Skip to main content

Full text of "Viet Nam Su Luoc"

See other formats


MUC - LUC ( Tbori-lty Mara Uac ^hiin tranh ) 
Tiya ........ . 

Chixcrng I. Lich Trifiu Jirac-ky 

ChlWTig II. Nam-trieu — BJe-triSu . 

Ctiuodg lU, TrtJib ^fg\lyc□ phan-lranh . 

Cbucrng IV. Su cliifa-tranh 

CLuonR V. Cong vile ho Trinb Utn tf irgOBl BiSt- 

Ctitfffng VI. Cling vici: lift Ng^ywn l^m (V mJSn Nam 

Chuong VU. Ngtr^i .iu-chau san^ iiu-crc Nana . 

Chucrng VIII. Van triing-suy cua chiJa Nguyen . 

CblkC'ng IX. IId Trjnh mnl iighiSi^ chiiii . 

Chucrng X- NliM llim-Lt myt ng<Ji vua 

ChiriTng XI. Nha NsiuySo Tay-son .... 

CfaiTorug Xil. Xguyen-vtrcra^ nh^Mhuiig iiirjc Nam 

C4.N KIM THCn DJyl 

Cbfftrng I. Ngisyfn-ibi The-to 

ChLnrog II. Tbinb-lo 

Chuo-ng ItL Tbanh-lo ( liep theo) .... 

Chuo-og rV. Hi^n-liS 

ChtKrOfi V. Duc-luag 

CbtrCdg VI. Cbe-di) lJnh.-th^ nuroc Viel-Njra cuai diri 
TV-tltft: 169— tft* 
18a — IW 
201 —229 
231—234 
235 — 34} 

245-25:2 Chuffng VII. 
Cbinrng VJir. 
Ctiuong IX. 
Chircrng X. 
Chirvng XI. 
ChlKTllg Xlt. 
Chirvne K9II- 
ChUffnj M\\ 
ChiDTa^ XV. 
Chiraog X\I. 
t6nG ' KET 
NIGn BIKU Nircrc Pliaii lay Ki^m-kS". 

Gi:\c-gia Cf trong nvrofc . . . - 

Qufin noire Phaj^ [5y Bac-t^"- tun Uiirnbiit 

Tjnh-tIi£ntrorcNara lirn;mi r.ijp,luat vesau 

Quan jurtrc Pbip Kiy Bic-ky Ian Ihu hai 

Gu^c bao-liS tua timrc Pltip 

Chi?n.trn«Ii vdi nirfrc Tali . 

Lo^n or Tning-ky 

Vi&c ili'mh dop 5 Trung-kJ* v:i o- liiac- 

Cr*ng-Vicc CUn ngucri Pliap Erii VioI-Nl BAN - B& 

1. Nircrc ^fal'n ve Sin cUiia Trinh va ctii'iA Xfluytrfi 

2. Nirac >fan] ve dol Mitlli-LiieDii .... 

1. Uac-ldeu (hil-plio 

Z. Hgu-Le Ihe-pho . . . . , 

3^ ^rguyl^-ill| th^-phS . , . , 

4. Trjnh-thi Ih^-pho . . . , . 

5. TiSn-Nguyen (Tiy-san) th£-ph& 
e. brsuyen-Crieu th?-pUfi .... rang 

253 — 265 
267 — 275 
277 — 287 
389 — 295 
297 — 501 
303 — 313 
315 — 32ft 
321 ^ 331 

:^i;] -^ 3^3 
;m — 3ii 

3o3 — 363 www.aong huong.vn Tl'W Sir l£t inch khdng ttlurnq chi tte ghi-chip nhrmg comj- 
vice (Tti cjua indlhoi, tihiiiif} /c" pfun intttf-iM viecg6i:-titjon. tim- 
toi cat ciifi-mjuifeii rjhUrng cong-nii'c cua nijtrtfi la da it'ini tft hiiu 
cht> ro nhtnuj ifdii^iu)i /r/-/o<in ctict mot nitrtr. nhlrtig trinh-dd 
tien-h6u cC(o tftot tli'm-tt'fr. Chci-ttich tu it^ lum Ctii gitatnj chung- 
cu chongtriri cri mr&c du<rc d(ri dirt soi viio dwj mil biet cat ^r 
sinh-hofft r.ua ngtr&i trtrirc dii pfu'tt ifto i*iiii lao tire uliirng thi 
ndo. mM chihn-giix rfcr^rc cdi dia~i>i v dtiiri bitng itnil trm nay. 

Ngir ri frong ntr&c c6 fhang-hi^fi nhCauj xir-tkh /lu-o-c minh 
m&i CO I6nt} ycu liirdrc ifeii tthth n}&i Itiet vv-ijUng fiochunh. h^l 
strc Idm-tung, d^ uim-diip them vao car pen xa-ht/i c/;n iien-ib 
da xuy-dirug iten tad de t(ti cho minh. Bo-i nhfrng le (iy cho n^n 
phdm (Mn-l6c two da c6 dii ccr-quan va Ihc-h' lain cho mot mrirc 
dgc-lAp, Ihi ciing CO sA ca. Nir&c Viet la khijidau rb si'e (ir dirt 
ph(i Tran, mo qudng the-hj fhir A7//. Tir do fr-V di nhd niio ten 
lam uua cung Inmg sir lam ii'r. Nhung cdi lot lam iir ciia la 
theo ioi bien nien cua Ttiu* nghia /« n&m ndo thdng ndo c6 
ckuyen gi qaan-lrgng thl nha tdm sa^ chiptfdo sdch. Md chip 
m6l ctich rat udn-tut coi de ghi My chuyen &y inri (hot. chic 
khong giai-fhicb cdi guc-ngoii vd sir li6n-can vice liy oiri i/iic 
khdc td the ndo, 

Nhd lum sir l^i td ngir&i fdm guwi. ttua sai coi tfi^c ehep s&. 
cho nin dau th^ ndo stt chiip itr cdng khung tfirtrc tif-do, fkuiJiig 
CQ y thiin-vl w nhd ifua. thdjth ra irong su chi cfln ckep nhCrng 
i-k£ deti tiha una, han Id nhCrjig chuifcn quan-lie 
din nj ti^n-hoa ciia nhnn-dan Iroiig inrffc. Va, jrira nnj^ tavfin 
chfu ijiii/?n chuij£n-ch^, unn cho oii-c. nlm uua lit uiec nte&C- Cii 
niro-c chi cot fr mt'tt hn h\m vita, cho mn nhd idm srr cif thco 
cdt" chii-nghXa nif mti chep st}, thanh m sir itiji ntio cilttg cht 
noi chutfen niurng t'ua d&i at} urn thoi. Boi wy .vent air fa fhAi 
M te. m6 thiriyiig khong co Uh-Uri cito sir hoc-van lumoy. 

Su cita niinli tTii khiing hay. imi ngtriri mitih l(ii IJwng may 
ngtriri bHi sir. La I'i cai each hoc-fAp cua mlnh lam cho ngtrtri 
inlnh khong c6 the hi^l rftrrrc sir nixOc minh. lidi ky hjn nho, hr 
ai crfp qity^n xAch iti /n>r thi chi hoc iir Tva, cbiF khoity hijc sir 
nu&c nha. Rdi tha-phu vSn-chirtrny yi ciing liiy tti?H-lit'h a m'r 
Tau. chir chuyc'n ntroc ntinh Ihi nhtil-thivi khung noi iT^;k 
Ngiriri inlnh c6 y lay chuyen Jiu&c nhd fiiin itho-tiwn khong 
cdn phai bi^t him yl. Ay cung lA vi rira noij ntifth kh6i\g c6 tjaac- 
v&n, chuny than chi dt fniJr(rii til-iuj itgieiri. c/uT nginri jjiri hue. 
viecgi ciitig hi nyiri'ri ia cam-hoa. chit t{r minh thi khvny co rdi 
"■gl hi cdi (f(ic-s(tr, thdnh ta Ihttt ro nha cdu phtewng • ityan : 
«Yi^c nim (hi iiftac viec chi\ bac Ihi Kterg '. " 

Cd( stF hnc-tran rtia minh nhir Iht, cdi rnm-tinh ciia ngu&i 
trotig mr&r nhtr ih'c, b^o rang long ui tidn tfi ntr&c mir-mattg 
ra Idm sao ditf/c ? 

Nhtrng sldu the iHJo ni(ic long, nirtrc ta (td ro sd ta Ihi cUng c6 
the bori d6 rnd hie! tTir&c nhirng ste iTA y irrj (> mr&c ta. vd co the 
b(ri d6 nin khao-ciru dfnrc nhieu tnCv gtmit-hc den pna-mriih 
jur&c minh tie xira den iniy xoay-uiin rn Idm sat}, tftem id sir 
nir&c (a thi Idm hdng chtr Sho en. md irhir \'ho ihi lie ray 
trcr di chdc r&i nwi nydy mui kirn di. tlii-n nay s6 ngie&i 
dec dir^C chu Sho con nhieiit md trong nirdc citn khung cO 
m6y ng(T&i biet chagrn nir&c nha. huony cht mat saa ndy chir 
Nho bit khong hilt' ntrn, Ih't sir kbiio-ctru i'€ fthfrng vice gnaii- 
hi din iich-sir mrt'rc minh se kho bi^t bao nhivu! 

Nay nhdn sit hoc v mro-c ia da. Ihay-doi. chCr quoc-ngCr 
ddphh-thOtigCtttrung mfOc. chi biing la lay lieng nitdc nhd um www, song hu "Sr^ nirt k^ vhuyrn ntrirc nha. tn stum ra h(t VIlvT-XAM SCR^Tt^^f^ 
Tcp-(tiV (hfiithir-ttr, cfim ni h'rtttf Ihui-iF^ii, flat thdnh clnnrmj. 
ihnnh niuc tn-r/u}(j, d? at ai cOny co thP .rem ttmrc m>. ni at 
cuiKjcothPhiPufhrircchuyrn.khieu cfto sir hot' sir ciin Uf^m'ri 
m'wk dirtrc titUi-lfri hnii trir&c. 

Bo Vl^lVNAM Sl>-I.[»-(.rc ntly. mm-fjui rhfn rrj lam :, 
Ihifi-itiii. Tliif'-tfoi thir tihai /« Thinrng - ru thtrj-ilyi. ki' It'r hn 
Hong-htjnrf rhn itui hi-t thri itin't Tritti. Trnnii Ihiri-ifiti iuf. tfr 
cliirtriig Iti'c 111. hi'in i»'^ vn-lttti iiic'fc Titti /rin>c iT''fi ithit Ttin, 
phtiit nhfi^n lii nhinif} chtiiji}ii howiTf-dinnJij hw{^n-fio(ic cA. 
Nhienij nht't cti^p sir din fnr&c cCing thet* Ittc trtiijien mii ch^p 
Uii. chi'r lihomj i-otfj-tieii tft md kht'in-ctrtt fho dich^xac. Ttitj iwltj, 
soiVi-tfif] i'iiiuj ti'r thnt sit uCi mt'i ihvp M, riji ct'intj phr-iUnli m-il 
dot Cii si tTc 16 chti diU'-jjii't hiil n'frtjj iihu-inj rhuijni r'iy khuiuj 
tten r/*o /« .rdc^lluxc- 

Thi>i dpi Hi If u hi la USr lluivc IlK'ri-dai. kr ti'f kht utia 
Va-dc iihn Han /nj; dat Sam-iri(l ci)a nltii Triat^ cht* den d&i 
Nt)U-tfui^ tr hen Ut fO ho Khuc vd ho \j/6 xtrotHj iris N/f ifoi'-Mp. 
^ittnuj ivnff-i>u;c tronrj thf'ri-d^li ay, Ihl st'r curtiit im<rc hi vH^p 
rill I't str {ircrc !nm. Vi rfittg irnitff thui-diif Riic-{hit>U\ nijtriri 
mlnh chifii dirt/L liiu-lidu, Sfr hijr-hnnh roii fcf^ni, si*>:h-vtr 
khdng ''6. cho ncn ve sau nhCfiiff nhn liun xir ciin tti chfp din 
//n>r-(f{ii" ;i«r; anig hhdnrj /,t-cifn i'«o diitt dttt/c, cht theo au Ti'm 
md ch^p lot thCi. I'u, ngtrtri Tdu Itic liy van ctto ni'tfih tii m»t 
xi'r biiii-diit du-maOt thir&ni) l.fiong ai lini tnni dcii fho iien 
nhfnuj chuiiai L-hrp tr trvng si'r. cung sti-hr'/r lam, niii d^ii-de 
cfing chi ihep nhCrng chuyen cai-tri, chiiyen yi^c-yid, oAir 
ffic cong viec Uhdc thi khdnq not dvn, 

Thifi-dQi B/ic-lhii()r dai-iiany d^n horn nu}l nyhUi itum, 
md trong Ihui-dai iiif dtin-ttiih !h^-litc tx niztrc minh the iJdo» 
thi bay gitf (a hbony ro Idm^ tihiriiQ co inOt di^it In u^it bifi 
In fir d6 Irur di\ nguiri niinb iiiiictn cat van^nnnh rua Tau nirit 
ct'trh rat sdit - xa, dan oi sau cu gh'ti- Ihnal ducfc cdi unng 
phu-fhtioc ntt&c Tdu nirn^ ngttin minh van phuichiuiat anh- IX .nghJong.vn . Cdi anh-hircrng aif tdu ngay do thanh ra cai 
^6c'(ufi ci'ia minh, dau nguy iiay c6 muon (rii-bo di. cung 
chuademOt mai iiid ttiy-gui cho such dirirc. Nhung rthd dj'mk- 
fri toan syr dhi en thay mvi cung ntn Imi-tdm oe ni^c ay, thl 
stf bien-cai mvi c6 aing-hiru uAy. 

Thiri-dQt thn ba idTl\iyi-d&i Ur-cbu. k^ fir nhd Afgo, nha 
Binhcho dtn S(r-dit'p nhd Htiu-Le. Natrc mlnh tir thiti d^i ay 
ue sau Id moi nui/c doc-fdp, Itiy diji u&i tttr&c Tasj tftm phai 
xa-ng Ihan tmchiiic6ng, nhirng kif thin la khong a; xAmph^n 
Jfn cdi quyen /y-c/iw cufl m'tnh. 

Biioi ddtt. nbn Binh, nka Lt itt&i day ten, cim phtii xay^ 
d&p cdi n^n Uj-chn cho airng-b^n. phai lo sira-sang iwc }}i}~bi 
dich6ngi/d'i ke thii-rjgkick^ cho ncn ste uiin-kov khung dtrcrc 
mo^-mang l&m. Ve sau den d&i nha L^, tihti Tri'at. cdng-viec & 
trong mr&c da thimh nen-n^p, k^ ciru-dkh & iigoai cung kh6ng 
quSy-nhihi iiHa, IqIco nhi^u mia hieti I6i gioi n6i nhan ma h 
vice Tia(ft. cho ncn tit do ir<r di vice chinh^tri^ mcc tung^gido 
od vitc hoc-uaii moi ngdy mul khai-hda ra, idm cho utrirc ta 
thdnh nuU miirc co thc-Ucc, hdc cd tht- chuiig dircrc uOi Tdu, 
nam c6 th'^ rnH rviig them bif~coi. Nha Ly vd nhd Tr^n iQt ea 
cdng gay nin cdi qubc-hTm m^tih-rne, khien cho uS *«« (fen 
diri Trail m<i/. nhdn kht ba f/6 qtiay-roi. iigtrir't Tdu dH toan 
du&tig kieiit-tinh^ ngtriri mlnh Incl d'dng tdm Iii^p hrc md khoi- 
,phuc tai giniig-ao'ii nhd. Ke den nhd Ll\ trong khoung mvl trSm 
nam ui buiii dau^ nir&c minli cdng c6 thP- goi Id thinb-tri, 
nhai Id v^ nhCmg ndm Qiiang-linidn ( l-'ftiO-f/GO) vd Hting^izc 
( mO'H97 ). thi SIT uan-lri ud vf)-c6iig dtl Id nrc-rir lam. 
Nhirng ve saw g(ip nhv-mj hun-fjudn duntj cht'ia, ifiec iri^u- 
chinb rfS-na/, ke giaji-lhmi ilay-ifiQn. Moi hinb-dao gay ncn tir 
do, nga&i trong nir&c ddnh git'l Wm ttbati, Idm thdnh ra nam 
b&c chia re, oaa chdn Iranh guij^n. Ay t but Id mot cudc biin 
Idn & trong nirac vdy- 

Thiri-d&i thit ttr Id Nam-bac ph:'m-tranh, ke tir khi nhd 
Mqc idm s{f tbor'ui-dont cho den nhd Tdy-sffn. Tnrdc thi nam x" www.songnuong.vn, ~i Le. bite .l/or. sauthi \tfuyni num. Trnih hue, sij canh-tmni 
cung ngai/ ci'mg kkh-lirl, torn} ijhfn-yh^i cuni} ngmf iiiiuj drt- 
iiui. Nghia ifua tui moiig-mi'mh, ihi> fmrng- thtr.fttf) chv/ih - 
ntang : nttirc da c6 una hit c6 vhua. Trotttj \am mjiuti fJdc mm 
ncei nuU giang-sfrn. cOng wVc tr diiu cfiit-lnrcfng <> Jatf, Tug 
iftttj oicc siht-it^i 6- ngodi BHi ct'mg mi nhien five hity. nui uiec 
khtii-kh^n <> truiuj S'ijm tMl Iciifh-hri. Xhtrntf cui'f IhtinU- 
b(ii at (fiiu ilfim char, ctrn gia~hui khi/i dan tir nm Tag-st/n. Itun 
ito-nul iM tigoiatia Cling ttghit-p chua. Aiihetu uhn Tttysirn vay- 
ifung khOng iTrro-c 2fi nam, ihi ban-triett tiha .^gwjht Igi trung- 
hirng Icn, nui ttvm yidiuj-son fc titnt mm, M/i thun/t cat ciinh-, 
liF(/tig mr&c i'ut-nom ia iigmj nay i>»Uj. 

Th&i'flixi tiii'r nani hi Cihi-kiin tln>i-dui. A? tic oau Thi-ih 
ban-tn7ii cho tti-n t'u(>c Bao-hn iniij git/. Viui Thv-to k/uji JHu 
gi'ni-thivp t>m fitt'.rc I'luip-hin-fdy dr niut/n (hi-Un- iff<t thmh 
Tay-st/n. Shirng i>e ami M nhfrng Pini cmt chau \gui tt^ji chiiih 
sach khiic, nghii'm-caitt ttiio Thivn-fhint, vu tTong cira khotig 
cho iigfnii-gu6c vao buon-tum. Shirng dinh-thiitt !h\ ithieii lujtrtji 
tri-ltr hfp-h<ji, rir nghirm-nhiiw lir-pbti. khuiig rhm thio fhiri 
md thfiy-doi. Bvi nri idw'rug mr&r iiyu^ti iltnrng, ilu Ihtrting 
/f^y 9"y 'ti't* J^'T hii( ht'tu, h'lm c/io ttirirr Phdp phiidurh} binh- 
lirc de bOnh-iurc quyen-lr/t am tuinh. i'i nhi'nig chinh-such ayij 
rft*i ntti ni&i Ihtinh ra c6 auh- Hdo-ho. 

B(jii-khdt do la uhtrng muv h'm irony nhi'nty phiin nu 
siixin-gia dii fhro tirng th&i-iTiii de d(it ra. Soiin-gia dti co sifc 
xem-xi'l im g6p-nh(it nhi'rng ^r ghi-chf'p u- cdc siich rhir Sho 
i/fi chu I'hap (1 ), h(r(xc ithCrng fhwji- it tf'd -rdcir cdc thl-sir, I'oi 
dem (rich bo nhirng nr huyen-bv(ic di md so\\n vn hi) sdch udy, 
cot de iigttd-i daitg-bting ta bici dif(/c chuyen nirCrc ufta md 
khong tin nhCim iihCrng sir huyen-huiic, Thm-dni ndo iihdn-oat 
&g ud {ir-ltnjng ay, so(ui-gi(i cie binU-tiiih c6 fhco cho dung svr ( 1} Xfiirng siif/j ttia soi'n-gia dil dimg tig ke-cuU xe ke < iVny ra cr 
(rij/it( cuSi tfuy^n nay, (le itoc-yiu cu itf/hi-hon*: Jietigi, ihi eu llt£ lim^ 
nhttng sach ixg (ra^soiit tiii. £i ighuong.vn glp«. jRKBJft-fAofl/ig CO nidf doi ncri soifn-gid co dem tj-kien ritng 
la mijih md bun v^i doc-gia, fhi-du nhix clw ban ve danli-hieu 
nhA Td^-ifjn Ihi thiet-tttorng rang sir ia cua chung ca quvcnian. 
ch& khongphairiengcbo motnhti niut ho nao, cbo /itlri m&i 
phai laycongty ma xel-dodn mm vice va khong ui Unh lieng 
di ph(im din le cong-bang vAg. 

Bdc-gia cung nin bi^t cbo rant} bo au nag !(t bt) Sir-lirorc 
chtc6t ghi-'Chep nhirng chugcn trong-geu de hay lam gii'ip cbo 
nh&ng ngiz&i hita hoc c6 S(tn qttgvn xach mnxem chi> tun Con 
nbir piic lam tbanh ra b6 six thdi Id dicb-ddng, ki-ciru vd phc" 
binh rat itr&ttg-t^n , (hi xin de dfinh cho nh&ng bdc lui-danh 
sail nag si ra cong md giup cho nirirc ta i'^ triic hoc s&. Bag 
gi&ta cktr a CO do lu a, ta hag miic ifuniio vni, iuy no .luu-xi 
nhvpg p6 cq the idjn cbo fa dSr rit. NghTa la la hag lam Ibe ndo 
cho nhung thieu-nien nu&c ia ngdy nag ai ciing c6 //l^ hi&t 
mot dot chat s.ii-tich nir&c nhit, cho khvi tut gnoc-hun. Ag ta 
cdi muc-dich ciia so^n-gia^ chi CO the thdi. Neu cdi muc-dicb 
Sg md CO the i&i dirarc tht tu&ng bO sdch nag Id bo sdch c6 ich vdy. 

m 

TrXn TRQNG KIM XII www. sang Huong .vn - .a_.-.i_.. . NHA HAU Lfi 

Th&i-k^ phin-lrenh 
(1533—1788) 

CHCCNG 1 

MCH TRifeu Ltrpt: Ki 

/, Nam-lrihi BAc-iri^u 

2. Trinft Sguijia philn Iranh 

Nir6c Nam ta tir khi ^igd vurang Quyen danfi iJiioi di/wc 
qu&Ti Nato-Han, vua Binli Ti^n-hoAng dep yun ilirwc loan 
Th4p-nh4 Str-quaii iSp Ihynti ini)t nircrc tir-tim, <tffi ap qua 
dfifi kia k^ truy§n dirge non 600 nfira. Btfn diiu ihaip-hit: Ih^- 
ky, boi vr vua nha Ld hoany dam vd dO, bo viec chlnli-tri d^ 
nal, cho ntin trong nirac loan-lac, nha Mac nhin dip iru: Um 
9tr thoan-doaf. Nha L^ luy da mSt iigbi. nhirrfj !i>n^ ngir^t 
c6n tirffng nhfi- d^n cftog-dirc cua ^-ua Thai-t6 vi vuii ThAnh-J 
t6ng, cho oen lai Iheo ph6 con chaii nhd L6 Iruny-hirng l^u 
Cf pbia nam, lap ra niOt Trieu-dinh rit*nG a vimg Tbaiili-h6ai 
Nghe-aa d£ chong iihau vin nhu Mac. Ay U Ihiinh i a Xam- 
trieu va liac-trieu; hal ben danh nhau troag nam sau miroi, 
nam (rcrji, 

fiSn khi nh^ Lfe nhtr c6 ho Trinh giup r^p, dtrt dirirc nbi 
Mac, tirffng la giaog-sorn lai nhSuhong nhu cQ, ai ng£r hi^ 
Trinh vA ho Nguyen lai sinh ra long ghen-ghet. gAy Q^n mdi 
Ihii'Oan, rdi mdi bp hiing-cij mOt phircrng. chia niroc ra lam 
— 3— nghJofig vn ■mv sir - Ltro^c - A iBi manh : ho Nguyen giu xi> Nam, ho Trinh giir xi'r RSc, moi 
ha chiEm-giu- mQt xir de lam ccr-nghi^p ri^ng cua minh. Tir 
d6 gmpg^o-n cilia re. Nam Bae phan-lrnnh, £iy la mot thai- 
dai rifing trong lich-sir nixixc ta v^y, 

Nh& H4tu-L^ it j^ tir khi Irung-hirng l^c. con-chau van 
giir ng6i laVn VU3, nhirng qtiyfen chinh-trj o- ca ho Trinh Jljp^ 
C6n a phia nam thi tir sSny Linh-giang tro' v^o la co--nghiep 
cua ho Nguyen f^t- Tuy v^y, hai ho chi xirng chiia. chi> khdog 
xirng vufl, vi b^ ngo^i vfin t6n-phu nh^ L6. Saj nky ta hay 
ch^p t6ni cd cac dori vua vk c4c diri chuu t\& cho ru su k£ 
truySn. C6n nhurng cong-vi^c vS thM hSy gifr Ihi ta se bAn 
ridng ra tiing muc cho ro-r^og, 

I. NAM TRiieU nkC TRiieu 
NAM-TRI^U ^ jfe BAC-TRli£U *t M Lfi TRANG-TCNG & ^ 

(1533-15-1&) 
Nieti-bieu : Nguyen. Koa ?t 4" 

Trang-tdng hny \i Dtiy- 
Niiih *| ? con r6l vua Cliifiu- 
I6ng. Ong Nguyen Kim ft* ft 
\Ap ligixi }&n lam viia or dnt 
CSm-chAu i' L^o ), sao f^fira 
Dg^i v5Thotih-h6a. j^p haah- 
di^n a Van-Iai 4 I4, 

Trang-tfing lisni vua du-grc 
16 Q^m, tho 3t tuAi. 

Lt TRUNG-TONG It ^ ^ 

CJ54S-1556) 
Niin-hiiu : TKu^n-binh fl^ f- 

Trung-tOng hily U Duy- thAi-t5 mac bAng dung 

■t t^ 4 ^^ JS f 1527-1529* 

THAl-T(^NG MAC bANG 
DOANH t ^ Ji. S^ ;A 
( 1530-1540) 

Nien-hiru : D^i-chinfi Jl ^ 

Kh^ I.e tnmg-himg I6a a 
Thanh-hoa. 

hi^n-t6ng mac PHUC 

HAI ? ^ 4 Tfc 1^(1511-1546) 
Nien-hiiu : Quang-hoa ^ -^ 

TUYfiN-TONG MAC PHUC 

NGOYfiN 3: ^ 4 ^ if 

(1546-1561) 
Ni'in-hiea ; VTnh.Jinh ^ h: Huyfin It Si. con vua Trang- ( 1547 )-Cauh-lkh f jf (1548- 
Wog. Ngai lira vua Jltitc 8 1553) — Quang-baa ^ ^' 
nam, Ihp 2a tuSi. (1554-156t> WT" - LICH LtrQt:-Kf T.£ ANH-TOxG -^ ^ ? 

Niin - hicu . Tli^h - 1^5^ *. ie 
( K^57 )— Cliinh-lri i :-.; (I55S- 

( 1572-1573) 

Anh-tong hiiy IS Duy-Hang 
ift -ip , I'ljjtu huY?n-t6n6ng I.t'* 
Trir ^ f^, anh vim Thiil^lci 
tigky Irirdfu. Vua Tning-lbng 
kh6ng c6 con, cho n^n 6ng 
Trinh Kicm mcri di lim agki 
v6 l^p len lim vua. 

Khi Trinh Ki^m mSl rfii, 
qii^'^n vfe Trinh T«ng, n^ai 
phai (r5n ve !^ghe-an Trinh 
T\}n^ sni ngiriri duoi Iheo hat 
v& Ejiet ili. Ngi'iL lam vua dirofc 
16 nam, tho 42 tuSi. 

l£ lilK-TOxO ^ # ^ 
( 1573-1599) 

Nien-hivtl : Gia-lhai 4 j$. 
( 1573-1577 ) — Quang-hung 
St ^ (1578-1599) 

Th?-tdTig buy la Duy-Bam 
i^ ;TJ con thiT 5 vaa Anh-tong, 
Trinh Tiing l^p ng&i len Um, 
vua iix liic ci!>n 7 tuoi- 

Trong dcd ng^i l&ra vua. 
Trinh Tung dirt diro-c ho Mac. 
Uy Ui dat BdDg-<!6. Ng^i l&m 
vua dirgrc 27 oSm, thp 33 tuoi. Mac phijc Ngiiyiin vty ,l&nh 
tSy Thaiih-hoj! nhiriig khOng 
ilircrc. 

MAC MAU-HOfP ^ \i^ 
(1562-1592)' (KiG2-I5rt5)-Suna-khmig 

il5H6-1577)-[Jifn-(li:inh 
ti:i78-1585)-Donn-tku 
(l">8G-iri87)^Hirng- In 
(ISSS-LVJOj-Hun-^niah 
(1591-1592) 4 ^ Nfac niAii Hcrp lam van durwc 
30 nam. Sau hi Triiih I'tiiiij but 
difoc lifni ve ch^m (V Th;ing- 
long v.-i dem lUlu vjo ben a 
Thunh-lioa. 

Khii Mac maJ ncoi lir d3y. 
Nlnrng<^-OTi L-hiui dirtrc nbir nha. 
Minh h^tih-nrr. cAn diro'c giJ 
t!at Cao-b^iig ha dod nura. .J II^IL w^'.- V1«T-NAM sfr-LUCC -fi- 
ll. TRJHH NGUyfiN PHAN-TRAHH 

L* Kinb-t6ng * |Jt ^ <1COO-I61&^ 

mn~hiia: Th^n-Jfrc i*. i* ( 1600)-Hclng-d|nh f* S: ( 1601-1619) 

Klnh-tong hiiy \k duy-tiin *fr ^ , con vua Tli«-t6ng. Ng^i 
\hm vua dSn n3m ky-mai ( 1619) bi Trioh Tung bat phai Ihat c6 
in& ty l4n. Tri-vl dirffc 20 nfim, tho 32 luoi. TRINH 

» 

'BlNH-AN-VlraNG TRJNH 
TONG JF i-^i (1570-1620) 
Mt^a-hieu Id : Thinlvto 

Tricl"TUrorft(f 

TrinhT^Dg IranhquySn cua 
anh, a6i nghi^p Trinli Ki2m 
danh pha nha Mac^ liiy lai dSt 
B6ng-d6. Lap ra nghi^p chiia 
Trioh, nhirng vaa tuu vua L^. NGUYtN 

DO AN QUAN-CONG 

NGUYEN HOANG fit 3^ 

(1600-1613) 

Trny t6n la Thdi-lo Gia-d« 
Hodng-d^f dirtrng tlsu-i gpi U 
c/tua Tien. 

6ug Nguyen Hoang la con 
thir hai 6ng Nguyen Kim, 
vao tiiin ilat Thuln-h6a vi 
QuaDg-nam J^p ra ngbi^p 
chua Nguyen. 

Lay dal cua Chi^m-thduh 
Up ra phu Phii-yen. M3t nftm 
qui'SU-ii ( 1613 ), Ibo S9 tuoi. 

THUY-QUAN-Cl>NG 
NGUvfiN-PHUC NGUY'SN 
ft « iS (leia-lOSa) 
Truy too 15 fji-tong Hi^n 
oAn HoAng-di^ du-o^g lh6«i got 
Ml cbda Sai. Ngai 1^ con thir 6 
6ng Nguyen Ho^uig, cai ho \k 
Nguyen-phuc ft % . L£THXn-T6NG ^ ^ % (iei9-1643^ (Ian thti- nh^) 

NUn-kUii: Vinh-t? ff^ i\ (1620-1626). DiJc-Wg ^ f>(l629-l643> 

Dv<7iie'U* 1% 4« (1635-1641) www.3onghiJorg.vn m 
J . L!Ga-TRlUL LL-(7C:-SLr^ ■ 


r 


Than-!6ng hi'iy la Duy-Ky f^ it, . con vua Kmh-t6ny. \.hin J 


m 


vua Jen nam cuii-nnii ( UiJ3 ) thi iihi/iJivj^ nj^oi (.■lioTliui^iir, ma ■ 


■- 


lAm Th6i^tbir£rng-hoang. 


9 


1 


TRINH 

* 


NGUYtN 1 


J 


TrjnIiTung miSt nSni qui- 


Oiig X^tiyen-pKiic Nguvi^n J 


m 


lun (1635). 


chtSfiR vori ho rriiih iV Qudng- fl 


1 


TnAXH-BO-VUaNG 


binh, Miil unm aulirri (lti.j5), 9 


i 


TIUNH TRANG Jhi ^ 


tho 73 Icini. fl 


■- 


(1023-16:i7) 


NHAN-ijr'AX-rONG fl 


■ 


MtL'fi - /ij'eu /« ; Van^iS N^hj- 


NGUYUX-i'm C IAN f^^ T* * ■ 


I 


VU-OTlg- 


( H;a.i'U>ux) ■ 


1 


Trjnh Tiany danh Iid M;>c 


Tiiij'^lon lii TUihi-ivng S 


■ 


a Cau-b3ng via khoi st/ d:\nh 


Hiiht-cliitn HiM'mf}-tK\ dirorag fl 


1 


nhau vai hp Nguyen cf djSi 


Ihiri goi lu rf!;ap Tliiriyntj. fl 


1 


Qnang-liinh. 


6114; XMuycn - phiii' Lan 1& S 
coil Ihir Imi cLiiia Sal. tlanh fl 
nhnu vtrl ho TnnU b Quang- fl 


^ 


Lt CHAN-TdNC Jf, 


B Ni^n-hieu ': \ 


Phuc-ihii 1^ f. ^^1 


1 


Cluin-tong hiiy iS Duv-H 


Cru *|L t6 fO" vua Than-tfing, ^| 


1 


Htm vua dvti/c 6 nam, tho 2ti iuui. ^^H 


r 


Trong ritVi ngi\i, vua nhA Minh la Qu^-virun^ Joii^ ^^^B 


m 


Quan^-tay sai su sang phoug c, 


ho ngai la Vn-n«m t|iien:-\-irtnig. S 


B- 


TRINH 


NGUYEN 9 


1 


Trjnh Trang 6kuh ho 


Oug N^uyen-phiic Lan mat fl 


^ 


Njiu5%-n Of phia oam. 


nam mau-ti ( t&4S ) tho 48 Lu^i. fl 

dCng-qlian-cOng ^I 
1 


NGLTYEN^PHlC TAN ft tA i^t^H 

( IfrlS-lliS? ) ^^ 

Truy- tim 1^ Thui-tong fl 

MieU'triit Hodng-tte, ilirorag fl 


1 
thai gpi lit chua Hitn. fl 


IP 


Ong Ng'iyen-phiic TSn S 


r 

1, Www.BQnahuDnq.wn 


i /iHtr - NAM sir - uTtyc - 3 d^nh nliau vin ho Triuh 6r 
dat Nghe-an. LSy dfit Chi^m- 
IhAnh lAp la phu Ninh-hOa 
vA pini Dien khanh ( tire la 
dSt Khanh-h6a b4y gitf ), 

l£:THXn.T6NG Me4»-iee2v (Iln thur hai) 
Niin-hieti : KUnh^diic A ii ( 1649-1652)— ThinK-du-c ■*. ■i4( 1653- 
1657)— Vmh-thp 4^ * (1658-1661 >-V^i.Ahinh i^ Jt (1662) 
CbaD-t6Dg m^i khOng c6 con. Trinli Trang Ini Fir*c 
ThSn-tdng Thai-Ehircmg-hoang v^ lam vua. I^n tbii hai niy 
ngii Jam vug, dirot 13 nUni Uii mfil, tho 56 luhi. 

NCUYtN Nguyen-pliuc TSrt 
( Chila Hien ) TRINH 

Trinh Trang mSt nSm 
dinhHl^u (1657). 

tAy-vuctng trinh TAC 

ip # (1657^1682) 
MicU-hiiu : Hoang-to 

Triob Tac danh con chau 
nhfi Mac lay lai clat Cao- 
bfiag. B^t ra 1^ v^o chaii vua 
kfaAng lay, air t£u khOog vi^l 
tdo, va d^( giirtrng nyui cr 
b^D la ogai vua ngir. 

l£ HUYifiN-TdNG * ^ ^ (16e3-i«7i» 
Nien-hieu : Canh-tq ^ :"* 

HujSn-t6ng hi^y la Duy-YQ ^ :^ cod thir hai vua ThSn- 
'lAng. TioDg dfri ngai l^m vua mm kh6:i dau th6iig su v6i 
nhh. Thanh, vA cSm dao Gia-l6. Ngai l^m vua diroc 9 n5ra 
th(^ IS lu&i. 

TR|KH NGUYEN 

Trinh T^c Nguy^n-phtic T9a 

(Cbija Hien) www.songhuong.vn Lfe GIA.T6KG 4t 4 ^ (1B7S-167S) 

Niin-kiiu: Dtf<™^dic /» A < 1672-1673) ^ eicnw*a 4 *. 

(1 67*. 1675) 

Gia-IOng hiiy 14 Duy-HOi i$. ^, con ihw ba vua Tbin- 
tdng. L^c Qgii Jdn bai lu^i thi Th5n-t6ng mat. Triqb T*c 
detn v^ Qudi trong phu. Klii vua Huygn-tting mSt. khAag cd 
con» Triah T*c l^p ngAi i^n rim vua, dirm: 4 nSm. tko du^c 
15 iu&i. TR|NH 

Ti-inh Tac NGUY&N 

Nguyeo-phijc T^n 
(ChiiaHi^Q) 

Lft H|-T6NG4t « ^ <ie7«-J70S> 

Niin-hiea. Vifik-tfi *. :■* (I67a-l6BO>-C^.{^,},.h4^• .t +'<I680.|?05) 

Hi-ltVng hiiy la Ouy-Hap 4 ffr» coq thii lir vua ThSn- 
tong. Khi Than-tong rnit. ba Trluh-lhi mfri c6 thai duuc 
b6n thang. Triuh Tac dem ve nu6i or brn phu. Gia-tdng mSt 
kh6ng c6 COQ, Trinh Tac l^p I6a \km vua dwac 29 nfim ffti 
truy^Q ngdi cho Thai-tu* ma I^m Thai-thircmg-hoijig. TR1KH 

Trmh Tac mSt aim tih^m- 
tuSi (1682), 

BJNH-VirCfNG TmNH CAN 

(1682-1709) 
Miia-hieu id : Chieu-ro Khing- 

Trinh Cln l^m chila dircrc 
28 aim thi niSLt, Iruy^D ng6i 
chua cho chau buy^a-tda ik 
Trinh Ciroroii, NGUYEN 

Nj^uycn-phiic Tan m&t oXm 
diuh-inao ( 1687 ), tho 68 t\ihu 

HOiXG-QUdC-CdNG 

nguy£n-phuc trAn 

«. Ti ;^ (1687-1691) 

Truy-fdn la Ank^tong H^u- 
nghla Hodiig-(te. dircrng Ihiri 
got 1^ cbiia Nghia. 

Mp phu & PhU-xu&n Ik chA 
kitili-d6 hAy gi£r. MJt o&m 
t&n-mui (1691), Ihg 43 tuM. Ihjong.vn pr— vi$T - TO - Qu6c - cOng nguyen- 
phCc chu rv ts« 

(1691-1725) 

Truy-lon la Hieii-tong Hieu- 
minh Hodng-de. du-<mg thdri 
goi \k Qaoc-cftua. 

Ong Nguyen-phiic Cliu liiy 
hSt titrcrc Chiepi-ihaoh ( nay 
la d^t Binh-thu^n ) va lai Ifty 
dfit Gia-dinli, Ha- tien cua 

Lt DV-TdWG * 1*. ^ ( 1708-1920 i 
Nien-hicu: Vtnh^ihinh -^ iR,(l706-l7l9}-Bao-thai fl^ 4(l?20.t729) 

Du-t6ng hi^y 1^ Duy-Bird-afi *^ fit lam vua dLrgrc24 nam, 
bi Trinh Cirrmg bat phui (ruyen ng6i cho Thai-tu- la Duy- 
Phirofng. MSl nam tan-bo-i ( 1731 ), thr> 52 Uthl NGUYEN 

Nguyen-phdc Chu mSt nam 
nt-tj (1725) Iho 51 tiioi, cA 
146 n^u-M COQ. 

eiNH-QUCSC-C6NG 

NGUYfiN-PHUC TBU ft # ^ 

( 1725-1738 ) 

Trtiy-f6n la Tuc-tong Hi^u- 
ninh Hoang~d'€ mor-maiig diit 
GLa - dinh. vk bao - ho niroc 
Ch^-lap. 

Lfe Bt DUY-PHirO'NG i$. ** (1729-1733) 

Niin-hieu : Vmh-thanh ^ t 

Duy-phircrng Una vua dirwc 3 nam, bi Trinli Giang vu 
cho lir fhAng vori vtr Triiih Cirong, phai bo, gfang xu^ng 
lam H6n-dirc-cong, roi den nam aliain-ti ( 1732 ) ttii bi gi^t. TRINH 

Trioh C5ii mSt nam ky-au-ii 
(1709). 

AN-BO-VU'aNG TRINH 
CUaNGif mi 1709-1729) 

Mitu-hUti ia: Hi-io Nha^i- 

TVOOlg. 

Mil nam ky-daiu (1729) I { - t,[Cn TWifeu lAmc nt , TR)NK 

Trtnh Cirang mat 
UY - NAM - VirOfNCJ TIUNH 
GiANfr 4|t ix, (1729- 1710) 
Mi^ii-hiht Itj; Dy.iS Uu#n. 

Trinh Gtang lam chtia xa- 
XI va himg-ac qui do, gtic- 
giu nui It^n nit nhicti. nguyIn 

Nguygn-phi'ic Tru Nien-kittf. LonHi'c It. ** 

Thuan-tOng hiiy la I>uy-Timng j!jt -tf - N**ai la cou vua Du- 
Iflng. tru-firc (!n dirac Jap lam Thoi-tu-, snu bi Trinh Luang ho 
de l.ip Duj-Phtro'nji. Trinli Giaag [ai bo Duy 1'hirung Idp ng^i 
Jen lam vuh, mat nam ilt-inuo (1735) Ihp 37 tu6f. TRJNH 

Trinh G^apg nguy£n 

N^uyen-phuc Tru Lfi t-T6NG * ^ ^ (1735 - 17*0 > 

Niin-hieii : Vtnh-hihi jJl ^fi 

V-I6ng biiy la Duy-Thin 4 ^ con viia Du-t6ng, Trmh 
Giang bo con vua Tliuan-tdng mk J^p ng&i. 

Nam canh-than (1740) Trinh Doanh but ngai pliii nhir^ng 
TigOi cho con vua Thuan-tAog. roi lim Thai-thLrcmg-hoAng, 
mSt nam ky-mao (1759), tho 41 tii6i. TR|NH 

Trinh Giang bi bo nSm 
cauh-tli^n (1740), I6m Thai- 
Ihircrng-viTOTig. Em \ik Trinh 
Doanh \&n thay. NGUYiN Nguyln-phufTni mat n Am 
m^u-ngp (1738). thp 13 tufiL ^^^^^^^^WBRu - LUVC 


ta ^^^JHI^^^^^H 


^TMlNH-Bft-VlfONG TRINH 


v6-VL^QrNG NGUy£n-PHOC M 


B DOANH ip ft (1740-1767) 


EiHOAT ft, ii il?i (1738-1765) ■ 


^K Miiu-hiiu In : Nghj-tS An- 


Triiy - I6n Id /"At ~ /dng ^^H 


^H VUtTOg. 


Whi~vd Hoang-d^. ^^H 


^H Trinh Doanh d&nh -dep 


Ong Nguyen-phi'ic Khoat ■ 


^B gl$c-gi3 Erong nir6'c. 


drinfi Chfln-lap vait th^m diit H 


B 


or Gia'dinh. ^^^H 


B Lt hi£n-t6ng $. 


A ^ (1740-1786 > ^B 


^fc^^ Nien^hieu : O 


inli-hirng -j^ J^ ^^^H 


^^^B HilD^t6ng hi^y U Duy-Di^i 


■ ^ ft, COD vua Thiii^n-1dn£:f. 9 


^^^EL&m vua duo-c 46 nSni» tUo 70 tuoi. ^^S 


^^V TR|NH 


NGUYEN .^B 


^^^K Trinh Doanh mal tium 


VG-viyo-ny Nguyin - phiic ^^H 


^^Kdinh-hgi (1767). 


Khoot ximR vtrfwig-hi^ii nam fl 


^^K tTnh-bO-vu-ung trinh 


Jft-ddu (17H5). ^a 


^B SAM Jf 4 


DlNH-VrONG NGUYEN- ^B 


^^B (1757-17S2) 


PHUC THUXn PL fi6 ^ 1 


^^H Miiu-hiiu Id: ThJnh-i^ 


(1765-1777) ^J 


^^^^V TninK-Tircmg 


^^^1 


^^^B 


Truy-t6n t& Dtfu-Mnff^^ 


^^^^^ Triuh Sim dep y^n giSt 


f{^e^'dinh FfaAng-d^. ^^H 


^B aziT BSc. I^y dat Thiilin-hoa 


^^B 


^H V& dSEt QuaDg-nam cua chua 


B^i ng^i l&m chii» bi 9 


^B Nguyen. Nhu-ng vl aay-dJm 


Tru-ang phi^c Loan chuyfin ■ 


^B D^ng B$Dg thi Hu^t m6i bo 


quySn. Quku TAy-sona n^i Hn fl 


^B COD triroTtg l$p coa thu-, l^im 


dunh pKia nam, qu&n ho ■ 


^B thi&Qh ra cai m5i bi^n-loac- 


Triah daoh phia bac, ^^fl 


B I^^^ ^^^ nhikm-dSo (1782). 


^^1 


^B 


Sau qiiftn chiia Trinh vfio ^^H 


B T0N-B6-Vl?0rNG TRIMI 


iSy mSt Phti - xuftn, Dinh- ^ 


B CAN Jp ^. Lan> chim Jircrt^ 2 


vircrng chay v&o Gia-dinb ^L^^] 


^ ^ 


■^ ' . ._- -,. ... " . .■■\ij;^.. ■ j^^Ssz^B 


■■■^^^^^^^^^1 


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■[Jj^j^*gti|^j|^m|g^^|i^^^^^^^^l 1 5 ^ LlCli THlfiu Llfgt K* - 

thting bj quAn Tnitj-phn bo di, Urixng TAy - sfra \h Nguyln 
l^p anh \ii Trinh Khai \iu vfin Hu^ giet mAt. NgAi Iho 
lAm chiha. 24 tuhi. 

TRINH KYlkl * J^ NCinfA-PHUC ANH K, M « 

{1783-t786) ,^^; \^ v^,n Thf-to Cao hoAng- 

Bi TAy-Son bSldironc^phai d$ nh4 Nguyen khA^i binh it 

lir-tu' oSm bfnh-ngo (1786]. Gia-dinh. 

Lfi mAN-d£ ^ ft f (t787-t78S» 

M§ii-ilfi la chiu dich-tOn vua Hi^n-li>n;^. Nj^ii Lu qnfln 
Tfty-scn danh Ijiiin diay sangTAu cuu-ciru, :\:iu danli thua lai 
lr6^ sang Tau^ bi ijtian Tau lam nliuf, liii niSl c Y^n-kiah. 

NCUYfew TRINH 

Tn-BO - VtroMG TRINH 
BCKXG *F ». Khi qu^n TSy- 
scni v^ Nam roi, dany ho 
Trinli lai i^p Trinh D&ng liJn 
lam chiia. Vua goi Nguyen 
huu Chinh ra daoh ho 
Trinh. Trinh BBng bo di lu. Nguyen - viromg Nguyen-- 
phuc Anh kh6i - phuc diSt 

Gia-diiih- l-'ii.-XfiK.Z.^- inghLong.vn NAM-TRf^U bAC-TRi£U 

(1527-1592) 

?, Vi^c nha .l/nr giao-th\rp ixW aha \tiith 

3. Ha Xffmjefi K-hm ri/jhia j/iiip ithi't Li 

1, Qifyen vi ha Trirth 

■>. Truth Tiifif, Ihony iTith i>iiih->itiijcit 

G, KhOipimc ttiauJi i'ttiuiiji&jii/ 

7. A'Ao iVac tntif ngiii 

■t. Vi^c ii/i(l J!tti}-J.c yiiio-lhit'p riii njiii ,Vr'j/i 

.''- CoH-cAair n/rd ,liri;'c (/ Catt-liiiiif/ 

1. CHlNIM'ni NHA MAC . Nfuii .linh hm ( (ViT) Mticdiinj; 
fDuny cu-op n^oi nha Le len Vam vtia, ititt niC-n-hu-u Ut Minh-dirc. 

Nhi Myc twy t!u liiin vitii, nlmn^^ con srr hxj^ nytmi nhcr 
nha Le, cho ni-n conu-viec ^[1 tunjj thet> phrp nh;i l.u cji. mi 
lai UnK phong cho nhirny njjiruri vi nhii Li: ma tuunlief . va Uic 
ttwng nhfrng cou-chAu cac qiian ftrii tlian, plioii^ cho qiiati- 
liroc <1e du ve vM iniiili. N'lurnti mu kc Iht Irrin-triinli vwo v 
cho som-Jain, kc tlii di lii ngoni^|uoc. kc Ihl d&i ho li ii, khaii^ 
ma}' ngiroi chin phuf. I^i cu kc ttrc-fiian vi hi.j Mac lam dieu 
gian-^c, to hop nhirng ngirtVi n^hTa-khi nui len iliinh pha, nhir 
Lt! coQg Cyen 4JL V ^lo|, N'siiyen Nga ft ^. Nyiiyeii IhoTrirung 
f^ .$- Ai khoi n^hia 6 Jiil Thaiih-hoa, uhinig vi Uii-^Ufc khong 
dii, t'hf> ncn phai" thiio- Sau Uii tn Ii' Y -g: ;% iioi lew ilAnb ho 
Mar Cf dal Ma-fjiang, may phen da durrL' thaiiy Irfin, uhimji 
cQng vi khinh ttich cho nOn d^n n6i phai hiii. 

— 15 — w songhuong.vn - VlfiT - NAM sir - LUp-C ^ 1 ^ 

M^c dSng DUDg bfit cbir6'c 16i nhi TrSn. Ykm vua diroc 
ba n&m Ihl ahirdrng ng6i cho con Id Mac dSag Doa^h Jt g ;§^ 
r6i vS 6 Ccp-trai, Uid Tbai-thtrg-ng-boang. 

Kfim canh-dan ( 1530) Mac dSng Doanh l^n !nm vua. <J5t 
m£o-hi^u la Bai-chinb, Bang Doanh luy lim vua nbirng c6ng- 
viAc trong nircKC Ihu-crng do Bang Dung quySl doitn cu. 

Mac d&ng Doanh Um vua dircrc 10 nkm, d^n nam canh- 
,ti (1540) thi mSl, iruyen ngoi lai cbo con 1& Mac phuc Hai. 

Mac phuc Hai Jt ^ i3^, 16n nfii ngoi. doi nifen-hi^u Id 
:Quang-hda ^ ■$(•. 

2. V1£G NHA M4.C GUO-THI$l^ YOfI NH.^ MINH . Tir 
kbi nba Mac cudrp Dg6i nh& LS rbi, quao nba I^ da c6 ngtrM 
sang k^u cau b^n Tail d^ :^in vi^n binh. Vua nha Minh da sai 
quan di dSn Vao-nam ciing vMquan Tu^n-pbu sD--lai tra-x^t 
bt^n Aa-nam tbuc bu Ib^ niiD. 

Quan nha Le sang Van-nam ke t G vt^c ho Mac lim dieii th i 
nghjch, Quan nb6 Miah lau v^'i vua xin cu- binb-oia sang danh. 

Vi^c djnh sang danh ho Mac khflng pbai !a viia nhi Minh 
cA vi g! ho L^. nhuTig ch^ng qua cung muon ohAo lut: nurfrc 
Nam CO bien, lay ca ma sang lam &ir chiem giir nhir k3ii tryorc 
saog danh bo Hi3 v^y. Ta pbai bi€t rSug pliani nhirng vi^c 
[ikir^c no giao-lhiep vcri ntrorc kia tht tbu-cing la ngir6i ta 
mircrn tii^Dg « ifi nghta » nia lam nhirng vi^c a ui l&i u ma th6i. 

Nim dinh^lAu ( 1537 ) vua nha Minb ben sai Ciru Loan 
♦ft. 4 lAm D6-dac, Mao bfi 6n 4j -f^ 3. Urn Tin-l>?-quau-vy» 
dem qu^D sang d6ng gfin cira Nam-quan r5i truy^D hich di 
mpi ntri, he ai bat dirac cba con Mac dang Dung thi Ihirong 
cho quan-lir^c v^ hai van bac. Lai sai ngirtri dira thir sang 
cho Mac dSng Dung bao pbai dira so ru6ng-dat ohan-dSn sang 
n^p vk cbfu toi, thi diro-c Iha cho khoi chSt. Mac d^Dg Dung sai bon Nguyen vaa ThSi 
sang sir nha Miah d§ xin h^ng. r* A. 4^ www.songhjong.vn I....I-1 ! L«-.i_i^__ JJ ^ .* iT- NAM-TRjfeu BAC-Tnifeo— ^ D£n (bAng II nSm canh-tf ( 1540). Mac ding Dang Ihiy 
qiifiD nhk Miah stra-soaa sang danh, scr-hni qua chsrnjj, b*n 
d^ Mac phiic Hai cr lai giir nir*>c, r6i cing v6i bon Vu ohu- 
Qu£ ^ ^ ;ii eg thay birn 40 ngirAri, lir lr6) minh ra hAnfi;, 
sang chid t<>i 6* cm Nam-qusn, lay phyr luSng ilSt di? D<>p 
so di&n-Lho vA s5 dAn-Jinh, lilt xin dAiig dfit 5 d^ng . U fJ<)pg 
Te-phii, dbng Kim-hc drtng t.o-x«ng, d^ng Li^u-cdi, d(>ng 
La-phxi \h dfiJ, Kh^m-cbau, L^ dera vfing b^c ding riiog cho 
ofafi Miuh. 

Qnan nhit Miah luy lim b^ bSng-hAch a6i deio binh saag 
d4nh, nhirng cung su* phrii c^ va nhu mify nSm binh-dinh 
ngky trirdc, vA lai dvgnc tien boc ciia Bang Dung rcii, cai 
I6iig nht^t thanh vi qii6c cung DguOi dj, ihu n^Q mM tdu 
voi vua nha Minh sin phong cho Mac diSiiij Dnog lam chuc 
BO-thtSog-siJ Jp St f-t h^iTi qitan iihi-ph&m nlm Atinh. 

Mac d3ng Dung da lam t6i mhri Ltt mii lai ^ti vua d^ 
cu"(>p 'ffy Ujioi, ay ^a mot n^ii-cn nghich Ihiin ; d» lym chu 
Bn>t nirfi-c raii khOii^ gi& ISy bfr-coi, lai dem cat dal iti6 d;^ng 
cho n^irai, Sy lit ra^t ■nguiyi phan qu<Sc, Lam dug vua ma 
kbiing jiiLT dtrori cfi,i daoh-pi cho trpn-veri, den tic^i phat cm 
triin 1 1 troi minh lai, di den qui by a iru-crc cira mt>! ngirOri 
tu't'iiy cu;i quj'to nghich A^ cau I3y cai phii-qui riiu m*)! Ihin 
jntnh \k mot nha minh, ay la mOI iigiriri khong bi5l Jiftm-si. 

B^ii voi vua la sghich thSn, d3i vdri nirtrc 14 phan qiiSc, 
d6i v6i each Sn-6f cua loai ngu-ai, la khOng l'.6 nban-phttm ; 
mpt ngur(>i nhtr thS ai ma kirih phuc ? Cho n^o d^u c6 ISy 
dirp-c giang-scrn nha L^, d^u c6 miran diro^ Iht nha Minh 
benh-vijc mac l6Dg, m(>t cai cor-nghiep dirng len hoi sir giao- 
Ac b^u-ha nhu^ Lh^, thi khOng bao gicr bSn-chat "Jirac, Cuog 
vi cir ay cho d^d con chau ho Le Igi truog-hirog Ifin dirgrc, 

3. HO NGCVfeN KHOI NGHI/V GIUP NHA LC:. Khi Mac 
ding Dung lam str Ihoan-doat thi cac quan cirii than trOn- 
traoh di cung nhieu. Thua ty C6 ngLrtri con Oog NguycD 
hoSng Du ?i- S^ tS-. t^u la Nguyea Kim fc iir ( hay la Nguyln ^^ ■^ ^^^^^ — vi$T-NAM sir-nrgrc - Jft 

hoSng Kim) (1) lam quaa Hiru-v4 Bifin-ti^n Tiifrng-quAn 
An-thanh-hau :& ilf ^ 1^ i*^ ^ 4r if f^, Irfin snng Ai-lao. 
Vua nir^c Sy lii Xa B5ii -p 4 cho dSn a xir Sam-cli^u jg. +n 
( thuOc Trfin-nian phu» dal Thanh-h6a ). Ong Nguyen Kim dSn 
a SSm-chftu r6i cho ngirtri di (im con-chau nha Le de d<^ sir 
khoi-phuc. B^n nflm quj-1i(1532) lim dircrc ni6l ngu-fri con 
rfil vua Cbi^u-tflng ten ]& Duy Ninh i$. ^ l3p len Um vua, tiic 
\k Trang-t6ng (k ^^ 

Khi ay lai c6 mOt ngircri (ufrag gioi t^o Ik Trinh Ki^na 
J^ ^, a lAng S6c-sorn, huy^n VTiili-|i)c, phu Quaiig-h<ia. Ong 
Nguyen Kim Ih^y ngirfri c6 lai, ga con gai la Ngoc Bao qho, 
dS ciiog ra sijc giiip nh4 L6, diJl nliS Mac. 

Vua t6i nhk Le nu-cng-nnu 6 SSm-chSu dS chi^u-tap 
qufln-sT, mai dl^n nam canh~ti (1540). Ong Nguyen Kim m6ri 
dem quan v^ danh Ngh^-an. NSm nham'^d^n < 1542 ) Trang- 
tdng miri cnl quiln ve d4nli Thanh-hoa va Ngh^-an, qua nftm 
8au (1543) (hi thu phuc dtrorc dSl Tay-dO, quaa T£ng-trau 
nh^ Mac li DLro-ng chSp Nhat rjl; ^ — ra h6ng. 

4. QUvi^X \k HQ TRINH. Nfim ffl-fi (1545) 6ng 
Nguyen Ktm dem quftn tiSn l^n danh Scrn-nam. di dSn huy^n 
Yen-in6, bi Dirorng chSp TMhSt lii hang lu-frng nhh Mac danh 
thuf^c d$c c!»^t, Nhirng binh-quyen giao ca l^\ cho con ri5 14 
Trinh Kieni 

Trinh KiSm nil q\itn veThanh-h6a, hlip hinh-di^n crdon 
Vain-lai (thu^c huven Thiiy-nguy^n, Thiinh-h6a) d? cho vua 
ff, rSi chieu-m6 nhirng ke h^o-kiel^ luyin-tap quAn-sl» tich 
trir Iirorag-thao d^ lo vi^c danh ho Mac 

Bfiygiof c6 nhung ngirtri danli-sT nhir 14 cAc 6ng Pbiing 
khSc Khoan ^ jL C (ttrc Ik trang Biing), 6ag Lutcrng hiju 
Khanh ^ ^ Ift. <3^" ^'^^ giiip nhA Ij&. Giang-so'd bay gifir chia 
14m hai; tur Thanh-h6a irar vao thupc uha L^, lam Nam- 
Trifeu; tu* Saa-Dam iter ra thuOc v£ ho M^, lam Bac-trieu. (1) Xem sach V'/^i-nqm kbai-quJSc-cM tnry^n, thi 6ng Nguyin Rim 

tire ih 6ng Nguyen boiing Kim, 1^ con Ang tf^tuyla hoiling Dvi. chiu 6ng 

iJSi'guyen Tan Lung, din lam i)uan nh^ L6 ca. NAM - Tnn>u like - TRlftO - 

cho con la Mao jihuc Njjuy^n 4 -^i ^. nii'n-liit^u VTnh-rfirjh, Nftm rnihi-lliAn (tS4S)vua Trrjn>--liln^ iii^lt. Truili Kii m nflm ilii niSt. Jin- lij IVtiiig-li^ni;. 

ho I-.' cung klionii vti ai, vi^c btnh-<]uyen Ihl tj tionjj lay nil h Ki ^■m CO. Tuc truyfen rSng Trinh Ki^i« flfi litonfi-lur mufiu lir Kirng 
liim Vila, nhimj^ c6n chira dam tlinh hAn m nic>, crtc quati 
cung khOns ui bicf lam tli^ hjW rho ptiai. ^au IVjali Kii^m 
chu ri<|irai di leii la Hai-diromg hut bug N|Ljuyen binh hJudJii 
f^ f. "id (2), liiii: li"! Iraiji^i Triuh, xcm miu liiin Ih^ n.^u. 

^\^g N^^iiycn binli l\hit-ni khOnii iu*i y.'i ca. l-Ii? iit>uii!i lai 
biio (liiy-UV *-.^ng ■ iVcinj nay mat niiia . Ihoc tiiojiy klu'tn-i !nt, 
chiiiuj muij nin tlm ijioiH; cii lin'i ijuo itnio ■ Nui riSi l;ii sai 
iiriy-l6f ra bao lieii qutH-ilyn tfiiia vh t]6t htrirnjj, ile I'jinj^ ra 
chcri '.-liita, vbi bao Lif^u r^n;; : Giii cluin ihit Ph(if f/il An mifi a. 

Str-gia v£ k^ cliuy^n lai rho Trinh Kicm n^he. Trtnh 

Kicm liieu )\ ini/i cho iigir(>i d\ Uiti i:on dii^ii ho lA Sau lim 

'dtrffc ngurwi cliou hiiy^n-ton 6n(; Lfi Trir ^ .gr, la anii vtia 

Tltfti-tb, tenia DnyUan^ *$. 4^, 6 laiij; H6-v<-, titiy^n B6ng- 

SCD, rirtrc re l^p l^ji lam viia. 

Ray giiV nhA Le ihk lo ditnU ho M»c dt kh^i phuc l^t 
tifit B6ng-(16, nha Mar thl mu6n Irir hn L** df nlijt-lhung 
tlii^n-ha. Nhirng lir kbi C»ng Nguydn Kim miit mi, vt\ Irotig 
may nKm vS dai vua Tnmg-tOog, Trjnb Kieiii ^-ir gifr lh£ 
Ihu vf (l£!t Tlianh-b6a, d5 aiH-sang vi^u binh - Iiromjj, d^ 
Dgay ra danh bo Mac. ( 2 ) Ong Nguy^Q binb Khi^in lam quan nh^ Mhc. dirorc phong Is 
Trinh-qu^c^c^ng cbo nen luiri go) Ih tr;}ay Trinb, sia ve (ri si a* Unf 
Truug-aD, buyeo VToh-I^i, ttnh Hai-dufOfog. .huong.v, "*VI$T-NAM sfr-LUgC -2' 

Nh& M?c sai Mac kJnh Bign 4 j^ .fr, Id chil Mac phiic 
Nguyen cSm quiln di dnnh ho L^. 

Mac kinh DiSn dem binh vria dauh Thanh-hoa ca thay k^ 
hffn mirdi phen, phen nao cunfj phm Ihiia Irof ve. Trinh Kiftn 
eung ra danh Sorn-nam kl vira 6 Ian, rhirng khong c6 Un nio 
du-ffc to&n tb^ng. Chi c6 nam ky-miii { 1559 ) Trinh Kiem dem 
6 van quiiin ra dinh m$l Jiac, da iSy du-crcnhu-ng linh So-n-tAy, 
Hu-ng-h6a, Thoi-nguy^n, KiTib~b^c, LsDg'san v^ cac buy^n of 
mgi Hai-dtrcrng, lirang da SKf> th^nh-cAng, nbirng lai bi Mac 
kinh Di^n dem mnt dao quasi di dircmg bO v6o dinh ThaDh- 
b6a ngiiy-cap lam, Trinli Kic^m lui i)h;li bo mien Bac vS giir 6^i 
T&y-dO. ThAnb ra hai b^n cii giii iihaii mni : nhji Le luy da 
Irung-bu-ng^ nhirng giang-smi van chira thu lai dircrc nbir cu, mh 
nhA Mac c6 \km vua, Ihl cung chl ]Am vua a miSn H^c ma tbOi. 

Xam Tan-d^u (Infil ) vua nh4 Mac b"! Phijc Xguydn mat, 
con la Mac m$u Ho-p ,^ ^ ;*- l^n nGi ngoi b'tni vua, 

Vi6c Iraah cbi^n vnn cii nhtr Irufrc : kbi thi Trinh Kilm ra 
dftnh Sorn-nam, kbi Ibl Mac klnh Bi^n vao d6nh Thanh-hoa, 
hat ben kh5ng b£n nao du-CFC han. 

5. TRI^m TL'NG Th6\G- LINH BINH- QUySn. NSm 
canh-ngp (1570) Trinh Kiem mSt, trao quyen lai clio con 
irircffig la Trinh C6i J(p ^ d^ lo vidic dAnh dep. Nhirng Trinh 
G6i hay say-dam tiVu sSc^ iircrng-sl kbdng may ngiriri phyc ; lai 
c6 em li Trinh Tiing ip :^i; y muSn cu-crp quyfea cua anh, b^a 
ciing v6i bon Lfi cAp B6 ^ ;s^ Iji , Trioh B6ch j^ ^ rirfrc vua 
Ve d5n V^ti-iai, roi chia. quan ra chSng v6i Trinb Cfii. 

Btrtrag khi hai aoJi em ho Trinh danh nhau, thI Mac kinh 
6l<^n lai dem htrn Ifl van quan vio Aknh Thanh-h6a, Trinh C3i 
li^u th5 dicb kbOng nhi, bfen dem quan v^ h^ng hp Maic, duo-'^ 
giu" quan-tu'6rc nbir cu. Quin nha Mac thira th^ li^ti t^n d^n 
s6ng Ma-giang, Ir^ti sang donjg cr d3l H&-trung, rSf d€n v4y 
d&nb An - Inrdrng < thiiOt huyen Thuy - nguyen ) la ch6 vua 
nhA lA d6ng. www songhunng- NAM TRl£ll EtAc Thlfoj - 11 

Boy ^iif vuEt Anh-ldng v? a Dflng-scm. phnn^ choTriiih 
Tung Ikm ta-UiLra-ltr(>ne, tiS* chg chir qiuin, de chunj» giQ- v&i 
qn&a nhA Mat*. Tiinh Tilng sni cav lifvng gii moi ntri rfit U 
chyf-chao. M^c kinh Bi?n «lnnh mni khong duffc. (An naAv 
h^l lirtrnfi phai nit qii^Q vfe Bar. 

Quan iiha Mac riil ve roi, vua pfionf; cho Trinh Tiing lam 
Thdi-iiy Tru-ani*-qii(5c-cOnft ^ t-f -^ ^ 'j; , vii ihanp thiroTig 
cho cac tudiig-si. Lai sai 6ny Phimg khiie Khoan di rhidu-tdp 
nhrrnu ho;iiiij di\n tr Thaiih-h6a ve ydn-ughidp lum Tin, vA chinh- 
d6n vi^c chinb-lri lai. 

BSy gi£^ vi^c gi cung do w Trinh Tfing quyet-doAn ca. iiy- 
quy^n hong-hach, vua cung l^y lim lo. lA dp Be #. x ? 
thiy v^y, miru vi.Vi vua Je trir ho Trinh, nhirng Trinh Tiing 
bjet y dt'ing muu gift C:)p B^, vuo AnVlOn^ biftl sy kli6ng 
th^nh, lo scrlaiTi, li^n cung v6-i bon hoing-lirchay vSo Xgti^-an. 

TrinJi Tiing Ihay vira xtirtt ngo^i tBi, hi^n cho ngucVi di 
ru-fifc hoang-lij thir nam la Dtiy Barn .*ft ^ i> lang Qyaofi-lhi, 
huy^n Thuy-nguyfin v& Up I^n lam vua» rSi sai Nguyen htrii 
iMu ft ^ f I- dem binh di dual Iheo vua Anh-k^ng, 

Anh-tflng vao dSn dat Ngh<-an, IhSyquiVn dufii d^n, v<)i- 
V6ng an vao trong virfi'D mJa. nhirng hi Hi>u Liiu lirn thSy 
du-a vg, dfn huy^n LAi-dirorng Ihi Trjnh Tiing sal ngufiri dgn 
gi?t di, rot noi rSng vua lu tbflt c6 ch6t. ^ 

Trinh Ttinggi^t vua Anh-ldng f&i, thing thUffDgcho nhirng 
ngucri dbng dang vcri nimh, v& chia qu^n ra p^fig gi& cac nai 
_d| ch^ng vofi quiin ntru Mac. 

Tit nam qui-dO;u (1573) cho dSn nim qui-niOi ( 15S3) 
viVfi 10 nam, Trinh Tiing tir giw virng diil Thanh-hua, Ngh6- 
an, di^ cho qudn nh^ Mac vko ddnh phai hao binh tun tirang* 
Trong hSy nbieu nSm^ lirilrng nha I\fac la Mac fanh Diea jjt ft, 
.ft. , Nguyen Quy^n f^t fi va Muc ngpc Lien .jit i. Ejj , thi thl 
vAo dflnh Thanh-h6a, khi thl vao danh cii miit Thanh va mfit 
Kgb^, ohirng ma khdng bao gia tbatih o^dng, phen iiao cung 
dir^c mOt vai trjjn r6i lai thua* phdi rut quAn vs!. ■ ■■ L 23 — vigT - NAM sir - Lug-c 

Tit Dfim at-raao (1579) ircf di. Mac klnh Bi^n mgl rSi, 
Mac ddn Nhirorng il ^ :* dera binh vAo d4nh ho L^, nhirng 
cung khdng diro-c tr^n n^o, 

6. KHOI-PHUC THANH THANG-LQNG. BSnnaraqiii- 
mfli ( 1583 ) Trinh Tiine xem the mlnh da manh, m^i ci> binh- 
mS ra dAnh San-oam iSy dirivc thoc gao dem ve. Tix d6 vS sau 
tiAm n&o cungradAnh, b§l quan nhi Mac phai dSi ihfi c6ng 
ra thS Ihu, VA nhi Mac thSy thf nhA Ld mOt ngSy mot manh, 
bfin bil qu&n-dan dap ba tfrng luy. dfto ba Ian h^o 6^ ngoiii 
JhAnh Bai-la d6 lAm k^ Ihu-hi. 

Qufin nhd IjJ ra danh Ir^i nit) Jlto-c lidn iiy, Trinh Tflng 
hfen quygt y tur dai binh la daoh ThSng-long. 

NSm tfto-mao (1591) Trinh Tiing sai Di&n -quilin -c^it^ 
Trioh van Hai ^ i» *j: Sf X :k> Thdi-qunn-cOng Nguyen thSl 
I'S ii 'j: R. -h X dem binh trSn-thu c&c cira b6 v^ cAc ncri 
hi^m-ySu, Sai Tho qu^n-cong Le H6a 4?- *F 'a" 4ji ^ or lai giir 
ngij-dinli vAca d|a-halThanh-h6a. Ph6ug-bj dAu d6 iSi, bfin 
dem hern 5 van quSn chia ra lam 5 dpi, sai quan Th^i-ph6 
N^ln hiru Liftu i. Hf r^ ^ fj., quan Th^i-iiy Hoftng dliih Ai 

Th^uan-c6dg Ng6 canh Hiju i* *!» V 4^ -S!- i*. mSi nguyi 
ITnh iji0t d<^i, cdD Trijih Tiing lir HnJi 2 van qudn ra cira 
Tbi£aH]uan ( Ninh-blnh ), qua nui Y^n ma ( <r huy^n An-san ) 
dU Tia-^hOug ( tire U TidH-phong) rui k^o ve dbng a T6t- 

Vua nh& M^I^ NUc m^u Hap cung dieu-dpng t^t ca qu3n 
b6o V* vA quAn nSm pliu dirrrc han 10 van^ sai M^c ngoc Li^n 
vh Nguyen Quyen Itnh hai daodi lam ta huu dye ; Mau Hofp 
tu dSn (rung-qu6n d^n d6ng ddi Irfln voi quftn Trinh Tiing. 

Trinh Tung Lhfiy quan Mac dft den, btn tur minh dSc 
tirdag-sT the danh cho Hurrc gi^c dij LAo Ihu. Quan ho Trinh 
ddah rft hang, qu{ia nh& Mac chong khOng n^i, Ihua to, chS( 
tl^ii hang van ngircri. Ma.c mdu Htrp hii chpy, Quan ho Trinh 
thira thS duoi IrAn gan d^n th&nh ThAng-loitg. Miirnfj vi'ra den 
tSt Nguycn^dan, cho neti Trinh Tung dinh-chicn lai t-ho quAu- 
sT aghi-ugcrJ an |i?l, Qua sang liiang gi^ug nSm nhani-lhin NAM TRli^U IlAr.-THlfeu 23 rcii 
( 1592) Trinli Titng lAp dan tg trtri diJt vA cac vna iihi I.$ 
dCit ba diSu iforc de tarn quan-sT. 

1. KhiJng ductc vao nha dun ma hfy d(3 Sn vi cui-iluSc. 

2. Khong dirg-c cirap I5y cua-cju va chal \5v cay-c6i. 

3. KhOngtIiro'c dam hi5p tlan-bi cim-g^i. vi khong Jiror. 
vi tu tliii m;i giSt ngirai, 

Ai phnm La ciieu ay thi cij- theo qLiAn-pha|> niS Iri. Boaii 
roi. ti^n quun Hn ddnh TJiSniJ-luiig Chiinh. 

Mac mill Hap thSy quan nlia L^ hi U^d Un, U>n sai Miic 
nggc Lien ,^ i ?£, liiii van Khue if^ X ■*-. N-juycn Quydn ft (*. 
v^ Trail bach Nien f^ "? -^ Of lai giu^ Ih^nh Thiing-imig. ri3i 
dem qutin sqng song Xhi ha ve dong rV ]ang Tho-khCi X it^. 

Tiinli Titng aai Itr^tig chi:i qnaa vay danh cac ciJa Ihkah. 
Quan nlia Mac giu khOng nSi, liri liirig luy den pliiJi phj ca, 
boil Mac ngoc Liuii, lliii van Khwe phai lio thnnh itiii ftiay, 
Nguyen Quytn llii pliai bat. 

Trinh Tung ISy dmrt: thanh Th3ng-long roi, KUquin pba 
nhtrng liao luy di. saci phiing ra lam binh dia. rBi ve Tlianli- 
Ii6a dem tin th^ng triiii cho vua bi^L 

Sir kh&ng noi ro tai \Am aao Trinh Tiing da iSy dirwc 
TUang-Iong itili kliong danh ran di, lai bu vi} Thunli-U6j*. Co \c 
]a [at quan ho Trinh luy thSng trAn, ahirnglixcfng-sT de« moi- 
mdt ca, va lai thS ho Mac hay con manh, cr lai 3a giir kh6ag 
noi. cho nfin phai bo m^ vS. 

Trinh Tiing da bo Thfing-long vS Thiinb-h6a. nhirng M^u 
Hcrp kh6og biet nhiin lay dip ny ma si>a-sang viCc vo-bi. 
chinh-d3n vi^c chiuh-En, lai cir say-dam liiu sar, bac-d3i cac 
tucfng-sT, dSn noi coiig-vi^c hong nal. Ihiln mioh bj hai. 

BSy giff Bui van Khu^ cu ngtrtri vcr len l:i Nguyeii-thi f>L j^, 
iihan-sac horn ngircri, Mac niAii llgp raudn gi3l Van Khui- di dS 
I5y Nguyen Ibi lam vor. 

Van Khuii bilil y dena vof vao & huyCn Gia-vicn ( Ihuoc 
NiDh-binh). Mau Htrpcho quan vko bat Vau Kiiu* phai xin 
ve hSng xiri Trinh Tiiag. nghuong.v 31 „ tfrfr-NAMsfr-nri^c 

7. NHA M4C MAT NG6i . Trinb Tiing dircrc Van Khii* 
ve h&ng, mirng luru, lieri sai Hoang dJah Ai ra d6ii VAa 
Kliu£ rui deoi di lam tien dOi, tyr minh !^i dem dai binh 
trcr ra Trang-an, gyp qui\n nha Mac <t s6ng Thien-phai (^ 
vE cu6i huyen Y-yen vS huyen Phong-doanli. (Inh Kam- 
djnh ), dknh nhau m^t frsin. Jay du-crc 70 chi^c thuySo. 
Tirorng oha Mgc la Tran bach Ni^n vB liiing. 

QuAn Trinh Tving k^o ra Rinh-!i.ic, aang Thanh-oqi d6ng 
ff bai Tinh-lhiiD (bSy giif la xa Thanh-thau o- huy^n Tlianh- 
oai) roi liSn len dfin sdng H&l-gigng, cira sflng Dty ra si>ng 
HSng-ha, gap lirfrng nhii Mac 1^ Mac ngpc Lien, danh duBi 
mot tr^n lay dtrcrc chiSn-lhuyen ke hang nghiu chiSc. 

M^c m^n Hgp diriTc tin qndn mlnh Ihua (o» ba thSnh 
Thang-long chay sang Hai-diro-og ve d6ng or Kim-lh^nh -^ 
^ thinjc Hal-duang, 

Trinh Tiing ra dSn Thang-long, r5i sai Nguyen that 
Ly, Bui van Khue va Tran bach Nien song Jaiih Mita Hap 
ff Kim-Lhanh, Ifty diroc vi^ng-bac cua-cai nhi^u lain, va bal 
diroc me Miu Hcrp dem ve. 

Mac man Hcrp Ihay qti&n minh tliua lucin, btn glao 
quy^n chinh-lri cho con la Mac Toan Jl 4> roi Itr minh l^m 
tu-frng dem quan di danh 

Bay gicr quan nha Mac la hon Bo Uong ^ a, Ng6 Tao 
-IJ- Jg, ca Ihay 17 ngirai ve bang nh^ Lft. 

Trinh Tiing sang dong quan 6" huyen V7nh-Iai, roi sai 
Pham van Ktioai ^t x. ih dem quHn di du5i danh Miu Ho-g 
frhuy^n Yen-dung vu huyen Vii-niDh ( nay la Vu-giang). Mac 
mau Hcrp phai bo thuyfen chay Ifin bO, vao Sn trong cai 
chua cr huytn Fhiro'ng-nhorii, Van Khoai duoi d^n dSy, c6 
ngirtfi chi-dan bat dircrc dem vS ThSng-long^ iSm I6i sorg 
ba ngayt r6i clsein dau dem vao hen 6" trong Thanh-hoa. 

BSy ^ir c6 coo Mac kioli Dien 1& Mac kinb Chi jJL Jjt jt. 
o dtfl B6ng-lrieu biel tin Mac mau Ho-p da bi bal, bt-n tir 
l^p lam vua, d6ng cif huyen Thanh-lam. Con-chau }io Mac htm 
loo ngirdi va cac quan vSn vo dfeu ve day ca, rSi treo bang vvww.snnghL chifiu mO qufln-sT, chftng bao Um dirrrr snu bay van njttnn. 
Mac Toan lii con Mac ni^u Hep cQrig theu ve vcri Nine kinli 
Chi. 

Trinh Tung thSy Kinh Chi lai noi h'n. Ihanh-lhf to lam. 
quan quAn d.^nh mai khdng dircrc, hfin dem qwftn sang danh 
it huytn C5ni-giang va huy^n TJianh-Bm, hut du^c Kinh 
Chi vi con-ch6u ho Nfac c{ing vhc quan ca Ihuy htm BO ngir^rL 

Trinh Tting danh du-^c trAn Sy, rfii ve TJiSng-long. sai 
quan vSo rir^ vuh ThS"t6ng ra &6ng-d0, me tri^u v4 
th&ng thirmig cbo cAc tu'6^ng-sT* 

NSm sau. ttrfrng nhi Mac \h Mac nf^oc Lipn llm dircrc 
mAt ngirtri con Mac kinh Bi^n U Mac kinh Cung 4 ^ ^ 
l^p I*^n lum VUH, chi^m-giiJ- chSu Y6n-bac u dSt Lang-si/n 
d5 liim c5n-ban. Nhirng ch^ng bao U\u quan Thai-uy \k 
HoSny dlnh Ai dem Linh Un dinh. ^fac kinh Cung v4 Mac 
ngoc Litn phai chay sang Loag-chSii. jl Ian Ngoc Lieu ch6t 
c6 d? thu lai djn lOnh Cung rang r k Nay ho U tcti day len 
iTuffc. iuj la s6 irifi dd itinh ; cd/i tliin la Ihi ro tdi gt. ma lii 
nir de kho-sir mat ue uiVc chicixtranh ? I'iJi/ la nei\ ddnh 
phAn [anh m^nh & ntr&c ngoAi. chi'r dirng c6 dem tdntj r<fnh- 
trauk md /fli m&i ngtrM Tdatttng tarn /i^i r/dn nmyc mtnh, » 

Tiung-h*u lhay» mtj lai d^n lai cua Mac nync Uen I 
Chi ti^c vi ho Mac khdng ai chiu iheof 

'fir do nhft Mac mSt Jig6i lAm vua, ngiy sou (tiv Mac 
kinh Cnng ahtr c6 nba Mirh binh-vwc dirac v£ a dat Cao- 
b5ng, nhung cung Ijt or mOt chd nho-moa g^n ch6 bi^a^Lhiiy 
rak thAi, 

NhA Mac lAm vua lir Mac dang Dung cho d?n Mac 
m^u Hgp )a tir nam dinh-hiri ( 1527) d^a nSm iih&m-liiin 
( i592) kg vtra dirorc 65 nfim. 

Triah Tt'ing tiiy da lap durtrc cdng to : diH dtrorc nhft Maic, 
lay lai diro'C d^t D6rg-d»i, nhuTig nha Minh vin c6 y h^nh 
atift Mac khoqg chiu nh^n nha lA. Va con-chau ho Mac hay 
cdn nhi^u ; nay xtrng vuong chd nay, mai khoi lo^a cli6 
khflc, cho nfin Trinh Tiing phai mO* im^l diinjj tri in6 giil' choTili^ Miab khoi quSy-nhiiu^ v4 m^t mSt dting Itrc mill dAi 
d^p dtr-dang bo Mac 

S-YllgC NHA HAU-L!£G£A0-THI$P VOti NHA. MINH. 
Khi Trioh T^ng da thu-phyc dirgrc th^oh Thang-long rBi, ngircri 
nbft Mac sang kSu vW vua nha Minh rfing ho Trjoh nBi rSii 
traoh ngfii, chij khdng phai la con-chaa nh^ L&. 

Vua nha Minh sai quan dSn Nam-quen kh^ra-x^t vide fiy. 

Thftng 3 nfim bInh-Uifin ( 1596 ) vua Thg-tong sai quan K*- 
bO Thiromg-lhir \k B6 U6ng ^ ^ vfi quan Dd-ngu-sir ik 
Nguyen v5b Giai ft X ffi J^^ Nam-quan tiSp quan T^u. Sau 
Ifi sai hai bog hoSng-than \& L& G^nh ^ «. , L6 Luru ^ ^ 
' ciing vMquaQ Cdng-bg ta-Uu-lang Ih Philng khac Kboan ^ X C, 
dem 10 ngu6i ky-mi.ic» 100 cdn vang, 1.000 cAn bac, c^ an Au- 
nam D6-th6ng«su" cua, xihk Mac v^cM Sn An-natii-quSc-virCTng 
cua vua nh^ L^ i^fi^y lrir6c, sang cho quan oh& Minh khjim. 
Nhirng quan cha Minh lai bSl vua T!i€-tAiig pbai Lbftn banh 
sang Ii0i V c\ra Nam-quan. 

Trinh Tting sai Ho^ng dlnb Ai -g^; ;i^ $ , Nguyen hiru Liiu 
f^ ^ iir d^Tn. mOt van quftn di hO gi£i, dira vua sang ph6 b0i. 
Sang A&a uoi, quan ah& Minhl^ddi pbai nOp iigu:5-i v^ug vli 
2n vJing nhir licb cij,r?)i kbt^ng chiu dfn bOi- Vua cbo* ]4u, 
kh6ng xong viec loi phai Iro' v^ . 

B£tt thAng Iv nam i&a^ sti nh^ Miiih lai sang uicd vua Th€- 
lOng l6n fa^j o-Nara-quan. Tri^u-dloh sai qwon ThAi-Hy Hoing 
diob Ai dem 5 van qug^ di h6 gia aaag h<hl & Nam^quan, 

Bin khi xa giA v^, Trinh Tting dem cAc quan di d6o mirttg 
rd] sai C6Dg~b$ (a-lbi-Uog Phting khac Kboan ^ H. S. ^^^ 
ChAnh-slr, quan Th^i'Thircmg ttr-kbanb Nguyen oh&n Tbi^m 
U* t^ 1$ iSm pb6 sict 'dem do le sang Y^n-kinb cJSng nha Minh' 
v& xin phpng. 

Vua ahk Minh chi phong cho vua Tb^-t6ng lAm An-nam 
B6-th$Dg-4i^. 6ngPhung khac Khoan dang 3i£rtau rSng: « BO" 
th^ng-sir lit cbu-c cu cua ho Mac, chu* vua nur^c Nam la dOng^ 
<l6i jh9 LA, TDk pbong cho chirc iiy Ihi kbdng xirng-dang ■ * NAM-TRIl 

Vua nhii Minh gio lui rSng vSn biSt ho L* kh6nR vi nhir ho 
Mac, nhirrig luc (luu m6ri phong, hTiy tamchochu-c fiy, rdi vS 
SQU se phong vircmg. 

Ong Phiing khac Khoan phai diju ma v5. Tir il<^ nhi Minh 
vin nhi Le lot thdn^ sir nhir trir&c. 

9. CON - CHAU NHA MAC d CAO - bXnG . Tir khi Meic 
mSu Hcvp va Mac: kinh Chi phfu hnt r'di, con-rhftn ho ^[a^■ 3n ij 
chcncr't de iiiony dirurij^ kh6i-p]iuc. BAv yii' cu Mac lanh CJiirtrng 
JS. ^ ^ xung Urn TrAng-virorng it i » chiSm-giu- ttr hiiy(:n 
BOtifj-trieu cho dSn dSt Yfin-qiiaug. 

NSm binh-lhan ( 15U6 ) Trinh Tiing sai qiiflri TrSn-th\i Hili- 
du-o-ng lu Phan Ngan ;"4 ^ danh bal du-crc Kiuh Chirmig, 

Ijii c6 iigircri ^[ac kinh Diing :^ jjt Jfl 16 con Mac kinh Chi 
chifim-ytQ- dSt Ven-blc f Lang-so-n ) xun*,' lain Uy-vircng ^ i, 
nhimg cung clUng bno lAu bi quiin ho Trinh bat dirac. 

Con Mac kinh Cimj? if. ^jt A. Irir6^c da chay sftnp (5f Long- 
chfiu, s.-Hn ]ai ve cvm^ viy'i dany istinh ilanh phA iV d^St Cao-bunt; 
va diSt Lang-scm. Trinh Tiing sai quan li^n duoi danh. nhimg 
Mac kiuh Cuiif4 satig k^u viri nhi >finh, vua nlia Minh cho dira 
Ihir sang bat nh4 L6 phai de dat.Cao-b3ni; cbo con-chau hp 
Mac. 

NhA tA bit-dac-di phai d6 dat Cao-bSng cho ho Mac &. nghuong.vn ■_>.- 
H^P 


^^^^^ 


00 


1 

d 


s2 1 


^ 
». "^ 


J«_ 


3 


i4 


^^^^^^^^^^^^^H 
c 
^^^^^^^^^^P 
-ai 
■ 


i 


^^^^^^^^^^^^^ftk 
- 
a 

- 5 !* 


^ 


^^^^K 
a 


i^^^^^^^l 


^^^B' 
c 


^1 


^^^^^ 


* 


H* 


t^^^^^^^H 


^^^^ 


* 
k.#k 


-^ii 
^^^H 


c ^«- 
.^^^^H 


^L 
» 


S 
C 

b 

i3 


5 


^^^^^K 


X 
3 


^^ 


- G*- 


^^H 


^H, 


0. 
1 


*-* 
^^H 


^^P 


e3^ 


^^H 


S^ ~^B 


^^^^K- 


jg 
^ 


C 


'c^ 
^^K 


• 


?5 
is ^ 


4 — 


^B 


^^^^^^^K 


U 


3 
x; 


^^^^1 


^H 


1 

< 

o 


fl 


^^B: 
*= 


K 


^j 


^B 
< 


(J 
■ 


^B 
I—" 


CJ *» 


-e2^ 1 


^^^^m 


«N 


S»*' 


ua*- 


^.^ B 


^B 
.^^^^^^^1 


^^^^^K 
_ ^ 


^ « _ 
w 

^ 


^IIH 


^^^H 


^^B 


^Bl 


^^^^^H 


^^H 


■illiiHI^H CHU^ONG III 
TRff^H NGUYtH PHAN - TRANH 

}. Ho Trfntt xirng chua mien Bac 
9. ffo Xguyia xirng f ft«d mien Nam 

1 HO TJUNH XL-NG CHUA M!^\ bAc . T.r iJii Trinh 
Tiing jjKp fj^ dtrl dirorc ho Mac, Ihii giang-sc/n !ai cho nha L^ 
r6i. mfii Hgay m^t kieu-hanh. chiSni giir \Ay qiiyen -Jiiiinlj-tri, 
vh In'i Jia-hii^p nhS vua. Ho Nguyen (V Irong Thuou-hoa ifl (t 
thay ho Trinh chuy^n quyen, cung lu- Mrng di'jc-l^p cr mien 
Nani» lam llianli ra Nam Hue dOi ncri vk yay niin sir chi€n- 
tranh rat \h tad-hai cho nuijc nhu. 

Nam ky-hpi (1599) din vua Th^-tdny nhii L^v Trjoh- 
Tung thu-xfp xong viec thdng six vcri nhii Alinh, v;i da chiu 
nhirtrng dSl Cao-b^ng ctio con-chau nlia MacrSi, Irong tiirtrc 
da yen d^n, ben lu xirng t^m 9d-n4fuy6n-siiy T&ng-qufic- 
fchinh TIsu-o-ng-phu Rlnh-aQ-vtromg ^ ^ i^ il^ '^] it ij K 
■f- ^t X. r3i diiih i€ cSp bSog cho viia diroc thu (hue 1,000 
xa, goi la I^i^ lliurong-iitjn Jl i|. i#, cap cho vua 50*30 llnh d^ 
lam quan luc-v^. COn nhCrng viec dat quan. thu Ihu^. bat 
linh, tri ddn, d^u thuOc ve quy^n ho Trinh ca. Chi c6 kbi 
ntto UiiSt triSii hay la tifip sir Ihi mcri can dSn vua mi thfii. 

Tirdo v^ sau, ho Trinh cu* th^ tap [km vu-oriig. luc goi !ft 
chua Trinh. 

Uy-quy&n ho Trinh b% gitr h3ng-hach nhur (h£ v4 cac 
quan lai theo ve ho THuh ca. Gia-sur Trinh Tiing c6 mudn 

— 2& — -Twyw.songhuong.vn \itr - NAM sir . Lirgrc % 

Yu-l nh^ L6 di m^ Ihm vua. Ihicungkhftng kh6 gi. Tuy v^y 
mi Trinh Tilog kh6ng d^m l^m, Jb tai sao? Tai 18 r&ng or 
phia BSc sgr cd nhft Miah sinh sir Idi UiAi, lai c6 ho Mac c6n 
gtu dSt Cao-b&n^, aho' c6 I5m dieu gi phau-trlc, Uii e qufiu 
Dgbicb D&i Un |gy phu L^ thao Trinh lam ca. 

Va chSing m|t Nam c6d cd ho Nguyen, thS-Iirc cung chAag 
k^m-hfen gi, ma l^i c6 y d6c-l4p d£ Iranh quy^n viri ho Trinh. 
Chi bing khdng iSy ntr^c cuDg nhir lay nur&c, kh^og litm vua 
ni6 lai htm vua. Va bao gid' c6 pbai di d^nh-dep nort nio. via 
iSy l?nh thifin-tir mk sai-VhUn mpi Dgir£i>i, kh(^ng ai be-bilt gl 
duffc, B5d thS cho n^T) ho Trinh danh chiu ng6i thir Dhl troog 
av6c mi giurquy^n ca D«r6x:, 

% HO NGUY£n Xl?NG CHUA M!£n NAM. Nguyen khi 
lira 6ng Nguyen Kim (^ fir khoi-nghTa giup nha Le danh nh4 
MaiC d& \ty du-crc d£t Thanh, Ngh^ rj^i, sau dem qu&n ra d^nh 
Scxa-tiam ji ^ bj hing tir^rngnhi Mac la Dircmg chup Nhat 
^f ^— danh \hu6c dOc chet, binh quy^Q giao ca lai cho r£ 16 
Trioh Ki^m ^i ^ d^ danb giac. 

6Dg Nguyen Kim c6 hai ngireri con 14 Nguyen U6ug f#L a 
va Nguyin Hoiing ft ^ cung lam tu&Qg lap dirorc nhiSu cdng. 
Ngu-di anh l& Nguyen UGng diroc ph&ng \A Lang-qu^o-cbng ?f 
# X . Dgudri em li Nguyen Hoang durorc phong ik Thai-dy 
Boaa-qu|iti-c6ng lA if V- 

Nhu-ag vi Trinh KiSmscf ho Nguyen traahmStquy^n mloh. 
bin ki^m chuy^n mk gi£t Nguyen Udog di. C6d Nguyen Ho^ng 
cfing sa Trinh Kilm c6 y ^m hai, chwa bi^l Um th€ nio niAri 
cho ngu-d^i ra Hai-durcrng h6i 6ng Nguyen binh KbiSm. C>0g Sy 
bao ring : « Hodnhstrn tih&t ddi, van d(ii dung ihdn a nghTa li 
roOl day Hoinh-scn ( 1 ) kia c6 Ih^ ySn thiln du-crc mu6n dtri. 

Nguyen Hoang mdi n6i vM cbi lii hk Ngoc Bao ^ f xin 
Trinh KiSni cho vao trSn phia Nam- 

N&m mftu-ngp ( 1558 ) dai vua Anh-l^ng, Trinh Ki^Hi moi 
tAu vua cho Nguyen Hoang vao Iran dSt ThiiAn-hda ;ft <b- BSy (1) Nui Ho^nb-sorn i'a nui Dio-ngang a tioh Quang binh. ■.songhuor ■34 TRIMH NGlJVfiN PHAN TfiANH - 

gifer nhu-n^ ngiro-i ho hkag o huy^n TSng-sffj. :?: j, ciing nlmntf 
quan-Iinh a- dial Thanh, Ngh$ nhi&u ngiru-i dira La vcr coq iheo 
dL Nguyen Ho^ny vio diing or \a Ai-tu- t -5- ( sau goi U kho 
Cfiy-kli^ ) , Ihuyc huy^u DSnfi-xirorng. llrtU (JuJug-Ui. 

Ng»iyen Hoang I* m6t ngiro-i kh6n-nt,'oan mk !fti c6 lonfi 
nhan-du-c. (hu-diing hao-ki^(, y^^Q-m nbrin-diln. cho nen liio^ 
ngirtri ai cuiip m^n-phyc. 

B£n nSm ky-ty ( 1569 ) flng ra ch5u vua or An-traag -^ jj. 
Qua nam sati Trinh Kihn goi quan l&nfr-hinh or Quaag-nam lik 
T^guyeti ba Qu^nh PL <^ (fl ve yiir dSt Ngh^^-an, v:\ laj iho 6ag 
rio trjiq ca d^t Thuaa-hOa va d.tl Quiing-nain. I.^ moi nim 
phai n^p Ihu^ h\ AW cAn baL, 500 tiim Uia 

NSm nham-lh!l;ii ( 1572) nhan liic Tijnh Kitru nnji niaL, 
con la TFJnh CGi iji # va Trinh Ttiiig *: -^>;rfl^nl[h nhau. nha 
Mac dem cjuAn vao daiih Thanh-h6a vh sai tu-Lrag La Uip-I^ao 
A s^ dem mOt loan qimn di 60 chitc thuy^n. bcri dimnp hai- 
dao k^^> vao dong urlang Ho-xa ^ -g-vuffl^ng Laug-uy^n 
nq (t, ( thuOchuyfin iMlnh-IiahJi d5 daah Nguyen Ho^Qg, 

Ong m6ri sal m^l ngu-cfi con gai dep lii ^»g6-thi ^^ gia 
Ii^TTi each dira vang bnc sang not vui L^p Bao xin cSu hoi. L4p 
Bao mirng rd^ kh6ug ph6Dg giu- gi ta. Li quAn ho Nguyen danh 
lcn> bat dtroc gi^l di, vk danh ian quan nhii Mac. 

Nam qnl-ti ( 1593 ) Trinh Tiing da Uy dncrc thaoh Than^- 
long, biit dtrcTC Mac mau Hop, nhiTiig nia dang nhi Mac ciia 
ahicu> phai dinh dep nhifu noi, Nguyen Hoang dtra quan- 
biuh va siing-5ng ra F)6ng-d6, a hSngS nam, giiip Trinh Tung 
de danh ho Mac, lap dtrtrc nhieu cOn^ to. Nhu"ng ma Trinh 
Tiing vitn c6 V ghen-gh6t kh6ng muon cha ngai vc Thui!in-liua, 
ma ngai cung chira c6 dip gi ma vt duro-c. 

Nam. canh-ty ( I6O0 ) nhan vi ho Trinh kicu-hanh qua, cac 
quan c6 nhieu ngirtVi khong phiic; bun Fhan Ngan .jfr ^ , Ngo 
dinh Ham -^ jl «, . Bui v5n Khu^ jJL X ^ kht/i binh ch6og 
lai vfifi ho Trinh cr cixa Bai-an ( tbunc Nain-dmh ) , Nguyen CIIirCTNG iV 
Sg^ CHl^N'TRANH 

I. Ho Trirth danh ftp Hgc j> Cao-b^ng 
?. ATld Thniilt dai} nghi^p 

3. Tinh-Jfte Ao Nguyin if ivitn Na/Ji 

4. &inh nhau ii}n tfia iihat 
J- i3iinh nhau liiii thu liai 

6. -Danb nhau lUn Ihu ba 

7. Ounft pfiau tttn Ifitr hr 
if, -Bdnh nhau ttin Itii'f nam 
9. Jhmh nhau liin ;Ai> sau 

10. Diinh nhau Irirt ihir i>6{/ 

i. HO TRIXH BANH HO MAC (> CAO-HANa N*«ni ky- 
hoi ( 159&), viia Thc-t6ng miit, Trinb I'iinj^ cting von cac quan 
trioQ'thSn l^p hoang-lur Ju Duy Tiin .*$ *r I''" Inm viia. luc 
1^ vua Kinh-tOng ft. ^. Qtia nfim sauHHOO) bpi> Phan 
Kgan, Nfio dinh Horn va Riii van Khiip noi Joan Of i-ira Bai- 
aii. Trinh Tunj* u Thang-lon^ so bon luyl thu-djch, ben 
iircrc vu3 vao Thanh~hda. 

Bang ho Mac thay thanh Thanj;-lonR bo khang, b6n 
nrA'C ])U thi>-mau cita M^iu Hirp la Hiii-thi ^^ i^ ve Idn len 
lam qu(5c-nia»i, loi cho rigiro-i tendon Mac k(nh Cung ty 
dat Cao-bSng. 

Phan Ntjan va Biii vlin Khue lai ngl»i-ng(,V nhau r6i 
gig( Idn nhau, c6n \g6 dinh Hum thi ve giup nha Mac. 

Trinh Timg ilem Kinh-tong v&o Thntih-h6a roi thu-x6p 
ra liiy tai Th5ng-!ong> uhifQg c6n sor m^t Thiun-hoa c6 hi£n 

—33 — 

tI$r-NAM Sfr- Lucre. 

"IhSng, bSfi sai quan v^o iiy-du N^juycn Hoang; doan roi 
dem thiiy-b^ d?i (jiidn la BSc, Janh bal Jifcrc jiiii-lhi giel di, 
ctin Mac kinli Cuny ^ ^ft ^ l^" c\my sang Kjni-(!i;inli p lliii-^ 
dirang. sau tliSy daag cfia minh iJiun c:^ Ifli bo lum-lhanh 
chay }hn Cao-bing. 

Trinh Tiing lii}' lai Thang-long lui sni quan vkn rnifc viui 
ra, va aai cac Itrcmg di Ueu-tru- U;mg ho Mac o- mat Thai- 
nguy^n^ Lang-sffQ vd Y^ii-qnang. 

TrjnhTiins cang ngiy cang ki^u-tianh qu^, vua cuDg kh^iiig 
cliiu dircrc, lai nhan ho Trinh c6 con la Trinh Xuan if ^ niimn 
ganh qiiy^n vwi ngitod con Iru-ffny la Trinh Tianj^ Jfi *^ . vua 
KJnh-i6ng men inu-ii viyi Trinh Xuan d£ giSl Trinh Tuny. 
uhirng chSng inay sir khdng th^nh. Trinh T(mg bin: vu;i ^vhiii 
thai c5 ch^t, v^ b^l Trinh Xuan gi.nm mSy Ihang rdi Lha. 

TritibTiing gifi'l vua Kinh-[6ng roi, lap Hoing-lir \n l»uy 
Kf len \hm yua, ti>r la vqa Tiuin-long. 

N&m qui-hcri ( 1C23) Ti'inb Titng d^u, hpi cue ciuan lai 
giao biTih-quyen cho con la Trinh Trauy Sf ffi, va cho TrinU 
Xu^n Jfp ^ lam pho. 

Trinh Xuan klidng biwg long, «.1eni binh lam loan, dot pba 
kjnh-th^nh, Trinh Ti^ng tbSy brfen, chay v^ xa Ho^ng-oiai. vko 
nha Trinh fio jjp 41 , roi cho goi Trjnh XuAn d£n hal iji^ldi. 
Biroti mSiy htm Triah Tung niiit & chiui Thanh-xu&n. thunc 
huy^n Thanh-lrJ. 

Trinh Trang Ifiri nOi nghiep lam chiia. Nhirng vk dang 
Trinh Xufln con lam loan, chti n^n mtri dira vua ve Thanb-h6a. 
Vua phong cho Trinh Trang lam Thfii-iiy TJianh-qmlc-cung 
Jl Jit fl" ^ i.' , liSl chS Ihuy-bo chir quan. 

• BSy gicr c6 Mac kinh Khuan ^ ^ ^ la chau Matklnii 
Cung xirng lam Khanh-virorng -!g. i 6- drit Thii-nguvfin. Triroc 
da bi quan ho Trinh danh pha mSy Iran, phai l^n Sn-Diip or 
d^i Cao^b&ng, nay IhSy nf'u-cri nhA ho Trinh lam loan, lai dem 
quAn vao dong or I6ng Tho^kbei i Jt , huyfin Gia-iam. 
Nhu-og ch^ng bao lau Trinh Trang 6' Thanh - h6a ra danh. 
Kinh Khoan lai pbni chay v£ Cao-bang, wwiw.-sanghLT M.r vMii.ts TRANH - :n 

Tiinh 'l';-uii4; dej] yi-ii J5t U6Tl(;-illi, lui v:io nr^c vu.i r.'i. 
VH lir Mni^ h'lrn N{;iiytMi-£uy, 'I'lioiiji-quuu-chiiih 'Ilutith-tlo 
vircng JL t^ , ^ "31 ilL , fjf- Jp i . roi sut t-im l:t Irinh Kunt 
_^ j> ticni qiinn len djmli tlao-bann ( ril-sirti l('h^."»l Jjjil (lir.ir 
Mac kiiih Cnni^ detn ve pi^l (It. Mac klfili Kliann thi fha%' anng 

Tri^u-ilinh phoug cho Klnh Klinan 1-^m 'I'Ij:m ny 'riii>nti- 
qiific-o6ng i'^ ",] i^ '^\ j: v£i chu giii ilUl Cau-biing Hu'o 1;? 

2. NH.\ THANH L>A\' NGHfl^lP . Klii I rinli TiiinRiV Aii- 
nani (a niui !^ii nC>i nj^lii^p l^ni cliua vi'i »!:iii;;; pliiii itutih ilt'p 
ho M^c a rliit c:au-bLi!i4j, Iht (r li^u fiiM nita MInli niH* !i:rCr«.-. 

Ngtiyi'ii Of xii- il6nt;-Uftf mrtVf 'IVtu cu diOt xlt j*!,)! b M;mi- 
chAii i^i ;tH . en ^iy^ni^ ngircri Xfr-fliaii -«- i5^. <•■■. Ve ilijfi nlu't Ti.ii^ 
riflinrj Nfr-cliAn <^^ Up n^n iruSi iiireA- l«>ii p,oi In luni i^- . sirn^ 
de duqc 120 iitim, riji Isi nha N^iiyt-n l.^v Tn^^. Mia Xrjuycu lUt 
Vnn-hO-phrt d^^ L-ai-tri J3l Man-fhAit. 

San nhii Minh di>l duvc nhh Nmiivlh. Uiy rr Mitti-cluui rthii 
Minh CO ilyt vp-diM, nhtrn^ it>a ii^irc'ji xlV ay van Ur cai-lri l;iiy, 

Difl Man-chiiH imy giir cilia iarii hun ))i> : 

1 . Mftn-cliaii bfj i!^ ;tH -^ (thiii^c ve Kii'n-tJi;^!! v^-dia) 

2. I'rtrcrng'bach-bO -Jt 4j ^' (<lui(ic it Kit-n'chiu ve-iiju) 

3. B6nfi-hai-hrt ijt i* -ff (tfciuiji; vp 0:!-'i^^!iii v^-diti) 

4. Hn-Uiiiii-ht") A ■;& ^ (thuOc v?^ Hai-lttV v^-dtii) 

Veciitiidcri nliy Minh. iy TrirtrnL!-bacli-hi> ci> xnM n^viri 
len la N6 Xhi Cap Xich -i^ S[ »fe- ij(: , lire lii viia Thni-to nha 
Tlianh, danJi ISiy tJit CQ diat b6u 1)6, doni» kinli-dd adnl Tliam- 
dircni; i$. J^ » lit Thinli-kiah My gi*t. 

^u Xhi Cap Xich mal, con len niii uyhiep tin: lu Thanh 
Thdi-t6ng. Sail nhi'm dirac cai Tiiiyen-qudc-ll ciia nirac Tan , 
Thai-lOn^ niu-i cui qufic-liieu Ih Bai-lhanh Jt frl^ - 

Coji Thai-t6n*^ len la Phi'ic Lim ^ A 16" l-'im vtia, lire li 
Thanh The-lo^ dauh J^v dime ca di(i Licii-liv cti,\ nha Minh. ' sangnuong.vn as — VI$T-NAM Sfr-^LU<)'C 

Kill lirftng nha Minh Ik Ng6 taTn QuS ^ .= H dang 
ch6ng \(n quan nhii Thanh 6* So-n - hiii - quoo th] Ly 
ttr Thiinh ^ t A. n^i I6n vAy danh Ytn-kinh. Vua Trang-li*Jt 
nhi Minh goi Ng6 Inm Qu^ v& ci/u, nliirng ve dJn cirfi du-ilrng, 
Taiti QuS dirac lia Yt-n-kinh da thai Ihu, Trang-li^l-dS vi 
Hoang-han da bi gi(5t. Tarn Qui: lai Ira ve Scrn-hai-quati 

Ly tu-Thinh cho ngirfifi ^oi Tarn QiiS ve hSn^« Tani Qu5' 
khdnfj ve. Tir Thanh Uem qu:\n dgn JanJi San-bai-quan. Tarn 
QuS sin liaug nhii Thanh d^ liiy binh ve danh Tu Thiinh. 

Ly tu Tlijiah clinh Uiua, phai Lo Yen-kinh mii thay, quan 
nh& Tbanh vao giQ- Yen-kinh rtji dcri kinh-sir ve d6. 

Cac quan cwu thSn nhii Minh !^p PEii'ic-virorng ig jL l^n 
lim vua 6- Nam-kinh^ nhu-ng sau vi cac lu<ifn|i khdng hja viri 
nhau, PhLic-virtmg phai ra hang. 

Phuc-vifous bimsi Thanh ri3J, Birang^virLnig jj i xirng 
dS cf Phiic-chau, chAng btio liiu {:uug, bi bal, phai nhin au 
mi ditil. 

D6ng-d5i nha Minh la Qiie-vircrn^ il. i fn^fi d^ or dal 
Trieu-khrinh ( Ihunc t!iih Qitnng-tay ) iluijc infiy nrim, bi quan 
nh^ Thanh den danh^ phai chay san^ Di£n-di^u. Vua Dieq-dt6n 
hat Qu3-vu*ofnfj nop cho Ngo tarn Qu^. Tarn Qu@ deni giet di. 
Tir day nh& Thanh nhSt-tliong niitrc 'Yhu. 

Khi Que-vttffng xurng dtS & tlSt Quang-lay, co y muon 
nfacr Ad-aam cu-u viOn, cho nfin mcri phung cho vua Thao-lOrg 
itha lA lam An-nam quflc-vu'U'ng va phoag cho Trinli Trang 
lim phd vircrng. 

Khi Sy a phiai biic nirfrc Tin dang loan, ho M^c thi da >■£ 
hang, Trinh TrAng mai nhiin dip quyfel y di danh ho Nguyen 
o phia nam. 

3. TINH-TH^ ho NGUYEN MI^N NAM. Tir khi 
Nguyen Hoang ft. -^ v€ Thuan-hoa roi, b£ ngoai tuy van chua 
ra in$tch5ng v6i ho Trinh, nhtrng bu trongithlhet 3i>c lo sii uvww songhh/ ph6ng hi. Xem nliir nSni qul-sikj { 1013 >, khi Nguvf-n Itoiinfl 
3&P mril, goi ngirtri con thu- 6 la Ngiiyen-phuc Nyuyen W. ^ Jl 
v4o dan rSn^: a D^t Thufin. Quany nay bi>n brie Ihi co nut 
Ploanh-sorn i$i J^. s6iife£ Liuh-fjianf-, b6u nnm tlil en nut Hai- 
v4n yh nut Bi-strn thdt U tnOt ncfi triri il5 cho ngiriVi anh- 
hiiogduny vo. V^y la phiu Ihtrnmg-y^ii nbAn-dan, luy^n-iAp 
quAn-sT d& md giiy-dung ccT-n^iLii^p ve mtifin dtVj ». \vm \it\ 
Sy (III hi£l h9 Nguyeii da u6 y niu6ii dijc-l^p U5 ch6a^i viri 
ho Triah, 

Khi angofli B5c, Tiinh Tuny jff ^i. mat, chiiu Siii lA dDg 
Nguyen-phiic Nguyen hao cAc quan rSny: «Ta muoii nhftn dip 
o.^y mft ra danh ho Tnnh, nhirng hit'^in vi cbng-vi6c chira 
lOng, vAy lEil hay s;ii ngirai ru phi'inti-ili^n. Irimr la chf> pfiai 
cii ngliTa hun-cihin vai nhaii, haii la nlian Uit- xt-m tlnli-y n^oai 
B^c ra th£ nao ». 

Bay gi(> it mi^n Nam t^ti c6 nhirn(> Dgirirj loi giul giiip Mp 
nhir c6c dng Nguyen hirti Dyl fr. ^ iji- "^I'S '^i'** ^^'W TCr K] |^ 
fe vik 6ng Nguyen huu Ti^n H. ^ !^ den lA uMircVi c6 t^i tri ca. 

Nguyen h&u D$t ft ^ ii ta ngirtri l^ng Gia-niii^n, huy^n 
TOng-sorn, linh Thanh-h6a, boc riinjj. tfti cao^ vA lai c6 tM 
hfiDg-bi^n, danh giacgiui, Ih^t la mdl bAc v^u vu ktdim {oiin. 

Bio duy Tit ffl ij .'^ '^ ngiroi lino Hoa-trai, tiuy^q N*MOc- 
scrn, phu TTnh-^ia, tinh Thaiih-hoa. VI ftoji la con ntia xiri(jiit» 
hAt cho nen khdnj; dircrc »li thi. 6njj phan tri mai di vflo mifin 
Nam tim dtr^fng J^p tilng, nhirng chira gi>p Jirtjc o^irod tifii- 
ciJ- cho, btn v^o Cr cban lr4u cho nnn( aha phii-^Ja v lang 
Ting-chAu ^ n\ phii Hojii-nhjin (nay li'i Binh-dirih). 6ng l^m 
b^i (t }igoa-loinj-circfng pf- -{1. ^ » dc In vi inlnh vu\ liug Gia^ 
cat Lircrag. Suu c6 quau Kbjmi-ly Ja Trun du-c Uda Ht. t4 +> biel 
Duy Ttr 1^ ngirtri c6 (ai, deni ve nu6i, va gii cun-ijai cho, 
rBi dtra d^ng chua Sai. Chua d&ng liini N(>t-tan i*) 1}-, phocig 
Um LOc-kbe-hau ^^ ::« f it ( i ), ( 1) B&a duy Ttr giup cliiia Sai (tirgc jt nAm thi mSt, Ihct 63 tuSi- jngmjong.Vr T— vrfiT - NAM s6 - Lirp-c 

Nguyen hiru TiSn ft ^ il cuag li^ ngirwrTtianh-hfia, 
Jang VAn-lrai, huy^u Xgoc-scrn^ v6 ngh6 linli-lh6nj^, dung 
binli rSt cd kj'-lual:, th^t 16 mpt ngtrtyi lam lirangco tai va.y. 

Nhu-ng ngwM &y giup ch6a Nguyin, b^y mini dinli k€. 
luv$n-L^p qu&n Hnh, nky don dap Ifiy de chSng v6^i quan lio 
Trin]» (2). 

Khi nhirng dfin IDy da ki^n-co, binh lu-ffng da dil roi, 
chuB Sai mcri ra mat kh6n|; thSn-phcjc hp Trinh niia. va sai 
ttrcrng ra chiem giu- lay dil Nam-bi^-chinh ^ if it Ik d^t a 
phia nam sOng Linh-giang ig jt d^ Jiim cho ohang g«i>. Tir d6 
hpTrinh va ho Ngiiyeo danh nliau lai-hai trong khoung 45 
nSm ff dSt Quang-bioh, Ha-llnh bAy gitr. 

4. BANH NHAU LAN THl> NHAT. Nam dinh-mao 
( 1627) nhan khi nhi Minh ben Tail c6n dang chfing nhnii vcri 
nhi Tlianli, vii ho Mac ff Cao-bSng Ihi v& h^iig, Trink 
Trang JJf jg mcri sai quao vao Thuain-hoa gia ti^ng nhu viia 
sai vao d6i tien thuD lir ba nam ve trirtfc. 

Ti" sac Urn bSng chir nOra nhu sau n£iy : 

<i Hoang-thiro-ng siic du cho Thai-biio Thiiy-qufin-cdng Id 
« Nguyeo-phi^c Nguyen dircrc biet r&ng : 

« Meab lenh triJFu-dinhj 

« Bao lam tAi phi^i nt^n tuan-lhu ; 

« Thu^-ma pbu huj^n, 

<( Tirtrng ngodi coi kb6ng dirge i\r chuyfin. 

« Tririrc day tram c6 sai C6ng-by Tlnigrng-tbir la Nguyen 
»diiyThi, Ba-khe-hSu Ja Phan van Tri vio ThuaD-h6a. dao 
« d^t tlah-y, chi-bao du-drng boa-phuc, dh cho linh bi£t ma 
(t phac-lung quyen-chinh trieu-dinh. Khdng ngtr nha ngirffi 
« maag Idng ddng-ddog, t6i dircj^ng Icri lui, noi thoai-Lli6c 
tr cbo Idi-thoi ngay thaag, d# d^n noi thuS-ma tliieu-thon, 
t( khdug du vice cbi-llitt. dau lam toi nhir the da pbai ehiraV (2) Bko day Tir l^p d5o Tru-v^iK - iluc -fe "I" tf huyen Pliong-loc 

(OidimHt-binh)- Va \ayeai luj Jiij Cf cuit NIi5Hp Q 3t ( cira BtJng-hffi) 
tiTC la cat TrifcJng-tbanli iV im^m-f-btutL bay ^16. Nguoa la thtrorig gui 
lOy ay la liiy Thay, nghta la tuy cuu. Baa (iuy Tir d^p rs. H/ww sanghun WCIlltN-TRANH -« 

rtNhJ ngtroi nay iifin doi lovlrirac. ^\\j-g\n phfp-tic. IMmm 
« npch (hue liong hai xur Tlm«n, QuiiiiK, lir n4m qui-hai 
« v6 trir^fc, CO phai da mSt miia Ihi xA ci iho; c6n [fr nfira 
« giap-tl den uay phai tinh cho du su theo 1^ trirwc, idi thiiy^n 
ttdem ra npp cho du ; va phui chinh-te bmh-ma. ho?ic thdn 
« dSn kinh-d6 Iritu-hH. ho^c phai aai con lii thay, de coi xem 
« nghi-v^ tronti nirtrc. va d^ lo giai tSm I6ng lAm 16L Nfu th« 
M llii Tritu-dinh se phong thiim cho chi>c-ttrijc vinh-bu*n. d£ 
« rang to den t^-lcmj*, Nhirm: bing thoai-lhic khOwg dSn. thi 
« lire la phaci 16\ vin tri^u-dinh. 

u Kham lai du s^c ! » 

Ghiia Sai Uep sir nhinig khdng chiu nOp thuS. Trinh 
TrAng lai sai siir iiiang sSc vua Lfi vao du cliiia Sai cho cod 
ra cbau, va lay 30 con voi cdng 30 chi&c Ihnyen de Jua di 
CiJjig nha Minb. Chiia Sai khoiig chiu, 

Trinh Trang IhSy v^y, bin quySt >^ danh hn Nguyi-n. 
sai N'giiyen Kliai ft, jt vii Nguyen danh 'I hi6 ft & li dem 5.000 
qiian di lum lien-pbonii vAo doDg u^ xa Hi-trung T + ( tiic 
goi la Cau-doanh ), t6i Uem dai binh rxtirc vua L^ dr daoh 
mSt Nam. 

Chiia Sai sa- chau la Nguyen-pbuc ^'e ft. iS ff liirn (i^t- 
ch^' ciiDg \ixi Nguyen hu-u D^t dem binh-ma ra giu- c^c nori 
liiem ySu. Quan ho Trinh den d:mh. chfit hai rdl nhieu. Bon 
Nguyen hu-u D^l lai d§t ra myl k^ khien cho qufiu Tiinh phai 
nit vS. sai ngirdri di noi phao ra r3ngor nfjoai BSt to Trinh 
Gia In jt vii Trinh Nhac Ip ^ sup Iain loi^n. 

Trinh Tr^ng nghe tin iiy Lrong bung sinh nghi» lihdng 
biet (hu-c bif ibS oao^ b^n ru-ofc vua vjk nil quifkn ve Bac. 

5 . BANH NIIAU l!\X THU HAI . Nam eanh-ngo ( 1630) 
cbua Sai nghe \iii Bao duy Tlt, sai ngtrori dem sac du, ra tra 
vua L^, r5i sai tirong danh 15y phia nam-ttgan s6nQ Liah- 
giaag dt: chdpg v^i quan ho Trinb. Den nam qui-d^iu ( 1633 ) 
Dban kbi chiia Sal c6 ngv^i con thii- ba Un la Anb ^, Iriia 
tbii Of dat Quaag-naait c6 ^ mu6n traob quySn^ bea sai ngirM 43 — VlfT - NAM Sfr - LUaC 

dtia thir ra TbSng-long :^tQ chiia Trjnh dem qu&n v&o'odnl 
b^D sOag l^m hi^u, Ihl se lam nOi tjny. Anh ]ai \in chua 
Sai cho ra IrSn-tliu dSl Quang-binh d^ cbo li^n Ikm man 
glan, Qhimg chiia Sai c6 l6Dg Dgd'^ kh^ng cbo. 

Khi Trinh Trang dirac cAi thir cua ngirai Anh giri ra. 
li^n dem dai binh vao d6ng ^ cura Nhsit-}^ e} |t (cira. 
BSng-hfri). 

Chiia Nguyen sai Nguyen v&b Thang PL t 0- ^^ Nguyen 
h&u IHt K, ^ a dem qudn ra choug-giii. 

Quan ho Trinh d^n doi hem 10 ngjiy, khdng thSy (in-tirc 
gi cua ngiroi Anh, bfen lui quAn ra d£ chir^ 

Qii£LD-linh dpi \kn (hSnh ra lirt>i-bi^ng, quan ho Nguyen 
mm xail k;^' bUt y, d^ ra d^iih duoi. 

Trinh Trfing IhSy sir khdng th^nti, nit quAn v^, 

6. BANH NHAU LAN THr> RA . Niinj at-hoi (1635) dnia 
Sai ^k Nguyen-phuc Nguyrn in3(, con 1^ Nguycn-phuc Lan 
ft, il Jfl t*^" noi nghiup lam chiia, goi la chiia Thutm^, 

UXc Sy ngirod Anh (r Quang-nam nghe tin cbim Sai vntt 
roi» anh Ifin n6i nghi^p, b^n phot binh lAm phan. — BSy ^cr 
c6 Nguyen-phiic Khi^ ghip chiia Thirgrng, sai quan vac daiih 
bal diroc ngircri Anh, J5y nghia aAnh em id tinh ricng^ phep 
nir&c fa nghia t&nu dem gii^t di. 

Trinh Trang thSy anh em ho Nguylnlranh nhaii, sai tirang 
v^o d^nh diit Nam-bS-chinh, gi£l dirgrc tirfrng ho Nguyen la 
Bai cftng Thang JJt V ji- roi liSn len ddng d cira Nhal-M. 

B6n nSm qul-v; (16t3) Trinh Ti'ang t1em dai bioh vk rirfifc 
vua La vio d^l nac-b£j-chinh. Xhirng buy gi6^ dang (iSl [hang 
tir, khi trvi nong lam, quan-sT uhet-h^i r^l nhi^u, Trinh 
Tring phai rut ve Bftc. 

7. BANH NHAU LXN THCf TU. Nam mgu-tf (164S) 
Trinh Trang sai d6 d&c TiSn-qu^n-cong i$__ -if '^ IS Le van 
Hi^u ift. X a4. (3) dem qudn thuy-bd vao d^nh mifen Nam; {3) Co noi chep la Trinh Bao ip O^f Iiay la Iliin Tien. 
SV CtUfiN TRANH - 4S 

bO binh tifn I^n Uiinf! it dilt Nam-b6-chlnh ; ciih thuy-quAn 
thl vao danh ciJa Nhot-l^S 

BSy gidf c6 hai cha coo Trmyng phiic PhSn ^ lA f cA 
sTJc giii luy Tru-erog-dyc ^ f. rju^n ho Trinh .Unh mai 
khcVng li£n Un dirac. 

Chiia Nfiuy^n aai con Id Nguy5n-phiic Tan pt, ii M Jem 
ra ch6ng-gi& viri ho Trinh, khi ra d^n Quang-binh, 
Nguy^n-phk'ic Tan h<\i c^c (ii6ng lai hAn rSng iQ\ihn kia 
luy nhilii, nhiriig mS ngtrd-i rianh gini Ihl it. N^u dfn dim 
ta cho voi x(!ni{j v^o r&i dem dai quftn d£n danh lA chfit pbi 
diTffc. D Bo?in r(3i, mOt mat cho thuy-quiln di phuc aao n 
s6ng CSm-la J£ chSo du-emg quAn Trinh chay v6 ; mijt m^t 
sai Nguyen hiJQ Ti^n dem 100 coii voi J^d canb aSm xOng 
vio trai qudn Trinh. quftn b(> liep sau vAo dnnh phi. Qua 
nhi^n q»inn Trinh thua lo chay vS B;it, lai g^p quAn thiiy 
cija ht> Nguyen ddn dirt^nu du&i danh mai dSn ^ung Latn- 
^rnng m&j lh6i. 

Tr^n ay qnftn ho Nguyen bSi du-ijc mdy ngird-i (u^g 
vi 3.000 quAn cOa ho Trinh- 

Trinh TrAng (hSy qu^n mluh (hua, sai Lt> vfin Hitlu ^^ 
3t 3^ f«ng voi Tran ngpc M^u f|t i 4 *''nl> 'ii*>l van i]uj*u 
d6ng a Hi^-trung, LA h&u Btrc !j|i f (4 ciiug viri Vu Lirimg 
^ l^^ dong o' HoAnh-scTQ, Phani i&t ToAu ft .£• ^ J6ng o 
dSt Buc-b6-cbinh dS ph6Qg giir quAn ho Nguyen. 

Liic bSy gifir o- Iroug Nam [hi chiia Thu-pmg mSt, truyen 
nghif-p^chua laii cho con \ii Nguyen-phiic TSd, gpi U chiia 
HiSn, ff ngoAi Bac thl viia ChAii-tfin^ miil, kh6ag c6 COQ. 
Trinh Trang !ai nrfrc Thao-lOng, Thai-tbu-iJng-bodQg, v$ lam 
vua IsD i^u-a. 

Ho Trinh vSo dAnh ho Nguyen da mSv plien^ danb pheo 
nAo thi liao binU !&n tu6ng phen Sy» lh# ma v^n khOi»g 
chiu th6i vi^c chi^n-tranh. Bfn nSni St-vi (1655) qodn nhA 
Trmh lai vko danb d^t Nam-bfi-clunh. Bi^y giiV chQa HiSn 
mfiri quyf I y dem quan ra dAnh ho Trinh. jnghuong.Vr U — VlfT - NAM sO - LU'O'C 

8. BAnH NHAU LAN THf'- NAM. Thong "(ir nSm ift- 
vi (1655) ch»ia Hieii sni Tliulin-nglHa-liiUi Is Nfiiiyln hu-u TiSii 
fti W ^. Chi4u-vu-hati Ih NiJiiycn hiru D^» ft ?f ji dciii qiian 
qua E6ng Linliniang ra tirtnh cTnl Uilc-bfi-chJnli, Uriynjj ho 
Trioh lA Pham tiit Toaa ve. hniig, 

QmAn nha, Mgii5'en lii^ii len d^n Hoarh-strn. gap qn5n oua 
I^^ h&u Biic^ dhnh ihihi inOt trAn, roi thura tiTimg ddnli 
d^n dSn Hil-trunR. Ld v5ii Hieu eliding khftny n?>i, pfiai cdng 
v6i Le hiru Birc rut qiu\n ve ym An-tririVng 4i: ^Utiic h thanh 
Nghd-an ba^' gi<r). 

Nguyen hirii Ti^n dem liinh d^n d6ng 6- huy^n Thach-h^, 
lA v5n HiSu vi Le hij-ii BiVc lai sang douy ff^a Bannai ^ ^. 

Trioh Tr^ng IhSy bpn Lii vfin Hi^u bJiih b^i & HS-tiung, 
bfen clio sir vat> Ivi^u ve kiiili, va sat Tijah Trircrn^ Jf^ 41, vSo 
lam Th6niT-JTnh, Idnli-Iirgn.- diil Nj^he-an. 

Lfi v5ri Hreu bj dan ff fhAn, v& d^n iiija dirtrnq thi cti^t; 
cOn boa Le luiii BiVc, Vu- Ltrorng deu pliji jriiing chu-c ca. 

Trinb Trirffuy lien binh l^n dfin htiy^o K^-hoo, cho tliuy- 
binh \ko d6ng o* cira Ky-la. 

Nguyen huu Ti5n thay quan ho Trinh da ti^n, b^n rut 
qudn ve sOnji Linh-gtaiig dS nhir qiu\n ngbich. Nhirny mk 
Trinii Trirorng Ihay tir-nhiiin qui\n Nguyen bo v6 nhir v^\y, sff 
c6 mtrti-kS q\, kh6ng dam du&i, b^n d6ng qu^n o lai Lac- 
xuy^n ^ fi|, rSi chu 500 ngtrvi viio dong or dSn Hd-lrung. 

Nguyen hu-u Ti^n th&'y quan ho Trinh khAng duoi, b^n 
dem quAn dSh ddnh quftn Ttjnh o" Lac-xuydn ; cGn Nguyea 
h&u D$t llii dem thuy-binh ra dftnh cu-a Kj'-la, diioi chi^fn- 
tliuy^a cua ho Trinh vfecira Chau-nhai. 

Nguyen h&u Ti^n vS Ngwyen hiru D$[ lUira Uiang ti^sbinh 
16n danh quSii lio Trinh. icii chiStii-giir Iriy don Lac-suyiln. 
Binh-tir^Dg ho Trinh phai chay v^ An-fraug. 

BSy giir nhirng huyen cr phia nam st^ng Lam-giang (tire 
\A &dng Ca biiy giff) la huyen KiJ-hoa, tiuySn Thmch-hd. huyt /w. song hunt ThUn-lde, htiyvn NghUvudn. iiuyvn La-styn, hiiyru HinymytTu. 
/(i/[/rn Tbanh-ffurang. ca thay Ih hsy huyc^n dt?ii tliurtc v? hn 
Nguyen ca. - . 

Tin qiidn Tnnh Shun a Uc-xuyan ra JEn TIifiuji-Lrtng. 
Trinh TrAng giang Triah Trir./ng xu5ng Urn di>-d6c. nii aai 
L-on hi Tnnh Tac i,i ^\hQ NJJh^iln liim TIinng-Hiili it? chfmg- 
giu- vdfi quill ho N|;uycn. 

Bon Nguyen h&ii TiCn IbSy quaii Trinh Tuc laf lii^n. 
lifen ]iri qufid vE (long cr Hii-liun^ .Je gifr tmn tht. NJumg 
bfiy giiy 6- ngoAi IMc J§m viic, Trinh TtiiuA phai ^Hi Trinh Tiic 
v6, Je {Lffrtifi lu Bjio quflng Xbi^u * st, (i t' lai trSn (hu akt 
Ngh^-an, d6ng6f An-ttiing, sai Thdn vfln Qunnp f X ^(_, Miin 
vSn Lien !i\ x ^ U6rg tV U»y Tiep-vii ji ^ ((luirtc hiwi-a 
ThiOn-K>c) thny-quan doog ij sO^ig Khu-Ji>u tf J^ ihui>c luiyen 
Xghi^xu^n). 

Qua nam blnh-lhnit (IG5r>) (|uaa hn N^juyen J^n Janh don 
Ti^p-vu, hpn Ihscii van Quang hothay. Ni^iiyrn hTni Ti6n itrm 
qii^ij den *l6ng o- song Tam-eh^. Con Nj^uyen hfru Uyt li&n 
binh den niji H&ng-litih I'-J^ ^, [^iiip quiin ht} Irinh diiuh dii*^i 
d^u diSt Man-tu-ffng. rui lai gyp Ihuy-bijih iiiu VQ van i'litijni 
K :i:f. *lS"h pha mgl IrAii, Vfln Thiem Ihua ihuy. Qnan ho 
Nguyen thira (h5ng li6n k^n den hing Minh-lirvng va iaiig litnh- 
lauy gap qii^n ciia B6o quang Nhii-u. hai b^n JAnh nimii iiinl 
Ir^n ri^l dfr. Bao qiiang Nbi^ii thua rhay ve An-trany, dnng 
bilu tu tQi va xin vi^n hinh, 

Trioh TrAng sai ngirtri cyn ut lii Ninh-quAn-cOng Tnnb 
Toan ? *F 'a" ip Jifc (tuc hay goi \a ilng Midi) vau ium Ihflng- 
ITnh IrSn-thu d&i Nghe-an. 

Trinh Toan vao d^n Ngh6-an. d6c chu qiian ii6a lea a6n 
Thach-ba £ :H. sai BAo quang Nhi^H KO ^ H. vi Dirtmg Ho 
dem binh d^n dong <V tiing Hirofng-bAc va a ling Bai nai» sai 
Li sT Heiu ^ i^ /^, Bill s7 Lucrng j^ -J^ ^ dem Ihuy-quanU^n 
dong o Nam-gi6i (?), va sai Vu van Thieni ^ il, ff. dem Ihuy- 
quan d^n doiig & Oiau-nhai. nghuong.vn « — vifiT-NAM sir-Lirpc 

Ngiij'ln hftu TiSn (hay qiiim ho Tiinli cir donij nhir vyy, 
b^n sai bpn Dirffng Tri ^ *f , Torig phi'ic Khang ■?! ts ^ ciinj^ 
viri Nguyen hHv, D^t ?t ^ Ji Jem thuy-bo qiiun den *1anli 
qunn Trinli * Nflrn-gi6i, Ijiy dime hi>n H(t chifc Ihuy'^n, r5i 
IrAn xu6ng s^ng Ijtm-giang danh Vu vfin Thi^m o ChAu nhm\ 
Vu van Thiiim phai Im"* tltiiy^n ma cUm'. 

Trinh Toau Uiay cac dao Ihuy-binh rua niinh da Ibua, 
bin r(i< ve d6ng alien Hoal ,*, bong ngbc lin loan qiuin cua 
Bio quBDg Nhi^u bi v&y a lIircrnE-bOc ^ ;^^, lup ttrc ilem 
quAn d^n cifu, hai htn danh nhan o li'mg Bni-nai ^ ^, 
quAn bo Xgiiyfn chay ve Ha - Irung, Trinh Toun vn Bad 
qunng Nhieu dem quan JuBi den Tam-lt>ng. bj qiian eua 
Nfiuyin hirit Ti^n va N<*nyen hirn D^l <16n diro-ng danh phii. 
Trinh To^n lai thiia^ phai chay vc An-tr^ng. 

Trinh Toan tir khi v^o trKn-Uifi dUl Ngh<^-an, ]ii>t>-<*i>i 
tu-orng-37, y^ii mSn quiin dan, l<>ng ngmM deu phut; iihtrng 
ehSng diiac b:»o lau, Trinh Trang mat, Trinh Tac Jif^ i'f l^n 
Ihay, lliSy em conhiSu ngiri/i men-phuc, liiy lam nghi-ky. Leu 
cbo con la Trinh Crin <p ^B. vao dmg Iran dal Ngbe-an, c6 J 
giir d? cbo khoi bien-loan. Boan loi ebo ngirtri vao dii Trjnh 
Toan ve kinli. trach sao khong v6 thin tang, bat bo iiguc 
giam ch^t. 

Btnh-quytii a Nghrf'-an giao lai cho 'iVjiib Ca«. B^n Ibang 
sfiu nam dinh-siru (16a7) Trjnh Can chia qu^in I^m 3< dao, 
Kai L^ Hi^n it if lam lu-ojig Uung-qiiau, sat Haang ngbia 
Giao ^ ^ J!f bun tu-ong Id-quiVn, sai TrinJi lh€ COng J^ -^ itj? 
lam tirorng buu-qudn, sang s6ng Lam-giang loi ti^a l^n danJi 
Itr^og nhA Nguyen lii T6ng hfrii Bai ^ 1)" ^^ ff lang Nam-hoa 
{ (Ifllt&c huyen Thanh-chirong )- 

Nhung vi c6 ngirrri bao tijro-c, bpn Ngiiytn httu Tien dS 
phOog-bi ca, dSn kht quau IrinJi d^n, thi mac ke phai tbuu, may 
flb^ c6 qudn Trinh Can ti^p ung, f^ho ntii niijri n'lt ve dLroc. 

Ti> d6 quan hai ben cu- giir nhan a s6ng Lam - giang, 
Ihiiib-tboang danh nhati m(>t tr4n, nhir Lhaug cbap nam mdu- www sanghL si; CHIEN-TRANIi ^ 17 

fuK( ( 1658)»ddnh 6- lAng Tis?in-lo (# tf ( huy^n Hir.Tog-stni ) 
qufin ho Nguyen phui lui; JSn Ihang torn niim cnnh-U (lliGO) 
d6oh w N^hi-xutbi, qiirtn ho Trinii thitfl ho thuy^n mu clirty ; 
qua th^ng 9 njlin &y dang khi qnftn ho Nguyen con Jong kt 
Ung Hofl-vi<^n { lire Ik l^ng XuAii-^iin bfty gicr ). Trinh Cftn 
dinhi sang l^y ciii [^n-scrh ;#. j, ik^ jiifr ir^in (h^, ben %&i 
Hokng nghia Giao -y^- A # vji Phan kiim ToAn :lfr t ^ ileni 
biah sang sOng l-ani-ffinng ct Inng Ani-cOng, va mu l^ Hi^n 
* ^ (4) <!i xn6ng phln Hfti-lh6ng rhi sanp sdcij?. chi^ *I^n 
niVa d6m IIU hai diio cdng lidn ca. 

Bao quAn cua Bio nghTa Gieo ili Jen I4n-scrn hi quun 
cua Nguyen h5ii D^l d6nh vA riiy ng^l lam. IJiiy gitbr fntih 
CSn dijng thi chi^u trfn nui Qiiy^t-dunjj ( wgan liSn-lhuy biy 
iiuV). trong thSy qulin nilnh bi vAy nj^ity-cnp Mm. Hen sal 
qud,n sang cu-u» vA truyeu cho Ihi'iy-quHn d^n bi> adng iiiil bun 
I^ii, quBn ho Nguyen phdi lui. 

COm dao qu;\ii cCia L^ Ili^n va M'in van Lic^n s:in;i ilen 
Jung Ta-tio g$p quiHn h9 Nguyen, h;ti ben ddnh ntiau, Mdn 
v&n Li^n tii Lr^ii, uhu-ng [(uiin ho Nguyfrt phai bo Hoa-vifiii 
lui ve d6ng cr Nghi-xuAn. 

him riy dai q^^Il cua Nfjuyen hLru Ti£n doug or Nghi-xuan, 
c6n Nguyen hiru D4l tht d6ng 6* Khii-d3c. Chua Hifen cung 
dem binti d^n tiSp irng, d6ng a Inng Phu-lt> ( nay lii lang Phu- 
an thuOc buv^n Biiih-chinb, Qiutng-binh ). Nguyen iiuu D^t 
leo ve ra mAl chua Hi^ii, k^ day dutii naoi viijt dfluh liy Ihf 
nao, cbiia Uieu mirng ISm. cbo bu^u Uyl mOl thaoh ban-ki^m 
bS.ng vang vA lai aai [r& lai danh gi^c- 

Nguyen hiru Ti^n bi^t vi^c ay, Irong bung ISy Itim kh6u( 

bSug long, v^ bliy gi^ lai uhun c6 nbirng sT-L6t iiicri hung a 

idat Ngh^-an, thu-Orng hay bu tron, Hfru Tien b^n Ji(>i chir 

(ir6ng hii de ban xem n^n dnnh hay ]a nen lui vg. Mui n^ux^ri 

ctfeii tn(i6n lui ve, diiy chJ c6 Nguyen hiri.i DAt kh6ng cbju- {4) Cu 5acli chep In Le Ihfri hHun ^ t^ T . « — VI$T-NAM S&-ttr(7C 

Khi cfic tuffrng lio Ngiiyen dnng ban-bac, Ihi c6 tin r3ng 
Trjnh Cfin sai bon Le Hi^n di men hO hS dSn lang Cu-orng- 
gifin, bon Ho^ng nghTa Giao dSn liing Lung-lrfiu va lang 
Man-lrir&ngt I'oi It^n Ifin Janh O' lAng An-di^n vu a liinfi 
Pbti-Jinir quan ho Nguyen tliiiBr Bircrc tin Sy Nguyen hu-u 
Ti^n quySt -^ dem quJin ve, n|)^g be njjo^i j^ia lanj^ Iruyen 
l^nU cho cAc lu-ffng rfing d^n loi 28 Uii cAc dao deu phai li^n 
sang danh An-trang. Nguyen hurii D^t dena biiih di hAu U^p. 
Bosin rbi, d$n ri^ag cdc tircrng d^n nija dim nit qui\n v£ 
Nam-b6"Chlnh, kliong cho Nguyen biJii D^t bi£l. Nguyen 
hirii D^t sHin sua d;iii vao dJiy, chtr mai kliong fd lin iirc gi, 
d€ii khi cho ngucri di Ibim ve nwi niai bifl quan minh da 
ni! vS Nam roi. Luc ^y qufin ho TFJnh dii sang sdng dfn d/tnh 
di&n Khu-dOc. Hirii DiM moi d\iTig "kfi nghi hinh d^ cho quwn 
Trinh khOng dam lifn l^n, rl5i dem hinh ohav v^, d6n Hoanh^ 
stm min gSp quan ciia Nguyen hCru Ti6n- BSy giiir quan Trinh 
CSn vira duoi dtn, hai b£n danh nhaii Tnpl tr^n chSt bai 
r^t nhieu. 

Trinh Cfin lui vfe d6ng v KJ-hoa. Ciin b6u kia Nguyfen bu-u 
TiSa d6ng a Nhit-]^, Nguyen hSu DAt dong a D6ng cao, giir 
cac ch6 bifem-ySu. Tir bay gicr 7 huyen o \iiDg itijng Lam-giang 
lai thu^c v£ dat BSc. 

Trinh C3n thay quan ho Nguyen giir-gm moi ncri chac- 
chlin iSm, U^u the danh kh6ng diro^c, ben sai B&o quang Nhieu 
a J^ IrSn-lhu dat >.'gh?-an \& kifim Hnh ca dUl B&c-bS-thiuii 
dS phdDg giw moi noi, rSi vS Thflng-long. 

9. BANH NHAU lXn THl> SAu . B^n (hAng 10 nSm iSn- 
|ffu (1661) Trinh Tac cv dai binh vt dem vua L6 vSo danh 
%bua Nguyen: sai Trinh C5n lam thSng-nnb, B4o quang Nhieu 
lAm Tong-guit^ L* HiSu va Hoang nghca Giao \hm B^c-auat, 
L*5i! Triei va Trinh Tt \kvn B6c-lhi, dem binh aang s6ngLiah-^ 
giang r&i dSn d6ng or iang Phiic-tir- 

Quan IrSn-lhii Nam-bC-chinh cna ho Nguyen 1^ Nguyen 
h&u D4t d6ng 6'langPhuC'IOiG chia qiiAn ra d^p lay, giij virng 
0191 aoi, quan Trinh danh mai m3y tbang klidug durtfc. vuww.songhLong.vrf' B£ii tliany 3 nlim nlii'km-diin (Ifpfili), f[tiaii iiirt. Pirfmij lift. 
Trinh Tac pliai thn quiiti vj mm- viia v+^ Ijai-. Nguyen turn 
D^t dem binh du^j *l.nnh i?i-n sunj^ Linh-^iiin<; mu-i ihin. 

Nani ay 'rh]"ni-i6nt; v« loi den lluniji tlu miil. Tiinh Tui.- 
lip Th^i-liV ]-d Diiy Vi") ;t^ ^ lOn latn vii;i IrVc J:i vun Xiivt-n- 
U^nji, Ihiyt-n-tdiij^ tani \ nn iltrm- H nam Uii ma^ Tiinh T:n lai 
];i|> lloimg-de I^'i l>iiy Hm *S i*- U-n liuii viia, Urc la vua Ciia-lonS- 

to. BAXH NH.Vl' T.AX THV RAY . Tii niim lan-^Cm ( f !.*U) 
qiji'in ho Tiinh lhn:i or Jal )l;'ic-L6-cliinh riii, Tiinlt Tar vi= 
phfti In viec nirtrc vfi phai *lanl] tit;-]) h(> Mac tr (Kit I ao-liAnii^, 
cho iiiti l;li6nj; Jlhh - ni[6 dcu pfiia N'am ; inai ilt^n nrtiu 
nhj'ini-li (1072) Trinh Tie ]iii itoin may van qii;iii vii ririr*" vtia 
Gia-I6ny vao diii E^ac-ho-ihiiih ttr t!uiih ho N^^uvt-ti, s;ii Triiili 
Can lam Ihiiy-qiifm Ki^uycn-Miv, 1a- llien [nin !h* quin 
'J rn.Jnj;-siiat. 

(Ihua }hi;ii ^;^lll^ xni Lin iluV lut;>Hit[i Sain X'^uv=.-n say 
ilOiia binh *;l tHii.; N^iiytn ht'rii I KU Til N;^il\Ln ni\ Dire ^iit 
cac ii'-fi liifiii-ytlu )lu i]<'.u' 4li*:li. chnallliMi dem drij binti iti 
tifip i>nj^. 

Quail ho Trinh den dinih liiy 'Vriiu-nii-ih fjj *^' ml hiln!^, 
d5 hai ha phtEi sap pha dirt^f h1y, nliirnji Xpnycn ln\\\ Uat hiijl 
sire chOnjr {^iu-, quan Trinh dirnh n^ai kh6n^ du\n-. [>Iiai Hu 
V? rij1c-bo-t.!iLiih. Pen ili*^in^ thap, (ru-i niuTA rtl vii lat uyhe 
thi ranrj Ti'iiih r..'trj Ui d<in IJiih-yian;^ phai honh naui;, Trinh 
Tac hi-n r^ai Ia- Hieii ^l i i? t;*i Itaii-lhii N^hi^-aii, Le si Tiit'l 
^ -fi; ;St. Iain f^u-doc ilonj^ (> Ila-tniiiy ili? pfr l'lk- iifri yen I<i, 
ISy sonjf Linh-iiiiiny >^ ;3. . tiVi la sua;^ Guuih hay giir rna ph«n 
gitri-han Nam Hac, i oi ri'iL (\\iin\ \t 'i'hantj-louy;, 

Tir do Xani Rac thui vi»;c chien-traiih, mTii ^iCin khi Tay- 
s<rn khoi hinh^ Ihi iio Tijiih moi iihan dip vao danh lay dui 
Thuivn-hoii, 

Kc 111' Hiim ditdi-iiuio (1027) dai vua Thiin-liJog Ian Ihu 
nhat, d^ri uinn nlidm-ti (1672) diri vua Gia-tung, vira 15iirmi, ^^lliO*. inghuong.Vt M-'Vi^-NAM si>-lu<;fc 

hp Trinh, ho Nguyen d^ah nhau ca thay 7 ian. Trong bKy 
nhifiii I^D, hp Nguyen chi ra dSnh hp Trinh co m^t l^^n, da 
ISy dttffc 7 hU3'^n ^ phia nam s6ng Lam-giaog, nhirng vl cac 
ti^mg ho Nguyea kh6ng A'6ng )dng vin nbau» cho u6ii lai 
phfll bo ve giir dat cu. 

Cdn nhir th^-lirc biEih-lircmg Ihl hp Trinh manh hori bp 
Nguyen, nhung ngirW Bac phai di danh xa-xfii, v^n^tai khfi-^ 
khfin, ma ngircri Nam thi danh Of dtal nha minh, c6 don-liiy 
cfaac-chSn^ t)r6'ng~sl h^.t l^ng^ cho n^n thanh ra hai b^n doi 
dicb chu khdng lam gl dirprc nhau, chi kho cho Dhuug dan 
sir, phai su-u-dich v£t-va, vk bt tan^ pha tbiet hai rSt nbi^u. www. song hu CIlTrONG V 

cOncvi^c hq trinh Lkn if dXt bAc 

1. Vi4c gioo'thi^p v&t nM Thanh 

3- Viic iiiy tJal Cao-bang cua h^ iVatc 

S- Qaaii'Che 

■♦. Vi/c binh.ck^ 

5. Hlnh-Umt 

S, That dinh, !hut di^ti vo jicrr rficft 

7. tiic fhir (hu^ 

it. Si> iihi thii 

9. Vi^c fihai mo 

10. Vi^c ifr'ic niti 

12. Vi^c in sdcft 
13 Viic hi}z-haith thi.cir 
Ik. Ttttang hgc vo 

13. Lam quSc'SU 
16. Sir danh dep gi^c-gia Irong nui'fc : Gi^c Sgdn giii; 

Giac t^'jiih - xd : iVflfiycn fiuii Ciiu ; Kfjuycn darih 
Phufrng : itoang c6ng Chat : I>i day ifqt. 

1 . V1$C GIA0-THII!:P Vai NHATHANH. Nam qui mao 
■ ( 1663 ), lilc ay nha Minh d?i mal roi, vua nha Thanh c6 ciio sir 
sang du vua An-nam ve lri&u-c6ng. BSy gitr Trinh Tac J0 -^ 
min cho sir dem dB c&ng U san^ Ven-kinh Jjt, % { Urc la Bic- 
kinb) de c^u phung cho vuh L^. B^ii ni^m dinh-moi ( l(j07 ) 
vua Khang-hi aha Thanh soi sij sany pUonycho v»ia Lt lim Ati- 
tta.ni qucSc-viTCrog -^c ifo fl A • 

— 5t — w.songhLiong.vn Ti> d6 hai ntrirc Ihdng si> v6i nhau nhw Ihirftug. "VS aau 
dSu c6 Idi-thOi v5 nhirng vific giyc-cir^p vft vi^c giW-han ir 
phia tbiroag^du, nhmig bao gi& vua nh& Thanb cung chu ISy 
SIT hda-bknb, cho n£D vi>6c gl cuDg traog-trai ^ang-xuAi. 

2. Vl^C LAY BAT CAO-BAnG CUA HO MAC. NSui liu 
sixu ( 162&) Mac kjnh KhoaQ da xin ve hdag, diri/c phong 1dm 
Thfii-»iy Th6ng*qu6c-c6Dg, cho giir d?ft Cao-bflng. Song dSn 
Dim m^u-dan (1638) Kinh Khofin mi^t, con IS Mac kJob Yu 
4 ft -f (c6 chd ggi U Mac kiuh Hoia Jl ft ^ ) khtiDg nh^n 
chiic vd khdng chiu v£ c6Dg, lai lii xirng \&m vua hi^u 1& 
Thuliu-dirc M * • 

Tit d6 ho Mac cir IhiDh-thoaag dem quSn ve cu-^p ph6 or 
m^D Th^-nguyeD, quan quaa danb <1ubi nhi^u Ian, nhirng 
khOog trtr hin di dtror. 

Nfim dinfc-vi (1667) Trinh Tac J|i ^ dcm dai hinh ciiag 
cAc tir6tig la fiinh van Ta T St. i , U ChAu ^^ j|^ , h^ Hi^n 
#. J l^n dauh 13y dSt Cao-bano. Mgc Idnh Vu phai bo cbgiy 
9apg T^u, Trinh Tac miri (reo bang, cbi^u-t^p d^n-sir vi ]km 
an, va dait quan cai-lri, lai sai Via Vinh ^ -$- iSm d^c trSn 
dSt CacHbang, Binh vfin Ta lam Iran-lbii dSt TbSt-tuyeo {tike 
\k That-kh€ bfty gitr). 

M^c kJnh Vu a beo Triu^ IlSy vang bac diiit I6t cho quan 
nhfi Thanh d^ tau xin vcri Thaoh-d? bSt ho Trinh tra lai 6&t 
Cao-hAng cho ho Mac. Thanh-df cho Kinh Vu vE 6- Nam-nioh 
^ f , r&i sal sir sang thu-crng-nghi viri N&m-tri6u v^ viec Sy. 
Tri^u-dloh An-nam v^ sir nh^ Th;mh b&n di b^o lai mai, a^u 
Tdah Tac phai chiu Ua lai cho ho Mac da! i chAu 6- Cai>- 
bSng la chau Thacb-tam, Quanguy^n, Thirffng-lang, Ha-lang 
v4 lji£u quan d5c-Er3[n Vu Vinh vei. 

Ve sau N'g6 lara Qu£ ^ -. j^ phan nha Thanh cr d£t VSn- 
nam xk dat Quang-t4y, Mac kinh Vu cung vg daog v6i Tain 
QuS mi ch5ng lai nh& Thftnh. B^u khi Tarn Qu£ ch^t rSi, nh^ 
Thanh da I5y lai dSl Quang-tay, ho Trinh mu5n nhin dip Sy 
■ tnA trir ho Mac cho xong, ben mOl i"<'it sai Binh van Ta T 
X i va Xguyen hiru BAng r. ^ ^ k^o danh Mac kinhVu. CONG - vifc HO TniN'H I Am b e;tT dAc - &a 

BSn tiling Ifim nam ditih-li ( Ififl7 ). Binh vSn Tu iSy dir^c 
thfioh Cao-hSng. Mac Idnh Vu nimg ha-hiing chay sang I^ng- 
ch&w, bi quan nhi Thanh bitl giai sanfi tra rho An-natn. 

Txr khi Mac mliu Hop p hit i bat. ho M^c tbSt Ihu Thfing-^ 
long r(5i, COD chfiu chay Mn man x\gxr(yK\ tih(> IhS nir<yc T4u 
dircrc giir Mi Caa-bAng. tuwiig Iruyen diror 3 dat, ti Mac kjnh 
Cung. Mac kinh Khoan yh Mac Kinh Vu ; <Jen nay md-i mSt hJn, 
DOng-doi bg Mac ho$c bi but. hojic ve hing, cd iihiSa iigireri 
dirgrc tha. cho Iflm qwen v6ri ho Trinh. 

3 QUAN-CHh. Trir&c khi ho Mac cirfrp n^Oi nhd Li Ihi 
quan-ch^ v5n Uieo nhur itiVi HSng-di'rc X ^, frhirofi lu- khi nhd 
L^lrimg-birng vesaii, chlnh quycn v6 ho Trinh. i-ho ni-n quan* 
chS c6 khic il nhE^u, Trinyc [hi tri-n L-{ingc6 4nian rJiam-ltinii 
^ Si^\k cjuaD B6i-lune r* ^ 'fi^ coi v»*ic fhinh trt, tire la giir 
chu-c T^-tu-trng iJerj xira. rfli d^n cdc quau Thirarig-th u- w Luc-bO. 

Luc-bo 1& . Lfl/-fcd coi vi^c Ihuy^n chuyen cm; qtian 
vi^D. vi*c Ihiin^ harr. tbirmt^ lirfirc, vi^c cich chuc «idng-ti';&U 
h>c lA ctii niui viec ritng ve qnan lai Irong nir^c. y/fi-i;(i coi 
vi?c dien-lhovi nhAn-dan, thu^'-khoa. lu-cmg-lien Ihu viin phat 
ra. Lf-/jo coi vi^c nghi-le (i:-tir, vt^c JiOL-hihih llii-cir. vi^c 4o- 
mu pham-phuc v& phi'i-Sn, viec lam chirang iSm bieu, vi^c di 
su- nir6rc no Dir6c kia. vi^c coi thifin-van, lim lich, [Lim thufic, 
bdito^D. viec quan-h^ tSng-nf, dao-sT. vitc I'lm nhac c;i-xij-6nfi. 
Binh-h6 coi c6c vo-quan. qiian-lJnh va vice phting-bi bit^n-^iiAri 
v.v. Hlnh-bu coi vi^c hinh-phnp. ki^n-tgng. Cong-Z'^J coi vi^c 
xfly-dip Ih&nb-lri, cung-dJen, cau-c6iig. dirofng-xa, s6i3g-ng6i, 
rirQg-ni!u. 

B^n Qam ina,u-lu^t ( 1718 ),dM vua Du-ldug. Trinh Cirmig 
Ap $^ lai d$E ra Luc-phi^n ^ ^ o b^n phij chi^a^cCmg nhtr 
L^c-b( o b&u utiA vua, dc coi moi vi<-c chinb-tri. 

VS vific vo-hi Ihi Irixfirc c6 NgG phu la : Tnmg-qudn-phu. 
DOng-quAn-phii.Tiy-qufiji-phu, Nam-quAu-pliu, tUc-qiifiivpbu^ 
M6i mOt phu d^t TiO' B6-d6t-phu c6 quan ta hCru fid-d6c coi 
vi^cca qu&D. Trong diri vua Thiinh-t6ii.g, thi Thanh-hoa, Nfih^- 
an thu^c v£ Trung-quan; Hai-dirtrng, Ao-bang Ihu^c vE B4ag nnghuong vn i.'..A-J. I „ I^ Jl H — VI^ - NAM Str - LU<)rC 

qufin; Sori-nam, Tliu^n-h6a, Quang-nam thiiOc v§ Nam-qufin ; 
Tam-giang, Hu-ng-b6a thuOc ve Tay-qu&n; Kinh-bac, Lang-so-n 
thuOc v& B^c-quan. DSn n&m gi^p-thln ( 1664 ) dm vua HuySn 
lOng, Trinh Tac ^ ^Wi dat them chirc Chu'fi'ng-pliu-&iJ ^ ^ 
"ft v& Thir-pbu-3ir ^ ^ "f d? coi hSt lliay tat quAn. 

C4c quan-Ghm: thiri hSy giff, cbia ra I&m bft ban : van ban, 
v6 ban va giam ban. Tbeo Ihircrng 1^, thi chi c6 van ban vn vo 
ban m& thfli. Nhirngtur khi ho Trinh giir quyen-b!nh va lai yeu 
diiDg cac nOi-giarri, lbur<yng cho ra bm quan coi viec chinh Iri, 
cho nfiu mtri dijl ra giim ban. Bao iiiy dSn cu6i doi Canh- 
hirog ( 1740- 1786 ) mcri bo. 

Tir kbi hp Trinb tarn quyen, thl htn nliSi vua goi la Trieu- 
•^ii^h ;jl^ ^ . ben pliH chiia y,qi Phu-Ji&u jfl- ^i-. Ph'im tiliirng vitc 
chinh-ln v^ quan-Jan den do lica pliu cltiia dinh-doiU hfct ca, 
cho nSn ngu-tTi tn Ihircxfig dunft chii Phu-lit-u, t-hu- khuii-^ may 
kUi diUng cb[j Trieu-diiih, vi Trieu-diuh chi cO cai bu--vi, cliur. 
khOag c6 qu^'f n gi nira. 

Su k^n-dion cac quan-lai UiUe cu may aSm lai khjo iiacia 
m<it Ian, ai khfing xiing chu-c thi phai gihag xufing. 

Kbi n4o quan vi^n vc hiru-1ri tbi difiYC :m dan-l(3C, nhir Ih 
qiian nhal-phSm ;hi mSi nam diro-c 100 quan iiei> dan-l<>c cua 
b6n nam Tta : quan nhi-pliam diro'C 3(H) hoiic 250 quan cua hai 
baxa ; quan-tam ph^m dtrcrc 2oO hoSc 150 quan CUa mpt hai 
%a ; quan tur-ph&^m du-crc 15U quan cua mOI xa ; quan ngu-pham 
dirwc 100 quan cua mfit xa. 

B6i biSygifif lai dgt ra mot ph^p riSt hay, nhir la c^ra khong 
cho cac quan vien lap Irang-trai a cho minU lam q'uan^ bcri vi 
thtrfifng c6 nhieu pgu-ui y quyen-flie ma hfi-hiSp I£y mong dal 
cua dfin, r&i nu6i nh&ng do gian-ai; lam t6i-l6r, d^ quffy-nbieu 
moi ngircri, JSn n5i c6 nbi£u nan dan phai xieu-tAn di. Ay cung 
1^ m^t vi^c dfl- haii cho dan, va lai c6 Ui& giir lidm cho quan vay. 

Nbung ve sau, tir Airi Trinh Gii\n^ J^ ^ Irof di, tihk chiia 
chffi-bcri xa-xi, lai c6 nhieu gi3c-f;ii, phai tim each ISy tifen, 
djl ra Yi cu tir-phfiro tra xudng ai n^p 600 quan thi dtr<yc 
thSng chu-c mOt hdc. Cda nh&ng Dgurfri chitn Irang mk ai nOp 2.800 quan Ibi du-^c hh (ri - phii, 1.800 quan (lil bS 
(ri-huy^n ( 1 ). 

Nhir Iti^, he a\ c6 tien lA ilircrc quy^n [rv dan. chtir kluing 
caa c6 t^i-iiJing gi ca, IhAnh ra cai phciin - gin ciia nliirng 
ngirol Ifem quan dm bSy giiV cung ktm dnn riiln di. 

4. VI$C aiNHCHE. Khi dhn 1^ irnug-hfrng ra (f«nh ho 
Mac» s6 quon ctii c6 han 56.000 npirdri mjii thOi (2). Vc .saii, lit 
Irtc danh dir^xi ho Mac r'6\, ho Trinh chia ra lim liai thu- i>ioh ; 
m<yi thij gpi lA iTuhinh f4 ^ thi iSy linh a ba pliu diit Tlianh- 
hoa vj\ Cf bSii phii dnt N^h^-an. JA ctr b^ suSt dinh liiy mpi Ida 
linh ; mi>l Ihir %vi lu nh^t-binh — ^ thi Uy Unh 6f UV tran or 
diii't Rac U Scrn-nnm, Kiuh-bic, Hai-dircrng, Scna-lAy, le cir J 
.luat diph li£y nl()l l^n Ijnl). 

lAnh mi-hinh Ihl dong a Kinh-th^nh. k^n vho lim qudii 
Tiic-ve dJ caah gii> nhiiiig nod den vua phu chua, Nhirng liob 
fiy da dtroc clip c!io cftng-di^n, Ini dtrox th^m clitrc siic. 

Linh nh^t-hinh Ihl rhi de du ^iTr cac tr^n, v^ h^u-iia cAc 
quan, cbn thi ulm ve lam ruOng, co khi nao c5n diiii^ d^n th^l 
miri gel, nhir \ii ve dai 'l'iin]> Doanh Jjp ft c6 lam jfilc-gia. 
phai dfihh-uep nhieu nod. Ihl mcri [jpi d^n Jii>h lu Er.tn, ca 
thay ducrc dO fhirny 11.50U ngu6n, chia ra lim *iO v^. San let 
Ahi ra l^m ca, liin d^i. moi cof e6 200 rtgirffi, de 100 njJiriVi 5- 
tai ngu, COn 100 njjircri cho ve Ikm ruOog. rOi cir l-3ii lu-irl thay 
d&i nhau ma v^. 

5. HINH-LU^T- Hinh-lLidt vg dM 5y ihl dai-khAi c5ny 
Dhir d<yi Tieo L^. Hlnh-phap thi chia ra \&tn 5 thir gni ti^ ngu 
hinh; xuy, trirang. d^, lira vk tir. Nhirng li-ircrc thi ti>i ^i ciiflg (l)Vi£c h&ii ph^m-K^m Qa cA ttr S&i <ma Dg-lunt; nhk Tr^a vi 
Siti VU4 Tbatih-tOitg nh^ Le. Nhu-fi^ mil bay giflr ch'i cbu Jay hint mit 
thov, chir kbdng thirc cbuc- 

(2)Kbi 'Tua LI Thai-tu ra danU nhii Minh thi so ^inli bay i{i(> 

quln, (u-iJU^[i, htiu-qu9n- 

B&i\ khi danh-d^p xoajj r&r, cbo la v^n ve liini ru^ug, ciia <.tc l^i 
10 van cilia lam b dao K^i i'^ &6ag-&if.Q, lay-daa, nitm-^ao, b^v-dao vii bnghuong.Vi ,56 — V!$T-NAM Sif - LVQC 

Avrtrc cho chu6c ca (3), d^n dtri viia Huyfen-lfing, Trinh Tac 
4F 4^ dinh Igi : trir nh&ng ngveir'i dirac dif vAo baf-nghi ( 4 ) ra, 
c6ii ai phamtpi gj cir chiSu theo t^i o^ng nb? mi Uigin hiah, 
chii kh6ng cho chu^c nira. 

Trirfrc thi ai da phai tOi lu"iJ, laj phai tAi chfit (ay niHi. 
B^n dcri vua Dii-E6ngi Trinh Ciro-ng S^ ^ mifi bo c6i luat chal 
tay vi dSi lai nhu la si pUai ch^t hai b^n tay vft phai luu di 
viea ch&u thl cai Um t^t db chiing thAa ; ai phui ch3t mOt bSa 
lay v^ phai lua ngoai ch4u thl dhi lam tiVi db 12 nani ; ai pliui 
chlit hai ng6D lay tro vi phut Iutli CEta ch^u„ thl d^i 1km t4>i d& 
^6 Ei£ini. Con nhir ai pham t(>i Ir^m-cirtrp thi kh6D<j ke v4o 

Trinh Tac lai dinh ra hai ph^p xij ki^a. Chia nhfirny vice 
ki^n-tung ra lam hai thit. Nhirag vk)c miru-sdt, rfpo. kiep, thi 
goila dai *init*; nhO-ng vi^c Viri^ /ifVi^ fin <f«, thi gpi tik ti?u tung, 
Quan xa ki^D ma khdag ho'p ]e» (hi phai phat Liea, c6q nburng 
vi^c da KIT ph;u le rBi, ogiroi kien ctin di ki^n nira tbi ogLr^i 
&y cung pfaai pbat ti^n. 

Nhuag vific dn-mangj trOm-cir6-p vk ahirng vi^c h(>, hOn, 
diSn-th& (hi phai theo Ibir-tir ma xet xvr~ Nhir vific 4Q-inang 
(.hi quan phu huv^D x^t, r5i de idn de Thira-ti f, ^ vi Hi^n- 
ti ]5 £J bdl doDg xet lai. Vi^c IrOra-cir^p, ff Kioh-dd thi do 
quBD Bfe-liub 4t <i 3^61 l^i» Of cac triSln Ihi do quan TrSn-thii 
«A <? x6t lai. 

Ph^m nbixag vi$c dai-tyag li^a-tung tni ff huy^n phu. hay 
I4 ff Thira-ti, Tran-ti, xij kbong xoag, Ihl dgn Hi^ti-ti x^l (3) T^j irir^g thl cu m3i ra^t Irving ti quan tam-phQni phai 
ct^ui^C 5 tiSo, quad tiz-phlm phAt chuqc 4 ti^n, quaa ggQ-phtlm 3 ll^n, 
yuan IhSt b^ I- pham 2 lien, lij cmi-pham chaxuon^d^D tlili- nhin (hi 
1 ti^n. 

T^i dd lam llnh coi chuSlng voi (hi phai chu^c 60 qoHD. lim lieih 
d^D-diea thi 100 quan. 

T4> lull c^n chau Ihi phai chu^c 130 quan, vi§n ch^u thj 290 quan. 
TqI tQ* thi ph^l chuOc 330 guan. 
< 4 ) Bu nOi a do-i Vua Ln Thai-lu. www.3DnghLang vrf COnG VlgC no TftlNH LAM iV bXt bAC - 'at 

lal. Of Hign-li khfing jcong. Ihi dSn Ginm-sflt ft %: xi>l ];ii, (j 
Girtm-sat va B^-Imh kJiany song, ilil il6n Ngir-su"-Jai iJy t. .^ 

Nhirnj' vi^i; nhiin-inang thi liao clio 1 thiinji. vice trrtm- 
cirirp (lien-lh& thi 3 lhang. vii^c h6n~n!v4ii Su-iiu Ihi U (hang» 
chir I^ khdn^ cho d^ lAu, Itini ma? crtng vi^c cnn diin. 

6. THU!^ BINH. THUlS BiP.N VA StTtJ-DlCH . Tnrac t^ 
cir s6u nam lam s6 h<i-tu-h iii<>t Ian. roi cii tily sii dsm din!) 
nhjeu il rih dflnh IhuS. ■•oi Iji « i^ih :^ » di^ni,' ni^n mui liin 
dmh ctj Liiy hang, hf>Sc dung mnt qu4in hav la ni4|il qitHn l;im 
tiBii, Iltc IA lliu? Uii^n. DSn niiiii k\-d^ii (18691 d(Vi vim Hiivfa- 
I6ng. quan Thnm-tnng \& 6iig Pham cAnj; TriV ;t i' .if xin 
dfil ra phiijj ^i/i/i ly -f fp], nghTa la him su dinh nhal dhih 
mnt liin, roi hing ntio phal doii^ bao nliit-u snaJ dinh. ci'r iheu 
nh(r UiC mil ding mni, chir c6 dti lh6m th ciing kiioiig kt, mil 
cd cli^tdi cunj^ khOng Irir. 

i-4p ph(*p ny la d^ clio ddn kliui phni lam so, niA quan 
cuiiy Itiioi phai Ira x6l, nliuufi phai nn>l dieu hiit ticn lii ve 
sail Sii ifinh hoi' k^m bao nhi(>ii, qtiaii khoiifi; Liift din»c nua. 
B6n nam qtii-li (1713) d*^)'! vuu Uu-ldng. sir rla-p rSnfi si^ di\n 
nOi-Udi phai dong thu^ cho nlu'i vua cu Ihsiy chi 206-315 
suHt ma tb6i. 

C6n nhir Ihu^ difn Ihi nam ky-hcrJ (I71l>) dwi vua Dii- 
tflnfj, Trinh Cir<ni{i Jp ^ sai cic qnan phi hity^ii v;i quna 
Thira-^chinh, HI$n>SBt lam vitc dac di^n dema chin lien thue 
cho cac dan-xa chO d^u. Lt bay gi6 cii- do k6\v^ dicii cdvxg 
IbB tna donh thu?, goi la ftihu'e ^a, chia ra Iftm ba hang. 
Hang nbit mSi mSu dong iiiftn doiig I quan, hung nhi S ti^n, 
hfiDg ba 6 tien. 

Nhirng su-u-dich nhir Vd vi^c ifi-tir ti-ong den vua phi'i chda, 
viec sira-sang lru<>Dg thi, \iec liini cau-cotig, dup dir<>ng,-5i, 
gm de-dieu v. v.. Ihi cu- tiiy nghi ma bS cho c6c suit dinh 
d^ llEy lien mik cung-u-ng cho du. 

Ay» cic thii thu^ Irircrc danh !a vdy. Ben nam qui-aiilo 
(1723) quan Tham-Uing \t 6ng Ng\iyen cOng Hung pt V :]L theo ph6f> tQ ff. ph6p dung ^ vh ph^p di^u in ciia nha Birfrng 
mk cUam-chu-^c, sirg-sang lai, nhir sau n^y : 

/*A^/> /di tu-c lA pli^p d^nh thud cJien-lh^. cir mfii mau 
cAng-dien ik phai nsp 8 tiSn (h»e. ma ru<>ng nao eay hai iniia 
thi chfa ba, qjan I5y niQl phan th6r. Nliwne diit bai cua qiian, 
cv m&i mlu nap thu5 1 qnan 2 lien; chO n^o trong dan (hi 
nop itidl nira bSng Iff, ch6 iiio kli6ng Uong dau IhJ nOp ca 
bSng tien. 

Cac ruong iir-dien ngay trirofc khbng diah thuS. dSu hSy 
giof miri danh : riiOing bai mua mSi mau 3 lieiit ruing mOt 
mils moi mau 2 (i^n. 

PAe/) dung, iuc \& ph^p d&oh thu€ itlian, cir m6J suSt 
dinh la dSng uien d6iifi 1 quan 2 li&n, Nhu-og ngirofi sinli-dci, 
lao-hang vS hodng^diiih (5) Ihi donj^ m<H nira. 

Pkip dieii, tire U phtp biji di^n d<!ing tifen sirti-dkh, fit 
mAi tndt sual dinl^, n)<>1 nrim 2 m'tia, iiiiia ha pliai d^ng 
tifen, mua d<^ng phai d6ng tj ti^n, Qnan l5y li^ii Sy mk Iain 
cAc vi^c, killing phieii d€n ddn nu-a. 

7. CACTHU'IHU^. Bai h&y giff danh [Iiii6 cfic Qiir IhS 
Ban. IhuS mo, IhuE? d<>, lhu£ chu-, v- v.. idiirny mfi nhQ-ng lliju^ 
tj^ khi d&nh khi Ih6i. khOn^ c6 nh^l dinh. 

1. Thue luan-ti. Cac Utuyea-b^ cha liAn<j-li6a di bu6n 
b&n ^ Irong sOng cong phai chiu thu^". Trong nirofc l^p ra ca 
thay 23 so Eufiii-ti d@ thu Ihu^ : nhu ire g6 thi cir 10 phSn 
dAnh Lhu^ m^l ph^n; nhu-iig dtj lap-h6a Ihi 40 phan danh 
thu€ niO( phaD. 

2. r/iue mu<Jf. NSm tan-su-u (1721) Trinh Cuomgd§t quan 
Giam-durqriig ^ ^ d^ danh Ihu^ muoi, cu" 10 phaii, quae 
]&y 2 ph^D. NhuDg Dguin buun muoi phai tmh the cfia quaa 
GiAm-dirorng, tbl m&i dirffc mua mu5i. m^ tririrc phai mua 
cua quan dS, rRi sau m6i du-trc mua cua nliirng ngirfri lAm 
mu&i. Vi d&nit tfiii£ ohir th£, cho nta gia mu5i cao d^n mOt (ir) Lao-hEing ]& nhirng ngiroi lir 50 tuoi Hn 60 luSi. Hoang-dinh la 
ogfxtri mtri c6 17 dgn 19 luBl. CONG VI$C MP TRINH LAM <V dXt bXC-» 

liSn mOt dSu murti, dan-air an-iiflng khft-sc. Hoi v^v <l5n 
DAm nhAm-ll (1732) Triiih Gianj; ho lhu£ mn^i khrSng dinh nira. 
Bgn nfim blnh-thln ( 17-16) Trinh Doanh Ifij lAp lai ph*p 
dAnh thu£ mii6i, ci'r chia ra 50 mSu niOng mu6i Iftm mOt 
bgp, nifti b?p phfti tiAp 40 hrtq mniSi Ihuii, mAi m^t h^c 
dnnh gi4 U lao dong Mhy, tire U bn lien. 

3. Thu^. fhh-son. N'Sm ginp - tbin (M'M), Trinb Ciroug 
dinh lit iIAnh lliu^ cac Iho-san, nlur h\ vaiiK, Ijot. diSiitg, kcm, 
son, du^iii li^u, IhHu go. tliDn dA^ tre, jjA, tu- lua, qu^, cA, 
mSni, ciic d(5 dimg-vfit nhir to rirau, ni^t, dSu, vi cac d3 
tti$|>-Viit tihir U fti?(y, chigii, viii v. v... 

8. s6 CHI THU. Te th^ Trinh Giang lam chtia. c6 lam 
gijc-gia pJiai chi-tU^u nhieu viiU-, cho ntlii niiin ky-mili ( 1731 ) 
enc quEvn xin dSt qiian d^ cCisij; vM }14 pbien nu^ b^m so bi^^ii 
ro dBry niea tliu vao diror Iii«o nhieii va phai ra tnill bao 
nhi^u, de li^Li sir chi-d^ng chu vira. 

* 9, VII-.C KHAI MO. Nu-irc to tir d(Vi bny giir rr Tuy^n- 
quanj; thi c6 mo d5n>j ff Tu-Ioiig, m« bat' » Nam-xiranjj vii 
ir L(ing-siiih. Htrnj^-boa tbl c6 mo d5n^ a Trinlk-lan vA 
Nfioc-iiytn. (j Tbiii-ntJiiy^^n llsl c6 mo di'mjj o- S^nj|-mOt. 
Tf^n-h^n, Li^m-tuyen. T5ng-ainb, Vfi-nflny . mo vunj* i 
Kim-ma, Tani-IOng ; mo kein ir C<5n-]ninh. (J Ijing-acn Ihl 
c6 n»o dong gt Ho^i-vien. 

Nhunj; mo ay dBu la ngir^ri Tiu sang khai ca. buo nhlin 
qiiyen-lgFi ve lay ngirtri Tau hfil, cua 10 phan nhii nir6c 
khdng dtrcrc mOi- Mjj nhirng phu Thu sang lam mo tbLrtrng 
hay quSy-nhleu dAu-suf. Tuy rSng nflni dinh -d$u ( I7l7 ) 
Trinh Cirorng da diuh U rSng Qhurng ngmri T^u sang kbai 
mo: chfi dflng lara chi dirp'c d^n 300 ngiroi, ch6 ddngyira. 
200 ngU'iVi, cho It 10(1 ngu-6i mi th6i. Th^ mi vg sau c6 ncri 
phu-kEiach ddng dSn h^ng van ngiriFi, rAi sinh str dAnh nhau, 
Ibirurng phai diing d^n bliih-Iinh di d&nh-d^p mat mfr> xoDg. 

10. VJ$C BUC TIKN. Nha H^a-U trung-hurng l^fl roi. 
vId Ij^u lien Hi3ng-duc, vk ir Cr^o QAocuQg e6 s& diic ti^n ; inghuong.Vri 60"Vl$t^VAM si>-Ltr<?fc 

nhung vl c6 iSm sir nliGng-lam cho n6n den uSm qui-da,u 
( 1753) Trioh Doanh in6i bo sa diic lien h cac IrSn, ma chi 
d£ hai sff gaD dSl Kinh-aw m& lh6i. Dfin nSm hinh-tUan 
(1776) dori Canh-liirtig vua Hi§n-t6ng» khi ho Trinh da liSy 
diTffc dSl Th[i^n-h6a rbi, l?i ma l6 due liSn o Plui-xuSn, 
dfic ra 3 van quan li^n Canh-himg nu-a. 

Biti bSy gi<r cung c6 diJc ra bac lang de ti&u di"iTig. M6i 
mpt lang IS 10 dSiig, mSi dSng gia hai liSn. Bac ay chAt ra 
mfi lifiu cuTigdicac. 

11. Sy DONG-LU'&NG. Su- dong-li?6rng thl Irtrfifc vin 
Iheo 16i cu, cir 6 hap ^ !a rtiOt Ihang 4f, nhirng lit nam 
giap-thin (1664) 6ng Pbam c6ng Trir djnh lai, I3y mAl tAi 
6ng ggi Ifi boimg-cbung-quan -J^ ^ "^ I^m chirnn Cai &ng 
^Y dtrng dircrc 1.200 bOl tb6c den^ goi la mrtl thuorc ^, rbi 
ciir 10 Ihircrc li^m mOt bap, 10 hap lam mfil IhJtngj 10 thdug 
lam mOl diiu, 10 dau lam m^l hgc 

I 

12. VlftC iN SACH. KgiTffi nirac la lipc clii> Nho da lau 
vnk nhirng s^ch hoc nhir la Tir-lhir^ Ngu-kinb iokn Ihj diing 
sach ID cua Tan ca. Nam giap-dau (1734) du-i v«a Thuan- 
Idng, Trinb Giang miri but khac ban in» in c4c sach phAt ra 
moi noi vk cam khdng cho mua sach in ben Tau ni>a. Ay 
cung \h mOt sir lai cho su* tai-chanh cua nirftrc ta. 

13. V1$C HOC-HAMH THl-Cir. Su hoc-hanh vB doi 
H^u-Le. Ihi dai-khAi cung gifing nhir dM Ti6n-Lfr, trong 
nu-drc a dda cung lJ(y Nho-hoc Jam Irong. Of Qu6c-lir-giam 
thl d^t quan TS-tiJu va quan Tu'-nghi^p d5 I&dq giang-quan^ 
mBi thing mOt Ian li^u '^p, ba thaog mOl iSn dai ((ip. 

C6n viec thi-cir lA vi^c nhd nu-dt: chpn ISy ahSn-(Ai d^ 
dting liim vi^c ntr6c, Ihl d6'i uao cung c6. TCr khi nh§ Mac 
vii nh& Lfi tranh nhau ng6i vua, BSc-trifeu ho Mac vSn m6 
kh.aa Ihi 6 Thfing-long ; Naro-tri£u ho L^ vi b^n vi$c binh, 
cho nfin d^n mai nSm canb-lhin ( 1580 ) m^i mor khoa thi 
H^i or Tfty-dd ; tir d<!i ve sau cir ba nam mOl kj ttii H^ii 
nbimg mS cfich-lhiic tbi-cir cCin ta-lircrc, dSu nSm giftp-thin C6NG \ [Eg ho TRINH LAM Cf bXt bXc — 01 
(1664) di>i vufl Hny^n-lOng, Trinh Tac m^i dinh lai qui 

C6n nhtr Ihi Hiicng^ thi dSn nfini miiti-ngp ( 1678 ) miri 
dinh cAc di^u-le ro-rang. Tir d6 ci> ba nfim ro^t ks- (hi 
Hu-crng: ■rhanh-h6a» Ng1i6-ati, Scrn-iiam, Som-lAy. Kinh-b^c, 
Hai-dtro-ng, Thai-ntiuyfin. Hirng-h<i&-, Tuy^iv-quang, Lani{-3cni, 
Ven-quarg deu c6 Irirang thi cL Nhimg ma str llu Hucrng 
bSy giif h&-dS \6.m. khOn^ nghi^m nUir dui HSufi-du-c. Nhu- 
lA ve dori vua 0u-t6nj;, Qit!n-hi^u Bao-Lh^i tJii ddt 1^ ai dj (hi 
phai nOp li^n minh-kinh ef\ ij^ d^ I3y U^n l£im nh6 irw^ng vA 
khoan-d6n quan-trir^ng. 

BSn nam tanh-ngo (1750) dori Cnnli-birng, nhi nitfrc 
Ihl^u lieu, 3ai dyl ra 1^ thu lien Ihong-kiith ,^ j^, he ai nop 
ba qiian Ihl dirrrc di, mA kh6ng phai khao-hafh Thanh ra 
lilc bSy gitrnhirng ngirdi di lAni ru(>ng, di b\i6n, di ban lbi(, 
ai cunfi dcrp-c ndp quyen vdo thi, d^n nui liit v^i> thi. ni^inVi 
tranh iihau vao Irirtrng x^o-dap J,^n nhau, c6 nsirCci vh^t. \Ao 
& trong Inrang ngirai tbi diing s6ctu ku "1i IhiiO njifinVi Uim 
bai, hpc-lr6 viri quan-tnrang thi thAng vixi nhau, thilnh ra 
Cki char tbi. Phep thi ciJ bffy giilr that \ii biiy, 

14. Tmj'{rNG HOC VO. Btri vua Dii-tonf;. Trinh Cuaag 
lai mof^ ra trirvng hoc v6, d,^t quan giA'ti-thii dc day cho con- 
cliAu cdc quan vao hoc vo-kinh clii6n-Itrgfc, cit moi thiipn mOt 
13d ti^u E^p. ba Ih4ng mOt liin d^i t^p. Mua xui'in miia thu llit 
14p va-Qgh^» miia d6H|J miia ha Uu t&p vo-kinh. 

L^i A&i ra 1^ 3 nam mpt Ian Ibi \o. Thi Ihi dal-khai I^ phai 
b^n cung, mua giao, mua gircroi, pbi ngira niA b&D cung 
VA chay bd ma bao cung, r^i aau ciing hoi nghla sach d^ 
x€l hoc-IyCj hoi phiroug-iirgfc d5 X(!l tdi-uang. 

NSm canh-thSn (1740) Trinh Doanh l^p v6-mi3u, chfnb 
vi thi thif Vfi'ViTCrng, KhiroTig-Uiai-f6ng, T6n Vo-lU', Quan- 
tiV v.v... U d^ng sau thi Ihd Hirng-dao dai-vu-orng TrSn qu5c 
Tuan, va lai J^p mi^u rieug \bif Qtian-cAn^>. Cu xudn thu haj 
k;j' l^Al 

15. LAM QU6cS(>. Tu khi dng VG Qu_S?nh ^ *Jt Um 
sAch jB(u" Fie/ thdng-gidni ^ a, i^ 4^, mai deii dcfi vua Lfi www songnuong vn «2— VI^-KAM SU-LIfffC 

Hu7^n-t6ng nhk Hlm-L^, Trinh Tac rndi sai quan Tham-lung 
14 Pham cflng Trir ;J, i.' ^ aoan aach Viii-:iir to6n-th\z i*^ jt 
■Jr- "l;^, ke iir vua Trang-tdng nhn H4w-I-^ cho den vua Tliiin- 
Wng, chia iSm 23 qiiy^u ; nhirng m^ bQ sir Sy klidng in. D&n 
nSm binh-fhin ( 1676) doi vua Hi-t5ng sai H& sT Dirornrt ^ 
■k Mf x^t 1^1 bo quBc-sir. nhirng chiing bao lAu flng oy miiU 
lai sai Lid Hi -^ ^ vA Nguyen qni Bi'rc ft- ^t i4 chep noi li'r 
vua HuySn-tdng cho d^'n vua Gia-I6ng, tlnJm vAo 13 qtiyen^ 
gpi lA 0«^c-j(J /iftirc-/yc j^ *. ^^ #■ 

N5m Sl-vi ( 1775 ) doi Canh-hu-ng^ Trioh Sim sai Nguyen 
Ho&n f*. ^, Le qui B6a ^ ■?■ f?. Ngi^ IhOri ST ^ »J- {i, Ngwyen 
Dq fit. (iJC soan qutSc-siJ, ch^p lh6m lilr Hi-tOag cho dSti Am 
■$-(6ag^ goi 1& Quoc-sif tuc-bien. ca thay I6 6qayeiii. 

16. SU bANH-D^P GIAC^GIA TROXG MWC - Ve thoi 
Trinh Tac, Trinh Can, Trjnh Ciro-ng him chua, thi 6ng niio 
cung hSt l£)ng lo vi&c Iri dan^ va lai nhtr c6 nhirng ngiii>i tdi 
gioi Tihir Ph^m coug Ti u- ^■4, v -^, Nguyen c6ng Hang ?t -i." 
:'S. v.v... den h?( sire gii'ip-da, cho nen sira-sang dir<rc nhicii 
vide, nir6c du*o-c yen trl. Nhirng m^ Itr khi Trinh Giang Ida 
n6i nghiep chua, j^el vna L^, hai ta cac quan dai-lhan nhir 
Nguyen c6ng Hang, L^ anh Tu3^d i^ ^ f^ vA lam lam ilieu 
tan-iic. Tinh Ong Sy da tan-ngifo'C lai hay ti^u-duug xa-xi, 
thu.€-ni4 m0l ngav nnjl nhieu. suij-dicli inOt ngay mM nang, 
d6n-tlnh khb-sor, gric-gia noi len khip ca moi nod. *liri>ng- 
sA tram-dich di kh6ng dircrc, pha] lain dSn hoa hieu o- Irfin 
dinb oui de phOng khi e6 viec gi thi d6t lua b^o tin. 

BSy gio trong triSu thi c6 mSy ngu^fi t6n-that nhti- fA 
U duy Mat 4Jt 4 44. L^ duy Qui Ijl fi ^. L^ duy Chuc ^ ^ 
?it (6) cung vcri may ngirtri triSu-than U Pham cdagThS ;£. 
'j: i^, V5 ThLrirc. ^ # dtnh dfit kinh-il^anh dS tfir ho Trinh, 
nhirng ching may %iec 1^ ra phai bo chay. U ngo^i cac IrSii 
thi ch6 nilo cung c6 giac, & Hai-diro-ng Ihi c6 Nguyen 
Tuyfio K. ig, N^uyeo Ciir K- ^ n^i 1^«* ^ lang NMnh-xa |r ^ (6) IJuj Mat vii Duy Qui la Con vijs Ou-long, Quy Chuc lii con 
Vita Hi-lOog www sanghiJ c6Nr. viftc H(.> TRINH i.AM a &Xt hAc - m 

(thiiOc huyen Chi-linh). Vti Irnt- Oniih X. jf t n&i |An iV 
l^nfi Mo-{r;ich JL ;J ( thiwH- liuy^n BirunR-an ). (V ,1A\ S,xii- 
nam thi cq Ho^og cdii^ Clufl ^^ V ".t^ deu lAy li^ng pini I.^ 
die! Trinh likiu cit, btVi vi^y dm luhi dfln fh^i ilrmi^-nnni 
mnng bira vac: gyy di lliro giyf. Tu«n nau dbng ||ii kt c6 
hang vnn ngwi/i, lonn niio it [[li cunji c6 tKu hiiii^^ ttam Ik'hi^ 
nghin ngirM, roi di cu-txp-pl.A (V cj'u- himnjf^liiOn vy v:iv cAc 
th^nh Sp, q«Qn quAn il6nti dep kJ\dii^ dirtrc. 

Dang lijc giTio cirfl'p nhu (h?, Trinli CtanR fi> di^ni-ddl v6 
do, lai djio ham him nha ir dirtVi dfll ile fiu> kitdi so- sam sel. 
t6n vi^c chliih-lri thi df cho nhuTig Ijoan-lhan \k hoii Ho.nig 
c6n^ Phil -Ji; V jK chnyen qtiyen lam b^y. CAc qimn u phfi- 
Ufiii 1h Kyiiyen qui Crinh ft ^S- &.. Nu"yt'i' i-OiifJ Thai f-L v ■£, 
Vo ctWg Tf dC. 'a ? Ij^i^ li "Si I'i iiih tujtmp mii lap em fii Trinh 
Duaiih It'll lAm tlnia. tie In virf dunh-(lc|> 'ho jen yi^ic-gia, 

Otri hSy girr |»iac i irtrp ihj itJiitMi, iihiD^ri ">a n'lu-n^ jiiyc tu 
phai itanh Uii. thi cA Xyuyi'ti Tuyt'ii :x^:^, Xkuvcii t.i'r ?i^ i^ 
\i V6 (rac Oanh A. 4 ^ iV diil Jliit-diririiH : H(.<aiiji cdnii CliJit 
■^ X ^» Vo dinh Dung ^ ft X ^ Scyti-nitni ; Nguyen tiaub 
Phircrng ft. St ^- Nguyen Dieii f't j^, T& ;fl., Rong ;J a Strn- 
tAy : Nguyen htru Cau f^^;%Cf mM ddng-naai ; Lc dny Mat 
#■ M ^ & ni@t Th.-inh-hda va Nght--an. M^y liic 3y laj c6 
nhirng quan diub gH*c gioi nhir Hoang nghTa iJ-i ^ ^ iH. 
HoSnfi rvgu Phiic ^ x, ii«, Phani dinhTroJig ^l fi_ i, N'iiuyen 
Phan fKj ;t, Bui thS Bal iJL # it v. v. cho nen IViuh Doanh 
vk Trinh Sftm ni6i dSn dan dep y^n dtrcrc ckc utri. 

Gipc Ngtin-gid. Nam canh-thdn (1740) Erong kiti dSr 
Hoi-dtrcTDg, or ling Ninh-xfi, c6 Nguven Tuy^n^ Nt«uycn Cir 
lam loan, Ihi dSl Strn-nam, o Ung Ngtln-giS, c6 Vq dinh D^ing, 
BoAn danh Ch^n, Tu Cao, cirdp-phA fc'Sl dir. gilt C" quan Bfic- 
IToh \h Ho^ng kim Qua i^ ^ ii\, Th5 gi;ic manh Uin, Triuh 
Doanh phai lir \hm Iwira^ dem binh di dAjiIi, ht.[ duac V5 diuh 
DuDg detn chtm, vA d5i l£ii xa NgAu-gijt lam Lai-c^ch ( Qay 
ItL Gia-h6a). W— VI$T'NAM Sfr-LIT^C 

Gi{Sc Ninb-xd. Tru-drc bet Nguyen Tuy^n, Nguyen Cir, 
Vo trftc Oanh va Ngtiyen Di^n day binh Xir nam ky-ni&i 
(1739) lam Joan o Hai-diro-ng, roi vSy-vting or dit Tir-strn, 
Thuan-lhanh. Nam-sacli va Hong-chau. Nguyen CCr thi giu: 

•dal Bo-lAm 6* Gia pin'ic, Nguyen Tiiyen thi firfr mii Phan-san 
ff Clil-linht lam don, xay luy lien-^lac vcri nhau. qiiAu liiili ke 
cd hang m:iy vau nyircfi, quaii quan di danb c6 nhieu ngiriri 

iphai bat. 

NIm Un-su-ii (1745) quan ThSug-lTmh Hii-dirpng la 
'Hoang nghia Ba -^ f, id pha dircrc c&c dijn ciia giyc cr Phao- 
scD, 6 Ninh-xa va ff Gia-philc ^ Nf;nyen Tuy^n liiua chay rbi 
ch£l» V6 Irac Gaoh khAng biei di din mit. Con Nguyen Cir 
thl chuy iSn Lang-scrn dircrc may thiing lal ve B6ng-liieii, 
nhirng vi h£t hro-iig phai vao nap 6- niii Ngpa-vAn-son. h! 
quan Hitp-dong hi 6ng Pbj^m dinb Trung ■[. ^ i ba( diTffC 
d6og cui deni v£ kinh lim t<)i. Tir do gi^m Cir v6 gutc TuySn 
iii6i tan. 

Nguyen !nru Cati . Nyu^'On hu-u Caw f^ ^ j^ tiic goi 14 
quSn He, ngsroi HJii-dLrcrng, trircTL- di an cirfrp, sau fheo 
Nguyen Cii l^in f*iiif. Biin khi Nguyen Cir bi bat roi, Nguyen 
liu-u Cnu dcm d<5-dang ve giCr nlii Bo scrn va dnl Yi^n-dSn. 
Nam qui-hfri (1743). Hm\ Can gig( tlitirv qnan Thuy-dao 
d6c-binh la Trinh Bong J^ ^, roi lir xirng lim Sd/ij-tfao 
Th6ng-qu6c BGo-dAft B(ii-tir&ng-qtmn, Ihanh-th^ lirng-lSy & 
mao 3y. Sau bi Hoaiig ngQ Phiic dtm btnh d^n vAy a nrii 
D5-scrn, Hu^u CSu pha vfty ra, ve dAnli lay thi&iib Kinh-bSc, 
quon Tr3n-phu lit Trln dinh C^ni f:^ M. ^ vh qufln BtSc-diSng 
I^ Vo phirang Be danli Ihua cr Thi-cau phai bo §n-lin mSx 
chay ; O" Kinh-air, dtroc Lin ay rat lay tdm nao-dOng. 

Ho^ng ngu Phuc dcm binh ve, cting v6i Truro-ng KhuC»ng 
^ X ISy lai thaiih Kinh-bac> ohurny thS Nguyen hira CSu 
vfin manb, phi quAn Cua Tru-ang Kiimdng or lang NgOc-14in 
( IhuOc huyen Y^n-duiig), duBi qu&Q ciia quan Th6Dg-linh 
Binh van Giai T A ^ cr Xirffug-giang (thuOc huyfin Rao-lqc) 
r&i lai ve vhy dlnh Thi-cau. c6nc-vi$chotriniilAm<V bXi bAc^rj 

Trinh Doanh sm Hoing ngu Phdc vi Pham dinh Trong, 
tiem biah d^n dfttih Hifu Cau of Xir&ng-giaaf", gigi difffc tir^rng 
cua giSc ]& ten Thfing 4. My dircrc quAn-nhu chij^n-ma th^t 
lit nhi^u. 

Ngiiydn huu C&u t& m^t ngwAi fci^t-hi^t nhSl trong bou 
Iftm giftC Onyi l>5y gic>. mji i^i qui-<juyet. rn vSo bSl trfic Uni : 
cG khi bi vAy h&ng m^y v6ng, mA chi m^l minh inOt ngu-a 
ph6 vAy ra, r&i chi trong mUy ngay Jai cu h^ng vyn ngirtri 
di thro. Vi rSog ngay thu^ug ciro-p difi.rc Ihoc-^Eio fua thuycn 
biHin, dem cbo dio ngh^o, cho n^n di d£n diu cung C('> ngircri 
iheo, rnii6n ISy bfio nhittu quan-lirrrng ciin|j co. 

GAc tiriifDg'M ai cuny acr, duy chi c6 6n|5 Phtti» dinh 
Trong la danh dirac Huu Can ma thfli, cho n6n Huu Cau 
d6o ma m^ 6iig Sy d6 xuSng sflng. Tir d6 Pliam dlnh Trung 
thS khdog ciiag s6ng a dcri vori Nguyen liLiru Cau- Cuixg vi le 
Sy cho n^n nam blnh-dSn ( 17 10 ) HG-ii Ciiu cho ngimi dein 
vang ve diit lot i.-ho B6 lh2 (iiai ^i, ^ ft ^'ii u^Jirfri nni-gjaiii 
1& Nguyen phiroiig B"nh R, ¥ M d# sin him;i. Trinh Doauh 
thu^n cho va lai phoog chu laia Hurdrng-nghTii-haxi *j Jt f#, 
lai sai qiian Thiem-tri $■ *» lA Nguyen phi Sang f-t « *. 
dem lor du ra bao Pham dinh Trong dCrnti daiih Nguyen hirw 
Cau nua. Pham dlnb Trong khfing khilng mot myc khdng 
chill, bao Nguyen phi Sang rSng : « Nh&njf ngu-tVi l^nt lir<rng 
o ngoAJ dSu c6 menh vuu cungcd diBu ktiung ndn chin. Ci-ng 
v&ug Ri^nh vua di goi gj^c v^ hdng thi 6n|> cu- di, 161 
vdng m$nh vuadi danh gi^c, Ihi t6i eir ddoh t. Nut xong^ clit 
quSn di ngay. 

Liic fiy Pham dinh Trong c6 nn) ngix&i ff htiy^n Thanh- 
h6a, huy^n TiS-k*. huy^n VTnh-l^i vk huy^n Thirgag-hSng, 
d|Lf ISm 4 cor, giao cho hai agu-<yi Ihu'ha cal-qudn. U* phu-li4!>u 
iboD D& th€ Giai nh^n l^y dieu Sy rak n6i gi^m vifriTriuh 
Doanh. Nhtfag Triuh Doanh v6n biSt Pham dinh Trong la 
ngirdi truog- th^nh, khdug q61 gl d&n viec Sy, 1^ \^m m^t 
bill thcr dira ra cho dng 3y d$ dng py y^n ]i!>ng. Ngiiyla hfm C5a luy daxin ve hSng, nhtrng \Aq ci> ctr^p- 
ph^ C&c nofj, sau ]a,i v£ pha Ofdfit Sau-nam. Myt iKim Phani 
dinh Trpng dinh du&i Hfrii Can tr Cam-giing, HCru Cau 
n6i vM thu-ha T&jig: wTa vira moi Lhua, ci> tin ve Kioh, tftt 
nhi^n khAng ai ph^ng l>i, nay ta len vc danh cti le dutrc. » 
Nof doan, ngay dem hCm Sy k^o quan v§ ben Bo-d^. Bin 
noi thi troi vira sang; colin bao^ Trinh Doanh tu dem qu&n 
ra gift a b£n Nam-lAn. Pham dinh Trong biEt [in 3y Up liJc 
dem qufln v£ dinh mSt sau. Htru Can lai lhua bo chay. 

Tir khi thua tr^n B3-de rSi. H&u C^u ve cuoe ^'^ 
Ha^Dg cdng Ch3l ctrfrp o- hiiy^n ThSn-kh6 vh Thunh-qiian. 
Pham dinh Trong v4 Hoang agu Phiic lai dem binh xuOng 
d^nh duoi, 

Ho^nfi cOng ChSt chay v&o Thnnh-h6a, Hfrii CSii chay 
vin Ngh^-aii hcrp dang viri l^n Di^n ^ 6 Hiro-ng-lam ( Miiiijc 
huyfin Nain-diru'iig). Pham dinh Trpng dem quSu via danh 
phn liai gi^c, r&i dii£i H&u C§u ra d^n lana Hoang-mai bal 
diTCTC, d6Dg ciii dem ve nop chiia Tijnh. Ba\' gicr la nflm 
t^Q-vi (1751 ) lijc la aS.m Canh-hu"ng thii J2, 

Nguyindanh Phucfitg Nam canh-th;'in (1740) l^n Te v^ 
Mn liSng lim Iohh o d^t Scrn-t£iy. qtian (^hinh-Uy dai-tu-frng^ 
quftn 1^ V6 IS. Lj' ^ ^ a danh bat duffc ca hai tSn ^y a 
huydn An-Iac ( tbiioc phu VTnh-tircrng). Bay gifif thu-ha t^n 
T£ lA Nguyen danh Phirorng* luc gpi \& qui^n Heo, dem dip- 
dang v& giir ntJi Teni-dao. MAL inat Ihl Tn6 quda trir lu-o-ng vA 
m^t Tn&.l thi tho ngirod ve a6i d^i xid hang- 

Liic hty giir tta Cau t^a Ch3t dang lim loan a phla d(>Qg- 
nam, cho n€n Trinh Doaah ciing tarn cho h&ag. 

Nam giap-ti (1744) t^nPhLxcrng dem hao m^t van quAn 
vS giir d^l Viet-trl, sacg drfirp-pha or b&n huy^a Hach-hac. 
Bfiy gifr qiuu B5^:-su5t Sffn-tay \h Vfin dinh tfc i_ A *l '3era 
biah dSn Viiy dAnh. Danh Phircing chay sang giu ling Thanh- 
linh ( huy^n Blnh-xuy^n, dal Thai -nguyen ). Tir d6 Danh 
Phiro-ng l^p dai d5n ff a»ii Ngpc-b^i (giAp huy^Q BlnU-xuy^n 
va huy^n Tam-dirCTDg ), truag d5n 6* d£t Hurcrag-caab, ngoai COng Viec HO TRJHH lAM fr bXt bAc - 67 

dSfl CT dfft Uc-k*. roT UrxtrnglA ThitAn-fhi^n khr\i-vAn if/ii- 
nArin. l^m cung-ili^n, rffil quan thuAi , Ihu rftc thir thug (V dJii 
Tuy<*n-quBng, lhflnh-(hg lirng-lay tronRnon 10 nSm triyi,th4nh 
ra m^t nirac rieng trong avtirc Nam vi^y, 

Nfim canh-ngo (1750) Trtnh Doanh lij di^m ildi quAn di 
dirong ThAi-ngiiy6u d^n tUnh ph6 dime don l"c^kV. Klii quAn 
ti^n Jfln d^u dfin Hironig-canh, eiOf ^hn sting, clj?n la ohir 
mu-a, quan qiiAn khrtng ti^n I^n dircrc. Trinli Doanh m6i Ity 
girorm tran dm 6ng Nguyen Phan ft. :4 ma hao ring «e3n 
n^y phA khOng du-ttc llii Iny qu«n-|ih.'ip m;'t frj ! ■► Nguyen Phan 
dem qiiAn san vio riSi cod do chi^n-b^o ra. vu^in^ nj^ijr;* di ht\, 
vA bao nhirng ngmh thu-]ia ring . oQuAn-sT cu Un a Iroag s5- 
adch» vi^c gi da c6 quan-pJ*ip. Chung bay \k nRircri ri6ng cua 
la mA liGm nay 1^ bufit ta phiii ho minh Hi- jjiiip niroc, va lai 
chfnh ]k Rfjav chiinfi bny den era cho ta. Viiy iit l"6 cHr giii con 
dfli, tin cho lui ra, crtn llii nen liing vtri In ma Ucu moi ti'Un 
sfin;^ chgl d$ blio den crn nu-O^c. cho khl^i pliyi cai liSiig i:Ui- 
may ! «. Thd-ha khong ai chiu lui. dSu xin ciing xdnjj vao. phA 
dijiQrc tlon Hirornjj-canh. Doanb Phircrng rut quin ve giir don 
N^nc-liyi, quiio Trinh Doanh lifin I^duoi ilanh. Nguyen Phan 
sai thrj-ha cam d5 daan binh cho tir liOn di traac ma vAo, dai 
quan theo sau. Gia.c giu- kh6ng iioi bA chay (an ca. Nguyen 
danh Phu-ang chay v&o niii B0c-t6n, quan qufln duSi d^&n lang 
"Hnh-luy^n ct huy^n I-ap-tbach thi bSl dycrc. Trmh Doanh 
dem quAn v^ Kinh-d6, di dSn Iftog Xuftn-hi, huy^n Kim-anh, 
gSp ngiiji ciia Phani dinh Trong giai Nguyt'in hiru Cuu dSu. 
Trinh Doanh hen niw tific khao quAn, bfit lOn Phirtrng ding 
riTffu, ten Ciiu tliBi fcfrn, ba qu&n h6m ay Ui^t lA vui ve. 

V6 d?n Ivinh-sLT, len Cau vA Iftn Phiromg deu phili ch^mca. 

Hoang cong Chat, Ho&ng coog Chut ciing vM Nguyen 
Tuveii, Nguyen CiJ noi Un mcjl Juc. Tru-cru pba 6- dal Scra- 
iiam ve h^l KhoSi-chau va Xuftn - (rirong. F>fri nSni St-siru 
{1745) lai bSt dirorc vS gi£t quan Irdn-thu S<rn-nam li Hoang 
cdtig Kj' -j^ -i: Hi", sau vi quan quAn duoi d&nh, CAng Chlit rin^ www BDnghijong vn £8 — VI$T - NAM Sl>- LU<JfC 

cha^ vfto Thanh-hon riji la Hirng-li6a ciinji \m t^n Thunh ^ 
l&m loan or liing ay. K^\n li\.n-ty (1761) lOnThiinli Li i|uan fpian 
bfil dirorc, len Chgl ciiay IC^n gur dung Manli-lhieii ft ;i^ ifj 
(phia l)ic Hirng-hna) roi clii^m i^Tr ca may cltun gan dtiy, 
d^-dang Co hang van iigifi/i. Tir Jo tfin Chal ci> curcrp plia vt 
dalHirng-h6a va dai Thanb-hoa. Miii den nam Kv-su-u (l/fiO) 
Trinh SAm mcd sai quan Tlidng-tTjih lu Boiin ngnrcn Tby\c lt 
ft, (M. deni quan Som-tay lil-n ttanh dong Manh-lhien. Khi quan 
qutm l^n dSn nai Ih* Hoang cung Chat dii ehtt rxii. con la 
Homing cOngToan -^ x *(^ diotig giTt khong nSi, 1>6 chiiy sang 
Vfln-nam. Pi3-dang Ian ca. 

L6 dtty Mat . Xani m^ti-ngo (1738) dtri vufl Y-t6ng, lion 
Jioiing'th^in ]u Le diiy Mat, Lu diiy Qui va LO duy Cljuv dinli 
mtru gi£l ho Trioh, nliirny chung may sir khong Ihanli plii'ii lio 
chay vao Thanh-hoa. Sau Diiy Qui va Duy Cliut: phii heoh 
mat, cuii Diu' Mai ^u- dal Ihtrrrn^-du phJa tay~iiam. Niifniji 
ngircri d&ng mini \m Day Mai den bj ho Tiinh biit dirtrc gicl 
ci'i- Bfiy gicr Diiy MiU cu bftl ditffc Phani i-unj^ Th6 ,^£, i,' ^ 
dem ta hui rang: «Ong h'l ngiroi klioa-giap sao hn theo 
ngluch?& — Cong Th« cirofi ma nui rang: <(Ba lau nay danh- 
ph^n kh6ng r», lity gi lYia phdn ttiu^u iagliiich?»> Nui rul, 
giirorngc^ ra chju hinb. 

Le duy MAt tir k])i chay vS Thanli-hon. chii'ii-tip binh-sT,. 
roi tir nam caidi-thi^n (1740) la Cunh-hung nuin dau, ve danli 
or dSl Hirng-hua va Sen-lay, sau hn ciing vori gi^c lii ten 
Tircng giS" don Ngpc-lau (IhuOc huyen Thgch-lh^nhJ. Bt-ii 
khi (irang ho Trinb phii dwqc don Xggc-Iau. t^n Tirrmg tur 
ti-^n, L6 duy M^t Igi chay v^o Ngh^-an, rui saog Tran-ninh 
gifr nui Triah-quang ^ ^ lam caii-bau. 

Nam giap-ti (I7C>4) i^ duy M^t saE ngirtri dena thir vao can 
citu vtri chiia Nguyen 1& VQ-viTffDg, Nhirug chiia kliong onuon 
gfty sur v6i ho Trjah, cbo uC-a khOng gi^p. 

NSin dinh-hoi (1767) dirorc tin Trinh Doa»b vtra, inal, 
con Ih Trinh Sam l^n lam chiia, L6 duy M^t dern qiiAa vfe d6nh fir aSt Hircrng-50rn va 6^1 Thanh-cKirang rSi ki nit ve TrSo- 
ninh. Trjnii Sam cho ugirOrJ tJira Ihu sang v6-v& kliOog Jsim:. 
mi)\ quyit y dung binh d§ dirt mfii Joan. 

Mm k^-siiu ( 1769) Trinh Sflm aai Bdi ihi Bat ^L # ;i 
lim thSng-linh drtt NghO-nn, Ngiivln Phan |^ :* ISm chach- 
d5c-ITnhdal Thanli-h^fl, HoSng dlr>h Th^ * Ji tt lam ctfit- 
biuh dal Hirng-hfia, ca b,i dao deii lign sang danh TriSn-mnh. 
Khi quan cim Biii thg Bal vi Nguyt^n Phan dgti vAy TrInh- 
quang. L^ duy M^( rtinh cir gii> hi^m khoni; ra danh. Kh6ng 
ng* ngiroi con r^ la Lai Iht Chifiu M * ^4 l^im phan, m^ 
ci>a iQv cho qiiSn ho Trinh vao. Diiy M^[ bi^t cu n^i bi^n, btn 
cdng v6i va con lir d5* nia ch£L TAm laj mg j^t, thi nhirng cting-vi^c cim hp Trinh sija dfei 
Of mien BSo cungnliieu, vA c6 Ihl chia ra lam ba tli6i ky: 

Thcri kt IhiV nh3t vio klioang Trinh KiJm, Trinh Tiing v4 
Trinh Trong. L6c bay giir cf>n phiii daoh ho Mac cf phia HSc, 
rBi liii chiSng viM ho Nguyeti ff phia Nam, cho n^n Ivoa^ Ihiri-k^ 
ay chi c6 viec chign-tranh tr nguAi ma thoi, c6n nhitng c6ng- 
viec trong nirdrc kiiOag sija-sang dtrtrc may. 

Thffi-k5' Ihu- hai I^ vao khoaog Trinh Tac. Trinh Can vA 
Tridh Cirong Liic bSy gicr viec chiSc-ljanh da yfin, Ironft 
mrfrc binh-tri, cho n^n trong thoi-kV 3y cac chila rncri sira- 
sang v^ chinh-dfin lai nhirng ph^p-lac, lu^l-Jit, vi^c thuS-khba, 
SIT hoc-haDh, thi-cif, v. v, 

ThM-kJ thijr ba 1& vAo khoang Trinh Giang, Tritih Doanh 
vk Trjnh SAim. Vi Trinh Giaoglh^t chich cho n^n trong thM- 
k^ nky c6 lam gi^c-gia, qaan quka phui danh dOng dep bAc 
trong ba b5n ngm Ird-i. thiiah ra kh6ng lam duac vl^c gt lufa 
lo-i, df n nSi dftn ngh^o nir6c ySu^ chinh-tri di^ii-lin, b&i v$y 
cho n^n ch^g hao 14u mS nhA Trinh do, nhi L^ cung mAt w Bonghuong.vn -. .- i.-'T'IL" Thanh thatxin loi ban doc, trang nay bi that lac 

Nha sach Song Hifong 


m 

— ■^ — www aonghjong.vn CHrONG VI 
C6NG-VI^G HQ NGUriN LAn (f MlfeN NAN 

1. Quan-cht 

2. TbU^ 

3. Viie oS-bi 

5, 5? fien chitfiu trong niroc 

6' LSy aSt CMim.thanh 

7. Ma dSt Nam Vi^l i^d su giac-thi^p a&i Cftdn-lap 

d. Vi^c giao-ltiiip o&i nir&c Tiim-la 

9. Vifc lap dinh dirth phu 

Ho Nguyen da giir ri^ng inAt coi & phia nam^ Up ra ngbi^p 
chi^a^ liru-truyen dbi do qug ^i/i kia, boi vgy cho n^n cbJnb- 
tri, tbuS-Je, binh^lnb, vitc gl cung tu sua -sang yk x£p-d$t 
l^y obtr Ih mgt dltctc tir-cbu v^y. 

I . QUAN-CHlS . Lilkc bo Nguyen chira ra m$t cbtfog ohau 
viri ho Trinh thi quan-Iai viln a agoki BSc b6 vAo nhirng tnA 
lit khi chiia Sai la Nguylo phiic Ngu>*n ft, t* ;j kh6ng chiu 
nOp tbu£ aho nfa^ L^, va dem quan cbOng giir v6i qu^ ho 
Trinh cr bac B6-cblnb ^ JL thl cac quan-vi^n d£u do chAa 
Nguyla d$t lay ca. 

£r chinb dinh U chd chua ddng thi dfit tani'ti ^ ^ di 
gitip chiia coi vi^c chinb-lri. Tam-ti }k : Xd sai-ti -fr 31 fl 
Tu&ng-th&ti-lQi-H 4^ 6 *. ^ , Unhsu-ti 4- *. ^ . 

1 . Xd-sai-ti giir viec iir lyng vfio an. C6 quan B6-tri # V^ 

— 75— www.songnuong vn 78 - VlfT - NAM sir - IMQrC 

2. Ttr&ng-than-l^i-ti giu- vi^c Ihu li^n Ihu tliiiS. chi-phAt 
Iirorng-fhu-c cho quan cac dao. C6 quan cai-ba A i^ ISm dfiu> 

3. Linh-sir-ti giir vi^c tS tw, t^t DhSt va vjec chi-cSplirofng 
cho quan 6^ thinU-djnh, C6 quan Nlia-iiy Sr fft Idm dau. 

M6i ti lai CO quan Cai-hcrp it ^. Thu-ho^p g" ^ va cac 
lai-li Ah Um mpi vi^c. 

U Tigo^i cac dinh, thi c6 ncri chi d&t c6 mpl Linh-su-li 
ki^m ca vi^c A'c-sai-// va Tirij'ng-lhan-l(ti-ti, c6 ntri thi d&t 
Xd-sai-li vk Linh-s^-ti d5 coi \ j^c qu4n dan, tir lyng, diah 
dien, sd sacli, lhu5 khba, v. v. nghia lii liiy ncri quan-lrpiig 
hay Ik kh6ng> ma th^m hirt quan-vieti. 

Of phu huyen, thi d3t tri-huy^n, Iri-phu^ d^ coi vi^c tir 
tijing, Ihu^c ha ih'\ cd d^-lai, Ihdng-lai, chuy^n vi^c kham 
x^t. Lai CO huoii-dao, le-sinh, chu3'£;n vi^c t^-lir & ch6 so' 
L^i. Ci>n vice ihu ihu& Ihi dCtl quan khiic d^ coi ve vi^c ay. 

B^n d(!ri chiia Thtrffng Nguyen ph6c Lai» ft,iS .Kl (1635- 
1648) 1^ d^t Ihem chirc ngi-ta i*j i, ngoaMa fj- i^n^i-h&u 
(^ :^, Dgoai-hifu f]- :&» ggi U li> ti'u d5 giup chiia Iri dAa. 

V^ ddng quau vo thi d$t chi>c : chu-O'ng-dinli, chiroag- 
cff, cai-cff, cai-d^i dj coi vi^c binh. 

2. THI-CI>. Nam dinh-hcd ( 1674 ) chua Nguyip mcr kboa 
(hi gpi }& ihi chinh-d& jl i^ vfi !hi hoa-v&n Jf X- 

Tbi chinh-do chia ra l^iii ba ky : kj-^ d^nbat thi lur-luc, 
kjr d^-ahi thi thor-pM, ky di-tam thi vfin-sAch, Qtiaa trr- 
phii tri-huy^Q J&m aa-khao, quau cai-ba, k;?-lvc, v^-iiy lam 
giam-khao- Nbirag quy^n d^u, thi chia ra Ikm ba hang r 
hang thu nbat go* Ik giam-smh, dir»c hh lim (ri-phu, tn- 
huyen ; hang thv nhl goi \k sjnh-dti dirov hh lam hu^n-d^o; 
hang Ihu- ba cujig goi la sinh-dd ^irqrc bo l^m le-siab, ho^c 
Ikm nhleu-hoc. 

Thi hoa-(fdn Ihl cung phai ba nghy, mdi ngdy chi phai 
lam cA mOt hai tbtr mi IhOi. Ai d4u thi dirgnt b£ vAo l^m 
vi$c a Tam-li. www. song hjong^' CdNG VlftC HO NCVVeN l.kM If M1£n NAM - 1. 

Nam at-lKj? ( Ifi9^) QuSc-chaa Xjiiiycn-phur Chii K, f4 ^ 
(1691-1725) nio- kh<>a llii o- liang phu chun. fioi Ja Ihi Viln- 
chijc jt. Jt v^ Ihi Tam-li .-- 5J, Thi Tam-li k* thi Xsi sai (i, 
thi Tir6ns-than lai-ti va thi L^nh-sir-tL Thi Van-chuc llii 
Ihi tii-hic, tha-phu, vfln-sach ; thi Xa-saiHi thi hoi ve vice 
biEih-!inh. tien iimn^. (ir i\\n^\ (hi TircVtig - D^iin - laj-ti vu 
L^nh'sir Li iUi chi lam mot b^i ihi/ mi lh6i. 

NSm cauh'lhan (1710), Vu-vircrng Nguyen-phuc Khodt 
Kj ti :R (17M-1765) dinh tai pheji thi: nhfi-ni; n^tf^ri diu 
ky d^-nhflt goi la nhieii-ht>c. dir<TC mien sai 5 nam ; dau kv 
dd-nhi vi ky de-tam Iht dinrc niirn sai chung Ihun ; ddu ky 
d^-UV goi li lurang-cung. dirnc bS di lam Iri-phij, U-i-hyyen. 

Xetu nhir vay thi sit Ihi-cir 5- mici; N'am di/i hriy «»!> cuh 
sff-lirorc l&m. 

3. VltC VO-B[ . Ho Nguyen bay yii> phai rhoiig nhnu 
vuri ho Triah clio nfin phai lo vit'c vfi-lij hwii. Qiitin Ihi chia 
ra Uim nam cir goi \h . trung irir, (ii uff, hfrii t-a, (iOii ca^ hgii) 
ctr. Sd qiian dp cfairng non bn van ngu-url. 

Nam tjkn-mtit (1B31 ) chua Sai l^p rn sordiic simg daii-bac 
Vii ma Irwtrng ban, irircrng lap voi, i^p ngtra, ctt b^ng nam 
luy^a-t4p d^ phong-bi chl^n-tranFi, 

4. Vl£;C THU^'KHOA. Bi^u-tha chia ra lam 3 hang d£ 
danh Ihuif. t^i c6 hang gm la Ihu dicn. khO th&, iighTa 14 
niOng Cilll xSu thi Ihue danh lai nhe h^n ruOng d^t IhuO'ng. 

Nhirng c6ng-di6n thi cifp fho dAn uay-cay de iu>p Ihnd ; 
con ai khai-khan dircrc dat hoang la likni ru<Hig, Lfai eho ta 

iLT-dien. 

Thni mo. u dat Quang-nam, Thuau^h6a c6 mu vang ; a 
dSt Qtiaug-nghTa c6 mo bac ; a d2l Ti6-*:hioh c6 mo sat. 
Cac mo ^y dfeu danh thuS ca. 

TAdf xudi'Cang Jihqp-cang. Le cir nhfrng lau 6f Thirong- 
hai vA & Quaug-d6ag lui^ thi phdi n0p 3.000 quan, d^n luc 
di phai ntip 300 qunn. T&u b Ma^cao, ^ Nh^l-ban lai, Ihi nghuong.v .« — VI$T-NAM S(f'hV-(^ 

phai nAp 4000 quan, d£n Iiic di phai nftp 400 quan. Tftu a 
Ti£m-Ia, & Ls-i6ng lai, thl phai nOp 2.000 quan, dSn luc di 
phai nftp 200 quan. Tau or cAc nirirc phircrng Tay lai, Ihl 
ph&i nOp 8,000 quan. d£n liic v§ phat nOp 800 quan. 

ThuS fiy cbia ra Urn 10 thhah : 6 thiali tlil dem v6o 
kho, c6n 4 th&oh d^ nOp cho quan-t^i, binh-Ilnh da coi ve 
vi^c thu thuS. 

5. S6 Ti£n CHI-THU TRONG Nlf(5fG, mm qut-d^u 
(1753) Vu-viromg sai quan Chirorng-thii-giam Tift'* Mai 
v4n Hoaa 4t A. #t tinh s6 vfing, bEtc vA tien thu vlio phM n. 
m&i oftm U bao obid u. 

BSy gifr s6 li^u th) c6 nfim tbu v&o dirm: hern 33S.100 
quan, uift phftt ra mSt hem 364.400 quan; c6 nam duCTC htm 
423.300 quan. mk phAl ra mSt ban 369.400 quan. Ving thl c6 
nftm thu dirgx 830 Iirang, c6 nSm dirge 890 Itrcrng. Bac Ihr 
thitgifkp-nglkn t ML (V) c6 nam Ihu duvc 240 Iirgmg* c6 nam 
dirort 390 Iirirag; thti dung-ngan j{; fl. (?) cO nfim dirufc 2.41)0 
lirprrtg. c6 nfim dtroc 1.800 lu-gng; tbir k^-ngan ij^ «. (?) cd 
nftm dirot:: 10.100 d5ng, cu n&m du-Dt: 400 d&ng. c&ng c6 
ofim kbdog c6 dSng u&o. 

Tinh d& d&ng lai tix aim bfnh-d^n (1746) d£o u&m nbim- 
th&n (1752) ngbia Ik Irong 7 n&ni, s6 v^ng diroc 5.768 lirgrng. 
b6 giap ngAn diroc 9.D78 lu-cmg, s5 dung-ngiln dirox: 14.276 
lu^pg, s6 kS-ng^Q dtrvc 21.150 d&og. 

Tix dd tro di mdi n£m phai lam s& ke ro ra trong n&m 
vkng ba,c vk IISd thu vao va ph&l ra mS!t bao nhidu, \i cv d^Q 
aghy m&ng ba thSng gifing nfim aau dAng l^n d^ chi^a \em. 

Nh&og tiln tidu trong nwirc, ibl c6 tiSn d(3ng v& li£n 
kSm, khftc hai chu thii-Mnh i^ ^. 

6. lly bUt CHlfiM-THANH. Trirtxc Tnnh KiSm chT 
cbo Nguyen Hoftng vko IrSn-thu dSt Thti4n-h6a mk thOi ; 
sau din n&m canh-ngo (1570) ho Trinh d6i quan tr^Q-thu 
Quang-nam Ik Nguyen b& Qu^nh vg (r£n dSt Ngb^-an, d^ diit 
Quang-^nam cho Nguyen Ho&ng ki^m ITnb. www songnuong vn CdtiG . M£C ho NGUy£n lAM cV WlfeN NAM — 7t 

NSm (An -hoi (IGII) Nguyin Htiftng vho Janh ihHtc. 
Chtem-lhanh Jfiy <ISl Up ra phi'i Phii-y^n; chia ra Ihm hai 
huyftn Ilk BSng-TuAn v^ Twyen-h<^a. B?n nSm quj tj (lfi53) 
vua nuirc Chi^m-lhinh lA hi ThSm ^ <; saoR quSy- nhi^u 
a dat Phu-yfin, chufl Hi6n lA Ngtrren phiir T§n fK. i$ M 
mai sai quart rai - ca In Himg Lflc It t* sang rlfinb. BA 
Thfim phai dan^ thir sin hiriH. ChiJa Nguyen tlk tir <uyng 
Phan-lang ij. p^ jl tra \k<i cho viia Chi^m, con tir idng 
Phan-langtr& ra Iffy lAm Th^i-ninh-pliu, sau <1&i Um pliu l>i^n- 
kh^nh (tuc la Khanh-htia My giiV) , dOt dinh Th6i-kliang dj 
Himu LAc Urn thai-lhii- 

Nam quJ-di>i» ( 1693 ) viia nutvc Chigm-m^Qh li Qh Tranh 
-$. ? Iio khOny tiSn cdng. chiia Nguyen la Nguyeii - ph6c 
Chu sai {jiian l5ng-binh \h Nguyen h&u Kiiili ft Tj it. ( coo 
Nguyen hu-u D^l ) Jem binh (ii daoh l>Sl itucrc Bi Tracli vS boa 
than-hV 15 Ta trf'i Viiin, K? bfi Tu- cuiig [hAn-lhut>c Ij Hi An Jem 
ve Pliu-Xuflu. Chiia N^nyon d&i ihll CJiteiTi-lhanli luiii Thuaa- 
ph{^ eho Ta ivix Vit-n, Kf ha TiV lam i-tuVc Kham-ly ^ Jt vji ba 
ngiiMcon cuaBi Ad liim de-d5c giir Thnflu-phii, lai hat phSi 
doi y phuc Iheo lHu ngiriri Viet-nam dc pliii-du din Chii^m- 
Ihfinh. Qua nam sau l^i dbi Tliuiln-phii ra Ihm ThuOn-Eh^nh- 
<ian»cho Ki bi Tir liim la dd-dfic. ^Am dinli-siVu ( t(j97) chUa 
Nb'uyetidalphMBiDh-thuan ISy d^t Phao-ly ( Phan-ri ) Phan- 
kng ( Phanrang ) lam huy^n Y^n-phuc vk huy4:n Hua-da. 

Tu-d6 nvifc Chi(}m-tbanh mat hAa. 

NiT&c Chj^m-thaah chlnh lA nir^c L^m-Spng^y tru6c da 
lirng qua mSy trim nam, cdng viri ho Ly, ho Tran d6i dich, 
chiScg v6i qtj^c MO'Dg-cb^ kh6ng cho x&m phaoi viiQ vui, |$p 
o^n in<>lnu'6-c c6 vua^ c6 I5i. c6 chlQh-lri> c6 lui^t^phip. Nhirng 
chi hi6m vi iigtr£a tiirtirc Sy cii hay sang cuo-p pha cr diSt Vi^l- 
pam.thfiDh rahai nu'6'ckh6ngmSy khih6y liiSu ducrc viri viha.u. 

Ba Id d6i djch fhl kbdng sao trdnh khoi dime cai lu^t chuag 
cua tno-h(^a ik : khoecdn, y^u chit. Vi viiy cho n^Q Itr khi vua 
Thanh-tCug nhA LS ^ .^ ^ da lay d3l Quang nam vh da chia 
Qir£rc Chi^Di ra lam 3 nir<crc roi, Lhi tu d6 ve sau tb£-liic nirdrc 
£y m^JDg^y m^t k£m, dttn tlah mSi ng^y mO^ suy. Ch^ngnfairn^ www songnuong.vn XSO - V|$T - NAM Sir - Lu<rc 

U dSn mil mat nut/c vfri cliiia Nguyen mii chung-Ioai Cliiein- 
th^nh bfty gitrcung ctiSng c6n dtxac may Dghin ngtrtyintra. Mot 
nxr<>c tvirac nhir th^, ma nay nKir th^, dan rfiny iiirac ay tliiii;^ 
h6a v^i Dird'c ta mac lung, song nghi cting Huron ij- tarn tliay 
cho nliirDg nird'C y^u-b^n khcm'j Iriinh khui tlirc/c cat Una : ca 
nho bi ca lorn nuiSt. 

7. MO BAT NAM-V11>T VA SU" GUO-THlfiP VO'I 
CHAN-I^P, NgU3''^n nxrdrt Chfin-Iap 6- viio quang dir6-i sbii^j 
M^-kdng, c6 lam sdng nhi^u ngt>i, rudng d^i thi nliieu nut 
nir&c Nam la tbtrfrng hay mSt mua, d^n-t'inh phiii <16i kh& 
ludn, v& lai vao Itic chua Xguycn^ chiia Trinh clanh nhdn, cho 
nSn nhi^ii ngirtri bo v6o khan dSl. lam i u<>ts^ tV Mo-xoai 
( B&-ria ) vi o B(3ng-nai (nay thuOc Bi^n-hun ). 

Nam inau-Eui(t ( 1658 ) vita lUiOc Chfin-lap nnJlt roi, cIiM 
chau Iranh nhan, sang c^ii ciru ben chua Ngiiyt-n. Chiia 
Nguyen bSy gicr lii chVia Hien sai quaii deisi 3.000 quan saug 
dnnh a Moi-xuy ■% Kjt. (nay IhnOi^ Imy^n PliiriKC-t-haiih. tinh 
Bi£n-h6a) bat dircvc vua nuffc ay Is Nat; Ong Clian g i> J^ 
lem ve giam ff Quang-binh ingl do, loi Iha cho vc nu-oc- 
i§( phai triSu-c6ng va phai benh-virc ngu-i>i Vi^t-oam sang 
lAm iin a b^n ?(y. 

Nam g;ap-dan (lfi74), nircrr Chan -lap co ngirofi Nac 
6ng Bai 8^1? di caii-vlen nucrc 'fiem-la d^ danh Nac 
6ng NOn a 3S *- 

N$c 6ng Nnn bo chay san^ cau eiru cr dioh Thai-khang 
(nay la Khanh-hoa J. Chita Hicn ben sai Cai-ccr dao Nha- 
trang la Nguyrn dircrn^f LAni pt ^ ^1^ cftag viri Nguyen dinh 
Ph&i fit Jl 'K lam Iham-muu deni bioh chia rn bai d^o 
sang dAnh Nac dnr; Bai, pha dirrrc don S4i-g6n ^ i^, ro' 
li^n cjuan icn vay Ihanh Nam-vaiig. Xiic 6ng Bai phai bo 
th^uli chiiv vao ch€t a trong rirng. Xac 6ng Thu Bi 2f ^ 
ra hang^ Ngc 6ng Thn )a cliinh flong con (I'lrong cho nfirn 
lai [dp lam charih quoc-vtrnrng dl6ng cr Loog-uc, tie Nac 
Oog Nyn lam de-nhi qu6c-vuroHg, d6ng cr Sai-gon, bat h&ng 
bSm phui fri^u Cfjng, CONG vrfiC HO KGU^T^M LAM l> MJKN NAM 81 il Xam ky-vi ( 1679) c6 quan nh» Minh Id l&ng-binh li Sn- 
Ihi'i d^( (j>ng-mOn ( Qiian^i^lAy ) Umrng n^an Bitb # ^ i*. 
ph6-liri5mg Hoang Tii5n ^ t$_. iRnR-binh chaii Crto. chSu I.iii, 
vA chau LiSm (thu(>c Qunng-d6ng) 1& Tran Tiiirorng Xuyfin 
* .J^ III, pli6-tiHrng Tran nii Blnh f|L * ^, khtin^t chiu ]jim 
t6i nlm Tlianli. tlcm 3.LX)0 tuidii cimj; 50 chi^c tbuyen aflny 
xin o- liim dan VitH-nam. Chua Hit'ii nhAn niuuu khai-khSa 
itSt ChHn-lap, ben clio vio cV da't D6ng-pli6 Jt :t ( tire lu JiSl 
Gia-dinh ). Hon Ngan Bjch chia nliau o dift Loc-da ( lire \k 
dal Bung-nai tJiiinc Ri^n-hcm ). « My-tho ( tliucit Binh-Urong ), 
Of Uan-lan ( thu^i' Hii-n-hoa ) roi cfty ruruig him nha l^p ra 
pliu-£rng-pli6. CO iigirtFi phirong (ay, ngmVi Xh^t-han, ngircri 
Cha-va den bniin bnn dOng lam. 

Xam m^ii-lhin (1688) nhCrntt nyiriVi khac if iSIy-llio 16ni 
loan. Hoftng Ti^n giSt Dmrng ngan Bicli di, ri3i dnn ctii'irg 
dbng diin rr \an-klu\ bin tan diic snui^ de rlinng ivliau vM 
ngurri Chrtn-laip. Vua Ctiitn-lap Id Xac rtiij? Thtv cung duo 
liao dap luy it& liim kg cfi lln"i va hu khung cliiti Lhun-pliuc 
chhn Xgiiyen nira. 

My gitV chua Nguyen la Ngiiycn-piiuc TiSn &t (A ;*- sai 
i[uan dcni m\An di diiiih-dep, diitig muu gi£i dirge HiiAiig 
Titn vii bat vua Chan-lap phai Iheo k^ Irieu-cSog 

Nftiii niilii-diin ( U>98 ) chi'ia Xgiiyen la \Ruyen - phiic 
Cbu sai Otig X|T\iyen IiQ-u Kinh R, ^ ft lAm kinh-lmyc dSl 
ChAn-lap, ohia dal Bting-phS ra ]itm dinh, I.^tm luiy^n, Uy 
BSng-nai lani huyen Phuc-long vi SSi-gon EiiTii huyOn 'I'iin- 
binh. Bat Tian-bit-n-dinb Ji s^ -^ < tuc la iJuJn-hOa ) v^ 
Pban-(ran-dinh % iA- ^- (tire la (iia-dinh) sai quan vao 
cai'ti'i. Lai chif^u-mii)' nhirnf; ke lira dan li'r Quang-biuh Inr 
vao dc l^p ra thon-xa va klmt-khan mang dat. C<to nliirag 
nguro-i Tau cr dSt Tran-biSn (Bien-Eioa) thi Mp lam xii Thanlri- 
ha ^ -^ ^ nhirng ngirCri cr d3[ Phnii'lr?[n [(lia-dinh) Ihi l^p 
lam xa Miiih-huffng ufl ^. Xhirng ngircri iy deu lEiuo;; ve 
so bi> n\rirc la. nghjong.vrr 83 — vj$T-NAM sfr-Lurrc 

liSy gift lai c6 ngircri khScli Qiiiang~d6ng tin Ik Mac Tiju 

i^C. trong IchJ nh^ Thanh cirfrp ng6i nh6 Minh Mn TiiU' 
bo SDng a Chan-tap, thfly cf phu SfLJ-mot ^ :^ c6 nhieu n^jird-j 
cAc nifd'C d^n budn-bAo, bfrn mff 36ng daah bac, rBi Ii(y lidn 
chi^u-mO nhu-ng lirii don lAp ra 7 xa, goi ]& Ha-tifin. Nfim 
m^u-li (1708) Mac Ctrii xin thupc ve chiin Nguyen; chiia 
phoDg cho lam cbtrc long-hinK, giTr dSl H^-U^n* 

Ben khi Mac. Cijli mfit, chi'ia NgiiycQ lai phong cho con 
Mac CiTU la Mac thi^n Tir Ip JJ^ 6ft l^m chxrc *l6-tliic, trSn & 
Hfii-ti^n. Mac Ihi^n Tir d§p Ih^uh, xfty luy, mof ohcr, ISm 
dtfdrng va nr6c thSy ve day Nho-hoc d5 khai-h6a dJtt Ha-ti6n. 

Thfifi b^y giif A&i Chdn-lap cij loan lac liiOn. NSm ky-mao 
( 1699 ) vua nirirc Sy la Nac (iDg Thu g Jy ^l, dem quan chcing 
vfiri quSn cluia Nguyen, cbiifi: sai qiian t&Qg-suiil. N^uyeu hQ-ii 
Kinh sang danh. Quaii ta sang dSn Ihanh Nam-vang ,^ ^, N^c 
Ong Thu bo chay, con Nye flng N()u 1^ Npc Ong Y^m g S ft 
mor cira Ibanh ra hang. Sau N'Ctc dng Thucuugv^ liatig, xiii 
Iheo 1^ trifeu-eong nhir cu. Qu^n Ea rut ve. 

Birofc il l^u vua ihir hai 1& N&c dng NOo mSt, vuo thix 
nbi^l la flng Na.c 6ng Thu pliong cho con N^c 6og N^n 1^ N^c 
6ng Y<^ni lam quan vii lai ga con gai cho. Sail Nfic &ng Thu gid 
ySu, truyen ngA?cho con 1& NSc 6ng TliAm g g ;^. 

Nfim St^^u ( 1705 ) Nac Ong Tham n«hl cho Nfic 6ng Y^m 
cd y Jam phao^ ben khoi binhdanh nban. N?c Ang Thtkm l^i 
dem qu&n Tiem-la ve ghip minh. N^c 6ng Yfim phai chay sang 
cau ciju a Gia-diah. 

ChiJB Nguyen sai quan cfti-ccrU Nguyen ciru V^n fi, K t: 
sang daub Nac dng Thflm. Nguyen cCru VAn sang phA du*grc 
quHQ TiCnj-la ; dem N^c Ong Y^m ve ihknh La-bich J( 5. 
Tir d6 Nftc 6ng ThSm ct TiSm-Ia cir Ihioh-thoang Jem, qu&n \h 
d&nh N$c 6ag Ygm. 

Nam giap-ngu (1714) qu^n cua N&c 6ng Th4m v6 13y 

1 h&ph La~bich va vny danh Nfic 6ng Y^ni nguy-cSp Ilm- Nfic 
dng V6m sai ngir6i sang Gia-dinh cau- ctrij. Quan d6-d6c 
Phi^n-tr^n ( Gia-dinb ) la Trau thirgng Xuy^n h)L -t 'J| vA www songhuong.vn C<iNG VlfiC HO AGUVfi-N LAM <> MlftN NAM - M 

quan ph6-tu-ang TrSu-bifen ( Br*n-h6a ) lA Nguyea ctVu Phii 
t^ ^ t phat binh sang danh. v^y t^fic Ang Thu vi Nfic Ong 
Thaiii ff trong thfioh U-bich. Nac 6ugThii vS Nac Ong Thim 
scr-hSi. bo thauh chay sang Ti^m-Ia. iiqn 6n^ Tr^n thurmg 
Xuy^n I^p Nile Oog Y6iij It^n Um vua Ch^n-lap. 

Nam taD-Uqri (1729) qu4n Chin-lat) san" qu3y ^ nhieii .r 
h^t Gia-dmli. Chiia N^ruy^n b£:n dAt acr Di5u-khi?n «? 4 ile 
Ihdng-nhigp vii-c binh <> man iiy. 

Nfim blnb-tbin (1736) N^r 6hr Y^m inSl. con I3 Mac 
ftog Tha a $ fc Ifin Um vua. BSn nam mau^tliiii (1717) 
N§c 6ng Than) lai o- b^n Tj^m-la v^, cij binh dnnh iluoi N5c 
dng Tba di, rijf chifim lay ngdi lim vua. N^c dng Tha |>hai 
bochay saag Gia-dioli, 

Bircrc il lAu N;lc 6ng ThAm mJfl, nm 1^^ Xilc D<ln t» It. 
Nfic Hien Hf 4^ v^ Nfio Y^ra ^ ^ tranh nltaii. Cliua Nguyen 
b^Ti sai quae Bieu-khi^ii li Nguyen hOii Duaii ft, ^ ^ deru 
quan san|» danli bon N§c B6n vi dem Nfic 6nK l hn ve iiit6c. 

Nac im^i '] ha ve dirirc Jiiiiy Liiaiiy [ai bi ngirfri l-ou lliij 
hai cua Na:- oug Thnni lu .\uc NguyOiJ 3 ^. dein quiin 
Tii-^m-hi sang diinh dnbi dL Ni;ic Ong Tliu ch^y snnt; chH o 
GiA-dinli. 

Niif \j*iiy6ii v§ Ifin vua Chan-lap Ihiri>nj| hay lia-biep 
y<y C6n-mnn ^ ^ { I ) va lai Ihun;^ si> vcri chua Trinh or nguaj 
IJac dc lap rau-u danh chiia Nguyen, Chitii Nguyen biet llnh- 
5 ay, d6ii nam qui-d^u ( I75:i ), sai Nguycu cur Trinh R. 4t ^ 
sacfi danh N|ic Nguyen. Nam al-hcri (1755) NSc Nguyen 
thus bo ibaoh Nani-vang ch^y sang H4-Uen uho Maic 
thi*n Tii. 

N3ni sau Mac tfii^n Tij daog ttiir vB n6i rSng N$c Nguy^u 
xJQ dang hai phu Tam-bOn J^ ^ \b. Lui-lap '$: lil, d$ chu(>c 
tOi, va lin cho v& nu'ac. ChiJa Nguyen kh6ng muon cho. Hfiy 
gicp 6ng Nguyen cir Trinh dang sir bSy-to each khai-th4q 
D^n dfing kg ft E^m thuo* nghia 1j^ n^u lay dun dan ahu con ( 1 ) Con-man 1^ chS nhiiWig ngiriVi Chieni-lhaah sang Eiji hop or t^i 
xu Chan-l^p. tftm £n \ky thi miri ch^c chSn dircrc. i^naa Nguyen ngtie 
&y b^Q nh^n hai phu va cho N^c Nguyen v& Ch^ki-lap. 

Nfim dinh-swu ( 1759 ) Nac Nguyfin niiSt, chti ho I& Nile 
Nhu^n H jq I&m giAtn-qu6c. N§<c Nhu^n c6n dang lo d^ xin 
chiia Nguyen pbong cho lam vua, Ihl bi ngirAri con rl 1« Mac 
Hinh S 4^ gi£l di. r6i cv&p IJfy ngdi lam viia. 

Quan l6ng-suSt lii Trircrng philc Du % ^ i(t thira th?? 
sang d^h, Nac Hiah ihua ch»y bj thu<>c-ha giet ch^U bay 
gi£r COD NSc Nhu^D 14 TS^Sc T6n S -Jf- chaiy saog nhcr Mac thidn 
Tir cr H4-ti6n. M?c thMn Tu- d^ng thir vS xin l^p Nac T6a 
l^m vua Ch^n-^tap. ChOa Nguyen Ihii^n cho, fiai Thien Tiir 
dem NSc TAd vfe nirfrc. 

Nac T6n diftng d^l TSm -phong -long de ta cm chtia 
Nguyen. Chua ben sai 6ng Tru-ang pJn'ic Du \k Xguyen cir 
Triflh dem dinh Long-hS ve sir Taiii-hio, titc ]a cbu tinh-ly 
tinb Vinh-long bjiy gior, va lai dai ra ba dao la B6ng-kh£iii- 
dao 0- Sa-d6c. Tan-chAii-dao Of Tien-giang vii Chau-dut-dao 
O' H^u-giang. 

Ngc Ton lai dAng 5 phu Ih Hu-o-ng-uc, C&Q-bOt, Trvc-sftm, 
Sai-mat v& Linh-quyah df ta aa Mac thi^n Tir. Mac tbifiu Tir 
dfim nhirfig dfit Sy dftng chlia Nguyen^ chda cho thuQC vfe trSo 
Ha-^tidn cai-quan. 

V^y dtfl 6 tinh Nam-Viet b&y giiV la dSl lay cua nyorcChan- 
lap mil nguoi Vi^t-Dam khai-thac ra. 

&. VII&C GIAO^THIF^P \'<y\ NUCfC T1£M-LA . Ti^ra-la la 
m^t DiT^c ff vfe phla t&y-uam s6ng Me-kdng d6ng-d5i ngu-M 
Th&i sang ir dSy. 

Cii tbco sv ta va sir T^u thl thoat dau tiin goi la nixifc 
Phtii-xtum iK ih- ^^^ quang nba Tdy va nb& Birdrng b^u T^u 
It vao quang th^-ky thi> sau, Ihu- bay tbi d!Et Phi^-nam chla 
ra lam hai : ra^t nu-a v^ phia dOog c6 m^t ddn-tgc khkc d^a 
l$p ra nuac ChSn-lap J^ J|,. ctm mOt ntra v@ phia tAy thl 
ngu-fri Pbil-nain O' gpi la nutrc Xfch-tho ^ i- 

Vio quang nha TSng, nba Kim (th^-ky IhVr XI. thu* XII) 
thi nirO'c Xkh-tbd lai thia ra lim hai : m^l nir&c goi li La- ww.songhLio CONG VlftC IIP NGUYEN LKm Cf Ml^N NAK - 85 

h<)c 9 ^. mOl nu-frc gpi \h Tifim 4. Lie nhti Nguyen Um vua 
b^Q Tiu (IhS-ky thii X!I1, ihtr XIV) thl sir c6 ch^ip hai mrin 
Sy seng c6ng. 

Vfe Sftu ninirc La-hyc t«5in dime ca uirfirc Tii^m, m(^ goi 
U nirfifc Ti^m-la-h(>c il * /l^. B^n dSu nhA Minh ^cu»5i th^- 
ky thtr XIV) vua uir^c fiy san^ cau phong b<>nTi'iu. vua ThAi- 
lo nh& Minh men photj^i \k nir^c Tifini-la ^ ^ (2). 

Nif(>cTit'ni-Jfi liic Jnu c6n nho^y^u, (hinVngbi cgtr^i ChiQ- 
Up *ip-che. Snu circrng^lbJTih dan dfin len, roi vao khoang n5m 
Vftn-lich (1573-1620) nUi, Minh. nir^rc Ti^m-la iai daoti Chdc- 
lap ma huiiy-ba c& phircmj^ S.y. 

Trong tb6fi ny vua Tifim-la la Phra Naroi diiD^i-doi nha 
AytMithio dfing m^l ngircri Hi-Iap ten lu Coustanlin PhaulcoB 
lam ttrirng. Ngirofi ay xio vua jjiao-thiep vtri nir6c PhAp. Ren 
v|y n^jn Ifi20 mtri c6 boil sir-lhSn Tii^m-la sang bAi-yftPhftp- 
hof^ug Luui& XIV a Iai Versailles. 

Thua bSy gior chi^a Nguyen c^n tlang khai sang a (IjI PhO- 
yfin, Khanh-hOa, nhirnt; ve sau chula Nguyen iSy het dSl 
Chi^m-thilnh, Iai 13n sang dift Chiin-Iap. Nguiri Tiem-ia c6 J 
mudn ngau-lrcr d^ giir lay CliilD-lap l^m cua miuli, Nhirog vt' 
th^ chila Kjjuycn manh hou, cho n^n phai chin dS cbrta Nguy^Q 
sttiig bao-ho Ch4a-!^p> 

Tuy vay nirdrc Tifim-Ia thirfimg hay diing nhCrn^ ngirM 
phau-dfii vijri vua ChAn-Iap, roi giup binh-li/c cho ve lam lo^n 
troog nir6c. Nbieu kbi quan ta phai ^atig dAnh du&i qudn 
Tifim-ta d^ ^up qutic-virofng ChAn-lap- Cung c6 khi quftn 
Tifim-la sang dAnh cf dSt HA-li^n, nhir nam St-vi (1715) agtrui 
Cbiia-lap 1^ N^c Tham dem quSn Ti^m-la sang cutrp phk, 
quan toQg-bmb Ha-ti£n li^ M^c Cuu phai bo thAoh ma chay. 

Qu^D ta va qu^n Ti£m-la da giao chi^a nhieu laa, ehanen 
hai ben kli6ng thdag str vcri aihau. Mai diSn aSm canh-ngo 
(1750) diri chiSa Ngwyen la Vo-vu-cmg Nguyen-phtic KJhi>ttt, thl <;2)Nufrc That-laa ngsy nay. 

m SDnghuong.vn 86— VlgT-NAM sfr'Lir<?G 

mfri IhSy sir chifcp rSog chua sai qufln dem thir sang tr&ch 
rnrdr Tiem-In dung-tung ke nghich-thSn d6 l^m loan mr6c 
Chftn-l^p, 

NSro Sl-hcn (1735) iiirdc Ti^m-la sai si> sang xin dirns 
d&nh thu£ nhCrng tbuj'en cua nirdrc tiy sang buon-ban or J5t 
chua Nguyfin. Chua dap Ihir las r^ng iljue % la qu6c-I^ da 
d$l ra kh6ng Ihfe bo di dii-crc. 

Nim dinh-hgi (1767)qiiflii nixirc DiSn-di?n jife fl sanf;^ 
danb Tifim-la batdirgrc vim mrorc »y ik Phong-vtrtrng ^ x 
( 3) va con Ik Chifiu B6c i$ -^ ciing mfiy van ngu^ri din Jem 
v6 Di$n-die!n. f'6n nhirng ngiriri con, ciia Phong-virorng Jd 
ChJSu XI Khang flS ^> Jit Un chay sang Ch^n-ttip va Qiieu 
Thi^y flS J|[ thi chay sang Ha-Ticn. 

")i*t ^^y i^"' nurt^c Ti6m-la khong c6 vua. chiic Phi-nha (Phya) 
d^l Mann-tAl la Trinh qiiSc Anh Jp v^l ^4- ben khm binh Itr 
l^p lam vua. Trinh qu6c Aah 16 ngirori Trieu-chan. linh Quanj; 
ddng, cha U^n J& V^n fS sang 6- diSt TiOm-la lam Irixant! •j' 
M&ng-Ut, Y^n chgt, Trinh qaoc Anh len niii Bghi^p xirng la 
|Phi-nha, la mOl chiic xa-lriro-ng \£ly. 

Trinh qii6t Anh iSn lam vua ri3j sai sir sang \At vua 
Cban-Iap la NIc TOn phai sang c6ng. Xyt T6n iSy le ring 
TrinU qu6c Anh khdng phai 1^ dong-doi nguorj Tiem-la, khdng 
fihiu cong, 

Vua Tiem-Ja I^y diSu ^y l^m hiem, sal lir6ag U KiSn Ma 
dem ngirtrj Chan-lap t^n la Nfic Xon ve danb Nic T6n. N3lc 
T6n giu- viingcac ncri, quau Tifim-la khGog lira gl ditgrc lai 
phai rut v^. 

Trinh qu6c Anh bi£t con vua cu la Chi^u Tbuy c6n or 
Ha-lii&n, so ngav sau siuh ra bi^n loan, b^n d^a th&ng 10 n am 
Un-mao fl77l)dem binh-lhuyen sang vay daoh H^-tiSn. Quaa 
tfing-binh la Mac Ihien Ti> gitr kh6ng noi phai bo thdnh ch.Tiy. (3) Vua nircrc Tiem-la bay giir cu \i^t]h hiii. cho men si!r goi Va 
rhoog-vircrng. www songnu CONG VlfiC Hp NGUTf^N L\m O Mlh'N NA¥ - H7 

Vua Tj(>m-la dfc tirtmg 1^ TrSn I.i^n Hl « i> lai giir HA- 
iitvi v6\ li$n quSn aang it^Db Chftn-lap. Qu6c-virrrn^ 1& N5c TAn 
phai bo chay. Vua Ti^ni-!a don^ quAn (V IhAnh Nam-vang va 
l^p N$c Non I^n lim vua ChAn-!ap. 

Tliaag 6 nflin sau ( 1772 ) chrta Nguyen sai quan t^ng-^ulfl 
la NgMyen cu-u Bam ft X ilf Hnh chu-c Bi^ii-3«hicn Jem binh- 
tbuyen di dfinli quftn TiAm-Ia. QuAn cufl Ngnytn ciiu BAm 
ti^ii sdDg d£n Nam-vonR. qu4n Ti&m-la bo chay ve Ha-ln'n, 
N^c Non cufig chriy ve Cau-b^l. 

Nuc Ton Igi v^ Um vua ChAn-Iap. 

Vuii Ti^m-Ia ve d^n H£>-li&n sai ngirua dim thir sang goj 
Mac Miit^n Tii vc itS giScj^-hia. Mac lhi<!in Tir khiSng chiu. Vwn 
Tit^m-Iu b^n dl Tran Li^n *!■ lai (^'ir Ha-ticn. rSi bat con jjiii 
Mac tlii^n Ttr va Cliifiu Thijy detn vp nirirc. 

Nftm :>au Mac Ihifin TiJr tbSy vi<?i' k1toii<^ J^ony, beo sai 
ngu-cri sang Ti6m-I.'i xin hbo. Vua Ti^.m-la ^oi Iran Lien ve v:'i 
tho ngu-iVi cttn f^'iii cna Mac Ihien Ttj v6 Ha-ti^ii. Cmi r.lii^u 
Thiiy thi dein yi^tdi. 

Tir do Mac thifia Ti> lai vS giu dSl Hii-lit'n. 

9. r.AP DINH BTNH \mV . I.iio dau. Nguyen HoJtif| mai 
va(J triSn dl(l Thu^Q-h6a thl d6ng dinli 6 lan'^ Ai-tir >t -^ 
(thuoc btiy^nBang-Kirffng, gan linb-ly linli (Juang-lri). Bircrc 
13 nam sau (1570) Nguytn Hoartg lai dm v^o lang 'I'ra-bAl o- 
huy^n ;iy. tLTC- 16 Cit-dmli % ^. B^n nam binli-diin ( Wl^) 
cbuj Siii til Nguyen pliiii' is'^uy^n sap sir:!. cbonf;aJi!m \ii\ chi'tu 
Trioh, mtri dui dinb vae lan^; PhuL'-au w ^ (. Lhin>c huy^n 
Quang-djen, Imb Thira-ilhiei^ bfi}* gia ) va dot cho tirs<V lu phij. 

Nam hinb-lJ (163r») chila Thu-o-ng la Mguycn phiW Lan 
lai 6in phij vao Una Kim-long 1^ H ( IhuAc huyfin Hirwng- 
itk, tinh Tbiia-lhi^n). 

Nam dinh-mao ( 1687 ) cbiia Nguyen la Nyuyt u pbuc Truu 
dem phu vg lang Phu-xuda % 4-- *"■*: ta dal Kinh-thanh bdy 
gia, goi 1^ cbinh dinb. Cho pbu cu de lam Thai-ldog-mieu. 
thof chua Hi&n. «B — vl$T - NAM sir - HTflrc 

Nfim giAp-ll ( !744) Vu-viro-Dg m^i xirng vircrng-hifeu Ahi 
phu ra l^m di^n. amt-sang ph^p-thc, v^ dinh Irieu-phgc. I^i 
chia nu-frc ra l^m 12 dinh. 

1. Chinh dinh Jt -g- ( Phii-xiiSfl ) 

2. Ciru diflh ^ 4f- (Ai-lu-) 

3. QuBDg-binhdioh Jit -^ ^ 

4. Vfl-xa diah *. -4- ^ 
5u Bf^cbinhdiDh f A. -^ 

6. QuBDg-nam dinh ^ i^ ^ 

7. Phii-y^n dinh t ^ ^ 

8. Biob-khang dinh ^ J* ^ Mai Chiem^thanh 

9. Biiih-lhii^n dinh -f « ^ 

10. TriJn^bi^a dinh U it -Sf- 

11. Phi^n-lrSn dinh i- m. ^ J dat Chan-lap 

12. LoQg-hS dinb ^ M ^ 

Dtnh nao cung d$t quan Tr^n-thu. quan Cai-ba. quan 
KJ-luc d^ coi vi^c cai-lri. Cda phu Quany-nghta vA phu Qui- 
nhira thi thuoc v^ lioh Quang-nam, cho nta m6i phu d$t ri^ng 
quan Tuan-phu va quan Kham-iy dS coi mni vi^c. Bat Hh- 
tidn thi d^t \k TrAQ, c6 quan dO^dJic cai-lrL T6m lai mil x^t, ho Nguyen l^m chila mi^o naia, nhimg 
triT^c Ihl vIq giii chuc vua L£ pbong cho^ mai diu dau thS- 
ky thir XVni nam nhAm-ngo (1702) Nguyen phiic Chu m6i 
sbI Dgircyi sang c6ag vua nb& Thanh d^ xin phoQg lam vua, 
nhimg Thftnh-lriSu n6i rSng nu-^c Nam c6n cA ho I^ khdog 
phong dirorc cho ho Nguyen. Viec Sy lai im di- Ngu^'tn-phiic 
Chu hkn ximg \ix qu6c-chua vh dQc c^ &□ BQt-viit qu6c 
Nguyen chila vTnh irSn chi buo ^ ^ ^ tJt. X -^ H^ ^ '^ d^ 
lAm c6i truySn qu6c-bao, dSn dod vua ThS-lfi miri Ihtti. BSn 
D&m gi&p-tl (1744) Nguyen-pbi^c Kboat m^i xtrng vuvng- 
hi^u v^ d^i laj ch^-d^, d^uh ra trieu-nghi. 

Biy gid" d^t phia nam luy dOc-lgp. nhirng bo Nguyen chi 
xung cht^, cbi> kh6ng xu-ng vua -vk vim, khong d§l quoc-hieu. www.songhuong C6SC, ■ Vir^C HO NGUYEN lAM O M1£n NAM - *9 Nhirns nrftriri nRoai qmk Ihirunf^ goi diit chiia Xt;iiyi>n la 
Quanj^-nfini qnCii. ^ ,fj i*]. Djiv Ij \i <jf QuAn^-ii.im c*"* pho 
HOi-im jj^aifo) Iji ciiu "jiiri.ri Tan \a ii^srtri ci\c niruc I'n vau 
biiou hfni, elm nvn niti ISy l"'"n Oiian-^^-nani niii goi. 

Con iilifrng conj^-viet- iio Nj;uycii li'im a iihi:i tiiim quan- 
Irong dio nir6-c Nam Ih hern va, l;i viec mfy-iu^niij liiT-coi, 
kJiiSn clio liiitrc. kVn I6n, nyo-^i ntiicii ra, vii nliit't Ji chicu-mo 
nhrnig nyircrj npticu-kho iron^ iiirtVc dira tli kliiii-h6a nhiriij' 
da( plii-nhit'ii Lii> lioniiji^, Inm ll>;^nli in ^iani-Vi^l bdy ^^(t 
ph&n-pliu htrn c;\ moi nrri, iSy la cat cdng Im Nguyen viji 
iwrttc Nam tliAf IS lo lum vav. GHUONG Vll NGir6ri Au-chAu sang fi\r&c vi^-nan I. SV BI TIM &AT -^ v^,j.^^- 4„.p;,ju ,^^y ^f^f UiVf-num H. SI/BI TRUYEN OlAO Nguyen ngurtn Au-la-ba di du-Iicli thi^n ha hi \i c6 \\M 
cir m(>* 1^ di lim dft d^ budn-ban, Imi 1^ de Uiiy&n-l»a liing- 
tjiao Thien-cliLia ct cac nirac. 

I. Sir DI Thf E5AT, >igir&i .Wdniu s/tmj :i-(MM,j — Tir 
dii-i La-ma, 'fa l'« sach cht-^i njicryi Au-c!i:m s>in}f 4!*'ii iiircrL- 
Ti'iu, nliHiig khOng rG each i^iao-thiep r.T lum aau: deii lhd|»- 
lani Ih6-ky m<Ji c6 (inj^ .\rarca Polo, nginji xwiin.: l-ta-li sang 
cr Irieu nli.^ Nguyen yL v§ dai vua The-lo M61 la( i-iel hflng 17 
nam. roi sau di qua An-dr)-dirtriig vt uinjc, lum ra quyeii 
siich: n Thi-gi&i kij-quann { Les itierveilles dii luoade )^ k5 
iihTrrg chny^n <in^ fiy da biSt. 

Ye sail vAo thap-ngu thS-ky, 6ug Kha \\\tin Ho ( Chnslophe 
Colutnli ) diing dJa-ban chi nam ( houssolt ) dinh di i[ua Bai- 
lEky-dirong sang An-d<i, roi lim thay chAa .\-iny-?i-gia ( Anie- 
rique);(ti^n nam U79, ngitM Hu-iiao-nha ( Poiltij^al ) Wn 14 
Vasco de (taitia di^ voiig qua H&o-vpng-j'jac [ Cap de Bonne 
Esp^rance ) sang An-do-dLrcrny vilo diit Au-tto. NiSm 15'il lai 
c6 ngudri Bo-dao-nha ten ]a ^lai»ellan di qua Aii-do-durang 
sang Tbhi-btnh-diro-ng vao d.it Plii-lug;t-lAn ( Philippines )- 

Tu- do ve sail ngur^i RB-dao-nha ( Poi-Eiigal ) mii iuiug Tdy- 
ban-nlui ( Kspague ) v:i ngtr^i Hda-laa ( Hollifode ) mdi song — OS — w songhuong \'v\ 96— viCrr-NAM SU.IAIOC 

A-dAng tSy dal thu6c-dia va mo- cira hi^ng bu6n-bAn nhir 
sail nay : 

Nfim qoi-hpi ( 1563 ) vc diy'i Gia-l7nh nhd Minh. ngtrai BS- 
dao-nha d^n o dfli Ao-mtin (Macflo) nir&c Thu. 

Nflm man - Uiin <l5fi8) ngirtri Tfiy-ban-nlia SiiQ}.; liiy dSl 
Phi-lySt-Wn lain lhu(>c-dia. 

Nfim blnh-lhAn ( 1596 ) ngirai H6a-Ian sang iSy d^'t Ti-^-va 
(Java) Urn ibuoc-dia. Ve saii dan dan njiirC-i Il5-d^o-nlia, 
ngiriri Phap-lan-tiiy (Frjince) vj^ ngircVi Anh-cal-Wi (Anglelerre) 
d^n Of dat An-do. 

Ngtt&i Aa-chdit stang d&t Viei-nam . Ngirai Au-chuii sang 
butm-ban 6* mrcrc la, llii cj iif»ir<Vi B'o-dao-nba den i? xi> Niun 
iriraz hl-i ca, raff ciVa hauy ff pbrt H6i-an (tuc \i\ Fi\i\o) Iliu<ic 
dill Quang-nam. dSy Ini c6 n«xt<n Tiui, ngiro-i Nh^i-ban va 
ngu-6i H6a-Ian dfin bndn-ban tibicu lam. SiU-h cua 6ng XJaybon 
vA Riissier c6 ch^p r^ng nam giap-d^n ( 1(U4) dtri cbiia Sai 
da c6 ngirori liS-d^o-nha Ilmi la .lean dc l-i Croix di5u l^p lO 
diic: Sling & dal Thuan-Uoa. ma biiy giu- cr Hue njjirtri ta c6n 
gol eho ay la Phuang-duc. 

(7 iigo^i HjI^c fhl Irirfrf da c6 lau cua n{^ir<yi B5-dao-nha m 
vao biion-ban, nhirng mai dCn nflm dinh-sirn ( 1(337 ) dcri vna 
Thau-long nha L^, Thonb-d6-vurajig Triiih Tiaiig mm cho 
ngu-M H6a~lan d?n mo cira h^ng or Ph?)-hj&n (gan ch5 tinh-ly 
Himg-y6n bSy gicr). Ve sau a day c6 ngu-oi Nh^Ubatv, ngiTfri 
Tkxi, ngirai Ti6ni-la den bu6n-b;ra ke co 2.000 noc nhk, \iim 
(banh ra ch6 vui-ve lam, cho n^n luc-ngu bay gia c6 cau rang: 
Thiz nb&t Kmb'ki/, ihu nhi PbS-hi^n. 

Ldc bSiy gi(V ngu&i Rb-dio-nha aamfi bii5n-bAn cr trong 
Nam nbi^u horn^ ma c ngoai BCic llu cb njjuo'i H6a-lan nhieu 
boti, nhirng thiia ay ngirtri hai niric &\ hay Iranfa-canh vtri 
nhau, boi lh£ chii:) Trinh va cluia Nguyen deii cu y mu^Jn nb^n. 
cA Sy ma nhor bo j^ti'ip minh. Son^* vi Ipi bu6ii-ban cho ntn bo 
khdng chiit ra milt gii'ip hSn, th^nh ra I&u nguy cac chiia cung 
chdn ^'a lai D^i-thoi v'& vi^c lOrtg-yiao, cho n^n d£n nam canh- NGl/tVl AU.CHAU SANG Nt/tVC VII^T - NAM - 97 

thin (1700) J^ri vua !^ Hi-lung. ngir6i H6a-]an Ihdi Tchrtnjj 
vao bur>n-hfln a ngofli Bac tiu'Q. 

Btri b^y guV n^uJi Anh-cAI-Jtri va ngir<Vi Ph-ip- /nn-tdy 
cung vtio bubn-biin 6 nirwc to, N^lm nht\m-ti ( JtiT2) ddri viia 
L& Hi-IOag, ngircri Anh-cAt-loi «Iem chifc t^n iTn/i* vAo xia 
met cmi h-Xng hi)6n-b6n, L-hua Trinb cbo m6ug 6- Hht'i-hifii, 
nhtrng vi sail sir buOn-ban kh<lnj^ dLrorc Ihinh-lm, nain/i Anh- 
cal-loi clu (> diJn nam dinlwsiVii { ltiU7 ) riji ihdi. 

Cnn ngif^i Pbip-lan-tAy thi t ir nSm cjinh-lht'iii (KiSfl) rf« 
c6 lau v6o xin m& cira hant; a I'bS-liiSii: i!^n ndm aJi^m- 
tuSt ( 1682) !ai c6 nhi^c laii Saint Joseph a Ti^m-la sang ircra 
pham-v^t &\n^ cUuii Trjnh. 

tl' lronj» Nam Ihi nJ^m binh-djii ( l*»8fi) en nj^u^-i Pliap li^n 
Is Verret ttu^fc ph^ii miV t-ira b;"inj* 6- cu-lao Cfln-Iun. l)?n niSni 
ky-li ( 1740 ) lai c6 ^^►l nfjuuri PhLip lea \h Poivre Ui chi^c Ijui 
Machault vho cira Hrii-an, xin vhO yet-kj^n chija Nguyen \ik 
dding trr qiiGc-lbir cimiJ phSm-v^t tit' 16 tinh ^nao hi€u ciu bat 
mrcrc. Cliila N(^*ivfii <.un[j tlap tbir lai, tbu^iii i-bo njjirct Ptiap 
vao thOntl-thirani;, N'hxrn^ ch^n^i dirg^c ban Inii llii cba^-ly cua 
Phap Or An-ilci bai di, chn iifin, sir IbiSiig, Ihirirny vt'ii n^in''! 
PtiAp cuDg bai. 

2. SV fil riU'Vi£N-{jlAO. B(io r/irVH-L-A(j.r. X^juyt^ii khi 
xira !o^n xir Au^U-ba Idiong c6 nhitf-dinh in<it U>tiM-|S[iao 
nao ca. Mai lian-ti'it. thiy mAt vi tban riOnn cua miuh, ThirOn^ 
hay I^y uai lire hcttil-dc>nt; cua tao-hua ma tiriinj^-tircmg ra cac 
vi [h^n, mi lani il^D, Uim dai. d6 [hi> cuni", Nhur dAn-bw Hi-tap 
(Grec) vad^n-tocLu-ma (Romaics) rhir IhanUiu-bt-le ^lupiter), 
Ih&n A-l>u-ltJii'» (A|ioUoTi) va cic vi (ban klifi.t: v^y, Duy c6 dAn- 
tOc DiJ-thGi (Juifs) Cy dJitTiuti A-lf-;i, tiay la dSt Palesline da 
dircyiKlQc-Igp, chi Ibo niol vi IbDii yoi la Jehovah iV lliiiiib tiia-lo- 
!nn-nnh (Jerusalem). \)M\ l\y lin ran^ lliiin .l^liovab sinh^h^H 
van vat va o^trwi; cMo ncp ngircriclii pluU thv unit vi than ity ma 
th6i. Dt.'n ucri diin La-ma da kieni-iinli dirm: ca d^\ Ti6u A-t£-A, 
dkil liac A-pbi-Ji-^ia vji dat lay ■ L5;«ni Au-la-ba, ctiia l)a-thai 
cung [hiipii: ve La- ma, niu dan Du-(hai bay gior cung da suy 
UuTi roi. Luc t1v diirc tria-io aa iJt'i, n]ian-dao Do-Ehai tnii lAp ra ^TTirr" WWW songnunng.vn M — vier-tflAM sO--Lirp'c 

,dao mfri ( 1 ) day ngu-M lay sir y&u-m?D v& Wn-kinh Thlfin- 
chiia Ifira g6c, 1% bvog lu--bi nhfin thir, coi ngirfri nbir anfa 
em ruOt thit l^m c6t. Tir tI6 ve sau cac m6n-d5 dcm dao ^y 
di truyen-ba ckc n&\. Ong Saint Pierre ttii sang I^p giko- 
dirfrng a l^ Kiah-lL^Dh La-m3, 6ag Saint Paul thl di Iruy^n 
dao or khap trong nvtirc, 

Liic dan dao Thi^n-chua bi nhieu pbcn vua La-ma ngbi^m- 
cSm^dungciTC hinli nik gi£t hai c6c giiio-sT vS nhirng ngu^i 
theo dao m6n, nhirng dau nguy-np.n IhS nio m^c ]6Dg. car 
mdn-dfi cir mO* niem di tiiiyfn dao hhSp b6a phircmg. Mat 
deo dau d>6-tv Ib^-ky (313) vua La-nia 1^ Constanliq mdi 
cho giang dao Thi^ti-chua cr mpi noi Irong nirdc. Tir hSy gidr 
Irtrdi dao Thi^n-chiia mol ag^y tnnt tliinh. Up Giiio-ho&ng 
d^ tbdng-nhat viic giao, djl GiAm-nmc d^ coi vitc giSo 
a coc tiffi, lai sai gj&o-ai di ti uySn dao khap trong thi^n- 
ha : be 6 dau c6 ngurdri 1^ co giio-sH d^n day dao. iJorJ vAy 
cho n^n chAn^ bao lau ma to^n Ah deu theo dao Tliii-n-cJiUa ca. 

^ bta A~d6ng ta thi t£r ddri nhk Bu-cVag if (6I8-tKI7) su- 
chCp c6 Canh-giAo -5 :^ (2) tuc lA mM phai Gia-tO-giAo da 
sang Tau, nhirng vi bay gio dao Ph^l daug thJEih, cho mfin 
dao Canh-gi^o miiLl dau di. Mai den do^i nha Nj^uyen, nhd 
Minh miri thai c6 giaa-s7 sang giang dao Gia-16 cr nirirc Tim. 

Sflo Tbitn-chua sang rnzm- Nam . U nirac Nam la tir 
khi da c6 ngu-ai Au-Ja-ba sang buon bdc, Ihi (St la c6 giao- 
81 sang day dao. Cir iheo sach KhAm-diuh Vlei'Si}, tlu tir 
nSm Nguj^fin-hOa ngnyen-ni^n ^ -dfo ?t -^ d&i vua Traog^Ong 
nhfi U: ( 1533) c6 nguoi Tiy E^n Ji I-n^-khu di dirong b? viio 
glaug dao Thifin-ctiuu ir lang Niali-ciryng, lang Quan-anh, ( i ) B^o cua (^ng Gia-lo lip ra cho ncn ta thiro-njj goi la dao Gia- 
lo; l^i Ti 6ao ^y chl tli^ Thten-cliuB ma thoj, cho neii lai ^oi 1^ d^D 
ThiilwibLiii Ci> phai goi la dao Ctr-doc bori chir Chriiit la t>4c ciru-thS. 

(2) CanbgiQu Id m^t pbai d^o Gia-ta cua ngu-if^i cliu-^nao tE-n la 
Neetorjus \kl' ra tir de-ogG th^-lty cr Bong La-ma. roi Iniycu saog iiirfrc 
Ba.ltf f Per**!) vi nirfrc TAu. NGlfifl kV - ChAU sang NirO'C VI^ . NAM — 99 

IhuOchuy^n Nam-diiin (tiro !a Nam-lrirc) vA & liing Tri-lu. 
ibuOc huy^n Giao-thuy. 

S&ch A'am-si> cua Trircng vmh Ky ch^p rSn^ n5m 
binh-lhiin { (5%) tliri ong Xguyeti HoAng c6 niLjurai giao-sT 
TAy-ban-nha Een 1^ Diego Adverte v^o giang iIho (> irong 
Nam (rude h£t ca. Nhirng luc bSy gicr lai c6 may chiec tau 
T^y-ban-nha I'iing d&n, chiia Nguyen so c6 J quily-nhicu 
gl chaiig, bee <lu6i di. 

B£'n nfim at-mao ( 1615 ) itoi chiJB Sai, giao-sT lii K Bu- 
somi lai dSn giang (too, rSi d^ii nam giap-li ( 1(>24) c.o ^ao- 
31 ten hi Jean Fthodcs. n^ircri Phap-lau-t;\y, d^n giaafi dao 
Of Pliii-xuAti va lap ra cac giao-durb-ng. N&m binh-dlin < lf>2(V) 
dd-i viia I^ ThJin-tdng, giao-sT 1^ naULiiioli v&u niuntl dao 
tf ngoai Bac, bi ch»la TrLnh kboogcbn. phai bo di. Birrrc it 
I^u 6n<j Jean Rbcides a inmy "Sum ra ftin' viio vfs-kiun cinia 
Trinh va dem d;mti cai d(^n<i-bu quii lac, chua Trmh cho 
6ng Jean Hbodes dtrac giang-dau t^i Kiab-do. 

Til- do vfe sLiii cac giao-s7 cii diln dan vito niriVc day dao, 
m& ngirijri minb (^ung "^iJy cait^ tbi-i] dao cung nhicu. 
Nhtrog vi uird'c ta lir xua den nay van (heti Nbo-ijrau- l;1y 
su- thtr-t-ung Ong cha lam Irpng, lay sir (e-lir tl»;ui-lhanb 
l^tn phai, ma le mrtrt: thi lay sir ciing-t^ liim mot vice rat quan- 
Irpng. D6t-nhieQ thay nhi^u ngiriri iidiih Iheo dan Ihien- 
chun, ho ca cat ih6i cu, chi chuyen ve ni(>t n^Sl thea dau 
men. bcri vay cbo nen trcinji Nam nguiii Bac, vua L'hua den 
cho dat) ay la mot la dau^ Jam hdy-haai ca cai phurig-hoa 
cua nirffr nha 'Mira. nay. ben xu6ng cbi cSm khiJng cho 
ngiTori trojQg ntrirc theo dao moi nira, vA d&t ra phep ughidm 
d@ bat lOi nhtrng ke kh6ng tuan theo chi-diJi ay. 

Cu theo trong sir thi nam tan-vi ( 1B31 ) or Irong Nam. 
chi^ Thirofng la Nguyeu-phuo Lan cam khong cho Dgiriri 
T4y viio giang dao ce trong nuroc 

Nam qui-mao ( 16ti3 ) a ngoai Bac. chua Triuh la Triah 
Tac bat duoi cac giao-sT va cftm khdDg cho ugirg-i miah tbeu 
dao Gia-tO. 100 — VI$r-NAM SLr.LU<?C 

NAm giAp-lhin <1644) chua Hien 6 railn Nam b^l gift 
Dhijag Dgir6i di giang dao A- BS-nang. 

Nam blnh-ll (1696) dcri vua U Hi-trtng. Trmh CSn bSt 
dflt phfi hft ca nhif-Qg soch dau va nlia dflio a cfic neri vii dufii 
nfau-Dg ngirdi giang dao ra ngoai nirAi;. 

Nfim Qham-Uiln (1712) dori vua Le Dt.i-l<lng. Trinh Circrng 
bSt nh&Dg ngirdi Iheo dao Gia-W phai cao tran vi khac vao 
m^t h6n ch& n hoc Hoa-lan rfqoju (3), 

Nfim gj4p-lufft (1754) dcri Canh-hirng, Trinh Doanh lai 
nghi^m-cSm m^t c^ch rat ng^t. klidng cho nguiri In tU Iheo 
dao, v^ 1^ git^t ca c^c dao-tritcrug vu dao-dB. 

Til do vfe sau vj^c cam dao mAt ngay mol nghu^m, mil 
DgirM di giang dao ciing khdug I3y lu:>l iur6-r lim .icr. cu- cd 
sii-c du cho dirac nhi^u nsucri Iheo dao. rSi dan d^n n|itr6-j 
Irong nir6fc phfla ra b^n Urang hen gido. ghen-gbt^t nhnu ban 
ngiT&i cure dJch, Vua quan (Iii IhSiy ddng phcp thirirng kliiing 
cam duffc, men dtmg den cijc hinh d& ma liirng-trj. g}H hai 
bao nhi^u ngirdi v6 i^i, 

T6m lai mi x6(, Ihi gia su- ngirori ngoai qu6c vao ntrac ta 
ma chl c6 viec buoo ban mi lli6i, Uii chai: rtug nir6c ta xija 
nay v6n la in<il Dircrc v5n hiiSu, vua qiian la cung khongco le 
gl mi ngaQ-cam ; nhirag bm vl khi du qiian^bt; d£n viec siing- 
Uq, thl dii hay do" Ih^ nao m^t- loug, ngtrOi la ai rung cho sir 
ajing-tm cua iiilub lA phai hori, Ihaiih rn. kh6ng ai khoan^uiig 
cho ai, rbi cir phai dung th?-li,rc d^ mu de-n^Q nhau. Cung v[ 
th? cho nfin ve sau nirtrc ta khoiig chiu suy-x^t le phai-trai 
cbo kj-cing, lam lam sir lan-ic dc d^n n6i niSt ca sir hi)a- 
hi^u vdri cac nitifc a Tfiy-dirang va gay ofin cai roSi bieti-lo^n 
cbo ntrd'c nha v^y. (3) HoS'lan luc la H6a-lan (Hnllandie). Nyuri-i Hua-lNn sang bu5n 
ban b ngoai Bat (rUffC h^t ca <.'ho i»en rairi (joi la dao H6a-!aii. Vu luc. 
bi!y giiCr ngirfri Viel-nara ta ktinng phan-biel. tfUffC nh&ng nirorc iiao, hS 
Ih^y ogircri Tay Ihi Ihiri^ng cu goi 1^ Hda-lan, www songhija CHimNG VIII 

V^NTRUNG-SUY COa CHOa NGUYEN 

i. Triwng /fftiie Loan chuy^n ijmjen 

? Tdif-strn day hin/i 

3. Qaatt lio Trinh vdo lay Pkti-xndrt 

*- Chaa Ngugin uio f,!o dinh 

5. Ntjuyeii-inftTiig khui binh Jitnh rUy-jcrn 

fi. i\'gay?ii-i>irQng ilinh r<Ju i>Uri niri/e Phap-Uin-i^tj 

7- Kguy^n IIu^ phd quait Tifm-ia 

I. TRUCTNG PHOC L0\N THUY^N QUY^N. Ttr On-i 
Nguyen HoiiTi^ li<r di, ho Ntiuvcii lam cht'ia Irjng Nam phiu 
bac chflnu nliaii voi ho Trjnli, phia nam daiili tjSy dil Ctii^m- 
th^nh va dit ChiVn-lap, ti uycn d^n tlOi Vu-vircng li"! Nguyifin- 
phuc Khoat mcri xirng vircrng hicii. Vu-vircrnfj ttinli Irieu-nghi, 
I^p cung'di^n a dfil Phii-xuSn, va pJitinR cho njjirW con thir 
9 1^ Nguyen-phuc Hi^u fft H %. li'ini Ih^-tir. 

NiBm St-d^u (1765) Vu-vinrag mat. Biiy gi(> IliS-t^ da raiSt 
rSi, qOn the-lu- 16 N^uyen-^phuc Ducruy ft w flf hiiy c6n nho, 
in& ngtrcri con trirffng ciia VQ^vtriyng cung mSt roi. Ttr di- 
chieu de \%i dinh lAp ngurcri cun Lim hisi l^n n6i [it;lu^p cliiia 
(1). Nhimg khi Sy ngirai quy^n-Mian I^ Trirang phuL- Loan 
St 1* ^, y niuoD chuyi^n qnyen !am b^y, bead&i lor di-chieu 
di mft I^p nguxri coo Ihvr 16 cua Vu-viranf', mfri c6 12 lu&i, 
16n ikm chua, goi la Binh-viro-ny ^ j£.. {1) Ti>c la boang-klnLio vua Thl-u"!, sau Iruy Ion Ifl Hirag-lo HicU- 
kbang HoaoK^fl^ i*- tfl. ^ ^ ^ I". 101- snnghuong.vn J02 — Vf^.NAM sO-LirgrC 

Trircrng phiic Loan \k ngircri thnm-lam, Iflrn nhicu dieii 
tan-4c» trong nirtfc ai ai ciing oan-giqn. boi Ihf cho nen, o- 
phla nam Ihi c6 TAy-som ^ j, dS'y hinh danh ph.^ lai dot 
Qui-nho-n ; c mat b^c Ihi c6 quan hp Trinh vho lay dSl Phu- 
xudn, ISm cho ccr-TighHp ho Nguyen xi^u-dft vgy. 

2. TAY-SON DAY BINH . Luc bay gid ty huyen Phu-!j 
■^ ^ (n^y *^oi 1^ Phii-cal ) dat Qni-nhtrn, c6 ngtrOri Wn lit 
Nguyen Nh^c ft -^ khcri bicih phan-doi vm chua Nguyen. 

Nguyen 6ng to bon diri cvia Nj;uyen NUac la ho Ho cunp 
mOt t6 v^ H'6 quj Ly ngay Iru-irc^ nguai u huyen Hung- 
nguyfin, dat Np;he-an, gap h'lc. cbua Tiitih. chiia Nguyen 
diknb nhau, bj bat dem vao a Sp TAy-scrn sg di i., (2) ihuoc 
dSl Qiii-nhcm. BSn, do-i ong Ih^n-sinh !a Ilo phi Phi'ic 5!^ % -fj 
dcri nha sang o Sp Kifin-thanh ^ i*. L. nay la li^ng Phn-lac 
% jj)"-, huy^n Tuy-vien. sinh dtrtrc 3 ngircri con : Iru-oriy la 
Nhac ^, thu la Lfr fS, thir ba Ifl Hu^ 4. 

Anh em 6n^ Nhac mu3n khai loan, m6i lily ho me 3a 
Nguyen de khoi sir cho de Ihu-phuc niian lAm, vi rAug dSt 
trong Nam vSn la dSt rua chua Nguyen. 

Nguyen Nhac lrir6-c kam bi^n-Iai 6^ Van-dOn. cho nin 
aau ngirori ta IhiriVng pgi Id bien Nhac, NEiung vi tlnh hay 
danh bac, ti6u mSt ca litu lluif, scr phai Lot, hit di vao rirng 
16m giyc. Ben nam tan-mHO (1771) m6i J^p don-lr^i o- d3t 
Tfty-sffn, chieu-nap quAn-sT, ngu-^i theo ve cang ngay cSng 
d6ng. Thircrng hay iSy cua nha giau cho nha ngheo, fho 
n€a nhitng ke ngh^o-kho Iheo phuc rKl nhi^u. 

ThS Nguyen Khac moi ngay m^l nianh, quan nli^ clnW 
d&nh khdng diroc Va lai Xhac la mot nguai c6 can^dam v& 
t£m cor-trl ; mpt h6m dinh vau l&y Ltianh Quj-nhqrn, ben Mp 
mu^, ngbi vao Irong cai cui, chr» ngirtri khieng vao npp 
quan Tu^n-phu o dSy Ih Nguyen khac Tuy^n. Nguyla khac [2) Ap Tay-swn nay la dal thou An-kli3 -^^^ vi IhOa Cuit-an K^, 
Ihupc: phu Hoai-nhan, Vi anh em Nguyen Nhac khtfi nghiSp or cli5 ay, 
nen mai goi ia nha Tay-sirn. www songhu •ST" VAN TRUNO SUV ClIlA CHOa HGUwts - m 

Tuy^n tirofng 1^ thai, cho diifl vAo Irong Ih&nh. Bfo nira 
(Mm, Nhac phii cui ra, mcr ciia thdnh cho qiiAn minh vAo 
dAnh dnoi quan qutm di. giir lay IhAnh Qui nhan Iktn ch.^ 
can-ban BSy giir lai c6 m% ngircri khich bu6n tSn I& 
T5p Blnh Jf, f v<i Ly Tai |: ^ cung mO quan nfii Mn theo 
giiip TAs'-so-n- Mguyen N'hac chia quAn ra lAm .*) <lBn Id . 
(rung, tiSn. hiii, la, hirii, roi lit?n l^n danh t^y (Ii(t Quang- 
nam. Chdng bao lAu tir d3[ Quaug-n^hTa h&y giir vao cha 
dSn Binh-ltiu^n den (huOc v^ Tfl,y-stm ca. 

3. QUAN ho TRINH VkO LAY PHO-XUAN . Bang kJii 
Irong Nam c6 quyen-than chLiyfin-chlnh a (rong. Tiy-snTi 
danh pha Cr ngodi, ff ngoui Hac thua Trjnh lA Trinh Siin jSp 4^ 
biSl linh-trang nhirviy, bi^n sai dai-lirdmg la Hoknp ngu Plu'tc 
■i^ .i. tE dem thuy bo ho-n 3 van qunn uijng vM H<;flng phiing 
Cor ^;i^ ^, HoSugdinh The *^fl. Hoaog diali Gao j/^ O. i 
\ko dat B6-chtnh d6 d;iah hp Nguyea, gia n6i \i vao Jdah 
TririTng phi^c Loan. 

Bin Ihing iO n5m gLn|j-ngp ( 177-k ) quan Hoaci^ nj;{i Phrtc 
sanf* st>ng IJnh-iiiang. sai Ho&ngdinh ThS dem binh den danh 
l&y luy TrSniiinh ^ Jf , nhtf c6 n6i irng^ cho nftn tdiOi ; ifanh 
iTi^ JSy dirox: liiy. Trioh Sam daqc tin Ho^ng ngu Phiic dapha 
diJ7C thanli Tran-ninh rdi, ben quy^I k6 dem dai bmh di viku 
liep u-ng. BGn thiing chap thl (juan ciia Ngfi Phiic tier: '11 Junf{ 
& liiiig Hn-xa ( thuyc huyen Minb-linh, Quang-Irl) y 'A truy^n 
bjcli dt nt)i rSng quan Bac cin vsin danh TriroTig phi>-: Loan vak 
!h6i, chu- khOng c6 y gi khiic ca. Cdc qtian o* P*. xufin b6n 
miru bit Vitiic Loan dem n^p. 

Hn;^ng ngu Phi\c b^l dLrcrcTrtro-ng ph6c Loan roi. laj li?n 
bin!) den hiiyen Datig-xiJ'Cmg. sai iigirtri dura tbir &^n i'hii-xuan 
noi rSngtuy Phuc Loan da Irir. nhirng m^ Tfiy-ao-o hfiy cim. 
v^y xin deni binh d?n hot tai Pht'i-xnan d^ cung di danli yiac, 

Chua Nguyen bi^t mu-u Hoang ngu Phuc chu-c danh lira 
d^ lay Kiuh-tlianli, beti ^ai Tdn thiSt Tiep i|, ciing vdi quan 
Churo-ng-cor la Nguyen i-an Chinh fi. X lii. dem *htiy-b6 quan 
fa an n^'ij (r sOng Bai-^!ap-giang ( nay goi lA Phu-lt- Cf huyen 
IM — V1$T - NAM Sir - IMQC 

Quang-dien). Ho^ng ngu Philc aai Hoing illnh Th& dem 
binh di I^q dirang niii r5i tiSn binh hai m&l daati dp lai, 
qufta ho Nguyen vo- Ian b6 chay ca. quln Bac tiSn Ifln 13y 
Ihftnh Phii-xuan. chiia Nguyen vi c&c quan chay v^o 
Quang-DBm- 

BSy gicr Trinh Sftm d6ng ct H4-trimg, dirorc tin Ho&nf«ng& 
PhOc da Uy dirac Phu-xuAn rBi, mirng lAm, sai quon dira cho 
Ngu Philc 100 lang vSng. va cho cac tirime-aT 5.000 lang bac, 
lai phong cho Ngu PhiSc lam Dai-lrSn-phu j^ fl- j^ dSt Tbufta- 
li6a dS lovi^ iSy dSt Quang-nam. Boan rbi Trinh Sftm rill 
,quAn vS Bile. 

4. CHtiA NGUYEN VAO GIA-BJNH. Chiia Nguyen v6o 
Ma Quang-nam d6ng cr BSn-van, I^p ch^u la Nguyen -pliuc 
Dvang fiL i£ 8| l^D I*"!" Bfing-cung, d5 lo vi^c d^nh e'MC- 
Bwgrc mSy th^og quf^o Tay-som or Qui-nhcrn k^o ra danh ISy 
Quang-nam, qufln chtia Nguyen dinh khdng nSi, thua cliay 
v6 ddng if Tra-icrn $. J,. 

Chda Nguyen li^u chirng kliOng chting giu- duffc, b&n 
cGng ngu-cri cbfiu lb dng Nguyen-phi^c Anh ft fi i* xufing 
(huyen chay vao Gia-dinh, de BOng-cung a lai Quang-nani 
chSng gtir wiri giSc, Ddng-cnng d6ng dOn 6- lang C4u-d& ft. R 
(thuOc huy^n H^a^vinh). 

Nguyen Nhac bi^t DOng-cung Ih^ y£u, vi lai mufln iSy 
liSng d£ mi gai chiing. b6a sai nguofi di riiArc Ddng-cung v6 
d6ng o- ph3 HOi-an f- ^ ( Faifo, thuOQ Quang-nam ). 

Ngay luc liy quan cuaHoang ngu Phtic da qua Hai-vAn-scm 
vAo J3y d6n TriiQg-swn va d&n Cftu-d6 6 huy^D Hda-vinh, 
Nguyen Nhac sai ngaa'i khach la T^p Binh 14m ti£n-p>hong, 
L^Tai lam Irung-quan, lir mlnh lam h^u L^p ra danh nhau vari 
quftn ho Trinh 6- lang C^iU'SS ^ ;> ( UiuOc HOa-vinh )- Qudn 
Cua T^pBlnhdiu la ngu^Vi kb^ch Quang-ddngvfi nhirng ngircri 
mpi to \^n. a1 nay coi U-^n i-a d<ii kb^n do cam phang^ deo 
bhi^n, dAnh Ih^t la hting manh. Qu&n lien dOi c«a Ngu Phiic 
diTorogkhOng n5i, NguPhiie miy\ sai Ho4ng dlnb The vii Ho^ng 
phdng Co' dem ky binh vko x6ag lr4n» rbi b^ binb danh vAN TRUNG-SOV C&A CHOa NGUy5>J - JW. 

Wha vko- T4p Blnh Ihu3 cbay. Nguyen Nh^c vfi L^ Tii pbai 
\iii v£ gifr b6n Ban 4%. :^ rfii dira BAng-cun^ vfe Qui-nhnrn. 
Tdp Dinh v6n U njijirtri bao-ngircrc. Nguyen Nhac mu6n nh&n 
dip thua trlin Mt gi^t Ji Tdp Blnh bi^l y bo chay v% Quing- 
ddng bi quan ahft Thanh bSt durprc dem ch^qn. 

Liic bay giir cr phJa nam c6 qaan Lirii-thu dAl LoDg-h5 1^ 
T5ng phuc Horp "^ i* iS- dem qufin dfinh lay lai ctiroc ba phu ):& 
Bbnh^thiidn^ Di£n-khanh vu Rlnh-Jth^nh. rtii tai lii^a btnh ra 
dinh diSt PhU-y^iQ ; 6^ phia bSc thi c6 qnan ho Trinh dbng w 
Quang"iiam« Nguyen Nh^c ti^u th€ cli6Dg khi^n^ nSi, b^n sai 
Phan vfin TuS ;i- X S. dem tbir v4 v6ng li^a ra noi vd'i Kodng 
ngu Phtic sin nOp dfll Quang-nghTa. Qui-aho-n, Phii-y^o vit xia 
lAm tien khu di dinh ho Nguyen, 

Hofing ngu PhiiQ cung niu6n dung Ngiiyj^n Nhac d5 Jinh 
dSt Gia-dinh, ben lam bit'u xin chua Trinh ehu Nguyen Nhac 
lAm Ti^n- phong- tiffriig- quiln» Tky-actn Hii^u-triraiig tS Jjl 
:ft ^, sai Xguy*^n biru Chioh f*. ^ ft ^J^n^ c^ va aa kifm 
vao cho Nguyen Nliac. 

Nguyen Nhackhdng lo mat bac nira, b^n \kp mifu de daab- 
JJiy d^t Nam. dem coq gai ininh la Tbo Hu-any jt «^ dang; 
cho Bong-curtg va khoun-dai m^t each, rat I6a-kinh. M3i sai 
ngiro-i d^a gia u6i v6i Tung phiic Horp xia vg hihig Je lo ayr 
khOi-phnc la,i dat Phu-x.Li4n, T6og phuc Hg^p cha su- J^n xem 
hu Ihuc, Nguyen Nhac dira BOng-cuagra liC-p, r6i vi^t thir 
cho ai> dtra vfe noi lay nghTa phii Jjp B6iig-cung. dicu au xu- 
tSc, Toug phuc Hopp tia ta Ihtrc Unh, khuog phOng bi gl nira. 

Nguyen Nhac biSt ru tinh-hinh, sai em la Nguyiin Hu(^ 
dem quan d^n daali Tong phiic Hcrp. Quiln ho Nguyin Ihua 
to bo chay ve giir V^n-phoag. Nguyen Nhac cho ngirtri duai 
lin th^ng tran ra cho Hofing ngu Phiic bi^t. NgQ Phiic xin 
chua Tiinii plioiig cho Nguyen Hu^ lam Tfiy-aon-hifiu Ufia- 
pho ng-liro-ng-quan. 

Qu^n Hoing ngu Phiic doiig Qf Chi\u-5 i^ %. giap dSl 
Quiing-nghia, den thaug chap nSm iy la n^ra at-vi (177a) 
bi dich chfit mSt nhieu. N^u Phiic viSt Ihu- ra xin chua Trinhi lOG - VI$T - NAM SIT - Lirg'C 

cho r^t v§ giur Tbu^a-hoa. Trmh S§,m thu^n cho. Houng ngii 
Phiic v£ d^o Phi4-XLi^n thi mat. cbiin Trinh sai Bui thg Dat 
J(L # ii vao thay, v& sni I^ qui B6n ^ -f il vao l^m Thara- 
(hi ciiQg giv A&i Thu(ln-b6a. 

B3t Thu^n-hoa bfiy gia kJ li> dal Nam-bfi-chinh (ro- vao 
14 2 phu : Trieu-phoDg vS Quaug-biuh (3). 2 huycii^ S uhau. 
SG nhan-dinb dirtrc I2C.S57, siJ rugng tiai rOng dirjc 205.507 
mau, nhiTDg ma Iflt dal rirtig vu cac IhiV di» thi con dir<?c 
153.181 miu phai dong tbu6. 

Tir khi quSn ho Trinh luf ve Thu^n-hda roi, dal Quaqg- 
nam iai tbu^c vS Tay-scn. NSni bioh-iban (1776) N^^uyen 
Nbac sai em la Nguyen Lu dem Ihuy-quan vtffft be vio danh 
Gia-dinh, J^y dugrc Ihunb Sai-c6n ^ jfit.- Chua Nguyen phai 
cbay v6 Tr5n-bi*n (tire 1^ Bi^ii-boa). 

BSy giof a Bdng-som c6 Bd thanh Nht\n ^i f^ f:^ kliu-i binli 
ch5Dg \'in Tdy-sffn I3y Iai Ibiinb Sai-con. Xguyen Lu lay tlnjc 
gao TOi rtit quAn vk Qui-nhtni. 

Xguyen Nhac th3y Ihg rainli nn>t ugay mOt mtinb, ben 
sai sira Iai thanh Ba-ban ( lu kiiih-thunh cut.ua Cbidni-Uianh 
ngfiy IriTffC ) roi d5n Ihaug ba nam binh-lban ( 1770) Lu xvng 
Mm T&y-scrii-vircrn^ va phyng cbu"*; Urt>c cliu fiioi Dyiriri. Bay 
gifr TAy-sorn dem B6ag-eung la or chiiu Thap-lhap. Bong-cung 
bfen ti'6ri su6ng (Iiuyen chay ve Gia-tlinli. 

Ngirrri khacb Ly Tiii Uirwc da hii iXyuytii Nliac tbeo giiip 
chiia Nguyen, roi sau bi phAii Iai, danh chvia Nguyen, nay 
nghc B6ng~cimg (r^n ve, Itii deiii biuh iirac vc Sai-con ]a[) Itn 
I&ra TAn-chinb-virorng #r aL i, lOn Biiih-vurtrng lam Ihai- 
Ihu-ffng-virang Jl ^ J- d« ciing io str kJiOi-phuf. 

^5m dinh-dau ( 1777) Kguyin Nhac sai ii|ir<>i ra xin vM 
chiia Trmh cho triSn-lhu dat Quang-uam, Trjifli Sam hay Qiir 
cung cban iir dung binb, b^n nhan-<lip phong cho Nguyen 
Nhac lam Qiiang-nam tran-lhu, Tivyen-uv-dai-str, Ciing-qnan- 
ct^ng ^ ,?, a t> S S ^ ft- 4. i^ i:. ' (.l)Trieu-jilion«-phiic6 5htjyeii;Qurins-binh-phucd 3 hiivn.. . 'au. wwwaongnuong vn T Nr.UYKK - in? 

N'ffuypn Nhac ilum- phong rou khonjj phiii phunj'-;;irr 
miiil hiic nTra, htn sai Nguyen Lu- vii Nguyen Hue ilcm tliny- 
hii quftn vaf> ihinh Gia-flinli. l-v Tisi choiii^ klmn^ iini f)luii Im'i 
chfty. riin-ctiiiih-vu-uiig tiiai' vt- h^n Tr;i ( lhiM>i." l>iiih-tui/a|i ) 
rSi lai chay ve Hu-vat ( lhm>c VTnh-loni,' ), mn ThiJi-lhirmi<»- 
virornj; Ihi chay ve l.oiiji-xuyCn. Nhung chiinij lino liUi Nj^uyt'h 
Hii6 item ifUi'm (.liioi bnt (firirc ca Tliai-tJnTfmy-\ir(Tng vii 'rjn- 
clnnh-viru-iig, (icm ^lut ilr. 

Xyuyen Lu- vh Nguyen (hid liiy xanj; cl^l (Jia-diuli, ilc 
t?ing-cl«5c Chii i. u* lai tran-thii. rui ilini quan ve ijui-nlian. 
Qua nan» sail \ix nam m^tLt-tunl ( 1778) Nfjiiycn N'liac Eir \irng 
lie hi^u, ((fit nicii-hieu la Th^ti-itirc J^ -tfe. gpi ihaitli Bij-bau 
lu Hc)jJuj|-tl^ th;tnh, pJiiirip I'ho N'miyen [.w- him I'iel - cbc, 
Nguyen Hub lam Long-iilnro-iiy trnVriij-qiian. 

:>. NdUY^N'-VlPaXG KHm BINS! tJANJl T.\V sa\ Klii 
Th!ii-UiLrQrn(i-vu'n'njl va ■riin-chinh-\ iromg bj. hiit, Itn mji/ori 
ch.iu Tliai-ttiirrrn^-virqrny lii N^nyi'n pliiic Anh, chay lliozit 
dtfrf. Ben khi X{jiiyt*n Ltr vii Xjjuyt'n Hu0 ve (Jui-nhuni r&i, 
Ngiiyt'ii-phuc Aiih lai la lap nhirnji loi lu ou, khm |>inU ti> diil 
Lon£-vuy6ii. litfi l^n iIl-u Sa-ilec, vi\ niiag \<xi quan iluf/Tny- 
dlnh la Bd Ihnnti XhuD ^ :j- ^, quun cai-Uni Ll- w'ui Cud 
ife. X ^ ( J ) vii cac lu-drn^; la Nguyt-n van Uoun^; f^ X S^. 'Gag 
phiriru Khuong "^ 16 ^, T6ng phucrc Lirirng % H j^ \^ 
*lanh (hiui loui^-Jiic Chu. lay lai IliaiUi Srti'i:6n. U&y ^iCf 
X^uyrii-phiic Anil iiu'ri Co 17 liioi. cat- lirtrny dei.i lun leu him 

Birg-c it !An rua Tay-scrn lai shi long-tloc Chu ^, Lir-khifu 
l^'y J*, va quau luV-yia Pham Ngan '£. j| ileiu tjuan lliuy viio 
danh Tri(n-bifin va Phan-lra'c ciing cae mien iV m^t he. Bfi 
tbanh Xhan ^ fj| -f^ dcm qujin B6iijis-sorn itaoli ■ehem ilytrt; 
lu'-khriu L'y, duoi thiac qisan Tuy-sofu ilt, 6nj; N'^uycu-pUuc 
An h hen ;!>ai Le %'an Quan deui biah ra danb iu\ ttiunh HinU^ 
thu^n va thanh Dien-khanh. ( 4 ) Li- viiD Cau 9^ n^uui cr Vjnh-liru'nfi ilbl Cia-'diiiti, iruac (I160 
Chau Viifi Tii\t bau lum Chunc tircraij Bo (hdnli NItan. 108 — VI6T ' NAM SI? ■ LUCfG 

Tir khi khOi-phuc dircre tMt Gia-djnb rSi, Nguyen-phiic 
Anh sai silt sang tbdng vM niro-c Ti€m-la, va lai aai Do thnnh 
Nhftn ii ?#• *^. Ho van Lan iPi X f3i dem binh di danli CliAn- 
lap^ ]^p con N5c T6n Ift NSc In Itn lam vua d^ Ho van 
LAn V l^i bao-h^, O dlt( Gin - dinh thl ngai Bvca sang nipi 
vi^c : dfit quan cai-tri cac dinh, dinh le tbu thui^ de nu6i 
biDh-linh» \km chi^n-lhuySn, t^p biiiti-ma d^ ph6ng-bi vi^c 
chi^n-tranh. 

Nfim canh-ii (1780) Ngiiyen-phiic Anh xirng virffng-hiea 
E^i phoDg cho B6 thanh Nhan lim chijc .Vgofu Aith, Phti- 
chinh, Thirong-ttr&rtg cong fY :^, H ^, _t if i.*. ^-^ thang 
Ihir6'ng cho cftc lu-Ajig-sT. Nhirng sau vi Bo thanh Nhan c^y 
cdng lOng quyeu, cho n^n Nguyen -vircng miri gifil di* 
Cung vi vi^c ay cho nftn Bong-s(?n tru-tVc da h6i long giup 
Nguyln-virffng, sau d^u bo ca, va lai phan lai, thanh ra 
16i-th61 phai danh-dep inai. 

Thang 10 nam tdn-siru (1781) vua nirdc Tiftm-la la 
Trjnh qu6c Anh sai lu-crng lii ChSt Tri H *» (Chakkri)va 
Sa Si H A, hai anh em sang danh Ch&n-lap. Nguy?n^virang 
aai quan Chiforng-ccr la Nguyen h&u Thoai R, ^ i^ va Ho 
v&n L«n ifl jL 4 dem 3.000 quan sang cini. Trong khi quan 
Nam va quiin Ti^in-hi ton dang chong giii uhau a ChAn- 
lap, thi 6- Vong-cac vua iiir6c Ti^rn-la bSt giam ca vcr con 
cua hai anh tm GhSl Tri, boi v^y hai tirfifng jJy mb'i giao-kSl 
vfn Nguyen hiiii Thoai IhS phili citn nhau Irong luc hoan- 
nsn. Boan roi Chfit Tri dam quAn ve Ti^m-la. Xgay hic ay or 
ben nirirc Ti^m c6 giac noi l&n, vua nirfifc Sy bi Dguoi Phan 
Nha Vfin San du6i di cu-trp mSt ng6l. CUal Tri ve din Vnng- 
cAc, sai ngirofi di Um quSc-viro-ng la Trinh qu6c Anh dem 
giSt di, vA bill gi£t ca Phan Nha Van SiHn, Thi tir l^p liim vua, 
xirng \k Ph/^t-vu-iTng, phong cho em Ih SO Si lam d^-ahi 
virorag, chau la Ma Lac l^m de-lani virorng* Hq GhakkrI lam 
vua dSn nay hay c6n, vA cic vua den xtrng la Kama. 

TbAng ba nSm nh&m-din ( 1782 ) vua Tfty-sorn la Nguyen 
Xhgc \h Nguyen Ih*^ dem han 100 chiSc thuy^n v&o cira www.songhjong vn 1 m ^ vitv - NAM sir - lu(?c 

Ph&p \hm gifim-muc daoGia-t6, (^n In Bi-da-lOc ^B" ^ it 
(Pierre Pigneau de Behaine, cvSque d'Adian) kbi 3y daiig gr 
dSl Chantaboun (Ihudc nircrc Ti6m-la), tigai bfeii sai ngufri dSn 
bAti vi^c. Ong lJa-da-!Oc n6i ueti sang cSu-ciru niforc Phap, 
nliung phai cho Ho^ng-tu- dj lam tin thi moi dtcp-c. 

Nguvcn-viroTig Iheo lori uy, btn giao Hoang-lu* Canh -j^ va 
c6i qu^c-an cho 6ng liA-da-lric, lai lam ta qu6c-thir cho ong 
ay diro-c quyenty ti$n sanglluiong-nghi vM chinh^phu Phap 
dfi xin vi^n binti. 

Tir qudt-thir Sy cu 14 khoau, dai-lirnc nbinliorong BA- 
da-lgc sang SLID nu-6'c Phap yii'ip cho 1.500 quan vii lau bt, 
Sling 6ng, thu6c dan, tlu ca moi thir, Nguyen - vutrng sin 
nhiraog cho nircrt Phap uiia Hiji-an (Faifo), dao Cdn-nOii va 
d6 li^ng cho ngud"! niro'C Phap dircrc d|ic quyen vao bui6n- 
ban cr nu-g-c Nam (5). 

Nguyeo-virang l^i lam mot cai thir lifing d& dang cho vua 
nirdrcPhai), vasai qiian pho-ve-viy la Pham van Nhan ft XP-, 
quan cai-cc la Nguyen van Liem pL X lH l^ifo hit) vt Hudng- 
tij Cdnh ba}' gio* iu6i cu 4 tiioi. 

Moi SIT da xep-rlat ca roi, nhtrng vi con Ir.ii miia gift cho 
nen ong Ba-da-lOc chu-a khai-hanli dirtrc. Nguyen- vir<ynii 
tuy da nghe lori 6ng Ba-da-lijc dinh sang cau-ciVu nir<yc Phap, 
nhurng Irong bnng chua quy£t hin. con c6 y mu6n nhcr 
nvritc Tifim-la. 

Nguyen lie ddnh thua aSii-cdn, Chiku vSn Ti^p chay 
sang Tifim-la cau-ciju- B^n 1hang2 nam gifip-thin (17S4) vua 
Tiem-Ja sai ta6fng la ChJit si Ba dem tbuy-quan sang Ha- 
lifin, tim Nguyen-vucrngd^ mori sangb&n vice. Nguyln-virong 
lai tiSp dirorc nial hi^u cua Ctiau van TiSp, cho n^n m6i 
dSn hOi v6i tufrng ntrtrc Ti6m^ rSi ciing sang Vong-cAc xin 
binh ciru vien. (5^ To- i]iidc-lhu- n^y va cai thu ciia Nguy£n-vir>Qrng vi^t cho vua 
nu0c Phip nay hay con a Ngoni-^iao-b^ lai Paris.. www songhuo VAN TRUNO-SUY CVA CMVA NT.llYfcj - in 

Ti^in-viro-ng tifp dai Nguycn-\ urtriig r?it hi^ti. vji Hiii li;ii 
tuOng Vd Chi^u TSiig 43 ^, Chii^u Siranji ^3 ^ ilem hni van 
qiuin ciing 300 chiC'c Ihuyfen sang giup Xguyen-vir<r]ig. Qiiviii 
Ti^in-ia sang iSy dtrcrc Rach-yia, ftu-lh^c, Tra-6n, Mmi-rhlt, 
Sa-d<fc- Khi ddnh ff M^n-lhll, Ctiftu van Tiep In Itur-iynj^ "O'l^ 
nift mS<. Tir do qiinn Tit-m y th? di d^n diiu (jiiSy-nliitM dan 
sir, lain nhieii dien iiin-flc, cbo u^n Imijj nijuoi ijiin-hdn luin. 

7. NGUYEN HUe PHA QUAK Tll^M-.l.A. TutrnfiTAy-sini 
giu dal Gia-diiih 1^ Tiircrng van Bn J^ X S- . tli-^v quin Tiem- 
la sang danh pbHi, th£~]irc nifinii \kni, b6u sai tiirirai vi^ Qui- 
nhirn phi-bun. Vua Tiiy-scirn sni Nguyen Hu^ ft .'S dcni biiih 

Nguyen Hue vto d^'n Ciia-dinh nhir <|uAn Tit-in-la df n 
gall Rach-ySm va Xoai-iiu'il cr phiii liOn My-tJiu» I'OJ dnnb pha 
niOl Ir^n, ^i&t qnim Tiem chl uou dirp-c vai nyhin n;^irOi^ fliay 
Uieo du-frng iftiranff-dao hSn ve nir&c. Ni^iiyen Hii^ pha'du-fxc 
qu;"in Tiem -la rif»i, deni binh dii&i daidi Nguyen - vin.vn;{. 
Nguyen- vuo-n^ bliy ^u>' hSt cii lurt/ng-thuc, ciing vol may 
ngircri chay vc TrKn-giiinf;, va dao Tho-chau. d;i(i C^-ctS^ riji 
sang Ti^m-la. 

BAnh dcp xor.^, Nguyen Hne deni qut^ii vt Qni-nhcni dS 
dQ-(!5c la B^ing vfia Chdn ^ X A- o" Itii triSn dat Gia-dinh. 

Xguyen- VLTffng bii?t thS kh(>ng mong-c^y dirac n^utxi 
TJfim-la, btn glue 6ny Ba-da-Igc dem HoaHg-tu" di sang nii-6c 
Phap cSii-vi^n. ftng. Ba-da-lOc di loi, Nguyen- viru-pg rir^c 
virffng-m^Li vii ciing-quvSn sAng Iru 6 Vong-cac de cho" c6 ccr- 
hpi lai vS kli6i-phuc. w.songhuong.vn ■t ■. •^-■->-. ^.^ CHU-aNG IX 
KQ TRENH HXT NGHI|P CHOA 

t Chtia Trink bo tnrong tap fliir 

3. Sifn-binh 

3. Tay-son liff Thuan-hoti 

♦. Tdg-ssn dal Ap Trfnti 

1. CHT5A TRINH bo TRU-ONG lap THt>. Tir khi 
quSfl chin Trinh 13y diiwc dSt Thanh-h6a r&i, Trioh Sim dac 
chi, cdng th^m ki^u-hanh, tai c6 j* mu6n cufrp ogdi aha ht, 
b6n aai quaa Tbi-lang U Vu triSo ThJeu A, J^ i? sang nh^ 
Thanh dang bii^u n6i r&ng con ii'hau ho L^ kh6ng c6 &i d^ng 
lim vua nu-a, va lai sai quan nOi-giam Ui viri Vu trao Thi?u 
dem ti^n-cua sang dtif-l61 mk xin phong Ikm vua. Nbimg 
sang dSn BOog-dinh-hB, thi Vu trSn Thi^u dem i& bi^u dot 
di» rl3i u6ng Ihufic dOc nia cb^t. boi viy vi^c cau phong lai 
bo. kh6ng Q6i d^n. 

Sau Trinh Sfim sBy-dam nanj; Bang thi Hu^ 9^ ^ .4. bo 
con Irirorog la Trinh Khai :Sp fe*^ m^ l^p ngircri con cua Baug- 
Jhi U Trinh Can Jis ^ lam tb^-lu-- Tir do ngircri thi theo 
Bang-tbi, Dgird^i Ihi ph6 Trinh Khai, Irong pbu chiia chia ra 
bfe-dang. 

Thangchin nam nham-daa (17S2) Triph Sflm mSitd^di- 
chieu l^p Trinh CAn lamchiia va Huy-qu4n-c6ng HoAng clinh 
Bio M^ tf X -^ M. "t' lam phu-thjoh. Trioh Can c6n il tufei 
m& lai lam b^oh, khdng m% ngiroi chiu pbuc, boi v^y cho 
a&n Lh^ab ra su^ bl^a-tosm. 

— 113 — ■"WWW. song hiJong.;'n in— V1$T-NAM SV-'LU(/C 

2. Kl£U-B!NH . Nguyen tir khi ho Trinh giiip nhk L6 
trung-himg v5 sau, d3i Kinh-kJ chi diing linh Thanh, linh 
Ngh^ gol la ttu-bink d.^ liim quan tiic-v^. 

NhuTig Unh fiy Ihiro-ng hay eiy cOng I4m nhiSii di&u IrAi 
ph^p. N3m gifip-^ian ( 1674 ) dfri Trinh Tac, linh tam-phu lire 
Ijiljnh Thanh, linh NghedagiSl quan Tham-tung Nguyen qiiSc 
Trinh PL ^ ilj v& phk nha Pham c6ng Trir ?t V ^- Nam lan- 
dau (1741) quan iru-binh Ipi pha nha v^ chtrc giSt qudn 
Tham-SuDg Nguyen qui Canh f^ -fr g- Nhixog He quAn iru^binb 
Ikm loan nhir v«y, tuy nhfi chi'ia c6 hSt nhvrng du-a thu xirfifng 
lam tpi nbirag cUiing da quen thoi, ve sau he hcri en dJeu gi 
bSt blnh, thl lai not l^n lam loan. 

B^n nam nham-dijn (1782) Trinh Sam mSi, B^ng-thi v4 
Hoang ^llnh Bao Up Trinh Can len \hm chua. Con trirong 
Trinh Sam la Trinh Khai miru vffi qu&n tam-phu d^ tranh 
ng6i chija. Bay gifr c6 tin hi^o-lai th«gc di^i Tiep-baa l^n la 
Nguyen BSng K* W. ngirm Nghe-an, dirng len lam dau, vfio 
phu chiia daiih ha hoi trong lam hi^u, quan u-n-binh k6o dfiti 
viy phu, vio gj^t Hoang dinh Bao, bo Trinh Can vi\ Bang 
thf Hue, l^p Trinh Khai lia lam chi'ia. 

Trinh Kliai phoiig quan-lir6-c ilio Nguyen BSng vii trong 
fhirorng cho quan tam-phu. Tir do qiian ay m^l ^a^Y niOl 
kieu, cir di ctrcrp pha cac nha» khong ni kiem-ch6 dirrrc. Nam 
giap-thin ( 1784) quiin tam-phu lai pha nhii quan tham-Umg 
Nguyen Ly ^ ■((_, nha Duo-ng Khuong # & vu gi^t Nguyen 
Tri^m ft* $ 6- tnTfrt; cira phii cliUa. Khi bay gicr Nguyen Ly 
chay tho^t dercrc l^n Styn-lay ciing voi em la Nguyen Bi^u 
ji, i^ ban dinb rtrofc Trinh Klini ra ngoai. roi goi binh cac 
tr^n vfe Irir ki^D'hinh. Xhung sir lo ra, qnAn kieu-binh vao 
canh giCr phu chua, Trinh Khai kliflng ra du-^rc, Quan ay lai 
chia nhau ra giu cac cuu 6. Quan cac tran cung sty chiia bi 
had deu phai nit ve, Tir d(> quan kiclu-binh k^o nhau hang 
trfini hsiog nghin di cuap pha cat- liing. He c6 diia nao di 3e-loi 
thi dan likng ]ai bat gift di, tlianh ra quan v6d dan xem nhau 
nhir ciru-dich. ma cac van than vo tir6'ng cung h6 lay ma chiu HO T«[XH mAt NrrHl^P CMV.K — 115 

kh6ng \hm sao tlircrc. Snii i;6 quan Iham-tunii Ift Riii luiy 
Hlch ¥- ^ 5 flo-d;1nli mni niiyi diin tljin hiri yt'n. 

Luc bSy yid ir troxiji ilan^ *;6 ki^u-bmli \hm toan. <j 
ngoai Tuy-san nlii\n dip ilem (|uan vfio (fanh phi\, Ijo-i tht^ 
cho n^n ctr-nghiep ho Tijnh do nfit vt;iy. 

3. T\Y-SaN LAY THU.JiN-HOA. N>yL\i khi trtrcrc 
Hoing ilinh 15ao ti[-5n-lhii dal Ngh^-iin, c6 iihteti thii-ha gini, 
wk trong hpn a>' Co inol n^imi 6" huy^n CInin-loc, Ihiit^c 
Nglie-au, (dri la Xguyen \nn\ Chtiih ft, W ifr '^""^ hiro-tig- 
c6jig, tir lite 16 tii5i, hic goi l:i ciinjj tliinh, Unh hdo-hoa. 
llim cff-hi, nhicii t-an-dam, niS lai c6 tai bien-bac, Trirfifc 
Iheo Ilaanii ngu Phuc, [buo-pL; ili dinli giac h^, jriyc s«/ lim. 
^oi \a cliim dir ; saii khi Htjiin},' n-jii Phuc iniit roi, Urni 
CUinh v<? theo Ho:iiii« ttinh Hao. 

B@n khi kidu-htnh da ^icl lloang dinh Hiio W^l. c6 itgir6ri 
dem tin cho Hfrii ChJnh biiil, lliru 4:liiuh vao bun vcri quEin 
tri^n-thu Ngh^-an bt Vo la Giiio ^^ ii y^ de tii'lap rV xur 
Nfih^, nburtvj' init Vo ta (iiao sir khfiii)^ dnm lam. HiTi,] Cbinh 
b6n bo Viio v&i vua lYiy-sirn la Nj^iu'eii Xbiic. 

Nguyen khi trircrc N'giiven biru Chinb tlico lioanH """ 
Phiic v&o daiih Qunnj^-nam tliinVitg viTn di lai {|uen Nftuyt'ii 
Nhac, cho nen Kgityen Nhac (in diinii. lUli Imiti thimtiiJ b^n. 
Ttr do Nguyen hOru Chinh bay mtni ilinb kfi xin viin, Tf\y- 
scrn ra diinh Thuan-h6.i v4 dSt Rac-hj- 

Va, tir khi Holing njj J Phuc mal rni, l rinh Sam sai Biii thS 
Dal vao trlin-lhii d.^t Thuan-h6a, sau lai sai Phiim rigti CSn 
iL ^ -ife ^'ao Ihay Hui Ih^ Bal. Pham ngo Ciiu U\ ngwtyi nhu* 
nhircrc vfi miru, ma lai c6 tinb thixm-lam, chi lo viec lam 
gfau. chir khOng ngliT jjl di5n vice bjnh. Qisan pb6 d6c-thi IS 
Nguyen Lenh T4n ^ 4^ ^ da viSt Ihu' ve bay-l6 moi le vi 
xin Trjnh Sam cho ludfag khac v6o Ibay Phara ngo Cau. 
Trjnh Sam khang nghe. lai d6i Nguyen lenh Tan ve. 

Vua TAy-stm bi^l diil Thuan-hoa klibiig phyn^ hi, ben 
sai em 16 Nguyen Ho^ lam li^l ch5. r? la Vu van Nh^ni ^ jL ^ 
l^m ta qiiin d6-d6c» Nguyen liiJu Cliiiih fit "? i^ lam biru 
qaka d6-dOc. dem quAn thuy-bo ra daoh Thu^-b6a. ■ighuong.vn 116 — vi£t-nam sfr-LtrgfC 

Mot ham PhaiM ngd CSu tbay m^t ngirai khach buOn 
n6ilhugit s6» d^Q bao Ngd Cuu rang: n H^ii v^n lu-6ng-c0ng 
phiic 16c nliifeu l&m. nhirng nam nay t:6 han nho c6 le phai 6m- 
dau, nfin !$p dan !am cliay ni&i dirwc y^n-l&nh a. Phgm ng6 
Cau nghe Icri i.y Up d^n cau-khan bay dem ngay, bit qu^n-sT 
phai phiic dich khonji duo-c rfjhi-nfioi chut nao. Chfrt nghe 
tia quftn T^y-sffn da lay dirg-c dSn Hai-van, tird^ng giu" doala 

HoAog nghTa Ho ^ A i'^ "1^ ^"' *r^"> ^^^ ^^^y ^^^ ^^°S thuj'- 
quan cua Tay-sffn-da v^o ctra b^. Ehuy b^ hai m^t d&u k^o 
dtn ddinh. Ngo Cau hai-hoaiig, lir d dSn chay v^ dinli, ggi 
bmh-tifd'ng dS chfing giu-, nhirng qiiAn linb deu moi-met ca, 
khOng ai c6 I6ng niu6n. danh. 

Ph§in Ng6 Clu lai c6 linh da nghi. Nguyeti h5u Chinh 
b^Q lam mOI cai thir de ngoai giri cbo ph6 [ir<>ng la H<)^ng 
dlnh ThI ^t A "tt- "■ti v^ b^ng Tay-sqm, rSi gia laug sai ngirtri 
dua nham sang cho Ngfi Cau. NgO Can bSt difffc Ibir Sj' nghi 
cho HoS;ng d'mh TUh nhi tim. B§n khi quan T§.y-scrn dSn 
danb, Ho^ng dlnh ThI dem quan ban-b^ ra tr^n d5i-i1ich bSn 
h@l tbu6c dan^ Ngd CSu dfing cira thanh lai khdng ra ti£p- 
urng . Ho^Qg dinh Th^ ci'ing hai coa v& tl-lucrngl^ Vu ta Kitin 
^ ii S- d§u fir ir^n ca. 

KM quan Tay-atrc keo Mn danh Ihiiiih^ Pham Ng6 Cau 
k^o cij trSag mo* cu-a Ihanh la h^ng. Quan ho Trinh giir 6* 
cac dbn deu fan-vo- bo chay. Trong may ngay ma <IJtt Thu^n- 
h6a ra d&a Linh-giang diJu thu6c ve Tay-son ca. Bay gi6 I^ 
Ihang nim n^m blnh-ngo ( 1786) dtri Canh-hu-ng u&m Lhir 47. 

4. TAY-SaW DOT ho TR(NH. Nguyln Hn? lay du-&c 
d3t Thuan-h6a roi, sai ngu-oi giai Pham ng6 C^u v& Qui-nhori 
dinh tOi phai ch^nij do^n rSi Nguyen Huf hgi cac ttr^rng lai 
ban sai agirciri ra sua-sang dSn BGng-hfiri, vk dinh giii dia- 
gidri cu op s6ng La-ha $ ;'T. Nguyen hiru Chmh noi rSiig ; 
flOng phung m^nh radaah iii()l Ir^n mh binh du-ffc dat Thu^n- 
hoa, uy kinh ca chfin Biic-h^. Pham cai phep diing binh, 
m(>t la th&i hai ik the ba 1^ cc, c6 ba dica d6 ddnh dau 
cung diTOT. Bay gidr a dat B^c-h4 luirng thi IirM, quan Ihi www songnuong vn Hf] TRINIl ^t.^"l Nt.Hlh-l' r:Hlt> — 117 

ki<^ii, trieu-iiiiih khoiig to ky-ciro^ug {'i c:i, n^ii i)ng niifii> h'ir 
L'ELi uy Elifinli niiy, Jen] bifili ra dauh l!iJ liiiii f.:* iu:i kii6ng 
dirryc. OnQ klidii^; Mn hu mSt coL cc cai th'ti va cai //h' uy*. 
Nguyen }Iii^ iiai tiiafj : ^({r Ii5c-ha CO iihit-u iili^n-tiii, Ithdng 
nen coilim lhua]^n .^^ lliru Chinhdap Ini rSng" tiXhAntui llati- 
ha chl c6 ni<il niinli Chmli^ nay Chinh da Ijo cli. Ihl nirtrc 
kh6n{j cu ai nfca, xin 6ng dirnj^ co iigai gi .ij Nj'tiy^n >lu^ cir6ri 
]Tiii noi rSng: «Ay ! ngwyi kb^"' thi kli6ny ngat, chi ngai co Ong 
do Iliuifjt IIuLi Cliiiib Ih^ilsacdJrfii iioir.^Dg: «T6i lirbi^l liki bfin, 
iiUu'Qg mii I6i noi Ih^ U t6 _<■ to rhoOiig bifet nyoai Bac kJiOng 
CO nh^D-l^i d6 IliOi u. Niguyt-n lim \dy h'A noi nf^ol de ytn I6ng 
Hun Cliinh vk bao rSng : n Nliu L(i Intn vun ftii miSy train nSm 
nay, biy fiify cirfrp Ji^y, chua chac 16iig ngirtri dfi theo minhi*. 
Hfru Cliinh m'li ; ft Nay Hac-hji c'6 vim lai co cliiia, dy l;i m<it sir 
cS-kiin dai bii^n. Ha Trinh titng r^^nff |>lii: L^, Ihi/c la tiitp cliS, 
cii iii.r<>c kljfiinj iii phuc. Va xira nay khOng ai Ihvn gl de jjiup 
nhi'j L^, hi chi ^cr cai Ihif manh do ma Ihoi, nay An^ mu phil 
[.C- ili^lTriidi Ihl thicn-ha ai chDii-; theoongii. Nguyen Hue noi : 
nCni^ iioi [>liiii hHm, nhu'ng In ciii phiitii^-iTienh lEi diinh dat 
ThiK^.n-hca mi (b6i. cIio" kliOiit; phi.ino-mEnh di daiih Bac-ha, 
SCT roi can tOi kitu-'ii^uh thi lam Etl^ nao? » Hu-u Cbinh nfti : 
ftKii;u-menh Ki toi nho, viec diigJJin b'l cOng to, Va 16m {irOTig 
& Ti^oai CO dieu khong can pliai tlieo ni^nli vuh, ong Ui klicing 
biel liav ^sv*? » Ngiiyin Hii^ b^n sai Nguyen hiru Cbinb Jkiti (huy-binh di 
ti^n-plnjny vao cirii Bai-an dioh lr!y kho liran^ a bfin song Vi- 
hoan{j. Nffiiyen Hue- lu dem binh di theo sau, xroc \ixi Hvm 
Ctiinh d£n sOng \'i-hoang dOt lira len lam hicu. 

Nguyen hu-u Chmh deni quan di qua Nghe-aa, Thanh- 
boa, qiian trau-thn \k Btii (h^ Toai ^^ -i rt vii Ta danh Thdy 
kh6ng ai dam ra cir dich ; khi ra d^n Vi-hoang ;1S ^, quao col 
dRn ff dSy bo ohay. HiOn Cbmh ISy dircrc horn trSm van h^ 
lirmig. rtVi dot lu^a lam hidi^Ji quan Nguyon Hue k6o dfin d6ag 
giir Cf day. • 

Trircrc kia Ihaah Phu-xuan da vo rBi, tio bao dfio Th&ng- loogf cac quan biin r^ng : xw ay van khOiig phiai !a dSl ciia 

frigu-dlnh, bay gicf mSt cunfi kh6ng hai gl. Vi Lh£, chi sai 

.Trinh tu* Quyetx Jlp ^ fli <1em 27 cw vAo giii (tat Nfib^-an, 

Trinh tu Quyen lliu-x£p htrn 10 ngay clura X'ttng, tt^n khi Ji 

dirorc d^ 30 d|im Ihi da c6 I'm bio Tay-swn dSn dOng o song 

Vj-ho&nj» r&i. Tir Quyfen hfen dem qufin xudng giw tr mni Kim- 

dong $- ;p1, Quaa tr^n-thu So-n-nam 1^ B<ii thS Dau i^ ^ itL 

dem bp binh xu6ng dong cr xa Phii^aa, Ihugc liuy^n Bong-an- 

Biati tich Nhiro-ng T f ^ ^ dein lliuy-quan ra gi& ciJfl Liinc. 

Bay giff gi6 dong-nam th&i to, den dem Nguyen Hue sai iSy 

|tu-g-ng go dll^n tr£n may chif c Uuiyen r(}i danh !r6ng kco ccr 

ftha Ihuy^n cho trdi di. Binh tich Nhird-iig trdng Ihay UrtVng 

Ik quan Tfty-sDm diSn danh^ gian Ihuy^n ra Uinnh tiiin cbCr h/ih/t 

rbi IruySn FSy sung nia l)an. Han mSi. sau itiai biSt ngitai trfen 

thuySn la ttrcrng go, Luc tjuan Tay-so"n1iSn len daiih. thi Hiuli 

tlch Nhirong h^t ca thuiic dan, phaibo thtiyeti ma chay. Quan 

cualtfii lli£D^a vi Trinh lir Quy^n cfingtanca. Nguyen Jiue ba 

du-orc th^nh Scrn-nain, rBi mOtimlt Iraycn hich di caclO ""> ^^y 

nghTa phii Le di^t Trinh, m^t mat k6o qu^in l^n lay Tlifing-long. 

nity gi£r or kiiih rhunh thi qukn ki6u-binJi kh6iig sai khien 
du-ffc, m& quan TAy-Sffn thl da d^n noi loi, Trinli Kliai niori 
chogoi Iloangphiing Ctr ^ y^ ^ or Strn-tfty ve, dem (tuan 
ddng 6 hS Vaa-suiin (xa Van-phiK Thanh-tH ) ti~>n thuy- 
liinh Ibi dong or ben Tfiy-long (Tlio-Mrnrnjj ) de phi'mg g\a. 
Qufin Tay-san liSn l^n dauh Ian (liuy-quuti ciia uJia Trinh* 
Hoang phimgCtr phili bo chay. Trinh Khai mac An iiluing-y 
cam cdf l^n voi Ihiic quan vno danh^ nbu'ng the Tay-stfn manh 
lam, d^nh khting du-crc, Trjnli Khai bo cliay lla Sorn-tay. Bi 
<1Sn liing Ha-l6i, hiiypu Y6n-Iang, gap t^n Nguyen Trang K. ^ 
d^nh lira bat dem iinpcho Tay-so-n. Trinh Khai vh dtn lang 
Nh5l-chi^ii l3y girwrn cat co lir f^n. Hay giif la nam Binh-nga 
{ 1786). Nguyen, Hut- cho lity vu-ang Ic ma t3ng-lang cho chiia 
Trinh* roi v^o th^nh Thang-iong y^t-kiSn vua lA. 

Ho Triflh guip nha T^ Irimg-hirng l^n, roi giu" lay quyen- 
cbinb, I^p Ta nghi$p chi'ia, liru truyen tir Tiinh Tiinj; den 
Trinh Kiiai dircrc 21finiim ( 1570-1786 ) dgn dity li h^t. www songhiji CHtraNG X 

NHA HAU-Li M%T NGOi VUA 

/. Tdy-iffn n\t qttdn wjf Nam 

S. Nguyin htm Chlnh ctiugin quy^ii a dat Buc 

3. Jdy-sait lay dai Hiif-ha 

. TAY-SaN RUT QUAN VE NAM . Xguyln Hue tla dirt 
du-creho Trinh r3i, vao Ihanli Thaog-Joa-i, xufing lenh cam 
quAn-linh khdng dircrc cirop pha dun-gian, va cJinli ngay xin 
y^t-kiSn van Le 6- den \'an-thp. 

Uay giof vt.a Hi5o-ldng dany dau, klvOn^^ njioi day U4p 
dtpcrc, tigai mai Nguyen Hue vio ngQi yun sap iigir, liy l^ri 6n- 
ton raa phu-du. Nguyen Hue liiu b^y caI I€ dein bimJi ra phu 
lA diet Trioh, chir khong dam c6 y dom ngo gK Vua oiifog 
lur nia ta Nyuren Hu^. 

!vhi quan TAy-Sffn ra dSii TMtig-long, cac quan trieu- 
tlian, chay lion ci, chi con c6 may ngirffi iioi-giam cr lai h^ii- 
ha vua. N^^uj'tin huit Chinh ihay vaiy vao tiu vm vua xin 
xii6ng cbieu tnyen trleu cac qunn ve tri^u ; dif ore muy lidcn c6 
do mu-oi ngu-cri luc-Ujc k6o nhau Irff v^. Vua ben dinh dgti 
ngay mong 7 tlinng 7 Ifip dai-triio & dien Kinh^Uiien, Nguyen. 
Hufi dcm Cac tird'ng \'ao lav va dang so quin-sT, dan dinli, d^ 
(6 ro cai nghTa I6n-phti nhSi Lhong, nghTa la l^r du ve sau nha 
L6 c6 quy^n lir-chu. 

Vua phong cho Nguyen Hu^ lam Nyuyen-aoai Uy-qimc- 
cong JL Hi lii, ^ 'a** va lai ga cho ha Xgoc-Haii cung-chua 
J. St W jL la con-gai cua ngai, Chaiifj bao Ian vita Hien 

— I2t - w songhuong.vn 122— vii^-HAM sir-Lrg^c 

Idng mSt» Hoang-16n la Duy Ki' Ita n6i ngfii^ d^t hien-hi^u la 
Chieii-th6ng. 

Nguyeo Uic tririri^ vua Tay-sprn la Nguyen Nhac v6n 
kli.6Qg c6 S' fa danli Bac-lii, dEiti klii iiep ducrc ihit cua 
Nguyen Hu^ n6i s§p ra (JnnJi ngoai Bac^ Nguyen Xhac voi- 
vatig sai ngu-o"! ra Thu^n-hoa nf^ati lai. Nhirng khi siV-than ra 
d^n nori, thi Nguyen Hue da ci> bmh Ji roi. San lai tiSp dirac 
thir noi rSngquan Tay-'SOTi dd lay dirwc Thang-long lui, \-k 
ciiQ phni Of lai de giiip nh5 L^, Ngnyfi]! Nha,c scr etn (i* liu ngoui 
Bdc-ha CO six bi€ii chaag, b^n dem 500 quan ra Thu^n-hua, roi 
13y th^ni 2.000 qufin nira, dj kH6ng ky ngav d^im ra 'I'liang- 
long, 

Vua Chi^u-tb6ng durtrc tin vna Tiiy-smii ra Bac, ben deni 
bach quan ra d6ii & agt>ai Nani-giao. \liirng NgLiycn Nliac cir 
di IhSng^ roi cho ngu-cri d^n noi rSng: xin d^ ngay khac ti£p 
ki^n. Birpc mSy b^m Nguyeu Nhac mcri vua Cbi^u-lhdng 
sang phu-du-crng lam le tu-tftig kieu. Ngwyen Nhac ng'oi giira, 
vua Ghieu-thong ngSi bfin tu, Nguyen Hue ngi5i bfin hvta, cac 
quao vttn-vo diiog h^u hoi bi^n. 

Khi vao Um U xong rui» vua Chidu-ihong xm nhuang 
mSy qu^n d& khao quan. Nguyen Nhac noi r^ng : « Vi ho Trinh 
hiep chS, cho nen chtrng toi ra giijp iiha vua; neu hhag dtt 
niiifc hf) Triuh Ihi mot lat" cung khOng d^ laii, nhirng ma cua 
nha Le thi mOl tac cung khong dim l^y. Xin mong nha vua 
giiDg sire lam vjec. gifl- yen coi dSl, d5 diW dort giao hi^u vai 
nhau, ny la cai phuc cua hei titrcrc dity^ . 

Boan I'Oi vua Chi^u-lhi^ng ve di6n. h6m sau anU em Tay- 
.sorn bSn ri'it quAn ve Nam, vii Ihny Nguyen huu Chinh la nfjircri 
giaQ-qu3'ei» djnh hi> lai tr Hac-ha, bfen mat Iruy^n cho cac 
lir^'ng thu-s^p quin thuy-bO, kho-t^ng c6 gi lay het. roi dGn 
nua dfira ngity 17 thiing S, keo quan ve Nam. Sang horn aau 
Nguyen btrn Chinh bi^t Tay-scm vS roi, sff^hai lam, h.oang-h6t 
bo ca d^-dac, chay Jtuong cbiec thuyen bu6n vao Nghe-au, 
Ihco vua TAy-sffu. Nguyen Khac thay Hiiu Chiuh )ai Iheo v5, 
khdng n& b(>, cho Or lai ciing x i Nguyen Du$ fit # ^ii d^it 
Nghe-an. www. song hU! NHA HAU Lf MAT NGOl VU \ - m 

Hay giof qiiySn-binh o- djtt Rac-ha ve ca vua nha L^, thfit 
la m6l cAi CCT-h6ii U c6 dS lap lai c^^ii nen lu-chu cya nhft Lt, 
nhirng li^c vi vua Chi^u-thong khdng c6 iki quySl Joan, ma 
dinh-than liic hay gicr khong ci> ai 1^ ngur^'i btft kJnh-lLian ■ 
h^ (hay c6 giac Chi bo chay, giac Ai riSi Ehl k(5^o nhau ra ban 
ngircrc ban xudi. ngufri (hi dinh Idp loi nffhi^p chCo, kt* (hi 
inu5D t6n-ph<i nh^ vua. I^i c6 dt)ng dui ho Trinh la Trinh 
M ^ ;tJt vk Trinh B5ng Sf ^ chia dang ra daoh nhau dJ 
tranh quyen. Vua Ghi^ii-lhflng b5t-dac-d"i phai phong cho 
Trjoh Bong lam An-dO-vircng i J[r ^. lAp lai phii chVia. 
Bang ho Trinh lai loan dirimj^ hiep-che nhk vua, vua Chi^u- 
th6ng phai xufing mSl chi^ii vci Nguyen hu-u Ghinh ra giup. 

2. NGUv£n hD-U CHiNHCHUYeNQUVi^NCfDATBAG. 
Nguyen hijti Chlnh tir klii tra v^ Ngh^-an. chifiu-nii) dung- 
sT, ng^y d^m hiyi^n-t^p, nhftn c6 chlfu nhu vua vko goi. btn 
Ihu-xep (lu-ac hern hiqI van qiu'in I'^a giiip vua L^ Trinh Bong 
dem quan ra chiing giir, (l:^nh tliiia pliai bo ch^y. H&u ChirUi 
v&o y^t-kiSu vua Chieu-thfiug vi chuyen gin- btnh-quyea. 

Trinh BSng cb kh6i binh may Ian de toan sir khOi-phuc, 
nhirng '-h^ng thanh c6ag, cho ti&n cung chan sir den ben bo 
di til, vg sau khdng bi^t ch€l a dk\h Ho Trinh mfit tit dSy. 

Nguyen hiju Chinh dfinh duoi bo Trinh di roi, vua phong 
cho chirc Bai-lir-d5 Bing- Irung- c6ng < 5] ^ ift ^ 'a\ TCt 
d6 HtJii Chlnh c&y cong khinh ogu-ilri, lam hlnti diSu trai ph^p, 
vua cung ISy lain lo. Nhirng khong biSt trdng-c^y vfio ai» 
cho nen danh phai chiu vay. 

3. TAY-SCTN lay bat bAC-HA. Cf Irong Nam Ihi lit 
khi vua Tiy=scrn Id Nguyen Nhac ve Qui-nhofn r&i, tij xung 
Jam Trung-iroTig Hoang-de + * i n^-. phong qho Nguyen 
Lii lam Bong- dinh -vuro-ng ;^ X S-, » dlil Gia-dinh, cho 
Nguyen Hu^ lam BAc-bioh-virong jb -f" J..^ dSl Thu^n-hoa, 
lay Hai-v4n aoni Lam gioi-han. 

Birgc if lau Nguyen Nhac va Nguyen Hu* c6 chuyen 
hi^m-kbicli voi nbau^ Nguyen Hu6 dem binh vjo vay danh 12J - vi$T - NAM su Lirac 

IhSnh Qut-nlittn, ngSt d€n n5i Nguyen Nhfiic phai than l^n 
thAnh ma keu khoc, goi Nguyen Hue ma bao r§ng: « No- 
long nao lai noi da nJiu thit nhir Iht h ( 1 ). — Nguyen Hue dOng 
1 ' ng moi giai vay rilt quAn vfe Thu^n-h6a. 

Trong klii anh em Tay-scrn d6nh nhau, thi Nguyen hixv 
Chinh ra Bac-hii, d^n khi anh em Tfty-som da giang-hCa ibi. 
Nguyen-Hu^ cr Phii-ximn thSy Hmi Chinh limg-lly cr dJfl B^c, 
btn &ai Vu vSn Nh^m ra bat. 

Thfing It nam dinh-vi ( 1787 ) Vu v&n NhAm pha quftn 
Nguyen hii-ii Chinh a Thanh-quySt-giang ( Ifiiig Thaiih-quySt. 
huyen Gia-iien ) , va 6 Ch&u-c^u ( phu Ly-nhan ) rSi daoh dufii 
ra d^n Thang-Iong. "" 

VuflChi£u-thacgth3ty quttn cua Nguyenlmu Chinh dathua 
rui. b^n be Kinh-d6, chay sang Kinli-bac, v6 sai Lfi Qu;f'ah 
^ ^ ciing v6i hem 30 ngircri tin-thSl dem hk Ho£ing-thai-b^u 
ba Hoatig-phi va Ho«ng-lu' ]6n Cao-bfing. Cfin vua thicv.ngv6i 
Hiru Chinh v^ dingorniii Muc-su-a it Jj o daf Yen-thg. 

Tir6ng Tiy~5(Tn \h Nguyen vSin H6a dem binh l^ndanh bat 
diTCTc Hu-u Chinh dem v| liui tgi ff ThSng-!ong. 

Vu van Nhatn giSt Nguyen hiru Ciunh you i-lio di Um vua 
ChiSiMheng khfln<^ du *prc, btn ton Si.mg-iiiiircmg-c6ng tfin 1& Lfi 
duy C^n ^ w. 'a' f- r^ ^ leu lam gidm-quSc de thu-phiic l6tig. ngiryu Ra}' giu- c6c quan kh6ng ai tlieo, Siing-nhwo'ug-cdng & lioitg 
dien clii c6 vai ngiri/i hofing thsin vjt mSy vien vo tuortag. sam 
l6i haii-ha^ c6n thi kh6ng ai tSu hoi vi^.c gi ca. Ng^y ngay ctr 
di bp sang chSin-chirc bfin dinh Vu van KhAm- Van nham cung 
kbAngbiStxir raJ&m aao. Ngurcri kinh-thunh thSy viiy goi Siing- 
nhtforng-cOag J& thay <J^-/0i gidm-qu^c. Khi B^c-hlah-virffrtg 
Nguyen Hue sai Vu vSn Nham ra dauh Nguj'cu hirti Chinh thl 
da CO i6ng nghi Van Nham. cho n^n lai sai NgO van Scr ^ X 4 ( 1 > Tyc npuO-i trong BInli-dinh he ili sSn flirwc hvo-u nai gi Ihi i^\. 
da ra l:»m nui ina nSHu llijl. : a day Vguy^ii Nti^c cu y n6i rua^ ciiiig (ia 
cung tlijt nS- niio b^i Ian i>hau v^y. www songhLQi \HA ll.fyU U\ MAT NOOl VUA - iM" VH, Phan vail Liin ;'ft j(L ifij lam tham-tan qHin-vii ile thia Ik/1 
binh-cjuveii. BSn khi\'rin Kliflm irivdirffC Th?inj£-Iniiy. h^it dircrc 
HiJu Climh roi, c6 y cdy Uu vi va bo ki^ii-ngao. \^t'i v;in So- 
dem 5' ay vi^t (hirve noi Van Xli^in mii^n lam phan. Il:'lc-I>mh. 
virirngUplu-c truyeiv letih kto (|iion kv. ilem ng^y di jiifip iltrtrnj; 
ra Thfing-luiig, niro deiii tl^n mn hAt Vu vita Nhijni gi^t ili,roi 
Iriiy&ii goi cfic quan van vo nha L^ cho vi'io ypl-ktenidiii i^iinn 
liic-li<i va L-oc qiiJin Iriin-lhii. ilc Le diiy Ciin lam (fiiVm-quCc. 
ch{i-{i'UCKnj» viec 15 le, diin^ XgO Ehtri Nh^iii -»!■ j,^ f* liinl^i- 
hO ta-lhi-l&ns. Cun r^cqwnn nha L^ Uii c6 ngii6i ir lai nhdn 
chirc, congircri Lr6n di, cuiig c6 ngirM tiian li^i, 

IJac-binli-vircyng da dSi dai qiian tjju(\n, chinh-d6n inoi 
vi^c xong ca roi, clipn nf*^y vS Num. de bon Ng6 vi^ii Sw iy laf 
giv d£t B&c-b^. 

Vim Chi6u-tb6ng n> khi ihua ti'^n Muc-aon ebay ve nui 
Bao-l<)c, rfii nay tr Hai-diro-ng, inai p Sun-nam, cung vcri mSy 
ngircri tning-nghTa lo sir kh6i-phuc, uhirng vi Ihe-lirc nioi ng&y 
mOt krm, be toi nliir bnii Btnli UlIi NhiiroHg Uii jjitV unit lam 
phi'm, c6n tlii ai uffy tifin-trftiih di mSt id, bfft lli& cho n6n ccr- 
nghi^p nha L& dci-nal v^y. 

Nha l.^ kl lij- vuaThcii-l& kti&i iighTfi, danh dui^i qii^it nhd 
Minh ve Tau, l^p lai cni nen ty-clui eho ntrdc nhii, truyeq dSn 
ma Chieu-t6Dg Uil bt ho Mac cirifrp mat ng6i. Sau nhir c6 ho 
Nguyen vA ho Trinh giiip d5p nha Hfiu-Lfi l^i trung-hiTng It^n^ 
li-uySn d^Q vua Chi^ii~lh6ng ttrc la Man-d? At •$■ thl hS'L 

Nha I.^ lam vua, k^ ca Tien-Ld va H^u-Le,dLrrrc 360 u&m 
(1428-1788) .Irirorc sail sira-sang dirp-cnhi^u vific: sir hoc-haah, 
vific lu$.t-phap, \iec canh-iibng dSu dircrc mof-mang ra htm triri^:. 
NhiTDg tiLT khi Irung-himg \&n trw vS sau nha vua bi ho Trinh 
hi^p-chS Ihanh ra c6 vua lai eo chua. Vua ngoi lam vl. chiia giCr 
ca quyBn chluh-tn. B^n khi nghi^p cbiia suy ihl ng6i vua cung 
dB v4y. 
CHL^CNG XI 

nhA ncuyIn tAy-sotn 

(1788-1802) 

i. Sha ygujfin Tat/scrn day ftffhi^p 
?. Vua Qttang-lrsjnff 

3. T^n si Nghi dem qudn sang Vi^i-nam 

4. V'lffl Quang-frunij dni phii qudn nhd Thanh 

5. Vua Quarig-intnt.' eau-phoiig 
6- Vus Chieu-thang nha Le M titiuc bin Tdu 
7. G&c-do mm Qanng-lrnng 
S. Chinh-lri cua I'ira Qiwiig-trung 
9. Qiian-ihfi 

W. Vi^c ^inh-dihi 

It. I'iet ftGQ-hanh 

IS. Vi^c Iwu dtim'Cfii^n 

/J. Vi4c ffinh tU'ink Tin 

]i. Vua Qaang-trting mSl 

15. Voa Canh-thiith 

1. NHA NGirvtN TAY-SaN DAV XGHlfiP. Nhtrog 
ngmVi lam qu6t-su' rnr^ Tan v^ ntrfrc *a thirdTig chia nhitng 
nhk \hm. vua la chinh~th6ng vu ngay-tri^u. NhA nao> mOt la 
danh gi&c mo' nirdrc, saDg-ta:o ra ccr-ughiep, hai 14 dircrc kS 
iruyen phfkn-minh» IhSn ddn deii phiic, M la dep loan yen dsn, 
dirng ngbi^p d dSt trung-nguy^n, thi cho la cltinh^ih6ug. Nh& 
nao, m^t la Ifim t6i euirpngOi vua, lam sir IhoatuJoal khOng 
(h&nh, hai la xung de, x\mg vucrng or ch6 rirng niii, hay la & 
diil bi^u-dia, ba la nhirng tigirdi ngo^i chung vao ctii^m uutrc 
lam vua, thl cholu nguy-lrieu. 

- 127 — songhuong.vn 126— V1$T-NAM sCr-LlTQ-C 

VAy nay iSy nh&og le Sy ma ncl xem nen cho nhit Nguyen 
Tay-sarnla,mcliinli-lli6ng hayla nguy-lFi&»,d§ cho hrrp !e c^ng- 
bSng va cho ^vtn^ cAi danh-hi^u nhti-ng ngiriri atih hung da qua. 

Nguyen nmrc ta la nircrc quan-chu, lay cai nghta vua Idi 
lam Irong htra ca, th^ ma Or khi nha Lii Irung-hirng l^ti ti of vS 
sau, ho Nguyen hung cu phiroTig NaiUj ho Trinh xirnj^ chua 
mieii BSc ; tren iuy con I6n vun, uhirng niaqiiyeu ve ca rhii 
chQQ. Trong nircrc ta da c6 vua lai c6 chiia, lam thunh ra vua 
khong phai 1^ vua, i6i kh6ng phai la l6i» fly la inol thi>i Innn, 
D^n sau cr trong Nam thi e6 Truo-ng ptiuc Loan chuyen quySn 
lam; b^y, o' ngoai Bac Ihi c6 ki^u-binh lam loan, giSl hai quan 
dai-thSn, vua chua phai nhim minh mi.chieu-dai, dinh-than 
phai khoanh tay ma cliiu mat h^, ay lai li m61 liic dai loan vay. 

Luc ay anh em Nguyen Nhac Ih ngirai dan mSc ^o vai, day 
binh Cf SpTay-sffn, chdng nhau viri clu'ia Nguyen de lapiighi^p 
a dat Qui-nhon. Tuy rfiiig doi voi ha Nguyen lii ciru-ctich, 
nhtmg ma d(5i v6Ti niro-c Nam, Ihi ch^ng qua cfing Ih mM 
ngvtiri anh hung lap (hi\n hong liic bi^n-loan di ma th6i. 

Con ohir Nguj'ln Hue la vua Thai-to nha Nguy6n Tay-scfn, 
thi trird^c gi^p aoh b6n Ian vao danh dat Gia-dinh d6u dirwc 
to^n thang, pha hai van quan hum lieo ciia Ti+^m-la, chi dm 
dirtrc mSy tram ngucfi lui-thui cliay ■ve nu<>e ; sau lai ra Hac- 
hS, dcrl ho TrinU, t6a vua Le, dent bii mfti ("irfrng-thtrtrng cho 
ro-r^ng. Ay la da c6 suc-manh ma tai bii^t lam vi^c DghTa vay. 

Nhu-ng vl vua nba Le nhu-nhu^ofc, trien-than Kic bay gidf 
khdng ai c6 tai kinh-Iuan, lai de cho Trinh Bong vii Nguyen 
h&u Chmb n&i nhau mh chuyen quyen, d^n nai Ih^nh ra lan- 
loELa. Diu thS mic long, khi Nguyen Hue gi^l Vu vEin Nh^m rbi, 
k.h6ng no- dtrt nba LS» d^t Giam-quSc d? giTr toag-miEu ti£n 
triSu; nhu th£ Ihi each cr viri nha I^ khOng iSy gi lam Lac. 

Sau vua Chi6u-th6ng va ba Hoang-thai-hyu di Jiang ken cau 
bSo Tfiu. vua nh& Thanh nhan lay dip Sy mirrm tifing ciiu 
nba L6, Ah Uy nuitc Nam, ben sai binh-lircmg sang giu- (hanh 
ThSng-long, Biygio cu theonhtr lof mal-dti cua vua nhiTbanh, nhA nCiUVen tav scrx _ laj 

thi nu-CTC Nam ta. b? ngnai tuy rhsra niti! hiii, nlitrng ky Ih^t 
di vao lay ugirti Tau r6i. 

V4y iiiro'C ila miit, tlii phAi lay imffc lai, 6fi|{ N(<uyLn Hue 
tnfiri Idn 11^61 Hoiing-dt^ truyen hich Ji coi- ncri. dirdrng Juang, 
chinh chioh, tlcm qunn ra cliinli inAt Irda pha 20 vqh qitAn 
T^u, turfifnf* nh^ Thanh I^ T6n sT Nghi phaa ho c.'i an-tin ma 
chay, lam cho vua t6i nirtrc Tan khi6p-3», lircmg-sT nha 
Thanh IhSit dam. Ttrang Eirxira tUw nay nircrc ta chira cA vo- 
c6ng nSo l&in-li^t nhxr vay. 

Va danh dudi ngiriri Tiiu di lify nir*>c lai ind lim vua thl 
c6 diSu {^i ma Irai Jao ? Hii lai chilng hirn nUa Ly. nhA Triln 
Dhan lilf aii-quan» nir cliCia, ma lam sir thoaa-doal hay sao? 
V^y Oil l^y \v gj ma ggi la ngiiy ? Htinnn chi sau vuu nh;i 
Thanh cujig c6ng-nhfin cho 6n^ Nguyen Hut- lam vim nircrc 
Nam, v^ lai sal sir aarng phont; cho oug lira An-iiom quoc- 
viroirg theo nhir le uac Iricu [rirm\ nhur lliS thi nlia Nguyen 
Tdy-SQ-n mor au-trc I'o khac ^i iihit Dinh vu nhfi l.i> khOny? 

Ttiy rang <:h^ng Jitcrc bao Ian nhii Nguyen Tay-:s(rn sinh 
ra Q.(>i loan, vua Th£-t& Cau-huang nh^ Nj^uyeii lai thu-pliuc 
dirtn; fi/-nghi^p cu ma nlili't-thCtng ea nam bfir lai lam inrtl, 
nhung viec thi^nh-brij hLrnt{-vo[ig la menh trt/i. vi'i lai khi hai 
ngiriVi anii-hung dii5i nint cun hu-inif iaf la ngirtri no gpi 
ngu(Vi kia la c»ni-tlich. Vay Jay le ton ban-trieu mii xtl llil 
ahk Nguyen Tay-atni la nguy, ma iKy c6ng-ly nia suy Lhi 
vua Qiiang-trLHi" Nguyen Hut- \h mot 6ng vua cjiig dirng 
ngaiig vai vtri vua Binh rifin-houng. vua L^ Thai-to, ma 
nha Xgiiyea Tuy-i^ffa cung la m^l nlia chinh-EhtiLig nliir nha 
Binh va nha I.^ v^iy. 

2, VUA QCANTr-TRCNt; ( 17SJ4- 1792) . Ong N^^ye" 
Hu^ f^ ,i (sail doi t*n la Xj;t)yeii nnan^^ Binh ?^ t -f ) lii iiK>l 
ngu-M c6 sire khoe tuyel tran, lai c6 mu-u-lri cpiy^u-bien, 
meo-mucnhirthan.khoribinh o- dfit Tay--s(yn (tlninc huyen Aii- 
kh^, Binli-diiih) giup anh la Xguyen Nhac lap nt'n a^hi^p l£rn, 
du-pc phong liim Bac-biiili-'L-minji, Jung do o dat Phu-vuan. www songnuong vn 130— ^i$T-NAM sCr-LUfyc 

Nam m^u-thao tl7S8) qiiSn nhi Thanh mirffo ti^Pg sang 
ciiu nh& L^, chifm giir th^nh Thfifig-long, c6 j muSn iKy diSt 
An-nam, B&c-blnh-virffag l^n ngfii HoaDg-d^ d^l ni6n-hieu It 
Quang-trung ^t I'. ""^J ^em binh di *lAoh gi§c. 

3. T6N ST NGHl BEM QUAn SANG AN-NAM. Nguyen 
vufl Chifiu-ih6ng ^s *t ^a mSy l^n loan sy kli6i-phiic, nhirng 
khOngdircrc, phai nirffng-nau irclSl Lang-giang; cttn bit Hoang- 
Ihai-h^u thl dem hodog-lir sang Long-chau keu van vori qiian 
TAu, xin binh cifu-vipn. Bay giid" quan tong-d6c Lirong (Juang 
Ik T6n ST Nghi ^ i R dang bi^u tan vcri vtia Cnn-long nha 
Thaohf dai-ltrcrc n6i rllng : a Ho L^ \k coug thfin nir6r Tim, 
nay bi giac ISy mSt TJir6"o, me va vo-Tir-ttiian sang cnu-cirii, 
linh cung n&n thircng. Va nirwc Nam v6n 16 ilatcuciia nu-tVc 
TAu, n£u sau khi ciru dirac nha Le, v^i lai Knly tturo^c dat An- 
nam, th\rc la ItFi cd d6i diroragi*. 

^'lla Can-long ngbc Ion tfiu fiy sai TOn sT Xghi khofi qufui 
b6n tinh Quang-don^, Quaiig-lay, Qvii-chaii, Van-uam, dem 
sang danh Tay-scrn. Ton s7 Nghi cliia quan ra lam 3 dao, ,sai 
quan t&ng*binh tiijh V;\rt-nani vu Qui-chau dem mot ttao sang 
man Tm-en-quang ( \ )^ sai Sam nghi Bong ^ Jl ^t^ hi tri-phii 
Bi^n-chau dem mpl dao sang man Cao-l>;ing. ST ISglu cung 
vai de-dSc ]a Hira the Hanli *^- ^ T item m<>l ilau san^ man 
Lang-i^crn, hen ngay tieu binh sang dunli An-nani. 

Tu-ffng Tdy-sofn la NgO van So' Cf Thang-long dirrrc liii 
.quAn T^u da sang, s<r th£ yeu d^nh kb6ng n&i, ben rut qu^n 
Ihuy-b6 ve don^ giir tir nui Tain-di^p ( 2 ) ra dSn hit b^. 1(51 
sai ngtrori ve Phii-xuan cao cap. 

T6n st Nghi kOo quan d^n Kinh-hac ( BAc-ninh \ vua 
Chifiu-Lh6ng ra chao miing tiji tlieo quan Tau ve Thang-long. 
ST Nghi dong dbn cr giiia bai» ve in6 nam song Nhi-hS, bac (IJKlii Kira dat Ka-giang, Lao-kAy, V^n-bAy thui/c dia-hal diilt 
Tuyen-quang. 

<2) Nui Tam-diep li-u-orc gul U flfco Ba-d^i v cho (Jhaii dJ3-gio-i tinh 
\inli-bli]h vii tinli Tlianh-hua. ■■w.songhudf .\MA NI'il^^-^N T.\V- StrN — 13L 

can ph.TO 6- j^ii-r.-! sOng t1^ Uen rli Igi, v-i chin qunn i;i dvuin 
giir cac nifit. 

Nguy (i6m sail, ST Xijlii tiim Ic Euy^n-ilftc Ur s;n: i-6n vua 
nhii Thanh phonj; cho vua Chitii - ilnlnfl lAm Aii-naui quoc- 
virnrn". 

V ufi Qn^ii-lhting luy cITi lliii jihon^, nhiriiH cac 1(V viit\ 
third^ii phai de iiien-hieLi Ciin-kjiig. Moi khi huoi ihrtu xong 
r^i. lai di-n dinh ST Nyhi dt- cliSu-f hire vice cr/-mat qiutn^quSc? 
Vna cimj n»Lra di vai d(> inuui uninVi liidi lulu ma thOi- ST 
Nghi tin nf^ao-nijhe lir diic, y-lu xir vcri vua r5l hi khinh-hac ; 
c6 khi Vila Clii&ii-liiuo^ lai hiiti, kh^nrt cho v^o v^I-kitn. chi 
sai niAl ^air^i (l^i-ni^ dircri "ac chit-nfr truy^n m rSng : kh(>n{i 
c6 vi^c qtmn-qiiof gi. xin ngai hay vt? ciin^ nghi. 

Nyu-6-i biiy giuf ban rieng vai nhau rang; » Nirtrc Nam Lt 
tir khi cod^-vircvng dSii {>i6f, khon^ thiiy vua niic) htn-ha dfin 
lliP. TiEjig la ]aiii vua ma ph;U ihea nii^n-lneu vua Tau. viecf-i 
t'iiii^ phiu l,;'iin dGn qiian Ti%ng-dfic, Mii? tlii cu khai- ^i dil Ici 
nOi-thuc>c riji kli6ny? ». 

Vuava (rie-i-lhan bay {{icr vjer gi cung trony-cay vao T6ii 
sT Nghi ; nyay deni chi lo vjec bao an bAo oau. t*i2l hai nhirng 
ngiro-i Ivirirc da di Iheo Tay-sun. Tbn sT Nghi tlU cAng nyjy 
cang kien-ngao thfim, coi viec binh lam Uuromg, lai Iha quan- 
linh ra cif6p-pha dan-gian, lam him su nhiing-nhieu. Vi Ui6 
cho n^n l^ng ngirofi mSt ca trong Cily. 

4 . VUA QUANG TRUNG B^l PHA QUAX NHA THANH . 
Bac-binh-viTorng dirorc tin qiifln nha Thanh da sang dong a 
Thiing-Iong, l^p lure h<>i cac lurcfng-sT dS ban vi^c dem binh ra 
danh, cac tirorng dSu xin hiiy chinb ngdi Ion. de y^n liing 
nguoi rJ5i se khai binh. 

Rue- blnh-vu-crng b^n sai dap d^n & niii Ban-Sfrn, ngay 
25 th^ng mpt nam maii^tbaici ( 1788). vucrng lam li l^n ng6i 
Hoang-d^, rSi tir miah Ih^ng-lTnh thuy-bO dai-biuh ra daub 
giac Thanh. Ra d&D Nghe-an nghi lai 10 n^ay de k6n I3y 
th^in binh, ca Ihay diroc 10 vsin quun va horn 100 con voi. 132 — VI^T-NAM SU-LirCrC 

Vua Qua,ng-trung di^m diiyet qiian-sT. truy^n c3u nhu-bao 
mot ngiT&i phai c<S-gang <1n.Dh giac giiip nucrc Boan r6i k^o 
quftn ra Bac, Jen ngay 20 ihSng chap thi dSn nt'ii Tam-di^p. 
Bon Ngd vSq Sir. NgO (hi Ntii^m dlii ra ta li^i, k? chuyen 
quitn Tbu th@ manb, scr danli khang n&i, cliu rtcn phai lui v& 
giO* ch5 hi6m-y€o. 

Vua Qiiaog-lrung cirtri mh n6i rSitg : « Chung no saag 
phen nay la mus cii chtJl do llioi. Ta rachiiySn nay than coi 
viec quart diinh gm, da dinh meo roi. duhi qiifm Tau ve ch^ng 
qua 10 ngay la xong viec. Nhitng i:hr nghT chiiiig lis nucrc Icm 
gSp 10 nur^c ta. &a.\.i khi chung Ihiia mOl tr^a r&i< t^t chiing 
lay iSm xau-ho. lai miru bao-thu, nhir IhS Ihi danh nhau niai 
kh6ng lh6i, dan ta hai nhieu, ta sao no" tbS. Vay danh xong 
tr&n n&y, ta pliai nha Thi-Nhiera dung Itri noi cho kheo d^ 
dinh chiviec chil^n-lranh. Bcri mirtri nam nua, nuac tadirang 
diTorc sii-c phu-cu-crngroi. thi ta khftng cSti phai scr cliiing nira». 

Vua Quang-lrung iruy^n cho tu-crng-sT Sn l&'t Nguyen-dan 
tnrac. de dSii h6ni^trir-lieh thi cat quiin di, dinh njjay mSng 
7 thang gi^Dg Ihi vao th^nh Thang-long ma ti^c Sn niirng- 
&oan riSi, truyeo Uoli cho ba quan d€n nghe tenh dtcu-lchien. 

©ai-lw-ma Sor j^, N^i-hSu lAn f1^ dem tien qu&n di Ikm 
tien-phoDg. H6-h6-hau ^ <;t. f^ dem hyu-qucin di d6c chiSn. 

Bai-dd-d6c L6c ^*< B0-d(5c Tuyet ^ dem hiru-quan 
cftng Ihuy-quftn, vurcrl qua b& v^o afing Luc-duu. Roi Tuy^f 
thi kinh-lu-crc msil Hai-^^urcrng, Iit?p-i>ng du-^rng m^ d6ng ; L^c 
thi k6o ve vimg Lang-giang, Phu-crng-nhS-n, Y^n-lh^ d5 cMn 
ducrag quan Tku chay ve. 

fiai-d6-dSc Bao ^, Dd-d&c Miru i| dem ta-qufia ciing 
quiln ttrcTDg-ma di dirtrng niM ra d^nh phfa tdy, Mwu thi 
xuy£n ra huy*n Chuffng- due (nay la ChUffng-my ). li^n 
duorng k6o th^g d€a lang NhSn-muc, huy$a Thanh-trl, danh 
qu&n Blen-chSu: Bao thi th6ng-3uS[ qu§a tirarng>ma theo 
duMig huy^n Scrn-lang ra lang Bai-artg thu^c huy^n Thanh- 
tri ti^p-umg cho uaSt ta. 

Nfim quia durffc ^nh deu lUu-xep dau d3y, dSn bom 30 v/ww.&onghuong vn khun Ironf^ h^o ra Bac. Khi tpiAn snnfi simfl ta^n-lhuv ( :i J, 
canh nghTn-t[iian tun nh^i Ll^ tan-vo- clipy ca- Vnn Quans-tninj; 
thftn diSc cic qii.\n dtiRi Iheo dSn huyen Pliu-suy^n bnl sung 
h^'t ilirfff tnin qii;in Tan tlong <V ilfty, khting mi>| ugmn nio 
chav Ihnot du-n-c : vi thechon^n k|i(>np c6 tin buo vL^ nliirng 
qiiSn Tiui dong fMiinp h[a-lioi ^ ^j vii lang Mj;oc-IuJt ;i. m 
kh6n{i biSt j^l fii. Ntradtm miny inon^ '6 thnng ^i^'ng iiain ky- 
d(ui ( 1789) qufln viia Qu;inii-U-t!nii<teii hinf; lla-hoi vj'iy kitidiln 
gi^p, roi bac I<j:i Un goi^ vkc qunn dfi iHin ca Itn, co luingmuiSn 
ngircfi. Qiu\n canh di.>n bfiy yicV nitri ItUSt. sor-hai thai llifi, dtu 
xin h^np. bo-i th?, lay dmrc h&t ca (|uHn-lircrnR vA dB khl-fti^lyi. 
Sang niCT miV n^iiy nujiiy nam, f|ii;'in IViy-su-n tifn lOn diJn King 
Ngoc-hoi^ qudn Tiiu ban simj^ ra nhir nura. Vtia Qnanf^-imng 
sai ngimi lay nhfi-ng manh van, j:;ht'|i ba manli lai lam ninl, iSy 
rtrm co i;i;tp nu-6fc qiuin o nf^oni, roi s[\i (jiiAn kiOu-dun^ c-ir 20 
Dgircri kliiiiTig mfti manh, niui li^uai d51 nuM con d;io nhpn, lai 
c6 20 n^U(i"i cam klii-gicri llieo 3:^u. Viia Qiiang b'ung cinri voi 
di sati cJrtc ihifn, quan An-nam von den ^i^n cijn don, bo van 
xut'iij; Jat, nil dfjo rn, xtnj^; vjio rlit'-in, qaau di sau cun^kt-i) iia 
CO I'au danh. Qu&n TAu dicli khtln;:; ii^i, xori-xan t^n-!oaii, xeo 
iSn nhau ma uhay. Quikn Nam lliira the danh Iran Ji, lay dirtrc 
cAc don, £!§! quAn nhfi Thanh thiy nSm ing&n-nganfr kh5p 
d&ng, miku chfiy nhir Ihno nurcrc, QuAn cac dao khiic cung d^u 
du-irc loan lh«ng. Quan nha Thanh la d^-d5c Hira (h^ Hanh 
'Jt !<*: f . lifin-phong Trtrcrng sT I^ng Jjt -Jr ft. . ta-duc ThiTffng 
duy Tharg t^ *% ^ d§u tir tr^n ca ; qnan phu Dien-chAu Ih 
Sam nghi DSng :f- % -^ dong 6- B6ng-da (-1) bi qudn An-nam 
vay dkixh cuog Ihat to ma cli^t ( 5 ). (3) Gian'thuy chac ta ben do Qiati i> giap g'tiri llnb Ninb-binh va 
HS-DAin bay gi6^. 

(4)0" canh Thai-hS-up, gan Ha-nyu 

{5) Ve S&U bon khach Irii o- Thang-]f>ng lam cai den Wiij Sam n^hi 
Bt>ng Cf ngS Sam-c<ing, aau h^ng Budm, nir-sT H5 suan Hucng c6 vinh 
b&i tuydt cij raii^: 

(She mot trAng nganp {hag bang treo, 
Kia d^n Thai-thu dtmg cheo-ieo- 
Vi dag ftbi phan Idm Srai dlrpc, 
Thi su anh hang ha bay nhita ? www.songhuong.w IM-VlfeT-NAM sCr-LlKJ-C 

Tdn si Nghi nira dem difo-c iif\ bao, ihii'mg hSl kli^ng kip 
Ehaog y£n ngira V£t mac ao gidp, tfeni m^y tt-n linh ky chsy 
qua s6ng sang Bdc. Qu^n cac iraii nghe tin nhir th^, xun-xao 
tan rii chay Ir6n. Iranli nhau sang cau, mot lat ciiu do, sa ca 
?cu&ngsongch^l <1u3i\ sdngNlii-ha day nhirng Ihay ngirfri chiSl. 

Vua Chi^u-lhdng cung UieoTun sT Nghi sang sGng cCmg 
v6i ba Ho^ng-thai-Mti vA mSy ngirfri cijin-th^n chay sang T6». 

Bao quan V^n-Tiam \k Qui-chaii dong a mien Scrn-lay (l>) 
Dghe tin qu^n Ton s7 Nghi da tlnia, cung rut quan chay ve. 

Kg^y hdm Sy vua Quaug-trung due qut\n danh giac, Ao 
agu-bao bi thii6c sung bun vao den nJitr nmc. Ben trira thi vao 
fhiinh Thing-long, sai ttrcrng dem hinh diifii danh quan nhji 
Thanii dS'n cwa Nain-quan. NhiJrng d^n Tan pi gun Lang-strn 
so khiep, dCtn-ung^ dSn-ba dul-diu nhau niii chay, lix cvcd. ai 
v£ m6 bac hca may tiSm dam, tjnh khang nghe Ihay liSng 
mf)l ngiruri nau ? 

Vua Qiian^-trung v^o thanh Thang-long, ha l^nh cUi6u-an, 
ph^m nhSng nguol Tiu li5n-htinh o- diiu la thii [ni, di:ii dircrfc 
cSip cho ao mac, UrffngSn. l^i bat du-trc ca an-tin ciia Too sT 
Nghi bo laij Irongnbirnggiay nia bS:t du-e/c c6 tcr mat-dy ciia 
vua C&n-Iong noi rSng : wVii^c quan n^n tix du, kh6ng nen hSp- 
«lSp. Hay n^n dtra hich (ruySn llianh-tli£ di trit^c, va cho cac 
«quan nha Le ve nur^c cu-hrrp nghTa binh, tjm Itr quAn nha Ld 
trdeni ra diVng dau d^ddi dicb v6i Nguyen Hue, ihuxem su* th^ 
«th£ nao. N^u l6ng ngircri nir6c Nam c6n nh^nha Lc, c6 quan 
«ta k*^o dien, ai la chAng gang su-c. Nguyen Hu6 tiSt phai thao liii ; 
«ta uh;^n iSy dip ay init sai Tir-qiian dnoi Ibeo, roi dai biiih cua ta 
(fthco sau, nhir th^ kh6ng kh6 nhpc may nSi mk nfinjlirofCcOng 
«to» du la meohay hffnca- Vi bSog sudt ngir^'i Irong nirurc, nura 
«theo dSng no, nu-a Iheo dSng kia, thl Nguyen Hufi tat khong 
Kchiu lui V^y ta hay dira Ihu* sang to bao du-crnghoa-philc. {6)Trirofc JH Phu-tho, VTnh-yen (huge ve dia-bat (inb Som-lay. -W.songhiJf NHA NCUIl-^N TAY.SOTN— 135 

a xeoB ri6 dfJi-d^p ]&m sao. Brri khi nio (huy-qufln cr VUn, 
« Quang di diriirng b# song dSnh ni^il Tlui^n-hfta vi Qn^ing- 
fl nam rCi, bO binh se U^n 16n sru. Nguyen Hai Iruirc sou bi 
« dich, Ui5 tifl phai chiu thua. BSy gitr ta se nhin mu I6ni on cho 
« ca hai bSn ; tu- dSt Thu^n-hfia Quang-npni trfi^ v^o Norn, thl 
• cho Nguyen Hu^; lu- chflu Hoan, cbSu Ai trw ra Bac iM 
« pboDg cho Ttr-quin nhd LS. Ta d6ng dai binh lai tl^ ki§m- 
« chS ca hai b6n» rSi se c6 xu" tri v^ sail v.. 

Vua Quang-lrung dem la m^t-du 3y brio v6i Ng6 thi Nhi^m 
ring; «Ta xein tflf chiSu cua vua nhi'j Thanh ch^ng qua cung 
muSn mircfrt ligng dS iSy nir^c la d6 [h6i. Nay da bi la dAnh 
thua m^t Ir^n, t^t la lay Ifira xau-ho, chac khOng chiu iV y^n. 
Hai nir&c mA daub nhau Lhi chi kho din. Vfty n^n diing l^i 
ntii kh6o, d£ khi^n cho khoi sir binh-dao; vi^c Sy nhit nhft 
ngircfi chu-trircmg cho tniri dirac ». 

Ng6 thi Nhi^m vfltig Unh lim Ibir dai-khai n6i rSng: 
fl Nu-dfc Nam v6n khdng dam ch6iig-cir vcri dai-qucJc. nhirng 
t'hi vl Ton sT Nghi liini nho yi^c cho iien pliui thua. Viy nay 
xin ia tOi v^ itin giang^hC>a ». 

Vua Quang-tf-ung sai sir dem (tiU- sau^ TAu, vi lai sai dem 
nhirng quan nha Thanh da b^t dirfrc, d5 fV mtil nori, cfip cho 
lirffng-thuc, dwi ng&y cho ve ntT^fc. X€p-dal moi vi^c xorig 
roi, dem quAu ,e Nam, Iiru NgO vSn Sa 4 X 1ft ^^ Phan 
vAn T.fln ;"|^ :3l M O" lai I^ng-lh6ng cAc vi^c quftn-qufic; cf i 
nhiing vi^c t^ lenh giao-lM^p vcri nutirc TAu Iht iiy-thfic cj t 
Ng6 thi Nhi^m ^ j^ ^i va Phan huy tch ;> ^ i ^ho dii j 
lir ti6n ma khu xir» he khong c6 vi^c quan-iie thi b5( t£l: 
phai di t^u bAo ma Um gi. 

5. VUA QUANG-TRUNG CAU PHONG. Vuq nhft Thaah 
nghe tin T6a sT Nghi bai bich. noi gian diing dung^ l^p Itic 
giing chi aai quan n^i-cac Ik Phiic khan'g An ti ^ ■€ (7) r« 
thay ST Nghi lam tong-dSc Liru-ng Quaog. dem binh -ma chin 
tioh, sang kiuh-Iy vi^c An-nam. (3) Phiic khaag An la agviri Man-chau. Lhuijc ve dinh Hoing-kJ-, 
v5n ]3 ngu*! tin-diiBg cua vua nha Thanh. 136 — VI$T - NAM S& - LUQ-C 

Phiic khang Ad ra d^n Quang-tAy nghe liSng qu^n An- 
nam th^ manh tron£ bung da scr, c6 J mu6n hoa, h&n sai 
Dgir^i dira tbir sang n6i vi^c loi-hai v^ bao pliai l^m bi^j U 
ti^t d£ cbo y^D viec biah-dao. 

Vua Quang-trung b£n cho ngird'i du-a vAng bac sang dut 
I6t cho Khang An, roi sai ngirMchau la NgU3'en qnang Hien 
R. ^ fi va quan la Vu huy Tan i^ Jl^ f^ dem dS c6ng-phiim 
sang Y^n-kirdi v^o chau vua nhh Thanh v& dfing bi&u xin 
phoDg. 

B£y gi>& quan ngodi thi c6 Phi'ic Ichang An de dal giup 
dor, quan Irong Ihl c6 cac-th^n la Hoa Th^n 4^ f^ (S) l^rn 
chu^lriro'ng, cha d^d vua nbd Thanh men thufio cho giaog- 
h6a. H6a Than du-oc tien-bac cua vua Quang-trung dut I6t. 
rfii dung l^i noi kh^o, dieu gi cung h&p ^^ vua iih^ Thanh. 
Vua nb^ Thfinb b:&n sai six san^ phong cho vua Quqng-trung 
Urn An-nam qu6c-vu'0fng, va lai giang chi viri quiSc-viJcrng vao 
chau. 

Vua Quang-lriing bfen chpn mol ngirofi hinh-dung ^ong 
minh, Wn la Pham c6Dg Tri ^i 'a" ;'6 it& \km quoc-vtrorng, 
r5i sai Ng6 van Sor. B$ng van Ch^n, Phan huy Ich. Vo buy 
TSn dira sang V^n-kinh. v^o chSii vua Can long. Ngoainhiing 
phSm-vAt phsi dem c6ng, vua Quang-trung lai dem c6n^ 
tb^m d6i turffng due, Ikm cho cac cung-^tram or doc du-6'ng b^n 
Tku phai phMc-dich dira d6n that \i v^t^va. Quan T^ng-d6c 
Liro-ng Quang Ik Phuc khnng \ii il ^ -S v^ quan TuSn-phu 
Quang-tay 1^ T6n. vinh Thanh ^ ^ '.^ phai du-a Qu6c-vu-orng 
An^uam v^o Kinh. 

Sang d^n Y^n-kinh, viia Can-long nha Thanh tiraag la 
Nguyen Quang-trung thdt, \(fi d^n chau & Nhiel-ha, cho vao 
Ikm le 6m g6j, nhir Ik tinh cha con m^l nha, va cho an y^n 
vAi cac Ihao-vu-o-ng. BSn luc vfe nurtrc, vua lai sai tbo- ve I^m 
mOt hue anh truyeo-lhan d& ban cho an le that la hau. (S) HAa Thun ciitig la, n^iuiyj M^n-cbau ve diah Ho^ng-kj', ciing vcri 
Phuc khang Aa coi viec phien-viln. www scnghui NHA NGDV-^N TAV-SfTN - IH 

tj. VUA CHI£U-TH6nG NHA L^ BT NHrC l\iL\ lAU. 
Viia Chi^iv-lhoug Ihec* Tdn sT Nghi vno thaiili Nain-iunh it 
Quang-Uy, itircrc it lAu ihi vurt nhi Thanh !iai cac-thiin lA 
Phiic kjianij An la thay TOq sT Nff^liL iChan^ An mufin gian^- 
hoa v^ Tfty-sor. Utn nioi \iia Chii-ii-Ujunj; ve Qu£-I:(n». liSy 
gurniumg qusn ciru-lJiun nliu U lii ; Ho/ing-lhi'ic Le duy An 
^ M ^^. Binh nho Haiih T it ft-, Binli linh Han T -f- j|L. 
TrSo buy L4m ft 4f ^, U Ooan :^ jt. L^ Dmh #. jj|, Phau 
khai Birc :'* rt *!^, B^ ngiiyen Cung, KS nRuyen Doan pfl fuL *> 
d^u lyr tuc sang thea vua Chieu-thtiHy. van ra maL Khajig Ad. 

KhanfiAn dtinj^ IDiiihnha HaniilBfn cljiic tln'i-l>iToaii chiu, 
Phan khai Biic Ihva c\\irc dfi-tir Lieu-chau. c6n Ihi liiy tien 
an tri mfii agurix\ m^l ntn. Duy cln c6 h& dtiy An, Trasi h«y 
Lam. Lfi Doan, L6 Dlnh vc Qvj?-ijlni (heo vua nh& U. 

B^n thtiug !ir nSm ky-d^y (17R9). vua lor tiKa Le vao 
thtiDh Qu^'I^tti, Rhang An tius thac ra bao viia Chi£u-th5ng 
rSng: Ti^-i dang mua he naiigii6iag, sangdaoh phircrng nam 
kh6ng ti^n, nen dt' d&n iiiua thii mAl-inc st? khai liinb. Vfty 
nhfi vua nto. fjidng-gia dan bun tirfrng-thuOu di trird-c. \hirng 

jibk vua hay n^ngotdSu t hay no, I&m nhi* danjj ngir6i T&u. 

""d£ khi v5 nu-^fCj gi^c kh6ng nhdin dwar m^t. ^'i^c hanh binh 
phai n6n hien tWi, dp-i khi Uianhcdng r6i lai theoluc nxiac mA 
an-m^c. Vua Chi5(i-lhong khdng ngiy la Khang An daa^h Iwa 
mlnhj^ bCu tiing vAi tac quan cao dau p6c (dc va dqi y-phuc. 

Phuc Khang Ao bin lam myt Itr bifu laii vdi vua nhA 
Thanh raog: « Vua nirtrc Nam la L* duy Ky khOng co y xin 
vidn binh nua, vua toi hien da gioc tdL\ Ihay ao, sin yen 
Um o lai nixiic T^ii, V^y xin bai binh daoh Aa-Qam^>, O 
troug lai c6 H6a ThAn tan-th&nh, bffi vay vua nha Thanh 
mtri sufJng chi bEi binh. 

Vua iiha Thanh da nghe 16-1 ban Pbiic Khang An vii H6a 
Thau, va da phong viroTig cho vua Quaiig-trung roi, l?i gi^ng 
chi tri^u vua tOi nha Ll; v£ Y^n-kiah ( 9 ) . (9 ) Bi>n Ls' Quyoh ^ -J^, 'fr'inh Hn-Ji Jl^ ? ci lf:ay den 10 aUrtri 
sau Cling bi Pliiic kbang An ggi v£yujDU-lay, rfii bittfoi ao gi6c I6t nhu 

( Xem tifp iiri giii trang t'JS J nghuong.^Ti MOa xuan aSm canh-iuli! (1790), vna Chi&u-th6ng ciing 
virL cac quaotbng vong vao Kinh. Voa C4n-loDg de vua Chiiu- 
thdng, b& Thiu-heu vi Hoing-tij or ngo HB-dBng, T6a Qu5c- 
tir-giam, GO'S T^y-dinb 6 Y6n-kinh, ngoSi ctra de chu « Tdd/ 
An-nam dinh »- C6ii cac qua,n Au-nam di theo, Ihi cho a ngo 
HS~d&ngt Dirong-pho. cira BOng-trirc, ngoai ciVa de cliu' : 

Vua Cliifin^lhongdSn "Yfin-kinh dirorc roSy bdm, thi thSy 
qa&n B6-thfiagNhirurng-hoSng-ky la Kim Giaa f i iSt ^ *? ^ 
^ jlj» phung chi vua nh^ Tbanb ra pbong cho chiic Ta-lmh 
ii -jg, vi ban tho ao muo quaa lani-phSm, Con ciic quan di 
theo till cap cho moi ngtrrri ba lang bac va mpt thach gao. 

Vua Chi6u-th5ng gi^n \i ngu-cri T£iu dinh lira, bcQ ciing 
vfri bS t6i la hon Phara nhir Tiiiig ?t-^^*=» Hofing Jch IJieii 
:3t il ftiU Le H^n ^ nff. Nguyen quSc B6ng M. g| ^<, Nguyen 
viet Trifeu f>L tr ^, Le qui Thich ^ -f A, Nguyen dinh Mi&n 
R. ^ i*, L^ vfin Triro-ng ^ dC ^, Lfi Tiing ^ ^*. L^ Time ^ 
iC, udpg m^u an lli^, dinh sSng chgl ih^ nio tht cuiig dang 
bie^u xin binh ciru W^in. N^u khdng cho Ihi xin daJ hai tloh 
Tuyfia-quang, ThSi-ngny^n de phiing thcr I6ng-ftr; mti khdng 
nita, thlxin cho vS nuric vao dat Gia-dinh vcri chua Nguyen, 
d€ dS vide khdi-phuc. 

Via bieu l^m xoDg^ den n6i lot lru-6f v6a Kim GJau '!^- 
iij, Kim Criaa kh6iag nghe, vua tOi nUa L^ pbuc xu5Dg d^t 
m^ kfiu kh6c. Kim Gian b^t-d;*c-d7 mai v^o an-iii, r"6i nbt TD01 nguci'i, Lit Quynb nAi rang: cOng cho got chung Idi dc^n'chSng ban 
Oiifjrc tlihx gi, lat dd cbung tAi c3&i ao, gioc t<^c-, ay Ik uj(bra gl? Bati 
Chung tdi g6 the cbAt du^c, chu lAt: khoog gi6cj, da c6 tbS l^t Amoc, 
cbiJ ao khoDg d&i I ». 

PbucKtiBRg An lire gi^n cbo gidi v^ ca Yen^kinb, di d^n Sarn-dcng 
g^p Tua Can-loQg ^ii chin, vua doi vao bdi sao vua An.aara dS chiu 
d^i io gioc tic theo nh& Tbanli mi bon Siy l^i cdn khong thju? L6 
Qu^Dh lau r^ng^: « Chung idi muon dSLUi t^ag vong, xtD cir theo Wc 
baa qu<Sc v^o ra mat quAc-vuaag, rdi sau se vang cbl i. Vua nhA Thanh 
khea la iruQg. Nbirng v^ sau Le QUj^nh khdng ch}u ^6c loc, chi^u tvi 
VT-mi^nb phai giam raai. www songhuor N'HA NGUVh-N tAy . SON - 139 
ring : hiiy xin vg quiic nghi-ngoi. dm J5 thirang-taanR (h« 

Kim Gian Mn muu v<yi H(:ia ThAo phftn (rt vita tdi An-nam 
di or ra&i ngir&i m<it ncri, d-? cho k!vi»i L^ii en kli6 chiu. 

Bgn thAng tir n&ii; tio^hgi < 1791 ) Hoftng ieh llif u phai day 
sang I-l^ (ihuoc Hfei-bt'i aTiy-virc. phia TAy iiir^c T^u) : U Hdn 
d^y di PhuTig-thien(ftTEin-chAii J ; Pham nhirTuniitJ^yl^" Hue- 
loTig-giant; < Man-chfiu ) ; Nyuycn-qurtL'-Duiig tltiy di Ciit-lArn 
(Mati-cUAti); Nguyen vi^t Tri^u. L*> qui Tfiich, Nguyrn dlnli 
Mifiu, BAm than XiroTig. Le vfinTrirffng iliy m bSn Trirurnj*- 
^fl & Nlii^t-hji (thuOi-'ImhTru-c-ie). Chi df PhgmdinliThi^n. 
Binh nhafl^nh tV l&i huu ha vua L^. 

Vua Chi&M-th5ng ngbe chiiy^n iiy In-Joiif^ chua-xot, ruflt 
n6ng nhir lura dot. sAng hrtm sru cu-tn n^i.rfi dtn nlui Kim (ii^n. 
d^ kSu oan cho mSy rgiriri jihiii di diiy, ^yj' Kim Clinn vhu rhuu 
vua uhA Thanh or virim Vi5n~minh, vua Chieu-lhung di vko cija 
virdn, !(i ]jnh gifr viran nprin-cam kJidng eho ili. B5y giiir c6 
Nguyen van Quyi5nf.t :^ in di ihi-o Uiiii vua. lh:iy lii bnh v6 le, 
mo"! noi girtii li>n ink clujri man^ rim^: « LG cho NjiO kia sao 
chunghay dtro-c laui nhijf d€»i vviri. tao ! » - Hi"ii 1^'y gflch nC-m 
vio Chung Ti6. Chung no xiiiraiihau laid Jinh Van Quyfin vu Ihftnh 
b^uh ma ch£t. 

Tir d6 vua Chi^u-tht5ng trong hiuig huon-ba rau-rl, kh6ng 
dAm n6i diSn viec t^id Jnnh nfra. Qua sang Ihann^niim nflmnh&m- 
ti ( 1792 ) htittng-LiV len d^u mal. Vua niian di|j do phiiii bf'-nh 
mi^l ngiy mot nyng. d^ii Ihfinj^ rnu'£»i nSm qiil-s.u'ti (1793 ) Uti 
mSt. thg diTWL- 28 tuoi. 

Vua nlia Tliauh sai (heo le ttrcyc cong ina Ijiqjj o* ngoSi cira 
B6i.ig-tru<:, 

ThAng U nam ky-mui (1799) dcri vua Gia-khanh Ihi ha 
Ho^ng-thai-hdu m^L 

B£n nSmnhfim-lual ( ISO'2 ) nhan khi hC-n Viet-nam ta vuo 
ThS-t6 nha Nguyen da thdwg-nhal ca nam biic. va c6 si> ta 
sang cau pbong, cac qnan nhi^ Lc mdi tihan dip dnng bi^u 
X!n dem m:i. Th^i-hAu va C.6-i\\iiin \e nittrcYiiu Gia-khiknh 140 - VlfiT - NAM Str - UJ(?C 

Tih& Thanh cho tfit ck nhung ngir6i ViM-nam theo vua Lfi 
sang T6u v6 nir6*c. 

Sit chep ring khi dAo d.1t Ifin d6 cai tang ma C6-quan, thi 
thSy da (hit da lifiu ca, chi cOn cd qua lim khflrng nkU vSn do 
nhuthiri^ng. Ai trdng Ihfiy cung d^nglOng thircug Ti6t. D3u 
cfauy^D do thitc hir th^ nao m^c 16ng, nhu-ng iu-ooi^ dSn Unh- 
caoh vua Chieu-thiSng IVic bSy gi^. thi ai cung ai-ngai thay cho 
Ang vua mOt mrtfc, phai dSy-doa dSn n6i iihir th^, c6 thf lam 
duac m6l l>ai bi kich thani-x6t mu6n dwi. Tuy rfing tai vua toi 
Dhi Lfi vung tiah cho nfin bi ngirfri ta danh lu-a, nhirng cQng nfin 
rich vuaquan nha Thanh xir te, bac-dai niO* t*"e ^"^ vong 
qudc^ deiu than d^n nif o-ng-nhof nirofc mlnh. AycunglimOt 
Ihtri da-man vfe 6ifi ^p-ch^^ khi^n cfio cai oan-kho cua ngtriri 
ta mu6n ddfi v^ sau khong ti^u Ehoat di dirffc. 

Khi dem ma ba Thai-h&u va vua Chieu-lli6ng vS d^a Viftl- 
nam thl bi Hoang-phi tnr&c phai 5n n^p or dSl Kinh-bac, Day 
\in d^n Ai-quan d6nrir6rc. r5i v^ d€nThaog-long ciingnhinaa 
m^ tir lijf. 

-I 

Ngay 24 thiing 11, riro'C ma CS-quan, Thai-h4iu, HoAng-phi 
vk Ho^ag-ltj ve tang cr lang Ban-thacb or Thanh-hda- 

7. BOC-BO vua QUANG-TRUNG. Vua QuaDg-ining nha 
Nguyen Tay-scrn la 6ng vua anh-dung, liy vo-lirac m& dirng 
nghiep^ nhirng ngiii c6 dtVIiroiiig, r^lam-hiSu vi?C tri nu-Ofc, 
bift trong nhirng ngu-d-i hi^n-tai van-hoc. Khi ngai ra 13y H3c- 
hA, nhirng ngircri nhir Ng6 thi Nbiem ^ i^ ^ Phan buy tch ^ 
X^ jt d€u dircrc tmng duing vi nh^t la d6i vofi m^t nguM xu--ai 
nhir Nguyin Thifip thi th§t Ik khAc thiicrng. ~ 

Ong Nguyen Thi^p r, ^ , tu lA Khai-choyfin H ^ , hieul4 
Nguyfet-dc A * , bi^t hi^u li HanLh-am + ^ . On^ lim nhi & 
Luc-nien th&ah -rt -% tf. , IhuOc huy^n La-sco, tioh tld-tlnh bfty 
gi^^ cho R^n ngud^i la goi U Li^c-nign ti6n -sfnh hay li La- 
som phu-tiV. Vua Qnang-truog Or khi dem quan ra dAnh 
Bac-h&. biSl tiSng Nguyen Thi^p, da mSy tSncho ngu^i dem www.songnuong vn- -z NHA XGUVeN TAY - SOTN 111 \e-Ht mori fing^gSpf^ngkh^lng nliin le vtt cuny li> ch6i 
khdn^jra. Dgn khi ngai da dang circ. lai mSy l^a cho ngir.^i 
dgii mo-i 6ng. ong t6 d^n bai-yei va khiiy^n viia n^ri Ifiy nhAn- 
nghTa mh tii diln hi uvlic, roi lai xin ve. Vua Quanjf-lrurij* luv 
khdnfi dung dircrc ting, nhirnf; bao giu- cung ton kinh 6ng nhir 
b^c Ehay, vii vice chinh-ln trong nirtfc (liirffug Iheo V-nghTa 
cua ftng da lilnh-baV' 

8.j;HiNH-TRl CUA VUA QUANG-TRLING . Vuji Quango 
(rung tuy da Ihu-phong nhA TJianh, nhu ng v5n lir xi> iheo 
each Hoang-dS, I$p bA NgOC-lIilo con vua Hi£n-t6ng nhi Lfi 
lam Hue cung Hoang-hau, I^p con \h Qiiang Toan ^L ^ I&m 
ThAi-iir. Lgi lay ihanh Ngh^-an la dal giG-a nir^c v^ lai \A 
d^[ l6 khi xira o' d6, m6i sai tlior-thuy^xi tai-vAn dh, g6. guch, 
ng^i, su-a-sang den~d&i cung-di^n, vi sai qiuin cic dao ddo 
liiy da ong d^ sdy n<)i thanh, goi 16 Phuprng-lioling trung-d6 
lg„ «. + ^, Cai thanh Thfmg-long 1^ liac-lhanli ii rit, cliia dSt 
Sun-nam ra lim hai trKn, goi Iji Son-naiii Uiu-ofng, Sffo-nam 
ha (10). 

Moi IrSn dat (juan TrSn-thu ||. ^ v^ quan lli^p-trSn it 
^. Moi huy^n. vQn thl d^t chu-c ph^n-lri ^ 4^ de x6t vi^c ki^n 
cao, vd thi d^t chijc phikn-sual ^ J^ di^ coi vi^c bmh-lircrng. 

9. yUAN-CH^. Qaan-chf^ thM bay gitr Ihi kh6ng thSy sir 
ch^p ro, Dhu^g xem ciic da-sir thl ihSiy c6 tam cOng ^ i,', tarn 
thigu .^ ^, CO Bai-chung-t£ J^ S $■. Bai-tir-dS < S] ft, Bai- 
tir-khau Jt. SJ C. Bai-tir-ma -k. ^ Mj, Dai-tir-kh6iig K ^ X. 
Bai-tiT-c:6i :*l 5] -f^, BaMir-1^ ^ 5] 4J. Thai-iiyt «t.Bai-tfing- 
quan ^ .^ f, Bai-d&ng-lJ ^ * IS. Bai-d6-dfiL-. ^ <( ^, 
Bai-d<j-h9 *. ^ -itt, v. v. Lai c6 Trung-thir-sanh + :| Jft, 
Trung-thir-l&nh + 5" ^, Dai-hoc-sl ^ ^ -t, Hii^p-bi^n dai- 
hoc-9l i9f H -K ^ -i^^ Thi-trung ngir-3ur f|- + ^if *., Lyc-b^ 
Ihirorng-lhur ^ -*? ,*, ^, Ta-hiru dong-nghi A i" f^ flt. Ta-hiru 
phung-nghi i. -^ 4- U.. Thwiang ff p^, Tir-vq S\ ^J., Han-lam 

^ ^ V. V. ' < 10 ) Tr^n-Jj Sorn-narn-thtr^iDg a Ch^u-catl, trScL-lj Sora-flam-ba ff 
Vj-hokcig. jnghjong.vn H2 — Vl^ - NAM Sir - IMi^C 

V^ duc^ngquAn-binh Ihl dqt ralien qu^n, h&u qu^n, trung- 
qu&a, ta-qu&n, hu-u-K]uAn v. v. 

10. VlgCBmH-Bl£N. Dinh thi chia ralSm bahong: tir 
2 tuoi d^n 17 tubi \km h&ng ft vi cdp cdc/i »; lit 18 dt?n 5S luSi 
lam trang han«; tu-56ii^n GO tii&i Ism lao hang ; fir 61 Ira leti 
1dm lao nhidu. 

FtuOng cungchia ra l^m ba liang: nhSt-d^ng dicn mSi 
mlu phai nOp 150 h&t ili6c, nhiding di§n m6i mlu 80 bat, 
tam-ding diln mSi man 50 b6t Lai thu ticu thAp-if^t ^ jftr 
mBi mHutiKlittien va lien khodn-khb ^ ^ mSi mlu 50 dBng. 

Rufitig tir-di&a cung danh thuiS : nh^l-dtng dien m6i mlu 
nOp 40 bSl lh6c, nhi-dSng difen moi mau 30 bat, tam-dang dieo 
m^i m^u 20 bit. TiSn thdp-uat cungtlico nliir ruOu£ c6ng diSn, 
c6ii tiSn kbodn-kho Ihl ro5i mfiu phai n^P 30 dSng. 

11. VlfX HQG-HAnH. Dtri Tay-ao-D vi^c cai-tri 1hLr<>ng 
hay dCing cltLT noni. Nba viia mu5n rAng ngLr6i Vietnam Iht 
pbai dilng liSng Viet-nam, d^ gay thAnh cai Unh-lliian cua 
nir&c nha^ vii cai vait-chircrngdac-bifit, khdng phai di mixo-n 
ti£ng TUirom chir t«a nirfrc T^u. V^y nfin khi thi-cu* Ihircrng bat 
qnan ra bSi chir n6m vj"! hat sT-tir I^m b^i bAng chir noun. Thori 
bSy giff nhi^u ngu-fifi khoiig hiSu ro cai y-nghia sau-xa ay. cho 
Ik vuB T4y-90-n dung ha-chinh nia lic-hiSp nh&a dan. 

12. \1I^C LAM CHOA-CH!t!N. Vua Quatig-trung Ui^y 
ling nao cGng c6 cbila-chi^n, ma nbu-ag ngirfri di tu-h/inh Ihi 
ngu-ddl, khOng mSy ngiriVi dal ducrc cai dao cao 3i\u cua Phi)t, 
chi mifcm li^ag than^Lhaoh m^ <Ianh lua ke ngu dAn, ngt>\ 
zuong chiSu b§t bo rihu-Dg chiia nho or cac lapg, dem g5 gach 
l^in o- moi phu mfii huyen m^t cai chiia thai to, rSt dep, i'5i 
chpn ISy iihirog taag-nliAn c6 hoc-thirc, c6 dao-dtrc, tr coi 
cbiia th^ PhAt. COn nhirng ngircri khOng xirng-dang thl bSl v^ 
Mm an. V vua Quang-trung mudn rSog ch6 thif Phdt phai cho 
tbn-ughiSiTi^ ma nhrrng ngircri dt lu-hiiTih Ihi phai 1^ ngu-flri 
chko tu m6 dao mfri duoc. www songhu NHA NCUVi^N tAV SOTN - U3 

Nhu-Dg viec tai-c4ch ay rat c6 nsMa-ly, nh.rnH vi Ihi.i' 
&y CO nhieu sir chi^n-tranh, va nhA TAy-stm cung klidng lim 
vua dirwc hao \Au, cho nen th^nh ra khfltig c6 c6ng-hi^.u ^i cji. 

13. V1$C BINH tiANH TAU , Tm6c vua Quun^i strung 
cSu h6a v6fi nu:6c Tau vA chiu phong lik c6t d^ dm ng^y e6 
du siTC m^ danh bao Lhii, cho n^n tir khi trong ti'-^c dH .l§p 
y^Q r5i, ngi^y d(?m In^ [tnh vi^c dunh Tau. Rinh Ir n ai cung 
bin n^ti x6l s6 d4n dinh cliO dkli-llmt: d^ kt^n Igy ih. Vua 
hfen xudng !^nh cho cac LSn bat dAn xa Iftm lai so dmli, ai ai 
cuiiig phai bi6n >&o so, roi cfip cho moi neu<yi m<>l cAi (he 
b^i, kbac bfln chfr Thieti-tn^ d(ii tin ^ T ^ fj^chun^ quanli 
ghi ten bp qui) quan, va pbai diem clii l^m lin. N^Jtrrri nao L-fing 
phni iteo the tay goi l^ titt hth' it ;^. Ai Uhoiig cu (ht lii dan 
lau, bal sung v^o qiuln phOng, va bii lOi iSnfj-lru-o-ng. xa- 
Irirong. NliSn c6 viec ^y, tihu-nif ke lai-djcb bi^p vtVi xii-liirfjng 
di lai lam b^y : Uur(>ng viio Uing vAy ba! hui Ihi', Ifim cho 
dan-gian iihicn-JtVng, nJii^u nijiro-i pbai tittn van rirng ni;^ ur. 

Sfi dinh lam xong roi cu: b^ tSn dinli k^n lay miit 
Qguai linh. 

QnAn tiii chia ra lam ddo, ca, d<ii- Sao Ibi tlii3ng cac 
CO, cc Ibi thung eric d6i. Cor dOi nao iheo vfe ctr d^i ay, bM 
pbui dj>en tap lu6n IuOd. 

liay gicF Q" ben Tau c6 nhfrng giac TAu-ti, quay-nhieu 6- 
mi^n be hi quan nha Thunh d^nh diioi, chav sang xin phy 
thuAc TitTO'C la, vua Quaiig - triing cho ngurOri tirong Tii-i-^ 
l^m cbitc loiig-binh, sni nan^^ quSy-nhieu cr m^sl b^ iiu-drc 
T&u, Lai CO nguffi thui^c ve dang Thi^n-dia-bOi A ^t- ♦" liim 
gi3c 6" Tir-xuy^D, vua cuog thu-dung L'ho \kai lixixag. 

COog-vi^c x^p-d^t dAu vao d% roi, d^a n3,ra nbflm-ll 
( 1792 ) vua Quang-truQ|> sai sur sang Tau, xin c^u hdn va xid 
Ira lai cho Vi6l-nam dSt Liro-ng Quang. Vi^c ay tuy khfing 
pbai la ban-J, nhirng niufin mirorn chuycn dS Ihir y vua nhA 
Thanh. Kh6ng iigcr vua Quang-trung phai benh m^t, cac 
quan dim viec cSu h6n vA vific xia tra dSt di, khOng cho 
Thanli-trieu bi^t. m — vi^-NAMsfr-Lugc 

U. VUA QUANG-TRUNG MAT* Vua Quang-lrung mat 
nftm nh&m-l] ( 1792), lim vua du-crc -inam^ Iho dime 40tuDi, 
mi?u-hi^u la Thdi-ih Vo-bodng-dl -k^ i?- ^ X -f- 

Trifeu-lhSn bay gifr lA Bfti ilSc T^iy^n jjl ^ g, Trao 
quang EH^u f^ it W ( H ), Vu van Dung^ji; x jj lAp (liai- 
tir U Nguyen quang Toan len n6i ng6j lam vua, roi sai six sang 
T^u d^ng bilu cao Ung v^ cqu phong. Trong bi^it noi dSi 
rSDg khi vua Quang -truDg mat c6 d^n lai r^ng phai dcni 
ch^D a Tiy-h'& gtin B^c-thanh, dl to cai buag quyL-n-luySn 
tr6ng viE Tbifta-tri^u. Vua jdIi^ Thanh xem bieu tir6ng U that, 
kbeo la truDgt dsit t6n thuy cho 1^ Trung-ihu^n ^ ^. lai 
ngir ch^ .ra^l bit tbor sang vi^ng, sai qnan Aa-sat Quang- 
tay ifi Thinh Mm sang l6, va phong tho t>uang Toan Jam 
An-nam qu6c-vtrcng. Trong bAi van-t§^ c6 cau rfing : 

Chau ngoi Nam cite, 
L6ng trung'tighta het rflfio lh& trim. 

Ckdn dal Tdyh^, 
yigbia th^n-t& vSn cdn m^n chua, 

15. VUA CANH-THINH (1782-1802). Klii vua Quaog- 
truRg mat thi Thfti-tu- Ih Nguyen quang ToaD ni6i Un 10 
(ubi, (ri^ii-dJiih Idn len lam vua, dat nl£rn-hi^u la Caiih-thmb 
■ft *., sau ih^nh Phii-xuaQ that Ibu, vua 161 nb;i T^ij'-sffii 
chay ra B^c-ha lai doi niSn-hii^u U Baivhirng %' J*. 

Vua Cauh-thinh luy da ifin ngdi nhung m^ viec gi cung 
do Of Thai-sif la IJOi dac Tuyt^n quy^t doan ca. liiii dac 
Tuyftn la anh ruOt ba Thai-hliu, cho nen uy-quy&n lai caag 
hSng-hach ]km. C^c quaQv9n-v5 cd uhi^u ngu:orj kh6ng 
pbyc, hiri v^y cbo n*n v^ sau trong Trifeu pMn ra be-dang: 
ckc dai IhSn gi^t-hai lln nhau. Va lai liic bSy giir c6 vua 
Th2-to Cao-hoang nh6 Nguyen la mot b^c cq tiil-trl, quySt 
cbl phiJic Ihii, cho n^n co-^nghi^p nh^ T^y-soTi khdng dircrc 
bao IS.U ma do T)at vav. iii ) Cii Kicli chep la N^y^n quan^ ni^u. www. song hu CHtrCTNG XI 1 

MGurtN-vu'<yNG nhIlt-th5ng 

HIT&C NAM 

3. Hffuijin-vafjfig Anh 6 Tiitn-ia 
?. Sgugin-vaong v^ Wy Giu'dinh 

3. !^guyen-vuong su-n-janjr nn>i ui^c ir Gia-Uinji 

4. Viii: ktiaikhJin di^n-iho 

5. Vi^t buQit-tfijii 

S. Ongi Bu-da-lne ua llparig-(ir Cinh a Phap ve 
7. Nffuijin-oirang dtinti Qui-rihfrn liln i/icr nhat 
S. Tttc-luc Tdy-itf.n 
9. l^guifen-vtrong ilanJ> Qni-nbcrn Ian fhir ttai 

iO- Ngiiyin-virffng diinh Qvi-nhon Jfln thir ba 
IJ. Qudn Tay-iCfn udtj {hdnh BSnh-dinh 

12. Sgugin-vaang {hu.phtxc phu-xada 

13. Va Tilth iCr list 

lA. Tran Tran-ninh '" 

J5. Ngaiffn-viTtrng ien ngoi Ion 

i€. Qudn Nam ra lay Bachoi 

1. NGLiYfiN-VtraNG ANH 6 Tl^M-LA . Th^og tir nSm ilu 
li (1785), 6ng Nguyen Hu^ pha quen Tiim-la d My - Iho. 
Nguycn-virang tli^ c6, lai pliai sang niro'ag-nhii' Difdrc Tidm. 
BiSn khi c^c tir6ng-sT da M£t ngai cf Ti6m-la. dfeu Itic luc k^o 
aang b6i-yi£t, b3v gitr c6 quan cu la Lfi van Cau #. i fF ( cOa 
goi Quan hay Du4n ) dem 600 ngirori ^ang Iheo giup. Vua 
nuifc Ti^m dS cho ngirai Viet-nam cV rl&D^ mOl ch6 gq'i la 
LO"g-ky. 0' ngoai th^nh Vong-cac ( Bangkok ) ( 1 ). (1 ) >fay D' Bangkok ci m^t cbo ^oi Ik lamg Gia-Iong tijc la ChS 
NguySn-viro-niK a ugay Irifcrc. • — 145 — *^ Shghuong.vn H6 — VlfiT-NAM sCr-LU-g-C 

Nguyeti-^vtrorng bfen phan iri mpi ngirMmrnmcacvSc: 
ngirdi Ihi di 14ni rupng d^ iSy lh6c gao Tiuiii quan, ngtrffi thi di 
racac dao Um s^n chiSn-thujen, ngtriri Ihi di len ve Gia-^dinh, 
chi^u-t^p nhtrng ke nghTa-dung d& dcri ng^y khfii-phuc. 

Liic b3y giA- nhan c6 quan DiSn-dien sang danh Ti^m-la, 
Ngiiyen-viroTig cftng vfri bon L^ vSn Cau ^ X ^» Nguyen van 
Th^nb ;^ X IM. dem quAu ban-b(> di danh giiip nu-trc Ti^m. 
Nguyen ' viromg lai c^^ cAng trCi- dirtrc nhirng giac Ma-Iai, 
tbir^Dg van hay den quay-nhieu 6- mat b^. Boi vdty cho n^u 
mxifc Ti^m lai cliQg trong-dai vua Idi nh^ Nguyen lam. 

2. NGUYEN -VCONG Vfe LAV GIA-BINIL Trong khi 
Nguyen - vuffng c£»n phai iiiro-jig-D^u o- dift Ti^m - la, 6ng 
Nguyen HiV'l ti£n binh ra B^c-h^ gi5[ Trinh Kliai, ion vua L*, 
roi v6 dupD'C'phoiig Ja Bac-binh-vLrong, dong 6 Phu-xu6n. Ong 
Nguy&n J^hac xirng la Trung-uang Hoaug~d^» phong cho 
Nguyen Lir !am B^ng-dinb-virofng vao giCr dat Gia-dioh. 

Nhtrng cbting dirac bao laii, Nguyen Nhac va Nguyen Hue 
khdng hoa v6i nhau. Nguyen Hue dem quan Ph\i-xuAn vao vay 
thanh Qui-nhiyn nguy-c^p lam. Nguyen Nhac phai vui dfi-d6c 
Bling van Chan ^ X -ft- deni quan a Gia-dinh ra ciru. 

Til 66 qnan th^ cua TAj^-sotj 6- Gia-dinh da k^rn. cr cac 
'not lai CO nhi<?u dang theo vfe chua Nguyen. rSi nBi len danh 
pha, lam cho qiiAn Tay-styni cang ngay cang kh6 giir. Va irong 
may anh em Tay-san chi c6 Nguyen Hue la anh-hung kiet-hi^t 
hci'n ca, ma da ra chuyen gitr m^I bac, thl c6ng vieu mitt nam 
ph6 mac Nguyen Lii la ngu-cri fam-tbiroiig, cho nftn Ih^ Tay- 
aon cr mat ay Ihanh ra suv-nl<agc. 

Liic bay gicr Nguyen-vu-trag'o' Ti^m-la van c6 ngurri di vS 
tin tuc. hie* CO cff-hpi lay dircyc dSl Gia-dinh, ma cung biSt 
r5ng ngiroi Tiem-Ia van kh6ng giup dircfc cho minh lai cOq 
c6bung ghen-gh^t: nhii nSm dinh-vi (1787) c6 ngu-o-i B6- 
dao-nlia dij-a qufk-lhu- cho Kguyln-vurufng Kin dem binh va 
thuycn & thanh Goa ( 2 ) lai giup. Vua Tiem-la hi£t vi^c Sy lay '2} But l])uO)C-ilJa cua Bu-daa-nba a AuhSq. ivwwAQnah NGOvgK-VLrO-NT. NHAT-TH^Nfr NUfrC NAM - r47 

IkmkhOngbSng Ifjiig. Nguyeo^viro-ng phM lir chfli vii Ig wn 
ngirtVi Bo-dao-nha. 

Den khi diroc Un rSng dift Uia-ilinh ci'i tt»^ liiy dtr.rc. 
ViTffnfj b&n d^ Ihir lai tir ta viia Tk^ni-(a. roi nirn j'tWn dcm 
vu-omg-ma« v;"i cTing-qiiyeii xudng thuyBn vS mr6-i_'. RSy gidr hi 
thangbay nom dinb-vi ( 1787). 

Nguyeii-viroiie di qua diuv CB-cd» c6 iigirM rh.-^ Thfinii t^n 
lii Ha h> Vfin K .9- ^ [hupc v6 Ihien-dia-hi)! j^ it f- dem 
in3y nguofid^nxmlhcogiui). Vircrng ve d?n Hii-litu dio ngiri>i 
dira viro-Hg-mlii va cung-quySn ra a Phii quijc, loi cunjp moi 
Pgu6i v6 dbng or Lony-xuy^ii. 

Li'ic bSy gifif Nguyen-virffng di d^n dau, nhfrng ngiriVi b^o- 
ki^t ra Iheo r3l nhi§u lai c6 lir&ng Tay-s^n la Nguy<^«i vfin 
TpuroDg ft X JJt dem 30lfqu.\n, 15 chiijc Ihuyen ra bftng. Qua 
thAng 6, viro-ng vao cija Ciin-giff, quan-the to liim, B^ing-dioh- 
vifonfi Nguyen LQ- khiSp so dc quan lliai-pho Pham van Lhani 
iL X ^ 6- lai fjiu- thaiih S^i-gon iGi Itii ve dbng u- Lung-pby, 
IhuOc Hidn-h6a. 

Nguyeii-vtrcrng sai ngtrd'i U& lain m61 cki thu- cua Nguyea 
Nhac gm cha Nguyen Lir, trong thir bao phai gi^t Pham vaa 
Tham di, roi vucmg sai ngw^ri gia tang dira lam cho Pbam van 
Tham, Phara van Tham bSt diroc cM tha Sy str-hai, Jdp tu-c 
vt? Lang-phu d^ phan-giai Unh oan v6i Nguyen Lit, Tihirug 
Nguyen Lu Ihtiy tir-tiLjin Pham vfin Tham kt'-o quio dSii» lai 
cd c6r traog di trtrfrc, tir&ng t;^ V&n Tham da faing nhA NguySn 
[vhi, vOi-ving bo Ih^nh chgy vS Qui-nhun, duffc 11 lAu thl rait. 

Pham vSn Tham tror vg gjfr thAnh Gia - djnh d&nh pha 
ducrc quao Qh& Nguyen. Nguy^n-vtrong phai nU qu^n v^ miSa 
My-tho, chi c6o durgc 3O0quSu va v^i mirm chile thuyfen, Ih^- 
luc da n^ng lam. NhuTig nhcf c6 mO theim ducrc ni3y nghin 
quftn Gao-mi6n v^ lai c6 mfiy loan qu^a Tay-scrn vS hikng, cho 
n6D quin^th^ m^ hai virpg. 
HS — VI$T-NAM SU-LUQ'C 

B^y gicr lai nhcr c6 V6 Tinh ^, ^i la twirng gioi ro gmp; 
cho n^n Ngtiyen-virornu lai lifn len danh NiK>c-soi\y, Phara 
vanTliam liii vS ilong cr I5a-thac. 

V5 Tinh la ngii-oi o" Bi^n-liAa, c6 ngircfi atih t^n \h V6 

Nhikn lam llnn>c ttrcmg DO tlianh Nfifm -y. f-jt ^ • Sau Thanb 

Nhan hi giel, Vo Nh^n iu qvian Bdiig-so-n l^m phan, daiih lai 

chiia N'giiven, nhirng chaiig bao h'lu cung bi bat, ph'u giel. Vo 

Tinh mcfi dein dir-dang Bonfr-so-n cua anU ve (|ii> Vii<Vii-lraii 

(thuOc Gia-dinh), riSi siiu lai ve doiig ff Go-cdni,', simn JaTong- 

nhung, Ihfi-ha c(> vntiy van ngirtri, qiiAn Trty-scfn dTi bi danh 

plia nhieu Ian, Ihu-Lnig noi rang: ifTrong hqn laiti-hiing dSt 

Gia-Lljnh. Vci 1 inli l:i nnh-hiitig bac nh^l, khong nfin pham 

[d£nj>, Khi Nguycn-virtrnj^ q Titm-la ve ciy sai Ngtiyen diic 

'Xuvfin ?io ^ ir| dfn tU.i Vft Tinli v^ giiip. R&n khi N^uyen- 

[ViroTig ve d6og a Nif6rc-xi)av, Yo TinI] dcm bp-ha di diioi ct^nh 

Pham vfin Tham, roi den thang Ur nam mati-than {1788) 

tntn dem V5 v^n Lirrrng ^ t^ ii , Njjuyln van Hiini ?iu 'SC ^< 

Mac v5n T6 jt X *f- . Tran van Tin p^ 3t ^ dSn h4nh lid bai- 

fciSn N^fbylo-virang- Nguyen- vucrng mirng r&, phong cho lam 

Tign-phong-dinh Chirang-ca \k lai ga cho ba Ngoc-dvi cOng- 

chiia !& em gai, Bon VC vnu Lirffng deu duo-c phon^ l£un cai-co". 

Qua Ihan^ 7 nSm ny (HSS) Nguycn-viroTig dem qiian vS 
dong Of Ba-gioiig, r^i sai Ton thai Hoi ^ :? t" va Vo Tinh 
dem binh vio danh qiian d6r.-chien TAy-acn la Le v§ni Minh 
#. X s'fl o' di3n Ngu-kieii ii ^ . dot pha ca dSn trai» bSt dircru 
tir6ng-sj rat nhieu. Lai c6 tucrng la Nguyen van Nghia (^ :^ ^ 
pha dircrc quan Ta5'-scrn a L^c-da (tiic 16 Bong-nai). Thang 
tarn thi Ngayen-vircrng vao th^nh Gift-dinh^ chi^u-yiin trSni 
ho, sira-'sang phep-lac va phong thirang cho ckc lird-ng-si. 

BKy giof quan Ihai-bao TAy-so-n lis Pham v5n Tbi^ni v^n 
d6ng or Ba-thac e, <; viro-ng sai giir t;ac cifa b& kh6ng cho 
quftn Tfiy-scfn chay (hDat, rSi sai Nguyen vfin Nhan Hi* X Pfl 
sang Ti6m-la bao tiep; sai Nguyen van NhSn f^ X i^ "^^ 
TrircTDg phuc GiAo ?Jt T£ ^ ra Phii-quoc don vtroTig-m^u vk 
cung-quySn v§ Gia-dinh. www.songhL Snnji nitin liv-dCui ( ITS!) ) Phiim viiu Phum a HiJ-ihaL: ^Ilmu 
binh xiiuEi.. [htivt'ii Uinli la bu vn Qni-nluvn, nliiniu X^iiy^\„ 
virans (la s.-ii I.C- van Can (cmi ^oi Dhun), Ton lh;il"liiM. Vf, 
Tinh, Nynyni v.-ni Trirrvn,q hnp WmU lai dAnh rV H(^) - ii,;ui. 
qiinn Pliam vJin Tl\im\ kin^ng ph.i dirrrc vAy. hi plini lui ve 
Ba-lh-^ir. Van Tham cli-V khon^ Htny '.ien-hinJi. ti^ii thf fiiii- 
khoiii^ noi, lu'n dcni liiiili ra ];aii^, dirnrt' k tAu bi UM ph:it rtifii. 

Tu ilo tOLin list Cij-dinli lliihK vu clina Xnnvcit cu. 

3. N(]UVliN-V[^y\G Sr.\-SANG MO; ViKCa GIA- 
BINH . Nyiiycu-viro'i>s Ihu-plim- (lir<rc ti^'if Ciu-dinh roi. Up ra 
luat-pbjp, kh^iijicbo <l;Vn-yiaii Jiinli cir htic, lai nghiiMii cam 
plni-lhuy va di5ng- b6nn dt- gifr pbon^ - liu- clio khui .sir 
me-tiuac. 

Tiwcfc liSt virofng Jo cliinU - ilriii iiliCrii^ vi^c lhui:-kli6a, 
viec catLh-nfiLiy, ilD lay tiroriy licii iiiioi lirtfnji-aT vit lu-bo viec 
vij-])i. Lai tial m cac so- f6iiLi-i|oii|^ tU^ cat: i[iihii viiii vu boi- 
nglii inf>i virc ijmu',-i|il:\ii, ^u In su tiC-u binb <tatili Tay-acn. 

4. VIKC KHAUKMAN DiiA'-TllO . Dill Gia-Jiuh Iiic bay 
gio- cilia i;i lain 1 d imh la : rUiLn-trun % |ft. 'rrSn-bien ^ ^, 
Traii-viiib $^ 4^ \ii TraLi-diiili j^ Si. [ihiin^; vi phai loan l|ic 
mai, daci sir tl6i khu, ruong (t.lt ho hoaiv^, ]it<ti\g-thirc khOng 
clu. X^uyeii - vircrng b^n sai v^n-tli^n 1^ Trjnh hoai Birc 
Jfp it t^., Le quang Binh * ?t X, N«o liing Cbu ^ f^. ^, 
Hoitng minh Khanh ^ Bfl ^ ca thay ia 12 n«Lrtri iLini dien- 
tuSn-qijan be^ ii*. %' de kbuycn-uhu quan dan co su-c ISm 
ruOng. Tir linh phu binh cbo dSn n^irtri cuug-cfi d^u bSt 
phai lam ruong ca. H6 ai kbung ciuu lam thi bdc pbai l^m 
linh de thay cbO phii binh. 

fiSn miia lua chin, !lii cur m«i ngirfri cay rmjng dong- 
bSng phai ndp 100 Cff (3 ). ma ai cay ruong nui Ihi phai n^p 
60 CO Ucr l&n. Ai nop dCt le ay. nUu phi'i binh thi du-crc niieti 
cho m6l nJim khdng phui di danh yiai:, ma d4n dinb [hi diro-c (3) Mdi niOt CV I^ 42 b^t. inghuang. 130 — VltT-NAM sfr-Lir^rC 

mien cho mo( yisim giao-djch. Ai khdng ngp du thl kh6ng 
diroc dir vao le mii:n Sy. 

Lai mg nbirng dsn or cac nci dSn lam nii'mg, goi lit dieii- 
l6t eu Jf. Quan dien-tuan \&y mong dal bo lioang cSp cho 
di^ cay cify. Ai kli6ng c6 du frau bO ma cay-bira, thi quan 
cung cap cho, roi d^n miia phai tr^i binglh6c. 

Nguyen-vu'O'Qglai pha! Irau-b6 vji dien-klil cho quan dAn,, 
bat di khai-khSo nhirng nod rirngnui d& liim lUi^ny yoi lii tlotn- 
di^n, roi d^n mua lay lh6c d^ viio klio. goi la dJ3n-*llen kliid 

e « ^- 

Cac quanivan-v6 deii phai mg ngirai I^p thanh di)i, goi la 
don-dien d6i t tO fjf^ nioi nam m6i ugirc/i phai nop £i tu)"-* 
thoc, Con dao ma ai mo ilircrc 10 ngirod IrOf lea. llii cho lani 
cai-lrai va dirac Irir sirii-dich.. 

Cach Nguyen-vtTffng khai-kbSn d^l Gia-djnh that la khOn* 
kheo^ kUi€n cho dat Nam Viet trircrc 1^ mrtt ch5 diil bo lioang, 
khong c6 ngu-ori &, ma sau Ihiinh ra m<it noi rat d6ng ngirtri vu 
rat ti-ii-phii trong nirti-c Nam to. Ay cungia jngt caicongltxu 
cua 6ng Nguyeo-phuc Anh v^y. 

5, V1$C BUON-BAN. Nguyeu-vir&ng l^p U : [ihkm 
nhO-ng thuyen cua kliach ma c6 chcf nliiriig do gang* sat, kem 
va lira-hoang, dii quan mua d^ lam binh-khi, va cbo cir theo 
s6 hang nbicu it, dtrorc cha Ihoc gau vi! tmac. Boi Vixy nhurng 
khAch budn-ban cung vui I6ng dcm do hang d^ii bin. VuO'ng 
lai sai quan or doanh Tran-bicSn cij theo gia chcr ma mua Ifiy 
dircrng cit d^ doi cho nhirng ngirtri T^-du-tfng ma lay 
d^ binh-khL 

, 6. ONC BA-BA-LOC VA HOANG-TO CANH O PHAP 
Vfi . Til raCia ddng nSm giap-thin { 1781 ), 6ng Ba-da-lQC dem 
Hoang-liT Canh ciing viri Pham van Nhiin, Ngiiytn vSii Khiem 
xuong tau sangTay; di qua An-dg-diromg vao Ibanh Phoiig- 
li th^-ri (Pondich^ry) dat Ad - do^ a lai gan 20 LhaDg, 
'"rBi den miia xuan nam dinh miii (1787), thi chi^c tau 
cho- 6ng Bit-da-lgc mcri v&O ciia Lorient or phia tAy niifrc 
Phap-lan-tay, NGUl^iN VL-O-NG \hXt - TH6ng HlTm: NAM - 1 JI 

6ng Ba-da-IOc ilirn lloang-lu- Canh vho yfl-kiftt l*hup 
hoAng Louis XV], Pbap-liuinii Ihv nrmi^-Ie liap-ital Hoiin^- 
Iw, va giao cho thirirni;-ihir Ngoai-^ii»» bo lii He Montmorin 
ba-tirorc. Ihiicng - nylij vtri 6n^ Ba-*Ia-]Ai^ vier s«nj; uiu,, 
Nyuyen-viro-ng. 

B5ii ngay 2S llijinj^ U nSm 1787 ihi 6ng na-ifo-lrti: vh I)q 
Monlnioiio ha-tirfirc kj Iw ^nao-iric, drii-lu-flc noi rAng: 

1. Vila nircyt PtiAp thu.^n gui]) cho Ntiuvcn-virryng 4 cliiSc 
tau chifen va mut ilgo biiih . 1,!>0() lac quan. 2m) phio binlt, 
230 hie biiih w Phi-cliiu ( CalVes ) vA JiV cau ihir ai\pg-6ns 
Ihiific-rfan. 

2. Vi vua lurirc PLnp c6 King yi»i|> i,hu !li^. Nguyeii-viri/ng 
pbii nhuo-ng Jul lIio uirtrc Pliup cira Hoi-an ( laifu ) va dao 
CoQ-t6n ( PoiiJo-Cori4l<*rt ). 

3. Nguyeii-viroftig phili J^ cbc n^triri mrtrr Pli.1p ra v&o 
bu6n-ban hr-do cr troiig nirac. ii^oai yia khimy chi> iigu-ai nij6'c 
n4o ct Au-chau snn^ buon-bun 6- nirirc Nam iiiia. 

4. Khi nAnairCrc Pliap cocandgn linb tbuy, iiiib bO.liro-ng- 
Ihirc, tiii-b(> 6- phirunn d(>n;«. thi Nguy^n-virang phai i>ng 
bien cho du giiip uirue Phap. 

5. Khi Nguycn-virang d3 kh6i-phnc diroc nirfrt; roi. Mil 
pliai cii iii6i,nam tam mnl chit-c lau, y ahirljiii ci'ia rnru-c Phap 
da cho sang giiJp, d^ dem sang tra cho Pb^p-boung( 4 ), 

Tflf giao-ifofc ky xongrbi. Pbap-hoingxu6ngchit;u giauclio 
quan tong-tiSn Ihanh Ptmdich^ry (i dilt An-dO, l^J* la Uc 
Conway ba-tiffrc, kJnh-ly siec sang giiip Ngiiyen-virorng. 

Ngay mong S ibang chap tay, nhn 17H7, Ong lia-da-ltjc vfto 
bai ta Phap hoiuig Luuis XVI, roi dem hoang-lir Canli xudng 
tau v£ nucrc Nam. Nliiiug dSn kbi .sang tO-i ihiinti PoDdictiery. 
vi De Conway ba-tir6c c6 chnyen bi£l hou vcri 6ng lJa-da-l<)c. 
cho n^n ba-tiriVc moi tmi each ngan-iro" viec giup Nguyen- 
virorog, i'oi lam. so ve tau Phdp-htvitig xin bal viec 5y di, \S.y ctt (4) Tff Riao.irdrc nay hien cqh ir Ngoai-giao-b^ ff Paris, VS da Uka www songnuong vn 153— VI$T-NAM SU'-LUg'C 

rfing sTi dem binh sang ctiu-vi^n Nguyln-vircng ]k vi^c rSt kho 
m& khdng c6 lo'i gi. 

Phap-dinh th^y sb cfia Oe Conway bA-lirac n6i nhw vdy 
cfing liiy lam nau ; va laJ li5ic bSy gi^ chlnh-phu cAn dang b<5i 
rfii ve vi6c troog nirtrc d^n cach-m^nh da ryc-ricii ci moi nwi, 
cho n6n bo vice ay khdng n6i den nu-a. 

Ay cung vi c6 De Conway b^-ttrb-c, cho nfin vi^c sang ciru- 
vifin Nguyen-vircrng khdCLgth^nh, bii vay aaii Ang Faure ch^p 
truy&o 6ng Ba-da-lOc> c6 li^c ring : « Vi bAng liic b§y gi^ 
chlnh-phii nii-^c Phap ma sSn lOng giiip 6ng Ba-da-ldc, tbl c6 
le dng Sy da I4p n6n cho nirfirc Phap th^nh cu^c bao-hO o- An- 
^Tiam ngay tir cu^i dtri th^pf-b4t IhS-kj^, khiSn cho vS aau khoi 
phai dimg A&n su chi^n-tranh m6i xong c6ng-vj^c » , 

Ong BA-4a-I0c thiSy De Conway hk-tvcixc kh6ng chiu xuSt 
binh-ihuyeD, btadirnglfindi m^ ngirfri, miia liu vA siing-Gag 
kbl-gi6d <;1e deifi sang giiip Nguyen-vtro'ng. 

BSn tb&ag 6 nSra ky-diu ( 17S9), OQg Bi-^da-lOc vft hoing- 
tir Canh di chi£e l&u chiSn Mfiduse vd d^n Gia-dinh. CAc Uu 
buda chff siing-fing IhuSc-dan cung Iwc-tuc saug sau. 

BSy gia nhttng ngurfiri Ph4p Wn 1& Chaigtieau ( Nguyln vam 
Thfing ) t tire li cbiia t4u Loag, Vaonier, ( Nguylo vSn Chta ) , 
tiic J& chiitt lAuPhung, De Fori^aot (L* vaji Lang), Victor OUivier 
( 6ng Tin ) , Dayot v.v, ca Ihay dSn noa 20 uQnin theo 6Qg B^- 
da-l^c sang giiip Nguycn-viro'ng ; virorng phong quaa-tu-frc cho 
ca moi ngtrdi de luy^Q-t^p quttn-si. 1km tkii, due siing, vi 
^ chmh-ddn mpl vi^c vu-bi. 

Tii^ d6, thS-Jtrc cua Nguyea^viro'Dg ni6i ng&y mOt mianh, 
tirfrng-ta ni6i ngay mOt dong, lircrng-thirc nhi^u, quin-sT gioi, 
vi^c d&Dh phi T^y-san da ch4c Mm roi. 

Thang tir nam tan-hcri ( 1791 ) ^ ii thu'-phi sinh ra ho^ng- 
ttr thu- (If l£n U Bam jK . lire Ik vua Thanh-to, o Ung Tga-IOc, 
g^n S^i-g(6a b^y gid. Bga Ihaog ba n&m qui-siia ( 1793 ). thl 
vu-ffng l^p hofing'tw Canh lam Bfing-cung, phong chircnguy^a- 
siiy, linb ta-qu^n-doaiih. www songhuo 7. NGUY£>f-Vlra.VG BANH QUI-NHaN LAN THT" 
NHAT. Nguyen - virfvng da khdi-phiic Hin/c d5l Gm-itinli 
rSi, nghi^ngffi bon ini>l niim dr chinh-«lfin moi vL^e. Dfin 
thanfi In nam iflnh-lnaf (\l':Ki) niM sai «fuan cJiircni^-tign 
quirt la Lft van CSu ^ X ^ <Jei» r».00O qm\n [hily vk qiian 
b(* ra danh hly niiih-lhuiin, sai Vo Tiiih ^ ^t va Nguyen vfln 
Thanh f^ X i< dem qutkn di lAm Li^ii-phnng. ChSng bao liiu 
nh^ Nguyen lay dirac dat Mian-rt vii ha dirtrc Uiuuh liliih- 
thuiD. Nhu-Qfi vl Le vSn CAu vA Vo Tlnh hai nguwi kbdng 
cUiu nhait, Nguy^Q-vtrorng Wn luu L^ vbn Cftu a lai giO- Phan- 
rj» tri^u Vo Tinh vA Nguyen vSa Thinh ve rria-<Jiiih. Le vfta 
C^u deiiv quail ra d6ng or Phau-rang hi qu«n T^y-sorn d6n 
vAy d^nh, phai cho ngirtri di gpi Vo TJrth Vij Nguylo vSoThAnh 
tra lai ciru, nhirng Vo Tinh khdng chju tror lai, chl c6 >J<;uyen 
vSn TJi&nh dit-a Linh d^n dAnh giai v6y roi ciiog J.^ vHn CAu 
vfe gi& Phan-ri. ■ 

L£ van Ckw i^y di^u b^i binh ^y l^m then, xtrnij b^nh 
khfing ra coi vi-Jt- binh uira. Pi^n khi ve GU-dinli nghi lAi 
phai r^ch hSt diuc-ttrtfc, Lft viin Ciiu U(5ng thubcdoc [ir-tu-(5K 

Qu^n nhi'i Nguyen ra dsnli Tay-sc«n Ian ay kh^ng lofi ; va 
bSy gi^ 1ft niua Ihaag 7, gio bac IhBi rti&nh, cho nfin Nguyln- 
virffng truyfen riit qiian ve Gia~dinti de dori miia gi6 ihu^a Iht 
md-j deni quftu di danh nhau, cho nen ttgu'6^i dcri bSy giff goi 
la gi^c mua. 

Nam nham-ti (1792) ihaag ba, nhiln khi miia gi6 nam thfei 
manh, Isguycn-virtyng sai tirfrng li Nguyen van Triiang cfvng 
vifi NguyeQ vSb Thanh, Dayot va Vannier ( Nguyen vSn ChiJn ) 
deni chi^n-thuyen tir ciia CEn-gio- ra dd! phS Ihiiy-trai ciia 
TAy-som ffcua Thi-cai (cita Qui-nhoo) riii lai ve. 

i Thang ba nam qui-siru (1793) Nguy^n-viramg de Bdog- 
cung 6 lai giir dSl Gia-dinh, sai T^n-thiit H6i cCmi* Nguyen 
hu^nh Diic vA Nguyen van Thanh dem bO binh ra danh 
Phan~rl. Nguyen-vworng ciing voi Nguyen van Trtrang vu Vo (5) Lb van CJu \k m^t Qgudi coag-lhan ila Itso phi Nguyen-cti." 
Irong luc gian-nan. nay cuing bal d^c ky lur. 164 — VifiT-NAM sir LUO'C 

Tlnh dem thuy sir di d6nh mat b5. B£n thing nam thj chi^n- 
fhuy^n cua Nguyen-vu-ong v^o cija hh Nha-trang ri5i Un danh 
llEy pbu DiSn'kh&iib v^ phu Blnh-khaug, s&u lai ra danli iSy 
phvi Phd-yfin. 

Mat thuy, Nguyen- vu-crng durcrc (o4n thSog, c6n mSt b6» 
Ihi Tdn-th5t HOi chi ISy dircrc phu Binh-thu^n ma,th6i. Virong 
fa^n sai ngiTori dira thir give T6n~thSt JiAi phai kip Ci^n biah 
I6n h^i vfri Ihuy-su", d^ hai mfil ciinfj ra d&nh Qiii-nhan. 

Khi qu^ cua Nguyln virtrng vfso cua Thi-nai, viia Tiiy-scrn 
la Nguyen Nhac sai thii-tu'U Nguyen Bao ht ^' dem binh ra 
ch^ng giu. Ngtiyen-viriyng b&n m^f sai Vo Tlnh dem binh len di 
h^i vM to&n quan T0n-th3t H<^i vi Nguyea v^nThfitih dS dAnU 
($p hflu. QuAn cua Nguyla Bao bi hai mat danh !ai. chfing 
kh6ngn&l, phai bu chay v^ Qui-nJian. Tir d6 quan thuy va 
quAn hfy cua Nguydn-vtrcng ttrcug Ih^ng dircrc v6i nhau. 
Vu-cnjg b^n sai T^n-thSt HOi, V6 Tinh, Nguyen hu;^nh Bi>c, 
Nguyin vau Th&nh dem binh lign I^n <Janh (himh Qtii-nhtrn. 

Mguyen Nhac phai sai ngird-i ra cau cU-u a Pbii-xuan. 
. BSy gicT vua Quang-trungda mat ri5i, vuaCanh-thinh, tvc 
Id Nguyen quang Toan, &ai quaa Ih&i-uy 16 Ph?im c6ng HuQg 
fL 'J^ -ft, quan ho-gia hi Nguyen vSn HiiSn K. X in], quan dai- 
lir-H Ifl 'i^ Trung 4^ ;fe va quan dai-tu--ma I& Ngd van Sof 
■ft X Jt dem iT.CKH) bo binh vi 60 con voi di dirtVng bC>, vA sai 
qunn dai-lh6ng-Iinh lA BSng vSq Ch^n 5)s ^. ft. dem hern 30 
chi^c thuySn di dirfirng be, ca hai dao cting ti^n vao ciiu Qui- 
nhorn. 

Nguyen-vu-ffng thSy vi^n binh dad^n, li^uth^chSog kh6ng 
nh\, rut qufkQ ve Dien-khaDh (tijc 13 i(.hanh-hda h^y gid) roi 
v& Gia-dinh. B^ Nguyen vfin ThAnh ft, sC. "fJL O' '^ gii^ Di6n- 
kh&Dh, Nguyen ha^nh Dure f>L -^ ^o lai gi& Blnh-thu^n. 

fifn th&ng 11, Nguyeo-vircrng lai sai fifing cuQg Cauh vA 
Ong H&-da-lOc,Phani v£n Nhlo, Tdng philc Kht t& giir th^nh 
Di£D-khanh. 

8. THf-LirC rVi-SON . Bon Phani c6ng Hirng giai dir^c 
\&y riSi, k^o qu&n v4o th&nh Qui-iihon, ch IS to pit lay tbanh- 
trl vfi tich bien ca cac kho tang, wiww.songhu NCUYEN-V^rCTNG NJiXt TH<>N{; NUbfC NAM 155 Nguyen Nhac th% v4iy, liic giAn dgn nfii IhB huy^l ra mk 
ch^l. Ong }hm vun dirwc Ifi n^m. 

Vua Canh-thinh aPhu-xiian tliay Nguyen Nhac mat rfii. 
'phong cho Nguyen Bao lam Hit:n-c6n«» cho Sn \6c m*)! liuyt^n, 
goi Id tihi tri^ti .}. j^ rSi i\^ L& Trung vA Nguyen vio Huffn o- 
lai giu: Ihanh Qui-nhoTi. 

Tir d6 cac tii-Arng TAy-somi m^ hoat-dOng hon triiorc. 
Thang ba nam giftp-dan (179t) Nt^Hven vfln Hung dem b^ 
rinh vao danh Phu-yen, va Triln qunng Difiu vAo vAy ihinb 
^tJifin-khinh. 

B6ng-cung Canh cho ngu-M ye Gia-dmh cSu vi^n, Nguyin- 
vu-Grng bfea dem dai binh d^n dfinh yiai vStv. Triin (|uang bi^u 
riil qudn v^. 

Nguyen-viTo-ng (hSy th^ Tdy-scrn c6n manh va Jai dSn 
mtia gi6 bSc, cho n&n vu-cmg tiem Biiug-cung vc Gia-dinh; d^ 
Vo Tinh a lai giu- th^nh Dien-khanh. 

ThAng gicng nam al-mao (1795) TrSti quang Dieu lai dem 
quSn v^o danh Di^n-khunh, Vo Tinh hel strc chfing giir, Quang 
Dieu danh mai kh6ng du-crc. B£q Ihatig hai, Nyuy^n-virong de 
Dong-cung c lai giirGia-dinh> deHilbuy-sirracuruDien-khaDh, 

Trong k\ii hai b^n ctbn dang ch6ng giu- nhau a dit Di6n- 
kfai&jih, thi Of Phu-xuaa cac quan dai-than nhi TAy-acm gi£t 
hai Ian nhau» gay th^nh m6i loan. 

Nguyen ti> khi vua Quang-trung mat rJ5i, vua Canh-lhinh 
l^n ngflij nhu-ng quyeo vS ca Tbai-air Btii d^c Tuyiftn, cac quan 
CO nhi^u ngircri o^p-gi^, Nam St-m5o (1795) Biii dacTuy^n 
sai Kg& van Sff vit BSc-ha thay cho Vu vfin DQng. Van Dung 
ve Phu-xijfln, di d£a tram Hoing-giang (*5) gCip quaa Ifung- 
thirl^ah 14 TrSn v3n Ky f^ X*t. phai toi diy ra or day, Van 
Ky nhfln dang c5ni-tiic Biii diic Tuy^n, bftn xui VQ vSn Dung 
rSng: «TbAi-sir ngfli Irtim ca nhan-than, cho ai s6ng du-trc (6) Co i\<r\ Chep Jl iT^tn Hin-iuyen, lighunng. 156 — Vlfir-NAM SLr-LU"0*G 

s6ng, b^t ai di^l phai chSt; nSu ma kh6ng s^m trir di, ih\ 
roi CO chuyen b3l !gri cho nha nirorc. Ong niin lieu sdri di». 

Vii vSn Diing icira nay v^n lin trang VSn Ky» nay Ihuy 
ii6i nhtt %ay, beii nghe Itri ny, vfe miru v6i Pham cong Hang 
vk Nguyen van Hu^n, lira il^n ddm dera quan viiy nha But dac 
Tuyfin bat bo nguc, rSi sai Nguyen van HuSn vao Qiii-nhon 
bat con Dac Tuy&n 1^ Bx"ii dac Tru ^ ^ i^, va cho ngircri 
dira, tbir r^ BSc-ha truyen cho quan TiSl-chfi U Nguyen quang 
Thfty f^ jt -^ (em Nguyen quang Toan) b^t giai Ngo van So 
ve Phii-xuan. 

npn Vu van Dung bfen dSl chuyen ra vu cho nhirng 
ngti-d*] Sy !Am phan, dem dim xu6ng song gi^l di. Vua Canb- 
fhinb khfing sao ngan giu diroc, chi gat ntrcrc mSt khoc thani 
ni^ th5i. 

Luc bay gi£r Tran quang Di^u dang v^y thaiih Di^n- 
kJianh, nghe tin 5y, that kinh» noi v6i cAc tu-6ng rSng : wChua- 
thu-ong kbong phai la ngircn cVrng-coi, dj cho doi Ihiln gitit 
Mn nhau, Nfu Irong ma khong yd*n, thi ngo&i danh ngirbn la 
th£ nao du-crcVw. 

Quang Di^H b6n giai vay rut quan \-'4. Khi v^ dt^n Qui- 
nho-n^ Nguyen van Hu^n dSn ta t(ii tru-ffc. Trau quang Dicii 
khong hoi dSn, ibi din quao ve d^n liing An-CLtu dong ben 
bcr sdng me nam- 

Vu vSn Dung cimg v6i n6i Uau Tij K cung dem qu^n 
ban-bO ra dong or m£ b^c hir s6ng, y m^nh vua la cir obau 
v^i Tran quang Di^U- 

Vua Canh-lhmh sgr-hai sai quan ra khuy^n-giai ca hai 
b^n, TrSn quang Di^ii mcri dem c&c tu-^ag vAo chSu, rSicimg 
vW boia Vu v5n Dung giang hda. 

Tir d6 Tran quang Di^u f^L st ^<l lam lhi€u-ph6, Nguyen 
van Huan lam (hi£u-bao, Vu van Dung ^ :X. ^ lam dai- 
tu'-dS. Ngjyen v&n Danh ft, 5L & (hay Ik Nguyen van Tu- 
N^ X 4J) l^m dai-lu-ma, ggi Ji ta tnj dai-than. NhungchSng 
dircrc bao ISu c6 ngirtfi giem-pha, Tran quang Di^u bi thu 
h£t ca binh-quy^n, chi dime gifr chtrc tai tri^u m^ lh6i Th^- WW. song hi NCUVI^N-VU-OfMG NHJ(T-TH6N(i Ni;<5rC NAM — 157 i luc Tfiy-9cm \ix dSy v€ sftu mSi ng&y m(>t kirn : lr*n viia 
Ihl c6ii nho-dai, khOng c6 du uy-quySn d& sai-khi^n c4c quan, 
duifi lu-6fng-la thl vl 16ng ghen-ghet r<5i cii- inn each mi gift 
hai lin nhau, Boi v^y clio uSn <1Sn khi quAn Ngu3'^a-v(rofng 
or Nam t& (lanh^ cbUng phai m£t l>ao ahiAti c6ag - phu mk 
Up n^n c6ng Ifrn vfty. 

9. NGUV£N-VUaNG BANH QUJ-NHON LAN THU HAJ. 
Tfr khi qu&n cua Tran quaog Dieu giai v4y Oien - kh^fa 
v6 Phti-iufin rSi, Nguyen-vuorag cuDg rtil quAn vig Gia-diah 
strA-SQan vi^c qufin - lu-cmg, vi sai ngir6-i di do - Iham moi 
nai d£ chidu-m^ Dgir^ri v^ dknh Tliy-si7a. 

B?n n5ni dinh- ti ( 1797 ) Nguyen- vu-trng d^ TOn-that 
Hfli or lai giir Gia-diQh» rfii ci'ing B6ag'Cung Canh Jem bioh- 
Ibuy^n ra daub Qui-nhcm. Lai aai Nguyeo van Tb&nh vA 
Vo Tioh ra <3Anli Phu-y4n. 

Qu4n Ihuy cua Nguyen- vucng ra d^n Qui-nhrra, Ihfiy 
^Tfty-scrn da ph6ng bi, li^u dooh khAng do durorc, Ngnytn- 
vircrng b^n ra danh QuuDg-nam. Biroc vai Lbuny qutkn-Qbu 
!khAug du, lai ph«:dem quSii. v6 Gia-dinh, sai Nguyen vfln 
Thfinh ft. X ^ v4 B$ng tran Thuomg *f fifc ^ t' lai gifr 
thiioh Dien-kbaoh. 

10. NGUyfiN'VUCfNG BANH QUl-NHDN LAN THLF BA. 
Nguyen - vircrng v& Gia-dinh rdi, m<>t mat sai Nguyen vSo 
Tbuy PL X 3^ sangTifim-la xio viri qu5c - vucrag nu^ iy 
dem qu&u di diro-og Van - lircmg, ho|c sang danh Thu^^i- 
h6a, bo3c sang ddnb Ngb^^an, d@ ch^^n durfrDg qu&n & B&c- 
hk v&o. M(>t m^i sai quan binh-bO tbam-tri U Ngd ah&ni 
Ttnh ^ ^ -^ sang sir uhh Thanh, d@ do-th&m moi vi^c. 

NSm m^u-ngo ( 1798)Ti6u-Eri^H l^ Nguyen Bao cSm- 
tijc vua Canb-tbinh \k Nguyen quang Toan chimin giir miSt 
dJil Qui-nhcm, bfen didb. bo v6 bSng Nguyen - Irieu. Vua 
Canb-thinh bi^t muru Sy, sai tirirog vao b&t Nguyen Bao 
dua ve dim xuSnfi s^ag giSt di. ghuong U lis— vier-NAM SiLT-LL'-CrC 

Liii CO ngirM noi giem raug vice Tieu-trieu lani plian Ig 
tai quan trSn thu Lc Trung, Vua Cang-thinh Iri^u Ui Trung 
vS Phu-xu&n» sai v6-sT but cliem dt. Dircrc it \iiu quan tliiSu- 
ph6 Nguyen v^n Huan cung bi gieL Tir do tiroQg-sT Tiiy-3(rn 
ai cuag uaa l6ng, c6 nhieu n^ircri bo theo vS Nguyen-virorng. 

BSy gicr CO ngircri con rS I^ Ti'uny la Lfi Cliai ^ "jj von 
la Qgircri danh triin gioi co tiSng, quan lam tlen chu-c dai- 
dfi-d^c ; d^n khi thay viia Tiiy-sorn hay nghi-ky ma gi^l hai 
CQc cong-than nhir v^y, bt-n bo trun sang bang nlia Nguyen. 
Nguyen-virong trpng dung cho I^in chirc tud-ng-quan, 

Nguyen -viTfrng IhSy thS Tay - atrn da suy-nhu-ac, dSn 
thang ba nam ky-vi (1799) ben cir dai binh ra i!anh Quj- 
nhrrn. 9€n tliang tif Ihuy-quan cua Nguyen- vu-ffng vao cu-a 
Thj-nai, roi Nguven-virofng sai quan hau-qu:"m V6 Tinh. hCtu- 
quan Nguyen haynh Birc dem qu:'iQ len bp ddng w Truc-khe 
tt -JE- Xgay luc bSy giv quan Khiint-sai tien-quao chu-orisg-cu" 
Nguyen v&a Thanh dem bC» biuh ra danh lliy Phu-ycn, rot 
lien quan Icn litp irng cho loan quan Y6-Tinh. 

DSn thang nam, Ihi quan cua Nguyen-vu-orng den vay 
th^rth Qui-nhffn. O Phu-xuan sai Iran quang Dieu va Vu 
van Dung dem binh vao ci'ru. Nhu-og raa vfto den Quang- 
nghTa gap quan cua Xguyen van Thanh gii> o Thacb-tim ^ 
^, cho nen khong cii-u duo-c Qus-nhfffl. 

Su" chep rang khi dao quan cua Vu vSn Dung vao den 
Chung-xa i^ ■'g-, doiig lai o' dSy, den dtm c6 con nai b tiong 
rirng chay ra, c6 ngtrtri tr6ng thay kdu lo kn rSng ; Coi\ nai / 
Qufkn Tiiy-ao'n nghe lam la quan Bbn(j~nai ! Mai nguoi lu6ng 
cu6ng ho chay. Cac (juin dOi Ta>-scm liromg la qimn nhii 
Ngi^yen da d£n vuy dnnh^ deu vo* tan ca. Quiin nh^ Nguyen 
Ihira lh€ danh duoi, thanh ra qufin Tity-san thua to. 

Qiian frao-thu Qui-nhan la Lfi vfin Thanh 4^ 3(L ffr kliong 
lh3\' vi^n hinh den, ma Itrong-thirc cr Irong thanh Ihi bet 
ca, ben qiing cikc lu-^^ng mO' ctra ra bang. Nguj'en-vito'ug dem 
qiinn vio thanh roi dhi ten Qui-nhon goi la Binh-dinh. ' E^'tr — ^ www.Bt]rgHi NCUvlN.VraNG NIIAT-THt^Nf. NLr*>C NAM - lifl 

Vua Trty-Sffn diro-c tin Qiii-nhun tliiil (hu, liSn cu- dai 
binh vSo d6no cr Tri-khuc ^ a ( ihurtc QuanR-nglua ) Jr iJiV 
chc lir^ng tien binh danh quAn nhil Neuyen. Nhiriifi vi pluii 
dO trai miia gi6, thiiy-chi^n khring tiAn^ cho n()n c4c quan il6u 
can xin nit qucin vfe. Vua Canh-thinh b6n sai Nguyen vSn Gi&p 
ft, it f 6 lai giij Tri-khiic, sai Tran quang Di?» v4 VS 
vfin Diing gitf Quaing-nam. 

Nguyen-^iicrny cung dem quin ve Gia-djnit, dS Vo Ttnh 
^ ^i vi NgdT6ngChu * /¥. ^ ^ )ai fiiir (hAnh I»nh-dinh. 
Nam Sy ( 1799) dug TtA-da-I6c -5" > i* di ICing chiab. mat ct 
cCra Thj-nai. Nguyen - vircrng dem ve Uku l&ni^ (V Gift-dinh, 
lang phoog lam Thai-tir t[i61-ph6 Hl-nhit qi4n-cdng -k^ i- i^ 
i* iS ^ «P V. 

11. QUANTAV-SaN VAV THANH BlNH-BrNll . Khi 
qu^n nhi Nguyin ra vAy d6nh thanh Qui-nhan, vua Ti\y-strn 
sai Traa quang Di^u vS Vii vfln DQng dem biuh viio ciru, 
Tihirng vi quiin cua Van Dunn kli6ng danh m;i Ian, d^n nAi 
bai binh. Viec iiy la lyi Van Dung, nlitriig iiliu-co (Juaa^ Dieu 
giSu di, cho nSn kh<lng ai biSt. Van Diln;^ cum orn ay, cho 
n6n nrdi k^^t nglua sinh tij viri Quang Di$u, 

Bay gicr 6" Phii-xuAn c6 nhi^u ngtrfti glicl Quang Di^u, 
nhao-dip Sly ma d& Lpi 'Cbo Quang Di$u, bC'ii tau vim xin sai 
ngiFcri difa m^t thu ra cbo Vu vSn Dungd^ gidl Quang Di^u. 
Vii vaD DiJng tiSp duroc Ihir Sy dua cho Triin quang Di^u 
lem, TrSn quaog Dieu sw-hai^ lap tire dem qufln v^ Phu- 
xu&D, dAcig a in^ nam aOng Hircrng-giang, nbi. r^ng ve bal 
nhirng ngu-iri loan than. Vua Tfiy-sorn sai ngu't'i ra giaag UOa. 
Khdng al dam di, sau phai bat m^y ngu-ai agp cbo Quang Di^u. 
Quang Dkeu mol vko chSu. Vua Canh-tliinh cung [\jn Ifiri 
giang-dui khuyen phai h^t stic giiitp-do- nh^ nu^rc. 

Quang Dieu khoc layrbi xin ciing Vfin DQng dem Ihiiy- 
bO quftu vao lay lai thaah Qut-ahan. 

B^n Ih^ng gi^ng nam canh-than (1800), quftn cua Tran 
quang Dieu va Vu van Dung tiSn dSn gan thanh Qui-nhtrn 
Vo Tinh giir viingj ktidng ra d^nh. Quang Dieu saj dap liiy 
chung quanh Ihunh va chia quan ra vdy h6a mlLL V&a DQng 1W— VJ^-NAM S&.LIPQ'C thi dem hai chi^c tiiu lorn v^ horn 100 chifn-thuyln ra d6iiy 
giur cira Thi-nai^ xay don va il^t sung dai-h6c ct hat bdn cira 
b6, dS plidng ngu thuy quan cua nh^ Nguyen. 

Ngiiyen-vu-ffng dirorc hn quftnTSy-son ra vay IhAnh Blnh- 
dinh, li^n cfr dat binh ra cijii vi^n, sai Nguyfin van Thinh 
dem L* ChSt, Nguyen dinh Bac, TrirongliSn Bao, chia ra Jam 
ba d^o ra danh \^y d&n HOi-an o- Phii-yfin, roi k^o ra danh or 
Tbi-da :** Tf (IhuOc Binh-dinh). Nguyen-vu-wng dem Ihiiy- 
binh ra dgn Qui-nhtrn dong (huy^n ff Qgoai ciJraThi-nai. B3y 
gift- quSn bO cua Ngyycn van Th^nh vi quAn thuy cua Nguyen- 
vu-trngkhflng Ihdngdircrc \in iihau, cho nin sir ciru-vibn kbOng 
c6 c6ng-hi^u gi ca. 

Bgn lh6ng gifing nam tSn-d^u ( 1801 ), Nguycti-vtromg sai 
Nguyen vin TmcrDg f^ it ?lt. T6rtg phiic Lucrng ^ ^^ M ^'ern 
qu^n li€n-daa dSn danli don thiiy cua Tiiy-saii, vk sai J.i van 
Duyfit #. iL ^!l, Vu di Nguy ^ ^ ^ dem thuy qii^Q vi*o dinh 
cira Thi-nai. Vu di Xgviy trung dan ch^t, c6n L^ \5n Duyet ra 
siicxdng d^l, d6l dirg-cca t&u va thuySn cua Tay-scrn. 

Tiifirng TiV-strn ]h Vu van Dung phai bo ciia Thi-nai dem 
bu»h v^ hg-p vtti Tranquang Di6a d^ ph6ng giir moi tioi. 

Ngtiyen-vu-ffng lay dirgrcciVa Thi-nai roi, elm ngurfiri dua 
fin v6 Gia-dinli bao cho tirib'ng-sT c^c no-i dSii biSt. 

N^m ay B6ng-cung Canli I6n Jaii, mSt 6^ Gia-dinh, tho 
Auac 22tu5i, Duo-c m*t thatig hoang-tij thu hai t^n la Hi t^, 
ciing mSl w Dien-khfinh. demve tang cr Gia-dinh. 

12. NGUYfiN-VU-aNG THU-PHUG PHC-XUAN . Nguyen- 
viro-ng danh durcrc trao thuy o Thi-nai rSi. bfen sai Nguyen 
vSa Tru-ffug dem Thuy-^qu^n ra danh Quang-nain, Quango 
nghia, va !ai th^y qu^n Tay-scru vay th&nh Qui-nhofn nn>t 
each CELu-m^t lam» dinh pha kh6ng dirac. Vu-orny cho ngirai 
len v4o Uianh bao V6 Tlnh v& NgO t6ng Chu bo th&nh m^ 
ra. Nhirng V6 Tinh phuc thu- lai rang : qu^n tinh binh ciia 
T&y-scm a ca Qui-ahom^ v^y xin dirng lo vi^c giai viky vOi, 
hay nftn kip ra danh ISy Phu-xuiln thl hori. 

NGUYEN -VUOTNG NIIAT-TKONr. NVOC NAAf - ifii 

Nguyen-vircrng b&n d^ Nguvcn van Th^nh a [ui rhuiig 
giir vai TiJic quang Di^u ^'A Vu van iJiinii, iSi deni tlai quau 
ra danti Phu-xuAn. 

BSy gi6 nh6 Tay-suii tfliig bfli-rSi I4m : Qf Ngh^-an ihl i;6 
ttrdng nha Nguyen la Nguyen van Thyy R, X Ji^ ^ti Luu pliiic 
Tirfi^ng ifl tt tf dem quan Van - (wcmg sanK dinli pha ; a 
Thanh-hoBi thl c6 phi^n-thiin Ih JIA c<inji Thii ff J5 jf. kficri 
binhgiup nha Nj.niyen; & Hirng-hoa llii co th^-ti 1^ Phan ha 
Phung :4 itj j^ nSi l^n quiSy-nhieiu Cfiin ctic trjfn Of Bac-ltu 
thl rfii vi nh&ng viec lOng-giao; cac dcio-tru-omg v& dao <IC 
dao Thifin-chiia cung iioi I6ii, c6 y giiip nha N^juyen ; diln-tlnh 
Lhi bi quan qu^D nhung-ljim h^-bi'Spv ai ai cung c6 lon^ oan 
gi^n U Phu-xuan, vua thi h^o, cac quan tlai-llian thl cij- {^heii- 
gh6t nhau r^i tini k& gi^t-liai Ian nhaU;, viec chinh-h'i khdng 
sira-saug gi ca. Dai v&y nliftn-dftn dSu mong moi chua Nguyen, 
cho ndti c6 Cilu hat rSngr «Lay Ircri cJio chong gio nuni, d@ 
cho chiia Nguyen giong bu^m thSng rao. 

Nguyea-viruflg Ihay 16ng ngu6a <la kh6n^ theo Tay-aofn 
oS-ai b^n dem binh ra danh Ph^-xu4n, d6'n tbang nam ( 1801 ), 
thuy-su- vao cura Tif-dLing. Tu^ong T4y-scrn Ja ph6~ina Nguyen 
vSn Tri fl. X. fS dem quan ra lip don giir ir uiii Qui -aim. 
Ti^n-qudn nhk Nguyen danh kh6ng dirae. Nguyen- vir<yng sai 
Ld vkn. Duyel v^ lA Chat dem thuy binh ra dAob Up Ii$u. 
Nguyen vfin Tri bo don mi chay. Qu6n Nguyen-vircrng vao 
cura Nguycn-bai (cira Thu^n-an) roi k^o Itn danh llianh Phii- 
xutLn. Vua T^y-so-n phai ngir gia dem qu4n ra chSng giir, hai 
bfin dfinh nhau dSn giira Iru-a^ thi quan Tay-aan vtr tan. QuAn 
Ngiiyen-virorng liSn l^n duoi danh> Ihu-phuc dirgrc dd-Uiknh. 
BSy gi6 la ng&y m6ng 3 thang 5 nam t^n-d^u ( 1801 ). 

Nguyen-vu-frng vSo thitnh Phvi-7:uATi treo biSu y^n dAn, rSi 
sai L^ Chfft dem bO binh duoi dimh qudn Tiiy-scrn, sal Nguyin 
y&u Tnrffng dem thiiy binh ra chgn cr Linh-giang» d§ danh 
qudn Tfiy-scTQ chay ra Bat^. Lai sai Phani v&n Nh^ ra gikr 
cu-a Nguyen-hai, sai Luu phuc Tu-crng dem qu&n di dtiArng wa— vi^NAM s£r-n?pfc 

Cam-l^ sang Vftn-tirofog fruySn bao c&c Mu^ng giir dirtrng 
ygu-l^kh6ng otioquanTfiy-sorn chay Ufin sang. 

13. VO^TfNH Ttr Tlf?T. TrJin quang Di^ii vS Vu vSn 
Dung<3angv4yd&nh thinh Qui-nhorn, dtrcrc lin Phu-xu&n th5l 
Ihu, lien aai. lu-trag dem qu&n ra ciju, nhirng ra deu Quang- 
nam, gip qu4n cua Lfi vfin Duyfit kAo vbo d4nh chflin dir^ng, 
Qufto TSy-sOTi phai Itii tr& lai. Tir d6 TrSn quang Di^u ugky 
dim hSl sire dflc quin dfioh thinh. QuAn Nguyen-virmig o 
trong thSnh hSi ca lircnig-lhvrc, khOag lh6 chSng gi& dircrc 
n5a, quan trSm-thu \& Vo Tinh jk, 0l b^n vi^l thir a&i ngirM 
dua ra cho Tran quang Di^u u6i rSng: nPhAn-sir tfl lim chu 
tafrng, thi dAaH lifeu ch^t Sf dir6i c&. COn cat! tirirng-sl khOng 
t6 I6i gi, khdng n£n gi^t hai». 

Boan r^ sai ngiriri ISy rcrm co chal or dir^i lau R^t-giac. 
d& Uiu6c Sling vSo tir d6l mi ch^L Quan lii6p-lrSn lA Ngo 
tOng Chu ^ PL fSl cung u6ng lhu6c Upc tir-tir. 

Tran quang Di6u vao llianh Qui-nhom tha cho ca bpn 
tirirng-sT va sai \km It Ii*m tang Vo Tinh v^ Ngfi i6ng C.Im, 
rBi sai da.i-dd-d<Sc Trtrffng phiic Phircrng ?Jt t^ fl, vA tir-kh^u 
Dinh, dem binh di dutlrng thircmg dao ra d^nh Phii-sufiii. Bi 
dirp-c nira dntrng thi qu^n hSi lirtrng. Truong phVic Phircmg v6 
h^Dg nhk NguycD, cf>n (ir-khltu Binh Lhl d&nh thua chay v4o 
chSt cr trong Mir6rng. Tran quang Di^u lai aai L6 vSn Diem 
vko danh Phil-y^n, cQng khOng diro'C. 

Bay ^6- TrSn quang Di^u iuy da iSy dirfrc th^nh Qui-nhom, 
nhirng mpt ni$E lhl c6qj4n ciia ht vSn Duy^t vk LC ChSt & 
Quang-uani, Quang - ngh7a danh vS.o, m^t noqit th\ quan cua 
KguySn vfin Thflnh o cu-a Thi-n?i danh Ua> c6n o plija nam 
lai'cA quflti cua T6ng viSt Phuc va Nguyen v5n Tinh cr Phil- 
yfin danh ra. Ba mgt thu dich, quSn Tfly-scrn phai h&t aire 
Cbdng gi&, d5 chd' quan i' Bac-h^ vSo ciju-vi^n. 

n, TRAN TRAN- NJNH. Tir khi thSt-fhu Phu-xuiin, 
Tua Cnnh-lhinh ngiy dem kip ra Bac-ha, d&i nifin - hieu Id 
Bao-hirng ^ ^ vA (ruyfen hith di cdc trfin d^ lay vi^n binh, www.songhu NGUYEN . VUaXG NHAT THc5xr. NCAc NAM - 163 

roi sai em \h Nguyen quanjj Thuy R. ^ ^ dem binh- mii 
vio giir Ngh^-an. B^n fhany lU vua Ttiy-so-n ili-in quiln 4 
trSn b \xr Bhc vft f|ui\n Thanh-hua, Ngh^-an, ca Ihav (tirrrc 
non 3 van ngixii, aang s6ng Linb-j'iang. Lai sai iirfirrif* dem 
ho-n 100 chiic chiSn-thuy^n vflo giir ci>a Nh^t-I^. BSy gi& c6 
vcr TrSn quang Di6u ]£i Bui thi Xu4n l^t rt. J. cOng clem 5.000 
thu-fa^ <]i t6ng chinh. 

Quan ChiroTBg- trung-qu4n Blnh-tfly dai - tirArng-qu^n 
Nguyen vfin TriiOfng pt ^ ^, ciing v6rt TSng phtic Lirffag 
^ ^ ^, Biing IrSn Thirfirng 1^ ^t "I" gi& «■ Linh-giaog, lh£y 
qu4n Tay-sffii IhS msiah phai lui vS giir 6(3ng-h6i, Nguy^n- 
virang dirac (in ay, U3n thSn chinh dem d^i binh ra ti^p u'ng, 
sai Pham v3n Nhfin vk B|^ng (ran Thlrfirng dem qu&o ra giw 
mM b<>, sai Nguyin vSa Truing ra gtu mELt b&. 

Th4ng gi^ng nam nhflm-luSt ( 1802), vua TSy-sorn sai 
Nguyen quang Thdy ti£n quan Ifin dAnh luy TrSn-niiih ; danh 
mSi klidng dB. Vua Tfty-acn. da loan nil qui\n ve, nhirng BCii 
thi \iiAn khdiig chiu, xin cho ra d6c quAti d^ah Ir^n. Banh 
tir si^ng s6in d^tt chiSu tSi. chira b£a nlto dtrcrc thua. B6ng c6 
tin ring tliuy-qu^n cua TAy-sorn or cira Nh^t-l^ (cira BSng- 
hin) da bi Nguyin vfin Trirong phd tan ca* Qu3n Tay-scn 
khi€p-sor bo chay, tir6ag Ih. Nguyin van Ki&a % X (ifr- vg 
hding nhA Nguyen. 

VuaT£ly-san dem t&n qxiitn ch^y ve Bac, dll Nguyin vfia 
Th^n pt it dt o lai giu" Ngh6-0E. 

Nguyen- virtrng phfi durtrc qudn Tay-aca ff thinb TrSn 
ninh roi dem qudn vS Phiii-xui^Ln. d^ trung-qu^n l^fguyen vfin 
TruroTDg giu- Bong-h6i. d6 T3ng phiic Ltrorng vji Bfing trSn 
Thii^ng giir Lmh-gtang. 

TrSn quang Di^u vii Vfl vfin Dtlng a Qui-nho-a dtrgc tin 
qufln Tay-sorn thua cr TrSa^ninb^ li^u ch6ng khdng nSi, hfen 
d^n tiidag3 nam nh4m-tuSt (1802) bu thhab. Qui-nhcrn, dem 
binh tirorng di dirdrag thwcrng dao qua Ai-Iao ra Ngh^-an, dS 
hOi vM vua Tiy-scfn ma lo aur chdng giir. 164 — vi£t-nam sfr-LU-o-c ■ 

15. NGUVfiN-VUCyNG L^N NGOI TON. Nftuyen^vu-tyng 
lir khi khwi binh 6- Gia-dinh tuy da xirng vircmg, ahiriig vin 
Iheo cac chiia dorj tru-d^c khdag d$t ni^n-hi^u. Bfn nay khdi- 
phuc dtrgc Phii-xiiftTi. thanli-th^ Itmg-lay, b^c phi dai quan 
CUB T£ty-san, nam lay lai th^nh Qui-nho-n; dfit An-nam bay 
gifr tis sdng Linh-giang v^o d^a Gia-dinh lai thuOc vfe oha 
Nguyen nhir trirac. Cac quan th3o-thii0c ddu xin Nguyen- 
Vircrng dai riidD-hi^u v4 16n ag6i t6n, 

Th&ng 5 nam rh3m-luSt (1802) ngii Up d4n tg cAo trflri 
&&U r5i thi^t triSu dS c^c qiiati ch^u niuog, v^ d$t ni^Q-hi^u 
Ih Gia-long nguyfin ni^n ^ ft jL ^' 

16. QUAN NAM RA LAY B^C-HA. Nguy^a- Yirorog da 
"Ifin og6i lam vua roi, sai Trinh ho^i Bi>c Jp flL j^ vA Ng6 

lihkn TTnh JL f^ -g^ dem cac d& phSm-v^t va nhLTD!* lEn-afich 
cua aha Tbaoh phoDg cho T4y-sora sang n^p Thach-lri^u va 
xia pHoQg. Ng&i lai djah Dgy gia di danh B^c^ha,' bha sai 
Nguyen van Trirorng Itnh tbuy-blnh, lA vfin Duy6t vS lA 
ChSt Hnh bO biDh, hai ni$t thuy-bO ciing liSn. 

Thaag6, thi qu^nbOsaag sdng Linh-giang li^n I^n d6ng6- 
H^-trung, quSn tbuy vko cira H(>i-thdng rSi l^n danb ph4 cetc 
dSn luyciia Tfiy-swn^ Quan trfCn-thu Ngh^-an 14 Nguyen v&n 
Than bo tb^nh chay ra giir d(5n Tien-l^' o Dien-chSu. 

BSy gicr Tran quang Di$u di dirorng Ai-lao ra dSn ch4u Qui- 
hop^ sudng huyea HircrDg-acm thSy qudn nha Nguyen da l£y 
dir^ Nghe-an rui, ben ciing vcri Biii thi XuAn v^ huy^n 
Thanh-chiromg, hao nhi^u qu&ii-s7 deu boca, dirac mSy h6m 
hai vvr ch&ng ciing' hi bSt. C6n VQ van Diing chay ra dSn 
NAng-cdng cung bi djiia bat dxiac dem ni^p. 

Qu^Q Nguyen -Irieu k^o Ir&n ra iSy Thanh-h6a, di d^n 
dau quanTay-scrnchira diah dltaa, chi trong m$t thang da 
radSn Tbang-long. 

Vua Tay-sCTQ thSy Ih6 mitih kh6ng chfiug giir dtrcrc n&a, 
bfen cung vfri era la Nguyen quang Tbuy fit t ^. Nguyen 
quang Thi^u ft. *L .iS, va may ngurM bS tdi la boa d6^d6c Tu 
^ v^ Nguyen van Tir f;t X ^ sang s6ng Nhi-ha chay vfe 
NGUV^N- VOCrNG HiIAT-TK(5NG tiltdC NAM — IM 

phia bac, obtrng I^d d^n dia-hat Phu-o^g-nhtfa. bi dAn o tlJty 
batdirgrc. Nguyen quang Thiiy ttr IiV, dO-dflc Tii vft vtr cuag 
lu vin. C6n vua I6i ahk Tfly-son mSy ngirtri d&u bi dong cui 
dem vfe nOp ff ThSng-long. 

Nhi Tfiy-aon khoi dSu tit nSm in4u-tuSt ( 177S). Nguyfin 
Nhac xufng d£ cr Qui-nhon. dfo nfim nhAm-tufit (1802), tii 
Ihay du-crc 24 nSm. Nhirng Nguyen. Nhac chi lam vua lir dal 
QuaDg-oam^ Quang-nghia trff v^o ma th6i, cdn tir Pbii-xu4n 
tf& ra, till thuOc v§ nh& L&. B^n nfim noAu-th^n ( 1788). vua 
Qnang-lrung xirng d^-bieu. roi ra danb giic Thanh. SSy lai <iit 
Blc-h^, au-a-d&i vi^c chJnh-tri. Tii d6 nu-6rc Nam mfiri IhtiOc 
ve nhii Nguyen T4v-san. 

Vay k^ tir nSm m^u-Lhan ( 17SS) den Tii5m nh^m-tuAt 
( 1602 ) Ihl nhk T&y-scra cbt !&m vua dircrc c6 14 n^m ma tli6i. 

Trong bSy nhifiu uSm phai dioh nam dpp bSc lufln, 
khdDg raSy Idc aghi vi^c chi^D -trajnh, cho n^n iih^ Tay-scra 
khOng sija-3ang durorc vific gl. Va aau khi vua Quang-Erung 
mat rbi. vua Ihi hen, quao Ibi nhung, chinb-lri bo nal, long 
ngirfri oan-gi^n. ai cCag mong-moi du-grc Ihcri Ihmh-tri dS ydo 
nghi^p m^lam ao. Bori v^ty cho n^n khi vua ThS-tfi Cao-hoiag 
nhft Nguyen cat quftn ra B^c, long ngircni theo phuc» chi mOt 
thang trfti mk blnh dircrc dl(t Bac-hA, dem giang-san v^ ni<>t 
in5i, nam bic mOt nb^. lam cho nu;<!rc ta th&nb m^t auoc Id^n 
a phiTong nam Vay. NHK NGUYEN 

(1802 — 1945) 
CHU-ONG I 

^icn-hUu : Gia-loJig Jt fi- 

3. Vi^c trfeu.chinh 

3. Binh.shi' 

4. Viic idi.chotnk 

5. Cong.va 
G. Phdp'lu'st 
7. Vi^c hQc^hdnh 
S. Vi^c giuQ'lbi^p ooti nuac Tau 
9. VV#c giao-ihifp uai nirac Chdn-iqp wd na^ TUtJi'la 

to. Vi$c giaa-thiip vai rta&c Hbng-mao 
if. Vi^t: giao-fhi^p wri nir^&c Phdp-ian-Idg 
13. ScT giil-hai cdng-lh&n 
}3. Xet c6ng-ui4c cuo vaa T'Ag'-fS 

TH1S-T6 XlfNG BE-m$U, Th?-t6 khwi binh ch6ng 
ohau v6i T^y-aoTQ a datGia-dinh lit nam ru^u - lu3l ( 1778 ) , 
k§ vira 34 n^m, miri dirt dvcoG nha Tiy-SiTii, ihu-ph^c dugc 
giang-scra cii cua chi^a Nguyen khi xma vk hop ca nam b^c l^i 
Ijioi mfyt mQi. Khi vi$c daah-dep xong roi, ag4i liimg d^-hi^u, 
d§t qu6c-hi^u ta Vl^t-nam it ^, dong Kinh-dA & Phii-xuftD 
If ^. tuc U thinh HuS bAy gidr. 

— 169" w songhuong.vn 170 — VlfiT - NAM St>- hVQC 

Khi vua Th€-t6lSy dirordat BSc-ha rBi, ngiiixutSng chi Iha 
cho din mfit VII thug, va Ihiing-lhirong cho cAc tu-tlrng-si. Ngai 
lai pbong tirdcchocou clmu nha lA, nU^ Trjnh, cSp choruOng 
tlat va trvr giao-dicb cho dong-doi liai ho Ay dh giCr vi^c thd-- 
pliUDg tb-ti^D. 

Boan r"di, tigkl doi fiac-hi la BSc-llifinh, d|it qua,n long- 
tr^n ift ^, liieii Nguyen v&ii Thftoh f4, ^ iJl, 5* Qui-nhofn r;t 
sung chirc ay. de coi moi viec. Lai djl ra tani-tao ^ If la \ho 
H6, tao llinh, lao Hinh, sai Nstiyea van Rliidm f!L iLii., Ban^ 
trSn Thircrno 5^ f|. -i^ va Pliam van Dang 't X fr ra coi cac 
tko ify. d& fiiiJp Nguyen von Tlunh. 

Ben thang bay nam nhim-turil ( 1802 ), ThS-tS ve Kinh. 
dem vua Wi nh& T^y-scm ve lam le liii^n-phu a den Thai- 
miSu ji^ JS^ rSi dem ra ti^n pliap trirorig xij tri. Lai sni qiuil 
ma vua Thai-di>c Nguyen Nhac v^ vja Thai-to Nguyen Hu^ 
Un, demvirt tMy di^ cdn Hau llikdem bo giam a Ironguguc l6u 

Nhung bpn van-thiin nha Tdy-scrn nliir Njjo thi Nhiem 
^ 1^ -f^r^ Phan huy fch fj- A? i ra hang, dem noc ra danh a 
trirfirc VSji-mieu, roi llia cho ve, Lnic bi\y giir c6 Ngd thi Nhicni 
vl Inroc CO Inem vai Bang Iran Thircrng, cho n^n dSn khi 
d^inli ff Vfio-inifiu, Bfing tran Thu-ffng sai ngur^yi danh ch^(. 

Vua Th^-todinh loi, Ihirang cong song r<3i, lo siia-sang 
iDOi vi^c; lam den Can-chinh fe ;Jl ffi, dt Up tliirang trieu, 
dSnThai-h6a -k. 4^^ de lap dai trieu ; lai sai quae dttn xay 
th^nh Kinh-dO va ho^ng-lhSnh ciing cac thfinh-trl a ngoM 
ckc doanh tr^n. 

Tuy r^ng ngai da dgt ni&n-hieu, Itn ng6i tdn tir nam nh^m- 
tugl ( 1S02 ), nhu-ng mh dSn nSm giap-tl ( IS04 ), tiJc IS Gia-long 
tam-ni^n, vua nhdt Thanh mfri sal stj sang phong vircrng, v4 
d5n aSm bfnb-dSn ( 1806 ), ng^i mfrt lim le xu-ng dg hi^u a den 
Thai-h6a. Binh trifea-nghi, cir ngiy rUm \'h ngay mSng mC^t thiCt 
dai-IriSu ; ng4y raBng 5. mbng 10, 20 va 25 Ihi thi^t li^u triSu. 

Liic ng^i d^nh xong TAy-son^ thi chlnh-tri Irong nircrc dS 
n&t, phang^luc huy-hoai, vi$c gi ciing caa sija-sang lai. Hoi 
v^y or trong thi ngiii chinh-ddn phap-lu^t, v^ moi viec cai-tri www. song hiJ[ NGUVhN . IH! 'IHi: 10 .- 171 

ciiny ];i sira-snn^^ photig-liic, cffm <J:in-i;i.'m klt6i»;i rhu [I'iv 
vit-c Ihan phAt n»!i bay la rirfni-clie fiii-iion^. iifThit'm Jij 
quon-^oi khi'ing (tirofc sinh sir nliit'u dfin. tY nj^oai (hi nRii 
lo sir gino^liit^ii vori mroc Tim, mrirc Tiijin. iiirLn* Cliiiii-lap, 
khiPin cho niroc Vi^l-nniii Ii'u h.iv je^jlt Irnn^ nniKii ileii thrnr 
y^n-tii. 

2. Vl^C TRlT^.U^CHiMt . 6 lioiig rutifv. nlm vuq kh^ng 
dht ugdi Iioiinf;-luUi, chi c6 nfjAi nnBi-i;;-|i!ii \h cac cung-t^n. 
Snu khi vua m^t, Ihi tir-qiiau Un i\g6\, niui [6ii nic liiu liim 
Hoang-lhiji-}iaiii. 

Quan-lai Iroiig Tri^u Jai-kh&i [hcrv olii^-clo nh& L*. 
nhttng lio chiic Tijam-timf^ \fl R5i lung lu-i- [.-t rhiVi' [f^lu-cxng 
dixi Mia. Moi vi^c cJeu dn Lnc-biS cliii-lnrtrng Jtel cy. ^(6i brt 
CO quan Tlmcrng-tltir fJj -J him dttu. qiian ta-IiLrn Iham-lri ^ 
ia, l^ jiiru tlu-lang f^ rp, cung cic (lni(ie vi^^n nhir la lany- 
trung, \'ien-ii^oai-]anft, cliu-sirva jiut-cirii-iiliiini tlio-!ai v.v... 

B'} Lpj i^ -fifi L':>i vice ihnyen ho qiinii viiii, ban liiui/iig 
p]i?im ciip, khan-xfit coi^j-trant^, pliony Eiing tuac-am. thiio 
nhfi-ny tcf cMeu Kile cio menh va iHin nhCriig so ca*- liAn^ qiian- 
lai v.\... 

Bo Hq /> 4^ coi vice dinh-diSn thjtf-in;i» tieii-liAC cbuyc]! 
thOng, kho-lang chijra cli^f, h6a-v£it dut ru v.v... 

B6 IJ it -^ coi vi^c Irieu-hgi, k!i6nh-ha, (S-lir, i<in phong^ 
ciing lii ciicli-lhu-c hon-hanh tUi-cu", linh bieii cho ngircri s6ng 
iau, iiguiji CO Uel-nfiliia, phony thuy cho cac than iiliun v.v... 

Bo Binh St ^^ coi vi^c Ihuy^n liSvuchi'rc, giang duyel 
qu&n-Iinh^ sai-khiiSn quan rii tliij hoyc di danh dep» kt^n chon 
binh dtnh, xe( ngircri c6 cong Tigiroi c6 tui v& viec biiih. 

B6 Hinli If] 4f' coi viec hinh-danh phdp-Iuat, ira ngh"! ding 
t&'u, dityet lai nhtrng toi nang an nga, xet ky hhifng td giam 
ijgvc ciiin. 

Pp Cong jL. -jji coi \iec lam cung-di^iv, dinh-thir, xfly 
Ih^nh, dao hao, tu tao t^u-b^^ dat l^m ki^u-m^u, thitfi ihgr- 
thuy^n^ mua vH-ll^u v.v... www songnuong vn 172— vier-NAM s^-Lirp-c 

Ngoailuc-bO laico B6-sat-vi$n ^ §L ftt ^5 gifr vice can- 
giAn vua, v^ d^n-hach cac quaa. Cap su trung I*- "f •t' cac 
khoa v& giam-sfil-nfiir-aU' Jt ^ ^*P A- cdc d^o. d^u th<>ng-lhuftc 
ve vi6n gy. Trong vi6n c6 ta huru dO-ngy-sii va ta Imu ph6 
dd-ngu-Air dklrng d&u. 

Bay gicr vuaTIi^-io lai d$t ra Tao-chinli f it d6 coi vi^c 
v^n-lai ciing U thug-mA Uu-bfi. Cd quan Tao-chinh-aic f i. 
^ vA Taoph6-5ir It Aj ft 1^™ <^^"- 

Cac dia-phirang Itii liic b^y gia tir Datn cbi b&c chia ra 
lfim23tran vaddoanli. Tir Thanh-h6a ngoai ( tijrc li Ninh- 
binh bSy gifi^ ) trw ra, |roi ]h Rac-lhinh jt l*..th6nfic^n Iran, 
ctia ra iim 5 n6i tr3n ; Scrn-naiii-thirofng J^ ^j X, Scrn-nacri'h^ 
Ji ifc "f* Strn-tay Oj v5, Kinh-bac ■? jt, v& Hai-diro'og :^ ft ; 
6 ngO£(i IrSn: Tuy^n-quang ^ ^, Hirng~h6a ^ ^U Cao-b^ng 
A -f-, Lang-sffn 1? 0^, ThAi-rtguyfin j^ ^.^ Quang-ydn Jf 4c- 
T^ Blnh-thu0n tro" vao goi 1^ Gia-dinh thfinh J^ ^ ±*., thSng 
ca 5 Iran: Phi6n-an ^ j& (dia-hal Gia-dinh). Bi^n-h6a jj <f», 
Vlnb-thanh ^ ffr ( ttrc lik VTith-loog v& An-^ang ), VTnh-tuorng 
v& HS-tJfin >r it- 

C6in a quang giira n-urfrc Ihl dalt Tlianh-h6a IrSn r#^ ^t tt- 
(gi3in ca Thanh-hua n6i, Thanh-h6a ngOai )^ Ngli^-ati trSn 
X * *> Quang-nghTa trSn # il ft, Rluh-dinh IrSn f- ;t ft, 
Phii-y^D trant * ft, Binh-h6a IrSn ^ ^ «.( lire ]& KhAah- 
h6a) vA Blnh-thu^n Irgn -f- j^ ^. BiSt Kinh-kJ- thSng h6a 
doanh 1^ : Trirc-l^ Quang-dixc doanh 4 ill 'f^ ^ -^ ( ^^'^ ^^ 
Thira-thi^n bay gii^)* Qwang-(ri doanh^ Quaag-bhih doaab 
-t ■T' •i^. Quang-nam doanh jf ifc ■^■. 

u BSc-thftixh va Gia-dmh thdnh dSu d3( chuc toog-lrSn 
Afc A> v^ ph6 tbng-trlin. d^ coi niot vific- 6" cAc trio Ihi d§t 
quao Imi-tran Ifi ft hay l^quan tritn-thu f| "?, quan caUbavA 
quan k^-luc d^coi vi$c cai-trl trong Ittu. 

TrSn lai chia ra phu. huy^DvCh^u, d^l chirc tri-phu, tri- 
huy^D, tri-chiii d^ coi vigc cai-tri. 

Nh&ng trSn d Ngh$-an, Thanh-hoa vA 5 nOi trSn o Bic- 
fhAnb, Ihl dimg nhirng quaa cttu-than nhi Le j^m quan cai- w.songrnjon^.Vtt- trL COn 6 ngoai-trim ce Bac-thanh, thi giao quyeti cai-tri cho 
nhirng thfi-h^u so^-tai. 

3. BINH-CHE. Khi vi:a Th^-tfi danh dirffc Tflv-s«n riii, 
ngai ban Ihu-ang c3k) cac lirtn,g-sl. [^ng phunj! vfi Ihiii dtfri 
Ihfr nh&ng ngircri (u- ir^a. COd iibfrng qu:>n-]inh j>i^-nua llii 
cho v5 qut-quan. BSt ra ph^p i»iHn biah : 1^ diuh cai: (ran, Iit 
Quang-binh v4o d^n Blnh-thu^n flil cii ba l^u (Jinh ken ISy 
mpl l^n llnh: 1u Bii^n-hi>a tro- voothl ct'r 5 l^n dinh kCn ISy 
m6* t6n linh ; tir HA-ljnh Jror ra dSii 5 aOi-tran cr Rac-thknk 
Ihl cir 7 l^n dinh kfiu liJy m^l li^n bnh. Con 6 ngoai-lriln Ih 
Tiiydn-quiing. Hirng-h6a, Cao-bJing, Lang-acrn, Thai-nyuy^n. 
Quaftg-y^n^ lh\ cir 10 l^n dinh k6a Itfy m(>* tea linb. 

O cho Kinh-lhflnh Ibi d^f ra Ihao-binh it jt » cfim binh 
3^ ^. linh-binli # ji^ . Unti thun-binh m6i vt c6 500 ngu-iri 
v6 c6 50 ngirdri tap qui^n nhac. O cac trao Ihl d^i ra llnh cc. 
linh mi>. Imi d(tl bien-binh baQ-le, nghia la cic binh llnh chia 
ra Jam 3 phi^n. 2 phi^n v& qiian, c6n niAi phiiin a tni Uau luan- , 
Iiru thay dSi cbo nhau. 

Nh&ng biiih-khi thi dinxg gircm giao> ma-tftu. va tai c6 

suDj; l^n bSng dbng gpi ia siing dai-Lac. siing nho goi la siing 
thach^ccr dicu-thirorng^ nghia ih b^n Uii niB bilttg m.'iy d^ liiu. Cf 
ch6 Kinh-tbanh l^p ra ba.sff xa tmo-ng d^ qu§n linh t^p bSn. 

u ckc COR b£ dSu lam dBn d^t siing d? ph6ng gii vfl d£ 
xem-s^t nhirng tiiu-bg ngoaiH:iu6c di lai. 

Niifrc Vjet-nam tfl c6 nhieu bS can pbai giir-gln, hoi v^y 
vua Tbe-tri liru tdm v^ vi^c chlnh^d^n binh-thuy^o : liy Qgirfri 
or glu hh v^ doanh Quang-diic v6 doanh QuHng-nam lam 6 v^ 
tbuy-qufla d6ng tai lunh-th&Dh, Ci^n a ckc hai-khaii, rn6i noi 
c6 mbt ccr linh thuy coi giir. Nb& vua lai lam mdl thi> thuyln 
lira ngo&i boc dong, d^ di lai tuan ph&ng or mien b^. 

4. Vl^C TAJ-CHINH. Thue dinh, ihuS diSo d^u dinh lai 
cfl. ThuS dien thi chia ra lam 3 hang: nh^t-dJiiig diln moi 
m5u doDg ni^n n$p Uioc 20 thaag; Dhi-d^ng dien 15 th&ng; 
tarn ding di^n 10 thing, COd Ibir ru<ing irniia dong oi^a phid 
DQp 10 thdng. 174 — VIST - NAM St7 - hlKTC 

Thu^dinh Ihi I^djnhrlu Nghe-an ra d^n npi nyoaiThanh- 
hda, m5i sual dong ni^n pli:Vi chiu : 

ThuS thnn. ........ 1 quan 2 litn 

Mfin lien . , . . . 1 (icn 

Cirac me 2 bal 

5 ni^i Iran Blc-thanh va pliii Phiing- thi^n (X J. mSi sunt 
dinh dong ni^o phai chiu : 

ThuS than , , , I quan 2 tiea 

MSn lien 1 li&n 

Bi^u tifen (tap dich) • . . 6 lien 

Ciffrc me 2 but 

6 ngoai-trflnBSc^thSnh, in5f suSldinh dijngnifin phai chin : 

ThuS IhAn 6tiCQ 

MSn li^n 1 tien 

Bieii tien 3 tit^n 

Cii6c me 1 bat 

Le giani thu^ . Thuf-le tuy dinh nhir vgy, nhirng nSm nao 
6 d&u mSt mua, rthtr ta bl hoati'; triing, dai tiau hay Ea ntrac lut, 
V. V. tbi nha nircrc chiSu llieo iir Ihi^t-hai nbieM it ma giam lliue 
cho d3.li. Lua 10 phan itiiet-hai tori 4 phan thi khoan giain clio 
hai phin lhu&'; Ihi^l-haii 5 phun [hi giam cho 3; Uiii^t-hai 6 
phSn thi giam cho 4; Ihiet-hai 7 pliiin tbi giiim cho 5; thiet- 
bai & ph^n thi giam cho 6; tbiel-hai 9 pliian thi giam tho 7; 
thiet-hai hel ca thi giam ca. Ho^c nhk mrifc c6 lay d^n. dinh di 
lim du-omg, dao s6ng, xay Ibanh v. v. tbi cung du-tfC giam UiuS. 

Vu thu^. Nh& vua lai tixy iitng dia - phwo-ng mi dinh 
vy thu*!, Tir Quang-bioh dSn Binh-thii^n cur moi nam nitit 
vy thu IhuS, khm dau tir fhang 4 dfn thang 7 thi h^(. Tir 
Kgh^-an ra den Thanb-hoa ngoai. ciing cac Iran 6- Bac-lhanli. {1 ) Tire |3 pUu Hoai-dirc bay gicr. www, Band huanQ, 
Ni.l "il.A .'J III Mil' V 1. J mfii nhnx Mm (hue U mi: nu'wi liu tlii Ivhui hr Ih/ni;; I it,'ii 
lti;'iii[i Uii liC'l; iiiu:l cluiiij llii kluVi lir tli;ilU'. 10 iTl" n IIijul* 
I I (hi ht-l. 

I>inli I'O- \.^ liiiili ."> lumi inol \iin Uini su iliiili. iifiii-i l.m^* 
lir chiVc-priv cho tU-n <iuini-tl;iii, ileu pJijii vnu sfi. K.'- lu IS lnAi 
Ir^V lull, rv.t (iiTn hii mioh-:;, (.li-ii pli;ii kJiai vao nu. 

BiV'n f><j. (lau tiing, liiHK' iiifiii^ iiiiKi. Im?ic' nn>iif; *lui^in, 
horic iiii'ni^ liai nuia, lto;n; lu tial ]i:>iu; n;iij, liao iiIul'h man, 
BUO. lluriin.-. laf. h>a-lar iai <hUl. ilOiii; lay ttV olli i>hai finia clui 
ru raiij^. Moi lanj^ ^tliai li'ttii '5 qvivi^n sti, ci'r r< nhiii lan» nuSt liin 
Ue v;iu bn duiifi liaii Uitiii, liti iiigl lian Iini Iai ho, t\C phontj 
kh] xct iK'n ; I'ftii hai hrin {;ijin vp linli, liuli i!r mnl ln'm lirn 
clii^ii, cnn nin[ hLin j^ino tra clan \a lini (liCi. 

CrtVn Zj^m rwiny cOng-dten. Tir klii nhii l-<^ iiii5l ngoi, ihm 
xS c() n(r\ ilil <li"i»i fonj^-ifitn (ioi ra tLr-Jii?ii, cti nui Ihi il^m lo 
lian iJi, ]>m v:iv nan] Gia-lony tln'r lini (1S11!1) iiha \iia lap !r 
t.am ikiij xii khijujr tlirm' niim hau coiLt'-Jiui (.intj^-llin, clii 
Irir K'n; nSo xa-lhOn o6 cnnn-iUinj* (tieti ^\, Ihi moi cUriyi- 
[ilicp I'ho ilien l'6. lian htt '6 niiiiii Iai pliai (I'a Iai, Ai ^u- una 
h^n ay Mki phail6i. 

TAh^' cdc si'irt if(U . .v'Sm Gia-lon^ tlii> hai (1803). dlnh li' 
cac qu^-[iO cr Nghe-an^ dong nit^n pliai nrtp cac hang qnP 120 
CHn. Of Tlinnh-hoa phiil iii>p 70 i:aii, vii deii ilinrc inii-n trir 
tliuo thfin fsV NliHTiy nj^irOfi tiin (Jircrc cay mi?, phai irinh qiian 
d5 cap cho vfln-bSnfi mtVi ilirgc diiu. Ban xong roi m<ii; niVa 
Dop qiian, iin)! nxvR clio nj^Lroi liin du'Crc. 

Nam Gia-lonpi lliiV lir (1.SU5), ijinh Ic nhu-nfi ngir<Vi di iSy 
y^n-siio a cac itao ve hai Qiiang-iiain, ni6i ngirui diiiv^ iiit'm 
phai nOp-thiiti ySn S lang, va diarc thji viee biiih-linh. 

C6ti nliu-ng thuS hu-u-ng. thu^' sam, Ihii^ chteiu tlni^ »o, 
d6u CO I^ iL^ng, (tilth cho app hSnglien hay Vd Ling 3aii-v;)t. 

Vua ThS-f6 Iai dinh led^nhlhue nhfrng Ihiiyen cac nirac 
vao budn-ban, ci'r do thuyiiu iOn nho ma dinh s6 Ihu^ phai ii(>p. jnghuong.VT 176— VI$T-NAM SLT-LLTOC 

Nhfrng mo d^ng, mo tlii^c, mokem, cfingdio ngirofi Tftu 
khai d^ d^ah Ihue. 

Due fi^n , NSm Gia-]on{i Ihii liai (1S03), ma scV due (icn 
ff B§c-tharh, Ae due litn dSng vA lien kem ; Jat iliic ra n<^n 
vflnfj, ndn bac, lirong I'^ng^ Urgng bac, d^ cho tien sir giao- 
Ihang biitin-ban Srontj nucrc. 

Moi dfiny tien kem nyng 7 ph^n, mOt m^t in chir ffGia- 
hng thoftg-bGOv, m<>( nu^lini chu- trlh&l pbdn», m5i quan li£n 
n^ng 2 c^nlO lang. 

Gifi vang 6" Bac^th^Dli thi Amh cir mgt lirofng vAng doi 13y 
10 lirtfog bac. 

V§ saii m&th^ij] la ducticn. 6* Gia-dinh thaoh v^ uc^ctrSn. 

Tlnc&c do. Vua Th^-to cbS-tao ra ktcu lluro-c dong do 
ruOng. mOlmfit khac 7 chu* oiTja-Zonjcu-unieni/ui £««/ n({uyt-ti), 
mOt m^l khSc 10 chir nban fianh ttcic <fi^/i xich. cong br) (ttr&ng 
ktph tQa»- Chunn dinli lai c^c third'c vu6ng do ru^ng khi 
Virdc, chfi-tao ra Ihircrc d'ljnjj, mpt m^t khSc 7 chQ- <rG(a-/ong 
ciru ii/cn ifru fcd/ uguyetu, mM mot khiic 12 chu- aban h^nhdw 
dien cira fdfih xic/i, rang bg 3'it&ng khihn (flo >j. 

Phep can . Nam Gia-long thir 12 (1813), ch? tao ra cAn 
thi€^D-binh, cap chu cAc doanh ti4c Iran, d^ cin dSng, sSt, 
chl, thi^c v^ c^c san-v41. Cun vang vk bac tbl diiDg c^n 
trung-binb. 

5. c6nG-VU . Vua Th?-t6 lai stra-sang nh&ng dircrng- 
sd, Tiaidao cac s6Dgng6i, dap cdtc dc-dieu, d^ cho vi^c l^m^D 
cua d&n-giaD dircrc ticD-lcri. 

BvF&ng quan-lo . Dirfrng-sa Irong miArc }k sir khSn-y?u 
cho vice chtuh-trj, v^y n^D vua Thg tfe mod dinh le sai qiian 
Of cac doanh, chc lr3n phai sija-sang diro-ng quan-lO " b^t dfln 
sCT-tai phai dSp diri-ng 16m cau, le cu 15.000 trircmg dirfrng 
thi phai cho dkn 10.000 phwffnggao. 

Lai tif ctra Nam-quan (thudc Lang-s<m) vao d^n Binh- 
£hu^n, cix do 4.000 trirong phai lAm mfyi c4i nha Iram 6- www songhuD -.1 NGUYEN TMI rill^^T^ — 177 

canh airCT'n:^ qu^in-lO, J£ cho quan-kliiicti ill Irii tigllii - n^cri, 
Ca tha}' y® Irum. 

Con tfr ninh-Ilmrtn Ird- vao plila nam dSn Hu-liin thl 
di dUCTng Ihuy. 

Sdtig-ugoi va ite-dicu. NhCrnt" sdng-nf'di v;> ilO-iljeu. den 
la su- khati-j'iii cho vice canh-nflnii, hoi vijy vua Tht-l& liuySn 
cho quan 6* fhv tt tfn phai xi>i dio s6ng ngt'ii va cac Jira b?, v4 
nhSl la o Bric-lhinh |>hdi gifr-giii (TC-dit'u cho can-than : chA 
nAo l;hOng c6 thl di<p Ih^m, ch6 nijti hir-hung Ihi pluii sua lai, 
<J cfic liSn Itii dfil ra kho chira thoc pao, d^ pin'ny ttlii niii* mua 
dni-Mm Ihi iSy ma phal cho dAn. 

6. PliAp-LUAT. Nguyen khi lrir6c v5n theo Imt nhA 
lA, iihirng nny nha Kgiiyen da iihat-*h5ni; ca nam bac, vua 
Tbi^-to bia iruyen cho dlnhthan Uip ra pha|)-luat ni-iaog, 
d& cho lii-n SIT cai-tri. Nam ItVn-mfii (IHU) sai Nguyen vSii 
Tiianli fi, X iJi. l^m t6ng-tai, coi vi^c snan ra sacii lu^t; 
I5y hiM cu cfia dori Hoiig-dirc ^ jt. uhii Li.^ ma Iham-chLrirc 
v6fi lit;;iit nha Thanh Iktn thanh rap! b^, ca ihay 22 quyfen, 
CO 39S diSu. 

Den nam aUhgd (1815), thi in sach Uigt ay phitt ra moi 
ncri. no l"^i( ny tuy nOi Iheii lu^t Hung-duc nhiriig ky thirc 
U chep luol cua nha Thanh v^ cbi Ihay-d^i {( Dhi^u mA thdl. 

7. Vil>C HOC-HANH. Thai bay fii6r ohij c6 vo-c<in}i tn^ 
dirng n&n ccr-nghfcp, cho nSn li'ic ay cAc quae dan trieu 1^ 
quati ngu^quan dd-th6ng, \'h quan t5ng-(ri(n Nam Bac hai 
Ih^nb deu la quan vo ca. Nhirjig vua TbS-fo cung bi5l rSog 
sir fn nir^rc can phai c6 vo c6 \fin, boi v^y dtm ngay ngai liru 
j v6 vi^c hpc-h^nh thi-ci> trong nirfifc. 

NgJii l^p nha Van-mi^u ff cfic doanb c&c trSn, thcr dire 
Khong-tU", de to long Irong Nho-hoc. D§t Qnoc-liT-e^^"^ ^ 
Kinh-dO, de day con cAc quan va cac sT-tir. Wor khna thi 
Hircrng d^ k^n ISy nhiiiiig ngirOri c6 hgc-hanh ra I^m qiian. 

Dal them chiic d6c-boc cr cac Iran, va diing nhftng ngirof] 
c6 khoa-muc a din nhk Lfi, d& coi viec day-d6. jnghuong.w 178 — VT$r-NAM SU'LUgc 

Vua Thg-i& lo cu dfin dja-dir v& qu6c-su-, biri vcly ngai 
sai quan Binh-bo thirp-nji-ilur la Lt- qwang Binh #. st ^ kO- 
ciiu or tron;i cac tr^n cac fluanb, ty Lang-som den H6-tiin, 
xeni so-n xmy&n hflim Iror, dutrng-sa x« yan, song bt', cSu 
qu^n* chff-bufi, phong-tuc, tho-aan, c6 nhu-ng gi larn Ihiinli 
sacii tfNhal-tiwng dia-dir rhi — ftit. M .^ « <lS dang l&n. 
DSn nam binh-dan (IS06)» bd sich fiy ]am xong cii Ihay 
dircrc 10 quy^n. 

Nam tan-mili (Ifill). ngoi sai quan Um nhirng s&ch da-sir 
noi chuyen nlii Lt va nlii NfJuyeii T^y-suri dc siVa lai qudc-sir. 

Thai bay giiV van qii6c-am cung thinh lara. Mut d6i khi 
nha vua cung dung <oUu: nom ma liim v3n-ld. B^i v3u-lS 
tUffng-sT khi quan Tien-quan Nguyen van Thanh, long-trSn 
Bac-lhanh ra chu l& kh6ng rd ai i^m, nhu-ng that la mAt bai 
vaa-chtrcrng dai bid. I-at c6 nhirng hiiyen nUir ftHua Tiuti^^ 
cua 6nfl Xgiiycn buy Tir, <' Truytn Thuy Kieutfcua quan >iU'U 
Tham-lri bo I-e la 6ng Nguyen Uii k. (t (2), cuiiy pls^t-hjen 
ra Ihofi bSy pa, 

ff Triiyi'ii Thiitj Kfeujt la mOl lap vSn-chiro-ng ral hay, 
dien ducrc dii ca nhfin-linh thf-c^, la dirffc ca mpi canh 
tTong dcfi, ma cho nuo van-cbircrng cung lao-nba, loi le 
cung ly-lhVi. Kii'i theo ticng d<>i nay fhi ft Truym Thuy 
Ki^ui> thai la mOl t\Lp vaa-chu-cng dai tiirifc-tac ciia ti\r(yc 
ta v^y, 

S. VI$C GTA0-TH1I;P V6l NCOC TAU . Khi viia Tbf- 
to diH dironc nha Nguyen T^y-scrn v^ lay dtr^c dSl Bac-hf\ 
roi, aai quan !hircrng-thir Binh-hO In Le quang Binh ^ ^ :^ 
iSm chanh-sii' sang T&u cau phong vk xin doi qudc-hieu Ik 
Nam-viet ^ ^, l^y le rang Xam la An-nam vi A'iel III Vi^t- 
thirang. Nhirng vi dal Nam-viet doi nliu Trieu ngay IrirffC 
gom Cd daf Liro'nfi Qiiung. cho n^n Thanh - Iri^u mm do* (2) Ong Xguy^n Uu ngiroi lang Tjen-flifen, Imyen Nghi-xuan, tinji 
Ha-tTnli. www.songhLQ, NGtJVi^N.Tin rug m m 
clur Viet Un trfin, goi lu Viet-iiani >« ^^ <]$ cho khoi lam vai 

Bdn DJSm ginp-ti (IS(M) Thanh-tiien sai quan an-ant-sw 
tinh Qiiang-liiy lit Te briSam S- ^ ,^ snng luydn phutig Bonn 
roi. vua sai L^ bh PhSm :*. f^ ^ iSm chiinh sfr dcm ilo c6ng 
sany l^ va lir da cir chigu le bft nfim moE Ian fiaog c5ng. 
Bo c6ng-phara U ; 

V^Dg . , 200 ilrirng 

Bac IWKl — 

Liia v^ cSp mSJ ttiir . . . 100 cdy 

Sirng M gific . 2 b{> 

Nga voi va, qu£ rnoi thtr . . 100 can 

9, YiVX GIAO-THI^P WCfl KMCJC CHAN-LAP VA 
l^VOC TlIiM-LA. Nguyen liSc ciin U-tri^u Ihl chiia Nguyen 
v^n giir quy^n bao-h^ ntrfrc Chan-lop. Sau vua nurdfc uy la 
N0C dng Tdn (3) bi anh em hiEf>-cb5v phai chia qiiy@n ra tdm 
bfl, J? cho Mac 6Dg Vinh lim vua dau, minh lim vua Ihii haj, 
em i.-i Nac 6ng ThAm Inm vua thii ba, Bu-n-c it iau N«c 6ng 
Vinh giet ua Nac <^nf\ T6a vi Nac dag Tham giir lay quyen 
lam vua mOt mlnh. 

Li\c bSy giff NgiiyeQ-vucrag c6n o* Gia-dinh m6ri sai B& 
thanh NhAn -It :i^ *i saog diinh N^c (ing Vinh vd l^pcon Naic 
6Dg TdD Ik N£ic dng Aa S |j f^p )6d lam vud. Nac ong Aq b£y 
gi£r mtfi c6 8 tuSi. Ngu^a-virtrn^ sai H5 vfio Lda ^ jC fl( 
Of lai bao-hO- Nbimg d^u hhi diSt Gia-dinh thfit tbu quyea 
bao-h(5 airifc ChAn-Iap thu^c ve iiircFC Ti^m-la. 

NSm blnh-thin (1796), N&c 6ng An miit, truyen ngdi l^i 
cho eon la Nac 6ng Chan iS jfj ^- Vua Ti^m-la sai &!> sang 
phong, nhiT th£ \k vua Chan-lap phai than-pbuc vua Ti^m-Ia. 

B€d nam dinh-mao (1807) NSc diog Chan lai bo Ti^nn-la 
ma xin vS th^n-phuc vua Vietnam ta, iheo l^ cdag ti£n, cir 
ba n&m in$t Ian. 
(3) Xem 0* chuo-ng Vt. jnghuong.yr tSD — VI$T NAM SL" * LlfQ-C 

Bb cSng-val ]i5 : 

Voi du-c cao 5 thirtrc ..... .2 con 

Sirng tc giat * .2 chiec 

Ne^ voi , , 2 cai 

H^l sa-nhjln ......... 50 cAn 

Sau-khSn 50 — 

Hoang-Ji.ip 50 — 

Canh kiSn ......,,.. 50 — 

Sffn den . . . 20 lo 

Nae 6ag Ch^n c6 ba nyirofi Pm ten la Nac 6ng Nguy*a, 
'N|.c dny Lem* N3c ony Bdn, miifin Irnnh quySn cua anh, raofi 
s«Tig c5u-cirii nu-b-c Tiem-Ja. Tiem-la bat Nac Ong Chin phai 
chia dSt cbo cAc em. Niic ong Cha.n kliting chiu, qiiAn Tiim- 
la b^n sang danh Ihtinh La-blch. Nye <ing Clhin ch^y sanji 
.T&D-chftu, r&i dang bi£u caii-ciju. Quan long-tran Gia-dinh 
thjknh b^y ^if 1^ Nguyen vin Nh&n ft X "f=- mW rfem viec ay 
t4u v£ tri^u-dinh. 

NSm tan-muL (1811), vua Th^-tb cho sir dtra thxr sang 
Ir^ch nir6c Tifim-la sinh sii. NSm sail, vua Tii^m-la sai atr 
sang phuc Ihir lai ring ; viec ay Ih muCn giang-h6a cho anh 
em NSc Ong Chan, chij kbAng cd ^ gi ci. Vay xin d^ Viet^nam 
xiT Iri UiS nao, Tiem-la (I) cung xin thu^n. 

Qua n3m quj-dau (1813) vua ThS-to sai quan tSng-tran 
Gia-dioh lhku.h la Le van Uuyet ^ X HL demo ban 10.000 qu^, 
hOi-dong v6i sij nLr^c Ti^m-la, dira Nac 6og Chan vS aird'c. 

Niporc Ti^m-la luy kh6ng d^m khnng-cir» nhung van lu-u 
quan 6 Lai giu tinb Bac-lam-bon (Battambaag). nbi r^ng d^ 
dKl liy phong cho cac em NSc 6ng Ch^n. Le van Duy^t raai 
vi^l Ihir sang trach ntrcrc Tiem-la ve dieu %. quan Tiem m&i 
nil ve. 

Le van Duyet ding scr xin xay thdnh Nam-vang (Pbnom- 
Penh) va Ihanh La-Iem. Khi nhirng thanh Sy xay xong, thi 
vua Th€-l& aai Nguyin v^n Thuy pt X *^ dem 1.000 quan (■i) Tiic la Tltarlau ngay nay. www. song hi; XflL'VKN Till TIIE-T5 - Wl 

cr la! bao-h$ nirprc Cliain-lsip. Tir iln qiiyen Uai>-b() Chau-lap 
lai v^ nu-txc la. 

<|ui-hcri (1803), nu-firc Hontj-niiio (UVc 1^ Anh-cat-iiil) sai siV 14 
6ng Robert dem di3 phuan^^-vi)! sang dfing va \incho vio mtr 
cvra hAng bu6n~biin 6" Trji-scrii ^ J< , Ibutic Quang-nam- Vua 
Th£"-t& khong nhan do, vi> cting kh^ng cbo niiV cu"a huny, Sau 
ngu-fifj Hong-mao con dira thu- saofj hai ba Ian nura. nhirng ni;ai 
van inAt ni^m tir ch6i kliAng chiu. 

11. Vl£C GIA0-THII>P V(>I \Lft>C PHAP-LAN-TAv . 
B6i v<yi QLTcrc Phap ihi vua The-tfi c6 biet nhutn hcii, la vi khi 
ngAi con gian^lruEkn, Dgai c6 iihir i>iigJM-Ja-l()C Uem Huung-lir 
Canh sang cuu cuu (V Nti nwo-c Pha|K Tiiy sir kliong llianli 
nhirag Ong Bd-da-lOc codem may ngiro-isan^giupngai. Btii kbi 
xoflg viijc d^nh dep ioi,c6n Co Gliaigoeau, Vanqiur \n iX'spiau 
1^113 qiiaa Lai triCu, mil vua ThS-lo cutig c6 I6nj» (rung-dfil. cho 
mai ngLi-o-i 50 Vn\U bau, va den bu^i cbiiu Ibl ktiucig b:i1 lay. 

Va trung khi vua Th6-t5 l^m vua cr iiirdrc Vi^t-nam. thi Na- 
pha-lugn d^-nbftt ( Napoli^on I ) lam vua bin xxirirt Phap. daog 
cOn phui dAnh nhau vcri cac nirfi'c, cho ntn tiiu Phap cung 
kbdng hay di lai a phia Vien-J6ng n^y. B^n khi Na-pJia-lutkn 
th^t-th€, d6ng-doi nha vua cii lai Irang-hxmg l^n, bSy giir sir 
chi^n-traiih da y&n, thi inb^i c6 tiiu sang buon-ban 6* pbircmg 
A-d6ag, Nam dinh-su-u (1817) ,c6 ctiifc tiiu <i laPaix ucua hi$u 
Balguerie, Sarget et Cie char d(5 banj^ sang ban, nhirng ma ntiOng 
dB b6ng ay, ngircri Vi^l-nam ta kh6ngdiing dircrc, lai phai cha 
vg. Vua Th^-tch tUa kh6ng danh thu^. Qua (hang aim nilm ay. 
chifc lau binh ten la Cybule cua nircrc Ph4p vao cu-a Bk- 
ndng. Quan thuy^n-trurong 1^ De Kergarion ba-lu"*c n6i riag 
Ph6p-hoang Louis XVIll sai sang xin thi-hanh nhirng dl^u- 
1"^" ' ' --da-lOc ky nam 1787 ve viec nhu-irngciia Ba- 

naiiy, va u^.j 6n-16n, Vua Th£-l6 aai quao la Ira liri rSng 
nhirag dieu-u-A'c Sy nuirc Phap Irirfifc da khfing thi-hj:inh 
111! nay bo, kbont* n6i dSn niia. 182— viftT.NA>f str-LU-crc Nfimky-niao (1819),c6chigcl4ubiiftn Ua c<il l^n la wRoseii 
v6 « U Henri a vao cua Ba-nang. LSn nay tiing Ii6a dein sang 
bAn tlirgc. lai ch^ cW va Ii.tft ve. Num ay Cliaigneau xin nglii 
ba nnin, dem vo- con xu6ng thn a le Heni'i t> v6 Ph6p. 

12. SU Gi:^T-H^l C6NG-THAN . Nbirng ngu-dri cOny- 
than nhir Nguyen van TJiitnh fit X *^ va B5ng tran (hirftng $f 
l=jL -f dSu bi gi^t bai Irony khi vua ThtAh cCm dang tri-vl. 

Nguyen van Thinh. nguyen 1& ngirM o Thira-thifin, nhtmg 
vko Of Gia-dinh d^ hai ba d&i. Theo vna ThS-tfi lur khi ngai in6i 
khoi biiih (!Anh Tfiy-scrn, chiu hSl moi dirdrng khb-sor. Saii ra 
dAnh Tiiy-scrn & Qui-nhcn, l4p diroc cftnfi lixa. dirng dan hjing 
CAng-th&n. 

Khi viiaThS-l6 ra ISy Buc-h^, tii6u 6ng in liin t&ng-trSn, 

y^ntri. Sau vi& Kinh l&m chu-c tnmg-qui^n, 

Ong c6 hoc-thiTC, cho n^n tri^it-dlnh cij 1dm tbng-ti^L viec 
\kai sach luit va qiidc-stj. 

Xgnycn vanThanh cdngirMcon ten la Nguyen vanThuySn 
fc :a:, ■ii:' l^i d?iu cif-nhdn, thmVng hay lain tlio" dh j^ian-du viri 
uhuTLg ke vSd-sT. Bfiy gifir ngbe ngircri «■ Thanh-h^Q Ift Ngiiyen- 
vfin^Khtid ft it, -i- v& Nguyen dike Nhiida PL ^ ifli cii ti^ng 
hay chir* Vfin Thuy6n Iflmbaiihcr sni l^n Nguyen trucngHifiu 
ft, jyt A cam di meri vAo chcri. 

Bdi the I'Sng : 

van ddo Ai'ckAu da tuSn-ki6tt 
Hit hoAi trAc tick due c^u ty, 
V6 tam cu-a bao Kinh-styn phAc, 
Thiin tfT&ng phutrng tri Ky-bdc k^. 
U-c6c ftfi-a hfxcmg thiin l^ uien, 
Cao ctrang mink pbirt^ng cau thiin tri. 
Thir h&i iihiigrc dSc strn trung tj, 
Ta ngit kinh-luAn chiiy^n hon ky. www. sang hy Djch ndin la : 

Ai-chiiu rtghe nw t&m ngtrdi hay, 
Ac-iriirc i-^ii hitt\ da biiy nay. 
}igQC phdc Kinh-sini lAi sun dtt, 
iV^gira kij A'y-f'dc biil tilu thatj. 
Mm htrung hang t6i xa nghin dCim, 
Tiirng phirffng gu caa suut chin mdy. 
Stm (5 plieti hfty dii fiiip-^jo". 
Gh'ip nhnu xoay-doi ti^i ctr n;iy. 

Tirofng b^i thcr n^y c-hilng qua I;i liri-lt cun npuiVj ihiSii- 
iiifin n6i ngdng mk tU6i, kh^n|; n{j6^ I^ii Hi^ii du-a cho Ngnyen 
hirii Nghi ft^ ti fft^ xem, H&u N(»hi xiii Wn Hi^ii ili can vbi Li^ 
van Duyt'l. I^ vfin Huy^t I'fin rIh-I Njjuyfii vSn Tlijiiih. nay 
Ihhy b^i Ihtr uuy, nSni iSy ilem v6« tAu v iia , vua sai li^l 
Nguyen y^n ThnySn dcmi ho iigiic. USy (^iw Iri^u - than c6 
nhieii nt;irm he 161 oiin 'I'hiiHli. Mfii hrtin Uiii trini roi, (in-f 
Thanli ehay llitv] u&m iKy lio vita uiiii ki-ii khoc i5ng .rfhan 
Iheo Be-ha ti!r tliiia nliu i\6ii biy gia, nav Ii[i6"g c6 t;>i gi luii 
hi nf^irtfi (a cSu xl\ li^-Im no luny nao njioi nliin <l^ njiimi 
ta giifl than mi khOng ciru ? 1. . Yua Thf-lo giflt Ao ra (ti vSo 
fung, rBi tir do c3m kh6ng cho 6ng TliAnb viio cfiau n&s, 
va sai Lt- van Duyel dem con Ngnvcii v3n Thrinh ra Ira hoi. 
h^t pliai nhOn l^i. Nguyen xan Ttuinli scr toi, ujing tliu6c 
d<)C mil chSt, c6n Nguyen vfin Thuy^n thi phot chem. 

B$ng Iriln TlitiCriig Jfp f-^ '^ ngirai a Chirony-dirc ( liic 
]£i huyen Chirimj^-uiy, linh Ha-Jbiig liay yicr ) en iix'i van-hoc, 
trtSii Tdy-sirn vao (na-dinh (lit>u i^iiip \tia 'I'hv-to loiin di>n 
Hinh-bO tbircm^-lhLr . Sail vi lam gian sUc phin^g-lhan chu 
Hoang ngu PJuic In (iror[iy nha Ttimh vao hi\c phi'ic - Uiilt*. 
trieu-dinh Jam an phai toi cheni. Nliirng rui hii diro'c (Lia. 
Dijng ti'an Thirany I'tin c6 hiein voi Tj; ChSt, cho nt'n Lc 
Chal mt^; bori nhirng vi^c n,hir ta khi ra coi lao hinh a Huc- 
lh^nh> CO chi^m ^ir dam ao va an-l^u dJnh-dien, v. v. Lai 
hi biit l>u iigU'C va xw pliai 10' ftsjio- .□nghuong.v. 184 — Vl^.T-NAM SLT-Lirg'C 

Tu-crng-lruyen rfing Bjng trSn Thirfirng & trong' nguc c6 
Ikm bai « Han-virong-tdn phii » bing qufic^am A^ vi minh 
nhir H4n-tin ddri Han. 

13. XET CONG-VlgC CV\ VUA TH^-Xft. Vuh TbMB 
lA dng vua CO tAi-tri, r3t kh6n-ngoan^ trong 25 nSni Irai, 
chSng nhau viri Tay-soTa, Iraii bao nhieu iSr ho^n-nan, th% 
ma khoug bao gifV nga long, cur rani ni^m Its sir kbdi-phuc. 
Ny6i lai CO t-ai ddc-Ilnh rjll l6l cua nh&ng ke lap nghifip 
lorn, la cm dijc-llnh biSt chpn ngu-M mb. diing, khi^n chq 
nhirng ke hfio-kiet aj cung ni>c l6ng ma theo giiip- Boi v$y 
cho n^n khong nhu'Dg la ng^i khoi-phuc dercrc Qghiep cu, 
inA' lai (bling-nhol diro-c scp-ha, va sa-a-sangdiTcrc moi vi^c, 
tarn cho Ditd'c ta Liic bify gi& Ib^nJi mot nir&c circrag-dsii, 
lit xira dSn oay, cbira bao g}^ Ivrag IhSy. 

C&ng-nghi^p cua ng^ithl to IhAt, lai^Ji cim Dgai th) cao 
tti^t, Qbirog chi bi^m cu pi^l di^u 1^ kbi cong-vlec xnag roi, 
ng&i kliAng bao lo^n cho nhuog cbog-than, niti lai 13y nliu-ng 
cbuy^a ubo-nhSt dem gi£t-kai nhtrng ngirM c6 cdng v6i 
ngM, kbi^n cho b$u th€ ai xem d€n nbtrng chuy^n ay, cung 
nhtf d^n vua H&n Cao^ vii lai tho dk\ ma tbLrcng-liSc cbo 
nh&ng iigu^i ham-me hai chir cOng-danh ve d6i ap-ch€ 

Vua Tbf-l6 mSt nam ky-mao ( 1819), Iri-vi dirofc 18 nam, 
tho 59 iuh\, niigu'hieu H ThS-t& Cao-hoang-d^ *t tfi. ft ^ ^. www songhua CHirCfNG u 

THANH-Td 4l8tO-1840> 

Niin-hieu: Mlah-tticnh "fl ♦■ 

1. Suc-d^ uaa Thaith-fo 

J. Vi^c «Ain/i-/rj (rong nif&c 

3. Wdr'-cde 

5. Tdn-nMn-phu 

6- Qi!an-€h? 

1. SSt ((ing-dSc, tuhn-ph» a ctic fr'nh 

^. /^iro-jirj-boij^ cria ait f}itan 

9. TjJ/t (fif5ni?-/i^Yiii 

16. Sir jhpc-A^nft (Ai-err '' 

ii. Sdch.ud 

IS. Vi^c airu-tang phont/-Ufc 
13~ Nk4 dtrSrng.ie 
H. Viic (l{nti'(ti^n vd Ihui-md 
15. Vi^c v5~bf 

I. Bt>C-BOVUA THANH -t6- Thang gi^ng uam canh- 
thin (1820). Ho^ng tbBUltrhuy 1^ Dam j( l^n Dg6],<Ii;tt nidn- 
lu^u Ml Minh-m^Qh aft ^, 

Vua Th^oli-tfi 1^ m^l dng vua c6 tir-ch^l mmli-mAn, c6 
linh hiiix hoc v^ Inr hay lum ; ph^ni cu vi^c gi, ngiii cung xem- 
Xi^t dSn^ v^ CO chAu ph^ rbi mM dircrc thi-h^nba 

Xgui tinh thAm Nho-huc, sfing da,Q Kh&ng M^nh. cbo n^n 
klidng ira dao vain, cho Iti m^t ta d^io iSy trM th&ah ra mk 
Ifim m^^bofc lOng d4i>, Dori v|y, ngai mM ughi^m dm vh 
trirng-tri nhung ogircri theo dao Gia-tA. 

-1«5 — □nghuong.vn V? sau CO Qhi^u nhi lim su:, vi ^ rieng mu ctio ngai lA bao 
qufin. Ihi thiet-lu-ffng diSu jfy kh6iig horp viri le c6iig bring. 

Phii bi^l rSng nuifc to tir xira dSn nay, difeu gi cQng theo 
Nho-giao, ISy lam-c«omg ngu-thu^ng lam tiln-ban cho sir an- 
^, Yua toi, cba con, vcr chSog, Sy la cai kh6a luan-ly cua xa- 
hOi minh. Ai ihao cai kh6a Syra Ihl cho la kli6ng phai Inai 
Dgircd n&a. V^ycon phai theo cho, tOi phai iheo vua, ai trai 
v6fi c&i dao Sy ra phai I6i nfiug, dAng chem giiet. 

Li][ctrong nxr^c minh tir vua qiian cho chl dAn-sur, ni ai 
cunglfiy cdi 'y-tirffug &'y lim phai, lam hay ban ca. ma lai 
IhSy c6 ngiTf bo di theo d^o khAc. n6i nh&ny cbuy^n ma luc 
hSy gitr lai k'lEing mSy nguai bieu ro ra thS nao Ihi tal cho 
la theo ta dao lam bir-hong cai phong-tue hay ciia minh. Bot 
viiy cho nfin nha vua m6i c!im. khOny cho ngirtfi trong nir^c 
di theo dno nidi. 

Mot 6ng vua nehi^m-kbac nbirThanh-l5 ma cam khtitig 
dirwc, thi t3t *a phiU giSf. Trong khi cSoa va giet nhir v^y, la 
van tircmg mini- lim vi6c bbn-phan JAm vua ciia. nilnb. ch{r 
c6 bi^t d4u la minh tarn air thict-hai cho dtin cho nir^c. 

Va, bao gitif ciing vi\y, he ngtr6'i ta da sung-lin mot t6ng- 
giao nao, thi tiit cho c4i t6ng-giao cua minh la hay hLm, vii 
cho Dgirfifi thcD tdug-giao khac iu thii-ngbich viji minh, rSi bt 
CO quyfen-tbS la liim the nao ciing dung each ma lia-hi^p 
ugif6i khac dao vcri minh. Cung vl le ay, cbo nfen ngay trir^c 
vua Philippe II nir^c 1-pha-nho, vua l^uis XIV nir&c Phap- 
lan-tdy gi£t hat bao nhi^u ngtrai trong nir6c. Ma chac rSng 
luc bSy gicr cac 6ng ay cung lirtVng la minh lam diBu phai, chcr 
c6 biet dau la minh lum di^u trdi le. 

Vin bilft rSng sir gi£l dcio la suklibng l^nh. nhung phai 
hii^u cai tri'^ao ngu-6i Vi^t-nam ta luc h^y gjo*, khOog tu cai 
I6ng-chi dao Thi^n-cht'ia ra th€ nao, cho ndu dSu khong phai 
Ja vua Th^nh-to nua, thi dng vua khdc cung kh6ng cb^c da 
traab kboi c&i Idi giSt d^o £y. www. sang hu THANH. T& — m 

Nha liim sir lai dfe cho vua TbanlvtJi gi?t Ngnvt^n viin 
Thiinh, song x6l Ironn cac Iruy^n nhir sfich Thtrc htc-chinh 
hit/} vk sach D<i/-nam ciiinh hicn lUt'truy^n, thi clii lli3y 
clit^p rfing Nguyen vSn Th^nh bi t<ii phai uing thuiSc d^^c 
ni6 tir-lij nSm Gift-long Jhu S5 u\^ thdi. C6n nhir vii on |,ft 
van Dtiy^l vii \A Ch3* thi <'6 hfp-hiii Ih^l. nhu-ny khi Ciic Ang 
Ky da mnt r5i, va lai vk cd tt>n Khi>i khoi loan cho n^n nidi 
tniy t6i hai 6ng A'y mA lim an, chir liic hai bng iSy cun 
sdng, Ihl vun Tlmnh-l&, tuy t6 buaj^ nglii-iigfr, nhimg vin 
khdrtg bac-dai. 

Vi?c ngii gi^t chi ddu 1^ b& vgr Ho^Hnu-tU' ^anli vfi cAc 
ch&u, thi kliAng IhSy s&cli d;\o chtp ca, chl .V3y mijl dfli 
Tifjucri Iruyfen ne<5n nhir th£ ma th6i. V^y vi^' '■Vy ihirc hir 
th€ n^o khAng ro. 

COq viidc khOny biSt giao- thiep v6i cSc nir^c nf^oai 
dircrng, thi khong phai ik cai Vb'\ ri^ng mgl miah iigii. Liic 
bSy gicr ngu-^fi minh ai eung chi bii^t ctb nu-6c TAu la van- 
minh hcyn, c6n thi cho 1& man-di ca. Phong aur c6 ai \k 
ngvfri biSt ma, noi or thiSn-ha c6n c6 nhiei3 rnr^c vlin-mlnh 
horn nua cung kbOng ai fin. Ho-i IhS, he (hay ngircri ngoai 
qa5c vilD mrd'C mlnh, thi kh6ng nhirng 1^ aa c6 su phtin- 
tr&c v^ sgr dem dao tn^ri vio ditctc mfi thtii, Ui cOn sfr \ky 
phai cai phong-luc da-maa nua, cho n^n kh<)iig muoD ^ao- 
thdng vM ngoai quBc \km gh Nhir Ih6 Ihi c6 n^Q rieng trfich 
mot mlnh ai khOng 7 

Cai nghla-vu ngULri lara sir, turorng d6u k^-ciiu t^ljo ttrb'ng- 
tAn^ r6\ cii sii thiic rail n61, chir kh6ng nen, iSy lOng ytiu- 
gh^t cua miah nia x^t doan. Dau. ngucri mlnh ghi^f ma c6 
l^m di£u pbai, minb cuDg phai khen ; nguoi minh y^u ma 
c6 ^^m dilu trai, mlnh cung phai ch^. Vua Thanh-tb Ik rni^t 
6ng vua cbuygn-ch€^ tSt Lhg oao cung c6 nhieu dieu sai-lam 
va c6 nhi^u di^u taa-iic, ohirng xet cho ky, thii th^l tigai cung 
CD ]6ng vi TiMiiC lam. Trong, lo aira-sang moi vi^c, lai« Ihanh 
ra n^n-n^p chmh-te, ngoai, danh Tiem dep L^o, \kn\ cho 
nvcitc khdng d^n ndi k^m hen. 18S — VI&T-NAM Sl>-Ll?<rc 

Vsiy cu- binh tinh m*i x^l^ thi dSu ngAi khdng dtrofc la 
flng anh-quan nira, [hi cung kh6ng phai \k 6ng vua iSm- 
thiT^Dg ; cir xera c6ng-vi^c cua nghi l^m Ihi hi^u ro. 

2. VI^C CHlNH-TRI TRONG NU&C. Vua Th&nh-t5 
da 30 tuoi min len ngOi vua» cho a^n vi^c trifeu-chinh ngai 
da am-hi^ti lam. Vi^c gl ngM cung irtu6n bilt- C<^ Wii xong 
buoi ch^u roi, ngai d6i mOt vii quan dai^thSn I6n ban mpi 
vi^c kinh-N va hoi nh&ng air-tlch 6iri xu-a, nhu-ng nhao-v^t 
v& phong-tuc Of cfic nircrc xa la. Ngfii chfim xem-x^l mpi vi^c, 
c6 khi dem thdp den xem chutrng, sfr, d^n trfing hai, tr6ug 
ba mfri thOi. Thir&Dg thirang ngAi nfti v6i cfic quae rSng : 
LOng ngir^fi ai cung mu^D or y6n, ma khOng mu6n sinh sir 
ra dS Ihay-^aSi Ju6n, nhirag liic Ire manh mk kh6ng sixa-sang 
mpi vi^c, tti r5i din luc gi^-ySu, moi-m^t c(m lam gi durorc. 
B61 v|^y cho nin irSm khong dam lir^i-bieng luc nyo (1). 

O trong Irifeu, thi ngiii d$t Jhem ra c6.c txr -^ vi cac vi^n 

quan-trong hfrp ca- 

3. NOI-CAG. Bi^i vua ThS-t& da d5t Thi-thir-vien f^^ft 
}&m chdn car-y€u a trong di^D, d^ c6 diSu gt thi vua hui-han 
vd l^na c4c vi£c nhir bilu, sach, ch£^ c&o. chmrng, tSu^ sic^ 
m^nh v.v. Dai-khAi cung ttr ho phc^ing bi-thir cua vua viky. 

NSm canh-thin (1820) \h aiSm Minh-menh nguy^n nidn, 
vua Thanh-io cai lam Yln-thir-phOng ; d€n nSm Miab-ni^nh 
thir miT^i (1S29), dfii iam N^i-cic ^ f^, iSy quan tam-tir 
pb£lm or cac bO, v^en, vao quln-linb mpi viec. 

4. Ca-MAT-VI^N . Nfim gi4p-ngp ( 1834 ) lit nSm Minh- 
m^nh thir 15, nhan vi vi^c quan-qudc co-ySu l£i vific r^t 
quan-trpng. vua Thanh-t^ mi/i Ebeo nhir Khti-m^t-vi^n nhd 
T6Dg \k Quan-ccr-xiT nUk Tbanb aik cham-chir6c dfit ra Cor- 
mSI-vifln +L S Btt cbo c6 trach-nhiem ri^ng. Cac quan dai- 
tlian song chixc trong vien Sy thi diing 4 vifin, vin v6 tir tarn-' ■■ (1) Minli-tneDh chlab-y£Ui quy^n Chn-chiah. www.Bargti'i tHANH • T(^ - 189 

phum hit It-n, phuug chi k^n diin^, Thuoc-viL^n tlii c6 vi*?n 
ngoai-Ian=«, diu-sit. tir-vii, biOfi-^u. dcu ki^n (V rruri^ f-Ac brt 
vi^n TR aung-bfi. Cnc n^iwin (tiii-lhati «> Cor^mil-vi^n c6 rf^i"t-!ii 
cho deo kiiu-b.4i d^ ph^a-bict v6i cac quan kli&c. Kim-biii 
khori dSu CO tCr A&y. 

5.T0N-NHAN PHU- Niim binh-thin ( IS5i; ) la unm 
Mioh-m^uh (hi'r 17, v«« Tbunh-lCf dflt laTrtn-nhi^n-phu i|. jl. jft 
VH dar <piau chu-c de coi moi vi^c <>lrong lio nhfi vua. 

NhA vua tho lidn-t^ c6 7 tiuSu: nbijng mjeu ptJulu ^oi 
lu cbiiiu 13, nhirng mi^u phiu bfrii jjpi lii tunc ^ Coit^cliiu 
c^c dtliig chicu hay U muc phai phan-bi^t chi n^u rachifiy. 

B5t-(6n-nh&n-l^nh mAl nj^irM, la hiru tAnchinh htii ngiriri, 
tfl hiiu Wn-nhAn hai iigirfiri, d? coi vi^c htn\ng-lt>L' vJi \i^c 
phAn-bi^t lir haog cliiiii hhag muc, ghi-chf^p hhny^ lircrt ngiriVi 
thdn ngirtVi scr, vi^c nu^i-nSn^ vu cap Itrirc-l^c cho moi iigir6ii 
trong hat\ng-tOc ; lai d^l ra bifu tdn-khanh hai Tigirdi, l^ hu-u 
ta ly hai nghT*''i, df cm thir-trvit moi ugu-ai t6n-that vk vi^c 
cSp-dirO'iig cho ke c6-a,u» giiip-dCT nhCrng vi^c lung-hAn v.v. 

6. QUAN-CH^. VHaTh6Dh-l& l^j dfit chc ph3m-cip 
quan-chS, tir nh£t ph&m d^D cmi-ph^m, mui ph^ni chia ra 
l^m chanh v& t6ng hai b^c. 

^ ChANH NHXt - PhXm : 

V&n: CSn-chliih-di^n dai-hoc-sT & it H *. ^ i, Vdn- 
minb-di$n dai-bOc-sT X «fl H k. # '*. Vo-hiEn-di^n dax-hoc- 
si ^ H iEt Jl ^ ^. B6De-CQC dai-b(X-sT jjl « < * 4r. 

to; Ngii-quAa B&-lh6ag phii da-th6ag chirffog-phii-sy: 

TONO NHAT' PhIm: 
Kdn : Hi^p-hi^n dai-hoc-si {* l<f :< f- i- 
VS : Ngfi-quln B6-lh6Dg phu d6-th6ng ^ if ■* *t j# * *t- 

CHANH NHI-PhXM: 

K^ : Thirffng-thir, t&ng-dfic, ta hiru dd-ngir-sij. 
Vo : Th6ng-ch5, d^-d6c. 190 — VI^T - NAM Sfr - Lr-p-C 

t6NG NHl-PHAM : 
V&tti Tham-tri, tuan-phii, t4 hfru phd-dO-nfiu-sir. 

Va: Chirffng-v^j khinh-sa dd-tiy^ dA-cIii-Iuiy-sir, phfi 

CHAnh TAM.PHAM ; 

Vrini Chirofng- vien Iipc-sT, Ihi-laag, d^i-Iy tu'-khanh, 
thdi-thir^ngtir-kbanh, btf-chlnli-sir, trirc-hoc-str, fhdngdiinh- 
siT, thi6ipi-3ir, phu-doan. 

Vo : Nhlit-dfing thi-v^, chl-huy-si>, th&n-clEin-liiDh vft-uy. 
lanh^binb. 

TdNO TAM-PHAM : ' 

VSn: Quang-I^c lu--khflnh, thdi-bOc lur~kha>nb> thang- 
chiah ph6-sij: 

Vo: Binh-mi-su-, tiiih-blnh v<^-^y, than-cKm-binU pli6 v^- 
uy, ph6 lanh-binhp ki^u-ky d6-uy, p|i6-ma d6-riy. 

ChANH TLP-PhXm: 
V&\: HQng-'ld tu-khanh, dgti-ly-tir thiSu- khanh, thai- 
Ihir6'ng-lir thi^u-khanb,^ iS-lwu, lang-trung, ihi-dOc hoc-3t, 
thii^u-llvi^m-STj, thai-y vi^n-3i>t (io-chinh-sir, phu-lhira, Au- 
skt~sir. 

Vo: Quan-ccr, nhi-dAng thi-v|, binh-ma ph6-sii, llnh- 
bioh pb6 v^-iJ3\ Ihinh-thii-iiy. 

TOXG TCt-PHAM - 

Kdn : Quang-l^c-iir ihiSu-khanh, thai-bijc-tii thi^u-^khanh 
chircrng-Sn, cSp^su-truug, thi-giang-hoc-si, kinh-kj'-dEio ngii- 
su", lu--nghi^p, tfr-lfi-sir, quan-dao. 

Vo : P\i6 quan-cff, tuy^n-Kiy-su', ki-d6-i\y. 

CHANH NCtJ-PHAM : 
Vdn : H5ng-l(i-tu- Ihi^u-klianh, giairt-s6t ngiJ-su', h^n-l^m- 
vii&D thi-d^c, viAn-ngoai-lang, Irirang-Bij, tur-lS pht-siTr Dgir- 
y, gi6m-chanh, tio-chfinh pho-sir, diSt-hoc, ph6 quan-dao. 

To : Tain-dftng Ihi-v^^ lb a n- cam -bin h chio.h-dOi^l'-'iro'ng, 
phOng-lUu-ily. vuww.sanghiJi THANH-TO- Iflt 

*iiii: HAii-Jnm-\ien (hl-yinng. hftn-lAtn-vi^n Ihira^clii, 
miSu-long, giam - ph6, phOt trirffiit;- su, ph6 ngir y, Iri-phu. 
Vo : Tinh-Mnh chhnh-d^i, lir-dSiig llii-v^, Ihiin-cSm-binh 
ch^h dOM)i/cmg su{$t-i1i>i, Inyin-phft-sij. phi-ki-iiy. 

Vtin : Hftn-lAm-viCn trtr(>c-tAc, cJiu-sir, ilSnfi Iri-phn, kinh- 
huy*n, lE-i-huyen, y-ta vi^n-phon, ngu-quan-cliftiib. 

rj : N'gu-d&ng Ihi-v^, oSm-y hi^u-iiy. tinh-binh ch4nli- 
d6i~iriroug sual-tlrti, Ui5-l)mh chiinh-dni. lr<T-qurtc-laiig. 

T6Nr. H,:C PHAM : 

V&n : Han-lAm vi^n lii-suan, tri-hiiy^n, Iri-chAu, iniiju- 
thiia, hoc-cJianh. thOng-phan. Ih& Iri-plm, y-hirii vicn-pliAn. 

V3 ; Th&ii-cSm binh dii'inli ilOi-triro-ng, iln-ki-iiy. thu-biiih 
chAuh-dOi-lru-mig ^unt-iloi. 

ciiAnu t[Ut riiAM ; 

VCit : Ukn lani-vi^n bi#n-Ui, lu-vi.i, luc-air, ginm-thira, 
gi&m-linh ditl-bng, giito-lhi.i, kinh-lji-ti. 

Vo : Th&Ti-cSm-lniih clkunti-dOi-triro^ng, n<>i-lao Itr-chdiih- 
lirpTig, linh-binh chAnh-doi-Uiro'n'j- 

t6ng TriXT-pHAsr : 

v&n : Hka~\Am-y\^f\ kiem-thiio, y-chAnh> linh-liiih dii- 
lang, Ibo tri-buy$n, tri-ch&u. 

Vo . Tinh-binh dgi-lriiofug^ phunfi-Sn-t^y. dich-thira, t<!>ng- 
tbiil-ph^m thi6n-hO. nAi-tao ph6 tir-tu-crng- 

ChANH BAT-PhXm : 

Fdn : Han-lfiiin-viSn diea-tich, hu^n-dao, chAnh bit- 
phStm thor-lai. 

K5 : Ch&nh bAl-phSm d^i-trtroTig. chanh bAt-pham hk~ 
hOi dich-mvc^ chAnh ba(-ph3m chanh [ir-linTng. 

Ti^NC BAT . THAM : 

V6n : Han-!am-vi6i2 diln-ba, y-pho, tfinghat-phfini tbof-lai. 

Vo : T6ng b^t-pham d6i-triioiig, t6ng bat-phSm ba-hO. 
thira &a-uy, t<!3ng bat-phsEirv ph6 tir-ltrorng. ^^^ 
192 — VlfiT-l^AM Sl>-Lir<)rC 

chAnh cifu - phXm : 

VSn : Hin-iam-vi^n tung-phung, ch&nh ciru-phlim Ihcr- 
lai, thii-y y-ctiAjiht tir-thira, pbu lai-muc 

Yd: Chixnh cu-u-phain di>i - trtrang, phu 1^-muc, chSnli 
ciru-ph^in ba-bO^ chanh ciru-phSm tirorng-muc. 

TONG C&U - PhXm : 

van : Haa-I4m-vi^n dai-chiSu. tdng cuu-phSm thor-Iaf, 
tmh y-sinh, huy§n lai-muc, chftoh-t£ng. 

Vo : T6ng ctru-ph^na dOi-trirffng, tdofi cuu-phSni bilk-ho, 
huy^n 1^-muc^ t6ng cjru-phSm firorng-iuuc. 

7. B^T t6nG-B5c, TuXn-PHI) 6r CAC TINH . Nguy«n 
tririrc nirdrc Nam ta chia ra l&m tirng triin, cA quan Trfin- 
thu, hay \k qtiao Liru-lrfin de coi vi^c trong trSn. Ti dirt 
Gia-long tror di, or BSc-th6Dh va Gia-dinh- thftnh d&l quan 
T&ng-lr£Q v^ quan Hi^p-lrSn, dl coi vi6c quAn va vi^G d&a 
trong ca to&n xir. 

B^n nam lan-mao (183J) I^ nSm Mioh-m^nh Ihii* 12, vua 
Th&nh-t5 ni6i theo 161 tkhk Thanhs dcki tr&'n }am tinh v6 d^t 
chirc tdng-d5c fift ^, tuSn-phu ^ ^, bfi-chlnh-su- ^ A, fit, 
An-sM-siT va linh-binh 4i, ^ 

T6ng-ddc tbi coi \'i^c quan, vi^cdSn, khao-hach quan lai, 
sira-sang btr-coi cr trong hstt; tu§n-phu ihl coi vi6t chfnh-tri, 
gi&o-doc vS giu-gln phong-Uic; b6-chinh-sij Ihi coi vice IhuS- 
mA, dinb-di^n, Unh-trAng vA tri^u-dlTda c6 An Irach hay 
U cSm l^ah di£u gl, thi phai luygn cho moi ncn bi^t, An^sAt- 
sir Ihi coi vj^c hlnh-lu^t \k kifim ca vi^c Iram-djch buu- 
chloh ; lmh~binh thl chuySn coi binb-lloh. 

TCr lu^D-pbii tro^ :(.u5ng d^ii phai theo l^nh qiiaat^ng- 
dfic. Tbtrcrag Ihi tmb nko I6n, c6 Ifinj vii^c quao-trong miri 
d$l T^ng-d€c d^ qu£n-tri ca hai ba tfnh. Cdn nh&ng tinb nho 
thi ebi d^t tu&n-phu \k quan d&u tinh (2). (2) BiVi vua Th^tS nird-c Nam ta c6 27 IrSn. etfio dtVi vua Thfinh-lS 
6^1 tblm 4 tinb aika. la Himeygn^ Ninh binh, Ua4Iah va Ao-giang, ca 
tbay th^ah ra 31 llnh. www song hub ^^^^ 


TIIANH t6 - 193 fl 


W^ 8. LUONG-BftNG 


CLIt\ CAC gUAN VI^N. mm ky-^H 


H hai( IS:19) Ifk nnm Min 


ih-mfinh IhiT '20. vna ThAnh-tfc 'tinh ^^H 


^^^^ ltr<Fng-bfiUjj d&ng ni^n ' 


vh lien xtrAn-phuc cuu ci^c quan-vtt.^ii. fl 


^^^K Chdnk nhSt ph^m ■ 


tign 400 quan, gaa 300 phuirog, 9 


^^B 


lien xu»n-phue 70 quiin. fl 


^^^^^^ T{>pg nhat phhm 


lieu 300 quan, f;no 230 phiriTDg, H 


^^H^ 


ti^it xuan-phuc60 quan, fl 


^ Chanh nhf phhm . 


ticn 250 quQCL, |<ao 200 phirmi^. fl 


^^K 


li^n xuan-phuc 50 quan. 9 


^^H 7'<>ng ri/ij phhfi . 


lien IHO quao, g^Q 150 phircrng, fl 


^^K 


tiun Miaix-pliiic 30 quan. fl 


^^^L__^ Chdnh lani phiint . 


liSn ]~>0 quan, gou TJO phirtrrig, ^| 


^^^^K 


tiSn Ttiiiin-phMC '20 quan. fl 


^^^^^^^ T6ng tam pbilm 


lien 120 quflt), gao 90 phinraj'^ fl 


^^K 


tiun xuSn-phuc IHquan. H 


^^^K Chdnh tir phhin : 


titin 80 quan, gao liO phir(Tn<j, Li^ii fl 


^^V 


xuan-pluic 1-1 quan. ^^| 


^^^B Tung liT phUm 


ticnOOquan, ^ao jO phuromg, lien^^H 


^^V 


xuan-phuc 10 quan- ^^^| 


^^^B Chdnh rgFt phflni : 


li^n 4U quau, gao -O phucng. lifn^^H 


^^B 


xuiLn-phuc 9 quan. ^^H 


^^^^^^ Tong ngQ phhm 


lien 35 quan, gau 30 phircrn^, tieti^^H 


^^^^B 


xuaa-phuc S quun. ^^H 


^ Chdjih luc phhm : 


liSn 30 quan, g^.o 25 phir(rnt{, Ci^n ^| 


^^K 


xuftn-phuc 7 quati. 9 


^^^B Tdng tuc phdm 


tien 2[^ quan, gao 22 phircrng. ti&a.^^H 


^^K 


xLidn-phuc G quan. ^^H 


^^^^^^ Chanh tb&t ph^m : 


lien 25 quan, gao 2(1 phu-orTig, liS^^^^| 


^^^^^ 


xuan-phi.ic 5 quan. ^^^H 


^^^^^ T6nQ fhal phhm : 


tien 22 quan^ gao 20 phticrag, ti^R^^^^ 


^^H 


xu^n-phucr 5 quan. ^^H 


^^^f Chanh bai phhm : 


tien 20 quan, gao IS phircrag, Li^Q^^H 


^^B 


xu^n-phuc 5 quan. ^^H 


^^^^ Tdng bat phhn : 


ti^n 20 quan, gao 1^ phirorng, ti^a^^H 


1 


xuaii phuc 4 quao. ^^^| 


■ — >■- — TftHwRsD'hghuong.vn ^^ 


^^^^^^^ 104— vier-NAM sfr-Li^c 
Ch&nh cira ph(im 

Tdng cirii ph'hm Uln IS quan, gao 16 phiio-ng, lii^n 
xuun-pliuc 4 quan, 

tien IBquiin, yao H> phircrnj^, tiSri 
xuun-phuc 4 quan. 

m&i tiling liSn mot quon, gad m At LQi-dich binh tirfrng 
phtraDg, 

//du fcS.* mflj Ihang lien 2 quan, gao 2 phirorng. 

Ttr nh3t pbam d^n 1am phSm. mo! iiiini hfti ky trinh giay 
nnh bfing : Itr tur phltm Mn that phSm, mSi nlim 4 I^n, dSn 
thang cu5i mfta xuan, ha, (hii, d6ng, trinh giSy ITnh hong; 
tir b^t ciru phSm Ira :i.u6ng, tlii cir mui than^ d€u ITiih ni6t ky^ 

TiSn liTcrrig-bong cua cic quan-vi^o Itic baj- gitr mi so 
flfcab vd*! bSy gia, Iht lh^( lit il-6) qua. Nhirng ma chac la str 
aa-tidu Ibua trir6c re-ning khOng h£t bao nhieis. Nhu vua lai 
sg nhufig phii buyen tbi^u th6n in^ nhung-lam i-ua dar, chit 
ncn mfli nam lai phat Ihcm UEn ilirijnt} lii'm. 

9. TlfeN DITONG L1£m . Tri-pbu: Uii vGii-khuySl cho 50 
quan, y^a-khuyEt 10 quan, kbuySt 'Mi quan, j;iau-khuy?l S.'i 
quan. 

B3ng tri-phii; t6i y^u-khuyet cho 5tl quan, yeu-khuy^t 
40 quan, kbuy^t 30 quan. giiin-khiiy^t 23 quan. 

Tri-huyen, tri-chau: t£)i y^u-khuyet cho 40 qtian, yeu- 
khuy^t 30 quan, lrung-khuy€l 25 quao, gian-khuyet 20 quan. 

10. Si; HOC-HANH THI-CC* . Vi^c tri nirfrc can phai c6 
tv3n-boc, cbo nfin tir diri vua Tfa^-tB cung da liru y ve viec 

m^-maag slt hoc-bdnh. Bfn AM vua Thanb-t& thi ngai lai 
trpng su van-hoc iSm, ngSi thu-orng n6i voi cic quan rfing; 
Bao Iri nu6'c thi trirfrc bSlcaii phai gay lay nban-Lai. Hm vdy 
Dgai Co I6ng y^u-dung nhung ngircri c6 van-bpc, cbo cac 
hu-crng-K^Sng vfko lam hanh-tilu a trong ]i.ic bo, d^ bo£-l4p 
vi*c cbinh~(rj. M^ Qufic-liV-giam S -t < cho cic gi&m-siuh 
dixtrc Itrang-bhng a an hoc. www song hud ri vun Thf-lb Iblcin c6 thi Hunrng mfi (hui. ^\h^ nritn 
uhi'km-ngo ( 1822) \k n|m Minh-m^nh thu- 'S, mcri mn klion thi 
HOi.lhi Blnh Jelliy tign-sl.dgnnSm Minli-mdnli lliir 111 ( iSi^) 
nh6 vua ]ai cho nhtrn^; ngirc>i tri^ng c^ch, nhui^g kh6ng c4p 
ph4n» diTtrc d5 ph^-biitig. rhi-bAng khcfi dau c6 tir dfiy. 

Nguyen trir^c cut 6 nam mot Ichoa ttii, nay doi hii l^m ^ 
nfim m^t khoa, cir n&m ^i. ngn, mdo, iffdu, Ihi Htron^* : nam 
thin, iitSt,stru. fnui. thi Hi)i, ihi Bmh^ 

Phdp tM thi vua tbeo nhir d6ri Gia-tuit|*, nghTa la ky d^- 
nh&i ; kiiib nghla ; ky d^-nlij : Eli lo*^ ; ky tl^ft-larn : Ihi pliii ; ky 
d5-lij: vSn sich. Trtr^rc ai <1o tam-lrwiiFug, goi la 3inh-d5, 
at du hV trirO'Qg Roi 1^ hirorng-cdng, nay d&i siob-do la tu-tai 
jS^ t , birtTng-c6ng U ciV-nhttn ff^ >^ . 

Vua Thatih-t& la bn^ vua thong-minJt, ngki van bi^L air 
hoc cuanu-ffc ta sni-liim, nhurrati sl-phu tronj^nir^i'chi boc tbeo 
I6i cir-nghi^p, nghTfl It cot boc iSy thi do, chur kbOng mSy 
ngirtri c6 thuc hoc. Thu6fn*^ ngit nbi chuy<>ij vtri cac quan ring : 
«Lau nay khon-cir lam cho ogirtri ia sai-lum, Triim ugbT vfin- 
chircrng von kbdog c6 quUcu nhSt-djnh, mi nay nhiing \ku cu- 
nghi^p chi cAu-d^ c6i hit-sdo, kboe-khnang t^n v6i cbau. bUt- 
lap moi nh;^ mot 16j, rhBD-phnm cao bay 1h£p do ty d6. kboa 
trang lay bay bo cung do Itr d6. Hoc ahir th£ tbi tracb uko ma 
aban-t^i chting m5J ngay m^t k^^m di. Song l^p-tuc da quen 
roi. kh6 d^i ngay dircrc^ vS .sau ndn dan dSn dhi ]&{■», Vua 
Thanh-lo Ihat la biSi ro ctd \kt cua nhirng ngircri di hoc cf trong 
ntrdfc ta, nbtrng cbi vi thoi quen liu ng&y kh6 hii. Va lai ddu 
CO muon doJ» thlde thircrng cung khOng biet d&i ra th$ nao 
cho bay horn diro'c, cho n£:n sir hocciiamlab vunnguyen nhuc. 

11. SACH-V6. VuaThanb-to mcri len ng6i. da lo vice 
lam sdch vcr; QgdL dSl ra Qu^il'-su* quan ^1 ^ If df gup nh^t 
nhirng cbuyeo lam qucic-sir- Ngai lai Iiru-S^ ve v\^e tirang-l^ 
cho nbirng ngw^i llim ra s^ch va. Hm vay, ngiii xuong cbiSu: 
ht ai tim diroc aach cu, bay l^m la sach m6i> thi du-crc bon 
thu'^ng. Tu- d6 6ng Trinb huai BiVc JIp J8. ^ dAng sach : Gin- .□nghuong.y. 1»— VlfeT'NAM Sir^hVQC 

dinh ihdng chi ^ "X. -A :^ va sach Miiih-bi'it di-ftoan^v^'n-thao 
^ ^ 4 ■* X ^ ; <^f^'A Hoang c6iig Tai ^ v ^ dang miM ban 
Ban-iri^ii ngoc-pha ^ ^ i ^, 2 bin £j/-sjr *t. ^ i dn^* C.unji 
van Hi # :t li. ngirtri a Quang-duc (lAng 7 quySii KhaiquSc 
c6ng.pghivpdih\-chi iWl ^ j^ ^ :':i^ ^ ; ling Nguyen dinh Chlnh 
F^t sk. .>t ngirtri Thanii-hc)a dung 34 quyen Minh-ltrffng-khiti 
ciio-luc flfl iL it ■^ ii '. <^nfi VS vSii Ticu ^ X. ii^ , iifjirai Quang- 
ngliTa, ding in<Jt c|uy?n C6 .fir /j/cji Itlc it ^ M Jj ■ 

VunThAnh-[r>]ai sai qimii soan xong liy LitU tkdnh Ihtrc 
Uic ti^n bi'cn jF-r IP ^ S^ i^ .44 , b«> Khdn^-dittfi lifu b'uih iirirny 
k^ phi kbfia phir^ng lucre it:£Jj-f- ,3j tfr at C:5-«5-, cou 
soch cua ngai ^ioan ra tti hai by la Ngir-che iieu binh Nam- 
k(i fdc khaa (k(-Mp +4- K fe ^ ^^ ifr ir^ iS, # 4 va Xgirch^ 
thi f6p f*!- it # J9l . 

12. VII>G SUA PHONG-TLT. . MSy tmin ve ciitii dcri vnn 
Thanh"to Irong nirtre lAm gific-gii, pliong-tnic lliatilt rji kitliu- 
bac^ liiln-KU' liim n{*ircVi cir-bac nrau-clir V;i liay infi-hfjiic nhiriig 
fa gian. NhiS vua lay ki; ay linn bi^ 1h?(i soan i:\ 10 tfieu huan 
dv, hcTiii ra moi no-i, dA day huo ngu dim. 

I. lidii nlidn-ludn ^ a. j^; ti'ong lam-ciT(yng ngu-llitrtfug. 

.3. Chtnh tdm iha^t t i-:2 #r ■ ^i*"i "^^ gi cungcot pbai giu- 
biiiig da cho chiuh-diiib trorjg-sach. 

.?, Kii hiin lighivp ^^ ^ -^ : giTr bon-plian cham ngbc- 
ngliitjp cua minh. 

■'i. Thirirng tict-kidux ,f; ^ fft- : cJiiiOiij^ tlir^nig UCl-kicni. 
0. Uau phong-Siic 4 -^ fS- * f,iir phou^-tuc chu Ihuaji-hdiu. 
(J. ^Hnn /rr dt' iR\ -^ afr : pliiii day-bao con em. 
7. .S'ii/Tf/ c/fin/i hoc Jf- jt ^ : cbtidng hoc dao chfiih, 

H. Gi&i ddiJi ihdc fS. f^ g : ran ijiir iihiTng dieu i^iiin- 
lii dSm-duc. 

9, TMnphdptint ^ ^ ^: tan-thau ina giir pljip-IuAt. 
Jf£*. (^ufl/?ff (/i(^/! /i<i;(/i ^ -^ ft : r<)ng -sir lum Ikati. 
NSm binh-than (I83G) la nam Minli-m^nb thi> 17, c» 
qnan gium-sat ngur-su- Id Biis m^u Titin il ?{. i, ddng sfr tiu 1 Aa^V^^^^ ' A^\ wwiw songhui thAnh . rb -^ 197 

ling: kCSc l&ng a ngoM Ric-thinh nhilu ke hao-cir^'ng Irii 
phSp, m^ dfin thl bi?ng-nliAc chi ccr-bac nigfu-cht ; vi^c t^-1^ 
qui-tlian thi hay dung cdch xa-xu vi^c lang-tg thl chu^ng dir^ng 
xa-hoa, tham chi c6 ke ban sach cura-nhA coc-nghi^p dS dJn 
normi^ng, thirc Ih trai vM nghTa twcrng baa tiraag ld,n », 

Vnft Th4nh-t& htn xufing chi6u Irach-cii c&c quan dia-._ 
phirorng phai dem nhirng di§u (juSn-dw da ban ra lrir6c mA 
khuy^Ti-bao dan-su, vfl phni chuy^n sire «-ho l^ng-l^' : hS Ihlty 
ai bi6ng-nh6c rong chori co'-hac ruffu-chfe, thi phai cKm chi di. 
Nhirng ke hio-cy(!rag trong ling m^ y tb^ h<Sag-hach dsfiii- 
toa kicn-tiing, ch6ng cirong v6fi quan trSn, d^m dna; ke binh- 
dan. thi pbai tbeo phi^p ma liirng-tr|. C6n nh&ng 16 tho- than 
vk le lang-tS thl Ei-bO da djnh ra ph^p-tac, he ni khong tuan 
tbeo Ihi pbai t^i- 

13. NHA DU-CTNG Tf5. KhOng nhu-ng ik vua Thinh-t5 chi 
lo viec day dan mk th6i, ngai lai thirong dgn nhirng k£ ngheo- 
khS, v^y n6n ngai Iruvt^n cho cac quan cr c&z trSn ngoai llac- 
th&nh dirge quyfen I3y titn kho mS lap mot so dirSng te : he 
nhfrng ke qnan-qua, cO-dAc, vg ke t^n-lat khdngcA ncyinirofng- 
nho-, phai dSn odo. Ibi m6i ngay cap cho Jn6i tfen 20 dong 
ti^n va naSi bat quan d&ng g^o. 

n. VlgC BINH-Dli^N VATHUi?-MA. Thug dtnh v-a (hug 
diSn thi dai kh&i cQngtheo nhu- difi vua Th6-lo dadinh. Chi 
c6 nam hinh-than (1836) li nam Minh-m^nh lhiVl7, datNam- 
kj dac difen xong, tinh ra dirtrc ban 630.075 mhu va djnh lai 
cAc thi> thuS dien-th^ ifmieaty. C6nnhirs5 dfin dinh vadi^n- 
thh trong ntr^c^ Ihl cu" theo sS b(» tdng cfing lai duqrc 970.516 
su5t dinh vk 4.063.892 mSu ra^ng \k dat. 

Nbtrng dAn Tku sang thanh l&p hircmg-Sp o- nirffc Narata 
gpila Minh-hircmgag #p , th5 c6 Hnh m6i Tigircri dongnien phai 
npp hai lang bac vi^ duractrirf^ao-dich, NhCrng ngirM laoh^ng 
vk t&n-tit thi phfli chiu m^i nira. 

C6n iihiing ngu-ori nh& Thanh sang burtn-biiri or ntrdc 
Nam, ph&ra ngr-M nao mh c6 vdt-Iirc ihl d5ng nifin phai righuong.VT IM — VlfiT-NAM s(j-'lAr(yC 

d6ng 6 quan nSm Ued; ai khOng g6 v^t-lyc tbl phai nAp mOt 
nva, ban cha 3 nam, thl chiSu ]$ thu ca thu€. 

Nhfi vuaJai d^t 1^ danh thuS mudi. Cir moi ruAng mu6i 
diSng nien phai ngp bSng mu5i txr 6 phircmg cho d<5n 10 phiromg- 

Moi phiraRg nyp bAng li§n (hi phai tir 3 tien cho &&n 4 ti^n 
30 dSng. 

C6n cac Ihiir tliufi mo, thuS san-v^t v. v. thl dai-khfii cutig 
theo 1^ dfifi vua Thf-I& dadjnh, chir khing thay d&i mSy IK 

15. VI^CVO-BI. Khi vtia ThAnh-l& iSn nSi nghiip l^m 
vaa, thl trong nirdfc da durgc jOn-Jrji nhirngng^i v3iq biSt viec 
Iri nirfirc cSn phai c6 v6-bj, cho nen thirorDti (huo-ng ngSi v^n 
c6 dui truySo bao cfid quan phai luy^n-tlip binh-raa d5 phong 
khi -hiru sir. 

Of nhirng arri hiSm-ySu thl |^pdon-ni, or cSc cira be va cac 
dho thl l^p ph5o d6i. Va lai lam tau dun^, lap thuy-^uan d£ 
phfjn;; irifr m^t bl. 

Bich-chg thi c6 bi^-biHh, thuy-binh, liromg-binh* ky-biuh 
vk ph&u-thu binh. 

I)6-binh till CO kinh-binh -^r jk. va cff-binh ^ ^ . Kiiih- 
binh chia ra lam doanh, v^, dOi, ho^c d^ dong gii> v Kinh- 
th&nh, ho^c sai di d6ng giO cac iinh. M6i doanh c6 5 ve, indi 
vfi c6 10 d^i, moi dpi c6 50 ngucri, c6 sufil-dOi v^ d^i-lrirffog 
cai-qiian. 

Nhu-ng binh-khi ciia m6i v^, thl c6 bai kh^u simg tb^n- 
cOng, 200 khhu di^ii-thirong va 21 ng^n ca. 

Ccr-binh lA linh rieng ctia lirng tinh. cung chia ra Ikm ctr, 
l&m dOi- Co thl c6 quan-e<rt tnfi d^i thi c6 suSt-d^i cai-qiian. 

Tiro-ng-quan chia ra EhAnh d^l, m6i d6i Ik 40 con voi. S6 
vol Of Kinh-!h»nh 150 con, ff lUc-thanh llO con, a Gia-dinh- 
thAnb 75 con. or Quang-nam 35 coii< Cf Blali-dinh 30 con. a 
Ngh^-an 21 con, cf Quang-bhih, Quang-nghT;i» Thanh-h6a moi 
nm 15 con, Quang-tri, Phu-yfin, Blah-thu^a, Niiib'blnh moi 
nofi 7 con. www.songhLGi. THANINT& - 199 

Thuy-quAn c6 15 v£, cblT"ra'Um 3 donnh, m5i doanh 
c6 quan clmang-v^ quan ITnh, vA c6 quan d6-thi5ny coi ca 
3 doanh. 

Vua Thftnh-tS v5n bi^t rllng nu-dc t.i A doc bur b6, Ihuy- 
binh ]^ viec rSt ygn-lrnng cho sir phfjng-hi Thucrng iigai 
bal quan dem binh-thuyen la dl luy£n-l^p, 

Bcii-khfii vii^c binh-cfr, ngAi kh6ng bo tre cliiit nfto. Ngai 
!§p lOHn gi6o-du&ng binli, dcf cho con cac qnan vo, tCr auSl- 
d<>i Ira Un ai mu6n tinh nguyen \ka hoc, Ihl cho liromjr- 
b&ng^ v4 cur quan dai~than ra day v6-ngh^. 

COn nhir khi dAo c6 quihi linh di di\u, Ihi uhii vua d§t 
H sai mSy ngtmi y-sinh di theo d6 dicu-hy. 

Tuy nh& vua muSa Jiru ^ v^ viec hinh-lhih, nhu-ng iij^irM 
mlnh (ijc bay gi& ui cung Iroiig vAn khinh vo, binh nhdt 
kh6ng ai lo gJ dgn vi^c qunn-Unh khi-gieri. He c6 l:im sir 
Ihi incri f6i l^n. Duw ri^ng iihb vua nay c6 chi du ra tap binh, 
iiiai c6 chi dy ra Uip tr^n mfic iQiig, cac qunii chi hirn cho 
song vi?c. roi lai bti inac lion qnfiii dyi lini Ih^ mio thi Um. 
Thanh ra quan sii o Iroug sa-sach Ihi nhi^u, ma Ihettrc thl 
vin khotig du : 3y Ifi ve din viia Thanh - ih mA efta thS, 
hu6ng chi d^n nbirng dvti aau, lai c6a suy-nhurorc hcrr> nira* -www.songhiJong.vn cHiraNG lu 

THANH-t5 (1820-1840) 

(tiepiheo) 

3. Sif giHc-gia 
S. CiSc a- Biic-ky 
S. Ptian ba Vanh 
i. Li day Lircrng 
S. Nong vHr Van 
6t GiSc a Nam-k^ 

7. An Li van Dat/f.t ud U Cftat 

8. Ciac Tiim^ta * 

9. Vi4c AiAao 
10. VifC ChAn-iqp 

il, Viic giao-tbit^p v&i nhaag nu&c ngaqi dirang 
12. Str Cam dao 
is. Fua Th'.nh4a mSt 

1. SU GlAC-GlA. Vua TbAnh-t6 thflf la hgt 16Dg lo vi^c 
cbiqb-trl, dieu gi ng^ cimg xem-'X^t d^o, viec gi ngai cung 
sua - sang lai, e6 y mu6n cho ditoc thinh din gi^u, nhu-ng 
phat mJiy nana ve sau, trong nitqc c6 laiti giSc-gia, quan 
quAD phai chiuh oarn pliat bac, phai daoh Tit!m» dep Lio, 
tMnh ra d4n-sijr Ithong diror y^n Pghi^p md lam ao. 

X^l sir giflc-gia ve dcri vua Th&uh-to la do o ba le c6t-ySu : 

Mot la khi nha Nguyen that Ib^ & Nam, quan ho Trinh 
thua Of Bac, nhk Nguyen T&y-3cm cbQ phai lo vific trong 
rriifirc, luc bay gi£r niroc Ti6m-la nhao lay dip 3y ma gi\k 
quyen bao-hO Dtrdrc ChSn - lap va hiSp-ch'S cac ntrorc Of dSt 

— 2*1 — □nghuong.vn 202 — VI$T-NAM S^-LtTC'C 

lAo. B^n khi vua ThS-lh nhat-thong nam biic, llianh thS 
limg-lay, avettc Chan-lap lai xin vg thsin-phuc nirtrc Nam, 
va ckc uvirQ Ai - lao, Vgn-tirang, dfeu san" Irieu Cong nhri 
Nguyen. Tir do nucrc Ti6m-la doi ytn Turcrc Nam, bS ngoai 
tuy khOng ra mat ciru dicli, nhirng b^ trong chi lim each ina 
sinh SIX J^ ciTorp lai cai quy^n bao-hg a Ct»titi-Iap va or cac 
nirfrc LaO- Hd"! vay cho ni^n ve phia lay va phia nam bao gitr 
cung CO gigc Ti^m va giac Lao quay-nhi§u mai. 

HaiSi cf Bac-ky tuy da la Ihong thuoc ve nha Nguyen rSi, 
nhimg c6n co nQ\iui niong nbcr nJKi I,.^. lliinh-tbaan^ lai c6 
nori ndi leo, boftc rauon kb6i-pbiic cho Txhk Le, hoac de c]i5ng 
cu-vM quan Dlia Kguyeii, bci tb^ cho nen n dat fiac cu phai 
loan-lac luAn. 

Ba ]a quan-l&i cu- hay nhung-nbieu, lam cho li'm^ si^iriri 
khoDg du-crt- llioa-thii4n. va irong dam quan-trirvng thu-iVng 
hay CO llioi bofi-moc nbau Jl- tan;* c6ng lanj^ can. Xba vua lai eo 
Unh hep-hAi, khong baa-d'Hig cho nltuiig ke cang-than, 
hay lim ^huyen lam unt-irc mpi dgirtri, ma a vai Uian-dan 
tbi nglijigyB-khai: qua, cho nen mfri tliiinh ra nbieu stf r6i- 
Joan. 

Bo'i nh&nf^ J5 ay^ cho nen (^ ngoiii (hi CO fii^c Ti^ni dSnh 
ph^, 0/ Jrong thl c6 ngvy Khdi day loan cr phia nam. Le duy 
Luang y a N6ng van VAn day blnb a phia bac Luc bay gitr 
ciing nbcrco loi hi^n tirirtggioi nhu Tru-cxng minh Giang ?Jti^ 
■iU-, Ta quang Cii -ftt ^ &, Le van fiiirc ^ j*: i*;, Nguyen c6ng 
Truf pt 'a" ^ V. V. deu ra cong danh-dep, obu nfin kb6ng nhung 
]h gigc trong DLroc dep y^ndu-oc, mS lai them diroc bo'-coi 
roQg-rai hwn ca nhii-ng dori-lf trdc. 

2. G!Ac6f BAC-KY. Sir giyc-gia a dal Bac thi ttr nam 
Minh-m^nb thu- hai ( 1822) tnr di, thinh-fhoang a cac IrSn van 
c6 nhu-ng giac c6 quSy-nbieu v cac cliau huy^n. Con nhurng 
giSc CO Ihanh-lb^ lo ma qiian-qudn phai danli-dep kb6 nboc, 
thicdPhnu ba Vanh >{■ {^ Sg kbo-i a Nam-dinb, Le duy Lircjug 
it- 1$. K khcri or Ninh-bJnh va Nong van VSn Jt X "f khffi or 
Tuy^n-quang. vuww.songhu TilANH , r^t — 2M 

3. PHAN DAvAnH. NimMmh^m^nh Ihir 7 (!fl2fi>. 6 
Xam-dinh c6 Vo A&c CH ^ ^ ft ciing ToiPhan hk Vanh ;(. ffl 
^ v& Nguyen Hanh kboi bhih daoh pliu Tra-ly vn IJin-hm, gi^t 
qiian tliu-ngir Ui D&ag dinh ^(ien Si? H * vk Nguyen ^rung 
Dien ft .-fe jj. Quan tr^Ia-thu q- Nam-dinh U Lt m;Ju CtIl: 
!SJL ;< J^ Jem quan xiumgdanh, cung bi giyc gifit mat. Quan 
([uan & c^ctrSnphai v^ ti^u trir. b^jl tiircrc t^n Vo d(rc Cat. 
C6n I^n VAnh v& du- dang thi rhay Ian ca. Nhimgdfn th6rvg 
Chap n»m iiy, l^han ba V^uh vii Nguyln Hanh lai thdiig v(>i 
dang giac KUadi di cir^p p nj^oii bf , rdi lai dera quin ve 
danh phii v huyea TiSn-miiih vi huy^n Nghi-dttJng a Hai- 
dircrng. 

Nha vua th^y thS gi3c to I&m, b6n sal quan Tliam-bi^Q 
ThaDh-h6a IS Nguyen cOug Trii- fc -W ^. quan Tham - bi^n 
Nghe-an la Nguyen diic Nhunn ^ ft :fl dcm bxah-thuyen & 
Thanh, Ngh^ ra cdng vcri quan Hii^p-tiSn BSc-ihanb Ih Nguyen 
hiiu TbaD K. ^ {4 di danh gi5c. 

Thang gicng nam dinh-hoi ( tS27 ) li nam Minh-m^nh thiJ' 
8^ Vanh lai ve danh Ift'y phu Thi^i>-trucfog va phu KiSD-x.iro-ng, 
san lai v^ vay quan qu^n q cha Qu6n. Pha:m van Ey vfl Xguyen 
cdag Tru- demquan d^Q daub giai vAy, Vinh ibua chay v^ gii> 
Trii-Iu. Quau quaq vfty -lAub. bal dircrc Vanh va ca dang hern 
765 ngyoi. 

4. Lt DUY LirCNG. Khi dep xong gi5c VAnh thl trong 
Iff y^ii titrpfc mrti d^, ohimg con c6 di!>ng-doi nha L^ mu6n 
kbAi-phuc nghiep cu, b6i v^y dSn thaag ba nam qul-ti ( 1833) 
IS nSin Minh-m^nh thtr U, (> NiDh-binh co Le duy Lirtrng -^ 
^ .^, 1^ con chdu nha Le noi 1i*q, ximg la Bai-L^ Hoang-tOa 
< ^ X ^* cdng v6i bon lh£-ti la Qiiach t?it Cftng ?p .i j;;^. 
Quach tSt T6 ^s .i- :^. 0inh Ib^ Bltc T * ife. Bioli congTrinh 
T x9 Jfp» dem binh di danh pha cac phu hiiyen v^ chi£m giir 
dirtrc 3 chSu huyen la Lac-Lho, Phung-htia va Yfin-hoa. L^ duy 
Lircrng lai sai quan d^n vay daoh tfaaQh Hirng-li6a nguy-cap 
Urn, inghuong.vn 204 — vi^- NAM sir Luac 

VuaThnnh-to shi quan t^ng-Joc Nghe-TTiili h'l Tg quant; 
*^M'"ifr jt, & dem quflii ra Ninli-hinh citny vd"! tong-tlocThanU- 
h6a la Nguyen van Tioog (Jt. X ft Ui dhiili LO duj' I.ironf;. 

Le duy I-ircng cr Ninh-hhili tUe cd Idm. clifing kli5ii(:< 
noi may dao qiian (juAii, chi dirun^ itirnv v:ij ha than;^ Uu \t\ 
bttt, dong cm giai ve Kinli tii I(>i. Con bpu QiiacU iKl Con^, 
Quach tSt T£ tlii cliSng dircrc bao Ittu ina tan. 

Vi CO chiiy^n Lc duy I-ircny day liinli, cho nt-n iiha vtia 
truy^n bal doiig-doi nluV Lc dem day van o* Quan^-nam, QiiaiiB- 
ngbia, Binh-dinh, circhia cho ITi nfjwtfi 6- niAt huy^n v:i phut 
cho lOquan tien vh 2 mAu nirtng Je liim an. 

5 . XONG van VAN . O nit- ton dan^ de|i loan JA dny 
Lirorng chira xong, (hi (> Nam Lc vfln Khii ifi^ jL f:^ lam phaii, 
chimin ^^iir thsDh Gia-dinh, Nguyen l<i\n KhAi 111 u^iri'ri Hm, 
CO ho-hung ba-c<m man Tuyen-quang, Cao-bang, hm vuy nhii 
vua &ui qurtn liin hal anh em cua l(>n Kh6i deiii v^ Kinh h'lm 
Ini. iJay yicr or Tuytn-quang c6 ngirori anh vir ten Kli*i lii 
N6nL^ vSn Van it :^ "^ bi quan bat-bfir, hen iioi len danh pba 
(ronii bat Tuycn-quaDg. Tb^i-iiguyfi[i, Cao-hjinj; va Lnui,'-^s(rii. 
Gi?lc NOng khfff ti> thing? nam qui-li ( 183/5) ctio dt-'ii ihang 3 
nam nt-mui ( 1835) dai-dang liong nan hai nam tnVt, liun cbo 
quan qii&n Ibdl la Viji-vii. 

Nong vSn Van lim Ti"i-chuu cliaii Biiij-Iuc. Xhfln thay 
quan qunn tim bat bg bing L6 van Khoi^ bca nSi leu Ilp xirnij 
laTi^t-chfe Ihinrnj^-tu^ng (jjAn ^ ^H J- ^^^ ^* ■*'" batvicn Imii- 
phAi thich chir vao m$t rllng ; « Quan tInU bay an Lifin cua 
dan », roi duoi ve. 

N6ng vfin VAn cbia quan ra danb pba cac t?nb. qMan sff- 
tai chSng kbong noi, pbjii xin quan curii vi^n- Vua Tbunb-to 
du-orc tin Sy, ben sai Scn-Htrng-TLiiyfiii T6ng-d6c la LO van Dire 
#. X A Ifim Tam-tuy&D l5n^^d6c qi.ian-vi,i,va sai Hai-Aii thiJ 
iBng-dSc la Nguyen cung Tri'r fc x 4f lam Ibam-tao, dem 
qufln hoi v6fi Ninb-Thai T&ng-doc la Nguyeo dinh P!i& f>l ^ f 
di lieu tru- gi^c N^Ong. vuww.sanghu THANH Tn --iVi 

QiiSn e^wf. VAX ilanh l"at>-hiii»ri va Ijiuj^-strn jv^^i f|Ufl. nlia 
vim \a\ sai An-TTuh ifiiii^-tlSc l;"i To .lUHn^i Cir /^ ^. R l^im 
long Ihfiiig iliii-Eliiin, It^n danh a nii.Hi Cflo-liJn^ va T.;inii-s)rn. 

Noiig van ^':■ln nhi'tn (lirfrc I'h'^ minVi^n-n^aii l;'im rui nliifii 
rtrnj^, bi^n chia qu^n iM Ian ra inni ntn, tim ilin liiOm-y^u ma 
iiii-niip, lu' c6 quati (iium di-n, tUnti ).lir<jc Ihi tirii, kh^Hy tUiili 
ditac ttii kii, cij ra yh.o bi'il Intc. luiltri khou;^ nhAt tlinh. Quaii 
(jutln (Ji (lanh tli^t In klio-nlinc va ki hao binli t5ji lirang 
int nliieu. 

Thani,' chap nam qui-ti (1833) d.ui t[ii:in cua Ta quang 
Cir giai du-trc vay linh I^ii[^-si)n va Ijv lai iIltcvc tfianh Cn<j- 
bang. Dao qmin cua L^ van Diic va N^ayuu C(!nigTr»r viici den 
Yan-lrung X + ( l^c la Itao-luc ) lii clitj ^iio-liuyet euu jrj^c. 
N't)[i(^ van Van phai chay lr6n sang Tju. 

Nhirrig ma khi qufln quan nil v?. Chi Nong vtin V;\n lai vg 
ru danj^dAnhpha nhir cu. NhA vna hiii sai cac dao quan li^n 
i^n pli6it^ gia cac Imh man njjirac. 

D£n thang !► nam giap-ngp ( 1834 ) lA vfln Birc v4 Pham 
viin Bi^n di Eir Scrn-tity l»'n Tuy^n-quang; Ta qu;u>y Cu. 
Nfiuyen lien Lam. va Ho Hira di lir Cao-bAng; Nguyen dinh 
Plio va N^uy^n c6no Trir ditit ThAi-nj;uyt>n. ha mi* I qui n 
ciia^ li^n len hpi lieu. Quan quia di tl*r£Tng- sfi khb-khiSn, 
lircrng-lhuc vAn-ta( kh6ng li6n, iihirri^ ina quan-sT diiu c6 h*Sl 
sirf, di d5n duu quan giac Un d^n dS)', Tti£in|; ihap niSm Sy, ca 
Iba (lau ciing dSn hOi o Van-trung, roi sai ngirtri dua thir sang 
n6i vO'i qiian nha Thanh phdng giic, <liM]^ cho qiian gi^c <'hay 
sang Ji^n ay- Qua uhi^n NOng vAn V3n lai chay sang TAu, bi 
quSn Tau diiui bal, lai phai Xr& vcTuy^u-qiiaog. 

Thftng 3 nam ^t-niivi ( 1S35 ), Pham vfin Di^u diriTC lin biSt 
cho len Van Van a, lifen dem quSn di diiBi. Van Vfln chay an 
v6o trang rirog. Pham vnn Bivn ben vay 4 mat, roi piiung h6a 
d6t rirng. VSn VSn bi chSl ch^y. Quan qufln ch6m iSj' dSu 
demvB Kinhbaoti^p, 

e. GIAC aNAM-KV. Bal Nam-k_v lidStcuanha Ngnven 
khai sang I'a, va cung boa day ma vua Th$-t& Up nfin cor- nghuong.v 206 — V1$T-NAM Slf-LtfCC 

nghi^p ban-lrifeu b^y ^i?^ Ih^nia lai c6 sir phan-nghich \atai 
Ikm sao? Co plian li tai vua Thnnh-t& kTi6ng dong lliu- chn 
nlifrne ke cyu-lhan, co phan ]k tai nhfrng ngu-ffi gian-ninh, 
mu^Q chiEu f Vila i\k lay cOng. lAm irc-ht^p ngiriri ta, ctio neii 
in6i tbanh ra sy loan l&n jiy. 

Nguyfin miiy nam Irurofc, L6 vSq Dwy^t ISm TSng-tran 
rt^t or Gia-dinh Ihanh, c6 uy-quyen lam, ma l6ng nguwi 
ai cSing kinh-phuc. Chi vl 6ng ay L^ quan v6, ttuh-klii ii6tig- 
nay, lam khi & cli5 tri&a-dirfifng tSu dSi kh6ng diiac hap 
tb&, Vila Th6nh-t6 iSy l&m kb6ng b^ng I6ng, nhirng Ong tiy 
III b^ic khai-qu6c cOrng tUSn, cbo ndo ngni cfing Ikm ngcr (Ji_ 
BSn kbi 6ng Sy miSt, tbi vua Thanh-t& bai ch^c Tong-triin 
tb^nh Gia-dmh, v& dSl chtrc tSng-dtSc, tuSn-pbu. bS-cbinb, 
art-saU llnb-binh, nhir cac linh (r ogoai Bac. 

Tinh Phi*n-an ( tire Id tinli Gia-dinh) c6 Nguyen van Que 
K, Xit I^tn lBng-d3c, Roch xuAn Nguyen ^ ^ a. 16m b6- 
cblnh, Nguyen chir(yng Bat Pt ^ it lim an-aat. Nbung Bach 
xudn NguySn v6n I^ nguai Iham-lam fan-Ac ; khi d3n Iiim 
b6-cbf(ih or Phi4n-aD, noi rUng pbung m^l-chi Iruyx^* viec 
rifing cua L* van Diiy^f, rbi dOi-hoi chiHig cfr, tri tyi bon 
tdi-t6r cua 6ng Duy?t ngAy trii6'c. 

Trong boD ty c6 lA van Khoi ^X^- Nguyftn Irir&c 
lAn Sy goi la Nguyen hiru KhOi r^ i$ f^, neu-tVi a Cao-l»ling, 
nhftn cif kbm bich l&m loan, bi quan quin dnoi dunh, m6i 
cbfty vao Thaoh-hia, g^p ht v§u Duy^t lam kinh-liroc n dffy, 
n6 xin ra thii. dag Duyet tin-dimg cho lam con 111161, doi 
I6n ho IS r^^ van Khdi. roi dem vS Gia-dinh cSl uhAc cho 
l^m d^n chu-c ph6-v4-rty. 

liay gicr T^ vHn KhAi bi b^t giam, phan thi titc gii^n, 
pbtin thi Sff ti)ii, ben nrtirii xixi m3y nguA^i ttang cua no dS 
dSy loan ; a Cia-djnh lai c6 nhtrng ngurcri c6 tOi fJ llac-kj' 
dem dAy vao, ho^c cho lam-iin v6i dun-six, hoSc bal lam 
liah goi \k hai-Iirorng nj ^ ; nhwrng linh Sy dSu theo ten 
Kb6i ca. Ben (It-m ugSyTfi lliimj; n3ni. naMi qnt-ti ( 1K3:I ) In niim 
Miah-m^n!i (liiV U. KhOi cnug v6i 27 nt^irtVi \u\U Ikh-Iitouk 
vjo dinh iiimn ltd, [tit-i c« nhik Itarh xui^n Nt-uyi-n, rili ra 
^^p qiian (5ng-d(Sc lA N-iuycn v^ii Qu6 iJein i>yir<>i iKmi 
cirit, cliung cuiig giel iiSt. Ciya quan An vfi qitnii LSiil, (hi 
chay thoal d»r<yc. 

liSy gi(V nhu-ng quuu kiiili <t6iig ir Phii-n-an ]ihaii riJiidu 
theo vfe I^ vSn KhdL I.e van KhOi ben Ht sirng !iiin h)ai- 
nguycn 3U3' J;^ Jt H>. phony tho dj'mR uiioU Ju bon Thai long 
TriSit ^ 'j.- ifl va Lt! (Ihc Lire quan trutig-qiiAn, N^iiyon vftn 
Ha VH NfjLiyen van Ttlng qimn li(:n-qi]an. Dircrng vait NliS, 
Hoiiny nghTn Thir quan ta-quSUi Vn vTnh Ti^n va Vr» vTnh 
Tai qufin bu-u-qu»n, Vn vmh L()C vit N'i!iiypi> vfin Hot qnaii 
hOu-qiiAn, LiruTin va Triiii vSti Tha qu'm (hViy-qiu'in, L\;>iiycn 
van Tani Vin Njjuycn van ChAn quaii l(r(niy-qit:\n v. v. Lai il^l 
cac quan cliiVc nhir iiu>t IriEn-dinh rieng v<iy. bonn riii Ta' 
vlin KhOi sni hon Thai conjjTvicu ilom ([ii:in di \£y f:ic linli- 
lhanh,chitrong mol Ihung mii fi tinKfjiu-dinh Liuino vt giilc en. 

Trii^ii-diiih dirrrc tin iSy» lien sai Tang phiic Lircny ^ t'g ^ 
lam Thao-nghich t;*i-Iir6*ig-qiiftn i^ i^ £. ^ :f va N^'iiyrii Xiidn 
ft. ^ l^tn tham-(an, sai I*han Van rhi'iy ■;tr i^. ^ lu'" I'liao- 
iij^hich hirii-tirtrng-quan, Trirorng minh Ciang )uni Iham-tAn, 
oiing voi TtjTtli-khaii Ur^ng-quAn lA Tian vSti Naog ^ ;£,*■? T 
ft jt lit (lem lhuy-b<j binh lu-ang vao ilanh Li: vfln Kh6i. 

Rhi quan quan vaa d^n Gia-dinh khOng bi^t tai ccr i^i, 
m4 IrHng-quftn cua iiguy la Thai cdug Tritu s.in v& tliii lOi 
lyp cdDg. Mguy&n Thai c6ng TriSu lu ngurfri cr Thira-tlii^n, 
trir(>c Ihm quaa ve-uy, coi ve bien-binh dung w CMa-dinh, 
sau Ujet) It-n Khoi lam phan. Nay lai Ira ve vO-j iriew-dinh, 
dera quan di danh Le van Iih6i lay l^i cac tinli. 

L6 van Kh6i hi^t thS khong chflng noi, vio Ihanh Phien-an 
st ^ dring cira lai, rSi chia qui'iii la cliotig-giu'. va lai a^ii nj^ir-ji 
di sang Tiem-la can ciju, Quan Tiem nhAn dip a'y, chia liHm 
m% dao sang danh nircrc i^Tani. Viec ay ye nii; (V muc sa". Jnghuong. 20e - VlfiT - NAM SIT - LU^C 

Quan qu^n mrtt mat thi dAnh duoi quftn Ti^m. mOt nafit 
Ihi viy daub thanh Phien-an, L^ van Kh6i hSl aire ciiunf> 
giu:, nhirng d^n Ih^Dg chap nam Sy thi phai b^uli chSt, Tuy 
vfty. qudn nguy cr trong thinb cir chfing-giir mai, non ba nam 
trfri quan qnAn in6i ha dirffc thaob. 

Th^ahPhi^n-an la Ihanh cua Ong L& vSn Duy^t Kily xong 
nSm Minb-m^nh thiJ 11 ( 1830). X^y lo^n bSing dA ong. Ihanh 
cao va rdng» hao s5u, cV trong thinh lai c6 du ca lirorog-iliirc 
kkii-gicri, cbo nea quan quan diiinh thanb lati nao cung bi chSl 
hai nfaiiSu ngircri, mh kh6ng iSy dirge. Mai d^n thang 7 nfiin St- 
ti ( 1835 )» quan ngLiy cr trong (hanh da moi-m^l Inra rSi. lu-^ng 
quan la Ngnyen XuSn ft iS- v6 Nguyen vSn Troog pt X tf mfri 
ha dirorc tliaiah vavho bH gi?t quan giuc ca thiiy dSn l.S3i 
DgiT^^i, dem cbfin vao mOt cbo, nay goi la frma nguy v, C6n 
nbiirng ngtrtri tbu-pham thi d6ng cDi dem vfe Kmb tri t^i. 

Ong J, Silveslre chfip Iruy^n Le van Kh6i khm loan o Gia- 
dinh ( 1 ) D6i rSng trong 6 ngu-ai tbu-pham phai dbog cui giai 
ve Huf , c6 BaOt 6ng Unh'muc ngircri nir6'C Phiptdn la Marchand 
( b^y giif goi la c6 Du ), mOt Pgirbrj kb^cb t^n 1^ Mach tan Gild 
Va mpl dwa con cua Kh6L m6i Un 7 luoi. 

Vi^Cf^ng cd Marchand Ihl da nhi^u ngtroi bki\ di hdn tai: 
ngircri tbj bao ong ly c6 y niu6n litrn nhir oog RA-da-!<>c. d£ 
gifip Lft vfta Khdii Up n^a m^t nirirc theo dao Thien-chua cr 
Gia-dinb, ngircri fbi bao 6ng ^y bl L3 vin ECboi bill vao trong 
thanb. Vi^e ^y v^n phikn-viu khAng to hhx ra th€ n«tO* 

B^u kiu v^ dfn Hug thi 6ng Marchand v^ 5 ngu-M kia d^u 
phai ttji 13ng-tri, Thi^t-tuorng dau tbSnao roSc I6ng, dem mOt 
dira COD vd tui va 2 QgU'cri ngoai qu5D ra lam c&i tC>i tham 
binh ay, tbl that gom-gbf qua. Tuc A-d6ng ta trircrc hay ddng 
nhirng nhtic binh nhu- lA fAi lang-tri, l^i ngu-a x6, t^i vol 
day V. V. thi thil la da-nn^n vd ciing, ng^y nay ai ngbi dfia 
Ciing phli ghtl niinb. Cl)Xenj !4p l^p-chi tr Revue Indochinoise » i6 7-& nam 1Dt5vuquyeu 
Ao-nam sir lir^c *■ Attreg? dc i'lo'stotre d'Antiam » cua bag A. Si hreiner- THAXK-TO -20B 

1. ANLfi YAN DUYfiT VA Ul CHAT, i^ i^^n Duytt. 
Qiian qufui binh xang jiiijc U vfiii Kh6« roi vua Tliaoli if. 3jii 
pIiA Ihinh Phi^n-ar di, sity lai chn kliac vii ngai xuSng ctiigu 
iljnh tniy i(>i L^ van Tun'ti ^ X -VL v;i tAi L6 Chit ^ ^. 

Clt binh tinh ma xtSt, Ihi vhang qim 1^ vim Thanh-to von 
c6 ^ kh6ng uahai 6iig ay, lui dioh-than lai nhan du ma bcri 
viecra d& chifeu y ngiii, clio nfin thanh ra hai cdi an tbat lii 
kh6iig dang. 

Nay cir Iheo Irong sach tv Dui-nam chinh-biui UH-truy^n 
■K \if jL ^4 fj fij- '^ m^ chi^p ra, d^ moi ngiro'i Ulu dircrc iSy le 
cdng-biinjj ma phiTi-doan. 

Tlt Uhi leu Kh6t khtJi loan, vua Thanli-to ihirtirn)* ban 
trach Le vin Duy^t che-clio- (iuAn phl-dang. de i^ay iithi hoan 
loan. 

Nam St-vi ( 183:>), 6" &6-sat-vten ro Phan ba fi..!i -^ fft it 
ditnf* s6r noi rtm^: L^ van Duyei truoc tr Gin-dinh, kly boa 
ngliich Khdi . a^hich Nha ^, liim Irao-nha, lay biiih Bac- 
thu-lkn. HiSi-IiroTQg (2) lam lam-phuc. Bon Sy von lii qiiaii 
huiig-ac, kli6ng pbai la ng{r6ri lirfra^-lhien. clio n^n Ouy^t 
mat chira baolAu ma bon nghich KhOi, nghich Nha, da dem 
qiian Hoi-Iirfmg, 3Sc-lhu^nciing vol bpn IhiVhagiir thitnh \&m 
phin; \ai lam ptii^u-hoac nh4n tAm, d^ va I^y d£n c4c lioh 
Nam-ky, mS kh6-nhgc d§n dai dgi quan quan phai li^a 
lieu. Nam tinh nay dau (hu-phacr&i, song Ihanh Phien-an 
tac dang van c6n thigt cu-^ quan qu^o ti^n lien, lam ngirai 
thirorng vong, cat va 3y n6i sao tho xiSf. Nay Duyel mal r6\ 
sir-trang dSu khdng c6 the turcTOg ci/u dirorc, nhirng cff x,em 
con nu6i la Le van Han #. ;<j^, trLr(!TC day vio ra tiong thcinb, 
phAp dang v6i nghich Kh6i. vu dem Bach xuan Nguytin 
^ jt. lam dude d^ tS tir - dutrng. tlil tara-tich cua Duyel 
tiro-ng kb6ng phai ^ei caag dS ru. Xfiu kh6ng b^t tni e kh6ng 
lain girimg dircrc cho dtri sail. Vay xin Iruy doat quan-chirc (X) Bac-thuao ii. 1^, Hhi-]uang ^ ^. la nhung ogitm it H^c-LJ 
b| l^i pbai day v^o lam Uiiih ^ Nam-ky. 


210 — VlfiT . NAM Sfp - LlTiyC ^ 

ciia Dnyel, con vp- con thi ^ao vt Hlnh-bi) trn-minh nghi^in- 
nghi, de to ph^p nmrc, u 

Vua dy NOi-cA<^ rAng: «, TjC van Dmyel >:iiiVuili}4ii! li> kc 
yem hoan, v6n la mOt dirn rfiiv-tcr trong nhti. Xay gap h&i 
Inmg-hitng, rung mAy Hup-go-, (16n!i tiep Tay-gcn. cuts" tlir 
c6 phan cong-lao. Birc Hoan^-kltfio ta ngbi (6i no Hiua nlio 
sai-khiSn ct Irong cung. ni&i deiii I6ng lin-cey. nliieii Ian clio 
no cam quySn dai-lirfrny. Kh6ng ngor boii .'iy phan uhieu lit 
qu^D bat lirtrng, inoi ngSy sinh ra kieu-crtng, manh-l:nn 
phan-nglticli, sinh chi lam can, ari-n6i lian-xu-ofc. Vi 116 cOn 
e Hoang-khao ta thanh minh, cho ncn d^ii c6 long giaii ma 
chira dam 16. M^ Uoang-khilo ta d£u van nii-n cung da bift 
ro. Nhirng lai nghl haii dau c6 long gmn. j^Ong tlij6n-ha dii 
y£n r&i, tli^n-dan ai cun theti kti thi-liosm do. lEii cliac hitii 
cung clii^nij lain gl dLrcrc. B^n klii tram I^a n(^6i, CLrii-thnii 
kliOng con mSy» va lai nght no tnoi da gia^ cho nem cung 
tarn khoan-dung. ItoCic 1^ hiln Inel ngUl nn^ chira di, ilc I'hu 
loan ven c6n^-daiih. thi cung la viec ha}'. KhOug ugif kc kja 
lung nhir ran-r^t, tinh tua saWang, rang ngay caoy sinh 
kieu-nguu, dam uoi xnu Tricu dinh trucrc tital chnnig nhun, 
ma khne cai ihl riE^og cita ininii. Niini tririfc ctic t|iian tu 
pham xii- Thanh, Nghe ciitig la nburng ki* hung-QC, han den 
chigii-dii ra thi't, Uin xin ghep viio Lrirc/ng-ha d^ iam nanh- 
vuut. Le vSn Kh6i lii tjuan v6-I^i, Ihi lien-cir itEn chuc ve- 
i^y^ theo dircri Co* han, dt^ lam pht^c iiim. TJici-hao uliir boa 
Dirorng van Nha ik X ?f . Batiig vitih Ung 5f ?};. ^ thi hitn 
Qgam ngam voi diing; nhan tlikh nhir bon Vo v7nh TiEii 
K 4^ i\' V'J v7nh LOc ^ 4- -tl: "hi hiin am-thtim l^p dang. 
Nhirng ke lii pham IJac-ky phat phdi v^o do, hJin cho tV 
trong thijnh, roi tha cho lam linh; lai ken liJy nhrrn<5 voi 
khoe dem ra nffi dcin Ihu; vet lay nUirng thiiyen be khi- 
gidi trong 6 tioh Nam-ky chiia vao Ih^nU Phicn-an; roi 
lai nghe t^n Trun nh^t \Tnh /^ a ^ rnii hCit h^l cao liuyet 
ciia dan Nam-ky, Bap thanh Phi^n-an, li^in l)Sng Kitih- 
th^nh. hao thi dao sOu htrn. >f£u biio tbanh cao li^o sau d^ 
phOng gx^c Tidm, thi dLrtrng 1j5 phai phong & HMi^n, diri/ag THANH. TM — an 

h(f phai phcing <> ChAn-lap, cd le nao Uu b6ti tinli An, H^, 
Long. Tirerng khrtng tiifr, mi Itii giw tr Phien-Qn hay sao? 
The la ro rSng phong Tri^u-dinh, chiV khdnt* phai phniij; 
iitjoai hoan. CiVsuy tli^u do, tbt viii>t-giiii hiin. diixi n-iirai di 
dutrng cung bjgl, oi khcing f fitn - tire, clii yu^u vi ai khong 
chiu n6i r& cho Triuu-illiih hi6t sorni mh Ihdi. Ben nui nguy 
nay nhir nii6i ciii uliol boc d§ nfin dau. m6i ngAy tiiSm vh mOl 
]6f[i, duo n^u kb quy^n-ycm d*ui chiu lyi ininh-tut, mu boti 
nho-iihai c6q dfioi giu- Ihiiiih lam phuri. \i i\ii ituan cai-hi 
khing btn-d6n iihuf Nguyen vSn Qii£ (^ X ^i, lliom-ran nKir 
Bach xu^n Nguyfin ^ i jL. Ihl chimg n6 16 n^hy lAm phan 
chi'r khOng sao ktioi 6vrac. Vl bon li^ii-ha hnn Uian t^ quAn 
hiing^dS, qiien \hm iihrrng vi^c bSl-lhien. Chuny 116 da queii 
lh3y hSn dfii chua, IRn trfin, dSu hftt-chircrc h«n. Thittn chl 
liSn ndi vb^i ngtrM U r&Dg hdn vdo Iran GJa-diali, v6\\ \a 
phong virorng dc gift liJy dSt. chu- khoQg ph:U nhir cflc Iohk- 
trin tain-thyang kh6c* Ma cua cha h:in. em hnn. cTinfl li^ni 
fjpi 1» lang; hoSc dam d6i \bi ngiro-i Ia, lir xirng b't Ci^ di? 
cho b^-ha t^p quea thanb thoi^ chi l}i&:t cu LC: van Duyet niii 
kh6ng btSt d^n rri^u-dlnh- ThSyHiru-(iJ f -f nbi r;in;i : 
« Kht^ng ira pb^m ngLrorl trfiii mil ira liim loan, chira eo it? Sy 
baO' giO" ». Vdy Ihl ira phara Q^trwi li'^^n vii kliilnjj irsi l;"im 
losin, cung cbtra c6 le thS baa gicr. Mt^i va ^Ay n^n da h\ii, 
le niio mk \nu6n cho bon ti^ii ~ ha khAng Idm ph^in diTcrc? 
V^y n^n hSu chSl chtra bao lAiu ma boii Lti vAn Khoi da 
khai lOHOt chAii h5n cuag diSng tiiih lao phAn, de cho ca bnii 
bO-kifiJc ciia hitn dfeu thco giilic c;i, khOn;^ miOt i^n nfio trSn 
dt. I'di n6 k^t liJ-daDg, c^y cO Ihanh cao, liau ^lAti, lircrng- 
Ihirc nhtr niu, khi-gi6ri tinLh-ohue, do-ddng lai iihi&u. khang- 
cu led virong-sir, chSy d^n 3 nam trori, nhitu litn nia djrinig 
s6ng cho n6, ma ch^ng n6 kh6ng bifl h6i tyi dait (hunh. 
dfin n3i binh dan gan - 6c lay datyng. noi ra dau-xol d^n 
gCic-ngu&D thl lOi buD k^ tirng cai toe cung khdng xii^. Nay 
hay dem nhirng c6rtg-vi^e cvia hfm 14m, PO-rSng a tai luat 
nguiri ta, dl gAy n^a hofliu-lofn» hien-thi cho <ii nSy dSu biet. 
C6n uhir L6 v3ti Duy^t va cun-chau hSa nfin xij t^i ihS nio. 
Ihl giao cho dinb-thaa nghi xiV. >» 212 — VlfiT-NAM ST>-LU<7C 

\ki hdm sau, nOi-cAc la Ha Quyeo -H" ^SiNyuyen iri 
PhuamgfL Jh r^t Hoany Quynh ^ is tilu rSng : Duyet cbe- 
char chD qu£tn phi loan, gSy neii su bien, cai tai va UcJi Ini da 
l^u. Nay x^[ nhirng ^jiSy-ma cua y ngay Irirofc, lo la hiuh- 
lich b^i-nghich, c6 6 di£u : 

1. Nam Minh-m§nh Ibu 4, y Ur U^n sai ngiFcri nUng la 
bon Phan Bat ;|- it gia danh di tham, di tliuyen sflnjj mrfifc 
Die'n-di^n- Traag thir chac c6 giao-lhong. Cii liiy nghia nlam 
I6ikh6ngc6 phdp dircfc giao-lhdng vdri mtO'criyoat!', Ihi lam- 
sv c5n y da ro, Sy la myl l<>i. 

2. DeQ khi st>-ttiiia nirac Dien-dien d&'ti (h^ith, md^i tan 
v4o Trieu-dinh- Ba c6 chi-dii noi vi^c do quan-h^ d@n diii n^li'ia 
khOug n^n khiali-ihu-triig, nghe lofi ngoai ma bo tinh hda-iiieu, 
gfty vi^c ciru-thii, V^y ma y e6 xin dung-nap. May ma THSu- 
dlnh Ira do ctSng-vait cJio sii Dieu-di^n v6 nirtrc, [hi dauh- 
nghTa nirirc lirn la niorl to gial ra thieii-ha. Th^ la y cUSufj 
nhirn{* mun viec nircrc khony I'a >>i, ma ki 1-6 yiir Itiy y riiiiig 
de che difeu loi, iy la hai loi. 

3. Xam Minh-menh thir 7, law bal phon^ nirtrc Anh-cat- 
Igi d^ii \a<i cura ninh-Chiian, da c6 chi sai sv-tii]' hu t6n£_<:, ma 
y c6 xin dua vao Gia-dinh, vh noi rAng; irQuati tran Itiem- 
Ibuc, khdny hSngthSn c6 qiiyen, khien chp ke kta Sff lirtrng- 
l^nh v;l bi^t biuh of^i >\ Hai chir «c6 qiiyen o tir xira van liSy 
ISni ran, ihei y dam ngat- ngiro-nij lir rihin, kicu-tiV du-ang 
nao, fiy 1ft ba Uti, 

4. N^tn Minh-raenh thir 4, thi-v^ la Tran vaaTmh f^ X -Hi" 
nhan viec c6ng-sai tV (iia-djnh ve, colaii vi&c TrSn nh^t Vinh 
lam n^ag ph(S ogoi, luua tiom cac ni6n. Y nghe chuyen lain 
v^y. nam saw vao chaii, c6 xiu bat'Fian van Tinli gJao cho y 
d^ y chdni, n§u kli6ng giau tbi y xin Ira diirc long-Iran ; rdi 
y xtn tu" chirc thirc. C6 y y^ii quan nliu- v^y, tc)i gi con lo bang 
(0i av. Vy v xin gi6t m^t Trau vSn Tinh, th£ li bal nyirori ta 
phai khoa lirtri, khdng ai dam noi nu-a, rat \k dvug lam nhani- 
hi^m, 3y la b6n lOJ- www. song huo 
TilANllTO - 213 

5. Ti-iTi nhOt VTtih tia cu chi bh thi.i ky-Un' VTnli-lhanli. 
mi y Lx"i xin liru 6- Jgi tning (hiinh. L(> dai Cirfvnfl *: < ^ cif 
chi Uiyen-tiieii, mil v cS xii* lini lai Uum vitf phu Lac-hi*»a. 
(1^11 la c6 y vi chiflu, Tron^i lAp tiUi cua y tui noi iTrnji : «f;iiii-^n 
ciio llnau L-Iiii xiii viec ny, (In hiiu co ich clio vit^c Hfiivut lii^u- 
rircrnjf )*; lai ff liang (ftp Ifni Kin chi-liijiig cbo bpn llia-lai, ca, 
dOi, cac v^, fo fan i-fuij* : .*[i^n-lhiin xa a h^ohi hi^in-khtin, 
chi e Tricii-dlnli tin dung khotiji (tircrc vu-ng-lipn u. Tron^f \iru 
le fiy iJeti i« khon^ kinh^ iTy ]ii ."»loi. 

B. Xfini Minh-uienh Ihii 11, y l^ii xin liing Ihp cho I^ 
Chat, to noi ifinf^; « Ay la vi thanh-dtrcfc khoi lij hiSi sinh, 
titc <ii ini) khdnn him ■■■ V t» chm- Ku''n-JilioTi dam k^i dim^i, 
ttr tiiih nhir the. rdt trai vori dfo lAm Itli, iiy \h fi l(>i. Vu lai 
nghe y biuh nh^l ttiuiVnjj kl)oe chuyOn v6i nj^iriri la n'ln^: y 
xin dirn-c que Iha c6 4 ciu Micr: 

Tt'i Han franh (icn chir Ift'm-tjF&ntj, 
Phil Chit ninh hqu IhAp Chu-thoti 
Tkn nicn tdi mjn Triin-kieti xtr. 
Nhat dan itaanij-hito biic Um than. 

DICH NOM 

(riiip Htm ha Ibun ct'ing ttramj Hdn, 
Phti Ckii nm) kt-in hmi tai Chu. 
T/an-Jiihf neu g&p ton hitili hicn, 
Mdtiit {'rn hnuiig-hdo de ^p nhau ! 

Giu y klion}! pliai la n^irin siin c6 buny bid dung, Ihl 
kh6n« klii nan daim khoe bui tho ay xin ngitCn la. Hoi vay boi* 
|i^u-bu t^p quein ihanli thoi. cho nen thiiy y clura ianh in^ dii 
c6 vi?c nay. Vaiy xin giao ca 161 tau ni\y cho dinh-lhau k^l An 
til chiah tgi. Viui irng cho. 

Ben khi nghi an xong^ tiich ra cac Wi noi. viec lam. bni 
nghich, c6 7 toi nen tram : 

1. Sai ngiroi di ri^ng sang DiSn-dien, flm kSt Dgo^i-jjiao. 

2. Xin giao 4au Anh-cat-lgri d5n Ihiinh^ d£ lo cu quySn. 

3. XingiStthi-veiaTran vftnTinh, d5 khoemi^ngngticri la. ^hghuo^g.w 4. EJi&ng s* xia liru quan-vidin b& di cb6 TthAc. 

5. I4p dang mh xin tSng thp cho L£ Chat- 

6. GiSu chii^ giSy nfiir bao. 

7. M^ chQ» (iSmgpiMJfinfi.dSi v^ingiwri la, lirxirng la cd, 

C6 hai 191 n^n giao : 1- cfi xin duoR-nap DiSn-dl^u d5 chc- 
chff cAi 13i cua miDh ; 2- n6i chuy^Q vfri ngirfri ta xin dittrc que 
tb^ c6 o&ii thff hoang-h^o. 

M^t t^i n6n phAl quAn : tir tl^n sai bi^n biah tu-laa 
t^u - thiiyln. 

Sir biSn Phi^n-an, y Ihirc la dSu va nen chifiu theo lu^t 
iniTu.pban, kh^p vko (Ai laQg-tri; song y da chiu minh-lru. 
v|ly ]tin Iruy-doat cAo siic, bo quati-qufLCh gifit IhAy, de! to 
girOTDg rfin cho ngircri kb4c. C6n nliir t^ng-io. tS-phy cfm y 
dtrcrc phong t^ng ci&o aac, thi xin Iriiy-doat ca ; tiSii pblln c6 
tiSm dung Irai phep nao thi tu^frc-liuy di ; con^ ch^u, vn* ca, vcy 
le, dcLi ph^n-bi^t nghi tgi ; lai-san thi fich-bi^n h^t. 

An ^y tie l^n. Nhu-Dg l<>) Dguy^n ngbt tram quy^'t dbi lam 
giain-h^ii.concliau lie 15 tuoi ti'ffxiiSng, tarn hay nghit'm cnm ; 
Ire (hor-j(u dura biSt gi Ihl Iha khung bai ; Ua hn phai phAt no 
Cling dSu tiin ; ttguy^D nghi Iitc Ihi cung Ihdi. 

Lai sai Hinh-b^ s&n ban van ^n phiU cho Long-dde, Lu^n- 
phu cAc lloh, cho cu- y-kien li^ng mu tuu ve. H6-phu Liing- 
blob l& Trjin buy Phac S^ *F # xin dieu pbep loi tram quyet. 
M<t-phu QuaQg-yifin la Le dvit: Bu-c j^ "f -^ xin ngircri nao Ox 
16 luBi tror Ifto deu eh6m, c6n thi deu y iihir dlnh nghi. Tong- 
d6c Biah-phii la Vo xuan CSn #4.^. ThnR-d6c Ninh thai 
\i Hofing van Tram i^ iL ii cung <teii xin y dinh nghi. T^i noi 
kfem m6(c£ku rSng : hoftc dcq IjSy c6ng bii loi chftin-chsrorc it 
nhi^u thi tir Thi^B-^n. 

Dv rSng : tXem v^y Ihl du bii-t )e li tri khOng sai, mk c6ng 
dao & l6Dg ngirai kh6ng ai giSn dirrrc Ke quy&Q-gian ki« gay 
va, thi^n-h^ aj aj cung cSm-tiJc, mu6ni mi^ng cung l<ri» du to Til A KM Tn-at3 

cai an sSt iighin sira. Ttn l^ van l>in-^t a\ui tirnyrm ten- inii 
ke cGiiy kliDTifi h?l, n6i la dan !(>rij;. dii o» 1k) qnfin-quiicli mis 
gi&l -IhAy, cuniJ h'l Uaiig Uii. Sonj^ nj^'liT h:lri rlift ilfi l:ui, v;'i ilii 
truy-doal quan lurcrc, xirmifi kli6 Inmy iiiA. kliiin;! tjo yia liinli. 
Viiy tho toiig-[16c {na-dinh <l^n clio irni hiin. ami lam dal pliAnjj 
VLi kbuc da dirii^ biii 6f trt-n vit-t lo nhirnf^ ctiLr <ff:hii ndij lit 
ncri qityen-ycw Le wd/i Dinjit pluic phtipn. dc fhjnli tAi danh 
cho kc du cht(. iiiii In plirp iiuffc ve dofi san. Iiiui uirony i:ho 
kc qiiy^n^^ian muOn dui. 

KhAiijj nhfrn^ le vbti Duvet la hoa t!iu U'n khfii, i\ih lin 
chan y U Lt- van Han criu(^ pau \li<>ng vvi t^i^c, thi thi'itk-lhunc 
phui t[>i. Irony huU da 1:6 dif n noi ru rtii. Sour nghl no i-han^j 
qua cuoii^-dai mot Idc. qua lai viri ffac inii tliAi, sbnh v(>i kt- 
tiircrc sail theo ^iCif khan«-cir qiian qiitin, h^ri ci^ khac nliuu. 
Va da xir circ hinh, cung du In |ilu'p wuirc nVi. Nhfl-nj; kr Miun- 
UiLLtiC kliac, kht-|) Ini Irani (»iuru h4i'. cun^ du cln> iii> pbiu- 
lOi. l-iJi du nay tluuui h,u'-toni( pljat cl!«> nioi tinJi imiil diin, ili- 
clio ai iviiy tieii biSl TriL-n-diiili xir rlil ctnij;, lO-run^ t'ai laii 
bn IhiriVc mil njjlu^m nhu- riu hua nglhn lhu.'> 

An L6 Chni. Ar LO van Duyel i^hal ra nSiii trircrc thi nJiin 
Sflu c6 ijuun Lai-bO Cu tlii-Liii(j la Im biiTu ^ i^ ij- Liny tham 
nhu-ng tOi h'sH lli^n ctm Le Chat ^t^ ^ , cu ti [i>i ntin i^h^l : 

i. riiSl ciing Dny^l loan inu-ii l&m vi^c Y, Hoac (phc f^s^l*)^ 
bi hai tUt-n (V noi hw I'a nj^o&i, ben fjiSl chung no de bui>c 
micng, la mnl 10i. 

2. May l^n q& xiii Ihirong cbo liuang-tu- 6i ]am eon niidi, 
muSn b^l Chirac 16i cu cua Utrorng Ki^o, \A hai Irti. 

3. Miidn cho coTi gai chinh vi irong cun^J. khunp: (tu"(TC 
thoa chj. noi la nhiiDg Ivri o^n ^oll^, la ba t^i- 

4. Thu-orng noi chuytn vcri Le van Diiyel riing ; sK^udi la 
thiTotng ii6i trori. vua va cita ine, Dgir^ lam ctm, lain I6i dii c(y 
dieii b^l bjnh, cuag kh6ng dam gi^D, ma mOt minh t6i dim 
gi^n » la bon t(>i. 5. Lai n6i ring : « Vua c4y c6 Triah hodi Btrc, Nguyen 
hu-u Thu^ti phiic tSm, chi dem dA v^i tram ngiro-i v^o vhuu, 
qu&l to mOl tiSng, hon fiy cung phoi phuc xuong dat, rOi 
ta mu6n Ikm gl ta Iftm » Ik nSm toi. 

6. Lai Ti6i rSng qii^c-tluh doi lam t6fi-thSt, <Ieu ]& Uon 
Hoai Birc a-dua xui-gmc, n^n dem ch^m o Uuifc cira mi^u 
d^ chinh t^i. la sau 10K 

Lai c6 10 t6\ U6m lam : 1, Khi y or B^c-than!v, dnu 
nfim di&m biiili, dam len I5u NgC-mon ngSi chiuh gifra. 

2. B^ ni^n thuySo lai ngoAi b£, y lay" ciin ri^ay mi 
tai v^o thuyen cAng. 

3. Cviog vflfi Lfi vSn Duyel dang bi^u Ur dure de hat 
bl uhh vua. 

4. Vi#c siah sat dir doat, hay tir tieQ« 

5. Trai phep, ^n le, giau d€n nghlii van, 

6. Tau sa khOng Urrp ph<!;p, c6 chi khang cho, mil ciV 
nhat dinh ngp lai, c6 Le van Diiy^l ngijik di iTi6i IhAi. 

7. Nuoi nhirng cung-nfr lifin Irieii, kh6iig biet ki6n«i- 
ah gl. 

8. Nffi cOng-saoh ti^m lam gac thuAnig, giic trtSng. 

9. Toi an L^ duy Thanh da thanh, lai cOn lumg vcri 
hi van Dur^t c6 xin nghl lai. 

10. Bieu b& ca binh, phii hmb, xin lay cbiiL- quaci vSn 
tna tM-baQh. 

V^y xJn giao cho dinh nghi, d? cbinh t^i danh lam 
gircmg cho ke gian (ram dtri. 

Vua dii ring : « ChSt, tiah v6n sai-lang, ti&i nhir ma-tioi. 
lam I6i thi bSt trung, b3t chiah, xit vi^c thi dai nc dai gtan, 
vific nao cung ckn-ra, ai la ching tire giao, chSng nhirng la 
16 t<>i nia (h^i d^ii. Tnrac kia tram iighT h^n ciing vofj Le THANH. t6— 217 
van DuY^l, diu manj" long b?it Ihan. nhva^ ii^mn In khrtng 
Lhiu theo, (hi chdc khdag dam giy sir. Va hin l;'i nh^l pfiam 
dni-rhap; dO c6 nitru gjan ma thSn-dan chirn cao-liS. thi 
kh6ng Dur ba( ((ii. K^ dSn hfin lai chiu l<>i nuoh-tru roi thi \\xiri 
tr^ri lirorng cung khflng (hotU, cho ni^n cunfj cluiufr k& lam ^i 
nira. Nayda co ngifcri tham-hach. vfiy tlii phiU trai -.-ho cong. 
da CO trieu-dinh phap-luSl. Chxiha cho (Ilnh-thSn dem in dieu 
t<?i ctia liiin ma dinh ro (oi danh, va con cung an-luqt m& nj^hi- 
xu-» duy con gm n^o da xu.'it fjia. cuny 1& chau (rai c6n nho (hi 
tha. ]> 

Binh-lhnii ughi rSlTig : ChSl, biil phap b5i Crim|!:. dai gian dai 
Ac, CO 6 l(>i nen lang-tii. 8 l<ii n6n lram> 2 K'i n^n gi/io. NhOng 
tOi pham ph^n, &m-mirii iliSti bal qui. thi khi^p viu ti>i !>an- 
nghich ma xir lan^-tii. Song 3' dii chiu ipi minh-tni. v^y xiu 
tniy-doal cao sue. ho au quan, li.ic thAy, khi^u thu de (hi ^iri. 
Ci>n cao sac phon^ cho cha nie y^ cung xin tniy dual ; vtria I.C' 
thi Sai #. !i^ IE. liirng d^ng mtru ban vai chong. ugliT trjin lap 
quyyt. Lai phfit cho cac tong-dfic, luln-phu. moi dot mM dao 
vSu-du, dechm demyrii'Dij bay-l5 !a« vS, cho c6ngl6ni{.chuij^. 
Cac dja phirang lib ve, dSn xiu y dinh nghi. 

Ngai du i'5og : « Nhir vay dii ro Ic Ircriof (ai l>>ng ngtKifi. c^JnR- 
Iiian kh^n;^ bau yiir mat- Ke gian-lhan chirn va. inu6ii mi^ng 
Cling m^t Itri^dft lim An s3t Ihi^n co. Vu Le ChS! cunj-vtri Li> 
vSn Dny^t, dua nhau Jam gian, t<>i kc dSy chi'ra, nho tirng cai 
t6c ma linh cuag khdnfjfaSt, giA thirbfi Ao quan ifift IhAy.cutig 
khdog la qud. Song lai ngbl ChSt tni cOntf iihti: Dwyei, Irurfirc kia 
Djyet da khonjj bo :io qiian {;iSl Ibiv, thi nam xiromg khd ciia 
Chat nay cung cbing mang bul tpi- V^y cho TSng-d6i: Binh- 
phu Vo suELn C?in ^ %, ii sao phSn^ niO cua han, khut bin 
du-ng il6j! tr^n de to mSy chu' « C/iJ n^y In n(/i Lt: Chiit phitc- 
phdpv d^ lajngu-oiag cbo ke giau-tSo mufia-dfyi. Con vcr hiin la 
L§ thi Sai ciing o mol nha,dir hiSt muru han-nghich, xir viio 
circ hiDh, cfing la phai, song ke dan ba ch&ng cao v^i vitng 
chinh ph4p. V§y Lfi thi Sai ciing con la Le Ci^n ^ ;1 . La 
Trirong ^ ^, L^ Thirurng ^ f.Le Ky ^ *^, deu cai lAm iram 2IS -^ Vlfn" NAM SlP-LUfTC 

gium hail. I^i tjch-hien gia-si'tii, tlifcrc horn n.OOO quati tiSn, 
giao tinii chura ca vim kho (3). 

K. GIAC T1I':M-LA . Nirtrc Ti^ni-In il 51 lu- klii iniil 
(|uy§n buo-h(> (V Cbin-iap, van c6 y muon sinli sir vcri nutrc 
Nam, iiliung cun sij Ih^-iirc Nf^tiycii-trieti clunt d;iiii liim ^i, 
chi thinh-thoang sang.'iinli sir vcri nturny iur6c tV I.iio. lie khi 
n^o TiCin vA Lao danli nliau. tlii nhu vua sni qiian quaii 
phrtng yiB" nbijnj; cho bii^ii- Un'ij', va san<* ciVu - vit-n nlifi'iig 
Dirdrc bi ngucri Tifint hiil nsit. NJiir nam clirih-lK/i (lS27)la 
nfim Minh-meiJi Ihij S, wixifc Tiem tlaiili lay iiirfifc Van-lumig 
(Vienliane). Q1161: - Irtro-ny iiiTtfc ay lu A Ni"> fl" '^'- cliay sanj; 
cSu-cuu^ viia Thanli-lo sai quan llionfi'Ch^ lii Phflti van 'J'lii'iy 
;^ X3S? '^iTi kinh-Iu-iTc bidn-vil dai-lhandcm binli tirrrn^' 
sang ciiii A N5 . 

Thang chin lulm ay, him Lv ilirc I-Oc ^ ii \^., Xyiiycn 
cdny TiSii fc 'a" il tleiii hinh o- N'^I"? -an chiu lam hai dao <1i 
dirfrnj; Qui-hfyp va dirtriij; Lac-pliam qua "IV.in-nhih sauy curti 
A No. Dillon (Sail ve nluriij^ sflng ntti Iilith-tU^ liitm-trff rol 
giri ve Kinh. 

A Nn niilll mrtVc khOtig lay lai itircrc, jiIihi (lieti quaii An- 
nam ve Ngh^-an^ dqi ttiu->:£p quan-sT tie ve danh Itao Lhu. 

B^n n^m in^ii-li (1K2S), A Nn noi rSnft qtian I-ao Lu-lifjrp 
diTcrc di'i r(>i, xin cho qiian fjunn (lira ve iiir^c. Vtia Tliarih- 
ih sai Phan van Tliiiy ,J- ^ ^ffJ loim kinh-lirac dai-lh^n, (3) Ben n.Tin lir-Oirc nguyiiii-iiittii ( 1847 ) [[nail Bflng-cac B;n-lioi:- 

sT lii Vo xupit Can ^ 4- ft liim so" taU "iia gts ;"!n cho luh thuu 
Nguytn viii] Tliaiilu Trong b'4i si/ cu Jilin edit tiium Xhi6t. Co cho iioi 
runfi : « Nguylii vfm Tljiinh, Le van Uuyet vii Le Glial tleii ci> IfmH Ihco 
m^y (lai ^tu, Kfmgliit^i cLii^ mfir tf;n hiin ^an, Ihiin liiin dai-tircrnij, ttro'C 
d£^n Oii^TcoiiR, sau hnac vl con (t?il, hoijc vl coy cflng mi Iain (tiiinli 
liji . . . . !»u bnn Nguyen van Th;ml| c6 (Ai, thi tot ila Irj nli, iiiii C(>h|/{ 
Ihi khoMf; hui ^in, chun^ hua ra Qcni c:ii cDn^-Jno bach-ctuen dk'i dv 
it4a noi cai I311 hdn iih.'ii bcr-vtr nbu ma-trtri n^o»i a&ntj, khau nao r^ui 
Mac Ng^a ktiunij ai IhUt cung khang?» \'iia Dirc-ldng xein bdi so* ify 
lay 1km t:um-a()ng hen truy-phona cho t>an Ngiiyin viin Th^nh, vii cap 
t)hain-hfiii! cKo cac con chiui. www songhL rilAKM-TO - ai<j 

NfiLiyen van XuAn rt X ^ Him i>h6. Njsjiiyen klnm Hlki jk. 
i^ ^ Ikm limm-lan, ilein 3.(KX> qvn\u vii 21 ion vol. ihra A 
No ve TraD-tiinli. 

D^n Trrin-ninh, A No xin tlcm qiifln Lio ve Vflu~CLr(rn|> 
(Vientiane). Plian vSn Thiiy cbo Imi di;>i quAn ThSn-sSch Ji 
hi) t&n^. Vc (!5n Van - hmn«, A NA dem qiifln iU cl6nli qmiii 
Ti^m, quHn-sT ch^t hai rat nfii^n, roi Ini sat ngirbfi Siinii Ngh^- 
an xin vi^n binli- 

Vua Th&iili - lb EiiSy A N& hny airih sir dunh rHhii ma 
kh^ltig ilu-fw: vi&c gi, b6n khfing cho quilo sang ciru. chi xii6ng 
Ifinh truyfen cho ckc hal (V Lio phai phflni; gii> nhijng did 
bi^n-llniy. A N(^ kli6ng cl> qitftn ciru vicn. bi quin Tit^m J5n 
d^nh, lai phai bo thanh mk chay sang Ti iin-ninh. Pircrc It 
ISii, Chilli NAi as [«j la Ihii- 17nh TrSiv -niiih bal A No Jem 
n^p cho Ti6ni-la. 

QnSn Tiflm-la phiiiuac Vim-tirtyng rSi, lai x^in vaoUSn 
cnc diAu phu-tbunc vii niroc Nam. (V oian gan Qiiang-tru Vua 
Tbanh^lu sai Ebon(;:-che Pham van Bitn ,1 3^ J*- kinh-K niqi 
vi^.c cr Cam - Ki, sai L6 danR Doanh ^ Jt iA 1^«" tbam-tan 
quan-vi.i. ciing v6ri quan cue d^o ct Lao di ttcii-trir. 

Phain vap Bi^n, mOt m§t Ihi cho ngiroi dein Ihir sang 
Irich nuifc Tifini-la sinh sir^ mOt niSl thi chia qufin liim ha 
dao ti^n lOn c!6nh. ..y 

Tir^fng Tiein-Ia viet thir tra }ir\ ni6tc6ch khi^m-nhirfi'ng 
iSin, rni nU qitiin ve. Tit d6 iiutri; Titim. be nguai viin th6ng 
SIT di lai ds giir su h6a-hi&u, pbirnj^ ngSm-ag?im c.xr Um ciich 
quSy-nhilu nu-<!ifc Nam. O" phla lAy-nam, ngxroi Ti^m v^d 
dung-tting nhu-iig ngtr^i phan-nghich nir6e Chan-lap, mh a 
phja I3y-bac thi vin cir ha-hi2p Van-tiring va cSc ntf^c: nh6 
khac. Du tiiS iritic I6ng, Vua Thanb-tfi khCing mu6n g^y vi^c 
binh da.0. trii d'iing \(n noi ngpt mji trang-trai itigi vi^c. 

B^n cit6i n^m qiiMi (1833) ahan c6 nguy Kh6i khoa 
lo^n o- d^t Gia-dinh va ten Kh6i lai cbo ngtrcci sangcSu cii-u, 
vua Ti£rn-la b£;n saiquan tbuy-b^ chia ra lam 5 dao sang danh 
Vi^t-nam, ingnuong.vn 220- Vl^T - NAM sCt - Ll/grC 

Bao Ihif nhSl thuy-qudii d&in Iiwn 100 clilt-o Ihtiy^n \im 
tHnh l&y Ha-tien ^ <Jao Ihit iihL bi> quOn sang Jaiili Num- 
vang (Phnom-peah), iBi tiifn Ifin dauh liiy Cham-due va An- 
gfang; dao tliu* bn (tunli liiy myt Cam-1(>; ttao thii- !tr danh 
Cam-cAt, Cain-mOn . (Tao thu nam diinh Triiri-iiinh. 

Tuy ring qiiAn nghich nam daa tuny li^'n, nhtnig t-ht'i- 
dlch cuo Ti(im-la IS cQt d&nli Chan^lap va Nam-ky, con Ci'ic thio 
khac Id d& phRti qu^n-Iurc ct'm niro'c Nnm ma th6i. 

Vui Thfinli-l6 ditffc tin boo cSp, Hen xiiang clii^u sai qunn 
qujlin phuDg ngir cac iicri. PliJa lAy-naiTii tht s,ii qiuin thu vr (lia- 
dinh, chia quan cho Tru-mig miiih Giaug JJt ^ Hr vii Nguyen 
Xu^D P4. -ft. di liSn lieu o' mat An-giang. Pliia Uiy-bac thi sai 
L6 van Tliuy ^ X.^ givr myl Cam-iO, Ihituc Quflji,i{-tri. PUiini 
v3a BiSn it X J^ giij mat Ngh^-an. Lai sai NjjuytMi viin Xiiaij 
W. X ft. (^) '^rn kinh-liroc dai su- di tieu Iru' quan Ikih va 
quAn Lao o" Tran-nmh. 

Tru-crng minli Gi^ng va Ngnyen Xiiiin dai pha quan Tit'TH- 
la orsdng Co-nlng. QurmTk'iii-Ia ff Chan-lap cungbi nginVi ban 
xur danh phu. Clio nka quan nghicli cuug Ibuu to diet Uai rfil 
nhieu; chi trong mOl thang iiij'i ijuan quim lay iai Ha-iiciii yi\ 
Chku-d6ct duoi quan Tiem la ngoai bit ctil. rfii lieu Icn danli 
ISy thSnh N'am-vang vd dua vua Chan^lap U NAc 6ng Chau 
v6 nirfirc. 

Tmo-nt^^rainb Gianj; vh Nguven^Xuan tir Nom-vang tiln 
l^n danh qu&n Tiern, U^n pba iniiy tran, cb^m tvdmg bat binb 
ISy dirorc siing-Sng khi-gioi kbung bi6l ngSn nao ma k&. Tuorng 
Ti*m-la \u Phi Nha ChSt Tri ^ ^ ^4- ^ dem Lai binh cliay ve 
n^irc, quan quftn duoi danh lay Iai Ihdnh PhCi-ltic (Plirsat) ri3i 
cho ngu6ri Ch&n-lap 6- Iai gifr c6c ntri , ch3 aho hi5m-y€u tlil 
Um d5n dap luy, d^ phOng ngur qufln fiiCic- (4) Nguyen Xiiiin fJL 1^ thl titni lluiiu ■ tim dai - than theo Truo-itg 
minh Oi^n^, NguySa van Xuan fifj X ^ tW lam hO-u-fj^uan ITnh An-ttnU vjww.songhLi TMANII Tt^ - 221 

Nhirn^ doo (jiiAn, Ti^m vA (juAn lAo lEinn ilrtnli (V myt 
Qiumg-iri, NgN-anvA TiJin-ninh, <ih\ h\ iiritn^ ipn'hit \h 
N'yuyen v3n XuAn K. X t, Pham vfln Di?n % X^ v^i U^ \rtu 
Thuy 4^ X J^ dAnh dufii, chii nfio quan quiin cuny *lir<n- Jluiin 
tliiuig, gifr dufTir Uir coi nguyt?n nhir cfi cu- 

t QiiAn Tihn sang *lanlj lir Ih&ng gi^nff nflin giap-n^o {5H3t), 
d£n Ihang n?im nfim Sy, Uil qnfin qm\n <fn blnh ximg ca mpi 
nffi. Vua Thatih-tft iniVtif'-ro'. bim Ihtrtrng cho cic liraiis-sT va 
b6 l'^lo ni i'Ilo moi niri d^u bi^t. 

a YI$C AT LAC^ Nuac Nam la vS .l.Vi viui Tlumbaii Ihi 
lo rung htrn Ci'i, h'l vlqiiAn Ti<}m-]n cir hny Hiiiif^ i|uiiy-nbicu 
cho men cAc xtr cr Lao *1eu xiu v^ ni>i (hu('u' nirtrc hi. 

Nam dinh- hod (1827), nyirfri Nam -cliinVnj^ (Liiang-Pra- 
banjr) tbOn{i vcri Ti^m-la. roi ctr tlcm qiiflii xuoh^ qufiy-nbicii 
ital Ti Sn - iiinh. Td-lriron^ lA^Chl^it N<ti SS ii^ \in ileiu'dat 
Tran-umb v5 u^i tbui>c Vi^l^Viarn. Vu:i Tbanh-lii phunj; cho 
Chieu Nyi l^iu Ti im-ninh phone-ngi.r-siV f^ ^ d cai-qtuin en 
7 huy^n. ]ai phnn^ ch<i iihun*; Iho-inuc lam Ihh iti-biiy^n va 
tho huy^n-tbira. Chieu NAi d:\njj so diin ttinh vii i(ien Ihu, ca 
thay du-ffc 3.000 sunt dinh vu 28 s& ru^nif. 

Lai c6 dS( Tam-dOnfi ^i"! Lric^y^rftrir<>e Ibu4)c ve Vun- 
tirfrn^') cung xio n^i Ihu^c. Tri.eu-flHwa nhfrnj; di^l mv ra 
lam Kmi pbu I^ TrSn-tTnh-phu ft ^ Tp^^^ac-hi^ii-phu $fc \^ 
^, NfinnSy lai i:-6 xir Xa-hfi (?), Sjjiii L(> (Sum-leu). Adrerny- 
soan (?)]feiang-lan (MuOmg-Iam), Trinh-c5 (XiL^ng-kbii). Siim- 
ntra (SmFfneua), Mircrnrt-duy (?) xt a Ngoc*ma c6 Cam-cal 
(Khani-keiil), Cam-mun vA Cam-linU (?) dcu xia vc n0i thuxirf:. 
Vua Thanh-tb chia nhCing (tSl oy ra lam \m pJiii lii Ti Ati-bieu 
«| :,t, TiiSn-dinh ^ ^\k Tran-mnn H ^. 

Phu TrSii-bien c6 bon huy^n }h Xfl-h6, SSra-l<). Mac^- 
soan, Mang-Ian; phu Trtln-dinb (5) c6 3 huyen la Cam-cal, 
Cam-mdn.va Cam^Iinh. Hai phu ay d^u IhvrOc vE Nfih^-an. (5J 6 e^n dja-hat Hii-Ctnh bny gifr. DhghLong.Jf 732 — Vl^T - NAM SO - LUCTC 

C6n phu TrSc-nara c6 3 huy^n la TriTih-c6, SSm-nura, 
duy thi thu^c v^ Thanh-hda. 

Cf mi^n Carn-l6 tbu$c Quango Iri lai c6 ahfrng miriifng 
Klaog-vang ('?), Na-bi (?). Thtromg-ke (?), Ta-bang (?). Xircrnjt- 
thinh (?), Tam-bSn (?), Ba-lan (?), Mang-boDg (?), Lang-th^t (?). 
xin ve nOi thuQC, chia ra \am 9 chuu^ cho chj^u 1^ Irieu-cung. 

Bai-khaj la dat SStn-ni>a, da'l Tran-oioli, dSl Cam-m6n va 
dnt Savaaaakhet bay gicr, thua fiy thuoc v6 Vi^t-nam la ca. 

10, VlECCHAN-LAP. dnirac Chan-lap thi ifr khi quan 
qu&n pha durp"C giac Tiem roi, lu-ffag quan la Truorng niinli 
GiaDg ?Jt tW ^ va tham-tan la r^ dai Cirtrng -^ ^ M Up d^n 
An-nam tr gan Nam-i'ang d§ bao-ho Ch^o-lap, 

Cu6i nim giap-ngo (1834) , vua nirorc C!ian™lap l:'i Xac 6ng 
Chan mat. kJidngc6 con trai, quyen cai tri Irong mrofc ve ca 
may ngam pbi^n lifiu la bon Tra Long ^ ^ vn La Kien ^ tt- 
Nhirng ngLro'l nay deu 1;^ iigirui Ch^m-lap irt^ l£ii nh^ii qaan 
■Chirc Viel-nam, BSn nam 3l-vi(lR35) , Trirofiigminh Giang xin 
Iftp ngirvi con gui cua N^c dug Chan ti^a ta ADgmcy len iani 
qu^D-ctma^goila NgpcV4iic6ng-chiJa ^ i' 'j: i , roi doinirfrc 
Chan-lap ra lam TrSa-Lay-th^nli jj, ?.$ i^ , chia ra liiin 52 phu 
v^ 2 huy?iL, Bat m^l tir6Dg-qu^n ^ 3^ , mnt tham-ian dai- 
IhSn ^ ^t- ^ ^ ' m^t d^rtSc ^|. if^ , mdt hiep-tin iS, f- , va 4 
cbanh pho ITnh-binh ^ ^ , de coi moi vice quan diin. Q cic 
ch6 ySu-haj, lai d§t chirc tuyen-phu g; j* , an phii -^ 4i^ de 
ph6ng-Dgu. Sk 

Nam canb-tj (1840) , nha vua sal Ld van Bi>c ^ JL i^ 1^^ 
kh£Lna-sai dai-lhila, Doan U^q ^ ^ ]am ph6 va c^ing vtri 
Trticmg minh Giaag d§ kinh-ly moi viec <V TrSn-tSy-lhanh, 
khdm-x^t viec buOn-ban, do rugtig dat, dioh thu£ dinh, IhaS 
thuyea-bt buon-ban dir6i s6ng. 

Nhirng vi quan-lai Vi^t-nam la sang lim nhi^u dipu trai !e, 
nhung-ahieu dan-sir, lai bat Xgoi: Van (|U^n-Dhua dem ve di c- 
Gia-dinh, but bpD Tra Long va La Kien day la B^c-k;\ dan 
Cb^a-lap ai cuag oau ^i^n, ch6 wiio cingco giac-giu nM l6a THANH - t6 ^ 223 

ilAnh pba. Ui c6 em N§c6ngChdnU N$cdH({B<iii kh6i nghia. 
c6 ngiKri Tidm-la giiip-da, [hauh ra quan qudn ilaiih maj kln\nrt 
dirge. Vg sau d^n khi vua ThAnh-to mat ii>i, quan quiSn pha] 
bo Ihauh TrSn-tay ma rul vp An-yjang, 

Ay cuTijj]avi ngiro-i miiih khiing bi^l b*nh-vuc ke hiii- 
ygu, chi dem I6ug thain-tiin mg u-c-hi^p nguffi (a, cho n6n 
thatih rti hau-t&a binh-iu-^ng^ nhf>c-met liriSrag-sT. ma Ui pbai 
sir bai-hoai, th^l lit thi^t hai cho airiic miuh- 

n. Vi£C GIAO-THII^P vol NHll-NG NL^CfC NGO;M- 
DU'ONG . Vi^c giao-lhiep cvin nir6c \am ta vfri chc nu-ac 
ngOQi-diro-ng mSngfin-litf IS bo-i ccS hai le: mc>( la vi sir cslm 
ginng dao Tht^n-chuazhai la \\ n^jUfVi nucrc minli hic bay gitr 
kh^ing hieu thii-i Ih?, ci'r ly-dilc mliih lu van-minh ho-n ngir^i, 
khdng chiu hoc-t^p nhir ngtrcri la m:i llretj Jirwng Ue!n-b(>. 

Nirdrc la t(x dfri thiip-thAt lli&-ky. ve nh6 H|iu-L6 da c6 
nyirtri Au-la-ba ra vao bmin-ban, hoC»<-" aPho-hifn (Hirng-yeo), 
JioSc if cia H6i-iin ( Pjiifo ) , deu kh6ng c6 viec gl ngan-lro"t:^. 
ChT c6 sir giong dao Tliien-whua 6 tiong nir&c lA hay bj su 
ngan-c^m. Ngay trimc thua Tnoh va cbita Nguyen da c6 dp 
nghieni-cfim. Den dcri Xgiiyea TAy-strn thi Irong ntr£rc r5i luaii, 
cAn phi'ii Id vi^c chif n-tranh . cho n^n kb6ng n6i d^Q vi^c cSm 
dao. VS sau, khi vua ThS-t& nhiil-thfiDg ca nam h;§c, Ihi ngai 
nhir era b^Jn dao c6 c6ng giiip r^p trong Itlc gian-lnian, \^n 
d^ cac giao-sT diror. plitp di gifliig dao mm noi. Mai dea dtri 
vua ThuDh-t& (hi vi^c nirirc daycu, ivha vua lirii y ve sir j^iao- 
h6a, lay Nho-dtio lam chinh dao va cho cac t6o-giao khac lam 
ta dao, bfit ddn-gian phdi bu U theo cblnh. Sir c&m dac. lai 
khm d^u ph&t ro ntra. 

Ma cung vi str cii[m dao^ cho nen str hxiOn-bau cija nhirag 
ngifW iigoai-duoDg ir niroc (a, thonh va ngan-lro. Bai vi Tvieii- 
dinfa thSy tbiah-thoang c6 chigc tan butfin lai, Llii co innt vAi 
Qgirfri giao-ai vao giang-d^o, ngin-cam th^ nuc cung khOng 
diroT, tiTG^g la cit y do-tham gi chSng, cho n8n I^i cang nghi- 
ngof lim. nghLong.vn 221— VlfeT-NAM Sir-LUQfC 

Va Ifi vfe doi nhi Nguyen liic bSy gia, of troiig nircfc 
ciing khdag c6 ngurM ngoai qu6c ra vao bii6n-bfi.n, cli» c6 
nguiei Phftp^!an-t4y Irirfrc da Iheo giup vua Th^-l&, r6i 
fr tai Ifim quan tai fri^u 16 Chaignenu vA Vannier. Khi viia 
Th€-l6 hay con, Ihl Choigneau c6 Kin ve nu6c Phap nj*hi 
ha nam. den nSm Ifln-vi (1821), dng fly ircf 3iini< thi lai 
nh^n chu-c JheiIi-su' v6 chirc kh&m-SBi cua viia I-ouis XVIII, 
dem dB phStn-v^j va t^ qufic-lhir sang dilu-dinh vific ihdny 
Ihirontg vcri nirirc Nam. Chaigneau sang dSn ntri, tlit vua ThS- 
tb inSl roi, vna Thanh-tfi tiSp <lai Chaigneau cung itf l€, va 
ngai sai quan tra 16i cho PhAp-IioangrSng uircrc Nam va nveCrc 
Phfip IcbAng vi6c gl mk phai Urn dieu-irdrc vfe vi^c thiro-ng- 
mai. Vi^c vio buin bin or nu-irc Nam, Ihl ciif then lual iiirdc 
Nam, khdng dieu gi ng&n-lro' ca. 

N5m nbSm-ngo ( 1822 ) c6 chific (du chiSn cua Phap Itn In 
,-Cl£opatrc vao cira Ba-nang, ngirCri quan Uu t^n U Courson 
de ta Ville Hellio nhfr Chaigneau xin phep cho vao ySt-kifen 
vua ThAnh-l&; ngSi khOng cho. Thang7 nam fiy. c6 tau Anh- 
cnt'Iffi vao Ba-nSng xin Ihong ihirtrng, nha vua ciing 
kh&ng cho. 

Chaigneaii thay nha vua cang ngay cang nhat-nhco vini 
initih, va cun^ kh6ng Iain du-ac c6ng-vi6c gi c6 icii. ben ciing 
v6i VaiiDier xin tir chuc, rOi d^n cuui iiSm giap-lhan ( 1824 ), 
liai ngircri xudng t^u di qua Gia-dinhve Phap. 

Thing gi^ng TiSm Sl^lO^u (IS25). lai c6 thiiy-qiu^n dai-ta 
Twifc Phap la 6ng I^ougainville deni hai chi^c tau chiSn la 
Thetis va Ksperaiife vio cira B^-iiring, dem do phSm-vat vh 
qufSc Ihur, xin v&o y£t-ki^n vua Thaiih-lo. Ngai noi rang nwo'c 
Phap va Tiircrc Anh 111 hai nirdc ciru dich, m^ aucrc ta tru-ac <!a 
kh(!iDg tigp &U- Anh-cal-lgri, le n^o nay lai ti^p sir nvcac Phap. 
Va lijc bSy gior Cbaigneau va Vannier da vs ca riji, ngiii btn 
sal quan dem do v|t ra ban thi.Torngcho sur ntr6c Pbap v;in6i 
rSng Cf trong Trl^u khc^iig c6 ai bi^t tidng Phap. cho n^n 
khOng Ihh ti^p dtrorc THANH - Tl» " 227 

Qua nam sou ( 182ii ) cliinEi-plu'i PJiap lai sai clirtii nii^r 
Chnifineaii sanj^ liim ITuti-sir Ihoy clio cliu, nlMnifi sanj; iK'n 
ncri. Tricii-dinli nivin- li\ kli6n« iilidii. lUiii n;ini kv-Mirti ( 1^2^^ ) 
lai pliili tri7 v^. 

TCr t36 din Jtin U> niim ve mm mrac. I'hai» liiyet j^ioo vtVi 
nwofc Nam ta. M« Iric hiiy jjiijr chi liu- injty ngircri {^iau-si iH 

giang dao orcho Uion^dil ra, ttii lrDn<* mro'i. cung kliunj^co 
ngiriri ugoai-diro-n^^ niio Cv iifra. 

12. SVCAm BAO. Tir klii vua Thanli-tli Uu [ifit^i. nM;^i 
dji c6 f kfadng clir* nijcrvi ngoai-quoc vko Kiang dno (v trimR 
niTfrc. aftn nfim 3l-dau ( IH^^r*). khi cliiec liiii llu-lis vuociVa 
B^-nflng. CO mO* nguffi ^ino-sT Itn lib lilogerol o Isti di gi;iny 
daoc^c iiffi, vuu Tliaiih-t5 nhAndjp fty iniri c6 dy tiim diio^ 
va tniyeii cho cac quan phai kham-xyl cac 1;ui-1k ctia n^nai 
qu<1c ra vao cwa bJ. 'Irong dii n6i rtlii'i;: ■< Ba« plurtrni; Tuy 
la (a d^Or liim nic-lioHc lunj^ ngirtri vi'i liiiy-lioai phunii-luc. 
cho ut-n phni iijjhiiim cam dt kbirn rigiriri la pluu Iheo 
cliini) diio ». 

N^ai lai ssii tim bao nhit u iiliirn}< yiuo-sT if Iriniji mrtrt" 
dem ca ve Hue de dach nliilrn^' sftdi T:iy ra clifr Viel-nam. cliii- 
y lii khOng phfli \ t vi0c dicli sach, nhirug Ki df rlio khoi di 
giang dao 6 cli*^ hirtrnjj-lhO]!. 

Liic bay gitr khonj; pltai k'l hkX luhih viia Thanh -Iti {^liii* 
d§o m;i fhOi. pliiin nliieu nhfriiii quan-lai I'Tinj* deii mM y i-a, 
cho nen su cam dau lai ciuignyliiet ihtm. Xliirngniin duu cam 
the nao mAc King, Jrong niinrc vhn. cu ngiru^i di giang dau. nlia 
vua My diSu do lam Irai phop. Igi c6 di^ rn Ian nira Iruy^n 
cho dsin ben giao pliai ho dwo. vii n\ hiit diroc giiio-sl dem 
n(Vp Ihii diTffc Ibimiig. Nam i(y o Hue cb mM ngucri j«iiiO-sl 
phai xu- giao, vk Cf cac iiori cung rdi loan vi slt kal dao va 
gi£l dao. 

Tir du tro di, Li'ong Nam ngoai I^hc, chu nao cung c6 
gi^c-gia nSi len, nha vua iiga cho dan ben dao iHeo giOp quflii 
gidc. lai cang citm nghi^t: tir nam giap-ngp ( 1334 ) cho d€n nghuong.vn 2M"VjeT-NAM S&'LUVC 

nSm m$u-lulSl (1S3S), c6 nhi^u giao-si V9 dao^do hi gi^t, 
itU^l la tir kbi b4t dirorc c6 Du (P. Mnrchand) cr Gia-dinh i5i, 
su gi£t d&o laj dir hon irvrirc jxira, 

Nha Vila mpt rngt Ihi cSni doo. m^t inat tlii ban nliQ-ng 
hu^n^i^ii ra d& khuy^n dan giix l£y dao chlnli. Nhung nlid 
viia ma dung uy-quyfen dS giiSt-bai bao nUieu, tUi dAn-sir lai 
kh& sff b% nhieu, chti l6ng tin-lirmig cua ngirai ta khOng 
sao ng&n-cffm dirirc. Vs lai dao TliiSn-chuR cung lit mOt daa 
tdn-nghifitii, day ngiraj la Iffy long nlian-ai, vi6c gi inii Ifem 
khS d&n-su- nhir IhS? Cac giao-s7 bay gi6 cu- m^t ni^m 
U^Li 96ng ch£ft di truy^n gido cho dircrc, c6 ngtrcri phat d^o 
hSm m^ & diT6i d^t hang ma}' thing d§ day dao. Nhu-ii^ ngiriVi 
c6 rhi bSn chSl nhu" vdy^ tUi hlnh-phat cung v6 Ich ma thOi. 
Nfim m^u-UiSt (1838), vua Thrinh-to [hf(y oSm the nfio cung 
khOng dircrc ohijiig ngiroi di giilng dao Irong ntrirc^ ngai ben 
sai sij sang nvrirc Ph6p dS di^u-dinh voi chlnh-phu Phap ve 
vi^c 3]'. Song khi su-'thaii ViOl-nam la sang d^n nori, Ihi hoi 
Ngoai-quSc truyi?n-duo xin Phiip-hoang la vua Louis Philippe 
dirag liep (ti). Sir-lhan (a phai Iro vfi kbong : khi ve den 
HiiS thi vua Thanh-to da ni5t lOi. 

Vfe aau vitc cjini dan ci'r dai-dSng niii d^n khi nird'c l^hap 
sang bao-hA nioi Ihoi. 

13. VUATHANH-T6maT. VuaThanh-tSmatnamcanh- 
U (1840), thp ,'iiffc 50 tuoi, va iri vi diroc. 21 nam, mi^u-hi^u 
la Thanh-to Nhnn-hoftDg-de ^ it P- f, t ■ 

Trung doi vua ThAnh-t& lain vua. phap-tu^l, eh6-dA, dieii 
gl cung su-a-5<ing lai ca, lam thinh mOl nirirc c6 cirang-ky, 
Nhinigchi \-i ngai nghi^m-kh^c qui, cii- nirtt mirc Iheo co^ chir 
khOcg liiy tUiri ma bi£n-h6a phung-luc; lai kliong bi^t khoan- 
dung cho sir simg-lin^ dem giet hai nh&ng nguvi theo doo, va 
lai tuy^t giao vdi ngei^i qii3c liitn thanh ra nuorc Nfim la o le- 
loi mgl minh. (6) Sach 11 is loire de tu Cochiuchine Frtiufitiae cua ong Cullru WlWw-.fiqnq'hU 
THANM-TO — SM 

Ba haj'T&ngnliiTngdiilu l^m-16iKy U iL-ach-nln>^mctuinti ca 
trieu-dlnh vh ca bon s"-phii nirac la lilc hS,y gi6', chu kh6ng ri^iig 
chi mdt mlnh ngiii, nliirng nghi lu iVti<{ vtiii chuyi'n-ch$ mOt 
Qirac, vi#c IroTip iiiro'c hay d^thS ninu nj^iii cung to mfti |»hijn 
IrAch-nhi^m rSl lo. khong sao chiii-lit dirm'. V^y cu hinli-tlnh 
ma M^t, Ihi cliJnh-Eri cuii ngiii tii}' c6 iiEii&u dien Eiiiy, niiung 
cung CD iihieii di^u dij: ngai biSt riran^ ma kti6ng l>itit nhii, 
nyni c6 uy-(|uy?n mii it d»)-lirivii*i. ngAi biet c6 flAn c6 nu-Ac 
niH kh6ng hiSi thofi-lhS ti^n-h6a. Mm \^\ cho nfin n6i vtioQ 
ngai l^ ini^t Ong arih-quaa thl klij qiia^ mu nbj LunfT ngiii la Dng 
bfLO-qu^n till khAnj^ c^ng-b^ng. DAii th^ n(ju mai.- luag, iig^i lu 
mgt flag vua thdn^-minli, c6 qiia-cim, he( K'tHH In viec niT6rc, 
riTong ye ban IriSii nhii Nguyen chira c6 6ng vua nao lam 
du-orc nliieu c6ng-vi^c hen nghi v^y. uiw BonghLong.vn CHUONG IV 

Nien-hiiu: TKii^u-tri is ;"6 
t. -Biit-d^ vua J/ieT/i iS 

3. Vi^c Chan-lap 
5. W^e Tietn-la 

4, Yiic giao-ihiip v6i mtcte Phap 

1 . DI>C-B0 VUA HlfiN-T6 . Thing gi^Dg nam Ifln-sihi 
(1841 ) Ho^ng"thai-tiJ hiiy 1^ Mi6n-t6ng <$ ^ 16n ngdi a difin 
Thai-h6a d^t Di^n-tii^u U Thi^u-trL 

Tioh vua HiSn-t5 tbulin-hda, khi^ng hay bay fa nhieu vi^c 
v4 cung kh6ag dirocqua cam tiliu-Thauh-to. Trong ddi Ng&i 
lira vua, hpc-hi^u, che-d^, ihuS-md^ diSu e> cung Iheo nhir 
triSu MjaTbAah"*& ca. Hay lOi liic b% gitr c6 Trirang ding 
Qu^ ^ ^ ^,1^ van Birc #- A. ■(* , Doan Uao /^ a . Vo vfia 
Giai ^ X 1^ . Nguyen iri Phiromg pt JEc» :j- , Lam duy Tigp 
^ 41 ;)l^lroDg ngoai ra sire gltip r^p, Nhirng m^ d^t Nam-ky 
c6 gigc-gia, dan Chdn-tap u^\ loan, qu^n Tiem-la sang dAnh 
phA, nha vua phai di!ing binh daoh-dep mai m6i xoag. 

2. VlfX CHAN-LAP. Nguyen lir cu6i db\ diicThinb- 
tcV, dat Nam-ky va dSl Ch&D-lap da c6 gi|c-gia, cac 6ag 
Trirong minh Giaog, Nguyen lign tJim, L^ van Bu-c, Nguyen 
c6ng Trir ciV phai dem qu^ di lieu-lrir mai, danh diroc 
ch5 nky thi ch6 kia noi I6n. Sau of Nam-k\^ !^i c6 LAm 
Sam 4). 4. cflng v6i bon IhSy chi'ia tarn loan h TrA-vinh; 
Of Ch^n-lap thi nhung ngirai ban xii* ciing vfid ngirbi Ti^m- 
U dAuh phi. Quan quan ch5ng kh6Dg nSi. TriSu-dlnh iSy 

-231 — w.songhuong.vn 232 — Vlfr * NAM Sil • LCQfC 

vi^c &y lam io phi^c. Nfim Thifiu-lrl nguyen-ni^n ( 1S41 ), or 
Irong Trieu, 6ng Ta quang Cu- tau xin bo diSl Ch4n-1ap, rut 
^qufiov^giu- Afi-giang. Vim nghe liyi liy, Ku6ng chi^ii IruySn 
cho lird'ng-qufln ]a Trircrng minh Giang rul quftn v^. Trirorng 
minh Giang vS d^n An-giang thi mSt. Boi vi vi^c kinh-iy dSl 
Chdn-lap la a lay t>ag ca, nay vi c6 bi^n loan, quaa quin pJiai 
bo thiinh Tran-Idy m^ ve. 6ng nghT XLLU-Ito vu bu5n-buc den 
□6i tlianh beoh mh ch^t. 

3. Vl^C nfiM-LA. Khi qxika cuq Nguyen tiSn Lam v^ 
Nguyin ct^ng Trir dep Tcong gt£<c LdmSi^in or Nam-k^, thi qiiiin 
■Ti^ni-Iffl lai dem binh-thuySn sang ciing vcvi quan giac d^ diiib 
ph6. Vuab^n sai L£ vSoBircl^m t&ng-thSngdem binh-lird'ngdl 
ti^u-tri>. Sai Nguyen IriPhu-orng vA Nguyen liSn IJim giir mglt 
TiSn-giaog, Nguyen cOng Trii va Nguyen cflng Khun giir mSl 
V7nh-tfi, Pham van BiSn v& Nguyin vfin Nhdii giir mSl H^u- 
giang. Ha m£l cilngti^D binli lendAnh, quan Tie m vaqu^la ginc 
thus to^ phai rul vS giir Trifn-t^v. Quan qu^n duoi dtfrrc qudn 
Ti£m-Ia ra ngoai bcr-coi i-()i, dSt quikn giir cnc nod hi^m-y€u 
dS dg^ ngay tiSn tieu, 

Nguyen IS NSc Ang B6n ( 1) dem quan Ti^m-lavS ciru 
vt4n dc dauh lS!y lai nird^c. Nhirag dSn khi Vi^t-nani rtil ve r&j, 
quAu Ti6in-Ia ian-bao, ugu-vi Chau-Iap Ibi khdog phuc, c6 
ngu^j sang cau ci>u a Wam-k}', vua b6n sai Yo vSn Giai sang 
kiuh-ly viec Chan-lap. 

Thang sim nfim at-ti ( 1845), \k nam Thi^u-tri thu- nJira, 
V6 vSn Giai vao dSn Gia-dinh, ciiD« vtri Nguyen tii Phwo-ng, 
E>oan USn, T6a thSt Nghi. tiSn binh sang «!;mh Ch&n-l^p, phi 
diTOT d5n Day-sal, 1% lai th^nh Nam-vang, ngu'^rl Chua-lap 
vfe hang k^ horrj 23.000 ogirai. 

Boan roi, Nguyco tri Phu-crng v^ Doan U&n dem binh du6i 
daahqu^n Tiem-la vi qu&n Chin-lap, vay NSc 6ng Bt>n v^ 
lirtmg Tifim-la la Chat-Tri & 0-ddng ( Oudan ). ( I ) Na.c 6ng Bufi la em N|c ijng Chan, chli nang Ang-rocy lii Ngoc 
VSd qu^D^-hiia. iwww song hud Thangchin nBcii iy, ChSl Tri aai ngirM sang nm htia. Qua 
thang mirtyi Iht Nguvin tri Phirornfi, noan URn vA ChiSl Tri ky 
t£r hon-trorc (> nhA hOi-quAn, hai nirfrc d^ugiui liinh, Xguy^n Iri 
Phiranf* rul iiiian vf d<Sng «> Tri^u-tiy. dori quAn Tifim Ibi-hinh 
nhiJn^ dicu w^c da dinh. 

Thaag chap nam binh-ngo (1846). NV'ic dn^i B6o dAog 
bieu ta l^i va sai su- dcm d5 j>hilin-v^t sang iriSu-tdng. 

Tlianj; hai nam dinh-vi ( 1817 ) \li nSm Thu^u-lri th(i bay. 
Trieu-dlnli pbong cho N^c ting B6n l&m Cao-mien qu6c - 
vircrng vk pliong cho My-lani qu^n-ti^huo lam Cao-mi^n quAn- 
ctma. I^i xuGng chiSu truy^n cho qu4n tlitV ff Tran-tay riit v6 

An-giaiig. 

Tu- da nufrc ChAn-lap lai c6 vua, va \i^c ff phia nam rad-i 
dirg-c y6n ^'^y. 

4. VI^C: GlAO-THIl^P V(:n NlK'rC FHA?. Tir khi vua 
Hifn-lSlfiii tri-vl. thi sir cSm dao hcri u^uoi di du-crc mol i|. 
Nhirnj; m;^ (rieu-dinli vun ^lict din), ma nbirnj^ K'4''>-3" iigoSLi 
qu5c van c6h giam ca o- Huy. Co nfltrai Jura tin 5y cho trutiji- 
t& nu-irc Phip t6n la Favin l^veque coi li\u Heroine. Ong 
Favin L^veque dem fau v^o Ba-oungxin cho tifim Dgirdrj giao- 
sTdu-ordha. 

Qua nSm at-H ( 1345) 1^ nfim Tliii^u-lri Ihit Dflm c6 mOt 
giam-muc t6n Leffibvre phai an xir tir. H3y gitr c6 ngtrvi quaa 
t6u My-lod-kiea a B^-nang xiii inai kli6n|i diroc, nuM hno lin 
cho hai qu4n Ihi^u-tudrng nuifc Ph6p la C^cile biSL Tlii^u- 
tird'ng sai qu^n dem chi£c t^u Alcmiae vao Ba-nan^ ITnh 
giiin-muc ra. 

Nitm dinh-vi ( 1847 ) quaii nu-dc Phap Auqtc Lin r&ug 6* 
Ku^ khong c6n giao-sT pliai giam oija, m6i sai dai-t^ De 
Lapierre vh truny~ta Higault de GeaouiUy dem hai chiSccM^u 
thuy^n vao B^-nang, xin bo nhirng chi du cam dao va d^ chi> 
ngircri trong nur6-c dtrgrc iir do iheo dao m^i. 

Luc hai b6n con dang thu-ofng-nghi vS vi^c Sy, Uii quan, 
nuirc Phip Ihay thuj'Sn cua ta ra dong gan t?u cua Phap. nghuong. 2)4 — VlftT - NAM Sfr - LUCfC 

v£i o tr#n htf lai thSy c6 quiin ta sup-sVB d5ii luy, miri nghj 
c6 air phan-truc gl ch£Dg, ben phat sung b^D dum ea nhtrag 
thuyen dy, tdi niib nei> ki^o bu3in ra be. 

Vua Hi^n-ia IbSy sir-^traQe ^"^ '•^^> tu^-gi^J^ v6 cfing, 
Ifi c6 du ra ctim ngir^' iigoai-gu6c vao giang dao, va fri 1(^1 
nh&Ag ngu-<yi trong u\t&c di tbeo dao. 

Vi^c tau niroc Phap vaobun or Ba-n^ng xong dirorc niSfy 
thang. Ihi vua Hi£n-t6 phai bj^nh mSt. BSy gicr lu th^Dg chin 
nam dinh-vi ( 1847 ), nSm Thiigu-tri thi'r bay. Ngai lam vua 
dtrgc bay niim, tho 37 lu6it inigu-hi^u la HiSn-to Chirorng- 
hoang-de ? iS- :)t J: f^- Www.sQnQhLi 
Nien-hUu : Tijr-du-c M ^ 

7. ^UT-rfo i»u4 Oirc-Mng 

a. ■Binh-lhlbt 

5. ViVr nt}oqi-giao 
4- I'r'fc 4:(7ni ijqg 
J, V«c thuc-md 

6. Yiti: viiit-hac 

7. I7^c binti.ctif 

1. BI>C-B0 VUA DirC-TONG. Vun Hien^lii mat. triiy&n' 
ngfli lai cho hoang^tir thiV hai huy U Hhti^ Mi^m * f±. Hiy 
gi£r ho&ng-tu' iirti c6 19 lu6i. nhunji hoc-hanh Ua lli6ng-tlim. 
B£n tlidug 10 nam Jinh-vi ( 1S47 ), tht agai \ii\ ngbi liniing- 
d^ cr di^n TUai-hoa, dut nien-hi^u la Tir-dtVc M ^> liiy nain^ 
sau la bfim m^it-thun ( 1848 ) lum Tir-ttiirc nguy^n-nii^ii. 

Vila Duc-tOng Jl ^ tloi voi vAn-l»>i ntrorc Xam tn Ihit 
la quan-fa^, vi la il^n d4>i ngdi (Ui »u6c PhAp sang tmo-liOt^ 
dfit xa-hOi miiili ra m^i cimh-tirong kli6c* Bai v^y cho ndii'^ 
fa cSn phsi bi£l ru iigai lit ngu^i lh€ nao, dd x^t do6i 
phiTDg cAng-vi^c thai b^y (■io* cho khui sai-Iiint. Quan tong- 
d6c TfaiD iFong HuS da dtrac trong llij^y dung-nhan cuaj 
ngai va da id ro chan-tirprng cua ngai ra iiliir sau nay 
9 Ngdi hioh duQg nhir in^t n'^uo-i nlio-at, khdog cao, khdngi 
fl tbSp, trac ngiTu-i bAc trung, kbdng gay khong bi>o, c6 m<m 
9 phan hcri gfiy in(>1 ti- Da khOng frang khiing den. Milt hoi] 238 — VI^-NAM S&.LU-gfC 

« dAi ; eSm hcri nho, Iran rfing mti thJlng, inui cao na ti^n, 
,« bai con miit tinh iTia loiih. 

fl Ngai hay chit ciii klu^n vang mii nho, va mac ao vang. 

kbi ngdi c6 luoi thi hay mnc quan vang i|i gioy hang vanji 

f« cua n(>i-VM dcing. Ngai kh^ng tra tronfj-sirc iiui cunfi kliong 

« cho cac b^ n^i-ciing deo do nu-lrang, chi col lay str an- 

t« mfic aach se \hm dep. 

« Tinh ngai Ih^f la hi^n-lanh. Nlmiig nyirai dirorc hau gun 

I* nghi noi chuyen r?iiij«: itiqI Ii6ni ngai ngtr triSa tai dieu 

U Vfin-minh, ngtii c5m cai hoa-mai (I)siip hi'il thuoc, Itrii thai- 

« ginm dt'rng qual hSu^ v6 y qugt manh qua, lu-a hoa-mai 

« bay viotay ngai. Ten (Jiai-giam sor xanh miil lai, mii ngiii 

« ch? xoa lay, chti kh6ng n6i gl cik. 

« Ngai thtf dijc Tir-dLi tj #. ral c6 hi^ii. 1-e thtrang cir 

« nguy chan Ihl chau ciing, ngay Ic till ngir Ei'icu : liOJig iv\i}t 

f« thang chuu cung 15 Jan, n^ii liieii 15 Ian, Irir kbi Ji vang 

[« vukhise y^u (2). Tromg SCnfim, (hmVng vSii nlnr Uiu, kiumg 

'i* sal chiif nuov 

*f Khi ngai chliu cung thi ngai tiiu chuyen nay t'liuy^n 
U kia, vi?c nha viec nirtrc, vjpcxira viec nay. Birc Tir-du thuoc 

.« su--3ach da nhieu ma biet Tiec ddri cung n>ng. Ktii diri: TiV- 
tc du baa ciiu chi bay, thi ngai bi^n nguy vao mi>t quyen giay 

« goi 1^ Tii-hndn-lnc. 

1 MAt hOm ranh vi^c iiirffc, ng6J ngir ban lai iLrnif Thufin- 

p« tnjc (3) gap phai khi nu-ofc liit- Can bai ngay nu-a Iht c6 ki 

i.« dure Hi^Q-t&, vab, ngai cbira ngtr vk. Hire Tir-dn n6ng ru<>t, 

'« sai quan dai-lhan la Nguyen Iri i^bircrng di lUtfC. Nguyen 

ff (ri Phirffng di du-px ntja dirtrng, vira gup tbuyen ngu dir<mg 

« chuo Jen, ma nir*!rc thi chsiy niEtnh, thuyfin kh(>ng di man (1) Hoa-rnai lii niplsar d;;y linn blinS clJ il? Ih'ip lira uia Etui lliuoc 

(2) Se-y^u la ilau y^u. Ti^tig s« er Hue n6i cacli lim kinh, nhif vua 
lau thi nu; vaa sc minh. 

(3) Cacli Kinh thiinh du'rng <1^ 15 cay sS, it ben bo- .suiig Lo^i-tfi^^tf. 
Ee6 m«>( cai rirng cam goi l:'i Thu?n-tnrc. Cli3 3y nhieu ehim, du* rJirc. 
[t(^ag Ihirdrng ngi.r fl^n han a Aay. w sanghUD fl dircrc. Gyn Ifii thuy^ii ngtr m6i r6i b^n. (thi ay U&i dang 
« mira. mk ngSi vAi v6ng len ki£u trSn tti Ihlnj; saii^l cung. lay 
« xin chiu tOi. BiVc Ttr-du ngoi xoay mijit vao ini'in. chdng n^i 
« cb&ng rSitg clii ca, Nfifii Ifiy ni0t cAy rut miiyt diin<; l^n de 
fl tr^n ghS trat-ky rfii njiai nftm nufing xin chin ilon. Cach 
fl ni6t hui lAii, dure Tir-du xoay m^t rn I5y lay bSt cni rui mh 
a ban ranii : 

a — Tb6i. tha cho! Di cboi il5 cho quan-qmin cuc-kh& Ihi 
« phai baD-lhiK^n^ cho ngiriVi la, roi s(ym m«i di hijii ki. 

« Ngui lay la !ui v$, i\i>i d^ni do xigAi phe tliuoTig fho riic 
rt quan-qudn di bSu ngir. Quan tlu moi iiti""^ duiic m'>( dOng 
« tien bfic^ I6rn nho luy theo philm, c6n linJuhi mcM leti dirc/c 
« mot qiinii lifen kern. B5a sang ngiii ngir ru di^n Longiin lay 
H( ki. Xem tach ngai Ihiy m? nhir tli?, Uii i\t xua dSa nfty it c6. 

K Tioh ng^i si6ng-nung, s.nn^ thimg nam g ;i:n da 

<' ngu- taiih, nghTa lA ttiirc div, chtrng sau gifir, ngAi ti ; i '!: jSu. 
« Clio ntjn cac quaa 6^ Kiiib buui ii\ cun*^ phiii :!av s6ir d^ ^nix 
fl di chaii. Thir^ng thoy cAc ([nan IhSp den ^n ch.i'i J^ vi^o 
M Trifeu cho sftm. 

a ThircKiig ngM ngir trieii taii dieii Vrtn-niinb. i>^ ben ta 
« di^n Can-chinh. Cac quan dSa som, quan vfin Ihi :igui rlu/c 
fl tai ta-vii, quan vo tai hiru-vi], Khi [Jgiii da ngir ra, (hi iiidi- 
K ^am tu^'^n tri^u cAc quan vao chiiu. Cue quaii deu 'n .c ao 
« r^og Mfinh. deo the bSi di vao, quan van ben hu-ii ii v5 
(( b€n ta (4). 

(I Kb i cac quan theo thii-lu dvrn^ y^n rui, quau ht) L^ 
ft bay 16 quan bn Binh tAu xin cho nit^v t^n^j qttnn incri cJirot; 
« Ibfiog Ihuyfrn bAi mang. Cac quan bai roang thl phiii chm; o- 
« nguai, dfri bi> Lai hay lu b*) Binh tau 7,oog mfri duac viio. (4} Kill naki ngir dt^ii Tba)-h6a hay til dl^a C»n-chinh. hay lu di 
Unh 3e tli^n Phi^n£-Eii;n, Itii qiian van Ini iliVng ben lu, quan vo bSn 
hihi, duy <r dien Van-mmh Ihi quan v6 ben ta. qUan van ben hun. www BDngnijang un Sas — Vl^ - NAM sif ' LU-<rc 

« Quail vHn ihu^c b^ Lai^ quan vS thuOc bA Biiih, B4i TTnang 
« thl pliai mi^c ^a dai-trao. 

« C&c ongbai niang xcmg ri$i« bO niko c6 vi^c gl t§u Ihi tl$n 
« chd iSu SIT qui Idii. Nhir hn ni^o c6 tau vigc gl thi cnc 
« qufln Sn-quQn Irong 1)0 J^y deii qui cho tSu-sir, r3i i>ng nao 
A tftii, thl doc baj dien-tnu. Mot htn cac quan tffu-su Igii c6 
A m6f dng quan nOi-cac va ntpt Ong ngir-sir ileu qui. Quan 
« oAi-cAc d2 biSn l61 ngiti ban ; quan ngir-sir de clan-bach cic 
« quan phatti phep. 

ff Btrc Dyc-lfing de thu<>c vi^c m:'i lai ch^m cho nhn nhi^u 
« b(ra ngM ban viec d^nctiin inuori giur mori ogur v^o ni)i. 

« Ngiii Ihu-dng Urn vi$c Of Chini d6ng di^n Can-Cb^nh. 
fl Troiig chai ay 161 v&n diJnb bdiig. Gan cira kinh c6 mSy 
« chi€c cbiSu. tv^n Lrai mot chi^u cap h^lng hang vniig, de 
« m^t cai yen vai iighicn btlt, m^t Ifai dua ( cai g6i dua ), 
« chii khOng b^y ban gUS gl ci. Cach m6l khoaug c6 df= mol 
« c.'ii di^u-hu vtri Ihe. Ngiii lain vice moi thi dung daiy diinb 
« daii-h&, hay la di bach bi). Ngfii ng»i t^m vi^c ni^t mlidi. 
« vai ten thi-iiij dirng hlu dl mai son, Ihap Ihutic hay Ik di 
ft triiySn viec. 

B 1,^ iiuorc la xura nay c^cquan l(hdi>g dircrc \<bo c!i6 ngir^ 
« loa; Um ^lip vific tho vua, cho nen viec I^n vi^c nho, ngai 
* phai xem ca. 

« Phign-sj!r c^cnai deu gM v& noi-cac. N^i-cAc d£ Irong 
*f trap t^u-sir. dua cho gi&m, giftm dirfl cho nG"-quan dang len 
c ngai. NgM xem rSi giao ndl*c6c. NOi-cAc gur ben chinh c6 
« cbAu di^m, chau phfi. luc ban pb6 ra cho c&c bO nha. 

« Nay xem cac nguyign ban tfong Cac^ Uil Ih3y c6 nhiEu 
« ttf pbi^n ngki ph^ diii hem cua cac quan tftg. Chir da t6t 
« niji viltD lai hay, ni cGng kinh cM t4'ii ciia ngai. 

« Ngit v<Sn Ift ngwori hi^u hpc. D^in nAo ngai cung xem 
« sich d^n kfauya. C6 ba t^p Ngij:-che thi-u&n ciia ngui d3 iu 
< Ib^Oh bin. NgAl Uti l&m 3Acb cbiir ndm d^ day dAn cho de « hi^u, nhup ik s6ch Th^p-dieu, Ttt-hoc diht-eti, Lwin-nQCr 

Xem cai chiin-lirorag cua vua Dirc-t6ng nhir Iht^, ihl u^ki 
khdng phai li ngirorj to bfio vam vo- (5). mA cuoy kliOnft 
phai Id dug vufl tin-6c bao-tigiriTC nhir ni^irm ta Ihucm^ n(n. 
Chi vi ngHi lim viis ve mOt thiri-dai kh6 khi^n, trony nirm lam 
vi^c, mil nhO-ng nguroii phu-la thi Uiy c6 ugirui thanh^Li^tn 
nhir6ng Trirmig dang Qii6, 6ng Vu Irpnjj riinh, trany-lidt uha 
6ag Plian thaiih Uiikii, On;; Kfiuy^n tri Phirorng, 6n^ lloang 
Di*'u V.V.. nhirng mi cic dog Siy deu lik nguuri cii, khaisji am- 
hu^ii th^i-lhS nififi. Va lai cfii tli^-lirc lilc hiSy gitf kiim-htn 
quiij dSu cb mutin ciii-cfich duy-UD, cung khOug kip nii-a, cho 
D^n mpi vHc d^u hong ca. 

2. DiNH-THAN. Binli-lhSti I& c^c qiian o trung Trioii 
giiip vim d^ lo viec Qir^c. Nhimg lixc biy gitr tinh-lhif dii ngiiy- 
ngftp Ifim, vi tir dijii lh4p-ciju th^-ky trtV di, slt siDli-ho^l vi 
hnc-tlm^l ciia thi^Q-ha da l!6n-b<> nhiSu niQ sir canh-tranh c-ua 
cac niro'c cuDg kith-liet hcrii Irirac. Thi^ ma uhiing ngirui giir 
c&i traoh-nbi^m cliinh-trj nu6e minh, chi chSm viOt vSn- 
cliiromg. kh6ci nghe nglii^n-bul, b&n ilSn qu3c-sir Ihl phi 
Nghitiit, Thuiu ]£ii Ha, Thurong, Chii, vi^t mSy nghin nam 
trirdrc f u dem Ikm gLrnrug cho Ihtri hi^a-tai, rbi cii ngheu- 
ngh^n tir xirag minh hffn ngirftrt, cho thi6n-ha U da-man. Ay, 
cat" dlnh-lh^n li'ic bfiy g;icr phan nhieu 1^ nh&ng ngirdi nhir lh€ 
ca. Tuy c6 mOt vai ngufid da di ra ngoai. IrOng thSy cunh- 
tcTorng thieo-h%, ve 061 l$i, Ibi cac ci.ia nhu chela Tkui b^y, 
l^m hity-'hoai mat ky-curong t Thdah ra nguai khOng biel Ihl 
CLT m^t ni^m ftr-^dact ngirori bi^t (bl pbai J^m c^m Um di£c, 
kboDg tha ra v6i ai du-orc, phui ng&i khoanli tay mk chjj. ( .1 ) Ta tliircrng (rong IhtSy c6 cai tranh Tr mOt ogirvi to Ion vain 
V&i n3$t nn1i dir ton mfi ni$C aO d>i)i nsQ kh6ng ra l6i-]ting g\ ca, if tlirori 
cai tranb to chCF <Je la vua T^jr-dm:, 

Cai trnnh Siy chAc I^ cuu mQt nijuiri nko lyiong-txrang ni;i vi ra chu 
kbOin^ phai la chan-dung irua n,^ai. Yl Ik [hfta (ru-6-C i-hi tnir nhirng quan 
dtii-than va nhtrng ngui!ri dirtrc vau liuu c^n, vua (a kb'^ng cho ai ti^n^ 
thiiy ni^l, ruk cutig khang bao gi^ co hiiih-iinli gl ca. 240 — VI^* NAM Sfr-Ll 

Xemohir mgy nfini vS aau. nha vua thwfrng c6 hoi den 
vi^c phi^ qu6c ciKmg binb, cac quan ban hfl U no le kia, 
nAochi^n, Qflo fhu, mA chSngtbSy limdirorc vi^c gi ra tr6, 
Va (b6i bay gier, ciing da c6 ngu-M hi£a rC thiri Uig, chiu di 
du-hoc vk mu6n thay-dfii chinh-tri. Nbir nam binh-dan 
(ISee) 1^ nSm Tu*-diTc Ihir 19, c6 mSy ngirfri ff Ngh^-aa la 
Nguyen dixcmu fi ^* .*. Nguylnlririrng TO ft -^ ^.Nguyea 
fiiSu tt. It di du-hoe phmnig-lfty. San Nguyen ititatig T^ 
vS I^m mSy b4i diSu-lrSu, k^ hSi caitioh-thg nu-ac mlnh, 
v4 cii canh-tirgrog c4c nirirc, rSi xio nhS vua phai maa mau 
cai-cAcJi moi vi^c, khbng thl mSt aairc. Vua giao nbirng l^ 
ditu-trln Sy cbo cac qaan duy^t-nghL Blnh-(hSn d§u I3iy Iftm 
su n6i da, kh6ng ai chiu nghe^ 

Nam m^u-thin (1868) Ik nSm Tii-dirc Ihu 21 , t6 ngircri a 
Ninh-binh t^n la Binh vfin Bi^D T iC « dAng tty di^u-tran n6[ 
nfind^t doatih di^D, khai mo vang, Ikm iau hua, cho ngiriri c^c 
nirirc pbiromg lAy vao buOa-bfin. ]uy&n-Up si-tfit de phun^ kbi 
chiSn thu, th^m lircrag-lbirc cho quan quiiD* bM 3»fu-dich cbo 
dAn-S)r^ Lhir&ag cho nbirng ke c6 cdag, mi6i-nang nhung ngtrfri 
bi thirofng, tan tat, v.v. Bai-d^ la nh&ng diSu ich qu6c Iffi diin 
ca, the ma dlnh-th^n cho li kUdng hap thcri-lbe, vol !)£> kh6ng 
dftng. 

CAc quan di sir cftc ncri vg fAu-biy moi sii, vua hoi di?n 
dinb'lhan tbt mpi ngiid'L deu hkc di, cai gi cung cho la kh6ng 
harp thori. N&m ky-mao (1879) Id nam Tu-du-e thii 32 , Nguyen- 
Hi^p PL ^i^ di su- Ti^m-la ve noi ring khi ngtrori niicrc Anh-cat- 
lori mifi sang xin thong Ihirorng, Ihl nLr6-c Ti^in-la Hp dicu-««c 
cbo ngay, thinb ra ngu-oi Anh kUi^ng c6 c6 gi mk slab sir de 
iSydat^ rSi Tiem-Ia lai cho rnrac Phap, ntrofc PhS, nLrtrc W 
Dir6c My v.v, dat ITnh-sir d^ coi viec bu6n-ban. Nbir Ih^ moi 
ngirori d€u c6 quySn-lm kh6ng ai hiSp ch.£ durac minh. Nam 
tin-ti (1881) la nftm Tlt^c thtr 34, c6 L^ Dlnh i^ ^ di sir & 
Hwcrog-cang ve, tSu ^fg^:c&c nirdrc Th^l-tfly ma phii cucrng 
la chi cot (r viec binh vi viec bu6n-b6a. liky binh linh ma 
benh-VLTC vi^c buAii-ban^ t^y vl^c badn-ban mil nu6i blLLh-linb- www. song nuong vn ovc ■ t6ng — 1 

Gan dfty Nh^l-ban theo cat: mr^rc Th6i-tuy cho ngir^i di bii6n- 
bflQ kh&p en moi ncri, Ntrifc Tku cuog bat-'Chu^ tiho ngurtVi 
ogOBii-qu6c ra v^o bLi6n-ban> Nii6'C ta, ngir£rj khOn-ngoan. fai 
colSm sin-v^l, n^n Iheo n^irtifi t« m& lam thl cung c6 (he ^ivt 
dv&c quySn tlOc-IsJp cua nirirc tihft. 

Nfim Sy l£iic6 quail bun-ldm-vi^n Eii-soan la Pliaii Li£m 
■;^ g_ lam s^ ra^t l^u vi^c ma air buiin-bnn, sir cbuag v6o I<ip 
b^i. v& xtn cho ngtr^ di hoe ngbS khai mo. Gbocho dtnh- 
th^D x^t, cac quan deu ban rhng viec bu6D-btin kb6ng tidii, 
cfla vific khAc Ihi xin d6i hoi cAc tmh xern th^ n&o, rSi se 
xel J^i. Ay cung lA m^! each 1am cho lr6i chuy^n, cliir khon^ 
ai mudn thay-dfii (h^i cu chiil gi ca. NhAn vi^c d6 vua Dirc- 
Idng khiiy^n r&ng t^c quae xH vi^c thi n^n caa-thAa v^ suy- 
nghT cbo chin, nfauag cung ntn !im the n^o cho li£n-bc>, chii 
khdng ti^D, Ihi lu-c lik thoai v^y. 

Xem IM J(;y Ihi khdn^ phai 1:i vua kh^ng mudo tliay-d^i. 
Chi vi vua thi or trong ciing dien, vi^c doi kh6ng bi^t ro. phai 
l^y cac quan litm tai lam mat, mil chc quaii thi lui st^^ngtrM 
bi^t thi it, acS ngir6i khdng bi^l thi nhi^U- Nhurng ngirOi co 
quycQ-tirorc thi Ian. Dgu-ai Irdag khbag ro. nghe kh6ng thSy, 
chi mOt niSm giir Lhoi cu cbo ticn vi^c minh, I^i'co I3m ngirarj 
iTT nghi rfing mlnh da qiiyen cangdi cao, thi liSt la lai gic'ij hern 
ngiroi, chir kh6ng hieu ring cai iki gioi khong cSn phai nhi^u 
tuoi, s\r kh&n-ngoan kb6ng phai lam quan to hay lu quan nliiV 
CaipiiEimgittconnguo'i la c5i a tir-iLro-Dg, boc-thirc,chu khOng 
phai £f lien cua hay la v quycQ-lirdc. 

B^n khi nniK Ph&p da sang iSy d3t Narn-kJ, da ra dtinh 
BSc-kj?, tinh-th^ nguy-c3p d£n nori roi, thS ma cii khir-khif 
giir ISy th6i c^, hd ai noi d^u su gl hui ra/y't m^t ti. Ihi hkc di. 
Nhu Ih^ tbl l^m lh£ a^o m& kh6ngh6ng vii^c dtrorc- 

Da hay r^ng vua c6 trach-nhi?m vaa^quan c6 Irach-nhiem 
quan, d^u ib^ nao vua Durc-I6ng cuag kb(>ng trkah khui c4i 
Ifli vainiTcrc nha. ohungmaxtl cho xAclJ. thi cellSicua dinh- 
Ihan liic bay giir cung kh<>ng iiho v^y. nghuong. .1. 1.1 . .-LI 342 — Vl^T'NAM SLT-Hrac 

3. V!^C NGOAI-GIAO. Vi^c chinh-fri dcri Duc-l6nfi la 
nhSt thiSl kh6ng cho ngLral ngonti-quSc vao buOn-b&n. Nhir 
nim canh-tuSt (1850) la nlm Tir-dirc thir 3, c6 t&u My-lcri-ki^n 
v^o cva Ba-nSng. dem tlm sang ^in thdng-tlnrang, nhi vua 
khdng ti§p Ihir. 

Tir n5m 3l-mao (1855) cho d£n nStn dinli-airu (1877) t^u 
Anh-cM-lcfi ra vao mSy Ian cr cija B^-nSng. cira Thi-nai 
(Binh-binh) vA a Quang-yfin, d& Tiin buOn-bSn^ cung khflng 
diroT. Ngrroi l-pha-nlio vi nirOfc PhAp-Ian-lAy xm th()ng 
IhtroTig, cGag khdng durorc^ 

Ve saD datGia-dinh da miSt loi, vUc ngoai-giao mOt ng^y 
iiiOt kh6. nha vua mM d^l Hinh-chultn-ti -f- Jfi g) d^ cai vi^c 
budn-ban, v4 Thirarng-bac-vi^n i? 4^ |>t dS coi vi^c giao-thi^p 
v&i ngTJcri ngoai dirofog. Tuy vdy nhirng cQng khflngthffy ai 
la ogu^i hiSu vi^c budn-ban vh bi^l each giao-ihidp ca, 

4. Vl^C CAM BAO . Vi^c cam d^o thl tir nSm m^u-than 
( 1848 ) la aSm Tu-diic nguy^n-ni^n, viia Dirc-I6ng m6i len 
ngAi, da c6 du c^m dao. Lan Sy trong du n6i rSng nhung 
ngirdi ngoai qu6c vao giing dao. tht phai li)i cb€l, nhirag 
ugir£ri dao tnroTig cr trong tivtirc m& khdng chjii bo dao, thl 
phai kh^c cho- vao ma(^ tSj phai dfty di o- ch6 nir^rc dt)c. Con 
nhirng Qgn-d&n thl c6c quan phai ngfin^c^m, dirng de cho di 
theo dao mi bo su Ihcf-ciing cha Aug, chir dtrng c6 gitl 
hai V. V. . . 

B£d n&m Un-hcri ( 1851 ) 16 nAm Tur-diic thu 4. lai c6 dii 
ra cSm dao. Lfin aky, cSm nghifit hofn I^o trir6c, vk c6 mfiy 
ngiToi gi^o-si 'ngoai-<]|u6c phai gl^t. 

Sifc da &h6ng du giir nir6c mk lai cu- Urn diSti Un-^c. Ba 
khdng cho Bgutyi ngoai-qu6c vko budxi-bitD. lai dem Ikm t<ii 
nhu-ng ngw^i di giang dao, bofi thS cho n^n nuirc Ph&p va 
tivtirc 1-pha-aho nifri nhAn cir ay mk danh nvrtic ta v^y. 

5. Vl^CTHUg-&fA. ThuS-mi trong nirfrc dM bsJy giir, 
thi dsi-kh&l cung nhir dfri vua Thanh-tfe va HtSn-t6, duy chi 
tu-'khi nu-crc Ph^p va uvrirc l-pha-nho vio dAnh ISy mSv tinh 
Nam-ky roi. Lai phai bBi ItSn binh phi iisSt 4 tri^u ngiiyfin* www. song hjong.vn Tiv^c miyl Urn each ISy li&n^ b^n oho nj»(r<>l khach l&n Id^ 
Hau Iffi Trinh (S 4i ft trrnifi thu^ ban ihudc nha - pUi^n lir 
Ouang-bioh ra fl^n Btc-ky. Six chi^p ring clftny ni^n t%hk vua 
Ihu diTO-c c6 302.200 quah ti^n th"€ iJia-phiSn. 

Nha vua l^idinh 1^ cho quy^p lie 1.000 quan Iror I^n m 
dircrc h^ni ciru-ph^n]. li^n il^n 10.(100 quan tlii diror h^im luc- 
ph&m. nghia Ik phai dfiug 16i doi Irir^c hkn quan d^ LSy lien. 

6. V1$C VAN-HOC. Vua Durc-t()ng 14 m^l Gng vua ^ay 
ch& nli^t d^ri nh^ Nguyen, cho ndn ngai liong sir Nlio-hnc iSni. 
Ngii cham v§ vi^c kboa-gij^p, sira-sang vit^c Uji-cu- d3l ra 
Nha-sT-khoa fli J^ ^ vik Cfit-al-khoa j jl fj., d^ <:hon ISy 
Dgirori vSn-hoc ra I&m quan. 

NgAi lai dal ra T$p-hien-vi$n 4 If Bt v^ Khoi-kinh-d-en 
Ml A J^ J^ ngai ngur ra cftog v^ cac quan biin a^ch-va, Ihni 
ihcr-ph'ii ho^c ttdi cUayhn chlnh-trj. Lai sai qu:^n soan b^ 
Khiini-tTinl. Vitt-sir it :C * *.- Ifr d^i lhirffnfi-c& cho d^n hfit 
dai nha H$u Ld. 

7 . Vl^G BINH-ChlS- &iri vua Dtrc-i6ng lam gi4c-gia, nhh 
vua C3D d^D vi^c v5. nfin cbi nam lan-d^u { 1&&1 ) U n&ai Tu-- 
diJC Uiu- 14 mcri truy£n cho c^c tinh chon Itty nhu-ng ngird-i 
khue-maab d^ lam Unh v6-sinh. DSn nSm St-siru { ISfiS) 1^ 
Tir-diic thu IS lai ma ra kboa tbi vo tiSa-sT. 

Tuy r&Dg li^c bSy gicV nu6c mitih c6 Unh vo-sinh. cdquan 
vo-ti^n-al, nhurag mk Uic^i-dai da kh^c di rfti, ngurdri ta dAnb 
nbqu bSog sdDg n^p b^u, b^ng dan frai-pba chiJ khOng b&ag 
gvcrin bAag gt&o uiiir tru^K nua. M& qudn-Unh cua mlnb mdi 
d^i c6 50 Dgi^ri ibl cbi c6 5 ngir^i cam sQng diSu-Lburong cu. 
phai cbim ng6] in6i b&i dugx::. ma I^i khOng luy^n-t^p, ca 
aJim chi c6 m^t I§q l^p b4n, Mdi ngirfri Unh chi diioc bftn cd 
6 ph6.t d^D ma tbdi. bi ai ban qua 36 Ay Ihl phai bSi-thmyng. 

Qti&n-Uoh nba tbS, binh-kbl nhur tbS, m^ quan thl l^i 
cho Ifah vS ph&Dg, mAi d^i chi d^ d^ chil'ng 20 tda tai Dgu m& 
IbAi. V^y a£a d^o kbi c6 ao', kbdngl^y gl milk chdng giur dvqT. CHI-BO VA TlNH-THg HV&C VI^^NAN 
Btn CU&l ^1 TM'-&I>C 

1. Cach io-c/tuc chinh-lri t?d xa-hiii 

% B3n hang dan 

3- Str stiih-hogt ciia ngircri Irong rut&e 

1. CACHTt)-CHLrCCHiNH-TR| VA XA-H(>I, Nirt/c Viet- 
nam tiiy noi li m6l ntrorc qui\n-chu clmyfin-cM { [ ). nhirng 
theo cM tinh-lhujrv vi cAch l5-chtrc ciia xa-hrti '" ' c« nhiSu 
ch5 rjtt JuTp vori ck\ linh-lhun USn-chu. NgiiyO 
\k cfti hoc c&a-bun Du.t nirurc ia klii xtra. ivi 
thuc-tS, thi cai hoc 5y riSl chii-trong a si. 
nir^c IJQi phai lay riAn lam g6c ( yx ^ ^ ^ ) 
phai lo cho of^a ;]jj-o-c sung-(uc, phai day-do dan *:'.■ 
H vii mor-manfi Iri-Ine cTm diin. Nhirng vi^c qufti 
the khdng phiii bllt cir m cua^ lam dirorc, tin 
nhiJTig ngir^i cd du dih;-hanh, lilii-nfinj,' vA uy-<ni 
ihS dam-dang dirrrc. Bm v^y cho n^n inbri cun c6 v 

Vna : Theo cSi ly-fUuy^t cua Nho-giao. l^ii 
]n-cbijng, la phai c6 quAa. QuAn \a mot dcr.i 
chu-quyEn d^ chju h£t thay eac trach-ahl^m ve sij ';iLih-hoat 
va Uah-mdoh cua toAn dcLn trong nir&c. Cai dcm-vi "iy goi vi? dif^ng 
ju. Trt 

. •- la 

t *£ CO 
CO (flliUl. 

Jii tin c6 
■' aiir cAt (I ) Ta tfau^ng hitu ni^y cliu qtlan-chu chuycn-cU^ I h CO Cat »Khla 
cua ciic niroc Au-lay n^ky Xira, chii khong liiSl may cUu iiy tlioo cai 
hoc Nbu-giaio cu nhieu cho khac nhau. 

— ais — www.songhiJong.vn 246 - vr^ - NAM sir - Lugrc 

la d^ hay U uwang, dime giir ctti chu-quy^ ca nirofc Cai. 
ch«-qiiyen 3y ngircri ta can (foi lu cai tft^n-khi ^ g, nghTa 
lu mOl vot thieng-lieny do (lori cho, ttrc Ih dSti thu^Jn inai 
du-crc giir. Ndi rfriig nhunj{ iiRuiri liin nhirng dieu ftian-ac 
taao^gtrm: ma cubp IKy chu-<|uyen Ihi sao ? B6 la sir li^m- 
*lont chw khbng pbai 16 chinh ngiiTa. Ngjay nliQ-ng iv^irin Ua 
lam d^ l^oi virorng ma lam-dung chu-quj'-^n (l£ h"im nliung 
tliSu Ifin-bao, thi cuDg cbi la ngirai taa-tat ma Uitii, chir 
khOng phai 14 th^t boic di b4ic viraog nira. 

Trieu-^iftk : Sof-di d^ xira qunD-chi^ng cong-nlifin mijt 
6ng vua gitr cAi chu-quyen ca nwirc^ la mu6n cho c6 mfti 
Ut3ng-nhSt d^ klioi sir tranb-danbM'Va cuOc bi£n-loan- Song 

'vi^c tri mrfirc Ih vi^c chuD^ ca nir^t, cho nSn c6 vua 14 ph^i 
c* Irt^u-dloh. Trilii-dinh kbdng phai Ih m(il nhom c^in-Uian 
d^ h&u-ba vh lAm vi^c Heng cho ahk vua, chlnh la mot liOi- 
nghi cbuQg M Qird'c, do syr k^o-choa nhflrng Dguofi xiing- 

fdfitig l^ng c^ch tht-cu ma d^t ra. Cach thi-cur khung phun 
bi^! !iAng-hf;a ^au-ngh^o gi ca, tniCD la ai c6 hoc, c6 hanh 
t4 c6 du tai-n3Dg thi duor. ra ixng till. Ngird"! nao da d6 rui 
v& da ra lAm quan 14 ngirori Sy ci rh^.n p^ tjong trieu-dtnh, 

L^ nha vna, tndi Ibaog phai inSy lun thi€t da^-Vneu, cac 
iqoan lai kjnh d^u phai dSn du xaSt vh iheo pham-trit ni4 
dvDg di§ tftu-bay moi vii^c. B^ vi khi c6 vi^c gi quaa-troDg, 
tbl vui. ha dLsh-n^hi^ ughla Ja giao cho dinh-than b^n x^l. 
CAc quBU bSl k^ lixa be d^u dirac dem y-ki£n cua minb ma 
trljLiIi-b4ky* Vi^c gli da quySt-diDb, dem dikDg len dl vua chulia 
J, r5i mM Ibi^hanb. 

Vua luy c6 quyen Idn Ih4l^ nhirng kh6Dg dircrc \km di£u 
gl tr&i ph£p thu-omg. Ehj vua c6 I4m di^u gi lam-l5i, thi 
cAc quaa Glam-sat ngy-sii t ^ ^ fc phai tdu-b4y m4 caa- 
Dg^D vua. Trir nhu ng dng vua bao-ngufrc kh6ng k^» thucrng 
]A vua phai nghe Jcri can-ngin cua cac quan. 

He trieu-diah c6 nhfrng ngirfiri ngay-chinh v^ sang-suol, 
thi vific nir6rc du-crc y^n-tri ; nSu c6 nhCrng ngirori gian- www. song hUD, TiNH - TH£ rf\T(XC Vl$T . NAM CUfll BOfl Ti;-Bt>C -■ 147 

ninh mtr-tSi, Ihl vi^c nvfrc hir-hone. D6 Id 14 chung tCr 3t«a 
d^D nay nhu- v^y. 

Ouan-'"" ■ m^oh - laah cua (ricu-dinh dg phAl ra, thi 
quan-tu- ct c4c qu$n huyen phai Iheo ma thihAnh. Cac quan 
coi cite qu^D huy^n c6 nhi^m^vy day-dfl din. dimg d^ d4n 
lam nhtrng di^u ti'ki la&a-thiriru^ dao-ly hay Dhi>n({ vi^cphun 
lo^n. Ngoai ra quan pbai dS cho d&u duac y^n Dghi^p Idm 
an, khdDg n^ii bay vi^c ra de ahieu din. llo-i v^y J6i xira Ong 
quan n^ocai-tri mOt hal inii d4n hat fiy dircrc y4n-tri la dag 
quan gloi. 

Quy^n fir-tri cua ddn fdng : Qubd cua tri^ii-dlDh b& ni chi 
c6 dSo phu huy^D, con ttr tfiog tra xudng thii^c v6 quySn tir- 
trj cua dan. DAn lu* chon iSj ngirdri cua minh m6 cu* ra coi 
moi vj^c trODg hat, T^ng I^ mc>l khii g5m c6 miSy ling hay 
xfi, c6 m0t cai^t&Dg vk m0t ph6-t&ag do h(it-dt5ng ky-djcli 
c^c lang cij ra coi vice lhu?;-khya, dfi-dieu va moi vi^c tri ;in 
Irong lung. 

LADg hay xli 14 phan-tir c6UyPu cua dan. Phonfj-luc, 14- 
lu4it cua lang n^o hay l^ng ay^ Irieu-dlnh khdng caii-lliii^p d^n, 
cho nilTi luc-ngi> c6 cfiu : <r phfp i>ua thuaii ftingji. L^ng c6 
h^i-d&ag k}^-dicb du dkn cix ra de triing coi het ca moi vi^^c. 
HOi-dong Sy c6 nginVi ti^n-chi vh Ihif-chi dung dau^ rbi cd ly- 
trirffng va ph6-I^ do hOi-dong ky-dich cu- ra dv thay mat lang 
mk giao-tbiep v6i quan-tir, c6 luan diuh chuy&n coi vi^c canh- 
sat trong li^ng. Kiii mOt ngirM uao can pham vi^c gl Lhi quan 
Irach-ciT o- lang, cho ndjaai di d4u hay lam vi^c gi cuog phin 
ISy \kng \km g5c. 

Ngfiy \aa ckc laog khdng c6 sfi khai sinh-tv va gii-thtl. 
nhtrng luc-le cua lang, cur con trai d?n 12 lu5i thl phai vio 
ling, ttrc la vao sS dinh cua lang, con ghi ihi kh(>Qg c6 \^ ay. 
Lai vi str thtr-cilng l5-li6a va sir tin stS, tirdrng v»v. cho n^n nha 
n^o de con ra, bat kV trai hay gai, cha m? phai ahtr cho diing 
giffj ngay thftng v^ nSm sinh cua dii-a: con ay. Boi v|iy ngitdri 
D^o cuDg bi£t rd ng^y thang sinh cua con mlnh. 244— VI$r-NAM Sfr- LUT^C 

Vjfic £ia-thu lA vi^c quan-h^ vS gia-t^c» phai lam duog ie 
Uiircrng, nhung d6f v^ i^ng, thl tuc-I^ b^l ngairi ch&ng kh[ 
cudri vgr^ phai trinh Ung vb nOp cho ISng m^t sd may quan 
ti^D, goi \k D0P tiea cb€f>. Nfiir th^, th&nh ra Uieo tu(vl^, tuy 
khdQgcd sh khaisJDh-tir gia-thd. ma moi <1i^u ciing du nhtr 
lA c6 v$y. 

2. B6n hang DAN . Ngirfiri IroDg nir6c chia ra lam 
h6a hang \h : sT, odng, cdDg» thiroQg. 

C(5ng; C6ng li hang ngirM Um thor hollc lim mffi cOng- 
dgb^ gidS iSy Wi- Nhuug vi nirftc ta khi xira chi c6 nh&ng 
ti^u c6ng-Dgh^^ nhir qu^y to*, d^t vai, det lua, lam chfii- 
luW, Um mim mu6i v. v., chii kh6Dg c6 dai c6ng-ngh^ lam 
giftii nhir c4c nurd'c kbac. B^i cOng-aghe da khdugco thl nliu-ng 
ingirM lam Ihtr, ai chuyga t^p ugh^ gi thi l^p Ih&ah phircrng, 
nhir thamOc^ thaoe, thcr rea, tbaddCf tho- g5m v.v... M5i 
phvcrng c6 iha ca, thcr ph6 va tho", v& phirang n^o c6 luc-I^ 
ciia phurdnag 3y. Nhfrng ngiffiri lira nghS liicr thirflfug Ik jigaiyi 
it hoc. quanh n^m ngay tbang diUm tbu€ldm mir^n cbi du-crc 
du An ma thdi. 

Tkirorng: Thircrng U b^g ngirori Mm ngh^ bufln - hkn. 
Song v\€c bu6n-ban cua ta ngay xva k^m-coi lam. Ngu6i 
fhi^D-ha di buon uuirc nay* ban niroc do, xuat-caog, 
nb$p cang, kinh-doanh nbirng c6ag*cui^c to liya k^ bang u-c 
h&ngtri^u, Ngirvi mtnh ca diri khdng di d^n dau, chT qoaah- 
quiiacr troDg nuirc, bu6D-baD DhirDg bang-bda Ml-v^!, thanh 
ra bao nbli^u mfii Igi Icrn ve tay ngirai ngo^ m£t. Thinb- 
thoangc6 m^t It ngu-cri c6 mu-ori lam cbiec thuyea manb ch& 
hang iCrxij- do d^a ku- kia, ahung v6q d^ aSro bay van quao 
ti^n, thl da cba \k hang cir-phii. 

Cdog-aghc ohtr Ih^, hu6ii-ban nhir thS* bao nworc mlnb 
pbil circTDg lam sao dircvc? Hut c^c lai. chl c6 aghS udng \k. 
iigh£ sT la troDg-yeu hen ea. 

Nong : N6Qg 14 bang nguin chuyiSoi nghe lam ni^'ng. Dfin 

Vi^t-Dflm ta IhLTurng thi ai cung c*^ it ra 1^ vai ba ako I'uOng 

.d£ ciiy-c£y, ngbia La nghe Um rupng laughs gdc cua ngircri www song huDng.vn TtKH -lilt fiVOC Vl^-NAM CU6l B&l Tl;.Bl>C — 2« 

mlnh. Nhirng Irir nhu-tig ncn m^ng nh^iu ngir^Tt it vh 4&t 
]ai phl-nhi4u nhu dSt 6 Nam-Vi^t. cibn Ihi dat xSn va Eai 
vl khi-h^u khOng diEu-li6a, n&n^, mua thSt Ihu^tig, vice cfty- 
cSy gap nhiSu nSi khA - kli3n. L):in 6- nhA qii^. phttn nhiSu 
kn nhix ve rupng-nu-crnR. he niSin nao mita h6n gio ihit^n, inKia 
mAng tSt thi nftm fiy dAn dirqfc nd-Sm, nhtrng nam nao mira 
lilt hay hijn hftn, mfia-m^ng in-Sl h^l, Ifai dAu doi kh&. 

SF: Si Ml han^ ngirfri cliuy^n nghfe di hoc, liable d^ iM dti 
ra Iflm quan, ho§c de di day hoc. I^m Ihay IhuSe, Ihay tlia-ly, 
thSy bbi, thSy txrifng, IhSy siS v. v. 14 nbfing nyhfe phong-liru 
nhfin-ha. 

Sijf boc ciifl Tiiriyc U ngay Iru&c c6 b0 Le coi vi^c giaa-h6fl 
ca loan nurac. G linh cbqiian B6c-hpc, o phii c6 quan GiAo- 
thu, ffhuy^n vii tr chAu Ihi t6 quan IluSn-dao, 1^ nhirng ngir6i 
c6 khoa-muc, tri^u-dinh bo ra coi vi^c giao-dxic Ofc6c hat, va 
mfii ngirfri coi mAI trirofng cOag o- tronfj hat. Nhirng sT-iir hoc 
Cf etc tru-ffng Itr-thuc dii klia khu *leu dirtTc den hoc-ti^p O" cSc 
triroijfi cOng cua quan D6c, quan Girio hay quan Huiin, dpi 
d€n khi c6 khoa ihi llu-tnig, ihi ra irng IJd. Xfim nao cO kho* 
thi, Ihi cac quan Hui^D-dao, GiaQ-Uiui vk Bdc-huc mrr cu^c 
khao hoC'lr6 dl lira - chpn nhirng ngimi c6 dii sire mfiri cho 
ra li-iig tlii. 

Li& nhft Vkia cfr ba nfim mo' khoa Ihl Hircnfi or the dia- 
phu-ffng. Nhtrng ngudri do cao o^ khoa Ihi Hircmg goi lA ciK 
nbAn, nhCrng ngirO-i dSthfip goi ih Tu-lM- Nam saii c5r Kinh- 
d6 m& kJioa Ihi HOi tai b^ L^, nhiiDg ugutri d5 Cu--nhAn nam 
Irirfrc vAo irng thi, ai Iriing cich thi diroc viio thi Dioh a 
trong di^n nhk vua de I3y cac b^c Ti?n-s1, la nhirng b^c dai 
kLoa» ngtrdi trong nxrcrc rS( ISy lim qui-li'ong. 

Mdi kbi c6 khoa thi Hirang, cac quart a kinh ra chSm thi 
c6 cai biSn de b6n thir : Pbung chl cSu hfin 4* •§■ rj^ ^ nghla 
I^: vang chi vua ra titn ngu-crf gioi. Vay su thi-cij ngAy tririrc 
CO ciii 5'-nghTa khAc sir ihi-cvr ngay na^', 

B6 la n6i each t^hi'rc viecgiao-h6acua tri^u-diah. C6n 
cho d:\n-gian, thi au- hoc-i^p riit lit-do. BSt ky ngirM uao ighuong.vn^ 250 — VI^- NAM Sl>-Hr<prc 

c6 hoc-lirc kha-khA cGng co thi ma trircrng tir-lhuc dt d^y 
hoc. MSi Mng c6 vM ba tfurcrng tu--tlii)jc, ho^c cr nha Ihay, 
)io$c 6r nhd nhirng ngu-£ri hdo-ph^ nu(M thay cbo con hoc vk 
cho con cite nhk \&n cdn d^n hoc. NgtrM Vi^t-nam la v6n 
cbu^ng su tioc. cho n^n ngirfri di hoc cOng nhi^u. 

Nguyen au- hoc ng^y xtrA c6 caj muc-dich chAn-chlnh lA 
hoc cho hiSu dao-1}', bi^l phai Ir&i, v^ iuyen-t^p Um-tinh cho 
thadh ngutn c6 ttSt-lhao vA c6 pham-cAch cao-qiii, tl£ g$p 
Ihiri thl ra giup nijt^c gtiip dSn, nSu kb6iig, thi lam ugircri ngay- 
chtah trong xa-hC^i. Sau dSn dSn vl sir sanh * hoait a d6i, air 
hoclhanh ra c6i hoc chuyfin vE milt cu"-ngUiep, nghta- Ift hoc 
chi c6t l&j dS d6 ra l^m quan. NgirM di hoc da dtV-(3^l rbi, lu 
tin mlah 14 tii-gioi, chi v\i 13y c&i hoa-my be ngoai de l<ie 
ngtfW. chtr kh^Dg Ihi^t gl d^n sir thyc-hoc. Tuu-lrung cung 
c6 ngfrod mudn thi d^ dl ISy chVit danb ph^n roi ve cr nhu hoc 
them hay day hoc. Nhirng dai da &6 chi mong du d^ di l^m 
quan vi Ihm quan \k c6 dia-vl t6n-qul, ngo^i ra khOng c6 
gi haa nua. 

Chircmg-frinh sir hoc cir-nghidp c6 nhirng gl? Bao nhiSu 
Cdng-phu Ciia ngirfiri di hocchu-lrongviosirhoccho nh6^nhirQg 
s&ch Tit Thir, Ngii Kinh cung nhurng Icri Ihe-chii cua iiSn-nho 
trong nhirng sach ay vk hoc them mSy bg su airitc T4u. C6n 
su luyen-fip b^ng ng^y, llii cfit t^p cbo theto-thiK^c cac le-16i 
CTchfi khoa-tnrang 1^: kinh-nghTa, fiV-Iuc, thi-phii, vfln a&ch. 
Ay lu dung btr-vaa ma x>6t E^i Ihtrc-dMi^gt dcni sir boa-mv ^hm 
inu'C-thu'6c dotal kinh-luSn. Boa v^y aihay kioh-nglua da ngbi 
inlnh hern Dg(r6i, ai t^ thi-ph^ da ItroTig minh gioi ngh^ tri 
nirArc. Vi^c ddri thi t6i-tim mcr-mU m& lai lir-phu v£i ki^u-cSng, 
cho thi£D-ha nhir r<rm-rAc, coi mlnh nhur than-thanht 

Sir hoc cua minh da hu-hong nbir th|, nhO'ng hu-tiic 
lai Sn s&u vho tri-nao. th^oh ra mOt thir cA-t^t khdng sao 
chira du-cre. May nhi/ c&i tinh-tbSn hoc cG, ngiroi di hoc, ki^n- 
thirc tuy kh6Dg c6 cki gl ra^y» nhirng thtrcrng c6 khl~ti6t, 
biSl h^m-si v^ oh^ c6 cit\ thanh-nghi cua bon sT-phu 
rdog-bu^c^ ngftn-ngira sir hanh-di>ng hSt chinh. Song chi c6 TiNH . TH^ NUdC VI^T - NAM CU6l £){>i TI^&t^G - 2S1 

tliS Hid th6it v&n kht!>ng du d£ ainh ton trong cai Qioi - dai 
quyfen-lffi canh Iranh, quygn-inu-ii qm^quy^f, trMhu$t jjiio- 
frA. Cho nfin Iroiig kbi ngii6i (i^n thl ta tha&i, nyu^ Lhinh 
Ihl ta sii}'. 

B£i-khai, cai trlDh-d<i cua bon sT-phu Sf nairc la li5c bSy 
gid* la th^, tho n^o v^ia nu6fC suy dfn ncri mi bon ngu^i v5n 
m^-niuOi O" ^^^ oiflf-ming mOuH-mi. Bou si-pbu 16 ngiriri cA 
hoc, l^m tai Um m^tcho moi nguM m^cOn kiini-c5i nhir th€, 
thl bao dnn-gian k>i6n-ngoan lam aao dirm:? 

3. St; SINH-HO^T cCa KGuai THONG MTCfC . Tlnh- 
thS (rongnirac nhir da iioi tr4n, c<NDg-nghe khongc6, bii:6u~b&n 
kh(>ng rn g'l, tru vi^c cay-cSy liiTCi rii(>ng ra thl nginrl nghio- 
doi kh6Dgc6 Dghe-nghiep gi ma lam &n ca, cbo aits thua ty 
luy m<tt ticadu-orc faSu bkt g^o> m^ v«q c6 ng'ijiricbSt d6i, vi 
;rSng giagflo Ihl re» nbimR l^i^in dirac dfJag tiSn tb$( la kh6. 
Ngtrfri <][ liitn Ihuii khSn-kh^o, Ihi ni6i diroc mgl ngiy m^l 
tieu, klioitg thi chJ (Jirtrc 18 bay 30 dSng ti^n ni6 thOi, Sur lam- 
fin 6 ch6 tbun-qut^ dii vlit-va niiii lai tbirang bi nhi^u six hh- 
lam, &i c6 d&ng ti^ntf trong nbu Ihi h> sgr du mpi dirfmg : nio 
scr ke glnu-phi trOni-cup, nao sq gi<ic d&m gi|c ngiy ctrfirp- 
phk, cho n^n phai cU6d phai giau cho kJu. 

Nhi-Cira pban nhi^u U ab^ iranh nhk IA> It khi c6 nh& 
Dg6i nh^ gach. Kieu nha IfLis cung pbai Lheo kl&u Uiit^g md 
I^m, cbif kfa6ng diriJC latn nbii lau vh nhh ki^a cbu* cong JC 
hay kj^u chir mon fl , Ai Um nh^ ctra mh kbdng theo d6ag 
ph£p, ihli cho U lOng h&nk, phai tOi- 

CAch fin-iD£c thl chl c6 dB vai d5 n3u, ngirfiri Dgh6o-kb% 
cbi c6 manh ao cAnh vk tbir&ng lltt d^ng ci&i kh6, c6 dJ dAu 
mM m|c c^i quaa vai d^i d£n dau g6i. Ngu-M sung-tilc mixi c6 
vd! cAi 6o nftu dea \'& vftl c&i qu^u bo^c nhu^m n&u ho9c dd 
ti*SDg, chu kb^ng diTox; ni$c d5 g^m d& v6c vk 6i .7'^y- Nh& 
vua dm nhir thiS, lA cung c6 >' Tnu5n (:ho d^Q k- '-n^ quea 
tb6i xa-boaboEtag~pbt» chi trir nhixag ngir^^ 'dm qu^' ^^ni tir 
ni6n i^d c&t d$L ^o dirac Sn-m§c injo ugaOL Cuiug v* :ao cho 
TLta agaifi troag aircrc ai cung moog dir?c t1i l^m quaiLi cbo 2S2— VI^-NAM Sfr-Llfl7C 

hiSa-d^t cai than hlnti v;\ cho T&-rang me cha, chir khOng lo 
nghi 1km viec gi kfaacnua. He ai di hue mh vi le g) thi kh6iig 
dd, t^m qimn kh6ng dircrc, tbi bite clii quay ra l^in gi^c d^ Itm 
cich hiSn-vinh, thfinh ra trong nirifc hay c6 giuc-gia, 

Ni/irc ngb^o, dan khOplgiphfii liic c6 iihieu lai-bi^iir 
ngirfrt ngofii vao xam-!trof, Ineu-dinh ngiv-ngac kh6ng biSl 
xoay-^a ra the n&o, I6ng ngutri ly-lan, phiin ra )>6 no dang 
kia, gi?t-hai Ian nhaii. Ay Tu cai tmh-th£ ntr&c Vi^t-nam la vao 
cuoi dcri Ttr-dtrc la Ihr, chonfinsirnguy-vong 1061 xay ra v^y. •ftWfi songhiJi 1. c cHiroNG vn 

H{T<fC PHAP L?[Y dXt NAN-Kt 

1 Nit^c Pfiap danh -Bd-nSng 

H. Oudn Phap ha th^Lnh Cia-dinlt 

S. MSI ttrth mnh.tirirng 

k. Mat tinh Siiit-koa pa iJnh VTnh-\ong 

5. i/oG-if^nfim nhdm-iaat ( ISSS ) 

5. Sir VHt-aam (a tafig Tdg 
7. Vf^ bSo-hd Cao-miin 

6. Ktr&e Phdp lay ba ttnh phia tdg dat Kam-k^ a nil QUAN phap DANH bA.-n1nG . Troog th6i-dai kh6- 
k>i cu nhir d^ vua Dtrc-t6Dg, xak vua quan ciir khir kbir giir ISy 
uAn-^cu» kh6ag bi£l thco ihiti mk mcr nirArc cho ngircri ta v&o 
t^Qg^u-ban, kfadng bi€l nhfin dip jak khai-b^a diLn tri, lai vl stt 
^&^Dg-tIn m& dem gi^t-hai ngirM iroDg uir^rc. vA dem Urn tOi 
ubijng Dgirdri di giaog dao. Bori nhirag »it l^m-lAi £y, cbo adn 
airfirc Phap m^i dikag biah-lirc dS bao-tbd cho nbirag ngu^i 
[i&^o-sT bi bai. 

Nguyen tir aftm Un-bai ( 1S51 ) \k nam Tu-diic Ihir 4 vfe 
saa, ngbia U ttr khi cA t£r du ctEm dsio Ian tbif bai, v Rfic-kjl' 
c6 QkSy ngir^ giao-sT lA dag Boaard, Aog Charbonaier, dng 
Mafheron vk bag giam-niijc l-pba-nha ten lit Diaz bl gi€t C6n 
nbmig gi46^sT kbac tbi pbai Ako ham dao h6 m.k b. ho$c pbai 
tr&D'tr&nh b trong rfrng trong nui dS giang d^O- Nh&ng tin Sy 
v^ d^Q bea TAjk cac bdo-«bi ngay agky k^ nhtiag tham-tr^og 
cua cac ngirfri gi&o-aT di truySn dao b uaitti ta, tOng ngirdi 
n^o ddng ca Ifin. 

— 253^ w songhuong.vn 2S4 — VI&T-NAM ST>-LtrgrC 

Chinh-phu nir^c Phap b6n sai Ang Leheurde Ville-sur-Arc, 
dem chl^C chiSn-thuyEii «Catinat» vao cira Ba-na.Qg roi cho 
DgiHyi dem Ihir I^n (rich Trieu-dioh Vi^Unani \h vi^c giet daio. 
[Sau thSiy quan ta Idi-th6i khdng lira l^-J, quait nirifc Phap ben 
Id phft cac don-luy or Ba-n^ng, roi bo di, RSy Qitr la tliang S 
nfim binti-thin (1856) Ik n^mTii'-diic (hir 9. 

Birgrc 4 thang sau tUi sir-thSn nu'6'c Phap lu Ong Monligny 
nircrc Tifim-la sang, d£ dieu-dinh moi viec. ChiSc tau cua 
ODg Montigoy di vao dong & ctm Ba-nHog, rJJi cho ngu-M dira 
Ihir Un n6i xiu cho ngir^j nu-drc Phap dircrc lur-do vao thdog 
thircrog. d$t tmh-sir or Kue, m& ciVa haag bu6n-ban a B^-nang, 
va cho gi^D-aT dirO'C Ur-do dj (^iatig dao. Trung bay nhieu diSu , 
tri&u-diah nir^c ta khong chiu diSu nao ca. 

Bay gjcr b^nnirtrcPhap dalapl^i d^-hieu. cbau 6ng Na,-phu- 
luAn de-Dh^t )& Na-pha-1uan de'-lam len lam vua. Tricu-chinb 
iQc b^y gxir thi thu^n dao. l^i c6 b^ Hoang-h^u Iriugcnie cung 
sQng-Un. Va chang khi chi€c tau ^Catinat » va(» cira Bii-nang, 
c6 Anggiiim-'inuc Pelleria Irin dir*rc xu6ng lau ri3i vfe be kitsn 
Ph^p-hoang, k£ Ta linh-canh cac ngirai giang dao or Viet-nam. 

OogP. CuUru chftp ff Irong sach Pfam-kif sa-krj (Histoir^ 
|e la Cochinchine ) rSng : luc bdy gid- c6 iihii^u ngiruri quyen- 
(h£ nhtrftng chu.giao thanh Rouen la Mgr de Jj^miiechose va 
!6 le ca ba Hoaug-hau cung c6 noi giilp cho 6ng giain-muc 
Pellejrin, Bod v^y Phap-lioani* mm quy6[ y sai quan dem hinh- 
thuyeo sang d6nh niroc ta. Lui iihi^n vi nhirng giao-si nir6'C 
l-pba-nbo cung bi giet, chci nen chinh-phu hai nixac mifi ciinf* 
Dhau Iru-tinh viec sang danbniro'c Viel-iiam. Ay cung lai vua 
quati mmh lam clicu Irai dao, gtiiUhai nl|Lrac« ngiruri theo dfio 
Gia-t6 cho nea mcri cti lai-bien nhu vg.y. 

Thang 7 nam miu-ngD (18^8) la nam Tu-diic thu- 11. 

lal-quan Trung-lurorng nuroc Phap la Rigault de Genouilly 

"^dem tau Phap va lau l-pha-nho ca thay 14 chiSc, cliff hffn 

3-000 qu^n cua hai nucrc vao cuaBu-nang^ ban pha cac don 

IQy, roi l^n ha thanh An-hli 4^ :l^ va tlianh Tdu-hai JJ. r^^. www.songhuong.Vn Xm/C PHAl- LAY NAM - KY — 255 Trieu-dlnK dvityc tin iS}' lifen sai 6ng S)&o 'IVi |itr R ra 
ciing viri quaTi long-(1Cc Nam-nghta \k Tram Ho&ng ti- ^ *!«»- 
ngu. Ong Bau Tri ra d€n titri Ihi hai cai hai-tliunh dil mfil 
r?3i. TriSu-dinh lai sai" qnao hfru-quAn I.u dlnh U- JJ. ^ rt 
Um ibng-thfing dem 2iKKl cifm binh v&o an ngir. 

Ong L6 dinh LV van ilAnh v6d qufln Phap mnt Irin & xu 
tani-lfi i| jS bi dan, ve dircrc niSy him thi nial. 

Vua Dirc-t6ng lai sai quan Ktiih-lu-crc-sij la 6ng Nguyda 
Iri PhuQfng ^ -^^ ^ vino l&m tong-thon^, 6ng Thu phuR Minh 
^ ^ B>1 lain t!e-duc cung vtri 6ug Biio Tri chfiug giir vd-i 
qu^u Phap va quan I-pha-nho. 

dig Nguyen tri Phiromg \Ap d5n Ijcn-tri i ;tL -t- ^^ "Jup 
luy dai ILT Hai-chHu cho d£n Pbuc-Dinli, rtii cliia qubin ra 
phi^iig giu'. Cir nhtr sadi Nam-ky sir cua 6n[* CuUru Ihi, y 
quan irung-ltrmig Rigaiilt de Genouilly dinh iJiy Da-nt^uji xong 
r{Ji, I>i^n dunli Huf, nhirng ma deit lilc bay giur Lhay qu^'ui qu^n 
phun^ i^iCr I'Ting ral, v^ lai c6 ngir^i dtin lin cho Irunf^-lLrirng 
biSt riuLg CO Lt/n lU.WK) *[Uiin 6- Hut sap k^o xu5iig. Trung- 
iicifii^ khuiig hit! rti lliih-Eh^ ra lam sno, ]iia dirang-sa laj 
khOng Uiooc, cliu nen cung kh6ng dam li^n quuti I^n. 

NhEln vl khi trirdfc cac giao-sT d£u noi ra»g ho qudn IMiSp 
sang danh, thl d^n ben, dao Xxrc kU^c noi len dupJi guip, d^n 
nay khong lhay tin-lirc gi, ma qiiiin-linh cua trung-turrag thi 
tion ifen khong dircrt-. 0^ ©a-nftng Ihi cliti an chfi 6 khflng 
ro, lai pbai benh dich-ta ch^t liai mat nhieii ngutri, bffi 
v4y triiog-tircifnglay lam phiSii lam. Bay giuf co Ong giani- 
mije Pellerin ciing di theo sang o- dtrcri tau Mt-n^sis, Irung- 
turang cir trach 6ng giam-ruMC danh lOa niiiih, gium-mMC 
cung tuc gl^n bu ve or nha tu day dao lai thanh Penaiig 6* 
b^n Ma-lai. 

Btrgrc raSy thing, Iruag-tirircig lieu th^ dflnh Hufe' chura 
du'tyc, ben dinh k3 vao dinh Gia-dinb la m^t mri d6 Uy, vk 
lai Ik innt nai tru-phn cua nir£rc Nam ta. 

2. QUAN PHAP VAO BANH GIA-BINH . Traixc da c6 
ngtrai ban v6i trung-tircrng RigauU de Geoouilly ra danh B£c- 256 — VlfiT - HAM sO - H7pfC 

kj, n6i r&ngor Bic-kS' c6 horn 40 van ngircri di daio^ vA lai c6 
dang theo nha Le, c6 Ih^ giup cbo quae Ph^p dirc/c th^nh 
c6Dg. TraD^ttr6'iig cho di do-th&Di biSi ring dlt Nam-ky de 
iSy hern, va lai 1^ dot giau-c6, nhiSu thoc-gao. B^n thfitig gi^ng 
oSm ky-m^ ( 1859) Ik nam Tu-dirc thii 12, Trung-lir^fng giao 
quy^n lai cho dai-ta Toyon d' lai giir c&c d5n tat Bd-nang, rdi 
c6q bao nhi^ii biDh-lhuySn deoi v^o NaiQ-k5'- Qudn Phap 
vao cira Can^giii', bin pha c^c phAo dai & hai bfin bo* sdng 
BoDg-nai, rSi li^n Ud ddnh thfiab Gia-dinh. 

& 6ia-dluh, bSy gi&f tuy c6 nhi^u binh-khi, nhirng qudn- 
Unh kbdng hiy^n-t^p, viec v6-bi bo tre-nai, cho nSn khi 
qu^a Pbapoccua Caa-gior li£a l^n. quan hO-dCc la Vu duy 
Ninh A. 4- ? vOi-vAng tu* di cac linh I^y binh vfe ciru-vi^n; 
nhirog chi trong hai ngiy thl Ihiah vo-. Vu day Ninh tir i^n. 
Qujkn nirwc Phap v& nir6e 1-pha-nho vao thanh, ISy du-orc 200 
kbtiu Sling dai-bac, 3 van rii-oi kilos lhu6c sung va dp chixag 
18 van pblkt--]3ng (francs) ca lien l§n bac, c6n cac binh-khi 
\\k th6c-gaD thi kb6Dg bi£t bao ahi^u nia ke. 

Tning-tiromg RigauU de GcDOuiUy iSy diriyc thanh Gia- 
dinh t^jU dSl ca th6c-g?o va san pbSng thanh-tri lam binh-dia, 
chi dS mM cai don & pbia nam^ sai thuy-quan triing-t6 Jau- 
r^guiberry dem mot dao qnan o- lai ch6ng giir v6i quan cua 
ong T6n tha* Horp if- X i& d6ng ex d3t Bieo-hoa. 

TrnDg-lu-orng lai dem quan tro- ra Ba-nSog. ri3i li^n l^n 
danh mOl Ir^n of d&n Phiic-ninh t^ ^. Qudn ong Nguyen tri 
PhtTffng th!Li3 phai lui vS gi& don Nai-hien *f ^ \h don 
Li*a-lri ^ ifc. 

Tfuog-ttrong mu£>n nhaa dip d6 ma dinh viec giang-hOa, 

nhirng m^ TriSu-dtnb ctr dS I6i th6i mai, ngiroi thi ban 

.hda» ke tbi bkn danb, tbanh ra khcing xong vide gl ca ( 1 ). (I) Cho nay sjch tay c6 quytn chdp rang kbi hai ben dang ban 
Vi^t hea» Ihi vua Ttr-airesat dog Nguyen tri Phicorng danh quan Ptiap 
'cf Oia<4T|ji&. Va xera sir la luc bSy giiy thi orig NguySn tri Phutrng ilany 
cun a Qiung-nam mai Ilia thSng 5 aSm canh-lhiin ( 1B60 )* ijti(i ay mcrt 
Vatt N^am-fey. Vay viSc Skt\h 6* Gia-djnh la 6ng T6n that Hcrp, chir 
kliung phai )a ong Nguyen Iri Phirffng. www.sDnghLi KL^irC I'HAl' LAY N'A.M ■ \i\ ~ 2-i7 

Mh quan Phiip liic biSy gio ct Dji - nany kho-su- hnn. iiIiIl-ii 
ngirifi CO bC'iih-tiit: Irunf^-Uptrnf; Ui-;nnl[ cir (Ipnimillv cung 
dan, phiii >in ve nphi. 

Clijnh-phu Pliap sni hai-qunn niiSu-lird'nfj Page ( Mn^du > 
sang limy cho Imnji-tirLFn^i RjifFitill de Ct^noiiilly vii nli;ln the 
4lf chii \-i^c jjijinji-hua chu xou-^. B^n fhaiifl 10 nam ky-niiii 
(1859) till Ihifu-tirofiig sang ilea juri, vii clio nj^iriiifi dua iIut 
ban vi6c boa, chl c6l xin dLrnj* f iiiii dao, Jr cho cue giao-sT 
difo^c liT-do dt [Jiang dao, tli\i Hnh-str coi vjrc luMlii-biin o- cAc 
ciVa be va di;it sir-than o Hii5, Hai-dt: Ibi crmff iihir idiCrng 
di^ii cLia 6iin Montijjny dii biin ndin trir6c, Nhirnj^chilng tnay 
Iiic bay ^iu fV Irong Tiieii khong ai iii^ii cliJiiii-Hadi ngoai- 
fjiao ma chii-tru-o'ny viftc ay, hoa ro lain mril cai dip hay ca 
cho hai ntr^fc. 

Tbjeu-lirofng Ihuy cu6c Ima khdn^ \on^ hen lien l>injt Ilii 
dfioh, Iran ay brn qiiaii Phyp thSt maf mOt vii>i» hic c|ul\ii 
Inmg-lii la Dupro llOioiiU'de. 

Khi timui Phap va quan I-jiha-nho >ian<f dunh nircrc la iV 
Da-iK^ng vu (\ Gia-dmh, thi qtian nirtri>- ,\nU va qnan iiu-ufc 
Phap (tan^ dan]i iiirfrc Tin 6- man Hoatiy-hui -^ .y;, Dl'h hay 
gib" qu;\n Ph.ip can phai 1i&"p sang b^n Tan, chlnh-phu mtirc 
Phap tnifi Uiiye- cho thfeu-Lircrng Page pliai riU qiiun <r Da- 
niSnj» v^, v^ cht d^ quaa giur lay Gia-djnh, cOn bao nhiOu binh- 
thitycn phai deni sang tlieo hai-qiuin lrimg-lLr6'ng Cli:uner di 
d^nh Tan. Bm v^y d^n Ihang ba nam cnnb-lhnn (lM(iO) <|U»n 
Phap d6t ca dinh-trai & Tra-som roi xii6ng lim- Vk ddn VAa- 
dinh, thi&u-ttrdrng Pa^e de hai-qnAii daMa d'Avi^s u Uii giiir 
<jta-djnh, c6n bao nhi^u bi^h-lhuycn dem l^n phiii hac h()i 
vcFi binh-thuy^n ciia nirac Anh ds danh iiircrc TiUl 

Trieii-dlnb o-Hue' IhSy qimn Ph6p bo Ba-nang di, bun sai 
Nguyen ti-i Phircrng fit if 3^, Phani the Piien -^ -^ a vao Nam- 
ky, d§ ciing v6-i ong Ton (hSt H</p j^ ^ fe sung Gia-djnh 
qnan thir. 

Bfn Ihaog? nam canh-thAn (1S60) dng Nguy&n In Phirang 
kho-i hanh. Luc gSn di, dng 3y c6 tau-bay m5y le vS vi^c giir hghuong.i'r 258 — Vl^T - NAM Sfr - LUaC 

nirifc v^ HOT rang vi'^c dnnh nhaii v6fi nirifc Phdp bay gi^ kho 
gap nSm g^ ^ay liic trirac. nliung ong «y xin co h€t sire de 
dea o-n nirwc^ uGn & iiifit Qiiaug-nam ma c6 vi^c gl, Ihl 6ng 
Phan Ihanli Gfan ;'# ;i|- «| vi 6ny N^juyen ba Nghi f^ fft ti. c6 

Qii;in Fhiip v^ qiian I-pJia-nho or Sai-g»n li^c bay gicr chi 
c6 AA 1.000 ngutVi ma qiiin ciia Vi^t-nam ta thi c6 ttSn hffn 
mM van njjirfipi. Nhirng ma qiiiin (a da kbfing liiyeii-t^iv, lai 
kh6]Tg CO siing-Sng nhur ■«niEkn Tav- Mmh chl c6 niSIy kliiiu si'mfj 
cb, bSn b^lug; da lira, 6i xa dO 250 hay \u 300 thirorc tay lA 
chn^; con silng dai-biic thi loan la sun^ nap lien nia ban 
mircri phal khdng dAii m6t. LUy nhirng (juan-^linh *iy, nhirng 
khi-gicri Sy ina d6i-dich vtri quan da li^p llieo IGi mui, bau 
bSng suDg nap hau va bang dan trai pita, Uii dauh Inm sao 
dirwc. Tioi vay cho n^n xem tr^n-dB cua Viet-iiam t£t tir diiu 
cho i1£n cii6i, chi c6 each dao iiSni dao h6 d& lAm the thii, 
chir khong bao gia c6 IhC' cong, ma ngmVi Tay thi to-i ca c6iig 
Ian thii. Tuy vAy, 6rig Nguyen tri Phiro^ng cunjf v6i quan tham- 
l^n dai than Phavn lh€ Hi^n vao xep-dat ff Tiia-dinb mr>i each 
iSi CO qiii-cu, dap day diin Ky-hua (ngirot Phup gpi la day 
dBn Chi- ho a ) cung htrp qui-thirc^ dc chung nhan v6i ((uan 
ciia dai-ta d'Ariiis. Hai ben da tiVnj^ danh nhaii hai ha trun. 
d^u bi Mii^t bai ca. 

BSii, tbang 9 nSm canh-than (I860), llii nhi Thanh b^n 
-Tituky iLT hoa-irffc v6"i niforc Anh va TiircKC Phnp, hai ben hui sij 
chi^n-tranh. Ch|nh-phu nir6c Phap sai hai-qnan trang-ttro-ng 
Charnei* dem binh-thuyen ve chn-trircrng vi^c Ifiy Nain-ky. 

Thang gi^ng n3,m tan-d^u (1861), triing-iu:(!rng Chaniev 
dem ca (hay 70 cbigc lau va 3.500 quan bo ve dSn Gia-dinh (2). 
Birac 20 nyay thi Irung-lufifng Iruyea I6nh tien qui\n l^n (2) Sir ta chep rang quan Phap luc bEiy gi* co hffti 1 v^n nRirfri, 
uia cac sacti ch6p vice lay Nam-ltJ thi chi nui cu 3.500 ngirofi thfli vii 
trong s5 riy lai co mly d^i liiih inO An-nam rtva. Thi^t lu'<J'ng so 3.500 
CO le Ih^L horn. wwm.songhLi Nt"(M: I'HM- f.AV NAM ■ K\ - _' /» 

<1an]* l;iv iliin Ky-hOn Hni liuit iliinli nlia^i lal ihi Iroiiij liat 
"E^y Ql'iin Plliip chet liurn MMt nt*irtVi, iiluin^ ma sunn lay 
ban JiiiiiM (jtia, quaii l;i tlicli khoui^ nSi, pli;ii lhu:i li'- iliin cliav 
\e liit'n-liOa. 

Tran Sv h^n "l"ay (hi cu liic-((iiun tliicu-liruii^ Va>suif^iic, 
<Tfti-ln I-pha-nho Paiancu v:i ni.Vy iifiirtfi nfrn !m Ihifiniu, ma 
li^ii tft till onf^ Ni^uviin (i\ l'inri*ui; ?-L t" .j" Ih Lhmrnij^ cm 
ng^i la Myuyen Diiy ?^ /ji tir Iriin. quaii Ihatn-lan la Htam 
tiifi Hi^n *^ iS- n ve den iiicii-hoa ilini^t iniiy lidin cuns^ imiU 
con quan-sT tlii cltGt Iiai lal uliii^u 

a. MATTIXH BINH-TTOM;. Pliii flirui; Uiin Ky-lma 
loi, tiung-lLrorng Clianier [riiyen ciio qiiaii llu'iy-bo ticii len 
duui iJanh, quan quan va Inn ca. Tau thiiy cliu I'hap ten U^y 
Thu-duii-myl vii Tay-ninh. 'I'rung - (irumt; lai 3ai iif^inJi (lira 
thir sang cha vua Cao-mifin la Nurotloni { Nacony-lan ). daL- 
lirnr noi rang : cluVy ttia Pluip fliiili lay ilat (lia-dinli luiit 
thuOo-dia, va nay hvm sH tlanli hiy My-llui ( Rinli-lini'iii; ) ilc 
flv" 'it^n 'InViftu' llrii-lhOLi;* \ 6i mrot (.:ici-nuOti. 

Ijiiy gio- bi^i qtum ci'ia Nnnun hi I'liir.ynj; itil ve dung tf 
Ri^n-l»)i», ton ilany rdi Idan, flura iJam liim j^i, quin Pliap hen 
quay vt pliia l:\y danli tiiih Binh-lirfVu;;. i'lirtfc triin^-iiitrng 
(15 cho laii i1: do cac njirrn sun^ sem di (tirt/ni* nao lien, dSn 
cuLii Ihanjl 2 nam lan-daii ( ISGI ), mrti mill Irunji- tirtrnj; sai 
tnmg-ta Bouiilaia dein- tlui di dirirag iiOng, Cicn l^ii ilAnli c&c 
dSn, mi>l myt tlii sai Ihicii-lu-tfng Page di ihriVng bt» theo cira 
song Me-kong vuo. hai mal ciinjl tien l^n daiih ISy tlianh My- 
th[),.Qiian lio-doc la Xguycn i"6n[; Nhiin f^L iC M pl^ii b*X 
thanh chay. 

Tir khi ha xon<f thanh My-llio liii. Ining-Urmni J^l dtin 
lu\ 6 cac ntri liiSm-yeLi, va c6 j' ho5n vice hinh ile swa-sang 
viec cai^tri Irong dia-Ual da liiy dirffc, cIk> nen tungkhi'in^ 
danh cac tinh khit. 

Tri^ii-dinh (V Hug ilij-crt Lin quan ([uau thiit Itiii Ufiii di5n 
Ky-hoa, va thanli My-lhO cang thSE Ihii roi, sai qiian thirrfng- 
thir H6-bO la Nguyen lia NTghi tt fft tit 1^"™ Kbiim-sai dfiij- 260 — V ifiT . NAM si> - LUOrC 

th^fi yko kmh-ly viic Nam-ky. Nguyco hk N^hi biSt tlie 
lch6ng chfing noi viri qu^D Fhap, dang, sd v5 xin giiing h6a. 
Khirag CT trong triSu-lilLc bSy gidr c6 bon Trucrng dang QuS 
^ jE- ;(t khOog chiu, bill ph^ Urn kS ch5ng gur. 

C6 nha ch^p sir trach Nguyen b4 Nghi iSiig luy 6ng ay 
mafiD giaog h6a. nhirng kh6ng chin nhutrng dfit, cir ISy ly 
mi cai, chii- kb6ng bi£t ring thifi bu6i catih-traah nay, he 
ftdi sire da kh6ng du. thl khftng c6 cai ly g'l 1^ phai ca. Va 
Chang quan oirirc Ph6p da sang danh I3y mSy tinh a Nam-ky, 
la c6t d^ lam thu^c-dia, le nao liT-nhi6n lai dem tra lai. Bai v^y 
su- giang hda cii loi-tbdi mai khong xong. Ma & Irong dia-hat 
tiuh Gia-dinh vA tinh Binh-lvrcrng luc 3y lai c6 mSy ngufifi 
nhir Iri - hayfia Toai i, ph6 quaa - co- Tnromg Blnh J(t S;. 
thi^n-hO Dirong ^^ ru nhirag ngurori nghla-du-ng n6i l&n danli 
pha qu§ii Phfip. Quao PhAp cit danh-dep mai diXn-tinh cung 
bi lam diSu circ-khS. 

B^n thaa^ 10 nam Un-dg^u ( 1861 ), chliih-phu Phap sai 
E'hai-<ju§ri thiSu-tircrng Banard sang Lhay cho IruDg-lircfng 
Charner vS nghi. 

4. mXt tinh BlftN-H6A VA TINH VINn-I-ONG. Tlni5u- 
tirfrny Bonard thSy quanquutita cij choQggiCr mai, bfcn cjuySt 
y danh ISy tinh Bieiv-h6a vk linh YTnh-!ong. B@n tliang 11 
nam Sy, thi quan PhAp chia ra lam. 3 dao, ciing ti^ii l^ii danh 
liSy th^nh Bien-h6a, r5i lai ii^m I«Sn mai d6ng-nam danh 15y 
don Bi-ria. Qua tlidng 3 nam sau lii nam nham-tufit ( 1862), 
thifiu-tirdfng Bonard lai dem 11 chi^c t^u va lio-n 1.000 ijuAn 
tU d^nh VTnh-Iong, Tlnh-than O' d£y ch^ng gifr dtrffc 2 ngay 
Ihithanh ph6. Tong-d3c Trvcrng van UySn Jjt ^ 3 it. phfti dem 
qiidn liii ve pliia tay song M^-kong, 

5. HOA-LraC NAMNHAM-TUAT(lSe2). U\c bSy giir 
o- ngoai IJac-kJ' c6 t^n Phung j^, tOn Tnt-trng -^, ddnli pha o- 
mSl Quang-y^n va Hai-dircrng ngat iSm, lat c6 Nguyen van 
Thinh ft, :^ ds-. tuc gpi la cai-t6ng V5pg, quSy-nhieucf 
Bac-ninb, ma irOng Nam-ky llU lai miit Ih^ra hai Imh nura. www songhLO nvCrC PHAp Lj(y nam - K"V — 28J 

TriSu-diDli ISy I^m laser Um, b&n aai Phan Ihanh Gistn * -^ 
Hi va Lam duy Tigp -^ f^ :K v^o Gia-dinh (<iang-h6a. 

B^D thkag 4 Ihi sir than nir^c la theo chiSc tau Forbin ( 3 > 
vao Sai-gOTi. B^n h6m9 Ihaog 5 thl thi^'u-tu^ng Uonard vk 
ait-than nirfifc Nam ta la 6ng Phan thftnh Gian v6 Ong Lftm 
duy Ti^p k^ tfr hba-ircrt. 

Tw hOa-ir&c Sy c6 12 khoan, nhung c6t cit nhu-ng khoan 
san Ti&y \k quan-lrong hon ea : 

1. Nuifc Nam phal d6 cho gi&o-s" niiirc Phap vi nirorc I- 
pha-nho dircrc tir-do vao giang dao, vA de ddo-gian duqrc ia- 
do theo dao. 

2. Nu-6c Nam phai nhirofng dut cho mri^c Phap t!ah Bifin- 
h6a^ finh Gia-<diah vu tinh Bmh->tir^ag, va pUai dt cho chi^n 
thuyen ciia Phap dirac ra vao ttr-do or sflng Mekong. 

3. Xircrc Nam fchOng dirgrc dera binh-khl» Lhu&c dan dt 
qua nh&ng linh da nhirorng cho nirfrc Phfip. 

4. He nir6rc Nam c6 giao-tht^p vfri nir6c n^okhacthl phai 
cho chiiih-phu Phap bi^t. vii khi nAo mu<1u nhir^ng d3( cho 
mr&c n^o, Ihi phai tily ij- nu6fc Phap c6 thu^n cho mifi dircrc. 

5. Ngirori nuofc Phap vk nuifrc 1-pha-oho dirac ra viio budn- 
ban tir-do o cira B^-r^ng^ cu-fl Ba-la( va cura b§ or Quang-yen. 

6. Nir&c Nam phai tra tiSti binh-phi 4.000.000 nguydn, 
chia lim omcri nAm, mSi nStn 40 van nguy^n. 

7. NiTcrc Phap tra tinh VTnh-long lai chu nir6fc Nam, 
nhung qiian Phap cir d6ng or tinh-ly cho d^n khi dep y^n 
gi|c-gia a tinh Gia-illnh va tinh Binh-tirtfng Ihi mifi rut v§. 

Sir giang-hoa xong rfii thi trieu-diah sai &ny Phan Thaoh 
Gian l^m t&Dg-d3c VTnh-Ioug, 6ng LAm duy Ti^p lam tuun-phu 
Khanh-thu^o, d^giao-lhi^p voriqnan nirtrc Phap a Gia-dinh. (3) Nguyen Iruac thiSu-tu-ong Bonard ciV sai If iiog-ta Simon Seat 
chief i^u Forhin vao cira TbUan-an fl^ d&i xem tri^u,ainh a Hui c6 
j.in haa thong. Nay chiec tSu ay dera Ihuy^n ciia su,lban Viet-ddOi 
la Ve Gia-dinh. w songhuong.vn 202 — V\tr - NAM sir - LUQC 

Bay gio- nirorc l-pha-nho cung nhircrng qiiv^n lay dat lani 
thut>c-dia cho nuirc fhiup, chi nhan tien binh-phi vi quyen 
dirgrc cho gido-M di giktig dsio thOi- 

Thang 2 nam ([iii-hoi ( I8GS) lii nam Tir-dtrc Ihir IG, 
tliieu-ttiofng Ronard va dai-ta nirotc l-pha-nlio la Paianca vao 
Ha£ trieu-y^t vua Dirc-tongd^ cong-nlian sir jjiang-huJt cuei 
ba nitfrc. Boan roi thieu-tircrng Bonard ve Plifip nghi. Hai- 
quan thieu-tir(!rng De la Grandidre saug Ihay. 

G. SLr VI^T'NAM SANG TAY . Vua Dirc-t6nji Licy the bSU 
dac-dli phai Tihirdng dSt ba tmh Nam-ky cho nircrc Fhap, 
nhirag Irong byng vSii mttftn c6 het sire de chuQC lai, vi Id dat 
G)4-d>nh la dSt khai nghiep ciia nha Nguyen va lai liidat que 
Qgoai cua ng^i, n^u cbi hOa-ir^c da k^ roi, inu ngui vun &ni 
quan thir>crng-nghi vai qiian nir6cPhap ve viec ay. Ma chii-^ 
ngtr^ nirdc Phap luc bSy giu thi kh6ng Dhirng la chi giir lay 
ba llnh ma thoi, laicoii dinh mcr rong them ra nira. V^y 1(^ 
nao lai dem tr;i lai cliu miahV 

Vua Uu-c-l6ii|j Ihay ^t^c hiu nay ban khdng xong, b^n sai 
(|uan hiep bieu dai~hgc-sT Phan tlianh Gian -^ yjt M. quan l:\ 
Uiam-tri lai-bp Pham phil Thur va quan an-sal-sir linh Quang- 
nam la Ngiiy khac Ban itt.jt, f[5 dem pham v^t sang sir nu-trc 
Phap va nirofc I-phar-nho. Con vi?c giao Ihiep a Irong Nam-ky 
Ihi giao lai cho quan ibiag-dfic tinh Vinh-long ta Trirffng v3n 

Th^ng 6, ckc sir th^n xu6ng tau « Echo j> vau Gia-djnh, roi 
sang t^Li « Europ^en w ciing vin quaa nirfrc Phap VA quan nu-Ac 
I-pha-nho sang TSy. BSn ihing & thi (aii «Europeen» v^ liri 
autre Ph^p, sir-than nip6'C la Ifin Paris, xiavao tri^u-ySl Phap- 
ho^ng N'a-phA-lu&n de tam. Nhifug bay gio- Phap-hodag sap di 
ngu- mat, w-th^n ta phai o lai cbv dSn han mOl Ih^ng mM 
dirge y^t-kiSn. ^ugPhanthaah Gian tdu b6y moi le ve vi^c 
xJD chuOc ba tinh Nam-kJ. Phap-hoiLng ban ring vifec do d6 
dlnh-nghi xem th€ n&o roi sau se Ira \iri cho TriSu-dinh Hu6. Nufrc pmAj' i,,Xv nam-ky — yej May Ii6ui S5n, Lou OQg Phan thanh (.itan ili ^bh^ l-pli^i- 
rlio, roi d6u ciiiii n5m thi via:, sij-lhan xutin^ Ihu itJajnuiN irur ve. 

7. VI^CRAO-HO CAO^Mll^N. Trungkhi su iiirtrc la Siinf; 
Tfty lo viec chupc lai m!iy tinli ff Xam-ky, Ihi o^ hen nuy thieu- 
tir6rng De la Grandiire in<jl iiiiit eir it&nli-dep iticii ncyi, xep-Jiil 
cAch cai-tri, diiih llm^-le yk iiiur Irirrm^ da}- chit Pliap vu chu 
quoc-ngir (I), mpl miit sui qium di kinh-doaTits viec bao-h(> 
ntrtrc CaO-mien (Chan-lap J. 

Nguyen tir n^m ky-mui (1R59)^ vua ntru-c Cao-mien 1h 
An-diTpng (tire la Nqc 6ng TAn) mat roi, ngu-oi con trtrony ten 

1^ Norodom (Ong-lan) len nSin^^i. Ben nam taii-dai»(l**611. ll»i 
ngirdL em Norodom la Si-Valtha noi ]&n Iraiih njjAr cua anli. 
Norodom phai chay sang Tiem-la. Sany nSin nham-tuat ( 1S63 ) 
vua Ti^m-la sai qii&n dem Koftidoni vS nirorc^ rui dyt quan if 
O-dong dS bao-iio Cao-miin. 

Ltic bay girr ly Cao-miC'n l-6 6ng giain-inuc len la Michf 
khuyen vua Nor(]diim vt vcri nirtrc Phap Ihi Tiein-!a khuii^ 
darn ItuL-iiat. Hfin nay Ihi^ii-liririiy De hi Grandiere cDng sai dai- 
uy Dniidart de LugiJ-e sang kinh-doanh vi^c h:iu-ho Cau-mifin. 
dng Doudart de Lagr6e sang Cao-mit-n tron^ moi nam trai thu- 
xgp moi vi^c, d^D nam {^iap-ti [ 1SG4 ) thi nirtfc Tiem-la [itiai 
rilt quan ve, iihirbTig quy^n bio-hn cIhj nirtrc Phap. 

S . NLTOfC PHAP LAY BA TlNH PHJA TAV BAT NAM-KY. 
Cf b£n Phap Ixic bay giir cbiah-phu cung con ph&n-van, cJiVft 
quy^l hSn lay hay la Ira dSt Nam-ky, mi Fhap-lioiing tlit thay 
du-ofQg-sa xa-s,6i cung ngai, ben sai hai-qu&Q trung-ta. Aubaret (4 ) Nfjuy^n nsuo-t ntro'C ta ly \iia tuy cu Ming nui ricng ma khung 
cd chv vi€t. HpC'liaab, vin-cbuaag, an-Ei'r, viec gl cun^ l^m bfing Haii'- 
fa ca. Tir ttiri ahi Tr^n v^ sau Uti cu n^u^i dOa^ Kan-ly ma <trit ra 
chu ndm de vi^t Uiog guoC-n^- Nbimg ma nhiriig nh^ viia-hoc khoag 
bay dung d^n cbir ntiim. &^n cuoi d6i nhfi Le eft cat giio-sT Bo-AAo- 
nba sang ^ang dao q duom: la, iti»y Han-tix hho hoc Vu kbong luiSy 
tfgirfri hiiuj miri mu^a cbH La-tinh ma AAt ra chir quSc-Dgii', d« cbo 
tjen stf ^attg-d^y^ Ngky tiay la cuag ohir c6 cbir qtioe-agir liy raft lam 
thanh ra nuirc ta cu m^t l6i chu ri^ng t^L tiea. aw— vifeT-NAM sir-huqfc 

(Ha-bH-l#> aang difeu-dinh vfri Tri^u-dloh or Hu* vg vi^c cho 
chu^c ba tinh Nam-kJ, 

Vua Dirc-t6Dg lai sai quan Lai-b^ thtrvag-lhu lii &ng Phan 
thftoh Gian ra suag chirc loan-quyfen cting vcri TrSn tiln ThAnh 
ft H A vft Phan huy Vjnh * ^ -^ d£ Ihiromg^nfihi v6i sir- 
thfia nii-6c Ph&p. 

Ong AubareldtiA ban-lhao ta h6a"ircrc, dai-lxrgrc nbi rSng: 
Nirftc Phap fra lai b^.tinh Gia-dinb, Bi^Q-h6a vA Binh-luffng 
cho rnrfrc Nam, chi ^ir SAigOn, My-tho va Thu-dSu-m^t de 
d6ng qufln. Nhimg nirfrc Nam phai d^ nviec Phip dirtrc quyen 
bao-hO ca 6 tTnh Kam-ky. Nirdrc Nam lai phai chin m&i n&m 
li 2.000.000 nguy^n tien thug. 

Sur hai nu-^ cir hkn di ban lai inai khOng xong, nta c b*u 
Phap Ihl c6 nhiSu ngiroi kh6ng mu6n tra lai dftl Nam-ky. 
Cu5i n^m giap-ti (I8&+) quan thu-ffng-thir Hai-quan-bo Ik 
h^ii-tvirc De Chnsseloiip Laubal dang' si' tau v6i Phap-hoang 
nhSl dinh xln khOngcho jiir6c Nam cbu<ic ba Imh. Phap- 
hochDg ngbe Icri Sy bfen ituSng chi truyen cur chi€u lit hoa- 
w6rc nam nhSim-lu^t (1862) ma tbv-binli. 

Nam jSt-su-u (1865), quan thurong- Ihu: De Chasseloup 
Laubal mudn biti ro tinh-lhg bfin Viet-nam nay, ben ggi IhiSu- 
Itrfifng De la Grandi^re ve hQi-nghj vfi sai hai-qu4ii lhigu-liT6fng 
Ro^e saog thay.Thifu-lu'^ngDe la Grandi&re vePhap ca di lln 
yE raSl 7 thAng, lai Iro sang kinh-l^' vi^c Nam-kV. 

LGc b^y giir vi6c cai-tri v ba tinh cua Phap da th&nh a€p 
rbt, tbiSu lirong De la Grgndi^re 6" PbAp sang da quySl y !1iy n6l 
ba linh phia tdy. Lai nh^ lis hhi (rirfrc nirarcPbap sang ISy 
Nam-kj', ngatri ban-xtr thinh tboang van n£i l£n ddnh phA, 
quftn PhAp dep mai kh6ng y£n. CT Cao-mi^a lai c6 t€n svr Pu 
k^m Bd xu-ng fft chau NSc &ng Chdn cung n&i \&n. daub vua 
Norodom. Sviy-phuorS6i-g6n dS cho quan Vie l-^Dam la lui gj\ic 
vii gibp-da Qbijng ngizai Ikia Zoan» b^n sua soau vi^c ISy tinb 
VTnh-long. linh An-giang va linh Ha-li6n. M/ww.sQnQhuf NirfrC PHAP lay NA.M-KV~aft5 

Cr Hu^ tiiy Trifeu-dinh c6n cvr inong clnn>r lai tlS.1 hn Imti, 
nhirng vhn bifit y siiy-phii a S&i-gOn rSi ihl \&y cfi Ita tiiili phia 
t&y, cho n^n nam binli-di^Ti (lH6{ii), lai s<ni iSiig Phan lliaiili 
Gian v6o iAm kinh-lircrc-sir dJ tim k€ f h5ng (:«iir 

Of b^n Phap, (hi lir nfim ilinh-mfLi (1S67), htii-quAn trnng- 
Ur6rng Rigaiilt de Genouilly len \iim thircmg- thu- Hiii-gu^n- 
h^ {5) ra sire glup thiiSu-tiriyag De la tlranditrc clio xoiig vific. 
Bo-i v|iy si'iy-phii a Sai-gan chi drri dip d^ khcd sir, 

Tbang Guam dinh-roao (1867) Ml nam Ttr-duc thu- 20, 
IhiSu-Urcmg De la Grandi^re hAi han 1.000 quan ^ MJ-lKo^ 
roi dinh iigay ki^o sang I3y Vjiih-loiig, An-giang vk Hn-Ufin. 
Ong Phan thanh (nan l>i€l lh€ kb6ng chong nui, bao cac quan 
di&nh chiu nop thanb-tri cho kboi sii tai-hai^ roi 6ag U(5ag 
Ihu5c d6c ma tur-t^n, dan lai coii-c^iphaic^y niAng ma dn, chi'r 
khAiig diTffc nh^n qnan-chtrc gl a Nam-k5'. 

RSy gitr flng da gi6, da ngoni 74 lu^i, lam quan (hAt la 
llmDb-liern, nhirng ch^ng may gap phai khi nurfirc cu bi^n, 
bi^t th^ minh khdng lam gl dircrc, dcm tSm longson-sfit ma 
bao d^n an rnr^rc cho het bfin-ph^n ngirtbri liim toi. 

Tlt do d£t Nai.L-ky loan canh (hanh i a di(t Ihu^c-dja cua 
Phap, thu^-ma, Iu$l-i4. di£u gl cung do &ily-phu a S^i-g6n 
qiiy^t-dinh c^. Luc bay giif Hai-qu2Q-b$ ki@m ca Tbu^c-dia-lsO- www.3onghiJong.Vr CHiraxG \in 

GlAC-GlA if TRONG t*V&C 

1. Vi$c rfii'loqn trong ruicri; 

3. GiSc Tam-^iririigf 
S. GiSc chau-cMu 

4. Giac ten Phnng 

5. Sir phon-nghich & Kinh-thanh 

6. Giilc Khach & Bdc-kij 

r. VI$C Rdl-LOAN TRONG NCaC. Vua Dwc4dng von 
la 6ng vua c6 long cJiam-chi ve vice lii dan, ngay lir nam 
canh - luat (1851)), h\ nam Tir - dire Ihir 3. ngai da sai 6ng 
Nguyen iri Phtromn f^ ic :j- Inm Kinh-ltro-c dai-sir6 llnh Nam- 
k-jf' I 6ng Phan Itianh Gian jlft ?! jfl I^m Kinh-lirqrc dai-sii Binh- 
dfnh, Phij-yfin. !vh4nh-h6a va Biuh-thu^n ; 6ng Nguyen <lang 
Giai f^ g- f^ lamKinh-lirac da1-su:HEHtlnh, Nghc-an vaThanh- 
h6a- C&c flog Sy di kliam-xet cdog-vii^c cac quaa-lai va sir 
lAin-aa cua d;\n-giaii, c6 tlieu gi hay da phki six lau ve cho 
vua bj^t. 

Tuy vily in&c 16iig, khOng c6 dtri nao lam gialc-giS blag 
doi ng^i l^m vua. CUi diro-c vai ba nam dan thi con c6 hori 
yfin-lri, cfto tur nam l^n-hoi (1S5I) la a^m Tur-dCrc thtr4li-o' 
di, tbi cang ng^y cang nhieu gidc. MA nhat Ik dat Bac-ky cd 
nhi^u gigc horn ca^ hcri vi dSt J3ac-k}' U dat cua nh^ L6 cu, 
dan-Unh cung con c6 nhieu ngu-6i turong-nhcr d^n ll^n-trieu, 
Dt^n cbf nbuTtg ngiroi niii5n lam loan,, boac tu* iih;in la d5Dg 
doi nh^ Le. hoac tim in6l ngu^i nao gia nh^n dOng doi nha. Le. 
r&i tdn Un lam minh-chu SI ^ d^ lay c6" ma khori sir- 

— 267 — www, song huong.vn 2fi8 — vifr - WAM sir - lwc 

L^i ohAnj liic bSy gib" b^n Tiu c6 giuc Thai-blnh nSi leu 
dJaoh nha TUflnh, den khi gi^c Sy tan thi dirduiig chay Iran 
sang n HOC te ciid-p phio- man lhiro*ng-du. Nao gi^c khadi, 
uko gi^c ta, quati quan cif phai di danli dep Iu6n. trong 
nvirc tfai thmh-Uioang lai c6 tai-M^D, nbu- ttLrdrc Iql, dt vo*, 
T, V. 6f Ilirng-ygn, d^ V3n-giang vo" 18 nSim liSn^ ca huy^n 
VSn-giang thanh ra baicatbo hosDg^ duti-gian d6i-kb6. nghfe- 
nghiep kh6ng c6, cho nen ngirfri di Jam giac caiig ngay cing 
nhieu v$y. 

2. GlAC TAM-BirtoG. Nam Ian-hoi (ISJl) lit nfim Tu-- 
dirc thiJ- 4, c6 giSc khach lA bon Quang rghTa Btronrg M ^ 'S:. 
Luc thSngBiidne ^ * ^, BiJc Ihang BirtVng ^ ||. -t, v. v... 

vluc ggi Ja gigc Tam-dirang .^ ■jf, qufiy-nhieu o- mat Thai- 
nguy^n, vua sai 6ng Nguyen dang Giai R, S^ fft ra kinh-luffc 
BSc-ky. Ong ty diing each kh6n-kheo dii dirorc chiiug n6 ve 
hang. Bai vAj trong hal ]ai duorc yfin mOt d^. Nhuog d^Q 
cu6i nam giap-dSn (1854) l& nam Ty-dirc thir7> NguySn dang 
Giai m&U dSt B§.c-ky lai c6 loan, 

3. GI^C CHAU-CHAU. Nim Tu-dijc thur 7 (IBa-l). or i?nh 
S(rn-t5^y c6 myt bo" ngirari dem L6 duy Cn ^ |^ f& 1^ d6ng 
doi nha lA ra lltp l^n lam minh-cbtt de khod sir danh nha 
Nguyen. Liic ay c6 Cao ba Qu&l $ {^ ji^, ngir^i lang Phil- 
tfauy, hny^n Gta-14m, Tiph Bnc-runh, tbi d6 cii-nhan, r^ 14m 
quan> dwgx b6 chiic giao-thti phu Qiidc-oai (Sorn-tAy). Cao ba 
QuAt c6 ti^ng }& ngtrd*! van-hoc gioi 6^ Bac-ky, tah cir bi quaa 
Ircn d^-n^n^ cho n&n hire chi, bo quan v^ di day hoc, rui theo 
boQ &y ximg Ik quSc-sir d^ djy loan & vQng Scm-tfiy va Hh- 
nOi. Th^ng chap nSin ^y quan ph6 LTnh-binh tiab Svn-tay la 
LeTbu^n di d^nh bat dtrcrc CaobaQuatdem v^ ch^m lai l&ng. 

Nbdn vi miiath^ngnam 5y a viing tinh Bac-ninh vd Son- 
Uy cd nbi^u chiu-cbfiu ra pha hai vaM ca m^n-m^ng, roi dSn 
cu6i nfim lai c6 gific Ry» cho n6ii ngiTfn thoi bay gicr goi \h 

Cao bi QuAl ch^t riSi^ L6 duy Cij con quay-r6i d^n mSy 
nfiin sau mcri dep y^n dirorc. T£r d6 irir di, khfing nam nfio \k jw.&ongnut GIAC-GIA TRONG NU(>C — 269 

t 

nSm khoQg c6 gi$c, nhtmg kidE-hi^t horn ca ]& cu (jisic:: t^n 
PhuDg vA giSic KhAch vr manThuang-dn. 

4. GIAC T£N PHIJNG. NSm lin-d^u (ISGI). quin nxroc 
Pliap va nir&c I-pha-nbu sang lihxih Quang-nam.co mSy nQitifi 
Cf Bfic-ky thfo vSo I^m linjb mO* Trong i(y c6 IfiaT^i v6n Phung 
# X .^r Iruac da thco gtao-si ra ngoaLH:|u5c dl hoc liao, sau 
lai theo Irung-tirofng Chainer v& di^ph Quang-nam. 

D^n. thliagcbap, lt)I t^ti Phung ra B§c-k)^, tnao xu-ag \k L£ 
duy Minh ^ ^ ag dOng doi nha L^ *. roi tir iirngl^m minh- 
chu, cfiDg v&i mot ngirtri dao-lnrffng tfin 1^ Trir&ng -S: l^m 
miru-chii, va tfen Uitc ^, Ifia Bt) ii_ day hinh cr Quang-yiin. 
Bang E^n Phyng J^m qudn giac Khach 6 ngoiti bJ viio danh 
lay phu Hai-ninh, rBi [a.\ thOng vcri ^lac Kliikh va giac tu a- 
cac finh, d^ lam loan ft Rac-ky. 

Thing ba nSm nham-lual (1862)^ cr BSc-ninh c6 t^n cai- 
tonfj i^guydn vha Tbinh f'L X dR* {tuc gpi la cai-ton^ Vang) 
xiTiig liuTi nguyfiu-siiy, Inp ten Uan i» mao xirng la con chSii 
nhh L^, i^n lam nninh-chu, roi nh^p dan^ vOi tt^n Phving, dem 
binh di danh phu Laog-giang^ huy^n Y^n-dung, va \tty tbfinh 
B^c-ninh- 

Bay gicr quaii US-chinh tin!) lla-nOi la NTguycn khac Thu4t 
fi> jL ti- quan b3-chinh tinh Scrn-tay la Li Dy ^ ig- va qiian 
pho ITnh-biah tinh Hn-ng-y^o I& Vij Tdo ^ Jf- dem quaii ba 
tinh ve danh giai vdy cho tinh B^c. Vu Tao danh nhau v6i 
quAn gi^C hern 10 trin miri pha dtrnrc quan gi^c. 

O" phia d6ng Ihl l^n Ph^ing v&y danh thanh Hai-dircrng, 
tinh-thiiQ dikngs^ ccLO-c£p. Tri€u-dinh bin sai quan Thu-pT3g- 
Ihir b)> Hinh la Truong qu5c Dyng St S fl ra lam tong- 
th6ng Hai-an (I) quan-vw, ciing vai Phan tarn Tiuh \^ ^ ^. 
Bfing Hanh ff ^, LA Xukn ^ ^, dem qu^n Kmh va qn^n 
Thanh, Nghfe ra tign-tilu. Lai sai B^io Tri fi} ik, lam tham- 
lAn dai-lhan, Nguyen ba Nghi K, f4 t^ l^m Swn-Hung- {1) Hai-dirorog Vi Quang»aD, 370 — VI^- NAM sir - LU-QfC 

Tuyin (2) tong-dflc, dS cimy Vod Truorng quSc Dung danh 

Luc 5y, tinb Thai-nguySn Ihi c6 giSiC N6ng vii giflc Kbach 
danhphA, liDh Tny^n-quang tbi c6 bon Sin Can |a, t^n Ndng 
hung Thac Jt ijt jflS quay nhieu, tmh Cao-b&ng Ihi bi ten gi§c 
Khach T,y hop Thang .f ^ fi- vAy danh, tioh Rac.-ninU thi 
c6 cai tong Vang cvap pha, cac quan lo rfli ca len. Vua Dtrc- 
t6ng lai sai Nguyen tri Phircrog ft *» "^ ra Jam tay-bHC t&ng- 
th6ng quan-vu dat-thSnv ciing v^i Phan dlnh Tuyfn ;$■ ^ j^ 
v^Tdn thit Tu^ if. X <4 ra danh mat USc-ninh, ThAi-nguy^ti 
v6 Tuyen-quang, 

Thang 3 nam qul-hori ( 18C3 ) Vu Tuo ^ :f danh lay lai 
Lh^nh Tuyen-quang va bat durofc tfin Uln dong cui giai vB Iri 
tOi- Qua Ihang 4, Nguyen Iri Phiroug dep xong giic 6- Riic- 
ninh, roi dem binh l£n iSy lai thanh Thai-nguyttn. bat dirac 
t6n Tbanh j|- l^n Btc ff» ten V&n ■y va lai ph5, du-ffc aao- 
huyM Guagiac v nut Ma^lii^n, thuOc chau Bach'^thting. 

C6d ff mM Hai-dtrcrng vaQuang-yfin, thidiy Triro-ag quSc 
DuDg v^ Bao Tri da giai dirffc vay cho Ihanh Hai - dircFng, 
nhiing Lhe quaci gi^c or mat b^ con manli Earn. Vua Dirc-tung 
lai sai Nguyen tri Phirorig iSro tSng-thiSng Ilai-an quan-vw, 
Trq-ODgcjuoc Uung lam hi^p-thSog dem quan ra danh mytay. 

Lilc bay gio- bon ti^n Phung c6 sai ngiroi vao cSu-vien 
quan ihi^u-tircrng Bonard ir trong Nani-ky, vrac he ISy dtrorc 
BSc-ky thi xin d£ nvcrc Phap hao-h^. Nhimg vi trong Nam^ 
ky c6n lam vi^c> mh sir giang-h6a v6ri TriSu-dinh & Hu^ da 
sSp xOQg, cho a^n thi£u-tiT6'ng kh6ag ahaiQ. Baag itn Phung 
v5n chJ^m-giir dat Quang-yftn v4 nhung dao or ngo^i be, dS 
Idm sao-huyfit, roi cbo binh-thuy^n di curotp pha cac no-i. 
Quan qu&a di dSah, ahiSu ngirM bi hai. 

Cudinamqui-h^i ( 1863) IS nSm Tir-diic Ihu 16, quan giSc 
hop hero 500 chi^c thuyen o dao Ca.l-ba va or niii Bb-strn, c6 
J miiSn dem quan vao danU d3t Kinh-ky, nhirng chSog may (2) Sc^D'tly Huo£-h63 v^ Tuyeo-quaog. Www,songhLi GlAc G(A Cr TRONG NUtTC — 271 

y^li bSo, thiiy^n Jam mSl nhi^u, Qiian Je-ddf; la Lr ([uanR 
'Ti^n ^ jt it va quan bO-ph" Htii huy Pban j^ t^ t^ tlirorc 
lin tiy lien deni quaa la dAnh, bi quAn gi4c diiiih t^p Uuu. 
quan (luaii bo chay. Lfi quang TiSn va ong Bin huy ?hau phai 
ohay :cu>6ng b^ tir l&a. 

figti IhaDg 6 uiira giip U ( 1854) la nam Tir-dtJc thu- 17. 
quan bi^p-tb6ng Trircrng qu6c Dgn^ ^ l)^ ^^ quan tfin-ly Van 
diic Khu^ X ^ i. quan Ian - tiro-ng Trun hiiyS^^ch ^ If m^ 
vi quan churomg-v^ HS Thi^n ifl 4- *^^f^ nhan vdri giac d- 
dttl Quang-yea. bi gi§c giet ca, Tr^n iy qiian qaan thua to, 
quiin-sT thi^t-hai r^t nht^u. 

Th^ug 4 D^m ^t-suu (lSd5). quAn giSc dfim 3()0 chi^c 
Uiuy^n phan ra lira 3 daovau cu-O-p a man Hai-durcrng, Nguyen 
tri Phu-crng aai Mguyin van VT dem qiifkn ra don danb, bill v4 
chem diTfrc rS| nbieii. Tir d6 quan de-dttc Mai Thifin ^L 4fr 
quan ian-ly Bang IrSn Chuyi^o Sp f^ X6, quan d6c-binh Ong 
ich Khiem Jj -i, ijjL pha dirge qu^u gi|tc hern 10 IriVn. QuAn 
gj&c lui ve giir mat Hai-niah. 

Tbaiig? nam Sy, Nguyen Iri Phu*rngaai Banglrau Chuy^n, 
6nj* ich Khi^m dem binh ra Quang -y^o. uctc vcri quan nha 
Thanh a KhAm-chiu dc danh iSy lai thanh Hai-i>inh. Qusko 
giac tliua to, dem hoa 70 chi^c thuyen tliay ra b6. Quan quAn 
dein binh tJuiy^n ra duSi dAnh, tfin Phyng, l*n Ucrc Ibi cbay 
vao man Quang-bioh, Quang-lri, con ohirng do-dang, dira 
thi phai b^t, diia thi chay tc6n du-uc. Sau t^n Fbuag va 
16n U"6^c cung bi bat dem v£ tri t^i o Hii^. 

Gi^c Ph\mg khori t^ cutii nSm t&n-d^u ( 1861) d^n cu<Si 
nfim £t-siru <1865) mcri dep xony, kl vaa 4 Dam irfifi, nh4 
nirfrc l5)i-hai rlit nhieu. Khi giac l^hung cf Quacg-y^n d?p g^D 
xong, thi o main Cao-bSn^ da €6 giSc Kliach danh !£>' llnh- 
tbanh. Quan Kinti-lirCTc Vo trpngBinb ^ f+ + vi quan tuan- 
phij Pham chi Hurcrng ;t ^ #■ dem binh I^u Lang -awn rfli 
chia qu&n di danh cac ncri, tir Ih^g 9 nam ^t-siru (iS65} 
cho d^D thang 3 nam binh-dan (1866), thi tu-crag gi^c Id 273 — VI$T-NAM S&LUQ^C 

Triromg c$n Bang fit ft, ^f m(yi xin ve hantj, v^ mfiri lliu-phiic 
lai dwM th*nh Cao-bSng. 

Nguyen tri Pliiro-ng va Vo *rong Binli ve KinU coi vice 
IriSu-chinh. 

5. SITPHAN-NGHICH Of KINH-THAnH. Viec ngoai 
Bttc m6i hofi ngu6i-Dgu5i, thi Kiuh-do lai cu viec Vam cbo nao 
dgng I6ng ngu-i-i. 

Nguyfin vua Dirc-l6ng lii con lliiV ma dirqrc ndi ngfll, 1^ vi 
DgiTManli ngai li Hong Bao SV ^ phung dang, khOi^g chin hoc- 
hdzihcbo n^Q khongdircrcUp. 6ngay lay dieu dO l^m tirc-gidiit, 
b6n d& miru vcri m^t nirfrc ngoai-qutic dc tranU ngoi vun. 
Ch^g may sir I9 ra, 6ng riy phui bu nguc, rui ii6ng fhtiuc (tiic 
mil chSt. C&D con dng ay thi durcrc ttia ma phui dui ten lu BJiih 
Bao T ^. 

BSn udm bmh-daii (1800) la nam Tir-dirc *hir 19, uha vua 
dftDg Kdy Van-niSn-CCT lire la Khium-lnng bay gi^r, qiiun-»T 
phai Um-lung kho-scr, c6 nhi^ii ngirffi oan-giAn. UKy gitf 6^ Kiiih 
c6 Boan Trurng Jt jSt ciing v^ em la Binin iiuw Ai it ^ ^ 1 
BoAntuTrirc K 3| J. , v^ bon Trtrcrug trong Hua I^ it ^f^, 
Pham LiTffng ^ 4{t, kSt lam « Sofn-dflngthi-luu-iini 0* j^ ^ 
j'g -^ » dS miru viec lap Binh Bao T %- It'n tam vua. ISan t6n 
Trirag moi chidu-du uhirng liuh liim. a Yon-nien-co- va cung 
v^i quan hO-u-qufLD T5n-tbut Ctic ^ T Iff li^i^i "Vi i^>-Tig, djnh 
nyAy kho^ sw- 

D^n dfiin h6m m&ng 8 th^ng S, bon t^n Trirngdein qiiikn 
\ko cija ta-dich, chirc xOng vao dien gifel vua Dirc-tong. May 
iib6rc6 quan chirang-v6 la HoOai if\ jji^ d6ng dircrc cwra dien lai, 
ho quan bSt dirofc ten Trtrng, Wn Ti'trc va ca bon dSng da,ng. 

Binh Bao phal lOi giao, Ton-lhSt Ct'ic Ihi tir-van chct, c6ii 
CaC quan c6 trach-Dhteni rf^ii phili chi^u toi nang nbe, hOac 
phai each. 

Ltic 3y ngoki thi cu gi^c cuirp danli-ph^, tvong tlii cO GlAC- GJA Cr TflONG SVifC — 273 

nghich-than Um lo^n. 6" mgt Quung-ngJua lai c6 gis^c mtii Ba- 
vkch cir hay XH6ng quny^nhilu dAii-ginn, mfly nhit c6 quan 
lien-phii Nguyen Tnn ft 4- ra siic tlanh-d^p niM y*n dLrwc 
Viecgiao-lhi^p vOi nir&e Phap thl ciuig ng^y caog kh6, (j Bac-ky 
Ihlcogi^c Khach mOt n^ay iTi<it manh, d^ti nAi qunn quAnddnh 
khftng dirorc, ph«i nhtr qu^n TjVu sang d?p h<). Trien-dinh cung 
b6i roi khfiug biei tlnli ra ih6 nilo cho khoi du-o-c au hif ii-lqan. 

6. or AC KHACH a BAC-KY. a bOn TSu lue bSy gi^ 
cung loaa : ngo6i tbi diiuh nUau ^(Vi nu-dc Anb-caMtri vk nirirc 
PhAp-lan-tay. Tri^u-dinhphai bo Kinh-dA ma chny : trouft Lbl 
C6 gJ^cTh^Ublnh noi len dqnhpha. Li nua ng6i vua nha Thanh, 
Cung do n^t. 

Nguyen til nnm Dao-quang Ihir 29, Ift nam ky-d^u (1849^, 
tiTC la bin ta nfiiti Tu-di'rc thiV 2 » u- Quanfl-tAy c.6 Wn Kong lu 
ToAn iH- 3^- ^ ciing vcji bpn Du-trng tt'i Tbanh i% ^ --^ ^ Ti^u 
Irieu Qui jk M \ ^ ^^S >" Tbiinh ^ ^ ,K . noi Ifin xiriig ]u Th6i- 
binh thi^n-ciuuc -^ -^ ^ ^ , roi chif m i;iur dat Kim-liSng vii cac 
linh or pbia nam song Trir^ng-giang. May nhfr c6 bpn Tfiog 
qii6c Phifin If ^ * . Ta lOn Du-A-ng i ? ^J . Ly |i5og Chuang 
J|^ ;>^ ^ * h£[ si'rc (Janh-dep. vS lai c6 thf ngoai-qu6c tir giup, 
chodfonStn Bbn^-lri thir bai I& n^m qui-hol (18li3) (iJrcl^b^n 
ta n3m Tu-diJc Ibir 16. quan nb& Thanb mtri bat diraccac 
tiring Th&i-blnh^ H&sg til Toaa phai uStig tbuSe dOc tir-lir. 
Lri^u-dlnh nbfi Tbanh lai thu-phuc dircrc cac tmh cr pbia Nam 
ntriVc Tiu. 

Lut ay CO dtr-dangcuaHBng Id ToAnl^ boa Ng6 C6ii ^ % 
cbay Iran sang nir6'c ta^ trir^c cOn ii6i xin hi^Qg. r&i sau dem 
quSin di cirArp pba cac tinb. quan qu&a danh mai khAdg dtrorc. 

N^m m^u-lhin ( IS&S^) li u^m Tn-'diic thir 21. Ng6 Cdn 
chi^m-giur tinb tb&nh Can-b&ng. TriSu-dlnh sai quan t%Dg- 
dfic Pham chi Hiro^ng ^ it "^^ ^^^^ '^u- sang cbo quan nb& 
Thanh d^ xin qudn Tdu sang tieu trir, Nh^ Thanh &ai ph6- 
ttnyDg Ta kg Qui if^ M -|: dem qu&n ^ang C!>ag v£n quan 
lilu-pbu Ong Icb Khi^m ^ j&. ■&: y& quan d^-ddc Nguyen 274— VIKT-NAM SU-Ul^OC 

viSt Thanh fi. e A., danli i^lta qeuVi ct"i3 Ngo Con & That- 
kh€. Nhirng den tJiang 7 nam ay, quan IQ diinh Ihua iV Lyn^- 
soTV, qufln tham-lan Nguyen Lc ?;l ^A, quan plm <ti;-(l6c 
Nguyen viSt Thanh fiLw ^ tvr Ir^n, c[iian lli6ny-doc Ptiam 
chi Hirtrng -1 ^ # 3j| bftt 

Trien-dinh sai V6 trpug liinli ^ ff -f^ ra lam Mii-Ninh 
toDg-^ddc ktem chirc Tiiyea-Thai-Laii^ qnan-thir kltitiit-s:ii 
dai-than, d^ hi)i voi qnan de-J5c Iinh Qiiant;-ULy ]:i Phiint^ 
tir Til .5^ -f- a mi danh gi;1c Kgo Con, 

QuAn hai mrcrc cung dong 5u*c diinh-^dt-p, dun Uinng 5 
nSin ky-ti (1869) tbi moi kh6i-ph\ie lai (ttrttc tinli-llijinli 
Cao-bcLng. Ben cuoi nam canli-ngo (1870), Ngo Con dcm 
qu^n vay danh tinh-lhauti HiitMiinh, (utan licn-phu Onfi ich 
Khicm ?i ji I'jil danh tngl Iran ban chit N^jw Con vu pba 
Ian quan giSc. 

Ng6 C6n Uiy chet, song c6n c6 nliu'nj' dw-dant; la 
Ho^ng Sling Anh ^ ^ .5^, hieii ciV vung, Lirii viiih Pluic ^\ 
if:. f& hien c6 den. Bun van Nhj :& X ^. Liro^ng van Lffi 
^ X 41i 'lieu ctf Irung, vfm ci'i i^uay-nhicu iV n*an TnyOn- 
quang^ Thai-nguycn, quan qiiaii pliai bCl sire duing-giCr thai 
1^ vSl-v^. Trien-dinb sai qiian Iriutg-quaii Uuliei Ttio /^ ^ 
ra !itm long-Uiony (juan-vn ir Itiic-ky, 

Boan Thn vira niiVi ra, kco (|uun len dung «V (.inh-llutnb 
Lang-sorn, bon giac KhacK la TO Tir if. fs nfii Icii, nua dt'in 
v^O iSy thaiih, bal ong ay girt di. tun Vo Iron^ IMnh Ihi 
viTCTt thiinh chay Ihoat dut/c. 

Tin Sy vao d&'n Hne, Tri^ii-diiih ^'oi-vang sai lloang ke 
Vifira ^ ;* 3t (3) ralain Lang-ninh-Ninh-Thai Ihfing-doc 
qnan-vu dai-tliun, ctiQg v6«i quan tan-ttro-ng T6n thSt ThuySt 
4^ S! H J> dep giyc b B^c-M'. Qua Ihaug tu- nam sau ( 1871 ), 
Bba vua tai sai quan Hinli-bo Ihiro-ng-lhir la lA Tuan ^ f!(. 
IfiiHi cbuc Khann-sai fhi-sir dS cdng v6i 6ng Hoang ke Viein 
lo vi^c danh-dep. ( 3 ) Cm &»ch cliep 1^ Ho^ng la Viem -^ (& 1 ■www. song hui lilAC. CIA UTRIINi. MTLTC — 27J 

Thang 11 nam Ijln-mui ( 1871 )j cr Quang-y6n lai c6 t6n 
Hoiing - Te ^ ^ noi k-n, thiing vori gific To Ttt vii gvAc Tau- 
6 Of ngoii be. rBi ctcm binJi - Ihuyen di cirfirp \}hiii cJc tioL 
Hoang k£ Viem giir inan Scrn-tAy, L6 Tiifiii la cimjj vin tinh- 
thiln Hfti-dircmg dem qui^n di d^nh gi^c Te. Bircrc it Uu, 
quibi thiV linh liai-dircrng b«n ch^t t6n Ti? Of hm-en Ttianh- 
Inm, dii-dani« giflc fiy diju Ian ca. 

O" man Ihircrng-dii ihl dnny cix den la boD Liru vTnh 
Fhijc vti dang cor vang lii bpn Hoiinj; siiTm Anh f|uuy-iil»ieu 
cr dill Tuv^o-tl Lining- Hao nliit'-u Ihufi-ma o- man ay, chung thu 
ca, snii liui tlong Sly lai Ihu-khicli nhnu, tliinh phi nhaii tliAt 
!a tan-hai. BAng ctr den v^ hi\i)|i v^ qunn la^ nha vua bfen 
ddng Ltru v7nh Phiic cho o* dSt Laokay, dirofc lliu cu quyen- 
ini cf cU6 Jiy, de qli6ng-girt vtri dang c£r vung. dong or mgn 
H;i-giang. 

Bal Bac-ky cir i^iiic-gia mai, qitan ([Ui'm dunh-dep Ihal 
In lun-lirii inA khung yOn duffc. BSn Ihiiiig 7 nSni ntiam-thElin 
( 1872 )» Trieu-dinh lai sai Nguyen Iri Pliirong W. *> ^ l^in 
Ttiy&n-sat dSng-siJc dai-lhan % '^ ^ iff K ^ r-T thay mfit 
vua sem-xct vific danh gi^c 6 Bac-ky. Nbirng luc bay gi^ 
vi^c gific vr troDg nufrc chua xong, Ihi sir giao-thi^ti \iri 
nirCrc Phap da siiiii ra Ifiin n6i kh6-khfiii, khi£n vii^c ntrcrc 
lai ri^i Ih^m ra oira^ -www. song huong.vn CHU'CTNG IX 

QUAN HiT&C PHAp lXy BAc^Kt 

Uin Ih^ nh^kt 

1. Ntjiri/i Piiup iim daiftig sang Tau 

3. -Bar-uy Francis Garnitr ra lla^nui 

+, Hg Ihanh Hd-niii ^jbm qui-diia {1S73} 

5, Ltij /nay linh a* Triing-chdu 

iff. Saii^'iiy Francis Garnitr cbet 

7. Unff Philastre ra Hd-nui 

S. Hoa-jrcrc neim ^iiipluiil (ISTi) 

1. NGUai PHAP TIM BUtTNG SANG tAU , Tir khi 
nird'c Phap lay xong da( Xam-ky roi, suy-pliu & Saigon sira- 
sang mpi viec, va cho nfjum di xem x^( linh-thfi va sdng -am 
cr Trung-ky va Buc-ky <te mff-raang sir giao-thonjg. Lai eu y 
mu6n tim dir^ng th6n^ spng nircrc Tan, boi vi^y tbuDg 5 nam 
bjnh-d^a (1866), thieu-tu-crng De la Grandi^re sai Irung-ta 
Doudarl de Lagr^e ciing vcri Bai-tiy Ffaacia Gai'nier ( Ngaic- 
nhi ) vk may ngirai Phap n&a theo s6ag Mekong di i\m du-ong 
^Dg T^u. D^n thang 3 nam niilu-'thla ( 186S ), Dua hai n^m 
trori, 6ng Doudait dc Lagree mtri sang den ddt VAn-nam, 
Nhirng ch^ng may 6Dg ay piidi b^nh dan gan ma cbet. Ong 
Fraocis Garnier dem xac ong Sy di qua nxttrc Tau, r5i xu6ng 
tau Ihuy v& S^igbxi. 

B&u nam canh-ngo ( 1870 ) la nam Tir-diic thir 23 of ben 
Tay, niro^c Phap d^nhnhau vcd nuttc Pho ; quaa Phap thua, 
Phap-hoaDg \k Na-pha-luan de-tam bi bat. DAn airofc Pbap 

— 277 — hghLong.vn 278 — VI^T-NAM SLT'LUOrC 

bo de-qu6c ma lap Dan-t-hu con«-h6a. Tuy a b^n Phap c6 
sir chi^n-tranh, ntiirng o ben Vien-dong nuy, qiign Phap vfm 
g\vr vvcag dSt Xarn-ky. Va Trieu^clinli a Hue c6n bin dep ^iilc 
Khach or Bac-kjv cho nen ciing kli6n5 sinh s\r ]di thdi gi ca. 

Z fi5-PH6-NGHIA (JEAN DUPUIS ) . Tbua 3[y, c6 mfit 
■ngircri Phap tea la Jean Dupuis, la goi la Bo-pho-Ngh7a -i^ 
^ H. may nam trirofc da di du-lich or cac tinh ben Tau. tlB 
lim each bu6n-ban, biSl c6 song Hong-hS tir dat Vaii-nani 
chay qua Bac-kv' ra be^ \h niOt dirirng (ien-lcri horn, ben nhan 
\iji quan nha Thanh a V&n-nam d^ chor do bMih-khi sang b^n. 

Di5-ph6-Ngh7a ve ciing v6i m6t ngircfi Phap nun l^n la 
Millot buon-ban 6* Thircrng-hai, Irit-tinh viec ch^- bitih-khil 
sang Vdn-naoi, doan r'di ve Phap de mua hang. Kht trD* sang 
bfin cayT Bu-pho-NghTa vao Sai-gun xin Suy-phu giLiji thanh- 
tbS cho d£ di qua RSc-k}'. Vifin Th6ny;-duc Nam-ky luc bay 
giof la hic-quSn thi^H-lircrng d'Arhaud, ci'i hira vod Dij-pho- 
NghTa cho chi^c tau Bourayoe di theo, 

D3-piJ.6-NghTia sang Hu-crng-cang d^ c<mg \'6i Millot dem 
ba chiec 14u con li Hong-giaog, Lao-kay va Strji-tay cho" do 
binh-khi va hang-hoa vao Quang-y^n. Trong hic ay hai-quan 
(nmg-ta S^nes da dem tau Botirayne ra Bac-k(\ roi len Hai- 
duangi Hi-Doi, Bac-ninh di xem cac ncri. 

Trung-ta or Bac-iiinb nghc lin bon Pn-ph5-NghTa da dSn 
Quaug-y^n, lien tro- ra de c\in>^ ban y&i qiian Kham-sai L^ 
Tuan ■jj. ^ vg viee thong thircrng cf song H5ng-ba. 

Ong Lfe Tuan khoog c6 leoh Trieu-dinh, kliong dam tir- 
lifin, c6i %m doi vki nurod hom de c6 nienh nha vua va se hay. 

Bo-ph6-NghTa vk Millot (hay dgi hiu, bfin cii dem lau I^n 
ddng Of H^-D^i, roi Ihufe thuven chff do t^n Van-nani. B3y 
gicr !a cufii n^in nhdm-thaQ (1872), la niim Tyr-diJc thir 25' 
Thuy§n cua BB-pho-NghTa di qua nhOcig d&n cua quan ta, 
cua gi$c cor vang vk gi^c tit den d^u v6 sif ca. Khi l^n 
d&n Vftn-nam^ quan nha. Thanh cho chor do khoang - vat 
xuSng, dSn thang lir nam qul-diu ( 1873), thk Bo-pho-Ngh7a 
vk Millot lai trff v£ dSn Hi-npi, dem mOl bon linh cct vang www.songnuDng'.vn QUAn NmrC PIIAP lXv tike KV ^ 279 

ve fheo. Mjllot tlil vao Siii-gon noi chn Suy-phu lii^l linh- 
th&" or Bac-ky, va nhfin Ihe dem dG klir>^ng-vi\l sang ban » 
Hirqmg-cang. Coo Bi^-pho-NgliTa Ihi & lai Ha-nni. don^ & phfi 
Med biiy gicr. r&i cung vifi tiifiy n^ircri Khach ]h ninth In Ky. 
Quan la Binh Hfl ii. Jt mua jjao, mua niu6i chu Ion Vin-nam. 

RiSy gicrlulit ntrcrc (a c.^rn khorig tlio chtr iHUui sati^'Tau, 
ma viec thdng Ihircray o ^6n^ HnBitf-In:i cung chira dinh ru IhE 
n&o, nhirug B5-ph&-Ngli7a lu- xirng la en leiih quan Tiu dm, 
Ihl kli6ng cln phai theo luat nu-crc Nam, vi miac Nam la m^t 
nucrc phai Ih^n-phuc nu-frc Tiu. 

DS-phfi-NgtiTa khdng hidii rfl sir giao-lhiep n\iuc Tau va 
nu-crc (a ng^y tru'i'c. &6i vcri Tau llii bS nfloai nirirc ta tuy 
xirng c6ng'thaia, nhitngkt Uiirc v^n la doc-l«pr Khi cu viec gi, 
phai CO sir hai nacre sang thu-Lrng-nghj mi mtri Ihi-hiinli. Ma 
c6 khi sij iiirb-c Thu sang biiu Uieu gi, mrtri la kh6ii>j Uman 
cuug thoi, chix khciiig c6 phcp tiMit-n mk lam dirgrc, Chi trir 
liic uiionu-bfc Tau y Ihfi manh ma baUnal, nhir iiifi nhu Nguyen, 
nha Mioh v^ nhi Thanh, thi lai c6 ong Tran Hu-ug-Bao, drm 
L& Thai To va 6ng Nguyen Quang- T runy l6 cho ngiKri Tau hiSt 
rSng nuixc Nam v6n kh6ng phai dSt thu(>c-dia ciia Tiiu. 

Tuy vaiy, quan ta phai n6 Bo-pUo-NghTa la ngLTLfi niriTc 
Phap. sGf CO vific gi, thl thanh ra bSt hoa vwi Siiy-phu tr Sai- 
g6o, cho Q^n cu- dung IM n6i ngol de can ong ay diriig lam 
dieu trai \m lugt niri/c. Nhirng 6ng fiv fir nioi nieni tu y 
nHah ma lam. Quan ta nhcr ca giam-muc Pugiaier it Kk-a& 
l^n can cung khdng dir&c. 

Sau quaa ta c6 bat mKy Icn kliaeh Banh Igri Ky vi Quan 
t4 Dinh v£ all dem thuySn cha raQ6i va gao Ifin. Van-nam, thi 
B(3-phSi-Ngh7a dem ngirdi di bat quan phbng-thaah H4-n^i vi. 
quan huy^n Tho-xirofng. dem xu6ng Ihuyen giam lai, Quan la 
ciiiag ngff-ngac kh6ng bi^t ra thS nao. Mol bSn thi c6 Uah 
sinh sv, m6t b^n thi menh nha vua ra khdng dirac I6i th6t 
digu gl. .nghuong vn 280 — VI$T . NAM Sfr . LirQfC 

Bay giff Trieu-diuh sai quan fiQ-u-tham-tri b<^ Binh 14 
Phan dinh Blnh i$- Jt if lam ktifim - phai ra giao cho ong 
Nguyen tri Phircrng f t *n :?■ phai thu-xfep cho ytin chuy^n 3y. 
^g Nguyen Iri Phirang mori sni quan bS-chinh 1& Vu Biranfi 
^ <t: dinh ng^y incifiDS-phB-NghTa d£n lir>i-quan Quang-dOng, 
d6 hoi-Dghi, Khi hai bfen d^n li6i-dong. quan ta noi rSng sw 
giao-thi^p niTffC Pbap v6ri nir6'c Nam da c6 1<V li6a-ir6'C nSm 
nham-tultt (1862), va sy d^in mtiSi va gao ifin bin or V^n- 
nam ia trai v6fi to h6a-ircrc ay, va lai tral v^i lu^t baD-qu(Sc. 
BS-phS-NghTa cai rSag 6ng ay c6 l^nh quan Tiu cho U di'i, 
khdng CEiu phai xin phdp gi nira, roi du-ng daiy ra ve^ 

Trieu-dinh A- Hu^ Ihay viec I6i Ih6i mai, sw dS lilu thanli 
mnhilu su, nuM aai6ng L^Tuan H^i^, 6ng Nguyen van Tircrng 
R# ^ ^ va 6ng Nguyen tang Doan vao su Sai-g6n, dS 
Ihircmg^nghi ve viec ba tioh phla tSy dat Nam-ky vii nhan th£ 
abir Siiy-pbu ph^n sir vide Bu-pbS'-NgbTa cho x.ong. 

3. BAI-OY FiUNCIS GAKNIER (NG^C^NHI) HA HA- 
NOI . Vien Th5ng-d£4c Nam-k^' bSy gitr la Hai-quftn (hiSu- 
lurO^iig Ditpr^ v6n dii liru y \e viec l"Sac-hy. Tnrfifc da vieE tliu" 
ve cho Thiro^rifT- Ihu- Thuoc-dia-bp ir Paris nui rfing : « Bal 
BSc-ky lA dSl liSp giap vfi^i nhung thih tiiy-nam ntrorc Taii^ 4a 
nfen chiem giir ISy thi sir cai'lri cua ta v Vien-d6iig oay in6i 
dtrgc chacchun ». 

Nhirng fa£n Phdp b^iy gior mcri danh nhau vd*] aaifc Phci 
v£ra xong, khdng tnu3n gay chuy^n kh^c, ben di^D sang cho 
IhiSu-tirfrng rSng : a Khdag du-ffc sinh su a Bac-ky- » B€q khi 
Miltot ve Siii-gOD kS cong viec ir B^c-kj', thiEfu-tirtmg lai di6n 
v£ Paris n6i rSng ; « Vi^c B5-ph5-NghTa or Bat-k;j' da thanh 
cdng roi. Can phai ISy xir BSc-ky va giur ISy coo dirofng 
tbdng sang T^ti. Khdng cSn phai vjen binh. Th^nh cdng 
ch4c lam ». Ngay hom &y, thiiSu - lud-og lai vi^t (h^nt 
m^t Cai Ihu v6 n6i ro mfli 15, vh quv^t rSng xirt chlnh-phu 

0M QUAN Nir6C PHAI- LAY hX(:.k*-~3i 

dh cho thieu-hrirnfi (ItTcrc ly-li$n. h^ c6 v'l^c ni Ibi (hi^xi-lirdrnt; 
Kin chin loi ( 1 ). 

Bangliic Sylhi Tri^u-dinh vHuSsiii bpn dn^ l.e TuSn vAo 
^in thiSu-tu-tnig ra iligu-dlnh vi^c Di5-ph?i-Nf»lHa « Hi^c-k* 

Cii nhu y cua Ihieu-tirirng Dupn^ didn vg cho chinli^phu 
Phap, thl thifu-tir6-nu chi mting c6 ciii ccr-bOi gi d^ dcm ijuan 
ra Buc-kS'. Nay thSy Irieu-illnh la vfiii nUir Siiy-pln'i ir Saigon 
phAn-xir vifc B&-ph5-NghTa, thAt lu ^^p itiTorc cai dip minh 
dang moiig, ihiSH-lircrng liBn goi quan hiii-quAn dai-tiy FraiiCLs 
Gamier 6 Thiroag-hai vS, r5i sai ra Ha-noi, n6il i<1iig ra pbAii- 
xir viec B5-phB-NgljTa (2). 

Dai'-iiy Francis Uarnier dem inSy cluec lAu con va 170 
ngir6-i linh ra d€n cira Thu^n, nghi lai may hdm d^ drri quan 
khSin-sai ciing ra Biic-kS'. B£n1hiiing 10 nftni qui-d^u (1S73), 
thl cac quan ra dSn H&-n6i. 

liSy gi«y ai cun^ mwng la dat-ily Francis Gamier ra chuyen 
nky ll>i mpi vi6c xong ca, cho ncn di U^n dfiu qnan ta cung 
ti^p-dai rat tn>ng-hdii. Nhirng xem nbii'ng thir-lu cua dai-ity 
liic hay gior, (hi c6i ra ra chu-y kliAc. Khi o- Saig6n s^p di, dai- 
liy vi^l thu v^ cho ngtr6i anh or b^n Ph;ip n6ii rSng : nL^nli 
cJia Siiy-phu cho, la dircrctir-ti^n. Viec gi hui-qu&a thi^u-tirang 
cuDg uy-th&c cho t6i ca. VAy vi nir&c Phap ma t6i phai c6 
sire. 3 B£d khi ra d£n Hai-durong, dai.uy vao cf Ke-a5l, roi 
vi€t thu sai ngirtri 4lem cho Bi5-pho-Ngh7a, bio tin cho oag Sy 
bi^t c6i chu-dich ciia miah, vk }a\ n6i rliag Iram sir dai-ily 
lT6ng-cay vao 6ng ay chl-bao cho, bffi vi Ong ty da quen bi^t 
moi viec 6* Bac-ky. 

B5-phB-NghTa li^p du-m: thir, li§ri dem chiSc t^u Man-bao 
di d6n dai-uy. L^ii d^a Ha-n^i, dai-iiy dem may iigir6i di f 1 ) S^ch irL'Enrpire d''Annant» cua capitaino Cfa. Gosselia. 

{2) Bo-ph^-NghTa (Jeaa DupuLs) c6 lam qny^n sach tLe Tonkin de 
1873 a 1SS6» ke nhirng cdng--Viec cilia ong ay o- Bac-Vifil, va n6i r3 tinh- 
■^ cija cac quan coi viec Si^y-phu v Saigdu tuc bS^ giir 1& th£ n^o. Ta 
Cling nhfr cdsaoh^y mii kl-clju ra dbr^c nht^^u vi^c r^t Ifl tinyng-t^n. ww.sQnghuang.v 282 — Vl^ - NAM str - Lu-gc 

1h§ug vao Ihatih rn mSt 6ng Xgiiycn tri Phlrorng. varaomeiTT 
([uan dong or trong Ihanli. Quan la noi mai, Dai-iiy m6i Ihu^n 
ra dong o Trircrng-tJn. Doan v'6i itni-uy vit^l tliur nicri giam- 
mgc Pugiuiei tf Ke-sff len Ha-n6i» d^ nhv Ihm thony-ngon. 
Bai-iiy lai lain tcr hi^u-dn, cho dan hl^i, n6i r^Qg : (itian-cliu'C 
ra Bfic-ky cot J^ dep cho yen giac-gia, va d^ ma-mang svr 

4. HA THANH hA-NOI NAMQUI-DAU (1873). Quan la 
IhSy dai-iiy kli6ng noi gi d(;ii viec Bo-phfe-NghTa, nriM l^i noi 
nhirng. vi^c dep giac va rnqr su* bniin-han, llii deu I5y !am phan 
van. Sou lai (hay lau va qui^n ff Saig6n liSn ra, quan ta lai cang 
lo ISm. Bircrc niay hom, dai-uy kh6n.g ban hoi gi d^n quan la, 
liT-lien Iain 16- tuy5n-b6 su ma sdng HSng-ha cho ngircri nirdc 
Phap, nuifc Ipha-nho vi nirorcTau diro-c ra vao bii6n-ban. 

Quao la luc bS}' gio' cung b6i-r6i qua. Vice giao-lhi^p va 
rite bu6n-ban vfri n\rirc Phap Lhi da dinh ro trong lir lion-irorc 
nSm nbam-fiiSl (1862), nay tbiy dai-i'iy Francis Gamier 
du&Dg dpi lam nhir lh@, thi cung lt!y lani lo, cho nen cQng c6 
lim c4ch ph6uy~bi. Nfa dai-ity cung da bi&E Iriro'c rfing lh£ 
nao quan ta cilng kb6ng chiu, cho n^n da dinh kc danh Ihanh 
H^-nAi. 

B€n dau thang 10> mot myt dai-iiy vIet Ihur cho ong 
Nguyen Iri PhtroTig, trach quants lam ngan-tra vi^c buon- 
^b^ti ciia Bo-phb-NghTa ; vay vi sir vau-iniiih vh cni quyen-lai 
cua Du^c Ph6p. cho nen Suy-phCi 6- Siii-g6[i sai dai-i'iy ra mor 
SIX buAo-bAn a Bac-ky. DOu quan Viel-nam c6 thu^n hay khOng 
Cung mSc, d^ti-uy cir theo I^nh cua suy-phi'i my thi-hanh. Mot 
m^t dai-iiy bitn-^djnh v&i Do-^ho-NghT^i dinh ngay danh Ihanh 
vk bat ong Nguyen' tri Phirang giai vao Sai-g6n. 

Ctr nhu- sach cua BS-ph5-NghTa, thi hie bliy gi6- co ca 
nhD-Dg ngtrai mao xung la dang nha L6, cilng xin Iheo daUuy 
d^ v4o (hanb lam n6i-irng. 

BSn s^g h6irt rSm thang 10 aiim qui-d^u ( 1S73), thi 
quAn PhAp phat sung ban vao thanh Ha-n^i. Ong Nguyen tri '.song h JO yUAN NUUC I'HAr LAY HAc KV ^2«3 

Phu-ffH-^ ciiEig viri con \i\ phti-ma N^uyi'n !j.'iiii fit i^ hiinrtjf-hiSl 
IcTi thAnh "^ur Clin iJon^ vS ciraN'aiu. Dirtrc noii nint giudJiiE^ 
ho thi thnnh vtr, [>li6-mri I,:ini trung dan chSL 6n^ Nguyen Ui 
Phircrng tl)i lii Ittifo-uf; n^mg. Qwiin Ph/ip vno Itmnh bat duorc 
onti NguyciJ Iri Phu(Jiiy va quau kham-[>hai Plum dinh Uinli 
:dem xufing tau. 

^"6 Ngiivcn tri ■Phirtrn^ ngliT mloh lA nn)l I'OC lati-tliun 
thiV viia da Irai ba Irietij danh «am dep b^c da qiin mSy plicn. 
nay chj^n<i ma)' vi vjt?r lUroro rni^ bi thirfniji, d6n noi pbii b3f» 
Ongqtiy$t chi kh6ag chjii bui>c fliu6cvu nhin ao mu cUt^t. 

Ong Nguyen tri Phtrofng li'i ngurtri o Thira-lhuMi. du lai- 
dicT) xuftl IhAn, liim qiinn tir diri vua Tlniinh-tS, Irai qua La 
Itrifeu, m(i nha vfin lhanh-i)rLi.h. chi dem tri-hr mh ]o viifC 
iMtirc, chir khyntj llii^t cue-cair Nhirnj^ cJiAng may phiii khi 
quoc-lwj giaiT-nan, 6ng phai dem Uiiin liiSn cho mr6c, Uiaiih ra 
c:i nhy cba con» anh em den mSl vi vide uiroc Tti^l la mM 
iiilia hung-Het \\xa liay it c6 vAy. 

J. LAY MAY riXH 6" TRUNG - CHAU . Thanh Ha - noi 
Ihfil ll)u rui, qiian ta (hi [rfin-trunU di ci\» giac cirap ]ai nhun 
djp noi Un. Bai-Viy Fr.-*iic"s Carnier lai cho nhung ii^irm Ehco 
vcri nnnh di lain quan cac m^i d^ ch6n(< \<ri qiian Irieii, I'oi Ifli 
sni nj^ifo-i (1i dianh lay linh Ni»h-binh, Nam-dinh vh Hai-dtrtrng. 

Quan la ir cac tinh deu iigD--ngac kh6n|> biSl ra tl»5 na<y, 
he thJiy nRirui TAy dfn la ho chay, IJcri vay^ chi c6 n^irfiri 
Phap l^n la Hautcreiiilk va 7 ngirtri linh IlU' ma ha dtrirc 
thniih Ninh-binii, va chi Irong 20 n^ay ma 4 linh Cr Triiiig- 
chaii mSt ca. 

Ci. B4I-r\" rnAXClS GAUNHER CHET. Trieu-dinh 
dime tin hi^ii ocB3c-fcy, vyi - vang aai dng Tian dinh Tuc 
ft&-$. onH Nguyen Irong Hrrp f^ (f ^i <l"e Tru-crng ^i^ 
Hoi ?it 4r fr cung v6i giam - mi.ic Binh (Mgr Bohier) v& linh- 
imic Daiifj (Dangc!zer) ra Ha-nOJ» d& dieu-dinh moi vi^c va 
sai ongHotmg ke Viem -^t ^ JL o- Sorn-tiy lam liSl-ch^ quan- nghuong. 284— TL£r-NAM Slf-LlJ-CXG 

vu, d$ plHVDg giTr coc ncri. Lgi sai 6ng L6 Tuaii ^ ii_ lara 
toan-quyen, On«j Neuyeu v5a Tirung f^ X ^ liint pho, viio 
Ihircrrig-thuyet vori Siiy-pliu ff Saigon ve vi^c dat-uy Francis 
Gamier danli Bac-ky. 

L«c bay gicr ong Hoang k6 Vi^m dong a Sorrt-lay, c6 dang 
CO den la bon Luu vTnh Pliuc ¥] ^ t& v^ gi"P- ^'"^ phongcUo 
Lurn vjoh Phiic l^m d£-d6c, d^ ciing vtri quan qu^n di5ng 
giir qu»D Pfcap. Liru vlnJi Phuc dem qu^n ve d6ng o man plin 
HoSi-diTC. Khi dug Triin dinh Tuc va 6ng Nguyen trong iUyp 
dang thurOTDg-thuy^t v6i dai-uy Francis Gamier^ llii quan c6 
'dea v^ daah Ha-nOi. Bai-uy dent qniin di duoj danli. l^n den 
Cau-giay thi bj pftiiic qtian giSl chSl. 

7, Ong PHILASTHK RA HA - nOi . Nguydn khi Ihigu- 
tir&ag Dupf^ sai dai ■* uy Francis Gamier ra Bac-ky lii tir y 
minh chit- chinh-pbu nu-^c Ph^p v^n khong LUuIim. bai ^ily klii 
dirorc tin dai-uy da khm sir daah Ha-tiAi, IhiSu-lircrng lien sa' 
hui-quiin dat-iij', ki*m chirc tli6ng-30Q,i viec liinh-liial 6- Nain- 
ky, la 6nfi Pliilaslre (ta gpi li Hoac-dao-sinls It i^ it ) ciing 
Vffi quan pho-sir nirofc taia 6ng_Ngiiycn van Tirorng R, X # 
ra diSu-dtnb inoi vice 6- Bl[c-k\'. 

Ben Cira - ci'm thi 6ng i^hilastre. va oiig Nguyen van 
Tirtrng nitri biSi rang dai-iiy I-'iancis Garnicr da bi qiian co- 
den giet infti roi. Str chep rang khi diT(r<i tin fly> ong Philasire 
'4irc gian v6 han ma bao ong Nguyen van Tirirng rung: «Vi^c 
khong xong rfii, pl>ai ivof ve doi l^^nh si'iy - pliu iticri dirirc.w 
Ong Nguyen vin Tirirng scr 6ng Philastre gian qua mii lain 
nhff vi^, maiung-dung ma nui rang; «Viec danh lily Ha- 
noi suy-pbu bdo kh6ng phiii Ih biin-y, nia quan buu-qiiik- dr 
4 tinh Bic ' ky cung khoog tranh - dpinh gi cu. Yay bai bdn 
kh6og CO lam diSu gi Irai nhau. Naj' dai-iij' Francis Gamier 
chft, Uo^c la bj giSc gi^t, lio^c lit vl dan nui len l^ni loan, 
vi6c ay ta chira ru. Huong chi tra tlianh iai d^ dinh hoa-u-crc 
cha xoDg, Sty 1^ l^nb ci'ia qui suy-phu ; ma thu lay Lhanh riSi 
mcri nghj-boa, ay la menh cua ban-quoc. Con nhir vi^c Ha- www songhuoi (^lUAN NfUC THAI' LAV HAf.-K'i — 2fi.'i 

noi gi^t dai-i'iy Francis C'lurnier th i cuni; iihir ilyi-uv Piiincia 
Garniur ^ifet ung Ngoyen tri Phirtrni;, vice tU* \iiMt ir y nj^oai. 
cliir CO phni Ii'ii ciu'mg ta Jilu. lliy yiir clu'inj; lu rn <I:'ty, nitit 
chira lr6iig lliiiy vice {ji cu. min n^he Ihiiy (in Itrio mii clii bo 
ve. thS ch^ng lioa ra minh di iiong mat cnng khOiii^ hay sao? 
Chi baug ta cho njiuiVi dira Ihir len Ha-rii>i bjo (Jem l:iii xu6nji 
don. chimg ta se ]i5n Ecri ncrj. hoiic lit fir tlieo menh-lciili ina 
Uirn, hoac 14 x6t ro duyen-tio tai him sao mil dai-uy Francis 
Garnier chf t, rSi se hha tin, (hu chlng on vice Um hay sao V i' 
Ong PJiilaslre ughe Itfi uy, litn !»ai ngkriiri dira Ihir ]iin cho Hii- 
nOi bi^l. 

Ngay Itic ay c6 lau w Deltas >• con dong ogan Bo-san. 
6nu Philnstre mu6n snng tail liy d^ cho chi6c tiiii minh di 14 
B D* KslK-es y tro vS bao tin cho Sai-gon biet. Myuyun van 
Tirdajj ngan di ring; wTauct'ia minh Ja viio cira mi lai IrtV 
ra, nhor sT-di^n bi^ft: lai bat chircrc Hii-noi ni4 liuit b^yi tlii tam , 
Ih6 nao ma ngan-CiSin dircrc ; Kty c6 vi^c lon-Iiai^ (hi \uy Ic gi 
nia baiii v«>i qui sin. Yay nav xin sai chifc luu « Dccres h ra 
be, duoi danh nhinig gi^cT^ii-d, cun cir dein Liu « D' Estives u 
vio d^n Hai-phong, rfii ta I6n Hai-diro-ng, dem (ra tiLih-tbunh 
lai cho bjTi'tnSu^ di& b5 ctki liltng tin cho si-dan bi^l, sau la 
Ifin Ha-nOi, tra n6t ca mSy UiAoli kia, v^ tra-hoi vi^c dai-niy 
Fiancis Garnier ch6t ra Uie nao se bam clio qui-suy hiil w. 

Ong Philastre vdn la mot nguoi rlit c6ng-b5ng, lai th% 
(ing Nguyen van Tirang noi hrrp le, ben Ihu^n nghe, va ien |t 
Hai-dirorng Iruven tra ttianh lai cho quan la, roi I^n ilq-nOi *^' 
\km tcr giao-uCrc tra lai ca 4 theab cho quaii ta coi giii-. C6n 
nbtrng tait-bc va quan Jinh cua. Pliap acac link Ihi Lhu cu v^ 
Ha-nOi. I'oi dinh ngay nil quan ra dong o Hai-phuag dori d^n 
ngay k^ Iqi hOa-irorc xong thi lut ve. B^y giij 1^ thAng gi^ng 
nam giap-tumt ( 1874 ), la nSm Tu-dirc thiir 27. 

Bo-phd-NghTa tbay 6ng Fhilastre pha mat ca nh&ng 
viec ciia ixiiah da lam v^i dai-iiy Francis Garnier, ben vao 
Sai-gOn k^u v6i suy-phii vk d6i U&n phi-ton non m(>l 
Eri^u nguyen. 2B6-Vr$r-NAM S&-Ltf<]rC 

8. HdA-iraC NAM GIAP-TUAT(1874). Moi vice ^ H*- 
n<>i x^p-d3i(xong roi, say-phu or Sai-gon sai 6ng Rheinart 
(L* Na) ra thay cho ong Philasfre ciingv^ dug Nguyen vSn 
Tir6ng vfe Nam-ky, dinh sir h6a-u-6'C cho kip ngay thi^u- 
tur£rng Dnpr^ vS Ph6p. 

NgAy 27 lliBDg gl^ng nSm gi&p-tu^t (1874), Ik nnm Tv- 
dirc thu 27, hii quftu thtSu-ttr^ng Dtipr^ va dng Le Tuaa. 
Ang KguySa vfin Ttio^ng ky tir h^a^-H'O^c ca Ihi^y 22 khoan, dai- 
luTffc c6 nbirng khoan nay 1^ quan-trong hern ca. 

KhoanIL Quan thflng-lmh nir^c Phap iih^n quyen dOc- 
14p cua vua nir^c Nam khong phai thun-phvc ntr^c nao nira^ 
vii khi nfto viiftDir6'c Nam c6 can d€n vi^c gl dS danh dep 
gi^C'gia, thi QUdrc Pbap sin I6ng giilip ni» kbOng y^u-cSu 
di£u gl. 

X^Aomi ///. Vua ntrdc Naoi ph^ doan nhaa y theo chSnIi- 
Itrm: ngoai-giao eua nur^c Ph^p^ vd chfnh-lEToc ngoai-giao hie a 
Jiic bSy gid* th€ n;^o ph&i dl nguyda Dhtr (lilS» khOng ducrc d&l 
kfa&c di. 

Quan tli^Sag-ltnh ntr^c Pliap lai tang vua du^ Nam : 

1. 5 chi^c tau c6 du may-moc siing-dng 

2. 100 khau si^ng dai-bac, vd moi kbiiu c6 200 vihTv dan 

3. l.OQO khSu sung tay va 5.D00 vi^n dan 

Khoan iV, Quan thdng-l'iah niro^ Pbap bira cho quan 
sang giup vun nu*^); Nam de day l$p Ijnb tbuy, link b$; cho 
nhu-ng ky-siF sang day lam moi vJec, va cho nhiing ngirui gioi 
vi^c tai-chiob sang L&^chirc vi^c lbu€-m£ vk vi^c thutrng-- 
chish V. V. 

Khoan V. Vua nirac Nami phai tJ)u4n aburcrng dirl dai 6 
linh Nam-k* cho nifdrc Phap. 

Khoan IX. Vua nir6c Nam phai dE cho giao - si dirac 
tu-do di giang dao, va d^ cho dan trong nu-dfc dirge ti_r-do 
theo dao. www songhun ._ . ,-^ 

OUan ^I'-Cn: PnAi' lX\ nkc ■ Ki - 2*^ 

Khoan XI. Vun nu-cfc Nmn ph:n met tira Thi-nai ( Qui- 
nhofii ), cira Ninh-Jiaj ( H;"u-ph6Tig ), thinh Hrt-m'ii vi sting 
Htmg-hi, cho ngoai qu6c viio burtn-ban. 

Khoun XIII . NirCrc Phap dime: qiiy^n dAt ITnh-sir it i:ac 
ttffl h^vacac thanh-thi da niff lacho ngo&i-<[iific vao bu6n-ltau. 

Klwiin XV. Ngu-Ari uu^l' Phop hay i^ ngiriri neoni-qufic, 
he c6 giny th6ng-hanh cua i|Liikn I7nh-air Phap vi c6 ehij quaii 
Vietnam ph^ nh^n thi difffc ph^p di xom cfic no-i a 
trong nu-irc. 

/t/iotni AT/. NgiTfVi nir6-c Phap va ngir^i ngoai-qu6c c6 
dieu ^\ ki^n-Uiny tai di^t Vi^t-nam, Uil do ITnli-su Phip 
phS.n xii. 

Khoan XX. Khi nao Iv houMnbrc niiy kj xQiig, thi quan 
lh6ng:-llnh nuac Phap dyt siir-lhan & Uu&, dfe chifu nhirng 
dieu di giao-iTUfC m& thi-hSnh. Viia nir^rc Nam cung dtrorc 
quyen d5it siir-thSii o" Paris vii o" Sai-yftn. 

TO h6a-Lrac Sy IcJ xong, Ilii quiirt chiinh-sir LfiTuSii mnt, 
^Dg Kguyin v5n Tirorng vc Hii^, Thi^u-tirofng Daprii gi&o nipj 
vi^c a Na,in-ki^ cho hai-<|u^Q Lhi^ii-tu-frMg Krantz quy^n Imh, 
rbi ve Phdp. 

Thang 6, TriSu-dinh o" HuS lai sai quau hLnh-b<> Thtrcmg-1 
thir la Nguyen vfin Tirfrag PL X Tf vi qi.ian Lai- bo thj-' 
lang U Nguyen tiing Doao Rj j# fit. vao S^i-gdn cCin^ v^ 
fhi^u-tir^ng Krantz dinh cac U v^ av bu6n-ban or nir6c 
Nam, BSd 20 thang 7, ihi Icr lhircrng-ir6c Hp xong. ww.5onghiJong.;'n CHUO'NG X 

TiNH-THfe HU&C NAM TCt NAM 
CIAP-TUXt Vfe SAU 

/. Viift-thdn not iotm u^ Sgfte IT/i/i 

2. Giac o n^c-ky 

3. Sie giao-thiip vai Tdu 

4. Tinh-lht rnidt Tau 

5. Sjr giaa-thi^p v&i nuire Phdp 

1. VAN-THAN n6i LO^N 6 NGH^-AN . Xhcr co Ony 
Philaslre va 6ug Nguyen ^fin TiTi^ni* R, :t #f thu-x?p viec 
Bac-k^' vira xoDg. thL e man Nyhe TTnh ci> loan. 

Nguyen Itic bffy ififr di\n trong nirirc ta cliia ra Idro nai 
ph&i : b^D Itrong. b^ngUo; hai h&n vha khdrig ira nhnu. B^'n 
kht xay ra vi^c dai-iiy Francis Gamier ISy Hi-uOi, boo sT~phu 
a man Ngh^ TTnh thay giAo-<l&n c6 nhieu ngirM (heo giii^p t^ng 
2yi till ISly l^m lire gi^n liim, b^n lu nbau n&l l^n ilanh phh. 

Thang gi^ng nftm gidp-tuKl ( 1S74 ), la nam Tir-t!uc Ihir 27, 
dSt Nghe-an c6 hai ngircri tii-lai la Ti'fin Tao fjt Jf va B^ng 
Dhu* Mai if ^ T^ h^i-t^p ca c&c van-tban trong h^t. rQi lam 
m^t bEti bich goi la v Btnh tdy sat ia v, dai-lirot; uoi rSng : 
«Trifeu"dinh dfiu hOa vCri 7&y niftc I6ng, ai-pbu nirirc Nam v5n 
khdag chiiu v^y trurd'c nb^t xin giift hSt giao-dftn» mi sau dknh 
du6i ngixin Tfiy cho bit. dS givr Uy cfii viu-hua cua la da hcrq 
1.000 nam nay, v. v. a Bon Van-thAn ca thay d^^ non ba 
ngbui ngirai , keo nhau di A6t pha nhung ling c6 d^o. 

— 289— ■ w songhuong.vn 2W— Vlfir-NAM sCr-LUQ'C 

Nurd-c la mS kbdng chiu khai-hoa r» iihtr ckt ntrac khnc 
la cuag boi bgn si-pli» ctr fpij th6i cu, khOng chiu theo Ihfifi 
thS ma Ihay d&i. Nay su suy-nhirrrc cua minli tta sir stV m 
dSy, 1h£ rn4 vin cir khdng chiu mcr mat ra ma nhiij, lai vi 
aw (urc-gi^n m^t hic mft viic nbng-noi can-ro', do cho thifit- 
h^i thdm, nhir Ih^ thl cai tOi-trang cua bon sl-phu d5i v6i 
ntr6rc nha ching to l^m ru! 

Li'ic biiy gicr qufln t&ng-d6t Ngh^-an }k 6ng Ton thai Tn^l 
j^ S^ ;1t l^i c6 j'^ duDg-tt^ng bpn V5n-lhan, tho oen ho ciag 
dac thi c4ng phA dfr. Trieu-dlnh (hay v$y, in6'i iiuj'cn bat 
quan quikn phdi dep cho y^D. Bon Vgn-th&a th^y quan qufkii 
duoi danh. bin cung vfri bon giac Tran quang Hoin fjL t 
^, TrirffDg quang Thu if. 4t 1^\ Nguyin huy BiSn f*. «f ^ 
d^nh laythSinh Ha-lmh» mi ra v&y phii Dien^chau. 

Tri^u-dinh (U&'y IhS gi^c caDg Qgay c^og lo» b^n sai 6ng 
NguyiSo vfin Tiring ^ jt^ ff ra lam khdm-aai, va dng T^ hh 
Th$Ti ^ f4 tit l^m T&ng-thting, dem quan la dAnh-d^p, tO 
tb&ng hai dSo Ihang 6 m6i xong. 

2, GIAG a bAc-KV . Thua Sy & man Thugng^lu d!l( BSc- 
kjj' lilc Qao cung c6 giSc, quan qu3n d&nh mai khOng dirov, pbai 
nhif qufin Tdu sang dimh git^p cuag khdag xong. 

CT mau Hai-du-ffng vk Qunng-y^n Ihi van o6 nhijng ngirod 
iriao xung la con-Chau nh^ Le. cir qu^Sy-rdi mai, K.hi Francis 
Garuier ra My HA-u^i, nhu-Dg ngirM i(y v^ xin theo dj dAnh 
qUfkn In, nbu-ng vi sau nu-orc Ph&p tra Lai cac tloh or Bi§c-ky, 
ho lai (an di. Va lit klii nircrc to vk axriyc Phup da k^ h6a- 
ir6'C I'&i, quan Phap c6 dem binh-thuyln di dikafa giiip, cho 
n^n ni^ri ti^t dirac dung ay. 

C6n or main Tuyfin-quajig, thl t6 giijle car v&ng nhung- 
nhieu da ISu. Quan quan pliai danh-dep m&i khdng dirac. 
Bgn thiing 8 nfim St-hai (1875), la nSm f ;r-dirc thir 28, tu-^ng 
cor vkng U Hoang sCing Anh -j^ -^ Jt- dem quAn vS d6ng v l&ng 
Ch&u-tbuqrag, tbuQc phu VTnh-tu-t/ng. B^y gi6-quan tan-tirong 
qu&Q-vu tmh Sorn-tfly la T6n-thfit ThuySl Jj:. S It ve daah 
mOt trfin, bSl dtrcrc HoJiag sCing Anb va gi^t du-crc quiln cir 
vhag r£t nhiSu. Gi£c ty Ht d6 tan d^n. wiww.songhij i;'u::Cfl TiNH THE NU{>C NAM - 291 

Nflm sau TAn-ihSl Thuyg* ]«L gift durrc lin giilc Tr^ti ^ 
King CSi-loa, v^ dep ydn dime mfm San-lAy. Nhinig i\6a 
nSm m&u-dSn (1878). & Lang-sorn lai c6 ten gii^ic Khui-h lA L>^ 

L;^ dirang Tai lrir6fc Idm quan hiep-trJtn vr Tani-chiu, 
lliii6t Einh Quang-li^y. sau bi cdch incri noi len \hm gij)c vii 
dem quun Ir^n siing danh lay tinh Laog-son. Quan la dera 
thu: sang ctio quan Tau bi^l. Quan dS uuc Quuiig-tAy li 
Ph(ing lir Toi <Ji ^ # dein qunn 2ft dnanh sang cung v61 qurtn 
ta hoi liln. Bin thang 9 nam ky-mao (IS70)» quan quan m^i 
bfit dircrc Ly dircrng Tai cr niii Nghi^m-li^u. Ihurtc linb Thai- 
nguyfin, dem giai aflag Tftu, 

Vi tiSl B^c-ky cir c6 gi^c-gia lu6n cho n^n Trieu-dluh 
dfiit ra chirc Tinh-biiin-sil' if ;t it. <^^ K'"^ *^^*^ "^^^ ^^ du-trng 
ngirffc. NSm canh-lKlo (IfiSO), dal rn Lang-giang-dao vk Doan- 
hiing-dao sai hal vifin Tmh-bi&D phu-sir la Truofng quang Bun 
}Jt Jt, ijl dong & Lang-giang va Nguyen hiru Brt fct ^ ^ ddng 
ff Boao-liting, Jai phong cho HoAng k6 Vifim ^|; H i^ li "nnh- 
biSn-sir. kiem ca hai dao. 

3. Sir GIAO-THlftP V(>I NrcrC TAU. Nuirc ta tir xira 
dSn nay tuy tk dOc-Hp. nhu-ng vAn giir 1^ trieu c6ng nu'6'C 
T^u, l^y cai nghia ring nirifc nbo phai t()n-klnh nutsc Icfo. 
CKo nSn fehi chi^n-tratiti, diu ta c6 d6nh dirgrc TSu di nu-n^ 
thl roi nh^ n^o Un \km vua cung phai thea cat 1$ fiy, ma ddri 
nao cung ]!(y di^u d6 1dm tir-nhi^n vi rSng Irleu-cdog cung 
kh6ng ton-hai gl miiy^ mA nu-6c vSn dOc-l^p va l^i khOng hay 
c6 vi^c ]6i-thdt vai mOt uur&c lang-diSnq m^nh horn ni)nh. 
H£-i v^y he vua uko l^n ngdi, cung cbt^u It sai Sh'r sang Tdu cau 
phoDg, v;A ctr ba n^m sai sir sang coag m^l leln. 

Cac vua dot ahh Nguyen cung theo 1^ &y, iihu-ng cac d^i 
vua trirtlrc thi vua phai ra H^-n^i ma liSp &\i Tau vk thn 
phong cho. BSn d^i vu^ Dirc-lbng tbi sir Tau vao t^i Hui£ 
pfiong virofiig cho ngai. 

C6d nhiTRg c5ng-pham thi cii Iheo le, m^ thir<rng chi 
dira sang giao cho quan T&ng-d5c Lirang-Quaitg d6 d^ ve jhghuang.yi 292 — V1$T-NAM SU" - LU-CrC 

Kinh. chiT kh6ng mfiy khi str la sang d^n Y^n-kinh. Trong 
d&i vua Dirc-iang thi au* chep r^ng nam raiu-tlun (186K). 
CO 6ng I^ Tuao i^ ft- "nfi Nguyin Ur Gian f^ .?: H vii 6ng 
Hoang Tinh ^ iL saag stt Tau. Nuin qui-dati < 1873 ), lai cu 
cAc ong Phan si Thiic J^ ^± (ft., bag Ha van Khai H X ffl - 
v^ 6ng Nguyin Tu FjL fV sang sir Tau, d^ bay-(o viec danli 
giaq Kh&ch Of Bac-ky. 

Tir nSm giap-luat 1 1874 ) irff di, Trieu-dinh 5- Hhc da ky 
Or hOa-irofc vM nuorc Phap, cdng-nhan iiirac Nam dye-lap, 
kh&ng ihan-phuc nirtrc nao nua, nhu-ng Iiic bSy gio' vi Ihi- bnt- 
dSc-di ma kj' to liOa-Lrfirc, chu- Irong bung vua Dirc-16ng vQti 
khdng phuc, cho nfin ngai cii thea le cu mh trieu-cSng iiu-ac 
Tau, CO y mong bJjt Iiu-u sy. nirfifc Tau sang giijp minh. Hofi 
v^y n&m biah-ti (1376), vua Dirc-tong sai ong Biii aii Nieii 
i(L *L ^ lu'C la ftng Biii Dy Jit -R. ong I'S'm Hoauh ^ ^ v« ong 
L6 Cat ^ ^ sgng sit nha Thanh. NiSin canli-thiu ( 1880), lai 
sai cac 6ng Nguyen Thti^l R, xi> Tran khanh TiSn r-Jt ^ j^, 
Nguyen Hoan f<L jit sangYen-kiuh dungbii-n xiriig ILiiin viicinj 
do cong-pham. Skm sau, Trieu-diiih nha Thanh sai Birang 
dinh Canh Jj ^S. *, sang Hae ban viec buon-baa'va lap eugc 
chifiu thirong 4s ^ £it chu-V lii d5 tlidug-tin chO chiiih-phu 
T&u biSt moi viec ben nu-ac ta. 

Mot bfin dii h6a vtrl nir&c Phap^ nhan Iheo chinh-Urac 
ngoai-giao cua nirac Phap ma doc-Up ( 1 ), mot ben cu- tiiSu- 
c6ng nircrc Titu, c6 y d5 ciiu-vi^n, b&i lh6 cho nen chJnh-phii 
Phip iSy dieu do ma trach TriSu-dinh ta vaiy. 

4. TiNH-THfi NUaC TAU. Xua nay ta van c6ng-nhan 
jnr<rcTau ly thLrgmg-quiSc vii vfin phai 1^ triSu-cong. He khi 
n&o trong nirorc cd viec biea-Ioan v^ van trong-mong iiu-crc 
Tau sang ciru-vi^n. Khdng ngiy tir th£-ky fhi> XIX tro-di, 
Ibg-lu-c c4c mrorc b^n Au-tay manh l&n, ngtrcri phircrng 
Tay di lu-QTC-dia rSt nhiSu, ma linh-lh^ nir6c Tiu thi raUa 
suy-Qhirffc. N5m Bao-quang thu: 19 (1830) turc la nam Miiih- 
mi^nh thu- 20 b(Sn ta, vl vite cam tha{{c nha-phi€n or Quang- ( 1 ) Tie hoa-iE^'c nam giap-lu5L 1874. ■www songhui TiNH - Tnfi Nirac nam — 2113 

long thunh ra c6 chl^n-lranh vin. nirirc Anh-ntt-lwi. QuAn 
nirorc Atili ilanh pha thSnh Ninh-ba, Thimng-hai, v.v. Vuh 
Bao-qu:ing phai nhan nh&ug di^u hba - iroc r&m nhflm-dHii 
(If^ri) lam tai Ih^nh Nam^kinh, nhir^njj dao Hircrnn -can- 
^cho nirofc Anh va ma nhyrng thanh Qiidn{J-chAn, Hii-mon. 
Phuc-chau. Ninli-ba va ThLrgrng-hai rn cho ngoai-q^siSc vio 
bu6a-ban. 

Cu6c hOa-irfifc cf Nam-kinh ilinh xon§, tic niribrc ngoai- 
durrng vao biiOn-ban 6- nirac T^u va dy( ITnh-sir o- Qudng- 
chau, Ninh-ba, ThLrcrDg-hai, v. v. 

Ben nam Ham-pliong thii* 8 (1858) tire 1^ nSm 'iV-dirc 
thiV 11, TUTcrc Aub va ncrac Phap ky Itr lina-irffc vilfi auifc 
Tku^ dat sir-thuD cr Bac-kinh. Doan nir^c Tka c6 dieu tr&i 
urcrc, gAy Uianh vi^c chi^n-iranh vCn hai nircrc Ky. Quan nin^c 
Anti va nu-6'C Phip ddnh 13y liai khhii, r6i keo len danh iSy 
nac-klnh, Vua HAm-phong lai phai nh^n nhurng di§u hoa-ur<yc 
nfim c:<nli-thaii ( 186(1) Jam lai Thi^n-tan. 

Ti> do iiu-GTc Tau cu bi cac nirtrc sach-nht^u mpi dieu 
vft bii d^-n^ii nhiSii ''ach. L(!ic fiy oirirc Tiu ch^ngkhacgi c.-ii 
nha }urn da ham-nat slip d^, m^ la v5n kh6ng linh-ng(>, ci> 
mA-inong la piroc ay c6d <:ir{rng-thjnlir c6 the giiip ta dugc 
Irong khi nguy-tii^m. Bdi v^y klii quan nirtrc Ptiap da lay Buc- 
ks' roi, ngir^ri miali c6n ttdng-cay cr quftn curu-vien ciia nirorc 
Tau- Pliircrng-ngda ta c6 cau r§ug : « ChSt du5i vir phai bot* 
Ih^t ia diiDg 1dm. N^u ngiroi Tau c6 du Ui^^luc cu-u du-ac ta, 
Ihi tririfc hfe't ho ^lay ciju lay ho da. Nhirng liic bfiy gid lirvua 
quae, cho cbi bpn si-phu trong nir^c la, ai 1^ ngercri hi§u ro 
cai (inh-th^ ayV Cho n^u khong ahu-ng !a ta khOng chiii cai 
cAch chjtih th^ cua ta cbo hgrp thai mk lai con lam nhirng diSu 
ngang-ngatih d^ cho chong hong vi^c. Ay cung la cAi vdiD nu<Jc 
ch^ng may. song uhirng ngirM diroTig lo luc 5y cuog fchdng 
sao tranU durgc cAi loi cua mlah vgy. 

5. SI? GIAO-T(Hfi:P \<n NirOfC PHAP. Tir khi 6ng 
Philastre ra dieu-diah moi viec or Buc-kJ xong r5i, dng 
Rheiaarl ra thay or H^-oOi. J™ cho dSn ngAy kV h6a-ir6fc 291 — vi$T-NAM sCr-Lirg^c 

Ihl chilli moi khoan mS tlii-h^nh. dng RheinarC & dircrc mSy 
thang, r3i lai ve S^i-gbn, giao qayen cho Ivic-qu&n thi^u- 
XL Dujardin (L^-BSog). Thi^'ti-La c6 dem binh-thuyen giup 
quaD la di danli gi^ic 6^ man Hai-dircrng vA Quang-ydn. 

BSn khi ftr h6a-airc vk t6 Ihircrng-irorc da kf song tht 
Tri^u-dinh ani 6ng Nguyen tfiog Doan R, iS S^ ra Bic-kJ dE 
ciing tbiSu-lA Dujardin clion dSl or HA-n()i v4 oNinh-hai 
(Hai-ph6og) de lam dinh tarn trai cho quan qudn niro^e 
Phap d<!ing, vk lai sai quan thir tliu-ang-thu- bfy HO la 6ng 
Pham phu Thir ^t % M ^^ 1^™ Hai-Ao l&ng-ddc sung chirc 
t&ng-ly thircrng-chtmh dai-th^n, cfing vi/i 6ng Nguyen t&ng 
Doaa vk 6ag Triin hi Tliag bAn diob vi^c thirty ng-chiab & 
B5c-ky. 

Thdng 6 nSm at -hod (IS75) chinh-phn nir^rc Phap sat 

Ang Rbelnarl sang Um kh4m-3tr cr Hu£, Ang True l&m linb- 

•^au" or Hai-phGng, vi flng Kergaradec ( K^-la-dich ) Iftm ITDh- 

S1T 6^ H^-nAi. Tri^u-dinh ta sai 6Dg Nguyen thanb Y F^ fJi^ ^ 

vAo I^m llnh-sir cr S^-gif>n. 

Ong Rheinart cr Hug dSn th^Qg tO nSm binh-ti ( 1S76), 
tbt cao b^nb xin ve, flng Pbilasire ra Ihay. 

TriemliDh Iiic bay gio cuug da hi^u r5ng h^ khAng tbeo 
t&Q-hoc (hi kh6ng ti^D-hoa durcrc, cho nio moi diah cho 
Dgirori di du-hoc. Nam m^u-dsin ( 1S7S) b&n Phap co m& 
hOi van qu5c d£u-xao 6* Paris, vua sai 6ng Nguyen th^nti 
^ PL i^ A v^ ^Dg Nguyen t£ng Doan dem d& di d£ii-xao 
vA cbo ngirai sang hoc cr Toulon- 

Nhimg VI nam tiln-fi (1881 ), Trieu-dinb lai sai quan L?- 
bO thi-laog I& Ph^m Binh ?E. JA sang Hirong-cang dem 12 
dtia tre con di hoc 6 Inrvtig Anh-c^t-lm, rhi lai sol sii di 
aang Ti6m-la vi sang Tau m^ khDng cho sw-thafl nu-drc Phap 
biSt, hcri v^y chinb-phu Phap lay nburng di^u d6 m^ trach 
TrtSii-dinh a HuS kh&ng theo h6a-u6c nfim gi^p-tu^t ( 1874). 

Kbj diig Philastre c6d a Hu£, vi dng ^y \k m^t ngirdri 
cADg-cbinb vi lai *:6 hoc chijt Nho, cho nfin Trilu-dlnh ta TINH Tut NL'trC NAM — 29i 

Irong-dai va c6 dieu Ri Irang-lnu runs ^^*'n dC-n Tt'r nrtm ky- 
mao ( 1^79) V? snii^ ong ay ve I^Jiap ro], Fir giao-lliii>[i rrttijj 
ngiiy canj< kluS tluMii : phan till vi ngiriri minh klnliiij^ biSl 
cftch giiio-thit'p vW ngoai-qiioc, phan (hi i^ai ciiiyen-ltri nir6'C 
la vA nir^fc Phfip li^e bay gi6f tirortig-phan vM nhaxi. cho 
H'^D hai bt^n khdng c6 lonff lin-cii)' ntiaii. thAnli ra aut gifio-^ 
Ihi^p khOng dirnrc than-lhi^t Idm. 

Va v^ sau. str cai-lii cV Nam-tvy JH llianh n^p, giSc-giii 
tlTi yiiii ca : o- bin Phap thi thg-lirc da manh, va Jac6 nhiSu 
ngitiji ban J?-n vi^c b^n Vien-itong nhy va vi^c bao-ht) o- 
BSc-ky. I.ai nhftn c6 nhirnfT tiirfrc l-la-ly, l-pha-nho. Anh- 
c&l-loi va Hoa-k5' inudn sa^t^ Ihdng thircmg vcri nuofc Nam, 
mi CO 5' khOng muon chiu d6 qiian mrirc Phap pliAa-xir 
nhang vi^c can-thi^p din ngiriri nhirng nircvc Sy. Hm v^y 
nirifc Phfip mu6n l^p h4n cuoc bao-hO de cho klioi inoi 
su- 161 thd), b^n bo le dal quaii hiii-qu4n ki^m ITnh chi^c 
Ih6ng-d6c u* Nam-ky, ma sai quan vSn sang aiing-chiVc % 
d? tru-lmh mni viec. 

Tbiing &jium ky-mSo (1879), vi^n th6ng-dnc mai lit Ong 
Le Myre de Vilei's sang nh^n chi'ic 6- Sii-gon vj 6ng Utsei- 
nai-t lai s^ng Ifim kh^m-siV cr UuS d£ tbay chO 6ng Fhilastre. 

CT Bac-kj' thk ngirdi PhAp da va. v^o budn-bdn, nhirng 
v\ quan ta khdag biSt Jo sir khai-h^a^ vi^c lh6ng Ihirimg 
kh6ng dtrcrc tien-loi, vu a man thu-nng-du thi qu&n co- den 
tuy la 'miTO'n {iSng theo \enh quad la> nhu-n^g k^ (hire chting 
nd t&m fi! cung khdng ai ugfin-ciim dirrrc. Bo\ v4y, chinh- 
phu Phap mtri iSy Dbtrng di^u d6 ma trach quaa la va ^&i 
quan dem qiiin ra Bfic-kJ', lay c6-n6i ra mfr-mang su buOn- 
ban, ky thirc li ra kinh-doanh viec (V vung Sy. nghLong.vn quAn Ntr&c phAp lAy bAc-k* 

Lan lliLf liai 

1. Biji-tii Henri Riiuire ru Hu-noi 

2. Ha tfianh Ha noi iiin (htr bai 

3. Viec cau-ci'tii mrtjrC Tap 
i. Quan Phtip iiii/ Kafii. dinh 
5. -Bai-ifi Henri Riviere chet 

7. BAl-TA HENRI RIVIERV: H.V HA^XOl ■ CuGi nam lan- 
ij (1881) (1), nhan c6 Jiai ngiri/i I'hap Wii la Courlin va 
Villert>i Jiroc giriy lh6tiy-hanh di l^n Van-iiain, iilurng !^n den 
gin L4o-kay, bi quan Khach lam n^fin-tra^ khOng di durgx* 
Vien ihonR-dfic Le Myre dc Vilers hOn ^iri thit ve Phap, noi 
rSng niriro Phap nen diing binh-lue ma dep cho y^n dSt Bac- 
k5'. Sang Ihftng 2 n^m nhnm-ngp (1882) m«l mat thSng-ddc 
sai hfti-quan dai-ts. Henri Rivi&re sap-siJa binh-thuy^n ra 
Hi-nOi ; m^t m§t viSl thii cho HuS^ dai-lirwc n6i rSng : dSt 
Bac-kSf loan-lac, lu^t nha vua kh6ng ai theo, Ngtrtn Phap c6 
giSy thong-hinh cua quaa An-nam cnp cho ma di den dka 
cung bj quan Khach ngJ^n-lrO". 0Hu^ tbi quan Vi^t-nam th£t 
]e vori quan Kham-sir Rheinart. Vsy n€n nir&c Phap phai 
dung cacti dS b^nh-vuc quySn-loi cua ngirc^i mrcrc Phap. 

Bircrc it laii, dai-ta Henri Riviere dem hai chiSc lau vA 
mSy tram quan ra d^n H;ii-phCng, r5i di lau nho Uo Hft-n^i. 
d6ng Of BSn-thuy. 

( I ) Bflc-giH hieti cho rung nbiing ngay »haog chep Itong sAch niy 
li theo nga; Ihiang Viot-nani ct>if khong phai la Ihco ngftjr tbaog TJiy. 

-297- wiww.songhuong.vn MB — V1$T-NAM sij'UT(/C 

2. H* THANH hA^NOi LAN ThC*' HAI. Quan ^SS^^ 
^H6-n0i h&y giir Id 6ng Hofing Di^u ^ 4 thfiy binh-lhuy^n 
Dwfrc PhfipliT-nhifin ra Bfic-ky, iSy 16m nghi-ky l&m, tuy c6 
sai quan tuSn-phu HoAng h&u Xtrug ^t ^ ^ ra tilp dai tir-tS, 
nhirng trong hung vlso lo cho nfin noM sai ftfra don Ih^ah-til 
d^ phuDg-bL Bai-ta Heari ftivitre vAo (h^nh thliy v^y c6 y 
khAiig bfing long, bfen quySl ^ dAnh tb&nh. 

Sang 5 gior Dgay mSng 8 th^ng 3 nfim Dliftm-ngo (1882) 
quan t6ng-d6c liSp duroc tfr l5i-b$u Ihir cua dai-td ban cho 
dSn 8 gjor phai giai binh, v^ cAc quan vo Vidt-nam phai ra 
dffi lenh b Don-thuy. Biing S gi£r tbi quan Pk&]) khM sir 
danb thdiib, U ^na tb) ihknh db. ODg Ho^ng Di^u tr^o Un 
cky thSt c& mk to* tAn. c6n c&c quan Ihi bo ch^y ca. 

L^c tiSp dirac thir cua dai-ta, Ibl dng Hoang Difiu t'6 
sai An-sal-sir lA T6n thSt Ba j|. gc ^ ra thtrofog thuyel. Ong 
Tdn thJit Bii or tr6n thJinh bo thang tr^o xu6ng viira xong, 
th^ quan Pti5p bfm siing vao thanh, 6ng Sy bo Irfln m^l. 
B^D khi ba Aniitc th^nh roi, dal-t^ sai lim Ong TAn Ih&t Ha 
v^ quyen-lTnh moi vi^c ( 2 ). 

Vua Dirc-iOng diroe tin th^nb Hfi-D0i (bSl thCt^ ben xiifiag 
chiiSu ti'uyen cho quan Kinh-Iirprc chAnb pl)6 sij ]a 6ng Nguyen 
Chfnh pt jEL v6 B{ii ^n Nifin ijt *t -^ *5*^"i binh lui ve m^t 
My-diJc d5 ciiog vcri Hoang ki? Vifim -R- fli Jt lim each chOng 
giu-. Xhirng quan Kham-siV RheJnart sang tliircyng- llniySt 
r&ng vi€c d&nh Ih^nh H^-noi kh6ng phai Id cbu-y ciia ntroc 
FhAp, va xin sai quan ra giu- lay Ihaah tri, Trieu-dinh ben 
sai quan »guy£n HA Ninh tong-doc lA TrSn dinh Tdc |^ ^ 
# Um Rhdm-sai dai-tb3n» quan TTnh-bi^n ph6-sir 1^ 
Nguyen buu BO ft- ^ )1 Jiim ph6 Kh^ni-sai, ra Hi-n(>i de 
cilng vfri dai-ta Henri ftiviere Ihu x^p moi vi?c. B^i-ta tra 
IhSob Ha-n^i iai cho quan ta, nhirng v5a d6og qnfin & 
Irong Hanh-cung. Hai b^n thircrag-nghi mai. Bai-tA d6i 4 (2) Vcaau cd b^i Chlnh-khi ca noi vS vide quan la giu Ib^nh Ha- 
n^i luc biiy giOr, vii ai hay ai Aa cung cbep rQ-rang. BftL ca Tiy kbdng www. song hur 1JUA>J Niri>t: PllAI* LAV tike ■ KY sv khoao : 1 — mrorc Nam phai nh^n mrac Phftp liao-bO ; a — pbii 
nhircrng th^iih-thi HA-nrti cho mrttc Thnp : 3— clfil Ihu-oTie- 
chanh o- BSc-kJ : 4—3110 131 viic Ihurcfog chAnh ff cic nai, 
vA giao qu)'^n cho ngtrd^i Pli&p cai-quati. 

Boa Ang Tran dinh Tiic dfi nh&ng khoan Sy ve Kinh. 
Trieu-dinh liOi-"t!hi, cue quaii c6 nhiSu ngirai ii6i ring Ntrirc 
ta trong con c6 Lu-u vinli Phuc fl ^ it, tiRO&i cOn c6 nir/rc 
Tan, le niio lai bi lay ma cliiu, B6n tra Iwi khdiig chiu. 

B^D than|f 10 Ihi rtngTrSn thnh Tuc vfe HuS» <>Qg Nguyen 
hiru B(S Of lai lam Ha-Niiili tSng-dfic, 

3. VlliC GAU CtrU Nir(!)fC tAu . TriSu-dinh la b^y gii> 
Qghi nirfifc PIi6p c6 ^ cht^m-doat. vft lai [u'crng ring fixibc Tau 
c6 th^ btnh-virc diztrc miah, cho nfin niiiri sai dng Pham thin 
Du^l ^ ti(. ^ sang Thi^n-tan cSii-ctiu. ChSng qua I& ngtiiri 
inlnh hay c6 c^i tinh y-lai, cho Q^n mb\ di kfiu-c5n ngtroi ta, 
chit khOng bi5l r^ng uj^uoi Tftu giur nirac Tiu khAog xong 
c6n di cii-u ai dirorc. Tuy v^y, khfing nbu-ag la Tau kh<5ng curi' 
du'onc minh ml lai ctbn mudn nhitn dip d^ n:kucrn ti^ng natig 
I3y nu-drc mlnh. Xetn nhir khi Uianh Hi-nOi Uiat-lhti, quan 
tbng-d6c Lu-aiig yuang la Trtrang Ihu Thaoh ft ttl: ?# l^m 
m^l s6 ve Uku vdri vua nh^ Thanh, dai lirac nui r^ag : '* Nirtrc 
Nam va nxsitc. Tau li£p giap vcri nhau m^ thc-lirc nirtyc Nam 
th^t ik suy-h$n» khdng c6 th^ t«-chii dirtrc nira^ v|iy ta nftn 
muan tii^Dgsang danh giac ma dooggiftcac tlnh or Ihirortg- 
du. Boi khi c6 bi&n Ihl ta chi€m lay uhCrng liiih h vS phia B^c 
s6ng Hong-ha ». Bori vay TriSii-dlnh nhi Thanh mbi sai 
Ta kJnh Biru -^ ft ^, Bitang canhTting f^ % -ir^ dem qu4n 
sang dong a Bac-ninb va o* So-ci-lAy, »ao lai sai quan bd- 
cblnh Quang-tAy la Tir di^n Hiic ft- ^ «, dein quin sang tipp- 
ling. 

4. QUAN PHAP lXY NAM-BINH. Chlnh-phu Phap' 
tnrofc cung tuuiSn thu-xep dan dan cho xong vi^c bao-hO or 
nitffc Naoi, va cho khoi sir chi^n-tranh, nhirngsan ihay Trieu- 
dinh g Hog khong chiu. lai thSy c6 quan T&u sang dong b 300 - vrfer - NAM SU" - LUCC 

cac tinh, b^n mdt mat sai 6ng Charles Thomson sang lam 
th6ng-d6c Nam-ky. d& Ihay clio 6ng Le Myre de Vilers vc 
Ph&p; mOt mat tiip quan ra cho dai-ta Henri Riviere va Irieu 
quan khain-str Rheinart ^ Hue ve. 

Nguyen trir6^c Bai-(a Henri Rivifeic o HcVnoi chi c6 dn 
400 linb, sau 3ai li^p dupe 750 ngirai n"^- dai-la ben d5 dai- 
uy Berthe de Viliere vcri 400 quan or lai giu Hi-n6i, cmi bao 
nhi^u dem di danh Nam-dinh. NgSy 28 thang 2 nam qui-mui 
(!8&3>, (hi quan Phap khoi danh thinh. Banh ti> saug dSti 
tru-a thi qu^n Phap vao thanh; quan 'dng-dSc Vu tron^» 
Blah ^ (t + 1*0 chay^ quan dS-dfic Le van Diem la tr^n, 
quan an-sal-sir Ho ba On h\ IhiiOfng, 

5. fii^-TA HENRI RlMfiRE CH^T . Quan la thay qntin 
Pb&p tiSn binb, va lai cay co quAn TSu sang can. ben quyel J 
doi tbS h6a ra thS cfing. Mpt mai tiuao tSog-dGc Bric-ninh la 
_ Trirorng quan Dan JJt jL !3 cfing vcci quan pUo kinb-ltrc'C Riii 
unNi^n lit *t -^ deni bioh vfe doog of Gioc-gacb, Ihuiic huy^u 
Gia-l^m chuc sang danh Ha-nOi- Bai-uy Berlhe Ue Villeia 
dem quftn a Ha-noi sang danh duui» quan quan phai hii ve 
ph£a Bac-BftDb, MOt m5t quan tigl-che Hoing k& Vi^m -^ ifL ^ 
sai Luu vTnh Pbiic ^\ -^ H, lam ti^n-phong deni quan vD dun^ 
ff phu Hoai-dijc, il5 d^nh qu&n Phap. 

Bai-l4 Henri Riviere lily xong Nam-djnh roi ve Ha-nui 
IhSy quanta va quan c& den sip d^n danh. ben tt'uy^n l^nh 
USn biah Un d&oh in3it phi Hoai-ditc. Sangh6m 13 thang 4 (hi 
dai-ta dem 500quAn ra danh & man Cau-giay, bj quan ccr den 
phuc ff chungquanh do radanh, quftn Phap cbSt va bi Ihircfng 
UDD 100 Dgir61. &9i-t6 Henri Hividre tir tran. dai-iiy Herthe de 
Villers bi thur<rDg n^og. 

O Ski-gdn ducrctin dai-lA Henri Rivitre ch€t, vien Ibdng- 
d6c ThocDsoD li^ji dien vS cho chinh-pbu Phap bi^t. Luc 
bSygi^ or Paris^ hai-ughi-vi^n c6n dang do dvr vS vi^c dhnh 
1% Blc-kj-. Khi tiSp dirwc dien-bao a SSi-gon ve, nghi-vi?n 
gUAN NU6C t'llAM l,AV 1[,\1' - KV — iiOI 

lien thu^n cho cliinh-iiJiu (rich ra "> Irieii ju-rri phi'il-lnns; il? 
chi-ti^u vc vifc binh-plii, v;i !ai thuAii cho nittt vu-n n"-'i' ^ ■'" 
lam loan-quyen, san^ kinh-lV' moi ^it-c cr Uaf-ky. 

Cliinh-pliii Phti]'* lien Jitn sang Iriiven ctio liu'-qm'in Eliieu- 
lirorng JJouet df N;im-ky r^i (hoiig-doc quan-vu u liiic-ky, sai 
Hai-quan IhiCn-tircrtig Courbpl ilcni ni(>t (icii chifn-Umyeii 
sang li£p-ung \i\ I:ii ttj any llurmnnd lii siV-thjii [Miap or 
Ti^m-la ra I^m toan-quyeii. 

Nfiiiy mSng 3 th^iig 5^ Ihi Ihi^ii-tirmij^ Honet i.ii;in '2W liniti 
tay. 300 linh tap ra den Ffai-phuiit^. iJxp liVc thieu-tiruTig siVa- 
sang atr chouj; giir o^ Hw-noj va u- N;im-Jinli, va l;>i chu 
Geurges Vlavianos ( 6ng Ki6u ) hi ngirtri iheu lOu-pho-X^h'ia 
ngay truffc^ du-crc phc'p mfi liiih ctr vaug di lam Lien qiiun. 

Quan La dem quan vS dinh quftn I'hap u Ha-nni, t> lliii- 
pliuiig vh 0- Nani-djuhn nhirug ch6 nuu cftng lliit( l>ai. 

Quiui Us bay yidf khOu^ c6 Jhuny-nhSt, ;ii dirtiy Itni mi; 
duac r.uni b:i Uam nifirffi, chci lining yirtrm UKm*= i!,uiM di 
Jjinli, he ]ihni do vui bu plial dan triti pEi:i Lhi xO-dav ahau 
ma chay ; con cuian ciia nli^ vua ilij khCrng c6 Iu)'^eii-Mp, 
s,iinQ dai-hac Lo^ii la sung Co, simg tay thi it va xiiu. Nhir 
Ui« thi thong lam stio dirtru voi quan Phap la quan da (|i«:n 
daiih (ran va lai c6 dii sung-6hg linh-iihue '/ 

Briy giff cui)c hoa doi ra cli(>c chien, suy-[>hi'i <'t Sai-gon 
duoi quan ITi^h-sLr Viet-nam la onp X^iiyen lltaiih Y f^ A i^ 
vS Hufi, Tiong khi vi^c nircrc dang r6i ca len idsir the, lhi vua 
DiTC-t6ng niiil. 

Xgai mat ngay 16 lliang 6 nam qui-miti (18S3), tri-vi 
dirorc 36 nanij thp 55 Inoi, ini£u-hi^a la L>iro-£6ng Anii- 
hoAng-dS A ^ ^ t -?-. w sanghuong.vn CHITON G XII 

cuOc bAO'HO ciiA tiV&C phAp 

J. Sot ph?- lap a Hue : vua Hi^p-hoa 

2. Qtidn Phdp I6g cira TftuAn-Qn 

3. H6a-nuc nam qai-mOi { JSSS} 

4. Viic ff Sdc^ky 

5. Vua Hiip-hoa bi giii 

6. Vua Kien-phuc 

7. Sir danh lay cdc ttnh u Biic-ky 
S. Lag tinh Son.iat/ 
9. Lag thaith BSc-ninh 

10. Lag Htrag-hoa 

it. Lag Tugen-quang 

I'i. Hoo'ir&c Fournier 

fS- Hoa-ir&c Patenoirt Ihdng S nam giap-tMn 

H. Vice Trieu-chinh <J Hue 

15. Vua Hani-nghi 

1. SLI- PHE-LAP Of HCfi: VUA HIF^P-HOA. IJan-tricii 
nha Nguyen iruyen ngdi dSn hSt ttcri vua Dirc-tdng tlii mat 
quySn tur-chu. Nir6c Nam lir do thudc vS nu-oc Phap bao-ho. 
NghTa la ngOi nha vua tuy vln c6n, nhirng qnyen chinli~tri 
phai Iheo chinh-phu Bao-h6 xSp-d^L 

Ay cung vi Ih6ri-dai bi^n-dBi mh nj^irM minh kh'dn^ bi^t 
bi^D-dbi, cho wb^a x\\t<bc minh ni6'i Ihaoh ra suy-d&i. Va luc 
^y if Bgoai BSc-ky Ihi roi-toain, o trong Trifeu llii quyen tbiiD 
chuy^n-ch^, boi v^y cho n^n lai siah ra lam vi^c kho-khSn (1). (1) Nh'^ng chuy^n cr )ron>f( TrJeu luc buy gia, phiin nhieu l» iSy 
b (fuyen tr Hgnh.Thue.ca -^ 1? ■#. » cua Le-ian N(tuyen Nhitcrc-lhi 
^ -fK Kf -^ ^- Ba ay In mol ngum cung-phi cua vtis Dirc-long sAU 
liBii lam Ihu-ky cho ba Tir-dy, cho nen nhung viec troag Trieu ba 
ay bi^t dir^c ro. — 303 — www.songhiJong.vn 3(M — X'I$T - NAM St> ■ LVQC 

Vua Duc-ldng kh6ng cy con, nufii 3 ngtro-J chau lam con 
nu6i : Irir&ng la ong Duc-dirc H ii (2), phong Thyy-quoc-cong 
JA ei ir, Ihu: la 6ng Chanh-mOng iL If., pliong Kien-gian^ 
qu^n-cAng g- ii iqc w, bo In 6ng Dur&ng-thi^a ^ 4-^ J^^' ^&^^ 
5§p mal, c6 d5 di -cht^u .n6i rang: diic-tinh 6ng Duc-dirc 
khdng dang lam vua, ma J ngai mu<in lAp 6ng Dir&ng-lhMn, 
ohutig vi dng ay ciin bi^, ma vi^c nirbrc cSn phai c6 vua lira 
tu&i, clio nfiii phai ISp con iriro-ng. Ngii lai cho Tran tien 
Tbfinhf^ j^ ii.. Nguyen vSnTirfrng ft X if va Tfla tliiitThuyet 
J§- T iSl. ^^^ phy-chinh. 

Birg^ ba ngay (hi Nguyen vSn Tu-crngvuTfln thStThiiy^t 
dBi I6r di-chi?u, bo 6ng Duc-dtrc ma ]$p em vua l)irC"t6ng la 
Lang-qu5c-c6ng ^ ^ V l^n lam vua. TriSu-lhun ngcr-ngac, 
khdDg ai dam noi gL, chi c6 quan ngur-sur Phan clinh Phting 
/I- ^ i£ diiJng d^y can rSng : ffTu-quan chira c6 tOi gi ma ld,m 
BTi ph@-]^p nhir thS, tlii sao phai lei>. Nguyen vJkn Tucrng vi 
Tdn that ThuySt Iruyen dem b^l giam Ong Phan dinh Phung. 
rdi each chijc dik&i vS. 

L&ing - qu5c - c6ng, hiiy Hong Dsit i;^^ ^ I^n l^m vua, d§t 
ni^n-hi^u la Hj^p-hua iS^ 4^. Con 6ng Dwc-dtrc Ihl dem giam 
a DMC^diJc giang dirang t ik Hh iC- 

2. QUAN PHAP LAY C1>A THUAN-AN. Vua Hi?p-h6a 
vvra l^p xoDg, Ihl \i^n To^n-quj-en miri Ik ong Harmand den 
Hai-ph6ng, r5i hOthai-qu^n thi£Li-Eir6-ag Courbet va luc-qu&n 
thi£u-ttrdrag Bou^t. dl b&n-dinh moi- vi^c, 

Binh m^t m$t thl thi^u-tu-^g Douet dem qu^D I6a d^nh 
l£y don pbu Hoai ; mOt m^t thi thiSu-tuorog Courbel dem i&u 
vko 6kah ]&y cu-a Tbu^D-uo, dh bat tri£u-d)nh phai nh^n niro'c 
Pb&p bao'bO- (2) DuC'duc, Cbanli-iiiung,. Otrlrng-tbiln la \Bn nha hoc cua nbfriig 
dag Hoacig cod nuoi vua Duc-l6ng goi 1^ Dijc^dtrc dircrng, Chanti-mong 
du^og^ V. V. Liic cac 6ag Ifaang tiy cbua dugc phong thi agttiri ta Cli 
iSy t£n Dh& boc mji joi. 


www.songlnjong.vn CUOC liAO4!0 Cix Nlr<VC PllAP -30G 

Ngay 12 thing 7, thifn - lirfrng KoHet l^n «]fluh qufln c* 
rfcn or man lang V6ng. Hai ben f\hnh nhou non ba Tin,'iy (rM. 
San quflii cfr den phi'ti lui Un d*ing o" dftbi F'hhn(i_ Nbirnj^' vi 
Itic bSy gi^ nixifc lu l^ii to, dfi vfr cho mn quttn Phap khiiig 
tiSn Ifn dirwc. 

Ng4y 16, luc-qo6n Iruny^tA Bnonval o" Hai-phi'ing dein 
qiiftn l^n lay th^nh Hai-dircrng. 

QuAn PliAptuy thiing, nhu-ngqufincft-dencOn manh, ni^nchi 
thiSu-tiriyng Bou^l phai rti^n ve Paris xm them qu^n tiSp-iiag. 

Trong khi luc-quftn thigu-Urfrng Bouel U^n quAn dinh tai 
BSc-ky, thi haUqu&n thi^u-tirfifng Coui^bel ciing v/fi vifinToiin- 
quyen Harmand dein l4u vfto danh cira ThuAn-nn. tir ngay IS 
dSn cy^y 18 th6ng bay Ihi thaoh Tran - hai vtr. Quan Irao 
tb^nh la L* ST #. ft. L^ ChuSn ^ i^ fij Ir^n, Lam Ho&oh i|L 
S, TrSn thilc NhSn f^lt *i fe !hl nhay x\i6rig s6ng t\x tir. 

3. HdA-l?6fC NAM QUi-Mtl (1883) , Tiifiu-dich thSy aij 
nguy-cSp, liSn saiqiun ra xm boa. Vifin Tnan-quyiSci Harrnand 
bSt quan ta phal giai binh ca raoi mrU rSi cting vW 6ng De 
Champeaux l&n Hu& d^ nghi hOa. TriSu-dlnh sai quan Hii^p- 
bifiu htru-trl \k TrSn dlnh Tike ^ Jt -f lAtn Khftm-sai loan 
quyen, va Nguyen trong Hcrp fH, i^ ^ lam ph6. dS ciing vii 
quan Ph^p h6i-nghL 

Ngay 23 Ih&ng 7 thl tct h6a - vcrc l^p xong, ci^ cbir dng 
Harmand, 6ng De Champeaux, 6ng Tran dlnh Tuc vi Ong 
Nguyen Irong Htrp ciing kjf, 

T^ liOa-ir^ Sy c6 27 khoaa r Khoan iha nhSt ndi rAng : 
NiF^c Nam chiti qH^q nuifC Phkp bao-hp, c6 vi^c gl giao-thi^p 
v^ ngoai-quQc, thl pbai do nird^c Ph&p chu -tru-ong . Khoan 
thu hai : Tlnh Biah - tbu4n thuOc vg Nam - k^. Khoan tha 
ba : QuAn PhAp doDg giir a oiii dfeo Ngang vi 6- Thu^n-an. 
Khoan Ihu' sau : T£r tinh Khinh - h.6n ra dSn dfio NgaDg liii 
quy^n cai-tri thu^c ve TriSu-dlnh. 

Nhirng klioaQ sau aoi rSng vi^D kb&m - sir ^ Hu£ dtrcrc 
qiiyen tir-do ra vko y£t-ki€o ah^ vua. C6a d^t B&c-ky k£ tit 306— VJ$T-NAM sCr-HTQ^C 

dfeo Ngang tro- ra Ihl tiirdfc Phfip d$l c6ng-su- ( 3 ) o* cfic tinh d^ 
kiSm soit c6ng-vi^ccua quan Vi^t-nam. Nhirng ngirfri PhAp 
khdngdu-v^o vi|c cai-tri atroDghat. 

Tfir h6a-irtrc sy ky xong, gwi vS Paris dJ chlah-phu duy^t 
y, rBi mM h6-giao, nghTa Itt mifi (uy^n-cAo cho thifin-ha biSl. 
Ong De Champeaux & lai HuSf lam khim-su", viin Toftn-quyEii 
Harmand ra BSc-ky db kioh-Jy vi^c d^n^li-d^p. 

4. VlfiC Cf bAC-K^. Trifew-dloh & Hue nhan hda-irifc 
Kong rSi, sai quan Lai-1>0 Thirtrng-thir Nguyen trong Htfp Um 
Kbaifl-saidai-thau, quan Cdng-b^Thirong-lliirTran vS.ii Chiian 
f^ ^ S^ vii quan L^-bO Iham-tri Hting Phi :ft K. Um ph6 
kh&m-saii ra Blc-k^" d£ ciiDg viiri vi^a To^a-quySn Harmand 
hi^u-di;i Tihan-dan vS bai quiin-lhir 6 cac nod. 

B5y g?.ir a BSc-kj' c6 quaa nhA Thanh Ik Birong ciinh Tung 
JS -^ i^ d6ng or SoTQ-tily, Tur di^u Hiic ^ Jt ^ d6ng & Bac- 
ninhK lai c6 quan c^ den ciia Liru vTnh Phiic JfJ ^ il ddng 
& dSo Phfing. 

TriSu-dlnh tuy c6 chi ra truy^n cho quan ta phai nit quAn 
v^ HuS, nhuagqufin ta cda c6 nhiSu agacfi mu6n y nuixc Tuu 
mh ch&nQ giu v^i qufln Phap, cho ntn kh6ng ai phuing chi. 
Bori v$iy cu^c chiSQ-lranh ff Sac-ky mai ktictng song dirg-c, 

5. VOA HI^P-HOA B| GlfiT. 6 trong Hu€ Ihl vua Hi^p- 
h6a cuDg mu6n ahif chlnh-s&ch bao~hg d^ cbo y^n Dg6i vua, 
nhn-ngcac quau c6 nhi^u nginri khOng chiu, vi. lai th^y Nguyen 
via Tirdrog v^ TAn thSt Thuy^t cIiuy^D ch^ thii qu;&, mu6n 
dtiDgkS mh trir bo di, hkn d&i Nguyin v£q Tufrng sang l^m 
Binh-b^ Thircrng-thir. T6n thSt Tuygt Um Lai-b^ TbifffDg-thtf, 
d* bfift binh-quy€n cua Tda IhSl ThuySt ( 3 } Resident lire \i !iru tru-<]U»n, nbvnfi lik: b'ly gi6- ta chira quea 
dfiiijg chfl- ay, vj oban cu chir consul clio nen m^i dung chii c6og-$u'. cuOc bAo-hO ciih NUfrc phAp — aw 

Hai Dgw^i thSy vua c6 lOng nghi, acr d^ Uu thiioh vg. bim 
v4o tftu v6i bi Tir-du ThAi-h^u iS ■**■ :<^ J& ^1^ I^P "iag Dirong- 
Ihi^n 4- 4t li^ con nu6i Ihur ba vua Dijc - tdng, rtji biit viia 
Hi$p-h6a dem ra phu Ang Di|c-du'c cho uCng thudc <]<»c chSt 
Vua Hi^p-b6s 14m vua dtrtyc hern 4 thang. sir goi \h Ph£- 
di * -¥- . 

Nguyen van Turing yit T6n thSt Thuygt da giSt vua Hi6p- 
hrta rSi, lai thfij- quan PhM-chloh TrSn lien Thfinh ri >!: 1^ 
kh6ng theo y mtnh, cutig sai ugtriyi giel nflt. 

6. VUA Kl^N-PHUC. Nghy mong 7 thaug 10 ii5tr. qtil- 
m^i (1883). ODg Du-anfi-lhi^n. hiiy U U-iig BSng ;| fr Iftn 
ugdl I&m vua» d$t niSn-bi$u lA Ki^n-pbuc jt H ■ Bfiy gicr ngM 
m&i t6 15 tuoi, vide gl cung o- Nguyen vau Tirirng va Ton UaSt 
Thuyfel quy^i-diob ca. 

Of BSc-k* thl Ho&ng k^ Vidm -^ fg ;^ c6n d6ng lai Soti- 
tfly, Trucr(ig quang Ban ?^ ^L 19 c6n d6ng tai Bac-ninh. cung 
v^ qq^n TAu chE^ng gifr quAa PbAp, Vi6n Kh^m-sir 6 Hu^ Ifiy 
difeu dill iFAcb TriSu-dloh. TriSu-dlnb lai cA du ra Iruy^n cho 
Ho&ng k^ Viem vi rrittrng quang Ban pbai v§ Kiah. 

Ckc quan b&y giv cilug c6 dng ve. ciing c6 Ang d^P ^n tra 
Trifeu-dlnh, r5i bo^c di chi^u-mO nh^ng nghla-dGng, ho^c di 
theo quan nha Thanh, d^chfing nhau v6i quAn Ph&p. Biy gii/ 
c6 quan dS-d6c Nam-dinb lA Ta Hi4n # ft lanh chirf de-d6c 
cua T^u, vh quan an-s^Ustr Pbam vu M^n <;t n(|. j^ vk quan 
tri-phu KiSo-xircrag Ho^Dg van H6e -jt" X «. ^"^ chu-c m& 
di ; quaa tan-ltrorng quAn -v^ ir Soru - tgy 1& Nguylo thi^n 
Tbu^t f^ ^ ^ bo ve Hai-dirorog, di mO qufte dj ch6ng vW 
qu&n Phap. 

7. Sy bAnH lay CAc TINH 6 bAC-K^ . ViSn Toftn- 
quySa Harmand ra Bac-ky sua-saag su cai~tn, I4p ra ubiing 
dOi linh (uSn-caah, tac goi Ik Hah kh6 xanh, Ai phdng giu 
tkc ntri, vA bai Unh cor v^ng cua thi€« lirdmg Bouet da cho m$ 6u<rc may trSm, vi nhirnfi linh ay hay circrp phS diin 
gian. Nhimg vi vifin Toati-qnyen xam vao quyen quan binh, 
cho afin Ihi^u-lu-orng Bouel ISy lAm bSt binh. 

Ngay ni'6ng m6t th&ng 8, thiSa-tuing defti qu&n Hn 
d^nh cd- den a dbn Phiing. Hai bfin danh nhau rat dir. 
Quao CGT den tuy phai lui, nbirag chira thirc thua. Thieu-lir6Tig 
thSy dAnb gi$c chira dirorc vk Jai c6 « bSt h6a voi viea ToAn- 
quySn, b*:n xia vfe Phap, giao binh-quyfen l?i cho lucHjutka 
dai-t^ Bichot, 

Du-QX it Uu, c6 quSia ii£p 6- Sii-g6a ra, d^i-tk Bichot 
bfia v^o ISy tinh Ninb-binb- 

8. lAy SON-TaV . Ngay 25' thing 9, chlnh-phii Ph4p 
dien sang cho hai-qu^n thiSu-ttrii'ng Courbel lam thong-dOc 
quan-vu, kiem chirc To&n-quySn o Bac-ky. Vien nguyfen ToAn- 
quySn Harmand xin i-e Phap. 

Til d6 vi^c binh-nhung, vice cai-lri vi vi^c giao-thi^p, or 
ca tay thieu-tircmg Courbel- Trong khi thi^u-l\r6Dg cOn 
phai i^u'a-sdQg rtioi vific va den quftn tiSp ct PhAp sang tbi 
quan la dem quin ve dinh Kai-dirang, d6t pb4 ca ph6-xa- 
Quaa Ph^p nghi tloh-than thong vtri vSn-thfln, h^n btd day 
v&o Cfln-16n. 

B^D khi thifu-tir&ng tiSp du-gc quftn or b^u PhAp sang* 
s6 quan Phap o- BSc-ky bSy gifif dtrtrc baa 9.000 ngird"!, 
thi^u-tir^ng chia ra ium hai dao, dem ca thuy-bO (i^Q l^n 
d&nh th^nh So'a-t&y. B^oh tir gang ngAy 13 d^o h^t tigay 16 
mfri bei dvgc thaiih. Qu&n c6^ dea ch5ng gi{r hSag lim^ 
nbirng qu&a Tiu vfi quAn la IhSy aUng cua Phip bSn Idn 
maah. qu4, deu bo Ihlmb nit ISd man ngirorc, qudu ca den 
cung phai chay theo. Tr^n £y qaan Ph^p bi 83 ugirfyi tir 
trdn v& 31{)i ngirM b! thirong. 

9. lXY THANH BAC-NINH . Quia Ph6p tuy da llfy 
dvgrc Scrn-t4y, nbirng quAn TAu cftng rgfty cAng sang dCng, 
Ihigu-ttr^g phai chd' c6 qu{ln tiiSp thSm mtn di dAnb ch5 ClfOC BAO-IlO GUA Nr6C PHAP - 30» 

khac. B^n Phup lai sai myt lu-"Joan -(Jl |#| (1) sang HSt;^ky 
Vik 3ai luc-tiiidn trung-tirang Millol sang lam [h6ng-d5i; 
quKD-vu Ihay cho hai-qudn thieu-tii-Omg Courbet- 

NgAy 16 ttiatig gi6ng nam giAp-Ui^ii ( 18S4), thann^lirfrng 
Miltot sang nh^n churc, thiSu-tu-tmg Courbel dircrc (hdng 
\tt\ hai-quao trLing-Iircrng vA lai ra coi hai-quiin de giii- 
m^l b^. Bay gia quAn l^hdp ca Ihay diro-c ho-n I van 6 
nghin ngir^ v^ 10 dni phao-thii, chia ra lam 2 lir-do^n. 
Mpl lir-doaQ 6 bfia hCru ngan sOtng H6ng-ha (hi dong & 
Ha-nOi. c6 thi^ii-tir&ng Hri^re de I'lsle coi ■ mot ICr-doaii 
a htn ti ngflii song H6ng-ha, (hi dong o HilUtitrtmy, c6 
thiSu-lirtrng De N^grier col. 

Bay gi6r con dircVng tiir Ha-noi sang H^c-ninli, cho nao 
cung CO qutm Tau vA quan (a dong. ThSng-tiromg Millot beo 
truyen Ifinh cho thiSu-tu^ng ISri^re de I'lale dem quan qua 
sOng Hung-ha, r5i theo song BuCng ( l\ji- la sOng Thi6n-dirc ) 
di \& pliia doDg. Con loan quan cua lhi&u-tu-6ng D*' N*-grii:r 
Or Hai-du-crng, di tau dSa Pha-lai len b6, d§ (iGp vao vai 
loan quiin ciia thi^u-lu'dng Brierc de I'lsIe, roi co thuy-hg 
theo s6ng Calu (s6ng Nguyet-diic) liSn len d^nh BSc-niuh. 

Hai b^n khai sy danh ahau lie ngiiy U thang 2 deu 
ngay 16, thl lity dtiac Bap-cSu. Quan T^u thfiy qu^a Phap 
,ch|iD m£t dirorng l&n T^ng-san, b£:n bo B^c-ninh nit I6n 
lan Thai-nguy^n. T6i ngliy 16, thl qnfkn Phap vao thiiah 
BiSc-ainh. Tr^n Sy qu^n Phdp chi mSt c6 8 ngirdi ra 40 
ngLTori hi thu-ong ma th6i. 

Thi^u-twfirng Briere de I'lale dem qufin i&n danh Y4n- 
Ihg, rBi dSn ngAy 23 thi Ita. iSy th&nh Thai-nguyen. 

10. LAY HLrNG-H<iA. H^ diroc th^oh Blic-mnh vft 
Ib^nh ThAi-nguyin rSi* qufto PhAp quay vS man sdng HBng- (iy Mdi m^t Itr-^JaSn (brigade) c6 bai Te-quao, flp chitng biy 
(am ngtilQ iif[u4i, co chirc Ihieu-tiraraf ia\. Kai Ift-doiu Ik mpt sit- 
do^D ( division X c6 cbiTc: tning-tiro-ng coi. 310 — VllfT - NAM SU" - LUg-C 

hd Ak danh Uy Hirtig-h6a vk Tuy^n-quang. Thi^u-(ir6fng 
Bri^re de I'lsle dem lir-do^n Ihu- nhat thco con dircmg 
Som-tSy l^n Hiriig-h6a, rSi dim tran cr ben nfty a6ng Ba- 
giang. Hai ben khcri su daiih nhau lir sang tig^y rSm lliQiig 3 
dSn 2 ^tf chiSu ng&y hOm Sy thl qofln Phap sang s6ng or cho 
gSo dia-hat buy^a BJSl-bat. Chin gicr sfing ngay 16, Ihi Ihieu- 
tir(mg De N^grier dem lir-doan thir nhl ti?p dSn, ca hai lir- 
do&o cung hop hjc ti£n l^n danh. QuSn Tiiu v^ qu^n cir den 
tbiiy th? khODg cfa6ng diroc, b&n dflt ca ph6-i6, rSi bo thanh 
Htrng-b6a nit Ifin man ngwoc, G6n bon 6ng Hodng kg 
Yidm Ihl k^o I&d man nii!ii, rSi di dtrcrng thirmig-dao rtit 
vS Kinh. Tnra ng^y 17 thi quan Fhap v^o Ihaah Hirng-hoa, 
L^p tiTC thiSu - ta CoroQDat dem mOt tonn quaa lia danh 
ph& don V^ng- 

11. lXy TUYtN-QUANG. Lay xong Hu-ng-h6fl rBi. chi 
c6n c6 thfinh Tuy^n^uaDg Ik chd qu^D c& dea c6d d6Dg giir. 
Th6ng-tiraDg Millot b^n sai quan dem tau di d6 xem s6ng 
Ld-giang tau thuy l^n dirti-t den dsku. Boan roi sai tnmg-fa 
Duchesne dem dao qu^D v Hu'ng-h6a va va^l doi nSm chi^c 
t^u binh 16n danh Tuy^n-quang. Qu^n cia Irung-la Duchesne 
dong 6* Vi^t-lri khod b^nhtirhdm mSng'S Lhang 5 d^n ngdy 
m^Qg S tbi d£n Tuy^n-quang. Chi danh dp m6l gior dong-ho 
thi qudn c& den bo Ihanh chay, 

12. HOA-U-OtC FOURNIER . B3y gi& tuy cac tinh a man 
Irung-^chHiu d£f Bac-ky d^u thu5c v^ quan Ph^p cai-quaD ca;, 
nbiTQg quAQ TAu c6n dbng & Lang-strn, Cao-b§ing vk man Lao- 
k^y. Boi v$y chlnh"phu Phap mu6adung each giao-thiep ma 
trang-trai v6fi niro'c Tha^ d£ chlnh-phu Tku nh^n cuOc bao hq 
cua autre Pbkp a nirtrc Nam cho xong. \m\ nh5a b^y giof c6 
hal-qu^ trung-lfi Phap lein Ifi Foumier queo mfil Dgircri ntxirc 
Due t6n lA Detring lum quan ben TAu coi vi^c thircdg- 
chAnh 6 Quing-dOng. Detring vOn th^n vbi quan l6ng-d(Sc 
Tnic-l^ t& Uf h&ng Chirorng 4. ;*4 i^. MOl h6m D^trmg 
g@p trung-td Foumiei n6i chuy^p vi$c hiia v6i nirctfc Tau, 
iHtii&g diAo ve cho Ly bSng Cbuang bi^L Hai b^n dfeu c6 
^ mutia cho im chuy^n. 


CUOc wao-hO cOa Ntrac piiai* — :<ii 

Chlnh - Phu Phap b^n sai Irung-tn rriuinier Ilmi Thifin- 
t&a d5 ciiny vcrf Ly lionj^ Clurcru^ n^l\\ Utiu. i^^n n-.;-!/ IS 
thing 4, niim giap - IhAn ( 1MS4 ) Ihilap \aug 16- InHi-irtW-. 
Bai-llrwC rfing inrdrc Thu Ihuflti rnl qiian iJ(jii{< Or B^C-ky ve, 
va tir dSy ve sau chinh - phu Tan thu^n nhdn ttr gia{>-tr6''i: 
cua turcrc Phnp lAp viri nircrc Nqhi. Nghta lu niciSrc Tin 
d^ cho niroc Phap dirac tir-do x^p-dill moi viei: vr dSl 

13. H^A-iraC PATENOTRI-: TRANE^ 5 NAM GIAP- 
THAN (188^1). To gifto-uy-c kj j;ony thi trune-tft Foiunier 
di^n cho IhGng-tirfim^i Mtllot <r Bfic-ky hi6t sir h6a-u-trc da 
xong, mi qufin TiUi o" Bilc-ky phai riit ve. 

Lilc b&y gitf cong-su nirfro Phap 6- B:tc-kinh lA 6ng Pa- 
ten6tre drb^n Ph&p aan^, di qua dgn Sfii-^6n, chlnh-phu or 
Paris di^a sang aai 6ng Sy ra Hud sira lai t6 hoB-ircrc cua 
6ng Haimand da kj^ ngfty 23 thing 7 nflm qui-miii ( 1883 ). 

Ong Patendtre vft dng Rheinart ra Hug cung vM Tri&u- 
''dinh thirOTDg-Tighi mlEy ng^3', rSi d^ii Dgay 13 thing 5 nSm 
giip-fh£tn Id Dg^y mong 6 thang sau nSm 1884, dng Pile- 
ndlre ciing viri 6ug Nguyen vSn Tiraug ft. X tf » Ong Phatn 
than Du4t ^ tii- i£. va dag T^D-th^t Phan Jf. f ^ k^ tdr 
hda-irac mixi. Ca thay ctV 19 Icboan. d^-d£ thl cung nhti tif 
hd&'niyc cua 6cg Harmand, chi d&i c6 m£y khoan a6i vS 
tinh Btnh-thu^a I'i 3 tluh or ngoii d£:o Ngaag 1& Hi - ttah, 
Ngh^-an, Thanh-hia vSd thu^c t& TruQg-ky. 

Tir h6ei~ir{fc ky xong^ 6ng Rheinart a lai lim KhSm-su* it 
Hu£, vi 6ng Pat«n6tre h^i ca cic qunn, b^t dem cAi aa cua 
T&u phOQg cho vua Vi^t-natn, thut be d5u l^n mi huy di» 
nghTa lit tir dd nirorc Nam fhu6c v^ nu-<rc Phip bao-hOt chu 
kbOng th£n-phitc nirorc Tau aura, 

H6a-iT^c kj' nim giap-lhin li s&m 1884, Iji h^a-v6'C cua 
TriSu-diuh or Hu^ kj vM ntr^c Phip c6ng nh^a cuOc bao-hO _- --^- * * 312 — Vt$T-NAM SLr-Ll7QrC 

CUB. Ph&p vi chia uut/c ra I6m hai khu-v»*c 16 Trung-ky va 
Bfic-ky, Tuy hai ky ciine Ihu^c vfe quyfen bao-h<i cfta nirfrc 
Phap, nhiTflg m6i kj- c6 int>t each cai-tri kh^c, vl sau dSn 
dan hOa-u-drc nam 1884 cung mSlca i'-ngbTa, vi th«c qLiy6rt 
vfe chinh-phii bao-bO h^t ca, Trifiu-dlnh a Hu^ chi %iv cAi 
hur-vi m^ th^L 

Nu-frc Viftt - nam ti-ir^fc kia, lu Nam chi B&c ]& mut^ c6 
cAi tioh zkch duy nhSt horjn ca cac nii^c khac. V3n - h6a, lidi- 
sir, pbong-tuc ngOa-ngtr di^u 1^ mOl ca, m& nay Ih&nh ra ba 
xir: Nam-kJ, Trung-ky >a Bac-k5' ; ni6i ky c6 molchlnh-sich 
rifing, lu^t-1^ riiSng nhir ba mr6'c v^y. Th^m chi luc dSu ngiroi 
ky n&y di sang ky kia phai xin giSy Ihflng-h&nh mdi di dirg-c. 
Ky nghia 16 xir, [akhu trong mijt nir^rc, chii- kh6ngc6nghTa 
1^ Tivifc. 

M^t nurtrc ma tarn phan ngu liet la Dbir th€, that la ni(>t 
mdi dau long cho ngircri Vi^t-nam lii dfin mAt niri/c dli C(* mi>l 
licb-sir ve-vafkg ]j&ng m^y nghln nSin- 

!4. VI$C TBjfeU-CHiNH Q HU£ . Trifeu-diah luc bSy gicr 
vi^c gl Cling do o hai quan phvi-chtnh li Nguyen van Tiffirng 
vd T6n th£t Thuy^t dinh-do^t. 

Tdn-lhStTbuy^t la ngu6-i linh ndog-nay, dir~d6i\ m cfing 
khi€p-si7. Nhirng tai-oSiDg llil kem, tn^ lai nh^l gan, cbo nSn 
da nghi vk hay ch6iu gi^L Nguyen v&q Tircrng U ngircri ir 
Quaog - ^^L^ thi dd cu- - nhlln nam Tir - dixc thu 5, th^t Id m^t 
ngiWyi c6 lu-iri, gioi nghS giao-thi^p, nhirng chi c6 tinh tham- 
Um vA l^i i^D-nhSn. 

Hai dng ^y chuySn giir Iri^u-thlnb. Quan-lai thi or tfty 
Ang Tirdmg, binh - quySn Lht a tay dng ThuySt. Nhtrng mi, 
thiT^ng vi^c gi cung do ct dog Thuy^l xui-khi£n ca. Trong 
TriSu lit hodng-thAn qu^jc-thkh cho A€n ckc quan, at c6 di^u 
gl trhi ^ hai C^og lEy Ift hi giam-ch£p hay ch£tn-gl€t ca. 

6ng ThuySl thi m^ quAn phlin ■- nghla dd gi& mlnh, vA 
thir&ng hay ligru ding nghi-v^ cua vua ; *ng Tirdrng thi chiu 
fiKn hdi-l^ cua nbirng nguixi Kh&ch, cho chiing n6 dem ti^n CVi\C GAO ■ iH) CL'A >.l'iJ(: THAP - :^lJ senh, li rn<>t thii tieti iiit^ii-hi^u Tir-Jtrc, niuii^; vi'i xau, (tiic u- 
ben T6u dem snny. bSt dAn phai tu'^u. Ai khi>n^ (iihi thi plitii 
t(>i. Vii liic a}' Min hiiy t:6ii fr*j tniii Lhu-,T !>i^t gl, cho ut'n hiii 
ong lai cAng chuy6n-cli() lAni nir!!. 

Vun Kifii-phuc \tn iig^i vira ttircrc: ho-n H tliiinf;, ilt-ii n^iiy 
mSng B thiin^ lir nfim fjiap-thfin (1884) llii phai h?nh nmt fi), 
migti-hi^ii ]a Ciian-t6nt; Nglii^hoatifj-d^ ifl ^ R S. -?■- 

15. VUA HAM-NGKl . Viia Ki^n-phuc mril, dangle ra con 
Tiu6i ihir hai cua vua Diri'-tfiiin la rtri[i CJifliih-m6nj^ I6n nfli 
ng6i till phai. Nhtriig Tirffnt^ a';i Thuyt't kli6iit; niurtn h^iingiriri 
\irn tuoi, ncr ininh niSl qny^n, b^n (.-hun ngu-oi cm liiig Chanli- 
mony la finy [.J'ng Licli ^ j|, mtn 11^ tuoi, lap lO^n lam vna, iJ?it 
nien-hi^u \k ILhii-nghi jtlf. J, 

Vitii K.hi^m-5ii Rheinnrt tnrtrc ila tir (^iiiy -Hinjj clio Trieii- 
dinh lln? rSn{j : Nam-lrioii cu lAp ni Ie^h lam vwn, llii phai xin 
pli^p nir{rc Phap mod dircrc. Nliiriig Tirtrny vu. Thuyfet ctr I'r- 
lien lyp v lu, kliung dm vit^n Khain-.siV biet. 

\'iSn Khi\m-sur niiiv v;ky, viel thu ij m-noi. 'I'libitg-ttTtrHg 
MiMoll btn sai cliiVc lham-n>u-u 1^ das-tD TiucrritT dem 600 
quan vit mi)l d()i phao-binh vho Hu^, hiit tvieu-diDli phai xiti 
pli^p l^p Aug U'Tig Lich Ifin Ifim viia. Tu-fifng v& Thuy^t lim Iw 
?:in ph^p b^ng cliir noui jjiH sung b&n Kham-sir. Vi^n Kbilii}i - 
SIT khOa^ nghc, bat phai lam bSng chif NUo. B?n ngAy 27 
thang 6, dat-ta va vi6n Kham-su- di cira chhih vio di^aRin 
1§ phong ^■l^o'llg cbo vu(i H^m-nglir Xong roi quAn Pliap lai 
Ira ra HA-noi. (5} CA chuyen ii6i r^ng : Ktai vua Ki^n-phuc se mtnli, nStn troag 
dJ$n^ aSm thily Nguyin vin Tudrng vto trong cung, Dgli Co qaa'Ol Jng. 
B^A ngAy hdm sau, tlii ngai ngO lhu6c mil mSt. CHUONG xra 
chi£n-tranh v&i Hu-^c tAu 

i. TrAn Bac^ti 

3, ^oiih Phuc-chda p^ pdg Bii-loan 

3. Tr^n don Cha vA don Kip 

4. Tran Yin-boc 

5. L£g thAnh Lgng^cfR 

6. Tfi^h Ttisin.qaang bf uSg 

7. Mat thdnh Lang-son 
S. Hoa-irdc ThUn-ldit 

I. TR^N bAC-LI^. (T B5c-kJ M quaa Ph6p lixong Ik 
vi^c h6a-ij6rc viri nuixc Tku da xong, chi c6n dori DgAyqudn 
Tdu nit v^, thl }&a thu-tih^Q l^y th^nh l4Tig-5ap, Cfta-b&ng 
vk Lao-kfly. CiJ theo nbu- tir hda-irfifc cua EruDg-tA Foumier 
ky 6^ Thi^Q-tAn, ihl vao cbirag rSok th&ng 5 quan Tau 6- Lajog- 
aon^ ThSt-th^ V^ Cao-bSng phai rut vS, V$y dSn cudi thftngS, 
thl th6og-tu6rng Millot sai trang-ta Dugenae dem 1. 000 qu&n 
fep thu I^ cAc IkJiiih Sy. Ngay mung mOt lbang5 nhu^n Ihl 
'qa&n Phkp Ua d£n di^a &£c-I^ jb jl ■ KJii qu^n PhAp sang qua 
aAog Thuomg^tbl quftn T&u b£ii vao quln Phap, phai ba Dgu£ri 
bi thirang. Bircrc mOt ch&c bio quAa Tiiu sal ngudi dira Uiii 
sang n6i r£ng quAa Tjiu da hiSt cA hda-iKrc, nhirng chira dirqrc 
I^nh rut quin v6, v^y- xin hoaa Ieii 6 ngAy d5 doi !inh B4c- 
kinb. Trung-ta Dugenne kb&ng cbiu; dSo qua Lrtra, truDg-i& cho 
ngu'6'i du-a Ihir saog bao quftn TAu ring: trODg m^l gi* n&a 
•m& qu&n Tau kbdog rut vS thl quiko Pb&p ctr vi^ ti€a Ida. 
Bo^n r&i trung-td truy^n l^ab tiin biob : di duorc niOt liic, thl 
qufta T&u phuc bai h&n dir£mg b4n ra. Qu&n ?b&p dAo tr^n 

— 315 — www. song hiJong.;'n 316 — VI$T - NAM Sfr - LVQC 

d&oh nhau d§n tfii. Sing nghy h6m aau, quAn Ph4p thSy quiw 
Tflu sSp v^y ca bSn mSt, bfen rut v6 b^n niy afing Thtrffng, de 
dtri quAn ciiu-vi^n a HS-nO' l^n- Trio Sy quAn Phap b| 2S 
ngirW tff tr4a, 46 ngirfiri bi tbircng, c6n ahirag phu-pben ch€l 
kbOng bi€t bao nhi&u m£i kS. 

Thaug-tirfrug Millot tigp dirofc tin qu^n Phap Ihua a Bic- 
1$, li^a aai Ihigu-tir^ng De Ndgrier dem 2 dai-d^i quan b6, 2 
d^i phao-biah v& m^t (oan cdng-binh di dirang Phu-lang^ 
thuro-ng qua l&ng K^p, 16q liep-urng cbo tmng-la Dugenne. 
Khi ti^p dircrc qu&a cufl trung-la roi, thSng-tirang MiUot triSu 
tbi^u-tircmg De N6grier vS Hft-oOi. d£ ch6^ Ifiab vA quftn ct 
bSn Pbap saog. 

2. BANK PH15C-CHAU VA VAY DAI-LOAN Chinh- 
pbu b^Q Phkp tiSp dtrcrc sir kbai-chi^a a H&c-ky, liea dJ#Q 
Lruy^D cbo bai~qudn tTUiig-tirfirng Courbet dem l^u sangdong 
gSn tbaab Phiic-chau lA finh-Ii Phiic-ki^n, vA lai Iruyen cbo 
dng Paten6lre la cdDg-sir Phap or B^c-kinh doi niruc Tau 
phai tTa250 trit;u liSn binh-phi v6 vi^c chiSn-tranb or BSc-kS". 
CbJnb-pbu 2 au-6'c Ibirorng-thuyi^I mai, d£a ng^y 29 tb&ng 6, 
tbi chinh-phu Phap giri ttr tdi-h^u-Unr doi nir(!rcT&u 80 tri^u 
pb^t-lang tiea binb-phl^ bsiu cbo tra I^m 10 aam. B€n ngAy 
mSng ba tbAng 7 dSoi gjap-ihao (1884), tbi Hai-quAn trung- 
tir6ng Courbet dirgrc lenb kbvi so- dAab Pbuc-chAu, 

TruDg-lu-6ng truy^n lenb cbo cac chiiEn-thuyeD ban l^n 
c&c phAo-dii vA pba ckc xtrang l&m binb-khl 6 Pbuc-cb^u, 
vAIai d&ab ca chiSn-lbuyen cua Tdu d6Dg or trODg sAog M&n- 
giaBg. Trung-ttrirngbSn phA o-Pbiic-cbiu rdi dem biab-lhuygn 
ra vfty dAofa dao BAi-loao. 

Hai-quAn cua PhAp vAy BAi-loaa vA cac cira fa£ mai d^n 
th^ng6D&ai2[t-d^u <18&5),nu-6rcT&u ky b6a-irdrc roi, mMlhoi. www.songhud 3. THAN BON CHU VA BON KEP. Tmng khi h:'ii-(i«aii 
cua I'ha|i danh ptia 6- ni:lt bi&. quAn Tou cr CJiirinj;-(J6nj», tjimn^- 
lay keo sang !5:tc-ky cang ngay funii nlii^u, ma quiln liep- 
li'iig cua Phap mui klibng thuy aan^,', d€n triiutl-tuun Ihan;^ 7. 
lhong-lu-6nf{ MUlol hen cao lj|iih -T.in ve. ^Jao qiiyen Iqi cliu 
Ihi^u-Urtrng Rricre de TIsl*'. 

Birgfc il lau, thieu-turcnvg llriere de I'Ulc ligp tlin.Tc <i nghin 
ijufin a PJifip sang, su quin bay guf ca (hay durcrc non, 2 van 
ngird'i, fliiSu-tu-^ng b^n cJiJa ra liini 4 Jao He Ji ilanh (|u;'kn 
T^u va quiVn ta; tbi?ti-la Servit^rc dem raO' dao qiidn leu 
man Bbng-ti'ieu ; Irung-tu Doiiniei" deni mi}l doa quun Iheo 
sung Luc-nnm d^n ddnh don Chu \i\ duo Dam ; EruiiiJ-lii 
Defoy dem mot da o quan Icn man &6ng Thuo'ng ; thiuu-lil 
Mibielle v^ tliiSu-lirang De Negripi- l|ii doiig dai d<in e I.^n;;- 
thiTLrng, Ngay 20 Uidng H, quAn Phup lien Un danh dua Chu. 
don Uaa-lac \k don Kep. Quan Tan ch6ng lai dirtic mot ugiiy. 
mu quan hni brn danli uhau u- dtjn K^[> lii^ng hern ca. Quan 
Tau diet c6 d2n 2.0O0 ngiroi ; cun ben qu^n PliAjj Ibi Ihiyii- 
tirfrngDe Negrier bi ihirong tV chan, 27 niJiutri tij-trgii va U)9 
iigirM b] thu^ffnjJ. Qui\n Tio chSt bai mSl nbiiSu, pbai bo don 
Kil'p, d6n J!iao-]ac v^ dun Cbu cbay bti li-or vl^. 

(y man d6ng bac, quilii Tku da lui, tbi€ii-tir6'ng ]}riere di; 
risle bfen sai dai-ta Duchesne dem 700 quaii ]^n danh quan 
,ccr den coa Lirn vToh Phiic orman Tuyfin-quang va sai Ivui^g- 
ta Berger dein quan I6n giirThai-ngnyCfi. 

. 4. THAN Y1>N-B4C. Quan Tau tuy da Uiua 6 don Chfi 
Vit d5n K^p, nhuog van coo d6ng & dia-hat Laog-so-n vk 
QuSng-yfin. Den trung tu^n thaog II, quan T4u lai v^ dong 
O" gSn An-chaiu, Ehieu-ltrtrng Oe N^grier dem quAn bO va qudu 
phdo-binh di theo ta ngan sdng Luc-nam I^n danh quan Tau 
ce ndi Bop. QuuQ Tau ch^t dSn hcra 600 ngu-fri. quSn Phip 
thi#t-hai mSt 19 agu'oi tCT-lrAn va 65 ngirfri bi thuvag, 

5, LAY THANH LANG-SCTN. BSu nam 1855 Ik quang 
thnng It nam giap-lhiin. thiSu-ttrfrng Bri^re de ITsk Ju-ffc flonghuong.vn 318 — Vl^T < NAM sCr - LUgrC 

Ihfing chtrc trung-Cirfirng va lai tigp du-ffc h(rn 1.000 quftn 
ff bfea Phap sang. Qua ih^ng chap ta, Irung-tirfirng mi) non 
7.000 phu d^ tai do va dem 7.500 quan, chia ra lam 2 dao 
len d^Dh L^ng-scrn. Bao tliir nhfit Lhi thuOc quy^n thieU" 
tH'6'Qg De Ncgiier, dao thir nhi thi IhuOc quy^n dai-t& 
[.GlovanDinelle. 

Con diraag di tu* Kep I^n Lan<j-3<yn la ducrng hem 
trong nijfci, mk chfi n&o cung c6 quiin TAu dong, cho nfin 
quSa PhSp m^ d£ing k€ danh ngang tir don Cliu danh lai, 
d6 lay dbn Tu5n-mu6i (1). TMSTj-tirtrag De N^grier Iruorc 
^a lea d^n K^p, dirorng thaoh-iiie ti^n hiah, roi leii ve 
d5n Chu dem quan qua d^O VAn^ Iffy don B&ng-scrn lire 
la dSn Suag, roi &ang lay Tuun-mu&i. Quun Tau daQg giir 
6- man Bfic-le, thay quiin Ph6p da chan miit dirifng vg, liSn 
rill quftn chay. Thieu-tir6fDg De Negrier dem quiio dAnh trijn 
Ua dSn LaDg-5orn» (rtra hOm 29 thang chap ta fh'i lay dirffc 
thanh. Banh tir ngay 25 d€n 29 fhaag chap, quan PhAp thi^t 
^inSt40iigur6i l»r-tr4n vu 222 ngtriyi bj tbuong. 

Lfiy xong thanh Lang-sO'n, qu^n l?hap nghi-ngffi may 
ngay, rSi lai tiSn l£n danh Boag-dung. Quiin Tau cbay phaa 
ra lam ^hai nga : niQt ngu ch^y Un That-khe, mgt nga 
ch^y }tn cira Nam-quan vS Tau. DSn nghy mSng S thang 
gifing n5m at-d^u (1885), thi tliiSu-tiro-ag De Negiier lea 
d^Q CUB Nam-quaa, truyen pha Ai-quan, roi trof v£ ^itr 
Lang-sofn. 

6. THANH TUYEN-QUANG Bt VAY . Khi quin Phap 
dl ddah in§t t-ang-scrn, thi quan Tau vA qu^n co- den of 
man song Hong-h^ va s6ng I.6-giaug 1^ k^o v3 danh Tuyen- 
qaang. BSy gio- qu^o Phap a trong Ih&nh cu thay dif hern 
600 ng\xin. thu^c quy^n th)€u-U Domini. Tit dUu th&ng 
mir6i nam gUp-lhAn (1SS4), quan cdr den cua Liru vTnh ( 1 ) Tljic U ai Chi-lang ngay Lrirac. 
CHltN.TRANH \(r| SUltC TAU — 1|9 

Phiic da k^o ve rt6ng & gan phu Y^n-binlt va phii fJoan-huiig. 
B^n Ihnny 11 thl quinT^ii ^ifr c;i ci'ic clio hiim-y^ii, <If flinii 
dwCrog kh6og cho quAn I'hAp ff huny-chAu l^n !J^lJ-iVng, riii * 
Liru vTnh Fhuc dein quftn l^n daiih th^nh Tiiy^n-quang ; tianh 
mai dSn 15 tluingcbnp inu-i v;W du-crc thaiili. Qinm ci> den diin^^^ 
dij kS de pha thinh, ma quAn Phg^ O' lionjj Ih&nli cuiig cTj hElj 
sire d^ chSny gia, 

LOc ^yquan Phnp dS liy dirorc tUAnli Lang-stfii vSi. tiun^- 
(worag Hritre de I'lsle Hen de thiSii-turtifng Dc Nfigrier or Ini gi^ 
(hanh, d^n ngAy ni5ng 2 tSt dem quAn di dirCrng dim Chii v£ 
Ha-DQi, loi lop lire lt>n cii-u Tuyeo-([uaiig. Ngiiy 13 Ihangyi^ng 
nSm ul-dau, tKi I^n J^d Duan-biiDg, rGi sang &dn^ Chay. QuAn 
Tou v£i qu4n Phap gino-chiSn tiir di) cbo den ngay IH, mtri 
giiii du-trc viiy. Traitj Sy qufln Imi b^ii Ihi^t-hai cun^ nhi^u, 
ntiirng qui\a Till !iJi6ng dich diri/c qiu'm Fhii>, phui voi-vimy 
giai vyy mlt riU len man ngir^c. 

7. MAT THANH LA-NG-SOfN. Thanh Tuy^n-quang vira" 
giai vAy XOagt Ibi o- Lang-som lai kho-i sir giao-chiSn. Qui\ji 
TAu luy da Ihua phui bo thanh Latng-scrn, nhimg quan dt-dTK' 
Quang-lAy la Filling tir Tii ;i^ -r if vati dbng daiodon 6- 
Long-chaw, chuc sang d^nh ISy lai Lang-awn, 

Mgfiy niolng6 (hang 2 rjfim Sl-d^ti (I8Ji5), qu4nT&ii sniig 
dftnh Biing-diing, thi^u-tir^ng De Negrier dem quka It^n ciru. 
r^i churc dinh sang Lt)ng-ch4ti. Qu&ti Phap Janh U'on g ^ngtiy, 
ch^t hai mSl oon 200 ngiriri. Ben mSag 8, tMwBn^ng nil 
quiiQ ve Lang-soTj, c6ii nhung ngirM bi thucmg thi 3etn ve 
dSn Chu. Qudn PhAp ding 6 Lang-scrn bfiy g\if c6 35.000 ngirm. 

Ngay 13 thl quS.ii Tau tran sang d&uh K^'-lir^^ thi^U" 
tirdng De N^grier bi (hiring a^Dg, phai giao quyen lat cho 
trung-ta Hevbiager, dfe ch6ng v^ qufln Tfiu. Nhirrsg bSy gi& 
qu4n Tftu sang d6ng qua> trung-ta phai bo th^nh Laag-sfrn 
riit vS Turin-muAi, roi ve dSn Chu vh dSn K^p. nghuong.v 320 — Vl^ - NAM air -LlTp-G 

Triing-lirfrQg Hriere de lisle ti€p dirffc tin hai irfin 6 
^BOg^son, liSn di^n cho chinh-plui Phip d£ xin Uep quan 
*9aQg CTTU-viftn, v6 14p tiVc di (au I^n don Cliu i\^ phong air 

QuAn TAu lay dnac L^ng-scrn lui chia qiian gitr chc cho 
liSm-ySu, chu kliOng dam du&i xa. Con n man sOny Kfin{«- 
i&, (hi quan ccr den va quin. cua cac qiian cirii-thSn ta lai vS 
d6nh pha 6* mgn gan Hirng-hoa vu I^m-tliao. 

S. HOA-UOfC THI£N-TAN. Bftn Pliap t'Sp ^"■'^c dien-tln 
cuft trung-lircrng Bnere de I'lslc danh vS noi quan Pliaji phiii 
bo thanh L$Dg-so-n, thi long ngircri nao dc>ng ca leu. Thii- 
ItrArng Jules Veny phai tir cliijc. Chinh-phu Fhap thay sir 
chiSn-tranh kli6ng lai b&n kj* td-fiiao-irfircdlnh-chi&n vtri mwc 
T&u. nSi m^ mU thi (ruySu leiih cho sir-than iiirtrc Hliap 
o BSc-kinh la 6ng PaleniMre Idp ttr h6a-ir<rc viri ohlnh-phu 
T4u; mOilDiat thi cho quAn sang liSp-irng Rac-kV va sai trunji- 
tvAmg Roussel dc Courcy lam TliSng-dac quan-din sy-vu, 
trung-tirorng Waruel lam lliam-uuru tong-lritmiii, cunj,' vori 
(Jiieu-tirA'ng Jamoni va tliiSii-tLrtrng Prudhoinnie Uem hai slt- 
doan sang Hac-k\'. 

Chinh-phu Tim IhSv chifn-liarjh khOng c6 loi, bcii Chiian 
ky tir hoa-iiifc, va lap lire saf quan sang Ha-noi Iruy^n lenh 
cbo quAn Tau phni mt v^. Ngay 27 thang i nam Nt-d^u (1£85) 
Ja nfim O^pg-IiJ thu* 11,, dng Palenotre va Ong Ly htinj^ 
Chtr<rj:jg^ ^ -jf k« ta h6a-u-"6rc, dai-Iir<rc nui rang nu^c Tau 
Dti4n cSflc b&JD^hO ciia nirac Fhap cr ntrac Vi^t-nam, vA lai 
hba^Lhu^D bu6n-bAn nhir cD, Nirtrc Phnp Uii Iva lai cat chG 
mil hai-quftn da chitfni giir if iiml. bE, va thuan hu cai klioan 
liSn binh-phl khbng dui uira. Ngay h6in quan hai nu'6'c ky 
Uj h6a-irfrc Sy » Thien-tAn, thi hai-quSn Irung-lircmg Couibet 
ph«i b^nh mSl o gSn dao Bai - loan. Hul-qciAn cua Phap 
cGng chi^u theo diSu-ircrc ma rut qu4n vS. www songhu CHUaNG XIV 

LOfN Strung -Kt 

I. Tli&ng-tir6ng D< Caurcy udo Hug 
a. Thia-dinh ch^ff ra Quang.lri 

3. Ngayln o6rt Ttttrng ra thil 

4. Xa-gia cac td Thdi-ti^ii I't Rhiltfi-lQng 
6. Qtidn Chn-inrtrng 

6. Vua '&^ng-khanh 

7. ThSng-iuung De Coarcg phdi tritlf uJ 

5. Vua Hdm-nghi 6 Qaing^blnh 
9, dug Paat Bert 

iO. Lop TSng-d&c Toan-quyhi 

77 TaiSNG-TLraNG DE COURCY VAo HU^ . Vi^c d^nh 
nhau vifi T&u xoag^ tbl i^c \h cuOc bacwhi> or nirdc Nam thftnii. 
Nhtrng 6* c&c ovi. nhvng qu^n cu ta cOn ch^ng nh&u v6i quAn 
Ph&p, mk &Hu£ Ihl Nguyen vftn Tiring vA j[6o-tha Thuy^t 
chuy6n-cji^ du mol dirdag. 

Thaag 9 nfim gi4p-th^n ( 1S84 >. hai dng Sy dem Ong Dgc- 
diic giam v^o ofad t6j^ kh.dng cho £a-u6ag d^^ chSt ddt. dft tOi 
cho Ik Ihdog miiu vcri gi^c. Hai liag Sy lai mO qufln L4tp Uah 
v^ l^p dGn Tiln-stf It Slf v gSn Cam-Ip thuOc Unh Quing-tri, 
dem db bAu-ngoc v&ng-b^c ra dCy, phdag khi c6 vi$c gl thl 
dem qu&a ra d6 dd ch6ag abau v6i qufin Ph4p. Gfing vl 
c&c dng £7 c6 ^ mudn kh^g-cv, cho nSn qu&n Ph&p d| 
kctii€m gitr Mang-c& & th&nh Hug v^ ]^ b§t bo ai^g d^-b&c it 
trin tbdnb di. 

- Ml - w songhLong.vn -■ -■ '. >-*<v> 322 — VI$T-NAM Sir^^? 

NgAy IS thADg 4 nSra St-d^u ( 1SS5 ), th5ng - tiroag De 
Courcy saog tOi B§c-ky. Bay gid" sy hia-u-Ac v6i Tiu di 
x:0Dg, boi v^y th^Qg-tir^Qg m^ djah vao HuS bSt Trilu-ctlah 
ta phai chiu quyen bio'hO- Thting-tiraQg d@n H^-n^i da a6i 
chuy^a vtn c&c tigu-M PhAp vd nhvag ngirori Nam ra I4m 
quan v&i PhAp, da biSt tlnb-hinh & trong HuS U th? n&o. 
DSaogftj 19 thang 5 Ihi thSng - twarng dem non 5O0 qufin di 
t&u v^o Hu€. TrLSu-dlnb cv liai quan dai-tti^n Iheo viSn 
Kh&m-sir Ph^p Ik Ong De Champeaux ra dim thfSng-tu-^^ag it 
cira Thu|n-aii. S4ng hAmsaUr th6ng-tiz6'ng choddi hai quan 
phu-chinh sang b^n dinh Kham-aii- dS dinh vide vao y^t-kj€n 
vua H&m-nghi, 

Hai flng lilc bSy gid' c6n. daag lirng-lly, vi^c TriSu-chiah 
& tay minh ca, ma tbSy th5ng-ttf6ag lam sit dirb-ag-dOt nhir 
thS. ciing da tirc-gi^n l^ui, lai cir nhir 16i mffy 6ng quan ciru- 
th^D Titii chuyi^n, thl 6ag TbuySt Id quaa vlin Rm tiring vo, 
abvog blnb-daog IIU khOag dtr^rc thanh-td: dalu Chi trgc, 
uguin thi h&Q mil den, c^ch di dtrog Ihl khftng diio-c chirng- 
chac. sv giao-thi^p va dSI-dap thi khdDg sanh. Xira nay cbi 
Ifiy quy^n - th^ mh d^-n^n ngircrL ta, hoi m^t tl thi lay sv 
ch^m. -gi£t l^m oai. Bta kbi pbai ra Uieo le bang-gtao mji 
d3i vdri m^t Qgu-cri (irfrag Dgoai-qu6c nhu dag De Gourcy thi 
Iroag b^ag khi^p-scr khOag biSt ra tb£ n&o. 

OugToMig tbl U m$t (oy giao-thi$p gloii \ai c6 iifaieu 
mvru^or va t&i-nghd iiag-bi^a, cho d^q Idc £y chi c6 m^l 
mloh &Dg Tir^-ng sang ra m^t quaa th5ag-tiz6ag De Courcy 
snk tbdii cdn dngThuySl thi c&o b^ah kh6ng sang. ThSng- 
lirfrng Ihi^y v&y, bao daucung pbai khi^ng sang- 

TAn-ib£Et Thuygt th^y quan PhAp rs oai nhirth^. phSn 
tbl lire gi^D, ph^n tbl 3C^. lai nhAa Mc bSly gi£r m6i cd didni 
d^Qg dit, 0i6ri nghi bung r&ng d£y 1& di^m trcri xui-khi€a 
bin qyyf t j^ itra'SOaii d£ dAoh nbau. www. sang hLb 
LOAN (y rRl)N(t. KY — .ti'J 

Tbtfng-ludrng De Cowrcy dinh il^n hAin vao 'litit ^'?(-kicii 
v«a Him-nghi, Ihl phni fiifr ciia chinh. khiiii{; nliLrni* l:i ij? mmn 
Diri-c Pliap di ma IhOi, nhirng Itti phaj idf ca ijiian linh ciing iti 
vio cira Ay. Tri&u-tllnh IhSy 4lieu^y trai v&i quoc-lu, xin liS 
Ihdag-lur^og di cfra gi&a, (heo nhir sir Tau r^^y iiirffc con 
quAn-lInh thi 'dn it^ di ci/n hai bfin, th6ng-*ir6Ti(; nli^t-dinh 
kh6ng chiu. 

•i. THIEU-BtNH CH^Y lU QUANG-TIU. Trira h6ni22cac 
quon 6' Co'-m$t-vi^u sang dinh Khj^in-su' xin vSo b^n-dinh cho 
xong vi^c di ciVachinh, cira b^n, nhurngfJifing-liTcrng f>? Courcy 
klidog U^p. Bn Tur-du T]iai-h4u sai quan dem do U-v^t anng 
tfing tliGDg-tirdiig, IhCSag-tu-frng cung khirirc di k>i6ngnhdn. 

Cac quan IhSy thrmg-tirang lam dir nhirv^y, d^u rigu- 
ngac kl']6ng hi^u ra y-lir gi in^ khiah man Tti^u-dinli d£r(- 
nhir thfe'. T6n-thStThu)'5E caag thSy th^ cang iSy l^m tirc-gi^a, 
Ihdi thi adngchel cOnfj lieu niOt (r^n, hoamay Irori c6u)i'i|> ke 
y^u-h^ii gJ chSng? \y la Iir^g-s7 Itic biSy giff al cflng liroiig 
nhir th£, cho n^n moi djiih den nira dem khiyi sir phat sung 
b&n sang dinh Kham-su v^ danh trai Unh cua Ph4p or Mang-cit. 

Chi^u hdm ay thfing-tircrng l^in tiec dai cac quan Hhiip. 
Tj^c vu-a tan xong, tht sung o^froug th^nh nb ra dungdiiikg, 
r5i nhirng uh^ or chung quanh dinh Khilni-sit chay, lira dt*) rirc 
Itiri. Qiian FhAp th^y b3t-thlnh-llDh nira d^m qudn ta danh 
pha nhir vgy, chua biSt ra th^ Ddo, chT y6n-]$Qg mii chung 
giir, 6£q s^ng ngay 23 m^ tiSn I^d danh, thi quia ta Ihua 
chay ( 1 ). Ngnyin van Tu-crng Wi X # ^ho ngirdni vho diSo 
tflu xin nr6fc vua va cAc b& ThAi-hdu tam taoh l^n Khi^m- ( 1 ) Viec Ton.thSt Tliuyit danh quan Phap cr HuS. sir ta khdng n6i 
r5 sS quan ta 1& tiao nlii^u. M'd sach Tiy c6 nnri ch^p \k 2 v^n, c6 nffi 
cfa^p lA 3 v^n. Nhung cir nbung ngirdri bi^t viec o* Hu^ Mc b^y £i6, 
Ihl quan la ca.ltt^y d^ cbung non 2 \^n Ira l^i, chir khCag hcm^ nghjong.vrf 33<— VI$T- NAM S&- LVQfQ 

Iftng (2). Khi xa-gia ra gan d€n cira hiru, Ihl gSp Nguyen 
vfio Ttrorng da chiJC sSn & ttSy d§ di liO gia, nhirng l^nh 
truySn cho Ngiiyeo van Ttrorng or lai d5 thu-xgp mpi vific. 
Nguyin vJSn Tirdrng vfing Mnh Iror lai, Xa-gia di qua lang Kim- 
long *- ft. lin d«D chOfl Thi^ii-mu, Ihi T6n-lhfil Thuy^t jjL 
jt -JJL <3£m quAn chay d^n truyen rtrirc xa-gia quay tror vfe 
Trirang-thi (3), 

Liic bay gicr virtrng-tdQ cong-tu-^ ngircri di ngtra. ke di chan, 
d^D-gian thi trc coog gia, d^n-ba dSt tre-con, ai nSy chay hSt- 
hoang dm diforng tmoh cho kh6i cli6 binh-dao. 

Xa-gia den Triro-ng-tbi v4o nghi dircrc mOt lat, thi Ton- 
thSt ThuySl lai giuc Hn dircrog, n6i r&ng quan PhAp da sSp 
duoi IW. Tai iigay 23, xa-giA vbo nghi nhA mOt ngir6i l>a-h6, 
s&ng ng4y 24 ra di, d^n Idi nicrj l6ri Ih^ah Quang-tri. Quan 
lu5n-ph^ Tmcng quang Ban (4) ra ruffirc xa-giA vSo Hinh- 
cung vu d$t qu&n-llnh. d^ phfing giij. 

, Tr^n danb nhau v Hu€, qui'm Phap chfit mSt tOngirtri v^ 
iaO ngitori bi thirtrDg. SAcb tfiy ch^p rSng quikn la ch^l dSn 
v^i pgbiu ngTrori, c6n bao nhi^u khi-gidri lirong-ihwrc v:\ ho-n 
mpt trieu llSo-ctia dSii mat ca. 

3. NGUVfeN VAn Tl?toG RA THC . CT Hu^, ca buoi saog 
horn 23, quftn FhAp chimin liy th^ob-tri va giir-giti cac nori. 
C6n quan ta, Dguoi Lhl di theo xa-gia, ngu'6'i thi an-nSp moL 
qd1» chira bi^l Ihg ukOy chur^ ai d^m ra. BSn tma bum ay, 
Nguyea vfia Tirfifng ft. itL flf- vao 3n corra nha Ong giacn-iuuc 
Caspard, r§i nhbf 6og Sy dvra ra thu v(ri thCDg-timag De 
Courcy. Th6ag-luirn% cho Nguyen vfin Tir^-ng ra or Thuofng- 
bac-vi£n, giao cho dai-dy Schmitz va mOt to^o llnh Ph^p (2) Khi£m.]|ing la ling cua vua Di^e-tdng, cA khi goi !ft Khi^m-cung 
Cling ia aiy, 

(3) Tru4ii£'tht tbua bny gi^ or l&tig Baehir each Kinb-tbaab 10 
Cay s5. 

i^i) TnnrDg quaog Ban IrtrArc lam tcing'd'Sc BSc^Dinh, Chung nhiku 
v&j quan Phkp, sau v£ Kinh phai giaag xuAng iu^n-phu ra giir thanh. 
QuuDg-lrj. _ LOAN or TflUNG-KY — 3^S 

phai coi giij, vi hen ctio "tronghal IhAng phai Iilm fhS nao 
cho yfin mpi vi^c. 

4> XA GlA CAC BA ThAI-HAU vfe KHI^M-LAnG Nguyen 
vSn Tiring vi^t st rfl Qnaiig-tri sin ru-irc sa - gia Iro* vfl 
Kinh d^ cho ySn Iftog ngirfri. Nhtrng iiic ay vu« lUm-nghi 
vi tam cung Ik bi Ttr-du Thai-hoiang Ih&i-hAu, me dijc 
DiTC-t^ng^ bk Hoiung- thAi- h^u la vtr ilirc Du-c-ldng va m? 
mi6i 6ng Dijc-dirc, ba HoAng-thAi-phi la vtr Ihix dire Uure- 
Idng vi me nudi vua Ki^n-phue, bi T6Q-that Thuyfit Jf. S* tL 
gJn-gi&, s6 cua N(juyen vfiii Ttftyng giri ra vSn ao, 6ng 3y 
dem giau di khAng cho vua bi?t. Ai cung muon sin rirdrc 
xa-gia I6n Tdo-sor, dS lo-lieu su khOi-phiic. Bu-c Ty--dy vA 
hal b^ Thai-h^u ab^t dioh kh6ng chiu di. 

Ngay 27, TDn-thtit Tbuy^t nghe tin c6 tAu Phap sfip d£o. 
bin 3dn tam cung & lai Quang-lri vA itin ririrc vua l^n Tin- 
sir. Khi sfip di, vua Hani-nghi vAo laiy ba ha ThAi-h^u . Lluh 
ly-bi6t, mfii sau-tham, k? sao cho xiSt ! Vua di khoi dA md* 
gi£r dSng ho, Ihi bgn n^i-giam deu tra laj noi rSng TOn-thSt 
ThuySt khOng eho dl. B^n ngAy 28, thi tam cung min ti^p 
dirgfc tin cue Nguyen vin Tu-aag ra n6i xin ririrc xa-gia trfi' 
vfi HuS, mpi vi^c da lhu-x6p xong rfii. BA Tfr-du cho ngif6i 
di rtr^rc vua trof lai dS cikng ve Hue^ nhirng lim mai kh6ng 
bi£t vua cr dAu, cbi li^p du-pc Ihir cua Tun-Lhfit Thuy^t gin 
vS noi Nguyen vfio Tirdrog pban-trac no kia* ■xin dimg 
c6 nghe. NgirM hAn di, ke bAn lai^ m niSy phAn-vAn cbira 
biSt ra th6 nAo. NgAy 30 lai ti^p duorc s6- cua Nguyla vSn 
Tu'6'ng ra g^uc xa-giA ii'cr v6. Birc Tir-du ni6i quySt J vfe 
Kinh, dinh ngay mdng 4 ihi ]^n du(yng» aai quan tu5n- 
pliu Trircrng quaog Ban dem quAn di faO-giA' BSn chiSu 
t6i QgAy m^ag 5* z.a~gia cac ba Thoi-h^u v§ d^n KhiAm- 
cung. Nguyen v5n Tu'6'ng dang sty Itn thinh an va k^ linh 
hlnh moi vi^c. jhghuong. 3U — vi^ ■ NAM sCr~ LUCrc 

Trong khi vua cdn di vnng, tlidng-tir6i>g De CDurcy dSf 
Aug Tho-xu^n jf^ t l^i^ ^^^i gi&m-qii6c, giao quy^n Binh- 
h(f thurcmg-llur cho vifin Kh^m-sir De ChdmpeAux, d^ b§i 
vi^c binh-]fnh cua 1b di, vk gpi qusQ Kmb-lircrc & Bilc^ky 
\k Nguyla hfru BA pt ^ A v& quan Tfing^dfic Nam-diah I& 
Phafl dinh Blob ilft Jl ^ vfe cCing vori Nguyen vSn Tir^ag 
pt, X # coi vi^c Ccr-m^l. Vi hai ting 2y 6^ BSc-kJ da hi^u 
mpi vi^c v^ da bi£l theo cblnh~a^ch cua bao-hl), cho afin 
IhfSng-iir&iig dani ve d^ tbu-x€p moi vi^q cho ch6ng xong. 
Nguyen vfia Tu^ng 'vh Nguyen biru BO kh6ng hg-p j nbau, 
Nguyln hwu BO lai Irof ra BSc-kJ- 

5. QUAN CAN-VUaNG. T6n-thSt Thuygl a Quang-biah 
lAta hich cSn virofng truyfen di c4c nai , hm v4y chi Iri^ 
nhvng cho chung quanh Kiuh-lhfknb re, c^n lu^ Binh-thu^n 
trtr ra cho d^n Nghfi-an, Thanh-h6a, chS n^o sT-ddo cuag 
oJsi l^n, d& cbo d&a h&n dao giy thSnh m6i loan, r^i d^a 
d6t pha nhirng l^ng c6 dao. Sach t^y ch^p ring tir d^u 
IhAng 6 cho d€n cu&i th^ng S, d&a b^n dao phai S dog c6 
vA han 2 van ngircri bi gi^t, 

Th6Dg~tu-(!rag De Courcy thSy ch6 nao cung c6 loan ca» 
^Vn li'ff ra Bac-kj-, h^i c&c tir&ng lai d^ ban sir dftnh-dep. 
Thoog-tirAPDg da djnb sai dai-tft Pernot dem 1500 qufin & 
Hug ra duoiTfin-lbSt Thuy€t, lai sai thigu-tirfrng De N^grier 
dem mOt dao qultn di tir Th&Dh-h6a d&nb vdo. Nhung 
chtnh-phu Of Parts di^n sang khOog cho thdng-tu-frng khfifi 
Slur diing dai-binb. vk lai nhftn luc bSy gi^ & BSc-k^ vA 
TruDg-k^^ c6 b$nh dich-ta, quAn Fbap cb^t b^i dSn ba b6n 
Dghia ngiT^i, bori v|iy cho ii6n vi^c dting b!nh phai dinh 
I»i. • 

GT Hul thl mai khi^ng ai bi^E vua H&m-nghi & dku. TriSu- 
dlafa thi mSi ng&y nfiOt r6i, vi^c l$p vua mfri tht luy rSng 
da dinh r6U chu-ng c6n Idi thdi chua xong. 

B^n Dg^y 27 thang 7, v^a hSt ban 2 th6ng cua thting- 
tirdug De Courcy hen cho NguySn v4n Ty&iig, vi bly giO- 6 www sdnghuong vn LOAN tf TRUNG-KY — :i2l 

B&c-kJ lal c6 nhifu u^ititi ght4 Nguyen vfia Tir.^ng nin 
thGng-tirfrng dem tri l<Ji, Rwi v^y sang ngfiy 2K. Ihrtngtir^ntf 
bit quan nguy^n Phu-chlnh Nguyen vfln Tiring f^ x, ♦*, 
quan H<)-b^ thtrorng-lbu- Phflm th^o Du^l ft ti|. it vA T6n- 
(liil BiDh 4 t tr li th4n-3iDh ra Tfln-thSt Tbuyet, dem 
dSy la €6n l6n. Pham th^n Du^t dnng Ai Iku thi mSt. phii 
n^m xuSng be, Nguyen vSn Ttr^ng Ihl aau l^a phai ddy ra 
faai-dao Haiti 6* Thdi-blnh-dircmg, du-OT it lAu cun^ mat. 
cho deni x^c ve chdn a qu6 nhA. 

6. VUA bSnG-KHAnH. ThSng-tir^Dg De Courcy dfty 
bpn Nguyen vbb Tirdrng di rSi, dem Nguyen hSii BO tt. U A 
vfe Cling vM Phan dlah Bloli it jt ^ coi vi^c tri£u-chinh, 
sat Nguyin trong HcYp r, if ^ ra quySn iUoh-Iiroc t> Blc- 
kj-. Th6ng- tiring lai sai ftng De Champeaux Ifin Khiftm- 
cung ySt-kiSn du-c Tij-du lin l^p Ong Chaah-mOng ji ^ 
Ik Kieij-ijiang qu^^i-cdDg li^n l^m vua. 

Ng^y mbng 6 Ihang 8, dng ChaDh-mdng phdi IhilQ-b^uh-. 
aang bt^n Kh^m-siT l^m le thu-phong, rm \kva le tffn t6o, 
d^t nian-bHu U &5ng-kh&ah ^ ^. 

Vua Bong-kb&nh tlnti hi^a-I^nh, bay trang-3^c vk cimg 
mu6D duy-t&n, & r£t dutrc Idng Dgir6-i Ph^p ; dmh-thSa Ihl 
nhiSu ngtrdrt da biSt theo chinb-s&ch bao-h^ cho nAo mpi 
vi^c trong TriSu dSu dircrc y^n-on. Nhimg vuc H&m-oghi 
cdn o man Quang-btnh, k£o cd nghTa ch6iig nhau 76*1 
qu&Q Phip, truy£n hjch cSu-viromg di cac Qcd dS mong 
dirirng khAi-phuc. Liic bfly gifir, libng ngirdi c6a titmig-nhfir 
chiia cu, cho n6n ti> tinh Binb-thu^n (rof ra, ch6 nio ciing 
c6 Dgirfri n^i Un dkah ph& dS toan b^ kb6t-phuc. 

O Quaag-nam tbl boa thin-hfto l^p ra Ngbia^hOi ^ ^ 
c6 quaa son-phOng-siJ \k TrSn vSn Dir fjl it * 1^"> "^h^. ^^i 
Tibirag tiuh Phii-y^D, Biub-dmh, Blnh-thti^n dSu noi theo 
mft nBi Iftn. 6' Quang-tri c6 cAc fing TriramgdiTiiiHOi ijLJtA'' 
NguySn tu Nhw Hi I *f, of Quang-binh c6 qaan nguy^o 328 — VIETNAM sfr-LUgC 

iri-phii \k NguySn pham Tu4n fi, tl A, o Hfi-tTnh c6 c^a 
Sm L6 Ninh 4|: ? (5) ; & Ngh^-ao c6 Ong nghfi Nguyen 
xuAn On K. ^ ii vS quan scrn - ph6ng - sii lA doan Nh^ 
*■ Aj sS, ; or Thanh-hoa c6 Hk v5n Mao ^ X A., v. v. Nhirng 
Dgtr6i Sy d§u xirimg Icn vi^c cSn vircrng. dem <jtjAn di ho§c 
chitim-giQ- tmh-Ehanh, hogc d&nh l?£y cic phu huy^n, v& 
dSt ph^ nhiriig lang c6 dao. ngodi R&c-k}^ thi cAc quan 
cmi-than Id quan de-d^c Ta Hi^n #)]t, quau tan-tirorng 
Nguyen Ihi^Q Thu^l Pt 4 it tg hop a Bai-s$y, roi di d6nh 
ph& ff main Irung-chSu, c6n 6 m&n Ihircrng-du, Ihl ch5 nfto 
cung c6 quAn gi|c Tftu qu^y-nhiSu. Bot vfiy qu^Q Phkp phfii 
ohia binh ra chdog giu cdc ncd. 

. 7. TH6nG-TU'6nG.DE COURCY PHAl TRl^T V^. 
ThSag-ttrfrng De Courcy thSy a ngoai Bl;C cii l^m vi^c, bfen 
dS thigu-lir^ng Prudhomme v lai HuS^ rSi ra Hi-n^i kinh- 
1^ moi vific. Nhirng \\ ihiiag-ln-irng tinh kh&-kh^c va da 
nghi, cho n^n cong-vi^c c£iiag ugky c^Dg khd th^m. O' b^n 
Ph&p Ihi c6 nhifeu Dgirdri kh&ng mudn giur dSl BSc-kJ, c6 ^ 
mu6n bai binh. Rod v^y d?n cii6i nSra 1885 16 nSm St-dgu, 
thu-tir6'Pg nir^c PhAp I^ dng BHssod kIq nghi-vi^n thu^a 
cho iSy ra 75 Ineu ph|it-lling d£ clii-titiu v6 vi6c Bac-k^. 
Nghi-vi^n d|t hOi-d&ng d6 x6t vi^c Sy. H0i-d6ng dinh nil 
qu&n v^ v& chl cbo IS tricu phil-lfing md ttiAi, B^q khi dSu 
phl€u Ui) dang theo chlnb-pbu dircrc 274 phi^u, vk dang 
phau-d6i v^i cblnh-phu ditac 270, ugbTa Ik dang inufia giir 
di(t Bac-ky chi hou c6 4 phiSu. Tbu-ttrdng BrI&son thSiy 
troDg Dghi-viin c6 ohi^u ngirori khdng hgrp ^ mtah b^n xia 
tir-chijc. 

Ong Freycinef 16n i&m Ihu-lir^ng^ IhSy thdng-tirirng De 
Courcy a b£n ntrifc Nam Ifim iSm vi^c Wi Ibdi, bfen di^a 
Bang lri^( ve PhAp, giao binh-quy^n ]al cho trting-tirArng (5) Kgvifi a La-scn, llah HMfoh, con quan nguyjl:!! b^-chinfa LOiN (r TRUNC . KS- - 529 

Warnel, vh sai Aog Paul Bert 1« quan vSn sane ^""B chirc 
thdng-d6Ci dfe kinh-ly moi viftc 6" Dirirc Nam. 

8. VUA hAM^NGHI 6 QUANG-BiNH , My giir tuy « Hug 
da Up vua BSng-khAnh r5i, ohirag dang citu-than c6n c6 
nhifen ngirfri Iheo ph6 vua Ham-nghi, quy^t chi chfing Jai v6i 
qu4n Phap. Quan Phap bt^n sai r!ai-(6Chaumonl dem quAn ra 
dbngo- thAoh Quang-blnh. dS ch9n dir^rng khbng cho dang 
Tfln-thSt TUuy^C Ihdng viri Ric-kjl'. Nhirugo man Thanh-h6a, 
Ngh^-an, bpn viQ-thAn danh phi rSt du-. Bai-U Chaumont 
biix d^ Ihi^u-U Grfegoire cr lai giu lli^oh Qufiag-blnh, ri5i Irw 
ve BA-nang ISy Ih6m binh va tfiu chi^o dem ra d6ng a th^nh 
Ngh^-aD. chia qufin di tu£in-lilu c&c ncn. 

T^^n-^halThuy6tthSy Ih^ khOngchangn'n qu^n PMp, h^n 
bo vua HAm-Dghi or lai d5n V6, thu6c huy^n Tuyfin-hda ( («n 
cu \k Qm-hffp-cbflu ) llah Quang-binh, r5i ciing v6i dS-dfic 
Tr^n XUHG Soan fJL 4- ^ di dirfirng Ihirpmg dao, n6i rfing sang 
cau-ciju b6nTau (6). 

Vua H&m-nghi bSy gitf phai Sn-nSp ct v-flng huy^n Tuy^u- 
hia, c6 c4c con T6n-thSt Thuygl \& Tdn-lhSt B(im vk T<5n- 
th£tThi^pcticig v^n d^-d5c L* Tryc #. JL v^ Nguyen phanri 
TuAn r** ^ A (7), hSt sue gi&-gin vi dem quAn di dfinh phA & 
man Quaog-blDh vk HA-lmh. ^^ (&} Tdn-th£l ThUyS^t di diriynj Ihuorng d^O ra vitng Mimg-hua rdi 
Iheo ihworrtH-lBTj sdng && Urt LAi-chiiu nuvng-tu-a vio ho Bi^u. S<b 
luc nffhe Ming quiin Pbip len (TSnIi, It^n bo ho ^tcu mil tron ung 
Tiw. Con chau ho Btftu ii6i chuyen ]«i i^ng: KbJ Ton-th^t Tbuy^l 
leu din hai-chko cdo cC> inSy chyc ngat^i Hi iheo. Li&n d3y o- m^* Jt^, 
cbem giSt g^n h^t. X.ein nhu th£ Iht ^ng Thuy^t lia m^t ngudri cudng 
d^i ma l^i nhlt gan. M^t ngir^i nhir lta£ md liini d^t-tv4mg dS giit 
nifdrc, thl t^j gl ma nuirc kh6ng nguy dir^. 

Ve sau ch£t gia tr ThtSu-chau, Ibupc Iinh Quangwldpg- 

{7) SAch dog Gosseliii chep Ih Ph^m Thu^n. Nhimg i6t trOQg Sit 
nuifc la tht kbc^ng c6 ai 1^ Phaqi Tfaujn, chl c6 Nguyen phftA TuAn 
trufrc Jiim th-ptaD, aau theo vua tthm Ughi cb6ng ctf vo-i quan Phip, 
r^i bi d^n phni b^t. V^y Pb^m Thu^n tuc )^ NguySo pb^m Tuaa. 

m 330 — vr&r-NAM StT'LUgfC 

ThAogpfengnam blnh-luSt (1886) IfiiDg-la Mignot dem 
qu&norBSc-b^ vdo Nghfi-an, r<5i cbia l^ra hai dao : mol dao 
Ihi thi^u-tA Pelletier dem linh tAp Iheo s6ng Ngin-sftu vao 
man Tuy6a-h6a ; mOt dgio thi trung-(a Mignot tit dem qudo di 
dirfrng quan-I^ vao giiJr thanh Ha-tinh, rSi vao d6ng ot sOng 
Gianh. 

CTHu^tai sai truDg-t^ Metzaiger dem mOt loAn quSa ra 
ti^p-frng dc dao. Qufin PhAp d6iig or chff BBn vn & Minh-c^m, 
rioi truDg-li Metzoiger dem 6ag c5 Torluyaux di l^tn hir6rng- 
daodfe l6nlSyd5nV6. Th6 quan Fhkp ti^n 16n roainb l&m, 
qu^n vSo-than ch6Dg lal khdng n&i, phai tan ca. 

NhiTDg qua sang thdag hai, a ngoai liac-ky c6 vi^c^ va 
lad vi^Q Thfing-ddc Paul Hert da saitg d^n nol, chmh sach 
dBi lai ca, cho o6n m6i Iri^t cac dao quan v?, ch? dong giff Of 
Quang-thfi, ff Rood v& 5- cha Bod raa thdi. Qudn van-thau 
(tiay qiiio Phap rut v^, lai (rar ve dong tr cic d3ii cu. 

9. ONG PAUL BERT. Ng^y mong 5 thang 3 nkm blah- 
tuSt ( 1SS6) viea ttidng-d3c Paul Bert sang d^u Ha-nOi- I4p 
liic dfil phu Th5Dg"Su cr Bac-kj va sa ki^m-sO&{ v^ vice lki~ 
chlnb. B^u cu6itt>ang 3 Ihi \h&ng-d6c vftaySt-kiSn vua BBng- 
||oh o Hu^, vA sin J4p nha Kinh-ltT^3^c O" Bt^t-kJ^ cho quao 
i-liTffcdai-sir dircrcquyHn ciing vi/'i phu Th^og-su- ty-ti^n 
]dm moi Tiec. Vi ring or ngoAi Bac v4o dSn Hu^ dirArng-a^ xa- 
x6it c6 vi?c gl tau-bam vao BO tntt nhtSu ngay gifir lam, bod 
v4y xia cho difgrc tu ti<:ii l^no vi^c, roi troog itiOt nam dO vdi 
ky dem cAc vigc Uu vg vua bi^L 

Th6Tig-d6c Paul Uert orHu^ d^o cufil trung tuan th^ng 
4 lai ra HA-dOi, rJJi mOt ni|lt tbl lo danh dep, in^t m$t thl 
mo- Phap-Vi^t hgc-dir6'ng, lip Thu-orng-nghiep-cyc, d^t 1^ 
ddn-dii^Q. Chu-^ cua tbdng-dJic 1& niu6ii kbai-h6a dS.1 Bac- 
k^ ra cbo cfaAog dirqrc Ifainh-Ioi. Nhimg cung vi (hapg-dOc 
pbai lo nghi nliifeu vi?c, va \&i nay di kiah-liroc ch5 nay» 
tnai dj kiub-Itr^c ch5 no, thaah ra klil-iuc suy-nbirorc di, LOAN 6 THUNG-KV — i3t 

cho D^u m(n cam b^nh n$Dg, dSo nguy rflm th&ng 10 nfim 
hlnfa-tuSt <n thdiLg 11-1SS6) thi tahl. Nhii-aitixi^ J^m linh- 
cftu vS Phftp mai-tarjg. 

Chinh-phu Phap sai ung Bihourd aang ITnh chin; lh5ag- 
dtic thay dog Paul BerT 

10, L^P t5nG-B6c TOAN-QU\£n PHU. Nirirc Ph&p 
da ISy dSl Nam-kJ, l^p Bao-h4 o nuorc Cao-mifin, rfii 1^1 Up 
Bao-hO 6^ BSc-kj' vk & Truog-ky, in& ra m^t cuc^c tbu^c-diei 
lira cr VUn^ddog nby; nhirng bu&i d^u thl m6\ xa c6 m^t 
chi^c thu-hi^D d£ c&k ri^og vi^c chinh-trj. Bin nam dinh-hoi 
(tS87), chinh-phu nafxc Phkp m6i d^t phu Tong-d6c lo^n- 
quy@n dS di£u-khi^a vi^c chinh-lri ca mSy iir u- nurfrc ta v4 
rtiT^c Cflo-Tiiien. Thing 10 nSm dinh-hgi <l5lh&ng 11-1887), 
thi vi6n T&ng-d6c tofin-quyfen m^fi, tire 1^ vLdn Tbng-dttc takn- 
qayfin trir&c nhSt, \k Ong Constaol sang »h0n chirc lai S4i- 
g6o. 

Tir do tf cAc ncyi nhu- Nani-ky thi c6 vifin Thflng-d^c. 
Truiig-kJ v4 Cao-mi6a thi m6i Qui c6 vi^u Khftm-sw, BSc^kJ 
vk lAo tbi mdi nori c6 vi^o Tfa6ng-siT diiog dSu cDi vi^c cai- 
Cri trong h^t ; nhimg vi^c gt quan-h^ d^n chiah'Sach ca lo^n 
canh thl phai Iheo I^ah vi^a T&Dg-d6c to&n-quySo mk thi- 
hkah. w songhuong.vn CHLraNG XV 
VI$C BANH - D^IP b TRUNG - Kt 

vA b bAc - Kt 

3. Vua ^ng.khanJt ra Qadng-Binh 

3. HoAng kt Viimra quAn thCt man Quan/j-binh 

4. Lap dhn ^fur^^-chm 
3- Vua Hdm-nghi fyi bnl 

6. Vaa ThAnh^lhdi 

7. Svr dunti-dfp & Buc-ktj 
». Vi^c Phan dinh Phing 

5. Long yiu niri6rc cua nga&i Vi^t-nam 

1. VI^C BANH-D^ a CAC Nai. Trong khi Ihiing- 
d6c Paul Berl x£p-d§t moi vi^c Of B^c-ky, th\ ot Trung-ky 
quaa C^D-vifVQg ct c&c tiob vko danh pha. Qu^d Phdp phai 
tim each mk d^oh-d^p cho y^n. (J main Blah-thu^n, Pha-y*D 
thi tbi^u-lQ De Lorme vk vidn Cdng-su- Aymonier ciing \i/i 
Tr&n hi hfyc f^ i^ ^ dem linh tSy va Unh cr Niim-k^' ra d^nh- 
d^p. Tran b& Lqc diing cdcb dir-d^i» cb£m gi^t rSt nhigu^ bori 
v^y d&t BtDh-thugn khi^ng bao lau m;^ y^o; rf^i dem qu&n ra 
d?p dang vShhUibd crPhil-yfta vh Blah-diuh, bSl durgfc cii-iiiiAQ 
Mai %uin Thwang ^ *. T. Biii BiSn it «« v& Nguy^a dihs 
NhuliQ ft^m <lem ch^m; TCr thikng 6 n&m blnh-tu^t (18S6) 
d^Q thAag 6 ii£m dioh-hori (1887), thl iihunig linh □" phia nam 
dStKinh-ky dad^pyfin. 

2. VUA ©5NG-KHANHRA QUANG-BtNH. Bit Trung- 
ky tfr Quang-tri trd ra chu-a dirvc yAn. Vua BBng-khaiih bfen 

— 333 — www.songhiJong.vn 334 ~ Vl^ - NAM sfr - LUQTC 

dinh ra tuan thii m§t bSc. d^ du vua Him-nghi vk nhirng quan 
d^-thSn vS cbo y^n vi^c danh-dep. Qaan Ph6p sai dai-i4y 
Henry Hillet dl h^-gia- 

Ng4y IG tb&ng 5 n&ni binh-tu£( (188G) , xa-gi& a Kinh di ra, 
TiiSi dSn cu6i thang 7 ni6i t6ri Quang-blnh. Xa-g:A di dSn 
d&u thl dang eiru-thaa vSn khOug phuc, c(r dem quia d£n 
ch^ng-cir, cbo n^n vi^c vua di tu^D'thi^ l^D £y, khdng c6 k£t^ 
qua gl C8, Ra d^a Quinog-blnb thl vua B5ng-khAab y£u, ordirfrc 
vki mtroi ng&y riSi pbai xu^ng Uu di dirfmg hai-dao tro^ v^ Hu£. 

3. HOAnG Kfi VI^M ra QUAn THl> MAN QUANG-BINH. 
Vua DSug-kh&nh ve HuS duo-c vO sir. BSn th^og 9 vua khai- 
phucnguyftn h^m cho Ho^og k€ Vi^m -jt 41 ^ '^^ phongcho 
Hm H&u-tnrc-k;^ An-pbu kinh-ltrgrc dai-sii, dircrc quyfen ti^fl- 
ughi b&db-sif, d^ ra Quaog-bloh du vua Ham-nghi va cac quan 
cuu-tb^n vS. Trong Xtr du cua vua Bfing-kbAnh ban cho HoArtg 
k^ Vi&m d^-Iiroc n6i rSng : N^u vua HfUn-ngbi mk Ihu^u vS, 
tfai se pbong cho Ihm T6tig-tr£n bfi (Inh Thaah-h6B, Ngh^ -aq 
v^H^-tTuh, vA laicS^p cho bSog-lOc theo tu^rc vu-o^ag^C&c quan 
ctru-thfia nhu" c6c Ong Trircrng v4q Ban ft. it * . Nguylo Tnrc 
K, J. » Nguyin Chu- K. it » L^ md Khai 1^ ^ ^ , Nguyfin 
nguySn Th^oh pt, ?L A. Pban trong Mu-u i^ Vf # , Nguyen 
xu&n On K. j|. iS. . L^ doau Nha #. A> il < Ngd xu&n Qu^uh ^ 
^ jJt. f ai v£ thu thi dirtrc phuc nguy^n cbirc, cho vho \km quao 
ac&c (mh lir Quaog-trj Iror v^o. C6n nhir c6c Ong Trao xuAn 
Soan (JL In* , Nguyin pham Tu^n PL ?L ;IL » Pbao dinh Phtiog 
mii c6 cbiu vg (hi sS (ha nhirng di^u 161 tru-orc, v4 se pbong cho 
chiirc hftm kbfic. Nh5-ng difeu Jfy da ban viri viftn Thflag-d3c 
Paul Bert, hai b^n da thu^n cho nhir lhS« quy^t kb6ng eai lori. 

B5y gtflr qufln cua quan B§-dClc lA True #, JL d6ug a ro^n 
Tbanh-thuy» thu^c huy^n Tuy*n-chanh; quftn cua Tda-tb5t 
B^m l& con Tdn-thSt ThuySt tbl ddng c' ngan Hfe-lTnb, vfe bat 
K^-anhvA C6m-xuyfin. C6n Tau-thSt Thi^p.vi Nguyen pb^m 
Tu&D thl ph6 vua HAra-nghi a m^o huy^n Tuydn-'h^a. Ong Hoi^ng k^ Viem ra QuAng-blnh, sai ngiriri Ji thj un^i 
L6 True ve. Nhungcac Ang ay cir nhll thiSt kb6n^ cliiu. chi 
c6 bgn Ihu-hn lAc dac vSi Qgiriri ra thii ma th6i. Km vi\y. viec 
Ho^ng k^ Vitm ra kinh-Iunrc ciing kbduy thanh conrr, cho iii^n 
d^n thang 5 nam diah-hoi (ISa7)» lai phai lii^i vii. 

4. LAP b5n MINH - CAM . Trieu-Jinh a Hue Ihlky dung 
cdch phu-du khdng ducrc, b^n de quy^n cho uginVi Phap lun 

kS4anh-d?p. 

^fgl^6'i Phapeuny bi^l la thi^-lirc ciia dang vua Ham-iigbi 
chfiDg durcrc la bao nhi^u^ pfil tlm dLrimg ma chieni i\nn dia-lJie 
va mua chu(>cnhu-Qg dira iJim lay trong, ilu iSt th^ ni'io r^Jicung 
Irir h^t tlxioc, boi v^y cho ntn kh6[i^dtina il^n dai bii»h. 

Trircfc dai-uy MoiiteauTi. (V Quang-binh da curiy voi onjjCo 
Tortuyaiixdem qu^n di danJi ISy Ji3n cua LO IVirc (V Thdah- 
thuy, iihiing ijui'moufi 6iig ay ^-an khoiij; fan, cu danh |>Lia mrfi. 
BSu tlianji gi^ng nam linh-hfri (Ii^7), dai-uy Mouteatix dt^ui 
quail liJn lap duo, Mljih-cam "J^ jK" dung tjt nui iveci Thanh-thuy. 
B^i-uy van biSt 6ng L^ True ia mOl ngiroi e6 ngbTa-khj, va 
trong khi hai b^n ch5ng ctr vai nhau klidng bao giv 6ng ly luin 
diSu tSn-Ac, cbo nfin dai-tly vilo c6 y Irong lam. Tru-o^c da iho 
ngircri dira Ihirl^n du dng Sy vS thi\. Ong ay phuc thtr lai i-^aj;- 
«Tdi vl vua^ vi nir6'C, ch^t i6ag cung inOt I6ng lam i:hu Uel viec 
bbn-ph4ti» chir kh6ng d^m Iham sir song ina quen vi^c ngliTa*. 

Tir khi quSn Pbap 3.6ag d<}u iy Miah-cam, cac6iig Le Tvirc 
va Nguyen pham Tuaa phaj lui l€a me tr^a- Oog Ld Trirc th^ 
ra Di^n Ha-tinb, dag Nguyen pham Tuda tlii l^n d6ng 5* Ung 
Y&n-lOc v$ pbfa nam sdng Gianh. 

Qua thing 3> nhor c6 nguilri do-lhatn, bi^^t ch5 dng Nguyen 
pham TuAn ^ ^ ^ t}<^Dgi dai-uy Mouteaux b^n dem quan l£n 
vay ling Y^n-lOc, bon dng Nguyen pham Tudn, tfong kbi bill 
f, dEu hi b&t ca. Ong Nguyen pham Tuan phai d^n h&n canh 
su^Q, sbng dir^ in£y ng^y thl rn^t. 336— VI gT- NAM Sr-LUQTC 

QuSn PhAp luy da trir dircrc 6ng Nguyen pham Tuan 
Tihirng dngL6 Trtrc hay c6r\. va vSn chua bi^t ro vua Ham- 
Dglii ff ch6 niio, sau c6 nh&ng ngu-M ra Ihii, mach rSog mu5n 
bat vua Hani - nghi ihi miru v6i tia Tiuorng quang Mgoc 
tt. ^ i.- T^Q fly I^ Dgircri ban-Kir a day vA lir khi vua ra 
ff vung ay n6 dirac vao hau cin, v& lai la m6t diia khi-do 
tL^u-nIian» tlii ch^c c6 le mua-chwgc nd dirorti. Bai-iiy dinh 
Um each dS IhoQg viri Ua Ngpc, cho ngircri di do-tham, 
bift Wn Ngoc hi^n dong & lAng Cha - mac, b^n dem qu§n 
l£n vay Ung ^y. Nhuag khi l^n d^n nori, t^n Ngpc th% 
dOng, chay thoat dvo-c. Bai-iiy sai tim Irong l^ng chi IhSy 
c6 mOE ba lao, dal-iiy b^n dira cai Ihir vi^l cho tea Kgoc, 
nbcr b^ lao £y diracho no, r(3i r^t quan v^ d<3n Miuh-cam. 

Buac m.&y hdm kjr~dich nhung lang m6 tr^n ve thil o- don 
Minh-cSm, dat-i^y dira cho chanh-tSng nhirng dan 5y inSy 
iang thu6c phien va mSy hi gao trang dS gu-i cho t^n Ngpc 
va nht/ baoaodo vua Ham-nghi vfe. T611 Ngpc nh^n nlitrng 
d$ 5y v^ Ira 16ri xin hSt iPag giilp ngir^iri Phap, nhung cSii 
phai dh thong tha, sa vi^c ti€t-lO ra thl khung thdnhv 

Tir d6 viec bat vua Hkm -nghi cfai trOng^c^y viio t£ii 
Ngoc. Nhiing bliy gitf c6 ngcid'i con thu- T6n-thSt Thuy^t lA 
T6D-thfit Thi^p giu-gin vua Ham-nghi mi)l each nghi^m-m^t 
quA. T6D-lh£t Tfaiep ihS s6ng chSt khbng dl cho qudn Phap 
bat dirorc voa. liffi vdy, he ai n6i d6n sir ve thu thl bat 
chftm Dgay, cho n^n bon t^n Ngoc txiy da nhj ikm, nhuag 
chua dAm ha thu. 

O me Dgoai, thi cic 6ng L6 Trtrc vk Tfln-thSt Bam» 
nay dhnh cho nay mai pha cho kia mh khdng sap bal dircrc. 
Bai-i^y Mouteaux danh duol lau ngay nhpC'in^t^ b6a xiav& 
Phap nghL 

5. VUA HAM-NGHI Bl BAT. Qua thang gi^ng nam 
m^u-ti ( 1S8&), viia dai-LA coi dao qu4n ff Hu£ ra Quang- 
falnh, r&i chia quiLn di tuflia tiSu, d$ tim vua H^m-nghi v^ 
du^i hU 6ng Z^ Trirc vk dag Tda- that Batn. Bgn thang Vt$C BANH DKP - XfT 

9 n3m Sy. quin-tinii moi-m^t mk khdn^J Uit^nh cdng tlirwc. 
OuAn Phikp da loan riit v& giir nhrrog tl5n o gSn man b5. 
b6ng dirng c6Wn suiit ^ fl(>i Nguyen Jinh Tinh huu can vua 
mm-nghi ra Ihii a diia B&ng-ca. phia tr^n dijn Minh cim, 
vft khai ro Unh-canh cunfi ch6 viia dong. Ngirfri Phdp btiii 
aai t^n Tinh dem (hir I^n du tfin Ngoc v^. Btro-c may h6iu 
l^Q Ngpc vA ten Tinli ve Unh - nguy^n xin ili biit vua 
H^ni - nghi, 

NgirOfi PhAp truySn cUo ban ten Ngoc phai lAm (h£ nio 
mil b&l s6iig ducrc vua Him-Qghi, con iihirng ngirm kh4c h^ 
ai chfinig cir, t]u cit giSl di. 

Ng4y 26 Ihang 9, tfin Ngoc va t6n Tinh dem hirn 20dLra 
thu-ha, ngircyi v lang Thanh - tonj? vi ThniUi - cu^c lOn vAy 
lang Ta-bao i\)lii ch6 vua Ham-nghi d6ng. BSn di> nu-a 
dem, khi chtlng no xdng vao, (hi T(>ti-thiil Thidp c6n dang 
ngu, hoang-hdt cSm giro-m nhiy ra, bi chting dam chet. 
Vua M^m-nyhi lr6ng thay t^n Ngoc lam phan nhir vijv, 
c.5m Ihaiih girorm dira cbo n6 v^ hao rSng : « MAy gi£t io.o di. 
c6n horn ilira tan ve npp cho Tay v. Ngfii vLffl niii dirt Itlri, Ihl 
bpn churtg n6 c6 mol dii-a len ra sau lirng 6cn qui^ng l^y 
ngii rc^i dut Ihanh girorm ra. Tlt khi ngai bi bat riSt, ngdi 
khdng ii6i-nilng ^i nira. 

Sdng ngay hCm sau, bon l^n Ngoc vong ngdt ra dfn bSn 
Nga-hai, roi dem xuting c4i h^, di mat hai ngiy in6i v^ d^n 
d5n Thanh -laog, nop cho vien dal-uy coi don ay la 6ng 
Boulangier, Bai-uy l^p (ire dem nghi ve doa Tbuan-bui d6ng 
or ta-ngan s6ng Gianh, g^a chcr B&ii. 

Vua Ham-nghi b5y giir da IS tuoi, quan Ph6p t% virang- 
Ic ma ti^p-dai. Tuy v^y ai hoi gi, ng^i cG,ng khdng n6i. chi 
ub^l-tbi€t ch6i r^ng mlnh khong phai la vua. ( I ) Nhitng cbuyen nui vi vi^ bSt vua Hiim^agbi lit phiin nhieu lay 
a Irong sach aStnpire d'Awiam* cua d^i^uy Gos&elin, cho uia cihting 
tj^n li^ng t£n d^t iioi v Att^a aky yi£l ktkan^ Aiiac ilunn Uiiu. Nhirriij 
t^i-dS t^ Dhuag lang muOnH & vilog s6ng Giai, ttiu0c buyen Tuy«n-)iAar 
(Inh Quang-biDh- 338-vrfr-NAM s£r-Luvc 

NhvDg dgn Ilic v&o Irong buSng ngSi mO* miiih, thl hai 
hkng nirirc mSt chiia-chao, buon vi 1161 nvijc d& nhk tan, 
thftn miah phai nhi^u ndi gian-lruSn. 

NgtrW PhAp dem vua H&m-nghi xuSng thu v^ Thu^n-aa, 
rbi dem sang dS a bfin xijr Alg^rie, I& xir Ihu^c-dia cua nirtrc 
PiiAp, ff phia b^c chAu A-phi-ly-gia, m&i oam cSp cho 2 van 
rir^ ph^t-ISng ( 2 ). 

T4d Trirorag quaog Ngoc du-grc thiromg h&m ITnh-biah, 
t*D Nguyen dinh Tinb cQng diror thworng hSra quan vo. CGn 
boQ thU'ha, diia thi dirgrc thwo'flg h&m sui(t-dOJ» dtJa tbi dirgrc 
thir&og mSy dong bac. 

TAD-tb^t Bam a DgAn H^-tmh, Dghe tia vua M&m- 
ngfai bi h&U htn b6i ca bgn tu£mg-sT lai, iruy^n cbo ra Ihii 
di v£ liim-fin, rSi viSl hai birc thir ; mn^t hire d6 diag vua 
Hftm-ngbi, xiq Lha 151 cho mlnh lam t6i khdag cuu dircrc 
vua« v^ m(>t birc gui cho (hiSu-tA Dab&t, dAng a d^n 
Tbu^a-bal xin cho bon thu-hai ra ihii. Vi^t xong thir rSi, 
Tda^th^t Bam 1161 r&Dg : a Bdy gi<y ngu^i Phap c6 mu6n 
h£t la thi vAo tim tb^y ma ta o* Irong rirag ] ». Boan roi 
Ihfit cB m& ly-f^n (3). 

6ng Tdn-thSl Thuyfit l&m daMir^ng mil cv-xir ra mt^t 
each r^t h^n-nbot kbdng dang Um ngtr6i trirang-phu chdt 
hAo. Nhung hai Dgtrd>i con thl th^t Id b^c thi£u-Di£n aah- 
h&ag, cA th& che daac cki xSu cho cha v^y. 

Quan dS-d6c U True ^ >, cuag dem hao 100 qu&o ra 
Ihii a dbn Thu^n-bdi. TriSu-dinh w HuS xeta cai tfir xin ra 
thti, th^y l^i-le cu« quan d@-d6c cii nAJ khaDg^kh^i, khdng 
ditiTC khi6iD't6n, c6 f mu6r\ bSt tOi, nhu-ng ngurd'i Phip (2) Hi^D my tub Kim-nghi cdn o- AJg^rie, va dS iSy m^t ogaUri 
nir*c PhAp, dirgrc mSy dija cod. 

(3> Hai bfrc Ihir iy djqh r» cbft PbSp itt qp troDg sach wEmpire 
iTAnnam* cua d^i-^oy Gos&elin. Ldri-lg IW tbiU^ cuora^.a^hj dang b^c 
thi£u-ni^D aoh-byog. Nhirag vj thir ay da dfch ra chic Phap aCu nay 
l«j Iheo chu PMp mi dfch ra ch& ta Ihl s^ khdag dlkng v*i ban c^lint* 
cho ndn khdof dem v&o djiy. .w.^onghiji thSy }k m^t ngirM tmng-nBlua. c6 »6tig qnl-trong, tha cho 

Ong T0ti-lh3tl Bam vS 6ag LC Trwc Ik hgui>i phuD-dfti 
vfri mrtrc PhAp luc biSy gitr, nhircg cAc 4ing Sy vi vi^c n^frt: 
mh hit I6iig l&m vi^c b&*i-ph4n cho nfin ngitai I'hap cung 
bill liTQfQg liah mi thircrng-ti^c. Sou Ong L^ Trirc vfe cr Uag 
Thanh-thuy, thu)>c huy^n Tuyen-h6ft, tmh Qimng-Wnh, ngu-fri 
Phfip Ihtr^ng vSu di Ifii Iham-nom vA c6 y kinh-lrong lim. 
Ngucri bao-qudc IhSy v^y, ai cung iSy lim ciim-pliuc. 

6. VUA THXnH^THAI. Ngiy 27 thkag chap nflm m^u- 
(1 J& ngay 28 Ih&ng gi^ng DSm I&S8, vua E)(iag-kbAnh phai 
b6nh mfit, Iho 25 tu&i, lira vua dircrc 3 nfim, mi6u-iii*u U 
CaDh-tdng Thu3n-hMDg-d£ ^ ^ »t X '^■ 

BSy ^6 Aog Rheinard lai snog lAm Kh&ra-su a Hii£, <b£y 
con vua B&ag-khftnh cbn nho, vd lai nbfr dng Dijic-diic ngoy 
irirfirc, khi vua DtTC-l6ng hay ciin, lhu'6'ng hay di liij v6i □girA'i 
Phap, b&i vHy \T&n KhSm-sij ngh7 dSn Unh cu ma liuy^n 
Idp Aqg Biru LfLn I& con Oag Duc-durc l€n lam vua. 

6Qg Bmi LAn bSy gidr m(ri l^n 10 tu^u dang c6ng v6i tite 
phai giam & trong ague. Tri^u-dlnh viiO' rir6c ra. tdn I^n Urn 
vua^ d$t Di£u-hi^u I& TliSnli-th&it cur 6Dg Nguyin Irpng Hop 
Ft ft ^ vA 6ng Triromg quang Ban J^ ^ ^ Wm Phy-chinh. 

7. SI/ BANH-DgP a BAC-Ki' . Khi nhk Thanh b^n TAu 
da ky h6a'-ir6rc v6i nir^ PhAp & Thifin-tAn ri5i, quflu Tan St 
nir^fc ta riit v£. Nhtrog cAc ciru-th§n nhtr quan TAa-lirang 
quAii-vu \A Nguyen thj^n Tbu^ll PL 4- it ^^ qua" dM4c T* 
Hien #j5t c6n gi& o Wiog Bai-s4y thu^c Hai-dirorng ciidg vfiri 
cAc lb&-hAo nbv B6c Tit a viiog BOng-trigu; Bg Kieu a vtiog 
HiTQg-h6fl ; Cai Kmh, BAc Ngir or v^ng Phu-l^ng-thirorng vk 
Y6n-tbf; LuQTDg lam K;^, du dang c6r den, cr vdog cha Chu' 
dSu Q^i l£ii Itrcrng irag vAi nbau mA d^ah pb6. LijLC iy quaa 
quy^n kinh-liroc-sir \h 6ag Nguyln Irpng Hop ^ ;t ^ cu* 
quQu quy^a TcVng-ddc Hai-du-cmg Ik HoAng cao Kbai jt- j^ it 
lAm ch^c TiSu-phu-si^ di dAnh-d^p or vftng Bai-s^y. 3IU — Vl^T-NAM Sir-LUO'G 

HoAng cao Khai dem quan di danh ri£t may m^t. Hon 
vfin-thAn ngirM Ihi Iv ir^n, agiriri Uii bi bat. Nyuyen Ihi^n 
Tliulit chaysangT^ii. sau infit a Nam-ninh^ tlm<»c (jiiang-tay. 
BSc Tit ra hdng, phiHi d§y ^^Dg 6- thanh Alger, b^n Alg^ri^. 
D@ Ki^u va Lirorng lam Ky ra Ihu dircrc or y£n. Cai Kinh bi b^it, 
B6c Ngir ra Ihii, Hoaug boa Th^m v Y^a-thS cung ra thu. 
dircrc giir or vCing ay, tnai d^n n&m 1909 mfri bi ddnh duui, dSn 
nfim 1912 mM bi gi£L 

Hodngcao Khai di d^nh'-dep c6 c6Dg, v^ duac. chinh-pbij 
bao-h$ cbo ITnh chu-c JB^c-k^ Kiali-lirgrcH-sur. 

8. Vl^C PHAN BiNH PHUXG . Tir nSra ky - sira ( 1SS9 ) 
}k n&m ThAnh-thAi nguydit-ai^a cho din nfim qui-ti ( 1893 ) lA 
ufim ThAnb-tbdi ngu-nj^n, dat Trung-k^ kb6ng c6 vi^c gi 
quan-h^Iam. Ckc qiiaa curu-lhSn, Dgtr6-i Ihl v£ IhQ, ngiruri thi 
fin-nap or ch5 scrn-lAm. Ri^ng Ang Pban dinh Phiing thi v§ ma 
dBn difen aVii-quang ^ t vS phia bac huyfiii Hiro*og-kb^, 
ihu^c Uoh H^-tTnb, rin diet ngiroi di &ang Ti&u, sang Titlm, 
hoc dilc silDgdi^c dan, dl dcri ngay khcrt su*. 

OngPhandioh Phiing it A ^ ngir6i [mh H^-t7nb, thi 
dfl dlnh-nguy^D ve dfiri vua Dirc-tdng, quan I^m d§n chirc 
ngu-sir bi bpii quycn-than li Nguyen vSn Tiicrng va Tfin-thSl 
ThilySt c&cb churc du&i v£. Sau dog ay diing dau dang vSn- 
thftn d^ chSag cir vM'qushn Ph^p. Oiig klidng nhirng la mOt 
ngtr^i c6 Ui vSn-chiraag rutt Ibdt, inA lai la m^t nha c6 Ibao- 
liroT.smi-Miig quao-llnh c6cof-ngQ, luy$a-tdp tirirag-si c6 ky- 
Iu4t, cho n^n d^i-^y Gosselia l&m quy^n sAch ir Empire d' 
Annani» cA khen rSng: MQuan Biuh-nguy^a Pbau dinh 
Phting c6 tii kiab-doanh viec qu^D-binh, biSt luy^D-t^p s1-i6t 
Iheo ph^p Th6i-tfty, ao-quan m$c m^l Ifii, va deo sung kifiti 
1874, Dhirng silng jy Ifii stktig cua ngirfri quan Dlnh-nguyfin dilc 
ra th^tnhieiu mk \nky~m6c cilng h^E nbir s6tig PhAp chi vl 
]6Dg silag kbOag xe raab, cho D^a dan kh^ng di xa dirge ». 

BSn cufli IruDg-tufin thAng 11 oim qui-ti (1893). 6Dg 
sat Dgir6i d£n vdy Dh& t^n Trirang quang Ngoc a laog Thanh- 

m VlfiC BAMH tlKP — 3i( 

lang, huy^ii Tuyen-hoa. biU Un Ngpc chcm Ijiy ja,L ,IA bao-thu 
v^ vi^c ten iy Ifim&ir phan-iic. Tir d6 quSn ciia quan Blnh- 
nguy^n v;\y-vtinn & man HiriTfig-khe. dan}; van-th4n cu lai vfe 
Ui-hpp ff dSy, 

BSy giiy ngittfi Phi|> kh6nf* niu6n dimg d^i binU sct nay- 
d^ng 16ng agirfiri or h&n Phiip, cho n^n chi sai qunn dem linli 
ISpdidanh, BAnh tir cu6i nSin qui-li (1893) cho d^n cufii 
namgt-vi (1895) ngot 2 nam Ir^i ma kh6ng d^p yin dirirc. 
quan-llnh chfe't liai cung nlii^u. Il4n B«o-hO cung da tim ilu 
moicich, ohir bao Ho&ag cao Khai vi6t thir di.i Phao dloli 
Phiing v6 hing cho xnng cung kh6ng du-crc. Saii cuag Tii^u- 
dinh or Hu^ thay vi6c dai-dfing mai khOng y^n, m6i xin chlnh- 
phii IJao-hO d6 aai quao l6ng-d6c lilah-dinh la Nguyen Thfla 
R, ^ lim Kham-niaDg lig't-ch^ qudn-vu dem quan ra ti|u- 
Irir. OngPhandlnhPhftngliic bSy gi* lu&i da gi4, ra& th<i'luc 
raSi ngay mt^tkeni, lai phai nay &u cli5 nay, mai chay chd 
kia. tb^t la Iao-kh5 v6 citng, bffi v^y khi Ngnyen Thj*n dem 
qufin ra dfe'u Ha-Hnh, ih'i Ong da phai benh m3t r&i. Nguyen 
Than sai ngircri duoi danb, tim th^y ma, dk'o ISiy xAc dem v€ 
xin ngtrtri Pb^p cho dem ddt l^y tro trOa v^ thu5c siing mk 
bSn di. C6 ngir£ri noi ring vi^c 5y liiy Nguyen '''\i.u lrtr<rc 
dinh IhS, nhirng sau lai cho dem chdn, vl mti6n d^ !Am cai 
taDgTchirng cho dang phan-d6i v6<i chlnb-phu Bao-hO la 
quan Dlnh-ngiiySn da mSt r&L Tit dd dang vSn-lhdn taa- 
v&; Ai irfindi mSt th) IhOi, ai ra Ihu tW phai v^ KinKi ohia Nguyin TbSn ve Kinh durcrc thfiag 1dm Pbi^-chlnb thay 
cho 6ng Nguyen trong Hqrp ve biru. 

9. l6nG V£U NUf^rCCUA NGUCn V1$T-NAM. Ngirflri 
Vi^t-aam vl boSa-canh, vi tiah-lh4 bSt-bu^c pbai im hoi 
l^ag ti^ag, nbirag I6ng &i-qudc mdi ngfiy mifl wSjxg-tika, sur 
u^t-irc dau-kbb iii5i ngAy inOt t&ng tb£m. Cho a€u cti c&ch d^ 
nfim bay nfim lai c6 mOt cuOc phiEn-dO^ng, ahur sau vi^c Pbao 
dinh Phiing rBi, c6 vi^c Ky-dBag vA vi§c Thifin-bioh v6o kboing 342 — VI$r - NAM Sir - LU<?C 

1897-1898 ff vftngThti-blnih. Hfli-dirorng, HH^ninh v.v... Vao 
qunngnam 1907 & HA-oOi civile Bbnfi-kinb nghia - lime. 
Lac fiy c6 ah&ng ngiri^i cbl-sT uhir Pitan b^i Chan, Phnn chii 
Trioh, ngir^i thl khflng sw tfi-tOJ. dirng l^n t(t-CQO su tham- 
nhung ciifl bon quaa-Iflii, ngir^ Ihi ra tigODi-quSc b(iii ba khup 
tio-i dh Hm chch giai-ph6ng cho nirfrc, Nfim 1*>S, o- Trund- 
Vi^t, vOngNgb^-'nnh vft Nam-Nghia c6 vi^c dAn n&i Inin k^a 
SITU. Cf H6-n6i tb^ t6 vl^c d§u-dO<^ Unh l»h6p. rSi fr Thai- 
nguy£n. HoAng boa ThAni l^i noi It^n d&nb phii. 

Khi bfia Au-chflu c6 cu0c dai-chiSti tht b^a trt lai c6 vi^c 
cl^h phA or San-Ia va SSm-nu-a vk vific vua Ouy-tAn mirii-sir 
d^-t^p, bi bSl d^y 3fli»gff dao Reunion. Tbeli nix^c Vi^l-nam 
bSy gifir c6 ba 6ag vua bj dfty ; vua H^m-ngbi day snag m> Al- 
g^rie, vua Thfenb-thAi vi vua Day-I&D day sang 6- dao R^ii^niort. 

Sau cuOc Au-chign Ian thv nhil, c6 loan \ln\i khti xanU 
aSi l&n daah Thfti^nguyfin do B0i Can, tiic Triiib van Can va 
dngLuorng ngoc QuySn iSno d^u. ^&m 1927, ffvung Ngh^-Tuih 
c6 cu^c phi^n-dOtig gSj ra bori daag Cong-san do dng Nguyen 
Ai Qu^ cam dSu, B^n nftm 1930, or Bac Vi^l c6 cu^c cach- 
m^nh cua Qu6c-dAa-da:Dg, c6 Nguyen thai Hoc dieu-khi^si or 
Yfin-bai vft c4e noi. N^m 1940, ir Nam-Vi6t c6 cuOc pbi£ii-d*>ttg 
fV vilDg Gia-djfih, H64:-m6n v.v. Tir khi c6 cuOc dat chiSn Ian 
thu* hai, nu-drc Phkp bai Ir^in, bi air&c BiJc cbi^m cir, c)u&n 
Nh^L-ban or b£n T&u sang d&nh Lang-son roi ky bi^p-ircrc v6i 
ngmyi Pb&p cho ngirM Nh^f du-oc d6ng qnfin a BtJnj^-phAp. 
BSd ngiiy TnSng9 IhAng 3 nam 1945, qu&n Nh^t danh quan 
FhAp v6 ^ao quy^n n4i-trl l^i cho vua Bao-dai. Birm:: rni(y 
thing thl qu&D B<3ng'niinh thSng tr$n, Nh^t-hdo dau h!>ng. 
Bang Vi^t-minb (4)du'6i quyen linh-dao cua Nguyen Ai 
Qu6c — dcd tdn Ik HdchI Miuh — thira co nfii tin ciiirp quyen , 
vua Bao-dai phai thoAi-vi v^ nhir6'ngquy€acho dang Vi^t-minh. (-1 ) Viil-minh ^ A Id (So goi t^t m^t dung cach-ineali goi J^i Vj^f- 
nofii d^'l^p dong-minh jk|. i^ Q ^ ^ & do duDf G^ng-sljii l^p ra 
khi cAn a hkn Qxi'mg- t&y, ben TitU^, d:^ trinh haf chO C^n^'^si'm cho 
ngir6i la khui ngir. "W-sanghLH 
www, song huong.vn CHUONG XVI 
CdNG-VI^C cOa NGirftri phAP TA^l VlftT-NAK 

1. Ba-nSng, ifd-npj, Uai.phon^ 

thanh d3t nbu^ng-dia 
5, Viic kinh-doanh a eae xi't bao-hu 
TO.\'G.K^T 

1 . BA-NANG. HA-NOI. VA flAM'HUNG THANH BAT 
NHtfONG-BIA . Tir klii sir danh-dep o- cac ucri da ydn rbi. cnc 
vifin Tfeng-ddc loan-quyen Ijin lirrrl sanji knih-doanh vice 
Dunji-phap va lo ino'^maug ve dirtrng chinlt-tfi, kinh-lS va xa- 
hoi theo chinh-sach cua nuo'C Phiip. 

Thang ba nam m^Q-Ii (1888) Eurc la nam Thanli-thfti 
ngiiySn-Tiii^Q, 6n^ Ricliaiid san^ 1am Tcing-dt^c loan-quyeik. 
Thang lam nam av, Tri^u-dinli o" HuC ky j;iay nhirirng hai- 
cang Ba nSng, tlianh-thiH^-nQi va Hai-phoLig cho nirao Phap 
di§ lamd.^t nhiro-ng-dla nghTa tir do la vi^c cai-tri va phap-lii^t 
& bathanh-thi 'ly thuOs vg nirorc Phap, chur kbOng thuoc vS 
nirdfc Namiiira. Trir ba Lliaiih-thj ay la. Uil vtec cai-tri tf cac 
tmb trang toan hat Bao-hO van d£ quan-lai lam vit-c nhu ca, 
ohirng phai do ugircri Phap dieu-khi£a vi kifenniny^l, 

2. VrgC KINH-DOANH Of CAC XLT BAO-HO CuOc Bau- 
h^ da l^p xong, ngiroi Vi^l-nam vi th$ bat-dac-dT phai chiu, 
nhiTDg phan nhieu nguwi Irong ItJng ci!>ii miong khoi-phuc 
unite nhd, cho atn chioh^phii BaO'hA mOt mat thi lo vi$c 
phdng giij, m6t m^l lo mo'-mang cac cOng-cuOc ki^n-thi^l 
dS g4y thfim mSt kW. V6 dirorii; ph6ng-giir. th\ cbinh- 

— 315- www. song hiJong.;'n ^e - VI$T • NAM "StF^Lirp'C 

phii lip ra nhirng dOi binh bao-an, ISy ngirdi brin-xu- Ism 
Unh. Nhijiig linh ay difi mAl thw n6n del c6 giai Kanh vA 
miii IhSl Itrngxaiih. chn nfin luc goi 1^ linh kh6 xanh- Unh 
5y do ngu-iyi Phap cai-quSn <t dat/'i quy§n quan cai-trj ngirwi 
Pliiip, cho di coTih giur cac duih-tlur, ciic cflny-so', vh cho di 
rt6ng d&n acAc ntri trong viing lhdi»-que, de phdng-giir tr(>m 
cv4rp. 6" nh&iig tioi hiSm-y^u tbi c6 linh Ph6p \'h lioh khtS 
do d6ng. Unh kh6 do On mOl thij bO binli ngirM ban-xir> 
c&ch fiD-mgc cungnhu' Ifnh khd :^Bnh» chi kh&c 1^ quai n6u 
do mA iniji Ili^t lu-ng do. NhS'ng Unit fty c6 CO-, c6 dt>i do si- 
quan Pb/ip cai-qunn or 6iriA qiiyeii nbJi binh PhAp. Rhi c6 
vi^c gl qiian-h^ Iht dem Unh Phfip va linh Sy ra datih-d^p. 

Vfe vi6c hAnh binh ^"4 W^c Chircmg-mai^ thl chlnh-phu 
Hao-hO trtr6T b^t phai lo stra-sang vfi mv-maog th^m dirvng- 
sA cho ti^n av giao-lhdng. Vi rSng c6 diTiyng Ihl klii lifro 
su-j vi6c daah-dep ni6i ti^n-loi va vi^c biidn-bau cung uhkn 
d6 md dirprc de-dAng. Bori vfiy Ihoat dan ti^n chtnli-phu mo- 
thirffng-cuc^ \kp xirorng lAin tau ihViy chtr li^ng-hAa vk hanh- 
khach di Irong cac s6ng a trong xir. 

N&m tEkn-mao (1891), ong De Lanessan sang Iflm Tong- 
d6c to&n-quyen, n'ff difcriifi xe ItJra lir Phii-lang-thiroTig l^n 
den Laog-scrn, J£n nfim giAp-ngg ( 1894), con dtr6'ng ity m6i 
icong. Chu-dich la d^ cho li^n st.r pb<!iug-giii> or ch& bi^D-thuVv 

Chfnh-pbii Bao-ha lai lo mo^-mang th^m b6r-coi v§ phin 
Lao. Nguyftn dSt Lao ngay triicrc van thfiQ-phuc Qiiifc Nam. 
Nh&ng nori nhir Tr^tj-ninh, Cam-mdn, Cam-cAt, v.v. v^ d^i 
vua Minh-m^nh da l^p thSnh pbu huy^o vh d^t quan cai-Iri 
ca. Nhtrng v€ sau mrirc t& siiy-nbircrc lai c6 vi^c cbi^n-Lranh 
\ir\ ntr^c Phapt cho nfin ntrfifc Ti^m-^la mtri nbfin dip mk 
sang chi£m-giir ISiy. Sau c6 ngircri Phap t^n Ih Pavie saag di^i 
nirdc LSo nh^n sir bao-hO cua nu-fifc Ph6p, riSi d^n dau ti&m 
qui-ti ( 1893), qu&n PhAp sang iSy lai nhung d£t cu thu<5c vfe 
uirfrc Nam ta tririrc. RSy gjcr quAo Tiftni-la cf mgn Cam-indQ 
giSi mSt m<il ngirvi qnan binh FhAp, ngtr^ Phip bfen sal 
haJHTU&n dem hai chifc tAu chi^n vAo adng M^-nam, l^ii Www. song huong -vn d^u ff "glrt""thLlnh H5ni^-C45c (Bangkok). Ngay 2i IhAns * 
n&m Sy, nirfirc Ti^m-Ia phai ky hd^-iiirc. nliu-iyng [ihirnt; dat 
LAo ctiQ nir6^c PU&p hao-hO. Iian Irong nni>l Ih^ng phai rut 
qu&n ilung & beit la-ng^n .sOng Mekong ve, \a.i phai bui llurOro^ 
2 Iri^u ph^t-lSng, vk phai Iri t<ii nlitriig nguM dam ch&ng- 
ciT vM ngiT^i PliAp. 

Ngiri-i Phap Up phu Thting-sir 6- Vieuliqne d^ cai^tri cac 
diq-het bfin Lao, 

Nttm 3t-vi (1895), vifin TSiig-dCc toiin-quyeii Rousseau 
sang (hay ong De LanesRan^ IhSy c6n nhi^ii ncri chira yen 
ben vay nufre PJinp cho lUc-k;^ HO Iri^u pli^t-lflng. de clii- 
lifiu ve vi^c danh-d?p va vi^c mor-nian^, 

Nftin dinh-d^u ( 1897 ), ong Doumer sang tiiin Tung-d6c 
loSn-qiiyIn, chinh-dtin lai viec tai-ohanh va vice chinh-liiL 
l4p ra s& clii-lhu chung ca tniin canh B6ng-phfip, dinh cac 
fhir thii@ : thui! diitlt, (hu€ dl^n, thii€ tli&, l\mt- xukl-can^. 
nhap-cang, v.i'., vii uho ngtriVt tlirijc dOc-i|Uyen tTnli tririig 
ihue ru-tvLi, tliuC inuiii, ihuf nha-phi€n. Ik^ nha KiHh-lirtifc 
& Bac-ky, giao quycn luL cho vieu Thdng-si/ (thang 6 nim 
diah-d^ii 1897) (1), vay nirdc Pluip 200 trieii pliaUUSn^. d^ 
intr dirijng Itua-xa trung si> B6n^-phdp vi\ mo-niang Ihfim 
vi^c canh^ni&Dg vii vi^c c6ng-nghe. 

N&m nhf^rn-d^n ( 1902 ) Ong Doumer v^ Phap, <ing Beau 
Bang lant T5ng-d3c loftn-quyen. Ong Bean chu vitic khai- 
hda d4n-lri, \o mcf-mang ay hpc-banb vik dyt ra Y-tS-uuc, 
Ijkm oh^ b^nh-vi^n, d& cu-u-gitlp nhirrig kc y€u~dau nghc'o- 
kh&. Ay 1^ nhCrng cAag-yl^c: Ihm eua chinh-pbii bao-ht) v^y. ( 1 ) Co m^t flieu rtl ky, la vien Th6n^'$tj UjckJ 1^ ngirdi flai-biSu 
cua Tri^u-dlnh 6- Hu^. "■wvyw.songhuong.v t6ng kIt 

SacITvI^T-NAM SLr-Ltr(?C oay ch6[> ilSn dSy' hSy tarn 
ngfrng, d& sau c6 t^i-Ili^u day-du vk cat- vi^c bt^n~d5i o* Tiirorq 
Vi^t-nam nay ducrc ru-r^t hofn, se latn ti^p Ihem (1). 

Viec chcp lich-su" cuog nhir vi^c d^t vui dH Kia, d^t xong 
iSm Ilia mori biEt t^m ay tfit hay xau, con t?tm dony dil, cliira 
biSt th£ n^o m^ n6i duffc 

Ta chi bi^l riLng cac day scri del lam Nam-sir nay c6n dai, 
nj^iftri d^f tuy phai Iiic dau yen, b*') nyurng cOng-vi^c, nhu^njj 
con inong c6 ngLiy khoe-manh l^i del th^ni. co le lai dH livin: 
i6t dep hffji, cung chira biSt chirng. 

Mtic di mrcrc ViiSl-nam hiSii nay dirrrf houn luan dpc-!yp 
nhtmg sir hay dqr lUong-lni chira biel ra Ih^ niioV Songnfiiroi 
ban-quoc phai biSt ranjf pb^in sir sinh-lon ti?n-h6a ciia mot 
nu-o'c* la 6 c6i chi-nguy^ii, su nhdn-nai va sir cd-gwiif; ciia 
ngirtri Irong nuac. Vay ta phui h£l sire mii hoc-lap, nsa HiCr 
cSi tam-lri cho b?n-vi>ng tbi chac lirorng-Iai cun c6 ivbieu bi- 
vpng. Nircrc Vietnam ta da c6 cai van-hoa chdny tbua-kein 
gi ai, va lai c6 mot Ijch-sir ve-\'a«y, nSn (a lji6t bri-dyng cai 
ti&m-liTc c8 hau va cai tinh tbdng-imnh hiSu hoc cua *a d^ 
Jheo thori ma lien-hoa, Ihi sao tn lai khdng c6 niiay noi dirffc 0) Trtrac toi dS ilif-bt vici ni^t quy^ii si'r nm Iheo sach ni>% Toi 
da Ihu-nh^t dir^c riit nhieu- tuf-liiHi. Chiing luay den ciiuf nuiii binh- 
tuul O^G^ ct> co^c cbif ii-lranh o- Ha-nui, nhii toi b| dot chay, sach-v<> 
mat s^fch, thiirtik ra d^nh |>hrd bo quy^n str ay khong lii]!! dirot: (iV9- — 353 w songhuong.vn aw — vi£t - KAM sfr ■ urge 

cki chi ciia 6iig cha ma d^t tli^ni iui)l dosn lich-sir mv-Ic 
han Iru-irc? 

C6 mOt (li^Li Ihi^t-tirffng nen nhSc loii Ij Iei n^ii giu- Ijiy 
nliirng di^u hay cfio ia \'an c6, bn nhrrng dieii liiVhai Ji, va 
fa^(-chu-6c liiy nlirriig diSii hay t Ci-t "gu-cri, di? y;\y Uiy vhi nhAn- 
c6ch dac-hi^t cuadan-fOc ta va ctingli^u v6- iijjinVi rrtii kht^ng 
Ifin v6i n^ir6'i. Miic^ii dirr/c uliir Ihc^ tri gihai l>if:t ph^ii-bit'l ci^j 
hny c'Qi do", khong ham niu6n iihii ii^ cat hiiySn-huo be iigoiii, 
roi di5ng tftm lii^p hrc \tfi nhaii niii Itini nioi vi^c cho Ih^iih 
c6i hi^u-qua iny-man. 

Nirac niio cun^* fo h'lc hT li'ic IhaK d6 In cai cAny-l^ luSii- 
lioan ciia tao-hoa troiig th^-gian. Ty xira chira IhSy c6 nirirc 
nao oir Ihinli mai hay cu suy mai. Klii h'lm vao caii1i bi ina 
Dgirori liong ntrort ci> v&ng long S^^ du-frc cai ng!vi-]irc di* 
sinh-t5n va liin-hoo, thi loi (he naocung c6 ngay chlin-khSri 
Ifin dirffc. \Ay chilng ta dAy d^u la mOI dong-doi nha Hong- 
Lar, neu ta bi^L kicn tihi» ben chi, thi ha Lai kh6ng c6 in<)l 
ng4y la c6 cSi dia-vi ve-vang vin Ihi^n-ha hay aao? Sir iricc- 
so mong-moi nhir UiS la cai nghTa-vii chiing ca chung-]oai 
Vi^l-nmpi ta vhy. www. song hu NAM 
TheoTay Ijch 2S79-25S 
tru-^c TAy- 
tich ky- 257-207 
207- m Tdy-lich — 
39MiuTay- 
lich NimC NAM 
Cacdtyi Vila Vri nhung 
svrbi^n-cfilrangnirtrc Ho HSng-bing Nha Thgc 
Nha Trieu B^c-thuOc ]^n 
Ihir nh£t were tAu Phuc^hi Ihi <-i4S0- 
4365 tru-i5rc TAy- 
Ik-h ky-nguyftn). 
HpPhi.nvhitriiyen 

la ]2ti0 num. 
Than-niing ihi 

(3220^:1080), Ho 

Than-nrtn}f truyfen 
dircrc 8 doi, c6ng 
U 520 n3m. 
HUn - vifin thi 
Hoing-dg (2700- 
2&00). Ho Hifin- 
vi^n Uuy^D diri^c 
5d6i, cOng la 3J1 
n3m rD6'i d^n vua 
B^ Nfibifiu, 
Biio Dir£rng Ihi Dg 
N'gh 1611(2359-2259). 
Hu-u Nfiu thi B6 

ThuSn(225&^2208). 

Ha (2205-1766). 

Thiro'nij(I77e*l]22). 

Chu (1122^256). 

Tan (221-206), 

TAyHan<202tru-&c 

Tay-lich — $ suu 

Tay-lich). 

TAy Han. 

Tan, Virtrtig MSng 

(9-23), 
Ngu-di La - ma 
]^ydittGaule(151 
trir^cT^y'Iich) 
TirangJulesCi- 
sar bknfa-djab ' 
d^tGauU (57-51 
Irirfirc Tfiy-Iich) w 
\ 


1 


nAm 


NIT&C NAM 


Ciicd^i vua vanhvng 


NiraC TAU 


NUi>C PHAP 


i 


■ 


Theo Tay Ijch 


S^bien-colrongniroT 


40-43 


TrirngNfr vircrng 


Bong Han (25-220) 
i 


43^44 


Hic-thuOc Ian thtr 


Bong Hnn 


La-ma tiS-qufic 
■t 


hai 
Auyuale Mmg 
■P 1S7-226 


Si Nhi^p 
je (30-14 lru-6c 
] 
i 


248 


Ra Tri^u 


Tam-qu6c, B6iig 
Ng6 (222-265) 


T:iy-lich) 
1 


399-413 


Giac T-Am-fip 


Tiln (265-420) 


QiiEkn Ba.c-dich 
■ 
Nam Bac tri^u : 


(DarbarCS)<^hi^m 
1 
T6ng (420-447) 


giir tlat Gaule 
(406 son TSv- 


i 


1 
■i' 


Tc (479-501) 


lich ) 

H(> Mt-rovin- 
^. 1 


544-602 


Nha Tien Ly 


Lirong (502-556) 


giens(4Sl-752) 
Hi; 554 


Ti^n h'$ Nam-d^ 


Tran (557-587) 


■C^Iovis I xirng 
^H 449 


Tri^u Viet-viro'ng 
vircnj' 6" nir6c 
B 571 


Hail Ly Xam-d? 
Phap (4&l-5n) 
■ e02-939 


Bac-lhuoc L^n IhiV 
ha 


Tiiy (589-617) 


■* ' 
H 722 


Mai HSc-dS 


BiriynQ (018-9D7) 


Ho Carlovin- 


i 


^H 


giens (752-987) 


■ 


lio-cai dai-vuffn^ 


Bircrng Thai-Ion^:; 

(627-650) 


Pepin le Href 
(732-768) 
^H S62 


GiScNom-chieu — 


Birang Hu^'&n- 


Charlemagne 
. 
Cao Bien 


LOnji (713-756) 


(768-814) 


906-923 


Ho Khiic 


Kgu-qoi (907-959) 


Chu--hau phiin 


939-944 


Nh^ Ngo 
tranh tir iJifi- 


945-967 
968-980 


Th^pnhi sCr-quan 
Nha Binh 


T6ng (960-1278) 

Ttme. Th6i^t^ 
(960-975) 


ky Ihir IX dSn 
the-k^lhirXlV 
mixi suy' 
■ 


981-1009 


Nhi Ti6fl Le 
Ho Cap^tiens 


1010-1225 


Nha Ly 
(987-1328) 
^■t 1010 


Ly Thai-t5 \€n 
Hugiies Capet 
1' 


Dgdi va dcri d6 
ra Thana-lony 
(987-996) 
Louis VI 
(U08-U37) 
^KI6~ 


^^^^_. /SiN 


^B ^^^H 


^^K BM 
1 
NAM 
Theo Tiiy lich h » 1048 1073 

1223-1400 
1225 

1257 i2a4 

12&7 
1306 
1383 

1396 

1400-1407 
1400 

1402 Nir(yC NAM 

Cicdm vua v^ nhunf) 
sirbi^n-Culrongniro-c Gitic N6ngTrjCao. 

Vuanhar^y lliyd^t 
Chiim-tbanh mo- 
ra dfit Quang- 
binh, Quang~tri. 

Ly thirtrng Kiel 

Nh& Tran. 
TrSn Th^i-lftng 

Qu&n MdDg-Q& 
d^nh Vdn-nam 
tran sang nirfrc 
Nam, 

TboAt Honn dAnh 

nirac Nam iSn 
thtj nh^t. 

Thoal Huan daah 
nif6'c Nam la,ii 
thir hai. 

Vua Cbi6tn-tbanh 
d^ng dSt ThCia- 

VuaChS-b6ag-Nga 
dAah kinh-th^nb 
Thaag-Iong. 

Ho qui Ly din d6 
vko Tky-d&. 

Nha HS. 

Ho qui Ly circrp 
ng6i nha Tr^a. 

Nba H5 I5y dat 
Cbi^m-Lhanb mo' 
radStQi]^ng-iiam 
Quang-nghTa. Nirdfc tAu T6ng ThSn-ldng 
(1068- 1085). Nguyen 
(1280-13-11). 

Nguyen Th^-tB 
(12S0-I294). 

Minh (1368-1628). Minli Tiiai-tb 
(1368-I39S). Minh Thanh-t& 
(1403-1424). 
MlfCC PHAP Philippe Augus- 
ta (1180-1^) Saint Loui» 
(1226-1270) Philippe 1 

(1285-1; eDel 

13U) Mdqu6c-b<»i d£ 
giam quv€n 

Chir-hau (1^2) 

Ho Cap£tiea3, 
cbi Valois 
(1328-15^9) 

Cu^c chi3n- 
t ran h m $ t 
trfim oam 
(1338-1453) I 
w songhuong.vn IV Am 
TheoTay IJch » 1406 

1407 - 1427 
1408 

U1S-U27 

1427-1527 
1428 
1470 1527-1592 
1527 

1532-1788 
1532 

1543 1592 NirOC NAM Nha Minh daoh 
nh& m. 

Thu0c nh^ Miah. 

NhiHituTrSnday 
biah danli qu&n 

Minb. 

L£ Loi khoi nghla. NhA U 

L^Thai-t6lfinng6i. 
L6 Th4nh-t6ng 
danhChi fem-th^nh 
ISy dfit BlQh-dinh. 
Nh^ Mac 

M^c d&ng Dung 
cirfrpngfiinhhLe. 

Nh^L^trung-hirng 

Xguyen Kim l^p 

vua L^ or Ai-Jao. 

Nguyen Kim khdii- 

phuc dat Nghe-an 

va Thanh-boa l^p 

ra Lt Nam-tri^u. 

Trmit Ki^m giii- 
binh-quy^D. 

NguyeoHo^agvio 

lr£n d£t Thuin- 
h6a. 

Trinh Tung dirt 
piia Mac, khdi- 
phuc kiali-th&nh 
ThSog-long. Nl^frC tAU Minh NhAn-tOng 
( 1425 - 1426 ) 

Minh Tuyfln-tdDg 
(1426-1436) Minh Thg-tOng 
(1522-1566) mr^c phAp Charles VII 
(1422-1461) Jeanne d'Arc 
ciiu chlia 
( 1429 - 1431 ) 

Louis XI 
(1461-1483) 

Louis XII 
(1498-1515) 

Francoia 1 
(1515-1517) Ho Cap^tietis, 
chi Bourbons 
(1589-1792) 

Henri IV 
(1589-1610) ^^^^^^^^^^^^^^T*^^^ " 


L 


NAM 


NUi>C NAM 


- 


■ — 


J 


Theo Tayljch 


CacflA') vua vi nhTrng 
sirbiSn-c^trongniro'^ 


NUfrC TAu 


NU(>C phAp 
1611 


Nguyen HoAng 
Louis \UI 
daoh Chi^in- 
(1610-1643) 


Ih^jih lay diit 
Louis \W 


Phu-ydn. 
(1643-1715) 
1627 - 1672 


Chiia Trinh va 
chua Nguyen dnnh 
nhau 6 Qiian>j- 


Thatih(164'1-]9n). 
Thanh Th?-t6 
(Thu^n- tr| ) 


' 1692 


hlnli \k H4-tTnh. 


(lfrt4-166l). 


Chua Ngiiyin iSy 


Thanh Thdnh-lfi 
hfl d£( Chi^m- 
Ihiinh vfko d£n 


(Khang-hi) 
(1644-1722). 
IJJnh-thnlln. 


Thanh ThS^lOng 


1698-1737 


Chda Nguyen Ifty 


(Ung-clilnh) 


Louis XV 


d^ECao-mi^n l$p 


(1723-1735). 


(1713-1774) 


la sau tinh Nam 


Thanh Cao-t6ng 
Viel. 


( Ciia-long ) 


1771 


Nguyen Nhac khoi 
binh d&nh chila 
Nguyen b Qui- 
nhOTQ. 


(1736-1795), 


Louis \VI 
(1774-1793) 


m 


1775 


Chua Tiinh sar 


1 
HoADg ngu Phuc 
vao iSy th^nh 


i 
Phil-xuAn vi dSt 


QLiong-naTn.Cht'ia 


■ 
Nguyen chay vio 
Gia-dinh, 


: 


1776 


Anh em 6ng 

NguyenNhac dAnh 
, 


liydSlGia-dinh. 
' 
1778 


NguyenNhacxu-ng 
d^ or Qui'Qhcm. 
' 
^..jflSRK ^^^^^^^^^^.^_ m ^1 


■^ ^^^^^HK « ■ 


. " nAm 

TheoT5y]jch m 17fiO 1782 17S3 M 17S4 17&6 1787 1788 1788-1802 1789 1792 HVClfC NAM 

Cacflu-i vxia viiohGng 

siJ-l)i6n-c5lrongnucrc Nguyen-pliiic Anli 
sirng YiTOffig or 
Nam Vi^t. Loan kiiii-binh 
6* kinh-thanh 
Thfing-long. 

Kgu3'en - vircrng 
jihcr 6ng Bfi-da- 
Ipc dem Hoang- 

lu- Canh ve Phap 
cS«-ciJu. 

Nguyen Hu^ pha 
quan Ti^m-Ia o 
dai Gia-dinh, 

Nguyen Hii^ lay 
thanh PIiu-xuAn 
i-Bi ra Bac - ha 
du-t ho Trinh. 

Vfl van Nhaim 
danhKuc ha.Nha 
L6 iiiiit ngoi. 

Nfiuyeij-vu-crag o 
Tifim-la ve khdi- 
phuc Gia-djnh. 

Nha Nguyen TiVy- 

SffD. 

Nfi^en Hue I^d 
n^t Hoan^-d£ 
iBi ra pha quftn 
Thanh a Thiing- 

lOUf-. 

Vua Quaog-truDg NVO-G TAU Thanh Nhan-tOng 
(Gia-kh&nh) 
(1796-1820) NUOC PHAp I 

i 
4 Cu^c dtffCach- 
m6nhT|789). 

Din - 4i'^<: 
c^ng-thva 
Rn (hu- uh^l 
{1792-1804). 


nAm 

TheoTay lich 


NV(yC NAM 


■ Ill 


» 


Cac db*] vua va nhung 
sifhif n-colfongnwifC 


NiT(!rc tAu 


NTjCrC PHAP 


17^ 


Nguyen- vii-ffng 
khdi-phue tliunh 
Qui-nhon. 


1801 


Nguyen - vurtrng 
kh6i-phi.ic (hi^Db 
Phu-suun. 


1802-1945 


NhA Nguyen. 


1S02 


N{jiiycn The-tB 
(Gia-Iony) len 
ngi&i rSi rft danh 
ISy Bac-ha. 
Ian thtj nliQt 
(IS04-lKIt). 
Nn-pUA-luan I 


1819 


Nguyen ThS-to 
sirngdti(lSi)4). 
m 
mul. 
t«20 


Xgn%-en ThAnh-to 


ThanhTuyfin-ldng 


Ho Capfttiena, 
(Minh-mt'uh ) 


(Bao-quaog) 


chi Bourbons 
Hd ngfyj. 


( IS21 - 1851 ) 


trung-himg 


1826 


Ciiac Phan baVinh 
6 Nam-dinh. 
(1814-1848). 

Louis XV III 
(1814-1824). 


1833 


L^ duy Lircrng 
Charles X 
i 
khai binli cr 
Nlnli-binh. 
(1824-1830). 


Le vSn Kh6i khm 
CuOc cach- 
menh Ian Ihir 
agvv a Gia-Jinh. 
hai (1830). 
NOng van Von dSfy 
Lodia Philippe 
loan ff Bac-Viel. 
(1830-1848). 
i 


1834 


Gi^c Tiem-la. 
1835 


L3y niro'c Cao- 
mi^ti l^p ra Tr^n- 


- 
^ 
Ifiy^thanh. 


1 361 Iwifliw songhuong.vn m 
^^ 


i 
nXm 


Nir6-C NAM 
-■ 
1 
Cacd^i vua Iri nh&ng 


NLr<yc tAu 


NUfrC PHAP 
I 


Th40 lay Jith 


sybii?n-c5tronKmiirc 


1 
1S40 


Nguyen Thanh-to 


: 


mjit. 


■1 

1 
1841 


Nguyen Hi?n-1& 
(Thieu-fri) Un 
ngdii 10 p lai nir^rc 
Cao-mi^n. 
V 
H 
I 

! 
1S47 


Chi^n tliuyen ci'ig 
Pf 


don w Da-ndog. 

Nguyen HiSn l& 
mal. 
J. _ 
1S48 


Nguyen DiTc-16Dg 


Loan Th^-b'iah 


Cu^c CAch- 
■ 
(Tur-dirc) l^nngdi. 


tUi^n - qufic 


menh I^d thii 
m 


1858 


ChiiSn-lJiuySni eita 


(1849-1864). 


ba (1848). 
m 
Fh.ip vji ciia I- 


Th^nh VSn-tbDg 


DiL3-qu6cc0ng- 
m 
pha-nho- d&nli 


(Ham-phong) 


h(!>alaiilhiihai 
1 
Bji-niinjv, 


(1851-1861). 


(1S48-1S51). 
--J 


1859 


Quan Phap dAnh 
Bg-qu3c 
l! 
lay Gia-dinh. 


Ian thu- hai 
1861 


B3n Kv-hua th^l- 


(1851-1870). 


Uiu. 
Na-pUa-luan 111 
xiriigd^(l8&l). 
* 
1862 


H6a-u-6c nhtrcrng 


Thanh Miic-iong 


M tinh phla d6ng 


(Boug-tri) 


Nam-Vi^t. 


(1862-1874). 


1364 


I4p cuQc Bao-hO 
a inr6c Cao-raiftn. 
■ 


1S67 


LSy ba tmh phia 
Uy Nam-Vi^I. 
Phan thabh Gian 
lir tAn. 
Kfi3 


- ■* 


1 ■ 
- /9SN 


^H 


M 


^^^^^ @lHi 


^^HB 


!!■■■■■■■ 


BBi^|^B>^ lAiWW '?nnr]hilrnigM!Hia - ]ff m 


r 
1 


m 


1 


NAM 

TheO Tay lich 


Nl7(yc NAM 
CacdO-L vua vA nhimg 
sybi^neotrongnirorc 


NUG-C TAU 


^V(yC PKAP 


\ 


1872 ,DB-pho-nghTa 
Ph& Phap 
dem Ihuycn vAo 
chiSn-tranh 


H^-npi. 
(1870-1871) 
■ 


1873 Francis Gamier 
Dfi.nquCic c^ng- 


ha th^nh H^-n^i. 
hdalan thtiba 
Nguyen tri 
(1870-1940) 


1 


Phirorng tv lift. 


1874 


Hfta-uAfc tri lai 


Thanh B»irc-t6Dg 


dSt BSc-Vi6L 


(Quflng-lir ) 
1S82 


Henri Riviere ha 
thinh Hi-ni>i. 

Ho^ngDi^utijtigt. 


(1875-1902) 
1S83-1945 'CuOc Bao-hO ciia 
k 


iiu^c Ph&p. 
1883 


VuaDu-c-tdDgmSt. 
H6a-< aire nhatn 
cuOc Bao-h^. 


1884 


H6a-ir*c Palenft- 
tre diah cAc thj- 


« 


1£ liao-hO^ 
■ 


1885 


T6n-th3t Thuygt 


danh phu Khd.in- 
sir or HuS. 
■ 


1888 


Vua H^m-Dghi bi 
bat. 
k 


1893 Phan dlnh Philng 
1 


khffisirorH^-lTnh 
1 


^ ^^^ 
3fi3 1 
z^-^TOiBWffionghiJong.vn ^^ma SA CH-DA N 

96 I Chi QuYi^n I 
SS It chl QuY^n II 
35 A-r*p c\%t s5 trang A'bat-xich t 149, 150, 152, f3^, 
157, 158 A-b6-ldi>g < Apollon ) II 97 

A-ddng II 95 

A-ly I J 38 

A-loa-i^iii I I2ti 

A-m^'-li-^ia (Amcriquc) II 05 

A no II 21H, 210 

A-niing 

A'phi-ly-gia 

Ai-lao I 96.167, 170,173 

Ai-luu Ai 

Ai-cbiiu 

Ai-tu 

Ai Nir-Qlii 

Ai>i)Uan 

Alcm^ne 

Alg^rie 

Aymoujer 

Ayouthia 

An- d ucFng-vatrng 

An-giaog II I 9G 
II 33$ 
n 221 
1 331 
1 IJB 

I 59, 68, 03 
II 31, *7 

I 156. i»a 

It uo 

II 233 

II 33«, ^D 

II ^33 

II «5 

I 16, IS. 19, 
20. 21 . 29, 71 

220. 223, 232, 233, 
264, 2&5 An-h^ii II 254 

An-Jac II 66 

An-nani I o«, W. Hi, 121, 126, 

127,130, 133. 134, i:». 112, 113,146. 

148, 149.150,154,153. 15S, 160. IBl. 

162.164, 167,175, 179. 1«&, IM, lOO, 

132, 193, l<14. 197, 199, liOO, 201. 203, 

2U0, 212, 213, 215, 21fl, 224. 226, 357, 

230; II U'.38, 51.52,53,130, 130, 

137,139,178,297 

An-nam chi-lirpc 1 Ui 

An-oam 1IU-K9 phu I 3. 58, 111 
An-nam guoc I 3, 111 

Aii-nain qu^c-Vucrng I 134, 153, 
102.233; II 7.26,51.129,131.136 
Angmey |I 332 

An-quoc Thi^u Qui 1 33 

An'Sinh-vufrng I 121 

AD-truung II 20> 44 

An-vi^n iiTVTig-quan I *3 

Anh-cit-19-i (Art^loterre) IJ 96,97, 
212, 213. 221,240. 242, 257, 293,295 

Anh T^ I 35 

Ao-lo-\icli 1 152„ 153, 157, iSA 

Ao-mon (Macao) It ^ 

Aubarel {Ha-ba-iy> II 20,284 
An 1 14.23,23 

Xa-io U 95 — 365 w.Bonghuong.vn 36C — VlfiT-NAM SU - LUgC Ku-ca I 12 

Ac-lB-bB II 95,97.^8,223 

Au-lgc r a, 16. 18, 19, 21. 29, 71 Ba-dich-lai 
Ba diem 

Ba-IhJc 
fin-thvc 
Ba-T^t <ViDh-]ong) I i«9, 190 

1 16(1 

II 261 

I 218, 219 

194.230, 231 

II 111 

li, 16 

II 3 07 I Bd-da-lpc [[ 119, in, 150, 151. 
152, 159, ISI, 208 

fia-la-tnon 1 16 

P&rja tt 260 

Bk TrJeu I U 

fi& ThSm fl n 

Hh Trsah II 79 

Uach-KtaDg-^ang 1 68,90.156,157 

Bach x\ian ngiiyea II Bach 71 £1 
Bai-nQap gtaog 

B3i-5$y 

Baldinotj 

Ba)^4Tie 

Ban-Un ( Biin-hAa ) 

Sun Si£u 

Bfcn-san 

BftD-lhach (TbAnh-h6a> 

BJin 'vaa Nb) 

Ban-trien ngoc pha 

Banh H^ 

BdDh-l^-k^ 

Bao-hung 

Bao-l^c 

Bao-nlah >llfi~vinrn{[ 193, 19» 

206,207, 
2(>&. 211 Rao-qnang ( thip ) I 119 

Ballambang H ISO 

Bat aal Gia I 192 

Oac-binh-vircyng II 12.'^, 131 

B3c-l)6-cfiinh I! 42, -13, 4-1. 48, -19 
Bang-c6c (Bangkok) 11 347 

Biic-dao I 237 

B5c-giang I 143, 149, 182, 230 

B3c-hJi n 122. 123. 124. 162, 

1&4, 165 

Bac-ktDh II 316 

Bucks' II 201,241,25^.267.269, 

270. 273,274. 277, 278,279,28t, 2S2, 

2»4^ 290, 293, 294, 298. 302, 302, 307, 

315,317,^3(1,333 

B5c-le n ;M5. 316 

Bic-licu 1 102 

Blc-ninh I MS; M 268,269, 

274. 27g. 299, 3[JC, 30M, 309 

Bic-quaQ II &i 

BScthaiili 11 141,170,172, 

173. 174, 176. 177, 178, 192, 197 

B5c-triEu II 3, 4, 18, 60 

Beau 

Berger 

Berthc de ViUers 

Bif Nguyen Cung 

Elt; Nguyen Uoun 

B^ntr^ClhtiycBiah-luu-ng) 11 

Bi-scrn 

Bichot 

Bien-h(ia 11 173.256,259,260,261 

Bihourd li 331 

EMa-c5p ! Gl 

Blnh flioll JI 158. 15S, 160. 172, 

204, 267, 327 
Blnb-diDh-vircmg I 216, 21H, 

219, 220, 222, 223, 224, 225, 227, 

Z2&, 230, 232, 234 
Blob-bAa tran 
blnb-lA 
fiJnIli-lvc 

BlDta Ngd d^i cio 
Blnh lay sil ti 

310 
317 
317 
300 
137 
137 
107 
39 
30S II 


17^ ■ 


II 


m ■ 


II 


34 m 


I 


2^ * 


11 


2S9 
M IPIHH 


^ SACir-IMN — 367 B 


^^^ Binh-than 1 195, 3t)3 


Ltiii VHii Khui' [| 23. 24, 31, 33 fl 


H Binh-thu^Li 11 79, 1U,1, 153, 


liiii \n-\g F^ji) 1 2H{ ^B 


■ ISJ, 172, \n, 174. 176, 267, 305. 


H 


■ 31 1. 326, y>y, 332 
^B Binli-thir y^ti-lir^c 1 \Z'j 


m 

Cui Kihli [1 3:if) B 


^B Ulnh'Vun I 12 


CaJlSn^ Viinii 11 ^i6fl fl 


^B Binli-virtrng I ftl 


Cjm-c^l M 230 9 


B UonprU 11 2m>, 2()l, 2432, 270 


Cam-lo II 22U ^| 


B Banct II 301 , 3IU, 305, M7, SOU 


Uam-inuu II 220, *>?? B 


^B Bon^ainvtllo JI 224 


Can Airi- I 10] ^M 


^B Bi>ulan£iL-r H 327 


C^n-lonK U Kkl, Ul, 136, 138 I 


^B. Bournync ]I £78 


Cjinh'i^iuo II Og B 


B Bourdais 11 259 


Cunh-lhjiili il 14 fl 


^» Bo-cii 1 2li2 


Cao bn-l^uut ]| 2fiR H 


^B bun Ma II Sa 


Cao-hjiiK II 7. 25, Lli. Hu, 35, 3(i, fl 


^K BiS-Cai d^i-VirurDj( I 5!}, GO 


37. 10, 4'.l. y2, 53. ]lt, 13U, SH, 9 


K B^-chinh Ji 10^ 


ISi:., 271.272. 273, 310. 313 M 


V U*$-Kia-h t 125 


Cao Dii-n l U3, li-l. 63 fl 


B B3-chinh I 13, HHt. ll>6, '>'>? 


CaoM i 221, 2-J5 B 


^K R&-Ako-nha (Porhi^iil) II 05,1-16. N7 


Cao chinti [Jinh 1 til) fl 


B bo a^ I 17."]. 2m, 22« ; II IW 


Cno-miiii II H7, 2:13, 2i>3, 331 ^^B 


^B iiLk-iIieii I 47. 191 


C^L) 0.'i ^^^1 


^B BiJ Ki^n I IS^i 


Cuo-vonc J lUlj ^^H 


^B Bd'Chinh U 7j, 77 


CaQ-vu<rng [ &i ^M 


B Bri^rc (le rh3c II ;)^9, 310, 317, 


Caspard 11 324 fl 


B 3I«. 319, ^20 


«Catinali II 240 ^^| 


B firianval JI 304, 305 


Cat-bii 11 270^^1 


^K Bill an Nicn 11 292, 29S, :I00 


Cat Hbag I TS^^H 


^B Uui cung Thiliig U 42 


Cain-biinli 1 220 ^^M 


B Bui Bi 1 322, 223 


Chid (Jul I 22t fl 


B Bt^i Dy II 292 


Cam-la [] 43 fl 


B BCii a&c Tuyen 11 141, I5j, 75e 


Cam 1e II 255 fl 


B Bui dSc Trv It 15€ 


CSin-giuilg II 25 ^fl 


B BiSi Bi^n 11 333 


CiSnl-giaDg 11 66 ^^H 


B Bai buy Bjch II U5 


Cim-khe ! 40 ^^M 


B B^i buy ftaan 11 271 


C^n-b^t II «4 9 


^B Bai n^y^n Dv ' 1 611 


C$in>cblnli II I7U, £37, 238 fl 


B Bi^i m^u Tien U 196 


Can-yid' II 1U9, 147, l^iS, 25G fl 


^B B^i !^i LkTOFiie 11 45 


Cau-gil^y U 284, 3UD fl 


B BOi th^ Dfn II US 


C^cile II 333 fl 


B BOj thS &«t II ea, «D> 106, ti5 


Cyb^c 11 IKl^^l 


V Bi^i tbi£ Tofi 11 117 


CleDi>iire 11 224 ^^| 


_^^Bi^i tbi XuSn II 163, 161 


Constant II 331 fl 388 — V)^- NAM s(r.LUl7C 


^H 


CoAKlantiii I] Oft 


Chill Cii^u (giic) 


11 268 


ConslanliLi Phanlcoii ][ 83 


CiiAvtMvn 


I 12, 39 


r^ronnnt U MO 


Chali^cluC 


II 220 


Courbel LI 3OI,3a5,:^aS.30g,3l6,3S0 


Cliau-tlyc-ilao 


H 84 


ConrJiDn delH vfllc Hrllio It 224 


Chan Una 


I 19 


Coartin II 2&7 


Chau Huan 


I 6! i II I3o 


Cff Ngoc J ir)7, 158 


Ch-iii Kh^iii 


I 152, 15J, 165 


^_Cu Ihl (p. MarchantI ) H 228 


Chau Li em 


1 152. 153, 165 


^^PC^ RV Itigtt Ivc II 196 


Chaii-nhat 


I 37 ; 11 45 


^^C5-)am 1 ^4 


Chau NghT:i 


1 l&l 


^^_C3-)au I 10» 


ChJia 6 


1 167 


^^■Cti-Joa I 18, 20, 81 


Chau 5 


11 105 


^^■Cc»-l^nR I 202 


Chan Rj 


1 167 


l^^'cS'lyy 1 I7j, 191, 200 


Chau Thuiifi 


1 lUl 


CS-phap I 93, ^ 


Chilli Tir 


I 101 


C5-56r I 224 


C\iiil si Dii 


H 110 


C(>ii-]un 1 97 ; II 97, 110, 151, 


ChSt Tri (Chakki-i) 1M08,232,233 fl 


IKl, 30", ^27 


Chill viin Tiuii 


11 109. IIOJII 


Cdn-loii qiiaii 1 KM 


Chi Ilia Ma 


I lOG, 107 


CAn-iuaii II 8:i 


Chit :i ll^tii 


1 175, 200 


Citiig-dinh-vi7o-iig. I 17j 


Chi^ hijiitf Nija 


I 17,'f, 176, 177, 


CuDM-tiiili'Viro-nK I ITli > 


1V8, I'D, IKIJ, 11$3 


CuD|j-tuC'Viro-n£ 1 I'ti CAtv Cm 


1 104^ MX 


Cung Tim Hi I lOli Che Cbi 


I Ib7, 108, 169 


Cii-thi I :i:i Che dii a lii 


I 168 


Cira Tliiiuii J I 231 Clii^ Mini 


I 167 


Cuu-loan II FIJ Chu MO 


I 175, 200 


Ci'ru-chiin I :!, 12, :JT, :w, 40, Ji, ; i:iil' Nrmy 


I ]t» ' 


ffi 47, -10. "A 51, 55, 177 ■ Clii-tlifm 


I 59 


Vt Ciiu-Hire. 1 12 cbi-la 


I 202 


W Cbii-uiac II i^li 1 Chi-liiiEi I 


174, 212, 217, 219 


K Chii-vu 11 81 \ Cbi-lknj; 1 flO 


. 131). 193. 230, 231 


m Chaigncau ( Nauicn-vaii-lhing ) t f:hi^|ii-rti;,||g 


1 191, 200 


1 " 1-'^^. lai. 183. 224, 227 j chi£m.U.i.nh 


I 7,49,61.90,94, 


ft Charboniiier II 2a:i ; inj, 97, 98, HiO, 


lUI, 107, 110, 12J, 


E Charles Thoiiisoij II atW ! i;H7. lafi, H5. IC^ 


,168.169, J75J77, 


■ Charner [1 257. 2.V!, 2J0, 260, 3Gy ; 17B, I'S. 1«7, !«!' 


,190,101, 192,200; 


E Chanh-mojit; 11 :kii. ^ i " «. m. 7H. 7^ 


811,85, 101 


K ChSn-uiaft (ch(in> I 120 ■ t-hicu itc 


I 183 


K CMn-lflP !7.49.5D,y4JIH,1|na7l; 1 l^'»^^'-'l!'j" virtrnii I 181 ^ 


B 11 103f>.8I,H2,H;i,K4,83.M6,H7,t0l,lT*l, 1 CliJOu i^ui- 


11 86 ■ 


r aH,202.3!«,219.y2(J,^i2.:*33.232 . Chitu NOi 


II -Jtl'J, 221 ■ 


B Chfiu-ai I 61 , II 135 1 Cbicu Smng 
H Chuu-cau II I'il ! Chicu T:in|{ 


11 HI ■ 


II in ■ 

mm 


www.songnuong vn — r — ' 


SACH-UAN — 369 ■ 
ChiSu'linh Thii-hau 1 \i7 D'Estr^es |I ^^ fl 
Chicu-thanh cung-ctiua J \15 


Dtffoy II ;n7 


. 


ChJSd-Uiinh Hoans!-{II I 96 


De Porfanl (LA-van-Lang) IE 152 
Chi^u-thanh Itoang-h^u 1 120 


f)^ Kergarion 11 IHl 
Chieu Thiiy 11 86, 87 


ne la Grandiirc 11 202, 263. 264^ 
Chiea xi Kh^rtg tl 86 


26 j, 'in 


■ 


Chgf Ctin 11 339 


[>c Latifssan M 340, Sl7 
Chu 1 2-1 


He Lorme 11 ;i33 
Chu-cong 1 22, 99, 1S3 


Uc Monlmorin H 151 


. 


Chii c6ng Dun I 13 


l>e Nrgricr 11 309,310,316.317. 
Chu ch Bato I &j 


318, 319, J26 
Chu Ktet I 221 


Uf^piuu II l^L 
Chu Nung 1 lOi 


Uctniig 11 310 
ChM nguyen Chuaig 1 i74 


Ui-luan 1 178 


^ 


Chu phuc Mtnb l| 'f'i'i 


Oiaz II 2ja 
Ciiu Tln"iDh-vifffng I 133 


Diego Adver(e 11 W 
Ctu van An | 168. 174 


li'iin i-hau It) 1 IH6 
Chu ■Vii--vuo'Dg [ 22. 2.1 


Di^n-bdng [ 138 


■ 


ChuDg-xA 11 158 


IJiSn-khanlt 11 8,79, IU7, 154, 157,16U 
ChlJa Hien fl 7. 43. V, ■ifl, 


nien-tlien li 3S.Kfi,U6/>l2,2l3,2l4 


: 


80. 81, 87. JUO 


Diun-cliau I a!),l77,'.^l,:J2B ; tl LKlll 
Chua S2i n B,39,-I1,42.S7.S6,M 


lJo-tl,ai (Juifs) M 97 
Chiia Trinh 11 113 


DoiiQ Dan II 222.231,232.233 


■ 


Cliiic-dyng T 225 


Oomine [1 318 


■ 


Chff Cat ©ja I BO, 61 


Donnier II 3i7 
Ch irvng-d u-ong l |65 


Doudart ilc Lagr^e tl 203, 577 


■ 


Chtforng-itiro-ng d^ I 1J7, US 


Doumer 11 »7 
Ducbcsne II 310, 31T 
P D 


Dugenae 11 3lj 
Dat^at [J 338 


Diiy-lli^i, II -Id 
Dayol II 152, 153 


l)uy-K>- 11 121 


■ 


Da-na,ng 1 5o 


Duy-Titt 11 3j 
Da Tirong I 139 


Duy-tan II 512 
Da-tr^ch 1 &4 


DuyA'u II 19 


i 


D^-tr^ch-virorng 1 54 


Dujardin (la dang) H 294 


1 


U'Arbaud fl 278 


Dupr^ II 2fi0, 28I>2&4,2^, 287 
■ DAri^s 11 257, 258 


Dupro DSroulede II ^7 
KDe Conway || L51, 152 


Dycaire n 30* 
BOeCQurcy 11 321, 322. 323p32J, 


D^I(r^g anh Xhj I 109 
■ 326. 327 


UutFDg Bpc 1 W^ 37 1 
■ De Cbampeanx il 305,306,326, 327 


Dito-ng B^t 1 192 ^ 
De Cba$$eloup Laabat 11 264 


Dircrng cal Lo-i 1 92 
Decr&s ^ 11 3&5 


Diiaag cUap NhSt U IS, 30 

B 370 — V1^-}<fAM 


s^ - Lugrc 


^^ 


^ 


^K DucTDg Chu 
1 23 


B^i-ioAng 


I 62 1 


^B DlTvni; diSn NghA 


167, 


58,81,83 


fiai-nflrn 


I 4, 96 m 


^K Duo-Dg H$u 
J 81 


B^f-Qam chEah bi^n ij$l-truy^n M 


^S Dovng Hd 
tl 45 
II 1»7. 2» 


^P Duang Kien 
1! 215 


&gi-n3Q Ihien^sw 


I ISO 


^^ Dirarjig Khuojig 
n 114 


B^j-ngu 


1 t«9 


^E Dinrng KJtirornf 
J 176 


B^i Nguyen 


I 130 


^K Daorai tkgan Bicfa 
II 81 


B^i-tiF-Oia SSr 


I 132 


^K Duang ntijlt L€ 
I 175 


B^i-thanb 


H 37 


^B Duaug Pbieu 
I 54 


99i.Vi« I 3, 67 


, 99. 103, in 


^K Duo-ng S&n 
I 55 


B^i-Viit sw 


I 128 


^B Duffng tarn Kha 
I &l, 62 


Oai-Viet sGr-ky 


I 15 


^P Duimg T|p 
I 63 


B^i-Viet thong-giam 


II 61 


p, Dtr TTnh 
I 97 


B^j-VQ 


I 22 


^B Dtrffng tu Tbanh 
H 373 


B^in-abY 


1 37 


^B- Dliang Tuyen 
1 12 


B^in th^Q Xtrang 


11 139 


^H UirO'flg tir HiiC 
t 59 


Bam Trung 


1 23& 


^B Ducrng ttr Tan 
1 63 


Ban-K5» 


I 15S 


^B DiTcrng (u Minh 
I ua 


Ban hda Chi 


I 51 


^B Dv^-thanti-^inrng 
I 93 


0^0-dirc kint) 


r 74, 75 


^B Diruag Thai-b4u 
t S7 


Bio C5-cdt 


II 109, ni 


^B Du-ffng Tn 
II 46 


^ao-ma-pha 


I 231 


^B Dtrarng yan Nba 


n 


207, 215 


f>ao Th5-cbau 


11 111 


^B Dir&ng-thi^n 


II 


304, 307 


Baa cam M^c 


I 91 


^B Ba-bang 


1 


Ids. 194 


Biia Hoang 


1 47, 48. 49 


^B Ba-cang 
I 220 


Bi>0-lst\iR-\vang 


1 55 


^B Ba-liii 
I 221 


Baa nghia Giao 


ir 47 


^B B&-giang 1 170, 


aw ; 


II 310 


Bao quaDg NbJ6v 


II 45, 46, 49 


^K fiifi-giang'l^ 
I 1S6 


B4o ton Nguyen 


I 105 


H BS-ning U 100,181,224 
H 2^2, ^3. 254. 235. 256. 257 


, 227, 233. 
261,345 


Bao tu K^ 


I )60, 16 ( 


^B Bai Lircng 
I 44 


Bdo Tri TI 


255, 269, 270 


^B B^l-loan 


11 


ai6, 320 


Bao Van BIcb 


I 175, 200 1 


^H Dai-SD 


I 195 


; 11 35 


B3l-]5-boa-!uch 


I 129, 130 


^B &$i<co-viet 


I 3^ 86, til 


Blng-di^m 


1 61 


^B Bao duy Ti> 


II m. 41 


dSng Dnng I 202 


, 203. 2W, 305 


^B B^i-do-dioc Bad 
II 132 


fiang dinb Mien 


n 203 


^B 0$i-£ld-(l6c L^c 
11 13'2 


BJlng Hanh 


II 269 


^B B^i-hfinh EIodog-dE 
1 89 


B5,ng nhu Mai 


II 289 


B BaiMa i 64. 


186; 


II 23 


BSng Nhu^g 


I 38 


H &^Ml 
t 63 


B^og T^t 


I 201, 202 


^B B4ii'licbM}u6c 
I % 


Ba,Dg t)u Hu^ 


II 12, 113 


■ »»i-ly 
I 97 


B^ag trila Chc^^D 


11 271 ^ 


^t^ 


^^ 


^ 
/Stlik 


^^^^^^^^^L .^^^^^^^^^^^^1 


^^^^^^^^^^K ^^^H 


-^■&uv 


^■■ipi 
^PPI 


W ^^^^m^'ti.&onQmonQ.\f^^^::i^ ^^^ 


^" 


1 


SACH-DAN - :i7l m 


^B Bhn^ Iran ThutVng 


11 ij7, ig:(. 


Hain 'IririiK 


11 ■ 


H 


0, 182, 183. 1»| 


Hd Dirurng 


1 ^. 1 


H DSn^ v:m Chiin 11 ill.llie.lJB.L'hJ 


Ml'l l:Ult| 


1. ti. 1 


^K Bant; ^"^"h '^'^"H 


11 -iw 


Dii-ili'it Muu 


II ,S2 1 


^H t)^o Nganfj 


n 30j. :iinj 


EJu-iliii' Tii 


■ 


B H^ Kitu 


11 3J0. :tio 


llu-iluc Tuyt't 


II 9 


H 


1 179. ]8l 


F)fliiB Annaiii 


iiiriii II i:m fl 


H HL-Liii 


1 V5 


Bijng-ltc'i illiii 


1 i;f7, 11^ B 


H 


1 11 


Ditiiix-climh-virfnii; I \\o -^ 


K Hi:i-)y 


1 lirO 


l>ijng-d:.i(> 


1 '226 M 


^B Hji;)i Tfa^nli 


] 07 


l)di>M-(.ti'i 1 


L!>i. 2fi2. li'iil. 222. 22li ■ 


^B BJeu-dK-u 


I :i:>7 


ff>6it|j-tLrii Ijp 


■ 


H 


1 na 


iJuux Muii 


1 i\. i:^ ■ 


^^K ir^inli litp F-T[)b. 


\ Ki., ,Sj, K6 


Mung-kinb iikEi 


la-LliiH- II 3^2 M 


^B Binh coon Tru 


1 85 


Qun^-khBU-<t:io 


u Ki a 


^B Hinh «:un^ Trinh 


IT 2(tt 


bunK fifi'i 


9 


H Bini) L>i£n 


1 H7 


Bung-|)hiLp 


fl 


^H Hiqli Van Bi^n 


1! 210 


HdriR-phu 


M »1 S 


^B HinJi van <iini 


11 Ul 


H64>i{-i|u:in 


1 202. •2]-l. Xi:i, r!2*, fl 


^B F)inb van T.T 


11 5J, J3 
•JlTi. 22lt, 1-27 . 22K H 


H ]4in1] Le f 221. 


'j'>^ -j'^t -lit 


l)i)iig-qii:\it 


fl 


H '^'• 


■i2e. i«K 


HoiiK T^n 


] 141 fl 


^B IfinLi Lien 


1 S6 


Bdn^-li'it^u 


1 1^12; li :27.Hi.3;;o ■ 


^m h\nh lAtl 


I 220 


hu-biiji I y 


'8, 1'JJ ; H lOti, 107 fl 


^B Bin]] ](nh D^n 


M i:i7 


Hij-plin-UHhTa 


(Jean LliipuU) H 


^B )4jnli: nha H^nh 


II U7, OO 


ir '278.370. 


-J80, 28t, 282, 285, JUI ■ 


K Bjnh Tuo 


11 272 


Bd'Son 


11 tH, 271J. 2h,'i ■ 


^B l^loh ticb Nliutfng 


Jl 118, .12u 


Bo Thtt 


B 


H Binh TiSD-]io^iig T 8&,S7; II 3.129 


B4-gia 


^^. Hinb, Tiet 


I 230 


&(i anh Vfi 


I 1119, IJI V 


^^ft Binh Tuc 


J 87, 85, 30 


&& Bl 


I ■122. 223, 221 ■ 


^^^ Binh th^ Bfirc 


11 303 


OS cJDb Thi!,c 


1 S2, S3, K6 B 


^K Bjnh-tir&iig U 


260, 261. 26J 


BA (luy Trujig 


1 B 


^B Boaa Cbi 


] 39 


B& Gia 


1 220 fl 


^^^K Bo^ci daah Chan 


11 163 


&6 yen OS 


1 B 


^^H Bonn hiru Ai 


II 37S 


B£ Lg 


I fl 


^^B Boin nb&H^i ] 163,167,168.171 


BS MiEa 


I \%% 1!»0. 192 fl 


^^B Boan til Tbi^n 


1 63, 64 


B3 Mmc 


1 38 fl 


^^^B Bofin tiT Blnb 


1 62 


B8 nh^it Tr9p 


II IW fl 


^^B BoAn tu TrifC 


11 272 


fifi tdn Tb^Dh 


1 CI fl 


^^^^ Baaa ngnylsk Tbuc 


][ fi& 


B3 tu$ B{> 


1 SO fl 


^B Boi^n TbD 


, 11 274 


B5 lix Btnb 


I 173, 177, l^O. 300 fl 


^B^Bo^D Tbu^ng 


I 122 


bS Thai-hia 


1 ita fl 372 — VI ^- NAM SLT-LUgrc Bu tlianliNhan II 


106 


lfV7. IIW, 
m 


170 


t}& the GiBi 
11 G5 


an Tbich 
1 H7. 


1*5 tlii^n Thir 
T 159 


HA lb" TnrrR 
1 62 


t»(i Vi^n 
1 bo 


¥i& Vhna 


I 


i M, 26 


Bo N«u 


II 


339, 3i0 


B& Tit 


n 


:i3», 310 


fifli Cin (Trinh van < 


:iin) 


II 342 


»i^n CIm 
U 317 


J*cio BaO-lyc 
11 317 


Bun B^ni 
li 317 


»J3n Kei» 
11 ^17 


}4un PhDnit 


11 


30e, 307 


ISiln-lhuj- 


TI 


297. 298 


J^uog-ia 
11 327 


B5ng-c« (<1^n) 
1 iW 


BoDiK'^n 
11 133 


Hbng-hCri 
11 IIG 


Btieg'bhauli It 327,330,JJ:j,:WJ,'«S1 


HuD^-nai (Uien-bOii] 


1 


1 m, Ki 


BoDjf-bt'i-dau 
1 iZt 


fiOn^B CiS-xilniJ 
11 17 


B(>nH-tUi»ti'h(i I It 


■ * 


t 19, ii;i 


B^pg Kim-lftc 
II 17 


B^ng L^cu-cal 
U 17 


Bi)ng La-phfi 
H 17 


Bi^ng T£ phii 
11 17 


Blrvn^ 
I r* 


Birfrng cjnii Tftng 


W 


a9y, 30B 


Bif^aj! dinh Csnh 
n :}d2 


BuvrngUm 
1 01) 


Bairag ngpl N'l^ai 
I 14^ 


Bvc IhSo^ air^n^ 
II 368 


E 


Echo 
11 253 


cEnipire d'Annaina 
11 340 


Ksp France 
)1 22J 


Bugeaie 
11 2&I 


J-^uropicn 
H !«2 Fciure U 152 

l''a%'hi Levc(|uc II 2311 

Forbin It 261 

Fourniei- II 3KI. 3n, lllf. 

I'raocis Gamier (Xngi-iihi) II 277, 
280. 281, 2fl2, iH'i, 2KJ.28r*, 280. 21HI 

(jeorjjcs VlavJaiios H 301 

C,\st-cal l.ir^iig I 112.183; II 39 
l.ia-tlinli I 10, 12, 13, 82, 83. 

tOl.l'IJ, I06,](17, 108,100, 111, 12». 
13H, 116. 1-17, 1-JS. 149, 150, IM, 1 J3. 
ir4. I5j< ] J7JG3, Itifl, 172, 17^, ISO, 
tB2, 1K3, tra, 204, 206. ^08. 209, 31 1 , 
212. 215. 219,22X, 212, 2:ij. 2JG, 257, 
258, 2:i0, 2C0, 261 , 262. 26J 

Giii-(1ii)h l1)un^ clii II 106 

Gia-iiuii^ 1 222 

(;ja>klianli II 13U 

(.iii'l^m I 212 
(;i.i-lorig II 161.17J, 176, 192, 19r> 

CiA-l6-laii ITcth (.ItTlisnleiii} II 07 

C;ia-liii1i l[ 00 

Gia-iu II 07, iar>, i^i 

tiia-tu-giao II 08, 100 

Cirin-BinliMU- I 21>1, 202, 2t'a 

(;i>o.cb5u I 3,43,44,J7,4«.40. 

.v), 53, :^ . :», r»«, ."ta. ai, 61 . 63. 64. 

iCi, 66, (37, 71, 72, 77, 11)3, 1 11 , J99 
(•istc Cliuti-niMC I 44. 4Jt 

Ciiflo-cbi I 3, .1, 12, 13, 37, 3*, 

39. 41, -12, J3, 47, iO, •AOl 
GiHo-vbi-b<i I 3f, 37 

OJao-c^hi qu^m I HI 

Giao-cbi quiln-vtroftig I 90, 94 

Ciiani-n^MC Hinlv(Mgr Uohicr) II 2a5 
Giip luilt (hdfl iTffc) II 2SQ, 2SD 
Giaic Mitu-iig I 121 

Gi^c Niiib-?fa II 64 

Gi^c N'iing I 4q 

Giuc Ngii|||«i^ II gs 

Giovanniiielic II 3!K www.aonghuong vn ■^^^^" 


SACH'1>AN — 373 U 


B GioC'^^cli II 300 


Hin filnh-ll^ I 3JI fl 


H Gtu-bi.te (Jupiter) It 97 


llact Cao'to I L«;l, 217 B 


^B G6-c6ng M 14S 


lEan Ki^n-Va | 38 fl 


^m GcKselin II 34b 


Han Vfindj 1 30 B 


^^^^Guerrier II 313 


Han Uil 1 131 B 


^^^^ 


HaQ Phi 1 25 fl 


^F H 


l[;m Ouan 1 193 B 


^B Hk cong Thai U 161 


M^ii Hit Qu6c i 33 B 


H lU hi Yao 11 U7 


Kdn-vuffng-ldLk pliii 11 184 fl 


H Ha-hoa I 137 


H^ng-chdlt 1 106 fl 


H Hk-hdi ir 133 


H^ng Lniig i 67 fl 


^B Hfinian (dnng) I Qt 


H^ng VQ 1 183 fl 


■ llk-npi II 268, 37^,279, :i30, 281, 


Uanh-TliUL-.CB II 303 fl 


■ 282. 2tt3, 284, 285, 2S7, 290, 292. 2&i, 


Uiio-voitg.giuc B 


H 297, 298, 3Ui), 313. 3lti, 319, Si2, Hb 


(Cap dr Uoeint Esin;r.iiict) H 95 fl 


H IIJ Q-iiyen II 212 


Hat-giang 1 40, ^25 ; J| 21 fl 


^P Ha-lien H 10,83,83. fi-t,8&,S6, 87. &8. 


H^M6 1 126 fl 


■ 110, 1-17, 177, 178. 210,220, 'J64, 265 


H^l-mort I 40 fl 


H H&-ITnh n 267, 200, 311. 330, 


Harmanil It 3(M,3Or>.3O6,3OT.30«,3It H 


H 334, 335, .H.S8, 340 


HautereuiUB II 283 fl 


H Hk-tii%h It 173 


HJcbach i 192 fl 


■ ){■! ih^ l.^c 11 22 


H^i^'long.giang 1 I2i3 MI 130 ■ 


H Ua-lruDg II 20 


H^ii Clliih 1 55 fl 


H Hft van Kbui 11 292 


Ilau l^i Triah U 243 fl 


H Ha 1 22, 23 


Hau nh&n nHo I 90 fl 


^B Ha-dtro-ng 1 42 


tl9U-ch& E 1B3 fl 


■ Ha-hung <Minh-^tan£) 1 203.222 


H^u^U 11 4, 26, 125 ■ 


H H^-lang II 52 


H4u Ly Nnm.fl^ I 55. 56 fl 


^P Hs-mon II 293 


Hiu Ngi-viio-ng I 82, 86 fl 


B Haiti It 327 


Hiu Tran 1 190, 201, 2(M. 206 ■ 


B Hi^i-chau It 255 


Henri Rivi^rD II 297. J9S, 300 ■ 


B Hai-dirirng I H4, 1-15 ; 1120,24, 


Ht-nry UiUci II 331 fl 


B 35.62,64.125. 132.203,271,275,278, 


Hcrbiiig^r 11 31^ ^| 


■ 281. 283, 2^5, 290, 291,309, 30n, 309 


Heroine II 233 fl 


B Hai-Dinli 11 271 


Hi-I$p (Grec) II 97 fl 


B Hai-ph6n£ 11 2H^, 297, 3»), 304, 
^^^ 305, :'14S 

^^V H£i-tri^u I 163 
^^B Hai-Van 11 39, 116 


Hi#-hiia It 303, 3(H, 306 ■ 
Hoa-ky II 295 fl 
Hoa-lu d^itg I 85. 86. 91 fl 


^^K H^m-Dglii II 312,322,323. 


Hoa TiAn (tru>^ii) II H^ H 


^^B 323, 320, 327. 334, 335. 336, 3U 


Hua-chau I 167, 175, 200. 203 fl 


^H H^Tn-phong II 293 


H6a-giang I ^^^ fl 


"- Ham-lij I 116, 148, 196 


Hoa.lsn (HollaDiIe) 11 95 ■ 


[ ^^fc^Ham-tir qiian I 145. 1%, 203 


H6a Than 11 136, 139 fl 


■Sffl_ 


^^^^^^J 


■BBBBliill^^HHfl H • 37^ — \'l^V ■ NAM sir - LUQ-C 
B Ho&L-hoBQ ] 12 


Ho^ng Tbftnh ] 221 


H Hoan-chiu I 59, 95, ITT 


HoAng Trung I 193, ^95, 200 


^B Hobn-TiTDrng-qu^c I 60, 61 


HoiDg van Hue 11 307 


H Ho&nff cito Rhai H 339,^0,^1 


Ho^ng vSti Tram 11 ^4 


B HoAnf cAng Cb^t 11 63,fi6,«7,68 


Ho^ng Viet van tia>>^n I 234 


B Ho&D« cdDg K^ 11 67 


HoJc Quang I U3 


^B Haang cdng Phu 11 63 


Hb 1 Ud 


B Hokag cdRff Tii 11 196 


Ho b^ 6n 11 300 


B Ho&Dtf cdnfiToan 11 68 


H& cht MLnh II ^2 


B * Hoacig Di^u 11 29$ 


H& B3 I 195 


B Hokng ThAa 1 6S 


Hfl Han-Thifffng 1 190,192,194,1% 


B Ho&Dg dinh Ai II 22,24.25,26 


Hu hung U^t 1 176 


B Hoing dinh Bao 11 103,113,114,115 


H6 Hull U 205 


B Hodiig ainh The 11 C9,103,I0(, 116 


HD Lidm I 1T6 


B Hoaiij{-KtanB I 182, 195, lOd 


Hii nguyen Tfiing I 1^, 196 


B Hokag hoa Thum It »0, 3f2 


Hu Oai 11 272 


B Ho&nff hOu XuDg 11 29S 


Ho dng 1 227 


B Hoang ich Ki^u 11 138, 139 


Ha phi Piiuu U 102 


B Ho^ag k£ Vi^tii 11 374,275.283, 
V 281, 2»] , fStS, 300, 307, 3tO, 334. 335 


Ho qui' Ly I 189, IflO, 193. 
195, 196, 107, 199 ; II lOli 


B Uo^Dg kini Qua II 63 
^^ Ha&nff'mai 11 66 


Kft si l>iicnig 11 6Z 
H&taD I It 


^m Ho^Dg roiah Khuah II T40 


116 Thiln JI 271 


B Hoang agLl Plifjc IF 63, m> 65. 


Ho van Lan 11 108^ 179 


B 6«, 103, 101, 10S, ]ti6, 115, 183 


Uu-Xd II 31, 103 


^M Ho^ng ngbTa Ba 11 63, 64 


Hu X$ I :95 


B '^ahntf nghTa Giac II 46, 47, 48 


H3-luan-bc> II 37 


^m Ho^ng QghTa HJ^n I 110 


ll^i-an (Faifo) II 89, 96. 


B Hoiag njhTa Hb Ii U6 


104, 110^ 151, 160, 161, 223 


^B Hoftng PhAc 1 200, 201, 209, 


HSng-bang I 3. 11, 13,15, 16, 7 1 


B 310, 729. 230, 231. 232, 231 


Hdug Bao 11 272 


B Ho^ng ph^ag Cv I] 103. 1«M, US 


Hdog U4t H 304 


^K Ho&ng; pbvng Th^ I 182 


HJIng'giaug (tau) II 278 


^B Hobng Quioli II 212 


Hdng-hi) 1 127. 143, 147 ; II 24. 


B Hoang sang Anh II 274, 275, 2S0 


2t78, 279, 287, 399, 309, 318, 320 


B Hojtng Eir Mil I ft? 


Hoiig-irnh a 45 


B HoAnh-sim 11 39, 43, 44 


H^ng-mao II 181 


B Hoiing ri JI 275 


H2)ng Nhfini 11 235 


B Ho&ng Tj^p JI SI 


HAdb Phi II 30a 


^B HoAng Tjnh II 292 


HAng 111 Toan 11 273 


^B Holng-lur Canli II 110, ISO, 


llot-t^l-lict 1 125. 130, IGl ; 11 95 


B JSl, 152, 153, 157, lai, 187 


H^p^ptati I 37. 39, 42, 44, 47 


B Hoang-lA Th^m I 113 


Ku£ II 254.255,2^5,270,292,321 


^^^^^^^ 
^■^^■llllillllllBBl ^■■^^^■I 


^■^^^^MH 


^^^^^^^^^^^^^^^^B 


^K SACH- D.^N - 37.1 S 


^^H Kii^ Sinb 77 


J. Silveslrf u ^1^ ^| 


^^HTJiiyen Traa^ 77 


Jninont II :{2ik fl 


^^^■Huytn-TraD Cung-chun I lAT 


«.lTipoiiii (tiiii) II 2fi,1 fl 


^^^■HuTig-nu 76 


.biirrKiiiltirr^ II 2r>6 ^| 


^^■Hilng L^c 7!> 


Jt^hovah 11 ly^ fl 


^^VHiing-vircrnj^ 1 12, 13, 1-1. 1^^, 


Jule; Fffrry |[ 22\t ■ 


^^mHica lh£ Han^i II UO, rX\ 


K m 


^r^ Hlmg-d^Ci Virofng I 1^1, ['M, 


n. ^^^H 


^B I.1&, 143, 14-1, 145. 146, l^H, UO, UO. 


Kergari^^lcc (KO-la-ilkb) II 291 ■ 


^R 15^, 15a, 15J, lob, 106, t j» 


K^sftl II 281 ■ 


^^K 1Iirng-hi>fii-viianji Uy 1 UO.ITjO.ITO 


Ki-c-iji I i;t«. VS9. 156, lis ■ 


^^m Hirng-hoii 11 10, 59, G&, 69. 203. 


K>'-h6H II 35«, 2^9 fl 


^^B 3og. :)io. :i2o, 33i> 


Kv-Ih r 196 fl 


^^^ Hirng-vC-vinyna NgliLt-n I 149, I^ 


K^r-on 1 227 ■ 


H Hirdogcun^ Jl :JT8, 27i). 29.1, 2t)4 


K\ Tin 1 217 fl 


^B Hircrng-giang II 139 


Ki^m-c-'buu i |70 ^| 


^B Huirng-Iam II 66 


Kicn-lhiinl) || |ii2 H 


^B Hir<mg-uc i[ S4 


Kieii BLTt I 33, 31 M 


^L 


KLun-pbuc Ei Ji3 H 


Klcn-TtirtrnK 1 'V*'^ ; II itU ^| 


^^■l-nd'Khu n& 


Ktin 1 IW : 11 a7 fl 


^^Hl-pha-nho II t!^2, ro, 2:)T, 2J8, 


Kill) Giun II 138. i;iO ■ 


^^V 2tJS. 263. '29.1 


Kim latiM [ 174. IW*. 192. ■ 


^^Kl-ia-ly II 


200, :j01. Jl)3, 210, 21B ; I[ V^ B 


^^H'f'-lan Th^i-plii I 100 


Kun-lon^ II 87, 321 H 


^^H Ven-bac 317 


Knii-qu> 19, 2<l ^^H 


^^f Yen-bai 11 342 


Kinfa ti&C I 147; M 2U,55,]30,I4D ^^| 


^^^ Vun-kiaiig 1 121 


Kinh-duQrng-virtrng I U, V.\ ^M 


^S Yen-bac (L^uig-scrn) 11 27 


Kiiih-Ky 11 :f70 fl 


H Yin-^vang I 121 


Kltih-thien II 1^ fl 


H Yen-kJLih U 51. V^, 137, 138, :»2 


Kicu I'inh U lU S 


K Yen-ma H 22 


Kioii cun^ Miiii 1 43, «:* ■ 


■ Yin-phu I 121 


Kicu eung Tiiln 1 67 fl 


H Yen-tfuan£ H ^ 


Ki^u Thu^ii 1 Jta H 


■ Y^P-quaDg II 27 


KbJ-]1 1 I3«. 130 9 


^^^ Y£n-siah I 121 


Kba-luu J 231 fl 


^^h Yeo-tli^ n 134, 330, 340 


Kb:*( lulu Uu (Chri.sloplie ColoinbJ ^M 


^^^ Ven-vtrang L^ 1 102 


11 9.-> ■ 


^t^'it Kieu I 139 


KbacbCgJ^t) n 269,271,373,378 fl 


^^^^^^^^^^^K- 


Khai-quuc cdiig-nghiup Jien-cbi ^M 


^^^ 


1% ■ 


H Jean de ]a. Croix 11 06 


KhaniE-hi 11 51 9 


^B^Jean Rhodes H ^ 


KJiaDh-h6ii n Bo, 267, 30: ■ 


^^^»' =J!I!^K^^_ 


^^^B 


^■■taHii^^^^HHH 


■■■■MUMiH^^I K 376 — Vl^r-NAM SU-LVQrC 


^^^^^ 


H Kbdm-ch&u I loa. lOt, 1{X>, Z1.2 ; 


r^^c-lhity I 216 ^^B 


H ^^ 


Lai \h6 Cliieii U G9 


^m Kb&ni-a|nli ti£u blah Jirvng k<' 


Lam-glane I 221 ; 11 43,41,46.^7,48 


^B .phi kh&u phirang lir^c 11 196 


Lara-sorn i 215, 216, 217, 219 


^K Khani'iI}DlL tbdng-eiiim I 2l0 


Lang-giang 1 222,2^0; Jl I3U, 


B Kbam-dlnh Yi^Usir 1 16, -19, 53, 


132, 230 


B 104 ; 11 OS, 243 


Lajig-sofft 1 90, i;{7, 142, 1J3 i 


■ -Khau HdH I 5S 


ir 20» as. 36, 59. 64, 134. 178. 205, 


H Klulm-CBn^ TI 327 


271, 291, 309,310, 315,317, 318, 


H Khiem-liLnx Tl 272, 323, 325 


319, 320> 346 


^B Kbidt-d9D 1 90 


Ljng-5(rD-phu I ISO 


K Khoan Trl^l 1 1-15 


L^nK'bAc [ 40 


B KhoJ-sAch 1 210 


Lang-kliung I (>i 


B KhSng CTip I 73, 74 


Lao-Kflj II 27.'), 278, 207. 31-"> 


B Khdag M^nh II 158 


Lho I 3i(t, 319 


B KhSng MiDh I 1S4 


L3o gi^o I 72 


B KhQi^ Til i 25, 73, 74,99, 111 


Lao U'r | 23, 74, IJ 


^m Kh.wmg-th&\-c&ati 1 Gl 


I.ani-£hp 1 7, 4ft, .'jI. 53, 37, 59 


^K Kbu Liun I 49 


Lam Any Ti^p 11 231, 261 


^B Khutit-liOu 1 5t 


Lhiiq Ho^nh Jl 292. '.iO:' 


B Khiic H^D ] ni 


L^ni'bliiJi-pInt J 177 


^B Khdc thifra Uv I Gti, g: 


Lam Sam II 2i\ 


B KbQc thira MS" I 67 


LStTi-thao ][ 320 


B_ Krnntz U 287 


L^p B^o 11 31 


^^^K 


Lef^hvre JJ 23;* 


^K 


Lebeur de VllIc-siir-Ari: II 25J 


A Le Henri n (tuu) Jl 182 


^^^La^bicll U 83 


Lu llyre dp Vilerw II 295,297,300 


B i.{i-ba 11 nn 


L^ AiiU-tonf U a 


B La-bOc ri 8.1 


Lfe anh Tuaa n 02 


B La Kicn 11 ??^ 


1.& ha Pii5iii II 179 


B Lb KhSi 1 17U, ItU, JSS 


L6 bu TU II 21J 


^K La-mi (Bomain) 11 ftr», 97, 98 


L£ b^ Th^n II 290 


^B < La Pain b (tau) II iJ)] 


Lfi B6i I 323. 227 


^B Lapjerrc 11 'XVi 


Li Cinh II 2G 


B La-SvD pliu-tii 11 ua 


Le CAt 11 392 


^m Lu-thaiih 1 g-i 


Lt CtEn 11 217 


B LS-ijSng 11 TS 


Le ciip Bi 11 30, 21 


^K L^c-bi^n-phu II 221 


1-* uflng Uyi-n II l.'i 


^B L^C'dtftrng 1 7S 


Lu Cue I 228 


^B Lj^C'h^u I VA 


LS Cbau n 52 


^B L»c-lonB-qLiuu I 11, 12 


LA Chiit tl 138, 160, IGt, 162, 164. 


^B LfC-tiru-n^ 1 13 


lft3JW,3DB.2ia,aH,2l.'i, 217,218^ 


^kt 


^pjk 


^■■^■^^^^^^H 


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^|£L:^fari|^^U>;b»>^^^^^^^^^^^^| ■^H 


^^^™ 


SACH^DAN"377 ■ 


^^^Lc Chich 


! *>2ll 


Lt hini Biic 


44 ^^1 


B Li Chi£u-Th6nf( 1 


!!y, 137, 138. 


Lfi V 


15 ^^H 


^B 


139, Hit 


Li' Y-ttJ<iR 


ti n fl 


^B Le CtkUiitl 


11 3o:> 


Ll k>: 


II 317 fl 


■ Lh mnh 


11 137 


r.tf Kinli-tAng 


II fi fl 


^B Le DoSn 


U 137 


Lv KliAl 


'LVl fl 


^H Le (lo»n iSbH 


» ilM 


Lc Khuycii 


1 337 ■ 


^B L^ D^ 


11 269 


Ll- Llii 


317 ■ 


^K Le D^-lun({ 


n 10, IrtO 


Lt Ly 


t Xll 9 


^B Le dvc Buc 


It m 


Le Liiili 


I 2^ B 


^B Li duy An 


11 137 


LC Lieu 


1 ats ■ 


^B Lc cluy Can 


II VM, Vi5 


Li: Long bfnli 


1 91, 113, 04 fl 


B Li (luy r.ir 


IL 36a 


Lfi Long Viet 


91 fl 


^B Le iluy Ctiuv 


If 62, GK 


Le Lffi 


1 'l\b, 316 fl 


■ Lg duy Kj- 


11 ia7 


LS Lijru 


11 -J6 fl 


^B' Le duy Lircng II 


202. -if, 'IM 


Lc Miiii-(1c 


13 fl 


H Tc duy M4t 11 


62, eaJoB, 69 


l.e niMii Ciic 


LI 203 fl 


^B Le duy Minh 


^ %1) 


L£ Mjcii 


H 


^B Lit 9i Uuy.Phtio'iig 


R 10 


L£ iiiu Kliav 


11 334 fl 


^B L£ duy Oiii 


11 fi2, 64i 


L£ >IUi: 


i;^ ■ 


^B Le duy Thanh 


11 216 


Le N'd 


I 'WX ■ 


^B L^ d^i CLTiTlltJ 


II 2i;i. ti22 


Lt' Nga 


H 


^B Le @ai-hanh 


1 «o, Oi>, (n 


Le N'gau 


1 21U, :i33 ■ 


^B Lh du(! LiTi: 


11 -iO? 


Lii Nguyuii 


] 3211 H 


^B L£ d^ng Ut>aiili 


11 210 


Le |ih\i Trail 


128, 153 fl 


B Le d)Dll tf 


11 255 


L£ phung HJeu 


1 93, I2.t ■ 


^B Le BTnh 


11 210 


Lr qu^ng Camli 


I 233 ■ 


^B Lh due lluy 


I 232 


Li^ queng BjnIi 


M 140, I7K fl 


^^^B Le dlJC Lnc 


11 218 


Le qiinng Tien 


II 271 9 


^HB Le OiA-tAti^ 


II g 


L^ qui B6ii 


■1 ti^, 106 fl 


^B Le Kan 


U ii9 


Le quy Ly 


1 I7ti, 177, I7a,l70. B 


B Le K^nlk 


f '-^^^ 


mo, ItJ] , 1»2, IS3, 184, IUj, 186, 187 B 


B L£ H&n 


J 138 


Le qui Tliiuli 


a 138, 139 B 


B Li- HI 


m ^^ 


L6 Quynli 


11 124 S 


^B Le Hi-ldiig 


II iM, lUU 


L& quui: Hirii}4 


J ^7 ■ 


^^_ Le Hf^n 11 46, 


47, l31l&, 52 


L^ Sat 1 


222, 227, 23IJ, 231 ■ 


^^^B Le Hi^n-ti>ii^ 


■ 12 


Le ST 


11 30$ ■ 


^B th-Hoa. 


1 na 


Le sT n$u 


11 ■ 


^^H Le H6a 


n 32 


Le Si Triel 


11 4«, 49 S 


^^f Le Hoiii 


Hii, XI, 8K, 89 


Ll Tiiti 


I 144 fl 


^^; LA H&OB-di'rc 


II 177 


1.6 TUHIl 


I 134 ■ 


^K Li Hunn 


I 178 


L£ Tuuu n 


274, 27^, 27H, ttO, fl 


^^^^Le Huy^ii<tdDf{ 


H 8 


2HI, l&it 2RC. 287. 293 M 


^B^B-,... 


■ d*« • • ■ - 


__._^.^-_., .^^^B 


^^^BiMCig^^BBbkii^iijfeiiiii-' inuiiii'''iHi^^^B 


^^■■■MMH 


^mhh^^i ^^378 — vi^r-NAM sir*Lircrc 


^^ 


MB 


K Le Tiiag 


It I3& 


Lit Xufin 


II 26^ 


H L« Ttofcli 


1 2IG, 219 


I>3' 


I 03 


B L6 Thii-blu 


T tlO 


l,>^ An 


I 221 


H L$ Thii-tfi I 


Ift ; II 12D, 270 


L$ Anh-tOng 


I no 


^m \.& Thun-tung 


11 6, S, M 


Li- HAn 


I 213 


H L« ThAii 


I W3 


L^ Bl 


! !J3 


^B Lt thao Trjnh 


tt 30 


Ly Bdn 


I 51. 53 


^B L& tti£ T4ng 


11 & 


Ly Cao-l(!tiii! 


1 112, 113^ IW 


B Lg thi Sai 


II 2t7 


Ly cam 


1 42 


^B Lc IbiJ^u Dinh 


I ^ft^ 


Ly c6n({ Tin 


I no 


^B Lc. Tlii^ 


1 227, 230 


Ly cang U3n 


I 92, 93, 94 


^K U Thuiin-lung 


II 11 


Ly Chieii-hOHJiif 


I 16, 115, I2U 


■ lA Tbu^n 


II 2£8 


Ly diry Chn 


I 63. 64 


B L& ThiJc 


It taa 


LS duan^ Tiu 


11 301 


^B L£ ThiTiyAg 


It 217 


Ly 4^i Quyei) 


1 ^ 


^K lA Trang-iddg 


II 4 


Ly d^o Thikiili 


1 101 


^H Lis Tran 


I 319 


LS' Giac 


I lOti 


^B Lt Tning 


II I5<, i(&. t5» 


LJ H&ii(f 


I 145, LJS» 


^B Le Irujik^ Hung 


II 3, A3, 54, 59 


Ly H^ 


1 62 


^B Li Trting-taii£ 


I 91 ; [14 


Lj- hdng Chuornfj 


1I273.3I0,311.32*J 


B Le Tr(y 


n 5, 19 


Ly hcrp Tbfing 


II 270 


^B L£ Tnrc 11 334, ai5, 336. 338, 339 


Ly Hii£-1dn|; 


I IN 


^B L$ TnnviiK 


II 317 


Ly Y 


I 193, 193 


^H lA van Ai) 


1 223, 231 


Li- KJ 


1 331 


^B Le vin C^d I7 


107, 146, 1-J9, laa 


Ly kinh Ti'i 


I 113 


^B l-i van [hi^^t 


11 leO, 161. K2, 


Li^- KliaDh 


I aftO, 231 


^^^ 104, 180, IH3, 


}«7, 2U6, 208. 209, 


Ly Khaiih Vkti 


1 IM 


^^K 210,211/215, 


216, 217. 218 


Ly KhSc-ChiiUi 


1 67 


^^^^ L£ van Bltm 


It 300 


Ly Kbdi 


I 31 


^B L£ vin Diem 


It 162 


Lj' Khu6 


I «3 


B Li; van Due I l^rj, 204 2<K>,?7?,33t 


Ly Liirang 


1 32J 


^V L£ van Hin 


11 309, SIS 


Ly N'ain-ff^ 


1 47, 53. &I. 55 


^H U- van Hieu 


11 42, 43, -H 


L>^ rthait Nghta 


1 9S 


^H Lu viin Hiru 


1 lu, 40, 121, 128 


LS- Xban-tAug 


1 100, 105 


B U vin KhAi 


II 20), Trtfi. 207, 


LS nguycn C^t 


1 174 
aOB, 209, 210. 211 


Ly pb?t Tu- 


1 55, 56 


^Bi L^ Van Liuh 


t 2?ft 


Ly-pb?E Sinh 


1 as 


^B Lc vim Minhr 


It 144 


Ly Qufin 


I 149, laO 


^B Li- vin Quiiii 


11 107 


LV TSi II 


103, 105, 106, 107 


^B LO van Thanli 


It LiK 


L>' Tifin 


1 43> tt? 


B Lu viD Tlijnli 


1 101, 106 


L>' ll) Tlinnh 


II 273 


^B I^ vAn Thi^v 


II 220, 221 


Ly tu- C^u 


I 201 


^E Li vin Trircmg 


II 13S. 134 


L\- liT Thbnit 


n sfi^^ 


^^"-'* — •.-- . 
- -«*i^ - 


^. 


www aonghuDng.vn — ■■^ — SACH IMN— 370 I.y Thai-tOng 
hi' Th»i-1t^ 
I_.y Thiinh-tong 
Lf Thin-lung 
Ly Ihicii hao 
J,y IhUiVng Kiei I 9.->, 96. OS. 99.123 

I 03. ai 

I W, 111 

I n», no 
1 f» 

J lUS, 101, 
1(^>, 106, 107, im 
Ly Trie 1 &1 

Ly Tricn 1 222,223.224.225,326,2i!S 
Lieni-Chav 1 IC^, 104, lOJ 

IJentri (dun) II 255 

Ljch-IH^u hij^n-cliuong I 124! 

T-jcb-irieu hi^ii-chiwrng 

J^jch'triem hi^n-chinrnK 

van licU-chi I 210 

LiDta-diic-virffng I 182, 184 

I.inlk-Kiaiig II ^. 39. -10, 4J, -18, 

40, 103, 116, 163. \Si 
LinTi-uuiCh)ung(Dangctzer; II :f83 
I'inb-iiuynh II 84 

LTiilt-uain I l>3 

JMt iir \ 7-1 

FJ^t thLtnh lliuij luc lien hicti II 196 Mtu-ldy 
Lieu Th»i)g 
Lorieiit 
Louis XIV 
Louis XVI 
F.ouis XVIJI 
-I^Uis PJlLl[pll<^ 
L6-f{iaiiK 
L9 itac Bite 
LvC'Cliau I II 37 

[ IW, 230, 232 

II IjD 

II Sa, 186 

II l.'il 

II 181, 224 

11 22^ 

II 310, 318 

I 34, a7, 71 

I3S, 139, 15R, 103 I.5i-giaii£ I 

Lbng-hien 
Lon{{ Can 
Logg-cbshu 
Long-dO dlnli-hali 
.ong-birng 
hoiig-nrr n «l. US 

I II 

II 83 

t96, 218, :S3, 225 
I 47, 53, 55 1 LoB-lhanh 
Lfl-vuang 
l.ong-xuy*n 
Lonff XiTO'ng 
Lu^n-ngu (tit-o-cn 

Lmc Dhii 

I.kiC Gia 

Luc-hai 

LuL'-hop 

l.i,ii'-nam 

Lmc thiliig Duorng 

Luiin-Kiang 

Lir-:K3rn 

Lit l>9l 

liir BuOrng 

l.u Gia 

I,(r-h4ti 

Lir KgJij 

Liran^ liiru KhSnli 

LtKriig-giniijf 

Liranfi Minh, 

l.tritng nhir Hot I 

r.utrny ngnc (Juycn 

LuarnK lant K^ 

Lnang T^nff 

Lu<rng vSn L^ 

Liru An 

Liru tjang 

Lmi Ol 

Liru Gang 

Lvu Ug 

Lmi (li 

Lull khanh Bfkni 

Lull Long 

Lmi nhao Chii 

T.uii ijhiii; Tufriig 

Lirn Phuo-ne I 

Li/u quric Klct 

Luu Tin 

Liru Tmng 

Lmi vTnh Phuc 

2R4, ^m, 3iN>, 306, I 18. ILI, 20 

1 IH2 

11 11)7. H7 

1 1J2 

II 230 

I 08 

I U. 47 

I 39, 30, 31 

1 n 

I ^2 

II 317 

II 268 

I 235 

I 217, 21« 

I 44 
[ A3 

! 3.'i. :i4 

I ^ 

i 200, 201 

n 18 

I 1»2 

I 230, 231 

213, 220. 227 

II 342 

II 330, 310 

1 160 

II 271 

1 66, 67 

I 20 

I l»i 

1 67 

I 50 

I 103 

I 109 

I 30 

II Ifil 

56. 57, 5&, eo 
I 1«1 

II 207 
I 90 

II 274. 275. 
317, 318. 3l» www song'tiLong vn 380 — Vl^- NAM Sfr-LU-CrC M Ma-Iinli 
MageUan 
Mayboii 
Marchauil 
Murco Polo 
M»tberoQ 
Alii Anh 
Ma-cao 
Ma-giang 
M3 ftj 
Ma ]ai 
Afa VI ed 

Mae CuT.1 lAO, 


10G 


II 


9o 


H 


00 


11 


208 


11 


tjri 


n 


ri3 1 224. 3H 
I! 77 
II 15. 20 
I 213, 2t7, 221, 225, 214 
I 49 ; II HO, 255 
1 39, 410, 41 
II 97 
11 62, 9o 
itiac dang Dung II 4. 15, 16, 17, 23 
^t^c Okng Doanh II 4, \6 

Mgc trinh Chi I l28, 163, 168 

Mac don Khir^ng II 22 

Mgr (Ic Uonnecbosc II 254 

Mac kinh Cuiig 11 25,37,35,30,37,53 Mac kinh Cbl 
M^ic kiDli Chutrn^ 
M^c kinh U^ng 

Mac kinb Di^n 
Mnc kinh Khoan 
M^c kinh VQ 
Mac m^u Hgp ]I 24, a% 27 

IE :j7 

II 37 

II 20,21,22,24 

II 3d. 37. 5.3. 33 

II o2, »3 

II 3. 20, 22, 23. 24. 25, 36. 27. 31, 53 
M§ic uggc LiSn II ^,22,23.24,25 
Mac phuc ll^i II 4, l€, 17. 10 

Mgc phuc Nguyen JI 4, 10, 30 M^c To an I] 


24, 2f) 


Mac thi^u Tu 11 »2, 83, 86, 87 


:il9C van To 


II 148 


Moch t^n Giaj 


II -m 


Mai H^c-d^ 


1 59 


M&i-Unh 


1 1G6 


Mai Thieo 


li 271 


Mai Ihuc Loan 


I 50 


Mai v^u Hoan 


n 7R 


>rai xuau Tliirvng 

i 


U 333 Maiig<cu 

Man-chiui 

Maii-hao 

MSn-clii'iu hA 

M?n-li6c (MR(inupl) 

Maiili Kha 

Mao ba On 

M^c Bich 

Man-guing 

Man-tliil 

Man-viel 

M3n vim Lien 

^I^( (>n I 73. 74 
EI 1G MOnt'si^ 
Mcl^ni^Dr 
iMe-Kiin({ 
Me liiiti 
Mi-rjiau 

Mn> 

MI-nuGTii^ 

Mi?" a liny 

M^-Ihul qii^n-{:3]ua 

My-lg-i-kitJn 

M?-l]io 

M)r>rcllc 

Miche 1 2r. 

II 310 

II 111 

I 33 

II 4ri. 47 

I 17» 

II i:»2 

II 2^)5 

II 330 

n 8il.&I.'i60,2CI. 277,347 

1 3*1. 41 1 1<I. 2ft 

I on 

13. 1:1, 17 

I 228 

It 233 

II 242 11 »1.1ll.l4r.,l-l7,2A9,21>l 
M 317 
II 253 

Mignol II 327 

Miilol 11 278, 973, 280, 300. 

310, 311. 313. 315, 310,317 

Minli I IHDJ02, 190, 203,200.213' 

221,^26.228.231; II 16,17.20 

Mhlh-cam tl 335 

Minli^hlTCrUjf II 81 

Minh-niuiih 11 ISO, ISS, IH9, 

Ifl2. !!>:>, 1%, 197. 202, 203. 2fi7. 

20S. 2t2, 213, 292. 340 
Mlnli-biU <li-hOaii -vrin-IhSo II lOG 
Minli-ituc il^i-viro'nfE I I8t 

Minh-lirorng-khai ciid-loc II 1D6 
Minlv Tliai-tn I 175, ISO, 2Aa 

Minik TliJnIi-lu I iVG, 193 www songnuong.vn SACH- DAN -^ Jtl Moi IJa-viich It 27:t 

AInnteaiiv: M :s3.'i. Xlfi 

MoritiRiiy r| 2r>i, i»7 

Mij-xoiii ( t(:i-ria) 1[ :to 

Mn-clsi (silii) I 20 

M^t'-l)li:im.giailH I lOo 

WcfC Tb^Hid 1 lEu, 1^5. lite, 

201, 203. 2M, 209, -230, X12 
MrtinH-t-,"^ I I2l,12.n, 126, 128,129 

i;{0.iai.i:i7.ua,(43,ir»o,iJS; ii 79 I 3ldng-liui! 

iMiing-Kha 
i^lun^ llii- Lang 

Mung-xii 

Myc-Ro-n N 

Nii-l)lia-Iuiii» II iSl, 277 

iMaiii Unc-liicu t ,ia ; II [3 

;Nain-lniili-Vi«rng J DO, IW, 106 

Nam-bo-cMiih II -10. -13, J8, 106 
l>Iant-chifu I 59, 61, 62 

[Nam cliiffirny ( Luainj-Prabang) 

II 221 

[Katii-tfEio I 227 

tNam-dinli II 333. 29fl. -30fl, .101 

rani-]t^i I 18, 19, 29, 37, 47 

^Nam Hiin n 3 

Nani-KJ II 205,220,231,232.241,256, 

257, 25S, 260, 262, 263„2S4, 270, 277, 

27S, 280. 286, 395. 300. 301. 305, 312 

Nam-kJ sii-ki' (Histoire de la 

Cochinchine) 11 254. 255 

Nam-kin h JI ^3 

tNam-ninh II 137 

fKam-qiran I 134, 213 ; 

II 16,17,26,54,134, 176.318 

'^Kam.sir 11 99 

Nam-t.in'ViTO'ng T S2, 86 

(Nam-t^ric I l«6 I \niiitiii-ii H .(. E, la 

Nam vaog II NCI.«*J.»3.K7,'J2il.2^>2.iy2 
N'am Vi^t I ift, -Ji. 2i\. il. .ifl 

.(1,47. J9. Sl.ifi. 71 ; I] nO. M 

ftO. t.">lK 17«. 2A& 

NlMii-Vifit-VlrffUfl 
Nile Dtin 

Nile In 
NTic Vim 
^nt Noil 

N^c Xhiijn 
N^c ung Chan II 108 
II H3 

il S6, X7 

II KJ. H 

n S4 

II IT9 

31 8(1. 179, N^c unM Bii 
N^W ling Fi(5n 
N^c ung Yom 
Nac ung Lem 
Nac ung Nyn 
Nat ang Nguyen 
Nile ung Ton 
Mjt 6(ig Tha 
Njc ung Thitni 
Nftc ung Thu 
N^C uitg Vioh 
Nac Ton 
N|c Tham 
Ninb-t>ii 
?^inh-l:lnli 
Ninh-cirang 
Ninh-giang 
Ninh-hai 
Ntnh-kieu 
Ninh-xa ISO, 230^ 222, 22;t^ 264 II an 

II 180, :^. 232, 233 

II .S3, K3 

LI ISO 

M m. S2 

II 180 

II 179, 263 

II SJ 

II &2, 83. 179 

II «0, SI, 82, 83 

II 179 

II 84, «6. 87, 108 

II »3^ 

\[ 293 

II 2tt3. 307 

11 OB 

I 223 

I 12 ; II 301 

I 223, 234, 225 

U 62. fi3 Nopoiiom C Nae-oflg-Laa ) 

II 2j9, 263, 261 K5-nhi Cnp'Xich 
N^i-hau LiiD 
N6ng-cdng 
N&ng hang Thai 11 37 

IE 133 

I 44, 1S2 

I! 370 \www.songhiJong.vn ^^382 — VJ^ - NAM S&'LUg'C 


^^^^B 


H itinA vSn ^^an il 


202, 204, 205 


Ngu-lu-cynR-Morivtiiai 1 126. 127 


H N<ing t5n Phtjc 


1 96 


Nsn-Bif)n>; 1 IR2 


^K Ntiflg tri Cao 


I 96. 97 


Nguyen I 133, 147, 151, t>l. 


^ft N^ng tri Thong 


I 9e 


lil, 159, l6Ji 


P Xii--(.-han 


II 37 


Vguy^n l^JDli-t&n|if 1 1% 


L Nga-l^c 


1 216 


S'guyfn Hidn-t^ng 1 12& 


^B Mgac-ch^u 


I lAl 


NgayAn Th&i-ldng I I'^ 


H \'g?n Bjch 


H Al 


Nguydn Th^nh-long [ l<>t 


^B Xgii-haL 


n .137 


Xguycn ai Quoc II ^42 


^m Xgna-long-ctrcrng 


II .19 


Ngiiycn b^ Linh I l->3 


^B Xgoir-lriiBu 


I 92 


Nguyen Ika Kghi 11 2.iA,359,2eo,2£9 


^B XgQ^-V&n-scrn 


II 61 


XRuySii ha Quynh II 31, 7S 


^V NgDC Quo 


II 30 


NguySn Bao 11 I.Vi ' 


^B Ngoc Ti^ 


II 32 


Nguyen Uio 11 15J, 1'i7 


^1 Ngoc-H3D cAng-chlia 


11 nt. 111 


Nguyen U^c 1 80, 87 


^B XgDC'h(}J 

^B NgOC-SlTD 


I! 133 
1 145 


Nguyen B5nH H 114 
Nguyen Bieu 1 2<H 


^1 NgoC-Viin coUg-cb^ 


II 222 


NgiiyGn binb Khicm 11 I'.i, 30 


■ Xgd 


] 81 


NgiiySn canh Hi I 202. 203 


B NgO ' B^ 


1 17-1 


Nguyen c'mh Chan I 202 


^K Ngo canU Hiru 


11 32 


NguySn cocig Hyng 11 5fi, 62 


■ Ngd Cia 


11 2?3. 274 


Xguyfn c6ng Nh^n 11 259 '^^M 


H Ngd dinB K^m 


n 31, 35 


Ngtiyen c6ng Nhan 11 232 " 


^B NgO Chan Tfnh 


II 157, IQA 


Xguyin cong Ti^n 11 218 


■ Ngo nh^l Kb^Dh 


I 83 


.yguytn c6ng Thai II 63 


^B tigd Quygu I 


67, 6S, 7J, 8t 


Xguyt^a cung Trir II 202. 203, 


H NgA SI-Li^n 


1 15 


2(H, 2(15, 231, 232 


^B Ngo tam Qu£ 


11 38, J3 


Nguyen cir TriiUj 11 33, 84 


■ Ngd Tia 


II ^ 


NguytQ CiT n 62. fi3, 61, 67 


H 14gd TOn.Quyen 


I -i^ 


Nguyen cvu &am JI ft? 


B Ngd t^Dg Chu II 149, 159, J60, 163 


Xgayln cua Pbii II a3 


H NgA Iv Ad 


1 91 


Nguyen cuu \'ka 11 S2 


H Ng6 thirl Kh^m il 


125. 131, 135, 


^guy(!n ch£ NghTa 1 156 
1-10, 170 


NguycD Chinb II 298 ^^M 


B Ngd thtri ST 


11 63 


Nguyen Chir 11 334 ^^B 


H Ngu van Lan 


ir 135 


Nguyen chmrng Bat 11 206 ^_^B 


H Ngd van Sv II 


124, 123, 130. 


NguySn danh Pkitoog 11 63,66,67 ^B 


■ 135, IW, 


154, li^, 156 


Xgoy^a danh The U 4( ^^M 


H Ng6 xtTffdg Xi 


1 82 


NguySn Di&d 11 €3, 64 ■ 


H^ Ngo-vu-o-Dg Qayin 


I 85 ; 11 3 


Nguyen Du II 62, 178 9 


H KfgA iu3ii Quynb 


JI 334 


NguySn Du^ II 122 fl 


H KgA^XHcmg Nglp 


I 81, «3 


Nguy!a Day II 259 ■ 


H NgA XDO-ng Vjo 


1 SI, a2 


XguySn dny Bi%n 11 290 | 


^^^"TT- ^.. ■ ■ ,», . 
-.2«r-_ - ^liil , 


WWW songhuong-.vn — -' — ^^^ 


^ 


SACH-UAN- 383^^B 


^K Nffuy^a (liiy Birc 


I 62, 63 


NgLySii lifhi B.> 11 -a I, 2^. 299. 1 


^B Nguyun duy Thj 


M 40 


:i:^, yil m^M 


^V Nguyen Dinrnfi; 


1 HO 


Nguyen hfhi Kink 11 7CI, i^.&i ^^M 


^B Nguyc^'n (hTviitj I.iiin 


11 NO 


Nguy<?ii hirw Lien 11 21, 33, 36 B 


^m \ga>'en <ln Ciiii 


I 2IS 


XRuyt^n hrcii Nyhi 1[ las H 


^B N^ffuyi'i) iIa PliLTCrng 


1 MH, 1H2 


Xgiiv«n huu Ti«^n II 39, 40, fl 


H Nguyen fl-ai Pti^ip 


1 IfiO 


43, 44. 45. -16, 47, 48 fl 


^K Nguyin ftcin Th^nh 


1 9\ 


>f^uv^n huu Th^n II ;tni fl 


H Nju>'cii F>Bc 


I 217 


N^n^yi^fl hu-a Tlm^i II JC« fl 


^P NffuyiTn fian^ Giai 


" 267, 268 


Ngiiyen hmi Thii^n 11 316 fl 


^K NguyL^n Tiieu 


11 U-l, 240 


N^uyt'n Khai II 41 ]fl 


H Nffuyt^n oral) C.hinh 


11 196 


Nguyen khjc Tuyen II 102 9 


^K NmXt>'('ii dtnh l^3c 


II 160 


Nguy^-a Kj [ 183 fl 


^H, NguyL-ii dml) Mit*n 


II ISH, 13<> 


Ngoyon Kim II 17. 13, 19, 30 fl 


^K Nguyen diiili i*hai 


TI 80 


Nguyen kho:* llfio II 3l9 ^B 


^K N^uyto dioh Phu 


II 21U, 205 


Ngiiy^^n KUoai I 144. 146, 153, fl 


^B NKuyi'n dinh T]i]|i 


11 .(37, 338 


156. 1.S7. 158 fl 


^■^ Niffuytin diVc HAu 


II 240 


Nguyt^n KItnan ] g3 fl 


^^^K Nguyen dtVc Huan 


[ 230 


Nguyen LaiM 11 283 fl 


^^H. Nguyen dire Nhn^n 


II 13:?,203,333 


Nguyt-n I.e IE 274 9 


^^^f Nguy^'n dii-c \uy^-n 


IT 14S 


Nguyen lenti T^n II 115 fl 


^^^ Nguyifi Hiinh 


M 20:^ 


Ngiiyt'n Ly 11 114 fl 


^m Ngaycn-liiii Ccirn ThQiiTi-an) Fl 161 


Nguytii LTnh 1 144 fl 


^B Nguyen hy Chu 


1 1% 


Xguyi^n Lu 11 106, 1D7, 109. fl 


^H. Ngtiyci) Hii)i] 


II 240 


123. 146. t47 ■ 


^H Nguyen HoRH 


II 392 


Nguydn mS Buc \l 49 fl 


^H Nguyen Hofin 


11 62 


Nguyi:n rnmh Kliong I t09 fl 


^V Nguyen llo^ng li 


G. 30. 31, 32. 


Nguyla Npn 1 [22 9 


■ 36, 3K, 39, 78. 
^B Nguyen -bo^nj; Ui,i 
^B >fgayfn Huan 
B I4gayln IIu^ II 


79, 87. W, lot 

II 17 

I 213 

105,107, 108, 


Nguytin Nga II 15 fl 

Nguyen nguySn Th^nh II 334 fl 

Ngvytin Nhac- II 102, 103, 14U, fl 

105, 106, 107, 108. 109. 115, 123, 123, fl 


B 109.1IJ, 115, 116,117 


,118,121,122. 


121.128,129, 145,147, 151,165,170 fl 


^^H 133, 121, IZS, 129, 135 
^^V lV«nyln huy Tij 


,143,146,170 
n 178 


Nguyun >Jliaa 1 153 ^B 


^ NgaySo hoj'oh DiJc 


II 153.154.158 


Nguyen ntaan Thi^tn II % fl 


B Ngoygn hmi Cau J] 63,64,05,66.67 


Nguyen Nhu^'c-thp 11 30a fl 


B NguySn ht»a Chinh 


11 13 


Nguyen phi Khanh I 218 ■ 


^B Nguy^Q huD Cbinh 


II 105,116. 


Nguyen phi Sang II 65 ^B 


B 116, 117,131,122 


. 323, 124, 128 


Ngi;yen ph^m Tu^n 11 334.335,336 fl 


^B NgDyln huu DSt 


11 39,41,42, 


Nguyen Phaa U 63, 69, 69 9 


B 


45, 46, 47, 48 


Nguyen Phu I 49, 144 fl 


^^ iVguyeD hO-u Doaa 


11 83 


Nguyenphuc Anh II n,i04yH(3^ fl 


Nguygn hflu BAhg 


U fi2 


108. 158 ^B 


^^lal- .^. 


^^ 


_^ ^_^_^^^B 


^^^^^^^M^H^j^^Aj^3*IIL">lll^>i|i*^^|^^^H 


^HMI 


^■MHHHiHB^^I ^^^384 — VI^T-NAM S&.LUffC 


^^ 


^^^ 


H Xguycn-phtic CliU II 10, 77, 7ft. 


Nguytn llianh V 


It 294. 3^1 


■ 81, «« 


Nguytn Than 


II 341 


^B NguySn-phuc Harrng II 101, 10-t 


Nguyen that Ly 


II 22, 24 


^K Ngnyvn-j^huc Hicu ll 101 


MgTjyen Ih^ L^Jc 


I H4 


^m Nguy£n-pbuc Khe 11 42 


N'guyffn Ihit'Q Thuat 


n307,339,:UQ 


H Kgayiln-pfai^c Klioal II 77,e3,SS,t0t 


NgMycn Tliir|) 


II 140 


■ Xffuycn-philic Lan 11 7»42,7€,87,99 


Nguyen Jhp Tuurng 


11 15 


^B KguyL'n-phiic Xgiiyen II 6, 7, 39> 


N^yln thu Tiep 


I 83 


■ 40, 42, 75, S7 


Xguygn Thugit 


11 293 


H Xfjiiyi'n-plmc Tan 11 7,8,9,43,79 


Xguywn Thnyen 


1 131 


^^^Nffiiycn-phuc Thiian II 12 


Nguyen TrHi I 


142, 218, 228 


^Hp^guy^n-Pliuc Tran II 9, 81, 87 


Nguyun Trang 


11 lis 


^^^ XguyL-n-phiJi; Tni H 10, 11 


Nguyen Iri PhmriiR II 212.231.233. B 


^B Nguyen-phuc Vn 11 41 


230.235,255,256,2.57 


. 258, 259. 267. 


^K Ngiryon phiro-ng Blnh 11 63 


270,271,272,270,280 


, 282. 283, 28.^) 


^1 Nguyln <iU3ag Blnh 11 129 


Nguyen Tritm 


II 114 


^B N'guyun quan£ Hien II 136 


Nguyen trong H(r|> 


11 1?H3, 281. 


H Ngiiv^n Quang Toan II 141, Ul, 


30.i,' 306, 


327, 3:iy, ;ui 


■ l&J, 157 


Ngiiy'-n trurig ])ii"n 


11 203 


^K Xguytn quaiiff Thi^n H 164 


,\gnyi?n trung Ngan 


I ]li5, llWt. 


^P Xfuyrn <iiiang Thiiv II 1^,163, 
170, 174 


■ 164.165 


Nguyen Trijc 


11 33 i 


^B Kfiiyi^n QuflTig Trung IJ 279 


Nguytn trirong llieu 


II 183 


B Xguvvn qoi C^nli II 63, 114 


Nguy?n IruArg To 


11 24U 


^K Ngiiy^n qui Bu-c II 02 


XguyOn viin Unt 


II 207 


^B Nguyen QuDC 1 110 


Xguytn viin Chin 


II 207 


^B NgDVL'n (^uuc Dung II 138 


Nguyen van (Jliliih 


II 103 


^B Nguyen qufic Trinh U. 114 


\fiii\i:n viin Hand 


II 150 


H Nffiyin Quy^n II 21, 22, 23 


Nguyen vim »a 


11 "207 


^B ?4gliy?n Sao I 217 


Xguyeji vaj] Giai 


11 26 


^M Mguyfn Sieu I S.'l 


Xgtiy^'n van ("liiip 


11 159 


H Nguyt^n Suy I 202, 201, 2U^ 


Nguyc'ii van Hi6u 


II 14B 


H N'guvL'n taog noan 11380,^7.2^^ 


Nguyc-n vjini Ilia 


11 124 


H Nguyen Tay-strn H 128, 12E> 


Nguyen van Howitg 


II 107 


H Nguytii Tnn 11 273 


NgiLy<-n vfin lluaii 


11 154, 155, 


^V Xguy^n ti£n Lam 11 205,231,232 
I5G, 158 


^K Xguy^n Tctan I 193 


Ngviytii Viin Huc 


11 13 


H >Jguy£n Tu II 292 


XguySn van Kicn 


Tl 163 


B Nffuyin Tuy«n II 62, 03, 64, 67 


Nguyen viin KhiOni 


II 150, 170 


^B N^Uyin lir Gidn 11 'jaU 


Nguyen vjn Khuc 


H 182 


H Nguyen tu Nbu II 327 


Nguyen v3n Liem 


11 110 


H Nguyln thai H9C II 342 


Nguyen van Nghia 


II 1-18 


H^ Nguyen Tliatih I 182 


1 Nguyen van Nhan 


11 14S 


^^h^ ..■- 
M^ 


www songhuong.v^r^i:^ ^PH^IH 


' SACII • DAN — 38.-i S 


^^^V Nguyen van Nban U tRO 


N'gli^-ao 1 L4:t. U-l. 1 r.-|. MO, ^^t 


^m Nguytin van Qu6 II 206.207,211 


153, 1 7«, :^01, 203, 220. 221, 223. 228; ^H 


^B Ngiiy^n van Ouyfin II 139 


n 3,31.44, J5. 46. 47, 53. 54. 55, 03, ^^B 


^B Nguytin vun Tinh IT t62 


66.09,78, 114,115.117.3111.131. fl 
141.157, 163, 164. 174. 321, 340, ■ 


^K Nguj^n van Tim ]l 207 


2117, 289, 290, 31 1 , 32(>, XiO, 35* fl 


^V Nguytln van Tong 11 207 


Ngliv^an-Ui ] 186 ^1 


^B NguycD van Tu 11 164 


Neh>^-»n Irin 11 I72^^^| 


^K Xguyun van Tirfrng H 28*,2$4,285, 


Xgh^-tTnh 11 34^^^| 


K 2Se, 2»7, 2*9. 290. 304. 306. 307, 311, 


>fghr-xu^n II ^"^^^1 


V 312,331, 323, 33(, 325. 336. 337, ^40 


^B Ngityi^a \An TMi ]] i6 


NghTa TTnh I 77 ^^B 


^r Nguytn vlft Thiinb 11 146,1^, 


Xha IraiiJi II 154 S 


■ 154. 1 M. 158, 160, 161. 162. 170. 177, 


Nhim Dten I 39 fl 


■ 178,182, 163. IS7,2ia 


Nhim N&ntj 1 T^"^ fl 


^F Ngoyin van Th^n U 163. 161 


Nh^m ^g:to I 18, |0 fl 


B Nguyi^n van Thinh 11 360 


XhAq-hQ^ KoAnri-df 1 ^ 9 


H Nguyen \'hti TKiiili 11 269 


Xh^n-mi^c 1 22:^ 314 fl 


■ ^Jguy^a viin Th^y M 157.160. 180 


Xh^l-baii 1 t5l ; II 77, 81, ■ 


■ Nguytn vSn Thiijln 11183,183 


96, 2U, 342 -M 


^ Nguy(!n \&n Th'mg 11 42 


Nb^l-lv I 1/8,201; II 42,43, Ifi3 1 


■ N'guytn van Tt-j H igi 


Xh^t-Tinni I 3.37.39,43.47,4!), fl 


H Ngiiycn \:.n Trnng II 2CH, 208 


50. 51 , 53 H 


^B N'gii>'(Tt \iin Trtrvng II ]47, 


N'hi-liii 1 103, 223, 228, 234 . 9 


■ 1-19. ir<t, 160, 163, 164 


11 23, 134, lft4 M 


H Ngnytii vSn VT H 271 


Nhi^l-h."! (T5y-vifC> It 139 9 


^» N^ytn irin XUiin 11 219,320.221 


N'fao-gFao 1 72 : II 18« 9 


^B Nguy?n viS( Thinh || 274 


Nhgj-Ki^ii tairag ^ytCin 1 47 ^^ 


H Nguytji vi6l Trieu {] i3B. 133 


^^^M 


B NguySn-virornif II iw, m^ 


^H 


H n:3. I4S, 147, 149, 150, 151, 152, |53, 


^H 


H I'A, 155, 157, ISS. 160, Iftl. 163, lei 


O-dung (Oudan) U 233 fl 


H Mkiiyi^ii Uong 11 3(r 


dng icb Khiem 11 271, 373, 27^ 9 


V Mauytn Xi 1 232, 2a(, 235,228.233 


<^-ly 1 llu 9 


K Nguy?D Xiian II 207, 20B, 22fi 


6 ma Nhi I 143.144.143.148.140. 9 


^^^ JJgyycn xuAji (")h jl 3^ 


i:i2, 153, 154, 155, 15e, 157. lifi,'JX/ ■ 


^H NgQ-HO 1 48 


9 


^^■^ Ngfl-KiSu 11 ijg 


^B NgQ-ITnh 1 11 


Page 11 297. 239 9 


^f >Jeti-Qul I 66, 17« 


Palanc? II ^59, 263 9 


^^^ Xguy khSc Ban II 262 


Palestine II 97 9 


^^B Xg^y ThiJc 1 196 


Paul Berl If 330. 3S3. 3S1 9 


^^m Ngv-ch^ tlii-vdn II IVt 


P. Busomi II n 9 


^^^ Mgiru Hong 1 110, 170 


P. Cultru 11 354 9 


■^ — i 


^^^^miH H 3Sa— Vl^-NAM 


SLP - LUp'C 


1 
^^^-^^^^^^^^ 


B Vmsis 11 202.280.287.301.306.326 


Pli.nm 


Tu 


i 53, W ^H 


^V Paten 61 re 


n 311, 316, 320 


IMiiini 


UiAn l)u$l 


n 259,311.326 9 


^^ Pavie 


It 3^« 


Phgni 


Ihu CiinfE 


[ SOI 9 


^V PelleriD 


I[ 251 


Ph;ini 


Ihe I!i&ii 


I[ 237, 2r«, SMI. 1 


^K Fdleh'er 


11 330 


Phnm 


If tin Long 


1 60 m 


^^^ Pining 


II 255 


Phalli 


Viin 


E 49 S 


^^^hMfii 


154 ; II 309 


l^h^ni 


vt'm J*jing 


11 170 ^ 


^^^^p*h9n) bath Hh 


. I 33 


Phijin 


v,=iiTi J>ten 


[[ 2<^, 219, 220, W 


^^^HPh^m Blah 


II 2»4 


221.232 ■ 


^^^vPh^m blah DJ 


I 113 


PIlRlll 


van LS' 


11 203 fl 


^^^Vpii^ni Cong Himg 


It 15J» 155, 156 


Phtim 


vAn Khoai 


11 24 9 


H Pfa^in cdng Thi 


11 B3, 68 


Pham 


viiii Xhan 


Jl 110, 150. 


K' Phalli cdng Tr| 


IJ 136 


154. 161. 163 


K Ph^m ci^flg Tnr 


][ 56.60,62,114 


Phalli 


vAii Tham 


n 147,148,149 


H Pli^ni cv Liri^ag 


I 8S. 01 


Ph^m 


vaD Xro 


I 222, 2231 


H Pb^m cbi Hutrng 


U 271,333vS74 


Phrim 


Viirt 


1 232 


K Phfin chiT Xdng 


I rio 


Phioa 


vif M:1n 


11 307 


K PImiIii l>$t 


] 40 


Pham 


ha Bat 


U Ttm 


V Pfaam Ihi 


[ 113 


Phao 


hi Phi,mg 


n 161 


Hr f*h|ii] diTDTDj} M^i 


1 SO. 51 


Phan 


])A Vaoh 


11 202. 263 


H Phfim Aaii L& 


Z 60 


Phao h^i Chau 


11 :n2 


W l»h?im dtDh Thieft 


n 135 


Phan 


chu Trioh 


11 312 


n Ph»m tfiDh Trong 


1163,64.65^,67 


Phart 4i"h 4Hnh 


II ^0,283,336.327 


Pfa^in H^c 


tr 94 


Phan B?t 


11 212 


Pham ha 9at 


I 50 


Phan 


Qinh Phiing 


11304,334.^0,341 J 


Phltm HQng 


1 49 


Phan 


Qinh Tuytn 


11 370 fl 


l'h«nj Ei^Q 


t 50 


Ph»n 


hny Chii 


I [21. 2UI, 226 f 


Pham kha VToh 


t 182 


Phan 


hdty lett 


11 135,136,140.170 


Ph^nnliohCAng 


I ax 


Phan 


hiiy VjdU 


II 264 


Ph^m LtKrng 


IT 25-2 


Phsn 


ki^m Toiin 


II -17 


Pbfm n£ Ta 


I 63 


Phan 


khai Dtrc 


II 137 


Ph^m Ng^Q 


U 107 


Ph^n 


Lanjf 


II 79 


Pbjgini ag& Cau 


U n:3,. 116 


Phan-laoK Rlang 


II 79 


Pb^ra nguyen Khdi [ 192 


Phan- 
11 19 J 


Ph^m DfU Lao 


1 131, I+T;. 143, 


Phan 


11 2*1 fl 


157. 


159. 164, 167. 168 


Ph»]) 


Lieu 


I 204. 217 fl 


Ph^m nhtr Tfing 


LI 138; 149 


Phan M? 


I 86 fl 


1 Pbam su Oa 


I m;.]82 


Phsn N({9n 


II 37, 31, 35 1 


■ Pbtm pham Chi 


I at 60 


Phan 


Nha Viln SS 


n 11 108 fl 


K^^hgm Ph4t 


r 49; 50 


Phan 


qui Hthi 


i 264 ^fl 


ff^™l»h*m Phdng-At 


] 86 


Phan-ii 


II 153 ^V 


Ph^m phii Tbix 


11 W?, 294 


Phan s7 Thgc 


II 292 ■ 


■l Vhtim lltt Todu 


II 43, 44 


Phan 


(am TTnh 


11 269 ■ 


i 


■IHl ^JM 


W J 


^^^^H 
ww.songriUDn^^W*- ^r:r— 

^^^ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^T^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 


^4^BF ^'^ch 


- I>AN — M7 B 


■ Phan Lhanh GiSn 11 239. 25«, 


PbA-luc (Pui-s*0 


11 '^QO fl 


K~ 2fil, 262, :^3, 2(>*, 26;., 267 


Phu^Xiiiin II f) 


IM;o. 79,87. fl 


K- Phan-tr^n-dmh (Cia-ajob) 11 S^ 


99, 101. 103, 101. tOG 


lO-l. li.'. 124. fl 


^^ Pban troLig Mini II 334 


129, [HO, IIL lit:. (>i 


i5:i, i5ti, i:i7, fl 


^^ PhaD vsD Lan It 12S 


i:iK, lj.'J, 160, 161, lti2 


iGn, i6;t fl 


B^ Phan van Tai 11 IDj 


Pllli-Sliyi'll 


132 fl 


K- Pban van Tbuy U 307, :3l!i, 2l» 


I'hur -an 


M 87 fl 


K Phan van Tri ]I EO 


Clidc-cUiiu 


IE J, 16. 38 ■ 


B PbAn Tjfp I 119, L:K). 1:^2, 


PbOk- liim 


IT 37 fl 


B 1^, 156, i:>7, i^ 


rhiic-Iiji" 


fl 


B Phto-san II &1 


I'huc-ldc chitu 


.'itt fl 


B Phip tli^A 1 7& 


Phuc-Kiun 


II 316 fl 


^K PbAp'Ifmtay (France) M 06. !)7. 


l^hijc kliaiiit; An 11 


13:*, 136,. 137 ■ 


B 100,181,224,242, ^.■»,^;V3, 257, 2j«, 


Phiic-ninti 


]| 293, 'iri5 fl 


B 360. 261, 2S2, 2e&, 277, 336 


Ph^C-VUODH 


11 :is fl 


B Pb^t n »» 


Phu-liinj-tbifo-iia 


[I 339, Ji6 fl 


B Pb9t giuo I 72. 73 


Pliii-dung Tbien-virori 


tC 14 fl 


B t^h^t-Kim 1 tl5 


Phil-ly (Phii.i.-al) 


tffi fl 


B^ Ph9l Ma I fli 


Phu-nam J' 


49 ; 11 tt4 fl 


■BPhft-qunc-Ky t 76 


Phil -son 


1 }:a 9 


^^^^ Ph»p buo gikp 1 t03 


l^hti-iing 


H>i fl 


B Pti^p buo mTi 1 102 


Pliu-v5n ( Cbua ) 


■ 131 fl 


B Pti^p mi^n dicti I 103 


Phung All 


60 fl 


B Fh«i> thanb miSa 1 102 


Pbiing IliiDg 


GO 1 


^^^ Ph6p (hi dich I J£i3 


Pbung kUt\c Kboan 


n 18,21,26,27 fl 


^^BPhg^tf^ 1 38 ; J[ 307 


Phung hV Thi IE 


374,291,318 fl 


^^" Philasire || 2*1. 285, 286, 2aD, 


Pbung-lhibii 


11 139, 173 fl 


B ^3, 294, 295 


Phiiong Chiah t 


220, 223, 224, fl 


B Philippe n 11 IRfl 
22r>, 229, 231 fl 


B Pbi-lu^ttan (Philippines) 1195,06 i 


Pbu^ng-duc 


II 96 fl 


B^ l>hi Nh^ Chat Tri II 22Q 


Pliirang-nliQ-n 


U 1B5 fl 


B' Pbicu-an (r<tadiiih) II 'im. 207. 


Pfarii Naroi 


|[ «0 fl 


^^^ 208, 210, 2U 


Poivre 


II V7 fl 


BBPhicti-n^ung J 29, 47, 68 


Pondichci^' 


11 tjft. 151 fl 


^^^Phit&n-ti-art 11 149 


Puginicr 


II 279, 2H2 fl 


^K Phaom Penh 11 180 


Pu Kani Bu 


Jl 264 fl 


^^ Phong-Chlu I j3,.'V(, 55,59,63,61 


Pnulhommo 


II ,-do fl 


^K Phon^ Vimng 11 86 


B PhS'hi^o ][ 96, 97, Tt,^ 


Q 


H 


B^ Phti-Linh I 194 


fl 


B^ Phu^lLr<rng i 111 


l^u^f!h Hue 


fl 


B Phu-yen 11 79, «5, t05, 109, 


Quieh gift Gi 


38 fl 


B l^< 1^7' 1^2' l^> ^^' 3^> 333 


Qu^ch Qui 


! 101, 105 fl 


— PhiS-qnSc II HW, H7, I-IH 


Quach t5t C6ng 


n 2m. 201 fl 


-=— s~— TflHHiKnghiJong.vn ^^^P^B^ 


^MH^ 


^^^ ^^^^'S — VI^,NAM SU-LLVC 


^^^^ 


^^^_^i:ach tSt Tfi 11 2(i3, 204 


Quuc-su Ihlff-lMC II 65 ^^B 


^K ' <uAch thinly Dft 1 97 


Qu6c-lS'Cll*myi3g-hoiing 1 IM fl 


B Quan-cdng n Gl 


Qiiyi?[,iJQog 11 47 J 


B Quan-gia 11 219 


,^hH 


^m QuAu laog I 12 


^^1 


^ft Qukn t& filnh 11 279 


Rama 11 lOS V 


B Qa^D'ta II 61 


R9Ch-ei3 II 111 ■ 


B Qu«ag sfr Kh&ch I ri9 


Rhemart H 28^, 293, 3*4, fl 


B Quug'tv n ^20 


39^, 397, Q9«, 300, 31 1 , 313, 339 fl 


^K Quang'trung 11 129, 130, I3l, 


R^iinton It 342 - fl 


B ^^ 1^> 1^' ^^' ^^' ^*^' ^*^' i-*3- 


Ricb»ud 11 34.1 1 


B 143, U4, 154, 165 


RiRauU dc Genoailly 11 233, 1 


B Qirfing-blnh 11 7,43,80^81, 


254, 255, 357, 265 ■ 


B 106, 172, 173, 174, 326, 327, 333, 334 


Robert 11 Iftl fl 


B Quin^chAu I 44,47; 11 293 


Rogerot 11 337 fl 


B Qdinii^dfig n 77,81,82,280 


«Rosei ][ 183 ^^H 


B Qirang-yin I 153 ; TI 2l2, 


Rouen II ^34 ^^H 


B 271, 27S, 2S0, 294, 317 


Rousseau 11 347 fl 


B QuSn^^Dam 11 12,31.32,42, 


Roussel de Couri.-)' 11 320 fl 


B ^> '^^' ^' 1^> ^^' i^» ll^> 1Q2> 


RusRjer 11 9G ^^M 


B 1«S, 175, 181, 25S, 2&9 
^B Quung-ntm doanb IT 172, 201 


'^^H 


^m QaaQg-aAiu qn$c ll 89 
^^ Qufing'Pguygn 1 96, 204, 103 


Sa-dAc 11 111 ■ 


B QLUDS-nghtn 11 77, 78, 103, 


Saint Joseph 11 97 


B 105, 1€2, 165, 172, 304, 208 


Saint Paul II 98 


^K Quang-oat I '£n 


Ssifnt Pierre U 9& 


B 4a9ii«-tiy iaOe,33(^; 1I3S,52.136 


Sa-tb6i I 224 


B Qoiini^-trf 11 172, 219, 22:>, 


Sargel el Oe H 181 


B 313. 323, 315 


Samimathet U 222 


^V QiiSnc-i^tn M 32 


Sa Dhu I 98 


^H QdaQ-ltiaQ I .u 


Sai-<:dn H 106.109 


B ^b-anta II Jd8 


Sui-fAn II 80. 8U 147. 261, 


B Qng-Iau I IS ; 11 137 


264, 265, 277, 279, 280, 381, 384, 
2^5, 2S«, 2ft?, 294, 3S£ 


^B Qug-viTomg II 38 
B Quf-hdji (sdng) 1 113,222,230 
B <>ili-DghTH 1 61 


Siii-m?! 11 82, »4 
S«i Thnng I 13a. 134, 137 
Sal Bit 1 143, 143 


B Qui-nlnrD 11 88,102,103, 


Saoi-cbau 11 17 
SSm-nwa H 332 


B i^ 1<^' ^^' 1^> ^^> ^^^' ^^' *^' 


B l^> *^f>^ 1^^' ^*^' ^^' 1^ ^^> ^^^' 


B L&d, I6e, 162, 163, 165. 170. 183 


Stm nghi B6ng ll 130, 12A 


B Qui-Ao I 126 


SchmiU 11 334 


B QuSc-oMi I 182, 18«, ^aS 


Seofe " ^ 


^B (2«£c-sJr hjc bieD H ^3 


Servi6re H 317 


^^^^^^^ 


flfl^fl^ . flB^^^' ^^^ sAcH-i>AM — am V 


K SylT-ntaa I 19^ 


Tay An-nam dinh II I3fl B 


W !%i-VaUha It %3 


TSy-baa-nhsk (Espn^F) H OS. M fl 


m. ST Huy ! M 


my-difO-Dg-Ki^u 1 225 fl 


K ST Nbi^p I 42, ^3. 44 


Tay-d^o 1 230 B 


^ STT* 1 43 


TAy-Ail I 13e.3l7,TiJ; tl K) fl 


B Si^u-lo^i 1 100 


Tay-hn 1 103 B 


^K S Ac-son 1 U 


Tdf-hd 11 144 fl 


^K Som-hsii-quaini 11 •''8 


Tay-kll 1 14« fl 


H Scrn-nam || 4g, 30. 55, 1^3, t4l 


T^y-ninh 11 359 fl 


H Saa-tay 11 20, !u, fi3, G6. 68' 


T^ty-phtl.liSt 1 SS8 fl 


■f 1 1«. 134, 305, 368. 3dl . 3dd> 3W. 307 


T^y-qa^n 11 ^ fl 


B Sorn-iay (t^u> It 27ft 


T»y-sarii 11 1% 13, 49, 103, 103, fl 


B Scmtinb, Thii>-tinh J 14, 13 


101, 106.167, 108, 109,115. IIA, llA, B 


B Son Tha I 219, 234 


121, 1^, i'iS, 124, 137, 139, 131, 137, fl 


^K So Si II lOS 


143, 143, 149. 1&3, IM, 15£^, 158, 150^ fl 


^^^^^B Ulf kP I -Pl ■ ■IMP 

B S6dX Blnh-thBD I 137 


100. 161, 162. 163, 161, llW, 170, 173, fl 
17R, 1S3, 1S3, i&*, 301, 3ll>, 233 ■ 


B SdoK Cal I 194 


Tay-sim-virong' II 106 fl 


B Sddg Chu II 309 


Tam-dii I 'm. 330 fl 


B SdDU d^y 11 34 


T*m diep 11 130. 131 H 


K S&ag Bsi-lhaa I 154 
B Song Bu^ng I 137 ; II 300 


Tam-d^ag vft l^c-pb^o fl 


( v^n-tir^ng ) !1 1^1 fl 


B Siipg Gtaai* TI ^0, tTi, 337 


Tam-4iiAng (gific] II 368 fl 


^B ^aan LttoilsM I 154 


TADl-giang I 33i, 717 fl 


^E Song Nam<trieu [ H5 


Tam-miia U 5 fl 


B Sdng Tbai-Blah i 137 


Tam-qnAc I 43,49,113 fl 


B Sdng Tbao i i^ 


Tam-tang Kinh I ^ fl 


B Sdng Thfea-m^c I 14S 


Ttm-bdn 11 Bl ■ 


K SAng Thirang Jt 315, 317 


Tim-p^hong-loTig II M fl 


^m SDng-hi^ii-h^ I 1(A 


Tan-^ien I 15 fl 


^K &6n{j Lim I n 


Tln-binti I 299, XB fl 


^K Sir-quihn J g2 


Tan-bJnh-phu 1 136 fl 


^K^ 


TSa-ch^u II l&Q H 


^^^ft 


T&n-chaud^Q H 84 fl 


^^^KF£-ao 47 


Tan-birng 1 13. ZU ■ 


^^P^a-bla II 337 


TAn-pkang H 33 fl 


^m Ta tdn eifiyaic II 273 


T^n-s& II 321, 335 fl 


B Ta trii Vila II 79 


Tla-xiWDg I &t fl 


B T^ danh Tbixy U U7 


Tifn I 48 ^B 


B T? Hi^n II 307, 339 


TSn I^vc-d£ ] 49 ^H 


B- T^.UQbI . II 273 


TSn-mqfli II MS ^^B 


B Ta kinh Bun II 299 


Tan Th!-boAng I X8. 74 fl 


^ T« quane Co- If 203,201,205,232 


T$p Blnb 11 103. Itti fl 


Tf via Pbgofl H 269 


TJiB£Hl40-tJ I Al'O fl iSii 


\ 


390— VI £T- NAM 


SU'LUp^C 


^^M 


mm 
■ 


Cing quSc Phi en 
U 273 


Tdn thiit Hvi II 


148, 


140, l^, 


. 


Taag S&m 
1 73 
irrf. 


157 
lAu-O 
Tl 2Sr) 


T6d thlit Hr-p 


11 


2jfi, 357 
T^ b^ Sam 
II 179 


T6n Ibal Xghj 
1) '^32 


■ 


Tich ii 
i 1j7. 158 


Ton thSl Ph»D 
H 311 


■ 


Tkh Qutmg I 3S 
rffeni-la It 78, SO, a2, 83, 8*. 83, 


Ton IliSl Ttep 
Tdn-tbnt Tbiep 


n 


11 103 

336, 337 
86,87,96.97,108 


.HI 


,13S,1«,H7, 


TiJii thSl Tbuv^t 


11 


274.290j 


■ 


157,179,201,202 


.258 


2ia, 219. 320, 


291,301,307,312,321 


,322,323.324. fl 
233, 231, 233, 240, 301, 346^347 


3115, 336, 334, 336; 33R 


340 


1 86 


Ton IhSt Tri^ 
II 390 


■ 


Tifen Le i 89,91 9^ 


; 11 5j, 123 


Tfln v7nh Thanh 
11 i3e 


• 


Titn L^ 
I 51, as 


Tdo Tfl-tfr 
11 61 
Tlil Tp 
1 22S 


T^ng Xac 
1 &1 
TiSa Chd 
1 103 


Tong 
I 89. 97 
Ti£u Tit 

Tieu triea Qod 

Tiah-thSa 
1 M, 53 
II 373 
It 34 


Tong bun B^i 
Tdng phiic Ho-p 
T6ng E>h<^c Khaag 
n 46 
11 106 
][ 46 
TiDh Thifeu 
Mm 01 

I bi 

I 210 
I 64 


TAng phuc Kbfi 
II 154 
Tiob-ly dai-toin 
Tinh-haj 
Tong phuirc Kbuoug 
Tong phwfrc Luo-ng 


II 


U 107 
107, 160, 
163,207 
Toy on 
II 256 


TSog ThSti-tong 
I 102 
Toa Bd I 137, 


13», 143, 144, 


Ton£ Yin 
I 77 


■ 


145, 


I4a. 147, 149 


T6n£ vi^l Pblic 
II 162 
Toriuyaui 
Ton Ion 
11 330, 335 
IJ ^Qi 


T6ng-dic Chn 
Tu Cao 
II 107 

11 63 
T« 0a tn 
I 104 


Tu-K* 
11 65 
TA Bjnh 
I 39 


Tyy-d^ng I 223, 


225 


.236.230 
To hf^D Thinb 


I uo,ui,iia,ia4 


Tuycn-quang 


I 222, 230 ; :| 
TA-Ijch 
I 64 


II 59.66.130,138 


,204 


,^.274, m 
Td Tir 
II 274, 275 


275. 290, 310, 3l7, 318, 319 -^ 


■ 


T6 IniDff Tu 
1 114 


Tuy^n Eha 
1 152 M 


■ 


T6d Ban ' 
] 103. 101 


Tilng-cbau 
11 39 ■ 
T5n-hii 
II ibt 


Tirkhliu Bjnh 
H 163 9 


' 


"Tdn Mien 
I 97 


Tif-khau Uy 
II 107 a 
T6n-nfoAa-ph^ 
11 189 


Tu-miob 
I 158 m 
fdn si figbl 


II 


139, 130, 131, 


Tir dien Hue 


11 


299, 306 4 
134, 13a, 137 


Tu<l\i n 236.237,307.323,325,337 ^ 
Tun loan Htrn^ 
» m 


Tli (lao Hyiih 
I 109 m 


; 


TAd rh£t B^ 
n 208 


Til H^nh 
I 230 -9 
Ton ttwt Ciic 
n '±71 


Tft-h-jSn-ltfc 
II 230 ■ 
Tin-lbSt flam » 331.336,338,^39 


Tir- lie m 
I 228 ■ 


j 


T6n m^t einh 
11 327 


T* Mijc 
1 91 ^ 


! 


/a li\ 
K 
J^^^M 


- 1 


^M 


^ ' 


-j 
■ 


— 1 ^^^HHH 


imPK sAcai ' dAn — »t B 


K Tv-din: II 235,240.343.352, 


TtaAnh Ura It 144 9 


K ■ 353, 354. iW, 363. 267, 268, 210, 271. 


Tbiab-lbii U 339. 340 9 


K 273. 273, 277. 378, 385, 386. 2S9, 29l}, 
B 293.313 


Thaag-cb&u 1 V ■ 


Than^-long I »1, Ul, 127. 143, fl 
143, 145. 147. 151 . 153. 1 54, m, 17», M 


■ Tily I 57 


179; 1121,23,34.25.26,31,35, M 


B Turgrng-IIni 1 49 


38, 43, 45. a, 49, S3, ftO. 117, 118, B 


B Ttfgrdg-qu^n 1 3, 1^ 


131, 133, 134, 125. 12», l30, 131, 134. B 


B Tb^ch Dai ] 37 


140,141.164,165 B 


K Tb?ch>IAm 11 ^i 


ThSm-fliKrr>g |] 37 B 


H TbAi Am 1 76 


Tham Kb&l I 103 M 


K Th&J-biDh II 368, 373 


Thnn Bft-HnI I K M 


■ Thit-blnh <]i«ii-y£n ] ISa 


Tbin Lyi I 110. Ul m 


B Thai-blnhctTrvDg 11 95 


Th^n IrODg Hd% U 331^ B 


B Th4i-binb tbi^o-qufic 11 273 


TbiiQ van QuaoB It 45 B 


B Th&i cdng Tri%u II '207 


ThJn-ndng I 11 9 


B Tb&i-hAB n 170,2.^> 


Tbfp-dllu 11 339 M 


B Tbai Kinh 1 62 


Th^pnbj Suqu&n 1 3 ; 11 3 B 


B Tbii'Kbanff II 80 


TbAtis II 224. 237 B 


B ThAi-nKuySn I 111 ; II 20. 


Thi OiJiQ 1 35, 74 B 


B Sfi. ^2. 59, 67. 13a, 274, 304. ^17 


Tbi laog I Al 9 


B Thai Pbiic I 223, 328 


Tbk-Sach 1 3> 9 


B Thai-T^g) I 63 


Tbi dii II I6D fl 


^T Tbai-lir An I |fi6 


Thj-Kieu I 237 B 


B Th&i'tir HoaD^ 1 128 


Tbi-n^i 1 17B: II 153. B 


V Th6i-tir Kb^m I 130 


154, 1^, 159, 160, 243. 2ST ^^H 


H Thii-t& Msfuh 1 les 


Thicb-ca Miu-nJ I 75^^H 


H ThaM^ Sam I 113, 114 


.Tbi£a-cu-c cAdg-cbuft 1 120^^^^ 


B Thanh U 37,51,113,130,131 


Thi^n-ch^A II 95. 98, 1S6, 723, 338 ^^M 


^ ThSDh-d^m I 224, 2£3 


Thiin-aiib^i H 147 ^H 


B Tbaivh-h^ It 81 


ThiSii'duc I 54 ^^B 


K ThaTib-b6a I 145,147,148,186 


ThiSn-K>4n 1 180 ^H 


B 196.3(3; 11 3,13,18,19.20.21. 


TbicD'h^ Dirons U 360^^H 


B ^, 3&. &3, &4, 55. 63, 65, 66, 68, 96, 


Thi^QHit^ It SM^^^I 


B U3, 117, 161, 163, 164. 172, 173, I7d, 


TMSn-ciUan 11 Z3^^B 


B 222,267,31^326^334 


Thl^n-s^ch-virorng 1 ^. 86^^| 


B Tlianh-lang 11 337 


Tbi^n-tia 11 S&\ 299. 310, 317, 320^^1 


B Thanb-lskm It 24. 25 


Thi^n Td 110 ^H 


B Tb&Db^oaJ I 224 ; U 24 


Tblcn-trOc 76 ^^1 


^^ Tbanh-quy^t-fflang 11 124 


Thi^n-lrvdrng 1 144, 145^146, ^^1 


■ Thaah tbuy U 334. 3%*^, 339 


i4>, 160, 177, 232 ; ]l 3M ^^M 


V Tbanh-trl 11 36 


Tbia-m^c-cbaa 1 130 B 


^ Th&nh Gi6Dg I Ij 


Thigu-lri n 931.332,333,234 B 


Th^nb-cat Tu^hiiD I 126 


Tbo Huang 11 IC& B 


^Hi^^B^^^^^^^L^^^^^^^^^M^^^^^^^ 


^^^^^^ttfl ■ 993 — VI$r-HAM Sfr'LUgfC 


i_ 


K Tfao-^nftn [1 325 


Triia-giang It in, 115 


H TbQilHoaD 1 137a36.t39,142,143. 


TrSn-hfti II 305 


■ 144, 145, 146, 147, 14«, 149, 150^ 151 , 


TrSn-uam 11 221. 1^ 


B ISa, 153, 154, 155, 156, 157, 158, IBO 


TrSp-ninh H 4», 103, 162, 163, 


B Th& phAa I 61 


220,322- 


B Thftl Tq I 7^, 231> 232 


TrSa-liy it 333, 233 - 


B ThtitD-aD n 3M, 305, 33e 


Trfio-lay-thfenh H 322, MS 


B Thuts-bU 11 337, S3S 


TrSa-tmh-pbu II 321 ^ 


^K Tbuln-chlu I 167 


Ti*ii-Tlnh 11 149 


^^KThu^O-hda T 200/222; 11 39, 


Tr^D I 119, 163 


^^■^ 30, 31, 3&, 40, U, 78, S7, 106, 113, 


Traa ao Dlnh I SI 


B^i 1 16, 117, 123, 133, 124 


Trill Aflh-T6dg 1 163, iH. 160 


B ThD4a-thSEib-ir£n II 79 


TrSo bfi wc II aa^ 


^K Thufs-thitn cfiog-chila 1 113 


Trin bi Tifin - I 54, 55 


^1 Thuwlku-m^t II 239, 204 


Tt&o b^cb Niln I] 23, 24 


B Thgc 1 16 


TrSn blnhTroDg I 137,144,145 . 


^V Tbgc AD-dovng-TUtrng I 3 


Tran Canh 1 116, 119 


^B Tfaoc-Tuvng PhiiD 1 16 


t>in Cao I 227,231,232,333,2^ 


B TtaAr-Kl^u (tniydii) II 178 


Tt^n di Ai I 134, 137 


^^^Tbuy.vAD iDyb^t I 164 


TrSn Dv-t6ng I 173, 175 


^^^p'huoiie-Qea 1 37, 43» 47 


Trkn Du^ l^qg I 177 


^^■TbiHrof Vimg 1 21 


Tr^n dlnh Cam 11 64 


^^^Tbvpttg du; Tbing 11 133 


Triin dlab Tiic II 333, 234, ^, ^^ 


B ThiTTTis-hai II 77,278,281.293 


299,305 ^^1 


B Ttal^?D|[-bfFn« I 7(lff,; 11 65 


Trao auc H6a H 39 


^^^Tbu-png-laDg H 52 


Trati hi TSng H 294 


^^BTbuvDg-pbikc 1 147 


Trln U\iti-I6ng 1 l«9 


^^^ Tr^-b&l JI »7 


Triin Hi^p I 220, ^4, 225, 230 


B Tra-lrhiJC 11 159 


Tran buy L5ia II 137 


B Trk-IoAC I 220 i II ??? 


Tran buy Ph4c It 314 


B; TH-Oa n ttl 


Traa buy Sacb II 371 


B TrJl-so-D II ]&4. 181 


TrSn HoSng II 255 


^L^Tra-v* (Ja7*> II 96 


Triin Hiic I IW 


^^BfTri-Tfab If 231 


Tfin, Hirag-d^o-viTffDg I 164, 


^^^•ring-tt I 74 


165, 166, 179 ; II 279 


B Traog Trff I 33 


Ttau huo LuQrog I 174 


B TriDg-BD 1 76^ 147 ; 11 24 


Trln ich TiSc 1 128, 14S, 153, 


B Triine-aa-lp 1 186 


153, 160, 161 


^^^Ti>Dg Trinb II 19 


TrSa Kign I 144, 160 


^^Brr^D-bJtn n 140, 221 


Tran Khang 1 192 


^^^TriIo-bi6n-dinb (Bi£n-bAa) 


FiId Kh&Dh Du 1 I37,1&4,15$.16S 


^P II 81, S3, 106 


Tr^D kh^oh TISd II 292 


B 7r<Tt-d|Dh U 149, 221 


Tran kb&t Cb^B I 182, 1>13. \S7 


^ •■'■'' ■- '_ '- " ■ L : Z 1 


Mk 


WWW songnuong V'KB^^_:£^ ■ 


■ 


HHi 


^^Bff sAcri 


- 1>AN — 303 fl 


B TrSn 


khJc Chang 


1 167, 169 


Tran Thii- Tonj! 


I no, lai, 1 


H Tr^n 


Khi^m 


1 131 


122. l?-l. \-X 


, lag. 133. IS7 fl 


H Tr^n 


Urn 


1 82. S3 


TrSn Thinb tuDg 


12S, 130 H 


■ Trio 


Ly 


1 113, lU 


Trin thi Hirug 


ii^. 200 ^^M 


B TraD 


Li*Ti 


11 97 


Tran Tbi 


I 44 ^^M 


H TrSn 


Lien 


I 115, 120, 121 


Tran thi^n Blnh 1 


t93, 193. 194 ^B 


H Trio 


Lqni 


I 22y, 231 


Tran Tbi&u-Ai 


1 186. 187 V 


B Trla 


Minli-Cung 


t 8S 


7rU Ihu Bfy ] 


115,119,130, ■ 


■ THId 


Minh-l6iig 


I 168,169,170,171 
121. 123, 127 ■ 


H Tran 


ngoc H9U1 


11 43 


Tr^n Thufa-I^qg 


I 181, 186 fl 


B Tran 


nguy^n Ban 


I 180. 181, 23S 


Tran thuc Nb^n 


II 305 ■ 


B Ti^n 


pguy^n tlSn 


1 187,218,12?, 


Tr3n Thuyfin 


1 163 B 


^K 
225,231 


Iran Thir 


I 07 S 


B Tr3n 


nguy^t H6 


I 201 


Tran Thu-a 


115 1 


B Tran 


Ngb€-tOng 


1 176,177,190,301 


Tl^a lhu'9ng Xu;An 


n 81.82,83 S 


B ^ Ttka 


Nhfc 


[ ie» 


Tran TrI I 218 


319, 220. 221, ■ 


B Tr^n 


Nhao-tang 


1 131. U7. 

I3S. 145, 160, les 


333. 
Tran iri^u Ccr 


234 ■ 

1 201 m 


B T^n 


nh^t DnH 


I 145, 146, i|l7, 
lU, 153 


Tran Trong 
Tran Irung T^ 


I 220 m 

1 tia ■ 


B^ Tr^n 


nhSt IEi#u 


I 127 


TrSn Tr(kng-quany 


1 203 fl 


^^^Tr^n 


nb^l VTnli 


II 212, 21a 


Triin ^itt Cli\i!in 


II 306 B 


^^PTraQ 


Nbu^ 


1 218 


Tr^ii van Dy 


11 327 M 


^f Tran 


Vbi-a& 


I 178 


TrSo van Ky 


11 155, 1S6 ^B 


^K Trftn 
B TrJtn 


Phoug 
Phu 


I 227 
I 160 


Tran van Long 
Tr^n van Nang 
Trin van Tin 


160 ^^M 
11 207 ^B 
II 14B ^B 


^B Tran 


156, 157, 158. 


II T41. 155, 
159,160. 16t,l«3 


Ti^n VBD Tlnh 


11 213. 213 fl 


^^B Tr^n 


quang Hiiin 
Qnaing-Kbai 


11 2iK) 


TrBiD Tin Tfaa 


II 207 fl 


^^PTriu 


I 131, 145, 
146, 147, 148, 16$ 


TrSn vVnh Nh$t 
Tran xuao Soan 


tl 310 B 

3 ^^^ 


^^^ TrJa Qui-KhoAch 
^^^KTrsn tjaic Chan 
^^B^Trla qa6c Toaa 
B^y Ti^n quoc Tuan 

B Tr3n nn 


I 302,203,a(M,305 

1 168, lfi9 

I 140, 147, 153 

I 127, 137. 

139, 150, 151, ia& 

II 2»» 


Tri-huyfiEi Toai 
Trjph Bgich 
TriDb Bang 
Trinb B&ng 11 
Trinh CSn II 
Trinh CAa U 


II 260 ;^^| 

II 30 ^^B 

11 64 ^M 

13, 123. 13ft. ^B 

12, 113, 114 ^B 

10, 46« 47, 48, ■ 

Iff, 62. 69, too ■ 


^^ TrSa 


ii«D Thinta 


II 264,304,307 


Trjinli Cii 


ir 30. 31 S 


^B Tran 


TuSn 


1 105 


Trjata c&ag Cbung 


I 317 m 


5^ TrSn 


lu Viid 


I 14S 


Triab Cuvng 


II 10,11.53. m 


■5 'f Tria 


Tang 


1 180. 100 


5&,5B, 


61,62,89^100 ■ 


ij^ Tl^n tvKhiDb 


I tl3, 114, 115 


Tr\hh Doanh 


11 11,13,55, m 


V' TrJln 


Thai-hiu 


I 116 


50,01,63,65,60. 


67. 68. 09, IQO, ■ 


^^ 


msM 
^^^g^. 


J SW— VltT-NAM S&-LUgfC Trlnli BS II ' 3G 

TrfBh Gft II *i 

Ti-inh GJaog II lO,i;,&4, 60.62.^. 69 
Trjah faoM 0irc I1 149,164.195,216 Trfah E^ 
Trinli Kitra U Triah Kt^ 
TrfDh Kha 
Trinb Kbii 
TVinb Le 
Trinh Nhfc 
Tyfnli quite Aoh 
TriDb Sim II I 170 
4, 6, W. 19, 30, 
31, 69. 78 

II 37 

I 223. 237, 228 

II 15,IIR,114,118,H6 

[I 123 

J[ 41 

II 86, 108 

12, G2, 63, 6«, 69. JM. 104, lOft, U3, 114 

Triob TfC II 8, 9, 45, 46, 48, 49, 

51, 5% 54, S6, 60, ^2, 69, 99, 114 

Triflk Tt II *S 

Trinh Toin II 45, 46 

Trioh Tttag H C, 7, 20, 21, 22, 

25,24, 25,%, 2?. 2&, 30, 3l, 33, 
35,3e«39.69,na 
Trjnb It Qoyfen 11 118 

Triah %h$ C^DB IT 46 

TrjDh Tring JI 7, B, 32. 36. 37, 
m, 44, 41, 42, 43, 44, 45, 69, 96 TV|.Dh Trcr^'ng 


II 44, .45 


Tr^h viD Hii 


II 32 


Tr|ab Zdio 


U 36 


Trjuta bSng Phi I 


153, 154. 1S6, 
157, 158 


TViin-chaa 


n S6 


Trifa 


I 29 


Trita Ai-TmniK 


1 33 


Tritu eii 


- t 19, 26 


Trifu-Kliinh 


11 38 


Tri^ KhuAng U4a 


I m 


Trifn MinluviTOng 


I 33 


Tri^ nic Mi 


1 63 


Tri^-phong 


II 106 


Tri^ qv*Dg Phgc 


I 54, S5 


Tri^ qnilc e«t 


1 44, 47 


Tri*n TiA 


I 104 Tri^D Tilt 
Tri^u TrUng 
Trifu Van Tiro-ng 
Tri^u V<!--viroog 
Trieu Vift-viftrng 
Trjev Xirang 
Trong Thi 
Tning-bong thijC Ivc 54 

I 146 

I 32, 33 

I 15,29,32,128 

I H, ^ 

I 60 

I 19, 20 

I 109 TniDg-KJ H 277, 312,331, 3M 

TruEig-quan II I>3 

Trgc'l^ QaaDg-flih: dQaofa II 172 T rye-Sam 
Trirng Nhj 
Trtmg Trie 
TrtrCmg i*h NgOC 
Trtnrag bi, Ngbi 
Trmmg cyn Bang 
Trtwng Chu 
TriTiroe d?*) Laog 
Tru-trog Hfin? Qui 
Trutmg Bmh 
Triio-ng ainh H?' 
Traaog gia Hyp 
Trtitrag Giac 
Trirvag h^n Sieil 
Trirofitg Hi^ag 
Trvaag KbuOag 
Tru-aag l^p B^o 
Trirorng midh Giaog II M 
I 39, 40 

1 39. 40 II 331.239.260 

II 260 

II :t27 

n 283 

I 75 

I 164,168.174 

I 221. 222 

II 64 

I 160 

tl 202. 207, 330, 222, 231, 232 
Truvng Ngpc I 153, 137, 13S 

TriTwng Phu I IW, 195. 196, IM' 
200^201, 203, 204, S05, 309, 213, 233 
Tniwog phiie GiAo 11 14^ 

rrmrDK phiic Loan II 12, lOl, 

102, 103, 1"* 

Trvirng phTic Phv^ftg II 162 

Truffog'phdc Tfio II 43 

Trmmg quaog Bim U 291, 300, 

307, 324, 335, 339 

Tnnrag qQing Ng(;c II 336. 338, Ml 
Trinrng quang Thu H 390 

Triiffng Qoao I 156, 157 

Triwng qu6c Dflog II 369.270,271 sAcu-dAn — 3»a TF-Uorilg 
Trwffng 
TriTffnj 
TriTtrng 

Trirang 
Trucrng 
TruoTiR 
TrLTO-n^ 
Tfiicrng 
Truorne 

Trtttriig 
Truirng 

TrufrDg- 
Truirng 
TruA-ng- 
TriffrDg- 
Trir6ng- mT Lniig 
^T Thhnh 

Ihu Tfcgt 
Ihp Thanh 
Trong 
irong H6a 
VBQ Bad 
van Da 
van Ho 
vin Uycn 
v7nh Ky 
'di;c 

■Cb^D 

SB'Vircrng 

£0-11 

thi 
tht 

giang n 133 

I 174 

I 43 

II l&O 

I lOi 

il 299 

I 42 I 1 2aa 

n 324 

II 332 

l\ 273 U Ung-chau 
t^ng Licli I a?. 47 

I 97, m, :0i, 105 
II 313 Vannier (Xguyen \»n CbSn) 

II 152,153,181,221 
Vasco de Gama II 95 Vassolgae 
JI 


259 


V«n U^Eih 
1 


»t 


Van-Ki£p I 138, 


139, 


142, 


149, 


!&*, 


156, 


165 
V^a-tirgng II 


161 


163. 


203 


Van-th^Dg vucriiig 
I 


fifi 


V^n-tho 
H 


121 


Vaq-Tuan 
£ 


53 


Van <ifr»h C>c 
H 


66 


Vail aitc Khu£ 
TT 


271 


Vila-giaog (&&) 
11 


2^ V«n-Jang 1 1. ta, 13,16,17.18.71 
Van-niinJi («tipii) II 237 

VSn-tiV I 74 

Van-tliflu II aft, 190 

Van-flSo I 137. IJI. 136; 11*4,102 
Vdn-nam I 127,180,223.233,230; 
It 16.68,3773 278,279.297 
Vdn-phong II 105 

\an-tning <BMO-t»c> II 30^ 

Versailles It &5 

Vtrret It 47 

V£-son [ 60 

Vi Liing 1 323 

Vi trong Tt I 63, 64 

Victor Ollivier (Ong Tin) II 152 
Vientiane II 347 

Vitl«roi II 297 

VUn-miuit M 139 

Vi|n-d6n|j 11 194 

vrnh'l^i II £& 

\7nh-Iong II S4,360,2&l,264,aft3 
VTnh-lLrtyng K 2iM} 

Vi^i-inmli II M2 

\iil.aim ' I 3, G, 7 ; II 79.80, 
Si, 84, 95, 139, NO, 141, I4J>, 169, 
171, 173, 180, IS6, 2tQ, 221, 222, 227, 
22S, 232, 245, 252, 2^. 25B, 262, 2fr4, 
282.298,311,312,320,341,345,303 Vi^t'SiT toAn-tiiu 

Vi^l^tbAc 

VJet-thir^ng 

Vi^l-lrl 

Vo-an-ch^u 

Vo cdne To 

Vu dinli Dung 

VQ dire Cat 

VS-fliScC'VWffng 

VS-nga-chati 

Vo Nban 

VA phirorng Be 

\a ik Giao 

VS U LJ 

va rjnh I IJ, 13 II 


62 


[ 


61 


JI 


178 


11 


310 


1 


59 


11 


«3 


IJ 


63 


11 


203 


1 


» 


I 


ri« 


n 


14« 


II 


04 


II 


115 


II 


6« II 148, 149, 153, 154, 155, 157, 15S, :S9, 160, 162 9De-r.Vf$T-1fAM sir-LWC \3 Thirfrc 
V« Ir^c 06nh 
V9 trqng 81nh 
-^♦e Tin GiKi 

V3 vinh LOc 

'^ TTnh Tien 
V5 suftn CSn 

re D4t 

TH dt Nguj 
Vft'dt^ Nroh 
Vu Bai 

va huy Tin 
Vti -tratrng 

rfr Qa^nlt 

KVa Tia 
VlPti^aa TbJ^u 
'^VtL'icvDfl Bltih- 
*.^ 188,159, U ft2 

n ^, 64 

II 371, 272, 21i 

M 2ai, 333 

11 14S 

n 307, 210 

11 207 

II 207»310 

11 214. 317 

ir 110, III, 145 

J IW 

■ il . 160 

]] 256 

1 110 

] 12 

II 2S0 

II 136 

II 43, i4 

I n 

ir 17 

II 61 

ir loe 
( tn 

II n% 

II 7S&, 300 
n 141, lj>5, 156,. 
160,161,162, l&'l.iai \a v5n Nhim II 

va vSn Tien"*" 
VD vjin Thiem 
YQ Vinli 
VQ-viKKng' 
Vinrng an Th^ch 
Vmrng &o Quj&Q 
>'n-o-ng Dqc 
Virtyng Him 
Vvcmg KbOfiTt 
Viro-nfi Khfli 
Virong M3ng 
Vwong Tilling 

225, 226, 227, 228, 
Vinrng Thiic 
VmVn li'au 115. 124, 128 

IT 196 

IT 45, 46 

II 52 

II 61 

I 102, 103 I I 3«, 42 

223,224. 

230, 232. 234 

1 62 

II 14a Xich-quy 
Xlch-lhS 
Xnftn-tbu 
Xirorng-^anl Zaat II IB 
I 11, 12 

JI 84 

I 23 

I 227, 231 ; II Gf II 97 
II 310 WwW-SDnghLD DANH-f ACH »AI-LY bAN SACH 

qO TRUNG-TAM HQC-UtU XUAT-BAN Ten tf»l-lt Bta-ehl Ttbh 1. TRU6rNG-SaN 

3. Al-HOA 

3. viEt-long 

4. BONG^HA 

5. KHAI-TR! 

«. vi£t-b^ng 

7. S0NG-KA 

8. -mfi-GKyi 

9:hAng-NGA 

la PHUg^NG-LINH 

ii/vAn-nhi6u 

12. UINHrTRl 
IS. GK),AN 23 
i4.THANH-TAM 

t5, tOng-son 
ib. kam-ngai 
11 sanh-hung 
18. quAng-thuAn 173, e^l4p 

67, TrSn-Himg-B^o, Hu£ 

293. Gia-Long 

7, Piiirdc-Hai, Nlia-traiig 

62, Lft-Lgi 

78, Le-Loi 

372. PhaD-Binh-Phimg 

117, Tri*u-Qu»og-Phuc 

6. Nguyia-Bloh-Chi^u 

44, HAm-Ngbi 

34, Ng6-Quyin 

32, Phan-ThaDb-Gi^n 

7-B, Hilog-virorng 

65, NguySn-vSn-Thiah 

16, TrSn-HiTDg-B^o 

150A, QuaDg-Truog 

250. Phan-Chfta-THnh 

101-103, Thfiog-nhSt Thira-thien* 

Qui>nb(TD 

Kb&Db'h6a * 

SAi-g6n 

S^-gOd 

SAJ-g6n 

Long-on 

Kidn-giang 

Phong- dioli 

Vtnb-IcHig 

B^h-tirdpg 

Vinh-blnh 

Quaug^tri 

Quang-ngli 

Qitang-tin 

Rken-rtmg _^^_ 
^^^^^H 


^ 19. VAN-KIM 


278. Tran-Hirog-Bao 


Tuy-b6a ^^H 
( Phii-y*a > ^ 


^^ 20. NAM-PHl?OfNG 


162, Qafic-I6 I (TO-iS) 


Camera nh 1 


H 2U ykn-H6\ 


33B, PhaD-B4i-Cbau ' 


Darlac 1 


m ^.khAi-minh 


19, H^in-Nghi 


Bk-ht j^H 


■ 23. TUYfiN'BtrC 


1, Hda-Binb 


^B 


H 24. KTNH-B6 


79. trSn-Hung-Bf o 


Phu-b&n I^B 


H 25. XU/^N'THU 


37, C&ch'iniing 


Lftm-ddng V 


B 2e. NGUdN-S6NG 


40/1, Tinh-lO s6 10 


H|Lu-ngMa 1 


B 27. MtNH-PHAx 


25/3, Quaa-Am-cAc 


TAy-Dinh ^^1 


B 28. EHAI-TKi 


1* Bdi-Ngucra-Kgli 


Biinh-dvomg ^^H 


B 29. VAN-HOC 


95, Nguyln-Du 


Long-fchfint ^ V 


W sq. an-lOc 


3/7, TrSn-Hung-Bao 


Blnb-]ong fl 


B 31. B0NG'H<!>A 
B 3^ THl£N-Tdr 


208, Ng6-QujSn 


Bloh-tny j^^f 


18, Nguylo-Thi-Giang 


Bl&n-hda ^^H 


B 33. MIKH-QUANG 


103. Trung-Nhi 


VuDg-tdU ^^W 


B 34. THAI-NGQC 


54/3. L^-Lot 


G6-c5ag ^^M 


B 35. MTNH-DT>G 


16, Trumg-TrSc 


An-Kuy£ii ^^H 


B 3«-. THANH-QUANG 


10, Tni<mg-VTnh-Ky 


Bac-lidu ^B 


B 37. KIM-VAN 


40, 96-C6ng-Tri^g 


KiSn-phong ^^M 


B 38. HOA-QUANG 


99, Hal-RA-Trirag 


(Kh^h-hvDg) ■ 


^^B 
Ba-Kuyfn ■ 


B 39. yfiN-PHiraNG 


15. Pham-HSng-Th&i 


Ao-giaug H 


B 4o..vAn-canh 


93P, Hiiog-ViroTDg, Tbi-nghfi, Gia-dinh j^| 


B 41. Lt^A-HdNG 


40, Nguyln-Thai-Hoc 


HOi-fln ^^H 


B 42. I^PHAN 


41-43, Pham-Ng5-T.So 


S&i-gda * B 


^L^43. HOU^CHI 


lOB. Pham-Huu-Chi Pbij-6c-tuy ^M 
n qul'pi mua li lUn /<ic u&i cdc Sqi^I^ irin. H 


^^ CUOC^CHO: Xi 
J 


^^^*