Skip to main content

Full text of "Uslovi i zapreke primanja dove - Seid el Kahtani"

See other formats


Si/>vii ZAPREKE 
PRIM A ^J^ A noVE Liniieta Seid Al-Kahtani Naslov orginala; 

Ez-Zikni ve-d-du 'ail 
vel 'iktdju biiruka 

Alitor: 
Seid Al'Kahtani Lektor i Rednktor; 

Abdulmedzid Neiu 

Prijevod; 
Iifiam Emir Sinan Kapo Rcceiuija i redaktuifi 
prijcvod-j; 

Mr. Ahmel; AlihLisitf 

[irtii; 1000 I/davac: 

IniEini Emir Sinan Kapo ap - kalafoa"?icp u pubJiicsdiji Nacionaina 1 unlvcriitctskj. bibtioCeka 
Bojne i Hencegovine, Siarajevo 

29-53-4 ,3 

Al-Kahtani, Seid 

Uslcwi I Kapreke primajija dcve; Iz Kur'ana I Sunn eta/ Seid AI-KatiLanI ; 
prljtyod Emir Kapo. -Sarajevo : Emir Kapo, 200S. - 132 str. ; 20 cm 
Pnjevod djela : Ez-Zikm w-d-ihi 'itit \'cl 'iliidjit bstrukii. 

COmsS , BH ^ ID l426[Mfl6 Miajenjem FedcralnD^ ministarstva kuJiurc I sporta br. 03-t 5-2 SSS/^^ ^^^ 
24,0S. 2005. kn|lgaStlcl Al-Kahtani „Uslwl I zapr-tkii prlmanp dove: iz Kur'ana 
\ Sunneta" je proizvod Iz fiJann 13, taCVa 13. Zakon-a o jMr'czu na promeE 
proizvoda I usiuga {„SluibEnl glainik BIH". broj 62/CM), te Je osiobodena 
plafijn,Ja poneza na prDmot i USLO VI 1 ZA PREKE PR] MAN J A DOVE 
\'£ Kiir'iina i Suiincta R.ECENZIJA Seid ibn All el-Kalilani, Sarlovi dove, prcvco Emir Ksipo Kralko djclo savrcmcnng arapskog tcologa EI-KLihUmija 

u prcvodu Emira Ka]>c svojcvrsrio jc osvjczcnjc u mnostvu 
islEiinskc lilcraiLirc Slo sc kod nas u poslcdnjc vHjcmc 
pojavljujc, Matme la litcraliira ccslq tcmaltzlnt "tcSkc" tcinc 
popul politickog Lslama, sukoba civilizacija, pravnih pjtanja, 
ideoloSkih sporctija i taka dalje, 

Auiori tc lilcralure ill s nckim poli^miziraju ili ncsto brane 
sli napadajvi- Ovo mido djclo, modutim, obraca so onim Ijudima 
koji vodc racitna o svqjoj duhavnosti i brimt 'zs. spa^; svojc duSe. 
Djcio govoi'L vrstmna individualne vjcmickc moblvc i iivjctima 
njcnuga iisbSatijii odnosiio odbijaiija, a svc prcma Kiii-"aiiLi i 
Poijianikovoj iradieiji. Oiia jc zapravo kralka nputa ii lo kako 
gradili kvalilclnije odnose i'A Bogoni. To, incdiilim, nc znaci da 
stranice ove knjige neinaju sire implikacijc. NaproLiv. Autor, 
naprinijcf, citaoca podsjcca da nijc dnvoljno iiamo Boya usnliio 
moliLi kad nam zalrcba vcc da vaija ^ivjcti ?-ivol moraiiia co%'jeka 
Sto izmcdu osiaioga iiiiafii kloiijcnjc svakog oblika ucpravdc kao 
Stojcbcspravnojedt;njc tudega imclka. Tako autor podsjcca i da 
sc Boyia ne moz^ mniili 7,a kidanjc rodbinskih vcza, sto cc tci\ 
da ill ni covjek sarn nc smijc kidali. U vrcmonu posvcmasnjc 
malcrijalizacijc, koiizumcriztna i trke za "dinarom", u kojoj 
ponckadpod prlMskom da iispijcmozaboravki pravilapravicnosli 
i fcr ponasanja, ovo kralko djclo nas Zcli produhovili t pomoci 
train da ostancnio Ijiidi i kad smo pod strcsom, Sloga naj toplijo 
prcporiicujcm ovu knji2icu za iilampanjc.. USLOVI I ZAPREKE 
PRIMANJA DOVE 

Iz Kur'mia i Sunnfitu PrlJL-vod; 
imam Emir Sinan Kupo i Sarajevo. 23,03,2005.. mr. Ahmet Alibasic lifer {fn'i'Oi: iUiCii Hvala Uzvisenom Alliihu, Koji jcucinindovLi kao milost 
Zii svojc robove, i jcdnim od najvrijcdnijih ibiideta sa kqjhn 
Allahovi robovi irobaJLi protkati svoj zivoL Vrijcdnosti duvc 
su mnogobrojne, a kao prvi bereket dove jeste da oiilIJ koji 
je uputi iskreno \z srca osjctit ce srccu sto i^akljucujemo 
iz Allahovili njcci preko jczika Zckcrijjan a.s.:...Nik(id 
nisam, kfid shiti Ti, Gospodani nioj, molbu upuiio, nesretan 
o^tao"(Mcrjem, 4). Onaj ko uci dovu AIIeiKu ubraja si? u 
Njegovc brizTie robove. Mama je dova itekako potrcbna, 
pogolovo u tivoni vrenienu kad Muslimani prolazc ki07. 
teska iivotna iskuSenja. Nadajmo se da ccmo nii bili oni sa 
cijoni ec dovoiii Allali pnnioci Iskini i Musliniant: i poraziti 
Alliihovc ];epiijatcSje. Dova je ta pamocii koje imansko 
pulsiranje iz nasih srca prtnosimo u svakodnevni zivot, 
jer ona efikasna djcluje poput lijekn. Dova je prcdhodiiica 
Alkihove dobrotc i nagradc, Dova je, dakle, bi!a vaznn 
fakkji' Li prosloHU kao sto je i u sadasnjosli i biiduiznDsli. Svi 
smo !ui siroma^ni i potrebni za dovom- 

Ova knjiga ee pomoci ucacii dove da je sto uspjcsnije 
iipiiti Oiiome ko poznaje tajne Nebesa i Zemlje, Onoine 
Koji se oda;?iva svojim robovi ma kad a Ga i^aniolc, Uz 

zahvalu UzviScnom i salavat na Njcgovog Poslaniica 
s.a.v-s.jUpticujeni niolbu SvevisnjeiiiTvorcu AHahu daprimi 
ovo djelo i da ono biide radi Njcgovog zadovoljstva, te da 
oprosti meiii, mojiiTi roditeljnna, vjernicima i vjemieama na 
dan polaganja racuna, Amin. Pievodilac tfVtnl (^S^^,>^y''^^^r^- U IME ALLAHA, MILOSTIVOG. 
SAMILOSNOG ZabvaSa prijiada Allahu, ICojeg hvalmio i od Koga 
poniOf^ i oprosl Iraiimo, Od A I lab a (rai^imt) zasttlii od zla 
na5ih dusa i nasih loSili djcla, Onaj koga Allah uputi niko 
ga ne moze u zabludu odvcsti, a onaj koga u ^abludi ostavi, 
niko ga ne moze upuiki. 

Svjedocim da ncma boga osini Allaha Jedinoga, Koji nema 
suparnika. T svjcdocini da je Muhanniicd Njcgov rob i 
Njegov poslanik, iicka jc na njega Allahov salavat i selanij i 
ivd njegovu piirodicu i easne asliabe i om: koji ill slijede sve 
do Sudnjeg dan a. 

Ovo je sazeti rad o usi ovinia i zaprekama primanja dove 
kojeg sani uzeo i'A. mojc knjige Ez-Ziknt ve-d-du 'au 
vc! 'Hadji! bitrnkci. 

I dodao sam vazne napomene koje sn muslimanii [jotrebnc 
prilikom ucenja dove, i porcdao ih na sljedcei naein: 


Prvo pogfavlje pitjiif" ilf^^'t^ ' yrsre thvti 
POJAM DOVE 1 VRSTE DOVA Prva studiju: 
POJAM DOVE 

Jezicko znciCcnje dove jc molba i skmseno prizivmijc. 
Kaze sc "molio sam Albha: skruScno smn Ga molio, zeleci 
dobrokojejekodNji^ga."' 

Uciti dovu AllEiliu: trn^iti dobro od AHiiha i nadati mu se. 
Ueiti dovu za nekoga, moliti za njegovo dobro, Uciii dovvi 
protiv neboga, trii?-iti zUj za njega.- 
Dova je skruSena molba roba svome Gospodaiij, mada 
dolazi u znaceniu posvccenosti Bogu I zahvuliiosii.^ 

Dova je vrsta zikra koji se dijcli na tri vrste: 

Prva vi\f!ii: Sponiinjanje Ailahovih imena i sifata, tj- 
s vojstava i iij ihovili znacenja lc livaljciije Allaba i iskiizivanje 
Allaliove jednocc sa njima, takodcr, nijekanjc od Allaha 
svega £to Mu tie prilici. Ovtig zikra imamo dvije vrste: 
I, Hvaljenje Allalia ^a njima, ova vrsla je spomeiiuta u 

hadisu: SubhismiUahi. Ei-hitmdidiUahl la ikthe HkiUah. 

AUahn ekber. ' El-mxbuhtt-l-kittiim 

- E!-!^'vdz^mn-i-Vuyitt. 

^ Ei-Ktmusii-lrFMi Lusafcn I'f h'lltahtiii. i.'stitvf I TMpi'i'itt.' prim tilt its IHH'E Obavjci^tavanje o Uz\'iiiCnom sa propisiina o NJKgciviin 
imenima i svojslvima kao: Uzviseni A13ali jc Svcmocaii, 
On sc vise i-adujc pokajaiiju Svoga roba od oiioga koji je 
i^gubio .woju jabalicu. On ciije glasove Svojih robova 
i vidi njihove pokrete, nije Mu skriveiia ]Tiijcdiia tajna 
od njihovih poslova. On je milostiviji prema iijima od 
njiiiovih majki i occva. Drtiga vrjifa: Spominjanje naredbi i zabraiia, ha la la i harama. 
i njihovih prop is a, pa sprovodi naredbe a kloni sc zabrana, 
i pcitvrdnje da je zabraiijeno ono sto je ha ram, i dozvoljcno 
one Sto je lialal, I ovog zikra su dvije vrste, 

Spominjanje Allaha s time da jc narcdio ncSto i zabranio 
neSlo, da voli nekc stvari a nc voli drugc,. i da jc ua nct^im 
jcadovoljan, 

! , Spominjanje AH aha kod Njegove naredbe i zurba da se 
la naredba sprovede, i kod zabrane iiz ositavijanje iste i 
udaljavanje od nje, 

Treca vr.'iSa: Sjioniinjiinje Allahovih blagodati i dobrocinslva 
sto je od najboljih vrsta ?.ikra, lako da im^mo pet vrsta zikra, 
A sve ove vrste mogu so svessti u tri grupii ili naCina, 

1- ZajcdniCki zikr srca i jezika. Ova je na najvisem 
stupnju. 

2, Ziicr samo srcenr. Ova je na driigom nijestu. 

3 . Zikr s amo j ezi k om , O va jo na tr ccemmj estn J ' A-itftfttiiilzii-s-Salikiti odUm Kajjimci, t El-S^tibili-ji-StiJjii} oJ Ibn Kajjiiiin. 

juf/atti tittve I vrsfe dn\'tt Podzikrom sepodnmunipva: Oslob^idanje od iiemamosti i 
zjiborav^- Nemaniosl je svjcsno ostavljanjt: dokje zaborav 
ostavljanje bcz v/hovi^. 

Ziki-jeiitristepena: 

1. Javni ^ikr: Pohvala Allaliu, dz.s., kao: SubhanaUahi, 

El-haniduUilah, la Ikihe iUaUah. Aikthu ekben' 

111 zikr kao dova: 

"Gospodamt nas " - rekase om - "scmd smo s^hi^ tivi. 
i ako nam Ti ne oprosti^ i m smiiujes nam se. jsigurro 

cemo biii izgtibljeni. " (El-A yaf. 23 J 

a) Hi kao dovii: Jo hajjuja kajjmn bircihnietike estegi.su 
"O 2ivi, Vjeciii, spasi me i^ ove nevolje Tvojoui 
IVLiloscu." 

b) Hi zikr paznje: kao kad ncko kaze "AtlEih je sa 
mtiom, Allah me posmatra, Allah mi jc svjedok," 
i tome slicno Sto se upoircbljava za pojacavaiije 
vcze sa Allahom, U ovom ;«ikni je briga za cuvaiye 
srca, Cuvanje ophodenja sa Allahom, biidnosl od 
nemara, i zagiita Allahom od sejlana i zla duSc, 
Poslanikove dove sadr£e ove tri vrste :^iki'a, tako 
da obuhvacajii pohvciki All aha U^visenog i jasno 
iskazivanje molbc i poLrcbe. I one sadi-ze potpumi 
brigu i korist za srce i cuvanje od iiemarnosi.i i 
uto£iStc od spletki 1 sejtana. Usittvii ziipi'eke priintfiijtt D<H '£ Unutrasnji zikr Je zikr srca i otklanjanja nt^mara i 
zaborava teolkkinjiiiije/aprekt; izmertu srca i UzvtSenog 
Gospodara i dr/,anja srca y prLsuslvu ,sa Allahom biQ da 
te vidi, 

Stvami zikrje da Allah Uzviseni spomeiic Svoga roba' 

kao u Njegovim rijet^ima: :,/_^r,Sh'p'^y^-^'^6S'^ Sjecajte se vi Msne. i Ja cu se vas sjeliti, i zahvaljitps 
Mi, i na hlagodatima Mojim, nemojte neblagodanii hiti! 
(El-Bekere, ii2.) 

Muhammcd, a.s., je rekao: "Uzviseni Allah jc rckao: "Ja 
sam kod poraisli moga roba o Meni, Ja sam sa njim kada 

Me spomcnc, pa ako Me spomene u sebi s pome nut cu ga u 
Scbi, a ako me spomene pred nekim skiipom spomenut cu 
ga prcd iikupom boljim od toga, a ako Mi sc pribliJi koliko 

pcdalj, jriribli/it cu niu se koliko lakat, a ako mi dode htKlom 
docicumu£ureci "- 'QuJiarija s» svojim izrazombr-7405, i MusJim br, 2S75 od ELii Hiirt]re. 12 13 .•rste tlovii 
VRSTE DOVA Dru^ja Ktiidija: 
VRSTE DOVE 

Ptva vista: 

Dovii ibadcta: To podrazumijeva trazaije sevaba dobrim 
dielima, kao izgovm-anje Seliadeta i rad po njegovom 
znaeeuju, namaz, post, zekat, liadzdz, klaiijt: u inie 
Alkiha, d2.s., zavjci AllaliLJ. tak(i da neki od ovih ibadcta 
obuhvacaju kako'jezicku dovu tako i do^ij samog fiiiia 
ibadeui kao nainaz. Pa ko izvrsi neki od ovih prakiienih 
obreda vcc je uputio dovu Alkbu samim cinom ibadcta 
da mu opi-ostt, sto u sustini predstavlja trazenjc nagrade i 
strah od kaznc, Ovli vrslu nije dozvoijcno ciniti i^ikome 
mimt) Allaha, dz.s., tako da onaj ko u\'fs\ neSto od toga 
mimo Allaba postao jc kafir i to ga izvodi it Islama, i na 
ovo se odnosc Ah above rijcci': '^' ; ^ii il fi^J J^ j^^i ^', J^j Gaspockir va.s Je rekao: 'Pozovitt' Me i zajualiic. Ja 
cu vail! sc odcizv'(tti! Oni koji iz ohohsti necs da Mi 
aa kkttijajii, uci ce siguvno, u Dzehennem panizeni. ' 

(El-Mu 'liiin. 60.) I Vidi: Feihu-S-MeilHtl. m Kavu-I-Miiful <i(tt kUahl-s-Tin'hli} oil Jbn 
UMJniina i njcgovc fclvt. LsUivi I ztiprifkt' prinwnju DtH't-' \ rekaojeUzviseni; 

jn i J ii iL ji ^*in;iUJ(4jj-^j^j {$'^j J^j tj*Jti 1^! J^ 

^ ^ ^ w' H -' 

^ec/,' 'Kki/rjiiiije moje, i obrcdi moji. i zivoi moj. i siurs 
moja doista su posveceni AUcihi(. Gospochiu xvjeUivp, / 

Koji fjennt sauces nika; to mi je naredeno ijcs saw prvi 
m lislitiian. ' (El-En'mn, lf>2.-! 63.) Driigii vrsta: 
Dova u kqjoj se iiesto trazi; to je dova niolbe, trazeiija 

GBOga Sto koi'istt i otklanjanja oiioga sto steti, ICod ove 
vrale imamo sljcdcce pojasnjciije. 

■a) Aku ova d{.i va budcr upLiceiia od Allabovog roba dnigon^ 
robu od Allaliovib stvorenja a on je ?Jv, i u slanju da to 
uCini onda nije 5irk, Kao kad neko kai?:e: *Maj mi vodc 
ih hrane" i lame nslicno, ti tivome nifjna ^abranjcsiog, 
Tako je PosJanik, s.a.v.s,, rekao; "Ko vam neSto zati-azi 
sa Allaliovim imenom dajte mu a oiiaj ko sa Allahovini 
imenaiTi 7LUra2i utociste pnizSte nui ga, a oiiaj ko vas 
zamoli sa Aiialiovini imctiom, udovoljite inu, a onaj ko 
vam ucini neko dobro nagraditc ga, pa ako ne nadete 
nista £ime bi ga nagradiii, ucite za njega dovu dok nc 
osjetite da ste ga nagradili,"' 14 ' Bm\ Davud br. 1672, Ncfyi'i.Muncdu Nfissiiedij i viJi Eitu-l-iKtiN-MtiJkl 
iihi kiltihi-S-fU'i-kiit od Sbii i3aza 

15 Vl'fiW tifvu (,'sltfvi i zapyalie piimunjii DO i 'E ] b) Da neko tmzi u dovi ncsto od nekoga sto nc nioze 
u£iiiiti niko osim Allaha, dl^., ovaj postajc imi^^nk, 
kafir, svejedno da li je taj od koga sc iiesio trazi ziv 
ill mrtav, prisvuan ili odsutan, kao sio iieko kaze: "0 
taj i taj, os-.dravi log bolesnika, podari mi moje dijete", 
i tome slieiio. Ovo spada ii veliki kufr, sto izvodi iz 
Islama. Allah, d^S., ka^e: Ob Pa ako fe od Aikiha mka nevolja pogodi, - pa, mkojs 
osim Njegci ne maze otklomti: pa ako ti kcikvo dob to 
podari, -pa, samoje On Svemocni. (FA-En'stn, 17.} 

] Allah kagc: 

/, pored AUaha, ne moU se onome ko li ne moze ni 

koristiii m naudsd, jer ako hi !o iinidio. bio hi, iii.^finu, 
ncvjeruit /Ako li Allah dude kakva uevotju. niko J e 
osim Njega ne mozc otklomti, a ako ti zazeli dobro, pa 
- niko ne moze blagodai Njegovit sprijecUi: On njome 
nagraduje onoga koga hoce od mbova Svojih; On 
praSfa i nuiosfiv je, " (Jsmus. l(if>.-}07.} 
Oni kojima se v/, pored A If aha, klunjate, zctisla su rohovi. 
kaoivi^ Pa, vi im seklanjajte, i neka vam se odazovu ako 

istlnu govoritei" {El-A'mf, 194.) 

rekao je: 

A oni kojima se vi, pored NJega, klanjaie, ne mogti ni 
vanjct, ni sebi pomocL (El-A 'raf, 197.) 

(jj^j*-'; • OiJ-i i)'3^' r* '-^^ »>^'j l^-JJl ^ ^j J*' v-^'l 

Imalji idi koji seA Hal} u klanjaju, ali bezpravog mjerenja ; 
ako ga prati sreca, on je smiien, n ako zapudne i u 
tmjnianje iskuBenje, vraca se nevjenstvn, pa tako izgitbi 
i ovaj i omtj svijet. Toje, uislinu, ochi gubilak. / On se 
poredAUaha khnya ononie koji odnjega ne maze nikah'it 
stetu otklomti niti mn moze bilo kala'it korist piibaviti: to 
Je, /zaista velika zahluda; klanja se onome cije ee mii 
khmjanje prije nauditi nego od korisii bid; pa takav je, 
doista, los zaMitnik i lao drug! (Ei-Hadzdt IL-H.) 16 17 vt'ste dovu I rekao je Uxviseni: *■ ills i^fi i: z iM^-^k^ alii ^ui^ ^ ^j^^fM ^A 

^;i ^Jj^ ■UJ^ -,1 .j4S j^ ^i bj^ t; * ijiui3 4JLLJI .-u^ 
ijitdi, evo jedmg priinjertt. pa gf poshisujie: 'Otu 
kojsnta ss vi, pos^d Altaim, kkmjaie nc mogu fiikako m 
fniixicii .'^ivorili.. makiir xe radi nje nakupiti. A ako hi iin 
niuxica jjc.sVo ugrabHa oni to ne hi od uje luogii iibavifi; 
nepkje i oimj koji ae kkinjn a i oiuij knme se kkmjaju! ' 
/Ofuiie posmju AUaha kako treba: a Alhdije. idssimi. 
Moccsn i Siktn. (El-Hmlzdi 73.-74.) 

Irekaoje Allah, dil: 

5ji\jji V! i^ u} ^i^ i;^>^ J^'"^! ^3 * (^^ jii^' >j :ufi 

Oni /ray;, jjn/mu AHaha, zamtrnke iiziniaps xlicm mi 
pciiiku koji Lvpk't^ kucti, a uapJabijit je kitca. paukwa 
kuca. nska znajitl /Alkdi dobro ziia da ovi kojima se oni, 
pored NJegci. khwjaju; niSta ne predsmvijajm OnjeSiim 
i Miulri! / To ,ui primjed koje Mi (judimo navodimo, cdi 
ihsauio ucein shvcicajii. (Ei-'Ankniast, ■41.-43.) 18 V.K/tm i zapn'ke pfirituifpi D(t\'L ^f c'/." 'Zovite one koje, p oredA Ho h a .bo go vim asma int te. 
Oni ni.sia nemaju. ui kollko (mnjedan. ni na nebesima 
)u no Zemlji: oni u fijima iietiuijit nikakva luijeki i On 
ncma od njih iiikakve pomoci. / Kod Njega ce se moci 
immniiiSi la nekoga xamo onaj koine On dopusH. I Imda 
izarca njiliovih neskine strahn, oni ce upiiati: '&ta je 
to rekao Go.spodar vas'? - 'Is Sinn'- odgovon'ce, On je 
itzvisen i vdik. (Sebe ', 22.-2i.) 


■ /r ^ ^ ^ . 

j^ JL ii^:^'j ^>. C)/jt 

On iivodi nOe u dan, i uvadi dan u noc, On je polcinio 

Surscc i Mjesec - xvciko plovi da raka adredenug; to vam 
je, eto. Alkdi, Guspodar vas, carstvoje NJe^ovo! A oni 
koji/uci xe pored Nfegci, kknijidc. ne posjeduju nista. / 
Ako ini .ve fnolite, ne ciiju vasn moibu. a da i cuju ne 
bi vam se odazvidi; mi Sudnjem da nit ce poreci da ste 
ih Njenni ravnim smatndi i niko te nece obavijesfiti kao 
Onaj Koji zna. (Faiir. 13.-14.) 19 yrsrt' dova l^jii ^i^, v^j '1^^ f^ 'j-'^ ^*^' ^ '^|J * ^^^ ft*^^ 

ittj j> ti vecoj zabhidi od onib koji se. wnjesto Aikihu, 
kkmjitju onima koji se do Sudnjeg dam neee odaivmi 
i koji su prema njihovim molbaina ravnoditsui. / Kada 
ijitdi bitdii sabram oni ce im hid neprijaidji i poi^ci ce 

da su ini -ve klanjali. iEi-Ahkuj', y-6.) Svako ko zatrazi izUz iz ne%'oljc ili uputi dovvi nekome 
iriimo Allaha a Ea Uova bude dova ibadeta ili dova inolbe 
zn nesto sU> tiije u st:itijii nciniti niko osim Allaha, posraje 
musrik, odmctnik, km sto je rekao Uzviseni Ailah, 

I^evjemici sit oni koji govote: 'Bog je - Mesib, sin 
MerjeminI ' A Mtisih je govono: O sinovi Isrtdhm. 
klanjajte se Alkihit, i iiiome i vaseni Gospodaiu! Ko 
drugog, AUahu mtalm ravniiis, Allah ce mu idamk u 
Dzennct labramti i boiaviste njegovo ce Diehennem 
bid; a nevjeniicitna nece niko pomoci. ' (El-Ma 'ide. 7Z,) 20 Oni se mlnw Allaha laiskifii kumirliiia kkuijaju, a ne 
kkmjaju se driigom do sejtanu-prkosnlkiL fEn-Nisa; a 7.) 

I y ajetu 48, iste sure: \^ \^[ ^^jh Ib 
hnuMjajuci iai, grijeli veliki. 

Zato se, itiinm Allaha, ne moU drugoin Bogu - da ne bl 
biojedan od onih koji ce biti muceml (Es-Su'sta'. 2ilj 

J > ^ ' --■11 

A febi, i nuimapnje tebe objavljenoje: 'Ako biides driige 
Aliahit raviiim smasiao, n^oja djeia ce siguruo pmpaxti, 
a ti ce,s izgubfjeiJ biti \ /Nego, Allahu ssjedino klaijjaj i 
btidi mhvalanl " (Et-Zumei: 1 65.- 166.) 

To je Alliihovo itpuL'itvo ua koje On iikaziije onima 
koji til a iioce od rohova SvojUi. A da sit oni dnige 
Njemii ravnini sniairali, sigurno bi im pt'opalo ono sto 
su ciniH. (Ei^Eii 'nm, US.) 21 
vrsW ititva RAZLIK/t IZMEBU ISTIGASE I DOVE 

Istigasa je; Trazeiije pomodi, tj. otklanjtinja iievoljc, kao 
"Istiiisar", tr^^enje poinoci radi pobjede i kao "Isti'ane", 
trazenje pomoci, 

Tako da je razlika izinedii istigase i dove u tome sin istigasa 

ne dolazi osim u teSkoj nevolji, pa je dova opStiJa od istigase 
jerdolazi i u tcskoj nevolji i li drugim pi'ilikama. 

Kad se tenniri dova iiadove/;uje na termiii istigasa to jc onda 
vezivaiijc op.^ieg na poscbno Tinaceiijc, jer izniedu tc dvije 
rijeci je opste ili zajednicko j^acenje, i ptwebiio znafienje, 
tako da imaJLi zajednicko zna£enje u jcdnom dijeki, a dova 
inia posebno znacenje u drngtun dijeki, pa svaka istigasa je 
dova a nije svaka dova istigasa, 

Dova u koJDJ se ncsto moli ili trazi obuhvaca dovu ibadeta, 
a dova Jbadeta prati dovu u kojoj se tra^i iii moli. a nekad 
se u KLur'anu pod pojmoni "Du'a'" ili dova podraxumijeva 
dova ibadeta a nckad dova molbc ili trazenja, a nekada 
obadvije vrste.' 
' Vidi: F^shii-l-MetBld. 22 Drugo poglavlje i'tijedtiost dovf 
Vshvi i zapftfke fuimanja HOVE VRIJEDNOST DOVE Ovrijednosti dove go vote mnogi ajeti i hadisi od kojili 
su sljedecj: 

1- Ui^viseni Allah ka2:er 

J 1_jL^lLlJ jlia [^1 iAJiS V^i 1^\ ^^ jji Ji. |_^its. iilLl Ujj 

' '■"■-■ **-' * f */j 

-■4 A'£7(/^ ^f robovi Mojiza Mene upitaju, J a sam, xigurno. 
blizu: odozivaiii .^e molbi inoHit'lJa had Me zamoli. Zafo 
nska oni puzivst Moms udovulje i neka vjensju u Mens, 
da bi bili na Ptavomputit. (E!-Bekais,iM.) 

2-1 rekao je; Gospodar vas je rekao: 'Pozovire Me l zamoli te, Jo 
cu vam se odazvati! Oni koji iz obolosfi nece da Mi se 
klaujisju - uci ce, sigmuo, u Dzehenem ponizenl ' (Gap; 

3-1 rekao je: 34' 
MoHie se pom^i^o i u sebi Gospodaru svame, tie voli 
On one koJi se previse glasno mole. /J na pravite nered 

na Zemlji, kad je na njoj red tmposuivljen, a Njemu se 
nwfilc Sit slrahoni i nadouv, niilosl Aflahova je, dobta, 
bli^u oi->ih koji dobra djela cine. (Ei-A 'mf. 55,-56.J 4- I rekao je: 

Klanjajte sezato Alkdni, iskreno Mu ispovijedajuci vjeni 

-pa makar to nevjeniicitmi bUo intsko (Gajir. J 4.) 

5 - I rekao je: 

ijlUii ill} *ij JuJ-l i^jJii "J Oi^oi^ »jpili ^ 'y I ilj M ^\ 3* 

Of}je tivi, noma boga osini Njega. zafo se ^atno Njetnii 

klaiy'ajle, iskreno Mu ispovijedajiici vjeru: 'Neka je 
hvaljen Allah, Gospodar svjeloval' (Gafir. 65.) 

6- Nu'iTian ibn BeStr - Allah bio sa njim zadovoljan 
- preiiosi da je Poslanik, s.a.v.s,, rek(io: "Dova to je 
ibadet", zatim je proucio: 5i^'*f4^ 25 riji'thms} titHY Gospodcir vci.ye rakao: 'Pozovite Me i lamoUte, Ja cti vam 
.se odazvciii! Oni koji ;> oholosti nece da Mi se kkmjaju - 
iiiide, sigurno, it Diehamiem pomzem. '(Gfifir. 60.)' 

7 - Ebu Hiirejni, r.fi,, prcnijsi da jc Poskmik, s,a.v.s., rekao: 
"Nema iiiSta c^asnije kcid Uzvisenog Allaha od dove."- 

g - Talcoder Ebu Hurejre, ra,, prenosi da Jc PosJaiiik, a.$„ 
rekao: "Ko nc bude niolio oti AlJaha lasrdice sc na 
njega."^ 

Pjcsnik je rekao: 

/?e /rfflftf i^ Metamh fHskmiiili/} pistrcki 

J/fa/f ir sc mmfiti aiv ijn mr (lutfd ttsi>lk' 
' Cbw Davui [ir. 1 479, Tinnisi br, 29(59-, tbn M«dKc, E[-Bcg^vi, Fi iefhi 
Slime, i vidi SuMhu-t-nidmm-S'Siisir br, 340!, A[bani gii ocjcnjiijc 
vjurtuJostojiblm u Timiizijiivom sit[iihu, 

^ TJrfiiizi bn 3370, Ibn MadSc, Hakim ga Dcfcnjujc vjerudosiojiiim, s 
tini sc jjloztQ Zelitb! a Albsmi sraalra da mil jc hinac ]HEnojt]«ca hastii (i 
Ttrmizijevoni ^S'w/jrV^j/. Vidi; Ssrhu SMUti^ ohrada El-Amaiit. 

' Tirmizi br, 3:373, [bu Mad^c, Atiiiiud, a Albani smaij'a ihi jnu je lanaij 
pnejiosiJata ha&cii itTiniii-^ijwDm :iiihihu. L'shvi I TJiprt'iir pnmoitftt Df)t E 
p. Ebu Sei'd cl-]ludri, na., prenosi da je Vjerovjesnik, 

s.a.v.s., rekao: "Nema tiSjednog muslimana koji uputi 
Allabu dovu u kojoj iicinagrijeiitiniLi kidanjarodbinskih 
ve^a a da mu Allah nece ]i(idariti jednu od tri stvari: 
ill ce mu odmah usiisati dovu, ili 6e mu je oslaviti 2a 
buduci svijet, ili cc od njega tilkloniti zla sbndnn dovi 
kojii je iiputio." Ashabi su rekli: "Ueieemo stn vise!" 
Posianik je rekao: "U Allaha je najviSe."' 

iO ' Selman el-Far isi, r.a., prenosi da je Posianik, a,s., rekao: 
"Zaista je vaS Uzviscni Gospodar stidljiv i picmenit, 
zastidi se Svoga roba kad podigne i-ukc pa neJSto zatrazi, 
da ill spusli bez i£ega."' 

Dova spada u naj^jace uzroke za otklaiijanje nedace i 
ppstizanje eilja, i oiia je od najkortsnijih lijckova, i ona Je 
prnti^'Bik nedaei od koje se brani i koju rjesava, i sprjeCava 
njen dolazak, a ako dode ondaje uklanja ilj Je ubiaiujc. Dova 
je oruije vjernika. Dova .sa nedacotn ima tri situacije: 

1 - Da dova bude jaca od ncdace pa da je sprijeci, 

2 - Da bude slabija od nedacc tako da ncdaca nadvlada i 

zadesi £ovjeka alljc dova iakojc si aba ubiazi. 

3 - Da budu srazinjeme i da jedna dmgu sprjeCavaju,' 
Od Ibn Omera, r.a, $e prenosi da je Posianik, a,s,, rekao; 26 ' Ahmed u Mu-wci/rr, i Timiizi od DSabira ibn Afedullaba br. 33J:JI i od 
Uhadcia ibn Sainiia bn 3573. Albatii .Hiuatra da su liascii obadvije vcrzije u 
Tirrniiijtrvinn .'yts/iilm. 

'Ebu DavTjd br. MSS, Timiizi, Fbn Madzju i ill-Begavi FtJicrhisuimL: a Albaisi 
Ka je otjcnjaje yjnodijsiujium u Tirmizijcvoin i Ibii Madiinom SaMliii. 

' Et-OzevabU't'Kiiifi, yd iLiiaiiu tbn. el-Kajjiina. 

27 
vrift'il/if/st iiitvi' 

"Dova koristi u onoine sto se dogodiio i li onome sto se iiijc 
dogotliltJ, Alliihnvi lobovi uiiie dove/' 

Od SelmaiiLi, r,a., se prenosi da je Alliihav Poslanik, a,s., 
rekao: "Odredenjc ili sjudbinu nc odvmcti nista osiindove, a 
zivot lie produzava nista osiiii dobrociiistvo."- ' E [-Hakim, AlimtrJ a AJbaiit jjit ucjenjujc kao hasen y Sahihu-i-JzamVi. 

' Ti'mij^H sa svujfm tzi'jwm br. 2239, Hitfcim od Scvbana t ucjcryujif git 
vjcrDdQ-^iojiitm y s !im se uFa^t i Zchelii. Albani ga otimjujc k»H liasiin u 
ffliJIf?// sh<fdi-s-r.(thihii hr. \54 kao i u Tmnizijevoin Jn/irtj* 7h(jg hadtsa 
Scvbaria koj Hakijiig koji pfuvrdiijc ova] li:iai!i kao iilo jo spoinetiulo i Ibn- 
M£uIfebr,4022iAlLmcd, 28 Trece pogiavlje 
IsUm irxipreiii' I I 

in I I I USLOVI I ZAPREKE PRIMANJA 
DOVE Dove su kao oru/je, a onjzje je djelotvomo ako je vjcSi 

onaj ko ga upoirebfjava, a ne same po sebi, pa kaci sc ispiiiie 
ovi usiovi i oiiaj ko gn upotrebljava bude jak, i nc biidc 
iiikakvc prcprckc posiiie se rezullal proliv neprijatelja, a 
kad izoslancjcdnaod ove in Slvari izostace rczLiltat, pa ako 
bude dova sama po sebt neiitpravnia, ili onaj ko upucuje? 
dovu ne uputi je j^; srca Zajedno sa jezikom, iii so pak nade 
iiekakva zapreka ij^ostate rezultat."' 

Usiove dove i njeiic zaprckc sazccu li dvije siudije: 

Pfvii studiju: 
USLOVIDOVE 

Salt tit uslov: u jezickom ziiacesiju jestc ztiak, a u 
terminoloskom znacenju; Ono sa cijtm odsustvom jc lui^^nu 
nepostoj iinj e , a n ij e n uzn s a nj e go V i m pri su stvoni po stoj ajij e 
nil] nepostojanje i:bog njega licno (Op, Pojasnjenje us I ova: 
abtiest je usiov '/.i\ namaz pa iiko izostaje abdest nitzno je 
neposlojanjc (iit:i.spravniosl) namsiza a nije nuzno u pr isuslvu 
abdesta prisiistvo nania^a niti odsusWo namaza licno zbog 

' Et-D;ciiihu Kttfi a iiifi) W(-/p cini (ki'd-,iiiji otl imsmm ibti Kiiifiinn str.inJtLi 
36, SEnnipn Daru] Kiiiih tlS-Amhi I- k&M}c 1407, h.g. Usi/m i zapri'fif primtniia DOVE 

abdesiajcrpostoji mogLicnosl da nedostaje tieki dmgt iislov 
kaoi!:eval).' 

(Id najvaitiijib i najvecih usiova 'm priinanje dove su 
sijedeci: 

Prvi itshv: 

fskrcnost, a ona je otklatijanje svih prinijcsa iz dove i djeia, 
te usnijeiavanje isJlih samo prema Allaliu, ne pridruzLijuci 

Mu u tome nikuga, i ne cineci to radi Ijudi, nili da nas neko 
cuje i tie tra^eci ncku prolaznu bczvrtjcdnij dobiu i bez 
ikakve izfvestacctiosti, iiego trcba da occkitje Allaiiov rob 
nagradu od Atlalia i da se boji Njcgovc kaznc, i da ?.udi za 
A I la ho vim zadovoljstvom.- 

Uz\'isem Allali narcduje iskrenosl. u plemenitoin ICur'atiu 
sa rijt;cima; *j ^J|~,alk' a^itj Jk^^^JU JiS' JliP iS^j^j ^J^^J ^i-^^_ uj ^1 Jj 

Meci: 'Gospadar moj nareihsje - pravednosl. I ubracajle 
sa pernio Njeftiii kad gad ohavijasc moJitvii, i molifeMu j^e 
isheno Mit i.spovijedajuci vjeni' Kao ^lu vasje iz niccg 
siwn'o, tako cevasponovo oiivjeti'. {Ei-Araf. 29.) ' E}-F<.'rciii/ii-l-D^flii)i.'fil Mebiifih iil-FtniiJi' od Ibr Bala, i ■Ucielu-l'iilniliix 
ft alif;i!iisi /ui'rtFTM' otJ Abdiil-Aztza Kasira cr'ltailida, 

' VidiL Mii/invvima? dtitijuli-n-Ntidila oJ pisca ova knjifje. 30 •31 
Uslitvi i 2rt/HWic' Trekaoje; 

Klatijiijte se zatoAUahu, isb'eno Mit ixpavijedajucivjeni 
~pa makar to navjernidma biJo mrsko. (Gajk, N.) 

I rekao je U^viseni: 

hkfena kpnvijeckmje vfere tliigje Allahit! A oniiiia koji 
pored Njega iizimajti zai-litnike; 'Mi im se kUmjamo 
samo zaio da bi ms Sto viBe AUahu pnbUMi - Allah 
ce njima, saiskt, pre^udiii o onome u cemu su a'c oni 
razilasili. Allah nikttko nscs ukazati na Pravi put onome 
koje kdljivac I ttcvjeniik (En-Zumer. 3 J 

I rekao je Uzviseiii: 

A naredeno imje da semmo AUahu klarjjaju, da Ma tskreno, 
km pravovjenn, vjeru ispovijedajXL.. (El-Bcjjine,5.) 

Prenasi sc od Abdul hihci Ibn Abbas^u r.a., da je rclcao: 
"Bio sam sa Boiijim Poslaiiikom kad je rekao: 'O mladicu 
pouCicu tc ovim rijecinia: cuvaj AHaha pa ce tc Cuvati, cuvaj 
A[laha naci ees Ga ispred sebc, a ako nesto inolis moli od 

32 t'sltni i zilpl'i'ki'prhttinfii DOf it 

Allaba, a ako zatia?.ig pomoc zatnizi jc od Allaha, i znaj da 
tiada bi sc eijeli svijet okiipio da d pribavi nekii korist nece 
li'koristiti osim u onome sto li jc Allah vec propisao, a ako 
se sastanu da ti tieku stetu iiaticsii nece ti je nanijeti osim 
u onome sto ti je Allah ve6 propisao, pera su se podigla a 
stranicesuseosu^iie/'' 

Trazerjc od Allaha je dova i priblizavanje Allahu kao sto 
Ita^e Uzviseni Allah: 

1,JL*- fr^^ J^ Ji£ 4jjl Jl ^tJUii j« -as] ^jiiU\j 

! Allaha tz ohilja Nl&gova inolite - Alkd}. saista. sve 
dobro zna. (En-Ni'-ia ', 33.) 

Drugi fislovi 

Ispravfio slijedenje, 

Ono jc uslov u sviiii tbadetima sto zakljucujenio i u 

ANahovira rijecima: 

Sleet 'Ja sani covjek kao i vi, men I se objavljuje daje vas 
^'^S -jsdan Bog. Ko zudl da od Gospodara avoga bade 
lljepo primljen, neka cini dohra djela i neka. klanjajuci 
se Gospodara svome. ne sinaira Nf'eniii ravnim iiikagal ' 
mt-Kehf. ISQ.) Biijezi TirmtKi i kaScda jchadis ha^cn sahih. 33 i'Hhvi i ztiprefiL' Dobradjdasu cina koja sc poklapaju sa Allahovim Serijatoin 
a radc se iskljiifitvo u imc Allaha UzvLsmiog. Taku da dovy 
i djela niuraju biti iskrena radi Allaha i ispraviia slioduo 
principiina i pravilima SerijataJ 

Fudajl ibii Ijad je rekao komenCirajuci ovaj ajct: 

Uzvisen je Onaj u cijoj Je ruci vlaxt - Ow sve moze! / 
OiiaJ kojije dao .wut i zlvoi da bi L^kttsao koji od vas ce 
bolje postupati; - Onjc Sihn, Onaj koji pros la. (EI-iUii!k. 
L-2.) 

"KoJi ce bolje postupati": Kcji de biti najiskrcniji i 
najispraviiiji. Ilekli su: "0 Ebu Ali. a koja sli to djcia 
najispravnija?" Odgovorio je: "Zaisia djela kada budu 
iskrcna a lie budii ispriiviia nece hiLi pntnljena a kada budu 
ispravna a lie budu iskrena neee biiT primljena, svc dok ne 
budu i isl';retia i ispravna, a iskrena su ako budu radi Ailalia, 
a ispravna su ako budu po Sunnetu,"^ 

Zaiiii:! je prouCio ove ajcte: 

Vsitm i zupri'kc fmttmnjii DOVE ' Vidi; Tefslr oA Van K.e5\r^ 

*"VTcJi; MedaHci-u-s-Satikm *n\ Tbn Kiijoiina 34 Red: 'Jii 4'^'^' coyjek kao i vi, meni ne objavljuje daje vas 
Bos -jedan Bog. K.O iiidi da od Gospodant svoga bade 
Ujepo piiitd/en. neka cini dobra djela i neka. kianjajuci 
<;e Goxpodam svome, ne smatra Njeinii riivnim nikogat ' 
{Ef-Kchf. no.) 

I rekao je Subliaiiehu ve Te'ala: 

ii^ f^'jii *^ C^'J i>7* J*J "^ **^J r^' ^ ', L>-^' (>"J 

Koje bolje vjere od onoga kojise iakretio piedci Ailnhu, 
ciitecijos i dobra djela, i koji slijedi vjem Ibrahiinovu. 
vjent pravii ? - A Ihrahinia Je Allah uzeo zu prijalelja. 
(Ef!-Nisa\ 125,) 

I rekao je Uzvisen i: 

■""^ j.__ j-j- ^^ hj' 

J' > 

Ojto/ /:o .ve a'u.?v/jjj jpref/n Aliabu, auzto cini dobra djela, 
ultvailo xe za najcwscu vezu. A I la hit se na koncu sve 
vraca. (Lnhmtn. 22.) 35 {■shm f ztipnfki' i'sltni i zttpt'L'ke pnmttiifti DOl'fi "OnuJ ko se sasvim prcda Aflahu ": Kn se samo Al laliu bmJe 
okretao i dove i djela radi Njcga 6imo. 

"A uz k) cbil dobra djda "; Slijedenje Poslanika, sa.v.s,, j 

njegov Sun net J 

Zato in us li man trcba da slijedi Vjerovjesnika, s.a.v.s,, u 

svim svojim djetima. 

S hodno A 1 1 aliov i m rij e£ i m a ; 

jjH^I f j^lj *iiS y:^'f_ jLT ^ Jll>r i'^\ ,^3^^ Jj^3 J f-^ o^ ^ 

Vt It AUiihovom Poslaniku imuSe divati uzor la onoga 

kq/ii-e imda Alkdiovoj miiosli i imgradi na otwm svijetti, 
i kojl Cexto AHaha spominje. (El-Ahzab. 21,} 

\ rekaojc: I rekaoj^- Red: 'Aka AUaha volite, mens slijedi te, i vm ce Allah 
voljeii i grijehe vam oprosSdW - a AUah prasia i 

samdostanjc. (AU 'fwraf!. 3!.) ' Vidi; A^ft/sr/rfrw^.v-vflMiVi, 2/90. 36 l^jJEJi a>JUj »j*-j1 J I Wei^ dijsdite - da hisfe na Pravoin putii hiU! (El-A 'raj: 

13S' 

Rmt 'Fokoravajle se Aikdiu i Poslaniktil' A ako ue 
liijediiefe, ojjje duSau da radi onn sta se njemu nareditje. 

a vi ste didni da radite ono sto se vuma mireduje. pa ako 
mu bmleie poshiSiii, bicete na Pravom putu; - a Poskinikje 
jedino didau da Jastio obimmi. {En-Nm: 54.} 

Weitia sumnje dii su ncLspravna ona djela koja se kosc sa 
Serfjatom Pos[;uiika, s.a.v.s,, sto zakljucujeino \7. hadisa 
J;ojeg prenosi Aisa, r,a., od Poslanika, s.a.v.s,: "Ko uvede u 
nasu vjcm ncsto novo, slo nije od nje, bice odbaceno."' 

A u Muslimovoj predaji S-toji: "K.o uradi djclo koje nije od 
nase vjcrc bice odbaceno,"- 

Tteci itslov: 

Pouzdanje ii Alalia i ubjedenje da ce dova biti primljena ^ 

Od najvetih iislovn ^a priinanje dove jc pouzdanje u ' BiljjSe gii Buharya bf. 2697 i Musliin br 17 1 S- 

^ QiijcSi gii Muslin. 

^ Villi L Dzitmi'ti-l-'uluiii ml fiikem i Fetveoi Ibn Buns 37 
Usia I'i i zupteke Uzvilciiofi Allaha i ubjcdcnje: da jc Svtjinocan; zato sro 
Subhaiiehu ve Tc'ala kiid ka^e necciiiu budi oiio budc 
U7;vileni je rckao: L' '*' /U'rv /iclto hocemo^ Mi samo za to reknemo: Budi! ' - i 

ano bude. (En-NaM, 40.) f jffi:^to On mole, kada nesto hoce, samo za to rekne: 
'Budi!- lono bude, (Jasin. 83.) 

A ono slo povecava pouzdanje musHmana ii s vog Gospodnra 
je ziian je o lomc da su svc riznicc dobra i blagoslova kod 
Allaha. Kaze Uzviseni: (.jii: A ^1 ij^j li) '4:0. ul* ^] .^ ^ ^i; / tieposiojl nista cije riznice ns posjedujemo. ct od tog 
mi dajemo samo omUko kaliko je poire bm. fEt-HuH 

21.) r. 38 t_ sh'vi i 7.iipti.'fii* firiijwnjti DOi E poslanik, s-a.vs. Je rekaouliadisi-kudsijii kojegprcnosi 
UzviSienog Gospodani: "O moji robovit Kada bistc se svi 
°iiedno sa d^Jnima sakupili na jedno injesto i trazili od Meiie 
^a kada bill dao svakoni ono stop trazio, to ne bi umanjilo 
^ unoga sto JC kod Mcne osim kao gto umanji igla koja se 
unioci u mone.^ 

0VO upucuje na savrscnsUo Allahove moci i vlasti i 

da Njcgove riziiice ne mogu presuSiti niti se uinanjuju sa 
udjeljivanjom pa makar udijclio svima i od IJiidi i od dilna 
ito SVC sto su trazili i najcdnom mjeJiiLi.' 

Po ovnm znacenjtijc Poslanik, s^.a.v.s., rekao ovaj hadis: 
"Allahova luka^ je puna, ne moze jc uinanjilj danonocno 
udjeljivaitjc. Pa tak svc sto je udijeho od kako je slvorio 
Nebesa i Zcmljii i^aista to nije iinianjilo nista od onuga sto jc 

u Njegovoj rnci, a Njegov 'Aii (prijestoljc) je bio na vodi, a 
u Njegovoj ruci je vaga pa propisuje i uskracuje op^ikrbu."'' 

Zato kad iiiusliman spoztia ove is line tceba da molt 
Allaiia i da budc ubjedeii u Abaliov odgtivor kao sto snio ill 
vidjeli u prethodnini dokazinia a i zbog ovog badiaa kojeg ' Muslim od F-bi Zcra br. 3577. 

^Vidi: Dzitmi'it'l-'uhim vei Hikcm, 2/45, 

^ U Mu^limuvoj pfcdaji stoji: "All^iliova desiw ruka jc pu«a"bf. WS. 

* Biijcil gn Hisharija sa svojoin vcrzijom od Ebii HurejrL- br. 'iGS4 i Muslim 
br. 993 ! Tirtiiizl sa rnriiam "dcsnica Miloslivug jt ponii" br 3045, 

39 Lslm'i I zfipi't'fit' Uslifvi I zapirkf prhituiifH DOi 'E prenosi Ebu Hurejrc, i,a,, od Pojilanika, s.a.v.S-: "Mo lite 
Allalia sa ubjedenjcm u odgovor,,."' 

Miiliamed, s,a,v.s,, je objasiiio da ce Allah uslisati dovu 
muslimana koji ispuni ove uslovc i primjeni adabe i otkioni 
zapreke pa kaze: "Nema lit Jed nog muslimana koji vipiiti 
Allahu dovu u kojoj netna grijeha, niri kidanja rodbin.skih 
veza a da inu Allah ne dadne jedno od ovo troje../'- (Hadis) 

^etvrti iislovr 

PrisLiinost srca, skrugenost i nadanje ovonie §to jc kod 

Allalia od nagrade i sirali od AllaJiove kazne, 

Tako je UzviSeni Allah pohvalio Zekerijjaa i njegovu 

porodicUi pa kailc; 

/ Zekcrijati se. kada zciinoU Gospodara svoga: 
'Gospodani mo], ne osiavljaj me j^ama, a Ti si jedini ' Biljczi ga Tinnizi a Albani ^ii oejunjiijc kao hascn u svoJDJ zbirci 
vjerodostojjiih liadisa br, 594 i TirmizijcvsJiti Suhiliti br. 2766 a biljeSega. i 
Aiiined i Hakicn. 

= Biljei>i git Almiett u Mummhs, i Tinrizi od Dzaliira Ibn AbJullaha br. 
33Sil i t>d Ubadcta Hm Ssiiiiiia br. 3573. Albani smairada su hascn obadvijc 
vcrzijc u Ttrmszijtvoiii Sahihti, I f * vjecciii! ' / oddzvasmo, i izlijecivii fini zenu. Jahjau luu 
poklonbmo. Otii ^u se inidHi da .sto vise do bra stein a i 
mniiii .m Nam se u nadt i strahu, i bi!i an prema Mama 

ponizni, " (El-Enhija ', B9-9Q.} 

Zato muslimaii mora da ukljuci svoje srcc prilikom dove jer 
ovo je Jedaii od najvecih uslova za primanje dove kao sto je 

objasnio imam Ibn Rcdicb, Allah rau se smilovao.' 

Kao ito se navodi u had is u od Ebu Hurejre ii Tirmizijinoj 
zbirci; "Mo lite Allah a nadajuci se primaiiju dove. Znajte da 

Allah ne prima dovu iz nemamog srca."^ 

Allah UzviSeni je narcdio da se dova u£i iz srca i sa 
poniznoscii pa kaze: 

JLiVl j jiiJl J)ij1 i^ ^1 OJ^J «i^J ^'j^ 'JL-^ J '^^J /-iSj 

/ spominji Gospodara svoga ujiitro i navBce u sebi, 
ponizno i sa strahopostovanjem i ne podizitci Jako glcis, 
ine budi nemaran. (El- A 'laf. 20SJ 

Peti usiov: Odiucnost i kategoricnost u dovi 

Mushman kad u£i dovu odlucan je i kategor(£an je u dovi i Vidi: D:am('ii-{- 'ilium vel Hikcm. ' Bilje?J ga Timiizi br, 3479 a poivrdujfi fia vcraija kod Ahmcda oJ badisa 
Abdullalia Ibn Oincrn ali prcko TbnLefii'a a Albani ga ocjcnjuje kao hascn 
u svojoj zbirci Sattiha br. 5U4 i u Tinnuijevom Suhihti hr. 2766. 40 41 
I'sfovi > zaprctie 
zbog toga je Poslanik, s,a.v,s., zabranio izuzimanje u dovi, 
Encs, r.a., prciiosi od Poslanika, s.ii.v.s,, da je rekao: "Kad 
neko od vas moli AUaha neka bude odkicmi u dovi i nek 
ne govori, Gospodaru moj, ako hoccs deij mi to i to. Zaista 
All aha niko ne moze primorati,"' 

A u dmgoj piedaji stoji: "Zatsta s^ Allah ne mo^e 
prhnorati,"- 

Ebu Hurejrc, r,a., prenoai da je Paslanik, s.a.v.s., rekao: 
"Ncka niko od vns ne kaSe: 'Gospodam oprosti mi ako 
hoccs', ali neka bude odluSan u moibi i neka izrazi veiikii 

zclju, zaista Allahu nije niSla preveliko Sto udjeljuje,"^ Oruga stutUja: ZjIPREKE PRJMANJA DOVE 

Arapska rijcc; El-Mani' u jes^ickom ziiaccnju jc: zapreka, 
brana izmedii dvije stvari, 

Auterminyloskom znaCenju: "Oiio cije prisuKtvo ^ahtijeva 
nepostojanje, a nije nuzno postojatijc u njegovom odiualvu 

niti nepostojanje zbog njega iicno - suprotiio uslovu/'' 

Evo zapreka kojc sprjecavaju primaiije dove: 

Prva zapyeka: 

Prepiistanje haramii u jelu, picu i odjeci.- 

Ebu llurejre, na,, pienosi da jc Poslaiiik, s.a.v,s., rekao: 

"0 Ijudi! Zaista je Allah dobar i ne prima osim ono sio je 

dobro i zaista jc Uzviseni Allah naredio vjcmicima ono sto 

je naredio poslanicima, pa kaze U^^viSeni: 

O poslamci, dozvoijaum i Ujepsm jelhim se hranite i 
dobra djda cimie.jer Ja dobm znam ito vi radite!" (El- 

Mii'mimm, 5L) Qilje^i ^i Buharija br. G33S i Mustiin br, 367S, ^ OtI t>badva iiraza felt se rtti il« omy ko jc polfcbiin da btidc sEavljtri ii 
zavlsan poiozaj kad jc u ptuinjii njegovo hiijcnjc jc onwj ku sc prJmoravii, 
nn nc5u> pa iiiu se iia taj nactn olaksava do mu re bi biJo tcsko a Allah jc 

' Bitjczi ^ Buhitrija br. .139 i Muslim sa svojotn vcraijoin br. 2679. I rekao je: 

O vjeniici, Jedile ukusfUi jela koja smo vam podarUi 

(El-Bekai-e. !?2.) 42 ' El-Fc:'aiti4-DieliJp,filMc{>nl)h Ei-Fenlije od tbn Baza i 'Vihiu-t-iibalsh, 
Fl (iltkimi icwinis od AbdulaKixa Nasira Er-Rasida 

^ Vidi; CHami'u-l-'iilum vElHikeau 

43 I'sfovi ! zii!H'**lit' Zatim je spomenuo covjeka koji je bio dugo na putovanju 
uprasen, nesredeiie i prasnjivc kosc podignutih niku pvema 
nebii: "Govori; Gospodami Gospodaru! A hiana mu je 
liarani, picc t:iu je haram, odjecii niu je haram, othi aiijen je 
hiiramom, pa kako da mu se primi dova ,"' 

Vezatio za znai!cnje ovtig hadisa re£eno je kako navodi Ibn 
Red?,eb, Allah ga obaauo milogcu: "Zaista Allah ne prima 
od djela osim ona koja su dobra i cista od svih prinijesa 
kao; djela u koji ma iiiia pokazivanja (pred drugima) ili da 
se covjek zadivi sam sebi i da se umisli zbog tih djela, a isio 
tako od imctka osim onoga koji je halal; a sa izi'azom dobar 
opisuju se djela, rijeCi i vjerska ubjcdenja ili istine "- 

Ovo podrazumijeva da je Poslanicima i iijiliovim iiarodima 

bilo naredeno da jcdu ono sto je dobro t halal, adaseudalje 
od onog sto je mziio i haram. Zatim jc naveo u zadnjem 
dijelu hadisa nemogucnost piimaiija dove uz ogrczlost u 
liaiamima; jelom, picem, odjccom i is hranom, Zbog toga su 
ashabi i dobri Ijudi miiogo vodili raCutra da jedu halal hranu 
i da se udalje od harama. Tako sc prenosS od Aise, r.a., da je 
rekla; "Moj otac Ebu Bckr imao Jc robii koji mu je izdvajao 
porez (baiac) a Ebu Bekr je jeo iz tog dijela,^ pa mujc donio 
jedan dan ncsto pa je Ebu Bekr to pojeo, pa mu je rob rekao: 
"A ziias li sta je ovo?": pa je rekao Ebu Bekr "A sta Jc?" 
Rekao je; "Gatao s^m u dzahlijjetu nekoui covjeku i nisam ' BiljciJ ga Musiira hn Ittl 5. 

^ Vidi: Dzami 'ii-i- 'iilniii ve! Hikem. ^ To jesic, donusio bi iuj od anoga Sto je zanwtivao ii ^eniljarira jc ono Ito 
odnedi v!ai;nik robu od iniEtka kojcg mu doncsc od svoje z^mdc. 44 Vshvi i zitfffeht' print an jti DOIT dobro znao proiicanje ali sam ga prevario pa mi je dao tu 
hranu, i to je ono Sto si pojeo", pa je Ebu Bekr stavio ruku u 
usta i povialio sve Sio je bilo u iijegovom stomaku "' 

A navodi <;e u drugoj predaji od Ebu Nu'ajma n El-HUji i 
Ahmed u Ez-Zuhdu: "Pa mujc receno 'Allah ti se smilovao 
zar sve ovo zbog tog y.alogaja?' Rekao je: **Da nije izaSao 
osim sa mojom dusoni sigumo bih ga iKvadio, cuo sam 
Allahova Poslanikada je rekao: "Svaka celija kojase razvije 
od harama najpreCa je da gori u vatri." Pa sam sc pobojao 
da se uc razvije neSio od mog tijela od ovog zalogaja,- 

U glaviiom hadisu ovog poglavlja koji govori o ovom 
covjeku koji je ogi'czao u haram ishrani dosao je sa cetiri 
uzroka za primaiijc dove; 

Pt'vi: Dugo putovanje, 

Dnigi: Skromnost u odjeci i izgledu. 

PosJanik, s.aA',s.,je rekao: "Mnogoje onih koji bi zbog svog 
izgledabili otjerani ispred vrata a kada bi neglo zatrazili od 
Allah a to bi i ispunio,"^ Treci: Ispruicne ruke prema nebu. 1 Buharija br, 3S42. 

- Ebu Nu'ajm u MHjl, a AfimeJ u Zuiidu sr sliSnim znaienjem. Albani ga 
ocjenjuJHi vjcrfldosujjiiim u svojoj zhirci -v^crtidcujtojiiih badisa. Od Diabira 
kod Aiiiiieda, Damnija i Hafcima, MusiiiTi hn 36JZ- 45 Vshyi i znjni^lii^ Poslanik, s,a.v,s., je rekao: "Allah jc plcmeitit i stidmi, 
zastidi se Svog roba kad<i Mu ispRi?-i rukc u dovL da lii 
vrati prazne be?, icega."' 

t^e/w'/f Uponiost kod AUaha sa spommjanjcm Njegovog 

Gospodarsh'U. 

Ovo je od najkiupnijih sKari sa kojima se (rail primanje 

dove- 1 sa svim sto je tvavedeno Poslanik, S-a.v,s., je rekao: 

'Ta kako da mu se prinii dova?" 

Ovo pitanje jc doslc u smislu tudenja i negodovanja.- 

2bog toga musliman sc mora pokajati Uzvisenom Allahu od 

svih giijeha i vratiti Ijudima iijihova prava tako da se saCuva 

od ovc velikc zaprekc koja stoji izniedu njega i piimaija 

dove- 

Druga tapreka: 

Po£urivanje i ostavljanjc dove, 

U zaprekekoje sprjeCavaju primanjcdove spadai po?-urivanje 
i ostavljanje dove zbog k^Snjenja primanja duvc.' 
Boziji Poslaiiik, s.a.v.s., jc ufiinio ovakav postupak 
zaprekoiii primanja dove kako ne bi Allahyv rob izgiibio 
nadu u primanje dove pa makar i za dii?-i viemeiiiiki period, 
jer Allah, s.v.t, zaista voli one koji sii uporni u dovi/ " Eba Davitd br. I4a&. Timiizi, Ibn Madic i El-Bcfiavi Fl ssrht sume a 

Albani Ea je ocjcnjuje vjcwlustujnim u Tmiim>evom i Ibn Madhnom 

Sattihu. 

' Vidi; Dzismi'u-I- 'iihim vet Hikam. 

^ Istl izvor, 

• Islo, 46 Vshvi i T.ap'i'kt' prim ft n fit DO I E Ebu Hul-ejre, na., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 
da je rekao; "Dova nekoga od va.s ce biti priniljcna ako 
ne bade pozurivao i govorio; *'Ucio sam duvu i nijc mi 
primljena".' 

Isti prenosi lac, r.a., prenosi i ovu predajy od Boiijeg 

Poslanika, s.a.v.s.: "Dova Allahovog roba ce biti primljena 
akc sc ne bude molio za ono u cemu ima grijeha, ili za 
kidanje rodbinskih veza, i ako ne bude pozurivao sa 
primanjem." Reccno je; "O Boziji Poslanice[ Sta je to 
pozurivanje?" Rekao je: 'Govori; molio sam, i molio .sam i 
ne vidim da ce mi biti primijeno", pa se nakon toga zamori 
i ostavi dovu "^ 

Allahov rob ne treba pozurivati i ako mrj se dova odmah 
ne primi; jer UzviSeni Allah moze odgoditi primanje zbog 
postojanja vise razloga, ili zbog nei.^punjavanja uslova 
dove, ill zbog postojanja zapreka, ili zb(5g postojanja diiigih 
razloga koji su korisiii za roba a da to i nc ziia. 

Pa zato Allahov rob ukoliko mu se ne primi dova mora 
preis;pitati sebe i pokajati se AUahu od svih grijeha, i da se 
nada dobru prije ili kasnije, 

Uzviseni Allah kitie: 


1 Uiljcii ga Biiliarija br. 6340, i Muslim br, 2735, 
- BsIjcSi ga Muslim. 47 f.'slm'i i 7.<ip!'''fit' 1 ne piavite nered im Zemiji, kad je na njoj red 

uspo^tavljen, a Njemu se molite sa strahom i n adorn; 
milost AUahova je doista bHzu onih koji dobra djeh 

cine,(Ei-A'raf.56.) 

I sve dok je Allahtiv rob uporan u dovi i zudi za primanjem 
bez prekidanja bli?-U je da itiu se dova i uslila, a onaj ko 
stalno kiica na vrata samo sto mu se ne otvore.' 
Primanje dove moze biti odgodeno za duli vremenski 
period kao sto je Uzviscni odgodio primanje Ja'kubove, 
a-i;. dove da mu se vrati sin Jusuf, a.s., iako je bio plemcniti 
Poslanik. 

Isto tako Uzviseni [e odgodio za izvjesno vrijcaie primanje 
dove Njegovog poslanika Ejjuba, a.s., u otklanjaiiju boiesti 
koja ga je zadesila. Moie se desiti da AUali dadne onome 
koji Ea moli bolje od onoga sto je trazio, a isto tako Allah 
moze"oLkloniti od njega neko zio pa da mu bude bolje od 
onoga stoje tra^io,- 

T)-eca taprektt: 

Ciiijenjc grijeha i harama, 

(^injenjc grijcha i harama moze biti uziokom neprimanja 

dove, U torn iimislu su rekli neki dobri prcthodi^ici; 

'Ne smatraj da je odgovor zakasnio, vec si mu zatvorio put 

sa grijesima, 

Ovo sii kao polaziste uzeli ncki pjiisnici i rekli: ' Dzami'u-l-'»lum wel Hikem. 48 Llshvi i zupnlie pniiiiniiu DO\ 7. J zatliu ijii ztihoramm kad nm>!ji( otkkiai 

knko da se mkum pmumju dm 

Kmi s/w/e/ adiwd/pid s^j gajt'sima. ' 

Nema sumnje da je nemariiost i odavanje iiirastima UJ^rok 
sprjefiavanja dobra. Uzviseni je rekao: 

J1 J j' -^^ ji ^y |»^ ^J '*J 

Allah necc izmijeniCi jedan namd dok on scni} sebe ue 
izmijenL A kad Allah hoce dajcdan narod kazni. niko 
to ne moze spriJGciti; usim Njega nema mu zaslitnika. 

(Er-Ha'ii, n.) 

Cetvrta zapreka: 

Ostavljanje diiznosti kojcje Allah propisao, 

Kao sto cinjenje dobrib djela biva iizrokom prim an] a dove, 

isto tako ostavljanje obave^a biva zaprekom primanja 

dove. 

Ovom znacenju imamo i potporu u rijccima Allahovog 

Poslanika; ' Diumi'ti-i-'idiim vL'i Hikem. riakim., J SitsHeli-S-ehadisi'sSahihii ad 
AIbaiiLJabr,lS05, 

49 thiovi i -itpreiiL' Hiizcjfe. r.a, prenosi od AUahovog Poslanika^ s.a.v.s., da je 

rekao: 'Tako vni Onoga u cijo J jc ruci moja dusa, niirectivacete 
dobro i odvrdcaii od zla ili cc vam Allah poslati kaznu; pa 
6ete ufiiti dove a wct^ vam ih primiii,"' 

I'eta /apreka: 

Moliti za nesto sto je Kabranjeno, jlj -/a kKJanjc mdbinskili 

ve^a, 

Sesta Kapreka: 

Bo^anska miidrost pa dadne boljc od onciga §to je Irazeno. 

Ebu Se'id, r.a,, preiiosi da je AlJahov Poslanik, s.a.v.s., 
rekao: "Neitia nijednog muKlimnna koji uputi dovu u kdjoj 
nema grijeha niti kidanja rodbinskili ve^a, a da mil Allali ne 
podari jcdno od ovo troje: da mu odinah prirai dovu, iJi ce 
mu je ostaviti za biiduci svijet, ili ce od njega otklonili ^\o 
sbodno dovi koju je iiputio" Ashabi su rekli: "Uciccmo sto 
vige!" Poslanik je rekao: "U Allaha jc najviSe"' 

Nekada covjek pomisli da mu nije primljena dova a ustvari 

bude mu dato viSe od onoga .^ilo je traz[o, ili bude otkionjene 
od njega ncdace i bolesti pa mu to bude bolje od onoga sto je 
irazio ili cc muje UzviScm Allah sacuvaii za Siidiiji dan,' ' Qiijtzi ga TiniiiKi i smalra da je fiasen br. 2t(39, Bcjjavi Ft Sefhi-s-Sune, 
Alinitd vidi i SttkHni-i-Diaini' br. 6947, a u poglavlju od "Aisc, r,a„ kod 
Alimcda prenosi ud Poslanika da jt rtkao; "O Ijudi zai.ita vain Uxviscni 
Allali govorij 'Niiredujlc dobrci i oti vracajtc od tXs. pHje iKiyu slo Me budctc 
diJ^iHfali pa vam se nc odazovem, i biidEtc traSili pa vam nc dadncm i 
zatra^ilv pomiji; pa vain jc Jic pmJ.im.' " 

^'Biljcii ga Ahmed n Miisnei/u. 

' Vidi; Feive od\bi\ Baza. Cetvrto poglavlje 50 Aiffihi ftffvf' ADABI DOVE, MJESTA 1 VREMENA 
PRIM AN J A DOVE Prva studija: ADABI DOVE 

1 - Poteti su icaEivaloni AlEaliu, ddnijcti salavat na 
Posianika, s.a.v.s., sa time i isavrSiti. 

A - Od Alijc ibn Ebi Taliba,, r.a,, se prenosi da je rekao: 
"Svaka dova je blokiraiia dok se ne donese salavat na 
Muhammeda, s,a.v,s., i njegovu porodicu."' 

B - Od Fudaleta ibn Ubcjdullaha, iml, se prenosi da je 
rekao: AUahov Poslanik, s.a.v,s., Je Cuo nekog covjeka 
kako iici dovii a nijc vclifiao Allalia niti je donio salavat 

na Poshiiiika pa je rckao Poslanik, s.a.v.s.: "Pozurio je 
ovaj", zatini ga Jc pozvao pa mu rekao, ili nekom od /\/r»v/ / zitpri'tiL' prifitmifii DO\ 'E 

prisLifnih: "KLada neko od vas ;ici dovu nek poine sa 
veltcanjem i zahvalom Allahu, zatim nek donese salavat 

(la Posianika, s.a.v.s,, a i^atim nek tiajii 51a lioce" ^ 

Poslanik, s.a.v.s., je vidio dnigog Covjeka kako kbnja pa je 

nakon slavljcnja i zahvale Allahu don io salavat n a Posianika, 

bla-v.s-, pa je rekao vjerovjesnik: "O musalija, nioli primice 

ti se, (trazi dat cc ti se)."^ 

Prenosi se od Abdullaha ibn Mes'uda, r,a„ da je rekao: 
"Klanjao sajn, a sa Allahovim Poslanikom su bili 
Ebn Bckr i Omer, r.a„ pa kada sam sjeo poceo sam 
sa hvaljenjem Allalia, zatin; salavatoni na Posianika, 
s.a,v-s-, zatim sam molio za sebe pa je Aliahov Poslanik, 
s.a.v.s., rekao: "Tra^i dat ce ti se. Trazi dat tt li se."^ 

Imam Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, naveo je [rl vrste 
salavata na Allahovtig Posianika prilikoni ucenja dove: 

Prva vrxta: Da donese salavat na Posianika, s.a,v,S-, prije 
dove a poslije zahvale Allaliu, di,S- I ' BiljeJi ga Taberaju u FJ-Evsniu, Larnc ovog hfldisH doMifn; sumo da Alijc 
ibn nbi Tiilibts, Iftjsum ji; ri;k«u dn sit prctiosioci ovoga hadisa pouidaiii 
11 !u je |XilviK.f|[.i 1 Alhani il Sihi!cJi-!-flui(li-s-Sal>ilKir Ovjij lutdis ima puro 
vi:rf;SJa kdji gn pot%Titnjii prtko Mts'si^ta ibn Dzi.'b;kla a ilo^icJ^it do Posianika, 
s.SA'.s,, islo laku od Abi!iillah« ibn Busrn kao i mf IJTHisa, r.a, Omtrr r.a. Je 
rekuo; "ZiiiilH st duva iattstsivi ixmtdii ncbcsa i ZtJinljc i iiccc sc podici sve 
dok tic donese^ salavjii na Po-slanifca, s.a.v.s." Biljeii ya Tinniii br. 4&0. 
Aibani je nifcao: da ovjij Imdis sj sviin draaim prcdajama dosiizc stc|)Dfi 
fiascn liadi.qa a rajmanjii mkii, Vidi: et-Hadisii Sahilui br. 203 S i Sa/tihu-l' 
lizismi' i StihHw-i-Tn-mizL 52 ' BJIjczi ga Ebu Davud br. 148 U Tinnizi br. 3477. Albani ga ocjcnjitjc 

vjerodoslojrim u Davudovom Saitlim br, 1314 kao i Trimizijcvoin SahUiu 
br. 2767. 

' BiljcSi ga Ncsji. Tvifiiizi br 3476, tcksi koji jc u zagmdi je kod Nesaije. 
Albiiiii ga ocjenjiije vjciodostojiiim ii Ncsaijinom Sahstw br, 1217 kao i 
TirmiKijevom Sahshu br. 2765, 

^ Bdjczt !ia Tirmizi i kaSc; Hadisun liascn iabib. Alhani ga ocjciijujc kao 
hasen u Miikustt-i-Misiitsh br. '33 1 ." 

53 I p I idfihi ihtve Druga vrsla: Da doiiese sal^val na pocetkii, u sredini t na 
kraju dove, 

Treca vrsla: Da donesc salaviit na pocetku i na kraju dove a 
da ono sto trazi biide u sredini, jzmedu dva salavata, . , ' 2 - Dova u Wagtistanju i u nevolji; 

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao: "Rckao je 
Boziji Poslanik, s.a.v.s/ "Onaj ko bi bio sretan da mu Allah 
iisliSa dovu kad je u nevolji i neprilici nek uci dovu Sto vise 
kad je u bJagostanju,"- 

Sto znaci: Onaj ko bi volio da mu se Allah odazove kad je 
u nevolji, a to su neki teski dogiidaji ili u velikcj tuzi koja 
kida dusu, nek i^to vise uci dovu dok je u dobmni zdravlju, 
veseljy, i kad nije nicim zaokupljen, jer od mu'minskih 
karakteristika jc da je uvijek u wtz\ sa Allahom i da riazi 
zaStilu od Njega prije nevolje.'' 

Allah Uzviseni je rekao o Junusu, a.s., kad a Ga je dozivao 

pa ga je spasio i udovoljio mu: ' Vidi: Dsetaht-i-Eflmmjifadiiia!aH veseiami ata MuhameJin hajYii enam, 

- BiljcSe ^ Tiniiizi br 33S2 i Hakim i ocjenjuju ga vjn-odtislojriin, <) (fm sc 
slaj^e i Zehcbi, Albani g.i Qcjerijujc fcao hascii u Tirmiiijevtnn Sahihsf. Vidi 
i el-Bltaciisi'-ji-StiMia br. 594-, i-stfni i ztiprefii' fuitiutfijti DOt'E I da i^iji^ bio Jedan od onih koji AUaha hvale / sigitnw 
bi ostao n utrobi njenoj do daim kad ce svi bill oiivfJenL 
(Es-SiijM !43.-N4.J 

3 - Ne uciti dovu pnitiv svoje porocfict, tmetka, dject* Mi 

Od Dzabira, r.a., se prenosi o covjcku koji je prokleo svoju 
devu, pa je rekao Allahov Poslamk, s.a.v.s,: "Ko je ovaj sto 
pmklinje svoju devu?" Rekao je; 

'Jasam Boziji PosLinik! Rekao je: "SjaSi sa nje i ne pridm^uj 
nam sc s iKkmi ko je pioklet, ne mo lite protiv sebe niti 
svoje djece, ni imctka, da ne bi poirefili treniutke u kojima 
kada sc Allah za neSto zamoli pa da vani usiisa."' 

4 - U^iti dovu snizcntm tonom izmedu gEasnog i utenja 

u scbi: 

A- Uzviseni Allah je rckao: Moli'ie seponkno i u sebi Gospodani svome ne voU On 
one koji se previse glasno mole. (E!-A raf. S5-) B- I rckao je Uzviseni: I BiljcJi ga Mushm br. 3009. 54 55 
rtihiht ifmv jusij jiliL^ jjiii 5^ ^1 ci/^j ^j u_J^= IlI- j iq^ ^^=,3 

/ spomitiji Gospoikira svoga ujulm i navece u sdji 
pnmmo i sa strahopostovanjetu i ne podizuiijako ghs 
i ne biidl nemarati. {£l-A 'raf 203.) 

C - PrenoM sc ad Ebu Musaa, ra,, da je rekao: "B\l\ smo 
nil puuivanju sa Bozijim PoslEinikoni a Ijudi su poceli 
donositi tekbire glasno, pa jc rekao AlJahov Poslanik: 
"0 Ijudi, obuzdajte se ^saista (ne obracate se) gluliom 
niti odsiitnom, zaisia se obracate Onom ko sve cuje i ko 
.je blizu, i On je sa nama."' 

Ziiaccnje: "On je sa vama": Sa znanjcm i bdijenjem jcr 
liiiaino dvije vme prisumosti: Opsia i posebna prisutnost, 
OpSta je prisutnost sa znaiijem i bdijenjem a On je iznad 
Ai-sa onako kako Njeiim Uzvisenom doiikuje, a zna sta je u 
dusama Njegovih robova i niSta Mu nije skiiveno. 

Posebna prisutnost je piisutnost pobjede, podi^ke, upute i 
nadalitiuca koje AlJah daje Svojim robovima vjernicima. 5 - Paniznost AHahu priJitioni dove: B?h!ri'h izL^^^^' '^"^'™ '^ "™'" '''''^'■'°'" ^'' "™^' ""^'^ " ^^'^' J*= 56 Lsftni i r.»p>'t'f'i' prima a ja DOVE 

hd arapske rijeci "Ed-Dam'a": Poniznost, pokornost, i 
skru^eiioprizivanjeJ 

A- UzviSeniAilahje rekao: 

S^: \J,\s l; itkji ^ ,5.;5j '^.fi '^ o>f^j i/>' 

/i Poskiiiike smo s namdimaprije fehexlali i neimaMnom 

i boldcii ih kaznjavali ne bi U poshisni postall / Trebalo 
je da su posiuM postali kad hi im kazna NaSa dosla! 
AIL srca njUwva .w ostala tvrda. a sejtan Imje lijepim 
prikazivao onosto xu radiii. (El-En 'am, 42.-43.) 

B - IrekaojeU^visciii: Red: "Ko vas iz sirahota na kopnu i na muni iibavlja 
kada Mu sejavno i tajno poiuzno molite: 'Alio Has On 
iz ovoga izbavi, sigurno ccmo biti zahvahu! ' " (El-En 'am, 
6i.) " Vldi: Missbahut Mtiiii'\ Kiimusul Muhil, Mit'ttS. emiil Vmil i Mafrcdas 
Elfifz Gttribi! Kuf Vrr od AsfiiSiJinij:!, 57 Ailuhi daw C- { rekao jc Uj!:viseni: 

jfis J j^Lii J iL^ :^\. ^jj, 

/ spomlnji Gospodara svoga njiifro i mivece i u sebi... 
(El-A'raf, 205.) 

6 - Upornost I insistiranje u dovi: 

Ampska rijec "Eirihah" m znaci: Pnlivacanje necega i 
istrajnost u lome, 

Enes. na., prcnosi da je Muhammed, as., rekao; "Budice 
ustrajni u dovi ^^ja-zei-Dzelali vel-ikmm"^ 

Zato na A llahovnm jc mbu da ufii sto visii do vc, da \\\ ponavlja 
j da bude uporan u spominjanju Allahovog Gospodarstva 
i da niko nema pravo da biide obozavan osim Allalia, tc 
Njegova imeiia j svojstva. Ovo je tiajvise sa cjnic se tiazi 
primanje dove kao sto je spomenuo, s.a.v„s., ii badisu:^ 
"Covjck dugo je na putovanju Cupav i uprasen pni£a mke 
prema nebu: "Gospodarii" ^'Gospodam., " (Hadis).^ 

Ovo upuciijc na iipomost u dovi Kbog toga je Poslatiik, 
s,a.v,s., rekao: "'Nekoni od vas tie biti udovoljeno ako ne bude 
poziirivao pa govoiio; "Molio sara i nije mi pnmljeno."^ ' Vidi: !i,!-iishaja ft Cm-ibs-1-ffadix od Jbn Esija, Mishaiiiil Mm,ii\ i Ktimastti 
lifiihil. 

' Vidi: Dlai 'u-i-'Uhtm v?! Hikem od Ibn iietiatbn, 
^ BilieJi ga Muslim br. m\5. 
' BiycJe ga Biiharija i Muslim,. 58 w ... 

^H 7- Pribliiaviiiije Uzvisenom Altiihu s:i nekoui od 
^V propisanih vrsta pribU/nvanja: 

^H "El-Vesile" u leksickom znacenju je; priblizavaiije, 
^^ pokornosl i ono sa cime se stize i priblizava do neCega.' 

Kaze se; "Neko se pribliiio Allahu iia ncki nacin: ufiimo Jc 
djelo sa kojim Mu se priblizio." 

Ragib el-Asfchani je rekao: "El-Vesile"' znaCi ; dola^ak do 
necega sa icijom i ovo znacenje je specillCnije od ?.iia£enja 
rijiJcr^El-Vesile" (O.P. sa harfom "Sad" u dmgoj i "Sin" u 
prvoj rijeci), jer prva sadrzi ziiacenje zelje u sebi, U^.viSeni 
jc rekap; Trazite ono sla ce vas Njemii pnbliiili^ (El-Ma 'kie, }5.) 

ik sustina priblizavanja UzviSenom Allahu je briga i 

£uvarjc Ana]i(iv(,>g pLila sa znanjcm i ibadetom i teznjom za 
serijalskim vrednotama. 

Ona je dakle kao bILskost. 

A^'EI-Vasil" je: Onaj koji zudi Allalm.^ 

Allahove rijeci; iL--jJl ^1 l>2!j ' Y\Aii En-mhsje fi Gsiiihi-^-Madis od Ibn Esini, Mhbahiit Miiiiti\ i KatsHixtil 
Miihit. ■ Mttfivdai-Garib FjfinzU Kiir 'aii- 59 
rtihiht ifmv jusij jiliL^ jjiii 5^ ^1 ci/^j ^j u_J^= IlI- j iq^ ^^=,3 

/ spomitiji Gospoikira svoga ujulm i navece u sdji 
pnmmo i sa strahopostovanjetu i ne podizuiijako ghs 
i ne biidl nemarati. {£l-A 'raf 203.) 

C - PrenoM sc ad Ebu Musaa, ra,, da je rekao: "B\l\ smo 
nil puuivanju sa Bozijim PoslEinikoni a Ijudi su poceli 
donositi tekbire glasno, pa jc rekao AlJahov Poslanik: 
"0 Ijudi, obuzdajte se ^saista (ne obracate se) gluliom 
niti odsiitnom, zaisia se obracate Onom ko sve cuje i ko 
.je blizu, i On je sa nama."' 

Ziiaccnje: "On je sa vama": Sa znanjcm i bdijenjem jcr 
liiiaino dvije vme prisumosti: Opsia i posebna prisutnost, 
OpSta je prisutnost sa znaiijem i bdijenjem a On je iznad 
Ai-sa onako kako Njeiim Uzvisenom doiikuje, a zna sta je u 
dusama Njegovih robova i niSta Mu nije skiiveno. 

Posebna prisutnost je piisutnost pobjede, podi^ke, upute i 
nadalitiuca koje AlJah daje Svojim robovima vjernicima. 5 - Paniznost AHahu priJitioni dove: B?h!ri'h izL^^^^' '^"^'™ '^ "™'" '''''^'■'°'" ^'' "™^' ""^'^ " ^^'^' J*= 56 Lsftni i r.»p>'t'f'i' prima a ja DOVE 

hd arapske rijeci "Ed-Dam'a": Poniznost, pokornost, i 
skru^eiioprizivanjeJ 

A- UzviSeniAilahje rekao: 

S^: \J,\s l; itkji ^ ,5.;5j '^.fi '^ o>f^j i/>' 

/i Poskiiiike smo s namdimaprije fehexlali i neimaMnom 

i boldcii ih kaznjavali ne bi U poshisni postall / Trebalo 
je da su posiuM postali kad hi im kazna NaSa dosla! 
AIL srca njUwva .w ostala tvrda. a sejtan Imje lijepim 
prikazivao onosto xu radiii. (El-En 'am, 42.-43.) 

B - IrekaojeU^visciii: Red: "Ko vas iz sirahota na kopnu i na muni iibavlja 
kada Mu sejavno i tajno poiuzno molite: 'Alio Has On 
iz ovoga izbavi, sigurno ccmo biti zahvahu! ' " (El-En 'am, 
6i.) " Vldi: Missbahut Mtiiii'\ Kiimusul Muhil, Mit'ttS. emiil Vmil i Mafrcdas 
Elfifz Gttribi! Kuf Vrr od AsfiiSiJinij:!, 57 ■iiluhi il f/ikr llshtvi f -(tpi-fkc ps-muiii}(f DOVE Muhdzin ibn el -Ed re 'a prenosi da je Allahov Poslanik, 
5,a,v,s,, usaci u dzamiju i ^atekao covjeka koji jc bio ve6 na 
svrSetku iiamaza, tj, na ;?adnjem sjcdenju t govorio je: "O 
Alliihu zaista lebc molim, - o Allahu, Jedan, Jcdini, Onaj 
Komc se svako obraca, Koji nisi rodio i nisi roden, j ICome 
niko nije ravan - da mi oprostig grijehe zaista si Ti Onaj 
Koji ranago opiasta i Koji je Svcmiiostan," Pa je rckao 
Allahov Poslanik, s.av.s,: 'Oprosteno mu je, oproSteno imi 
je, oproSteno imi jc" tri pula.' 

Od Sa'daae prenosi dajerekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.ii,, 
je rekao: "Dova Zun-Nuna koju je uputio kad je bio u 
utmbi ribe: {la ilahe ilia ente subhaneke iimi kiintii mine-z- 
zaiimin) "Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si Ja sam ae 
zaista ogrijeSio prcma scbi." Uistiiiu musliman ne zamoli sa 
ovoin dovoin a da mil AJlah ne udovolji."- 
Druga vrsta: 

pribliiavanje UzviSenom Allahu sa dobrim djclom koje 
smoufiinili, 

Kao npr. kad ka2e musliman: "O Allahu, molim Te sa 
mojim vjerovanjem u Tebe, iEi mojoni Ijubavlju prcma Tebi, 
iii mojim slijedcnjem Tvoga Poslanika da mi oprostil" 
Jli da ka5e; "0 AJlahu, uistinu Te molim sa mojom Jjubavlju 
prema Muhammcdu, s.a.v.s., i mojim vjcrovanjem u njega 
da mc spasis" ' Biljcic gH Ahmed, Ncsui, i Ebii Davutl, Albani ga ocjcnjujc vitrodoslojnim 

u Ncsaijevom i Ebu Davudovom &i/i//?w, 

* BitjeKc y,! Tirmiii, Ahtiicci, i Hakim Itoji ga ocjcnjuju vjefodosiDJnim s 
njim sc slafe i Zehcbi. ILui HaJ^tr kaic da jc hiiscn a Albant da jc Sahih ii 
Tirmizijcvom StihUns. {j ovo spada i to da ucac dove spomciie dobro vrijcdno 
djelo u kojem jc iskazana njegova bogobojaznost i stirah od 
Uzviscnog Allaha, to davanje predtiosti Allahu nad svim i 
^adovoljstvo sa Allahom iznad svega, \ njegova pokomost 
UiviSenom, zatim sc posredstvom tih djela priblizava 
Allahu u dovi da bi bila veca nada za primanje, 

Ka utcmeljenosl ovoga uputuju rijcci Uzvisenog Allaha: 

Oni koji biidi! govorUi: 'GospoJaru nas, mi, iciiskt, 
vjerujemo; zala luim opro.^ii grijehe ftase I sacuvnj utw 
palijje II ognJii!'(Al! 'imi-an, 16.) IrekaojeUKviScni: .'.-?,' OospoiJani nas, mi u otjo sto Ti ohjavijujes vjerujema 
i tni Posiamka dijadimo, lato nas upiM medu vjeniike! 

(Air 'Intra ti, 53.) 

U ovo spada i dogadaj koji se dogodio onima koji su bili u 
pedini zatoccni, pa je svaki od njih spomenuo dobro djelo 
koje je uradio da bi se Allahu priblizio, pa su zamoliii Allaha 
posredstvom tih djela i Allah im je primio dove' 

Tfeca vrsta: 

Priblizavanje Uz\'iSenom Allahu sa dovama dobrih zivih 

Ijudi, Biljczt !ja Buharija i Muslim. §2 63 
Aiitihi dove t'shvii 7.aprt'iie primnnia DOVE Kao da kaSe muslimun koji je u teSkoj situaciji ili ga 
zadesi velika nevolJLi, a zna da inia pmpusui prema Allahu, 
d£i-j i 2ato mora da ima jak razlog da se pribiizi Alkihu, 
Takav niusliman cif tjtici kod covjcka za kcjeg smatra da 
je od dobrih i bogobojaznih, ili uglcdnih i ucenih ijudi koji 
poznaju Kur'an i Sunnet i zatrazice od njih da iice dovu za 
njega; da Allah otkloni od njega ono sto ga je zadesilo. 

U' ovom kontek.itu je i predaja Encsa ihn Malika koji jc 
rekao: "U vrenienu Allahovog Poslanika, s.a.v.s,, narod 
je zadesila suSna godina, Za vrijiiime dok je Poslanik, a.s,, 
drzao liutbu ustao je jedaii beduin i rekao: "0 Allabov 
PoslaniCtil Slradace nam imcci i porodice pa moli Aliaha za 
nas." Zatiiti je podigao mkc i rekap; "O Allahu spusli nym 
kisu! O Ahahu spusti nam kiSu[ O Allalui spusti nam kjSu!" 
Na nebu nismo vidjeli ni oblacka, i tako mi Onoga u cijoj je 
rucj mojsi duSa nije ri spustio mke, a oblaci sii sc nagomilah 
poput brda, i nije uspio ni sici sa minbera, a niz njegovu 
bradu se sHjevala kisa. 

Tako da tiam je padala kisa tog dana i sutradan, i prekosutni i dan 
nakoti toga pa sve tlej naredi:e dziime. Taj ilf neki dmgi beduin 
je ustao i rekao: "O Allaliov PoslaniCe, ruse se grade vine, i 
potopila su se imanja, pa moli Ahaha za nas", pa jc padigao 
ruke i rekao; "Ucini nam jc korisnom a ne Stetnom." 

Samo ^to je pokazao rukom prenia jednoj strani oblaka 
odmah su se razmakh i nebo je postalo vedro, a kroz 
pustinju je potekao potok mjesec dana. Niko nije prosao 
ovim kiajeni a da nije pritSao o hiagodati,"' ' Biljclega Biihaj'ijti i Muslim br. S97. U ovo spada i uazenjc Bbu Hurejre, r.a„ oti Poi^hinlka, 
sa-vs-, da uci dovu da Allah uputi njegovu majku u islam, 
paje, ii.ii.- Licio dovu i Uzviseni Allali ju je uputioJ 
U ovo spada i siucaj kada je Omer ibn Hattab, r.a., iraiio od 
Abbasa amidze Allahovog Poslanka.. s.a.v,;;., da moli AUaha 
da im spusti kiSu, pa imjc Allah spustio kiSu- 
Takoder, u ovo spada i govor Ailahovog Poslanika, s,a.v.s., 
kada je rekao Omcru, r.a,: "Doci te vam Uvejs ibn Amir sa 
pojacanjem stanovnika Jemcna iz Murada a 2iitim iz Kama, 
Bio je obolio od gube pa je ozdravto osim koliko za jedan 
diriiem, un ima majkn ko.joj cini dobrocinstvt), ako bi neSto 
od Allalia zatrazio sigumo bi mu to i ispunio, pa ako moies, 
zatrazi da za lebe trazi oprosta,"^ 

S - Priznatj gnjeii i Idagodat /a vrijeme u^enja dnve. 

Sedad ibn Evs, ra„ prenosi daje Allahov Poslanik, s.a,v.s., rekao; 
"Vrhunac istigfara (Trazenja oprosta) je da kazes; {AUahmwie 
erne rabbi ki ihihe Uhi eufc. halekmni ve em abduke \>e utn 
.didske ve va'dike mesleia'tu. Eit'zu bi serri mci num'tu. ebmt 
[Me hi ni'melike akyje. ve ebuu bizenbh fagfh' li fmmehu hs 
Wdgfiru-^umibe il!a e^;te)"0 Allahu I Ti si moj Gospodar, iiejna 
[Jboga osim Tcbc, sivorio Si me i ja sam Tvqj rob, i ja s^am na 
f^obavezi ktiju sam pretr/eo, i na obccanju prema Tebi koliko 
tiogu. Tebj se utjecem od zla kojeg sam ucinio, i priznajem 64 ' BtijcJi go Muslim. 

' VidiL liuSiarija sii kDmentarom; kn\\gnvTriiifn!u Kisu jioa,hv\ic: Trideisje 

ijiitls (id imuma da moli zn kihi pnlikom ,TU^t', lisitlis br, lOOS, 

" BiljcJi! ga Muslim br. 2.S42. 

65 Adtthi dm', TvoJLt bliigodiit prt:ni*i meiii, i priziiajcm svojc grijeho, pa ^j 
oprosti, zaista giiji^he nc opraSta niko csim Tebe," Rckaojc 
"Kt) Dvo iskreno izgovon li danu i iinife tog istog dana prijc 
iioci uci dc u Dzcnnet. A ko ih iskicno izgovoii u noci prijc 
ncgo slo osvEinc pa uiiire uci ce u Dzennet,"' 

9 - Me pretjtjiviiti sii rfmovanjem prilikoni uceiijy dovt;, 

Ibn Abbas, r.a., je rekao: "Govori Ijudfma svake sedmicc 
jedanpui, ako lie onda dvii puta, ako ne onda tri puLa; da 
Jjudinia ne dosadi ICur'an, i ncmoj obiciivaii da dulazis 
niedu Ijude dok oiii razgovarajii i da ini tada govoris i na taj 
naciii prekincs njihov razgovor pa ini postane doaadno, ali 
slusaj ih pa ako zatrazc govori im dok zele da sliisaju. 

Upo?:iiaj rimnvanjc ii ckivi pa ga izbjcgavaj, priinijetio sani 
da Allaliov Pos[aiiik i njegovt asliabi ne rade ncgo ovako" 
- anaci da su praktlcirali ovo izbjegavanje,- 

10 - Ponavljati dovu hi puta. 

Prenosi se od Abduliaha ibn Mes'uda, ra., da je Allahov 
Poslanik, s.a.v.s., klanjao kod Kabc a Ebu Dzehl i iijcgovi 

prijateiji su sjedili, pa su jedni driigima rekli: "Koji ce od 
vas donijeti Jznutricu dcve j staviii jc na Muhammcdova 
leda kad budc na s<;dzdi7" J poslaJi m najgorc medu njinia 
kojr sLi to donijeli [ sacckali dok Poslanik, s.a.v.s,, ode na 
sedzdu I onda su to stavili mcdu njegove piccike a ja sam 

' Biljcie j-ii Uuhsirija br, 63[)fi, Timiizi, Aiimod Ncsai ii puglavlj j v TtvsL'iiJn 
alcdiio bespomocno. Rekao je i poCcli su se smijati i povijati 
>dni prcma dmgiina, a Allahov Poslanik je jos uvijck bio 
sedidi- Nije dizao glave dok nije dosia Faiima (kccr 
Bozijeg Poslanika) i bacila to sa njegovih ieda. Zatim Je 
nodigao glavu i rekao: "O Allahu, kazni KiuejSiJe", ti'i pnta. 
Tcsko ill! je pah ova dova proiiv njih, lekao je' "Smatrali 
su da se dova u ovom gradu prima, zatim ib Je spomemio: 
'O Allabu kazni Ebu Dzchla, Uibu ibn Rebi'a, Scjbcta ibn 
Rebi'ti, Velida ibn 'Utbcta, Umejjeta ibn lialefii, i Ukbeta 
ibii Ebi-Mu'ita\ spomcnuo je i sedmoga nismti mu ime 
zapamtili, rckao je: 'Tako nii Onoga u cijoj je ruci moja 
dusti, vidio sani one koje jc Allahov Posianik spomenuo 
pobijene u El-Kuiejbu, na Bedru,"' 

11 " Okienuti sc prenia Kihli. 

Abdulkib ibn Zejd je rekao; **Allahov Poslanik je i^asao na 
o^'u musallu i molio f^a kisu, a okrenuo sc prema Kibli i 

I' , til 

prevmy J e odj ecu . - 

12 - Podici ruke prilikom dove, 

Ebu Musa el-E^an, r,a., Jc rekao: ''AUaliov Vjerovjcsnikje 
uCio dovu i ttim prtlikom Je podigao ruke, tako da sani vidio 
bjelinu ispod njegovih pazuha,"- ' BiljeiH gii BulsariJH br. 63 J7. 66 ' liiljtJeea Bijlsari]a t Mii.Hliin. 
* BHjcii s;a Bnliiirija hr ti543. 
' BiljizSi g3 Biibarija far, 6,14 1 . 67 ™l ■UUth'i ifnve. Ushvi i zuprt'fu- primitfsjst /'//I 7; fbn Omer, r,a., je rek;icj; "Vjciovjesnik je podigao ruko j 
rekao; '0 Afialiu, kod Tebe trazim utofiiSle od onoga sto jc 
uciiiio I laiid.'"' 

Od Enesa, takoder, se prenosi da je vidio Poslanika da je 

podigfio mkc i vidki bjeliiui ispud njegovih pa^uhu,- 

Selman, ra., je rekao: "Allahov Poslatiik, s.a,v,s„ je rekiio; 
'Allah je pknienit i stidan, yyslidi se Svog roba kada Mu 
ispnizi mke u dovi, da ih vraii prazne, bcz i£ega.'"^ 

(3 - Uzett flbdcst priji^ dove;' 

Ebii Mus^, r.a. Je rekao; "Kad jc Poslunik, s.a.v.s,, je jc^ivrsio 
sa Hiinejnom poslao je Ebu Amira sa vojskom u Evtas pa 
sc susreo sa Durcjdom ibn Sametom, Pogubljen je Durejd a 
A Mall je dao poraz Njegovim saborcima. 

Ebu Mijsa jc rekao: "A mcne je poslao sa Ebu Amirom koji 
je ranjen u koljieno, pogodio ga je Dzcstiii S-trfeticoiii koja 
se ucvi'stila u nj^^jvoni koljenu, pa sam ybSao kod njcga 
i rekao mu: '0 amidza, ko te pogodto?', pa je naisaretio 
prema Ebi-Musau i rekao: *Taj se borio sa iiinom koji me 
pogodio pa sam se iipiitio prejna njemu i sustigao ga pa 'Bil;e2igaBuharrjabr,634L 
' BijjtKi jjii Biiliarija br. (534 1 . BiljeSi; ga Ebii Davutl, Tirmi'^i, \\>n HadJ>cr k^Se da niu jt lisnac pfcjlosilaca 
clobjir J Aibiini kujx u ■I'iiiiiii'.ijcvoiii Sahshu da ji; Suhi}!, 

* UMti abdcsl prijf dovt; ji; liJLj>i>, Pcislanik, s.a,v,.'i., jc s]Ktmmjau AJIylij n 
syim siiimcijamji pa prenia tgiiic; i Jiiiinubu jc do7V(tljcnjO u^iti tiawx, jiH mvi 
nijc doivflljcno ucui iz Kur'ajiii dok scnc oku|ia. kad mc jc ugledao, poceo je bjezaii a ja aam isao za iijim 
I govorio sam inu: 'Zar te nije slid Sto bfczis pa je zastao 
te smo ra^AiiijtiniH udarce sabljama pa sam ga ubio, zatinr 
jam rr\ao Ebu Amini: 'Allah je tibio tvog supiirnika pa 
^^f Pa onda izvadi ovu slrjelicu §to sani i ucinio nakon 
5^ga je potekia tz ranc tekucitia pa rcce: 'O braticu! Podi 
(jo Alkihovog Poslanika, poselami ga i reci mu: 'Amir ri 
je rekao da trails za njega oprosta. Reee: 'Ebu Amir me^je 
postavio kao odgovomog Ijudima pa je pao u ropsUO zatim 
preselio pa sam sc vraiio i usao kod Allahovog Poslanika, 
s.a.v^s., u iijegovoj ku6i a on je bio na Ici'evelu na kojcm je 
bilo pijeska ki^ji jc ostavio rag iia njegovom boku i ledima, 
pa Slim ga obavijestio o nasoj situaciji i dogadaju vezanim 
za Ebu Amira i rekao rau: "Rekao jc: 'Reci mu: Trazi 
oprosta za mene pa je Allahov Poslanik zatrairo da mu se 
doncse voda pa sc abdestio 7:atim je podigao ruke i rekao: 
"O Allahu oproijti 'Ubejdu Ebu Amiru \ Vidio iiam bjelimi 
ispod njegovih pazulia, "/atim je rekao: 'O Alialui, ucini ga 
na Siidnjem danu iznad miiogih Tvojih stvorenja, ill Ijudi'', 
pa sam rekao: "I za mene, Allahov Posianice, trazi oprosta", 
pa je rekao: "O Allahu, oprosti Abdul lahu ibn Kajsu njegove 
grijehe i uvcdi ga iia Sudtijem danu u Dzennet".' 14- Pbkimje iiriUUom dove vi straha od IJzvisenog 
Allahii. 68 ■ BiljcJi.e ga Buharijn t Muslim. Piiglcdaj Buliarijin SsonicitEar jcr ima 
Iturisnili napomcna- 

69 ^ ninu Adubr dove f 'shm i T.ttpi'ehe pniminjft i^O I 'E Prenosi 'Abdulbh ibn 'Amr, r.a,, da je Allahtw Poslanik. 
s,a.v.s., prouCio Allalio%'e rijeci w. Kiir^iim vezane za 
Ibrahima, a.s.; Omj su. GoApodani moj. nmoge Ijiide na stranpuiicu 

navL'H Onaj ko hude mme siijedia - moje je vjere... 
(Ibrahim, 36.), 

r 'Isaa, a.s,; Ako ih kazniH, robovi sit Tvoji, a ako im t?prosfil silan i 
miidar 11 ni. (FI-Mli'iJc, ]!S,), pa je podigao mkc i rekao: 
"O Aliahu, moj iimmet, moj unimer i z:iplakao je. Pa jc 
Uzviseni Allah rekao: "O Dzibrile, idi Muhanimcdu - a tvoj 
Gospodar najboije zna - i pitaj jja sEa tc rasplakalo? Dzibril, 
a-s., mu je doSao i pitao ga, pa ga jc Allabov Poslanik 
obavijeslio, a Allah najboije ^na, pa jt: Allah rekao: "O 
D?.ibnlc, idi Muhammedu i reci; 'Zaista eemo uCiniti da 
biidcs zadovoljaii sto se tice tvog iimmcta i recemo ueiniti 
da budes tic^adovoljan".' BiljeJvi gn Muslim. 70 £5 . Isku/ivanje ovisuosli i zaijenja Aliahu, di.L 

cji^p\ fi^i iji} ^! ^ 3 '4j t5*^ M vjkIj 

/ Ejjiibu se, kada Je Gospodciru svome zavapio: 'Mene 
je uevfiija smshi, a Ti si od milostivih Najimlo^iiviji! ' 
(El-E!\bijii ', !^i-) 

Lf ovQ spada \ dova Zekerijjaa, !i,s.: 

•Gospodisnt moj, tie ostavljaj me satmi, a Ti si Jedini 
. pectin ! ' (Ei'Eiibiju ',^9.) 

'dova Ibrahima, a.s,: 

^' oi;:I]i s^ p^3:o [U;)! ^j^ ^^^ ^ =^i J^^ "^^' 

Gospodani mil Ja sam neke poimd:e svoje naselio v 
kotUm u kojojse idsta ne sije. k^d Tvoga Casnog hramu. 

da bhCospodiint nas. molifvu nbcivljcdi; zttlo iicinf da 
srca uekih ijudi ceznu zu njima i opsh-fji ib razuim 
phdovima da hi zahvalni biU. (Ibrahim, 37.) 71 rttUtiti ifave Imi 1 i 16- L'bej ibn K'ab, r.a., prL^nosi da jt Posliuiik, s.a.v.s., 
kada bi ucio dovu za iiekoga pofinj:i» bi otl sebeJ 

Medufim, s.a.v.s., bi nekiida ufiio dovu a da nije pocinjao 
si\ 5obom kao u dovi koju jc uputio Enesii, Ibn Abba.su i 

Ism'ailovoj m^jci, ra,- 

17 - Nc pretjcrivati u dovi. 

Ibn Sad ibn Ebi-Vekas, r.a., je rekao: "Mqj otac me ciui 
katfa sam govorio; 'O AJlahu, podari mi Dzeiinet i njegcve 
bkigodad, Ijepolc pa dvo pa ono i saciivaj me od DJeJicnema 
i njegoviti lanaca i okova pa iivoga pa onoga", pa I'cce; 
sinko, zaista sam cuo Allaliovdg Poslanika kada je rckao: 
'Bit ce Ijudi koji ce pretjerivati u dovi', pa ncmoj biti jodan 
od njili, Ako ti biide dat Dzennet, bit ce t\ dato i ono sto je u 
njemu a ako budeS saciivan od vatrc, bit ces saciivan od nje i 
od 7.h kojcjc ti njoj,'"' 

Od Ebu-Nu'aineta se prcnosi da Je AbduIJab ibti Mafi|-c] 
cuo svoga sina kada je rckao; "0 AlialuL molim tc 5;a bijcli 
dvorac sa desnc .strane kad n njega ;idcm", pa jc rekao: "O 
sinko, moli Allalia za D?-ennet, i Irazi zastiiu od vatre, zaista 
-sam cuo Allaliovog Posianika da kazc: 'Bit ce u ovom 
ummetu Ijudi ktyi ce pretjerivati u cJsccnju i dovi.'"^ ;72 ' Bilje^i ga Timii5![ i fcaSe: da jc liasen garih sjhih. AbduJkatlir Amam 
aniatra Ja ;c Jiasen li obradi djcfa Diamiii '-t-tij;ti/. 

- Vidi: Miis[imov Btiharijiii i Tiraiizijav koincatar. 

' Biljca thii Da\ijd, Aibani ga MJLiijvije kgu IrnBcn u Davuduvoiii StshUni i)r. 

Ebu Dsivud i AhjTiLd, Albaiu ga wjcnjajt vjerDdoslojiiiin u Davudovom 
.^ti/ulm i u svQin djclii Inmi-i-sotii br. \4U. f shvi f litprtiki: immaitja DO \ 'E 

^g. pokajaujo i ostavljanje giijeha (i wacanje tudili 

prava). 
pi-enosi se da je Ebii Hurejre, r.a., rekao: "AIMov Poslanik, 

ono StP je dobro, Zaistii je Allali naredio vjcniicima ono Sto 
je uaredio vjerovjcsniciina, pa kazc: 

posloinci, don'oljemiii i tijepifii jeliina se hranite i 
dahra djela cimts, jer .la dobro zmiin .ilo \>i radite! (E!- 
Mii 'iiiuiun, SI-) 

I rekao je: 

-f 1^33 l; ^i^ ^ i>^ Ip ^^ i;? J 

O vjemici, jeditii ukttsmi jdo koju smo vam poduriii... 
(Et-Bekciiv. i 72.). 

Zai'im je spomcnivo eavjeka koji je bio diigo na puiovaiiju, 
uprasen, nesrcdene i praanjave kcst;, podigtrutih ruku prema 
Qcbu govori: "Gospodam! Go-spodarLi!" A hrana mu je 
harani, pice imi Je haram, odjeca mu je haram, olhranjen je 
haranioi;i, pa kako da mu se primi dova/'' 

19 - Pi ilikom iicetija dovt moliti i sea svoje roditclje. 
U^viseni Allah jc rekao: Muslirn. 73 
{ shvi i zjtpivtki' firhiiufifti DO I 'E I S'i-ff.// preniii njiiua paiijiv i ponizau i red: 'Gospodant 
moj. amihij im xe. oni sii nieiie. kad sam bio difeie. 
njegovaSU ' (El-hm \ 24.) 

Rekao je Uzviseni: 

Gospodarit nas, oproxSi meui. i i'oditeljinui mo/im, i svim 
xjeniiciniQ - mi Dan kad.se hitdc pohigao raciiii! (Ibmhm!, 
4L} 

I rckao jc Uzviseni, obavjestavajuci u Niilni, a,s.: 

Gospodaru moj, oprosti meni, i roditdjima majiiii. 
i on Of II koji kaa vjernik u dom moj uds. i \?}emksma i 

vjcmicamc!. a ncvjenucumi xamo propast povecaj!" 
(Nuh. 2S.) 

20 - Maliti i za vjerriike kad molimo za sebe. 
Uzviseiiije rekao: 21 - Ne moliti nikciga osim Allnha. 

lbiiAbb(iK,r.a,,jc rekao: "BiosamsaAllahovimPuslmiikom, 
s,a,v.s.,T]ajiilialici paje rekao: 'O mladicu. poufiicu ic ovim 
rijecima; Cuvaj Allaha pa £e tc cuvati, Cuvaj AlUiha naiii 
ceS Ga ispred sebc, a ako iiesto molis moli uti Alialia, a ako 
zairazis pomcc zatrazi je od Allaha, i ziiaj da kada bi se 
cijcJi svijet okupio da ti pribavi ncku korist necc i\ koristiti 
osini u onome ,slo ti je Allah vec propisao, a ako sc sastaiiii 
da ti iicku stetu nanesu ncce ti je naiiijeti osim tj otionic sto 
ti je Atlali vec propisao, pera an sc podigla a siranicc sii se 
osuiilc.'"'- ... TrHzi oproxta za svoje grijehe i za vjernike i vjernice!.. 

(Msihammcd, i9.) I Biljci^i ga Ahmed i Timii^i i kazc tta je haseii sahih. Albani kazE da jc 

sahiJi uTintii^ijcvctni Suhilm. 74 75 
{ shvi i zjtpivtki' firhiiufifti DO I 'E I S'i-ff.// preniii njiiua paiijiv i ponizau i red: 'Gospodant 
moj. amihij im xe. oni sii nieiie. kad sam bio difeie. 
njegovaSU ' (El-hm \ 24.) 

Rekao je Uzviseni: 

Gospodarit nas, oproxSi meui. i i'oditeljinui mo/im, i svim 
xjeniiciniQ - mi Dan kad.se hitdc pohigao raciiii! (Ibmhm!, 
4L} 

I rckao jc Uzviseni, obavjestavajuci u Niilni, a,s.: 

Gospodaru moj, oprosti meni, i roditdjima majiiii. 
i on Of II koji kaa vjernik u dom moj uds. i \?}emksma i 

vjcmicamc!. a ncvjenucumi xamo propast povecaj!" 
(Nuh. 2S.) 

20 - Maliti i za vjerriike kad molimo za sebe. 
Uzviseiiije rekao: 21 - Ne moliti nikciga osim Allnha. 

lbiiAbb(iK,r.a,,jc rekao: "BiosamsaAllahovimPuslmiikom, 
s,a,v.s.,T]ajiilialici paje rekao: 'O mladicu. poufiicu ic ovim 
rijecima; Cuvaj Allaha pa £e tc cuvati, Cuvaj AlUiha naiii 
ceS Ga ispred sebc, a ako iiesto molis moli uti Alialia, a ako 
zairazis pomcc zatrazi je od Allaha, i ziiaj da kada bi se 
cijcJi svijet okupio da ti pribavi ncku korist necc i\ koristiti 
osini u onome ,slo ti je Allah vec propisao, a ako sc sastaiiii 
da ti iicku stetu nanesu ncce ti je naiiijeti osim tj otionic sto 
ti je Atlali vec propisao, pera an sc podigla a siranicc sii se 
osuiilc.'"'- ... TrHzi oproxta za svoje grijehe i za vjernike i vjernice!.. 

(Msihammcd, i9.) I Biljci^i ga Ahmed i Timii^i i kazc tta je haseii sahih. Albani kazE da jc 

sahiJi uTintii^ijcvctni Suhilm. 74 75 
Ada hi thtvc. Vaitm't zapreki* primtiuiti DOt'E ill 

f 

I Drugjv studija: ^REMENAI PRILIKE U KOJIMA SE 

PRIMA DOVA 

I - Nod LejIetu-J-kadra 
Uzviseni Al!ah je rekao: 

^ ^1 ^ Ji ^ f^ -s ^i j^ ^ ^ j ji^ t^^ £j jjij ^^1 J3^ 

il/( .ywo ga poceii objavljivati u noci Kadr - a St a ti mish'S 
stajs nnc Kadr? Nac Kadije hoija ad hiljadu injeseci - 
ineleki i Dzibiii. x duzvohm Gospodans svoga. spusiajn 
SE II njoj zbog odliike svake, sigur/toi'lje ii njoj sve dok 
zora lie svane. (El-Kadrj 

Prenosi se da je Aisa, r.a„ rekla: "Rekia jt:; '0 AUahov 

Poslani^e! Sta mislis ako bih zimla koja je noc Lejlciii-1- 
kadra, Sta da ucim u njnj? Rekao jc: {AUahumme imieke 
'iifuvuu tuhibid 'afvejd'fit 'atmi) 'O Alkhu, Ti si plcmcnii, 
Onaj koji prasta ! voliS prastati, pa mi oprosti.'"' 

2 ^ Nakoii obavcitniJi uamaza. 

Prenosi sc od Ebu Uniameta el-Bahilija, ra., da je rel<ao: 
"Recenojc: 'O Adahov PoslaniCel koja dova jc najizglediiija 
da bude primijena?' Rekao Je: 'U zadiijem dijclu noci, i 
nakon obave^nih raniaza.'"- ' Biljezi ga Timiizi i ka^e da jc saliih, Ibn MaciJE, Ahinccl. Albjini kaJc da je 
S.nJiih u Tinnisiijcvuni i Ibn Madj^ctivom SuMhk 

^ EiljeSi g« Tirmi?i br 3495, i JeiJ« da jc hsicn, Albani smaira da jc saiiili. 76 3 . U poslcdnjem dijelu micL 

Prenosi se od Amra ibn Abeseta, ra., da je cuo Allahovog 

poslanika kad je rekao: "Goftpodar jc najbli^i robu u 
^iidiijem djclu noci, pa ako moics da budes od onih koji 
spominjii Allalia u tim trenucima budi."^ 
prenosi se od Ebu Hurejve, r.a., da jc Allaliov Poslanik, 
s.a.v,s-, rekao: "NaS Gospodar Slavljeni i UzviSeni se spusta 
.wake noci prema zeinaljskom nebu u zadnjoj tree in i noci 
pa ka^e: *Ko ce Me moliti, pa da imi udovoljim? Ko ce 
negto trazili od JMenc, pa da mu dam? Ko ce od Mene traziti 
oprosta, pa da mu oprostimT"- 

Osman ibn Ebi el-'As prenosi da je Allahov Poslanik, 
s,a,v.s., rekao: "Nebeska vraia sc owaraju u pola noci pa 
se kazc: 'Ima It iieko da molt, pa da mu se udovolji? Ima 
!i neko da ttazi, pa da rau se da? Ima Ii nevoSjnika pa da 
se izbavr? 'I nema muslimana koji uputi dovu, a da ran 
Allah ne udovolji, osim bludnice koja zaraduje sa bludom 
i "usara "3 Ausar jc: onaj ko uzima imetak od Ijudi na nepravedai; naaiti, 
silom ili ugledom kao i (neispravrim D,p.) porezima. I Tlrmisii br. 3579. i kaw: dii jc sahili. Biljcj;! ga i Ibn Huxcjmc u •svm\Stthshiu 

NcsJi. ilok™ i kaSe da je fiif/ri/r. Mbani kaie da jt Siihilf ti TirmizJjcvom 

Suhihii. 

^ Biljcic KiL Buharija br, 1 145 i Muslim br. 758. 

' Hiljeii g!i Tahemni u M'mtzemii4-EvML Albani smatfa da jc lanac 

preiiofiilacn ovug hsvdisa nahih u Sihilstit <>h(itM suhiha \yt. 1Q73, i li 

Siihihiii Dzamhi '-j'-.fwgn; 

77 Ailabi thvtr Uzvikni Alkih Jc pohvalio one koji craze oprosta u zadtijim 

dijekivimei noci pa bize Uzviseni: 

..jwcit saiiio mah spavali / i u pmskozorje opiosi pel 

grijeha moUii fEz-Zarijat. / 7. -/,¥.; 

4 - Izmcdu c'/anix i ikameta, 

Premiiii se od Encsa ibn Malika, na., da jc rekao: "Rckao jii 
Alhihnv Poslanik, s.a.v,s,: 'Dova sc ne odbija izmedii czana 
i ikamcta, pa moJitc/"' 

5 - Kada se iici ezaii za obaveznc namaze. 

Prenosi se od Sehla ibn Sa'da da je rekuo: "Allahov 
PosJanik, s.av.s, je rekao: 'Dvije dove se ne vracaju, ili sc 
rijetko vracajii: Dova kada se iici ezan, \ u toku borbe sa 

nepi'ijateljeru.'"' 6 - Kada se uci ikamet. 

Prenosi se od istog pretiosioca da je Poslanik^ s.a.v.s., 
rekao: "Dova se ne odbija ucacu dove u dva fiiisaj kada se 
Lici ikamet i u safiii na Allahovu putu."-'' f'v/fH'/ / zttpt'i'ki' firiiiuuiju Difl I: 

7 . Kadfi padii kisa i ispod kise. 

Od istog prenosioca dn jt- Poslanik, s,a.v.s,. lekao; "Dvijc 
dove se^ne vracaju, ill rijtiko da se vmiaju: dova kad se 
uci ezan i u toku borbe sa iieprtjaEeljein,", a u prcdaji pi-cko 
Musaa od Riska od Ebu-TIaz-ima od Sehla ibn S*ada: "1 kad 
pada kisa", a u Ei-l-lakimovoiTi i/razii: ^'Ispod ki5e."' 

S - Kada kienc vojska u bmbu na Allahovom putii. 

Od Sehla ibn S'ada, ra., se prenosi da Je rekao Allahov 
Pcjiskmik: "Dova se nc odbija ucaiu dove u dva trasa; kada 
se uci ikamet i u saffu na Allahovu puiLi/'- 

9 - Jedao £as ii svakoj noci. 

Dzabir, r,a., je fekao: "Cuo sam AMahovog Poslanlka, 
s.ii-v.s., kad govori: 'Zaista u noci ima Cas, i ncce se de^iili 
da u 11 i emu musiiman zamoli Allaha za ovodunjalucko ili 
aliirctsko dobro a da rau to Allah ne dadne, tako [e svake 

no6i.'"-* 

10 - Jedaii cas petkom. 

Prenosi se od Ebu Hiirejien, ra., da je Allaliov Poslanik, 
s.av.s ., spomenuo petak i rekoo: "U njemu je fias u kome 
U/:viSeiii Allah dajc robu jnusHmanu ono Slo zatrazi", i 

pcjkaxao jC rukoiii da je nialo lih trenutaka,"^ ' Biljtze yii Trmiizi, Ebii Davud, Ahmed. Albaiii ga Qcjenjuje liao snhili ii 
Tiniii"(Si](;vom Saltilni i drugi]ii injestunu, 

^BilJL'Ai g« Ebu DaVsid, Albani kazedaje ^ialiili u Ebu Davudovoin Sahilm, 
Hafi/ Ibii HHilzer fca-I^e dajc hascn sahili, biljcSi ga i Dafimi. 

^ BilJcSi Ihfl ljibt;Ln. Albani ksis dajc $al)il] u Ef-Tefgib vc-l-Terhih br. 256 
i202. 78 I BiljtfJ.i ya Ebii Djivud.Albant kaieda ji; hnwn Uiivojoj zbirei ^'jcrodoalojfith; 

liadiwi 1>L'- J4f/J, hiljcii ^ i tlakiiii i kvH da je sa]iih i lim si: slaJe f 

ZehcUL 

- Biljeic Ebii DaviKL, DariiuL Albani \ais da je vicroaostojan u Davudovom 

Sah'hu. * Isiljeii ga MiiHliii'i. 

* BiljcM &k Uiiliarija i Miislini- 79 
A tin hi ihtvv Od Kstog prenosioca, r.a,, 5e prciiosi da je Allahov 
Vjerovjcsnik, 5,a.v,s., rekao: "Zaista je u petkii jedati clis, 

ako ga potrefl rob musliman i razee i od AlhihLi neko dobro, 
Allah 6e mu ga dari a on (cas) je poslijc ikindije,"^ 

Dzabir, r,a., prenosf od Allahovog Poslanika, s.a.vs., da jc 
rekao; "Petak ima 12 Casova, a ti njemu je cas u kome se 
nece desiti da musliinan zatiazi neSlo od Allaha a da mu to 

ne dadne, pa ti'azite ga u zadnjem Casu poslijc ikindije.' - 

A od Bbi-Biirdeta ibn Ebu Musaii el-Es'arija se prenosi da je 
rekao Abdullah ibn Oniei" *'Jcsi li cuo svog oca do picnosi 
od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., o casu petka?" Rekao sam: 
"Da, cue sam ga da govori: 'two sani Allahovog Posianika, 
s,a,v.s-, da kazc: 'On je (cas) izinedu imamovcg sjedenja 
dok se ne zavrsi namaz.'"^ 

Ttn Kajjiin, Allah mu se smilovao, i dmgi islamski Lifienjaei 
daju prednost misljenju da je taj Cas petkom poslije 
ikindije.'* 

Kaze Ibn Kajjim: ^'Smatram da se takoder ocekiijc primanjc 
dove u iiasu za vrijenie dzuma-nama^a jer su oba casa 
prilika za primanjc dove, iako je taj posebni cas prini;n\ja 
dove perkom onaj zadnji poslijc ikindijt^, koji je odredeni 
Cas daiia koji ne ide ni naprijed ni nazad." ' Biljczig,iAliit!(,'t(, 

- Biijczc ga l£liu Daviitl br, 104^1, Nusiiii, Hnkiiii kaic da je .sfthili s tim ac 
stoiio 1 Zcliebi, YtsW \ Zmki-S-Ms'ttd abuvda od Amauia, 

' BiljciJ ga Muslim br, 853. Vslovi i TMpfekc pHftifmja DOt'F 

Asto se liceiiamasikog{dztJmanskog) casa, on slijedi naitiaz, 
bilo da se pomjera napvijed lii nazad, jer okupljanje vjernika 
i mhov naniaz, poniznost i skrusenost Allahu ima uticaj na 
nrimanje dove. Taj cas oknpljanja je cas u kojcm se^ocekuje 
primanje dove i na ovaj iiacin se slazu svi had i si..,"' 

11 - I'l'ilikiim pijcnja ^emzem vodt sa dobrim tu|jttom. 

Dziibir, r.a., prenosi od Allahovog Vjerovjesnika, s.a.v.s., da 

jc rekao: *'Zemzem voda je za ono za sta ?je zanijeti."- 

12- NasedzdL 

Prenos! si:: od libu Hurejrc da je Allahov Poslanik, s.a.v.s,, 
rekao: ''Allahov rob jc najblizi Allahu dok je na scdzdi pa 
molite sto vise "' 

13 - Kada se probudmio u nod i upuiinio sunndskii 

dovu. 

Ubade ibn Saniit, r.a., prenosi od Allahovog Vjerovjesnika 
da je rekao: "Ko se probudi u noci pa kaie - La Ilkthe 

Uklohu Viiluhhu La Senke Uhit, Lebu-l-Midku, Ye Lehu- 
I'Hamhi Ve Have 'Aki KulU Saj'in Kadir. El-HauuhdiUahL 
Ve SuhhanaUalu Ve La Illahe Ukdiahit. VaUahit Ekben Ve la 
Havk Ve La Kuvvcfe II !a BiUahi. Zatim kaze, AUabu Magflr // 
ili prouci dovu, bit ce mu priniljeno. A ako uzme abdest i obavi 
namaz bit ce mu primljen.'""' " Ztittii-l'Me'tid - obrada od AmimUi. 

' Biljcic jja !hn Madzc, A limed. Albnni k^x (in ic saliih u svojoj tbhci 

saJiilia br. SS3, kilit i u drugiin zbirkama. 

' Qiljc^ii gji Muslim. 

' BilJGzi: gn Buharija bn 1 1 54 t TnmWl Athihi dovf I 'Hhfvi i TMpn'tif primtiti/u D(iVE 14 - Kada molimo Junusovoin, a.s., dovom. 

Prenosi se ud S'iida da jc Ailahtiv Poslnnik, s.a.v.s,, rekao: 
"Dova Zu-ti-Nuna (Jiiiius, as,} kad je uputio fi bio jc u 
uti'obi ribc: 'La llluhe Ilia cntc stibhaneke iuni kuiUii mine- 
z-ZatimtR \ musfiman nikad ne zaiiioli tja nesto ^\i ovom 
dovom a da mu Allah ne udovoiji,"' 

§to znaci: nema boga t^sim Tebc, slavljen iieka si, zaista 
sain se prema sebi ogrijeSio. 

15- Karta uputimo stinrK^tsbn dovu kad smo u ncvoiji 
(miistbetu). 

Prenosi sc od Ummi Selenie, ]-.a.. d;i je rckki: "Ciila sam 

Ailuhovog Poshiiiika da kazc: 'Svakog miLslimana koga 
zadesi ricka i;edaca pa kaze ono Sio niu jc nai edio Allaii; 
Ima lilkthi vc mm ilk/lu radii 'im, AUahumim' dxunii j} 
iimsibeti, ve ahUf U hajren mlnha ilia ahlefa-Ualm iehit 
liajrefi minha} 

Stoznaci: "Mi smo Ailahovt iNjemii se vracamo. Gospodaiii 
mqj iiagradi inc 7hog niojc nedace, i daj mi nakoii nje bol jc 

stanje, j Allah ce mu dari bolje od toga." 

16- Prilikom duve nakrm nucije smrti, 

Prenosi se od Ummii Selnne, r.a., da jc rckla: "Allahov 
Poslanik, s.a,v,s., jc uiao kod Ebu-Selemcta a oci i pogled ^ BiljcM J. a Timiizi br. 3505,Ahnicd, Hakim ikazc dajc saluli s tim se slun; 
i ZcficbJ. !bn Hsidzcr JcaJie. da jc hascii, a Afbsmi dajcsnhihuTiniiizijevom 

" QiljCKi ga Musliin. su mu vec bili ukoceni pa ih je zatvorio a zatini rekao; 
'^Zaista dusa kad izlazi pogJed je prati\ pa su zagalamili 
iJlanovi njegove obitelji pa je rekao: 'Nc trazitc za sebtf 
osim lifio sto je dobro. zaista meleki ainiiiajii na ono sto 
govorite", Zatim je rekao: 'Boze, oprosti Ebu-Selemetu i 
podigTii rjegov ugled nicdu oniiiia koji su upuceni i odredi 
mu nasljednika medu onima koji osiaju (na dunjaluku). 
Oprosti natna i njemu, Gospodaru svjeCova i ucini mu kabiir 
prostranim i svijcthm/"' 

:i7- Kada otpocjietuo dovn sa iivim riiei;ima: 

'A llah link berkebira, ve-Ni urudi iliUaliikca ira, vemhiuinatkihi 
.but-eien ve esih, ''Allah je najveci velicanstveni, hvala 
AllahLi stalno i nekaje Allah slavljen jutrom i veceri", sa 
ovini rijccima je tiipofico jedan od ashaba svoju dovu pa 
je rekao Posbnk, si.a.v,s.: **Zadivio nam se ovim rijetSima 
Qtvorila su im se nebeska vrata."- 

18 - Kada otpocnemo namaz dovom sa ovim rijeciraa: 

El-HamdiiVdlahi hamdeii kesireu tajjiben muhai'ekenjlhL 

Neki covjek je titpocco namaz ovim rijecima, pa Je 
Rcsululkih iiakon svrsetka svog namaza rekao: "K.o je od 
vas izgovorio ove rijeci?'* Ljudi su sutjeli. Pa Je rekao; 
"iCo ih je izgovorio nije niSta loSe rekao?" Pa rece neki ' Biljcii jja Miislhii, 
- Biljczi gii Muslim. 82 83 in •i flu hi itovt eovjek; "Dos:io sam pa me nesto u dusi podstaklo pa saiti 
ih izgovorio." Pa recc; "Vidio sfim dvanaest meleka kojj 
se natjccii koji ce ih prife podici"' 

19- Pi jiikoni utL'nja fatihe n nauia/H sa ra/niisljajijem. 

Ebu Hurejie, r.a , prcnosi od Albhovog Poslaiiika, s.a.v,s., 
da jc rekao: "Ko obavi namaz i nt proiici u njeniu UmtiUhi- 
Kur 'an (fatiliu) namaz mu je knijav", ircci put ''Nepotpiin", 
pa Je receiio Ebu Hurt-jri: '"Doista mi kiaiijamo i z^ 
iinamojn", pa je rekao: 'Trauei je u scbi, zaista ,s;tni fiuo 
AMahcvog Poslanika, s.a,v.s., da kaze: 'Uzviscni Ailali je 
rekao: - Podijelio SBin namaz i^medu Mene i Moga roba 
na dva dijcla. Njegovo je ono sto bude tnizio, pa kad Moj 
rob kazc: El-Haimht liUain Rabbi-i-'/Ueniiii (I-k'ala AJiahu 
Gospodara svjetova), Uzx'iscni Allah kaze: Hammedeni 
'abdi (Moj rob Mi zalivaljujc). 

A kada kaze: Er-Rahmaui-r-Rahim, CSvemilosnom, 
Milostivom) 

Allah Uzviseiii kaze: Esim 'ahije 'abdi (Moj rob Mc 
pohvalio), a kada kaze: Maliki jevmici-diu (Vladaru 
Sudnjega Dana) kaze: Medjdjedeni 'abdi Slo znafij, Moj 
rob Mc velica, (Ajedanpiti je rekao f Allah): Fewcda Uejjs 
'abdi (povjerio mi .se Moj rob). A kajy kaze: IJjake n 'abitdu 
ve ijjake nesie'lti, ka^e: "Ovo jc izinedu Menjf i Mog loba. 
Mom robu pripada ono sto je tra^io", pa kada kaze: ibdine- 
s-slrata! njustekini sirandhzim en'amte 'ahjinm gajril ' Biljcii j^a Muslim. fishvi t zapn'fit'pn'manpt DOVE 

nidgdiib' •akjhim veleddaUuu kaze: Ovo je za Moga tdm, 

Mom robu pi'ipadiv ono sto irazi."' 

20 - Prilikoui i]odi/,iinja gJavc sa riiku'a i izgovaviinja: 
Rahbena ve i^kel hamd. hamden kesiren tajjiben mubareken 

fdn. 

Od Ke fa ' a se pr enos i : "K lanj al J smo J za A 1 1 alui V og P OS ! an ika, 

s.a-v.s,, a nakun sto je podigao glavu sa ruku'a rekac je: 
'Semi'a Ailahst Umeit Hamideh ' (Cuje Albli onoga ko Mut 
zahvaljiije). Neki covjek iza njega je rekao: "Rabbeim 
Ve Lekel Hamd hatnden kexiren tajjibm mubareken jVii^ 
>lakon svrSetka nainaza, pimo je, a,K.: "Ko je to rekao?" 
Rekao je: "Ja". Rekao je: "Vidio sam trideset i nckoliko 
meleka natjecu se koji ce ih prijc iipiiiati "^ 

21 - Prilikiim ainioiinja u namaiu ako se podudari sa; 

itminutijem mt^leka. 

Prenosi Ebu Hurejre, ra., od Allaliovog Posianika, s.a.v.s., 
da jc rekao: "Kada imam kaze amin, kazite i vi jer uistinu 
clfe sc aminanje podudari sa aminjaneni meleka, bit ce mu 
opmSteiii preibodni grijesi."^ 

Od njega se takoder prenosi, r.a., da je Allahov Poslanik, 
s^a.v.s,, rekao: ''Kad imam kaze: 'Gajrd magdidv 'alejliim 
ve (ed-dallin \ poslije loga I'ccite: "amin", jer uislinu cije se ' Biljezi s;:i Mjslim. 

^ BiljcKL' fia Quliurija, Mnivtiioi Malika, Tirmizi. Ebu Dawd i Tinnizi. 

^ Bil]c^L-ga Buharija i Mwsliin H-i avDraVClTyoni, 84 85 hhihi ili've ^fl aminan je podudari sa aininanjeni niclcka bil tie niu oprostcni 

prcthodn: grijeai."' 

22 - Niiknn vrataiija sa ruku'^ \ izgovaranja; AJlahuniL 

Rabhena Vc Lekel Hanid. 

Od Ebi Huiejrc, ta„ se prenosi da je AUahov Posbnik, 
s,a.v,s., lekao; "Kad imam kafe, 'Semi 'a Alhihit liman 
Haimdeh', (Cujc Allali onog ko Mu zahvaljujc), reci te: 
Allahiime Rabbena Ve Lekel Ihsmd (O Allahu, Gospodarii 
lias, Tebi je hvala), (OJ*. ili Rahbsua ve lekel lunmi po 
drugoj verzijt), jer uiHtinu cijc sc rtjefii podiidarc s lijijcinia 
meleka, bit ce mu oprosteni pi'ctliodni grijesi "- 

23 - Poslije satavata na Atlahovog Poslanika^ s.a.v.s., na 

poslediijtm sjedenju a namazu. 

Prenosi ae od Abdullaha ibn Mcs'uda, r.a,, da je rekao: 

"Klanjao sam, a sa AJlahovim Poslanikom sli bili Ebu Bekr 
i Omer, r.a„ pa kada sani sjco poceo sam sa hvaijenjcni 
Allaha, zatim salavaiom na Pos;!anika, s.a,v,s., /aiim sam 
molio za sebe pa je Allaliov Poslanik, s.a.v.s,, rckao; Tiim, 
dat ce ti se. Trazi, dai ce ti se."^ 

A od Fudalcta, ra,, se prenosi daje Allahov VjeroYJciiiiik, 
s.a,v.s,, CLIO cavjeka dokje klanjao i vciicao Allaha Jcdinog 
i donio salavat na Ailahovog Vjcrovjesnika pa jc rekao Usttni I zapnke finmaupt DO I ti ' I3:iljc2c gii raiilinrija Sa ovom .^veniijaiti i Muslim. 
- Bilje;c g9 Bdhjirijn i Muslim. ' BilJfKi gis Tiraiizl i kaSu Ja jc ha.sen sahih, Ntsiii, AJimcd, Alhani kazc da 
]e 5;iliili II 'ImnizifcvDin Sfihiljii br 2765, i NeSBijcvom Sahihu bv. \2n. Allabov Poslanik, s.a.v.s.: ''Mali, odgovorit 6e ti se, trazi, 
jateeiise."' 

24- Priliktmi izgovaranja ovili lijcCi ii namazu pvije 

sehima: 
"O Allahu zaista te molim, - Allahu, Jedan Jedini Onaj 
Komc se sve obraca, Koji nijc roden niti je rodio i Koine 
niko nije lavan -, da mi oprostis gi ijehc zaista si Ti Onaj Koji 
mnogo prasta i Svemilosni." Kada je Allahov Poslanik cuo 
ova dovu od covjeka koji je klanjao lekao jc: "Oprosteno 
run je- OproSteno mu je, Oprostenu muje'\ tri piila,- 

25 - Isto tako prilikoiii i/govaranja ovili riject: 

A l!a h nil ime Inn i Es 'eluke Bi Em e Lekel Hanuhi i a ilahe llkt 
erne el Meiiuami Bedi it-si'SemaViiti i^el Erdi ja Zeldiehli 
vel Ikmmja Hajjtmja Kqjjm'. 

Allahov Poslanik, i.a.v.s., je rckao kada je cuo covjeka koji 
obavlja namaz i uci ovu dovu: "Zamolio je Allaha NJegovim 

najvecini imcnom sa kojim kada .se zamoli udovolji a kada 
sc sa ujim i'.atrazi, dadne."-' 86 ' Diljc^« ga "N'ciiiii. 'i'iniUKi- Abdiilkadir Amaut kH?.e: "Ibn Huzejmc i Tbn 

Hibban kfif-u dii ji; sJihili, I Hakim, B liin sc slo-^iu i ^iehcbi. Albanl kazc da 
jc sahili. ts Ncsaijtvotii Sittiilui. 

' BilJKCga Aluncd, lihii Paviid, Ncsai. Albaiil kazc Ja jc HJlluh iiNcsaijovom 
Stihiliit i fc;ii*o: ibn TUizcjtiic ga otjenjuji-- kati saliili. km i Makiiu i Zchebl. 

^ Biljc?jc Ebii DavuJ. Iliii MadJe, Tiiniizi, AlisiiCtl, Ncsiii. Ibn Hibbui ksin da jc 
sahili br 2382 (Me^'arid). iiiii tako Hakim i Zchirfai, kaa i Albani ii Nt;iifdjc\'OiTi 
Saliihii. 

87 L Adiibi fiovc 26 - Kari nifiHmo .sa sljedecom diivom: 

Aikihumme Inni Es'cliikc^ Bi Enni Eshedu Euneke Eine 
Allah, La Uahe Ufa Ente El-Efiadihs-Sufuecl Elkzi Lem 
Jelid Ve Lemjided Ve Lem Jekun Lebu Ku/Jitven Ehad. 

Sto znacj; O Allahu, uistinu Te molim s Lime sto svjedcKim 
da si, uistinu, Ti Ailah, nema boga osini Tebc, Jedincig, 
Kome .ie svako obraca, Koji iiijc roditj i nije rodcn, i Kdmc 
iiiko nije ravan. 

Poslanik, s.a.v.s,, je rekao covjeku kojeg je Cuo da nioii s 
ovom dovom: "Vec si zamolio Allatm sa Njcgovim najvecim 
imctiLiin", a u drugaj predaji sioji: "SigLirno si zamolio 
Allaha sa imcnoni sii kojini kada se trazi dadne se, a kada 
sezainoJi sa tijim, udtwolji."' 

27 - PnJtkaiii uceiija sunntjfske dove nakon abdcsta. 

Omer Ibr Hattab, r,a., prciio<;i od Allahovag Poslanika, 
S.a.v.s., da je rckao: "Neina nikoga od vas ko yzme abdest 
i upoipuni ga a zatim kazc - E.^hGdit En La Uahe Ilallahu 
Vahdchu La Scrike Lehu, Ve EShedti Enne Muhammedei} 
'Ahduhu Ve i?t\vi(/w/j;;-; da mu se ne otvore osmera 
dzciineiska viata da ud<; iia koja hoce "- I'sfftvi I T-fipPckc prhmiHjti DOl'E ] BiljisSf ya Ehu Davml, Tirmfzi, Alrmtd. Ibn Madzc, Hah in i Iraile du 

je saiilti Id potvrdiije i ZthcbL Albatti kiizc da jc sahih n Tmnizijevom 

Stikilm. 

' Biljiizc ^i Muslim i Alraicd. M 28 - Prilikom ucenja dove na Dan A re fat a iia Arefatii /si 'Anir ibn Su'ajb prenoiii od svoga oca koji prenosi od 
svoga oca da jc Allahov Poslanik, s.av.s., rekao: "Najbolja 
dova je dova na Dan Arafata a najbolje sto sani i?;govuno 

ja i Poslanici prijc mene je; La Uahe llaUah Vahdehu La 
serike Lehu Lehul Mulku Ve Lehul Hamdu Ve Huvei 'Ala 
Kidli sej 'in Kadir. "' 

29 - Dova poslijt zevala (pomjtranje suiica sa polovine 
neb El pre ma zapadu) a pnje pfidne-naniaza. 

Abdul L^h ibn Saib, r.a„ prcnosi da je Allahov Poslanik, 
s,a-v.s,, klanjao cetiri rekata nakon nastupanja podncvskog 
vremcna a prije podnevjikih farza i rekao; 'To je cas u 
komc sc otvaraju nebeska vrata, i voliin da nil se podigne 
u njcmu dobro djelo."' 

Od Ebu Ejjuba, r.a., seprenosi da je rekao: "Uistinn ncbeska 
se vrata otvarajii poslije zcvala i ne zatvaraju se dok se ne 
klanja podne-tiama?:, pa volim da mi se na nebo podigne 
dobro djelo."^ ' Eiilje^tegaTinnizi i Maliku.'Win'pffi.AlbaTiikaScsdajehMenuTinnLzijcvDm 
Scihihv. 

- BiljcSi: !;!i Tittiiizi br, 47S, Ahmed, Albani kaic daje sabih u TinniEijcvcufl 
Saftihii. 

' BiljuJc ga Alimt-'d, Ehii Davini. AlhutM ga ocjeiyuji; vJBTodosioJfiim u 
Dsvfidovom SfihUtii kao i u dmgim zhirkamu. 

m Adaht tfiH't' 30i - Dova u mjcstcu rainazanu, 

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je rekao: "Allcihov 
Poslanik, s.a.v.s., da Jc rekjio: 'Kad nastupi ramazari, 
otvarajii sc d^eniietska a satvarajii dicehenneiiiska wnX-d ;l 
sejtani se vc^uju u bnce,"' 

Isti prcnosikic p]-cnD<;i i ovu prcdLifu od Poslanika, s,a.v.s., 
da je rckao: "Kad nastujii ramazan oivaraju .st; Vrata milosti 
a zatvarEiju se vi'aUi D^ehencma, a sejtani se stavljaju u 
okove".- 

31 - Prilikom okupljaiya musliinana radi ztkra, 

Ebu lliircjre, r,a,, prenosi od Poslmiika, s.a.v.s,, dajc rekao: 
"Zaista Allah ima Svoje mclcke koji kniit? po piitcvima i 
traze one koji spominjti AlJaha, pa kad tiadii Ijudc koji cine 
zikx, dozivaju: TozuriLe prcmasvojoj poirebi', rekao je; 'Pa 
ih okruzc svojim krilima do zemaljskog neba.' Rekao jei 
"Pa ill Uzviseni Gospodar upita - a On najbofje ziia njihovo 
stanje - 'Sta govoiv Mtiji robovi?', Odgovaraju: 'Slave Tc, 
uzvisujiiTc, icahvalJLijLi Ti i vclieaju Te../'\ (Hadisj, a u njemu 
je : ovaj dio: Ta kaze (Allah): - Uzimajn vas zr svjcdoke da 
Sam im oprostio.' Rekao jc: 'Jedan od meleka kafe niedu 
njima Jc neki covjek koji iiijc od njili vet je dosao zbog 
neke potrcbe'. Rekao je: 'Oni su dmstvo u kome nece bit! 
ncsretan onaj koji je sa njima/"^ ' Biljeiiffra Buharija i Muslim, 

-Bi];caigoMuslfm. 

' Qiljc?^ ga Guhafija i Muslim. m [v/fnf i ztipfi^fii' pfif"fitl!it hOl'E I rckao je Poslamk, s.a,v,s.: "Ne desi se da Ijudi sjednu 

tla spoininju Allaha a da ih nc okni?-e incicki, i obavije ih 
milosi, i na njih se spiisti siiiirenost a Allali ih spomcnc kud 
onih koji sm kod Njega."' 

32 - Kad ciijemo pjcvanje pijetla, 

prenosi sc od Poslanika, s.aA'.s., da je rekao: "Kad fiujcte 
pjevanje pijedova, rrazive od Allaha blagodaVi, jer zaista 
su vidjeli meleka. A kad (^ujetc rcvanje magarca, iraiitc od 
Allaha utocisle od scjtana jer jc, zaista, vidio sejtana "^ 

33 - U stanju kada se srce Hsmjeri Allahu i kada se 

pojaca iski'enost 

Za ovo je dokaz prica o Ijudima koji su bill u pecmi kada ih 
je siijcna spi ijecila da i?;adu. ^ 

34 - Dova pivih deset dana jfu-J-liidicdieta. 

Ibn Abbas, r,a., prciiosi od Allahovog Poslanika, s,a.v.s., da 
je rekao: "Nema dana u kojiiTia su dobra djcla dra?,a Allahu 
od ovih dana" - odnosi se na tih deset - Rckli su; "Q Allahov 
Poslaniccl Zar ni dzihad na Anahovom putii?'\ Rekao je; 
"Ni diihad na Allahovom putu, osim covjeka koji izade i 
ulozi svoj iivoV i itnctak i nc vrati niSta od toga."'' ' Biljci gs Muslim preko Ebu Hurcjrc i: Ebu Se'ida cUHudrija. r,a., br. 

- Biljeic ga BuHarljii sa ovom vcrzjjoin, Muslim od Ebu Hurcjj'c, Ebu 

Davud/rimizi, Ahmed. 

' Biljuicga E3ubarija i Musiim. 

■' Biljt?c Ma Buhjirija br, 'J A*)- i l^bu Davud sa o\iom vcr/jjum br, 2435, 

91 Afiifbi itovi' 
IVeca Studija: MJESTA NA KOJIMA SE PRIMA.! U DOn: 

I- Kad se biitaju kamencici na malum i srednjem 
dzemretu 7.a vrijeme hadzdza, 

"Allalinv Poslaiiik hi obicavao baciti scdam kfinicncica na 
dJemreiLi koje doliizi poslije di^aniije iia Jvljnni, donosio hi 
tekblr svaki put kad bi bacio kamencic, zatini bi krenuo i stao 
bi ispred njega okrenuvsi sc prenia Klhli i podigiutu'h niku 
u£io bi dovu 1 taku bi diigo stajao. Zatlm bi isao do jjljedeccg 
dzcmreta (srednjeg) i bacao bi sedain kamencica i na o^'om 
dzcjnreiu i doiioslLi je tekblr prilikom svakog bacanja, zatim 
bi sc pomjerto na ifjem straini prema klancti, i siajao bi 
okrenui prenia Kibii i podignutili ntkij, u£io bi dovu. Zatim 
ilao do dzemrcta koje jc do 'Akabe i bacao bi i na ovom 
dzemretu ;^edani puia kamcncice, svaki put bi donosio tckbir, 
Zatitn bi otisao i nije se zadr/avao Icod njega."' 

2 - Dova umitar Kahe Hi uiiutar kabonskog /ida. 

Od Usaiiie ibn Zejda sc prenosi da je Poslanik, s.a.v.s-, kada 
je uSao u Kabu proucio dovu na svini iijcnim stranaina,- 

Od Abdul I ah a ibn 'Amra, r.a,, se prenosi da je rekao: "Vidio 

sam Allahovog Poslanika unutar Kabe sa Usamom ibn 
Zejdom, Bilalom, 0.smanom, Ibn Talhom pa su zan'orili 
vrata, pa kada sti otvorili pr\'i sam u£ao, pa saiii se susreo 
sa Bilalom pa ga upitao: 'Da 11 jeAllahov Poslanik, s.a.v.s,, ( 'slitri i T.iipvdii' prima II fit DO I 7f ' BiiJeiS ga. Snh«rija prckti Abdullaha ibn Oincr.i, r.a, 
'Bitjcii gi3 MtiJilijn br. [320. 92 u njoj kSanjao?' Rekao je: 'Da, klaiijao jc izmedu dva 
jenienska stiiba'."' 

AodAisSc,r,ii-, se prenosi daje rekia; "Pitala sam Allahovog 
Poslanika o kabcnskom zidu, da li pripada Kabi? Rekao je: 

'Da' Rekia sam: Ta Msto ga nisu siavili tinutar Kabe?, 
Rekao jc: 'Zaista je r\'om narodu nestalo srcdstava.'"- 

Onaj ko uputi dovu unutar kabenskog zida kao da jc uputio 
dovu unutar Kabe; jcr jc kabenski zid od Kabc, zbog 
navcdenog hadisa. 

3 - Dova hadzija i onili koji su ua umi i, iia Sati 1 Mtrvi. 

Dzabir, i;a., je rekao \i dugom hadtsu koji govori o Hadzdzu 

Pc'^Ianika, s.a.v.s.: ".--zatim je izagao na vrata prema Safi pa 
kad se priblizio Sail, proucio je: 

Sa/b i Men'G .■^is AUahova casna mjesta. {El-Bek-ure, iJS.) 

"Poeinjem sa onim sa sSim je Allah pocco", pa je poCeo od 

Safe, popeo se na Safti, pa kad je uglcdao Kabu, okrcnuo 
se prema njoj, zatim je izgovarao rijeci Tevhida {La. Ihhe 
IlaUah) i donosio jt; tekbire, i rekao je: 'Netiia Boga osim 
Allaha Jedinoga Koji nema suparnika. Njegova jc vlast i 
Iwala pripada Njemu, i On je Svemocan, Nema boga osim 
Allaha Jcdinoga, ispunio je Svoje obccanje pomogao je I Btljeie gn Muslim br, J 329, i Buharija hr. 159S. 
^BiljeScgaMiialiilfibT, 1333. iBQharijabr. L5S4. 93 Svoga rob.i i sam je porazio Savcznike " Rckaoje. Zatini j^: 

poaUjs kiga ucio dovLi tri puta. (Hadis) A u njemu styji i ovo: 
"Ueinio je i na Merv'i kao sCo jc ui^inio na Safi."' 

4 - Dova kod Mes'nd-I-Hiirama tia dim kLinja kurbaiia 

Dzabir, r.a., je rekao o Posiatiikovom, s.a.v.s., hadzdzu: 
"Zarim je uzjahao Kysvu (devu) dok iiijc stigao da Mes'aril 
Harama, zalim se nkicnud prcma KtbJi i ucio je dovu [ 
donosio tekbire i i^govarao: Ln ilahe lUalhih i iskazh ao 
jc Allahovo jedinstvo. Tako je stajao sve dok nije dobro 
osvanulo, i krenuo je daljc prije izlasksi suiica." (Hadfs)' 

5 - Do\'iT liadi^i je Jia ArefaUj na Dan Arefata.-^ ' 'JJljeii 15a Miislim hr. [2]S. 
' Bfljeii gn Muslim. 
^ Poglgdyj sir. S7, y4 < Peto poglovlje i III FifsiiliUULhii pniliiviififL' viiltfosti dtn'iiuut POSLANICKO PRIDAVANJE VAZNOSTI 

DOVAMA f ALLAHOVO PRIMANJE 

NJIHOVIHDOVA 

Dovama sli pridavtili vaznost Alliihovi vjcrovjesnici i 
Poslanid, s.a.v.s.. i njihovi sljedbcnki od dobrih Aliahovih 
robova, pa je Allah primuo njihovc dove, Ovik primjera jma 
mnogo u [Cur'anu i SunneUi pa cu spomenuti ncke, ne da 
bih ih sve nabrojao, vec samo kao primjere, pa cvo nekih: 

1 - Adem, a.s. 
Rckao je Uzviseni: 

'Gospodaru iicls', - rekoxe oiu' - 'sami smo sehi krivi, 
i ako mini Ti uc opfvalLs i ne smHuJes nam se, sign mo 
cemo bill izgitbljeni. '{El-A 'nif. 23.) 

Pa im jc Allah opi ostio kao sto kaze U^^viseni; 

/ Adem ptimi neke rijeci od Gospodam svoga, pa mis 
On oprosti: On. doista. prima pokajcinje, Onje inihsiiv, 

(EI-Bekiire, 17.) m \ 1 L.'iiin-i f zttl>rL'ki' pniitaiijn f)Oi E 

Zathn gaje Allah poCafltio tako sto gaje ucinio izabranlkom, 
pa kaze Lkviseni; 

Alhdjje uilidtrao Ademct. i Nuha, i Ihruhimovu porodicit. 
i Imranavu porodicit mid nxtcilim .svijetom. (Afi 'hnnsit. 
i3.) 

I Allah gaje posebmi odiikovao pa kazc Uzviseni; 

Poi'life ga je Goapodar njegox* habranikom iianso, pa 
mil oproslio i ua Fravi put gti isputio. (Tuku. 122.) 

2- Null, a.s. 

Allah Uzviscii! je rekao; 

A km fa Mm je Nidi savnuo. Mi smo se Hjepo odaz\^aU: 
/ tijega I porodicu njcgovu nevolje leske smo spasilL 

(Es-SnJJiii. 75.^76.) 

1 rekao je Uzvisenr •Jsts'^U B a_d- *ji ijJlS *^| l^lJlj >Jt3S jjJj' fj^' ij* '^_/^J m f'itsithtmcfit) ftrhlamiift! i'uzi>in:ti thvunut 

I Nulm se. kad u davito vrijeme zavapi, odazva.smo 
i njega i celjad lyegovu od jadci veUkoga spasistno / i 
od imroda gu, koj; je snuilrau neisdiiiliiii dokaze Net He, 
lastitbiiio. To bijalui opaki IJudi, pa ih sve potopismo. 
(El-Eishijs ', 76.-77.) 

I rebio jeUzviseni: 

^Jt* ^'j^^ ^j^J ^ j^4^ *ld ^-^^ '^^j^!^ ^iix^ ^t^ ^-^^ u!jjL^ 

/■jvyc /j/i7i Nidwi^' luimd iiijs vjerovao iroha Na.^egje u kd 
iifjen'vao.. gavoreci ' 'LudakJ "-i Nuhje oncinogiicen bio. 
/lonJG Gospodiini svoga zamoHo: "Ja nam pobijeden. 
Ti se osved! " / 1 Mi snw kapsje nebeske pootvarali vodi 
kojaje neprestano liict, /iuciinlida izzemlp izvari provru. 
i vode su se sasiale kakoje odrsdetio bilo, fa njt^ga smo 
/jo.'iib' fui oiioj od daaaka i kliiuica sagnsdenoj / koja je 
phvihtpod brigam A/cwo/jj. - nagntdaje to bilaza onoga 
kojije odbacen bio. (Et-Kaiuer. 9.-14.) 

I rekao je Uzviseni: 
53 i'slovfi zupn'ke pfimaifju D(WE [Nidtrs^cs:' 'Gospodaru moj, ne osUi vin a Zsmijin ijedi i og 
nevjeniika. /jet: ako ih ostavi^i oni ce robove Tvoje u 
labliidu zavodiii isamo ce gtpMke i nevjemike radatil 
i Gospodiini moj, oprosti meui i rodiieljtnui iiiojim. i 
anoine koji kao vjernik u doui mo) ude. i vjevnicitms i 
vjenncama, a nt'vjeniicinsa .sximo propast pavecaj!" 
(Niik 26-29.) 

3 - [b mill in, a,s. 

U^visenijc rckao o njego%'oj dovi: ■'J Go.'ipodaru moj, podari mi zuanje i iivtsti me medu one 

koji su dabri / f ucini da me po lijcpom spomiiyu oni ,vto 

ce poslije mens doci, / i acini mejedfiim od on ill kojima 
c€\s diennetske biagodati darovati, (E-^-Su 'am ', 8i.-S5.) Uzvsscni Allah inii je primio ^owx pa kaze UzviSeni o 
njegovoi pi'voj molbi: 99 li'fi I I L" Po'ialiniii'ko fhhktYniift' vititiosfi ihiiiimt 

\^ kii jjiii} kki\'j ^liJi ^i;^i jiiLi iii 

...A Mi sitio IbnihiiiiDviiu pofomdmu K/yigii i Fiimlrrxs/ 

ciali, i ccvsfvo \^eliki) darovaH. flin-Nijia ' 54 j 

I rekao je Uj:visem na Ibrahimovu dovu: 

..,i livrsli me nwdti one koji .tu dobrL (EJi-.%\in} \ 8 J.) ..,/ na cmom (svijcui) ce biSs ntedu dabrinm. 
(El-Bukare, iM) 
I odgovorio je na njegovu dovu; hicini (la tne pn lijepom spoimnju oniSio ceposUje mene 

doci. (Es-&s< 'aril ' ii4.J / H mirastujimo ka.'inijim mit spomen saeuvasmo: / Nek 
Je u mini Ibrahim! / Eio fako Mi nagnutujemo one koji 
dolva djela cine, /a onje, doista, bio rob nas, vjenut 

(Es-Sttffuf. I Oft. -in.) 100 4- (TjjriKii.s. 

UzviScniAlifilijc rekao: 

4j CJ^a « C/^^l^^ ^'j^ ^U ^1 iJ^ J^ *?j si^^ ^1 'r'j?J 

/ Ejjitlni se, kadaje Gospodaru svame zavapio: "Mene 

Je nevolja snasla, a Ti si od milostivih Najmiiosfiviji! " 
I - adazvasiiin i nevolje koja ga Je morilci oikhnismo i 
vratixmo mit, miloScu Nasom. celjcsd iijegovii t uz njiff 
jok fuliko ! da budepouka onima kojise Nmiia klanjaju. 
'fEl-EiiNJa', S3.-tl4.,} 

5 - Junus, U.S. 

Uzviscni Allah jc rekao; 

pis y, ieJi^-j !>} ^I;j^U ^Irl^ S^ ^ Ji S£\^ cJ 'i\ iJl 

/ Ziiimimii se. kada srdit ode i pomisH da ga necemo 
kazifiii. - pa poslije u iminama zavapi. "Nema hoga, 
osim Tebe. hvaljeti neka sil Aja sam se. laista. ogiijesio 
prema sebiV- / odazvasmo i tegobe ga spasismo; eto, 

101 
' PiiSithtiiiikf} pHiiinwtft' vtff.rtft.'iti dnvunm 
tako Mi ^paSavamb vjehiike, (Ei-Enbijei ', S7.-SSJ 

6 - Zekerijja;) a.s. 
UzviSeni Allah je Tekao: 

^\i^\ ^ dL-i K^ l^^i iljjj ^ J 4Ji 4.3 j^ ^: l'/5 li; iu^ 

^^ ^;^ i^ ^1 0' '^i>^i J j^' ^;^' ;Xj ^ms l-sd ^^ 

''' -- "^ *< '' ^ 

r« Zekerijjc! zamoU Gnj^podnni •ivnga: "Gospodant 
moj, " ' rec€ - "podari mi od Sebe ccstita potoiuka, jer 
SB Ti, uistimt, molbi odazivas!" / 1 dak se on u hramii 
siojecimolio. melekigazovDUSG: "AUah tijavija raclo.snu 
vijcsc f'odice ti se Jahja, koji ce 11 Allahovu hyigu 
vjerovcni, i koji ce pncik biti, i cedan, i vjerovjextuk. 
potomak otsih dobrih. (AH •fmran, 3S.-39.) I rekao je UzviSeni: ^j^4i '^i^U c>y-j^. fj^Ls- 1;^! i^jl ij \L;l:^]j Jl ij t>i jj f v/mv/ / :Mf>re!u- ptitimiifn Dcni: ! Xekerljfau se, kada ^msoii Gospodaro svoga: 

'•Gospodaru moj. ne oxktvljaj me saimi, a Ti si Jedini 
vjecm! " / odazvasmo i. izlijecivii mil zeim. Juhjaa mil 
pokloiiisino, Oni su i'i' frudili da slo viie dobra ucine i 
!7ia!i!i sa Nam se u nodi i sH'aliu. i biii su prema Namo 
ponizin. {El-Eiihija \ SiJ^M) 

7 - Ja'kub, a.s. 

Uz\'isem Allah jc rekao u prici Ja'kubii i iijcgovhn 
sinovima: Idonesoss kaxtdjii njegovu u iaznom krvljii okn'avljemL 
"U vcmm duhimaje pomkla ila misao " - rece on - "ija 
se iwcitjadmi odAlkdjaJa trazim pomoc pwtiv ovogn 
slo V! iziiosite. fJitsuJl IS.) Irekaoje Uxviseni: 


"Zar da vcint gti povjerim km slo sani prije povjei'iu 

bnita njegovcs? " - /-ece on. 'AH, A!hd}je najboiji cuvari 
Onje najmiioslivijii " {Jusuf. 64,} 

Pnsidsiiticko pridtivnnft' vuzmisd dtivmnn 
I rekaoje Allah o Ja'kubovim rijficima; 

^ ri ^5 1^^ '^' cJ^ J=f !e^ '^1 f^> 1^' ^j^ ^>; Jii 
.^ij J^j.; j; ^i l: jij ^ j;;;^ jC^f ^1 'J, iij 

1^3^ ^j^ J^ ^A >^- tl- iu- i^'ii i^ ^ ;^^ jjili 3^ jL^i 

"jV//(? Mko " - rece Ju 'knh - "a diiiama vaSit}i Je ponlkla 

iki mi ma, ija se neciijadali. mtdam se da ce mi ih Adult 
sve vratitt; at stuns. On sve zna i mstilarje. " / 1 okvemi se 
od njih i rece: "O Jii.siife, tugo ntoja!" - a ocisii mn biie 
pobijeljeieodjackh biojc whpomteu. / AUaha nam. " 

- f-ekose om - "// rofika spominjes Jusuja da ces leskn 
(iholjeii m iiindjeti!" / "Ja Utgii avojit i Jad svoj pred 
AUaho bnosim, a od Allaha ziiam ono sltj vi ne znafe " 

- rece on. / "Osinovi tuoji. id he i raspikijla sezaJusHJa i 
braia njegava, i ne giibite nadtt u milo.Hi Allabovu; samo 
mvjernici gube nadii n A/Iahavii mi lost. " (Mwf. 8S.-S7.J 

Zalimjc AlUili UzviSeni odgovorio na ovu dovu i vmijo mu 

Jusufii, a.i., j njegova brata pa ka^e Uzviseni: 104 
L'sUivi i zapi'i'fuf prinumfa DO I 'E 

^ J} lilJLP ^\-y>Sii ^1 SJLftj i^^ji l;i JU Lj^ji cJi iJCJi] IjJli 

llijf ^1 *U: ^Iji 0^ <& (K-^l ^^ 4j^ ^'1 ■^^ ^J^^ * J J-*^" ^^ 
^^ Sjli^ V U *u1 3-^ liiil Jl ^' Jii Jl Jii L;^: i'>' ^} Ji 

"A da ti nisi. uistiini,JHSUJ?"-povikaseoni. - "Dajasani 
Juaitf. a ovoje brat moj. Allah nainjti milos't daravao; ko 
se bude Allaha bojao i ko strpljiv bade bio - pa, AUcd\, 
ublinii, nece dopitstsii da propadne nagrada onima koji 
dobra djela cine. " / "Allaiui nam, - rekose oiu -"Allah 
te fe uad mi ma nivisio, mi smo Eaiaia igrijesili, "I / "Ju 
va.'i suda necu kuiiti " - rece - "Allah ce vani oprosiiti 
od milostivih On je najmilo.'iiivijU / Ovu kohdju moju 
odnesite i na lice moga ocaje stavite, on ce pivgleduti. 
isvu celjadsvojn ml doveditel"/ 1 kuda karavan napuxti 
Misir. atac njihov rece: "Ja zbilja osjecam minsJusu/bv. 
numa ne reciie da sam pomatubio," / "AUaha nam. " 
' rekoxe oni - "// / sada kao i prije grijesis. " / A kad 
gla^iunosa radosne vijeati dnde, on atavi kohdju na lice 
njegovo I on proglcda, "Zar vam ne rekoh " -tece - "da 

105 PfmifitiiiiUcff prhhtvatiji' ytizfUfS/i ilovtniut jit zmim od Alktha ono .sfo vi ne zmlc. " / ' O oce iutS " 
- rekose out - "zamoli da nam xc grijexi oprosie, mi .s'tnn 
zms!a zgnjeSili " / "Zamnlicti Gaxpoi-kini svoga da vtim 
oprostl " - odgovori on - "jer On prasla i Onje milosHv " 

(Justtl m-9.s.j S - Jusuf, a.s. 

Uzviseni Allah jc lekao o njeniLi i o zenama: 

^^ ■4.a:t i^ j^ft s^ 4^1 ^ji ^ ji^^p ^1 ^:: 

T /fj iw«> o/ji3/ ^jfjog Avjgfv sie me koyile" - r^ce ona. 
"Istirsaje da satii hljeki da ga na gr/Jeh uavralhn, aii xe 

on oditpro. A ako ne acini on sto od njega (niiim. bice 
sigtn-no u (amnicii hacen i ponizen. / "Gospodarmoj, " 
- zavapl on - "dniza mije tamnica od avoga na sto rue 
one navracaju? 1 ako TI ne odvnUis od mene kikavxlva 
njihova. ja mogu preina njima uakhnost ayetiti i 
kdikonmlen poskiti " /I Cospodar njeguv usUSa molbu 
njegovit i spasi ga hikavstva njihova: On. idsknu. sve 
cKJe i zna. (Jusuj: 32.-J4J 106 t'skivi i zuprehe piimtntja IHiVE 

9- jviu'ia, a.s, 

Allfili, d^.s., je rekao o njegovoj dovi; 

■ , "- "' . - ^ -^ ^ 

"Gnspudani moj" - rece Musci - "ucini pwstranim pma 

moja /ioiaksajzadalak moj: /odrijeii uzao sajezika mog 
/da!?i raiumjeli govor moj / i podaj mi za pomocnika iz 
porodice moje / Hannm. hrafa mog; / osnazi me njimc / 
i ucini dnigom n zadatkit mome, / da bismo Te. mnogo 
hvab'ti / i da hismo Te mnngo spominjati, I Ti, nislimi. 
znas za nas. " / Udovoljeiio je malbi tvojoj, o Musaf" - 
vEceOn. (Til tm, 25.-36J 

Uzviseni Allah je rekao o Musau i Harunu; 

o'uJ: Tj iJ^'^ i^i^^ '^^^ j^ ^iii -it ^s/i ^liiJi ii>: J^ 107 
Hi I Miisa lece: 'Cnspodaru iias! Ti s: dao /araotju i 
gkivcsbmma njegovim hogatstvu da u raskoss m>e tsa 
ovorn svijetu, pa oni, Goxpodarn moj, zavoda .^i puit, 
Tvcga! Cospodarif nax, iinisti hogatstva njihova / 
zapeaiii srcci njihova, pa neka ue vjenijit dok ne dozive 
patnju nestiosniil 7 "Ush'xemje molba vasa! " - rece On 
-, "a va,i dvojica na Pravoui pusu oataniie i nikako se za 
neziialicama nepovodlte!" (Jutms. S3.-S9.) 

I rekao je Uzviseni o Musau: 

'Gospodam moj, ' - rece piida - jn sum sam sebt zlo 

mnio, oprostl mi! ' I on tnu oproan, On, uxiiiiiu. prasfa 
i On je tnilosiiv. / 'Gospudarii moj '. - rece - 'Mo mi 

biagodaii koju ^i mi ukazao, vise nikada nEvjernieima 

necu bid od pomoci! ' (EI-Kcisa,K, } 6.-17.) 

10 - EVluUamnied, a.s., i njegovi as]i;ihi, 
UzviSeni je rekao: 

103 I I'slovi i ZMj"'i'f<i' (friisuuijti D(tl I' 

Ikada ste od Gospodara svoga pomcc zairaziU: On vam 
se odazvao: 'Poshscti vam u pamoc hiijtidu nieiekci koji 
cejedni za dritgima dolazUi. '/ Allah je to zato uciiiio 
da bi vas obradovao i da hi se time srca vasa umirila; 

dpohjedaje samo od Adaha - Allah je, zaista. Silan i 
Miidar (Ei-EnM t/.-lOj rekoojc Uzviseni: ■» A i\f o^^ "^'%] 'j> Ji\ f^, ^*: f^i*^' :j\ p^: Ji 'cj^^^ 

Allah vasje pomogao i na Bedrii. kadaste hili malahrojni 
- zato se bnjte Aliaha, da histe bili zalwalni -, / kad si 
ti rekao vjamieima: "Zar va,:i nece hiti dovuljno da 
vam Gospodar vas tri hiljade meieka u pomoc poSalje? 
/ Hove! Ako hudete izdrzljivi i poslnsiii, i ako vas oni 
napadnu odmah, Gnspodar vas ce vam pnxlati u pomoc 
pel hdjada nieleka, sve obiljeSenlh. " / To je Allah neinio 
da vas obradiijn i da time pouzdanje u srca va.ia nlije. - a 
pabjeda dolazi samo od Aliahn, Sdnoga i Mudrog. ('Ati 
'Imiiiii. 123.-136.} 1U9 
iiuiiiiiik Pt}Stil(ii}icli{i> fuidiH'unJf I'tiliittsti diH'ttiim 
I U^viSeni je rekao; 

■ ' ' '. ' • , -^ 

(.>fjt' kojiuui Jc\ had sii in) 1/iufi I'i'Ur: W'cprs/'mi'!/! .vt 
okiipljajiiihttfj; I'ci.v, frcinuhi ihsi-'pi'icuVfUf: '- So iicvi'sfjlo 
vjeiT)Yanji\ pa sii ivkii: 'Dovoljuii Je inniHi Allah i divan 
jc On Gospndar! '/ loiiisu sc pnvniSili ohcisuiiAlhi/iovi/n 
hhii^Oilaf'iiiii i ol'iljcm. inkukvn Hi xJo iii/c ladesilii i 
possii^U x!t dn Allah hiuia njima iisdo\-iilji!n, - u Allah jc 
n f ii/iiji'i ■!> i> i h'jbu r. (.■ f li -111 u ■; II I. ! ;.i ^ - / :'-/ ^ 

Dovii ktjjc jc upucLvao Aliaintv Posl;iiuk. n.a.v.s., i dokaza 
iijiiioviit- pi-iinanj.T jc puim i ic.sLo ih jc !>rcbrojiUi jijnsnc su 
kao suncc usred btjcJotr dana, c\o nckoliko primJLTis: 

A- P()sl;iiiilaiv:i dovii Lilts ii ihii MiiEiku, i.a. 

O Alkihu povctJaj iijcgov imcsak i poruJ i blasioslovi iiui 
oiH) sLo si mu podarKi.' i protluzi inu ?.h-o\ i oprosti mu.' 

RncK jc rckao: "Tuko ini Allahn iEiiriak nii jlt uvccan a moja 

(Jji::ca i unuoLitJ daiiiis broje oko stotint:."- 

".-. a moja kccrkii Fmina mi jc kazivala da jc iikopam} od ■ BiMt/iL' LiLi HLi';i:irij:i r Miislim. 

- RUjc;.] j;;l liiihiirij;! 1,1 {■:;!rbii-l-M/ilrcJ b\: fi??. /Mbnili ^^.i\ l^c■.icllil.ii^; 
\j(.>mdy3tiiiiii[ii u oviuii Siiiishii. '\.i:\icn u-i VI 11,^ I L; 1 1 1)0 tnog potomsiva po dalasiku Hadzdzad^a u Basm, stotinu 
flvjideseL i nekoiiko"' a ^ivot mi se prnduzio laku da sam se 
poiSeo stidjeti od narodu i nadao sam se opro^slu,"- 

,\ in UK) jc, r.a., baslu koja jt: davaiu plodovc civa pul:) 
(^odisnic, a u nioj jc btlo i cvijeca i rcjiianii kojc jc miri.saio 
kfio mi>:k.' 

[J- Poslijnikfsvii, s.ii.v.N.. dovn Lbn Hurcjihioj majci, pa 
fc otiniiih piiiiiila islam. 

iiLm Murcjrc, r.a.. jc rekati: "Pojrivao s\-\m sviija iiiajku u 
ifilaiii i bilajL ]niioy;obosl<!nja,pa mi Jcjcdnogdana prilikom 
po?:ivatija rckl;! o Aiiiiiliovoin Posianiku ono i\n sam mrzio, 
pa ^atn sc upulio Ailahovom Pos-iaiuku plactici, Rekao sam: 
'0 AllLibov i'osianicc, p07:tv;u) sain iiiojii miijlai is Lslaiii pa 
je odbifala, pa saui jc dana.s ponovo pazivno. pa mi jc rckla 
tcbi ono sio uc voiim. pa zanioii AiialiLi da upiili liioJLi 
majkir. pa jc i-ckao Allnliov Poslaoik, s.a.v.s,: 'O Allalui, 
upuli inajkiL Fhu Murcjrc'. pa sain izasao radoslan /boji 
dove Allabavoi; Poslanika. Kad sasii sTiiiao do vraia biia 
su zaivorcna, pa }<: moja majka cLila moji; korakc i rckki: 
'Ostaiii na .svcmi injcsru, n Ubii [lurcjrc Cliu sam ziibor 
vodc/ Rckao jc: "Pa se okupab i obukla odiccLi i pozurila 
sa pokfivanjcm zatini jc olvofila viala i rckku '0 Hbu 
Murcjrc, i^vjcdocim da iicnsa boga osini Allaha i svfcdocim 
da.jc Miibammcd Njcyov rob i Njcgnv pDi^lanik/" Rchm 
jc: "Nakon to<i.a saiii sc vralio Allahovoiii Poslanikii i dosao ■ L:tk:'-ii-t-Miilir<l. Alb;L:ii uu i.^L'ji'nj'.iJL; vjcriidoitoiiiini ll in\m-\ Siiiiihu. ill i 
niu uplakan od latiosti," Rekao sam: 'O Allahov PoiilaniCc 
dobra vijest, Allah je primio tvoju dovu i upuHo je mqju 
majku, pa je zalivalio Allahu (Poslanik) i velicao'Ca je i 
rekao: 'Dobro.' Rekno sam: 'O Allahov Poslanific, traij 
od Allaha da mene i iiicju majku iicini voyenim medu 
Nj ego vim robovsma, vjcmicima t da mi njih volimo." Pa je 
rekao Allahov Poslanik: 

'0 Allahu, ucini ovog Tvog roba i njego™ majku. voiienim 
kod Tvojih rabova vjcrnika i iicini vjemike voljcnim kod 
njih', i nije stvoren nijedan vjcrnik koji Cuje za menc pa 
makar me i ne vidio a da me ne zavoli'"' 

C - Pnslaiiikoiq, s.a.v.s., dova Tlrvetu ibn Ebi el-D^adii 
el-Barikij]u. 

To se dogodiid kad mu je Poslanik, s,a,v.s., dao dinar d:i 
mu kupi ovcu, pa mu je kiipio dvije ovee i prodao je jcdnu 
za dinar i doSao sa dinamm i ovcom pa mu je proucio dovu 
za bcreket (blagoslov) u trgovini, tako da ako bi \ praSinu 
kupio, zaradio bi na njoj/ 

A u Mmnsdu imama Ahmeda sc navodi da mu je rekao: 
"O Allahu, blagofiiovi mu irgovinu", Tako je ostao u Kufl i 
zaradio 40.000 prije nego i^to se vratio svojoj porodici,^ 
D - PosJanJkova, s.a.v.s., dova protiv nekih njegovtii 
neprijateija a odgovor nije izostao. 

U ovo spada i dogadaj kada su musiici uznemiiavali 

' Biljcii ga Mitslijn. 

■ Bilje^i jju Bulmrijji. 

' Alim«lav Missned. 
112 L'.vhvf i zitprfke prhmniju POPE j^llahovog Poslauika, s,a.v,s ., u Mekki, kad je Ebu Diehl 
narcdio nekJma da stave iznutricu izmedu Po.slanikovili, 
s a-V.s,- plt;(ikL dok je bio na sedzdi a to je u^jnio 'Ukbc ibn 
Ebi Mu'il, pa nukon ^avr.sctka naniaza, glasno je ufiio dovu 
protiv njih: "O Allahu, kazni Kurcjsijc" Tri puta. Nakon 
§to su ^uli tijcfiov glas, prestali su sc sniijati i obuzeo ih 
je strah od njcgovc dove zatim je rekao: "O Allahu, kaj:ni 
Ebu Dzehla ibn llisama, Ulbetii ibn Rcbi'a, i Sejbeta ibn 
Rcbi'a, El-Vclida ibn 'Utbu, Unreijem ibn Halefa, i Ukbeta 
ibn Ebi-Mu'ita " Ibn Mes'ud je rekao: "Tako mi Onoga koji 
je poslao Muliammedfi sa htinom, vidio sam oiie koje je 
spomenuo mrtvc na dan Bedra, zadm su odvuccni u Kalib 
Bedra (bunar)"' 

A n drugom rivajeai stoji: "Tako mi Allaha, vidio sam ih na 
Bed™ nrrtve a sunce ih je vec promijenilo jer je bio vico 
dan."^ 

E - PoslftuiUoYa, s.a.v.s., dova protiv Surakc ibn Malika, 
I'.a. 

Suraka je pristigao Allahovog Poslanika, s,a.v,s., i Ebu 
Bekra, r.a., prilikom Midire 2eleci da ih ubije i da dobije 
nagradu za obadvojicu, jer su Kiircjsije obecali dobru 
nagradu onome ko ubije Poslanika i Ebu Bekra ili ih zarubi. 

Kada ih jc sustigao, iigledao ga je Ebu Bckr i rekao; "O 
Allahov Poslaniee! Onaj konjanik nas je sustigao", A i la ho v 
Poslanik sc okrenuo prema njemu i rekao; "0 Allahu, ucini 
da propadnc u zemlju", i prednje noge Surakinog konja su 

' Bilje^i ^s fAvsWm 
'Biljeii gaMusiim 

113 U 
ili|l PnMihmitiiti pmiavttDff vtitntisft thrmmi pofcnule do koljcna, pa jc rekao: 'O AJbhuv Poslamee' 
M(j]i Albhji OT mcne', pa Jc Alkjhov Poslanik upiiiio dovu 
i njcfiov IconJ kg spiijiio, Siifaka sc vnitio skriviijuci da id j^. 
vidio, mko da je na pocetku dana bio u potjcri zu Poshinikora, 
s.a.v.s., a na kraju daim je bici na Poslaiiikovoj, s.a.v.s., sirani 
\ ski ivao znanje o njegovoj lokaciji.' 

F - Poslanikova, s.iuv.s., dova im ditn Bedia, 

Prenosi se od Omera ibn flatraba, r.a., da je rekao: "Kad 
je bio dan Bcdra, AUahov Poslanik. s.a,v.s., je pogledao 
LI musi-ike a bill) ih je hiljadu, :i njcgovih siihoraca tn 
siotinc i devetnaest, pa se Poslatiik, s.a.v.s., okrcnuo prema 
Kibii zaiim ispruzio riike i pofeo tra^iti pomoc od svog 
Gospodara; 'O Allahu, i,spiiiii mi ono Sto si mi obccao. 
Bo^e, poditri ono Sto si obecao, Bo^c, ako unistiS cmi grupu 
pripadnika [slamii, neccS biti oboi^avan mi Zcmiji\ Osiao 
jc take nioieci ispruzeiiih ruku okreniit prema Kibli tako da 
rau je i ogrtac spao sa ramena, tc niu pride Ebu Bekr, vrati 
iiiu ogrtac na ramcfiii \ rccc: 'O Allaliov PonlaniCc, dovoljno 
ti jc Allahovo obccanje, ispunicc ono stoje obecao\ pa je 
Uzviseiii objavior Ikada ste od Gospadara svoga pomoc latndilU On vam 
se udazvao: 'Posktcu vam u pomoc hiljadu meieku koji 
cejediiizii drugimn doktiUi '(El-Enfal, 9 J ' BiJjeSi ga Buhariju br 390(";, 3908, 351! , 114 Vsfovi i :.iip)i'hi' primii/ifii D(>\'l'. 

Pa ttaje Allah potpomogao sa melckima,"' 

lCa?:e Ibn Abbas; "Tog dana je jedan musiiman bio u borbi 
sa mu-srikoin koji jc vcc bio u bijtgu pa jc ciio iidarac bica 

i^nad njega a glas konjanika kaze; 'Naprijcd liajztime', pa 
kad je poglcdao u muSrika ispred sebe koji jc pao na zeinljii, 
nos niLi je \'ec bio udarcn a lice mu Je bilo rascijepljeno 
kau od udarca bicem. Tako je obadvojc pozelenjelo, 
>Jakon toga, ovaj Eiifiarija jc dosao Poslanilcu, s.a,v,s,, i 
obavijestio ga o tome. Pa Jc rekao: 'Tsitinu si rekao, (o je 
ispomoc sa treceg iieba\ Tog dana ubili su scdamdesel a 
zarobili su sedamdeset "■ 

G - FoslatiEkova, s.a.v.s., dova ii boibi prdtiv saveznika. 

Save-^nici su se borili proiiv AMahovog Poslanika, s.avs,, 

bili su okupljcni upet gmpa i to: musrici iz Mekke, muSrici iz 
arapskih piemen a, Sidovi izvan Medine, picmc Be mi Kurej^a 
(Ivdov.sko picinc tz Medine), i munafici, tako da Je ukupan broj 
nevjemika i^nosio deset hiljada a muslimana sa Poslanikom, 
sa.v.s., biloje tri hiljadc, drzali su muslimane ii okiaijenju 
mjeset: dana bez borbc osiin okrsaja Ainra ibn Viidda el- 
'Aimirija sa 'Aiijom ibn Ebu-Talibom. Alija, r,a., ga jc tibio, to 
se dogodilo ii cetvrcoj hidzretskoj godini."^ AUahov Poslanik, 
s.a,v,s., jt uputio Ahahu dovn proiiv njih ovtm rijtfcima: "O 
Allahu/Koji si objavio iCnJigu, i Koji brzo svodis racune, 
porazi savcznike, Boze, porazi ih i potresi ih",'' ' Bitjcii ^ Muslim, 
^ BiijiiSi ga Muslim, 

^ h'i\\iih ga Buharij.1 ssi komentaioin br. 415. 115 fusttitmicki* ptiifijyiuije vubtosti i/ovtiimi 

Allah je poslao hei saveznikc vjetar koji je mznisio njihovc 
Satorc i isprcvrtilo .ivd njihovL^ ka^^ane, i poCupao Satorska 
kopija i koropcc, i nije im dao smhajii, a Allahova vofsi^a 
meSeka ih jeuzdrmavala i ubiieivala strah u njihova sirca,' 

UzviSeni Allah Jc rtikao: 

jji^ 5A'j >iii v>iii ^:} jUfvi iiii I); ^ jbi j^3 
Lji vi-Jj y';ijj ■jjL]ii jii J:aiii ^^ cjL\ 

O vjermci. sjetiiessAUahove mihati prema vamakada stt 

do vdi' vojske dosle, pa smo Mipm/iv njih vjetar poslali. 
i vopkii koje vi nistc vidje/i - A Allah dobio vtdl sta \'i 
niditc - / had sii van} doSln i odoigo i odozdo. a dusa 
doski do grkljana, i kml ste a A Halt si .■ivasta pomL^ljali. 
- /tada sn vjenuci hili u iskusenje siavljeni i ue inogit bitl 
gore uzmmireni. (Ei-Ahsah 9.-U.) 

H - PosJanikova, s,a,v.s., dova na dan Hiinqna. 

Od Seiemc ibn el-Ekb'aa, r.a., se prenosi hadia o borbi 
Allahovog Poslanika w Bici na Hunejiiu, Rekao je: "Kada 
su oknizili Allahovog Po^Ianika, s.a,v.s., sisao je sa mazge. ' Vidi: Zsrfw/ We Vff/, 116 i'sfmii TMpri-'kt' prinmnjtt DOVE 

gjitim uzect rubom prasiiie, /atim je bacio it njHiova lica i 
rekao: 'Unakazila sc ova liea\ i nijc bilo iiijcdnog od njih 
a da mii se oci nisu ispunile lom prasinom, pa su sc dali u 
bjekstvo, i tako ill jc Allah Uzviscni porazio, a Poslanik, 

s.a.v-s- Je podijelio plijcn izmedit mLrsliimna "' I 'BiljezigHMuiiSiiii. 117 IpI 
^esto poglavlje 
^ 
^ » DOVE KOJE SE PRIMAJU Svaki musiiman koji pnmijeni uslove (sartove) i udaiji 
se od preprcka i postupa po adubiiiia dove tc i^abere pj avo 

vrijei-ne i rajcsto kada se dova prima jc od otiih koji m Allah 
prima dove, U sunin^iij iialaximo primjerc onih koji su 
priinijenii: ove Sartove pa je U^viseui Allali ualiSao njihove 
dove, u to spada: 

1. Dova muslimana bratii muslimanu u njegovom 
odsiistvu. 

Prenosi se od Unirai ccI-Derda', r,a., da je rckla Sahvanu: 
"Zelis ii iti na hadzdz ove godine?", rekao jc, "Da", rekla 
je: "Tritii od Al]aha za nas dobro. jer s^aisla je Poslanik, 
s;i,v,s., govorio; 'Dova miislimatia njegovom brahi 
muslimanu kadajt odsulan sc prima, l^od njegove gla%'tf je 
meiek pa kad moli za dobro brata niiisliiiiaua, inolek kojj je 
za njega 2aduzcn, kaze: 'Am in {Usiisaj Boze) i lebi isto'"' 
Od Ebi Derdaa, r.a., sc prenosi da jc Allaliov Poslanik, 
s-a.v.s., rekao: "Nema roba muslimana koji moli za svog 
brata niLj.sfimana u iijcgovom od.sustvu li da mu meIek ne 
kale: '1 tebi isto/"- / A/fn/ f ztiprt'kt' primnnpi DOl't: ' Bi[jtii|>u Muslim br. 2733. 
' Biljrii gn Muslim. 120 2. Dova uiioga kome je ncinjpna nepravda. 

[bn Abbas, ra ,, prenosi da jc Allahov Poslanik, s.a.v.s., 
po,slao Muaza u J em en pa jc naveo had is ii kojcm stoji i 
ovo; 'Bq} se dove onoga kome je nepravda ucinjena jcr 
zaista noma zastora izoicdu oje i Allaba."' 

U ovo spada i dogadaj koji se dogodio a vezan jc za S'ada, 
r.a,, i Ebi S'adela koji jc govorio onima koji ga pitaju za 
S'ada: "Kada me vcc pitate, zaista S'ad iiije cuvao tajnu, 
nije pravedno dijelio i nije bio pravcdan n ijesavanju nekog 
pitanja" Sad je rekao; "Tako mi Ailaha, molicu za ove tri 
sivari: Bozc ako ovaj Tvoj rob bude lagao i ovo govorio 
radi prewaranja prcd Jjudiraa i da bi se za njega ciilo, onda 
mLi produzi ?.ivoi i produzi mu siromash--o, i stavi ga na 
iskusenja", pa jc poslije U)ga, kada bi bio upiian govorio: 
"Oronuli starac koji je stavljeii na iskusenja, stigla me 
S'adova dova," Abdul-Mclik je rekao: "Ja sam ga vidio 
poslijc a njegove obrve su mu pale ra oCi od starosti azaista 
uailazio je na robinje po puai koje je dodirivao,"- 

Erva bint Uvejs se s.porila sa Se'id ibn Zcjdom, r,a,, kod 
Mervana i Ibn el-Hakcma i optuiila ga da joj je oaidio 
dio zenilje, Rekao je: "Zar sam ja prisvojio nesto od njene 
zemlje nakon sto sam Cuo od Allahovog Poslanika?" Rekao 
jc: "A sta si cuo od Allahovog Poslatiika, s-a.v.s.?" Rekao 
je: "tuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s,, da kaze; 'Ko 
uzmc koliko pcdalj zeraljc na koju nenia pravo bice mu 
objeseno o vratu sedraerostruko/ ' Biljc^i !ta Ruliiii'ija br 1395. 244S. 

- t^tljcic ga Quharija br. 755, i Miisliin br,453. To m: odiiosi na Usamu ibti 
Katadctapo nudimJai Bru Sa'di;. 

1^1 Dttve fitfje ,vt' pn'mu/n I ' Zatim je rekao: 'Bo^e ako bude lagalii, ucini je slijcpoin 
i ucini da joj kabur bude ii njenoj kuci,' Rekao je: "Nukon 
toga vidio sum je slijepu, krcce se pipajuci zidove i govori 
'Stigla mcdciva Se'ida ibii Zejda\ Take je krecuci se po kuci 
upala II bunar koji je bio u Imi'i pa joj je postao kabur"' 

Ebu Hunijre, r.a., kazc da je Ailahov Poslaiiik, s.a.v.s,, 
rekao: "Dova ojioga koine je ucinjena nepnivda se prima pa 
inakai'bio grijesnik, za svoje grijelie .sain je odgovonin."- 

Neko je rekao ove stiJiove: 

^V tw/ }i£pr(ii/(iu kada si n mogucmsti 

^£T cc thtcpnwdn lui tnjit liimf/t'li pitkiijiinjc 

V/s/sms, ff omj kmuc jc mstjcHi} mpnwda bUikuje, 

Ua dmi pvotiu kk. a Mali m ^>mi. ' Biljrfi ga Muslim br. 1(510. ' BiljeSe ga AlmiLtl, Ebu Davud et-TsJalisi u s\'t5tii Miisisvi/st br. I2fi(5 
A Ibani kazc da jc haseii u SiMesii Ekadlsi Sakilm Lr. 7^ 7, 122 I'sltni I r.ttprt'!{t' priivnitjit DOl'ti 

3. Dova rciditeija svom djetetu. 

4. Dova roditelja protiv svog djeteta. 

5. Dova niusatlra (piitnika). 

Prcnosi sc do Ebi Hurejrc, r.a., da je rekao: *V\l[ahov 
poslaiiik, a-a.v,s., je rekmi: 'Tri dove se primajii, u to ncma 
sumnje; dova onoga kome je ucinjena ncpravda, dova 
musafim i dova roditelja svom djetetu,'"' 

U Ahmedovoj i Timiizijevoj prcdaji stoji: "Proiiv svog 
djeteta,"- 

Treba se cuvati ovih dova jer se ove dove primaju, 

6. Dfiva postaca. 

Ebu Hurejre, r.a,, prenosi od Poslanika, a.s., da je rekao: 
"Trojici se neee odbiti dova; postacu dok se re ifiari, 
pmvcdtioin vladaru i dovaoiiogakomcjc ucinjena nepravda. 
Allali cc je podicl iznad oblaka i otvorice joj se nebcska 
vrata i Gospodar cc reci: "Tako mi Moje velicine, pomoci 
cu ti pa makar poslijc izvjesnog vremcna"^ t ' Biljczc ga Tinnizi br. 1905, Ebu DavinJ, Ihii Madzc. Alban! kaSe da jc 
iiaseji J Ebii Dtivjdovym, TimiizijcvoiTi, r Ihii Mjdzinom SiiSiHiu- 

= BiljeSi gain-mi ^J br. 344fl tv\Uiiied. 

' Biljd^i ga Tlrini-,!] lia svojom varzijom br, 359B. Tinnizi ga pr-cnosi u 
dnigoj vti^iji poslij*; svoy dcjha ati Ebi Hiirtjn;, r.a., ali tu stoji: "Postal kad 
it iftiiri" br. 2526. Mbani kii^e daje sahib h Tiniuzijcvoin i Ibii MadSiswin 
Saliihu. Riljeii ga i Bc^M. 

123 
f)m>e kttji' St' pi'mm/u 111 I 7. Dova postacii kad se iftaii. 

8. DfiVii pravL'dnog vlad^ia. 

Udugom hadisii kojeg prenosi Ebu Hurejrc, r.a.,od Albhovo^ 
Posianikfi, s,a,v.s., a li kojern se opisujc D^ennet i njegove 
blagodati, kaSe na kraju hadisa: " ..Trajici se dova ne odbija: 
pravediiom vladaru,, poiitacu kada .se iftari, dova onome konic 
je ucinjeiia nepravda, podize jc ixnad oblaka i nebcska vrata 
joj se otvaraju, pa Uzvigeiii Allah kaze: 'Tako Ms velicuie, 
pomoci cu ti pa makar nakon izvfesnog vremena,"' 

Abdullah ibiiAmr, r,a., prenosi od Po.slanika, s.a,v.s,, daje 
rekao: "Zaista postac ima dovu prilikoni iftarenja koja se 

ne odbija."- 

Takoder prenosi Ebu Huiejre, ra„ od Poslanika, s.a. vs., da jc 
rekao: "Trojici se dova ne odbija:; koAllaha puno spomiiijc, 
kome je iicpravda iicinjena i pravednoin vladam."^ 

9. Do VII dobro odj^wjeiiog djcteta. 

Zbog hadisa kojeg prenosi Ebu I-Jurejre, r.a., od Allahovog 
Poslanika, s.a.v.s., daje rckao: "Kada L^ovjek iiinrc, prekidaju se 
njegova djela osim u tn' sliifiaja, trajna sadaka, ili ;?nanje koj.im 
se korisii, ili dobro odgojeiio dijete koje za njega ii£i dovu,"^ ' Diljcii ga Tiimizi br, 2526. AJbaju kain da je sahih ii TimiJxijcvo™ 

= Bi]JeAe gs \bn Madit, lim HadJcr fcazc daje hascn u Taiirldint E-kar. 

' Giljcj[ ga Ctjhcfci u Sii'ub. AJbani kaSe daje liasen u SUsSIl'IU Elmdisf- 
Siiliihii he. !21l, 

■' 13i]]ezi ^ Bcjlicki u Sirtib. Alhani kazE daje ha^n ii Sihitefil Eh^dssi- 
Sahlhahr. I2J1. 124 {'shm i ziipreke priniaiijfi DOVE Ifl. Dova onoga ko se probudi v/. srva pa proiiiSi ovu 
Foslutiikovu dovu. 

Ubadc ibn es-Sainit r.a. prenosi do Allahovog Poslanika 
s.a.v.s, daje rekao: "Onaj ko se prene iz 5ua, pa kaze: 'La 
lUihf [It el aim Vahdahu La Scrike Lehii, Lehtt-i-Mulkii, 
Ve iehii-l-I'ki)ndu Va Huve 'Ala KuUi Sej'in Kadir. El- 
Hamdnlilhshi. Ve SitbhanaUahi Ve La fUahe Ukilhihu, 
Vidkthu Ekher. Vs La Havle Ve La Kuvveie Ilia Bilkthi 
Zatim kaie, AUalm Magfir ii (Bo2c oprosti mi) ili prouEi 
dovu, bit ce mu primljeua, a ako odluci iizeti abdest, zatim 
ktanja, bii ie mu primljen namaz,'"' 

11. Dova nevoljnika, 

Allah Uzviseni jc rckao: 

Onaj Koji se nevaljniku, had Mu se nhrati, odaziva. i 
Kujizlo otklanja.,. (En-Neml 62.) 

Jedan od najvccih uzroka %■& primauje dove je loSka nevolja 
a na to upudujc i dogadaj o trojicr koji su se bili skioiiili w 
pec i mi pa je stijcna koja se otisnula sa brda zatvorita uiaz u 
pecini, pa su jtdni drugima rekli: "Pogledajte u dobra djela, 
koja ste uradili u ime Allaba, pa Ga zamolite s tim djelima 
ne bill nas izbavio iz ove situacije", pa su tako i uradili i 
Allah Uzviscni im je usliSao sa njihovim dobrim djelima; 
pa sc stijena pomakla nakon Cega su izasli.- ' BJljei*e ga Buhnrija br. 1 1 54, TiriniM. 
'■ Bitjeic ga Buharija br, 5574, i Muslisn. 125 
Ottfe ko/'i' St.' /trim apt * 
A od AiSe, ra., se prenosi da Jc zena cme puii koja je bila 
u jcdnom arapskoin kvurtu robinja pa su je oslobcidili j 
osUilaJe sa njiniii. Rdda jc: "J izasia je njihova djcvojcica 
koja ima na sebi erven; prekrivae od scjjura, rekla je: Ta 
ga je spusiila ili joj je ispao a pored nje je nadletio soko a 
prekrivae je bio na zemiji sto se priciniio sokohi kao meso 
pa ga jc zgrabio. Rckia je; "Nakon cega su se dali u potragu, 
Cak su joj preglcclali j slidno mjesto." Rekia je: 'Tako mi 
Boga, ja sam stajaia Sia njima kada je nadleiio soko i bacio 
ga (prekrivae), rekia je; "pa jc pao izmedu njih," RekIa jer 
"RekIa sam, ovo je om Cime stc me optiizili, lo ste smairali 
a ja sain od loga cisla i evo ga, rekia je pa je tlosla laozijem 
Poslaniiai, s.a.v.s., i priitiila je islam," Rckkije Ai^a: ''Jmaki 
je prekrivae u mesdzidu ili u kolibi," Rekia Je; "Nije nikad 
sjedila kod mene a da nije rekia ove stihovc; 

J m dms prtimm kojijc mio tmkg (^ospiHiara 

i tako me o/f m'/cmich^ m/Sb^tn izlmtw 

Aisa je lekla; "Pa sam joj rekia: 'Staje tebi, nikad nc sjedis 
sa iTinom a da to ne spomciicS?' Pa mi je ispiicala ovaj 
hadis."' Gvo je uzrok njenog primanja islama a mnogo je 
State u koj i m a i ma kori s ti . 12, Dova oiioga ko zaspi pod ai>dcstom spomlirjuei 
Allalia prijespavatijiJ. ' BiljcJi aa Buiiarija br 439, i 3S35. 
126 L'Kfo \i I -w/'rc/ic' prhnti/t/n DO \ E Evluaz ibn Dzcbel, r.a,, prenosi od Allahovog Poslanika, 
S.a.v.s-. da jc rckao: "Nema ni jednog muslimana koji zaspi 
snomtrijuci Allaha i sa abdestcini pa se prenc izsna pa zafrazi 
od Allaha dunjaliicko ili aliireisko dobro a da mu Lu Allah 
ne dadne."^ 

\X Kada s>* neSto jnoli dovtim Juiuisa, a.s, 

Uzviseni Allah Jc rckao: 

I Zmimimi se, kada srdU ode i pomisU da ga neceino 
kazniti, - pa posUjc u fmsiia»Hi mvapi. "Nema boga, 
osini Tebe, hvatjcii neku si! uja Jiam se. zahta, ngrijcsso 
prema sebi! "-"Odazwtsino i tegobe ga spasismn; eso, 
tako Mi spasavamo vjermke. " (El-Enbijit, 87.-!^!^,) 

Od S'ada ibn Ebi Vckasa, r.a., se prenosi da je rckao: 

"Allahov Poslanik, s,a.v,s., je rekao: 'Dyva Zun-Nuna kada 
je bio u utrobi ribe glasi: ic/ Ihhe llhdkih Ukt enie .mbiiaiike 
iiifti kuiUu miua-z-ZaUmitt: Muslinian nikad ne zainoli za 
nesto ovom dovom a da mu Allah ne udovolji."^ ' iSiljis^c ga llbii Diniid br, 5042,, Ahmed, Albam kaic da. je sahth u 

Duvuiiuvoin SiililhtL 

- liJIjcifi ga Tiraiizi, Aliincd h Miuinedit, Hakim i ka^c da jcsaJiih, Ji tiiu 
sc sloiio t Zehcbi, tltii Hii,iJ2cr kaSe da jc hastrn, a Albani da ]e sahih u 
Tirniizijc vol II Sahshu . 


ill Illlll I Dttvf kajc sf jfiimtiju H- Dova onoga ko je pogodeti nc!r<im mus[b€tam 
(nedaconi) pu prouci PosUinikovu dovu. 

OdUmimi Sclcme, r.n., se prenosi da jc Aliahov Poslanik, 
s,a.v,s., rckao; "Svtikog inusliniana kogji ?iydesf nedaca pa 
ka2e; 'Mi smo Albhovi i Njemu se vracamoJ Gospodaiu 
moj, nagradi me xbog mojc iicdace i daj mi nakoii gubjtka 
boljc stanje', Allah ce ga iiagradiii zbog nedace i dat ce mu 
boljcod toga,"Reklfije: "Nakoiistojepreselio Ebu St^lemo, 
rcklasam oraka kako mi jc Posk\nik, s.a.v.s., rckaopa mi je 
Allali dao boljeg od iijega - Ailahovog Poslanika, s.a,v.s."' 

IS. Diivii onoga ko moli sa najvecim AUaJiovim 

Abdul lali ibn Burejde prenosi od oca da je rekao: "Allahov 
Posianilc, s.aAvS-,, je cuo covjcrka koji moli govoreci; '0 
Allahu, zaista Te molim sa svjedyeenjem da si, uisiinu, Ti 
Allaii nema baga osim Tcbe, Jedan, Onaj Kome se svako 
obraiia, Onaj Koji nijc radio i rije rodcn, i Kome niko 
iiijc ravan,'" Kaze da Jc nakon toga, a.s., rekao; "Tako mi 
oiioga u cijoj je mci moja d;isa zamoiio je Allaha Njegovim 
najvecim imenom sa kojim kada sc do^iva odazovc se, a 
kada se sa njim neSto zatrazi dadtic itiu ise,''- 

Od Enesa ibn Malika, r,a., se prenosi da je sjedio sa 
Allahovtm Poslanikom a ncki tl'Ovjekje klanjao Jiatim ucio 
dovu; "O Allaki, zaista Te molim iskazujnci Ti zahvalu, 
nema boga osim Tcbe, Dgbrocinitelju, Tvorce ncbesa 'Biljcziga Muslim br. 918, ' Biljtii; ya TmM, Ebii D.ivud, Aliinci:!, Ibn Nfadjc, Hnkiin. Mhmv ga 
Dcjcryiijc vJoTodasiOJnim u Tinnizijc^'ytll Saluku. 128 tJ\iovi i zitprektf ptimmija DOVE i Zenilje, o Uzviseni i Plemeniti, o Zivi o Vjecni," Pa je 
rekao Allahov PosJanik, s.a.v.s,: "Uistiiiu je/amolio Allaha 
Njegovim najvecim imenom sa kojim kada se zamoli 
odgovori, a kada sc sa njim zatraij dadnL^"'''' 

16. Dova djeteta koje je poslusno svojim raditcljima. 

Prenosi se od Malika ibn Jahjaa ibn Se'ida da jc Se'id el- 
Ivlusejib govorio: "Doista se eovjek uzvisi sa dovom svoga 
djeteta poslije smrii i poka7^o je rukama prema nebu i 
podigao ih je,''- 

Prenosi se od Ebn Ilnrcjre, r.a., da je rekao; "Allahov 
Poslanik, s.a.v.s,, jc rekao: 'Doista Allah podize stepen 
dobfom robu u Dzenncm pa kaie (rob) - O Gospodaru, 
odakle mi ovo? Pa kazc: 'To je zbog tmzenja oprosta za 
tebe od h'og djetcta."^ 

Ebu Hnrejre, r.a., lakoder prenosi i ovn prcdaju od Aliabovog 
Poslanika, s.a.v.s,, dajerekao: 'Kada covjck imirc, prelddajij 
se njegova djela osim u tri slucaja; trajna sadaka, ili znanje 
kojim se koristi, ili dobro odgojcno dijete koje za tijega u5i 

dovu,"' 

U ovo spada i prethodno navedeni hadis trojice koje jie- ' Biljtic ga Ehu Davud, Tinnizi, Ibn Madle, Ncsai, Albani kazc tta ju- sjliili 
u Ncsaijcvoiu Sithihii. 

-BJijeii ga fmiim Malik, a Ahdul-Baki kaiu; 'ibn Abdiil-Btrjt rukao: 'Ovo 
se ne ustiinnvljava ?a misljcnjcirif lanac prcnusiliivci Kiidisqjtdcibnr.'" 

■' niljf^i git Aiimcil Vi Musneiiu. Ibn Kcsir ii svom Tefxiru kiizc da niuje lanac 
jtjiemjiiilutH siihih. * BiSjtzi ya Muslim br 1 C3 L 129 
D(n'L> Aoji' sv printujft Stijeiia sprijeSila da izailii. Jedan od njili bio Je posluSaii 
roditeljima pa jc na ositovu Uiga zamolio Allaim, pa imi je 
priniio dovii.' 

Ovdje spada i obavjestenjc Allahovog Poslanika, s,a.v,s., o 
najboljcm tabi'inu (geiieracija koja je dosia nakoii asliaba) 
i dii ako vcamoii A]laJia da ce mu priiniti dovu, ii iizi'ok tome 
jt; to sto JK imao majku kyjoj je cinio dobrocinstvo. 

Od Omera ibii HattabLi, t/<x., se prcnosi da je rekao: "f uy sam 
Aliahovog Posknika, s.a.v.s., da kafe; 'Doci cc vani Uvcjs 
jbn Amir od stanovnika Jcmcna, i?. plemciia Murada zatitn 
iz Kama, imao je gubu (lepru) pa je ozdravio od idga osini 
koliko jcdmi dirliem, ima majku kojoj Jc puslusan. Ako bi 
nesto zamolio Aliaha, dao bi mu, pa ako mozes zatraiiti da 
i za tebc trazi oprosta, ueini loP 

11. Dovii liadiije. 

18. Dova mu'temira (Covjeka koji flbavlja umru) 

19. Dova gazijc na Allaliovniti putu. Zbog liadisa kojeg preiiosi Ibn Omer, na., od Allahovog 
PoMlanika, s.a.v.s., dajc rekao; "Borac na Allahovom putii, 
hadzija, i mu'temir su AllaJiovi gosti, pozvao ih je pa su se 
odazvali, (raiih su od Aliaha pa im jc dao."-* ' BitjtM |j;a nuiiiirijn i Miisfim. 
- DiljcJSJ ga Miisiini bi'. 2542, ■^ 13i!jc^i gji ibn MadJe hr. 2S9J, Albani fca-ic da Jt haitn u ]bji MadJitium 
Stiliiht. 130 Usiovi / zuprt'fitf prmitfijn DO\E I 2(1, Dova otioga ko piiiro sjjominJL^ Aliaha. 

Ebu Hurejre, r.a., prcnosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s,, da 
je rekao: "Trojici .■^e ne odbtja dova; onome ko punu Allah a 
spomitijc, oiiaj kome je nancsctia iiepravda i pravednom 
vladaru."' 

21. Dova onoya koga je Allali zuvuiio i s kim je 
zadovoljan. 

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a,, da je Allahov Poslaiiik, 

s.a.v.s,, rekau: "Zaista Je Uzviseni Allah rekao; 'Ko 
uznemirava Mog stieetiika, objavio sam iiiu rat. Moj rob 
Mi sc ni s cim ne moze priblSziti od onog sto Mi je najdra£e 
kao sa onim sto .sam iiiLi sirogo naredio (rarzoviiTia). Tako 
Mi sc rob priblizava, sunaniama dok ga tie zavohm, a kada 
ga xavoliiii, postajcni njegov sluh sa kojim cuje, i njegov 
vid sa kqjim vidi, i iijegova raka sa kojom sc brani i njegova 
noga sa kojom kornca, a ako Mi nesto zatrazi, sigamo cu 
mu dati, a ako zatrazi kod Mene utociste, sigumo cu mu 
ga pruziti, i ni u cemu se ne kolebain sto ciuim kao §to se 
kolebam kod dusc vjernika, prezire smrt a Ja prezirem da 
mu je uznTGui-"' 

Ovaj miljenik koji ima kod Aliaha veliki iigled, kada Ga 
neSti.) zamoli, dadnc mu, a kada Mu zati-azi utociste, dadne 
mu ga, kada Ga zamoli, udovolji mu pa postane onaj 
cija se dova prima zbog svoje plemenitosti kod Aliaha, ^ Biljczo ga Bcjhcki u &» 'afiu-{-lmaii, i Tnbtrani Fid^Du 'al br. 121 1, Albani 

kaiie da jc Ha&cn ii Silsitetit Eitadisi Sahilta. 

- Biljeii ga Buiiarija br 6502. 

131 
I Btfvf fittje sL' ftrimajn dls, Tako imamo mnoyo dobrih prerhodnika koji sii h\]\ 
poznati po tome sto su im dove bile primancJ U Buhaiiji 

i Miislimu stoji, da je Er-Rubtijr bint en-Nadir lekao: "Zar 
da se Rubeji'in zub slomi? Tyko ti Onog Koji te poslao su 
istinoin, nenioj joj slomiti zub, pa su sc Ijudi sloziii i U7,eli 
sti naknadu, nakon Cega je Poslanik, s.a.v,s,, izgovorio ovt; 
rijeci; 'Uistinu ima Alkhovih robova, kada nesto zaniolt;: od 
Allaha, sign mo im lo dadre "- 

A od Enciia, i-,a,, se preiiosi da je Poshnik, s.a.v.s,, rekao: 

*1Coliko ima slabih i ncinocnih, dotrajalc odjetie ako bi 
Allaha zamolili, udovoljio bi my, od njili jc i Ei-Bera' ibn 
Malik"^ 

Tinnizi ga biljc/^i sa ovom predajom; "Koliko je Jjudi 
rascupane kose i prasnjivtb, cija je odjeca dotrajala i ne 
pndaje im se nikakav znacaj, a kada bi Allaha ^^amolili, 
udovoljio bi njihovoj dovi - od njili je i El-Bera' ibn 
Malik;*^ 

DejSava[o se muslimanima kada su l dzihadii i kad zestina 
borbe dosrignc vrhunac da kazur "O Bera\ pickliiiji svog 
Gospodaia, pa bi guvorio: '0 Gospodaru, preklinjcm Te da 
nam dodijcliS pobjedii'," Tako bi neprijatclj gubio borbii 
pa kada je bila Biika na Tusteru, rekao je; 'Prcklinjeni te 
Cos pod am da nam das pobjcdu i dame pocastis schadetoni'. ' Vidi: DEtimiu '-I-Uhm vei Hfkein. 

- BiljeJie an Buiiitrijfi br 2"?()J, MusJimbr. 1635, i dmgi. 

' UiJje^i ga Hakim i ka?je da jc saiiih sto poivrtluji:- i ZeJiebi. 

' Biljc^i ga Tmmi br, 3S54, i kais &a jo h«scn salijh, AJbant kidt do jc 
sEihili u Timiizjjev'om Sn/iilui. 

■* BiljtJic (-a CbK Nc~ini u Et-Hi^jf. \ Ibn Kcsir u El^Bicinja t>e-n'miajc. 

132 J 
li.oihvi I zupreke pn'manja DO^E pa im je Allah dao pobjedii a El-Bcra' je pao kao sehid.= 
ibn Redzeb, Allah mu se smilovao, naveo je mntjgo 
primjci'a l^^flit U?:visi^ni Allah prunii dove Svnjiiti rob ovinia 
vjemiciiira u svoni djelu Diamhi-i- 'uhim Vel-Hskem a Ibn 

Tefmijjc spomeniio je vrijedne sh'ari a neke od iijih u svom 
djelu El-Furkiiii Bejne EviiJiii-r-Iiafiman Ve Evlijai-s-sejtan. 

Takoder, Ebu Bekr ibn Ebi-d-Dunja spomenuo je vrijedne 
stvari u svom djelu Kiiab Mmliabi'd-D 'ave,^ ' SpOLiienuQ je ! 30 [irimjcra. I Sedmo poglavlje |i. 
I 'iitrufxt dove i nft'tt zfutidj VAZNOST DOVE J NJEN ZNACAJ U 
ZIVOTU Prva stutiija: OVISNOST i POTREBA ROBOVA ZA SVOJIM 
GOSPODAROM 

Sva stvoi-e!T.ja su ovisna o Uzvisenoin AHaliu \\ sticanju 
koristi i otklanjanjii stctc li dunjaluckim i aliiretskini; 
stvarima, UxviSeni je rekao: 

O IJudi, vi slG siromaxi, vi irebctlc Allaha, a Allah Je 
neziivisan i hvale dostojcm, (Ftnir, !5.i 

OvD pojasnjava hadis Ebti Zcrra, r.a„ koji prenosi od 
Allahovog Poslanika, s,a,v.s., koji pienosi od Alhiha 
UzviSenogdaJc rekjio; "O Moji robovi! h sam Sebi nasilje 
zabrJTiio i ucinio sam ga niedu vama zabmiijcnim, pa ne 
einite jedni drugimii nasilje, Moji robovi! Svi sie vi u 
zabludi osim onogit koga Jti uputim pa trazite iiputu, J a cii 
vas uputiti. Moji robovi! Svi ste vi gladni, osim oiiogn 
koga J a nahianim, pa trazite da vas naliraniin, Ja 6u vas 
nahraniti, O Moji robovi f Svi ste vi goli osim onoga koga 
Ja obucem, pa tra/.ite da vas obuCem, Ja tu vas obiaciti. 
Moji robovi f Vi zaista grijcsitc i notu \ danju a Ja oprastam 
sve grijehe, pa trazite oprosta Ja fu vam oprostili, Moji 
robovi! Vi iiilcada ne niozete doci do onoga dime bi Mi s-tcUi 
136 ihtifV! i ztipfffw priifumjii iyOV'E 

nanijch pa da Mi je nanesete i nikada nc iTi07.etc doci do 

imoga ditne bi Mi korist doprinijcli pa da mi jc doprincsetc. 
Moji robovi [ Kada bi prv'i i zadnji od vas, i Ijiidi i dziiti, 
bili bogobojazni kao najbogobojazniji nicdu vama, to ne bi 
nista uvecalo Moju vlast. O Moji robovi! Kada bi prvi \ 
posicdnji od vas i Ijudi i dzini bili grijesnici iiao najveci 
grijcsnik nicdu vama, to ne bi nimalo umanjilo Moju vlast. 
Moji mbovi! Kada bi pnd i i^adnji od vas, i Ijudi i dzinni, 
stali na jedno mjcsto i trazili od mena i kad bi dao svakom 
yd vas otio sto trazi, to ne bi umanjilo od onoga sto je kod 
mene kao sto igla nmanji od mora kada se stavi u njcga. O 
Moji robovi! To sn samo vasa djeki koja cu vam pobrojati 
zatim cu ih za vas ostaviti, pa k(j nadc do bra (nagradu), 
neka se Allahu zahvali, a ko nade neSto drugo (zlo i kaziiu), 
neka sam scbe kori"'' 

Ovo podm;^umijeva da su sva stvoienja ovi&na o Ailaliu 
Uzviscnom u po.^tizanju dobrobiti i otkianjanju stete u 
ovosvjetskim i onosvjctskim srvarima i da Allahovi robovi 
ne posjeduju nista od svcga toga. I onaj komc Atlah iiskrati 
upiiti.1 i opskrbu na ovomc svijetis ostact; btiznjc, a onaj komt 
Allah, dz.s,, uskrati oprosf njegovib grijeha, upropastiCe ga 
njegovi grijesi naAhiretii.' ■* Biljc^i ga Muslim br. 2577, i osi,iii, 137 
I itzttt'Si dan' ! ninn zmtcuj Drug!* studtjii: NA.IVA^ZNUE 5T0 ALLAHOV ROB TRA?J 

OD SVOG GOSPODARA 

Bo^iji rob trazi od Gospodara sve Sto iiiu jt: pntrebno na 
dLiiijaluku i ria Ahiretiu jci* su sve riznice u Njegovoj ruct 
Siibhanehu Ve Te 'ah. 

Uzviseni jc rckaq; 

f nepostojf nihit cije rlznice ne poajedujemo, a od ioga 
Mi dajeino sanio onoHko knliko Jc poiivbno. (£I-Hidsr. 
21.) 

A On Uzviseni kada reSto dadiie ncma toga ko to moze 

sprijccit! a kad neSig uskrali, rema toga ko to mo?e dati, 
kao sto jc Poslanik, s.u.v,s., govorio: {Alkthiumue la imuu 'a 
lima e 'ittajlc vela nr'utijs Urn a menct te veh Jenfe 'u zet 
dzeddi in f like! di^ddu)'} *'0 Allahn, nema i^apreke onomc 
sto dajcS i nenia tUivaoca onomc sto sprijticis i ne iiioze 
koi-istkr nicije bogatstvo, od Tcbc Jc svo bogastvo," Tj,: 
ne korisli vLa^nik bogatstva, Ti mu dajeS bogatstvo ali mti 
koristi iman i pokomost"- 

U:;;vigeni Ailali voli kada Ga robovi mole i od Njega trjie 
sve gto ini koristi na dunjaluku i Aiiiretti, od jela i piea kao 

i da haze upirtii, oprosl, i $pas^ na dimjahiku i Abiretu. 
Uzviseni Allah je rckao: \ ' Bjljgziga Miiiiliiti, 

^'En-NfliajL-J! Guribi'l-HntHs ud Itiii Esira, 

^l>^csiiirfi'-l-'U!tim iv! HHifiii iicJ Ibrt Rixlzsrba. 

13S ['shm i TJiprefii' prima 11)11 DOVE • y* ^i^ J^ i^ *^^ 01 ^ ^ '^1 i Ju.^j 
...J AUaha is ohilja Njegovu mo! tie.- Allah, zaista, in^e 
dobw sua! (Bis-Nisa ', 32.} 

Prenosi se od Ebu Mcs'uda el-Bednja, r.a., da ]e Allahov 
Poslaiitk, s,a.v.s., rckao; Traiite od Allaha iz Njcgovog 
obiija, doista Allah voli da se od Njega trazi, a najboija 
poboznost jcstc iscekivanje olakianja"' 

Aod Enesa ihn Mabka, r,a,, se prenosi da jc rckao: "Allahov 
Poslanik, s,a,v.s,, je re kao: 'Trazite od svoga Gospodara sve 
svDJe potrebe pa Cak i kajis od obuce kada sc prckine/""- 

Medutim, Allahov rob trcba pridavati va^osi vclikim i 
vaznim sivarima ii kojimn jc stvama sreca. Uglavnoni su to 
s.ljedece stvari; 

l.Trazili tid Allaha upuUi jor Uzviseni .Allali kaze: 

... Kome Allah ukaie na Pravi put, on ce Pravlin puteni 

ici. a kuga u zubliidi OA-tavi, Ii mu necex naci zahilnika 
koji cega na Piavi put tiptiliti. (E!-Kehf. !7J 

Imamo dvije vrste upute; Opca uputa, to je upuia imanu i 
islamu, a ovu vrstu postiJu vjemici (mu'mini). ' Biljczi ya Timiizi bn 357] Fid-Da 'viii. Abdulkadir Aniaut kvi£ dnje 
hasen ii obradi djula DSamht'-l-Uxut 

- BiljeSi ga TinniKi i kazc till je liiisen. 

139 
hii' Ihf.tiost tffii't' i ujett zisamf I posebna upuia, lo J4i Allahova uputa kuja je vezana 7,^ 
pozTiavanjc pojcdinacnih djubva tmana i islam a, i Allahova 
pom DC da sc ustcajc i radi n;-i tome. Svaki vjcmik je potreban 
ovome danJLr i nocu, ;;bog toga je Allali naredio Svojim 
roboviiTia da uce na svakom rckam namaza Njegove rijeci; 

Samo Tebe obumvamo i sanw ad Tebe pomoc trazimo. 
(Ef-Ftifiki. 6.) 

Allahov Poslaiiik bi otpoCinjao rocni iiainaj; sa ovom 
dovoji:: {IhcHni Uma ihteJ&fejlhiminel hakki hi izuike Umeke 
iebdid men iesaii I'la ninifi-f-iimsiefdm) "„.Uputi nie Istini 
po kojoj se ra?.islo, Tvojom doTTvoIom, uistinu Ti upucujcs 
koga hoccS na Pravi put."' 

Mu'az ibn Dzebelu, r.a., je pieporufiio da kazc poslije 
svakog namaza: 

AUahitmme e'hmi 'ala zibike ve sit hike ve 'ala ftusni 
'ibadetike^ (Sto ztiadi : 

"0 Ailahu, pomozi mi da Te spoiiiinjem, da ti biideni 
zahvalan, i da ti ispraviio iinim ibadct") 

U nodne dove sa kojima je otpocinjac naniaz spada i ova: 
...Ihdhu iiahsetn-l-Ahlaki la jduU Hah.^einha ilia Enie 
vaarij anm se}jieha la jasrifu aiuii xeijieha ilia ei}te} (Sto 

' Biljczi ea Mu^Hm br. 770. 

' BtlJL'-Je ga l^lm Davud, Ncsai. Athani kazc da jc ii.ihili u Davudovuit) 
iiuhiltii, 

* Biljtif ga Miisliii! br. 771. 
14G I \ffn-i I "tifirt'ke /iriimtnjn DO I J: I 
zriafii: "-- Uputi me najljepsem ahfaku kojem ne upucuje 
niko osini Tebe, i otkloni od mt;nt; lo.^ alilak kojeg ne moze 
otkloniti iiilco osim Tebe,") 

Allahov Poslanik, s.av.s, je naredio Aliji ibn Ebi Talibu, 
r.a,, da tra^i od Allalia uputii i istinu: Alialnumne inni 
es'elukG d-lmdaei vex-.sedad. (Sto znaci: "0 Ailahu zaista 

od Tebe trazim uputu i istinu"^) 

Poudio je IJasana ibn Alija, r.a., da kaze u kuniit dovi vitr 

i^amaza: Allhwnmehdini jimcn hedejte^ ["Boze moj uputj 
me sa onima koje si uputiu,"} 

2. Traziti od Allaha oprost grijeiia. 

UnajvaztiijcstoAilahovTobtreba Lra^iti odsvogaGospodaia 
jeste oprost grijcha ili ono sto proizilazi iz toga kao spas od 
vatre i ulazak u Dzennet.-* 

Allahovom robu je potrcbno trazeiije oprosta jer grijcsi i 
daiiju i nocu, a Allah oprasta sve grijehe, 

Zbog vaznosti oprosta Allahov Poslanik, sa.v.s., je rekao: 
"O Ijudi, pokajtese Ailahu, uisvinujaMusednevnopokajem 

iiioiiiut puta,"'' 

A u Ncsaijevoj pretl:iji stoji; "O Ijudi, aCinite teobu 
(pokajanjc) Ailahu i lra?:ite oprost, uistinu ja se svaki dan s BiljeSe ga v Sanaiovhn Mrkoma - A\h^ni ymte. da jc saliih u vLst Zbirki. 
^ DSamiu'-t-'Uluin vet Hikem. 
^Biijczi gn Muslim, 

141 % I iitfiii.st tktvi' i iijc/f -ntii'df I sliivi i z.iiprt'f<i' pHimtitta DOl'/: stotinu putiL pokajom i zalrazim oprosla fili vise od stolinu 

puui)."' 

Od Tbn Omera, r.a„ se prcnosi da je rekjio; "Uisfinii; m\ stno 
brojali Allahovnni Poslaniku, s.av.s,, na jednom sijelu da 
kaze stotinu puta: Rabbigjlr ii ve hib alejjs mneke enie-t- 
tevvabu-r-Rcihim: '^Goipodani, oprosti mi i primt moje 

pokajanje zaista Ti miiogo prastas i milciitiv si."- 

A kod Tfmiizija i u jcdnoj Ahniedovaj predaji stoji: 

Rabbigfw live liih alejje inneke eme-t-fevvabti-i-GaJhr^, 
"Gospodani, oprosti mi i priini nioje pokajanje, zaista Ti 
prima s pokajanje i mnogo praSias." 

Allahov P(xsla]iik jc rckao: "Ko kaze: EsUigfiruUithe! aiUii} 
eileni lu ilahe iiki have el-liq/Jtil kajjwn ve ehibii ilejhr, 
(sto znaci: trazim oprosta od Allalia velicanstvenog osim 
Kojeg drtigog boga nema, ^ivog , Vjecnog, i Njeiim se 
kajetii), Allah ce mu oprosHti pa makar bio od onih koji su 
pobjegli sa bnjnog polja."'' 
Uzvisetii Allah kaze: " bilje^i j-aNcsai. 

- Biljczc ga Ebu Davnd br. 1516, Ihii Miidzc h\. 3S!4. Altani kbiie lisi je 
sahih u nJiliQviiii Suhihima, biljcii g^ i Ahmed sa ovojii verzijoin. 

^ Siljcz! !^ Tinnizi br, 3444, i Aliiiietl. 

* Riljcf.e !!it T:bu Davud, Timiir^i sa ovoiu vcrKijum, Hakijn i kaic da jc 
sahili, s tim i\i slozio i Zi2lit;hi. Aibani kaie dy je saJiifi u TirmiKijinDiii 
Sahibu. 142 I 

t 

I Omi) ko kakvo zlo itciui Hi -y£' preimt xebi fjgrijesi pa poxb/G 
7:aiJiof! AUahn da mu oprosti - iiaci ce da Adah prasln i da 
je 111 ii us I IV. (Eu-A'lsii '. no.) 

1 rekao je; 

i_s j^l p U-Us J^j 5^j ZJ\j ^ jUil jij 

Ja ctt sigunw opm.stid onome A-o ae pokaje i uzyjenije 
i dobra djela ciisi, i koji zalim mi Pi-avoui piiiii istraje. 
(Tci isti. 82.) 

Od Encsa, na,, se prenosi da je rekao: "Ciio sam Altahovog 
PoKlanika, <i.a.v,s., da kaze: 'UzvSaeni Allah jc rekao: "O 
covjcck! Zaista dok Me budes tnoho i nadao se Mom 
opiosiu oprosUt cu li grijehc bcz obzira na sve. covjece! 
Kadabi tvoji gfije.si dostigli ncbcski svod zatim zatrazis od 
Mene oprost, oproslit cu ti bcz obzira na sve, O cnvjecc! 
Kada bi Mi dosao sa grijcsima koliko Zemaljska kugla. 
zaliiT:! St! sreLiieS sa Miiom a da Mi nisi cii:io Sirk, doci cu ti 
sa oprostom koliko si imao grijeha "' 

Mnogo puta se istigfar i tcvba sponiinju zajedno, u torn 
shicafu istigfar podrazumijeva trazenje oprosta jczikom, 
a tevba ili pokajanje podrazumijeva ostavljanjc grijeha 
srcem i djeloni. ' Biljeilc |a Tifniizi, Darinii. Alliani fcaJu da jc hsscn u Safsiluhl-Dlcimi " 143 
f tiznofit litfve i iiji'ti zftiU'ttj I Uzvi^cni je obec^o u siiri A!i 'Imran' iiprost onoine ko 
zati'a^i oprost za svojc: grijelie i tie budc ustrajan u onoiiio 
Sro jc cinio, tako da ae opii tekstovi o istigfaru odnosc 
prema ovom specificnom :£nacenju, 

A sto se tice istigfaia samo jczikom uz istxajiiost srca u 
giijeliu, to je onda samo dova, ako AlJah hoce primice je, a 

ako hoce odbaci). ce je. 

Ustrajnosi u grijesenjii biva u:?^rakom iicprimanja dove,^ 

Tako prenosi Abdullah ibn 'Amr ibn el- 'As, r,a., od 
Poslanikii, s.a,v,s., da je rekao: "Budili^ mitostivi pa ce sc 
i pivcna vama btti niiiustivo, OpiastajiL' pa ce vaitra AllaJi 
oprostiti, Tesko onima koji su n em ami prenia oiiom sto 
Cuju,-* tesko 111 ma koji su svjcsiio uporni u grijcSenju."'' 

Ako neko ka^e Eslagfindlahe ve etubtt iiejhi, til imaiuo 
dvije siuiacije: 

Prva: Da to kazc a da pri tome oslane ustrajati sic em u 
grijesenju, ovaj jc neiskren n svom govoru: Ve utuhii ileJhi 
(I Njemu se kajem), jer se nije pokajao, tako da obavjeStava 
da se pcikajao a u atvaii nije. WL I'shfvi i zapri*f,i' ffi'ifmitija DOVf: 'Ajci; 135. 

^ Vidi: Biamiu'-f-Ulimi vel Hikam. ' To sti oni kqji nc shvatoju (.ipomcru niti pamic sto im sc govori niti rade 

po tomejer its vim su ncmami, 

* BUjcze jja Aliiiied. Diiharija u Eilebu! Afiifint br. 3S0, Ibn ffadzcT u FaltuI 
Sari, kait da jc JiinsLiji. Albiini kale da jc aihib u Edehul Miifml.A u SiMeiil 
E/iatlLii Saltihiii, Dniga: Da svim sicem ostavi grijesetije, i da trazl iskreno 
pokajanje i da Allahu da obavczu da se vise necc vraiiti 
grijesenju; u tom slucaju duzan je da ustraje u tome, jer sa 
rije5ima: 

Ve eiidm ifejhi^ obavjestava o onoine Slo je odlucioJ 

3, Tra^iti od Alhilva, dz,s., Dzciinet i traiiti /astitii od 
vatre. 

Zbog liadisa kojcg prcjiosi Ebu Hurejre, r,a., da je: Allahov 
Poskiiik, s.a.v.s., rekao nekom Covjeku: "Sta ucis u 
namazu?" Rekao je; "ProuCim etehijjatu i salavate zatim 
trazim od Aliaha Dzcnnct i zaStitu od vatre. Tako mi Allaha 
ne znam ucitt kao ti niti kao Mii^az." Pa je rekao: "Otprilike 
i mi isto ucimo."- 

Znaci da i oni mole za Dzennet i IraSe utociste od vatre. 

Prenosi sc od Encsa, na., da je rekao Ailahov Poslanik, 
s.a.v.s,: "ICo od Alkiha '/M\irA Dzennet tri puta, Dzeiiuet 
kazc: 'O Allahu, uvedi ga u D7,<innet'." 

A ko zatrazi zastitii od vatre tri puta, D^efienncm kaie: 'O 
Allahu, sacuvaj ga od vatre/"-^ 

Prenosi <ie od Riibej'a ibn K*aba el-Eslemija, r,a,, da je 
rekao: "Bio sam na preno6istu kod Allahovog Poslanika pa 
sam mu donio vodu za abdest pa mi refic: "Traii," Pa sam 144 ' Vidi; Dfamiu'-t-Ulum wlNikcm. 

- ViJi: Dsii!»!u'-!-!Jliiin vel Hfknir. 

' Biljcjie ga Tinuizi, Ibn Miidfv i dnijji. Afhiinj kiizc da je sahili u 
Tinnizijinoni i Mu.'iaijcvo™ Saliiltii. 

U5 i iiTMOsf ihivf i nj<;n zjiniltij rekao: "TniSitii da biideni sa Toboiii ii drust\ij u Dzennetu.'" 
Rekao jc; "!.!>» ii ^ciis neslo drugo?" Rekao sam: "Siimo to.'" 
Rckao je: "Pomozi mi u lome sa piiiio sedzdi,"' 

Ovo upucuje na zrelost i razumijcvanje Riibej'a, r.a., i 
iijegovu zelju zanajvecim trajnim ciljem, a Poslanik, s,fi,v.s., 
gaiipij{:uje da sto viseciiii sedzdu, xboghadisa kojeg prcnosi 
Sevban da je rekao Allahovom Poslaniku; "Obavijesti tne o 
djelinm koja ai radtti, sa kojima i:e me Allah, dzs., uvesri 
u DS;ennet, ili je rekao: o najdraiim djelima Allahu, pa je 
rekao: "Sto vise cini sedzdu, jer uistinu mijednii sedzdii ne 
u£ini§ Allahu, dz.s,, a da te Allah, dj:,s., ne uzdigne za jcdan 
stepen \ da ti zbog njc iic oprosii grijeh/'- 

4. Traiili ckI ANaha, dz.s., oprast i spas na ovome i 
buduL'em svijetu. 

Zbog hadisa Abbasa ibn Abdul-Muttaliba kqji je rekao: 
"Rekao sam: '0 A I la ho v Poslaniee, pouci nie iicccniij sto cu 
iray-hi od Allaha?' Rekao jc; "Trazi od Allatia spas" Poslije 
loga itam proveo nekolSko dana 'zaiim ponovo dosao i rekao; 
"0 Allaliov Poslanicc, pouCi me necemii sto cu irazili od 
Allaha?" Pa mije rekao: "O Abbase! O Poslanikov iimid^a! 
TraSi od Allaha spas na dunjaSuku i Ahirelu."'' 

Takoder zbog hadisa Ebu Bekra, r,a„ koji prctiosi odA llabovog 
Vjerovjesnka da jc rekao dnk je govorio na minbcru: "Trazite 
t 'kIov'i I :.tipi-eki' {irhiufiijit DO VI: 'Biljciiga Muslim br,4S<J, 
^ BiljeSi gii Muslim br, 488, '* BJIjei£i ga Timiizt br. 376 1, Aitiaoi l<jizt Jn jv. s;iliih u, Timiizijinoin 
Sahihu, 
od Allaha oprost i spas, jer uistinu nikome poslije ivrstog 
vjerovanja nista boljc nijtr da to od spasa."' 

5. Trsiiiti od Allaha postojaimsl u vjeri i lijcp svrsetak 
u -'iviiti sLvarmia. 

Dokaz za ovo imamo u hadisu Abdul I aha ibn 'Amra ibn 

el-' Asa, ra., koji je £uo Allahovog Poslanika, s,a,v.s., 
da govori; "Zaista su Hva Ijudska sic a i^medn dva prsta 

Milosdvog, kao jedno srce, usmjcrava ih kako hocc," 

Zatim je rekao Poslanik, s.a.v,s.: "AUahmme mii.wrn'/c.'- 
I-fuilubi satrif kuhiheua ala la'adke,- Allahu Koji srca 
usmjeravas, nsmjeri nasa srca ka pokomosti Tebi" 

1 had is Ummu Seleme, na., kada je bila n pi tana u dovi koju 
jc najviSe ufio kada je bio kod nje, rekla je: Najvise je udio: 
Ja luukaUlhel kulub sebhll kalbi ah din ike, *'0 Ti Koji si-ca 
prcvrce.^, uevrsti niojc srcc u Tvojoj vjcri" Rckla sam; "0 
Allahov Piiijianice, zasto najvise ucis dovu: "O Ti Kuji srca 
picvrceg, uCvrsti moje srce n Tvojoj vjeri." Rekao je: "O 
Ummu Selema, zaista iicnia nijednog covjeka a da mu srce 
nijc izmedu dva Allahova prsta, pa koga hoce uputi a koga 
hocc ostavi u zabiudi,"^ 

1 hadis Busra ibn Ertae, na., koji je rekao: *'Cuo sam 
AUabovog Poslaiiika, s.a.v.s,, da moli; AHalutnww absin 146 ' Bilju:5ej>iiTinui;!i bn 3S11, IIjti Mndw; br. JiS49. AJbani kaiiedaje:hascn u 

TiniiizijinQm i Ibn Matliinom .SsAf/jif, 

- BiljeJi ga Muilim br. 2654, 

' Bi!J425'.<! ga Timiizi, Ahmci,!, Hakim i kH^t du jo s,alii!i, s lim %s iXa^m i 

Zchebi. Albaiil kazi; d<\.l<i saliih u Tirun/.yinomJrt/jfVin. 

147 

J iiz/tfisr ilfiVL' / iiji'n zjnicitj akibeieiia fi-l-umun ksUiha ve edzirna min hiifiddiijnifci ve 
'azahllithirefi, "O Allahu, uciiii nam lijcpini svrSelak li svini 
na£im stvoriniLi i jjacuvaj nas od dunjaluckog ponizenja i 
ahiretske piimje,"' 

6. TraStiti od Altaha neprckidnu blagodat i ti-aiiti 
utuciste od njenog prestanku, 

A najveda blagodat je blagodat vjere; ^bog hadisa Eki 
Hurejre, i.a., koji jc rckao: AUahov Poslanik, s.a,v.s,, je 
gOVOTio; AJiahuinma ai-lih 11 duni ellezii huve 'ismelu cimfi, 
ve mlih Hi dunjaje ellefi Jlha me'asii, ve asUh li idiirdU 
elleti Hejha me 'adii. vedz 'aHlbajatezijadetenfi kuHi hajrin, 
vedz'alil mevte rahaien (H min kidii serf-"- ("O Allahu, 
popravi stanje mojc vjere u kojoj je moja zastita i poprav? 
moje dunjalucko stanje u kome je nioj zivot i popravi mi 
ahimisko stanje u kome je moj povrafak i ucini moj iivnt 
pyvisjcom svakog dobra i ucini mi siiirt rabatlukom od 
svaJcog zla."} 

Prenosi se od Abdullaha ibn Amira, ra,, da je lekao: Od 
Poslanikovih dova bila je i ova: Allahumme imue'uuzu bike 
min zevali ni'ameiike. ve lehawidi ofijelike, ve fedzaeti 

mikmetike, ve dtemi V sehadke'^ {"O Alkihn, utjeccm Ti se 
od prtstanka blagodati i promjone dobrog stanja i izncnadne 
nedace i od Tvoje srdzbe/'} L'sfm'i i rMprvkc pn'munjit f}Ot'E 7, Traiiti cid Altaha zaStitii od stanja koje Je gore od 
smrti, staJne nesre(;e, lose sudbiiie i jtlurudosti 
nepHjateJja, 

Dokaz Z(\ ovo je hadi.s kojeg prctiosi Ebu Hurejrc, r.a., da je 
PoslaTiik, s.a.v.s., irazio zastitu od {AUahumme iiun e \iitzu 
hike iniii smd-l-kadai ve min dsreki-s-sekai, ve min senmkiiil 
e'adai ve min dzehdil beia'yj lose sudbine, stainc nesrede, 
zliiradosti ne|>ri jaleija i stanja goreg od smrti/' 

Ovo sii primjeri najvainijih stvari koje Allahov rob ne 
smije zapostaviti i duzan je da ne zancmari dovu u kojoj je 
dobro za njcga i njegovu porodicu i svc muslimane, I neka 
je Allahov salavat i sclam i blagoslov na naseg miljenika 
MuhaiTimeda i na njegovu porodicu, casne ashabc j sve one 
koji ih slijcde u dobru sve do Sudnjega dana. " BiljcJiK jjit Alimtd, Tsibcrani,, Hejscimi kale tla su prcfiosiioci kod Ahineda 
poiizdani htv i kod jcUnc vcizijeod Tiibei-Jnijii, 

' BiljeSi go Muslsni br. 2720, 

' Htljeli ga Muslim br, 2739. 148 'BiljcSigsMusJimbr, 2707, 149 J 
SADRZAJ RIJEC PREVODFOCA — V 

POJAM DOVE r VRSTE DOVA — 10 

Prvo; POJAM DOVE— -^^ — 10 

VRSTE DOVA- — 14 

RAZLTKA IZMEDU ISTIGASB 1 DOVE 22 

VRJJEDNOST DOVE— "" — —24 

USLOVI 1 ZAPREKE PRfMANJA DOVE —.-30 

Prva studija; USLOVI DOVE -— - — "—30 

Druga sludijii: ZAPREKE PRiMANJA DOVE 43 

Prva zapreka: Prcpustanje haraniu u jelu, picu i cidjeci,— 43 

Druga zapreka; Poziirivanje i ostavljjnje dove.— -—46 

Tree a zapreka: Cinjenje grijeha i hardnia. -4ii 

duzivost 
... 49 Osta%'ljaiije Cctvrta zapreka 

kojc jc Allah prapisao,- 

Peta zapreka; Molili za ncSto Sto je zabraiijciio, 
ill za kidanje lodbinskih veza. —„-,.„ 50 

Seaiii /a pre kit: Bozanska miidrost pa dadne bolje od on,oga ;5to jc trazeno,- ■ 

ADABl DOVE, . . —-50 

MJESTA J VREMENA 

PRiLIKE U KOJIMA SE 
„ . .„ -j^ 

MJESTA NA KOJIMA SE 
-.... . ,„._.92 

POSLANI^KO PRIDAVAN.IE VA^NOSTI DOVAMA 1 
ALLAJiOVO PRIMANJE NJIHOVIM DOVA 96 

DOVE KOJE SE PRJMAJU ---^ ,-- ...120 

VAZNOST DOVE 1 NJEN ZNACaJ U 2iV0TU B6 

PtYa studtja: OVJSNOST J POTREBA ROBOVA ZA 
S VOJTM GOSPODAROM. -.— - , 13^ primanja dove—- 

Pn'ji siLidija; ADABl DOVE- 

Druga sludija: VREMENA 
PRIMA DOVA — 

Trcca Studija: 
PRIMAJU DOVE-