Skip to main content

Full text of "Voitinskii_1906_II_sjezd_Kadetov_end"

See other formats


r> ^^^.nATttnte rtQ „DP0JIETAPGK0E WO C. H. C. /*"> - ':j^^ hiJ \b- Ha KpecTHHaxi) y napm 

HapopeH Cs 
-s=^"7*r BTOMMl tlttf KOHCTHTJHiOKHO-A6MOKpaT«'.BCK(lit MptfC 4 


KIEBt. 

Tmio-JlHTorpafcia KoBa^ieimo. KpemaTiuti, 1906. i.'.iaccoii ,(.i i l'oro, timuh iipoiuiiiujTb n iipeACTaBBTcibnoe yn- 
peiKxmie. 3aBn«iaiinoe npojeiapiaTOH, i;yn.ienncc iim ni.iioit 
CBocii KpoBii! II ,yu;.ia,T,'iiiK npe^araj cvtaay «nop\>uiTi> ni'irr- 
pa.n.iiojiy i,-o)i iiTi'Tv bohtii b cor.ia iiH'nif c nefdpajn.HUKii op- 
raii.uiii .ipyiiix iiapiift no soiipocy o ]ip<\T.ocTaiueiiin iraif.cr- 
uaro 'inc.ia ACDYTaTCKHX luunoKO'iifi is rocyAapcrjeBBOft JIjMi; 
iipe.ictaiiim'jiisi paoo'iaro oacea. » 

Ho, iioimimojiy. 3to BpeftJoaceBie itfr&c nc 6a;uoTnpoBa- 
:ioci. na KpecTHaax iiapriii Hapoanoii Cboooam. UoBB^HBOHy, 

«OOpHU M IiapOAHYlO CB060AY» p'Ifflll.m. B KOIIII/L' KOIIBOB. 'ITO 

iipo.icTapiar cumiKOJi iuoxo noiuiiiai'T cbob iinTepeeu, tto 
.lyime y,i; omi caiiii noxaonoMyT sa Hero b Jys'i;. <ito a'B- 

.IllTI.nl CBOHliH IIO.IHOSiO'liilMH C npeACTaBIITO.IMII paOO'IHX 

rayon u nepascicivwiso. IIpoJeTapiaT npiiMCT 113 pyi; k.-a- 
nap-nii nc npocTq Maii.ui™ b /lysiy. a ya;e totobhc 3aKom>i 
C napoiiioii cbooo,!,!;: rl.si y;i,of5irl;e 11 iipiimrLe ;i,.ia ikto. nee 
<!C3 Hero tyrJtaaCTCfl... 

IIo3nai;(i5ii!Buinci> c tt.m, <ito roBopiuoci. h fl1i.aaioc& io- 
Kpyi Kync.in «IIapiiii HapoA»oil Cbo(jo,th». jih juuki'm onpe- 
A'n.nm, en xapairrep n upiipo;iy. no Kacanci. asskc en (JtmaH- 
CffBofi, itKOHoiij'iofKOfi h arpapnofl nporpaiwu. Bca as npo- 
rpajma iiaiiP'iaT.vtiia roil ;kh po6i;of[ nojOBiin'iaTOCTbiO, tem 
ate Tpyc.iHBHM cTpeai.ioiiieM npnsiiipiiTb nenpiiMiiprai>i.;i Tpefmisaniji. 
coi.iacoBaTi. upoTKBono^ojKHwe BHiepecH, t'I.m jkc txpaxosi no- 
pea pcai;ni('fi n iiepea, peBoaEOBJeft, toi'i ate BaAeatAoft npo- 
CKOJMHyTi. i;ai; hii6\ai>, noJiyMim. mto nn«y;u» 6c3 6opi,6i.i. Cos 
ycii.iiii. iI;m arc xajiKim omiopTYHTOMOM. KOTOpHft xapainepn- 
jyoT 11 iio.iHTii'iccKyio iiporpaxiiy n TSSTHKy uap'rin. c koto- 
poft iiu o3iiai;ojiii.iiici> na npoAHAyniBi CTpannaax. 

9to .icnci .]])6epa.ii>iioH fiypstyasiH h 6ypatya3noft ninc.i.iii 
reiiniii, iKi'jaioinefi cbo6oah. no 6oim,cftca. i;ai; 6m 6op:>oa 3- 
CBOOany nc (wlua.iaci. c.iiiiht;om rpotfuoft. l'oitoj:nii,iji gliaac 
CBOO rposnoe ;il;.m. Bee 6o.ibino 11 6o.n»uie a'aiiomnca aps.i 
Copnon 3a csodoAJ- C KaacAHM Anew sanajifliOTCJi 11 i.pl.iiin 
cuju dopioi^aroGJi npojeTapiata, c sawsHu ,'ineH na uohdb , ejk npHXOAflT bobuh cam na sepcicBt 11 lwfiM. Pcbo.iioiu- 

OilBHfl HailOA. KOTOpHft HO MOffiCT AOjfcC »BTb lipil CTapiJX 

vcioputt KOT'opufl iipoAno'iirrai'T cxepib b OopwII; v.p;h(mibomj 
vMiipaaiio b HV.i;,i,t h ncBort, kotopb* n-Bpiix nnu b emm 
'cum — bot cii.ia. Aiiiiraioinaa ancpeA -peawwuno, aaBOCBUBaW- 
mia CBodoiy. Cbjh peaKnin to owtjiijuot n'epcA totobum 
cbccth hx botoeom. to iibiTaiOTCJi ocraHoinrn, xoa iirropm. 
13 OKtHGpi oiil; vcvvnaiOT napo,i,y CBpfioKy. b ,i,oi;ao[)l; caoja 
oTiuuiaioT (•!'. Ho Bo.ina pciiciioiuii pacicT n up'limcT nenpe- 
pbiBBO. 11 KasKAHft ACHb iipiio.iiiffiaoT oopnoi: 3a" napo.MiyiO cbo- 
CoAy u BoS'BA'h. 

A U.-A-. HOBt.piimio B peno.noiuio. ii<uvI;piii!UO b npBABop- 
iivro uaMapii'.n.io. to npawIiTCTByiOT noVkxa Kpacnaro 3iiajR'iin ? 
to OTBopa'ioBaiOTjCH ot new. iipoiMiiiiaior ero. i;ai; BimoraiiiKa 

poai;u,i». 

Ho 11 npiml.T nx 11 nx npoK.iHTiii aiiyiar a;a.iEBM, ipye- 
.niBbiM .ipih'tom nocpeAH rposnux pa«raTOB jx'r.o.iioniomii'.Vo 
rpoMa. Co CBdefl nojiOBBHiaTO* nporpasixofi. co CBoefi Tpyc.ni- 
Bofl oiiiiopTviincTii'iecKofi TaKTBKofl i;.-,v iiapriii neerAa oy;i,ot 
cTOirri, b CTopoirl; or 6opi.6w 3a CBodoA)',— sauia 61,1 na3i;a- 
niii omi ccot im npiuysiHimaa. 

Ilopi.oa 3a CBOoo;iy bcactch Apyriuiii i;.iaccaMii oomivnia. 
ApyrksH epf'.v:TH;iiiii h noA Apyrna wiiaMctioM. 

HycTb ate «IlapTin HapoAiiofi Cbooo;i,i,i> 
j;pacuoii pcBo.ironin jjkikKtb CBoe r%«J. 

<J>eBpa.'ifa, 1906 r., 
C.-TTeTepoypi-b. He Mihiiiacm