af skara hufvudet pa. 3. 
toppa. -kopfung, /, -koppeln, tr. jag. sliippa, 
t. ex. die Hunde. -kornen, tr. Die Ahren '^^ 
taga kornen nr axen. -kratzeii, I. tr. 1, af- 
skrapa, afputsa. 2. spela med skarande 

missljud 1 sht p& strHkinstrument. 11. itr. S. F ge 

eig af, schappa. -krauten, tr. rensa, bort- 
rensa ogras fran. -kriegen, tr. F i. fa del 
af, fa med af ; fa banner, fa styk. I)u wirst 
schon deins f-^ du skall nog fa din beskiirda 
del. 2. fa af, fa loss, -kritzein, tr. afskrifva, 
kopiera daligt. -kroschen, tr. kok. bryna i 
smdr, -krumeln, I. tr. afsmula. 11. itr. s. o. 
rfl. Bmiila sig. -krusten, tr. aftaga skorpan 
pa, -kugein, tr. Etw. ~ rosta, votera med 
kulor om ngt. -kuhlen, I. tr, lata svalna, 
svalka, afkyla, II. rfl. svalna. -kunft,/. har- 
komst, bord, familj. -kiirzen, tr. 1. afkorta, 
forkorta. 2. mat. einen Bruch ^ forkorta, 
reducera ett brak. 3. ./m den Lohn ei. etw. 
am Lohne rs^ minska ngna Ion. -kUrzung, /. 
afkortning, forkortning, reduktion. -kUssen, 
tr. 1. kyssa bort. 2. F kringkyssa. -kut- 
sch[ier]en, itr. s. F kuska astad, fara bort. 
-laden, tr. o. itr. h. aflassa, aflasta, lossa. 
-lader, -lader, m. 1. aflassare, packkarl. 2. 
8j6. aflastare. -Jadiing, /. aflastuing m. m. se 
-laden. -Sage, /. 1. forvaringsstalle, maga- 
sin, uppiag. 2. 'v^ einer Rechnung : en rak- 
nings afskitande. 3. ~ eines Eides: edgang. 
-Sagern, I. tr. 1. aflagra, afsatta. 2. lata lagra 
sig pa afstand. 3. lagga pa lager. II. rfl. 
1. aflagra sig. 2. lagra sig pa afstand. III. 
itr. s. ligga till sig. -lagerung, /. -langen, 
tr. 1. racka ned. 2. afhamta ocb medtaga. 3. 
uppna. -laschen, tr. skog. stampla, blecka. 
-!afl, ni. 1. aflopp, damlucka. 2. Ohne Ur, intnmfitlTt, rfl. reflcxlrt, St. aUrkt, SV. sTagt, tr. transltiTt rerb. h. har habsn, S. har tein till hjtlprcrb. Ablafsbrief abmalen ~ utan atervando. S. afslag, nedsattning 
p& priset. 4. atlat, for]S,telse. -lafsbrief, m. af- 
latsbref. -lassen, I. t7\ 1. lata vara &f, ej 
ater fastsatta. Seine Hand von etw. f^ ej 
rora vid ngt. 2. lata gk, afsanda. Das Schijf 
vom Stapel ~ lata fartyget ga af stapeln. 

3, aftappa, tappa. Den Grahen ^ leda vatt- 
iiet ur diket. 4. Etw. an der Forderung 'v 
skanka efter ngt af sin fordran, etw. vom 
Preise «*/ lata pruta med sig. 5. ofverlata, 
forsalja. II. itr, h. 1. upphora, taga slut. 2. 
Von Etio. 'v. afsta ifran, uppgifva sina an- 
aprak pa ngt, lata ngt vara, -iafshalin, m. 
afloppskran. -laJsJabr, n. jubelar. -lafskram, 
m, afiatshandel. -la^skramer, m. aiiatskra- 
inare. -lassung,/'. afsandande m. m. se ablas- 
sen. -lafszettel, m. afiatabref. -!auben, tr. 
aflofva. -laubung, /. -fauern, tr. ntspionera, 
lura ut. 

Ablaut, m. 1. aflopp. 2. startande. 3. forlopp, 
slut. I)er ^ des PFec/jseZ.?; vaxelns forfallo- 
tid. 4. utgang, resultat. 5. gang af stapeln. 
■en, I. itr. s. 1. ga af. 2. rinna af, bort, 3. 
8ja. afsegla; ga af stapeln. 4. F misslyckas, 
afspisas. Er ist gut abgelaufen: ban bar 
just rakat val ut, akt. seinen Gegner /%* las- 
sen: parera motstandarens stot. 6. taga af, 
vika af. 6, utlopa, ga till anda, taga slut. 
Seine Uhr ist abgelaufen: bans klocka bar 
gatt ned, wid. bans timme bar slagit, der 
Wechsel ist abgelaufen: Y'dxeln h.a,T fdvi&l- 
lit. 7. aflopa. Die Sache lauft in einen 
Scherz ab : saken far ett skamtsamt slut. 
8. slutta, sanka sig. II. tr. 1. gnm sprin- 
gande afnota. Sich (dat.) die Seine nach etvj. 
-^^ jiigta efter ngt, sich die Horner ^w tram- 
pa ut barnskorna, rasa ut, sich etw. an den 
Schuhen abgelatfen haben: kunna ngt pa 
sina fern fingrar. 2. rid tom^rspei .- kasta ur 
sadeln. 3. Jm den Bang oj ga orn ngn i rang. 

4. Die Laden, die Stadt ~ springa omkring 
1 alia bodar, i hela staden, er hat alles al- 
lein abgelaufen: ban bar gjort allt ensam. 
III. rf. springa sig trott. -sfrist, -szeit, /. 
forfallotid. 

tibiliaugen, tr. urlaka, luta. -lauschen, tr. lyss- 
nande erfara. Der Natur ihre Geheimnisse 
r^ aflocka naturen dess bemliglieter. -laut, 
m. gram, afljud. -Jauten, itr. h. bafva afljud. 
-lauten, tr. 1. gnm klockringning afsluta. 
2. gnm ringning forkunna. 

Ablauterliarbeit, /. vaskning, rensning, raffi- 
nering. -fafs, n. vasktrag. -n, tr, klara, va- 
ska, raffinera. 

abilleben, I. tr. upplefva, bevittna. II. rjl. 1. 
taga slut, ga till anda. 2. blifva utlefvad, 
skroplig. Abgelebt: utlefvad. III. itr. s. ga 
bort, aflida. IV. n. franfalle, dod, -lecken, 
I. tr, afslicka. II. itr. s. lacka. -ledern, tr. 
1. borttaga skinnet fran. 2. F prygla, klS. 
pa. -lecren, tr. tomma. -fegbar, a. lamplig att laggas af, att laggas S^^sido. -legen, I. tr. 
1. aflagga, aftaga, bortlagga. Biid. die Kin- 
derschuhe ~ trarnpa ut barnskorna. 2. af- 
lagga, afgifva, fullgora, besta. 3. sja. ein 
Schiff '■^ lata ett fartyg lopa ut. II. itr. h. 

1. aftaga ytterkladerna. 2. fa ungar. 3. sj«. 
lagga ut fran land, -ieger, w. aflaggare. -le- 
gung, /. afiaggande m. m. se ablegen. -lehnen, 
tr. 1. luta, vanda ifran. 2. biid. afboja, till- 
bakavisa, forsma; afsta ifran. -lehnung,^. 
•leiern, tr. forakti. 1. spela pa positiv. 2. upp- 
iasa, deklamera med entonig rost. -leihen, 
tr. Jm etw. ~ lana ngt af ngn. -leisten, tr. 
fullgora. Einen Eid ~ ga ed. -leistyng, /. 

ableitllbar, a. som kan hiirledas. -en, I. tr. 1. 
afieda, leda bort, afviinda, utestanga. 2. 
harleda. II. rfi. barleda sig. -er, m. afledare. 
-ung, f, 1. afiedning, bortledande. 2. har- 
ledning. -ungsgraben, m. afloppsdike. -ungs- 
sitbe, /. gram, bariedningsstafvelse. 

ab!ejik!!bar, a. mojlig att afieda. -en, I. tr. 1. 
afieda, afljigsna. Jn von etw. ^ forma ngn 
att afsta ifran ngt. 2. Die Lichtstrahlen r^ 
bryta Ijusstralarne. II. itr. h. vika af, af- 
lagsna sig. -ung, /. -ungswinkel, m. bryt- 
ningsvinkel. 

abiilernen, tr. Jm etw. r^j lara sig ngt af ngn. 
-lesen, tr, 1. afplocka. 2. lasa, aflasa. 3. 
gnm lasning afnota. -leser(in), m. (f.) per- 
son som afpiockar. -lesung,/". afplockande, 
lasning. -laiigiien, tr, forneka. -Seugnung, /. 
-Hefern, tr. aflemna, leverera. -Ileferer, m. 
person som atlemnar, leverantor. -lieferung, 
f, aflemnande, leverering, leverans. -Hefe- 
rungsschein, m. 1. levereringsorder. 2. leve- 
reringsbevis, -iiegen, I. itr. h. 1. ligga af- 
liigse. 2. ligga tillborlig tid. Abgelegen: som 
legat tillborlig tid. II. rf. I. » /, 2. 2. blifva 
forlegad. -Hsten, tr. Jm etw. ^ gnm list af- 
locka ngn ngt. -Socken, tr. 1. locka bort 
ifran ngt. 2. aflocka. -lohnen, tr. 1. aflona. 2. 
afldna och afskeda. -Sohnung,/. -loschen, tr. 1, 
Blacka. 2. stryka bort, utplana. -loschung, 
f. -losen, I. tr. 1. lossa, franskilja; aftaga. 

2. frigora, frikopa. 3. aflosa. II. rf. 1. loss- 
na, ga loss. 2. afsondra sig. 3. rpr. aflosa 
b-varandra, byta om, alternera. -I&ser, m. 
rail, aflosande soldat. -losung,/. 1. lossande; 
franskiljande. 2. losen, amortering, afios- 
ning. "lot[tijen, tr. lossa gnm att smalta 
lodningen. -luchsen, tr. skoi. i smyg titta 
efter, smida, fuska sig till, -machen, tr. 1. 
lossa, franskilja, aftaga. 2. afgora, utratta, 
ofverenskomma om, ordna. Einen Streit f\* 
slita en tvist, hand, eine Rechnung '\j likvi- 
dera en rakning. 3. kok. afreda. -machung,/. 
-magern, I. itr. s. afmagra. II. tr. svalta. 
-magerung, /. afmagring; svalt. -mahen, tr. 
afmaja, afsla, aftaga. -mahung, /. -mahnen, 
tr. afrada. -mahnung, /. -malen, tr, 1. m^la 
af, portriittera, kopiera. 2. mS,la, skildra. r%^ =s= feregSiende uppsjlagsord. sskta smsi. «aknar plur. j bar omijud. F familjftrt, P l&gre spr&k. 5r mindro bmklic^. abmarselien « — abqu^len -marsch, m. afmarsch. -marscliieren, itr. s. 
afmarscliera. -martern, I. tr. pl§.ga lange o. 
mu. II. rji. pl4g-a sig. -niarterung, /. -mat- 
ten, Ltr. I. afmatta, iitinatta. 2. tekn. matt- 
!-=Iipa ill. 7;/. utmatta sig. -mattung, /*. -mei- 
Issfn, tr. 1. afmajsla. 2. majsla, forma med 
inajseln. -mefclen, I.i^r.kontramaiidera, ater- 
taga. Jn r^ anmala att ngn ar forhindrad 
att infinna sig, eijien Schiller ^ anmala 
att en liirjunge skall lemna skolan. II. rJi. 
anmala sin afresa, sin afmarsch, taga af~ 
sked. -meJdung, /. -mergeln, tr. ntmargla. 
-merg[e]lung, /. -merken, tr. Jm etw. ^^ mar- 
ka ngt p'l ngn. -mefsbgr, a. matbar, mat. 
reell. -messen, tr. mata, uppmata, afmata, 
afdela, afpaasa. bim. seine Worte »^ vaga 
sioa ord. -messer, m. matare, landtmatare. 
-messung, /. matning m. m. se abmessen. 
-mietjhjeti, tr. Jm etw. ^ hyra ngt af ngn. 
-m!et[hj ung, /. -modein, tr. forma, model- 
lera. -mucken, tr. F doda i hemlighet. -mO- 
den, -miihen, I, tr. nttrotta. II. rjl. trotta ut 
sig. -murksen, tr. F liemligt taga lifvet af, 
lonm,6rda. -miifsigen, I. tr. 1. Sich (dat.) eine 
Stunde <^ b1& sig 16s en timme. 2. aftvinga. 
11. rJi. taga sig ledigt, sla sig 16s. -nagen, 
tr. afgnaga. -nahen, I. tr. 1. sy, sti<3ka i m- 
tor el. audra flgurer. 2. gnm somnad betala. II. 
rfl. ey sig trott. -tiaher, m. scim som afde- 
lar, gor trangre. -nahme, /. 1. nedtagande, 
borttagande, aftagande. 2. aif ordrande, mot- 
tagande. 3. hand, afsattning, S,.tgang. JBei rs^ 
ffro/serer Partieen: om storre partier tagas, 
partivis. 4. aftagande, forminskning. -na- 
schen, tr. i smyg taga, snatta„ -nehmen, I. 
tr. X. ned-, af-, borttaga. .Die Speisen ^^ 
duka af, die Milch ~ skiimma mjolken. 2. 
Jm etw. rsj a) frantaga ngn ngt, b) mottaga 
ngt af ngn, jm die Waffen 'v- af vapna ngn, 
jm Wm-eti ~ kopa varor af ngn, jm einen 
Eid ~ lata ngn ga ed, jm ein Versprechen 
~ taga lofte af ngu, jm die Larve 'n- de- 
mask era ngn. 3. taga en del af. Sich (dat.) 
etio. fsa taga af en bit ^t sig. 4. afbilda, 
portrattera,. 5. sluta sig till, gissa. 6. Sich 
(dat.) ein Beispiel an jm, rx, taga exempel af 
ngn. II. itr. h. aftaga, forminskas, forsva- 
ga^3; magra; taga ihop vid Btickning. -nehmer- 
(m), m. {/.) 1. person som tar ned, plockar 
af frukt o. dyi, 2. kopare, afnamare. 3. tjiif- 
godsgommare. -nesgen, tr. o, rJl. vanda (aig) 
bort. Vani. biott i part, abgeneifft: ogynnsanit 
stamd mot, ej bojd for, oviilig, obenageu. 
-neigung, J", motvilja, obenagenhet. -norm, 
a. ovaulig, abnorm. -normltat, -en,/, ovan- 
ligbet, abnormitet. -notfhjlgen, tr. aftvinga. 
-not[hJigung, /. -nuizm, -niitzen, L tr. at- 
nota. II. rjl. afnotas, biifva utnott, -nut- 
zung, /. -oden, tr. gora ode, foroda. -ohrfei- 
gen, tr. orfila upp. 
Abonnilement, -*', n. abonnemang, prenumera- tion, subskription. -ent, -en, m. -entln, -nen, 
f. abonnent, preniimerant, subskribent. 
-I'eren, sv. tr. o. itr. h. abonnera, prenume- 
rera, subskribera (pa). 

abordnllsn, tr. 1. utse, valja tm ombud, tm fuii- 
maktig. 2. gifva aterbud om, kontramandera. 
-er, m. valman. -ung, /'. 1. val, nppdrag, 
fnllmakt. 2. aterbud, kontraorder. 

Abliort, m. aftrade. -leren, sv. itr. h. tk miss 
fall, -ortus, -, m. missfall. -paalen, tr. Erb 
sen r\, sprita arter. -paaren, tr. ordna par 
vis, -pacfiten, tr. arrendera. -pachtung, /. 
arrende. -packen, tr. afpacka, afiassa. -pak' 
ker, m. afpackande person, aflassare. -pak 
kung, /. afpackning, -paschen, L tr. tar- 
ningsspei. Ju f^ sli hogre slag an ngn. II, 
itr. .?. F gh sin vag, aftroppa. -passen, tr. 
1. afpassa. 2. lura pa, pasaa pa. -patrouil 
fleren, tr. Eine Gegend ^ patrullera inom 
en visB trakt. -peinigen, tr. utpina. -pelt 
schen, tr. genompiska, -prygla. -pelzen, tr 

I. tia. 2. Jn 'v- taga af ngn bans pals, bans 
ytterklader. 3. F morbulta. -pfahlen, tr. he 
grjinsa, omgifva, afdela med palar. -pfah 
Sung,/*, -pfandbar, a. jur. som far tagas 1 ut- 
matning. -pfanden, tr. utmata, verkstalla 
utmatning hos. -pfandung, /. utmatning. 
-pfeifeHj tr. hvissla fr&n bdrjan till slut, -pftocken, 
tr. 1. utstaka, med pinnar utmarka ei. be- 

gransa. 2. loSSa ngt, som varlt fastadt vid pinnar. 

'Pfiiicken, tr. afplocka, plocka. -picken, tr. 
af-, borthacka, liacka 16s. -placken, rJi. F 
trotta lit sig. -plagen, I. tr. plaga, utpina. 

II. 7'^. plaga sig, trotta sig. -plaggen, tr. 
khi. borttaga grastorf fran, flahacka. -plar- 
ren, F I. tr. upplasa slarfvigt. II. r/?. prata 
mycket. -platters, tr. af-, tillplatta. -piatten, 
tr. I. stryka med strybjarn. 2. tekn. valsa, ut- 
valsa. -pSattung,/". afplattning. -platzen, f^r. 
s. med en knall gk loss, springa af. -plat- 
zen, tr. skog. blecka. -platzung,/. -pliindern, 
tr. (iit)pli:mdra, rana, frantaga. -pochen, tr. 
1. med hammarslag lossa. 2. pockande af- 
fordra. -pragen, tr. afpragla. -pragung, /. 
-praiS, m.. aterstodsning. -pralien, itr. s. ater- 
stndsa; biw. afsnasas, afspisas. -pranung,^. 
-predigen, I. tr. upplasa, framsaga ps, prediko- 
vis. 11. rjl. predika sig trott. -prelien, I. tr. 
aterkasta; wid. afvisa. II. itr. s. aterstudsa. 
-pressen, tr. afpriissa. -pressung,/. -protzen, 
tr. mil. afbrosta. -prOgeln, tr. F prygla griind- 
ligt. -puffen, I. tr. 1. -= abpriigeln. 2. fia sjaif- 
dftda djur. II. itr. S. om 18st krut o. dyl. explodeia. 

-pumpen, tr. 1. gnm piimpning afiagsna. 2. 
pumpa ians. 3. F l&na, vigga, /m etio.: ngt 
af ngn, -putz, m. afputsning, yttre puts. 
•putzen, tr. 1. afputsa, afgnida, putsa, ren- 
gora. Schuhe ~ borsta skodon. 2. F jn ^ 
skrubba upp ngn. -putzung, /. -qualen, I. tr. 
1. Jm etw. ^ plaga ngn, kaxa pa ngn, tills 
ban gifver ngt. 2. Jjlaga, martera. II. rjl. itr. iutraiisitlTt, rjt, reflcxivt, St. utarkt, St\ sragt, tr. traasxtirS, verb, h. bar haien, S, bar $em till bjaipfferb. abqnetschen abscheiden pl4ga, martera sig. -quetschen, tr. krossa, 
klamma af. -quirlen, tr. kok. vispa hardt. 
-raff en, tr. rycka, slita, rafsa ned, bort. 
-rahmen, tr. 1. skumma. 2. eatta inom ram. 
-ranksn, tr. taga rankor(na) af. -raschefn, 
itr. s. falla ned ei. afiagsna sig rasslande. 
•rasen, I. tr. 1. borttaga grastorfvorna fran. 
2, jag. afbeta. II. rfi. rasa ut. -raspefn, tr. 
afraspa. -rassein, itr. s. rasslande aflagsna 
sig, -rat [h] en, I. tr. «,. itr. h. afrada. Jmvon 
etv). >^ rada ngn att afata fran ngt. 11. tr. 
Jm ein Geheimnis r^ gissa ngns liemlighet. 
-raychsii, itr. s. forduusta, bortdunsta. -rau- 
chern, tr. roka val, fullatandigt. -raum, m. 
rask, affall, spanor. -raumen, tr. 1. rodja af, 
rodja ren. 2. rodja af, taga bort, bortskaf- 
fa. -raumung, /. -raupen, tr. plocka bort 
mask fran. -rauschen = ahbrausen. -rechen, 
tr. krutta, afkratta. -rechSing, m. o. n. Hbr. 
sadesagnar, sadesdrase. -reshnen, I. tr. dra- 
ga af, ifran; af-, franrakna. Dies abgerech- 
net: bortsedt harifran. II. itr. h. afsliita 
rakenskaperna, utjamna debet och kredit, 
likvidera. -rechnung,/. 1. afdrag. 2. afrak- 
ning, kvittning. 3. iippgorelse. Mit jm «w 
halten: gora upp rakenskaperna med ngn. 
-rechta,/. afvigsida. -rede,/. 1. aftal, ofver- 
enskommelse. 2. fornekande. In ^ stellen 
el. Ziehen ei, nehmen: forneka. -redsn, tr. 
1. aftala, ofvereRskomma om. Ahgeredeter- 
mafsen: enligt ofverenskommelse. 2. Jm 
etw. *%* ofvertala ngn att afsta fran rgt. 
-redung, /. -regeln, tr. reglera. -regnen, I. 
itr, h. o. rjl. opera, upphora att regna. Es 'v 
lassen: afvakta regnets upphorande. II. tr. 
Abgeregnet sein: hafva afslagita ei. bort- 
skoljts af regnet. -reiben, I. tr, 1. afiifva, 
Sich (dat.) den Korper ~ taga en afrifning, 
frottera sig. 2. polera. 3. Farhen ^ ritva 
farg. 4. biid. abgeriehen: illparig, listig. H. 
rji. siitas, afiiotas, -reJIJOing, /*. -reichen, tr. 
1. giiVa, ofveriemna. 2. na. -relfen, itr. s. 
mogna viil, ftilistaiidigt. -reise, /. afresa. 
-reisen, itr. s. afresa, resa. -reifsen, I, tr. 1. 
rycka loss, losrycka, slita ifran, rif va af , siita 
af. g. rifva ned, forstora. 3. rifva sender, 
slita nt, t. ex. Kleider. Abgerissen: trasig. 4. 
gora utkast till, rita koiitnrerna af. ILrfl. 

I. slita sig 16s. 2. F ofver mattan aiiatranga 
alg. III. iir. s. ga af. Meine Geduld reifst 
ab: mitt talamod tar slut, es reA/st gar nicht 
ab: det tar aldrig slut, -resten, f. tr. 1. trott- 
rida. 2. inrida, dressera. 3. ridande pasaera, 

II. rfl. 1. rida sig trott. 2. F biid. arbeta ut 
Big. III. itr. s. 1. rida astad, ridande af- 
liigsna sig. 2. Vom Wege »%. taga af. -rsn- 
nen, I. itr. s. springa sin kos, riinna astad. 
II. tr. springande afnota. III. rj. springa 
sig trott. -richten, tr. 1. dressera, inofva, 
tranera. 2. uppdraga efter snore, rikta, ju- 
stera, ratta. -richter, ?«. dressor, tranerare. -richtkunst, /. dresseringskonst. -riegein, tr, 
regla, forregla. -rieseln, itr. h. o. s. rinna, 
sippra ned. -pinden, tr. afbarka, afskala. 
-rindtg, a. hvars bark spricker ifr^n. -rln- 
gen, tr. Jm etw, ^ tillkampa eig ngt af ngn. 
-pinnen, itr. s. rinna af, ned. -rifs, m. skies, 
konturer, utkast, ntdrag. -rollen, tr.^ itr. s. 

0. rjl. rulla af, ned, ut, upp. Die Zeit rollt 
ab: tiden forflyter. -rosten, itr. s. afrosta. 
-rbsten, tr. rosta, lialstra. -riicken, I. tr. 
flytta ifran, forflytta. II. itr. s. 1. fiytta sig. 

2. aftaga. -rudern, itr. s. ro bort, -ruf, vi. 
atericallelse. -rufen, I. tr. 1. bort-, aterkal- 
la. 2. Jn ztim Theater ~ hamta ngn till 
teatern. 3. utropa, forkunna. 4. Jn «^ kon- 
nen ; kunna boras af ngn. II. rJi. ropa sig 
trott. -pufung, /. -rUhpen, tr. kok. reda a£ 
-punden, tr. afrunda. -pundung,/. -piisten, tr. 

1. nedtaga staiiningar. 2. sjo. aftackla, afrusta, 

3. mil. forsiitta pa fredsfot. -pilstung,/. -rut- 
schen, itr. s. 1. halka ned, glida af. 2. F 
loma af. -saen, tr. besa heit och hsjiet. -sage- 
bpief, m, bref med aterbud. -sagen, I. tr. I. 
uppsiiga. Abgesagter Feind : forklarad fien- 
de. 2. atertaga, aterkalla, kontramandera. 
II. itr. h. afsaga sig, afsvarja, afsta ifran, 
ofvergifva, fly, t. ex. dem Teufel. -sagen, tr. 
afsaga. -sageschpeiben, n. skrifvelse med 
aterbud. -salzen, tr. salta val, insalta. -sat- 
teln, tr. afsadla. -satz, w. 1. afsattning, 
fiillning. 2. afsats, afbrott. Ohne ^ i ett 
drag, in versckiedenen Absiitzen: i fiera re- 
priser. 3. afsats i skrift. 4. bot. knut p& haim^ 
*irkn. 5. klack. 6. hand, afsattning, atgang. 7. 
vardeforlust, 8. djurs afvanjande. -satzgebiet, 
n. afsiittningsomrade, marknad. -satzweise, 
adv. i afsatser, i repriser. -saufen, tr. dricka 
af. -saugen, tr. afsuga. -saugen, tr. afvanja. 
-schaben, I. tr. afskafva, afskrapa. Abge- 
schabt: afskafd, utnott, luggsliten. II. r/. 
skafva af sig skinnet. -schabsel, n. afskrap. 
■schaffen, sv. tr. 1. afskaffa, upphafva. 2. 
afskeda, gora sig af med. -schaffung, / 
-schalen, I. tr. af-, bortskala. II. rJi. af- 
skala, fjalla, skifva sig; mista barken, byta 
om skal, -schalung, /. -schapfen, tr. skarpa, 
slipa, bryna, spetsa. -schappefl, tr. afkrafsa, 
bortkrafsa. -schatten, I. tr. I. sillmettera. 
2. skugga, schattera, nyansera. II. rjl. haf- 
va nyanser. -schattreren, tr. skugga, nyan- 
sera. -schattierung,/. -schattung,/, silhuett, 
skiss. -schatzen, tr. 1. uppskatta, vardera, 
taxera. 2. nedsatta, forringa. -schatzer, m. 
taxeringsman. -schatzig, a. obetydlig, usel. 
-SChatzung, /. taxering m. m. se abschatzen. 
•schauern, tr. gnm vaggar afdela, fr§.nskilja. 
-schaum, m. 1. skum, fradga, lodder. 2. af- 
Bkum. "SChaumen, tr. skumma, afskumma. 
-scheidbap, «.. som kan franskiljas. -schelden, 
I. tr. afskilja, frS^nskilja, afsondra. II. rjl., 
ekilja sig. HI. itr. s. I, afresa. 2. skiljas ' - f»re6**Mde upp.l^^sord. * akt* »mn. „knar plur. f bar omfjud. F famiUm. P iftgra spr&k. t mindre bruklist. Abscheidung - 10 Abschreibimg hadaQ, do, Abgeschieden: ailiden. -schel- 
dung, /. -scheitein, tr. bena. -schelfe[r]n, I. 

tr. aflosa i skifvor. II. itr. h. o. rji\ skifva 
sig, fjalla Big. -scheren, tr. afklippa, klippa. 
-scherung, /. -scheu, m. afsky, n\otvilja, 
vlimjelse. 'Scheuern, I. tr. 1, afskvira, af- 
gnida, Bknra, faja. 2. afnota, afskafva. II. 
rjl. afnotas, afskafvas. -scheulich^ a,, afsky- 
vard, oliygglig, griislig. -scheulichkeit, /*. 
afskyvjirdhet, graslighet. -schschtung, /. af- 
lagriDg, hvarf, skikt. -schicken, tr. afskicka, 
afsanda. -schickung, /. -schieben, tr. skjuta 
bort, ifran sig. -schied, -e, m. afsked, far- 
val. Mit einem polnischen 'v-e wegge.hen: ga 
ntan att saga farval, jm den ~ geben: af- 
skeda ngn, seinen -^ nehmen : taga afsked. 
-schiefern, I. tr. klyfva 1 skifvor. II. r/L 
skifva sig. -schief[e]rung, /. -schlefsen, I. 
tr. 1. afskjnta, aflossa. 2. skjuta af, t. ex. 
jm den Kopf. 3. i skjutning ofvertralfa. 4. 
Sich (dat.) (las Genick ^ bryta nsscken af 
sig, jfr //, /. II. itr. s. 1. falia, storta ned. 
2. stupa brant ned. 3. changera, blekna. 
-schiefsimg, /. -schiffen, I. tr. frakta pa far- 
tyg. II. itr. s. afsegla, afresa. -schiffung, /. 
-schildern, tr, skildra. beskrifva. -schinden, 

I. tr. 1. fia. 2. hiid. Jm etw. r^ utprassa ngt 
af ngn. 11. rjl. F ofveranstranga s"g, slita 
lit sig. -schirren, tr. eela af. -schirrung, f. 
-schlachten, tr. slagta, nedslagta. -schlag, 
m. 1, aterkastning, aterstudsning. 2. af- 
fall, brate. 3. afslag, vagran. 4. af t ryck. 5. 
afplankning, kofve. 6. damliicka, atiopp. 7. 
baud, nedsiittning, afdrag, rabatt. In 'v* ge- 
raten: falla i pris, auf rs^ zahlen : afbetala. 
-schlagen, I. tr. 1. afsla, afhugga, afskara, 
afmaja. 2. afsla, vagra, forkasta. 3. gnm 
HJag forma. 4. prygla, morbulta. 5. kob. si a, 
vispa. 6. bryta ned, taga ned. 7. af}danka. 
8. afleda. 9. afsla, afvarja. 10. aftrycka. 

II. satta ned priset pa, sla af pa. II. rjl. 
afiagsna sig, afvika. III. itr. s. 1. A'ics der 
Art f\j nrarta, vatuslagtas. 2. misslyckas. 3. 
sjnnka i varde, i pris ; rainskas. Der Wein 
schldgt ab: vinet dufnar. 4. M-erstudsa. 6. 
mil. sla till retratt. -schlagig, a. nekandc. 'v-e 
Antwort: afslag. -schlaglich, a. i sht adv. 1. i 
Bmarre poster, sasom afbetalning. f>ue Zah- 
lung : afbetalning. 2. == abschldgig. -fchla- 
gung,/. afslaendem.m.sea/>^cA/aye7i. -sr dam- 
men, tr. rensa frdn slam, fran gyttja, ^ aska. 
-schlammung,/. -schleichen, itr. s. o. rjl. '^myga 
sig bort. -schlejfen, a) st. I. tr. I. afslipu, bort- 
slipa. 2. slipa, bryna, polera. 3. wid. ifnota; 
hyfsa. 11. rjfl. 1. afslipas, afnotas. 2. bUd. bli 
liyfsad, fa lefnadsvett. b) si), tr. dra^'a bort, 
kora bort pa drog, slapa bort. -SChitMfer, m. 
Rlipare, poierare. -schSeifse!, n. Bllpgar. 
-schfeifung, /'. afslipning m m. «e ahschi ei/en. 
-schlendern, itr. s. F ga sin vag ia,ngsarat och 
safiigt. -schtenkern, tr. sliinga bort. -srhlep- \ pen, I. tr. bilra bort i smyg, dra af med. 
II. rjl. F slapa nt gig. -sshliefsen, I. tr. 1. 
lasa igen, sianga. 2. afskilja, afstanga, af- 
soTidra,3.af8luta,fullanda, bringa till stand, 
nppgora. II. rjl. 1. stanga in sig, lasa igen 
om sig. 2. sluta, taga eliit. III. itr. h. gora 
npp, komnia pa det klara. -schfupfett, itr. s. 
smyga sig bort. -schlUrfen, tr. dricka af, 
med valb«jhag smaka pa. -schlufs, m.. af- 
slutning, afslutaude. -schmatzen, tr. F of- 
verholja med kyssar. -schmeaken, tr. Dem 
Weine das Alter rsj kanua vinets alder pa 
smaken. -schm8ckig,«.illa3makande. -schmel- 
cheln, tr. Jm etw. ~ gam smekningar ei. 
sniicker forskaffa, sig ngt af ngn. -schmei- 
Tsen, tr. F kasta af. -schmelfser, m, F hast 
soDi garjia kaatar af ryttaren. -schmefzen, 
I. tr. smjilta loss, smalia ut, smalta. II. itr. 
s. smalta. smalta af. -schmelzimg,/. -Schmie- 
den, tr. smida af, -schmieren, I. tr. F 1. 
skrifva af, rita af pa ctt klottrigt satt. 2. 
smorja upp, prygla. II. itr. h. smeta ifran 
sig. -sch nierer, m. 1. dalig kopist. 2. plagia- 
tor. -sch'nutzen, itr. h. o. 5. smutsa ifran sig. 
-schnabetn, rpr. Fkyssas. -schnallen, ^r. span- 
na af. -schnappen, I. tr. Ein Schlo/s ~ slap- 
pa ett las sk att det smaller igen. II. itr. S. 1. 

Die Feder, der Ilalin schnappt ab : fjadern 
springer npp, ruUar upn sig, hanen slar 
ned. 2. tvart afstanna. -schrieiden, I. tr. 1. 
skara af, ned, afklippa; biw. borttaga, be- 
rofva, frantaga. 2. afskara, afbrj^ta. S. 
skarpt begransa. 11. itr. h. o. rji. bilda af- 
brott, sticka af, framtrada. -schneidungf /. 

•SChnellen, I. tr. knappa iill ngt, nk att det far 
Bf. Eive Feder ~ sliippa en fjader. II. itr. 
s. spritiga af. -schnitt, m. 1. afskuret ei. af- 
klippt stycke, kupong. 2. mat. segment. 3. 
af delni ng^ kapitel, period. 4. stalle dar ngt 
ar afskaret ei. aiklipptj cesnr. -schnjttweise, 
adv. i afdelningar. -schnitze!, n. aftaljdt 
stycke, afklipp, span, -schnitze [ I] n, tr. af- 
talja. -schniiren, tr. 1. snora upp. 2. snora 
af. 3. DtJita med ett snore, -schiiurren, I. tr. 

1. frai.imumla utan eftertanke. 2. P Jm etio. ~ 
Ijuga 8(g till ngt af ngn. IC. itr. s. lossna 
med etn surrande Ijud. -schnUrung, /'. npp- 
snoranoe m. m. se abschniireu. -schopfen, tr. 
afosa, skumma. -schragen, tr. afsnedda, 
gora slnttande. -schragung,/. -schrammen, 
I. tr. F rispa, klosa. II. itr. s. P loma af. 
-schraubsjn, tr. afskrufva. -schrecken, tr. 1. 
afskracPa. 2. Jm etw. 'v skramma ngn att 
lemna ngt. -schreckung, /. -txhreiben, tr. 1. 
skrifva af. Sick (dat.) fast die Finger r>^ na- 
stan skiifva af sig fingrarre. 2. af skrifva, 
renskrifva; plagiera. 3. hand af skrifva, af- 
fora, afcraga. 4. skrifva aterbud om, skrift- 
ligen koatramandera. -schreiber, m. 1. ren- 
skrifvar* . 2. plagiator. -scUreiberel, /. 1. 
afskrifning. 2. plagiat. -scf^reibung, /. af- itr, fntranaitlTt, rJi. reflexiTt, St, atarit, SV, tvagt, tr. traoiiitiTt Te.b, k. har hah&n, S. har ssin till hJftlpTei ftbsclireien 11 abspenstig skrifning m. m. se abschreihen. -schreien, tr. 

I. skrika ut. 2. F sich (dat.) die. Kehle '%» 
Bkrika af full hals. -schreiten, I. tr. ga npp, 
stega. II. itr. s. ga sin vag. -schrlft, f. af- 
skrift. -schriftllch, a. i sht adv. i afskrift. 
-schropfen, t7\ koppa, gnm koppning aftap- 
pa. -schrubbe[r]ri, tr. afsknra, afskrubba. 
-schultern, tr. taga ned Iran axeln. -schup- 
pen, tr. o. rfl. fjalla (sig), -schuppung, /. 
■schufs, m. 1. ras, skred. 2. brant, sluttning. 
-schiisslg, a. brant. -schUssigkeit, /, brant- 
het, eiuttning. -schuttelti, tr. 1. skaka af, 
nod. 2. r5'-sta, skaka dugtigt. -schutten, tr. 
skaka af, ned. -schiitzen, tr. afstJinga gnm en 
daniiucka. -schwachen, I. tr. forsvaga, mildra. 

II. rfl. forsvagas, inattas. -schwachung, /. 
-schwaren, itr. 1. s. bulna bort, 2. h. upp- 
hora att buina. -schwarmen, itr. om bin. 1. s. 
svarma. 2. h. upphora att svarma. -schwat- 
zen, % -schwatzen, tr. F 1. prata till slut 
om. Jm etw. -^ gnm prat naiTa till sig ngt af 
ngn. -scliweben, itr. s. svafva bort. -schwe- 
!e!n, tr. 1. frigora fran svafvel. 2. s%^afla. 
-schwef[e]lung, /. -scnwelfen, I. tr. utskiira, 
urringa. II. itr, s. afliigsna sig; biid. icke 
halla sig till amnet -schweifung, /. 1. ur- 
ringning. 2. exkiirs. -schwemmen, tr. af- 
Bkolja, bortspola. -schwemmung,/". -schwen- 
den, tr. svedja, briinna. -schwenkeiij I. tr. 1. 
afskolja. 2. afskaka. II. itr. s. o. rfl. svanga, 
gora en sviingning. -schwenkung,/. -schwini- 
meHj I. itr. s. sirama, simma bort, sin kos. 
II. rfl. Bimma sig trott, -schv/inde!n, tr. Jm 
etw. ~ tillnarra sig ngt af ngn. -schwingen, 
I. tr. sliinga bort. II. rfl. Sich vom Fferde 
'V* svinga sig ur sadeln. -schwitzen, I. tr. 1, 
kok. latt bryna. 2. svettas nt, bort. 11. rfl. 
evettas starkt. -schworen, I. tr. I. Einen 
Eid 'V. ga ed, 2. afv. itr. h. afsvarja, ofver- 
gifva, t, ex. seinen ei. seifiem Glauben, 3. 
svarjande forneka. 4. Ein abgeschitorner 
Feind: en afsvuren fiende. II. rfl,. ga varje- 
malsed. -schworung, f. -segaln, I. itr. s. af- 
segla. II. tr. segla af, t. ex. den J/a^f. -seg[e]- 
lujig, /. -sehbar, a. moj'ig att se, att be- 
riikna. -selien, I. tr. 1. Jm etw. ^v* liira sig 

ngt af ngn gnm att se honom gOra det, t. ex. eine 
Kunst. Jm etw. an den Augen 'v. lasa ngt i 
ngns ogon. 2. berakna, forutse. 3. Auf etw. 
abgesehen sein : afse, Byfta till ngt, die Ge- 
legenheit ~ vanta pa tillfalle. II. itr. h. 
Von jm "v/ a) skoi. skrifva af efter ngn, b) se 
bort, vanda sina ogon fran ngn, c) ej fasta 
afseende vid ngn. -seifen, tr. bestryka med 
tval el. sapa, intvala. -seihen, tr. sila, fil- 
trera. -selhung,y. -seln, itr. s. vara af, fran- 
skild, Bonder, afliigsen. -sest, I. adv. af- 
sidea. 11. prep, med gen. fran, fra,n ... sida. 
■seite,^/". 1. baksida, fransida. 2. fiygel, sido- 
skepp. -seiten, -seils = ahseit. 
absertljden, tr. afsanda, nfskicka, -der(!n), m. (/.) afsandare. -dung, /. afsandande. -gen, 
tr. afsveda, af briinna. -ken, I. tr. nedsanka, 
nedlagga. II. rfl. slutta. -ker, m. tradg. af- 
laggare. -kung, /. nedsiinkning, siinknlng, 

aluttning. 
absenllt, a. franvarande. -z, -en, /. franvaro. 
absetzlibar, a. afsattllg, som kan afeattas, -en, 

I. tr. 1. flytta if ran, t. ex. den Schrank von 
der Wand. 2. atiemna. 8. afsiitta, afsondra. 
4. afsiitta frSn ett auibete. 5. afbryta. Schrei- 
ben ohne die Feder abzusetzen : skrifva i ett 
enda drag, den Becker n^ taga biigaren fran 
mnnnen, die Zeile 'v^ gora en afsats. 6. ta- 
ga af, kasta af. 7. afvanja djur. 8. hand, om- 
BJitta. 9. sj». satta rit. 10. opera, vankas. Es 
wird Schldge ^ det kommer att vankas 
stryk. 11. rfl. 1. Sich von jm ~ satta sig 
pa afstand, liytta sig fran ngn. 2. fram- 
trada, af3ticka. III. itr. h. 1. stanna, gora 
nppehall. Sprechen ohne abzusetzen : tala i 
ett andedrag. 2. barg. ein Gang setzt ab : ett 
sidoscliakt tar vid. -ung, /. afsiittning. 
Einstweilige ~ suspension pa viss tid. 

Abslcht, y, aisigt, uppsat, syfte. Die ~ haben 
zu: amna att -Uch, a. afsigtlig, upusjitlig; 
»dT. med afsigt, med flit. -Hchkeit, /. upp- 
sat, ofverlaggning, beradt mod. -slos, a. 
oafsigtlig. 

abilsickern, itr. s. nedsippra, utsippra. -sieben, 
tr. fransikta, fransalla. -sieden, tr. I. sju- 
da, lata sjuda. 2. kok. koka af. -singen, I. tr. 
afsjunga, sjunga tin slut, 11. rfl. sjunga sig 
trott. -singung, /. -sinken, itr. s. sjunka, 
sjunka ned, -sinth, '[e]s, 0, m. absint. -sit- 
zen, I. itr. s. 1. sitta pa afstand. Von jm 
weit >^ sitta langt ifran ngn. 2. sitta af. 

II. tr. 1. sitta af, sender. 2. sitta af, tjiina 
af. -solden, tr. afiona. 

absolut, a. absolut. -ion, -en, f. absolution, 
forlatelse. -ismus, -, 0, m. absolutism, en- 
valde, envflldsstyrelse. -I'st, -e/i, m. absolu- 
tist, anhangare af ^nvaldet. -istisch, a, ab~ 
solutistisk, tillgifvcn envaldet. 

abjlsolvieren, sv. tr. 1. frikanna. 2. absolvera, 
afsluta, aflagga. -sonderbar, a. fr&nskilje- 
lig, som kan franskiljas. -sonderlich, a. 
egendomlig, besynnerlig; «». adv. afv, i syn- 
nerhet, sardeles. -sonde^-lichkeit, /. besyn- 
nerlighet; egeudomligbet. -sondern, I. tr. 

I. franskilja, isolera. 2. afsondra, afsatta. 

II. rfl. skilja, afsondra sig. -sond[8]rung,/. 
-sorbj'eren, sv. tr. absorbera. -sorption, -e;?., 
f. absorption, -spanen ge abspenen. -span- 
nen, tr. 1. spiinna loa, minska spanningen 
hos, forslappa, trotta. Mus. eine SaUe <^ 
nedstiimma en Strang. 2. franspanna. -span- 
nung, /. forslappning. -spelsen, I. tr. af- 
episa, affarda. II. itr. h. afsluta maltiden. 
-spenen, tr. afvanja. -spenstig, a. motspiin- 
stig, genstrafvig. Einen IHener seinem 
IJerrn ^ m.achen: locka, tubba en tjiinare >%/ =« rerefiende Kpp.«!lag!iord. * ltkt» sra*. asknar plur. f hmr omljnd. F familj&rt, P lllgr© iprak. % mindr© brtikligt absperren — 12 absttirzen fr^n bans husbonde. -spsrren, tr. afsparra, 
afstanga. -sperrung, /. -spiegein, I. tr. af- 
spegla, aterspegla. II. rji. afspegla sig, ater- 
spegias. -spieg[e]lung, /. -spieSen, I. tr. 1. 
spela frin bftrjan till slut, t. ex. ein Lied auf dem 
Klaviere. 2. Vom Blatte o^ spela fran bla- 
det. 3. af spela, franspela. II. rjl, tilldraga 
sig, lianda. III. itr. h. uppbora att spela. 
-spinnen, tr. afspinna; biid. bopsatta, dikta. 
-spitzen, tr. 1. gora trubbig. 2. gora spet- 
sig, bviissa, formera. -spltzung,/. -splittern, 

I. tr. afsplittra. II. itr. s. lossna i form af 
splittror, -sprache, /. aftal, ofverenskom- 
melse. 

absprechljen, I. tr. 1. frankiiuna, frandoma. 

.fm das Leben ~ doma Dgn till doden, 2. 

afiiandia, diskutera. 3. aftala. II. itr. h. 1. 

Uber etw. (ack.) «^ yttra sig om ngt med myn- 

dig ton. ^^d: myndig, befallande. 2. tala till 

slut, -er, m. myndig, befallande person. 

-erei, /. myndig, befallande ton. -erisch, a. 

myndig, befallande. 
abllsprengen, I. tr. franspranga, spranga bort. 

II. itr. s. spranga af, galoppera bort. -sprin- 
gen, itr. s. 1. lossna, ga af. 2. hoppa af. 3. 
aterstudsa, aterkastas. -spritzen, I. tr. spru- 
ta af, bort. II. itr. s. Ffara af, astad. -sprung, 
TO. 1. spr&ng, bopp ifr&n ngt. 2. afvikelse fran 
amnet, exkurs. 3. motsats, kontrast. -spulen, 
tr. 1. skolja, afskolja. 2. bortskolja, bort- 
spola. -spUlung,/. -stammen, iiJr. 5. barstam- 
nia, barleda sig. -stammung, /. 1. harstam- 
ning, barkomst. 2. gram, harledning, etymo- 
logi. -stand, m. 1. af stand, langt ball. 2. 
afstand, skilnad. 3. aftriidelse. ~ nehmen 
von etw. : afst& fran, aftrada ngt. -standig, 
a, forsamrad, fordarfvad af alder, -stapein, 
itr. 3. I. gk af stapein. 2. F traska 1 vag. 
-statten, tr. fnllgora. Jm einen Besuch ^ af- 
lagga besok hos ngn, jm Bericht 'v. redo- 
gora infor ngn. Dank fK, tacka, jm einen 
Grufs ~ framfora en balsning till ngn, jm 
seinen Gliickwunsch ~ lyckonska ngn. -stat- 
tung, /. -stauben, tr. afdamma. -stauber, m. 
damviska, damborste. -staubung, /'. afdam- 
ning. -stechen, I. tr. 1, afsticka, afskara, ut- 
marka, utstaka. 2. sticka af , pricka af. 3. af- 
tappa, tappa. 4. sticka, sticka ibjal. 5.vidtor- 
n6rspei: kasta ur sadeln. II. itr. h. 1. Gegeuei. 
von etw. 'v> afsticka, bilda kontrast, svara 
mot. 2. sj». lagga ut. -steelier, m. afstickare. 
-stechung, f. afstickande m. m. se abstechen. 
•stecken. tr. 1. lossa, losa upp. 2. utsticka, ut- 
staka. -steckung,/. -stehen, 1. itr. s. 1. sta pa 
afstand. 2.&fv.h. Von etw. '^ afata ifran,upp- 
gifva ngt. 3. i sht om vaxter : ga nt, vissna. Ab- 
gestandner Fisch: dod fisk. 4. blifva fadd, 
dufna. 11. tr, aftrada, afsta ifran, ofver- 
lemna. III. rjl. afv. sich (dat.) die Beine ^ 
Bt4 sig trott. -stehien, tr. franstjala. -stel- 
fen, tr. gora styf, starka. -steigen, itr. s. Btiga af, ned. -steigung, f. -stellen, tr. 1. 
stalla bort, flytta, t. ex. den Stuhl von der 
Wand. 2. tekn. stanna, t„ ex, eine Maschine. 
3. afskaffa, aflagsna, -stelSung, /. -stemmen, 
tr. afmajsla, afbugga med huggjaro; franbryta, 
-stempein, tr. afstampla. '$temp[e]iung, f. 
-steppen, tr. pricka af, kalkera. -sterben, itr. 
s. 1. do bort, tvina bort, blifva okanslig, 2. 
Einer (dat.) Sache ~ do fran, ofvergifva en 
sak. -steuern, I. tr. 1, styra fr&n ngt, t. ex. das 
Boot vom Ufer. 2. af styra. II. itr. h. Von 
etw. ^ styra ut, aflagsna sig fran ngt. -stich, 
m. 1. afprlckning, kopia; afdrag. 2. tapp- 
ning, aftappning. 3. afbrott, kontrast. -stlk- 
ken, tr. sticka af, t. ex. ein Muster, -stiefein, 
itr. s. F traska i vag. -stimmen, I. tr. mus. 

I. nedstiimma, t. ex. eine Saite. 2. stamma. 

II. itr. h. omrosta, votera, Uber etw. (ack.); 
ora ngt. -stimmung, /. omrostning. -stim- 
mungszettel, m. rostsedel. -stlnent, a. ater- 
hallsara. -stinenz, 0,/. aterhallsambet. -stol- 
zleren, itr. s. ga bort med stolta steg. -stop- 
pein, tr. frigora fran akerstubb. -stofsen, I. 
tr. 1. stota, sla, kasta af. 2. afnota, slita, 
nota. 3. stota bort. Ein Boot '^ skjuta ut 
en bat. 4. mm. bortstota, stota ifran sig. 
f^d: franstotande. 11. r//. afnotas, notas, 
slitas. III. itr. s. o. h. sje. lagga ut, t. ex. vom 
Lande -stofsung, /, -strafen, tr. afatraffa, 
straffia. -strafung, f. -strahf'eren, sv. tr. o. 
itr.h. abstrahera. -strahlen, l.tr. aterspegla. 
II. itr. s. aterstrala. -strahlung,/'. -strakt, a. 
abstrakt. -strampeln, tr. afsparka. -strasigen, 
tr. frigora fran (drag)linor, spanna ifran. 
-strapazieren, i. tr. uttrotta. II. r/. uttrotta 
sig, nnderkasta sig strapatser. -streben, itr. 
h. soka komma bort. -strelch, m. entrepre- 
nadaiiktion. -streichen, I. tr. 1. stryka af, 
bort, ned. 2. sla, afstraffa. 3. stryka fram 
ofver, genomstrofva. II. itr. s. aflagsna sig. 
-streicher,w. 1. stryktra, 2.skrapjarn. -streif- 
bar, a. som kan dragas af. -streifen, I. tr 
1. draga af, taga af. Die Haut r^ byta om 
skinn. 2. biid. kasta af sig, sla bort, t. ex. 
Sorgen. II. itr. s. vika af. -streifung,/. -strei- 
ten, tr. 1. ./m etw. 'v/ processa sig till ngt 
af ngn. 2. forneka. 3. Sich (dat.) etw. '^ las- 
sen: ge med sig med afseende pa ngt. -strlk- 
ken, tr. sticka af. -striegeln, tr. rykta. -stro- 
men, itr. s. 1. flyta, stromraa bort, skingra 
sig. 2, sjd. drifva rsr stromningar. -stycke[!jn, 
tr. afstycka, sonderstycka. -Stufen, I. tr. 1. 
afdela i afsatser, 2. gradera. II. itr. s. o. 
rJi. bilda afsatser, gk i schattering. -stu- 
fung, /. -stumpfen, I. tr. gora sl5, trubbig; 
biid. forsloa, forslappa. II. rfi. blifva slo, 
trubbig, forsloas, foralappas. -stumpfung, ^/*. 
-stiirmen, I. itr. s. storma, ila bort. 11. rjl. 
uppbora att storma, rasa ut. -sturz, m. 1. 
nedstortande. 2. brant, -stiirzen, I. tr. ned- 
storta. II. itr. s. 1. etorta ned, falla ned. 2. Itr, latraaiitiyt, rjl. rcflexlvt, St. «t*rkt, SV. »yagt, tr. transitJTt verb. h. bar haben, S. bar gei.n till hj&lprerb. abstutzen 13 abwechslungsweise stupa, vara brant, -stutzen, tr. stubba af. 
-SUChen, tr, 1. plocka bort, dem Baume Rem- 
pen: mask fran tradet. 2. genomsoka. -sud, 
-e, TO. afkokning, afkok, dekokt. -sunderiich 
se absonderlich. -surd, a. absurd, orimlig. 
-surdltat, -en,/, absnrditet, orimlighet. -sU- 
fsen, t7\ 1. sockra, sbta; mm. forliufva. 2. 
uiiaka. -sUfsung,/. 
Abt, -e t, m. abbot. 

ffibjitakeln, tr. bj6. aftackla; F hm, abgetakelt: 
aftacklad, utmarglad. .tak[e]!ung,/. -tanzen, 
I. tr. 1. dansa. 2. dansa af. 11. rji. dansa sig 
trott. III. itr. s. dansa ut. -tauen, itr. s. o. 
tr. aftoa. -taumein, itr. s. F raglande aflags- 
na sig, ragla nt. -tausch, m. byte, -tauschen, 
tr. Jm etw. ~ tillbyta aig ngt af ngn. -tau- 
schung, /. -tei, -en, /. abbotsdome, -stift, 
-kloster, -bostad, -vardighet. -teilen, tr. af- 
dela,dela,8arskilja.-teinch,a.la6Tande till en 
Abtei. -teilung,/. afdelning. -thauen se abtauen. 
-the!!- se abteil-. -thun, I. tr. 1. taga af, lag- 
ga ifran sig. 2. lagga bort, afskaffa. 3. F 
doda, taga lifvet af. 4. uppgora, afsluta, 
klargora, bringa pa det klara. Eine Frage 
~ slutbehandla en fraga, eineri Streit >^ 
biljigga en tvist. II. rJi. skilja sig. -tlefen, 
tr. sanka, fordjupa. 
Abtilin, -issin, -nen, f. abbedissa. -Jich, a. ab- 

botlig. 
abljtodten se abtottn. -tonen, tr. Farhen ^ for- 
drifva farger. -tonung, /. -toten, tr. doda, 
utplana, amortera. -totung,/. -traben, itr. s. 
trafva bort. 
Abtrag, -e f? ^- !• bortforande af uppgrafd jord. 
2. afdukning. 3. amortering. 4. skada, af- 
brack. 5. skadestand. -en, I. tr. 1. bara 
bort, jamna, planera. 2. duka af. 3. rifva, 
t. ex. ein Haus. 4. afrita, ofverflytta. 5. af- 
betala, amortera. 6. slita, elita ut. 11. r/. 
1. Der Baum hat sick abgetragen: tradet 
hsLT mistat form&gan att bara mer. 2. notas, 
Blitas. -ung,/. 
ablltrampein, F I. tr. trampa af. II. itr. s. tra- 
ska sin kos. -traufein, itr. s. droppa, drypa 
ned. -treiben, I. tr. 1. drifva bort, forjaga, 
fordrifva. 2. sjs. drifva ur kosan. 3. padrii- 
va, trottkora. 4. Den Wald /^ a) afverka, 
b) afdrifva skogen, mit der Heerde den 
Wald rw I4ta hjorden beta i skogen. II. itr. 
s. blifva vinddrifven. -trelbung,/. 
abtrennl!bar, a. som kan franskiljas. -en, I. tr. 
af-, fr&nskilja, lossa, spratta af. II. r/. 
skilja sig, ga loss, lossna. -lich = abtrenn- 
bar. -ung,/. frS.nskiljande. 
abtretllen, I. tr. 1. aftrampa. 2. (af)n6ta, slita. 
3. trampa af, torka af, t. ex. den Schnee von 
den Fii/sen, die Fu/se. 4. aftrampa, gnm 
trampning begransa, t. ex. ein Beet. 6. af- 
trada, ofverlata, afst^, jm etw. ei. etw. an 
jn. II. r/. skrapa, torka af sig cm fotterna. 
III. itr. s, aftrada, g4, aflagsna sig. Von etw. r^ afsta fxan^ lemna, of vergif va ngt, 
vom Throne ^ nedliigga re^ringen, abdi- 
kera. -er, m. jur, aftradare. -ung,/ afi»^a4e,^ 
aftradande, aftradelse, ofverl&telse. ""^- 

Abijtrieb, m. 1. neddrifvande. 2. skog. af- 
verkning, bygge, falle. -triefen, itr. s. dry- 
pa, droppa ned. -trift, /. 1. sja. afdrift. 2. 
&br. riitt till bete, -trinken, tr. dricka af. 
-trippeln, itr. s. trippa bort. -trltt, to. aftra- 
de, bemliglins. -trocknen, I. tr. aftorka, 
torka. II. r/?. torka sig. III. itr. s. 1. torka, 
blifva torr. 2. falla af i foljd af torka, af- 
vissna. -trocknung, /. -troUen, itr. s. F pallra 
sig af. -trommeln, I. tr. trumma. II. itr. h. 
1. upphora att trumma. 2. sla till retratt, 
sla tapto. -tropfein, -troplen, itr. s. droppa 
ned, af drypa. -tropfung, /. -trotzen, tr. Jm 
etw. rs, tilltrotsa sig ngt af ngn. -trumpfen, 
tr. kort. sticka ofver med trumf ; biid. afsna- 
sa, afspisa. -trUnnig, a. affallig, otrogen, 
upprorisk. ~ werden : ajffalla, gora uppror. 
-trUnnigkeit,/. affall, upproriskhet. .urt[h]ei- 
len, I. tr. 1. Jm etw. «v, frandoma, frankan- 
na ngn ngt. 2. afdoma. ./re ~ falla slutdom 
i ngns mal. II. itr. h. Uber etw. (aok.) ~ a) 
falla slutdom i en sak, b) biid. doma tvar- 
sakert om ngt. -urt[h]eilung, /. -verdienen, 
tr. fortjana, jm Geld: pengar af ngn. 
-verlangen, tr. affordra. -vieren, tr. gora fyr- 
kantig, indela i fyrkanter, i rutor. -vierung, 
/. -wachen, r/i. blifva utvakad. -wachsen, 
itr. s. 1. upphora att vilxa. 2. aftaga, vaxa 
utfor. -wackein, tr. F prygla, morbulta. -wa- 
gen, tr. 1. vaga af, till. 2. afvaga, t. ex. das 
Terrain. 3. bringa i jamnvigt. 4. ofvervaga. 
-wagung, /. -walken, tr. afvalka; F genom- 
prygla. -v/a!Ien, itr. s. falla ned i lockar, i 
veck, bolja. -wallen, tr. kok. forvalla. -wal- 
zen, I. tr. tekn. afvalsa, utvalsa. II. rJi. valsa 
sig trott. III. itr. s. valsa ut. -waizen, tr. 
valtra, rulla aL -walzung, /. -wamsen, tr. F 
mdrbulta, genomprygla. -wandein, I. ^jc itr. 
s. vandra bort. 11. tr. gram, boja, flektera. 
III. rjl. gram, bojas. -wand [e] lung, /. gram, 
bojning, flexion, -warmen, tr. uppvarma. 
•warten, I. tr. I. afbida, afvakta. 2. hafva 
omsorg om, skota, varda. II. rjl,. skota sig. 
III. itr. h. vanta, gifva sig till tals. -warts, 
adv. 1. utfor, nedat. Berg^ utfor barget, 
nach ~ nedat. 2. t at sidan, afsides, af- 
lagse. -wartung, /. vard, skotsel. -waschen, 
tr. 1. aftvatta, aftva. Ahgewaschen afv. ur- 
tvattad. 2. bortskolja, -spola. -waschung, /. 
abwechsilein, I. tr. 1. Jm Gold ^ vaxla sig 
till guld(mynt) af ngn. 2. byta om, omsa. 
II. itr. h. Mit etw. f^ byta om med ngt, 
mit jm ~ tura om med ngn. -eind, 1. a. 
omvaxlande, skiftande, ombytlig.'>/eii?eme: 
vaxelrim. 2. adv. vaxelvis, turvis. -[ejlung, 
/. omvaxling, ombyte, turning, -tungsweise, 
adv. for ©mbytes skull. «M - fftreg&ende uppslagsord. * &kU .m.. .aknar piur. t bar omljud. F famiUart, P Iftgre .pr&k. * mindre bruklis-t Abweg 14 aocordieren Abjiweg, m. afvag. -wehen. I. tr. blasa af, bort, 
ned. n. itr. h. J)er Wind ei, e* hat abge- 
weht: blasten liar lagt sig. -wehp, /, afvar- 
jande, motvarn, skydd, forsvar, motstand. 
-wehren, I. fr. afviirja, afviinda, afleda, jot 
etw. el. etw, von jra: ngt frail ngn; parera. 
II. itr. h. Einem Uhel ~ afviinda ett ondt. 
-wehrung,/. -welchen, a) sv. I. tr. lossa gnm 
uppmjiikning. 11. itr. s. lossna i foljd af 
upprnjukning. b) st. itr. s. afvika. -weichung, 
/. afvikelse, afvlkelse fran amnet, exkurs; 
missvisning, t. ex. der Magnetnadel; gram, 
oregelbuiidenliet, undantag. -weiclen, tr. af- 
beta. -weisen, tr. af-, bortvlsa, affarda, af- 
snasa. Eine Bitte ^ afsla en bon. -welfsen, I. 
tr. hvitmala, hvitmena. II. itr s. farga ifran 
sig hvit mrg. -y/eisung, /. afvisande m. m. ee ab- 
weisen. -wendbar, a. som kan afviindas, forhin- 
dras. -wenden, I. tr. 1. afvanda, afstyra, af- 
varja. 2. vanda bort. Seine Hand von jm. t^ 
taga sin hand fran ngn, jm die Kunden rs, 
draga kunderna fran ngn. II. rji. vanda sig 
bort. 8ich von jm 'v* ofvergifva ngn, ej vi- 
dare bry sig om honom. •wendlg, a. van- 
dande sig bort; obenagen, affallig. -wen- 
dung, y. afvandande m. m. se abwenden. -wer- 
fen, I. tr. 1. afkasta, bortkasta. 2. afkasta, 
inbringa. II. rfl. blifva osams, mit jm.: med 
ngn. -wesend, a. franvarande. -wesenhelt, 
f. franvaro. jur. seine ~ darthun: be visa 
sitt alibi, -wetten, tr. Jm etw. ^^ vinna ngt 
pa vad af ngn. -wetzeti, tr. afslipa, bort- 
slipa; slipa, bryna. -wichsen, tr. 1. blanka, 
borsta. 2. F piska upp. -wickeln, tr. 1. af- 
nysta. 2. afveckla, afruUa, upprulla. 3. iit- 
reda, bringa pa det klara. -wickfeJSung,/. 
-wiegein, tr. lugna, dampa. -wiegjejiung,/. 
-wiegier, m. fredsstiftare. -wieglersscfi, a. 
fredsstiftande. -wiegen = abwdgen 1. -winde, 
/. harfvel, nystfot. -winden, I. tr. 1. afnysta, 
afharfla, afvinda. 2. nedMssa. II. r/?, riilla 
upp sig. -windung, /. -winken, tr. gnm en 
vink afboja, forhindra. -wipfeln, tr. toppa. 
-wirbein, tr. drilla. -wirken, tr. 1. virka af. 
2. jkg. fla af, fla. 3. knada val. -wischesi, I. 
tr. aftorka, afdamma. II. itr. .s. F amyga 
sig bort, slinka undan. -wischlappen, m. 
-wischtuch, n. damhandduk, torklapp. -wol- 
len, itr. h. vilja ga af, vilja lossna. Der 
Deckel will nicht ab : locket sitter fast. 
-wurdigen, tr. nedsatta, forringa. -wlirgen, 
1. tr. strypa, vrida halsen af. II. rJi. trotta 
nt sig med forsok att svaija ei. att krakaa. 
-wUrzen, tr. krydda. -wurzung, /. -zahlen, tr. 
1. afbetaia. 2. utbetala, betala. -zahlen, tr. 
1. afrakna, franrakna. 2. utrakna, berakna. 
Das IdJ'st sich an den Fingern /x^ det kan 
man veta; pa forhand. -zahlung, /. af-, ut- 
betalning. -zahlung, f. afrakning m. m ■« ah- 
zahlen. -zahnen, itr. h. 1. fa sina sista tan- 
der. 2. fcirlora tander. -zapfen, tr. aftappa. -zapfung,/. -zappein, rji. F sprattla sig trott. 
-zaumen, tr. afbetaia. -zaumung, /. -zaunen, 
tr. inhagna. -zaunung, /'. -zehren, I. tr. af • 

tara, tjira, iitmiirgla. II. itr. s. o. rjl. taras, 
biifva aftard, aftyna. -zehrung, ^Z*. -zeichen, 
w. tecken, marke, kannetecken. -zeichnen, 
1. tr. 1. afteckna, afrita, kopiera. 2., kiinne- 
teckna, utmarka, utstaka. II. rji. afteckna 
sig, framsta, sticka af. -zelchnung, f. -zer- 
ren, tr. afslita, losslita, franslita. 

AbzlehllbHd, n. ofveriiyttningsbild, transport- 
maining. -en, L tr. 1. afdraga, aftaga. Ei- 
nem Himde das Fell ei. einen Hund *%/ fla 
en hnnd, jm die Maske ~ blotta, afsloja 
ngn. 2. borttaga, aflagsna. Den ScJiliissel '^ 
taga nr nyckeln, die Hand vonjvi '-w taga 
sin hand frS.n ngn, lemna ngn at sitt ode, 
die Kunden von jm ~ locka kunderna fran 
ngn, jn von seinem Vorhaben r\f forma ngn 
att afsta fran sitt foretag. 3. draga af, dra- 
ga ifran. 4. draga, slipa, bryna. 5. tappa, 
aftappa. 6. distillera, rena; afreda. 7. af- 
draga, aftrycka. 11. rji. draga sig trott. 
III. itr. s. aftaga, aflagsna sig, draga bort, 
flytta. Leer ~ ga bort tomhandt, ej fa ngt 
for sitt besviir, von der Festung /%. upphaf- 
va belagringen, F mit langer Nase ~ fa 
iang nasa. -stein, m. brynsten. -ung, /. af- 
dragande m, m. >« abziehen. -zahl, f. subtra- 
hend. 

abilzieien, tr. o. itr. h. \_Auf^ etio. r^ syfta till, 
afse ngt, ha ngt till mal. -zirkeln, tr. med 
cirkel afmata, afpassa; biid. cirkla, afmiita, 
ofvervaga, svarfva. -zirk[e]Sung, /. -zucht, 
/. afiopp. -zug, m. 1. fiyttning, afresa, af- 
tag, afmarsch. 2. bortledning, aftappning. 
3. afdrag, franriikning. 4. afdrag, aftryck. 

5. trycke p& gerftr. -ZUglich, jorep. med gen. ef- 

ter afdrag af. 
flbzugslibogen, m. afdrag, korrekturark. -gra- 

ben, m. afloppsgraf, -kanai, m. afloppskanal. 

-predigt, /. afskedspredikan. -rohr, n, af- 

loppsror. -zeil, f. fiyttningstid. 
abllzupfen, tr. afrycka, afplocka. -zwacken, 

tr. 1. knipa af. 2. F jm etw. ~ aftvinga ngn 

ngt. -zwecken = abzielen. -zweigen, L tr. 1. 

(af)kvista. 2. afskilja. 11. rjl. o. itr. h. taga 

af, vika af, grena ut sig. -zweigung,/'. ut- 

grening, gren. -zwingen, tr. aftvinga. 
Accent, -e, m. akcent. -ui'eren, sv. tr. akcen- 

tuera. -uierung,/. 
Accept, -e, n. akcept. -leren, sv. tr. akceptera. 
Accidenlls, Accidentien ei. -zien, n. 1. tillfallig- 

het. 2. Tani. piur. sportler. -z, -[«]««,, y. 1 

tillfallighet. 2. boktr. akcidens. -zdruck, m. 

akcidenstryck. 
Accislle, 0, f. akcis. -ami, n. akciskammare. 
Accompagnllement, -s, 0, n. ackompanjemang. 

-leren, sv. tr. ackompanjera. 
Accord, -e, m. ackord. -feren, sv. itr. h. ackor- 

dera, gora ackord. itr. tntr»n«liivt, rji. reflexivt, St. atarkt, SV. iTftft, tv. tranaitiTt rerb. k. bar haben, S. har liU tkjMpverb. aocurat 15 Adhasion accurat, a. ack-irat, b 'ggrann, omsorgsfuU, 
ordentlig. -iss8, 0,J. noggrannhet. 

aeh, I. itj. ack, o. ~ dafs: o att, ^ jal ack 
jal a ja! />* neini a nej ! ~ sol ja sa! ~ 
was da I 4 visst i(ke! dnmt prat! II, - 
8i. -e el. -s, «. acl<. F mit ~ wnrf Krach: 
med stor nod. -a*, -e, m. agat. -el, -n, f. 
(sades)agn, skafva. -iflesferse,/. akilleshal, 
omtalig punkt, 

Achse, -n,f. dim t, (bin.l)axel. 

Achsel, 'fi, f. axel, Klciildra. Die r%>n zuchen: 
rycka pa axiarna, 'iber die ~ ansehen: se 
nga ofver axeln, eiw, auf die leichte '^ 
nehmen: ej gora stor affar af ngt, ej bry 
sig stort om det, auf heiden •^n tragen : 
biira kappan pa Ijiigge axlarna. -bein, n» 
nyckelben. -k!appe, /. axelstycke. -n, sv. 
tr. iagga, taga pa axlarna. axla. -standsg, a. 
bot. utgaende fian bladvecken. -stuck, n, 
axelstycke, axcllapp. -tragsr, to. opalitlig 
inanniska. -triigerei, /. opalitMgt satt. -tra- 
gerisch, a. opalillig, falsk. -zucken, ». axel- 
ryckning. 

achsen, sv. tr. forse med axlar. 

Acht, I. 0,/. \. aktj uppmarksamhet, oii^sorg; 
upx)sat, mening. «w haben ei. geben au/ etio.: 
gifva akt pa ngt, etw. aus der ei. aujser *%* 
lassen: lemna ngt opaaktadt, etw. in ~ be- 
halten: komma ihag ngt. 2. akt, landsfor- 
visning. Jn in die ~ erkldren ei. thun: for- 
klara ngn i akt, iredlos, fagelfri. II. a. 
(obsji. grundtai) atta. Ubev /^ Tage: i dag atta 
dagar till. Bojdt i taiesattet: mit r^en fahren : 
fara med atta hastar. Betr. sma. jrr «ms. med 
drei. III. -en,/, atta Uiffraa). 

acht se edit. 

aohtbar, a. arbar. -keft, /. arbarhet, 

achte, a. (ordningstai) attonde, jfr dritte. -haSb, 
a. sjn och en half. 

Achtei, -, n. attondedel, attondel. -band, m. 
-format, n. -grofse, /. oktavformat. -n, sv. t7\ 
dela i attondel ar. -notSj -pause, /., -takt, 
m,. mus. attondel H not, pans, takt. 

schten, sv. I. tr. 1. akta, vardera. Das Ge~ 
setz f^ respektera lagen, er achtet das Geld 
nicht: ban satter intet varde pa pengar. 2. 
anse, haila for. Fur gut <>, taga for godt,/?i"r 
nicht s f^ ej bry sig om. II. itr. h. Auf etiv. 
(ack.) '^ gifva akt pa, taga hansyn till ngt. 
III. rjl. Sich nach etw. ^ rjitta sig efter ngt. 

achten, sv. tr. forkiara i akt, forklara fredlos, 
prof^kribera. 

Achtljender, m. hjort med &tta grenar p^ hor- 
nen. -ens, adv. for det attonde. -enswert[h], 
a. aktningavard. -er, I. -, m. §,tta m. m. se 
Fiinfer. II. prep, med dat. aja. akter om. 

Schter, -, m. person som forklarar i akt. 

achtllerlei, ©boji. a. attahanda, atta slagB. -er- 
steven, m. akterstaf. -fUfsler, m. attafoting. 
•geben, %tr» h, gifva akt, akta. -los, a. 1. 
oaktsam, v&rdslos. 2. ouppmarksam, -lo- Sigkcit, /. 1. oaktsamhet, vardslosbet. 2. 
ouppmarksamhet. -sam, a. 1. aktsam. 2. 
nppmarksam. -samkeit, /. 1. aktsamhet» 2. 
uppmarksamhet. -ung, /. 1. uppmarksam- 
het, akt. Auf Jn ~ geben ei. haben : gifva 
akt pa ngn ; mil. ~ I gif akt ! 2. aktning, 
vordnad, uppmarksamhet. Sich in <v* setzen: 
satta sig 1 respekt, beijm in ~ stehen: vara 
aktad, respekterad af ngn, die schuldige '^ 
beobachten : visa skyldig vordnad. 

Achtung,/. akt, proskribering. 

achtiinosiivoU, a. aktningsfull. -wert[h], -wUr- 
dig, a. aktningsvard. -widrig, a. respekt- 
vidrlg. 

achtxehn, a. (obaji. grundtai) aderton. -ender, m. 
hjort med aderton grenar pa hornen. Betr. 

6fr. sms. jfr sms. med drei. '%%, a. (ordningstal) ader- 

tonde. -tel, -, n. adertondel. -tens, adv. for 
det adertoude. 

achtzig, a. (obsji. grundtai) attio. -er, -, m. 1. 
attioaring. 2. In den f^n: pa attiotalet. 
-erin, 'nen,f. attioarig gumma, -ste, a. (ord- 
niDgstai) attionde. -stel, -, ». attiondedel. 
•Stens, adv. for det attionde. 

achzers, sv.itr.h. gicka djuptjjamra sig,kvida. 

Acker, m. l.pi.-f. aker, fait, teg, garde. Den ~ 
bauen: odla i arken. 2. pi. -, plogland, tunn- 
land. -bar, a odlingsbar. -bau, m. aker-, 
jord-, landbbruk. -bauend, a. akerbrukande. 
-bauer, -, m. S^kerbrukare. -beet, n. teg. 
-burger, m. jordbrukare. -ei, 0, f. jordbruk. 
'3r,m. jordbrukare. -gaul,m. arbetshast. -ge- 
rat[h], n. akerbruksredskap. -huhn, n. rapp- 
hoTia. -knechtjm. jordbruksarbetare. -krume, 
/. matjord. -land, n. akerjord. -lattich, wi. bot. 
ha.sthof. -mann, -leute, m. jordbrukare, -il, 
sv. r. o. itr. h. bruka jorden, ploja; trala. 

ackert eich, a. rik pa akrar. 

Ackerliung,/. jordbruk. -vieh,n.dragare. -wirt[h], 
m. landtbrukare. -wirt[hjschaft, /. landt- 
brulv, jordbruk, 

a, D. f irkortn. = aufsev Dieust : for detta (f. d.). 

adijaqt at, a. adekvat; motsvarande. -dieren, 

. sv, i r. addera. -e, -s, n. c. itj. farval, adjo. 

Adel, -s, 0, in. adel; adelskap. Hoher ~ hiig- 
ade . -ig, a. adlig; adel. -il, sv. tr. adla. 
-sbOch, n. adeiskalender, -matrikel. -schaft, 
/. adelskap, adel. -sherrschaft, /. adelsval- 
de. -skammer, f. riddarhus. -siexikon, -sra- 
gsst;?r, n. =» Adelsbuch, -ung, /. adlande. 

Adept, -en, m. adept. 

Ader, -w, /. dim. f, ader, &dra. Zur 'x* lassen : 
a) I'lderlata, b) lata aderlata sig, biid. keine 
^ zu etw. haben: sakna anlag for ngt. -bruch, 
m. Merbrack. -haut, /. aderhinna. -ig o. 
aderig, a. &drad. -lafs, -e f, m. -lassen, n. 
4d' rlatning. -iasser, m. person som later 
§.dor. -n 0. Mdern, sv. tr. 4dra. -schlag, m. 
pi3l8alag. 

AdhBiirenz, 0, /. adhesion, -neren, sv. itr. h. 
adharera, hanga vid. -$i6n, 0,/. adhesion. -V =»• (bregMruip appnlagsord. * &kta »m: «»hto«r plnr. f bar omljud. r familjAst, P liMjre aprMt.. % onkodrf brakllKt adieu 16 &hiilicli0D adi^eu, I. itj. 11. -[sj, -5, n. adjo, farval. 

Adi'I, -e«, m. edil. 

AdJektTv, -«, -urn, -timls], -a, n. adjektiv. -Isch, 

a. adjektivisk. 
adjudizi'eren, sv. tr. tillerkanna, tilldoma. 
Adjunkt, 'e[n\, m. adjunkt. 
Adjustierilamt, n. justeringsverk, -en, sv. tr. 

justera. -un^, f. justering. 
/Adjutant, -e«, m. adjutant. 
ftdler, -, m. orn. -nase, /". ornnasa. -orden, m. 

ornsorden. 
administrieren, sv. tr. administrera, forvalta. 
Mmiral, -e [f], m. amiral. -itat, -en, f. ami- 

ralitet, 
adoptliiersn, sv. tr. adoptera, upptaga som 

eget barn, -iv, a. adoptiv-, adopterad. 
Adressilant, -en, m. -antin, -nen^f. afeandare. 

-at, -ew, m. -atin, -mn^ f. adressat. 
Adresslle, -n, f. adress. -buch, n. -kaSendar, m. 

adresskalender. -leren, sv. tr. adressera. 
Advent, -e, m. advent. 
AdverJi, -ten, -mm, -um[s], -a, n. adverb. 
Advokat, -en, m. advokat, sakforare. -enkniff, 

m. advokatknep. -ur, -en, f. advokatur, 

advokatstand. 
advozi'eren, sv. itr. k. advocera, upptrada som 

sakforare. 
Affaire, -»,/. affar. 
Affe, -n, m. dim. t, 1. apa; F wid. dumliufvud, 

8 jap. Seinem o^n Zucker fjeben: Ydixa. upp- 

sluppen, jm den '^n tveisen ei. drehen : drif - 

va gyckel med ngn, einen 'vn an jm ge- 

fressen hahen: vara intagen, gaien i ngn. 

2. F biid. rns, ilorsliiifva. Ein Affchen hahen: | 

vara litet pa tre kvart. 
Affekt, -e, m. alffiekt, sinnesrorelse. -leren, sv. ! 

tr. affektera, lataa. -lert, a. affekterad, till- ' 

gjord, konstlad. i 

affen, sv, tr. 1. efterapa, efterharma. 2. drif- 

va, gyckla med. 
Affenilart, /. apart, -figur, -fratze, /. -geslcht, 

n. apfysionomi, apansigte. -haft, a. aplik, 

som en apa. -konlg, to. F liten tok. -mafsig, 

a. aplik. -pinscher, rn. pintcher, ratthund. 

-posse, f. -posseti, m. apspel, tokeri, galen- 

Bkap. -schwanz, m. 1. apsvans. 2. tolp, vap. 

-spektake!, -spiel, n. -streich, m, narrspel, 

galenskap, npptag. 
After, -, m. forsmadlig person, spefagel, gyck- 

lare. -ef, -en,f. 1. efterapning, iiarmning. 

2. gackeri, spe, gyckel. 
Affi'chjle, -n, f. affisch. -leren, sv. tr. affischera. 
Affin, -nen, f. aphona. 
Affinitat, -ew, f. slagtskap, frandskap. 
affisch, a. aplik, apig. 
affizierllbar, a. kanslig, mottaglig; retlig. -bar- 

keit, /, kanslighet. -en, sv, tr. inverka pa, 

rora, upprora. 
Affner, -, m. vafsked. 
Afrikanller, -, to. afrikan. -erin, -nen^f. afri- 

kanska. -isch, a. afrikansk. After, -, i. m. bakdei, stuss, stjart. 2. n, af- 
fall; exkrementer. -arzt, nn. dalig lakare, 
kvacksalfvare. -bier, »?,. svagdricka. -blatt, 
n. bot. stipeL -bilrge, m. underborgen. -darm, 
TO. iindtarm. -dichter, m. usel poet, rimsmi- 
dare, -erbe, m. arfvinge i andra led. -geliOrt, 
/. efterbord. -geiehrt, a. som latsar liirdom, 
-grolse, /. falsk etorliet. -heu, n. ho af ef- 
teralattern. -kind, n. 1. barn, fodt efter fa- 
derns dod. 2. oakta barn, -klaua, f. sporre, 
smaklof. -konig, vi. olaglig koniing. -korn, 
n. smasad. -feder, n. kappa p5, skodon. -lehen, 
n. nnderlan. -mehl, n. eftermjol, kll. -rede, 
/. baktal, fortal. -reden, itr. h. baktala, 
fortala, jm: ngn. -red[nJ8r, m. bakdantare. 
•solin, TO. 1. posthum son. 2. oakta son. 
-welt, /. 1. % efterverld. 2. lagre raedel- 
klassen, demimonden. -wesen, u. illistigt, 
vrangt, obildadt salt. 

Agilat se Achat, -ande, -n^f. 1. ritual, mass- 
bok, kyrkohandbok. 2. anteckningsbok, 
promemoria. -ens, Agentien es. -zien, n. drif- 
kraft, drilTjader. -ent, -en, m. agent, om~ 
bud, expedit. -entscliafty^f, agentskap, agent- 
syssla. -entui , -en, f. agentur. -gregat, -e, 
n. aggregat. -§r80ieren, sv. tr. upptaga, in- 
forlifva. -j'erefi, sv. itr. h. o. tr. agera, spela 

en roll. 

Aysijlation, -en, f. agitation, nppvigling. -ator, 

-5, 'OreUf VI. agitator, nppviglare, -ieren, sv» 

itr. h. agitera, iippvigla, 
Agfel, -e, to. -[e], -ew,./". akleja. 
Agrllaffe, -«■, /'. agraff, fruntimmersspaniie. 

-arisch, a. agrarisk, agrar-, -ikultup, -en^f, 

agriknlturj akerbrnk, jordbruk. -ondm, -en, 

m. agio no m. 
Agyptllen, -, n. Egypten. -er, -, to. egypter, 

-erin, -nen, f. egyptiska. -isch, a. eg3^pti8k. 
ah, itj. ah, a. -a, itj. aha, aha, ja sa. 
Able, -n, /. syl, boktr. al. 
Ahm, -e, m. -en, f. am. -en, sv. tr. justera, 

krona. -Sng, ~en, J', sjo. amning. 
Ahn, -[e]s, -en, m. stamfader, anherre, piur. 

anor, forfader. -den, sv. tr. 1. tadla, straff a. 

2. = aknen. -dung, /. straff, bestraifning, 

napst. °®, -», 1, m. = Ahn. 2. /. anfru, stam- 

moder. 
ahnein, sv. itr. h. likna, /to: ngn. 
ahnen, sv. tr. o. itr. h. ana. Ich ahne etw. ©i. 

mir (t mich) ahnt etw.: jag anar ngt. •%/ 

lassen: lata forsta. 
Ahnenliblld, n. familjportratt. -dUnkel, to. an- 

dryghet. -liste,y. slagttafla, stamtriid. -stolz, 

I. a. anstolt, andryg. II. to. andryghet. -la- 

fel — Ahnenliste. 
Ahni!frau,y. anfru. -herr, to. anherre. 
ahnijch, a. 1. liknande, lik, dylik. Jm 'v sein 

el. seken : likna, vara lik ngn, dieses Portrat 

ist zum Sprechen ^ detta portrritt bar en 

slS-ende likhet. 2. analog, proportlonell. 

-en, sv. I. itr. h. likna, vara lik. II. tr, gora tfr. lntr»n»ltlvt, rjl. reflexlvt, St, «t»rkt, «??. avagt, tr. trnnsitfvt TCrb. h. har haben, S. har »ein till hj«,lpr«rb Ahnlichkeit 17 — allezeit lik. -keit, f. 1. likhet. 2. analogi, propor- 
tion, -keitsbeweis, m. analogibevia. 

Ahnung,y*. aning, forkansla, misstanke. -slos, 
a. intet anande, -svolljtt.uppfyld af aningar. 

ahol, itj. sjo. alio j 5 haaj. 

Ahorn, -c, m. lonn. -en, a. af lonn, lonn-. 

Ahrlle, -n, f. ax. In '^n schiefsen: skjuta ax, 
biid. komma pd ofverblifna kartan. -en.sv. I. 
itr. h. plocka ax. II. rji. ga i ax. -enlese, /. 
axplockning. "enleser(in), wi. {/.) axploc- 
kare (-erska). -Ig, a, forsedd med ax. 

ai, itj. \, (smarta) aj, 2. = ei II. 

AT, (2-stafv.) Bkrifvet Ai el. Al^ -[5], -5, n. 200I. trog- 

djur. 

Aich- se Eich-. aien se eien. 

Akadilemie, -[e]w, /. akademi. 1^ der Wissen- 
schaften: vetenskapsakademi. -emiker, -, 
m. akademiker. -emisch, a. akademisk. 

akatholisch, a. icke katolsk, kattersk. 

Akiiazie, -w, f. akasia. -elei se Aglei. -k- ae 
Ace-. 

Akrobat, -en, m. akrobat, lindansare. -Isch, a. 
akrobatisk, lindansare-. 

Akt, -e, m. 1. akt, 2. handling. Ein 'x/ der 
Verzweijiung : ett fortvifladt steg. -e, -w, y. 
akt, aktstycke, skriftug handling. Zu den o^n 
el. ad acta leg en : lagga till handlingarna, 
ad acta, ej vidare bry sig om. -enmensch, w. 
byrakrat. -enstUck, n. aktstycke, dokument. 

Aktijie, -n, f. aktie, aktiebref. -engeseUschaft, 
f. aktiebolag. -onar, -e, w. aktieagare. 

akti'v, a. aktiv, stadd i tjanstgoring. -itat, -en, 
f. aktivitet, verksamhet, tjanstgoring. 

Aktuar, -e, -ius, -ms, -en, m. aktuarie, kanslist. 

Aktus, 'US, -us el. -c, m. hogtidiig akt, hogtid- 
lighet. 

akut, I. a. II. -e, m. akut. 

Alabaster, -s, 0, m. alabaster, -n, a. af ala- 
baster. 

Alarm, -e, m. alarm, -leren, sv. tr. alarraera. 

Aiaun, -e, m. alun. -en, sv, tr. beta i alunios- 
ning. -icht, -ig, a. alunartad, -haltig, alun-. 

aibern, I. a. enfaldig, dum, vdpig. II. sv. itr. 
h. 8JS,pa sig, bara sig dumt at, prata dum- 
heter. -heit,/. dumhet, faddhet. 

Alb!|mo,-[5J,-5,m. albino, -urn, -[5], -s,». album. 

Alchimllie, 0, f. alkemi. -ist, -en, m. alkemist. 

Alfanz, -e, m. narr, upptagsmakare. -en, sv. 
itr. h. beg& dumheter, gyckla, galnas. -erei, 
-en, J", narraktighet, gyckel, uppt&g. 

Alilge, -n, f. alg. -I'nea, -[s], -[s], n. ny rad, 
afsats. "ka[l]tle, -n, m. alkald, alkad (domare 

i Spacien). 

Alkohol, -e, m. alkohol, sprit, -isch, a. eprit- 
haltig. 

Alkov, -e, -e, -n, -en, -, m. alkov. 

all, I. o. all, hvarje, *>/ und jeder: hvar och 
en, /vc Menschen: hela varlden, 've beide: 
bada tva, diese Bucher habe ich 'x/c gelesen: 
jag bar last alia dessa bocker, f\^e zwei Ta- 
ge: hvarannan dag, *ste drei Tage: hvar tredje dag, ^e Augenblicke: hvarje ogon- 
blick, in «wer Frilhe: belt tidigt pa mor- 
gonen, ein fur o»e Mai: en gang for alia, 
mit, bei, trotz r^iedem ei. bei ^e diesem: i 
trots af allt detta, wenn das ^^-jCS ist: om 
det ej ar ngt vidare, er ist Mann fur 
'v-es; han ar karl for sin hatt, Mddchen 
fiir >^es: ensamjungfru, ordspr. f^-^es zu sei- 
ner Zeit: hvar sak bar sin tid, in f^em: 
in alles, vor ojem: framfor allt, i synnerhet. 
^es &fv. alia miinniskor. II. -[s], 0, n. allt, 
varldsallt. III. adv. F all, slut, 'v/ machen: 
gora slut pa, <%/ werden: taga slut. -abendllch, 
a. hvarje kvall upprepad; adv. afv. -abends, 
hvarje kvall. -begiUckend, a. lyckliggorande 
allt och alia, -bekannt, a. allbekant, all- 
mant kand. -da, adv. dar. -deutschland, n. 
hela Tyskland. -dieweil, konj. alldenstund. 
■e - all III. -ee, -[e]w,/. all6. 

Allegllorie, -[e\n,f. allegori, sinnebildlig fram- 
stiillning. -orisch, a. allegorisk, sinnebildlig. 

aliein, I. a. allena, ensam; adv. allena, alle- 
nast, endast, blott. Schon -%» der Gedanke: 
blotta tanken. II. konj. men, dock, -berech- 
tlgung, /. uteslutande rattighet. -betrieb, m. 
monopol. -e = aliein. -gesang, m. solosang. 
■gesprach, n. monolog. -handel, m. forsalj- 
ningamonopol. -belt, y*. ensamhet. -herr, w. 
envaldsherre. -herrschaft,/. envalde. -herr- 
scher, m. envaldsherskare. -ig, a. uteslu- 
tande, enstaende, ensam i sitt slag, -igkeit, 
f. exklusivitet, egenskap att vara ensam i 
sitt slag, -spiel, n. solospel. -stehend, a. en- 
staende, enstaka, ensam. 

allemai, adv. alltid, standigt. Ein fiir i^^ en 
gS,ng for alia. 

allenllfalis, adv. i alia fall, i nodfall, mojligen. 
-fallslg, a. eventuell, mojlig, mojligen in- 
traffande. -thalben, adv. ofverallt, under alia 
forhallanden, stadse. 

aller-, aldra-, t. ex. 'y^best: aldrabast, <^grofst: 
aldrastorst 0. a. ▼. 

Allerlibarmer, m. allforbarmare. -dings, adv. 
visserligen, utan tvifvel, forvisso. -halter, 
m. alltings uppriitthallare. -hand, oMji. a. 
allehanda, hvarjehanda. -heingen[fest], n. 
allhelgonadag. -lei, obsji. a. allehanda, alia 
slags, -iiebst, a. utmarkt sot, hiinforande, 
fortjusande. -orten, -orts, adv. allestades, 
ofverallt. -schaffer, m. alltings skapare. 
-seeien[f8St], n, alia sjalars dag (katouk lorge- 

li6gtid till minne af de aflidne). -SeitS (ftfr. - - -), 

adv. fran, hX alia sidor, allesamman. -warts, 
-w@g8[n], -wig[en]s, adv. ofverallt, stadse. 
-weltsfreundjWi.van med hela varlden. -welts- 
freundschaft, f. ytlig vanskap, som ar lika 
mot alia, -wettskerl, m. F tusenkonstnar. 
-wert[h]este(r), m. F bak, stjart. 
allellsam[mjt, adv. allesamman. -wege = aller- 
wege. -weile, adv. F emellertid, under tlden. 
-zeit, adv, alltid. * «■ fOregieDile uppalagsord. &kta ims. »akn»r 

2- — 195271. Tj/»k-Mvensk tkolordhok. t b*.r omljud. F faaiiljfcrt, P mjcrt^ sprHk. % mindre brttklift Allgegenwart 18 Alter Allllgegenwart,y. allestadesnarvaro . -gegenwar- 
tig, a. allestades narvarande. -gemach, adv. 
sa smamngom. -gemein, a. allman. Im f\ien: 
i allmanhet. *gemeinheit, /. allmanhet. -ge- 
walt, /. allmakt. -gewaltig, a. allsvaldig, 
allradande. -gliitig, a. allmangiltig. -gutig, 
a. allgod. -heit, y*. allhet. -hfer, adv. har. 

Allijianz, -en, f. allians, forbund. -gator, -«, 
-oren, m. alligator, -leren, sv. I. tr. alliera, 
f orbinda. II. rjl. f orbinda sig, sluta forbund. 

alliljahrig, -jahrlich, a. arlig, hvarje ar ater- 
kommande; adv. arllgen. -macht,y. allmakt. 
-machtig, a. allsmaktig. -mahlichj a. skeende 
Ba smaningom, gradvis; adv. ea smaningom. 
-mande, -mende, -n, f. allmanning. -monat- 
lich, a. manatlig; adv. manatligen, hvarje 
manad. 'nachtlich (afv. ---), a. hvarje natt 
iterkommande ; adv. hvarje natt. -6d, -e, 
-odium, -imto[sJ, 'itn, n. allod, odalgods. 
-odial, a. allodial, odal-. -6nge[n]perUcke,/. 
allongeperuk. -otria, obsji. n. pi. 'n* treiben : 
syssla med saker som ej hora till amnet, 
ha dumheter for sig. -sehend, a. allseende. 
-seitig, a. allsidig. -seitigkeit, f. allsidighet. 
-stund, adv. stadse. -stundlich, a. ^terkom- 
mande hvarje timme; adv. hvarje timme. 
-tigig, -taglich (afv. ■«--), a. alldaglig, daglig. 
-tagllch, a. hvardaglig, trivial, -tagsbeschaf- 
tigung, /. hvardagsarbete, hvardagsbestyr. 
-tagsgeschwatz, n. hvardagsprat. -tagsmensch, 
m. hvardags-, dussinmanniska. 'l^hBr&W, adv. 
ofverallt och allestades. •umfassend, a. allt- 
omfattande. -vater, m. allfader. -verstand- 
lich, a. allmanfattlig. -welse, a. allvis. -wis- 
send, a. allvetande. -wissenheit, /. allveten- 
het. -wisser, m. ofverklok person, -wisserei, 
/. ofverklokhet. -wo, foraidr. = wo. -wochent- 
lich, a. hvarje vecka dterkommande; adv. 
hvarje vecka. -zelt, adv. alltid. -zu-, alltfbr, 
t, ex. f^dumm, f>.^viel. -zuma!, adv. allihop. 

Aim, -en, f. 1. bargsbete. 2. barg, f jail, alp. 

Almanach, -e, m. almanacka. 

AlmSse, -n, f. -n, -, n. almosa. -nanslalt, /. 
valgorenhetsanstalt. -nbUchse, /. fattigbos- 
sa. -nempfanger, m. almosehjon. -nier, -e, 
-npfleger, m. almosentdelare. -nstock,778. fat- 
tigbosaa. 

Aliloe, -[e]w, /. aloe, -ose = Alse. 

A!p, I. -e, m. mara. II. -ew,/. alp, fjall, barg. 
-driicken, n. marridt. -e, -w, /. •= Alp II. 

aipein, aipen, sv. itr. h. tillbringa sommaren i 
fabodar pa Alperna, vara till saters. 

Alpenllbirke, /. dvargbjork. -fUhrer, m. vag- 
visare pa Alperna. -giUhen, n. morgon- och 
aftonrodnad p§. Alperna. -horn, n. 1. alp- 
horn (bi&sinBtrument). 2. bargspets. -hUtte,/. 
alphydda. -pafs, m. pass ofver Alperna. 
-stange,/. alpstaf. -steiger, m, alpklattrare. 
-stock, TO. 1. den kompakta delen af en alp- 

kedja, fr&n hvllken smftrre rjggar grena ut sig. 2. 

alpstaf. -wlrt[h]schaft,/. fabod, sater. Alphabet, -e, n. alfabet. -iscli, a. alfabetisk. 

alpin, a. alpin, alp-. 

Alpler, Alp[n]er, -, m. 1. alpbo i aiimh. 2. alp- 

herde. -in, -nen^f. saterjanta. 
Alraun, -e, m., -e o. Alrune, -»,/. dim. [f], alrun, 

alruna, a) bot. Mandragora officinarum, b) 

af dess rot Wrfardigad araulett, husgud, c) spakvin- 

na, hiixa. -enhaft, a. alrunartad. 

als, konj. 1. satt. sasom, som, i egenskap af ; 
% i likhet med. Essig /%/ Wein verkau- 
fen : salja attika for vin, jn 'vy Bedienten 
nehmen: taga ngn till betjant, slch ~ be- 
siegt bekennen: erkanna sig vara besegrad. 
Sowohl ... ~ [awcA] ; saval ... som, bade 
... och, '\j ob el. 'v/ wenn: sasom om, es sieht 
aus, ~ ob el. 'N* wenn es regnen wollte ei. ~ 
wollte es regnen: det ser ut, som om det 
skulle bli regn, nicht ~ ob: icke sk att f»rst& 
som om. 2. tid. nar, da. 3. jamfareise. an, Sie 
ist mehr ^ zwanzig Jahr: hon ar ofver 
tjugu 4r, ~ dafs: an att, for att, nichts ~ 
ingenting annat an. -bald, adv. strax, ge- 
nast. -dann, adv. da, darefter, sedan, seder- 
mera, strax darpa. 

Also, -n,f. stamsill. 

also, adv. o. konj. sa, salunda, p& det sattet, 
alltsa, saledes, foljaktligen. 

Sister ae Elster. 

alt, -er t, I. a. 1. gammal (vld en viss lefnads&lder). 

Wie rsj ist er f hur gammal ar han ? fiir wie 
r\t halten Sie mich ? hur gammal tror ni 
mig vara? 2. gammal, till aren, alderstigen. 
f^es libel: garamalt, inrotadt ondt, F das 
ist etw. fs^es: det ar en gammal nyhet, det 
kanner man ju till, ordspr. Jung gewohnt, /x* 
gethan: ugf. boj vidjan, nar hon ar gron, 
sa blir hon bade fager och skon. 3. gam- 
mal, forn. 4. gammal, gammalmodig, be- 
gagnad, utsliten. 5. F gammal, hederlig, 
och motsatsen: obehaglig, fordomd. rs.^er Schwe- 
de! gamle hedersknyffel! ~er Esel! for* 
domda asnal II. -e, m. mus. alt. 

Altan (afv. - -), -c, m. altan, balkong. 

Altar (afv. --), -e [f], m. altare. -aufsatz, m. 
altarpall. -bild, n. altartafla. -diener, to. 
kyrkobetjant. -gemalde, n. altartafla. -ist, 

-en, TO. 1. katolsk kapellan, tjftnstgOrande vid ngt 
visst altare. 2. kyrkobctjaut. 

altllbacken, a. om brod: gammal, h&rdnad; Mid. 
omtuggad, omkaxad. -berUhmt, a. gammal 
och beromd. -deutsch, a. forntysk. -e, (adj. 
b»jn.) f. 1. F gumma. 2. cm djur: die rK, mit 
den Jung en : modern med ungarne. 3. F a) 
gumman mor, morsgumman, b) gumman 
(hustrun). 4. 8jo. stor vag. -ehrwUrdig, a. gam- 
mal och arevordig. 

altein, sv. itr. h. (borja) ildras. 

Altllent[h]ell se Altteil. -eCr), (adj. bojn.) to. 1. F 
gubbe, gamling. 2. a) F gubben far, fars- 
gubben. Meine is^n: foraldrarne, gamlin- 

garne, b) P gubben (&kta maxmeu). 3. l •kolan: itr. Ititr»u«ltivt, r/f. refliexivt, St. gttirkt . ivaitt. tr. tr&nsitivi »«rb. h. bar hab«n, S. h»r *ein till hii,lp»erb Alter 19 Amtertausoh kvarsittare. 4. Die 'n/w; de gamie, loruLideiis 
folk, unsere 'v-n; vara forfader. -er, -, n. 1. 
alder, lefnadsalder. Im ~ von zivanzig Jah- 
ren: vid tjugu S-ra alder, mittleren r^s: i 
medelaldern, medelalders. 2. alder, 41der- 
dom. Im ~ pa alderdomen. 3. tidsalder. 4. 
forntid. Von 'v-5 her, seit r^s: af gammalt, 
vor f\js: forr i viirlden. 5". tjanstealder. 
Nach dem ~ efter tjanstear. 

alterlllich se elterlich. -mutter,/. 1. farfars ei. 
farmers ei. morfarsei. mormors mor. 2. stam- 
moder. -n ei. yam. altern, sv. I. itr. h. o. s. 
aldras, blifva gammal. II. tr. lata aldras, 
t. ex. den Wein. -n, pi. se Eltern. 

Altersllgenofs, m. -genossin, /. 1. jamnarlg 
person. 2. samtida. -grau, a. gra af alder. 
•schwach, a. alderdomssvag. -schwache,/. al- 
derdom8Svaghet,alderdom8krampa.-SChwer, 
a. tyngd af 4r. -versorgung,/. alderdoms- 
forsorjning, pension, -versorgungsanstait, /. 
gubbhus, enkehus. 

AItert[h]um, n. 1. forntid, gamla tiden. 2. piur. 
antikviteter. 

Altert[li]flml!clel, -ew,/. 1. forsok till konstlad 
likhet med forntida forhallanden. 2. anti- 
kvitetsvurm. -eln, sv. itr. h. 1. forsoka fram- 
konstla forntida forhallanden. 2. vurma for 
antikviteter. -[I]er, -, m. 1. person som gor 
eig skyldig till Altertumelei. 2. antikvitets- 
kannare, antikvitetshandlare. -lich, a. gam- 
maldags, antik. -lichkeit, /. fornaldrighet, 
fornaldrigt satt. 

Altert[h]amsliforscher, m. fornforakare. -for- 
schung,/. fornforskning, arkeologi. -handler, 
-kramep, m. antikvitetshandlare. -kunde, /. 
fornkunskap, arkeologi. 

Altervatep, m. 1. farfars ei. farmors ei. morfars 
el. mormors far. 2. stamfader. 

aitllfrankisch, a. fornfrankisk ; F foraldrad, ur- 
gammal. -fUrstlich, a. af gammal furste- 
slagt. -gebacken = ahbacken. -geseli[e], m. 
aldgesall. -glaubig, a. rattrogen^ ortodox. 
-handler, m. lumphandlare. -hergebracht, 
-herkommlich, a. hafdvunnen, gammal. -hoch- 
deutsch, a. fornhogtysk. -ist, -en, m. -istin, 
-new, f. altist, altsangare, altsangerska. 
•jUngferlich, a. lik gamla ungmor, sipp. 
-jungfernstand, m. en gammal ungmos stall- 
ning, ungmostand. -katholisch, a. gammal- 
katolsk. -kirchllch = altgldubig. -klug, a. 
lillgammal, snusfbrnuftig. 

altlich, a, ngt gammal, ej ung mer; lillgam- 
mal. -keit, /. begynnande dlderdomj lill- 
gammalt satt. 

Altllmeister, m. ilderman. -modisch, a. gam- 
malmodig, omodern. -mutter, /. farmer, 
mormor, gammal gumma, -nordisch, a. forn- 
nordisk. -sitzer, m. person, som lefver pa 
undantag, jfr Altteil. -stadt, /. gamla staden 
(&lst» delen af en itad). -t[h]ell, fl. undantag, aom 
fSr&ldrar fOrbeh&lU slg, n&r de aftr&da ain egendom &t barnea. -vater, VI. farfar, morfar, stamfader; 
arevordig gammal man, patriark. -v^terisch, 
a. gammalmodig, foraldrad. -vateriich, a. 
patriarkalisk, uraldrig. -vordern, (adj. bejn.) 
pi. forfader. -weibergeschlchte, /. -weiber- 
marchen, n. kiiringsaga. -weibergeschwatz, 
n. -weibergewasch, n. F karingprat. -weiber- 
sommer, m. 1. eftersommar. 2. spindelvaf, 
som flyger i hiften om hosten. -weibisch, a. 
karingaktig. 
Alllumnat, -e, n. pension, uppfostrings- och 
nndervisningsanstalt. -limne, -n, -umnus, 
-us, -en, m. larjunge i ett Alumnat, alumn. 

am, gmndragn. af an dem. Vid auperlativa adv. lemnas 

det ottfversatt, t. ex. 'v^ besten, /v* tiefsten : bast, 

djupast. 
Amalgam, -e, n. amalgam. 
Amazonile, -n, f. amazon. -enhaft, -Isch, a. 

amazonlik. 
Ambller, -, m. &fT. % -n, /. ambra. -Iti6s, a. are- 

lysten. -ols, -e, m. dim. [f], stad. -ofsschmfed, 

m. grofsmed. 
Ambrlla, -[s], -5, w.,/. o. n. ambra. -osia, 0,/. 

ambrosia, gudaspis. -osisch, a. ambrosisk. 
Ambulanz, -en, f. mu. ambulans, faltlasarett. 
Ameise, -n, /. myra. -nbar, -nfresser, m. rooi 

myrslok. -nhaufen, m. myrstack. -nkriechen> 

-niaufen, n. krypande kansla i huden. 
Amen, -[s], -, n. o. adv. amen. 
Amerlkaniler, -, m. amerikanare. -erin, -nen^f, 

amerikanska. -isch, a. amerikansk. 
Ammann, -er f, m. amtman i schweiz. 
Amme, -w,/. dim. f, amma. -nmarchen, n. am- 

saga. 
Ammer, -n, /. jimmerllng, -e^m. gulsparf, sparf. 
Amnestie, -[«]«,/. amnesti. -ren, sv. tr. gifva 

amnesti. 
Ampel, -n, /. 1. ampel. 2. hanglampa. -n, sv. 

itr. h, sprattla med Mnder och f»tter efter ngt. 

Ampfer, -, m. bot. syra, surbill, rumex. 

Amphibllie, -n, /. -ium, -wwi[s], -en, n. amfibie. 
-Isch, a. amfibisk. 

Amphitheatller, n. amfiteater. -ralisch, a. amfi- 
teatralisk. 

Amputllation, -en, /. amputation, amputering. 
•leren, sv. tr. amputera. -lerung, /. 

Amsel, -n, /. trast, kramsf4gel. 

amsig se emsig. 

Amt, -er f, n. 1. ambete, tjanst, kail, Byssla, 
uppdrag, plats. Das ist nicht deines '\/es: 
darmed har du e] att skaffa, thun, was sei- 
nes t^es ist: ej lagga sig i andras afEarer, 
skota sina egna §.ligganden, von *\iS wegen: 
k ambetets vagnar. 2. byrd, ambetslokal. 
3. amt, fogderi. 4. domstol; domsaga. 6. 

gudstjanst, l aht hos katollk. massa, hoa protest. 

nattvard. -ei, -en, /. 1. amt, fogderi. 2. en 
amtmans bostad. -en, sv. -" amtieren. 
/imterllhandel, m. handel med ambeten. -sUch- 
tig, a. fikande efter ambeten. -tausch, m. 
ambetsbyte. uppulKKSurtl. fckta «iu«. lakuar plur. f har oniljud. F faii)i!j»rt, P Utr« uindrc brukliift Amthans 20 - anbieten Amtlihaus, n. 1. tingshus. 2. en amtmans bo- 
stad. 3. bostalle. -leren, sv. itr. h. utofva 
sitt ambete, vara stadd i ambetsutofning. 
■lerung, /. -lich, a. 1. horande till ambetet, 
ambets-. 2. officiell. -los, a. utan ambete. 
-mann, m. amtman. -mannin, afT, -mannin,/. 
amtmanska, en amtmans fru. -mannschaft, 
y. 1. en amtmans vardigliet, amtmanskap. 
2. amtmansdistrikt. -mafsig = amtlich. 

Amtsllalter, n. tjansteMder. -antritt, m. ett am- 
betes tilltradande. -bericht, m. ambetsbe- 
riittelse. -bewerber, m. kandidat till ett am- 
bete, tjanstsokande. •bewerbung,/'. kandi- 
datnr. -blalt, n. officiell distriktstidning. 
-brief, m. tjanstebref. -diener, m. vaktma- 
Btare ; rattsbetjant. -gericht, «. haradsriitt. 
•geschaft, n. arabetsbestyr. -gesicht, n. am- 
betsmin. -gev/ait,/'. ambetsmyndighet. -hand- 
lung, f. tjiinsteforrattning. -kleid, n. am- 
betsdragt. -kosten, pi. forvaltningskostna- 
der; rattegangskostnader. -miene, f. am- 
betsmin. F eine o* aufstechen: taga pa sig en 
hogtidlig min. -person, f. ambetsman, tjan- 
steman. -pflsge,/'. ambetsforvaltning. -pflich- 
tig, a. lydande under ett amt, jfr Amt 3. 
-richter, m. haradshofding. -sassig, a. ly- 
dande i forsta hand Under en visa domstol. 
-schreiber, m. skrifvare, kopist i ett ambetaverk. 
-siegel, n. ambetssigill. -verweser, m. vika- 
rie. -vogt, m. domhafvande, lansfogde. -vog- 
tei,y*. en Amtsvogt'a ambete ei. ambetslokal 
el. domsaga. 

AmHulett, -e, n. amulett. -Usant, a. roande. 
-usement, -s, n. forstroelse. -Usieren, sv. tr. 
0. rjl. roa, forstro (sig). 

an, 1. prep. A. med dat. 1. rum. vid, bredvld, jam- 
te, t. ex. ~ der Thilr. 2. rum o. tid. pa, t. ex. 'x* 
der Wand hangen^ am Tage. 3. lid. ofversat- 
tes ej, t. ex. am ersten Juni: forsta juni, der 
Tag, fy^ welchem dies geschah: dagen, dd 
detta hande. 4. orsak. af, med anledning af, 
t. ex. 'X* seinen Wunden sterhen. 5.sarskiida fan. 
Es liegt mir am Herzen: det ligger mig om 
hjartat, eine Gewohnheit <%* sich haben: 
hafva en vana, breit '>^.den Schultern: bred 
ofver axlarna, reich, arm '%/ etw.: rik, fat- 
tig pS. ngt, ich weiys, was ~ dem ist: jag 
vet, hvad man har att tro darom, e* ist 
nichts ~ ihm: det ar ej mycket bevandt 
med honom, die Schuld liegt '^ ihm: ban ar 
skuld dartill, «« sick halten: styra, beher- 
ska sig, *>* und fiir sich: i och for sig, so- 
viel -%* mir ist: sa mycket pa mig ankom- 
mer, es ist ~ mir: det ar min tnr, das hat 
er so 'V. sich: det ar sa bans satt, 'x* Leib 
und Seele hranh sein : vara sjuk till kropp 
och sjiil, ich habe «>« zweien genug : jag har 
nog med tv&. B. med aok. 1. mot, intill, t. ex. 
etw. »>* die Wand stellen. 2. till, t. ex. -x* Jn 
schreiben. 3. pS,, t. ex. etw. *v die Wand hdn- 
gen. 4. inemot, nara, t. m. 'v hundert Mark. II. adv. 1. i sms. med aubst. Uppfor, emot, t. ex. 

bergf-^^ uppfor barget, himm,el'\» upp mot 
himlen, strom'\^ mot strommen, uppfor 
strommen. 2. Von diesem Tage 'v alltifran 
denna dag, nebenrs, har ei. dar bredvid, 
jamte, obew^ upptill, untenf^ nedtill. 

Ana!!baptist, -en, m. anabaptist, vederdopare. 
-choret, -en,'m. anakoret, eremit. -gramm, 
-e, n. anagram, bokstafslek, ordlek. 

anahnllein, t -lichen, tr. gora lik. 

analllog, a. analog, liknande, bfverensstam- 
mande. -logi'e, '[e]n,/. analog!, likhet, 6f- 
verensstamraelse. -logisch = analog, -iyse, 
-w, /. analys. -lysieren, sv. tr. analysera. 
-lytisch, a. analytisk. -nas, -[sej, f. ananas. 

anjlankern, tr. sjs. forankra. -archie, -[e]w, y. 
anarki, lagloshet. -archisch, a. anarkisk, 
laglos. -arten, I. tr. bringa till likhet. II. 
itr. s. 0. rjl. efterlikna, blifva lik. Angear- 
tet: medfodd, -a[f]sen, tr. locka med lock- 
bete, med agn. -athem, -c, -athema, -[s], -s 

0. Anathemata, n. anatema, forbannelse, 
forkastelsedom. -at[h]men, tr. andas pa. 

Anatom, -en, m. anatom. -le, -[e]w, f. anato- 
mi. -iker, -, m. anatom. -isch, a. anatomisk. 

anijaugein, tr. Jn ^ blicka omt, smaktande 
pa ngn. -backen, tr. samt itr. h. o. *. fasta, 
hiifta fast vid, klibba vid, ihop. -bahnen, tr. 
ban a, bereda vagen for, forbereda. -ballen, 
rjl. balla sig. -bannen, tr. fasttroUa. -bau, 
m. 1. odling, odlande. 2. tillbyggnad. 3. 
kolonisering, bebyggande, nybygge. -bau- 
bar, a. som kan odlas, kan bebyggas. -bail- 
en, I. tr. 1. odla. 2. bygga till. 3. bebyg- 
ga, kolonisera. II. rjl. sla sig ned, sl^ ned 
sina bop&lar. -bauer, -, m. nybyggare. -be- 
fehien, tr. pabjuda, anbefalla, rekommen- 
dera. -befehlung,/. -beginn, m. forsta borjan. 
-behalten, tr. behalla pa sig. -bei, adv. har- 
hos, harmed; dessutom. -beifsen, I. tr. 
bita i, bita af. II. rjl. bita sig fast. III. itr. 
h. nappa, nappa pa kroken, nfy. bUd. -be- 
langen, tr. opera, vidkomma, anga. -bel- 
fern, tr. glafsa pa, bjabba emot; trata p&. 
-beUen, I. itr. 1. h. borja skalla. 2. «. Der 
Hand Icommt angehellt: hunden kommer 
skallande. II. tr. skalla pS,. -bequemen, I. tr. 
lampa efter. II, rjl. lampa sig efter, be- 
kvama sig till, -berahmen, -beraumen, tr. 
berama, utsatta, bestamma. -beraumung, /. 
-beregt, a. omformald. -beten, tr. o. itr. h. 
Jn, vor jm '%* tillbedja ngn. -beter(ln), m. 
(/.) tillbedjare (-erska), beundrare (-inna). 

-betracht, -betrefif, blott adverWelt: in 'v el. 'X/5 

med gen. : med hansyn till, hvad betraffar. 
-betreffen — anbelangen. -bettein, tr. Jn 'v 
vanda sig tiggande till ngn. -yetung,y. till- 
bedjan. -betungswUrdig, a. tillbedjansvard. 
-blegen, tr. boja intill. -biegung, /. -bleten, 

1. tr. erbjuda, tillbjuda. II. rjl. erbjuda sig. 
in. itr. h. gora forsta budet p& en auktion. /'*. lnti»n«itiTt, rji. refl«siTi, St. ttarkt, SV, tTagt, tr. transiti^t yerb. h. har habun, S. har Anbieter 21 andringen -bieter(ln), m. (/.) person som erbjuder ugt, 
sora gor forsta budet. -bietung, /. erbju- 
dande. -bintJen, I. tr. binda, fastbinda, bin- 
da upp, etto. an etw, (dat. ei. act.).' ngt vid 
ngt. Biid. jm etw. fs^ inbilla ngn ngt, hurz 
angehunden: kort om hnfvudet. II. itr. li. 
Mit jm f>^ a) satta sig i forbindelse med 
ngn, Tani. b) borja gral med ngn. -bifs, m. 
bett, afbitande, napp. -blaken, tr. nedsviir- 
ta. -blasen, tr. 1. blasa pa. 2. mas. intonera, 
angifva tonen med bi&sinstrument. 3. mottaga 
med muvsik af blS,8in8trument. -blecken, tr. 
F jn ~ grina mot ngn. -bleiben, itr. s. for- 
blifva pa, forblifva fastsittande. -blick, m. 

1. blick, betraktande. 2. anblick, asyn, 
ekadespel. -blicken, tr. betrakta, gifva en 
blick. -bllnken, tr. 1. strala emot. 2. blinka 
at. -blin2e[ljn, tr. blinka at. -blitzen, tr. 1. 
blixtrande strala emot. 2. kasta en Ijun- 
gande blick pa. -bloken, tr. bola, rama 
emot. -bohren, tr. 1. borja borra. 2. borra 
hal i el. pa. Das Fafs ei. den Wein ~ sticka 
upp vinfatet. 3. borra fast, -bohrung, J\ 
-bolzen, tr. fastbulta, pliigga ihop. -borden, 
tr. sj5. antra, -bot, -e, n. anbud, bud, -bras- 
sen, tr. sj&. brassa an. -braten, kok. I. tr. 
bryna. II. itr. s. 1. brynas. 2. 8teka(s) 
fast, -brausen, itr. s. komma brusande. 
-brechen, I. tr. afbryta forsta stycket af, 
t. ex. ein Brot; sla upp, t. ex. eine Fla- 
sche. II. itr. s. 1. bryta fram, bryta in. 
Mit dem f^^den Tage: vid dagens inbrott. 

2. borja skammas, blifva ankommen. -bren- 
nen, I. itr. $. 1. tanda sig, raka i brand. 2. 
kok. vidbrannas. II, tr. antanda, patiinda; 
briinna ngt litet. 

An'jrmglle-Geld, n. mil. varfvarlon. -en, tr. 1. 
anbringa, placera. Seine Tochter ~ bort- 
gifta sin dotter, fa henne forsorjd; gut an- 
gebracht: val forsorjd, ich kann die Schuke 
nicht ~ jag kan ej fa p§. mig skorna, ein 
Wort f^ fiicka in ett ord. 2. anfora, angif- 
va, anklaga. Was ist Ihr 'x- hvad har ni att 
anfora. -er, m. angifvare, skvallerbytta. 
-erei, f. angifvelse, skvaller. -erin, f. == 
Anbringer. -ung, /. anbringande m. m. ■« an- 
hringen. 

Anilbruch, m. 1. forsta afbrytandet. 2. in- 
brott, t. ex. des Tages. 3. borjan till ro- 
ta, till forskamning. -brUchig, a. ankom- 
men, anfratt. -briichigkeit, /. = Anhruch 3. 
-briihen, tr. kok. skalla. -briillen, tr. ryta, 
vrala emot, at, -brummen, tr. brumma emot. 
-briiten, tr. Eier ~ ligga ngn tid pa agg. 
Angebriitetes Ei: halfkliickt agg, rotiigg. 
-chovis Be Anschovis. -dacht, -en, f. I. an- 
dakt, andakrtighet. 2. andakt, bon. 

Andachtllelei, -en,f. hycklad andakt, fromleri. 
-ein, sv. itr. h. hyckla andakt, stalla sig 
andaktig. -Ig, a. andiiktig. "ler,-,-ling,"e,w. 
ekrymtare, skenhelig person. anjidammen, tr. damma upp. -dampfen, itr. s. 

I. afsatta sig i form af anga. 2.Angedampft 
kommen: komma dngande. -dauern, itr. h. 
vara, racka, paga, hS-lla pL -dem, adv. 1. 
sS-, riktigt, sant. 2. kommen darhiin, sa 
langt. -denken, I. itr. h. 1. tanka pa. 2. 
Denk [mal] an! tank! forestall digl II. -, 
n. minne, bagkomst, aminnelse. Zum ~ an 
Jn: till minne af ngn. 

ander, a. annan. »jer Meinung sein: vara af 
en annan mening, ^er Ansicht^ f^n Sinnes 
werden: andra asigt, einer um den r^n: den 
ene efter den andre, ein Mai iiber das /v-e; 
gang efter annan, am -^n Tage: pafoljande 
dag. -Srtig, a. olikartad. -erseits se ander- 
seits. -lei, obeji. a. olikartad, annan. -mal, 
adv. 1, Ein ~ en annan gang. 2, for andra 
gangen. 

andern, sv. I, tr. andra, foranda; ombyta. 
Bar an Idfst sich nicJits ^ det kan ej an- 
dras. II, rjl. andra sig, forandras. III. itr. 
h. Mit etw. ~ byta om med ngt. 

anderniifalls, adv. i annat fall, eljes. -t[h]ens, 
adv. a andra si dan. 

anders, adv. 1. annorlunda, pS. annat satt, 
olika. Das ist nun einmol nicht ~ det ar 
Bom det ar, sich ~ besinnen: andra asigt, 
ich honnte nicht 'v, ich mufste weinen: jag 
kunde ej l&ta bli att grata. 2. annars, eljes, 
under andra forhallanden. 3, ansiutande gig tin 
pron. 0. adT. Jemand 'N/ nagon annan, nie- 
mand ^s^ als er: ingen annan an ban, nir- 
gends 'x* eljes ingenstiides, vjer 'v* als er? 
bvem, om ej ban? 4. Wenn av* saframt, sa- 
vida. -denkend, a. olika tankande. -eits, adv. 
k andra sidan. -farbig, a. af olika farg. 
-wie, adv. pii annat satt. -wo, adv. annor- 
stades. -woher, adv. annorstades ifran. -wo- 
hin, adv. annorstades ban. 

anderthalb, a. halfannan. 

Anderung, /. forandring. 

anderiiwarttg, a. befinnande sig annorstades. 
-warts, -weit, adv. annorstades. -weitig, a. 1. 
annan, olika beskaffad. 2. upprepad, for- 
nyad. 

andeutllen, I. tr. antyda, l§.ta forstS,, bebada. 

II. rjl.. gifva sig tillkanna, visa sig. -ung,/. 
antydan, antydning, hantydning, anspel- 
ning. -ungsweise, adv. antydningsvis. 

anildichten, tr. padikta. -donnern, tr. dundra, 
fara ut emot. -dorn, m. bot. stjalkborre. 
-dorren, itr. s. torka fast, -drang, m. tillopp, 
trangsel. -drangen, I. tr. tranga pa, mot, 
intill. II. rjl. Sich an Jn ^k, tranga sig pa 
ngn. -drechsein, tr. pasvarfva, t. ex. einen 
Knopf an den Stock. F Jm etw. ~ lura pa 
ngn ngt. -drehen, tr. I. borja vrida, satta 1 
gang. 2. = andrechseln. 3. fastvrida, skruf- 
va pa, -dringen, I, itr. s. 1. Au/Jn /x; tranga 
In pa ngn, gk ngn pa lifvet. 2. Das Blui 
dringt gegen den A"o?>/ aw. : blodet tranger g!«fsord. * *.kt« «m«. »*knar piur. f bar omljud. F familjftrt, P lagre »pr&k. % iniudro brukliiji androlien 22 Anfrago &t hufvudet. II. = andrdngen. •drohen, I. 
itr. h. hota, forest^. II. tr. Jm etw. f\, hota 
ngn med ngt. -drohung,/. hotelse. -druck, 

w. tryckning mot ei. p& ngt. -drlicken, tr. tryc- 
ka emot, trycka fast, -duften, tr. Einen ^ 
dofta emot en. -durch, adv. harigenom. -ei- 
fern, tr. agga, uppmuntra. -eif[e]rung, /. 
aggelse, uppmuntran. -elg[e]nen, I. tr. 1. 
Sich (dat.) etw. 1%/ tillegna sig ngt. 2. till- 
egna, dedicera. 8. bringa till likhet med, 
af pasaa. II. rjl. ratta sig, jm. : efter ngn. 
-eig[e]nung,/. 

aneinander, adv. vid, jamte, intill hvarandra, 
tillsammans, ihop. -fiigung, /. sammanfog- 
ning. -grenzend, a. gransande intill hvar- 
andra. -hangend, a. sammanhangande. -rlik- 
ken, n. narmande, sammanfiyttning. -stofs, 
m. sammanstot. 

Anekdotilc, -n, f. anekdot. -enhaft, a. anekdot- 
artad, »liistorisk». -enjager, m. anekdot- 
samlare, nyhetsjagare. -isch = anekdoten- 
haft. 

anilekein, tr. 1. ackla, vacka vamjelse hos, 
ingifva motvilja. 2. kanna vamjelse, mot- 
vilja for. -emdne, -n, f. bot. anemon, sippa. 
•empfehlen, tr. fororda, rekommendera. 

Anerbe, -w, m. hufvudarfvinge. -n, itr. s. med 
dat. ga i arf hos, vara medfodd. 

Anerbietljen, n. -ung, /. erbjudande, anbud, 
tillbud. 

anerkennllen, tr. vidkannas, godkanna, erkan- 
na, skanka sitt erkannande kt. r^d: erkan- 
nande, berommande, erkannsam. AnerJcann- 
termafsen : sasom erkandt ar. -enswert[h], 
a. vard erkannande. beromvard. -tnl[fjs, n. 
o.f. -ung,/. 1. erkannande, vidgaende. 2. er- 
kannande, gillande, berom, erkansla. -ungs- 
wert[h], -ungswUrdig, a. vard erkannande. 

anilerschaffen, st. tr. gnm ei. vid skapelsen 
fbrlana. Anerschaffen (part, perf.); medska- 
pad. -fachein, tr. Einen ^ flakta emot en. 
■fachen, tr. upptanda, upp vacka, underblasa. 
-fadein, tr. patrada, t. ex. eine Nadel. BUd. 
ein Gesprdch r^ inleda ett samtal. -fahen, 
for&idr. = anfangen. 

anfahrllbar, a. «jtt. som kan angoras, anlopas. 
'Qn,l.itr.l.s. anliinda; gja. liigga till. Bei jm 
~ saga till, taga in hos ngn. Angefahren 
kommen: komma akande, roende, seglande. 
2. 8. o. h. kbra emot, t. ex. der Wagen ist^ 
der Kutscher hat an einen Stein angefah- 
ren. Biid. iibel f\^ raka ilia ut. II. tr. 1 kora, 
skaffa fram, framforsla. 2. biid. f ara ut emot. 
-SChacht, m. barg. schakt gnm hvilket man 
far ned i en grnfva. -t, f. 1. t ankomst. 2. 
station, «jo. landningsplats. 3. barg. nedfart. 

Anfail, m. 1. anfall, angrepp. 2. hemfall. 3. 
piur. inkomster. -en, I. itr. s. 1. falla i hog, 
hopa sig. 2. tillfalla. II. tr. anfalla, an- 
gripa. -srecht, n. jur. hemfallsratt. 

Anfang, -e f, m. borjan, begynnelsej ursprung, upphof. Von *>» an: allt ifran borjan, zu ~ 
des Buches: i bokens borjan, die Anfdnge 
einer Wissenschaft : en vetenskaps gran- 
der, elementer. -en, I. tr. 1. borja, begyn- 
na, oppna. Wie fang ich's an, dafs: hur 
skall jag bara mig at for att. 2. foretaga 
sig, taga sig till. Was fangen wir mit dem 
Abend an? hvad skola vi foretaga ess i 
kvall? II. itr. h. borja, taga sin borjan. Mit 
nichts ~ b5rja med tva tomma hander, 
hlein ~ borja med litet; er fdngt mitjedem 
an: han later ej ngn ga i fred. III. rf. 
b6rja(8). 

Anfangller, -, m. -erin, -nen^f. begynnare, ny- 
borjare. -Uch, a. forst, ursprunglig; adv. 
= f»ij. 

anfangs, adv. i borjan, till att borja med. 
-buchstabe, m. begynnelsebokstaf, initial. 
-grund, m. i iht pi. forsta grander, elemen- 
ter. -punkt, m. utgangspnnkt. 

aniifarben, tr. farg(lagg)a. -fassen, I. tr. vid- 
rora, taga i, fatta tag i, gripa. II. itr. h. 
sla rot. -faulen, itr. s. borja skammas, blif- 
va ankommen. -fechtbar, a. som kan be- 
stridas, tvistig, stridig. -fechten, tr. 1. an- 
gripa, klandra. 2.fresta, oroa. Wasficht ihn 
anf hvad kommer at honom? -fechtung,y, 
anfaktelse, vedermoda. -fehden, -feinden, tr. 
upptrada fiendtligt emot, forfolja, bekriga. 
-feindung,/. 

aniifertigen, tr. forfardiga, tillverka, gora. -fer- 
tiger, m. tillverkare. -fertigung, /. forfar- 
digande, tillverkning. -fessein, tr. fjiittra, 
fastbinda. -fetten, tr. smorja. -feuchten, 
tr. fnkta. -feuchtung, /. -feuern, I. tr. elda, 
nppelda. II, itr. h. elda, gora upp eld. 
-feuerung, /. -finden, rf. finnas, vara till- 
hands. -flammen, I. tr. upptanda, uppelda. 
II. rf. fatta eld, upptiindas. -flattern, itr. 
s. fladdra mot ngt. -flechten, tr. flata fast. 
-flehen, tr. anropa, bedja till, akalla. Jn urn 
etw. /x/ bonfalla ngn om ngt. -flehung, /. 
-fletschen, tr. Jn ~ visa tanderna mot ngn. 
-flicken, I. tr. lappa, satta pa. F jm etw. rsj 
lappa om ngn. II. rf. F tranga sig p^, in- 
njistla sig. -fliegen, I. itr. s. flyga emot. An- 
gefogen kommen: komma flygande. Biid. ein 
Einf all flog mir an: jag fick plotsligen ett 
infall. II. tr. flyga emot, hastigt komma 
pa. Eine Rote flog ihre Wangen an: en 
rodnad uppsteg plotsligt p& hennes kin- 
der, -fliefsen, itr. s. flyta, rinna emot. An- 
geflossen kommen: komma flytande. -flofsen, 
tr. 1. IIolz irgendwo 'x* flotta timmer nagon- 
stiides han. 2. om ratten: Land f\^ aflagra 
jord. -fibfsung, /. -flQchen, tr. Jm etw. #%. 
gnm forbannelser tillskynda ngn ngt. -flug, 
m. 1. flygt, flygande emot. 2. anstrykning, 
Bp4r. -fo[r]dern, tr. 1. fordra, krafva,yw 
etw.: ngt af ngn. 2. Jn fK, krafva ngn. -fo[p]- 
d[e]rung, /. fordran, kraf. -frage, /, fbr- ttr, Intran.lliTt, rfl. reflexlTt, 8t. •t.rkt, $V. «T»«t, tr, tran.itiTt Teib. h. bar h»b*n, 8. bar tein till hjaipT«rll. anfragen — 23 angiefsen fr^gan. -fragen, itr. h. forfraga sig, beijm 
(el. tr.: jn) nach ei. um etw.: hos ngn om 
ngt. -fressen, I. tr. 1. ata af, bita af. 2. fra- 
ta, anfrata. II. rjl. P ata sig proppmatt. 
-fressung, /. -frieren, itr. s. frysa fast, -fri- 
schen, tr. uppfriska; biid. uppmuntra, lifva. 
-frischung, /. -fugen, tr. vid-, hopfoga. -fU- 
gen, I. tr. till-, vid-, bifoga. II. rjl. foga, 
lampa sig. -fUgung,/. -fuhlen, I. tr. kanna, 
taga pa, vidrora; biid. kanna, marka, se. 
Man fiihlt es ihm an, day's er glucklich ist: 
man ser pa honom, att han ar lycklig. II. 
rfl. kannas. -fuhlung,/. -fuhr, -en,/, fram- 
korning, framforsling. -flihren, tr. 1. fram- 
kora, framforsla. 2. anfora, leda. 3. leda, 
handleda. 4. anfora, citera, andraga. 6. go- 
ra narr af, nana, purra. -flihrep, m. anfo- 
raie, ledare. 

Anfuhrung, /. 1. anforande, befal, ledning. 2. 
anforande, citerande, citat. -sfehlep,»n. orik- 
tigt, fela,ktigt citat. -szeichen, n. anforings-, 
cita'-ionstecken. 

an!lfiill3n, I. tr. fylla, uppfylla, fullstoppa. II. 
rjl. lyllas, blifva full, ofverlasta sig. -flil- 
lung, /. -gabe, /. 1. handpenning. 2. npp- 
gift. 3. angifvelse, anklagelse. 4. forslag, 
utkast instruktion. -gaffen, tr. F gapa pa. 
-gahner, tr. 1. gaspande betrakta. 2. gapa 
emot. 

angebllbar, a. som kan angifvasj mat. reell. -en, 
I. tr. 1 gifva pa hand. 2. gifva i mellan- 
gift. 3. uppgifva, angifva, anfora, citera. 
Biid. den Ton ^ vara tongifvande. 4. an- 
gifva, anmala, anklaga. 5. gora ntkast till, 
foreskrifm, faststalla. II. rjl. 1. utgifva 
Big. 2. Srh zu etw. ~ anmala, erbjuda sig 
till ngt. HI, itr. h. Die Feder loill nicht ~ 
pennan vil ej ta, die Taste giebt nicht an : 
tangenten ".ar ej. -er, m. 1. en som angifver, 
f ramstaller, f oreslar ngt, 2. angifvare, akla- 
gare. -erei, J. angifvelse, skvaller. -erin,/. = 
Angeber. -etisch, a. 1. uppfinningsrik. 2. 
fallen for ati anklaga andra, skvalleraktig. 

Anilgebinde, -, «. festgafva, gafva. -gebiich, a. 
foregifven, ujpgifven; adr. efter hvad man 
pastar. -geboRn, a. medfcidd. -gebot, n. an- 
bud, bud i shtrid auktioner. -gedeihen, itr. Jm 
etw. f\j lassen: ^ta ngt komma ngn till go- 
do, forunna ngi ngt. -gedenken, poet. == An- 
denken. -gehancp, n. berlock; p§,hang. -ge- 
hen, I. itr. s. 1. ingegangen hommen: kom- 
ma gaende ; geg'.n jn '^ ga emot ngn, an- 
gripa honom. 2. stiga uppfor, ga upp. 3. 
borja, taga sin borjan. Ein f^^der Kiinstler: 
ett konstnarsamn*, en ung konstnar, er ist 
ein f>^der Vierziger: han har nyss bfver- 
skridit trettiotalet bet t^^der Nacht: vid 
nattens borjan. 4, fatta eld, r&ka 1 brand. 
5. blifva ankommei, bbrja skammas. 6. om 

kiader och akodon: g§. D&. 7. ga an, duga. II. 

tr. 1. Jn f\t g§., vaida sig till ngn, jn um etw, 'v. bed] a ngn om ngt. 2. anga, vidkom- 
ma, betraffa. Der Streit ging eine Erzdh- 
lung an: tvisten rorde sig om en berattel- 
se. -gehenke, % = Angehange. -gehoren, itr. 
h. tillhora, jm: ngn. -gehorig, a. 1. tillhb- 
rande, agd af, jm: ngn. 2. Ein f^^er, eine 
~e; en anhorig, en frande. -gehorlgkelt,y. 

1. tillhorighet. Seine ry zum preu/sischen 
Staate nachioeisen: bevisa sig vara preus- 
sisk medborgare. 2, slagtskap. -geifern, tr. 
dregla, spotta pa; Mid. hatskt utfara mot. 

Angel, -w, f. &u, -, m. 1. dorrhake, gangjarn. 
Biid. zwischen Thur und -v/ i mellanhand, i 
klamma, den Finger zwischen Thur und ^^ 
stechen: tranga sig in mellan barken och 

tradet. 2. biid. hufvudsak, som ngt rOr Big om- 

kring; midtpunkt. 3. metkrok, afr. metspo 

med ref o. krok. 4. tang p& en kling«^. 

angelangen, itr. s. anlauda. 

Angelilband, n. gangjarn. -blel, n. sanke pi metref. 

Angeld, n. handpengar. 

angelegen, a. angelagen. Sich (dat.) etw. ~ sein 
lassen: vinnlagga sig, vara man om ngt. 
-helt, f. angelagenhet. Minister der aus- 
wdrtigen ~ew; utrikesminister. -tlich, a. an- 
gelagen, vigtig. 

Angelllhaken, m. metkrok. -leine, /. metref. -n, 
sv. tr. o. itr. h. meta. Biid. jn ~ lagga ut sina 
krokar for ngn, nach etw. 'v efterstrafva 
ngt. 

angellloben, tr. hogtidligt lofva. Sich (dat.) jn 
/v/ fasta ngn vid sig gnm ett hogtidligt 
Ibfte. -Ibbni[f]s, n. -lobung, /. hogtidligt 
lofte. 

angeliloffen, a. pa vid gafvel. -punkt, m. huf- 
vudpunkt. -rut[h]e, /. metspo. -schnur, /. 
metref. -weit = angeloffen. 

angemessen, a. passande, lamplig, vederb5r- 
lig, afpassad, stadad, lagom. -heit, /. till- 
borlighet, lamplighet. 

angenehm, a. 1. angenam, behaglig. Was ist 
dir '\j hvad behagar du? Sie sind mir im- 
mer ~ ni ar alltid valkommen. 2. hand, be- 
garlig, eftersbkt. 

Anger, -, m. ang, betesmark, grasvall. -blume, 
f. tusenskona. 

AngelirSgtheit, /. rorelse, lifaktighet. -rissen, 
a. F onykter, p&struken. -sehen, a. ansedd. 
-sehenhett, /. anseende. -sessen, a. bosatt, 
bofast. -sicht, -er, n. 1. 0, asyn. Jn von r^^ 
hennen: vara persoiiligen bekant med ngn. 

2. ansigte. Biid. dem Tode ins 'v sehen: se 
doden i ogonen, jm ins 'x/ behaupten : saga 
ngn ngt midt i ansigtet. -sichts, prep, med 
gen. 1 asyn af, infor, gentemot. -strengtheit, 
y*. anstrangning. -trunken, a. ankommen, 
drucken. -trunkenheit,y. onyktert tillstand. 
-wohnen, I. tr. vanja, jwi etw.: ngn vid ngt. 
II. rji. vanja sig, an ei. zu etw. : vid ngt. 
-wohnheit, -wijhnung, /. vana. 

anilglefsen, tr. 1. halla p&, gjuta till. 2. fukta, fv == rereg&ende uppslagsord. ajita tmt. «aknar plur, f har omljud. F f&milja.rt, P iftgre ipr&k. ^ mindre brckHgt. angirren — 24 — anherig vattna. 3. sl& upp. 4. gjuta fast, fastloda. 
-girren, tr. kuttra emot. -glanzen, tr. glan- 
aa emot, skina pi. -gleichiing, y*. utjamning, 
forvandling till likhet, an etw. (ack.); med 
ngt. -gleiten, itr. s. glida,, gegen etw.: mot 
ngt. -glimmen, itr. h. tanda sig, fatta eld. 
-glotzen, tr. P glo pa. -glUhen, I. itr. s. tan- 
das, fatta eld. II. tr. tanda. -glupen, tr. se 
pa iign med hiitska, lurande blickar. 
angreifllbar, a. tvifvelaktig, tvistig. -en, I. tr. 

I. rora vid, taga pa. 2. gripa an, borja. 3. 
taga en bit af. 4. angripa, forsvaga, upp- 
skaka, medtaga. 5. Mr. itr. h. angripa, an- 
falla. II. 7^Jl. I. kannas. Das Tuch greift 
sick hart an : tyget kilns hardt. 2. anstrixnga 
sig, uppbjuda alia krafter. -er, m. 1. an- 
gripare. 2. koks-, grytvante. -isch, a. F 1. 
Bom man ar frestad att vidrora. 2. tjuf- 
aktig. 

anilgrenzen, itr. 1i. An etic. (ack.) ~ gransa, sto- 
ta intill ngt. ~cL' angriinsande. -grenzung, 
f. grannskap. -grienen, tr. grina emot. 

Angrtff, m. 1. vidrorande. Etiu. in rs^iiehmen: 
paborja, gripa sig an med ngt. 2. angrepp, 
anfall. 3. satt liur ngt kiins. Das Zeug hat 
einefi guten r>.j tyget kiins bra. -sbewegung, 
J\ offensivrorelse. -skrieg, vi. anfallskrig. 
■sweise, adv. anfallsvis. 

anllgrinsen, tr. grina emot. -grunzen, tr. grym- 
ta emot. 

Angst, I. -e f,/. 1. aiigest, iingslan. In alien 
Angsten seiw.-varai dodlig angest. 2.Schwe- 
re rsj fallandesot. II. -er f, a- iingslig, oro- 
lig, riidd. 3fir ist ^ jag iir rildd, orolig. 
-beklommen, a. svart bekliimd. 

angsten = dngstigen. 

angstilerfuilt, a. angcstfull. -gefUhl, n. kiinsla 
af angest. 

angstiglien, sv. 1. tr. ilngsla, forsatta i angest. 

II. 7'Ji. iingslas, oroa sig, vara orolig, um 
jn: for ngn. -ung,/. pina, marter^ vanda. 

Angstkind, n. sorgebarn. 

angstlich, a. 1. iingslig, orolig. ^5 wird mir 
~ jag blir orolig. 2. blyg, forlagen. 3. oro- 
ande. ^ 4. angsligt noggrann, skrupulos. 
-keit, y. 1. iingsligliet, iingslan. 2. blygliet, 
forliigenbet. 3. ofverdrifven noggrannhet, 
smaaktighet. 

Angstlirohre,/. F svart hatt, storm, -scliweifs, 
m. angest-, kallsvett. -voll, a. angestfull. 
-zitternd, a. darrande af angest. 

anilgucken, tr. F titta pa. -giirten, tr. omgjorda. 
-gufs, m. 1. pahiillning. 2. tekn. gjntliufvnd, 
ingote. -haben, tr. 1. liafva pa sig. 2. Jm 
etio. ~ liafva ngt att anmiirka pa ngn, kom- 
ma at ngn. -hacken, I. tr. borja hacka pa. 
II. itr. h. hugga, haka sig fast, -haften, itr. 
s. sitta fast, klibba vid. -hiikeln, tr. 1. virka 
till. 2. haka fast, -hakeliing, /*. -haken, I. tr. 
1. liaka fast, haka pa. 2. med (anter)hake 
draga till sig. IL r/l. haka sig fast, -ha- kung, y. -halsen, tr. hiinga pa halsen, pa- 
borda. 

Anhalt, m. 1. ngt hvarvid man kan hS,lla sig; 
stod. 2. h§,llpunkt, raststiille, hallstation. 
-en, I. tr. 1. halla intill. 2. stanna, hiimma, 
taga fast, liigga beslag pa. 3. Jn zu etw. 'v- 
tillhalla ngn att gora ngt. 4. mus. halla nt, 
t. ex. einen Ton. II. rji. 1. halla sig fast. 2. 
lagga band pa sig, styra sig. III. itr. h. 1. 
halla, stanna, gora en pans. 2. vara, halla 
i, fortfara, vara ihiirdig. r^d: ihallande, 
langvarig, oaflatlig, bestandig. 3. Bei jm 
um etw. ~ anhalla om ngt hos ngn, begiira 
ngt af ngn. -er, m. 1. stod. 2. ngt ei. ngn 
som hiimmar. -sam, a. ihallande. -spurkt, 
m. 1. hallpunkt, hvilostalle. 2. stodjepurkt. 
-sseil, n. sj5. stopptag. -szeichen, n. tecken 
att stanna, stoppsignal. 

anhammern, tr. fasthamra. 

Anhang, m. 1. bihang, tillagg, snpplemert. 2. 
anhang, parti, -en, itr. h. 1. [med awj med 
dat. hiinga pa, hiinga vid; ej sliippa. 2. med 
dat. vara aiihangare till, hylla, halla med. 

anhangllen, I. tr. 1. hiinga upp, pa. 3. vid- 
hiinga, vidfiista, pasiitta, tillfoga. Jm eine 
Krankheit 'v smitta ngn med en sjikdom, 
jm eins ~ spela ngn ett spratt. II. 7'Jl. 
hiinga sig pa, hiinga sig fast. III. = anhan- 
gen. -er, -, m. -erin, -nen, f. anaiingare. 
-erschaft, f. 1. egenskap af anhiingare. 2. 
anhang. -ig, a. 1. vidhiingande, samman- 
hiingande, tillhorig. 2. anhiingig. -lich, a. 
tillgifven. -lichkeit, /. tillgifvenhet. -sel, -, 
n. 1. = Anhang 1. 2. F pahiing. 

anhangsweise, adv. sasom bihang. 

Anhangung,/". upphiingande m. m. s; anhdngen. 

Anhauch, m. paandning; biid. anstr/kning. -en, 
tr. andas pa. 

anilhauen, tr. borja hugga, gora iihuggning i; 
skog. blecka. -haufein, tr. liiggai sma hogar. 
Mit Erde ~ ofverholja med jOrd, Kartof- 
feln 'v; kupa potatis. -hauffn, I. tr. hopa, 
liigga i hog. II. rjl. hopa sif, hopas. -hau- 
fung, /. -heben, I. tr. 1. uppyfta. 2. borja, 
uppstiimma, II. rfl. o. itr. h borja. -heften, 
I. tr. vidhafta, vidfiista, upysla, ansla. Ver- 
ier en ~ trackla. II. rJi. hiilta sig fast, -hef- 
tung, /. -heilen, tr. o. itr. s liika fast, -hel- 
me!n, tr. forefalla bekant hemtreflig; pa- 
minna om hemmet. -heimftlien, itr. s. hem- 
falla. -heimgeben, -heimstelen, tr. hemstillla. 

anllheJschig, a. Sich -^^ madien zu etio. ei etio 
zu thun: forpligta sig i^ill, lofva, erbjuda 
sig att gsra ngt. -hcitem, >*r. gora glad, lifva. 
Angeheifert: glad, upprynd,pastruken. -hei- 
zen, I. tr. borja elda, ippviirma. II. itr. h, 
gora upp eld. -heifer, itr. h. o. tr. Jm r^ 
hjiilpa ngn pa traf ven ,/m etw. ~ forhjiilpa 
ngn till ngt, jm [die Cl eider] r^j hjiilpa ngn 
pa med kliiderna. -ler, t -hero, adv. hit, 
hittills. -herSg, a. littills varande. -herr- itr. iritransitivt, 7'Jl. rellexJvt, St. star^t, SV. tr. transith't verb. /^. har h<v anherrsolien 25 — schen, tr. tilltala i en befallande ton. -het- 
zen, tr, 1. j&g. hetsa. 2. Jn gegen jn ei. jn 
jm 'v/ hetsa, uppreta ngn mot ngn. -hetzer, 
m, nppviglare. -hstzerel, -hetzung, /. het- 
sande, uppaggande, uppvigling. -heuchein, 
tr. hyckla. -heulen, I. tr. tjuta emot. II. itr. 
(s.) F angeheult kommen: komma tjutande, 
gr&tande. -heute, t « heute. -hexen, tr. trolla 
p4, t. ex. Jm eine Krankheit. -hieb, m. forsta 
hugget. -hbhe, /. mindre hbjd, kulle. -holen, 
tr. sjo. hala an, hala in. -horen, I. tr. 1. hora 
p&, lyssna till. 2. Jm etw. ^^ marka ngt pa 
ngns tal. II. rjl. horas, Mta, klinga. Das 
Idfst sich rv det later hora sig. -horung,/. 
-hUpfen, itr. s. hoppa p&. Angehiipft kom- 
mew: komma hoppande. -Ilm,-[ej5,0,w.amlin. 
animljallsch, a. animalisk. -ds, a. haftig, upp- 
rord, vredgad. -ositat, 0, /. forbittring, 
vrede. 
Anis, -e, m. anis. -gelst, -liqueur, m. anislikor, 

aiiisett. 
anlljagen, I. tr. ^ 1. jag. uppjaga. 2. valdsamt 
padrifva. II. itr. s. komma jagande, i stark 
fart, vani. angejagt kommeM. -jetzt, t = Jetzt. 
-Jochen, tr. lagga ok p4, oka. -kammen, tr. 
kamma intill, slatkamma. -kampfen, itr. h. 
Gegen etw. ~ karapa mot ngt. -karren, tr. 
framkora p& (skott)karra. -kauf, rn. inkop, 
Tippkop, kop. -kaufen, I. tr. inkopa, upp- 
kopa, kopa. II. rj. kopa egendom och bo- 
satta sig dar. -kaufer, m. (upp)k6pare. -kau- 
fung, /. inkopande m. m. se ankaufen. 
Anker, -, m. o. % n. aiikare. 
ankerben, tr. gnm inskaruingar anteckna & karf- 
stocken. Biid. ich werde es dir ^ jag skall 
ba dig i godt minne, gomdt ar icke glomdt. 
Inkerllfliege,/. sja. ankarfly. -kreuz, n. sj5. an- 
karkrona, ankarkryss. -kriicke, /. gja. ankar- 
stock. -loch, n. sje. klyagatt. -los, a. utan 
ankare. -n, sv. I. itr. h. ankra, g4 for ankar. 
Biid. auf etw. ~ satta sin lit till ngt. II. tr. 
forankra. -recht, n. sj». rattighet att ankra. 
-rUhrung, /. sja. ankarroring. -rut[h]e,/. sjo. 
•schaft, m. sjo. ankarlagg. -stange, /. herald, 
ankarlagg. -stelle, /. sjo. ankarplats. -stich, 
VI. 8j5. ankarstek. -winde, /. sja. ankarspel. 
•zoll, m. sjo. ankarpengar, hamnpengar. 
anllketteln, tr. fasta med sma kedjor. -ketten, 
tr, fastkedja, binda med kedjor, binda. -ket- 
*""g»/. -keuchen, itr. s. Tarn, angekeucht kom- 
men: komma flamtande. -kirren, tr. locka 
med lockbete. -kitten, tr. fastkitta. 
anklag!!bar, a. som kan &talas. -barkelt, /. 
egenskapen att kiinna ^talas. -e, /. ankla- 
gelse, atal, beskyllning. -ebank, /. de an- 
klagades bank. -m,tr. anklaga, atala, stam- 
ma, eines Verbreckens: for ett brott. 
Anklagerll(in), m. (/.) anklagare, ^klagare, ka- 

rande. -isch, a. anklagande, karande. 
anflklammern, tr. o. r/?. haka (sig) fast, -klang, 
m. 1. anklang, anslag, klang. 2. ackord, ankrieclien samklang. 3. likhet, reminiscens. 4. an- 
klang, bifall. -klatschen, I. itr. h. piska p5,, 
smalla pi II. tr. skvallra p3,, fortala. -kle- 
ben, I. tr. fastklistra, klistra upp. II. itr. 
h. klibba vid; biid. vidlada. -klecksen, tr. F 
kludda ner, kludda ofverj besudla. -klel- 
den, I. tr. pa,klada. II. rj. klada pk sig. 
Sich anders /%, a) klada sig annorlunda, 
olika, b) klada om sig. -kleidung,/. -kleistern, 
tr. p^klistra. -klemmen, tr. klamma mot ngt, 
klamma fast, -klettern, -klimmen, tr. klattra 
uppfor. -klingeln, itr. h. ringa pS,j biid. hora 
sig for. -klingen, I. itr. h. o. s. 1. borja att 
Ijuda, att klinga. 2. aga samklang, samman- 
stamma. 3. hafva liknande Ijud, paminna 
om, an etw. (act.); ngt. 4. klinga, skala. II. 
tr. 1. sia an, vacka anklang hos. 2. stota 

ihop a& att det klingar. 

anklopfllen, I. itr. h. klappa p^, knacka pS, ; 
biid. hora sig for. II. tr. slk fast, bulta fast. 
•er, m. 1. person som klappar pd. 2. port- 
klapp. -ring, m. portklapp. 
anilknallen, tr. klatscha till, -knebein, tr. I. 
lagga munkafle pL 2. binda och med kafle tin. 
Trida ett rep. -kneipen, I. tr. 1. nypa. 2. An- 
gekneipt sein: vara pa tre kvart. II. itr. h. 
F taga in p& ett staiie for att dricka. -knopfen, 
tr. pakuappa. -knUpfen, I. tr. knyta, kny- 
ta fast; anknyta, vidfoga. Ein Gesprdck 
'^ borja, inleda ett samtal. II. rjl. borjas, 
inledas. III. itr. h. 1. An etw. (ack.) ^ an- 
knyta till ngt, taga ngt till utgangspunkt. 
2. Mit Jm f^ trada i forbindelse med ngn. 
-knUpfung, /. -knUpfungspunkt, m. anknyt- 
ningspmikt. -knurren, tr. morra emot. -ko- 
dern, tr. locka med agn. -kommen, itr. s. 
1. anlanda, framkomma, intraft'a. 2. kom- 
ma, narma sig. 3. raka ut. 4. racka, n4, 
upphinna, komma kt, Jm: ngn. 5. Jm so 
Oder so *>- behandla ngn sk eller sL 6. kom- 
ma ofver, komma at, ga at. Was kommt 
Ihnen ^ (ei. t Sie) anf hvad gar at er? das 
wird ihm (ei. ihn) ~ det kommer att kosta 
pa honom. 7. vani. opers. komma an, bero ; 
galla. Darauf soil es nicht 'x/ det skall ej 
vara i vagen, es auf gut Gliick ~ lassen : 
lata slumpen afgora, es kommt mir darauf 
an, dafs: det ar for mig af vigt, att, es 
kommt ihm gar nicht darauf an, Dummhei- 
ten zu begehen: han generar sig icke det 
ringaste att begS, dumheter. -kommling, -e, 
m. nykomling, framling. -koppein, tr. koppla 
fast, ihop, till, efter. -krahen, tr. gala emot. 
-krallen, I. tr. gripa med klorna, klosa. II. 
rji. haka sig fast med lina wor. -krankeln, tr. 
smitta, gora sjuklig. -kratzen, tr. 1. raspande 
rita. 2. F biid. sich (dat.) etw. /%/ skrapa, kraf- 
sa^ kt sig ngt. -kreiden, tr. anteckna med 
krita i sht fordringar, F er steht tief angekrei- 
det: han har skulder uppofver oronen. -krei- 
schen, tr. skrika mot. -krlechen, I. itr. s. ^ - rareg&ende upp.lag.ord * .kta ^m. Q ,ak„ar plur. f bar omljud. F faxni.jart. P I&grc sprfek. % n.iMre brukligt. ankriegen 26 — Anmelderin ▼»ni. angekrochen hommen: komma krypan- 
de. II. tr. krypa upp pa. -kriegen, tr. F 1. 

fk pa, t. ex. die Stiefel. 2. upphinna, g4 fatt. 
3. J?i ^, etw. zu thun : fa ngn att gora ngt. 
-kUntrfigJen, I. tr, anmala, tillkannagifva, 
bebada. Den Krieg ~ forklara krig. II. rjl. 
i&ta anmala sig, bebadas, forebadas. -kun- 
d[ig]er, wi. forkunnare, beb^dare. •kUnd[l- 
gjung, /. anmalande m. m. se anJciindigen. 
-kunft, 0, f. ankomst, framkomst. -kunfts- 
halle, /. perrong. -kuppein, t9\ 1. = ankop- 
peln. 2. P jm eine Frau /v koppla ihop ngn 
med en kvinna. -lacheln, tr, le emot. -la- 
chen, tr. skrattande betrakta, skratta en 
midt upp i ansigtet. -iage,/. 1. anlaggande, 
anlaggning. 2. placering. 3. utkast, plan, 
disposition. 4. anlag, fallenbet, talang. 5. 
bilaga. -lallen, tr. Jn /w lalla emot, lallande 
tilltala ngn. -landbar, a. dar man kan lagga 
till, -lande, -n, f. landningsplats. -landen, 
itr. s. landa, lagga till, landstiga. -landung, 
/. -langen, I. itr. s. anlanda, komma fram. 
II. tr. opers. betraffa, vidkomma. -laschen, 
tr. akog. stampla, blecka. -laschung,/. -lafs, 
-e t» »^- anledning. -lassen, I. tr. 1. lata 
sitta pa, beballa pa. 2. slappa pa, t. ex. jag. 
die Hunde ans Wild; den Teich ~ slappa 
vatten i dammen, die Miihle <%/ draga pa 
kvarnen, satta den i gang, die Maschine ^v 
Batta maskinen i gang. 3. Jn so und so ^v 
vara, uppf ora sig sa eller sa mot ngn, Jn 
fx, fara ut emot ngn. II. r/. arta sig. -lafs- 
lich, prep, med gen. med anledning af, till 
foljd af. -latschen, itr. s. F komma liasande, 
afr. angelatscht kommen. -lauf, m. 1. tlUflode, 
tillopp. 2. anlopp, anfall. Einen ~ nehmen: 
taga ausats, -laufen, I. itr. s. 1. borja sprin- 
ga, satta sig 1 gang, <%* lassen: satta i gang. 

2. Angelaufen kommen: komma springande. 

3. springa emot. Biid. ilhel 'x; raka ilia ut. 

4. sj8. anlopa, lagga till. 5. svalla, stiga, 
okas. 6. springa uppfor. 7. anlopa, blifva 
immig. II. tr. 1. Jn fs> springa mot ngn, 
ligga ofver, falla ngn besvarlig. 2. aja. an- 
lopa. -laut, m. gram, uddljud, framljud. -lau- 
ten, itr. h. gram, uddljuda, framljuda, borja. 
-lauten, I. tr. ringa till, in. II. itr. h. ringa, 
ringa pa. -legen, I. tr. 1. lagga intill, vid, 
pa. Hand *\/ lagga hand vid, einen Easen- 
den *%» binda en rasande, das Gewehr *%* 
lagga an. Hand an sicli selbst 'v bara band 
pa sig sjalf, den Hemmschuh fs* bromsa, 
einen Sdugling 'v gifva brostet. 2. pataga, 
paklada. Trauer ~ anlagga sorg. 3. anlag- 
ga, forbereda, stifta. 4. anlagga, uppfora, 
bygga. Ein Gemdlde *\* gora utkast till en 
tafla, Feuer f\> anstifta mordbrand. 5. an- 
viinda, placera. 6. Auf jn ~ lagga an pa, 
sigta till, afse ngn. 7. anvanda, sysselsatta. 
II. rji. 1. lagga, luta, stodja sig emot. 2. 
lagga sig vid, afsiltta sig pa. III. itr. h. 1. « /, 6, 2. 8j». lagga till, -leger, m. an-, grund- 
laggare. -legung, /. anlaggning m. m. nt an- 
legen. -lehen, w. Ian af ngn. -lehnen, I. tr. 
luta, stodja. Die Thilre ~ dra intill dorren, 
s& att den st&r p& giant. II. rjl. luta, stodja sig. 
-lehnung, /. -lehren, tr. 1. handleda, under- 
visa. 2. Jm etw. ~ lara ngn ngt. -leihe, -w, 
/. Ian af ngn. Bei jm eine ~ machen: lana 
ngt af ngn. -leihen, tr. lana, von ei. bei jm : 
af ngn. -leiher, m. lantagare. -leimen, tr. 
fastlimma. -leiten, tr. 1. Jn «v, visa ngn va- 
gen; mm. leda, handleda, undervisa ngn. 2. 
binda upp siingeryaxter. -leiter, m, ledare. -lei- 
tung, /. ledning m. m, ae anleiten. -lernen, 
tr. 1. lara sig, tillegna sig, inlara. 2. % =^ 
anlehren. -leuchten, tr. lysa emot, ofver. 
•iiebein, tr. blicka installsamt pa. -iiegen, 
I. itr. h. 1. An etw. (dat.) ~ ligga, gransa 
intill ngt. 2. ligga efter, sitta at. 3. ligga 
efter, vara efterhangsen. 4. Etw. liegt ei- 
nem an: ngt ligger en om hjartat. 5. bjs. 
styra at. SUd ~ hafva sydlig kurs. II. -, n. 
arende, anhallan, begaran. -lispeln, tr. la- 
spande, smeksamt tilltala. -locken, tr. locka 
till sig; locka, fbrleda. -locker(in), w. (/.) 
person som lockar; fbrledare. -lockung,/. 
lockande, forledande. -I6t[h]en, tr, fast- 
loda, vidloda. -I6t[h]ung, /. -lUgen, tr. 1. 
Jn ~ a) Ijuga for ngn, b) beljuga, baktala 
ngn. 2. Jm etw. '^ padikta ngn ngt. -ma- 
Chen, I. tr. 1. gora fast, fasta. 2. tillsatta, 
tillblanda, tillaga, iblanda, uppblanda, nt- 
spada. Wein ~ kypra vin, Kalk ^ tillreda, 
alta murbruk. 3. gora upp, antilnda, tanda 
pa. II. rjl. tranga, truga sig pa. 
anmahnlleh, tr. anmana, uppmana, /ji an etw. 
(ack.); ngn till ngt. -ung, /. 1. anmaning, 
uppmaning. 2. kraf. -ungsschreiben, n. kraf- 
bref. 
anmalen, tr. 1. mala, etio, an die Wand: ngt 

pa vaggen. 2. mala till, miiande satta till. 
Anmarsch, m. anmarsch, antagande. -leren, 
itr, s. anmarschera, antaga, vara i anta- 
gande. 
anmaschen, tr. jag. die Netze r%, genomranna 

naten. 
anmafsllen, tr. o. rjl. 1. Sich (ack.) einer (gen.) 
Sache ei. sich (dat.) eine Sache ~ tillegna, 
bemaktiga sig en sak, sich (dat.) ein Urteil 
ilher etw. (act.) ~ satta sig till doms ofver 
ngt, ein angema/ster Richter: person som 
tillvallat sig domaremyndighet. 2. Sich 
(dat.) 'v etw. zu thun : understa sig, tilltro 
sig att gora ngt. ^d: anspraksfull, for- 
miiten, oforskamd. -lich, a. 1. tillvallad, 
sjalf tagen. 2. anspraksfull, formaten. -ung, 
/. 1. tillvallande. 2. formatenhet, formatet 
ansprak ei. satt, oforskamdhet. 
anllmasten, tr. goda. -mauern, tr. mura fast. 
-melden, I. tr. anmala, tillkannagifva, lata 
veta. II. rjl. (lata) anmala sig. -melder(in), rjl, refleiiTt, St. .tarkt, SV. iTagt, tr. transitirt rerb. h. har haben, S. har tein till hjaiprerb Anmeldung 27 anrechnen m. (/.) anmalare. -meldung, /. anmalan. 
-mengen, t7\ iblanda, uppblauda med. 

iimmerkllen, tr. 1. Jm etw. fs* marka, se ngt pa 
ngn. 2. anmiirka, anteckna. Sich (dat.) etw. 
'^^ lagga ngt pa minnet. -enswert[h], a. an- 
oiarkningsvard. -er, m. anmarkare. -ung, 
/. anmarkning; anteckning. -un8Swert[h], 
a. anmarkningsvard. 

anilmessen, tr. 1. taga matt till. 2. lampa 
efter. -mischen, tr. iblanda. -muntern, tr. 
mimtra upp. -murren, tr. o. itr. h. knota, 
knorra, yw ei, gegenjn: mot ngn. 

Anmut[h], 0, /. behag, behagligt vasen, be- 
haglig gestalt. -en, tr. 1. Jm etw. ~ an- 
moda, foresla ngn, begara af ngn att gora 
ngt. 2. Jn fs.1 falla ngn i smaken, tilltala 
ngn. -ig, a. behaglig, tack, behagfuU. -s!os, 
a. obehaglig. -slosigkeit, /, brist pa behag. 
-sreich, -svoU, a. behagfull. -ung,/. anmo- 
dan, begaran. 

aniinadein, tr. faststicka med nalar. -nageln, 
tr. fastspika, spika pa. -nag en, tr. gnaga 
pa. -nahen, itr. s. o. % rfl. narma sig. -nahen, 
tr. 8j i, pa. -nahern, I. tr. narma. 11. rjL 
narma sig, nalkas. ~c?; narmande sig, un- 
gefarlig. -naherung, /. -naherungsweise, adv. 
tillnarmelsevis. 

Annahme, -n,f. 1. mottagande. 2. antagande, 
iipptagande. 3. antagande, forutsattning. 

Aniinalen, jjI. annaler. -nassen, tr. fukta litet. 

Annchen, -, n. lilla Anna, Annatosen. 

annehmllbar, a. antaglig. -barkeit,/. antaglig- 
het. -en, I. tr. 1. mottaga. Jn zu Gnaden r>^ 
taga ngn till nader. 2. antaga, pataga, om- 
fatta, akceptera, godkanna. Einen Rat r^ 
lyssna till ett rad, Vernunft '>/ taga reson, 
einen falschen Schein ^ gifva sig ett falskt 
sken, Schmutz ~ blifva smutsig. 3. antaga, 
forutsatta, formoda, tro. Als Grundsatz ^ 
taga till grundsats, als ausgemacht '^ taga 
for afgjordt, angenommenf topp! lat gal 
das Idfst sich ~ det ar antagligt. 4. Sich 
(dat.) etw. r^ taga kt sig ngt. 5. jag. der Ilund 
nimrnt die Fdhrte an: hunden far slag, tar 
npp. II. rjl. taga sig an, lagga sig lit for, 
Js: ngn. -er, m. akceptant. -Ifch, a. 1. an- 
taglig. 2. angeniim, behaglig. -Ilchkeit, /. 1. 
antagligbet. 2. behaglighet, behag. 

an!!nelgen, tr. o. rjl. luta, stodja (sig). -nektfe- 
ren, sv. tr. annekterj|, tillegna sig, -nektie- 
rung, /. -netzen, tr. fukta litet, -nex, -e, 
m. o. n. annex, -nicken, tr. nicka at. -nleten, 
tr. nita fast, -nisten, rfl. bygga bo. -noch, 
adv. anmi. -nonce, -«,./. annons. -nonci'eren, 
sv, tr. annonsera. -nu!!iepen,5v.^r. annullera, 
forklara ogiltig. -blen, I. tr. oija, smorja; 
F jn f^ lura ngn. II. rfl. 1. emorja sig med 
olja. 2. F skaffa sig en fiorshufva. -omal, a. 
oregelbunden. -omalie, -[e]w, f. anomali, 
oregelbundenhet. -onym, a. anonym, -ony- 
mus, -us, 'i e!. -en, m. anonym (person). anordn!!en, I. tr. 1. tillfoga, flytta intill. 2. 
ifT. itr. k. anordna, ordna, arrangera, in- 
ratta. 3. anordna, bestarama, faststalla. 
II. rfl. ordna sig, intaga sin plats, -er(in), 
m. if.) anordnare, ledare, arrangor. -ung, 
/. anordning, arrangement, anstalt. 

anl'packen, tr. gripa, hngga tag i. -passen, I. 
itr. h. med dat. passa for, ofverensstamma 
med. II. tr. 1. profva. 2. afpassa, lampa, 
rjitta, etw. einer (dat.) Sache: ngt efter en 
sak. III. rfl. riitta sig efter, lampa sig for. 
-passung, /. -patschen, F I. tr. sla, taga i 
hand. II. itr. s. afv. angepatscht kommen: 
komma traskande. -peitschen, tr. piska pa. 
-pfahien, tr. fasta, binda upp vid palar. 
-pfeifen, I. itr. h. 1. om Tinden: tjuta, hvina, 
t. ex. an die Fenster: mot fonstren. 2. Ange- 
pflffen kommen: komma hvisslande, komma 
sattande. II. tr. hvissla at. 

anpflanzllen, I. tr. plantera, anlagga, odla, 
bebygga. II. rfl. sla sig ned. -er, m. plan- 
terare, anliiggare; nybyggare. -ung,y. plan- 
tering, anlaggning; nybygge. 

anllpflocken, tr. plugga fast. -pflUgen, itr. h. 
borja ploja. -pfropfen, tr. 1. ympa. 2. full- 
proppa. -pichen, tr. 1. fastbecka. 2. ofver- 
draga med beck, -picken, tr. hacka pa. -pln- 
seln, tr. pansla pa. Rot ~ rodmala. -plap- 
pern, tr. Jn ~ pladdrande vanda sig till 
ngn. -plarren, I. tr. viinda sig med sladder 
till. II. itr. (s.) Angepldrrt kom.men: komma 
sladdrande. -platschern, itr. h. plaska, an 
etw. (ack.); mot ngt. -pochen, itr, h. knacka 
pa. -poltern, itr. 1. h. diindra pa. 2. s. tfr. 
angepoltert kommen: komma med mycket 
bnller. -posaunen, tr. utbasuna, puffa for. 
-prall, m. (haftig) stot, torn, sammanstot- 
ning. -prallen, itr. s. torna, studsa, an etw. 
(ack.): mot ngt. -preisen, tr. prisa, loforda, 
beromma, rosa. -preisung, /. lofprisande; 
reklam. -prellen = anpra.llen. -pressen, tr. 
prassa emot. -prob[Jer]en, tr. profva, for- 
soka, t. ex. Kleider. -pumpen, tr. F jn 'x* la- 
na, vigga af ngn. -pusten, tr. blasa pa. 
-putz, m. prydnad, grannlat, bjafs. -putzen, 

1. tr. pynta, utpynta. II. rfl. pynta sig. 
-qualmen, tr. uppfylla med rok. -quetschen, 
tr. prjissa, krossa, an etio. (ack.); mot ngt. 
-quicken, tr. amalgamera, uppblanda ei. 6f- 
verdraga med kvicksilfver. -ranken, I. tr. 
fasta med ranker ei. klangen. II. rfl. klan- 
ga sig fast, -ranzen, tr. P fara ut emot, 
snasa. -rassein, itr. s. afv. angerasselt kom- 
men: komma rasslande. -rat[h]en, tr. till- 
rada. -rat[h]ung,/, -rauchen, tr. 1. nedroka. 

2. borja roka, patiinda, roka in. -rauchern, 
tr. 1. nedroka. 2. roka ngt litet. 3. F bUd. 
jn mit etw. ~ narra ngn med ngt. -rauche- 
rung, /. -rauschen, I. itr. s. komma bru- 
sande. II. rfl. F taga sig ett litet rns, -rech- 
nen, tr. tillrakna, nppfora pa rakning; upp- f%/ =» ffireg&ende uppslag^ord. * iilft* urn* inknur plur. f Imr omljud. F f*niilj».rt, P lUgre ipr&k. 4^ min-lrn brnkHgt Anrechnung 28 — ansohiefsen skatta, vardera, berakna, anse. -rechnung, 
/. -recht, n. rattigliet, ratt, auf etw. (act.) ; 
till ngt. -rede, /. 1. tal, halsningstal. 2. 
tilltal, satt att tilltala, tilltalsord. -reden, 
tr. 1. tilltala, kalla, betitla. 2. Jn um etw. 
'X* bedja ngn om ngt. 3. Jm etw. <%/ narra 
p4 ngn ngt. -regen, tr. 1. lifva, vacka, vac- 
ka intresse hos ei. for, kalla till lif, satta i 
gang, sporra. Dieses Werk regt an: detta 
arbete ger en att tanka p§., etw. zuerst f^ 
taga forsta steget till ngt, f>^d: vackande, 
lifvande, intressant. 2. vidrora, omnamna. 
-reger, m. person som vacker intresse for 
ngt, satter ngt i gkxxg. -regung,/. 1. vjic- 
kelse, uppslag, pastot, aggelse. In «u brin- 
gen : gifva uppslag till. 2. vidrorande, om- 
namnande. -relben, tr. rifva, an etw. (ack.): 
mot ngt. Ein Ziindholz o- tanda eld p^ en 
tandsticka, Farhen ^ rifva farger, Brot an 
eine Speise 'x* rifva brod till en matratt. 
-relhen, I. tr. foga till, upprada, bifoga, til- 
liigga, trada npp. II. i-J. ansluta sig, an 
etw. (ack.): till ngt. -reifsen, I. tr. borja rifva 
af el. Bonder, sonderslita. II. rjl. F skalfa 
sig en florshufva. -reiten, I. itr. s. 1. rani. 
angeritten kommen: komma ridande. 2. rl- 
da, an etw. (ack.); mot ngt. 3. rida fram. II. 
tr. 1. Ein Pferd 'x/ borja rida in en hast. 
2. Jn 'x/ rida emot ngn. 

Anreiz, m. aggelse, retelse. -en, tr. agga, re- 
ta. -er(in), m. (/.) person som Jiggar, retar 
till ngt. -ung,/. =- Anreiz. 

anrennen, 1. itr. s. 1. &tv. angeranfit kommen: 
komma sattande. 2. An etw. (ack.) 'x/ springa, 
torna mot ngt. 3. borja springa. II. tr. 1. 
epringande stota emot. 2. Jn n^ springa, 
torna mot ngn. 

anrichtllen, tr. I. anratta, tillaga. 2. stalla till, 
styra till. Da haben Sie was Schones ange- 
richtet: dar bar ni just styrt till det bra. 
-er(!n), m. {/.) person som anrattar; anstif- 
tare. -ung, y*. anrattning. 

anllriechen, tr. 1. Etw. ^ lukta pa ngt. 2. Jm 
etw. r>^ marka ngt pa ngns lukt, t. ex. jm ~, 
dafs er geraucht hat. -ringein, tr. fasta med 
ringar. -ringen, itr. h. kiirapa, brottas mot 
ngt. -ritt, m. 1. narmande till hast, mil. ka- 
valleriangrepp. 2. forsta ridten. -ritzen, tr. 
rispa ngt litet; repa, rita. -rollon, I. tr. rulla 
fram, mot. TL.*itr. s. afv. angerollt kommen: 
komma rullande, rulla fram. -rosten, itr. s. 
1. blifva rostig, rosta. 2. rosta fast, -rtich- 
[t]ig, a. nia beryktad. -pUch[t]igk8lt, /. da- 
ligt rykte. -Piicken, I. tr. rycka, flytta in- 
till. II. itr. 1. s. rycka fram, nalkas. 2. h. 
Die Uhr hat angerilckt : klockan har knappt, 
slar straxt. -riickung, /. -rudern, itr. h. 1. 
lagga till med roddbat. 2. Gegen den Strom 
'X* ro uppfor strommen. 3. ro emot. 

Anruf, m. 1. anrop, tillrop, gj5. prajning. 2. 
anropande, &kallande. -en, tr. 1. ropa an, •j9. praja. 2. anropa, 4kalla. Ein hoheres 
Gericht ^ vadja till hogre domstol. -er(in), 
m. if.) bedjande, boufallande. -ung, /. an- 
ropande, akallan. 
anllrUhmen, tr. rosa. -rOhmung,/. -rlihren, tr. 
1. rora, vidrora. F nicht rilhr an: kommet 
aldrig pa fragan. 2. kok. rora, vispa till ei 
i. -riihrung, /. -putschen, itr. s. F komma 
hasande, akande. -s, smndragn. af an das. 
-saen, tr. s§,, uts&, besa. -sage, -w, /. anniii- 
lan. -sagen, tr. anmala, forkunna, uppgifvu. 
tillsaga, tala om. -sagen, tr. borja saga, 
saga uti. -sager, m. anmiilare, forkunnare. 
-sagung, /. anmalan, forkunnande. -sam- 
meln, I. tr. samla. hopa. II. rji. samlas, ho- 
pa sig. -sammlung,/. samling, hop. -sassig, 
a. bosatt, bofast. -sassigkelt,/. bofasthet, 
hemvist. -satz, m. 1. ngt vidfiistadt. 2. mus. 
fotstycke ei. munstycke pi, vissa blasin- 
strument. 3. mat. uppsattande, uppsattning, 
t. ex. eines Exempels. 4. aflagring, botten- 
sats. 5. ansats, anlag, beniigenhet. 6. an- 

Sata (bl&sinstruments f<5rande till lapparne). 7. an- 

sats, anlopp. -sauern, tr. syra, Uigga jast i. 
-saugen, I. tr. 1. borja suga pa. man obj.: 
das Kind will nicht 'x/ barnet vill ej ta- 
ga brostet. 2. suga till sig. II, rj{. suga 
Big fast, -saung, /. saning, insaning. -sau- 
seln, tr. sakta susa emot. -sausen, I. tr. su- 
sa, hvina emot. II. itr. s. afr. angesaust kom- 
men: komma susande, hvinande. -schaben, 
tr. ngt litet afskafva. -schaffen, tr. 1. st, 
vid skapelsen forlana, medskapa. 2. sv. 
anskafiPa, skaffa. -schaffung, /. -schaflen, tr. 
satta skaft pS,, skafta. -schalen, tr. borja 
skala. -scharren, tr. borja krafsa pa ei. uti. 

Anschau, /. &skadande, betraktande. -en, tr. 
askada, betrakta, se p4. -er(in), m.(f.) ^ska- 
dare, betraktare. -fein, tr. skofla pa. -Hch, 
a. askadlig. -lichkeit, /. dskadUgbet. -ung, 
y. &skadande, 3,akaduing, forestallning. 

Anschein, m. sken af ngt, utseende. Es hat ganz 
den f-v, als ob: det ser alldeles ut, som om, 
sich den 'x/ geben zu ei. als ob : gifva sig 
sken af att. -en, tr. skina pd. >^d: ekenbar. 

anilschellen, itr. h. ringa pa. -schere, /. varp, 
ranning. -scheren, tr. 1. borja klippa, klip- 
pa i. 2. varpa, riinna. -scherung, /. -schich- 
len, tr. upplagga hvarfvis. -schicken, rjl. 
Sich fs^ zu etiv. ei. etw. zu thun: gora sig i 
ordning till ngt, arna gora ngt. -schlckung, 
f. tillrustning, forberedelse. -schieben, tr. 
skjuta emot ei. intiil. -schiebsel, n. vidfo- 
gadt stycke, tillsats. -schieien, tr. skela, 
snegla pS.. -schienen, tr. med. spjala. -schie- 
fsen, I. itr. 1. s. afv. angeschossen kommen: 
komma med fart. 2. s. In ei. zu Krystallen /^ 
anskjuta, afsatta kristaller. 3. i^. borja skju- 
ta, skjuta forst. II. tr. 1. profskjuta. 2. med 
skott halsa. 3. jag. anskjuta, sara. F wid. 
angeschossen: a) kar, traffad af Amors pii, b) ttr. Intransitirl, rjl. renexin, St. etarkt, SV. iivagt, tr. traasitivt verb, h, bar haben, S. har $ein till hjtlpTirli ansoMfTen 29 Ansohwftrzang ngt rusig, c) tokig, fjoliig. 4. skjata iiiop, 
intill. -schfffen, I. tr. frakta till sjoss, skep- 
pa. II. itr. s. komma seglande, lagga till. 
-schiffung, /. -schilden, tr. okulera. -schim- 
meln, itr. s. borja mogla. -schimmern, tr. 
skimra emot, ofver. -schipren, tr. pasela. 
-schirrung,/. 
Anschiag, m. 1. slag, slaende emot ei. p& ngt. 2. 
mus. anslag. Das Klavier hat einen leichten 

rs. pianot ar lattspelt. 3. det hvaremot ngt slir : 

elaglist, kant. 4. anslap^, plakat, affisch. 6. 
anslag, kolf pH gevsir. 6. anslag, stiimpling, 
koQiplott, attentat. 7. berakning, varde- 
ring, taxering. In '%. bringen: taga med i 
beriiknlngen. 8. anslag af atatsmedei o. dji. 9. 
lek. kurra gJhnma. -en, I. tr. 1. sla fast, sla 
u[)p, spik.!, 2. 8j6. ansla, gora fast. 3. sla pa, 
sla an. 4. Feuer -x* sla eld. 5. hastigt lagga 
an, die Buchse: med bossan. 6. sla af en bit 
af. 7. sticka upp, t. ex. ein Weinfafs. 8. an- 
sla, vardera, uppskatta. Etw, zu harem 
Gelde *%/ berakna penningevardet af ngt. 
II. itr. h. 1. Blk forsta slaget. 2. An etw. 
(ack.) -%/ sla emot ei. pa ngt. 3. sla an, Ijuda, 
borja sla. Der Hund schldgt an: bimden 
ger skall, borjar skalla. 4. om T&xter: sla rot. 
5. Das Essen schldgt \bei] jm an: ngn lag- 
ger pa ballet. 

Anschlager, m. hammare i piano. 

Anschlageilsaule, ,/". annonspelare. -zettel, m. 
plakat, affisch. 

anschlag!!!g,>|i-isch,a.uppfinning8rik, pahittig. 

fiJillschlammen, I. tr. uppslamma. II. rjl. upp- 
slammas, fyllas med slam, -schieichen, itr. 
s. 0. rjl. smyga sig inpa, fram. Angeschli- 
chen Jcommen: komma smygande. -schleifen, 
tr. 1. St. (borja) slipa. Schneide an einem 
Messer 'n/ slipa agg pa en knif. 2. sv. slap a 
fram. -schlendern, itr. s. Tani. arigeschlendert 
kommen : komma drifvande, dragande be- 
nen after sig. -schleppen, tr. framslapa, sla- 
pa med sig. -schieudern, tr. slunga emot. 
-schiiefsen, I. tr. 1. fastlasa, lagga i bojor. 
2. bifoga. II. iifl. I. ansluta, sluta sig^jm ei. 
a7i jn : till ngn. 2. sluta till, sta i forbin- 
delse. III. itr. h. sluta intill, sitta val. 
-schllngen, I. tr. fastknyta, fastenora. II. 
rjl. Sich an Jn ~ sluta sig intill, slingra 
sig om ngn. -schiitzen, tr. borja klyfva, gora 
en rispa, ett sprund uti ngt. -schlufs, m. 1. 
anslutning, tillslutning. 2. bifogande, inne- 
slutning. -schlufsbahn, /. bibana. -schmek- 
ken, tr. smaka p4. Diesem Essen schmeckt 
man den Pfeffer an: man kanner pi gmaken, 
att denna ratt ar pepprad. -schmeichein, I. 
tr. 1. Jn f>si smekande tilltala ngn. 2. Jm 
etw. 'x/ gnm smekningar forma ngn att taga 
ngt. II. rjl. Btalla sig in, [bei] Jm : hos ngn. 
-schmeifsen, tr. F kasta, Jm etw.: ngt pa 
ngn. -schmeizen, tr. ©. itr. s. smalta fast vid. 
-Schmieden, tr. fastsmida. anschmiegiien, I. tr. noga afpassa, lampa ef- 
ter. II. rfl. sluta sig tatt intill, smyga sig 
efter. -eriich, -sam,a. smidig, wid. installsam. 

anilschmieren, I. tr. 1. smorja p§., smutsa, be- 
sudla, Jm etw. : ngn med ngt. 2. F Jn 'n. 
lura ngn, jm etw. ~ lura, pracka pa ngn 
ngt. II. rjl: F innastla sig. -schmlnken, tr. 
sminka. -schnailen, tr. spiinna pa. -schnar- 
chen, tr. snarka, viinda sig snarkande ei. 
med snarkande, skroflig rost till, -schnarren, 
tr. tilltala med skorrande naston. -schnau- 
ben, I. tr. hiiftigt fara ut emot. II. itr. (s.) 
angeschnaubt kommen: komma frustande, 
flasande. -schnauzen, tr. F snasa, huta at. 
-schneiden, tr. skara af en wt af. -schnellen, 

I. tr. gnm ngt elastiskt medel kasta, slunga, an 

■■ etw.: mot ngt. II. itr. s. slungas, studsa 
mot. -schnitt, m-. 1. afskuret stycke. 2. stalle, 
dar ngt ar afskuret. -schnitzein, tr. 1. in- 
skara. 2. aftiilja. -schnilffein, tr. F nosa pa. 
-schnilren, tr. snora pa, snora fast, -schove, 
-n, -schovis, -,/. ansjovis. -schrammen, I. «r. 
latt rispa, repa. II. itr. s. F angeschrammt 
Tcommen: komma masande. -schrauben, tr. 
skrufva fast, p4. -schrecken, tr. i sht jag. 

Skramma framifrin, s& att den skramde hajdar sig, 

hajda. -schreiben, tr. 1. Eine Feder 'v. bor- 
ja anvanda en penna. 2. anteckna, skrifva 
upp, bokfora. 3. Gut angeschrieben sein ei. 
stehen: vara val anskrifven. -schreien, tr. 1. 
Jn <^ skrika, ropa at ngn. 2. Etw. *%> ut- 
skrika ngt. -schreiten, itr, s. afv. angeschrit- 
ten kommen: komma marscherande. 

Anschrot, -c, n. -e, -n,/. list, kant, stad p& tyg. 
-en, tr. 1. framvalta. 2. forse tyg med stad. 

anllschuhen, tr. forsko. -schu!d[!g]en, tr. 1. Jm 
etw. 'v- lagga ngn ngt till last. 2. Jn eines 
Verbrechens *>/ anklaga ngn for ett brott. 
-schuldigung, /. anklagelse. -schiiren, itr.ro- 
ra om eiden, Mid. underblasa. -schlirep, m. 
person som ror om eiden, som underblaser. 
•scliufs, m. 1. halsningsskott. 2. profskjut- 
ning. 3. forsta skottet. 4. anskjutande, af- 
sattande af kristaiier. 5. hastigt tillopp. 6. jag. 
stalle pi viiiebiidet, diir skottet tog. -schutt, 
m. 1. upplandning. 2. fyllningsjord. -schUt- 
ten, tr. 1. osa i hog, hopa. 2. Mit Erde ~ 
fylla med jord. -schUttung,/. -schiltzen, tr. 

1. slappa pa, t. ex. das Wasser. 2. Ein Wehr 
f\i bygga en dam. -schiitzung, /. fordam- 
ning. -schwangern, tr. 1. i sht biid. befrukta. 

2. matta, impregnera. -schwangerung, /. 
-schwanken, itr. s. &fv. angeschwankt kom- 
men: komma vacklande. -schwanzein, I. itr. 
s. komma viftande med svansen. II. rjl. 
stalla sig in. 

anschwarllen, itr. h. borja bulna. -men, itr. h. 
1. borja avarma. 2. komma i svarm. -zen, 
ir. svarta, wid. nedsvarta, fortala. -zer(in),wi. 
(/.) baktalare, bakdantare. -zung, /. ned- 
svartande, fortal. ' «* (oTfgkifnde uppslas^ofd. * i^kta urns. «*knar plur. "f bar omljiul. F (amiij irik. t min-tre br«kHft. ansohwatzen 30 ansprlngen aniischwatzen, ti\ Jm etw. -%/ nana pa uga iigt. 
■schwefeln, tr. svafla litet. -schweifen,fr.varpa, 
ranna. -schwelfsen, tr. svetsa fast, -schwei- 
fsung, /. -schwellen, I. st, itr. s. 1. svalla, 
uppsvalla, vidgas, viixa, stiga. Der Ton 
schwillt an: toneus styrka okas. 2. svullna, 
uppsvullna. II. sv. tr. lata sviilla, oka, upp- 
blasa, gora stinn. -schv^eHung,/. -schwem- 
men, tr. uppslamma, spola upp, afiagra, af- 
satta. -schwemmung, /. -schwimmen, itr. s. 
rani, ang eschwovMnen kommen: komma sim- 
mande. -schwindein, tr. lura. Jm etw. ~ lura 
pa ngn ngt. -segein, I, itr. s. 1. %.u. ange$e- 
gelt kommen: komma seglande. 2. Gegen 
etto. ~ segla, torna pa ngt. II. tr. 1. Eln 
Schiff ~ segla pa, torna mot ett fartyg. 2. 
Einen Eafcn rsj Boka hamn. 

ansehen, I. tr. 1. betrakta, se pa, blicka p§,. 
Jn gierig -v sluka ngn med ogonen, wid. 
etw. mit dem Riicken f^ mussen: vara tvun- 
gen att afsta, if ran, bfvergifva ngt. 2. Ei- 
nen Gegenstand auf etw. {Jiini -^ betrakta, 
prof va, granska ett foremal, om det lampar 
sig for ngt visst andam&i. 3. Etw. mit ~ lugnt 
ase ngt, lata ngt ske. 4. Jn fur einen an- 
dern ~ anse, taga ngn for en annan. 6. se, 
uppfatta. Alles im giinstigsten Lichte *>* se 
allting i Ijust. 6. beakta, taga hansyn till, 
bry sig om. Ich sehe es auf 100 Mark nicht 
an: jag faster mig ej vid en 100 mark. 7. 
Jm etw. nw se, marka ngt pa ngn. II. rf. 
se ut, forefalla. III. itr. k. gifva akt. F sieh 
mal an! ei. seK* mal einer an! ser man bara 
pa! IV. 0, n. 1. betraktande, paseende. Das 
/x* hat man umsonst: det kostar intet att 
titta, vom ~ mird man nicht sait: man blir 
ej matt af att se psi, Jn von ^ kennen: kan- 
na ngn till utseendet. 2. utseende, min, 
yttre. 8ich ein 'v gehen: spela herre, gora 
sig vigtig. 3. hansyn, anseende tm. Ohne 
^ der Person: uta,n anseende till personen. 
4. anseende, aktning, inflytande. In '\^ ste- 
hen: hafva anseende, vara aktad. 

ansehnlich, a. 1. som ser bra iit, statlig. 2. 
ansenlig, betydande, stor. 3. ansedd, akt- 
ningsbjudande. -keit, /. ansenlighet, stat- 
lighet, storhet, vigt. 

Anilsehung, f. Wott I rerbindelsea : in f\t med genr. 

med hansyn till, i anseende till, -sengen, 
I. tr. briinna litet, sveda. II. itr. s. svedas. 
-setzen, I. tr. 1. satta pa, fast, vidfasta. Die 
Feder 'x* satta pennan pa papperet, den 
Becher ~ fora biigaren till lapparne, Blat- 
ter Am fa blad, lofvas, Sprofslinge /v/ skjuta 
skott, Fleisch <n/ fetna, lagga p^ bullet. 2. 
anstalla. 3. tillaga, tillblanda. 4. fastsatta, 
bestamma. 5. anteckna, berakna, angifva. 
6. satta upp, t. ex. ein Exempel. 7. satta 
till, uppbjuda. II. rjl. 1. satta sig fast, haf- 
ta vid, sla ned. 2. Bliiten setzen sich an: 
blommor komma fram, 8l4 ut, Krystalle setzen sich an: krisLaiier biida sig, kriatal- 
lisering intrader. III. itr. h. 1. utveckla 
blad, frukter o. dyi. Die Bdume setzen an: tra- 
den skjuta skott, die Kartoffeln setzen an: 
potatisen knyter sig. 2. taga ansats, gora 
ansats, a7if etw. (ack.).* till ngt. -setzung, /. 

Ansicht, y. 1. paseende. Aus eigner ~ kennen: 
sjalf hafva sett. 2. syn, asyn, anblick, vy. 
3. asigt, mening, tanke. -ig, a. Jn e\. Js ^ 
werden: blifva varse, fa syn pa ngn. 

Ansielldelei, -en, f. nybygge, koloni. -dein, I. 
tr. bosatta, lata bosiitta sig. II. rfl. bo- 
satta sig, sla upp sina bopalar, sla sig ned. 
-delung, /. nybygge. -den, tr. koka met, for- 
viilla. -dler, -, m. nybyggare. -gein, tr. fa- 
sta med sigill. 

aniisingen, I. tr. halsa med sang. II. itr. h. 
angifva tonen. -sinnen, tr. Jm etw. ~ an- 
moda ngn om ngt, begara ngt af ngn. -sin- 
nung, /. -sitzen, itr. s. 1. hafva bosatt sig, 
vara bofast. 2. sitta fast, pa, -spalten, I. tr. 
borja klyfva. II. itr. s. afy. angespaltet sein: 
borja klyfva sig. 

Anspann, m. anspann, forspann, spann. -en, 
tr. 1. spanna. 2. spanna for. -er o. Anspan- 
nsr, m. bonde som ar skjddig till kordags- 
verken. -ung, /. spannande, forspannande. 

anilspeien, tr. spotta pa. -spicken, tr. spacka, 
fylla. 

Anspiel, w, kort, forhand. -en, itr. h. ©. tr. 1. 
borja spela. 2. profva, forsoka ett instrument. 
3. kort. hafva forhand, spela ut. 4. lekande 
vidrora. An das Ufer ~ lekande skvalpa 
mot stranden. 6. Auf etw. (ack.) ~ anspela 
pa ngt. -ung, /. anspelning. 

anilspiefsen, tr. satta pa spett, genomborra. 
-spiefsung, f. -spinnen, I. tr. skarfva tr&den, 
n&r man spinner. Biid. elnc Unterhaltung fsu borja 
ett samtal, Rdnke ~ smida ranker. II. rjl. 
1. spinna sig fast. 2. bUd. uppsta, borja. 
-spitzen, tr. tillspetsa, gora spetsig, hvassa, 
f ormera. F angespitzt sein : vara litet pa 
roken. -spornen, tr. sporra, agga, uppmun- 
tra. -spornung, /. -sprache, /. tal tm, tilltal. 
-sprechen, I. tr, 1. tilltala, vanda sig till; 
«jd. praja. 2. Jn um etw. 'v/ bedja ngn om 
ngt. 3. Jn auf einen Diehstahl <x< stamma, 
anklaga ngn for stold. 4. Etw. fur ei. als 
etw. anderes ~ forklara, taga ngt for ngt 
annat. 5. Etio. ~ gora an'sprak pa ngt. 6. 
tilltala, forefalla behaglig. /n/C?; tilltalande, 
behaglig. II. itr. h. Bei jm ~ saga till, ta- 
ga in hos ngn. -spreizen, I. tr. stotta, stod- 
ja. II. rf. taga spjarn. -sprengen, I. tr. 1, 
stanka, bestanka, fukta. 2. gora spracklig. 
3. borja spranga. II. itr. s. &fr. angesprengt 
kommen: komma i strack, auf jn ~ spranga, 
storma emot ngn. -sprengung, /. -sprlngen, 
I. itr. a) s. 1. ftfv. angesprungen kommen: 
komma hoppande, sattande. 2. An etw. fx* 
hoppa upp mot ngt. 3. borja springa Bonder. itr. Intraniitln, rjl. reflexiTl , etarkt, SV. gragt, tr, tranaitivt verb. h. bar hahen, S. bar \ till hj-alpterb. anspritzen 31 — Anstofseireger b) h. 4. hoppa forst. II. tr. hoppa upp pa, 
rusa emotj jag. komma inom skotth&ll for. 
-spritzen, I. tr. spruta, stanka pa, bestanka. 
II. itr, s. stanka. -spritzung,/. 

Anspruch, m. 1. ansprak. Grq/se Anspriiche 
machen: hafva etora ansprak, vara an- 
spraksfull. 2. Jn iiher ei. wegen etw. in rsj 
nehmen : stamma, anklaga ngn for ngt. 
-sfrel, -sSos, a. ansprakslos. -slosigkelt, /. 
anspraksloshet. 

an|!sprude!n, tr. o. itr. s. spruta upp emot ei. pa. 
-spriihen, tr, o. itr. s. spraka, afv. spruta pa, 
spruta eld mot. -sprung, m. ansats, anlopp. 
-spucken, tr. spotta pa, -spUlen, tr. 1. skolja, 
spola; afv. itr. h.: an das UJ'er ~ skolja 
stranden. 2. kasta, vraka upp. -spUiung, /. 
•stachein, tr. med pik p&drifva, sporra, ag- 
ga. -stahlen, tr. tekn. stala, harda. -stalt, -en, 
f. 1. anstalt, forberedelse, atgard, matt 
och steg. 2. anstalt, inrattning, institut. 
-stammen, tr. lemna i arf. Angestammt: fa- 
dernearfd, iirftlig. -stampfen, I. itr. s. Tani. 
angestampft Jcommeii: komma stampande. 
II. tr. faststampa; stampa pa. -stand, m. 1. 
anstandighet, skick, satt, hoflighet. 2. tvif- 
vel, tvekan, betanklighet. ^^ giehmen : draga 
i betankande, tveka. 3. anstand, uppskof. 
4. med piur. -6 f, resterande skuld. 5. jag. hall. 
Auf den ^ gehen: ga och stalla slg i hall. 

anstandig, a. 1. tillstandig, passande, lamp- 
lig. 2. anstandig, sedig, passande, arbar, 
sedesam. 3. dugtig, rikllg, ej ringa. -keit,/. 
anstandighet 5 god sed, anstandig handling. 

Anstandslibrief, m. bref om uppskof. -dame,/. 
sallskapsdam, duenna, forklade. -gefUhl, n. 
kansla for det passande. -voll, a. hoflig, 
hofvisk. -wTdrig, a. oanstandig, opassande. 

anilstangein, tr. binda upp, t. ex. Bohntn. -sta- 
peln, I. tr. uppstapla. II. itr. s. F Mr. ange- 
stapelt hommen : komma spetande. -starren, 
tr. stirra pa. -slatt, prep, med gen. 1 stallet 
for. -stauben, -stauben, itr. s. 1. damma pi, 
afsatta sig pi ngt i form af dam. 2. blifva 
dammig. -stauen, tr. damma upp. 

anstaunllen, tr. med forvaning betrakta. -ens- 
wert[h], -enswUrdig, a. forvanansvard. -er, 
-, m. forvanad betraktare, beundrare. 

Anllstauung, /. uppdamning. -stechen, tr. 1. 
sticka fast, pasatta. 2. sticka hii pi. 3. stic- 
ka upp, t. ex. ein Fafs Wein; borja skara af, 
taga till. 4. Mit etw. angestochen hommen: 
komma stickandes med ngt. 5. sporra, ag- 
ga. 6. locka, forefalla lockande. 7. F ange- 
stochen sein: vara litet pa dimman. -stek- 
ken, I. tr» 1. sticka fast, fastsatta, fasta. 2. 
satta p& sig. 3. tanda pa, satta eld p^. 4. 
smitta. r>^d: smittosam. 5. ^^ anstechen 3. 
-stecker, m. person som faster m. m. ae foreg. 
■steckung, /. smitta. -stehen, itr. h. o. s. 1. 
Bt& intill. fs^d: nastkommande, om tiden. 2. 
jig. st4 i hill. 3. vara antecknad i ikuidkontot. JEs steht ein Terinin auf den ^O**" d, M, an : 
en termin ar faststald till den 20* d:s. 4. 
klada, passa, ansta. 5. behaga, falla i sma- 
ken. 6. drdja. Etw. rst lassen: uppskjuta 
ngt. 7. tveka, draga i betankande. -steifen, 
I. tr. 1. starka. 2. tekn. stotta. II. rfl. 1. styf- 
na. 2. Sich gegen etw. f\* motsatta sig ngt. 
-steigen, itr, s. 1. stiga uppfor. 2. F ange- 
stiegen kommen: komma klifvande, m,it etw. 
angestiegen kommen: bringa ngt pa tape- 
ten. 3. uppstiga, Btiga, hoja sig. 4. stiga, 
vaxa, okas. 

anstellllen, I. tr. I. anstalla, tillsatta; tinga, 
lega. 2. tillstalla, foranstalta, anordna, gora. 
Es 'v* bara sig &t. II. rjl. stalla sig, bara 
sig kt, latsa. -er, m. 1. en som anstaller 
ngn. 2. foranstaltare, arrangor. -Ig, a. lamp- 
lig, skicklig, laraktig. -igkeil,/. skicklig- 
het, laraktighet. -ung, /. anstallning, plats. 
-ungsberechtigt, a. kompetent. -ungspatent, 
n. forordnande. 

anilstemmen, I. tr. trycka emot, intill. II. r/. 
spjarna, taga spjarn. -sterben, itr. s. gnm 
dbdsfall el. arf tillfalla, ga i arf. -steuern, 
I. tr. ijd. ans Land ~ styra mot land. II. 
itr. s. &fv. angesteuert hommen: komma i bat, 
p4 sjon. -stich, m. 1. maskstyng. 2. upp- 
stickande, t. ex. eines Fasses. -stichein, tr. o. 
itr. h. borja sticka; biid. reta. -stiefeln, F I. 
tr. iklada skor. II. rfl. taga skor pa sig. III. 
itr. s. Tani. angestiefelt hommen: komma 
stoflande, traskande. -Stieren, tr. starrbliga, 
gapa pa. 

anstiftilen, tr. 1. faststifta, med stift fasta. 2. 
anstifta, fororsaka, v&lla. 3. forleda. 4. 
Falsche Zeugen ~ lega falska vittnen. -er- 
(In), m. (/.) anstiftare, upphofsman. -ung, 
f. faststiftande m. m. ee anstiften, 

anllstimmen, tr. X. stamma. 2. intonera, an- 
gifva tonen till. 3. uppstamma. Einen an- 
dern Ton fs* tala ur en ^nnan ton. -stim- 
mung, /. -stinken, tr. F s1;inka motj wm. 
misshaga, vacka leda hos. -stohnen, tr. stb- 
nande tilltala. -stolpern, itr. s. An etw. (ack.) 
^N* snafva, snubbla mot ngt, angestolpert 
hommen: komma snubblande, med klum- 
piga steg. -stopfen, tr. fullstoppa. 

Anstofs, m. 1. stot emot, biid. pastotning. 2. an- 
grepp, anf all ; anf aktelse. 3. hinder, anstot, 
f orargelse. Ohne ^v lesen : lasa obehindradt, 
ein Stein des f\>es: en forargelseklippa. -en, 
I. tr, 1. stota, stota emot, till, ihop. Die 
Gldser ~ skala, aufjs Wohl ~ dricka ngns 
skal. 2. skjuta intill, sammanfoga, sy ihop, 
skarfva. 3. tillstota, traffa, drabba. II. itr. 
a) h. 1. stota emot; snafva. 2. Bei jm fK, 
vacka anstot hos ngn. 3. hacka, stamma. 
4. bryta, bega ett brott mot ngt. 5. stota, 
gransa intill. ~<^; angransande. b) s. 6. an- 
gripas, borja .Bkammas. -erreger, m, forar- 
gelsevackande person. 'V ^ fftregAende uppslagserd. * &kta amn. iaknar plur. f bar omljud. F familjiirt, P ia«re iprfck. % mlndr^' bn ikliirt anstofsig 32 Antrieb anstofsig, a. anstotlig, stotande. -keit, f. an- 
stotlighet, otillborlighet. 

anilstottern, tr. stammande tilltala -strahlen, 
^r. strala emot, ofver, stralande mota. -stran- 
den, itr. s. stranda. -strangen, tr. spiinna 
for. -streben, I. itr. k, 1. etrafva nppfor, 
uppat. 2. Gegen etw. ->- motsatta sig ngt. 
II. tr. efterstrafva. -streichen, tr. 1. pa-, 
ofverstryka, stryka, mala. Biw. ein Ding rait 
eineni Firnisse ei. einem Dinge einen Firnis 
<v kasta ett falskt skimmer ofver en sak. 
2. anteckna, anmarka. Das will ich dir 'n/ 
det skall jag ha dig 1 godt minne for. 3. 
Etw. el. {itr. h.) an etw. (ack.) rsj stryka emot, 
snudda vid ngt. -strelcher, m. grofmalare, 
plankstrykare. -slreicherel, /. sudd, fusk. 
-streifen, itr. h. An etw. (ack.) 'v; stryka emot, 
snudda vid ngt. -strengen, tr. 1. spanna. 2. 
ftfv. rjl. anstranga (sig). Angestrengt: an- 
strangd o. anstrangande, ihardig. 3. jur. eine 
Klage gegen jn ~ anhiingiggora en pro- 
cess mot ngn. -strengung, /. anstrangning, 
moda. "Streuen, tr. stro pa. -strich, m. 1. 
a) strykning, pastrykning, b) det pastruk- 
na. Erster /v grundning. 2. anstrykning, 
bismak. 3. mus. straktag. -stricken, tr. 1. 
sticka vid. 2. med streck, rep fastbinda. -strie- 
ge!n, tr. rykta. -stromen, I. itr. s. stromma 
till. II. tr. spola upp, aflagra. -stromung, /. 
-stUcke[l]ii, tr. skarfva vid. -stuckung, /. 
-Sturm, m. framstormande, stormning. -stUr- 
men, itr. s. storma fram. -sturz, m. fram- 
stortande, rusande, anfall. -stUrzen, I. itr. s. 
ftfv. angestiirzt Icommen : storta, rusa fram emot. 
II. tr. hvalfva, vraka ofver, pi., -stutzen, tr. 
1. studsa vid 4synen af. 2. (af)klippa, af- 
skara, putsa. -stUtzen, tr. o. rjl. luta, stodja 

(sig) mot ngt. 

ansuchllen, itr, h. Bei jm (ei. % tr. jn) urn etw. 
'%# anhalla hos, bed] a ngn om ngt. -er(m), 
m. {/.) ansokande, sokandej jur. karaude. 
-ung,/'. ansokan, ansoknlng. 

anilsiimmen, I. tr. surra emot. II. itr. s. afv. 
angesummt Icommen: komma surrande. III. 
rjl. hopa sig, okas, vaxa. -sUfsen, tr. sota, 
lagga sott i. -tanzen,I. itr. 1. h. borja dansen, 
dansa ut. 2. s. An jn f>^ dansa mot, p4 ngn, 
angetanzt kommen: komma dansande. II. 
tr. Sich (dat.) die Schwindsucht 'v dansa sig 
till lungsot. -tappen, I. itr. h. o. s. 1. An 
etw. (ack.) *>/ famlande stota mot ngt. 2. afr. 
angetappt kommen:\.oviimz, famlande, stapp- 
lande, trefva sig fram. II. tr. F fatta tag i, 
gripa. -tasten, tr. 1. vidrora, taga, kanna 
p4. 2. antasta, angripa. -tastung, /. -tau- 
meln. itr. s. 1. tumla, ragla mot ngt. 2. wv. 
angetaumelt kommen: komma raglande. -te- 
cedenzien, pi. antecedentia, f6reg4enden. 
-t[hjeeren, tr. tjara; F jm etw, 'v narra p4 
ngn ngt. -t[h]eerung,/. 

Ant[h]eil, m. 1. andel, del, delaktighet, an etw.: 1 ngt. 2. deltagaude, medkansla, in- 
tresse. An etw. (dat.) 'X' nehmen: hysa in- 
tresse, deltagande for ngt. -los, a. ointres- 
serad. -[sjvoll, a. intresserad. 

anthun, tr. 1. pataga, paklada, klada. Ange- 
than afT. beskaffad, egnad. 2. tillfoga, visa, 
bevisa. Einem Weibe Gewalt ^ valdfora 
en kvinna, sich (dat.) eiti Leids ~ bara hand 
pa sig sjiilf, sich (dat.) Zwang 'v/ lagga band 
pa sig, thun Sie mir das nicht an! gor mig 
ej den sorgeni 8. Es jm /%/ forgora, tjusa 
ngn. 4. sjo. angora. 

antlllchambrseren, sv. itr. h. vanta i vantrum, 
fjaska. -cipation, -en^f. anticiperande, an- 
ticipering. -clpreren, sv. tr. anticipera. 

anlitlcken, tr. latt sl& till, -tiefeii, itr. h. bj5. 
lodande narma sig stranden. -tik, a. antik. 
-tike, -n,/. 1. 0, antiken, forntiden. 2. anti- 
kvitet. 

Antlillope, -K, /. antilop. -pathie, -[e]w, /. an- 
tipati, motvilja. -pode, -n, m. antipod. 

antippen, tr. F liitt vidrora. 

Antiqullap, -c, m. 1. fornforskare. 2. antikva- 
rie, antikvarisk bokhandlare. -ariat, -e, n. 
antikvariat, antikvarisk bokhandel. -arisch, 
a. antikvarisk. -leren, sv. I. itr. s. blifva 
foraldrad. II. tr. antikvera, forklara for 
foraldrad. -itat, -en^f. antikvitet. 

Aniltlitz, -e, n. anlete. -toben, I. itr. s. afr. an- 
getobt kommen: komma vasnande, som en 
rasande. 11. tr. rasa mot. -tonen, I. itr. h. o. 
s. Ijuda, gifva en ton itikn sig. II. tr. I. sla 
an. 2. Ijuda emot. -tosen, itr. s. komma 
brusande. -traben, itr. s. 1. satta sig i traf. 
2. ftfv. angetrabt kommen : komma i traf, 
trafvande. 

Antrag, -e f, m. 1. forslag, proposition, mo- 
tion. Einen <^ stellen: foresla, motionera, 
vacka en motion. 2. anbud, erbjudande. 
■en, I. tr, 1. bara fram. 2. pasatta. Putz an 
eine Wand ~ rappa, putsa en viigg. 3. er- 
bjuda. II. rjl. erbjuda sig, sina tjiinster. 
III. itr. h. Auf etw. (ack.) ~ foresla, viicka 
motion om, yrka ngt. -steiler, m. forslags- 
stallare, motionar. 

aniltrauen, tr. viga dd. Sich (dat.) ein Mddchen 'v; 
lassen: gifta sig med en flicka. -traufen, tr. 
(l§,ta) droppa pa. -trauung,/. vigsel. -treffen, 
«r.antraffa,patraffa. -treiben,I. fr. l.sla fast, 
%\k i. 2. drifva, 14ta flyta mot ngt. 3. padrif- 
va; agga, uppmuntra. II. itr. 1. s. komma 
fiytande, seglande. 2. /i. drifva, skjuta skott. 
-treiber, m. pMrifvare. -treibung, /. fast- 
slaende m. m. se antreiben. -treten, I. itr. s. 
1. trada fram. 2. F bei jm ^ saga till, taga 
in hos ngn. 3. stalla upp sig. 4. borja ga, 
mit dem linken Fufse r^ borja med vanstra 
foten. II. tr. 1. fasttrampa. 2. trada fram 
till, ofvervaldiga, ofverraska. 3. antrada, 
tilltrada. -tretung, /. =» Antritt. -trleb, m. 
aggelse, uppmuntran, benagenhet, drift, itr. intr«iniitiTt, vji. rcSeiiTt, St. iitarkt, SV, iTagt, tr. traasitiTt rerb. h, li»r haben, S. h»r ««wt till hjilpTerb antrinken -- 33 anzaubern vilja. -trinken, I. tr. 1. Sich (dat.) einen, ei- 
nen Jlaarbeutel^ einen Rausch, einen Spitz 
«- skaffa sig en florshufva. 2. borja dricka 
af, lappja pa. S. Angetrunhen sein: vara 
pistruken. II. rjl. taga en tir pS, tand. III. 
itr, h. dricka forst. -tritt, m. 1. uppstall- 
ning. 2. tilltrade, intrade. 3. bbrjan, forsta 
framtradande. 4.afsats; pall; troskel. -tritts- 
besuch, m. forsta besok. -trocknen, itr. s. 1. 
borja torka. 2. torka fast rid. -tuschen, tr. 
farglagga; mMa med tusch. 

Antwort, -en, /. evar. Ordspr. wie die Frage, so 
die f\> som man ropar i skogen, far man 
STar, um eine *%* verlegen sein : blifva svaret 
skyldig, Mede und f>u iiher etw, stehen ei. ge- 
ben: sta till svars for ngt. -en, sv. tr. o. itr. 
h. svara. -lich, adv. hand, easom svar. 

anverilsuchen, tr. profva. -trauen, tr. o. rjl. an- 
fortro (sig). -trauung, /. -wandt, a. slagt, be- 
fryndad. Ein fs^er, eine ~6 ei. f^in: en slag-, 
ting, en anforvandt. -wandtschaft, /. slagt- 
skap, skyldskap. 

Anwachs, m. tillvaxt, tillokning. -en, itr. s. 1. 
sis,, taga rot. 2. vaxa fast ria. 3. tillvaxa, 
vaxa, okas, svalla. 4. vaxa upp. -unQ, f. 

anwackein, itr, s. afy. angewachelt kommen: 
komma vacklande, rultande. 

Anwalt, -e [f], m. sakforare, advokat; ombuds- 
man, syndikus. -Hch, a. borande till advo- 
katyrket. -schaft, /. 1. sakforarskap, egen- 
skap af advokat, af ombudsman; syndikat, 
2. advokatk§,r. -schaftlich, a. rorande advo- 
katstandet, advokatkiren, syndikatet. 

anilwaSzen, I. tr. valta, med valt tillkora. II. 
itr. h. 1. oppna valsen. 2. aft. angewalzt 
kommen: komma valsande, med valssteg. 
-waizen, tr. valtra fram, emot. -wandeln, itr. 
s. 1. afv. angewandelt kommen: komma van- 
drande. 2. Mr. tr. o. ope«. komma ofver, p&, 
bemaktiga sig. Von einer Ohnmacht angewan- 
delt: afsvimmad. -wandern, itr. s. afv. ange- 
wandert kommen: komma vandrande, p§. 
Bin vandring. -wandlung, /. anfall, infall. 
Eine viehische *%* ett anfall af djuriskhet, 
en djurisk lusta. -wanken, itr. s. af?. ange- 
wankt kommen: komma stapplande, med 
troga, osakra steg. -warmen, tr. varma ngt 
litet. -warterjm. expektant, aspirant, -warts, 
adv. upp^t, uppfor. -wartschaft, /. expek- 
tans, forvantningaratt. -wartschaftlich, a. 
expektans-. -wasche, /. skoijning, vask- 
ning. -waschen, tr. skolja, spola. -wassern, 
tr. fukta. -watscheln, itr. s. F komma med 
vaggande gang, -weben, tr, vafva till., -we- 
deln, tr. 1. vifta med svansen lit. 2. flakta 
med 8oii3ftder §,t. -wehen, I. tr. 1. bll^sa, flakta 
pa. Biid. etw. weht einen heimatlich an: ngt 
paminner en om hemmet. 2. Der Luftzug 
wehte das glimmende Feuer zu heller Flam- 
me an: en vindflakt kom gloden att blossa 
upp till klar eld. 3. bl&sa ihop. 4. bl&sa p& en ngt, t. ex. eure Lu/t hat mir das Laster 
angeweht. II. itr. s. 1. afr. angewekt kom- 
mew.* komma med vinden, komma ftaktande. 
2. Jm /v blasa, flyga p& en. -weichen, tr. 
uppmjuka ngt litet. -weinen, tr. gratande 
viinda sig till, -weisen, tr, I. anvisa, visa, 
undervisa, handleda. 2. hanvisa. 3. anvisa, 
ansla, gifva anvisning pL -weiser, m. en 
Bom viaar m. m. •« rareg. -weiJsen, tr. hvit- 
mena. -weisung, /. 1. anvisning, ledning, 
undervisning, Iiandledning. 2. foreskrift, 
order, -weisungsschein, -weisungszettei, m. 
anvisning. -weiken, itr. s. borja vissna. 

anwendllbar, a. anvandbar; tillamplig. -bar- 
kelt, /. anvandbarbet; tillampligbet. -en, 
tr. 1. anvanda, begagna, gora bruk af. 2. 
tillampa. Sich *>^ lassen: vara tillamplig. 
-ung, f, 1. a^vandning. Zur ei. in ^^ hrin- 
gen: anvanda, begagna. 2. tillampning. rw 
Jinden : YSiY'd t\\la,mp\ig. 

anwerliben, I. itr. h. Um etw. f^ anhMla om, 
efterstrafva ngt. II. tr. varfva. -bung, /. 
-fen, I. tr. kasta, slunga mot ngt, mit Mortel 
<%^ rappa. 11. itr. h. kasta forst. 

Anwesen, -, n. \. narvaro. 2. vistelse; vistel- 
seort. 3. egendom, tomt. -d, a. narvarande. 
-heit, f. narvaro. 

anOwettern, I. itr. s. Auf jn i^ sl& ned pa ngn 
som en blixt. II. tr. fara ut mot. -wetzen, 
tr. bryna, slipa. -widern, tr. forefalla obe- 
baglig, franstotande. -wlehern, tr. gnagga 
ktf emot. -wimmern, I. tr. gr&tande, kvi- 
dande vanda sig till. II. itr. s. Angewim- 
mert kommen: komma gratande, kvidande. 
-winken, tr. vinka at. -winsefn, I. tr. jam- 
rande, gnallande vanda sig till, mottaga. 
II. itr. Angewinselt kommen: komma gnal- 
lande. -wirken, itr. h. Gegen etw. «x/ motar- 
beta ngt. -wittern, tr. 1. lukta, nosa p4. 2. 
Mich wittert etw. an: jag kanner lukten af 

anwohnilen, itr. h. bo invid, bredvid. -er(ln), 
m. {/.) person, som bor bredvid ngt, gran- 
ne. -erschaft, /. de som bo bredvid ngt, 
grannar, grannskap. 

Anllwuchs, m. 1. tillvaxt, okning, 2. skog. tel- 
ningar, ungskogj biid. det uppvaxande slag- 
tet. 3. utvaxt. -wUnschen, tr. Jm etw. ~ 
onska ngn ngt. -wUnschung,/. -wurf, m. 1. 
forsta slaget ei. kastet. 2. kastnlng, kast 
mot ngt. 3. 'x^ von Kalk, von Mortel: kalk- 
slagning, rappning. 4. tillbyggnad. -wur- 
zeln, itr. s. o. rjl. sla rot, rotf asta sig, vaxa 
fast, -zahl, /. antai. -zahlen, tr. lemna for- 
sta afbetalningen pa. -zahl8n,I.<r. raknande 
upptrada. II. itr. h. borja rakna. -zahlung,/. 
afbetalning. -zapfen, tr. 1. borja tappa,t.ex. ein 
Fa/s. 2. tappa saften af; F biid. ^w 'v a) l&na, 
vigga af ngn, b) utfr^ga ngn, c) ansatta 
ngn med Btiokord. -zaubern, tr. 1. fortroUa, 
forhaxa, bed&ra, fasttrolia. 2. Jm etw, ^, *v «» fOreu&POtle uppslagsord. * akta «!».». gaknar phir. f har omljud. F famiijftrt, P Ugre aprkk. ^ inliidwt brakligt, 
3 — -i 0527 J. TyMk-Mvtnth ilcolordhoh. anzanmen ^ 34 aqnivok trolla p& ngn ngt. -zaumeris tr. 1. binda vid 
betslet. 2. betsla. -zechen, rji, berusa sig. 

Anzeichiie'n, n, tecken, marke, pragel, fore- 
bud, -nen, tr. anteckna, uppteckna. -ner, 
m. antecknare. 

Anzefge, -w, /. 1. anmalan, underrattelse, 
meddelande. 2. tillkannagifvande, annons, 
kungorelse. 3. = Anzeiclien. -n, I. tr. 1. till- 
kannagifva, angifva, anmala, nnderratta 
om. 2. hantyda pa, lata ana, bebada, nt- 
visa. Angezeigt My. radlig, lamplig. II. rjl. 
anmala, visa, uppenbara sig; hafva varsel. 
-r(in), m. (/.) 1. person som tillkannager 
cgt, annonsor, angifvare. 2. namn p4 vissa 
tidningar, agf. annonstidning. 

anzettlieln, tr. 1. varpa, ranna. 2. Mid. anstifta, 
tillstalla, spinna ihop, smida. -!er(in), m. 
if.) 1. person som varpa*r. 2. ww. anstif- 
tare, ranksmidare. -Sung, f. varpning m. m. 
se anzetteln. 

anziehljbar, a. 1. som kan dragas af magneten. 
2. om wader: som kan patagas. -en, I. tr. 1. 
taga pS,, satta pa, iklada, klada pa. Gut, 
schlecht angezogen sein: vara val, ilia kladd. 
2. draga pa, gum dragning satta 1 gang. 3. 
draga at, spanna, draga at sig, skrufva 4t. 
4. draga intill, igen. 5. draga ei. taga at sig, 
draga till sig, uppsupa. Den Atem <%/ ham- 
ta andan. ^d atv. tilldragande, lockande, 
fangslande, intressant. 6. Sich (dat.) etw. ^ 
taga at sig ngt. 7. draga upp, lagga pa, 
iipplara. 8. anfora, cltera. II. rjl. klada pa 
sig. III. itr. a) h. 1. Die Pferde Ziehen an: 
bastarne satta sig 1 gang. 2. vara tilldra- 
gande. 3. hafva forsta draget, borja. 4, 
Der Nagel zog an : spiken drog, die PrUgel 
Ziehen an: rappen taga hardt. 5. hand, die 
Preise Ziehen an: prisen stiga. 6. Der Thee 
zieht an: t^et drar. 7. Die Kdlte ei. das 
Wetter ei. es zieht an: det fryser pa. b) s. 
8. ftfT. angezogen kommen: narma sig, rycka 
fram, an, komma fram. 9. flytta ngnstades han, 
flytta in. 10. tilltrada en tjanst. -er, m. 
rem ei. snore att draga pa skor ei. hand- 
skar med, skohorn. -ung,/. 1. patagande 
m. m. ae anziehen. 2. dragningskraft. -ungs- 
punkt, m. medelpunkt. 

anllzischen, I. tr. hvasa at ci. mot, tilltala med 
hvasande rost. 11. itr. s. vani. angezischt 
kommen: komma hvasande. -zottein, itr. s. 
F&fT. angezottelt kommen: komma med klum- 
piga steg, Inffande. -zuckern, tr. sockra pa. 
-zug, m. 1. dragt, kladsel. In vollem t^e: 1 
stor toalett. 2.garnityr. S.antagande, fram- 
ryckande. 4. tilltrade, intrade i en tjanss. 6. 
forsta draget. 

anzugiich, a. 1. t tilldragande. 2. anspelande, 
fornarmande, personlig, tvetydig. -kelt, /, 
1. t tilldragande siitt, retande behag. 2. 
fornarmande, forolampande satt; fornar- 
melse, forolampning; tvetydighet. Anzugsllkosten, pi. kostnador for kiadseln. 
•pretllgt,/. intradespredikan. -tag, m. flytt- 
dag. 

anzlindjlen, tr. tanda pi, antanda; satta i 
brand, -er, m. bras-, Ijus-, lykttandare. -ung, 
y*. antandande. 

anilzwacken, tr. klamma, nypa. -zwangep, tr. 
patranga, p&tvinga. -zwecken, tr. med stift 
fasta. -zweifein, tr. tvifla pa. -zwlngen, tr. 
p^tvinga. 

a/0, fdrkortn. *» an der Oder: vid Oder. 

Aolsharfe, /. eolsharpa. 

Aonen, pi. eoner, tidsaldrar. 

Apllanage, -w, y*. apanage, underh411. -art, a. 
egen, egendomlig, sarskild. -athie, 0, f. 
apati, liknojdhet. -athlsch, a. apatisk, lik- 
nojd. 

Apfel, -t, m. apple, -brscher, m. appleh&f. 
-frau, /. fruktmanglerska. -grau, a. apelgra. 
•icht, -ig,a. 1. applelik. 2.apelkastad. -schlm- 
mel, m. apelkastad hast, -sine, -n,/. apelsin. 

Apologie, -le'jn,/. apologi, fbr8var(sskrift). 

Apostat, -ew, m. apostat, availing. 

ApostlieS, -, m. apostel. -elgeschichte,/. apost- 
lagarningar. -elschaft, /. -e!t[hjQm, -olat, -e, 
n. apostlaambete. -olisch, a. apostolisk. 

Apotheke, -w, f. apotek. -r, -, m. apotekare. 
-rgehulfe, m. provisor. -rgewicht, n. medici- 
nal vigt, -rn, sv. itr. h. F 1. taga, ata medi- 
cin. 2. utofva apotekaryrket, 

Apllotheose, -«, /. apoteos, forgudande. -parat, 
-6, m. apparat. -partement, -s, n. 1. rnm, sa- 
long. 2. hemlighns, klosett. 

Appeli, -e, m. 1. mil. appell, samling. 2. jur. 
vad, vadjande. -ant, -e?i, m. vadjande (per- 
son), -ation, -65^5 f. appellation, vadjande. 
-I'ersn, sv. itr. h. vadja, appellera, 

Appsndix, -ixl^esl, 'ixe ei. -ices, m. bihang, 
tillagg. 

Appetit, -[e]5, 0, m. aptit, matlust. -Ilch, a. 
aptitlig. -los, a. utan matlust, saknande 
aptit. -losigkelt, f. brist pa aptit. 

applliaudieren, sv. itr. h. appladera. -aus, -e, 
m. applad. 

apliportieren, sv. tr. apportera. -pretieren, sv. 
tr. tekn. bereda, tillaga, appretera. -probie- 
rsn, sv. tr. approbera, godkanna. -proche, 
-w, f. mil. approche, lopgraf. -rikose, -re, /. 
aprikos. 

April (kort 0) '&) ^' aprll. Jn in den *%, schicken : 
narra ngn april. -blume,/. hvitsippa. -giuck, 
n. obestandig lycka. -schicken, n. april- 
narri. 

apropos, itj. apropa. 

apti'eren, sv. tr. afpassa, aptera, andra tm. 

Aquiladukt, -e, m. vattenledning. -arel!, -e, n. 
akvarell, vattenfargsmalning. 

Aqullator, -s, 0, m. ekvator. -inoktial, a. bela- 
gen under dagjamningalinien, dagjiimnings-. 
•inoktium, -uml^s]^ -en, n. dagjamning. -Ivok, 
o. ekivok, tvetydig. it7\ iotrnncitin, rjL rpiDexlft, St. it»rkt, SV. arac^, tr. traaiitirt rerb. h. h%t haben, S. hmr lein till tijAtprert) Kt — 35 Armseligkelt Ar, '€ men lom mittenh. -, m, o. f», aX. 

Ara, -ren, f. ara, tidsskede. 

Arliaber, -, m. arab. -aberin, -nen^ f. arabisk 
kvinna. -abeske, -w, /. arabesk. -ablsch, a. 
arabisk. 

Arbeit, -ew, f. 1. arbete. Auf die f^ gehen: 
ga till Bitt arbete, auf r^ gelien: ga pa 
dagSYerke, in ~ sein ei. stehen : a) om pcrsoner : 
hafva arbete, arbeta, b) om saker: vara under 
arbete, c) om maskiner: vara i gang, etw. in 
~ nehmen: borja pa med ngt, biid. seine ~ 
hahen : hafva svarigheterj der Wein ist in 
r\j vlnet ar 1 jasning. 2. skoi. lexa, schri/t- 
liche ~ ekrifning. -en, sv. I. itr. h. 1. ar- 
beta, an etw. (dat.): pa ngt. Jm in die Hand 
~ gifva ngn en handracknlng, underlatta 
arbetet for ngn, hei ivelchem Schneider las- 
sen Sie ^ f hvad for en ekraddare bar ni ? 
2. jasa. II. tr, 1. bearbeta, arbeta, utarbeta, 
2. anstranga. III. rjl. 1. arbeta sig, t. ex. 
durch den Schnee. 2. opers. es arheitet sich 
schleckt: det gar ilia att arbeta. rer, -, m. 
arbetare. -erbildungs-Vereln, m. arbetarein- 
Btitut. -erbund = Arbeiterverein. -erin, -nen, 
f. arbeterska. -erschaft, /. arbetsmanskap, 
arbetarekar. -erverein, m. arbetareforening. 
-geber, m, arbetsgifvare. -nehmer, m. ar- 
betstagare. -sam, a. arbetsam. -samkeit, /. 
arbetsamhet. 

Irbeltsllaufseher, m. nppsyningsman. -beutel, 
m. arbetsvaska, sypase. -bQch, n. handt- 
verksbok. -fahig, a. arbetsduglig. -frau,/. 
arbeterska, hjalphustru. -geriist, n. bygg- 
nadsstallning. -kasten, m. arbetsask, sy- 
ekrin. -kItteS, m. arbetsblus. -knecht, m. 
drang, arbetskarl. -kraft, /. arbetskraf t, pi. 
arbetsstyrka. -kreis, m. verkningskrets. 
-los, a. ntan arbete. -saal, m. verkstad. 
-scheu, I. a. radd for arbete, lat. II. /. latt- 
ja. -stunde,/. 1. arbetstimme. 2. lexlasning. 
-tisch, m. 1. skrifbord. 2. verkbord. -unfa- 
lijg, a. ur stand att arbeta, oduglig till ar- 
bete. -zeug, n. a) arbetsdragt, b) redskap, 
verktyg. 

Ardhaislimus, -us, -en, m. foraldradt talesatt, 
arkaism. -tisch, a. foraldrad, arkaistisk. 

Archaolllog, -era, m. arkeolog, fornforskare. 
"logie, -[e]w, /. arkeologi, fornkunskap. 

Arche, -re,/. 1. lada, kista. 2. Noas ark. 3. pram. 
4. kvarnranna, afloppsranna. 

Archiljdiakonus, -, -Mnen, m. forste kommini- 

Ster i st5rre BtadsfSrsamlingar. -pel, -, m. arkipe- 

lag, ohaf. -tekt, -en, m. arkitekt, byggma- 

stare. -tektur, -en, f. arkitektur, byggnads- 

konst. 
/Irchiv, -e, n. arkiv. -ar, -c, m. arkivarie. 
Areal, -e, n. areal, yta. 
Arena, -new, f. arena, skidebana. 
arg, I. -er f, a. 1. dalig, end. 2. stor, svi-r. 

Ein r^er Fehler: ett sv&rt, groft fel. 3. 

obehaglig, forarglig, fortretlig. Was zu rs, ist, ist zu /v. allting bar en grans. 4. ilia, 
farlig, i hog grad. Er wird es nicht so 'v 
macheuj toie er sagt: ban ar inte sa farlig, 
som ban later, es wird nicht so 'v sein : det 
blir nog inte sa farligt haller, ~ nach ei. 
hinter etw. her sein: vara galen i ngt, 6. 
lattfardig, lattsinnig. 11. -e«, 0, n. miss- 
tanke, svek, ondt. -denkend, a. illatankande, 
illasinnad. 

Arger, -s, 0, m. forargelse, fortret, harm, for- 
trytelse. -lich, a. 1. retlig. 2. forargad, end. 
3. retsam, forarglig. 4. anstotlig, forargel- 
sevackande. -lichkeit, y. 1. retligbet, harm, 
fortrytelse. 2.vedervardighet, forarglighet. 
3. anstotlighet. -n, sv. I. tr. 1. forarga, re- 
ta. Jm die Schwindsucht an den Hals ~ 
reta gallfeber pa ngn. 2. vacka anstot, for- 
argelse hos. II. rji. 1. forargas, bli forar- 
gad. 2. taga anstot, an c^ty. (dat.): af ngt. 
-ni[f]s, -se, n. 1. anstot, forargelse, skan- 
dal. 2. fortret, harm. 

Argilllst, /. arglist, illistighet. -listig, a. 1111- 
stig. -los, a. menlos, oppenhjartig, oskulds- 
fuU, intet ondt anande. -loslgkelt,/. oskuld, 
oppenhjartigt satt. 

Argument, -e, n. argument, bevis, stod. -leren, 
sv. itr. h. argumentera, anfora skal. 

argllwillig, a. lllvillig. -willigkeit, /. illvilja. 
-wohn, -[e\Sf 0, m. misstanke, misstroende. 
-wohnen, sv. tr. o. itr. h. misstanka, hysa 
mlsstankar (till), -wohnisch, a. misstank- 
sam, misstrogen. 

Arle, -n,/. aria. 

Arlstokrat, -en, m. aristokrat. -le, -[e]w, /» 
aristokrati. -isch, a. aristokratisk. 

Arkljade, -n,f. arkad. -tisch, a. arktisk. 

Arm, I. -e, m. dim. f, arm. Ein ~ voU: en 
famn, wid. die ~e J'rei haben: hafva fria 
bander. II. -er f, a. 1. fattig. 2. stackars, 
arm. -brust, -e [f], /. armborst. -dick, a. 

_^ armstjock. -ee, -[e]n,/. armd, bar. 

Armei, -, m. arm. -ios, a. utan armar. 

Armenllanstalt,/. fattighus. -pfleger, m. fattig- 
forestandare. -steuer, /". fattigskatt. -sun- 
dergesicht, n. fortvlfladt utseende. -sdnder- 
glocke, /. klocka som ringer, nar en lif- 
domd fores till doden. -sdndermiene, /. 
fortviflad min. -suppenanstalt, /. soppkok- 
ningsanstalt for de fattige. -verpflegung, 
-verwaltung, /. fattigvard, fattigforsorjning. 

Arnillhut, m. chapeau-bas. -leren, sv. tr. ar- 
mera, bevapna, bevara. -lerung,/. -Ig, a. i 
sms. -armad. -korb, m. korg med grepe. 
-lehne, y*. armstod, sidokarm. 

armlich, a. torftig, skral, jammerlig, omklig. 

^^ -keit, /. torftighet, elande, omklighet. 

Armling, -e, m. armhdlk, underarm. 

armllios, a. utan armar. -polster, n. armdyna. 
-selig, a. fattig, elandig, usel. -seligkelt,/. 
1. fattigdom, elande, uselhet. 2. lumpen 
sak, lappri. = fareg&entle upp^Ugsord. * ftkta ima. saknar plur. j" har omljud. F familjitn. P lagre Bprlk. % mlndre brukJifft. Armsessel 36 Atheist Armllsessel, -stuhl, m. arm-, lanstol. 

ArmOt[hJ, 0,/. armod, fattigdom, an etw.: p& 
ngt. Mein hifschen f\* mina Bm& smulor, 
det lilla jag liar, -sschein, m. -szeugni[(]s, 
n. fattigdom sbevis, intyg om medelloshet. 

armllverschrankt, a. med korslagda armar. 
-voH, -, -, m, famn. -weise, adv. famnvis. 

iSrnte se Ernte. 

Arrak, -e ei, -«, m. arrak. 

arrangieren, sv. tr. arrangera, ordna. 

Arrest, -e, m. 1. beslag, kvarstad. S. arrest. 
-ant, -en, m. 1. arrestant, fange. 2, jut. per- 
son som erhallit laga kvarstad. 

arretseren, sv. tr. arrestera, hakta. 

Arsenai, -e, n. arsenal, tyghus. 

Arsenik, -[s], 0, n. ©. m. arsenik. -aflsch, a. 

^ arsenikhaltig. 

Art, -en, f. a) 1. eatt, vis. Nach ~ von: i 
likhet med, der ~, dafs: sa beskaffad, att. 
/x* und Weise: siitt och vis. 2. skick, ma- 
n^r, godt satt. Das ist au/ser aller ~ det ar 
otillborligt, er arbeitet, dafs es [nur so] 
eine f\* hat: ban arbetar, sa att det ar lust 
ocb gladje dt det. 3. art, slag, sort. Jn js 
/v; schlagen: trada nagon i sparen, aus der 
!>* schlagen: vanslagtas. 4. art, slagte; va- 
rletet. b) 1. jordens bruk, plojning. 2. bru- 
kad jord. 3. garde, -en, sv. itr. s. 1. Tani. rji. 
arta sig. Er ist so geartet: det ar bans satt. 
2. arta sig val, f rod as, trifvas. 

Arterie, -w, /. pulsader. 

artig, a. 1. i ems. -artad, -lik. 2. artig, boiiig, 
belefvad. 3. valtartad, snail. 4. tack, natt, 
treflig, bebaglig. 5. dugtig, ej liten, -keit, 
/. 1. artighet, bofligbet. 2. snalt satt, skick, 
sedighet. 3. tackbet, behagligbet. 

Artikllel (kort i), -, m. 1. artikel, paragraf, af- 
delning. 2. artikel, vara. 3. gram, artikel, 
-ulation, -en,/, artikulering. -ulferen, sv, tr. 
artiknlera, uttala. 

ArtUlerilfe, -Ww, /. artilleri. -ist, -en, m. ar- 
tillerist. 

Artischocke (&fT. •'---), -n,/. artskocka. 

Artist, -en, m. konstnar, artist. -Isch, a. konst- 
narlig, artistisk. 

Arz[e]nei, -ew, /. lakemedel, medikament, 
medicin. -Uuch, n. lakebok. -en, sv. I. itr. h. 
medicinera. 11. tr. ordinera medicin at. 
-gewicht, n. medicinalvigt. -glas, n. medi- 
kamentsflaska, medicinglas. -kunde, -kunst, 
/. lakekonst, medicin. -lich, a. medicinal. 
•mittei, n. lakemedel, medikament. -ver- 
schreibung, -vorschrift, /. recept. -wa[a]re, 
f. apoteksvara. -zettel, m. etikett pi medika- 
ment. 

Arzt (afr. med kon Tok.), -6 f, m. lakare. 

arztiich (&fT. med kort fi), a. lakare-, t. ex. '^-e5 
Zeugnis: lakareattest. -x* behandelt werden: 
vara under lakarev4rd. 

As, -se, n. 1. ass (upotekarrlgt). 2. ass pi kort o. 
t&mlagar. Asbest, -e, m. asbest. Asce- se Ashe-, 
Asch, -e t, m. stenkruka, stenburk. -e, -n, /. 
aska. -enbJei, n. vismut. -enbrbdel, -, m. o. 
n. askunge, askpilt; osnygg, smutaig per- 
son, -enfall, m. 1. askregn. 2. asklada. -en- 
puddel, -enputtel == Aschenhrodel. -ensaSz, 
n. pottaska. -ermittwoch, m. askonsdag (ons 

dagen efter fastlagssOndagen). 

ascheriln, sv. tr. 1. forvandla till aska. 2. be- 

reda aska af . 3. bestro med aska. -ung, /. 
aschljfahl, -larben, -farbig, a. askgra. -ig, a. 

bestaende, betackt af aska, ask-, 
asen = aasen, 
Asia!, -en, to. asiat. -in, -nen,/. asiatisk kvin- 

na. -isch, a. asiatisk. 
Askellse, -n, f. askes, botgoring. -t, -en, m. 

asket, botgorare. -tisch, a. asketisk. 
Aspe se Espe. 
Asphalt, -e, to. asfalt. -leren, sv. tr. belagga 

med asfalt. 
Aspirant, -en, to. aspirant, sokande. 

AfS se As. 

Assekuranz, -en,/, forsakring. 

Assel, -n,f. grasugga. 

aisen, afsen = aasen. 

Assljessor, -s, -oren, to. assessor, -iette, -n,f. 

asaiett. -imili'eren, sv. tr. assimilera, nt- 

jamna, etw. an etw.: ngt med ngt. -istent, 

-0«, TO. assistent, amanuens. -istieren, sv. 

itr. h. bitrada, bjalpa. -ociieren, tr. o. rjl. 

associera, forena (sig). -ortieren, sv. tr. o. 

rjl. forse (sig) med ett rikbaltigt, sorteradt 

lager. Assortiert sein: vara sorterad. 
Ast, -c t, TO. 1. gren. 2. pnckel. Biid. sich (dat.) 

einen <^ lachen: skratta sig fordiirfvad. 3. 

kvist 1 Tirke. -en, asten, sv. itr. h. o. rjl. gre- 

na sig, skjuta grenar, grenskott. -er, -n, /. 

aster. 
Asthetllik, 0, /. estetik. -iker, -, to. estetiker. 

-isch, a. estetisk; smakfuU, med god smak. 
AsthoSz, n. grenvirke. 
astig, a. grenig, kvistig. 
Astknorren = Ast 3. 
Astling, -c, to. fagelunge som blott kan flyga 

fran gren till gren. 
astlUos, a. utan grenar, kvistfri. -reich, -voH, 

a. kvistig. -werk, n. aamtiiga grenarne p& ett 

triid. 

Astrolllog, -en, w. astrolog, stjarntydare. -lo- 
gie, 0, /. astrologi. -nom, -en, to. astronom, 
stjarnkunnig. -nomie, 0,f. astronomi. 

Asyl, -c, n. asyl, fristad. 

Ateiler, -s, n. atelier. 

Atem, -5, 0, TO. anda, andedragt. Sich au/ser 
f^ laufen: springa sig andfadd, au/ser ~ 
Icommen ti.den ~ verlieren: tappa andan, ~ 
holen el. schop/en: bamta andan, in einem 
f\. i ett andedrag. -beschwerde, /. sv&rig- 
het att andas. -hoien, n. andhamtning. -los, 
a. andlos. -not[hj,/. andnod, andtappa. 

Atheisllmus, -, 0, to. ateism. -t, -e», to. ateist. itr. intransitlTt, rjl. refl«xln, St. .tftrwt. SV. urugi, tr. transltiTt T«rb. h. h»r hab#n, #. h*r aem till hjilpT«rb Athem -~ 37 aufbegehren Athetn «e Atem. 

I^thlier, -, m. eter. -erisch, a. eterisk. 

Alhlet, -en, m. atlet, faktare, kampe. -isch, a. 

atletisk, kampe-. 
athmen se atmen. 
Alias, 1. 'seSj -se ei. Tani. Atldnten, m. atlas, 

kartbok. 2. -se, m. atlas(tyg), atlasvafnad. 

-son, a. af atlas, atlas-. 
Oilmen, sv. 1. itr. h. o. tr. andas, inandas, nt- 

aiidas, sprida, dofta. II. rjl. Ilier atmet die 

Luft sich leicht: har andaa man latt. 
atmen, sv. tr. teka. glodga. 
Atmospharlle, -w, /. atmosfar. -isch, a, atmos- 

farisk. 
Atmung,/. andning, andhamtning, -sbeschwSr- 

de, f. andtappa. 
i'lom, -e, n. atom. 

liiSCh, itj. F uttrycker hln o. skadegiadje, wgf. a! el. 

det ar ratt 4t dig. -en, so. tr. F eaga dtsch, 

peka finger, racka lang niisa at, reta, hana. 
ftttalicke, -que, -n^f. attack, aiigrei)X3. -quieren, 

sv. tr. angripa, anfalla. 
itttcntiiat, -e, n. attentat, -ater, -, m. person 

som begatt ei. amnar bega ett attentat, 

garni ngsman. 
Attest, -at, -e, n. attest, intyg, bevis. -leren, 

sv. tr. intyga. 
sttlllsch, a. attiek. -raktion, -en, /*. attraktion, 

dragningskraft. -ribut, ~e, n. attribut, be- 

stiimning. 
MzMr, a. som kan etsas ei. anfratas. 
fetzllel, -w, f. 1. skata. 2. F peruk. -en, sv. 1. 

tr. 1. mata, fodra. 2. locka med agn, liigga 

nt bete for. II. rjl. ©. itr. h. ata, beta. 
itzllen, sv. tr. 1. frata; etsa, gravera; med. 

briinna. 2. = atzen. -grund, m. tekn. etsgrund. 

-kunst, y. etsningskonst. -mitte!, n. med. frat- 

medel. -stein, m. lapis, -ung,/. etsning. 
&u, I. itj. aj. 'vi weh! aj, ajl aj da! II. se Aue. 
such, konj, 1. afven, ocksa, ock. 'v so einer : 

ocksa en sadan, en sadan till, sowohl ... 

als ~ saval . . . som, bade . . . och, wozu '^ ? 

bvartill val? hvad skulle det val tjana till? 

2, efter en negation: ~ flickt : ej haller, ich ^v/ 

nicht: icke haller jag. 3. afven, till och 
med. ~ nicht: icke ens, r^ nicht einer: icke 
en enda. 4. Wenn ei. oh ~ om ock, om an. 
Wenn er 'v* noch so grofs ist ei. mag er <%* 
noch so grofs sein, so : ar han an aldrig b& 
stor, sk. 5. an. Wer es ~ [immer] sein 
mag : hvem det an ma vara, was er ~ [im- 
mer} sagen mag: hvad han an ma saga, so 
arm sie ~ sind: hur fattiga de an aro, wie 
dem ^ [i7n7nerj sei : hur darmed an ma 
f orhMla sig, wo ~ immer : hvarhalst an. 6. 
Iron. jnst. Das hilft ihm ~ toas Rechts: det 
tjanar just till ngt, det hjalper honom vac- 

kert. 7. F l starkt afbttjande talesatt, t. ex. den 

Teufel f\t ! zum Wetter fx> I fan haller 1 

Aydlenz, -en,f. audiens, foretrade. 

Aue, -n^f. Slatt kring ett ?attendrag; fingd, najd. Auer, -, m. nroxe. -hahn, m. tjadertupp. -hen- 
ne, /. -huhn, n. tjaderhona, tjader. -kalb, n. 
kalf af uroxe. -kuh,/. uroxens bona, -ochs, 
m. uroxe. 

auf, l.prep. A. med dat. 1. p§,, t. ex. 'v dem Tische 
liegen, 'v der Stelle : p4 stallet, genast. 2. 
efvers&ttes ej,' t. ex. 'v/ welchem Wege kommt 
erf hvilken vag kommer han? 3. sarskiida 
fall. ^ der ganzen Welt: i hela varlden, pli 
hela jorden, es hat etw. <%/ sich: det ar ngt 
bevandt darmed. B. med ack. 1. p§., t. «. etw. 
'^ den Tisch legen. 2. ut pa, t. ex. <nw die 
Strafse gehen. 3. upp pa, upp till, t. ex. f^ 
das Dach, das Schlo/s gehen. 4. ned p§,, 
t. ex. '%^ die Erde fallen. 6. till, t. ex. ^ die 
Post, den Markt gehen^ *%» die Welt kommen. 
Bis rsj den Letzten: till sista man, ^ den 
Abend einladen: bjuda till kvallen. 6. pfi, 
i enlighet med, till foljd af, t. ex. ~ meinen 
Befehl. 7. for, t. ex. ~ seinen Tell, ~ das 
ganze Leben. 8. 'v/ ... zu: mot ... han, at 
. . . till, t. ex. '^ das Schlofs zu. d, ty^ ... hin: 
pa grund af, t. ex. -v. dein Wort hin. 10. sar- 
skiida fall. Slch /%» den Weg machen: begifva 
Big astad, pa viig, ~ den ersten Blick: vid 
forsta paseende, ~ etw. stolz sein: vara 
stoit ofver ngt, ^ js Gesundheit trinken: 
dricka ngns skal. II. adv. 1. '^ und ah: 
fram och tillbaka, 'v* und nieder: upp och 
ned, er war schon /x* und davon: han var 
redan sin kos. 2. i amg., t. ex. berg^st uppfor 
biirget, strom'^.t uppfor strommen, strafsr^, 
strafsab : gata upp och gata ned. Von klein 
^ fran barndomen, von unten 'v* dienen: 
tjana upp eig fran simpel soldat. 3. oppen, 
t. ex. die Thur ist «^. Die Augen rsjf se upp I 
4. Noch 'X' sein : annu vara uppe, wohl ^ 
sein: vara vid godt mod. III. itj. ^y^! wohl 
tyj I frisch 'x. / upp ! valan I IV. konj. i\j 
dafs: pa det att, for att. -Schzen, itr. h. 
skrika till, hogt jamra sig. -ackern, tr. plo- 
ja upp; luckra. -arbeiten, I. tr. 1. arbetaMfl 
forbruka, gora slut pS.. 2. dyrka upp, t. ex. 
Thiiren. 3. Sich (dat.) die Hdnde f\/ arbeta 

Bonder sina hander, s& att det g&r h5,l p5. skinnet. 

4. hjalpa upp, renovera. II. rjl. arbeta upp 
sig. III. itr. h. 1. strafva upp4t. 2. gora 
slut pa arbetet. -at[h]men, itr. h. anda.s 
djupt, fritt, hamta andan. -Mtzen, tr. upp- 
foda mgeiungar. -backen, tr. 1. baka om. 2. 
baka slut pL 3. baka fast, fasta. -bahren, 
tr. sittta pa en bar. -bail, m. uppbyggande. 
-bauen, tr. bygga, bygga upp, wt. Mid. upp- 
bygga. -baumen, itr. h. jsg, taga trad, traaj 
klattra upp i ett trad, -baumen, I. tr. 1. % 
resa upp. 2. teko. bomma upp raf. II. rjl. 
stegra sig, biid. uppreaa sig. III. itr. h. = 
auf baumen. •lJaus[chjen,I.)5r.uppbl§,8a, gora 
posande, posig. II. itr, h, posa, svalla. -be- 
ben, itr. s. forskriickt spritta till, -befinden, 
r/?. vara uppstigen, vara uppe. -begehren, * " f6reg&.eaii« ttppsU«;*<srd. * ikta tm». •.iknar plur. f har omljud. F familj*rt, P lagre upr&k. * iralndrw brnirilKt. aufbehalten 38 anff&dmen itr. h. upptrada fordrande, trata, vasnas. 
-behalten, tr. 1. beMlla pa. 2. h&lla oppen. 
3. forvara, gomma. -beifsen, tr. bita upp. 
Bonder, oppna med tanderna. -bekommen, 
tr. 1. fa npp. 2. fa pa sig. 3. uppata. 4. fa 
till lexa. -bellen, I. itr. h. skalla till, gifva 
Bkall. II. tr. vacka gnm sitt skall. -bersten, 
itr. s. spricka, epricka upp, sdnder. -bers- 
tung, /. -bessern, tr. forbattra, upplijalpa. 
•besserung, /. -bewahren, tr. forvara, gom- 
ma. -bewahrung, /. forvaring. -bewahrungs- 
kammer, f. forvaringsnim, liandkammare. 
•biegen, tr. boja upp^t, upp, isar. -bieten, I. 
tr. 1. kungora, lysa upp, lysa for. 2. upp- 
bada, sammankalla. 3. uppbjuda. II. itr. h. 
Jm ~ lexa upp ngn. -bietung, f. -binden, tr. 
1. kuyta upp, losa upp. 2. binda pa. Biid, 
j?)i etio. ~ inbilla ngn ngt, sla i ngn en dal- 
karl. 3. binda upp, fasta upp. 4. binda, bin- 
da ihop. -blahen, I. tr. blasa upp, gora upp- 
bl&st. Avfgehldht: uppblast, posande. n. 
rfl. blifva uppblast, svalia, posa. -blahung, 
/. -blasen, I. tr. 1. blS.sa upp. 2. vacka med 

musik af blAsinstrument. II. rji. blasa Upp sig, 

blifva uppblast. III. itr. h. spela upp med 

bl&sinstrument, t. ex. Zum Tanze. -blattem, 1. tr. 

1. sla upp, bladdra i. 2. Eine Rose ^^ veckla 
upp bladen pa en ros. II. rJl. spricka ut, 
sla ut. •bleiben, itr. s. 1. forblifva oppen. 

2. stanna uppe. -blick, m. uppat riktad 
blick. Im ~ zu : med blicken riktad upp§,t 
mot, fastad pa. -blicken, itr. h. 1. blicka 
uppat, hoja blicken, se upp. 2. blixfcra till, 
kasta ett sken. -blinzeln, itr. h. plirande 
blicka uppa,t. -bUtzen, itr. s. o. h. blixtra 
till; plotsligt framtrada, visa sig. -bliihen, 
itr. s. spricka ut, sla ut, vidga sig, svalia; 
uppblomstra. Biid. eine fx^de Schonheit: en 
blifvande skonhet. -b!Ut[h]e, /. utsprick- 
ning; uppblomstring. -bohren, tr. borra upp, 
bona hal i. -borgen, tr. upplana, lana ihop. 
-brassen, tr. sjo. brassa upp. -braten, tr. ste- 
ka upp. -brauchen, tr. forbruka. -brauen, tr. 
I. brygga. 2. vid brygd anvanda. -brausen, 
itr. h. 0. s. brusa upp, jasa upp, boriiera. 
-brecben, I. tr. bryta upp. II. itr. s. 1. opp- 
na sig. Das Geschwur bricht auf: det gar 
hal pS, bulnaden. 2. bryta upp, afmarschera. 
-bretten, tr, breda pa, breda ut pa. -breitung, 
/. -brennen, I. tr. 1. branna upp. 2. mod. 
briinna hi) pi. 3. gnm eld renovera, t. ex. 
schmutziges Silber. 4. branna in. bm. jm 
eins 'N/ ge ngn pS. palsen. II. rfl. brinna 
upp. III. itr. s. 1. brinna upp. 2. branna, 
vara brannande. -brmgen, tr. 1. fa upp, 
lyckas oppna. 2. fa pa benen. 3. draga upp, 
uppfoda, uppfora, uppdrifva. 4. bringa, 
siitta, stalla upp. 5. komma upp med, hitta 
p§., bringa a bane. 6. skaffa ihop, anskaffa. 
7. ij». uppbringa, kapa. 8. fortorna, reta. 
-brlnger, m. kapare. -brfngung, /. kapande. •brocken, tr. bryta i smS, (muns)bitar. -bro- 
dein, itr. g. koka upp. -bruch, m. 1. uppbry- 
tande. 2. uppodling. 3. uppbrott. -brUhen, 
tr. kok. afskalla. -brummen, it7\ h. brumma 
till, -buden, itr. h. sla upp ett st&nd, en 
bod. 'biigeln, tr. anyo stryka, stryka ofver, 
prassa. -burden, tr. paborda; lagga till last. 
-bOrdung, /. -bursten, tr. 1. borsta upp, med 
borate stryka upp. 2. borsta, med borste snyg- 
ga upp. -dammen, tr. uppdamma. -dammern, 
itr. s. o. h. gry. -dampfen, I. itr. s. uppstiga 
Bom anga. II. tr. F eine Cigarre r^ roka 
upp en cigarr. -decken, tr. 1. lagga, breda 
pa, ofver; duka. 2. aftacka, afliolja, af- 
sloja. -deckung, /. -deichon, tr. uppdamma 
en dam. -dienen, itr. h. o. rJi. tjana upp sig. 
-docken, tr. siitta, lagga i binge, i skyl. 
■donnern, I. itr. s. dundrande fara upp. II. 
tr. dundrande vacka, jaga upp. -dorren, itr, 
s. torka, fortorka. -dorren, tr. torka. -dran- 
gen, I. tr. 1. gnm patrangning oppna. 2. 
tranga upp, uppat. 3. Jm etw. ^w patruga 
ngn ngt. II. rjt truga sig, jin: pa ngn. 
-drehen, I. tr. 1. vrida upp, sno upp. 2. 
vrida, skrufva pa. Biid- Jm etw. r^ inbilla 
ngn ngt. II. rjl. sno upp sig. -dreschsn, tr. 

1. troska slut pa. 2. F Jm eins f^^ ge ngn pa 
huden. 

aufdringlien, I. itr. s. triinga upp, hoja sig, 
stiga. II. == aufdrangen 7, J, //. -Itch, a. 
patiugen, efterhiingsen, oforskamd. -!ich- 
keit, f. paflugenhet, oforskiimdhet. -Wn^, 
m. paflugen, oforskamd person. 

aufildrucken, tr. trycka, t. ex. Figuren aufZeug. 
-drucken, tr. 1. patrycka, trycka p§,. 2. gnm 
p&tryckning oppua, trycka Bonder, -drilckung, 
/. -ducken, itr. s. o. rjl. dyka upp. -dunsen, 
itr. s. o. rJi. svalia, uppsvalla. Aufgedun* 
sen: uppsvald, uppblast. -dunsten, itr. s. 
dunsta bort. -dunstung, /. 

aufeinander, adv. pa hvarandra, pS, hvartan- 
nat. -folge, /. oafbruten foljd, sukcession. 
•stofs, m. sammanstot. -stofsen, itr. s. stota 
samman. -t[hjurmen, tr. torna upp. 

aufeisen, I. tr. isa, isa upp. II. rjl. bryta npp, 
rensa sig Mn is. 

Aufenthait, -e, m. 1. uppehall; forsinkande. 

2. vistelse. 3. vistelseort. -sdauer,/. vistel- 
sens langd. -skarte, /. skriftlig tillatelse 
att vistas ngnstades. -sort, m. vistelseort. 
"Szeit, /. uppehall. 

auferilbauen, tr. uppbygga. -baulich, a. upp- 
bygglig, -legen, tr. palagga, i,lagga. Sich 
(dat.) Zwang f\^ lagga band pa sig. -legung, 
f. -steben, itr. s. uppst^. Auferstanden: 
uppstanden. -stehung, f. uppstandelse ukn 
de dftda. -wachen, itr. s. uppvakna, uppsta. 
-wecken, tr. uppvacka. -weckung, /. -Ziehen, 
tr. uppfostra. -ziehung, /. 

aufllessen, I. tr. uppata, fortara. II. itr. h. 
sluta ata. -fadein, -fadmen, tr. 1. upptrada itr. lnlran«ltlTt, rjl. reflexirt, st. •t«riii, 8V. tYagi, tv, tr»naili»t Terb. h. bar haben, 8. b*r ««tn tUS hjaipFerb auffahren 39 aufhaoken p& en tr&d. 2. trickla p&. -fahren, I. itr. s. 1. 
springa npp, plotsiigt oppna sig. 2. fara, 
stiga upp. 3. fara, rusa, storta upp. 4. bru- 
sa upp, fara ut i Tredesmod. 5. aka upp, kora 
fram. 6. &fT. h. kora p&, sjs. satta pa grund. 
II. tr. 1. kora upp, fram. 2. kora pa. 3. kora 
Bonder, -fahrt, f, 1. uppfarande, fard upp- 
for, uppstigning. 2. uppkorande, framko- 
rande. 3. uppkorsvag, all^, ayeny. 4. sjs. en 
kajs lutning mot vattnet. -fallen, I. itr. s. 

1. falla pa ngt. 2. falla upp. 3. falla i ogo- 
nen, ofverraaka, vacka forvaning. ~c? == 
auffdllig. 11. tr. Sich (dat,) den Kopf ^^ fal- 
la och sla h§.l pa hufvudet. -faUig, a. pa- 
fallande, i ogonen fallande, elaende, ofver- 
raskande, besynnerlig. 8ichf\tmachen: gora 
sig bemarkt. -failigkeit, f. egendomligbet, 
besynnerlighet, anstotlighet. -falten, tr. 1, 
veckla upp. 2. lagga i veck. 3. Die Ildnde 
t^ stracka upp de knappta handerna. -fan- 
gen, tr. uppfanga. -farben, tr. 1. omfarga, 
ommala, renovera, 2. fiirga upp, fargande for- 
bruka. -fasern, tr. rispa upp. -fassen, tr. 1. 
taga upp, uppfanga. 2. uppfatta, taga pi ett 
Tisst e&tt, forsta. -fassong, /. uppfattning. 
-feilen, tr. fila upp. -feuchten, tr. latt fukta. 
•fiedeln, tr. o. itr. h. spela pa fioL -findbar, 
a. mojlig att bitta, att finna. -finden, tr. 
uppfinna; finna, hitta. -findeKin), m. (f.) 
upphittare, tillyaratagare. -findung,/. hit- 
tande. -fischen, tr. uppfiska. -flackern, itr. 
s. fiaddrande upplaga, blossa upp. -flam- 
men, I. itr. s. flamma upp. 11. tr. mm. elda, 
agga. -flattern, itr. s. fladdra upp, flaxa upp. 
-flechten, tr. 1. flata, lagga upp i flator. 2. 
fliita, losa upp. -flicken, tr. lappa, laga, sy 
pa; biid. padikta. -fllegen, itr. s. 1. flyga 
upp. 2. flyga, rusa, springa upp. 3. wid. [in 
Eauch] rv ga upp i rok, bit cm intet. -flim- 
mern, itr. h. glimma, skimra fram. -flug, m. 
uppflygande, flygt uppat. 

Auffo[rjderller, m. uppfordrande person, -n, 
tr. 1. uppfordra, uppmana. 2. utmana. t\jd: 
utmanande, forolampande. 3. bjuda upp. 
4. taga 1 ansprak. -ung,/. uppfordran, upp- 
maning; anmaning; utmaning; uppbjud- 
ning. -ungsschrelben, n. 1. inbjudningsbref. 

2. anmaningsbref. 

aufllfordern, tr. uppfordra, uppbamta. -fres- 
sen, tr. uppata, sluka, tara. -frischen, I. tr. 
uppfriska, fornya, renovera. II. rji. upp- 
friskas, fornyas. III. itr. h. sjo. friaka upp. 
-frlschung, /. -fugen, -fOgen, tr. satta p§,, 
foga till ofvanpJL. -fUhrbar, a. mojlig att upp- 
fora. "fulipen, I. tr. 1, uppfcra, bygga. 2. 
hopa, uppkasta. 3. fora upp, lata uppstiga. 
4. fora, framfora, lS,ta framtrada. 5. upp- 
fora, spela, gifva. 11. rJi. uppfora sig, bete 
sig. -fuhrung, /. uppforande m. m. se fareg.; 
tlllstallning. -fOllen, tr. X. fylla, uppfylla, 
fylla 1. 2. fylla pS,, halla i, osa upp. -fUllung, /. -furchen, tr. fara, fS,ra upp. -futtern, tr. 

1. lagga pa. 2. fodra upp, fodra slut pa. 
-fUttern, tr. 1. = auffuttern. 2. fodra. -futte- 
rung, -futterung, /. palaggning m. m. se fareg. 

Aufgabe, /. 1. uppgift; problem, lexa. Hdus- 
liche f^n: hemlexor, hand, laut ~ enligt or- 
der. 2. in-, aflemnannde. 3. ofvergifvande, 
afstaende ifran, nedlaggande. -In, tr. taga 
pa gaff el; F biid. fiska reda p§., snappa upp. 
-ort, m. inlemningsort. -schein, m. inlem- 
ningsbevis, kvitto. -stempel, m. inlemnings- 
postanstaltens stampel. 

aufOgahnen, itr. h. oppna sig, gapa. -gang, m. 

1. uppgang; uppgaende, uppstigning. 2. 
oppnande. Der f>j des Eises: islossningen. 
-garsn, itr. s. jasa upp. -gattern, tr. F snap- 
pa upp. -geben, tr. 1. aflemna, inlemna, 
t. ex. einen Brief. 2. satta fram, servera. 3. 
biiispei. den Ball fs^ kasta ballen. 4. Jm etw. 
'>- gifva ngn ngt att utarbeta, att losa, att 
tyda, i lexa. Au/gegebene Arbeiten: lexor. 
5. angifva, uppgifva. 6. uppgifva, afsta 
ifran, gifva forlorad. Den Geist ~ gifva 
upp andan. -geber, m. 1. aflemnare. 2. fram- 
stallare. -geiilasen, a. uppblast, bogmodig. 
-geblasenheit, /. bogmod. -gsbot, n. 1. upp- 
bad, uppbadande, uppbadad liar. 2. upp- 
bjudande. 3. kungorelse, lysning, -gebracht, 
a. uppbragt, forbittrad. -gehen, I. itr. s. 1. 
ga upp, framtrada, blifva synlig. 2. stiga, 
ga uppfor. 3. Jasa, hoja sig. 4. uppstiga, 
uppstli. 5. gS. upp, oppna sig. BUd. die Au- 
gen sind ihm aufgegangen : ban bar fatt 
ogonen oppnade. 6. spricka ut, sla ut. 7. 
ga S-t. 8. rakn. g^ jamt upp, t. ex. 2 in 6 geht 
auf. II. tr. Sich (dat.) die Fiifse /v ga baj p§. 
fotterna, fS. skoskaf. -gelen, tr. sjs. giga 
upp. -geigen, tr. o. itr. h. spela pa fiol. -ge- 
klart, a. upplyst; frisinnad. -geld, n. 1, 
bandpengar. 2. mellangift, agio; vaxelpen- 
gar. -geiegt, a. upplagd, bagad. -geraumt, 
a. upprymd, glad, -gsraumthelt, /, upp- 
rymdt satt, gladtigbet. -geregt, a. upprord, 
uppllfvad. -geweckt, a. vaken, munter, lif- 
lig. -gswecktheit, /. oppen blick, lifilgbet. 
-giefsen, tr. gjuta, halla, ela pa. -glanzen, 
itr. s. glansande uppstiga, glansa. -gSatten, 
tr. glatta, slata ut, jamna. -glimmen, itr. s. 
glimma till, borja glimma. -glUhen, I. itr. s. 
knjo gloda, fatta eld. II. tr. 1. uppglodga. 

2. uppbranna. -graben, tr, 1. uppgrafva, 
grafva, utgrafva. 2. gravera p*. -grabung, y. 
-grasen, tr. afbeta. -greifen, tr. gripa, fatta 
tag i, uppfS-nga, uppsnappa. -grlinen, itr. s. 
gronska, s\h ut; anyo gronska. -giirten, I. 
tr. 1. med gjord el, g»rdei fasta, spanna p4. 2. 
uppskorta, fasta upp. 8. spanna upp en gjord 
ei. gttrdei. 11. rjl. fasta upp sina klader. -gufs, 
m. pdgjutning, p&hallning. -haben, tr. 1. 
hafva p& sig. 2. hafva oppen. 3. hafva i 
lexa. -hacken, tr. 1. uppbacka, upplmgga. *%» = ffireg&ende uppslagsord. * fekta «m». saknar plar. f h&r cTr.ljud. F familjiirt, P lagre «prik. % mindre brnkngt. aufhakeln 40 aitfkoppelB 2. hugga slut p&. -hSkeIn, tr. 1. virka upp, 
virka slut p&. 2. = feij. -haken, I. tr, 1. hak- 
ta upp. 2. med hake upptaga. II. rjl. hakta 
upp sina klader. -haisen. tr. ¥ jm etw. 'v* 
lassa p& ngn ngt. -halt, m. uppeli&ll, drojs- 
mal. -halten, I. tr. 1. Mlla npp. 2. halla 
oppen. S. uppeliS,lla, hamma, sinka. II. rji. 
1. Binka sig. 2. uppeh&lla sig. 3. Sich iiber 
jn 'x/ klaga ofver, klandra, gora narr af 
ngn. -haltung, /. -hammern, tr. 1. sld upp ; 
med hammarsiag oppna, knacka, t. ex. eine Nu/s, 
vacka, t. ex. einen Schlafenden. 2. hamra, 
bnlta P&. 3. bulta fast ngt p& ngt. -hangen, % 
-hangen, tr. o. rjl. hanga upp (sig). -hangung, 
f. -harken, tr. rafsa upp, ihop, kratta. -hkr- 
ten, tr. 1. &tergifva en Bak dess ursprung- 
liga h§.rdhet. 2. uppmjuka. 'haschen, tr. ih 
fatt i, snappa upp. -haspein, tr. 1. haspla 
pS,, upp. 2, vinda upp. -hauen, I. tr. 1. hug- 
ga upp, sender. 2. hugga upp, slut pS.. II. 
itr. h. hugga, sl&, au/ etw. (ack.); p4 ngt. 

aufhaufllein, tr. lagga i 8m& hogar. -en, I. tr. 
hopa, uppstapla, lagga i hog. II. rjl. hopa 
sig. -er, m, person som hopar ngt. -ung, /. 
hopande. 

aufliheben, I. tr. 1. npplyfta, taga upp, hoja, 
lyfta, upphafva. 2. forvara, gomma. Biid. 
ffut aufgehoben sein: vara i goda hander, 
8. ofverrumpla, taga till f4nga. 4. upphaf- 
va, uppbryta, gora slut p&, annullera, af- 
skaiJa. Die Tafel i^ resa sig fr4n bordet. 
Ordspr. aufgesckohen ist nicht aufgehoben: 
gomdt ar icke giomdt. 5. utjamna, kvitta. 
6. rttkn. einen Bruch 'x* reducera ett brSk du 

belt tal. II. rJL 1. UtjamnaS, g& upp mot hrar- 

aiidra. 2. hoja sig, resa sig. III. 0, n. Viel {we- 
nig) nws von etio. machen: gora mkt (litet) 
viisen af ngt. -hebung, /. -hefteln, tr. hakta 
upp, oppna. -hBiten, tr. 1. uppfasta. 2. fiista 
pa. hakta pa. 3. hakta upp, lossa. -heitern, 

1. tr. muntra, gora glad. II. ry?. 1. roa sig, 
gora sig glad. 2. klarna. -heiterung, /. l.noje, 
muntration. 2. uppklarnande. -helfen, I. itr. 
h. Jm 'v* hjalpa upp ngn. II. tr. I. Jn /v/ 
hjalpa, resa upp ngn. 2. Jm eine Last 'v* 
hjalpa pa ngn en borda. -he!Ien, I. tr. klar- 
gora, klara. II. r/. klarna. -hellung,/. -hen- 
ken, tr. F hanga upp. 

aufhetzllen, ^r. hetsa, iigga, uppreta. -er,m.upp- 
viglare. -erei,/". hetsning, upphetsande, upp- 
vigling. -erisch, a. hetsande, uppviglande. 

aafilhissen, tr. hissa, upphissa. -hissung, f. 
-hocken, F I. itr. s. stiga upp p§, ngns ry gg, 
11. tr. 1. taga p& ryggen. 2. &br. satta i 
skylar. -hghen, tr. 1. hoja. 2. m&i. lata fram- 
trada. -hohung, /. -holen, tr. hamta upp, 
taga upp. -hor, 0, f. Ohne >>» oupphorligen, 
utan &tervando. -horchen, itr. h. lyssna till, 
epetsa oronen. -h'^rBn, itr. h. 1. == aufhorchen. 

2. upphora, stanna. Da hort alles auf: det 
g^r for 14ngt. -hUIfe,/. bistand, hjalp. -hlip- fen, itr, $. hoppa upp. -hOsten, I. itr. h. 
hosta haftigt. 11. tr. hosta upp. -Jagen, I. 
tr. 1. jaga upp, kora upp. 2. upphinna. II. 
itr. s. Den Berg "^ jaga, ila, galoppera upp- 
for barget. -jammern, itr. h. utstota jam- 
merskri. -jauchzen, -jubeln, F -juchen, itr. h. 
uppgifva gladjerop. -kammen, tr. kamma 
upp. -kSmmung, /. -kappen, tr. satta hufva 
p4. -karren, tr. i dkottjkarra kora npp, klira 
pa. -kaul, m. uppkop. -kaufen, tr. uppkopa. 
-kaufer, m. uppkopare. -kehren, tr. eopa 
upp. -kehrlcht, n. o. m. sopor, -keimen, itr. 
s. gro, stieka upp, -keimung,/. -keltern, tr. 
prassa slut p4. -kippen, tr. o. itr. k. vicka, 
vippa upp. "klaffen, itr. h. gapa, 8t4 oppen. 
-kiaftern, tr. upplagga famnvis. -klappen, I. 
tr. falla upp, 8l4 upp. II. itr. s. 1. ga upp, 
smalla upp. 2. Auf etw. (ack.) '%' sl4, klappa 

aufklaHIen, I. tr. 1. klara. 2. klargora, utreda ; 
upplysa. II. rjl. 1. klarna. 2. skaifa sig 
upplysning. -er, m. person som sprider 
upplysniug. -erei,/. falakt begar, mani att 
sprida upplysning, -erisch, a. besatt af upp- 
lysningsmanl. -icht, n. ©. m. falsk upplys- 
ning. -ung, /. 1. klarnande. 2. upplysning. 
Das Zeitalter der 'v upplysningstidehvarf- 
vet. -ungssucht =■ Aufkldrerei, -ungssUchtig 
«= aufkldrerisch. 

aufllklauben, tr. 1. plocka, plocka upp. 2. loaa 
upp. -kleben, I. tr. paklistra. II. itr. h. sitta 
fast pS., klibba vid. -kleck[sjen, tr. F sudda, 
kludda pa. -kleistern, tr. paklistra. -klet- 
tern, -klimmen, itr. s. klattra npp. -kiinken, 

tr. oppna gnm att trycka gk kllnkan. -klopfen, I. 
itr. h. klappa pS,. 11. tr. 1. knacka upp, gnm 
knackande oppna, knacka sonder. 2. sla fast. 

3. piska. 4. knacka upp, vacka gnm knackning. 

-knacken, tr. knacka, -knallen, I, itr. s. med 
en knall fara upp. II. tr. F jm eins f\j a) 
gifva eld pS, ngn, b) smalla till ngn med 
piBkan. -kncbeln, tr. 1. lagga munkafie p§., 
binda till hander och fotter. 2. befria frS,n 
munkafie; losa, lossa, -kngb[ejlung,/. -knel- 
pen, tr. 1. oppna med knipt&ng. 2. F supa 
upp. -knopfen, tr. knappa upp, -knospen, 
itr. s. skjuta knoppar; spricka ut. -knilpfen, 
tr» 1. binda upp. F jn ^ hanga ngn. 2. 
knyta, losa upp. -knlipfung, /. -kochen, tr. o. 
itr. s. koka upp. -kochung, /. -koUern, *«r. 
h. brusa upp. -kommen, itr. s. 1. resa sig, 
stiga upp, komma upp, uppstiga, komma 
upp sig. 2. Gegen etw. ~ gk upp emot ngt. 
3. Jm filr etw. ~ ansvara ngn for ngt. 4. 
Aus dem kommt Geld auf: det blir pengar 
af. 5. Das Geschwiir kommt auf: det g&r 
hil p4 bolden. 6. Die Schiffahrt kommt tcie' 
der auf: sjofarten ar §.ter oppnad. 7. Eine 
Stelle kommt auf: en plats blir ledig. 
'kommling, -e, m. uppkomling. -konnen, itr, 
h. kunna komma upp. -koppeln, tr. koppla, itr. (nirau/tliiTt, r^ft. rciQexlvt, Si. «tafkt, SV. svagt, tV. transitivt r«rb. h. bar haben, S. h*r *m.n till hjAIpTfirb. aufkrahen 41 — anfopferD taga upp hundar. -krahen, itr. h. gala till, 
borja gala, -kramen, tr. plocka upp. -krat- 
zen, I. tr. 1. rifva npp. 2. inrista pi ngt. 3. 
tekn. karda upp, om. 4. F ein Lied ~ spela 

en visa pi Hol med «k&rande missljud. II. rjl. 1. 

rifva Bonder sig. 2. F fiffa upp sig. -krat- 
zung,/. -krausein, -krausen,I. «r. krusa.II. r/?. 

branna sitt har. -kreischen,*^r. A. skrika till. 
-krempen, tr. vika upp kantema pi. -kriechen, 
itr. s, krypa upp. -krsegen, F = aufbekom- 
men. -kriimmen, tr. boja upp. -kUndfigJen, 
tr. uppsaga. -kuntl[ig]ung,/. -kUssen, tr. 1. 
med kyssar vacka. 2. poet, med kyssar opp- 
na, t. ex. Knospen. 3. kyssa bort. -lachen, 
itr. h. brista ut i skratt. -laden, tr. palassa, 
palasta, inlasta; paborda. -lader, -lader, m,. 
palassare. -ladung,/. palaasniag. -lags,/. 1. 
palaga. 2. upplaga. -Iangen,«r. langa, hamta 
upp. -lassen, tr. 1. lata ga upp, l&ta resa 
sig, l&ta vara uppe. 2. lata sitta pa. 3. lS,ta 
sta el. vara oppen, lata st& obesatt. -las- 
sung, /. -iauerer, m. person som lurar pa 
Bgn; spion. -lauern, itr. h. Jm ~ lura pa, 
bespaja, spionera pa ngn. -lauerung,/. -laul, 
m. i. upplopp, uppror. 2. jitsning, posning. 
-iaufen, I. itr. s. 1. springa uppfor. 2. upp- 
svalla, Bvullna; jasa. 3. Aufgelaufene Zin- 
sen: upplupna rantor, 4. sjo. eatta p4 grund. 
II. tr. 1. Sich (dat.) die Fii/se ~ ga, springa 
hal pa fotterna. 2. Eine Thiir *%/ spranga 
en dorr, -lauschen, itr. h. lyssna, spetsa 
oronen. -leben, itr. s. lefva upp, krya upp 
sig. -lecken, tr. slicka upp. -legen, I. tr. 1. 
paliigga. 2. Fett f^ lagga pa bullet. Ein 
Baum legt viel Eolz auf: ett trad skjuter 
talrika grenar. 3. vid stickning: lagga upp. 4. 
upplagga. 5. forlagga. 6. framlagga. 7. ¥ tin 
Achtel '•w (lata) sticka upp en ankare oi. 8. 
sje. lagga upp. II. rjl. 1. lagga upp sig, 
lagga sig upp pi. 2. om haatar: vara hardmunt. 
3. upptrada mot, f6r ngn. -!egung,y. -lehnen, 
I. tr. luta, stodja emot. II. rjl. 1. stodja sig 
mot el. pi ngt. 2. resa p& sig. 3. resa, satta sig 
upp, gora uppror. -lehnung,/. -lelmen, I. tr. 
limma pjl. II. itr. s. o. rji. gk upp i lim- 
ningen. -lesen, tr. uppsamla, plocka, upp- 
plocka. -leser, m. uppsamlare, plockare. 
-leserin,/. plockerska. -leuchten, itr. A. flam- 
ma upp, sprida Ijus. -Hchten, tr. belysa. 
-liegen, I. itr. s. 1. Auf etw. (dat.) ~ iigga 
pS,, stodja sig mot ngt. 2. Jm ^ ligga ngn 
till last, falla ngn besvarlig; vara foremal 
for ngns omsorg. 3. ligga framme, oppen, 
utbredd. II. tr. Sich (dat.) den Eucken rs, 
ligga Bonder, ik liggs^r pS. ryggen. -lockern, 
I. tr. mjuka upp, iosa upp, luckra, skaka 
upp, forslappa, II. rjl. mjukna; blifva luc- 
ker; forslappas. -lockerung, /. -lodern, itr. 
s. blossa upp, upplaga. -loffeln, tr. F taga, 
ata med sked. -lohen == aujlodern. 
auflosllbar, a. upploslig. -barkelt, /. upplos- lighet. -en, I. tr. 1. upplosa. 2. knyta upp. 

3. forslappa, gora slapp. 4. Iosa, tyda. 5. 
upphafva, annullera. II. rjl. 1. upplosa sig, 
upplosas. 2. g§. upp. 3. forslappas, blifva 
slapp, slakna. 4. losaa, f^ sin forklaring, 
sin tydning. -lich, a. upploslig. -ung, /. 
upplosning m. m. ee aujlosen. -ungszeichen, 
n. mus. aterstallningstecken. 

aufiilot[h]en, tr. 1. paloda, fastloda. 2. lossa i 
lodningen. -machen, I. tr. 1. oppna, bryta 
upp, snora upp, draga upp korken ur. 2. pa- 
satta, fasta pa. 3. gora i ordning. EinBettr^ 
badda en sang, ein Feuer ~ gora upp eld. 

4. hand, anteckna, uppteckna. II. rjl. 1. bry- 
ta upp, begifva sig af. 2. gora sig i ord- 
ning, arna. -mahnen, tr. 1. kalla upp, fram- 
kalla. 2. uppmana. -malen, tr. 1. mala pa. 
2. mala om, renovera. 3. m&la upp, mala 
slut pH. 

Aufmarsch, m. uppmarscbering. -leren, itr. $. 
uppmarscbera. -ierung, y. 

Aufllmafs, n. ofvermal. /%/ gehen: gifva pi ko- 
pet. -mauern, tr. uppmura. -meilseln, tr. 
raajsla upp. 

aufmerkilen, I. tr. uppteckna, anteckna. II. 
itr. h. vara uppmiirksam, gifva akt. -er, m. 
iakttagare. -sam, a. uppmarksam ; pipass- 
lig; forekommande. -samkeit, y*. uppmark- 
samhet; p&passligbet; artighet. 

aufjimessen, tr. 1. mata upp. 2. = anmessen 1. 
-mischen, tr. uppblanda och rjiia pi. -mucken, 
itr. h. F mucka, saga emot. -muntern, tr. 
uppmuntra, muntra. -munterung, /. -miin- 
zen, tr. anvanda, smalta till mynt. -mUssen, 
itr. h. vara tvungen att resa sig, att ga 
upp. -mutzen, tr. F framhilia, draga fram, 
belysa. -nagein, tr. uppspika, p&spika. -na- 
gen, tr. gnaga upp, gnaga hal pi. -nahen, 
tr. 1. sy pa, sy fast. 2. sy upp. 3. Sich (dat.) 
die Finger r^ sy eonder sina fingrar. 4. sy 
slut pa. ^QSkHQji,,/'. 1. upptagande. 2. in- 
tagning, intagande. 3. mottagande. 4. upp- 
l&nande. 6. kartlaggning. 6. uppkomst, fram- 
gang, forkofran. In ~ kommen: hafva fram- 
gang, komma i ropet, 1 bruk, i flor. -na- 
schen, tr. F fnaska, ata upp satsaker. 

aufnehmllbap, a. som kan upptagas, intagas. 
-en, I. tr. 1. upptaga, atertaga, fortsatta. 
2. intaga, invalja. Ein Aufzunehmender: en 
som bor upptagas, intagas; recipiend. 3. 
mottaga. 4. uppfatta, upptaga. 5. uppl&na. 
Eine Anleihe '^ upptaga ett ]4n. 6. upp- 
teckna, anteckna, inteckna. 7. kartlagga. 
8. 1 sig upptaga, rymma. 9. Es mit jm ryu 
tafla med ngn, vara ngn vuxen. II. rjl. taga 
upp sig. -enswept[h], -enswUrdig, a, vard(ig) 
att upptagas. 

aulllnieten, tr. nita pi, fastnita. -niithigen se 
aufnotigen. -notieren, tr. anteckna, notera. 
-notigen, tr. patruga. -opfern, I, tr. uppoffra. 
II. rjl. uppofCra sig, vara uppolfrande. 'vd; ' fOreifieude appsUgsord. * itkta ema. iiakiinr plur. f har omljtui. f" faniiljart, P i».g:r« ^prik. % tr.f»'jr« brniiiii!;!. Anfopferung 42 — Aufruhi uppoflErande, hangifven. -opferung, /. -pak- 
ken, I. tr. papacka. II. rji. F vara efter- 
hangsen, ett pahang. -pappein, tr. uppfoda 
med diflaska. -pappen, tr. 1. = aufjtappeln. 
2. bara. ata upp. -passen, itr. h. 1. gifva 
akt, vara uppmarksam, passa pa. Aufge- 
jjafst! gif akt! seupp! 2. Jm ^v* lura pa 
ngn. -passer, m. person som gifver akt p& 
ngt, tippsyningsmaii, spajare, spion. -passe- 
rei,/. spionerande. -pauken, F I. itr. h. Auf 
etw. (ack.) rK> 8la, dunka pa ngt. II. tr. dunka 
upp, fnm dunkaude oppna, vacka. -pe'itschen, 
tr. 1. kora upp med piska. 2. F jm eins ~ 
lata ngn emaka piskan. -pfeifen, tr. 1. hviss- 
la; spela pa pipa. 2. Jn i^ gnm hvissling 
fa ngn att resa sig. -pfSanzen, tr. plantera, 
uppresa, nppstalla. -pflastern, tr. 1. pa- 
klistra. 2. stenlagga, upphjalpa stenlagg- 
ningen pa. -pflUgen, tr. ploja upp. -pfropfen, 
tr. ympa pa. -pichen, tr. med beck pasatta, 
fiista. -picken, tr. 1. med nabben upplocka. 2. 
hacka upp, hacka hal pa. -platten, tr. med 
stryigam stryka, stryka ut. -platzen, itr. s. 
springa sonder. -plymp[s]en, itr. s. F klam- 
pa i, traska pa. -pochen, itr. h. 1. bnlta, sla 
pa. 2. biid. gegen jn <^ npptrada trotsigt 
mot ngn. -poSieren, tr. polera upp, ompo- 
lera. -poltarn, tr. gnm builer vacka. -pra- 
gen, tr. pragla pa. -prallen, itr. s. 1. studsa 
emotj aterstudsa. 2. rusa upp. 3. hjiftigt 
springa upp, oppna sig. -prasssln, itr. s. 
1. prasslande uppstiga. 2. prasslande opp- 
na sig. -preilen == aufprallen. -pressen, tr. 

1. praSSa, gnm prassning §.terge ngt dess ratta form. 

2. inprassa, intrycka. 3. prassa upp, gnm pa- 
prassniug oppna. ^. patruga. -probieren, tr. 
profva p5, sig. -protzen, tr. ©. itr. h. mii. upp- 
brosta. -pudern, tr. pudra &nyo. -puffen, tr. 
gora posande. -pumpen, tr. 1. pumpa upp. 
2. F lana, vigilera. -putschen, tr. F upp- 
vigla. -putz, m. 1. pynt. 2. tekn. yttre puts. 
-putzen, I. tr. 1. putsa, upputsa, borsta, 
skura. 2. pynta, tillpynta. II. rJi. pynta sig. 
-queHen, I. itr. s. 1. uppkoka, uppvalla. 2. 
svalla. II. tr. lata svalla. -raffen, I. tr, raf- 
ea upp, ihop. II. rfl. hastigt resa sig, repa 
sig, bemanna sig, samla sina krafter. -ra- 
gen, itr. h. boja sig, resa sig, vara bog. 
-ranken, itr. s. o. rJi. slingra sig upp. -ras- 
seJn, itr. s. 1. rasslande resa sig. 2. rass- 
lande oppna sig. -rauchen, tr. roka upp, 
roka slut pa. -raumen, tr. 1. aflagana, bort- 
skaffa. 2. afy. itr. h. bringa i ordning, ord- 
na, stada, rensa, gallra. In seinen Papier en 
r%» ordna sina papper. 3. afy. itr. h. Bei jm 
/%/ gora rent bus hos ngn, Krankheiten ka- 
ben im Metre aufgerdumt: haren ar Bvart 
medtagen af sjukdomar, haad. mit einer Wa- 
re ~ salja slut pa en vara, -paumer, m. per- 
son som ordnar, rojer upp. -raumung, /. 
ordnande m. m. se mifrdum,en . -rauschen, itr. s. brusa, brusa fram, frasande gS, upp, 
-rauspern, I. tr. harkla upp. II. rji. harkla 
sig. -rechen, tr. rafsa upp, ihop. -rechnen, 

I. tr. 1. uppfora pa ngns rakning. 2. Etw. 
gegen etw. ~ utjamna, kvitta ngt med ngt, 

II. itr. h. Mit einander ~ gora upp rak- 
ningen med hvarandra. -rechnung, /. -recht, 
a. i sht adv. uppratt, rak. ~ [erjhalten : 
halla uppratt, hall a uppe, halla vid makt. 
-r8Cht[erjhaltung, /. uppratthallande, vid- 
makthallande. -recken, tr. uppracka, strac- 
ka pa. Die OJiren ~ epetsa oronen. -reden, 
tr. 1. uppagga, reta, ofvertala, tubba. 2. 
Jm etw. ~ a) narra pa ngn ngt, b) inbilla, 
narra 1 ngn ngt. 

aufreglien,I. ^r. upprora, uppvacka, framkalla; 
reta. II. rjl. blifva upprord. -er, m. orostif- 
tare^ uppviglare. -unci, /. rorelse, oro, jas- 
ning, upphetsning, uppst&ndelse. -ungsmit- 
tel, n. aggande medel, retmedel. -ungs- 
stUck, n. teat, sensationsstycke. 

aufllreiben, I. tr. 1. rifva ngt p& ngt. 2. rifva 
upp, rifva sonder. 3. rifva slut pa. 4. upp- 
rifva, skingra, tillintetgora. II. rji. blifva 
upprifven, skingrad, tillintetgjord, utsll- 
ten. III. itr. h. rifva, skrapa emot. -reibung; 
f. -reihen, tr. upprada, upptrada. -reifsen, 

I. tr. 1. rifva, rycka, slita, rista upp. F die 
Augen rsj sparra upp ogonen. 2. upprita, 
teckna konturerna af. II. rjl. rusa upp. III- 
itr. s. ga upp, spricka sonder. -reifsung, f. 
-reiten, I. itr. s. rida upp. 11. rjl. fa ridsar. 
-reizen, tr. uppreta, agga, uppvigla. -relzer, 
m. uppviglare. -reizung,/. uppretande, upp- 
vigling. -rennen, I. itr. s. 1. springa upp, 
upp at. 2, Bj». stota pa grund. II. tr. Eine 
Thiir nu spranga en dorr. III. rjl. spetsa sig. 

aofrichtllen, I. tr. 1. rikta uppat, upplyfta. 2. 

uppresa, biid. trosta. 3. uppbygga. Einen 

Bund '%/ sluta forbund. II. rjl. resa sig. 

Biid. sich an etio. (dat.) ~ trosta sig med ngt. 

-er, m. en som uppreser, uppbygger; tro- 

stare. -ig, a. uppriktig, oppen. -igkeit, y. 

uppriktighet. -ung, f. uppresande m. m. se 

aufrichten, 
aufliriegeln, tr. regla upp. -rlngeln, I. tr. 1. 

vira pa, upplagga i ringlar. 2. vira upp. 

II. rjl. 1. uppstiga ringlaiide. 2. rata ut sig 
ur ringform. -rsfs, m. upprltiiing, grundritnlng, 
plan, -ritzen, tr. 1. rista, repa ngt p& ngt. 2. 
rista upp. -ritzung, /. -rollen, I. tr. 1. rulla 
upp pi ngt, ihop. 2. rulla upp, isar. II. rjl. 
1. rulla ihop sig. 2. rulla upp sig, ga upp. 

III. itr. s. rulla upp, ga upp. -rUcken, I. itr, 

S. flytta upp, Stiga i gradema. 11. tr. 1. Upp- 

flyttaj lata stiga. 2. forehalia. -rlickung, /. 
-ruf, 7)1. 1. rop, anskri. 2. upprop, uppma- 
ning, forkunnande. -rufen, tr. 1. uppropa, 
uppmana, framkalla. 2.jur. forklara ogiltig, 
annullera. -rufung, f. -ruhr, -e, m. uppror, 
ore, tumult, uppresning. isitift, rJi, rcAexivt, Si. «t»rkt, SV. evagt, tr. tr&n h. bar h»b»n, S, bar tein till hjKlpTerb, aufrtthren 43 — aufschtirzen aufrUhrllen, tr, rora, upprora, omrora; upp- 
vacka, framkalla, vacka, nppvigla, forsatta 
i uppror. -en, m. upprorisk, upprorsmakare, 
rebell. -erisch, a. upprorisk. -ung, /. upp- 
rorande, uppvigling. 

aufllrusten, tr. 1. tekn. uppbygga, uppfora «tMi- 
ningar. 2. inratta, satta i stand, utsmycka. 
-rlistung, /. -riitteln, tr. rysta, skaka upp, 
uppBkaka. -rlittelung, /. -s, smndragn. af aiif 
das. -sacken, tr. lassa pa, taga pa ryggen ; 
paborda. -sagen, tr. 1. framsaga, lasa upp. 
2. uppsaga. -sagen, ir. saga upp. -sagung,/. 
f ram-, uppsagning. -sammeln, I. ir. upp-, bop- 
samla, plocka upp. II. rjl. samla, bopa sig; 
biid, samla sina tankar. -sassig, a. motspan- 
stig, tredsk, fiendtiig, batsk. -sassigkelt,/. 
uppstudsigbet, fiendtligbet. -satteln, tr. pa- 
sadla, sadhi. -satz, m. 1. tekn. kron, kapital, 
kraiis. 2. munstycke p^ biasiastrument. 3. gar- 
nering, garnityr. 4. hufvudbonad. 6. bord- 
servis. 6. uppsats, afbandling. -satzig = 
aufsdssiff. -saubern, tr. rengora, putaa. -sau- 
fen, tr. dricka, supa, dricka ur; P eupa upp. 
-saugen, tr. euga upp. -saugen, tr. nppam- 
ma. -schaben, tr. ekaf va, rifva pa, -schan- 
zen, tr. uppkasta, uppstapla. -scharfen, tr. 
skarpa, bviissa, bryna, slipa. -scharren, tr. 
krafsa upp, rifva upp. -schauen, itr. h. 1. 
sla upp ogonen, se ui)p. 2. Ayf etw. (ack.) ~ 
gii^a akt pa ngt. -schauern, itr. h. rysande 
fara upp. -schaufein, tr. skofla upp, pa. 
-schaumen, itr. h. skumma, fradgas, sjuda. 
-schellen, tr, vacka med ringklockan. -schen- 
ken, tr. kasta upp. -scheucheti, tr. uppskram- 
ma. -scheuarn, tr. 1. renskura, faja. 2. eku- 
ra, gnida sonder. -schichten, I. tr. upplagga 
hvarfvis, uppstapla. II. rjl. bopa sig. -schich- 
tung, /. -schieben, tr. 1. draga ifran. 2. 
nppskjuta. -schlebung, /. -schiefsen, I. tr. 1. 
gam skott spranga. 2, gnm skott uppskramma. 
11. itr. s. 1. skjuta, yaxa, komma upp. Ein 
aufgesclwfsner Mensch: en lang, skranglig 
karl. 2. hastigt rusa, fara, flyga, spruta 
upp. 3. skjuta, sla ned pa. -schimmern, itr. 
h. blanka till, -schinden, tr. skafva bal pa. 
-schirren, tr. sela pa. 
Aufschlag, in. 1. slag, slaende pS, ei. mot ngt. 
2. uppslaende, oppnande. 3. uppslag, briit- 
te. 4. hand, prlsstegring. 5. mil. kuiors studs- 
ning, grasning, 6. varp, ranning. 7. mus. 
upptakt, -en, I. tr. 1. sla upp, oppna. Eine 
Ader 'v/ sla ader, Niisse «v» knacka notter, 
ein Geldchter ~ brista ut i skratt. 2. sla 
pa, sla fast, fastspika. 3. uppvika, forse 
med uppslag. 4. hand, hoja priset p4. II. itr. 
s. 1. sla, falla pk ngt. 2. sla upp, sU nt, bri- 
sta ut. 3. baud, stiga 1 pHs, 
Aufllschlager, 7n, en som elar upp, sl^r fast, 
bojer priset. -schlagetisch, m. fallbord. 
-schleifen, tr. 1. st. slipa in. 2. sv. slapa upp. 
-schliefsen, tr. 1. lasa upp, oppna. 2. mil. sluta upp. -schUefser, m. en som oppnar, 
vaktare. -schliefsung, /. 1. oppnande. 2. 
uppslutning. -schlingen, I. tr. 1. uppbinda, 
uppfasta. 2. knyta upp, upplosa. 3. upp- 
sluka. 11. rjf. 1. slingra sig upp. 2. ga upp, 
lossna. -schlltzen, tr. skara, spratta upp, 
npprista. -schlOrfen, tr. uppsupa med val- 
bebag, dricka, sorpla i sig. -schfufs, vi. for- 
klaring, besked, upplysning. -schmauchen, 
F = aufrauchen. -schmausen, tr. kalasa upp, 
ataupp. -SGhmeifsen,ir.F kasta upp. -schme!- 
zen, I. tr. I. smalta, upplosa. 2. smalta till, 
fast p&. 3. gnm smaltning oppna. II. itr. s. 
smalta fast pa. -schitiettern, I. itr. s. X. ga 
upp, oppna sig med brak. 2. smattrande 
Ijuda. 3. smattra pa, smattrande sla ei. fal- 
la pa. II. tr. oppna med brak. -Schmieden, 
tr. 1. smida fast pa ei. vid. 2. smida slut 
pa. -schmieren, tr. 1. smorja pa; breda, 
stryka pa. 2. smorjande forbruka. 3. Fklott- 
rande uppskrifva. -schmoren, tr. kok. frasa 
upp, latt steka. -schmiicken, tr. o. rjl. smyc- 
ka, pynta (sig). -schnaSIen, tr. 1. spanna pa. 
2. spanna upp. -schnappen, I. tr. snappa 
upp. II. itr. s. 1. snappa efter luft. 2. F fa 
lugn, bamta sig. 
aufschneidlien, I. tr. ekara upp. II. itr. h. F 
beriitta skepparbistorier,6fverdrifva, skrjif- 
la. -er, m. F lognare, ekrafiare, storskry- 
tare. -erei,/. F logn, skriifvel, skryt. -erisch, 
a. F lognaktig, skraflande, skrytsam. 
aufilschneHen, I. tr. kasta, slunga upp. II. 
itr. s. o. rji. studsa, hoppa, springa, liyga 
upp. -schnippeln, tr. klippa i sma bitar. 
-schnltt,OT. 1. inskarning, uppskarande, upp- 
klippning. 2. upp- ei. afakuret stycke. 3. 
skarningsyta, snitt. -schnitze[S]n, tr. inskara 
i el. pa. -schncb[b]ern, -schniiffeln, tr. nosa 
el. snoka reda pa, uppsnoka. -schnupfen, tr. 
1. snusa, draga upp 1 nasan. 2. snusa upp, 
slut pa. -schnuren, tr. 1. snora fast pa. 2. 
snora upp, lossa. 3. upptrada pa snore. 
-schnUrung, /. -schobern, «r.&br. satta upp i 
sate, i stack, valma, stacka. -schopfen, tr. 
osaupp, med oskarei.dyi.uppbamta. -schijfs- 
Sing, m. 1. telning, skott. 2. uppkomling. 
-schrammen, tr. rispa, rispa upp, rifva Bon- 
der, -schrauben, tr. 1. skrufva pa, fast. 2. 
skrufva upp. -schrecken, I. sv. tr. satta 
skrack i, skramma, skramma upp. II. st. 
itr. s. spritta upp, forskrackt fara upp. 
-schrei, m. anskri. -schreiben, tr. I. skrifva 
upp, anteckna. 2. skrifva upp, slut pa. 
-schreien, itr. h. skrika till, gifva till ett 
anskri. -schrift, /. paskrift, inskrift, utan- 
skrift, adress, etikett, titel. -schroten, tr. 
1. afskara, afbugga. 2.bugga upp, klyfva. 8. 
sondertngga, sondermala; grofmala. -schub, 
m. uppskof, anst&nd. -schultern, tr. taga pa 
axlarne. -schliren = anschuren, -schUrzen, 
1 I. tr. 1. uppskorta, uppfasta. 2. slappa ned. «^ = rftreg&eod© uppslagiiord. fekn saknar plur. f har omljud. F famUjSurt, P IStsre spr&k. % ralndre brukligt.. Aufsolittrzer 44 aufstobom II. rji, fasta npp sin kladning. -schUrzep, 
m. upph&llarband. -schUrzung, /. uppskor- 
tande. -schutt, m. fyllningsjord, -grus. 
aufschUttJIeIn, tr, skaka, rysta upp, omskaka. 
-en, tr, 1. halla, osa, ela p&. 2. hopa, lagga 
i hog, magasinera. 3. ekotta upp, kasta 
npp. -ep, m. en som oser pa, lagger i hog, 
skottar upp. -ung, /. hallande m. m. se auf- 
schiitten, 
aufllschUtzen, tr. 1. afT. itr. h. slappa pS. ratten, 
draga upp damluckorna. 2. damma upp. 
-schwanzen, tr. binda upp svansen pa. 
-schwarzen, tr. svarta, atergifva en sak dess 
ursprungiiga Bvarta. -schwatzen = anschwatzen. 
-schweben, itr. s. svafva upp. -schwelfen = 
aufschwanzen. -schwellen = anschivellen. 
■schwemmen, tr. 1. = anschwemmen. 2. biota 
upp. -schwingen, I. tr. svinga upp, svaiiga 
upp. II. rji. svinga sig upp. -schwung, m. 
uppsvingande; mm. utveckling, lyftning, 
flygt upp&t. -segeln, itr. h. o. 5. 1. segla upp- 
for. 2. segla pa, stota pa grund. -sehen, I. 
itr. h. 1. blicka uppat, sla upp ogonen. 2. 
se upp, vara papasslig. II. n. uppseende. 
-seher, m. uppsyningsman, inspektor, in- 
spektor. -sein, itr. s. 1. vara uppe. 2. vara 
oppen. -setzen, I. tr. 1. p&satta, uppsatta, 
satta till, taga pS. sig. Die Hand ^ aufetw. 
(ack.).* stodja handen mot ngt, Mid. ein an- 
deres Gesicht 'x* visa ett annat ansigte, 
Lichter «^ satta i Ijus i ijusstakame, biid. sei- 
nen Kopf f\, vara envis. 2. satta ut, satta 
pa spel. 3. stalla, resa upp. 4. satta upp, 
affatta, utskrifva. II. rjl. satta sig upp. 
-setzer, m. en som satter, staller, reser upp. 
•setzung, /. pasattande m. m. se auf setzen. 
-seufzen, itr. h. sucka djupt, utstota en 
suck, -sicht, /. uppsigt, tiilsyn, kontroll. 
-sieden, itr. s. o. tr. koka upp, sjuda. -sie- 
gein, tr. 1. lacka fast, fasta med ett sigill. 
2. bryta sigillet pS,. -singen, I. tr. 1. vacka 
med sang. 2. sjungand^ foredraga, sjunga. 
II. itr. h, Zum Himmel /x* lata sangen stiga 
mot skyn. -sitz, m. Zum f^j bereit sein : va- 
ra fiirdig att sitta upp. -sitzen, itr. h. o. s. 

I. sitta uppratt. 2. sitta uppe. 3. sitta upp, 
satta sig upp. 4. vara fiistad, sitta fast. 
-sollen, itr. h. vara tvungen att stiga upp, 
maste upp. -spahen, tr. uppspana, forska 
reda p&. -spalten, I. tr. klyfva, klyfva itu. 

II. itr. s. 0. rjl. klyfva sig. -spannen, tr. 
spanna upp, ut. mm.gelindere Saiten «- taga 
skeden i vackra handen. -sparen, I. tr. spa- 
ra, hopspara, gomma. II. rjl. spara sig. 
•sparung, /. -spelcherer, m. en som hopar, 
uppstaplar, magasinerar. -speichern, tr. ho- 
pa, uppstapla, magasinera. -speicherung, /. 
-speisen = aufessen. -sperren, tr. sparra upp, 
oppna p& vid gafvel. -sperrung, /. -spielen, 
tr. o. itr. h. spela upp. -spjefsen, tr. spetsa, 
satta el, taga p& spett, pa spjut, p4 horn m. m. -spiefser, m. en som spetsar, satter p4 
spett m. m. 'Sptndeln, I. tr. vira, sno, spola 
p4 ten, rulle ei. dyi. II. rjl. nppstiga spiral- 
formigt. -spinnen, tr. spinna upp. -spreizen, 
I. tr. utbreda, uppsparra, utsparra. II. ?•/. 
uppsparras, breda ut sig, krama sig, yfvas. 
-spreizung,/. -sprengen,ir.l.spranga, spran- 
ga npp, i luften. 2. sprita pa, fukta med. 
-spriefsen, itr. s. sticka upp, komma upp^ 
biid. lyckas, ha framgang. -springen, itr. s. 
l.^springa, rusa, hoppa upp. 2. springa upp, 
ga upp, oppna sig. 3. spricka upp, sonder, 
-spritzen, t?\ o. itr. s. spruta, stiinka uppi. 
-sprossen = aufspriej\^en. -sprudein, itr.\. 
spruta upp, sjuda, koka upp, valla fram ; 
Mid. brusa upp. -sprung, m. ansats, sprang; 
aterstudsning. -spulen, tr. spola pa. -spUlen, 
tr, 1. spola upp. 2. skolja, diska, spola. 
-spunden, tr. sla upp sprundet pa. -spiiren, 
tr. uppspara. -spUrung,/. -stacheln, tr. upp- 
agga. -stampfen, I. itr. h. stampa i goifret. 
11. tr. I. stampa fast p&. 2. stampa upp. 
-stand, w.resning, uppresningjuppror. -stan- 
dlg, -standisch, a. upprorisk. -stapein, tr. 
uppstapla. -stap[e]lung, /. -stamen, itr. h. 
I. stirra uppat. 2. resa sig, sta a anda, sta 
som borst. -staubern = aufstobern. -stauchen, 
tr. 1. hastigt trycka, stota ngt mot ngt. 2. 
uppdamma. -stauen, tr. 1. uppdiimma. 2. 
uppstapla. -stauung, /. -stechen, I. tr. 1. 
Bticka upp, hal pa. 2. gravera upp. 3. stic- 
ka, sy pa, fast. 4. = aufspiej^sen. 5. omrora, 
omskyffla, omskofla. II. itr. s. sjs. sticka 
upp. 
aufstecklien, tr. I. fasta upp. 2. satta upp, 
uppstalla. Biid. ein frohes Gesicht ^ visa 
ett gladt ansigte, jm ein Licht iiher etw. 
(ack.) *>/ oppna ngns ogon for ngt. 3. upp- 
gifva, afsta ifran. -kamm, m. nack-kam. 
-kleid, n, kladning som kan fastas upp. 
auflistehen, itr. a) /*. 1. st^ oppen. 2. sta, 
hvila p& ngt; na grund, ha fotfiiste. 3. sta 
upp, uppratt. b) s. 4. stiga upp, resa sig. 
5. uppsta, upptrada, framtrada. 6. resa 
sig, gora uppror. -steifen, tr. styfva, star- 
ka. -steigen, itr. s. stiga, hoja sig; stiga 
upp, ga upp. -steigung, /. -stellen, I. tr. 
1. uppstalla, resa upp, framstalla, skaf- 
fa, framskaffa. .2. Mit Jm etw. ^ fore- 
taga ngt med ngn, e^ Idfst sich nichts 
mit ihm ^ man kommer ej ur flacken med 
honom. II. rjl. stalla upp sig. -steller, m. 
person som staller upp, fram. -stellung, /. 
uppstallning m. m. se aufstellen. -stemmen, 
I. tr. 1. banda, bryta upp. 2. Den Arm «« 
stodja, satta arm en pa ei. mot ngt, den Fu/$ 
'v spjarna emot, II. rjl. stodja sig, resa 
sig, taga spjarn. -stempein, tr. pastampla. 
-steppen, tr. sticka fast pa. -sticken, tr. 
sticka, brodera pa. -stieben, itr. s. fara, 
rusa, flyga upp och isar. -stobern, tr. 1. kora rJi. TeQenn, st. starkt, SV. gragt, tr. transitivt verb. S. h&r «em tiil hjaiprcrb anfstOhnen — 45 — Aufwartnng ^PP> i^ga ^PP' 2. vadra upp, snoka reda 
pa. -stohnen, itr. h. stona hogljudt. -st6p- 
sein, tr. draga korken ur, draga npp. -sto- 
ren, tr, 1. Das Feuer «u rora om eiden. 2. 
stora, storande vacka, uppjaga. -stofsen, I. tr. 

1. stota, sparka, kasta npp. 2. stota mot. 
Das Glas rv satta glaset hardt ifran sig. II. 
itr. a) h. o. s. 1. jasa, jasa upp. 2. fororsaka 
uppstotningar. b) s. 3. Etiu. stofst jm auf: 
ngn stoter pa, rakar j)a ngt. 4. bjs. stota pa 
grund. 'Stofsig, a. 1. om vin : gruuilig, skamd. 

2. om barn: iUamaende, kinkig. -strahlen, 
itr, h, strala, stralande ga upp, visa sig, 
framtrada. -strauben, I. ir. resa upp som borst, 
resa a ande. II. itr. h. o. rjl. resa sig {k an- 
de), uppresa, motsatta sig. -streben, itr. h. 
forsoka resa sig, forsoka stiga npp; biid. zu 
etw. rw efterstriifva ngt. -strecken, tr. strac- 
ka upp. -streich, m. auktion. -streichen, I. 
tr. 1. stryka, breda pa. F jm eins ~ ela till 
ngn. 2. stryka upp, draga upp. II. = an/- 
streifen II. -streifen, I. tr. 1. skjuta upp, 
uppvika, uppkafla. 2. rispa upp. 11. itr. 8, 
rora, snudda vid, mot. -streuen, tr. stro p& 
ngt. -stricken, tr. 1. sticka upp, slut pa. 2. 
taga upp, t. ex. eine Masche. 'Striegein, I. 
tr. 1. borsta, stryka upp. 2. rykta. II. rjl. F 
pynta sig. -stufen, I. tr. upplagga i trapp- 
form. 11. itr. s. o. rjl. uppstiga i trappform. 
-stufung, /. -stUlpen, tr. 1. vika upp. Eine 
aufgestiilpte Nase haben: vara uppnast. 2. 
hvalfva ofver, satta pa, trycka pa. -slur- 
men, I. itr. s. 1. rusa upp. 2. borja storma. 
II. tr. valdsamt uppvacka. -sturzen, I. tr. 

I. med hast satta pa. 2. livalfva upp. II. 
itr. s. Auf etw. (act.) ~ falla, storta ned pa 
ngt. -stutzen, I. itr. h. studsa, studsande se 
upp. II. tr. 1. vika upp, stryka upp. 2. 
iordningstalla, putsa, fiffa upp. Ill, r/. F 
pynta sig, fiffa upp sig. -stUtzen, tr. o. rjl. 
stodja (sig) p&, mot. -stutzer, m. en som lord- 
ningstaller, afpassar, fiffar upp. -suchen, 
tr. uppsoka, taga reda pa. -sucher, m. en 
som uppsoker, uppsparar. -sQchung,/. upp- 
sokande. -summen, I. rjl. hopa sig, okas. 

II. itr. s. surrande flyga upp. -tafeln, tr. 
satta fram p& bordet, duka upp. -takeln, I. tr. 
sj6. tackla upp; biid. pynta, styra ut. II. rjl. 
pynta, styra ut sig. -takelung, f. -takt, m. 
mus. upptakt. -tanzen, I. itr. h. dansa, dansa 
upp. II. tr. Sich (dat.) die Schuhe 'v dansa 
hal pa sina skor. -tauchen, itr. s. dyka upp. 
-t[h]aueii, itr.s.o.tr. toaupp, tinaupp. -thun, 
I- tr. 1. oppna. 2. satta pa. II, rjl. 1. oppna 
sig, oppnas. 2. framtrada, framsta, blifva 
synlig. -thUrmen se aufturmen. -tippen, itr. 
h. 0. tr. [Auf]^ etw. 'v/ latt vidrora ngt. -ti- 
schen, tr. duka npp, framsatta, servera. 

Auftrag, -e f, m. 1. uppdrag, kommission, 
arende; hand, bestallning, order, Im 'vc/s; 
pS. ngns uppdrag, a ngns vagnar, for ngns rakning. 2. palaggning af f&rger, -en, I. tr. 

1. bara upp. 2. biira fram, satta fram, ser- 
vera. 3. rita upp. 4. lagga, osa, halla -pL 
Farhen ^w satta, lagga pa farger, mala. 5. 
Jm etw. f\, uppdraga ngt at ngn. 6. Kleider 
~ slita ut klader. II. rjl. slitas, blifva ut- 
sliten, utnott. Ill, itr. h. 1. satta fram, du- 
ka. 2. posa npp, svalla, svalla ut. -sbesorger, 
m. kommissionar. -smafsig, a, 1 enlighet 
med gifvet uppdrag. -snehmer, m. ombud. 
-sweise, adv. pa uppdrag, i kommission. 
•ung, /'. uppbarande m. m. ce auftragen. 

auflltrampeSn, itr, s. F trampa pa, -trSufeln, 
tr. 0. itr. s. droppa pa. -treiben, I. tr. 1. sla 
fast pa, sla i. 2. valdsamt oppna, spranga. 
3. blasa upp, spanna ut. 4, tekn. drifva, t, ex. 
Metallarheiten. 6. drifva, jaga, hvirfla upp, 
6. uppspana, anskaffa. II. itr. s. 1. sjd. drif- 

va(s), stota p& grund. 2. UppSValla. 3. cm vftx- 

ter. komma upp. -treibung,/. -trennen, I. tr. 
spratta upp, sonder, klippa upp. II, rjl. ga 
upp I lOmmen, ga souder. -treten, I. itr. s. 1. 
ga pj, ett visst s&tt, t. ex. sichcr: med sakra steg, 

2. upptrada. II. tr. 1. trampa fast p&. 2. 
trampa Bonder. 3. sparka upp. -trinken, tr. 
dricka upp, ur. -tritt, m. 1. upptradande. 
2. upptrade. 3. seen i ett sUdespei. 4. fotsteg, 
trappsteg. -trock[e]nen, tr. eamt itr, s. o. h. 
torka upp, torka. -trommein, tr. trumma, 
trumma upp, vacka med trumslag. -trop- 
feln, -tropfen = auftrdufeln. -trumpfen, I. tr. 
trumfa, trumfa ut. II. itr. h. saga sin me- 
ning, sjunga ut. -lupfen, I. tr. 1. latt vid- 
rora, latt doppa i. 2. Punhte 'v satta punk- 
ter ofver. II. itr. h. Auf einen Gegenstand 
'V latt vidrora ett forem&l. -tUrmen, tr. o. 
rjl. upptorna, uppstapla, hopa (sig). -tUr- 
mung, /. -tuschen, tr. mMa med tusch, tu- 
Bcha. *wachen, itr. s. uppvakna. -wachsen, 
itr. 8. uppvaxa. -wagen, rjl. v^ga sig upp. 
-wagen, tr. 1. uppvaga. 2. lyfta med haf- 
stang. -wai{en, I. itr. s. o. % k. valla, svalla, 
Bjuda, brusa upp. II. « wij. -wallen, tr. kom- 
ma att sjuda; koka upp, forvalla. -wallung, 
/. svall, sjudande se aufwallen. -walzen, tr. 
1. rulla, valtra upp, upp p§,. Biid. /m etw. ~ 
p^borda ngn ngt, 2. hopa. -wand, -e f, m. 

1. anvandning, forbrukning. 2. kostnad; 
st&t, prakt. -warmen, tr, uppvarma. 

Aufwartei!bursch[e], m. passpojke, uppassare, 
betjant. -frau, /. hjalphustru, staderska, 
-n, itr. h. 1. passa upp, jm: pa ngn. 2. Jm 'v 
uppvakta ngn, aflagga ett hoflighetsbesok 
hos ngn. 3. Jm mit etw, «v uppvakta ngn 
med ngt, womit hann ich Ihnen r^f hvar- 
med kan jag stS. till tjanst? Aufzuwarten! 
till er tjanstl med nojel 

Aufwartiler, m. uppassare, vaktmastare. -erin, 
/. hjalphustru, staderska. -s, adv. upp&t. 

Aufwartung, /. 1. uppassning, hjalp i hB.hUiet, 

2. uppvaktning; visit. ^1* «" firegAcnd* u»i»i>»isi«,«i»rd. * i,kt» mq«. •»kn«r pl«r. f fear ©mljud F rAij.uljl,rt, P litgre Bprik. % mindre braklift, aafwasohen _ 46 Augenblioksblld aufwaschen, tr. 1. upptviltta, dlska, skura. 2. 
gnm diskning ei. ekurmng nota, nota Bon- 
der. 

Aufwascher(in), m. (/.) en som diskar, skurar. 

Aufwaschllfafs, n, tviitt-, diskbalja, skurambar. 
-ung, f. upptvattning, diskning, skurning. 
-wasser, n. disk-, sknrvatten. 

Aufilwechsel, m. hand, agio, vaxelpengar. -wek- 
ken, tr. uppviicka, vacka. -wecker, m. upp- 
vackare, vackare. -weckung, f. Yackande. 
-wehen, I. itr. s. blasa npp. II. tr. 1. blasa 
upp, upphvirfia. 2. blotta, bringa i dagen. 
3. blasa ibop. -weichen, sv. 1. tr. iippmju- 
ka, iippblota. II. itr. s. mjiikna, blifva iipp- 
blott. -weichung, f. -weinen, itr. h, borja 
grata, grata hogt. -welsen, tr. uppvisa, fore- 
te. -weifsen, tr. &ter hvitmena, hvitmala. 
-weisung, /. uppvisande. -wenden, tr. 1. 
vjinda iippat. 2. uppbjiida, anvandapa, kosta 
pa. -wendung,/. -werfen, L tr. 1. kasta upp. 
2. kasta pa. 3. sla upp, hastigt oppna. 4. 
grafva upp. 5. kasta xttkn sig, lagga npp. 6. 
framkasta, framstalla. 7. Den Kopf f\j kasta., 
rata upp hufvudet, eine aufgeworfene Nase 
hahen: vara uppnast, aufgeiDorfene Lippen : 
tjocka, svallande liippar. 8. kasta upp, iipp- 
fora. II. rji. X. iipphafya sig, als ei. zum 
Richter: till domare. 2. uppresa sig mot 
ngn. 3. om brader o. dji. : sla Sig, bagna. -wer- 
fung, /. -wichsen, I. tr. 1. smorja, blanka, 
borsta, putsa, vaxa. 2. F jm eins ~ sla till 
ngn. II. rjl. pynta sig. -wickeln, I. tr. 1. 
nysta, nysta upp. 2. vira, veckla, rulla upp, 
isar, ihop, taga upp, oppna. 3. reda, ntreda, 
forklara, losa. II. rJi. 1. rulla ihop sig. 2. 
rulla upp sig, ga upp. 3. biid. utredas, fa 
sin losniug, sin forklaring. -wlck[e]Iuog,/. 

Aufwiegilsiel, -ew, /. uppvigling, uppviglings- 
lusta. -eln, tr. uppvigia. -[ejSuiig, /. -en, tr. 
uppvaga. -lap, -, m. uppviglare. -Jerisch, a. 
uppviglande. 

aufwiehern, itr. h. gnagga till, gnagga lifligt. 

aufwindllein, tr. linda upp. -en, I. tr. 1. uppliis- 
sa, uppvinda, uppbala. 2. vira, rulla upp. 3. 
sno upp. II. rJi. 1. rulla ihop sig. 2. sno 
upp sig. 3. slingra sig upp. -er, m. en som 
hissar, rullar upp. -ung, f. upphissning m. 
m. le aufwinden. 

aufwir!!beln, I. itr. g. 1. hviriEia upp. 2. dril- 
lande stiga upp. II. tr. hvirfla upp. -ken, 
tr. 1. virka upp. 2. knada. -ren, tr. reda 
upp, reda ut, 

aufjlwischen, tr, torka upp. -wischer, m. tork- 
handduk, torktrasa. -wogen, itr. s. sval- 
la, ga i vagor. -wollen, itr. h. vilja stiga 
upp, -wUhlen, tr. grafva, rota, boka upp. 
-wUhlung, /. -wurf, m. 1. uppkastande. 2. 
uppkastad hog. -zahien, tr. upprakna. -zah- 
ler, m. uppraknare. -zahlung, /. upprak- 
ning. -zaubern, tr. troUa upp, fram. -zau- 
men, tr. betela, betsla upp. -zaumung, /. -zechen, tr. dricka ur, supa upp. -zehren, 

1. tr. tara, fortara, uppata. II. rjl. taras, 
fortaras. -zehrung, /. -zeichnen, tr. 1. upp- 
rita, afteckna. 2. uppteckna, anteckna. 
-zeichner,OT. upptecknare, antecknare. -zeich- 
nung, /. uppteckning. -zejgen, tr. uppvisa. 
-Ziehen, I. tr. 1. draga upp, upplyfta, upp- 
vinda, hissa. Flacks ~ ryska lin. 2. upp- 
draga, uppfostra, uppfoda, lagga pa. 3. 
klistra upp, spanna, spauna upp. BUd. an- 
dere Saiten /^ tala ur en annan tonart. 4. 
knyta upp, losa upp. 5. uppskjuta. Jn mit 
etw. /%/ uppehalla ngn med ngt. 6. Jn --v 
skarnta, gyckla med, narra ngn, jn mit etw. 
r^ inbilla, narra i ngn ngt. II. rjl. ga upp, 
jfr /, 4. III. itr. s. 1. Ur. aufgezogen Icom- 
men, draga, taga, marschera upp; upptra- 
da, visa sig. ArmseUg --w a) upptrada fat- 
tigt, b) gora en slat, en omklig figur. 2. 
Mit etw. aufgezogen kommen: komma fram 
med ngt, bringa ngt pa tapeten. 3. upp- 
stiga, ga upp. -zieher, m. 1. en som drar 
upp, uppfostrar, lagger pa. 2. gycklare, 
skamtare. -zieherei, ,/. gyckel, drift, -zucht, 
/'. uppfodande, palaggning. -zucketi, itr. h. 
Bpritta upp, till; iiamtande flamma upp. -zug, 
TO. 1. uppdragande, upplyftande; vindspel, 
kran, hiss. 2. i siu. mil. uppmarsch, uppmar- 
scherande, defilering, parad; tag, procession. 
3. mus. marsch. 4. upptradande, pomp, stat; 
lojligt upptradande, upptag, narrspel. 6. 
akt i ett skadespei. 6. varp, ranning. -zupfen, 
tr. rycka upp. -zvvangen, tr. 1. patvinga. 2. 
patrycka, med vald pasatta. 3. med vald 
oppna. 4. valdsamt skjuta upp. -zwecken, 
tr. med stift fasta pL •zwlcken, tr. banda, 
bryta upp. -zwingen, tr. 1. = aufzwdngen. 

2. tvinga ned, iyckas fortara. 
Augapfel, m. ogonglob, ogonsten. ^ 

Auge, -s, -w, n. dim. Aug\^e\lein, Aiigelchen, 1. 
oga. Grofse f^^n machen: sparra upp ogo- 
nen, blifva storogd, hogligen forvanad, die 
fs^n gehen mir ilber: jag maste grata, kan 
ej aterhalla taTa,Tne,jn ins f>>f/assen: skarpt 
betrakta, fixera ngn, ein ~ auf Jn hahen ei. 
jn im />« hahen: gifva akt pa, iakttaga ngn, 
er hat ein a./ auf sie: nan har ett godt oga 
till henne, im n^ hehalten, nicht aus den 'v/w 
lassen ei. verlieren: hafva blick for, ej sliip- 
pa ur sigte, aus den f^^n setzen: asidosatta, 
der Schalk sieht ihm aus den ~w.* iians 
blick rojer skalken, «^w rechisi se till ho- 

ger ! 2. oga, hal, Ogla. 3. oga pk tarningar och 

kort. 4. oga, bladknopp pa vaxter. 5. flack p& 

djurhudar. 

augeln, sv. itr. h. blicka, gifva ogonkast. 

Augenliapfei se Augapfel. -bildjW.synbild. -blick, 
m. ogonblick. Alle ~e; s.tandigt, i ett, hvar- 
je ogonblick, lichte /ve hahen: hafva sina 
Ijusa stunder. -blicklich, a. ogonblicklig. 
-blicks, adv. ogonblickligen. -blicksbild, n. itr, iatrmtitiYt, rJi. reflexirt, st. «Urkt, SV. cr&gt, tr. traa»itivt Terb. h. h»r haben, S. har tein till hjalpTerb. Augenbraue 47 •- aiisbrauen ogonblicksfotografi. -brau[nje, f. ogon- 
bryn. -butter, /. ogonvar. -dienerei, /. 
-dlenst, m. ogontjanande. 'faliig, a, i ogo- 
nen fallande, pataglig. -ffimmern, -funkein, 

n. skimrande for ogonen. -gias, n. syn~ 
glas. -heilanstalt, /, ogonklmik. -klappe,/. 
Bkygglapp. -kneifer, m. pincenez. -leder, n. 
skygglapp. -licht, n. ogonens Ijus. -Ii[e]d, 
n. ogonlock. -lust, /. ogonfiignad. -merk, n. 
ogonmiirke, uppmarksamhet. -scheln, m. 1. 
ogonsigte, ut8eeiide5yttre.2.besigtuing, in- 
spektion. -scheinUch,a. ogonskenlig. -scheln- 
iichkelt, f, patagllgliet. -schleim, m. ogon- 
Yar. -stern, m. piipill. -tauschung, /. syn- 
villa. -triefen, w. rinnande ogon. -trost, m. 
1. ogonfagnad. 2. bot. ogontrost (Euphra- 
sia), -trug, m. synvilla. -wasser, n. 1. ogon- 
vatten. 2. tarar. -weh, w. ondt i ogonen. 
■welde,/. ogonfagnad. -wimper,/. ogonhar. 
-wink, m. te.cken med ogonen. -wurz, y. bot. 
1. hvitsippa. 2, maskros. -zeuge, m, ogon- 
vlttne, dsyna vittne. -Z9ugni[fjs, m, ett 
ogonvlttnes vittnesbord. 

-augig, a. -ogd, t. ex. hlau^^ blaogd. 

Augstern se Augenstem. 

August, -e, m. aUgUSti (men: A'ugust, mansnamnet 

August), -kirsche, /. fagelbar. -pflaume,/, 
renklor. 

Auktion, -ere, f. auktion. -ator, -s, -oren, m. 
auktionist. -leren,, sv. tr. bortauktionera, 
salja pa auktion. 

Aula, -en el. -as, f. aula, skolsal, samlingsaal. 

Aurikel, -n^f. aurikel. 

aus, I. prep, med 4at. 1. nr. 2. (bestaende) af, 
af, t. ex. ~ Holz, rsj alien Krdften, '^ Ach- 
tung. 3. bland, t. ex. einer ^s^ den Bilrgern. 
4. sarskiida fall. Jn r^ dem Hauss wcrfen : kora 
ngn pa porten, ~ vollem liaise: for full 
hala, '%» dem Fenster sehen: titta ut gnm 
fonstretj «« dem Grunde verstehen: forsta 
grundligt, ~ dem Kopfe wissen: veta, kun- 
na utantill. 11. adv. 1. ut, t. ex. weder ~ 
noch ein wissen. 2. Von ... ^ if ran. Von 
Hause 'v bemifran; fran borjan, ursprung- 
11 gen. 3. ute, forbi, slut. Die Flasche ist ~ 
buteljen ar torn, das Licht ist <^ Ijuset ar 
slackt. -ackern, I. itr. h. afsluta plojnin- 
gen, bruket. 11. tr. ploja upp. -affen, tr. F 
jn rs, reta ngn gnm att harm a honom. -ant- 
worten, tr. ofverantvarda, utlemna. -antwor- 
tung, /. -arbeiten, I. itr. h. 1. upphora att 
arbeta. 2. upphora att jasa. II. tr. 1. utar- 
beta, utfora. 2. skiira ut. III. rjl. arbeta ut 
sig. -arbeitung,/. -arten, itr. s. o. rfl. urarta, 
vanslagtas. -artung, /. -asten, I. tr. kvista, 
kvista upp. II. rjl. grena ut sig. -astung, /. 
-at [h] men, I. itr. h. o. tr. andas ut. II. I'ji. 
hamta andan. -at[h]mung,/. -atschen == dt- 
schen. -backen, I. tr. gradda tiiirackiigt. II. 
itr. 1. h. sluta baka. 2. 5. graddas, blifva 
graddad. -baden, I. itr. h. sluta bada. II. tr. 1. skoija, skolja ur. 2. sota for. -baggern, 
tr. upprensa, uppmuddra. -balgen, -balgen, 
tr. 1. flS,. 2. uppstoppa. -balger, m. upp- 
stoppare. -bau, m. utbyggnad. -bauchen, I, 
tr. gora bugtig, svangd; hamra ut. Ausge- 
bauckt: bugtig, svangd. II. rjl. vara bugtig, 
svangd. -bauchung, /. -bauen, I. tr. 1. af- 
sluta, fardigbygga. 2. reparera, restaurera. 

3. bygga till, forse med utbyggnad. 4. ut- 
suga ; barg. uttomma. II. itr. h. sluta bygga. 
-bauung, /. -bedingen, tr. 1. bestamma gnm 
kontrakt. 2. Sicli (dafc.) etw. ^ betinga, forbe- 
halla sig ngt. -bedingung, /. -beeren, tr. af- 
plocka baren af. -belchten, I. tr. fuiistandigt 
bikta. II. itr. h. sluta sin bikt. -beinen, tr. 
borttaga benen nr. -beifsen, tr. 1. bita ur. 
2. Sich (dat.) einen Zahn f%j bita sender en 
tand. 3. bortjaga gnm att bita ifr&n sig; uttran- 
ga, sticka ut. -beizen, tr. bortetsa. -belfern, 
itr. h. upphora att glafsa, F att trata. -bel- 
len, itr. k. sluta skalla. -bersten, itr. s. bri- 
sta ut. -besserer, m. -besserin, /. en som 
lagar m. m. se feij. -bessern, tr. laga, repa- 
rera, istandsatta, renovera. -besserung, /. 
-beten, itr. h. sluta sin bon. -beute, f. ut- 
byte, afkastning, behallning, vinst. -beu- 
teln, I. tr. F 1. gifva ut, kosta ut. *2. pung- 
sla. II. rji: utblotta sig pi pengar. -beuten, 
tr. tillgodogora sig, taga afkastningen af. 
-beutung, /. -bezahJen, tr. utbetala. -bezah- 
!ung, /. -biegen, I. tr. boja ut. II. itr. s. ga, 
kora ur vagen, halia at sig. -biegung, /. 
-bieten, I. tr. utbjuda tin saiu. II. rjl. utbjuda 
sig, erbjuda sin tjanst. -bietung, /. -bilden, 
tr. 0. rjl. utbilda (sig). -blldung,/. -bild[njer, 
m. utbildare, instruktor. -binden, tr. 1. losa 
och taga ut. 2. binda ytterst. 3. hopfoga, bin- 
da. -bitten, tr. 1. utbedja, anhalla. 2. bort- 
bjuda. -blasen, L tr. 1. blasa ur. 2. blasa, 
forma gnm blasning. 3. blasa ut, slacka. 

4. gnm blasning med bi&sinstrument tillkanna- 
gifva. 5. mus. blasa till slut. 6. mug. blasa 
upp, t. ex. eine Flote. II. itr. h. sluta blasa. 
-biattern, tr. genombladdra. -bleiben, itr. s. 
uteblifva, blifva borta, droja. -bleichen, I. 
itr. s. blifva urblekt. II. tr. 1. urbleka. 2. 
gnm blekning borttaga. -bleien, tr. fylla 
med bly, plombera. -blick, m. 1. blick utat. 
2. utsigt, perspektiv. -blitzen, itr. h. opers. 
upphora att blixtra. -biiihen, itr. h. blomma 
ut. -bluten, I. itr. h. sluta bloda; forbloda. 
II. tr. Sein Leben <v- forbloda. -boden, -bod- 
[m]en, tr. satta botten i. -bolilen, tr. golf- 
lagga; bradsla. -bolilung, y. -bohren, tr. bor- 
ra ut, upp, h&l i. Die Aug en -^ stinga ut 
ogonen. -boi^rung, /. -borgen, tr. lana ut. 
-braten, I. tr. 1. draga ur gnm stekning. 2. 
val steka. II. itr. 1. s. 8teka(s) ut. 2. h. ste- 
kas val. -brauchen, tr. bruka upp, forbruka, 
tiiirackiigt begagna. -brauen, tr. 1. fardig- 
brygga, brygga. 2. draga ur gnm bryggning. *^ ^ fttreg&eude uppnUjsord. * aki» •»«. taknjir piur, f h&r omijud. F f»mUj*rt, P lAgre «pr4U.. % miudre brokligi. atusbransen _ 48 -». anserkiesen -brausen, itr. s. o. h. iamt tr. o. rjl. brusa ut. 
-brechen, I. tr. 1. bryta ut. Erbsen ^ sprita 
arter, die Bienen r^ skatta bikupan, Bdume 
'^ kvista trad. 2. kasta upp, krakas upp. 
II. itr. s. bryta aig ut, bryta ut, fram, bri- 
sta ut. -breiten, I. tr. 1. breda ut, lagga i 
oordning omkring sig; vika upp, isiir. 2. 
utbreda, sprida. II. rjl. utbreda sig, spri- 
das. -breitung, /. -brennsn, I. tr. 1. branna, 
branna ut, ur, gnm eld urhalka. Hit Schwe- 
fel 'N/ Bvafla. 2. branna fullstandigt, yal. 
II. itr. 1. h. brannas fullstandigt. 2. s. o. h. 
brinna ut, slockna. 3. 5. brannas ur. -brin- 
gen, tr. bringa, f§., taga ut, ur, fram, eatta 
ut, utklacka, framskaffa, satta i omloiip. 
Js Gesundheit ei. einen Toast au/ jn ~ fore- 
sla en skal for ngn. -bruch, m. 1. utbry- 
tande, bortbrytande. 2. utbrott. 3. vin af 
de basta drufvorna. -briihen, tr. skolja i 
kokhett vatten. -bruUen, I. itr. h. sluta ry- 
ta, vrala. II. tr. rytande tillkannagifva, 
framvrala. -brummen, itr. h. upphdra att 
brumma. -brliten, I. tr. ligga pa, utklacka, 
uttanka. II. itr. h. sluta klacka. -brlitung,/. 
-buddein, tr. P krafsa upp, fram. -biigeln, I. 
tr. stryka ut, stryka. II. itr. k. sluta stryka. 
-bummein, itr. F 1. s. g^ ut och drifva, sl4 
dank; rumla. 2. h. upphora att rumla, stad- 
ga sig. -bund, m. prof, monster, typ, under. 
-bUndig, a. fortrafflig, framstaende i godt ei. 
ondt, usel. -blirger, m. 1. borgare fran an- 
nan stad. 2. borgare boende utanfor staden. 
-bursten, tr. borsta ur, af. -bilfsen, I. tr. 1. 
laga, lappa. 2. plikta, eota for. II. itr. h. 
fuUgora, af sluta sin botofning; aftjana sitt 
straff, -buttern, I. tr. tjarna, tjarna ut. II. 
itr. h. sluta tjarna. F biid. er hat misgehut- 
tert: med honom ar det forbi, ban bar spe- 
lat ut sin roll, -dampfen, I. itr. 1. s. &nga; 
dunsta bort. 2. h. sluta dnga. II. = fsij. 
■dampfen, tr. 1. l§,ta dunsta bort. 2. slacka 
af. 3. med anga, med rok utdrifva, roka ut. 
-dampfung, /. -darmen, tr. uttaga innanma- 
tet pa. -dauer, /. uthS-Uigbet, ibardighet, 
seghet, varaktighet. •dauern, I. itr. h. ut- 
h§,llaj framharda. f\^d: utbMlig; t>ot. hardig, 
perenn. II. tr. utbarda. 

ausdehnllbar, a. tanjbar. -barkelt, /. tanjbar- 
het. -en,, I. tr. uttanja, utstracka, forlanga. 
Ausgedehnt: vidstrackt. II. rjl. tanja sig, 
utstrackas, utbreda sig. -ung, /. 

auslideichen, tr. gnm en dam afskilja, afdam- 
ma. -deichung, /. -denken, tr. 1. uttanka. 2. 
afy. itr. h. tanka ut, tanka till slut, -deuten, 
tr. uttyda, utlagga, tolka. -deutung,/. -dlch- 
ten, tr. 1. uttanka, dikta, uppdikta. 2. afy. 
itr. h. sluta dikta, dikta fardig. 3. dikta, 
tata. -dieien, tr. golflagga, bradsla. -dlenen, 
itr. h. tjana ut. Ausgedient: uttjant, for 
detta, emeritus, -diftein m austilfteln. -dln- 
gen, I. «- ausbedingen. II. rjl. taga tjanst. HI. itr. h. sluta pruta. -docken, tr. sje. fora 
ur docka. -donnern, itr. h. uppbora att aska, 
att dundra, att larma. -dorren, itr. s. torka 
ut, torka. -dorren, tr. uttorka, torka. -dor- 
rung,/, -drechsein, tr, 1. svarfva ut, ur, ur- 
halka. 2. ftfr. itr. h. fardigsvarfva, sluta 
svarfva; tillsvarfva, afrunda. -drehen, I. tr. 
1. = ausdrechseln. 2. Jm etw. ^ vrida ngt 
ur handen pa ngn. 3. skrufva ned o. dfengnm 
•lacka, t. ex. eine Lampe. 4. Eine Schraube >%> 
nota ut en skruf. II. rjl. utnotas gum struf- 
ning. -drebung, /. -dreschen, I. tr. troska, 
troska ut, af; F genomprygla. II. itr. h. 
troska slut, -druck, -e fj «*• uttryck. Zum 
'v hringen : gifva uttryck at, ilher alien ~ 
outsagligt, ~ haben: vara uttrycksfull. 
-drUckbar, a. som kan uttryckas. -drucken, 
tr. 1. fardigtrycka. 2. trycka ut oKrkortadt. 3. 
gnm tryckning utnota. 4. Mr. itr. h. sluta trycka. 

ausdrlickllen, I. tr. 1. trycka, prassa ut. 2. gnm 
p&tryckning sliicka. 3. val aftrycka. 4. uttryc- 
ka, uttala, framstalla. II. rfi. uttrycka sig. 
-er, m. en som prassar ut m. m. *e f5reg. -lich, 
a. uttrycklig. -lichkeit, /. bestiimdhet. 

ausIldUfteln »e austuj\eln. -duften, I. itr. h. 1. 
dofta, sprida doft. 2. mista sin doft, dofta 
ut. II. = f5ij. -diiften, tr. utdofta, utdun- 
sta, sprida. -dulden, I. tr. tala, utharda, 
fordraga. II. itr. h. sluta lida. -dunsten, 
-dOnsten, tr. o. itr, k. utdunsta. -dUnstung, 
/. -eggen, I, tr. barfva upp, bort. II. itr. h. 
harfva slut. 

auseinander, adv. ifr§.n bvarandra ei. hvart- 
annat, at hvar sitt ball, isar. Bonder, -bre- 
chen, I. tr. bryta isar, sonder. II. itr. 
s. ga isar, sonder. -breiten, tr. breda ut. 
-bringen, tr, atskilja. -fatten, tr. veckla 
upp. -gehen, itr. s. 1, skiljas, skingras, ga 
isar. 2. ga sonder. -halten, tr. balla isar, 
skilja, reda. -klaffen,?*fr.A.vara 6ppen,gapa. 
-kornmen, itr. s. komma ifrin bvarandra, at- 
skiljas. -legen, tr. lagga, taga isar, breda 
ut; biid. forldara. -Hegen, itr. h. vara belag- 
na pa afstand fr&n bvarandra. -machen, tr. 
skilja, atskilja, taga isar. -setzen, I. tr. 1. 
upplosa i sina bestandsdelar, analysera, 
klargora, framstalla. 2. Personen f^ ordna 

personers affarer ■& att hvar och en fS.r sitt. II. 

rjl. 1. flytta isar, satta sig pa afstand fran 
bvarandra. 2. forklara, klargora sitt for- 
ballande till bvarandra. Sich mit seinen 
Gldubigern *\i rangera sina affarer, traff'a 
ofverenskommelse med sina kreditorer. 
-setzung,y. -spreizen, tr. Die Beine /x/ skref- 
va med benen. -stieben, itr. s. flyga Isar, 
hastigt skingras. -thun, tr. skilja at. -wik- 
ke!n, tr. veckla upp, rulla upp. -wirren, tr. 
reda ut, bringa reda i. 
auslleisen, tr. isa loss, bugga loss ur isen. 
-eitern, itr. 1. s. varka ut. 2. h. uppbora att 
vara sig. -eiterung, /. -erkiesen = auser- itr. liatr8iijitt,|TV rji. reOaxin, 9t. 8t»r»t. SV. •ragi, tr. tr«a«itiTt »«rb. r,ab»n, e,. h»r tain ti)J KjAlpTwrb. auserkoren — 49 ansg&hren wdhlen. -erkoren = auserwahlt. -erkilren --^ 
auserwdhlen. -erlessn, -ersehen, tr. utse. '^ 
(p&rt. perf.): utsedd, utvald. -erwahlen, tr. ut- 
Talja, ntkora. Auserwahlt : utvald, utkorad. 
-erwahtung, /. -erzahlen, tr. beratta till slut. 
-erzlehsn, tr. Jn ^ afsluta ngns uppfostran. 
-essen, tr. ata ur, upp. -fachen, tr, forse 
med fack. -fadein, I. tr. 1. afdraga af en 
trad. 2. rispa upp. II. rji. 1. gS. af n&ien, ur 
n&isogat. 2. rispa upp sig. -fahren, I. itr. s. 1. 
aka, fara, ro, segla ut, bort. 2. Von einem 
Orte 'v. fara ifr^n ett stalle, hafva det till 
utgangspunkt for sin resa. 3. fara, rusa, 
bryta ut ur. 4. sla ut, t. ex. ein Baum fahrt 
in Bliiten aus. Ausgefahreii sein: hafva ut- 
slag. 5. balka, slinta. II. tr. kora upp, kora 
gropar i. -fahrt,/. 1. utfart, utfiird, kortur; 
afresa. 2. utkorsport, portgS,ng. -falS, m. 1. 
utfallande, bortfallande, affallaiide, 2.briBt, 
deficit. 3. utfall, angrepp. 4. utgang, resul- 
tat. -fallen, I. itr. s. 1. falla ut, ur, 2. ej 
blifva af, inetallas. 3. mil. gora utfall, ut- 
falla; biid. fara ut mot ngn. 4. So und so ^ 
utfalla sS, eiler sa, ha det eller det re- 
sultatet, gut ~ lyckas, schleckt r^ miss- 
lyckas. II. tr. Sich (dat.) einen Zahn <^ falla 
och sl& ut en tand piS, sig; den Arm r^ falla 
och vricka armen ur led. -farben, tr. farga 
fardig. -fas8[r]n, I. tr. rispa upp. 11. itr. s. 
0. rf: rispa upp sig, ga upp -fasariing, /. 
-faulen, itr. s. 1. blifva ih&lig gnm rota. 2. 
ruttna bort, falla af till foljd af rota. 3. 
djupt anfrataa, ruttna. -fechten, tr. utkiim- 
pa, afgora gnm kamp. -fegen, tr. 1, sopa 
ut. 2. Bopa fuiistandigt. -feger, m. sopare. -fe- 
-gersn, f. soperska, stiiderska. -fegsel, -, n. 
sopor, -fegung, f. utsopande. -fellen, tr. fila, 
med fil urhalka, fila bort; Mid. fila, polera, 
lagga sista handen vid. -fertigen, tr. 1. ut- 
farda. 2. utarbeta, affatta. -fertiger, m. ut- 
fardare, affattare. -fertigung,/. utfardande. 
-fetten, tr. rena iikn fett. -feuern, I. tr. npp- 
elda, uppvarma. II. itr. h. 1. upphora att 
elda. 2. F sla bakut. -filzen, tr. 1. klada 
med filt. 2. stoppa med stopphar. 3. F haf- 
tigt fara ut emot, lexa npp. -finden, tr. ut- 
leta, hitta pS,, taga reda pa. -findig, a. ^ 
machen = ausjinden. -firnsssen, tr. fernissa 
invandigt, val fernissa, lackera. -fischen, I. 
tr. 1. fiska, meta upp; bUd. F fiska reda pa, 
snoka upp. 2. Einen Teich ~ fanga all 
fisken i en dam. II. itr. h. upphora att 
fiska. -flackern, itr. h. o. s. slockna. -flam- 
men, I. itr. h. upphora att flamma, att laga. 
II. af7. -flammen, tr. mil. liiska. •flattern, itr. 
s. fladdra ut, bort. -flechten, tr. 1. fliita upp. 
2. invandigt forse med fiiitverk. -flegein, tr. 
troska ur med siaga, slagtroska. -flelschen, tr. 
garf. afskafva kottet af ; wid. utsuga, berofva 
innehS.ll och prydnad. -fleischung,/. -flik- 
ken, tr. laga, lappa, -fllckerel, /. lappning, lappverk. -fiJckiiJig, /. lagning, lappning. 
-fliegen, itr. s. fiyga ut, bort. -fliefsen, itr. s. 
flyta ut, rinna ut, utstromma. -flQchen, itr. 
h. upphora att svara. -flucht, -e f, f. 1. 
hemlig utvag, krjxjhll. 2. undflykt, fore- 
vandning. 3. = fsij. -flug, m. 1. utflygande, 
bortflygande. 2. utflykt, utfard. 3. fiyghSl. 
fluster, -flufs, m. 1. utflytande, utflode. 2. 
aflopp, utlopp, mynning. -flufsrohra, /. af- 
loppsror. -f!ut[h],/. aflopp. -flut[bjen, itr. s. 
hafva aflopp, utfloda. -fodern se misfordem. 
•folgen, I. itr. s. folja ut, jm: ngn. II. tr. 
ofverlemna. -foppen, tr. F drifva starkt 
gyckel med. -forderer, m. utmanande per- 
son, -forder!!, tr. utmana. -forderung, /. 
iitmaning. -fordern, tr. skaifa, forsla ut, 
fram, upp. -forderung,/. -formen, tr. forma, 
bilda. -forschen, tr. utforska. -forscher, m. 
utforskare. -forschung,/. utforskande. -Ira- 
gen, I. tr. utfr&ga, gnm frSgor utforska. II. 
itr. h. upphora att fr&ga. -frager, m. fr&g- 
vis person, -fragerei, /. fr&gvishet. -fran- 
sen, "franzen, I. tr. fransa, gora fransar pa. 

II. rjl. rispa upp sig. -fressen, I. tr. 1. ata 
ur, upp. F biid. was hat tr ausgefressen ? 
hvad bar ban gjort for ondt? 2. frata, fra- 
tande urhalka. II. r/. ata sig ofvermatt. 

III. itr. h. sluta ata. -freuen, rjl. 1. gladja, 
roa sig tillfylles. 2. upphora att gladja, att 
roa sig. -frieren, I, itr, a) s. 1. bottenfrysa. 

2. blifva genomfrusen. 3. frysa bort. b) h. 
4. upphora att frysa. II. rfl. genomtrangas 
af kold. -frischen, tr. urlaka, -fychtein, F I, 
tr. hlta smaka fuktein, prygla, II. itr, h. 
upphora att prygla. -fulilen, tr. gnm kansein 
taga reda pS,, leta sig till, -fuhr, -en, f. ut- 
forsel, export. 

ausfUhrilbar, a. 1. utforbar, som kan verk- 
stallas. 2. som far exporteras. -barkeit, /. 
utforbarhet. -en, tr. 1. fora, leda ut. 2. F 
jm etw. '^ frantaga ngn ngt. 3. hand, utfora, 
exportera. 4. tned. affora. 5. utfora, verk- 
stalla, satta i verket. Sich ~ iassen: vara 
utforbar. 6. utfora, utveckla, utforligt be- 
handla. •er(ln), m. (/.) 1. exportor. 2. verk- 
stallare. -licli, a. utforlig. Das i^ere: det 
vidare. -Sichkeit, /. utforiighet. -ung,/. 1. 
utforande. 2. verkstaliighet. 3. utveckling, 
utforlig behandling. 

ausiifUilen, tr. 1. fylla, uppfylla, igenfylla, 
upptaga. 2. halla ut, tomma. -fiillung, /. 
-furchen, tr. \. fara, rista faror i. 2. utjam- 
na farorna i. -futtern, -futtern, I. tr. 1. ut- 
fodra, uppstalla, goda. 2. fodra slut pa. 

3. fodra, satta foder i; klada invandigt. II. 
rjl. goda sig, blifva fet. III. itr. h. af- 
sluta fodringen. -futterimg, -fOtterung,/. -ga- 
be, / 1, utlemnande. 2. utgift. 3. upplaga, 
edition, -gahnen, I. itr.h. upphora att giispa. 
II. rjl. F !.=»/. 2. gaspa munnen ur led. 
-gShren se ausgdren. «w = f&reg&f'ride uppslag,*ord. S.1ct» sms. «a 

4 __ ; rj5 27 i, Tyftk-svtn$k Mkolordhok. ■ h»r emljud. F familjart, P Ihffj-e sprMt, ^ mindre bnikli^t. Ausgang 50 ansliaaen Ausgang, m. 1. utgHeiide. 2. utgang, port. 3. 
utgang, Blut, resultat, mal. 4. utgangs- 
marsch. -ssilbe, /. slutstafvelse. -szoli, m. 
tull vid utforsel, nttull. 

ausllgaren, I. itr. a) h, 1. sluta jasa. b) s. 2. 
jasa slut, tilirackligt. 3. jasa ut, fram, of- 
ver. II. tr. komma ngt att jasa val. -gaten 
Be ausjdten. -geben, I. tr. 1. gifva, spela till 
slut, t, ex. ein Schauspiel. 2. utlemna, racka 
ut, lemna fran sig. 3. gifva ut, utbetala. 4. 
utdela, fordela, distribuera. 5. slappa ut i 
rorelsen, satta i omlopp. 6. gifva, lemna i 
afkastiiing. 7. Jn, sich far etw, *\i utgifva 
ngn, sig for ngt. II. r/f. 1. utgifvas. 2. gora 
slut pa eina pengar. 3. se /, 7. III. itr. h. 1. 
gora utgifter. 2. gifva Ijud ifran sig, ge 
skall. -g8b6r(in), m. (/). utgifvare, utdelare, 
fordelare, kassor, kassorska. -gebot, n. 1. ut- 
bjudande till salu. 2. anbud. -gebung,/.utgif- 
vande m. m. se ausgeben. -geburt,/'. foster, al- 
ster. -gedinge, n. undantag, forbeMll. -ge- 
feimt,a. slipad, inpiskad. -gehen,I.*ir.s.l.g^ 
ut; lemna huset, foretaga en promenad. Zur 
Thiir *%/ gk ut gnm dbrren, von etw. isj utgS. 
fr&n ngt, vonjm ~harr6ra, harstamma fr&n 
ngn, uber jn r^ gi. ut ofver, komma ofver 
ngn. 2. Auf etw. (ae&.) ~ a) sluta p 4 ngt, 
b) gS, ut pS, ngt, hafva ngt till syfte, in 
etw. (ack.) ~ sluta med ngt. 3. utgd, utkom- 
ma, utfardas; framtrada. 4. Frei^ ledig, los 
rw slippa undan, leer ^^^ ej f4 ngt med. S. 
gS. af, kunna afdragas ei. aftagas. 6. g§. af, 
ga ur. 7. g4 ut, taga slut, slockna. Der 
Atem geht mir aus: Jag mister andan, blir 
andfadd, das Licht, das Feuer geht aus: 
Ijuset, elden slocknar, etw. geht gut, schlecht 
aus: ngt fSr ett godt, ett dMigt slut. II. tr. 

1. trampa ut. 2. med steg utmata, uppmata. 
III. rjl. blifva nojd pa att g&, gi sig trott. 
-gelgen, I. tr. spela till slut ph fioi. II. itr. h. 
upphora att spela floi. -geizen, tr. beskara, 
kiippa. -geJassen, a. 1. otyglad, lattfardig. 

2. uppsluppen, uppspelt. -gelassenheit, /. 

I. tygellosliet, lattsinne. 2. uppsluppenhet. 

3. extravagans, utsvafning. -genleisen, tr. 
njuta till fullo. ■'genQmmen, I. prep, med ack., 
gamt adv. med undantag af, undantagandes. 

II. konj. *s* dafs undantagandes att, for- 
utom att. -gerben, tr. fardiggarfva, F ge- 
nomprygla. -geschlossen =-• ausgenommen. 
-gssQchl, a. utsokt, utvald. -gezeichrjst, a. 
utmarkt, fortrafflig. -giebig, a. (vinst)gif- 
vande, inbringande. -giersen, I. tr. 1. halla 
ut, sl3, ut, utgjuta, uttomma, tomma. 2. 
slacka gnm pihjiiining. 3. gjuta i, ifylla. II. rjl. 
utgjuta sig, sprida sig. -giefsung,/. -glpfsln, 
tr. toppa. -gipsen, tr. gipsa, fyila med gips. 
-glatten, tr. utjamna, utslata, stryka ut. 

AusgieJch, -6, m. forlikning, kompromiss. -bar, 
a. som kan utjamnas, forlikas. -en, I. tr. 1. 
utjamna, slata, hopjamka, gora lika, af- kvitta. 2. biiagga, forlika. II. rjl. o. rpr, 
Sich f>^ forlikas, inga forlikning. -er, m. 
person som utjamnar, forliker. -ung,/'. 1. 
utjamning, hopjamkning; planerande. 2. 
forlikning, kompromiss. -ungsmUnze,/* skil- 
jemynt. 
ausllgleiten, itr. s. halka, slinta. -glimmen, itr. 
s. upphora att gloda, slockna sa smanin- 
gom. -gSitschen, F = ausgleiten. -gliihen, I. 
itr. 1. h. uppbora att gloda. 2. s. glodande 
el. af glod fortaras, brinna upp. 11. tr. glod- 
ga, uppglodga. -glUhung, /. -graben, tr. 1. 
grafva ut, upp. 2. urgrafva; gravera. -gra- 
bung, /. -graten, tr. bena ssk. -grelfen, I. tr. 

1. gripa ut, utviilja. 2. nota, urhalka gnm 
tummande. II. itr. h. 1. stracka ut armarne. 2. 
stracka ut; ga med stora steg. -grollen, itr. 
h. upphora att hysa groll, att vara fortor- 
nad. -grub@in, tr. grubblande uttanka, ut- 
fundera. -grub[e]lung,/. -griinden, tr. 1. ur- 
halka, uthugga. 2. utgrunda. -griindung, /. 
-griinen, itr. 1. h. upphora att gronska. 2. 
s. sla ut, blifva gron. -guck, -e, m. 1. sj». 
utkik. 2. F utsigtsstalle. -gucketi, L itr. h. 
F titta ut, aji), halla utkik. II. tr. F sich (dat.) 
die Augen 'vr ifrigt titta, stirra. -gucker, m. 
matroa pi utkik. -gisrgelii, tr. Ben Hals «« 
gurgla sig. -guls, m. 1. uthallande, utgju- 
tande. 2. gjutet stycke, afgjutning. 3. af- 
lopp, afioppsror, skoljsten, rannsten, -haa- 
ren, itr. h. o. t s. mista haret, falla. -haben, 
tr. hafva af sig; hafva tomt; hafva last slut 
p&, hafva slutat. -hacken, tr. hacka, hugga, 
stampa ut. -hagein, itr. h. opers. sluta hagla. 
-haken, I. tr. haka, hakta ur, af, upp. II. 
rji. haka ur, ga loss, ga upp, slappa. -hal- 
len, itr. h. o. s. 1. skalla, Ijuda vidt om- 
kring. 2. upphora att Ijuda, do bort, f or- 
klinga. -hapten, I. tr. 1. halla ut. 2. utsta, 
utharda, tala vid, tala. Es ist nicht auszu- 
halten: det gar for langt, det ar for odrag- 
ligt. II. itr. h. h&lla ut, utharda; sitta 1. 
-haltung, /. -hamrriern, tr. uthamra. -handi- 
gen, tr. utlemna, ofverlemna. -handigung, /. 
-hang, m. hand, uthangd vara, skylt. 

Aushangebogen, m. boktr. rentryckt ark, prof- 
ark. 

aushangen, I. itr. h. hanga ute; vara anslagen, 
uppspikad. II. 5|C = aushangen J, II. 

aushangllen, I. tr. 1. hanga ut, skylta med. 2. 
urhaka, afhaka. II. rjl. haka ur, ga loss, 
slappa. III. = aushangen I. -eschiid, w. skylt. 
-ewa[a]r8, /. = Aushang. -ung, /. uthang- 
ning m. m. se aushdngen. 

ausllharren, I. itr. h. halla ut, framharda. ~rf; 
uthallig. II. tr. i. utharda, utsta. 2. af- 
vakta, utvanta. -haspein, tr. afhaspla, af- 
harfla. -haspen, tr. haka af, lyfta ngt af ha- 
karne. -hau, m. 1. uthuggning, utgallring. 

2. skogsfalle. -hauch, m. utandning. -hau- 
chen, tr. utandas. -hauchung, /. -hauen, tr. it. itarkt, SV. «iir*L.gt, tr. i laitivt T«rb. h. har haitmi, S. bar Aashaner - 51 aaskoohen 1. uthugga, utstampa med atamp, utmajsla. 

2. sonderstycka. 3. P sla dugtigt, kla. -hau- 
er, m. teitn. stamp, majsel. -hauten, I. tr. fl&. 
II. rjl. stryka ekinnet af sig. -hauung, /. 
uthuggning m. m. se aushauen. -heben, I. tr. 

I. lyfta, taga ut. 2. bryta upp. 3. lyfta af 

hakarne. 4. pumpa ut, Upp med Mfyert. 5. SicJl 

(dat.) die SchuUer r^j lyfta sa att axeln g«ar 
nr led. 6. mil. varfva, utskrifva. II. rji. ut- 
marka sig, framsta. III. itr. h. Die Uhr 
hebt aus: klockan knapper for att strax sia. 
-heber, m. viirfvare. -hebung,/. lyftande m. 
m. ae ausJieben. -hechein, tr. 1. Mr. itr. h. 
sluta hackla, hackla val. 2. Mid. hiickla, 
tadla, skarpt kritisera. -hecken, tr. utklac- 
ka; biid. fundera ut, uttanka. -heilen, I. tr. 
fullstandigt bota, hela. II. r^. o. itr. s. fuU- 
komligt botas, lakas. -herlung, /. -heszen, 
tr. gnm eldning torka, uppelda. -helfen, I. 
itr. h. hjalpa ur ngn fcriagenhet, bista, bisprin- 
ga, jm: ngn. II. tr. Jm den Rock 'x* hjalpa 
ngn af med rocken. -heifer, m. bjalpare. 
-hemmen, tr. borttaga hamskon, hamkedjan 
fran, -heuien, itr. h. upphora att tjuta. -hieb, 
m. fakt. ntfall, stot. -hilfe se Aushillfe. -ho- 
bein, tr. bortbyfla, afhyfla. -hohen, tr. ibr. 
mit Erde ~ kupa. -hohien, tr. urhalka, gora 
ihalig. Ausgehohlt: ihalig. -hbhiung, /. -hoh- 
nen, tr. forhana, bespotta. -hohner, m. be- 
spottare. -hohnung,/. forhanande. -hok8[r]n, 
tr. utmangla, utminntera. -holen, I. tr. soka 
utforska, kanna, hora sig for hos. II. itr. h. 
Mit der Hand ~ lyfta handen tin siag, rer att 
kasta el. dyi., zum Spruuffc ~ taga ansats till 

sprang, bild. weit 'v* vid sin framstaiming gk langt 

tillbaka ei. gora stora omvagar. -hoiung, f. 
-holzen = abholzen. -horchen, tr. Jn *%/ lyss- 
nande utforska, spioiiera pa ngn, ntspana 
ngns hemlighet. -horcher(in), m. (/.) lyss- 
nare, spion. -horen, tr. 1. hora till slut. 2. 
utforska, forhora. -hub, m. 1. utviiljande, 
urval. 2. mil. rekrytering. -hiilfe, f. hjalp, 
undsattning, hjalpmedel. -hUHsweise, adv. 
i nodfall, for tillfallet. -hUlsen, tr. skala, 
sprita. -hungern, tr. uthungra, utsvalta. 
-hunzen, tr. P lexa upp, banna. -huschen, 
itr. s. slinka ut, hastigt smyga sig ut. -h lis- 
ten, I. itr. h. sluta hosta. II. tr. hosta upp. 
•jagen, I. tr. 1. kora ut. Jm den Angst- 
schweifs 'x* forsatta ngn i stor angest. 2. 
Den Wald ~ a) jagande genomstrofva hela 
skogen, b) skjuta slut pa viliebr&det i sko- 
gen. II. itr. h. sluta jaga. -Jammern, I. itr. 
h. upphora att jiimra sig. II. rj?. utgjuta 
sina bekymmer. -jaten, tr. bortrensa. -jauch- 
zen, I. itr. h. jubla slut, upphora att jubla. 

II. tr. jublande forkunna. III. r^. jubla 
hogt, gifva sina kanslor luft. -jochen, tr. 
aftaga oket af, oka af, taga ifran. -jubein 
== ausjauchzen. -kalten, tr. utkyla. -kammen, 
tr, kamma ut, af, bort. -kSmpfen, I. itr, h. upphora att kampa, att strida, kampa slut. 
II. tr. utkampa. -karbatschen, tr. F dugtigt 
karbasa, prygla. -karren, tr. kora ut ei. bort 
med (skott)karra. -kauen, I. itr. h. sluta 
tugga. 11. tr. tuggande suga ut saften ur. 
-kauf, m. 1. loskopande, frikopande. 2. upp- 
kop, kop af hela forradet. -kaufen, tr. 1. 
Einen Kaufmann, einen Laden, eine Ware 
'N/ kopa upp hela lagret hos en kopman, i 
en bod, af en varusort, biid. die Gelegenheit 
f\i begagna sig af tillfallet, die Zeit 'v/ val 
anvanda sin tid. 2. Jn ~ uttranga, utsticka 

ngn vid ett kop gnm att efverbjuda honom, Seine 

Teilhaber f^ utlosa sina kompaujoner, in- 
k5pa deras andel. -kegein, I. tr. sla kagel 
om. II. itr. h, upphora att sla kagel. -keh- 
len, tr. tekn. reffla, urhalka. -kehlung,/. -keh- 
ren = ausfegen. -kehrer =« Ausfeger. -keh- 
richt, n. o. m. sopor, Mid. afskum. -keifen =• 
ausschelten. -keiien, I. tr. fastkila; F Mid. 
genomprygla. II. iir. s. o. rJl. sluta kilfor- 
migt, barg. utkila. -keilung, /. -keimen, itr. s. 
gro, komma upp. -keltern, I. tr. prassa ut, 
prassa. 11. itr. h. afsluta prassningen. -ken- 
nen, I. tr. Jn unter tausenden ~ kanna igen 
ngn ibland tusenden. II. rjl. hitta ratt, 
kunna reda sig. -kerben, tr. gora inskar- 
ningar i. -kerbung, /. -kernen, tr. taga ut 
karnorna ur. -kitten, tr. kitta, fylla med 
kitt. -kiaftern, tr. mata med famnmatt. 
-klagen, I. itr. h. upphora att klaga. II. tr. 
1. Sein Herz 'x/ &fT. sich r^, utgjuta sig i kla- 
govisor. 2. Jn 'v lagsoka ngn, eine Schuld 
o^'utBoka en skuldfordran. -klagung,/. -kla- 
ren, tr. klara. -klarleren, tr. «j». utklarera. 
-klarierung, /. -klarung, /. klarande. -klat- 
schen, I. itr. h. 1. upphora att klappa i 
handerna. 2. upphora att skvallra. II. tr. 
skvallra om, skTaiirande utsprida. -klauben, 
tr. plocka ut, peta ut, taga karnan ur. 
-klaubung,/. -kleben, tr. klistra inuti, einen 
Kasten mit Papier r%> klistra papper i en 
ask. -kleiden, tr. ©. rjl. 1. klada af (sig). 2. 
klada ut (sig). 3. invandigt beklada. -kieide- 
zimmer, n. afkladningsrum. -kleidung, /. af- 
kladande m. m. se auskleiden. -kleistern = 
aushleben. -klingeln, I. itr. h. upphora att 
ringa. II. tr. gnm Hngning, pingiande forkunna, 
utbasuna. -klingen, itr. 1. h. ei. s. upphora 
att klinga, att Ijuda. 2. 8. forklinga. -klop- 
fen, tr. 1. piska, piska upp. 2. knacka ur. 
3. Beulen ~ sla ut, hamra ut buckler, -klop- 
fep, m. 1. en som piskar wader. 2. rotting att 
piska kiader med. -klUgeln, tr. spetsfundigt ut- 
fundera, gnm harklyfverier leda i bevis. 
-klugelung, /. spetsfundighet, h4rklyfveri. 
-kneifen, itr. s. F smyga sig bort, fiy undan, 
Bchappa. -kneten, tr. kn^da val. -knurren, 
itr. h. upphora att morra, att knorra. -ko- 
chen, I. itr. 1. h. upphora att koka. 2. *. 
koka ofver. II. tr. 1. koka val, genomkoka. •%» == fftrftgicDde uppslagsord. * ikta ami. «»knar plur. f bar omljud. F f&miljart, P l&«re <pr&k. t- ralndre hrukllet. Anskoohnng 52 ~ auslieben 2. koka Tir. 3. Dampf ^^ anga, imma. -ko- 
chung, /. -kollern, itr. h. 1. upphbra att 
kackla, att krama sig. 2. slippa kollern. 
-kommen, I. Hr. s. 1. komma ut, ifran, ga 
ut. 2. utklackas, krypa ur skalet. 3. utbry- 
ta. 4. komma ut, blilVa bekant, spridas. 6. 
om flackar: ga ur. 6. 3fit etw. ^ reda sig med 
rigt. 7. Mit jm '^ komma ofyerens, lefva i 
samja med ngn. 11. n. utkomst, bargning. 
-kommlich, a. tillracklig att lefva af, tillrack- 
ligt inbriiigande. Bin <^es Amt: en syssla, 
Bom foder sin man. -konnen, itr. h. kunna 
komma ut. -koppein, tr. jag. slappa ur koppiet. 
■kosten, tr, smaka, tomma i botten, njuta 
till sista droppen. -kotzeiij tr. P spy, Bpy 
npp. -kragen, tekn. I. tr. lata ekjuta fram, 
lata springa lit, II. itr. s. skjuta fram. -kra- 
gwng, /. -krahen, I. itr. h. eluta gala. 11. tr. 
Den Tag ~ gnm galande forkunna dagens 
inbrott. III. rjl. gala af hjartans hist, -kra- 
men, tr. 1. ufcrymma, tomma. 2. packa npp, 
framlagga, utbr«i>da; lysa, skylta med. -kra- 
mung, /. -kratzen, I. tr, rifva, krafsa iit, 
fram; skrapa, radera, rifva, krafsa bort. II. 
itr, s. F fly, taga till ben en. -krauten, tr. 
rensa. -kriechen, I. itr. s. krypa ut. II. tr. 
krypande genomBoka. -krlegen, tr. F fa ut, 
fa af; lyckas tomma. -kriicken, tr. raka, 
skrapa ut. -krfimein, tr. sondersmula. -kUh- 
len, I. tr. utkyla, gora sval, svalka. II. r/. 
svalka sig, blifva sval, Bvalna. 

Auskultllant, -en, m. auskultant. -ation, -en,f. 
auskultation, undereokning. -ator, -s, -dren^ 
m. auskultant, notarie. -leren, sv. 1. tr. med. 
auskultera. II. itr. h. vara auskultant. 

auskundschaftOen, tr. utforska, beapaja, spio- 
nera pa, rekognoscera. -er, m. kunskapare, 
spajare, spion. -ung, /. utforskande, rekog- 
noscering. 

Ausllkunft, -e f, /. 1. upplysning, besked. 2. 
utvag. -kunftmlttel, n. hjalpmedel. -kunstein, 
tr. gnm spetsfundiglieter och harklyfverier 
leda sig till, hitta pa. -kurleren, tr. fuU- 
standlgt kurera, bota. -lachen, I. itr. h. slu- 
ta skratta. II. tr. utskratta, skratta at ngn. 
III. rfl. skratta af hjartans lust. 

Ausladelibrticke, /. lastbrygga. -n, I. tr. 1. 
lasta af, ur, lossa. 2. taga laddningen ur, 
urladda. 11. r/. urladda sig. -platz, m. -stel- 
le, /. lastageplats. 

Ausljladung, /. aflastning m. m. «e ausladen. 
-lage, /. 1. utliigg, utgift. 2. lager, ngt ut- 
lagdt, utbredt. 3. utsida. 4. mkt. gard. -!a- 
gern, itr. s. ligga till sig. -land, n. utlandet. 
-lander(in), m. (/.) utlanding, framllng. -lan- 
disch, a. utlandsk. -langen, itr. h. F 1. racka 
till. 2. racka ut armen. -larmen, I. itr. h. 
upphora att larma, att vasnas. II. rji. stoja, 
vasnas efter behag. -lassen, I. tr. 1. ute- 
lemna, hoppa ofver. 2. slappa ut. 3. l&ta 
framtrada, visa, gifva fritt lopp &t. Seinen Arger an jm <^ lata ngn fa umgalla ens 
harm. 4. kok. smalta, skira. II. rjl. uttala, 
yttra sig, sina asigter, iiber etw. (ackJ* om 
ngt. -lassung,/. -lassungszeichen, n. utelem- 
ningstecken, apostrof. -iatschen, tr. F die 
Schuhe fs^ trampa ut, ner skorna. -lauern, 
tr. utspaja, spionera pa. -lauf, m. 1. utlopp, 
mynning. 2. startande; afsegling, affard. 
-laufen, I. itr. a) h. 1. upph5ra att springa. 
b) s. 2. borja springa, springa ut, sje. lopa 
ut. 3. ga ut, vara utomhus. 4. flyta, rinna 
ut. 5. In etw. (ack.) ~ lopa ut i, sluta med 
ngt. 6. Auf etw. (ack.) ~ ga ut pa, syfta till 
ngt. II. tr. genomlopa, lopa till anda. III. 
rjl. 1. springa sig belaten. 2. vidgas gnm 
notning. -laufer, m. 1. springpojke. 2. rot- 
skott, ranka, 3. arm, gren, sidogren af en 
bargstracka. -laugeii, tr. utlaka. luta. -laugung, 
/. -iaut, m. gram, slutljud, utljud. -lauteii, 
itr, h. gram, slutljuda, sluta, andas. -iauten, 

I. itr. h. 1. eluta ringa. 2. Einem Verstor- 
benen <^ ringa sjalaringning for en dod. 

II. tr. 1. gnm ringning tillkannagifva slu- 
tet af, afsluta. 2. gnm ringning forkunna. 
3. J?i <^ ringa till ngs ara. -ieben, I. itr. h. 
sluta lefva, do. II. tr. genomlefva. III. rjl. 
blifva utlefvad. -lecken, I. itr. s. sippra ut. 
11. tr. slicka ur. iBdern, tr. klada, ofver- 
draga inyandigt med lader ei. skinn. -Jeeren, 
I, tr. tomma, uttomma, utgjuta. II. rjl. blif- 
va torn; gora sitt tarf, fa opppning. -lee- 
rung, /. -legen, L tr. 1. lagga ut, utbreda, 
lagga fram. 2. utlagga, uttyda, forklara, 
tolka. 3. Geld <>-. lagga ut pengar, gora ut- 
lagg. 4. inliigga, gora inlaggningar i; fa- 
neraj fodra. II. rjl. luta sig framat; akt. in- 
taga gardstallning. III. itr, h, lagga ut, 
blifva grof, fet. -Ie||er(in), m. (/.) en som 
lagger ut, utbreder, gor inlaggningar, ut- 
tyder, forkiarar; exeget, tolk. -Iegerel,y. 
uttydningslusta, misslyckad tolkning. -le- 
gung, f. utlaggning m. m. le auslegen. -leh- 
ren, tr. Jn <%/ meddela ngn fullstandlg un- 
dervisning. Ausgelehrt: utlard. -leiden, I. 
itr. h. lida ut, sluta lida. II. tr. Mande ge- 
nomga, utsta, utharda. -feihen, tr. lana ut, 
auf hohe Zinsen: mot hog riinta. -leiher- 
(\n), m. if.) utlanare. -leihung, /. utl&nande, 
-lenken, I. tr. Den Wagen [aus dem Geleise] 
f^ = //. 11. itr. h. haila ur vagen. 'lernen, 
I. itr. h. liira ut, sluta sina laroar. II. tr. 1. 
Ein Mandiuerh »j grundligt lara sig ett 
handtverk. 2. ^ = auslehren. -lose, f. 1. ur- 
val. 2. vin af utvalda drufvor. -lesen,I.^r. 1. 
utviilja. 2. lasa ut, liisa igenom. II. itr. h. 
sluta lasa. -leser, vi. person som valjer ut. 
-lesung, /. urval. -leuchten, itr. h. 1. Jm (ei. 
tr.: jn) ^s^ lysa ut ngn; F kora ngn pa por- 
ten. 2. upphora att lysa. -lichten, tr. 1. gall- 
ra en ikog. 2. 8jo. lossa en del af lasten i far- 
tyget, latta. -Ilchtung, /. -lieben, itr. k, upp- itr. Intraiiiitin, rjl. reflexin, St* staiPiitt, SV. tTagt. tr. traniitlTt verb. h. har habm, S. bar «•*» t Auslieferer - 53 — Ansplanderin liora att alska. -lieferer, m. person som 
lemnar ut. -iiefern, tr. ut-, af-, ofverlemna. 
-lieferung, /. -iieferungsvertrag, m. fordrag 
om forbrytare* titlemning. -liegen, itr. h. 1. 
ligga framme tm p&seende. 2. i.u. rji. ligga 
till Big. 3. akt. ligga 1 gardstallning. -Ileger, 
m. sjd. vaktskepp. -lochen, tr. gora hal i. 
-iochern, tr. forse med hal, genomborra. 
-locken, tr. 1. Das Haar f>j upplosa lockar- 
ne, slata till haret. 2. utlocka, ntforska. 
-loffeln, tr. F uriita, uppata med sked, slefva 
i sig. -logieren, tr. tvinga att afflytta. -loh- 
nsn, tr. aflona. 

ausloschjlen, I. tr. 1. slacka. 2. utplana. II. 
itr. s. slockna. -8P, m. 1. person som slac- 
ker. 2. Ijusslackare. -lich, a. som kan nt- 
slackas, utplanlig. -ung,y. slackning, utpla- 
nande. 

ausiliosen, tr. 1. bortlotta. 2. ntlotta. -losen, 
I. tr. 1. lossa, taga ut. 2. utlosa. II. rjl. 
kopa sig fri, betala losepenning for sig. 
-losung, /. bort-, utlottning. -losung, /. 
lossande m. m. se auslosen. -losungssumme, 
f. losen, losepenning. -lotsen, tr. lotsa ut. 
-lUften, I. tr. lufta, vadra. II. rjl. hiimta 
frisk luft. -lUftung, /. -lugen, itr. h. titta ut, 
halla utkik. -lutschen, tr. P utsiiga, suga 
pa. -machen, tr. 1. lossa, frigora, taga ut. 
2- fullanda, afsluta. 3. gora slut pS,, tom- 
ma. 4. slacka. 6. bringa p^ det klara, klar- 
gora, uppgora. 6. pa forhand beatamma, 
afgora, ofverenskomma om, aftala. Slch 
(dat.) etw. f\j betinga sig ngtj/m etw. r^ testa- 
mentera ngt till ngn, ausgemacht: afgjord, 
viss, saker. 7. utgora, gora, bilda. Das 
macht nichts aus: det bar ingentiiig att be- 
tyda. 8. taga reda pa. -machung,/. bestam- 
melse, ofverenskommelse, aftal, testamen- 
tariskt forordnande. jfr far afr. ausmachen. 
-mahlen, I. tr. mala val, tillrackligt. II. itr. 
h. upphora att mala, -malen, I. tr. 1. mala, 
fiirgliigga. 2. bUd. utmala, skildra, fram- 
stalla. II. itr. h. sluta mala, -maler, m. en 
som malar, farglagger, utmalar. -malung, 
f. malande m. m. se ausmalen. -mangeln, tr. 
mangla yu, tiiirackiigt. -marsch, m. utraarsch, 
af marscli, aftagande. -marschieren, itr. 1. s. 
taga ut, aftaga. 2. h. sluta marschera, gora 
halt, -masten, tr. goda val. -mauern, tr. 
mura invandigt. -mauerung, f. -mause[pjn, I. 
itr. h. upphora att rugga. II. rjl. F taga upp 
sig. -meifseln, tr. uthngga, urhalka med 
niajsel, utmajsla. -meifs[ejluiig, /. -melken, 
I. tr. mjolka ur kons juf ver. II, itr. h. sluta 
mjoika. -mergein, tr. utmargla. -mergelung, 
f. -merzen, tr. borttaga, utstryka, utesluta. 
-merzung, /. -mefsbar, a. mojlig att upp- 
mata. -messen, tr. mata, mata upp, ut, till; 
utminutera. -messer, m. person som mater, 
mater upp, ut. -messung, f. matning m. m. 
66 ausmessen. -m!et[hjen, tr. 1. t hyra ut. 2. Jm die Wohnung *si ei. jn /v uttranga ngn 

ur hanS hyrda bostad gnm att. erbjuda hOgre hyra. 

8. hyra in. -misten, tr. borttaga spillningen 
ur, mocka. -mistung, /. -mittein, tr. hitta p&, 
taga reda p&. -mittelung, /. -moblieren, tr. 
fuustandigt moblera. -moblierung, /. -miinden, 
itr. h. utmynna. -mUndung, /. -mlinzen, tr. 

I. utmynta, mynta. 2. val begagna sig af. 
-mUnzung, /. -miissen, itr. h. vara tvungen 
att ga ut, m^ste ut ei. af. -mustern, tr. ut- 
monstra, f5r Mr. =« ausmerzen. -musterung, /. 
-nagen, I. tr. urgnaga, gnagande urhalka. 

II. itr. h. upphora att gnaga. -nahen, tr. 
1. fardigsy. 2. utsy, brodera. 3. Sich (dat.) 
fast die Augen *s* nastan sy sig blind, sy 
af alia krafter. -nahme, -n, f. undantag. 
-naschen, tr. hemiigt ata ur, snaska i sig. 
-necken, tr. gora narr af. -nehmen, I. tr. 
1. taga ut, bort. Den Eonig aus dem Bie- 
nenstocke ei. den Bienenstock 'x^ skatta bi- 
kupan, eiii geschlachtetes Tier «v< taga ut 
innanmatet ur ett slagtadt djur, Fische f^ 
rensa fisk. 2. undantaga. II. rjl, 1. bilda 
undantag. 2. taga sig ut, se ut, forefalla. 
[/SicA] ^c?; Bom tar sig bra ut, utmarkt, 
ovanlig, utomordentlig. -nehmung, f. -nie- 
sen, itr. h. o. rjl. nysa slut, -nippen, tr. lapp- 
jande dricka ur. -nutzen, -nitzen, tr. 1. till- 
godogbra sig, draga nytta, fordel af. 2. ut- 
nota, slita ut. -nutzung, /. -oden, tr. utoda, 
foroda. -olen, tr. olja, smorja med olja in- 
vandigt. -orgein, itr. h. sluta spela orgei. -pach- 
ten, tr. borfcarrendera i sht i smarre deiar. -pak- 
ken, tr. packa upp, ut, ur, taga fram, ut- 
breda. -packer, m. uppackare. -packung,/. 
uppackning, -pappen, tr. fodra med papp; 
gora af papp. -parleren, tr. afvanda, pare- 
ra. -pauken, tr. 1. under pukslag forkunna, 
utskrika. 2. F utkampa en dueii. -paukung, y. 
-peilen, tr. pajla. -peitschen, tr. piska, piska 
upp. -peitschung, /. -pfahien, tr. pala, forse 
med palverk. -pfahlung,/. -pfanden, ^r. pan- 
ta, utpanta, gora utmatning hos. -pfander, 
m. exekutor, exekutionsbetjant. -pfandung, 
/. pantning, utmatning. -pfeifen, tr. 1, ut- 
hvissla. 2. hvissla heit och h&uet. -pfeifer, m. 
hvisslare. -pflanzen, tr. utplantera. -pflan- 
zung, /. -pflastern, tr. stenlagga. -pflaste- 
rung, /. -pflUcken, tr. plocka ut, bort. -pflU- 
i^Qti, tr. 1. ploja belt och haiict. 2. ploja upp. 
-picheSn, tr. F pimpla ur. -plchen, tr. invsmdigt 
bestryka med beck; F biid. harda, ein ausge- 
pichter Mag en: ugf. en strutsmage. -plchung,y. 

Auspicium, -um[s], -en, n. auspicium, ofverin- 
seende, ledning. 

ausllpicken, tr. hacka ut. -plappern «» ausplau- 
dem. -platten, tr. 1. tillplatta, platta ut. 2. 
belagga med hallar. -pSatten, tr. stryka ut 
med strykjarn. -platzen, itr. s. 1. sprlcka ut, 
brista ut. 2. ga upp, slippa upp. -plauderer, 
m. -plauderin, /. ekvallerbytta, -syster. /v» »» fer«g4ende uppaiagsord. * ikta am». aakoar plur. f bar omljnd. F familjUrt, P }»i;re apr&.k. W- mindre brnkllgt. ansplaudern 54 ausrlngen -piaudern,I.^r.omtala, yppa, skvallra om. II. 
rjl. prata sig nojd, skvallra om allt man vet. 
III.i^r.A.upphbra att prata, att sladdra, att 
skvallra. -plauderung, /. -plUndern, I. tr. ut- 
plundra, plundra, rana. II. itr. h. sluta plun- 
dra -plUnderung,/. -pochen, tr. 1. gnm knac- 
kande, bultande, stampande drifva lit. 2. 
pocka sig till, -polieren, tr. polera val, po- 
lera heit och hiiiet. -polierung, /. -polstern, tr. 
stoppa, madrassera. -polsterung,y. -poltern, 
tr. upphora att vasuas, att buUra, att sto- 
ja, rasa ut. -posaunen, tr. utbasuna. -pragen, 

I. tr. pragla, ntpragla. Ausgeprdgt: utprag- 
lad. II. rjl. tydligt framsta, framtrada. -pra- 
gung, /. -predlgen, I. itr. h. sluta predikan. 

II. tr. 1. predikande forkunna, utsprida. 2. 
F jm etw. ~ ofvertala ngn att afsta fran 
ngt, ofvertyga ngn om motsatsen till ngt. 
-preisen, tr. 1. prisa, rosa, utbasuna. 2. pri- 
sa tillfylles, efter fortjanst. -pressen, tr. 
utprassa, jm etw.: ngt af ngn. -pressung, 
/. -prob[ier]en, -priifen, tr. profva, prbfva, 
satta pa prof, -priigcln, tr. genomprygla. 
-pumpen, tr. 1. pumpa ut, pumpa lans. F 
biid. jti ~ pumpa, utfraga ngn. 2. F lana ut. 
-pumpung, /. -pusten, F = aushlasen /, IS. 

Ausputz, m. 1. utsmyckande, pyntande. 2. 
prydnad, pynt. 3. garnering, -en, tr. 1. put- 
sande sliicka. 2. afputsa, borttaga det ofver- 
flodiga ei. vanprydande fran, kvista. 3. put- 
sa, rengora invandigt. 4. lagga sista han- 
deu vid. 5. smycka, pryda, pynta; dekore- 
ra; garnera. 6. F tomma. -er, vi. 1. person 
sora putsar, fajar. 2. instrument till puts- 
ning, till rengoring. -ung, f. afputsande m. 
m. se ausputzen. 

ausllqualmen, tr. o. itr. h. anga, bolma, utdun- 
sta. -quartieren, I. tr. utkvartera, formii ngn 
att lemna sitt kvarter. II. r^. flytta. -quar- 
tierung, /. -quetschen, tr. kliimma, priissa 
ut. -radieren, tr. radera ut, bort. -rahmen, 
tr. taga ut ur ramen. ■rande[l]n, -randen, 
-randern, tr. 1. randa. 2. forse med tandade 
kanter, utudda. -rangleren, tr. utmonstra, 
utgallra. -rasen, I. itr. h. o. rjl. rasa ut. II. 
i^r'.gifva frltt, ohajdadt lopp at, rasa ut. -ras- 
ten, itr. h. rasta, hvila ut. -rauben = ausplun- 
dern. -rauchen, I. tr. roka ut. II. itr. h. sluta 
roka. -rauchern, tr. 1. models rok utdrif va, 
roka ut. 2. fylla med rok ei.rokelse, roka, in- 
r5ka. -raucherung, /. -raufen, I, tr. rycka 

ut, Upp. II. rji. slaSS af alia krafter. -raufung, 

/. -raumen, tr. 1. flytta ut, taga ut; utrym- 
ma, tomma. 2. roja ren, ordna, stada. 
-raiimer, m. person som flyttar ut saker, ro- 
jer rent, ordnar. -raumung, /. utflyttning 
m. m. Be ausrdumen. -raupen, tr. bortplocka 
mask fran. -rauspern, I. tr. harkla upp. II. 
rjl. harkla, rackla. -rechen, tr. kratta heit 
och hiuet. -rechenbar, a. som kan utrjiknas. 

•rechnen, tr. utrlikna. ■rGChnung, /. -recken, 1. tr. 1. utracka, utstracka. 2. uttanja, ut- 
toja; racka, utracka. II. rjl. stracka pa sig, 
stracka ut sig; uttanjas, forlangas. -rede, 
f. undanflykt, undskyllan, forevandning, 
svepskal. -peden, I. itr. h. 1. tala till punkt. 

2. Frei ^ tala rent ut, saga sin mening 
utan forbehall. II. tr. 1. tala till slut, tala 
ut. 2. uttala, yttra. 3. upprakna, omtala, 
uttomma. 4. soka undanflykter for, soka 
ursakta. 6. Jm etw. 'v. ofvertala, forma ngn 
att uppgifva ngt, att afsta fran ngt. III. 
rjl. 1. tala, prata sig belaten, saga hvad 
som ligger en om hjartat, tala ut. Sich mil 
Jm ~ forklara sig for, hafva en forklaring 
med ngn. 2. soka undanflykter, soka att 
komma ifran, att slingra sig undan, ur- 
sakta sig. -reeden, tr. bjs. utreda, utrusta. 
-reeder, m. skeppsredare. -reedung, /. ut- 
rustning. -regnen, I. itr. h. o. rjl. opers. upp- 
hora att regna. II. tr. Ausgeregnet: urhal- 
kad, urtvattad af regn, gropig. -reiben, tr. 

1. rifva ut, bort, afgnida, gnugga. 2. gnida, 
skura invandigt. 3. afrifva, frottera. -rci- 
Chen, itr. h. 1. racka till, vara tillriicklig. 

2. Mit etw. ~ racka med ngt. -reJcliend, a. 

1. tillracklig. 2. Weit ~ striickande sig 
langt, vidstrackt. -reifen, I. tr. 1. bringa 
till full mognad. 2. refHa. II. itr. s. o. h. viil 
mogna, blifva fullmogen. -reimen, itr. h. 
upphora att rimma. -relsen, itr. 1. s. afresa. 
Ausgereist sein: vara bortrest, vara pa re- 
sa. 2. h. upphora att resa. -reifsen, I. tr. 
rycka, slita ut, upp. II. itr. s. 1. ga sender, 
slitas upp, ga upp, genombrytas, taga slut. 

2. F springa sin kos, fly, flykta, schappa, 
desertera; skena. -reifser, vi. I. en som 
rycker upp. 2. F rymmare, flykting, person 
som tar till schappen. -reiten, I. itr. s. rida 
ut, bort. II. tr. 1. Ein Pferd ~ a) motio- 
nera en hast, b) afsiuta en hasts inridning. 
2. genomrida, ridande uppmiita. -renken, 
tr. vricka, vrida ur led. -renkung,/*. -ren- 
nen, I. itr. 1. 5. springa, ranna ut, bort. 2. 
h. upphora att springa, att ranna. II. tr. 
1. genomlopa. 2. Jm ein Auge ~ springa 
emot ngn, sa att man stoter ut ett oga pa 
honom. III. r^. springa sig belaten. -reu- 
ten, tr. roja bort, roja, rycka upp, utrota. 
-reutung, /. -rhed- se ausreed-. -richten, tr. 
1. t riita ut, rata, ratta. 2. utriitta, utfora, 
verkstalla. 3. framfora, meddela. 4. vidta- 
ga forberedelser till, tillrusta, anordna. 
-richter(in), m. (/.) en som utriittar, verk- 
staller, tillrustar. -richtig, -richtsam, a. till- 
tagsen, dugtig. -riechen, tr. 1. fylla med 
doft, med lukt. 2. vadra, vadraupp. -riefen, 
tr. reffla, forse med refflor, rannor, rilnder. 
-ringen, I. tr. 1. vrida ur, vrida. 2. Jm die 
Hand /v. vrida ngns hand ur led. 3. utkam- 
pa. 4. Seine Glieder ei. sich f>^ gnm brott- 
ning upprajuka sina leder. II. itr. h. kanipa kr. tntransltiTt, r/?. reflexivt, •'it. SV. «v»gt, tr. transHlTt verb. h. bar haben, S. hur »«»'n till hjtt'.pyerb. ausrinnen 55 — ansschlagen ut. -rinnen, itr. s. rinna ut. -ritt, m. bort- 
ridande; promenad till hast, 'rocheln, I. 
itr. h. upphora att rossla, do. II. tr. ross- 
lande utandas; rosslande iippspotta. -ro- 
den, tr, roja, afroja, bortroja. -rodung, 
/. -rofSen, L tr. 1. rulla ut, kafia ut. 2, 
utvalsaj valsa. 3. rulla upp. 11. r/l. rulla 
npp sig. III. itr. h. upphora att rulla. -rol- 
lung, /. -rotten, tr. utrota. -rotter, m. utro- 
tare. -rottung, /. utrotning. -riicken, I. tr. 
utrycka. II. itr. s. rycka ut, aftaga. -riik- 
kung, /. 

Ausruf, m. 1. utrop, rop. 2. utropande, kun- 
gorande. -en, I. tr. utropa, hogljudt kun- 
gora. Ein Brautpaar «../ lysa for ett brud- 
par. II. itr. h. upphora att ropa. -er, m. ut- 
ropare. -ung,/! utropande, utrop. 

Ausllruhe, /. hvila, rast. -ruhen, I. tr. hvila, 
lata hvila. II. rjl. o. itr. h. hvila sig (till- 
rackligt), hvila ut. -riihren, tr. rora ofver. 
-runden, -riinden, I. tr. 1. utrunda, urrunda, 
urringa. 2. urhalka. 3. afrunda. II. rjl. af- 
rundas, blifva afrundad. -rundung, -riindung, 
/'. -rurizetn, tr. utjamna skrynklor ei. veck 
pa, slata. -rupfen, tr. rycka ut, af, bort. 
Biid. jn ~ plocka -agn. -rupfung, /. -rOsten, 
tr. o, rjl. utrusta (sig), forse (sig). -rUstung, 
/. -rutschen, itr. s. 1. halka, slinta. 2. F 
foretaga en liten utfiird. -riittefn, tr. skaka, 
rysta ut, fram. -saat, /, 1. utsaning, sadd. 
2. utsiide. -sacken, tr. framtaga, tomma ur 
siick, ur pjise. -saen, L tr. utsa, sa. II. itr. 
h. afsluta sadden. 

Aussage, -n, f. 1. utsago. 2. gram, predikat. 
-n, tr. 1. utsaga, berlitta. 2. siiga ut, saga 
helt och hallet, framsaga. 3. fullstandigt 
omnamna, upprakna. 4. vittna infsr ratta. 

aussagen, tr. utsaga. 

Aussagellsatz, m. gram, paataecdesats. -wort, n. 
gram, predikat. 

Ausilsatz, m. 1. spei. hvad man satter ut, insats. 
2. utslag, spetalska. -satzig, a. spetalsk. 
-saubern, tr. rengora invandigt. -saufen, I. 
tr. dricka ur. II. itr. h. upphora att dricka. 
-saugen, tr. suga ut, ur. -saugen, tr. gifva di, 
amma. -saugung,/. utsugande. -schaben, tr. 
1. skafva, skrapa hal i. 2. bortskafva, bort- 
radera. -schalen, tr. 1. aftaga skalet af. 2. 
bradfodra. -schalen, I. tr. uttaga ur skalet, 
skala. Erhsen ~ sprita jirter. II. rjl. slappa, 
fiilla, byta om skalet, afskalas. -schallen, 
itr. s. upphora att skalla, att Ijuda, do bort. 
-schalung, /. bradfodring. -schamen, I. tr. 
Sich (dat.) die Augen ~ skammas ogonen 
ur sig. II. rjl. skammas dugtigt. -schank, 
m. utskankning. -scharren, I. tr. krafsa, 
rifva ut, upp, fram. II. itr. h. skrapa bakut 
med foten vid haisnicg. -scharrung, /'. -schat- 
tieren, tr. skugga, schattera. -schauen, itr. 
h. 1. se, titta ut. 2. se ut, taga sig ut. 
-schaofein, tr. skofia, skotta ut, bort, ur. •schaumen, I. itr. 1. h. upphora att skum- 
ma, att fradgas. 2. s. o. rjl. skummande «f 
Trede utbryta, rasa ut. II. tr. 1. skumma af, 
bort. 2. andas, frusta, spy. -scheiden, I. tr. 
franskilja, afsondra. II. rfl. afsondras, af- 
ga. III. itr. s. ga bort, uttrada, afg&. -schsi- 
dung,/. -schellen = ausklingeln 11. -schelten, 
I. tr. banna, trata pa. II. rjl. utosa sin vre- 
de i bannor; uttomma sitt forrad af skalls- 
ord. III. itr. h. upphora att banna, att tra- 
ta. -schenken, tr. 1. halla ut, upp, sl& i. 2. 
utskanka, utminutera. -sch0rzen,«^r. A. upp- 
hora att skamta. -scheuern, I. tr. skura, 
skura invandigt. II. rfl. slitas, notas gnm 
skurning ei. gnidning. III. itr. h. sluta sku- 
ra. -schicken, tr. skicka ut, bort. IBoten] 
nacJi jm ~ skicka bud after ngn. -schickung, 
/. -schleben, tr. skjuta ut. Das Brot r^ taga 
ut brodet ur ugnen, einen Tisch rsj draga ut 
ett bords skifvor. -schiefsen, I. tr. 1. skjuta 
ut. 2. gnm skjutande utnota, slita, 3. vinua ngt 
ss. pris vid malskjutning. 4. kasta, spruta, 
utspy, sjd. lossa. 5. Blatter -^ skjuta blad. 
Das Gchirge schiefst Nebendste aus : bargs- 
ryggen utsander sidogrenar. 11. itr. s. 1. 
hastigt fara ut, springa fram, stromma ut 
el. fram, spruta ut, spraka ut. 2. spricka 
ut, sla ut, skjuta skott, komma fram. 3. om 

delar af ea byggnad m. m. skjuta ut, Sprlnga 

fram. -schiefsung, /. -schiffen, I. tr. fora i 
land, urlasta, lossa, landsiitta. II. rjl. land- 
stiga, ga i land. III. itr. s. lagga ut, afseg- 
la. -schiffung, /. -schimpfen, I. tr. haftigt 
banna, vara ovettig pa, fara ut i okvadins- 
ord mot, skalla pa, okvada. II. itr. h. upp- 
hora att banna, att vara ovettig. -sohinden, 
tr. fla; wid. skinna, utsuga. -schlrren, tr. 
sela af. -schlachten, tr. stycka, dela, salja i 
sma lotter. -schlachter, m. en som sonder- 
styckar, delar. -schiachtung, /. styckning. 
-schlafen, I. itr. h. o. rjl. sofva ut. U. tr. 
sofva bort, sofva af sig. 
Aussuhlag, m. 1. Den ~ thun: sla forsta sla- 
get. 2. skott pi Taxter. 3. (hud)utslag. 4. 
ngt som afsatter sig pa ngt, slar ut ur ngt, 
ss. rimfrost, kem. vittring, m. m. 5. utslag, 
afgorande. Einer Sache den ~ gehen fiir 
/w, gegen jn: afgora en sak till ngns fordel, 
till ngns nackdel. 6. utgang, resultat. -en, 
I. tr. 1. sla ut, troska ur, shi in. 2. sla ut, 
halla ut. 3. hastigt utstracka, utriicka. 4. 
utbreda, veckla ut. 5. utracka, uttanja. 6. 
gnm slag slacka. 7. sla bort, kasta. Einen 
Jlieb ~ parera ett hugg. 8. sla ut, skjuta 
ut. Feuchtigheit ryj fukta, Flammen ~ sla 
ut i lagor, laga upp. 9. om kiockor: sla. 10. 
afsla, afvisa. 11. invandigt klada, beklada.^ 
fodra. 12. sla dugtigt, prygla. II. rji. 1. 
slass sa att man blir belaten, far sitt lyst- 
mate af slagsm&l. 2. upphora att slass. 
III. itr. a) s. 1. sla ut, spricka ut, bryta iit, 'V =» fOregiende upp.ilagsord. * ftkta um*. »akiiar plur. f bar omljud. F faiuiljilrt, P lagre sprfek, ^ mlndre bnikiictt. Aasachlfujer — 56 aawscliwaizen fram. An der Wand sckldyt die Feuchtiy 
Jceit aus oi. die Wand schldgt aus: vaggen 
sl&r lfrS,n sig, fuktar. 2. aflopa. 3. iirarta. 
b) h. 4. sla, forsta slaget. 5. slIi at, sl& erter 
ngn. 6. sla bakut. 7. gifya utslag. 8. upp- 
hora att sli. 

Aus!ischla0@r, m. 1. person som slar ut m. m., 
jfr ausschlagen I, 1—7, 10, 11. 2. hast som 
har for vana att sl4 bakut. -schiagung, /. 
utel^ende m. m. ae ausschlagen. -schiammen, 
tr. borttaga slammet, gyttjan nr, upprensa. 
-schlammung,/. -schleifen, a) st. I. ti\ 1. ut-, 
nr-, bortslipa. 2. skarpalipa. II. rji. utno- 
tas, urnotas. h) sv. tr. slapa, kora ut pi dr6g. 
-schleudern, tr. slunga ut, bort. 

ausschHefsllen, tr. 1. utestanga. 2. utesluta, 
uudantaga. 3, slappa ut, frigifva. -lich, I. 
a. i «ht adv. uteslutande. II. prep, med ack. ei. 
fen. med uteslutande af, utom. -lichkeit, f. 
exklusivltet, ensidighet. -ung,/. utestiing- 
ning m. m. 86 ausschliefsen. 

aiisijschluchzen, I. itr. 1. h. uppbora att snyf- 
ta. 2. s. In Thrdnen r^ brista i gr&t. II. 
tr. framsnyfta. -schlucken, tr. drlcka ur, 
tomma i ett drag, -schlummern, itr. h. slum- 
ra tilirackiigt, sofva ut. -schllipfen, itr. s. 
krypa ut, smyga sig ut, bort. "SChJiirfen, tr. 
liippja sorpla i sig, smuttande tomma. 
-schJuJs, TO. uteslutning, uteslutande. -schlufs- 
weise, adv. uteslutande. -schmachten, itr. h. 
*uppliora att smakta, forsmakta. -schmau- 
sen, I. itr. h. kalasa slut. 11. tr. med vaibchag 
ata ur, upp, kalasa upp. -schmaifsen, tr. F 
kasta ut. -schmelzcn, I. vani. sv. tr. smalta 
ut, gnm smaltning draga ut. 11. st. itr. s. 
smalta(s) ut. -schmelzung, /. -schmettern, I. 
itr. h. 1. smattra. 2. upphora att smattra. 
II. tr. smattrande forkunna. -Schmieden, tr. 
smida ut, hamra ut, smlda, smidatide for- 
ma, -schmferen, tr. 1. ismeta, fylla, kitta. 
2. invjindigt smorja, smeta. S. F skrifva ut 

ur andras arbeten, plagiera. 4. F Smorja Upp, 

-schrnierer, m. 1. person som smetar, smor- 
jer. 2. plagiator. -schmierung,/. smetande 
m. ni. se ausschmieren. -schmoSien, itr. h. upp- 
liora att vara f ortretad. -schmoren, tr. o. itr. h. 
1, steka(s) tilirackiigt. 2. steka(3)ut. -schmOk- 
ken, I. tr. utsmycka, pryda, pynta, deko- 
rera. II. rjl. smycka, pynta sig. -schmUk- 
ker(in), m. (/.) utsmyckare. -schmuckung, /. 
utsmyckaiide m. m. se ausschmucken. -schnal- 
len, tr. splinna af. -schnappen, itr. h. spriu- 
ga upp, ga loss af sig sjalf. -schnaisben, I. 
itr. h. hamta andan. II. tr. Die Nase ei. sich 
'x/ enyta sig. -schnaufen => ausschnauben I. 
'SChnauzen, tr. F 1. = ausschnauben II. 2. 
snoppande slacka. -schnelden, tr. 1. skara ei. 
klippa ut, bort, kvista, urringa. 2. utklip- 
pa, utskara. Biw. Sie sind recht dazu ausge- 
schnitten: ni ar som klippt och skuren dar- 
tlll. 8. stycka, salja i sma delar. -Schneider, t/i. eii Bom skar ei. k Upper at, kvi.-siar, atyo- 

kar. -schneidung,,/. utklippning m. m. ge aus- 

schnelden. -schneisn, itr. h. open, uppbora 

att snoa. 
Ausschnitt, m. 1. utklippning, utskarning, ur- 

ringnlng. 2. urklipp, kupong, mat. sektor. 

S. styckning, utminutering, forsaljning i 

minut. -hande!, m. minuthandel. -laden, m. 

niinuthandlares bod, mlnutforsaljning. 
ausllschnltzefljin, tr. utskara, snida. -schnOf- 

feln, tr. yadra, vadra upp.* -schnliren, tr. 

iossa, taga upp, snora upp. -schopfen, tr. 

osa ut, ur. -scliopfung,/. -sclioten, tr. sprita. 

-schragen, tr. gora vidare inat, snedda. 

-schragung, /. -schrauben, I. tr. skrufva ut, 

losskrufva. II, 7'Jl. gnm skrufning utnotas. 
ausschreiljben, I. tr. 1. skrifva ut, fardigskrif- 

Va. 2. skrifva ut fullstandigt, utan forkortning. 3. 

skrifva ut ur; plagiera. 4. utskrifva, t. ex. 
einen Lehrling. 5. Seine Hand r^ fa en ut- 
praglad stil. 6. utskrifva, pibjuda, sam- 
mankalla. II. rjl. skrifva ut sig. III. itr. h. 
eluta skrifva. -ber, w. plagiator. -berei, f, 
plaglerande. -bung, f. utskrifning m. m. se 
ausschreiben. -en, I, tr. 1. utropa, utskrika. 
2. Jn fur el. als etw. ^v/ utskrika, vanrykta 
ngn for att vara ngt. 3. Seine Stlmme ~ 
anstranga, hard a sin rost. II. rjl. skrika 
slut, nog. III. itr. h. sluta skrika. -er, m. 
utropare. -ten, I. itr. s. 1. ga med stora 
steg, gS, fort. 2. ga for langt, ofverskrida 

gTiillSerna for det paasande. II. tr. med Bteg 

mata, stega. -tung, /". ytterllgliet, excess. 

ausllschropfen, tr. 1. koppa, gnm koppning 
utdraga. 2. biid. utsuga, pungsla, utplundra. 
-schroten, tr. 1. soiulerdtycka, salja bltvis. 
2. salja fafcvis. 3. viiltra ut, ruUa ut. -schro- 
ter, m. person som 1. sonderstyckar, 2. sal- 
jer spirituosa fatvls, 3. valtrar ut ngt, jfr foreg. 

Ausschufs, m. 1. utvaljande, urval. 2. ut- 
skott, airail; biid. afskum. 3. urval, blom- 
ma. 4. utskott, komit^. -antrag, m. utskotts- 
betankande, komiteforslag. -gewehre, n.pl. 
kasserade gevar. -wa[a]re, /. utskottsvara, 
utskott. 

ausschuttliein, tr. skaka ut, skaka. -elung,/. 
-en, I. tr. 1. sla ut, halla ut, utgjuta. 2. 
halla i, ifylla, fylla. II. rjl. 1. utgjuta sitt 
hjarta, sina bekymmer. 2. F sich vor La- 
chen ~ gap3kratta,skratta bajdlost. -ung,/. 

ausllschwanken, itr. h. upphora att vackla. 
-schwappen, tr. o. itr. h. F skvirapa ut, ofver. 
-schwaren, itr. 1. s. bulna ut, varka ut. 2. 
h. upphora att bulna. -schwarmen, itr. 1. s. 
om bin: svarma; mil. sprida sig, utveckla 
tiraljorkedja; biid. vara utsvafvande. 2. h. 
upphora att svarma, att vara utsvafvande, 
rasa ut. -schwarzen, tr. 1. svarta invandigt, 
2. smuggla ut. -schwatzen, % -schwatzen, F 
I. tr. 1. omtala, yppa, skvallra om. 2. == 
ausreden II, 5. II. =» ausplaudern II, III, itr. iotfJMisitiTt, rjl. reeexiTt, St. iitarkt, SV, «T»gt, tr. transitiTt T®rb. h. h*r hdbsn, S, bar »*in till hjaipr«rli». aussohwefeln 57 - aussitzes -schwefeln, tr. sTafla, roka med svafvel. 
-8Chwef[6jlung, /. -schweifen, I. tr. 1. ut- 
runda, urringa; krusa. 2. skolja. II. itr. s. 

0. h. 1. afvika frS>n, ej halla sig till amnet. 
2. gk for 14ngt, ofverskrida det tillborligas 
grans. 3. fora ett ntsvafvande lefnadssatt. 
'>ud: ntsvafvande. -schweifung, /. -schwel- 
gen, itr. h. npphdra att frassa, att rumla. 
-schwemmen, tr. 1. skara ut, undergrafva. 

2. skolja ur, skolja. -schwenken, tr. skolja 
nr, skolja. -schwimmen, itr. s. simma, flyta 
ut, bort. -schwingen, I. tr. 1. svanga ut, ut- 
breda. 2. gnm svangning ei. kastning ren- 
gora. Flachs f^ skakta lin. II. itr. k. upp- 
hora att svanga, att vibrera. -schwitzen, I. 
itr, 1. h. upphora att svettas. 2. s. utsvet- 
tas, sippra ut, fram. II. tr. 1. utsvetta, ut- 
svettas. 2. F Mid. glorama, fo flora ur min- 
uet, -schwitzung, /. -segein, itr. $. 1. segla 
ut. 2. afsegla, ga till segels. -sehen, I. tr. 

1. se till slut, till slutet af. 2. utse, utvalja. 

3. Sick (dat.) /ast die Aug en 'x/ titta ifrigt 
och nyfiket, stirra. II. itr. h. 1, se ut, titta 
ut, zum Fenster: gnm fonstret. Welt f^d: 
vidtgaende, vidtsvafvande. 2. se ut, taga 
sig ut. Wie etw, 'X/ se ut som, likna, synas 
vara ngt, nach etw. recht Vornehmen 'v se 
riktigt fornam ut, das sieht nach nichts 
aus: det ser ei. tar sig ingenting ut, du 
slehst ganz darnach aus: det ser du ut till. 
3. opers. arta sig, sta till. Es sieht nach Re- 
gen aus: det liknar sig till regn. III. n. ut- 
seende, yttre. -seihen, tr. sila, filtrera. -sei- 
hung, f. -seimen, tr. Ilonig t^ skira honing. 
-sein, itr. s. I. vara slut, jfr aus II, 3. 2. vara 
ute, utgangen. Nach jm ^ vara utgangen 
for att soka ngn, aitf ei. nach etw. ~ vara 
pa jagt efter ngt, soka, forfolja ngt, auf ei. 
iiber etw. ~ syssla med ngt. 

aufsen, adv. ute, utanfor, utanpa, utvandigt. 

Nach r>u [hin] : utat, von ~ [her] : utifran. 
aussendijen, tr. utsanda, skicka ut, bort. -ling, 

-e, m. utskickad. -ung,/. utsandande, 
aussengen, tr. branna, svedja invandigt. 
feufsenllhafen, m. sja. yttre hamn. -linie,/. yt- 

terlinie, kontur. -seite, /. yttersida, yttre. 

-Stande, pi. hand, utestaende fordringar. Die 

~ einziehen: indrifva sina fordringar. -welt, 

/. yttre varlden. -werk, n. mil. utanverk. 

"Wlnkel, m. mat. yttre vinkel. 

aufser, I. prep, med dat., t gen. o. ack. Utom, for- 

utom, undantagandes, utan, ur. '>./ dem 
Jlause: utomhus, aw der Zeit: ej i ratt tid, 
olagligt, 'v; Dienst: a) utan tjiinst, utan 
plats, b) afskedad, for delta, staid till 
disposition, jfr a. D. ^v Fassung ei. ~ slch 
sein: vara utom sig, sich ^ Atem laufen: 
springa sig andf add, 'v/ Landes sein : vara 
utomlands, ^ Landes gehen: lemna landet. 
II. konj\ 1. utom, med undantag af, t. ex. 
alles findet seines Gleichen ^ ein einziger. 2. /v da/s: utom att, undantagandes att, 
fst wenn: utom cm, utom nar, undantagan- 
des nar. -amtiich, a. utom tjansten, icke of- 
ficiell, enskild. -christlich, a. icke kristen. 
-dim, I. adv. dessutom. II. konj. *>u dafs: 
forutom att. -dienstlich = aufser amtiich. 

aufsere, I. a. yttre. II. -(s), n. 1. yttre. 2. ut- 
seende, sken. 3. yttre angelagenheter. Der 
Minister des 'vw ; utrikesministern. 

aufserllehelich, a. utom aktenskapet, oakta. 
■europSlsch, a. utomeuropeisk. -gerichtlich, 
a. extrajudiciell, som gor undantag i van- 
lig rattegangsordning. -gewohnlich, a. ovan- 
lig, utomordentlig. -halb, I. prep, med gen. o. 
% dat. utom, utanfor. II. adv. utanfor, ute, 
utvandigt. -irdisch, a. ofverjordisk. -kirch- 
lich, a. utom kyrkan, icke kyrklig. 

aufserliUch, a. 1. yttre, utvartes, skenbar. 2. 
ytlig, innehallslos. -lichkelt,/. yttre, yttre 
egenskap, ytligbet. -n, I. tr. 1. visa, &daga- 
lagga. 2. yttra, uttala. II. rjl. 1. visa sig, 
blif va^ synlig, yppa sig. 2. yttra sig, uttala 
sin asigt, ilher etw. (ack.); om ngt. 

aufserllnaturlich, a. onaturlig, ofvernaturlig. 
-ordentllch, a. 1. utomordentlig, ovanlig. 2. 

(- ) extraordinarie. -sinnlich, a. osinlig, 

ofversinlig. 

aufserlist, a. ytterst. Im ts^en Falle: i varsta 
fall, der 'vc Preis: sista priset, das ist das 
'v/C, was ich thun kann: langre kan jag ej 
ga 1 eftergifter, his aufs ^v-e : till det yttersta, 
ytterligt. -ung,/. 1. yttring. 2. yttrande. 

aufserliweltlich, a. utom varlden, ofverjordisk. 
-wesentlich, a. ovasentlig, tillfallig. 

ausllsetzen, I. tr. 1. invandigt beklada, fodra. 
2. utsatta, utstalla, sj5. Begel -v/ satta till 
segel. 3. lagga ut, fram. 4. utsatta, blott- 
stalla. 6. ftfy. itr. h. satta ut i gpei. 6. utsat- 
ta, forordna, bestamma. 7. afbryta, for 
ngn tid upphora med. 8. An jm etw. aus- 
zusetzen haben: hafva ngt att anmiirka pa 
ngn. 9. satta ut, skrifva ut oforkortadt. 10. 
boktr. slutsatta. II. rjl. utsatta sig. III. itr. 
h. 1. Mit etw. fK/ tidtals upphora med, af- 
bryta ngt, f-^der Puis: o]^rmi puis, f\jdes Fie- 
ber: intermittent feber. 2. barg. g4 i dagen. 
-setzung, /. -sieht, /. 1. utsigt. 2. utsigt, 
vy. 3. ~ auf etw. (ack.); utsigt till, forhopp- 
ning om ngt, in <%/ stehen: vara att motse. 
-sickern, itr. s. sippra ut, fram. -sieben, tr, 
sikta, salla; fransikta. -siechen, itr. h. upp- 
hora att vara sjuklig, tillfriskna. -sieden, 
I. tr. urkoka. 11. itr. h. o. s. koka ut, koka 
ofver. -singen, I. itr. h. sluta sjunga, sluta 
sangen. II. tr. 1. sjunga till slut. 2. sjun- 
gande forkunna. 3. Seine Stimme ~ a) ut- 
bilda sin rost, b) blifva utsjungen. III. rjl. 
1. sjunga ut, af hjartans lust. 2. blifva ut- 
sjungen, mista sin rost. -sinnen, tr. uttanka, 
utfundera. -sitzen, I. itr. h. Mit Waren rw 
idka hand el ute, i stand. II, tr. afv. itr. h. «^ — roregAcuds uiopsilikgaord. ' *ku inisi. aaknar plur. f bar omijud. F fw,ml!jait, P l&gre »pr*,k. ^ mmdre brukligt. aussOhnen — 58 Aussteuerung 1, [^Seine Zelt\ "v* a) em f&ngar 0. arrendatorer : 

sitta sin tid, b) ©m figur: ligga tillborlig tid. 

2. utklacka. -sohnen, tr. o. rjl. forsona (sig), 
\mit\ jm: med ngn. -sohner, m. forsonare. 
-sbhnung, /. forsoning. -sondern, tr. urskil- 
ja, Titvalja. -sonderung, /. -sorgen, itr. h. 
Fiir jn ausgesorgt hahen: ej vidare behofya 
ha omsorg om ngn. -sortieren, tr. valja ut. 
-spahen, I. itr. h. spaja, blicka ut, spana. 
11. tr. utspaja, utspana. -spaher, m. spajare, 
kimskapare, spion. -spaheref, /. spione- 
rande. -spalieren, tr. tapetsera. -spann, m. 
hastombyte, liarbarge, vardshus. -spannen, 
tr. 1. ntspanna, utbreda, utstracka. 2. span- 
na ut, taga ut, spanna ifran. -spannung,y. 
-sparen, tr. 1. spara, bevara. 2. sparsamt 
begagna. 3. inratta sparsamt. 4. lemna op- 
pen, ej upptaga. -sparung,/. -spelen, I. tr. 
utspy, kasta upp ; spotta ut. 11. itr. h. upp- 
hora att spy, att spotta. -spelzen, tr. .Die 
Korner ~ taga kornen ur axen. -spenden, 
tr. skanka bort, dela ut. -spender, m. gif- 
vare. -spendung, /. bortskankande, utdel- 
ning. -sperren, tr. 1. sparra ut, sparra. 2. 
utestanga. -sperrung,/. -spicken, tr. spacka, 
val spacka, fardigspacka, -spieSen, I. tr. 1. 
spela ut, till slut. 2. afv. itr. h. spela ut, 
t. ex. eine Kai^te. 3. satta ut ss. vinst. 4. a) 

spela upp, b) gnm spelning Utnota, utslita In- 
strument. II. rjl. spela sig trott. III. itr. h. 
ppela ut, sluta spela. -spielung,/. -splnnen, 

I. tr. 1. slut-, fardigspinna. 2. spinna ut, 
draga ut. 3. utspinna, bopspinna, uttanka, 
utfundera. II. itr. h. sluta spinna. -spionie- 
ren, tr. utspionera, utspaja. -spottein, tr. 
gora spe af, drifva med, forlojliga. -spotten, 
tr. hana, begabba. -spottung,/. -sprache,/. 
uttal. -sprechen, I. itr. h. tala ut, till slut. 

II. tr. 1. uttala, prononcera. 2. yttra, ut- 
tala, framstiilla, uttrycka. Ausgesprochen: 

' afgjord, bestamd, deciderad. 3. tala till 
slut. III. rjl. 1. yttra sig, iiher etw. (acic); 
om ngt. Sich fiir jn ~ uttala sig till for- 
man for ngn. 2. uttomma sitt amne. 3. up- 
penbara sig, visa sig, framtrada. -sprecluing, 
/. -spreizen, tr. utsparra. -sprengen, tr. 1. 
spriinga ut. 2. sprita, stanka, utsprida, ut- 
breda. -sprengung, /. -springen, I. itr. a) h. 
1. upphora att hoppa, att ga, afstanna. b) 
.<?. 2. hoppa ut. 3. springa ur, ga ur, lossna. 
4. skjuta ut, fram, bilda utsprang. II. tr. 
Sich (dat.) die Hiifte ~ hoppa hoften ur 
led. III. rjl. 1. hoppa sig trott. 2. ofva sig 
i hoppning. -spritzen, I. tr. 1. spruta ut, 
stanka, kasta. 2. Feuer ~ slacka eld med 
sprutor, die Strafse ~ sprita vatten pa ga- 
tan. 3. gnm insprutning fylla, skolja, ren- 
gora. 11. itr. 1. s. spruta ut, fram. 2. h. 
upphora att spruta. -sprltzung, /. -sprossen, 
itr. s. komma upp, sla ut, drifva skott, 
knoppas. -sprossung, /. -spruch, m. utta- lande, yttrandej sentenaj omdome, dom, 
domslut. Einen f>* thun : f alia ett yttrande, 
ett omdome, en dom. -sprudein, I, tr. spru- 
ta ut, kasta upp. II. itr. 1. s. spruta ut, 
framvalla, porla. 2. h. upphora att spruta 
m. m. -sprlihen, I. tr. spruta ut, sprakande 
utsanda, utspy. II. itr. 1. s. spraka, ut- 
kastas. 2. h. upphora att spraka, att spru- 
ta eld. -spucken, tr. spotta ut. -spuken, itr. 

h. upphora att Spbka. -SpUSen, tr. 1. om rat- 
ten : a) kasta upp pi stranden, b) spola bort, 
skolja bort, urhalka, undergrafva. 2. skol- 
ja ur, skolja, diska. -spUiicht, n. o. t m. 
skolj vatten, diskvatten, skulor. -spUlung,/. 
skoljande m. m. se ausspulen. -spUren, tr. 
uppspara. -spUrung, /. -staffieren, I. tr. ut- 
Btoffera, utsmycka, pynta, utstyra, utrusta, 
forse. II. rji. pynta sig. -staffierung, /. 
-stampfan, tr. 1. stampa ut, ur. 2. fylla en 
ih&iighet med ngt stampadt. -stand, m. 1. hand, 
utestaende fordran. 2. anstand, uppskof, 
-stander, m. bikupa som star ofver vintern, 
vinterliggare. -standig, a. utestaende. -stat- 
ten, tr. 1. utrusta, gifva utstyrsel, hemgift 
at. 2. forse, utrusta. 3. utsmycka, smycka, 
pryda, dekorera. 

Ausstattung, /. 1. utrustning, utstyrsel, hem- 
gift. 2. dekorering. -sstUck, n. teat, dekora- 
tionsatycke. -sverein, m. forening for fat- 
tiga brudars utstyrsel. -sweise, adv. sasom 
utstyrsel, sasom hemgift. 

auslistaufcen, -stairben, tr. damma af, bort. 
-staubern, t = ausstohem. -staupen, tr. gif- 
va ris, hudstryka. -staupung, /. -stochen, tr. 

I. sticka ut, stinga ut. 2. grafva ut, upp. 
3. sticka upp, tomma. 4. sticka ut, pricka 
ut, punktera. 5. gravera. 6. Jn ~ yid torn^r- 
gpei: kasta ngn ur sadeln, bUd. sla ngn ur 
bradet, sticka ut, uttranga ngn. -stecken 
tr. 1. sticka, riicka, hanga ut. 2. utsmycka, 
pryda. 3. utsticka, utstaka. 4. Bohnen ow 
siitta honor, -stehen, I. itr. h. o. s. 1. a) 
salja, b) saljas ute, under bar himmel, i 
stand, pa torget; vara utstald till salu, 
salubjudaa. 2. vara utestaende, ej vara in- 
kommen^ fattas. 3. utharda, halla ut. II, 
tr. utsta, utharda, fordraga, tala. -stelfen, 
tr. 1. styfva, forse med styfning, starka. 2. 
invandigt stotta. -steifung, /. -steigen, itr. 
s. stiga ut, ur; ga i land, -steinen, tr. 1. 
rensa fran stenar. 2. taga ut karnorna ur. 
-stellen, tr. 1. stiilla, satta, lagga ut. 2. 
blottstalla, prisgifva. 3. utskrifva, utstalla, 
utfarda. 4. anmarka, tadla. -steller, m. ut- 
stallare, utfardare. -stellung, /. 1. utstall- 
ning. 2. utfardande. 3. anmarkning, tadel. 
-stemmen, tr. uthugga, borttaga med hugg- 
jarn. -steppen, tr. sticka tacken m. m. -sterben, 
itr. s. do ut. -steuer, /. utstyrsel, hemgift. 
-steuern, I. itr. s. afsegla, lemna hamnen. 

II. tr. = ausstatten 1, 2. -steuerung =• Aus- itr. IntrMisitiTt, rjl. reHexin, St. SVi Bfast, tr, tmnsitirt wrb. h. bar hahau, S. har »ein till hjaiprerb Ausstich — 59 — austtinchen statiung 1. -Stich, m. 1. ngt utstucket, ut- 
grafdt. 2. det basta i sitt slag, prima sort. 
-stichwa[ajre, /. prima vara, -sticken, tr. 1. 

brodera. 2. = aussteppen. -stieben, itr. s. 
ryka ut, ga ut, nr. -stobern, tr. 1. uppspara. 
2. jag. trottjaga. 3. = ausstduhen. -stochern, 
tr. peta ut, ur. Sick (dat.) die Zdhne ~ peta 
tanderna. -stopfen, tr. stoppa, uppstoppa, 
dikta. -stopfung, /. -stoJs, m. rakt. stot, ut- 
fall. -stofsen, I. tr. stota ut, sla ut, utstota, 
fordrifva. Dem Fasse den Boden ~ sla ut 
botten pa tunnan, biid. ohjalpligt fordarfva 
saken. II. itr. 1. h. stota till, mkt. gora ut- 
fall. 2. s. haftigt utbryta. -stofsung,/. -strah- 
len, I. itr. 1. s. utstrala. 2. h. upphora att 
strala. II. tr. utstrala. -strahlung,/. -strek- 
ken, I. tr. utstracka, racka ut. II. rjl. strac- 
ka ut sig. -streichen, I. tr. 1. stryka ut, 
ofver. 2. stryka ut, slata. 3. invandigt smor- 
ja. 4. tillsmeta, fylla i. II. itr. s. 1. strac- 
ka sig. 2. Btrofva, stryka omkring. -strei- 
chung, /. -streifen, I. itr. s. strofva ut, om- 
kring. II. tr. sprita. -streiten, I. itr. h. kam- 
pa ut, sluta strida. II. tr. utkiimpa. -streu- 
en, tr. utstro, utsa, sprida. -streuer, m. per- 
son som stror ut, sprider ngt, -streuung,/. 
sprldande m. m. se ausstreuen. -stricken, tr. 
fiirdigsticka. -striegein, tr. skrapa ut Tid 
ryumag, rykta yai. -stromen, I. itr. s. strom- 
ma ut, fiyta ut, utmynna. II. tr. utstrom- 
ma, sprida. -stromung, /. -studieren, I. itr. 
h. uppliora att studera, afsluta sina etu- 
dier. II. tr. utstudera, grundligt studera. 
-sturmen, itr. 1. 5. storma, storta ut. 2. h. 
o. rjl. uppliora att storma, rasa ut, lagga 
sig. -stUrzen, tr. lialla ut, sla ut, tomma. F 
ein Glas Wein ~ hvalfva i sig ett glas vin. 
-stlitzen, tr. stotta invandigt, stotta. -stUt- 
ziing, /. -suchen, tr. 1. utsoka, utvalja, ut- 
gallra. 2. genomleta. -suchung,/. -sUhn- se 
aussohn-. -sOfsen, tr. utlaka, urlaka. -sU- 
fsung, /. -tafein, tr. bradfodra, panela; for- 
80 med inlagdt golf. -taf[e]lung,/. -tanzen, 
L itr. 1. s. dansa ut. 2. h. sluta dansa. II. 
tr. dansa till slut, -tapezieren, tr. tapet- 
sera invaadigt. -tasten, tr. noga kanna pa. 
-tauchen, itr. s. dyka upp. -taumein, itr. s. 
tumla ut. -tausch, to. utbyte. -tauschen, tr. 
utbyta. -teeren, tr, tjara invandigt. -teilen, 
tr. utdela, fordela, tilldela. -teiler, m. ut- 
delare. -teliung, /. utdelning. -teppichen, tr. 
forse, klilda med mattor. 

Aiistsr, -n.f. ostron. -[njbank,/. -[njgrund, w. 
ostronbank. 

auslitheeren «e austeeren. -thelien se austeilen. 
-thun, I. tr. 1. taga ut, ur. 2. taga af sig. 3. 
slacka. 4. bort-, utackordera. 5. lana ut. 
II. rjl. 1. klada af sig. 2. uttala sin mening, 
sina asigter, saga ut. -tiefen, tr. gora dju- 
pare, urbfilka, urgrafva. -tiefung,/. -tiftelBi 
ee austJifteln. -tilgen, tr. utplana, utrota. -tilgung, /. -toben, 1. itr. h. o. r^fi. rasa uL. 

II. tr. lata bryta ut, gifva fritt lopp at. 
-toflen, F I. itr. h. upphora att bega dar- 
skaper, stadga sig. II. rjl. bega d4rskaper, 
galenskaper. -tonen, itr. h. uppliora att Iju- 
da. -tosen, itr. h. upphora att dana, att 
brusa, lugna sig; mm. rasa ut. -traben, itr. 

1. s. trafva ut, bort. 2. h. trafva pa, ga i 
fullt traf. -trag, -ef, m. 1. uppgorelse, ofver- 
enskommelse, forlikning, afgorande, dom. 

2. skiljedomstol, forlikningsdomstol. -tra- 
gen, I. tr. 1. bara ut. 2. hand, affora. 3. fora 

bort, gnm inneh5,llct3 bortf(5rande tomma. 4. ut- 

sprida, gora allmant bekant, skvallra om, 
fortala. 5. slita ut. 6. utharda, bara. 7. af- 
gora, fdiiikas om. II. rjl. blifva ofverarig. 

III. itr. h. med priset i ack. : belopa sig till. 

Es tragi die Kosten niclit aus: det betacker 
ej omkostnaderna. -trager, wi. 1. kolportor, 
utdelare. 2. skvallrare, baktalare. -trage- 
rei, f. skvaller. -tragerin, /. se Austrdger. 

Australilier, -, w. australier. -erin, -wen, /. 
australisk kvinna. -sch, a. australisk. 

auslitrauern, itr. h. 1. sorja ut, bara sorg- 
dragten tillborllg tid. 2. upphora att sor- 
ja, att bara sorgdriigt. -traumen, I. itr. h. 
dromma ut, upphora att dromma. II. tr. 1. 
dromma till slut. 2. Sich (dat.) etw. ~ drom- 
ma om, inbilla sig ngt. -treiben, I. tr. 1. 
drifva ut, bort, kora ut; drifva pa bete. 
Keime r^ skjuta skott, Knospen ~ knop- 
pas. 2. Etw. ausgetrieben haben: ej vidare 
sysselsatta sig med ngt. II. itr. s. Die Kei- 
me treiben aus: brodden sticker upp, skot- 
ten skjuta fram, der Scliweifs treibt aus: 
svetten sipprar ut. -trelber, m. person som 
drifver ut, bort. -treibung, /. utdrifvande 
m. m. se austreiben. -trennen, tr. spratta ur. 
-treten, I. itr. s. 1. taga ut ett steg. 2. ut- 
triida, stiga ut. 3. Auf Abioege ~ ga vilse, 
biid. raka pa afvagar, misstaga sig. 4. stiga 
ofver sina braddar, fioda ofver; ofverskrida 
det tillborligas grans, ga for langt. II. tr. 
1. trampa ut, ur. 2. sparka ut, sonder. 3. 

gnm trampande el. gS,ende Urhalka, nota. Die 

Schuhe ~ trampa ut akorna. 4. trampa ut, 
gnm patrarapning slacka. III. rfl. gnm 
trampning ei. gaende notas. -trinken, tr. 
dricka ur, tomma. -tritt, m. 1. uttradande, 
uttriide. 2. yttre trappa, forstugukvist, bal- 
kong. -trocknen, I. tr. torka invandigt, ut- 
torka, torrlagga. II. itr. s. uttorka, utsina. 
-trocknung, /. -trommeSn, tr. 1. trumma ut, 
utbasuna. 2. Jn ~ gnm buller och ovasen 
gifva sitt missnoje med ngn tillkanna, drif- 
va ut honom. -trompeten, tr. uttrumpeta, 
titbasuna. -tropfeln, -tropfen, itr. s. dropp- 
vis rinna ut, sippra ut. -trotzen, itr. h. upp- 
hora att trotsa. -tuftein, tr. gnm harklyf- 
verier ei. sofismer sluta sig till, leda i be- 
visning. -tiinchen, tr. invandigt fargstryka, 'W =" fttreg&eado iippsl.'».j5»or<i Jikia < knar plur. f h*r omljud. F familjart, P Ugre spr&k. % mindre brukilgt. austusolien 60 anszerren hvitmena. -tuschen, tr. tuscha; farglagga. 
-tuten, tr, tuta. -Uben, tr, utofva, forofva. 
Rache /v hamnaa. -Uber, m. utofvare, for- 
ofvare. -Obung, /. 1. utofning. 2. utf orande, 
verkstallighet. In i^ bringen: satta i verk- 
Btallighet, verkstalla. -verkauf, m. hand, slut- 
forsaijning, realisation, -verkaufen, tr, 1. ut- 
salja. 2. hand, slutforsalja, reaiisera. -wach- 
sen, I. itr, s. o. h. \. wt. r/. utbildas, bli 
fullvaxt. 2. vaxa ut, fa utvaxter. 3. vaxa 
igen, gro igen. II. tr. vaxa ur. -wachsung,/. 
•wagen, rjl. vaga eig ut. -wagen, tr. 1. vaga 
ut, vaga till, utminatera. 2. biid. vaga, be- 
doma, uppskatta. -wagung, /. -wahl, /. ur- 
val. -wahlen, I. tr. utvalja. II. itr. h. sluta 
valja, gora sitt val. -wahlung,/. -walken, tr. 
fardigvalka. -walzen, I. tr. utvalsa. II. Ur. 
h. sluta valsa. 

Auswanderller, m. -In,/, utvandrare, emigrant. 
-n, itr. 1. s. utvandra, emigrera. 2. h. om ge- 
■aiier: sluta vandra, sluta vandringsaren. 
-ung,y. utvandring, emigration. 

ausiiwarmen, tr. fuiistandigt uppvarma. -warten, 
tr. afvakta, vanta pa. -wartig,a. frammande, 
utlandsk, fr4n annan stad ei. ort ei. land, 
utrikes. ~er Berichterstatter einer Zeitung: 
korrespondent till en tidning, Minister des 
i^en: utrikesminister. -warts, adv. 1. utat. 
'v gehen: gS, ut med fotterna. 2. ute, utom- 
hus, utom staden, utomlands, annorstades. 
-waschen, tr. I. urtvatta, skblja ur. 2. tvat- 
ta invandigt, tvatta ur. 3. bortspola, un- 
dergrafva. -waschung, /. -wassern, tr. ur- 
vattna, vattenlagga. -wasserung,/. -wattie- 
ren, I. tr. vaddera. II. rjl. F stoppa upp 
Big. -wechsein, tr. utvaxla, utbyta. -wech- 
s[ejlung,/. -weg, m. utvag, utgang. -wehen, 
I. itr. 1. h. upphora att blasa. 2. s. slackas 
af vinden, slockna. II. tr. blasa ut, slacka. 

Ausweichilegeleise, n. vaxelspar. -en, a) st.itr.s. 
1. ga ur vjigen, ym; for ngn; undvika, und- 
gk. 2. h&Ila ur vagen, halla at sig. 3. gifva 
efter, bugta sig. 4. ga ofver. b) sv. tr. upp- 
blota, vattenlagga. -eplatz, m. -estelle, /. 

motesplats far jarnvagstig m. m. 

auswelllden, tr. 1. afbeta. 2. jag. uttaga inalf- 
vorna ur. -dung, /. -nen, itr. h., tr. o, rjl. 
grata ut. -s, -e, m. vittnesbord, intyg, do- 
kument, legitimering. -sen, I. tr. 1. utvisa, 
forvisa. 2. utvisa, intyga, bevisa. 11. rji. 1. 
visa sig, blifva klar. 2. legitimera sig. -fsen, 
tr. hvitmena. -fsung, /. -sung,/, utvisning. 
-sungsbefehl, m. utvisningsorder. -ten, I. tr. 
utvidga. II. rjl. utvidgas, vidga sig. -tung,/. 

ausllwendig, a. 1. utvandig, yttre, utanpa. 2. 
adv. utantill. -werfen, tr. 1. sla ut, sender, 
in. 2. kasta ut, upp. 3. kasta upp, grafva 
upp. 4. hand, sarskildt anteckna. 5. gnm p&- 
kastning slacka. -werfung, /. -wettern, itr. h. 
0. rJi. Es hat \^sich] ausgewettert: ovadret 
bar upphort, mm. er hat [sicAj ausgewet- tert: ban bar rasat ut. -wetzen, tr. slipa 
bort. -wichsen, tr, 1. smorja, blanka (in- 
vandigt). 2. F jn ^ sla, kl^ ngn. -wickein, 
I. tr. veckla ut, upp, reda ut. II. r/. reda 
sig. -wick[e]lung, /. -wlegen = auswdgen. 
-windefn, tr. linda upp, aftaga lindorna af. 
-winden, I. tr, 1. vrida ut, ur. 2. vinda ut, 
upp. II, rjl. reda sig. -winsein, itr. h. upp- 
hora att jamra sig, att gnalla, att kvida. 
-wintern, I. tr. 1. utsatta for vintern. 2. be- 
vara, foda under vintern, vinterfoda. II. 
rjl. o. itr. s. ofvervintra. -wirken, I. itr. h. 
upphora att verka, att handla. II. tr. 1. 
utverka. 2. verka ei, virka slut pd. -wirkung, 
/. "Wirren, tr. reda ut, upp. -wischen, tr. 1. 
torka ur, torka. Sich (d&t.) den Schlaf aus 
den Aug en 'w gnugga somnen ur ogonen pa 
sig. 2. stryka ut, bort, utplana. 3. F Jm 
eins rsj sla till ngn. -wittern, I. tr. 1. viidra 
upp, uppspara. 2. lata vittra, utsatta for 
luftens paverkan. II. itr. s. vittra, forvitt- 
ra. -witterung, /. -witzen = ausklUgeln. -wol- 
ben, tr. hvalfva, ofverhvalfva. -wolbung, /. 
hvalfning, hvalf. -wuchern, I. tr. gnm. oc- 
ker utplundra. II. rJi. frodigt utbreda sig, 
frodas. -WDchs, m. 1. utvaxande. 2. utvaxt. 
-wUhien, tr. grafva, rota, boka ut, ur, upp. 
-wundern, rjl. upphora att forvanas. 
Auswurf, m. 1. utkastande. 2. det utkastade; 

hvad hafvet kastar ut ei. upp as. tang, straudgods; 

upphostadt slem. 3. utskott, afskum; ma- 
kulatur. -spapier, n. makulatur. -sstoff, m. 
exkrementer. -swa[a]re, /. utskottsvara. 
ausllwiirgen, tr. med stor anstrangning kra- 
kas Upp. -wut[h]en, I. itr, h. rasa ut, om 
stormen: lagga sig. II. rjl. urladda sin vre- 
de, rasa ut. -zacken, tr. udda ut. -zackung, 
/. -zahlen, tr. 1. utbetala. 2. Jn r^ betala 
till ngn hela hans fordran. -zahlen, ^r.rakna 
till, ut, upp. -zahlung, /. utbetalning. -zah- 
lung, /. ut-, upprakning. -zahneln, -zahnen, 
tr. tanda, udda ut. -zahnung, /. -zanken, F I. 
tr. 0. itr. h. trata, grala (pa). II. rjl. 1. gra- 
la slut. 2. rpr. trata pa hvarandra, kifvas. 
-zapfen, tr. 1. aftappa. 2. utskanka. -zap- 
peln, itr. h. upphora att sprattla. -zausen, 
tr. 1. Jm die Haare /x/ slita af ngn haret. 
2. Jn r^ lugga, ilia tilltyga ngn. -zeclien, 

1. itr. h. sluta kalaset, upplosa dryckesla- 
get, ej dricka mer. II. tr. dricka ur, tom- 
ma. -zehren, I. tr 1. fortara, gora slut pa. 

2. tiira, aftara; utsuga, utarma. II. rjl. ta- 
ras, aftiiras, utmarglas. III. itr. 1. s. = //. 
2. h. sluta fortara, sluta ata. -zehrung,/. 
utmargling, afmagring, tvinsot. -zeichnen, 

I. tr. 1. teckna, rita fardig. 2. utmarka, 
forse med marke, marka, kanneteckna. 3. 
utmarka, beliandla med utmarkt aktning. 

II. rjl. utmarka sig. -zeichnung,/ 1. mar- 
ke, tecken, etikett. 2. utmarkeiae. -zerren, 
tr. slita, draga ut, af. Ur, latrannltlTt, rji. reflexlTt, St. •larai, SV. *ta.s.%, tr. traniiti^t Terb. h, h*r hah^n, $. h»r *ein till hj&lprerV iXQszlehbar — 61 bahen ausziehljbar, a. som kan dragas ut. -en, I. tr, 
1. draga ut, taga ut. 2. afdraga, aftaga, af- 
klada. Biid. die Uniform ~ uppgifva soldat- 
yrket, jn rein ~ utplundra ngn; die Kin- 
derschuhe ^ trampa ut barnskorna. 3. ut- 
Btriicka, nttanja. 4. draga nt tin heia sin langd. 
5. reffla. II. rjl. 1. klada af sig. 2. tanja ut 
Big. III. itr. s. 1. draga, taga ut, bort. 2. 
fljtta; utvandra, emigrera. 3. F taga till 
benen. -tisch, m. utdragsbord. -ung, /. ut- 
dragande m. m. se ausziehen. 

aiisllzieren, tr. utsira, utsmycka. -zimmern, tr. 
tekn. fortimra. -zimtnerung, f. -zlnnen, tr. 
fortenna. -zirkein = ahzirkeln. -zischen, tr, 
hvasa at, uthvissla. -zittern, itr. h. npphora 
att darra, att dallra. -zug, m. 1. uttag, af- 
tag, flyttning, utvandrlng. 2. utdrag, sam- 
mandrag, extrakt, kvintessens. 3. utdrags- 
Bkifva, utdragslada. -zugiich, adv. i utdrag, 
i samraandrag. -zugsfest, n. judarnes pask- 
hogtid. -zugsweise == auszuglich. -zupfen, tr. rycka ut, af, draga ut, ur. -zUrnen, itr. h. 

upphora att vredgas. -zwitschern, itr. h. 

upphora att kvittra. 
authentisch, a. autentisk, trovardig. 
Autolidafe, -5, n. autodaf^. -didakt, -ew, m. au- 

todidakt, sjalflard. -mat, -e», m. automat. 
Autor, -5 el. -oren, 'dren, m. au(k)tor, forfat- 

tare, uppbofsman. -isieren, sv. tr. au(k)- 

torisera. -itat, -en^f. au(k)toritet. -schaft,/. 

forfattarskap. 
auweh, judiskt: auweih, itj. aj, o ve. 
Auxiliirtruppen,/. pi. bjalptrapper. 
avlianci'eren, sv. itr. s. avancera. -ertieren, sv. 

tr. uiiderratta. -ertissement, -5, n. under- 

rattelse. -is, -e, m. underrattelse, avis. 
Ax!!e se Achse. -iom, -e, n. axiom, grundsats. 

-t, -e t, f. yxa. Biid. die i>^ an den Baum 

legen: gripa verket an. 
Azur, -5, 0, m. 1. asur(farg), bimmelsblatt. 2 

poet, asuren, liimlen. -blau, -[e]n, a. asurbla, 

himmelsbla. B. ba, itj. ugf. ba, ba, prat. 

Ija, itj. barmande f&ret« l&te, ba. 

'Jaar se bar 4. 

feacchant, -en, m. backant. 

8i5!Ch, -e t, m. dim. Bachlein, -elchen, back. 
-amsel, /. stromstare. -bluma, /. kabbelok 
(Oaltha palustris). -bohne, -bunge, /. back- 
arenpris, backbona (Veronica beccabunga). 
-e, -n,f. -er, -, m. jag. vildsvinshona, -hanne 
ofver tva ar. -holder, m. olvonbuske (Vi- 
burnum opulas), -steize, y. aria. 

teack, sja. I. adv. back. II. -en^f. % -c, n. back, 
-birne, f. matpiiron. -bleeh, n. (bak)plat. 
-bord, w. sj(j. babord. -butter,/, matsmor. -e, 
-w,y, -en, -, m. dim. t, 1. kind, kindben. bim. 
die Backen voll nehmen ei. mit vollen Backen 
in die Posaune stofsen: ngf. taga munnen 
for full, ofverdrifva. 2. sja. laring. -en, st. 
o. sv. I. tr. 1. baka. 2. torka. 3. steka i pan- 
na. 4. branna, t. ex. Ziegelsteine. II. itr. 1. h. 
bakas, etekas. 2. h. 0. s. hardna, blifva ta- 
tare, fastare, packa sig samman. -enbart, 
m. kindskagg, polisonger. -enbein, n. kind- 
ben. -engrubchen, n. grop pa kinden. -en- 
schlag, -enstreich, m. kindpust, orfil. -en- 
zahn, m. oxeltand. 

Backer, -, m. bagare. -ei, -en, f. 1. bageri. 2. 
bagaryrke. 3. bakverk. '\Vi,-nen^f. bagarfru. 

Backilfisch, m. 1. stekt fisk. 2. flicka i slyn- 
aldern d& hon berjar speia dam. -form, /*. brod-, 
bakelseform. -gerat[h],w.bakredskap. -haus, 
n. bakstuga. -mulde, f. baktrag. -ofen, m. 
bakugn. -pfanne, f. etekpanna. -pfeife, /. 
orfil. -pflaume,/. sviskon. -schaufel,/. -scheit, 
n. kakspade, ugnsspade. -stein, m. tegel- sten. -stube, /. bakstuga. -wa[a]re, /. bak- 
verk. -wanne, /. baktr&g. -werk, n. bakverk. 
-zahn, m. oxeltand. 

Bad, -er f, n. 1. bad. Biid. iron, /m das r^ ge- 
segnen: ugf. lata ngn fa sina fiskar varma. 
2. badort. Ins ~ reisen: resa till ngn bad- 
ort. -eanstaft, /. badinrattning. -efrau, /. 
badgumma. -egemach, n. badrum. -ehose, 
/. bad-, simbyxor. -ekappe, /. badmossa. 
-eiiste, /. forteckning ofver badgaster. 
■emeister, m. 1. badmastare. 2. simlarare. 
-en, sv. I. tr. bada. II. itr. h. o. rjl. bada, 
bada sig. Sicit in Thrdnen ^ bada, simma 
i tarar. -ener, -, m. -enerin, -nen,/. -enser, 
-, m. -enserin, -nen, f. invanare i landet 
Baden, badensare, badensiska. -ensisch, a. 
badisk, badensisk. -er, -, m. 1. badande. 2. 
barberare, faltskar. -erel, -en, f. badinratt- 
ning. -ezeit, /. 1. badtid. 2. badsasong. 
-ezelle, /. badhytt. -ezeiig, n. badlinne. 
-isch, a. badisk. Das ~c ; Baden. 

baen, sv. itr. h. saga ba, braka. 

baff, itj. paff. 

Baffchen se Beffchen. 

Bagage, -», /. 1. bagage, reseffekter. 2. F 
slodder, pack. 

Bagateliile, -n,/. bagatell, smS-sak, obetydlig- 
het. -schu!den,y. /)/. smaskulder. 

Bagger, -, m. mudderverk. -boot, n. mudder- 
pram, mudderverk. -n, sv.tr. muddra, mudd- 
ra upp. -ponton, -prahm, m, mudderprim. 

bah, itj. ba. 

bahen, sv, tr. utsatta for varme, basa. PJlan- 
zen «w gnm T&rme drifva vaxter. iced. a) lagga 
varma omslag p§,, b) badda. ' f»r*r4<'nde wicpilftfiiord. * Ikta «in«. laknar plur. f har omljad. F familjitn. P ia«re •pr»,k. % nalndr*. hrwkllft. Bahn Bahn, -en, f. 1. bana, vag. Vani. bUd. ^^t hreclien^ 
machen: bryta, roja vag; jm die ~ abge- 
winnen: hinna om ngii. 2. banad vag i snon; 
skridskobana ; jarnbana, jarnvag; rannare- 
bana, taflingsplats, arena. 3. vad i kiader. 
-bau, m. jarnvagebyggnad. -brecher(ln), m. 
(/.) banbrytare, (-erska). -breite, /. 1. ba- 
nans, 2. vadens bredd. -brUcke,/". viadukt. 
-en, sv. tr. bana. -geleise, n. jarnviigsspar. 
-hof, m. bangard, jarnvagsstation. -hofsin- 
spektor, m. stationsinspektor. -hofsrestaura- 
tion, /. jarnvagsrestauration. -korpep, m. 
■linie, y. jarnvagslinie. -los, a. obanad. -steig, 
m. jiirnv. perrong. -warter, m. banvakt. -zug, 
VI. jarnvagstag. 

Bahrlle, -w, /. b&r. -[enjtragep, m. en b&rs ba- 
rare. -tuch, n. barduk. 

Bahung, /. basande m. m. se hdhen. 

Bai, -en, f. haf sbugt. -ep se Bayer. 

Bajlladere, -n, f. bajadar, indisk danserska. 
-azzo, -[s], -5, m. pajas, -onett, -e,w. bajonett. 

Bake, -n,f, sje. sjomarke, b&k. 

Balancilier, -5, m. vagbalk, balans. -leren, sv. 
tr. o. itr. h. balansera, balla (i) jamvigt. 

bald, -er f, adv. 1. snart. Je balder, Je lieber: 
ju forr dess hallre. 2. latt. 3. nastan, t. ex. 
ich ware <-w gef alien, inskjutet: ich hdtte <%/ 
gesagt: jag hade sa nar sagt, 4. -x* ... /^^ 
an ... iin. -achin, -e, m. baldakin, tronhim- 
mel. -e, % = bald. 

Balde, 0,/. In ~ snart. 

baldjiig, a. snar. -moglichst, -thunlichsi, adv. 
snarast mojligen, ea snart sig gora later. 

BaSg, -e f, m. 1. (djur)hud, skinn. 2. hud, 
mage, buk. 3. bot. frohylsa, skida, balja, 
skal. 4. uppstoppad figur. 5. baig, 6. pi. wt. 
-er t, F slyngel, slyna. -e, -n,f. balja, tvatt- 
balja. -en, sv. I. tr. fla. II. rfl. 1. byta om 
skinn. 2. slass, brottas, vara i slagsmal. 
-entreter se Balgtreter. -er, -, m. slagskiim- 
pe. -erei, -en, f. slagsmal. -frucht, /. bot. 
skidfrukt. -kapsel,/. bot. balja, skida. -wech- 
sel, m. ombyte af hud, af skinn. -treter, m. 
biilg-, orgeltrampare. 

Balke[n], -ns, -n, m. dim. f, 1. bjalke. ordspr. 
das Wasser hat keine fKjn : vattnet ar ej att 
lita pL 2. balk, vagbalk. -ndecke, /. bjalk- 
tak, bjalklag. -nhoch, a. hog som taket. ^ 
springen: hoppa hogt i taket. -niags, /. 
•nwerk, n. bjalkverk. 

Balkdn, -s ei. -e, m. balkong. 

Bail, -e t, m. 1. ball. /^ spielen: kasta b§,ll. 
2. klot, biljardklot, kula. 3. klot, glob. 4. 
bal, danstillstallning. Auf den ^ ei. zu rs, 
gehen: ga pa bal, zum <v/ sein: vara pa bal. 
-ade, -n, f. ballad, -anzug, m. baldragt. -ast, 
-e, m. barlast. -asten, sv. tr. barlasta. -ei, 
-en,f. ordensomrade. -en, a) -, m. 1. = Ball 
1—3. 2. det tjocka kottet under tummen 
och stort&n; ho« djur: has. 3. bal, varubal, 
packe. b) sv. I. tr. Die Hand zur Faust ei. — 62 — bang[e] 

die Faust <-w knyta handen, Schnee «w for- 
ma sno till ballar, gora snoballar. II. itr. h. 
o. rji. knyta sig, knytas. Der Schnee ballt 
[sidi] : snon ar kram. -engut, n. varor i ba- 
lar. -enschnur, /. packsnore. -enstock, m. 
packkapp. -enwa[a]re, /*. = J5aZ/e7j^w^. -en- 
weise, adv. balvis, i balar. -erbiichse, /. 
knallbossa, leksaksbossa. -ern, ballern, sv. 
itr. h. vasnas, bullra. -ett, -e, n. balett. 
-fest, n. balbjudning, bal. -horn, -e, m. F 
person som forsiimrar i st. f. att forbattra. 
-hornisieren, sv. tr. riitta oriktigt, forsamra 
hvad man vill forbattra. -hornisierung, /. 
■kelJe, /. siiltra, saltra. -kugel, /. klot, bil- 
jardklot. -on, s, m. 1. ballong, luftballong. 
2. rund flaska, pumpa. -schlagel, m. = Ball- 
kelle, -spief, n. ballspel. 

Balsam, -e {&rv. ---), m. balsam, -hauch, m. 
balsamisk flakt. -reren, sv. tr. balsamera; 
parfymera, gora valluktande. -lerung, f. 
-ine, -n, f. balsamin. -isch, -ig (- - -), a. bal- 
samisk. 

Balz, -en, f. -e, m. fagellek. -en, sv, itr. h. i 

Bht om tjadern: Spela. 

Bambus, -[se], m. bambu. 

bamm, itj. se bimm. -e!, -n, -elel, -en, J". F ngt 
hangande, dinglande. -ein, sv. itr. h. F han- 
ga och dingla. 

Ban, -s, m. ban, stathallare i ett banat. 

Banijane, -n, f. banan, bananasfrukt, bana- 
nastrad. -at, -e, n. banat. 

Band, a) -er f, n. 1. band, rem, snore, snodd; 
tunnband, bandjarn, jiirnband, tvarband, 
bindel, forband; med. ligament. Biid. aufser 
Rand und ~ sein: ugf. hoppa ofver skak- 
lorna. b) -e f, ni. 2. band som en bok &r bun- 
den 1, parmar. 3. band, volym. c) -c, n. 
4. band, boja, fjattrar. 5. foreningsband. 
-age, -n, f. bandage, forband. -agist, -en, 
m. bandagist; kirurg. -e, -n, f. 1. rand, in- 
fattning. 2. band, skara, trupp. 3. pobel, 
slodder. -elier, -e, n. bantler, axelgehang. 

Bandelirbesatz, m. bandgarnityr. -relch, a. rik 
pa (bok)band, pa volymer. -rn, sv. tr. 1. 
banda, t. ex. das Wachs. 2. forse med ran- 
der, randa. -weise, adv. bandvis, i band. 
-zahS, /. antal band. 

-bandig, a. i sms. med rakneord, innehaUande sa 
eller sa manga band, volymer, t. ex. ein 
zweirK^es Werk. 

bandigllen, sv. tr. tamja, tygla, kufva. -er, -, 
m. (djur)tamjare. -ung, /. tamjande m. m. >e 
bdndigen. 

Bandit, -en, m. bandit, -enhaft, a. banditaktig. 

Bandljreif, m. tunnband. -rose, /. bandros, ro- 
sett. -tresse, /. trens, galon. -wurm, m. bin- 
nikemask. 

bangl|[e], -er [f], a. beklamd, angslig, riidd, 
angestfull. Ich bin ei. mir ist *>/ jag ar radd, 
jag angslas, jn ei. jm vor jm *>* machen: 
skramma ngn for ngn, F /^# machen gilt ilr. intranaitirt, rJi. rellexiTt, .ff. tt»r!tt, *«. tTagt, ir. trmnsitlrt verb. A. bar Ao5*n. «. h»r ««<« till hJ4IpT«rl». Ilange — 63 baronisieren nicht: ugf. ingen radder har. -e, 0, y. be- 
klamdhet, angest, oro, radsla. Hahen Sie 
keine f\*! var lugnl -en, sv. I. itr. h. pers. o. 
opers., samt rjl. 1. Yara radd, orolig, frukta, t. 
ex. ich hange {mich) ei. es hangt mich ei. mzV 
filr el. um mein Leben, vor dem Tode: jag 
fruktar for mitt lif, ar radd for doden. 2. 
med oro langta, nach etw. : ef ter ngt. II. tr. 
gora orolig, ingifva fruktan. -heit t, -ig- 
keit, /. beklamdhet, oro, angslan. 
banglich, a. beklamd, angslig. 

Bank, y. a) -e f, 1. bank as. sandbank, korallbank 

m. m. 3. bank, soffa. Biid. etw. auf die lange 

fyj schieben: Uppskjuta ngt tm en oviss framtid, 

etw. hinter ei. uber die nw werfen: lagga ngt 
asido, ej bry Big om det; durch die t^ 6f- 
VQi Oil bank, atan nndantag. 3. bank, verk- 

bord 83. feyfvelb^nk m. m. b) -«W, 4. bank 88. 

v&xeibank, speibank m. m. Geld bei dcr «w stehen 
haben: hafva pengar innestaende pa ban- 
ken, /x^ halten ei. aujlegen: balla bank. 

Bankeillgesang, m. marknadssang, -visa, -kind, 
n. oakta barn. -Sanger, m. marknadssan- 
gare. -sohn, m, oakta son. -tochter, /. oakta 
dotter. 

Banker, -, m. torgm an glare. 

fcankerott, bankerutt, I. a. bankrutt. II. -e, m. 
bankrutt, konkurs, cession, -leren, sv. itr. 
h. blifva bankrutt, gora konkurs. -lerer, m. 
bankruttor, cessionant. 

Bankiiert, -e, m. oakta barn, bastard, -ett, -e, 
n. bankett, kalas. -haSter, m. vid spei: bankir. 
Air J -s, m. bankir. -note, -«, f. banknot, se- 
del. -platz, m. ort dar bank finnes. -schein, 
m. = Banknote, -schwindel, m. -unwesen, n. 
banksvindel. -zette!, m. = Banknote. 

Bann, -e, m. 1. fortroUning som binder en rid ett 

visst staiie, gdr en orCriig. 2. bannlysning, bann- 
strale, landsforvisning, akt. Iri den 'v* thun 
el. mit dem r%j belegen : bannlysa, landsfor- 
visa, forklara i akt. 3. a) domsratt, b) om- 
vkde for ngns myndighet, c) detta omrades 

bebyggare, d) uppbad inom ett dyl. omrS.de. 

-bruch, m. en bannlysnings upphiifv^ande. 
-bulle, y. bannlysningsbref, bulla, -en, t7\ 1. 
gnm ofvernaturlig trollmakt ei. tjusnings- 
kraft beherska, a) fasthalla p& ngt staiie, for- 
hilxa, beddra, b) forfiytta tin ngt ataiie, be- 
svarja, frammana, c) bortdrifva fran ett staiie, 
utdrifva. 2. forbanna, beliigga med forban- 
nelse; forgora. 3. bannlysa. 4. forvisa, 
landsforvisa. 5. fridlysa. -er, -, 1. m. besvar- 
jare. 2. n. ban^r, fana, falttecken. -erflUch- 
tig, a. som ofvergifvit fanan, rymt, deser- 
terat. -ertrager, m. bant^rforare. -fluch, m. 
bannlysning. -herr, m. lansberre. -meile, f. 
stadsomrade. -spruch,m. bannlysning. -stein, 
m. granssten for ett Bann 3 b. -strahl, 
banns trMe. 

Banllquier, -s, m. bankir. -us, -, m. le Ban. 

Baptist, -en, m. baptist. -Isch, a. baptistisk. bar, a. 1. bar, naken. 2. blottad, saknande, 
fri fran, utan. 3. oholjd, omisskannelig, 
pataglig, klar. 4. kontant. i^^e Munze:)s\iia.- 
gande mynt, mm. etw. fiir f>.i, fiir ~e Miin- 
ze, filr ~e» Ernst nehmen : taga ngt for 
kontant, for fullt allvar. 

Bar, -en ei. % -e, m. 1. bjorn, junger r^ rani, 
bjdrnunge. 2. F bjorn, fordringsagare. Ei- 
nen ~en anbinden ei. aufbinden: skaffa sig 
en bjorn, siitta sig i skuld, einen /x/ew ab- 
binden: sla ilijiil en bjorn. 

Baracke, -n,/. barack; dalig, usel hydda, koja. 

Barbar, -5 ei. -en, -en, m. barbar. -ei, -en, f. 
barbari, grymhet, rabet. -in, -nen,f. bar- 
barisk kvinna. -isch, a. barbarisk. 

barbeinig, a. barbent. 

Barbeifs, -e, w. F = Bdrbeifser 2. -er, m. 1. 
bjornbund, bulldogg. 2. F tvarvigg, bit- 
varg. -ig, a. straf, franstotande, argsint. 
-igkeit,y. franstotande, argt satt. 

Barblichen, -el, -s, -[s], n. dim. af Barbara. 

Barbier, -c, m. barberare, afr. lagre faltskar. 
-becken, n. rakfat. -en, sv. tr. raka, barbera. 
F Mid. jn fiber den Loffel f\i narra, bedraga 
ngn. -iaden, m. rakstuga. -messer, n. rak- 
knif. -riemen, m. rakstrigel. -stube, /. rak- 
stuga. 

barclien, a. af parkum. -t, -e, m. parkum. 

bardauz, itj. ugf. pladask. 

Bardlle, -w, m. bard, skald, sangare. -i[e]t, -e, 
n. o. % m. stridssang. -isch, a. betraffande 
barder, barda-, skalde-. 

Baren!!beifser se Bdrbeifser. -haut, /. bjorn- 
hud. F auf der ~ Uegen: lata sig. -hauter, 
m, latmask. -miitze, f. bjornskinnsmossa. 
-raupe, f. bjornspinnarens larv. -zottig, a, 
lurfvig som en bjorn. 

Barett, -e, n. barett. 

Barllfrost, m. barfrost. -fOfs, a. barfota. -fU- 
fser, m. en som gar barfota, i sht barfota- 
munk. -fufsig, a. barfotad. -geid, n. kon- 
tanta pengar. -hand, -handig, a. barband. 
-haupt, -hauptig, a. barhufvad. 

Barin, -nen,f. bjorninna, bjornbona. 

Bariton (kort a), -5, -e, m. mus. baryton. 

Bark, -en,f. sjo. bark(skepp). -asse, -n, f. sjo. 
barkass, storbat. -e, -n, f. sj». 1. bark, afv. 
mindre segelb§.t i aiimh. 2. ett slags platt 
flodfartyg. 

Barlapp, m. bot. lummer (Lycopodium). 

Barmllbrot, n. brod bakadt med jast. -e, 0,/. 
1. jast. 2. fradga p& oi. 

barmherzig, a. barmhertig, miskundsam. 've 
Schwestern: barmhertighetssystrar. -keit,/. 
barmhertighet, miskund. 

barmig, a. jastblandad, grumlig af jast. 

bar6ck,a.barock,befangd.-helt,/.befangdhet. 

Barometer, -, m. 0. n. barometer. 

Baron, -e, m. baron, friherre. -esse, -n, -in, 
-nen, f. baronessa, f riberrinna. -isieren, sv. 
I. tr. utnamna till baron, uppboja i friherr- • far«cien.1« uppslaK-iord. * akta Kraii. laknar plar. f bar oniljii'l F familjiirt, P lagr*" tprik. % mindr. Barre — 64 — BanflOfse ligt stand. II. itr. h. F lefva sjangtiltj spe- 
la friherre^ gora intet. 

Barrlle, -n,/. 1. (inetall)stang, tacka, 2. bom, 
3. skrank. -en, -, wi. 1. = Barre. 2. ett gym- 
nastikredskap, huf vndsakligen for armgym 
nastik, bestaende af tvanne parallela bom' 
mar. -engold, n. guld i stanger, i tackor, 
-iere, -w, /. barriar, bom, skrank, hinder. 
-ikade, -n, f. barrikad, forskansning. -Ika' 
dieren, sv. tr. barrikadera. 

Baps[cli], -e [f], m. abborre. 

barsch, a. 1. amper, besk. 2. barsk, straf. 

Barschaft, /. reda penningar, kontanta till- 
gangar. 

Barschheit, f. barskt satt ei. uttalande. 

Bart, -e f, m. 1. skilgg. Bua. jm einen />/ {von 
Stroh] machen: narra, bedraga ngn,jm den 
'x* streicheln ei. um den /x; gehen : smickra, 
kurtisera ngn, in den rw hinein lilgen: Ijuga 
oforskamdt. 2.. nooi. mnntradar, barder hos 
Yissa fiskar. -becken, n. rakfat. -e, -n^f. 1. 
bredyxa. 2. zooi. hvalbard. -faden, m. mun- 

tradar, munsprot hos vlasa flskar o. insekter. 

Barthei, -s, m. ferkonn. af Bartolomeus. ordspr. 
er weifsj wo ^ den Most holt: agf. han ar 
minsann ej bortkommen, 

bartig, a. skaggig. 

Bartiikratzer, m. F skaggskrapare, barberare. 
-scherer, m. F barberare. -seife,/. raktval. 

Barutsche, -w, /. ett slags tv^hjuligt akdon. 

Baryton se Bariton. 

Basalt, -6; m. basalt, -en, a, af basalt. 

Baschiik (arv. - -), -s, m. bascblik. 

Baslle, -w, /. dim. t> 1- tvinniig kusln. 2. faster 
el. moster, tant. 3. bas. -engeschwatz, -en- 
gewasch, n. skvaller, karingprat. -enhaft, a, 
karingaktig. -enschaft,y. 1. kusinskap, tant- 
skap. 2. kvinnliga slagtingar. -ieren,sv.L fr. 
basera, grunda. II. itr. h. basera sig, grun- 
da sig, -l!isk,-e«,m.basilisk. -is,^a5e«,/'. bas. 

Basklle, -w, m. -in, -nen, f. invanare i de ba- 
skiska provinserna, basker. -isch, a. baskisk. 

bafs, I. adv. A. i hog grad, dugtigt. 2. poet. = 
besser. II. -c f, m. mua. bas. -blaser, m. fa- 
gottblasare. -brummer, m. borduna, snarr- 
verk pk orgei. -ist, -en, m. basist. -pfeife, /. 
fagott. 

Bast, -e [f], m. bast, -a, itj. basta. 

Bastard, -e, m. bastard, -en, -I'eren, sv. I. tr. 
korsa oiika arter. II. rjl. korsa sig, beblanda 
sig. -schaft, f. egenskap af bastard, -zeu- 
gung, f. korsning af olika raser ei. arter. 

Bastllel, -cw, /. bastion, b&lverk. -ein, sv. I. 
tr. syssla med gm&saker, kn&pa med. II. itr. 
h. syssla, knapa. -en, a. af bast, bast-, -ion, 
-en,/. jifT. -e, m. o. n. bastion, 

Bataillon, -c, n. bataljon. 

Batist, -e, m. batist. -en, a, af batist, batist-. 

Batterie, -[ein,/. batteri. 

Batzen, -, m. Batzen, myntsort «= 4 Kreuzer. 

Bau, -[ejs, -e ei. -ten, m. 1. byggande, upp- forande. 2. byggnad, konstruktion, striik- 
tur. 3. odlande, odling. 4. barg. brytande, 
bearbetning. 5. bygge, byggnad, byggning, 
hns. Einen #%/ erriohten : uppf ora ett hus. 
6. bo, hala, kula. BUd. immer in seinem n^ 
sitzen: standigt sitta hemma, aldrig ga 
bort, -akademie, /. teknisk hogskola. -amt, 
n. byggnadsintendentnr. -anschlag, m. kost- 
nadsf orslag till en byggnad. -art, /. bygg- 
nadssiittj -stil. -bedarf, m. byggnadsmate- 
rialier. -beflisseneCr), m. arkitekt(elev). 

Bauch, -e f, m. dim. Bduchlein o. -elchen, 1. 
mage, bnk. F /auler '%^ a) latmask, b) 6f- 
verfyld mage, t. «. i ordspr. /auler r^ studiert 
nicht gern. 2. hviilfning, rundning, inre, 
resonansbotten. -band, n. tunnband. -die- 
ner, m. frassare. -dienst, m. fraeseri. -e, 
BauchQ se Beuclie. -en, sy. I. rjl. bugta 
sig, vara bukig, svangd; gehaucht: bukig, 
kupig. II. My. bauGhen se beuchen. -ent- 
zUndung, /. raaginfiammation. -erin, Bau- 
cherin se Beiicherin. -fell, n. tarmsack, buk- 
hinna. -fluJs, m. diarre, utsot. ' -grimmen, w, 
magplagor, magknip, ondt i magen. -ig, bSu- 
chig, a. bukig. -knelfen, -kneipen =• Bauch- 
grimmen. -krampf, m. magkramp, kolik. -red- 
ner, m. buktalare. -piemen, m. bukgjord. 
-schmerz, m. «= Bauchgrimmen. -ung, /. 1, 
kupighet. 2. vani. Bauchung se Beuchung. 

Baullde, -n, /. saterhydda. -direktor, m. bygg- 
nadsintendent. -en, sv. I. tr. 1. bygga. 2. 
odla, bearbeta, bryta. II. r/. byggas, od- 
las. Sich arm ~ bygga sig fattig. III. itr, 
h. bygga. An etw. (dat.) ~ bygga pa ngt, 
au/ jn t^ bygga, forlita sig pa ngn. 

Bauer, 1. -, m. person som bygger, odlare, 
bearbetare, t. ex. der geduldige ~ des Erd- 
reichs. 2. -n ei. -s, -n, m. dim. f, bonde, landt- 
man. 3. -, m. o. n. fagelbur, bur. -arbeit,y. 
jordbruksarbete. -ei, -en, /. byggeri, byg- 
ge, -haft == bduerisch. 

Bauerllin, -nen^ /. bondkvinna, bondhustru. 
-isch, a. 1. landtlig, bond(e)-. 2. bondsk, r^. 

Bauerlljan, -e, m, bondlymmel. -kerl, m. bond- 
tolp. 

bauerlich, a. landtlig, bond(e)-, bondsk. 

Bauerniladsi, m. bond-, landtadel. -fanger, m, 
en som lurar bonder, bondprajare. -fange- 
rei, /. bondprajeri, -test, n. bondkalas. 
-fro[h]ne, /. bonddagsverke. -gut, n. bond- 
gard. -piacker, m. bondplagare. -regel, /. 
bondpraktika. 

Bauerll[n] schaft, /. bonderna i en by ei. inom ett 
visBt omride. -sieute, pi. bondfolk. -smann, m. 
bonde. -wesen, n. I. landtbruk. 2. bondskt 
satt. -wirt[hj schaft, /. landthnshMlning; 
jordbruk. 

Baullfach, n. byggnadafack. -tahig, a. odlings- 
bar, bftrg. som kan bearbetas. -fallig, a. bo- 
fallig, forfallen, -falJigkeit, /. bofallighet. 
-test, a. fast, Baker att bygga p&. -flSfse, /. itr. lBtran«itlTt, Vji. reflexivv, $t. ttarkt, SV. BTaft, tr. traoiitivt r«rb. h, har *4»i*n, S. bar «fftn till hj&lpverb. Bauflucht 65 — Bebakung timmerflotte. -fiucht, /. rak liiiie efter hvil- 
ken det bygges. -fUhrer, m. byggmastare. 
-gewerkschule, /. byggnadsskola. -grund, m. 
byggnadstomt. -herp, 771. byggherre. -hof, 
m. timmerplats. -holz, n. 1. byggnadsvirke. 
2. byggbit. -kasten, m. bygglada. -leuie, pi. 
arbetare vid ett bygge, timmerman. -lich, 
a. 1. rorande bygge ei. byggnadskonst, bygg- 
nads-. 2. beboelig. -lichkelt, /. 1. byggnad, 
bygge. 2. beboeligt tillstand. -lustig, a. 
byggnadslysten. 

Baum, -e t, wj. 1. trad. Bim. den Finger zwi- 
schen den 'n/ und die Borke stechen : tranga 
sig mellan barken och tradet; zwischen ~ 
tmd Borke sitzen: sitta i mellanhand, i 
klamma, F das geht iiber die Bdume: det 
gar alltfor langt. 2. bom. 

Bauilmann, m. arbetare vid ett bygge, timmer- 
man. -meister, m. byggmastare. -mein, sv. 
itr. h. dingla, elanga. -men, sv. itr. h. jag. 
filfi ned, taga trad, traa. 

baumen, sv. I. tr. uppresa. II. rjl. stegra sig. 

Baumlleule, /. kattuggla. -faike, m. larkfalk. 
-falle,y. jag. stockfiilla. -lest, a. fast, orubb- 
lig som ett trad, -frafs, m. rota pa trad, -fre- 
vel, m, skogsaverkan, forstbrande af trad. 
-gang, m. all6. -garten, m. frukttradgard. 
-gelander, n. spalier. -gerade, a. rak som 
en stor. -harz, n, kada. -hoch, a. hog som 
ett trad, jattelik. -kahn, m. ekstock af en 
urhalkad tradstam, kanot. -kitt, m. ymp- 
vax. -knospe, /. bladknopp. -lang, a. lang 
som ett trad. -laufer, m. zooi. tradkrypare. 
-laus, /. tradlus. -leiter, f. tradgardsstege. 
-los, a. tradlos. -malve,/. stockros. -marder, 
m. skogsmard. -mast,y. 411onbete. -messer, 
n. tradgardsknif. -nachtiga[l, /. jarnsparf. 

-Ol, n. bomolja. -pfahl, m. stor att binda trad 

Tid. -pflaster, «. ympvax. -rose, y. stockros. 
-salt,/, saf. -schere,/.tradgardssax. -schlag, 
m. lofverk. -schnitt, m. kvistning. -schroter, 
m. ekoxe. -specht,m.zooi. tradkrypare. -stark, 
a. stark som ett trad, mycket stark, -still, 
a. alldeles stilla, lugn. -stock, -strunk, m. 
stubbe. -stuck, n. tradplantering, frukttrad- 
gard. -stumpf, m. stubbe. -wachs, n. ymp- 
vax. -wagen, m. arbetskarra. -warter, m. 1. 
vaktare af frukttrad. 2. skogvaktare. -werk, 
n, tradparti, lofverk. -wolSe, f. bomull. F 
biid. ein Kind in «%/ wickcln: klema med, 
skamma bort ett barn, -wollen, a. af bom- 
ull, bomulls-. -wuchs, m. trads vaxt, vaxt- 
ligliet. -zucht,/. tradskotsel. 
Baullplatz, m. 1. byggnadstomt. 2. timmer- 
plats. -rede, /. invigningstal h&uet af en biaud 

byggnadsfolket. 

baurisch se bduerisch. 

Bauiirils, m. byggnadsplan, ritning till en 

byggnad. -sand, m. sand till murbruk. -s- 

back 86 Pausback. 
Bausch, -e t, •»•• r^gt svallande, t. ex. pos, puff p& ftrmar m. m. In '^w uiid Boyeu: pa en hoft, 
i ungefarligt medeltal, i stort, i slump. 
•armel, m. puffarm. -en, sv. I. tr. gbra sviil- 
lande, posig, posa upp. II. itr. h. o..rJl. 
svalla, posa. -ig, a. posig, svallande. -kauf, 
m. slumpkop. 

Baulischule, /. teknisk skola, byggnadsskola. 
-schung, /. pos. -schutt, m. byggnadsgrus. 

Bause, -w, f. kalkering, afprickadt monster. 
-n, sv. tr. kalkera, afsticka, afpricka. -pa- 
pier, n. kalkerpapper. 

Baulistelle, f. byggnadstomt. -stil, m. bygg- 
nadsstil. -te, f. % sg. tin pi. Bauten se Bau. 
-tischlerei, f. fast snickeriarbete i en bygg- 
nad. -unternehmer, m. byggnadsentrepre- 
nor. -verstandig, a. kunnig i byggnadskon- 
sten; subst. arkitekt. -wesen, n. byggnads- 
vasen, -konst. -z, itj. pladask, bums, -zaun, 
m. plank kring ett bygge. -zweck, m. Zu 
f^en: i ocli for en byggnad. 

Bayer, -n, m. bajrare. -isch, a. bajersk. -n, -5, 
0, n. Bajern. 

bayrisch, a. bajersk. 

Bazar, -e, m. basar. 

beilabsichtigen," tr. hafva for afsigt, arna, am- 
na, vilja. -acliten,* tr. beakta, gifva akt p4, 
taga hansyn till,lyda,f61ja. -aclitenswert[h], 
a. beaktansvard. -achtung,,/. aktgifvande, 
iakttagande, hansyn. -acliern,* tr, odla, 

bruka jorden. 

Beamtell(p), (adj. bojn.) m. ambetsman, tjanste- 
man. -nherrschaft, /. ambetsmannavalde, 
byrakrati. -nt[h]um, n. byrakrati. -nt[h]dm- 
iich, a. byrdkratisk. -nzopf, m. foraldradt, 
lojligt ambetsmannaskick. 

bellangst[ig]en,* tr. oroa, angsla, gora angslig. 
■angst[igjung, /. -anspruchen,'' tr, gora an- 
sprak pa, fordra. -anspruchung,y. -anstan- 
den,* tr. draga i betankande, hysa tvifvel 
cm, bestrida. -anstandung,/*. -antragen,'' tr. 
foresla, yrka, vacka forslag ei. motion cm. 
-antragung, /. 

beantwortllen,* tr. besvara. -ung, /. besva- 
rande, svar. In 'v Jhres Schreibens: till 
svar a eder skrifvelse. -ungsschreiben, n. 
-ungsschrift, /. (skriftligt) svar. 

beilarbeiten,* tr. bearbeta, bereda, odla, for- 
battra. Neu bearbeitete Auflage: ny fbr- 
battrad upplaga. -arbeiter(in), m. (/.) be- 
arbetare. -arbeitung, /. bearbetning. -arg- 
wohnen,"^ tr. misstanka,/^ einer (gen.) Sache: 
ngn for ngt. -argwohnung, /. misstanke. 

beaufsichtigllen,* tr. utofva uppsigt ofver, 6f- 
vervaka. -er, m. uppsyningsman, inspek- 
tor, kontroUor. -ung, /. uppsigt, tillsyn. 

beauftragllen,^ tr. Jn mit etw. f\> gifva ngn 
ngt i uppdrag, von Jm beauftragt: p§, upp- 
drag af ngn. -t8(r), m. fullmaktig, ombud, 
kommissionar. -ung, f. uppdrag(ande). 

bellaugenschelnigen," ^r. taga i ogonsigte, sy- 
na. -baken,* tr. tjo. utpricka segeiied. -bakung. ■ = fOreg&f^n.ie uppslagsord. * »kta »m». aaknar 

5 — i9r>27i. Tu*k-$V9nah $kolordhok. t h»r omljud. F familjitrt. P Ugre uprkk. % j bebandem -- 6Q bedtlnken /. -b^ndern,* tr. fdrse, smjcka, kanta med 
band, -birtet, -bartet, a. skaggig. -bauen,* 
tr. hebygga, odla, bearbeta. -bauer, -, m. 
bebyggare. -bauung,/. bebyggande m. m. .« 
bebauen, 

Bebelliand, n. gungfly. -n, sv. itr. h. bafva, 
skalfva, darra, urn etw.: for ngt. -schwanz, 
711. sadesarla. 

be!lbinden,* tr. ombinda. -blattern,* I. tr. for- 
se, klada med blad, lofva. 11. rji. lofvas. 
-bSechen,* tr. klada, besla med jarnbleck. 
-bleien,* tr. satta bly pa, ofverdraga med 
bly. -blumen,* tr. o. rjl. pryda, klada (sig) 
med blommor. -bohlen,* tr. bradsla, brad- 
fodra, golflagga. -borden, -borten,* tr. forse 
med barder, med lister, kanta. -bordung, 
-bortung, /. -bnllen,* tr. forse med glasogon. 
-briicken,* tr. sla bro ofver, -bruten,* tr. lig- 
ga pa, ligga ut, rufva pa. -brutung, /. -bu- 
schen, -buschen,* tr. plantera med bnskar. 
Bebuscht: bevaxt med buskar, med snS,r. 
"buschung, -buschung,/. buskskog, enar. 

Becher, -, m. bagare, pokal. -blume, f. bot. 
pimpinella. -glas, n. glas utan fot. -klang, 
m. glasens klang. -n, sv. itr. h. dricka, po- 
kulera. -sturzer, m. F dryckeskampe. 

Becken, -, n. 1. backen, fat. 2. bassangj 

dJild. 3. backen, nedersta delen af b&len. 4. mus. 

cymbal. -schSager, m. 1. bleckslagare. 2. 
cymbalslagare. 

bedachen,* tr. forse med tak, taklagga, tacka. 

Bedacht, I. -\e]s, 0, m. ofverliiggning, ofver- 
vagande, eftertanke. 3Iit gutem r^ efter 
mogen ofverlaggning, ~ nehnien ei. haben 
auf etw. (ack.); taga hansyn till ngt. II. a. 

1. betiinksam, eftertanksam. 2. Auf etw. 
(ack.) ~ sein: vara betankt pa ngt. -heit, /". 
betiinksamhet. 

bed^chtig, a. betanksam, forsigtig, varsam. 
-kelt, /. forsigtighet, varsamhet, 

bedachtlUos, a. obetanksam. -losigkeit, y. obe- 
tiioksamhet. -nahme, /. hansyn. -sam(kelt) 
= Bedachtig{keit). -voll, a. betanksam. 

Belldachung, /. 1. taklaggning. 2. tak, hem- 
vist. -danken," rJi. 1. hembara tacksagelser, 
tacka, bei jm fiir etio.: ngn for ngt. 2. iroa. 
sich fur etw. r^ betacka sig for, undanbedja 
Big ngt. -darf, -[e]s, 0, to. 1. behof, brist. 

2. behof, fornodenhet, forrad. -darfsfall, m. 
Im /v vid behof. 

bedauerlilich, a. beklaglig. -n,* tr. beklaga. 
-nswert[hj, -nswurdig,a.beklagansvard. -ung, 
/. beklagande. 

bedecklien,* I. tr. betacka, ofvertacka, holja, 
skyla, skydda. II. rf. I. betackas, holjas, 
skylas, ofverdragaa. 2. satta pa sig batten, 
mossan. 3. mil. skaffa sig betackning, skydd. 
-ung, f. betiickande, betackning, eskort, 
skydd. 'Ungsschiff, n. konvojskepp. 

bedenkllen,* I. tr. 1. betanka, ofvervaga. 2. 
Jn mit etw. ^ komma ihag ngn med ngt, von der Natur gut bedacht: af naturen val 
utrustad. II. rf. 1. betanka sig. Sich eines 
andern ei. eines Bessern ^ andra asigt. 2. 
tveka, vara tveksam. 3. tanka pa sig sjalf. 
III. n. 1. ofvervagande, betankande. 2. be- 
tanklighet, tvekan. «x* tragen: tveka, hysa 
betankligheter. -frist, /. betanketid, rad- 
ium, -lich, a. 1. betanklig. 2. betanksam, 
tveksam, tvehagsen. -lichkeit,/. betanklig- 
het, tvekan; svarighet. -zeit = Bedenkfrist. 

bedeutlleri,* tr. 1. betyda, beteckna, forestalla, 
antyda. 2. betyda, vara af betydenhet. f^d: 
betydande, ansenlig, betydlig. 3. Jm etw. ~ 
gifva ngn en vink om ngt, antyda ngt for 
ngn, lata ngn forsta ngt, jn ~ underratta 
ngn om ngt, undervisa ngn i ngt. -en[d]heit, _/. 
betydenhet, betydelse, vigt; ngt betydande, 
af betydenhet. -ni[f]s, -se^f. t = Bedeutung. 
-sam, a. betydande, vigtig, betydelsefnll. 
■samkeit, f. betydelse, vigt. -ung, /. bety- 
delse, vigt. Mw. mit ~ sagen : saga ngt med 
afsigt, med eftertryck, voti schlimmer r^ 
sein: hafva ngt ondt att betyda. -ungsleer, 
-ungslos, a. betydelselos, intetsagande. -ungs- 
scSiwer, -ungsvol!, a. betydelsefnll. 

bediellien,* tr. golflagga. -ung, /. golflagg- 
ning. 

bedienllen,* I. tr, 1. betjana, passa upp pS.. 
Die Tafel rsj passa upp vid bordet. 2. sko- 
ta, forratta, beklada. 3. kortspei. bekanna. 
II. rjl. betjana sig, js: af ngn. -sten,* tr. 
gifva ett ambete, en tjanst at. -stete(r), m. 
tjansteman. -stung, /. tjiinst, plats. -te(r), 
(adj. bejn.) m. betjant, -tenhalt, a. betjantak- 
tig, slafvisk. -tenhaftigkeit, /. betjantskick, 
slafviskt satt. -ung, /. 1. betjanande, upp- 
passning. 2. betjaning, tjanare; mil. servis. 

bedingllen,* sv. tr. 1. tinga, patinga. 2. be- 
tinga, utfasta som viikor. 3. gora beroende, 
inskranka, begriinsa. Bedingt: beroende, 
vilkorlig, ofri, begransad. 4. betinga, haf- 
va till forutsiittning ei. utgora forutsatt- 
ning for, vara forbunden med. -theit, /. be- 
roende, vilkorlighet. -ung, /. viikor. -ungs- 
los, a. utan viikor, ovilkorlig. -ungsweise, 
adv. vilkorligt. 

bedornen,* tr. omgifva med torne ss. skjdd. 

bedranglien,* tr. forsiitta i trangmal, ansatta. 
Bedrdngt : nodstald, betryckt. -er, m,. pla- 
gare, fortryckare. -lich, a. tryckande, svar. 
-nl[f]s, -se, -theit, -ung, /. trangmal, nod- 
stald, betryckt belagenhet, vedermoda. 

bedrohllen,* tr. hota. -lich, a. hotande. -ung, . 
/. hotelse. 

bedrucken,* tr. tryc"ka p^, fulltrycka. 

bedruckllen,* tr. fortrycka. -er, m. fortryckare. 
-theit, /. betryck. -ung, /. fortryckande, 
fortryck. 

Beduinlle, -«, m. beduin. -In, -were, /. beduin- 
kvinna. 

bedljnken,* I. tr, •. itr, h, oper«. Es bediinkt itr. iniran.itiTt, rjL r«flexlTt, St. «Urkt, SV. txAgt, tr. traasiUrt T«rl>. h, bar habtn, S. bar tHn till hjUprerb, bedtlrfen 67 — BefOrderin mich el. mir: det synes, det forefaller mig. 
11. n. formenande, mening. 

bedurf!!en,* itr. h. me& gen. o. tr. behofva, tarfva. 
-ni[r]s, -56, n. behof. -ni[f]sIos, a. iitan be- 
hof. -tig, a. behof vande, fattig. Finer (gen.) 
el. % eine Sache ~ i behof af en eak. -tig- 
keit, /. tillstand af behof, torftighet, fat- 
tigdom. 

belleggen,* tr. khr. harfva. -ehren,* I. tr. hedra. 
II. r^. Sich ~ zu: hafva aran att. -ehrung, 
/. -eid[ig]en,* tr. 1. beediga, med ed be- 
krafta, svara pa. 2. taga ed af, lata ga ed. 
-eid[lg]ung, /. -eifern,* rjl. ifra, vara if rig, 
ifrigt beiiioda sig. -elferung, /. -eilen,* I. tr. 
paskynda. II. r/?. skynda (sig). -einflussen,* 
tr. utofva inflytande pa, paverka. -einfius- 
sung,/. -eintrachtigen,* tr. gora intrang pa, 
vara till forfang for, forfordela. -eintrachti- 
gung, /. -eisen,* tr. 1. mv. rjl. ofverdraga(s) 
med is. 2. besla med jarn. -elsung, /. -en- 
d[ig]en,* tr. afsluta, eliita, fuliborda. -en- 
d[igjung, /. -engen,* tr. gora trang, inkrak- 
ta pa, inskranka, trycka, nedtrycka, ned- 
stamma, gora beklamd. -engtheit, f. trang- 
hetj beklamdhet. -engung, /. inkraktande 
m. m. se beengen. -erben,* tr. arfva. Beerht: 
Bom har arfvingar. -erdigen,* tr. jorda, be- 
grafva. irdigung,/. begrafning. -grdigungs- 
feier, /. grafoL 

Beerlje, -w, /. bar. -en, sv. tr. afplocka bar 
af. -hutep, 772. vinbargsvaktare. -most, m. 
den vid prassnin gen forst afrinnande saf- 
ten. -wein, m. vin af sjalfrunnen drufsaft. 

Beet, -e, n. tradgardsland, blomstersang, ra- 
batt. -e, -riy f. bot. beta, -en, sv. tr. indela i 
s an gar, i tegar. 

beilfahigen,* tr. Jn zu etw. ~ satta ngn i stand, 
gora ngn skicklig till ngt. Befdhigt: be- 
gafvadj hefdhigt zu etio.: i stand, skicklig 
till ngt. -fahigung,/. 1. lamplighet, forma- 
ga, duglighet, befogenhet. 2. begafning. 

^ -fahrbar, a. farbar, segelbar. -fahren, I.* st. 
tr. 1. befara, trafikera, fara ei. segla pa. 
Barg. elnen Sckacht ~ nedstiga i ett schakt. 
2. 3Iit etw. ^ kora pa ngt pa. II.* sv. itr. 
h., rjl. med gen. samt tr. befara, frukta. III. a. 
befaren, berest. -fallen,* tr. komma ofver, 
ofverraska, ofverfalla, anfalla. -fangen, I.* 
tr. omsluta, fanga, halla fangen, inveckla. 
II. a. 1. fdrlagen, blyg, besvarad. 2. in- 
skriinkt, fordomsfuU. 3. partisk. -fangen- 
heit,y. 1. forlagenhet, blyghet. 2. inskrankt- 
liet, fordom. 3. partiskhet. -fassen,* I. tr. 
kanna pa, taga i. II. rjl. befatta sig, hafva 
att gora, mit etw.: med ngt. -fehden,* tr. 
bekriga, fora krig mot. -fehdung, f. 

Befehl, -e, m. bef alining; befal, kommando, 
order. Was steht zu f>uf hvad behagas? 
hvarmed kan jag vara till tjanst? wir ste- 
hen Ihruen zu 'v* vi st4 till er tjanst. -en,* 
St, tr, 1. bef alia, kommendera; p&bjuda. Wie 8ie «n/ efter behag, was /x* Sief hvad 
behagas? wie 'v* Sief hvad hefaXiea? ich 
lasse mir nichts *>; jag later ej kommendera 
mig. 2. beordra. 3. befalla, anbefalla. Seine 
Seele Gott r^j befalla sin sjiil i Guds hand, 
Gott hefohlen! lef val! Gud vare med eri 
-erisch, a. befallande, myndig. -igen,* tr. 1. 
kommendera, fora kommando ofver. 2. be- 
ordra. -sflagge, /. sja. kommandoflagg. -s- 
form, /. gram, imperativ. -shaber, m. befal- 
hafvare. -shaberisch = befehlerisch. -shaber- 
stab, m. kommandostaf. -sweise, adv. un- 
der form af en befallning. 

beiifeilen,* tr. fila, affila. -feilung,/. -felnden,* 
tr. upptrada fiendtligt mot, forfolja. -fein- 
dung,/. 

befestigOen,* tr. 1. fasta, satta fast, gora fast, 
surra fast. 2. befasta, forskansa. 3. be- 
fasta, stadfasta, styrka, gora stark, -er, -, 
m, befastare, stadfastare. -ungjy*. 1. fastan- 
de, fastsattande. 2. befiistande, befastning. 
3. stadfastande, styrkande. -ungsbauten, pi. 
fastningsarbeten, befastningar. -ungspfahl, 
m. skanspale. -ungswerk, n. fastningsverk. 

bellfetten,* tr. bestryka med fett. -feuchten,* 
tr. fukta, vata. -feuchtung, f, -feuern,* tr. 
(upp)elda, (upp)lifva, uppmuntra. 

Beffchen, -, n. prastkrage. 

bellfiedern,* I. tr. fjadra, befjadra. II. rjl. 
fjadras, fa fjadrar. -fiederung,/. -finden, I.* 
tr. befinna, finna. II.* rjl. 1. befinna sig, 
vistas. 2. befinna sig, ma. Wie f\t Sie sich? 
hur star det till ? III. n. 1. befinnande, me- 
ning, tycke, godtycke, behag. Nach ~ der 
Umstdnde: efter omstandigheterna. 2. be- 
finnande, halsotillst^nd, halsa. -findHch, a. 
befintlig, till finnandes, belagen. -flechten,* 
tr. ofverflata, forse med flatverk. -flechtung, 
/. -flecken,* I. tr. 1. befliicka, flacka, satta 
flackar pa, smutsa, besudla, sola. 2. lappa, 
laga. II. rjl. flacka ned sina klader, smutsa 
ned sig. -fleckung, /. -flelfsen,* st. o. -fleifsi- 
gen,* sv. rjl. beflita, vinnlagga sig, einer 
(gen.) Sache: om en sak, sich der Rechts- 
wissenschaft -%* studera juridik. -fieifsigang, 
f. -fliegen,* tr. flyga till, flygande uppna. 
-fliefsen,* tr. genomflyta, vattna, skolja. 
-flissen, a. vinnlaggande sig om, m&n om, 
nitisk, if rig. Ein der Rechte ~er; en juris 
studerande. -flissenheit, f. nit, ifver, flit, 
studium. -flittern," tr. o. rjl. pynta, styra ut 
(sig) med bjafs, med grannlater. -fidgen, a. 
flygfardig, flygfor. -floren,* tr. o. rjl. holja, 
svepa (sig) i flor. -flugeln,* I. tr. gifva, for- 
lana vingar §,t; wid. paskynda. Bejlugelt: 
bevingad, snabb. II. rjl. skynda sig, 11a. 
-flugelung, /. -folgen,* tr. folja, lyda, ^tlyda. 
Einen Befehl 'v utfora en befallning. -fol- 
genswert[h], a, efterfoljansvard. -foigung,/. 
itlydnad. 

BefBrderller, m. -In, /. befordrare, framjare, >%» ■■ Wregiende uppslajsord. * ikt» imi. laknar plur. f har omljud. F famlljJlrt, P l&gre apr&k. % raindre brnkligt. befOrderlloh 68 Begleitting gynnare, beskyddare. -llch, a. beframjande, 
fordelaktig, gagnelig, gynnsam. -n,' tr. 1. 
befordra, framja, gynna; paskynda. 2. be- 
fordra, fortskaffa, frakta. 3. befordra, gif- 
va hogre befattning. Befordert werden: fa 
befordran, avancera. -ung, /. framjande, 
befordrande, befordran. -ungsgesOch, n. an- 
sokan cm befordran. -ungsmittel, n. fort- 
skaffningsmedel. 

beilfrachten,* tr, befrakta, lasta. -frachler, m. 
hand, afsandarc af en last, aflastarc. -frachtung, 
/. befraktande, aflastning. -frag en,* I. tr. 
fraga, tillfraga, utf raga, radfraga, jn nach 
el. um el. iiber ei. loegen etw.: ngn om ngt. 
II. rji. forfraga sig, bora sig for, gora sig 
underrattad om ngt. -fragung, /. -fransen, 
-franzen,* tr, forse med fransar, satta fran- 
sar pa. 

befreillen,* tr. o. rjl. befria, frigora, radda (sig), 
lata slippa. -er, m. befriare. -ung,/. befri- 
else,'frigorelse. 

bejlfremden,* tr. forefalla frammande, besyn- 
nerlig, nnderlig, f orvana, satta i forundran, 
i forvaning. -fremdlich, a. sallsam, nnder- 
lig, bfverraskande. -fremdung, /. forvaning, 
forundran. -freunden,* tr. 1. Jn mit jm ~ 
gora ngn till ngns van, narma ngn till ngn, 
befrynda ngn med ngn. Ein Befreundeter: 
en van, en slagting. 2. Jn mit etw. ~ gora 
ngn fortrogen med ngt. -freundung, /. -frie- 
digen,* tr. 1. tillfredsstalla. iJeyVieeii^^; till- 
freds, belaten, nojd. 2. stilla, lugna, matta, 
slacka, bilagga. -friedigung, /. tillfredsstal- 
lelse. -frieren,* itr. s. ofverdragas af frost, 
af is. -fruchten,* tr. befrukta, gora frukt- 
bar, fruktbarande. -fruchter, m. en som gor 
ngt fruktbart, fruktbarande. -fruchtung, /. 
befruktning. -fugen,* tr. berattiga, bemyn- 
diga, heiViWmikktigB,. Befugt: befogad; kom- 
petent. -fugni[fjs, -se, /. befogenhet, be- 
rattigande, kompetens, myndighet.-fuhlen,* 
tr. kanna pa, taga pa. -fuhlung,/. -fund, m. 
1. befinnande, tillstand, lage. 2. godtfin- 
nande. -fundschein, -fundzettel, m. intyg om 
en saks ei. en persons tillstand, befinnande. 
-furcheii,* tr. fara. -furchten,* tr. frukta, be- 
fara, hysa faxhagor for. Das Schlimmste ist 
zu ~ man bar att frukta det varsta, maste 
vara beredd p§, allt. -furchtung, /. farhaga, 
fruktan. -furworten,* tr. fororda, lagga sig 
ut for, rekommendera. -furwortung, /. -ga- 
ben,* tr. begafva, utrusta. -gabung, /. 1. 
begafvande; donation. 2. begafning, anlag. 
-gaffen,* tr. gapa, titta, bliga pa. -gaffung,/. 
-gatten,* rjl. para sig. -gattung, /. parning. 
-gaukein,* tr. bedara, fortrolla. -geben,* I. 
tr. 1. hand, utslappa i rorelsen, forsalja. 2. 
Ein Mddchen 'x/ bortgifta en flicka. II. rjl. 
1. begifva sig, gS.. Sich in den Ehestand ^ 
intrada i det akta standet. 2. vani. opers. till- 
draga sig, begifva sig, handa. 3. Sich einer Sache *>* afsta fran, uppgifva en sak. -ge- 
benheit, /. -gebni[f]s, -se, n. tilldragelse, 
bandelse. -gebung, /. forsaljande m. m. se 
begeben. -gignen,* itr. a) s. 1. mota, patraf- 
fa, jm (t tr. jn) : ngn. Sich (rpr.) ei. einander 
/x. motas. 2. tillstota, intrafEa, handa. 3. 
uppfora sig mot, bembta. 4. forefalla. b) h. 
5. bemota, upptrada mot, bekampa, t. ex. 
einem Fehler. -gigni[f]s, -se, n. 1. mote, 
sammantraffande. 2. tillstotande handelse, 
tilldragelse. -gignung, /. 1. --= Begegnis. 2. 
bemotande, uppforande. -gehen,* tr. 1. be- 
triida, g& pa, trampa. 2. ga bfver; inspek- 
tera, vittja. 3. bega, forofva, gora sig skyl- 
dig till. 4. bega, fira, utfora, gora. 

Begehr, -e, m. o. n. 1. begar, fordran. 2. lang- 
tan, astundan, onskan. -en,* I. tr. 1. bega- 
ra, fordra. 2. astunda, onska, bafva lust 
till. II. itr. h. Nach etw. (i hogtidi. spi-ak afv. 
med gen.) ~ langta efter, Astunda ngt. -ens- 
wert[h], -enswUrdig, a. onskvard. -lich, a. 1. 
begarlig, eftersokt. 2. lysten. -lichkeit, /. 
begarlighet. -ung, /. begaran m. m. se be- 
gehren. 

Bel!gehung, /. betradande m. m. se begehen. 
-geifern,* tr, spotta pa, dregla pa; bUd. for- 
tala. -geistern,* I. tr. lifva, besjala, elda, 
hanfora, hanrycka, inspirera. Begeistert: 
hanford, med hanforelse, inspirerad. II. rJi. 
hanfdras, hanryckas, inspireras. -geister- 
ung, /. hanforelse, entusiasm, inspiration, 
eld. -gier, /. haftigt begar, lusta, lidelse. 
-gierde, -n,/. begiir, begiirelse, lusta, atra, 
lystnad, lidelse. -gierig, .a. begarlig, lysten, 
ifrig, nyfiken. -giefsen,* I. tr. begjuta, halla 
pa, ofver, vattna. II. rj. halla, sla pa sig. 
-giefsung, /. -grnn, -[e]s, 0, m. borjan, be- 
gynnelse. -ginnen,. I.* st. tr. aamt itr. h. ©. s. 

1. begynna, borja. 2. foretaga. Was willst 
du damit ~ f hvad vill du gora darmed ? ei. 
hvad skall du ha det till? II. n. 1. bbrjan. 

2. foretag. -gmner, -, m. person som borjar 
ngt. -gi'psen,* tr. gipsa. -gittern,* tr. forse 
med galler, forgallra. -glanzen,* tr. 1. be- 
glansa, stri,la ofver, skina pa. 2. ofverdra- 
ga med glansande farger. -glanzung,/. -gla- 
sen,* tr. glasera. -glasung, /. 

begJaub[!g]lien,*^r. 1. gora trolig, intyga, be- 
vittna, vidimera, styrka. 2. ackreditera. 
-ung, /. intygande, bekraftelse, intyg, vi- 
dimering, legitimering. -ungsbrief, -ungs- 
schein, m. -ungsschrelben, n. kreditiv. 

begleichen,* tr. utjamna. 

Begleitlladresse,/. adresskort. -brief, m.adress- 
bref som medfoijer paket. -en,* tr. ledsaga, be- 
ledsaga, folja, eskortera; mus. ackompan- 
jera. -er, -, m. ledsagare, foljeslagare, kam- 
rat. -erin, -nen,f. ledsagerska, foljeslager- 
ska. -erschaft, /. folje. -schein, m. -schrei- 
ben, n. hand, fraktsedel, konnossement. -stlm- 
me, /. andra stamman. -ung, /. 1. ledsa- itr. Intran«itivt, r/?. reflexirt, St. itarkt, SV. urtigt, tr. transltlrt rcrb. h. bar haben, S. har ifin till hjWprerb. Begleitnngsmannsohaft 69 behaufen gande; mua. ackompanjemang. 2. sallskap, 
folje. In /v von: i sallskap med, foljd af. 
-ungsmannschaft, /. folje, mii. eskort. -ungs- 
schiff, n. Bj5. konvojskepp. 

begluckllen,* tr. lyckliggora. BeglucTct: lyck- 
liggjord, lycklig. -ep, -, m. lyckliggorare, 
valgorare. -erin, -nen^f, valgorarinna. -theft, 
f. lyckliggjordt tillstand, lycka. -ung, f. 
lyckliggorande. -wunschen,* tr. lyckonska. 
-wUnschung,/. lyckonskan. 

bel|gnad[ig]en,* tr. 1. (vani. s-stafy.) benada, visa 
nad, vara nadig mot. 2. (yani. 4-stafT.) bena- 
da (lita nM gi f8r ratt), gifva amnesti. -gna- 
digung, f. benadning, nad, amnesti. -gnu- 
gen,* I. tr. % tillfredsstalla. Begniigt: till- 
freds, belaten. 11. rjl. ndja sig, vara nojd, 
tillfreds, mit ei. an etw.: med ngt. -gnugsam, 
a. fornojsam. -gonie, -w,y. tot. begonia, -gra- 
ben,* tr. begrafva, jorda. 

6egrabni[r}s (a.fr. med kort a), -se, n. 1. begraf- 
ning. 2. grift, grafkor. -feier, /". grafol, be- 
grafning. -gebUhr, /. likstol. -schmaus, m. 
grafol. -statte, J", grafplats. 

begrasilen,"^ I. tr. 1. ofverdraga med gras. 
Begrast: grasbevaxt. 2. afbeta. II. rjl. blif- 
va grasbevaxt. ^ung,/'. 

begreifllbar, a. begriplig. -en,* I. tr. 1. taga 
pa, kanna pa. 2. omfatta, innesluta. 3. be- 
gripa, forsta, uppfatta. Das ist nicht zu f\/ 
det ar obegripligt, schwer ~ hafva svart 
for att fatta. 4. In etw. begriffen sein: hal- 
la pa med, vara inbegripen i ngt. II. rjl. 
begripas, forstas. Das begreift sich leicht: 
det ar latt att forsta. -lich, a. begriplig, 
fattlig. -licherweise, adv. sasom man latt 
kan forstS,, naturligtvis. -!ichkeit,y. begrip- 
lighet. -ung, f. vidrorande. 

bellgrenzen,* tr. begransa, satta en grans for, 
inskranka. -grenztheit, f. begransadt till- 
stand, inskrankthet. -grenzung,/. begrans- 
ning. -griff, m. 1. begrepp, forestallning. 
2. begripande, forstand. 3. Im /ve sein ei. 
stehen, etw. zu thun: vara, sta i begrepp att 
gora ngt. -griffen, a. inbegripen, stadd, for- 
djupad. -grifflich, a. begreppsmassig. -griffs- 
ahnlichkett, /. begreppsforvandtskap, lik- 
tydighet. -grunden,* I. tr. 1. grunda, lagga 
grand till, grundlagga, stifta. 2. gifva en 
fast, en saker stallning at. 3. gora saker, 
bemmastadd. Begriindet werden: blifva 
hemmastadd. 4. gifva skal for, med bevis 
stodja, motivera. Begriindete Anspruche: 
rattmatiga ansprak. II. r^. gora sig, blifva 
hemmastadd, jfr /, 3. -grundep(in), m. (/.) 
grnndlaggare, stiftare. -grundung,/'. grun- 
dande m. m. se begrUnden. -grunen,* I. tr. 
beklada med gronska. II. itr. s. o. r^. blif- 
va gron, borja gronska. -gruJsen,* tr. halsa, 
halsa pa. -grufsung, /. halsning, hsgtidiigt 
mottagande. -gucken,* tr. F titta pa, ny- 
fiket betrakta. -gunstigen,* tr. gynpa. fram- ja, befordra, nnderstodja. -gunstiger, m. 
gynnare, beskyddare. -gunstigung, /. gyn- 
nande, ynnest, forman. -gurten,* tr. om- 
gjorda. -giifs, m. begjutning. -gdtachten,* 
tr. utlata sig cm. -gutachtung, /. utlatande. 
-gutern,* tr. begafva med gods, med ago- 
delar. Begiitert: besutten, valmaende, for- 
mogen. -gutigen,* tr. blidka, gora god 
igen. -haaren,* r^. fa Mr. Behaart: M- 
rig. -haarung, /. harvaxt. -haben,* I. rjl. 
uppfora sig. II. n. uppforande, beteende. 
-hablg, a. 1. bekvam. 2. valmaende, som 
befinner sig val. -habigheit, /. 1. bekvam- 
ligbet. 2. valbefinnande, valmdga. -hak- 
ken,* tr. 1. tillyxa, afskrada, kvista. 2. 
&br. hacka upp, luckra. -hackung, /. -haftet, 
a. bebiiftad. -hagein,* tr. hagla pa. -hagen, 
I.* itr. h. beliaga, falla i smaken. Wie be- 
hagt Ihnen dasf hvad tycker ni cm det? 
II. n. 1. bebag, noje. ~ an etw. {d&t.) ^tiden : 
finna behag i, tycka om ngt. 2. behag, god- 
tycke, smak. -haglich, a. behaglig, ange- 
nam, bekvam. Machen Sie sich^s ~.^ var 
obesvarad! var hemmastadd! -hagiichkeit, 
f behaglighet, behag, treflighet, bekvam- 
lighet. -halftern,* tr. satta grimma pa. -halt- 
bar, a. som kan 1. behallas, 2. ihagkom- 
mas. -halten,* tr. 1. behalla, bibehalla, gom- 
ma. tjbrig ~ hafva, halla kvar, behalte mich 
Uebl glom ej bort migl Jn im Geddchtnis, 
im Andenhen ~ minnas, ihagkomma ngn, 
wohl ~ (part, perf.); valbehallen, jwi eine Siin- 
de ~ tillrakna ngn en synd. 2. behalla i 
minnet, minnas, ih§.gkomma. Wohl zu rsa 
val att marka. -halter, -, m. reservoar, (for- 
varings)karl, lada. -haltni[f]s, -se, n. for- 
varingsrum, -stalle, -karl. -hammern,* tr. 
hamra pa. -handein,* tr. 1. bearbeta. 2. be- 
handla, afhandla, handla om. 3. behandla, 
bemota. 4, kopsl^ om. -h^ndigen,* tr. lem- 
na i handom, bfverlemna. -handigung, f. 
-handler, -, m. bearbetare m. m. se behandeln. 
-handlung,/. behandling. -handschuhen,* tr. 
forse med, iklada handskar. -hang, m. ngt 
Bom ar hangdt pa ngt annat, bekliidning; 
jag. ora. -hangen, t -hangen,* I. tr. behanga, 
hanga pa, bfver, beklada. II. r^. a) hanga 
pa sig, b) F ataga sig, lassa pa sig, mit 
etw.: ngt. -hangung,/. -harken,* «r. kratta. 
-harnischen,* tr. ©. rjl. klada (sig) i harnesk. 
-barren,* itr. h. o. s. framharda. Auf etw. » 
(dat.) ~ yrka pa, ej uppgifva, ej afsta fran 
ngt, auf eh bei etw. -xy vidhS.ll a, sta fast vid, 
framharda i ngt, auf sein em Sinn '>u enYisaa. 
-harrlich,a. ihardig, uthallig, tragen, stand- 
aktig. -harrlichkelt, -harrung, /. framhar- 
dande, ihardighet, standaktighet. -harzen,* 
tr. hartsa. -hauben,* tr. satta hufva ei. mos- 
sa pa. -hauchen,* tr. andas pa. -hauchung, 
f. paandning. -hauen,* tr. behngga, tillhug- 
ga, tillyxa, grofhnorora, kvista. -haufefl]n,* 'V ■=» fftreg&cnde wppslagaord. * «ikt» »m». sakiiar plur. f bar oraljud. F famiJjart, P lagre «pr&k. ^ mindre brukligt. behaupten — 70 — Beigabe tr, kupa. -haupten,* I. tr. 1. beh&lla, ej 6f- 
vergifva, forfakta, nppratth^-lla. 2. p§,st&, 
forsakra. II. rjl. h^lla sig kvar, blbehalla 
sig, hl,lla i sig. -hauptung, /. 1. behallande, 
forfaktande, forsvar. 2. pastaende, uppgift. 
-hausen,* tr. hysa, harbargera. -hausung,/. 
1. hysande, harbargerande. 2. bostad. -hau- 
ten,* tr, klada med skinn. -hauung,/. till- 
yxande m. m. se bekauen. -helf, -e, m. nod- 
hjalp, tillflykt, utvag, undflykt. -helf en,* 
rjl. hjalpa sig, reda sig, draga sig fram. 
-helligen," tr. besvara. -helligung,/. -helmen,* 
tr. satta hjalm p§,. ■hend[e], a. behandig, 
flink, Bkicklig. -hendigkeit, /. behandighet, 
skicklighet, vighet. -herbergen,* tr. har- 
bargera, hysa. -herbergung,/. -herrschen,* 
I. tr. 1. beherska, herska ofver. 2. beher- 
ska, dominera. II. rji. beherska, styra sig. 
-herrscher(in), m. (/.) (be)herskare (-inna), 
herre. -herrschung, /. beherskande. 

beherziligen," tr. behjiirta, lagga pa hjartat. 
-Igenswertfh], -igenswUrdig, a. behjartans- 
vard. -igung, /. behjartande. -t, a. behjar- 
tad, modig, oforfarad. -thelt,/. mod, djarfhet. 

bellhexen,* tr. fortrolla, forhaxa; d^ra, bed&ra. 
-hexung, /. -hilflich se behiiljlich. -hindern,* 
tr. forhindra, hindra. -hinderung,/. -hobelii,* 
tr. afhyfla. -hohnlachein,* tr. hanskratta &t. 
-holfen, a. radig, handig, skicklig. -holzen,* 

1. tr. skog. 1. befordra vaxtligheten i en skog. 

2. afverka, falla trad i en skog. II. rJi. 1. 
tillvaxa, satta ved. 2. blifva bevaxt med 
trad, med skog. -holzung, /. -horchen,* tr. 
forstuiet lyssna p^, lyssnande utforska. -hor- 
de, -w,/. myndighet, ambetsverk. Ah letz- 
te 'V entscheiden : af gora i sista instansen. 
-hordllch, a. officiell. -horig, a. behorig. 
"huf, -e, m. 1. behof. Zum 'vfej.'vidpa- 
kommande behof. 2. gagn, fordel. 3. anda- 
mal, syfte. -hufs, prep, med gen. vid behof 
af, i och for. -hQft, a. forsedd med hof- 
(var). -hulflich, a. behjalplig. Jm zu etw. ^ 
sein: forhjalpa ngn till ngt. -huten,* tr. 1. 
Eine Wiese ^ vakta, valla boskap pa en 
ang. 2. beskydda, bevaka, hafva i sitt hagn. 
l^Gott^ behiite, day's ich: Gud bevare mlg 
for att. [Gott] behiite! Gud bevars vall 
-hutsam, a. forsigtig, varsam. -hutsamkelt, 
/. forsigtighet, varsamhet. -hutung, /. val- 
lande m. m. se behiiten. 

be!, I. prep, med dat. 1. vid. 2. hos. 3. med 
sig, 1 sitt saiiskap. 4. Etw. r\j sick habcn : haf- 
va ngt pa sig, tillhands. 5. infor, for, t. ex. 
'V. Jm Stunden haben: taga lektioner for 
ngn. 6. med, a) pa grand af, t. ex. 'X/ seiner 
Schilchternheit kann ich mir sein Betragen 
wokl erkldren^ b) i trots af, t. ex. /%» all sei- 
ner Klugheit ist er betrogen warden. 7. (sar- 
■kiida fall). Etw, f\i der Hand haben: hafva 
ngt tillhands, er dient f\, den Husaren: 
han ar vid ett husarregimente, ar husar, 'v Gott ist alles mdglich: for Gud ar allting 
mojligt, 'x* seinenLebzeiten: under sin (hans) 
lifstid, f\f Tage: om dagen, vid dager, ~ 
hellem Tage: midt p4 Ijusa dagen, /\/ Zei- 
ten : i tid, i rattan tid, /x/ Appetit sein : haf- 
va aptit, /%* Jahren sein: vara till 4ren kom- 
men, 'v weitem nicht: ej pi langt nar, <^ 
weitem reicher: vida rikare. II. adv. 1. rum. 
intill, invid, t. ex. dicht «x* strax intill. 2. 
Tid tai. inemot, ungefar, omkring. -an, adv. 
bredvid. -behalten, tr. bibehalla. -behaltung, 
/. -binden, tr. vidhafta, binda ihop, binda 
i ett band, -blatt, n. bilaga, afT. extranum- 
mer. -bringen, tr. 1. framskaffa, anfora. 2. 
tillfoga, bibringa. -bringung,/. 

Beichtlle, -n, f. bikt, skriftermal. ^ ablegen : 
bikta, bikta sig, zur '\» gehen : ga till skrif t. 
-andacht, /. skriftermil. -en, sv. I. tr. 1. 
bikta, bekanna. 2. Jn ~ bikta, skrifta ngn, 
mottaga ngns bikt. II. itr. h. bikta, skrifta, 
bikta sig, bei jm ; for ngn. -er se Beichtiger. 
-formel, /. biktformular, syndabekannelse. 
-geld, n. -groschen, m. bikt-, skriftpengar. 
-iger, -, m. 1. biktfader. 2. biktbarn. -kind, 
n. bikt-, skriftebarn. -opfer, n. -pfennig, m. 
= Beichtgeld. 

beide, a. bada, bagge, baggedera. Wir f\^ vi 
tva, einer von 'vw ; endera, keiner von i^n : 
ingendera, ^s^s: baggedera, bi,da delarne, 
bada, sie taugen f^ nichts: ingendera af dem 
duger, das Sakrament unter *\^r Gestalt: 
bade brodet och vinet. -riel, a. obaji. af bada 
elagen, badadera. -rseitig,a. omsesidig. -r- 
selts, adv. omsesidigt, pa omse sidor. 

beidiebig, a, amfibisk. 

beilldrehen, tr. o. itr. h. sjs. draja bi. -drucken, 
tr. trycka till, bifoga. Dem Texte '^ trycka 
jamte, vid sidan af texten. -drucken, tr. 
Sein Siegel 'v vidfoga sitt sigill, satta sitt 
Bigiil inunder. -driickung, /. -einander, adv. 
tillsammans. -erbe, m. arfvinge som intra- 
der i annans stalle. -ern, sv. itr. h. ringa, 

klamta gnm att sl& kiappen mot den stillahangande 

kiockan. -esscn, re. biratt, sallat, sylt, kompott. 

Beifali, -[ejs, 0, m. bifall, samtycke, ^N.j'iw- 
den: vinna bifall, ha framgang, lyckas. -en, 
itr. s. 1. Einer (dat.) Sache ~ samtycka, gif- 
va sitt bifall till en sak. 2. Etw. fdllt jm 
bei: ngt faller ngn in, ngn kommer att 
tanka pa, paminner sig ngt. -geber, m. 
person som ger sitt bifall tillkanna. 

belfallig, a. bifallande, gynnsam. 

Beifallllklatschen, n. applad. Donnerndes 'x. 
stormande applad. -klatscher, m. applade- 
rande person, -sbediirftig, a. som ar i be- 
hof af bifall. -sruf, m. bifallsrop, bravorop. 
-swert[hj, a. vard bifall, vard erkannande. 

beilifolgen, itr. s. medfolja. vani. biott i part. '\>d: 
bifogad, hosfoljande; adv. harjamte, harmed. 
-fugen, tr. bifoga, tillagga. -fUgung,/. -fufs, 

• m. bot. grabo (Artemisia), -gabe, /. hvad itr. IntratjaitiTt, rfi. reflexiTt. St. starkt, SV. tragi, tr. transitirt rerb. h. bar hahm, S. bar sein till hjWprerb. Bel gang 71 beistehen 8om gifvea p§. kopet, p&brod, bilaga. -gang, 
m. sidog&ng. -geben, I. tr. bifoga, tillagga; 
gifva till bitrade, stalla vld sidan. II. itr. 
h. F nedsatta sina ansprak, taga skeden i 
vackra handen. -gehen, itr. s. 1. = beifol- 
gen. 2. falla in. -gemach, n. kabinett, sido- 
rum. -gericht, n. =■■ Beiessen. -geruch, m. bi- 
lukt, sarskild lukt. -geschmack, m. bismak. 
-gesellen, I. tr. gifva till sallskap, till bi- 
trade. 11. rjl. sluta sig till, forena sig med. 
-geseilung, /. -hir, adv. 1. bredvid, jamte. 
2. tillfalligtvis, i forbigaende. -hilfe se Bei- 
hul/e. -holen, tr. eja. hala an. -hUlfe, /. bi- 
stand, bjalp, medverkan. -hulflich, a. be- 
hjalplig, medverkande. -kammer, /. sido- 
rum. -kirche,/. annexkyrka, kapell. -knecht, 
m. hjalpdrang. -kommen, itr. s. 1. komma 
till, tillaggas. 2. narma Big, komma npp 
emot, blifva lik. 3. ersatta, t. ex. dem Scha- 
den. 4. nppn^, ik reda pa, t. ex. einem Ge- 
heimnisse ; komma at, f§, i sitt vald, t. ex. 
jm mit List. 5. Etw. hommt mir bei: ngt 
f aller mig in. -konnen, itr. h. kunna komma at. 

Beil, -c, n. bila, vxa. 

Beiiliade, /. eidoTada, mindre IMa. -lage,/. 
1. bifogande, inneslutning. 2. bilaga, bi- 
hang. -lager, n. bilager. Bas ~ haltenei.voU- 
ziehen: fira sitt bilager. -laufer, m. spring- 
pojke. -laufig, a. tillfiillig, i forbigaende, 
inom parentes, apropa. 

Efeilbriel, m. «j6. bilbref. 

beilegjien, tr. I. tillagga, bifoga. 2. tillskrif- 
va, tillmata, tilldela. 3. bilagga, elita. 4. 
sifv. itr. k. sj8. lagga bi. -ung, /. 

Beileid, n. medlidande, deltagande. -sbezei- 
gung, /. sorgebetygelse. -sschreiben, n. kon- 
doleansbref. 

beilfertig, a. sja. fardig p§. tacklingen nar. 

beillliegen, itr. h. 1. ligga bredvid, vara bifo- 
gad. 2. sja. ligga bi. -m, smndragn. af bei dem. 
-mengen = beimischen. -messen, tr. 1. = bei- 
legen 2. 2. Einer (dat.) Sache Glauben ~ eat- 
ta tro till en sak. -messung, /. -mischen, tr. 
iblanda, tillsatta. -mischung,/. 

Bein, -c, n, ben. Es friert Stein und /v ugf. 
det fryser s& det smaller i knntarne, jm 
ein f\j stellen: stalla, sla krokben for Dgn; 
das hat lange ^e: det bradskar icke; jot 
~e machen: paskynda, satta lif i ngn, 
lange >^e machen: paskynda sina steg, sich 
auf die ~e machen: begifva sig dstad, die 
r^e in die Hand nehmen: lagga benen pa 
ryggen, gut auf den r^en sein : vara rorlig, 
kry, rask. 

bei!!nah[e] (afr. ---), adv. nastan, narapS,, nara. 
-name[fi], m. bi-, till-, oknamn. 

beinilbriichig, a. som liar brutit ett ben. -ern, 
a. af ben, ben-, -frafs, m. benrota. -icht, a. 
benig, benartad. -ig, a. i sms. -bent, -fotad. 

•ling, -e, m. ben p4 en atrumpa el. annan benbe- 

kiadnad. -los, a. a) utan ben, b) benfri. -rlis- tung, f. benharnesk. -stellen, n. krokben, 
karingknep. -weh, n. benvark. -well, -e, m. 
0. n. -wurz, 0, y. bot. benvalla, vallort. 

beiilordnen, tr. 1. bifoga, tillagga. 2. stalla 
bredvid, gifva samma stallning, samordna. 
-ordnung, /. -orgel, /. positiv. -packen, tr. 
lagga in i samma paket, bifoga. -pferd, n. 
loshast. -pflichten, itr. h. skanka sitt bi- 
fall, bitrada, sluta sig till, -pfllchtung, /. 
-rat[h], m. 1. rad, godt rad i ngn f&riagenhet. 
2. radgifvare. -rat[hjen, itr. h. bispringa 
med rad. 

befrren,* tr. forvilla, forvirra, missleda. 

beJllsammen, adv. tillsammans. -safs, -sasse, 
m. 1. invanare i en stad, som ej vunnit 
burskap dar. 2. torpare. 3. bisittare. -satz, 
m. 1. tillsats, tillagg. 2. gram, bisats. -sell iff, 
n. sjo, 1. skeppsbat, jiille. 2. konvojskepp. 
-schlaf, wi.samlag. -schlafen,?7r. ^. Jm ~ haf- 
va samlag med ngn. -sch!afer(ln), m. (/.) 
alskare (-inna, matress, frilla). -schlag, m. 
latt, d&lig vara, fusk, strunt. -schlagen, 
-sciiliefsen, tr. sl& in tillsammans, i samma 
omslag, bifoga, innesluta. -schlufs, m. det 
bifogade, innesiutna, bilaga. -schlussel, m. 
falsk nyckel, dyrk. -schreiben, tr. skrifva 
bredvid, i marginalen, tillagga. -schrift, /. 
tillagg, anmiirkning i marginaiea. -sein, n. nar- 
varo. -seit[ej, adv. af sides, §,sido. Die Ehr- 
furcht 'w setzen: brista i vordnad, 'v# stehen: 
b&lla sig p& afstand. -seitesetzung,/. &sido- 
sattande. -seits = beiseite. -senden,fr. skicka 
med, pa samma gang, bifoga. -setzen, tr. 1. 
satta till, bifoga. 2. satta pa eiden. S.sjs.satta 
till. 4. bisiitta. -setzung, /. -sichtig, a. nar- 
synt. -sitz, m. deltagande i en (domstols-) 

session l egenskap arbisittare. -Sltzen, itr. h. SS. 

bisittare narvara vid, t. ex. einem Prozesse. 
-sitzer, m. bisittare. -spannen, tr. spanna 
tillsammans, ihop med. -spiel, n. exempel; 
foredome, foresyn. Zum 'n. till exempel, 
ein '\f an jm nehmen: taga ngn till exem- 
pel, till forebild, ohne f\j exempellos. -spiel- 
los, a. exempellos. -spiellosigkeit, /. ofor- 
liknelighet, utomordentlighet, ovanlighet. 
-spiel [sjweise, adv. exempelvis, till exem- 
pel, -springen, itr. s. bispringa, /w ; ngn. 

beifs!!en, st. tr, o. itr. h. 1. bita, bitas. Den 
Arger in sich 'v svalja fortreten. 2. om Bkar- 
, pa saker: Bvida. 3. plaga, gnaga, tara p4. 4. 
bita, skarpt angripa, gifva hngg at. -er, -, 
m. 1. en som biter, bites; wid. bitande, 
skarp person. 2. bam. f\^chen: tand, tand- 
sing. -10, a. fallen for att bitas, ond. -kerb, 
m. munkorg. -zahn, m, framtand. -zange, 
f. kniptang. 

Beiilstand, m. 1. bistand, bjalp, stod. Jm ~ 
leisten: bista ngn. 2. bitrade, assistent. 
-stecken, tr. 1. Etw. ~ stoppa pa sig ngt, 
jm etw. 'V* stoppa pa ngn ngt. 2. satta i 
kurran, hakta. -stehen, itr. h. 1. st& bred- <%* " fOreg&ende uppslagsord. * aku im». aaknar plur. f h&r omljnd. F faralljart, P Itgre «prlk. % mlndrr brukligt. Beisteuer 72 bekraftigen vidj bist^, hjalpa, h&lla med, /m; ngn. 2. 
sjo. alle Segel 'v lassen: g4 for fuUa segel. 
-steuep, /. bidrag. -steuern, itr. h. bidraga, 
lemna bidrag. >stimmen, itr. h. Einer (dat.) 
Sache ~ samtycka till, instamma i en sak. 
-stimmer, m. en som samtycker. -stimmung, 
f. samtycke, instammande. -tasche,y. min- 
dre ficka. -tisch, m. mindre bord. -trag, -e 
t, m. bidrag. -trag en, tr. o. itr. h. bidraga. 
-treiben, tr. indrifva. -treibung, /. -treten, 
itr. s. 1. sluta sig till, forena sig med, /w; 
ngn. Den Ansichten js ~ bitrada ngns aaig- 
ter. 2. Einer Gesellschaft -x. intrada i ett 
eallskap. -tritt, m. 1. ofvergaiig, anslutning. 
2. intrade, intagning, {zu\ einer Gesell- 
schaft: i ett sallskap. -vcrmund, m. med-' 
formj'ndare. -wageti, m. extravagn. -weg, 
m. bivag, sidoTag. -werk, -wesen, n. bihang, 
biomstandighet, bisak. -wohnen, itr. h. 1. 
narvara, einem Vorgange: vid en tilldra- 
gelse. 2. Einem Weibe />- hafva kottsligt 
umgange med en kvinna. 3. innebo. -woh- 
nung,/. -wort, n. biord; adjektiv; predikat; 
epitet, titel. -wortlich, a. adjektivisk. -zah- 
!en, tr. rakna till, ibiand, ihop med, ban- 
fora till. 

Beizllbriihe, /. beta, betning, skarp vatska. 
-e, -n, f. 1. beta, betande, betning. 2. (salt-) 
lake. 3. jag. jagt med jagtfalkar. 

Beiilzeichen, n. bitecken, fortecken, kontra- 
marke. -zelchnen, tr. rita, teckna, anteckna, 
anmarka bredvid, i marginalen. -zelt[en], 
adv. 1. i rattan tid. 2. i tid, tidigt. 

beizllen, sv. tr. 1. beta, etsa; betsa. 2. lagga 
i skarp lake. 3. jag. a) locka med bete, b) ja- 
ga med jagtfalkar. -er, -, m. en isom betar 
m. m. le beizen. -hund, ni. jag. sparhund. 
-melster, m. jag. anforare for en jagt med 
jagtfalkar. -mittel, n. betningsmedel, fra- 
tande medel. -ung, f. betande m. m. iie bei- 
zen. -wasser, n. == Beizbrilhe. 

belljagen,* tr. 1. jag. ein Eevier >%* jaga p§,, af- 
jaga ett jagtomrade. 2. sja. satta efter, 
gora jagt pa, uppbringa. -jahen,* tr. beja- 
ka, jaka, saga ja till. -Jahrt, a. alderstigen, 
till aren kommen. -jahrtheit, f. alder, fram- 
ekriden, hog alder, -jahung, /. jakande. 
•jahungsfati, m. jakande fall. Im ^x.e; cm 
svaret blir ja, cm 8& ar. 

bejammern,* tr. beklaga, begrata, jamra sig^ 
ofver. •swert[h], -swUrdig, a. beklagansvard. 
-swUrdigkeit, /. beklagansvardt tillstand. 

belljauchzen,* tr. jubla bfver. •kalken,'' tr. 
kalksla. -kalmen,* tr. gja. lagga i la. Bekalmt 
werden: ligga for stiltje. -kampfen,* tr. be- 
kampa, strida mot; besegra. -kampfer, m. 
bekampare, motstdndare. -kampfung, /. be- 
kampande. 

bekannt, a. bekant, kand. «^ machen: tillkan- 
nagifva, offentlich />.> machen: oflrentliggo- 
ra, ein guter f\/er von mir: en god van till mig. -enkreis, m. vankrets. -ermafsen, adv. 
Bom bekant ar, som bvar man vet. -heit, f. 

I. egenskap att vara bekant, populari- 
tet. 2. bekantskap, kannedom -llch, adv. 
som bekant, kandt ar. -machung, f. tillkan- 
nagif vande, kungorande, kungorelse. -schaft, 
/. bekantskap. Mit jm ^v* haben: vara be- 
kant med ngn. 

beljkappen,* tr. 1. satta en hufva, en mossa, 
pa. 2. afhngga, kapa. -kappung, /. -kassine, 
-n^f. beckasin, 

bekehrllen,* I. tr. omvanda. II. rjl. omvanda 
sig, gora battring. -er, -, m. omvandelsepre- 
dikant, missionar. -ung, f. omvandelse. 
■ungsanstalt, /. misaionsanstalt. -ungsgesell- 
schaft, f. missionssallskap. -ungswut[hj, /. 
omvandelseraseri, -mani. 

beilkeimen,* itr. s. gro. -kennen,* I. tr. 1. be- 
kanna, tro pa. 2. bekanna, erkanna, tillsta. 

II. rjl. 1. Sich zu etw. ~ a) bekanna (sig 
till) ngt, b) erkanna ngt, bekanna sig skyl- 
dig till ngt. 2. Sich [als ei. fiir] schuldig ~ 
erkanna sig vara skyldig, bekanna. -ken- 
ner(m), m. {/.) bekannare. -kenntni[r]s, n. 
bekannelse. -k6nntni[f]sbucher, pi. bekan- 
nelsebocker, symboliska booker, -kennung, 
f. bekannelse, erkannande. -kiagen,* tr. o. 
rfl. beklaga (sig). -klag8nswert[h], -klagens- 
wUrdig, a. beklagansvard, beklaglig. -k!at- 
schen,* tr. 1. klappa handerna dt, appla- 
dera. 2. skvallra pa, fortala, tala ilia om. 
-klauben,* tr. tumma, taga p§,. -kleben,* tr, 
medeis kiistring ofverdraga. Eine Wand mit 
Papier ~ klistra papper pa en vagg. -kleck- 
[sjen,* tr. F flacka ned, tillsola. -kleiden,* 
I. tr. 1. beklada; ofverklada, ofverdraga. 2. 
beklada, innebafva, forvalta. II. rjl. klada 
Big. -kieidung, /. I. bekladande. 2. beklad- 
nad, kladedragt, kladsel; bfverdrag. -klels- 
tern,* tr. ofverklistra, smeta ned. -klem- 
men,* tr. bopkliimma, sammanprassa, tryc- 
ka. -klemmung,/. beklamning. -kidmmen, a. 
beklamd, angslig. -klommenheit,/. beklam- 
ning, angslan. -klopfen,^ tr. knacka p§,, klap- 
pa pa. -klugeln,* tr. ofverklokt bedoma. 
-klunkern,* tr. ©. rjl. F nedsmutsa, sola ned 
(sig). -knabbern, -knappern,* tr. knapra, gna- 
ga pa. -kneipen,* F I. tr. giista. II. rjl. be- 
rusa sig. -kodern,* tr. satta bete pa, beta. 
-koderung, /. -kommen,* I. tr. fa, erhS,lla, 
bekomma. Durst 'x; blifva torstig, Furcht 
fsj blifva radd, Eeue 'x* §,ngra sig, jn satt ~ 
blifva trott pa ngn, ich habe es geborgt ~ 
jag bar fatt det till lans, das ist in diesem 
Laden nicht zu f>j det fins ej i denna bod, 
ich konnte ihn nicht zu sprechen f\^}B,g kunde 
ej fa tala med honom. II. itr. s, bekomma. 
Wohl bekomm's! val bekommel -korken, * 
tr. korka. -kostlgen,* tr. Jn ^ balla ngn 
med mat, gifva ngn kost. -kostigung, f. 
kosthallning, nnderhall. -kraftigen,* tr. be- itr. IntranaltiTt, rji, reflexiri, SC. siantt, SV. svagt, tr. transith r habKU, S. bar tein ttll hjAlpyerb. Bekraftigung 73 - belleblg krafta, intyga, styrka, bestyrka. -kr^ftigung, 
/. bekraftande, bekraftelse. -krinzen/ tr. 
bekransa. -kr^nzung,/. -kratzen,* tr. raspa, 
skrapa, rifva, krafsa p&. -krautern,* tr. for- 
se, beklada med vaxter, med orter. Be- 

krdutert: bevaxt med allehanda 6rter. -kreU- 

z[ig]en,* I. tr, forse, marka med korsteck- 
net; gora korstecknet ofver. II. rjl. korsa 
sig, gora korstecknet. -kriechen,* tr. krypa 
p&. -kriegen,* ^r. bekriga. -krittelel, /. sma- 
aktig kritik, smaaktigt klander, hacklande. 
■krittein,* tr. pa ett smaaktigt satt kriti- 
sera, klandra, hackla. -krittelung, /. -kri'tt- 
lep, m. smaaktig kritiker, backlare. -krit- 
zeln,* tr. skrifva krakfotter pS., klottra pa, 
fullklottra. -kn'tzelung,/. -kpumeln,* tr. stro 
smulor pa, smula ned. -krusten,* tr. o. rjl. 
ofverdraga(s) med en skorpa. -krustung, f. 
-kummern,* I. tr. 1. bekymra, oroa. 2. anga, 
vidkomma, II. rji. 1. Sich iiber etw. Uck.) 
~ vara bekymrad, orolig for ngt. 2. Sich 
urn etw. r^ bry Big om, med intresse om- 
fatta ngt. -kummerni[fjs, -kummerung, /. 
bekymmer, oro. -kiindsn,* I. tr. angifva, 
uppgifva, betyga, intyga, lagga i dagen, 
adagalagga. II. rjl. visa sig, adagalaggas. 
-lacheln,* tr. le at. -lachen,* tr. skratta ^t. 
-Iachenswgrt[h], a. lojlig. -laden,* tr. lasta, 
belasta, betunga, paborda. -iadung, /. -lag, 
-e f, m. 1. ofverdrag, palagg. 2. == Beleg. 
-lagerer, -, m. belagrare, belagrande. -la- 
gern,* tr. belagra. -lagerung, /. belagring. 
-lammern >« belemmem. -lang, -[e]s, 0, m. 
vigt, betydelse. Von ~ af vigt, vigtig. -Ian- 
gen,* tr. 1. stiimma, anklaga. 2. opers. =« an- 
helangen. -langreich, a. vigtig. -iangung, /. 
stamning. -lassen,* tr. 1. lata vara, lata 
kvarsta. 2. lata bero. -lassung, /. -lasten,* 
tr. 1. trycka, tynga pa. 2. belasta, lasta, 
tacka, ofverhopa, betunga, nedtynga. t\*d.e 
Zeugen: fallande vittnen. -lastigen,"* tr. be- 
svara, vara besvarlig for. -lastlgung, f. -las- 
tung,/. belastandem.m.«e5eZa5iew. -lastungs- 
zeuge, m. fallande vittne, «om vittnar mot nva- 
randen. -latten,* tr. besla med lattor, med 
lakter. -lattung, /. -lauben,* I. tr. lofva, kla- 
da med lof. Belauht: lofkladd, lofvig, dicht 
belaubt: lofrik, lummig. II. rjl. lofvas. -lau- 
bung, /. -lauern,* tr. lura pa. -lauf, m. be- 
lopp. -laufen,* I. tr. 1. springa omkring pa 
el. i, syna. 2. sla sig pa, betacka. 3. betiic- 
ka, bespringa. II. rjl. 1. para sig. 2. belopa 
sig, iippga, auf eine Summe: till en sum- 
ma. III. itr. s. t anlopa. -laufung,/. -lau- 
schen,* tr. lyssnande spionera p4, lyssna 
pa. -leben,* I. tr. lifva, vacka till lif, in- 
gjuta lif i, besjala. Belebt: a) lefvande, b) 
liflig, besokt, trafikerad. II. rjl. lifvas, vak- 
na till lif, fa lif. -leber, -, m. en som vac- 
ker till lif, lifvar, besjalar. -libthelt,/. lif, 
lifaktighet, liflighet. -lebung, /. lifvande m. m. se beleben. -lebungsversQch, m. forsok 
att vacka till lif. •lecken,'' tr. slicka p&. 
-leckung, /. -ledern,* tr, klada med skinn, 
med lader. 
Beleg, -e, m. bevisstalle i Bkrift, citat, exem- 
pel, bevis, intyg, stodj betygj kvitto. -bar, 
a. 1. som kan belaggas. 2. som kan stod- 
jas med bevisstallen, bevisas med citat. 
-en, I.* tr. 1. belagga, betacka, ofvertacka, 
tacka. Ein Grab mit Blumen *sj lagga blom- 
mor p^ en graf. 2. tekn. stMa, forse med 
stalkant, med agg. 3. upptaga, reservera. 
EinKolleg »%# anmala sig till en forelasning. 
4. Die Zunge ist belegt ei. belegt sich: tun- 
gan ar belagd med Biem, die Stimme ei. der 
Sanger ist belegt: rosten ar beslojad, ngt 
hes. 5. belagga, betunga. 6. bestyrka, be- 

Visa, ur literaturen anfora bcvisstalleU for sin 

8.sigt, sitt past&ende. Das Wort ist tioch nicht 
belegt: ordet ar annu ej hittadt i ngn urkund, 
eine Rechnung ~ verificera en rakning. II. 
a. belagen. -er, m. person som belagger, 
betacker m. m., jfr belegen I. -stelle, /. be- 
visstalle, citat. -thelt, /. belagd tunga, be- 
slojad rost, jfr belegen I, 4. -ung, /. betac- 
kande m. m. se belegen. 

belilehnen,* tr. belana. -lehner, -, m. lans- 
herre. -lehnung, /. belanande. -lehren,* I. 
tr. undervisa, upplysa, underratta, von ei. 
iiber (med aok.) etio.: om ngt. Jn eines Bes- 
sern ~ oppna ngns ogon, visa ngn bans 
misstag, iiber etw.: betraffande ngt, sich 
gem fs^ lassen: a) vara laraktig, b) vara 
mottaglig for skal. ~cZ; larorik. II. rjl. 
skaffa sig upplysningar. -lehrung, /. -leibt, 
a. korpulent, tjock, fet. -leibtheit, /. kor- 
pulens, fetma. -leibzuchtigen,'' tr. gifva lif- 
riinta at. -leidigen,* tr. fdrolampa, sara, 
Btota. -leldiger, -, m. forolampande (per- 
son), -leidigung, f, forolampning. -leihen,* 
tr. belana, begafva. -leimen,* tr. bestryka 
med lim. -lefsten,* tr. forse med lister, med 
ram. -lemmern,^ tr. 1. P smutsa, nedsola. 2. 
P lura. 3. nib. belamra. -lemmerung,/. -lesen, 
I.* tr. rensa. II. a. belast, beliisen. -lesenheit, 
y*. belasenliet. -Ieuchten,*«r. upplysa, belysa. 
-leuchtung,/. 1. belysning. 2. lyse, Ijus. 

Belferlier, -, m. -in, -nen,/, tratgirig, gralsjuk 
person, -n, sv. itr. h, 1. glafsa, bjabba, 
ekalla. 2. trata, grala, kaxa. 

Belgllier, -, m. belgier. -lerin, -nen^f, bel- 
giska. -isch, a. belgisk. 

beliebllaugein,* tr. kasta karliga blickar p&. 
-en, I.* tr. 0. itr. h. 1. % ich beliebe etw. ei. 
etw. beliebt mir: jag tycker om ngt, ngt 
faller mig i smaken, behagar, roar mig. 2, 
behaga. ~ Sie einzutreten: var god och 
stig in, sich (dat.) etw. 'v; lassen: finna be- 
hag i ngt. II. n. behag, godtycke, godtfln- 
nande. Das steht in deinem 'x* det st&r 1 
ditt fria skon. -ig, a. godtycklig, hur som fvi =» fOreg&ende appslagsord. ftkca sm». taknar plur. y bar omljud. F familjart, P lagre •prfi.k. ^ mindre broklict. beliebt — 74 benotlgen halst. Jeder r^e : hvem som halst, den for- 
Bte baste, -t, a. omtyckt, afhiilen. -theit, 
/. gunst, ynnest, popularitet. 

belistllen,* tr. bedara, ofverlista. -ung,/. 

bellen, sv. itr. h. skalla. 

Belletrist, -ew, m. belletrist, skonliterar for- 
fattare. -ik, 0, /. skonliteratur. -Isch, a. 
belletristisk, vitter, skonliterar. 

belll6b[lgjen,* tr. beromma, berommande om- 
namna. -I6b[ig]ung, /. berom, loftal -lobi- 
gungsschreiben, n. akriftngt lofordande, re- 
kommendationsskrifvelse. -lochen,* tr. bor- 
ra hal i. -lochung, /. -lohnen,* tr. belona. 
-J6hner(in), m. (/.) belonare. -lohnung, /. be- 
loning. -luchsen,* tr. F beluxa, lura, bedra- 
ga. -lugen,* tr. 1. Ijuga for, bedraga. 2. ^i^ 
beljuga, fortala. -lustigen,* I. tr. roa, for- 
lusta. n. rji. 1. roa sig. 2. Sich an (med dat.), 
iiber (med ack.) etw. f\, gora sig lustig ofver, 
forlojliga ngt. -lustlgung,/. forlustelse, no- 
je. -machtigen,* r/. bemaktiga sig, intaga, 
tillegna sig, einer (gen.) Sache: en sak. Sich 
js 'v tillfangataga ngn, fk ngn i sitt vald. 
-machtlgung, /. -makein, -makein,* = bekrit- 
teln. -malen/er. l.mala, ofvermala. 2.sudda 
ned, kJudda pa, klottra pa. -mangein,* tr. 
kritisera, hackla. -m^ngelung, y. -mannen,'* 
tr. bemanna. •mannung, f. 1. bemannande. 
2. bemanning, besattning, manskap. -man- 
teln,* tr. forse med en kappa, en mantel; 
Mid. bemantla, ofverskyla. -mantelung, /. 
-masten,* tr. sjs. formasta, forse med master. 
•mauern,* tr. igenmura, mura omkring, till- 
mura. -mausen,* tr. F snatta frin, bestjala. 
-meiern,* tr. 1. bortarrendera, t. ex. ein Gut. 
2. Jn ^ gitVa ngn ett arrende. -meifseln,* 
tr. med majsel bearbeta, behugga. -mels- 
tern,* I. tr. betvinga, beherska, ofverval- 
diga. II. r/. I. beherska sig. 2. = bemdch- 
tigen. -meisterung, /. -meldet, a. bemald, 
ofvannamd. 

bemerkllbar, a. markbar, synlig, fornimbar. 
-barkeit, /. markbarhet, fornimbarhet. -en,* 
tr. 1. bemarka, marka, fa se, varsna, lagga 
marke till. 2. anmarka. 3. anteckna. -ens- 
wertfh], a. anmarkningsvard, marklig, mark- 
viirdig. -lich, a. markbar. -ung, /. 1. iakt- 
tagelse. 2. anmarkning. 

bellmessen, a. afmiitt, taktfull. •messenheit,y. 
afmatt, taktfullt satt. -mi'sten,* tr. &br. go- 
da, godsla. -mistung, /. -mitleiden,* tr. hysa, 
visa medlidande med, deltagande for. -mi't- 
leidenswert[hj,a. vard medlidande, omkans- 
vard. -mitleidung, /. medlidande, deltagan- 
de. -mittelt, a. bemedlad, burgen. -moosen,* 
tr. ofverdraga, holja med mossa. Bemoost: 
mossig, mossbelupen, stud, bemoostes Haupt: 

skamtsam benamning p& aidre itudenter, 6f verliggare. 

•m6rteln,* tr. kalksla, rappa. -m'uhen,* I. tr. 
Jn ^ valla ngn moda, besvar, besvara ngn. 
II. rjl. bemoda, vinnlagga sig. Sich fiir jn 'V lagga sig ut for ngn, um etw.: for att 
skaiffa honom ngt, sich um jn fsj ei. um jn 
bemiiht sein: a) gora sitt basta for ngn, b) 
efterstrafva ngn. i hofligt tmtai: f\* Sie sich 
nicht! gor er ej ngt omak! bry er ej dar- 
oml wenn Sie sich gefdlligst zu mir <^ wol- 
len: cm ni vill hafva godheten att komma 
till mig. Bemiiht: i aktir bem. vinnlaggande 
sig, ifrig, nitisk, sysselsatt. -muhung, /. 
bemodande, besvar, anstrangning. -miifsi- 
gen,* tr. foranl&ta, nodga. -muttern,* tr, F 
egna moderlig omsorg &t, vara mamma for. 

benachl!bart,a. nar-, angransande, narbelagen, 
kringliggande, grann- j subst. granne. -rjchti- 
gen,* tr. nnderratta, upplysa, jn von etw. : 
ngn om ngt. -richtiger, -, m. en som under- 
rattar, upplyser om ngt. -Pichtigung, /. un- 
derrattelse, upplysning. -t[h]e!ngen,* tr. Jn 
'N^ forfordela, fororatta ngn, inkrakta p&, 
ngns rattigheter. -([hjeillgung,/. 

bellnagein,* tr. 1. Etw. mit Brettem f\j spika 
brader pa ngt. 2. sl& spikar i, stifta. 3. 
forse med naglar. -nag[e]Iung, /. -nagen,* 
tr. gnaga pa. -nagung, /. -nahen,* tr. Etw. 
mit Zeug <^ sy tyg pa n^t. -nam [s] en,* tr. 
gifva namn at, kalla. -nam [s J ung,/. -nar- 
ben,* I. tr. I. gora arrig. Benarbt: arrig. 2. 
betacka med ett vaxtlager. II. rjl. o. itr. s. 
1. blifva arrig. 2. betackas af ett vaxtlager. 
-narbung, ^. -naschen,* tr. i gmyg smaka pa 
sotaaker. -nassen,* tr. vata, fukta. >nebeln,* I. 
tr. hdlja i dimma, omtockna, berusa. II. 
rjt. skaffa sig en florshufva. -nib[ej!ung, /. 
-nebst 86 nebst. -nedeien, sv. tr. valsigna, 
prisa. -nedelung,/. 

Benediktmer, -, m. benediktinermunk. -in, -wen, 
/. benediktinernunna. 

Beneffz, -e, n. teat, recett. -lant, -ew, m. teat, 
recettagare. -iantin, -nen, f. teat, recetta- 
gerska. -lat, -en, m. mottagare af ngt un- 
derstod, stipendiat. -vorstellung,/. teat, recett. 

bellnehmen, I.* tr. 1. Jm etw. ^v borttaga ngt 
fran ngn, betaga, fortaga ngn ngt, die Aus- 
sicht '^ stanga ntsigten,^??! den Mat '>^ gora 
ngn modfald, modstulen, jm die Sprache 
*K> forstumma ngn. 2. bedofva, forlama. II.* 
rjl. 1. uppfora, skicka sig. 2. Sich mit jm 
rsj komma ofverens med ngn. III. n. upp- 
fbrande, satt. -neiden,* tr. afundas, jm etw. 
el. jn um etw.: ngn ngt. ■neldenswert[hj, 
-neidenswUrdig, a. afundsvard. -neidung,/. 
afund. -nennbar, a. som kan namngifvas, 
angifvas. -nennen,* tr. benamna, kalla. -nen- 
"""St/. -netzen,* tr. fukta. -netzung, /. 

Bengsl, -, m. F 1. knolpak. 2. bangel, lym- 
mel. -el, -en,/, lymmelaktighet, tolpaktig- 
het -haft, a. lymmelaktig, ohyfsad, vL 

bellniesen,* tr. Etw. ^v nysa pS, ngt. -nommen- 
heit, /. bedofning, forlamning, domning, 
tyngd 1 hufvudet. •n6t[hjigen,* tr. Einer (gen., 
el. ^ einey Sache benotigt sein: hafva behof itr. IntfftDiltiTt. rjl. teflexln, St. «tarkt, sv. fYagt, tr. transitin rerb. h. har hahen, 8. bar ,etn till hj&lpTerb. benummem - 75 bergen af, behofva en sak. Bendtigt: nodvandig. 
-nummern,* tr. numrera. 

benutzilbap, a. brukbar. -barkeit,/. brukbar- 
het. -en, benutzen,* tr. begagna (sig af), an- 
vanda, draga nytta af. -ung, /. 

Benzllin, -[e]^, 0, n. benzin. -oe, 0, f, ei. -«, 0, 
w. benzoe. 

beQbachtilen,* tr. gifva akt p&, observera, med 
uppmarksamket folja, iakttaga, uppfylla. 
■er, -, m. iakttagare, betraktare. -ungjy. 
iakttagelse, observation, efterlefnad. -ungs- 
gabe, /. iakttagelseformaga. 

bellohrt, a. forsedd med oron. -ordern,* tr. 
beordra. -drderung, /. -packen,* tr. packa, 
papacka, palassa. -packung, f. 1. pipac- 
kande, papackning. 2. packning, borda. 
-panzern,* tr. bepansra, klada i pansar. 
-pfahlen,* tr. forse med palar tin stdd; Mid. 
befasta. -pfahlung, /. -pflanzen/ tr. plan- 
fcera p& ei. i. Einen Garten mit Kohl f^ plan- 
tera kal i en triidgS-rd. -pflanzung, /. -pflas- 
tern,* tr. 1. stenlagga. 2. lagga jjl&ster p§,. 
-pfrunden,* tr. gifva ett prebende at. -pin- 
seln,* tr. pansla, med pansel bestryka. 
-planken,* tr. klada, fodra med plankor. 
-piankung, /. -platten,* tr. belagga med hal- 
lar, med platar. -polstern,* tr. stoppa, -pu- 
dern,* tr. pudra. -putzen,* tr. putsa, afputsa. 

bequem, a. 1. bekvam, maklig. Mach dir^s 'v* 
var hemmastadd. 2. passande, lamplig, bra, 
tillganglig. -en,* rjl. bekvama sig. Sick 
nach etw. -%# riitta sig efter ngt. -Ilch, a. 
bekvam, bekvamlig. -iichkeit, /. 1. bekvam- 
lighet. 2. maklighet. -ung,/'. bekvamande, 
eftergifvenhet. 

bellrahmen,* I. tr. 1. Batta i ram. 2. berama. 
II. rjl. om mjmit: satta gradde. -randefn, -ran- 
dern, -randern,* tr. 1. kanta, forse med ut- 
sirade kanter. 2. randa, gora randig. -ran- 
du"9» /• -rappen,* tr. 1. rappa, kalksla. 2. 
tillyxa, skrada. -rappung, /. -rasen,* I. tr. 
tacka med en grasmatta. II. rjl. biifva gras- 
bevaxt. -rasung, /. 

berat[hj!len,* I. tr. 1. t utrusta, gifva utrust- 
ning, utstyrsel at, draga forsorg om, for- 
sorja. 2. Jn <^ gifva ngn rad, r&da ngn. 3. 
Etw. el. (itr. h.) ?/6er e<«^?.(aok.)'x/r&dsla, ofver- 
lagga om, dryfta ngt. 4. besluta. II. rjl. rad- 
fora sig, radgora, radsl&, ofverlagga. -er, -, 
m. radgifvare. -schlagen,* sv. itr. h. o. rjl. = 
beraten /, 3; II. -[schlagjung, /. radplag- 
ning, ofverlaggning. -ungssaal, m. radsal. 

bellraiiben,* tr. 1, plundra, rana. 2. Jn eines 
Dinges ^ berofva, frantaga ngn ngt. -rau- 
ber, m. plundrare. -raubung, /. plundrande, 
rinande. -rauchern,* tr. 1. nedroka. 2. roka 
ngt litet. -raucherung, /. -rauschen,* I. tr. 
berusa. II. rjl. berusa sig, benisas. -rau- 
schung,/. 

Berber, -, m. berber. -el, 0,f. Die /%» Berbe- 
riet. -Is, 0, f. berberis. -isch, a. fr&n, i Berberiet, berber-, -rofs, n. bast ftkn. Ber- 
beriet. 
berechilenbSr, a. beraknelig. -nen,* I. tr. 1. 

berakna, utrakna. 2. taga med i rakningen, 
taga hansyn till. 3. berakna, afse. II. rjl. 
gora upp rakenskaperna. -ner, m. en som 
beraknar ngt, som handlar med berakning. 
-nung,/. berakning. -nungslos, a.utan berak- 
ning. -tigen,* «r. berattiga. Berechtigt: be- 
rattigad, rattmatig. -tigung, f, berattigan- 
de, rattmatighet, rattighet. 

beredllen,* I. tr. 1. tala om, afhandla, dryf- 
ta. 2. intala, inbilla. 3. ofvertala, narra. 
II. rjl. samtala, radgdra, ofverenskomma, 
mit Jm liber etw. (ack.): med ngn om ngt. 
-sam, t = beredt. -samkeit, /. valtalighet. 
-t, a. valtalig. -ung, /. samtal, ofverlagg- 
ning, forhandling, aftal. 

bellregnen,* tr. regna pa. -rigt, a. omnamd, 
omformald. -reich, -e, m. o. n. omrdde, h411; 
befogenhet. -reichern,* I. tr. rikta, gora rik. 
II. r/. rikta sig, biifva rik. -reicherung, /. 
-reifen,* tr. 1. betacka, ofverdraga med rim- 
frost. 2. banda, satta band pa. -reifung,/*. 
-reisen,* tr. I. genomresa. Bereist: berest. 
2. resande besoka. -relsung, /. 

bereit, a. beredd, fardig, i ordning. Sich '\t 
Jlnden lassen: visa sig hagad. -en,* a) sv. I. 
tr. 1. bereda, fororsaka. 2. tillaga, tillrusta, 
stalla i ordning, tillreda. 3. tillverka, for- 
fardiga. 4. bereda, forbereda. II. rjl. bere- 
da, rusta, forbereda sig, 2m, auf^ fur etw, : 
till, pa ngt. b) st. tr. 1. inrida. 2. genom- 
rida, till hast genomstrofva. -er, -, m. 1. 
beredare, tillruatare. 2. beridare. 3. beri- 
den uppsyningsman. -s, adv. redan, -schaft, 
y. beredskap. In f\^ setzen: forbereda, till- 
rusta, iordningstalla. -ung, /. beredande 
m. m. se bereiten. -wiilig, a. beredvillig, re- 
dobogen. -willigkeil,/. beredvillighet, tjanst- 
aktighet. 

bellrennen,* tr. mil. innesluta, belagra, storma. 
-rennung,/. -reuen,* tr. angra. -reuung, /. 

Berg, -e, m. barg, fjall, kulle, backe. Zu *>je 
fakren: fara till saters, hinterm ^ halten 
mit etw.: dolja, ej vilja fram med ngt, ich 
bin Jens eit des ^es: med mig gar det utfor, 
jag ttr sfver medei&idern ; Uber den <>rf sein: hafva 
det varsta gjordt, Uber f\> und Thai ei. uber 
alle 's/c sein: vara sin kos, das Haar steht 
zu ~e; haret stS-r h. anda. -ab, adv. utfor 
bftrget. 'V gehen: bara utfor, bergauf ^ bac- 
ke upp och backe ned. -ader, /. malmader. 
-amotte, -n, /. bergamott. -an, -auf, adv. 
uppfor barget. -bau, m. bargsbruk, grufdrift. 
-baukunde, y. bargsvetenskap. -bauschuie,/. 
bargsskola. -behorde, /. ngt. bargsratt. -be- 
wohner(in), m. (/.) bargsbo. -egeld, n. bar- 
garlon. -egut, n. bargadt gods, -eiohn, m. 
bargarlon. -en, st. I. tr. 1. barga, radda. Biid. 
ein geborgener Mann: en bargad karl. 2. '>.» =• fOreg&cnde uppslagsord. * ikta im*. gaknar piur. f har omljad. F f&miij&rt, P l&gre «pr&k. * mindre brnkligt. Bergeng© — 76 BesanftiguBg skydda, taga i f orsvar, vor Jm : mot ngn. 
3. dolja, gomma, jfr verhergen. II. rjl. 1. rad- 
da, skydda sig. 2. dolja, gomma sig. -enge, 
y.bargspass. -er, -, m. bargare. -fahrt,y. resa 
till el. i bargstrakt. -feuer, n. vS,rdkase, bal 

p& b&rgspetaar. -fried, -6, m. karna i en borg. 

•gelst, m. bargsri,, bargtroU. -grube,/. gruf- 
va. -hase, m, fjallhare. -hauptmann, m. bargs- 
hauptman, bargmastare. -herr,«i. grufagare. 
-himbeere, /. bjornhallon. -hinab = bergah. 
-hinauf = bergauf. -hoch, a. hog som ett 
barg, skyhog. -hUtte, /. 1. hydda bland 
bargen. 2. bargshytta. -Icht, -ig, a. bargig. 

-ISCh, a. bergisk, frin grefskapet Berg. -JOCh, W. 

bargsrygg meiian tT& daiar. -knappe, m. gruf- 
arbetare. -laufig, a, bruklig bland bargs- 
man. -mannchen, -mannlein, n. bargsra, barg- 
gubbe. -mannisch, a, bruklig bland bargs- 
man, bargsmans-. -maus, f. fjallemmel. 
-m5nch, m. barggubbe. -rat[hj, m. bargsrad. 
-recht, n. 1. lag gallande for bargsman, 
bargsordning. 2. rattighet till grufdrift. 
•reihe, y. bargskedja. -rifs, m. biirgsskrefva. 
-rut[h]8,/. slagruta. -schUler, m. bargselev. 
-se^en, m. inkomst af grufdrift. -steiger, m. 
1. vagvisare bland bargen. 2. fjallturist. 3. 
Btigare. -stock, m. alpstaf, fjallkapp med 
j&mspets. -stoilen, m. stollgdng, schakt. -stufe, 
f. stuff. -t[h]ell, m. andel i bargverk. -ung, 
f. raddning m. m. ■& bergen. -unter == bergab. 
-volk, n. 1. bargfolk, bargsboar. 2. bargs- 
man, grufarbetare. 3. bargtroll. -wasser, n. 
bargstrom. -weide, /. bargsbete. 

Ben'cht, -e, m. berattelse, underrattelse, upp- 
gift, redogorelse, rapport, referat. /x* er- 
statten: rapportera, referera. -en,* tr. Jm 
etw. el. {itr. h.) iiber etw. (ack.) ~ beratta, 
meddela ngn ngt, referera ngt for ngn, af- 
gifva rapport om ngt till ngn. -erstatter, 
m. meddelare, sagesman, reporter, (tid- 
nings)referent. -erstattung, /. rapport, re- 
ferat. -et, foriidr. a. = hundig 1. -igen,'' tr. 1. 
ratta. 2. bringa p4 det klara, utreda, upp- 
gora, betala. -iger, -, m. en som rattar ngt. 
■igu"g» y*' rattelse m. m. ■« berichtigen. 

bellrieclien,* tr. Inkta pi. -piechung, f. -rie- 

Seln,* tr. 1. gnm nak kanaler Vattua. 2. framsilande 

fukta, flyta ofver, rinna ofver. -rieselung, /. 
-rinden,* rjl. ofverdragas med bark, med 
en skorpa. Berindetes JBolz: tra med bar- 
ken p4. -ringen,* sv. tr. forse med ring(ar), 
Batta ring(ar) p4. -ritt, m. 1. en beriden upp- 
■yningsmani distrikt. 2. mindre afdelning ryt- 

tare under en anderoffloere bef&l. -ritteil, a. 1. be- 
riden, till hast. 2. inriden. 

Berlmlle, -w, /. berlinervagn. -er, I. -, m. ber- 
llnare. II. ■=- berlinisch. -erin, -nen, f. ber- 
linska. -[erjlsch, a. berlinsk. 

Beriocke, -n, /. berlock. 

Berme, -»}/. g&ng p& en dam ei. bank ntmed 
vattnet; miL g4ng mellan vail och graf. Bernhardiner, -, m. bernhardinare, a) bern- 
hardinermunk, b) bernhardinerhund. 

Bernstein, m. bernsten. -ern, a. af bernsten, 
bernstens-. 

bellrohren,* tr. beklada med ror. -rosten,* itr. 
s. blifva rostig. 

Berserker, -, m. barsark. 

bersten, st.itr.s. spricka, brista, remna, spric- 
ka Bonder. Das ist zum 'vi det kan reta 
gallfeber pa en. 

beruclit[ig]en,* tr. berykta. vani. i part, beruch- 
tigt el. ^ beriichtet: ilia beryktad. 

beruckllen,* tr. fanga i snara, gnm cf^erraskning 
tilifangataga, ofverrumpla; snarja, ofver- 
lista, bedraga, bedara, tjusa. -er, -, m. be- 
dragare, tjusare. -erin, -nen,/. bedrager- 
ska, tjuserska. -sichtigen,* tr. taga hansyn 
till, fasta afseende vid, halla rakning for. 
-siclitigung, f. hansyn, betraktande, ofver- 
vagande. -ung, /I bedarandem.m. se5erMc>5;ew. 

Beruf, -e, m. 1. (inre) kail else, bojelse. 2. 
kali, uppgift, yrke, tjanst, ambete. -en,* I. 
tr. 1. kalla tm sig. 2. sammankalla. 3. kalla, 
utse till ngt. 4. Jn «w valla ngns olycka gnm 

onda andars Inflytande gnm for mycket rOSan- 

de. II. rjl. Sich auf jn <%* a) beropa sig 
pa, aberopa ngn, b) vadja till ngn. -er, m. 
en som kallar m. m. se beruf en. -sarbeit, f. 
arbete i sitt kail, tjanstegoromal, -sbestim- 
mung, /. bestammande af ei. for ett kail. 
-sgenosse, m. yrkesbroder. -skrels, m. om- 
rade for ens verksamhet. -smafsig, a. 6f- 
verensstammande med ei. pakallad af ens 
yrke,yrkes-. -spflicht,/. ambetspligt.-sreise, 
f. tjansteresa. -sthatigkelt,/!. verksamhet i 
sitt kail, tjansteutofning. -streue, y. trohet 
i sitt kail. -swTdrig, a. stridande mot ens 
yrke ei. ambetspligt. -ung, f. kallande m. m. 
se beruf en. 
beruhllen,* itr. h. 1, bero, komma an. 2. Die 
Sache {_ciuf sick] 'vi lassen: lata saken be- 
ro, ~ bleiben: blifva orord, orubbad. -igen,* 

1. tr. lugna, stilla. II. rf. lugna sig, blifva 
lugn. -iger(in), m. (/). en som lugnar, stil- 
lar. -Igung,y. lugnande, stillande. 

bellruhmt, a. beromd, ryktbar. -rdhmtheit, y. 
ryktbarhet, namnkunnighet, rykte, anse- 
ende. -ruhren,* tr. 1. berora, vidrora, tan- 
gera. 2. vidrora, omnamna. 3. Jn *%* rora 
ngn, komma ngn vid. -ruhrung, f. -russen,* 
tr. 0. rjl. sota ned (sig). -sabbern,* tr. F 
dregla pi,, dregla ned. -sacken,* rjl. F prop- 
pa sig full, -saen,* tr. besa, bestro, ofver- 
salla. -sagen,* tr. 1. omformala, omnamna. 

2. betyda, vara af betydenhet. -sigterma- 
fsen, adv. som namdt ar. -saiten,* tr, stran- 
ga, satta strangar pS,. -samen, -samen,* tr. 

I. bes4 med fra. 2. befrukta. -saniung,y. -san, 
-6, m. sjo. mesan. •sanden,'' tr. sanda. -sanf- 
t[ig]en,* I. tr. lugna, blidka, mildra, lindra. 

II. rjl. blifva lugn, lugna sig. -sinftigung,y. itr* iBtfMuUtTt, rji. rcflexlft, St. •urkt, SV. •r&Ki, tr. trfcusitivt Tcrb. h. bar htikon, $. bar »«»n till hjfclpi-erb. Besatz 77 Besohlufsfreilielt -satz, m. garnering pi kiader. -satzband, n. 
kantband. -satzteich, m. dam for fiskafvel. 
-satzung, f. besattning, garnison, manskap. 
-sauen,* tr. P svina ned, till, -saufen,* rf.. 
P supa sig full. Besoffen: drucken, full. 
-saumen,* tr. kanta, falla. -saung, f. besa- 
ende m. m. 8e besden. -schaben/ t7\ skafva 
pa, afskafva, skrapa, afputsa. -schadigen/ 

1. tr. skada. II. rji. skada sig, gora sig ilia. 
-schadiger, -, m. en som skadar. -schadigung, 
/. skadande, skada. -schaffen, I.* sv. tr. 
framskaffa, anskaila; verkstalla. 11. a. be- 
skaff ad. Wie ist es damit <^ ? bur f orhaller 
det sig darmed? -schaffenheit,/. beskaffen- 
het. Je nach 'v der Umstdnde: efter om- 
standigbeterna. -beschafljgen,* tr. o. rjl. sys- 
selsatta (sig). -schaftigung,/, sysselsattning. 
-schalen,* tr. 1. bradfodra. 2. satta skaft 
pa. -schalen,* tr. 1. delvis afskala, afbarka. 

2. beskalla, betacka, bespringa. -schaler, -, 
m. 1. afskalare. 2. beskallare. -schalung, /. 
1. bradfodring. 2. skaftpasattning. -scha- 
iung, f. afbarkande m. m, se beschdlen. -scha- 
men,* tr. gora forlagen, ekamsen, komma 
att skammas, komma pa skam, fordunkla. 
-schamt, a. skamsen, forlagen, flat, -scha- 
mung, /. skam, forodmjukelse. -schatten,* 
tr. 1. skugga, besknggaj ofverskygga. 2, 
besloja. 3. mil. skugga, schattera. -schat- 
tung,/. 

beschaullen,* t7\ 1. beskada, skdda, dskada, 
betrakta. 2. syna, besigtiga. -enswgrt[h], 
-enswiirdig, a. sevard. -er, m. 1. betraktare, 
askadare. 2. besigtningsman. -lich, a. aska- 
dande, begrundande, kontemplativ. -Ilch- 
keitjf. begrundande, kontemplation. -ung, 
y. 1. beskadande, askadning. 2. synande, syn. 

Bescheid, -e, m. besked, upplysning, utslag, 
forstandigande. In ei. mit etw. ~ wissen: 
veta besked med, forsta sig pa ngt, jm />rf 
thun: a) ej blifva ngn Bvaret skyldig, b) 
gora ngn besked i giaset. -en, I.* tr. 1. till- 
dela, beskara, gifva. 2. Jn iiber etw. (act.) 
f^j gifva ngn besked cm ngt, /w abschldgig 
*>- afsla ngns begaran, /w auf seine Anf ra- 
ge f\* besvara ngns forfragan, Jn eines Bes- 
sern ~ oppna ngns ogon, er ist dahin be- 
schieden warden: ban bar fatt det svaret, 
den upplysningen. 3. kalla, anmoda kom- 
ma till ngt staiie. 11. * rjl. vara fornojsam, noja 
sig, mit etw. ei. einer (gen.) Sache: med ngt. 
Sich auf etw. (ack.) ~ inskranka sig till ngt. 
III. a. 1. t forstandig, foglig. 2. blygsam, 
ansprakslos, snail, -enheit, f, blygsamhet, 
ansprakslosbet. -entUch, adv. p^ ett blyg- 
samt, ansprakslbst satt. -et, a. forsedd med 
skida, med slida. 

beschelnijen,* tr. skina pa, bestri,la, belysa. 
•Igen,* tr. skriftugen intyga. Den Empfang 
einer Summe 'v Bkriftiigen erkanna sig bafva 
mottagit en summa. -iger, -, m, en som Bkriftiigen intygat ei. intygar ngt. -igung, /. 
skriftiigt intyg(ande), erkannande. -ung, f, 
belysning. 

bellschellen,'' tr. satta bjallror, sma klockor 
pa. -schenken,* tr. begafva. -schenkung,/. 
-scheren,* tr. 1. 5^. klippa. 2. sv. beskara, 
skiinka, gifva. -scherung, /. begafvande, 
begafning, i sht juikiappar. Iron, das war die 
ganze ~ det var hela barligheten. -SChik- 
ken,* tr. 1. Den Reichstag ~ skicka ombud 
till riksdagen, die Ausstellung mit Olge- 
maiden f^ skicka oljetaflor till utstallnin- 
gen. 2. utratta. 3. ombestyra, ombesorja. 
Sein Haus ~ bestalla om sitt bus. 4. tekn. 
beskicka. -schickung, /. -schienen,* tr. be- 
sla, lagga skenor pa. -schienung,/. -schiefs- 
bar, a. som kan beskjutas. -schiefsen,* tr. 
beskjuta, bombardera. -schiefsung,y. -schiff- 
bar, a. segelbar. -schiffen,* tr. segla p4, med 
fartyg trafikera. -schiffung, /. -schilft, a. vass- 
bevuxen. -schimmeln,* itr. s. mogla. -schim- 
pfen,* tr. 1. skymfa, 2. landa till skam, van- 
hedra. -schimpfer, m. skymfare. -schimpfung, 
f. skymfande. -schindein,* tr. tacka med 
(tak)8pan. -schirmen,* tr. beskydda, skyd- 
da, bevara, vor etw. (dat.): mot ngt. -schir- 
mer, m. beskyddare. -schirmung, /. beskyd- 
dande. -schlafen,* tr. 1. sofva pS,. 2. ligga 
nar. 3. Etio. {% sich iiber etw.) rs, sofva pa 
saken. 

Beschlag, in. 1. beslag. 2. imma; damlager. 
3. jur. etw. in 'v^ nehmen ei. etw. mit o^ bele- 
gen: lagga beslag p^ ngt. -en,* I. tr. 1. be- 
sla. Ein Pferd ~ a) sko, b) brodda en hast, 
mit Brettern ~ bradfodra, wid. in etw. ~ 
sein: vara hemma i, val forsta sig pa ngt. 
2. lagga beslag pa. II. itr. s. o. rji. anlopa, 
blifva anlupen, ofverdragas med imma. Mit 
Feuchtigheit ~ blifva fuktig, fukta. -er, -, 
m. en som beslar m. m., jfr beschlagen 1, -le- 
gung, -nahme, /. tagande i beslag, kvarstad, 
utmatning. -nehmer, m. beslagare. -ung, /. 
beslaende. 

bellschlammen,* tr. ofverdraga, tacka med slam, 
med dy. -schieichen,* tr. smyga sig p4, kom- 
nia ofver. -schleichung, /. -schleiern,* tr. 
besloja, dolja. -schleunigen,* tr. p^skynda. 
•schieuniger, -, w. paskyndare. -schleunigung, 
/. paskyndande. -schliefsen,* tr. 1. besluta, 
afgbra. 2. begransa. 3. afsluta. 4. % stanga, 
lasa, lasa in. -schiiefser(in), m. (/.) I. en 
som beslutar ngt. 2. skaffare, hushMlerska. 
-schliefsung, f. beslutande m. m. se beschlie- 
fsen. 

Beschlufs, m. 1. beslut. 2. afslutning. Zum 
~e; till godt slut, slutligen, den rs» ma- 
chen: bilda slutet, afsluta. 8. Etw. in ei. 
unter seinem t^e haben: hafva ngt i sitt 
forvar. -fahig, a. beslutfor, fuUtalig. -fShig- 
keit,/. fulltalighet. -fassung, /. besluta fat- 
tande, beslut. -freiheit, /. frihet att fatta ^» "■ rsregieode upp»U««ord. * llkta stna. aaknar plur. f har omijud- P f*milj4rt, P Uere uprlk. ^ mfndrw brakllfft. Beschlufsnahme — 78 Besichtigungsb erioht beslut. -nalime == Beschlu/s/assung. -rede,/. 
afslutningstal. -reif, a. tillrackligt dryftad. 

bellschmieren,* tr. 1. bestryka. 2. nedsmorja, 
nedsola, nedsmeta, nedsudda. 8. fullklott- 
ra. 4. F liira. -schmierung, /. -schmutzen,* 
tr. nedsmutsa, nedsola. -schmutzung, /. 
-schnelden,* tr. 1. skara, afklippa, kiippa. 
2. omskara. 'Schneider, m. en som skar m. 
m. 86 beschneiden. -schneidung, y. skarande 
m. m. se beschneiden. -schneietii'^ I. tr. snoa 
pa, nedsnoa. II. itr. s. blifva snoig, ned- 
snoad. -schnippe[l]n, -schnippern, -schnft- 
ze[l]n,* tr. i kanten skara, kiippa, afklippa 
smabitar af. -schn6be[rjn, -schnopern, -schnyf- 
feln, -schnuppern,* tr. nosa pa. -schnuren,* 
tr. 1. Bla snore cm, ombinda. 2. garnera 
med snoren. -schnurung, /. -sch6n[ig]en,* 
tr. ofverskyla, framstalla i gynnsam dager, 
forskona. -schoniger, -, m. forskonare. -scho- 
nigung,/. forskonande. 

beschrankllen,"^ I. tr. inskranka, begransa. II. 
rjl. inskranka sig, auf etw. (ack.); till ngt. 
-t, a. begransad, trang, inskrankt, dura. 
-theit, f. 1. knapphet. Die r^ der Zeit: den 
knappa tiden. 2. inskrankthet, dumbet. 
-ung, /. inskrankning. 

beschreiilben,* tr. I. skrifva p^, fnllskrifva. 
2. beskrifva, skildra. 3. i sht mat. npprita, 
inskrifva. -ber, m. beskrifvare, skildrare. 
-bung, /. 1. paskrifning. 2. beskrifning, 
skildring. 3. nppritande. -en,* tr. 1. om ny- 

f5dda barn: die vier Wdnde 'X. gnm skrikande visa 

lifstecken. 2. utskrika, ilia berykta. 3. = 
berufen /, 4. -ten,* tr. betrada, trada in ei. 
upp pa, bestiga. -tung, f. 

bellschroten,* tr. tekn. afskrota. -schrotung,/. 
-schuhen,* I. tr. forse med skor. Beschuht 
sein: hafva skor pa sig. II. rjl. taga skor 
pa sig, taga pa sig om fotterna. -schuhung, 
f. fotbekladnad. -schuldigen,* tr. beskylla, 
anklaga, gifva skulden, einer (gen.) Sac he: 
for en sak. -schuldigen, m. anklagare. -schul- 
digung, f. beskyllning. -schummeln,* tr. F 
lura. -schiimm[ejlung, /. -schuppen,* tr. 1. 
forse, ofverdraga, pryda med fjall. Be- 
schuppt: fjallig. 2. P lura. -schuppung, /. 
-schutten,* I. tr. Jn mit etw. f^ osa, skotta, 
halla ngt pa ngn, ofverosa, ofverholja ngn 
med ngt. II. rjl. Sick mit etio. f\, halla p^ 
sig ngt. -schuttung, /. -schijtzen,* tr. be- 
skydda, forsvara. -schutzer(in), m. (/.) be- 
skyddare (-inna). -schiitzung,/. I. beskyd- 
dande. 2. beskydd, forsvar. -schwanzen,* 
tr. besvansa. -schwatzen, % -schwatzen,* tr. 
F 1, prata, samspraka om. 2. med fagra ord 
ofvertala ngn. -schwatzung, /. -schwefeln,* 
tr. svafla. -schwellsen,* tr. fukta med svett. 
Beschwei/st : svettig. 

Beschwir, 0, /. o. -[e]s, 0, n. =» Beschwerde 1. 
-de, -n, f. 1. besvarlighet, besvar. 2. tunga, 
borda, tryckande p41aga. 3. pl4ga, SY^righet. 4. besvar, besvarsskrift, klagomM. »>>» fuh- 
ren ilber etw. (ack.): anfora besvar, besvara 
sig ofver ngt. -debQch, n. anmarkningsbok, 
t. ex. vid jarnvagsstationer. -defuhrer, m. en som 
anfor besvar. -defUhrung, /. besvars anfo- 
rande. -en,* I. tr. 1. belasta, tynga pa, 
trycka. 2. besvara, vara besvarlig for. II. 
rjl. besvara sig, anfora besvar, klaga. -er, 
-, m. en som lastar pa, trycker, besvarar, 
jfr t. ex. BrieJ'beschwerer. -Ifch, a. besvar- 
lig, till besvar. -lichkeit, /. besvarlighet. 
-ni[f]s, 'se,f. o. n. = Beschwerde 1. -ung,/. 
belastande m. m. se beschweren. 

beschw{cht[ig]||en,* tr. nedtysta, lugna, blid- 
ka. -er(in), m. (/.) en som nedtystar, lugnar. 
-ung,/. nedtystande, iugnande. 

bellschws'ndein,* ^7\ Flura. -schwingen,*poet. « be- 
Jiiigeln I. -schwitzen = beschweifsen. -schw6- 
ren,* tr. besvarja, a) med ed stadfasta, b) 
gnm besvarjeise beherska el. frammana, c) en- 
traget bedja. -schworep, m. besvarjare. 
-schw6rung, /'. besviirjande, besvarjning, 
besvarjelse. -seelen,* tr. besjala, lifva. -see- 
lep(in), m. {/.) en som besjalar, lifvar; sja- 
len i agt fQretag. -seeitheit, /. besjaladt till- 
stand, lif. -seelung, /. besjalande, lifvande. 
-segeln,* tr. 1. segla pa, befara. 2. satta se- 
gel pa, forse med segel. 

besehllen,* tr. 1. bese, betrakta, besk§,da, 
granska. 2. P biid. Prilgel ^ fl, stryk, fS, 
smaka kappen. -enswert[h], -enswUrdig, a. 
sevard. -er(in), m. (/.) betraktare. -ung,/. 
betraktande, beskadande. -nen,* tr. Einen 
Bogen ^ siltta Strang pa en bage. -seilen,* 
tr. gja. tackla, upptackla. -seilung, /. -sei- 
tigen,* tr. roja ur vagen, undanroja, af- 
liigsnaj afsluta, gora if ran sig. -seitiger, -, 
TO. en som undanrojer, aflagsnar. -seiti- 
gung, /. undanrojande m. m. se beseitigen. 
-seligen,* tr. saliggora. Ein f^der Gedanke: 
en salig tanke. -seiigung, /. 

Besen, -, m. dim. Bes[en]chen, -lein, 1. kvast. 
2. F fsrakti. tjansteande, pigeschj ein alter 
~ en gammal harpa, karing. 

besessen, a. besatt. -heft,/, galenskap. 

Besetzllband, n. band att garnera med, kant- 
band. -en,* tr. I. besatta, satta p&, forse, 
garnera. Einen Teich mit Fischbrut ~ ut- 
plantera fiskyngel i en dam. 2. besatta, ta-, 
ga 1 besittning. 3. besatta, tillsatta. Die 
Rollen <%/ fordela rollerna. 4. upptaga, taga 
i ansprSik. 6. i spei: eine Nummer mit einem 
Dukaten /%* satta ut en dukat pa ett num- 
mer. -teich, m. dam till fiskodling. -ung,/. 
besattande m. m. se besetzen. 

beseufzen,* tr. sucka, klaga ofver. 

besichtigilen,* tr. syna, besigtiga, inspektera. 
-er, -, m. besigtningsman, synforrattare, 
Inspektor. -ung, /. syn, besigtning, p&se- 
ende, inspektion. -ungsbericht, m. laesigt- 
nlngsprotokoU, besigtningsinstrument. %tr, IntransitiTt, rjl. reflexiTt. St. starkt, SV. STaft, tr. transitirt Terb. h. h»r hahan, S. bar »«in till hjllpTerb besiegtoar — 79 — . 

i}iesieg!|bar, a. mojlig att besegra, ofvervin- 
nelig. -barkeit, /. ofvervinnelighet. -eln,* 
tr. 1. forsegla. 2. satta sitt sigill under, 
besegla. -[ejlung, /. -en,* tr. besegra, ofver- 
vinna. -er, m. besegrare, ofvervinnare. -ung, 
/. besegrande. 

Besing, -e, m. -e, -n,/. blabar. 

besingllen,* tr. 1, besjunga. 2. sjunga ma»sa 
for ea afliden. -enswert[h], -enswUrdig, a. vard 
att beajungas. 

Gesmniien,* rjl. 1. besinna sig, tanka after, 
soka paminna sig. 2. erinra sig, komma 
ihag, minnas, auf etio. (ack.): ngt. 3. Sich 
eines andern ei. eines Bessern ~ ei. sich an- 
ders ~ andra &sigt, komma p& andra, batt- 
re tankar. 4. betanka sig, vara tveksam, 
fund era. Ohne sich zu ~ utan betankande. 
-ung, /. besinnning, medvetande, fattning. 
-ungskraft,/'. erinringsformaga, minne. -ungs- 
losigkelt, /. brist pa besinning. 

Besitz, m. 1. besittning, agande, ago. Von etw. 
~ nekmen ei. ergreifen: taga ngt 1 besitt- 
ning. 2. egendom. -anzeigend, a. gram, posses- 
eiv. -en,* tr. 1. sitta pa, inneha. 2. beherska, 
haf va i sitt vald. 3. besitta, iiga, ra om. -er, 
-, m. agare. -ergreifer, m. besittningstaga- 
re. -ergrejfung, /. besittningstagande, an- 
nektering. -fahig, a. som kan ha laglig agan- 
deratt till ngt. -!os, a. saknande egendom. 
-nahme, -nehmung = Besitzergreifung. -stand, 
m. egendom, formogenhet, formogenhetens 
beskaffenhet. -storung,/. ngns oroande i be- 
sittningen af ngt. -t[hjum, n. egendom. -ung, 
/. 1. agande, besittning. 2. egendom. 3. be- 
sittning, koloni. -ungs- se Besitz-. 

bejlsoffen, a. P drucken, full, -soffenheit, /. P 
druckenhet, f jlla. -sohfen,* tr. sula, lagga 
sulor under, -sdlden,* tr. besolda, a) hafva 
i sin sold, b) gifva sold at, aflona. -sdJdung, 
/. 1. besoldning. 2. sold. 

besonder, a. f5rekommer ej obsjdt 1. cgeudomllg, 
egen. Er hat seine ~e Meinung: ban bar 
sin mening for sig. 2. sarskild, enskild. 
Ins f^e: sarskildt, i synnerhet. 3. marklig, 
egendomlig, besynnerlig. -belt,/, egenhet; 
sarskildhet, enskildhet, specialitetj egen- 
domlighet, besynnerlighet. -s, adv. (afv. % 
a, I predikativ staiin. = besonder), 1. sarskildt, 
hvar for sig. 2. sardeles, i synnerhet, syn- 
nerligen. Ganz <^ i all synnerhet. 

besonnen, I.* tr. sprida solsken ofver, skina 
pa, bestrala. Besonnt: solbestralad, solig. 
11. a. som handlar med lugn eftertauke, 
radig, forstandig, klok, forsigtig, ofverlagd. 
-heit, y*. radighet, besinning, betanksamhet, 
klokhet, forstand, forsigtighet, ofverlagg- 
ning. 

besorgllen,* tr, 1. frukta, befara, hysa farh&- 
gor for. ifv. itr. h., t. ex. man besorgte fiXr 
sein Leben. 2. draga forsorg om, skota, 
Be till. 3. besorja, ombesorja, utratta. -er, bestallen -, m. en som ombesorjer, utrattar; kom- 
missionar. -lich, a. 1. omsorgsfull, omtank- 
sam. 2. som ar att befara, hotande, oroan- 
de. -lichkeit, /. 1. omtanksamhet. 2. det 
befarade, det fruktade. •nl[f]s, -se, f. om- 
sorg, farhaga, fruktan. -t, a, 1. ifrigt dra- 
gande forsorg om, arbetande far. 2. orolig, 
angslig. Das macht mich sehr -v* det oroar 
mig mycket. -tbeit, /. oro, omsorg. -ung, /. 
ombesbrjande m. m. se besorgen. 

belispahen," tr. bespaja. -spangt, a. prydd med 
spannen, smycken. -spannen,* tr. 1. spanna 
pa el. for. 2. stranga. -spannung,/'. -speien,"* 
tr. spotta pa. -spicken,* tr. spacka. -spie- 
geln,* rjl. spegla sig. -spieg[e]!ung, /. -spin- 
nen,* tr. omspinna, kringspinna. -spitzen,* 
rjl. F skaffa sig en florshufva. -spornen,* 
satta pa sig sporrar. -spottein,* tr. gyckla 
ofver, skamta med, gackas med. -spottelung, 
/. -spotten,* tr. hana, bespotta. -spottung,/. 

besprechllen,* I. tr. I. tala om, spraka om, 
afhandla, dryfta. 2. bfverenskomma om, 

aftala. 3. lasa bort (gnm trollformlers Qttalande 

fordrifva). II. r/?. samtala, radgora, forhandla, 
aftala. -er(in), m. {/.) klok gubbe (gumma) 

som anses kunna lasa bort sjukdomar m. m. -Ung, f. 

I. samtal, samsprak. 2. forhandling, diskus- 
sion. 3. aftal. 4. bortlasande, besvarielse. 

belisprengen,* tr. sprita, stanka. -sprengung,y. 
-spn'ngen,* tr. bespringa, betacka. -spritzen,* 
tr. spriita, stanka, sprita, einen Gegenstand 
mit etw.: ngt pa ett foremal. -spritzung, /. 

-Sprudeln,* tr. spruta p4, framporlande el. app- 

sprutande vattna. -spruhen,* tr. spraka, stanka 
pa. -spucken,* tr. spotta pa. -spulen,*^r. skol- 
ja, vattna. -spunden, -spunden,* tr. sprunda. 
besser, a. (komparativ tin gut 0. wohl)y battre. 
Desto el. um so ~ ! sa mycket battre 1 je eher 
desto r^ ju forr dess hallre, das kommmt ja 
immer ~ det blir allt battre och battre. F 
0. P 'V laufen: springa fortare, ~ unten: 
langre ned, komm <%/ her! kom narmare! 
-n, sv. I. tr, 1. forbattra. 2. ratta. 3. laga. 

II. rji. blifva battre, battra sig. -ung,y. 
battring. -ungsanstalt,/. korrektionsinratt- 
ning. -ungsfahig, a, mojlig att forbattra. 
-ungshaus, n. korrektionshus. -wisser, m. 
en som tror sig veta allt bast, snusfornuf- 
tig person, -wlsserel, /. inbillad ofverlag- 
senhet i retande, inbillad lardom. 

best, a. (snperiatiT till besser)^ bast. Im f>uen Al- 
ter ^ in den 'x/cn Jahren sein: vara i sina 
basta ar, der f\>moglich[st]e ei. der mog- 
lich[st]r>ue: den basta mojliga, ich war im 
'vew Arbeiten: jag holl just som bast pa 
med mitt arbete, als ich im ~cn Zuge war: 
nar jag holl pli som bast, zum '\^en haben: 
gora narr af , jm zum '\jen : till ngns basta, 
jm etw, zum 'vcw geben: undfagna ngn 
med ngt. 

bellstahlen,* tr, stala, st&lsatta. -stallen,* tr. «V ■* fSr^g&ende appslagsord. * l.kta ima. laknar plur. f bar omljiid. F familj&n, P Iftgre uprik. "^ mfndre brukllrt. Bestallung — 80 — Besaohung utnamna, installera. -stallung, /. -staUungs- 
brief, m. -stailungsurkunde,/. fullmakt p& ett 

ftmbete, 

Bestand, -e f, m. 1. bestUnd, varaktighet. Von 
f^ sein el. /v. haben: aga best§,nd. 2. till- 
stand, tillgang. Der ~ eines Gutes: krea- 
tursuppsattningen pa ett gods. S.^arrende. 

bestandig, a. 1. bestaende, varaktig, stadig. 
2. (be)standig, oafbruten. -keit, f. 1. be- 
standighet, varaktighet, 2. oafbruten fort- 
varo, oforanderlighet. 

Bestandllliste, /. inventarieforteckning. -!os, 
a. ovaraktig. -t[h]eil, m. bestandsdel. 

bellstarken,* tr. Jn in etw. (dat.) ♦>- styrka, stad- 
fasta ngn i ngt. -starkung, /. -statigen,* I. 
tr. bekrafta, intyga sanningen af, eidlich ~ 
med ed bekrafta; stadfasta. II. rjl. visa sig 
vara sann, bekraftas, ga i fullbordan. -sta- 
tiger, -, m. en som bekraftar ngt. -statigung, 
f. bekraftelse, stadfastelse. -slatten,* tr. be- 
grafva, jordfasta. -statter, -, m. en som be- 
grafver. -stattung, /. begrafning. -stauben,* 
itr. s. blifva dammig. -stauben,* tr. ned- 
damma, betacka med dam, med fint stoft 
o. dyi. Mit Puder rs, pudra, bestdubt: dam- 
mig, mjolig. -staubung,/. -stauden,* rjl. vaxa 
buskigt. -staudung,/. 

bestechllbar = bestechlich. -en,* tr. 1. sj stick- 
som i. Ein Knopjioch 'v* sy ett knapphal, 
ein Buck ~ besticka en bok. 2. besticka, 
muta, vinna, gora sig bev&gen. -er, -, in. 
en som mutar. -lich, a. besticklig, fal. -lich- 
keit, /. bestickllghet, falhet. -naht,/. stick- 
som, slatsom. -ung, f. mutande m. m. se be- 
stechen. 

Bellsteck, -e, n. 1. bestick, etui. 2. knif, gaf- 
fel OCh sked med el. utan etui. 3. stud, schnur- 
riges, wunderliches ~ lustigkurre, klassik. 
4. sj9. bestick. -stecken,* tr. Ein Ding mit 
etio. rsj satta, sticka fast ngt pa en eak. 
-stehen, I.* itr. s. o. h. 1. t om vatskor. ^ blei- 
ben: stelna. 2. besta, aga bestand, existe- 
ra, lefva, barga sig, trifvas, vara forenlig. 
Aus etw. ~ besta af ngt. 3. Auy etw. (dat.) ~ 
h411a pa, framharda, ej gifva efter i ngt, 
auf seinem Kopfe '%* envisas. II.' tr. 1. Be- 
standen sein: vara bevaxt, t. ex. von ei. mit 
Bdumen. 2. besta, t. ex. einen Kampf, eine 
Probe, utsta, utharda. Einen Feind ~ be- 
segra en fiende. III. n. tillvaro. -stehlen,* 
tr. bestjala, stjala fr^n. -steigen,* tr. be- 
stiga; ga, stiga upp i. -steiger, »i. en som 
bestiger. -steigung, /. bestigande. 

bestellllbar, a. 1. bestallbar, 2. &br. som kan 
brukas, brukbar. -brief, m. hand, bestallning, 
order, rekviaition. -en,* tr. 1. Einen Tisch 
mit etw. f\t stiilla ngt pa ett bord. 2. be- 
styra om, besorja, skota. Was hast du hier 
zu f\j ? hvad bar du bar att gora ? die Haus- 
haltung *>.> skota husballet, sein Haus *%» 
bestalla om eitt bus, so ist es urn diese ei. mit dieser Sache bestellt: sa f6rhS,ller det 
sig med denna sak, es ist schlecht bestellt: 
det star ilia till. 3. bearbeta, bruka, skota, 
iordningstalla. 4. utratta, framfora, aflem- 
na. 5. bestalla, efterskicka, tillkalla. Tin en 
&kare: sind Sie 5es^e/Zi{.^ ar droskan uppta- 
gen? 6. forordna, tillsatta, kalla, valja. Jn 
iiber etw. (ack.) ~ at ngn lemna ledningen 
af ngt. -er, -, m. en som bestaller m. m., jfr 
fdreg. -ung, /. bestallning, order, rekvisi- 
tion, Be fttr 6fr. bestellen. -zelt, f. &br. bruk- 
ningstid. -zettel, m. rekvisitionsblankett. 

belistempein,* tr. stampla. -stens, adv. pa basta 
satt. Wir werden das f^ besorgen: vi skola 
gora vart basta. ^'^h. danke '>^ jag tackar ' 
odmjukast. -sterni, t*. istjarnbestrodd; stjarn- 
prydd. -steuern,* tr. 1. beskatta. 2. sjs. sty- 
ra. -steu[e]rung, /. -stiallsch, a. bestialisk. 
■stialitat, -en, f. bestialitet. -sticken,* tr, 
brodera. -stie, -n, f. bestie, best, -stieben,* 
sv. = bestduben. -stiefein,* tr. forse med stof- 
lar. Bestiefelt: kladd i stoflar. 

bestimmllbar, a. bestambar; som kan defini- 
eras. -en,* I. tr. 1. bestamma, rada, faststai- 
la, amna, foranleda, forma, ofvertala. 2. be- 
stamma, definiera. II. rjl. bestamma sig. 
-t, a. bestamd. -theit, /l bestamdbet, saker- 
het. -ung, f. bestammande, bestamning, 
bestammelse, andamal. -ungsgrund, m, be- 
stammelse-, bevekelsegrund. -ungswort, n. 
gram, bestamningsord, attribut. 

bellstofsen,* tr. 1. stota emot, stbta af bornen 
pa. 2. borttaga kanterna pa, aftrubba, af- 
hyfla, affila. -strafen,* tr. bestraffa, straffa. 
-strafenswert[h], a. straffvard. -strafer, m. 
bestraffare. -strafung,/. bestraffning, straff. 
-strahlen,* tr. bestrala. -streben,* rjl. bemo- 
da sig, strafva, vinnlagga sig. -strebung, /. 
strafvande, bemodande. -strelchen,* tr. 1. 
bestryka, stryka, ofverstryka. 2. sjo. eine 
Kiiste r\f segla utmed en kust. 3. mil. be- 
stryka, beherska. -streichung,/. -streitbar,a. 
tvifvel underkastad, tvifvelaktig. -streiten,* 

tr. 1. bibl. bekampa. 2. bestrida sanningen af. 

3. bestrida, besta, t. ex. die Kosten. -strei- 
tung, /. -streuen,* tr. bestro. -streuung, /. 
-stricken,* tr. 1. ofverdraga med etickning, 
bfversticka. 2. sla snoren om. 3. wid. snarja, 
fanga, fangsla. -strickung, /. -stromen,* tr. 
1. genomflyta, skolja. 2. ofvergjuta, ofver- 
skolja. -stucken,* tr. mii. bestycka. -stuk- 
kung, /. -sturmen,* tr. bestorma, storma. 
-sturmer, m. stormande. -sturmung,/. storm- 
ning. -sturzen,* tr. gora bestort. -sturzt, a. 
bestort. -sturztheit, %, -sturzung, /. bestort- 
ning. In 'v geraten: blifva bestort. 
Besuch, -e, m. besok, visit, -en,* tr. besoka. 
Das Gymnasium 'x* gS. p4 gymnasium, i 
skolan. -er(in), m. (/.) besokande. -szim- 
mer, n. mottagningsrum. -ung, /. beso- 
k(ande). titr. Intranaitivt, rji. rrflexiTt, St. : verb. h. h*r hah*n, S. hmr »*in tUl hj&lprerb. besvideln 81 Betstunde beWsudeln,* tr. bevsndia, smutsa, nedsola, smor- 
ja^ ned. -sud[ejliing, /. -tafein,* tr. panela. 
-taf[e]!ung, /. -tigt, a. 1. bedagad. 2. om vax- 
iM. forfallen. -takein,* tr. sjo. tackla upp. 
tasten,* tr. taga pa, noga kanna pa. -tastung, 
/. -tauben,* tr. bedofva, dofva. -taubtheit,/. 
M^dofning. -taubung, /. 1. bedofvande, dof- 
vande. 2. bedofning, bedofvadt tillstand. 
"tauen,* I. itr, s. blifva daggig. II. tr. be- 
stanka, fukta med dagg. 

Betllbruder, m. 1. bonbroder, lasare, skryra- 
tare. 2. medkon firm and med eamma niim- 

mer, t. ex. gossen nr 5 och flickan nr 5 kallas Bet- 

bruder o. Betschwester. -brUderei, /. laseri, 
bigotteri, skrymteri. -e, -n, f. 1. bet i spei. 
2. bot. beta. 

beiiteeren,* tr. tjara, tjarstryka. -telligen,* I. 
tr. Jn bei einem Unternehmen ~ intressera 
ngn i ett toretag. Die Beteiligten: de in- 
tresserade, vederborande, deltagarne, del- 
agarne. 11. rji. deltaga, an (med dat.) ei. hei 
etw.: i ngt. -teiligung, /'. 

Setel, -, m. bot. betel(buske). 

betllen, sv. I. itr. h. bedja. Vor^ nach Tische 
~ lasa till, fr§,n bords. 11. tr. bedja. Das 
Tischgebet «%.* lasa bordsbonen, jn lebendig 
~ gnm sina boner aterkalla ngn till iif, 
sich in den Himmel 'v/ gnm sina boner for- 
varfva himlen. -er, -, m. bedjande. -erei,/. 
oupphorligt bedjande. -erin, -we«j/. bed- 
jerska. 

beteuerlln,* ^r/bedyra, lieiigt forsakra. -ung,/. 

Betfahrt,/. vallfard. 

bellthatigen,* I. tr. i handling visa, bevlsa, 
adagalagga. II. rjl. 1. i handling framtra- 
da, visa sig. 2. Sich bei etw. 'v verksamt 
deltaga i ngt. -thatigung,/. Ahkn^nsebetauen. 

Bethaus, n. bonhus. 

beiltheeren se beteeren. -theiiigen se beteiligen. 
-theuern ge beteuern. -thoren,* tr. bedara, 
dfi,ra. -thorer, -, m. bedarare. -th6rerin, -nen^ 
f. bedarerska. -thorthett, f. bedaradt till- 
stdnd. -thdrung,/. bedarande. -thulich, a. 1. 
gorlig, mojlig. 2. hurtig; tillmotesgaende, 
viinlig. -thun,* rji. fortroligt narma sig, um- 
gas med, gegen jn ei. mit jm: ngn. -ts'tein,* 
tr, I. satta titel pa, forse med titel. 2. ^/n 
*>* gifva ngn en titel. 3. titulera, kalla. -tf- 
t[e]!ung, /. -tBlpeln,* tr. lura, draga vid na- 
san. -tonen,* tr. 1. gram, betona, akcentuera. 
2.'^betona5 framhalla. -tonung,/'. 

Bet!!ort,-platz,m. bonrum. -pu[t,m.o. w. bonstol, 

Setracht, -[ejs, 0, m. hansyn, betraktande, 
han-, afseende. In 's* nehrnen ei. ziehen: ta- 
ga hansyn till, aufser 'v lassen: lemna utan 
afseende, in •^ komvien : tagas hansyn till, 
tagas med 1 rakningen, in «« seiner (gen.) 
Jug end: med hansyn till hans ungdom. 
-en,* tr. betrakta, a) besk&da, b) anse, h&l- 
la for, c) taga i betraktande, ofvervaga. 
AJlfi.f rerTtt h^frnr'hffif r r\'Ar allt koramer om- kring. -enswertfh], -enswUrdig, a. 1. sevard. 
2. vard att tagas i betraktande. -er, -, m. 
betraktare, ^skddare. 

betrdchtlich, a. ansenlig, betydande, ej ringa. 
-keit, f. betydenhet, vigt. 

Betracbtung,/. betraktande, betraktelse. -s2rt, 
■sweise, /. askadningssatt. 

Beiltrag, -e f, m. belopp. Im <^e von: till ett 
belopp af. -tragen, I.* itr. h. belopa sig till, 
utgora. II.* rjl. uppfora sig. III. n. uppfo- 
rande, beteende. -trauen,* tr. Jn mit etw, 
(el. "^ jm etw.) ^v anfortro, betro ngn ngt, 
gifva ngn ngt i uppdrag. Betraut werden: 
blifva ombetrodd, fa i uppdrag. Ein Be- 
trauter: en fortrogen. -trauern,* tr. sorja. 
-trauernswgrt[h], a. sorglig. -traufeln,* tr. 
droppa p&, -trauung, /. betroende. -treff, m. 
In ^ =- betreffs. -treffen,* tr. 1. p^traffa, 
ertappa, ofverraska. Jn iiber (ei. auf) der 
That el. auf frischer That ~ gripa ngn p& 
bar garning. 2. komma ofver, drabba, traf- 
fa. 3. opera, betraffa, vidkomma, ang&, rora. 
Das f^de Wort: ordet i fraga, die f\/de Be- 
horde: vederborande myndighet. ^d afy. 
prep, med ack. =» betreffs. -treffs, prep, med gen. 
betraffande, med afseende pa, hvad ang&r, 
-treiben,* tr. 1. Die Wiese mit Vieh ^ valla 
boskap pa angen. 2. skyndsamt fullfolja, be- 
drifva, p&skynda. 3. utofva, skota, egna 
sig &t, bedrifva, hafva for sig. -treiben, m. 
en som p&skyndar, bedrifver, utofvar, sko- 
ter ngt, -treibung, /. utofning m. m. se betrei- 
ben. -treten,* tr. 1. betrada, bestiga. Ein 
ry^er Weg: en trampad, banad vag. 2. == be- 
treffen 1. ~ (part, perf.) i^ betroffen, -tretenheit 
=« Betro ffenheit. -tretung, /. betradandem. m. 
le betreten. -tretungsfailjW./w r^e: ombrottsiin- 
gea gripes ei. gripits p&bar garning, ertappats, 

Betrieb, -[e'\s, 0, ot. bedrifvande, drifvande, 
utofvande, rorelae, verksamhet, drift, han- 
del. Im ~e sein: vara i gang, auf meinen 
'Tx, pS. mitt foranstaltande. -sam, a. driftig, 
verksam. -samkeit,/. driftighet, drift, verk- 
samhet, rorelse. 

beiitn'nken,* rf. berusa sig. -trdddefn,* tr. pry- 
da med toisar. -troffen, a. bestort, villra- 
dig, hapen, forlagen. -troffenheit,/. bestort- 
ning, hapnad, forlagenhet. -tr^pfeln, -trop- 
fen,* tr. droppa p4. -truben,* I. tr. bedrof- 
va. II. rji. blifva bedrofvad, ledsen. -trub- 
ni[f]s, »se, -trubtheit, /. bedrofveise, sorg, 
ledsnad. -trug, m. bedrageri, svek. 

betrugllen,* I. tr. bedraga, jn um etw.: ngn 
pS, ngt. II. rjl. bedraga sig, mlsstaga sig. 
-er, -, m. bedragare. -erei, -en, f. npprepadt 
bedrageri. -erin, -nen^f. bedragerska. -erssch, 
-!ich, a. bedraglig. -Ilchksit,/. bedraglighet. 

betrunken, a. drucken, rusig. -heit,/. druc- 
kenhet, rus. 

Betilsaal, m. bonsai, -schwester,/. l.bonsyster. 
2. «* Bethruder. -stunde. f. boTustrmd. saknar plur. f bar omljud. F familjart. P Itfr*- uprik. %■ mlnitre bra*li^, (5 — 195271. Tyak-tveuMk tkniordhoh. Bett — 82 — Bevort[h]eilung Bett, '[e]s, -en^ n. 1. badd, sang, bolster, tac- 
ke, pi. ftfv. sangklader. Das '>/ macken : bad- 
da, zu (el. ins) f\t gehen, sich zu ~ leg en: 
g& till Bangs, g4 och lagga sig, aus dem f\> 
steigen: stiga upp, das '^ hiiten miissen, ans 
*>/ gefesselt sein: ej kunna lemna sangen, 
von Tisch und ryj geschieden sein: vara sklld 
till sang ock sate. 2. (fiod)badd. 

Bettag, m. bondag. 

Bettilaufhelfer, m. rep ofver sangen att hjaipa »ig 

upp ur densavnma med. -bank, J". 1. Sangbank. 2. 

sangpail. -decke, /. sangtacke. 
Bettei, -, m. 1. tiggeri. 2. sm§,8ak, lappri, 
8kr?^..p, strunt. -arm, a. utfattig. -armOt[hj,/. 
yttcflig fattigdom. -brief, m. 1, skriftligt 
tillstand att tigga. 2. tiggarbref. -brot, n. 
Das ~ essen: tigga sitt brod. -bruder, m. 

1. tiggare. 2. tiggarmunk. -ei, -en, f. tig- 
geri. "frau, /. tiggerska. -geld, n. 1. almosa. 

2. spottstyfver. -geschenk, n. usel, obetyd- 
lig gafva. -gesindel, n. tiggarpack. -haft, a. 
tiggaraktig. -handwerk, n. tiggaryrke. -her- 
berge, /, useit harbarge. *|unge, m. tiggar- 
gosse, tiggarunge. -kram, m. skrap, strunt. 
•man, m. tiggare. -monch, m. tiggarmunk. 
•n, sv. tr. o. itr, h. tigga. 'v* gehen: g4 och 
tigga. -orden, m. tiggarorden. -pack, n. tig- 
garpack. -ranzen, -sack, m. tiggarp&se. -stab, 
m. tiggarstaf. -stolz, m. tiggarhogfard. -vogt, 
rn. tiggarfogde. -volk, n. tiggarfolje. 

bettlien, sv. I. itr. h. badda. II. tr. Ein Bett 'st 
badda en sang, jn f>^ bringa ngn till sangs, 
badda ned ngn. III. r^. ga till sangs, lagga 
sig. Sich zusammen *%# a) badda syskon- 
sang, b) flytta ihop sina sangar. -gang, m. 
gang mellan sang och vagg. -gesteli, w, 
sangstall, sang, -tagerig, a. sangliggande. -ler, 
-, m tiggare. -Serbande, /. tiggarfolje. Ofr. 
«mi. mcd Bettler = Bettel-. -lerin, -nen, f. 
tiggerska. -melster, m. hofmastare. -pfUhl, 
m. a. n. lingkudde, hufvudkudde. -schirm, 
rn. sangskarm. -statte, -stelle, f. sangstalle. 
-tuch, n. (sang)lakan. -Uberzug, m. ofverdrag 
till sangtacke, bolstervar. -ung, /. badd- 
ning. -vorleger, m. sangmatta. -wasche, /. 
'Zeug, n. sanglinne. 

beiitOchen,* tr. klada med klade. -tunchen,* tr. 
hvitmena, ofverstryka, m&la. -tupfein, -tup- 
fen,* tr. 1. latt vidrora. 2. satra punkter, 
flackar pa. 

Betze, -», /. I. hynda. 2. varginna. 3. oblyg, 
frack kvinna. 

Beuchile, -», /. byk. -en, sv. tr. byka, luta. 
-erin, -nen,/. bykgumma. -ung, /. byk. 

beugllbar, a. bojlig; biid. medgorlig. -e, -n^f. 
bojning, krokning, knaveck. -en, sv. I. itr. 
s. « biegen 1. II. tr. 1. boja nedit; biid ned- 
8l&, gora nedsiagen, nedtrycka. Js Stolz *>* 
kufva ngns stolthet, forodmjuka ngn ; ^re- 
beugt: bojd, nedsiagen, nedtryckt. 2. ^ =» 
biegen II, 3. fram. boja. III. r/i. buga sig; biid. boja sig, gifva efter. -sam, a. bojlig. 
"Unflj /' bojning m. m. »e beugen. -ungsfahig, 
a. gram. bojUg. -ungsfahigkeSt, /. gram, bojlig- 
het. -ungssilbe, /. gram, bojnlngsandelse. 

Beudje, -n,/. 1. bula, kula af giag ei. stetar; buck- 
la. 2. bold, -icht, a. buiformig, bucklig. -ig, 
a. bulig, bucklig. 

beilunruhigen,* I. tr. oroa, stora, gora orolig, 
bekymra. II. rjl. oroa sig, vara orolig, iiber 
etw. (ack,): for ngt, v^egenjs: for ngn. -iinru- 
higung, /. -drkunden,* tr. gnm urkunder, 
dokuraenter stodja, bevisa, bestyrka. -ur- 
kundung, /. -QrJaiibea,* I. tr. gifva tjanstle- 
dighet, permittera; afskeda. II. rjl. 1. t 
taga tjanstledighftt. 2. ga sin vag, atlagsna 
sig, taga farval, bei Jm : af ngn. -firlau- 
bung, /. 

beurt[hjeill!en,* tr. bedoma, falla ett omdome 
om. Etw. scharj' f>^ falla ett skarpt omdome 
om ngt. -er, m. bedomande, domare ofver 
ngt, kritiker. -ung,y. bedomande, omdome. 
-ungsgabe, /. -ungsvermogen, n. omdomes- 
formaga. 

beut, fdraidr. S ng. pres. ind. o. 2 sg. ipr. af bieten. 
Beute, -n, f. 1. bikupa l sht rar skogsbln. 2. ett 

slag* baktrag, bakbord. 3. byte, krigsbyte, 
kap. -gier, f. begar efter byte, roflystnad. 
•gierig, a. byteslysten, roflysten. -I, -, m. 1. 
pase, pnng, i sht penningpung, bors. Aus 
ein em ^ zehren: hafva gemensam kassa, 
in seinen eigenen 'x* liigen: utgifva sig for 
rikare an man ar. 2. uppuffning, pbsigt 
veck p4 kittder. 3. tekn. kvarnsikt. * -Hg, a. po- 
sig, uppuffad. -In, sv. I. itr. h. o. rjl. falla i 
posiga veck, rynka sig, lagga sig 1 veck. 
II. tr. skaka, sikta. -Ischnesder, m. F en sora 
pungslar, prajare. -Ischneiderel, f. pung- 
8l4ende, prajeri. -Ituch, n. siktduk. -lustig 
= beutegierig. -nhonig, m. vildhaning. -schwer, 
a. belastad med byte. -sUchtig =» beutegierig. 
-zug, m. piundringstag. 
Beutliler, -, m. pung-, handskmakare. -Isg se 

beutelig. -neP, -, m. biskotare «om raktar o. bar 
sin inkomst af skogsbin. -St, Rir&ldr. 3 sg. pres. ind. af 

bieten. 

beOvatern,* tr. hafva faderlig vUrd om, vara 
pappa for. -vBlkern,* tr. o. rji. befo]ka(s), 
uppfylla(s). -volkerung, f. 1. befolkande. 2. 
befolkning. 

bev6llmachtig|len,*er.befullmaktiga, gifva fuU- 
makt at. Bevollmdchtigt: fullmaktig. -er, 
-, m. en fuUmakts utfardare, kommittent. 
-ung, /. 1. befullmaktigande. 2. fullmakt. 

bev6r, I. konj. forran, innan. II. % adv. forut. 
-niunden,* tr. 1. vara ei. bete sig somformyndare 
for. 2. gifva formyndare k% satta under for- 
myndare. -mundung,/. formynderskap. -rech- 
ten,' tr. privilegiera. -rechtung.y, l.privilegi- 
ering 2 privi]egium,foretrade8ratt -stehen, 
itr. h. forest^, vara att vanta, hota. -t[h jeilen 
(tfy. med kon o)/ tr. forfordela. -t[hjeilung,y. itr. Intracfiitivt, rjl. reflexlTt, St. starkt, SV. uTmct, tr. tr*n«itiTt rerb. k, bar hahtn, $. bar »ein till hjElprerfc bevorworten 83 bewolken -worten,* tr. 1. ekrifva foretal till. 2. p^ 

forhand forklara. -zugen,* tr. foredraga, 

gifva f oretrade at, gynna. -zugung, f, 
bewachOen/ tr. bevaka, vakta. -er, -, m. vak- 

tare. -sen," I. tr. vaxa pa, ofvervaxa. II. 

itr. s. blifva bevaxt, ofvervaxas. -ung,/'. 1. 

bevakande. 2. bevakning, vaktmanskap. 
bellwaffnen,* I. tr. bevapna, vapna. II. rjl. 

bevapna sig, gripa till vapen. -waffnung,y. 

-v/ahranstalt, /. skyddshem. -wahren,* I. tr. 

1. bevara, skydda. Ei, bewahre! ei. Gott soil mich k bevars val! koinmer aldrig i fraga! 2. forvara, varda, gomma. Im Kqp 
fe ~ komma ihag. 3. lyda, ej ofvergifva. 
II. rjl. akta sig. -wahren,* I. tr. styrka, be- 
visa saaningen af, rattfardiga, bekrafta, in- 
tyga. II. rjl. visa sig vara sann, bekrafta 
sig, besta prof vet. Sich ah Held ~ visa 
sig vara en hjalte. -wahrer, -, vi. forvarare. 
-wahrheiten,* = bewdkren. -wahrheitung, /. 
-wahrt, a. beprofvad. -walirtheit, /. palitlig- 
het. Die 'x* seiner Freundschaft : bans be- 
profvade vanskap. -wahrung,/. bevarande 
m. m. se bewahren. -wahrung, /. styrkande 
m. m. ge bewdhren. -waiden,* I. tr. gora skog- 
bevaxt. Bewaldet: skogbevaxt. II. rjl. blif- 
va skogbevaxt. -waldung, /. skogsplante- 
ring, skogsdunge. -waltigen,* tr. kufva, 6f- 
vervaldiga. Den Stoff r^ beherska amnet, 
materialet, eine Arbeit ~ f4 slut pa ett 
arbete. -waitlgung, /. -wandern,* tr. ga p§., 
genomvandra. -wandertja.bevandrad, skick- 
lig, hemmastadd. -wandertheit, /. skicklig- 
het, forfarenhet. -wandt, a. bevand, beskaf- 
fad. Bei so *\/en Umstdnden : under sadana 
forballanden. -wandtni[f]s, /. forballande. 
Damit hat es diese ~ darmed forhaller det 
sig sS,, was es auch fur eine 'v* damit haben 
mag : vara darmed hnru som halst, es hat 
damit eine eigene 'v ei. die Sache hat ihre 
eigene f>^ darmed forhaller det sig pa ett 
sareget satt, den saken tarfvar sin siir- 
skilda forklaring. -wassern,*ir.vattna. -was- 
serung, /. 
bewegiibar, a. rorlig, flyttbar, -barkeit,/. ror- 
lighet. -en,* I. tr. a) sv. 1. rora, satta i ro- 
relse, flytta. 2. upprora, rora. Ein bewegtes 
Leben: ett skiftesrikt, oroligt lif. b) st. 3. 
beveka, formS,, fbranleda. II. sv. rjl. rora 
sig. Sich um die Achse ~ vrida sig kring 
sin axel, sich auf etw. hin f^ narma sig ngt, 
sich in gebildeten Kreisen /v rora sig, um- 
gas i bildade kretsar. -er, -, m. en som 
slitter ngt i rorelse m. m., jfr bewegen /; mo- 
tor, drifkraft. -grund, m, bevekelsegrund. 
-kraft, /. drifkraft. -lich, a. rorlig, flyttbar, 
Ids. 'v/e Outer: losegendom. -lichkeit, f. 
flyttbarhet, (latt)rorlighet. -t, a. rord, upp- 
rord; rorlig, liflig. -theit, /. (sinnes)r6rel8e; 
rorlighet, liflighet. -ung, /. rorelse. In «n/ 
bringen ei. setzen: satta i rorelse, Himmel und Erde in *v setzen : rora npp himmel 
och jord, sich (dat.) «%/ machen: taga sig mo- 
tion. -Ungsachse, /. axel kring hvUken en kropp 
roterar. -ungslehro, /. laran cm rorelsen, me- 
kanik. -ungsios, a. ororlig. 

bellwehen,* tr. flakta pa. -wehren,* - hewaff- 
nen. -wehrung, /. -weiben,* tr. o. rjl. gifta 
(sig). -weiden,* tr. 1. beta. 2. hafva till be- 
tesmark. -welhrauchern,* tr. roka med ro- 
kelse. -welhraucherung, /. -weinen,* tr, be- 
grata, grata ofver. -welnenswert[h], a. vard 
att begr&tas, beklagansvard. 

Beweis, -6, m. bevis, bevisning. Mat. den o/ 
eines Satzes fiihren : bevisa en sats. -antre-. 
tung, /. -antritt, m. forebringande af bevis. 
-bar, a. bevislig. -barkeit, f. bevislighet. 
-en,* I. tr. 1. bevisa, leda i bevi«. 2. visa, 
i.dagalagga, lagga i dagen. II. rjl. visa sig 
vara, -fahig, a. i stand att bevisa ngt, bevi- 
eande. -fiihrer, m. person som leder en be- 
visforing. -fUhrung, /. bevisforing. -grund, 
m. bevisningsgrund. -mittel, n. bevisnings- 
medel, bevis. -schrift, /. bevisningsskrift, 
bevishandiing. 

beliw6lfsen,* tr. hvitmena. -wenden, I.* itr. s. 
Es bei, mit etw. fKi lassen: IS-ta ngt bero, 
forblifva vid, inskranka sig till ngt. II. n. 
Es hat dabei ei. damit se'in f>j darvid far 
det bero. -w6rben,* rfl. Sich um etw. '^ 
efterstrafva, soka, anhalla om ngt. -werber, 
m. sokande, aspirant; friare. -werbung, /. 
efterstriifvande, t. ex. die 'v um die Kaiser- 
wiirde: kejsarvardighetens efterstrafvande ; 
ansokan, frieri. -w6rlen,* tr. Jn mit etw. ~ 
kasta ngt pd ngn; rappa. -werfung,/. -werk- 
SteUigen,* tr, verkstalla, satta i verket. 
-werkstelligung, /. -wickein,* tr, omveckla, 
omvira, omlinda. -wick[e]lung, f. -wiidert, 
a. forbluffad, forlagen. -willigen,* tr. be- 
vilja, ga in pa, medgifva. -williger, -, m. en 
som beviljar ngt. -willigung,/. 1. beviljande. 
2. bevillning. -wilikonim[n]en,* tr. valkom- 
na, halsa valkommen. -wiiikomm[n]ung, f. 
-wimpein,* tr, forse med vimplar. Bewim- 
pelt: vimpelprydd. -wimp [e] lung,/, -winden,* 
= bewickeln. -windung, /. -wirkbar, a. mojlig 
att astadkomma. -wirken,* tr. utratta, foror- 
saka, astadkomma. -wirt[hjen,* tr. harbar- 
gera, undfagna, forplaga. -wirt[h]schaften,* 
tr. skota, bruka, forvalta. -wirtfhjschaftung, 
/. -wirt[h]ung, /. 1. harbargerande, forplag- 
ning. 2. servering. 3. Die ^ besorgen: vara 
vard, skota vardens aligganden. -witzeln,* 
tr. gyckla ofver, gora spe af. 

bewohnlibar, a. beboelig. -barkeit,/. beboellg- 
het. -en,* tr, bebo, bo i. -er(in), m. (/.) in- 
vanare, i «m8. -bo. -erschaft, /. samtliga in- 
v&nare, eines Landes: i ett laud; befolk- 
ning. 

bellw6lken,* I. tr, ofverdraga med moln. Be- 
wolkt: molnholjd, mulen. II. rjl. ofverdra- ">-' =■ forftgif-nd*' upp!i)aKsord. ikta sms. laknar plur. J h«r omljod. F familj&rt, P l&cre •prijl!*' % mfndrv hruliUgt. bewoUen — 84 Biedersinn gas med moln, mulna. -wollenj* rji. ik uU, 
blifva uliig. 

Bewiindii[e]rer, -, m. beundrare. -[pjerin, -nen, 
/. beundrarinna. -ern,* tr. benndra. -erns- 
wert[h], -ernswUrdig, a. beundransvard. -6- 
rung, /. beundran. 

Bewurf, m. rappning. 

bewurzein,* itr. s. o. rjl. sld rot. 

bewufst, a, 1. medveten. Ich bin mir meiner 
(gen.) el. meine Sckwachlieit ~ jag vet med 
mig, kannes vid min svaghet, seiner selbst 
tyj sein: vara vid fnll sans, vid sina sinnens 
bruk. 2. bekant, kand. So viel mir ~ ist: 
s& vidt jag vet, das ~e Buck: namda, ifra- 
gavarande bok, der 'v.e: personen i fraga. 
-heit, /. medvetenhet. -!os, a. medvetslos. 
•losigkeit, /. medvetsloshet. -seIn, n. med- 
vetande. 

Bey, s ei. -e, m. (turkisk vardighet) bej. 

bezahilifoar, a. betalbar. ~ an N.: betalas till 
N. -en,* tr. o. itr. h. betala; wid. umgalla, 
vedergalla. Das macht sich bezahlt: det 
lonar sig. -er, m. betalare. -ung, /. betal- 
ning. 

bezahmilbap, a. mojlig att tamja. -barkeit, /. 
egenskap att kunna tamjas. -en,"* I. tr. 1. 
tygla, kufva. 2. F sich (dat.) etw. ~ unna, 
kosta pa sig ngt. II. rjl. beherska, lagga 
band pa sig. -er, m. tyglare. -ung, /. tyg- 
lande, kufvande. 

bellzahnen,* tr. forse med kuggar, tanda. -zau- 
berer, m. fortrollare, fortjusare. -zaubfrje- 
rin, f. fortrollerska, fortjuserska. -zaubern,* 
tr. fortrolla, forhaxa; dara; hanfora, for- 
tjusa. -zauberung, /. fortrollning, fortjus- 
ning. -zeichnen,* I. tr. 1. forse med tecken, 
med marke, marka, utmarka. 2. vara tec- 
ken for, beteckna, utmarka, antyda. 3. full- 
rita. 11. rjl. te sig, framtrada. -zeichnung, 
f. -zelg<8n,* tr. visa, lagga i dagen, betyga. 
•zeigung, f. -zettein,* tr. forse med etiket- 
t(er). -zeugen,* tr. 1. = bezeigen. 2. intyga, 
vittna for, adagalagga, bevisa. 3. bevittna, 
vara vittne till, -zeugung, /. -zicht[igjen,* 
tr, anklaga, beskylla, ^w eines Verbrechens : 
ngn for ett brott. -zicht[ig]ung, /. 

beziehllbar, a. 1. hanforlig, auf etw. (ack.):till 
ngt. 2. som man kan fiytta in i, beboelig. 
3. hand, som kan rekvireras. Diese Ware ist 
nur bar ~ denna vara erhalles blott mot 
kontant betalning. -en,* I. tr. 1. fiytta till, 
in i, besoka. Die Schule ^ komma in, borja 
ga i skolan, die Universitdt 'x/ resa till uni- 
versitetet, mil. die Wache /v. gk och staua sig 
pd vakt, die Winter guar tier e 'n; lagga sig i 
vinterkvarter. 2. ofverdraga. Ein Bett ~ 
satta ofverdrag p4 tacke och kudde, ein 
Bett mit Vorhdngen -%/ satta fbrhangen for 
en s§.ng, eine Geige [mit Saiten} <%/ satta 
strangar p& en fiol. 3. hand, jn *\f draga 
vaxel p& ngn. 4. hand, rekvirera, taga, ham- ta, kopa. 5. uppbara. 6. Etio. auf jn nw han- 
fora ngt till, tillampa ngt pa ngn. II. rji. 
1. ofverdragas, t. ex. der Himmel bezieht sich 
[mit Wolken], 2. Sich auf jn /v a) han- 
fora sig till, b) aberopa sig p§, ngn. -entlich, 
a. = bezuglich ; adv. eller, respektive. -lich 
= bezuglich. -ung,/. 1. Auf etw. (ack.) ~ ha- 
ben: hanfora sig, syfta till ngt. 2. forbal- 
lande, forbindelse, relation. In 'v* zu jm 
stehen: sta i forbindelse med ngn. 3. afse- 
ende, hanseende, synpunkt. In r^^ rnif imcd 
ack.).* betraijpande. Far cfr. bem. jfr beziehen. 
•ungsbegriff, ?ri. motsvarande, korrelativt be- 
grepp. -ungsweise, adv. eller, respektive. 
belzielen,* tr. syfta till, ^syfta. -ziffern,* I. 
tr. marka med siffror; numrera. II. rf. 
uppga, auf (med ack.); till, -zi'rk, -e, m. 
krets, omrade, distrikt. -zirken,* tr. be- 
gransa, inskranka, bestamma. -zirkung,/'. 
-zuckern,* tr. sockra. -zug, m. 1. ofverdrag, 
var. 2. forhallande, t. ex. ihr «w unter ein- 
ander: deras inbordes forhallande; han- 
syn, t. ex. -x/ nehmen auf etio. (ack.); taga 
hansyn till ngt, mit ei. in ~ auf diese Sa- 
che: med hansyn till, betraffande denna 
sak. -zugnahme, /. hansynstagande, han- 
syn. -zugsquelle, f. rekvisitionsort, st&ue ei. 

afimr, hvarlfr&n man rekyirerar ngt. -ZUgSWBiSe, adv, 

eller, respektive. -zuglich, I. a. Auf etw. 
(ack.) '^ hanforande sig, syftande till ngt, 
rorande ngt, hierauf f^, hithorande. Il.jorep. 
med gen. betraffande, hvad ... angar, med 
afseende pa. -zw., fflrkortn. = beziehungswei- 
se. -zwacken,* tr. nypa bitar af. BUd. jn 'x/ 
afprassa ngn ngt, snatta fran ngn. -zwek- 
ken,* tr. hafva till m&l, afse, asyfta. -zwei- 
feln,* tr. betvlfla. -zweif[ejlung, /. -zwing- 
bar, a. mojlig att betvinga, ofvervinnelig. 
-zwingen,* I. tr. betvinga, ofvervinna, 6f- 
vervaidiga, blifva herre ofver. II. rf. be- 
herska sig. -zwinger, m. betvingare. -zwing- 
lich = bezwingbar. -zwingung,/. betvingan- 
de m. m. «e beztoingen. 

Bibei, -n, f bibel. -ausleger, m. bibeltolk. 
-test, a. bibelfast, bibelsprangd. -mafsig, a. bi- 
belenlig. -stunde,/. bibelforklaring. -t[h]um, 
n. bibliskt vasen, 

Biber, -, m. bafver. -geil, -[e]s, 0, n. (m.) baf- 
vergall. -haren, a. af bafverhdr. -hut, m. 
kastorhatt. 

BibSioliphile, -n. m. bokvan. -thek, -en, f. bl- 
bliotek. -thekar, -e, m. bibliotekarie. 

bTbtisch, a. biblisk. 

Bickbeere, y. blabar. 

biderb, a. grof, ra, plump. 

bieder, a. rattfram, hederlig, rattskaffen, af 
gamla goda slaget. -frau,/. rattfram, he- 
derlig kvinna. -keit, /. 1. rattframhet, ratt- 
r§,dighet, rattskaffenhet. 2. rattfram, ratt- 
r&dig handling, -mann, m. hedersman. -Sinn, 
m. «■ Biederkeit 1. itr. lntrai»«itiTt, ''^fi. reflexivt, St. atarkt, SV. gvagt, tr. tranaitivt verb. h. har haben, S. bar titin till hj&lprerb blegbar — 85 binden bjegllbar, a. bojlig. -e =- Beuge. -en, st. I. itr. 
s. Vm die Ecke '\* ga, svanga omkring hor- 
net, seitwdrts /x* taga af kt sidan, es mag ^ 
Oder brechen: det ma bara eller brista. II. tr. 
boja, kroka. III. rjl. boja sig, krokas. -sam, 
a. bojlig, smidig. -samkeit, /. bojlighet. 
-ung,/. bojning, krokning. 

Biene, -n, f. bi. -nbau, m. biskotsel. -nbeute, 
/. bistock, bikupa fsr skogsbin. -nhaft, a. bi- 
artad, som ett bi. -nharz, n. kittvax. -nhau- 
be, /. bihufva. -nkonrgin, /. vise, -nkorb, m. 
bikupa. • -nkraut, n. timjan. -nstock, m. bi- 
stock, bikupa. -nweise!, -nweiser, m. vise. 
-nzucht,/. biskotsel. -nzuchter, m. biskotare. 

Bier, -e, n. 51, olsort. Dunnes ^ dricka, beim 
f^e : vid ett glas 61, rid rekvirering : ein ~ ett 
glas 61. -bank, /. krogbank. 3Ian erzdhlt 
es sick auf alien Bierbdnken: det ar ett 
allmant samtalsiimne. -bafs, m. F branvins- 
bas. -bruder, m, F oldrinkare. -fiedler, m. 
birfilare. -fisch, m. 1, fisk kokt 1 61. 2. tra- 
sticka el. annat smolk i 61. -gast, m. 61kund. 
-geld, n. drickspengar. -haus, n. olstuga, 61- 
krog. -kneipe, /. F - -haus. -krug, m. 1. 51- 
stop. 2. 61krog. -seidel, n. 51sajdel, 61glas. 
-zapfer, m. oltappare. 

Biest, -er, n. P best. 

bietiien, st. tr. bjuda, erbjuda, forete. Jm die 
Hand r^ racka ngn handen, zuerst <^ gora 
f6rsta anbudet vid auktioaer, jm Hohn ~ hana 
ngii, jm Trotz ^^ trotsa ngn, dem Konige 
Schach /v» schacka, das darf mir niemand 
-%/ det tal jag ej af ngn, feil /x. halla till 
salu, jm einen Grufs f\, halsa pa ngn, jm 
einen guten Morgen '^.' halsa god morgon 
pa ngn. -er, -, m. en eom bjuder, gor an- 

bud p3k ngt rid auktioner. 

bigott, a. bigott, lasaraktig, vidskeplig. -en'e, 
"[<^J^^?/« bigotteri, fromleri. 

Bild, -er, n. 1. tafla, malning, plansch, illu- 
stration. 2. bild, afbild, portratt, staty. Er 
ist ganz ihr ^ han ar hennes trogna afbild, 
im ~e verbrannt werden: brannas in effi- 
gie, ein ^ von einem Mddchen: en bildskon 
flicka. 3. bild i tai, liknelse. 4. skildring, 
framstallning, t. ei. ein <-s^ von einem Ereig- 
nis entwerfen : p& ett lifligt, nia,iande satt skildra 
en tilldragelse. 5. syn, anblick. -arbeit,/. 
bildhuggeriarbete. -bar, a. bildbar. -en, sv. 
I. tr. 1. bilda, formera, utg6ra. 2. bilda, 
forma, skapa. Gehildet aus: bestaende af. 
3. bilda, utbilda, f6rlana bildning. II, rjl. 
1. bilda sig, bildas, formas. 2. utbilda eig, 
forskaffa sig bildning. -eranbetung, /. -er- 
dienst, m. bilddyrkan. -erfibel, /. illustre- 
rad abc-bok. -ergalferie, /. tafvelgalleri. 
-ernische, /. nisch f6r en staty. -erratfh]- 
sel, n. rebus. -erreich,a. bildrik. -erschmuck, 
m. (prydnad af) bild(8tod)er. -ersprache,/. 
bildrikt sprak. -erstUrmer, m. bildstormare. 
-erstUrmerel, /. bildPtormande, bildstrid- -epwerk, n. illustreradt arbete. -hauer, m. 
blldhuggare. -hauerel,/. bildhuggeri. -hau- 
erwerkstatt, /. bildhuggaratelier. -Ilch, a. 1. 
gnm bilder, taflor, figurer, t. ex. etw. rx, er- 
kldren: gnm vidfogade figurer forklara ngt. 
2. bildlig, figurlig, -los, a. utan bilder. -ner, 
-, m. en som formar ngt, t. ex. modellerare, 
bildhuggare m. m. ; skapare. -nerei, -en,/, bil- 
dande, formande, skapande. -nerin, -nen,/. 
BeBildner. -ni[f]s, -se, n. bild, afbild, af- 
bildning, yani. portratt. -sam, a, bildsam, 
latt att forma, ^e Sprache: b6jiigt sprik, 
~er Mensch : f6r bildning mottaglig man- 
niska. -samkeit, /. bildaamhet, b6jlighet, 
mottaglighet, jfr wreg. -sauJe, /. bildstod, 
staty. -schnitzer, m. bildsnidare. -stecher, 
m. grav6r. -stock, m. i det Wa nppstaid helgon- 
bild. 

Bildung, /. 1. bildande, formande. 2. bild- 
ning, formation. 3. form, gestalt. 4. ut- 
bildning. 5. bildning, sjalsodling. -sbestre- 
ben, n. strafvan efter bildning. -sfahig, a. 
mottaglig for bildning, bildbar. -sfahigkeit, 
/. mottaglighet for bildning, bildbarhet. 
-skraft,/. bildande formaga. -sschule,-sstatte, 
/. bildningsanstalt, plantskola i biid. bem. 
-sverein, m. forening for bildnings spridande. 

Biii, 'S el. -ew, /. lagforslag, bill, -ard, -s ei. 
-e, n. biljard. -ardstock, m. biljardkapp, k6. 

BilJet[t], He ei. -s, n. biljett. -ausgabe,/. bil- 
jettutlemning, biljettf6rsaljning. -einneh- 
mer, w, biljettmottagare. -eup, -e ei. -s, m. 
1. biljettf orsaljare. 2. biljettmottagare, vakt- 
mastare. 

biliig, a. billig. -denkend, a. rattankande, re- 
sonlig. -en, sv. tr. gilla, godkanna, g& in p4. 
-er, -, m. en som gillar ngt. -ermafsen, -er- 
weise, adv. biiligtvis. -keit, /. 1. billighet, 
rattvisa. 2. billighet, godt pris. -keits- 
grUnde, m. pi. Aus r^n: af billighetsskal. 
-ung,/. gillande, godkannande. 

Billion, -ew, /. billion. 

Bilse, -n, f. -nkraut, n. bolm6rt. 

bimm, itj. /%/ bamm! bingbang! -el, -n, /. F 
mindre ringklocka, pingla. -ein, sv. itr. h. 
F ringa, pingla. 

bimsllen, sv. tr. 1. pimsa (sllpa med pimsten). 2. F 

prygla. -stein, m. pimsten. 
Bindlle, -n,/. bindel, band, forband, halsduk. 
F einen hinter die r^, giefsen: taga en tar 
pa tand. -eband, n. band att knyta med, hak- 
band. -egSied, n. foreningslank. -emittel, n. 
bindmedel, cement; wid. f5reningsband. -en, 
St. I. tr. 1. binda, knyta. &ich (dat.) selbst 
eine Rute ^^ gifva motstandaren vapen i 
hand, jm etw. auf die Seele ei. aufs Gewis- 
sen ~ liigga ngn ngt pa hjartat, jm nicht 
alles auf die Nase <%; ej skrifva ngn allt 
pa nasan, kurz gebunden: kort i sitt satt, 
rask, flink, gebundene Rede: bunden stilj 
in gebundener Rede: pk vers. 2. tekn. banda. 'V - f«re«icnde upj^gUgsord. * fckt* sro*. .akiaar j>lur. f h»r omljud. F famiyftrt, P l&gro BprkWt mindre brukllgt. Binder — 86 — blwaklereD II. rj{. 1. kok. om »fi.8er m. m. blifva tjock, sim- 

mig. 2. yani. biid. binda sig, sina hander. III. 
itr, h. binda, vara bindande, t. ex. der Mor- 
tel bindet; der Schlufs bindet: slutlednin- 
gen ar bindande. -er, -, m, -erin, -nen, f. 
en Bom binder ngt. -ewort, n. gram, konjunk- 
tion. -faden, w. segelgam, snore, -loch, n. 
snorhil. -riemen, m. bindrem, snorrem, 
snodd, dragband. Biid. es geht an den ~ a) 
det galler att lossa p4 pungen, b) det blir 
allvar af . -sel, -, n. sja. bansel. -ung, /. bin- 
dande m. m. se binden. 

binnen,/)rej0.med dat. el. % gen. inom ©m tid 0. %T\xm. 

^ kurzem: inom kort. -afrika, n. inre Afri- 

ka. -gewasser, pi. insjoar o. rattendrag l det in- 
re af landet. -handel, m. inre handel i motsats 

till kusthandel. -land, n. land i det inre af konti- 

nenten. Tm /ve." i det inre af landet. -landisch, 

a. i, fran ei. rorande det inre landet. -meer, 

n, inbaf, insjo. -see, m. insjo. -zoll, m. tull 

i landets inre. 
Binslie, -n, f. bot. tS,g, eaf (Juncus, Seirpus). 

-en, a. af tag ei. saf, tag-, saf-. -icht, I. -e, 

n. med saf el. tag bevaxt staue. II. afv. -ig, a. 

ofvervaxt med tag ei. saf. 
Biograph, -en, w. biograf. -le, -[e]n,/. bio- 

grafi. -isch, a. biografisk. 
Birklle, -n, /. bjork. -en, a. af bjork, bjork-. 

-geflUgel, n. orrfagel (koii.). -hahn, m, orr- 

tnpp. -huhn, n. orrhona, orre. 
Birnlle, -w, /. 1. paron. 2. parontrad. -baum- 

hofz, n. parontra. -most, m. paronmust, pa- 

ronvin. 

Sirseh, -en, f. jag. jagt, rid hvllken hrarje jftgare fSr 
sig fSrfSljer TillebrS.det. -Cn, SV. tr. o, itr. k. jag. 

X. jaga. 2. p& jagt skjuta. -hund, vi. jagthund. 

bis, I. prep. 1. mm o, tid. till, a) utan fOlj. prep., 

t. ei. /v/ dahin: dit, dittills, ~ hierher: hit, 
hitintill(s), 'x; heute: tills i dag, hittills, r^ 
wannf huru lange? b) med feij. prep, r^ an 
die Kniee: till knana, 'v. auf den Gipfel: 
anda upp till toppen, 'v auf weiteres: tills 
vidare, f\j auf die Dienerschaft: a) anda 
ned till tjanarne, dessa medraknade, b) undan- 
tagandes tjanarne, /v g eg en Mitternacht: 
tills inemot midnatt, <x* in den Garten: an- 
da in i tradgarden, r^ nach Asien: anda till 
Asien, ^^ ilber den Kopf: ofver oronen, *>/ 
um zehn Uhr: till klockan tio, *%# vor we- 
nigen Jahren: tills for f4 &r sen, ^ zu En- 

de: anda till slutet. 2. vid ungerarl. sifferuppglfter. 

till, eller, 4, t. ex. sieben ~ acht Tage. 11. 

konj. *%/ el. /v dafs: tills, tilldess att. 
Bisam, -s,0,m. mysk. -bock, m. zooi. myskdjur. 

■Icht, -ig (afv. - - -), a. myskartad. -katze, /. 

zooi. zibetkatt. 
bisch, itj. tyst, sch, ts. -en se blfsclien. 
Bischof, -c t, m. 1. biskop. 2. b'ischoff. 
bischoflich, a. biskoplig. 
Bise, -n, f. nordanvind. 

bishgr. adv. hittilla. -ig, a. hittills rorekommande, t. ex. die t^^en Nachrichten : de hittills in- 
g§.ngna underrattelserna. 

Bisllkuit, -s el. -e, n. biskvit. -lang, adv. hittills. 

Bison, -s, m. bisonoxe. 

Birs, -c, m. 1. bitande. 2. bett. 3. bitet stal- 
le. -Chen, a., adv. ©. n. liten, litet, smula, 
t. ex. ein f\j Brot: litet brod, en smula brod, 
ein hlein /x. litet grand, mein *%. det lilla 
jag har, ein >^ viel: ngt val mycket. 

Bissllen, -, m. tugga, munsbit, bit. Biid. jm 
schmale 'v. geben: vara snal mot ngn, das 
ist ein harter ~ det ar en h&rd not att 
knacka. -enweise, adv. bitvis. -Ig, a. fallen 
for att bitas, ond; bOd. bitande. -igkeit, y. 
1 sht biid. argt, bitande satfc. 

bifsille, Ai&i. ■■=bifschen. -wunde,/. bitsar, bett. 

Bist[h]um, n. biskopsdome, (biskops)stift. 

bisweiien, adv. nnderstundom, emellanat. 

Bittllbrief, m. boneskrift. -e, -n,f. bon, anhal- 
lan. JEine ~ an Jn richten ei. thun: vanda 
sig med en bon, en anhallan till ngn. -en, 
St. tr. o. itr. h. 1. bedja. 2. bjuda, inbjuda. 
Jn zu Tisch{e\ zu Gastle] ~ bjuda ngn hem 
till sig. 3. sarskiida taiesatt. Belieben Sie? — 
icJi bitte! behagar ni? — ja, jag tackar; jfr 
danken 7, /; noch etw. Siippe, tve?in ich ~ 
darf: far jag lof att fa litet mer soppa, 
eiitschuldigen Sie! — bitte [^hat nichts zu sa- 
gen']: forlat! — gor ingenting, ingen orsak, 
bitte schon ei. bitte sehr ei. bitte, bitte! a) nr- 
sakta, forlat, b) for all del, gor ingenting, 

c) far att Rfboja en artighet, ugf. h, ni ar alltfor 

artig! smickrare! d) vis.st icke, ni miastar 
er, bitte, geben Sie mir das Buck !Ya>T god 
och gif mig boken! bitte, die Sache verhalt 
sich anders: om forlatelse, sa var det ej, 
aber ich bitte Sie! men hnr kan ni pasta ngt 
s&danti 

Bitter, I. -, m. bedjande. II. a. 1. bitter, beak. 
2. biid. bitter, hard, smartsam. Es ist •v.er 
Ernst: det ar en hard verklighet, fullt all- 
var, rwe Eeue, Verziveijlung : djup anger, 
fortviflan. 3. skarp, hvass, bitande. 4. .'=' 
nicht das <^ste: icke det bittersta, das ist 
nickt ♦v-/ det ar ej ilia! -bier, n. beskt ol. 
"bose, a. hogst fortornad. -brunnen, m. kal- 
la med bittert (mineral)vatten. -holz, n. 
kvassia. -kalt, a. F grufligt kail, -keit, /. 
bitterliet, beskhet. -lich, a. en smula bit- 
ter, bitter, -ling, -e, m. 1. « Bitterbrunnen. 
2. bot. pepparskifiing (Agaricus piperatus). 
-n, SV. tr. gora bitter, besk. -salz, n. en- 
gelskt salt, -sufs, a. besk och sot pi sarama 
g&ng; biid. ein ^es Gefiihl: en kansla af Ijuf 
bitterhet. -wurz, /. bot. etalort (Gentian a). 

Bittllgang, m. procession under ben. -gesuch, n. 
petition, -schrift, /. boneskrift, petition. 
-stelier, m. petitionar. -weise, adv. i bed- 
jande form. 

Bivouac el. Biwak, -s, n. bivnak, lager. -I'ercn, 
SV. itr. h. bivuakera. itr. intranaitiTt. 1^, refiexirt, St. uUrkt, SV. «T*gt, tr. trannitlTt Terb. h. bar hah*n, S. har t«in till hjWpTtrb bizarr — «7 bleiben bizarr, a. bisarr, underlig, sallsam. 

blach, a. slat, jamn. -feld, n. slatt. -malen, tr. 

emaljera guldarbeten. 
blaff, itj. harmande hundskall, VOV VOV. -611, SV. 

itr. h. skalla, glafsa. -er, -, m. (3agt)hund, 
racka. -ert, -e, m. blaffert, ett siags mindre 

■ilfvermynt. 

Blahe, -11,/. sackvaf, presenning. 

blahllen, sv. I. tr. uppblasa, fylla, spanna. II. 
rjl. 1. svalla. 2. brosta sig, vara uppblast. 
III. itr. h. om matratter : uppblasa magen, f 6r- 
orsaka vader. -sucht, /. vadersjuka. -ung, 
/. uppblasande m. m. se bldhen. -ungsbe- 
schwerden, pi. vaderspanning. 

Blak, -[e]s, 0, m. rykande laga. -en, 5?;. itr. h. 
i sht om lampor Tjka. "[erjig, a. (som smakar) 
rokt. 

BSamilage, 0,/. -e, -s, 0, m. o. t n. blamerande, 
blottstallande, komprometterande, skam, 
Bmalek. Sichida.t.)'^ zuziehen: blamera, kom- 
promettera sig. -I'eren, sv. I. tr. blottstalla, 
kompromettera. II. rjl. blottstalla, blamera 
sig, gora fiasko. 

bianco, hand, In ~ in blariko. 

blank, a. blank. In '^em Ilemde: i bara skjor- 
tan, biid. ^e Worte: bara ord, F ~ sein: 
vara renons, barskrapad pi pengar, mit jm ~ 
stehen: sta pa fiendtlig fot med ngn. -draht,, 
m. hvit massingstrad. -ett, -e, n. blankett. 
-0 se bianco, -scheit, n. planschett. -vers, m. 
blankvers. 

Blase, -n, f. dim. f , blasa. -balg, m, (blas)balg. 
-n, St. itr. h. 0. tr. bl&sa. BUd. jm etw. in die 
Ohren <%- tiita ngt i oronen pa 'ngn, in ein 
Horn el. aus demselben Ton {mit jm) <^ halla 
ihop (med ngn), jm Staub in die Augen 'v- 
sla bla dunster i ogonen pa ngn. 

Blaser, -, m. blaaare. 

blasllicht, a. 1. blasartad. 2. = blasig. -j'ert, 
a. blaserad. -lerthelt,/. blaseradt tillstand, 
Batt. -ig, a. blasig (som har biisor). -phemie, 
-[ejw,^/'. hadelse, smadelse. 

blafs, -er t, a. blek; om mrger: Ijus, matt. 

Blafs se Blefs. 

BSasse, -n, f. 1. blekhet. 2. ie Blesse. 

blafslich, a. ngt blek, bleklagd. 

Blatt, -er t, n. blad. Bot. Bldttchen: smablad. 
Bi!d. hein r^ vor den Miind nehmen: tala 
oppet, ntan forbehall, das steht auf einem 
anderen ~e.' det hor ej hit. Offentliche 
Blatter: tidningar. -ansatz, m. bot. stipel. 
-auge, n. bot. oga, bladknopp. -en, sv. tr. af- 
plocka bladen af. -er, -n, f. kvissla, koppa. 
Die fs^n: kopporna. 

Blattergold, n. bladguld. 

Blatterilgrube, /. kopparr. -Ig, a. kopparrig. 

blatterlijg, a. bladig. -magen, m. bladtnage. -n, 
sv. I. itr. h. bladdra. II. rji. skif va, skifra sig. 

Blatterlinarbe,/. kopparr. -narbig, a. kopparrig. 
-ngjft, n. koppamne, vakcin. -nkrank, a. sjuk 
i kopporna. biatterilreich, a, blad-, lofrik. -schmuck, m. 

Icifprydnad. -stand, m. bot. bladstallning. 

blattrig se blatterig. blattrig se bldtterig. 

BlattHrippe, /. bladnerv. -standig, a. bot. nt- 
gaende fr&n bladvecken. 

blau, I. a. bla. Es wird mir grun und -^ vor 
den Augen: det g4r rundt omkring for mig, 
o^e Flecken: bl&nader, '%/« Bohne^ '^es Korn : 
a) (gevar8)kula, b) traff, das ~e Blut: grad- 
dan, nobleasen, jm, f^en Damp/ ei. Dunst ei. 
Nebel vormachen: sl4 bl4 dunster i ogonen 
p4 ngn, die Wocke ^ machen: sI4 dank 
hela veckan, sein <-we5 Wunder sehen^ ho- 
ren: blifva hogligen forvanad, F Looker in 
die ~e Natur' schie/sen: skjiita bom, bom- 
ma. II. -[e].?, 0, n. bHtt, bla farg. Biid. da» 
~e vom Illmmel herunterliigen : Ijuga som 
en borstbindare, ins ~e hinein: a) nt i 
Gnds fria natur, utan m&l, b) pk en slump, 
som det faller sig, pS. hoft, 1 vadret, utan 
eftertanke. 

Blaue, 0, /. blatt, bia, farg; bldelse. -I, t 
Biauel, -, m. 1. blaelse. 2. se Bleuel. -In, sv. 
tr. 1. blaa. 2. se bleueln. 

blauen, sv. I. itr. s. blifva bl4, bl4na; vara 
bl4. II. t = foij. 

blauen, sv. 1. tr. 1. bl&farga, blaa. 2. se hleuen. 
II. rjl. blifva bla, blana. 

Biau!lfarber,wi. blafargare; skamt. lognare. -holz, 
n. kampeschtra, blah^lts. -holzbaum, m. 
kampeschtrad. -kehlchen, n. rooi. bl&hake. 

blauUch, a. blaaktig. -grau, a. bldgra. 

Blauilmeise, /. -mUller, m. aooi. blames, -racks, 
f. bi&kraka. -specht, m. zooi. notvacka. 

Blech, -e, n. 1. (jarn)bleck, plat. 2. massings- 
instrument. 3. stud, pengar, schaber. 4. F 
dumheter. Das ist reines <%/ det ar bara ' 
dumheter, bara smorja. -en, sv. tr. ©. itr. h. 
F betala, punga ut; betala fiolerna. -ern, t 
-en, a. af bleck, bleck-; Mid. ihalig, torn, 
innehallslos. -hiitte,y*.biecksmedja. -kuchen, 
m. bakelse graddad p& pi§.t. -musik, y. musik 
af massirigsinstrument. -ner, -, m. platsla- 
gare. -schlager, -schmied, m. bleckalagare. 

biecken, sv. I. tr. visa, blotta. II. itr. h. fram- 
trada, blottas, titta fram. 

Blei, -e[r], I. n. 1. bly. BUd. ~ im Munde ha- 
ben: hafva svart for att tala. 2. gevars- 
kula, lod. 3. sanklod, lod. 4. blyertspenna. 
II. m. braxen. -abgang, m. blyslagg, 

bleiben, st. itr. s. 1. forblifva, blifva. Liegen^ 
stehen ~ forblifva liggande, staende ei. lig- 
ga, sti kvar, stehen ^x* ».u. stanna, sitzen /v* 
a) sitta kvar, b) ik sitta p& baler, c) stanna 
■pk ofverblifna kartan, leben 'v blifva vid 
lif, stecken ~ blifva sittande, sitta fast, 
komma af sig, drei von filnf bleibt zwei: 
tre fran fern st&r tv& kvar, damit konnen 
Sie zuhause f\i det kan ni beh&lla for er, 
'x» 8ie mir vom, Halse ei. vom Leibe : Ikt mig 
vara i fted, er bleibt dock immer Ihr Va- 'V — foregilirnrte uppsiagsord. " tlct* ims. salrnar plur. f har omljud. F familjirt, P l«.gre «prAk. % mindre bmkllgt. bleioh m Blodsinn ter: han ar dock er far, es bleiht hell bis 6 
Uhr: det ar Ijust till kl. 6. f\^d: varande, 
stadig, f>^de Wohnung : fast bostad. 2. Bei 
etw. 'N* framliarda i, stS, fast vid ngt, hei 
der Sache, bei der Wahrheit ~ h4lla eig 
till saken, till sanningen. 3. stanna, ater- 
sta. Hier ist meines f^s nicht: a) bar far 
jag ej stanna, b) bar bar jag ingenting att 
gora. 4. utebiifva, vara borta, gjomansspr. : 

blifva borta (= hafva drunknat), 1 ait: stnpa. 

Wo fK^ Sie denn? hvar bailer ni bus? 5. 
Etio. <^ lassen: a) underlata ngt, b) ej rora 
vid, lata bli ngt, la/s das ~ / ik bli det 1 

bleich, a. blek. -anstalt, /. blekeri. -art, -e, m. 
Ijus vinsort. -e, -n, f. 1. blekbet. 2. ble^ 
kande, blekning. 3. blekplats. -en, sv, I. tr. 
bleka. II. rjl. blekas. III. itr. h. o. s. vani. sv, 
men ftfv. % St. blekas, blekna. -er, -, in. blekare, 
-erin, -nen, f. blekerska. -ert se Bleichart. 
-plan, -platz, m. blekplats. ■rot[h],a. blekrod. 
-sucht, /. bleksot. -sUchtig, n. lidande af 
bleksot. -ung, /. blekning. 

bleillen, 1. sv, tr. 1. plombera. 2. loda. 3. ned- 
tynga. II. vani. -ern, a. af bly, bly-. -feder, 
/. blyertspenna. -he, -w, m. o. /. braxen. 
-ig, a. blybaltig. -sfegel, n. blystampel. 
-stiff, m. blyertspenna. -weifs, n. blybvitt. 

Blendlie, -w, /. 1. blandande, blandning. 2. 
blandverk. 3. opt. diafragma. 4. mil. blind- 
verk. 5. sigte pi gevar. 6. blindfonster, blind- 
dorr. 7. min. blende, -en, sv. tr. 1. blanda, 
forblinda. 2. dampa ei. hindra Ijusets till- 
trade till, t. ex. ein Pferd ^v* satta skygg- 
lappar pa en bast, ein Fernrohr ~ satta 
diafragma i en kikare. 3. dolja far biicken. 
-laterne, /. blindlykta. -ieder, n. skygglapp. 
-leuchte, /. blindlykta. -ling, -e, m. bastard. 
-rahmen, 7n. m&i. losram. -ung, /. 1. blan- 
dande m. m. se blendetb. 2. = Blende 3, 4. 
-werk, n. blandverk. 

Blefs, -e, m. Blesslle, -n, f. bias, blasa. -leren, 
sv. tr. blessera, sara. -iir, -en,f. blessyr, sar. 

Bleuelll, -, m. klapptrii. -In, sv. tr. sla, klappa. 
-n, 51?. tr. F sla, prygla, lappa om. 

Blick, -e, m. biick, ogonkast. Boser rsj ondt 
oga, auf den ersten r^ a) vid forsta pase- 
ende, b) strax. -e, -w,/. loja. -en, sv. itr. h. 
1. blicka, se. Soweit das Auge blickt: sa 
langt ogat nar. Hohn blickte aus seinem 
Auge el. (tr.) sein Auge blickte Hohn: han 
blickade hanfullt. 2. se ut. 3. ~ lassen: 
visa, sich n^ lassen : visa sig, blifva synlig, 
komma fram. 4. lysa, glansa, tindra. -feuer, 
n. blickeld. -schneH, a. blixtsnabb. 

blind, a. 1. blind. Im r^en tappen: trefva sig 
fram, ~e Kuh ei. Maus spielen : leka blind- 
bock. 2. dold, blind-, t. ex. ~e Klippen: 
blindskar. 3. doljande, t. ex. die ~e Nacht: 
den morka natten, ~e Kappe: mossa som 
doljer dess barare for andras blickar, ins 
~e hinein: utan mal, pa mafa, utan efter- tanke. 4. om gpeglar, metallytor o. dyl. matt, 

anlupen. 6. Idtsad, blind-, t. ex. ~e Fenster: 
blindfonster, r^ schiefsen: skjuta med lost 
krut utan kuia, der ~e Darm: blindtarmen. 
6. ~6r harm: falskt allarm, /x^er Schreck: 
forskrackelse utan anledning, f^^tr Eifer: 
ovist nit, ~er Passagier : passagerare som 
medfoljer utan betalning. 7. ofverflbdig, 
till ofverlopps, sja. der -^e Mann: matros 
som bitrader den egentliga rorgangaren. 
8. ~e Wand: blindmur, vagg utan fonater och 

darrar, ~e Suppe : mager SOppa utan flottparlor. 

-ekuh, /. blindbock. -enalphabet, n. alfabet 
for blinda. -enanstalt, /. institut for blinda. 
-glaubig, a. blindt troende. -heit, /. blind- 
bet, -lings, adv. blindt, utan att se sig for, 
pa mafa. -natter = Blind schleiche. -rahmen 
== Blendrahmen. -schleiche, jf. ormsla; biid. 
dolsk, lomsk person. 

blink, a. blankande, lysande. -en, sv. itr. h. 1. 
blanka, glansa, strala, tindra. 2. = feij. 

b!inze[!]n, sv. itr. h. blinka. 

Blitz, -e, m. blixt, Ijungeld. -ableiter, m. &sk- 
ledare. -blank, a. blankande, skinande. 
-dumm, a. ofantligt dum, f&nig. -en, sv. I. 
itr. h. 1. blixtra. 2. blanka, glansa, blixtra. 
3. &f\r. s. blixtsnabbt rora sig, t. ex. er blitzte 
wie das Wetter davon: ban for af som en 
pil. 4. Auf (med ack.) el. gegen etw. f^ triita, 
grala, svara pa ngt. II. tr. Jn zu Boden rs* 
dnndra emot, forkrossa ngn med ord ei. biixt. 
-ern, sv. itr. h. ^blinken 1. -eseile, ^Z*. stor 
bradska. -esschnelle, -esschnelligkeit,/. blixt- 
snabb hastighet. -geschwind, a. blixtsnabb. 
-junge, m. F praktig pojke, satans pojke. 
-ker!, m. F kanalje, satans karl, tusenkonst- 
nar. -madel, n. F praktig tos, satunge. 
-schlag, m. askslag. -schnell, a. blixtsnabb. 
-strahi, m. blixt, askstraie, -verliebt, a. kar 
uppofver bronen. -wenig, adv. siirdeles li- 
tet, ringa. 

Biock, -e t, m. 1. block; bUd. drummel, klum- 
pig person, toljj. In 'x. kaufen: kopa i 
slump, iiber Stock und 'v. of ver stock och 

Sten. 2. stock i hvllken en brottslings fotter fast- 

lasas. -ade, -n, f. blockad, blockering. -blei, 
n. bly i tackor. -eis, n. is i biock. 

blocken, sv. tr. Einen Hut ^ stocka en hatt, 
einen Stiefel ~ satta en stofvel pa last. 

Blocklihaus, /. 1. blockhus. 2. fangelse. -I'eren, 
sv. tr. blockera. -lerung,/'. blockering, bloc- 
kad. -ig, a. klnmplg, grof. -rad, n. block- 
hjul, massivt hjul. -sberg, m. blakulla, afv. 
biirget Brocken i Harz. -wagon, m. iastvagn. 

b!od||[ej, a. 1. om egonen: svag, svagsynt. 2. 
blodsint, svagsint, mindre vetande. 3. blo- 
dig, blyg, forsagd. -augig ^ blodsichtig. -Ig- 
keit, /. 1. egats svaghet, svagsynthet. 2. far- 
stindets svaghet, blodsinthet, svagsintbet. 3. 
blodighet, blyghet. -sichtig, a. svagsynt. 
-slchtlgksit, /. svagsynthet, -sinn, m. svag- Itr, iiuraositiTj,, rJl. leflexiri, St. starkt, SV. svagi, tr. nilivi verb. h. bar haben, S. bur getn tiil hjftlpverb, blodsinnlg 6b Bluter sinthet, f&nighet, galenskap. -sinnig,a. Bvag- 
sint, fdnig, galen. -sinnigkeit,/. « Blodsinn. 

Blokade se Blockade, 

bloken, sv. itr. h. bola, rdma; braka. 

biokieren se blockieren, 

blond, a. blond, Ijuslett, Ijns. -e, /. 1. (adj. 
bsjn.) blondin. 2. -n, blonder, -enschleier, m. 
Bloja af blonder, -haarig, a. Ijusharig. -heit, 
/. Ijuslett utseende. -m, -s, m. Ijus, ijuslett, 
Ijusharig man. -ine, -w, /, blondin. -kopf, m. 
Ijusharig, Ijuslockig person, -locklg, a. Ijus- 
loclcig. 

blefs, % bios, a. 1. blottj bar. Ber ~e Anhlich 
el, 's/ der Anhlich : blotta anblicken, der <^e 
Neid: rena afunden. 2. blottad, utblottad, 
eaknande. Alles Mutes 'v. belt och ballet 
saknande mod, von aller Hulfe ~ utblot- 
tad pa alia hjalpmedel. 3. naken, bar. Auf 
r^em Pferde reiten: rida barbaka (utaa sadei), 
sick f^ tragen: vara djupt urringad; F der 
t\^e : baken, jm den f^en oesehen: smorja 
upp ngn. -decken, tr. aftaga tacket af, blotta. 

8l6fse, -n, /. 1. nakenhet; wm. utblottadt till- 
stand. 2. Sich (dat.) eine ^ geben: a) mkt. 
blotta sig, b) biid. blotta sig, gifva hugg pa 
sig. 3. blottad, svag, 6m punkt, svag sida. 
Js ~« auf decken: blotta ngns svagheter. 

blofsllfUfsig, a. barfotad. -geben, tr. o. r/. blot- 
ta, prisgifva (sig). -Jegen, tr. blotta, afsloja. 
-liegen, itr, h. ligga bar. Es liegt hlofs am 
Tage: det ligger i oppen dag. -setzen, -stel- 
len, tr. 0. rjl. blottstiiila, ntaatta (sig), dem 
Feinde: for fienden. -stellung,/. blottstal- 
lande. 

bliihen, sv. itr. h. blomma, blomstra. 

Slume, "W, /. dim. t, 1. blomma, blomster. 
Die »%/ der Jug end: den basta bland de unga, 
in der ~ der Jugend: i lifveta vS,r, «x* der 
Ritterschaft : ridderskapets prydnad, die 'v- 
aller Schonheit: den skonaste, etw. durch 
die r^ sagen: saga ngt pa ett forblomme- 

radt Satt. 2. hvit flack p& naglar, hauler m. m., My. 

pi djur; bias. 3. bouquet p& viner; det ofversta 
diet i Olglaset tniika med fradgan. 4. mjukt har, 
fjun. Die ^ des SchaJ'es: den mjnkaste, fi- 
naste ullen pa faret. 6. jungfrudom, modom. 

blumen, blUmen, sv. tr. ©. rjl. pryda, smycka 
(sig) med blommor, sy blommor p^, vafva 
blommor i. Gebliimt: blommig. 

blumenllarm, a. fattlg pa blommor. -asch, m. 
blomkruka. -auge, n. blomknopp. -bau, m. 
blomsterodling. -brett, n. blomsterbrade, 
blomsterhyila. -fabrik, /. fabrik for tillver- 
kandet af konstgjorda blommor. -flor, m. 
blomstring, blomsterprakt, blomstersam- 
ling. -flur, /. poet, blomsterfalt. -gartner, m. 
blomsterodlare. -griffel, m. bot. pistill. -haar, 
n. blomsterprydt har. -krone, /. 1. krona 
af blommor. 2. bot. biomkrona. -lese, y. 1. 
blomsterplockning. 2. urval ur forfattare, an- 
tologi. -Ilebhaber, m. blomsteriilfikare. -ma- cher(in), m, (/.) florist, -pfad, m. blomster- 
strodd vag. -pracht, /. blomsterprakt, rik 
blomsterskrud. •reich, a. rik pli blommor. 
-schnur, /. blomstergirland. -sprache, f. 
blomsterspr&k. -stander, m. blomsterbord. 
-staub, m. fromjol. -stickerin, /. blomster- 

Stickerska (som troderar blommor). -StOCk, m. 1. 
blomstand (stand af en blommande vaxt). 2. blom- 
kapp (kftpp att binda blommor rid). -StraufS, m. 

biomsterkvast, bukett. -stUok, n. 1. blom- 
sterland, blomstersang. 2. blomsterstycke 

(tafla fSrestailande blommor). -topf, m. blomkruka. 

-voll, a. blomsterrik. -zeit,/. blomstrings- 
tid. -2l8[r]rat[h],m.blomsterprydnad, blom- 
verk. -zucht, /. blomsterodling. -zwiebel, 
m. blomsterlok. 

blUmerant, a. F blekbl&, matt bl4. Mir wird 
ganz ~ det svartnar for ogonen p4 mig. 

bJumllJcht = blumig. -leren, sv. = blUmen. -Ig, 
a. blommig, blomstrande. -ist, -en, m. -is- 
tin, -we«, /. blomstervan, blomsterodlare. 

Bluse, -n,/. bins, -nmann, m. bluskladd man, 
kroppsarbetare. 

Blut, -[e]5, 0, n. 1. blod. Filr etw. mit seinem 
r^e einstehen: svara for ngt med sitt lif, 
das '\f verleugnet sich nicht: applet f aller 
ej langt fran tradet, mein ~ emport sich : 
jag upprores, heifses f^ haben: vara het- 
iefrad, imrner ruhig 'v.' sakta i backarnel 
das macht hoses 'n* det vacker ondt blod, 
/>- der Rehen: drufsaft. 2. person, sliigte, t. 
ex. junges ^ ung manniska, sie ist noch ein 
junges ~ hon ar bara barnet, wir bdm^isch 
treues 'w vi trogna bonder, ich armes r^, ! 
jag fattig stackare! die armen Blutlein! de 
stackarnel -albern, a. oerhordt dum. -an- 
drang, m. blodkongestion. -arm, a. 1. blod- 
fattig. 2. aildeles utfattig. -armut[h], /. 
blodbrist. -auswurf, m. blodspottning, blod- 
spott. -bann, m. domsratt ofver iif och 
dod. -befleckt, a. blodfiackad, blodbesud- 
ladjbelastad med blodskuld.-buhne,/. scha- 
vott. -biirge, m. person som med sitt iif 
ansvarar for en annan. 

BlUte, -n, f. 1. blomma, blomster. 2. blom- 
ning, blomstring. In ~ stehen: bUl i blom. 

bluten, sv. 1. itr. h. 1. bloda. Ich hlute an der 
Stirn, aus der Nase : rain panna, min nasa 
bidder. 2. F Mid. gora en kannbar (penning-) 
forlust, t. ex. er wird ^x^ miissen: han kom- 
mer att fa betala, att fa punga ut, er soil 
mir dafiir ~ det skall han fa sota for. 3. 
Die Rebe hlutet: det rinner saft af vinran- 
kan, das Erz blutet: malmen ar blodrod. 

II. tr. Das Bett voll t\i bloda ned sangen. 

III. rfl. Sich zu Tode ei. sich tot ~ do af 
blodforhist, forbloda. 

Blutenlibaum, m. blommande trad, -relch, a 
blom(ster)rik. -schmuck, m. blomsterprakt, 
-skrud. 

Blutilentzishung, /, blodaftappning. -er, -, m. 'N' »• fOregiende uppsUg^ord. " feki* *m». •aten&r plur. f bar omijud. F fwniljari, P iagre Bprik. )|C mindre brukligl, Blutergiefsung 9U -- bohren person som lider af blodflode. -ergiefsung,/. 
-erguts, m. blodutgjutning. -erin, -nen^f. le 
Bluter, -epzeugGnd, a. blodbildande. -fahne, 

f. bio df ana (teoken till domsrfttt efver llf och ddd). 

-feind, m. dodsfiende. -fink[e], m. moi. dom- 
herre. -fluls, m. blodflode. -fremd, a, full- 
komligt frammande. -freund, m. blodsfran- 
de. -gefafs, n. blodkaii. -geld, n. 1. blod- 
pengar. 2. mansbot. -gericht, n. domstol 
ofver lif och dod. -geriSst, n. schavott. -gier, 
/. blodtorst. -gierig, a. blodtorstig. 

Sluthe se Blilte. 

blutilig, a. 1. blodig. BUd. mit *ver Schrift 
schreiben: skrifva med blod, F keinen f^en 
Heller haben: ej hafva ett enda ore. 2. 
blodtorstig. -igrot[h], a. blodrod. -Jung, a. 
raycket ung, spad. -kuchen, m. blodlefver. 
-kUgelchen, n. biodkula. -lassen, n. aderlat- 
ning. -l<echzend, a. torstande efter blod. 
-leer, a. blodfattig, blodlos. -leere, /. blod- 
brist. -lohn, m. blodpengar, syndapengar. 
-mensch, m. blodtdrstig manniska. -pache, 
/. blodshamd. -reich, a. blodfall. -rlchter, 
m, 1. domare i en domstol i lifssaker. 2. 
bodel. -ruhPj /. rodsot. -riinstig, a. blod 
strimmig, blodig. -s- se Blut-, -sauer, a 
ytterst modosam. Es sich (dat.) ~ werden 
lassen : anstranga sig till det yttersta. 'SaU' 
ger, m. blodsugare. -scheu. a. radd for &sy 
nen af blod. -schlecht, a. ytterst dalig. -sel 
ten, a. ytterst sallsynt. -sturz, m. blodstort- 
ning. -that, /. blodsdad. -tropfen, m. blod 
droppe. -Obel, adv. mycket ilia, -umlauf, m 
biodomlopp. -ung, /. biodning. -vergiefsen, 
w. blodsutgjutelse. -verwandteCr), (adj. bojn.) 
m. blodsfriinde. -wenig, adv. ytterst ringa. 

Bo, -en^f. (storm)by. 

Boa, 's/f. boa, jatteorm. 

Bock, -6 t, m. 1. (get)bock, bm. den *%» znm 
Gartner ei. auf die Haferkiste setzen: satta 
bocken till tradgardsmastare, ein alter gei- 
ler «w en gamrnal lideriig salle, hoi's der ^ 
el. hol mich der f^^ I ta mig katten! weinen, 
dafs einen der 'v* stofst ei. ah ob einen der 
stie/se: grata krampaktigt, ryckvis. P arv. 
spenamn for skraddare. 2. bagge; afv. hanne 

af vissa andra djurslag. 3. = Bockbier. 4. storm- 

bock, murbracka; isbrytare vid broar; pal- 
klubba. 6. (kusk)bock. 6. stallning pa, hvii- 
ken ngt hviiar, t. ex. der f^* einer Windmiihle : 
foten p& en vaderkvarn. 7. kran, vindspel. 
8. kullerbytta. Einen *>- schiefsen: 8l4 kul- 
lerby tta, F afv. gora en bock, dumma sig. -bel- 
nig, a. styfbent. -bier, n. bockbier (ett siags ai). 
•en, bocken, sv. itr. h. 1. ©m getter o. f&r: a) vara 
brunstig, b)be8pringa.2. lukta som en bock. 
3. gora bocksprang, krumsprang; om hastar: 
stegra sig, kasta. 4. vara trotsig, ha sitt 
hufvud for sig. -Ig, bockig, -Isch, bockisch, 
a. 1, stinkande aom en bock. 2. brunstig. 3. 
stel, kinmpig. 4. envis, egensmnig. -lamm, n. bockkilling; bagglam. -leitep,/. dubbel- 
stege. -sbeutel, m. 1. a) en bocks testikel- 
pnng, b) fiaska af samma form, c) ett slags 

vin fran Wiirzburg, farvaradt l sidana flaskor. 2. 

F gammal slentrian. -shorn, n. bockhorn. 
Bi\A. jn ins ^ jag en: injaga skrack hos ngn, 
skramma ngn, nk att ban bUr medgoriig. -sledem, 
a. af bockskinn. -ssprung, m. bocksprang, 
krumsprang. -stell, a. stel som en bock. 
Boden, -[f], m, 1. mark. Die Augen zu fs^ 
schlagen: silt ned ogonen, dem #%* gleich ma- 
chen: Jamna med marken, 2. land i motBats 
till vatten. «w fassen : fa fotfaste, den «u ver- 
lieren: forlora fotfaste, 3, jord, jordman. 
4. jordegendom. Grund und ^ besitzen : 
vara fastighetsagare, jordagare. 6. botten. 
Eiid. der Mensch hat keinen «x< han ar en 
ohjalplig slosare. 6. golf. 7. grand. 8. vind 

(Ofversta ruramet under taket), Spannmalsvlnd, ma- 

gasin. -art, /. jordman. -balken, m. botten- 
bjiilke, syll. -beschaffenhelt,/. jordens, jord- 
manens beskaffenhet. -besitz, m. (besitt- 
ning af) Jordfastighet. -fenster, n. vinds- 
fonster. -geschofs, n. 1. bottenvaning. 2. 
vindsvaning. -kammer, /. vindskammare. 
-kreditanstaft, -kreditbank, /. hypoteksbank. 
-loch, «. vindsghigg. -raum, m. vind, skulle. 
-thur, /, vindsdorr. -treppe, /. vindstrappa, 
-wohnung,/* vindsvaning. -zSns, m. jordran- 
ta, torn tore. 

bodmen, bodmen, sv. tr. satta botten i 

Bodmerei, -enyf. ijo. bodmeri. 

Bogen, -, m. dim. Bdg[e]lein, -elchen, 1. b&ge. 2. 
pappersark. -briicke, /. hvaifbro. -dach, n. 
hvalfdt tak. -form,/, l.bagform. 2. folio, hel- 
arksformat. -gang, m. hvalfgang. -hane,/.6f- 
verhvalf d pelargang, portik. -lang, a. som racker 
hela ark fgenom. -!aube,/.ofverhvalfdl6fsal. 
-pfellcr, m. pelare som uppbar ett hvaif. -schmierer, 
m. F en som fullklottrar hela ark; dussin- 
forfattare. -schreiber, m. renskrifvare. -seh- 
ne, /. bagstrang. -ssile,/. foliosida, -thilre, 
/. hvalfdorr. -weise, adv. arkvis. 

bogjg, a. bagig. 

Bohle, -n, f. 1. grof planka. 2. le Bowie, -n, 
sv. tr. belagga, klada med plankor. 

Bohmlls, -n, m. X. bomare. 2. % tattare. -en, 
-5, 0, «„ Bomen. -in, -nen,/, 1. bomlska. 2. 
% tatterska. -isch, a. bomisk. Das sind ihm 
<ve Dor/er: det ar latin for honom. 

Bohne, -w, /. dim. f, bona. Das ist keine <%- 
wert: det ar ej vardt ett rundstycke, F 
hlaue f^n: (gevars)kulor. -n, sv. tr. bona. 
-nfest, n. fcrettondagen. -nstange, f, bon- 
stor. -rn, sv. tr. bona, 

Bohnhase se Bdnhase. 

Bohrllahle,/. syl att borra med, -bog^, m. tekn. 
borrstrake. -en, sv. I. tr. borra. Biid. er mag 
keine harten Bretter *%/ ei. er bohrt gem, 
too das Brett am dtinnsten ist: han tycker 
ej om att anstrji ngn sig, tar alU. sa liitt, som itr. Iafcrftn«JtiTt, rjl. reflexiTt, St. itarkt, SV. iragt, tr. tran«itiTt verb. h. h*r habm, S, fe*r ««4« till hj»lpT*rb Bohrer 91 bosseln mojligt. II. itr, h. In der Nase fK, peta na- 
san. Biid. das hohrt mir schon lange im Kop- 
fe: jag bar redan lange tankt darp4, oroats 
daraf ; an jm rs^ oupphorligt kaxa pa ngn. 
-ep, -,m. l.borrare. 2. borr. -iing,y. borrning. 

Bol, Boj, 'S, m. 1. tygsorteo boj. 2. =» Boje, 

Bojar, -ere, m. bojar. 

Boje, -n^jf. 1. sjo. boj. 2. pi. fotbojor. 

Bokel- se Pokel-. 

Bolle, -w, /. bot, 1. rundt frohus, froknopp. 2. 
rotknol. 3. rodlok. -ngewachs, n. lokvaxfc. 

Bolier, -, m. mindre morsare, kanon. -n, sv. 
itr. h. 1. ekjuta med sma kanoner ei. mor- 
sare. 2. vasnas, larma. 

BoHwerk, n. 1. balverk, bastion. 2. dam mot 
hafvet. 

BolZ, -C t, Tanl. -en, -, m. dim. t, 1. kolf, pil till 

armborst. Biid. alles zu f^en drehen : rida pa 

Ord och uttydn dem till det T&rsta; 'S/ew Spitzen el. 

Jtedern^ die ein anderer verschiefst : smida 
ranker, som man later en annan utfora. 2. 

tekn. plugg, bult, Sprint. 3. lod tin Btrykjam. 

4. kil. 5. lodriit bjalke. Gerade wie ein ~ 

rak som en giirdsgardsstor. -engerade, a. 

kapprak, snorrat. 
Bombardlle, -n, f. stenmorsare. -ement, -5, n. 

bombardering. -lep, -e, m. (artilleri)kon- 

stapel. -leren, sv. tr. bombardera. -lerer, -, 

m. 1. bombarderare. 2, =» Bombardier, -le- 

rung, /. bombardering. 
Bombllasin, -5 ei, -e, m. bombasin (tygsort). -ast 

(ftfv. --), -[e]s, 0, m. bombast, svulst. -astisch, 

a. bombastisk, svulstig. -e, -», /. bomb. 

-enfest, a. bombfri. siid. das steht ~ det ar 

alldelea tvarsakert. 
Bon, I. -s, m. hand, anvisning, vaxel. II. adv. 

F godt, bra. -bon, -s, m. o. n. karameil, kon- 

fekt. "d, -5, m. obligation. 
Bbnhase, -n, m. bonhaa. 
bonitierllen, sv. tr. taxera, vardera. -ung, y*. 
Bonne, -n, f. guvernant, bonne, barnflicka som 

talar franska. 

Boot, -e [t], n. dim. t, b§,t. -sbauer, -, m. bat- 

byggare. -smann, m. 1. pi. -er f, hogbats- 

man. 2. pi. Bootsleute, batsman, ejoman, ma- 

tros. -swachter, m. batvakt. 
Bcrd, -e, m. o. t n. dim. f, 1. strand. 2. kant, 

bradd; infattning, garnering, bard. 3. sjo. 

skeppsbord, bord. An ~ om bord, an r^ 

legen : lagga till, -e se Borte. 
Borde, -n,/. fruktbar slatt. 
EordiieM, -e, n. bordell. -bren se hortieren. 

-leiste, /. reling. -voll, a. braddfull. 
bori!eal[!Scb], a. nordisk. -eas, -, 0, m. poet. 

nordanvind. -etsch se Borretsch. 
Borg, -e, m. 1, kastrerad gris. 2. kredit, rak- 

ning. Auf ~ geben: lemna pa kredit. -en,5t». 

tr. 1. lana, von ei. bei jm: af ngn. 2. taga pa 

kredit, pa rakning. 3. lemna pa kredit. -er, 

-, m. -erin, -new, f. en som tar pa kredit; 

lantagare, IS-ntagerska. -erel, -en, /. lanan- de; vana att taga p4 kredit. -kauf, m. kop 

p4 kredit. -welse, adv. p^ kredit. 
Borklle, -w, /. I. bark. 2. (sar)8korpa. -[enj- 

dach, n. barktak. -Ig, a. 1. af bark, bark-. 

2. tackt med (sar)skorpa. 
Born, -e, m. dim. f, brunn, kalla. -lert, a. bor- 

nerad, inskrankt, dum.-iertheit,/.inskrankt- 

het, dnmhet. 
Borretsch, -es, 0, m. stofferblomma (Borago 

officinalis). 
Borsdorfer, -, m. apple(8ort) fr&n byn Bors- 

dorf, ftfv, adjektiviskt: 'v. Apfel. 

Borse, -n, f. bors. -nblatt, n. borstidning. 
-nhalle,/. bors, borssaL -nschwindel,m. bors- 
svindel, borsvingleri. -nwucher, m. bors- 
ocker, borsvingleri. 

Borst, -e, m. spricka, remna. -0, -n^f. dim. f? 
borst. -en, sv. itr. h. o. rjl, borsta sig iresa 
borsten). -enbescn, m. damborste af borst. -en- 
kraut, n. bot. safflor (Cartbamus tinctorius). 
-ig, a. borstig; F mm. ond, ilsken. 

Bortile, -w, f. bard, kant, list, snore, galon. 
-enmacher, m. snormakare. -enrock, m. ga- 
lonerad rock, -enweber, m. snormakare. -en- 
weberei, f. 1. snormakaryrke. 2. snorma- 
keriverkstad.-enwirker(ei)=J5orfe«?/.'e6e7"(e'A). 
-leren, sv. tr. satta barder pa, kanta med 
barder, galonera. 

bos se bose. -artlg, a. 1. elakartad. 2. ond, 
elak. -artigkeit, f. 1. elakartadt tillstand, 
utseende. 2. ilska, elakhet. 

bbsch!!en, sv. tr. tekn. gora sluttande, afsnedda. 
-ung,y. afsneddande, Intning, sluttning. 

bose, a. 1. moraiiskt ond, elak, illvillig, dalig; 
adv. ilia. Der ~ \_Feind'\ : den lede (fien- 
den), den onde, in ty^n Ruf bringen: ilia 
berykta, fortala. 2. ond, sjiik, varkande. 
Das ~ Weh : f allandesot. 3. ond, ledsam, 
svar att bara. Ein ~r Weg : en svar, tung 
vag. 4. ond, uppbragt, vred. Jn 'x/ ma- 
chen: reta ngn, sie sind sich (dat.) ^v/ ei. sie 
sind ~ mit einander: de aro osams. 

bosllen, sv. I. tr. reta, forarga. II. rjl. bllfva 
ond, forargas. 

Bbsllewicht, m. elak manniska, bof, kanalje; F 
der Heine ~ den lilla skalmen, rustibiis- 
• een. -gelaunt, a. vid daligt lynne. 

bosllhaft, a. elak, illvillig, illasinnad, ondske- 
full. -haftigkelt, /. - Bosheit 1. -belt, /. 1. 
ondska, elakhet. 2. dallg handling, elak- 
het. 3. ilska, raseri. -heltssUnde, f. uppsat- 
11 g synd. 

Boskett, -e, n. dunge, tradplantering, liten 
liistpark. 

boslich, a. ond, illvillig, elak. 

Bossel, Boise!, -w, /. kiigelkiot. -bahn,/. ka- 
gelbana. -ei, -en^ f. F petigt arbete, smd- 
plock. -I'eren, sv. tr. bosselera. -ig, a. kupig, 
bucklig. -n, sv. I. itr. h. sla kagel. II. itr, ti. 
0. tr. syssel satta sig med smaplock, pyssla, 
ga och plocka (med). 'x* «= fftrcgiende lippslagsord. &kt» smB. laknar plor, j bar omljud. F famfljRrt, P lAgre spr&k. % mtndre brnkligt bofsen 9:^ brasilisoh botsen se bosen. 

bossieren, sv. tr. bossera. 

bgswillig, a. illvillig, elak. -kelt, /. illvilja, 
elakhet. 

Bot, -e, n. bud, anbud. 

Botanllik, 0, f. botanik. -Iker, -, m. botanist. 
-Isch, a, botanisk. -isieren, sv. itr. h. botani- 
sera. -isiertrommel, /. portor. 

Botlle, -w, m. bud, budbarare. 'vw laufen: 
springa arenden. -enamt, n. 1. budbarar- 
syssla. 2. stadsbudskontor. -enfrau,/. kvin- 
na som g§,r arenden, kyinniigt g&ngbud. -en- 
ganger, -enlaufer, m. gangbud. -enlohn, m. 
betalning till ett bud, budbararlon. -enwei- 
se, adv. i egenskap af bud(barare). -In, 
-nerij ./. kvinniigt bud, budbarerska. -mafsig, 
a. 1. rattmatigt herskande. 2. underd§,nig, un- 
derlydande. 3. skattskyldig. -mSfsigkeit, /. 
herravalde, myndigbet. Unter seine 'n; brin- 
gen: underkasta, bringa under sin spira. 
-schaft, /. 1. a) budskap, underrattelse, b) 
budskickning. Au/ /v» gehen: ga arenden. 
2. beskickning vid frammande hof. -schafter, -, 
m. sandebud, ambassador. 

Bottcher, -, m. tunnbindare. -ei, -en,/. 1. tunn- 
bindarhandtverk. 2. tunnbindarverkstad. 

Bottich, -e, m. kar, ea. -macher = Bottcher, 
-reifen, m. s2.band, karband. 

Boulldoir, -s, n. budoar. -illon, -s, f. buljong. 
-levard, -s, m. bulevard, vail. -quet[t], -s ei. 
-e, n. bukett. -ssole se Bussole. 

Bowie, -w, /. (dryckes)bal. 

boxlien, sv. itr. h. o. rjl. boxa, boxaa. -er, -, w. 
boxare. -erei, -en, f. boxning. 

Boy, -e se jBo/, Boje. 

br == burr. 

brabantllep, -Isch, a. brabantsk. 

brach, a. &br. 'n/ liegen: ligga i trade; wid. lig- 
ga nere, i lagervall. -acker, m. trade(saker). 
-ackern, itr. h. ploja trade, -e, -n,f. k\>r. 1. 
trade. 2. tradesaker. 3. tradesjordens ploj- 
ning. -en, sv. tr. 1. lagga i trade. 2. ploja, 
odla trades&kcr. -feld, n. trade(saker). -korn, 
n. sad Bom s4s pS, tradesaker. -land, n. tra- 
de(sjord). -liegen, n. trade, -monat, m. som- 
marm&nad, juni. 

Brachs, -e, m. braxen. 

Brachschnepfe,/.vindspole(Scolopaxarquata). 

Brachse, -n,f. -n, -, m. braxen. 

Brack, -e, n. o. t m. afskrade, utskott. -[e], 
-en, m. -e, -w, /. jag. sp&rhund, jagthund. 
-gut, n. hand, utskott. -Ig, a. 'v.es Wasser: 
brakvatten. -kaffee, m. sjoskadadt kaffe. 
-perle, /. omogen, icke klar parla. -vieh, n. 

slagtdjur, Slagtboskap, som ej duger tin annat ftn 

siagt. -wasser, n. brakvatten. 
Bragen se Bregen. 
Brahmllaismus, -, 0, m. bramaism. -ane, -ine, 

-«, m. braman, bramin. -anisch, -inlsch, a. 

bramansk. -inismus, -, 0, m. bramaism. 
Brak le Brach. Brakteat, -e», m. -e, -n, f. brakteat. 

Bram, -e, m, 1. bot. ginst (Genista). 2. sja. 
bramsegel, bramstang. 

Bramarbas, -, se, m. storskraflare, pratma- 
kare. -leren, sv. itr. h. skrafla, prata. 

Brame, Brame, -w,/. bram, kant. 

Branche, -w, /. bransch, fack, (yrkes)gren. 

Brand, -e f, m. 1. brand, eld, eldsv&da. In 'v/ 
geraten: fatta eld, in 'x* stecken ei. setzen: 
satta eld pa, antanda, in hellem 'y.ie stehen: 
sta i Ijusan laga. 2. branning. 3. wid. glod, 
t. ex. der Augen. 4. pi. afv. -er f, (eld)brand 
(=brinnande trastycke). Biid. sich aus den Brdnden 
machen: taga sin Mats ur skolan. 5. sved- 
jeland; torrt, ofruktbart stalle. 6. brand, 
sot p& vaxter. 7. med. brand, kallbrand. -bal- 
sam, m. salfva for brannsar. -bettler, m. 
person som tigger till foljd af liden brand- 
skada. -brief, m. 1, intyg om liden brand- 
skada. 2. bref innehallande hotelser om 
mordbrand. -eisen, n. brannjarn. -en, sv. 
itr. h. om vatten, vagor: bryta sig mot klippor, 
mot stranden; biid. rasa, -er, -, m. 1. sj«. 
brandskepp, brannare. 2. mil. afr. Brander, 
brandror. -fest, a. brandfri. -fuclis, m. 1. 
brandfux. 2. stud, student som ar andra ter- 
minen vid universitetet. -gasse, /. prang 

mellan tvanne bus f5r att hindra eldens spridande fr&n 
det ena till det andra. -geSChmack, W. vidbrand 

smak. -geschwiir, n. brandartad bold, -ge- 
treide, n. sotlg sad. -heide, y. odslig, kal, 
mager bed, Ijunghed. -icht, -Ig, a. I. som 
smakar ei. luktar briindt. 2. med. brandar- 
tad; om vaxter: behaftad med brand, sotig. 
-korb, m. galler, rost i eidstader. -korn, n. so- 
tig sad. -marken,* tr. brannmarka. -mehl, n. 
mjol af sotig sad. -meise,y. talgoxe. -opfer, 
n. brannoffer. -otter, f. asping. -pfahl, m. 
pale pa bal, vid hvilken den lifdomde fast- 
bands, -pfiaster, n. plaster for brannskador. 
-rost, m. galler, rost i ugnar. -rot[h], a. eld- 
rod. -r6t[h]e, /. eldfarg; eldsken. -salbe, /. 
= Brandbalsam. -schatzen,*^r.brandskatta; 
biid. jn ~ pungsla ngn, med vald frantaga 
ngn ngt. -schatzung, f. 1. brandskattande. 
2. brandskatt. -schlange,/. asping. -schwarz, 
a. svart som sot. -stelle, /. 1. brandstaile. 
2. eldstad. -steuer, /. 1. brandskatt. 2. 
brandforsakringspremie. -stifter(in), m. (/.) 
mordbrannare (-erska). -stiftung, /. mord- 
brandsanlaggning, mordbrand. -ung,y. bran- 
ning. -voge!, m. zooi. tarna. -weizen, m. so- 
tigt hvete. -wunde, /. brannsar. -zeichen, n, 
brannmarke. 

Branke, -w, f. tass, klo, ram. 

Branntwein, m. branvin. -geist, m. sprit, -pul- 
le, f. P branvinsflaska, plunta. 

Brante se Branhe. 

Brasllilianer, -, m. brasiliauare. -ilianerin,-ric«, 
/. brasilianska. -Ilianisch, a. brasiliansk. 
-lller ■= Branlianer, -llisch = hrasilx anisch. itr. Intr»0sitiTt, rji. reflexiyt. St, starkt, SV, sragt, tr. traoaitiTt rerb. A. her A«6cn, 5. bar sein till hjEIp-rflrb Brafs 93 Brechwurz BraJs, -65, 0, m. hop, skraphog. ! 

Brasse, -n, I. f. sja. brass. II. &fv. -n, -, ni. 
braxen. -n, sv. tr. sjs. brassa. 

Bratllaal, m. stekt al. -apfel, m. stekapple. 
-en, a) 5^. o. sv. I. tr. steka. Ordspr. nach dem 
Marine brat man die Wurst: don efter per- 
son, Gebratenes : stekt mat, stek. II. itr. h. 
stekas. b) -, m. dim. Brdtchen, -lein, stek. 
Biid. den rs, riechen: fa nys cm saken. -en- 
fett, n. stekflott. -enschussel,/. stekfat. -en- 
wender, m. stekvandare. -er, -, m. stekare. 
-erln, -nen, f. stekerska. -hecht, m. stek- 
giidda. -kartoffel, /. stekt potatis. 

Bratling, -e, m. bot. skifling (Agaricus). 

Bratiiofen, m. stekugn. -pfanne, /. stekpan- 
na. -rost, m. halster. -sch, itj. kratsch. 
-schaufel, /. stekspade. -sche, -w,/. altfiol. 
-schmalz, n. stekfiott. -spiels, m. stekspett. 
-wurst, f. brackkorf. 

Brau, Brau, -e, m. o. n. brygd. 

Brauch, -e f, m. bruk, sed. -bar, a, brukbar, 
anvandbar. -barkeit, f. brukbarhet, anvand- 
barhet. -en, sv. tr. ei. % itr. h. med gen. 1. 
bruka, anvanda, begagna, gora bruk af. 
Fine Kur f\* genomga en kur. 2. belidfva. 
Darauf braucht man nicht stolz zu sein: 
det ar ingenting att vara stolt ofver. Itv. 
opera., t. ex. was braucht es so viel Umstdnde? 
hvarfor gora s4 mycket brak, s^ manga 
omstiindigheter? das braucht es nicht: det 
behofs ej. 

brauchlich, t = gebrduchlich. 

Braulle, -n,/. ogonbryn. -eigner, m. bryggare, 
-en, sv. I. tr. brygga; biid. koka ihop, an 
Btifta. II. 5fc itr. h. 1. sjuda, koka. 2. upp 
sanda dunster. -er, -, m. bryggare. -erbur- 
sche, m. bryggardrang. -erei, -en, f. bryg- 
geri. -erin, -new, y. bryggarfru. -haus, n 
bryggeri. -herr, m. bryggare. -hof, m. bryg- 
geri. 

braun, a. brun. Von der Sonne 'v; werden 
blifva solbrand, rs^e Butter: brynt smor, der 
fs^e, dim. Brdunchen: ofta am hsistar: brunte, 
afr. om bjemar : nalle. -bier, n. brunt ol. 

Braune, 0, f. 1. brun farg, brunhet. 2. med. 
strupkatarr, strupinflammation, difteri. 

Braunelle, -w, y*. 1. jiirnsparf. 2. ae PrUfielle. 

braunen, sv. I. tr. i sht kon, bryna. II. itr. h. o. 
rj,. brynas, blifva brun. 

Braunllfisch, m. tumlare. -gefleckt, a. brun- 
fiackig. 

brauniich, a. brunaktig. -gelb, a. isabellfargad. 

braunrot[hj, a. rodbrun. 

Braunung, /. brynande. 

Braunwurz,/. tlenort (Scrophularia). 

Braus, -es, 0, m. brus. In Saus und ~ leben: 
lefva i BUS och dus. -che, -n,/. bula, kula 

i hufvudet af slag el. stst. -8, -W, /. 1. jasning. 
2. sprit p& Tattenkanna, i dusch m. m. ; s& ftfr. det 

heia: vattenkanna med sprit, spritdusch. -ebad, 
m. spritdusch. -eerde, /. jaslera. -ehahn, m. tool, brushane, -ekopf, m. bruBhufvud. -ekop- 
fig, a. lattretlig, uppbrusande, yr, vild. -en, 
sv. I. itr. 1. h. brusa, susa. 2. 5. rusa, spran- 
ga astad. 11. tr. 1. frusta ut. 2. sprita, vat^- 
na med sprit, -epulver, n. fraspulver. -ethon, 
m. jaslera. -ewind, m. stormbyj Mid. vild- 
hjarna, brushufvud. 

Braut, -e f, /. 1. fiistmo. 2. brud. -bitter, m. 
boneman. -fackel, /. brollopsfackla. -fiihrer, 
m. brudsven, marskalk. -geiag, n. brollops- 
lag. -gemach, n. brudkammare. 

Brautlgam, -e, m. 1. fastman. 2. brudgum. 

Brautlljungfer, /. 1. (brud)tarna. 2. jungfru- 
brud. -leute, pi. brudfolk. 

brautlich, a. som en brud, brudlik, brud-; 
jungfrulig. 

Brautliring, m. vigselring. -schaft,/. = Braut- 
stand. -scliatz, m. utstyrsel. -schau,y. for- 
sta besoket hos den utkorade. Auf die ~ 
gehen: soka sig en fastmo. -schmuck, -staat, 
m. brudsmycke, brudskrud. -Stand, m. for- 
lofvades stallning; forlofningstid. -tag, m. 
forlofningsdag. -werber, m. boneman. -wer- 
bung,/. frieri. 

brav, a. 1. bra, hederlig, dugtig, rattskaffens, 
snail. 2. modig, tapper, -heit, /. dugtighet, 
rattskaffenhet, hederlighet; dugtig, heder- 
lig handling, -o, -[5], -s ei. Bravi, 1. n. bravo. 
2. m. itaiiensk bandit, legd lonmordare, bra- 
vo, -orufen, n. bravorop. 

Brechliarz[e]nel, /. krakmedel. -bank,/, lin- 
braka. -bar, a. brytbar. -barkeit,/. brytbar- 
het. -durchfall, m. med krakningar forenad 
diarr6. -e, -n, f. linbraka. -eisen, n. brack- 
jam, kofot. -en, A) st. I. tr. 1. bryta, bryta 
af. Biid. das Gesetz *>./ ofvertrada lagen, sich 
(dat.) den Kopf rw gora sig hufvudbry, das 
bricht ihm den Hals: det stortar honom, 
blir hans underg&ng, ein Wort, einen Vers 
~ afdela ett ord, en vers. 2. bryta upp, 
roja, plbja upp; wid. die Bahn *>- varaban- 
brytare. 3. vika, t. ex, ein Blatt Papier, ei- 
nen Brief, den Rand: marginalen. 4. Ge- 
brochenes Deutsch: bruten tyska, er spricht 
gebrochen deutsch : han talar bruten tyska, 
radbrakar tyskan, gebrochene Stimme: bru- 
ten rost. 6. mat. gebrochene Zahl: brak. 6. 
krakas, kasta upp, spotta. II. rjl. 1. bry- 
tas. Seine Stimme bricht sich : han ar i mS,l- 
brottet. 2. aftaga, gifva efter, sla om. 3. 
krakas, kasta upp. III. itr. a) s. 1. brista. 
2. g4 af, taga slut. 3. bryta, rusa, storta 
fram. Diebe sind in das Haus gebrochen: 
tjufvar hafva brutit sig in i huset. b) h. 4. 
Mit jm /v bryta med ngn. 6. krakas. Zu 'v/ 
einnehmen: taga. krakmedel. B) sv. tr. tekn. 
braka, t. ex. Flachs, Hanf. -mittel, n. krak- 
medel. -nufs,/. rafkaka. -punkt, m. opt. bryt- 
ningspunkt. -ruhr,/. europeisk kolera. -stange, 
/. brackst^ng. -ung, /. brytande m. m. te hre- 
chen. -wurz, /. bot. nysrot (Veratrum al- 'v ^ fdregieude uppslagsord. * ftkia. am*. aakaar plur. f bar omljnd. F (amilj&rt, P l&xr* tpr&k % mindr* brnklict- Brechwurzel ~ 94 Brigg bum). -wurzeJ, /. krjikrot. -zeug, n. verk- 
tyg att bryta upp 12,3 m. m., brackjarn. 

Bregen, -.f, 0, m. hjarna, hjarnsubstans ; P wid. 
hjarna, hufvud, forstand. 

Brei, -e, m. mos, grot. BUd. den ~ verschiitten : 
fordarfva saken, forsumma fatalierna, ein 
Kerl von f\i en vek, omtalig ei. opalitlig 
stackare, F einen langen *%» von etw. ma- 
chen .• gdra en lang harang om ngt, F jm 
den fx/ urns Maul schmieren: lura ngn pa 
konfekten, ordspr. [zu] viele Koche verde?^- 
ben den /x. ju fiera kockar ju samre soppa. 
-haft, a. som mos, mosig, grotaktig. -ha[hjn 
se Broyhan. -icht, -ig = breihaft. 

breit, a. bred, platt. ~ driicken ei. schlagen: 
tillplatta, F jn *%/ schlagen : a) ofvertala, b) 
narra ngn, etw. f^ treten: orda vidt och 
bredt om ngt, f\t iin Reden sein : vara mang- 
ordig, des r^^ern darlegen: utfora, utfbrligt 
framstalla, sich fK, machen: taga stor plats, 
brosta sig, skryta. -e, -n, /. bredd. In die 
Ldnge und ~ vidt och bredt, 'v* des Gelei- 
ses: sparvidd. -en, sv. I. tr. 1. breda, iit- 
breda, veckla isar. 2. gora bred, draga ut 
pa bredden. II. r/?. utbreda sig, vidga sig. 
-fofs, m. plattfot. .-fiifsig, a. plattfotad. -ge- 
stirnt, a. som bar bred panna. -gold, n. blad- 
guld. -kopfig, a. som bar bredt hufvud, 
tjockhufvad. -stirnig = breitgestirnt. 

Bremlle = Bremse. -er, I. -, m. bremare. II. =» 
bremisch. -erin, -new, /. bremiska. -isch, a. 
bremisk. 

Bremslle, -w, f. 1. zooi. broms. 2. kapson. 3. 
broms p& jamragsvagaar, hamsko, -en, sv. tr. 
bromsa. -er, -, m. bromsare. -fliege,/. zooi. 
broms. -vorrichtung,/. bromsinrattning. 

*!renni!ljar, a. brannbar. -barkeit, /. brannbar- 
het. -en, sv. oreg. 1. itr, h. 1. brinna. Die 
Lampe brennt dunkel: lampan lyser daligt. 
Biid. brinnande langta, t. ex. sein IJerz brennt 
nach Liebe. 2. brannas, vara brannhet. "s^des 
Rot: eldrodt, wid. r^de Liebe: glodande kar- 
lek. II. tr. branna. Sich (dat.) eine Kugel vor 
den Kopf »>, jaga en kula genom sitt huf- 
vud. III. rjl. 1. branna sig, blifva brand. 2. 
biid. sich weifsy rein 'v. stalla sig oskyldig, 
rentva sig, fria sig. 3. F wid. misstaga sig. 
Da brennst du dich: dar bar du hoppat i 
galen tunna. -er, -, m. 1. brannare p& lampor. 
2. brannmastare. 3. branvinsbrannare. -erei, 
-en, f. branneri. -glas, n. brann-, solglas. 
-holz, n. bransle. -61, n. brann-, lysolja. 

brenzllein, sv. itr. h. lukta ei. smaka brand ei. 
vidbrand. -lich, -lig, a. som luktar ei. sma- 
kar brand, vidbrand. 

Bresche, -w,/. bresch. 

Brest, -e, -e, -w, m. = Gebrechen II. -haft, a. 
lytt, vanfor. 

Brett, t Bret, -er, n. 1. brade, planka. f^^er 
schneiden : sdga brader, F Mid. snarka, dra 
timmeratockar. Biid. da ist die Welt mit f^ern vernagelt: dar tar vagen slut, afr. nu 
star mitt forstand stilla, das ^ bohren, wo 
es am diinnsten ist: taga saken sa latt som 
mojligt, Jn durch ein eichen ^v loben: rosa, 
ofverdrifvet beromma ngn, durch ein *>., se- 
hen : vara skarpsynt, ein #%/ vor den Augen 
haben: ga med forbundna ogon, ein 'v vor 
dem Munde haben: vara f&ordig, hafva mun- 
las, ein -x/ vor dem Kopfe haben ei. mit f^^ern 
vernagelt sein: vara inskrankt, korkad, en 
traskalle. 2. Das schwarze ~ svarta taflan. 
Biid. zu ~ kommen: blifva allmant bekant. 
3. bord, disk, i sht mm., t, ex. bei dem /^ be- 
zahlen: ej blifva ngt skyldig, betala med 
samma mynt, etw. auf einem <^ bezahlen: 
betala ngt p5, en g&ng ; gront bord i ridsfer- 

samllngar, domstolar, t. ex. VOrS 'V- kommen : Stal- 

las infor ratta, am ^ve sein: inneha makt, 
Bik hogt, aga inflytande. 4. brade, brad- 
spel. Biid. einen Stein bei jm im r^e haben: 
sta val hos ngn. 5. tilja, skadebana. Uber 
die f^er gehen: uppforas, spelas. -baum, m. 
stock som skall sondersagas till brader. 
-beute, /. bikupa af brader (for skogsMn). -block 
= Brettbaum. -erbiihne, /. stallning, seen 
af brader for taskspelare m. m. 1 «m vid mark- 
nader, kasperteater. -ern, a. af brader, brad-; 
F Mid. platt, ytlig. -fiedel, -geige, /. fiol af 
ett brade. -miihle, /. s^gverk. -nagel, m. 
bradspik. -spiel, n. bradspel, damspel. -stein, 
m. (bradspels)bricka. -verkleidung,/. brad- 
fodring, panelning. 

Bretzel se Brezel. Breuha[h]n le Broyhan. 

Breve, -[5], -5 ei. -n, n. piaigt bref, breve. 

Brevier, -e, n. breviarium, massbok. 

Brezel, -»,/. kringla. -frau,/. kringelgumma 

(gumma som saijer kringlor). 

Bricke, -w, y. zooi. najonoga. 

Brief, -e, m. bref; dokument, diplom, kon- 
trakt. Biid. Js f^e Jinden: komma underfund 
med ngn, med ngns hemligheter. «%* und 
Siegel uber etw. haben. hafva bref och si- 
gill p4 ngt, 'x» Stecknadeln: knappn^lsbref. 
•abgabe, /. bref a afiemnande; postlucka. 
-adel, m. diplomadel. -ausgabe, f. utlem- 
ning af bref. -beschwerer, .m. brefprass. 
-beutef, m. postvaska, postpase. -bogen, m. 
bref-, postpappersark. -bote, m. postbud. 
-buch,w. postbok. -geld, n. bref porto. -kasten, 
m. breflada. -lich, a. gnm ei. i bref, skrift- 
lig. Mit jm f\i verkehren: brefvaxla med 
ngn. -marke, /. frimarke. -papier, n. post- 
papper. -presse, /. kopieprass. -schaften, 
pi. bref, brefsamling, papper, handlingar. 
•schalter, m. postlucka. -stempei, m. post- 
stampel. -tasche,/. 1. planbok. 2. portfolj. 
3. postvaska. -umschlag, m, (bref)kuvert. 
•verkehr, m. brefviixling. 

Brigllade, •«, /. mii. brigad. -adi'er, -e, m. mil. 
brigadchef . -antine, -to, /. ijt>. brigantin. -fl, 
-« el. % -enyf. ^jtt. brigg. ^r. fntr»n«itivt. rjl. reflexiTt. St. lUrkt, 8V. .vagt, tr. traniitlTt verb. h. bar hab»n, $, bar ««tn till bjUpvcrlk brillant 95 Brits Che briliant; I. a. briljant, stralande. II. -e», m. 
briljant. -leren, sv, tr. briljautera. 

Briilile, -n, /. glasogon. Biid. etw. durch eine 
andere ~ ansehen: se ngt med andra ogon, 
jm eine 'v aufsetzen: nana ngn, fora ngn 
bakom Ijuset. -leren, sv, itr. h. briljera, 
glansa, lysa. 

bringen, sv. oreg. tr, 1. bringa, inbringa, 
medfora, komma med, skaffa, taga fram. 
Bringe mir einen Stuhl: ga efter en stol at 
mig, die Antwort <>/ gifva svar, jm einen 
Toastj ein Glas «%/ foresia, dricka ngns skal, 
was t>j die Zeitungenf hvad star det for 
nytt i tidningarna? die Menge mufs es '<^ 
det ar mangden, Bom gor det, ein Wort 
bringt das andere: det ena ordet ger det 
andra, Zeit bringt Rat: kommer tid, kom- 

mer rS,d. 2. i fftrenlag med ady. Jn dazu «^ 

da/s: forma ngn att, etw. fertig *%# fa ngt 
fardigt, was bringt 8ie kerf hvad for eder 
bit? sein Leben hoch f^ iippna en hog M- 
der, es koch f^ komma langt, hogt i gra- 
derna, etw. klein f%i fa sonder ]Dgt,j"» vor- 
wdrts ~ fora ngn framat i kuuskaper, es 
weit fK> komma, ga langt, Geld zusammen 
~ Skrapa ihop pengar. 3. l fSrening med prep- 

Etw. a n sick (ack.) ~ f orvarfva ngt, skrapa 
ngt at sig, etw. an den Mann ^^ bringa ngt 
till ratt person, ratta iigaren, afv. imderriitta 
ngn cm ngt, Waren an den Mann *%* salja 
(af med) varor, seine Tochter an den Mann 
~ gifta bort sin dotter, an den Tag »x* brin- 
ga i dagen, jVi auf die Beine 'v hjalpa ngn 
pa benen, ein Stuck auf die Buhne '\j lata 
uppfora en (teater)p3e85 das bringt mich 
auf den Gedanken: det kommer mig att 
tanka pS,, es ei. sein Leben auf achtzig Jahre 
~ blifva attio &r gammal, auf die Nach- 
welt ~ ofverlemna at eftervarlden, auf die 
Schule f\/ satta i skola, jn auf seine Seite 
r^ vinna ngn for sig, etio. aufs Tapet 's* 
bringa ngt pa tapeten, das Essen auf den 
Tisch /%* siitta fram maten, ein Kind auf 
die Welt ~ foda ett barn till varlden, /w 
aus dem Hause 'v afiagsna, kora bort ngn 
ur sitt hiis, sich (dat.) etw aus den Gedanken 
el. dem Kopfe ei. dem Sinne ~ sl4 ngt ur 
hagen, jn aus der ei. aufser Fassung ei. F 
aus dem ffduschen *>* bringa ngn ur fatt- 
ningen, bet Seite ~ afiagsna, er hat es bis 
zum Major gehracht: ban bar tjanat upp 
sig till major, etw. hinter sich (ack.) «»/ till- 
ryggalagga, &tv. forvarfva, lagga af ngt, hiw 
ter Schlofs und Riegel f%i satta inom l&s 
och bom. in Achtung, Ansehen fs^ gora ak- 
tad, ansedd, in Anwendung -v* anvanda, in 
Aufregung r^ upprora, oroa, in Ausgabe, 
Einnahme ^ uppfora pA, utgifts-, inkomst- 
kontot, in seinen Besitz 'v forvarfva, satta 
sig i besittning af, etw. in Bliite *\i komma 
ngt att blomstra, in Erfahrung *» erfara. in Erinnerung ^w dterkalla i minnet, sich 
ins Gerede /x* lata tala om sig, in seine Ge- 
walt ^^ satta sig i besittning af, ins gleiche 
'Vi bringa i jamvigt, ins Mare fs* bringa pa 
det klara, jm etw. in den Kopf /k, satta ngt 
1 hufvudet pa ngn, in die Lehre rsj satta i 
lara, jm etw. in die Rechnung ~ uppfora 
ngt pa ngns rakning, in Ruf gebracht wer- 
den: komma i ropet, jn in iiblen Ruf f^u 
ilia berykta ngn, in Schlaf /v* sofva, mit 
ins Spiel ^ inveckla, in Umlauf ^v. satta 
i omlopp, in Verdacht ~ gora misstankt, 
in Vergessenheit gebracht werden: falla i 
glomska, in Verruf fs, ilia berykta, in Ver- 
se ~ satta i vers, et9v. in Wallung ~ kom- 
ma ngt att sjada, in Wegfall «%• undertryc- 
ka, afiagsna, in Wut f^ uppreta, in Zug 'x* 
satta i gang, mit sich ~ fora med sig, wie 
es die Umstdnde mit sich 'v* allt efter om- 
standigbeterna, etw. nicht ilber das Herz 
el. liber sich ~ konnen: ej kunna forma sig 
till ngt, Ungluck iiber jn *>>* draga olycka 
ofver ngn, um etw. gebracht werden: blifva 
af med ei. ga miste om ngt, jn um etw, 'x/ 
frantaga ngn ngt, gora att ngn forlorar 
ngt, sich urns Leben *%/ taga lifvet af sig, 
unter Dach und Each *st bringa under 
tak, jn unter die Erde *%* begrafva ngn, afr. 
komma ngn att do af sorg, unter seine Ge- 
wait rw underkufva, taga i besittning, seine 
Tochter unter die Haube 'x» gifta bort sin 
dotter, unter die Leute t^ satta i omlopp, 
vom Fleck, von der Stelle />/ fa ur flacken, 
komma ur flacken med, vor das Haus 'n/ 
folja, fora, skjutsa anda fram till porten, 
jn vor den Richter >>j draga ngn infor rat- 
ta, zu Ansehen /Kt gora ansedd, jm seine 
PJlicht zum. Bewufstsein '\f paminna ngn 
om, foreballa ngn bans pligt, zu Ehren »^ 
bringa till beders, zu Ende 'v gora slut pa, 
zur Entscheidung <%* bringa till afgorande, 
afgora, jn zu einem Entschlusse >>.> bestiim- 
ma ngn for ngt, zu Fall 'v bringa p§, fall, 
zum Gehorsam 'v bringa till lydnad, zum 
Geschenk 'x. skanka, jn zum Gestdndnis -x* 
forma ngn att bekanna, ^m etw, zur Kennt- 
nis 'v underratta ngn om ngt, jn zum La- 
chen f\> narra ngn att skratta, etw. zum 
Opfer ry^ (upp)offra ngt, etw. zu Papier rs, 
satta ngt pa papperet, zum Rasen 'x* gora 
rasande, zur Ruhe ^^ lugna, zum Schwei- 
gen -x. nedtysta, jn wieder zu sich "x* vacka 
ngn till sans, zur Stelle 'x* framskaffa, zur 
Welt -x/ foda till varlden, es zu etw. «x* blif- 
va ngnting, e.9 zu niehts ^ ej blifva ngn ting. 
-er, -, m. -erin, -nen, f. en som bringar, 
medfor, skaffar ngt. 

Brink, -e, m. gron plats, kulle, backe. 

Brise, -n,f. ajs. bris. 

Britile, -Isch »e Britte, brittisch* 

Britsche se Pritsche. •'S0 =* fdregiende uppslagsord. * ftkta anui. lakcar plur. f har oxoUad. F fkmilj&rt. P Iftgre «pr&k i^ mindn Britte — 96 — Brummbart Brittlle, -n, m, britt. -in, nen^f. brittisk kvin- 

na. -Isch, a. brittisk. 
Broche ae Brosche. 
brockelllig, a. som latt smular sig. -n, $v. I. 

tr. bryta i bitar, sondersmula. II. itr. s. o. 

rjl. ga i bitar, smula sig. 
brocken, I. sv, = brocheln. II. -, m. dim. Brock- 

chen, -lein, afbruten bit, smnla. -weise, adv. 

bitvis, 1 smulor. 
brocklig se brockelig. 
Brod se Brot. -el, -, m. imma, anga. -ein, sv. 

itr. h. o. ^ s. koka, sjuda, biibbla, skumma. 

-em, -en, -, m. anga, kvalm, dunst, utdnnst- 

ning. -erie, -[e]n,/. broderi. 
Broiha[h]n se Broyhan. 
Brokat, -e, m. brokad. 
Brombeere, -w, /. bjornhallon, bjdrnbar, 
Bronce se Bronze. 
Bronchllien, p^. Iuftr6r(sgrenar). -itis, 0,f. luft- 

rbrsinflammation. 
Bronn, -[ejs, -ew, -en, -, m. poet, brunn, kalla. 
Bronzlie, "n,f, brona. -en, a. af brons, brons-. 

-ieren, sv. tr. bronsera. -lerer, -, m. bron- 

serare. -lerurig,/. bronsering. 
Brosam, -e, m. o. n. -e, -n, f. dim. [f], afy. Bros- 

chen, 'lein, (brod)smula. 
Brosche, -n,f. brosch. 
Broschen se Brosam. 
broschilieren, sv. tr. broschera. -iire, -», f. 

broschyr. 
brosein, sv. tr. sondersmula. 
Bpot, -e, n. dim. t, brod. F der versteht mehr 

als t\* essen: ugf. ban ar inte s^ dum som 

han ser ut, ban ar en klippare; sein f%j ha- 

ben: hafva sitt uppehalle, injs Lohn und <\f 

stehen: vara i ngns tjanst. -erwerb, m. na- 

ringsfdng, fodkrok. -herr, m. brodlierre, 

husbonde i hvara br6d man ftr. -hemSChaft, J*. 
husbondfolk. -kerb, m. brodkorg. Jm den 'x; 
hoher hang en: satta ngn p^ indragnings- 
stat, minoka bans inkomster. -krumchen, n. 
brodsmula. -krume,/. 1. det mjuka, inkra- 
met i brod. 2. brodsmula. -los, a. brodlos. 
f\,e Kunst: konst som ej ger brod, otack- 
samt arbete. -neid, m. yrkesafund. -[ver]- 
wandlung, /. brodets forvandiing rid nattTar- 
den, transsubstantiation. -wissenschaft, /. 
brodvetenskap, brodstudium. 

Broyhan, -s, 0, m, ett slags 61, brygdt p4 bvete. 

brr == burr. 

BrQch, -e f, m. -er f, n. karr, moras, trask. 

Bruch, -e f, m. 1. brytande, brott, genom- 
brott, spricka. Vor die Eiss^ und Briiche 
treten: klada skott, f>j des Friedens: freds- 
brott, *>* des Gastrechts : brott mot gast- 
vanskapen, es ist zwischen ihnen zu einem 
f\^e gekommen : de hafva brutit med hvar- 
andra. 2. veck. 3. mat. brak. BUd. das geht 
in die Briiche: det ar oberakneligt, kr§,ng- 
ligt. 4. brottyta. 5. (kalkstens-, marmor-) 
brott m. m. 6. med. brS.ck. Bruchampfer, m. bot. harsyra. 

Bruchdach, n. brutet tak. 

Bruchdorf, n. i karr beljigen by, karrby. 

bruchlifrei, a. fri fran sprickor. -gold, n. na- 
tivt guld. -halter, m. med. brackhallare. 

brachig, a. karrig, uppfyld af trask. 

brlichlg, a. 1. som latt kan brytas, sprod, 
smulig. 2. sprickig, bruten. 3. behaftad 
med br&ck. 

Bruchilkraut, OT.bot.knytling (Hernlaria). -rech- 
nung,/. brakrakning. -schaden, m. 1. brott- 
skada, skada genom brytning. 2. brack- 
skada. -schiene, /. med. benspjala. -silber, n. 
1. gammait sonderbrutet silfver tin smaitning. 2. 
nativt silfver. -stein, m. i stenbrott bruten 
sten, kvadersten. -stelle, /. stiille dar ngt 
ar brutet, brottyta. -stUck, n. afbrutet styc- 
ke, fragment. -t[h]eil, to. brakdel. -weide,/. 
bot. knackepil (Salix fragilis). 

Briicke, -w, f. bro, brygga. Biid. jm die 'v 
auf Ziehen: afskara, stanga vagen for ngn, 
jm die fyj niederlassen ei. treten: hjalpa ngn. 
-n, sv. I. tr. sla bro ofver. II. vji. biida bro. 
III. itr. h. vara sysselsatt med brobyggnad. 
-nbogen, m. brohvalf. -njoch, n. brobock. 
-nschlagen, n. brobyggnad. -nschlager, m. 
pontonier. -nzoll, m. bropengar. 

BrUckilner, -, m. brovaktare. -ung,/. brobygg- 
nad, broslagning. 

Brudei, -n se Brodel, brodeln. 

Bruder, -f, m. broder. F *%/ Herz: hjartebror, 
fK> Hitzkopf: brushufvud, ~ Liederlich: 
iattsinnig salle, 'v, Lustig: broder lustig, 
muntergok, ~ Studio: glad student, liber 
studiosus, 'x/ Zimp erlich : kinkhlaao^. -art, 
/. broderligt satt. Nach '%* broderligt. -bund, 
m. brodraforbund. -fehde,/*. brddrakrig. 

BrUder!!gemelnde,/.br6draforaamlingen,herrn- 
hutarne. -kinder, pi. kusiner, syskonbarn 

(barn till brttder). P8r Ofr. se Bruder-. -Ilch, a. brO- 

derlig. -Hchkeit, ,/*. broderlighet. 

brudern, sv. itr. h. 1. kalasa. 2. skamta. 

Brliderschaft, t Bruderschaft, /. 1. broder- 
skap, brorskap. Mit jm f\, machen ei, schlie- 
fsen: blifva bror, lagga bort titlarne med 
ngn, ~ trinken: dricka brorskal. 2. brodra- 
skap ; skra, gille ; f orbund, f orening. 

Brudervoik, n. brodrafolk. 

Brilhiie, -«, /. spad; buljong; s§.s. F Mid. in 
der f\/ sitzen ei. stecken: sitta i klamman; 
eine lange fs* ilber etw. machen: orda vidt 
cell bredt om ngt. -en, sv. tr. 1. skalla. 2. 
forvalTa. 3. byka. -fafs, n. skMlkittel, -heifs, 
a. skallhet, kokhet. -kessel, m. == Briihfafs. 
-I, -e, m. karr, trask. -napfchen, n. sS,sskal, 
spilkum. -suppe,/. buljong. 

Brlillilaffe, m. zooi. vralapa, bolapa. -en, sv. itr, 
h. o. tr. bola, vrS.la, tjuta, ryta. 

brumm, itj. imrmaade Tissa djurs laten, brum, bu. 

-bar, m. 1. barn, (brum) bjorn, nalle. 2.Fbrum- 
bjorn, tvarvigg. -bSrt, m. =» Bmmmbdr 2. rji. rrttfti^lvt. St. utar^l. SV. «v»g:t. tr. traioti ft. hur hAban, tiexn. lUJ hittlpT«rb. Brummbafs — 97 - Btlchses ■bafs, m. mus. brumbas. -e, -n,/. 
-eisen, n. ett Biags mungiga,- F knarrig per- 
son, -ein, briimmein, sv. itr. h. o. tr, sma- 
brumma, frammumla. -en, sv. itr. h. o. tr. 

1. brumma, surra, mumla. 2. F eitta i knr- 

ran. -er, -, m. brummare (brummande djur, per- 
son el. Instrument), -fljege, f. Bpyfluga. -ig, -isch, 
a. brummande, knarrig, gnatig. -kater, m. 
= Brummhdr 2. -kreise!, m. brummande pisk- 
snurra. •stimme, /'. brumstamma, brumkor. 

Brunelle se Braunelle o. Priinelle. 

brllnett, a. brunett, brunlett. 

Srunft, -e f, /. brunst. -en, sv. itr. h. vara ei. 
blifva brunstig. -hlrsch, m. brunstig hjort. 
-ig, a. brunstig. 

briinieren, sv. tr. 1. brunpolera, polera metaii. 

2. broneera. 

Brunn, -ew[5], -en, m. poet. = Brunnen 1. 

BrUnne, -n,f. brynja, pansar, harnesk. 

Brunnen, -, m. dim. Brilnnchen, -lein, 1. brunn, 
kalla. Biid. meine Plane sind in den ^ ge- 
f alien : mina planer hafva krupit 1 skrinet, 
Wasser in den t^ tragen: ugf. bara ugglor 
till Aten. 2. (halso)brunn. fK, trinken: dric- 
ka brunn. -ader, /. kallader. -anstait, /. 
brunnsinrattning. -becken,n. brunnsbacken, 
bassang tm en springbmnn. -kasten, m. brunns- 
kar. -kresse, /. bot. kallkrasse (Nasturtium 
officinale), -leitung, /. brunnsror. -zeit, /. 
brunnstid, brunnstermin. 

Brunst, -e f, /. 1. branad, varme, brinnande 
begar, lidelse. 2. = Brun/t. -en == hrunften. 

briinstig, a. 1. varm, med varme, innerlig, 
brinnande, lidelsefull. 2. brunstig, lopsk. 
-kelt,/. innerlighet, varme. -Iich,adft;.varmt, 
innerligt, brinnande. 

brilsk, a. hastig, haftig, barsk. 

Briisseler, Briifsler, I. -, m. brysselbo, inv&- 
nare 1 Bryssel. II. = brufslerisch. -in, -new, 
/. kvinna fran ei. i Bryssel, brysselbo. -Isch, 
a. brysselsk, bryssel-. 

Brust, -e f, /. 1. brost. Er hat es auf der ~ 
ban bar ondt i brbstet, sich in die ~ wer- 
fen: brosta sig. 2. p& siagtade djur: bringa, 
broststycke. 3. p& kiader: broststycke, fram- 
stycke, lif. -beklemmung, -beschwrirde, f. 
tryckning ofver brostet. 

briisten, sv. rjl. brosta sig, skryta, skrafla. 

Brustllfel!, n. brosthinna. -finne, -fiosse, /. 
bukfena. -kasten, m. brostkorg. -krgbs, m. 
krafta i brostet. -leder, n. brostkyller. -leh- 
ne, /. brostvarn. -schleier, in. brostdok hos 
nunnor. -streifen, m. brostkras pi akjortor. -stuck, 
n, 1. brostbild. 2. br6st(stycke). -Ubel, n. 
brostsjukdom. 

Sriistung, /. brostvarn. 

Brut, -en, f. 1. klackning, backande. Die 
Vogel sind in der -x/ faglarne hacka. 2. 
kull af f&geiungar. 3. yngel. Die Fische setzen 
*\t fiskarne leka. -al, a. brutal, hansynslos. 
-aiitat, -ew, /. brutalitet, hansynsloshet. Brutanstalt, /. aggklackningsanstalt. 

Brutblene, /. dronare. 

Briitllei, n. 1. liggagg (&gg tm kiackning). 2. rot- 
agg. -en, sv. itr. h. o. tr. 1. klacka, hacka, 
ligga pa agg. 2. biid. rufva, grubbla, -haus, 
n. bus dtir kycklingar utklackas. 

BrOtllhenne, /. iigghona. -hitze,/. klacknings- 
varme. 

brUtjjig, a. '^e Henne: skrockhona. f-^es Ei: 
rotagg. 

Brotllkafig, m. hiickbur. -of en, m. aggklack- 
ningsugn. -statte,/. backstalle. 

Brutto, -.?, 0, n. o. adv. brutto. 

Brotljwarme = Brutkitze. -zeit,/.klackningstid. 

bst, itj. St. 

Bub[eJ, -en, m. dim. f, 1. pojke, gosse. 2. ned- 
rig karl, kanalje, skurk; skiilm, tjufpojke. 
3. i kortspei: knekt. -enhaft, -enmafsig, a. 1. 
pojkaktig. 2. skurkaktig. -enstreich, m. -en- 
stUck, n. -enthat,/. 1. pojkstreck. 2. skurk- 
streck. 

Bubljerel, -en, /. =- Buhenstreich. -In, -wen, /. 
1. 8kalm(Bk flicka), pojkaktig fiicka. 2. ned- 
rig kvinna. -SSCh == bubenma/sig. 

BiJCh, n. a) -er f, dim. Biichlein, -elchen, 1. bok. 
F biid. da mufs man das tyj zumachen : det 
gar for l&ngt, wie es im rs^e steht: som sig 

bor. 2. i kortspei: alia korten af ii&mma farg. b) 

"W^j '> 3. bok pappcA -adel, m. diplomadel. 
-auszug, m. utdrag ur bok. -binder, m. bok- 
bindare. -blnderei, /. bokbinderi. -deckel, 
m. parm. -druck, m. (bok)tryck. -drucker, 
m. boktryckare. -druckerei, /. boktryckeri. 
-druckerfarbe, /. tryckfarg, trycksvarta. 
-druckerpresse,/. tryckprass. -e, -n,/. bok- 
(trad). -en, I. sv. tr. 1. bokfora. 2. uppteck*. 
na, anteckna i bok. 11. &fT. buchen, a. ai 
boktra, bok-. -enhain, m. boklund. -enholz, 
n. boktra. -enpflanzung, /. bokplantering. 
-enwaldchen, n. bokdunge. 

BOcherllabscblufs, m. rakenskapsbockers af- 
slutning. -brett, n. bokhylla. -ei, -en, /. 
boksamling, bibliotek. -gestell, n. bokhylla. 
-kram, m. 1. mindre boklada, antikvarisk 
bokhandel. 2. bokskrap, bokluntor. -narr, 
m. bokvurm. -sprache,/. skriftsprik. -wurm, 
m. bokmal. 

Bijchiiflnk[e], m. bofink. -form, /. bokform, 
bokformat. -geSehrsamkeit, /. boklig lar- 
dom. -halter, 7n. bokh&llare. -halterei, -hal- 
tung, /. bokhalleri. -handel, m. bokhandel(s- 
rorelse). -handler, m. bokhandlare. -hand- 
lerisch,a.bokhandels-, bokhandlare-. -hand- 
lerschaft, /. bokhandlarek&r. -handlung, /. 
-laden, m. bokhandel, boklUda. -mast, /. 
bokallonsbete. -nuls, /. bok&Uon. -bl, n. 
bokallonsolja. 

Buchs, -e, m. -baum, m. buxbom. -baumen, -bau- 
men, a. af buxbom, buxboms-. 

BUchse, * Buchse, -n,/. 1. mnd ask, dosa, hyl- 
sa; (8par)bda8a. Ord«pr. hleine r>^n, gute Sal- 'V » fOregiende uppslagsord. * &kta sms. Mknar plur, f har omijud. F famlljart, P l&gre »prXk. $■ mindre bruklifx, 
7 — i 95271. Ty»k-av*n»Jt akolordhok. btiohsen 98 -. bukolisoh ben: ogf. litea men uaggande god, in die '^ 
blasen miissen: f& punga ut, bota. 2. reff' 
ladt gevar, studsare; bossa i aiimh. -n, sv.tr. 1 
skjuta med bossa. 2. innesluta i dosa. -nhandel 
m. gevarshandel. -niauf, m. bosbpipa. -nma- 
Cher, m. bossmed. -nmacherei, /. bossmide, 
-npulver, n. jagtkrut. -nranzen, m. jagtvaska. 
-ftsack, m. bossfodral. -nschaft, m. bosstock. 
-nschufs, m. bosskott. Einen 'v. weit: ett 
bosshall. -nzieher, m, en som refflar ge 
varspipor. 

Buchstab[e], -en[jst], -en, m. bokstaf. 

Buchstabeljlei, -en, f. 1. tolkning efter bok- 
stafven. 2. ordrytteri. -n, sv. itr. h. hanga 
upp sig, rida pa ord. 

buchstaben = buchstabieren. -giaubig, a. som 
har bokstafstro. -gieichklang, m. allitera- 
tion, -gteichung, f. mat. ekvation med bok- 
stafver. -mensch, m. manniska som tar allt 
efter bokstafven, pedant. -rat[hjse!, n. lo- 
gogryf, -tafel,/. bokstafstabell, alfabet. -ver- 
setzung, /. 1. gram, metates. 2. bokstaf sspel. 

bucbstabieren, sv. tr. o. itr. h. stafva. 

Buchstablller, -, m. en som haller sig till bok- 
stafven, ordryttare. -ich, a. bokstaflig. Etw. 
fXi nehmen: taga ngt efter orden, allzu -x* 
ubersetzen: ofversatta alltfor ordagrant. 
-ichkeit, /. ordniydelse. 

Bucht, -en, f, 1. bugt, krokning. 2. bugt, vik; 
biid. hamn, tillflykt. S. horn, afplankning. 
-en, sv. I. tr. bugta, gora bugtig; skara ut. 
II. rji. bugta sig, ga i bugter. -ig, a. bug- 
tande, bugtig. 

BOchilung, /. bokforande, antecknande. -wa!d, 
m. bokskog. -weise, adv. bokvis. -weizen, 
m. bohvete. -zeichen, n. bokmarke. 

Bucket, I. -, m. 1. puckel. F sich (dat.) den 
f>» vol! el. sich (dafc.) einen ~ lachen : skratta 
sig fbrdarfvad, 'v/ einer Mauer: bugt p4 en 
niur. 2. F rygg. Einen krummen f^ machen: 
kroka rygg, jm den />* voll schlagen ei. den 
~ schmieren: smorja ryggtaflan pk Qgn, 
ein f\* voll Schldge: ett kok stryk. II, -«, 
f. 1. (metall)buckla; spanne. 2. harbuckla, 
lock, -icht, -Ig, a. pucklig, puckelryggig. 
f>jes Land: ojiimn, kuperad mark, -n, sv. I. 
itr. h. buga, kroka rygg. II. tr, satta buck- 
lor pa. -ochs[e], m. bisonoxe. 

bUcklien, sv. I. tr. Das Haupt ^w boja, sanka 
hufvudet, gebuckt gehen: g& framatlutad, 
krokryggig. II. rJi. bocka sig, vor jm: for 
ngn. Sich nach etw. *%./ bbja sig ned for att 
taga npp ngt. -ing, -e, m. bockling. 

buckillicht, -ig se buckelicht, -ig. 

BUckiing, -e, m. 1. F bock, bockning, bugning. 
~e machen: bocka sig, vara mjuk i ryggen. 
2. bockling. 

Buckskin, -», m. buckskin (tyg«ort). 

buddein le butteln. 

3uddh[ajisilmus, -, 0, m. buddism. -t, -c», m. 
buddist. -tisch, a. buddistisk. Budije, -w, y. dim. t, (marknads)st&,nd; P bus, 
kyffe; «tud. kammare, rum. -get, -s, n. bud- 
get, -ike 86 ButiJce. -ner, -, m. agare af en 
liten jordlapp; backstugusittare. 

Biiffei, -, m. buffel. F biid. ein wahrer ~ en 
riktig grofbuggare, grobian. -ei, -en,f. F 
1. klumpighet, groft satt. 2. tralande, i sht 
pluggande, stormlasande. -n, sv, itr. h. F 
trala, i sht plugga, stormlasa. 

Buffer 86 Puffer. 

BUffilett, -c, n. 1. buffet. 2. skank. -ler, -, m. 
F person som tralar, pluggar, stormliiser ; 
plugghast. 

Buffo, -[5J, -5, m. lustig person, pajas. 

Bug, -e t, m. 1. bojning, krokning. 2. bog, 

a) pa djur, b) p& fartyg. 

BUgel, -, in. bygel; grepe, ogla. -brett, n. 
strykbrade. -eisen, n. prassjarn, strykjarn. 
'fest, a. sadelfast. -gam, n. ett siags fagei- 
snara. -los, a. utan bygel. -n, sv. tr. stryka 

med strykjarn, prassa med prassjarn. -rlsmen, W. 

Btigbygelrem, stigliider. -ring,»i. stigladers- 

ring. -stahi, m. = Bugeleisen, -tasche, /. 

vaska ei. pung med bygel. 
Bugler, -, m. -In, -nen/f. person som stryker, 

prassar. 
bugsierilen, sv. tr. bogsera. -er, -, m. bogse- 

rare. -tau, n. bogsertag. 
Biihel, -, Buhl, -e, m. kulle, backe. 
Buhllidirne, /. gladjeflicka. -e, -n, 1. m, al- 

skare, numera vanl. om otuktig karlek. 2. f. al- 

skarinna, jfr I. -en, sv. itr. h. 1. bedrifva 
otukt, boleri, bola. 2. poet, smeka. 3. Cfm 
etw. /v* tafia om, fika efter ngt, mii Jm 'v/ 
vara ngns medtaflare. -enart, /. alskares 
satt. -8P, -, m. 1. % alskare. 2. otuktig man, 
bolare. -erei, -en, f. 1. boleri, otukt, al- 
skog. 2. taflan. 3. galanteri, koketteri. -erin, 
-new, f. 1. alskarinna. 2. otuktig kvinna, 
gladjeflicka. -eriSch, a. 1. otuktig. 2. ko- 
kett, g.alant. -in, -wen, f. = Buhle 2. -lied, 
n. otuktig visa, -schaft,/. alskog. -schwes- 
ter, y. = Buhlerin. 

Buhne, -n, /. dam, vail mot vatten; kaj. 

BUhne, -n, f. 1. skadebana, seen, teater. tJber 
die ~ gehen: uppforas, epelas. 2. estrad, 
laktare. -n, sv. tr. 1. tacka med briider, 
golflagga. 2. hvalfva. -nbehor, n. sceuisk 
apparat. -ndekoration, /*. teaterdekoration. 
•ndlchter, m. dramatisk forfattare. -ndich- 
tung, /. 1. dramatisk dikt. 2. dramatiskt 
forfattarskap. -ngerecht, a. lampad for sce- 
nen. -nhaft = buhnentndj'sig . -nheld, m. tea.- 
terhjalte. -nkUnstler, m. dramatisk konst- 
nar. -nmaler, m. dekoratlonsmalare. -nma- 
ierel, /. dekorationsmalning. -nmafsig, a. 
scenisk; lampad for scenen. -nstuck, n. 
teaterpjes. -nveranderung,/. scenforandring. 
-nwand, /. kuliss. 

Blihre le Biire. 

bukolisch, a. bukolisk, herde-. itr. intranaitiTt, rjl. reflexivt, St. .tarkt, SV. iragt, tr. tranittlTt T«rb. h. bar hahan, S. har »mn till hjftlpTerb. Btilgar 99 Bttrgerstnnde Bulgar, -e», m. bulgar. -ei, 0,f. -ien, -s, 0, n. 
Bulgarien. -in, -neuy f. bulgariska. -isch, a. 
bulgarisk. 

Bull, -en, m. tjur. -dogg[e], m.. -dogge,/. biill- 
dogg. -8, -n, I. m. - iiw//. 11. /. 1. % si gill 
under en nrkund. 2. bulla, -enadel, w. di- 
plomadeL -enbeifser, m, buildogg. -enkaib, 
n. tjurkalf. -ochs[eJ, m. 1. tjur. 2. tjuroxe 

(oxe, gkuren «om fullvaxt). 

bum[m], itj. bom, pang. 

Bummelllei, -en, f. dagdrifveri. -fritz[e], -bans, 

m. dagdrifvare, odaga. -Ig se bummlig. -le- 

ben, n. sysfilolost 11 f, dagdrifveri. -n, sv. 

itr. h. 1. g4 och drifva, gora ingenting, sla 

dank. 2. elarfva, ej se npp. -tag, m. bla- 

mandag. -treiben, n. dagdrifveri. -zug, m. 

F langsamt (3arnvags)tag, persontag. 
Bummllier, -, m. 1. dagdrifvare, drifvare. 2. 

slarfver, soranig, oaktsam manniska. -ig, a. 

1. sysslolos, overksam. 2. slarfvig, oaktsam, 

somnig. 
bums, itj, bums, -en, *£;. itr. h. doft sl4 mot 

ngt, dunka. 

Bund, I. -e men som mittenhet -, fl. dim. f? bunt, 

knippa, karfve, docka. II. -e f, m. 1. i shfc 
tekn. band. 2. forbund, forening. Einen '^ 
schlie/sen: sluta forbund. -artig, a. i form 
af en knippa, knippvis. -briichlg, a. for- 
bundi^brytande, trolos, affiillig. 

BUndel, -, n. ©. t m. knippa, knyte, bunt, byl- 
te. F sein <%; schnuren : snora sin ransel, 
rusta till uppbrott. -fbrmig, a. i form af en 
knippa, ett knyte, -Jude, m. schackerjude. 
-n, sv. tr. hopbindai knippor. -trager, m.kring- 
vandrande kramare, gardfarihandlare, 
schackrare. -weise, adv. i knyten, knippvis. 

Bundesilakte, /. forbundsakt. -behorde,/, for- 
bnndsregering, forbundsmyndighet. -brii- 
chlg = bundbruchig. -bruder, m. forbunds- 
broder, bundsforvandt. -direktonum, n. for- 
bundsrid. -fllichtig, a. som ofvergifvit, svi- 
kit forbundet. -freundlich, a. forbundsvan- 
lig. -genosse, m. bundsforvandt. -genossen- 
SChaft, /. 1. bundsforvandtskap. 2. forbund 

(■ammanfattning af de fftrbundne). -geilOSSISCh, a. 

forbunds-, bundsforvandts-. -gerlcht, n. for- 
bundsdomstol. -kanzier, m. forbundskans- 
ler. -lade,/, bibi. forbundets ark. -mafsig, a. 
forbundsenlig. -regierung, /. forbundsrege- 
ring. -tag, m. f6rbunds(riks)dag. -versantm- 
lung, /. forbundsforsamling, riksdag, -ver- 
wandt, a. forbunden, allierad. 

Bundholz, n. ved i knippor. 

bUndlilg, a, 1. om bevis, skai m. m. bindande, be- 
visande. 2. om stiien: kort, kortfattad, pre- 
cis, traffande. -Igkeit, /. 1. gallande kraft, 
bevisningskraft. 2. kortfattadt skrifsatt, 
korthet, klarhet. -Isch, a. forbunden. -ler, 
-, m. medlem af ngt kotteri, deltagare 1 
ngn komplott. -ner, -, to. bundsforvandt. 
-ni[f]s, -se, n. forbund. Bundllschuh, m. sandal, -seide, /. docksilke. 
•weise, adv. buntvis, knippvis, dockvis. 

bunt, a. kulort, brokig. ^ durch einander: 
huller om buller, da geht es fs^ zu: dar g3,r 
det lustigt, hett till, er macht ci. treibt es 
gar zu ^ ban gar alldeles for langt, /v^e 
Reihe: rad af omvaxlande herrar och da- 
mer. -druck, m. fargtryck. -farbig, a. kulort. 
-fjedrig, a. med brokiga fjadrar. -fleckig, a. 
flackig i olika farger. -gefarbt, a. brokig, 
mangfargad. -gefiedert = buntjiedrig . -ge- 
sprenkelt, a. brokigt spracklig. -gestrelft, a. 
med kulorta rander ei. strimmor. -heit,/. 
brokighet. -scheckig, a. med brokiga flac- 
kar. -schiHernd, a. brokigt glansande, skim- 
rande. -specht, m. hackspett. -sprenklig == 
huntgesprenkelt. -stickerel,/". broderi 1 olika 
farger. -streifig == buntgestreift. 

Bunze ae Punze. 

BUrde, -n^ f. borda. 

Biirs, -ra, /. ofverdrag, bolstervar, kuddvar. 

Bureau ei. Bureau, -s, -s ei. -a;, n. 1. byrS,, am- 
betslokal. 2. skrifbord. -^len^v, m. vakt- 
mastare. -krat, -ew, m. byrakrat. -kraten- 
t[hjum, n. -krati'e, -[e]ra, /. byrakrati, am- 
betsmannavalde. -kratisch, a. byrakratisk. 
-stunden, /. jA. timmar d4 en byr^ h§.lles 
oppen. 

Burg, -en, /■ atm. f, ^o^g i faste, slott. -bann, m. 
borgomrade. 

Biirge, -n, m. 1. borgen, borgesman. Fur Jn 
*%/ werden: gd i borgen for ngn. 2. saker- 
het, gisslan. -n, sv. I. itr. h. ga i borgen, 
ansvara. II. tr. Etio. /%. ansvara for ngt, jn 
freij los ~ befria ngn gnm att iklada sig 
borgen for honom. 

Biirger, -, m. borgare, medborgare. -Srt, y*. 
borgares satt, borgarvis. -deputierte(r), (adj. 
b()jii.)w.deputerad fran borgarstandet. -frau, 
/. fru af borgarstandet, borgarhustru. -gar- 
de, /. borgargarde. -gardist, m. medlem af 
borgargardet. -geld, n. afgift for medbor- 
garratts vinnande. -glocke, /. 1. klocka 
som sammankailar borgarne. 2. klocka som 
anger die Burgerstunde, se detta ord. -kranz, 
m. medborgarkrans, -krona. -krieg, m. bor- 
gerligt, inbordes krig. -lehen, n. ofralse Ian. 
-lich, a. borgerlig, medborgerlig. -liohkeit, 
/. borgerligt satt, beteende. -melster(ln), 
m. (/.) borgmastare (-inna). -pack, n. bor- 
garpack, bracka ei. brackor. -pfllcht, /. en 
medborgares pligt. -recht, n. borgarratt, 
medborgarratt. -rechtlich, a. civilrattslig. 
-schaft,/. l.borgerskap. 2. medborgarratt. 3. 
borgerligt satt, borgaranda. -schule,/. bor- 
garskola, hogre folkskola. -sfrau = Biirger- 
frau. -Sinn, m. borgaranda, fosterlandsk 
anda. -skind, n. borgarbarn. -sleute, pi. bor- 
garfolk. -smann, m. borgare. -soldat, m. = 
Burger gardist. -steig, m. g&ngbana, trotto- 
ar. -stolz, m. borgarstolthet, -hogf ard. -stunde, "^ «« rnr#.e6-r,.1- uppnla#.ord. * &Vf» .m. «knar plnr. f bar omljud. F f*iT.n{itrt. P Itrre "pr&V * tnlndre bruklfirt. BUrgertagend 100 Balsweoker f. timme d& vardshusen stangas oeh bor- 
garne g§. hem och lagga sig. -tugend,/. 
medborgerlig dygd. -wehr, /. =» Biirgergar- 
de. -wehrmann = Burg erg ardist. 

Burgilflecken, m. liten koping Wrr lydande under 

en borg. -fraulein, n. borgfroken. -gericht, n. 

borgratt. -hauptmann, m. borgbofvidsman. 

-herr, m. borg-, slottsberre. -hof, m. borg-, 

slottsglird. 
BOrgllin, -nen^ /. tin Burge, se detta. -schaft, /. 

borgen, ansvar, sakerbet. ~ leisten filr jn : 

ga i borgen for ngn. -schaftsfahig, a. antag- 

lig som borgen. 
Burgllstall, m. stalle dar en borg star ei. st&tt. 

-under, -, m. burgunder, a) invanare i Bur- 

gund, b) burgundiskt vin. -under, -undisch, 

a. burgundisk. -verliefs, n. borgfangelse. 

-vogt, m. borg-, slottsfogde. -vogtei,/. borg- 

ei. slottsfogdes syssla ei. ambetsomrade. 

-vogtin, f. borg- ei. slottsfogdes frn. 
buriesk, a, burlesk, pntslustig p& ett groft ■&«. 

-e, -w, f. burleskt stycke. 
Burnus, -[ses], '\se\, m, bnrnus. 
burr, Hj. 1. surr, brum. 2. ptro, hall. 3. burr, 

USCh. -en, SV, itr. h. 1. My, S. surra, gurrande 

flyga. 2. ptroa, ropa hall. 3. saga burr, uscli. 

Bursch[e], -en o. t -e, m, dim. f, 1. ung man, 

pojke; salle, karl, iron. Sie sind mir ein sau- 

berer ~.^ ni ar just en fin herrel 2. kamrat. 

3. student, a) i allmh., b) som yarit minst ett a,r 
vid unlversitetet, c) aidre medlftm af en studentfOrening, 

jfr Fuchs 3, d) mediem af Burschenschaft 1. 

4. iarling, largosse. 5. uppassare, betjant, 

borstare, i «ht en offlcers. 

Blirsch[e] se Birsch. 

burschenllhaft, a. 1. rask, kraftfull, frisk, hur- 
tig. 2. = burschiJcos. -leben, n. gladt (stu- 
dent)lif. -schaft, /. 1. burschenschaft, a) &t- 

skilliga miudre studentfOreningar af icke vetenskaplig 
natur, bildande fortsftttningar af b) en allman tysk stu- 
dentfiJrening, stiftad 1815 och sedan flera g&nger om- 
bildad, med Tysklands politiska enhet o. frih.et till naS,!. 
2. tllA larlingarne inom ett yrke el. en ort. -SChaf- 

ter o. forakti. -schaftler, -, m. mediem af en 
Burschenschaft 1. -schafterel, -en^f. vani. for- 
akti. 1. foreningsvasen. 2. burschikost satt. 
-sitte, /. studentsed. -t[h]Om, n. burschva- 
sende, studentlif, -anda. 

burschikos, a. burschikos, studentikos, upp- 
sluppen. -itat, -e», /. burschikost satt, stu- 
dentupptag. 

BUrste, -w, f. borate, -n, sv. I. tr. o. itr. h. 1. 
borsta. 2. F dricka, supa. II. itr. s. F sprin- 
ga, skala, gno. -nbinder, m. borstbindare. 
-nbinderei, /. 1. borstbindaryrke. 2. borst- 
bindarverkstad. -nmacher == Biirstenbinder. 

BUrzei, -, m. gumpben, gump. 

Burzelllbnum, -bock, m. kullerbytta. Einen *%» 
maehen ei. schlagen ei. schiefsen: sl4, gora 
en kullerbytta. -mann, m. rani. dim. -mann- 

Chen, ». troUgubbe af fl&dermftrg med biy i hufra- det, »om alltid stir pJl hufvudet. "H, SV. itr. S. Stupa 

kullerbytta. 
Busch, -e t, m. 1. buske. 2. t fjaderbuske, 
hjalmbuske. 3. t bukett. 4. (buskig) skog, 
buskage, dunge. bim. sich [seitwdrts] in die 
Biische schlagen: smyga sig undan, jn auf 
den *Ki Mop/en : f orsigtigt hora sig for hos 
ngn, hinter dem 'v-e h alien mit etw, : hhlhi 
inne, ej vilja fram med ngt, lange um den 
fs, gehen: ga som katten omkring het grot. 
-affe, ra. zooi. orangutang. -apfel, m. vildt 
apple, -artig, a. buskartad, buskig. -baum, 
m. buskartadt frukttrad. 
Biischel, -, m. o. n. 1. knippe, liten knippa, 
bunt, tofs, vippa, kvast. 2. fjaderbuske, 
hjalmbuske. -icht, a. i vippor, smS, kvastar, 
knippenj kvastlik. -weise, adv. knippvis. 
buschilen, sv. rji. blifva buskig. -grun, a. gras- 
gron. -haft = buschig. -!iahn, m. tupp med 
fjaderbuske. -herd, m. en med buskar om- 
gifven Vogelherd, «e d. o. -holz, n. 1. busk- 
virke, ris. 2. buskskog, busksnar. -icht, -Ig, 
a. 1. buskig, yfvig, tofvig. 2. buskbevaxt. 
-klepper, m. F stratrofvare. -klepperei, /. F 
strS-trofveri. -kohl, m. kruskM. -maus, /. 
skogsratta. -mensch, m. skogsmanniska. 
-ratte, /. skogsratta. -werk, n. buskar, busk- 
snar. 
Busen, -, m. 1. barm; biid. Mr. brost, skote. 
/ot tiefsten ~ 1 sitt innersta, einen Schalh 
im ~ tragen: vara skalmaktig. 2. bugt, 
(hafs)vik. -freund(in), m. (/.) nara, fortro- 
lig van, hjartevan. -kind,w.skotebarn. -krau- 
se, /. brostkris. -nadel,/. brostnal. -schlei- 
fe,/. brostrosett. -sunde,/. skotesynd. -tuch, 
n. brostsjal, halsduk. 
Bufsilaar ei. Bussard, -e, m. ormvr&k. -bank, /. 
skampall. -bruder, m. botgorare. -e, -n, f. 
1. hot, botgoring, anger. 2. plikt, boter. 
bulslien, sv. 1. tr. 1. t satta bot pa, laga, lap- 
pa. 2. gora bot for, forsona, umgalla, plik- 
ta for. 3. Eine Lust, Begierde «« tillfreds- 
stalla en lusta, ett begar. II. itr. h. gora 
bot; plikta. Fur etw. rw plikta, sota for 
ngt. -er, -, m. botgorare. -ergewand, n. bot- 
gorardragt. -erin, -nen,/. botgorerska. -er- 
kleid, n. botgorardragt. 
Bulsllermahnung, /. formaning till bot och" 
battring. -fertig, a. botfardig. -fertigkeit, /. 
botfardighet. -gebet, n. botfardig bon, syn- 
dabekannelse. -geld, n. plikt. -hard le Bus- 
sard, -hemd, n. botgorarskjorta. >__ 
Bussole, -n, f. kompass. 

Bufsliprediger, m. botpredikant. -predlgt, /. 
botpredikan. -psalm, m. botpsalm. -tag, m. 
bbndag. Bufs- und Bettag : allman bot- och 
bonedag. -thrane,/. angerns t&r, battrings- 
t&r. -Ubung, /. botofning. 
Bufsung,/. botgoring. 

Bursllvermahnung = Bu/sermahnung. -wecker, 
m. en som vacker till bot och battring. *%* «- f»r«cllende upp.lafsord. * »kt» ■mi. laknar plur. f ^^^ •mljtid. F famlljirt. P I&«r« .prik. t mlndre br«kli«t. Bufswerk 101 Champignonzuclit -werk, n. botgoringsverk. -zelt, /. botgo- 
ringstid. -zefle, /. botgoringscell. 

BUste, -«,/. byst. 

Butike, -»,/. butlk, (handels)bod. 

Butt, -e[f*], m. flundra. -e, -«,/. 1. = Butt. 2. 
froknopp, jfr Hagebutte. 3. vani. BUtte, bytta, 
8§,, balja, kar. -el, -n, f. F buteij, flaska. 

BUttel, -, w. 1. exekutionsbetjant, rattsbe- 
tjant. 2. bodelsdrang, bodel. -el, -tn^f, 
hakte, fangelse. 

buttein, sv, itr. h. o. tr. grafva, boka, pdta. 

Butter, 0, /. smor. Braune '\> brynt emor, 
biid. jm die '\t vom Brot nehmen: plocka 
ngn, taga basta bitarne frS-n ngn. -ahrtlich, 
a. smorlik. -bemme, /. = Butterbrot. -bre- 
ze!, /. smorkringla. -brot, n. smorgas, be- 
legtes 'v smorgaa med ngt sofvei pa, biid. etw. 
fur ein 'v bekommen: fa ngt for smorpris. 
-brUhe, /. Bmorsas. -bUchse, -dose, /. smor- 
ask. -fafs, n. 1. smorbytta, smorfjardirig, 
imortunna. 2. tjarca. -fladen, m. =« Butter- brot. -frau, f. smorgumma (gumma s«m iiiijer 
•mdr). -gebackene(s), n, smorbakelse. -icht, 
-[g, a. 1. smorig, inneb&llande smor. 2. smor- 
aktig. -kucben, m. smort§.rta, smorbakelse. 
-milch, /. tjarnmjolk. -n, sv. I. tr» tjarna. 
n. itr, h. 1. tjarna. 2. blifva smor. F biid. 
das will nickt /v* det ar forspild moda. 
-schminke, /. smorfarg. -schnitte,/. = -S?/«- 
terbrot. -semmel, /. semla med smor pa. 
-stolle, P -zXuWe, f. =- BvMerbrot. -tonne,/. 
== Butt erf afs. -topf, in. emorask, smorkru- 
ka. -vogel, m, k§,lfjaril. -week, m. -wecke, /. 
kilformigt smorstycke. -wecken, m. smor- 
brod med smor pa. -welch, a. mjuk som 
smor. -woche,/'. veckan fore fastan. 

BUttner = Bottcher. 

butz, I. itj. bums, pladask. II. -e, m. doft 
fall el. slag. Bux se Bucks. 

Byssus, -, -, m. byssus. 

Byzantmer, -, m. byzantinare. -in, -nen^f. by- 
zantinska. Hftr ej upptBgna ord, hvilka b5rja a) med Ca- CI- Co- Cr- Cu- s6kas under iT-, b) med Ck- under ^- 
•1, Sch'y c) med Ce- Ci- Cy~ under Z-, ca, fdrkortn. = cirha. 

Cadre, -s, n. mii. kader. 

Cafe {-e)y -s, n. kaf^. 

Caiibat se CoUbat. 

Campagne, -n, f. falttag, kampan]. 

Canaille,' -w,/". kanalje. 

Caprllice, -w, /. nyck, infall. -Iclds, «. nyckfull. 

Career «e Karzer. 

Carrlere, -n, /. karriar, a) strack, galopp, b) 

bana, 
CSsllar, -5, 'drerijin. 1. Cesar. 2. cesar, kajsare. 

-arent[h]am, n. -arismus, 'yO,m, kajsarvalde, 

env§,ldsmakt, envaldsregering. 
Castagnette, -n,f. kastanjett. 
CSsur, -en, y. cesur. 
Causerie, -Mw,/. kaseri, sm^prat. 
Cedent, -en, m. jur. den aftradande, aftradare. 
Ceder, -n, /. ceder. -lichte, /. ceder. -n, a. af 

cedertra, ceder-. 
cedierjlen, sv. tr. aftrada, afst^. -ung, /. 
Cedille, -n, /. cedilj. 
Celebrllant, -en, m. prast som laser massan. 

-leren, sv. tr. fira. Die Messe ~ lasa massan. 

-jtat, -en,/. 1. festlighet. 2. ryktbarbet, ce- 

lebritet; beromd personlighet. 
Cellllist, -en, m. violoncellspelare. -o, -[«], -.<?, 

n. violoncell. 
Cement, -e, m. •. n. cement, -feren, sv. tr. ce- 

mentera. -icrung,/. 
censllieren, sv. tr. 1. bedoma, kritisera. 2. 

satta betyg pS., gifra betyg at. 3. censera, 

underkasta census, -or, -s, -or en, m. cen- sor, -iir, -en, /. 1. censur. 2. betyg. -us, 

-[se], m. census, skattskrifning. 
Cent, -5, m. cent (mynt). -aur, -en ei. -«, -en, m^ 

centaur, -igramm, n. centigram. -Ili'ter, m. o. 

n. centiliter. -I'me, -n ei. -5, m. myntet cen- 

tlm. -Imeter, m. o. n. centimeter, -ner, -, m. 

centner. 
centrllal, a. central, -alisation, -en,f. centra- 

iisering. -alisieren, sv. tr. centralisera, for- 

ena i en medelpunkt. -alisierung, /. -al- 

punkt, m. medelpunkt. -ilverwaltung,/. cen- 

tralstyrelse. -um, -W7n[5], -en, n. centrum, 

center. 
Ceremonllial, -e, n. ceremoniel. -le, -[e]n, /. 

ceremonl. -fell, I. == ceremonios. II. -e, n. 

ceremoniel. -ios, a. ceremonios, stel, itru- 

serlig. 
cernierllen, sv. tr. m\\. innesluta. -ung, /. mii. 

inneslutning, cernering, belagring. 
certllieren, sv. itr. h. tafla. -Ifikat, -e, n. intyg, 

attest, certifikat. -ifizieren, sv. tr. intyga. 
Gervelitwurst, /. metvurst. 
cessi'eren, sv. itr. h. upphora, stanna. 
Cession, -en,f. cession, konkurs. -ar, -ir, -c, 

m. cessionarie. 
Chagrin, -s, m. scbagrang. 
Chaise, -n,f. schas, postvagn. 
Chaldaer, -, m. kald6. 
Chamaleon, -s, n. kameleont. 
Champllagner, -, m. -agnerwein, m. champanj. 

•sgnon, -«, m. champinjon. -ignonzucht, /. 

cbampinionodling. «h, --^ r6r«e«i.«!»iSe uppijlagsiord. * tkim oth*. saknar p!ur. f h*r onuljad. F f»mllji.ri, P Hkgxe apr&k. ^ mindro brnkligt. ohangleren 102 ohronologlsoli changieren, sv. I. tr. andra, byta om. II. itr, 
h. forandraSj undergo forandring. 

Chalios, -,-e,«. kaos, villervalla, oreda. -dtisch, 
a. kaotisk. -rade, -n,/. charad. 

Charakter, -s, - ei. Charaktere, m. 1. karaktar, 
skaplynne. 2. stand, etallning, rang; per-, 
son i en viss stallning, t. ex. ein offentlicher 
*%* en offentlig personlighet. -Mhnlich, a. af 
liknande karaktar. -bUd, n, karaktarsbild, 
karaktarsskildring. -lest, a. karaktarsfast. 
-festigkeit, /. karaktarafasthet. -isieren, sv. 
tr. karaktarisera. -istik, -en, f. karaktari- 
Btik, karaktarsteckning. -istiker, -, m, 1. 
karaktarstecknare. 2. teat, skadespelare som 
framstaller karaktarsroller. -istisch, a. ka- 
raktaristisk, betecknande. -zug, m. karak- 
tiirsdrag, 

Charglle, -«, /. 1. uppdrag, befattning, kail, 
ambete. tjanst. 2. mil. kaYalleriangrepp. -le- 
ren, sv. tr. mil. angripa. ■lerte(r), (adj. bojn.) m. 
1. mil. militiir som innehar nagon (officers-) 
grad, pi. befal. 2. fortroendeman iiiom en 
studentforening (Verbindung). 

Charlatan, -s ai. -tdney m. charlatan, bedra- 
gare, skojare. -erie, -[e]w, /. charlataneri, 
bedriigeri, skoj. 

chapmllant, a. charmant, fortjnsande. -leren, 
sv. tr. tjusa, intaga. 

Charpie, 0, f. linneakaf . *%* zupfen : gora lin- 
neskaf. 

Chassepot, -.?, n. -gev/ehp, n. cbassepot(gevar) 

(ett ilags bakladdningggevftr). 
ChaUSSee, -[e]w, /. tin halfva bredden makadamiserad 

landsvag. -bau, m. landsvagsanlaggning. 
-geld, n. vagpengar, bompengar. -geldein- 
nehmer, -gelderhebep, m. person som tar 
upp vagpengarne. -graben, m. landsvags- 
dike. -haus, n. stuga dar vagpengar erliig- 
gas. -pappel, /. pyramldpoppel. -stein, m. 
makadamiseringssten. -warter, m. lands- chaussieren, sv. tr. makadamisera. 

Chauvinisllmus, -, 0, m. chauvinism, ensidig 
och utmanande patriotism, -t, -en, in. chau- 
vinist, ensidig, skrytsam, utmanande pa- 
triot. 

Chef, -s, m. chef, anforare, forestS-ndare. -ira- 
genieur, m. ofveringenior. 

Chemlli'e, 0, f. kemi. -ikaiien, pi. kemikalier. 
-iker, -, m. kemiker, kemist. -Isch, a. ke- 
misk. -I'se, -n, f. skjorta, linne. -isett, -5, n. 
-isette, -n^f. nattkappa. -ist, -en, m. kemist, 
kemiker. 

Chenille, -»,/. snilja. 

Cherub, -s, -s ei. -im (mt. - - '), m. kerub. 

chevaleresk, a. ridderlig. 

Chicanlie, -I'eren se Schikane, schikanieren. 

Chiffre, ^ Chiffer, -n, f. chiffer. 

Chignon, -5, m. chinjong. 

Chim^rlle, •»,,/*. hjarnspoke. -Isch, a. Inbillad, 
orimlig, ofverspand. China, I. -#, 0, ft. Kina. II. -$, f. o. n. kina- 
(bark). -stoff, m. kina. 

Chinesllo, ■», w. kines, -In, -«en, /. kinesisk 
kvinna. -Isch, a. kinesisk. 

Chirllagra, -*, 0, n. gikt i handerna. -upg, -ew 
el. -s, -en, m. kirurg. -upgi'e, 0, /. kirurgi. 
-urgisch, a. kirurgisk. 

Chiton, -s el. -e, m. kiton, lifrock. 

Chlorllal, -{e\s, 0, n. kloral. -ofdrm, -e, n. klo- 
roform. -oformieren, sv. tr. kloroformera. 
-ofopmiepung, /. 

Chok, -s, m. schock, haftigt anfall, 1 eht af ryt- 
teri. -lepen, sv. tr. stota, forarga, sara. -0- 
lade se Schokolade. 

Choiliera, 0,/. kolera. -erikep, -, m. koleriker. 
-erfne, 0, /. kolerin, stark diarr6. -erisch, 
a. kolerisk. 

Chop, -e t, TO. 0. n. 1. Tani. n. skara. 2. vani. m. 
kor. 3. rani. ft. (kyrk)kor. -a!, -c f, w. korai. 
-alist, -ere, to. koralsangare. -altap, to. huf- 
vudaltare. -amt, n. == Chordlenst. -artig, a. 
i korform. -buch, n. notbok for korsang. 
-dienst, to. for katolska praster och munkar 
foreskrifven gemensam bon. -direktop, to. 
kordirigent. -fUhrep, to. 1. koranfbrare. 2. 
forste korsangare. -gehlllfe, to. en prasts 
bitrade vid altartjansten. -geld, ». sportier 
a) &t korgosear, b) at domherrar for sjala- 
massor. -gesang, to. 1. korsang. 2. korsang. 
-gesangbuch =« Chorbuch. -gittep, n. jarnsta- 
ket framfor koret. -hemd, n. masskjorta. 
-hepp, TO. domherre, kanik. -I'st, -ere, to. kor- 
ei, korsangare, korist. -knabe, to. korgosse. 
-mantel, to. korkapa. -pult, re. o. to. notpul- 
pet i kyrkkor. -iibung, /. ofning i'kor- ei. 
korsang. -US, -, Chore, to. korus, kor, skara. 
-weise, adv. 1 kor. 

Chpestomathie, -[e]re, f. krestomati, lasebok, 
vaida stycken. 

Chpie, -[e]re, /. kria, stilofning. 

Christ, I. -s, 0, TO. Kristus. Der heilige «v» a) 
Kristusbarnet, b) julen. II. -ere, to. kristen. 
-abend, to. julafton. -baum, to. julgran. -be- 
scherung, /, julklappar. -engemeinde, /. 
kristen forsamling ei. den kristna forsam- 
lingen. -enheit, /. kristenhet. -enkind, re. 
kristet barn, -enliebe, /. kristlig karlek. 
-enmensch, m. kristen manniska. Kein *%, 
ingen kristen sjal. -enpfiicht, /. en kri- 
stens pligt. -ent[hjum, re. kristendom. -en- 
vepfolgung, /. forfoljelse mot kristne. -en- 
volk, re. kristet folk, -in, -reere, /. kristen 
kvinna. -kind, w. Kristusbarnet. -lich, a. 
kristlig, kristen. -iichkeit, /. kristlighet, 
kristenhet. -monat, to. julmanad. -nacht,/. 
julnatt. -tag, to. juldag. 

chpomatisch, a. kromatisk. 

Chponlllk, -ere, /. kronika. -Isch, a. kronisk. 
-ist, -ere, TO. kronikeskrifvare, kronikor. 
-ologie, -[e]re,/. kronologi. -ologisch, a. kro- 
noiogisk. itf. iBtransltln, r^. reficxiri, at* umtkl, SV. ur&gi, tr. trauaitii't verb. h. bar lMb*n, S. h»r $etm till Ijj&lprerfc Ohurftlrst 103 - Ozech- ChartUrst m. m. ■• Kur-, 

chilrwalsch, a. kurvalsk, retoromansk. 

Cibebe, -«, f, art Btora russin. 

Cichorie, -«,/. cikoria. 

Cider, -, m. cider, fruktyin. 'apfel, m. apple 
till applevln. -wein, m. =« Cider, 

Cigarette, -»,/. cigarett. -ntasche,/. cigarett- 
fodral. 

Cigarre, -n, /. dim. t> cigarr. -netui, n. cigarr- 
fodral. -nkasten, m. -nkiste, /. cigarrlada. 
-nspjtze, f. cigarrmunstycke. -ntasche, /. 
cigarrfodral. 

Cikade, -w, /. strit, cikada. 

circa, cirka, adv. cirka, ungefar, omkring. 

CIrkulllar, -e, n. cirkular. -arschreiben,«. cirkn- 
lar, rundskrifvelse. -ation, -en, f. cirkula- 
tion, omlopp. -I'eren, sv. itr. h. cirkulera, 
vara i omlopp. -lerung, J". 

Cirkus, -, -[sej, m. cirkus. 

Oisellleur, -e, m. ciselor. •leren, sv. tr. cise- 
lera. -lerer, -, m. ciselor. 

Cisterne, -», /. cistern. 

Oitlladelle, -w, /. citadell. -at, -e, n. citat, an- 
fordt stalle. -ation, -en, f. jur. kallelse till 

^ Installelse infor domstol, stamning. -ieren, 

• «t». tr. 1. anfora, citera. 2. jur. kalla infor 
ratta. 3. frammana. -ierung, /. 

Citronat, -e, m. o. n. insyltade citronskal. 

Citrons, -w, /. dim. f, citron, -nfarbig, -ngelb, 
a. citrongul. -nSI, n. citronessens. 

eivjl, I. a. 1. civil, borgerlig. 2. hoflig, sedig. 
3. billig, mattlig. II. -5, 0, n. det civila 
standet. In 'v* civilkladd*— -ami, n. civilt 
ambete. -b8aiT^te4|r};i^Sr=^-t5t^l tjansteman. 
-ehe, f. civil aktec^QMlljm^^-^n. civil- 
do mstol. -isaiM^^^PJ^^^Hlllll^fsa- 
tdrisch, a. civilly 
de. -isierbar, a. som kan civiliseras. 
ren, sv. tr. civilisera, hyfsa. -ist, -en, m. 
civil person, civil tjansteman. -klage, f. 
&tal i civilm&l. -stand, m. civilstand. -uni- 
form, y*. civil tjanstemans uniform. 

Cliche, -.?, n. kliche. 

Clique, -n,/. kotteri, klick, 

Coaks, pi. koks. 

Cocdn, -5, m. 0, % n. kokong. 

Codex, -, Codices, m. kodex. 

Coeup, -[s], n. korti. hjarter. 

Cognac, Cognak, -s, m. konjak. 

Coiffure, -n,/. h&rkladsel. 

Cijlibat, -e, n. ceiibat, ogift Bt^nd. 

comer, a. frS,n ei. i Como, como-. Der '^ See: 
Comosjon. 

Commis, -^ -, m. handelsbokh&llare, bodbe- 
tjant. 'v Voyageur: handelsresande. 

Gompagnie ■« Kompanie, 

ComptOir, -e «l. -«, n. kontor (handeli-, pogtkontor). 

•bote, -diener, m. springpojke ei. vaktmaatare 
vid ett kontor. -ist, -en, m. kontorlst. 
Concept, -e, n. koncept. Biid. jm das »%/ ver- 
wirren? brlnga ngri ur koncepterna, iir fatt- ningen, aus dem t%te kommen: tappa kon- 
cepterna. -papier, n. koncept-, hamppapper. 

Concipilient, -en, m. person som uppsatter kon- 
cept till en skrift, skrifvare. -ieren, sv. tr. 
o. itr. h. 1. blifva hafvande. 2. afliatta, upp- 
sjitta koncept (till). 

Conslieil, -«, m. konselj. -iiium, -wni[sj, -en, n, 
rad, rad att lemna universitetet m. m. 

Conto, -[«], -OS el. 'ii n. konto. 

Convoi, -[«], -s, m. betackuing, folje, konvoj. 

Cordon, -s, m. kordong. 

Corps, -, -, n. 1. kar (arm6k&r m. m.). 2. Btudent- 
forening. -bursch[ej, m. = Corpsstudent. 
-geist, m. karanda. -student, m. medlem af 
en studentforening. 

Cotillon, '8, m. kotiljong. 

Cotus, -, -, m. afdelning af en gkoikUM, parallel- 
klass. 

Couleur, -en, f. 1. F fiirg, kulor. 2. student- 
forening. 

Coulisse, -n, f, 1. teat, kuliss. 2. fals, ranna. 
-nfieber, n. rampfeber. -niaden, m. skott- 
lucka. 

Coup, -s, m. kupp. -e (-e), -«, n. jarnvagskup^. 
•X^T^Ti, SV. tr. 0. itr. h. 1. kort. taga af. 2. jamv. 

kontrollera biljetlerna gnm att klippa I dem. -let, 

-s, n. kuplett. -on, -s, m. kupong. 

Cour, 0,/. 1. Uppvaktning (uppvaktande fersamllng) 

vid hofvet. 2. uppvaktning, kur. Jm die ~ 
machen ei. F schneiden : gora sin kur, sla 
fdr ngn. -ant, I. a. nu gallande, g^ngbar, 
t. ex. ~es Geld. II. -[e]s, 0, n. &ty. -antgeld, n. 
gangbart mynt. -toisie, -[e]n, /. artighet, 
hofmannasatt. 
Cousin, -«, m. (manlig) kusin. -e, -«,/". (kvinn- 
iig) kusin. 

^OUVert, -€ ,el. -5, n. I. kttvert vid duknlng. 2, 

:^f)kuvert. -ieren, sv. tr. lagga in i kuvert. 

dreme, -«,/• IXkram. 2. gradda. 

Cricket, -s, n. krlcket. 

croquieren, sv. tr, ^ra ett utkast till, skissera. 

Cyane, -n, /. blakliu4. 

cyklliisch, a. cyklisk, tillhorande en cykel. 

-on, -e, m. cyklon, hvirfvelvind. -us, 'us, 

-en, m. cykel, foljd. 
Cylinder, -, m. 1. cylinder. 2. lampglas. 3. 

(hog) svart hatt. 4. proberglas. -flache,/. 

cylindrisk yta. -form, /. cylindrisk form, 

cylinder, -formig, a. cylindrisk. -miitze, y. 

lamphatt. 
cylindrisch, c. cylindrisk. 
Cymbel ge Zimbel. 
Cynlliker, -, m. cyniker. -Isch, a. cynisk. -ismus, 

-us, -en, m. cynism. 
Cyperilgras, n. cypergras. -kater, m. -katze, /. 

cyperkatt. 
Cyprilesse, -n, /. cypress, -essen, a. af cypress- 

tra, cypress-, -ler, -, m. cyprer. -lerin, -nen, 

f. cypersk kvinna. -Isch, o. cypersk. 
Czako ee Tschako. Czap ae Zar» 
Czech- Re Tschech-, "^ "■ fiJjregiende uppslagsord. taknar plur. f bar oinljud. F femllj&n, P Ugre »pr&k. ^ mlndr* brakllgi. da 104 — daherfllegen D. da, I. adv. 1. ram. a) dSr, Du «v/ du dar (bor- 
ta) ! hor hit! wer *>* ? verda? hvem dar? von 
e%> abei. an: darifr^n, 'v und dort.'hsiY och dar, 
b) bar, narvarande, tillstades. 'v bin ich: 
bar ar jag, bar bar ni mig, Sie fxtf ni bar? 
*v sein: vara tillstades, vara narvarande, 
jfr dasein., wenn ich ihn jetzt so ^ hdtte : om 
jag nu bade tag i bonom, c) t^ reiativt. bvar- 
est. 2. tid. d&. Von 'v aft ei. a»; fr&n den 
tiden, darefter, sedermera. 3. omst&ndighet«r. 
Was soil ich *>* mackenf bvad skall jag d& 

(under s&dana fOrh&llanden) gora ? *%/ irren Sie 

sich: daruti misstar ni er, -x* wird man sick 
hesinnen miissen: bar m&ste man tanka sig 

for. II. konj. 1. tid, ofta med kausal bibetydelse. 

dk, nar, just som. *%* alles beendigt war, 
ging ich: d4 (och emedan) allt var slut, gick 
jag. 2. orsak. da, erar, emedan, d& ju. '^ dem 
so ist: dS. det forballer sig sA,. 

dabei (mv. --), adv. 1. darvid, bredvid, jamte. 
Wir sind ganz nahe -ni vi aro belt nara; '^ 
sein: a) vara narvarande, vara med, delta- 
ga, b) bMla p4 med, t. ex. wollen Sie <%* sein? 
vill ni vara med? ich bin gerade «%», den 
Brief fertig zu sci^reiften; jag bailer just 
P& att afsluta brefvet, nahe '^ sein zu: 
vara niira att, er bleibt ~ ban st&r fast dar- 
vid, es bleibt ^ som sagdt ar, s3. blir det, 
das Gute ^^^ ist, dafs: det goda darvid ar 
att el. det ar andS, val att, was ist denn «^.? 
bvad ar det for ondt dari? ei. bvad ar det 
for konst? ~ befinde ich mich wohl: jag 
mar val daraf. 2. dartill, dessutom, bvad 
mer ar, t. ex. er ist gewandt und 'v» tugend- 
ha,ft. -sitzen, itr. h. sitta bredvid. -stehen, 
itr. h. st^ bredvid. 

Dacapo, I. -[s], -s, n. 11. itj. dakapo. 

Dach, -er f, «. dim. Ddchelchen, i pi. &tr. Dd- 
cherchen, -lein, tak. Jm «- tmd Fach ge- 
ben: gifva ngn tak ofver bufvudet, barbar- 
gera ngn, ein Haus in >^ und Fach erlial- 
ten: underb^lla ett bus, mm. nun regnefs 
auf mein /^ nu galler det mitt skinn, hei 
ihm ist gleich Feuer im '^e ; ban rakar strax 
i eld ocb l&ga, jm auf dem 've sein ei. sit- 
zen: a) ofvervaka ngns gorande ocb 1&- 
tande, b) satta &fc ngn. -boden, m. vind (rum 
under taket). -dockep, m. taktackare. -en, sv. 
I. tr. tacka, forse med tak. II. rjl. slutta. 
■fahne, /. vindflojel. -first, /. tak^s. -gebalk, 
n. takresning, takroste. -geschofs, n. vinds- 
v&ning. -kammer, /. vindskammare, vinds- 
kupa. -nase, /, takfonster med gafreitak. -rbh- 
re, f. takranna, stupranna. 

Dachs, -e [f], m. dim. f, 1. grafting, grafsvin. 
F er schldft wie ein <># ban sofver som en stock ei. ban §r en riktig sjusofvare. 2. tax- 
(bund). -bail, m. graflingsbo, -gryt. -befnlg, 
a. taxbent. -eisen, n. graflingssax. 

Oachsel, -, m. taxbund. -n, sv. tr. o. itr. h. ja- 
ga graflingar. 

Dachsllfiinger, -finder, m. tax(bund). -haft, a. 
graflingsartad. -bund, m. tax(bund). -In, 
Dachsin, -nen,f. graflingsbona. 

Dachilspan, m. takspS,n. -stein, m. taktegel. 
-stube = Dachhammer. -stuhl, m. takstol. 
-t se Docht. -tel, -w, /. F orfil. -teln, sv. tr. F 
orfila upp. -traufe, /. 1. takdropp. 2. tak- 
ranna. -ung, /. 1. taktackning. 2. tak. 3. 
sluttning. -wohnung, f. vindsv&ning. 

dadrljan se daran. -aufsen se dr auf sen, -ein ae 
darein. -innen se darinnen. -oben se droben. 
-uben «« driiben. -dber se daruber. 

daOdurch (mv. ■'-), adv. darigenom. -fern, honj. 
s4vida, darest. -fur (af?. --), adv. 1. darfor, 
for det. Ist dies mein Dank 'x. 1 ar det den 
tack jag f&r? ist er reichf ich halte ihn *^ 
ar ban rik? jag anser bonom vara det, 'v 
sorgeuy dafs: sorja for att, '\/ giebt es kein 
Mittel: daremot fins intet medel. 2. i stal- 
let, 1 desa stalle, till ersattning, t, ex. das 
Mddchen ist hdfslich aber <%» reich. 3, <%* 
halten, dafs: balla fore, anse att. 4. '^ sein: 
vara for, '%.» und dagegen sprechen: tala for 
ocb emot. -furiiaiten, re. formenande, ^sigt, 
tanke. Meines fs^s ei. nach meinem 'x* enligt 
mitt formenande. -gegen (afT. ^--), I. adv. 
daremot. 'v sein : vara emot, ^v hilft nichts: 
for det fine ingen bot, f\» halten: balla emot, 
jamfora. 11. konj. daremot, men, 

Dagg, -s, n. -e, -n, f. «ja. dagg. 

Daguerr[e]otyp, -e, n. dagerrotyp. -is, 0, f, 
dagerrotypi. -leren, sv. tr. dagerrotypera. 

dahelm, I. adv. bemma. Wie *>.# sein: kanna 
sig bemmastadd. II. -«, 0, n. 1. hem. 2. 

titel pi en tidskrift: Dabeim. 

dahir (&iv. - -), adv. 1. rum. a) darifrln (it den 
taiande till), bit&t. 'v karm er nicht kommen: 
darifr§,n, frdn det b&llet kan ban ej kom- 
ma. b) % reiativt. bvarifr^n. 2. aniedning. dar- 
ifr§.n, daraf, /x/ kommt ei. stammt die ganze 
Verwirrung : darifrdn harleder sig, darpa 
beror bela villervallan. 3. darfor, af det 
skalet, af den anledningen. -ab (afr. ■^--), 
adv. daruppifr&n, bit ned. -auf (afr. ' - -), adv. 
darnedifr&n, bit upp. -aus (afv. ■«--), adv. 
darinifrin, hit ut. -blinken, itr, h. lysa 
(fram), glansa (fram) ur fjarran. -brausen, itr. 
8. brusa fram, storma fram. -efn (afr. ---), 
adv. darutifrS,n, bit in. -fahren, itr. s. afr. 
dahergefahren kommen: komma farande, 
&kande, komma med fart, -fliegen, itr. s. itr. intr»nsUt^ri, rjt. reflexin, St. etarkt, iSV. iivagt, tr. trauaiiiTt r»rh. h, bar habcn, 8. hur *t»n till hjttlprcrb dahergehen — 105 Damzner komma flygande, flyga fram, Mt&t. "gehen, 
ttr. 8. komma g&ende. -kommen, itr. s. kom- 
ma hit&t, darifr&n. -laufen, itr. s. komma 
springande, epringa hitat. -sprengen, itr. s. 
komma i strack, spranga, galoppera hitat, 
fram. -stolzieren, itr. s. stoltsera, brosta 
aig. -treten, itr. $. trada fram, hit&t. -trlp- 
peln, itr. s. trippa hit§,t, fram, komma trip- 
pande. ^ -uber (&tr. ----), adv. hitofver, dari- 
fran. -urn i&fr. ---), adv. daromkring. -wan- 
ken, itr. s. komma vacklande, vackla fram. 
-Ziehen, itr. s. draga, t&ga Mtat, fram. 

dahrer, adt>. bar, harstades. 

dahin (afv. --), adv. 1. dit, darhan. Meine Mei- 
nung gelit f\j min mening ar, his f^ till dess, 
dessforinnan, man hat sich «« vereinigt: 
man bar ofverenskommit om, es steht <^ 
d@t ar ovisst. 2. r^ sein: vara borta, slut, 
foihi, medtagen, ^ hahen: hafva fatt. -ab 
(Mr. ^- -), adv. ditned. -arbeiten, itr. h. arbeta 
darban. -auf (&fT. - - -), adv. ditupp. -aus (&fr. 
- - -), adv. ditut, At det ballet, -brausen, itr. 
t. brusa, storta dit, bort. -bringen, tr. brin- 
ga dit, darban, form§,. -eilen, itr. s. skynda 
dit, bort, bastigt f orsvinna. -ein (afv. - - -), 
adv. ditin. -fahren, itr. s. 1. fara, §,ka, resa 
dit. 2. fara badan, aflida. -fliegen, itr. s. 1. 
flyga dit. 2. flyga bort, flyga sin kos. -flie- 
fsen, itr, s. flyta dit, bort. -gabe,y. ^ an 
etw. (ack.); hangifvande kt ngt, uppoffring 
for ngt. -geben, tr. bortgifva, iippofEra. -ge- 
gen (arv. « - - -), adv» daremot. -gehen, itr. s. 
1. ga dit. 2. gk bort, gk badan, aflida. -ge- 
streckt, a. utstrackt. -laufen, itr. s. 1. sprin- 
ga, om ratskor: rinna dit. 2. springa, rinna 
sin kos. -leben, itr. h. framlefva sitt lif. 
-raffen, tr. bortrycka. -reffsen, tr. rifva, ryc- 
ka bort. -relten, itr. s. rida fram. -schelden, 
itr. s. skiljas badan, ga bort, do. Nach sei- 
nem r^ efter bans dod. -schleichen, itr. s. 
smyga sig, slapa sig fram. -schmachten, itr. 
h. forsmakta. -schreiten, itr. s. skrida, g&, 
draga fram. -segein, itr. s. segla bort. -sie- 
Chen, itr. h. aftyna, tyna bort, taras af sjuk- 
dom. -stelien, tr. 1. stalla dit. 2. Etw. da- 
hingestellt sein lassen: lemna ngt darban, 
lata ngt vara osagdt. -sterben, itr. s. do 
bort. -stUrmen, itr. s. storma bort, fram, 
-stOrzen, itr. s. storta, rasa bort, fram, ned. 

daiihinten, adv. (dar) bakom, dar borta, dar 
bak, tillbaka, efter. -hinter (afy. -'--), adv. 
dar bakom. Biid. es kann etw. ^ sein: a) det 
kan ligga ngt bakom, b) det kan vara ngt 
bevaudt darmed, fs, kommen: komma un- 
derfund darmed, sich <%* machen: gripa ver- 
ket an. Es ist ei. stecM etw. 'x# det ligger, 
doljer sig ngt bakom. -hlnuber (afv. ----), 
adv. ditofver. -hlnuntep(ftfT.----),ac?v. ditned. 

dahinllwarts, adv. dit^t. -welken, itr. s. vissna 
bort. -wirken, itr. h. verka darban. -zielen, 
"Zwecken, itr. h. syfta dit, darban. dahlen, sv. itr. h. prata, skamta, smeka, leka. 

Dak, -«, m. «j6. dimma, tjocka. -en, sv. itr. h. 
•j8. opors. vara ei. blifva tjocka, tjockna. 

Daktylus, -, Dahtylen^ m. daktyl. 

Dalekarlillen, -, n. Dalarne. -er, -, m. dalkarl. 
■erln, -nen^f. dalkulla. -sch, a. dalsk, dal-. 

daliegen, itr. h. ligga utstrackt. 

damaiiiig, a. d&varande, den tidens. Sein '\^es 
Versprechen: det lofte, ban d& gaf. -8, adv. 
d&, dS, for tiden. 

Damascener, I. -, m. 1. damaskusbo. 2. da- 
mascenerklinga. II. a. damaskisk. -arbeit, 
J\ damasceringsarbete, damasceradt arbete. 
-sabel, m. damascenersabel. -stahl, m. da- 
masceradt stal. 

damascierlien, sv. tr. damascera. -er, -, m, da- 
mascerare. -ung,/. damascering. 

Damast (korta a, mv. - -), -e, m. damast. -arbeit, 
/. damastvafnad. -en ihtr. --«-), a. af damast, 
damast-. -leinwand,/. linnedamast, damast- 
driill. 

Damllbrett, n. trade tm damspel. -e, -w, /. dim. 
t, dam, fruntimmer. Die vornehme 'v spie- 
len: spela dam. 

Darnel, -, -ack, -e ei. -s, m. =- Damelsach. -6l, 
-ew, /. F dumbet. -er, -, m. = Ddmslsach. 
-n, sv. itr. h. F vara dum, bara sig dumt S,t, 
prata dumt. -sack, -e ei. -5, m. F dumbuf- 
vud, not. Er ist wie mit dem f\t geschlagen: 
ban ar dum som en asna. 

Damilenbrett = Damhrett. -hirsch, m. dofhjort. 

damisch, a. F inskrankt, notaktig. 

damit, I. (afT. --) adv. darmed. Lassen Sie mich 
>>.* in Ruhe ei. F ^ honnen Sie mir gestohlen 
bleihen: \kt mig vara i fred ei. jag bryr mig 
ej om det dar, ich bin ^v/ einverstanden: \2^g 
gar in darpa, tcie steht ei. ist es rs* f bur ar 
det? bur forballer det sig? es ist aus f\* 
det ar slut, ~ hat es nichts zu bedeuten : 
det bar ingenting att betyda, ^^^rcA^'* nicht: 
sa gar det ej, ich fing rs, an, ihm zu sagen: 
jag borjade med att saga bonom, /x* umge- 
hen zu: umg&a med tanken att. II. konj. 
p& det att, for att. «x/ ich es kurz mache: 
for att fatta mig kort. 

damiich = damisch. -keit,y. dumbet. 

Oamm, -e f, m. dam, fordamning, vail, bank, 
kaj ; stenlagd vag ei. gata. F Jn auf den /v, 
bringen: bjalpa ngn att komma upp sig, 
wieder auf den <%/ kommen: a) ater komma 
upp sig, komma i ropet, b) i,ter komma p& 
benen, blifva frisk igen. 
Dammarbeit, /. f ordamningsarbete. 
Dammbruch, m. genombrott af en fordamning, 

en vail. 
dammen, sv. I. tr. 1. forse med, skydda gnm 
en dam, damma for. 2. damma af, hamma, 
tilibakah§,lla. 3. gatlagga, stenlagga. II. itr. 
h. *%< und schlemmen : lefva i bus ocb dus. 
Dammer, m. a) pi. -, 1. dambyggare. 2. sten- 
laggare. 3. r\^ und Schlemmer : slosare, ut- ■ fdreg&enoie uppsl&gsord. * *kx» «m«. «»ft;aar plur. f har omljud. F famUjftrt, P lagro apr&k. % roiudre brukligt. dammergrau lOG danken Bvafvande person, fr&ssare. b) 0, 4. half- 
dager, gryning, Bkymnlng. 'grau, a, skum. 
-haft, -ig, a. skum, skymmande, skymniDgs-; 
Mid. obestamdjsvafvande, drommande. -Ilcht, 
». = Dammer 4. -n, sv. I. itr. h. 1. dagas, 
gry, ekymma. Opers. es ddmmert: a) dagen 
gryr, b) det borjar sky m ma, biid. es ddm- 
mert mir in der Seele: det borjar Ijusna 
for mig, 'vd; oviss, svafvande. 2. halfaof- 
va, ga i dvala, (g4 och) dromma. II. tr. 
skymma.III.r^. forlora sig i fjarran. -schein, 
«i. =" Dammer 4. -stunde,/. skymningsstund. 
-ung,/. gryning, skymning. 

dammllrig %& ddmmerig. -ung,/. fordamning 
m. m. le ddmmen, 

Damilon, -5, -dnen^ m. demon. -6neng}aube[n], 
m. tro p& demoner. -onisch, a. demonisk. 

Oampf, -e f, m. 1. §-nga, imma, dunst, rok. 
F Hans f^ a) dumhufvud, inskrankt person 
fom gor Big vigtig, b) lattsinnig ealle, er ist ein 
Hans ~ in alien Gassen: ban lagger sin 
nasa 1 allt; einen r^ haben: vara pa kulan, 
blauer fs* bla dunst. 2. tungt brost, and- 
nod. Biid. jm den 'v* anthun: reta gailfeber 
p4 ngn. -boot, n. angbat. -brot, n. angba- 
kadt brod. -en, sv. I. itr. a) s. 1. uppstiga i 
form af 4nga, boftdunsta, ryka. 2. a) gk, ila 

medels ftngkraft, b) fara p& 8,ngb5,t el. jarav&g, t. ex. 

der Zug dampft iiber die Brilcke: t&get 
liar, brusar fram dfver bron, nach einer 
Stunde dampfte er {= der Reisende ei. der 
Dampfer ei. der Zug) weiter: efter en tim- 

me fortsatte ban (den resande) el. den {fi,ngba,ten) 

el. det (t&get) sin fard. b) h. 3. &nga, ryka. 
Biid. jm einkeizen, dafs er dampft: gor a 
det hett for ngn. 4. roka, bolma. II. tr. 1. 
ntstromma, utsanda. 2. boimacde roka, nt- 
blasa. 

dampfen, sv, tr. 1. dampa, minska, kufva, 
mildra, lindra. Mil. Far ben 'vi fordrifva far- 
ger. 2. tekn. basa; kok. koka i tillslutet karl, 
steka, stufva. 3. fororsaka andtappa. 

Dampfer, -, m. angare, angbat. 

Dampfer, -, m. 1. ngn som dampar, minskar 
m. m. ie damp/en^ t. ex. ein 'v des Lichtes: 
en Ijusets fiende, ein «« der guten Laune: 
en gladjestorare, einen 'v aitfsetzen : dam- 
pa. 2. Ijusslackare; kolslackare. S.mus. dam- 
mare, sordin. 

Dampffleisch, n. stufvadt kott. 

Dampfliflotte, /. &ngb&tsflotta. -f5rm!g, a. i 
angform, gasformig. -getrjebe, n, verk som 
drifves med anga. -heizung, /. uppvarm- 
ning medels 4nga. -icht, -Ig, a. uppfyld af 
anga, af rok. 

dampfig, a. lidande af ei. fororsakande and- 
tappa. -kelt, y. andnod, andtappa. 

Dampflikessel, m. §,ngpanna. -kraft, /, dng- 
kraft. -maschine, /. &ngmaskin. -opfer, n. 
brannoffer. -schiff, n. &ngb&t. -schjffahrt,/. 
&ngbdt8trafik. -schlffahrtsverblndung,/. &ng- b^tsforbmdelse. -schornstein, m. skorsten 

pd &ngmaskin. 

Dampfung,/. dampande m. m. »t> dampfen. 

DampfilverkRhr, m. §,ngbS.t8trafik. -wagen, m. 
1. lokomotiv. 2. jarnvagsvagn. -weg, m. 
angledning. 

Damlit[hjier, n. dofWnd. -wild, n. dofhiortar. 

danach (wt. ^-), adv. 1. tid, mm. sedan, darefter, 
sedermera, efterat. 2. •yfte. darefter, t. tx. 
das Verlangen *%» begaret darefter. 3. uux. 
darefter, i enlighet darmed, %. ex. die Ware 
ist billig^ aber sie ist ~. Er sieht r^, aus: 
ban ser just sa ut, alles Idfst sich *%» an 
als ob : allt ser ut, som om, «»/ die Arbeit^ 
tst der Lohn: s4dant arbetet ar, eadan blir 
lonen, 

Dane, -n, m. dansk. 

daneben, adv. 1. bredvid. BUd. •%* gehen: g& 
miste, misstaga sig. 2. darjamte, dessutom. 

Danellmark, -«, 0, n. Danmark. -nheer, n. dansk 
bar. 

danieden, adv. poet, darnere, Wbi. harnere. 

danieder, adv. ditned; ned, till marken. -beu- 
gen, tr. nedboja, nedsl^. -drlicken, tr. ned- 
trycka, undertrycka. -fallen, itr. s. falla 
ned, -kampfen, tr. bekampa, ofvervaldiga. 
-liegen, itr. h. a) dnka under, b) ligga sjuk, 
c) ligga nere. -schlagen, tr. sl^ ned, nedsla. 

Oanllin, -nen^f. dansk kvinna, danska. -Isch, 

1. a. dansk. II. n. danska; jfr deutsch II. 
Dank, I. -[ejs, m. a) 0, 1. tack, tacksagelse. 

31 einen *%* ei. schonen rv ei. haben Sie /^/ 
tack! tackar sa mycket! ich sage Iknen 
meinen besten f\> jag tackar er, mottag min 
tack, Gott seif^l gudskelofl schlechten 9\. 
F des Teufels f>.t mit etw. verdienen ei. davon 
bekommen : fh dalig tack, blifva ilia lonad 
for ngt, zu WW erhalten : kvitteras tacksamt, 

2. tacksamhet. Jm fur etw. ».* wissen: vara 
ngn tacksam for ngt. 3. i n&gra taiesau: tan- 
ke, bnskan, vilja, t. ex. gegen, wider js 'v 
mot ngns vilja, afsigt, jm etw, zu «%/ ma- 
chen: gora ngn ngt i lag. b) pi. -e f, 4. pris 

! sht rid torn^ripel. II. prep, med dat. el. gen tack 

vare. -altar, m. tack(offers)altare. -bar, a. 
tacksam. -barkeit, /. tacksamhet, erkansla. 
-birilch, adv. tacksamt. -befilssen, a. tack- 
sam, erkannsam. -befllssenheit, f tacksam- 
het, erkansla. -be2e!gung,-be2eugung,/.tack- 
samhetsbetygelse. -brief, m. tacksagelsebref. 
-en, sv. I. itr. h. 1. tacka, jm fur etw.: ngn 
for ngt. Danke schon ei. sekr! tackar sS. 
mycket! wiinschen Sie noch etw.? ich dan- 
ke. -^ behagar ni litet mera? nej, jag tackar, 
jfr bitten 3; iron, da danke ich: tackar for 
min del, jag skall be att f4 slippa, tack 
vackert. 2. kyrki. lasa tacksagelser for. 3. be- 
Bvara en halsulng. 11. tr. 1. tacka for, lona, 
vedergalla. Jm eine Wohlthat schlecht *%* 
ilia lona ngn for en valgarning, danke dir's 
Gott! Gud lone dig detl 2. Jm etw. f^ haf- itr. IntrauiittTt, rjl. reftezirt. it, Btarkt, SV. •ragt, tr. tranaitWt -rerb. k. bar haben, S. bar *«in till hj&ipTtr* klankenswert 107 ~ Darlegerin va ngn att tacka for ngt. ■enswert[h], o. 
vard tack, vard erkannande. •erfUilt, a. upp- 
fyld af tackaamhet. -feier, /. -test, n. tack- 
sagelsefest, -hbgtid. -gebet, n. tacksagelse. 
-gefUhl, n. kansla af tacksamhet. -gerUhrt, 
a. rord till tacksamhet. -lied, n. lofsang. 
•los, a. 1. otacksam. 2. ingen tack vard. 
•rede, /. tacksagelsetal. -sage, -n =» Dank- 
sagung. -sagen, itr. h. tacka, brlnga sin 
tacksagelse, jm; ngn. -sagung, y*. tacksa- 
gelse. Mit lauter t^en bezahlen: belona, lo- 
na med fagra ord. -vergessen, a. glomsk af 
sin tacksarahetsskuld, otacksam. 

dann, adv. d4, darefter, sedan, dessutom. 
Wie '\*f und ^v..* an sen? selhst -x*, wenn 
das wahr ware: till och med om det vore 
sant, fst und wann: d§, och da, allt emeilan- 
&t, 'v. und rs* da och d^, vid lagligt tillfalle. 
-en, adv. Von »\* a) diirifran, b) t dadan, 
hvarifr^n. 

daran (afv. --), rerkort. dran, adv. 1. darp§,, dar- 
emot, darvid. fy^ erkenne ich ihn, da/s.'jag 
kanner igen honom pa att, ein Hut und ein 
Straufs fK> en hatt med en bukett pa, ein 
Eaus und ein Garten «u ett bus med en 
tradgard, drauf und dran ! framat mot fien- 
deni ga pS,I wenn es drauf und dran kommt: 
nar det galler, alles 7vas drum und dran ist 
«i. hdngt: allt som hor till, es ist nichts 'v 
det ar ingenting bevandt darmed, ich hahe 
gut ~ gethan, da/s ich: jag bar gjort val i 
att, er will nicht gem ^ han vill ej garna 
taga itu darmed. 2. daran. ^ sein, etw. zu 
thuu: vara nara daran att gora ngt, sa nar 
hafva gjort ngt, es war drauf und dran, 
dafs sie abgereist ware: det fattades ej 
mycket, att hon hade rest, Jetzt bin ich <%* 
nu ar det min tur, gut ~ sein : befinna sig 
i goda omstandigheter, iibel 'v* sein: vara 
ilia daran, vara i knipa, er ist bei ihr gut 
fsj han ar val anskrifven hos henne, iron, da 
bin ich schon ~ dar bar jag just rakat val 
ut, man weifs nicht, wie ei. wo man mit ihm 
'v/ ist: man vet ej ratt, hvar man bar ho- 
nom. -gabe, f. ofverlemnande, uppofEring. 
•geben, tr. ofverlemna, bidraga med, upp- 
offra. -gehen, 2>r. s. taga itu darmed, gripa 
verket an. -kommen, itr. s. komma i tur. 
Jetzt komme ich daran: nu blir det min 
tur. -iiegen, itr. h. opera. Es liegt mir viel 
daran zu: det ar for mig af mycken vigt 
att, es liegt mir nichts daran: det ar mig 
likgiltigt, was liegt ^^f hvad gor det? -ma- 
chen, rjl. ~ darangehen. -mOssen, itr. h. vara 
tvungen att bekvama sig dartill, ej kunna 
slippa undan. -setzen, tr. satta p4 spel, 
riskera. 

darauf {&u. ■*-), rerkort. drauf, adv. 1. darpd. /v» 
stolz sein: vara stolt darofver, ein Helm 
und ein ei. mit einem Federbusch 'v/ en hjalm 
med en fjaderbuske p&, es steht Todies- strafe^ *%» el. der Tod steht *\* det ar vid 
dodsstraff forbjudet. 2. dit upp, t. ex. *%* 
konnen: kunna komma dit upp, «« miissen 
el. sollen: vara tvungen att komma dit upp. 
3. tid. darpa, darefter, sedan. Das Jahr ~ 
aret darpS,, foljande &r. 4. *>>* hin, 'x^ los, rv, 
zu: ditat, rakt ditat, der Weg fiihrt gerade 
^ zu: vagen gar rakt p§. stallet, /n* los! gd 

pal med fart, med kraft fram&t! wie Sie 'v los 
gehenf s& ni gar pa! /x» los arbeiten, schrei- 
ben: arbeta, skrifva ifrigt, ^ wollte ich 
hinaus: det var dit jag ville komma, ~ aus 
sein: arbeta darp4, hafva det till mal, till 
syfte. -fallen, it7\ s. fall a p& den tanken. 
-geben, tr. 1. gifva i handpengar. 2. Ich 
gebe viel darauf: jag faster stor vigt dar- 
vid. -gehen, itr. s. 1. folja med, lemnas pa 
kopet. 2. ga at, ga forlorad. Er Idfst viel 
~ han sparar ej p§, slantarne. -helfen, itr. 
h. Jm <xi hjiilpa ngn att komma pa det, 
hjalpa ngn pa trafven. -kommen, itr. t. 
komma p4 den tanken. 

daraus {Mr. --), rerkort. draus, adv. darur. Es 
folgt ~ dafs: daraf foljer att, 'v wird 
nichts: det blir ej ngt af, ich mache mir 
nichts ~ dafs: jag bryr mig ej om att, gor 
mig ej samvete af att, ich kann nicht ~ 
Mug laerden: jag kan ej bli klok darpS., es 
ist ein Sprichwort ~ geworden: det bar 
blifvit till ett ordsprak. 

darben, sv. itr. h. lida brist, an etw.: p4 ngtj 
lida nod, umbara, forsaka. Sich reich *%/ 
gnm sn&lhet blifva rik. 

darjlbieten, I. tr. erbjuda, framracka; forete. 
II. rji. erbjuda sig; te sig. -bringen, tr. fram- 
bara, bringa. -bringer(in), m. (f.) en som 
frambar, bringar ngt. -bringung, f. fram- 
barande, att bringa. 

Dardanellen, pi. Dardanellerna. -strafse, /. 
sundet vid Dardanellerna. 

darein (afv. - -), rerkort. drein, adv. (motsvarande in 

med ack.) ditin ; dari, daruti. -fahren, itr. s. 
fara ditin, fara fram, haftigt angripa. -ge- 
ben, I. tr. gifva pa kopet. II. rJl. foga sig 
dari. -gehen, itr. s. folja med, lemnas pa 
kopet. -legen, rf. blanda sig dari; trada 
emellan. -mengen, -mischen, rf. lagga, blan- 
da sig diiri. -redan, itr. h. falla 1 talet, af- 
bryta; lagga sig, blanda sig dari. -schauen, 
itr. h. se ditin, betrakta. -schicken, rfl. foga 
sig dari. -schlagen, itr. h. hugga in. -sehen 
= dareinschauen. -sprechen = dareinreden. 
-willlgen, itr. h. gk in darpa. 
darllgeben, tr. ofverlemna, lemna, gifva. -hal- 
4en, tr. balla fram, framracka. 

darin (arv. --), fOrkort. drin, adv. (motgvarande in 

med dat.) dari, daruti, darinne. Ein Kdfg 
und ein Vogel 'v# en bur med en fagel i. 
-nen, forkort. drinnen, adv. darinne, daruti. 
darlilegen, tr. 1. framstalla, utveckla, forkla- 
ra. 2. adaoralapr^a. bevisa. -!eger(in), m. (/.) 'oreg&ende uppslagsord. ftku gaiiaar plur. f bar omljud. F familjart, P lajre •prSk. $• mladr« brukligt,. Darlegung 108 Daner en Bom framstaller m. m., jfr darlegen, -le- 
flung, /. framstallning m. m. ae darlegen. -le- 
hen, -iehn, n. •leihe, /. Idn &t ngn. Jm ein 
Darlehen gehen ei. machen: l&na ngn en 
summa. -leihen, tr. li,na ut. -leiher(in), m, 
(/). lS,ngifvare (-erska). 

Darm, -e f, m. tarm; F wid. l&ng, skranglig 
person, -fell, n. bukhinna, -glcht, /. -grim- 
men, n. knip, kolik. -ruhr, /. rodsot. -saite, 
/. Strang af tarmar. -verschlingung,/. tarm- 
vred. -weh, n. ondt i tarmarne, i magen. 

darljnach, -nieder ae danach, -nieder. -6b, forkort. 
dvohf adv. 1. darofver. 2. darfor, fordenskull. 

Darrlie, -n, /. 1. torkning (i ugn). 2. torkugn, 
-hus, -ria, -maskin. 3. fortorkning i aht hos 
Tftxter; tvinsot. -blech, n. torkplat. -boden, 
m. torkvind. 

dSrrelchllen, tr. framracka, ofverlemna, er- 
bjuda. -ung,/. 

darrllen, sv. tr. torka. -ofen, m. torkugn, darr- 
ugn. -sucht, /. tvinsot. -sUchtIg, a. behaf- 
tad med tvinsot. 

darstellllbar, a. mojlig att framstalla, beskrif- 
va, uppfora. -en, I. tr. framstalla, forestal- 
la; utfora, spelaj skildra, beskrifva. II. rji. 
visa sig, te sig, forefalla, t. ex. sich als etio. 
(ack. el. nom.) 'v. Das stellt sich j'edem von 
selbst dar: det ar utan ridare klart for hvem 
som halst. -er(in), m. (/.) framstallare, ut- 
forare, skildrare. -ung, /. framstallning, 
utforande, skildring, beskrifning. -ungs- 
art, -ungsweise, /. framstallningssatt, be- 
bandlingssatt, skrifsatt, stil. 

darthujln, tr. idagalagga, bevisa. -ung,/. 

darlluber {Mr. ---), forkort. driiber, adv. 1. mm. 
darofver, ofver det(ta). Etw. *%* schreiben: 
skrifva ofver ngt, ~ hin: fram darofver, 
utmed, er ist ^ hinaus ei. hinweg: ban ar 
p& andra sidan, langre bort, wid. s&dant 
ror honom ej vidare, ar for honom en 6f- 
vervunnen Bt4ndpnnkt,bryT ban sig ej mera 
om, es geht alles drunter und driiber : allt 
gar p4 sin bals, utan ordning, er ist »* ban 
haller p& darmed, 'v* hinweg gehen: i gitt tai 
forbigS,, leicht -x. hinweg gehen: latt, i for- 
big&ende vidrora, ~ und drunter: buller 
om buller, pa sin bals. 2. tid. under tiden, 
medan det pig^r ei. p&gick. 3. tniskning, gra- 
dering. darutofver, dartill, mera. Zwei f\» 
tv& dartill, p4 kopet, ich thue, was ich soil 
und noch ~ jag gor min pligt och mer an- 
d&, nicht /N/ noch darunter: bvarken mer 
eller mindre, das geht noch ~ det ar and^ 
varre ei. battre, ~ geht nichts: det ar ngt 
oofvertraffligt, es geht mir nichts '^ jag vet 
ej ngt battre, ich setze dies noch ~ jag 
foredrar likval detta. 4. orsak. fordenskull, 
med anledning daraf. 5. rid verb, iom styr* 
liber, t. ex. ich freue mich <x* jag glader mig 
dar4t, det glader mig, er beklagt sich 'v 
dafs: ban klagar ofver att, denJce *>* nach: tank efter. -urn (afy. ■'-), rerkort. drum, adv. I. 
mm. (dar)omkring, darom. 2. onak. darfor, 
fordenskull. 3. efter mh torn atyra um : darom, 
t. ex. ich bitte dich *%*, -%* hat sich niemand 
zu kiimmern: det behofver ingen bry sig 
om, es steht schlecht <^ det star ilia till (dar- 
med), es ist mir sehr ~ zu thun: det ar af 
stor vigt for mig, es ist mir blofs <x» zu thun, 
dafs: for mig kommer det blott an p& att, 
er weifs •^ ban vet om det, es sei *%* Mt ga, 
ma vara, -unter (afr. ---), rerkort. drunter, adv. 

I. darunder, under. 2. daribland, daremel- 
Ian. *%/ gehoren: bora dit, till deras antal, 
mit ~ begriffen: dari inbegripen, ich Jinde 
keinen Unterschied ~ jag finner ej, kan ej 
Be ngn skillnad mellan dem. 

das, n. till der, jfr detta. I. best. art. II. dem. 
pron. det, den. Statt dessen: i dess stalle, 
1 stallet, *>/ ist es: sa ar det, starb er? fy^ 
nicht J aber: dog ban? det gjorde ban vis- 
serligen icke, men, Jcranh ihn nicht, er ist 
ohne ~ ungliicklich: krank bonom ej, ban 
ar nog olycklig and§,, trotz dem ei. bei alle- 
dem: i trots daraf, unverschdmtes Weib <%/.' 
en sadan oforskamd kvinspersoni ich bin 
bei Kindern; ~ schreit und weint und lacht: 
jag bar barn omkring mig, som skrika, 
gr&ta och skratta, iron. ^ denkt was Scho- 
nesl sMant folk bar just uppbojda tanke- 
satt! III. r el. pron. som, bvilket, hvilken. 

dallsein, I. itr. s. 1. vara tiilstades, narva- 
rande, inne. 2. vara till, finnas, existera. 

II. -s, 0, n. tillvaro, existens. Der Kampf 
urns ^ kampen for tillvaron. -selbst, adv. 
sammastades, dar, darstades. -sig, a. dar- 
varande. -sitzen, itr. h. sitta (dar), forblif- 
va sittande. 

dafs, konj. att. Als 'v for att, a ufs er '\* f 6r- 
utom att, dafiir f\j emedan, [auf^ 'x; p& 

det att, I elliptiska, «kenbart oberoende sateer: ach, 

~ sie ewig griinen bliebel matte hon alltid 
gronska ei. o, att bon alltid gronskadel ^ 
mir das gerade passieren mufsl att ngt 
s&dant skulle handa migl *%* Sie es wissen: 
s4 mycket ni vet I /x* Sie auch gar nicht 
horen! att ni inte kan bora! ~ Gott sich 
erbarme! Gud sig forbarupel ~ du auch so 
dumm bist! att du skall vara bIl dum! 

Dasselblgkeit,/. enabanda. 

dastehen, itr. h. 1. sta (dar), t. ex. wie er da- 
steht! s§, ban star (dar)! 2. framst§,, vara; 
bafva det. 

Datlja, -as, -en, pi. 1. «e Datum. 2. uppgifter, 
sakforhallaDden. -leren, sv. I. tr. datera, 
skrifva datum ofver. II. itr. h. o. rjl. datera, 
fbrskrifva sig. -O, adv. Bis ~ tills dato, 
hittills. -tel, -n, f. dadel. -um, -wm[s], -a[s] 
el. -cw, n. datum, -umuhr, /. ur som visar 
dagarne i manaden. 

Daube, -w, f. dim. f, kim, tunnstaf, stafver. 

Dauer, 0, /. 1. fortvaro, best&nd. 2. l&ng tid, itr, lntr»0«illvt, rJi. rcflexiTt, $i. «!.»rki, sv. aragt, tr. ir«.nsUivt Terb, h. h^r Attfe«w*, «. bar »tim. till hjMpTerb Daaerapfei — 109 deohiffrieren langd. Auf die 'v* pd langden, etw. ist von 
langer ^ ngt racker lange. 3. varaktighet. 
Auf die f\* gearheitet: starkt gjord, von 'v 
sein : vara varaktig, stark, -apfei, m. vinter- 
apple. -birne, /. Tinterparon. -gewachs, n. 
hardig, perenn vaxt. -haft, a. varaktig, 
stark, -haftigkeit, /. varaktighet, styrka. 
-Saul, m. ih&llande sprangmarsch. -marsch, 
m. iMllande marscli. -n, sv. I. itr. h. 1. 
fortvara, aga best8,nd, bibehalla sig, halla 
sig. 2. racka. Ein f^des Andenhen: ett var- 
aktigt minne. 3. afr. opera, droja. II. tr. o. 
opera. Du dauerst mich ei. es dauert viich dei- 
ner: det gor mig ondt om dig; Mid. sich 
weder die Miihe noch das Geld ~ lassen: 
spara hvarken moda eller pengar, mich 
dauert das Geld nicht: jag ser ej sa noga 
pa pengarne. -obst, n. vinterfrukt. 

Oaum- se Daumen-. 

Oaumen, -, m. dim. f, tumme. -breit, a. turns- 
bred, -brelte, /. tumsbredd. -dick, a. tiims- 
tjock. -dreher, m. F smickrare. -eisen, n. 
tnmhuf. -los, a. utan tumme ei. tummar. 
-ping, 571. tumriug. -schUtzer, m. tumhuf. 

Daumiing, -e, m. 1. dim. tm Daumen. 2. tumme 
p& handske. 3. tummellten. 

Daunlle, -w, /. dim. -enbett, n. dunbadd, dun- 
tacke. -[en] haft, a. dunartad. -Icht, a. sval- 

lande Bom en dunb&dd. 
DaUS, -er t> !• «• tv§.a p& tamlag ooh tyska kort, 

as8 pi franska kort. II. m. F Ei, der /x// a tu- 
san! das ist ein Junge wie ein *v det ar tu- 
san till pojke, en rask pojke, sie war ge- 
putzt wie ein 'v hon var tusan sa grann. 
iJavon (afT. ■*-), adv. 1. daraf, darifran, bort. 
2. darom. '^ ist nicht die Rede: det bar 
aldrig varit tal darom, varit ifr&gasatt, 
nichts mehr *%* ei. still r^! nog darom 1 man 
spricht f^j, einen Weg anzulegen: man talar 
om att anlagga en vag. 3. borta, bort, sin 
kos, t. ex. sie sind {auf und^ f\* de aro sin 
kos. -bleiben, itr. s. ej rora darvid, afbalia 
sig darifran. -bringen, tr. fora med dari- 
fran. Nichts als das Lehen >^ endast radda 
lifvet. -gehen, itr. s. gk bort (darifran), lem- 
na det; rymma. -heben, rjf. begifva sig 
darifran, draga sig tillbaka. -helfen, itr. h. 
Jm *%» hjalpa ngn att komma darifran, att 
fly undan. -jagen, I. tr. kora bort. II. itr. s. 
spranga, ila bort tm hast ei. i ragn. -kommen, 
itr, s. komma los, darifrin, slippa undan. 
•!aufen, itr. s. springa sin kos, rymma. Jm 
^ springa ifr&n, ofvergifva ngn. -inachen, 
r/?. begifva sig astad, springa, schappa 
sin kos. -mUssen, itr. h. vara tvtingen att 
begifva sig &8tad, att aflagsna sig. -schie- 
fsen, itr. s. rusa, fara i vag, bort. -sprengen, 
itr. s. spranga bort. -thun, tr. aflagsna, taga 
bort (darifran). -traben, itr. s. trafva bort. 
-tragen, tr. bara bort. Schande 'w f& skam 
daraf, den Sieg 'v vinna seger. 'Wollen, itr. h. vilja komma darifrdn. -Ziehen, itr. s. dra- 
ga sin kos. 

dallvdr (ftfr. ■«-), adv. (dar)framfor, for, for det. 
Ein Schlofs *>./ legen: satta las for, sei ei. 
behiit^ uns Gott ~ / Gud bevare oss for ngt 
sidant! -wider (afv. - - -), ae^w. daremot. jft- 
dagegen. 

dazu (ftfv- - -), adv. 1. rum. dit, fram. 2. ijfte, mii. 
dartill, till det andamS,let, t. ex. er ist *v» 
abgerichtet: ban ar dresserad dartill, das 
Geld ist «v. da, dafs man es gebraucht: pen- 
garne aro till for att anvandas. 3. tiiifogande. 
dartill, dessutom, till pa kopet, ocksd. '^ 
legen, setzen, thun : bif oga, sein Teil i^ ge- 
ben: ha sitt ord med i laget. 4. aamtidighet. 
tillika. 6. sarskUda fall. ~ wird es nicht kom- 
men : bIl lingt kommer det ej att ga, wie 
homme ich *\jf hvad angir det mig? hvad 
har jag darmed att skaffa? ich kann nicht 
f\f kommen: jag kan ej f§. tid dartill ei. jag 
kan ej komma mig for, ich lache nur «%/ 
jag bara skrattar dardt, was sagst du fy^f 
hvad sager du darom? er war ganz still rst 
ban ahorde det under tystnad. -geh5rigj a. 
dithorande. -kommen, n, -kunft, 0, /. till- 
trade, ankomst, mellankomst, intraffande. 

dazuma!, adv. dS. for tiden. 

dazuthun, I. tr. lagga till. II. n. dtgorande. 

dazwischen, adv. daremellan, emellan, mel- 
lan dem ei. dessa. -kommen, itr. s. komma 
emellan, komma till, ofverraska. -kunft, 0, 
f. mellankomst. -reden, itr. h. Jm *\t falla 
ngn i talet. -schlagen, I. tr. sl§, midt i ho- 
gen, hugga in. II. rji. trada emellan. -stek- 
ken, itr. h. vara, sitta (dar)emellan, dar- 
ibland. -stehen, itr. h. 1. st4 midt emellan, 
ibland dem, i hogen. 2. vara emellan, st4 1 
vagen. -treten, I. itr. s. trada emellan; wid. 
formedla. II. n. mellankomst. 

Debattlle, -w, /. debatt, dryftning, ofverlagg- 
ning. Etw. zur />* bringen: bringa ngt un- 
der debatt. -leren, sv. tr. o. itr, h. {Uberl 
etw. f\t debattera, dryfta ngt. 

Debljet, -[5], -s ei. Debita, n. hand, debet, skuld. 
-ft, -s, 0, m. hand, afsattning, omsattning. 
-Iti'eren, sv. tr, hand. 1. afsatta, omsatta. 2. 
debitera, jn mit etw. : ngn for ngt. -ftmasse, 
/. konkursmassa. -itor, -s, 'dren^ m. galde- 
nar. -ut, -*, -5, m. o. n. debut. -Utant, -ew, 
m. -Utantin, -nen, f. debutant. -Utieren, sv. 
itr. h. debutera. 

decilent, a. anstandig, passande, blygsam. . 
-enz, 0,f. anstandighet, blygsamhet. 

Dechllanei, -en, f. domprosts ei. kontrakts- 
prosts a) bostad, b) ambete, c) forsamling, 
kontrakt. -ant, -en, m. 1. domprost. 2. kon- 
traktsprost. 

Dechend, Dechent, -e, n. Decher, -, m. 0. n. tio- 

tal, dacker, half t jog, l aht af hndar, 

dechiffrierllbdr, a. mojlig att dechiffrera, lasa, 
tyda. -en, sv. tr. dechiffrera, tyda. *w "■ ftfregieiade app«iag>«rd. * &kta amft. lakQar plur. "j" bar •mUod. F familjlrt, P Ifcgr* "prlik. X mindr* braklict. deoimal 110 DeUnqnentin decimllal, a. decimal, -ilwage,/. decimalv&g. 

-I'eren, sv. tr. decimera. -ierung, /. 
Deck, -e, n. 1. dack. 2. tak p& omnibu*. diiigens 

0. d, -bar, a. mojlig att betacka. -bett, n. 
(sang)tacke. -blatt,n. l.bot. skarmblad, blom- 
skarm. 2. ytterblad, tackblad p& cigarrer. -e, 
-n, y. 1. tacke, eangtacke ; betackning, slo- 
ja. Biid. unter der -x* der Freundschaft : un- 
der vanskapens tackmantel, sich nach der 
•X; strecken: ratta mun efter matsacken, 
mit jm unter einer t^* stecken, liegen, sein, 
spielen: spela under tacke med ngn. 2. mat- 
ta. 3. parm, band p& backer, parmar, omslag, 

portfoij att Iftgga tldningar o. d. 1. 4. inre tak, 

biid. die 'N/ des Himmels: himlahvalfvet. 6. 
mus. resonansbotten. -el, -, m. 1. lock. 2. P 
hatt, mossa. 3. parm, band, omslag. -elahn- 
lich, a. lockartad. -elband, -er f, n. garigjarn 
pa lock, -elbecher, m. bagare med lock pa. 
-eiglas, n. glaa med lock pa. -elkorb, m. korg 
med lock pS,. -ein, sv. I. tr. satta lock p&. 
II. itr. h. P lyfta pa batten ei. mossan, halsa. 
-en, sv. I. tr. 1. tacka, betacka, ofvertacka. 
2. ftfy. itr. h. {Den Tisch} f\j duka. 3. betac- 
ka, erbjuda betackning; betrygga, skaffia 
sakerhet for. II. rjl. betacka sig, betackas; 
betryggas. -enflechter, m. mattfiatare. -en- 
gemalde, n. takmalning. -enmaler, m. deko- 
rationsm41are. ■enschalung,/'. takpanelning. 
-feder, /. tackfjader. -teinwand, /. presen- 
ning. -mantel, m. tackmantel. -ung, /. be- 
t^ckande, betackning, skydd, eakerhet. 
Schack. einer (dat.) Figur die 'x* nehmen: blot- 
ta en pjes. -ungs!inie,y. mii. forsvarslinie. 

Delldikatlon, -en, y*. tillegnan, dedikatlon. -di- 
zieren, sv. tr. tillegna. -duktion, -en, f. be- 
vlsledning. -duzieren, sv. t". 1. harleda. 2. 
leda i bevis. -lekt, I. a. skadad, bristfallig, 
ofullstandig, defekt. II. m. brist. -%» der 
Kasse: kassabrist. -tension, -en^f. forsvar. 
-fensivallianz,/. -fensivbUndnil^js, n. forsvars- 
forbund, -fensive, -n, f. foisvarsstand, de- 
fensiv. Die ~ ergreifen : ga forsvarsvis till- 
vaga. -fensop, -s, Sren, m. forsvarare, for- 
svarsadvokat, defensor, -licit, -5, n. brist, 
deficit, -file (-e), -filee (utan akoent), -a, -s ei. 
-[c]n, n. 1. trang vag, halvag. 2. defilering. 
-filieren, sv. itr. h. o. s. defilera. -finierbar, 
a. mojlig att bestamma, att definiera. -fl- 
nieren, sv. tr. bestamma, angifva, definiera. 
-finitidn, -c», f. bestammaiide, fbrklaring, 
definition, -ffinitiv, a. afgoraade, slutlig, de- 
finitiv. 

Degen, -, m. 1. varja. 2. krijare, krigsbuss. 
-test, a. osarbar, h^rd, som hugg ej biter 
p§,. -fiache, /. en varjas fiansida. -knopf, m. 

1. varjknapp. 2. F krigsbussi. 
degradierlien, sv. tr. degradera^ nedflytta, ned- 

satta. -ung,/. 
dehnllbSir, a. tanjbar, tojbar. •'barkeit, f. tanj- 
barhet, tojbarhet. -en, sv. tr. uttanja, toja, draga ut, forlanga. Gedehnte Stimme: sla- 
pande rost, gedehnte Silbe: l&ng stafvelse. 
•ung,/. forlangning. 

Deich, -e, m. dam, fordamning, vail, bank. 
-beamte(r), m. uppsyningsman ofver dam- 
mar, tjansteman vid dambyggnad. -en, sv. 
tr, o. itr. h, uppfora, arbeta pa dammar. 
-graf, -grafe, -hauptmann, m. ofveruppsynings- 
man ofver dambyggnader -land, n. land 
skyddadt mot hafvei gnm dammar. 

Deichsel, -n,/. ti8tel(stang), vagnsst^ng. -arm, 
m. skakel. -gabei, /. gaffel(tistel), skaklar. 
-nagel, m. selsticka. -pferd, n. stanghast. 
-stange, /. tisteletang. -wagen, m. vagn med 
tistel. 

Deichilufep, n. med dam(mar) forsedd strand. 
-weg, m. vag utmed ei. pa en dam. 

dein, I. gammai gen. af du. II. poss. pron. din, 
ditt. Die rsj[ig]en: de dina, din familj, das 
Mein und 's* mitt och ditt, ewig der (die) 
^[ig]e : din in i doden. -erseits, adv. a din 
eida. -esgteichen, I. a. ©. oboji. subst. din 
(jam)llke, iik dig. II. pi. dina likar, sadana 
Bom du. -etlialben, -etwegen, um -etwillen, 
adv. for din skull, -ige ce dein II. -ing, -ung, 
-en, /. sja. branning. 

Dejeunllep, -s, n. frukoat. -leren, sv. itr. h. spi- 
sa frukost. 

Dekllade, -n, /. tiotal, dekad. -an, -e, m. 1. 
dekanus. 2. = Dechant. -anat, -e, n. -ansi, 
-en, /. 1. dekanat. 2. == Dechanei. 

Deklamilatldn, -en, /. deklamation, upplas- 
ning. -ator, -$, -oren, m. deklamator, upp- 
lasare. -atdrisch, a. deklamatoriskj hog- 
trafvande, tillgjord. -leren, sv. tr. o. itr. h. 
deklamera, upplasa, framaiiga, 

Dekiarliatlon, -en, f. forklaring; uppgift, for- 

teckning, I sht p& varor, som skola fdrtullas. -leren, 

sv. tr. lemna forteckning, uppgift p§., for- 
klara. 

DekUnliatidn, -en, f. deklination, a) gram, boj- 
nlng, b) fy«. afvikelse. -ierbap, a. gram, boj- 
lig. "i'eren, sv. tr. gram, dekllnera, boja. 

Oekokt, -e, n. dekokt, afkok. 

Dekorilation, -en, /, i aht teat, dekoration, deko- 
rering. -ativ, a. dekorativ. -i'eren, sv. tr. de- 
korera. -ierung,/. 

Dekorum, -[«], 0, n. anstandighet, det pa»- 
sande. 

Dekret, -«, n. forordning, pi,bud, dekret. -it- 
ren, sv. tr. forordna, pabj^da, dekretera. 

delegierllen, sv. tr. befullmak|iga, afsanda som 
ombud. -te(r), (adj. bojn.) \m. ombud, fuli- 
maktig. / 

delektieren, 5t?.ir. roa, vedeilsvicka, undfagna. 

Dellliberation, -en, /. ofverlaggning, radplag- 
ning. -ikat, a. delikat, a): valsmakande, lac- 
ker, b) omtalig, grannla^a, kinkig. -ikates- 
se, -n, /. 1. delikatess, l^ckerhet. 2. grann- 
lagenhet, finkanslighet. \ -ikt, -e, n. f orbry- 
telse, brott. -inquent, -en, bi. -inquentm, -nen, itr. intr&D«lU»t, rJL. •-•«•«!»<.. *t. ct«rlr&. *f5. ■▼a«t, tr. tran»U!rt vfrh. h. h«r fc«ft«n. $.,h»r ••<« tlH lUMp'"*** Delirium — Ill denn /. delinkvent, forbrytare, forbryterska. -irl- 
um, -um[s]y -e», n. (fylleri)galeri8kap, van- 
vett. -phin, -«, m. delfin. -ta, -[s], -a .i. -en, 
n. (flod)delta. 

Demagog, -ew, m. folkledare, -forledare, de- 
magog, -enumtriebe, pL folkforledande, de- 
magoglska anslag, ranker, -"'e, •[e]n,/. folk- 
uppvigling. -isch, a. folkforledande, dema- 
gogiflk. 

Oemant(en) ae Diamant{en), 

demaskieren, sv. tr. o. rji. demaskera (sig), af- 
taga masken (af). 

OementHi (arv. --'-), -[5], -5, n. dementi, -leren, 
sv, tr. dementera. 

demllgemafs, adv. 1 enlighet, i ofverensstam- 
melse darmed. -nach (arv, --), adv, 1. = dem- 
gemdfs. 2. foljaktligen, ailtsa. -nachst (arv. 
^-), adv. 1. darnast, strax darefter, sedan. 
2. mycket snart, snart, strax. -nachstig (afv. 
^--), adv. darnast kommande, narmast. 

demoiibllisieren, sv. tr. o. itr. h. afviipna. -bili- 
sierung, /. -krat, -cw, m. van af folkvalde, 
demokrat. -kratj'e, -\_e]n, f. folkvalde, de- 
mokrati. -kratisch, a. demokratisk, folk- 
vanlig. -Iieren, bv. tr. sondersla, forstora. 
-Iierung, f. 

Demonstrljatidn, -en, f. 1. bevis, bevisforing, 
forkJaring. 2. offentUg meningsyttring, de- 
monstration, -leren, sv. tr. bevisa, leda 1 
bevifi, adagalagga, forklara. 

Demoralisllation, -ew, /. sedefordarf, demora- 
lisation. ''\&r%n^ sv. tr. verka sedefordarf- 
vande p&, demoralisera; gora modfald. 

dgmunllerachtet, -geachtet, adv. det oaktadt, 
Icke dess mindre, likval. 

Demulfh], 0, y*. odmjukhet, saktmod. 

demQt[hjig, a. odmjiik. -en, sv. 1. tr. gora 6d- 
mjuk, forodmjuka. II. r^. odmjuka sig. 
-keit = Demut. -|jng,y. forodmjukande, for- 
odmjnkelse. 

Demutfhjilsinn, m. « Demut. -voll, a. odmjuk. 

demzufolge == demnach. 

Denar, -e, m. denar. 

dengeJn, sv. tr. I. danga, hamra, &IL 2. gnm 

hamrande hvassa. 

Denkllart, /. tankesatt. -bar, a. tankbar. In 
der /x* sorgfdltigsten Weise: sa omsorgs- 
follt som mojligt. -barkelt,/. tankbarhet. 
-blatt, n. minnesblad. -buch, n. minnesbok, 
album, -en, oreg. sv. 1. itr. h. 1. utan bestam- 
ning. a) tanka, b) formoda, t. ex. Sie reisen 
morgen^ denke ich? c) tanka tillbaka, min- 
nas, t. ex. so lange ich '%* kann: sa langt jag 
minnes tillbaka, d) finna for godt, t. ex. ma- 
Chen Sie es, wie Sie rw, e) lamwrn* fan. Der 
Mensch denkt, Gott lenkt: manniskan sp&r 
och Gud rar, gedacht, gethan: sagdt och 
gjordt, ich ddchte gar! a visst icke 1 s&dana 
diimheter! 2. med adv. tanka. Hoch hinaus 'x^ 
hafva hogtflygande planer, tao 'x* Sie hint 
hvad tanker ni p4? jfsr 3. 3. med prep. An jn -x* tank a p& ngn, er soil daran 'x* ban skall 
minnas det, denk* nicht dran! visst ickel 
tro icke det! woran 'x/ Sie? hvad tanker 
ni pa? denk* an mich, es wird einmal die 
Zeit kommen: sanna mina ord, den tid skall 
komma; auf etw. (ack.) 'x* tanka pa ngt, 
hafva ngt i sinnet, t. ex. au/ Mittel ^ tanka 
pa medel, auf Boses *>.> hafva ondt i sinnet; 
fiir Jn 'x/ tanka for ngn; F Jeder denkt in 
seinen Sack: hvar och en ar si-g sjalf nar- 
mast; liber etw. (ack.) 'x* tanka ofver, be- 
grunda ngt. II. tr. 1. tanka. Sich (dat.) nichts 
Boses el. Arges bei etw. «x/ ej misstanka ngt 
vid ngt el. ej mena ngt ilia med ngt. 2. ut- 
tanka, t. ex. ich hatte mir das so schon ge- 
dacht: jag hade tankt ut det s4 bra. 3. tan- 
ka, amna. Arges, Boses 'x» hafva ondt i sin- 
net. 4. forestaila sig, forsta. Ich kann mir's 
schon 'x* jag forstar det mycket val. 5. tro, 
t. ex. wer hdtte das gedachtf hvem skulle 
kunnat tro ngt sadant? DachV ich [mirys 
doch! jag trodde det val! sade jag det ej! 
ich ddchte, wir setzten unsere Reise fort: 
jag tror, mig synes det vara bast, att vi 
fortsatta var resa, von jm etw. /x* tro ngt om 
ngn. 6. hoppas, t. ex. ich denke meinen Pro- 
zefs zu gewinnen. 7. minnas, ih&gkomma. 
Wart\ ich denk' es dlr ! jag skall nog kom- 
ma ihag dig! 8. vanta, forutse. Das habe 
ich mir gedacht: det har jag just vantat. 

9. mena, t. ex. was denkst du unter diesen 
Worten? hvad menar du med dessa ord? 

10. Die gedachte Person: denna, namda, 
omformalda person. III. rf. 1. Sich an Js 
Stelle /x* tanka, forsatta sig i ngns stalle. 
2. opers. es Idfst sich <x» det ar tankbart, 
tnancherlei Idfst sich bei diesen Worten ^x* 
dessa ord gifva en mycket att tanka p& ei. 
kunna tydas pa manga satt. -er, -, m. tan- 
kare. -fahig, a. i stand att tanka. -fahigkeit, 
f. tankeformaga. -freiheit, f. tankefrihet. 
-kraft, /. tankeformaga. -mal, -er f ei. -e, n. 
minnesmarke, minnesvard, monument, -mlin- 
Z8,/. minnespenning, medalj. -rede,y. §,min- 
nelsetal, areminne. -saule,y*. minnesvard. 
•SChrift, /. minnesskrift. -spruch, m. tanke- 
sprak. -stein, m. minnesvard, minnesstod 
af Bten. -stoff, wi, amne for tankeofning, -Ubung, 
/. tankeofning. -ungs- = Denk-, -vermogen, 
n. tankeformaga. -vers, m. minnesvers. -wei- 
98 =» Denkart. -wurdig, a. minnesvard, vard 
eftertanke, marklig. -wUrdlgkeit, /. 1. min- 
nesvardhet, markvardighet. 2. minnesvard, 
marklig tilldragelse. -zeichen, n. minnes- 
tecken, minnesmarke, minne. -zeit,/. miirk- 
lig tid. -zettel, m. 1. minnesanteckning, 
promemoria. 2. minnesbeta. 

denn, konj. 1. ty. 2. % an, t. ex. hein anderer 
'x* ich, mehr <x/ einmal. Ehe f\* ich sterbe: 
innan, forr an jag dor. 3. obetonadt. d&. 80 
mag es «x/ dabei bleiben: det f^r val bli s& 'X/ = foreg&eurip uppsiagaord. * &kta tnu. saknar plur. f har omljud. F familjftrt, P itjre iprik. ^ mindr<i brukligt dennooh ~ 112 — Detaohierung dk, lS,t gS,, auf ~ / viilan dal 4. om ej, t. ex. 

toir lassen dich nicht, du singst uns '%» ein 

Lied: vi slappa dig icke, om du ej sjunger 

en visa for osa. 
dennoch, konj. dock, likval, i alia fall. 
Dentist, -en, m. tandlakare, dentist. 
Denunzjliant, -ew, m. angifvare. -iation, -en,f. 

angifvelse. -I'eren, sif. tr. angifva, anklaga. 
Departement, -5, n. departement. 
depensieren, sv. tr. kosta ut, gora utgifter. 
Depesche, -w, /. 1. depesch, ilbref. 2. {Tele- 

graphiscJie] ^ telegram, -nweg, m. Im 've.* 

gnm depescli(er). 
deponierilen, sv. tr. I. lemna, nedlagga i for- 

var, deponera. 2. vittna inf»r domstoi. -ung, /. 
Deportllation, -en, f. deportation, -leren, sv. tr. 

deportera. -ierte(r), (adj. bojn.) m. forvisnings- 

fl,nge. -lerung, /. deportation. 
Depositen!!ge!d, n. depositionsmedel. -schein, 

m. depositionsbevis. 
Deilpot, -«, n. nederlag, nederlagsort, forva- 

ringsstalle, depot, -prim^eren, 51;. fr. ned- 

trycka, nedsatta; nedsla. 
Deputllat, -e, n. inkomster in natura j&mte lonen. 

-ation, -en^f, deputation, -leren, sv. tr. for- 

lana fullmakt, afsanda ss. ombud. -i'erte(r), 

(adj. bojn.) m. fullmaktig, ombud, deputerad. 
dBr, m. die, f. das, n. I. lest. art. den det, 

-(e)n -(e)t. II. dem. pron. 1. den det, den- 

ne denna detta. 2. upprepande af fOreg. Bubst. 

Hier ist meine Stube und dort ist die meines 
Bruders: bar ar mitt rum och dar ar min 
brors, der Brief an dich ist ausfuhrlicher 
ah der an mich: brefvet till dig ar utfor- 
ligare an brefvet till mig. III. rel. pron. 
som, hvilken hvilket. Ich, der ich es weifs : 
jag, som vet det, Vater unser, der du bist: 
fader v&r, som ar. 

dSrart, adv. s&, pS, sS, satt, till den grad. -Ig, 
a. s§,dan, s4 beskaffad. 

derb, a. 1. h§,rd, fast, t. ex. ~e* Eolz. 2. kraf- 
tig, dugtig, rattfram, bister, Strang. Er 
geht ^ darauf los: ban gar rakt pa saken. 
3. grof, grofkornig, ra, plump, -heit, /. 1. 
hirdhet, fasthet. 2. kraft, dugtighet, ratt- 
framhet. 3. grof(kornig)het, r&het. 

dereinst, -ens, -mal, adv. en ging, en dag. -Ig, 
a. tillkommande, framtida. 

derentllhalben, -wegen, um -wiiien, adv. for 
hvars (rem.) ei. hvilkas skull. 

dirllgestalt(ig) = derart{ig). -gieichen (afv. -f--), 
obaji. a. 1. dylik, s&dan. Und ~ mehr: med 
mera (dylikt). 2. rei. hvars ei. hvilkas like, 
t. ex. Dinge, 'v ich nimmer sah: saker, hvil- 
kas like jag aldrig sett ei. som jag aldrig 
sett maken till. -halb[en], % = deshalb. 

Derivllation, 'en,f, harledning. -ativum, -wm[«], 
-a el. -e[«], n. gram, harledt ord. -leren, sv, 
tr. harleda. 

derj6nige, m. diejSnige, /. dasjSnIge, n. dem. 
pron. den detj wv. — der IJj 2, derillei, ©beji. a. dylik, sadan. •mai8inst(ig) « 
dereinst{ig). -maSen, adv. 1. nu, for narva- 
rande. 2. d^. -malig, a. narvarande, forhan- 
denvarande. -mafsen, adv. p^ sd satt, 1 b&- 

dan grad. -0, fSr&ldr. tilltalsord till hOgtst&ende per 
•oner: eder(8). 

d6rselb[ig]e, m. dieselb[lg]e, /. dasselb[ig]e, 

n. dem. pron. (den)8amme (den)samma (det-) 

s'amma. 
dgpllwggen, % == deswegen. -weil, -weile[n] =■ 

dieweil. 
Derwisch, -e, m. derviscli. 
derzeit, dgrzeitig = dermalen, dermalig. 
desljarmieren, sv. tr. afvapna. -avoureren, sv. 

tr. forneka, ej vidkannas. -cendent, -en, m. 

afkomling, attling. -cendenz, O^f. harkomst. 
Desem, -e, -er, -, m. besman. -ern, sv. tr. vaga 

pa besman. 
Desertileur, -e ei. -s, m. ofverlopare, desertor. 

■leren, sv. itr. s. rymma, desertera. -ion, -e», 

f. rymning, desertering. 
deslifaHs, adv. 1. i sd fall, om s& sker. 2. med 

hansyn dartill. 3. fordensknll. -fallsig (afv. 

---), a. i &k fall intraffande, eventuell. 

-gieichen (&fr. ■^--), I. = dergleichen. II. adv. 

desslikes, likasa. -halb, adv. darfor, for- 

denekull. 
designieren, sv. tr. utmarka, beteckna, bestam- 

ma. 
Desinfljeiition, -en, f. rening fr&n smittamneh, 

desirifektion. -izieren, sv. tr. rena fran 

smittamnen, desinficiera. -Szi'erungjy*. 
Desorganisl!ati6n,-ew,/. uppl6sning(8till8tand), 

oordning. -leren, sv. tr, upplosa, bringa 1 

oordning. -lerung,/. 
d8sp!!el<tierlich, a. foraktfull, vanvordig. -erat, 

a. fortviflad, desperat. -6t, -en, m. despot. 

-otie, -[e]», /. despotiskt (styrel8e)satt. 

-otisch, a. despotisk. -oti'smus, -, 0, m. de- 
spotism. 
dess- ae des-. -elbigengfeichen, adv. Iikas4. -ent- 

se des-. -eniingeachtet, adv. det oaktadt, i 

trots daraf. 
Dessert, -s ei. -e, n. desert, efterratt. 
Destililiateur, -e ei. -«, m. = Destillierer. -ation, 

-en, f. 1. destillering. 2. branvinsbranning. 

-lerbar, a. som kan destilleras. -leren, sv. 

tr. 0. itr. h. 1. destillera. 2. branna branvin. 

-lerer, -, m. 1. destillator. 2. branvinsbran- 

nare. -lerung, /. =» Destination. 
desto, adv. 1. dess, t. ex. /e mehr, /x* besser: 

ju mera, dess battre, nichts *>»> weniger : 

icke dess mindre. 2. sa mycket, t. ex. ~ 

besser! sa mycket battre. 
Destruittllion, -en, f. forstoring, forstorelse. 

-IV, a. forstorande. 
desilungeachtet se dessenungeachtet. -wegen, um 

-wiiien = deshalb, 

Detachllement, -S, n, mll. fr&n hufyudstjrkan afsOndrad 

truppafdelning. -leren, sv, tr. mii. frin hufyud- 

■tyrkan afsanda en trnppafdelning. -lerung, f. rjl. r*fl*'»Wt. St. Btarlrt. SV. gTagt, tr. traniitivt Terb. h. bat %abm\, S. bar ■trtn till hj&lpTerb Detail dlok Detail, -», ». detalj, eiiskildhet. -Handel, m. 
minutliandel. -handler, to. minuthandlare, 
-forsaljare, -Iwren, sv. tr. o. itr. h, I. orn- 
standligt beskrifva, genomga. 2. salja i 
minnt. -list, -efi, -verkaufer ^ Detailhdndler. 

determlnferen, sv, tr. begranea, bestamma. 

(l8uclit(e) = dunkt(e) %t dunken, 

Oeut, -e, m. deut (hoimndskt slciljemynt). Nicht 

einen *%/ icke ett ruRdstycke, icke ett grand. 
-elel, -ewj /. spetefmidig, hardragen tyd- 
ning, h&rklyfveri, ordrytteri, -ein, sv. tr. o, 
itr, h. tyda spets fundi gt, rida p& ord, for- 
tyda. -en, sv. I. itr. h, 1. peka, visa, 2. Auf 
etw. (aek.) ~ tyda pa, antyda, vara forebud 
for ngt. II. tr. 1. tyda, forklara, nttyda. 
Etw. tie/ ~ uttyda ngt pa ett dJnpsiiiDigt 
satt. 2. tyda, -atlagga, t. ex. alles zum besten, 
au/s heste: allt till det basta. 3. Etio. auf 
jn ^ tillampa ngt p& ngn. Ill, rfl. 1. visa 
sig, blifva synlig. 2. Etw. deutet sich leicht: 
ngt ar latt att tyda. -er, -, to. 1. -attydare, 
tolk. 2. pekpinne. -Hch, a. tydlig. -lichkeit, 
/. tydlighet. 

CleUtSCh, I. a. tysk. 11. n. obSjl. atom l stSllo. orue- 
delbsrt cfter best, art., fSregHngen af en prep., tyska 

(spraket), t. ex. das ^ der heutigen Z&it : 
nutidens tyska, im heutigen <^ i nutidens 
tyska, mea: im <-wew; 1 tyskan; aus gutem 
Framosisck in schlechtes 'v. ilhersetzeni of- 
versatta fran god franska till d^lig tyska, 
men: aus dem Franzosischen ins ^s^e: fr&n 
franekan till tyskan. Er spricht gut -%; ban 
talar tyska bra, auf 'v p;| tyska. -hell, /. 
egenskapen att vara tysk, tyskt satt, tyskt 
skaplynne, tysk egendomlighet. -land, -5, 
0, n. Tyskland. -t[h]um, n. tysk nationali- 
tet, tyskt vasen. -t[hjume!8i, -en,/, tyske- 
ri. -t[hjlimeln, sv. itr. h. bara sitt tyska satt 
till torgs, aflas eftei tysk egendomlighet. 
-t[hjUmler, -, m. tyskvurm. -t[hjumlich, a. 
Bom bar tysk karaktar. 

Oeutung, /. tydning, uttydning, tolkning. 

Oevjse, -«, y. valsprak, devis. 

Dezember, -, m. december. 

dgi. fdrkortn. =» devgleicken. 

d. h. ferkortn. = dos heifst : det vill saga (d.v. s). 

d. I. forkortn. = dfis ist: det ar (d. a.), det vill 
sjiga (d. V. a.). 

diabdiisch, a. djiifvnlsk. 

DIac- te Diak". 

Diadem, -«, n. diadem. 

Diagonals, -n, y. m&t. diagonal. 

Diakon, -s ei, -en, -en., m. %«, Diakonus. -St, -«, re. 
en diakons ambete. komministratur. -issfi, 
-w, -I'ssin, -nen^J. diakonis^. 

Oiakonus, -, -dwew, m. diakon, komminister. 

lllakritisch, a. diakritisk, utmarkande. 

Diaiekt, -e, m, dialekt, miinart, landsmal, folk- 
mal. -Ik, -en, /. dialektik, logisk skarpa. 
-Iker, -, m. dialektiker. -Isch, a. dialektisk, 
a) dialekt-, landsm&ls-, b) loglak, fintlig. Dialog, -e, m, samtal, dialot^. -isch, a. dialo- 
giak, i form af samtal. -Isisren, sv. tr. fram- 
stalla i form af samtal. 

Diamant, -e[w], m. diamant. -en, a. af dia- 
mant, diamant-. 've Hocfizeit: diamantbrol- 
lop. -staub, r/i. diamantpulver. 

Diameter, -, m. mat. diameter. 

diamjietral, -etrallsch, -etrlsch, a. diametral. 

Diarium,-w7?i[.?],"C?i, n.dagbok; diarium, kladd. 

Diarrhde, -n,/, diarr^, utsot. 

Diat, I. -en, /. 1. 0, diet. 2. piur. dagtrakta- 
mente, dagafloning. 11. adv. r^ leben: iakt- 
taga, halia diet, -ar, -e, -arlus, -m«, -i ei. -e«, 
m. extraordinarie (tjansteman). -etisch, a. 
dietetisk, diet-, hjilso-. 

dicht, a. tat, om kiwer: 'v. aniiegen: sitta &t, 
~ bet, <sj an: tatt Invid, <^ hinter: tatt ef- 
ter, 'X* hinter jm her sein: vara i halarne 
p& ngn. ''^r%, f. diktart. -behaart, a. tat- 
harig. -belaubt, a. Ibfrik, himmig. -bewach- 
sen, a. tiitt bevuxen. -e, -w, /. tathet, 
fasthet. -en, sv. a) tr. gora tat, tata, dikta, 
drifva. b) tr. o. itr. h. 1. rikta tankarne (p&), 
tanka (pa). Sein ganzes /^ und Trachten: 
all bans diktan och traktan. 2, forfatta, 
dikta. 3. nttanka, uppdikta, hitta pa. -er, 
-, m. skald, poet, forfattare. -erart, /. 1. 
art skalder, 2. Nach 'v efter ekaldernas 
satt. -erflu0,m. poetisk flygt. -ergabe,y. skal- 
degafva. -erin, -nen,/. forfattarinna. -erlsch, 
a. poetisk. -erling, -e, m. F rimmare, dus- 
sinpoet. -erschwung, m. poetisk lyftning. 
-erwerk, n, skaldeverk, skaldestycke, poe- 
tiskt alster. -gedrangt, a. tat, samman- 
trangd, hoppackad. -geschiSrt, a. i tata ska- 
ror. -geschlossen, a. fast, hdrdt samman- 
sluten. ~lieit,-igkeit,/. tathet, fasthet. -kunst, 
y. skaldekonst. -laubig, a. lummig. -ung, /. 
1. diktande, diktning; dikt, 2. uppfinning, 
p&hitt, logn. -ungsart,/. diktart. -ungsgabe, 
J", skaideg&fva. 

dick, a. 1. tjock. F -\^er: tjocking, parvel, 
f%te Milch: snr mjolk, film] oik, '^e Luft: 
tung, tryckande luft, durch 'x* und diinn : 
gnra skog och mark, trask och sn&r, biid. 
mit jm durch !>-> und dilnn gehen: folja ngn i 
alia vader, i sorg och gladje, •=■ sich ^ es- 
sen: ata sig of verm att, bUd. etw. «w ha ben: 
vara trott p4, hafva fatt nog af ngt, ~« 
Freunde : s^ta vanner, das Griechische sitzt 
bet ihm nicht so '%- ban ar just ej s& slangd i 
grekiekan, 'v thunei.sich *%* machen mit etw.: 
brosta eig med ngt, er hat es *>* hinter den 
Ohren: han har en raf bakom orat, er hat 
tin fy^es Fell ei. eine 'v-e Haut: han bar en 
bred rygg, han t&l hvad han fS,r, einen ~cw 
Kopf haben: vara tjockhufvad, tjurhufvad, 
ordspr. das 's^ste Ende kommt nach: andan 
kroner verket ei. det kommer surt efter. 2. 
svnllen, uppsvald, t. ex. ein ^es Gesicht ha- 
ben: vara svullen I ansigtet, 'v* •!. «w^e- tkta smi. «alfnar plur. f bar omljud. F r»miljftrt, P iftcre «prl.| % ir«n<lre broirllft. 
dbok. •%* ==■ fttreg&fude uppslagsord. 

9— 195271. Tysk Mvnsk ek diokbaokig weinte Augen: forgr&tna ogon. -backig, a, 
med tjocka kinder, -b^ndig, a. ombttcker: om- 
fangsrik, diger. -bauch, m. F istermage. 
'bauchig, a. stormagad. -bein, n. 1. tjock- 
ben, vad. 2. tjockbent person, -beinig, a. 
tjockbent. -belaubt, a. lummig. -bewachsen, 
a. tatt bevuxen. -blatterig, a. tjockbladig. 
-darm, m. stortarm. -e, -n, f, 1. tjockhet, 
tjocklek. 2. fetma. 3. svnllnad. -lellig, a. 
8om bar tjock pals, wid. okanslig. •fleischig, 
a. kottig, hnllig. -flUssig, a. tjock (om vat- 
akor), eimmig. -hauler, m. sooi. tjockhudadt 
daggdjur. -hautig, a, 1. moi. tjockhudad. 2. =- 
dickfellig, -Scht, -e, n. tat skog, snar. -kopf, 
m. tjock-, dum-, tjurhufvud. -kopflg, a. 
tjockhufvadi dum; tjurhufvad. -leibig, a. 
stormagad, om taker: bugtig, biikig, iitsvangd. 
-leibigkeit, /. ator mage, godt hull, fetma. 
-milch,/. 8ur mj51k, filmjolk. -nasig, a. som 
liar tjock nasa ei. nos; F wid. hogfardig. 
-thuer, m. F ekraflare, storskrytare. -thuerei, 
/. -thun, n. F skryt, skrafvel. -thuerisch, a. 
F skrytsam, skraflande. -wol!ig,a. tjockullig. 
Diet- se Dikt'. 

didaktisch, a. undervisande, didaktisk. 
dideldum, -del, itj. agf. trallerallera. 
DIeb, -e, m. tjuf. -erel, -en,/, tjufveri. 
0ieb[e]s!lband8, /. tjufband. -finger, m. r^ ha- 
hen: hafva langa fingrar. -gtiick, n. ofor- 
tjant, oforskyld lycka, bondtur. -griff, m. 
tjufknep, -hehler, m. tjufgommare. -heifer, 
m. medbrottsling vid stold. -schlUssei, m. 
tjufnyckel, dyrk. -sicher, a. dyrkfri. -sInn, 
m, tjufanlag. 
di^bliisch, a. 1. tjufaktig. 2. forstulen. -stahl, 

-e t, m. stold, tjufnad. 
DIellie, -w, /. 1. brade, planka. 2. tilja; golf. 
3. forstuga. -en, sv. tr. golflagga; brad- 
fodra, panela. -er, -, m. golflaggare, brad- 
fodrare. -ung,/. golflaggning, golf. 
Oieine, -n, /. -n, -, m. sS-te, v&lm, rok, skyl, 

stack. 
dienen, sv. itr, h. 1. tjana. Den Lilsten '\* let- 
' va lattsinnigt. 2. stS,, vara till tjanst. [Ih- 
nen] zu '>- till er tjanst, ist Ihnen damit 
gedient, wenn: ar ni hjalpt med att,ym auf 
etw. (ack.) ~ gifva ngn besked, svar om ngt. 
3. Zu el. als etw. ^ gora tjanst som, tjana, 
gagna, vara bestamd till ngt. Hand. Gegen- 
wdrtiges dient Ihnen mitzuteilen, da/s: har- 
med ha vi aran underratta er om, att. 4. 
vara soldat, exercera bevaring. Er dient 
bei der ArtiUerie: ban ar vid, bar gS-tt in 
vid artilleriet. 
Diener, -, m. 1. tjanare. f^ der Gotzen: af- 
gudadyrkare, gegen jn den gehorsamen ^^^ 
machen: kroka rygg for ngn. iron, afbajande: 
gehorsamer *%*/ (od)mjukaste tjanare! Stum- 
me fst smabord ait ataua ifr&n dg pA. 2. bug- 
ning, bockning. Jm einen rKt machen : boc- 
ka sig for ngn. -el, -en,/. 1. tjansteperso- 114 -™~ dienstunttichtig nal. 2. tjanetaktighet, kryperi. -haft, a. 
tjanstaktig, krypande. -In, -nen, f. tjana- 
rinna. -isch, -lich =« dienerha/t. -n, sv. itr. 
h. buga, bocka sig. -schaft, /. tjanstefolk, 
tjanstepersonal. -tracht, /. livr^. 
dienlich, a. tjanlig, lamplig. -keit, /. tjanlig- 

het, lamplighet. 
Dienst, -e, m. 1. tjanst. Jm einen »%/ leisten ei. 
erweisen: gora ngn en tjanst, was steht 
Ihnen zu ^enf hvad befaller ni? hvad be- 
hagas? 2. tjanstgoring, tjansteutofning. 
Biid. jm auf den »^ passen: ha ett vaksamt 
oga pa ngn. 3. tjanst, plats, anstallning. 
Jm den ~ [auf]kundigen: nppsaga, afske- 
da ngn, jn in 'v/ nehmen: taga ngn i sin 
tjanst. 4. dyrkan, kult. Dem ~e des Bauchs 
frohnen: fr&ssa, hafva magen till sin gud. 
Oienslltag, -e, m. tisdag. Des i^s: om tisda- 

garne. -tagig, a. tisdags-. 
DIenstilangelegenheit, /. tjanstearende. -aniritt, 
m. ett ambetes tilltradande. -anweisung, / 
tjansteinstrnktion. -anzug, m. ambetsdragt. 
-auszeichnung, /. utmarkelse for duglighet 
i tjansten. -bar, a. 1. tjanstpligtig, tjanst- 
skyldig. ~ machen : underkasta, kufva. 2. 
tjanande, underddnig. -barkei!,/. 1. tjanst- 
skyldighet. 2. servitut. -befllssen, a. nitisk 
1 sintjanit. -befllssenheit,/. tjanstenit. -bereit, 
a. tjanstaktig. -bereitheit,/. tjanstaktighet. 
-bote, m. tjanare, piur. tjanstefolk. -bQch, n, 
betygsbok mr tjanare o. ges&ller. -cld, m. am- 
betsed. -eifer, m. 1. tjanstenit. 2. tjanstak- 
tighet. -elf rig, a. 1. nitisk. 2. tjanstaktig. 
-erfahren, a. erfaren i tjansten. -ergeben, a. 
tjanstfardig, tjanstvillig. -fach, n. afdel- 
ning fnom ett ftmbetsverk. -fahig, a. tjanstdug- 
lig. -fShigkelt, /. tjanstduglighet, -fertig, a. 
tjanstfardig. -fertigkeit, /. tjanstfardighet. 
-freimarke, /. tjanstefrimarke. -gefalUg, a. 
tjanstvillig. -gefalligkeit, /. tjanstvillighet. 
-gehorsam, m. lydnad mot forman, subor- 
dination, -habend, «. tjanstgorande. -herr, 
m. husbonde. -herrschaft, /. husbondfolk. 
-knecht, m. drang. -leistung, /. tjanst, ar- 
bete. -leute, pi. tjanstefolk. -lich, a. tjan- 
8t(e)-, ambets-. -lokal, n. tjanstelokal, by- 
iL -los, a. utan tjanst. -madchen, ». tjanst- 
flicka. -magd, /. piga. -mann, -[«].-?, m. a) 
piar. -en^ vasall, b) pi«r. Dienstieute, tjanare, 
c) piur. -er t, stadsbud. -mafsjg, a. fordrad 
af tjansten, reglementarisk, foreskrlfven. 
-ordnung,/. reglemente. -pflicht,/ 1. tjanst- 
pligt. 2. varnepligt. Allgemeine ^s* allman 
varnepligt. -pflichtig, a. 1. tjanstpligtig. 2. 
varnepligtig. -relse, /. tjansteresa. -sache, 
/ tjanstearende. -scheu, a. radd for att 
tjanstgora. -taugUchCkeit) = Dienstfdhig- 
(keit). -thuend, a. tjanstgorande. -tracht,/ am- 
betsdragt, uniform. -tUchtig(keJt) = Dienst- 
/dhig(keit). -unbrauchbar, -unfahig, -untaug- 
lich, -untUchtig, a. oformogen, nr stand att asti»t, rji, reflexirt. St. itarkt, SV. ivaRt, tr. transitirt Terb. h. bar hahen, S. bar tein till hjalpveirk- Dienstunbrauohbarkeit tjaiiBtgora. -unbrauchbarkeit, -unfahigkeit, -un- 
taufllichkelt, -untUchtlgkeit, /. odiiglighet 1 
tjausten. -verpfllchtung,/. mii. kapitulation, 
varfning. -vorschrlft,/. reglemente. -wTdrig, 
a. stridande mot reglementet. -wlHig, a. 
tjanstvillig. -wllllgkeit, /. tjanstvillighet. 
-wohnung, /. boetalle. -zeit, /. tjanstetid, 
tjanstgoringstid. -zeugni[f]s, n. tjanstgo- 
ringsbetyg. -zulage,/. lonetillagg. 
dsesOer, m, -e, /. -[es], n. dem. pron. denne 
denna detfca. Uber ei. ohne dies: dessiitom, 
vor diesem: fore detta, forr, nach diesem: 
hadanefter, dieser ...j'ener: den senare ... 
den forre, dieser und jener: en och annan, 
man, folket. -erhalb = deshalb. -erseits, -er- 
warts, adv, pa denna sida, kt detta h&ll. 
-erwegen « deswegen. -falls, adv, 1 detta fall. 
-Jahrig, a. fran i &r, Ars-. -mal, adv. denna 
gang. -maHg, a. denna g&ng intraffande, 
denne. -seit - diesseits. -seltig, a. 1. belagen 
p& denna sida, denne, t. ex. das fs^e Ufer: 
denna strand, die *x,en Ilduser: hnsen pa 
denna sida. 2. tillhorande detta ei. vart 
parti, land; v&r. -selts, I. atlv. pd denna 
sida; arv. harnere p4 jorden, pa denna sidan 
grafven. II. prep, med gen. o. % d»t. p4 denna 
sida om, pa denna sidan. III. oboji, a. jorde- 
lifvet. 
Dlet[e]nch, -e, m. tjnfnyckel, dyrk. -en, sv, I. 

^r. dyrka npp. II. itr. h. anvanda dyrk, 
dieweif, I. adv. under tiden. II. konj. 1. erne- 
dan. 2. under det att. 
Oifferllenz, -en,/. 1. akillnad, olikliet. 2. miss- 
haliighet, osamja. -wren, sv. itr. h. yara 
olika, visa olikheter. 
ififfici'l, a, svar, kranglig, kinkig. 
Oiftelilei, -n ,« Tu/telei, tilfteln. 
digesti'v, a. som befordrar matsmaltningen, 

losande. 
Oignitar, -e, m. dignitar. 
Oigpession, -ew, /. afvikelse fr^n amnet. 
Giktiiat, -e^ n. diktamen, skrifning efter dik- 
tamen. -atop, -s, -dren, m. diktator -atorisch, 
a. diktatorisk, egenmiiktig. -atur, -ew,/. 
diktatur, oinskrankt makt. -leren, sv. tr. 
0. itr, h. diktera, forestafva; ingifva; fore- 
akrifva. -ton, -en,/, ekrilsatt, uttryckssatt. 
-Jonar, -e, n. ordbok. 
DHemma, -als\, -as ei. -ata ei. -en, n. klamma. 
Oilettknt, -en, m. -In, -nen, f, dilettant, ama- 
tor, konstvan. -enhaft, a. dilettant-. -en- 
■t[h]Qm, n. dilettantism, -jsch, a. dilettant-. 
)i!I, -e,m. dill, -e .^e Tulle, 
Oiinension, -en,/, ntstrackning, dimension. 
?Mmissi6n, -en,/, entledigande, afskedande. 
uimittieren, sv. tr. lata gk sin vag, afskeda, 

bortsanda. 
Osnile (-e), -er (utan akcent), -s, n. middag(smal- 

tid), din^. 
Oing, a) -e o. P -er jtr 3, n. 1. ting, sak. Es 
ist ein r^ det iir sak samma. 2. ona pieona- 1^5 -" disciplinieren 

•tiskt, dfrersattea ej. Als er das 'v vemommen : 
nar ban fornummit det, das ist ein ~ der 
Unmoglichheit : det ar omojligt, so ein 'v 
wie: ngt sadant som. 3. begagnas F &fv. om 
djur o. peisoner, t, ex. die kleinen fK/er: de sma 
stackarne, smattingarne, das arme ~ den 
stackaren, stackars liten, das dumme f\^I 
en sddan dumbom! naseweises ^ nasparla. 

4. F betecknar 1 ikamtsamma sammansattalngar ngt 

obekant, t. ex. Herr Dingsda ei. Dingshausen : 
herr N. F., herr sa och sa, in Dingsda ei. 
DingsUrcJien : ngnstades. 5. sarswida fan. Vor 
alien f>jen : framf or allt, es ist ein kostliches 
~ um einen Freund: en van ar en god sak, 
en dyrbar gafva, gut ^ will Weile haben : 
agf. fort och val forlikas ej, bei so gestal- 
teten ei. bewandten o..en: under s&dana for- 
hallanden, es geht nicht mit rechten ^e« 
zu: det gar ei. st&r ej ratt till, guter f>.e 
sein: vara vid godt mod, unverrichteter 
~e: med oforrattadt arende. b) -e, ». ting 
(domstoisgession). -bar, a. som kan stiidjas, tin- 
gas, hyras, legas; om personer ftfv. fal. -elchen, 
dim. till Ding a. en, sv. o. st. I. tr. stadja, taga 
i sin tjanst, varfva, engagera; hyra, tinga, 
lega. II. itr. h. kopsla, pruta. -er, -, m. per- 
son som stadjer m. m. se dingen. -lest, a. 
Jn ^ machen: arrestera ngn. -s- at Ding 4. 
-wort, -er f, n. substantiv, 

dinilieren, sv. itr. h. spisa middag, dinera. -ke!, 
-, m. spelt, -stag se Dienstag. -te se Tinte. 

Diocllesan, -en, m. ett stifts invanare. -ese, 
-n,/. stift, kontrakt. 

Oiphthentllis, 0,/ difteri. .isch,a. difteriartad. 

Diphthong, -e[n], m. gram, diftong, tveljiid. 
-leren, sv. ^r. uttala diftongiskt. -lerung,/. 
-isch, a. diftongisk. 

Oiplom, -e, n. diplom, nrkund, bref. -at, -en, 
m. diplomat, statsman. -atj'e, -[e]n, /. di- 
plomat!, -atiker, -, m. diplomkannare. -atisch, 
a. diplomatisk, beraknande, slug. 

direkt, a. direkt, omedelbar. -Ion, -en,/. 1. 
rlktning, hall. 2. etyrelse, direktion. 

Oirektor, -s, -dren, m. 1. direktor. 2. rektor. 
-at, -e, n. rektorat, -ial, a. utgaende fran 
el. tillhorande styrelsen, direktoren, rek- 
torsambetet. -^.e Ver/ugung : styrelsebe- 
sliit, pabiid af direktor ei. rektor. 

Direktorilin, -nen, /. rektorska, direktorska. 
-lum, -umls], -en, n. etyrelse, direktion, di- 
rektorium. 

Dirlgilerst, -en, m. ledare, anforare, direktor, 
dirigent. -I'eren, sv. tr. leda, anfora. 

DirnOdel, -, n. F dim. &t Dirne, -e, -n,/. 1. flic- 
ka, janta, tos. 2. otuktig kvinna, kvins- 
person. 

Dfsciplin, -en, /. 1. amne, fack. 2. ordning, 
disciplin, skol-, mans-, krigstukt. -irfall, 
m. disciplinmal. -arlsch, a. disciplinar. -leren, 
sv. tr. disciplinera, vanja vid tukt och ord- 
ning, inofva, ofva. t har omljud F familjan. P lli%rm upr&k. $ mlndra brukii^t Disbarmonie -^ 116 — doktrinai Dtsharmllonie, -[e]n, /. disharmoni, missljud; 
oenighet. -dnisch, a, dlsharmonisk. 

Diskant, -e, m. mas. 1. diskant. 2. diskant- 
statnma; diskaiitrost, sopran. 

Oiskredft, m. misskredit. -leren, sv. I. tr. brin- 
ga i miaakredit, i vanrykie. 11. rjl. komma 
i vanrykte. 

diskllret, a. forsigtig, varsam, grannlaga. -ra- 
tion, -en,f, grannlagenhet, orskillning. -lirs, 
-e, m. samtal, dryftnir.g. -iissien, -ere, /. 
dryftniog, diskussioB, zvr f\» kommen: kom- 
ma under debatt, blifva dryftad. -utieren, 
sv. tr. o. itr. h. [ Uber] etw. ^ dryfta ngt. 

disfoliciepen, -zieren, sv. tr. forflytta. 

Dfspljens, -e, m. -ensation, -en, /, diepens, 
frikallelse, befrielse. -ensieren,^ sv. tr. be- 
Ma, frikalla. -ensierung, /. -onent, -e«, m-. 
disponent, -onibel, o» disponibel. -onibiHtat, 

0, /, disponibilitet. Offizier in '^ afskedad 
officer, som kvarstar i haren. -onbren, sv. 

1. tr. Jn zu etw. 'v gora ngn bojd for, for- 
m& ngn till ngt. 11. itr. h. Uber etw. (ack.) 'v. 
forfoga, rada ofver ngt. -osition, -en, /. 
disposition, a) anordning, b) forfogande, 
c) bojelse, d) fordelning, e) indehiing. »iit, 
-e, m. ordstrid, dispyt. .utafiOR, -en,/, di- 
Bpntation. -uti&mnj sv. itr. h. diaputera, uber 
etw. (aok.).' om ngt. -utiergeist, m. strids- 
lysten ande, person, -utiersucht,/. hist att 
disputera. -utiersUchtig, a. fallen for att 
disputera, stridslysten. 

Dlssllertation, -ew, /. afbandling. -onani, -ew., 
/, missljud, dissonans. 

DIstliance, -w, -anz, -ere,/, afstand. 

Distel (&fT. mod kort !), -re,/, tistel. -f!ak[8], m, 
steglitsa. -ig, a. bevaxt med tistlar. 

Distillier- »& DestilHer'. 

Distlnktion, -ere,/. 1. skillnad. 2. ntmarkelse. 

distribuliieren, sv. tr. ntdela, fordela, distri- 
buera. -tion, -ere,/, ntdelning, distribuering. 

Olstrikt, -e, m. omrade, distrikt. 

Disz- se Disc-. 

ditftjo, forkort. d° el. do, adv. dito. 

Divan se Diwan. 

divergilent, a. isargaende, divergerande ; um. 
skiljaktig, olika. Qnz, -en,f. liniers ei. stra- 
lars spridning; mm. meningaskiljaktighet. 
-ieren, sv, itr. h. ga isar, spridas, divergera; 
biid. vara af olika mening. 

Oividilend, -ere, m. dividend, -ende, -re,/, hand, 
andei i Tinsten, dividend. -I'eren, sv. tr. divi- 
der a. 

Oivilision, -ere, /. 1. mat. division. 2. mil. liaraf- 
delning, division, -isor, -s, -(Jrere, m. mat. di- 
visor. 

Diwan, -s ei. -e, m. divan. 

d. i. fsrkort. « die.^es Jahr{es) : detta 4r (d. L), 
i ar. 

d. I. fOrkortn. =" dlCtO loCO — a. a. 0. 1. 

d. M. farkortn. = dieses Monats: i denna m§,nad, 
dennes (d:s). D. M. fcjrkortn. =» Doctor Medicinm: medicine 

doktor (med. dr). 
do «e dito. 
Docent, -en, m. nniversitetslarare. -eRStene,/. 

anstallning, larostol vid universitet. 
doch, konj. 1. dock, i alia fall, likval, and^, 

men, 2. efter aegatiy friga: jO. Ja ~ .' t\. frei- 

lich ^! jo vi8stl S. val, da. Du hastes 
ihm. n^ gesagtf dn bar val aagt honom det? 
was ^ nur ihn bewogen hahen magf hvad 
kan val liafva formatt bonom (dartili)? das 
ist >^ gar zu argi det gar da alldeles for 
langt! '^Komm r^I 8& kom dal 4. jn, eniir, 
da jn, t. ex. das hdtte ich nicht erwartet, 
habe ich ihm '^ oft geholfen: det hade jag 
ej vantat, jag bar jn ofta ei. da jag ju ofta 
bar hjiilpt bonom, sah euch 'v. niemand: 

det Var ju ingen som sflg er. 5. attryckande en 

onskaa: anda, t. ex. wdre ich ^ zwanzig Jah- 

re! vore jag anda ei. den som vore tjugn 

&r! 6. afvarjande: nicht '^ / a ncj, visst icke, 

gor icke ea! 
Oocht, -e, m. veke. -halter, m. brannare. 
dociersn, sv. tr. o. itr. h. 1. nndervisa, fore- 

lasa. 2. docera, tala i en docerande, iin- 

dervisande ton. 
Dock, -s el. -e, re. (skepps)docka. -e, -re,/, dim. 

t, 1. - Dock. 2. docka, a) tekn. tapp, plugg, 

mindre pelare, b) af garn, trM m. m. c) lekaak. 

■en, sv. tr, 1. harfia, nysta, afdela i dockor. 

2. (.j5. lagga 1 docka. -engeSander, re. balu- 

strad. 
Doge, -re, m. doge. 
D'jgge, -re,/, o. wi. dogg. 
Oogmila, -«[.?], -en ei. -as ei. -ata^ n. dogm, tros- 

tats, troalara, larosats. -atik, -ere,/, dogma- 

tik. -atisch, a. dogmatisk. 
Dohle, -re,/ kaja. 
Oohoe, -re, / f&gelsnara, dona, -nfang, m. M- 

gelfangst medela donor, -nschneilljse, /. 

1. =. Dohne. 2. == foij. -nstelg, -nstrich, w. 1. 
stig utmed hvilken donor bruka uppsat- 
tas. 2. en rad med donor. 

doklern, sv. itr. h. F 1. kvacksalfva, plastra. 

2. plastra med sig. 

Ooktor, "5, 'Oren o. % -5, m. doktor. i^ der Phi- 
iosophie: tiloaofie doktor, ~ der Rechte: ju- 
ris doktor, '^ be/lder Rechte: juris utriusque 
doctor, '^ werden^ den ~ machem taga 
doktorsgraden. -and, -ere, m. doktorskandi- 
dat, promovenduR. -at, -e, re. doktorsvardig- 
het. -ei, 0, / lakarekonst. -examen, re. dok- 
toraexamen, grad. Sein ~ machen: taga 
graden. -grad, m. doktorsgrad. -i'eren, sv. 
itr. h. F 1. forviirfva doktoravardigheten. 
2. kvacksalfva, plastra. -In (---), -nen, f. 
doktorinna. -miene, /. doktorsmin, vigtig 
uppsyn. -schmaus, m. promotionskalas, pro- 
motionsmiddag. 
Doktrin, -ere, / lardom, vetenskapsgren, fack. 
-^r, a. lard; doktrinjir, pedant.isk. itr. lntr»t»t!t!Tt, rjl. r«flexiTt, St. «tariit. SV. iT»et, tr. traniitiTi terb. ■ hahen, S. h*r **in till tuRlpi-arb Dokument - 117 Dornzatin Dokument, -6, n, urkimd, dokument. -arisch, 

a. i urkunder befintlig, stodjande sig pa 

urkunder. -ieren, sv. tr. gnm urkunder bevisa, 

styrka, dokumentera, 
Dolch, -c, m. dim. t, dolk. 
Doldlle, -n, /. dim. t, bot. blomflock. -enblume, 

/. 1. blomflock. 2. umbellat. -engewachs, n. 

-enpflanze, /. iimbellat(vaxt), parasollvaxt. 

-ig, a. 1. som bar biommor i flock. 2. (blom-) 

flocklik. 

Dollar, -S men m. mfi,tteak. -, m. dollar. 

Dolman, -s ei. -e, m. dolma, liusariacka. 
Oolmetsch, -e[n], m. toik. -en, sv, I. tr. tolka, 
ofverBatta, uttyda. II. itr, h. vara tolk. -er, 
-, TO. tolk. -ung, /. tolkniiig. 
Dom, -e, m. dim. t, 1. domkyrka, katedral. 2. 
kupol. 4ne, -n, /. -anlum, -umls], -en, n. 
doman, kronogods. -anen- ei. -anidlamt, u. 
domanstyrelse, domanintendentiir. -anen- 
ei. -anillgut, n. kronogods, kronohemman. 
-dechant, m, domprost. -estik, -ew, m. be- 
tjant, tjanare. -formig, a. kupolformig. -icil 
•e Domizil. -Inieren, sv. itr. h. o. tr. herska, 
beherska, dominera. -inikaner, -, m. domi- 
nlkan(ermnnk). -inikanerin, -nen, f. domi- 
nikanerumma. -Ino, -[5], -s, m. domino, izil, 
-e, n. hemvist, bostad, hem. -IziljerDn, sv. 
itr. s. vara bosatt, bo. -izHierung, /. -izilver- 
anderung, /. ombyte af hemvist. -pfaff[e], 
m. domherre. -schule,/. katedralakola. 
Oonat, -e, m. gammai latinsk grammatik. -ion, 
-ew, /. gS,fva, donation, stiftelse. -schnjtzefj 
m. fel mot grammatikens elementer. 
donssch, a. donsk, boende kring Don. 
Donner, -, ni. &ska. '^ und Teufell *^ und 
Doria! fan anamma! tusan dj-rl Der ^ 
des Geschiitzes: kanonernas askor. -bUchse, 
/. mnskediinder. -gekrach, -getose, n. -hall, 
m. askknall, &skskrail. -keil, m. askvigg. 
•malsig, a. asklik. F biid. ~ durum: oniatt- 
ligt dum. -n, sv. I. itr. h. 1. opers. aska. Es 
donnert: askan gar. 2. biid. dundra, sla, ry- 
ta, brusa liksom §,skan. Ei7i f^des Geldchter: 
en valdig ekrattsalva. II. tr. Aus dem 
Sehlafe ~ vacka med dnnder, med dun- 
drande rost, mit Kanonen donnert er die 
Antvmrt: ban svarar med kanoners askor. 
-scheu, I. a. askradd. 11.,/. riidsla for iskan. 
-stag, m. torsdag. -stagig, a. torsdags-. -stim- 
me,/. dmidrande rost. -wetter, ?i. askvader. 

Ofta i STordomar: 'v/ el. skamts. «^ Parapluie ! 

fan anamma! Ifv. utrop: 4 korBl det, du! 
-wort, -e, n. Ijungande ord. 
Ooppeliladler, m. tvehofdad orn. -band, n. band 
som ar lika pa omse sidor. -beclier, m. 1. 
dubbelbagare. 2. tarningsbagare. -bier, n. 
starkol. -bildung, /. dubbelbildning, tvil- 
lingsbildning. -deutig, a. tvetydig. -ehe, /. 
tvegifte. -er, -, ml dobblare. -flinte, /. dnb- 
belbossa. -ganger, m. dubbelgangare, val- 
nad. -geschlechtig, a. tvekonad. -gespann. V s» fdreg&eiisde uppslagswrd. &kta. tmrn, *aliBi»r pJu, n. fyrspann. -gewehr, n. dnbbelbossa. -gJie- 
derig, a. behaftad med engelska BJnkan. 
-gucker, m. dnbbelkikare. -herzig, a. dub- 
bel, falsk, som bar kappan pa bada axlarna. 
-herzlgkeit, /. dubbelhet, falskhet. -kopfig, 
a. tvehofdad. -krone, /. dubbelkrona, a) 

hufvvidprydn&d, b) goldmynt k 20 mark, -laut, m. 

gram, tveljud, dlftong. -lebig, a. amflbiek. 
-lorgnette, /. pincenez. -n, sv. I. tr. fordubb- 
la. II. itr. h. dobbla. -paarig, a. beetaende 
af tva par. -punkt,m. kolon. -reihe,/. dubbia 
rader, hack, haj. -reihig, a. i dubbia rader, 
i hack, -reime, pi. dubbelrim. -schattig, a. 
som kastar dubbei skugga. -schlag, m. dub- 
belslag, dubbeidrill. -scblofs, n. diibbellas. 
-schlufs, m. dubbei slutledning. -schnepfe, 
/. dubbei beckasin. -schritt, m. eprang- 
marsch. -seitlg, a. dubbei, tvasidig. -Sinn, 
m. dubbelmening, tvetydighet. -sinnig, a. 
tvetydig. -sinnigkeit, /. tvetydighet. -spiel, 
n. 1. duett. 2. dubbelt, falskt spel, falsk- 
het. 3. dobbel. -stUck, n. dublett, dubbia 
exemplar, -t, a. dubbei. iTVn das f^e: dub- 
belt s& mycket, mit '^er Kreide anschrei- 
ben: veta att ta betalt. -thar[e],/. 1. dub- 
beldorr, innandorr. 2. flygeldorr. -triller, 
m, dubbeidrill. -vokal, w. tveljud, diftong. 
-wahl,/. 1. dubbelt val, dubbei omrostning. 
2. val mellan tvanne mojligheter. 3. val af 

Bamma ombud, I sht tiH riksdagsman, p& tviinne 

stallen. -waise, /". foriildralost barn (berofvadt 

b&de fader och moder). -ZOnglg, a. 1. ^ool. SOm hai 

klufven tunga. 2. biid. = doppelherzig. -ziln- 
gigkeit = Doppelherzigkeit. -zwirn, m. dub- 
beitrad. 

Dorchen, -, n. Mm.a.rDor(othe)a, lilla Dor(ote)a. 

Oorf, -er f, n. by, -bengel, m. bondlymmel. 
-bewohner(ln), m. (/.) byinvanare. 

Dorfer, -, m. -in, -nen, f. byinv&nare, landsbo. 

Dorfiiflur, /. bymark, en bya agor. -gemeinde, 
/. land'sforsamling. -junker, m. landtjun- 
kare. -leben, s-i. byllf, landtlif. 

Dorfler(ln) ==•• Ddrfe7'{in). 

Dorf!lieute,/>^. byf oik, landtf oik, bondf oik. -mark 
== Dorffiur. -mafslg, a. landtlig. -schafl, /. 
byalag. -schultheifs, -schulze. m. byfogde. 
-teulel, m. bondtoip. 

Dom, -[«]s, -en ei. % -e ei. t -e[r] f, m. dim. fj 
1. tagg, i 8ht torntagg. Biid. ein ~ ifn Auge: 
en nagel i ogat, auf f^en sitzen: sitta som 
pa naiar. 2. tome. 3. torn, spiinntorn. 
-busch, m. torubuske. -en, a. af torne, tor- 
ne-. -enbahn,/. tornestig. -engang, m. van- 
dring pa tornestig. -enkrone, /. tornekrona. 
-enlos, a. utan taggar, tornfri. -enpfad, m. 
tornestig. -envoi!, a. tornig, taggig. -enweg, 
m. tornestig. -gebusch, -gestrauch, -gestrupp, 
n. snar af tome, -hecke, /. tornroshack. 
•icht, -ig, a. tornig. -rose, /. tornros. -sohe- 
re, /. tradgardssax. -strauch, m. tornbuske. 
-tragend, a. taggig. -zaun, m. tornroshack. 

t Uar t/mljud. F fwuiija-ri, P IRgrc *pr8.k. % miadrs brwkligt. dorren 118 — dreheD dorren, sv. itr. s. torka, torkas, vissna. 
tJorrllen, sv. tr. torka, fortorka. -iing,y. 
Dorsch, -e [f], m. dim. f, torsk. 
dort, t -en, adv. dar, darstades, darborta. 

-her, adv. darifran, hitat. -hin, adv. dit, 

dit^t. -ig, a, darvarande. Der fste Wein: 

vinet darstades. 
DoSi!e, -n, f. dim. f, 1. dosa, i sht snusdosa. 2. 

portion, dos(is)5 sats. -enbild, -enstUck, n. bild, 

tafia pa en dosa. -is, Dosen, f. = Dose 2. 
Dost, -e, m. -e, -«, ^/. -en, -, m. bot. majram. 
Ootjlation, -en,/, gafva. -leren, sv. tr. begafva. 
Dotter, -, m. o. n. aggula. -blume, /. smor- 

blomster. 
Douanlle, -w, /. 1. tuUhus. 2. tuUbevakning. 

-enknecht, m. tullbetjant. -ier, -s, m. tull- 

tjaiisteman. 
Douceur, -e ei. -s, n. drickspengar, handtryck- 

ning. 
Douche «e Dusche, 

DOZ- se DoC'. 

Or forkortn. = Doktov : doktox (dr). 

Drachile[n], -w[6-], -n, m. drake. -enb!ut, n. 
drakblod. -me, -n, /. drakme. 

Dragoman, -s ei. -e, m. dragoman, tolk. 

Dragoner, -, m. dragon. F schimpfen wie ein 
<x/ trata som en roddarmadam. 

Oraht, -e f, m. 1. tvinnad trad. 2. metalltrad. 
-antwort, /. telegrafiskt svar. -arbeit, /. ar- 
bete af metalltrad, filigramsarbete. -bauer, 
-, TO. o. n. bur af metalltrad, staltradsbur. 
-bericht, m. telegratisk imderrattelse. -en, 
drahtern, a. af (metall)trad, tr&d-. -falle, /. 
staltradsfalla. -gaze,y. metalltradsdiik. -git- 
ter, n. galler af metalltrad. -hammer, m. 
traddrageri. -hemd, n. pansarskjorta »f me- 
taiitiM. -hutte, y. traddrageri. 

-drahtig, a. -tradlg, t. ex. dreirK/. 

Orahtllkafig, m. = Drahthauer. -kelte,/". kedja 
af metalltrad. -mlihle, f. traddrageri. -pup- 
pe,,/. marionett. -saite,/. Strang af metall- 
trad. -seil, n. staltradslina. -seilbrilcke, f. 
bro Bom uppbares af staltradslinor. -sieb, 
n. sil af stal- ei. masaingstrad. -spinner, m, 
traddragare, gulddragare. -werk, n. trad- 
drageri. -ziehep, m. traddragare. -zieherei, 
f. traddrageri. 

Orainilage, -w, f. tackdikning, dranering. -la- 
ren, sv. tr. tiickdika, dranera, torrlagga. 
-ierung,y. 

Dralsine, -n^f. 1. velociped. 2. driisin. 

draii, I. a. hardt tvinnad; wid. dugtig, rask, 
miinter, hurtig. II. -e, m. -e, -n^f. reJSia i ge- 

varspipor. 

Dramiia, -«[«], -en ei, -as, n. skadespel, dra- 
ma, dram, -atik, 0,f. dramatik. -atiker, -, 
m. dramatisk forfattare, skadespelsforfat- 
tare. -atisch, a, dramatisk. -atisieren, sv. tr, 
dramatisera. -atiirg, -.5 ei. -e«., -en, m. «=. 
Dramatiker. -endichtung, /'. skadespelsdikt- 
ning. dran ae daran. 

Drang, -{els, 0, m. 1. trangsel, hop. 2. patryck, 
tr&ngm&l, betryck. -x. der Geschdfte: hrad- 
ska med alllarer, irn 've der Not: nar noden 
star for dorren. 3. hiiftig atra, langtan, 
trangtan. 4. trangande beliof ; stoltvang. 

drangllein, sv. tr. o. itr. h. F traoga pa, tran- 
gas, puff a. -en, sv. 1. tr. 1. tranga, trycka, 
prassa. Es ist gedrdngt voll: det ar ofver- 
fullt, gedrangt schreiben: a) ekrifva tatt, 
b) skrifva kortfattadt, fatta sig kort. 2. 
fortrycka, plaga. 3. folja omedelbart pa, 
jaga. 4. operi. es driingt michei.fnich drdngt's, 
ikn zu umavnien: jag langtar att fa omfam- 
na honom. II. rjl. trangas. Slch an ein- 
ander '^ maka ihop sig, skocka eig, sich 
durch die Menge f^ bana sig vag genom 
massan, sich in eine Ecke *%/ krypa in i ett 
liorn, sick um jn <^ skocka sig omkriDg 
ngn, sich unter die Menge -v* blanda sig i 
hopen. III. itr. h. Die Zeil drdngt: det ar 
bradtom. Auf etw. ^y., yrka pS, ngt. -er, ~, 
m. 'Brln, -nen, f. padrifvare, fortryckare, 
plagare. 

Dranglisai, -e, n. o. /. trangm&l, betryck. -voll, 
a. full af atra, af langtan, orolig, upprord. 

Draplien'e, '{e\n, f. draperi. -leren, sv. tr. dra- 
pera. -lerung,/*. drapering, draperi. 

drastisch,«. drastisk,kraftigt verkande,starkt 
gripande. 

drauen, sv. rei-aidr. = drohen. 

drauf, draus se darauf, daraus. 

drauschen, sv. itr. h. falla smattrande, ball- 
regna, smattra, plaska, snattra. 

draufsen, adv. 1. diiriite, iitanfor. 2. nte, i 
det fria. 3. dJirute i den «tora rariden, dJirborta 

1 frammande land, m. m. 

Orechsellibank, /, svarfstol. -n, sv. tr. o. itr. h. 
svarfva. 

Drechsler, -, m. svarfvare. -ei, -en, f. 1. svarf- 
varyrke. 2. svarfvarverkstad. -n, sv. itr. h. 
roa sig med att svarfva. 

Dreck, -{e]s, 0, m. 1. track, exkrementer. 2. 
orenlighet, smuts, smorja. -blirste, /. af- 
strykningsborste fsr smutsiga skodon,fotskrapa. 
-ig, a. P srautsig. 

Dregg, -e[n], m. dragg. -en, sv. tr. dragga. 
-haken, m. (fisk)dragg. 

Drehilachse, /. rotationsaxel. -bahn, /. rep- 
slagarbana. -bank, y. svarfstol. -bar, a. vrid- 
bar, rorlig. -barkeit, /. vridbarhet, rorlig- 
het. -baum, m. korsbom, vandkors. -bohrer, 
m. drillborr. -briicke, /. svangbro. -eisen, 
n. svarfjarn. -en, sv. I. tr. 1. vrida, vanda. 
J7n etw. aus der Hand ~ vrida ngt ur ngns 
hand. Mid. etw. ^ und deuteln: vrida och 
vranga ngt, misstyda ngt. 2. svarfva. 3. Sei- 
le 'St eno rep, Seide, Tahak ^ spinna silke, 
tobak, TiiteUj Pillen rx> gora strutar, piller, 
Zop/e fSf fiata fliitor; um. jm eine Nase <%» 
draga ngn vid njisan, jm einen Zopf, ein itr. iiitr«,asiurv, rjl. rcdexirt, St, «ta.rkt, SV. »Tas:t, tV. tmasitivt verb. A. bar habert, S. bur tein til! hjilpTCrb Drcher — 119 Dresche Eselsohr f>* h&na ngn gnm atberder. 11. rjl. 1. 
vrida, vanda sig, svanga omkring, rotera. 
2. biid. svanga sig. Sich nach dem Winde ~ 
vanda kappan efter vinden. III. itr. h. 1. 
In Metall 'v svarfva metall. 2. vanda, van- 
da sig, vanda om, svanga om. 8. biw. an 
dem Gesetze ~ vranga lagen; es dreht mir 
alles im Kopfe; allt dansar for mina ogon. 
-er, -, m. 1. en som vrider, vander, m. m. ; 
svarfvare. 2. vale. 3. (ur)visare. 4. vef. -hals, 
m. goktyta. -krankheit, /. hira, kringsjuka. 
-kreuz, n. == IJrehbaum. -ling, -e, m. vef. 
•manga, -mangel, /. mangel, -orgel,/. posi- 
tiv. -punkt, m. punkt kring hvilken ngt vri- 
der sig; centrum, -rad, n. svanghjul. -rolle, 
/. mangel, -scheibe, /. 1. svangskifva. 2. 
jam?. vandBkifva. -schiUssel, m. ekrnfnyckel, 
skrufmajsel. -stuhl, m, skrufstol, skrifbords- 
stol. 'thurm se Drehturm. -tisch, w. bord hvars 
skifva kan kringvridae. -turm, m. vridbarb 
torn. -ung,y. vridning, hvarfj fsr »fr. le dre- 
hen. -ungsachsej /. (rotations)axel. 

drei, I. utan fdij. subst. afT. dreie, a. (grundtai) tre. 
Es war en ihrer ~ de voro (till antalet) tre, 
€8 ist halb "-w klockan ar half tre, ehe man 
f\j zdhlen konnte: i ett nn, innan man hann 
att blinka, wid. nicht ~ zdhlen konnen: ej 
kunna rakna till tre, vara om&ttligt dum. 
II. -en, f. trea. -achteltakt, m. ma«. tre &t- 
tondels takt. -aktig, a, i tre akter, treakts-. 
-bandig, a. \ tre band, -bein, m, ©. w. trefot, 
stol med tre f otter. ~bemig,a.trebent. -blatt, 
n. trebladig vaxt, i «ht klofver; Idofverblad, 
ftfT. biid. om tre personer. -blatterig, a. trebladig. 
-chorig, a. mus. trestrangad, t. ex. ein f>^es 

• Klavier. -decker, m. tredackare (fartjg med 
tre kanondack). -doppelt, a. tredubbel. -eck, -c, 
n. trehorning, triangel. -eckig, a. trehor- 
nig, triangular, -emig, a. treenig. -einlgkeit, 
/. treenighet. -ender, -, m. hjort med tre 
grenar pa hornen. -er, -, m. trepfennig- 
Btycke. Er hat keinen ~ ban bar ej ett ore. 
-erlei, oboji. a. treggehanda, tre slags. Auf 
~ Art: pa tre satt. -fach, a. trefaldig, tre- 
dubbel. -facherig, a. indelad i tre fack, rum, 
afdelningar. -fachheil, /. tredubbelt antal. 
■faitig, a. trefaldig, tredubbel, -faltigkeit, /. 
tredubbelt antal, trefaldigbet. -faltigkeits- 
blume, /. Btyfmorsblomma. -faltigkeitsfest, 
n. trefaldighetssondag. -farbig,ff,. trefargad. 
-felderwirtfhjschaft, /. &br. treskiftesbruk. 
-fufs, m. trefot, stol, brandring m. m pa tre 
fotter. -fuJsig, a. tre fot lang. -fUfsig, a, 
hviiande p& tre fotter, trefotad. -gesang, m. 
trestammig sang, trio, -gespann, n. tre- 
spann. -g8s!richen, a. mus. trestruken. -ge- 
•t[h]ent, a. tredelad. -gliederlg, a, treledad, 
bestaende af tre leder, delar, termer, -ha- 
rlg, a. som bar blott tre h&rstr&n; biid. sli- 
pad, illparig. -heit, /. trebet, tretal. -herrig, 
a. tillhorande tre herrar. -hundert, a. tre- hundra. -hundertel, n. trehundradedel. -hun- 
dertjalirig, a. trehundraarig, *jahrig, a, tre- 
&rig. -Jahrlich, a. aterkommande hvart tred- 
je ar. trears-. -kantig, a. trekantig. -klang, 
m. treklang. -konigstag, m. de hel. tre ko- 
nungars dag, trettondagen. 'kSpfig, a. tre- 
liofdad. -layfig, a. trepipig. -laut, -iauter, m. 
gram, treijud, triftong. -ling, -e, m. 1. = Drei- 
er. 2. bakverk som kostar tre pfennig, -mgl, 
adv. tre ganger, -malig, a. tre ganger npp- 
repad. -manrier, pi. treman. -mannerwein, 
m. surt, daligt vin. -master, -, m. 1. tre- 
mastare. 2. F trekantig hatt. -mastig, a. 
tremaetad. -monatlich, a. 1. som varar, rac- 
ker i tre manader, tre manaders. 2. Ater- 
kommande hvar tredje manad. -n «e darein. 
-paarig, a. bildande tre par. -pfUnder, -, m. 
trepn riding. -pfOndig, a. 1. trepundig, t. ex. 
f^e Kanone, 2. vagande tre skalpund. -pro- 
zentig, a. tre procents. -raderlg, a. trehjulig. 
-reihig, a. treradig. -ruderer, m. treroddare. 
-ruderig, a. foreedd med tre rader aror. 
-saitlg, a. trestrangig. -schifflg, a. best&en- 
de af ett midtskepp och tvanne eldoskepp. 
-schlag, m. tredelad takt; dansrorelse i tre 
tempon; slagtroskning med tre pk hvar- 
andra foljande slag, -schlitz, to. triglyf. 
-seitig, a. tresidig. -silbsg, a. trestafvig. -sit- 
zig, a. tresitsig, -spanner, -, m. trespand 
vagn, trespannare. -spannig, a. forepand 
med tre bastar, trespand. -sprachig, a. «krif- 
TCB pi tre sprak. -fsig, I. a. (obeji. grundtai) tret- 
tio. Bttjdt i : in den ~era sein : vara p<^ tret- 

tiotalet (efver trettio &r gammal). 11. -671, f, tret- 
tia. Betr. ims. jfr ams. med drei. -fsiger, I. -, m. 

-fsigerin, -nen.f. trettioaring. 11. a. In den 
«>/ Jahren: pS, trettiotalet. -tsigste, a. (ord> 
ningstfti) trettlonde. -fsigstei, -, n. trettionde- 
del. -fsigstens, adv. for det trettionde. -st, 
.a. dristig, djarf, oforskraokt; frack. -stellig, 
a. o^e Zahl : af tre siffror best&ende tab 
-stigkeft, f, 1. dristigbet, djarfbet, 2. dri- 
stig, djarf bandling. -stimmig, a. trestam- 
mig. -stock jg, a. med tre v4ningar, trev&- 
nings-. -stUndlg, -stundllch, a. varande tre 
timmar, tre timmars. -tagig, a. 1. varande 
tre dagar, tre dagars. 2. aterkommande 
hvar tredje dag. -tausend, a. tre tusen. 
-t[h]eilig, a. tredelad. -t[hjeilung, /. tredel- 
ning. -undzwanzlg, a. tjugutre. -w6chentllch, 
a. aterkommande hvar tredje vecka. -wo- 
chlg, a. Bom racker i tre veckor, tre vec- 
kors. -zack, m. treudd. -zackig, a. treuddig. 
-zahl, f. tretal. -zehn, a. (obPji. grundtai) tret- 
ton. Betr. »ias. jfr sms. med drei, -ZShnte, a. 

(ordningsta!) trcttoude. -zehntel, -, n. tretton- 
del. -zehntens, adv, for det trettonde. -isl- 
!ig, a. treradig. -zifferig =» dreistellig . 

Drell, -c, m, drall. -en, a. af drall, drall-. 
-I'eren, sv. tr. tvinna. 

Dreschilboden, m. -diele, /, loge, loggolf. -©, > =* rareKiende uppsi&gsord. " iiltta »m». «akriar plur. f bar omljud F tamilj^rt, P lagre spr&fe % uiiudre bruWigt. dresclien 120 Druoker -»,y. 1. troskverk. 2. troskning. 3. troskad 
sad. 4. troskningstid. -en, st. o. sv. tr. ©. itr. 
h. troeka. Biid. leeres Stroh 'x» ej f& ngt for 
sitt besvar, lagga ut sina krokar forgafves, 
F Akten ^ genomg&, gno igenom aktstyc- 
ken, luntor, die losen Zungen ungehindert 
fs* lassen: Idta folk prata bast de vilja. -er, 
-, m. troskare. -flege!, m. slaga. -maschine, 
f. troskverk. -tenne, y*. loge, loggolf, 

Dresd[8Jner, -, m. -In, -nen^f. dresdenbo. 

dressilieren, sv. tr. dressera. -I'erer, -, m. dres- 
8or. -ierung, /. dressering, dressyr. -up, -en, 
y. dressyr. 

Drieschiing, -e, m. champinjon. 

Driese!, -, m. snurra; vals, hvirfvel. -n, sv. 1. 
tr. snurra om, sviinga. II. itr. h. open, hall- 
regna. 

Drllch, Drill, -e, m. drall. 

Drillllbohrer, m. drillborr. -en, sv. 1. tr. 1. 
hastigi kringvrida; tvinna, spinna. 2. exer- 
cera, inofva. 3. plS-ga, martera. II, r/. hastigt 
avanga omkring. -haus, n. 1. exercishus. 2. 
Tani. dim. Drillhduschen : ekorrebur iom kan 

BTangas rundt omkriug. -Ich, -6, tn. draiL -ing, -C, 

m. trilling, -meister, m. exercismiistare, 
exercisinstruktor. -platz, m. exercisplats. 

drin se darin. 

dringllen, st. I. itr. 1. s. tranga, tranga sig, 
framtranga, nk. Aus etw. ^k, tranga, bryta 
nt, fram ur ngt, das Geriicht ist bis zu mir 
gedrungen: ryktet bar natt mina oron, es 
dringt mir durchs Herz: det gor mig hjart- 
ligt ondt, in ein Geheimnis 'v* intranga i, 
genomsk&da en hemlighet, zum Herzen ^ 
gk till hjartat. ^s^d: traugande; entragen, 
bradskande. 2. h. Anf etw. (ack.) ^^ yrka p& 
ngt, in jn r^ ansatta ngn, p4 ett bevekande 
eatt tilltala, bedja ngn. »>.,d: entragen, be- 
vekande, t. ex. '^d bitten; fsjde Gefahr: of- 
verhangande fara, f^de Notioeiuiig keit: tTa.n- 
gande nodvandighet, das ^dste: det som 
br&dskar meat. II. tr. rani, biott i part, ge- 
drungen: 1. bevekt, foranl&ten, t. ex. ich 
fiikle mich gedrungen zu: jag finner mig 
foranl&ten, kanner behof af att. 2. hop- 

trangd, kompakt; om rflxten: Satt; om «ti!en: 

kortfattad, koncis. -entSich, -iich, a. tran- 
gande, angeiagen, enstandig, entragen, be- 
vekande. Er ist mir f^ empfohlen worden: 
ban bar p4 det varmaste rekommenderats 
kt mig. -iichkeit, /. angelagenhet, vigt, nod- 
vandighet; entragenhet. 

drinnen se dariunen. 

drittjle, a. (ordaingstai) tredje. ~a Kapitel: tred- 
je kapitlet, den fx*n: (skrifvet •J*"" ei. 3.) Mai: 
den 3:e maj, zum ««n.- for det tredje, immer 
den r^n Tag: hvar tredje dag, das ist sein 
fK>s Wort: det opprepar ban standigt, for 
ban standigt pa lapparne. -[ejhafb, a. tvk 
och en half. -eS, -, n. trediedel. -eIn, sv. tr. 
tredela. -ens, adv. for det tredje. -lelzt, o. tredje irkn slutet. -mann, m. tredje man, 

tredje person. -t[h]eil, n. tredjedel. 
drob ge darob. -en, adv. daruppe. 
DroguHe, -«,/". drog. -ist, -en, m. drogist, drog- 

handlare. 
Drohiibrief, m. hotelsebref, -en, sv. I. itr. h, 

hota. Opers. es droht mit Regen: det ser ho- 

tande nt aom om det skuHe bli regn. II. tr. Jm 

etw. *\* hota ngn med ngt. Den Einsturz *%* 
hota att instorta. -er, -, m. en som liotar, 
hotande. -ne, -n^f, dronare. 

drohnen, sv. itr. h. dana, braka. Die Erde 
drohnt: det danar 1 jorden. 

Droh!lnJ[1]s, -se, f. ©. n. ngt hotande, liotelse. 
•ung,/. hotelse. 

ilroHig, a. iustig, komisk, tokrolig. -keii, f. 
lustigt aatt, tokrolighet. 

Oromedar, -e[n], m. «. n. dromedar; ww. tolp, 
luos, dumhufvud. 

Drommete, fers.idr. o. poet. = Trompete. 

Oroschke, -«, f. droska. -nfahrtaxe,/. S,kare- 
taxa. -nhaSteplatz, m. droskstation, akare- 
station. -ntarif, m. -ntaxe, /. akaretaxa. 

Drossef, -n, f. 1. eooi. trast. 2. med. strupe. 
-beere, f. ronnbar, ronn. -n, &v. tr. strypa. 

Orost, -e[«], m. drost, landdrost, landshof- 
dlng. -ei, -en, /. en drosts distrikt, Ian, bo- 
gtalle, iandshofdingeresidens. 

drilbllen, adv. darborta, p4 andra sidan, Hu- 
ben und «m bade bar och dar. -er se dar- 
iiber. 

Druck, -e [f], m. 1. tryck, tyngd. Biid. der *>./ 
der Steue'rn: de tryckande skatterna. 2. 
fortryck. 3. tryckning, tryckande. ~ der 
Hand: handtryckning. 4. tryck, tryckning 
af bocker, tyg m. m. In r^, geben: lemna till 
tryckning, im 've; i prassen, under tryck- 
ning. 5. (bok)tryck (det uyckta). -bewjiligung, 
/. tryckriingstillstand. -bogen, m. tryckark. 
-bOcJistabe, m, typ. -en, sv. tr. trycka bdcker, tyg 
m. m. mid er spricht wie gedruckt: ban talar 
Bom en bok, er lilgt loie gedruckt: ban Iju- 
ger som en hast iiter hafre. 

drOcken, sv. I. tr. 1. trycka. Der Alp drucht 
ihn: maran rider honom. 2. tynga p&, ned- 
trycka, nedsla. Gedrilckte Preise : tryckta, 
liga pris. 3. fortrycka, plaga. 4. klamma, 
t. ex. die Schuhe *%• mich, Jn tot ^w klamma 
ihjal ngn. II. rji. 1. Sich an einander o./ 
tranga ihop sig, es hat sich ihm tie/ ins 
Herz gedruckt: det bar gjort ett djupt in- 
tryck pa honom, das Obst hat sich gedriickt: 
frukten bar blifvit stott. 2. biija sig, luta 
sig; biid. forodmjuka sig, krypa. 3. F smyga 
sig bort, taga till harviirjan. III. itr. h. 1. 
Die Speise drilckt im Magen: maten be- 
Bvarar, ligger tungt 1 magen. An einer ei. 
auf eine Feder f^ trycka p& en fjader. 2. 
biid. au/ etw. 'x* framhalia, betona ngt. 3. F 
vara viilr&dig. 

Drucker, -, m. 1. (bok-, tyg)tryckare ; Mr. sat- ^ytr. iaii-ajasilivt, V fl srb. h. hs,i' h<ih& Drtlcker 1*451 dankei tare, konstforvandt. 2. ngt som tjanar att 
framhS-lla ngt, t. ex. bei einem Gemalde kann 
alles von einem einzigen f^ ahhdngen; vid 
en m&lning kan alit bero p4 ett enda ut- 
tryckafullt panseldrag; mit *\^n lesen: lasa 
uttrycksfuilt. 

Driicker, -, m. 1. en som trycker, klammer, 
jfr drilcken. 2. trycke, tryckpinne. S. hand- 
tag, klinka. 

Drucklierei, -cw, /. tryckeri. -eriaubnl[f]s, /. 
tryckning8tillst§-nd. -erschwarze, /*, tryck- 
svarta. -fehler, m. tryckfeL -lertig, a. tryck- 
fardig. -freJhelt, /. tryckfrihet. -jahr, n. 
tryckningsar. 'k&itun,m. tryckt kattnn. -kos- 
ten, pi tryckningskostnadier). -letter, /. 
typ, stil. -ort, m. tryck(nmgs)ort. -papier, 
n. tryckpapper. -sachen, pi. trycksaker, 
tryckalster. -schrift, /. 1. tryckt skrift, 
tryck. 2. tryckstiL -sen, sv, itr. h. F vara 
villradig, obeslatsam ; sola, -ser, -, m. F 
vlllradig person, solkorf. -serei, -en^f. vill- 
radighet, sol. 

DrOckung, /. tryckning, klamning m. m. ae 
driicken. 

Oruckllverbot, n. -verweigerung,/. trycknings- 
forbud. -wa[a]re,/. hand, tryckt tyg. -werk, n. 

I. tryckverk, tryckpmnp. 2. tryckt arbete. 
Drud, -e«, m. -8, -n, /. 1. tomte, ra, aifva; 

buse. 2. trollkarl, haxa, troiipacka. -enfufs, 

m. alfkors, pentagram. 
Oruiide, -n, m. druid (keitisk pr&«t). 
drum se darurn. 
irunitxif adv. darnere. 
drunter se dar^miter. 
Druse, -w, f. 1. kortel. 2. An den *\in leiden 

el. '^n haben: hafva skrofler. 
druseln, sv. itr, h. F (ga och) halfsofva. 
drOsllicht, a. kortelaktig, -ig,a. 1. forsedd med 

kortJar. 2. skrofulos. 
Dryade, -n, /. dryad, tradnymf. 
Dschonke, Dschunke, -«,/. dsjunk (Wnes. fartjg). 
dy, pers. pron. du. Mit jm auf i^ und 'v* ste- 

hen ei. sein: sta pa fortrolig fot med ngn, 

das ist dir eine wahre Lust: det ar en sann 

frojd, ni4 du tro, mir nichts dir nichts: utan 

vidare, belt ogeneradt. 
OubliJette, -n, f. dublett. -!eren, sv. tr. 1. for- 

dubbla. 2. sjtt. dubiera. -one, -n, f. dublon 

(spanski guldmynt). 

ducken, sv. I. tr. Den Kopf 'v. boja bufvudet, 
kroka nacken. Biid. jn f^ forodmjuka ngn. 

II. itr. h. 0. rJL boja sig, huka sig nedj kry- 
pa iindan. 

Ducknlausller, -, m. F lismare, smiler. -erei, 
-ew, /. F lismeri, kryperi. -[erjfg, a. F lis- 
mande, krypande, doisk. -ern, itr. h. F kry- 
pa, lisma. 

dudeliidei, -dum, -dumdel = dideldum. -el, -en, 
f, F kattmusik. -er, -, m. F usel spelman 
el. 8&ngare, klapare i musik. -n, sv. tr. o. itr. 
h. F spela ei. BJunga nselt, gora kattmusik; Jodla. -sack, m. eackpipa. -sackpfeifer, m. 

sackpipbiasare. 

Ouell, -e, n. doell. -ant, -ew, m. duellant. -for- 
derung, /. ntmaning till duell. -leren, av, 
rjl. duellera, slasa. 

Duenna, -en ei. -as^ f. duenna, forklade. 

Duett, -e, n. duett. 

Duffel, -[s], n. o. m. doffel. 

Oyft, -e t, m. 1. doft. 2. fin beslojande dim- 
ma, dunst, imma; slojaj doft p& frukter. 

DUfteJIIel, -n se Tuftelei, tUfteln. 

duftllen, duften, sv. I. tr. o. itr. h. dofta. Nach 
etw. '%,» dofta ngt. II. itr. s. uppstiga i form 
ai dimma, dunsta ut, -essig, m. aromatisk 
attika. -gebSSde, n. -gestalt, /, dimbild. -ge- 
webt, -gewoben, a. eterisk, luft-, dim-, -ig, 
a. 1. doftande, aromatisk. 2. i form af ei. 
holjd af latt dimma, bianande; eterisk. -los, 
a. luktlos. -reich, a. starkt doftande. -stoff, 
m. doftamne, parfym. 

Dukaten, -, m. dukat. 

duldllbar, a. som kan tMas. Nicht rs, outhard- 
lig. -en, sv. 1. tr. ttila, lida, fordraga; hafva 
talamod, fordrag med. Es duldet mich nicht: 
jag st&r ej ut. II. itr. h. vara talig, lida. 
-er, -, m. -erin, ~nen,/. talig, tS,ligt lidande, 
uppoffirande person, martyr, -sam, a. for- 
dragsam, tolerant, -samkeit, -ung,/. fordrag- 
samhet, tolerans. 

Dulle, -w,/. &rtull. 

dumm, a. -er[tj, I. dum. 2. obehaglig, forarg- 
lig, 3. forvirrad, bortkoUrad, t. ex. es wird 
mir ganz rx, im Kopfe: jag blir alldeles yr 
i mossan, jn 's^ machen : kollra bort ngn, 
gora ngn yr i mossan. 4. far&idr. fadd, sl5. 
Bibi. wo nun das Salz 'x< wird: om nu saltet 
mister sin salta. -bart ~ Dummkopf, -er- 
|a[hjn, -e, m. F dummerjons. -heit, /. dum- 
het. -kopf, m. dumhufvud. -pfiffig, a. 1. som 
latsar aig vara dum, bondslug. 2. som ar 
dum, men tror sig vara slug, -rian = Dum- 
merjan. -stolz, a. dumdryg. 

dumpein, sv. itr, h. stampa (om fartyg). 

dumpf, a. 1. dof. 2. tryckande, beklammande. 
3. inskrankt, oklar. 4. okanslig, kanslolos, 
b15, bedofvad. 5. kvaf, kvalmig,bedofvande. 
6. instangd, fuktig, unken. -briitend, a. ruf- 
vande. -heit, /. 1. dofhet. 2. beklamning. 
3. inskrankthet, oklarhet. 4. kansloloshet, 
slohet, bedofning. 5. kvalm, kvaimighet. 
6. Die *>- der Luft: den instangda, for- 
skiimda luften. -Ig =« dump/ 6. 

Oune «e Daune, 

Oiine, -n, f. sand&s, sandkulle Tid hafistranden, 
dyuer. 

Oung, -fe]5, 0, m. = Diinger. 

dungilen, sv. I. tr. goda jord. godsla. II. itr. h. 
goda, vara godande. -er, -5, 0, m. dynga, 
godsel, godnlngsamne, 

dunkei, I. a. 1. dunkel, mork. Im '^n: i mor- 
kret, es wii-d mir ^ vor den Augen: det »%» = fdreg&eode uppslagsord. * 4kta «i3i». s^tni t bar omijud. F fandijan, P lagre apr&k. % mladre brukiigt. Dttakel 122 dnrchbohren svartnar for mina ogon, die Lampe brennt 
~ lampan lyser ilia. 2. oklar, svirbegrip- 
lig. 3. mork, dyster, sorgsen. 4. foga kand, 
okand, obskur. II. -s, 0, n. morker. 

Diinkel, -«, 0, m. hog tanke cm sig sjalf, egen- 
karlek, hogmod, inbilskhet. 

dunkeifarbig, a. mork tni f&rgen. 

diinkelhaft, a, egenkar, inbllsk, hogmodig. 

Dunkeiilheit, /. morker. Bei einbrechender ~ 
vid morkrets inbrott, i skymningen. -licht, 
«. halfdager. -tockig, a. morklockig. -mann, 
m. Ijusskygg person, fiende till Ijuset, till 
upplysningen. -n, sv. 1. tr. gora morkare, 
formorka. II. itr. h. «. rjl. morkna. -stuiide, 
f. Bkyrnniiig. 

Diinkelwissen, n. Inbillad lardom, vardelost 
vetande. 

dUnken, reg. o. oreg. sv. I. itr. h. o. opers. fore- 
falla, eynas. Es diinht mich ei. mir, daj's ei. 
ah oh el. ah wenn: det forefaller, synes 
mig, som om, Jag tycker att. Meinejn ~ 
nach: enligt mitt formenande. II. rji. tro 
sig vara, t. ex. er diinkt sich (dat. ei. act.) tap- 
fer, ein Held ei. einen Helden. 

dUnn, a. 1. tunn. F sein Vermogen r^ machen: 
forminska, slosa bort sin formogenbet. 2. 
smal, t. ex. ~e Beine, 3. tunn, fortunnad, 
utspadd. -bauch, m. en eom bar liten mage, 
spenslig, ekranglig person, -bier, n. dricka. 
"0, -», jf. 1. tunnbet, smalbet. 2. stalle dar 
ngt ar tunt, fortunning. 3. utsot, diarr6. 
-en, sv. tr. fortunna, utepada. -fiUssig, a. 
tunn, lattflytande. -belt, -igkeit, /. tunnbet. 
-leibig, a. smal om lifvet. -schalig, a. Bom 
bar tunt skal. -schenklig, a. som bar sniala 
lar, smalbent. -stlmmig, a. som bar svag 
rost, tunn stamma. 

Duns, -e[?i]> »*• dumhufvud, uppblast person. 

Dunst, -e t, m. 1. dunst, imma, anga; bUd. 

dunst, rok. 2. dunst (enaite hagelgort). -blld, n. 

dimbild. -en, diinsten, sv. itr. 1. s. dunsta 
bort. 2. h. utdunsta, sprida dunster. -ge- 
bilde, n. -gestait, /. dimbild, dimfigur. -ig, 
dUnstig, a. 1. dnnstfyld, kvaf, kvalmlg. 2. 
i dunstform, gasformig. -kreis, m. dunst- 
krets, atmosfar. 

OUnung, -e», /. dyning. 

Duo, -«, n. duett, -dez, -e, ». duodes(format). 
-dizfUrst, m. dussinfurste, smafurste. 

diipieren, sv. tr. narra, draga vid nasan. 

Duplijicitat, -en, f. dubbelhet. -ik, -ew, y. jur. 
duplik. -ikat, -e, n. dublett, afskrift. -Izi8- 
ren, sv. tr. inlemna en duplik mot. 

Our, -e, n. mua. dur. 

durch, I. prep, med ack. 1. rum o. tid. genom, 
igenom. *\t einen Flufs schwimmen : simma 
ofver en flod, ~ die Nase reden: tala i na- 
san. 2. medei. genom, medels, med. II. adv. 

fuUstftndigt el. fi,t aUa hkM genom, t. ex. er geht 'Nrf 

den Garten: ban gar tvar« genom tradg4r- 
den, men : er geht den Garten f\* ban genom- Btrofvar tradg&rden &t aiia Mii. «- sein: a) 
bafva farit igenom staden ei. tyn, forbi, sum- 
mit ofver flodea m. m., b) Vara utom fara (tar 

v» geaomg&tt en sjukdom, Ofverst&tt ea fara), c) vara 
igenom (hafva g&,tt igenom i en examen), d) baf va 

gatt Bonder, t. ex. die Schuke sind ~; seine 
Fu/se sind 'v ban bar fatt skoskaf, e) un- 
ten f^^ sein: bafva gjort fiasko, vara fore- 
mal for andras loje. '^ und <%* alltigenom, 
grundligt, ^^ und /x* ergriffen: djupt gri- 
pen. -achzen,* Ir. stonande, med jammer 
och suckar tillbringa. -adern,* -adern,* tr. 
adra. -arbeiten, l.tr. 1. genomarbeta, grund- 
ligt bearbeta, samvetsgrant genomg^. 2, 

med arbetd fora ngt gnm ngt annat. 3. gnm arbete 

Bondernota, sonderskafva. II. rjl. arbeta 
sig frain igenom, arbetande genomga. -arbei- 
tung, /. -it[h]m8n,* tr. med sin andedriigt, 
sin anda genomtranga, uppfylla; paw. ge- 
nomandas, uppfyllas. -atzen (o. ---*), tr. 
Bonderfrata, frata igenom. -atzung (o. - - -1, 
/. -aus, adv. 1. fullstandigt, belt och bal- 
let. 2. ovilkorligen. ^^ nicht: ingalunda, pa • 
inga viikor. -backen, tr. 1. genomgriidda. 

2. (---*) bakande Uppblanda med ngt. -bausefij 

tr. afsticka, kalkcra. -bausiing, /. -beben/ 
tr. 1. genombafva. 2. (arv, - - -) med biifvan 
tillbringa. -beifsen, I. (afv. -^-*) tr. bita 
midt igenom, bita af. II. r/?. bita sig ige- 
nom (gnm bett bana «ig v&g); bild. sla sig igenom, 

uppna sitt mal gnm bitaude ord. III. itr. h. bita 
midt igenom, tvart af. -beifsung, /. -beizen, 
tr. 1. genomfrata, sonderfriita. 2. (&fv.---*) 
med ett skarpt ei. fratande iimne genom- 
tranga. -bekommen, ir. ijckas fa igenom. -be- 
rat[h]en, tr. grundligt, fullstandigt radsla 
om, genomga. -beratfhjung, /, -beten, tr. 1. 

bedja holt o. h&Uet, fr&n bftrjan till slut. 2. (---*) 

bedjande tillbringa. -bettein, I. (vani. - - -*) 
tr. tiggande genomvandra. II. rjL tigga sig 
fram. -biiden, tr. ©. rji. fullstandigt, grund- 
ligt utbilda (sig). -bildung, /. -bittern,* tr. 
gora bitter ei. besk alltigenom. -biasen, tr. 
1. blasa ngt genom ugt auuat. 2. bl4sa sonder. 

3. p& bl&sinstrument blasa igCnOm fr&n bdrjan till 

slut. 4. (---*) bi&saude genomtranga, blilsa 
tvars igenom. -blattern,* tr. (afv. -- -) genom- 
bladdra. ■bleuBn,tr. genomprygla, morbulta. 
-blick, m. blick tvars igenom ngt; genom- 
ognande, ofverblick. -blicken, I. itr. k. 1. 
ee tvars igenom. 2. skymta fram gnm ei. 
meiian ngt. II. (vani. -^-*) tr. 1. med bUcken 
genomtranga; biid. genomsk&da. 2. genom- 
ogna. -blinken, itr. h. lysa fram gnm ei. meiiaii 
ngt. -blitzen, I. itr. 1. h. blixtra fram, lysa 
igenom. 2. s. F afvisas, fa afsked pS, gratt 
papper. II. (vani. ---*) tr. fara igenom som 
en blixt, genombllxtra. Biid. ein Freuden- 
strahl durchblitzte sein Antlitz: ett gladje- 
skimmer for ofver bans anlete. -bohren, I. 
ir., itr. k. ©. rjl. borra (sig) igenom. II. ansttiTt, rjl. St. nfcarkt, SV. »v&gt, tr. laitivi »erb. k. Ik&r haben, S. bar sein till bj&lpverb. Durohbohrung 123 durohftihrbar {-■*-*) tr, genomborra. •bohrung (o. ---), y. 
-braten, I. tr. genomsteka, steka val. II. itr. 
s. genomstekas. -brausen, I. itr. s. brnsa 
igenom. II. (---*) tr. brusa rram genom, med 
brus uppfylla. -brechen; I. tr. 1. bryta gnm, 
t. ex. ein Loch durch die Mauer. 2. bryta 
midt af. 3. (- - -*) bryta hal i, genombryta. 
II. rji. bryta sig igenom, bana eig vag; bry- 
ta sig ut. III. itr, s. 1. bryta igenom, fram, 
spricka ut, komma fram. 2. ga sender. -bren- 
nen, I. tr. 1. Ein Loch durch etw. 'v* branna 
ett bal i. 2. (---*) a) briinna hal i, b) genom- 

branna (med yarme genomtranga). II. itr. S. I. 

genombrannas. 2. F mm. rymma sin kos, 
schappa. -bringen, I. tr. 1. Jn durch etw. 
^ fora, ledsaga ngn gnm ngt. 2. hjalpa ige- 
nom, lyckas radda, genomdrifva. Ei7i Kind 
«^ fa ett barn etort. 3. gora slnt pS., bort- 
slosa. II. rjl. lyckas komma igenom, kom- 
ma fram; draga sig fram. -bruch, m. 1. ge- 
nom-, af-, sonderbrytande. 2. genombrott, 
utbrott. 3. stiille dar ngt genombriitits, hal, 
oppning. -brUlien, tr. 1. tjntande, vralande, 
rytande 6f\rerrosta. 2. (---*) uppfylla med 
Bitt tjut, sitt rytande. -dammern, I. itr. h. 
skimra igenom. II. {---*) tr. svagt ui)plysa. 
-dampfen, I. itr. s. ga, anga forbi. II. (---*) 
tr. uppfylla med anga. -daiiern, I. itr. h, 
racka heia tiden. II. (---*) tr. rJicka langre 
an, ofverlefva. -denken (o. --'-*), tr. genom- 
tanka, nogsamt ofvervaga. -dienen, itr. h. 
1. tjana sin tid. 2. fuUgora sin varnepligt. 
3. passera alia grader, -donnern, I. itr. k. 
ropa med danande stamma. II. (---*) tr. 
med dan uppfylla, danande skaka. -drangen, 
I. tr. tranga, skjuta fram. genom, II. ?•//. 
triinga sig igenom, bana sig vag. -dreschen, 
tr. troska val; F genomprygla, morbulta. 
-drjngen, I. itr. s. 1. tranga sig fram, hinna 
fram, n4 malet. 2. g& igenom, blifva all- 
mant antagen. 3. Er ist mit seiner Meinung 
durchgedrungen : bans asigt har segrat. II. 
(- - -*) tr. genomtranga, uppfylla, matta. 
-dringung (o. - - -), /. -driicken, I. tr. trycka 
Bgt genom ugt. 11. rjl. tranga Big igenom ; F 
draga sig fram. -duften,* -ddften,* tr. med 
doft uppfylla, parfymera. -dulden,* tr. lida 
till slut, -dunsten,* tr. uppfylla med dun- 
eter. -eilen, I. itr. s. skynda, hastigt fara 
forbi, igenom. II. (vani. ---*) skynda genom, 
genomiia. 

durcheinander, I. adv. om hvartannat, huller 
om buller. II. -5, 0, n. oreda, villervalla, 
virrvarr. -mengen, tr. hopblanda, -werfen, 
tr. kasta om hvartannat, bringa i oordnlng. 

durchlieitern, I. itr. h. vara sig, komma ut sk- 
Bom var. II. (---*) ^r. genomtranga, upp- 
fylla med var. -facheln,* -fachen,* tr. flakta 
genom. -fadein, tr. draga triden gnm nals- 
ogat, trada pa. -fahrbar, a. mojlig att pas- 
sera, farbar. -fahren, I. itr. s. fara, resa igenom, forbi. II. tr. 1. Einen Weg «h* kora 
Bonder en vag, einen Weg durch den Wald 
~ med »,kdon bana vag gnm skogen, die Nacht 
^resa hela natten igenom. 2. (---*) ge- 
nomfara, -resa, -ila. -fahrt, /. genomresa, 
genomfart, passage, -fail, m. 1. fall tvara 
igenom ngt; F mm. misslyckande, fiasko. 2. 
utsot, diarr6. -fallen, I. itr. s. falla igenom, 
i sht biid. : misslyckas, gora fiasko. Bei einem 
Mddchen r^ fa korgen af en flicka. II. (-■«-*) 
tr. falla genom. -faufen, itr. s. 1. ruttna 
tvars igenom. 2. (---*) blifva genomrutten. 
-fechten, I. tr. 1. med framgang forfakta, 
genomdrifva. 2, (---*) faktande, kampande, 
F tiggande genomdraga. II. rjl. sli, sig ge- 
nom, bana sig vag med svardet; F om gesai- 
ler: tlgga sig fram. -fegen, tr. 1. sopa fuu- 
«ta.ndigt, 2. (---*) fara, stryka fram, rasa ge- 
nom. -feilen, tr. fila igenom, af, sender; 
biid. forbattrande genomga, lagga sista han- 
den vid. -feuchten, I. itr. h. om Tftt«kor: g4, 
sla igenom, II. (---*) ir. genomfukta, ge- 
nomvata. -feuern, I. tr. 1. grucdiigt uppelda. 
2. {-■£-*) aiu igeuom uppviirma, uppelda. II. 
itr. h. skjuta, brassa pa gnm Bga sppning. -fin- 
den, itr. h. o. rjl. taga sig fram, Mtta. -flam- 
men, I. itr. 8. 0. h. Das Feuer Jlammt durch : 
lagorna sla ut, bryta fram. II. (- ^-*) tr. laga 
i, uppelda. -fiattern, L itr. s. fladdra ige- 
nom, forbi, 11. (-"-*) tr. genomfiaddra. -flech- 
ten, tr. 1. infliita. 2. (---*) genomflata. -flech- 
tung (o. ---), /. "fjicken, I. «r. fullstandigt 
laga. II. rJL F trassla sig fram. -fliegen, I, 
itr. s. fiyga igenom, forbi, II. (-^-*) tr. ge- 
nomflyga; mm. hastigt genomogna. -fliehen, 
I. itr. s. fly igenom ei. forbi. II. {- --*) tr. pa 
ilykt draga genom, flyende genomiia. -flie- 
fsen, I. iir. s. fiyta igenom ei. forbi. II. 
(--'-*) tr. genomflyta. -fliminern, I. itr. h. 
glittra, lysa igenom. II. (- - -*) tr. med ett 
glittrande sken genomtranga, uppfylla, 
-fSug, m. genomflygt. -flufs, m. genomlopp, 
Beiin ^w der Stadt: nar ei. dar floden flyter 
genom staden. -flu! [h] en = durchjUe/sen. 
-forschen (o. ---*), tr. genomforska, grummgt 
profva. -forschung (o. ---),/. -fragen, I. (My. 
---*) tr. genomfraga, (ut)fraga. II. rjt fr&ga 
sig fram. -fressen, I. tr. 1. ata ett hal i. 2. 
(---*) ilta el. gnaga ei. frata h^l i, genom- 
frata, sonderfrata. II. rfi. F snugga sig til] 
mat, lefva pa andras bekostnad. -frieren, I, 
itr. s, genomtrangas af kold; blifva genom- 
frusen. 11. (---*) tr. med frost genomtranga. 
Durchj^roren: genomfrnsen. -fnsten,^r. Sein 
Leben ei. sick /^ med svS.righet draga sig fram, 
uppehalla lifvet. -frostein,* -frosten,* tr. ge- 
nomkyla, genomisa. -fUhien, I. tr. 1. kanna 

ngt gnm ngt annat; biM. marka ngt pi ngt, forst^ 
halfkvMen visa. 2. (vanl. ---*) djupt kanna, gC- 

nomlefva, genomlida. n.r/?,trefva sig fram. 
-fuhp, 0, /, genomfart. -fUhrbiP, a. genom-, f^t ^ fdregiendc uppslagsord. *kta nma. sjtknar plur. f h&r n, P Iftgrc «pr&k t ) Durchftlhrbarkelt — 124 duroliiauohtig utforbar. -fUhrbarkelt, /. genom-, ntforbar- 
het. -fUhren, tr. 1. fora igeiiom ei. forbi, 2. 
genomfora, utfora, genomdiifva. -furchen 
{yaBi. ---*), tr. f§.ra, ploja f&-ror I. -lUhrung, 
/. genom-, ntforande. -g^hnen,* tr, DieZeit ~ 
giispa hela tiden. -gang, to. 1. genomg&en- 
de, g&ng igenom. 2. geiiomg&ng. -ganger, 
in. rymmare. -ganghaus, n. bus med genom- 
gi,ng. -gangsg, a. genomg&ende, allman. -ga- 
ren, itr. s. blifva genomjast. -gebrauchen, 
tr. anvanda den ena efter den andra. -ge- 
hen, I. itr. s. 1. ga igenom, vara genom- 
gaende. Etw. geht [mit] durch: ngt far pas- 
sera, jm etw. 'v lassen: Be gnm fingrarne 
med ngn med afseende p4 ngt, l&ta ngt fi, 
passera, er geht gerade durch: ban gar 
rakt pa sak. 2. skena; rymma, skudda stof- 
tet af sina fotter. 11. tr. 1. slita, gk hM pa. 
Sich (dat.) die Fti/se ~ fa skoskaf. 2. (af?. 

- - -•) afy. S. jiimte h. g& Igenom. Vani. biid. 

profvande genomg^, genomogna, genomar- 
beta. -gehenels, adv. genomgaende, alltige- 
nom. -gerben, tr. garfva val ; F genompryg- 
la, garfva skinnet p&. -giefsen, tr. 1. halia 
igenom. 2. (---*) balla full, fyila. -glanzen, 
I. itr. h. lysa igenom. II. (---*) tr. med 
glans genomtranga, uppfylla. -gleiten, I. 
itr, s. glida igenom. 11. (---*) tr. glida ge- 
nom. -giitzern = durchjiimmern. -gluhen, tr. 

1. genomglodga. 2. (--'-*) Mid. elda, hanfora. 
>graben, I. tr. 1. Locher ~ grafva bal i agt. 

2. (ftfv. ---*) genomgriifva. 11. rji. Sich durch 
den Berg ~ grafva sig gnm barget. -grauen,* 
tr. genombafva. -greifen, itr. h. 1. gripa, 
taga tvars igenom. 2. ingripa. ~c^.' genom- 
grigande, grundlig. -grubefn (aft-. --'-*), er. 
grubblande ofvertanka, gnibbla ofver. -guk- 
ken, F I. itr. h. titta igenom. II. (---*) tr. 
titta, ogna igenom. -gufs, m. 1. genomhall- 
ning. 2. afloppsrdr gnm en v&gg. 3. durkslag, 
sil. -haben, tr. Ein Buch 'v/ bafva last ige- 
nom en bok, eine Nadel 'x/ bafva triidt ige- 
nom en n41, einen Kranken 'v/ bafva Ij^c- 
kats radda en sjuk, m. a. dyi. eiUpt. taiesatt. 
-hallen,* tr. genomskalla, Ijada i. -halten, 
tr. balla, b&Ua nt. Die Zwischenstunde ^ 
sitta kvar, b^lla ut i skoirummet bela rasten 

(llLta lektionen strtcka sig ftfven Ofver deu fOr rasten be- 

gtftmda tiden). -hammem, tr. 1. hamra val. 2. 
bamra b41 p4. -hau, m. utbuggning. -hau- 
Chen,* == durchatmen. -hauen, I. itr. h. bug- 
ga tvars igenom. II. tr. 1. hugga i ei. gnm 
ngt. 2. (8.fv. -■«-*) klyfva med ett hugg. bugga af. 
3. Jn ~ bugga, med ysan ei. svardet bana 
vag at ngn. 4. F genomprygla, »fT. wid. for- 
tala, -haus, n. bus med genomgang. 4ie- 
cheln, tr. genombackla. -hecb[ejlung,/. -hef- 
ten, tr. bafta, fasta tvars igenom. -heizen 
(nfv. -■^-*), tr. val uppelda, genomelda. -hel- 
fen, itr. h. o. * tr. bjalpa igenom. Jm ei. t 
jn *%» bjalpa ngn a) att komma igenom nga- •tides, b) nr forlagenbeten, c) att fly, att 
rymma, d) att dra sig fram. Sich (dat. ei. % 
ack.) *%/ a) bjalpa sig igenom, b) dra sig ur 
forlagenbeten, ur spelet, c) bjalpa sig fram, 
dra sig fram. -hellen,* tr. uppiysa. -herr- 
schen, I. itr. h. bereka rr&n bsrjan tin siui. II. 
(-£-') tr. fullstandigt beberska. -heulen,* tr. 
med sitt tjut, sitt skrik genomtranga, upp- 
fylla. -hin (afY. - -), adv, tvars igenom, allt- 
igenom. -hitzen (o. -■^-*), tr. genombetta, 
-varma. -hohlen (o. --'-*), tr. gora, grafva 
bal i, urgrafva, urbSlka. -horen, tr. 1. bora 
tvars igenom. 2. bora till slut, -hupfen, I. 
itr. s. boppa igenom. 11. (- - -*) tr, boppa 
genom, ofver. -irren,* ti\ genomirra, irran- 
de genomvandra. -jagen, I. itr. s. jaga, ba- 
sta igenom, ofver, forbi. II. tr. 1. jaga ngn 
gnm ngt. 2. (&fv. ---*) geuomjaga; afv. bUd. ba- 
stigt genomga. -Jauchzen,* -Jubeln,* tr. jub- 
lande tiilbringa, genomiefva; jublande t§,ga 
fram igenom. -kalten,' tr. genomkyla, belt 
ocb ba,llet afkyla. -kaltung, /. -kammen (o. 
---*), tr. kamma val. -kampfen, I. (&fT. -- -*) 
tr. genomkampa. II. rjl. sla sig fram, ar- 
beta sig fram, upp. -kauen, -kauen (art. - - -*), 
tr. tugga val; F mm. omtugga, idisla. -klau- 
ben (o. ---*), tr. plocka igenom, nogaunder- 
soka; Mid. 8mS,aktigt genomga, spetsfuii- 
digt ofvertanka. -klettern, -klimmen, I. itr, 
s. klattra tvars igenom. II. (---*) tr. kliitt- 
ra ofverallt omkring i ei. p&. -klingen, I. icr. 
h. klinga igenom. II. (---*), tr. 1. boras 
midt igenom ei. i trots af. 2. med sin klaiig 
genomtranga, uppfylla. -ktiiften/ tr.spranga 
Bonder, deia i klyftor. Durchkluftet: full af 
remnor. af klyftor. -kneten (o. ---*), tr. ge- 
nomknada. -kochen, tr. genomkoka. -kom- 
msn, itr. s. 1, komma, fara igenom, forbi. 
2. ga igenom, lyckligt slippa undan, ofver- 
vinna, t. ex. durch das Examen^ die Ge/ahr, 
die Krankheit. Er glaubt selhst nicht an das 
r%, ban tror sjalf ej, att ban skall ga ige- 
nom. 3. binna igenom, t. ex. durch das Buck. 
4. Mit jm nicht 'v konnen: ej kunna barda 
ut, komma ofverens med ngn. -konnen, itr. 
h, kunna komma igenom, fram. -kosten (afv. 
---*), tr. smaka pa; Mid. profva, grundligt 
lara kiinna. -kratzen, tr. 1. krafsa, rifva bill 
pa til. i. 2. (--'-*) genomkrafsa, krafsande 
genomleta. -kreuzen,* tr. genom-, ofverkor- 
sa, genomakara. -kreuzung, /. -kriechen, I. 
itr. s. krypa igenom. II. i&tY. ---*) tr. 1. kry 
pa genom, ofver. 2. krypande genomleta. 
-kriegen, F = durchbeko7nmen. -kunft, 0, /. 
genomresa. -langen, tr. komma, racka, ga 
igenom. -larmen," tr, larmande, stojande 
tiilbringa. -lafs, -e f, m. 1. genom-, fram- 
slappande. 2. port, genomfart, brotrumma, 
afloppsror, iucka m. m. -lassen, tr. slappa 
genom, fram. -iassung, /. -iaucht (afv. -^), 
"en, f. era bo^rbet. -Iauchtlg[stj CafT. -«--), a. itr. tetr*B.itnt, rji. refl«xirt, 5^. .tarkl, SV. .ragt, tr. trannitivt Terb. h. bnr hab»n. S. bar ««» UU bjftlpTerfe DuroMamf 125 durohsohallen tilltal till regerande furstar, t. ex. fSjSter HerZOg I 

eders hoghet! -!auf, m. ntsot. -laufen, I. itr, 
s. springa igenom. II. tr, 1. =- durchgehen 
li, L 2. (Mr. -■«-*) springa genom, genom- 
lopa; biid. hastlgt genomga, genomogna. 
-lautern,* tr. genomluttra. -leben, tr. 1. (afr. 
"--*) genomlefva, upplefva. 2. {---*) lifva, 
beajala. -leiten, tr. leda igenom. -lernen, tr. 
lara sig fuilstandigt. -lesen, tr, 1. (afT. - - -*) 
genomlasa, 2. (---*) lasa Bonder, -lesung (o. 
---), /. -leuchtQn, I. itr. h. L lysa igenom, 
framskymta, afT. biid. 2. Jm durch ein dunk- 
les Zimmer <^ lysa ngn gnm ett morkt rum. 
II. (---*) tr. fullkomligt iipplysa. -liegen, tr. 
Sich (dat.) die Ilaut ^w ei. sich (ack.) --w fa ligg- 
ear. -lochen (afv. ---*), tr. borra, gora ett 
hal igenom, nrhalka. -SBchern,* tr. gora h&l 

1. Ga7iz durchlochert sein: vara full med 
hal. -l6ch[ejrung, /. -luften,* tr. val vadra, 
lufta. -luftung, /. -fugen, rji. Ijnga sig fram. 
-macheni,er, genomga, upplefva, erfara. -man- 
nen,* tr. ingifva mannamod. -marsch, m. 
genommarsch. -marschleren, itr. s. marschera 
igenom ei. forbi. -mengen = durchmischen. 
-merken, tr. marka tvars Igenom, lasa mel- 
lan raderna, marka, forsta. -messen,* tr. 
genomvandra, -lopa, -resa. -messer, m. dia- 
meter, -mischen, tr. 1. val sammanblanda. 

2. (---*) Den Sand mit Kalk ~ uppblanda 
sanden med kalk, blanda kalk i sanden. 
-mlissen, itr. h. vara tvungen att komma, 
att gS. igenom ei. forbi, att komma till slut 
med ngt. -mustem (&fT. --"*)} tr. monstra, ge- 
nomga. -nagen (o. ---*), tr. gnaga genom, 
af, Bonder, -nahen, tr. 1. Sick (dat.) die Fin- 
ger *%* sy Bonder sina fingrar. 2. (&fv. -■^-*) 
sticka v!ii, sfveraiit -nafs, a. genomvat. -nas- 
sen, I. itr, h. vata igenom. II. (rani. ---*) tr, 
genomvata. -nassung (o. --•),/. -nehmen, tr, 
1. genomga ngt med ngn; forklara, utlagga. 2. 
Mid. hackla. -passieren, itr. s. resa igenom, 
fdrbi. -peitschen, tr. I. genompiska, 2. (aiy. 
---*) i storsta hast ei. oupphorligen genom- 
ga. 3. (---*) piska, brusa igenom (om w&«ten). 
-pfeifen, I. tr. hvissla fr&n b»rjan tin siut. IL itr. 
h. hvina, brusa igenom. -piigern, I. itr. h. 
ss. pilgrim vandra ei. fardas igenom, forbi. 
IL (---*) tr. ss. pilgrim genom vandra. -plau- 
dern,* tr. med samspr&k tillbringa, prata 
bort. "pressen, I. tr. prassa ngt gnm ngt. II. 
rjl. tranga sig igenom. -proben (&rv. ---*), 
-probieren, -priifen (hu. ---*), tr. I. profva ei. 
profva alia, allt, profvande genomg&. 2. 
genomgS,, erfara, lara kanna. -priigeln, tr. 
genom prygla. -quaimen, I. itr. h. ryka ige- 
nom. II. (---*) Uppfylla med nark, kvufvande 

rok, genomroka. -quetschen, tr. klamma 
igenom. -ranken,* tr. genomslingra. -rasen, 

I. itr, S. rasa, rusa fram gnm ngt. II. (&fT. -■«-*) 

tr. 1. rasa, rusa genom. 2. rasa, i sua och 
dns tillbringa en tid. -rauchen, I. itr. h. ryka el. roka igenom. opera, es raucht durch die 
Ritze durch: roken tranger fram, in, nt 
gnm Bpringan. II. (---*) tr. med rok upp- 
fylla, genomtranga. -rauchern, tr. X. roka 
val, genomroka. 2. (---*) inroka, grundligt 
roka. -rauschen, I. itr. h. brusa, susa, rass- 
la gnm ngt. II. (---*) tr. brusa, suaa, rasala 
gnm. -rechnon (afr. ---*), tr. genomrakna, 
-rechnung (o. - - -), /. -rggnen, I. itr. h. oper.. 
regna igenom, in. 11. (vani. - - -*) tr. Durch- 
[ge]regnet sein: vara genomvat &f regn. -rel- 
ben,' I. tr. 1. rifva, gnida, skafva hal pa. 2. 

rifva gnm rlO&rn, durkslag el. dyl. 3. (rani. - ^ -*} 

grundligt rifva, gnida. bim. durchrieben: in- 
piskad, slipad. II. rJl. rifva, skafva, skrub- 
ba Bonder sig. -reichen, I. tr. racka gnm, 
ut gnm. 11. itr. h. Durch den Winter ^ 
racka hela vintern. -reifen, itr. s. mogna 
val, blifva genommogen. -reimen, tr. bibe- 
halla, genomfora samraa rim i ei. gnm. -rei- 
se, y. genomresa. -reisen, I. itr, s. resa ige- 
nom, forbi. IL (---*) tr. genomresa. -reifsen, 
I, itr. s. ga af, ga sonder. II. (afr. ---*) tr. 
rifva, slita af, sonder; f4ra. -reiten, I. itr. 
s. rida igenom, forbi. IL tr. X. rida sonder. 
Ein Pferd ~ bryta en hast, rida nk att hasten 
tkr s&r af aadein. 2. fullstiindigt Inrida. 3. (- - -*) 
genomrida. III. rjl. fa ridsar. -pennen, I. 
itr. s. springa, ranna igenom, forbi. II. tr. 
X. == durchgehen II, 1, 2. (Tani. ---*) genom- 
lopa. 3. (vanL ---*) genomranna, -borra. -rie- 
chen, I. itr. h, o. tr. lukta tvars igenom. IL 
(-■i-*) tr. hiktande, radrande genomsoka, -snoka. 
-rieseln, I. itr. s, sakta sorlande flyta ige- 
nom, forbi. II. (---*) tr. X. med sakta sorl 
rinna genom, forbi. 2. genombafva. Es durch- 
rieseite mich kalt: jag ryste. -ringen = durch- 
hdmpfen. -rinnen, I. itr, s, rinna igenom, 
forbi. II. (---*) tr. rinna genom. -ritt, wi. 
genomridt. -ritzen (afr. ---*), tr. repa, rispa 
tvars igenom, hal pa, sonder. -pollen, I. itr. 
s. rulla fram ei. in gnm ngt. II. tr. X. (---*) 
Der Donner durchrollt die Luft: Sskan fyl- 
ler luften med sitt d&n. 2. mangla val, ge- 
nommangla. -posten (afT. ---*), itr. s. rosta 
sonder. -posten, tr. genomrosta, halstra val. 
-Plicken, itr. .<t. ta,ga igenom, forbi. -pudepn, 
I. itr. s. ro igenom, forbi. II. tr. X. Sich 
(dat.) die Ildnde 's* fk biasor, s^r pa han- 
derna gnm rodd. 2. (---*) ro genom, ofver. 
-rUhpen, tr. X. rora val (om i). 2. rora ige- 
nom ett durkslag el. dyl. -POtteln i&U. ---*), tr. val 
omskaka. -S, smndragn, af durch das, -saen,* 
tr, s4 ibland, uppblanda, uppfylla. -sagen 
(ftfv. - - -*), tr, saga genom, af . -salzen (af?. 
- - -*), tr. salta val, genomsalta. -sauern (afy. 
---*), tr. genomsyra. -sausen, I. itr, s. susa 
igenom, forbi. II. (---*) tr. susa genom, 
-schaben (aff. ---*), tr. skafva hal p4, sonder. 
-schaffan, sv, tr. skaffa igenom, laga att ngt 
kommer igenom. -schalien, I. itr, s. Durch "^ =■ fftTeK&*nd«' ni>p«l«.cn»"'t plur. t k [Rljad. F" r»miU».ri, P Iftgre sprfck. "i^ j duroliachaueii 126 dtircbsprengen etw. «« skaiia, Ijuda gnm ei. i. II. (---*) tr, 
genomskalla. -schauen, I. itr. h. se, titta 
igenom, fram. II. (---*) tr. genomskada. 
•schauern,* tr. komma ngn att rysa, genom- 
ila, genombafva. -schaufeln (afr. -'-*), tr. 1. 
skofla om. 2. ekofla igenom. -schein, to. 
sken gnm agt. -scheinbar, a. genomskinlig. 
-schelnen, itr. h. skioa, lysa igenom, -scheu- 
ern, tr. guida, skafva, skura hal pa, sender. 
-schieben, tr. skjuta ngt genom ngt. -schie- 
fsen, I. itr. 1. h. skjuta med skjutvapen igenom. 
2. s. hastigt, blixtsnabbt fara igenom. II. 
(.£.*) tr, 1. genomskjuta. 2. blixtsnabbt 
fara gnm. 3. inskjuta ngt mellan ngt, upp- 
bianda. [Mit Papier] ^ interfoliera. 4. Etw. 
durchscfiiefst einen Stoff: ngt ar inblandadt 
i ett amne. -schiffen, I. itr. s. segla igenom, 
forbi, ofver. II. (---*) tr. ofverfara, eegla 
ofver. -schimmern, I. itr. h. skimra, lysa 
igenom, II. (---*) tr. Bkimra genom, med 
skimmer uppfylla. -schlafen (mv. ---*), tr. 
sofvande tillbringa. -schlag, m. 1. hSlmaj- 
sel, stamp. 2, durkslag. -schlagen, I. itr. h. 
X. g&, sl& igenom. 2. ga igenom, antagas, 
rona framgang. II. tr. 1. (afv. -£■■*) sla, 
hngga, gora hal i, sla sonder; ga tvars ige- 
nom. 2. sla igenom; kok. sila. Ein Loch 
durch etw. ♦%* gora ett hAl tviirs igenom 
ngt. 3. genomprygla. III. rjl. 1. sla sig ige- 
nom, bana sig vag. 2. sla sig fram. -schian- 
geln, I. (- ^-*) tr. genomslingra. II. rjl. sling- 
ra sig igenom. -schleichen, I. itr. s. o. rjl. 
smyga sig igenom. IL (---*) tr. smyga sig 
gnm, smygande genomsoka. -schleifen, a) 
8t. tr. slipa hal p&, b) sv. tr. 1. slapa, draga 
igenom. 2. smuggla igenom, insmnggia. 
-schleppen, I. tr. slapa igenom, forbi, fram; 

blld. draga fram gnm *vkr& omgt&ndigheter. 11. rjl. 

slapa sig igenom; um. draga sig fram med 
n»d. -schlingen, I. tr, 1, draga, slingra, flata 
gnm ngt. 2. (---*) genomflata, -draga, -vafva 
ngt med ngt. II. r/?, 1. &{r. itr. .f. sHngra sig 
igenom. 2. (---*) slingra sig om hvarandra, 
flata sig i hvartannat. -schHtzen (afv. -■*-*), 
tr. rispa, spratta hal pk. -schlUpfen, itr. s. 
krypa, smyga sig igenom; smyga sig bort, 
komma andan. -schmausen,* tr. tillbringa 
med kalasande. -schmecken, I. itr. h. kan- 
nas I trots af ngt, med sin smak genomtranga. 
II. tr. 1. Etw. durch etw. *%/ kanna smaken 
af ngt i trots af ngt. 2. (afv. ---*) smaka 
griindligt, fran borjan till slut. -schmeSzen, 
tr. smalta val, belt och hMlet, -schneiden 
(ifY. ---*), tr. 1. skara midt igenom, trars 
a.f, genomskara, klyfva. 2. (vani. -■^-*) skara, 
korsa. /StcA (rpr.) 'v korsa hvarandra. -schnei- 
dung (o. -■«•), /. -schneien, itr. h. apers. snoa 
igenom, in. 
OurchschnJtt, m. 1. genom skarande, 2. genom- 
skaruing; profilteckning. 3. genoraskarning, 
medeltal. -Ilch, a. i medeltal, medel-. -8- ]ahr, n. vaiiligt ar. -smerjsch, m. diissinman- 
niska. -spunkt, m. skarningspunkt. -ssumme, 
/. medeltal. -sw@rt[h],m. medelvarde. -szahl, 
/. medeltal. 
durchllschnobern, -schniiffeln, •schnuppern (aoi 
tre afv. ---*), tr. F genomsnoka. -schreiteni 

1. itr. s. skrida, ga igenom, II. {---*) tr. 
skrida, ga gnm. -schuttefn, tr, 1. skaka gnm. 

2. (---*) grundligt skaka, rysta; genom- 
skaka. -schutten, tr. halla ignm. -schUttcrn 
(afr. ---*), tr. haftigt skaka, genomskaka. 
-schwarmen, I. itr. s. svarma, flyga, komma 
igenom ei. forbi. II. (---") tr. 1. genomsviir- 
ma, genomstrofva. 2. i sus och dus tillbrin- 
ga. -schweben, I. itr. s. svafva igenom, forbi. 
11. (---*) tr. Bvafya (fram) gnm. -schweifen 
(vani. ---*), tr. genomstrofva. -schweifsen,* 
tr. genomglodga. -schwelgen (vani. ---*), tr. 
med orgier, i sna och dns tillbringa. -schwlm- 
men, I. itr. s. simma ei. fiyta 5fver, forbi, 
gnm, under, mellan. II. (- - -") tr. simma of- 
ver, gnm. -schwingen, rjl. svinga sig ige- 
nom. -schwirren, I. itr. s. surra igenom. 11. 
(---*) tr. surra i. -schwitzen, I, itr. h. svet- 
tas tvars igenom, vara genomsvettig. II. 
(afr. ---*) tr, svettas gnm. -segeln, I. itr. s. 
segla ofver, gnm, forbi, mellan. II, (---*) 
tr. segla gnm, ofver. -sehen, I. itr. h. se, 

titta igenom, ut Igenom, fram. 11. (jiifT. -•*-*) 

tr. 1. genomskada. 2. se igenom, profvande ei. 
rattande genomgS,, syna. -seigen, -seihen, I. 
itr. s. sila, sippra igenom, fram, ut. II. tr. 
1. (afT. ---*) sila, filtrera. 2. (---") sippra 
gnm. -seiher, f/i. sil. -sein, itr. s. = durch 
sein, le durch II. -setzen, I, tr. 1. genom- 
drifva. 2. (---*) genomtranga, intranga i, 
uppblanda. II. itr, s. o. h. satta, rid a, fara, 
komma igenom, mellan, forbi. -setzung (o. 
''")} /' -seufzen (o. ---*), tr. suckande till- 
bringa. -SiCht,/. 1. ntsigt gnm el. mellan ngt, ut- 

huggning. 2. genomseende, -lasning, gransk- 
ning, paseende. -sichtlg, a. genomskinlig, 
-sichtigkeit, /. genomskinlighet. -sickern, I. 
itr. s. sippra igenom, fram, ut. II. (---*) tr. 
sippra gnm. -sieben (arv. ---*), ir. genom- 
sikta, aikta, sMia. -siebung (o. ---*),/. -sin- 
gen, tr. sjunga igenom. Das Lied ~ sjiinga 
hela visan. -sltzen, tr. 1. sitta sonder, 2. 
Die gauze Zwischenstunde ~ forblifva sit- 
tande, sitta kvar, sitta inne hela rasten. 
-SOUen, itr. h. skola, maste (komma) ige- 
nom, forbi, -spahen (o. ---*), tr. genomspa- 
na, spajande genomforska. -spalten, -speildn 
(ftfr. -•*-*), tr. klyfva. -spicken (&fv. ---*), i5r. 
val spacka. -spielen, tr. 1. spela fr&n borjan 
till slat; afv. spela ofver. 2. (afv. - - -*) spelande 
tillbringa. 3. (---*) leka bland, i. -splefsen 
(afv. ---*), tr. genomborra, spetsa. -sprechen, 
tr. 1. rabbla, lasa igenom, upp. 2. (afr. ---*) 
allsidigt, grundligt dryfta. -sprengen, I. itr, 
8. spranga, i strack rida igenom, forbi, rettesiTt, Si. i SV. BTagi, tr. transitivt verb. h. bar haben, S. bar durchspringen 127 durohwisohen mellan. II. tr. 1. Bpranga gnm agt. 2. (-•*-*) 
spranga gnm, I strack genomrida. 3. (- •* -*) 
nppblanda, sprita pa, fullstanka. -springen, 

1. itr. s, 1. hoppa igenom. 2. springa son- 
der, midt itn, remna. 11. (- ^ -*) tr, hoppa, i 
sprang skynda gnm. -spuren, tr. 1. (afT. ---*) 
genomsoka, -forska. 2. kanna tvars igenom, 
marka. -stauben, itr. h. damma igenom, in, 
at. -stauben, tr. 1. jaga, liasta igenom ■& att 

dammoln uppr8ra8. 2. (---*) Uppfjlla mcd dam. 

3. (-"-*) pansa. -stechen, I. itr. h. EtickiSi, 
titta fram nr ngt; biid. framlysa, framskymta. 
II. tr. 1. stlcka gnm. Ein Muster ~ kal- 
kera ett monster, Wein f\> kypra vin. 2. 
(vani. - ^-*) genomsticka, -stinga. Eine Land- 
enge *^ genomgrafva ett nas. -stecherei, 
-en, /. intrig, knep, ranker, -stechung (o. 
" ' ")5 /• =" TJurchstich 1. -Stecken, tr. sticka 
igenom. -stehlen, rjl. hemiigt smyga sig ige- 
nom, forbi. -stich, m. 1. genomstickande. 
-stingande, -grafning. 2. genomskarning, 
kanal, tunnel, -stobern, -stochern, -storen (aiia 
tre afr. - - -*), tr. genomsoka, -leta, -snoka. 
-stofsen, tr. 1. stota ngt gnm ngt. 2. stota hal 
i el. pa. 3. (- --*) genomborra, -stinga. -strah- 
!en, I. itr, h. strala, lysa igenom. II. (---*) 
tr. strala genom, med sina str§,lar genom- 
tranga, uppfylla. -streben,* tr. med moda 
genoravandra, genomga, intranga i. -strek- 
ken, tr. stracka, racka igenom. -streichen, 
tr. 1. (&fT. ---*) ofverstryka, -korsa, utstry- 
ka. 2. (---*) genomstrofva, -vandra, -fara; 
om vioden: stryka fram, ansa, hvina gnm. 
-streichung (o. ---), /. -streifen (o. ---*), tr. 
genomstrofva. -streuen, tr, 1. stro igenom. 

2. (- - -*) Etw. niit etw, ~ bestro, uppblanda, 
6fverB§.lla ngt med ngt. -stpich, m, 1. ofver-, 
utstrykning. 2. f&giars strackning, streck. 
-strlegein (o. ---*), tr. 1. val rykta. 2. F 
prygla; biid. hardt kritisera, ga ilia at. 
-stromen, I. itr. s. stromma igenom, forbi, 
emellan. II. (-^-*) tr. genomstromma. -stu- 
dieren, tr. 1, grundligt studera, lasa ige- 
nom. 2. studera, med stndier tillbringa. 
-stUrmen, I. itr. s. storma, rusa igenom. II. 
(- ^-*) tr. storma, rasa gnm. -sQchen (o. ---*), 
tr. genomsoka, -leta. -sOchung (o. ---), /. 
-tandeln,* tr. leka, jollra bort. -tanzen, I. 
itr. s. 0, h. dansa igenom. II. tr. 1. Alle 
Tdnze ~ dansa alia danser, 2. dansa sen- 
der. 3. (--'-*) dansa gnm, i. 4. {'-•-*) Die 
Nacht ~ dansa hela natten. -tappen, -fasten, 
I. itr. s. o. rjl. trefva sig igenom, fram. II. 
(-■'-*) tr. trefva sig gnm, trefvande genom- 
soka. -tauen (o. ---*), tr. fullstandigt upp- 
toa, genomtoa. -taumein, I. itr. s. tumla, 
ragla ignm, emellan. II. (---*) tr. tnmla, 
ra^^'la gnm. -toben, I. itr. s. rasa igenom. II. 
(&fT. -^-*) tr. rasa gnm. -tonen, I. itr. h. Iju- 
da, boras igenom. II. (---*) tr. med sitt 
Ijnd genomtranga, nppfylla. -tosen,* tr. bru- sa gnm. -traben, I. itr. 3. trafva igenom, 
forbi. II. (---*) tr. trafva gnm. -tr^umen (0. 
---*), tr. drommande tillbringa, dromma 
bort. -trelben, tr. 1. drifva, sld, igenom. 2. 
genomdrifva. 3. ae durchtrieben. -treten, I. 
itr. s. trada igenom, fram. II. tr. trampa 
h&l p§- el. 1; trampa sonder. -trichtern, tr. 
balla gnm tratt. -trieben, a. inpiskad, sli- 
pad. -triebenhelt,/. list, forslagenhet, slug- 
het. -triefen, itr. s, drypa igenom. -tropfen, 
itr. s, droppa igenom. -Uben, tr. genom- 
ofva, for ofnings skull genomga; spela 6f- 
ver, repetera. -versuchen, tr. forsoka den 
ene efter den andre, alltsammans. -wachen 
(Tani. -•^-*), (5r. genomvaka. -wachsen, I. itr. 
s. vaxa tvars igenom, fram, emellan. II. 
{-^-*) tr. vaxa, tranga, slingra sig genom. 
-wackein, tr. F genomprygla, morbulta. -wa- 
gen, rji, v§,ga sig igenora, fram. -walien, I. 
itr. s. vandra igenom, forbi. II. (---*) tr. 1. 
vandra, draga fram gnm. 2. genomsvalla, 
svallande nppfylla. -walten = durchherr- 
schen. -walzen, tr. valtra gnnj ngt. -wandein, 
-wandern, I. itr. s. vandra igenom, forbi. 
II. (---*) tr. genomvandra. -wanderung (o. 
----), /. -wanken, I. itr. s. o. II. (---*) tr. 
med vacklande, raglande steg g& igenom 
-warmen (o. ---*), tr. genomvarma, vjil upp- 
varma. -waschen, tr. I. tvatta grundligt. 2. 
Die Nacht ~ tvatta hela natten. 3. tvatta 
sonder. 4. o» Tatt«a: undergrafva, urhS,lka. 
-wassern,* tr. 1. rikligt vattna. 2. genom- 
biota; val nrvattna. -waten, I. itr. s. vada 
igenom. II. {- - -*) tr. vada gnm, ofver. -we- 
ben, tr. 1. invafva. 2. (---") genomtranga, 
uppfylla. -weg, I. m. vag gnm ngt, genom- 
gang. II. (afT. - -, kort e), adv. genomgaende, 
alltigenom. -wehen, I. itr. h. flakta, draga 
igenom. II. tr. 1. flakta, blasa ngt gnm ngt. 2. 
{rani. -■«-*) genomila, -tranga, uppfylla. -wei- 
chen (0. -^-*), I. itr. .?. helt och hallet mjuk- 
na. II. tr. helt och hallet uppmjuka, -wei- 
chung (0. ---*), /. -weinen (o. -■'-*), tr. Die 
Nacht ~ grata hela natten. -werfen, tr. 
kasta igenom. -wettert, a. viiderbiten, har- 
dad. -winden, I. tr. 1. slingra, vrida, flata 
ngt gnm ngt. 2. (- - -*) geuomslingra, -flata ngt 
med ngt. 11. rJi. slingra, tranga sig Igenom; 
biid. med moda komma undan, draga sig ur 
spelet, arbeta sig igenom, draga sig fram. 
-wlntern, I. itr. h. ofvervintra. II. (arr. -■^-*) 
tr. vinterfdda. -winterung (o. -■'--),/. -wjp- 
be!n, I. itr. s. hvirflande fara igenom. II. 
(---*) tr. hvirflande fara ei. klinga gnm. 
-wirken, I. itr. h. 1. Durch etw. ~ verka, 
gora verkan tvars igenom ngt. II. tr. 1. 
Eine Zeit 'n/ vara oafbrntet verksam en tid. 
2. (ftfT. ---*) genomkn&da. 3. (---*) genom- 

Virka, -vafva, -flata ngt med ngt, 4. {---*) med 

dn Terksamhet genomtranga, uppfylla, alle- 
stadea narvara i. -wischen, I. tr. stryka ut. ">* == fSreg&ende .aknar plur. f b*'" o"'Uud F fjuniijilrt, P Ikgre iipr&» ^ i dttrohwittern 128 etoen II. itr. s. F smyga sig igeiiom, undaii, lyc- 
kas nndkomma. -wtttern, tr. 1. Etw, durch 
etw. 'v vadra ngt gnm ngt. 2. (---*) komma 
ngt att vittra. Durchwittert : heit och hSUet 
forvittrad. -woilen, itr. h. vilja (komma) 
isenom, fram. -wUhlen, I. (&tv. ---*) tr. ge- 
nomooKa, -grafva, -snoka, -leta. II. rjl. bo- 
ka, grafva sig Igenom, fram. -wuh!ung (o. 
-^-), y. -wurf, m. 1. kaet, kastning gam ngt. 
2. sMl, rissel. -wUrgen, rjl. med storsta sva- 
righet draga sig fram. -wUrzen (o. "•^-*), tr. 
aiitjgnm krydda; med doft eenomtranga, fyl- 
la; biid. forljufva. -wut[h]eti (afr. -^-*), ir. 
med vrede, med raseri genomfara. -zahlen 
(&f7. "--*), ir. rakna igenom, of ver. -zechen 
(o. -■*-*), tr. i 8US och dus, i dryckeslag till- 
bringa. -zeichnen, tr. 1. rita alltsammans, 
det ena efter det andra. 2. kalkera, afteck- 
na. -zelchnung,/. -Ziehen, I. tr. 1. draga gnm 
ngt. 2. F Jn 'N* hackia, fortala ngn. 3. (---*) 
draga, t&ga, stryka fram gnm, genomvan- 
dra, -skara, -korsa, uppfylla. 4. (---*) ge- 
nomfiata, uppfylla, flata, vafva in. II. rjl. 
1. draga sig fram, gS, igenom. 2. (---*) Das 
Papier durchzieht sich mit Feuchtigkeit: 
papperet drar fukt till sig, blir fuktigt. 

III. itr. s. draga, t&ga, fardas igenom. -zi- 
schen, I. itr. s. II. {---*) tr. hvasande fara 
igenom. -zittern,* tr. genombafva. -zoU, m. 
traneitotull, -zucken,* tr. blixtsnabbt ge- 
nomfara; bi!d genomila, -fara,, -bafva. -zuk- 
kern/ tr. sockra val, nppblanda med soc- 
ker. -zug, m. genomt&g. -zwangen, -zwingen, 

1. tr. med v&id drifva, 8l4, skjuta ngt gnm ngt. 
11. rji. med v4id tranga sig igenom. 

diirfen, oreg. sv. itr. h. 1. toras, djarfvas. 

2. fa, ha ratti<jhet, till&telse, lof till. 
Eiiipt. es darf niemand herein: ingen far 
komma in, der Deckel darf nicht ab: loc- 
ket f^r ej tagaa af. 3. med negation el. adverbet 

nur vid inflnitiver: behofva, t. ex. Sie 'v es ihm 
nicht oft sagen^ so weifs er es: ni bebofver 
ej saga honom det m&nga g&nger, for att 
han skall veta, skall komma ih&g det, ich 
darf nicht ei. kaum ei nur daran denken, 
so gerate ich in Wut: bara jag tanker dar- 
p4, 8& blir jag rasande, es darf nur einer 
schnell die Thilre aufmachen,, so liegen Sie 
an der Erde: bara ngn hastigt oppnar dor- ren, b^ Hgger ni dar, faller ui omkull, 4. 
hafva oreak till, bora, kunna. Dariiber ~ 
Sie sich nicht wundern: det bor ej for- 
vana er, Sie •%* es immerhin glaub€n:m 
kan i alia fall tro det, lita darp&. 5. Diirf- 
te: torde. 

diirftig, a. 1. torftig, otillracklig, ringa. 2. 
fattig, behofvande. -keit, f. 1. torftighet, 
otiilrackiighet. 2. fattigdom, armod. 

dUrr, a. torr; fortorkad; mager. Biid. mit f^^en 
Worten: helt torrt, ^er Buchstabe: dod 
bokstaf. -6, 0,f. torrhet, torka: magerhet. 

Durst, -[e]5, 0, m. torst. ~ haben : vara tor- 
stig, torsta. -en, dllrsten, sv. 1. itr. h. toreta. 
IfT. opera,, t. ex. ich durste el es dUrstet mich 
el. mich dursteA: jag torstar. II. tr. torsta, 
langta efter. -ig, t dUrstig, a. I. torstig. 2. 
som framkallar torst, t. ex. ^y^es Wetter. -\'6- 
schend, -stilJend, a. laskande. 

Dusche, -w, /. duBch. 

Busel, 'Sj 0, m. F yrsel, bedofning, riiB, drom- 
meri, haifdvala. -el, -en, f F somnighet, 
dasighet, sol, tankloshet. -bans, -en, -e [f], 
TO, F dronare, somnig, dasig, tanklos per- 
son, -jg, a. F Bomnig, d&sig, solande, tank- 
los. -n, sv. itr. F 1. h. vara d&sig, halfsofva, 
drona, sola. 2. s. gk och drifva. 

Dust, -[e]s, 0, m. stoft. 

duster, I. a. dunkel, eknm, dyster. t^werden: 
skymma, morkna. bm. dyster, tungsint, 
svarmodig. II. -s, 0, n. morker, skymning, 
dysterhet. -farblg, a. mork tui fargen. -heit, 
-keit, /. dysterhet, morker; wid. dysterhet. 
tnngsinthet, sv§,rmod. -n, sv. 1. itr. h. o. 
rf. morkna, blifva ei. vara dyster; fordy- 
Btras. II. tr. formorka; fordystra. -nhett, 
■nl[f]s == Dusterheit. 

Dute, duten «e Tilte, tuten. 

Dutzend, -e m. m^ttenhet vid rakneord -, fi. dtlSsin. 

Der Doktor vom '%. dussindoktor. -gesicht, 

n. hvardagligt ansigte. -weise, adv, dussin- 

vis. 
DQzllbruder, m. dubroder, bror. -en, sv. tr. 

dua, kalla for du. -lufs, m. Auf dem oj mit 

jm. stehen: vara du, bror med ngn. -schwes- 

tep, /'. dusyster. 
dwatsch, a. P vriden, oredig, tokig, pS. tok. 
Oynast, -en^ m. herskare, furste. -le, -[ejw, /*. 

dynasti, furstehus. -Isch, a. dynastisk. Ebbe, -n, f. abb. -n, sv. itr. h. blifva ei. vara 
abb; wid. forminskaa, aftaga. Das Meer ei. 
3per«. es ebbt: abben intrader ei, det ar abb. 

eben, I. a. X. siat, jamn. Zu '\.er Erde: i jamn- 
hojd med marken; i bottenv4ningen. 2. 
jamn, jamntjock, jamnstark. Seinen «wen 
Schritt gehen: gk sin jamna, sin vanliga gS,ng. 3. lamplig, passande, behaglig. 11. 
endaat adv. 1. % Ilka, t. ex. 65 gilt alles «^ 
viel. 2. just. Das ware mir 'v- recht: det 
skulle jag just tycka om, 'x* der ei. dieser 
el. derselbe Mann: just samme man. Fftr efr. 

jfr nedanst&ende ims 3. 8& dar, natt OCh jamt. 

Nur so *\t »k natt och jamt. 4. tid. Just, tf^. inrrannltiTt, rjl. r^flexin, St. «ta,rkt, SV. ivagt, tr. transitlvt rerb. k. bar hc^tn, 8. bar »ein till hjilpverb Ebenbaum — 129 -^ Eheleute just nu, nyss. *%, damals: just da, der «%* 
gedachte: den nyssnamde. -baum, m. eben- 
holtstrad. -blld, n. afbild. -bildnl[f]s, n. por- 
tratt. -bUrtIg, a, jiimbordig. -bUrtlgkeit, /. 
jambordighet, lika rang, -da, adv. pa sam- 
ma staile. -daher, adv. just darifran, fran 
samma staile ei. hall, -dahin, adv. just dit, 
till samma staile, fi,t samma hS,ll. -darum, 
adv. just fordenskull, af samma skal. -da- 
selbst = ebenda. -derselbe, dem. pron. just 
densamme. -deCrjshalb, -de[f]swegen = ehen- 
darum, -dort = ebenda. -e, -n, f. 1. slatt, 
lagland. 2. plan, yta. -en, sv. I. tr. jamna, 
utjamna. 11. rjl. blifva jamn, utjamnas. -gp- 
dig, a. Bom beflnner aig 1 jamnhojd mcd mar- 
ken, -ermafsen, adv. likasa, i samma grad. 
-falls, adv. likasa. -flachig, a. slat, jamn. 
-heit, /. jamnhet, slathet. -holz, n. eben- 
holts. -holzen, a. af ebenholts, ebenholts-. 
-leren, sv. tr. inlagga med ebenholts. -ist, 
-ew, m. finsnickare. -mafs, n, jamnm^tt. 
-mafsig, a. jamn, proportionerlig, symme- 
trisk. -so, ad'B. likasa, lika, i samma grad, 
pa samma satt. Er ist ganz «^ han ar all- 
deles likadan. -sosehr, adv. lika mycket, i 
samma grad. -soviel, adv. lika mycket, i 
samma mangd. -sowenig, adv. lika litet. 
-sowie, adv. alldeles sasom. -sowohl, adv. li- 
kasa, likaval. -ung,/. jamnande, utjamning. 

£bws^ -, TO. gait, -esche,/. ronn. 

ebnen »% ebenen. 

echappteren, sv. itr. s. fly, rymma. 

Echo (ftfv. med kort 8), -S, Ti. eko. 

Echse, -n, f. odla, jfr Eidechse. 

echt, a. akta; verklig, riktig, sann. -heft,/. 
akthet. 

£ck, -e, n. horn, rani, biott i sms. ss. Dreiech m. 
fi. Uber t\, se iiberech. -e, -n,/. 1. horn. Biid. 
an alien 'vw und Enden : pa alia hall och 
kanter, Jm nicht um die f^, trauen: ej lita 
p§. ngn langre an man ser honom, um die rx/ 
bring en: gora af med, lata forsvinna, for- 
stora, hemligen morda. 2. kant, stad p& ty- 

ger. -ensteheP, to. barare eom st&r vid gathSrnen. 

-ep = Eichel. -ig, a. forsedd med horn, kantig. 
edel, a. 1. adel. 2. adlig. Die Edlen: adeln, 
Edler von Strehlenau: herr von S. 3. Die 
Edlen ei. Edelsten der Stadt: stadens fader, 
mest ansedda borgare. -bupgep, to, fornam 
borgare, patricier. -biiptjg, a. valboren. -da- 
me,/, adlig dam. -fa!k[e], to. jagtfalk. -faul, 
a. om Tindrufyor: mognad i solen. -fpau, y. 
adlig dam, adelsfru. -fpaulein, n. adlig fro- 
ken. -gebopen, a. valboren. -gesinnt, a. adel- 
modig, hogsinnad. -geslttet, a. som har adla 
seder, -gestein, n. adelstenar. -hepzig, a. 
adelmodig, hoghjartad. -hipsch, m,. kron- 
hjort. -hof, TO. en adelsmans gard, gods. 
-ing, -e, m. adling. -knabe, m. page, -knappe, 
-knecht, to. junker, knape, vapnare. -lehen, 
n. riddarlan. -leute, pi. tin -mann, to. adels- man. -mannisch, a. adlig, adelsmanna-. 
•mut[h], TO. adelmod. -mut[h]ig, a. adelmo- 
dig. -n, sv. tr. foradla. -Sinn, to. adelt sin- 
ne, hogsinthet. -sinnig = edelgesinnt. -sitz, 
m. = Edelhof. -stein, to. adelsten. -tanne,/. 
silfvergran. -that, /. adel handling, -weifs, 
n. Edelweiss (Leontopodium alpinum). -wild, 
n. hogdjur. 
Edilen, -s, 0, n. eden, paradis. -enisch, a. para- 
disisk. -tepen, sv. tr. i tryck utgifva. -ikt, -c, 
n. edikt, pabud, forordning. -Itop, -s, -oren, 
_ TO. utgif v&re. 

Ediep se edel. idling se Edeling. 
Effekt, I. -e, to. effekt, verkan, framg&ng. II. 
'[ejs, -en, n. vani. biott i pi. 1. saker, tillhorig- 
heter, reseffekter, bagage. 2. hand, varde- 
papper, vaxlar, obligationer. -hascherei,/. 
effektsokeri. -iv, a. effektiv, verklig, verk- 
ligen forefintlig. -ivkpaft, /. den verkliga 
styrkan. -Uiepen, sv. tr. effektuera, &stad- 
komma, bringa till stand, -voll, a. effekt- 
full, ansl§,ende, gripande. 
egal, a. F lika, likgiltig. 
Egel, -, TO. igel. 

Egge, -n^f. l. harf. 2. spetsarne p4 ett sta- 
ket. 3. list, stad & tyg. -n, sv. tr. o. itr. h. 
harfva. 
Egoi'slimus, -, 0, to. egoism, egennytta. -t, -en, 
TO. egoist, egennyttig person. -tisch,a. egen- 
nyttig, egoistisk. 
eh, itj. a. f^ nun! ndl -[e], -er, sup. ehest, I. 
adv. forr, a) tid, t. ex. ~ als heute. Ich war 
am ehesten Jiier : jag var forst har, ehestens 
ei. mit ehestem : med det forsta, si, snart 
som mojligt, ehester Tage: i de narmaste 
dagarne, b) = haiire, t. ex. eher will ich bet- 
teln gehn als das thun, c) = lattare, t. ex. er 
kann es eher thun als ich. So geht es noch 
am ehesten: sa gar det lattast, d) = snarare, 
t. ex. er ist ~ gro/s als klein. II. konj. Eh[e] 
el. eh[e] dnfs: innan, forr an, an att. 
Ehe, -w, /. aktenskap, giftermal. Sich in den 
Stand der /n. begeben: intrada i det akta 
standet, trada i aktenskap, die ^ brechen : 
begd aktenskapsbrott, zur i^ geben: gifva 
till akta, in erster 'v, i sitt forsta aktenskap, 
Kind erster rs, barn ur forsta aktenskapet. 
-bett, n. akta makars sang, wid. aktenskap. 
-brechen, itr. bruki. biott i inf. beg& akten- 
skapsbrott. -brecher(ln), to. (/.) aktenskaps- 
brytare (-erska). -brecherisch, a. akten- 
skapsbrytande, brottslig inom nktenskapet. 
-bruch, TO. aktenskapsbrott. -dem, adv. forr, 
forut. -fahig, a. manbar, giftasvuxen. -frau, 
/. gift kvinna, hustru, fru. -gatte, to. akta 
man. -gattln, /. hustru, fru. -gemahl(in) - 
Ehegatte {-in), -genofs, to. -genossin, /. -ge- 
spons, TO. 0. n. akta halft. -gestern, adv. i 
forgar. -halfte, /. akta halft. -herr, to. akta 
man. -herrllch, a. tillkommande en akta 
man. -kreuz, n. huskors. -leute, pi, gift folk. •V, - fSreg&eu.le uppslagsord. * ftkta am.. .akuar plur. f bar omljud. F faniiljart. P l^^r^ .prAk % mindre bruktig. 

9 — 19S271. Tysk'svensk skolordbok. elielich 130 — Eibisch -lich, a. 1. akteuskaplig, giftermais-. *%. ver- 
bunden: forenad gnm aktenskapets band, 
gift. 2. akta, laglig, t. ex. 've Kinder^ seine 
rs,e Gemahlin, -lichen, sv. tr. gifta sig med. 
-Iiebst8(r), (adj. bsja.) m. o. /. akta halft. -los, 
a. ogift. -losigkelt, /. ogift stand, -lustig, a. 
giftaslysten. -malig, a. forr, tidigare, forn, 
gammal. -mSIs, adv. forr, i forna tider. 
-mann, m. gift man, akta man. -paar, n. gift 
par, gift folk. -P .e eh[e]. -recht, n. jur. gif- 
termalsbalk. -pn, a. koppar-, brons-, me- 
tall-; biid. h&rd, fast, orubblig, tung. -schei- 
dung, /. aktenskapsskiilnad, skilsmassa. 
-schliefsung,/. aktenskaps ingaende, gifter- 
mk\. -segen, m. 1. valsignelse ofver bnid- 
paret. 2. barnskara, barn, -stand, m. akta 
st&ndet. -stens, adv. med det forsta. -steuep, 
/. utstyrsel, hemgift. -tpennung = Eheschei- 
dung, -verbindung, /. akteuskaplig forbin- 
delse. -verbot, n. forbud root aktenskaps 
ing&ende, aktenakapsjaf, -verIobni[fjS, n. 
trolofning. •vepmachtni[fjs, n. iifriinta at 
den efterlefvande makan. -weib, ». - Ehe- 
frau. -wepbung,/. frieri. 
ehl-, ehm- se ehel-y ehem-. 

EhnI, -s, 'S, m. dial, stamfader, farfar, morfar. 
Ehpllabschneidep, m. areskandare. -abschneide- 
pei, ,/. vanryktande, arercirlgt fortal. -bap, a. 
1. arbar, anstandig, sedesam. 2. beromlig. 
-bapkeit, /. 1. arbarliet, anstrmdighet, sedig- 
het. 2. beromligt satt, beromlig vandel. -be- 
giep[de],/. arelystnad. -beglarig, a.arelysten. 
-dupst, m. torst efter ara, arelystnad. -dUP- 
Stig, a. torstande efter ara, arelysten. -e,gen. 

o. dat. sg. ofta -U i sht efter 2M, pi. -n, jf. ara, he- 

der, godt rykte. Auf ~ halten: bafva he- 
derskansla, auf ~/ pa min ara! zu r^n 
kommen: komma till heders, in aller f^ i 
all anstandighet, i^n halber: for skams 
skull, jm zu 'v/w; till ngns ara, 'v, einlegen 
mit el. durch etw.. vinna ara, gora sig for- 
tjant om ngt gnm ngt, in f\^n halten: vorda, 
hedra; hogt skatta, val varda, das ist aller 
rK/n wert: det ar vardt allt erkannande, 
geben Sie mir die 'v. Ihres Besuches! hedra 
mig med edert besok! 
ehpen, sv. tr. ara, hedra, vorda. -amt, n. he- 
derspost, fortroendesyssla. -bahn,^/*. hederns 
vag, iirans strat. -bechep, m. hedersbagare, 
-skal. -besuch, m. hoflighetsbesok. -bild, n. 
arestod. -bogen, m. areport. -denkmal, n. 
are-, minnesstod. -erklarung, /. upprattel- 
se, afbon for arekrankning. -fest, I. n. fcvst 
till ngns ara, hedersdag. II. a. genomhe- 
derlig, p41itlig. -gedachtnl[fjs, n. hedrande 
minne. -gewand, n. = Ehrenkleid. -haft, a. 
hederlig, hedervard, rattskaffen, red bar, 
bra. -haftigkeit, /. heder, redbarhet. -halbep, 
adv. for sin heders skull, for skams skull. 
-handel, m. hederstvist. -klage,/. anklagel- 
se for, rattegang om arekrankning, heders- tvist. -kleid, n. hedersdriigt, galadragt. -le- 
gion,/, hederslegion. -leute, pi. hedersman- 
niskor. -lohn, m. hedrande beloning. -mah!, 
n, m&ltid till ngns ara, festm&ltid. -mann, 
-er t, m. hedersman, arans man. -pfad, m. 
= Ehrenbahn, -pfennig, m. medalj. -preis, 
m. 1. hederspris. 2. bot. arenpris (Veronica). 
-pat[h], m. 1. titnlart r&d. 2. hedersnamd. 
-pecht, ». hedrande rattighet, foretrades- 
rattighet. Verlust der biirgerlichen 've; for- 
lust af medborgerligt fortroende. -pede, /. 
aretal, areminne. -petter, m. en som raddar, 
upprattar ngns heder. -pettung,/. upprat- 
telse. "Pichtep, m. domare i hederssak. -rlih- 
pig, a. arerorig. -schein, m. skriftligt lie- 
dersord. -sold,m. = E^rew/oAw. -stand, m. arc- 
full stallning. -steSle, /. arestiille, heders- 
post, -strafe,/, vanarande straff, -tag, m. he- 
dersdag. -thalbePsee^ren^rt/ier. -that,/, aro- 
full handling, bragd. -trunk, m. hedersskM. 
-wert[h], a. hedervard, vordnadsbjudande. 

ehrilerbietig, a, vordnadsfull. -epbietigkeit, -ep- 
bietung, /. vordnadsfullt satt, beteende. 
-furcht,/. vordnad. -gefUhl, n. hederskansla. 
-geiz, m. aregirighet. -geizig, -gierig, a. are- 
girig. "lich, a. 1. arlig, redllg, rattskaffen, 
hederlig. Jn 'v/ machen: S,tergifva ngn med- 
borgerligt fortroende, '««- wdhrt am Idng- 
sten: arlighet varar langst. 2. F dugtig. Er 
liigt was ~es.* ban Ijuger kolossalt, das soil 
was f^es kosten: det lar kosta pengar, det, 
was 'x/es schwatzen: prata af hjartans lust. 
•lichkeit, /. arlighet, redbarhet. -lichma- 
chung,/. atergifvande af medborgerligt for- 
troende. -liebe, /. hederskansla, rattskaf- 
fenhet. -los, a. arelos. -losigkeit, /. arelos- 
het. -sam, a. arbar. -sucht, / aregirighet. 
-sUchtig, a. iiregirig. -vergessen, a. arefor- 
gaten, arelos. -verlust, m. forlust af med- 
borgerligt fortroende. -wTdrig, a. arerorig, 
ohederlig. -wiJrden, oboji. /. arevordig, era 
arevordighet. -wUrdig, a. arevordig. 

ehstens se ehestens. 

El, I. -er, n. agg. Wie auf '\>ern gehen: gk 
forsigtigt, varsamt, er ist Icaum aus dem ~ 
gekrochen: han ar annu ej tori bakom oro- 
nen, das f^ will kliiger sein als die Henne: 
agget vill lara honan varpa, nicht eJn aus- 
geblasenes f>^ wert: ej vard ett rnttet lin- 
gon, sich um ungelegte -x/cr kummern: be- 
kymra sig for den dag, man annn icke sett, 
Niirnberger "^er: niirnberger agg (de fsrsta, I 

NOrnberg tillverkade, flckuren, hvilka hade aggform). 
II. itj. 1. gmdje, efrerraslcning. &, Uej Se. f\j frei' 
lich, 'x» Ja wohl : jo visst, *>* das ware! det 
vore just vackert! 'v was! sadana dumhe- 
ter! 4 tystl Jag vill ej hora talas darom. 
2. smekande barns utrop, jfr eien. -a, itj. 
giiidje. eja, hajsan. -be, -n, /. id, idegran. 
-ben, a. af idetra. -bisch, -e, m. bot. 1. hibisk 
(Hibiscus). 2. alt^rot (Althaea). itr. iotransitW r/f. refleiiTt, st. »tarkt, SV. •'rmgl, tr. transitivt rerb. ■ baben, S. bar attin til) hjiilpT«rb, Eichamt 13 1 eln Eichllamt, n. kroneri. -apfel, w. gallapple. -e, 
-w, f. 1. ek. 2. kroning, juBtering. 3. likare. 
-el, -»5 f. ekS,llon, allon. -e!le, f. prof-, 
likarealn. -en, I. a. af ek, ek-. II. sv. tr. 
krona, justera. -enbestand, m. ekplantering, 
ekskog. -engrund, m. dal bevaxt med ekar. 
-6P, -, m. juaterare, kronare. -gewicht, n. 
likarevigt. -horn, -er f, -hornchen, -katzchen, 
n. -katze, /. ekorre. -mafs, n. prof, likare- 
matt. -meister, m. justerare, -stab, m. prof- 
vare, likare. -stempel, m. justeringsstampel. 
-ung, f, kroning, justering. 

Eld, -e, m. ed. Einen <%» leisten ei. schworen : 
ga ed, einen fahchen '%» schworen: svara 
faiskt. -ablegung, /. edgang. -am, -e, to. 
mag. -brecher, m. menedare. -bruch, m. 
edsbrott. -brUchIg, a. meBedig. -burge, m. 
borgesman som med ed bekraftat sin bor- 
gen. -bUrgschaft, /. med ed bekraftad bor- 
gen. -echse, -n, /. odla. -er, -, m. -n,/. aj- 
der. -erente, -erganSjy*. -ervogel,m. ajderCgas). 
-esablehnung, /. vagran att ga ed. -esheifer, 
m. edgardsman. -espflicht, /. edlig forplig- 
telse, trobetsed. Die «w leisten: svara tro- 
hetsed. -esverweigerer, m. person som vag- 
rar att ga ed. -genosse, m. edsforbun- 
den. -genossenschaft, /. edsforbund. -genbs- 
sisch, a. edsforbunden. -Seister, m. en som 
gar ed. -lelstung, /. edgang. -lich, a. edlig. 
-Otter = Dotter. -schwur, m. ed. -vergessen, 
a. glombk af sin ed, menedig. 

eien, sv. tr. bam. smeka. 

Elerllbecher, m. aggkopp. -brot, n. brod ba- 
kadt med agg. -dotter = Dotter. -fladen = 
Eierkuchen. -gelb se Eigelh. -krebs, m. kraf- 
ta med rom. -kQchen, m. timn aggpannkaka. 
-rUhr, -[e]sy 0, n. aggrora. -schaum, -schnee, 
m. kok. slaget agg. -spelse, /. aggmat, agg- 
rora. -treter, m. forsigtig, varsam person 

hvilken g§.r liksom p& ftgg. 

Eifer, -s, 0, m. ifver, nit, nitalskan; haftig- 
het, vrede. -er, -, m. ifrare, nitisk person. 
-geist, m. nitalskande, vredgad ande. -n, 
$v. itr. h. 1. ifra, visa nit. 2. blifva haftig, 
vredgas. 3. Mit jm in etw. (dat.) ~ tjifla med 
ngn i ngt. -rede, f. upprordt, vredgadt tal. 
-sucht, f. afund, afundsjnka, svartsjnka. 
•sUchtelel, y. smaaktig, lagsint afundsjuka, 
svartsjiika. -sUcbtig, a. afundsjuk, svart- 
sjuk. -[sjvoll, a. nitalskande, nitisk; haftig. 

Eifrllerin, -new, f. ifrande, nitisk kvinna. -ig, 
a. ifrig, nitisk, nitalskande; haftig. 

Eigelb, I. -e, n. aggula. II. a. aggul. 

eigen, a. 1. egen. Das ist mein fy^ ei. das ge- 
hort mir [ew] r^ det ar min egendom, das 
ist sein testes Wesenf det ar bans innersta 
natnr, sich (dat.) etw. zu *%* machen: tillegna 
sig, gora sig fortrogen med ngt. 2. egen- 
domlig, utmarkande, karaktaristisk. 3. egen, 
egendomlig, besynnerlig. Es ist ein 'ves 
Ding ei. eine ^ve Sache darum ei. damit: darmed forhalier det sig p4 ett sareget 
satt. 4. adv. = eigens. -ansicht, f. egendom- 
lig uppfattning. -artig, a. egendomlig. -dUn- 
kel, m. egenkarlek. -gut, n. egendom, gods 

som man besitter med full Rgauder&tt. -Handel, 77t. 

handel for egen rakning. -handig, a. egen- 
handig. -heit, f. egenhet, egendomlighet. 
-liebe, f. egenkarlek, -lob, n. sjalfberom. 
"name[n], m. egennamn. -nutz, m. egennyt- 
ta. -niitzig, a. egennyttig. -rache, /. sjalf- 
hamd. -S, adv. earskildt, enkom. ~ dazu 
bestimmt, darauf berechnet : just afsedd for 
det andamalet. -schaft, y. egenskap. In der 
~ als : i egenskap af . -schaftswort, -er f, n. 
gram, adjektiv. -Sinn, m. egensinne, envis- 
het. -sinnig, a. egensinnig, envis. -thum 
m. m. «e Eigentum m. m. -tllch, a. egentlig, 
verklig. -tarn, n. egendom. -turner, -, m 
-tumerin, -n6w,/'.(god8)agare, agarinna. -turn 
lich, a. 1. tillhorig. Etlo. f\* besitzen: hafva 
ngt 1 sin ago, besitta ngt med full agande^ 
ratt. 2. egendomlig. -tUmlichkeil, /. egen 
domlighet. -tumsentsetzung, /. expropria 
tion. -tumsherr, m. egendomsherre, gods 
agare. -tumslos, a. som ej bar ngn egendom, 

eignlien, sv. 1. tr. % egna, tillegna. jtr geeignet. 
II. rji. Sich zu etw. rv* lamp a sig, passa for, 
vara lamplig till ngt. III. itr. h. % tillhora, 
jm : ngn, -er, -, m. agare. -erin, -wen, /. 
agarinna. 

Eillland, -e, n. 6. -lander(in), m. (/.) obo. 

Eililbestellung,/. bestallning gnm ilbud. -bote, 
m. ilbud. -brief, m. expressbref. -e, 0, /. 
hast, bradska, snabbhet, skyndsamhet. In 
alter ~ i etorsta hast, ~ zeigen: br&dska, 
es hat ~ det bradskar. -en, sv. I. rjl. skyn 

da sig. II. itr. S. nar ortfarandringen framh&lles, 

eijes h. 1, skynda. Eile mit Weile: skyn 
da langsamt, to^d: skyndsam, hastig. 2. 
bradska, fordra skyndsam behandling. Ifv 
opera, cs eilt: det bradskar, det ar bradt 
darmed. -ends, adv. skyndsamt, hastigt, 
hast, -f se el/, -fertig, a. bradskande. -for- 
tigkeit, /. bradska, skyndsamhet. -gut, n 
ilgods. -ig, a. 1. skyndsam, hastig, snabb 
2, som krafver skyndsamhet, bradskande, 
Es ~ haben: ha bradt. -inie,/. oval, -marsch, 
m. ilmarsch. -post, /. snallpost. -sendung, 
y*. ilgods; forsandning med Ilbud. -wagen, 
m. diligens. -zug, m. snalltag, ilt4g. 

Eimer, -, m. ambar. -kunst, /. tekn. pater- 
nosterverk. -weise, adv. ambarvis, i am- 
baren. 

ein, A. ein, m. eine, /. eln, n., i sjaifstandig staun. 
einer eine ein[e]s. jfr Eins. I. a. (grundtai). 1. 
en, ett. Eins von beiden : ettdera, ein fur 
allemal: en gang for alia, in ein em fort ei. 
weg : oafbrutet, oupphorligen, sein Eins 
und Alles: bans allt 1 alio, der Eine sieht 
alles: Gud allena ser allt. 2. i fdreaing med 
der andere: der eine ... der andere: den *%< ■= f6reg&end« uppulagsord. akta sms. gaknar plur. j bar omljnd. F familjart, P lagre spr&k. % mlndre bruklfgt. einackern 152 Eindmok ene ... den andre, einer nach dem andern: 
den ene efter den andre, sie lieben einer 
den anderen: de alska hvarandra. 3. en, 
en och samme, samme, t. ex, wir wohnen 
alle in einer Strafse ei. in ein\^er\ und der- 
selhen Strafse: vi bo alia X->a samma gata, 
das ist mir alles ein Ding ei.ein Thun ei. eins : 
det g5r mig alldeles detsamma. 4. Noch 
eins : en sale till, mit eins ei. einem : med ens. 
Se afv. //, 2. 5. Eins seln, eins werden: vara, 
blifva ense, eniga, eins werden, etw. zn thun: 
komma ofverens om att gora ngt. Betr. sms. 
jfr sins, med drei. II. obest. art. 1, en, ett. 
Ein jeder: hvar och. en, welch ein ei. was 
fiir ein TJngluck : hvilken olycka, stundom ntan 
motsvarighet I svenskaa, fc, ex. einen grofsen Bart 
haben : hafva langt skagg, einen Eid leisten : 
ga ed. 2. eiupt. ntan flubst., t, ex. einen (naml. 
Trunk) nehmen ei. eins trinhen: dricka ett 
tag, taga sig en sup, en klunk, jm einen 
(nami. Schlag) ei. ems versetzen ei. auswischeri 
el. geben: sl& till ngn, jm eine (nami. Ohr- 
feige) stechen: gifva ngn en orfil. III. sjaif- 
stand. formen ! mask, obest. pron. en, man, na- 
gon. IV. ein, adv. en, ungefar, t. ex. ^ acht 
Tage : en atta dar. B. adv. in. 
einllackern, tr. taga till aker, lagga under plo- 
gen, ploja, odla. -ander, oboji. rpr. pron. 
hvarannan, hvartannat, hvarandra. jfr ara~, 

aW-S/v. m. ft. ims. med prep, -apbelten, I. tr, 1. 
Etw. in etw. (ack.) ~ arbeta, skara, drifva, 
knada m. m. ngt in i ngt. 2. Jn in etw. <%* 
gora ngn fortrogen med ngt, II. rjl. arbeta 
sig in, in etw.: i ngt. -artig, a. likartad, 
enahanda. -aschern, tr. lagga i aska, bran- 
na upp. -ascherung, /. -at[h]men, ^r. andas 
in. -at[h]mung, /. -atzen, tr. etsa in. -bak- 
ken, I. tr. baka in. II. rjl. forlora i vigt vid 
bak. -ballen, -ballieren, tr. emballera. -balsa- 
mierenjir.balsamera. -balsamierung,/. -band, 
-e f , m. 1. inbindning af bocker. 2. band p& en 
bok. -iianddecke, /. parmar. -bau, m. 1. det 
inre af en byggnad. 2. inatgaende del af 
en byggnad. -bauen, I. itr. h. o. rfl. bygga 
at sig, sla sig ned inuti ngt. II. tr. 1. bygga 
Dgt ini ngt. 2. gnm ngt slags bygge afstanga, be- 
gransa, indamma. -bauung,y. -bedingen, tr. 

{_Mit^ ~ inbegripa l ett k»p, i en Sfverenskom- 

meise. -begreifen, tr. [i/i«] 'v. inbegripa, med- 
rakna. -behalten, tr. halla inne, undanhalla. 
-beifsen, I. itr. h. In etw. (ack.) 'xi bita i ngt. 
II. itr. h. o. rfl. bita in sig. -beizen, tr. bet- 
sa in. -bekennen, ^r. erkanna, tills ta. -be- 
kommen, tr. 1. f4 in. 2. upphinna, ta fatt. 
■berichten, tr. inlemna redogorelse for, in- 
rapportera. -berufen, tr. inkalla, samman- 
kalla. -berufung, /. -betlein, I. tr. tiggande 
insamla. II. rfl. stalla sig in. -betten, I. tr. 
1. inbadda. 2. indamma. II. rfl. Sich beijm 
*%# lagga sig hos ngn. -biegen, I. tr. boja 
In&t. II. itr. s. Wieder in den Weg ~ ater betrada, komma in pa vagen. -biegung, /. 
krokning inat, inbojning, vinkel, veck. -bil- 
den, tr. inbilla. 8ich (dat.) viel ^ hafva hog 
tanke om sig sjalf, vara inbilsk, sich (dat.) 
etio. auf etw. (ack.) ~ vara stolt, brosta sig 
ofver ngt, Eingebildet: a) inbillad, b) in- 
bilsk. -biidung,'/. 1. inbillning, fantasi. 2. 
inbilskhet. -binden, tr. 1. binda, knyta in, 
ihop. 2. inbinda, binda backer, 3. Ein Paten- 
geschenk ~ gifva faddergafva, egenti. knyta in 
den. 4. Jm etw. rs, inpragla, inskarpa ngt 
hos ngn, i ngns minne. -blasen, tr. 1. blasa 
in i; blasa omkull. 2. Jm etw. ^ ingifva, 
intala, tillhviska ngn ngt. -blauen, -blauen, 
tr, blaa. -bleuen, tr. Jm etw. «w med kappen 
inpragla ngt i ngns minne. -blick, m. in- 
blick. -bohren, tr. borra in. -brechen, I. tr. 
1. Ein Loch in etw. (ack.) ~ bryta ett h41 i 
ngt. 2. genombryta, bryta sonder. II. itr. s. 

1. ajunka ihop, storta samman, instorta. 2. 
bryta sig in, gora inbrott; rycka in. 3. 
ijber jn 'v. komma ofver, ofverfalla ngn. 4. 
inbryta, intrada. Bei ~rfer Nacht: vid nat- 
tens inbrott. -brecher, m. en som gor ett 
infall ei. inbrottj inbrottstjuf. -brennen, I. 
tr. 1. inbranna. 2. roka, svafla. II. itr. s. 
brinna ned. -bringen, tr. 1. fdra in, kora in, 
importera, fora med sig i boet; insparra. 

2. inbringa. 3. taga igen, godtgora. Sich 
wieder /v. lassen: betala igen sig. -bringung, 
/. -brockein, -brocken, tr. bryta i, t. ex. Brot 
in die Suppe '%» ei. die Suppe ~ bryta brod 
i soppan. Biidi. jm etw. ei. eine Suppe ~ be- 
reda ngn fortret, obehag. -bruch, m, in- 
brott. -bucht, /. inbojning. -burgern, I. tr. 
1. Jn /%/ upptaga ngn sasora borgare, gifva 
ngn medborgarratt, biid. Fremdworter ~ upp- 
taga frammande ord i spraket o. Uta dem vin- 
na burskap. 2. gora hemmastadd. II. rfl. in- 
tranga, blifva hemmastadd, vinna burskap. 
-burgerung, /. -bufse, /. Uden skada, forlust. 
-biifsen, tr. forlora, blifva af med, satta till. 
-dammen, tr. indamma. -dammung,/. -dam- 
pfen, I. itr. s. torka gnm afdunstning. II. 
tr. uppfylla med anga. -dampfen, tr. 1. =» 
eindampfen 11. 2. kok. stufva. -decken, tr. 
bfvertacka. -deckung, /. -delchen, tr. indam- 
ma. -dicken, tr. lata yatskor tjockna, koka 
ihop. -dickung, /. -docken, tr. sje. lagga i 
docka. -dorren, itr. s. torka in. -drangen, 
I. tr. trycka, skjuta in. II. rfl.. tranga sig 
in. -drehen, tr. vrida, skrufva in. -drillen, 
tr. F 1. Inofva. 2. plugga in. -dringen, itr. s. 
intranga, falla in. Auf jn ~ g§. ngn pa lif- 
vet, biid. in das Mark 'v; ga gnm marg och 
ben. -dringlich, a. intrangande ; bevekande, 
innerlig, eftertrycklig. -dringlichkeit, /. in- 
nerlighet, varme, eftertryck. -dringling, -e, 
m. en som obehorigen trangt sig in, efter- 
hangsen manniska, utbording. -dringung,/. 
intrangande. -druck, -e ^^m. 1. intryckning. ttr, intransili' t, rfl. reflexirt, St. starkt, SV. sragt, tr. transitirt rerb. A. bar haheti, S. bar tein till hjilpTerb eindrucken 133 eingehen 2. intryck, sp&r, marke. S. intryck, verkan. 
-drucken, tr. trycka in. -drlicken, I. tr. 1. 

trycka, prassa in. Eingedriickte Nase: platt- 
nasa. 2. trycka sender. II. r/?. gora intryck, 
lemna spar, marke. -drlicklich, a. som gor 
intryck, marklig. -drucksfahig, a. mottag- 
lig for intryck. -druckslos, a. som ej gor 
intryck, kraftlos. -drucksvoll, a. gripande. 
-drUckung, f. intryckning m. m. se eindriik- 
ken. "8b[e]nen, tr, jamna med marken, ut- 
jamna, planera. -eb[e]nung, /. -en = eini- 
gen. -engen, tr, inklamma, sammantranga, 
trangre innesluta; bUd. satta &t, bringa i 
trangmal. -engung, f. -er, -, m. mat. enhet. 
-eriel, I. oV6]\. a. 1. enahanda, likadan. 2. 
likgiltig. Es ist /n/ det gor detsamma. II. 
-[e]s, 0, n. 0. -erfeiheit,/. enahanda, enfor- 
mighet, likliet. -ernten, tr. inbarga, inhosta^ 
skorda. -erntung, /. -erseits, -8St[hJeiis, oJv. 
a ena sidan. -exerzleren, tr. exercera, ofva, 
inofva. -fach, a. enkel. -fachhelt, /. enkel- 
het. -fadeln, tr. 1. [Dew Faden in] die Na- 
del ~ trada pa nalen. 2. == anzetteln 2. -fah- 
ren, I. itr. s. fara, aka, resa in ; barg. fara 
ned i en grufva. II. tr. 1. kora in. 2. kora sen- 
der. 3. prof kora. -fahrt, /. 1. fard ia i ngt. 
Bei meiner '^ nar jag akte, korde in; barg. 
nedfart. 2. inkorande, biirgning. 3. inkors- 
port; inlopp tm en hamn. -fafi, m. 1. infal- 
lande, infall, intrangande, nedfallande. 2. 
inetortande, ras. 3. infall, tanke, hiigskott. 
Jch geriet auf den rs, zu: Jag fick det in- 
fallet att. -falien, I. itr. s, 1. falla in. 2. 
plotsligt visa sig, falla m, bryta in, gora 
infall, t. ex. feindlich in ein Land ^^ gora 
ett fiendtligt infall i ett land. 3. falla i ta- 
let, afbryta. 4. Der Name fdllt mir nicht 
ein: jag kan ej paminna mig namnet, da- 
hei fdllt mir ein: det paminner mig cm, 
was fdllt Ihnen ein? hvad tanker ni pa, att 
ni kan bara er nk &t ? F fdllt mir nicJit ein: 
kommer aldrig i fraga, sich (dat.) 'v lassen: 
komma att tanka pa, fa det infallet, under- 
sta sig. 6. falla ihop, instorta, rasa. 6. falla 
inat. Eingefallne Wangen, Augen: infallna 
kinder, insjunkna ogon. II. tr. Sich (dat.) 
den Schddel *>.( falla ocb spriicka hufvud- 
skalen. -fait, 0, /. enfald, -faltig, a. enfal- 
dig. -faltigkeit, /. enfald, inskrankthet, dum- 
het. -faStspinseJ, m. enfaldig stackare, vap. 
-falzen, tr. infalsa, infoga, spanta. -fangen, 
ir. fanga o. insparra. -fafsband, -er f, n. kant- 
band. -fassen, tr. 1. infatta, kanta, garne- 
ra, omgifva. 2. fyila pa fat. -fassung, /. 1. 
infattande. 2. infattning, garnering, kant, 
ram. -feilen, tr. fila in. -fesseln, tr. fjattra, 
lagga i bojor. -fetten, tr. smorja, ingnida 

med fett. -fettung,/. -feUChtSn, tr. alltlgnm fukta, 
biota, -feuern, itr. h. starkt elda. Biid. jm 
(el. tr, : jn) ^ uppelda ngn, f orsatta ngn i 
eld och lagor. -finden, r^fi. inilnna, installa sig. -fiechten, I. tr. 1. flata, sammanflata. 2. 
omflata med korgverk. 3. flata in; inflata, in- 
blanda, tillagga. II. rjl. blanda sig i. -flech- 
tung, /. "flelschen, I. tr, klada i kott och 
blod, forkroppsliga. Eingejieischt : som blif- 
vit ens andra natur, inrotad, seg. II. rf. 
klada sig i kott och blod, taga mandom; 
biid. blifva ens andra natur, inrota sig. -flel- 
schung, /. -flicken, tr. 1. satta i ett stycke i 
ngt. 2. inflicka, infoga, inblanda. -fiiegen, 
itr, s. fiyga in. -fiiefsen, itr. s. 1. flyta, rin- 
na in ei. ut i. 2. inflyta. -flofsen, tr. ingjuta, 
ingifva, viicka. -fSdfsung,/. -flufs, m. 1. inflo- 
de, utfiode, utlopp, mynning. 2. inflytande, 
anseende. -fiufslos, a. utan inflytande, sak- 
nande betydelse. -flufsreich, a. inflytelserik. 
-flusterei, -en, f. intalning, hemlig ingifvel- 
se. -fSOsterer, -, m. en som tillhviskar ngn 
ngt, orontasslare, bakdantare. -flUstern, tr. 
tillhviska, hemligen intala, ingifva. -fluste- 
rung, /. -fo[r]dern, tr, infordra, indrifva. 
■fo[rJderung, /. -fbrmig, a, enformig. -formig- 
keif, f enformighet. -fressen, I. tr. 1. ata 
upp, sluka i sig. 2. frata in. II. rfl. «amt 
itr, h. o. s. frata in sig. -fried [igj en, tr. in- 
hagna, omgarda, hagna. -fried [Igj ung, /". 1. 
inbagnande. 2. inhagnad. -frieren, itr, s. 1. 
frysa inne. 2. stelna, frysa till is. -fuchsen, 
tr. F Jm etw. ~ plugga in ngt i ngn. -fugen, 
I. tr. foga, passa, falsa in. 11. rf. passa in. 
-fugen, I. tr. infoga, inskjuta, inflicka. II. 
rJl. foga sig in i ngt, passa ihop. Ifv, = ein- 
fugen I o. II. -fiigung, /. -fuhr, 0,/. infor- 
sel, import. -fUhrbar, a. 1. som kan inforas, 
blifva Bed, 2. som far inforas, importeras. 
-fUbrbarkelt, /. mojlighet att inf ora. -fUhren, 
I. tr. 1. inf ora, importera, introducera, in- 
viga, instailera. 2. framfora, framstalla, 
lata upptrada. II. rf. inforas, blifva anta- 
gen, intrada. -fUhrer(ln), m. (/.) en som in- 
for m. m. se einfuhren. -fiihrung,^. inforande 
m. m. se einfuhreu. -flilien, tr. fylla i, p4. In 
Flaschen ^v/ buteljera. -fUllung, y. -gabe, /. 
1. inlemning. 2. inlaga. 

Eingang, m. 1. ingang. 2. intrade. 3. gynn- 
Bamt mofctagande, framgang, spridning. 4. 
inledning, borjan. 5. i sht hand, ankomst, 
mottagande. -s, adv. till att borja med, i 
borjan. -sartikei, w. importvara. -srede, /. 
inledning, prolog, -sweise, adv. s^som in- 
ledning. -szoi!, m. inforseltull. 

einllgeben, tr. gifva in; ingifva, inrada, inspi- 
rera; inlemna. -gebildethelt, /. inbilskhet. 
-gefaoren, a. 1. inf odd. Ein ~er; en info- 
ding. 2. medfodd. 3. enfodd. -gebung, /. in- 
gifvande m. m. se eingeben. -gebQrt, /. o. -ge- 
burtstrecht, n. infodingsratt, hemfodsloratt. 
-gedenk, a. ihagkommande. Finer (gen.) Sa- 
che ~ sein, bleiben: minnas, ej glomma en 
sak. -gehen, I. itr. s. 1. ga in. 2. inga i, till- 
hora, medfolja. 3. Auf etio. (ack.) ^v* ga in ■%» = fdreg&eude uppslaftsord. gftlmar plur. f bar omljud. F familj&rt, P lagre •pr&k. % mindre brukligt Eingenommenlieit — 134 einkaufen p4, gilla ngt; inlita sig p§. ngt, in etw. (ack.) 
/v» intranga i, genomtranga, blifva fortro- 
gen med ngt, i-<^d: djupgaende, grundlig, 
omstandlig, detaljerad. 4. F etw. geht Jm 
glatt ein: ngt g&r latt i ngn. 5. ankomma, 
inflyta. 6. do bort, do ut, upphora, upp- 
losas. 7. krypa ihop, krympa. II. tr. 1. arv. 
s. ga in pa, inga. Einen Handel o-^ gora upp 
en affar, ett kop, einen Kontrakt 'v/ gora 
upp ett kontrakt, eine Wette *>/ halla vad. 
2. jag. das Wild ~ ringa villebradet. -ge- 
nommenheit, /. 1. forutfattad mening, for- 
dom. 2. tyngd i hufvudet, fiorshufva. -ge- 
schlossenheit, /. inneslutning, innestang- 
ning. -geschranktheit,/. tranghet; inskrankt- 
het; sparsamhet. -gesessen, a. boaatt. -ge- 
standni[f]s, -se, n. bekannelse. -gestehen, tr. 
tillbta, erkanna, bekanna. -geweide, -, n. 
inalfvor; afv. wid. inre, hjarta. -gewohnen, 
tr. o. rjl. vanja (sig) vid ngt, satta (sig) in i 
Qgt. -gewohnung, /. -gezogen, a. tillbakadra- 
gen. -gezogenheit,/. tillbakadragenhet. -gie- 
fsen, tr. 1. gjuta, halla in i ngt; wid. irgjuta, 
ingifva. 2. gjuta fast ngt i ngt. -giefsung, /. 
-gipsen, tr. fasta med gips i ngt; med. lagga 
gipsbandage cm, -gipsung, /. -gittern, tr. 
satta galler, staket omkriiig. -gleiten, itr, s. 
glida, halka in i ngi,. -gliedern, tr. infoga ss. 
led i ngt. -graben, tr. 1. grafva in, ned. 2. 
inrista, inpragla. -grabung,/. -gravleren, tr. 
ingravera. -grelfen, itr. h. 1, gripa in. In 
die Saiten 'x* gripa, sl^ an strangarne. 2. 
ingripa, blanda sig 1. Jn Js Rechte ~ gora 
ingrepp, intrang i ngns rattigheter, r^d: 
ingripande, genomgripande, kraftig. -gren- 
zen, tr. satta grans for, begransa. -griff, m. 

I. Ingripande. 2. ingrepp, intrang. -gufs, 
m. ihallning, ifyllande. -Iiacken, I. itr. h. 
hacka in. II. tr. kok. hacka, hacka sonder. 
Eingehacktes : hackmat, fars. -hakeln, tr. 
virka in. -haken, I. tr. haka pa, hakta pk. 

II. itr, s. o. rji. haka sig fast, taga fast, -ha- 
kung, f. -halt, m. afbrott, afbrack. -halteti, 
I. tr. 1. h&lla inne, inomhus. 2. ham ma, 
hajda, afbryta. 3. noga iakttaga, fullgora 
forbindeiser. 11. itr. h. stanna. Mit dem Lesen 
~ gora ett uppehall i lasningen. -hattung, 
/. -handeln, tr. 1. inkopa. 2. tillhandla sig. 
-handigen, tr. inhandiga, ofverlemna, lemna 
i handom. -handigung, /". -hangen, tr. hanga in. 
-nangung, /. -hauchen, tr. 1. inandas. 2. Jm 
etw. ~ blasa in ngt i ngn, t. ex. Leben 'x*; 
biid. ingifva, inrada, intala ngn ngt. -hau- 
chung, /. -hauen, I. itr. h. hugga in. Auf 
den Feind r^ ga lost pa fienden, F wacker 
f>a taga for sig dugtigt vid bordet. II. tr. 1. 
hngga in. 2. hugga omknll. 3. stycka. -he- 
ben, tr. lyfta in, pa. -hebung,/. -heften, tr. 
1. trackla in, fast. 2. hafta, inhafta. -heg- 
= ein/riedig-. -heilen, itr. s. sitta kvar i ett 
silr. sedan detta lakts, t. ex. die Ktigel ist einge- heilt. •heimisch, a, inhemsk, infodd. 'v ma- 
chen: naturalisera, *st werden: naturalise- 
ras, '^er Krieg : inbordes krig. -heimsen, 
tr. inbarga, inhosta. •heirat[hjen, rjl. gnm 
giftermal komma in, t. ex. in eine Familie. 
-heit, /. enhet. -heitlich, a. som bildar ett 
helt, enig, samfald, gemensam. -heUHchkeit, 
f. enighet, gemensarahet. -heizen, itr. h. 
elda i rum. Biid. jm tuchtig ^^ gora det hett 
for ngn. -helzer, m. eldare. -heizung,/. eld- 
ning. -helfen, itr. h. Jm *>>» hjalpa ngn att 
komma in, &fv. hjalpa ngn pa trafven, suf- 
flera ngn. -heifer, m. sufflor. -hellig, a. en- 
hallig. -helligkeit, /. enhaKighet. -hemmen, 
tr. 1. instanga. 2. hamma, bromsa. 

einhir, adv. fOrekommer I sms. med verb ugf. i samma 

bem. Bom daher, t. ex. -fahren, -fliegen, -reiten, 
-trippein: komma akande, flygande, ridan- 
de, trippande, -Ziehen: draga fram; ofta med 

bibetydelsen af bogtidlighet, t, ex. -gehen, -SChrei- 

ten: komma gaende, ga fram, skrida fram 
med hogtidliga, afmatta steg. 

einllherbsten, tr. inhosta. -hetzen, tr. jag. dres- 
sera tm jagt. -holen, tr. 1. Jn ~ hogtidligt 
taga ngn till motes. 2. upphinna, hinna 
fatt. 3. taga igen, godtgora. 4. inhamta. 
Nachricht iiber etw. (ack.) '^ forskaffa sig 
underrilttelse om ngt. 5. In8a.mla, samla. 
6. sja. inhala, hala an. -holung,/. -horn, n. 
enhorning. -hufer, -, m. enhofvadt dagg- 
djur. -hiilien, tr. o. rjl. (Sich) <%^ in etw. (ack. 
el. dat.): holja in (sig) i ngt, sla om (sig) 
ngt, svepa om (sig) ngt ei. in (sig) i ngt. 
-hUliung, /. -hiitzeln, itr. s. torka, krympa 
ihop. 

einig, I. a. enig, ense. ~ werden iiber etw. 
(ack.).- blifva ense, komma ofverens om ngt. 
II. ohest. pron. nagon, nagot. ~e zioanzig : 
nagra och tjugu, men: 'v/C tausend: n&gra 
tusen. -en, sv. I. tr. 1. fr3rena. 2. forlika. 
II. rjl. blifva ense, komma ofverens; for- 
likas. -er, -, m. en som forenar, forliker; 
medlare. -ermafsen, adv. nagorlimda, i na- 
gon man. -kelt,y. enighet. ~ macht stark: 
enighet ger styrka. -ung, f. forening, for- 
likiiing, ofverenakommelse. 

einllimpfen, tr. inympa, jm etw.: ngt pa ngn. 
-impfung, /. -iagen, I. tr. 1. jaga in i ngt. 
2. injaga, t. ex. jm Schrecken: forskrac- 
kelse hos ngn. 3. dressera tni jagt. II. itr. 
s. jaga, spranga, rusa in. -jahrig, a. ett- 
arig. Ein '\j-Freiwilliger ei. biott ein 'ver; 

en ettarig frivillig (person som p& grund af hftgre 
bildning ej behofver exercera mer an ett &r o. sons f&r 
Talja detta &r — daraf »frivillig» — mellan sitt 17-8 o. 

23:e lefnads&r). -Jochen, tr. lagga ok pS,, bringa 
under oket. -kachein, itr. h. F elda starkt. 
•kalken, tr. bestryka, bestro med kalk. -kap- 
seln, tr. inkapala. -kaps[ejliing,/. -kassieren, 
tr. inkassera. -kasslerung, y'. -kauf, m. 1. in- 
kop, uppkbp. 2. intradesafglft. -kaufen, I. itr, intrftniltivt, r/f. reflexin, St. »tarkt, SV. arsngt, tr. transltin verb. k. bar hahtm, 8. bar tein till hjaipverb. Einkaufer 135 einmachen tr. 1. kopa, kopa in, upp. 2. Jn ^v for be- 

talning skaffa ngn intrade. II. itr, h. gora 
inkop, uppkop. -kaufer, m. kopare, uppko- 
pare. -kehlen, tr. reffla, kannelera. -kehr, 
-en, f, 1. gastande, besok, ankomst. 2. har- 
barge, vardshus. 3. *%, in sick sefbst: for- 
sjiiiikande i sig ejalf, sjalfprofning. -keh- 
ren, itr. s. 1. taga in. 2. In sich «>. g& till, 
profva 81 g sjalf, forsjunka i sjaifbetraktel- 
ser. -keilen, tr. inkila, indrifva, -kellung,/. 
-kellern, tr. lagga i kallare. -kerben, tr. karf- 
va in, skara in. -kerbung, /. -kerkern, tr. 
hakta, insparra. -kerkerung, /. -ketten, I. tr, 
sla 1 bojor, fangsia. II, rji. vara forknip- 
pad, in etw. (ack): med ngt. -kitten, tr. fast- 
kitta ngt I ngt. -klagbar, a. som kan lagligen 
Indrifvas, utkrafvas. -kJagen, tr. p& laglig 
vag indrifva. -klammern, tr. I. med kram- 
por, klykor fasta. 2. satta inom klammer, 
inom parentes. -klammerung, /. parentes, 
fiir ftfr le fdreg. -kiang, m. eiiklang, samklang, 
ofverenPRtainmelae. -kleben, tr. kliytra, lira- 
ma in. -kleiden, tr. ikJada, klada. -kleidung, 
/. ikladande, kladsei, bolje, bekla<lnad, 
dragt. -kleistern, tr. klistra in. -klemmen, 
tr. inkiamma. -klemmung, /. -klingen, itr. s. 
harmoniera, ofverenstamma, in etw. (ack.).' 
med ngt. -kllnken, I. tr. medels klinka stan- 
ga. II. itr. s. taga, ga igen fom dorrkunkor), 
-klopfen, tr. 1. bulta, sla in. 2. sla in, rifva 
ned. -kneifen, tr. trycka in, klamma fast, 
satta pa. -kneten, tr. kn&da in. -knicken, I, 
tr. knacka, bracka, bryta. II. itr. s. knac- 
kas, brytas. -knupfen, tr. kriappa, knyta in. 
-kochen, I. itr. s. koka in. II. tr. 1, koka in, 
l&ta koka in. 2. eylta. -kommen, I. itr. s. I. 
inkomma med ngt, t. ex. bei einer Be horde <^ 
inkomma med en ansokan till en myndig- 
het, schriftlich /n. inkomma med en skrift, 
en skriftlig anhallan, um etw. «w anhalla 
om ngt. 2. komma in, under tak, inbargas. 
3. inflyta. 4. falla ngn in. Sich (dat.) etw. n^ 
lassen: fa ett infall, komma att tiinka pa. 
II. -, n. 1. inlaga. 2. pi. rRni. Einkunfte: in- 
komst. -kommling, -e, m. nykomling, -kor- 
pern = einjleischen. -kramen, tr. liigga, pac- 
ka in, ihop. -kratzen, tr. raspande, rispande in- 

rista. -kriechen, itr. s. 1. krypa in. 2. krym- 
pa. -kriegen, F = einbekommen, -krlmpen, 
■krumplfjen, tr. o. itr. s. krympa. -kunft, -e 
t, /. saiisynt i sing. = Einkommen II. -laden, 
tr. I. inlasta, lasta. 2. Kugeln ^ ladda med 
knlor. 3. inbjnda. -lader, -, m. inbjudare. 
-ladung,/. inbjudning. 

Einlage, /. 1. inlaggning, hopliiggning, in- 
packning. 2. det inneslntna, bilaga; det 
inre. 3. andel i en kassa, insats. -holz, n. 
inlaggning. -kapjtaf, n, - Kinlage .3. -rn, tr. 
1. magasinera. 2. inkvartera. -rung,/". 

Einiilafs, -e f, m. 1. inslappning, oppnande 
for ngn. 2. tilltrade, intrade. 3. liten port, dorr i ei. j&mte en ■t«rre. -fassen, I. tr. 1. slap- 
pa in. 2. infoga. II. rjl. inl&ta aig. Sich mit 
jm m^ a) trada i forbindelse med ngn, b) 
komma 1 gral med ngn. -iafsgeld, n. intra- 
desafgift. -lassig, a. grundlig, genomg&en- 
de, detaljerad, utforlig. -larskarte, /. intra- 
deskort. -Jafslich = einldssig. -Jafspforte, /. 
= Einlafs 3. -lassung, /. inslappande. -lauf, 
m. inlopande, inlopp. -laufen, I. itr. s. 1. 
springa in. 2. inlopa, inkomma. 3. utmyn- 
ua, utflyta. 4. inflyta. 5. krympa. II. tr. 
Btorma mot o. spranga, t. ex. die Pforte. -lau- 
gen, tr. lagga i lut, i lake, -laugung,/. -lau- 
ten, tr. ringa in. Die Messe >>.. ringa sam- 
man. -leben, rJi. blifva hemmastadd, hem- 
ma van. Sich in etw. (ack.) 'v lefva aig in i, 
viinja aig vid ngt. 

EinlegeOband, -er f, ». band till marke, bok- 
marke. -brettchen, n. fan^r. -n, I. tr. 1. in- 
lagga. Geid 'v satta in pengar i ett fsretag, i 
en bank, einen Saum am Kleide ei. das Kleid 
~ gora ett veck p&, taga in kladningen, 
Beringe 'v a) vattenlagga, b) inlagga sill, 
Elfenbein in etw. (ack.) 'v inlagga ngt med 
elfeuben, Soldaten ^ inkvartera soldater, 
fiir jn ein gutes Wort ^ falla ett godt ord 
for ngn, Verwahnmg, Protest ^ afgifva 
protest, protestera. 2. yid tomerspei: die ban- 
ze *%/ falla lansen till angrepp, biid fiir etw. 
eine Lame '^ bryta en lans for ngt. II. rf. 
1. kvartera in sig.- 2. lagga aig nt^ fur Jn: 
for ngn. -sohle, /. lossula. 

Ein'ilegung, /. inlaggning m. m «« einlegen. 
-lehren, tr. Jm etw. »%, lara ngn ngt, yn zu 
etw. 'V. iuofva, dressera ngn till ngt. -lei- 
men, tr. limma in, fast ngt i ngt. -leiten, I. 
tr. 1. leda, fora in. 2. inleda, borja. Ein 
Buck «« skrifva inledning, forord till en 
bok, men ein Buch mil etw. ^k> borja en bok 
med ngt. II. rf. borja, komma i gang, -lel- 
tung,/'. l.inforande, inledande. 2. inledning. 
3. furberedelse. -lenken, I. itr. h. o. tr. [Den 
Wag en] in den Weg, in das Geleise '\^ kom- 
ma, kora in pa vagen, i hjulsparet, wid 
wieder 'v &terkomma till am net. II. rf. le- 
da, foga sig i hvartannat. -lenkung, f -ler- 
nen, tr. inliira, inofva ngt. -lesen, I. tr. in- 
eamla. II. rf. Sich in einen Schriftsteller 
'v- gora sig fortrogen med en forfattare. 
-leuchten, itr. h. Etw. leuchtet jm ein: ngt 
blir klart f5r ngn, opens, es leuchtet ein: det 
ar klart, uppenbart, f^d: klar, uppenbar. 
-liefern, tr. inlemna, aflerana. -lieferung, y. 
inleraning. -Ileferungsschein, m. kvitto (4 
inlemnad forsandelse). -IJegen, itr. s. I. 
ligga inne, vara inneKluten i ngt. f^d : inne- 
liggande, narslnten. 2. ligga, bo hos ngn -lo- 
gieren, tr. inkvartera, inlogera. -losen, tr. 
iniosa. -losung, /. -I6t[hjen, tr. loda fast i 
ngt -lotsen, tr. lotsa in. -lotsung, /. -lullen, 
tr. vysja, sofva, invagga. -machen, tr. 1. 'V « rerefiend. i,pp.)«g,ord ' 4kt» imi saknar plur f har omljiid F fan,i)j8.n, P Iftgr.. .pH* * , ifndr* hnikligt. elnmahlen — 136 alnreiolien '^agga in, inneslnta. 2. inlagga, inkoka, lu- 
sylta, sylta. Eingemachtes : sylt. 3. knada. 
-mahlen, I. tr. (l&ta) mala p& f6rr§,d. II. rji. 
minskas vid malning. -mahnen, tr. infordra. 
-maischen, tr. maska. -maischung, /. 

einmal, adv. en g§.ng. a) (--) *%; iiber das an' 
dere : gS-n** p§, gang, *\» um das andere : a) 
hvarannan gang, b) gang pa g§.ng, auf ei. 
mit *%/ a) p& en, samma gang, b) belt plots- 
ligen, med ens, er ist noch f^ (&fT. - -) so alt 
ah ich: ban ar en g§.ng till sS. gammal som 
jag, b) (- -) nicht ^ icke en gang, icke ens, 
ich bin nun t%i so: det ar sd min natur, sind 
Sie ~ abffereist, so : bar ni bara rest, B'k, 
komm ^v her I kom hit litet! -eins, -, -, n. 
mnltiplikationstabell. 

einiimglig, a. wou en gi-ng forekommande. 
Nach r^em Durchlesen gab ich dir das Buch : 
sedan jag last boken en gang, gaf jag dig 
den. -marinieren, tr. inlagga 1 kryddad la- 
ke, -marinierung,/. -marsch, m. intag. -mar- 
schieren, itr. s. marscbera in. -mafs, n. brist 

i mattet som uppst&r gnm intorkning, utminutering o. 

dyi. -mauern, tr. 1. mura in, fast i ngt. 2. med 
mur omgifva, inneslnta. -mauerung,/". -mel- 
^seln, tr. majsla in. -meifs[ejlung,y*. -mengen, 
tr. inblanda, -mengung,/. -messen,I.«r. mata 
upp ngt I ngt, mata och biilla i. Il.rji. minskas 
i mS,ttet. ■iniet[h]en, tr. byra in. -miet[hjung, 
/. -mischen, tr. inblanda. -mischung,/. -mum- 
me[ljn, tr. insvepa, maskera. -miinden, itr. 
h. mynna, falla ut i ngt. -mUndig, a. med 
en mun, enatammig. -mUndung^ /. myn- 
ning. -mUt[h]ig, a. endragtig. -mut[h]igk8it, 
/. endriigt. -nagein, tr. spika fast i ngt. -na- 
hen, I. tr. 1. sy in ngt i ngt. 2. insy, brodera. 
3. taga in, inlagga, taga ihop, minska. II. 
rjl. inlaggas, minskas i vidd. -nahme, -w,y. 
1. intagande, intagning. 2. inkassering, 
uppbord. 3. inkomst. -nehmbar, a. mojlig 
att intaga. -nehmen, tr. 1. taga inj taga 
till sig, njnta, fortara. 2. uppbara, t. ex. 
Geld. 3. intaga, erofra, bemaktiga sig. 4. 
intaga, vinna, stamma gynnsamt (ei. ogynn- 
samt), gora partisk. Sich 'v» lassen: fatta 
fordom. 6. iik»om omtockna, ofvervaldiga, 
bedofva. 6. sja. refva. -nehmer, m. uppbords- 
man. -netzen, tr. vata, f ukta, genomdranka. 
-nicken, itr. s. F nJckande sliimra in. -nieten, 
tr. nita fast ngt i ngt. "n[ste[!]n, rjl. bygga 
sitt bo, bosatta sig, Innastla sig. -n6t[h]i- 
gen, tr. Jm etw. ^k* nodga ngu att taga. in, 
att fortara ngt. -ode, -n, f. odemark. -olen, 
tr. smorja, ingnida med olja. -olungjy. -ord- 
nen, tr. inordna, bringa pS, sin plats, -ord- 
nung, /. -packen, I. tr. 1. packa in, ned. 2. F 
stoppa i sig, ata. II. itr. h. 1. packa, t. ex. 
zur Eeise. 2. F packa in ocb ga sin vag, 
pallra sig af. -packung, /. -pappen, tr. 1. 
klistra in. 2. bam. ata. -paschen, tr. F smugg- 
la in. -passen, I. tr. inpassa, iufoga ngt i ngt, lampa ngt efter ngt. 11. itr. h. passa in i ngt, 
lampa sig for ngt. -passieren, itr. s. g4 in, 
intrada. -passung,/. inpassande, infogning. 
-pauken, tr. F Jm etw. f%i plngga in ngt i 
ngn. -peitschen, tr. med piskan inskiirpa, 
inpragla. -pelzen, tr. inympa. -pfahlen, in 
omgifva, befasta med pi,lar, forp^la, in- 
pala. -pfahlung, /. forpalning, p&lverk, pa- 
lissad. -pfarren, tr. banvisa tm, samman- 
sl§, med ngn socken. -pfeffem, tr. peppra. -pfer- 
chen, tr. instanga i falla; infosa, samman- 
packa. -pflanzert, I. tr. 1. plantera, satta. 2. 
Mid. Jm etw. f^ inplanta, inpranta ngt i ngn. 
II. rjl. inrota sig. Mid. fatta fast fot. -pfian- 
zung, /. -pflastern, tr. 1. omgifva med sten- 
laggning. 2. Steine f\i satta, infoga stenar i 

el. till steniaggning. -pflOCken, tr. 1. plugga fast 

ngt 1 ngt. 2. satta pinnar omkring. -pflugen = 
einackern. -pfropfen, tr. 1. inympa. 2. prop- 
pa in. -pfropfung, /. -pichen, tr. 1. med beck 
bestryka. 2. med beck fasta ngt i ngt. -plau- 
dern, tr. Jm etw. «%.# intala ngn ngt. -plump- 
[s]en, itr, s. F plnmsa i. -pokein, tr, lagga i 
saltlake, salta ned. -pragen, tr. inpragla, 
dem Gedachtnisse: i minnet. -pragung, f. 
-predlgen, F I. itr. h. Auf Jn r^ predika for 
ngn, ge ngn moralkakor. II. tr. Jm etw. ~ 
inpranta ngt i ngn. III. rJi. blifva hemma- 
stadd i predikoambetet. -pressen, tr. 1. in-, 
sammanprassa. 2.in-,patrycka. -prob[ier]en, 
tr. forsoka, pS, forsok infora, profva, repe- 
tera. -priigeln, tr. prygla in. -pudern, tr. in- 
pudra, pudra. -pumpen, tr. pumpa in. -pup- 
pen, rjl.. forpnppa sig. -quartieren, tr. in- 
kvartera. -quartierung,/. inkvartering. -quel- 
len, tr. liigga i stop, -quetschen, tr. 1. son- 
dertrycka, krossa. 2. prassa in, krossande in- 
tvinga. -rahmen, tr. infatta i ram. -rahmung, 
f. -ramme[!]n, tr. drifva in, ned medeis hajare. 
•randen, -randern, tr. satta en rand omkring, 
kanta. -rangieren, tr. inordna. -rangierung, 
/. -rat[h]en, I. tr. irirada, tillrada. II. n. in- 
radan. -rauchern, tr. roka in. -raucherung, 
f. -raumea, tr. 1. flytta in, inrymma, upp- 
liigga, magasinera. 2. aftrada. 3. medgifva, 
tillsta., erkanna. -raumung, /. -raunen, tr. 
tillhviska. -rechnen, tr. inrakna, medrakna. 
-rede, /. inka.st, invandning. -reden, I. tr, 
Jm etw. f^^ a) inbilla ngn ngt, b) intala ngn 
ngt, ofvertala ngn till ngt. II. itr. h. 1. Jm 
'V* taia varmt, alivarsamt till ngn. Sichid&O 
nicht f^ lassen: ej taga reson. 2. In etuj, 
(ack.) ~ blanda sig i, motsaga, gora inkast 
mot ngt, -reffen, tr. sje. refva. -registrieren, 
tr. inregistrera. -registrierung, /. -regnon, 
I. itr. h. regna in. Biid. die Priigel regneten 
auf ihn ein: rappen baglade pa honom. II. 
tr. Eingeregnet sein: hafva regnat inne. 
-reiben, tr. 1. Etw. in etw. (ack.) ~ rifva ngt 
8& att det faiier i el. pa iigt. 2. gnida in, smor- 
ja. -reibung, f -reichen, tr. inlemna. -rei- itr. Intranaitivt, rjl. rcflexirt, St. «tarkt, SV. tvagt, tr. h. har haben, S. har einrelhen 137 oinsohlelclien Chung, /. -relhen, tr. inordna, bifoga. -rei- 
hung, /. -reifsen, I. tr. 1. rifva sender. Lo- 
cker in etw, (ack.) '\j rifva hal i ngt. 2. in- 
rista, rita. 3. rifva ned, forstora. II. itr. s. 
1. sonderrifvas, ga sonder. 2. vinna insteg. 
sprida sig. Ein tie/ eingerissenes Ubel: ett 
ondt som gripit vidt omkring sig. -reifsep, 
-,wi. en som rifver ned, foretorare. -reifsung, 
/. sonderrifning m. m. se einreifsen. -reiten, 
1. itr. 8. rida in. II. tr. 1. rida in. 2. rida 
ned, sonder. -renken, tr. vrida i led. -ren- 
kung, /. -rennen, I. itr. s. Auf jn ^ ga lost 
pa, storma, rusa mot ngn. II. tr. stota in, 
stota hal pa, krossa, spranga. -richten, I. 
tr. 1. vrida i led. 2. inratta; ordna, staila 
till. Etw. nach etw. ^ ratta ngt efter ngt. 
3. iordnlngsatta, inreda. II. rjl. 1. staila, 
ordna for sig. Sick auf etw. (ack.) ~ forbe- 
reda sig pa ngt, sich nach etw. e^ ratta sig 
efter ngt. 2. satta bo. 3. lefva sparsamt, 
ratta mun efter rtiatsacken. -richtep, m. en 
som inrattar ngt, inredare, ordnare. -rlch- 
tung, /, 1. inrattning. 2. inredning. 3. an- 
ordning, inre beskaffenhet. -riege!n,^r. stan- 
ga igen om, stanga in. -ritt, m. inridande, 
intag till hast, -ritzen, tr. 1. inrista. 2. rispa. 
-pollen, tr. rulla in, ihop. -pollung,/. -rosten, 
itr. s. rosta, forrosta, rosta fast, -pucken, I. 
tr. 1. infora, t. ex. eine Anzeige in eine Zei- 
tung. 2. rycka in, fiytta in (it sidaa), t. ex. die 
ndchsten Zeilen (ei. itr.: mit den ndchsten 
Zeilen) etw. ~. II. itr. 5. 1. se /, 2. 2. in ryc- 
ka, intaga. 3. In js Stelle n^ intaga ngns 
plats, -plickung, /. -puckungsgebuhpen, pi 
annonskostnader. -plihpen, tr. irora, iblan- 
da. F biid. jm etw. /v; koka ihop ngt at ngn, 
styra till forargelse for ngn. -pUhPung, /. 
-s, I. -en, f. etta. II. se ein A /, 4, 5. -saat, 
/. 1. utsade. 2. sadd. -sackeln, tr. stoppa 
pa sig, i fickan, i borsen. -sacken, I. tr. \. 
fylla i sackar; F ata, stoppa i sig. 2. = ein- 
sdcheln. II. itr. s. siicka sig, bilda inatga- 
ende veck. -sackung, /. -saen, tr. 1. sa. 2. 
besa. -sagen, tr. saga in i. -salben, tr. smor- 
ja med salfva, med smorjelse. -salbung, /. 
-saizen, tr. insalta, salta ned. -salzung, /. 
•sam,a.ensam, enslig, aflagsen, undangomd. 
-samkeit, /. ensamhet, enslighet. -sammeln, 
tr. insamla; skorda. -samm!ep(in), m. (/.) 
samlare. -sammlung, /. insamling, skord. 
-sapgen, tr. liigga i likkista; mm. jorda, be- 
grafva. -sattein, rjl. sanka sig i form af en sa- 
dei. -sattelung, f. sankning, pass, -satz, m. 

1. insattning. 2. insats. 3. ngt aom insattea i ngt 
annat, t. ex. losskifva, UtdragSSklfva i bord, 
Skjortveck, munstycke p& biaslnstrument, m. m. 
4. Sats af Baker, som ordnade efter storleken passa in 
i hvarandra. 5. mus. instruments, stammers instam- 

mande, infallande. -satzbecher, m. bagare 
att skjuta ihop, att skjuta i hvarandra. 
■satzplatte, /. skifva, att foga in i ngt. -satzr5hre, /. forlangningsror. -satzschach- 
teln, pi. sats askar. -satzstUck, n. styc- 
ke att satta till, att skjuta in, att byta 
om. -sauern, tr. syra. -saugen, I. tr. insnga, 
insupa. II. rjl. suga sig fast, bita in i ngt. 
-saugung,/. -saumen, tr. sy in, falla. -saung, 
/. insaning. -sausein, -sausen, I. itr. h. susa 
in. II. tr. invagga, sofva. -schachtein, I. tr. 
1. lagga in i ask. 2. foga, satta i hvartan- 
nat. II. rjl. F stufva in sig. -schachtelung,/. 
-schalten,^r.infoga,inskjuta, inflicka. -schal- 
tung,/.inskjutet stycke, inflickning, tillagg, 
tillsats. -schanzen, tr. omgifva med skan- 
sar,forskansa. -schapfen,«r.inskarpa. -schap- 
fung, /. -schappen, tr. krafsa in, ned, mylla 
ned. -schappung, /. -schauen, itr. h. blicka 
in. -schaufein, tr. skofla in, ned. -schenken, 
tr. skanka, halia i. Biid. jm klaren ei. reinen 
TFew~saga ngn sanningen rent ut. -schich- 
ten, tr. lagga in, packa in hvarfvis. -schik- 
ken, tr. skicka in, inlemna. -schickung,/. 
-schieben, I. tr. inskjuta, infoga, skjuta 
emellan. II. rjl. tranga sig in, emellan. 
■schlebsel, -, n. inskjutet, inflickadt stycke; 
parentes, tillagg. -schiebung, /. 1. inskju- 
tande, infogning. 2. = Einschiebsel. -schie- 
fsen, I. tr. 1. skjuta sonder, bresch p&, ned. 

2. prof skjuta, skottstalla. 3. skjuta in. Bal- 
last r^ taga in barlast. Geld ~ lagga pen- 
gar i kassan. II. rjl. ofva sig i skjutning, 
skaffa sig skjutvana. III. itr. s. hopstorta. 
-schiffen, I. tr. inskeppa, lasta. II. rjl. in- 
skeppa sig, ga om bord. -schlffung,/. -schip- 
pen, tr. sela p§,, spanna for. -schlafen, itr. s. 
somna; wid. slappas. -schlafepn, tr. sofva; 
dofva, bedofva. -schlafepung, /. -schlafpig, 
a. r^es Beit: enmanssang. -schlag, m. 1. 
handslag som tecken till bifaii. 2. '^^ des BUtzes : 
askslag. 3. *%* eines Pahetes: a) ett pakets 
iordningstiillande, b) omslag till ett paket. 
4. iuslag, vaft. 5. veck, fall, -schlagen, I. 
tr. 1. sla in, ned. 2. Locher ~ sla hal i ngt. 

3. sla in, sonder, spranga. 4. sla, vira, lag- 
ga in. 5. sla i, halla i. 6. lagga in, konser- 
vera. 7. Einen Saum am Kleide ~ ei. das 
Kleid ~ lagga ett veck pa, lagga in en 
kladning. 8. vafva in. 9. afv. s. Einen Weg 
^ sla in, valja, betriida en vag. 10. ofva, 
gora hemmastadd i fiiktning, i (hugg)vap- 
nena bruk. II. itr. a) h. 1. Aufjn r^ gk lost, 
hugga in pa ngn, sla ngn dugtigt. 2. [In 
Js Band] ^ sla till, ge ett handslag, ga 
in diirpS,. 3. sla in, ned. opers. es hat einge- 
schlagen: askan bar slagit ned. 4. In etw. 
'v tillhora ngntings omrade, vara ngt i 
samma vag som ngt. Das in mein Fach 
'^de: det som tillhor mitt fack. b) 5. 5. sla 
in. 6. lyckas, arta sig val. -schlagepapiep, n. 
omslagspapper. -schlagig, a. dit- ei. hitho- 
rande, motsvarande, betraffande, vederbo- 
rande. -schleichen, itr. s. o. rjl. smyga si> V ==« faregiende upp.slagsord. ' akin ama. •alcnar plur. t bar omijud. F faniiljirt. P lagre «prik, ^ i einsohleiern 138 elnsiohtlg in. -schlelern, tr. inholja, klada I sloja, i ght 
i nunue.iojan. Sich ♦w lasseu : taga slojan. 
-schleifen, tr. I. st. inslipa. II. sv. 1. slapa 
in. 2. insmuggla. 3. med ogior inknyta. -schlep- 
pen, tr. slapa in, draga in, infora. -schlep- 
pung,/. 

elnschliefsllbap, a. mojlig att innesluta. -en, 
tr. 1. lasa, stanga in. 2. innesluta, inne- 
stanga, omgifva; omringa, belagra. 3. vira, 
lagga in ngt i ngt, bifoga. 4. In Klammern 'v. 
sjitta inom parentes. 6. inbegripa, medrak- 
na; innesluta. -lich, prep, med gen. ei. ack. 
medraknad, inberaknad, innefattad. -ung, 
/. instangning m. m. ee einschlie/sen. 

einlischlingen, tr. 1. flata, knyta in. 2. sluka i 
Big, Bvalja ned. -schlucken, tr. svalja ned. 
-schlummern, itr. s. inslumra. -schlupfen, itr. 
g. smyga sig in. -schlUrfen, tr. med valbe- 
hag insuga, iusupa. -schlufs, m. 1. inneslut- 
ning, bifogande. Mit »>- von etw.: ngt med- 
raknadt. 2. det Inneliggande, det blfogade; 
bilaga. 3. parentes. -schlufsklammer, /. pa- 
rentes, klammer. -schmalzen, tr. smorja 
med flott. -schmeichein, I. tr. Jm etw. fs^ 
gnm smekningar forma ngn till ngt, att 
antaga, att mottaga ngt. II. rjl. stalla sig 
in. '^d: installsam. -schmeichelung,/. -schmel- 
fsen, tr. 1. F sla in, sonder. 2. P jn ~ hak- 
ta ngn. -schmelzen, I. st. itr. s. smalta ihop. 
II. vaai. sv. tr. 1. lagga i smaltdegeln, smal- 
ta, smalta ned. 2. i smalt tillstand infora 
ngt i ngt. -schmelzung, /. -Schmieden, tr. smi- 
da fast ngt i ngt. Einen Verbrecher *%/ sla en 
forbrytare i jarn. -schmiegen, rjl. 1. smyga 
sig in; biid. stalla sig in. 2. krypa ihop. 
-schmieren, tr. 1. smorja, ingnida. 2. stry- 
ka in. F wid. Jm etw. 'v utforligt forklara 
ngt for ngn, plugga in ngt i ngn. 3. klottra 
in. -schmlerung, /. -schmlrgein, tr. ingnida, 
slipa med smargel, smargla. -schmuggein, 

1. tr. insmuggla. II. rji. smyga sig in. 
-schmutzen, tr. gnmg&ende nedsmutsa. -schnal- 
len, tr. spanna in, ihop. -schnelden, I. tr. 1. 
skilra i, gora ett snitt, en skara, ett klipp i. 

2. skara in, klippa in. 3. skara, skiira in, 
upp. 4. afmaja och kora in, inbarga. II. rjl. 
0. itr. h. skara in, intriinga. BUd, tie/ ins 
Ilerz *>- gora ett djupt intryck. -schneidig, 
a. som har biott en agg. -schneien, tr. ofver- 
snoa. Einyeschneit werden: snoa inne, ein- 
yeschneit: insnoad. -schneiung, /. -schnitt, 
m. 1. inskarning, skara, klipp. 2. skord. 
-SChnitzen, tr. 1. skara i, gora ett snitt i. 2. 
skara in, talja in. -schnupfen, tr. draga upp 
i nasan, snusa. -schnUren, tr. binda in, sla 
snoren om; snora at, snora. -schnurren, itr. 
s. F krympa. -schniirung, /. inbindande, 
snorande. -schopfen, tr. osa i. -schranken, 
tr. inskranka, begransa, minska. -schran- 
kung, /. inskrankniug, minskning; forbe- 
h&lL -schrauben, tr. skrufva in. -schrecken, tr. 1. f orskracka, injaga skrack lios. 2. skram- 
ma in. 

Einschreibliegebuhren,pZ.-egeld,n,inskrifning8- 
ei. inregistreringsafgift. -en, I. tr. I. inskrif- 
va. Biid. ins Gedachtnis '^ inpragla i min- 
net. 2. post, infora, anteckna ?ardefor8andeiser. 
Piskrift p& vardefSrsandeiBer : einyesckrieben : re- 
kommenderas. -esendung, /. post, vardefor- 
sandelse. -ung,/. inskrifning. 

einllschreiten, itr. s. skrida, ga in; inskrida. 
Gerichtlich geyen Jn f^ stamma ngn, borja 
process med ngn. -schrumpfen, itr. s. krym- 
pa. -schub, m. 1. inskjutande, inskjutning. 
2. det Inskjutna, inskjuten tillsats, tillagg. 
•SChuchtern, tr. skramma, gora forsagd. 
■SchUchterung, /. -schulen, tr. inlara, inof- 
va, dressera. -schulung, /. -SChufs, m. I. in- 
flutna pengar. 2. inslag, viift. -schustern, 
itr. h. F gora forluster, korama af sig, for- 
falla. -schutten, tr. osa, halla i. -schwarzen, 
tr. 1. svarta, ingnida med svarta. 2. smugg- 
la in. -schwarzen, m. smugglare. -schwar- 
zung, /. insmuggling. -schwatzen, -schwat- 
zen, I. itr. h. In etw. (ack.) mit ~ blanda sig 
i ngt, auf Jn ~ besvara ngn med sitt prat. 
II. tr. Jm etw. f\j inbilla ngn ngt. III. rJi. 
stalla sig in. -schwefeln, tr. svafla. -schwem- 
men, tr. spola in, drifva in. -schwenken, 
itr. h. Bvanga in, med en svangning intra- 
da. -schwinden, itr. s. krypa ihop, minskas, 
krympa. -segeln, itr. s. segla in. -segnen, 
tr. 1. lasa valsignelse ofver, valsigna. 2. in- 
viga, viga. 3. konfirmera. -segnung,/. -se- 
hen, I. itr. h. titta in, in etw. (ack.); i ngt, 
bei Jm : till ngn. Mit Jm ~ se in i, lasa i 

ngns bok tillsammans med denne. II. tr. 1. 86, 

lasa igenom. 2. inse, forsta, begripa, 3. ~ 
el. ein '-V el. 'V'S kaben ei. nehmen : se till, 
fora nppsigt, ingripa, bestraffa. -sehung,/. 
•seifen, tr. tvala in. -seifung,/. -selhen, tr. 
sila, sila upp, filtrera ugi i ngt. -seihung,/. 
-seitig, a. ensidig. -seitigkeit, /. ensidighet. 
-senden, tr. sanda, skicka in. -sender, -, m. 
insandare. -sendiing, /. insandande. -sen- 
ken, tr. sanka, sanka ned, in. -senkung,/, 

1. nedsankande, nedsankning. 2. insank- 
ning, sankning. -setzen, I. tr. 1. satta in, 
ned, till; utniimna. Einem Pferde die Spo- 
ren 'v, gifva en hast pyjorrarne. Kartojfeln 
~ satta potatis, Bduvie ^^ plantera trad. 

2. siitta in, satta pa spel; vaga. Sein Ehren- 
wort zum Pfande ~ gifva sirt hedersord pa 
ngt. 3. inratta, faststiilla, forordna att h&uas, 
t. ex. ein Vest. II. rji. satta sig in, upp i, 
satta sig fast, inrota sig. III. itr. h. falla 
in, t. ex. der Trompeter setzte ein. -setzung, 
f. -sicht, /. 1. inblick, betraktande, pase- 
ende. 2. insigt, forstand, begripande ~ 
von etw. haben: forsta sig pa ngt, '^ von 
etw. nehmen: taga kannedom om ngt. 3. 
/v, nehmen: se upp, ingripa, straffa. -sichtig, itr. intr»n«itiTt. rjl. reflexlTt. St. starkt. &V. STagt, tr. traniitlrt rerb h. har haben, S. bar tein till hjftlpTerb. etnsichtslos 139 — Eintrag a. insigtsfnll. -sJchtsIos, a. utan, saknande 
insigter. -sickern, itr. s. sippra, sila in, su- 
ga sig in, sjunka ned. -sick[e]rung, /. 

Einsiedllel, -, m. eremit. -elei, -en,/", eremitbo- 
ning. -ein, sv. itr. h. lefva som eremit. -en 
^ einkochen. -!er(ei) = Einsiedei{ei), -iertsch, 
a. eremitartadj eremit-, enslig. -lern = ein- 
siedeln. 

esnllsiegeln, tr. forsegla. -silbig, a. enstafvig; 
biid. faordig, ordknapp. -sllbigkeit, /. enstaf- 
vighet m. m. le f8reg. -singsn, tr. 1. sofva med 
sang, sjunga till soms. 2. ofva i sang, -sin- 
ken, itr. s. sjunka ned, ihop; sjunka, sanka 
sig. -sitzen, I. itr. s. sitta inne, halla sig 
hemma. II. tr. sitta Bonder, -spannen, tr. 1. 
spanna, spanna upp i ngt. 2. spanna for. 3. 
Die Nasen eingespannt I satten ej nasan i 
vadret! -spanner, -, to. enspannare. -span- 
nig, a. enspand. -speichern, tr. magasinera. 
-sperren, tr. sparra, stanga in, lasa igen 
om. -sperrung,/. -sptelen, I. tr. ofva i spel, 
i musik. II. itr. h. spela in, gora sig gal- 
lande. -spinnen, tr. 1. spinna in ngt i tr&den. 
2. spinna in, omspinna. ■sprache,y. invand- 
ning, inkast, protest, -sprechen, I. itr. h. 1. 
blanda sig i samtalet. 2. Fiir jn ^x/ taga 
ngns parti, lagga sig ut for ngn. 3. Auf jn 
'V tilltala ngn med en l§,ng svada. 4. Bei jm f\f 

titta in till ngn, saga till, taga in hos ngn. 
II. tr. 1. Ein Wort mit rsj hafva ett ord 
med i laget. 2. Jtn Mut ^^ ingifva ngn mod, 
jm Trost ~ trosta ngjn. -sprengen, I. tr. 1. 
sla in, spranga. 2. spranga in. 3. stanka, 
sprita. Mit Sah -^ bestro med salt, rim- 
salta. 4. inblanda. II. itr. s, spranga in, 
galoppera in. Au/ den Feind f^ rida mot 
fieuden. -springen, itr. s. 1. hoppa in. Auf 
etw. f\, rusa mot ngt, F bei einer Gesell- 
schaft 'V* intrada i ett eallskap. 2. spricka 
sonder, fa sprickor. 3. bilda en inatgaende 
vinkel, bugta inat. -spritzen, tr. 1. inspru- 
ta. 2. Wdsche 'v, stanka linne. 3. fullstanka, 
nedsmutsa. -spritzung, /. -spruch, m. in- 
vandnlng, protest. ~ thun: protestera. -St, 
I. adv. en gang, forr, fordom. II. obnji. n. 1. 
del forflutna. 2. framtiden. -stailen, tr. sat- 
ta in i stall el. fahus. -stampfen, tr, 1. stampa 
in, ned. 2. stampa hal pa, Bonder. 3. -^ las- 
sen: skicka till stampen. -stand, m. 1. in- 
trade 1 nya ffirh§,nandea, tliltrade. 2. darmed fOr- 
enade utgifter, I sht til Itradeskalas, installa- 
tionsmiddag. -stankern, tr. F fylla med 
stank, -stauben, itr, s. blifva dammig, in- 
pyrd med dam. -Stauben, «r. neddauima. -ste- 
chen, tr. sticka, stinga in. Locher ^ sticka 
hal. "Stecken, tr. sticka, stoppa in, ned, pa 
Big. Das Schwei-t ~ sticka sviirdet i skidan, 
F jn ou eatta ngn i kurran, biid. eine Belei- 
digung 'v. sviilja en forolampning. -steckung, 
f. -stehen, itr. s. 1. In ein Amt 'x* tilltrada 
ett ambete. 2. Fur jn ~ a) trada i ngns stalle, ersatta ngn, i sht gora krigstjanst i 
ngns stalle, b) ansvara for ngn, fUr etw. «%» 
ansvara for ngt, taga ngt p^ sig. -steher, -, 
m. soldat varfvad i en annans stalle. -steh- 
len, rji. stjala, smyga sig in. -steigen, itr. 

S. Stiga in, upp l, Rop vid jarnvftg8t8.g« afg&ng : 

~.' taget till. N.I -stellen, I. tr. I. stalla in. 

2. jag. ringa. 3. taga i sin tjanst, varfva. 4. 
installa, afbryta, afskaffa. II. rj,. installa, 
infinna sig. -stellung, f. -stemmen, tr. 1. 
stodja mot, insatta. Die Arme 'x* satta han- 
derna i sidan. 2. med huggjarn inhugga. 
-sten[sj = einst. -stich, m. styng -sticken, 
tr. sy in, brodera. -stig, a. 1. forfluten. 2. 
framtida. -stimmen, itr. h. 1. stamma ofver- 
ens, sammanstamma. 2. instamma, falla in 

3. uppstamma, im Chore: i kor, i korus. 
-Stimmlg, a. enstammig. -stimmlgkeit, /. en- 
stammighet. -stimmung, y. instammande m. 
m. se einstimmen. -stippen, tr. F doppa i ngt, 
doppa ned, in. -stmaiig = einstig. -stmals =* 
einst. -stopfen, tr. sticka, stoppa in, ned. 
-Stofsen, tr. 1. stota in, kora in. 2. stota hal 
i, stota sonder, sla in, sla sonder. -stofsung, 
/. -strahien, itr. s. strala in. -streichen, I. 
tr. 1. stryka in i ngt, smorja. 2. stoppa p& 
sig, inkassera. II. itr. s. strofvande komma in, 
anlanda till, -streuen, tr. instro, inblanda. 
Den Pferden [^Stroh] f^ stro (halm) under 
hastarne, jm etw. *%/ intala ngn ngt. -streu- 
ung, f. -strich, m. streck, skara, inskiirning. 
-Stricken, tr. sticka in. Hacken f\* sticka i 
halar. -stromen, itr. s. stromma in. -stro- 
mung,/. -stUcke[l]n, tr. lappa, satta i. -stu- 
dieren, tr. instudera, inofva. -stUrmen, itr. 
h. 0. s. storma in, rusa in. Auf jn 'v stor- 
ma, rusa mot, ofverfalla, ofvervaldiga ngn, 
auf seine G esundheit -x* storma pa sin bal- 
sa, -sturz, m. sammanstortande, ruin. -stUr- 
zen, I. itr. s. 1. in-, sammanstorta. 2. stor- 
ta in, rusa in. II. tr. nedstorta, forstora, 
nedrifva. III. i^Jl. kasta sig in, ned, storta 
in. -sturzung, /. -stUtzen, tr. stottande, ss. 
stotta infoga. -stweilen, ac/v. under tiden, 
tills vidare. -stweilig, a. tillfallig, proviso- 
risk, -sudein, tr. nedsola. -tagsfliege,/. dag- 
slanda. -tauchen, I. tr. doppa ned, doppa. 
11. itr. s. dyka ned, sjunka ned. -tauctiung, 
f. -tausch, m. utbjte, byte, -tauschen, tr. 
tillbyta sig. -tauschung, f. -teeren, tr. be- 
stryka med tjara, tjara. -teigen, tr. knada, 
hopknada. -t[lijeilbar, a. som kan indelas. 
-t[hjellen, tr. 1. indela. 2. vid en indeining ban- 
visa tiu, inforlifva med en del. -t[h jejlung, y. 
indeining. -tliun, tr. Ijigga in, Ratta in. -tie- 
fen, tr. urhalka, fordjupa. -tonen, itr. h. mus. 
falla in. -tonlg, a. entonig. -tbnigkeit, /. en- 
tonighet. -tonnen, tr. fylla pa tutmor, p& fat. 
-traclit, /. endragt. -trachtig, a. endragtig. 
-trachtigkeit, /. endragt. 

Eintrag, -e f, to. 1. inforande, inskrifning, »%» ■» fdreg&ende uppMlagsord. * ftktii son. saknar plnr. f bar omljud. F familjart, P Iftgre sprjlk. % mindre broklittt. Eintragebuch 140 — Elnzelleben afT. det inskrifna. 2. inslag, vaft. 3. for- 
f4ng, afbrack, skada. -ebuch, n. inskrif- 
ningsbok, register, -en, tr. 1. bara in. 2. 
vafva in insiaget. 3. infora, inskrifva. 4. in- 
bringa, afkasta. 

einlltraglich, a. indragtig, inbringande, vinst- 
gifvande. -traglichkeit, /. indragtighet, for- 
delaktighet, inkomst. -tragung,/.inbarning 
m. m. se eintragen. -tragungsamt, n. inskrif- 
nings- el- inregistreringsbyra. -tranken,ir. 1. 
indranka. 2. Jm etw. /v gifva ngn ngt att 
dricka, vani. wid. lata ngn fa sota for ngt. 
-traufein, tr. indrypa. -treffen, itr. s. intraf- 
fa, a) anlanda, b) tilldraga sig. 

eintreibllbar, a. eom kan indrifvas. -en, I. tr. 
drifva, sla in. II. itr. s. drifvas in af stormen, 
floden. -ep, m. en som indrifver, uppbords- 
man. -ung, /. indrifvande. 

einlitreten, I. itr. a) s. 1. intrada, an js Stelle: 
i ngns stalle. In ein Amt f^ tilltrada ett 
ambete, in js Fufsstapfen 'n/ trada i ngns 
f otspS.r. 2. Fur jn ~ a) komma i ngns stal- 
le, ersatta ngn, b) ansvara for ngn, c) for- 
svara, klada skott for ngn, /itr /s Sache ~ 
kampa for, forsvara ngn. 3. intrada, intraf- 
fa, handa. b) h. 4. trampa. Tief '^ efterlem- 
na djupa spar. II. tr. 1. trampa, intrycka. 
Sich (dat.) einen Dorn ~ fa en tagg i foten. 
2. trampa ned, t. ex. etw. in die Erde. 3. 
trampa Bonder, h&l i. 4. Die Schuhe ~ kip- 
pa ned skorna. -trichtern, tr. gnm tratt hal- 
la i, tratta i. -trinken, tr. dricka, insuga, 
uppsupa. -tritt, m. intrade. -trittsgeld, n. in- 
tradesafgift. -trocknen, I. itr. s. torka in, 
uttorkas, ntsina. II. tr. uttorka. -trbpfein, 
-tropfen, I. itr. s. droppa in. II. tr. drypa in. 
-trbpf [ejlung,/. indrypning. -tunken, tr. doppa 
ned, doppa. -Uben, tr. inofva, ofva. -Ubung,/. 

einverllleiben, tr. inforlifva. -leibung,/. -neh- 
mung, y*. horande, inhamtadt utlataude. 
-standen, a. ense. Mit etw. 'n/ sein: ga in pa, 
gilla ngt. r>jf gar ni in darpa? <^ ! jag gar 
in darpd! toppi -standigen, I. tr. Jn ~ for- 
mk ngn att ga in pa ngt. II. rji. ga in dar- 
p§,. -standni[f]s, n. ofverensstammelse, eiiig- 
het, samja. Geheime ~se mit jm haben: vara 
i hemligt forstand med ngn. -stehen, I. tr. 
inbegripa, innefatta. II. rjl. 1. ofverens- 
stamma. 2. gS. in darpa. 
elnilwachsen, itr. s. viixa in i ngt; biid. inrota 
sig. -wage, /. vigtsforlust. -wagen, I. tr. 
vaga in, vaga ocb lagga in. II. rjt. forlora i 
vigt gnm utminutering. -wagung, /. -walken, itr. 
s. 0. rJi. krympa vid valkning. -wand, -e f, 
m. invandning. -wanderer, m. invandrare. 
-wandern, itr. s. invandra. -wand[e]rung, /. 
-warts, adv. inat. ~ gehen ei. die Fiifse ~ 
setzen: ga in med fotterna. -wassern, tr. 
vattenlagga, urvattna, urlaka. -wasserung, 

y. -Weben, I. tr. 1. med el. liksom med en vafnad 

omgifva, innesluta. 2. vafva in, wid. inflata. II. rjl. krympa, blifva kortaregnm r&fti. -wech- 
seln, tr. tiilvaxla sig, inlosa. -wechs[ejlung, 
f. -weichen, tr. lagga i blot o. dymedeis npp- 
mjuka. -weichung,/. -weihen, tr. inviga. -wei- 
hung, /. invigning. -welsen, tr. Jn ^ visa 
in, f ora in ngn, anvisa ngn bans plats, ban- 
visa ngn till ngt. -weisung, /. -wenden, tr. in- 
vanda. -wendung,/. invandning. -werfen, tr. 

1. kasta in. 2. sla in, Bonder, gnm stenkastning 
forstora. 3. invanda, yttra. -werfung,/. -w[k- 
keln, I. tr. 1. inveckla, insvepa, inlinda. 2. 
veckla, rulla ihop. II, rjl. svepa in sig; mm. 
veckla, trassla in sig. -wlck[ejlyng, /. -wle- 
gen, tr. vagga till somns; invagga. -willi- 
gen, itr. h. o. tr. [In] etw. (ack.) ~ ga in pa 
ngt, gifva sitt bifall, samtycka till ngt. 
-willigung, /. bifall. -windein, tr. inlinda. 
-winden, I. tr. 1. flata in, omslingra. 2. boja 
in, leda in. II. rJi. slingra sig in. -wintern, 
itr. s. 1. frysa in. 2. ofverraskas af vintern. 
3. opers. es wintert ein: det borjar bli vinter. 
-wmterung, /. -wirken, I. tr. 1. virka in. 2. 
knada in. II. itr. h. inverka. -wirkung, /. 

einwohnOen, I. itr. h. 1. Bei jm ^ bo hos ngn. 

2. Jm ~ finnas i, vara egendomlig for ngn. 
~tL' inneboende. II. r^. blifva hemmastadd, 
hemmavand. -er, -, m. -erin, -nen, f. inva- 
nare, -erschaft, /. samtiiga invanare. 

einilwolken, tr. holja i moln. -wollen, itr. h. 1. 
vilja komma in. 2. Das will mir nicht ein: 
a) det vill ej ga in i mitt hufvud, b) det 
kan jag ej ga in pa. -wuchsig, a. vaxt i ett, 
enhetlig. -wiihien, tr. grafva in, ned, mylla 
ned. -wurf, m. inkast, invandning. -wurzein, 
itr. s. 0. h. samt rJi. fa rotfaste, inrota sig. 
King eiourzelt : inrotad; wid. ororlig, fast- 
naglad. -wurz[e]!ung, /. -zahl,/. gram, sin- 
gularis. -zahlbar, a. betalbar; forfallen. 
-zahlen, tr. inbetala, afbetala. -zahien, tr. 
1. rakna in, rakna och lagga in. 2. med- 
rakna. -zahJung, /. inbetalning. -zahlung, 
/. in-, medraknande, -zahnen, tr. 1. med 
stift, med hake fasta. 2. tanda, forse med 
kiiggar. -zahnung, /. -zapfen, tr. 1. tappa, 
Wein in Flaschen: vin pa buteljer. 2. med 
tappar fasta. fastplngga, -zapfung, /. -zau- 
bern, tr. trolla in. -zaunen, tr. inbiigna. -zau- 
nung, /. 1. inhagnande. 2. inhagnad. -zeh- 
ren, itr. s. o. rjl. taras, minskas. -zehrung, 
/. -zeichnen, tr. rita, rista, skrifva in. -zelch- 
nung,/ 

EinzeSiiaufzahfung, /. detaljerad upprakning, 
upprakning af hvar och en for sig. -ausga- 
fae, /. = Einzeldruck. -ding, n. ting for eig, 
enskild sak. -druck, w. sarskiid upplaga, sar- 

skildt tryck (ror sig, ej ss. del af ett belt el. en serie). 

-fall, m. Der ~ hvarje fall for sig, hvarje sar- 
skildt fall, -geschichte,./. sarskiid historia om 

ett land, etttidehyarf el. djL, monografi. -haft,/. 

cellfangelse. -heit, y. enskildhet. -kampf, m. 
kamp man mot man, tvekamp. -leben,?^. ens- itr, !ntrftu»itiTt, rjl. refloxiyt, St. ttarkt, SV, iTagt, tr. transitiyt verb. h. har liah^n, S. bar »em till hjaiprerb. alnzeln 141 Elephant ligt lif, eremitlif. -n, a. enskild, sarskild, 
hvar for sig, ensam, en och en, enda, en- 
staka, en och annan. Jeder ~e ; hvar och en 
for sig, im rs^en: i enskildheter. -stimme,/. 
1. enskild rost. 2. solostamma. -tanz, m. 
dolodans. -verkauf, m. minuthandel, minut- 
forsaljning, -wesen, n. individ. 

einijziehen, I. tr. 1. draga in. 2. indrifva, t. ex. 
Ausstdnde. 3. inkalla, t, ex. die Reserve. 4. 
hakta, arrestera. 5. inhamta, t. ex. Nach- 
richten. 6. insnga, suga upp. 7. Fine Man- 
tr 'v lata en mur afsmalna upp at, eine 
Zeile ~ indraga, inrycka en rad, die Segel 
'v. refva seglen. 8. inskranka, minska. 9. 
indraga. 11. rfl. inskranka sig, minska sina 
utgifter. III. Itr. s. 1. draga, taga, flytta 
in. 2. insiigas, uppsupas. -ziehung, y. -zig, 
a. 1. enda. 'v. und allein: endast, blott och 
bart. 2. ensam 1 sitt slag, makalos, oforlik- 
nelig, egendomlig. -zuckern, tr. insockra. 
-zuck[e]rung,/. -zug, m. intag, inflyttning. 
-zwangen, -zwingen, tr. tvinga in. 

Eis, -esj 0, n. 1. is. Biid. aufs 'x/ fuhren : 
siitta pa det hala. 2. glass, -bahn, /. is-, 
skridskobana. -baum, m. isbrytare. -bllck, 
-blink, w. isblink. -bock, -brecher, m. isbry- 
tare. -bruch, m. islossning. -en, sv. I. tr. 1. 
forvandla till is. 2. isa, rensa fran is. II. 
itr. 1. li. opers. frysa pa. 2. s. frysa till is. 

Eisen, -, n. jarn. Biid. von nw sein: hafva en 
biirghalsa, Not hricht ~ noden har ingen 
lag, altes ^ skrap. -bahn,y. jarnvag. -bahn- 
warSer, m. banvakt. -baum, m. 1. trad med 
jarnhard ved. 2. jarnbeslagen stock, -draht, 
m. jarn-, staltrad. -erde, y. jarnhaltig jord. 
-farbig, a. jarngra. -lest, a. jarnh&rd. -fleck, 
m. rostflack. -fleckig, a. som har rostfliickar. 
-fresser, m. F storkaxe, storskrafiare. -fres- 
serisch, a. F skraflande, skrytsam. -gufs, m. 

1. iarngjiitning, jarnsmaltning. 2. gjutgods 
af jarn. -gufswa[a]re,/. gjutgods af jam. -ham- 
mer, m. stangjarnshammare. -hut, m. 1. 
jarnhjalm. 2. bot. stormhatt (Aconitum). 
-hiitte, /. masugn. -kies, m. min. svafvelkis. 
-kram, m. 1. jarnkramhandel. 2. jarnskrap. 
-kramer, m. jarnkramhandlare. -mittel, n. 
jarnhaltigt lakemedel. -ofen, m. 1. jarn- 
ugn. 2. masugn. -schmeize, -schmelzhutte, 
/. smaltugn, masugn. -schmied, m. smed. 
-schmjede, /. smedja. -stab, m. jarnstang. 
-stein, 7?i. jarnmalm, -stufe,/. jarnmalmsstuif. 
-wa[a]re, /. jarnvara. -werk, n. 1. smide (=» 
jarnsaker). 2. jiirnbruk. -zeug, n. jarnsaker. 

eisilern, a. af jarn, jarn-. -esblick, m. isande 
blick. -flache, /. isyta, isfalt. -grube,/. is- 
grop, iskallare. -Ig, a. 1. isholjd, isbetackt. 

2. isig, isande. -kalte, /. isande kold. -kluft, 
/. frostspricka i tr&d. -klUftig, a. sprucken 
af frost, -kraut, n. bot. isort. -lauf, m. skrid- 
skoakning. -laufer, m. skridskodkare. -na- 
gel, m. brodd i haatskor. -nebel, m, rimfrost. -netz, n. vinternat, -not. -pfahi, m. isp&le, is- 
brytare. -scholle,/. isstycke, isflake. -schrank, 
m. isskap. -schuh, m, skridsko. -spiels, m. 
-spitze, /. isnal. -umschlag, m. kallt omslag 
med is. -zackeo, -zapfen, m. istapp, ispigg. 
-zeit, y*. istid, glacialperiod. 

eitel, a. 1. tom, innehallslos, fafanglig, for- 
giinglig. 2. fafiing, flardfull, kokett, inbilsk, 
hogmodig, auf etw. (ack.).* ofver ngt. 3. ranL 
obojdt. idel, bara. -keit, f. 1. tomhet, brist 
pa innehall, fafanglighet. 2. fafanga, fllard, 
koketteri, hogmod. 

Eiter, -5, 0, m. var ur s&r. -beuie, /. bold, bul- 
nad. -blaschen, n. -blatter,/, blemma, finne, 
kvisla. -haft, -icht, -ig, a. varartad, varig. 
-n, sv. itr. h. vara sig. -ung, f. varbildning. 

Eiweils, -e, n. agghvita. 

Ekel, I. -5, 0, m. 1. illamS,ende. 2. ackel, vam- 
jelse, motvilja, leda, afsmak. Etw. ist jm 
zum ~ ngn ar led, ledsen vid ngt. 3. F 
acklig, vamjelig person. II. a. 1. acklig, 
vamjelig. 2. Es ist mir ~ jag mar ilia. 3. 
kinkig. -geruch, m. vamjelig, vidrig lukt. 
-haft, a. acklig, vamjelig, vidrig. -haftigkeit, 
f. ackel, vamjelse. -ig, a. 1. = ehelhaft. 2. 
forarglig, kranglig, kinkig. -n, sv. itr. h.y 
opers. o. r^. Etw. eJcelt mir, es ekelt mir ei. 
mich vor etw. (dat.), ich ekle mich vorei. an etw, 
(dat.) el. einer (gen.) Sache: jag kanner ackel 
for, vamjes vid ngt. -name[n], m. oknamn. 

ekiig == ehelig. 

Ekstailse, -w, /. hanryckning, ekstas. -tisch, 
a. hanrj'-ckt, ekstatisk. 

Elllasticitat, 0, /. elasticitet. -astisch, a. ela- 
stisk. -bogen se Ellbogen. -ch, -e, m. alg. 
-efant, -ew, m. elefant. -efantenkalb, n. ele- 
fantunge. -egant, a. fin, praktfull, elegant. 
-eganz, 0, /. prakt, elegans. -egi'e, -[e]n, /. 
elegi, kanslofull, vemodig dikt. -egisch, a. 
kanslofull, vemodig, elegisk. 

Elektricitat, -ew, /. elektricitet. -serreger, m. 
elektromotor. -sleiter, m, elektricitetsle- 
dare, konduktor. -strager, m. elektrofor. 

elllektrisch, a. elektrisk. -ektrisieren, sv. tr. 
elektrisera. -ektrisiermaschine, /. elektrici- 
tetsmaskin. -ement, -e, n. element. 

el8mentarl![lsch],a. elementar, elemental-; ur- 
sprunglig, ur-. -lehrer, m. larare i de forsta 
grunderna, vid en elementarskola. -schule, 
f, elementarskola, skola for nybegynnare, 
forberedande skola. -unterricht, m. elemen- 
tar undervisning. 

Elen, -, n. 0. m. alg. -d, I. -e, n. 0. m. alg. II. 
"W^j ^5 ^' 1- ^ frammande land, landsfor- 

Yisning. 2. elande, nod. III. (vid bejn. ofta •■), 

afv. -dig, a. 1. elandig, a) olycklig, bekla- 
gansvard, nodlidande, utfattig, »^e Lage: 
nod, elande, b) omklig, usel, jammerlig. 2. 
klen, sjuk. -diglich, adv. elandigt. -hsrsch, 
m. -t[h]ier, n. alg. 
Elephant ge Elefant, 'w . r«re..e«.e .pp,u..oM, * .kta .... ..kna. p,ur. f bar o.uud. F ra^n^.n. P u... .p..k. 1^:;;;;;:;:;;^ Eleve 142 - emphatiscli Eleve, -n, m. Elevin, -nen,f. larjunge, elev. 

elf, utan f&lj. Bubat. ftfv. ^ elfS, a. (obOjl. grundtal) elfva. 

Elf[eJ, -en, m. alf. -e, -n, /. alfva. 

Elfenbeln, n. elfenben. -arbelt, /. elfenbens- 
vara. -e[r]n, a. af elfenben, elfenbens-. 

elfenllhaft, a. alflik, luftig. -kbnig, m. alfko- 
nung. -konigin,/. alfdrottning. -reigen, -tanz, 
m. alfdans. 

Elflier, -, w. elfva m. m. se Fiinfer. -erlei, oboji. 
a. elfvahanda. -in se Elfe. -te, a. (ordningstai) 
elfte. -tehalb, a. tio och en half, -tel, -, n. 
elftedel. -tens, adv. for det elfte. 

elilidieren, sv. tr. elidera, utstota. -ite, 0,/. 
elit, utvaldt manskap. -ixi'r, -e, n. elixir. 
-k = Elch. 

Eiillbogen, m. armbage. -e, -n, f, aln. -enbo- 
gen = Ellbogen. -enbreit, a. alnsbred. -en- 
mats, n. alnmatt. -enreiter, -enritter, m. F 

riddare af alnen (skamts. om mrftskramhandlare, 

bodbetjanter). -enwa[ajr6, /". alngods. -enweise, 

adv. alnvis, alntals. -enzahl, f. antal alnar. 

-er = Erie, -ern =* erlen. -ipse, -»,/. ellips. 

-iptisch, a. elliptisk. 
Elllmsfeuer, n. elmseld. -oquenz, 0,/. valta- 

lighet. -ritze, -w, /. elritsa. -sasser, -sas- 

ser, I. -, m. elsassare. II. a,fv. -sassisch, a. 

elsassisk. -se, -n, f. \. = Erle. 2. stamsill. 

3. Elsa. 
Elstep, -n,f. skata. -[n]auge, u. liktorn. 
elterlliich, a. foraldra-, t. ex. ~e Liebe: for- 

aldrakarlek. -mutter se Altermutter. -n, pi. 

foraldrar. -vater se Altervater. 
Email, -s, n. -le, -n,f. emalj. -lieren, sv. tr. 

emaljera. -Iierung,y. emaljering. 
Emancipllation, -en, f. emancipation, frigo- 

relse. -ieren, sv. tr. emancipera, frigora. 

-I'erung, /. emancipation, frigorelse. 
Emilbaiiage, -n, /. 1. inpackning. 2. omslag. 

-baliieren, sv. tr. packa in, sla in. -bargo, -s, 

m. 0. n. kvarstad & fartyg. -blem, -6, n. sinne- 

bild. -blematisch, a. sinnebildlig. -bryo, -os 

el. -onen, n. embryo. 
Emendllation, -en, f. emendation, forbattring. 

-ieren, sv. tr. forbattra, ratta, ^terstalla i 

sitt nrsprungliga skick. 
emeritierllen, sv. tr. pensionera. Emeritiert: 

penaionerad, emeritus. -ung,y. 
Emeute, -w, /. myteri, uppror. 
Emlgr||ant,-e«,w. emigrant, utvandrare. -ation, 

-en, f. emigration, utvandring. -ieren, sv. 

itr. s. emigrera, utvandra. 
eminenllt, a. eminent, framstiende, ntmarkt. 

-z, -en, f. eminens. 
Emilir, -e, m. emir, -issar, -e, m. emissarie, 

utskickad, hemlig kunskapare. -ittieren, sv. 

tr. utslappa i rorelsen, satta i omlopp. -it- 

tierung, /. 
Emmerling, -e, m. — Ammer. 
Emolument, -e, n. sportier. 
empfahen,* rar&idr. o. poet. = emp/angen. 
Empfang, -[e]s,0,m. emottagande, erh§.llande. In (x/ nehmen: mottaga. -en,* I. tr. motta- 
ga, erhalla. II. itr. h. befruktas, blifva haf- 
vande. 

Empfangl!er(in), m. (f.) emottagare, adressat. 
-Ilch, a. mottaglig. -lichkeit, y. mottaglig- 
het. -ni[f]s, -se,/, befraktning, aflelse. 

Empfang[sjiianzeige, /. underrattelse om en 
saks emottagande, mottagningsbevis. -be- 
scheinlgung,/". kvitto. -bestatigung,/. == Em- 
pfangsanzeige. -nahme, /. mottagande, er- 
iaallande. -schein, m. kvitto. -station, /. an- 
komststation, bestammelseort. -zimmer, n. 
mottagningsrum. 

Empfehl, -e, m. — Empfehlung . -bar, a, som 
kan rekommenderas. -en, st.*' I. tr. anbe- 
falla, fororda, rekommendera. Ein f^des 
Aujsere: ett tilltalande yttre, sich (d<at.) etw. 
empfohlen sein lassen: a) gora for ngt hvad 
man kan, b) taga ngt till hjartat, 'v Sie 
mich Jhrem Herrn Vater: framfor min vord- 
nad, min vordnadsfiiUa halsning till er far. 
II. rji. 1. Es empjiehlt sich, dafs: det ar 
bast, ar att fororda att. 2. saga adjo, taga 
farviil, ga sin vag; F taga till harvarjan, 
draga sig ur spelet, forsvinna. Ich empfehle 
mich [Ihnen] : adjo, farval. -enswert[hj, -ens- 
wurdig, a. vard att forordas. -ung, /. 1. for- 
ord, rekommendation. 2. vordnadsbetygel- 
se, vordsam halsning. Jm seine f\j machen: 
betyga ngn sin vordnad. 

empfindllbar, a. 1. fornimbar. 2. kanslig, kans- 
loaam. -barkeit, /. 1. fornirabarhet. 2. kans- 
lighet, kanslosamhet. -elei, -en,/. F ofver- 
drifven kansHghet, pjunk, sentimentalitet. 
•eIn,* sv. itr. h. vara ofverdrifvet kanslig, 
pjunka. fsjd: sentimental, pjunkig. -en,* I. 
tr. kanna, marka, fornimma. Etw. sehr ilbel 
~ upptaga ngt mycket ilia, sS.raa af ngt. 
IL rJi. 1. Sich selbst '^ vara vid sans. 2. 
Sich so und so 'x* kanna sig sa eller s& till 
mods, sich als etw. *^ kanna sig vara ngt, 
vara medveten om att man ar ngt. III. itr. 
h. kanna, vara begafvad med kanslor. -ler, 
-, m. -lerin, -nen, /. pjnnkig, sentimental 
person, -lich, a. 1. kanslig, ^e^r en die Kdlte: 
for kolden. 2. snarsticken, lattretlig, stott. 
3. kannbar, betydande. ~e Kdlte: stark, 
bitande kold, ~er Schmerz: djnp smarta. 
•lichkeit, /. 1. kanslighet. 2. snarstickenhet, 
lattretlighet. -ni[fjs, -se,/. o. n. = Emp/n- 
dung. -sam, a. kanslig, kanslosam; senti- 
mental, -samkeit, /. kanslighet, kanslosam- 
het; sentimentalitet. -ung, /. fornimmelse, 
kansla. 

Empfindungslidrang, m. kanslosvall. -eigenheit, 
/. idiosynkrasi. -fahig, a. i stand att kan- 
na, begafvad med kanslor. -fahigkelt, -kraft, 
/. kanslo-, fornimmelseformaga. -los, a. 
kanslolos, okanslig. 

Emphallse, -n, /. emfas, eftertryck. -tisch, a. 
emfatisk, eftertrycklig, uttrycksfull. itr. Intran.itiTt, rjL reflexiTt, St. .tarkt, SV. iTagt, tr. traD.itirt rerb. h. bar kaben, S. h»r »ein till hjaip^erb. empirisoh 145 Entbindungsanzeige empinsch,a.empirisk, grundad pa erfarenhet. 
Empor, I. -e, m. laktare. II. adv. upp, uppat. 

Bildar talrika oakta verbala sms., af hvilka nedansiiende 

anf6ra« «om exempei. *arb8iten, rji. arbeta slg 
upp. -blUhen, itr. s. blomatra upp. -bringen, 
tr. skaffa, hjalpa upp. -dringen, itr. s. tran- 
ga, komma, arbeta sig upp, ga framat. -e, 
-n,f. = 1. Empor I. 2. Emporium. 
emporllen, sv. 1. tr. 1. * upplyfta, hoja. 2.upp- 
vigla, upphetsa. 3. uppreta, fortorna, upp- 
rora. 11. rJi. 1. hoja sig. 2. gora uppror, 
(upp)resa sig. -er, -, m. upprorisk, upprors- 
makare, rebeil. -erisch, a. upprorisk. 
empOrllfahren, itr. s. 1. fara, springa upp. 2. 
fara uppfor, uppat. -flammen, itr. s. blossa 
upp. -geschofs, n. of re vaning. -lum, -um\s], 
-en el. -a, n, handelsplats, stapelort. -kirche, 
/. laktare. -kommen, itr. s. komma upp, mm. 
komma 8ig upp. -kommling, -e, m. nppkom- 
ling. -lessen, tr. slappa upp. -raffen, rj. 
mod mada resa sig, rycka upp sig. -ragen, 
itr. h. hoja sig, resa sig. -richten, tr. resa 
upp. -steigen, itr. s. 1. stiga uppat. 2. resa 
_ sig, hoja sig. 

Empdrung, /. 1. uppvigling. 2. uppror, res- 
iling. 3. vrede, harm, ovilja. -sgeist, m. 
upprorsanda. -ssUchtig, a. upprorisk. 
emslg, a. tragen, ihardig, idog, flitig, ofor- 

truten. -keit, /. tragenhet m. m. se wreg. 
Enclave, -n, /. enklav. 
Encyklopadie, -[e]w,/. encyklopedi. 
Endllabsicht, /. andam&l, syfte. -ausspruch, 
-bescheld, m. slutdom. -e, -5, -n, n. 1. ande, 
slut. Am letzten f\j till sist, ~ dieses Mo- 
nats: i slutet af denna manad, zu ^^ gehen 
el. sich zu f^ neigen: narma sig, lida mot 
slutet, einer (dat.) Sache ein >^ machen: gora 
slut pa en sak, /%. gut, alles gut: ar slutet 
bra, ar allting bra, etio. zu 'x* bjHngen ei. 
fiihren: afsluta, fuUborda ngt, Klagen ohne 
•^ oupphorliga klagomal, Faselhans und 
kein ^^ en oforbatterlig slarfver, Gothe und 
kein rsj Gothe om och om igen, oupphor- 
ligt Gothe, mit seinem Latein, mit seiner 
Kunst zu f\* sein: ej veta hvad man skall 
gora, vara i forlagenhet, an alien Ecken 
und '^n: pa alia hall och kanter, am n^ till 
sist, till p& kopet, till och med, nar allt 
kommer omkring, zu dem 'n, till den andan. 
2. sty eke, bit. ^.9 ist ein games 'x/ bis da- 
hin: det ar langt harifran och dit. -en, sv. 
I. tr. afsluta, sluta, fullborda. II. rJi. sluta. 
III. itr. h. sluta. Mit etw. r>^ sluta, sluta 
upp, upphora med ngt, in etw. (ack. ei. t dat.) 
~ slnta med ngt. -esbezeichnete(r), -es- 
unterschriebene(r), -esunterzeichneteCr), m. 
undertecknad. -gUltig, a. afgorande, de- 
finitiv. -igen,^ sv. = enden. -Igung, /. afslu- 
tande, slut, -ivie, -n, /. bot. endivia. -lich, a. 
1. andlig, begransad. 2. slutlig, afgorande. 
8. andtlig; Tani.adT. andtligen, slutligen. -lich- kelt, /. andlighet. -los, a. andlos, oandlig. 
■losigkeit, /. andloshet, oandlighet. -schaft, 
/. slut, afslutning, grans. Seine 'v, errei- 
chen: na sitt slut. -ung,/. andelse. -ursache, 
/. ursprunglig anledning, yttersta grund. 
-zlel, n. -zweck, m. slutligt mal, yttersta an- 
damal. 

Eniiergie, 0,f. energi, handlingskraft, efter- 
tryck. -erglsch, a. energisk, eftertrycklig. 

eng = enge I. 

engagi'eren, sv. tr. 1. engagera, anstalla, taga 
i tjanst. 2. upptaga, uppbjuda tin dans. 

engllanschliefsend, a. tatt atsittande. -brUstlg, 
a. trangbrostad. -e, I. a. trang, tat. Sich 
'v* anlegen: sitta &t (om kiader), /n/ Kdmme: 
fina (fintandade) kammar, biid. im ^ren Sinne: 
i (mera) inskrankt bemarkelse, r^ Freund- 
schaft: intim vanskap. II. -w,/. 1. trang- 
het, brist p4 utrymme; inskrankthet. 2. 
trangsel. 3. tr^ngt stalle, pass; sund; biid. 
trangmS,!, t. ex. jn in die ~ treiben: h&rdt 
ansatta ngn. 

Engel, -, m. angel, -blld, n. anglabild. -brot, 
n. himlabrod, manna, -fromm, a. anglafrom. 
-haft, a. anglalik. -macherei, 0, /. engel- 

macherei (yrke att taga dibarn i vird f8r att utan 
yttre vJld gnm vanskstsel berCfva dem lifvet). -S- = 
Engel-. 
englien. sv. I. tr. gora smalare, trangre, hoptryc- 
ka. II. rjl. afsmalna, blifva trangre. -erijng, 
-e, m. larv af allonborren och oxstynget. 
-halsig, a. tranghalsad. -herzlg, a. tr&ng- 
hjartad, trangbrostad, sm^sinnad. -herzig- 
keit, /. smasinne. -land, n. England, -lan- 
der, -, m. engelsman. -landerin, -nen, f. en- 
gelska. -Ilsch, I. a. engelsk. Sich ^v empfeh- 
len: ga utan att saga farval. II. n. engel- 
ska (spraket). jfr deutsch 11. -lisieren, sv. tr. 
stubbsvansa hastar. 
Engrosllhandler, -sist, -ew, m. grosshandlare. 
Enkel, -, m. 1. barnbarn. 2. efterkommande. 
-In, -wen, /. son- ei. dotterdotter. -kind, n. 
barnbarnsbarn. -welt,/, eftervarld. 
enorm, a. enorm, oerhord. 
enrollieren, sv. tr. infora i monsterrullan. 
entlladein,* tr. Jn 'n* fr&ntaga ngn adelskapet, 
degradera ngn. -irten,* I. tr. forsamra. II. 
itr. h. 0. rJi. urarta, vanslagtas, forsamras. 
-artung, /. -aufsern,* tr. o. rjl. Ein Ding ei. 
sich eines Dinges 'v. gora sig af med, afytt- 
ra en sak. -aufserung,/. -behren,* tr. o. itr. 
h. Eine ei. einer (gen.) Sache 'v und vara en 
sak. -behrlich, a. umbarlig. -behrllchkeit,/. 
nmbarlighet. -behrung, /. umbarande, for- 
sakelse. -bfeten,* tr. 1. bjuda, anbefalla, 
meddela. Jm seinen Grufs 'n* halsa (pa) ngn. 
2. Zu sich 'v, kalla till sig, sammankalla. 
-bj'etung, /. -binden,* tr. 1. frigora, befria, 
losa, eines Eides: fr4n en ed. 2. forlosa, 
forlossa. -bindung, /. 1. frlgorande, befri- 
else. 2. forlossning, nedkomst. -bindungsan- '%' » Wregiende upp.lagsord. * Ekta .m.. .aknar plur. f bar omUud. F familjkrt. P lagre .pr«.k. t mmdre brnkl^t entbiattern 144 entheben zeige, f. fodelseannons. -blattern,* I. tr. af- 
lofva. II. r/. aflofvas, falla bladen, lofvet. 
-blatterung, /. -bloden,* rji. 1. djarf vas, dri- 
sta. 2. skammas. -blolsen,* I. tr. blotta, nt- 
b^otta. Den Degen /v draga varjan. II. rji. 
blotta sig, klada af sig. Sich von etw. ~ 
utblotta sig pa ngt. -blofsung,/. -bluhen,* 
itr. s. spricka ut, nppblomstra ur ngt. -blu- 
men, -blumen, ■blut[hjen,* tr. afplocka blom- 
morna af ; biid. etw. f^ berofva ngt deas fag- 
ring, -brechen,* I. itr. s. bryta fram. 11. 
rjl. 1. undandraga sig, einer (gen.) ei. von 
einer Sache: en sak. 2. Sich niclit ~ konnen 
zu: ej kunna underlata att. -brennen,* itr. 
s. tandas, blossa upp. -burden,* tr. afborda, 
frigora. -burdung, /. -decken,* tr. 1. upp- 
tacka. 2. uppenbara. -decker, -, m. upptac- 
kare. -deckung, /. npptackt. -dunkein, -diis- 
tern,* tr. upplysa. -e, -w, /. and, anka. Wie 
eine bleierne ~ schwimmen: simma som en 
grasten. -ehren,* tr. vanara, skanda, ilia 
berykta. -ehrer, -, m. vanarare, skandare. 
-ehrung, /. vanarande, skandande. -eignen,* 
tr. o. rjl. afhanda (sig), einer (gen.) Sache: 
en sak. -eignung, /. -eilen,* itr. s. skynda 
bort; snabbt forfiyta. -eisen,* tr. frigora fran 
is. -eisung, /. -erben,* tr. gora iirarf va. -er- 
bung, /. -erhaken, m. anterhake. -erich, -e, 
m. andrake, ankbonde. -ern, sv. tr. antra. 
-erung, /. -fachen,* tr. upptanda, nnder- 
blasa. -fahren,* itr. s. undkomma, halka ur 
handerna, undfalla. -fallen,* itr. s. Mir ist 
etio. ~ jag bar tappat ngt, biid. glomt ngt. 
-fallen,* I. tr, vika isar, veckla upp, breda 
ut; biid. utveckla, upprulla. II. rjl. 1. ut- 
veckla sig, upprullas, spricka ut. 2. Seine 
Stirne entfaltete sich: vecken i bans pan- 
na forsvunno. -faltung, /. -farben,* I. tr. 
borttaga fiirgen ur. II. r/i. mista fargen, 
blifva farglos, urblekt, blekna, blekas. -far- 
bung, /. -fasern,* I. tr. rispa upp. Entfasert 
iifT.: tr&dsliten. II. itr. s. o. rji. rispa sig. 
entfernllen,* sv. tr. aflagsna. -t, a. 1. aflagsen, 
fjarran, p& af stand. Weit ~ zu^i. dafs: l&ngt 
if ran att. 2. franvarande. 3. Nicht die f^este 
Ursache: icke den ringaste anledning, nicht 
im fK^esten: icke det ringaste, langt dari- 
frin. -terweise, adv. Nicht ~ ingalunda, pa 
intet vis. -theit, /. afstand. -ung, /. 1. af- 
lagsnande. 2. afst§,nd. 
entllfesseln,* tr. frigora. -fesselung, /. -festi- 
gen,*«r. Eine Stadtf^ nedrifva fastningsver- 
ken omkring en stad. -festlgung, /. -fetten,* 
tr. borttaga f ettet f r&n, gora mager. -f ettung, 
/. -fiedern,* tr. afplocka fjadrarne af. -flam- 
men,* 1. tr. antanda, satta i brand; biid. 
elda, banfora. II. itr. s. o. rjl. fatta eld, upp- 
blossa, raka i eld och Ugor, banforas. -flam- 
mung,/. -flattern,* itr. s. fladdrande flyga bort. 
-fleischen,* tr. borttaga kottet fran; utmag- 
ra. Entjleischt: kottlos. -fliegen/ itr. s. bort, sin kos. -fh'ehen,* itr. s. fly, fly 
undan, undkomma. -fliefsen,* itr. s. utflyta, 
einer (dat.) Sache: ur ngt. Thrdnen entjlos- 
sen ihren Augen: t&rar strommade ur ben- 
nes ogon. -fluchten = entjliehen. -fremden,* 
I. tr. \^Von] jm etw. f^ afvanda ngt fran 
ngn, gora ngt frammande for, afvogt mot 
ngn. II. itr. s. o. rjl. blifva frammande, 
ogynnsarat stamd. -fremdung, /. -fuhren,* 
tr. bortfora, bortrofva, enlevera. -fuhrer, 
m. en som bortfor ngt; rofvare. -fuhrung,/. 
bortforande, enlevering. 
entgegen, prep, med dat. o. adv. mot, emot, till- 

motes. Bildar talrika oakta sms. med verb, yanl. Bty- 
rande flat., af hrilka nedanst&ende anfttras som exempel. 

-arbelten, itr. <^. motarbeta, ym; ngn. -brin- 
gen, tr. Jm etw. ~ mota ngn med ngt, brin- 
ga ngn ngt. -eilen, itr. s. Jm ~ skynda 
emot ngn, ngn tillmotes. -fahren, itr. s. fara 
emot, jm: ngn. Dem Winde ~ fara mot 
vinden. -gehen, itr. s. ga emot, tillmotes, 
mota. Einer Losung ~ narma sig en los- 
ning, en forklaring. -halten, tr. h^la emot, 
janifora. -handeln, itr. h. bandla emot, t. ex. 
einer Kegel. Jm ~ motarbeta ngn. -kom- 
men, itr. s. Jm ~ komma emot, mota ngn, 
biid. mota ngn p§, balfva vagen, bjalpangn. 
•sehen, itr. h. emotse, afvakta, einer (dat.) 
• Sache: en sak. Dem Tode ruhig ~ lugnt ga 
doden till motes, -sein, itr. s. Jm ^ a) vara 
ngn tillmotes, b) vara af motsatt &sigt mot, 
motarbeta ngn. -setzen, tr. motsatta. -Ste- 
hen, itr. s. sta emot, sta i vagen for, mot- 
satta sig, jm : ngn. -tragen, tr. Jm etw. <%» 
bara ngt emot ngn, biid. bemota ngn med 
ngt. -treten, itr. s. mota, upptrada mot. 
-wirken, itr. h. motverka, ^m .• ngn. 
entilgignen,* itr. h. svara, genmala, bemota. 
-g^gnung,/. svar, genmale, inkast. -gehen,* 
itr. s. undga, jm : ngn. Die Gelegenheit *%* 
lassen : lata tillf allet ga sig ur banderna. 
-gelt, '[e]sy 0, m. o. n. ersattning, Ion, ve- 
dergallning. -gelten*, tr. umgalla. -geltung, 
/. -flleisen,* itr. s. ursp&ra. -gleisung,/. -glel- 
ten,* itr. s. glida, slinta, balka ut, ur ban- 
den, -glimmen,* itr. s. fatta eld, tandas. 
-gluhen,* itr. s. borja gloda. -gottern,* tr. 
afklada ngn, ngt dess gudomligbet, berofva 
ngt dess gudar. -grunen,* itr. s. granskande 
skjuta upp, der (dat.) Erde: ur marken. -gur- 
ten,* tr. aftaga gordeln, gjorden af. -haaren,* 
tr. berofva ngn haret, aftaga baret af. -haa- 
rung, /. -halten,* I. tr. innebMla, innesluta. 
11. rfl. afballa sig, einer (gen.) Sache: fran 
en sak. -haltsam, a. ^terballsam. -haltsam- 
keit, -haltung, /. S-terballsambet. -harten,* 
tr. uppmjnka. -hartung,^. -haupten,* tr. bals- 
bngga. -hauptung, /. -hauten,* tr. draga bu- 
den af, fla. -hautung,/. -heben,* tr. frigora, 
befria, einer (gen.) Sache ei. von etw. : fran 
ngt. Jn seines Amtes ^^ a) befria ngn fran 'f7\ intr«.r,»itiTt., n/?- St. .tarkt, SV. «Tagt, tr. tranaitiTt rerb. h. bar haben, S. bar $ein till hjUlprerb Enthebung 145 — entscheiden hans ambetsaligganden, b) afsatta ngn. -he- 
bung,/, -heillgen,* tr. vanhelga, oskara. -hel- 
liger, -, m. en som vanhelgar. -heiligung, /. 
vanhelgande, oskarande. -hdizen,* tr. hng- 
ga^ bort traden fr&n, afroja. -holzung, /. 
-hullen,^ tr. aftacka, afholja, afsloja, roja, 
uppenbara, visa, -hullung, /. -hulsen,* tr. 
skala, sprita. 

enthusiijasmieren, sv. tr. hanfora, elda. -asmus, 
-, 0, m. entusiasm, hanforelse. -ast, -en, m. 
entusiast. -astisch, a. entusiastisk, hanford. 

entlljochen,* tr. taga oket af, ww. befria. -kan- 
ten,* tr. aftaga kanterna af. -keimen,* itr. s. 
skjuta, upp, vaxa upp, der (dat.) Erde : ur 
jorden. -kerkern,* tr. befria ur fangelse, 
frigifva. -kernen,* tr. taga karnorna ur. -ket- 
ten,* tr. befria fran bojorna. -klelden,* tr. 
afklada, blotta. -kleidung, /. -knechten,* tr. 
befria tckn siafveri. -knospeti,* itr. s. o. rjl. 
Bpricka ut. -kommen,* itr. s. undkomma. 
-korken,* I. tr. draga upp korken ur. II. r/. 
Die Flasche hat sich entkorkt: korken bar 
sprungit ur flaskan. -kraft[ig]en,* I. tr. 1. 
forsvaga. 2. forklara ogiltig, annullera. II. 
rfl. forsvagas. -kraftngjung, /. -laden,* tr. 
befria, frigora, urladda. -ladung, /. -lang, 

prep, med ack. el. gen. el. dat. samt adv. med an o. 

dat. langs, langs med, liings efter, ». ex. den 
Flufs fsj el. an dem Flusse r^ fahren : f ara 
langs floden. -larven,* tr. aftaga masken af, 
demaskera, biotta. -lassen,* tr. entlediga, 
af skeda ; frigifva, losa, frikalla, jn seiner 
Verpjlichtungen: ngn fr^n hans forpligtel- 
ser; aftacka, utmonstra, kassera. -lassung, 
/. entledigande, afskedande, afsked, frigif- 
vande. Seine «%* einreichen: inlemna sin af- 
Bkedsansokan. -lasten,* tr. befria, fritaga, 
jn einer (gen.) ei. von einer Sache: ngn fran 
en sak. -lastung, /. -lauben,* tr. aflofva. 
-laufen,* itr.' a. springa bort, sin kos, rym- 
ma, jm: fran ngn, dem Dienste: ur tjjin- 
sten; undfly, undg4, der (dat.) Gefahr: fa- 
ran, -ledigen,* I. tr. entlediga, befria, fri- 
^^^^t jw einer (gen.) ei. von einer Sache: ngn 
fran en sak. II. rjl. befria, fritaga sig, gora 
sig kvitt fran. Sich eines Auftrages r^ ut- 
ratta ett arende. -iedigung, /. -leeren,* I. 
tr. tomma. II. rjl. tommas, bllfva torn, -lee- 
»*""9>/- -legen, a. aflagsen. -legenheit,/. af- 
lagsenhet, aflagset lage. -lehnen,* tr. lana, 
jm etw. el. etw. von jm: ngt af ngn. -lehner, 
-, m. l&ntagare, en som lanar ngt. -iehnung, 
/. lanande, Ian. -leiben,* tr. taga afdaga, 
doda. -lelbung, /. -leihen = entlehnen. -lok- 
ken,* tr. aflocka, -mannen,* tr. 1. borttaga 
manskapet fran. 2. kantrera. snopa; hiid. 
forsvaga, forslappa. -mannung, y. -masten,* 
tr. afmasta. -mastung, /. -menschen,* tr. go- 
ra omansklig, afv forandliga. Kntwens^cht : 
omansklig, vild, djuri.sk; ofverrnansklig. 
•inenschthelt, /, omanaklighet, djuriekbetj det ofvermanskliga i ngt. -menschung, /. att 
gora omansklig, forvildande, forandligan- 
de. •mummen,* tr. demaskera, afsloja. -mum* 
mung,/. -mut[h]lgen,* tr. gora modlos, mod- 
fald. •miit[h]lgung, /. -nahme, -n, /. bort- 
tagande, \kn. -nehmen,* tr. 1. taga, l^na 
ur, fr&n ngt, t. ex. [aus] einem Buche *>/ taga 
ur en bok, jm etw. ^w taga ngt fr4n ngn, 
befria ngn fran ngt, der Eeimat f^ bort- 
rycka, bortfora ur hemmet. 2. sluta till ngt 
af ngt. 3. hand, auf jn Geld 'v/ draga vaxel p& 
ngn. -nerven,* I. tr. forsvaga, enervera. II. 
rjl. forsvagas, enerveras. -nervung,/. -nuch- 
tern,* I. tr. gora nykter. II. rjl. 1. ata sitt 

forsta mal «& att man ^ ar fastande Iftngre. 2. 

nyktra till, -nuchterung, /. -panzern,* I. tr. 
aftaga pansaret af. II. rjl. aflagga pansaret. 
-panzerung,/. -pesten,* tr. desinficiera. -pes- 
tung, /. -pfropfen,* tr. draga upp korken ur. 
■pressen,* tr. af-, utprassa. -puppen,* rji. 
krypa ur puppanj bud. visa sig s&dan man 
ar. -puppung, /. -qualmen,* itr. g. ryka ut, 
dem Of en: ur ugnen. -quellen,* itr. s. valla 
fram, der (dat.) Erde: ur jorden. -rat[h]en, 
tr. o. itr. h. Eine ei. einer (gen.) Sache f\* 
undvara en sak. -rat[h]seln,* I. tr. forklara, 
tyda, gissa^ II. rfi. blif va tydlig, fa sin for- 
klaring. -rat[h]selung, /. -rauschen,* itr. s. 
brusa fram, dem Felsen: ur klippan. -ree, 
-5, I. n. intradesafgift. II. /. intrade, till- 
trade. III. /. o. m. tambur. -reifsen,* tr. ryc- 
ka, slita ]6&,jm: fran ngn. -reifsung,/*. -rich 
se Enterich.^ -richten,* tr. betala, erlagga, 
hembara. -richtung, /. -riegein,* tr. regla 
upp, oppna. -nesein,* itr. §. poriande rinna 
fram, der (dat.) Erde: ur jorden. -rinden," tr. 
afskala. -rindung,/. -ringen,* tr. brottande fr&n- 
taga. -ri'nnen,* itr. s. 1. rinna ut, bort; for- 
flyta. 2. undfly, undkomma. -rollen,* I. itr. 
s. rulla bort, ut, ned. Thrdnen entrollten 
ihr: t^rar tillrade utfor hennes kinder. II. 
tr. upprulla. -rdcken,* tr. bortrycka, bort- 
taga, den Blieken js: ur ngns &syn. -ruk- 
kung, /. -runzeln, I. tr. afliigsna rynkorna ur, 
slata, jfirana. II. rjl. blifva slat, Jamn: klar- 
na, -riisten,* I. tr. vacka harm bos, upprora, 
fortorna. II. rjl. harmas, fortornas. -rustung, 
/. harm, ovilja, vrede. -sagen,* itr. h. o. rjl. 
afsaga sig, afstd ifr&n, aftrada, forsaka, ei- 
ner (dat. el. % gen.) Sache : en sak. -sagung,/". 
afsagelse, forsakelse. -satteln,* tr. sadla af. 
-satz, m. undsattning. -sauern," tr. bort- 
taga syran ur. -sauerung, /. -saugen,* tr. 
suga ut, einer (dat.) Sache: ur en sak. -schl- 
dlgen,* I. tr. o. t itr. h. godtgora, h^Ua ska- 
desios, eraatta, t. ex. jm [Jur] seine Miihe. 
11. rjl. skaffa sig godtgorelse, halla sig 
skadeslos. -schadigung,/. (skade)er8attning, 
godtgorelse. -schdumen,* itr. s. sknmman- 
de framstromma, dem Felsen : nr kWppfKn. 
-scheid, -c, m. afgorelse. -scheiden,* I. tr. 'V =- Wregiendft uppslagsord. * &kta ims. saknar plur. f h" omljud. F familjlrt, P l&gr* iprlk. t mindre brukligt 
10—195271 Tyslc-svenslc sholordboh. Entscheidnng — 146 EntwOhnung afgora, bestamma. II. rjl, bestamma sig, 

afgi'jras. 

Entscheittung, /. afgorande, bestammelse ; nt- 
s!ag. -saugenblick, m. afgorande ogonblick. 
-sgpund, m. bestammande, afgorande skal. 
-Skampf, m. afgorande kainp. 

entllschiedBn, a. afgjord, bestamd, utpraglad. 
-schiedenheit,/. bestamdhet. -schlafen,' itr. 
8. insomna, afsomna. -schlagen,* rjl. gora 
Big af med, gora sig kvitt, einer (gen.) Sa- 
che: en sak. Sick eines Gedauken f\j sla bort 
en tanke. -schleichen,* itr, s. emjga sig 
bort. -schleiern,* I, tr. afsloja. II. rji. fram- 
trada, visa sig s^dan man ar. -schfaierung,/. 
-schh'efsen,* I. tr. % oppna, uppiata. II. rjl. 
besluta sig, beetamma sig. Sich kurz 'v. fat- 
ta ett raskt besiut.-schSi'sfsung,/. -schlossen, 
a. besluten, bestamd. Kurz ^ beslutsam. 
-schSossenheit, /. beslutsamhet. -schiusn- 
mern,* itr. s. insliimra, afsomna. -schJupfen,* 
itr. s. glida undan, lialka nr handen, und- 
komma, iindRlippa; uadfalla. -schlufs, m. 
beslut. -schopten,* tr. osa, den Fdssern: ur 
faten, -scbuldbar, a. nrsaktlig. 

eiUschuldigllen,* tr, iirsakta, urskulda, forlata. 
-ung,/. urskuldande, ursakt. -ungsschreiben, 
n. urskuldande skrifveise. -yngszettel, m. 
skriftlig ursakt for utebiifvande; sjukbetyg. 

entljscbweben,* itr. g. svafva bort. -schwellen/ 
itr. s. Talla fram, dem Berge: ur biirget. 
Den Ufern f^ ofversYamma. -schwi'ndeii,* 
itr. s. aftaga, forsvinna, bortdo. -schwsrren,* 

itr. S. hvinande, surrande fljga bort. -SCllWOren,* 

rjl. afsvarja, saga larval &t, dem Oliick: 
lyckan. -seelen,* tr. aflifva, doda. Entseelt: 
dod, -senden,* tr. afsanda. -setzan,* I. tr. 1. 
Jn einer (gen.) Sache ~ afliaudft iign en sak, 
jn seines Amies *>.*■ afajitta, afskeda Dgn. 2. 
forskracka, forfiira. S. undsiitta. II.. rJi. for- 
fiiras, forskrackaa. III. -^,-0, fi. forfaran, 
forskrackelse. -setzlicli, a. forfarlig, rysligj 
forskracklig. -SQtzlichkeit,/. rysiighet, gras- 
lighet. -setzung, /. afsattning m. m. «e ent- 
setzen. -siegsin,* tr. borttaga eigillet fran, 
bryta. -siegjejlung, /. -siriken/ itr. s. sjun- 
ka ned, dem Sessel : fran stolen. -s«nnen,* 
rjl. paminna sig, minnas, einer (gen.) Bege- 
benheit: en tiildragelse. -SfitHchen,* tr. gora 
osedlig, moraiiskt forstora, demoralisera. 
-sittlichung, /. -suinnen,* I. ^r.bdrja, anstif- 
ta. II. rjl. borja, uppsta, utveckla sig. -spre- 
Chen,* itr. h. motsvara, ofverensstamma 
med, einer (dat.) Sache: en sak. -spriefsen,* 
itr. 8. spira, skjuta upp, der (d*t.) Erdei ur 
marken. Einer Familie entsprossen sein: 
harstamma fran en familj. -springen,* ttr. 
8. 1. Bpringa bort, rymma. Der Gefahr ~ 
undfly faran. 2. fraraspringa, framvalla. 3. 
upprinna. 4. franig&, haratamma. -sprudeSn,* 
itr. 8. porla, valla fram, dem Feisen: ur 
klippan. -spruhen/ itr. s. sprak.i at, fram, dem Herde: fran harden, -stalten,* tr. van- 
stalla. -staltung, /. -stammen,' itr. s. har- 
stamma, [vim\ jm : fran ngu. -stehen,* itr. 
s. 1. uppst4, uppkomma, blifva. Was auch 
daraus ~ mag: hvad som an ma bli folj- 
den daraf. 2. tryta, evika, lemna i sticket. 
-stehung, /. ursprung, uppkomst, skapelse. 
•stehungsgeschichte,y. skupelsehistoria. -stei- 
gen* itr. s. uppstiga, dem i/eere ; ur hafvet. 
-stelSen,* tr. vanstiilla. -steUung, /. -strah- 
[en,* itr. s. strala iram, einem Gegenstande: 
ur ett foremal. -stromen,* itr. s. framstrom- 
rna, dem Berge: ur biirget. -sturzen,* itr. 8. 
0. rjl. storta ut, fram, frambryta, den Wol- 
ken: ur molnen. -suhnen, -sundigen,* tr. for- 
sona, rena. -suhnung, -sundigung, /. -tau- 
schen,* tr. uppiyaa om vilifarelse, taga ur 
en villfarelse. -tauschung, /. -thronen," tr. 
detronisera, afsiitta. -thronung,/, -Obrigen,* 
tr. 1. befria, fritaga, Jn einer (gen.) Sache: 
ngn fran ngt. 2. fa ofver, iiibespara. -vixl- 
kern,* I. tr. gora foiktom, odelagga, II. rjl. 
blifva foiktom. -volkerung,/. -wacbsen,* i«r. 
5. 1. vaxa upp, skjuta fram, dem Boden: m 
marken. 2. Seinen Kleidern ^ vaxa ur sina 
klader, der Mute '^ 5ei« .• hafva vaxt Ifr&n 
riset. -waffnen,* I. tr. af^apna. II. rjl. lag- 
ga bort, nedliigga vapnen. -waffnung,/. -wal- 
den,* tr, nedliugga skogen pa, afroja. -wal- 
dung,/', -wassern,* i?r. bortleda vattnet fran, 
driinera, torrliigga; befria fran vattenhalt, 
rena. -wasserung, /. -weder (afv. ---), Jcojij. 
antingen. -welben,* tr. gora okvinnlig. Ent- 
loelbt: okvinnlig. -welchen,* itr. s. fly, rym- 
ma, afvikajfdrsvimia, utstromma. -welchung, 
y. -y^eihen," tr. 1. Einen Priester ~ skllja 
en priist fran ambetet. 2. vaolielga, oskara. 
-weiher, -, m. en som vanhelgar ngt. -weS- 
hiing,/. vanhelgande m. m. «e entioeihen. 
entwendilen,* tr. liemllgen borttaga, undan-, 
forsnilla, stjiila. -er, -, m. undansnillare, 
tjuf. -eriscfi, a. tjufaktig. -ung, /. bortta- 
gande, foranillning, stold. 
entllwerfen,* tr. gora ett utkast till, skissera, 
teckna. Einen Plan ~ uppgora en plan, 
-werfung, /. -wirt[h]eR,* I. tr. minska var- 
det af, gora vardelos. II. rjl. sjunka i var- 
de, blifva vardelos. -w6rt[h]ung, /. -wickein,* 
tr. rulla upp, reda, utreda, utveckla, fram- 
Btiilla, lagga i dagen, visa. -wick[ejlung, /. 
utveckling. -wild8[r]n,* tr. civilisera. -win- 
den,* I. tr. Jm etw. ^k, vrida ngt ur handen 
pa ngn, valdsamt fr&ntaga ngn ngt. II. rjl. 
vrida, slita sig los. -wirren,* I. tr. reda, 
utreda; bringa klarhet i. II. rjl. reda sig, 
blifva klar. -wirrung, /. -wischen,* itr. s. F 
undfly, undkomma, rymma. -wohnen,* itr. 
s. blifva ovan vid, frammande for, einer 
(gen.) el. eine Sache: en sak. -wohnen,* tr, 
van] a af. Jn einer (gen.) ei. von einer Sache 
-xw vanja ngn af med ngt. -wobnung, /. af- itr. intraniiti^t, rfi. rcflexivt, $t. «tarkt, SV. sv»gt. tr. tmaaitin rerb. h. bar hahm, S. bar ««n till IxjilpTerb. entwolken 147 Erbkauf vanjning. -wolken,* I. tr. befria fran moln. 
Entwolkt: molnfri. II. r/?. blifva molnfri. 
■wurdlgen,* I. tr. minska i varde, nedsatta, 
forringa, fornedra. II. r/. forringas; for- 
nedra sig, nedlata sig. -wurdigyng,/. -wurf, 
m. utkast, skiss, plan, -wurzein,' tr. upp- 
rycka med rotterna, -wurzelung,/. -zaubern/ 
tr. losa ur fortroUningen. -zauberung,/. -Zie- 
hen,* tr. undandraga, frantaga. Jm Blut <^ 
aftappa ngn blod, das entzieht sich der Be- 
rechnung : det ar oberakneligt. -Zf'ehung, /. 
entzifferllbar, a. mojlig att uttyda. -er, -, m. 
uttydare. -n,* tr. tyda,«uttyda, dechiffrera. 

entilzucken,* itr. s. Ijanga, dern Himmeh fran 
hi mien, -zucken, 1/ tr. hiinrycka, hanfora, 
tjusa. II. -5, 0, n. o. -zuckung, /. hanforelse, 
fortjusning. Zum Entziicken: hanforande, 
fortjusande. -zugeln,* tr. aftaga tyglarna af, 
betsla af.Biid. entziigelte Leidenschaft : otyg- 
lad lidehe. 

entzundilbar, a. brannbar, eldfangd. -barkeit, 
/. eldfangdbet. -en,* I, tr. 1. antaiida, npp- 
tanda. 2. inflammera. II. rji. 1. antandas, 
fatta eld, raka i brand, uppblossa. 2. in- 
flammeras. -er, -, m. en som antander. -lich 
-= entzundbar. -ung, /. 1. antandande. 2. 
inflammation. 

entzwei, adv. sender, itu. isilr. F er ist vor 
Freude ganz ~ ban ar alldeles utom eig af 
gladje. -brechen, I. tr. bryta eonder. II. itr. 
B. ga sender, brista. -bringen, tr. lyckas fa 
Bonder. -Qn,* sv.l.tr. etifta, astadkomma oe- 
nigbet mellan, sondra. II. rjl. blifva oense, 
osams, fiender. -faUen, I. itr. s. falla och ga 
Bonder, Bonderslas. II. tr. Sich (dat.) einen 
Arm rw falla och bryta af en arm. -gehen, 
itr. 8. ga isar, ga Bonder, -machen, tr. bryta, 
sl& Bonder, -platzen, itr. s. sprlcka Bonder. 
-reifsen, I. tr. slita, rifva Bonder. II. itr. s. 
ga Bonder, -springen, itr. s. springa sonder. 
-ung, /. tvist, split, splittring, tvedragt. 

Enzian, -e, m. stalort (Gentiana). 

Epaulett, -[c]5, -5, n. -e, -n,/. epalett. 

6philemer[ischj, a. efemixr, kort, ovaraktig. 
-eu, -s, m. 0. % n. murgrona. -or, -en, m. 
efor, eforus. -orat, -e, n. eforusambete. -orus, 
-, -oren, m. eforus. 

Epllldemie, -[ejw,/. epidemi. -demlsch, a. epi- 
demiak. -gone, -??., m. 1. epigon, afkomling, 
attling, pi. efterkommande. 2. efterblldare 
klapare. -gramm, -c, n. epigram. 

Epil*. 0,/. epik, episk poesi. -er, -, m. epiker. 
episk skald. 

Epikurllaep, -eer, -, m. eplkur^, vallusting.- ^isch 
-elsch, a. epikureiak, vallustig. 

Epilllepsie, -[ejn,/. fallandesot, epilepsi. -lep' 
tisch, a. epileptisk. -log, -e, m. epilog, -pha 
niasfest, n. trettondagen. 

epiiisch, a. episk. -Iskopal, a. biakoplig, epi- 
skopal. -Isode, -»,/. tiildragelse. -istel, -n /. bref , epistel. F Jm die ^v lesen : laaa la- 
gen for ngn. -staph [iumj, -s ei. -ium[s], -ia 
ei. -ien el. -e, n. grafskrift. -I'theton, -5, Epi- 
theta, n. epitet, tillnamn. -oche, -w,/. epok, 
tidehvarf. -ode, -n, /. epod. -os, -, Epen^ n. 
epos, hjaltedikt. -pich, -e, m. 1. murgrona. 
2. selleri. 3. persilja. 

Equipilage, -n, f. akdon, ekipage. -leren, sv. 
tr. forse, utrusta. -lerung, /. 

er, I. m. sle, /. es, n. pers. pron, han, hon, 
den, det. Ich verbltte niir das Er : jag un- 
danber mig tilltalet >hans. Il.oboji. wi.hanne. 

-er, -, m. suff. for bildn. af aubst. ag»nt., vanl. -are. 

erilachten,* tr. 1. anse, halla for. Meines f^s: 
enligt mitt formenande. 2. fatta, forstS,. 3. 
amna. -angeln,* tr. meta upp, fiska reda pa. 
-arbeiten,* tr. arbeta sig till. 

Erbiladel, m. arftlig adel. -anfall, m. hemfall 
gum arf. 

erilbangen,* itr. s. o.k. blifva radd, uppskramd, 
gripas af i,ngest. -barmen,* sv. I. tr. vilcka 
medlidaude hos. Er erbarint mich ei. opers. 
es erbarmt mich seiner: det gbr mig ondt 
om honom. II. rjl. forbarma sig, Js ei. iibe*' 
jn: ofver ngn. III. -s, 0, w. = Erbarmung. -bar- 
mer, -, m. forbarmare. -barmlich, a. erbarm- 
lig, jammerlig,bmklik. -barmlichkeit,/.omk- 
lighet. 

Erbarmung, /. forbarmande, medlidande. -s- 
los, a. ntan forbarmande, hjartloa. 

erbaullen,* I. tr. uppbygga, uppfora. II. rjl, 
uppbyggas. Sich an etw. (dat) 'v. hamta upp- 
byggelse ur ngt, finna ngt uppbyggligt. -er, 
-, m. en som uppbygger; byggmastare. -lich, 
a. nppbygglig. -Hchkeit, /. det uppbyggliga 
i ngt, ngt uppbyggligt. -ung,/. 1. uppbyg- 
gande. 2. uppbyggelse. 

Erbiibegrabni[rjs, n. familjegraf. -e, I. -n, m. 
arfvinge, arftagare. II. -5, -, n. arf. -eben,* 
itr. h. o. s. bbrja bafva, skalf va. -eigen, a. 
arfd. -einsetzung = Erbemennung. -en, sv. 
I. tr. arfva. 11. itr. s. o. rf,. ga i arf. -ernen- 
nung, /. utnamning till arfvinge. -eten,* tr. 
utbedja sig, gum boner utverka. -ettein,* 
tr. tigga sig till, -euten,* tr. taga som byte, 
-fahig, a. arfsberiittigad. -fahigkeit, /. arfs- 
ratt. -fa!!, m. arfsangelagenhet. -falllg, a. 
pa grand af arfsratt tillkommande. -fehler, 
m. arfdt fel ei. lyte. -feind, m. arffiende. 
-folge, /. arffoljd. -folgekrieg, m. succes- 
sionskrig. -folger, -, m. arftagare, arftlig 
eftertradare. -hof, m. arfgods. -huldigung, 
/. hyllning af en arfherre ei. arffurste. -le- 
ten, I.* tr., Tani. r/l. erbjuda (sig). II. -5, 0, 
n. erbjudande. -letig = erbotig. -in, -nen, /. 
arftagerska. -itten,* tr. 1. Etw. von jm f^*^ 
bedjande utverka ngt af ngn, utbedja sig 
ngt af ngn. 2. Jn ^ gnm boner beveka ngn. 
-ittern,* I. tr. fbrbittra. II. itr. s. 0. rjl. for- 
bittras. -itterung, /. forbittring, vrede. -itt- 
lich, a. mojlig att beveka. -kauf, m. kop till ^ - fdregiende upp-rlag^ord. Mrta %m». gaknar plur. f bar omijiui. F familjart, P Ikgre tpr&k ^f^ mindrf bruklijrt. Erbkrankheit — 148 — erflehen arf och ago. -krankheit, /. iirftiig siiikdom. 
•lassen, n. testamenterande. -lassen = er- 
hleichen. -lassep(in), m. (/.) testator (testa- 
trix), -lehen, n. arftligt Ian. -lelchen,* itr. 
s. 1. blekna, vor Zorn: af vrede. 2. Vor 
etw. (dat.) f^ ofverglansas, fordunklas af ngt. 
3. blekas, blifva blekt. -lich, a. arftlig. -lich- 
kelt, /. arftlighet. -licken,* tr, fa se, fa syn 
pa, varsna, skada. -linden,* itr, s. blifva 
blind, -lindung, /. -!os, a. arflos. -luhen,* 
itr. s. uppblomstra. -nehmer, m. arftagare. 
-orgen,* tr. l&na, till lans erhalla. -6[f]sen,* 
I. tr. uppreta, gora ond. IX. rjl. blifva oiid, 
iippretad, uppbragt. -6 [f] sung, /. vrede. 
-otig, a. beredd, villig. -pacht, /. arftligt 
arrende, -pachter, m. innehafvare af arft- 
ligt arrende. -recefs, m. jur. arfafordrag. 
-rechen," I. tr. bryta upp, oppna. II. tr. o. 
rjl. krakas, kasta upp. -recht, n. arfsratt. 
-rechung, /. krakning. -schaden, m. arftligt 
lyte. . 

Erbschaft, /. arfskap, arf. Ber ~ verlustig 
machen: gora urarfva. -lich, a. rorande arf, 
arf(s)-. -sannahme, /. ett arfs uiottagande. 
-sforderung, /. arfsansprak. -skiage, /. arfs- 
tvist. -smasse, /. arf. -ssache,/. arfsfraga. 
-sverfugung, /. testamente, testamentariskt 
fbrordnande. 

Erbllsch!eichep(in), m,. (/.) en som soker lisrna 
sig till arf. -schleicherel, /. list, knep for 
att komma at arf. -se, -w, /. arta. -stUck, 
n. arf, arfgods, arfd sak. "SOnds, /. arfsynd. 
-t[h]eil, n. arfvedel. -t[h]ellung, /. arfskifte. 
-t[hj0m, n. arfgods. -ubei, n. arftligt ondt. 
-uhlen,* tr. gnra smekningar vinna. -verbrU- 
derung, -vereinigung, /. arUorening (rarbund 

mellan furstehus, ealigt hvilket vid den ena liniens ut- 
dfieado den andra IntrMer i dess rattigheter). -VSr- 

glelch, m. arffordrag. -vermachtni[f]s, n. 
testamentarisk gafva. -vertrag, m. arilor- 
drag. -zins, m. grundranta. 

Erdliart, /. jordart, jordm§,n. -ball, m. jord- 
klot. -bau, TO. jordarbete. -beben, n. jord- 
bafniug. -beere, /. smultron. -beschreibung, 
f. jordbeskrifniiig, geografi. -bewohner, m. 
jordens innebyggare. -biene,/. hnmla. -bir- 
ne,/. jordpiiron, potatis. -boden, to. 1. mark. 
Dem 'N/ gleich machen: jamna med marken. 
2. jordman. -brand, to. underjordisk eld. -e, 
-w, y. jord. Auf 'y^n (rdr&idr. dat. sg.): pa jor- 
den. -enbUrger, to. varldsborgare. -engluck, 
n. jordisk lycka. 

erdenkllbar, a. upptanklig. -en,* tr. upptanka, 

_ nttanka, nppdikta. 

Erdenkind, n. manniakobarn, dbdlig. 

erdenklich, a. upptanklig. 

Erdenllpilger, to. pilgrim p^ jorden. -rund, n. 
jordklotet. -sohn, m. = Erdenkind. 

erdilfahl, -falb, a. jordfargad, askgr^. -gang, 
TO. underjordisk gang, -geboren, a. poet, jor- 
disk. -gefuhl, n. jordisk kansla, -gegend, /. trakt pa jorden. -geist, to. jordande, ra, 
tomte. -gelb, a. ockergul. -geschlecht, n. 
manniskoslagte. -geschols, n. bottenvaning, 
kallarvaning. -gurtel, to. jordbalte, zon. 
-halfte, /. jordhalfva, hemisfar. -Icht, a. jor- 
dig, jordartad. 
erildichten,* = erdenJcen. -dichtung, /. uppdik- 
tande, dikt, pahitt, osanning. -di'enen,* tr. 
fortjana, forvarfva, hopspara. 
erdllig, a. jordig. -kiuft, /. klyfta, remna i 
jorden. -kunde, /. geografi. -kundige(r), (adj. 
bajn.) TO. geograf. -messer, to. landtmatare. 
-61, n. bargolja^ nafta. 
erdolchen,* tr. sticka ihjal med doik, morda. 
Erdlirauch, m. bot. jordrok (Fumaria). -reich, 
n. 1. jorderiket, jorden. 2. mark, jordman. 
erdr§!Sten,* rjl. drista sig, djiirfvas. 
Erdrifs, m. remna i jorden. 
erlldrohnen,* itr. h. dana. -drosseln,* tr. stry- 
pa. -drosselung, /. -drucken,* tr. trycka, 
Idamma ihjal, kvafva; ofverviildiga. 
ErdllrUcken, to. as. -rutsch, in. jordras. -scholle, 
/. 1. jordkoka. 2. bibi. jorden. -spalte, /. = 
Erdrifs. -stamm, to. stubbe. -stock, to. 1. = 
fsreg. 2. = foij. -stockwerk, n. bottenvaning, 
kiillarvS-ning. -stricli, to. Inftstreck. -t[h]ell, 
TO. varldsdel. 
erduldllen,* tr. tala, utharda. -unq, f, 
Erdjiumschiffer, -umsegler, m. viirldsomseglare. 
■umschiffung, -umseg[e]lung,y. varldsomseg- 
ling. 
erl'dursten,* itr. s. torsta ihjal, -6ifern, I'Jl. r&ka 
i eld och laga, blifva het, brusa upp, for- 
ifra sig. -eif[e]rung,/. -6Ignen,* r/Z. tilldraga 
sig, handa. -§igni[f]s, -se, n. tilldragelse, 
handelse. -elgni[f]svo!l,a.handelserik. -eilen, 
tr. iiande uppnS,, hlnna, ofverraska. 
Ereniit, -en, in. eremit. -age, -w, /. eremitage, 
eremithydda. -enhaft, -isch, a. eremitartad, 
eremit-. 
erlierben,* tr. arfva, gnra arf erhalla. -fahren, 
I.* tr. 1. erfara, fa veta, f^ reda pa. 2. er- 
fara, rona, fa vidkannas, lida, profva. II. 
a. erfaren, bevandrad, forfaren. -fahrenhelt, 
f. erfarenhet, forfarcnhet. 
Erfahrung, y. erfarenhet, ron. In ~ hringen: 
ik veta, lara kanna, erfara. -sgemafs, a. 
ofverensstammande med erfarenheten. -s- 
los, a. oerfaren. -slosigkeit, /. oerfarenhet. 
-smalsig = erf ahrung sgemafs. -sreich, a. 
rik pa erfarenhet. 
erllfafsbar, a. mojlig att fatta. -lassen,* tr. 
gripa, gripa tag i, fatta. -fafslich = erfafs- 
har. 
erfechten,* tr. tillkiimpa sig, uppn4, vinna. 
erfindilen,* tr. 1. >^ finna, patraffa; pass, befin- 
nas. 2. uppfinna. -er(in), to. (/.) uppfinnare. 
-erlsch, -sam, a. uppfinningsrik. -ung, /. 
uppfinning. -ungsgabe, -ungskraft, /, -ungs- 
vermogen, n. upptinningaform&ga. 
erilfischen,* tr. fiska, fiska npp. -flehen,* tr. itr. intransitlTt, rjl. refieTin. St. .tarkt, SV. iTagt, tr. tranaitiTt Terb. h. bar hahm, S. bar t*in till hj*IpT«rb. erfod- 149 Eriiartung entriiget, varmt bedja om; gnm entriigna 
boner vinna. -fod- == erford-. 

Erfoig, -e, m. foljd, pafbljd, resultat, fram- 
gang. -en,* itr. s. folja, blifva foljden, aus 
etw.: af ngt. Die Antwort ist noch nicht er- 
folgt: svaret bar anna ej ingatt, es ist 
nichts wetter darauf erfolgt: det blef in- 
genting vidare af. -los, a. gagnlos. -losig- 
kelt, /. gagnloshet. -reich, a. framgangs- 
rik, gagnande. 

erforderlllich, a. erforderlig, beboflig, r^en 
Falls: om b4 erfordras. -n,* tr. erfordra, 
behbfva, krafva. -ni[fjs, -se, n. -ung,/. 1. er- 
forderlighet, beboflighet. 2. fordran, kraf, 
bebof. 

erforschllbSr, a, mojlig att utforska. -en,* tr. 
ut-, genomforska, taga kannedom om ; ge- 
nomskada. -er, m. utforskare, kunskapare, 
npptackare. -ung, f. utforskande. -ungsrei- 
se, y. upptacktsresa. 

eriifragen,* tr. fraga reda pa. -frechen,* rji. 
drista sig, djarfvas, vara frack nog. -freuen,* 
I. tr. gladja, frojda. Erf rent: glad. II. rjl, 
1. Sich an einer ei. sich einer (gen.) Sache r^ 
gladja sig ofver. j5nna noje i en sak. 2. 
Sich einer (gen.) Sache ^ hafva att gladja 
sig at, atnjuta ngt. -freuHch, a. gliidjande. 
-frieren,* itr. s. forfrysa, frysa ihjiil, bort. 
-frierung, /. -frjschen,* tr. forfriska, veder- 
kvicka, laaka. -frischung, /. forfriskning, 
vederkvickelse. -fullen,* I. tr. fylla, upp- 
fylla, forverkliga. II. rJi. nppfyllas, g& i 
fuUbordan, fbrverkligas. -fiillung, /. upp- 
fyllande, fiillbordan, fullgorande. -ganzen,* 

1. tr. gora fullstandig, fulltalig, fullstan- 
diga, komplettera, enpplera, restaurera, 

§,terstalla l dess ursprungliga skick. II. rjl. blifva 

fullstandig, kompletteras, suppleras. 

Erganzung, f. 1. kompletterande, restaure- 
ring. 2. tillagg, supplement, fyllnad. -s- 
band, -e f, m. snpplementsband. -sfarben, 
pi. komplementfarger. -smannschaft, /. re- 
serv(trupp). -spferd, n. reservhast. -sstUck, 
n. fyllnad, supplement. 

erllgattern," tr. F snoka reda p§-, fiska upp. 
-gaunern,* tr. gnm vinglerier erballa, lura 
&t sig. -geben, I.* tr. 1. glfva, medfora, 
lemna. 2. adagaliigga, gifva vid banden. 
XL* rjl. 1. gifva, ofverlemna, bangifva sig. 

2. foga sig, in etw. (ack.); i ngt. 3. folja, 
framga. III. a. tillgifven. f\^st: hogaktninga- 
fullt, vordsamligen, odmjukligen. -geben- 
heit, f. 1. bangifvenhet. 2. undergifvenhet, 
in den Willen Gottes: under Guds vilja. 
-g6bni[f]s, -se, n. foljd, verkan, resultat. 
-gebung, /. 1. dagtingan, kapitulation. 2. = 
Ergebenheit 2. -gehen,* I. rjt. 1. lustvandra, 
promenera. BUd. die Bliche ~- sich: blicken 
spanar omkring. 2. Sich in etw. (dat.) 'v* ut- 
forligt gora ngt, bangifva sig at ngt. Sich 
in Schilderungen *^ skildra ntforligt ocb med varme, sich in Schmdhungen ^ utosa 
smadelser. II. itr. s. 1. utga, offentliggoras. 
Einen Befehl an jn t^* lassen: beordra, be- 
falla ngn. 2. Etw. uber sich (ack.) ~ lassen: 
taligt lida, underkasta sig ngt, Gnade fUr 
Recht ~ lassen: lata nad ga for ratt. 3. 
opers. es ergeht jm gut, iibel: det gar ngn 
val, ilia, wie wird es dir *>- bur skall det 
ga med dig? -geizen,* tr. snala in, gnm 
snalbet hopspara. -getz- ge ergotz-. -giebig, 
a. (vinst)gifvande, inbringande. -gieblgkeit, 
/. indragtighet. -giefsen,* I. tr. utgjuta, 
ntbreda, uttomma. II. rJi. stromma, fall a, 
mynna ut; ntbreda sig. -giefsung,/. -glan- 
zen,* itr. s. framglansa, glansande fram- 
trada. -giuhen,* itr. s. tandas, borja gloda. 
Vor Scham /^ rodna af blygsel. -gotzen, 
I.* tr. gladja, roa. Etw. ergotzt die Attgefi: 
ngt ar roligt att se. II.* r/Z. roa, forlusta 
sig. Sich an etw. (dat.) *%* roas af, gladja sig 
at, finna noje, forstroelse i ngt. III. -5, 0, 
n. noje. -gotzlich, a. roande, rolig, lustig. 
-gotzllchkeit, -gotzung,/. rolighet, forlustel- 
se, forstroelse, noje. -grauen,* itr. s. 1. blif- 
va gra, grana. 2. morkna, blifva skum. 
-grausen,* itr. s. rysa, bafva. -greifen,* tr, 
fatta (tag i), gripa, beim Arme : i sumen; 
ofverfalla, ofvervaldiga, bemiiktiga sig, ro- 
ra. Ein Auskunftsmittel ~ gripa till en ut- 
vag, von etw. Besitz ~ taga ngt i besitt- 
ning. -greifung, /. -griffenhelt, /. upprordt 
tillstand, rorelse. -grimmen,* itr. s. blifva 
vred, forgrymmas. -grimmung, /*. -grubein,* 
tr. grubblande uttanka, utfundera. 

ergriindlibar, a. mojlig att utgrunda. -en,* tr. 
piijla djiipet af, utgrunda, i grund utforska, 
iitrona. -er, m. en som utgrundar, utfor- 
ekar. -lich = ergrilndbar. -ung, f. utfor- 
skande m. m. ■« ergriinden. 

erllgrunen,* itr. s. blifva gron, borja gronska. 
-gufs, m. utgjutande, utgjutelse, utflode, 
fiode. -haben, a. 1. upphojd. 2. hojd efver ngt. 
3. upplyftande, ofvervaldigande, bogtidlig, 
imponerande. -habenhait, /, 1. uppbojning, 
ojamnbet. 2. storhet, storslagenbet, hog- 
bet. 

erhaltllbap, a. mojlig att erballa. -en,* I. tr. 
1. underhMla, balla vid makt. i godt skick. 
Gut 'v/ sein : hafva bibehslllit sig bra, jn 
am Leben ~ riidda ngns lif. 2. underhalla, 
gifva uppeballe at. 3. erballa, fa, bekom- 
ma, Diottaga. II. rji. 1. bibehalla sig, vid- 
makthallas. 2. Sich von etw. /%/ lefva af ei. 
pa ngt. -er, m. bevarare, uppratthallare. 
-ung, f. underhall m. m. se erhalten. -ungs- 
trieb, m. sjalfbevarelsedrift. 

erIlhandeJn,* tr. 1. gnm bandel forvarfva. 2. 
tillhandla sig, kopa. -hangen,* tr. banga. 
-hangung, /. -barren,* tr. afvakta, Invanta. 
-harten,* itr. s. hardna. -harten,* tr, be- 
krafta, styrka. -hartung,/. hardnande. -har- ^> "" raregiende uppil&sford. «.ktji tma. «»kn*r plnr. f hmr omljad. F familjltrt, P l^gn «prlk. % mindre brukligt. KrliartuDg 150 Erie tung, /. bekriiftelse. -haschen,* tr. hiniui 
fatt, f&nga, uxjpfjinga. -Iieben,* I, tr. 1. upp- 
lyfta, resa, boja, upphoja. Biid. den Herrn 
'x/ prisa Herren. 2. mottaga, lyfta, indrifva. 

3. borja, gora. II. rji. resa sig, hoja sig, 
uppstlga; gora uppror. -hiblich, a. betydlig. 
-hebllchkett, /. betydenhet, vlgt. -h^bung, /. 
upplyftaode m. m. se er^heben. -h6lrat[h]en,* 
tr. gifta sig till, t. ex. ein Vermogen. -hei- 
schen/ tr. fordra, kriifva. -heitern,* tr. iipp- 
lifva, mnntra, roa. -heiterung, /. forstro- 
else. -hei2en,*«r. uppvarma. -h^izung,/. -hel- 
len,* I. tr. upplysa, wm. belysa. II. itr. h. 
opera, klart framga, blifva klar, aus etw.: 
af Dgt. -Iiellung,/. -heuchein,* tr. 1. hyckla, 
l&tsa. 2. gnm forstalloing, hyckleri vinna. 
-hitzen,* I. tr. upphetta, biw. upphetsa. II. 
i'Jl. blifva varm, het; biid. blifva iippretad, 
haftig. -hitzung, /. -hoffen/ tr. hoppaa pa, 
med forhoppningsfull langtan emotse. -lic- 
hen,* tr. I. gora hogre, iipphoja, boja. 2. 
oka. 3. beromma, lofprisa. -hohung, /. I. 
upphojelse, (npp)b63ande, okande. 2. hojd, 
kulle. -holen/ rjl. 1. hamta sig, repa sig, 
aterf4 krafter, von einer Krankheit: efter 
en sjukdom. 2. hvila ut, forstro Big, roa 
sig. 3. taga sin skada igen, an (med dat.); pa. 

4. Sich bei Jm Rats *%» radfr§,ga ngn. 
Erholung, /. tillfrisknande, vederkvickelse, 

hvila, forlustelse. -sstunde, /. hvilostund, 
rast, kvart. -szeit,/*. hvilotid, ferier. 
erllhorchen,* tr. lyssuande erfara, uppsnappa. 
-horen,* tr. btSuhora, bora, uppfylla. -ho- 
rung, y*. bonhorelse. -mnerlich, a. bevarad i 
m in net. Das ist mir />.* jag mins det. -in- 
nern,* I. t7\ 1, erinra, paminna, Jn an etw. 

(ack.) el. einer (gen.) Sache (vid neutrala pron. 

&fv, biotta 8ck.): ngn om ngt. Sick (dat.) etw. '>w 
aterkalla ngt i minnet. 2. erinra, anmarka. 
II. rjl. erinra, paminna sig, mannas. Soviet 
ich mich erinnere: om jag mins ratt. 

Erinnerung,/. erinran, paminnelse, aminnel- 
se, minne. Zur 'x/ an (med ack.).- till minne 
af, etw. in *\* bring en: paminna om ngt. 
•sschreiben, n. skriftlig paminnelse, anma- 
ningsbref. -svermogen, n. minne. -sweise, 
adv. 1. i minnet. 2. till &minnelse. -szel- 
Chen, n. minne. 

EHImnye, -w,y. erinnye, hamdgudlnna. -Jagen,* 
tr. 1. jaga, pa jagt skjuta. 2. jagtande upp- 
hinna, med anstrftnguing erna. -kalten,* itr. s. 
kallna. -kalten,* tr. forkyla. -kaftung, /. 
kallnande. -kaltung,/. forkylning. -kampfen,* 
tr. tillkampa sig. -kaufen,* tr. kopa, etw. 
mit el, durch etw.: ngt for ngt. -kaufltch, a. 
till Balu. -kaufung, /. kopande, kop. 

erkennllbar, a. 1. fornimbar. 2. igenkannlig. 
-barkeit, /. fornimbarhet. -en,* tr. 1. lara 
kanna, marka. {Sich) zu ~ geben: gifva 
(sig) tillkanna, sich nicht ~ lassen: ligga 
ntom synh&ll, ej vara skonjbar. 2. kanna igen, an etw. (dat.); pa ngt. 3. erkanna, vid- 
kannas. Etw. als ei. fiir richtig *•»* erkanna 
el. finna ngt vara riktigt. 4. hand. Jn /Ur 
eine Summe ~ kreditera ngn for en sum- 
ma. 5. ftfv. itr. h. jur. in einer Sache *>j falla 
dom i ett mal, auf Todesstrafe «%* falla 
dodsdom. -tlich, a. erkannsam, tacksam. 
-tlichkeit, /. 1. erkansla, tacksamhet. 2- 
tacksamhetsbevis. -tni[fjs, -se, I. f. upp- 
fattning, insigt, kunskap. II. n. dom, dom- 
slut. -tnl[CJsgrund, m. grund for 1. ens upp- 
fattning, 2. ett domslut. -ung, f. igenkan- 
nande m. m. se erkennen. -ungswort, n. igen- 
kanningsord; losen. -ungszeichen, n. igen- 
kanningstecken. 

Erkep, -, m. tomiikt utspring, utbyggnad, fron- 
tespis, altan; bursprak; takfonster med gafrei. 

erkiesen,* st. tr. = erkuren. 

erklHriJbar, a. forklarlig. -en,* I. tr. forklara. 
II. ry?. forklara sig, uttala sig, sin mening, 
iiber etw. (ack.) gegen jn: om ngt till ngn. 
-er, -, m. kommentator, tolk. -lich, a. for- 
klarlig. -ung, /. fbrklaring. 

erlikleckiich, a. tillracklig, ansenlig. -klettern, 
-kli'mmen,* tr. klattra upp i, pa, klattrande 
bestiga. -klingen,* itr. s. o. t h. bsrja klinga, 
Ijuda. -kli'rren,* itr. $. klirra, skramla. -klu- 
geln,* tr. spetsfundigt utfundera. -kdren, a. 
utvald. -kranken,* itr. s. insjukna, sjukna. 
Zu Tode erkrankt sein: vara dbdasjuk. 
-krankung, /. -kriechen,* tr. krypa uppfor, 
npp pa; wid, krypande, lismande vinna. 
-kuhnen,* rfl. drista sig, djarfvas. -kuhnung, 
/. dristigbet, dristigt tilltag. -kiind[lgjen,* 
I. tr. taga reda pa. II. rani. 4 stafy. r/?. for- 
fr4ga sig, gora sig underrattad, nach el. 
iiber (med »ck.) etw.: om ngt. -kundigung,/.for- 
fragning, underrattelse, npplysning. -kun- 
stein,* tr. 1. pa ett konstiadt satt, gnm 
konst ^stadkomma. 2. latsa, hyckla. Er- 
kiinstelt &fv,; konstlad. -kunst[e]lung,/. -ku- 
ren,* st. tr. utkora, utvalja. -laben,* tr, 
vederkvicka, laska. -lahmen,* I. tr. for- 
lama. II. iir. s. blifva lam, forlamas; slap- 
pas, aftaga. -lahmung, /. -Jangan,* tr. 1. 
racka, na. 2. erna, uppna, vinna. -langung, 
/. -lafs, -e, m. 1. efterakankande, befrielse, 
forlatelse; hand, afdrag, rabatt. 2. skrifvelse 
fr&n ngn myndighet, rcgeringsorder, pabud, 
kungorelae. -iafsbar, a. som kan efterskan- 
kas; forlatlig. -lassen,* tr. 1. efterskanka; 
forlata. 2. utsanda, utfarda. -lafslich =■ er- 
la/sbar. -lassung, /. efterskankande. -lau- 
ben,* sv. tr. tillata. -Iaubni[f]s,0,/.till4telse. 
-laucht, I. a. ugf. hogboren. 11. -c», /. till- 
tal till riksgrefvar. Ihre ♦ni ugf. ers nid. 
-lauern,* tr. lura ut, utspionera. -lauschen,* 
tr. 1. lyssnande uppsnappa. 2. lura p&, 
-laulerer, -, m. forklarare, kommentator. 
-iautern,* tr. forklara, utlagga, fortydliga, 
kommentera. -Jauterung, /. -le, -n, f. al. itr. Intr»D»itJvt, rji. reflexirt, St. utarkt, &V. »vagt, tr. transitivt TCrb. h. bar Aa6«n, 5. hmr \ till hjftlprerb. erleben 151 erreichbar -leben,* tr. upplefva. Freude an jm ts^ !§, 
gladje af ngn. -l8bni[f]s, -se^ n. ng-t tipp- 
lefvadt, tilldragelse, erfarenhet. -lechzen,* 
itr. s, haftigt torsta, -Jedigeri,' tr. 1. be- 
fria, einer (gen.) Sache: fran ngt. 2. afsluta, 
undaristoka, expediera, afi.agsna, hafva, af- 
skaffa, gora slut p&. 3. Amter sind erle- 
difjf.: ambetec aro (till ansokan) lediga. 
-ledigung, /. -legen,* tr, 1. eriagga, betala. 
2. doda, sla ihjal, skjuta. -legyng,/. -leich- 
tern,* tr. gora lattare, oriderlatta, liiidra. 
-leichterung, /. lattnad. -leiden," tr. lida, 
drabbas af, underga, fordraga, nthard;),. 
-len, a. af al, al-. -lernbar, a. mojUg att 
lara sig. -lernen,* tr, lara sig, inlara. -Ser- 
nung,/. -lesen,* tr. utvalja, iitse. -Jeuchten,* 
tr, upplysa, belysa. -leuchter, m. eu som 
upplyser. -leuchtung, y. up{)!ysning, belys- 
ning. -h'egen,* itr. s. dnka under, -listen,* 
tr. gnm list erna, vinna, tillnarra sig. -lis- 
tung, /. -Ikonig, m,. alfkoming, niick. -los, 
-e, m. forsaljningssnmma. -loschen,* st. itr. 
s. 1. slockaa. 2. upphora (att exi^tera). 3. 
blifva matt, otydlig, blekna. -loschung, /, 
-losen,* tr. losa, befria, forlossa. aterioaa. 
-loser, -, m. befriare, forlossare, S,terlo8are, 
-losung, /. befrielse, forloesning, liter! os- 
ning. -Juchsen,* tr. F i smyg titta efter, 
taga reda pa, lara sig. -tugen,* tr. 1. upp- 
dikta, Ijuga, hitta pa. 2. Ijnga sig till, -ius- 
t[igjen/ «r. roa. forlusta. -lostigung, /. 

ermachtlgllen,* I. tr. befulknaktiga. II. r/. 
drista sig. -ung, /. foUmakt. -ungsschreiben, 
«. skriftlig fuilmakt. 

ermahnllen/ tr. nppmana, nppmiirttra; for- 
mana. -er, m. formanare, -ung, /. uppma- 
ning, uppmnntran; forrnanitig. 

erlimangeln,* itr. h. fattas. Es ermangelt mir 
an Geld: det fattas mlg pengar, es an der 
schnldigen Ehrerbietung gegen jn 'x* la.'isen: 
brista i vordnad mot ngn, einer (gen.) Sache 
f^t lida brist pa, ej hafva en sak, ich werde 
nickt <^ zn: jag akall ej underlata att. -man- 
gfejSung, /. brist, saknad. -mannen,* rjl. 
bemanna aig, taga mod till Big, fatta mod. 
-mafsigen,* tr. jarnka, minska, satta ned. 
-malsigung, f. -matten,* I. ir, utmatta, nt- 
trotta. II. itr. s. blifva matt, trott. -inattung, 
/. utmattning, troti bet. -mel se ArmeL -mes- 
sen, L* tr. 1. rniita, nppmata. 2. bedoma, 
profva, uppfatta, forstft. II.* r/?, drista sig, 
djarfvas. III. -.?, 0, n. formenande, raening. 
-mittein,* tr. taga reda pa, lyckas fa veta, 
utforska. -mitt[ejfung,/', -mQg!icli8n,'^r. inoj- 
liggora. -mogllchyog, /, -morden,' tr, mor- 
da. -mordung, /. -muden,* I. tr. trotta.. 11. 
rjl. 0. itr. s. blifva trott, trottna. -mudung, 
y*. uttrottande; trotthet. -muntsrer, -, 7n. 
uppmuntrare. -muntern/ I. tr, 1. krya iipp, 
gora fullt vaken. 2. gliidja, mantra, roa. 3. 
nppmuntra. II. rji. 1. morna sig. 2. blifva glad, mnnter. -mynterung, /. uppmnntran. 
-mut[h]!gen,* I. tr. gora modig, ingifva mod. 
11. rjl. fatta mod. -mutfiijigung, /. -nahren,* 
tr. (lif)nara, foda, underhalla. -nahrer(ln), 
m. (/.) fostrare (-inna), stod. -nahrung,/. 
naring, foda. -nennen," tr. utnamna. -nen- 
nung,/. utnamniug. -neuferjer, -, m. fbrny- 
are. -neuefrjn,* tr. fJSrnya. -neuerung, /. 
-niedern, vani. -niedrigen/ I. tr. I. gora lag- 
re; tiytta ned. 2. fornedra, nedsatta, for- 
ringa, minska, sanka. II. r/?. 1. sjimka. 2. 
fornedra, nedlata sig. -niedrigung, /. 

Ernst, I. '[e]s, 0, m. 1. allvar. !st es fhnen fst 
damitf ar det edert allvar? im ^ pa all- 
var, alien •^e.?; pa fullt allvar, allvarligen, 
sei/nen ^-^ behan/tten: forblifva, h&lla sig 
allvarsara. 2. stranghet, II. a. I. allvarlig, 
allvarsam. 2. Strang, -freundlich, a. vanlig 
men allvarlig. -haft, a. allvarsam. -haftig- 
keit, /. allvar, allvarlighet. -lich, a. 1. allvar- 
sam, allvarlig. 2. eftertrycklig, uttrycklig. 

Ernte, -n, f. skord, fnbargnis g; sad. <>- hnh 
ten: pkorda. -arbeiter == Ernter. -dankfest, 
n. tacksagelsehogtid efter slutad skord. 
-n, $v. tr. skorda, inbarga, inbosta. -P, -, m. 
vid skorden sysselsatt arl>etare, skorde- 
man, pi. ekordufolk. -segen, m. (riklig) 
skord. -wagen, m. skordevagn, hokarra. 
-zeit, /. skordetid, skordand. 

ernuchtern,* I. tr. gora nykter. II. itr. s. o. 
r;l blifva nykter, nyktra till. 

Eroberller, -, m. erofrare. -n,* sv. tr, erofra. 
-ung,/. erofring. 

eroffniler},* tr. oppna, npplata; inleda, borja. 
Jm etw. ^ meddela ngn ngt. -ung,/. -ungs- 
leier, /. invigningsbogtid. -ungsrsde, /. in- 
iedningstal, invigningstal. 

eriiortern,* sv. tr. dryfta, afhandla, undersoka, 
iitreda, -orteriiiig, /. -otsker, -, m. erotiker. 
-otisch, a. erotisk, kiirleks-. -pel, -, m. and- 
rake, ankbonde. ^ -pioht, a. begifven, pick- 
hfigad; if rig, inbiten. -pschtheit,/. begifven- 
het, lystnud. -pressen,* tr. utprassa. -pres- 
ser, -, m. utprasaare- -pressung,/. utprasa- 
liing. -proben,* tr. 1. pr<)fva, undersoka. 2. 
godkanna. 3. erfara, lara kanna. 4. visa, 
adagalagga. -quefisn,* itr. s. fram valla. 

erquickJlen,* tr. vederkvicka, forfriska, laska. 
-Hcb, «. vederkvickande, iippfriakande. -ung, 
/. vederkvickelBe. -ungstrank, m. iaskedryck. 

errat[hjlibar, a. mojlig att gissa. -en,* tr. 
gisaa. -er, -, m. ed som gissar, loser en g&ta. 
-ung,/. gisssmde. 

erriglibar, «, lattrorlig, lattrord, retlig. -bar- 
keit,/. iattrorligliet, retligliet. -Qn,* tr. 1. 
rora, iipprora, iippvigla, npjilietsa. 2. vac- 
ka, frainkalla, astadkomma. -theit, /. npp- 
rordt siitt, tillstand, slnnesrorelse ; liflig- 
het. -yng, /. 1, vackande, framkallande m. 
m. se erregen. 2. (sinnes)rorel8e. 

erreiohllbar, a. mojlig att nppn§,, att ernS.. t^ !E» fsrcglffiide uppsis-gsord. G sa'f aar plur. f bar onolju'l. F fs^njiljirt, P l&gre gpr&s. $ miudre trukltft. Eireiobbarkeit 152 erstarken -barkelt, /. mojligliet att uppnS., att ern^, 
att npphinna. -en,* tr. n4, uppn&, ern4, 
npphinna. -ung, /. uppn&ende, erDaende. 

ertlreiten,* tr. ridande iippiia, rida fatt. -reltbar, 
a. mojlig att radda. -retten,* tr, radda. -ret- 
ter(ln), m, (/.) raddare (-inna). -rettung,/. 
riiddning. -n'chten,* tr. 1. uppresa, resa, 
hoja. 2. Hppratta, inratta, grunda, stifta. 
-richtung, /. -ringen,* tr. tillkiimpa sig, gnm 
kamp vinna. -rStjhjen, 1/ itr. s. rodna. II. 
-a, 0, n. o. -r6t[hjung, /. rodnad. -rudern,* 
tr. roende uppiia. -rufen/ tr. med sitt rop 
n&, horas af. -rungenschaft, /. tillkampad 
fordel, vin8t, pris. -satten,* itr. s. blifva 
matt, -sattigen,* tr. matta. -sattigung, /. 
mattande. -sattlich, a. mojlig att tuatta. 

Ersatz, m. erNiittiiing, vederlag. -mann, m. 
stall foretradare. -mannschaft, /. reserv. 
-truppe, /. re8erv(trupp). -wahl, /. fyll- 
nadnval. 

erilsaufen/ itr. s. drunkna. -siufen,* tr. dran- 
ka -sdufung, /. -schachern,* tr. schackra 
ihop, ichacuranrte tillhandla sig. -schaffen,* St. 
tr ska pa, tillskapa. -SChaffer, m. sknpare. 
-schaffung, /. skapelse. -schallen,* itr. s. I. 
skalla. Ijnda; genljuda. 2. spridas, fornira- 
mas. -»€hauen,* tr. f& se, sk&da. -scheinen,* 
itr. s. 1. syuas, visa sig; framtrada. upp- 
trada, blifva synlig; inbryta, borja lysa; 
utkomma i bokhau<iein 2. installa sig, nar- 
vara. 3. om tiden: intrada. 4. forefalla, synas, 
tyckas. 

Erschemung,y. 1. framtradande. Zur *%. brin- 
gen: visa, l&ta fraratrada, zur *%, konirnen 
el, in die 'x. treten : blifva synlig, visa sig, 
eine ~ wagen: vaga visa sig. 2. uppenba- 
relse, syn, foreteelee; fenoriien. 3. iipptra- 
dande, intrade. 4. installelse. -sfest, n. tret- 
tondagshelg. 

erilschiefsen,* tr. skjuta (ihjal). -schiefsung,/. 
-schlafen,' tr. fa under somnen, sofva sig 
till, -schlaffen,* I. itr. s. blifva slak ei slapp, 
slakna, slappas, forslappas. II. tr. gora slak 
el. slapp, forslappa. -schlaffung, /. -schta- 
gen, I.* tr. sl& ihjal, doda. II. a. fallen, dod. 
-schlappen,* = er.^chlajfen. -schleichen,* tr. 
1. smyga, stjala sig pL 2. gnm kryperi, pa 
krypvagar, gnm list ernd, vinna, lisma sig 
till, tillnarra sig. -schleichung, /. -schliefs- 
bar, a. som man kan a) oppna, b) sluta sig 
till, -schliefsen,* I. tr. 1. lasa upp, oppna, 
yppa. 2. sluta sig till. II. r/?. oppna sig, 
framtrada, fa sin forklaring. -schmeichein,* 
tr. gnm smicker uppna, vinna. -schnappen,'' 
tr. uppsnappa. -schnuffein,* tr. F snoka re- 
da pa. -sch^pfen,* I. tr. 1. osa torn, tomma, 
uttomma. 2. uttrotta, utmatta. II. rjl. 1. 
blifva tom, uttommas. 2. blifva ytterligt 
medtagen, blifvautmattad, uttrottas. -schop- 
fung, /. 1. uttommande. 2. ytterlig trotthet, 
utmattning. -schrecken,^ I. st. itr. s. blifva forskrjickt, forekrackas. Erschrochen : for- 
skrackt, radd. II. sv. o. st. rjl. =» /. III. sv. 
tr. forskracka, skramma. -schrecklich, a, 
forskracklig. -schreiben,* tr. gnm skrifning 
el. skrifvelser erna, vinna, fortjana. -schrok- 
kenhelt,/. forskrackelse, radsla. -schuttern,* 
I. tr. akaka; biid. uppskaka. II. itr. s. o. rjl. 
skakaa, nppskakas. -schutterung,/. 1. ska- 
kande, skakning, stot. 2. djup rorelse. 
-schwachen,* itr. s. blifva svag, forsvagas. 
-schwachen,*er.g6ra svag, forsvaga. -schwat- 
zen,' tr. prata sig till, -schwellen,* itr. s. 
sviilla. -schweren,* tr. forsv&ra. -schwip- 
ni[fjs, -.se,w. -schwerung,/. forsv&rande, svS.- 
rigbet. -schwimmen,* tr. simmaude uppn&. 
-schwindein,* tr. lura &t sig. -schwmgen,* tr, 

med yttersta angtrflngning Uppn&, ema, vlnna, 

anskatfa, &8tadkomma. -schwfngiich, a. moj- 
lig att astadkomma, att anskatfa. -SChwi't- 
zen,* tr. i sitt anletes svett fortjana. -se- 
geln,* tr. seglaude uppna, segla fatt. -se- 
hen,* I. tr. I. Aus etw. *>- se, marka p^ ngt, 
fmna af ngt. 2. utspana, afbida, 3. utvalja. 
4. Sich (dat.) afi etw. (dat.) seinen Ekel 'v se 
sig of Venn att pS, ngt. II. rjl. utspana, ei' 
ner (gen.) Ge/egenheit: ett tillfalle. -sehnen,* 
tr, lifligt langta efter. -sessen = erpicht. 
-setzbar, a. mojlig att ersatta. -setzen,* tr. 
erBatta, godtgora, trada i stallet for. -set- 
zer, -, m. stailforetradare. -setzung, /!, er- 
sattande, godtgorelse. -seufien,' I. itr. h. 
sucka. II. tr. 1. sucka efter. 2. sucka 
sig till, -sichtlich, a. aynlig, tydlig, up- 
penbar. -siegen,' tr. segrande vinna. -sin- 
gen,* tr. gnm sang fortjana, sjunga sig till, 
-sinnen,* tr. uttanka, upptanka. -Sinnlich, a. 
upptanklig. -sitzen,* tr. forvarfva gnm hafd. 
-sitzung, /. -spahen,* tr. utspana, spaja reda 
p&. -sparen,* tr, I. spara, hopspara. 2. un- 
derl&ta. 3. bespara. -spl.rnl[f Js, -se., f. ©. n. 
besparing, sparpenning. -sparung, f. spa- 
rande m. m. se ersparen. -spielen," tr. spela 
sig till, p& spel vinna. -spiefsen, tr. sticka 
ihjal. -spriefsen,* itr. s. 1. skjuta upp, vaxa 
fram, rpp. 2. gagna, /m ; ngn. -spriefslich, 
a, nyttig, gagnelig, fordelaktig. -spriefs- 
llchkeit, y. gagnelighet, gagn, nytta. 

erst, I. a. (ordningatal) 1. forst i ordningen. Der 

r^ere: den forre; am f\^en: forst (fore de an- 
Axd.), filrs ~e; a) for det forsta Tid upprakning, 
b) till att borja med, for tlUfallet, mit fK.em: 
med det forsta, sa snart sig gora later, 
zum '\^en: for det forsta, forst och framst, 
vid auktioner: zum <x^ew, zum zweiten^ zum drit- 
ten: ett tu tre. 2. forst, framst, fornamst. 
11. adv. 1. forst. Eben /%» nyss. 2. ej 
mer an, endast. 3. senast (fdr icke mngre len). 

4. blott, bara. 5. i utropssatser inneh&llaadf «a 

aoskan: anda, t. ex. ware ich »\t fortl om jyag" 
vore min vag and41 
erllstarken,* itr. s. blifva starkare, stark, -star- ter. IntrmniitiTt, rji, refleiiTt, St. lUrkt, SV. xri^et, tr. tranjiitirt rerb. h. bar hahen, S. bar eein till hj«.lp»erb. erstarren - 153 - Erz kung, /. -starrer!,* I. itr. s. blifva stel, styf, 
kanalolos; stelna, hardna. II. tr. gora stel, 
Btyf, hard, -starrung, /. -statten,* tr. 1. er- 
satta, atergalda, godtgora, betala. 2. full- 
gora. Jm einen Dienst '^ gora ngn en tjanst, 
von etw. Bericht 'v» lemna redogorelse for 
ngt. -stattung, /. -staunen, I.* itr. s. forvS,- 
nas. 11/ tr, for van a. III. -s, 0, n. forvaning. 
-stauniich, a. forvanande. 

grstllbesagt, a. forstnamd. -best, a. forste 
baste. 

erstechen,* tr. sticka ihial, morda. 

erstehelich, a. ur forsta aktenskapet. 

erstehilen,* I. tr. 1. utsta, utharda, fordraga. 
2. inropa p& auktion. II. itr. s. 1. stiga upp, 
reaa sig. 2. uppsta. -ung,/. 

ersteigllbar, a. mojlig att bestiga. -en,* tr. 
bestiga, stiga upp i ei. p&. -er, m. en som 
bestiger ngt. -ern,* tr. inropa p& auktion. -lich, 
a. mojlig att bestiga. -ung,/. bestigning. 

erstens, adv. for det forsta. 

ersterben,* itr. s. do bort, domna bort, upp- 
hora, afstanna. 

Brstgellboren, a. forstfodd. -bUrt, /. 1. forst- 
fodt barn. 2. forstfodsel. -dacht, -nannt, a. 
forBtnamd. 

•rlisticken,* I. itr.s. kvafvas, storkna, dampaa. 
II. tr. kvafva, dampa. -stickling,/, kvafning, 
dampande. -stinken,* itr. s. borja stinka. 
Biid. das sind erstunkene Lilgen ei. das ist er- 
stunken und erlogen: det ar en gemen logn. 

grstllllch, adv. for det forsta, forst. -ling, -e, 
m. forstling, forstfodd. -lingsversuch, m. for- 
sta forsok. -malig, a. forsta gangen intraf- 
fande, forst. -mats, adv. for forsta gangen. 

eriistreben,* tr. 1. efterstrafva. 2. strafvande 
uppnS., ern§,, vinna. -strecken,* I. tr. ut- 
stracka, utbreda, forlanga, II. rji. stracka 
sig, utbreda sig, racka. -streckung,/. -strei- 
ten,* tr. tillkampa sig, gnm strid vinna. 
-sturmbar, a, mojlig att storma. -sturmen,* 
tr. storma, taga med storm. -sturmung, /. 
-suchen,* tr. Jn um etw. '>- T»rdsamt anhalla 
hos, bedja, anmoda ngn om ngt. -suchung, 
/. -tappen,* tr. ertappa, jn auf der That: 
ngn pa bar gaming, -tappung, /. -tauschen,* 
tr. tillbyta sig. -t[hjeilen,* tr. utdela, till- 
dela, forlana, gifva. -t[hjener, m. utdelare, 
gifvare. -t[hjeilung,/. utdelande m. m. m er- 
teilen, -todt- se ertot-. -tonen,* itr. s. berja 
Ijuda, klinga, skalla, genljuda. -tosen,* itr. 
s. brusa, dana. -toten,* tr. kvafva, forkvaf- 
va, doda. -tBtung, /. -trag, -e f, m. afkast- 
ning, inkomst, vinst. -tragen,* tr. fordraga, 
tala, utharda, bara. -traglich, a. draglig, 
hjalplig. -triglichkeit, /. draglighet. -trag- 
ni[l]s, -se, n.=^Ertrag. -tragung,/. uthar- 
dande m. m. se ertragen. -tranken,* tr. dran- 
ka. -trankung, /. drankning. -traumen,* tr. 
dromma, i sin drom frammana. -treten,* tr. 
trampa ned, Bonder, ihjal. -tnnken,* itr. s. drunkna. -trmkung, /. -trotzen,* tr. tilltrotsa 
Big. -ubrigen,* I. itr. h. % atersti. II. tr, f& 
ofver, Inbespara, hopspara. -ubrigung, /. 
-uption, •en,/, eruption, utbrott. -ve, -nj/, 
Una (Ervum). -wachen,* itr. s. uppvakna, 
vakna, vackas till lif. -wachsen, I.* itr. s. 
uppvaxa, uppsta, uppkomma, harstamma. 
II. a. fuUvuxen. -wagen,* tr. ofvervaga, 6f- 
vertanka. -wagung, /. ofvervagande, han- 
syn. In ~ ziehen: taga i ofvervagande, 1 
betraktande. -wahlen,* tr. valja, utvalja, 
utse. -w^hlung, /. val. -wahnen,* tr. omnam- 
na, eine ei. {itr. h.) einer (gen.) Sache: en 
sak. -wahntermafsen, adv. sasom namdt ar. 
-wahnung, /. omnamnande. Js 'x* thun: om- 
narana ngn. -warmen," itr. s. blifva varm. 
-warmen,* tr. varma, uppvarma. -warmung, 
/. -warten,* tr. afbida, vanta, vanta p^, for- 
vanta, forutse, formoda. Es steht zu <>/ det 
ar att vanta. -wartung, /. vantan, forbidan, 
forvantning, forhoppning. -wecken,* tr. vac- 
ka, uppvacka, framkalla, anstifta. -wecker, 
-,w. vackare, uppvackare, anstiftare. -weck- 
lich, a. vackande, lifvande. -weckung,/. 1. 
vackande, uppvackande. 2. vackelse. -weh- 
ren,* rjl. Sich js 'v, forsvara sig mot ngn, 
halla ngn pa afstand. Sich nicht *%* konnen 
zu: ej kunna underlata att, sich der Thra- 
nen ~ ^.terhalla tararne. -weichbar, a. moj- 
lig att uppmjuka, att beveka. -weichen,* I. 
tr. uppmjuka; biid. beveka, rora. II. rjl. 
blifva mjuk; wid. blifva bevekt, rord. -wei- 
chung,/. 

Erwels, -e, m. bevis. -en,* I. tr. 1. bevisa, 
adagalagga. 2. visa, bevisa, gora. II. rjl. 1. 
visa sig, befinnas. 2. visa, te, uppfora sig. 
-lich, a. bevislig. -lichermafsen, adv. bevis- 
ligen. -ung, /. bevisande m. m. «e erweisen. 

erliweitern,* tr. vidga, utvidga, utbreda. Jn 
erweitertem Sinne: i vidstrackt(are) bemar- 
kelse. -weiterung, /. 

Erwerb, -e, to. 1. forvarfvande, forvarf, na- 
ring, niiringsfang, naringsgren. 2. det for- 
varfvade, vinst. -en,* tr. forvarf va, fortjana. 
Verdienste um etw. ~ gora sig fortjant om 
ngt. -er, m. forvarfvare. -sfahig, a. i stand 
att sjalf fortjana sitt uppehalle. -squelle, 
/. forvarfskalla. -sthatigkelt,/. industri. -ung, 
/. 1. forvarfvande. 2. ngt forvarfvadt. 

erllwidern,* tr. 1. besvara; giilda, vedergalla. 
2. svara, genmala. -widerung,/. -wi'rken,* tr. 
utverka. -wischen,* tr. ertappa, gripa, kom- 
ma pa. -wj'ttern,* tr. uppspara. -wuchern,* 
tr. vinna pa ocker. -wunschen,* tr. 1. pa 
grund af en onskan erhalla. 2. onska sig. 
Erwunscht: onskad, onsklig, lamplig, lag- 
lig, efterlangtad. -wurfein,* tr. vinna gnm 
tarningsspel. -wurgen,* I. tr. strypa, kvaf- 
va, doda. II. itr. s. strypa sig, kvafvaa 
-wurger, to. mordare. -wurgung, /. dodatide. 

Erz (arv. med i&ng vok.), I. -e, n. 1. malm. 2. me- .s!aK'»crd. * ikta im*. gakn&r plur. f bar oiialjud. F faroiljftrt, P lagre iprS.k. % mlndre brnkligt. erz&hlen 154 etwas tall i aiimh. S. koppar. 4. brcns. II. fsrstafr. 

arke-. 
erzahlllen,* tr. beratta, omtala, fortalja. Man 

erzdhlt sich: det berattas. -er, m. berat- 

tare. -ung,/. berattelse. 
Erzllbild, n. bronsstaty. -bose, a. riktigt ond, 

mycket dalig. 
erzeigjien/ tr. visa, betyga. -ung, y. 
erzen(ttfT.erzen),a.af koppar, koppar-, brons-, 

metal]-. 
erzeuglibar, a. mojUg att frambringa. -en,* I. 

tr. afla, fbda, alstra, frambringa, astadkom- 

ma. 11. rjl. uppkomma, uppsta. -er, -, m. 

fader, -erln, -we/i,/. moder. •nl[f]s, -se, n. 

alster, produkt. -ung, /. alstring m. m. ae 

erzeugen. 
ErzhUtte, /. hytta, masugn. 
erziehilen,* tr. uppfostra, uppdraga. -er, -, m. 

uppfostrare, guvernor; informator. -erin, 

'uen^f, uppfostrarinna, guvernant, -erisch, 

-lich, a. rorande uppfoatran, uppfostrings-, 

pedagogisk. -ung,/. uppfostran. 
erilzielen,* tr. sigta p&, syfta till, afse, efter- 

strafva; uppna, ernS,. -zielung,/. -zi'ttern,* 

itr. s. 0. h. bftrja darra. 
Erzllkammerer, m. forste kammarherre. -kanz- 

lep, m. ugf. rikskanalar. -marschall, m. ugf. 

riksmarskalk. -mundschenk, m. ofverste mnti- 

skank. -truchsefs, m, forste hofjunkare, f'6i- 

skarare vid hoftajffeln. 
erzurnen,* I. tr. uppreta, fortorna. II. itr. s. 

o. r/. vredgas, blifva vred, fortbrnas. Sich 

mit jm *%* blifva osams med ngn. 
Erzjivater, m. patriark. -vateriich, a. patriar- 

kalisk. 
erl!zwecken,*^r. syfta till, efterstraf va ; uppna. 

-zwingen,* tr. framtvinga, tiiltvinga sig, af- 

tvinga, etw. von jm: ngn ngt. Erziuangen: 

a) aftvimgen, b) tvungen, sokt, konstlad. 

-zwmgtmg, /. 
es, forkort. 's el. S, n. pers. pron. jfr er. 1. det. 

Ich bin ~ det ar jag, •%* lebe der Konig I 

lefve konungen ! 2. efversattes ej i vissa talesatt, 

t. ex, f\* mit jm halten: haila med ngn, 'x^ 
jm bieten : trotsa ngn. 3. stundom st&r es i vand- 

ningar, hvilka, nar ett nftrmare bestamdt f5rh§.l!ande an- 
gifves, fordra gen. el. prep., t. ex. <%/ Satt haben: 
vara matt, trbtt darpa, ^^^ froli, mude, zu- 
frieden sein: vara glad darat, trott darpa, 

tillfreds darmed. 4. stundom betecknar es ett 
obest&mdt ngt; avenskan fordrar rani, omskrifning, t. 

ex. fsj rifs mich hinunter: jag drogs ned i 

djupet af en Cfvernaturlig makt, 'n* tanzt sich gut: 

det gar bra att dansa. 
Esche, -w, f. ask (Fraxinus). -n, a. af ask, 

ask-. 
Esel, -, m. 1. &sna. Vom Pferd auf den 'v 

kommen: fa det samre. 2. traliast (gymnastik- 

samt tortyrredskap), 3. stallnlng, Underlag hvar- 

p4 ngt hviiar. -61, -e«, /. asneaktlghet, dnm- 
het. -haft, a. &sneaktig, dum, -in, -nen^f. asninna. -n, sv, itr. h. F 1. arbeta strangt, 
triila, pliigga. 2. bara sig dumt at, bega 
dumheter. -sarbeit, /. tungt arbete. -sbank, 

/. nedersta banken i en klass, p& hrilken de la- 

taste larjungarne sitta -sbrucke, /, hjalpfeda for 
lata, lathimd. -stritt, m. asnesparkj biid. feg, 
lomsk hamd. 

Esklladrdn, -s, /. skvadron. -amotieren, sv. tr. 
gnm taskspeiarkonRter, oformarkt bortta- 
ga, trolla bort. -imo, -[^J, -s, m. eskiraa. 
-orte, -n, f. eskort, betackning. -ortieren, 
sv. tr. eskortera, fblja. 

Espe, -w, f. asp, -n, a. af aspvirke, asp-. 

efsbar, a. atlig, matnyttig. -keit, /. atligbet. 

Esse, I. -w, f, 1. skorsten \ tht \ smedjor. 2. 
(Bmedje)hard. II. oboji. n. In seinem 'x* sein: 
vara i sitt esse, -n, I. st. tr. o. itr. h. ata, 
spisa. Zu Mittag ^^ spisa middag, zu Abend 
'v spisa kvallsmat, supera, gut o- ata bra, 
lefva godt, sich (dat.) etw. zuwider ~ fa af- 
smak for ngt. II. -, n. 1. atande. 2. mat, 
spis, matratt. 3. maltid. Das '^ ist fertig: 
bordet ar serveradt. -nszeit, /. mattimme. 

Essenz, -ew,y. essens. 

Esser, -, m,. atande, spisande person. 

Efsllgier, /. glupsk matlust, glupskhet. -gle- 
rlg, a. glupsk. 

Essig, -c, m. attika. -braten, m. surstek. 

Efsllkartoffein, pi. hushallspotatis. -kastanie, 
/. atbar kastanj. -kober, -korb, m. matsiicks- 
korg. -loffel, m. matsked. -lust, /. matlust. 
-tisch, m. matbord. 

Estlijle, -w, m. invanare i Estland, ester. -In, 
-nen^ f. estnisk kvinna. -lander(in) = Esthe 
{Esthin). -landisch, -nisch, a. estnisk. 

Estrllade, -«, /. estrad. -ich, -e, m. (8ten)golf. 

etablllieren, sv. I. tr. etablera, anlagga, satta 
upp. II. rfl. 1. bosatta sig, sla sig ned. 2. 
etablera sig, bppna en affar. -issement, -5, 
n. etablissement. 

Etagile, -«,/. vaning. -ere, -w,/. etagere, hylla. 

Etit, -5, m. budget. 

etatisieren, sv. tr. upptaga i budgeten. 

Etiisk, 0, y*. etik, sedelara. 

ethisch, a. etisk, moralisk, sedlig. 

Etskett, -5, n. = Etikette a), -e, -w, /. etikett, 
a) (lapp med) paskrift af {Dneh5.net, b) hafvisk 
umgangeseed. -I'eren, sv. tr. forse med eti- 
kett(er). 

etlich = einig IT. etsch se dtsch. 

Etude, -n,/. studie, etyd. 

Etui, ~s, n. etui, fodral. 

etwila, % -an, adv. 1. nngefar, orakring. 2. kan- 
ske, kanlianda, ra6jligen,till afventyrs,han- 
delsevis. Denken Sie nicht ~ ni ma icke 
tro, niGlit t^ dafs: icke sa som om. -aig, % 
-anig, a. mojligen intraffande, eventuell, 
mojlig. (sjen Falls: mojligen. -as, farkort. 
was, I. obest, pron. 1, nagot, nagonting. So 
'^ nagot sadant, nein, so t^I bar man sett 
pa makeni es ist *%» Schones um einen ttr, Intrmsitirt, rjl. leHexin, St. starkt, SV. «Tagt, tr, imimtin ?erb. k, Jiar Mben, S, bar min till hjilprerb. etweloh — 155 exz- Freund: det iir godt att ha en van (i vi- 
ken), F ach^ hat sich /n/ det kan du tanka 
dig ! 2. litet, t. ex. *>* Geld : litet pengar. II. 
adv. nagot, en smula. III. obcji. n, nagot, 
t. ex. ein gewisses 'v. -elch, obest, pron. wr- 
aidr. nagon, nagot. 

etzlich, % = etlich. 

euer, I. gen. pi. af du. II. poss, pron. ijaifstand. 
former: eurer euve eures, der die das eu- 
r[ig]e, eder. Eure (fsrkort. Ew.) Hoheit: eders 
hoghet. -t- se euret: 

Eule, -n, f. uggla. BUd. des einen r^ ist des 
andern Nachtigall: hvar och en bar sin 
smak. F da sa/s *ne «%/ det lyckades ej. 
-nspiegel, m. Ulspegel. -nspiegelei, -en, f. 
tokeri, galet pahitt, galenskap, upptag. 

Eumenide, -n^f. evmenid, hamdgudinna. 

Eunuch, -ere ei. -s, -ere, m. evnuk, snoping. 

Euphemisllmus, -ws, -ere, m. evfemism. -tlsch, a. 
evfemistisk, omskrifvande. 

eurllerseits, adv. a eder sida. -esgleichen, I. 
a. 0. obttji. suh&t. eder (jamjlike, lik eder. II. 
pi. edra likar, sadana som ni. -ethalben, 
-etwegen, wn -etwiflen, adv. for eder skull. 
-Ige se euer II. 

Europlla, gen. -as ei. -eres, 0, /. Europa. -aer, -, 
•m. europ6. -aisch, a. europeisk. 

Euter, -, n. jufver. 

evangllelisch, a. evangelisk. -elist, -en,m. evan- 
gelist, -elium, 'Um[s\, -en ei. -a, n. evange- 
linm. 

Evenskind, n. Evas barn, Evas dotter. 

Eventullalitat, -ere, /. eventualitet, mojUghet. 
-aliter, rarkort. event., adv. eventuelt, eller, 
mojligen. -ell, a. eventuell, mojlig. 

evidenllt, a. evident, klar, tydlig. -z, 0,f. evi- 
dens, klarhet. 

Ew. forkort. for Euer, Eure, se euer II. 

ewig, a. 1. evig. F ^ nicht: aldrig i evigbet. 
2. adT. F mycket, 1 hog grad. Das ist ~ 
Schade: det ar stor skada. -keit, /". evighet. 
F in 'v* nicht: aldrig i evighet. -lich, adv. 
evigt, i evighet. 

Ex-, f&rstafy. ex-, for detta, t. ex. rs,Jcaiser. 

exilakt, a. exakt, noggrann. -aktheit, y. exakt- 
het, noggrannhet. -altation, -ere,/*, exalta- 
tion, ofverspandt sjalstillstaud. -altiert, a. 
exalterad, ofverspand. 

Examljen, -eres, -ina, re. examen, profning. Ein 
'%/ machen: taga en examen, nre ~ beste- 
hen: ga Igenom i examen. -ensarbeit, /'. 
examensskrifning. -inand, -ere, m. exami- 
nand. -Inator, -s, -oren, m. examinator. -Inie- 
ren, sv. tr. examinera, forhora. 

excellllent, a. utmarkt, praktig, fortraiilig. 
-enz, -ere, f. excellens. -leren, sv, itr. h. ex- 
cellera, utraarka sig. exilceptioneil, o. exceptionell, utomordentlig, 
ovanlig, undantags-, undantagsvis. -cerpi'e- 
ren, sv. tr. excerpera, gora utdrag ur. -cerpt, 
-e, re. excerpt, utdrag. -eels, -c, m. excess, 
ofverdrift, utsvafning, ofog. -egese, -re, f» 
exeges, tolkning. -eget, -ew, m. exeget, ut- 
tolkare. -egetisch, a. exegetisk, tolknings-. 
-ekutieren, sv. tr. 1. utfora, verkstiilla. 2. 
afratta. -ekutierung, /. ei. -ekution, -ere, f. 1, 
utforande, verkstallande. 2. utmatning,' exe- 
kution. 3. afrattning. -ekutiv, a. exekutiv, 
verkstallande. -ekutive, 0, ei. -ekutfvgewalt, 
f. verkstallande makt. -ekutor, -«, 'Oren, m. 
verkstallare, fullgorare; exekutor. -empel, 
-, re. exempel. -emplar, -e, re. 1. exemplar. 
2. monster, exemplarisk person, -empla- 
risch, a. 1. exemplarisk, monstergill. 2. ef- 
tertrycklig, androm till varnagel. -erci'er- 
se exerzier-. -ercitium, -um[s], -a ei. -ere, re. 
tema, skrifning i sht ss. hemiexa, jfr Extempo- 
rale, -erzieren, sv. tr. o. itr. h. exercera. 
-erzierplatz, m. exercisplats. -il, -c, re. lands- 
forvisning, landsflykt. -ilieren, sv. tr. lands- 
forvisa. -istenz, -ere, /. existens, tillvaro. 
-Istieren, sv. itr. h. existera, vara till, -klu- 
siv, a. exklusiv, uteslutande. •kommunika- 
tion, -en,/, exkommunikation, bannlysning. 
-kommunizieren, sv. tr. exkommunicera, bann- 
lysa. -kurs, -e, m. exkurs, afvikelse fran 
amnet. -kursion, -ere, f. exkursion, utflykt. 
-pedient, -ere, m. expediter, -pedieren, sv. tr. 
expediera, betjana, affarda, ombesorja. -pe- 
dition, -ere, /. expedition, -periment, -e, re. 
experiment, forsok. -perimentseren, sv. itr. 
h. experimentera, gora forsok. -plizieren, 
sv. tr. ofversatta. -plodieren, sv. itr. s. o. h. 
explodera, springa sonder. -plosion, -ere, y. 
explosion, -ponent, f-ere, m. exponent, -ponie- 
pen, sv. tr. exponera, utstalla. -port, -e, ire. 
export, utforsel. -portieren, sv. tr. expor- 
tera, utfora. -position, -ere, f. exposition, ut- 
stallning. -prefs, adv. express, uttryckligen, 
enkom. -spektant, -ere, m. exspektant. -spek- 
tanz, 0,f. exspektans. -temporale, -e[s], -ia 
el. -ten, re. tema, skrifning p& i&rorumtnet. -tem- 
porieren, sv. tr. o. itr. h. extemporera. -tern, 
a. yttre, frammande. -ternat, -e, re. externat, 

laroverk utan inackordering. -tra, I. adv. deSS- 

utom, pa kopet. II. oboji. a. utomordentlig, 
ovanlig. -trakt, -e, m. o. re. extrakt. -traor- 
dinar, a. utomordentlig, ovanlig. -travaganz, 
-ere, f. extravagans, ofverdrift, utsvafning. 
-travagieren, sv. itr. h. extravagera, gora 
sig skyldig till ofverdrifter, till utsvafnin- 
gar. -trem, I. a. ytterlig. II. -e, re. ytterlig- 
het. -tremltat, -ere, /. 1. ytterlighet, ytter- 
sta nod. 2. pi. extremiteter. -z- se exc «V » fOreg&code upi>slagsor(l. * tkt» «m«. saknar plur. f bar omljud. F familjart, P l&gre ni^xhX- % voiodre brukligt. Fab el 15G fahren Fabel, -n, /. fabel, dikt, Mstoria, saga, berat- 
telse. -ei, -en, f. fantiserande, fantasi, dikt, 
pahitt, osanning. -haft, a. fabelaktig, otro- 
lig. -land, n. sagoland. -n, sv. tr. o. itr. h. 
prala, uppdikta, hitta pa, fantisera; yra. 
-reich, I. n. sagovarld. II. a. sagorik. -schmied, 
m. lognare. -werk, n. fabler, dikt. 

Fabrik, -en, /. fabrik. -ant, -cw, m. fabrlkant, 
fabrikor. -at, -e, n. fabrikat. -ation, -atur, 
-en, f. fabrikation, tillverkning. -besitzer, 
m. fabriksagare, fabrikor. -geschaft, n. fa- 
briksrorelse. -zeichen, n. fabriksmarke. 

fabrizieren, sv. tr. fabricera, tillverka. 

fabulieren =^faheln. 

Fapade, -n, f. fasad. 

-fach, a. suff. -faldig, t. ex. drei^yj trefaldig. 

Fach, -er f, n. 1. pi. e,u. -[e], afdelning af ett 

bus; mellanrum mellan taksparrar; fonsterluft; 

bas. 2. fack, rum, 14da. Geheimes 'n* lon- 
IS-da. Bot. cell. 3. fack, amne, gren. 

Fachei = Fdcher. -n, sv.tr. o. itr.h. fliikta, vifta. 

fachen, sv. tr. 1. upptanda, underbl&sa. 2. 
indela i fack. 

Facher, -, m. 1. flakta. 2. solfjader. -Ig, a. 
indelad i fack. -n = fdcheln. 

Fachllgelehrte(r), m. fackman. -kasten, m. la- 
da, ask, skrin med fack i. -lich, a. horande 
till ngt visst fack, fack-, special-, -mann, 
m. fackman, specialist, -wand, f. korsvir- 
kesviigg. -werk, n. 1. korsvirke. 2. i fack 
indelad hylla. 3. vetenskapHgt specialverk. 

Facit, -.s, n. facit, resultat. 

Fackel, -», f. fackla. -n, sv. itr. k. 1. afv. s. om 
i&gor: fladdra. 2. F vackla, tveka, sola. 3. F 
n arras. 

Fapon, -s ei. 'en,f. form, gestalt, fason. -nie- 
ren, sv. tr. forma, fasonera. 

fade, a. fadd. ~5 Zeug : faddhet. 

fadein, sv. I. tr. 1. trada pa, triida npp pi en 
tr&d. Den Faden in die Nadel ~ triida pi, 
nalen. 2. rispa upp i tridar. II. rjl. 1. rispa 

Upp sig. 2. ftfv. itr, h. om aega vfttskor: blifva 

tradig, bilda trddar. 
Faden, -f, m. dim. Fcidchen, -lein^ trdd. -dlinn, 
a. smal som en tr&d. -formig, a. trMaktig, 
tradig. -gerade, a. snorrat. -nackend, -nackt, 
a. splitternaken. -nafs, a. genomv^t && att 

man ej bar en torr tr&d pi aig. -SCheinig, O. trad- 

sliten. -sommer, m. sommartradar, spindel- 

vaf som flyger i luften. 

Fadllheit,/. faddhet. -ig ei. -fadig, a. suff. -tra- 
dig, t. ^x. fein'^.' fintradig. 

Fagott, -e, n. fagott. -I'st, -en, m. fagottbl&sare. 

fahen, sv. tr. reriidr. = fang en, 

fShlg, a. 1. i stand, maktig, vuxen, lampHg. 
2. skicklig, begafvad, talangfull. 3. mot- taglig. -kelt, f, 1. formaga, skickligbet, 
lampligbet. 2. anlag, naturgafva, talang. 

fahl, a. black, askgra, matt, urblekt. Jn auf 
dem r^en Pferde finden: ertappa ngn vid 
ngn otillaten handling, -gelb, a. mattgul. 
-grau, a. askgra. 

fahnden, sv. tr. o. itr. h. Jn ei. auf jn ei. nach 
jm ~ (soka) gripa ngn, eftersatta, efter- 
spana, efterlysa, forfolja ngn. 

Fahndrich se Fdhnrich. 

Fahndung,/. forfoljelse, efterspaning. 

Fahne, -n, /. dim. f, 1. fana, flagga; afy. vind- 
floJBl. Bei der ~ seiji: hafva avurit fanan, 
vara soldat. 2. kompani, skvadron. 3. fan 
pi fjadrar. 4. grannlat. -neid, m. ed med hvil- 
ken man svar fanan, trobetsed. -nflUchtig, 
a. som deserterat. ^v/ werden: desertera, 
ein 'v/er; en ofverlopare, desertor. -nstange, 
f. -nstock, m. fanstang, flaggstang. -nweihe, 
f. en fanas ei. fanora invigning. 

Fahnrlch, -e, m. fanrik. 

fahrllbar, a. farbar. -barkeit, /. farbarbet. -be- 
trleb, m. rorelse, drift, trafik. 

Fahrboot, n. farja. 

Fahrdamm, m. korbana. 

Fahre, -n, y. farja. 

fahrilen, st. I. itr. s. 1. fara, fardas, resa, 
aka, ro, begifva sig. Schlitten ~ aka p& 
Blade. Biid. hoch 'n/ flyga hogt. Gen Ilim- 
mel ~ uppstiga till himlen, in den llof 
rsj kora in pa garden, in die Grube ~ a) 
stiga ned i grufvan, b) = ins Grab ~ stiga 
ned i grafven, fara badan, ?/ 6 e r Lane? o.* 
resa ki landet, von der Alp ei. zu Thai 'n* 
draga hem fran siitern, von hinnen ei. zu 
den Vdtern ~ ga till sina fiider. 2. om tran- 
gportmedei: gk. Gut ~ ga bra, jamt, die Post 
fdhrt zweimal wdchentlich: diligenaen gar 
tvS, ganger i veckan. 3. rusa, storta, fara. 
Jm a n den Kopf ~ flyga i luf ven pa ngn, 
an eu auf einander ~ rusa mot hvarandra, 
das Messer fuhr mir a us der Hand: knif- 
ven slant ur handen p4 mig, vor Zorn aus 
der Ilaut ~ vara utom sig af vrede, der 
Schreck fuhr mir dure h ei. in alle Glieder: 
forskrackelsen forlamade mig, mit demLof- 
fel in die Schiissel ~ sticka, kora skeden i 
fatet, Jm in die Ilaare ~ flyga i lufven pa 
ngn, in die Stiefel ^n* med fart draga pa 
sig stoflarne, nach etw. ~ gripa efter ngt, 
er fuhr unter sie : ban rusade, stortade 
midt ibland dem. 4. f>^ lassen: slappa, upp- 
gifva, afsta ifran, frigora sig fran. 5. ma, 
befinna sig. Gut ei. tvohl bei ei. mit etw. 'x/ 
befinna sig val vid, ma bra af ngt, gut bei 
einem Handel ~ gora en god affiir. 6. afr. itr, SntrantitiTt, rji. reflexivt, St. aUrkt, SV. »Tagt, tr. trac»itjvt Torb. h. bar hahen, S. bar »fsin till hj&lpTsrb. Fahrgeld 157 Falscherin h. Mit etw. yut^ schlecht 'v fara viil, ilia 
med ngt. 7. ^^de Habe: losoren. IL tr. o. 
itr. h. kora, skjutsa, fora. III. r/. 1. fara, 
fardas, ro. Sich selhst ~ kora sjiilf, sich 
/est r\j kora fast. 2. Der Wag fdhrt sich gut : 
vagen ar bra, opers, hier fdhrt es sich gut: 
bar ar det bra vag. -gast, m. akande. -geld, 
n. biljettpris, frakt. -gelegenheit, /. tillfalle 
att f& aka,^skjuts. -geleise, «. hjulspar. -ig, 
a. obestandig. -igkeit,/. obestandighet. 

Fahrkahn, m. fiirja. 

Fahrkarte,/. biljett. -nausgabe,/. biljettlucka. 

fahrlassig, a. slarfvig, forsumlig, vardslos. 
-keit, y. slarf, forsumlighet, v^rdsloshet. 

fahrlich, a. farlig. -keit,/. farlighet. 

Fahrmann, m. farjkarl. 

Fahrllplan, w. tidtabell. -planmafsig, n. ~er Zug : 
ordinarie tag. -post,/, dillgens. -prels,m. bil- 
jettpris. -rad,«. vel.ociped. -schein,7rt. biljett. 

Fahrschiff, n. fiirja. 

Fahrlischule, /. korskola. -spur, /. hjulspjlr. 
-Strafse, /. korvag. -t, -ew, /. 1. fiird, resa, 
tur. Er ist immer auf der ~ ban ar jiimt 
stadd pa resor. 2. framfard, tilltag. Was 
machst du fiir f-^en : hvad har dii for dig 
for dumheter. 3. kiirs, kosa. Die ~ richten 
nach: styra kosan at. 4. fart, hastighet. 
-taxe, /. biljettaxa, akartaxa. 

Fahrte, -w, f, spar. 

Fahrlltenllste, /. turlista. -tiinie, /. kurs, viig. 
-weg, m. korviig. -zeug, n. 1. fartyg, skepp. 

2. % fordon, akdon. 

Fakllir, -s ei. -e, m. fakir, -sfmile, -\_s\ -s ei. 
Faksimilia, n. faksimile. -similisren, sv. tr. 
taga faksimile af. -tion, -en,/, parti, -tios, 
a. upprorisk. -tisch, a. faktisk, veiklig. -tor, 
-."?, 'Oren, m. faktor. -tor^i, -ew, /'. faktori. 
-totum, -w»j[s], -urns ei. -a, n. faktotum, allt 
1 allom, hogra hand, -turn, -um[s\ -a, n. fak- 
tum,verklighet,verk]igt forhfillande. -tur[a], 
-ew, /. faktiira. -ultas, 0, /. erkaDnande af, 
intyg cm kunskaperei.(undervisnings)skick- 
lighet. 'x* filr Prima in einem Gegenstande : 
intyg om tillrackliga kunskaper i ett amne 
for att knnna undervisa i prima (hogsta kias- 
sen), -uitat, -en, f. fakultet. -ultativ, a. fri- 
villig, icke obligatorisk. 

falb, a. Ijus, Ijusgiil, isabellfargadj far ofr. = 
fahl. -Icht, -ig, a. black. 

Falerner, -, m. falernervin. 

Falk[ej, -ew, to. dim. f, falk. -enbeize, y. jagt 
med falkar. -[^Jner, -, -eni'er, -e, to. -enja- 
ger, to. falkenerare. -nerel, -en, /. 1. falke- 
nerarkonst. 2. stalle dar falkar dresseras. 

3. jagt med falkar. -onier = Falkenier. 
Fall, -e t, TO. 1. fall. Zu ~c bringen: bringa 

p& fall, zu ~e kommen: falla. 2. eankning, 
lutning. 3. fall, fdrhillande, belagenhet, 
handelse, tilldragelse. Gesetzt den Fall ei. 
gesetzten ~ea dafs: antag att, im r^e ei. atif 
den 'V dafs: for den haudelsen att, auf alle Fdlle, auf jeden *%/ 1 alia handelser, 
erforderlichen *ve5; om sa erfordras, au- 
fser im »ue dafs: s4vida icke, schlimmsten 
*>^es, im schlimmsten *K>e: i varsta fall. 4. 

gram. kaSUS. 

fallbar, a. som kan ei. f4r fallas. 

Fallllbauer, -, to. ©. n. slagbur. -baum, to. slag- 
bom, -bell, n. fallbila, giljotin. -brett, n. 
fallbrade, fallucka, falldorr. -brUoke,/. 1. 
fallbro. 2. vindbrygga, vindbro. -e, -n,y. 
falla. Jm eine 'x/ stellen : lagga en snara for 
ngn. -en, st. I. itr. s. 1. falla, falla ned, om- 
kull. Avf die Erde ^ a) falla ned p8. marken, 
b) sla omkull, der Wiirfel ist gef alien: tar- 
ningen ar kastad, von der Bank /^ fodas 
utom aktenskapet, nicht auf den Mund ge- 
f alien sein: vara munvig, dem If erde in 
die Ziigel r^, fatta hasten vid tyglarne, Jm 
Idstig el. zur Last ~ falla ngn till last. 2. 
falla, stupa, doj ©m djur: sjalfdo. 3. ~ las- 
sen: sliippa, tappa, ofvergifva. jfr //. 4. om 
djur: falla, fodas. 6. sjunka, falla. 6. infalla, 
intraffa. 7. tillfalla, /to ei. anjn: ngn. 8. In 
etw, (ack.) 'X* tillhora ngt. 9. ofverg&, visa 
ofvergang, in: till. Ins Griine fK> skifta i 
gront, dieser Geschmack fdllt ins Fade: 
denna smak ar ngt fadd. 10. forefalla, va- 
ra, t. ex. diese Arbeit fdllt ihm schwer. 11. 
horas, fornimmas. Ein Wort ~ lassen: lata 
ett ord undfalla sig. 12. forekomma, forefin- 
nas, t. ex. das Gold fdllt nur sparsam. II. tr. 
Jn tot /x* falla ned pa och sla ihjal ngn, 
das Gesicht entzwei 'v i fallet skada ansig- 
tet, sich (dat.) den Arm aus dem Gelenke ^ 
falla och vrida armen ur led. III. rf. Sich 
tot ~ falla och sl& ihjal sig, sich lahm ~ fal- 
la och taga skada, s& att man blir lam. 

fallen, sv. tr. 1. falla, hugga ned. 2. falla, 
doda, slk ihjal. 3. sanka, falla, t. ex. das 
Bajonett. 4. bringa p4 fall, storta. 

Faililholz, n. nedfallna grenar, vindfalle. -le- 
ren, sv. itr. h. gora konkurs. 

faillg, a. hand, forf alien, 'x/ werden: forfalla. 
-keit, f. hand, egenskap att vara forfallen. 
-keitstag, to. forfallodag. 

fallllit, I. a. hand, bankrutt. II. -en, to. bank- 
ruttor. -iterklarung, /. forsattande 1 kon- 
knrs. -itmasse, f. konkursmassa. -netz, n. 
slagnat. -reif, a. om frukt: fuUmogen r& att 

den ftr fftrdig att falla af. -S, konj. i fall att, i 

handelse att, om. -strick, to. fallstreck, sna- 
ra. -sucht, /, fallandesot. -sUchtig, a. be- 
haftad med fallandesot. 

Fallung, /. fallande m. m. »tt fallen. 

falsch, I. a. falsk, oriktig, oratt; oakta, efter- 
apad; bedraglig, understucken; trolos, dub- 
bel. 'X'Cr Schliissel: a) oratt nyckel, b) tjuf- 
nyckel, ~e Zdhne: lostander. II. -es, 0, to, 
o. n. falskhet. 

falsohllen, sv. tr. forfalska. -er, -, to. -erin, 
'nen,f, forfalskaro. ^i» " f6reg;ieod* uppilagsord. * *kUt anu. aakitar plur. "f har omljad. F familj&rt, P l*tre iprik. % T»>lndr« bruklift. falschglaubig — 158 — fassen falsch!!glaubjg, a. kiittersk. -heit, /. falskhet. 

-herzig, a. falsk, opalitlig. -klingend,a. falsk, 

misHljadande. 
falschlich, a. falsk, oriktig, grundlos. -erwei- 

se, adv. oriktigt. 
Falschlimunzer, m. falskmyntare. -mlinzerei,/. 

falskmyntande. -schrelbung, /. oriktig skrif- 

ning, felstafning. -schworer, m. menedare. 
Falschung,/. forfalskning. 
Falsllett, -e, n. falsett. -ifikat, -e, n. forfalsk- 

ning (ffirfalskad ?arev) -UETl, -ww[s], -a, n. for- 

falskning, bedriigeri. 

Falte, -n, f. dim. t, veck, rynka, skrynkla, 
skrymsla. i^n werfen ei. schlagen: bilda 
veck, in r^n legen, ziehen: vecka, rynkar. 

falteln, sv. tr. lagga i sma veck, rynka. 

falten, sv. tr. 1. vika ihop, lagga ihop, till- 
sluta. Die fidnde /x* knappa ihop handerna. 
2. vecka, rynka. -kleld, n. veckrik klad- 
ning. -magen, m. bladmage. -reich, a. veck- 
rik. -wurf, m. veckens fall. 

Faltiler, -, m. fjaril. -ig, a. veckad, rynkad. 

-faltig, -faltig = -fach. 

Faitung,/. veckning, rynkning. 

Fa!z, -e, m. -e, -w, /. fals. -en, sv. tr. falsa, 
hopfoga. 

famHiliar, a. familjar, fortrolig. -aritat, -en, f. 
fortrolighet. 

Familie, -n^ f. familj, slagt. -nahnlichkelt, /. 
slagtlikhet, slagttycke. -nanzergen, pi. annoa- 
ser om fodde, vigde och dode. -nfehler, m. 
sliigtiel, sliigtlyte. -nnachrichten = Familieri' 
anzeigen. -numgang, m. 1. umgange mellan 
familjer. 2. 's/ haben: hafva tilltrade till 
familjer. 

famtlos, a. f praktig, utmarkt. -ulus, -us,- -i 
el. 'usse, m. famulus, bitrade, vaktmastare, 
tjanare. 

Fanatlliker, -, m. fanatiker. -isch, a. fanatisk. 
-isieren, sv. tr. fanatisera, gora fanatisk. 
-ismus, -, 0, m. fanatism. 

Fanfare, -n, f. fanfar. 

Fang, -e f, m. 1. fangande, fangst. 2. ftaiie 

dar ngt f&ngas rs. Snara, falla, fiske m. m. 3. vanl. 

pi. klor, liuggtander. 4. ja,g. styng, stot. -arm, 

m, arm att gnpa med ss. Los blackfiskar m. ft. djur. 

-ball, m. 1. ball till balispel. 2. ballspel. 
-eisen, n. 1. sax ss. rafsax, vargsax m. m. 2. vild- 
svinsspjut, hirschfangare. -en, st. I. tr. 1. 
fanga, gripa. jfr gefangen. 2. Feuer 'x* fatta 
eld, eine Krankheit <%/ gripas af en ejuk- 
dom, Grillen ~ gora sig griller. II. rji. 
fangas, enarjas. 

Fanger, -, m. 1. en som fangar. 2. huggtand, 
bete. 3. hirschfangare, jagtspjut. 

Fangligeld, n. skottpengar. -gerat[h], n. f§.ng- 
redskap. -hund, m. bund anvand till att 
gripa djur, biodhund. -leJne, y. jag. koppel. 
-messer, n. jag. jagtknii. -stahl, m. = Fang- 
eisen. -strick, m. 1. =» Fangleine. 2. «== Fall- 
strick. -zahn, m. huggtand, bete. Fant, -6,111. dim. t, pojke, elyngel, gack, narr, 

glop. 
j:arb^-w,/. farg. 

farben, sv. tr, farga. 

farbenllblind, a. fargblind. -blindheit, /. farg- 
blindhet. -gebung, f. farglaggning, kolorit. 
•grund, m. fargton, grundfarg. -kleckser, m. 
F plankstrykare. -reicht[hjum, m. fargprakt. 

Farber, -, »i. fargare. -ei, -en,f. fargeri. 

farbjlicht, -Ig, a. fargad, kulort. 

Farbung, y. fargning, fiirg. 

Farm, -en, f. farm, landtgard. -ep, -, m. far- 
mare. 

Farn, -e, m. -kraut, n. ormbunke. 

Faro, -s, I. m. fyrtorn. II. n. hasardspeiet farao. 

Farr[e], -ew, m. tjur. -enkraut se Farnkraut. 

Farse (afv. med kort a), -n, f. kviga. 

Fasan, -[ejs, -e[w], m. fasan. -erie, -[e]w, /". 
fasaneri. 

Faschiline, -w, f. faskin. -ing, -e, m. 1. den mea 

karneval o. andra lustbarheter flrade tiden narmast 

fore fastan. 2. karneval, utkladsel, lustbar- 
het, uppsluppen gladje. 

Fasiicikel, -, m. hafte, del. -cini'eren, sv. tr, 

-fortroUa. -e, -n,f. dim. f, = Faser. 

Fasel, -s, 0, m. fortplantning, afvel. -ei, -en, 
/. prat, snicksnack; dumhet. -er, -, m. =■ 
Faselhans. -haft, a. oredig, fjollig, tokig, 
uppsluppen, yster, lattsinnig. -haftigkeit,y. 
oredigt (m. m. se faselhaft) satt, beteende, 
sadan handling, -bans, -en, -e[t], m. F slarf- 
ver, pratmakare; stolle. -Ig =^ faselhaft. 
-Ilese, f. fjolla, toka. -n, sv. I. =fasern. 
II. itr. h. 1. foda ungar. 2. prata dumhe- 
ter, snicksnack J vara uppsluppen; begS. ga- 
lenskaper. 

Fasen, -, m. — Faser. -nackt = fasernackt. 

Faser, -n, f. dim. f, trad, taga, fiber. -Ig, a. 
tradig, tagig, fibros. -n, sv. tr, rispa upp. 
-nackt, a. splitternaken. 

fasHig = faserig. -nacht se Fastnacht, 

Fa(S, -er f men ss. mittenhet -, W. dim. f, fat| 

tunna, balja. 

Fassade, -n, /. framsida, f asad. 

falsbar, a. mojlig att gripa; fattlig, begriplig. 

fassen, sv. I. tr, 1. gripa, fatta, fatta tag i. 
Iph will ihn schon 'v* han skall ej undslip- 
pa mig, skall nog fa med mig att gora, jn 
beim Kragen f>^ fatta ngn i kragen, jn bei 
seinem Versprechen f^ taga fasta pa ngns 
lofte, jn bei der Ehre ~ soka forma ngn 
gora ngt for hederns skull, etw. ins Auge 
~ fasta blicken pa, skiirskada ngt, eine 
Rede zu Ilerzen ~ behjarta ett tal. Oi.ers. es 
fafste mich mit Schrecken: jag greps af 
forskrackelse. 2. tappa pa fat. 3. innefatta. 
4. rymma, hafva utrymme for. 5. fatta, 
begripa, forsta. 6- fatta, affatta, uttrycka, 
formulera. II. rjl, I. fatta sig, uttrycka 
sig. 2. Sich mit jm f\* taga ett tag, brottas 
med ngn. 8. sansa sig, lugna 8ig, atervinna itr. intransitiTt, rjl. reflexivt, St. atarkt, SV. iiTaet, tr. tranaitirt verb. k. bar hah«n, S. h&r ««n till IgtlpTerll. fafslicli 159 ~ fegen fattningen. Gefafst: Ingn, beredd, forbe- 
redd. 4. Etio. fafst sich ei. IdJ'st sich fs* ngt 
ar begripligt. 

fafslich, a. fattlig, begriplig. -keit, /. begrip- 
lighet. 

Fassung, /. 1. infattning. 2. fattning, sinnes- 
narvaro. F6r efr. te /assen. -sgabe,/*. fatt- 
ningsgafva. -skraft, /. fattningBformaga. 
-slosigkelt, /. brist pa fattning. -svermogen, 
n. fattningsformaga. 

fast, adv. niistan, narapa. -age, -n, J. fat, 
fastage. -e, -n, f. 1, fasta. 2. yani. pi. fastan, 
fastlag. -en, sv, itr. h. fasta. -enabend, m. 
fettisdag. -enpredlgt, /. fastlagspredlkan. 
-enspelse,^/. mat som far atas under fastan. 
-ensuppe, y*. mager soppa. -enzeit,/. fastan, 
fastlag. -er, -, m. -erin, -nen^f. fastande 
(person), -nacht, /. 1. fettisdag. 2. == Fa- 
sching. -tag, ni. fastedag. 

fatllaJ, a. fatal, odesdiger, forarglig. -alitat, 
-e», /. forarglig tilldragelse. -urn, -wm[5J, 
-a, n, ode. 

fauchen, sv. itr. h. frasa, hviisa, spotta. 

faui, a. 1. skjimd, rutten; anlViitt, maskstun- 
gen, forvittrad. 've Witze: daligt skamt, 
misslyckade kvickheter, die Sache ist <^ 
Baken ar sjnk, das sind f\je Fische ci, '^e 
Redensarten : det ar bara undanflykter, pa- 
hitt. 2. I at, trog. Sich au/ die ~e IJaut ei. 
Seite legem lagga sig pa latsidan, t^er 
Knecht: latbiind (hjsipreda i rakning). -bank =•- 
Eselshanh. -baum, m, brakved. 

Faule, -»j f. r(3ta, forrnttnelse. 

fauiilen, sv. Itr. h. blifva skamd, angripas af 
rota, ruttna. -enzen, sv. itr. h. lata sig, sla 
^ank, gora ingenting. -enzer, -, m. 1. iat- 
mask, latting, dagdrifvare. 2. lathund (hjaip 
reda i rakning). -enzspei, -en, f. dagdrifveri. 
-fleber, n. rotfeber; F skolsjuka, iattja. -fJek- 
kig, a. flackig af rota, -heit, /. Iattja. -icht, 
-ig, faulig, a. ekamd, angripen af rota. 

Faulni[fjs, 0, /. rota, forruttnelse, formult- 
nande. 

Faulilpelz, m. latmask. -tfhjjer, n, trogdjur. 

Faun, -e[n], m. fann; lattsinnig inannieka. 
-a, -en ei. -as,/", fauna, djurvarld. 

Faust, -e f, f. knnten hand, knytnafve. Jm 
eine f^ machen: knyta handen at ngn, das 
pafst wie die »^ aufs Auge: det passar icke 
alls ihop, skriker mot hvartannat, ait/ 
eigne ~ pa egen hand, aus freier 'v pa fri 
hand, eine f\* im Sacke machen: knyta han- 
den i byxfickan, in die *>.j lachen: skratta i 
mjugg af skadegiadje. -dJck, a. tjock som en 
knytnafve. Biid. er hat es ^.y hinter den Oh- 
ren: han har en stor raf bakom orat. -grofs, 
a. stor Bom en knytnafve. -handschuh, m. 
handske ei. vante utan skilda fingrar. -kampf, 
m. knytnafvekamp, boxning. -kampfer, m. 
boxare. 

Faustling, -e, m. 1. --= Fausthandschuh. 2. knolpak. 8. tummeliten, pygm6. -S, adv. 

med knytnafvarne. 
Faustiirecht, n. nafratt. -voll, obeji. /. en hand 

full. 
favorllisteren, sv. tr. favorisera, gynna. -it, 

-672, m. favorit, gunstling. -ite, -n, -itin, 

-nen^f. kvinniig favorit, gunstling. 
Faxe, -n, f. upptag, gyckel, spratt, dumhet, 

galenskap. -nmacher, m. upptagsmakare. 

-rei, -ere, y. = Faxe. 
Fayence, -n^f. fajans. 
Februar, -e, m. februari. 

Fechser, -, m. d-fiaggare i sht af vinrankor. 

Fechtjiboden, m. fiiktsal. -bruder, m. F tiggare. 
-en, St. tr. o. itr, h. fakta, kampa, strida; 

F om Tandrande gesaller: tigga. -er, -, Wl. fak- 

tare. -erspjel, n. gladiatorskamp. 

Feder, -n^f. 1. (fagei)fjader, plym, fjun, dun. 
Sich niit fremden t^n schmilcken: lysa med 
lanta fjiidrar, nicht aus den f\^n konnen: 
hafva Bvart att komma ur sangen. 2. (skrif-) 
penna. Eine 'sj schneiden: formera en (gas-) 
penna, Jm etu\ in die 'n* diktieren: ordagrant 
foreatafva, diktera ngn ngt. 3. (metall-) 
fjader. -artig, a. 1. fjaderartad. 2. elastisk. 
-besen, m. fjaderviska. -belt, n. fjaderbol- 
ster. duiibadd. -bOchse, /, pennfodral. -bli- 
sche!, in. o. n. fjiidertofs, fjaderviska. -deck- 
bett, n. rned dun ei. fjader stoppadt tacke. 
-fecbter(ei) •- 'fuchser(ei). -fuchser, -, m. 
peimfaktare. -fuchserel, -en, f. pennfak- 
teri. -halter, m. pennskaft. -harz, n. gum- 
mi elastikum, kautschuk. -hut, m. hatt med 
plym. -icht, a. fjaderartad, fjaderiik. -ig, 
a. 1. ==■■ feder icht. 2. betackt af, full med 
fjader. -kasten, m. skrlfask, pennlada. -klel, 
m. fjiiderspole, penna. -kraft, y. epanstig- 
het. -leJcht, a. fjaderlatt. -lesen, n. fjader- 
plockning. bim. nicht viel 'x.s machen: ej 
bry sig om att krusa, gS. rakt pa sak. -ma- 
tratze, f. resarmadrass. -rnesser, n. penn- 
knif. -n, sv. I. tr. 1. stoppa med fjader. 2. 
Teeren und «>* tjara och fjadra. II. r/?. o. 
itr. h. 1. rugga. 2. fjadra, vara elastisk. 
III. itr. h. mista, tappa fjiidrar, fjadra ifran 
sig. -pose, /. = Federkiel. -rifs, m. penn- 
rltning, pennskiss. -spiel, n. jagt med jagt- 
falkar. -spuie, /. = Federkiel. -staub, m. 
finaste dun. -strich, m. penndrag. -ung,/. 
stoppning med fjader m. m. ne federn. -vieh, 
n. fjaderfa. -volk, n. faglar. -wild, n. vild- 
fagel. -wlldbret, n. fagelstek. -wisch, m. fja- 
derviska. -wischer, m. penntorkare. -zeich- 
nung, /. pennritnlng. -zug, m. penndrag. 

fedrig se federig. 

Fee, '[e]n^f. fe. -[e]nhaft, a. felik. -[e]nwelt, 
f. fevarld, sagovarld. -[ejrel, -[e]rie, -[e]n, 
f. fevarld, trolsk foreteelse ei. tilldragelse ; 
teat feeri. 

Fegll[e]feuer, n. skarseld. -fejlappen, m. dam- 
handduk, torktrasa. -en, sv. I. tr, sopa; '^j •" fdr»'pApnrSf^ upp!iIa(sord. iikta «niii. «*kn»r plur. J har omljud. F f»Tnlljart, P Ifetjire iprik. % niiniire brnkligt. f*eger i(]0 JB^einsliebchen ekura, rengora, faja; rensa, upprensa; sota. 
II. itr, h, 0. s. Busa, sopa fram, hvina. -ep, 
-, m. sopare. -erln, -nen^f. soperska. -[e]- 
sand, m. skursand. -[ejteufel, m. 1. sjal i 
skarselden. 2. tomte som sopar huset. -sel, 
-, n. sopor. 

Fehde, -n^f. fiijd, strid. Jm fsj bieten: utma- 
na ngn. -brief, m. skriftlig utmaning, strids- 
forklaring. -zeit, y. krigstid, orolig tid. 

Fehl, I. -e, m. fel, brist. II. adv. fel, oriktigt, 

vilse; forgafves; jft- nedanstaende verbala iins. 

-bap, a. 1. utsatt for misstag. 2. felaktig. 
-barkeit, /. mojlighet att misstaga sig. -be- 
richt, m. f alsk underrattelse. -bitte, /. gagn- 
los bon Bom ej uppfyiies. £ine 'v thun: bedja 
forgafvea. -bitten, itr. h. bedja forgafves. 
-en, sv. I. tr. forfela, icke traffa, icke r&ka. 
II. itr. h. 1. fela, synda. 2. bega ett fel, 
fara vilse, misstaga sig. Weit gefehlt! miss- 
tag! 3. sla fel, mieslyckaa, t. ex. wenn alles 
fehlt: om allt skulle misslyckas, i varsta 
fall. 4. fela, fattas, saknas, vara borta. 0per«. 
es fehlt uns an Geld: vl 8akna{= lida brist 
p&) pengar, men: es fehlt uns Geld: det fat- 
tas OSS (= bar kommlt bort far osa) pengar, eS 

jm an nichts ~ lassen: icke lata ngn sakna 
ngt, sich (dat.) nichts rs, lassen: ej vagra sig 
ngt, es fehlt viel daran, dafs er so reich 
ist wie sein Bruder: ban ar ej pa 14ngt nar 
sa rik som bans bror, es fehlte nicht viel, 
so ware er gef alien: ban hade sS. nar fallit, 
an mir soil es nicht ~ jag skall gora, hvad 
pa mig ankommer, das fehlte [nur] nochi 
Iron, allt battre och battre! det vore just 

barligt! Om illam&ende el. obehag, t. ex. was fehlt 
Ihnen? hvad fattas er? hur ar det med er? 
wo fehlt es dir? hvar bar du ondt? es fehlt 
ihm immer etw.: ban klagar etandigt, ar 
standigt vid d§,ligt lynne, in der Schule n^ 
vara borta fran skolan, vara fr4nvarande, 
jur. auf die Vorladung /x* ej iakttaga in- 
stallelse. -ep, -, m. fel, a) misstag, oriktig- 
het, Bkoi. bock, b) forseelse, brott, c) lyte, 
d) synd. -erhaft, a. felaktig, oriktig. -erhaf- 
tlgkeit, /. felaktighet, oriktighet. -epnte,/. 
d^lig skord, missvaxt. -ervoll, a. full af fel. 
-epzahi, /. antal fel. -fuhren, tr. fora vilse, 
vilseleda. -gang, m. misstag om vagen, orik- 
tig vag. -gebaren, itr. h. ik missfall. -ge- 
bOrt, f. missfall. -gehen, itr. s. g& vilse. 
-greifen, itr. h. taga miste; biid. misstaga 
sig. -gpiff, m. missgrepp, misstag. -hieb, 
m. misshugg. -jahr, n. missvaxt&r. -kauf, 
m. d^ligt kop, d^lig handel. -kommen, itr. 
$. komma vilse. -lo[oJs, n. nit i lotteri. -Pippe, 
/*. oakta refben. -schiefsen, itr. h. skjuta 
bom; F biid, misstaga sig, /eA/^esr^o.ssew/ 
misstag! -schiag, m. missbugg. -schlagen, 
itr. h. 0. s. sla fel. -schliefsen, itr. h. gora 
ettfelslut;dragaoriktiga8lnt8at8er. -schlufs, 
m. felslut. -schritt, m. falakt steg. -schufs. m. bom. -sehen, itr. h. se vilse, misstaga 
sig. -springen, itr. h. o. s. gora ett falskt 
hopp, hoppa miste. -sprung, m. felsprang. 
Einen /^ thun: hoppa och snafva, slinta. 
-stofsen, itr. h. stota fel. -treten, itr. h. taga 
ett falskt steg, stiga miste. -tpitt, m. falskt 
steg, biid. felsteg, -zug, m. oriktigt drag. 

Fehm[e], -en, f. 1. se Femle]. 2. se Feim. 

Fel, -en, f. fe. -en, sv. tr. f ortrolla, gnm troll- 
dom skydda, gora osarbar, forlana troll- 
kraft ^t. 

Feiep, -n, ,/. 1. hvila fr&n arbetet. 2. firande, 
hogtidlighallande. 3. hogtid, fest. -abend, 

m. 1. hogtidsaftonCafton f»re en hagtid). 2. helgs- 

m§,l, fyrabend. -geiaut, n. hogtidlig ring- 
ning. -klang, m. hogtidlig musik. -kleld, n. 
hogtidsdragt. -Sich, a. hogtidlig, festlig. 
-lichkeit, /. hogtidlighet, festlighet. -n, sv. 
I. it7\ h. 1. hvila fr&n arbetet. 2. strejka. II. 
tr. fira, hogt'dlighalla. -stunde, /. hvilo- 
stund, rast, fritid. -tag, m. 1. hvilodag. 2. 
hogtidsdag. -taglich, a. forekommande pa 
en hvilo- ei. hogtidsdag. -tagsmafsig, a. hog- 
tids-. -zeit, /. fritid. -zug, m. hogtidligt tag. 

feigii[cj, a. teg. -e, -n, f. fikon. -heit,/. feg- 
het. -herzig, a. feghjartad. -herzlgkeit, /. 
feghet. -ling, -e, m. teg stackare, pultron. 

feii, a. fal, till salu. 'v. haben: salubjuda. 
-bietep, m. saljare, m&nglare. -bietung, /. 
utbjudande till salu. -e, -n, f. fil. Biid. die 
letzte «^ an etw. (ack.) legen : liigga sista han- 
den vid ngt. -en, sv. tr. fila. -ep, -, m. fi- 
lare. -heit, /. falhet. -Iclit, -e, n. fiLspin. 
-schen, sv. tr. ©. itr. h. iUm^ etw. ~ kopsld 
om, pruta p& ngt. 

Felm, -e, m. -e, -n, f. -en, -, m. valm, sate, 
rok, skyl, stack. 

fein, a. 1. fin. 2. passande, vacker, t. ex. das 
ist nicht <x/ det ar ej vackert handiadt. 3. F 
forstftrkande adT. Komni 'x/ schnell zuriich : 
skynda dig nu dugtigt tillbaka, schreibe 
mir ja *>- bald: var nu snail och skrif ratt 
snart till mig. -adrig, a. fin&drig. 

Feind, I. -c, m. fiende, ovan. II. a, fiendtlig. 
Jm '\/ sein: vara fiendtligt sinnad mot ngn. 
-esangriff, m. fiendtligt angrepp. -esheep, n. 
fiendtlig bar. -esland, n. fiendeland. -eslie- 
be, f. karlek till sin fiende. -In, -nen, f. 
kvinniig fiende. -lich, a. fiendtlig; stridig; 
oblid. -schaft,y. fiendskap. -sellg, a. fiendtlig, 
hatsk. -seligkeit, y. fiendtlighet, hatskhet. 

Feinlle, 0, /. finhet. -en, -ern, sv. tr. gora fin 
el. finare, foradla, raffinera. -fUhlend, -fiihlig, 
a. finkanslig. -fuhtigkeit, /. -gefUhl, n. fin- 
kanalighet. -gehalt, n. fin halt. -heit,/. fin- 
het, finess, fin sak. -horend, a. som har fin 
horsel. -maschlg, a. som har fina maskor. 
-schmeckend, a. lacker, -schmeckep, m. lac- 
kergom. -schmeckerei, /. smak for lacker- 
heter, gurmandis. -sliebchen, n. karesta, 
brud, alskling. itr. IntraniltiTt, r^. rtfitixirt, Xt. atarkt, SV. Mrmgi, tr. traniiitlTt yerfc. h. har ikab^n, S, bar •«rtn till hjaipTcrV feist IGl — Feme feist, a. fet o. kiumpig. Das <-ve; fettet, istret. 
-e, Of f. ofverdrifven fetma, starkt hull, -en, 
sv. I. tr, goda. II. itr. s. blifva fet. -heit, 
-jgkeit = Feiste. -zeit, /. jag. tid da villebra- 
det, I Bht hjortarne, ar som fetast. 

Felbel, -, m. felb. 

Felch, -e, m. -en, -, w. ©. m. sik. 

Feld, -er, n. fait, a) oppen mark, aker, t. ex. ins ^ 
hinausgehen: g& ut 1 det fria, auf freiern 
t\>e : pa oppna faltet, die '>^er stehen gut : 
skorden ser lofvande nt; biid, das ist ei. steht 
noch weit im »^e ei. im weiten ~e.* det star 
i vida faltet, b) stridspiaw, t. ex. ins rsj riicken 
el. Ziehen, zu f^e ziehen: draga i fait, i har- 
nad, im ~e: i fait, jn aus dem rs,e schlagen: 
tvinga ngn att rym ma. faltet, wid. sla ngn 
ur bradet, das ~ hehalten ei. behaupten: 
beballa faltet, c) omride, t. ex. ein weites *%/ 
zu Entdeckungen: ett rlkt fait for upptack- 
ter, d) ruta, grund, t. ex. das Schachspiel 
hat schwarze und wei/se ^er, drei Stro- 
me im blauen f^e. -arbeiter, m. akerbrnks- 
arbetare. -aus, adv. /x/ [wnfiJ/eWey'w; tvars 
ofver falten. -bahn se Feldeisenbahn. -bau, 
m. dkerbnik. -bauer, -, m. Iikerbrukare. 
-bett, n, faltsang. -brief, m, af fiiltposten 
befordradt bref. -dienst, m. 1. jordbruks- 
dagsverken. 2. mil. falttjanst. -dienstUbung, 
f. faltmanover. -ein, adv. se feldaus. -elsen- 
bahn, /. provisorisk jarnvag for trupper i 
fait, -frevel, m. averkan pa skord ei. trad. 
-geflUgel, n. f&glar som ha sitt tillhall p^ 
oppna faltet. -gelstliche(r), m. faltprast. -ge- 
rat[h], n. 1. akerbruksredskap. 2. krigsraa- 
teriel. -geschrei, n. faltskri. -gewachs, n. 
§,kervaxt, akerblomma. -graben, m, dike i 
en 4ker. -herr, m. faltherre. -huhn, n. aker-, 
rapphona. -hiiter, to. faltvaktare. -kUmmel, 
m. kumoiiii. -lerche, /. raniig larka. -mark, 
y. 1. ett falts granger. 2. fait, -messer, m. 
landtmatare. -nachbar, to. granne som &ger 
angransaode agor, narmaste abo. -6bst, n. pa 
akrar och vid vagar vaxande (trad)frukt. 
-recht, n. akerlag. -rUbe, /. rofva. -schaden, 
TO. skada p& akrarne. -scher, -e, -scherer, -, 
TO. faltakar. -scheuche, J", fagelskramma. 
-schlacht, /. faltsiag. -schlange, /. faltslan- 
ga. -schnecke, /. snigel. -stecher, to. (fait-) 
kikare. -stein, to. 1. klappersten. 2. grans- 
Bten, rS,marke. -stuck, n. 1. faltstycke. 2. 
faltkanon. -stuhl, to. fallstol. -truppen, pi. 
trup{)er i fait, -tuchtig.a. krigadnglig. -warts, 
adv. at falten till, ut pa falten. -webei, -, 
TO. faltvabel. -weg, m. akervag. -wiese, y. 
igensadd aker. -winde, /. bot akervinda. 
-wirt[hjschaft, /. akerbruk. -zaun, to. gar- 
desgard. -zug, to. falttag. -zulage, y. sold- 
tillagg i krig. 

Felge, -n, /. hjnllot. -nhauer, to. vagnmakare. 

FeSI, -e, n. 1. Rkinn n.ed h&ret pA. pals. F htite 
dich, dafs ich dir nickt aufs '^ komme : tag dig i akt, ty eljes skall du f4 med mig att 

gora, jm das f>^ iiber die Ohren ziehen: pra- 

ja, barskrapa, utplundra ngn. 2. inre hinna. 

-ah, -5, TO. fellah (egjptisk bonde). -eisen, n. 

kappsack, ransel. 
Feionie, "[ejri, y*. trohetsbrott, forraderi. 
Fels, -en, -en, -, to. klippa, barg. 
Felsenllabhang, to. klippsluttning, klippvagg. 

-boden, to. af klippor uppfyld, stenig mark. 

-haide, /. -hang, to. sluttande barghall. -hart, 

a. stenhard. -haupt, n. klippspets. -herz, n. 

stenhardt hjarta. -hohle,/. bargshMa. -kel- 

lep, TO. i klippan sprangd kallare. -klippe, 

/. klippa. -kluft, /. bargklyfta, bargskrefva. 

-nest, n. kiippnaste. -rils, to. bargsremna. 

-schlucht, /. -schlund, to. == Felsenkluft. 

-schwer, a. tung som ett barg. -stUck, n. 

klippblock. -zacke, -zinke, /. klippspets, en. 

klippas tinnar. 
felsllicht, -ig, a. klippig. 

Felu[cjke, -«,/. feluck (mlndre gegelfartyg). 

Femfe], -en, f. -gericht, n. femdomstol. 

Fench, -e, to. o. n. art hirs. -el, -, to. fenkM. 

Fenn, -e, n. triisk, moras, -ich se Fench. 

Fenster, -, n. fonster. -band, n. fonsterg&ng- 
jarn. -briistung, /. fonsterbrostning. -fach, 
n. 1. = Fensteroffnung. 2. = ray. -flugel, to. 
fonster(halfva). -n, sv. itr. h. F nattetid sam- 
sprdka med sin aiskade gum foHstret, nattetid 
uppvakta. -iiffnung, /. fonsteroppning, fon- 
sterluft. -rouleau, //.. rullgardin. -schieber, 
to. skjutlucka for ett fonster, -schmlcge, /. fon- 
stersmyg. -schweifs, to. imma pa fonster. 
-sitz, TO. sittplats i en fonsterfordjupning. 
-vorsetzer, 7n. staende fonsterjalusi. -werk, n. 

samtliga fouster p& en vftgg el. ett bus. 

-fenstrig, a. suff. t. ex. ein drei'^es Zimmer: 

ett rum med tre fonster. 
Ferge, -n, m. farjkarl. 
Ferien, pL ferier, lof, ledighet. -heim, n. skol- 

lofskoloni. 
Ferkel, -, n. gris. -§i, -en, f. F osnygghet, 

snuak, svineri. -n, sv, itr. h. 1. griea. 2. F 

vara osnygg, snuskig. 
ferm, a. F fast, saker. In etw. rs^ sein: grund- 

ligt forst& sig p& ngt. -an (afv. - -), -s ei. -e, 

TO. ferman (kajserlig turklsk order el. fullmakt). -Cnt, 

-e, n. ferment, jasningsiiinne. 
fern[e], a. 1. aflagsen, fjarran. ~e Wege: 
langa vagar, in r>^en Tagen: i forna langst 
forsvunna dagar, ick dachte nicht von 'x/ dar- 
an: jag hade ej en tanke dit&t. 2. fram- 
mande for. Er steht rnir f\j han ar mig ej 
nannare bekant, star ej i n&got narmare 
forh&llande till mig. 3. In so 'n* a) s4 till 
vida, b) for sa vidt, in wie ~ huru, p& 
hvad aatt. i hvad man. 4 kompar. 'v-er.* a) 
a. ytterligare, vidare, foljande, b) adv. vi- 
dare, langre; dessntom, -ab, adv. 14ngt 
borta, afliigs(!t. -bllck, to. ntsikt. -e, -«■,/. 
afstand, aflkgsenhet; frammande land. Aus •%» "" fftreg&ende uppslagsord. ftkta »m«. saknar plur. f bar ouiljud. F familjart, P l&gre spr&k. % mindre brakllfi 

W— 19527 1 Tysh-svensk skolordbok. fornen 162 -- feiiclitl^aU der <%* a) fjarran if ran, fran frammande 
land, b) pS. langt h^ll, in der 'x/ I4ngt bor- 
ta, p& I4ngt hall, i fjarran land, in die ~ 
langt bort, ut i fjarran, till fjarran land, 
das liegt noch in weiter 'v. vi ha annu lS,ngt 
dit, det star annu 1 vida faltet, etw. aus 
weiter ~ holen: ugf. ga ofver an efter vat- 
ten, -en, sv. tr. aflagsna. -er, -, m. glacier, 
jokel. -erhin, adv. framdeles, for fraratiden. 
-erwert, adv. -erweitig, a. vidare. -glas, n. =■ 
Fernrohr. -her, adv. fjarran ifran, p4 l&ngt 
li&ll, langvaga. -hin, -hinaus, adv. l&ngt bort. 
-hintreffend, a. som traffar p4 langt hall. 
-rohr, n. kikare. -sichl, /. 1. langt rackande 
blick; l&ngaynthet. 2. utsigt, perspektiv. 
-sichtig, a. Ungsynt. -sichtlgkeit, /. 14ng- 
synthet. 

Ferse, -«, f. hal. Biid. jm auf den f>^n sitzen 
el. sein: ligga ofver ngn. -ngeld, n. F 'x» ge- 
ben: taga till benen. 

fertig, a. 1. fardig, i ordning, beredd, ru- 
Btad. Ohne jn nicht <^ werden: ej reda sig 
utan ngn, m.it etw. ~ werden^ etw. 'x* ma- 
chen el. hekommen el. bring en ei. schaffen: 
slnta, afsluta, fnllanda ngt, mit etw. ~ wer- 
den &tv.: reda sig med, kunna gora, utratta 
ngt, mit einer Flasche bald 'x* werden: snart, 
latt tomma en flaaka, ich bin mit meinem 
Buche -x/ jag bar slutat min bok. Ich ha be 
noch ganz anderes ryu bekommen : varre, sva- 
rare Baker bar jag redt mig med, mit jm ~ 
werden: a) reda sig med, ra p4, fermi ofver- 
vinna ngn, b) sluta med, affarda ngn, mit 
ihm wird man nie '^ ban rakt tr&kar ut en. 
2. fardig, skicklig, ofvad. 'v sprechen: tala 
flytande. -en, sv. tr. 1. forfardiga. 2. t ut- 
farda. -keit, y. fardighet, skicklighet. -ma- 
chen, n. -steilung,y. fullandande, iordning- 
stallande. 

Fe[f]S, -ses, -se, m. o. n. feSS (turklslr hufvudbonad). 

Fessel, -n, f. 1. boja, fjatter, kedja. 2. has, 
karled, i sht pa hastar. -n, sv. tr. fjattra. 

lest, I. a. 1. fast, stadig, h4rd, fix, orubblig. 
Baker. *>>/er Schlaf: djnp somn, o>/ schla- 
fen: eofva tungt, der f^en Meinnng sein, 'x/ 
iiberzengt sein: hafva den fasta bfvertygel- 
Ben, ~e Gesnndheit: stark halsa. In einem 
Fache ~ sein : vara sadelfast, fullt hemma- 
stadd i ett amne. 2. hard, 08S,rbar. 3. mil. 
befaatad. 11. -e, n. fest, hogtid; kalas. -an- 
kern, tr. forankra. -aufzug, m. hogtidlig pro- 
cession, -bannen, tr. gnm besvarjeiser fasttrol- 
la. -bringen, tr. faatsatta. -e, -n, f. 1. faste, 
borg. 2. faatet, himlen. -en, sv. I. tr, faata. 
II. itr. h. festa. -essen, n. festmS-ltid. -fah- 
ren, tr. ©. rjl. kora fast, satta p& grund. 
-gelag, n. featligt lag. -genosse, m. fest- 
deltagare. -halten, tr.y itr. h. o. rji. hA,l- 
la (aig) fast, an jm: i ei. vid ngn. An seiner 
Meinnng ^ 8t4 fast vid sin mening. -ig- 
keJt, /. faathet, h&rdhet, styrka; befastadt tillstand. -ivitat, -en,f. fest, festlighet. -kle- 
ben, I. tr. fastkliatra, -limma, -klena. II. 
itr. h. faatna. -Ilch, a. festlig. /x/ begehen: 
fira. -Ilchkeit, /, 1. festlig karaktar, stat, 
prakt. 2. fest, festlighet. -landlsch, a. fast- 
lands-, -legen, rjt. 1. ga for ankar. 2. F ej 
afsta fran, bei etw. : ngt. -liegen, itr. h. 1. 
ligga stadigt, ornbbligt; om en sjuk: ej kun- 
na lemna sangen. 2. ligga tatt efter. -liigen, 
rjl. blifva fast for logn. -machen, tr. 1. fa- 
sta, faatsatta, -binda, -sla, -skrufva; gora 
fast, fastaurra. 2. gora hS.rd, tat, stadig. 
-nahme, -nehmung, /. fasttagande. -nisten, 
r^. innastla sig. -on, -«, n. featon. -ordner, 
m. festarrangor, marskalk. -ordnung,y. fest- 
program. -reden, r^. 1. komma af sig. 2. 
blifva fast for sitt prat, -schliefsen, tr. lasa 
fast, -schmuck, m. hogtidsskrud. -schrift, /. 
inbjudningsskrift, program, -setzen, I. tr. 
1. fastsatta, fasta. 2. satta inom las och 
bom. 3. faststalla, bestamma; anonlna. II. 
rjl. Batta sig fast, fatta fast fot. -setzung, 
/. -Stellen, tr. faatstalla, noggrant bestam- 
ma. -steilung, /. -treten, tr. fasttrampa, till- 
trampa. -ung, /. fastning. -werden, n, stel- 
nande, hardnande. -willig, a. som bar fast 
vilja. -wurzeln, itr. s. fastrota sig. -zeit, y. 
fest, hogtid. -Ziehen, tr. draga &t. -zug, m. 
festt&g, procession. 

Fetisch, -e, m. fetisch. -anbeter, -diener, m. 
fetischdyrkare. -I'smus, -, 0, m. fetischism, 
fetisclidyrkan. 

fett, I. a. fet; flottig; om Tin: oljig. Das macht 
die Suppe nicht ^s* det hjalper ej upp sa- 
ken, «we Kilche: a) valforsedt kok, b) godt 
bord, ~e Stelle, '*^er Dienst: inbringande 
plats. M&i. die Farben ~ auftragen: lagga 
p§. tjockt med farg. II. -e, n. fett, fiott, 
ister. -auge, n. fettparla. -Sugig, a. fet, for- 
sedd med fettparlor. -bauch, m. istermage- 
-bauchig, a. forsedd med istermage. -e, 0, 
y. 1. fetma. 2. fett. -en, sv. tr. 1. kok. lagga 
fett el. flott 1. 2. smorja med fett, med flott. 
•gans, f. eooi. pingvin. -geschmack, m. flott- 
smak, talgsmak. -hamme!, m. fet, godd bag- 
ge. -baring, m. fetsill. -heit, y. fethet, fet- 
ma. -henne, f. bot. taklok. -ig, a. fet, flot- 
tig, oljig. -igkeit, f. 1. fethet, fetma. 2. flot- 
tighet. 3. fett, fettaome. -Igsein, n. fethet, 
fetma. -leibig, a. uppsvald, dast. -leibigkeit, 
y. fetma, Btarkt hull, daatbet. -schwanz, m. 
1. fettavana. 2. fettsvanaadt ikr. -sucht, f. 
sjuklig fettbildning. -sUchtig, a. lidande af 
sjuklig fettbildning. -t[hJ6ile, pi. fettpar- 
tiklar. 

Fetzen, I. -, m. lapp, trasa, bit. II. sv. tr. klip- 
pa sonder, sondertrasa. 

feucht, a. fuktig, vat. -e, 0, y. fukt. -en, sv. 
tr. 0. itr. h. fukta. -Igkeit, y. 1. fukt, fuktigt 
tillstand. 2. fuktigt amne, vatvara. -kalt, a. 
fuktigt kail, kylig. itr. intr*u«itfTt. rJi, refleilTt, St. utarkt, SV. evaift. tr. traoBitirt T«rb. h. bar *«?>««. S. bar feudal — 163 Fieder feudal, a. feodal, lans-. -ismus, -, (?, m. feo- 
dalvasen, lansvasen. -itat, 0,/. lansforli&l- 
lande. 
Feuer, -, n. 1, eld. In ^^^ geraten q\. ik. fan- 
gen: fatta eld, 'v./ elden ar 16s! mil. ~ ge- 
ben: gifva fyr, biid. ~ dahinter moxhen: 
satta lif i spelet 2. brand, eidsvada. 3. eld, 
liflighet, eldigt sinne. Das Pferd hat viel 
~ hasten ar mycket eldig. 4. '>^ im IIolz: 
rota i triiet. -anbeter, m. eldsdyrkare. -an- 
betung, /, eldsdyrkan. -anstall, /. brand- 
station, -bake,/, fyrbak. -becken, n. fyrfat, 
kolpanna. -berg, m. eldsprntande barg. -be- 
standig, a. eldfast. -bestandigkeit,/. eldfast- 
het. -bestattung, /. likforbriinning. -bllck, 
m. fiammande blick. -bock, w. rost, spisel- 
gal]er. -bohne, /. turkisk bona, -brand, m. 
eldbrand. -brunst, /. eidsvada. -dienst, m. 
eldsdyrkan. -eifer, m. eldig ifver. -eimer, 
m. brandjimbar. -esse,/, skorsten. -fangend, 
a. eldfangd. -fafs, n. vattentunna for eld- 
slackning. -fest, a. 1. eldfast. 2. brandfri. 
-festlgkelt, /. 1. eldfasthet. 2. brandfrihet. 
-fresser, m, eldatare, -fuchs, m, brandfux. 
-funke[n], m. eldgnista. -geben, n. aifyrande, 
salva. -gelst, m. 1. eldsande, salamander. 
2. eldig person. -gerat[h], n. brandredskap. 
-geschrei, n. rop att elden ar los. -geschv/ln- 
digkeit, /. skjuthastighet. -gewehr, n. eld- 
vapen, skjntgevar. -glocke,/. brand-, storm- 
klocka. -haken, m. brandhake. -bell, a. eld- 
rod, upplyst af eldsken, klar sora elden. 
-herd, m. hard, episel. -ig ne/eurig. -|o se 
feurio. -kafer, m. lysmask. -kasse,/. brand- 
forsakringskasaa. -kieke,/, fotvarmare. -kor- 
per, m. brinnande massa, eldmasaa. -kunst- 
lep, m. fyrverkare, pyrotekniker. -kufs, m. 
eldig kyss. -land, n. Eidslandet. -lander, m. 
eldslandare. -farm, m. iarm, buller vid elds- 
v&da. -Jeiter, /. brandstege. -leufe, pi. mi 
Feuermann. -loschmannscbaft, /. slacknings- 
manskap. -mal, n, I. eldrodt fodelseniarke. 
2. brannmarke. -mann, m. 1. medlem af 
brandkaren. 2. eldare. -mannschaft,/. brand- 
kar. -meldesteMe, /. vaktkontor drlr eldens 
utbrott anmales. -n, sv. I. itr. h. 1. elda. 
2. gifva eld, gifva fyr. 3. gloda. II. tr, 
elda, uppelda. F jm eins urn. die Ohreii, auf 
den Riicken ^ gifva ngn en orfil, ett rapp 
ofver ryggen. -not[h] m Fenermot. -ofsn, 
m. brinnande ngn. -pfanne, /. fyrfat. -pfei!, 
m. brandpil. -raum, m. eldstad, hard, -reli- 
gion, f. eldsdyrkan. -rohr = Feuergewehr. 
-rose, /. ansigtsros. -rost, m.. rost t eidsta.ier. 
-sbrunst, /. eidsvada. -schade[n], m. brand- 
skada, -schau, /. brandayn. -scheu, a. radd 
for elden. -schlff, n. 1. brandskepp. 2. fyr- 
skepp. -schlofs, n. flintlas. -schwamm, "to. 
fnoske. -segen, m. besvarjelse for att dam- 
pa eldsv&dor. -sicher, a. brandfri, -snot[h], 
/. trangmal gnm eidsvada. -speiend, a. eld- sprntande. -Spiegel, m. brannspegel. -sprlt- 
ze, /. brandspruta. -statte, /. 1. brandstal- 
ie. 2. eldstad, hard, -stein, m, fiinta. -stelle 
= Feuerstdtte. -strafe, /. d«d pH bal. Zur rs, 
verurteilt werden: do mas att brannas & hk- 
le. -stubchen, n. fotvarmare. -thOr[e], /. 

branddorr (dOrr afsedd att underlfttta flykt vid elds- 

T&dor). -thurm se Feuerturm. -trank, m, eldig 
dryck. -trommel,/, brandtrumma. -trunk = 
Feuertrank, -trunken, a. gripen af eldig han- 
forelse. -turm, m. fyrtorn. -ung,/. 1. eld- 
ning. 2. eld. 3. bransle. -ungsbedarf, m. &t- 
g&ng p& bransle. -versscherung, /. brandfor- 
sakrlng. -vol!, a. eldig. -wache, /. brand- 
vakt, brandkar. -wachter, m. brandvakt. 
-warte,/ fyrtorn. -wehr,/ brandkar. -wehp- 
mann, m. medlem af brandkaren, brandsol- 
dat. -wein, m. eldigt vin. -werk, n. fyrver- 
keri. -werker, m. fyrverkare. -werkerel,/. 
fyrverkarkonst, pyroteknik. -zelchen, n. 1. 
signaleld, vardkase. 2. eldsignal. 3. eldsken 

ph himlen ss. tecken tUl eldfiv&da. -Zeug, n. elddon. 

-zunder, m. fnoske. 

Feuilleton, -s, n. foljetong. -ist, -en, m. folje- 
tongsforfattare. -sstisch, a, foljetongs-. 

feurig, a, eldig, brinnande, glodande. 

feurio, itj. elden ar losi 

Fez se Fes. 

ft. fcrkortn. i. == sehr fein ; mycket fin. 2. — 
und das Folgende ei. und folgende l^Seitenl: 
och foljande (ff.). 3. F. f. = Fortsetzung 
folgt: fortsattning foljer (forts.). 4. F.F,, 
F etro. aus dem «w (ei. Eff-eff) verstehen: 
grundligt forstc^ sig pa ngt. 

Fiilaker (kort a), -, m. droska, hyrvagn. -asko, 
"W? 'Sj n. fiasko. -bel, -n,f. abc-bok. -ber, 
-n, /. fiber, taga. 

Fichte, -n,/. 1. gran, 2. t tall, -n, a. af gran 
el. t tall, gran-, t tall-, -napfef, -nzapfen, m. 
grankott, t tallkott. 

Ficke, -n, /. dial, ficka. 

Fickfack, -s, 0, m. omsvep, nndflykt, fore- 
vandning, svepskal. -en, sv. itr. h. soka 
nndanflykter. Um die Wahrheit '^ kringga 
sanningen. -er, -, m. rankmakare, bedra- 
gare. -erei, -en, f. ranker, bedrageri. 

Fidlleikommjrs, -e, n. fideikommiss. -el, a. stud, 
mnnter, kry, glad. -elstSt, 0, /. atud. mnn- 
terhet, gliidtighet. -ibus, -[ses]^ -se, m. fi- 
dibus. -dz, -[es}, 0, n. fortroende, fortrolig- 
het. -uzit, itj. stud, sk&l ! (svar p& Schmollis). 

Fieber, -, n. feber. -haft, -ig, -Isch, a. feber- 
aktig. -n, sv. itr. h. lida af feber; visa fe- 
beraktig oro,yra. -rinde,/.kinabark. -schau- 
[d]er, m. frossbrytning, -schUtteIn, n. fross- 
skakning. 
Fiedel, -w,/ fiol, fela. -bogen, m. (fiol)str&ke. 
-ei, ~en, /. n«eit fiolspel. -er, -, to. fiolspe- 
lare, spelman. -n, sv. tr. «. itr. h. spela (pS,) 
fiol. 
Fieder, -n, /. fanstrale p4 fja^rar, smafjadrar, ^ -» f6rog&eu<ie iipp^lagsonl. * akta sm«. aaknar p1ur. f bar omljtsd, F familjiirt. P l>l«re «pr*k. t , fiederlg ^ 3G4 — fisohen fjun. -ig, a. befjadrad. -n, sv. I. tr. bef jadra. 

II. rji. fa fjadrar. 
Fiedler se Fiedeler. Fielfrafs se Vielfrafs. 
Figup, -ew,, /. dim. f, 1. figur, gestalt, bild. 2. 

1 Bohackspei: pjes. -ant, -en, m. -antin, -nen,f. 

te«.t. 1. statist. 2. figurant, -ska, balettdansfir, 
■dansSs, som icke dansar boIo. -lerefl, SV. tr. o. itr. h. 

1. pryda med figurer. 2. forestiilla, 8pela(en 
roll). 3. deltaga sa. biperson. 
figurlich, a. fignrlig, bildlig, ofverflyttad. 
Fiktion, -en,/, fiktion, inbillning. 
fikti'v, a. inbillad, nppdiktad. 
Filllet, -s, n. filet, -iai, -e, n. -iaie, -n, f. filial, 
afdelning. -Igran, -[e\s, 0, n. filigran. -ter, 
-, m. 0. n. filtreringsapparat, ell, dnrkslag. 
-tpat, -e, n. filtrat, filtreradt amne. -tration, 
-en, /. filtrering. -trieren, sv. tr. filtrera. 
•trierung,/. filtrering. 
Filz, -e, m. 1. filt. 2. F gnalvarg, girigbnk. 
-decke, f. filt mi sangtacke. -en, I. a. af filt, 
filt-. II. sv. tr. I. filta. 2. F lexa upp. III. sv. 
itr. h. vara snal, girig. -er, -, vi. 1. fiUma- 
kare. 2. =■ Filz 2. -icht, -ig, a. 1. filtaktlg, 
filtad. 2. F enal, girig. -igkeit,/. F snalhet, 
girighet, 'gnideri. 
Financier, -s, m. penningkarl, kapitaliat. 
Finanzllen, pi. finanser, (stats)formogenbet, 
penningstallning. -beamte(r), m. anibets- 
man vid finansvasendet. -ieJl, a. finansiell, 
finans-. -mann, m. = Financier. 
findllbar, a. mojlig att finna. -egeld, n. hitte- 
lon. -elanstalt,/. -elhaus, n. liittebarnshus. 
-elklnd, n. hittebarn. -elmutter, /. person 
8om uppfostrar ett Mttebarn. -elohn, m. 
hittelon. -eSvater, m. se Findelmutter. -en, 
St. I. tr. finna, hitta, trafFa, stota pa, kom- 
ma underfund med, marka, tjcka, anse. 
Beifall ~ vinna bifall, jn schlafen ~ fin- 
na ngn sofvande. II. rjl. 1. finnas, r&kas, 
forekomma. Opers. es ~ sich Menschen: det 
fina, det gifves manniakor. 2. hitta, raka. 
Sich zurecht ^ hitta (vagen), raka ratt, afv. 
kanna igen sig, sich aus der Sache nicht r^ 
Jconnen: ej veta hvarken ut ei. in, hafva 
hufviidbry for ngt. 3. Sich zu jm ~ salla 
sig till ngn. 4. Sich in etw. (ack.) ~ foga sig 
i, tMigt bara ngt. 5. Es wird sich ~ a) det 
kommer nog till ratta, b) det blir nog ngn 
rM med det, ngn utvag for det, c) det kom- 
mer framtiden att afgora. -eort, m. fynd- 
ort. -er, -, m -erin, -nen,/. en som hittar, 
finner, marker, kommer underfund med 
ngt; upphittare. Sms. se Finde-. -ig, a. fyn- 
dig, fintlig. -ling, -e, m. 1. hittebarn. 2. er- 
ratiskt block, flyttblock. 
Finesse, -n,/. finess. 

Finger, -, m. finger. Der Jcleine '%* lillfingret, 
mir sagfs mein kleiner Finger: det bar en 
liten fagel sagt mig, lange ei, krumme «« 
haben ei. machen, die 'v. kleben lassen: vara 
Hngfingrad, das knvn man an den r^n ah- zdhlen: det kan man utan vidare sluta sig 
till, etto. an den ~w. herzdhlen konnen: kiin • 
na ngt pa sina fern fingrar, jm durch die 'v 
sehen: se gnm fingrarne med ngn, mit f^n 
auf jn weisen: peka finger at ngn, jm auf 
die ~ sehen ei. passen: noga ofvervaka ngn, 
sich (dat.) etw. aus den ^n saugen: gripa 
ngt nr luften, er ist um den ~ zu wickeln: 
honom kan man vira kring lillfingret. -breit, 

I. a. fingersbred. II. m. fingersbredd, h&rs- 
mkn, -ei, -en,/, fingrande, tummande. -hut, 
m. 1. fingerborg. 2. bot. fingerhatt. -kraut, 
n. bot. fingerort. -ig^a.suff. -fingrad. -ling,-e, 
m. (handsk)finger. -los, a.utan fingrar. -n,sv. 
itr. h. o. tr. leka med fingrarne, fingra pa. 
-satz, w.mus. fingersattning. -wurm,m. finger- 
bold, fulslag. -zeig, -e, m. fingervisning. 

fingierllen, sv. tr. fingera, latsa, foregifva. 

-ung,/. 
Finkl|[e], -en, m. fink, i ght bofink. -e!n, sv. 

itr. h. fS,nga finkar, faglar i aiimh. -enmeise, 

/. jiooi. talgoxe. -enschlag, m. finks&ng. -ler, 

~, m. fagelfangare. 
Finnlle, -n, I./. I. zooi. fena. 2. finne. 3. dynt. 

II. m. finne (inT&nare I Finland). -Ig, a. 1. fin- 
nig. 2. dyntig. -in, -nen, f. finska, finsk 
kvinna. -Isch, I. a. finsk. II. n. finska, jfr 
dentsch. -lander(in), m. (/.) finne (finska). 
-iandlsch, a. finsk. 

finster, a. mork, dyster, svart. -Iieit, -keit, /. 

morker. -ling, -e, m. morkrets van, upplys- 

ningens fiende, obskurant. -ni[fjs, -se^f. 1. 

morker. 2. formorkelse. 
Finte, -w, /. fint. -nmacher, m. listig, knip- 

slug person, -nvoll, a. fintlig, knipslug. 
Fips, -e, m. F 1. nasknapp. 2. spenslig, ror- 

lig person, l sht skamtsamt om skraddare. -BH, SV. 

tr. gifva en nasknapp at. 
Firlefanz, -e, m. 1. gack, narr, pajas. 2. = f»u. 

-erei, -en, f. upptag, gyckel; strnnt. 
firm, a. fast, saker. -a, Firmen, f. firma. 

-ament, -e, n. firmament. -Sn se Ferman. 

-ein, sv. tr. konfirmera (vanl. blott ore katolsk kon- 

firmation). -elung, /*. katolsk konfirmatlou. -en 
•■= Jirmeln. -ling, -e, m. konfirmand. -ung = 
Firmelung. 

Firn, -e, m. 1. fjoUrssno, gammal 8n*d. 2. med 
evig sno betackt barg, glacier, -[e], a. cm 
Tin 0. frukter: fjolars-, gammal. -ewein, m. 
garamalt vin. -i[l]s, -se, m. fernissa. -issen, 
I. sv. tr. fernissa. II. a. fernissad. -isser, 
-, m. fernissare. -nl[ljs!ack, m.. lackfernissa. 

First, -e, m. -e, -w,/. 1. biirgapets. 2. takas. 

Fisch, -e, m. fisk. Nicht ~ nicht Fleisch : hvar- 
ken fagel eller fisk. -angel, /. metkrok. 
-behalter, m. fisksump. -bein, n. 1. [Schwar- 

Zes] ~ fiakben af hvalbarder, 2. Wei/seS 'V/ 

bliickfiskens skal (os sepise). -beinern, a. 
af fiakben, fiskbens-. -belnstange, /. hval- 
fiskbard. -en, sv. tr. o. itr. h. fiaka. Biid. nach 
etw. 'v. efterstrjifva n^rt, F es i.st nichts da- vt, rjl. •i-noxin, St. starkl, SV. tr. transitivt verb. h. bar haben, S. bar tein till aiaiprerb Fischer 1G5 FlascliengesteU bei zu r%^ diirvid ar inger<inij;i; att. viniia. 
-er, -, ill, tiskure. rerei, -ew, /. 1. iiskande. 
2. rattighet att fiska, fiskvatten. 3. fiskar- 
yrke. 4. fiakeri. -ereigerechtigkeit, f. == Fi- 
scherei 2. -erin, -nen^/. 1. tiskande kvinna. 

2. fiakarhastru. -erstechen, n. lansfaktriing 
till sjos. -fang, m. fiskafange, fiske. -feder, 
-flosse, /. fiskfena. -gahel, /. Ijnster. -ge- 
rechtigkeit, /. rattighet att fiska, fiskvatten. 
-grate,/, fiakben. -haft,a. iiskartad, 8om sma- 
kar tisk, iisk-. -hakeri, m. metkrok. -halter, 
m. fisksump. -haus, n. fiskdam, fisksump. 
-icht, -ig = Jischha/t. -kasten, m. fisksump. 
-korfa, m. 1. fiskkorg, 2. mjarde. -leim,TO.hu8- 
bloss. -miJch, /. mjolke. -ordnung,/. fiskeri- 
stadga. -otter, /. utter, -park, m. fiskdam. 
-reiher, ot. zooi. gr& hager. -reuse,/, mjarde. 
-trog, m. fisksump. -wehr, /. spjalverk for 
en fiskdam. -weib, n. fiskmanglerska. -wei- 
her, m. fiskdam. -zaun, m. flatverk till fisk- 
fangst. -zeug, n. fiskredskap. -zucht,/ fisk- 
odling. -zuGhter, to. fiskodlare. -zug, m. not- 
varp. 

Fisematenten, Fisimatenten^/jZ.undfljkter, svep- 

skal, forevandriingar. 
Fiskllal, -[e]s ei. -en, -e [f], m. fiskal. -alisch, 

a. fiskalisk, fiskal-. -us, -, -, m. statskassa. 
Fistllel, -n, f. 1. med. nstel. 2. falsett. -ein, 

-uiieren, sv. itr. h. tala ei. sjunga i falsett. 
Fittjiich, % -ig, -e, m. 1. vinge. 2. F skort, flik. 
Fitze, -n, /. harfva, docka, pasma. -n, sv. tr. 

1. afdela i dockor, i pasmor. 2. F lata sma- 

ka riset. 
fix, a. 1. flink, rask, hurtig. 2. i ordnirig, 

fardigo r^, und fertig: alldeles i ordning. 

3. fast, bestamd, ororlig, fix. -fingerig, a. 
flink, rask i fingrarne, fingerfardig. -ieren, 
sv. I. tr. 1. faststalla, tin sin storiek bestam- 
ma. 2. betrakta, fixera. II. rjl. stadga sig, 
blifva fast, varaktig. -ierung,/. -stern, m. 
fixstjarna. -um, -um\_s\^ -a, n. visa, bestamd 
sum ma. 

Fl. forkortn. == Florinie). 

flach, a. 1. flack, sliit, jamu, flat. Sich r^ auf 
den Boden legen: liigga sig raklang pa 
marken, auf deni f^en Felde: pa oppna 
faltet, 'x/c See: Ingn sjo, biid. das liegt auf 
der ~ert Hand: det ligger i bppen dag. 2. 
grund, biid. platt, ytlig. ~es Fahrzeug : 
grundtgaende fartyg med i&gt bord. 

Fiache, -w, /. yta, plan. In gleicher f^ mit: i 
jamnhojd med, jams med. -n, flaclien, sv. tr. 
gora slat, jamn, tillplatta. -ninhalt, -nraum, 
m. ytinnehall. -nwinkei, m. mat. plan vinkel. 

Flachilfeld, n. slatt. -gehend, a. grundtgaende. 
-Iieit, / flackhet, flathet, slathetj wid. platt- 
het, ytligliet. 

-flachig, a. suff. t. ex. sechs<^ som bar sex ytor. 

Flachllkopf, m. ytlig manniska. -land, n. slatt- 
land. -nase, /. plattnasa. -nasig, a. piatt- 
nast. ■fiachnor, -. ?/?. ^w//'. som bar sa eller sa m&nga 

ytor, t. ex. FilnJ'f^ kropp med fern ytor. 
Fiachs, -es, 0, m. lin. -bleuel, m. linskakta. 

-blond, a. linfargad. -bolle, /. linknopp. 

-breche, /. linbraka. -brechen, n. linbrak- 

ning. 
flachsefrjn, a. af lin, lin-. 
fiachsilfarben, a. linfargad. -icht, fiachsicht, a. 

iinartad. -kopf, in. person med blondt bar. 

-schwinge,/ linskakta. 
fiackerllig, a. F fladdrande, ostadig. -n, sv. itr. 

h. fladdra, flamta (om i&gor), 
Flacon, ~5, n. siipad flaska. 
Fladllen, -, m. kaka, tarta. -er, -w, /. 4der i 

tra el. sten, masurering. -erig, a. adrig, fliic- 

kig, marmorerad, masur-. -ern, sv. tr. gora 

adrig, flackig; masurera, marmorera. 
Flagge, -w, /. flagga, flagg. -n, sv. I. itr. h. 1. 

fladdra, svaja. 2. flagga. II. tr. flaggpryda. 
flagrant, a. fullt tydlig, klar. 
Flamandlier, -, m. flamlandare, flandrare. -erin, 

-nen, f flamlandska, flandriska. -isch, a. 

flamlJindsk, flandrisk. 
Flamberg, -e, m. bredt slagsviird. 
Flaming, -e, -er, -, m. = Flamdnder. 
Flamingo, -5, m. flamingo. 
flamisch, a. 1. = famdndisch. 2. grof, klum- 

pig, plump. 3. tvar, fortretad. 
Flamiand- =-~- Flamdnd-. 
Flamme, -n, f. dim. f, flamma, 14ga, eld. In 

[hellen ei. iichten] f>un stehen: sta i Ijusan 

laga. -n, sv. I. itr. h. 1. flamma, iaga, brin- 

na med laga. 2. nar ortfertlndriiigeu framh&lles &fv. 

s. fladdra som ca i&ga, lagande fara igenom, 
blixtra. II. tr. 1. balla ofver ei. framfor el- 
den, sveda. 2. antanda, forsatta i laga. 3. 
gora flammig, marmorera. -nauge, n. flam- 
mande, gnistrande oga. -nbliok, m. flam- 
rnande blick. -nhauch, ni. eldflakt. -nliebe, 
/. glodande karlek. -nmeer, n. eldhaf. -n- 
qual, /. kval, plaga i lagorna. -nschrift, /. 
eldskrift. -nschwert, n. flammande evard. 
-nspeiend, a. eldsprutande. -nstrom, w. eld- 
strom. -ntod, m. dod i lagorna. 

Flammlleri, -[sj, -s^m. flammeri, ett siaga mjoiratt. 
-icht, a. flammig. -ieren, sv. tr. == fammen 11^ 
3. -I'erung, /. marmorering. -ig, a. flammig. 

flanlldrisch, a. flandrisk. -ell, -e, m. flanell. 
-ellen, a. af flanell, flanell-. -eur, -s ei. -e, m. 
flanor. -ieren, sv. itr. h. flanera, ga och 
drifva pa gatorna. -ke, -w, /. sida, flank, 
-kenangriff, m. angrepp i flanken. -kieren, 
sv. I. tr. 1. forse med sidovarn, sidoverk. 
2. beskjuta fr&n sidan. II. itr. h. = fanie- 
ren. 

flappen, sv. itr. h. hanga slappt ned. 

Flaps, -e, m. F flabb. -ig, a. F flabbig. 

Flasche, -w, /. dim. f, flaska, butelj. Auf n^n 
Ziehen ei. fallen: tomma pa buteljer, bu- 
teljera. -nbier, n. ol pa buteljer. -nfutter, n. 
flaskfodral, flaskfoder, kantin. -ngesteli, n. *%» ** fOreg&eade uppslagsord. saktunr piur. f har omljud. F faiuiljilrt, P ligre «pr&k. % mindr^e brukllgt. Flaschenkeiler — 166 Flennerin buteljkorg. -nkeller, m. == Fla.^ch en fritter. 
-nkiirbiffjs, m. kaiebass. -nreif, a. fiirdig att 
fyllas pd buteljer. -nstander, m. butcyijstall- 
ning. -nstopsel, rri. propp, kork. -nwein, m. 
vin p4 buteljer. -nzug, m. tekn. block, block- 

Flaschner, -, m. bleckslagare. 

Flaser m. m. = Flader- m. m. 

Flatterller, -, m. ostadig, flygtig person, -gefst, 
m. oroiig ande, oroligt, ostadigt sinrie, flyg- 
tig person, -haar, n. fiaddrande h&r. -haft, 
a. fiaddrande, ostadig, flygtig. -haftlgkeit, 
/. ostadighet, liygtighet. -iQ, a. 1. ^ Jlat- 
terhaft, 2. ^ Jladerig, -n, sv. itr. h., n&r ort- 

fOraadringen framhilles S. fladdra; bild. Vara OSta- 

dig, flygtig. -Sinn, m. ostadigt, flygtigt sin- 
ne, lattslnne. -sinnig, a. flygtig. 

flattieren, sv. itr. h, emeka, Bmickra, y?/t; ngn. 

flau, a. 1. svag, mattf elapp, jjum. Ich fdltle 
mich 'v/, jjiir ist ei. wird -^ jag kiinner mig 
illam^ende, matt af hunger, dei^ Wind unrd ^ 
vinden mojnar af. 2. fadd, diifven. 3. hand, 
fiau, foga begiirlig, foga .efterfragad. -an, 
sv. itr. h. blifva slapp m. m. %& rereg. -heit, 
-igkeit,/". 1. matthet, slapphet. 2. fadd smak, 
dufvenhet. S.hand. flauhet, ririga efterfragan. 

Flaum, -e[n], m. dim. f, dun, fjun. -bar!, m. 1. 

(8kagg)f3nn. 2. en aom har rjun i at. f. skagg, 

grongoling, ungtupp. -bett, n. dunbadd, 
dunbolster. -feder, f. fjun. -ig, a. forsedd, 
bevaxt med dun, med fjun; dun- ei. fjun- 
artad, mjuk som dun. -iager, n. = Flauin- 
hett. -streicher, m. F installsam person, 
smickrare. -weich, a. mjuk Bom dun. 
Flaus, -6 [f], m. 1. hartofs, ulltapp, lint§.tt 

m. ni. dyl. 2. frls (ett slags ylletjg). -Ch == FlilUS. 

-e, -n, f. prat, fioskler, bla dunst, dumhet; 
forespegling, fcirevandning, undflykt. -en- 
macher, m. pratmakare, en Bom kommer 
med undflykter, foresp'eglingar. -enmache- 
rei, f. = Flause. -rock, m. frisrock. 

Flechslle, -n,/. sena. -icht, -ig, a. senig. 

Flechtjie, -n, f. 1. flata; fiatverk. 2. bot. laf. 
3. med. reform, -en, st. I. tr. flata. BUd. Blu- 
men in js Leben rv. blomsterstrd ngns lef- 
nadsstig, einen Bund f>u sluta ett forbund. 
II. rjl. flata, slingra Big. -enausschlag, m. 
med. reformsartadt utslag. -er, -, m. -erin, 
-were, y. en som fliitar, forfiirdigar flatade 
arbeten. -korb, m. flatad korg. -rohr, n. rot- 
ting. -weitile,y*. vide, korgpil. -werk, r*. fiat- 
verk. -zaun, 711. fiatadt stangsel, fliitverk. 

Fleck, -e, m. 1. flack, stalle, plats. Nicht voni 
^e gehen: ej gk ur fliicken, einen wunden 
el. kranken *%* treffen: vidrora en orntalig 
punkt. 2. fiack, miirke. BDd. dem Namen js 
einen f*^ anhdngen : siitta en fiiick pa ngns 
rykte. 3. stycke, bit. -en, I. sv. tr. flacka, 
eatta fiackar pa, gora fiackig. II. sv. itr. h. 
1. fiacka, smutsa ifr&n sig. 2. latt ik flackar, 
blifva smutsig. 3. F komma, ga ur fiacken, t. ♦>«. die Arbeit toill nicht '-^^ &t>. oper». e.^i 
jUckl nicht iiiit der Arbait. III. -, m. 1. =^ 
Fleck. 2. kuping, -enfrel, -enlos, a. flackfri. 
-fteber, n. flackfeber. -ig, a. fiackig, ued- 
flackad. -igkeit, /. flackigt, fiiickadt till- 
fitand. 
Flederjimaus, /. laderlapp. -n, sv. tr. 1. ren- 
gora, dam ma af med fjiiderviska. 2. F jn ^ 
kora ngn p4 dorren, prygla ngn. -wisch, ?;/,. 

(.SOp)vinge, fjiiderviska. F om gamla uugmdr; 

<^e feil haben: vara sipp, pryd. 

Flegcl, -, m. 1. slaga. 2. slyngel, tolp. -ei, 
-en, f. slyngelaktigt, tolpaktigt uppforan- 
de, siitt, slyugeJaktig handling, -haft, a. 
elyngelaktig, tolpaktig, oforskamd. -haftig- 
keit, f. slyngelaktighet, tolpaktighet, ofor- 
skamdhet. -Jahre, pL slyngelar. -n, sv. I. tr. 
troska; prygla. 11. r/?. uppfora sig slyngel- 
aktigt, -streich, m. dumt upptag, slyngel- 
aktig handling. 

fSehen, sv. itr. h. o. tr. bonfalla, entraget bed- 
ja. -tilch, a. bedjande, inneriig, enstandig. 

Fielsch, -es, 0, n. koot. Ins f^ wachsen: a) 
viixa in i kottet, b) biid. inrota sig, blifva 
andra naturen, vom -x^ kornmen e\. fallen : 
falia af, magra, den Weg alles r^es gehen: 
ga all varldens viig. -bank, /. Blagtarbiink. 
-besohau, f. tillsyn ofver kottillforseln. 
-brOhCj /'. buljong. -en, sv. itr. h. om stct, ei. 
hugg: intranga i kottet. -er, -, m. siagtare. 
-ergang, m. fafang gang, -erin, -nen,f. slag- 
tarhustru, -madam, -ern, a. af kott, kott-. 
■erzeugung,/. kottbildning. -eslust,/. kotts- 
lig iuata, sinnligt begar. -esser, m. kott- 
iitande miinniska. . -essinn, m. sinnlighet, 
-fresser, m. kottatande djur. -g8backene(s), 
n. kottpastej. -hauer, m. siagtare. -ig, a. 
kottig. -kammer, /. kottbod. -kloJs, m. vani. 
dim. -klofschcn, n. kottbuUe. -kictz, m. slag- 
tares hackkubb. -laden, m, kotthandel. -lich, 
a. kottslig, sinnlig, -lichkeit, y. sinnlighet. 
-schatzer, -schauer, m. nppsyningaman ofver 
kottillforseln. -scbnitt, m. snitt 1 kottet. 
-schnittchen, n. kottskifva. -speise, /. kott- 
riitt. -steuer, f. slagtskatt. -tag, m. dag da 
man fS.r ata kott, ickefastedag. -verkaufer- 
(in), m. (/.) kottmanglare (-erska), -wafaj- 
renhandlung,/. kotthandel, charkuteri. -wer- 
dung,/! mandomsanammelse, miinniskoblif- 

Vande. -WUnde, f. Sar 1 kottet som ej traager in 

ti)! benen. -zaiiH, m. huggtaud. -zeit, f. tid 

da man far ata kott. 
Fleifs, -es, 0, m. flit. ^ auf etw. Uck.) verwefi- 

den: vinnlagga sig om ngt, -x^ bricht Els: 

ugf. talamod ofvervinner surkal, mit '^ med 

flit, afsigtligt. -entfaltung, f. nit. -ig, a. 

flitig. 
flektierllen, sv. tr.o.rf. gram, flektera(s), boja(s), 

-ung,/. bojning. 
flennljen, sv. itr. h. F lipa. -er, -, m. -erin, -nen, 

f. F gratmild person, lipare, liper, lipsill. itr, iutrftD«itiTt, r/f. reSexivt, St, gtarkl, iva^t, tr. traaaitivt verb, h, bar kaben, S, bar till hjalp»erb flensen 167 — Flolszeit flensen, sv. tr. stycka spacket pa mi hv^s. 
fletschen, sv. tr. Die Zakne '^w visa tanderna. 

fleuch, ror&ldr. Ipr =- jiieJl. -St, -t, fOr&lrtr. = Jiie- 

hest, Jiieht. fleug. ror&idr, ipr. => Jl leg. -St, -t, 
for&ldr. == jlie(JSt, jiieyt. fleufS, forildr. ipr. = 
fiefs, -t, fOr&!(lr. ^ fitfst. 

Flibustjer (4-stafyJ, -, m. flibustier, vftstindisk sjo- 
rofvare. 

FHckliarbeit, /. lapparide, lagning. -decke,/. 
iappiacke. -en, I. -, m. lapp. II. sv. tr. 1. 
lappa, laga. 2. % rifva i lappar, sonderslita. 
Jm etw. am Zeuge t^ lappa om ngn. -er, -, 
m. en som lagar, t. ex. lappskraddare, kit- 
telflickare m. m. -erel, -en.^ f. lagning, lap- 
pande; flickverk. -haring, m. fiackt och 
rokt sill. -Schneider, m. lappskraddare. 
-Schuster, m. lappskomakare. -werk, n. flick- 
verk, la[)pverk. -WCrl, n. for rimmetn el. meterua 
skuu inskjiitet ord. 

Flieder, -, m. 1. fliider. 2. syr^n. 

FUege, -n, /. 1. fliiga. 2. sigte pi skjutger&r. 3. 
lattfardig person, -n, st. Itr. s., uar ortforan- 
dringeii ej framh&iies h. flyga. Sie fogen von 
ihren Sitzen. de flogo, sprungo, rusade upp 
fran sina platser, in die Luft ->- fiyga, sprin- 
ga, sprangas i luften, in StUcke ~ sprin- 
ga sonder i wtar. -nfanger, m. 1. flughaf. 2. 
flug8na[)pare. -nfenster, n. harduks-, stM- 
tr&dsffjnster. -nfior, m. -ngarn, n. flngniit, 
myggniit. -nklappe, -nklatsche,/. flngsmalla. 
-nkopf, m. 1. fiughufvud. 2.boktr. spis. -nschim- 
me\,m. h vit hast nied svarta prickar. -nschnap- 
per, m. flugsnappare. -nschrank,m. skap med 
li^rduksdorrar. -nstein, m. pulvriserad arse- 
nik till flugpuiver -Hvogel, m. flugf&gel, kolibri. 
-nwede!, m. flugviska. 

fllehen, st. I. itr. s. fly. II. tr. fly, undvika. 

Fliese, -n, f. stenplatta, stenball att kiada golf 
o. Tagg.ar med. -nfufsboden, m. -npflaster, n. sten- 
golf. 

Fliefs, -e, n. 1. back, rannil. 2. se Vliefs. 
-en, St. itr. s. o. h. 1. flyta, rinna, stromma. 
Thrdnen rsj von den Augen ei. die Augen f^u 
von Thrdnen: t&rar stromma ur ogonen, 
von Blut ~ drypa af blod, das Papier fief st: 
papperet slar igenom, pldnar, ins Meer *>/ 
utmynna 1 hafvet, ^de Augen: rlnnande 
ogoii, aus etto. f\, harflyta, harrora frdn ngt. 
2. fladdra, bolja, t. ex. die Haare^ die Ge- 
wdnder rs,. -gold, n. gnm vaskning vunnet 
guld. -papier, n. laskpapper. -wasser, ». rin- 
naride vatten. 

flimmllen = fimmern. -er, -, m. 1. skimmer, 
glindrande sken, glittrande glr,ns. 2. glit- 
ter, prdl. -ern, sv. itr. h. glindra, glittra, 
skimra, tindra. -erschein, m. darrande sken. 

flink, a. flink, rask, hurtig. -heit,/. flinkhet, 
hurtighet. 

Flint, -e, m. flinta. -e, -n, f. bossa. -enschaft, 
m. boBstock. -enstein, m. (gevars)flinta. -stein, 
m. flinta. flirren, sv. itr, h. skimra, gUiiira. 

flispern, flistern, sv. tr. o. itr. h. hvlska, tissla. 

Flitter, -, m. 1. paljetter, guld- o. Bilfver- 
trad till biodericr m. m. 2. glitter, pr&l, bjafs. 
■glanz, m. glitter, pral, tomt sken. -gold, n. 
glittergiild. -haft -= fitterig. -haube,/. spets- 
mossa. -ig, a. glittrande, pralande. -kram, 
m. glitter, kriinskrams. -monat, m. smek- 
manad, -n, sv. itr. h. 1. ~ firnmern. 2. prun- 
ka med touit Rkeii, Vara grann. -sand, to. guld- 
Band. -schuh, to. med glitter, paljetter 
prydd 8ko. -staat, -tand, m. -werk, n. grann- 
lat. -woche, y*. vecka { emekmanaden. 

FlitZ, -e, m. pil au skjuta med b&ge. -bogen, TO. 

bdge att skjuta med. -Btt, SV. itr. s. lora sig 
piLsnabbt, ila. -pfell, m. = Flitz. 
Flocklle, -n, f. dim. t, flock, flinga, tapp. -en, 
sv. I. tr. 1. flocka. 2. gora ballar af. II. rf. 

1. flocka sig. 2. bS,lla sig. III. itr. h. o. s. 
falla, flyga i flockar, i flingor. -enartig, a. 
flockig. -enbett, n. bolster ei. madrass stop- 
pad med flockull. -enschnee, to. sno i floc- 
kar, snoflockar. -icht, -ig, a. flockig. 

Floh, -e t, TO. loppa. 

fibhen, sv. tr. loppa. 

Fior, TO. a) pi. -e, 1. flor, blomstring, blom- 
strande tillstand. 2. blomning, blomnings- 
tid. 3. samling blommande vaxter. b) pi. 

-e t, 4. flor, a) tygsort, b) sl&ja af s5.daut tyg. Jm 

den ~ von den Augen ziehen: taga ngn ur 
bans villfarelse. -a, Floren, f. flora, -en, a. 
af flor, flor-. -enti'ner, I. -, to. florentinare. 
II. afv. -entinisch, a. florentinsk. -ett, L -s ei. 
-6, n. florett. II. -c, to. grof, ospunnen sil- 
kestrad. -ettseide, /. florettsilke. -leren, sv. 
itr. h. florera, blomstra. -ilegium, -mto[s], 
-en ci. -a, n. florilegiuin, samling, urval, an- 
tologi. -in, -s, -e, m. % = Gulden. 

Floskel, -n, f. floskel, grannl^t i tai ei' akrift. 

Flofs, -e t, n. flotte. 

fICitsllbar, a. om vattendrag: som tilHter flottning. 
-bauholz, n. flottimmer, timmerflotte. -baum, 
TO. trad i en flotte. 

FlofsbrUcke,/. flottbro. 

Fiosse, 'n,f. dim. t, fena. 

Flofse, -W, f. 1. flottled (anstalter fOr flottning). 

2. ratt till flottning. 3. flottadt virke. 4. 
flotte. -n, sv. tr. 1. flotta. 2. halla, ingjuta, 
t. ex. jm Arznei in den Mund, Ruhe in die 
Seele. 3. ekumma, t. ex. die Milch, -r, -, to. 
flottare. 

Flofsfeder,/. fena. 

Flofsiigraben, to. kanal for flottning, flottled. 

-herr, to. agare till en flotte. -holz, n. flott- 

virke. 
•flossig, a. suff. -fenig, t. ex. breitrsj bredfenig. 
Fiolslimeister, to. forman vid flottning ei. p4 

en flotte. -rechen, to. = Flofswehr, 
Flofswassep, n. flottled. 
Flofsllwehr, /. dam for att mota flottimmer. 

-zeit,/. flottningstid. = fOregJlende uppslagsord. * akt» »m«. saknar plur. f har omljud. F familjUrt, P l»,gre »pr6,k. % miudre brukllgt. FlOte — 168 Flut[h]liafen FIdtlle, -n,f. fli)]!. -en, sv. tr. o. itr. h. 1. spela 
p& flojt. 2. tala, sjunga med Ijuf, smekaride 
rost. 3. F rs, gehen: gk med Davids hons 
under isen. -ep, -, -I'st, -en, m. flojtist. 

flott, I. a. 1. flott. 2. biid. raskj glad, som for 
ett gladt lif, lefver undan. ^er Bui'sche: 
glad goBse, rask kari, en som lefver undan. 

II. -6, n, ngt Bom slininar ofvanpfi., t. ex. gradde, 

skura m. m. -e, -w, /. 1. flotta. 2. flotte. -en, 

1. itr. h. vara flott. II. tr. gora flott. -holz, 
n. flottimmer, flottved. -I'lle, -w, /. flottilj. 
-weg, adv. raskt, utan betankande. 

Flo[tj2, -e, n. o. m. barg flots. 

Fluch, -e t, m. 1. forbannelse. 2. svordom. 
•abwendend, a. afvandande forbannelse. -be- 
laden, -beiastet, a. belastad med, tyngd af 
forbannelse. -en, sv. I. itr. h. 1. Jm <v. for- 
banna ngn, auf jn *>« forbanna, svara ofver 
ngn. 2. svara. II. tr. svarja, svara. Jm alles 
Base an den Hals '%* onska ngn allt ondt. 
-er, -, m. svarjare. -maul, n. P svarjare. 

Flucht, -en,f. 1. 0, fljkt. Auf der ~ sein : vara 
stadd p& flykt, in die 'x. schlagen: slS, p& 

fly k ten. 2. SVarm, flock af flygande f&glar 3. 

Bpelrum, svangrum ror maskiner. 4. linie, rad, 
t. ex. seeks Fenster in einer ^x/ sex fonster i 
rad, i en linie. 

flUchtllen, sv. I. itr. s. o. r/. flykta, fly. II. tr. 
gniu flykt bringa i sakerhet, fly. -Ig, a. 1. 
flyende. '^ werden, sick auf f^en Fufs set- 
zen : taga till flykten. 2. snabb, t. ex. ~C5 
Rofs; flygtig, latt forflygande, t. ex. >e Hd- 
te, ~c Sn/ze. 3. flygtig, hastig, slarfvig, 
ytlig. -Igkeit, /. flygtighet, hastighet, ytlig- 
het, slarf. -ling, -e, m. flyktingj rymmare. 

Fluchtversuch, m. foraok att fly. 

Flug, -e t, m. 1. 0, flygt, Im r^e: i flygande 
fart, in einem f\^e: i ett strack. 2. = Flucht 

2. 3. vingpar. 4. afstand mellan vingspet- 
sarne, t. ex. zwei Fufs im r>^e messen : halla 
tvS, fot mellan vingspetsarne. -asche, /. fal- 
aska. -biene,/. arbetsbi. -blatt, ti. flygblad, 
flygskrift. 

Fiugei, -, m. 1. vlnge. Biid. jm die ~ beschnei- 
den: stacka vingarne pa ngn, die ~ wach- 
sen ihm : hana krafter vaxa; c?/e f>^ hang en 
el. sinken lassen: sloka vingarne, biid sloka 
oronen. 2. flygel. -ahnllch, -artig, a. ving- 
lik, flygelartad. -decke,/. tackvinge. -ende, 
n. vingspets. -lahm, a. vingbruten. -n, sv. 
tr. bevinga. -pferd, n. poet, pegas. 

flQgllfertig, a. flygfiirdig. -feuer, n. flygbrand. 

fiUgge, a. flygfardig, ftygfor. 

Fluglihafer, m. flyghafre. -haut, /. flyghud. 
-loch, n. fluster, -maschine, /. flygmaskin. 
-mehl, n. kringrykande mjol. 

flugs, adv. strax, genast, p4 stund. 

Flugllsand, m. flygsand. -schrlft, /. flygskrift. 
-SchUtz[eJ, m. skytt som kan skjuta faglar 
i flygten. -sommer, m. flygande spindelvaf. 
-welte, y. afstand mellan vingspetsarne. F!uh, Fliih, 'e[n],f. bargviigg, klippvjigg. -vo- 
gel, 7/4. alpjarnsparf (Accentor alpinus). 

Fluidum, -um[s], -a, n. fluidum, vatska. 

fluktuieren, sv. itr. h. fluktuera, omsom af- 
och tilltaga, vara foranderlig. 

Flunder, -, m. -n,f. flundra. 

Flunker, -, m. bliindverk, bla dunst, diktade 
historier. -ei, -en, f. uppdiktade historier, 
skryt. -er, -, m. lognaktig, skrytsam miin- 
niska, lognare, skraflare. -haft, a. lognak- 
tig, skrytsam. -n, sv. itr. h. 1. = Jliinmern. 
2. Ijuga, skryta, skrafla. 

Flur, I. -en, f. 1. mark, fait, najd. 2. stads- ei. 
byomrade. II. 'en,f. -c [fj, m. 1. sten till 
golfliiggning. 2. stengolf; golf i aiimh. 3. for- 
stuga. 4. loggolf. -begang, m. -besichtigung, 
f. syn af stads- ei. byomr&de. -bUch, n. 
jordebok. -en, sv. tr. 1. utstaka granserna, 
g4 upp ragangen for. 2. vakta jorden. 3. 
golflagga med sten. -fenster, n. forstugu- 
fonster. -gang, m. 1. = Flurbtgang. 2, kor- 
ridor. -grenze, y. grans for stads- ei byom- 
r&de. -hiiter, m. fiiltvaktare. -register, n. 
jordebok. -schiitzfej, m. ett slags polisman 
pa landet. -stein, m. 1. griinssten, r&marke. 
2. sten till golflaggning. 

fluschen, sv. itr. h. F ga undan, fortskrida. 
has Jiuscht besser: 8& gdr det biittre. 

Flufs, -e t, w. 1. flod, Strom. 2. rinnande, flo- 
de, svall. Etw. in 'x* bringen: satta ngt i 
gang. 3. med flytning, fluss, katarr. 4. smalt, 
flytande tilKstand bos metaiier. 5. fluss. 6. 
gjiitgods. -anwohner(ln), m. (f.) en som bor 
vid en flod, strandbo. -arm, I. m. flodarra. 
II. a. flodfattig. -eisen, n. smalt jarn. -enge, 
f. flodpass. -fleber. n. katarr med feber. 
•geblet, n. flodomrade. -gold, n. i flodbaddar 
funnet guld. 

flUssig, a. I. flytande. 2. 've elder: tillgang- 
liga medel, sein Vermogen 'x, machen: gora 
sin formogenhet tillgiinglig, forvandla den 
i kontanter. -keit, /. 1. flytande tillst&nd. 
2. vatska. -keitsgewicht, n. vigt i flytande 
tillstdnd. -keitsmais, n. m^tt for vata varor, 

Flufsilpferd, w. flodhast. -schiffahrt, /. flodtra 
fik. -spat[hj, m. flusspat. 

Flusteriler, -, m. hviskande (person), -n, sv. tr. 
0. itr. h. 1. hviska. 2. sakta susa. 

FIut[hj, -en, f. 1. flod (mots.; abb). 2. vatten 
massa; biid. mangd t aiimh., flod, svall, t. ex. 
die r^en der Zuschauer, eine '>./ von Worten, 
-deiCh, m. dam, vail som skall rorebygga ftfversvam- 
ningar. -en, SV. I. itr. h., nar ortforandrlngen fram- 

h&iies s. 1. Das Meer ei. opera, es Jiutet : floden 
intrader ei. det ar flod. 2. floda, svalla, svaL 
la. 3. baras af floden, simma, flyta. II. tr. 
cm vatten; bara, uppkasta, spola, t. ex. das 
Meer Jiutet Leichen an das Ufer. -enandrang. 
ni. (vatten)ma88ornas patrangande. -enge 
tiJS, -entosen, n. (vatten)ma88orna8 dSiU. -ha- 
fen, m. hamn som blott under flodtiden &r ijtr. {otransUivt, rji. reflexirt, 5^. itarkt, SV. tru^t, tr. trsknsitivt r-erb. k. h&r bahen, S. : till hjftlprerb. Flut[h]thor — 169 Formung tillganglig, -thor, n. danilucka for &u utsiapp* 
del OfvertlOdlga vattuet. 

Fock, -e, m, -e, -w, /. 1. fockmast. 2. fock- 
(segel). 

fbderilal, a. forbimds-. -alist, -ew, m. anhan- 
gare af federativt styrelsesatt. -ation, -ew, 
f. statsforband, forbund, federation. -I'e- 
ren, sv. tr. o. rjl. forena (sig) till forbunds- 
stat. Foderiert: forbunden. 

fodern »& ford em. 

Fohle, -n, f. stofoL -n, I. -, n. fol. II. $v. tr. o. 
itr. h. fola. 

Fohn, -e, m. fon fsydvind I Schweii). 

Fohre, -w, /. foreil. 

Fohre, -«, /. fura. -n, a. af furu, furn-. 

Fblchen, -, n. sik. 

Folge, -n^ f. 1. foljd; verkaii. In ^ Ihres Be- 
fehls: till foljd af eder bef alining, in der 
~ der Jahrhunderte: under arhundradenas 
lopp,y"wry7i von '^n sein: vara af betydelse, 
vara odesdiger for ngn. 2. foljd, slutsats, 
konsekvena. 3. efterfoljd, lydnad. Jm ^^ 
leisten: efterkomma ngns befallningar, ly- 
da ngn. 4. skyldighet att vara ngn foljak- 
tig iamt denne* ratt att utfiirda uppbad. 5. 
folje. 6. foljande tid, framtid, t. ex. die 'x/ 
wird es lehren: franitiden skall utvisa det, 
-gemafs, a. foljdriktig. -jahr, w. foljande 
fi,r. -leer, a. som ej bar nagra foljder. -lels- 
tung, f. lydaktighet, lydnad. -los ~ folge- 
leer. -n, sv. itr. s. 1. folja, ledsagaj/w; ngn. 
Jm im Amte r^ eftertrada ngn i ambetet, 
er sprach wie folgt: ban sade foljande, das 
Geld folgt anbei: penningar(ne) medfolja. 
2. folja, lyda, horv'^amma, t. ex. dem Rate js, 
jm. 3. folja, framga, aus etw.: af ngt. -n- 
dergestait, -ndermalsen, -nderweise, adv. pa 
foljande sjitt. -r, -, m. 1. en som foljer, fol- 
jande. Die r^ foljet. 2. efterfoljare, a) ef- 
tertriidare, b) arihangare. -recht, a. foljd- 
riktig, konsekvent. -reich, a. rik pa foljder, 
betydelsefull, odesdiger. -reihe, /. foljd, 
eerie. -ncMig =- folgerecht. -richtigkeit, /. 
foljdriktighet, konsekvens. -rn, sv. I. tr. 
Etw. aus etw. r^ sluta till ngt af ngt, draga 
ngn slutsats af ngt. II. rjl. framga »%. siut- 
■at8, aus etw.: af ngt. -rung,/, foljd, slut- 
sats, alutledning. -satz, m. slutsats. -schwer 
'= folgereich. -welt,y. eftervarld. -wldrig, a. 
iqke foljdriktig, inkonaekvent. -widrigkeit, 
f. brist p& foljdriktighet, inkonsekvens. 
-zelt, /. efterfoljande tid, framtid. 

foiglllich, adv. foljaktligen, alltsS,. -sSm, a. 
lydaktig, lydig; laraktig. -samkeil, /. lyd- 
aktighet, lydighet; liiraktighet. 

Folliiant, -en, m. foliant, folioband. -e, -/?,/. 
folie. Biid. jm, einer (dat.) Sache zur ei. ah 'v, 
dienen: tjiina ngn till foreviindning, tjana 
till forevandning for ngt. -I'eren, sv. tr. fo- 
liera, a) Biicher, b) Spiegel. -0, -o[s], -as ei. 
-en. n. folio. Folter, -M, f. 1. strackbaiik. Jn auf die fs* 
sjjannen: lagga ngn pa strackbank. 2. tor- 
tyr i aumh., Mid. pl&ga, marter. -bank, /. 
strackbank. -er, -, m. rattstjanare som verk- 
staller tortyren. -gerat[hj, n. pinoredskap. 
-kammep,y. pinorum. -ii, sv.tr. tortera, pina, 
martera. -pein, -qual,y. marter, tortyr, pina. 

Fond, -s, m. 1. grand. 2. fond, bakgrund. 3. 
platsen i suffletten k en droska. 

Fonds, -, -, m. fond, kapital, vardepapper. 

Fontllaine, -ane, -», /. fontiin, springbrunn. 

foppllen, sv. tr. gyckla, drifva med, draga vid 
naaan. -er, -, m. gyckelmakare, spefagel. 
-erei, -e«,/. gyckel, drift. 

Force, 'n,f. stark sida, styrka, kraft, force. 

forcieren, sv. tr. forcera, storma. 

Forde, -n,f. fjard, fjord. 

fonder, adv. = fiirder. -bahn, y*. uppfordrings- 
bana. -er, -, m. gynnare. -Ilch, a. 1. befor- 
drande, gynnsam, gagnelig. 2. hastig, snabb, 
t. ex. aufs rs,ste: sa snart som mojligt. 

fordern, sv. tr. 1. fordra, begara. 2. kalla, 
t. ex. jn vor sick. Jn [zum Zweikampfe^ *%* 
utmana ngn (till duell). 3. erfordra. 

forderlin, sv. 1. tr. 1. satta i gang, paskynda, 
befordra, framja. 2. bsirg. uppfordra. Biid. zu 
Tage^ ans Licht ~ bringa i dagen. II. rjl, 
skynda sig; ga framat. III. itr. h. ha f ram- 
gang, gd framat. -nl[fjs, -se^ n. ©./. = For- 
derung. -sam = forderlich. 

Forderung,/. 1. fordran, fordring. 2. kallelse. 

Fbrderung, /. 1. befordrande, beframjande. 
2. uppfordring. 

Forelle, -w,/. foreil. 

Forke, -n, f. gaffel, tjuga. -In, sv. tr. taga p& 
gaff el, pa tjuga. 

Form, -en^f. form, gestalt, fason; formalitet. 
In alter 'v* enligt konvenansens fordringar. 
-at, a. som ror formen, formell. -alien, pi. 
formaliteter. -alitat, -en, f. formalitet. -ali- 
ter, adv. for formena skull, -arbeit, y*. sak 
gjuten i form, -at, -e, n. format, -ation, -en, 
f. formation, -bar, a. mojlig att forma, 
bildbar. -barkeit, /. bildbarhet. -bestandig- 
keit, f. formens ei. formernas oforanderlig- 
het. -eisen, n. form, -el, -n, f. formel. -el- 
wesen, n. formaliteter. -ell, a. formell. -en, 
sv. tr. forma, gestalta. -en!ehre,y. formliira. 
-enmensch, m. person som haller strangt pa 
formerna, pedant, -enreinheil,/. formernas 
renhet. -enwesen, n. formaliteter. -er, -, m. 
en som formar, modellerar. -erei, -en,f. 1. 
formande. 2. gjuteri. -leren, sv. I. tr. forme- 
ra, bilda. II. rjl. stalla upp sig. -I'erung, f. 

-fbrmig,a.5w/. i tainka sma. -formig, -artad, -lik. 

fbrmlich, a. 1. formenlig. 2. iakttagande gamla 
former, ceremonies, formell. 3. formlig, ut- 
trycklig. -kelt, f. formalitet, ceremoni. 

Formlluiar, -e, n. formular. -ulieren, sv. tr. for- 
malera. -ulierung, /. formulering. -ung, /. 
formande. ' fttreg&ende uppslajsord. * »kta «m«. aaknar plur. f har omljud. F famlljilrt, P Ujre sprik. % mindre brukligt. forsch 170 fortkommeD forsch, a. F kraftig, Htark, kry. -becjier[de],y. 
forsikiungtobe^ar. -begierig, a. forBkaade. -en, 
sv. I. itr, h. forska. Bei Jm <v. fraga, iitfor- 
ska ngu, nach jm ^^ forska, anstalia efter- 
forskningar, efterspaningar efter agn, iiber 
etw. (ack.) --v tanka, grubbla ofver ngt. II. 
Itr. efterforska. -er, -, to. 1. fragande, epa- 
nande person, spjijare. 2. forskare, tankare. 
-erblJck, m. forskande blick. -ergeist, m. for- 
ekande ande. -erin, -nen, f, se Forscher. 
-ling,/, efterforskiiing, efterspaning; forsk- 
nirig, vetcuskapiig uDdersfikniiig. 

Forst, -e [t], OT., jag. -en^f. skog. -akadernle,/, 
skogsinstitut. -amt, n. 1. ekogsstyrei^e. 2. 
anstalining ss. skogstjansteman. -aufseher, 
m. skogvaktare. -beamte(r), -bedienstete(r), 
m. Bkogstjansteman, pi. afv. skogsbetjaning. 
-ei, -en, f. 1. en jiigmastares revir. 2. jiig- 
mastarbostad. 

Forster, -, m. jagrnastare. -ei =- Forstei, -haus, 
n. jagmastarbostad. -in, -nen^f. jilgmastar- 
fru. 

Forstllfach, n. skngsvasen. Da» ^^ einscltlagen^ 
wdhlen: ga skogsviigen. -frevel, m. skogs- 
averkan. -gerecht, a. ofverenastanimande 
med rationell Bkogshusballning. -haus, w. 
jagmiistarbostad. -herr, m. skogsiigare. -hU- 
ter, m. skogvaktare. -kuitur, /, skogsskot- 
sel. -kunde, /. skogavetenskap. -lich, forst- 
lich, a. rorande skogsvasendet, skogs-. -manri, 
in. i skogsvasendet hemmastadd man; skogs- 
tjansteman. -mannisch, a. rorande skogsva- 
sendet, skogs-. -mafsig ^'for&tgerecht. -meis- 
ter, m. ugr. ofverjagmastare. -nutzung, f, 
skogarnes afkastning. -ordnung, /. skogs- 
stadga. -rat[h], m. medlem af skogsstyrel- 
een, hog skogstjansteman. -recht, n. 1. lag 
rorande skogshushallningen. 2. ratt till 
Bkogsprodukter. -revier, n. skogsdistrikt, 
revir. -sache, /. sak, angelagenhet som ror 
skogsforvaltningen. -schule,/". skogvaktar- 
skola; skogsinstitut. -schutz[e], m. skog- 
vaktare. -ung, /. skog. -verwaltung,y. skogs- 
forvaltning. -wesen, n. skogsvasen. -wlrt[lij- 
schaft, y*. skogsskotsel, skogshushdilning. 

Fort, -5, n. fort, detascheradt faste. 

fort, adv. 1. fram&t, t. ex. es will mit der Sa- 
che nicht ~ saken gar ej framS-t, star pi 
samma flack. 2. vidare. Und so 'x/ (fdrkort. 
u. s. /.): och sa vidare (o. s. v.), ^ und n^ 
standigt, alltjiimt, er schrieb ruhig fs* han 
fortfor helt lugnt att skrifva, nur im.mer 
rsj ! bara gi pS,! in einem [Stiicke ei. Zuge] 
'v* oafbrutet. 3. bort, borta, sin kos. Meine 
Uhr ist f^ min klocka ar fdrsvunnen, jag 
bar tappat min klocka. -ab, -an, a,dv. ha- 
danefter, framdeles. -arbeiten, I, itr. h. fort- 
fara att arbeta, fortsatta arbetet. II. tr gnm 
arbete aflagsna, borthyfla, bortfila, bortgraf- 
va m. m. III. rji. slapa sig vidare. -bauen, 
tr. o. itr. h. fortsatta att bygga, att odla, att bearbet;i. -begeben, rJi. g^ sin vag, resa 
bort. -bestand, m. vidare bestand, fortsatt 
tillvaro. -bestehen, itr. h. fortfarande aga 
bestand, fortfara. -beten, itr. h. fortfara att 
bedja. -bewegen, tr. o rji. rora (sig) frarn&t, 
fortiytta (sig). -bewegungsmittel, n. fortskaff- 
ningsmedel. -bilden, tr. fortsatta att bilda, 
vidare utbilda.-bildungsansta!t,-bildungsschu- 
le,y, fortsattningsskola. -blasen, I. tr. biasa 
bort. II. itr. h. fortfara att blasa. -bteiben, 
itr, s. iiteblifva. -brauchen, I. tr. fortfarande 
bcgagna. II. itr. h. vara tvungen att af- 
lagsna sig. -bringen, I. tr. 1. aflagsna, un- 
dannkaira, borttaga. 2. befordra, a) fort- 
skalfa, b) befranija, Blunien f^ fa blommor 
att ga lill, att trifvas, /w ^^ aorja for ngns 
fortkonist. II. rjl. draga sig fram. -bringung, 
/. -dauer, /. fortvaro, varaktighet, bestan- 
dighet. -dauern, itr. h. fortfara (att vara 
till), racka. -drangen, tr. nndantriinga. -dUr- 
fen, itr. h. fa, toras ailasrsna sig. -eilen, itr. 
s. 11a, ekynda bort. -entwickeln, tr. vidare 
utveckla. -entwick[ejlung,/. fortsatt utveck- 
ling. -erben, itr. h. o. rji, vara arftlig, ga i 
arf. -fahren, I. itr. I. .?. fara, aka bort. 2. h. 
fortfara, II. tr. kora. skjutsa bort. -fall, m. 
bortfjillande, forsvinnande. "faHen, itr, s. 1. 
bortfalla. 2. fortfara att falla, t. ex. der 
Schnee fdlH immer noch fort : det fortifn: 
iinnu att snoa. -fegon, tr. sopa bort. -fliegen, 
itr. 1, s. fiyga bort. 2. h. fortfarande flyga. 
-iliefsen, itr. 1. 5. fiyta, rinna bort, forflyta; 
2. h. fortfarande fiyta. -fUhren, tr. 1. fora 
bort, med sig. 2. fortsatta, fortfara med. 
-fuhrung, /". -gang, m. 1. bortgaende, bort- 
g&ng. 2. fortgang, fortsattning, ntveckling, 
framsteg. 3. framgang. -geben, tr. bortskan- 
ka. -gehen, itr. s. I. ga bort, afga. opers. es 
geht gleich fort: det bar strax af. 2. fort- 
ga, fortfara. JJenselben Weg r^ fortga p4 
samma vag. 3. ga till, ga bra, lyckas, trif- 
vas. -glimmen, itr. k. fortfara att gloda. 
-haben, tr. 1. hafva fatt i rorvag, i rarskott. 2. 
hafva aflagsnat, undanrojt. -Iialten, tr. fort- 
fara att lialla. -iielfen, itr. h. Jm *>- hjalpa 
ngn att komma fram, att komma undan, 
att taga sig fram, sich ^ hjalpa sig fram. 
-Iiin, adv. hadanefter, framdeles. -hinken, F 
-liumpeln, itr. 1. s. haltande aflagsna sig. 2. 
h. fortfarande haltaji^-huschen, itr. s. hastigt 
smyga sig bort, i umyg springa sin kos, flyga 
bort. -ifikation, -en, f. 1. fortifikation, be- 
fastningskonst. 2. befiistning, fastnings- 
verk. -jagen, I. tr. jaga, kora bort. II. itr. 
1. h. fortfara att jaga, fortsatta jagten. 2. 
s. spranga bort, satta af i galopp. -kommen, 
I. itr. s. 1. komma bort, undan. Friih von 
llnuse ~ komma tidigt ur hemmet, machen 
Sie, days Sie *%* packa er 1 vag! bort, ut 
med er! 2. komma fram§,t, ur flacken. 3. 
taga sig fram J vaxa, trifvas. II. -s, 0, n. »n»iUri, rjl. rcfiexirl, St. gt&rkt, SV. ST»gl, tr. trausitivt i hjalpirerb fortkOnnen 171 Frachtzettel fortkomst, utkornst. -konnen, itr. h. kunna 
komma uiidan, kuuua lora sig. -kriechen, 
itr. s. krypa bort. -lassen, tr. 1. slappa, lata 
ga. 2. utelemna. -lassung, /. -laufen, itr. s. 
1. springa bort, sin kos. 2. fortlopa, fort- 
ga. Denselben Weg ~ fortsatta att springa 
samma vag. -leben, itr. h. fortfarande lef- 
va. -legen, tr. lagga bort, af, undan. -leiten, 

1. tr. 1. af-, bortleda. 2. leda vidare. II. itr. 
h. fortfara att leda. -Seitung,/'. -machen, I. 
itr. h. fortfara. II. r^?. F atlagsna sig. III. 
tr. 1. borttaga. 2. fortsatta. -marsch, m. af- 
marsch. -marschieren, itr. s. marschera vi- 
dare. -mbgen, itr. h. vilja komma bort. -miis- 
sen, itr. k. vara tvungen att komma bort, 
att komma undan, maste bort. -nahen, itr. 
h. fortfara att sy. -nahme, f. borttagande. 
-nehmen, tr. taga bort. -packer), rji. packa 
sig af. -pflanzen, tr, fortplauta; utbreda, 
sprida. -plSan2er(in), m. {/.) fortplantare, 
utbredare, spridare. -pfSanzung,/*. fortplaiit- 
ning. -priigein, tr, med kapprapp bortkora. 
-raumen, tr. borttaga, undanroja. -rauschen, 
itr. 1. s. brusande afliigsna sig. 2. h. fort- 
farande brusa ei. susa. -reden, itr. h. fort- 
fara att tala. -reissn, itr. s. resa bort. -rei- 
fsen, tr. rifv^j rycka bprt. Mit sich ~ rj'cka 
med sig. -reiten, itr. s. rida bort. -rennen, 
itr. s. springa, riinna bort. -rollen, I. tr. o. 
itr. s. rulla bort. 11. itr. h. fortfara att rul- 
la, t. ex. tier Donner rollt fort: askan fort- 
far. -rUcken, I. tr. flytta bort, undan. II. 
itr. s. rycka, taga fram, bort. -riickung, /. 
-rudern, tr. o. itr. s, ro bort. -rufen, tr. bort- 
kalJa. -satz, m. fortsiittning, ffjrlangnlng. 
-SChaffen, I. sv. tr. 1. forflytta, fortskaffa. 

2. skaffa bort, undan, afliigsna. II. st. itr. h. 
fortfara att skapa. -schaffung,/. bortakaf- 
fande, afliigsnande. -scheren, rJl. F packa 
sig af. -scheuchen, tr, bortskramma. -schik- 
ken, tr. skicka bort. -schickung,/*. -schseben, 
tr. skjiita bort, undan. -schiefsen, I. tr. 
skjuta bort, t. ex. Kugeln. II. itr. s. med stor 
fart afiagsna sig, fara i vag. -schlffen, itr. s. 
segla bort, -schlafen, itr. s. fortfara att 
sofva. -schlangein, rjl. slingra eig fram. 
-schleichen, itr. s. o. r/?. smyga sig bort. 
'SChleifen, tr. 1. st. slipa bort. 2. so. slapa 
bort. -schleppen, I. tr. slapa bort. Jn mit r^ 
slapa ngn med sig. II. rjl. slapa sig bort, 
fram, vidare. -schleudern, tr. slunga bort. 
-schllipfen, itr. s. glida bort. -schnellen, tr. 

o. itr. S. gum ngt elastiskt medel ka8ta(s), slun- 

ga(s) bort. -schreiben, itr. h. fortfara att 
skrifva. -schreiten, itr. s. fortskrida, fort- 
ga; gS, framat, gora framsteg. -schreitung, 
/. -schritt, m. framsteg. -schrittler, -, m. 
medlem af framstegspartiet. -schwemmen, 
tr. spola bort. -schwimmen, itr. s. simma, 
flyta bort. -segein, itr. s. segla bort. -seh- 
nen, rJi. liingta bort. -sein, itr. s. vara borta, forsvunnen, saknas. -senden, tr, sanda bort. 
-setzen, I. tr. 1. fortsatta. 2. satta, Btiilia 
bort. II. rjl. 1. fortsattas, fortfara. 2. Sich 
uber ttw. '^ satta sig ofver ngt. III. itr. h. 
= //, L -setzerCin), m. (/.) forts iittare. -set- 
zung, f. fortsiittning, -solien, itr. h. vara 
tvungen att begifva sig af, bort, komma 
att aliiigsnas, maate bort, -spieJen, itr. h. 
fortfara att speia. -spinnen, I. tr. vidare ut- 
spinna, fortsatta. II. rjl. dragas ut, fort- 
sattas. III. itr. h. fortfara att spinna. -spren- 
gen, I. tr. bortspriinga. II. itr. s. sprJinga 
bort, rida bort i fyrspr&ng, -springen, itr. 
s. lioppa, springa bort. Uber etw. ~ Lioppa 
ofver el. ofverlioppa ngt. -spOlen, tr. spola 
bort. -stehlen, rjl. ofsniiarkt smyga ^ig bort. 
-steHen, tr. stalla bort. -stiefeln, itr. s. F 
stolia, traska astad. -stofsen, tr. stota bort. 
-streichen, tr. stryka bort, ut. -stromen, itr. 
s. stromma bort. -stiirnien, itr. 1. s. storma, 
rusa bort. 2. h. opera, fortfara att a) storma, 
b) kliimta. -StOrzen, itr. s. storta bort, ut. 
-taumein, itr. s. ragla bort, astad. -traben, 
itr. 1. s. trafva bort; i traf rida, aka bort. 
2. k. fortfara att trafva. -tragen, tr. bara 
bort. -traumen, itr. h. fortfara att drorama. 
■trelben, I. tr. 1. bortdrifva, bortjaga. 2. 

fortsatta ea rftrelse, en BysseLsattuing. II. itr. S. 

drifvas bort, folja med. -trollen, rjl. pallra 
sig af. -wagen, rji. vaga sig bort, ut. -wall- 
ren, itr. h. fortfara, vara, -wahrend, a. fort- 
farande, oupphorlig, bestandig. -walzen, tr. 
valta, rulla bort. -wandein, itr. s. fortsatta 
sin vandring. -wandern, itr. s. vandra bort. 
-wehen, tr. blasa, fliikta bort. -wersen, tr. 
bortvisa, afvisa. -Viferfen, tr. bortkasta. -wir- 
ken, itr. h. fortsatta sin verksamhet. -wi- 
schen, tr. torka bort, stryka ut. -wollen, itr. 
h. vilja komma bort, ut. -wiinschen, tr. o. 
rjl. onska (sig) bort. -wut[h]en, itr. h. fort- 
fara att rasa, -zerren, tr. slita, sliipa bort, 
med sig. -Ziehen, I. tr. draga bort. II. itr. s. 
draga, taga bort, fiytta. -zyg, m. bortta- 
gande^ aftag; flyttning. 

Forum, -[s], -s ei. Fora^ n. forum, domstol. 

fosssl, I. a. II. '{_e\s, 'ien, n. fossil. 

Fouraglle, 0, f. foder. -leren, sv. itr. h. hiimta 
foder, furagera. -I'erung,/. 

Fourliier, -e, m. furir. -ni'er, -e, n. fan6r. -ni'e- 
ren, sv. tr. fanera. 

Fracht, -en, f. frakt. -bar, a. mojlig att frakta. 
-brief, m.fraktsedel,konnossement, -en,. st?.i5r. 
frakta. -fuhrmann, vi. forman. -fuhrwerk, n. 
lastvagn, forvagn. -geld, ».frakt(afgift); for- 
16n. -geschalt, n. affiir for ombesorjning af 
fraktgods och foror. -gut, n. fraktgods. 
-lohn, m. forlon. -satz, m. frakttaxa. -schein, 
m. fraktsedei. -schiff, n. lastdragare. -stiick, 
n. kolly fraktgods. -versender, m. afsiindare 
af fraktgods. -wagen, m. forvagn. -zettel, m. 
fraktsedei. • roregJLeiide uppsiagsord. :ta >m». jaknar plur. f har omljiid. F famiijAri, P Iftgre sprfi.k, % i Fraok 172 frei Frack, -e [f] ei. -5, m. dim. f, frack. 

Frage, -w, y*. frdga. Die *>* von etw. sein: vara 
fraga om ngt, wne die ^, so die Antwort: 
som man ropar i ekogen, far man svar, das 
gehort nicht zur f\* det hor ej hit, in 'x* 
stellen: ifragasatta, ohne *>* tvifvelsutan, 
peinliche ~ a) obehaglig fraga, b) tortyr. 
-n, sv. o. if' St. tr. o. itr. h. fraga, jn nach, 
um, liber, wegen etw,: ngn om ngt, nach jm 
'x/ fraga efter, gora sig underrattad om ngn, 
jn um Rat ~ r&dfr&ga ngn, er fragt den 
Eenker ei. Teufel ei. Kuckuck danach : ban 
fragar ej det ringaste, fragar fan darefter, 
er hat nichts danach zu '%* det angar ho- 
nom ej, sich nach einem Orte hin 'n* fr4ga 
sig fram till ett stalle; opera, es fragt sich, 
ob: det ar fr&ga, galler att fa veta, om. 
-punkt, m. tvifvelaktig punkt, fr&ga. -r, -, 
m. fragande. -rel, -en, f. fragvishet. -rin, 
-wew, f. fragande. -steller(in) = Frager{in), 
-sUchtig, a. fragvis. -weise, I. /. satt att 
fraga. II. adv. i ei. gnm fragor. 

fragil, a. bracklig. 

fragiich, a, 1. tvifvel underkastad, oafgjord. 
2. Die ~en Sachen: sakerna i fraga. 

Fragment, -e, n. fragment, del. -arisch, a. frag- 
mentarisk. 

Fraktion, -en, f. afdelning, fraktion. 

Franctireur, -s ei. -e, m. frauktiror. 

Frange se Franse. 

frank, I. a. frimodig, rattfram, frank. II. -en 
el. -s, m. myntei franc. -6, -n, m. 1. invanare 
i Franken, franker. 2. poet, fransman. -en, 
-s, 0, n. Franken. -enland, n. 1. Franken. 
2. poet. Frankrike. -enreich, n. 1. frankernas 
rike. 2. poet. Frankrike. -leren, sv. tr. fran- 
kera. -lerung, /. -in, -nen,f. 1. frankisk, 2. 
poet, fransk kvinna. 

frankisch, a. 1. frankisk. 2. poet, fransk. 

franko, adv. franko. -brief, m. frankeradt bref. 
-gebiihr, /. porto. 

Frankreicii, -s, 0, n. Frankrike. Wie Gott in 
nw leben: lefva som piirla i guld. 

Franse, -n, f. dim. f, frana. -n, sv. tr. fransa. 
-nmacher(in), m. {/.) snormakare (-erska). 

fransig, a. forsedd, garnerad med fransar. 

Franz, I. -ens, -e, m. dim. f, Frans. II. -en, m. 
ffirakti. fransman. -band, -e f, m. bokb. franskt 
band, skinnband. -branntwein, m. franskt 
branvin. -brot, n. ett slags hvetebrod, te- 
brod. 

Franzchen, -, n. dim. af Franz, Franze o. Fran- 
ziska. 

Franzlle se Franse. -gold, n. franskt guld, blad- 
guld. -iska, -s, -s, f. Fransiska. -iskaner, -, 
m. franciskaner(munk). -iskanerin, -wen, f. 
franciskanernunna. -mann, m. fransman. 
-mannisch, a. fransk. -ose, -n, m. fransman. 
-oselel, -en, f, efterapande af franska seder. 
-6seln, sv. itr. h. efterapa franska seder. 
-osenfeindlich, a. fiendtligt stamd mot frans- miinnen. -osenfresser, w. F person som 
skriillande upptriider mot fransmannen. 
-osenkaiser, m. fransk kajsare, -dsensucht, 
f. mani for, begar efter allt franskt. -osie- 
ren, sv. tr. forfranska. -bsierung, /. -osin, 
-nen, f. fransk kvinna, fransyska. -Bsisch, 
I. a. fransk. Einen '^en Ahschied nehmen: 
ga utan att saga farval. II. n. franska (spra- 
ket). jfr deutsch. 

frappltant, a, slaende, forvanande. -I'eren, sv. 
tr. frappera, sla med forvaning, forvana. 

Frafs, -e, m. 1. foder, foda. 2. matlust, rof- 

lust. 3. med. 10 ta. 

fraternisieren, sv. itr. h. fraternisera, st3. p4 
fortroiig fot. 

Fratz, -es ei. -en, -en, m. person med forvrid- 
na drag, burlesk person, tolp, dumhufvud, 
not, naspiirla. -e, -n, f. dim. f, 1. galenskap, 
galet upptag, dumhet. 2. vidrig atbord, 
forvridet ansigtsuttryck, grimas. 3. forvri- 
det, fult ansigte, karingansigte. 4. vrang- 
bild, karikatyr. -enblld, n. vrangbild, kari- 
katyr. -engesiclit, n. = Fratze 3. -enliaft, a. 
forvriden, grimaserande, vidrig. -enkopf, m. 
=- Fratze 3. -enmacher, -enscltneider, m. en 
som gor grimaser. 

Frau, -en, f. 1. hustru, fru. Eine r^ nehmen: 
taga sig liustru, gifta sig, ihre 'x; Gemah- 
lin : eder fru. 2. kvinna i aumh., fruntimmer. 
3. Unsere Hebe 'v/ jungfru Maria, -base, y. 
skvallersyster. -basengeschwatz, -basenge- 
wasch, n. skvaller, karingprat. 

Frauenllanwalt, m. kvinnoforsvarare; kampe 
for kvinnoemancipationen. -arzt, m. frun- 
timmersliikare. -feind, m. kvinnohatare. 
-haft, a. kvinnlig. -kloster, n. nunnekloster. 
-knecht, m. fruntimmerskarl, jungfrupilt. 

-lob, I. n. kvinnana lof. II. m. en tyak skald 

omkr. 1300. -sleutc, pi. kvinspersoner, kvinn- 
folk. -smenscli, -er, n. -sperson, /. kvins- 
person. -stand, m. de gifta kvinnorna. -stift, 
n. nunnekloster. -tag, m. Marie himmels- 
fiirdsdag. -volk, n. F kvinnorna. -zimmer, 
n. 1. kvinnogemak. 2. fruntimmer. 

FrauleJn,-ei. F-s,w.fr6ken. -maislg, «. som pas- 
sar for, kannetecknar en froken. -stift, n. 
jungfrustift. 

frech, a. friick. -belt,/, frackliet. 

Fregatte, -n,f. fregutt. 

frei, I. a. 1. fri; oppen, bar. ~ zeichnen: rita 
pa fri hand, J7n ~e Hand lassen : gifva ngn 
fria hiinder, das ~e; det fria, den fria na- 
turen, im ~en; i det fria, ute. 2. ledig, fri 
fran goromal, icke upptagen. 3. oppen, 
otvungen, okonstlad. 4. (kostnads)fri, gra- 
tis, t. ex. ~e Wohnung : fri bostad, ~er 
Tisch: fritt vivre, ~er Eintritt: ingen in- 
tradesafgift; portofri, frankerad, franko. 
5. sarskiida fall. ~ heraus: oppet, ratt fram, 
rent ut, aus t^em Antriebe: af egen drift, 
aus f^en Stiicken : frivilligt, Jm etw. f>j steU itr. iDtrannklYt, rji. reflexlrt, St. utarkt, SV. fyagt, tr. traasltivt verb. h. bar hahen Freiball — 173 — Freude len: ofverlemna na^t at ngns godtycke,y«^^^ 
halten: betala for, bjuda ngn, unter '^em 
Himmel: under bar himmel, «w «/?rec^ew;tala 
utan forberedelse, extemporera, ich werde 
so f\t sein: jag skall taga mig friheten, 
hafva aran. II. -en, m. friherre. -ball, m. 
bal utan intradesafgift. -beuter, m. friby- 
tare. -bier, n. gratisol. -blirgep, m. 1. fri 
borgare. 2. borgare i en fr^ riksstad. -corps, 
n. frik&r. -couvert, n. frankokuvert. -denker, 
m. fritankare. -e, 0,/. det fria, fria faltet, fria 
natureu. -eigen, a. fri, odal-. -en, sv. I. itr. 
h. o. ^ tr. Um ein ei. nach einem ei. ein Mad- 
chen ~ anhalla om en fiickas hand kt sig ei. 
en annan. II. tr. 1. gifta 81 g med, akta. 2. 
gifta bort. -er, -, m. 1. friare. 2. * bone- 
man, -erei, -en, f. frieri. -ersfufs, m. Auf 
Freiersfufsen gehen ei. stehen: vara stadd i 
friarearenden. -ersmann, m. 1. t friare. 2. 
boneman. -frau, f. adlig fru, friherrinna. 
-fraulein, n. adlig froken. -ganger, m. parti- 
gangare. -geben, tr. frigifva. -gebig, a. fri- 
kostig. -geblgkett, /. frikostighet. -geboren, 
a. friboren. -gebung, /. frigifvande. -geist, 
m. fritankare. -geisterei, y. fritankeri. -geis- 
t[er]isch, a. fritankande. -gelassene(r), m. 
frigifven (slaf). -gepack, n. (afgifts)fritt res- 
gods, -gericht, n. = Feme, -gesinnt, a. fri- 
sinnad. -giebig, a. frikostig. -graf, m. fri- 

grefve (president i en femdomstol, se Feme), -gut, 

n. 1. tullfri vara. 2. odalgods. 3. arrendefri 

bondgard »om af brukaren agei med full UganderStt, 

4. fralsegard, sateri. -halten, tr. Jn 'v betala 
for, bjuda ngn. -handig, a. utfbrd pa fri hand. 
-handler, m. frihandlare. -handzeichnen, w. 
teckning p& fri hand, -helt, /. frihet. -helt- 
lich, a. frihets-. -heitsstrafe,/. frihets-, fan- 
gelsestraff. -herr, m. friherre. -herrin,/'. 
friherrinna. -herrlich, a. friherrlig. -herr- 
schaft, y. I. friherrevardighet, friherretitel. 
2. friherrligt herrskap. -herzig, a. frimodig. 
-hot, m. -hufe, /. = Freigut 3. -in, -nen, f. 
friherrinna. -karte, f. fribiljett. -lassen, tr. 
losslappa, frigifva. -lassung, /. frigifvande. 
-lich, adv. 1. visserligen, nog. 2. helt visst, 
forvisso. -machen, tr. 1. frigifva, befria, fri- 
gora. 2. frankera bref m. m. -machung, f. 
-mann, m. 1. fri man. 2. odalman. 3. skarp- 
rattare. -marke, /. frimarke. -maurer, m. 
frimurare. -maurerei, f. frimureri. -maure- 
risch, a. frimurar-. -messe, y*. frimarknad. 
-mut[h], m. frimodighet. -miitrhjig, a. fri- 
modig. -mut[h]lgkeit, /, frimodighet. -ort, 
m. fristad. -pafs, m. pass, respass. -safs, m. 
1. fri inv&nare. 2. fran utskylder fri borgare. 
-scha[a]r, f. friskara, frikar. -scharler, m. 
1. medlem af en frikar. 2. upprorisk, re- 
bell, -schein, m. frisedel. -schliler, m. fri- 
elev. -schutz[e], m. friskytt. -sInn, m. 1. 
frisinthet. 2. frihetsalskande sinne. -sln- 
nig, a. frisinnad, frlsinnisr. -sinnigkeit, /, frisinthet. -sprechen, tr. frikiinna. -spre- 
chung, /. -staat, m. fristat, republik. -staat- 
llch, a. republikansk. -stadt, f. 1. fri riks- 
stad. 2. stad som erbjuder fristad. -statt, 
-statte, /. fristad. -stehend, a. frist&ende. 
-stelle,/. friplats. -stunde,/. fritimme, rast. 
-tag, m. 1. fridag. 2. fredag. Stiller 'n/ 14ng- 
fredag. -tisch, m. fritt vivre, matdagar. 
-treppe, y. trappa utanfor ett hus. -Ubungen, 
pi. fristaende gjmnastiska ofningar. -willig, a. 
frivillig. -willigenexamen, n. examen som 
berattigar till bevaringstidens forkortande 
till ett §,r, jfr einjdhrig. -zettel, m. frisedel. 
-zUgig, a. som bar ratt att flytta efter behag. 

fremd, a. 1. frammande. Unter ^^em Namen: 
under antaget namn, inkognito, das ist mir 
ganz ^s* det kanner jag ej alls till. 2. for- 
vanande, underlig, sallsam. -artig, a. ovan- 
lig, frammande, sallsam. -artigkeit, f. det 
frammande i, hos ngt, ovanlighet. -e, y. 
frammande land, utlandet. -e(r), (adj. bsjn.) 
m. o. f. framling, utlanning, resande. -en- 
bett, n. gastsang. -enbuch, n. bok, jurnal 
for resande. -enfuhrer, m. vagvisare for re- 
sande, a) person, b) bok. -Gnleglon, f. fram- 
lingslegion. -enliste, f. forteckning ofver 
aniande resaude. -enstube, /". gastrum. -helt, 
f. 1. frammande karaktar, 2. ngt framman- 
de, i Bht sprakvidrigt uttryck. -herrschaft, 
f. frammande herravalde, framlingsvalde. 
-herrscher, m. frammande, ej infodd her- 
skare. -Iandisch,a. frammande, utrikes. -ling, 
-e, m. framling. -sucht, f. dtra efter det 
frammande. -wort, n. frammande ord. -w5r- 
terbuch, n. ordbok ofver frammande ord. 

frequenlit, a. besokt, frekventerad. -ti'eren, sv. 
^r. oftabesoka. -z,0,y.antal besokare,tillopp. 

Fresklle, -w, f. *o, -o[5], -en ei. -o.f, n. fresko- 
malning. -ogemalde, n. freskomalning. -o- 
maier, m. freskomalare. 

Fresse, -n, f. P mun, kaft. -n, st. tr. o. itr. 

h. 1. ata om djur o. P om manniskor. Bild. Seinen 

Kummer in sich f\* dolja sin sorg, an jm 
den Narren ~ forgapa sig 1 ngn, frifs, 
Vogel, Oder stirb: har fins intet val. 2. cm 
mftnniskor: ata omattligt, fr&ssa. Das war 
ihm ein ge/un denes ~ det var en godbit for 
honom. 3. frata. -r, -, m. storatare, fr&s- 
sare. -rel, -en,/. 1. frasseri. 2. P kalas. 

Frefsllfleber, n. vargljunger. -giei*, /. glupsk- 
het. -gierig, a. glupsk. -lieb, a. F Jn f\t ha- 
hen: hafva ngn s& kiir att man skulle vilja 
ata upp honom. -napf, m. fagelkopp. -sack, 
m. 1. tornister. 2. P storatare. -sucht,/. 
atsjuka. -trog, m. ho. -werkzeuge, pi. tugg- 
verktyg. 

Frett, -e, rani. dim. -chen, -, n. ett slags till 
kaninjagt anvand vessla (Mustela furo). 

Freudlle, -n,f. frojd, gladje. Seine 'v am Stu- 
dieren: det noje han finner i studiema, 
herrlich und in -x/w lehen: lefva som om *v» = fdreeiiende uppslatsord. iikta t sakaar plur. f har omljud. F familjart, P IKjcre sprik. ^ mfndre brukllgt freudls 174 Frolimnt[li] hvar dag vore den sista. ■'ig,a. glad, gliidtig. 
-Igkeil, y. giadje, gladtighet, gladt mod. 

freuen, sv, tr. gladja, frojda. Ich /reue mich 
deines Glilckes ei. iiber dein Gliick: din lyc- 
ka gliider mig; man freut sich iiber das 
Geschehene, an dem Gegenwdrtigen, auf 
das Kilnftige. 

Freund, I. -e, m. van. Er ist ein *%/ von mir: 
han ar min van. II. a. Jm ~ sein: vara 
vanligt starnd mot ngn, vara ngns van. 
-brliderlich, a. broderlig, intim, s&t. -esbrust, 
f. en vans ei. vannens brost. -esdlenst, m. 
viintjanst. -esgrufs, m. vanlig halsning. -es- 
hand, f. en vans ei. vannens ei. vannerCna)s 
hand. -In, -nen^ f. vaninna. -Hch, a. 1. van- 
lig, snail. 2. oin Baker: angenam, bebaglig. 
^e Gegend: leende trakt. -Iichkei!, y. van- 
lighet, vanligt satt, vanlig handling, -nach- 
barlich, a. intim. sat. 

Freundschaft, f. 1. vanskap. 2. vanner, van- 
krets. 3. slagt(ingar). -elel, -Jerei, -en, f. 
ofverdrifven omhet. -lich, a, vanskaplig. 
-lichkejt, /. uttryck af vanskap. 

freundvetterlich, a. intim, sat. 

Freve!, I. -, m. 1. straffvardt lattsinne, brotts- 
lighet. 2. uppsStitgt brott, nidingsdad. II. a.. 
brottslig. -frel,a.oforvitlig, obrottslig. -haft, 
a. afsigtiigt brottslig, straffvard, gndlos. -haf- 
tigkeil, /. brottalighet, godloshet. -mut[h], 
m.. brottsligt ofverdad. -n, sv. itr. h. synda, 
bega brott. Gegen das Gesetz f^^ bryta mot 
lagen, an Jm, gegen jn ^ bega ett brott 
mot ngn. -Sinn,, m. brottsligt sinne, brotts- 
lighet. -that, /. brottslig handling, nidings- 
dad. -vo!l, a. brottslig, full af brott. 

freventlich == frevelhaft. 

Frgvler, -, m. brottsling, forbrytare, niding. 
-in, -nen,f. tvinniig brottsling, forbryterska. 
-isch —frevelhaft. 

Fried!!e[n], -ens, -en, m. fred, frld. Jn zu ei. 
in el. mit "WW lassen: lemna ngn i fred, dem 
f^n nicht trauen: ej hafva fortroende for 
saken. -brilchig, a. som afser, som bega,r 
fredsbrott. -ensabschlufs, m. fredsslnt. -ens- 
engel, m. fridbririgande angel, -ensfeler, /, 
bogtidlighet till firande af ett fredsslut. 
-ensnachricht, /. nnderrattelse om fred. -ens- 
richter, m. fredsdornare. -ensschlufs, m. freds- 
slut. -erike, -ns, -n, f. Fredrika. -fertig, a. 
fredlig. -fertigkeit, y. bojelse for fred, fred- 
lighet. -hof, m. kyrko'gard. -Hch, a. fredlig. 
-llchkeit, /. fredlighet. -Hebend, a. fredsiil- 
skande. -rich, -s, -e, m. Fredrik. -richsdor, 
-.«t el. -e, m. fredriksdor. -sam, a. fredsam, 
fridsam. -zaun, m. inhagnad. 

frieren, st. I. tr. a) ©pers. 1. Es finer t mich ei. 
mich friert: jag fryser, an den Fingern: om 
fingrarne. 2. Es hat die Nacht Eis gefro- 
ren : det har f rusit i natt s& att is uppsts,tt, es 
frier-t Stein und Bein: ngf. det ar si kallt, 
att det smaller i knutarne» b) personi. med an. gifvande af rerkan. 3. Tch htthe mir die Finger 
steif gefroren: mina fingrar arc stela af 
kold. II. rji. Sich steif o^ blifva etel af 
kold, sich zu Tode ^ frysa ihjal. III. itr. 
1. h. pers. 0. opers. frysa. Er hat das <>- han 
har frossan. 2. s. frysa tm is, stelna af ksid. 
Ber Fl'ufs ist gefroren: strommen har lagt 
sig, ich bin steif gefroren: jag ar stelfrusen. 

Fries, -e, m. 1. fris (tjgsort). 2. afv. -e, -n, f. 
tekn. fris. -e, -w, m. invanare i Frisland, fri- 
ser. -el, -, n. o. m. -n, f. med. frisel. -elfieber, 
n. friselfeber. -In, -nen, f. frisisk kvinna. 
-isch, I. a. frisisk. II. n. frisiska, jfr dentsch. 
-land, -s, 0, n. Frisland. -!ander(in) =» Friese 
(Friesin). -landisch, a. frisisk. 

Frikassllee, -s, n. frikasse. -leren, sv. tr. gora 
frikasse af. 

Friktion, -en^f friktion, notning, gnidning. 

frisch, a. 1. frisk. Om rmden : >^er werden : 
friska upp; ^^^e Farben: lifliga farger. 2. 
fiirsk, ny. Jn auf ei. iiber f^er That ertap- 
pen: ertappa ngn pa bar garning, vo7i ^em: 
p4 nytt. 3. ren, nytvattad. /n* iiberzogenes 
Bett: badd med rena ofverdrag och lakan. 
-auf, itj. viilan, friskt mod. -backen, a. ny- 
bakad, farsk. -e, -n, f. 1. friskhet, friskt 
utseende, friskt lynne; svalka; kraft, spjin- 
stighet. 2. stalle dar man hamtar frisk luft, 
sommarnoje. -en, sv. I. tr. 1. uppfriska; 
farska npp. 2. tekn. friska. II. itr. h. Die 
Brise frlscht: brisen friskar npp, ©pert, es 
frlscht: det blaser upp. -ling, -e, m. jag. 
vildsvinsnnge. -melk[endj,-miJchend,a. mjol- 
kande ramjolk. -weg, adv. raskt, utan tve- 
kan, kackt. 

Frislleur, -.<?, -e, m. frisor. -euse, -n, /. h&r- 
frisorska. -leren, sv. tr. frisera. 

Frist, -en, f. 1. tid, tidpunkt. Zu jeder ^ 
standigt, in kUrzester »x* sa fort sig gora 
later. 2. irist, anstand, uppskof. -en, sv. I. 
tr. 1. uppskjuta. 2. Jm das Leben *%/ uppe- 
halla ngns lif. II. rjl. halla sig vid lif. -ge- 
sOch, n. ansokan om anstand. -gewahrung, 
f. beviljande af anstand, -ung,y*. 1. npp- 
skof, anstand. 2. nppehaile. 

Frisur, -en,f. frisyr. 

Fritz, -ens, -e[n.], m. Frits. 

frivol, a. lattsinnig, lattfardig, frivol. -It^t, 
-en, f lattsinne, frivolltet. 

froh, a. glad, eines Dinges ei. iiber ein Ding : 
of ver en sak, eines Dinges ~ werden : a) 
blifva glad of ver, b) korama i &tnjutande 
af en sak. -blick, m. glad blick. -gefiihl, n. 
glad kansla. -geiaunt, a. gladlynt. -gemut[h], 
a. med gladt mod, gladtig. 

frohlich, a. 1. glad, gladtig, val till mods. 2. 
gladjande, lofvande. -keit, /. 1. giadje, 
gladtighet. 2. instbarhet, noje, forlustelse. 

frohlllocken (afy. - - -), I. sv. itr. h. jnbla, einer 
(g»>n.) Sache ei. ■ynT\\. ilher eine Sache: oireT 
ngt. II. -s, 0, n. jubel. -niut[hj, m. gladt itr, intritniUJTt, r,^'. reftfisivt, st. gtarlct, SV. nvagit. tr. tranaitirt verb. h. har hahe I tni hjWprerh. frohmut[h]Ig 175 — Friihgtaadchen mod, gladtighet. mut[h]ig, -mUtfhjig - froh- 

gemut. -n te /ron. -sinn = Frohmut. -sinnig 

= frohgemut, 
fromm, -cr [f], a. 1. from, religios; mild, 

valgorande. 2. oskyldig, fridsam, Btilla, 

fredlig, spak. 
Fromrnelliei, -ew, /. laseri, bigotteri, skrym- 

teri. -n, sv. itr. h. latsa fromhet, vara pie- 

tistisk, lasaraktig; skrymta. 
frommen, sv. itr. h. gagna, /m: ngn, zu etw.: 

till ngt. Zu Js 'v till ngns gagn. 
Frommiligkeit,/. fromhet, from handling, -ler, 

-, m. pietist, lasare, skrymtare. -lerin, -neti, 

f. laserska, ekymterska. 
fron, I. a. hog, hariig, helig. 11. -e, m. 1. 

rattstjana-re. 2. vani. -[ej, -ew, /. dagsverke 

som bonder o. torpare ftro skyldiga att fuUgora fftr sin 
jord; dagsverksskyldighet. -acker, m. aker, 
jord, med hvilken dagsverksskyldighet ar 
forenad. -altar, m. hufvndaltare. -amt, n, 
hogmassa. -arbeit, /. dagsverke. -arbeiter, 
m. dagsverkare. -bar, a. dagsverksskyldig. 
-bauer, m. dagsverksskyldig bonde, torpare. 
-de(n) = Frone{n). -dienst, m. dagsverke, 
dagsverksskyldighet. -en, fronen, sv. itr. h. 
1. g& pa dagsverke. 2. biid. v&ni. hxottfrdnen: 
hangifva sig &t, lemna fritt lopp &t, t. ex. 
seinen Leidenschaften. 
Froner, -, m. dagsverkare. -In, -nen, f. kvinna 

som gdr p& dagsverke. 
Fronllfasten, pi. Strang fasta pa forsta fre- 
dagen i hvart kvartal af kyrkoaret. -feste, 
/. hakte, fangelse. -frel, a. fri fran dags- 
verksskyldighet. -fuhre, /. kordagsverke, 1 
dagsverksskyldigheten ingaende fora ei. 
Bkjuts. -geld, n. pen gar som erlaggas for 
att iindslippa dagsverksskyldigheten. -gut, 
n. ^ gods pS, hvilket dagsverksskyldighet 
hvilar. -herr, m. agare till dagsverksskyl- 
diga g&rdar. -lelchnam, m. Kristi lekamen. 
•lelclinamsfest,w.Kristi lekamens fest. -pflicht, 
/. dagsverksskyldighet. -pfiichtig, a. dags- 
verksskyldig. 
Front[ej, -en, /. 1. framsida. 2. forgnind. 3. 
front. In der r^ stehen,- tillhora de stri- 
dande, vara i elden. -ispi'ce, -[s], -, -ispi'z, 
-e, n. frontespis. 
Fronvogt, m. nppsyningsman ofver dagsver- 
kare, inspektor. 
Frosch, -e f, m. 1. groda. 2. med. grodsvnlst. 
-bifs, m. grodblad. -gequak[e], n, grodors 
kvakande. -lache,/. grodpol. -laich, to. grod- 
agg. -wurm, m. grodnnge med svans. 
Frost, -e f, m. 1. frost, kold. 2. frostknular. 
~ an den Fu/sen haben: hafva oojkylda 
fotter. -beule, /. frostknol. 
frSsteIn, sv. I. tr. kyla, komma att frysa. v^n\. 
opera, es froHelt niich: jag fryser litet, kan- 
ner mig rnskig, II. itr. h. 1. smafrysa, kan- 
na sig ruskig. 2. oper«. es frdsteit : det frysor 
litet pa. frostig, a. frostig, kail. -kelt,/. frost, kold. 

Frostlller, -, -Ing, -e, m. en som ar frusen af 
sig. som latt fryser. 

Frostlimittel, n. medel mot frostknolar. -salbe, 
/. salfva mot frostknolar. 

frottierllen, $v. tr. gnida, frottera. -ung,/. 

Frucht, -e f,/. frukt. F sauberes Friichtchen: 
Iron, skon ungdora. -bar, a. frnktbar. -bar- 
kelt, /. fruktbarhet. -behaltni[fjs, n. hot. fro- 
hylsa, kapsel. -bringend, a. fruktbarande. 
-en, sv. itr. h. bringa frukt, gagna, -feld, n. 
sadesffilt. -gehause, n. karnhus, frokapsel. 
-kapsel,/. frokapsel, frohylsa. -los, a. utan 
frukt, ofruktbar, ofruktsam ; mm. fruktlos. 
-losigkelt,/. ofruktbarhet; fruktloshet. -nle- 
fser, -, m. en som njuter f rukten, bar nytt- 
janderiitt af ngt. -niersung,/. nyttjanderatt. 
-relch, a. rik pS, frukt, p4 sad; biid. fram- 
gangsrlk. -schale, /. 1. fruktsk&i. 2. frukt- 
skal. 3. bot. frohylsa. 

frugal, a. enkel, tarflig. -Itat, 0,/. enkelhet, 
tarflighet. 

fruh[ej, a. a) positiT. 1. tidig. Afeine Uhr geht 
fiinf Minuten zu ^v. min klocka gar fem 
minuter fore. 2. tidig p5 dagen, adv. bittida, 
t. ex. morgen rs, i morgon bittida, heute ~ i 
morse, gestern ~ igar morse, mit dem r^en 
Tage: tidigt pS, dagen. 3. forn (tnihorando ti- 
dens morgon), t. ex. in '>^en Zeiten: fordomtima, 
i forna tider, i tidens borjan. b) komparatiy. 

4. tidigare, t. ex. er steht ^^er auf als ich. 

5. forr, t. ex. je '^er je Ueber: ju forr dess 
hallre, ~er oder spdter: forr eller sena- 
re, r^er als jd kommen: komma fore ngn, 
in 'ver als acht Tagen: morn mlndre an 
&tta dar, ich habe '>>.>er erwdhnt: jag har 
forut, ofvan omnamt, in f\jeren Zeiten: for- 
domdags. c) superiativ. 6. tidigast, forst. Er 
weifs es am f\^esten: ban far forst reda p4 
det, mit dem i^esten: bittida, die «^esten 
Volker: de alsta foiken. -apfel, m. tidig 
applesort. -arbeit, /. arbete om mornarne. 
-beet, n. drifbank. -birne,/. tidig paronsort. 
-brot, n. frukost. -e, 0, /. tidig morgon- 
Btund, morgon. In der ^ tidigt pa morgo- 
nen. -estens, adv. tidigast, icke forr an. 
-gebet, n. morgonbon, -geburt, /. for tidig 
fodeise, missfall. -gottesdienst, m. ottesang. 
-jahr, n. v4r. -kartoffel, /, tidig potatis. 
-kost, /. frukost. -ling, -e, m. I. var. 2. ti- 
digt pi &ret fodt djur. 3. for tidigt (rsr snart 

efter brftiiopet) fodt bam. -Ilngshaft, a. v&rlik. 
-messe, -mette, f. ottesang, -morgans, adv. 
tidigt p& niorgonen, tidigt om mornarne, 
bittida. -obst, n. tidig frukt. -predigt, /. 
ottesangspredikan. -regen, m. tidigt regn, 
a) morgonregn, b) varregn. -reif, a. tidigt 
mogen, bradmogen. -reife, /, tidig mognad, 
bradmognad.-rot{"h],w. morgonrodnad. -saat, 
/. varsad. -schoppen,w.morgonsaidel. -stand- 
Chen, n. s4ng med bvilkeu ngn uppvaktas ■ fdregart! ie uppslagsorr). gaknar plur. f bar omljud. F fa,iii P lajre nprkk. $ i FrtihsUlok — 176 Fftllung om morgonen. -stUck, -e, «. frukost. -stUk- 
ken, sv. I. itr. h. episa frukost, frukostera. 
II. tr, ata till frukost. -verklart, -vollendet, a. 
tidigt hadangangen. -zeitig, a. tidig. -zer- 
tlgkeit,/. egenskap att vara tidig. 
fruktifizierllen, sv. tr. 1. befrukta. 2. hand, gora 
fruktbarande, rantebarande. -ung, /. 

ft, itj. betecknande hastigt ffirsvinnande, t. ex. 'X#, weg 

war eri borta var ban! 

Fuchs, -e t, m. 1. raf, F goldene Fiichse: guld- 
mynt, dukater, es sind nur zwei Meilen, 
aber Meilen, die der ~ gemessen hat: ugf. 
det ar bara tv4 mil, men mil, som forsU. 
2. rod bast, fux. 3. stud, a) student under 
forsta terminen ei. forsta iret af bans uni- 
versitetstid, b) yngre medlem af en stu- 
dentforening, jfr Bursch 3. -elsen, n. raf- 
sax. -en, I. sv. tr.o. itr. h. F 1. plaga, ansatta, 
pina. 2. bedraga, lura, praja. II. ftfv. fUchsen, 
a. af rafskinn, rafskinns-. -falle, /. riifgil- 
ler, rafgrop. -grube, /. 1. rafbala, rafgryt. 
2. rafgrop. -icht, -ig, a. 1. raflik, i sht rod 
som en rttf, rodb&rig. 2. = fuchswild. 

FUchsIn, -nen,/. rafbona. 

Fuchstipelz, m. 1. rafskinn. 2. rafskinnspals. 
Biid: den 'n/ anziehen: begagna list, -prellen, 
». rafprallning. -rot[h], a. rod gom en rar, 
rodh^rig. -scheck[ej, m. bvit bast med ro- 
da flackar. -schwanz, m. 1. rafsvans. F den 
r^ streichen: lisma, smickra. 2. bot. rafrum- 
pa (Alopecurus). -schwanzeln,* sv. itr. h. F 
lisma, smickra. -schwanzer, -, m. F lismare. 
-schwanzerei,-ew,/.lismeri,kryperi.-schwan- 
zerisch, a. lismande, krypande. -[teufels-] 
wild, a. F alldeles utom sig, topp tunnor 
rasande, bindgalen. 

Fuchtel, -TO,/, fuktel. -n, sv. I. itr. h. Mit den 
Bdnden'^fa.ktsi med banderna. Il.^r.fuktla. 

Fuder, -, n. dim. [f], 1. lass. 2. ett p& olika trakter 
olika m&tt fOr v&ta varor : foder. 

Fug, '[e]s, 0, m. fog, grundadt skal; rattig- 
het. Mit gutem ~ valbefogadt. -e, -n, f. 1. 
fog, fogning, fals. Aus den '\^n gehen ei. 
weichen: gd sonder i fogningarna. 2. lamp- 
ligt tillfalle att vidfoga ei bifoga ngt. 3. mus. 
fuga. -en, sv. tr. 1. foga, bopfoga. 2. fogstry ka. 

fUgllen, sv. I. tr. 1. foga. Zu etw. ~ tillfoga, 
tilliigga till ngt. 2. foga, anordna. Wie Gott 
es fiigt : som Gud vill, jm etw. zu wissen ~ 
laga att ngn flir veta ngt. II. rjl. 1. foga 
sig. Sich den Be/eh/en js ~ efterkomma 
ngns befallningar. 2. foga sig, gifva efter. 
3. opers. foga Big, tilldraga sig, banda. 
-ewort, -er f, n. gram, konjnnktion. -lich, 
a. vani. adv. passande, lamplig, med fog, 
med ratta. Er hdtte ~ schweigen konnen: 
ban bade garna kunnat tiga. -lichkeit, /. 
fog, liimpligbet. -sam, a. foglig, medgorlig. 
-samkeit, /. foglighet, medgorligbet. -ung, 
/. 1. fogning, fogande. 2. eftergift, under- 
gifvenbet. S. skickelse, forsyn. fUhlilbar, a. fornimbar, kannbar. Jm etw. 'x. 
machen: lata ngn kanna ngt. -barkelt, /. 1. 
fornimbarbet. 2. kannbarbet, betydllgbet. 
-en, sv. I. tr. kanna. Jm den Puis 'x. kanna 
ngn pS. pulsen, ein Glied niclit mehr ^ baf- 
va mistat kanseln i en lem. II. rjl. 1. kan- 
na sig, t. ex. glUcklich. Sick [etw.] *>- tycka 
sig vara ngt. 2. trefva sig, t. ex. nach der 
Thiire: fram till dorren. 3. Etw.fiihlt sick: 
ngt kans, kan kannaa. III. itr. h. 1. kanna, 
hafva kansel, t. ex. jedes Tier fiihlt. 2. Jm 
an den Puis, auf den Zahn ~ kanna ngn 
pa pulsen. -er, -, m. 1. en som kanner ngt. 
2. zooi. kanselsprot. 3. F forsok for att kanna 
■ig for. -faden, m. -horn, n. zooi. kanselborn, 
pannsprot. -los, a. kanslolos, okan8]ig. -!o- 
Sigkelt,/. kanslolosbet. -sInn, m. kanselsin- 
ne. -ung, /. kanning, berorlng. -ungsvermo- 
gen, n. kiinselsinne. 
Fuhre, -n, /. 1. fora. 2. Etw. mit der '%* ei. per 
n^ bekommen: fa ngt p§, vagn. 3. forvagn. 
fuhrllen, sv. 1. tr. 1. fora, leda, Irre ~ vilse- 
leda, fiihre uns nicht in Versuchung ! inled 
OSS icke i frestelse ! jm etio. vor die Augen 
fs^ gora ngt tydligt, askadligt for ngn, p&- 
minna ngn om ngt. 2. bafva, vara forsedd 
med, bara, fora. Etio. bei sich '^ bafva, bara 
ngt p4 sig, dieser Flu/s filhrt Krebse: det 
fins kraftor i denna flod. 3. hand, bafva tm 
saiu, p& lager. 4. uppf ora, draga fram, t. ex. eine 
Mauer. Die Mauern hoher ~ boja murarne, 
etw. weiter ~ fortsatta ngt. 5. fora, t. ex. 
BUcher, ein eingezogenes Leben, das Wort; 
skota, t. ex. die Korrespondenz, den Pinsel; 
forvalta, t. ex. ein Amt; bandhafva, t. ex. die 
Regierung; leda, t. ex. eine Untersuchung. 
Er fahrt eine gliicMiche Ehe : bans akten- 
skap ar lyckligt. II. itr. h. Der Weg fiihrt 
nach der Stadt: viigen for, leder, gar till 
staden. -er, -, m. forare, anforare, ledare, 
forvaltare, dirigent. -erin, -nen, f. leda- 
rinna. -erschaft, /. 1. forande, ledning. 2. 
s.anitiige forare, forarkar. 
Fuhrilgeld, n. forlon. -herr, m. ^kare. -mann, 
m. forman, &kare. -mannswagen, m. forvagn. 
Fuhrung, /. 1. ledning. ~ der Bucker: bok- 

foring. 2. uppforande. 
Fuhrilweg, m. farvag. -werk, n. fordon, &kdon. 

-wesen, n. varnforsling, transportviisen. 
Fiilllle, -w, /. 1. oskar. 2. fyllning, fyllnad. 
3. fullbet, rikt forrad, ymnigbet, ofverflod. 
Die IJiiUe und '^ riklig mangd, ofverflod, 
aus der ~ seines Ilerzens sprechen: tala ur 
djupet af sitt hjarta, die ~ ihres Bu.<>ens: 
bennes svallande barm, -elmer, m. oskar. 
-en, I. -, n. fob IL sv. tr. \. fylla, uppfylla. 
2. osa. III. sv. itr. h. fola. -fafs, ». oakar. 
-haar, n. stoppbar. -horn, n. ymnigbetsborn. 
-kanne,/. kanna att osa med. -kelle,/. slef 
att 6.sa mod. "loffel, m. forlfiggarslef. -set, -, n. 
I kok. fyllning. -ung, /. I. ifyllan.le, ihallande. itr. Intran.itiTt, rj. reflex iTt, St. «t»rkt, SV. •ragt, tr, tran»iti*l rerb. h. bar haben, S, bar $ein till hjftlpTerb Fund — 177 Fttrstliolikeit 2. fyllning, fyllnad. 3. ruta, fait, t. •x. «v 

einer Thiire: dorrspegel. 
Fund, -c [t], m. dim. f, fynd. 
Fundament, -c, n. grund, grundval, grundmur, 

stenfot. Biid. etw. aus dem 'x/e verstehen: i 

grund forstd ngt. -al, a. grund laggande. 

-alsatz, m. fundamentalsats. -icren, so. tr. 

grunda, grundlagga, lagga gnmdvalen till. 

-I'erung,/. 
Fundilatjon, -en, /. grundlaggning. -geblihr,/. 

-geld, n. hittelon. -grube, f. grufva, fynd- 

ort; biid. guldgrufva. -leren, sv. tr. grunda, 

grundlagga, stodja. Fundi erte Sckuld: skuld 

for hvars betalande sakerhet finnes. -lerung, 

f. -ort, m. fyndort. 
FUne, -w, m. inv^nare pa Fyen. -n, -«, 0, n. 

Fyen. 

fUnf, utan feij. lubst. ftfv. t funfe, I. a. (obOjl. grund- 

tai) fern. ~ gerade ei. eine gerade Zahl sein 
lassen: lata udda vara jamt. II. -en^f. f em- 
ma. Betr. sms. jfr Bina. med drCl. -er, -, m. 1. fem- 

ma. 2. femtal. 3. ledamot af ett af fern per- 
soner bestaende samfund, fem-man. 4. sol- 
dat fr&n femte regimentet, 5. vin fran ^r 5. 

6. ngt SOm kostar fern pfennig el. mark m. m. 

-eriei, obeji. a. fern slags, -te, a. (ordningstai) 
femte. -tehalb, a. fyra och en half, -tel, -, 
n. femtedel. -tens, adv. for det femte. -zehn, 
funfzehn, I. a. (obeji. grundtai) femton. II. -ere, 

f. Biffran fcmton. Betr. Bms. jfr sms. med dvei. 

-zehnep, Funfzehner, m. femtontal m. m., jfr 
Funfer. -zehneriei, funfzehnerlei,ob»ji. a. fem- 
ton slags, -zehnte, funfzehnte, a. (ordningstai) 
femtonde. -zehntel, Funfzehntel, -, n. fem- 
tondel. -zehntens, funfzehntens, adv. i'6r det 
femtonde. -zig, funfzig, I. a. (oboji. grundtai) 
femtlo, jfr dreifsig. II. -en,/, femtia. Betr. 
■mt. jfr Bms. med drei. -ziger, Funfziger, I. -, 
m. 1. femti^ring. 2. In den ^w. sein: vara 
p^ femtiotalet (efver femtlo &r). 3. jfr Funfer 
3—6. II. obsji. a. Die 'x* Jahre : femtiotalet, 
&ren mellan 50 och 60. -zigerin, Funfzigerin, 
'uen f. femtiars kvinna, femtiaring. -zlger- 
lei, funfzigerlei, oboji. a. femtio slags, -zigste, 
funfzigste, a. (ordningstai) femtionde. -zigstel, 
Funfzigstel, -, n. femtiondedel. -zigstens, 
funfzigstens, adv. for det femtionde. 

fungieren, sv. itr. h. fungera, tjanstgora. 

Funk||e[n], -n-M, -n, m. dim. f? gnista, -ein, sv. 
itr. h. glansa, gnistra, skimra, tindra. -el- 
[nageljneu, a. splitterny. -en, sv. itr. h. 
gnistra, spraka. -enahnlich, a. gnistrande. 
-enfMnger, m. 1. eldskarm. 2. gnistslackare. 
-enspriihen, n. sprakande. -ensprUhend, a. 
gnistrande, sprakande. -tion, -en,/, funk- 
tion, forrattning, forvaltning, goromal. -tio- 
nar, -s ei. -e, m. funktionar, tjansteman. 

fur, I. prep, med ack. 1. for. JDas 'X* und Wi- 
der: skiilen for och emot; was r^j ein: hvad 
for en, t. ex. wa.<^ 'x* ein Mann ist das? hvad 
for en ei. hurudan karl ar det? taas ^^ Ab- sichten er auch haben mag : hvad for afsig- 
ter han an m& hafva, was 'x/ elende Ent- 
schuldigungen ! hvilka usla ursakterl 2. 
Tag 'x» Tag: dag efter dag, Mann *>* Mann: 
a) en och en i gander, b) hvarenda en, alles 
Stuck /x* Stiick besehen: betrakta allt det ena 

efter det andra, hvarenda Sak. 3. fOr&ldr. =» VOr^ 

t. ex. 'x/ Schrecken bleich : blek af f orskrac- 
kelse. II. adv. i>u und ryj allt framgent, allt- 
jamt. -bafs, adv. for&idr. framat, vidare. -blt- 
te, f. forbon. ^x/ einlegen ei. thun: falla for- 
bon. -bitten, itr. h. falla, gora forbon. -bit- 
ter(in), m. (/.) forebedjare (-erska). 

Furciille, -n,f. fara. -en, sv. tr. fara, ploja, dra- 
ga faror i. -enartig, -enfdrmrg, -ig, a. farad. • 

Furcht, 0, f. fruktan, radsla. In /x* setzen: 
skramma, injaga fruktan hos. -bar, a. fruk- 
tansvard, forskracklig. -barkeit,/.forskrack- 
lighet. -biid, n. = Furchterscheinung. 

fUrchtllen, sv. I. tr. frukta, vara radd for. II. 
rjl. vara radd, vor jm: for ngn. IchfUrchte 
mich dies zu thun: jag ar radd for att, tors 
ej gora detta. III. itr. h. vara radd, fiirjn: 

for ngn att ngt skall hftnda honom. -erllch, a. for- 

skracklig, ryslig. -erlichkeit, f. forskrack- 
lighet, ryslighet. ■ 

Furchtllerscheinung, /. af fruktan framkaiiad fanta- 
sibild; spoke, -frei, a. ej radd. -base, m. 
forskramd stackare. -los, a. icke radd, ofor- 
skrackt. -losigkeit, /. oforskrackthet. -sam, 
a. radd. -samkelt, /*. radsla. 

Furchung, /. farande, plojning. 

fiirdep, I. a. vidare. II. adv. 1. vidare, framdt. 
2. ftfv. -bin, framdeles, hadanefter. 

furerst, adv. forst, till att borja med. 

Furle, -w, /. 1. furie. 2. raseri. 

Furier se Fourier. Furke se Forke. 

fUrlieb, adv. Mit etw. /n^ ne/iwicw; h&lla till 
godo, lata sig noja med ngt. 

fUrnehm se vornehm. 

Furore, -[s], 0, n. rw machen: gora furor. 

Furrage m. m. se Fourage m. m. 

ftirlls, smndragn. af fUr das. -sorgc, f. forsorg, 
omsorg. -sorgend, a. dragande forsorg, for- 
utseende. -sorglichkeit, /. fdrutseende, om- 
sorg. -sprache, f. forord, rekommenda- 
tion. -sprechen, itr. h. vara forespr^kare. 
■sprecher(in), m. {/). foresprakare (-.erska). 

FUrst, -en, m. furste. -en, sv. tr. upphoja 1 
furstligt stand, -enknecht, m. krypande furste- 
tjanare. -enmafsig, a. furstlig. -enschaft,/. 
1. furstligt stand, furstevardighet. 2. samt- 
lige furstar i ett land. -enschul0,y. fursteskola, 

af ngn furste stiftad akola. -ensinn, m. furstligt 

sinne, hogsinthet. -ensitz, m.. residens. -en- 

Spiegel, m. furstespegel (bok med r&d far funtar). 

-entag, m. fu.rsteforsamling, furstemote. -en- 
t[hjum, n. furstendome. -in, -nen,f. furstin- 
na. -Iich, a. furstlig. -Ilchkeit,/. 1. furstligt 
Bsitt, beteende. 2. i tiiitai: hoghet. 3. furstlig 

person, furste. •X/ == fOregiende uppslagsord. * &kta ami. iaknar plur. f bar omijud. F faniiljiirt, P Ugre upr&k. % mindre bfukllgt. 

12 — 195271 Tysk-svensk skolordbok. Fiart 178 gack Furt (&fv. med O), -ew, /. vad(stalle). 

Furunkel, -, m. -n,/. blodbold. 

fUrwahr, adv. i Banning. 

Furliwitz .e Vorwitz. -wort, n. 1. pi. -«, forord. 
2. pi. -er t, gram, pronomen. 

Fuschllelei, -en, f. hastig fingerrorelse, fusk, 
bedrageri. -ein, -en, sv, itr. h. 1. Uber 
etw. hin /xi ©roiigt fara med fingrarne ofver 
ngt. 2. p& s&dant »att fuska, bedraga i ght i kort- 
■pel. -erei = Fuschelei. -ern = fuscheln. 

Fusel, -, m. 1. finkelolja. 2. finkel, finkel- 
branvin. -Ig, a. 1. finkelhaltig. 2. ngt drnc- 
ken, pa roken. -n, sv, itr. h. dricka finkel, 
lukta finkel. 

FUsilliier, -C, m. fysilier (Infanterlst med ifttt berap- 

ning). -leren, sv. tr. skjuta, arkebusera. -lade, 
-», /. arkebusering. 

FOfS, m. 1. pi. -e t, fot, pi. ratter, a) pS, mannlskor, 
djur, Btrumpor, okor m. m. Zu 'v* till fots, ffUt ZU 

~[e] sein: vara en god fotgangare, Jm 
Fil/se machen : skjiida. p§, ngn, ge ngn res- 
pass, sick auf die Fiifse macken : begifva