Skip to main content

Full text of "Woordenboek-Nederlands-Spaans"

See other formats


NEDERLANDS-SPAANS WOORDENBOEK. DICCIONARIO 
HOLANDÉS-ESPANOL POB el Dr. A A. FOKKER, 

Frofesor de Xjengua Espartola 
en el Oolegio de Comercio de Amsterdfln. 
GOUDA 
G. B. VAN GOOR ZONEN NEDERLANDS-SPAANS 
WOORDENBOEK DOOR Dr. A. A. FOKKER, 

Ijeraar in de Spaanse Taal 
aan de Openbare Handelschool te Amsterdam. 
GOUDA 
G. B. VAN GOOR ZONEN Eerder verscheen: 

Dr. fl. A FOKKER. 1141/2 X 21] (XII 500 biz.). Geb. f 6.50. VOORREDE. Dit ^ehetsiuoordenboek — meer wil het niet zijn — heeft 
me veel hoofdbrekens gekost, 't Is een eerste proeve op dit 
geheel maagdelik gebied. Zij die nooit zulk een arbeid onder- 
namen, kunnen moeilik de bezwaren, daaraan verbonden, be- 
seffen. Maakt rtien een woordenboek van een der meer beoefende 
talen, f rans bijvoorbeeld, dan heeft men reeds de vertaling, 
de equivalenten, der meeste neder landse woorden kant en klaar 
vóór zich. Hier moest het afwegen en aanpassen der beteke- 
nissen voor de hele woordenschat voor 't eerst geschieden. Wat 
Arnoldus de la Porte in 16Ö9 te Antwerpen uitgaf, kan 
immers buiten rekening blijven. 

De tijd heeft me ontbroken, om dit nederlands-spaanse deel 
even uitvoerig te betverken als het spaans-nederlandse. Slechts 
hier en daar zijn enkele idiomatiese uitdrukkingen mede op- 
genomen. 

Evenals in 't spaans-nederlandse deel heb ik de samengestelde 
en sommige afgeleide nederlandse luoorden gescheiden, zodat 
b. V. de voorvoegsels duidelik voor den dag treden. Ook heb 
ik doorlopend klemtoontekens aangebracht (/ voor de hoofd-, 
\ voor de bijtoon). 't Een en ander vergemakkelikt het begrip 
onzer woorden voor nederlands-studerenden. 

Bij de onregelmatige werkwoorden heb ik weder de voor- 
naamste onregelmatige vormen opgegeven (bij onpers. w.w. en 
sommige andere de Se, anders de Ie pers. enk.). Bij werk- VOORREDE. woorden met klinherverandering is deze aangeduid door ie 
{■= ah pensar), i {= als pedir), ue (= als volar), i, ie [=■ als 
advertir) 

Voor op- en aanmerkingen van bevoegde zijde houd ik me 
aanbevolen. Dr. A. A. fokker. Amsterdam, September 1912. UERBETERinBEn. Bladz. 

2. aanschouwe, staat ter a, lees 

6. afval, staat deshechos, „ 

12. beraden (zich), staat refl&nionar, „ 

12. beroering^, niet ingevuld: „ 

47. heester, staat ashusto, „ 

67.. krom, staat curvo, encurvado, „ 

70. lach, staat riza, „ 

87. noofd-oost(en n.), staat nord-est, „ 

87. noord-west(eii n.), staat nord-oeste, „ 

89. omtrek, slaat circunferenua, „ 

100. opvatten (begrijpen), staat coneebir, „ 

117. Rijn, staat Heno, „ ten a, 

desechos. 

reflexionar. 

conmoción v. 

arbusto m. 

corvo, encorvado. 

risa. 

nordeste. 

noroeste, 

circunferencia. 

coneebir (i). 

Rin. BIJVOEO^KL,. A. 

aan-bestèden, destajar. 
ó.aii- besteding, destajo m. 
aan-spören, Incitar, animar. 
aan-spóring, incilación v. 
aan-spraak, tituio m., derecbo m. 
èan-sprakelik, responsable. 
óiChter-stand, atrasos m. mv. 
adem (tam. = asem), aliento m. 
Ó>deiuen, alentar (ie), respirar. 
adem-halen, respirar. 
adeza-lialillg, resplración V. 
advokdat, aLogado m. 
anisette, anisado m. 

B. 

beÓ>mte, empleado m. 
belangeloos, desinteresado. 
belaDg-hébbend(e), interesado (m.). 
benadelen, perjudicar, danar. 
benutten, aprovechar, ulilizar. 
bericlit n., noticia v., nue\a v. 
berichten, aylsar, comunlcar. 
beróeps-kónsul, consul de carrera m. 
beschouwen [aanmerken, houden voor), 

considerar, dar por, 
bevorderen, fomentar, promover (ue). 
bewust, en cueslión, consabido. 
bloot (naakt), desnudo. 
boom [plant), arbol m. 

„ [V. e. rijtuig), lanza v. 

„ [v. e. boot), bichero m., pereba v. 
bórd-papier n , cartón m. 
brand-kast, caja de bierro m. 
burger- [nog.- tegenover militair), paisano. 

C. 

cheque, cheque m. 

Chèque-boek n., llbro de mandatos m. 

cirkel, circuio m. 

cliché n., clisé m. 

comité [homité) n., junta v., coraisión v. 

coupon [V. koepón), cupón m. D. 

dès-te-méer [v. te-meer), tanto mas. 
dienst-jaar [v. boekjaar) n., ejerclcio m. 
dividend n., divldendo m. 
drük-fout, falta de imprenta v., yerro de 
imprenta m. 

drijf-kracht, fuevza motriz v. 
drljf-riem, correa de transmlsión v. 
drijf-veer, motivo v. 
duits, aleman, -a. 
Duitse, Duitser, aleman m., -a v. 
Duitsland n., Alemania v. 
duurzaam, duradero. 

£ 

enkele(n), aigunos, -as. 

P. 

flésse-trèkker (fam. = oplichter), esta- 
fador m. 
Pj ans [eigen-naam], Francisco m., Pacom> 

G. 

géld-wisselaar, cambista m. 
geschrift n., escrito m. 
gimnastiek, gimnasia v. 
gronden, basar, fundar. 
grossier, negociante al por mayor m. 
gunnen (tegenover misgunnen), dejar cor» 
gusto, no envidiar. 

„ [toewijzen), adjudicar. halte, parada v. 
hanteerbaar, manuable. 
hóofd-létter, mayüscula v. 
hoofd- stuk n , capitulo m. 
houder [v. e. wissel byv.), portador m. 
huis- gezin n., familia v. 
huis-vèsting, albergue m., alojamiento m. 
hijs-bok, cabria v. BIJVOEGSEL. In-klarings-bewijs n., nota deciaratoria 
in-gewikkeld, complicado, intrincado. [v. 
in-]ljven, anexionar, incorporar. 
in-lijving, aneïlón v., incorporación v. 
introduceren, iievar. jÓ,ar- verslag n., memoria v. 

K 

kanaal n., canal v. (figr. m.). 
kandiddat, candidato m. 
kapitaal n., capital m. 
klimaat n., cUma m. 
krediet-brief, carta de crédito v. 
kwitéer-zègel n., sello de recibo m. 
kwiteren, dar recibo de. landing, desembarco m., deserabarque m. 
landings-plaats, atracadero m., embar- 

cadero m. 
last-gèver, comltente m., mandante m. 
last-hèbber, mandatario m. 
léer-löoier, curtidor m. 
lèer-looierij , teneria v., curtlduria v. 
looien, curtir. 
lóoi-stof, tanino m 
lóoi-zuur, acido tanico m. 
l:yk-schóuwing, autopsia v. 

M. 

meest-al, por lo comün. 
merendeel n , mayoria v. 
merendeels (adv.),- lo mas. 
messing n., latón m., azófar m. 
méubel-maker, tapicero m. 
middels, mediante. 

namelik, es decir, a saber. 

na-middag, tarde v. 

niet- tegen-staande (= in weerwil van), 

nonobstante, a pesar de. 
nóod-adrès n., dirección en caso de 

necesldad v. noot {vrucht), nuez v. 

„ {in de muziek), nota v., punto equi- 
polado m 
„ [aantekening), nota v., apunte m. 

O. 

oktróoi n., conceslón «. 
ónder-zée-boot, submarine m. 
on-ge brtiikelik, inusitado. 
on-télbaar, Innumerable. 
ont-léden, analizar. 
ópper-wèzen n., sersupremom., Diosm. 
ontleding, anallsis v. 
ont- smetten, desinfectar. 
ónt-sméttend {middel n.), desinfectante 
ónt-smétting, desinfección «. [(m.). 

ont sten tenis, (aita v. 
ont-vangst-bewïjs n., recibo m. paradijs n., paraiso m. 
plicht, deber m. 
privé, privado. 
prokuréur, procuiador m. 
prolongeren, renovar (ue). 
provisie, conaisión v. 
publiek n. (adj.). restaurant n., pübllco (wi.). B. 

fonda V. restauratie, 
riolering, alcantarillado m. 
rooien, nog: descuajar 
rijwiel (=^^fe)n., blcicleta v. 

S. 

staken, nog-, (doen ophouden), cesar, empatar. 

T. 

terug-komen, nog.- {van iets), desistlr. 

V. 

verbouw, cuitivo m. 
volgens, segün. 

W. 

wèer-hóuden, detener (-tengo, -tuTe). A.. oferta «., ofrecimiento m. a, a V. 

Aagje (Agata), Agata v. 

aak, gabarra m. 

aal {paling), angulla v. 

aalbes, groseiia. 

aalmoes, limosna v. 

aambeeld, yunque wi 

aambeien, morenas v. ni.,almorranas v. m., 

hemorroides v. m. 
aamborstig, asmatico. 
aambórstigheid, asma v. 
aan, a, en. 
aan-bieden, ofrecer. 
aan-bieding 
aan-bód n., 
aan-brèken (aan iets beginnen), decentar 
(Ie), encentar (ie), empezar (ie). 

„ {V. d. dag), amanecer. 

de dag breekt aan, amanece. 
aan-brèngen (brengen), traer (traigo, traje). 
„ (voorzien van iets), aplicar. 

aan-dacht, atención v 
aan-dachtig, atento. 
aan-dèel n., parte v. 

„ (in belasting), cuota v. 

„ (in erfenis), contingente m. 

„ (bewijs V. aandeel in onderneming), 

acctón V. 

„ (in handelszaak), participación v. 

aan-dènken (sust n.), recuerdo m 
aan-döen (aantrekken), poner, (pongo, puse 
puesto). 

„ (een plaats), hacer escala en, 

tocar a. 

„ ('t gemoed), conmover (ue), 

afectar. 
aan-döening, emoción v. 

Fokker, ISederl.— Spaans. èan-dóenlik, conmovedor. 
aan-dóenlikheid, caiidades conmoTedo- 
ras V. m. 

„ (t). iemand), sensibilidad. 

aan-drang, insistencia v. 
aan-drlft, impetu m., impulso m. 
aan-dringen, insistir 
éan-drijven, impeler, inducir. 

„ (in water), venir flotando. 

aan-drijver, movedor m. 
aan-düiden, indicar, 
aan-èen-binden, liar. 
aan-éen-rijgen, enrastrar, ensartar. 
aan- gaan (ergens), pasar, 

„ (betreffen), referirse a (1, Ie). 

„ (iemands belang zyn), tocar. 

„ (schuld), contractar, adquirir. 

„ (overeenkomst, schuld), contractar. 

„ (razen), rabiar. 

aan-geschöten (een beetje dronken), algo 
repuntado 

aangetekend (brief), cerlificado. 
aan-gezicht (gelaat) n., rostro m., flsono- aangeziehts-püistjes n. pi., barros m.m. 
aangeziehts-pijn, nevralgia facial v. 
aan-gezien (conj.;, puesto que, \isto que, 

ya que 
aan-halen (liefkozen), acariciar, hacer 
flestas a. 

„ (vermelden), mencionar, éitar. 

aan-hèfien, entonar. 
aai]jagen (vrees), intimidar. 
aan-klèden (zich), vestir(se), i. 
aan-kómen (komen), Uegar. 
„ (aanraken), tocar. 

„ (dik worden), echar carnes. 

1 aau-kómst aan-valligheid aan-kómst, liegada v. 
aan-kljken {aanzien), mirar. 
aan-lèg (spoorweg, park a. a.), construcción u. 
„ (talent), talento m. [cla v. 

in eerste aanleg, en primera instan- 
aan-lèggen (ergens), ha eer escala, tocar. 
„ (geweer), encarar, 

„ (aanbrengen), colocar, aplicar. 

„ (maken, inrichten), construlr, 

establecer. 

aan-lègger, movedor m. 
aan-lèiding, materia v., asunto m. 
aan-leiding geven, dar asunto. 
naar aanl. van, a propósito de. 
aan-lèngen (met), cortar(con), desleir(con). 
aan-matigen (zich), arrogar(se), ue. 
aan-matiging, arrogancia v, 
aan-mèrken, censurar, crltlcar. 
aan-mèrking, censura, critica. 
in a. komen, \enlr en consideraclón. 
in a. brengen of nemen, tonnar en. 
aan-mönsteren, allstar, hacerse inscrlbir. 
aan-mónstering, aiistamlento m. inscrlp- 
ción V. 
aan-nèmen, aceptar. 

„ (als kind), prohijar, adoptar. 

aan-nèmer, destajlsta m., destajero m. 
aan-nèming, aceptación v. 

„ (Prot. Kerk), conflrmaclón v 

„ (V. e. aannemer), destajo m. 

aan-pakken, aguantar. 
aan-plak-biljèt n., cartel m. 
aan-plakken, fijar (carteies). 
aan-raden, aconsejar. 
aan-raken, tocar. 

aan-raking, (ei) tocar; contacto m., roce m. 
„ (betrekkingen), relaciones v. m. 

aan-randen, saltear, atentar a (ie). 
aan-randing, salteo m., atajo m., ataja- 

miento m. 
aan-rèiken, alargar, pasar, entregar. 
aan-róepen, invocar (Dios). [ción v. 

aan-róeping, apellidamiento m., invoca- 
aansehöuwe. 

ter a. van, ante, delante de. 
aan-schóuwelik, evidente; por losojos. 
aan-schóuwen, contemplar, ver. 
aan-schóuwing, contemplaclón »., vista u, 
aan-SChijn, rostro m., semblante m. 
aan-slaan (in belasting), imponer (als poner). aan- slaan (bordje uithangen, aanplakken), 
fijar carteies ó anuncios. 
„ (blaffen), ladrar. 

„ (militair), saludar (militarmente). 

„ (beschimmelen), enmohecerse. 

„ (dof worden) empanarse. 

aan-slag, atentadu m 

„ (in de belasting), cuota v. 

aanstaan (bevallen), gustar, agradar. 

„ (deur a. a.), estar entreabierto, 

estar entornado. 
aan-staande (adj.), entrante, próximo. 
aan-staande (sust.), prometido m., pro- 

metida v. 

aan-stékelik, contagioso. 
aan-stèken (licht, vuur), encender(ie). 

„ (met een ziekte), pegar, con- 

tagiar, tocar. 
aan-stèllen, norabrar. 

„ (zich), remilgarse. 

aansteller, papeiero m. 
aan-stéllerig, remilgado, achulado. 
aan-stèllerij, remilgos m m. 
aan-stèlling, nonbraralento m. 
aan-stóken, Incitar, mover(ue). 
aan-stóker, incitador m. movedor m. 
aan-stóot, escandalo m. 
aan-stótelik, escandaloso. 
aan-tal n., numero m. 
aan-tasten, [apuntar. 

aan-tèkenen, anotar, hacer apuntes, 

„ (brief), certificar. 

aan-tèkening, anotación v., apunte m. 
aan- tonen, probar(ue). 

„ (= tonen), mostrar(ue). 

aan- treffen, éncontrar(ue), topar con. 
aantrékkelik, atraente, atractivo. 
aantrékkelikhèid, (lo) atractivo, atrac- 

ción V. 
aan-trèkken (kleren), poner, vestir(i). 

„ (zich iets), hacer caso de, 

afligirse de. 
aan-tijging, acusación v. 
aan -vaarden, aceptar. 
aan-vaarding, aceptación v. 
aan-val, agresión v., acometlda v. 
aan- vallen, atacar, acometer. 

„ (wild dier), embestir(i). 

aan-vallig, donoso, amable. 
aan-valligheid, donaire m. aan-vang 3 achter-waarts aan-vang (v. begin), 

aan-vangen {v. beginnen), 

aan-vankelik, ai principio. 

éan-varing, colisión en ei mar. 

éanvatten (». aanpakken), asirse de, tornar. 

éan-vöer, arribo m. 

aan-vóeren, arrfbar, traer (traigo, traje). 

„ [aanhalen), alegar. 

aan-vóering, mando m. comando m, 
ó,an- vraag, soiicitud v. 

op aanvraag, a soiicitud. 
dan-vragen, solicitar, demandar. 
aan-vrager, soiicitante m. 
dan-vüren, animar. 
aan-was, crecida v. 
éanwènden, hacer uso de. 
aanwending, apUcación v., uso m. 
éan-wijzen, indicar, ensenar. 
dan-wijzing, indicación v. 
dan-zètten, animar, meter en calor, 

„ (mes), aguzar, afilar. 

dan-zien (sust.), consideración v. 

„ (verbo), rairar. [respecto a. 

ten aanzien van, en cuanto a, 
dan-zienlik, considerable. 
dan-zoek, solicltación v. [miento v. 

„ (huweliks-), proposlción de casa- 

een aanzoek doen, pedir ia mano. 
dan-zijn, existencia v. 
aap, mono m. 
aard, naturaleza v 

„ (V. aarde). 
' „ indole m , caracter m. 
dard-bèi (-bezie), fresa v, 
dard-bèi- struik, fresai m. 
aarde, tlerra V. 
dardig, cuco, amable. 

„ {grappig), cómico, guasón. 
dardighèid {het aardig zijn), amabilidad 

V., afabilidad v. 

„ (grap), burla v., chanza v., 

broma v , chiste m. 
dard-künde, geoiogia v. 
èard-kündig(e), geóiogo(m). 
dard-pèk {asfalt) n., asfalto m. 
dard-rijk, tierra v., reino de la tierra m. 
dard-rijks-künde, geograüa v. 
èArd-rijks-kündig(e), geógrato m. 
aards, terrestre, de esta tierra. 
aarts- (en compuestos), archi-, en alto grado. aarts-bisschop, arzobispo m. 
aarts-blsschópdóm, arzobispado m. 
aarts-blsscbóppelik, arzobispai. 
aarts-dómkop, bobazo m. 
aarts-hértog, archiduque m. 
aarts-hértogdóm, archiducado m, 
aarts-hértogin, archiduquesa v. 
aarts-vader, patriarca m. 
aarts-vaderlik, patriarcai, 
aarts-vijand, enemigo mortal. 
aars, ano m., culo m. 
aarzelen, vacilar, dudar, titubear, 
aarzeling, duda v., vacilaclón v. 
aas {v. wilde dieren), carrona v. [nada t'. 

„ {om te visschen, enz.) cebo m., car- 

„ {kaartspel), as m. 
ach.! iah! 
acht, ocho 
achten, estimar. 

achtens-waardig, estimable, honrado. 
achter (prep.), detras (de). 

„ (adv.), detras. 
achter-aan, detras, ultimo-, a la zaga. 
achter-baks, inslncero; que tiene mucba 

trastienda. 

achter-blijven, rezagar. 
achter-blijver, rezagado m. 
achter-dèur, puerta trasera v. 
achter-deurtje n., postiguiiio m. 
achter-docht, recelo m., sospecha v. 
achter-dóchtig, receloso, sospechoso. 
achteren 

naar achteren gaan, hacer dei cuerpo, 

ir al excusado. 
achter-gaan, atrasar. 
achter-grond, fondo m. 

„ (V. h. toneel), foro m. 

achter-houden, sustraer (als traer). 
aehter-hóudend, reservado, dlsimulado, 

poco comunicativo. 
achter-houding, sustracción v. 
achter-klap, chismes m. m. 
achterlik, atrasado. 
achter-lijf n., parte posterior del cuerpo v., 

abdomen m. 
achterste {fam.), ano m., culo m., partes 

posteriores v. m., {fam.) puerta lalsa. 
achter-üit, atras. 

achter-üit-gaan, atrasar, retroceder. 
achter-waarts, atras, hacia atras. achter-wèrk af-lèiding achter-wèrk (fam.) n., posas v. m., partcs 

posteriores v. m. 
échting, estimo m. 
Ócht-tien, diez y ocho. 
écte, (v. akte), 
édder, culebra «., vibora v. 
adel, nobieza v. 
adelik {wild), manido. 
édelèar, aguiia v. 
adellik, noble, de noble cuna. 
édel-bórst, guardia marina v., aspirante m. 
éder, vena v. 
ader-laten, sangrar. 
éder-lating, sangria v. 
aderlik, de las \enas. 
ad rém, a cuento. 
adres n., dirección v. 
adres (= woonplaats) n., senas v. m. 
adresséren, dirigir. 
adverteerder, anunciante m. 
advertentie {aankondiging), anuncio m. 

„ (kennisgeving), aviso m. 

adverteren, anunciar. 
aeroplaan, aeroplano m. 
af (= omlaag), abajo. 

„ (= gereed), acabado, concluido, terminado. 

j, (= afgewerkt), completo, consumado. 
af-bèelden, retratar, reproducir. 

Sbèeldsef,'!""'*^"*" '^^ >-ep™ducciónt,. 
af-bèulen, reventar (ie), quebrantar. 
Ópf-brèken, romper (roto, rompido). 

„ (t). 't spreken), interrumpir. 

af-brèking, rotura v. 

„ (fig.), rompimiento. 

af-brökkelen, despedazarse. 

„ {muren), desmoronarse. 

af-brókkeling, desmoronamiento m. 
af-danken {mensen), despedir(i), deshacer 

(tropas). 

af-döen, despachar. 
af-dóend {df-doende), eflcaz. 
af-dóening, despacbo m. 
af en tóe, de vez en cuando, de cuando 

cuando. 
af-dragen {overgeven), entregar. 

„ {kleren), Uevar basta gastarse 

(vestidos). 

af-drögen, enjugar. 
af-drük, tlrado m., reimpresión v. idolatria v. éf-drükken, copiar, estampar. 

„ {drukken), imprlmir. 

éf-drijven {schip), drivar. 

„ {vrucht), provocar un aborto. 

ó,f-drijving, dri\a v. 

„ {v. d. vrucht), aborto m. 

afitiit n., curena v., afuste m. 
af-gè>an {heengaan), irse, marcharse. 

„ (naar achteren gaan), hacer del 

cuerpo, tener evacuación, vaciar. 
af-gang, bacinada v., evacuación v. 
af-gelèefd, decréplto. 
af-getrökken, distraido v. 
af-getrókkenheid, distracción v. 
éf-gèven, dar ó soltar(ue) de las manos. 

„ {verf a. a.), destenir(se, i). 

af-gezaagd, manoseado, pasado, redlcbo. 
af-gieten, vaciar, trasegar (ie). 
af-gietsel n., vaclado m. 
af-gifte, entrega v., ceslón v. 
af-glXJden, descurrirse, desllzarse abajo. 
af-gód, idolo m. 
afgoderij, 
af-góden-diènst, 
af-grissen, arrancar. 
afgrond, precipicio m., despenadero m., 

ablsmo m. 
af-grijpen, arrancar, quitar de las manos. 
af-grijzen (sust. n.), horror m. 
af-grijselik, horrlble, borroroso. 
af-günst {nijd), envidla v. 
kf-gtinstig, envldioso. 
af-haspelen, devanar. 
afjakkeren, dar un reventón, quebrantar. 
af jakkering, reventón m. 
af-kèer, averslón v. 
df-kóelen, enfrlar. 
af-köeling, enfrlamlento m. 
af-komst, descendencla v. 
van goede afkomst, debuenafami- 

Ha, de buena cepa. 
af-köndigen {huwelik), descalabrar. 

„ {bekend maken), proclamar, 

pregonar. 

af -krabben {v. afschrapen). 
af -leiden {woord), derlvar. 

„ (Dan iets af doen gaan), desTiar. 

éf-lèiding {etimologie), etlmologia v., derl- 

vación. 

„ {verstrooiing), distracción v. af-lèggen af-trèkken af-lèggen {lyk), vestlr la mortaja (i). 

„ (een eksamen), pasar. 

„ (een afstand), recorrer. 

„ {kleren), deshacerse de (als /<ocer). 

„ (gelofte), I hacer (hago, 

„ (bezoek, reis), j hlce, hecbo). 

Óf-lèggen (rekenschap), dar. 

„ (eed), prestar. 

„ (getuige-verklaring), deponer, 

(als poner). 

„ ('t masker), quitar. 

Ó.f-lègger, mugrón m., renuevo m. 
éf-lèren, desaprender. 
éf-lóop, sallda v., éxito m. 
df-lópen, saiir. 

„ (eindigen), acabar, 

„ (uitmoorden en plunderen), pasar 
a cuchillo y saquear. 
éf-lóssen, revezar. 

„ (schuld), amortizar, pagar. 

af-mèten, medir(i). 
Óf-mèting, tamano m. dimensión v. 
af-name, mengua v., merma v., dlsmlnu- 
clón V 
af-nèmen (weg-nemen), quitar. 

„ (de tafel), alzar. 

„ (minder worden), disrainuir, 

declinar, mermar. 

„ (maan), menguar. 

af-pèrkeu, cercar, empalizar. 
éf-pèrking, palenque m. 
af-pèrsen.. arrancar, obtener por fuerza 

(als tener), sangrar. 
épf-pèrsing, extorsión v., exacción v, 
af-raden, desconsejar, desaconsejar. 
éf-rènselen, zurrar. 
A'frika n., Africa v. 
A'frikaan(-se], Africano, -a m. v. 
èfrikaans, africano. 
af-róepen, apeiiidar. 
af-róepiug, apellidamiento m. 
af-SChèfEen, abolir, abrogar. 

„ (iets dat men gebruikt, b. v. 

Tiituig), deshacer (als hacer). 
af-SChè>f9.ng, abolición v. 
af-schaven (de huid), despellejar. 

„ (hout), acepillar. 

af-8Chèiden (zich), separar(se), 

„ (zich, in 't lichaam), secretar, 

af-schèiding, separación. af-SCllèiding (stof in 't lichaam), secreción u. 
af-schèpen, despacbar, despedir(i), dar 
carta de pago. 
af-sclièppen, espumar. 
4f-schilferen, desconcharse. 
df-schrapen, i 
af-schrappen, j ^^^'^' 
af-schrapsel, raedura v. 
4f-schrift n., copia v. 
af-sclirlk, espanto m. 
af-schrikken, espantar. 
af-SChrijven (overschrijven), copiar, tras- 
ladar. 

„ (een som), descargar. 

„ (af bestellen, enz.), contra- 

mandar. 
af-schrijving (v. e. som), descargo m. 
af-SChüdden (vruchten), sacudir, hacer 

caer sacudiendo. 
afschijnsel n., desteiio m. 
af-schüimen, espumar. 
af-slaan (vruchten) batojar. 

„ (prijzen), bajar. 

af-slag, subasta v. 
af-spraak, convenlo m. 
af-spraakje n., cita v. 
af-sprèken, convenir (ie, i, als venir). 
af-springen, saltar abajo, despenarse. 

„ (niet door gaan), frustrarse. 

af-staan, ceder. 
af-staud, dlstancia v. 

„ (daad v. afstaan), cesión v. 
4f-stappen, apear(se). 
af-stèkeu (aansteken), encender. 

„ (tegen iets), destacarse, resaltar. 

af-Stóten (fig.) repugnar. 

„ (Ut.) repeler. 

af- sturen, expedir(i). 
af-tappen, trasegar (ie), embotellar. 

„ (bloed), sangrar, sacar sangre. 

af-tócht, retirada v. 
de aftocht blazen, sonar(ue) la 
retirada. 
af- trappen (schoen), descalcanar. 
aftreden, cesar, bacer dimisión. 
af-trèding, dimisión v. 
af-trèkken (rekenk.), sustraer, restar. 
„ (van werk a. a.), distraer. 

„ (schil, huid a. a.), destacar. 

„ (heengaan), retirarse, alejarse. af- trekking als-méde af-trèkking {rekenk.), sustracción v. 
af-val [uitschot), sobras v. m., despojos 
m. m., restos m. m. 
„ apostasia v. 
„ deshecüos m. m. 
af-vallen (ut.) caer. 

„ {v. e. partij a. a.) apostatar, 

enmagrecer. 

„ {mager worden), perder las carnes. 

„ {V. e. geloof), renegar (Ie), 

apostatar. 
af-vallig, renegado. 
af-vègen, enjugar. 
af-wachten, aguardar, esperar. 
af-wachting, espera v. 
af-watering, desague m. 
af-wènden, volver(ue), apartar. 
af -wennen, desacostumbrar. 
af-wèren, desvlar, parar. 
af-wèring, desvio m., parada v. 
afwezig, ausente. 
afwezigheid, ausencia. 
af- wijken, desviarse, variar, diferir (i, ie). 
af- wijking, Yariación v., diferencia v. 
af-wijzen {weigeren), rehusar. 
af-zakken, escurrirse abajo. 

„ (rivier) , descender (ie) la corriente. 

af-zènden, remltir, expedir(i). 
af-zènder, remitente m. 
af'Zènding, remesa v., expedlción v. 
af-zèt {V. 6. handelsartikel), despacho m. 
af-zèt-gebied n., mercado m. 
af-zètten {te duur laten betalen), sangrar. 
„ {hoed), descubrirse, quitar (el 

ombrero). 

„ {terrein), cerrar(ie), cercar. 

„ {been), araputar. 

„ {ontslaan), destituir. 

af-zlchtelik, horroroso, repugnante. 
af-zien, abarcar con Ja vista. 

„ {van iets), renunciar (a). 
af-zienbaar, próximo, que se puede 

abarcar con la vista. 
af-zónderen, separar, apartar, aislar. 

„ (ü. d. wereld), retirarse (del 

mundo). 
af-zóndering, aislamiento m., separaciónv. 

„ retiro m. 

af-zónderlik, separado (-amente). 
agent, agente m. agentschap n., agencia v. 
akker, campo m. 
akker-bouw, agricultura v. 
akkoord n., arreglo m., ajuste m. 

„ {muzikaal), acorde m. 

akkoordje n., ajuste m. 

't op een a. gooien, ajustario, arre- 
glarlo. 
akkordéren, convenir (ais venir). 
akte, cédula v., acta v. 

„ (bedryf), acto m. 
al (= reeds), ya. 

al . . . ook, bien que . . . , aunque. 
al of niet, si ó no. 
al {doende b.v.) en . . . {met gerundio) of 
al . . . {met inf.). 
al (steeds), mas y mas. 
„ (heel), todo. 
„ (sust. n.), universo. 
al te, demasiado. 
alchemie, alquimia v. 
alchemist, alquimista m. 
alchemisties, aiquimico. 
al-döor (= steeds), continuamente. 
alfabet n., cartilla v., abecé m. 
Alfóns, Alfonso m, 
Alfrèd, Alfredo m. 
algerijn(-sche), argelino a. 
algerijns (adj.), argelino. 
Algiers n., Argel m. 
al'hier, cludad, presente. 
al-hoe-wél, aunque. 
alléén (adj.), solo. 

„ (adv.), solamente, solo. 
allegaar, (v. altegaar). 
allemaal (= altemaal). 
allengs, poco a poco, a largo andar. 
alles, todo. 

alles-zins, perfectamente. 
al-licht, probablemente. 
almacht, omnipotencia v. 

de Almacht (= de Almachtige). 
Almachtig, lodopoderoso. 
41manak, almanaque, calendario m. 
è,l-méde, también, igualmente. 
al-óm (== overal), en todas partes. 
Alpen, Alpes m 
als, si. 

„ (gelijk), como, cual. 
als-méde, asi como, también. als-óf Australië als-óf, como si. 

als-óok (ü. als-mede). 

éltaar, m., aitar m. 

al-tans, ai menos. 

al-te-gaar (allegaar) i 

al-te-maal (a«emda/) ( *"*" ^ ^ '''' ^^'• 

al- te-mét (soms), a veces. 

„ (misschien), acaso. 

èl-tóos 1 
al-tijd I ^'«™P'-«- 
altlin, alumbre m. 
amandel, aimendra d. 

„ en (in de fceeZ), amigdalas v. m. 
amdndel-bóom, almendro m. 
ambacht n., oflcio m. 

„ (oud), senorio m. 

ambachts-man, obrero m. 
amécbtig (buiten adem), jadeante. 
amen, amen. 
Am.érika n., America. 
amerikaans(-se), americano(-a). 
ananas, pina v. ananas m. 
ander, otro. 
'n ander, otro, otra persona. 
'n andere, otro, -a. 
ander-half, uno y medio. 
Ónder-maals, de nuevo, otra vez. 
ander-mans, ajeno. 
anders, otramenie, de otro modo, de otra 
manera; si no, en caso contrario. 
iets anders, olra cosa. 
ènders-dénkend, de otra religión. 
andijvie, escaroia v. 
angel, aguijón m. 
angst, anxiedad v., angustia v. 
angst-vallig, escrupuloso. 
Étngst-vallighèid, escrupuiosidad v. 
angstig, anxioso, angustioso 
anjelier, ciavei m. 
anker n., ancla v. 

anker -plaats, surgidero m., fondeadero m. 
ansjovis, boquerón m. 

„ (verduurzaamd), anchoa v. 

antwoord n., respuesta v., contestación «. 
antwoorden, responder, contestar. 
apart, aparte (adv.), apartado (adj.). 
apin, mona v. 
apotéek, botica v. 
apotéker, boticario m. 
Antwerpen n., Amberes m. appartement n., departamento m. 
appel, manzana v. 
appèl, apelación v. 

in appèl gaan, apeiar. 
appel-boom, manzano m. 
appel-bóom-gaard, manzanal m., man- 

zanar m. 

appelléren, (== m appèl gaan). 
appel-moes, marmelada de manzanas v. 
April, abril m. 
aquarium n., acuario m. 
arbeid (werk), trabajo m. 
arbeiden, trabajar. 

arbeider (werkman), obrero »n.,bracerom. 
èrbéidzaam, trabajoso, laborioso, aciivo. 
archief n,, archiYO m. 
archipel, archipiélago m. 
architékt, arqultecto m. 
archivaris, archivista m., archivero m. 
arend (= adelaar), aguila v. 
arends-nèus, nariz aguilena v. 
arg-wèan, receio m. 
argument (bewijs -grond), argumento m. 
arm (adj.), pobre. 
„ (sust.), brazo m. 

armen-büs, cepillo m. 

arm-blóedig, anémico. 

arm-blóedighèid, anemia v. 

armoede, pobreza v. 

armoedig, miserable, misero. 

arm-vdl, brazado m. 

armzalig, miserable, mezquino. 

armzaligheid, miseria »., (lo) mezquino. 

arrest n., arresto m. 

„ (vonnis), sentencia v. 

artikel n., articulo m. 

arts, médico m. 

artsenij, medicina v., medicamento m. 

artsenij -bereiding, farmacia v. 

artsen^-beréid-künde, farmaceutica v. 

as, ceniza v. 
„ (V. e. wiel), eje m. 

as-bak, cenizal m. 

as-bakje n., cenicero m. 

As-dag of As- Woensdag, miércoles 
de Ceniza m. 

asperge, esparrago m. 

August, Augusto m. 

Augustus (mes), Agosto m. 

Australië, Australia v., Oceania v. Australiër balken auto (mobiel), automóvu m. 
autoriteit, autoridad v. 
auto-stèkl, cochera v., ó apartadero para 
automó vlies, „garage". 
avegaar, barrena gruesa v. 
avery, avena v. 
avond, tarde v. 

„ {als 't donker is), nochev. 

's avonds, de nocbe. 

van avond, esta nocbe. 
évond-èten n., 
4vond-maal n., avond-stèr, lucero m. 

avontuur, aventura v. 

avonturier, aventurero m. 

azen {op), estar avldo(de), tener puesta la 

mlra(en). 
Azióat(-e), aslatlco -a. 
Azië n., Asia v. 
aziaties, asiatlco. 
azuur, azui, cerüieo. 
azijn, vinagre m. 
azljn-züur n., acldo acétlco m. B. baai (inham), babia v. 

„ [stof), bayeta v. 
baak {baken), boya v. 
baal, baia v. 
baan, carrera v. 

„ {V. e. rok), taldón m. 

„ («. e. spoorweg), carril m. 
baan-brèken, iniciar. 
b^an-brèker, iniciador m. 
bó>an-vak, trozo de camlno m. 
bóian-wêbchter, guardavia m. 
baar {niewmeling), noviclo m., hombre 
nuevo m. 

„ (draagbaar), camilla v., andas v. m. 

„ (-baar), abie, -ible. 
baard, barba v. 
bdardelóos, imberbe. 
baardig, barbudo. 
baar-moeder, matrlz v. 
baars, perca v. 
baat, provecbo m. 

baat hebben (by), sacar provecbo de. 
b&boe, aya v. 
bad n., bano m. 
baden, bafiar. 

béd-inricbting (</iuis), enser de banow. 
„ (openbaar), establecimiento 

de banos m. 
bétd-kèmer, cuarto de banos m. 
bad-küip, tina de banos v., banadera v. bad-plèats, bano m., balneario m., 

aguas V. m. 
bèlg&ge, equlpaje m. 
bè>gage-buró, n., (actoria de equlpaje «. 
b4ggeren, dragar, limplar un rio de lodo etc. 
baggeriog, dragado m. 
bagger-masjine, draga v. 
bak, palangana v. 
bak- boord n., babor m. 
baken (= baak). 
bak-hüis (bakkes, fam. = gezicht) a., 

hoclco m. 
bakke-baarden, patiuas v. m. 
bèkkeléien (fam. = vechten), pegarse. 
bakken, Irelr, cocer{ue). 
bakker, panadero m., 
bakkers-tór, cucaracha v. 
bèkkerlj, panaderia v. 
bak-stèen (v. bouwsteen). 
bal (rond voorwerp), bola v. 

„ (dans-part^) n., balie m. 
balans (weegschaal), balanza v. 

„ (v. e. koopman) , balance m. , avance m. 
baldérdig, petulante. 
baldadigheid, barbarie v. 
bdlie, abogacia v. 
bélie-klüiver (fam = werkeloze schooier), 

pelagallos m. 
balk, vlga V. 
beklken, rebuznar. balkon béd-Iégerig balkón n., baicón m. 
ballast, lastre m. 
baUlbo8(s) D., bambü v. 
ban, destierro m. 

„ (oproeping), bando m. 
banaan (pisang), piatano m. 
band, lazo m. 
band (flg.), lazo wi, enlace m. 

„ (V. d. broek of rok), cintura v. 

„ {v. e. boek = omslag), cubierta v., 
encuadernación v. 

„ (b.v. veter-band), cinta v. 

„ {auto, fiets), tira v. 

„ je (om een sigaar), anilla v. 
band-doek (v. vrouwen), serviUeta hl- 

giénica v. 
bandeloos, bra\io, discolo, desentrenado. 
bèndiet, bandido m. 
bèndelier, blricü m. 
bangert, tembión m. 
bang-mèiken, dar miedo, espantar, 
bank (ook geld-instelUng), banco »». 
banket (feest-maal) n., banquete m. 

„ (gebak), pasteleria v. 
bankét'bakker, pasteiero m. 
banket-bakkerij, pasteleria v. 
bank-hüis n., casa de banco v. 
bankier, banquero m. 
bank-instèlling, banco m. 
bank-nóot, j billete(s) de banco 

bank-papier n., j m. m. 
bang, medroso, mledoso, temeroso. 

bang-zijn, temer, tener miedo. 
bar (weer), inclemente, abominable. 

„ (behandeling), inhumano, duro. 

barbaarsheid, barbaridad v., barbariet). 
bè>rbier, barbero m. 
barblers-bèkken, bacia v. 
bark, barco m. 
béïrn-stèen, ambar. 
barometer, barómetro m. 
bérre-vöets, descaizo. 
barre-vóets gaan, andar decaizo. 
barst, portillo m., resquebradura v. 

„ (in hout), tenda v. 

„ je, quebraja v. 
barsten, henderse (ie), resquebrarse (Ie). 
bas (muziek-instrument), viola v. bas (V. bas-stem), 
bas-reliéf n., bajo relieve m. 
bó>s-stèm, voz ba}a v., bajo m. 
bast, cascara »., corteza v. 
bataljon n., baialión m. 
b&tig, provechoso, ventajoso. 
batig slot, saldo a su favor m. 
Bazel n., Basilea v. 
bazelen, disparatar, desallnar. 
beantwoorden, contestar a, responder a. 
„ (over-êen-komen), corres- 

bebóeten, multar. [ponder (d). 

bed n,, cama v., lecho m. 

„ (V. rivier), madre v., cauce m., lecbo m. 
bedaard, tranquilo, sosegado. 
bedaardheid, tranquilidad v., sosiego m. 
bedachtzaam, mirador. 
bedanken, dar gracias a. 
bedaren, calmar(se). 
bédde-laken n., sabana v. 
bédde-sprèi, cobertura v. 
bedding (v. bed v. rivier). 
bede, oración v., ruego m. 
bedenken (= denken), inventar. 

„ (zich), mudar de parecer. 

„ (zich-nadenken), reflexionar. 

bederf n., putrefacclón v. 
„ (flg.), corrupción v. 
bederven, echar a perder. 
bedèrl-wérend, antiséptico. 
bede- vaart, romeria v., peregrinaclón v. 
béde-vèart-gè,nger(és), romero -a m. v., 

peregrino, -a m. v. 
béd-genóot, companero de cama m. 
béd-genóte, companera de cama v. 
bedlllaar, maestrador m. 
bedienè>ar, ministro m. 
bedienen, servir (i) 

„ (een stervende), dar los sacra- 

mentos, olear. 
bedlende (knecht), criado m. 

„ (in de handel), dependiente m. 

bediening, servicio m. 

„ (v. e. stervende), administración 

de los Sacramentos. 
bedillen, maestrear. 
bedil-ziek, mandón, -a. 
beding n., condición v. 
bedingen, condicionar, estipular. 
bèd-légerig, que hace cama. bedoelen 10 behelpen bedoelen {willen zeggen), querer decir 

(quiero, qulse), entender (ie). 

„ (beogen), tener por objeto. 

bedoeling, sentido m., objeto m. 
bedompt, mal alreado, hümedo. 
bedómptheid, humedad v., malaire m. 
bedonderd (fam. = naar, slecht), endia- 

blado, maldito. 
bedorven, putrldo, echado a perder. 
bedotten {fam. = bedriegen), 
bedrag n., importe m., montante m. 

tot een bedrag van, dei importe de. 
bedragen, importar, ascender a (ie). 
bedrémmelend, atajado, cortado. 
bedreven, experto, habil. 
bedrevenheid, 
bedriegen, enganar. 

bedrijf n., oficio m. 
bedrijver, autor m. 
bedrinken {zich), emborracharse. 
bedroefd, triste, afligido. 

bedroefdheid, tristeza v., aflicción v. 

bedroeven, afligir, atristar. 

bedrog n., engano m,, embuste m. 

bedticht, aprehensivo. 

beduchtheid, aprehensión v. 

beduiden {betekenen), signlflcar. 

„ {duidelik maken), explicar, 

ensefïar. 

beduimelen, manosear. 

bedwelmd, ebrio, aturdido, desvanecido. 

bedwelmen, entorpecer, inebriar, aturdir. 

bedwelming, ebriedad v., atorpecimiento 
m., alurdimiento m. 

bedwingen, reprimir. 

beèdigd, juramentado. 

beëdigen, juramentar. 

beëdiging, Juramentación v. 

beëindigen, concluir, terminar. 

beëindiging, conciusión. 

beek, arroyo m. 

beeld n., imagen v. 
„ {stand-), estatua v. 

beeldenaar, efigie (en monedas) v. 

béeld-hóuwen, escuipir. 

béeld-hóuwer(-es), escuitor (-a). 

béeld-hóuw-künst, escuitura v. 

beeldig (beeldig meisje), mona. 
„ {zaken), muy bonito. 

beer, oso. beer {fam. — schuld), deuda v. 
béer-püt, pozo negro m. 
£leine Beer, Bocina »., Osamenor». 
Grote Beer, Osa Mayor v. 
béet-nèmen {fam. = foppen), engaritar, 

meter en pala. 
béet-wórtel, remolacha v. 
befaamd, afamado. 
begaafd, dotado, genial. 
begaafdheid, talento m., dotes naturales 

V. m. 
begaan {daad), cometer. 
laten iDegaan, dejar. 
„ {medelijden hebbend), conmovido (de). 
begeerte, deseo m. 

„ (hebzucht), codicia v. 

begeren, desear. 
begerig, avido, codicioso. 
begerigheid, avldez v., codicia v. 
begeven (zich), andar. 
begin n., principio m., comienzo m. 
beginnen, principiar, coraenzar(ie) em- 

pezarue). 
beginsel, principio m. 
begrafenis, entlerro m. 
begraven, enterrar (ie). 
begroeten, saiudar. 
begroeting, saiudos m. 
begroten, presuponer (als poner). 
begroting, presupuesto m. 
behaag-ziek, coqueta, coquetón, -a. 
behagen, agradar, placer. 

„ (sust.) n., agrado m. 

behalve, excepto, a mas de. 
behandelen, tratar. 
behandeling, trato m. 
behang(sel) n., tapiceria v., colgaduras 

V. m. 
behang [van papier) n., papel pintado m. 
behangen, tapizar. 
behanger, tapicero m. 
behartigen, cuidar de, esmerar. 
behartiging, culdado m., emero m. 
beheer n., administración v. 
beheersen, dominar. 

„ (kunst etc), amaestrar. 

beheersing, dominación v. 

„ (v. e. kunst a. a.) maestria. 

behelpen (zich met), contentarse (de), 
acomodarse (de). behelzen 11 Bélgiese conservador. behelzen, contener (als tener). 
behendig, diestro. 
behendigheid, destreza v. 
behept zijn, tener (mala calidad, algo 

malo). 
behépthèid, estado de tener (mala cali- 
dad etc). 
beheren, administrar. 
behoeden, amparar, proteger. 
behoeder, araparador m., protector m. 
behóeding, amparo m., protección v. 
behoefte, necesidad v. 
behoeftig, menesteroso. 
behoeven [nodig hebhen), necesitar. 
behóorlik, conveniente. 
behóorlikhèid, conveniencia v. 
behoren, convenlr (ie). 

„ {aan), pertenecer. 

behoud n., conservación v. 
behouden, conservar, guardar, quedarse con 
behoudend, i 
behouder, 
behuisd, aiojado. 

klein behuisd, aiojado estrechamente. 
behuizing, alojamiento m. 
behulp, suplefaltas m. 

voor behulp, como suplefaltas. 

met behulp van, por medio de, 
mediante. 
Beier, -se, bavarés, -a m. v. 
Beieren, Baviera v. 
beiers, bavarés. 
beitel, cincel m. 
beitelen, cincelar. 
bejegenen, tratar. 

bejegening, tratamiento m., proceder m. 
bek [v. dieren andersmond), boc&v., hocico m. 
bekend, conocido. 
bekennen, confesar (ie), declarar. 
bekentenis, confesión v., declaración v. 
beker, caiiz m. 

„ (om te drinken) cubilete m., copa t). 
bekeren, convertir (i, ie). 
bekering, conversión v. 
bekken n., bajia v., fuente v. 
beklag n., qneja v., reclamación v. 
beklagen (zich), quejarse. 

„ (tem.), lastimarse de. 

beklimmen, escalar, subir a. 
beknopt, conciso. beknoptheid, concisión v. 
bekomen (krygen), obtener (als tener). 

„ (bijkomen), reponerse (als poner). 

„ (ten opzichte v. d. gezondheid, 't 

heil), sentar (ie). 
bekommeren (zich om) cuidarse (de). 
bekommering ) ., 
bekommernis ) "^""^ ''■ 
bekopen (het), pagario. 
bekoren, encantar, embelesar. 
bekoring, encanto m. 
bekorten, abreviar, acortar. 
bekostiging, costo m. 
bekransen, coronar. 
bekwaam, habil, capaz. 

„ (= knap, geleerd), sabio. 

bekwaamheid, habilidad v., capacidad v. 
bekijken, mlrar, observar. 
bel, carapanilla v. 

belagen, insidiar, acechar, tender lazos. 
belanden, aportar (ue). 
belang n , interés m., importancia v. 
belangrijk, importante. 
belangrijkheid, importancia v. 
belang-stellen (in), interesarse (de). 
belang-Stelling, interés m. 
belasten, cargar. 
belasting, impuesto m. 
belastbaar, imponible, sujeto a impuestos. 
beleefd, cortés. 
beleefdheid, cortesia v. 
beleg n., sitio m., asedio m. 
belegeren, sitiar, asediar. 
belegering, sitio m., asedio m. 
beleggen, cubrir con, poner sobre, bordar. 

„ (geld) colocar. 

belegging, colocación de dinero v. 
beleid n., tino m. 
beleidvol, atlnado, lleno de tino. 
belemmeren, estorbar. 
belemmering, estorbo m. 
belendend, adyacente, contiguo. 
belet n., inconveniente m. 
beletsel n., impedlmento m. 
beletten, impedir (i); estorbar. 
beleven, experimentar, vivir basta que vea 

uno cierta cosa etc. 
belezen (adj.), leido. 
Belg, beigo. 
Bélgiese, beiga. België 12 beroering België, Bélgica v. 
bélgies, belgo. 

bellen, sonar ia campanilla(ue). 
belofte, promesa v. 

land van belofte, tierra de promisión v. 
beloven, prometer. 
bemand (schip), marinerado, trlpulado. 
bemannen, mariaar, trlpular. 
bemanning, tripuiación v. 
bemantelen (flg.), velar, cubrir. 
bemesten, abonar. 
bemesting, abono m. 
bemiddeling, mediación v., conductom. 
door bemiddeling (tussenkomst) 

van, por conducto de. 
bemodderen, eniodar. 
bemóei-al, entremetldo m. 
bemoeien (zich), meterse (en), Inmisculrse 

(en), entremeterse (en), ocuparse (de). 
bemoeiing, 1 empeno m., entremeti- 
bemóeienis, j miento m. 
bemóei-ziek, entremettdo. 
benauwd (erg bang), angustiado. 

„ (ademloos), sofocado. 

benauwdheid (grote vrees), angustla v. 
„ (zo dat men moeilik ademt), 

tufo m. ahogo m. 

,, (grote hitte), sofocación, 

calor sofocante. 
bende, banda v. 
beneden, abajo. 
benemen, privar de, quitar. 
béngel (flg.), piiiueio m. 
benoemen, nombrar. 
benoeming, nomtramiento m., noml- 

nación v. 
benodigd, necesario. 
benodigdheden, requisUos m. m. 
benijden, envidlar. 
beoefenen, estudlar, ejercerse en. 
beoefening, estudio m. 
beogen, aspirar, tener puesta la mlra en. 
beoorlogen, bacer la guerra contra. 
bepaald, definido. 
bepalen, definir, estipular. 
bepaling, deflnición v. 

„ (voorschrift), estipulación v. 

beraad, reflexión v. 
na rüp beraad, después de madura 

reflexlón. beréad-slègen, tener consejo, conteren- 
clar, dellberar. 

beraad-slèging, conferencia v., deilbe- 
beraden (zich), reflenlonar. [ración v. 

beramen, proyectar, tramar. 
berdming, proyecto m., trama v. 
berde, 

te berde brengen (een zaak), enta- 
blar (una cuestión). 
bereden, a cabaiio. 
bereid, dispuesto. 

bereiden, preparar, disponer (als poner). 
bereiding, preparación v. 
bereids (reeds), ya. 
bereik n., aicance m. 
bereiken, aJcanzar. 
bereisd, que ha vlajado mucho. 
bereizen, viajar por. 
berekenen, computar, contar (ue), caicuiar. 
„ (in rekening brengen), cargar. 

berekening, computación v., cuenta v., 

calculo m. 
berg, montaïïa v., monte m. 
bórg-achtig, montanoso. 
bórg-achtig-hèid, condición montanosa t). 
bórg-bèek, torrente m. 
bÓrg-bÓUW, mlneria v. 
bergen, guardar. 

„ (zich), resguardar(se). 

„ (fam. voor huisvesting verlenen), 

hospedar, alojar. 
bérg-hök (aan boord = bunker) n., panol m. 

„ (anders), recogedero m. 

bérg-stórting, derumbamiento en las 

montanas m. 
beril n., berilo m. 
berin, osa v. 

berispen, renir (l), dar una reprimenda. 
berisping, reprenslón v., reprimenda v. 
berk, abedui m. 
beroemd, céiebre. 
beroemdheid, ceiebridad v. 
beroemen (zich op), iactarse(de), vana- 

gloriarse (de). 
beroep n., profeslón v., oflclo m. 
beroeps- geheim n., secreto profesional m. 
beroerd, turbado. 

„ (fam. = slecht, naar), miserable, 

malo, detestable. 
beroering. in beroering 13 bespeuren in b., en revuelta. 
beroerling (fam. = nare kerel), mise- 

rable, picaro m. 

beroerte, apopiejia v., golpe desangrem. 
beroofd (fig.), privado. 
berooid, indigente, desnudo (fig.). 
beróoidheid, indigencia v., desnudez 

(flg.) V. 
berokkenen {zich), atraer(se), causar. 
beroken, ahumar. 
berouw n., arrepentimiento m. 

berouw hebben, arrepentirse (i, ie). 
berouwen (impers.), arrepentir (i, ie). 
beróuw-vól, arrepentido. 
berucht, de mala fama, mal reputado. 
berüchthèid, maia fama v. 
beruiken, husmear, ventear. 
berusten (in iets), resignarse. 

„ (by iem.), estar entre las manos 

(de alguno). 
berusting, reslgnación v. 
berijden, montar. 
bes, baca v. 

besje (oude vrouw) n., viejecita v. 
beschaafd, cuito, civiiizado. 
beschaamd, avergonzado. 
beschadigd, danado. 
beschadigen, danar, hacer dano, (hago, 

hice, hecho). 
beschadiging, dano m., desperfecto m. 
beschamen, dar vergüenza, avergonzar (ue). 
beschaven, civiiizar 
beschaving, civilización v. 
bescheid n., contestación, decisión v. 
bescheiden (ad] ), modesto. 

„ (sust pi.), documentos m. m. 

bescheidenheid, modestia v. 
beschenken, dotar de. 
beschéren, reservar, conceder. 
beschermen, amparar, proteger. 
bescherming, protección v., amparo m. 
beschikken, disponer (ais poner). 
beschikking, disposlción v. 
beschilderen, pintar. 
beschimpen, llenar de improperios. 
beschonken (dronken), ebrio, borracho. 
beschoren, concedldo, reservado (de Dios). 
beschot n., atajo m. 
beschróien, iiorar 
beschroomd, encogido, timido. beschriiven, descrlbir. 
beschrijver, descriptor m. 
beschrijving, descripción v. 
bescht^iit, bizcociio m. 
beschuldigen, acusar, inculpar, 
beschuldiger, acusador m. 
beschuldiging, acusación v. 
beschutten (voor), amparar (de), pro- 
teger (de). 

„ (zich, tegen), abrigar (se, de). 

„ (planten), resguardar (de). 

beschutting, protección v. 

„ (tegen koude o. a.), abrigo m. 

besef, noción v., concepción v. 
geen besef hebben van, no tener 
idea de. 
beseffen, tener idea de, concebir, sentir (i. ie) 
beslaan (paard), herrar (ie). 

„ (beslag maken), disleir (la barina). 

beslag n., herradura v. 

„ (om koek te maken), pasta v. 
„ (op een huis a. a.), embargo m. 
beslagleggen, embargar. 
beslaglegging, embargo m. 
beslissen, decidir, resolverse (ue). 
beslissing, decisión v. 
beslommeringen (sust. pi.), cuidados 

m. m., fastldios m. m. 
besluipen, sorprender. 
besltiit n., decisión v., resolución v. 

„ (einde) n., conclusión v., fln m. 
besluiteloos, indeciso. 
besltiitelooshèid, indecisión v. 
besltliten, decidlrse, resolverse (ue). 

„ (beëindigen), concluir. 

besmeren, untar, ungir. 
besmóezelen, ensuciar, manosear. 
besnoeien, podar, mondar. 
besnijden circuncidar. 
besn^denis, circunclsión v. 
besómmen, sumar. 

„ (belopen), ascender a (ie). 

bespannen, enganchar. 
bespannen (met de hand), cubrir con la 

mano. 
besparen, aüorrar, economizar. 
besparing, ahorro m. 
bespatten, salpicar (deagua, delodoetc). 
bespeuren, divisar, advertir (i, ie), 
percibir. bespoedigen 14 bevel bespoedigen, acelerar, bacer pronto. 
bespoediging, aprontamiento m. 
bespóelen {fig. de zee), banar (la mar). 
besprek n., 

in besprek, en consideractón, en deli- 
beración. 
bespreken, discutir, deliberar de. 

„ (ooh: vooruit nemen), tornar de 

antemano; negociar de. 
besprenkelen, saipicar de. 
besproeien, regar (ie). 
besproeiing, riego m., irrigación v. 
besproken {plaats), asiento tornado de 

antemano. 
bespuwen, escupir en, sobre. 
„ (fig.), menospreciar. 

bésse-sap, Jugo of zumo de grosellas. 
best, mejor, muy bueno m. 

beste vriend, querido amigo. 
bestaan, existir. 

„ (in), consistir (en). 

„ {uit), consislir (de), constar (de). 

een sterk stuk bestaan, bacer una 
proeza. 

„ (sust.) n., existencia v. 
„ ( „ ) n. {levens-onderhoud), 
sustento m. 
bestand, a prueba. 

„ (sust.) n., tregua v. 
bestand-dèlen, ingredientes m. m. 
besteden {aan), gastar (en). 
bèste-kamer, excusado m., retrete m, 
bestelen, robar, desvalijar. 
bestellen, pedir (i), ordenar. 
besteller, comitente m. 
bestelling, pedido m. 
bestemmen {voor), destinar (a). 
bestemming, ) 

bestómmings-plaats, I •^^*""" ""• 
bestempelen, estampar. 
bestendig, constante, eslable. 
bestendigheid, constancia v., estabi- 
lidad V. 
bestrijden, combatir. 

„ {kosten), pagar, costear. 

bestrijding, lucha v., acción v. 
besttiren {ballon), dirigir. 

„ {land), regir (i), gobernar (ie). 

besturing, dirección V. 
bestuur n., gobierno m. bestuurbaar, dirigibie. 
bestuurder, gobemador m. 

„ {V. e. zaak), director m. 

bestijgen, ascender (ie), subir. 

„ {paard), subir, montar. 

bestijging, ascensión v. 
betaalbaar, pagadero. 
betalen, pagar. 

in termijnen, a piazos. 

kontant, al contado. 

op krediet, ai crédito. 
betaler, pagador m. 
betdling, pago m. 
betalings-termijn, piazo m. 
betamelik, decente, con^^eniente. 
betamen, convenir (als venir), deber. 
béter (adj, y adv.), mejor. 
béteren, mejorarse. 
beterschap, mejora v. 
betimmeren, cerrar con tabiques(ie). 
betoog n, exposición v., manifestación v. 
betoging, manifestación v. 
beton, horraigón m. 

gewapend beton, hormigónarmadom. 
betoveren, hecbizar. 
bèt-over-gróot-vader, tatarabueio m. 
betovering, hechiso m., encanto m. 
betrachten, practicar. 
betrachting, practica v. 
betrekken {in), comprometer(en). 
betrekking, relación v. 

„ {beroep), posiclon, empleom. 

betten, remojar. 
beugel, cerco m., anillo m. 

't kan niet door de beugel, no 
puede pasar. 
beul, verdugo m. 
beurs (voor geld), bolsa v. 

„ [koopmans-beurs), bolsa v. lonja v. 
beurt, vez V. turno m. 
béuzeling, frlvoUdad v. Molera v. 
bevallen (behagen), agradar, placer. 

„ (een kind krijgen), parir. 

bev&Ilig, gracioso. 
be veiligheid, gracia v., donaire m. 
bevalling, parto m. 
bevatten, contener (als tener). 
bevatting, entendimiento m. 
bevel (order), orden v. 

„ (gezag), comando m. bevél-hèbber 15 bezorgd bevél-hèbber, comandante m. 

bevlieging, capricho m. 

bevlóeren, ensolar(ue), eaipeclrar(ie), pavi- 

mentar. 
bevlóering, empedrado m., adoquinado m. 
bevolken, pobiar(ue). 
bevolking, pobiación v. 
bevólkings-register n., vecindario m. 
bevrachten, üetar. 
bevrachter, netador. 
bevrachting, fletamiento m. 
bevriend, amigo. 
bevroeden, sospechar. 
bevruchten, fecundar, fecundizar. 

,, (bezwangeren), emprenar. 

bevruchting, emprefïamiento m., fecun- 

dación v. 

bewaren, guardar. 
bewaring, guardia v., custodia v. 

„ [zo dat iets goed blijft), con- 

servación v. 
bewateren, regar(ie), Irrlgar. 
bewatering, riegom., regadio, irrigación v. 
bewégelik, movedizo. 
bewégelikheid, mobiudad v. 
bewegen, mover(ue). 

„ (ontroeren), conmover(ue). 

beweging, movimiento m. 
bewenen, iiorar. 

beweren, alegar, sostener (als tener). 
bewering, aserción v., alegación v. 
bewerken, labrar, elaborar. 

„ (veroorzaken), causar, ocasionar. 

bewerking, elaboración v. 

„ (v. e. boek), adaptación v. 

bewerk- stélligen, veriflcar, efectuar 

(efeclüo). 
bewilligen, consentir (i, Ie), acordor (ue). 
bewogen (ontroerd), conmovido. 

„ n. (leven), agitado, alborotado. 

bewolkt, cubierto, anublado. 
bewonderaar, admlrador m. 
bewonderen, admirar. 
bewondering, admiración v. 
bewonen, babiiar. 
bewoner, habilante m. 
bewoonbaar, habitabie. 
bewijs n., prueba v. 
» (jö)» recibo m. 
bewijsbaar, demostrable. bewijs-grónd, argumento m. 
bewijs-kracht, fe v., yaiidez v. 
bewijs-vöering, argumentación v. 
bewijzen, probar{ue). 

„ (wisk.), deraostrar(ue). 

beijveren (zich), empenarse. 
bezaaid (met), sembrado, erizado (de). 

„ (met bloemen), tapizado (de 

flor es). 
bezaaien, sembrar. 

„ (met moeilikheden a. a.), erizar. 

bezaans-mast, mesana v. 
bezadigd, formal, reflexionado. 
bezadigdheid, tormalidad v. 
bezem, escoba v. 
bezending, envio m. 
bezeren, hacer dano. 
bezet, ocupado. 
bezeten (adj.), poseido. 

„ (v. geest a. a ), poseido. 
bezetting, quarniclón v. 

„ (op de borst), opresióo v. 

bezie (bes). 

bezien, contemplar, observar. 
bezield, inspirado. 
bezielen, inspirar. 
beziens-waardig, notabie, curioso. 
beziens-waardlghèden, curiosidades 
V. m. 
bezichtigen, ver, visitar. 
bezichtiging, visita v. 
bezig, ocupado. 
bezigen, usar, huces uso de. 
bezigheid, ocupación v. 
bezingen, cantar. 
bezinken, posarse. 
bezinksel n., poso m., zurrapa v. 
bezit n., poseslón v., poder m. 
bezitten, poseer. 
bezitting, posesión v. 
bezoek n., \isita V. 
bezoeken, A^isitar. 

„ (als in de bybel), castigar. 

bezoeker, -ster, visitador, a m. v., 

visitante m. 

bezoeking, castigo m., piaga v. 
bezoldigd, con sueldo, asoldado. 
bezoldigen, asoidar(ue). 
bezoldiging, sueldo m. 
bezorgd (ongerust), inquielo, con cuidado. bezorgd 16 binómium bezorgd (in goede omstandigheden), que tiene 

que comer. 
bezorgdheid, cuidado m., inquietud v. 
bezorgen (verschaffen), procurar. 
bezorgen (toezenden), remitlr. 

„ (de zorg voor iets hebben), de- 

sempenarse de. 

bezorging (het zorgdragen), deserapeRo m. 
„ (ergens heen), remesa v., en- 

trega v. 
bezopen (vuig. = dronken), beodo, borracho. 
bezuipen (zich, vuig. = zich bedrinken), 

emborracharse. 
bezuiden, ai sur de. 
bezuren (bekopen), pagar (ög.). 
bezwaar (dat men maakt), objeción v. 

„ (dat er is), impedimento m., es- 

torbo m., Inconveniente m. 
bezwaarlik, arduo, dificil. 
bezwadderen, vllipendlar, denigrar. 
bezwangeren, poner en cinta, (pongo, 

puse, puesto), emprenar. 
bezwaren, agravar. 
bezweet, en sudor, sudoroso. 
bezweren (een eed op iets afleggen), jurar. 

„ (smekend verzoeken), conjurar. 

bezwijken, sucumbir. 
bezwijking, (el) sucumbir. 
bezwijmen, desmayarse. 
bezwijming, desmayo m. 
bezijden, al lado. 
bezijden de waarheid, no conforme 

a la verdad. 
bibberen, temblequear, tiritar. 
bidden, rezar. 
bidder, portador de billetes para dar parte 

de un fallecimiento. 
bid-kapèl, capiiia v. 
bid-stoel, postra v. 
bid-stónd, reunión en la oración v. 
biecht, confesión v. 
biechteling, confesante m. v. 
biechteil, confesar. 
biecht-stóel, confesionario m. 
biecht-vader, confesor m. 
bieden, otrecer. 
bieder, oferente, postor m. 
aan de hoogste bieder, al mejor 

postor. 
bieding, oferta v., ofrecimiento m. cervecena v. biefstuk, biftec m. 

biek (fam. = paard), rocin m. 

bier, cerveza v. 

bier-brèuwer, cervecero m. 

bier-brouwerij, 

bier-huis n., 

bier-glas (met voet) n,, copa para cerveza e. 

„ (zonder), vaso para cerveza m. 

bies n., junco m. 
biest (eerste zog), colostro m. 
biet (= beet-wortel), remolacha v. 
biezónder, especial, partlcular. 
biezónderhèid, detalle m., pormenorm. 
big, cochinlllo m., lechón m. 
bikkel, taba v. 
bil, nalga v. 
biljart n., billar m. 
biljarten, bolear, jugar al billar. 
biljet n., billete m. 

„ n. (kaartje, spoorweg), billete, boleta 
V., boleto (Am.) m. 
billik, módico, razonable. 
billiken, justiflcar, üallar razonable. 
billikheld, modicidad «., (lo) razonable. 
binden, liar, sujetar. 

„ (aan iets vast), alar. 

„ (boek), encuardernar. 
binder, encuardernador m. 
bind-garen, bramante m. 
bindsel (v. e. boek n.), encuadernaclón v. 
binnen, dentro. 

„ ! i pase W of \ adelante ! of \ entre V. l 
binnen-brèngen, entrar (trans.). 
binnen-gaan, entrar. 
binnen-halen, entrar, meter dentro. 
binnen-kant, lado interlor m. 
binnen-krijgen, tragar. 
binnen-lèiden, introducir. 
binnenleiding, introducción v. 
binnen-plaats, corte interlor. 
binnen-s-mónds, entre dientes. 
binnenste n., interlor m 

in zijn b., en su foro interno v. 
binnen-trèden, entrar. 
binnen-vaart, navegaclón interlor v. 
binnen-vètter, hombre tuerte, pero flaco. 
binnen-zijde (v. binnen-kant), 
binókkel (binocle), gemelos m. m., anteo- 
]os de teatro m. m. 
binómium n., blnomio m. bint 17 blok bint {bindbalk), tirante m. 

biograaf, biógralo m. 

biografie (levensbeschrijving), biografia v. 

biologeren, hipnotizar. 

biologie, biologia v. 

biplan, biplano m. 

bis (hvee-maal, nog eensj, repetición, de nuevo. 

bisseren, hacer repetir (una escena teatral, 

una canción etc). 
bit n.. bocado del freno m. 
bizcajaas, bizcaino. 
Bizkajer, -ase, bizcaino, -a m. v. 
blaag (opgeschoten meisje), muchachuela v. 

„ (opgeschoten jongen), pilluelo m. 
blaam, mancha (fig.) v. 
blaar, ampolla (flg.) v., roncha v. 

blaas, vejiga v. 
blaas-balg, fuelle m. 
blaasinstrumenten, Instrumento de 

viento m. 
blad n. (plur. bladeren y bladen) hoja v. 

bladeren, hojear. 

blader -kroon, copa {de los arboles) v. 

blader-rijk, frondoso. 

blaffen, ladrav. 
blaken, arder (flg. y lit ). 

blaker, candelero m., palmatoria v. 

blakeren, abrasar, tostar (ue). 

blank, 

blanke, 

blankétsel r.., afelte m., colorete m. 

blankétten, ateltar, poner ateite (pongo, 
puse, puesto). 

blaten, balar. 

blauw, azul. 

blauw-bèkken, tiiitar de trio. 

blauwsel n., azul m. 

blazen, sopiar. 

blazoen [wapenschild) n., blasón m. 

bleek (adj.), palido. 

„ (sust.), secadero m., pradera donüe 
se seca Ia ropa v. 

Talein (y. blaar). 

bleker (wds-mdn), lavandero m. 

blèren, bevrear. 

blik (der ogen), mirada v. 
„ (v. ijzer) «., hojalata v. 
„ je, lata V., latón m. 

blikken (verbo), mirar, echar una mirada. 
„ (adj.), de latón, de lata. blanco m., -a v. zonder bl. of blozen, sin mks ni 

mas, desvergonzadamente. 
bliksem, rayo m., relampago m. 

(fatn.) wat bliksem! i qué dlablo'. 
bliksem-aflèider, pararrayos m. 
bliksemen, relampaguear. 
bliksem-flits, relampagueo m., rayo m. 
bliksem- straal, rayo m. 
blik-slager, hojalatero m. 
blik- slagerij, latoneria »., liojaiateria v. 
blind (adj.) ciego. 

„ (sust.) postigo(s) m. m. 
bllnd-dóek, venda v. 
blind-döeken, vendar. 
blindelings (adv.), a cierra 030, a ojos 

cerrados. 
blindheid, ceguera v. 
blinken (glanzen), brillar. 
blinkend (glanzend), brillante. 
bloc (en bloc), en globo, a bulto, a 

raontón. 
bloed, sangre ». 
blóed-armóede, anemia v. 
blóed-schande, incesto m. 
blöed-verwant, pariente m. v. 
blóed-züiverend,depurativo,depuratorio. 

bloei, florescencia v., (flg ) prosperidad v. 

bloeien, florecer, (Am.) florear. 

bloeiend, floreciente. 

bloei- wij ze, florescencia v. 

bloem, flor v. 

blóem-bèd (= bloem-perk) n,, arriate m. 

blóem-böl, ceboua v. 

blóeme-mèisje n., florera v. 

blóeme-tüin, jardin de flores m. 

bloemist, florlsta m. 

bloemisterij, floristeria v. 

blóem-kèlk, caiiz m. 

blóem-króon, coroiia v. 

blóem-kool, coiiflor v. 

blóem-lèzing, floresta v., crestomatia 
V., florilegio m. 

blóem-pèrk n. (v. bloem-bed). 

blóem-pót, tiesto m., raaceta v. 

blóem-rijk (flg.), floreado. 

bloesem, flor v. 

blóeze, biusa ». 

blok (been-) n., corma v. 

„ (ruw stuk hout)n., cepo m., (marmer 
a. a.), bloque m. Fokker, INederl.— Spaans. blok boetseren blok (hout), zoquete m. 

„ (huizen), manzana (de casas) v. 
blók-hüis n., blocao m. 
blokkade, bloqueo m. 
blokken (fam. = hard studeren), quebrarse, 

(en el estudio). 
blokkeren, bloquear. 
blond, rublü. 

blonde (soort kant), blonda v. 
blondine, rubia v. 
blos, bocLorno m., rubor m. 
blozen, ponerse rojo, sonrojarse, abochor- 
narse. 

doen blozen, sonrojar, abochornar. 
blussen, apagar (fuego). 
bltissing, apagamiento m. 
blut (fam, zonder geld), en seco. 
blij (de), alegre. 
blijdschap, alegria v. 
blijk, prueba v. 

blijk geven, mostrar (ue), dar prueba. 
blijkbaar, evidente. 
blijken (verbo), constar, resultar, salir. 
blijkens, como se ve de. 
blijven, quedar(se), perraanecer. 
bl^vend, permanente. 
bóbbekop, cachete m. 
bocht (kromming), curva v. 

„ (slechte waar) n., zupia v. 
bochtig, sinuoso, tortuoso. 
bóchtighèid, sinuosidad ».,tortuosidadi). 
bod n., oterta v. 
bode, emisario m., mensajero m. 
bodem, fondo m. 

„ (schip), nave v., buque m. 
bödemerij, gruesa ventura v. 

op b. krijgen, recibir a la gruesa 
ventura. 

b. op een schip nemen, tomar 
gruesa ventura sobre un buque. 
geld op b. nemen, tomar dinero a 
la gruesa ventura. 
bodin, corredora v., mensajera v. 
boef, ladrón m. 

boek n., llbro m., malhechor m. 
boeken, sentar (en un libro), ie. 
boekerij, bibiloteca v. 
boeket (= ruiker, tuil), raraillete m., 

ramo m. 
bóeke-würm (flg.), devorador de libros m. bóek-handel, libreria v. 
bóek-handelaar, Ubrero m. 
bóek-hóuden, iievar, los iibros. 

„ {sust.),teneduriadelibrosv- 

bóek-hóuder, tenedor (de libros) m. 
bóek-höuding, teneduria de libros v. 
bóek-jaar, ejercicio m. 
boel (fam. voor boedel), inventario m. 

de hele boel, todo. 

'n hele boel, mucho. 
„ (minnares), querlda v. [m. 

boeléerder (minnaar), querldo m., amante 
boeléren (een ongeoorloofde minnary heb" 

ben), Tivir en concubinato, fornicar. 
bóemèn, coco m. 
boemel, 

aan de b. zijn, andar a picospardos. 
boemel aar, calavera m 
boemelen, andar a picos pardos. 
bóemel-trèin, tien mixto m. 
boender (grove borstel), cepillom. 
boenen, cepillar. 
boer, aldeano, labrador, labriego m. 
„ (fam. = oprisping), eructo m.,, 

regiieldo m. 
„ (in 't kaartspel), sota v. 
boerderij, alqueria v., cortijo m. 
bóere-bedrög, chartlataneria v. 
boeren (boer zj^n), ser labriego, ser 

agricultor 

„ (fam. = oprispen), eructar, regol- 

dar(ue). 

Boergondië (to^M ^orgona .. m. 
boergonje (wyn), ) 
Boergóndiër, -se -borgonon, -a m. v. 
boergóndies, borgonon, -a. 
bóeriü, aldeana v., campesina v. 
boers, rüstico, aldeaniego. 
boert (gekheid, scherts,, zumba v., burla v.. 
boertig (grappig), cómico, chistoso. 
boete, penitencia v. 

„ (geldboete), multa v. 
boetedoening (v. boete), 
bóeteling(e), penWente m. v. 
boeten, hacer penitencia. 

„ (voor iets boeten), expiar. 
böetséer-klèi, arcllla para modelar c 
bóetséer-bóutje n., 
böetséer-stok 
boetseren, modeiar. desbastador m. boet- vaardig 19 bórg-stèlling böet-vaardig, arrepentido, contrito, 

penltente. 
boetvaardigheid, contrlción v., arre- 

pentimiento m. 
boezelaar, deiantai m. 
boezem, seno m. 
böezeróen n. , blusa de obrero, ó de mavl- 

nero v. 
bof {méevallertje), sueite, buena suerte. 
„ {ziekelike aandoening), hlnchazón dolo- 
roso en la mejilla v. 
bofien, tener buena suerte (tengo, tuve). 
boffer, afortunado m. 
bogen {op), preciarse (de). 
bok {dier), cabrón m. 
„ {v. e. rijtuig), pescante m. 
„ {domheid), bachilleria v., borrachera t>. 
bol, bola V. 
„ (stereom.), esfera »'., globo m. 
„ (bloembol), ceboUa v. 
bolleboos {gezond uitziend mens) dechado 
de salud m. 

„ {knap mens), talento superior. 

bolster, cascarlUa m. 
bólsteren, descascarillar, desgranar. 
bom, bomba »., obus m. 

'n bom (fam. = heel veel), la mar, mucho 
'n bom duiten, un dineral. 
bombarderen, bombear. 
bom-vrij, a prueba de bomba. 
bon, bono m., pequeno pagaré. 
bonbons, bombones m. mv. 
bond, confederación v. 
bónd-genóot, aliado m. 
bónd-genóot-schap, alianza v. 
bondig, sucinto, 
iets kort en bondig zeggen, decir 
cuantas son clnco. 
bóne-staak (faro. voor lang meisje of lange 

vrouw), larguirrucha v. 
bons, 

de b. geven, despedir(i),darcalabazas. 
de b. krijgen, saiir caiabaza. 
bont (sust.), peleria v. 

„ (adj ) de \arios colores, matlzado. 
bónt-handel ( , , . 
bónt-handelaariP^'^*'™*'- 
bontwerker 1 , ^ 
bónt-winkel|P'''*''"°' ""^nguWero m 
bood- schap {mondeling), recado wt. bóod-SChap {ander), encargo m. 
(ram.) een grote b. doen, hacer aguas 
mayores. 
(fam.) een kleine b. doen, hacer 
aguas minores, [m. 

bóod-schap-löper, mozo para los recados 
taóod-schappen, anunciar. 
bóod-schapper, mensajero m ; eraldo m. 
boog, arco m. 
boon, baba v., Judia v. 
boor, barrena v., taladro m. 
boord (= kraag), cuello m. 
„ (rand), borde m 
aan boord, a bordo. 
boorden, oriar. 

bóorde-vól, lleno basta el borde. 
boordsel, bordado m 
bóor-masjine, maquina de taladrar, tala- 
dro m. 
boos, enfadado, enojado. 
boos-aardig, maiéflco, maiigno. 
bóos-aardigheid, malignidad v. 
bóos-heid {boos zijn), malhumor m , enfado 
m., enojo m. 

„ (slechtheid), maldad v., perver- 

sidad V. 

bóos-wicht, malbechor m. 
boot, bote m. 

„ (= stoomboot), -vapor m. 
bóots-man, contramaestre m. 
bord (etens-bord), plato m. 
„ je (plank), tablilla v. 
„ (schoolbord), tabla v., pizarra (dit van 
lei). 
Bordeau (bordó), Burdeos m. 
bordeel, burdel m. 

bordéel-hóuder, -houdster, aicahuete 
m., alcabueta v. 
bordes, terrado m. 

„ (op de tram, bai/ton), delantera «. 
ó trasera v. 
borduren, recamar. 
borduursel, | „„ „ 
borduur, wérk, r^*^^™""» 
boren, taladrar, barrenar. 

in de grond boren, echar a plque. 
borg, fiador m. 

borg zijn, salir fiador. 
borgen, dar crédito, tornar prestado. 
bórg-stèlling, fianza v. borrel 30 breedte borrel, trago m. ; (de aguardiente etc), 
copita V. 

borrelen {borrels drinken), tornar copitas. 
„ (opborrelen), burbujear. 

borst, pecbo m. 

„ (vrouwe-boezem), seno m. 
de b geven, dar ei pecho. 

borstel, cepülo m. 

„ (V. e. varken), seta v. 

bórst-rók, camisola v. 

bórstel-bak, cepUlera v. 

borstelen, cepiiiar 

borstelig, hirsulado, (poet.) hirsuto. 

bórst-kas, tórax m. 

bos {van bomen), bosque m. 
„ {sleutels a. a.), manojo m. 
„ {bundel, pak), haz m., lic m. 

bosje {v. boomen), arboleda v. 

bós-wachter, guardabosque m. 

bot {niet scherp, dom), boto. 
„ {vis), platija v 
„ {been), hueso m. 

boter, mantequilla v., manteca v. 

bóter-bloem, botón de oro m. 

boter- ham, rebanada de pan con man- 
tequilla V. 

bótS-vróVi"^"''''""^^^^ 

botsing, cboque m. 
botterik, animalazo m. 
bouw, construcción »., ediflcación v. 
bouwen, construlr. 
bouwer, edlflcador m., arquilecto m. 
„ {V. e. schip) constructor m. 
bóuw-künst, arquitectura v. 
bóu w-land, tlerra en cultura v., terreno 

en cültura, ó cultivable m. 
bóuw-mèester, arqultecto m. 
bóuw-stèen, ladriiio m, 
bóuw-stijl, estilo de arquitectura m. 
bouw- trant {v. bouwstijl). 
boven (prep.), sobre, enclma de. 
„ (adv.) arriba. 
te boven gaan, superar 
bóven-aan, en alto, arriba. 
bóven-al, sobre todo. 
böven-dien, ademas. 
bóven-drijven, flotar, suraergir. 
bóven-hüis, parte superior de una casa 

(sobretodo cuando hay entrada separada ) bovenkant, lado de arriba, lado supe- 
rior m. 

bóven-kómen, subir. 

böven-óp, encima. 

bóven-toon, 

de b. voeren, predominar. 

braad-pan, sartén v. 

braaf, de bien, honrado. 

braafheid, honradez v. 

braak, baidio. 

braak-land n,, campo inculto m. 

„ {eens geploegd), barbecho m. 

braak-middel, emético m , vomitivo m 

braam(-bes), zarzamora v. 

brabbelen, cba(m)purrar, farfullar. 

braden, asar. 

brabbel-taal, gallmatias m., guirlgay m. 

braken, vomltar, cambiar la coraida. 

brak {half zout, half zoef), salobre 
„ (soort hond), braco m. 

Bram (abrev.), Abrahéim 

brand {v. también brandstof), incendio m. 

brandbaar, combustible. 

branden (trans.), quemar. 
„ (intrans.), arder. 

brande-wijn, aguardiente v. 

branding, resaca v.. rompientes m. m. 

brand-klók, toque de rebato m. 

brand- schatten, exigir rescate. 

brand-spüit, matafuego m., bomba v. 

brand-stapel, pira v., boguera v. 

brand- stof, combusUbles mv. 

brand-vèrf, esmalto m. 

brand-wèer, los bomberos, cuerpo de 
bomberos m 

brand-wèer-man, bombero m. 

bras, braza v. 

brasem (vis), brema v. 

bras-partij, francachela v. 

brassen (mar.^, bracear. 

„ {pret maken en verkwisten a. a.), 
ser derrochador, hacer liolgorio. 

Braziliaan, -se, brasiieïïo, -a. 

braziliaans, brasileno. 

Brazilië, Brasil m. 

breed, ancho. 

bréed-geschóuderd, espaidudo. 

breedheid, anchura V. 

breedte, anchura v. 

„ (hemels-breedte), latitud v. brèed-vóerig 21 brouwer brèed-vóerig, proiijo, extenso. 
breekbaar, friigii, quebradizo. 
breien, hacer un labor de punto. 
brein {hérsenen), cerebro m., seso m. 
bréi-nè.ald, aguja para labores de punto. 
bréi-wèrk, labor de punto. 
breker (golf), cachón m. 
brem, aliaga v. 
brengen, traer (traigo, Iraje). 

„ [ioeg-), 11e var. 

brenger, portador m , dador m. 
bres, brecha v. 
bretéls, tirantes m. mv. 
breuk (gebrek), hernia o. 

„ (been-breuk b. v.), quebradura v, 

rotura. 

„ {heelkundig), ruptura v. 
„ {rehenk.), fracción v., quebrado m. 
„ {tussen mensen), quiebra v., rompi- 
' miento m. 

breuk -band, braguero m. 
brief, carta V., mensaje m. 
brief-kaart, tarjeta postal v., postal v. 
brlef-pórt n., porte m., franqueo m. 
brief-stijl, estilo eplstolar m. 
brief -wisseling, correspondencia v., 

carteo m. 
bries, brlsa v. 
briesen, resopiar. 
brieve-bestèller, cartero m. 
brieve-wèger, pesacartas m. 
brik, berganlin m. 

bril, anteojos m. mv., quevedos m. mv. 
brille-hüis, antojera v. 
Brit, -se (sust ), britanico, -a. 
brits (adj), britanico. 

„ (sust.), caraastro m. 
Brittanje, Britania v. 
Groot Br. en Ierland, Gran Bri- 

tania élrlanda v. 
brochure, foileto m., librejo m. 
bróddelen, chapuzar. 
broed (gebroed) n., i ,, , 

broedsel n., ' | empoUadura .. 

broeden (v. también broeien), empollar. 
broeder (broer), herraano ra. 

„ (geestelike), fraile m. 

„ (gebak), bunuelo m. 
bróederlik, confraternai. 
bróeder-moord, fratricidio m. bróeder-móordenaar, fratricida m. 
broederschap, hermandad v., confrater- 

nidad v. 
bróeder-schóol, escuela de frailes v. 
broeds (kip), que empolla. 
broeien, hacer un calor sofocante. 

„ (zich voorbereiden), prepararse. 
trawiarse. 

broeiend, sofocante. 
bróei-kas, estufa v. 
broek, pantalon m., pantalones m. mv. 

„ (vrouwe-broek), calzones de mujer. 
bróeks-pijp, pierna de pantalon. 
broer (fam. = broeder), 
brok n., trozo m. 

brokkelen, romper(se) en pequeBos peda- 
zos, desmigar(se), desmlgajar(se), desme- 
nuzar(se). 
brokkelig, desmenuzable. 
bróm-beer (fig.), reganón m., cascarra- 

bias m. 
brommen (v. grommen), grunir. 

„ (een standje maken), renir(i), 

reganar. 
bróm-vlieg, zangano m. 
bron, fuente v. 

„ (flg. y Ut.), manantial m. 
brónne-land, fontanai m. 
brons, bronce m. 
bronstig, en celo. 
bronstigheid (». brons-tjjd). 
bróns-tijd (v. dieren), brama v., picadero 
m., cubrición v. 

„ (geschiedenis), periodo del 

bronce m. 
brood, pan m. 

„ (een brood. Eng. loaf), telera v. 
bruin brood, pan bazo m. 
stuk oud brood, j^^,„ 
bete broods, ( 
broodje, panecillo m., roUo m., bóllo m. 

zacht broodje, moliete m. 
bróod-kórst, canterito m. 
bróod-mager, como un naipe (tan tlaco). 
broom n., bromo m. 
broos, fragil. 

„ (fam. = bros), mollar, quebradizo. 
broosheid, fragilidad v. 
brouwen, cocer cerveza (ue). 
brouwer, cer\ecero m. brouwerij 22 büur-man brouwerij, cerveceria v. 
brug [over water) i 

„ {op een schip) j puente m. («.) 
„ (t). e. viool) T 
brügge-gèld n., pontazgo >»., pontaje m. 
brüg-waohter, guardapuente m. 
brui, 
de brui aan iets geven, echar 

enhoramala, dar al diablo. 
bruid, novia (después de las amonesta- 

ciones) v. 
briiidegóm, novlo (después de las amo- 

nestaciones) m. 
brüids-bèd, taiarao m. 
briiids-dagen, dias entre las amonesta- 

clones y la boda m. m. 
bruid- schat, dote m. (v.) 
brüids-paar, pareja de novios v. 
brüid-süikers, confites flnos m. mv. 
brüik-baar, ütn, proplo, apto, servidero. 
brüik-baarlièid, utiiidad v., aptitud v. 
bruiloft, boda V. 
bruin, moreno. 
brüin-stèen, aiabandina v. 
bruisen, hervlr (i, ie), burbujear. 
brüis-póeder, polvo efervescente m., 

bicarbonato de potasa m. 
brullen, rugir. 
Bró-ssel n, Bruseias v. 
bruto, bruto. 

brij, gachas v. m., puches m. m. {v. m.). 
buffet, aparador m. 
bui, Uuvia V. 

„ {gril), humorada v. 
buidel, boisa v. 
buidel-dier, marsupiai m. 
buiig, borrascoso. 

buiig weer, tiempo de Uuvia. 
buik, vientre m. 

dikke buik, barriga v. 
buik-band, ) ^ , 
büik.górdèl,r^"'^"^'-^^- 
büik-löop, disenteria v., desate de vientre m. 
büik-pijn, dolor de \ientre m. 
buil, cbicbón m., tolondro m. 

builen, cerner (ie). 

buis, cano m., cana v. 

„ {kledingstuk), cüaqueta v. 
„ je, canula v. 

buit, preda v. buit, {in den oorlog), botln m. 

buitelen, voltear. 

buiten, fuera; (b. de stad), en el campo. 

„ n , casa de campo v. 
büiten-göed n., i 
büiten-plaats. | flnca v., hacienda v. 
büiten-verblijf n., I 
büiten-dien, ademas. 
büiten-land (sust.), extranjero m. 
büiten-lands (adj.), extranjero. 
buitenslands (adv.), ai extranjero. 
büitmaken, capturar. 
bukken (zich), Inclinarse, bajarse. 
bulderen, mujir, tronar (ie). 
bulle-bak, espantajo m., espantador m. 
bül-hond, alano m. 
bult {op de rug), corcova v., joroba v., 
giba V. 

„ {op 't hoofd, = buil), tolondro m., 
cbicbón m. 
bultenaar, corcovado m., jorobado m. 
bundel, rollo m., paquete m. 

„ {byeen-gebonden dingen), atado m., 
baz m. 
bunder {landmaat, l H.J.), hectarea v. 
bunker [berghok aan boord), païïol m. 
bunzing, ana v. 
burger, ciudadano m. 
bürgerés, ciudadana v. 
bürgerlik, civii. 

„ {als een burger), burgués. 

„ {plebéjies), plebeyo. 

bürgerlik récht, derecho civil m. 
bürgerlike zaak, asunto civii m. 
bürgerlikhèid, plebeldad v. 
burger- oorlog, guerra intestlna v. 
bürger-rècht, 
burgerschap, 
buró (bureau), bufete m. 

„ (= lessenaar), escritorio m. 
„ (= kantoor, bureel), despacbo m. 
bus, lata v., caja v. 

„ {geldbm), cepo m., cepillo m. 
büs-krüit, pólvora t). 
vliegt op als buskruit, es una 
chispa. 
bussen (in de bus doen, brief), meter ui 

buzón. 
buur, veciflo m., -a v. 
büur-man, vecino m. ciudadania v. buurt 23 cognossement buurt, vecindad v. 
büur-vróuw, vecina v. 
bij (prep.), junto a, cerca de. 

„ (iemand aan huis), en casa de, con. 
bij zich hebben» llevar (dinero p. e.). 

„ (sust.), abeja v. 
bij-drèpaien {scheepsterm), engalgar. 

„ (flg.), mostrarse mas razonable 

(ue); desistir. 
bij-drage (in een tijdschrift a. a.), contrl- 

bución V. 

„ (in geld, troepen a. a.), contin- 

gente m. 
bij-dragen (tot), contribulr (a). 
bij-een, juntos. 
by-éen-brèngen, 
bij éen-dóen, 
bij e-korf, colmena v. 
blj-kantóor, agenda v. 
bijl, hacha v. 
bij-lage, adjunta v. 
bij-lèggen et i 

leconclllar(se). 
bij-lègger, balandra 
bij-komen, volver 

recuperarse. 
bijna, casi. reunir, juntar. hacer las paces, si (ue), cobrarse, bij-naam, apodo m., aicuna v. 
bij-slaap, coito m. 
bij-slag, suplemento m. 
bij -smaak, resablo m. 
bij -staan, asistir. 
bij-stènd, aslstencla v. 
bijten, morder (ue). 
bijtend (v. e. vocht), mordante. 

„ (v e. woord a. a.), mordaz. 
bij-tyds, a tiempo, oportunamente, a su 

debido tiempo. 
bij -voegen, adjuntar. 
bij-vóegsel, anadldura v. 
bij -wérk n., accesorios m. mv. 
bij-wèrken, completar, pertecclonar. 

„ (inhalen), recobrarse. 

bij -wonen, asistir a. 
bij-woord, adverblo m. 
bij-wöordelik, adverbiai. 
bij-zaak. clrcunstancla accesoria v., acce- 
bij -zetten, sepultar. [sorio m. 

bij-zètting, sepultura v. 
bij-ziende, miopo, corto de vista. 
bij-ziendheid, miopia v. 

bij-zin, frase subordinada v. 
bij-zit, concubiiia v., manceba v. 
bij -zonder (v. Mezonder). o. o (pron. sé), ce v. 
cacao V. kakao. 
calomél v. kalomel. 
camera v. kamera. 
cargadoor i;. kargadóor. 
carnaval n. (carnaval), v. karnaval. 
Castiliaan, -se v. Kastiliaan. 
Castiliaans v. Kastiliaans. 
Castilië v KastHie. 
castor-ólie v. kastor^olie. 
catalogus v. katalogus. 
ceel V. seel. 
cel V. sel. 
cement, cemento m. 

„ (mortel), argamasa v. 
ceremónie-mèester, maestro de cere- 
monias m. certiflkaat n., certiflcado m. 

champagne, champagne (frans woord) m. 

chaos, caos m. 

chaóties, caótico. 

chef (sjef), jefe; patrón m. 

Chileen, -se, chileno, a. 

chiléens, chileno. 

Chili n., Ghile m. 

China n., (la) China. 

Chinees, se, cWno, -a. 

chinees (adj ), chino. 

chloor n., cloro m. 

cipier (sipier), alcalde m. 

citroen (sitroen), limón m. 

citróen-gèel, iimonado. 

cognac (konjak), conac m. [miento m. 

cognossement (kognossement) n., conoci- compagnie 24 darm compagnie {kompanjie), compania v. 
compagnon {kompanjon), socio m. 
complot {komplot) n., complot m. 
cömpóte [kompate), compota v. 
condensator v. kondensator. 
CÖndénsor v. kondensor. 
CÖndÖléeren ikèndoléren), dar un pésanie. 
CÖrsét [korset], corsé m. 
Corsica v. Korsika. 
crediet (krediet), 
crédit {kredit), crédito m. ! creditéeren (kreditéren), acredltar, abonar 

en cuenta. 
crediteur (krediteur), acreedor m. 
coupé (koepé), compartimiento m. 

„ {rijtuig), berlina v. 
coupéeren (koepéren), levantar. 
courant (koerant), periódico m. 
courtage (makelaars-loon), corretaje m. 
couvert (koevért), cublerta v., sobre m. 
„ (mes en vork), cubierto m. ID. d (pron. dé), de (con e cerrada). 
daad, acclón v., acto m. 
daag, van daag, boy. 
daags, de dia. 

daags na, ei dia siguente. 
Daan (abrev.), Daniel m. 
daar. aiii, aiia. 

„ (= aangezien), ya que, como. 

„ (= dat), eso, ello, p. e. daarvan, de 
eso, de ello. 
daarenboven, ademas. 
daarentegen, en cambio, en contra. 
daardoor, por eso. 
daarom, por eso, segün eso. 
daartoe, para eso, para ello. 
dadel, datu m. 
dadelik, en segulda, luego. 
dader, autor m. 
dag, dia m. 

dag- blad, diario m., periódico m. 
dóg-bóek, libro diario m. 
dag-dief, papasal m., gandulero m. 
dageliks, diario. 
dagen, amanecer. 
dagge (poet.), daga v. 
dag-löner, jornalero m., bracero m. 
dag-löon, jornal m. 
dag-taak, tarea diaria v. 
dag-vlinder, diurno m. 
dak (pi. daken), tecbo m. 
dak-goot, canal m., canalera v., gotera v. 
ddk-kamertje, bohardiiia v. 
dó,k-lÖOS, desamparado, sin tecbo. dék-pan, teja v. 

dak -rib, cabrio m. 

dak- stoel {v. vorst, nok), caballete m. 

dó-k-vènster, lumbrera v., buharda v. 

dal, valle m. 

ddlen. bajar, descender. 

daling, descenso m., baja v. 

„ {in prijs), rebaja v. 
dam, dique m. 

„ (in 't damspel), dama v. 

stenen dam, maiecón m. 
Damdskus, Damasco m. 
damast, tela adamascada v. 
damasten, adamascado. 
dambord, tablero m. 
dé.m-schijven, tablas v. m. 
dam-spèl, juego de damas m. 
dam-spélen, jugar a las damas. 
dan (adv. de tlempo), entonces. 

„ (conj.), que. 
danig (adv.), muy, en alto grado. 
dank, graclas v. mv., agradecimiento m. 
dankbaar, agradecido. 
dankbaarheid, gratitud v., agradeci- 
miento m. 
danken, dar graclas. 

„ (aan, = verschuldigd zijn aan), 
dans, baile m., danza v. [deber. 

dansen, bailar. 

danseres, bailadora v., bailarina t'. 
dapper, bravo, valiente. 
dapperheid, valentia v., valor m. 
darm, Intestino m., trlpa m. darm-kanaal 25 dèrgéne darm-kanaal n., conducto intestlnal m. 
dartel, juguetón -a. 
dartelen, brincar. 
dartelheid, petulancia v. 
das (kledingstuk), corbata v. 
„ (grote das), bufanda v. 

,, (dier), hurón m. 
das-hónd, baseto m., tajón m. 
dat (dem.), eso; ese, esa. 

„ (conj.), que. 
datéren, fecbar. 
datum, fecha v. 
dauw, rocio m. 

déuw-wurm (-worm), herpes v. m. 
daveren, retumbar, rimbombar, tronar (ue). 
„ (zwaar trillen), temblar fuerte- 

mente (ie). 

de, den (art.), ei, ia; los, las. 
détoet n., cargo m., deber m., débito m. 
in uw debet, a su cargo. 

debiet n., venta v , despacho m. 

debiteren, adeudar, cargar en cuenta. 

December {v. Desember). 

deeg n., amasijo m,, masa v. 

deel n., parte v. 

„ (dors-vloer), era v. 

déel-genóot, soclo m., consocio m. 

déel-name, compasión v. 

deelnemen, partlcipar, tomar parte. 

„ (m smart), condolerse (de, ue), 

deelneming, participación v. 

deels . . . deels, por una parte . . , por 
otra. 

déel-tal n., dividendo m. 

dóemoed, humiidad v. 

deemoedig, humiide. 

Deen, -se, danés, -a. 

deens, danés. 

deerlik, que causa lastima 

deern, moza v. 

deernis, pledad v., compasión v. 

deernis-waardig, lamentabie. 

deftig, grave, formal. 

déftigh.èid, gravedad v., formalidad v. 

dégelik, sólido, de \alor. 
„ (mens), honrado. 

dégelikhèid, soiidez v. 

„ (v. e. mens), honradez v. 

degen, espada v. 

deinen, fluctuar por ia marejada. deining, marejada v. 
dek (V. e. schip) n., cubierta v. 
„ {op een bed) n , cobertor m. 
deken, cobertor m., manta v., frazada v. 
dék-hèngst, caballo padre m., caballo 

sementero m. 
dekken (zich), reembolsar(se), ponerse a 
cubierto (pongo, puse, puesto). 
„ (toedekken), cubrir. 
„ (merrie, enz.), cubrir. 
„ (tafel), poner (la mesa), pongo, 
puse, puesto. 
dekking, reembolso m., cubierta v. 

tot uw dekking, para su reembolso. 
dék-lading, carga sobre cubierta v. 
dék-mantel (flg.), pretexto m. 
dekoratie, condecoración v. 
dekoréren, condecorar 
dekreet n., decreto m. 
dèkretéren, decretar. 
deksel n., tapa v., cubierta v. 
deler, divisor m. 
délf-stóffen, minerales m. mv. 
delven (graven), cavar. 
dempen, terraplenar. 

„ (geluid), amortiguar. 

„ (opstand), ahogar, apaciguar. 

demper, pedai m. 

demping, (ei) terraplenar, acción de tena- 
plenar. 
den [boom), pino m. 
Denemarken n., Dinamarca v. 
denkbaar, imaginable. 
dénk-bèeld n., idea v. 
dènk-béeldig, imaglnario. 
denkelik, probablemente. 
denken, pensar (ie); d. aan, pensar en. 
denker, pensador m. 
dénk-vermögen n., raciocinio m., enten- 
dimiento m. 

département, departamento m. 
depó, 
deposito, 

depó- houder, gerente m. 
deponeren, deponer. 
der, de la, del, de los, de las. 
derde, lercero. 

„ -deel n., tercio m. 
deren, bacer dano, perjudicar. 
dèrgéne (die), de la (que). deposito m. dèrgénen 26 dik dèrgénen [die), hombre competente, de los 

(que), de las (que). 
der-gelijk, semejante. 
dér-mate, de tal modo, de tal manera, de 

tal suerte, tanto. 
dertien, trece. 
dertig, treinta. 
derven, carecer de. 
dér-waarts, hacia alli; alla. 
des (gen, del art. masc), del, de lo. 
dès-betréfiend, a propósito. 
dès-bewust, premedltado. 
Desémber {December), Dicierabre m. 
deserteren, desertar. 
deserteur, desertor m. 
dès-gelljks, aslmismo, tarablén, igual- 

mente. 
dè8-kundig(e), perlto (ra.), hombre com- 
petente. 
dès-niettemin, sin embargo. 
dès-nóods, en caso de necesidad, si fuera 

preciso. 

dès-óndanks, sin embargo. 
déssa, pueblo, aldea (en Java). 
dés-tijds (adv.), en el tiempo. 
dés- srerlangd (adv.), cuando deseado. 
deugd, viriud V. 
déugdelik, bueno, sóiido. 
deugen, ser bueno, ser virtuoso. 
deugdzaam, virtuoso. 
deugdzaamheid, virtuostdad v. 
déug-niet, mal bicho, pillo m. 

„ (lastig kind), diablillo m. 

deuk, mella v. 
deuken, meiiar. 
deuntje, arieta v. 
deur, puerta v. 
déur-blad {v. deur-vleugel). 
déur-klópper, aldabón m. 
déur-post, jamba v. 
déur-vleugel, batlente m. 
déur-waarder, ujier m. 
déur-wachter, portero m., conserje m. 

dewijl {oud = aangezien), ya que, puesto que. 
diadeem, diadema m. 

diagonaal, diagonai v. 

diaken, diacono m. 

dialékt n., dlalecto m. 
dialékties, diaiectai. 
diamant, diamante m. dicht (sust) n., poema m. 
„ (adj.), denso; cerrado. 
„ {bos), entretejido. 
dicht-ader, vena poética v. 
dieht-bij, cerca. 
dichter, poeta m., vate m. 
dichterlik, poético. 
dicht-künst, poesla v. 
dicht-maat, ritmo m. 
dicht-op-éen, apretado. 
dicht-sehuiven {grendel, gorden), correr. 
dicht- vuur n., estro m. 
die, ese, esa. 

die en die, tal y tal, fuiano. 
dief, ladrón m. 
dief-stal, burto m. 
dien-bak, portador m. 
dienen, servir (i). 

„ {behooren, moeten), deber. 
hy is er niet van gediend, noie 
gusta, no es servido de ello. 
dienst, servicio m. 
een dienst bewijzen, prestar un 
servicio. 
dienstbaar, de servicio, doméstico. 
dienst-betrèkking, minlsterio m. 
dienstig, ütU, servidero. 
dienst- knecht, criado m., servidor m. 
dienst-meisje, criada v., donceiia v. 
dienst-vaardig, | servicial, dispuesto è 
dienst-willig, j prestar servicios. 
dienstwillige dienaar, seguro ser- 
vidor. 

dien-tafel, aparador m. 
diep-gang, caiado ra. 
dieplood, sonda v. 

„ {alleen 't lood), escandallo m. 

diep-zinnig, abstruso. 
dier (sust.), animal m. 

„ (pron. y adj.), de esos, esa(s), de aque- 
llos, aquella(s) (adj.), de esa, de ?quella. 
dierbaar, caro, querido. 
dieren-riem, zodiaco m. 
dierlik, aniraai, 

„ (= beestachtig), bestial. 
dierlikheid (= beestachtigheid), bestia- 

lidad V. 
dievegge {vrouwelike dief), ladrona v. 
dik {boek a. a.), grueso, espeso. 
„ {persoon), gordo. dik 37 dómmelig dik (fara. = boos), enfadado. 

zich dik maken, enfadarse, escaraarse. 
door dik en dun, a ro?o y velloso. 
dlkkert {v. dikzak). 
dik- kop {dikhoofdig mens), cachete m., 

cabezota v. 

„ {jonge kikvors), renacuajo m. 

dikte, espesor m. 

„ (persoon), gordura v., grueso m., 

espesura v. 
dikwels {dikwyls), k menudo, frecuente- 

mente 
dik-zak, mollejón m., mollejona v. 
dinée(tje), convUe m. 
ding n., cosa v. 
dingen (naar), solicitar. 

„ (afdingen), regatear. 
Dinges, fulano -a m. o. 
Dinsdag, martes m. 
diploma n., diploma m. 
diplomaat, j ,. , ... 
diplomaties, r'P'*''"^^''=« "* 
diplomeren, otorgar un diploma. 
direktéur, director m. 
diréktie, dirección v. 
dirigeren, dirigir. 

Dirk (contracc. de Diederik), Teodorico m. 
dirken (vuig. zyn gevoeg doen), cagar. 
diskónto, descuento m. 
dissel, doladera v. 
dissel-boom, lanza (de coche) v. 
dissel-paard, caballo de tronco m. 
dissonant, disonancia v. 
distel, cardo m. 
distillatie iv. distilléring). 
distilléer-kolf, alqultara v., alambique m. 
distilleren, destiiar. 
distilléring (distillatie), deslilaclón v. 
dit n., esto, esle. 

dobbelaar, jugador m. ; especulador m. 
dobbelen, jugar a los dados. 
dóbbel-spèl n., juego de dados m. 
dóbbel-stèen, dado m. 
dobber, corcho m. 
dobberen, flotar (sin dirección), estar a 

üote. 
doch (conj.) pero; mas. 
dochter, hija v. 
dódelik, mortal. 
doden, matar. doek n., païïo m. 

„ (schilderij), lienzo m. 
d.oék.]& (omslag-doekje), panuelo m., mantilla v. 
doekje voor 't bloeden (lit.), dediim. 
„ „ „ „ (tig.), dedada 

de miei v, 
doel, objeto m.. intento m. 

„ (schyf om tf, schieten), blanco m. 
dóel-matig, practlco, ülil, eflcaz (eficiente). 
dóel-matighèid, utnidad v., eflcacia V. 
döel-tréffend, eflcaz, eflciente. 
dóel-tréffendhèid, eflcacia v., eQcien- 

cia V. 
dóel-wit (fig. V. doel). 
doen, hacer. 

,, [leggen, zetten), poner (pongo, puse, 
puesto), meter. 
dóezelaar, esfumino m. 
dóezelen, esfumar 
doezelig, esfumado, vago. 

„ (dómmelig), sonolento. 

dof, mate, deslucido. 
„ (beslagen), empaïïado. 
dof worden, empanarse. 
dog, dogo m. 

„ (grote), alano m. 
dok n., darsena v., embonadero m. 
dokter (doktor), doctor m. 

„ (geneesheer), médico m. 
dol (adj.), frenélico, loco. 
„ (sust. = roei-pin), escalamo m. 
„ (een hond), rabioso. 
dol op iem. zijn, tenerle a uno 
chocbo (en esp. Ie se reflere a la persona 
que ama a la otra, en hol. por lo contrario 
iem. se dice del objeto amado). 
dolen (dwalen), ernir (yerro). 
dólend (adj.), andante, errante. 

dolende ridder, caballero andante m. 
dolleman, loco m., poseido 
dóUigheid, pampirolada v., locura v. 
dom (adj.), estüpido, necio. 

„ (sust.), catedral v. 
domheer (kanunnik), canónigo m. 
dómköp (= dóm dor), asno m., cabeza 

redonda v. 
dómme-kracht, gato (para icantar 

pesos) m. 
dommelen, dormitar. 
dómmelig, sonoliento. dompelen 28 doorstaan. dompelen, sumergir, zabuUir. 
dompig, hümedo; que huele a encerrado. 
Dónau, Danubto m. 
donder, trueno m. 
Donderdag, jueves m. 
donderen, tronar (ue). 

„ (fam. = negeren), vejar. 

„ (sust., fam. = hommeles, narig- 

heid), 

't is weer donderen, ba malogrado 
otra vez, mala suerte otra \ez etc. 
donker (duister), o(b)scuro. 
„ (sust.), o(b)scurldad v. 
„ (V. kleuren), subido, o(b)scuro. 
in 't donker, a o(b)scuias. 
donkerheid {duisterheid), donkerte, 
o(b)scuridad v. 
dónkey-man (aan boord), fogonero, 

auxiliario m 
dons, plumón m., flojel m. 
„ (flg.), vello m. 
„ {op vruchten), borrilla v. 
donzen bed, piumazo m. 
dood (adj.) muerto. 

„ (sust.), inuerle v. 
dóod-döener, despachaderas v. mv. 
dóod-graver, sepulturero m. 
dood-op {-op), quebrantado, rendido, des- 

vencljado. 
doods, sombrio, triste. 
doods-bleek, ii\ido. 
doodsheid, tristeza v., (lo) sombrio. 
dóods-klok, toque de agonia m. 
dóod-slaan, matar a palos, apalear liasta 
que muera. 

„ (flg.), aplanar, chafar. 

dóod-slaap, letargo m. 
doof, sordo. 
doofheid, sordera v. 
dooi, desblelo m. 
dooien, desbelar (ie). 
dooier, yema de huevo v. 
dóol-hof, labirinto m., dédalo m. 
doop, bautizo m., bautisrao m. 
ten doop houden, sacar de piia. 
doop-, bautismal (adj). 
dóop-ceel, fe de bautizo m. 
dóop-fónt, pila v. 
door (prep.), por. 

„ (adv = verder), adelante, mas lejos. door (sust, = dooier). 

döor-bóren, horadar, taladrar, traspasar. 

dóor-breken (in tr.), penetra r, parecer. 

„ (trans,), romper (roto). 

dóor-draaien, calaverear. 
dóór- draaier, caiavera v. 
dóor-drijver, cabezota v. 
door-éen (= door elkaar), confusamente. 
dóor-éen-genómen, medianamente. 
dóor-en-dóor, ai trayés. 

„ (geheel en al), completa- 

mente, absolutamente. 
dóor-gaan (werkelik plaats hebben), verifl- 

carse. 

„ (voort-gaan), continuar, pasar 

adelante, seguir (i). 

„ (voor), pasar (por). 

„ (doorhêen-gaan), pasar, atravesar. 

dóor-gaand (rytuig), directo (vagón). 
dóor-gaans, ordinariamente. 
dóór- gang, pasaje m , pasadizo m. 
dóor-grèiven, canalizar. 
dóor-grè,ving, canalización v. 
dóor-grónden, penetrar, ahondar. 
dóor-halen (iets gescht evens), borrar, rayar. 
„ (iem.), sofrenar, dar una sofre- 

nada. 
döor-héen, al través. 
dóor-kömen, pasar; acabar con. 
dóor-liggen (sust. n.), decubito m. 
dóor-laten, dejar pasar. 
dóor-löop (V. doorgang). 
dóór- lopen, continuar ó seguir caminando. 

„ (les, boek), repasar. 

döor-lópen, recorrer. 
dóor-lópend (voortdurend), continuo, 

seguido. 
dóor-maken (btléven), experimentar, 

pasar por. 

doorn (doren), espina v. 
dóorn-appel, estramonio m 
door-nat, hecüo una sopa, en remojo. 
dóorne-króon, corona de esplnas v. 
dóor-nèmen, repasar. 
dóorn-haag, seto de espinas m., zarza v. 
door-schijnend, transparente. 
dóor-slaan (flg.), echar por estos cerros, 

desbaratar, parlar, cascabelear. 
dóor-slaand (bewys), convincente. 
door-staan, suMr, padecer. dóor-stèken 29 drachtig dóor-stèken (ei), agujerear, traspasar, 
pungir. 

,. (gezwel), punzar. 

doorgestoken kaart, naipe aguje- 
reado m 
dóor-straling (fig.), purga v. 
dóor-sijpelen, rezumar(se). 
dóór- tastend (voort-vdrend(, enérglco. 
doortastendheid, energia v. 
dóor-tócht, paso m., transito m. 
zich een doortocht banen, abrirse 
paso. 
clóor-trèkken, pasar por, atravesar. 

„ (van vocht), penetrar, em- 

papar. 

„ (troepen), pasar, 

„ (verder trekken), tirar mas. 

döor-trókken (Ut.), empapado. 

„ (flg.), imbuido. 

dóor-zagen, serrar en dos (ie). 
dóor-zakken (in de knieën), plegar (ie, 
las rodillas). 

„ (in modder, etc), surairse, 

bundirse. 
dóor-zènden, reexpedir. 
dóor-zènding, reexpedición v. 
dóor-zètten, perseverar, continuar enér- 

glcamenle. 
dóor-zètter, liombre con voluntad inque- 

brantable. 
dóor-zèttings-vermógen, fuerza de 

perseverar, perseverancia v. 
dóor-zicht, penetración v., perspicacia v. 
döor-zichtig (= doorschijnend), transpa- 

rente, diafano. 
door-zichtighèid (= doorschijnendheid), 

transparencia v 
door-zien, penetrar. 
doorzien, repasar. 
doos, caja v. 

„ (étui), estucbe m. 
„ (fam. = gevangenis), casa de tia v., 
jaula V. 
doosje, cajita v. 
dop (ook V. e ei), cascara v. 
„ (fam. = rondbollige hoed), hongo m., 
bombin m., gabina v. 
„ (». erten of bonen), vaina v. 
iu den dop, en la cascara. 
dopen, bautizar. dopen, (in vocht, b.v. brood), remojar. 
Doper (de), Bautista m. 
dóp-èrten, guisanies m. m. 
doppen, desvainar, desgranar. 
dor, arido 

dorp, aldea v., pueblo m. 
dorpeling, aldeano m 
dorps, rüstico, aldeaniego. 
dorsen, trillar, despajar. 

„ (sust ), trilla v., trilladura v. 
dorst, sed v. 

dorsten (poet. = dorst hebben), tener sed. 
dorstig, sediento. 
dórs-vlègel (in Spanje een soort eg), trillo 

m., trilladera v 
dors- vloer (deel), era v. 
dos (tooi), arreo m., traje. 
dosis (gift), dosis v. 
dossen (uitdossen), arrear, adornar. 
dozijn, docena v. 

dra (poet. — spoedig, weldra), pronto. 
draad, hiio m. 
draad-loos, sin hilo, inalambrlco. 

dr. telegrafie, telegrafia inalambrica v. 
„ (= pakgaren). bramante m. 
draag-baar (sust) camilla v. 

„ (adj ), Uevadero (flg.), sopor- 

table (flg), portiitil (Ut.). 
draag-stoel, silla de manos v. 
draag-wijdte (v. vuurwapens), alcance m 
draai, vuelta v., giro m 
draai-bank, torno m 
draai-brug, puente giratorio m. 
draaien, rodar (ue), dar vueltas, voltear, 
girar. 

„ (omdraaien), volver, (ue, vuelto). 

,, (op een draai-bank), tornear. 

draaierig, mareado. 

„ (vals), falso, insincero. 

draaierij, subterfugio m 
draai-kolk, remolino m., rodeo m. 
draai-mólen (malie-molen), los caballltos 
draak, dragon m. 

„ (slecht toneel-stuk), melodrama m. 
drab, zurrapa v., poso m,, borra v. 
drabbig, zurraposo. 
dracht (kostuum), traje m. 
„ (vracht), carga v 
„ (slagen), zurra v. 
drachtig (koe a. a.), prenada. draderig 30 dromedaris draderig, hebroso, flbroso 

draf, trote m. 

dragelik (flg.), sufnble-, que puede pasar. 

dragen, llevar. 

„ {lijden], sufrir. 

„ {zweer, wond), supurar. 

draineren, sanear por zanjas. 

dralen, tardar, tergiversar. 
zonder dralen, sin tardar. 

drama n., drama m. 

dramaties, dramatico. 

dramaturg, dramaturge m. 

drang, impulso m. 

drank, bebida v. 

„ {sterke), espiritus m. m. 

drank-bestrijding, combatimiento de la 
borracliera. 

drank-huis, taberna v., venta (de espiri- 
tus) V. 

drassig, pantanoso, lagunoso. 

drassigheid, pantanosidad v., condición 
pantanosa v. 

draven, trotar. 

draver, trotador m. 

dreg, draga v. 

dreggen, dragar. 

dreef, avenlda v. 

dreigement, amenaza v. 

dreigen, amenazar. 

dreigend (adj., fig.), Imlnente. 
„ (llt.), araenazador. 

drek (vuig. = uitwerpselen), excremento m. 

drentelen, caiiejar. 

dréntelaars, gente de plaza v. 

drenzen (= dreinen), lloriquear. 

dresseren, domar, araaestrar ad(i)estrar (ie). 

dreumes, chlquUin m., bobin m. 

dreunen, retumbar. 

„ (sust.), retumbo m. 

drie, tres. 

drie dekker, buque de tres cubiertas m. 

drie-hoek, trlangulo m. 

drie-hoekig, trlangular. 

drie-kantig {drie-zijdig), trilateral, trilatero. 

drie-manschap, triunvirato m. 

drie-master, buque de tres palos m. 

driest, atrevldo, intrépldo. 

driestheid, atrevimiento, intrepidez v. 

drie-vóudig, tripie 
drie-voudig verbond, tripUce i\ drie- wieier {fiets, antieke wagen), triciclo m. 
drift, cólera v. 

drift-bui, llamarada v., acceso de cólera m. 
driftig, colérico 

driftig maken, encoierizar. 
driftighèid, caracter biiioso. 
drift-kop, botafuego m. 
dril {stof), dril m , bocaci m., arpillera v. 

„ (ü. vlees), gelatina de caldo v. 
dril-boor, taladro m. 
drillen, ad(i)estrar (ie). 
dril(ling), adestramlento m. 
dringen, apretar (ie), estrechar. 
drinkbaar, potabie. 
drink-bèker, cubilete m. 
drinke-bróer, barracho m. 
drinken, beber. 

drinkens-bakje n., cacharro deaguam. 
drinker {die drinkt), bebedor m. 

„ {dronkaard), borracho m. 
drink-gelag n., orgia v., borracbera ». 
drink-glas n,, vaso m. 
drink-hal, cantlna termal v., pabellón 

para beber m. 
drink-hoorn, cuerna v. 
drink-kan, jarro m., pito m. 
drink-nap, escudllia v. 
drink-tróg, pila para beber (los animales) v. 
drink- water n., agua de beber v. 
droef, triste. 
droefenis, tristeza v. 
dröef-géestig, meiancóiico. 
droefgeestigheid, meiancoiia v. 
droes, rauermo m. 

droesem, poso v., hez v., heces v. m 
droevig, triste. 
droezig, muermoso. 
dróezighèid, muermosidad v. 
droge, 

op het droge, en seco. 
drogen, secar. 

drogerij {drogist-winkel), drogueria v. 
Örogeryen, drogas v. m. 
drogist, droguero m., droguisla m. 
drógman, trujaman m., intérprete m. 
dróg-rèden, ar^umento capsioso m., sofls- 

mo m. 
drol {vuig.), cagarruta v. 
drom, multitud v., muchedumbre ». 
dromedaris, dromedario m. dromen 31 duchten desecar. dromen (van), sonar (ue, con). 
dromer, sonador m. 
dromerig, sonador, sonolento 
drómerij, sonación v. 
drommel, diablo m. 
drommels ! ; diantre ! 

„ (adj.), del diablo, maldlto. 

dronk, trago m. 

„ borrachera v. 
dronkaard, borracho m. 
dronken, borracbo. 

dronken worden, emborracbarse. 
dronkeman (v. dronkaard). 
drónken-makend, embriagador. 
droog (Ut), seco, enjuto. 
droog houden, tener seco. 

„ (flg.), seco, arldo. 

„ (flg. als karakter-eigenschap), impasible, 
dróog-dók, doek seco m., cala seca v. 
droogleggen, 
dróog-maken, 

dróog-lègging, l .„„„„„mlento 
dróog-making, j «lesecamiento. 

drÓOg-lijn {v. droogrek). 
dróog-prüimer, tipo pesado m. 
droog-rek, tendedero m. 
dróog-schüur, secadero m. 
dróog-Stóppel [v. dr oog-pruimer). 
droogte, seca v. 
droom, ensuefto m , sueffo m. 

uit de d. helpen, desenganar. 
dróom-bèeld n., lluslón v., qulmera v. 
dróom-bóek, llave de los ensuenos v. 
dróom-gezicht, \isión v. 
dróom-üitlègger, -ster, intérprete de 
los suefios m. v. 

dróom-uitlègging, interpretación de los 
suenos. 

drop (= droppel, druppel), gota. 

„ [om te zuigen), pasta de orozuz, de 
regallza v. 

droppel (= drop en druppel), 

drópelen [v. druppelen). 

drossaard, balie m., gobemador m. 

drossen, desertar. 

drost («. drossaard). 

dróstschèp, ballia v. 

druïde, drulda m. 

druif, uva v. 

drüif-lüis, filoxera v. druil, vela latlna v. 
druilen, ser irresoiuto. 

„ {slaperig zyn), estar sonolento. 

druilerig, sonoliento 
driiilig, inclerto, Indeciso (el tlempo). 
druil- oor, remolón m., roncero m. 
druipen, estar reraojado, cborrear, estar 

cborreando. 

„ (= zakken, tam. niet door een 

eksamen komen), salir calabaza. 
drüip-nat (= dóor-ndt), remojado, mojado 

basta los huesos. 
druip-pan, grasera v. 
drüip-staartend, las manos en la cabeza. 
drüip-stèen, estalactlta v. 
drüip-stèen-grót, cuevacon estalactitas v. 
drüive-blad n., boja de vlna v 
drüive- suiker, giucosa v 
druk (sust. = drukken van boeken, enz.). imprenta v. 

„ (sust. 
apretón m. 

„ (V. d. drukken in 't algemeen), lucht, V. drukking), presión v. 
„ (adj. stad, straat), anlmado, concurrido. 
„ (adj. iemand), ocupado. 
„ (adv.), animadamente, vivamente. 
drük-inkt, tlnta de imprenta v. 
drukken (van boeken, enz.), imprimir (im- 
preso), 

„ (in 't algem.), apretar (ie), pegar. 

„ (op iets, flg.), relevar (ie). 

„ (op een klank), cargar. 

drukking, presión V. 
drük-lètter, tipo m. 
drukpers, prensa v. 
drük-próef, prueba v. 
drukte, anlmación v , concurrencia v. 

„ (leven), bullicio m. 

drükte-maker, buiianguero m 
driik-wèrk, impresos m. m. 
druppel (= droppel), gota v. 
druppelen (= droppelen), gotcar. 
dubbel, dobie. 
dubbel-hartig, dobie. 
dübbel-hartighèid, dupiicidad v. 
dübbel-tóngig (v. dixbbel- hartig). 
dubbel-zinnig, equivoco. 
dübbel-zinnigheid, caracter equivoco m. 
düedalf (v, diikddif). 
duchten, aprehender, temer. duchtig 32 een of ander duchtig (adv. y adj.), regular, — mente. 

duel n , duelo ra., desalfio m. 

duelleren, batirse en duelo. 

dÜét n., dueto m. 

duf, mohoso. 

duffel, frisa V. 

düidelik, claro. 

düidelikhèid, ciaridad v. 

duif, paloma v. 

duig, duelva v. 

in duigen vallen, desbaratarse, frus- 

trarse, ser frustrado. 
duiken, bucear. 
duiker, buzo m. 

duiker-klok, campana de buzo v. 
duim, pulgar m 

„ [maat), pulgada v. 
düim-stök, metro plegadizo m. 
duister (= donker), o(b)scuro. 
duisternis, obscuridad v., tlnieblas v. m. 
duivel, diablo m , demonio m. 
düivel-achtig, diabóiico 
duivel- ach tig-hèid, caracter diabólico m. 
duivelin, arpia v. 
duivels (adj y adv ), diabólico, 
„ ! (interj ], \ diablos ! 

düive-til, palomar m. 

duizelen, tener vértigos. 

duizelig, que padece de ó tiene vértigos. 
duizelig worden, ser atacado de un 
vértigo. 

duizeling, vértigo m. 

düizeling-wékkend, vertiginoso, 

duizend, mii. 

düizend-tal n., millar m 

duizend-poot, centipedo m. 

dukdalf {= méer-paal), amarradero m. 

duD, delgado. 

dünhèid, delgadez v. 

dunnen, escasear. dunte, (lo) delgado m. 
dupliek, contrarrépllca v. 
duplikaat n., duplicado m. 
duplo 

in duplo, duplicado. 
durf, atrevimiento m. 
durven, atreverse (a), osar. 
dus, por consiguiente, . . pues 
dus-danig, tal. 
dut, 

in den dut, sonoUento 
dutje, rato de descanso en (que se dormita). 
dutten, dormitar. 
duur, caro. 

Op den langen duur, a la larga. 
duurte, carestia v. 
duw, empujón m. 

duwen, empujar. 

dwaal-ieer, doctrina heréticav., herejiau. 

dwaal-licht, fuego fatuo m 

dwaal ster, planeta m. 

dwaas (sust., adj y adv.), tonto -a, tonta- 

dwalen, errar (yerra). [mente. 

dwaling, error m. 

dwang, apremlo m., sujeción v. 

dwangarbeid, trabajos forzadosm.mti., 
presidio m. 

dwang-arbèider, presidiario m. 

dwang-buis, caraisa de fuerza v. 

dwarrelen, revoiotear. 

dwars, travieso, transversal. 

dwars-straat, calle lateral v. 

dweil, joflfa V. 

dweilen, limplar con una joflfa. 

dwingen, forzar (ue), constrerïir. 

dij, muslo m. 

dij -been, témur m. 

dijen, henchirse (i) m. 

dijk, dique m. 

dij-stuk, escarcela v. E. eb (ebbe), reflujo m. 
ebben, refluir 

„ (flg.), mermar, disminuir. 
eed, juramento m. eelt, callo m. 
een (art. = '«), un, una. 
„ (num.), un, una, uno. 
een of ander, aigun, aiguno, aiguna. eend 33 end eend, pato m. 

eender (= geljjk), igual, idéntico. 
éen-dracht, concordla v. 
èen-drachtig, concorde. 
éénheid, unidad v. 

een-kénnig (se dice de uo infante), que 
tiene miedo de personas extranas. 
een-parig, uniforme. 
eens (= éénmaal), una vez, un tiempo. 

het eens zijn, estar conforme, estar 

de acuerdo. 
éens-deels, de una parte. 
een-stémmig, unanime. 
een-stémmigheid, unanimidad v. 
eenzaam, soiitario. 
eenzaamheid, soiedad v. 
een-zélvig, insociable, hurano. 
een-zélvigheid, huraneria v. 
©en-zijdig, exclusivo, impertecto. 
een-zijdigheid, exclusivismo m. 
eer [die men geeft), honor m. 

„ {eergevoel), üonra v. 

„ (eerder), antes. 

„ {voordat), antes de. 
ter ere van, en honor de, en regocüo de. 
eerbaar, honrado. 
eerder (= êer), antes. 
éerlik, leal, honrado. 
eerloos, infame. 
éerloosheid, infamia v. 
eerst (adv. & adj.), prlmero. 
eerstens (= ten eerste), primeramente. 
eertijds, antes, antiguamente. 
eerzaam, honrado, estimable. 
eerzucht, ambición v. 
eerzuchtig, ambicloso. 
eetlust, apetlto m. 
éetwèigen, coche restaurant m. 
eetwaren, comestibles m. mv. 
eeuw, siglo m. 
eeuwfeest, centenario n». 
eeuwig, eterno. 
eeuwigheid, eternidad f. 
effen {v. éen kleur), igual (de color igual). 

„ {glad), raso, Uso. 
éffenheid, iguaidad v. 
' eg, rastra v. 
éga, esposa V. 
egel, erlzo m. 
eggen, rastrlllar. 

Fokker Nederl. — Spaanscli. Egipte n., Egipto m. 

Egiptenaar, -tiese, egipclano, -a m., v. 

egipties, egipciano. 

ei, huevo m. 

éier-dop, cascara de huevo v. 

éier-dópje, huevera v. 

éier-stók, ovario m. 

„ {v. e. kip), huevera v. 

eigen, pvopio. 
in eigen persoon, ei mlsmo que viste 

y calza. 

eigenaar, propietario m. 
eisen-dünkelik, arbitrario. 
éigen-liefde, amor propio m. 
éigenlik, propiamente. 
eigenschap, propiedad v., calidad v. 
éigen-waan, presunción v., hlnchazón m. 
eigen- wijs, presuntuoso, pedante. 
eik, roble m. 

„ {altijd groene), encina v. 
éi-lèider, oviducto m. 
eind (= end), trecho m., tramom. (v. tam- 

blén einde). 
einde, fin m., conclusión v., término m. 
eindelijk, en fin, al fin, al cabo; (adj.) 

flnal. 

éind-examen, examen flnal m. 
eindigen, acabar, concluir, terminar. 
eis, exigencia v. 

„ {in rechten), requisitorio m. 
eisen, exlglr, demandar. 
eiser, demandante m. v. 
ei-vórmig (ovaal), ovai. 
eksposant (tentoonsteller, inzender), expo- 

nente m. v. 
el, vara v. 

elders, en otra parte. 
elf, alosa i;., sabalo m. 
elk (adj. indef.), cada, todo. 

„ (pvon. iudet.), cada uno, cada una. 
elkaar (= elkander), el uno el (o(al)otro, 

la una (a) la otra. 
elleboog, codo m. 
els (priem), lesna v. 

„ (boom), aliso m. 
emmer, cubo m. 
en, y. 

éndel-darm, recto m. 
end (= eind), fln m., cabo m., remate m. 
„ (afstand), trecho m,, tramo m. endosséreu 34 even-mens endosséren, endosar. 
enen, 

ten enen méle, completamente, abso- 
lutamente. 

eng (= nauw), estrecho, angusto. 
Engeland, Ingiaterra v. 
engels, I 

engelse, jingles, -a. 
éngelsman, ) 
enig {de een of ander), alguno. 

„ (= enkel), ünico. 
èniger-léi, de aiguna clase, de alguna 
suerle. 

éniger-mate, j algun tanto, un poco, 
enigszins, j de cierto modo. 
énkel (c d. voet), tobiiio m. 

„ (adj.), solo, ünico. 

„ (adv.), solo, solamente. 
énkelling, ünico m., ünica v. 
„enne", pues .... 
enten, ingerlr (i, ie), inocular. 
enteren, cociear. 
énter-haak, cocle m. 
enting, ingerldura v., oculación v. 
entrepot, deposito m. 
envelop, sobre m., cubierta v. 
er, alli (frecuentemente no se traduce del todo). 
er-aan, a ello, a él, a ella. 
erbarmen, compadecerse (de). 
erbarming, connpasión v. 
er-dóor, por eiio. 

is er-dóor, ha pasado, es un hecho. 
ére-dame, duena de honor v. 
ére-plaats, puesto de bonor m. 
ére-tèken, venera v. 
erf, heredad v. 
erfenis, berencia v. 
erfgenaam, heredeió -a m. v. 
érf-pacht, enfltéusis v. 
érf-pacliter, enfltéuta m. 
erg (adj.), grave, importante. 

„ (adv.), muy. 
ergeren {zich), pudrir(se, de), despechar, 

cbocar (se, de), escandalizar (se, de). 
„ (vervélen), cargar. 
érgerlik, enojoso. 
ergernis (aanstoot), escandalo m. 
„ (het boos worden), ofensa v. 

„ (reden tot ergernis), contrariedad v. 
erkennen, reconocer. erkenning, reconoclmlento m. 
erker (uitbouw met venster), ariraez m., 
mirador m. 
erlangen, obtener (ie). 
ernst, formalldad ƒ., seriedad f. 
ernstig, formal, serie. 
ert (grauw), garbanzo m. 
„ (groene), guisante m. 
erte soep, sopa de guisantes. 
erts, mineral m. 
ervan-door-gaan, largarse. 
ervaren, experto, experimentado. 
erven, heredar. 

doen erven (legateren), legar. 
es (boom), fresno m. 
„ (letter), ese v. 
eskader, escuadra v. 
esp, pobo m., alamo blanco m. 
essayeur (keurmeester v. goud en zilver), 

contraste m. 
eten, comer. 

vóór 't eten, antes de comer. 

na 't eten, después de comer. 

„ (als na-gerecht), de sobre- 

mesa, de postre. 
étenskast, alacena v. 
etiket, rótulo m. 
ets, agua fuerte v. 
etsen, grabar al agua fuerte. 
etter, podre m., materia v. 

„ (méd.), pus m. 
Europa n , Europa v. 
europeaan, 
europees, 
euvel, mal m. 

éuvel-daad, maldad v., malhecho m. 
éuvel-moed (poet.), insolencla v. 
even (adj.), par. 

„ (adv. de tiempo), un momentlto, un 
poco. 

„ (adv. de calidad ó de cantldad), tan. 

„ of ónèven, pares ó nones. 

„ aanraken, rozar. 
evenaar, ecuador m. 
éven-als, como, asi como, cual, lo mlsmo que. 
even-aren, igualar. 
éven-bèeld, viva imageo v. 
even-éens, lo mlsmo, también. 
even-knie, iguai. 
éven-mèns (= naaste), prójimo m. europeo, -a (m.. èven-min 35 foelie èven-min, tampoco ; ni . . . . 
èven-nachts-lijn, ecuador m. 
èven-véel, otro tanto. I evenwel, sin embargo. 
' even- wicht n., equilibrio m. 
even-zéer, también. fabriek, fóbrlca v., manufactura v. 

fabrikaat n,, fabrlcaclón v., producto m. 

fabrikant, fabricante m. 

failliet, en quiebra. 

föillissemént, quiebra v. 

fékkel (V. toorts), tea v., antorcba v. 

faktüur, factura v. 

falen, malograr, marrar. 

familiaar, familiar, de casa, de confianza. 

familie, famiiia v. 

„ (= verwanten), parientes m. mv. 

familie-lid n., pariente m. v. 
fat, majo m., botarate m. 
fatsoen n., decoro m. 
fatsóenlik, bonrado. 

„ (behoorlik, gepast), decoroeo. 

fatterig, majo. 
Pebruarie, Febrero m. 
fee, bada v. 
feeks, arpia v. 
feest n., flesta v. 
féestelik, festivo, 
féest-maal (banket) n., banquete m. 
feil, falta v., defecto m. 
feit n., becho m. 
féitelik (adv.), de becho. 
„ (adj.), verdadero. 
fel, vebemente, violento. 
festóen, guimaida v. 
feuilleton (fuUjetón) n., folietin m. 
fiasko n., fiasco m 
flelt, estafador m. 
fiets (lam. = rywiel), bicicleta v. 
flets-baan, pista v. 
fietsen, andar en bicicleta. 
figuur n., flgura v., estatura v. 
filiaal (by-huis) ü., sucursal v. 
filter, coladera v., coladero m., cola- 
dor ff». 
filtreren, coiar. 
Pin, -se, flnlandés, -a. financiero. financieel, 
financier, 
finantiën, tesoro, erario, 

ministerie v. finantiën, ministerio 
de la bacienda m. 
Finland n., Finlandia v. 
fins, flnlandés. 

fitter (= gasfitter), gasero m. 
fiadderen, revoiotear, voitejear. 
flard, calandrajo m., girón m. 
flarden (in — ), en anicos, en girones. 
flauw, soso, desabrido. 

„ (markt), flojo. 
flegmatiek, cacbazudo, flegmatico. 
flensje n., bojuela v. 
flêr, bofetón tn. 
fles, botella V. 
flets {gelaat), descolorido. 

„ ioogen), mate. 
flikflooien, engaitar, marrullar, roncear. 
flikflooierlj, caroca v. 
flikkeren, lucir, brillar. 

„ (bliksem), relampaguear. 

flink (v. bouw), gallardo. 

„ (v. karakter), flrme. 
flonkeren, centeiiear, cbispear 
flónkering (= fonkeling), cbispeo m., cen- 

telleo m. 
fluim, esputo m. ; (fam.) placa v. 
fluimen, esputar. 
fluisteren, cucbicbear. 
fluit (müs.), flauta v. 

„ (v. stoom-fluit), pito (a \apoT), 
fluiten, silbar, cbiflar. 
fluitje n., pito w., cbina(dera) V., silbatom. 
fluweel n., terciopelo m. 
fluwelig, felpado, velloso. velludo. 
fnuiken, desbaratar, reprimir. 
foei ! i soga ! ; quita ! 
foelie (specerij), macis m. 

„ (op spiegel), estano m., estanadura v. foeteren 36 gas-lamp foeteren (fam. = mopperen, dangaan), 

jurar, votar. 
fok, velacho m. 
fokken, criar. 

fokker, ganadero m., crlaJor de ganado. 
fók-mèrrie, yegua de vlentre v. 
foliant, In folio m. 
fonds n., fondo m. 
fonkelen, brlllar, centellear. 
fonkeling, hrilto m, chispeo m., centelleo m. 
foppen, enganar, dar gatazo. 
fopperij, zumba v. 
forel, trucha v. 
fornuis, fogón m. 

„ (in de keuken), bateria de cocina v. 
foto (= fotografies beeld), fotografia «., 

retrato fotograflco tn. 
fotograaf, fotógrafo m. 
fotografie, fotografta v. 

„ -toestel (= kodak), maquina 

fstografica v. 

framboos, frambuesa v., zarzaidea v. 
franco, franco de porte. 
franje, fleco m. 
frankeren, franquear. 
frankéring, franqueo m. 
Frankrijk n., Francia v. francés, -a. frars, francés. 

Fransman, j 

Franse, 

fraze, frase v. 

Fréderik, Federico m. 

fret, hurón m. 

fries, -se (sust. y adj.), frisón, -a. 

„ {platte lijst, rand), friso m. 
Friesland n., Frlsia v. 
fris, fresco. 
fronsen, 

de wenkbrauwen fr., fruncir (las 
cejas), cenar. 
front n., f rente m. 
fruit n., frutas v. m. 
fuif (fam. = feest), bolgorio m., fiesta v. 
fuik, garlito m. 

fut (fam. = kracht), vigor m., energia »., 
V. mv. fijn, fino. 

„ (V. gestalte), delgado. 

„ (als poeder), menudo. 

„ {uiterlik vroom), mojigato. 
fijn-maken, machacar. 
fijn-stampen of -wrijven, moier (ue). 
fijt, panadizo m. ca-. gaaf, incólume, entero, intacto 
gaan, ir, (voy-van, fui, ido) andar 
gaar, cocldo, a punto. 
gaar-keuken, cocina pübiica v. 
gaarne (= graag), de buena gana, con 

gusto. 
gaas n., gasa v. 
gaatje n:, agujero m. 

„ (in kous of sok, in riem], punto tn. 
gade, esposa v. 
gading, gusto m. 
gafiel, botador m., bichero m. 
gal, hiel V., bilis v. 
gal-blaas, vesicula biliaria v. 
Gallië, Galia v. 
galop, galope m. 
galopperen, galopar. gang (in huis), corredor m. 

„ (ergens heen), ida v., marcha v. 

ga uw gang, haga V. v. 
gang-loper, alfombra de corredor v. 
gans, entero, todo, total. 

„ (dier), ganso m. 
gapen (= geeuwen), bostezar. 
gappen (fam. = weg-pakken), pillar. 
gareel n., collera v. 
garen n., hllo m., hilado m. 
garstig, rancio. 
gas n., gas m. 

gas-fabriek, fabrica de gas v. 
gas-hóudend, gaseoso. 
gas-kraan, iiave del gas v. 
gas-kroon, arana f. 
gas-lamp, lampara a gas v. gas-mèter 37 geeuwen gas-mèter, gasómetro m. 
gas-pit, mechero (de gas) m. 
gast, buesped m. 
gast-huis n., hospital m. 
gast-maal n., banquete m. 
gast-vrij, hospitalario. 
gast-vryheid, hospitaiidad v. 
gat n., agujero m. 

„ [in een schip) n., boquete m. 

„ (vuig. = achterste) n., culo m. 
gauw, pronto. 
gduw-dièf, ladrón ratero m. 
gave, dadiva m., don m. 
geakcidentéerd (oneffen), quebrado, 

desigual. 
gebaar n., gesto m. 
gebak n., pasteleria v. 
gebakje n., pastelUlo m. 
gebed n., oración v., plegaria v. 
gebeente n., osamenta v. 
gebeten (op), encarnizadamente opuesto (a). 
gebéuren, ocurrlr, suceder, acontecer, 
gebeurtenis, ocurrencla v., suceso m., 

aconteclmiento m. 
gebied n., territovio m., terreno m. 
gebit n., dentadura v. 
geblaat n., balido m. 
gebladerte n., foiiaje m. 
geblaf n., ladrido m. 
gebloemd, floresdo, con flores. 
geblóemte n., cantidad de flores v. 
gebocheld, jorobado, corcovado. 
gebod n., mandamiento m. 
geboomte n., arboleda v. 
gebrdad n., asado m. 
gebreide góéderen n., tejidos depunto 

m. mv. 
gebrek (aan) n., falta v., carencia v. 

„ (lichamelik a. a.) n., defecto m. 
gebrekkig, defectuoso. 

„ (lichamelik), lisiado. 

„ (zodat men arm of been mist), 

manco. 

gebruik n., uso m., costumbre v. 
gebrüikelik, acostumbrado, de costumbre ; 

usual. 
gebruiken, usar, tornar (eten of drinken). 
gebrul n., rugido m. 
gebülk D., mugido m. 
gebtjren, convecinos m. mv. gedaan (afgelopen), acabado, concluido. 
„ geven (arbeider), dejar cesante, 
despedir(i). 

gedaan krijgen, lograr, conseguir(i). 
„ „ (arbeider), quedar ce- 

sante, ser despedido. 

gedaante, buito m., forma v. 

gedaante-verwisseling, metamarfosis 
V., transformación v. 

geddchte, pensamiento m. 

gedachtenis (= aandenken), recuerdo m. 

gedempt (stem, geluid), sofocado, repri- 
mido. 

„ (gracht a. a.), terraplenado. 

gedenken, acordarse de. 

gedénk-steen, cenotafio m., piedra me- 
morativa v. 

gedenkwaardig, memorabie. 

gedienstig, serviciai. 

gedienstigheid, complacencia v. 

gedierte n., bestias v. mv., animales m. mv. 

geding, proceso m„ plelto m. 

gedrag n., conducta v. 

gedragen (zich), conducirse, portarse. 

gedrang n., aprieto m. 

gedruis n,, rumor m., ruldo m. 

geducht, formidable. 

geduld n., paclencla v. 

geduldig, paciente. 

gedurende, durante. 

gedurig, constante(mente). 

gedwee, dóen. 

gedweeheid, dociiidad v. 

gedijen, crecer, hacerse grande. 

geëerd, honrado. 

geel, amarillo. 

geen, no, nlngun -a. 

geënt, injerto. 

geer, nesga v., sesga v. 

geest, espintu m., gracejo m., ingenlo m., 
gracia v. 

géestelik (adj.), espirltual. 

géestelike (sust.), ciérigo m., eclesiastico m. 

géestelikhèid, ciero mv. 

geestig, gracioso, ingenioso. 

geestigheid, gracia v. 

geestrijk (mens), 
„ (drank), 

geeuw, bostezo m 

geeuwen (= gapen) ^ bostezar. espirituoso. gefluit 38 gelijk gefluit n., silbldo m., silbo m. 

gegeven {sust.) n., dato m. 

gegoed, acomodado. 

gegons n., zumbido m., zurrio m., zurrido m. 

gehakt n., picadlllo m. 

gehalte n., tenor m. 

„ (D. e. edel metaal) n., ley v. 
gehard, endurecido. 
geharrewar n., trapisonda «., cojijo m. 
gehecht, rendido, aflcionado. 
geheel, todo, entero. 

't geheel (ensemble), el conjunto. 
in 't geheel, por junto, en total. 
geheel-en-al, compietamente, totaimente, 

todo. 

geheim n., secreto m. 
geheimenis, misterio m. 
gehéim-hóuding, secreto m. 
gehéim-schrift n., cifra v. 
gehéim-schrijver, secretario m. 
geheimzinnig, misterioso. 
geheimzinnigheid, misteriosidad v. 
geheugen n., memoria v. 
gehoor {orgaan) n., oido m. 

„ {dat men als overheid verleent) n., 

audiencia v. 

„ {mensen die luisteren) n., auditorio m. 
gehoorzaam, obediente. 
gehoorzamen, obedecer. 
gehucht n., lugarcito m., villorrio m. 
geil (vuig.), lascivo. 
geilheid (vuig.), lascividad v. 
geiser {hy een bad), calentador de agua 

con gas m. 
geit, cabra v., chiva v. 
géite-mèlker, chotacabras m. 
gejaagd, aiborotado, agitado. 
gek (= krankzinnig), loco. 

„ (= zonderling), raro, eitrano. 

voor de gek houden, zumbar, dar 

vaya. 
gekheid, cbanza v. 

„ (= krankzinnigheid), locura v. 

gekibbel n., cojljos m. mv. 
gekkenhuis n., manicomio m. 
geklets n., babladuria v., charta v. 
geklots n., cabrilleo m. 
gekrabbel n., escarabajos m. mv. 
gekruld, rlzado. 
gelaat n., rostro m., cara v. gelach n., risada v., risa v. 

gelag n., escote m. 

gelang {naar — van, = naar mate van), 

a medida de, segun. 
gelasten, ordenar, mandar. 
gelaten, resignado. 
gelatenheid, resignación v. 
gelauwerd, laureado. 
geld n., dinero m. 
géldelik, pecunlarlo, flnanciero. 
gelden, valer (valgo). 

„ (sust.), cantidades v. mv., fondos 

m. mv. 
geldig, validero. 
géld-kist, arca v. 
géld-markt, mercado monetario m. 
géld-schieter, prestamista m. 
gélds-waarden, vaiores m. mv. 
geléerd(e), sabio, erudito. 
geleerdheid, erudiclón v., ciencla v. 
gelegen, situado. 

„ {b.v. 't komt me niet gelegen), 

oportuno, conveniente. 
te gelegener tijd, en tiempo habli. 
gelegenheid, ocasión v. 
gelei [vruchte-moes), conserva v., jalea v., 

confltura v. 
geléi-biljèt n., pasavante m., pase m. 
geleide n., escoita v. 

„ {vergezelling), acompanamiento m. 
geleiden, conducir. 
geliefd, amado, favorito. 
gelieven (verbo), servirse (i), tener a bien 

(tengo, tuve). 

„ (sust. plur.), amantes m. mv. 
geloei {V. e. koe) n,, mugido m. 

„ {V. e. stier, v. d. wind) n., bramido m. 
geloof n., fe V., creencia v. 
gelóofs-brieven, credenciaies v. mv. 
gelóven, creer. 
gelui n., repique m. 
geluld n., sonldo m. 
geluimd: 

goed g. zijn, estar de fiesta, de buen 

humor. 

slecht g. zijn, estar de mal humor. 
geluk n., fellcidad «., dicha v. 

op goed geluk, a la buena de Dios. 
gelukkig, feliz, dichoso, afortunado. 
gelyk(e), iguai (m. v.). gelyken 39 geronnen gelijken (op), asemejarse (a), parecerse (a). 
gelijkend, parecido. 
gelijkenis, parecido (lo), parecimiento m. 
gelijkheid, igualdad v., paridad v. 
gelijkmatig, uniforme, igual. 
gelijkmatigheid, uniformidad v. 
geiyk-tijdig (adj.), simultaneo. 

„ (adv.), al mismo tiempo, si- 

multaneamente, 
gelij k- zij dig, equilate ro . 
geméal, consorte m. 

„ {stoom-gemaal b.v.) n., maqulna de 
bombear v. 
gemak n., comodidad v. 

„ {vertrek) n., gabinete m., retretem. 
op zijn gemak, a sus ancbas, a sus 
anchuras. 

op zijn dooie gemak, por sus pasos 
contados 

gemakkelik, facil(mente). 
gemakzucht, indolencia v. 
gematigd, templado. 
gember, gengibre m., jengibre m. 
gemeen, vil, cbabacano. 

„ (= gemeenschappelik), comun. 
gemèenschappelik, comun. 
gemeen soldaat, soidado raso. 
gemeente, comunidad v. 

„ {V. e. geestelike), parroquia v. 

geméente-lld n., feiigrés m. 
gemeentelik, municipai. 
geméentenaren (piur.), comunai m. 
gemeente- raad, consejo (-municipai) m., 
cabildo m. 

gémelik, desabrido. 
gémelikhèid, mal humor m. 
gemiddeld (adv.), en promedio. 
gemis n., falta v., carencia v. 
gemoed n., animo m. 
gems, gamuza v. 
géms-lèer n., (piel de) gamuza v. 
gemutst : 

goed gemutst, de buen humor, 
slecht „ , de mal humor, capo- 
tudo. 

genaakbaar, accesibie. 
genade, gracia v. 

genade-middelen {der k. Kerk), sacra- 
menlos n». mv. 
genadig, clemente. genadigheid, ciemencia v. 
genaken, aproximarse de. 
gêne, aquel, aquella. 
aan gene zijde, aliende, por aila, dei 
otro lado. 
genéeren zich (= öes/aan), ganarlavlda. 
„ „ (= verlegen zijn, con 

pronunciaclón francesa de la inicial), sentir 
molestia. 
genées-heer {dokter), médico m. 
genegen, inclinado. 
genegenheid, incUnación v. 
generlei, ningun -a. 
op generlei wijze, 1 de ningun modo, 
geenszins, ) de ninguna ma- 

Genève, Glnebra v. [nera. 

genezen (onoverg.), sanar. 

„ {overg.), curar. 
genezing, curación v. 
genieten, gozar. 
genieting(en), goce m., piacer m. 
genoeg, bastante. 
genoegen n., gusto m. 
genot n., gozo m., goce m. 
Gent, Gante. 
gepast (= behoorlijk), decente. 

„ (= geschikt), apropiado, conve- 
niente, propio. 
gepeupel n., gentuza v., canalla v., popu- 
lacho m. 

gepraat n., charia v. 
geraamte n., esqueieto m. 

„ (V. e. masjine), armazón m. 

geraas n., fracaso m., ruido sordo m. 
Gérard (= Gerrit), Gerardo m. 
gerécht {justitie) n., justicia v. 

„ {v. e. maaltijd) n., plato m. 
gerechtshof n., corte de justicia v., tri- 
bunal m. 

gerédelik, prontamente, inmediatamente. 
gereed, pronto, iisto. 

met g. geld, ai contado. 
gereedschap n., herramienta v., uten- 

silios m. mv. 
geregeld, reguiar. 
gerei, utensiiios m. mv. 
geroezemoes n., bullicio m., murmullo m. 
geronnen {bioid) n., cuajada (sangre) v. 
zo gewonnen, zo geronnen, ga- 
nado y disipado. Gerrit 40 geweldig Gerrit (v. Gerard). 
gerucht, rumor m., voz v. 

't gerucht loopt, corre la voz. 
geruis (stemmen, enz.) n., runriin m. 

„ {bladeren, enz.) n., zurrido m., mur- 
gertiit, a cuadrillos. [mullo m. 

geschenk n., regalo m. 
geschieden (= gebeuren), ocurrir, suce- 

der, acontecer. 
geschiedenis, bistoria v. 
geschikt (persoon), adecuado, capaz. 

„ (zaak), adecuado, propio, a pro- 

posito aproplado. 

geschiktheid, (lo) adecuado. 
geschreeuw n , alarida v,, vocerio m. 
geschut n., artilleria v. 
geschüt-pöort, portalena v. 
geslacht n., raza v., genera clón v. 
„ (kunne, sekse) n., sexo m. 

„ (taalkundig) n., género m. 

„ (wat geslacht wordt) n., carnl- 

ceria v. 
geslachtelik, sexuai, carnal. 

„ (verkeer), relaclones car- 

nales v. mv. 

gèslachtelóos, sin sexo. 
geslachts-boom, aicumia v. 
geslachts-dèlen, órganos sexuales m. mv., 

partes genitales v. mv. 
gesléchts-künde, geneaiogia v. 
gesp, hebllla v. 

gesprek n., conversación v., platica v. 
gespuis (V. gepeupel) n., gentuza v. 
gestó>dig, constante. 
gestand doen, cumpiir. 
gestel n., constitución (del cuerpo) v. 
gesternte n., constelaclón v. 

„ (gelukkig of ongelukkig), astro(s) m. 

gesteven, almldonado. 
gesticht n., hospiclo m. 
gestommel n., bulllclo m., ruldosordom. 
gestreept, rayado. 
gestreken, pianchado. 

„ (de vlag, riemen), arriado. 

gesukkel n., estado enfermizo m. 
getal n., numero m. 
getalm (v. geteut) n., remoloneo m. 
getand, dentado. 
geteut (v. getalm) n., (el) tergiversar, (el) 

remolonear. getrokken (loop), rayado. 
getrouw (= trouw), flei 
getrouwd (= gehuwd), casado. 
getuige, testigo m. 
gettligen, atesUguar. 
getuigenis n., testlmonlo m. 
gettiige-verklaring, deposición (de 

testigos) V., declaración v. 
getij n., marea v. 
getijde-boèk n., boras v. mv., llbro de 

horas v. 

geur, aroma m., olor m. 
geuren, oler bien (huele). 
geurig, oloroso, aromatlco, odoritero. 
gevaar n., pellgro m. 
gevaarlik, peiigroso. 
gevaar-lopen, peiigrar. 
gevaarte n., moie v. 
geval n., caso m. 
gevangene, prisionero m. 

„ (in de oorlog), preso m. 

gevangenis, prisión v., carcel o. 
gevangenis-straf, reciusión v., prisión v. 
gevangenschap, reciusión v., cautlveriom. 
gevénkelik (adv.), preso-, cautivo. 
gevat, vivo, pronto a responder bien. 
gevecht n., combate m. 
gevecht- stelling, atajo m. 
geveinsd, disimuiado. 
gevel, ïachada v. 
geven, dar. 

„ (de kaarten), tallar. 
om iets g., culdarse de. 
't geeft niets, es inütii. 
gever, dador m. 
gevest n., empunadura i;. 
gevoerd, forrado. 
gevorkt, aborqulllado. 
gevreesd, formidable, temible. 
gewéagd (gevaarlik), arriesgado. 
gewaar- wórden, divisar. 
gewaar-wörding, sensación v. 
gewagen van, mencionar, bablar de. 
gewas n., plantación v. 

„ (oogst) n., cosecha v. 
geween n., Uanto m. 
geweer n., fusil m. 
gewéld n., violencia v., coacción v. 
geweldig, violente. 
„ , formidable. gewelf 41 glas gewelf n., bóveda v. 
gewelfd, abovedado, combo. 
gewend, acostumbrado, babituado. 
gewest n., provincia v., distrito m. 
geweten n., conclencia v. 
gewétens-toezwaar n., escrüpuio m. 
gewétens-vól, concienzudo. 
gewezen, antiguo. 

gewicht n., peso m., (flg ) importancla v. 
gewichtig (= belangryk), importante, grave. 
gewichtighèid, apiomo m. 
gewild (v gezocht), 
gewoel n., buUicio m., concurrencia v. 
gewonde, herido m. 
gewoon, habilual, ordinario. 
gewóonlik, ordinariamente, por lo general, 

generalmente. 

gewoonte, costumbre v. 
gewrocht (poet.) n., obra v. 
gewrongen, torcido. 
gezag n., autoridad v. 
gezag-hèbbend, autoritativo. 
gezag-hèbber, comandante m. 
gezag-voerder, capitan m. 
gezamenlik, juntos -as. 

„ (adv.), juntamente. 

gezanik {gezeur), marearaiento m., mo- 

lienda v, 

gezant, embajador m. 
gezegd, dicbo. 
't zich voor gezegd houden, no 

echar en saco roto. 
gezégde n., dicbo m. 

„ {gram.) n., predicado m. 

gezegend (adj.), bendito. 
gezel, companero m. 
gezellig {by een-levend), sociable. 

„ {aangenaam), de conflanza, agra- 

dable. 
gezelligheid {= 't byeen-leven), sociabi- 

lidad V. 

„ (= aangenaamheid van sa- 

men-zijn), tralo amistoso m 
gezelschap, compania v. 
gezeur {= gezanik) n., molienda v., canta- 

leteo m., mareamiento m. 
gezindheid, voluntad v., disposición de 

animo v. 
gezocht, muy buscado, muy solicitado. 
gezond, sano, de buena salud. por alla, alla. gezondheid, saiud v. 
giek, canoa v. 
gier, buitre m. 
gieren, reir a carcajadas{i). 
gierig, j 

gierigaard {vrek), \ 
gierigheid, avaricia v. 
gier-valk, girifaite m. 
gieten, verter. 

„ {metalen), fundir. 
„ {in een vorm), amoldar, moldear. 
gieter, regadero m., regadera v. 
gieterij, funderia (de hierro). 
glet-wèrk n., moldado m. 
giet-XJzer n , arrabio m. 
gif(t), veneno m. 
gift {gave), dadiva v., don m. 
giftig, venenoso, ponzonoso. 

„ {boos), picado. 
gil, grito m. 
gilde n., gremio m. 
gillen, chillar, gritar. 
ginder, 
ginds, 
gips n., yeso m. 
gissen (= raden), adivinar. 
gist, fermento m. levadura v. 
gisten, fermentar. 
gisteren, ayer. 

is niet van gisteren, no es costal 
de paja. 
gisting, fermentación v. 
git n., acebache m. 
git-zwart, negro como la pez. 
glacé {lêer) n., cabritilla v. 
glad, liso. 

„ (= slim), diestro, astuto. 

„ (= glad-weg), en redondo. 
glad-heid, liso (lo), puUdo (lo). 

„ (= groote slimheid), astucia v. 

glans, brillo m., lustre m. 
glanzen, brlllar, lucir. 

„ {trans.), pulimentar, pulir. 
„ {een paard), mandilar. 
glanzig, lustroso, luciente. 
glanzing {oppoetsing), pulimento m. 
glas {om uit te drinken, voor water) n., 
vaso m. 

„ {om uit te drinken, voor wyn) n., copa v. 

„ {stofnaam) n., \idrio m., cristal m. glasblazer 42 gort glas-blazer, vidrlero m. 
glas-blazerij, vidrieria v. 
glaze-maker, ^idriero m. 

„ {insekt, koren-bout), libélula v. 

glazig, vidrioso. 
gleuf, cotana v. 

„ (= reet, spleet), rendtja v. 

„ (= kerf), entalladura v. 
glibberen, resbalar. 
glibberig, resbaladizo. 
glimmen, lucir. 
glimmend, luclente. 
glimp(je, lit.) n., dejo m. 

„ (= flauwe schyn) n., -vislumbre v. 
glim-worm, lucerna v., luciérnaga v. 
glinsteren, centeiiear. 
glinsterend, chispeante. 
glinstering, brillo m., centelleo m. 
glippen, resbalar, escurrirse. 
gloed (flg.), ardor m. 

„ (lit.), calor m. 
gloeien, estar caliente, arder. 
gloeiend (— zeer heet), caloroso, caliente. 
„ (= rood- of wit-gloeiend), incan- 

descente 

glóei-hitte, incandescencia v. 
glóei-kousje n., camlsa ó manguito de 
incandescencia v. mv. 
glooien, declinar. 
glooiing, declive m., decUvio m. 
gloren {poet.), resplandecer. 
glorie, gloria v. 
glórie-rijk, giorioso. 
gluiper, üombre solapado m., ratero m. 
gluiperig, solapado. 
gluren, esplar, mirar de soslayo. 
glijden, deslizarse, resbalarse. 
God, Dios m. 
góddelik, divino. 
góddelikhèid, divinidad v. 
goddeloos, impio. 
goddeloosheid, impiedad v. 
godheid, deidad v. 
godin, diosa v. 
gód-lóoehenaar, ateista m. 
góds-dienst, religión v. 
gods dienstig, reiigioso. 
gods-dienstigheid, reiigiosidad v. 
goed (adj.), bueno. 

maar al te goed (adv.), harto. goed (= hezit) n., bien m. 

„ (= stof) n., pano m., estofa v. 
„ (= kleren) n., ropa v. 
goederen, bagaje m., equlpaje m. 

„ (= handels-waar), géneros m. 

mv., mercaderias v. mv. 
góederen-trèin, tren de mercaderias m. 
goeder-tieren, mlsericordioso. 
goeder-tierenheid, misericordia v. 
goed-hartig, bondadoso, bonachón. 
goed-hartigheid, benignidad v. 
goedig, bonacbón, manso. 
goedigheid, bondad v. 
goed-kóop, barato. 
goed-kóopte, baratura v. 
góed-schiks, de buen grado. 
góed-zak {lobbes), Juan Lanas m. 
gokken (verbo), agiotar. 

„ (sust. n.), agiotaje m. 

gokker, aglotador m, 
golf (= baar), ola v. 

„ (= inham), golfo m. 
gólf-brèker, quebrantaolas m. 
gólf-slag, (el) romper de las olas. 
golven, ondear. 

golvend (adj.), ondeado, ondulado. 
golving, ola v., ol(e)aje m. 
gom, goma V. 

„ {vloeistof uit planten a. a.), mucilago m. 
gommen, engomar. 
gondel, góndola v. 
gondelier, gondolero m. 
gong, batintin m., gongo m. 
gonzen, zumbar, zurrir. 
goochelaar, jugador de manos m., presti- 

digitador m. 
goochelen, jugar de manos m. 

„ (sust.), prestidlgitación v. 

goor, deslucido, sucio, mugriento. 
góorheid, desluclmiento m., deslustre m., 
suciedad v. 
goot, albanal m. 

góot-steen, albanal de cocina m., trega- 
dero m., atarjea v. 
gordel, cinto m., clntura {seintuur) v. 
górdel-róos {méd.), zona v. 
gordijn n., cortina v. 

„ {ioneel-gordyn), telón m. 
't gordijn valt, se apea el telón. 
gort, avena mondada v. goud 43 grond goud, oro m. j 

góud-mijli, mina de oro v. 

góud-smid, platero m., joyero m. 

góud-vis, dorada v. 

graad, grado m. 

graaf, conde m. 

graafschap n., condado m. 

graag (= gaarne), de buena gana. 

graagte, avidez v. 

graan n., grano m. 

graan-h andelaar, comerciante en gra- 
nos m. 

graan-zólder, granero m. 

graat (v. vis), Lueso m. 

graf n., sepultura v,. tumba v. 

grafelik, condai. 

graf -monument n., | tumba v., monu- 

graf-tömbe, ) mento m. 

graf- steen, i . . . . 

Iraf-zerk, r™^^ ^■' ^''^'^ ""■ 

graf-stèm, voz ca\ernosa v. 

gram, gramo m. 

gramschap {poet. = boosheid), ira v. 

gram-stórig [poet. — boos), iracundo. 

grap, burla v., guasoneria v. 
„ (= scherts), cuchufleta v. 

grappe-maker, guasón m.,chocarrerom. 

grappig (iemand), guasón. 
„ {iets), cómico. 

gras n., yerba v. 

gras-veld, yerbazal m., pradera v. 

grés-zóde, césped v. 

gratis [kosteloos), gratis, de balde. 

grauw, pardo. 

„ (= gemeenste volk) n., gentuza v., 
canalla v. 

grauwheid, pardo (lo). 

graven, cavar. 

gravin, condesa v. 

grazen, pastar, pacer. 

green [hout) n., (madera de) pinocomün. 

greep [gevest), man\ja v. 

grein [gewicht) n., grano m. 
„ [stof) n., lustrina v. 

grendel, cerrojo m. 

grendelen, cerrar con cerrojo. 

grens [land-grens), frontera v. 
„ [anders), limite v. 

grenzen [aan), tener sus limites, sus fron- 
teras, estar contiguo (a). grenzen aan [byna gelyk staan met), 
aproximarse (a). 

greppel (= kleine sloot), zanja v. 
Greta [Margareta), Rita v. 
gretig, avido, goloso. 
gretigheid, avidez v. 
Griek, griego m. 
Griekenland, Grecia v. 
Griekin, griega v. 
Grieks(e), griego -a m. v. 
gries-meel n,, sémoia v. 
Griet(ie), (v. Greta). 
grif, sin falta. 
griffel, lapiz de pizarra m. 
griffen, grabar, 

gril, capricho m., humorada v., tema m. 
grillig, capricboso. 
grilligheid, caprichosidad v. 
grimas, mueca v. 

grimdssen maken, bacer muecas 
grimmig, feroz. 
grimmigheid, ferocidad v. 
grinneken, rlcanar, reir comounidiota(i). 
grint [kiezel) n., cascajo m., guijau., diente 

de muerto m. 
grissen, arrebatar. 
groen (adj.), verde. 

„ (sust.) n., verdor m., foliaje m. 
gróen-taoer, verdulero m. 
gróen-heid, verdura v. 
groente, legumbre V. 

„ [blad-groente), verduras v. m. 
gróente-boer, 
gróente-man, 
gróente-trein, buerto m. 
gróente-vrouw, verdulera v., buertera v. 
groep, grupo m. 
groeperen, agrupar. 
groet, saludo m. 
groeten, saludar. [m. mv. 

„ (sust. = kompliménten), recuerdos 

gróetenis [poet. = groet), saludo m. 
groeven, surcar. 
grof, grosero. 

„ [van stoffen), burdo. 
gróf-heid, groseria v. 
grok [grog), grog m. 
grommen, grunir. 
grond, tierra v. 

„ [reden), motivo m., razón ». verdulero m., huertero m. grondel 44 haar grondel (v. grondeling). 

gróndeling, gobio m. 

grónderig, terroso. 

grondig (adv.), a fondo. 

„ (adj.), sólido, exacto. 

gróndigheid, soiidez v. 

grónd-règel, maxima v. 

grónd-slag, base v., zanjas v. mv. 

grónd-sop n., heces v. mv. 

grónd-steen, piedra fundamemtal v. 

grónd-stof, materla paima v. 

grónd-vèsten (verbio), estabiecer. 

„ (sust.-plur,), fundamentos 

m. mv. 

groot, grande (gran). 

gróot-bedrijf n., grande industria v. 

gróot-handel, comercio ai por mayorm. 

gróot-heid, grandeza v. 

grootte, tamano m. 

gróot-zègel-bewaarder, guardaseiios m. 

grot, caverna v., cueva v. 

gróteliks (adv.), en alto grado, mucho, 

gruis n., polvo m., cascote m. 

gruizeleménten (fam. voor kleine stuk- 
jes glas a. a.), aïïicos m. mv. 

grutten, avena mal mondada v. 

grutter, granetero m. 

gruwel, 

grüwel-daad, 

grüwelik, horrible. 

grüwelikheid, horror m. 

grijnen (fam. grienen), llorlquear. 

grijns, risa sardónica ó estüpida v. 

grijnzen, reirse sardónicamente(i) ó estü- 
pidamente. borror m. picaro m. grijnzend, sardónlco (se dice del relr y 

de la expresión en la cara). 
grepen, coger, 
grijp-vögel, grifo m. 
grijs, gris. 
grijs-heid, el gris, lo gris. 

„ {poet. = ouderdom), vejez v., 

canas v. mv. 
grljzaard, anciano m. 
guit, 
guitig, 
güite-strèek, diabiura v. 
gtiitighèid, picardia v. 
gul, liberal. 
gulheid, liberalidad v. 
gulden (sust.), florin m. 

„ (adj.), de oro, (poet.) aureo. 
gulp [in een broek), bragueta v. 

„ (vocht), chorro m., borbotón m. 
gulzig, glotón, goloso. 
gulzigheid, glotoneria v., golosina v. 
gunst, favor m. 

gunst-betóon n., favores m. mv. 
günst-bewijs n., favor m., muestra de 

simpatia v. 

gu.nsteling(e), favorito m., -a v. 
gunstig, favorable. 
gutsen, chorrear, salir a borbotones. 
guur, rudo, frio. 
guurheid, intemperie v. 
gij (literario), vos, vosotros, vosotras. 

„ (epistolar), usted. 
gijzelaar, rehén m. 
gijzelen, retener como rehén. 
gijzeling, el tener como rehén. KC. ha (letter h), hache v. 
haag, seto m., vallado m. 

den Haag, ei Haya v., (ooft.- la Haya). 
haai, tiburón m., marrajo m. 
haak (om te vissen), anzuelo m. 

„ (tegenover oog), corchete m. 

„ [om iets of mee te grypen), gancho m. 

„ (a. e. muur om iets op te hangen), 
garabato m. haak-bus, arcabuz v. 
haakjes n. pi., paréntesis v. mv. 
haak-werk n., labor de punto de crochet v. 
haal, 

aan de h, gaan, tomar las de Viiia- 
diego, poner pies en polvorosa. 
haan, gaiio m. 
haar (op 't hoofd), cabello(s) m. mu., pelo m. 

„ (op 't lichaam), pelo m. haar-dracht 45 haudel-maatschappij haar-draclit, peinado m., tocado m. 

haar-fijn, minucioso(amente). 

haar-speld, horquiiia v. 

haartje n., pelillo m. 

haar-vaten, vasos capilares m. mv. 

haar-water n., loción (para el pelo) v. 

haar- werk n , postizo m. 

haar- wérken n. pi., postizos m. mv. 

haas, liebre v. 

haast, prisa v. 

haasten (zich), apresurarse. 

haastig (adv.), de prisa, apresuradamente. 

,, (adj.), apresurado, 
haastigheid, prisa v. 
haat, odio m. 
haat-dragend, rencoroso. 
hachelik, critico. 
haehelikhèid, (lo) critico. 
hachje (fam. = leven) n., vida v., persona v. 
haft, efeméride v. 
hage-doorn, espino m. 
hagel, granizo m. 

„ {om te schieten), perdigones m. mv. 
hagel-büi, granizada v. 
hagelen, granizar v. 
hagel-wit, blanco como la nieve (Ut. el 

granizo). 
hak {v. hakken), tajo m., corte m. 

„ (werktuig), azada v. 

„ (V. e. schoen), tacón m. 
hak-blok n., tajo m. 
haken, engancbar, engarrafar. 

„ (haniwerkie), hacer una labor de 

crochet. 
hakke-bórd n., timpano m. 
hakkelen (stotteren), tartajear, tartarau- 

dear. 
hakken, picar. 

„ [hout), cortar (leïïa). 

hak-mès n., cuchilla v., machete m. 
haksel n., todo lo que esta picado. 
hak-stró n., paja corta v. 
hal, vestibule m. 
halen, buscar, tornar. 

laten halen, mandar buscar, mandar 

comprar. 

„ (iem. ergens in), raezclar. 
„ (bereiken), alcanzar. 
half, medio. 
half-dèk n., alcazar m. halfdonker, 

,, (sust.) n., penumbra «., cre- 

püsculo m. 

halfheid, ciaroscuro. 
hé>lf-jaar n., semestre m. 
half-j aarliks, semestral. 
hals, cuello m. 
héls-band, collar m. 
hals-boord (fam. boord), cuello m. 
hals-brèkend, peiigroso. 
hals-kétting, collar m., cadena (al cuello). 
hals-kraag, gorja v. 

„ (ouderwetse), ■valona v. 

hals-misdaad, crimen capitai m. 
hals-ópening, cabezón m. 

„ (in dames-japon), escota- 

dura V., escote m. 
hals-över-kóp, a rienda suelta, a \olandas. 
hals-starrig, obstinado. 
halster, cabestro m. 
halter, halterio m. 

halve (sufijo), a causa de, en calidad de, 
en virtud de. 
ten halve, a medias. 
halvéren, partir en dos. 
halver-wége, a medio camino, a ia mitad 
ham, jaraón m. [del camino. 

„ ('n hele ham), pernil m. 
Hamburg n., Hamburgo. 
hamel, carnero castrado m. 
hamer, martillo m. 
hameren, amartiliar. 
hand, mano v. 

bij de h. (= handig), habil. 

„ „ (— ter beschikking), a tiro, 
a mano. 
van de h. zetten, despachar. 
„ „ ,, wijzen, rehusar 
h and-bagage, bultos a la mano. 
hand-boog, arco m. 
hand-doek, toaiia v. 
handel, cemercio m. 

„ en wandel, conducta v. 
handelaar, comerciante m., negociantem. 
handel-drijven, | hacer nego- 

handelen (= handel-drüven), j cios, nego- 
„ , obrar, proceder. [ciar. 

handeling, acción v., procedimiento m. 
handel-maatschappij, compania de 
coraercio v. Jiéndel-schöol 4f) hart-gróndig liandel-schóol, colegio de comerclo m. 
handels-huis n., casa de comercio v. 
handels-man, negociante m. 
handels-mèrk n., marca v., vitola (Am.). 
handel-stand, clase de comerciantes v. 
handels-verkeer n., trafago m., traflco v. 
handels-waar, mercancia v. 
héndel- wij ze, manera de proceder v., 

procedimiento m. 

handen-arbeid, trabajo manuai m. 
hand-gemèen worden, venir a manos 

(vengo, vine). 
hand-kar, carretiiia v. 
hand-kóffer, maleta v., -valija v. 
hénd-langer, satéiite m. 
hand-lèiding, manuai m. 
hand- vat n., asa v., encaba v. 

„ (= steel) n., mango m. 
hand-vól, punado m. 
hand-wèrk (= bedryf) n., oflcio m., in- 

dustria v. 

„ (=• handen-arbeid) n., manio- 

bra V. 

hane-gekraai n., canto dei gallo m. 
hane-póten (= slecht, groot schrift), gara- 

balos m. mv. 
hÓ>ng-brüg, puente colgante m. 
hangen aan (intr.), 
„ „ (trans.), 

„ (als straf), ahorcar. 
hangend (lit.), colgante. 
j» (flg), pendiente. 

hanger (v. hlêren), colgador de ropa m., 

percha v. 

„ (andere), colgadero m. 
hang-lamp, lampara colgada v. 
hang-lip, bezo m. 
hé.ng-mat, hamaca v. 
hang-óp, leche escurrida v. 
hang-slót n., candado m. 
Hans (tam. = Johannes), Juanito m. 
grote Hanzen, grandes serïores, seno- 

razos m. mv. 
hansóp, bata de noche (de ninos, combl- 

nación de pantalones y blusa) v. 
hans-wórst, payaso m., bufón m., pulchi- 

nela v., chocarrero m. 

„ (in de poppe-kast), policMnelai). 

hanteren, manejar. 
hantering, manejo m. colgar de (ue). hap, bocanada v. 

haperen (in 't spreken of lezen), barbotar. 
„ (niet in orde zyn), faltar, no 

andar bien (anduve). 
happen, abocar, morder en (ue). 
hard (zelfstandigheid), duro. 

„ (geluid, stem), fuerte, aspero. 

„ (= luide), alto. 
hard-handig, duro de mano. 
hard-hórig, un poco sordo. 
hard-hórigheid, llgera sordera v. 
hard-lijvig, estrenido. 
hard lijvighèid, estrenlmlento m. 
hard-óp, alto 
hard-vóchtig, cruei. 
hard- vochtigheid, crueidad v. 
harem, haren m. 

harer, de su(s), de los suyos, de lassuyas. 
harer-zijds, de su parte. 
harig, velloso, velludo. 
harighèid, veiiosidad v. 
haring, arenque m. 
hark (werktuig), mielga v., rastrillo m. 

„ (styf mens), hombre tieso m., mujer 
tiesa V. 
harken, rastrillar. 
hérkerig, tieso. 
harlekijn, cagaiaoua v. 
harmonie, harmonia v. 

„ (fig.), concordia v. 

harmonieus, harmónlco. 
harmónika, acordeón m. 
hérnas n., amés m. 
harp, arpa v. 
harpoen, arpón m. 
harpoenéren, arponear. 
harp-spèelster, 
harpspeler, 
harrewarren, renir continuamente. 
hars, resina v. 
hars-aehtig, resinoso. 
hart n., corazón m. 

z'n h. ophalen, darse un hartazgo. 

h. voor iets hebben, tener gran 
interés por una cosa. 

mijn h. zegt mé, me da el corazón. 
hartelik, carinoso, entranable. 

„ (adv.), carinosamente, de corazón. 

harten (in 't kaartspel), copas v. mv. 
hart-gróndig, intenso, de corazón. arpista v. m. hartig 47 heffen hartig, salado, picante. 
hartig-woordje (flg.) n., palahra con- 
fortante v. (también irón.). 
hart-kloppingen, palpitaciones (del 

corazón) v. mv. 
hart-slag, latido m. 
harts-tocht, pasión v. 
harts-tóchtelik, apasionado (-aiuento). 
harts- vanger, cucwiia (de caza) v. 
hart- verscheurend, desgarrador. 
hart- versterking, tente en pie m. 
hart- vlies n., perlcardio m. 
hart-water n., saliva arrojada v. 
hart-zeer n., dolor m., pena v. 
haspel, devanadera v. 
haspelen, devanar. 
hatelik, odioso. 

„ {gezegde, etc), picante, ofensivo. 
héten, odiar. 
hater, odiador. 
have, blenes m. mv. 
haven, puevto m. 

haven-arbeider, obrero dei puerto m. 
haven-gèld n., derechos del puerto m. mv., 

muellaje m. 

haven-hoofd n., mueiie m. 
haven-plaats, 
haven-stad, 
haver, avena v. 
haverklap, 

om de h., a todo memento, cada vez. 
hazelè,ar, avellano m. 
hazel-hóen n., ganga v. 
haze-lip, labio hendldo 

met een h., labihendido (adj.). 
hazelnoot, avellana v. 
haze-pad n. 

't h. kiezen, tomar las de Villadiego. 
haze-pèper, guisado de liebre m. 
haze-wind (-hond), lebrel m., galgo m. 
hébben (iets hebben), tener (ie). 

„ (hulpw.w.), baber. 
héb-zucht, codicia v. 
hèb-züchtig, codicioso. 
hecht, sólido, fuerte. 
hechten, pegar(se), unir. 

„ (wond), coser. 

„ {id., lit.), pegarse 

„ (aan iets), tener empeno (en). 

„ (zich, aan), cobrar carino (por). puerto de mar m. hechtenis, detención v. 

voorlopige h., detención preventiva, 
(fara.) prevención v. 
heden, boy, en esta fecba. 
heel (adj.), entero, intacte. 

„ (adv), muy. 
heen (en compuestos), hacia. 

„ (weggegaan), ido, marchado. 
heen-en-wéer, ida y vuelta, arriba y 
abajo. 

heen-en-wéer-gaan, baiancear, ir y 
volver (voy, fut, ido, vuelvo, vuelto). 
héen-gèan (iit.), irse. 

„ (flg.), fallecer, fenecer, morir 

(ue, murió, muerto). 

„ (sust., flg.) n., fallecimiento m. 

héen-rèis, viaje de ida m., Ida v. 
heer, caballero m., sefïor m. 

„ (in 't kaartspel), casa grande v. 
héer-achtig, de caballero, senorll. 
héer-baan, gran via v. 
héerlik (genót-vol), delicioso, glorioso. 
„ (v. e. heer), senoril, solariego. 
héerlikhèid (abstr.), (lo) delicioso, gloria v. 
„ (concr.), solar m., senoriom. 

héer-schaar (poet.), hoesie v. 
héer-schap (irón.) n., tio m,., tipo m. 
hèer-schappij, dominlo m., dominación v. 
heer- schouw (poet.), revista (de tropas) v. 
heersen (over), domlnar (trans.), reinar. 
heersend (flg.), dominante, predominante. 
„ (id., V. e. ziekte), epidémico. 

„ (id., V. e. mode), en boga. 

héers-zucht, espiritu de dominación m., 
heers-züchtig, imperioso. [ambición v. 
heer- tros (v. leger-tros), tren v. 
héer-weg (v. héer-baan), gran via v. 
hees, ronco. 
hées-heid, ronquera v. 
heester, asbusto m. 
heet (= warm), calieate, caloroso. 

„ (fig.), ardiente, ferviente, 

„ (id., V. peper etc), calido, picante. 

„ (id., vuig. = geil), lascivo. 
heet-gebakerd, irascibie. 
héet-hóofd, botafuego m. 
héf-boom, alzaprima v., palanca v. 
heffe des volks, las heces del pueblo. 
heffen (belastingen), Imponer (impongo, 

-puse, -puesto). hefiEen 48 het hefien (= opheffen, optillen), levantar. 

heft n., mango m., empunadurai)., cachat). 

heg (= haag), seto m. 

hei! ce! 

heide (hei), matorral m. 

héide-krüid n., erica ». 

heiden, pagano m. 

heidendom n., paganismo m. 

heil n., salud v., biénestar m. 

Heiland, Salvador m., Redentor m. 

heilzaam, saludable. 

heir (poet. = leger), hueste m., ejércitowi. 

héir-lèger (flg.) n., gran numero m., sin- 

nümero m. 
hek n., verja v., enrejado m. 

„ (houten) n., ook: estacada v. 
hekel (lit.), rastrillo m. 

„ (flg. = 't land), tirria v. 
hékel-dicht n., satlra v. 
hekelen, rastrillar. 

„ (flg.), censurar, satirizar. 

heks, bruja V. 
hekserli, brujeria v. 
hékse-tóer (flg.), cosa muy dificü t., cosa 

del otro jueves. 
héktoliter, hectólitr.o m. 
hel, inflerno m. 
held, héroe m. 
helder, claro, sereno. 
helderheid, claridad v., serenidad v. 

„ (V. h. verstand), lucidez v. 

hèld-haftig, heróico. 
heldin, heroina v. 
helemaal, enteramente. 

„ niet, absolutamente no, no . . . 

del todo. 
hélen, curar. 

„ (gestolen zaken verbergen), encubrir, 
celar. 

Heléna, Eiena v. 
héler, encubrldor m., alcahuete m. 
hélle-hónd (= Cerberus), Cancervero m. 
hellen, incUnarse. 

helling, vertiente m., ladera v., falda v. 
helm (= róer-stang), timón m. 

„ (= hóofd-bedèhking), yelmom., casco»». 
helpen, ayudar, asistir. 

ik kan 't niet helpen, no es faita mia. 
hemd n., camisa v. 
hémds-boord, cabezón m. hemel, cieio m. 
hémels, divino. 

hémel-strèek, zona v., clima m. 
hémel-tèrgend, que provoca al cielo. 
hen, gallina v. 
Hendrik, Enrique m. 
Hèndrika, Enrica v. 
héngel, cana de pescar v. 
hengelaar, pescador (con una cana) m. 
hengelen, pescar con una cana. 
hengsel n., asa v. 
hengst, caballo macho m. 
hennep, canamo m. 
herbarium n., herbario m. 
herboren, renacido, regenerado. 
herbouwen n., construir de nuevo. 
herdenken, recordar. 
hérder, pastor m. 
hérders-dicht n., egioga v. 
hérders-knaap, pastorcillo m. 
hére-hüis n., casa senoril v. 
herfst, otono m. 
herfst- (achtig), otoïïai. 
herinneren (zich), recordar(se), ue. 
herinnering, recuerdo m., memorla v. 
herkauwen, rumiar. 
herkauwende dieren, rumiantes m. m». 
herkennen, reconocer. 
herkenning, reconocimiento v. 
herkomst, origen m., procedencla v. 
herleiden, reducir. 
herlézen, releer. 
Herman, Armando m. 
hermelijn, armino m. 
hernemen (= weer opnemen), resumir. 

„ (= nog eens nemen), tornar de 

nuevo, volver a tornar (vuelvo, vuelto). 

„ (= hervatten, weer zeggen), 

reponer (-pongo, -puse, -puesto). 
hernieuwen, repetir(i). 
herrie, buiia v. 
hérsen-kas, craneo m. 
hérsens(-en), cerebro m., sesom. 
herstellen, reparar, reponer (-pongo, -puse, 
-puesto). 

„ (zich), reponerse (zie boven). 

herstemming, reeiección v. 
hert n., ciervo m. 
hervatten (= hernemen). 
het (pron.), ello. het 49 hoest het (art.), lo, el, la. 

héten, llamarse. 

hetgeen, lo que. 

hetzij . . . hetzij, sea . . . sea. 

heug, 

tegen heug en meug, mal de su 
(ml, tu) grado. 
heugen {impers.], 

het heugt me, me acuerdo, 
heugenis, memoria v. 
heulen [met), ser complice (de). 
heul en troost, amparo y consuelo (m. m.). 
heul -sap n., opio m. 
heup, cadera v. 
héup-bèen n., cia v. 
heus (adj., adv.), cortés(mente). 

„ (adv.), de veras. 
héushèid, cortesia v. 
hiel, calcanar, talon m. 

op de hielen zitten, andar a los 
hiéna [hyéna), tiiena v. [alcances. 

hier, aqui, aca {hierheen). 
hier-namaals, en la otra vida. 
Hiëronimus, Jerónimo m. 
hik, hipo m. 
hikken, bipar. 
hinde, corza v. 
hinder, estorbo m., molestla v. 
hinderen, estorbar, impedir(i). 
hinderlaag, ceiada v., emboscada v. 
hinken, cojear. 
hinnekèn, rellnchar. 
hit, jaco m., haca v. 
hitte, calor m. 
ho!, ihola!, ice! 
hobbelen, columpiar, bambolear. 
hobbelpaard n., caballlto m., caballo 

columpiante m. 
hoe ?, i cómo ?, i qué tal ? 
hoed, sombrero m. 

hoge hoed, sombrero de copa, 

(tam.) chistera v. 
hóe-danig (adj.), cómo, cual. 
hóe-danighéid, caiidad v. 
hoede, amparo m. 

„ (bewofcing), guarda v. 

op z'n hoede zijn, andar sobre aviso 

(estar . . .), estar de guardia. 
hóede-dóos, sombrerera v. 
hóede-lint n., cintiiio m. hóede-maker, sombrerero m. 
hóeden {voor), amparar (contra), proteger 

(de). 

„ {zich . . . voor), guardarse (de), 

precaverse (de). 

„ {vee), guardar, 
hóede-pèn, agujón m. 
hóeder, protector m. 

„ {v. vee), el que guarda. 
hóede-winkel, sombrereria v. 
hoedster, ia que guarda, protectora v. 
hoef, casco m. 
hóef-smid, herrador m. 
hóef-stal, potro de sujeción m. 
hóef-ijzer n., blerro (de caballo) m., he- 

rradura v. 
hóef-ijzer-vórmig, en forma de herradura. 
hóe-genaamd, cuai que sea. 
hoek (». e. straat), esquina v. 
„ {geom.), angulo m. 
„ {om te vissen), anzuelo grande m. 
„ (= kaap), cabo m. 
hoekig, anguloso, sinuoso. 
hóekighèid, angulosidad v., asperidad n. 
hóek-tanden, dlentes caninos m. mv. 
hoen (= kip, pi. hoenderen) n., gallina v. 
hóender-achtig, gaiiinaceo. 
hóender-hof, j corral m. (de galli- 
hóender-park n., ( nas). 
hóender-hók n., gallinero m., pollerom. 
hóender-tèelt, galUneria v., cria de polios hoepel {speelgoed), aro m. 

„ (V. e. vat), fleje m. 
hoepelen, jugar ai aro (juego). 
hóepla! {hop[), laupa! 
hoer, puta V., rarrera v. 
hoera!, ivitor! 
hoera-roepen, dar vitores. 

hoereerder, 
hóere-loper, 
hóere-hüis n 
hóere-kast (vuig.), \ 
hoereren, putanear. 
hoererij, putanismo 

rameria v. 
hóere-waard, aicahuete m. 
hóere-waardin, alcabueta v. 
hoest, tos V. [m. putafïero m. 

) burdel 
bia m,, mance- m., putaismo m.. Fokker Nederl. — Spaans. hóest-bui 50 hóog-en-dróog hóest-bui, acceso de tos m. 
hóesten, toser. 

hóeve (hofstede, boerdery), alqueria v. 
hoevéél?, icuanto? 

hóeven (= behoeven, nodig zijn), ser preciso, 
tener que, necesitar, 

't hoeft niet, no es preciso. 
hóeven {met een inf.), bastar. 
hoe-vérre, 

in hoeverre, en cuanto, hasta qué 
punto. 
hoewél, aunque, bien que. 
hoezee! {v. hoera \). 
hóezó?, tcómo? 
hof n., corte v. 

„ (= tuin), jardin m. 
hóffelik, cortés. 
hóffelikhóid, cortesia v. 
hóf-hóuding, corte v. 
hofje n., conjunto de casitas de \iejas 
retlradas y entretenidas por la carldad. 
hóf-leverancier, proveedor de la real 

casa m. 
hóf-stad, corte v., capital v. 
hóf-stède (= hoeve). 
hógelik, altamente. 
hóger-óp, mas arriba. 
hogeschool, universidad v. 
hok (V. jachthonden) n., perrera v. 

„ {v. êen hond) n., casilla v. 

„ {V. kippen) n., polleró m., gallinero m. 

„ (v. e. stier) n., toril m. 

„ (V. wilde dieren) n., jaula v. 

„ (fam. = schamele kamer) n., zaquizami m. 

„ (= krot) n., chiribitin m. 
hokken (fam. = bijeen-kruipen), vivir en 

concubinato. 

„ (samen-wonen, thuis zitten), ser 

casero. 

„ {haperen), faltar (la voz), anudarse 

(la \oz). 
hol (sust.) n., cueva v., caverna v. 

„ (adj.), cóncavo. 

„ {tegenover bol, tegenover gevuld), hueco. 
op hol gaan (paard), desbocarse. 
hólderde-bólder, se dice dei ruido que 

hace un carruaje en un caraino deslgual. 
Holland n., Holanda v. 
Hollander, bolandés m. 
hóUands (adj.), holandés. hóUands (sust.) n., holandés m. 
Hollandse, bolande.sa v. 
hollen, galopar. 

„ (fam. = hard loopen), correr, volar 
(ue). 

„ (op hol gaan), desbocarse. 
holsters, pistoleras v, mv. 
holte, cavidad v., bueco m. 
hom, lecheclllas de peces v. mv. 
hommel, zangano m. 
hommeles, al traste, al revés, trastornado. 
hond, perro m. 

hónde-baantje n., perrera (flg.) v. 
hónde-hök n., covacha v., perrera v. 
hónds-dagen, canlculares m. mv. 
honen, escarnecer. 
Hongaar, -se, hüngaro, -a m,, v. 
hóngaars, büngaro. 
Hongarije n., Hungria v. 
honger, bambre v. 

honger hebben, tener bambre. 
„ lijden, bambrear. 
hongerig, bambriento. 
hóngers-nöod, bambre v., hambruna «., 

escasez v. 
honorair (adj.), bonorario. 
honorarium o., honorarios m. mv, 
honoreren, remunerar, pagar. 
hoofd n., cabeza v. 

„ (persoon), jefe, directer m. 
„ (en compuestos), principal. 

zich 't hoofd breken, romperse los 
cascos. 

't hoofd verliezen, perder los estribos. 
hóofden-èind n., cabecera v. 
hóofd-man, jefe m., caudillo m. 
hóofd-ofl9.cier, oflcial superior m. 
hoofdplaats, capital v. 
hóofd-piJn, dolor de cabeza m. 
„ (schele), jaqueca v. 

hóofd-som, principal m. 
hóofd-stad, capita) v. 
hóoM-stèl n., cabezada v. 
hóofd-trèkken, rasgos principales m. mv. 
hóofd-wacht, cuerpo de guardia m. 
hóofd-zaak, (lo) principal. 
hoofs, cortés, de la corte. 
hoog, alto. 

„ (prys), subido. 

hóog-en-dróog, encaramado. hooghartig 51 hunkeren hooghartig, altanero. 
hóog-heid {titel a. a.), alteza v. 

„ (flg.), elevaclón v., (lo) elevado. 

höog-léraar {professor}, catedratico m. 
hóog-möed, orguUo m. 
hóog-óven, alto homo m. 
hóog-stèllen (fla:.), tener mucho. 
hoogstens, a lo mas. 
hoogte, altura v. 
in de hoogte, arriba, en alto. 
op de hoogte, ai corriente. 
uit de hoogte, encopetado, imperloso. 
hóogte-pünt n., punto culminante m. 
hoog- tij (d), flesta v., boda v. 

„ flesta solemne v., solemnidad v. 

h. houden, comuigar. 
h. vieren, estar de flesta, bolgar (ue). 
hooi n., heno m. 
hóoi-berg, montón de heno m. 
hooien, henar, segar y cosehar el heno. 
hóoi-vork, blelda v. 
hóoi-wagen, carreta de heno m. 
hóoi-zólder, pajar m. 
hoon, escarnio m. 
hoop {stapel), rimero m. 

„ {onordelihe hoop), montón m., masau. 
„ {verwachting), esperanza v, 
hoorbaar, audible, perceptible. 
hoorder, oyente m. 
hoorn {v. e. dier), cuerno m. 

„ {om te blazen), bocina v. 
hóorn-blazer, trompeta m. 
hóorn-drager (fig.), noviiio m. 
hóorn-vlies n., cornea v. 
hop, lüpulo m., vogel (huppe) abubilla v. 
hopen, esperar. 
horen {v. hoorn), oir (oigo, oye). 
horloge n., reloj m. 
horlóge-maker, reiojero m. 
hórrel-voet, pie truncado m. 
horten, embargarse, 
met horten en stoten, a empujo- 
nes, a pujos. 
horzel, tabano m. 
hotel n., londa v., hotel m. 
hotél-höuder, fondista m. 
hotten {melk: schiften), cortarse. 
hou' en trouw, fe y leaitad v. v. 
houdbaar, sostenlble, defendlble, sopor- 
table. houden {behouden, niet teruggeven), guar- 
dar, quedarse con. 

„ {het bed —), hacer cama. 
„ {in de hand), tener(ie). 
„ {'t houden met), estar de acuerdo 
con, tener relaclones intiraas (con). 

(zich) houden aan, atenerse a (atiene, 
atuve). 
houden voor, toraar por, dar por. 
houding, ademan m., actitud v. 
hout n., madera v., palo m. 

„ {bos) n., bosque m. 
hóut-vèster, florestero m., guarda mayor 

de bosques y montes m. 
hóut-vlètter, flotador m. 
hóut-zagerij, aserradero m. 
hóu-vast n., asidero m. 
houw, corte m., lajo m. 
houweel n., pico m., azada v., alcotan v. 
houwen, tajar. 

hoveling, -e, cortesano m., -a v. 
huid, piel V. 

„ {in de handel], cuero m. 
huiden, corambre v., cueros m. mv. 
htlidig, hodierno, actual. 
huif, tolde m. 
hüif-kar, carro con toldo m. 
huig, campanilla v., galillo m. 
hüile-balk, lloraduelos m. 
huilen (fam.), llorar, gritar. 
„ {als een dier), aullar. 
huilt met de wolven in 't bos, 
qulen con lobos anda a aullar se ensena. 
huis n., casa v. 
hüiselik, doméstico casero. 
htüs-hóudster, ama de gobiernou,ama 
de llaves v. 

„ (V. ongetrouwde), casera v. 

huiveren, estremecerse, tener calofrios, 
huivering, estremecimiento m. 
huizen (verbo), vivir, estar. 
hulp, ayuda v., asistencia v. 

„ (en compuestos), asistente. 
hulp -behoevend, indigente. 
hulpeloos, desamparado, abandonado. 
hulp-middel n., recurso m. 
hülp-troèpen, tropas auxiliarias v. mv. 
hulp-vaardig, servlcial. 
hunkeren {mar), (fam.) andar balando por, 
anhelar. huren 53 in-getögen huren, alquiiar. 
hiirken., agacharse. 

op de hurken, en cuciiiias. 
huur, alquiler m. 

te huur, se alquila. 
huurder, arrendador m., inquilino m. 
hüur-rijtuig n., coche de alquiler, simón 

(Madrid) m. 
huwbaar, nübll, casadero. 
hüwelik n., casamiento m. 

„ (rechts-term), raatrimonio m. 
hüweliks- aan zoek n., pretensión v. hüweliks-afkoudiging, amonesta- 

ciones v. mv. 
hüweliks-voorwaarden, contrato de 

matrimonio m., convenciones matrimonlales 

V. mv. 
huwen, casar(se). 
huzaar, üüsar m. 
hij, el. 

hijgen, jedear. 
hijsen, izar. 
hijs-toestèl n., montacargas m. ieder, cada, todo 

ieder-éen, cada uno, todo ei mundo. 

iegelik {een ~, ant., v. ieder). 

iep (= olm), olmo m, 

Ier, -se (sust.), iriandés m., -a v. 

Ierland n., Irlanda v. 

ik, yo. 

immer (altijd), siempre. 

immers, si {aan 't begin v. e. zin), ya se ve. 

in-bèelding, imaglnación V 

„ {verwaandheid), presunción v. 

in-binden, encuadernar. 

„ {zich inhouden, beperken), mode- 

rarse, reportarse. 
in-bindsel n., cubierta »., encuadernación v. 
in-blazen, sugerir (i, ie). 
in-blazing, sugestión v. 
in-boezemen, infundir. 
in-borst, indole m. 
in-braak, fractura v. 
in-brèken,hacerfracturaihago, hice, hecho). 
in-brèker, infractor m. 
in-breuk (flg.), derogación v., infracción v. 

inbreuk maken op, infringir. 
in-casséren {v. inhasséren). 
inderdaad, en efecto, 
indertijd, en el tiempo. 
indien (als), si. 
indigo, anii m. 
in-doen, introduclr. meter en. 
in-dópen, Inmerglr, mojar. 
in-dringen, penetrar. in-drögen, desecarse. 

in-drüisen (tegen), estar contrario (a), opo- 

nerse (a), opongo, -puse, -puesto. 
in-druk, \ impresión »., mella 

in-drüksel n. , ( (deuk) v. 

in-drukken, imprimir, mellar. 
in-druk-wèkkeud, imponente. 
in-düwen, romper apretando (roto). 

„ {kurk bijv.), empujar adentro, 

hacer entrar erapujando. 
in-dijken, rodear de diques. 
in-éen {= in elkaar), 

in-éen-duiken, hacerse una rosca, 

agacharse. 
in-éens, de repenle, de pronlo. 

zo maar in-eens, a rengión seguido. 
in-éen-zakken, desplomarse, derrumbarse. 
in-ènten, vacunar. 
in- enting, vacunaclón v. 
infanterie, infanteria v. 
infanterist, infante m. 
in- gaan, entrar. 

„ {beginnen), comenzar (ie), empezar 
„ (op een aardigheid), seguir(i). 
in-gang, entrada v. 
in-gebèeld (verwaand), presumido. 

„ (denkbeeldig), imaglnario. 

in-geènt, vaccinado. 
in-gemaakt, conflto. 
ingenieur, ingeniero m. 
in- gesloten (adj.), incluso. 
in-getögen, recogido, modeste. in-getógenhèid 53 in-richting in-getógenhèid, recoglmiento m., mo- 

destla V. 
in-gewijde, iniciado m. 
in-halen [touw, kabel), achicar. 

„ (bereiken), alcanzar. 
in-hélig, avido. 
in-halighèid, avidez v. 
in-héehtenis-nèmin g, aprisionamiento 
in-hèien, empotrar. [rti. 

in-hóud, contenido m. 

„ (— ruimte van binnen), cabidae., 

capacidad v. 
in-höuden, contenev (-tengo, -tuve). 

„ (zich = inbinden), reportar(se), 

contener(se). 
in-houds-maat, medida de capacidad v. 
in-houds-opgave, indice m. 
in-hüldigen, inaugurar. 
in-hüldiging, inauguración v. 
in-hüren, prolongar el alquller, alquilar 

por mas tiempo. 
in-hijen, hundir (estacas para construir 

encima). 
initiatief n., Inlciativa v. 
in-kasséren, cobrar. 
in-keer, propósito de enmienda m., con- 

trición v. 
tot inkeer komen, entrar en cuentas 

consigo mismo. 
in-klaren, declarar (a la enlrada). 
in-klaring, declaración de entrada v. 
in-klèden, presentar. 
in-klèding, presentaclón v., manera de 

presentar v. 
in-klimmen, escalar. 
in-klimming, escalada v., escalamiento m. 
in-kómen (sing.) n., ) rentas, entradas v., 
in-kómsten (piur.), ) mv. 
in-koop, compra v. 
in-kópen, comprar. 
in-kóper, coraprador m. 
in-krimpen, contraerse, avellanarse. 
inkt, tinta V. 
inkt-pot, tintero m. 
inkt-vis, calamar m. 
in-kwartieren, | , „ , . , ,^ ^ , 
inkwartiering, r') ^'''^' ^'''^^^''^- 
in-laden, cargar. 

in-lassen, ensartar, intercalar, interpolar. 
in-lassing, interpolación «,, intercalación v. in-laten, dejar entrar. 

„ (zich (met), meterse en, inge- 
rirse {i, ie). 
in-leg, deposito m. 

„ (= inzet), puesta v. 
„ (= bijdrage), cuota v. 
in-lèggen, poner (pongo, -puse, -puesto). 

„ (inleg-werk), ataracear. 

in-lègsel n., interpolación v. 
in-leg- werk n., ataracea v. 
in-lichten, informar. 
in-liehting, informe m, 
in-lóssen, rescatar. 
in-lóssing, rescate m. 
in-lijsten (= omlijsten), encuadrar. 
in-maak, conservación v., (el tiacer con- 
in-maken, confltar, conservar. [servas). 
in-middels (= onderwijl), entretanto. 
in-müren, enmurar. 
in-naaien, encuadernar en papel, en rüstica. 
in-name, toma »., conquista ». 
in-nèmen (drankje, vestinri), tornar. 

„ (plaats), ocupar, tornar, ganar. 

„ (plaats geheel vullen), Uenar. 

„ (lading, artikelen), cargar. 

in-némend, simpatico. 
innen, cobrar. 
innerlik (adv.), por dentro, internamente. 

„ (adj.), interno, de corazón. 
innig, entranado (-aniente adv.)- 
inning, mhm m. 
in-pakken (in papier, doek), envolver (ue). 

„ (zijn koffers pakken), hatear. 

„ (in kisten o. «.), embalar, em- 

pacar, enipaquetar, encajonar. 
in-pakking, embalaje m. 
in-palmen (tam.), cazar, ganar. 
in-pènnen (zich), enlazarse. 
in-planten (flg.), incuicar. 

„ , iraplantar. 

in-planting, implante m., implantación v. 
in-prènten, inculcar. 
in-rèkenen (fam. = gevangen nemen), 

prender. 
in-richten, arreglar, ordenar. 

„ (een huis), amueblar. 

in-rlchting, arreglo m. 

,, (v. e. huis), mueblaje m. 

„ (instelling), establecimiento m. , 

instituto m. in-richting 54 inwinnen in-richting (toestel), aparato m. 
in-rij, entrada para carruajes v. 
in-rijgen (= inpennen). 
in- schenken, escanciar. 
in-schèpen (zich,), eml)arcar(se). 
in-sehèping, erabarque m. 
in- schieten (erby inschieten), perder. 
in-schikkelik, acomodador, facil. 
in-schikken, estrecüarse, hacerse a un 

lado 
in-schrijven, inscribir. 
in-schrijver, inscritor m. 

„ [handel], licitador m. 

in-schrijving, inscripción v. 

„ [handel)^ pliego de condi- 

ciones m. 
in-schuld (= vordering), crédito m. 
in-slaan [bliksem), caer sobre. 

„ [voorraad opdoen), hacer provi- 
sióD de, abastecerse de. 
„ [spijker), clavar. 
„ [indruk maken), hacer impresión. 
„ [een weg), tornar. 
„ [de bodem), hundir, (üg.) desba- 
ratar, frustiar. 

„ [de ruiten), quebrar. 
„ [de inslag), tramar. 
„ [de hoed), calar. 
in- slag [tegenover schering), trama v. 
in-slapen, dormlrse. 
in-sluipen, insinuarse, colarse. 
in-slüiten, incluir, encerrar(ie). 
in-smèren, ungir, ensebar. 
in-snXJden, entallar, tajar. 
in-snijding, entalladura v., tajo m.,cortem, 
in-spannen, enganchar. 

„ [zich), erapenarse. 

in-spanning, empeno m., esfuerzo m. 
in-staan [voor iets), responder (de), garaii' 
tizar, garantir. 
in-stand-hóuden, conservar, mantener. 
in-stand-hóuding, conservación v., raan 
tenlmiento m. 

in-stappen, subir (ai carruaje etc). 
in-stèken, meter en. envainar. 

„ (draad in naald), enhilar. 

in-Stèllen, institulr, establecer. 
in -stelling, instUución V., instiluto m. 
in-störten, derrumbarse, desplomarse. 
in-störting, desplome m. in-stoten, romper golpeando (roto). 
in-stüiven, entrar bruscamente. 

„ [bladeren o. a.), entrar por 

el \iento. 
in-stülpen, encastrar. 
in-tégendèel, al contrario, en camblo. 
integriteit, integrldad v. 
in-tèkenaar, -ster, suscriptor m., -a v. 
in-tèkenen, suscribir. 
in-tèkening, suscripclón v. 
in-tèren, corner su capital. 
interest, intereses m. mv. 
intiem, intlmo. 
intimiteit, intimldad v. 
in-tocht, entrada solemne v. 
in-tómen, reprlmir(se), (zich) reportarse. 
in-trappen, roraper con puntaplés (roto). 
in-trède, entrada v., (üg.) principio m. 
in-trèden, entrar. 

„ (= beginnen), comenzar (Ie), 

empezar (ie), prlncipiar. 
intrek, alojamienlo m. 
zijn intrek nemen, aiojarse, hospe- 
darse. 
in-trèkken [ongedaan maken), retraer. 
„ (naar binnen trekken), retraer 

tirar adentro. 
in-trèkking, retracción v. 
intrige, intriga v., enredo m. 
in-ttissen, entre tanto. 
in- tij ds, a tiempo. 
in-val, Invasión v. 

„ (invallende gedachte), ocurrencia v. 
in- vallen, invadir. 

„ [te binnen schieten), ocurrir. 

in-vliegen (er voor de kosten), pagar la 
farda 
erin vliegen, ser atrapado, tener un 
cbasco, (V. vliegen). 
in-vloed, Inüuencla v., influjo m. 
in- vloed-rijk, autorizado, poderoso. 
in-voer, importación v. 
in-vöeren, importar. 
in-VÖrderen, reclamar, exigir. 
in-willigen, conceder, consentir en (i. ie), 
acordar (ue). 

in-wlUiging, consentlmiento m. 
in- winnen, 
inlichtingen i., tornar informes, tornar 
lenguas. in- wij den 55 jokkebrok in-wijden, inaugurar. 

„ (flg. = tets voor 't eerst ge- 

bruiken), estrenar. 

in-wijding, inauguración v. 

in-zage [ter inzage), inspección v. 

in-zakken, bundirse. 

in-zakking, hundimiento m. 

in-zamelen, coleclar, reunir. 

in-zameling, coiecta v. 

in-zènden, enviar, contribuir. [m. v. 

in-zènder, contribuyente m. v. ; exponente 

in-zènding, envio m., contribución v. 

in-zèpen, enjabonar. 

in-zètten, encastrar. 

in-zètting, encastre m. 
,, {wet), ley v. 

in-zich.t n., opinión v., comprehensión v., 
entendimiento m. 

in-zich-zélf-gekèerd, reservado. 

„ (stil), meditativo. in-zien, bacerse cargo de. 

ik zie 't in, ya me bago cargo de ello, 

ya lo encuentro asi, ya estoy. 
in-zónderheid, especialmente. 
in-zóuten, curar. 
in-zo-vérre, en tante que. 
in-z\iigen, chupar, embeber. 
iris, Iris m. 
ironie, ironia v. 
irónies, irónico. 
isolator, alslador m. 
isoleren, aislar. 
isolering, alslamiento m. 
Italië n., Italia v. 
Italiaan, italiano m. 
italiaans, italiano -a. 
Italiaanse, itaUana v. 
italiaans boekhouden, teneduria de 

libros a partida doble v. ja, si. 

jaar n., ano m. 

jacht, caza v. 

„ (schip) n., yacht m. 
jacht-mèester, montero mayor m. 
jagen, cazar 

„ (op groot wild), montear. 
jager, -és, cazador m., -a v. 
jak n., chaqueta v. 
jakhals, chacal m. 
jakkes! (= jassesl), isoga! 
Jakób, Jacobo, Jaime, Diego m 
Jakóba, Jacoba v. 
jam (vrüchte-mdes), confltura v. 
jammer (sust. = ellende), miseria v. 

„ (interj ), ilastima! 
Jan (Johdn), Juan m. Juanito m. 
jan-boel (todn-drde), casa de locos v., 

inerienda de negros v. 
jan-hagel n., popuiacho m. 
janken, ganir. 
Jan-Salie, panflio m. 
Januari, Enero m. 
jas (korte), americana v jas (geklede), levita v. 

■^, (overjas), sobretodo m., paltó m. 
jasses! (—jakkes.'). 
ja- woord n., si m., dicho m. 
je, jij» jou, tü, te, ti. 
„ (poss.), tu. 

Jef („Sjef, abrev. de Jozef), Pepe m. 
jegens, para con. 
jenever, giniebra v. 
jenken (= janken), ganir. 
Jet, Ënriquita v. 
jeugd, juventud v. 
jeugdig, juvenil. 

„ (v. leeftyd), corta (edad). 
jeuk (te), comezón m., picazón m. 
Jezus, Jesüs m. 

Jezus Kristus, Jesüs Cristo m., Jesu- 
cristo m. 
jicht, podagra v. 
Job, Job m. 
joden- wijk, juderia v. 
Johannes,) 
Johan, \ 
jokkebrok (fam.), mentiroso m. jokken 56 kabel-gram jokken [= liegen), bolear, mentir (i, ie). 

„ {gekheid maken), chancear, bromear. 

„ (fam. = leugtn), bola v. 
jónèpSsen, dar una manta, mantear. 
jong, jóveii. 
jönge-héer, senorito m. 
jong-méisje n., jóven v., chica v., mu- 

cüacha v. 
jonk, junco m. 

jonkheid {poet. = jeugd), juventud v. 
jool (fam. = fuif), juerga v. 
Joost, Justo m. 
Joris, Jorje m. 
journaal n,, llbro diario m. 
journalist, periodlsta m., jornalista m. 
journalistiek, periodismo m. 
jouw, tu, tuyo. 
jouwen, gritar, aullar. 
Jozef, José m. senorLta v., soltera v. jübel-jaar, jubiieo m. 

jubelen, dar gritos de alegria. 

juffer (oud), 

juffrouw, 

juiclien, jubilar, aplaudir. 

juist (adj), justo. 

„ (adv.), justamente, precisamente. 

„ (als antwoord), cabal. 
juk n , yugo m. 

„ {span ossen of muilen), yunta v. 
juk -beenderen n. pi., huesos malares 
Jiilie, JuUo m. [m. mv. 

Jünie, Juiiio m. 
jurk, falda v., vestido de niïïa m. 
jury, jurado m. 
justitie (= gerecht), justicia v. 
jut (= jüttepèer), pera blanda v. 
juweel, joya V. 
juwelier, ioyero m. s:. kaai (= kade), muelle m. 

kaaiman (hol. colon. = krokodil), caiman m. 

kaak, quijada v. 

kaak-slag, boietón m. 

een kaakslag geven, bofetear. 
kaal, calvo, pelón 

„ (fig.), raezquino, parco. 
kaalkeid, calvicie v. 
kaap, cabo m., promontorio m. 
Kaap de Goede Hoop, Cabo de Buena 

Esperanza v. 
kaap-stander, cabestan m., of.- cabres- 

tante m. 
kaap-vaarder, corsario m. 
kaap-vaart, corso m. 
kaarde, carda v. 
kaarden, cardar. 
kaars, vela v. 

„ (kerk-kaars), cirio m. 
kaarse-fabriek, candeieria v. 
kaart (speelkaart), naipe m., carta v. 
„ (landkaart), mapa m. 
„ (briefkaart, enz.), tarjeta postal v., 

postal V. 
kaartje (naam- o/'mite-fcaarye)!)., tarjeta v. kaartje (toegang s-, reis-kaarije) n., billete 

m., boleta v. (Am. boleto). 
kaart-lèggen (verbo), ecliar cartas. 
„ (sust.), cartomancia v. 

kaart-lègster, ecbadora de cartas v. 
kaart-spel (stel kaarten) n., baraja v. 

„ ('t spel) n., juego de naipes m. 

kaart-spèlen, jugar a los naipes (juego). 
kaas, queso m. 

Edammer kaas, queso de bola m. 
kaas-fabriek, queseria v. 
kaas-fabrikant, quesero m. 
kaas-makerij (= kaas- fabriek). 
kaas-stof, caseina v. 
Kaatje (abrev. de Katerina), Caterinita v, 
kaats-baan, juego de pelota m. 
kaatsen, jugar a la pelota (juego). 
kaats-spel n., pelota v. 
kabel, cabo m. 

„ (telegrdaf-kabel), cable m. 
kabbelen, unduiar. 
kabbelend, unduloso, undulante. 
kabbeling, undulación V. 
kabelen, cablegraflar. 
kabel-gram, cabiegrama m. kabeljóuw 57 kaneel kabeljóuw, bacalao m. 

kabóutertje {—kabouter-mannetje] n., duen- 

(le m., trasgo m. 
kachel, estufa v. 
kachel-pijp, caiïon de chimenea m. 

„ (fTti. = hoge hoed), sombrero 

de copa m., cMstera v. 
kadaster n., catastro ?». 
kadastraal, catastrai. 
kade (kaai), muelle m. 
kadét, aspirante m., cadete m. 
kadétte-school, escuela mllitar v. 
kaf n., cascabillo m., raspa v. 
Kafler, Gafre m. 
kaft n., cubierta v. 
kaften, encuadernar, dar una cubierta (a 

un libro). 
kajuit, cabina ». 
kajuits-jongen (scheeps-jongen), grumete 

m., paje de escoba m. 
kak (vuig. = uitwerpselen), cagada v. 
kakao, cacao m. 
kakelen (erg babbelen), chacharear, pico- 

tear, cacarear. 

„ (als een kalkoen), cloquear, caca- 

rear. 
kaketoe, cacadü m. 
kak-huis (vuig. = zekere plaats) n., caga- 

dero m. 
kakken (vuig. = een grote boodschap doen), 

cagar. 

kakkerlak, cucaracha v. 
kalebas (pompoen), calabaza v. 
kalefateren, embonar, calafatear. 
kalf (pi. kalveren) n., ternero m. 
kalf S- vlees n., carne de ternero «., ter- 

nera v. 
kalk, cal V. 

gebluste k., cal muerta v. 
ongebluste k., cal viva v. 
kalk-brander, calero m. 
kalk-branderij, caiera v. 
kalken, enjalbegar. 
kalk-hóudend, caiizo. 
kalk-licht n,, luz Drunamond v. 
kalkoen, pavo m. 
kalk-óven (= kalk- 
kalk-rots, 
kalk-steen, 
kalm, calmo, tranquilo caliza v. kalméren, calmar, sosegar, quietar. 

kalmte, caima v. 

kalomel n., mercurio dulce m. 

kalven, parlr (la vaca). 

kam, peine m. 

kameel, camelo m. 

kameleon n,, camaleon m. 

kamélia (camelia), rosa del Japón i;. 

kamenier, peinadora v., doncella e., ca- 

marera v. 
kamer, cuarto m., habltación v. [m. 

„ (volks ■vertegenwoordiging), congreso 
„ van koophandel, junta de 

comercio v. 
kamera [camera), camara fotograflca v. 
kam.eraad, camarada m. 
kameraadschap n., camaraderia v 
kameraadschappelik, confraternai. 
kameraadsehappelikheid, contrater- 

nalidad v. 
kamer-heer, chambelan m., gentilhom- 

bre m. 
kamer-japón, bata v. 
kamer-mèisje n., camarera v. 
kamer-muziek, müslca de cannara v 
kamer -pot, servicio m. 
kamer-schèrm n. 
kamer- schut n., 
kamfer, alcanfor m. 
kamfer-spiritus, espiritu de vlnoalcan- 

forado m. 
kam-garen n., estambre m. 
kamille, camomlla v. 
kamp. n., acampamento ra. 

„ (poet. = strijd), lid v., pelea v. 
kampanje, toldilla v., alcazar m. (de un 

buque) 
kampanje-lüik n., boca de lobo v. (en 

un buque). 
kampen (poet = strijden), pelear, lidiar. 
kamperen, acampar 
kamperfoelie, madreselva v. 
kan, cantaro m. 

„ (koel-kan), cachucüo m., alcarraza v. 
nederl. kan (liter), litro m. 
kanarie-vogel, canario m. 
kanarie-zaad n., aipiste m. 
kandelaar, candelero m. 
kandij -suiker, candi m. (cande m.). 
' kaneel, caneia v. biombo m. kanker 58 kattig kanker, cancer m., grangrena v. 
kanon n., canon m. 
kanonnéer-boot, caïüonero m. 
kanonnier, artiiiero m 
kanón-vuur n., caïïoneo m. 
kansel, püipito m. 
kanselarij, cancilleria v. 
kanselier, cancillero m. 
kansel-redenaar, orador del püipilo. 
kant (zyde), lado m. 

„ {sieraad), encaje m. 
kant en klaar, hecho y derecho. 
kanteel (tin), almena v. 
kantelen, voicar (ue). 
kantoor n., despacho m., oflcina v. 
kantoor-bediende, dependiente m. 
kantoor-boekhandel, papeieria v. 
kant-tèkening, giosa v., anotación 

raargen v. 
kant-werk n., encaje m. 
kap (v. e. rijtuig), capota v. 
„ {kledingstuk), capucha v. 
„ {v. e. monnik), cogulla v. 
kapel (bid-huis), capilla v. 

„ {imekt = vlinder), mariposa v. 
kapelaan, capellan m. 
kapen, robar. 
kapitein, capitan m. 
kap-mantel {bij 't kappen), peinador m. 

„ (anders), abrigocon capucha m. 

kapoen, capón m. 
kapok, capoca v. 

kapot {stuk, gebroken)^ roto, quebrado. 
„ {hevig aangedaan), todo turbado, re- 
vuelto. 

„ (vuig. = dood), muerto. 
kapotje {dames-hótofddèksel) n., capota v. 
kapót-maken {sauk maken), romper (roto). 
kapotmaken {kart-spel), dar capote. 
kappen, cortar (lena p. e.), talar. 
„ '\t haar), hacer el tocado. 
kapper, peluquero m. 
kappers-winkel, peluqueria v. 
kappertjes, tapacas v. mv , alcaparras 

V. mv 
kapsel n., tocado m. 
kapstile {capsule), capsula v. 
kar, carro m. 
karaat, n., quiiate m. 
karabinier, carabinero m. karabijn, carabina v. 
karbies {biezen tas), capacho n». 
karbonkel, carbunc(l)o m., carbünculom. 
karbouw, carabao (büfalo de las Indias). 
Karel, Carlos m [timo m. 

kargadóor {cargadoor), corredor raari- 
karig, escaso. 

karig-hèid, raezquineria v., parsimonla i;. 
karikatuur, caricatura ?'. 
karnaval n., carnestolendas v. 
karnen, mazar (la leche). 
Karolina, Gariota v. 
karper, carpa v. 
karre-man, chirrionero m. 
karre-vóerder, carretero m. 
kartelen, dentar(ie). 

„ {melk), cortarse. 

kartelingen, cortaduras v. mv. 
Karthüizer-klóoster, -non, cartuja v. 

„ monnik, cartujo m. 

kas, caja v. 

kas-boek n., libro de caja m 
kasséren, casar. 
kassier, cajero m. 
kast, arraario m. 

„ {v. e. horloge), caja ». 
„ (fam. = bordeel), mancebia v., bur- 
del m. 
kastanje, castana v. 

wilde kastanje, castana regoldana v. 
kastanje-boom, ) 

„ -bruin, j ^'''*^"" ^'"•^• 
kasteel n., castiiio m. 

„ {in 't schaakspel) n., ro'^ue m. 
kastelein, ventero. 
kaste-maker, carpintero (que hace ar- 

marlos) m. 

kaste-makerij, carpinteria v. 
kastor-ólie, aceite de Palma Cristi m. 
kastijden, castigar. 
kastijding, castlgo m. 
kat, gato m., gata v. 

„ {wyfje), gata v. 
katalogus, catalogo m. 
kater (mannetje), gato m. 
katje [bloei-wijze), candeda v. 
ka(s)tról, polea v. 

katterig ifan''-)^ que tiene mal de cabellos. 
kattig, gatesco, gatero. 

gatilla {katje). kat-uil 39 keu kat-uil, estrige v. 
kauw {soort kraai), chova v. 
kauwen, masticar. 

kauwsel n., alimento triturado en la boca m. 
kaveling, lote m., partida v. 
kazerne, cuartei m. 
kazuaris, casubai- m. 
kazuifel (mis-kleed), casulla v. 
keel, garganta v. 

kéel-gat n., gaznate m., tragadero m. 
kéel-gelüid n., voz de garganta v., voz 
bonda v. 
kéel-pijn (schrale keel), carraspera v. 
keep (kerf), entalladura v. 
keer (= maai), vez v. 

een keer nemen, cambiar. 
kèer-kringen, trópicos m. 
kéer-pünt n., momento critico m,, crisis d. 
kéer-zijde, revés m., dorso m, 

aan keerzijde (ommezjide), al dorso. 
Kees (abrev. de Cornétis), Cornelito m. 
keet (= kit), cajón m. 

„ (fam. = janhoel), casa de locos v., 

merienda de negros v. 
keffen, ladrar (come un perrillo). 
kéffertje n., ladradorillo m. 
keg, cuna v. 
kegel, blrla V., bolo m. 
kégel-baan, juego de birios m. 
kegelen, jugar a los birios. 
keizer, emperador m. 
keizerin, emperatriz v. 
kéizer-rijk n., imperio m. 
kelder, bodega v. 
naar de k, gaan (flg.), ir a piqué, 

malograr. 
kelder -luik n., sopladero m. 
kelder venstertje n., cercera v., lum- 

brera d., trampa d. 
kelen, cortar el cuello. 
kelk (heker), caliz m., copa v. 

„ (V. e. bloem), caliz m, 
kélk-doek, puriflcatorio m. 
kelner (= koffiehuis- of hotél-iedïende), 

camarero m- 
Kelt, celta m. 
kelties, céitico. 
kémel (poet. = kameel). 
kémp-haan, galio de pelea m. 
kón- merk n., signo m., distintivo m. kennen, conoeer. (ie). 

te kennen geven, indicar, manifestar 
leren kennen, conoeer. 
kenner, conocedor m. 
kennis, conocimlento m. 

„ (bekende), conocido m. 
kén-tèken n., sintoma m. 
kentering, cambio m., revuelta v. 
kén-vermógen n., inteiigencia v. 
keper, 
op de keper beschouwd, mirado 
bien, despües de todo. 
kerel (man), hombre m. 

„ (despreciativo), jayan ra., patan m. 
kerf, entalladura »., entallamiento m. 

„ (in hout), muesca v. 
kerfstok, 
heeft veel op z'n kerfstok, sus 
faltas son muchas, es grande su culpa etc. 
kerk, iglesia v. 

kérk-be waarder (v. kerke-knecht). 
kérke-bus, cepo m. 
kérke-knècht, pertiguero m. 
kérkelik, eclesiastlco, de ia iglesia. 
kerker (poet. — gevangenis), carcel v. 
kérk-kaars, cirio m. 

„ (grote), cereo m. 

kérk-vaan, bandera de iglesia v. 
kérk-vergadering, conciiio m. 
kermen, gemir(i), gimotear. 
kermes- èik, coscoja v., carrasca v., car- 

rasco m. 
kermis, feria v. 
kers, cereza v. 
kérse-böom, cerezo m. 
kerst-, navideno (dados navidenos, kerst- 
geschenken). 
kérst-dag, 
kérst-mis, 
kerstenen, bautizar. 
kérst-nacht, Noche Buena v. 
kervel, perifolio m 
kerven, entallar. 
ketel, caldera v. 
ketsen (vuurwapen), dar higa. 
ketter, hereje m. 
ketterij, herejia v. 
keu (biljart-keu), taco (de billar) m. 

„ (in.- keu-maken), ponerse en flla (pongo, 
puse, puesto). Navidad v., Natlvidad v. keuken 60 Klaasje keuken, cocina v. 

keuken-fornuis n., fogón (de cocina) m. 
keuken- gereedschap n., Ibateria de 
„ -gerei n., j cocina v. 

kéuken-mèid, cocinera v. 
kéuken-zöut n., sai v. (m.). 
keur (keuze), florilegio m., selección v. 

„ {poHHe-vdorschrift), ordenanza v., re- 

glamento m. 
keurig (adj.), lieclio un brinquino. 

„ (adv.), de repicapunto, exquisite. 
kèurig-nét, puicro. 
keuring, ensayo m., examen m. 
kéur-mèester [essayéur], contraste m. 
kéurs-lijf (korset) n., corsé m. 
keus (= keuze; , elección v., escogimiento m. 
keutel (vuig. stuk uitwerpselen), cagada n. 
keuvelen, cliarlar bajito y agradablemente. 
kibbelarij, paioteo m. 
kibbelen, palotear. 
kieken, hacer una instantanea. 

„ (= kuiken) n., polio m. 
kiekendief, milano m. 
kiekje n., instantanea v. 
kiel (kleding- stuk), blusa v. 
„ (v. e. schip), quilia t;. 
kier, rendija v. 
kies, molar ra. 

„ (adj.), dellcado. 
kies-heid, delicadeza v. 
kies-kauwen, denguear, corner sin apetito. 
kies-kéurig, de gusto dificii, deiicado. 
kies-pijn, dolor de dlentes m. 
kies-recht n., sufragio m. 
kies-wèt, ley sobre el sufragio v. 
kiet (fam.), pata. 

kietelen (= klltelen), hacer cosquiilas. 
kieuwen, agallas v. mv., branqulas v. mv. 
kiezen, escoger, elegir(!). 
kiezer, elector m. 
kieze-trékker, sacamuelas m., sacamo- 

lero m. 
kik (in.- „geen kik geven"), oxte ni moxte 

(no decir ). 

kikken, chistear. 

kikker(t) (fam. = kikvors), 

kik-vórs, 

kil (= koud), lielado, frio, algo frio. 

kilogram (fam. kilo), kilogvamo m. 

kilometer, kuómetro m. kim (= horizon), horizonte m. 

„ [op wyn), lapa v. 
kim-kiel, sobrequilia v. 
kin, barba v. 
kin-band, carrillera v. 
kind (= onvolwdssene) n., nino -a m. v. 

„ (poet. = telg) n., hijo -a m. v. 
kinderachtig, puerii. 
kinderachtigheid, pueriiidad v. 
kinderlik, infantii. 

„ (karakter, woorden), ingenno, 

candoroso. 
kinderlikhéid, ingenuidad v., candorm. 
kinder-mèid, ninera v. 
kinder-taal, lenguaje infantii m. 
kinder -wagen, carruajito m. 
kinds (als een oude man), chocbo. 
„ (kindse jaren), puericia v. 
kinds worden, doen, chochear. 
kinds-been, 

van kindsbeen af, desde nino. 
kinds-gedèelte u., divisa v. 
kink, 
er is een kink in de kabel, hay 
algo que cojea 
kink-hoest, coqueluche v. 
kin-stuk [v. harnas) n., baberaw., baberol v. 
kip, gallina v. 

„ (op tafel), polio m. 
kippe-hök n., galllnero m., poUero m. 
kippe-vél n., 
ik krijg er kippevel van, me 
tiemblan las carnes. 
kist, caja v. 
kisten, encajonar. 

„ (lijk), poner en la caja (pongo, 
puse, puesto). 
kittelaar, clitoris m. 
kittelen (— kietelen), hacer cosquiilas. 
kittel-Órig, quisquilloso, cojijoso. 
klaar (= gereed), pronto, listo. 

„ (= helder, duidelijk), claro 
klaarblijkelik, a vista de ojos, evidente, 

maniflesto. 
klaar-maken, preparar. 
klaarte (poet. = helderheid), claridad v., 

serenldad v. 
Klaas (Nicolaas), Nicolas m. 

houten klaas (fam.), zoquete m. 
Klaasje, Nicolasa v. klacht 61 kletsen klacht, queja v. 

klad, mancha v., borrón m. 

„ (tegenover net) n., borrador m. 
kladden (= bekladden), manchar. 

„ (= knoeien met verf enz.), cha- 

puzar, cbapucear. 
klagellk, lastlmeio, quejumbroso. 
klagen, quejarse. 
klager, querellante m., acusador in. 
klakkeloos (= zo maar), inesperada- 
mente, sin decir oxte ni moxte, a roso y 
■velloso. 

klam, hümedo y calenturiento. 
klamp, grampa v. 
klandizie, clientela v. 
klank, sonido m., son m. 
klank-Stèlsel n., sistema fonitico m. 
klant, cliënte m., comitente m. 
klap, mojicón m., golpe m. 
die een klap van de molen heeft, 
algo chiflado. 
„ {kleine knal), estallido m. 
„ [kldp-bès), espanlalobos m. , u va crespa v. 
klap-lopen, comer de mogollón. 
klap-löper, mogollón m., parasite m., 

gorrista m. 
klappen, estaiiar. 

„ (overbrengen), dilatar, chistear, 

denunciar. 

„ (zweep, tong), chasquear. 

klapper (vuurwerk), petardo m. 
„ (boek), repertorio m. 
„ (hol. col. = kékos-noot), coco m. 
klapper-tanden, dar diente con diente, 
dentellar. 

klap-roos, amapoia v. 
klap-stoel, silla plegadiza v. 
klare (fam. = jenever), glniebra (de Schie- 
dam) V. 
klaren, distilar, Umpiar. 
klarinet, chirimia V. 
klas (= klasse), clase v. 
klateren, resonar (ue) el agua. 
klater-góud n., oropel m. 
klauteren, trepar, engarabitarse. 
klauw, zarpa v. 
klavöT, miei ga v. 

„ (kaart), bastos m. mv. 
klaver-blad n., tréboi m. 
kléder-maker (klêer-maker), sastre m. kleed (= kléding-stük) n., vestido m. 

„ (= tapijt) n., alfombra v. 
kléef-Stof, gluten m., raateria glutinantev. 
klef, pastoso. 
klei, aicilla v. 

kléi-grönd, tierra de arcilla v. 
klein, pequeno. 
Klein-Azië n., Asia minor v. 
kléin-bedrijf n., industria pequena, al 

por menor v. 
kléin-dóchter, nieta v. 
klèin-géld n., moneda menuda ofmoneda 

suelta V. 
kléin-hande], comercio ai por menor m. 
kléin-hèid, pequenez v. 
klein kind n., nieto m. 
kléin-krijgen (fig.), Uumiiiar. 
klèin-móedig, pusiianimo. 
klein-móedigheid, pusiianimidad v. 
kléinte, pequenez v. 
klèin-zérig, delicado, sensible. 
klein zérigheid, delicadeza v., sensibili- 

dad V. 
klein-zielig, mezquino v. 
klein-zieligheid, mezquindad v., vileza 

de sentlmientos v. 
kléin-zóon, nieto m. 
klem {= nadruk), énfasis v.; acento m. 
„ (aandrawj), insistencia v. 
„ (méd.), tétanos m. 
„ (om dieren te vangen), trampa v. 
in de kl., apurado. 
klemmen, apretar (ie). 
„ (fig.), urgir. 

klém-toon, 
klém-toon-tèken n., 
klep (V. klepje). 

„ (aan kledingstuk etc), oreja v. 
„ (aan een pet), visera v. 
klepel, badajo m. 
klepje n., valva v., ventalla ». 

„ (stukje metaal a. a.), chapa v. 
„ (v. e. fluit of klarinet), lengüeta v. 
klepperen, traquetear, claquear, palotear. 
klére-kast, cuelgacapasm., guardarropa ■». 
klére-kóop, ropavejero m. 
klerk, empleado m., dependiente m. 
klets! (ónzinl), idisparates! 
kletsen (babbelen), charlar, chirlar. 
,, (van vocht), salpicar. acento m. kletsen 62 knaap kletsen (ergens tegen aan smijten), arrojar 

(esp. cosas hümedas). 
kléts-mèier, chacharero m. 
kléts-praatje n., cuento de homo m. 
kletteren (wapens), hacer chischas. 

„ (regen), chorrear. 
klémnerig (= kóuwelik), friolero. 
kleur, coior m. 

„ (blos), bochorno m. [rojarse. 

kleuren (een kleur krygen, blozen), son- 
„ (een kleur geven), colorar, teïïir(i). 
kleuter, arrancaplnos m., pequenuelo m. 
kleven, pegar(se). 

kliekjes n. pi., sobras v. mv., sisas v. mv. 
klier, glandula v. 
klier- achtig, escrofuioso. 
klier-gezwèl n., tumor glanduloso m. 
klieven (lit.), liender(ie). 

„ (flg.), cruzar (el mar). 
klim, subida »., trepa v. 

'n hele kl., mucho que sublr. 
klimmen, trepar, sublr. 
klimmend (toenemend), creclente. 
klimming, subida v., suba v. 

„ (fig.), acrecencla v., alza v. 

„ (astron. rechte kl), ascensión 

(derecba) v. 
klim-plant, enredadera v. 
klink, plcaporte m. 
klinken, sonar (ue). 

„ (vdst-smèden), remachar, caldear 
„ (by 't drinken), trincar. 

klinker, vocai v. 

., (gebakken steen), ladrlllo m. 
klink-hamer, martnio de remachar. 
klip, escollo m. 
klis (plant), bardana v. 
klit (V. klis). 

„ (in wol), mechón m. 
als een kl., como una lapa. 
klodder, grumo m. 
kloek (dapper), -valiente. 

„ (stevig), rohusto, fornldo, grueso. 
klóek-heid, valentia v., valorm., bravurac. 
klok (uurwerk), reloj m. 

„ (die men luidt), campana v. 
klók-hèn, clueca v. 
klók-huis (in vrucht) n., célula v. 
klókke-spèl n., carrUlón m., conjunto de 
campanas m. klókke-tóren, campanario m. 
klók-slag, campanada v. 

kl. twee, a las dos en punto. 
klomp (houten schoen), madrena v. 
„ (goud), pepita v. 
„ (verwarmde massa), revoltijo m. 
klont, grumo m. 

„ (verwarmde massa), revoltijo m. 
klonter (= klont), grumo m. 
klonteren, engrumecer(se). 
klooster n., convento m., monasterio m. 
kloosterling, -e, monje m., monja v. 
kloot (= bal), esfera v. 

„ (vuig. = teelbal), criadilla »., testi- 
culo m. 
klóot-zak (vuig.), escroto m. 
klop (fam. = slaag), zurra v., paliza v. 
klóp-geest, espiiltu golpeador m. 
klóp-partij (fam. = vécht-partij), camorra. 
kloppen, batir. 

„ (op de deur), Uamar (a la puerta). 

„ (fam. = vechten), batirse. 

„ (V. h. hart), latir. 

„ (eieren), batir. 

klopper (om uit te kloppen), bagueta v. 

„ (a. e. deur), aldabón m., martillo 
klos, canilla t;. [m. 

klotsen (der golven), reventar espumantes 
(ie, las olas), cabrlllear, romperse (roto), 
estrellarse. 
kloven, hender (i, ie). 
klucht, farsa v., burla v. 
kltichtig, cómico, chocarresco. 
kluis, ermita v. 

„ (voor gelds-waarden), arca enmurada v. 
klüis-gaten, cajeras v. mv. 
kluit (aarde), terrón m., gazon m. 
„ (v. klont). 

uit de kl. gewassen, taiiudo. 
kluiven, roer. 
kluiver, trlnquetilla v. 
klüiver-böom, botalón de bauprés m. 
klüiver-schöot, escota de foque v. 
klüizenèpar, ermitano m. 
klus (klos) in; 

de klus kwijt, consternado. 
klutsen, batir (huevos). 
kluw n., 
kluwen n., 
knaap (jongen), muchacbo m., nino m. ovillo m. knaapje 63 knop knaapje {tafeltje) n... velador m., pajecico m. 
knabbelen, dentellear, mordiscar, coscu- 
rrear, roznar, mascujar. 
knagen, roer. 
knak, rolura v. 

„ {geluid v. breken), crac m. 
» (flg), quebranto m. 
knakken, quebrar ó romper (con ruido). 

n (flS), quebrantar. 

knal, estallido m. 
knallen, estallar. 
knap {bedreven a. a.), Labil. 
„ {in kennis), sabio. 
„ {mooi), guapo, buen mozo ; linda, bonita . 
knap!, icrac! 

„ {knappend geluid), chasquido m. 
„ (susl.), ligero estallido m. 
knappen, chasquear, quebrantarse ó reven- 

tar con ruido (ie). 
knap-zak, bizazas v. mv. 
knarsen, rechinar. 
knars-tanden, recblnar (los dientes). 
knauw, mordlsco m., mordlscón m. 
knauwen, dar un mordlscón. 

„ (fig.), danar raucho, aplastar. 

knecht, crlado m. 

„ {dienaar), sen?idor m. 
knechten {poet. = onderwerpen), avasa- 

llar, esclavizar. 

knécht-schap n., servitud v. 
kneden, amasar, sobar, henir(i). 
knéed-masjine, maquina de amasar v., 

amasador m. 
knéed-trog, amasadera v., artesa v. 
kneep, peiuzco m. 

daar zit de kn., ese es ei diablo. 
knékel-hüis n., osero m., camero m. 
knellen, estrechar, apretar (ie). 
knellend (flg.), oneroso. 
„ (Ut.), premioso. 

knetteren, cüisporrotear, chasquear. 
kneuzen, magullar. 
kneuzing, magulladura v., magullamiento 

m., contusión v. 
knevel (= snor), bigotes m. mv. 
knèvelarij, yejaclón v. 
knevelen [binden), agarrotar, maniatar. 
„ {onder drukken), \eia.r, hacersufrir 

vejaciones. 
knie, rodllla v., hinojo {poet.) m. op de knieën, de rodilias, de hinojos 
{poet.). 
knielen, arrodillarse. 
knie-schijf, choquezuela v 
knies-oor, ( hombre tétrico, siempre 
kniezer, ) descontento m. 
kniezen, pudrirse, ser descontentadizo. 
knik, senal con la cabeza v., también para 

aflrmar. 

knikke-böUen, cabecear. 
knikken (m. h. hoofd), hacer una senal 
con la cabeza (para aflrmar), 
knikkende knieën, las piemas tem- 
blanles v. mv. 
knikker, bollila v. 

„ {kale knikker), calva v. 

knikkeren, jugar a las boiilias. 
knip {m. d. vingers), papirote m. 

„ {voorkl Bosfe/s), espliquem.,arinadijom. 
„ {voor de neus), papirote m. 
„ {met de nagels), tijeretada v. 
„ {met een schaar), tijerada v. 
knip-ógen, guinar. 
knip-èogje n., guiïïo m. 
knippen (m. e. schaar), cortar (con tijeras). 
„ (m. d. vingers), chasquear (con 

los dedos). 

„ (m. d. ogen), pestanear. 

„ {vangen, vogels etc), atrapar, coger, 

knipsel n., corte m. 
knoeien, cbapuzar, chapucear, chafallar. 

„ (fig. = /cwaati doen), causardaïïo. 

knoeier, chapucero m., chafallón m. 
kcöeierij, chapucerla v. 

„ (= fraude), fraude m., fraudu- 

lencia v. 
knóeisel n., chapucerla v., cosa chafallada^j. 
knoest, nudo m. 
knoestig, nudoso. 
knoflook n., ajo m. 
knók(k)el, nudo (de los huesos) m. 
knol, nabo m. 

knook (pi. knoken), hueso(s) m. {mv,). 
knoop, nudo m. 

„ {a. e. kledingstuk), botón m. 
„ (fam. = vloek), taco m. 
daar zit de knoop!, lese es el 
cuento!, ieso es el diablo! 
knóops-gat n., ojal m. 
knop {bloem-knop), pimpollo m. knop 64 kóking knop {= loot), retoïïo m. 
„ (c. e. deur), botón m. 
„ (D. e. stok etc.), porno m. 
knópe-haak, abotonador m. 
knopen, abotonar. 

„ {touw, draad), anudar. 
knór-been (= kraak-been) n., cartilagom. 
knorren, refunfunar, rechinar. 

„ {als een varken), grunir. 

knorrig, grunón. 
knorrigheid, mal humor m. 
knots, maza v. 
knotten, desmochar, descabezar. 

„ (fig.), reprimir, rebajar. 

knót-wilg, salce desmochado m. 
knuffelen (fam.), manejar ó acariciar 

nidamente. 
knuist (fam. =- vuist), puno m. 
knul, bobo m. 
knuppel, garrote m. 
knuppelen, dar garrotazos. 
knus (fara.), bonito, agradable. 
knijpen, pellizcar, apretar (ie). 
knijper(tje) {lomjét), lentes m. mv. 
knijp-tang (= nijptang), tenaza v. 
Koba {Jacoba), Jacobita v. 
Kobus {Jacobus), Jaime m. 
koddig {heel grappig), muy cómico. 
kóde (code), código m. 
koe (pi. koeien), vaca v. 
kóeie-hóeder, vaquero m. 
koekeloeren (fam. = süfferig kijken), mirar 

en vago. 

koekoek, cuco m. 
koel, fresco. 
„ (flg.), frio. 

in koelen bloede, a sangre fria. 
koel-blÓedig, de sangre fria. 
koelbloedigheid, sangre fria v. 
koelen, enfrlar. 
koelheid, frescura v. 

„ (fig.), frialdad v. 

kóel-kan, cachucho m., alcarraza v. 

„ {met ys), enfriadera v. 

kóel-masjine (voorkamers), refrigeradorm. 
koen, atrevido, valoroso. 
kóen-heid, atrevlmiento m., osadia v. 
koepée {wdgen-afdèeling), compartlmiento m. 

„ (rytuig), berllna v. 
koepel, media naranja v. koepéren (kaarten), levantar. 
koepok-inenting (= vaccinatie), vacu- 

nación v. 

kóe-pökken, virueias'i). mv. 
kóepok-stóf, vacuna v. 
koerant (courant), periódico m., diario m. 
koerier (postloper, renbode), posta m. 
koers (v. effekten, wissels), cambio m. 

„ (v. e. schip), rumbo m. 
koersen, dirigir(se). 
koert age (courtage, mdkelaarsldon), cor- 

retaje m. 
kóe-stal, establo m. 
koesteren, cobijar. 

„ (flg.), abrigar. 

„ (zich), calentarse (ie). 

kóeter-waals n., jerigonza v., algarrabia v. 
koets (ant.), coche m. 
kóets-huis n., cocbera v. 
koetsier, cochero m. 
koevért (= brief-omslag) n., sobre m., cu- 

bierta v. 

,, (aan tafel) n., cubierto m. 
kóe-voet, pie de cabra m. 
koffer, baül 1»., petaca v. (dubbel). 

„ (V. ijzer), cofre m. 
kóffer-maker, -handelaar, bauiero m. 
kófl3.e, café m. 
kóffle-dik n., hez de café v. 
kóffie-drinken n., almuerzo m. 

„ (verbo), almorzar (ue). 

kófüe-hüis n., café m. 
kóffie-kan, 
koffiepot, 
kóffie-mólen, molinillo m. (para moler 

café). 
kóffle-zètten, bacer ó preparar el café. 
kó(g)nossemént {co{g)nossemént) n., co- 

nocimiento m. 
kok, cocinero m. 

koken, cocer (ue). 

„ (intrans.), bullir, hervir (i, ie). 
koker, cano m., estuche m. 

„ {die kookt, wat kookt), cocedor m. 

kókerij, cocedura v., (el) cocer. 
kók-halzen (fam. = een brdakgeluid doen 
horen), hacer de vomilar, bacer el ruide 

del vómito. 
I kokin (hol. col. = keukenmeid), cocinera v. 
i kóking, cocimiento m. cafetera v. kóking 65 kóorde-danser kóking {tóestand), bullidura v., bulli- 

miento m. 
kokkert (fam. = grote neus), narigón m. 
kokón (cocon), capullo (del gusano de 

seda) m. 
kókos-böom (= -palm, kldpper-bdom). 
kókos-nóot, nuez de coco v. 
kókos-palm, cocotero m. 
kóks-maat, pinche m. 
kolder, vértigo m. (de los caballos). 

„ (ant., V. mdlien-kdlder). 
kóle-bak, cubo para el carbon de pledra m. 
kóle-damp, humo de carbon m. 
kóle-handel, carboneria v., comerclo 
de carbon (de piedra) m. 
kóle-handelaar, carbonero m. 
kóle-SChop, paleta (para el carbon (de 
kolf (V. e. geweer), culata v. [piedra)) v. 

„ (om te spelen), mallo m. 
kólf-spel n., tjuego de) mallo m. 
kolk, remolino m., abismo m. 
kóUationéren, cotejar. 
kolonel, coronel m. 
kolven, jugar al mallo (juego). 
kom (was-kom), (al)jofaina v. 

„ (V. d. gemeente byv.), recinto m. 
,, (om te drinken), jicara v., taza v. 
kom! ivenga! 

kómen, venir (vengo, viene, vine). 
op iets k., ocurrir (a, onpers.). 
k. van, pro venir de (-viene, -vino). 
komende, entrante. 

„ (latere), venidero. 

komkommer, pepino m., cohombro m. 
kómmanditaire vennoot, comandi- 

tario m. 
kómmanditaire vennootschap, 

sociedad en comandita v. 
kómmensaal (= kostganger), pupilo m. 
kommies, dependlente m. 
kommies-brood n., pan de munición m. 
kommissie, 
kommissie-loon n 
kommissionuair, comislonista m. 
kompanjie, compnia v. 
kompanjón, soclo m. 
komipas n., brüjula v. 
kompleet (volledig), completo. 
kómpliménten, cumpiidos. 

„ doen, dar recuerdos 

Fokker Nederl. — Spaaus comision v. kompóte (compote), compota v. 
komprés (comprés) n., cabezal m. 
komst, venida v., Ilegada v. 
kóncépt n., borrador m. 
koneért n., concierto m. 
kondensator (electriciteit), ) condensador 
kondénsor (stoom), | m. 

kondoléren, dar un pésame. 
könduktéur (trein), conductor m., bole- 
tero (A.m.). 

„ (tram), cobrador m. 

konfiskéren, conflscar, embargar. 
konfrontéren, carear, confrontar. 
koning, rey m. 

koningin, (ook in 't schaakspel), reina v. 
kónjak (cognac), conac m. 
konkurrént, competidor m. 
konkurréntie, compentencla v. 
konsóle, paiomiiia v. 
kónsul, consul m. 
konsulaat n., consulado m. 
kont (vuig.), culo m. 
kontant, ai contado-, -en, dinero con- 
tante m. 
kontrakt n., contrato m. 
kontraktant, contratante m. 
kontraktéren, contratar. 
kóntraktérende partijen, partidas 

contractantes v. mv. 
kontréien (plur.), regiones v. mv. 
kooks (plur.), cok m. 
kóoksel n., cochura v. of cocedura v. 
kool, carbon m. 
„ , col m., berza v. 
„ (rode), (berza) lombarda v. 
op hete kolen zitten, estar en tabie- 
tas, encontrarse sobre espinas (ue). 
kóol-zaad n , colza v. 
koop, compra v. 
koopje n., ganga m. 

„ (irón.) «., chasco m. 
kóop-man (pi. koop-lieden), comerciante m. 
kóop-Stad (pi. koop-steden), ciudad comer- 
ciante V. 

kóop-vaardij, navegaclón mercante v. 
koop-vaardij -schip n., buque mercante 

m. 
kóop-waar, mercancia v., mercaderia v. 
koord n., cuerda v. 
kóorde-danser, volatin m., volatinero m. koorts 66 krachtens koorts, calentura v., flebre v. 
kop, cabeza v., casco (s) m (mv.). 

hij heeft 'n goeie kop, tiene mucha 
cabeza, of tiene buena mollera. 

„ (om uit te drinken), taza v., jicara v. 

„ (= liter), litro m. 
koper (.metaal) n., cobre m. 

„ (die koopt), comprador m. 
koper- geld n., moneda de vellón v. 
kóper-gróen. n., cardenillo m. 
koppel (mil.), cinturón m. 

„ pareja v., par m., trailla (honden) v. 
koppelaar, alcaüuete m., ecüacuervos m. 
kóppelaarster, gandulera D.,alcahueta w. 
koppelarij, alcahueteria v., echacorveria v. 
kóppel-band, irailia v. 
koppelen, alcahuetar, alcahuetear. 

„ (tot een paar maken), aparear. 

kóppel-riem (v. koppei-band). 
koppig, terco, cabezudo. 
„ (drank), fuerte. 
koppigheid, terquedad v. 

„ (V. e. drank), fuerza v. 

kóp-stem, voz de falsete v. 
koren n., cereal m., grana m. 
kóren-bout (=- gldzemaker), libélula v. 
korf (== mand), cesto (groot) m., cesta (klei- 
ner) V. 
kór-hoen (óf -haan) n., ortega v, 
kornuit (fam.), companero m. 
korps n., cuerpo m. 
korréktor, reveedor de pruebas m. 
korrel, grano m. 

„ (V. e. vuurwapen), mira v. 
korrelig, granoso, granujado. 
körrespondént, corresponsal m. 
korrespondéren, corresponder ; tener 

correspondencia, cartearse. 
korset n., corsé m. 
korst, costra v., corteza v. 
kort, corto, breve. 

te kort n., deficit. 

kort daarop, a poco. 

binnen-kórt, dentro de poco (tiempo). 
kortelings, bace poco. 
kórt-heid, cortedad V., brevedad v. 
korting, reducción v., deducción v. 
kórt-slüiting, corto circuito. 
kört-zichtig, corto de miras. 
kosteloos (gratis), gratis, de balde. koster, sacristan m. 
kóst-ganger, pupUo m. 
kóst-huis (= pension) n., casa de hues- 
pedes V. [miento m. 

„ (waar men inwoont) n., aloja- 

kóst-prijs, coste m. 
kost-prijs en vracht, coste y flete 
m. mv. 
kou (koude), trio m. 

'n kou vatten, coger un restriado. 
kóud-heid, frlaldad v. 
köud-vüur n , gangrena v., esfacelo m. 
koud-water-masjine, retrescadera v. 
kous, media v. 

kóuse-band, jarretera v., liga v. 
kóuse-kóopman, caicetero m. 
kout, charla v. 
kouten, charlar. 

kouter (ploeg-yzer), reja (de arado) v. 
kóu- vatten (v. kou). 
kraag, cuello m., gorja v., valona v. 
bij de kraag pakken, coger por los 
cabezoaes. 
kraai, comeja v. 
kraak-been n.,, terniiia v. 
kraal, perla (v.) ó grano de vidrio m. 
kraam, barraca «., tienda v. 
in de kraam zijn, liggen, estar 
de parto. 
kraam-bed (flg. tyd van „in de kraam" 

zyn) n., sobreparto m. 
kraam-kamer, cuarto de parida m. 
kraamvrouw, parida v. 
kraan (-vogel), gruUa V. 
„ (toestel), grua v. 
„ (bolleboos, zeer bekwaam mews), aguila 
V., talento superior m. 

„ (kraantje v. e. fonteintje). Have v. 
„ (kraantje v. e. vat), canilla v. 
kraan-drijver, conductor de grua m. 
krab (v. krabben), arano m., aranazo m. 

„ (dier), cangrejo m. 
krabbel, escarabajo m. 
krabbelen (slecht schrijven), escarabajear. 
krabben, aranar. 

kracht, fuerza v., vigor m., (fam.) gijas 
V. mv. 

van kracht, vigente. 
kracht-dadig, enérgico, vigoroso. 
krachtens, con arreglo a, en vigor de. krachtig 67 kruid-nagel kréchtig, fuerte. 

krachts-mspanning, esfuerzo m. 

krakelen (ant.), renirse (l). 

krakeling, rosquilia v. 

kraken, cascar. 

kram, laïïa v., grapa v. 

krammen, engrapar. 

kramp (in de huik), pujos en el \ientre 

m. mv. 

„ (in de denen), calambre m. 

krampachtig, convulsivo. 

krank (poéi. = ziek), eniermo. 

krant (fam. = kóerdnt), periódico m. 

krap, estrecho, apretado. 

„ (schriel), avaro, parco. 

„ (weinig geld hebbend), corte de medios. 

kras (sust.), recüino m., (geluid), rascadura v. 

„ (adj. = sterk), fuerte. 

„ (flink in de ouderdom), verde. 

„ (buitengewoon), extraordinario. 

krassen (over iets), recüinar, rascar. 

„ (V. e. raaf), graznar. 

krat, huacal m., cestón (muy ancho y abierto 

de todos lados). 

krates (klein en inéengedrongen mannetje), 

retaco (fig.) m. 

krediet n., | , ... 

,,^ ' j .+ credito m., haber m. 

kredit n., | ' 

krediet geven, flar, dar crédito. 

op krediet, a flanza, al crédito. 
krèditéren, abonar en cuenta, acreditar. 
kreeft, langosta v. 

„ (zée-kreeft), gambaro m., camarón m. 
kreek (kleine inham), cala v. 
kreet, grito m. 
krekel, grillo m., corredera, curiana v. 

„ (veld-), caballeta v. 
krenken, ajar, alrentar. 
krent, pasa de Cormto v. 
krenterig, cieatero, tacano. 
kreukel, pUego m., estrujadura v. 
kreukelen, estrujar. 
kreunen, gerair (i). 
kreupel, cojo. 
kréupel-höut n., maleza v. 
krib, calre m., pesebre m. 
kribije-bijter, ramo de ortigas (flg.) m. 
kribbig, arisco, mtratable. 
kriebelen, dar un comezón. 
kriebeling, comezón m. krieken, 

bij 't kr. V. d. dag, al amanecer. 
kriel-kip, gallina enana v. 
krielen . 
krioelen '><>™'g"6^'"' menudear. 

krimpen, estrecharse. 

krimp-vrij, que no se estrecha. 

kring, circulo m. 

kring-loop, revolución v., circulación v. 

kring-spier, esfinter m. 

krip n., crespón m. 

krisis, crisis v. 

kristelik, 1 ... 

kristen, T"^*'^"'^- 

kristen-döm n., cristianismo m. 

kristen-hèid, cristiandad v. 

kritiek, critica v. 

kritiküs, critico m. 

krocht, antro m. 

„ (kript), cripta v. 
kroes, ) , , , v 

króes-harig,r'-«^P**^«iP^'°^- 
kroes (sust.), cubilete m. 
kroezen, rizarse. 

krokodil (kdai-man), cocodrilom., caimanm. 
krokus, azafran m. 
krom, curve, encurvado, combo. 
kröm-bénig (met o-benen), patizambo. 
kromme, curva v. 
krommen, curvar, encurvar. 
kromming, revuelta v., sinuosidad v., 
kronkel (v. kronkeling). [curva v. 

kronkelen, serpentear, arroscarse. 
kronkeling, serpenteo m., rosca v. 
kroon, corona v. 

„ (lamp), arana v. 
kroos n., lenteja acuatica v. 
kroost (kinderen) n., progenitura v., prole v. 

„ (in 't water, v. kroos). 
kroot (= biet), remolacha v. 
krop, molleja v. 

„ (v. sla), cogollo m. [bocio m. 

króp-gezwèl n., papera v., papo m., 
krot n., zaquizami m., cbiribitil m. 
kruid n., verba v. 
kruiden, poner especias (pongo, puse, 

puesto). 

kruidenier, especiero m. 
küideniers-winkel, especeria v. 
kruid-nagel, clavo m. kruien 68 kwaad-dénkend Intrigante, rastrero (m.). kruien, acarrear. 
kruier, mozo de cordei m. 
kruik, cantaro m., jarra v. 
kruim {v. hrood), miga v. 
kruimel, migaja v. 
kruimelen, migar, hacerse mlgajas. 
kruin (top), cumbre v. 

„ {v. h. hoofd), moUera v., vértice m. 
krüin-schèring, tonsura v., cerquiiio 
(fam.) m. 
kruipen, arrastrarse. 

„ (op handen en voeten), andar a 
gatas. 

„ {een kind), andar a tatas. 

„ (flg.), intrlgar, ser rastrero. 

kruiper, 
kruiperig, 
krüiperighèid, rastreria v. 
kruis n., cruz V. 

'n kruis slaan, persignarse, santi- 
guarse. 
„ {broek, benen) n., horcajadura v. 
krüis-band n., fajita v. 

in kruis-band, con una fajita. 
kruis-beeld(ie) n., crucifljo m. 
krüis-bès, grosella verde v. 
kruisen, cruzar. 

„ {rassen), mezclar(se). 

kruisigen, cruciflcar. 
kruisiging, crucifación ». 
kruising {v. rassen enz.), mezcla v. 
krüis-pünt {v. spoorwegen bfo.) n., ena- 

palme m. 
krüis-ras n., mezcla v. 
krüis-toeht, cruzada v. 
kruit n., pólvora v. 
kruit-hoorn, frasco de pólvora m. 
krüit-mdlen, polvorin m. 
krüi-wagen, carretiua v. 
kruk ('ü. gebrekkige), muleta v. 

„ (hoog stoeltje), taburete m. 
krul, rizo in. 

„ (= spaander), cepilladura v. 
krullen {v. kroezen). 
krullend, enrizado. 
krijg (poet. = oorlog), guerra v. 
krijgen, obtener (ie), recibir 

gedaan krijgen, conseguir(i), lograr. 
kri^ g-school, escuela militar superior v. 
krijgs-künde, estrategia v. krijgs-kundige, estratéglco m. 

krijgs-list n., treta v. 

krijgs-man, militar m. 

krijgs- voorraad, pertrechos n». mv. 

krijsen, chiiiar. 

krijt n., yeso m., tiza (Am.). 

krijten (poet.), gritar, llorar. 

kuch, tosecilla v. 

kuchen, toser ligeramente. 

kudde, rebano m., grey v. 

kuif, copete m. 

kuiken, polio m. 

kuil, hoyo m., fondón m., hondón m. 

„ tje {in Mn of wang), hoyuelo m. 
kuip, cuba V., tlna v. 

„ (voor planten), cajonera v. 
kuiper, cubero m. 
kuiperij, cuberia v. 

„ , intrigas v. mv. 
kuis, casto. 
küis-heid, castidad v. 
kuit, panlorrilla v. 

„ {V. vis), desove m. 
küite-flikker, toqueado m., girada v. 
„ slaan, tejer (bailando). 

kuit-schieten, desovar. 
kul {kool, larie, fam. = onzin), disparate, 
(lo) absurde. 

kurator {curator by faillissement), sindico m. 
kurk, corcho m. 
kürk-eik, alcornoque m. 
kürke-trèkker, tirabuzón m. 
kus, beso m. 
klissen (verbo), besar. 

„ (sust.) n., almobada v. 
„ (sust., op een bank enz.), cojin m. 
kust, costa V. 
küst-land n,, litoral m. 
küst-vaart, cabotaje m. 
klist- wachter, guardacostas m. 
kut (vuig.), cuno m. 
kuur {ter genezing), cura v. 

„ {gril), capricho m. 
kwaad (sust.) n., mal m., dano m. 

doet geen kwaad, no hace dano. 
„ (adj. = slecht), malo (lo). 
„ (boos), enfadado, enojado. 
kwaad-aardig (se oye la d), maiigno, 

mallcioso. 
kwaad-dénkend, sospechoso. kwaad-schiks 69 kijven kwaad-schiks, de mal grado. 
kwaad-sprèken, maldeclr (i, digo, dije, 

dicho), chismear. 
kwaad-sprèker, maldiclenie m. 
kwaad-sprekery, maiedicencia v. 
kwaad- willig, malévolo, malintenclonado. 
kwaad- willigheid, maie\oiencia v. , maia 

intención v. 
kwaal, mal (crónlco) m. 
kwab, papada v., papo m. 
kwab-aal {puit-aai), lota v. 
kwabb(er)ig, gordinflón. 
kwaken {kikkers), cantar. 
„ {eenden), vocear. 
kwakkelend (fam.), Inconstante (el tiem- 

po), con poca helada (el invierno), enfer- 

naizo (el hombre). 
kwak-zalver, charlatan m. 
kwak-zalverij, charlataneria v. 
kwal, medusa v. 
kwalik (adv.), mal, dificilmente. 

kwalik-nèmen, echar en mala parte, 

tomar e. m. p. 
kwaliteit, cualidad v. 
kwalster (vuig. = slym, fluim), flema v., 

placa V. 
kwant (fam. = vent), tio m. 
kwantiteit (= hoeveelheid), cantidad v., 

cuantia v. 
kwansuis, kwansw^S {onder voor- 
wendsel van), tomando el aire de, pretextando. 
kwart n., cuarto m. 
kwartaal, trlmestre m. 
kwartel, codorniz v. 

dove kwartel, sordo como una tapia. 
kwartier {tyds) n., cuarto de hora m. 
„ (logies) n., cuartel m. 

„ {buurt) n., barrio m. 

geen kwartier geven, no dar cuartel. 
kwartier-meester, cuartel maestre. 
kwartiers-maan, creciente v., media 

luna V. 

kwarts n., cuarzo m. 
kwast, pincel m. 

„ (in hout), nudo m. 
„ (flg. = ingebeeld man), infatuado m. 
kwasterig, fatuo, infatuado. kwasterigheid, fatuidad v. 
kweek, cuito m., cultivación v. 
kwéek-bed n., plantelm., crladerom., se- 

mlllero m. 
kween (fam.), hermafrodita m. 
kwékeling, aspirante maestro (de escuela) 

m., alumno m. 
kweken, cultivar, criar. 
kweker, cultivador, criador, 
kwekerij, criadero m. 
kwél-geest, genio atormentador m., dia- 

blejo m. 
kwellen, aquejar, fastidiar, artormentar. 
kwelling, tormento m., fastidio m. 
kwestie {vraag, zaak), cuestión v. 
kwetsen, herlr (i, ie). 

„ , ofender. 
kwetsend, insultante, ofensivo. 
kwezel, hipócrito m., mojigato m. 
kwézelaar, hipócrito m. 
kwèzelarij, hlpocrisia v. 
kwibus (= kwast). 
kwiek, vivo, inteligente. 
kwik (zilver) n., azogue m. 
kwik-staartje n., pizpitav., pizpitiiioOT., 

nevatilla v,, aguzanieve v. 
kwispelen, colear, menear la cola. 
kwistig (adv.), pródigamente. 
kwitansie (quitantie), recibo m. 
kwijl, baba v. 
kwijlen, babear. 
kwijnen, languidecir. 
kwijt, 

kwijt zijn, haber perdldo. 
kwijten {een schuld), pagar. 
„ {iemand), descargar. 
„ (ztcft van), desempenar (overg.). 
kwijting (= kwitansie). 
kwijt-schèlden, condonar, dispensar. 
kwyt-schèlding, condonaclón v., dis- 

pensa v. 
kijk, mira v., ojo m. 
kijken, mirar. 
kijker, anteojo m. 
kljk-gat n., atisbadero m., mirilla v. 
kijkjes n. pi., golpes de vista m. mv. 
kijven, vocear rinendo. 1^ 70 léng-heid lê. (= lade). 

laad-plaats, cargadero m. 
laad- stok, baqueta v. (de fusil). 
laag (adj.), bajo, vil, ruin. 

„ (geol.), yacimiento m., capa v. 

„ (anders), capa v 
laag-hartig, vil, ratero. 
laag-heid, bajeza, vileza v. 
laagte, ba]a v., bajeza v. 
laaie (ant.), llama v. 

in liclite laaie, hecho un mar de 
fuego. 
laaien, iiamear. 
laan, aiameda v. 
laars, bota v., botin m. 
laarze-maker, zapatero m. 
laarze-trèkker (v. hout), sacabotas m. 

„ (aan de laars), tirante m. 

laat (ad]., adv.), tarde. 
laat-dünkend, presumido. 
laatje n., gaveta v., pequefïo cajón m. 
laatst (adv.), ei otro dia. 

„ (adj.), ultimo. 
lach, riza V. 
lach.-bui, risada v. 
lach-bèk (fam.), boca de risa v. 
lachen, reir(i). 
lade (ld), cajón m., gaveta v. 
laden, cargar. 
lékder, cargador m. 

lading {v. e. scMp), cargav.,cargamentom. 
„ (v. e. vuurwapen), tiro n». 

ligt in lading, esta a la carga. 
laf, cobarde, collón. 

„ (= flflww V. smaak), soso. 
lafheid, cobardia v. 
lager, inferior. 

lagere school, escueia eiementai v. 
lak, lacre m. 
lakei, lacayo m. 
laken (stof) n., pano m. 

„ (afkeuren), censurar. 
lakken (met pyplak), enlacrar. 
lakmoes-papier n., papei detornasoim. 
lakséer-middel n, ) 
laksérend, 'jpurgativo (m.). 

lakséren, purgar. lam (sust.) n., cordero m. 

„ (adj.), paralitico, tullido ; (fam.) maldito. 
lambrizéring, artesonado m. 
lammeling, marica v., Juan Lanas m. 
lamoen (v. e. rytuig) n., limonera v. 
lamp, lampara v., candll m. 
lampe-glas n., tubo m., chimenea v. 
lampe-kap, pantaiia v. 
lampenist, lamparista m., lamparero m. 
lampe-pit, mechero m. 
lampion, linterna veniciana v. 
lamprei, lamprea v. 
lams-vlees n., carne de carnero. 
land n., tierra v., pais m. 
't land hebben, repudrirse, comerse 

las unas; (aan iem.), tener(le) ojeriza (a 

uno). 
't land krijgen, atafagarse. 
land-bouw, agricultura v. 
land-bouwer, agricultor m., campesino 

m., labrador m. 
land-bouw- gereedschap n., haberio 

m., apero m. 
landelik, rüstico. 
landelikhèid, rusticidad v. 
landen, anibar, desembarcar. 
land-èngte, istmo m. 
landerig, despecbado, malhumorado, 
landerig-hèid, despecho m. 
land-genóot, compatrlota m., paisano 

(fam.) m. 
land -lopen, pajarear, -vagamundear. 
land-lóper, vagamundo m., vagabundo m., 

pajarero m. 

land-loperij, pajareo m. 
lands-man (= landgenoot). 
lands-taal, lengua vernacula v., lengua 

del pais v. 
land-storm, reserva (del ejército) v. 
land- streek, comarca v., región v. 
land-zaten, habltantes m. mv., conveci- 

nos m. mv. 
lang, largo. 

zo lang als (tiempo), mientras que. 
lang-been, zanqullargo m. 
lang-bénig, zancudo. 
lang-heid, largueza v. lang-poot 71 leeftijd lang-poot (= langbeen) 
langs, a 10 largo. 
langs-zij, atracado. 

1. komen, atracar. 
lèng-wérpig, oblongo. 
lang-wijlig, proiijo. 
lang- wij ligheid, proiijidad v. 
langzaam, lento. 
langzaam aan, poco a poco, paso a 
paso. 

Idngzaamhéid, lentitud v. 
lank-móedig, indulgente, clemente, ( poet.) 

longanimo. 
lank-móedigheid, longanimidad v., in- 
dulgencia v. [m. 

lantaren, lintemav., larol (straat-lantaren) 
lantó,ren-opstèker, faroiero m. 
lanterfanten, pajarear, gandulear. 
lap [stuk goed), girón m., pano m. 
„ (losse), trapo m. 
„ (ingezette lap), remiendo m. 
lapél (opslag), solapa v. 
lappen (repareren met een lap), remendar (ie). 
„ (met een lap vegen), limpiar con 
un pano. 

„ (fam.), hacer (hago, hice, hecho). 
lapper, zapatero remendón m. 
lap-werk n., obra de rèmiendos ó defec- 

tiva V. 
larderen, lardear. 
larie, paja (flg.) v., disparate m. 
las, ensamblaje m., ensarabladura v. 
léssen (fiout), ensamblar. 
last (= bevel), orden v., encargo m. 
„ (iets zwaan), peso m. 
„ (vracht), carga v. 
„ (zware vracht), fardo m. 
„ (hinder, moeite), molestia v., trabajom. 
ten laste van, a cargo de. 
laster, calumnla v. 
lasteraar, calumniador m. 
lasteren, caiumniar. 
lastering, caiumnia v. 
lastig (moeiliJc), dlficil, Incómodo. 

„ (hinderlik), molesto. 
léstighèid, dificultad V. 

„ (Mnderlikheid, moeilikheid), 

molestia v. 
last-post, carga penosa v. 

„ (kind), nino molesto m. lat, lata v., ripia v. 

laten (laten begaan, achterlaten, niet doen), 

dejar. 
„ (frans faire), mandar, hacer. 
„ maken, mandar hacer. 
later, después, mas tarde. 
latuw, lechuga v. 
lat-werk n., enrejado (de latas) m. 
latijn n., latin m. 
latijns, latlno. 
lauw, tibio. 
lauwer-krans, laureles m. mv., corona 

de laureles v. 
lauw-heid, tibieza v. 
lavement n., servicial m 
laven, refrescar (con agua etc), hacer 

beber. 
lavendel n , cantueso m. 

„ (gedroogde, die gebrand wordt), 

espliego m. 
laveren, bordear. 
lawaai n., batahola v., bulla v., trajin m., 

baraünda v. 
lawaai maken, meter bulla, meter 

ruido, 
lawaai-maker, aiborotapuebios m. 
léde-lijst, matricula v. 
léde-maten, miembros m. mv. 
leden (pi. d. Ud), miembros m. mv. 

„ (V. e. vereniging enz.), individuosm. mv. 
lédepöp, cuébano m. 
leder (leer) n., cuero m. 
léder-wèrk n., correaje m. 
lede- water n., sinovia o. 

„ (fam. leewater, ziekelike aan- 

doening) n., sinoYitis v. 
ledig (= leeg), vacio. 
ledigen (= leeg maken), vaciar. 
ledigheid, (= leegheid), vacio (el), -va- 

ciedad v. 

„ (= niets doen), ociosidad v., 

indolencla v. 
leed n., dolor m., pena v. 
leed- vermaak n., alegria diabólica v. 
léed-wézen n., pesar m. 

„ betuigen, dar los pésames, 

expresar su sentlmiento. 
léef-règel, dieta v. 
léef-tocht, provisiones v. mv. 
léef-tijd, edad v. léef-wijze 72 letten léef-Wïjze, régimen m., modo de vivir. 

leeg (= ledig), vacio. 

leegte, vaciedad v., vacio m. 

leek, laico m. 

leem n., barro m. 

leemte, laguna v. 

leen, feudo m. 

„ {wat men geleend heeft, geld) n., prés- 
tamo m. 
Leen(tje) (v. Heléna), Lenita v. 
lèen-heer, senor feudal m. 
léen-man, feudatario m. 
léen-stèlsel n., sistema feudal m. 
leep, socarrón, manero. 
lóep-heid, socarroneria v. 
leer, doctrina v. 

léer-toóek n., libro de estudio m. 
lèer-gierig, estudioso. 
léer-mèester, maestro m., profesor m. 
léer-sehool, escueia v. 
léer-stèlling, dogma m. 
leer- werk (= léder-werk) n., correaje m. 
léer-zaam {lering gevend), instructivo. 
„ {die goed leert), aplicado. 

lées-bibliotèek, biblloteca pübllca v. 
leest, horma v. 

lées-tèken (= boek-legger) n., reglstro m. 
„ {punt, komma a. a.) n., signo m. 

lées-wijzer (= boek-legger, lees-teken). 
leeuw, león m. 

léeuwen-dèel n., parte dei leon v. 
leeuwin, leona v. 

lée-water (= lédewdter) n., sinovia v. 
legaat n., legado m. 
legatie, legación v. 
legende, leyenda v. 
léger n., ejército m. 

„ {v. e. wild dier) n., cubil m. 
légeren, acampar. 

léger-plaats (= kamp), acampamento m. 
léger-stède {poet), lecho m. 
léger-tros, tren (de ejércllo) m. 
leggen, poner, meter (pongo, puse, pueslo). 

eieren leggen, aovar, poner huevos. 
legio (= heel veel), a porrillo, amontones. 
legioen n., legión v. 
lég-kaart, rompecabezas m. 
lég-kip, galllna ponedora v. 
leguaan, iguana v. 
lei, pizarra v. léi-dèkker, pizarrero m., cubretechos m 
leiden, conducir. 
Leiden n., Leyda V. 
léider-schap n., cunducto m. 
leiding, conducto m., dirección v. 
„ {v. water), acequia v. 
„ {V. gas enz.), tuberia »., conducto m. 
léi(d)sel n., rienda v., guia v. 
léids-man, guia m., director. 
léi-gröeve, plzarral m. 
lek (adj.), que gotea, agujereado. 

„ (sust.) n., agujero m., gotera v. 
léke-broeder, lego m. 
léke-züster, lega v. 
lekker, rlco, delicioso, regalado. 
lêkker-bèk, goioso m. 
lékker-hèid, riqueza v., sabor m. 
lekkernij, goiosina v. 
léktor, lector m. 
lel, lóbulo m. 
lelie, azucena v., lirlo m. 
lemmer (óf lemmet) n., hoja (de un cu- 

chillo etc.) V. 
lende (plur. lendenen), rigión lumbar v., 

lomo m. 
lénde-stük n., lomo (de vaca) m. 
lenen [aan), prestar. 

„ {van), tomar prestado. 
lengte, largueza v. 

„ {geogr.), longitud v. 
léngte-maat, medida de largueza v. 
léngte-sirkel {middag-sirkel), meridlano m. 
lening, empréstlto m. 
lens, lente m. 

„ {V. h. oog), cristallno m. 
„ (adj. leeg), vacio. 
lente, primavera v. 
lenzen, correr a palo seco. 

„ (= ledigen, leegmaken, opdrinken). 
Léonèrrd, Leonardo m. 
lepel, cuchara v. 
lepra, lepra v. 

leproos {melaatse), gafo m., leproso m. 
leprózen-hüis n., lepreria v. 
léren {studeren), aprender. 

„ (= onderwazen), ensenar. 
les, lección v. 

léssen {de dorst), apagar (la sed). 
lessenaar, escritorlo m., bufete m. 
letten (op), fijarse (en), reparar (en). letten 73 Lien letten {op = zorgen voor), atender (a). 
letter, letra v. 

de letteren, las letras. 
létter-künde, lUeratura v. 
lètter-kündige, hombre de letras m., 

literato m. 
létterlik, literai. 

,, (adv.), al pie de la letra, lite- 

ralmente. 
letter- teken n., letra v., cara eter v. 
létter-zètten, componer (-pongo, -puse, 

-puesto). 
létter-zètter, cajista m. 
letter- zifterij, critica exagerada v. 
leugen, mentira v. 
leugenaar, mentiroso m., mentidor m. 
leugenachtig, mentiroso. 
leuk (schijnbaar onverschillig), fleraatico, 

impasible. 
„ (= aardig), agradable, bonito, cueo, 

chusco. 

léuk-heid, flema m. 
leunen, apoyarse (en), arrimarse (a), acos- 

tarse (contra, ue). 
leuning, baranda f. 

„ {v. e. brug), guardalado m. 
„ {v. e. stoel), respaldo m. 
léuning-stdel, siiión m., butaca v. 
leus (= leuze), divisa v. 
leuteren (fam.), chocbear, tontear, decir 

disparates. 
leuter -kous (= sübbelaar), macbacón m. 
Leuven n., Lovalna v. 
léven n., Yida V. 

„ (= gedruis) n., bulla v., algazarav., 

alboroto m. 
levend, vlvo, vivlente. 
levende (sust.), vivlente m. 
levendig, vlvo, anlmado. 
lévens- (en compuestos), vital, de la vida. 
lévens-geesten, espirltus vitales m. mv. 
lévens-geschiedenis, biografia v. 
lévens-middelen, viveres m. mv. 
lévens-onderhoud n., sustento m. 
lèvens-vdtbaar, Tiabie. 
lèvens-vatbaarhèid, viabiiidad v. 
lévens-verzekering, seguro sobre la 

vida. 

lever, higado m. 
leverancier, proveedor m. leveren, proveer, entregar, abastecer. 
levering {geregelde voorziening), abasto m. 
„ {aflevering, overgave), entrega v. 

léver-traan, aceite de higado debacalao. 
lichaam n., cuerpo m. 

„ (flg.) n., corporación v., cuerpo m. 
lichamelik, corpora!, fisico. 
licht (sust.) n., luz v. 

„ (adj. niet donker), claro. 
„ (adj. niet zwaar), ligero, liviano. 
„ (adv.), facilmente. 
licht-druk, fotografia v. 
lichtekóoi, ramera v., cortesana v. 
lichten, dar luz, lucir, brillar. 
„ {troepen), levar, levantar. 
„ {tillen), levantar, alzar. 
„ {een brievebus), recoger. 
„ {weerlichten), relampaguear. 
lichtend, fosforescente, luciente. 
lichter {vaartuig), chalana v. 
licht-gas n., gas de alumbrado m. 
licht-geraakt, puntllloso, irritable. 
lichting, leva v. 

„ {v. e. brievebiis), recogida v. 

licht-matrÓOS, marlnero ligero m., no- 

vicio m. 
lichtmis, calavera v. 
lid n., miembro m. 
„ {v. e. vereniging a. a.) n., socio m., indi- 
viduo m. 
lidmaat, miembro m.; flligrés m. 
lidmaatschap n., estado de socio óindi- 

vlduo m , (el) ser socio. 
lied n., canto m., canción v. 
liederlik, licencioso, disoluto. 
liederlikhèid, licencia v., crapula v. 
lief, ameno {bevallig), carinoso {hdrtelih), 

bonito {aardig v. uiterlik). 
liefde, amor m., carino wi. 
liefde-drank, flitro m. 
liefde-loos, desamorado, sin cariHo. 

„ {^onmeedógend), desapiadado. 

liefde-wérk n., obra de caridad v. 
lief-hèbben, amar, querer (quiero, quise). 
lief-hèbber, aflcionado m. 

„ {in kunst), diletante m. 

liefje n., querida v. 

lief-krijgen, ir amando, cobrar carino (por). 
liegen, mentlr (ie, i). 
Xiien (de Carolien), Linita. lier 74 lood lier, lira v. 

lier-dicht n., poema lirico m. 

lier-dichter, poeta lirico m. 

lies, ingle V. 

lieveling, nlno mimado m., favorito m. 

liever, mas bien. 

liever hebben, preferir (i, ie). 
lig-dagen (piur,), estadia v. 
liggen, estar, estar acostado, yacer. 

„ (aan == tot oorzaak hebben), de- 

Lerse (a), provenir (de, als venir). 

„ {v. soldaten), estar de guarnición. 
gaan liggen (wind), echarse, (anden) 

acostarse (ue). 
lig-stoel, sillón reclinatorio m. 
lig-stroo n., pajaza v. 
lik (een keer likken), leogUetada v. 

„ (fam. = slag), golpe m., mojicón m. 
lik-doorn (= ekster-oog), callo m., ojo de 

gallo m. 
likeur, licor (bebida) m. 
likèur-stokerij, destllatorio m. 
likken, laraer. 
likke-pót, lanaedor m. 
likker, lamedor m., (flg.) adulador. 
likwidatie, llquidación v. 
likwidéren, ilquidar. 
lillea, paipitar. 
limiet, limite m. 
linker, i, . , 
links, T^'i"^''''"- 

„ (adv.), a la izquierda. 
linnen n., llenzo m. 
linnen-goed n., lenceria v. 
linnen-kast, armarlo para la lenceria m. 
lint n., cinta v. 
lint-worm, tenia v. 
linzen, lentlllas v. mv. 
lip, labio m. 

lip-lap (despreclativo), mestizo m. 
lispelen, cecear. 
Lissabon, Lisboa v. 
list, astucia v., ardid m. 
listig, astuto, astucioso. 
listighèid, astucia v. 
lit-tèken n., clcatriz v., pinta v. 
Xjize, Eiisa v. 

lóbbes (goedzak), Juan Lanas m., criatura v. 
Lódewijk, Luis m. 
loeder, porro m. loef, orzada v., orza v. 

de loef afsteken, dar quince yraya. 
loens, bisojo. 
loer, 
'n loer draaien (fam.), chasquear, 

dar un chasco. 
loeven, orzar. 
lof, alabanza v., elogio m. 

„ (kérk-dienst) n., laudes v. mv. 
lóf-lied n., canto de elogio m., (flg.) loo- 

res m. mv. 
lóf-werk (loof-werk) n., labor plateresca «. 
log, porro, pesado. 
loge, palco m. 
logger, cachamarin m. 
logies n., alojamientü m. 
lok, rizo m. 

lók-aas n., engaïïifa v., lamedor m., cebo m. 
loket n., postigo m. 

„ (voor plaats-kaarten) n., despacho (de 

billetes ó boletas) m., ventanillo m. 
lokken, cebar. 
lók-middel n., lamedor m., aliciente m., 

cebo m. 
lokomotief, locomotora v. 
lók-vógel, senuelo m. 
lol (tam.), jarana v., holgorio m , alegria v. 
lommer n., sombra v. 
lommerd (lombard), monte de piedad m. 
lomp (sust.), andrajo m., harapo m. 
in lompen, haraposo. 
„ (adj. = onhandig), desmaïïado, zurdo. 
„ (adj. = onbeleefd), descortés, cortezudo. 
j) id^of), chanflón. 
lomperd, alarbe m., palurdo m. 
lómp-heid (= onbeleefdheid), descortesia 

V., corteza v. 

„ (onhandigheid), desmana v., 

torpeza v. 

Londen n., Londres m. 
lonend (vóordeel-opbrèngend), productivo, 

ventajoso. 
lonk, ojeada v. 
lonken, ojear. 
lont, mecha v. 
loochenen, desdecir. 
loochening, negación v., denegación v. 
lood n., plomo m. 
't is lood om oud ijzer, oiivo y 

aceiluno todo es uno. lóod-gieter 75 luieren lóod-gieter, emploraador m. 
lóod-klèurig, cardeno, livido. 
lóod-lijn, plomo a hilo m. 

„ {aan ioord), sonda v., sonda- 

leza V. 
loods, piloto m. 

lóod-süiker, azücar de Saturno m. 
lóod-wit n., albayalde m. 
loof n., follaje m. 

loof-ktitten-fèest n., cenopegias v. mv. 
loog, lejia V. 
loom, languido. 
loon n., jornal m., salario m. 
loop {V. e. rivier), corriente v. 

„ {mn tüd), curso m. 

„ [v. e. vuurwapen), canon m. 
lóop-graaf, mina v. 
loos, diestro. 

-loos, sin. 
loot, retono m., renuevo m. 
lopen, correr, andar. 

er in laten lopen, engantar. 

gevaar lopen, Incurrir ei pellgro de . . . 
loper (man), correo m., estafeta v. 

„ [valse sleutel), ganzüa v. 

„ {in gang), alfombra de corredor v. 

„ {op trap), alfombra de escalera v. 

„ (op tafel), sobremesa v. 
lor n., traste m., cosa de ningün valor. 
lord, lor m. 
lórke-bóom, aierce m. 
lornjèt n., lentes m. mv. 
lórrig, insignificante, de ningün valor. 
lórrighèid, Inslgnlflcancia v., Inferloridadt^. 
los (adj.), suelto. 
5, (wat uitgenomen en ingezet kan worden), 
de quita y pon. 

„ (dier = links), lobo cerval m. 
„ ! i largo! i suelto! 
lós-bandig, llcencloso, libertlno. 
los-bandighèid, libertinaje m., llcencia v. 
lós-geld n., rescate m. 
lós-heid, soltura v. 

„ {van zeden), disolución v. 

„ (in manieren), desenvoltura v. 

lós-köpen, redlmir, rescatar. 
lós-laten, soltar (ue), largar. [derse. 

„ (intrans.), destacarse, despren- 

lós-maken, soltar (ue), desatar. 
lós-plaats, descargadero m. lós-schróeven, destorniiiar. 
lossen, rescatar, recobrar. 
„ {V. e. schip), descargar. 
laden en lossen n., carga y descarga v. 
lossing, descarga v. 
lós-tórnen, descoser. 
lot {ooJi uit de lotery) n., suerte v. 
loten, echar suertes. 
loterij, rifa v., loteria v. 
lót-genóot, companero (de desgracia etc.)m. 
lót- ge vallen, aventuras v. mv. 
Lotje (de Charlotle), Carlotita v. 
hij is van Lotje getikt, tienepun- 

tas de loco, esta chiflado. 
Louise, Luisa v. 
louter, mero, puro. 
louteren, puriflcar. 
loutering, puriflcaclón v. 
lóuterings-bèrg, purgatorio m. 
loven {prijzen), alabar, elogiar. 

loven en bieden, regatear. 
lover (= loof) n., copa v., follaje m. 
lovertjes n. pi., lentejuelas v. mv., brin- 

cos m. mv. 
lozen, descargar, soltar (ue), hacer escapar. 

„ {weg-doen), quitarse de encima. 
lubben (». dieren), capar. 
lucht, aire m. 

„ (= reuk), olor m. 
lücht-bal, baión m. 
luchten, orear, poner al aire of al sol, 

ventilar. 
luchtig, airoso, ligero. 
lücht-kastèlen, castillos en el aire m. mv 
lücht-pomp, bomba neumatlca v. 
lücht-pijp, arteria aspera v. 
lücht-scheep-vaart, aviación v. 
lücht-schip n., aeronave v. 
lücht-schipper, aeronauta m. v. 
lücht-splegeling, fata morgana «., mi- 
lui, pigro, holgazan. [raje m. 
luiaard, haragan m., holgazan m. 
luid, alto, en voz alta. 
luiden (kloh), sonar (ue). 

„ (vervat zijn), correr. 
lüid-keels, a grlto pelado. 
luier, païïal m., mantilla v. 
luieren, baraganear, holgazanear. 

„ {liggen te luieren hyv.), empere- 

zarse. luifel 76 lijziglièid luifel, sobradUlo m. 

Luik n., Lieja v. 

luik n., postigo m. 

luikje n., portillo m., postiguillo m. 

lüi-lak (fam.), haragan m., bolgazan m. 

luim, üumor m., humorada v. 

luimig, üumoristico. 

lüimiglièid., humor m., humoristico (lo). 

luipaard, leopardo m. 

luis, plojo m. 

luister, brillo m., esplendor in. 

luisteren, escucüar. 

Mister-rijk, espiéndido. 

luister-vink, escucbador m. 

luit, laud m. 

luiwagen, (aljjofifa con mango m. 

luizen, despiojar. 

lukken {= gelukken), salir bien. 

lul (vuig.), carajo m. 

lullen (vuig.), picotear, decir disparates 

(dlgo, dije, dicho). 
lummel (dóm-kop), necio m. 

„ {sukkel), babieca m., zopenco m. 
„ {lange man), paja larga v. 
luren (= luiers), mantillas v. mv., panales 
m. mv. 

in de luren leggen, enganar. 
lus, nudo flojo m. 

„ {om een knoops-gat), alamar m. 
lust {trek), gana v. 

„ {verlangen, begeerte), afan m. 
„ {genoegen), deleile m., gozo m. 
lusteloos, desanimado, sin gana. 
lusten, gustar {pers. en onpers.). 
lüst-höf {tuin), jardin de recreo m., cai- 
men m. 

„ (= paradijs), paraiso m. 
lüst-huis n., casa de recreo v. 
lustig, alegre(mente). 
lust- tuin (= lust-hof), jardin de recreo m. 

„ (= paradys), paraiso m. 

Lut, 

Piet Lut, hombre puntilloso (querepara 
en futilidades) m. paciente m. v., sufridor -a m. v. luur (= luier), panal m., mantilla v. 
luwen, ponerse (el viento, puso, puesto), 

disroinuir. 
luwte, lugar abrigado del viento m. 

in de luwte, bajo ei viento. 
lij, sotavento m. 
lijden, padecer, sufrir. 
lijdens-Wèg, calvario m. 
lijder, 
lijderés, 
lijf, cuerpo m. 

elkaar te lijf gaan, agarrarse (ai 
cachete lirapio). 
lij f- arts, médico de camara m. 
lij f- eigene, siervo m., sierva v. 
lijf-goed n., ropa v. 
lijf-rènte, renta vitalicia v. 
lijfs-behóud n., conservación de la vida v. 
lijf-spreuk, divisa v. 
lijk n., cadaver m. 
lijk-dienst, serviclo fünebre m. 
lijken {gelijken), j ^^^^^^ 

„ {schijnen), \ ^ 
lijk-kist, caja v., ataud m. 
lyk-kleed (= wade) n., movtaja v. 
lijk-rède, oración fünebre v. 
lijk-statie, 1 , . ,■ ^ 
lijk-stoet, r*''*'^" ^''"'^'' ™- 
lijk-verb randing, cremación v. 
lijk-wagen, carro fünebre m. 
lijm, cola V. 

lijmen, encolar ; entrucbar (flg.). 
lijn, linea v. 
lijst {V. e. schilderij enz.), marco m. 

„ {opgave), lista v. 
lijster, tordo m. 
lljster-bès, corma v., serbal m. 
liivig, abultado, voluminoso. 
lijvighèid, (lo) abultado. 
lijzig, lento (especialmente en el hablar). 
lyzighèid, posma v. ma 77 mank ma, mama v. 
maag, estómago m. 

„ (esp. plur. magen), parientes m. mv. 
maagd, virgen V., doncella v. 
maagd-dom. n., doncellez v. [sela v. 
maagde-palm, hlerba doncella v., bru- 
maag-kuil, boca dei estómago v. 
maaien, segar (ie). 

„ (sust., fara., plur. de made). 
maaier, segador m. 
maai- tijd, segazón v. 
maai- veld n., campo que se siega m. 
maaksel n., fabricaclón v. 
maal {keer), vez v. 

„ (mdalfjjd) n., comida v. 
maan, luna v. 
maand, mes m. 

maandeliks, mensual, todos los meses. 
maand-stonden, regias v. mv., mens- 
maar {doch), pero, mas. [truación v. 

„ (slechts), no mas que, solo. 
Maart, Marzo m. 
Maas, Mosa v. 
maas, malia v. 
maat, medida v. 

„ (in de muziek), corapas m. 
„ (maten en gewichten), pesas y medidas 
„ (médgezèl), companero m. [v. mv. 
maat-règel, medida v. 
maatschap (v. maatschapp^). 

„ (in ongunstige zin), compa- 

drazgo m. 
maatschappelik, sociai. 

m. kapitaal, capital reallzado m. 
maatschappij (= maatschap), compania v. 
machine (v. masjine). 
machinist (v. masjinist). 
macht, poder m., potencia v. 

„ (loisk.), potencia v. 
machtig, poderoso. 

„ (spijzen), pesado. 

made, gusano m., tarma »., coco m. 
maf (fam. = slaap), siieïïo m. 
maffen (fam. = slapen), dormir (ue, dur- 

miendo, durmió). 
magazijn n., almacén m. 

„ (v. e. geweer) n., caja de balast). flaqueza v. malayo -a (m. v. magaz:^n-mèester, guarda-aimacén m. 

mager, flaco, magro. 

„ (vlees, spys), raagro. 

magerheid, 

magerte, 

magies, magico. 

maïs, maiz m. 

maïs-vlies n., panca v. 

maïs-wijn, azua v., cbicba (Am.) v. 

majesteit, majestad v. 

majesteit-schennis, lesa majestad v. 

mak, manso, dócil. 

makelaar, corredor m. 

makelaars-loon n., corretaje m. 

maken, hacer (bago, hice, hecho). 

maker, bacedor m., autor m. 

makkelik (gemakkelik), facil. 

makker, companero m. 

makreel, escombro m. 

mal, tonto. 

Maléier, 

maleis, 

malen, ( i , , 

, , raoler (ue). 

„ (zeuren), } 

„ (schilderen), pintar. 

„ {ylen, wartaal spreken), delirar. 

malie-baan, maiio m. 

maliën-kólder, cota de malla v. 

malle-mólen (drdai-molen), (los) caballi- 

tos m. mv. 

malligheid, tonteria v. 

mals, tierno. 

mals-heid, terneza v. 

man, hombre m. 

„ (poet), varón m. 

op de man af, a quemarropa, aboca 

de jarro. 

man-achtig, hombruna (mujer). 

man-baar, nübii. 

manchet (v. mansjét). 

mand, cesto m. 

manen, requerir (ie), amonestar. 

raane-schijn, clarldad de la luna v. 

mangel, calandria v. 

manier, modo m., manera v. 

mank, cojo. 

mank gaan d lopen, cojear. mankement 78 meer mankement (fam. = gebrek) n., defecto m. 
mankeren {ontbreken), faltar, hacer falta. 
„ (in: waf, mankeert je?), tener 

(tengo, tuve). 

zonder m., sin falta, indefectiblemente. 
mankheid, cojera v. 
mannelik, varonii, ■virii. 

„ (v. dieren), maclio. 

„ igram.), masculino. 

mans, capaz, fuerte. 
mansjét, puno m. 
man-slag^ homicidio m. 
mantel, manto m., capa v. 
manufaktüren, géneros manufacturados 
»i. mv. 
man-wijf n., marimacho m. 
man-ziek, ninfomaniaca, ninfomana. 
Maria-lichtmis, puriflcación v. 
marineren, escabechar. 
markt, mercado m. 

markt-bericht n., estado de la plaza 
m., relación de mercado v. 
marmot, lirón m. 
Marokkaan, -se, marroqui(n), marre- 

quina. 
marokkaans, marroqui(n). 
Marokko n., Marruecos m. 
mars {tas), mochila v. 

„ (tocht), marcha v. 

„ (mast-korf), cofa v., gavia v. 
Mars, Marte m. 
mars-gast, gaviero m. 
marsjéren, marchar. 
martelaar, martir. 
marteldood, martirio m. 
martelen, martirizar. 
marteling, martirio m., martirización v. 
masjine, maquina v. 
masjinist, maquinista m. 
masker n., mascara v., careta v. 
massa, masa v., cantidad v. 
masseren, hacer el amasamiento, com- 

primlr. 

massief, macizo. 
mast, palo m., mastil m. 

gróte — , palo mayor m. 

bezaan — , palo de mesana m. 

fókke — , palo de trinquete m. 
mast-bos n., plnar m. 
mast-korf (v. mars). compasión v. rival w. mv. mat (schaak-mat), mate. 

„ (op de vloer), estera v., petate (bie- 
zen) m. 
,, (adj. = bleek), mate. 
matig, moderado. 

„ (prys), módico. 
matigen, moderar. 

matigheid, moderación v., sobriedad v. 
Maurits, Mauricio m. 
mazelen, sarampión m. mv. 
mazen, mallar. 

medaljón (aan de hals) n., guardapelos m. 
„ (naar de vorm) n., medallónm. 

mede (= ook), también. 
méde-dingen, competir(i). 
méde-dinger, competldor m. 
méde-dinging, competencia v.; compe- 

tición V. 

méde-dögen (poet.) n., 
méde-lijden (= meely) n., 
mède-lijdend, compasivo. 
méde-mèns, prójirao m. 
méde-minnaar, 
méde-minnarès, 
mède-plichtig, complice, participe, 
mède-plichtigheid, compiicidad v. 
móde-wèrken, cooperar, colaborar. 
méde-wèrking, coiaboración v., coope- 

ración v. 

mée-brèngen, traer. 
mée-dingen (= mede-dingen). 
mée-doen {met), juntarse (a), bacer como 

los otros. 
mèe-dógen-loos, sin compasión, desapia- 

dado, (adv.) cruelmente, desapiadadaraente. 
mée-dragen, Uevarse. 
mée-gaan (met), acompanar. 
gaat u mee?, iviene? v. 
mee-gaand, compiacente. 
mée-komen, \eniv también y al mismo 

tiempo. 

mée-krap n., rubia v. 
meel n., harina v. 
mée-löpen, acompanar, andando. 

„ (beter gaan dan verwacht), salir 

mejor de loque se babiar creido. 

„ (goed gaan), correr bien la 

suerte. 
méel-spijzen, harinosos m. mv. 
meer (adv.), mas. meer 79 mésse-lèggertje meer (sust.) d., lago m. 
meerderheid, mayoria v. 
mèerder-jarig, mayor de edad. 
móerder-jarig worden, cumpiir ia 

mayor edad. 

meerder -jarigheid, mayoria v. 
mée-rèizen, acompaHar viajando. 
m.ée-rèkenen, incluir en la cuenta. 
Meer-en-berg, nombre de un manicomio 

conocldo en Holanda. 
meerl, merla v., mirlo m., zorzal m- 
meerval {vis), siluro m. 
m.ees, paro m. 
mée-slèpen, arrastrar, Uevar. 

zich laten meeslepen, iievarse (de). 
meester (= baas), amo m. 

„ {andere betekenissen), maestro m. 
zich meester maken (van), apode- 

rarse (de), hacerse dueno (de). 
meesteres {bazin), ama V., senora v. 

„ {anders), maestra v. 

mèester-knécht, obrajero m., capataz m. 
méester-lik, magistrai. 
méesterlikhèid, j , , 
meesterschap n., r*«^^"^ ^- 
méester-stük. n., obra maestra v. 
mée-trónen, entruchar. 
méet-stok, metro m. 
meeuw, gaviota v. 
mée-vallen, saiir mejor de lo que se 

esperaba. 
mée-valler(tje), (fam. = gelukje), ganga 

V., buena fortuna v. 
Mei, mayo m. 
meisje n., muchacha v., nlna v. 

„ (= jongméisje) n., joven v. 
melig {vrucht), pastoso. 
melk, leche v. 
mélk-boer, lechero m. 
mélk-èmmer, coiodra v. 
melken, ordenar. 
mélk-huis n., I , ,, 

„ -inrichting, j'^'^^^"^^- 
mélk-kan, lechera v. 
mélk-koe, vaca de leche v. 
mélk-mèisje n., lechera v. 
mélk-muil, rapagón m., pisaverde m., 

tintillo m. 

mélk-slijter, lechero m. 
mélk-süiker, lactina v., aziicar de leche m. Melk- weg, Via lactea v., camino de San- 
tiago m. 

meloen, meión m. 

men, francés „on", generalmente se traduce 
por se ó por el prural (3a pers,) del verbo. 

menen, opinar, pretender. 

méngel-móes n., farrago m., baturrillo n». 

mengen, mezclar. 

mengsel n., mezcia v. 

mening, opinión v. 

mennen, guiar, manejar. 

mens, üorabre m. 

méns-dom n., humanidad v. 

ménselik, humano. 

ménselikhèid, humanidad v. 

ménse-èter, antropófago m. 

ménse-haat, misantropia v, 

ménse-hater, misantropo m. 

ménse-kènner, conocedor de los hom- 
bres m. 

ménse-kènnis, conocimiento del mundo, 
de los hombres m. 

ménse-schuw, hurano. 

m én se schuwheid, huraneria v. 

méns-heid, humanidad v. 

mèns-kündig, conocedor de hombres (adv. 
con tino, discretamente). 

mèns-kündigheid, conocimiento de los 
hombres m. 

menu n., menu ra., lista de manjares v. 

mep (= klap), mojicón m., bofetada v. 
„ {met de vlakke hand), papirotada «., 
papirotazo m. 

Mercürius, Mercurio m. 

merel (= meerl), merla v. 

meren {vdst-Uggen), araarrar. 

merg {v. beenderen) n., tuétano m., médula v. 
„ {V. hout = pit) n., médula v. 

mergel, marga v. 

merk n., marca v. 

merken {v. e. merk voorzien), marcar. 
„ (= bemerken), notar, reparar (en). 

mèrk-waardig, notabie, curioso. 

mèrk-waardigheid, curiosidadt)., nota- 
bilidad v. 

mes n., cuchillo m. 

„ {groot kéuken-més) n., cuchilla v, 

mésse-bak, cuchiiiera V. 

mésse-lèggertje n,, pequeno caballete 
de mesa para poner el cuchillo. mésse-maker 80 mis-brüiken mésse-maker, cuchuiero m. 
mest, abono m. 
mesten (dier), cebar. 

„ {land}, abonar. 
mést-hoop, basura v. 
mést-kar, carricoche m., carro m. 
mést-kèver, bister m. 
met (prep.), con, al monaento de. 
metaal n,, metal m. 
metaal-schuim n.. escoria v. 
met-éen (adv., fam. = tevens), al mismo 
tlempo. 

„ (straks, dddelik), luego, al punto. 
m^ten, medir(i). 

„ (een schip), arquear. 

„ (koopwaar met het oog op te beta- 
len rechten), aforar (ue). 
m.éter, motro m. 
mètóde, método m. 
m.etódies, metódico. 
metselaar, aibanii m. 
metselen, mampostear. 
métsel-kalk, caicina v. 
métten (plur.), maitines m. mv. 
korte metten maken, echar en 
medio, tornar medidas enérgicas. 
mettertijd, una vez, mas tarde. 
meubelen, 
meubileren, 
méubel-lijm, cola de canaza v. 
meubilering, mueblaje m. 
miauwen, maullar, miar. 
middag, medio dia m., tarde v. 
middag-éten n., comida v. 
middag-slaapje n., siësta v. 
middel (tegen iets, voor tets) n., medio m., 
remedio m. [sistir m. 

„ (van bestaan) n., medio de sub- 

„ (v. h. lichaam) n., talie m. 
middeler-wijl, mientras tanto. 
Middel] andscbe Zée, Mediterraneo m. 
middellik, indirecto. 
middel-lijn, diametro m. 
middel-maat, medlania v. 
middel-soort (adj.), ordlnarlo, mediano. 

„ (sust.), clase mediana v. 

middel-vinger, dedo de en medio, del 

corazón ó dedo cordial m. 
midden, medio (m.). 
midden-wég, término medio m. amueblar. Mien (de Hermina), Hermina v. 

mier, Lormiga v. 

Mies (Marie), Mariucha v., Mariqulta v. 

mika n., mica v. 

mikken, apuntar. 

mik-punt, blanco m. 

mikroskóop n., mlcroscoplo m. 

mild, generoso, bondadoso. 

mild-heid, generosldad v., magniflcencla v. 

milt, bazo m. 

min (poet. = liefde), amor m., carlno m. 

„ (zóogster), nodriza v., ama de cria v. 

„ (adj. y adv.), ■vil, vilmente. 

,, (adj. = zeer ziek), bajo. 
minder, menos. 

„ (adj.), menor. 
minderheid (m aantal), mlnoria v. 

„ ('t kleiner van stuk zyn of 

lager v. rang), menoria v. 
minder-jarig, menor de edad. 
mindei^arigheid, minorldad (de edad) v. 
minimum n., minimo m. 
minister, ministro m. 
ministerie n., ministerio m. 

openbaar ministerie n., ministerio 
minnaar, amante m. [pübllcom. 

minnares, querida v. 
minnarij, amorios m. mv., lio m. 
minne-briefje n., carta de amores v. 
minne-kozen, arruiiar. 
minne-lied n., canclón amorosa v. 
minnelik, amistoso, amigable. 

minnelike schikking, arregio amis- 
toso ó amigale m. 
minne-nijd, ceios m. mv. 
minne-zanger, trovador m. 
minst, 

op z'n minst (= minstens). 
minste (adj.), menor. 

ten m., al menos. 
minstens, a lo menos. 
minuut (tyd), mlnuto m. 

„ (v. e. akte byv.), membrete m. 
mirt, mirto m., arrayan m. 
mis (sust.), misa v. [puestos). 

„ (adv.), mal, con mal éxlto (v. com- 
mis-bruik n., abuso m. 

„ van vertrouwen, abuso 

de conflanza m. 
' mis-bruiken, abusar. mis-d&ad 81 mof mis-daad (== misdrijf), dellto m., crlmen m. 
mls-dè-diger, criminai w. 
mis-déeld, desheredado. 
mis-gebóorte, avortón m. 
nais-greep, falta v., paso en falso m. 
mis-héndelen, maltratar. 
mis-handeling, maltrato m. 
mis-kraam, malparto m., aborlo m., 

movedura v. 
mis-lopen, faltar, fallar. 

„ (de trein, de boot), perder (ie). 

„ [verkeerd gaan), rnalograr. 

mis-lükken, malograr, marrar. 

mis-vormd, | 

mis-nóegd, descontento. 

mis-BÓegen n., descontento m. 

mis-óffer n., oferla i'., ofertorio m. 

mispel, nispera v. 

mis-plaat, Inconveniente, fuera de pro- 

pósito. 
mis-punt (flg.) n., drope m., trastuelo m. 
misschien (wellicht), acaso, talvez, qulza{s). 
missen, carecer de, faltar (dit onpers.). 
„ {vuurwapen), marrar, faltar. 
„ (betreuren), ecliar de menos. 
mis-standen, abusos m. mv. 
mis-stap, paso en falso m. 
mist, niebla i^. 
mis-tasten, equlvocarse (tentando). 

„ (flg.), equlvocarse, faltar. 

mistig, nebuioso. 
mis-tróostig, desconsolador. 
mis-vórmd, deforme, contrahecho. 
mite, mito m. 

mits, con tal que, siempre que (subj.)- 
mobilair n., mueblaje m., ajuaï m. 
móbilizatie, moviiización v. 
móbilizéren, movUizar. 
modder (= slijk), lodo m. 
in de modder zakken (flg.), coger 

una liebre. 
modderen (fam. = knoeien), chapuzar. 
modderig, fangoso. 
módder-vis, lamia v. 
mode, moda V. 
model n., modelo m. 
móde-magazijn n., almacén de modas m. 
móde-plaat, flgurin m. 
móde-zaak, almacén de modas m. mödiste, modista v. 
moe [moede), cansado. 

„ [V. moeder), mama v. 
moed, vaior m, 
moeder, madre v. 
móeder-kóek, placenta »., paria v. (fam. 

pares m. mv ). 

móeder-kóren n., comezueia de centeno m. 
móeder-land n., metropoli v. 
móederlik, maternal, materno. 
moederloos, huérfano -a de madre, sin 

madre. 

Móeder-maagd, Virgen v. 
moeder-naakt (= spiernaakt), en cueros 

vlvos, en pelota. 
móederschèp n., maternldad o. 
moedig, \aliente, AJaleroso. 
moedigheid, vaior m. 
moed- wil, pelulancia v., insolencla v. 
möed-willig, de Intento, con raala in- 
tención. 
móe-heid (fam. = vermoeidheid), cansan- 
cio m. 
moei (ant. = tante), lia v. 
móeilik, dlficll, arduo 

„ (ü. karakter), descontentadizo, 
dificil. 

móeilikhèid, dificuitad v. 
móeilikhèden maken, hacer obje- 
ciones. 
moeite, trabajo m., pena «. 
't is de moeite niet (waard), no vale 
Ia pena. 
moer, matriz v. 

„ (V. e. schroef), tuerca v. 
„ (= zakseï), orujo m., hez v. (beees 
móer-bei (-hèzie), raora v. \v. mv.). 

moes n., hortaliza v. 

„ (vrüchte-möes) n., confltura v. 
móes-tuin, huerto m. 
moet (sust., fam.), cosa necesaria v. 
„ (sust. = indruk), mancha «., buella 
v , mella v. 
móeten (verplichting), deber, estar obligado. 
„ (voorspelling), deber de, haber de. 
„ (voorschrift), tener que (tengo, tiene, 
tuve), haber de, deber. 
mof, manguito m. 

„ (tam. = Duitser), apodo de los ale- 
manes m. Fokker, Nederl.— Spaans. 6 mógelik 82 mot mógelik, posible; factible. 
mógelikhèid, posibiudad v. 
mógen, poder (ue, pude), ser permitido, 
licito. 
mógen (mogeUk zyn), ser posible. 

„ {lusten^ mogen lijden), gustar ; 
amar. 
niet mogen {naar plicht en geweten), 
no deber. 

moge . . ., denota deseo ó esperanza {que 
eon subj.)- 

mocht 's . . ., si por acaso . . . 
moker, mazo m., acotillo m. 
mokken, resentirse (i, ie), mostrar resen- 
tiroiento (ue). 
mol, topo m. 
molen, molino m. 
molenaar, moUnero m. 
mölenarin, moiinera v. 
molentjes n. pi., 
loopt met molentjes, esta chiflado, 
tiene moUnos en la cabeza. 
mollen (fam. = heimelik doden), asaslnar. 
mollig, rollizo, regordete -la, gordinflón -a. 

„ {zacht), mullldo. 
móUighèid, (lo) regordete -ta, (lo) mullido. 
móls-hoop, topera v. 
mom, disfraz m. 

móm-bakkes {= masker) n., careta v. 
mond, boca v. 
met de mond vol tanden staan, 
quedar despachtirrado, quedarse hecho un 
bobo (un tonto), quedarse cortado. 
„ {v. e. rivier), embocadura v. 
mondeling (adv.), de palabra, oralmente. 

„ (adj.), oral. 

mond- en klauw-zeer n., mal de 

pezuna m. 

mondig, mayor de edad. 
mondigheid, mayoridad v. 
monding {ook mond), oriflclo m, 

„ (v. e. rivier), embocadura v. 

mónd-kost {-voorraad), viveres m. mv , 
proYisiones v. mv. 

mónd-stuk n., embocadura v., boquilla v. 
„ (t). e. muziek-instrumènt) n., 

estrangul m. 
monster (staal) n., muestra v. 

„ {gedrocht) n., monstruo m. 
mónster-achtig, monstruoso. mónster-kollèktie, muestrario m. 
monstréns, ostensorio m. 
monteren, montar. 
monter, de buen animo, de buenbumor. 
montuur, armazón m., armadura v. 
monument n., monumento m. 
mooi, bonlto ; hermoso, bello. 
móoi-heid, hermosura v., beldad v. 
Moor, moro m. 
moord, bomicidio m. 
móord-dadig, homicida. 
moorden, matar, asaslnar. 
moordenaar, homicida m., matador m., 

asesino m. 
móord-kuil, guarida de ladrones v., ladro- 

nera v. 
van zijn hart een m. maken, 

ser muy callado, esp. en lo sentimental. 
moors, moresco. 
mop {koekje, stuk), pastilla v. 

„ {aardigheid), broma v., chiste m. 
mopperaar, boca de gacbas v. 
mopperen, refunfunar. 
móps-hond, carlino m. 

moraal (sust.), morai v. 

moreel (adj.), morai. 

morel, guinda v. 

mores leren, poner sal en ia mollera 
(pongo, puse, puesto). 

morgen (sust.), )^,^„^^^^ 
„ laaj.j, ) 

mórgen-japón, bata v., peinador m. 

mormel {lelik of nietig dier of mens) n., 
renacuajo m. 

morren, refunfunar. 

mórs-döod, muerto de repente. 

morsen, verter. 

„ (knoeien), chapuzar. 

morsig, mugriento, sucio. 

mórsighèid (sust. = vuil), mugre v. 
„ {vüil-heid), suciedad f. 

mortel (= puin), derribos m. mv. 

„ (= metsel-kalk a. a.), argamasa v. 

mortier (= vyzel), mortero m. 

mos n., musgo m. 

mossel, almeja v., chirla v. 

most, mosto m. 

mosterd, mostaza v. 

mósterd-pót, mostacera v. 

mot {in de kleren), polilla v. mot 83 n&akt-lieid mot {nacht-vlinder), falena v. 
mótor-bÖot, bote tiutomóvil m. 
m.ótor-flets, motociclo m. 
mót-règen, iio\izna v. 
mót-règenen, iioviznar. 
mottig, comido por la pollUa. 

„ (lam. = pdk-dalig), picado de 
Yiruelas, hoyoso de viruelas. 

mottig gezicht n., rallo (fam.) m. 
mouw, manga i>. 

heeft 't achter de m., essoiapado. 
mozaïek n., mosaico m. 
MÓzes, Moisis m. 

„ (fam. = geld), din m. 
mud n., tonel m. 

„ [néderlandse) n., hectólitro m. 
muf, rancioso, inohoso. 
mug, mosqulto m. 

mügge-zifterij, puntiiio m., quisquillav. 
muil (bek), hocico m. 

„ (vrouwe-schoeisel), chiuela v. 

mSÏS^'h"''"* ™' ^^■'''*"** *"• 
muil-peer (fam. = oorvijg, klap in 't 
gezicht), mojicón m., botetada v. 
muis, ratón m. 
muiter, motinista m. 
muiterij, motin m. 
muizenissen (plur.), quebradero de 
cabeza m. 

müize-val, ratonera v. 
mul (zand a. a.), raovedizo. 
muló>t, mulato m. 
MUnchen, Munich. 
munt, moneda v. 

„ (huis), casa de moneda v. 

„ (kruid), hierbabuena v., menta v. munten, acunar. 
munt-stuk n., moneda v. 
mus, gorrión m. 
muskiet (col.), mosqulto m. 
muskiete-gordijn (col.) n., mosquitero »i. 
muts, montera v., gorra v. 
mutsaard (ant. = brandstapel), hoguera v. 
muur, muro ra. 

„ (wand), pared v. 
„ (om een tuin a. a.), tapia v. 
„ (plant), muraje m. 
müur-taioem, aieli amarillo m. 
müur-blóempje (flg.) n., muchacha que 

no se saca para bailar, que pelna Santa 

Catarina v. 
muur-kast, aiacena v. 
muur- vak n., pano m. 
mijden (= vermijden), evitar. 
mijl, mllla v. 

„ (néderlandse), hilómetro m. 
mijmeren, medltar. 
mijmering, medltación v. 
mijn (pron. pos.), mio -a, -os, -as. 

„ (adj. pos.), mi, mio -a, mis, mios -as. 
„ {onder de grond), mina «. 
mijn-bouw, mineria v. 
mijn-bouw-künde, mineraiogia v. 
mijn-bouw-kundige, mineralogo m. 
m:^ner-zljds, de mi parte, por mi parte. 
mijn-gang, galeria de mina v. 
mijnheer (fam. = meneer), caballero m., 

senor m. 

mijn-ingenièur, ingeniero de las minas m. 
mijn-schè/Cht, pozo m., fosa (de mina) v. 
mijn- werker, minero m. 
mijt, mita v., tarma v. 1^. na, después. 
„ (= achter v. e. klok), atrasado. 
naad, costura v. 
naaf, cubo (de rueda) rji- 
naaien, coser. 

„ (vuig. = de byslaap doen), hoder. 
naai-garen n., biio de coser m. naai-masjine, maqulna de coser v. 

naaister, costurera v. 

néai-werk n., costura v., trabajo de 

costura m. 
naakt, desnudo. 

naakt-figüur, figura de academia v. 
naakt-heid, desnudez v. néalde-kèker 84 nalatigheid naalde-kóker, agujero m. 

naald-hout n., conileros m. mv. \ 

naam, nombre m., apellldo m. 
^ (= roep), reputaclón v. 
naam-daK, dia dei santo m. 
nó-am-kè,artje (= visüe-kmrtje) n., tar- 
jeta (de visita) v. 

naam-plèatje {op de deur Uyv.) n., larjetat). 
nóiam-sijfer n., cifra v. 
na-è.pen {naapen), remedar, 
naar (prep.), a, hacia 

„ (— volgens), segün. 

n. d. natuur, dei naturai. 

„ (adj.), desagradable, indlspuesto. 

zich n, maken over iets, apurarse 
de una cosa 

naar-géestig, meiancóUco, tétrico. 
naar-mate, segün, a medida que. 
n&arstighèid, deiigencia v. 
naast, ai lado de. 

naast-bij-zljnd, próximo, mas cerca 
naaste (sust. = émnmèns), prójimo m. 
„ (adj.), próximo. 
j» (prüs), inas módico, mas razonable. 
naasten, rescatar. 
néasting, rescate m. 
né.-bauwen, remedar, imltar (la voz, las 
palabras). 
na-bestaanden, sobrevivientes m. mv. 
na-betrèchting, epiiogo m , reflección v. 
né>-blijven, quedarse. 
na-bij, cerca. 

na-bij-kómen, aproximarse a. 
nabij-zijnd, cercano. 
nacht, nocbe v. 

's nachts, de noche. 
nórCht-braken, trasnochar. 
nacht-braker, trasnochador m. 
nachtegèal, ruisenor m. 
naohtelik, noctumo. 
nacht-goed n., traje de dormir m. 
nachtjapon, bata de dorrair v , camisa 

de noche v. 

nacht-kaars, vela v. 
nacht-kwartier n., cuartei de noche «i. 
nacht-licht n., lamparilla v. 
nó/Cht-mèrrie, pesadiiia v. 
nacht-spiegel (fam. pot), servlcio m. 
nacht-tafel(tje), vasar m., velador m. 
nacht-uil, chuau m., bubo m. nacht- verblijf n., aiojamienio m. 
nacht-vlinder, faiena ». 

„ (fig.), ramera v. 

nócht-wacht, serene m. 
nécht-wandelaar, noctambulo w. 
nacht-wandelen (sust.) n , noctambu- 

lismo m. 
naoht-zak, saco de noclie m. 
nddeel n., desventaja v., mengua ». 

„ (schade) n., dano m., detrimente m., 

perjuicio m. 
naderen, acercarse, aproxlmarse. 
nadering, aproxlmación »., (el) acercarse. 
né-döen, imitar. 
na-druk, énfasis v. 

„ (= klemtoon), acento m. 

na-drükkelik, enfaiico, perentorio. 
na-gaan (tig ), averiguar, reconocer. 

„ (lit.), seguir(i). 
na-galm, eco m. 
na-galmen, repercutir, 
na-gebóorte (= moederkoek enz.), paria v. 

(fam. pares m. mv.). 
ndgel, una v. 
na- gelaten, postumo. 
nagel-borstel, cepillo de unas m 
nagel-schaar, cortaüfias m. 
na-gemaakt (on-écht), espurio, imitaclón (v). 
na-gerècht n., postres m. mv. 
na-geslacht n., posterldad v. 
naïef, ingenuo, sencillo. 
né-jauwen, Insultar con gritos. 
nakend (fam. — naakt). 
na-kómeling(e), descendlente m (V.), 

vastago m. 
na-kómen (vervuilen), cumpllr (con.). 

„ (volgen), seguir(i), venir después 

(vengo, vine). 
na-kóming, cumpllmiento m. 
na-kroost n., descendencia u.,progenitura v. 
na-kijken, reglstrar, reconocer. 

„ (achterna), seguir con los ojos, 

con la vista. 
na-laten (niet doen), dejar de. 
„ (doen erven), legar. 

niet kunnen n., no poder menos 

que (of de). 

na-latenschap, berencia v. 
na-latig, de.scuidado, negligente. 
na-latigheid, descuidb m , negllgencla v. na-maak 85 neerschieten na-maak, imitaclón v., falsiflcación v. 
na -maken, imiiar, faisiflcar. 
nd-Ögen [o. na-zien 2). 
nap, escudilla v., hortera v. 
na-plÜizen, rastrear, escudrinar ó cxiimi- 

nai' minuciosamente. 
na-praten, repetir(i), liablar por boca de 

ganso. 

né-prè,ter, eco (fig.) m. 
na-praterij, mera rcpetición v. 
na-richt n., Información v., noticias v. mv. 

tot UW naricht, para su gobiomo. 
na-rijden (flink nagaan), mandar a baquela. 
né-schrijven, copiar. 
na-slaan, buscar (en un libro). 
na-smaak, resabio m. 
na-spèl n., epüogo m. 
na-spóren, invcsUgar, indagar, raslrear. 
né-strèven {= navolgen), itnitar, erapenarse 

a imitar. 
nat, mojado, Mmedo. 
na-tèllen, contar de nuevo (ue). 
natie, nación v. 
nètionaal, nacionai. 
natuur, naturaieza v. 

„ (= inborst), natural m., caracter m. 

natuurlik (adj.), natural. 

„ (adv.), por supuesto. 

nauw, angusto, estrecho. 

't Nauw V. Calais, ei Paso de Calés m. 
nauweliks (adv., = nauw), apenas. 
nauw-gezét, escrupuloso, puntual. 
nauw-gezéthèid, puntuaildad v., escru- 

pulosidad v. 
nauw-kéurig (= nauwgezet). 
nauw-kéurigheid (= nauwgezetheid). 
uauw-léttend, escrupuloso. 
nauw-léttendheid, escrupuiosidad ». 
navel, ombiigo m. 
né-vel-bandje n., ombliguero m. 
navel-strèng, cordon umbilical m , vid «. 
na-vólgbaar, imitabie. 
na- volgen (fig), imitar. 

„ (Ut.), seguir(i). 

na-vólging, imitación v. 
na- vraag, requisiclón V. 

„ (in de handel), demanda e. 

na- vragen, informarse (de), acerciorarse. 
na-wèeën, resabios m. mv., dejos m. mv 
né-wègen, pesar de nuevo. na-wérken (later nog invloed hebben), seguir 
influyendo. 

„ {over tyd werken), trabajar mas. 

na-wèrking, resabio m. 
né- wijzen, probar (ue). 

„ {iem.), en.senar con el de<lo. 

na-zaat, descendiente m. 
na-zètten, perseguir(i). 
na-zien {onderzoeken), regislrar, examinar. 
„ {achterna zien), mirar, seguir con 
la vista (i). 
na-zómer, ültima parte del verano v. 
neb {v. e. schip), rostro m. 
neder [neder- = neer), abajo. 
nederig, humilde, modesto. 
nederigheid, bumlldad v., modestia v. 
néder-laag, derrota «., rota v. 
Nederland n., Holanda v , Paises Bajos 

m mv. 

Nederlander, -se, hoiandés m,, -a «. 
néderlands, hoiandés, -a. 
Nèderlands-Indië, Indias iiolandesas 

V. mv. 
nèderlands-indies, de las indias holan- 

desas. 
nee {- neen), no. 
neef {neveu), sobrino m. 
„ {cousin), primo m. 
volle neef, primo hemiano m., prirao 
carnal m. 
neen (= nee), no. 
neer (= neder), abajo. 
néer-büigend, condescendenfe. 
neer-büigendhèid, eondescendencia v. 
néer-drükken (fig.), abrumar 

„ (Ut.), empujar abajo, bajar, 

pesar sobre. 
néer-góoien (fam. = neerwerpen), arrojar. 
néer-haal {v. e. letter), grueso m. 
neer -halen (gebouw), derrlbar, apcar. 
„ {gordynen), bajar. 

„ (fig.), detraer, dclractar. 

néer-kömen, bajar. 

„ op, reducirse a. 

op 't zelfde neerkomen, venir a 
lo mismo (vino). 
néer-lèten, bajar. 

„ {zeilen, brug, mast), calar. 

neer- schieten {doodschieten), matar (con 
bala). néer-schieten 86 nies néer-schieten {ais een roofvogel), calar. 
néer-slaan, abatir. 

„ (scheikundig), precipitar. 

„ (de ogen), bajar, 

néer-slag (predpitaat) n., precipltado m. 
néer-smakken, derribar, derumbar. 
néer-smijten, arrojar. 
néer-stórten {zich), despenar(se), preci- 

pUar(se). 

néer-strijken (vogel), posarse. 
néer-trèkken, tirar abajo. 
néer-vlèien (zich), posarse, sentarse (ie) 

ó acostarse cómodamente (ue). 
néer-wèrpen, arrojar. 
néer-zakken, bajar, bundtrse. 
néer-zètten, coiocar, poner (pongo, puse, 

puesto). 
néer-zinken (néer-zygen), desplomarse, 

caerse; dejarse caer. 

„ (in vocht), bundirse. 

néer-zitten, sentarse (ie). 
neer- zXJ gen (= néer-zinken). 
neet, iiendre v. 

néet-oor, bombre despegado m. 
negen, nueve. 
négen-öog, carbunclo con blnchazón (y con 

nueve punlas) m. 
négen-tlen, diez y nueve. 
negentig, noventa. 
neger, negro m. 
negeren (fam. = slecht behandelen), mail- 

tratar. 
negeren (= loochenen), negar (Ie). 

„ {niet willen kennen), desconocer, 

no saludar, hacer como si no existiese etc. 
negerin, negra v. 
neigen, Incllnarse. 
neiging, Incllnación v. 
nek, nuca v., cogote m. 
nék-haar n , peio dei cogote m. 
nék-slag, golpe en el cogote m. 

„ , golpe de gracla m. 
néktar, nectar m. 
Nel (Cornelia), INelita v. 
nemen, tomar. 

op zich nemen, cargar con. 

nest n., nldo m. 

„ (vuig.), caraa v. 
nestel (= veter), agujeta v. 

„ (op mil. kleding), cordon m. nestelen, anidar. 
nestel-gaatje n., ojete m. 
net (sust.) n., red v. 

„ (sust. tegenover klad) n , limpio m. 

„ (adj.), lindo, aseado. 

„ (adj., fam.), honrado. 

„ (adv.), bace poco (o/'mef acabar de .. .) 

nét zo (èven-zó), otro que tal, lo mlsmo. 
netel, espina v. 
nétel-dóek n., museilna v. 
netelig, espinoso. 

„ (flg.), escabroso, delicado. 
nét-heid, aseo m. 
nétte-maker, redero m. 
netto, neto. 

nétto-provenü n., produclo liquido m., 
liquide producido m. 
nét-vlies n., retina v 
nét-wèefisel n., tejido reticular m. 
neuken (vuig.), boder. 
neuriën, trlnar. 

„ (zacht zingen), canturrear. 

neus, nariz v. 

door de neus, gangoso. 

door de neus spreken, babiar de 

nariz. 

bij de neus hebben, ilevar por las 

narices. 

't neusje van de zalm, ia nor de la 

nata. 
néus-gat n., ventana de la nariz v. 
néus-gaten, narices V. mv. 
néus-gelüid n., sonldo gangoso m., voz 

gangosa v. 

néus-wijs, sablondo. 
neuzen (in), met,er la nariz (en). 
nevel, niebla v. 
neven (naast), al lade. 
nevens (adv.), a un lado. 
niemand, nadie. 

niemendal (fam. = niets), nada, nadita. 
nier, rinon m. 
nier-gruis n., arenas v. mv., arenillas 

V. mv. 
nier-kwaal, enfermedad de los rinones v. 
nier-steen (nier-gruis), arenillas v. mv., 

arenas v. mv. 

nier-streek, región lumbar v. 
nier- ziekte, mal de los rinones m. 
nies, estornudo m. niet 87 notftie-bö^kje niet (adv.), no. 

„ (sust.), blanco m. 

„ eens, ni aun . . ., ni . . . siquiera. 
nietig, nulo. 

nietig ventje n., iiombrecillo m., per- 
sonita v. 
nietigheid, ineptitud v. 

„ (v. e. dokumeni), nulidad v. 

„ (fam.), papasal m., friolera v. 

nietig-verklaren, anuiar. 
nietig-verklaring, anuiación v. 
niets, nada. 

niets-waardig, fütii, nulo. 
niet-te-mln, sin embargo. 
nieuw, nuevo. 

nieuweling, novicio m., bisono m. 
nieuw-heid, novedad v., estado nuevo m. 
nieuwigheid, novedad v. 
nieuw-lichter, heterodoxo m , innovador 
m. (esp. en cosas de religión). 
nieuws n., nuevas v. mv., noticias v. mv. 
nieuws-blad n., periódico m. 
nieuws-gierig, curioso. 
nieuws- tij ding, notlcla v. 
nieuwtje n., algo nuevo, nolicia v. 
niezen, estornudar. 
nikkel n., niquel m. 
nikker (fam. = neger), negro m. 
niks (fam. = niets), nada. 
nippertje, 

op 't — , al dar la hora, al ultimo mo- 
nis, nicho m. [mento. 

„ {byv. altaar-nis, in een muur dus), hor- 
nacina v. 
noch, ni. 

noch-tans, sin embargo. 
node, apenas, con cierta repugnancia. 
nodeloos, sin necesidad, excusado. 
nodig, necesario, preciso. 

„ hebben, necesitar, haber menester, 
„ zijn, hacer falta, ser preciso. 
noembaar, mencionable, decible. 
noemen, mencionar, nombrar. 
noemer, denominador m. 
noeste vlijt, diligencia asidua v. 
nog, aun (aun), todavia. 

van-daag nog, boy mismo. 
nog-al, bastante. 
nóg-maals, otra vez, de nuevo. 
nog niet, aun no (no . . . aiin), todavia no. nok, caballete (del tejado) m. 
nómmer (= nummer). 
non-aktlef, cesante. 
non-aktivitéit, cese m., cesantia v. 

op non-aktivitéit, cesanle. 
nonsens (= onzin), disparate m. 
nood, apuro m. 

nóod-drang (-dwang), necesidad »., obli- 
gaclón V. 
nóod-hulp, suplefaltas m. 
nóod-rem, freno de alarma m. 
nood- weer (zelfverdediging), defensa legal v. 
„ {zeer slecht weer) n. , temporal m. 

nóod-zaak, necesidad v. 
nóodzakelik, necesario. 
noodzakelikhèid, necesidad v. 
noodzaken, necesitar. 
nooit, nunca, jamas. 

nooit ofte nimmer, nunca jamas^ 
noord(en n.), norte m., del norte. 
nóordelik, setentrional, norte. 
nóorder-brèedte, latitud norte v. 
nóorder-licht n., aurora boreal v. 
noord-óost(en n), nord-est m. 
nóord-pool, polo arctico m. 
nóord-ster, estrella polar v. 
nöord-wést(en n.), nord-oeste m. 
Noorman, normando m. 
nóors (noors), noruego (sust. y adj.). 
Noorse, noruega v. 
Noorwegen n., Noruega v. 
nop, mota v. 
nopens (Uter.), acerca de. 
noppen, enmondar. 
nor (fam. = gevangenis), casa de tia «., 

prisión v., carcel v. 
nota (= rekening), cuenta v. 

n. nemen van, tomar en cuenta. 
nóte-bóom, nogal m. 
nóte-kraker, cascanueces m. 
noteren (handel), cotizar. 

„ (aantekenen), apuntar. 
notering (v. pryzen), cotización v. 
notie, noción V. 

geen n. van iets hebben, notener 
idea de, no saber ni pizca de. 
notitie (=■ aantekening), apunte(s) m. (mv.). 

geen n. nemen van, no cuidarse de, 
no hacer caso de. 
notitie-boekje n., cuademito deapuntesm. AOU óm-dwèlen nou (fam. = nu). 
November, Noviembre m. 
nu, ahora. 

nu (dan), pues, entonees. 

nu eens . , . dan . . . {eens), ya . . . ya . . . 

nu en dan, de vez en cuando, de cuando 
en cuando. 

„ (nou. = wat zou dat nóg?), y iqué? 
ntïchter (die nog niet gegeten of gedronken 
heeft), en ayunas, ayuno. 

„ (kalm), desapaslonado. 
nuchterheid, ayuno m., (el) estar en ayunas. 
nuf(je), melindrosa v., remilgada v. 
nuk, capricho m., humorada v. 
nukkig, capricboso. 
nul, cero m. 

„ {van 'n vent), nulidad v. 
nummer n., numero m. nummeren, numerar. 
nummering, nuraeración v. 
nut n., utiUdad v. 
nuttig, üiii. 
nuttigen, corner, tornar. 
nuttigheid, uüUdad t;. 
nijd, envidia v. 
nijdig, envidioso. 

„ (fam. — boos), enfadado. 
nij(d)nagel, respigón m. 
Nijl, Kilo m. 

nijl-paard n., hipopótamo m. 
nijpen (= knfpen), apretar (ie) 
nopend, anguslloso. 

„ (= dringend), urgente. 
nijp-tang, pinzas v. mv. 
nijver, industrioso. 
nijverheid, induslria v. O. o (toespraak), o. 
O (letter), o v. 
o! (uitroep), jOh! 
och! iah! 

„ (6^' toespraak), diga. 

„ kom! ivaya! 

„ wat! ica! 
ochtend (= morgen), manana (sust.) v. 
oef! lal fln se acabó! 
óer-tóestand, estado primitivo ó primor- 
Óer-tipe n., prototipo m. [dlal m. 

of (= fr. OU), ó. 
„ {= „^ si), si. 

Óf . . ., Óf . . ., sea . . ., sea, ó . . . ó . . . 
„ ! (óf hy . . . !), ya lo creo. 
offer n., ofrecimiento m. ; sacriflcio m. 
offeren, sacriflcar, ofrecer. 
offerte, oferta V. 

vaste o., flrme. 

vrij -blijvende o., sin compromiso. 
oföciéel, oflciai. 
officier, onciai m. 

„ van justitie, fiscai m. 
ofschoon, aunque, sin embargo de que. 
ógen-blik n., memento m , instante m. 
ógen-blikkelik (adj.), moment^neo, inme- 
diato. ógen-blikkelik (adv.), ai instante, inme- 

diatamente. 

ógen-dienaar, aduiador m. 
ógen-schijnlijk, aparentemente. 
oker (rood-aarde), almagra v., almagre v. 
ókker-nöot, nuez v. 
óks-hoofd n., barrica v. 
Oktober, Octubre m. 
oleander, adelfa ». 
olie, aceile m. 

ölie-en-azijn-zètje n., vinagieras v. mv. 
ólie-gat n., grasera v. 
Oliën (verbo), aceitar, untar de aceite, 

lubriflcar.. 
oliesel (laatste) n., los sanlos oleos m. mv. 
olm (= iep), olrao m. 
olijf, aceituna v. 

olijf-bÓom, olivo m., olivera v., aceituno w. 
om (prep.), para, a, a fln de; por. 

„ (adv. voorbij), pasado. 

„ (adv. gekeerd), vuelto, revuelto. 

„ (adv. rondom), alrededor. 
óm-brèngen, maiar. 
óm-büigen, dobiar 
om-dat, porque. 
óm-dólen, 
óm-dwalen, eirar (yerro). óm-dóling 89 óm-zètten óm-dóling, peregrinación v. 
óm-draaien, volver (ue), vueito. 
de nek omdraaien, retorcer e\ pes- 
cuezo (ue). 
óm-gaan, tratar (a). 

„ {met paarden, vuurwapens etc), 

manejar. 

wat er in hem zelf omgaat, lo 
(]ue siente en si mismo. 
er gaat veel om, hay gran despacho. 
óm-gaand (rechter), ambulante (juez). 
Omgang, trato m. 
omgekeerd, vueito, levueito. 

„ (adv.), al revés, inverso. 

Óm-gekèerde n., contrario m 
óm-göoien, derribar, volcar (ue). 
óm-h.aal (v. woorden), rodeos m. mv 
óm-héining, cerca v. 
om-hóog, en alto, arriba. 
óm-kantelen, (volcar ue), dar un vuelco 
óm-kèren, voiver (vueito). 
óm-kópen, sobornar. 
Óm-kóping, soborno m. 
om-ldag, abajo, üacia ahajo. 
Óm-loop, circulación v. 

„ {V. e. hémel-lichaam), órbita v. 

Óm-lijsten, encuadrar. 
Óm-lljsting, cuadro m., marco m. 
ómme- gaande, 

per — , a vuelta de correo. 
ómme-gang, procesión v. 
ómme-zien, 

in 'n — , en un abrir y cerrar de ojos. 
ómme-zijde, vueiia o., dorso m. 

Z. o., vuelta. 
óm-müren, enmurar. 
óm-pérken, encercar. 
óm-pérking, empalizada v., cercado m. 
óm-praterij {om de zaak heen), circunlo- 

cución V., circunloqulo m. 
óm-ramen, encuadrar. 
óm-réming, cuadro m., marco m. 
om-rastering (= ompérhing), empalizada 

V., cercado m. 
Óm-rijden, dar vuelta (con un carruaje). 
óm- slaan {melk), cortarse. 

„ {boot), volcar (ue), dar al traste. 

„ (tam. léeg-drinken), escurrlr. 

„ {blad), volver (ue, vueito). 

„ (= opslaan, broek, mouw). óm-slag (geld], cuota v. 
„ (doek), venda v. 
„ , cubierta v. 
zonder omslag, sin ceremonia. 
óm-smijten, derribar, volcar (ue). 
óm-spdnnen, abarcar. 
Óm-spitten, azadonar, palear. 
Óm'-spóelen, enjuagar. 
óm-staan, vol verse (ue). 

„ (om iets), echar pajas. 

óm-staande n., dorso m 
Öm-Standig, circunstanciado. 
om-standighèid, circunstancla v. 
Óm-Strèken, contornos m. mv., alrededo- 

res m. mv., afueras v. mv. 
óm-stréngelen, enroscar. 

„ (= omhelzen), abrazar. 

óm-trek, circunterenüa v. 

in den omtrek, airededor. 
óm-trèkken, rodear. 

„ (= omvér-trekken) . 

omtrent, acerca de, tocante. 
óm-vang, tamano m., volumen m. 
om-vangrijk, 
om-vangrijkheid, 
óm-vatten, comprender, abarcar (m. d. 

armen bijv.), entraiïar. 
om-vér, a tierra, derribado, abatido, caido. 
omvér-góoien. derribar, abalir, dar al 
traste. om vér-smlj ten, 

omver -werpen, 

omvér-wèrping, derribo m. 

„ {- omwenteling), revo- 

lución v., revuelco m. 

Óm-waaien, derribarse por el viento. 

öm-wallen, circunvalar. 

Óm- walling, circunvalación v. 

Óm- wandeling, rodeo m., paseo airede- 
dor m. 

Óm-weg, rodeo m. 

óm-wèntelen (zich), volcar (se, ue). 

óm- wenteling, revoiución ». 

óm-wöelen (zoals zwyn of hond), hozar. 

óm-wóelen, envoiver (ue, vueito). 

Óm-zèilen, doblar, bojar (bojear), monlar. 

Óm.-zet, venta v., despacho m. 

Óm-zètten, negociar, despachar. 

„ (veranderen), Invertir (i, ie). 

„ (onderste boven zetten), vol- 

car (ue). 6m-zétten 90 ónder-goed óm-zétten, bordar. 

Óm-zichtig, precavido, cauteloso, circun- 

specto. 
om-zichtigheid, circunspección v., cau- 

tela V. 
om-zómen, bordar. 
óm-zwaaien, voiver(se, ue, vueito); cambiar 

de partldo. 

óm-zwènken, girar. 
óm-zwènking, giro m. 
om-zwikken, volcarse el talon ó el 

tacón (ue). 

on-aan-geróerd, intacto 
ön-aan-némelik, inadmisibie. 
ón-aan-tastbaar, invioiabie. 
on-achtzaam, dejado, negligente. 
on-af hankelik, independente. 
on-af hankelikheid, independencia v. 
6n-afwijsbaar, irrefutable, incontestable. 
on-af zétba ar, inamovible. 
on-afzétbaarheid, inamovibiiidad v. 
on-afzienbaar, vasto, inmenso. 
on-begaanbaar, impraclicabie, intransi- 

table. 

ón-begrénsd, iiimitado. 
ón-begrijpelik, inconcebible, incorapren- 

sible. 
ón-behólpen, zurdo. 
on-behóorllk, inconveniente. 
ón-behóuwea (lomp), tosco, 
ón-behóuwenheid (lompheid), tosque- 

dad V. 
Ón-behüisd, sin casa, sin techo. 
ön-bekénd, desconocido. 
Ón-bekóokt (onierdden), inconsiderado. 
ön-beléefd, descortés. 
ón-beléefdheid, descortesia v. 
ón-berispelik, intachabie. 
ón-beschaafd, incuito, inciviiizado. 
ón-beschaafdheid, incuitura v. 
on-beschaamd, impudente, descocado, 

impertinente. 
on-beschdamdhèid, impudencia v., des- 

coco m., impertinencia v. 
Ón-beschadigd, intacto, incólume. 
ón-beschóft, insolente. 
ón-besehóftheid,insolencia«., groseria v. 
Ón-besiiisd, irreflexivo, atolondrado. 
Ón-besüisdheid, inenección v , atolondra- 

miento m. on-betüigd, 
zich niet o. laten, no descuidarse, 

hacer lo suyo. 

ón-bevaarbaar, innavegabie. 
Ön-bevóegd, incompetente. 

zich o. verklaren (rechter), inhibirse. 
ón-bevólkt, despoblado. 
ön-bewólkt, despejado. 
Ón-bezónnen, llgero, inconsiderado. 
ón-bezónnenheid, iigereza v. 
èn-bezórgd zijn, descuidar. 
ön-brüikbaar, inadecuado, inservible. 
ón-dank, ingratitud v. 
on-dankbaar, ingrato. 
on-dankbaarheid, ingratitud v. 
ón-danks, a pesar de. 
on-déolbaar, indivisibie. 
on-dénkbaar, inlmaginable, imposible. 
ónder, bajo, debajo de. 

„ (eng. among, frans parmi), entre. 
önder-aan, abajo. 
onder-andere (n), entre otros (otras). 
ónder-brèngen, aiojar. 
ónder-broek, caizoncillos m. mv. 
ónder-buik, abdomen m., bajo vientre m. 
onderdaan, sübdito m. 
ónder-dak (adv.), bajo techado. 
ónder-dak (sust.) n., alojamiento m. 
onderdanig, sumiso. 
Ónder-dèel n., parte inferior v. 

„ (gedeelte) n., parte v., divi- 

sión V. 

ónder-dèur, compuerta v. 
ónder-dóen, ceder, ser inferior, desme- 

recer (de) 
Ónder-dompelen, chapuzar, sumir, su- 

mergir. 

ónder-dómpeling, chapuz m. 
Ónder-drukken, reprimir, represar. 
önder-drükking, represión v. 
ónder- elkaar, entre si. 
ónder-gaan (zon), ponerse (puso, puesto). 
„ (= ten-ónder-gaan), arruinarse, 

perderse (ie). 
ónder-gaan, sufrir. [mentar. 

„ (= ondervinden), experi- 

ónder-gang, ruina v., perdlclón v. 
ónder-geschikt, inferior, sübdito. 
ónder-goed n., ropa interlor v , panos 

menores m. mv. ènder-graven 91 on-éervol ónder-graven, socavar. 
ónder-grónd, base v., fondo m. 
onder-handelen, negociar. 
onder-handen, en manos. 
— nemen, tomar en manos. 

„ (flg.), dar una buena lección. 

önder-hands (adj. y adv.), bajo mano. 
ónder-havig, presente. 
ónder-hévig (aan), sujeto (a), expuesto 

(a), sometido (a). 
önder-hórig, dependiente. 
ónder-hórighéid, dependencia v. 
ónder-houd n., sustento m. 

„ (gesprek), entre vista v. 

Ónder-hóuden, sostener, sostentar. 

„ (aangenaam bezig houden), 

entretener (-tengo, -tuve). 
ónder-hóudend, divertido 
Ónder-hóuden, sujetar. 

„ (onder water), ahogar. 

ónder-hóut n., maleza v. 
ónder-kant, lado inferior m. 
ónder-klèding (ondergoed), to^a interior v. 
ónder-klèed n., vestido interior m. 
ónder-kómen n., tecbo m., alojamiento m. 
ónder-kóning, virey m. 
ónder-kruiper, supiantador m. 
ónder-langs, por abajo. 
ónder-lègger, bajomano m. 
onderling (adv.), mütuamente, entre si. 

„ (adj.), mutuo. 

Ónder -lij f n., parte inferior del cuerpo ». 
Ónder-mijnen, minar. 
önder-némen, emprender. 
ónder-némer, emprendedor m., empresario 
Ónder-néming, empresa v. [m. 

„ (col.), hacienda »., finca v. 

ónder-pacht, subarriendo m. 
ónder-pand n., prenda v., dita v. 
ónder-rand, borde inferior m. 
Ónder-richt n., Instrucción v., ensena- 
mlento m. 

Ónder-richten, instrulr, ensenar. 
Ónder-richting, instrucción v. 
ónder-rok, enaguas v. mv. 
ónder-schatten, dar menor valor de lo 

que se debe (a). 
ónder-schéppen, interceptar. 
ónder-schrappen (= onderstrepen). 
ónder-schrijven, suscribir. Ónder-S-hands (v. onderhands), por debajo 

de mano, bajo (de) raano. 
ónder-spit n., 

't onderspit delven, tener desventaja. 
ónder-stand, subvención v., ayuda v. 
ónderste-bóven, de revés. 
önderste-bóven-gooien, dar al 

traste. 

önder-strèpen, subrayar. 
ónder-tróuw, (las) amonestaciones v. mv. 
ónder-vangen, evltar; interceptar. 
ónder-vinden, experimentar. 
ónder- vinding, experiencia v. 
ónder-vrégen, Interrogar, examinar. 
ónder- vraging, interrogación v., examen m 
ónder-wég, en el camino. 
ónder-wèrp n., asunto v.; sujeto v. 
ónder -werpen, someter. [m. 

ónder- wicht n., peso manco m., peso falto 
ónder- wijl dat, mientras que, al paso que. 
ónder-wijs n., ensenamiento m., ense- 

nanza v. 

Ónder-wijzen, ensenar. 
ónder- wijzer, maestro de escuela m., 

profesor m. 
ónder-zóeken, examinar, investigar. 

„ (land), explorar. 

önder-zóeker, expiorador m. 
ón-deugd, vicio m. 
ón-déugend, travieso. 

„ (om te plagen), malicioso. 

on-déugendheid, travesura v. 
ón-diep, poco bondo. 
ón-dier n., monstruo m. 
ön-dóenlik, imposible. 
ón-door-dringbaar, impenetrabie. 

„ (v. vocht), imper- 

meable. 
ón-door-dringbaarhèid, impenetrabi- 

lidad V. 

„ (voor vocht), 

impermeabilidad v. 
on-écht, espurio, faiso. 
„ (Mnd), natural. 

on-éens, desacorde. 
Ón-eer, deshonor m., deshonra v. 
on-éerlik, deshonesto. 
on-éerlikheid, desbonestidad v. 
on-éervol (adj. y adv.), deshonrado, des- 

honradamente, ignominioso (-amente). ón-éffen 92 on-héus Ón-óffen {terrein), quebrado. 

„ (anders), desigual; escabroso. 
on-óffenhèid, escabiosidad V. 
onéigenlik, impropio. 
ón-éindig, inflnito. 
ón-éindighéid, inflnilo (el). 
ón-énig, discordante. 
on- enigheid, discordia v. 
on-féilbaar, infalibie. 
on- feilbaarheid, infaiibiiidad v. 
on-gaar, no bastante cocido, crudo. 
on-gó>arne, de mala ganu. 
ón-gedierte n.. paiasitos m. mv. 
ón-gedüld n., irapaciencia v. 
Ón-gedtildig, impaciente. 
ón-gedürig, inconstante, variable. 
Ón-gedwóngen (adj.l, dcsinvuelto, libre. 
„ (adv.), de conflanza, libre- 

meate. 

on-gedwóngenhèid, desinvoitura v. 
Ón-gegenéerd, impertinente, con dema- 

siado deserabarazo. 
Ön-gehóord, inaudito 
on-gehóorzaam, desobediente. 
on-gehóorzaamhèid, desobediencia v. 
ón-gekamd, sin peinar. 
ön-gekénd, desconocldo. 
Ón-gekléed (niet gekleed), desnudo, sin 

vestidos. 

„ , vestido de diario. 

6n-gekünsteld, ingenuo, natural. 
Ón-géldig, Invalido. 

ongéldig-verklaring, invaiidación v. 
on-gelégen, fuera de tiempo, inoportuno. 
Ön-gelófelik, increible. 
ón-gelÓof n., ateismo m., inciedulidad v. 
Ón-gelóvig, incrédulo, ateista. 
ón-gelük n., desgiaeia v., infortunio m 
ón-gelükkig, desgraciado, infeliz. 
on-gelükkiger-wijze,de8graciadamente, 

tnfortunadamente, por desgracia. 
Ón-geluks-VÓgel (fam.),desdlchado (flg.)m 
Ón-gelljk (sust.) n., sinrazón v. 
ongelijk hebben, no tener razón. 
„ geven, no dar razón. 

on-gel(jk (ad].), desigual. 
Ón-gemak n., inconveniente m 
ón-gemakkelik, incómodo. 
Ón-geméen, descomunal, extraordinario. 
ón-gemérkt, desapercibido. ón^gemérkt (= zonder merk), sin raarca. 
on-genaakbaar, inaccesibie. 

„ (y. e. mens), despegado. 

on-genaakbaarhèid, inaccesibiiidad v. 
Ón-genade, inclemencia v. 

„ (V. e. vorst, meerdere a. a.), 

disfavor m. 
ón-genadig, inciemente. 

„ (adv. fam.), desapiadadamente. 

ón- genegen, desinclinado. 
ón-genóegen n., disgusto m. 
ón-gepast, fuera de propósito, impropio. 
ón- gereed (in 't ongeréede), extraviado. 
Ón-gerépt, inlacto, Incólume, virginal. 
Ön-gerépthèid, vlrginidad v., incolumi- 

dad V. 
ón-gerief n., molestia v. 
Ón-gerüst, inquieto, con cuidado. 

„ maken (zich), alarmar (se). 

on-;gerüstheid, inquietud V. 
ón-gerijmd, absurde. 
ón-gerijmdheid, absuvdidad v. 
Ón-geschikt, inepto, incapaz. 

„ (niet te gebruiken, zaak), ina- 

decuado, inservible. 
ón-geschónden, intacto. 
ón-gestadig, variable, inconstante. 
ón-gestadighèid, inconstancia v. 
Ön-getwijfeld, sin duda, indudableoiente. 
ón- geval n., accidenle m. 
óngevallig, dispiicente. 
ón-gevéer, cerca de, aproximadamente. 
ón-gevéinsd, sincero. 
ón-gewapend, inerme. 
ón-gewóonte, falta de costumbre v. 
ón-gewijd, profano. 
ón-gezéggelik, malmandado. 
ón-gezónd (land b^v.), insalubre. 
„ (mens), de mala salud. 

Ón-gezóndhèid (land bijv.), insalubrldad v. 

„ , mala salud v. 

Ón-handig, zurdo, desraaïïado. 
on-handigheid, jangada (fam.) »., des- 

maïïa v. 
ón-hébbelik, descocado, impertinente 
ón-hébbelikhèid, descoco m., imperti- 

nencia v, 
ón-héil n., 
ón-heil-spéllend, 
on-héus (adj.), descortés. on-héus 93 dnt-bincling on-héus (adv.), descortesmente. 

ón-hóorbaar, inperccptibie. 

on- houdbaar, insoportable, insufrible. 

„ , indefeiidible. 

on-hóudbaarhèid, (ei) ser insoportable 

ó indefendible, (lo) Insoportable ó Indefendible. 
on-kénbaar, Irreconocihle. 
on-kies, noalmirado. 
on-kiesheid, falta de delicade^a v. 
ón-kósten, gastos m. mv. 
óa-kréakbaar (flg.), integro. 
Ón-kruid n., yerbajo m., inala yerba v. 
on-küis, Inmoral, Incasto, impüdlco. 
on-kuisheid, inraoralidad v., impudor m. 
ón-künde, Ignorancia v. 
onkundig, ignorante. 
on-kwétsbaar, invulnerable. 
on-kwétsbaarhèid, Invulnerabllidad V. 
ón-langs, hace poco, nuevamente, recien- 

temente. 

on-léerzaam, indócii. 
on-lóochenbaar, innegabie. 
Ón-lüsten, disturbios m. mii. 
ón-macht, impotencia v. 

„ (= flauwte], desmayo m. 

on-machtig, impotente. 
on-matig, inmoderado. 
on-matigheid, inmoderación v. 
Ón-mens n., monstruo m. 
ón-ménselik, inhumano, cruel. 
ön-ménselikhèid, crueiuad v. 
on-middellik, inmediato. 
ón-min, enabrollo m., desavenencia v. 
in onmin brengen, maiquistar. 
in onmin levend, desavenido. 
ón-misbaar, indispensabie. 
ón-miskénbaar, que no se puede de?- 

conocer, evidente, inequivoco. 
ón-mógelik, lmpo?ible. 
on-mógelikhèid, imposibilidad v. 
on-móndig, menor de edad. 
on- mondigheid, minoridad v. 
on-natuurlik, desnatural. 
on-néembaar, impregnabie. 
on-nódig, inüiii. 
ón-nut, inütil. 
on-nüttighèid, inutilidad V. 
on-ógelik, que ofende los ojos. 
Ón-om-stótelik, irrefutable. 
Ón-om-WÓnden, daramente, sin rodeos. ón-ontbéerlik, imprescindible. 
ón-ont-kómelik, ineludible, inevitable. 
on-ont-wdrbaar, desenredabie. 
on-ópgevóed, malcriado. 
on-oplósbaar, insoluble. 
ón-over-gankelik, intransltlvo. 
ón-óver-kómelik, I . . , 

ón-óver;tréfbaar;r"'"P'™'''*'- 
on-partijdig, imparcial, neutral. 
on-partijdigheid, imparclalidad v. 
ón-pas, 

te onpas, a destiempo, imterapestivo 

(-amente). 
on-passelik, malo, indlspuesto. 

onpasselik worden, sentirse mal (i, ie). 
on-passelikheid, indisposición v. 
on-péilbaar, insondabie. 
ón-persóonlik, impersonal. 
ón-prakties, impractico 
ón-raad n., desorden m., clrcunstancia 

sospecbosa i'., peligro m. 
Ón-recht n., inicuidad v., injusticia v. 

ten onrechte, a ralso, injustamente. 
ón-récht-vaardig, injusto, inicuo. 
ón-recht- vaardigheid, injusticia v., 

Iniquldad v. 
ón-rédelik, Irrazonable. 
Ón-rust, Inquletud v. 
ón-rüstig, inquleto. 
on-rüstigheid, intranqullidad v. 
ón-rust-stóker, revolvedor m. 
on-rijp, verde, no maduro. 
ons {gewicht) n., onza v. 

„ (ac. ó dat, de wy), nos. 
ón-samen-hangend, incoberente. 
ön-spoed (poet. = tegenspoed), adversldadi'. 
on-spóedig, Infausto, adverso. 
ón-stérfelik, inmortal. 
ón-stérfelikhèid, inmortaiidad V. 
ón-stüimig, impetuoso. 
ón-stüimighèid, impetuosidad v. 
ónt-aarden (ras, planten), degenerar, des- 

castar. 

„ in (flg.), picar en. 

ónt-é-arding, degeneración v. 
ónt-binden, dlsolver (se), dlsuelve, dlsuelto. 
„ (tot bederf overgaan), des- 

componerse (puso, -puesto). 
ónt-binding, descomposicion v., pulre- 

facclón V. önt-binding 94 ont-slaan önt-binding (= uUéen-gaan), disoluclón v. 
ónt-bóezeming, confldencia v. 
ónt-bólsteren, descascarlllar. 
ónt-bréken, faitar, hacer falta. 

„ (sust., = gebrek aan) n., 

falta V., carencia v. 
önt-bijt n., desayuno m 

„ {tweede = twaalf-uur, lunch) n., 

almuerzo m. 
önt-bijten, desayunar. 

„ (= om twaalf-uur), almor- 

zar (ue). 
ónt-cijferen {ont-sijferen), decifrar. 
ont-daan, perplejo, desmudado. 
önt-dékken, descubrir. 
önt-dékker, descubridor m. 
ónt-dékking, descubrimiento m. 
ont-dóen, despojar, privar de. 
Ónt-düiken, eludir, saber evitar ó dis- 

traerse de, zanjar. 

ón-tegen-zéggelik, incontestable. 
önt-éigenen, expropiar. 
ónt-éigening, expropiación v. 
ónt-éren, deshonrar. 
ónt-érven, desheredar. 
Önt-férmen (zich), apiadarse, compadecerse. 
6nt-férming, misericordia v. 
Ónt-fütselen, escarmenar {geld bijv.), 

escaniotear. 
ont-gaan, evitar, zanjar. 

„ {aan de aandacht ontsnappen), 

pasarse por alto (a uno). 
önt-glippen, escurrirse. 
ont-glijden, desiizar de. 
ónt-gróenen, puiimentar (flg.). 
ont-haal n., agasajo m., acogida v. 
ont-halen (op), agasajar (de), tratar (de). 

„ (ontvangen), reclbir, acoger. 

ont-hdnd, Incomodado (por ejeraplo por 

carecer de la ayuda de alguna persona indis- 

pensable). 
ont-héffen, descargar, exonerar, dispensar. 
Ónt-lléfflng, exoneración v., remlsión v. 
ónt-hóofden, degollar (ue). 
ónt-h.óofding, degollación v. 
onthouden, recordar (ue). 
Ónt-büUen, Inaugurar, revelar. 
önt-hüUing, inauguraclón v., revelacióii v. 
ont-hütst, descompuesto. 
ónt-kénnen, negar (ie). ónt-kénning, negación v. 

ónt-kétenen, desencadenar. 

ontkiemen, germinar. 

ónt-kómen, escapar, evadir. 

ónt-laden, descargar. 

ont-lasten, descargar, exonerar. 

ont-lasting, descarga v., exoneración v. 
„ (afgang), evacuación v. 

ont-léed-künde, anatomia v. 

ont-leed-kündig, anatómico. 

ont-léed-mès n., escaipeio m. 

önt-lénen (aan), deber (a), tornar (de), 
sacar (de). 

ónt-lópen, escapar. 
„ (flg), eludir. 

önt-lüiken, brotar. 

önt-mdnnen, castrar. 

önt-mantelen (vesting), desmantelar. 

ónt-némen, quitar. 

ónt-nüehteren (fig.), desenganar. 

„ {V. dronkenschap), desem- 

brlagar. 

ont-nüchtering, desengano m. 

Ón-toegankelik {v. ongenaakbaar), inac- 
cesible. 

ón-toegankelikhèid (». ongenaakbaar- 
heid), inaccesibilidad v. 

ón-toe-rékenbaar, inconsciente. 

önt-pakken (= uitpakken), desembaular, 
desempaquetar, desempapelar. 

Ónt-plóffen, estallar. 

ónt-plófflng, estallido m. 

önt-plóoien, tremolar (vlag) ; desplegar (ie). 

önt-raden, desaconsejar. 

önt-rieven (tem.), privar de, incomodar. 

ónt-róeren, conmover (ue). 

önt-róering, emoción v. 

on-tróostbaar, inconsoiabie. 

Ón-trouw (sust.), infldelidad v. 
„ (adj.), inflel. 

Önt-róven, robar, privar de. 

ónt-rüimen, evacuar, vaciar, escombrar. 

ónt-schakelen, desenlabonar. 

önt-sehépen (zich), desembarcar(se). 

Ónt-scliéping, desembarque ra. 

Ónt-schieten (impers ), escapar (onpers.). 

önt-sieren, desadornar. 

ónt-siering, desadorno m. 

ont-slaan, despedlr (l), congediar. 

„ (zich, van), desembarazarse de). ont-slag 95 ónt-zfen ont-slég n., dlmisión v. 
ontslag nemen, dimitirse. 

önt-slülten, abrir. 

önt-slüiting {ook by barende), abrimiento 
m., (el) abrir(se). 

Ónt- spannen, divertir (i, ie). 

„ {spanning opheffen), aflojar. 

ónt-spanning, diversión ?;., divertlmiento m. 

ónt-spinnen {zich), producirse poco a poco. 

ónt- sporen, descarrilar. 

Önt-spóring, descarrilamlento m. 

Ónt-springen (rivier), nacer. 

Ónt-Staan (verbo), nacer, originarse. 
„ (sust.) n., origen m. 

Ónt-stéken {aansteken), encender (ie). 
„ {ontvlammen en als ziekte- 

ver schijnsel), inflamar (se). 

ónt-stéking, inflamaclón v. 

ont-stéld, perplejo, consternado. 

Ónt-stéllen, turbarse. 

Önt-stéltenis, aspaviento m., consterna- 
ción V., alboroto m. 

ónt-Stémd, disgustado. 

ont-stémmen, poner de mal humor, dls- 
gustar. 

Önt-Stémming, disgusto m., mal humor m. 

Ónt-Stijgen (fig), emanar. 

Önt-sijferen (ont-cyferen), decifrar. 

ónt-takelen, desarmar. 

ónt-takeling, desarme m. 

ónt-trékken, distraer. 

„ {zich aan iets), huir el 

cuerpo de, retirarse de. 

„ {wederréchtelik), detentar. 

Ón-tücht, lujuria v., crapula v. 

Ön-tuchtig, lujurioso, indecente, inmoral. 

Ón-tüchtighèid, inmoralidad v. 

Ónt-vallen, perderse (ie), faltar. 
zich laten ontvallen, dejarse esca- 
par (una palabra). 

önt-vangen, recibir, acoger. 

„ {in de moederschoot), concebir 

ónt-vangenis, concepción v. [(i). 

onbevlekte ontvangenis, concep- 
ción inmaculada v. 

Ónt-vanger, recaudador m. 

ónt-vang-kamer, saia v., recibimiento m. 

ónt- vangst, recibimiento m , acoglda v. 

ónt-véinzen (zich), dlslmularse. 

ónt-véllen, despellejar. ónt-vélling, despelladura v. 
ónt-vlüchten, escapar, evadir. 
ónt-vlüchting, escape m., evasión v. 
ont-vlambaar, combustible. 

„ (fig.), irascible, Inflamable. 

ónt-vlambaarheid, combustibiiidad. 
ónt-vlamming, combuslión v. 
ónt-vóeren (= schaken, si setratadeuna 

mujer), Uevarse (una persona). 
Ónt-VÓering (schaking), raplo m. 
ónt-vólken, despobiar (ue). 
ontvolkt, desierto, despoblado. 
ónt-waken, despertarse (ie). 
önt-waking, despertar (el). 
ónt-warren, desenredar, desenmaranar, 

desovillar. 

ónt-warring, desenredo m. 
ónt-wassen (adj.), deraasiado viejo (para). 
ónt-wénnen, deshabituar. 
ónt-wérp n., proyecto m. 
ont-wérpen, proyectar. 
ónt-wikkeld (adj.), culto. 
ónt-wikkelen, desarrollar. 
ónt-wikkeling, desarrollo m. 
ónt-wrichten, descoyuntar, luxar. 
ónt-wriohting, descoyuntamiento »n>, 

iuxación v. 

ónt-wijden, profanar. 
ónt-wijding, profanación v. 
ón-twijfelbaar, indudabie. 
ónt-w^ken, eludir, evitar. 
ónt-wijkend, evasivo. 
ónt-wijking, evitación v. 
ón-tijdig, inoportuno, fuera de tiempo. 
ont-zag n., respeto m. 
ónt-zóggelik, colosal, gigantesco, ingente. 
ónt-zéggen, rehusar, negar (ie). 
ónt-zéilen, escapar a la vela. 
ont-zét (adj.), perplejo, horrorizado. 

„ (sust.) n., descerco m.,libramientom. 
Ónt-zétten (doen schrikken), dejar perplejo, 

espantar. [descercar. 

„ (een belegerde plaats, enz.), 

„ (uit amt), amover (ue), destituir. 

ónt-zétting, espanlo m. 

„ {uit amt), deslitución ». 

ónt-zleld (poet.), exanlme. 
ónt-zien, respetar, acatar. 
zonder iets te ontzien, a ro.so y 

velloso. önt-züren 96 oogst ónt-züren, desacldiflcar. 
Ön-uit-sprékelik, inexpriraible, indecible. 
ón-uit-stópanbaar, insoportabie, insufribie. 
ón-uit-vóerbaar, inejecutable, imprac- 

ticable. 

ón-uit-vóerbaarhèid, impracticabiiidad 
ón-uit-wisbaar, indelible. [v. 

on-vdst, Instable. 
Ón-véilig, inseguro. 
ön-véilighèid, inseguridad v. 
on-veranderlik, Inmutable, inaltemble. 
ón-veranderlikhèid, inmutabiUdad v., 

inalterabilidad v., (lo) inmutable, (lo) ina!- 

terable. 
ón-verbéterlik, inmejorabie. 

„ [zo slecht, dat er geen 

verbeteren aan is), incorreglble. 
on-verenigbaar, incompaubie. 
ón-vergankelik, imperecedor. 
ön-vergéeflik, Imperdonable. 
ön-vergételik, inoividabie. 
Ón-verhóeds, de repente, Inesperadamente. 
ön-verkwikkelik, poco atractivo, in- 

sipido. 

onverlaat (sust.), malvado m. 
ön-verlét, intacio, incóiume. 
on- vermij delik, lnevltal)le, ineludible. 
ón-verplicht, facuitativo. 
ón-verschillig. indiferente. 
ón-verschillighèid, indiferencia v. 
ón-verschrókken, intrépido. 
ön-verschrókkenhèid, intrepidez v. 
ón-verstaanbaar, Imperceptible, ininte- 

liglble. 
ón- verstand n., desatlno m. 
ön- verstandig, desatinado, desrazonable. 
ön verstóorbaar, impasibie. 
ön-vertéerbaar, indigestibie. 
ón-vertéerbaarhèid, indigestibliidad v. 
ön-vertógen, inconvenlente, ofensivo. 
Ón-verwacht, inesperado. 
ön-verzórgd, desamparado. 
ön-vol-prézen, jaraas como se debe alabado. 
ön-vóorberèid, de improviso. 

„ (adj.), improvisado. 

Ön-VOOrdélig, sin provecho, que no da 

provecho. 

ón-voorwaardelik, incondicionai. 
Ön-voor-zien, imprevisto, impensado. 
on-vrüclatbaar, estérii. on-vrüchtbaarhèid, esterilidad v. 
on- vrij, incomodado. 
on-waar, falso, inexacto. 
on-waardéerbaar, inapreciable. 
on-waarheid, faisedad v. 
on-waar schijnlik, improbabie. [v. 
on-waar-schijnlikhèid, improbabiiidad 
Ón-weer n., tempestad v., temporal m. 
ön-weer-légbaar, inefutable. 
ön-weer-staanbaar, irresistibie. 
on-wél, indispuesto. 

Ön-wel-vóegelik, indecente, indecoroso. 
Ón- weren (verbo), tronar y relampa- 
ón-wézenlik, Irreal. [guear (ue). 

Ón-wil, desinclinación v., mala voluntad v. 
on- wijs, tonto, desatinado. 
on-zacht, poco manso, algo violento (-amente). 
ön-zédelik, inmoral. 
on-zédelikhéid, inmoralidad v. 
on-zéggelik, indecible. 
Ónzer-zijds, de nuestra parte, por parle 
on-ziohtbaar, invlsible. [nuestra. 

on-zlchtbaarhèid, invisibiiidad v. 
on-zienlik ipoét.), inyisibie. 
Ón-zin, disparate m. 

onzin uitslaan, disparatnr. 
on-zindelik, desaseado, sucio. 
on-zindelikhèid, suciedad v. 
on-zinnig, absurdo, disparatado. 
on-zinnighèid, absurdo (lo), insensatez v. 
on-züiver, impuro. 
on-züiverhèid, impuridad v. 
on-zijdig, neutral. 

„ {gram.), neutro. 

on-zijdighèid, neutratidad v. 
ooft n., fruta(s) v. {mv.). 
oog n., ojo m. 

„ {tegenover haak), corcheta v. 

m. 't oog op, en vista de. 
ÓOg-arts, oculista m. 
ÓOg-getüige, testlgo de vista m. 
óog-heelkünde, oftaimoiogia v. 
oogje {v. e. veter a. a) n., ojete m. 
óog-klèppen, antojeras v. mv. 
oogluikend (adv), de connivencia, (adj.), 

connivente. 
Oogopslag, mirada (repentina) v. 
ÓOg-punt n., punto de vista m. 
oogst, cosecha v. 

'n oogst maken, levantar una cosecba oogsten 97 opening oogsten, cosechar. 

óog-wenk, abrir y cerrar de o]os m. 

óoievèar, clgüena v. 

ooit, jamas. 

ook, también. 

oom, tio m. 

oor {uitwendig) n., oreja v. 

„ (= gehoor) n., oido. 
in 't oor, al oido. 
nog niet droog achter de oren 

zijn, tener la leche en los labios. 
oorbaar, licito, decente. 
oord n., sltio m., lugar m. 
óórdeel n., juicio m. 
óórdelen, juzgar. 
óor-hè,nger, pendlente m. 
oorlam n., copa reglamentarla (i'i bordo) v. 
óor-lèl, lóbulo m. 

Oorlof (poet), permiso m., perraisión v. 
Oorlog, guerra v. 
Oorlogen, guerrear. 
óorlógs-toerüsting, armamento m. 
óorlogs-voet, 

op oorlogs-voet, en condición de 

guerra. 
óorlog-züchtig, beiicoso. 

óor-ring, arete m., arillo m. 

óor-smeer n., cera de los oidos v. 

oorsprong, origen m. 

öorsprónkelik, original(mente). 

„ (naar de oorsprong), ori- 

ginario (-aniente). 

„ (in 't eerst), primiliva- 

mente. 

óor-veeg, 

óor-vijg, 

óor-wurm, lljereta v. 

óor-ijzer n., adorno de oro ó de platam. 
(que Uevan en la cabeza las mujeres en 
Frisla (Holanda). 

oorzaak, causa v. 

oorzakelik, causai. 

OOSt(en n.), est m., orlente m. 

Óostelik, oriental, est. 

Oostenrijk n., Austria v. 

oostenrijker, -rijkse (sust.), austrlaco 
m., -a V. 

Oostenrijks (adj.), austriaco. 

Oost-Gót(en), Ostrogodo(s) m. (mv.). 

Oost-Indië n., Indlas Orientales v. mv. 

Fokker, Nederl.— Spaans. bofetada v., mojlcón m. OOSt-indies, de las Indias Orientales. 
oost-indies doof zijn, ecbar ia 
cerrada, hacer oidos de mercader, hacerse 
el sueco. 
op (prep.), sobre, en; por. 
„ (adv. = verbruikt), acabado. 
„ (zeer vermoeid), hecho, rendido. 
„ (adv. = in de hoogte), en alto, erecto. 
„ (uit bed), despierto. 
„ ! i arrlba ! 
öp-en-néer, arriba y abajo. 
óp-en-néer-gaan, subir y bajar 
opaal n., ópalo m., (fam.) girasol m. 
óp-blijven, velar, que dar sin dormir. 
óp-brassen, pairar. 
óp-brèken, alzar la casa, levantar la casa, 
decampar. 

„ (slecht bekomen), escocer (ue). 

op-dat, para que, a que. 
óp-dirken, 

opgedirkt (vuig. = opgetooid), peripuesto. 
óp-dóeken, decampar, alzar la barraca. 
óp-doen (kopen), abastecer, (krijgen), obte- 
ner (-tengo, -tuve). 

„ (ziekte), contractar. 
óp-dókken (fam. = betalen), pagar. 
óp-dónderen (vuig. = heengaan), escurrir. 
óp-dringen (iets aan iemand), imponer 
(impongo, impuse, impuesto). 

„ , insistir a tornar. 

Óp-drijven (prijzen), subir, pujar. 

„ (vee a. a.), llevar . . . delante. 

Óp-düikelen (tam. toevallig krijgen, te 
pakken krijgen), pescar. 
óp-düiken, sacar ia cabeza del agua. 
óp-duwen, empujar hacia arriba. 
op'éen, agrupado, aglomerado. 
op- ééns, de pronto, de repente. 
óp-èisen, vlndlcar, requerir (i, ie). 
ópen, abierto. 
öpenbéar, pübiico. 
openbaar-maken, pubiicar. 
öpenbaar-making, pubiicación v. 
openbaar ministerie n., ministerio 
pübiico m. 

openbaren, revelar. 
openbaring, revelación v. 
ópen-dóen, 
openen, 
opening, abertura v., apertura v., oriflcio m. abrir (abierto). ópenlik 98 óp-maken ópenlik, püblicamente, en püblico. 
ópen-maken (= open-doen). 
ópen-schuiven, abrlr (cajón, ventana). 
Ópen-slaan, abrir (libro, ventana). 
ópen-trèkken, abrir (tirando). 
operatie, operación v. 
öperatie-mès n., bisturi m. 
öperatie-tafel, plataforma operatoria v. 
opereren, operar. 
Óp-èten, devorar, comerse. 
Óp-gang, buen éxlto m. 

„ maken, tener buen éxito. 
óp-geblazen (flg.), encopetado. 
óp-geld n., premlo m. 
óp-gerüimd, sereno. 
óp-gerüimdheid, serenidad v. 
Óp-geschóten, grandecito. 
Óp-getógen, entusiasmado. 
Óp-gèven (van iets afzien), desistir. 

„ (uitbraken, spuwen), vomitar, 

expectorar. 

„ (vermelden), comunicar. 

óp-graven (lijk), exliumar. 

„ (andere zaken), excavar. 

óp-haal (V. e. letter), perfll m., trazo flno m. 
óp-haal-brüg, puente levadizo m. 
óp-hèiasten, apresurar. 
óp-halen (naar boven halen), extraer. 

„ (de neus), sorber el moco. 

de neus voor iemand oph., hacer 
la higa a alguno. 

„ (schouders), encogerse de horabros. 

„ [geld), cobrar. 
Óp-handen, inmlnenle, próxlmo. 
Óp-hangen (iets), coigar (ue). 

„ (iemand), ahorcar. 

óp-hèf, 

o. maken van, exagerar, encarecer. 
óp-hèflfen (lit.), levantar. 

„ elevar, enarbolar. 

„ (buiten-werking-stellen), suprimir. 

Óp-hèfflng (buiten wérking stelling), supre- 
sión V. 

„ (naar boven), enarbolaclón v., 

elevación v. 
óp-hèmelen, ensalzar, encarecer. 
Óp-hitsen, azuzar, Incitar, instigar. 

„ {honden op jacht), Jalear. 

Óp-höepelen (fam. = heengaan), escurrir. 
óp-hógen, elevar. óp-hóging, elevación v. 
óp-höpen, amontonar. 
óp-hóping, amontonamlento m. 
Óp-hóuden (niet voortgaan in een beweging), 
detenerse {Ie, -tengo, -tuve), parar(se), 

„ (tegenhouden), detener, conte- 

ner (ie). 

„ (van bezigheden afhouden), im- 

portunar, molestar. 

„ (= uitschei(d)en), cesar 

Óp-hijsen, izar. 
óp-jagen (wild a. a.), cazar, abuyentar. 

„ (prijs), subir mucbo. 

Óp-kammen, peinar, peinar arriba. 

„ (fam.), ensalzar, lisonjear. 

Óp-klaren, levantar (el tlempo), escampar. 
óp-klimmen, subir. 
óp-köken, recocer. 
Óp-kömen (planten), brotar. 

„ (tegen), oponerse a {opongo, 

opuse, opuesto). 
Óp-köpen, acoplar, monopolizar. 
óp-kwèken, crlar. 
óp.kijken, levantar los ojos. 
óp-lèaien, dar llamaradas (dió). 
Óp-laten, lanzar, subir. [ó becho). 

„ (vlieger), hacer volar (bago, hice 

óp-lèggen, imponer (-pongo, -puse, -puesto). 
Óp-lètten, estar atento, atender (ie). 
óp-lèven (= opmonteren), reanimar(se). 
óp-lèveren, produclr, dar (doy, di), rendir (i). 

„ (winst), reportar. 

óp-lèzen, leer (en voz alta). 
óp-lichten (= optillen), levantar. 

„ (flg.), estafar. 

Óp-lichter, estafador m. 
óp-lichterij, estafa v. 
óp-loop (standje), tumulto m., brega v., 

buUaje m., golpe de gente m. 
óp-lópen (een ziekte), contraer. 

„ (vermeerderen), crecer, subir. 

op-lósbaar, resoiuble. 

„ (vraagstuk), soluble. 

óp-lóssen, disolver (ue, -suelto). 
óp-lóssing, solución v. 
óp-lüchten, aiiviar. 
óp-lüisteren, dar briiio a 
óp-m^ken (redigeren), redactar. 

„ (een stuk, rekening, een testa- 

ment), extender (ie). óp-maken 99 óp-schieten óp-maken {'< haar), peinar(se), hacer el 
tocado (hago, hice, hecho). 
„ {vertéren), ga star. 

„ {onderscheiden), divisar, conjec- 

turar, concluir. 

„ {'t hed), hacer la cama. 

„ {uit iets besluiten), colegir(i). 

„ {zich, poet), alistarse. 

óp-making {opstelling), redacción v. 
óp-mérkelik, notabie. 
óp-mèrken {een opmerking maken), abservar. 
„ {gadeslaan), percibir. 

„ {bespeuren), notar, reparar en. 

óp-mèten, medir (i). 
óp-mèting, medición v, 
óp-mónteren {overg.), reanimar. 
„ {onov.), reanimarse. 

óp-name, acogida v. 

„ {fotogrdfiese), retrato m., instan- 

tanea v. 

„ {V. e. land), exploraclón v. 

Óp-nèmen {optillen), levantar. 
„ {gadeslaan), mirar. 

„ {land), levantar, explorar. 

„ {door fotografie), retratar. 

't opnemen voor iem. {iels), volver 
por uno alguna cosa (ue, vuelto). 
óp-nemings-vaartuig n., buque de 
exploraclón m. 
op-nieuw, de nuevo. 
óp-ófferen, sacrificar. 
óp-óffering, sacrificie m. 
Óp-onthóud n., parada v., retraso m. 

,, {wat iemand ophoudt) n., 

detenclón v. 
Óp-pakken, prender. 

„ {oprapen), coger. 

óp-passen, tener culdado, cuidar. 
Óp-passend, trabajador y bonrado. 
óp-passer, guarda m. 
ópper-bést, rebueno. 
ópper-dèk n., combés m. 
opperen, oplnar -, proponer {-pongo, -puse, 
-puesto), enunciar. 

twijfel opperen, poner duda (pongo, 
puse, puesto). 

ópper-hóofd n., caudillo m., jefe m. 
ópper-hüid, cuero exterior m., cutis v., 
epidermis v. 
ópper-macht, supremacia v., soberania ü. ópper-machtig, soberano, supremo. 
ópper-man, capataz m., sobrestante m. 
ópper-vlakkig, superflciai. 
opper- vlakte, superflcle v., area v. 
óp-plakken, encolar. 
óp-póken, atizar. 
óp-prikken, fljar con alfileres etc. 
óp-rakelen, atizar. 

„ (fig.^, desperlar a qulen duer- 

me (ie), 
óp-raken, consumlrse, agotarse. 
óp-rapen, recoger. 
op-réctit, sincero. 
op-réchthèid, slnceridad v. 
óp-richten, establecer, {zich) enderezarse. 
„ {stand-beeld, enz.), erigir. 

,i {'t hoofd), erguir (yergue, 

Irguió), levantar. 

óp-richting, establecimiento m. 
óp-rispen, regoldar (ue), eructar. 
óp-risping, regüeldo m., eructo m. 
óp-rdep(ing), reclame m., convocación v., 

pregón m. 
óp-róepen, reclamar, convocar. 
óp-roer n., motin m., insurrección v. 
óp-róerig, sediciose. 
óp-roerling(e), Insurgente m. {v.), moti- 

nista m. {v). 
óp-rüien, amotinar, sublevar, revolver (ue, 

-vuelto). 
óp-rüier, revolvedor m., sublevador m. 
Óp-rüiïng, instigación v., amotinación v. 
Óp-rüimen {winkel), Uquidar (a precies 

reducidos), 
Óp-rüimen {ruimen, weg-ruimen), escom- 

brar. 
Óp-rüiming (winkel), liquidación (a precies 

reducidos) v. 

„ {weg -ruiming), escombrav, 

óp-rij-laan, avenida (de entrada, para los 

coches) V. 
óp-rijzen, levantarse, enderezarse. 
óp-schèpen {met), Incomodar (een). 
óp-schèppen {de soep o.), sevlr (1). 
„ (fig., fani.), alborotar. 

óp-SChèpper (fam , flg.), alberotador m. 
óp-schieten (fam. = voortgang hebben), 

hacer progreses. 
met iem. goed opschieten, Uevarse 

bien, hacer buenas migas, con alguno. óp-schórten 100 op-weg óp-sehórten, aplazar, diferir (i, ie). 
óp-schórting, plazo m., aplazamiento m. 
óp-schrift n., inscripción v. 
óp-sohrijven, escribir, anotar. 
óp-schüdden (bed), hacer (hago, hice, 
becbo). 
óp-schüdding, alboroto m. 

in o., alborotado. 
óp-slaan iprys), subir, alzar. 

„ (oprichten), establecer, construir. 
„ {broek, mouwen), arremangar, 
recoger. 
Óp-slag (in prys), alza v. 

„ (vermeerdering), aumento m. 
„ (v. e. klédingstuK), solapa ».; arre- 
mango m. 

„ (v. goederen), almacenaje m. 
óp-slag-plaats, almacén m. , v. los-plaats, 
descargadero m. 
óp-slürpen, sorber. 
Óp-snüiven, asplrar, Inbalar. 
Óp-snijen (opsni/den), fanfarronear, cacarear. 
óp-snijer (opsnijder), fanfarrón m., caca- 
reador m., matón m. 
óp-sömmen, enumerar. 
Óp-SÓmming, enunoeración v. 
óp-sparen, aborrar. 
óp-spören, buscar, rastrear; averiguar. 
Óp-spóring, busca v., rastreo m., averi- 

guaclón V. 
óp-spraak, escandalo m. 

in opspraak, comprometido. 
óp-staan, levantarse. 

„ (= in opstand komen), rebelarse. 

óp-stand, rebellón «., rebeldia v. ; suble- 

vación v. 
óp-stappen (heengaan), irse (voy, fui, ido). 
Óp-stèken (wind), levantarse. 
„ (vinger), empinar. 

„ (= leren), aprender de paso. 

óp-stèl n., composición v. 
óp-stèllen, redactar, trazar. 
óp-Stóken ('t vuur), atizar. 

„ (iem.), azuzar. 

óp-Stóotje (= relletje) n., disturbio m. 
óp-stóppen, emborrar. 
óp-stöpper (farn. = stomp), mojicón m., 

porrazo m. 
Óp-stropen, reraangar. 
Óp-Stüiven (lit.), levantarse (el polvo). óp-stüiven (flg.), cncolerizarse, ser una 

cbispa, amoscarse, amostazarse. 
óp-stüren, expedir(i). 
óp-stüwen, pujar arriba. 
óp-stijgen, subir, levantarse, ascender. 
óp-stijging, subida «., ascenslón v. 
óp-takelen, enjarciar. 
óp-tèllen, sumar. 
óp-tèlling, suma v., adición v. 
óp-tèren, consumir. 
optie, opción V. 
optimist, optimista m. v. 
optimisme n., optlmismo m. 
óp-tócht, procesión v. 
óp-tóoien, adornar. 

„ (zich), prenderse. 

óp-tórnen (tegen iets), hacer oposición a 

(üago, bice, becbo); tropezar (con). 
óp-trèden, proceder, obrar. 
óp-trèkje n., casita de campo v. 
óp- trekken (naar boven trekken), tirar 

arriba. 

„ (de schouders), encogerse de 

üombros. 

„ (verdwenen), desvanecerse. 

„ (ppmarsjèren), marchar. 

óp-tüigen, aparejar, adornar (= versieren). 

„ (een paard), enjaezar. 

óp-vèillen, saltar a los ojos. 
óp-vallend, que salta a los ojos, conspicuo. 
óp- vangen, coger (en su vuelo). 
,, (flg.), recoger, coger. 

óp-vatten (begrypen), concebir, comprender. 
„ (liefde, vriendschap), cobrar. 

„ (vangen), prender (preso). 

óp-vliegen, amostazarse, amoscarse. 
óp-vliegend, Irrltable. 
óp-vóeden, educar. 
óp-vöeding, educaclón v. 
óp-voed-künde, pedagogia v. 
óp-vórderen, requerir (i, ie). 
óp-vórdering, requislción v. 
óp-vóuwen, piegar (ie). 
óp-vragen, reciamar. 
óp-vrèten (vuig.), comer(se), devorar(se). 
Óp-vüllen, llenar, emborrar. 
óp-vijzelen, encarecer, ensalzar. 
óp-wachten, aguardar, esperar. 
óp-warmen, berventar (ie), calentar (ie). 
op-wég, encaminado. op weg 101 ouders op wég! ien camino! 
op-wég-hèlpen (flg.), encaminar. 
óp-wèllen, brotar. 
óp-wèlling, brole m. 

„ {flg.),movlQiientow.,impetum. 

Óp-wèrken, completar, acabar. 

„ {naar boven werken), alzar, 

proraover (ue). 
óp* winden {üur-werk), dar cuerda. 
„ {garen), encanillar. 

„ {opgewonden maken), agitar, 

excitar. 
óp- winding, agitación v., excitación v. 
óp-zadelen, ensiiiar. 
óp-zamelen, coleccionar, colegir (i). 
óp-zèggen (= reciteren), recitar, echar 
versos. 

„ {huur, kontrakt a. a.), desa- 

huciar. 
Óp-zègging, desahucio m. 
óp-zènden, remitir. 

„ {iem.), expedlr (i), relegar. 

óp-zènding, remesa v., expedlción v. 

„ (V. tem.), expedición »., rele- 

gación v. 
óp-zèt n., propósito m. 

met opzet, de propósito, de intento. 
„ {de —), ajuste m. 
óp-zéttelik (= met opzet). 
Óp-zètten, erguir (yergo); establecer, con- 
struir. 

„ (= op-zwellen). 

„ {tegen), incitar (contra). 

Óp-zicht n., punto de vista m., respecto m 
óp-zichter, inspector m., asistente m. 
Óp-zien (= opkijken), levantar los ojos. 
„ (sust.), escandalo m. 
„ {tegen), hacerse escrüpulos d temer 
dificultades (de); respetar {persona). 
óp-zien-barend, escandaioso, ruidoso. 
óp-ziener (= opzichter). 
óp-zitten {op-blyven, velar, quedar sin 
dormir. 

„ {een zieke), levantado. 

„ {trans.), montar. 

op-zwèllen, liincharse (i). 
Óp-zwèlling, henchimiento m., hinchazón m. 
óp-zwèpen (flg.), incitar ó excitar velie- 

mentemente. 
op-zij ! ia un lado op-zijde, a un lado, aparte. 
op-zij-gaan, hacerse a un lado (hago, 
hice, hecho). 
op-zii -zetten, desvlar, apartar, poner a 
un lado (pongo, puse, puesto). 

„ (flg. = van zich afzetten), 

poner a un lado. 
oranje n., color de naranja m. 
oranje-appel {sinaas-appel), naranja v. 
oranje-bloem, azahar m. 
oranje-boom, naranjo m. 
orde, orden m. 

„ {ridder-), condecoración v. 
órdelik, arreglado, ordenado. 
órdelikheid, arreglo m., ordenanza v. 
ordenen, ordenar, arreglar. 

„ {als priester), ordenar. 

order, orden v. 

aan de order van, a ia orden de. 

aan eigen order, a mi propia orden. 
orgaan n., órgano m. 
organles, | . . 

organiek {een wet), | "•'Sanico. 
organist, organlsta m. 
órgedde, horchata v. 
órgel n., órgano m. 
Órgel-pijp, canon (de órgano) m. 
órgel-spèl n., juego de órgano m. 
orkaan, buracan m. 
orkest n., orquesta v. 
ornaat n., ornamento m., ornato m. 
ornament n., adomo m. 
ornamènt-gietwerk n., fundición de 

ornato v. 
OS, buey m. 

ósse-drijver, boyero m. 
ósse-haas, lomo de vaca m. 
ósse-vlèes, carne de vaca v. 
Otto, Otón m. 
oud, vlejo, anciano. 

„ {antiek, vroeger), antiguo. 

„ {gewezen), que ha sido. 
óud-bakken, pasado. 
oude-mannen- (oude-vróuwen-) 

ÏLÜis n., hospicio m. 
óuderlik, paterno, raatemal y, paternal. 
Ouderling, diacono m. 
ouderloos, órfano. 
óuderlooshèid, orfandad v. 
Ouders, padres m. mv. óu(d)erwéts 102 óver-héersen Óu(d)erwétS, aotiguo, antiguado. 
Óud-gast, viejo marinero m., habitante 

conocedor del pais (en las Indlas) m. 
óuds-her, 
van óuds-her, desde hace slglos, desde 
los tiempos antiguos. 
oudste {in leeftijd), mayor. 
ouwel, oblea V. 
óuwelik, algo viejo. 

„ , que parece viejo, viejecito. 
óver (adv.), de nuevo, otra vez, ook met 
volver a-. 

„ (= meer dan nodig of overig), de mas, 
que sobra. 
„ (prep.), sobre. 

over 'n week, de aqui a una semana. 
,, ipyn, regen), pasado, (is over, ha 
pasado). 

„ (uit een andere plaats), venido (ha 
venido, is over). 
over en weer, mutualmente, reciproca- 
niente de ambos lados. 
óver -bevolking, condición de estar po- 

blado un lugar deraasiad o densamente v. 
över-bódig {overtollig), superfluo. 

„ zijn (te veel zijn), sobrar. 

óver-bóeken, trasiadar. 
óver boeking, trasiado m. 
óver-brèngen, entregar, trasiadar, sacar. 
„ (praatjes, verhaal), referir 

^(i, ie). 

óver-brènging, sacamiento m., trasiado m. 
óver-brüggen, poner (of construir) una 

puente encima. 
óver-büigen, inclinarse. 
óver-büur, vecino de enfrente m. 
óver-daad, abundancia v., opulencia v. 
óver-dadig, pródigo, exagerado. [ladar. 
óver-dóen (= overdragen), transmitir, tras- 
„ (= nog eens doen), volver a 

hacer (-ue, vuelto), repetir (i). 
óver-dónderd (fam.), atónito, perpiejo, 

atontado, yerto (flg.). 

över-dónderen (fam., flg.), hundir (flg.). 
óver-dracht, trasmisión «., entrega v. 
óver-drachtelik, flgurado, flgurativo. 
óver-dragen, trasterir (i, ie), tra(n)sladar. 
over-éen, conforme. 

over-éen-kómen (df-sprèken), convenir 
(-vengo, -vine). over-éen-komen (het eens zyn), estar 
de acuerdo, estar conformes. 

„ (te vergelijken zijn), 

corresponder (a). 

over-éen-kömst (afspraak), convenio m. 

„ (met iets), semejanza v. 

över-een-kómstig, de conformidad (con), 

conforme (a). 
over-éen-stèmmen (= overeenkomen). 
over-éen-stèmming (v. overeenkomst). 
óver-éind, erecto. 

„ (staande), en pie. 

óver-éten (zich), ahitarse. 
Óver-gaan (tot een andere handeling), pro- 
ceder. 

„ (op scftoo O, ser promovido, pa sar. 

„ (overheen gaan), pasar. 

„ (beter worden), pasar, mejorarse. 

„ (tot een geloof), convertirse (i, ie). 

óver-gang, paso m., pasaje m. 

„ (opsc/ioo/),promociónw.,pasom. 

„ , transición v., converción v. 

óver-gankelik, transitivo. 
óver-gave, entrega v. 

„ (vesting), rendición v. 

óver-gegèven (aan), adicto (a). 
óver-gèven, entregar. 

„ (vesting), rendir (i^. 

„ (braken), vomitar, revesar, 

cambiar la comida. 
óver- gieten (met vet), pringar. 

„ (met water), regar (ie). 

„ (zich, met water), tornar una 

ducha. 
óver-gieten (óverschenken), trasvasar, 
trasegar (ie). 

óver-gieting, riego v. 
óver-gieting, trasiego m. 
óver-gord^nen, cortlnas dobles v. mv. 
óver-gróotmóeder, bisabuela v. 
óver- grootvader, bisabuelo m. 
óver-haal, baisa v. 
óver-halen (tot iets), persuadlr. 
„ (over water), balsear. 

„ (distilleren), destilar. 

ó ver-hand, 
de overhand krijgen (d nemen), 
ganar. 

óver-hangen, coigar encima of sobre (ue). 
óver-héersen, dominar. overheersing 103 óver-trékken över-hóersing, dominación v. 
overheid, autoridad v., gobierno m. 
óver-hèmd n., camisa (de dia) v. 
över-hóop, en desorden. 

„ liggen met elkaar, estar 

como perro y gato. 
óver-hóudén, quedar (se) con, retener 

(retengo, -tuve), conservar. 
overig, demas. 

^In?fov^ri.n i por 10 demas. 
voor 't overige, ) 

óver-jas, sobretodo m., paltó m., gaban m. 

óver-kant, lado de enfrente m. 

aan de o., enfrente. 

óver-kappen, cubrlr con una techumbre. 

óver-klèed n., sobretodo m. 

óver-kómen (de una ciudad a otra), venir 

(vengo, vine). 
óver-kómen, pasar, suceder. 

„ (te boven komen), superar. 

óver-kijkeu, repasar. 
óver-laden, recargar, trasbordar. 
över-laden, sobrecargar, colmar. 
óver-lading, trasbordo m. 
óver- lading, (el) sobrecargar. 
óver-last, moiestia v. 
ó ver-laten, dejar. 
óver-lèggen, presentar. 

„ (= sparen), ahorrar. 

óver-léggen, reflexlonar, cavilar. 
óver-lèzen, repasar, ¥Olver aleer (vuelto). 
óver-lig-dagen, i sobrestarias v. mv., 
óver-lig-gèlden, \ sobrestadias v. mv. 
óver-lópen (naar de vijand bijv.), desertar 

(ie), ser trasfugo. 

„ (over de rand gaan), des- 

bordar. 
óver-lóper (deserteur), desertor m., tnis- 

fuga m. (trasfugo m.). 
över-lijden, morir (ue, murló, muerto). 
óver-maat, sobra v., colmo m. 
tot overmaat v. ramp, por remate 

de desgracia, por mayor desgracia, por colmo 

de desgracia. 
óver-macht, fuerza mayor v. 
óver-mdnnen, sujetar. 
óver-matig, a colmo, demasiado, sobrado 

(-amente). 
över-nachten, pasar la noche. 
óver-name, entrega v., toma de posesión v. óver-nèmen, encargarse de, tomar pose- 
sión of carga de. 

„ (= ontlenen), tomar prestado. 

óver-plaatsen, remover (ue). 

óver-plaatsing, removimiento m. 

óver-plakken, cubrlr con alguna cosa 
que se pega encima. 

óver-planten, trasplantar. 

óver-réden, convencer. 

óver -reding, (ei) convencer. 

óver-rómpelen, sorprender. 

ó ver-rij den, derribar, aplastar (con un 
carruaje), atropellar. 

över-sehatten, exagerar el valor (de). 

óver-schieten, quedar, sobrar. 

óver-schóen, galocha v., chanela v. 

óver-schót n., resto m. 

stoffelik overschot, restos mortales 
m. mv., cenizas v. mv. 

óver-schrijden, traspasar, franquear. 

óver-schrijven, copiar, trasiadar. 

„ (eigendom), trasferir (i, ie). 

„ (post), pasar, trasiadar. 

óver-slaan, pasar por alto, omitir, hacer 

caso omiso. [se. 

„ , propagarse, contragiarse, pegar- 

óver-spannen, sobrexcitado. 

över-spanning, sobrexcitación v., sobre- 
tención. 

óver-sparen, aborrar, poner aparte. 

óver-spèl n., adulterio m. 

dver-spélig, adültero -a. 

óver-staan (ten overstaan van), delante (de). 

óver-stappen (op een spoorweg), cambiar 
de tren. 

„ (over iets heen stappen), pa- 

sar por encima. 

overste, teniente-coronel m. 
„ , jefe m., superior m. 

óver-stélpen, coimar. 

„ (met verdriet o. a.), abrumar. 

óver-stélpend, colmadamente. 

„ (leed a. a.), abrumador. 

óver-stüren, remitir, expedir(i). 

Óver-Stüur, desconcertado, trastornado. 

óver-tócht, travesia v., pasaje m. 

óver-tóllig (= overbodig). 

óver-tróffen, exceder, superar, sobrepujar. 

óver-trèkken, pasar atravesar. 

óver-trékken, cubrir, enfundar. óver-tróeven 104 pè.as-bést óver-tróeven (lit.), faiiar. 

„ (flg.), sobrepujar 

óver- tuigen, convencer. 
över-tüiging, con-vicción v. 

„ [het overtuigen), convenci- 

miento m. 
over-ttiiging-stük n., pieza de con- 

vicclón V. 
óver-uur n., hora raas, hora extraordi- 

narla v. 
óver-vè-1, Invasión v., ataque repentlno m. 
óver- vallen, sobrecoger, acoser repentina- 

mente; invadir. 

óver-varen, pasar, travesar en un bote etc. 
óver- verzadigen, ahitar. 
óver-verzadigd, ahito. 

„ (oplossing), sobresatuvado, 

óver-verzadiging, ahitera v. 
óver-vléugelen, sobrepujar. 
óver- vloed, abundancia v., sobra v. 
óver-vlóedig, abundante, sobrado. 
óver-vlóeien (flg.), rebosar; Uit.) desbordar. 
óver- vracht, sobrecarga v. 
óver-vragen, pedlr demasiado, pedir un 

precio exagerado. 

ÓV er-wal, costa opuesta v., costa frentera v, 
óver-wégen, considerar, ponderar. 
óver-wèg, travesia v. 
óver-wég, 

met iets o. kunnen, entender de (ie). 
óver-wègen, pesar de nuevo 
óver- weging, consideración v., ponde- 

ración v. 
óver-wéldigen, conquistar, someter. vencedor -a, \ictorioso. Óver-wéldigen (tig.), abrumar. 
óver-wéldigend (fig.), abrumador. 
óver-wélfd (= -wülfd), abovedado. 
óver- wélven (= -wuiven), aboyedar. 
óver-wélfsel (= -wüifsel), bóveda t;. 
óver- wérk n., exceso de trabajo m. 
Óver-wèrken, trabajar mas de lo ordinario. 
„ {nog eens w.), hacer de 

nuevo, volver a hacer (vuelto). 
óver-wérken (zich), rendirse(i). 
óver-wicht n., exceso de peso w. 
óver-winnaar, 
óver- winnend, 
óver-winnen, vencer. 
óver-winning, victorla v. 
över-winteren, invernar. 
óver-wintering, invemaclón v. 
Óver-ijld, preclpltado, apresurado. 
Óver-ijling, preclpitaclón v. 
óver-zées, ultramarlno, de ultramar. 
óver-zéese bezittingen, posesiones de 

Ultramar v. mv. 
óver-zènden, remitir. 
óver-zètten, traducir. 

„ (over water), balsear, pasar. 

óver-zétting, traducclón v. 
óver-zicht n., revista v. 
óver-ziohtelik, comprenslvo, conclso. 
Óver-zien, abarcar con la vista. 
óver-zien, rever, repasar. 
óver-zijde (overkant), lado de enfrente m.. 

lado opuesto m. 
öxide n , óxido m. 
Oxideren, oxidar. pa (fam. = papa), papa m. 
paaien, arregostar, engatusar. 
paal, palo m. 

paal en perk stellen, poner aito (h). 
paal-worm, gusano que roe los postes 

wi. (en los diques (a orillas del mar)). 
paar (twee) n., par m. ; (anders), parcja v. 

'n paar (= enkelen), unos (-as), algu- 
nos (-as). 
paard n., cabaiio m. péarde-blóem, amargón m. 
paarde-haar n., cerda v., erin v. 
paarde-kracht, caballo (de vapor) m. 
paarde-ras n,, raza cabaiiuna v. 
paard-rijden, montar a caballo, ir a 
paars, vloleta. [caballo. 

paar-tijd, cubrlclón v. 

„ (v. paarden), monta v. 

paas-bést (fam. = alleriést, de vestldos), 
de pascua. pacht 105 pas pacht, arriendo m., arrendamiento m. 
pachten, tomar en arriendo. 
pachter, arrendador m. 
pad (kleine weg) n., senda v., sendero m. 

„ [dier), sapo m. 
padde-stoel, hongo m. 
pafferig, gordinQón -a. 
pagaai, pagai m., pagalla v. 
pak ipakél) n., paquete m., envoltorio m., lio m. 

„ (= rdmmeling) n., zurra v., azotainau. 

„ (= kostuum) n., traje m. 
pakét-bóot, paquebote m. 
pak-gè.ren n., bramante m. 
pak-huis n., alraacén wi. 
pak-huis-hüur, almacenaje m. 
pakje n., paquete m, lio m. 
pakken {grypen), prender, asirse de. 

te p. hebben (fam.), tener. 
pak-zadel, albarda v. 
pal, pal staan, estar flrme. 

„ (sust. = zetter, vanger, pen), linguete 

(gangspil) m., trinquete (rad) m. 
paleis n., palacio m. 
palissade, ) empalizada »., estacada 

palissadéring, | [v. 

pan, sartén v. 
pand n., prenda v. 

„ (huis) n., inmueble m. 
„ (van de jas) n., faldón m. 
pand-brief, obllgaclón hipotecaria v. 
paneel n., cuarterón m. 
panéer-mèel, pan raiiado m. 
panne-bakkerij, tejera v„ tejeria v. 
panne-dèkker, tejero m. 
panne-koek, tortilla v. 
panorama n., panorama m. 
pantalon, patalón m., pantalones m. mv. 
panter, pantera v. 
pantoffel, chineia v., pantuflo m. 
pantser n., armadura v., arnés m. 

„ (v e. schip) ü., blindaje m., corazav. 
pantser-fort n., fortaleza blindada v. 
pantser-schip n., acorazado m., buque 

blindado m. 
pap (om te eten), sopa v., papilla «. 

„ (om te pappen), cataplasma m. (v.). 
papegaai, papagayo m. 
paperassen, papeiotes m. mv. 
papier n., papel m. 
papieren geld n., papel-moneda m. papier-handel, papeleria ». 
papier-handelaar, papelero m. 
papiljót, papillota v. 
pap-lèpel, cucharón m. 
pappen, poner un cataplasma. 
pap-zak (flg.), porrón v. 
paraaf, rübrlca v, 
parade, revlsta (de tropas) v. 
paraderen, pasar ia revista. 
„ (flg.), pavonear. 

pè<raféren, rubricar. 
paragraaf, parrafo m. 
paraplu (regenscherm), paraguas m. 
parasol (zonnescherm), sombrilla v., qul- 

tasol m. 

pardoens (plur.), brandales m. mv. 
pardóes! sin decir onte ni moxte, de 

repente, a queraarropa. 
parel, pevla v. 
parel-móer, madre peria v. 
paren (gepaard doen gaan), parear, unir. 
„ (kopuléren), copular. 
„ (doen vergezeld gaan), hermanar. 
pari, 
a pari, a ia par. 
boven pari, a premio. 
paring, copulación v. 
park n., parque v. 
parket (v. d. officier van justitie) n.,üsc&\iai 

V., despacho del fiscal m. 

„ (in de schouwburg) n., luneta v. 
lellk parket, aprieto m. 
parkét-vlóer, entarlmado m. 
parkiet, cotorra v. 
parmantig, haciendo el Iraponente. 
part n., parte v. 

voor mijn part, por mi parte, of: 

si quieres. 
partje (v. vruchten), cacho m. 
partij (goederen, party tje), partida v. 
„ (politieke a. a.), partido m. 
„ (in geding of kontrakt), parte v. 
Parijs n., Paris m. 
partis (adj.), j 

Parijse, parislense (m. v.). 

Parij zenaar, I 
pas (adv ), se traduce con acabar de, 6 con 

recien (recientemente) ; v. net. 

„ (schrede), paso m. [goederen) v. 

„ (sust.), pase m. ; carta de guia (voor Fokker Nederl. — Sphans pas 106 periodiek te pas en te onpas, a proposito de 
todo. 
te pas komen, venir a proposito, 
venir Wen (viene, vlno), caber (cupo), •venir 
de molde. 
Pdsen, Pascua v. 
pasja, baja v. 
pas-klaar, sobre medida. 

„ (flg.), heclio y derecho, adaptado. 

paskwil (= pamflet) n., pasquinada v. 

„ {iets belacheliks) n., cosa rldicula v. 
pÓiS-munt, moneda menuda v. 
paspoort n., pasaporte m. 
passaat- wind, viento largo m. 
passége, paso m., pasaje m. 

„ (verkeer), transito m. 

péssen, caber (quepo, cupe), sentar bien (ie). 

„ (behoorlik zyn), sentar bien (ie), 
ser decente, conTenir (-vino). 
passer, compès m. 
pastei, pastel m. 

gesloten pastei, empanada v. 
pastel n., pastel m. 
pastoor, cura m. 
pastorie, casa del parroco v. 
patiënt, paclente m. 

„ (V. e. dokter), cliënte m. 
patróelje, patrulla v., ronda v. 
patroeljéren, patrullar, andar de ronda. 
patroon {model) n., dechado m. 

„ (meester), patrón m., jefe m. 

„ {om te schieten), cartucLo m. 
patróon-tas, cartuchera v 
patrijs, perdiz V. 

patrijs-p óort, posla c, tragaluz v. en m. 
pats (fam. = klap), golpe m., mojicón m. 
pdtsen (fam. = kopen), coraprar. 
pé>tser (lam.), tunante m. 
pauk, timbal m. 
paus, papa m. 
pduselik, papai. 
pauw, pavo real m. 
pduze, pausa v. 
pauzeren, pausar. 
pedel, bedel m. 
peen (= wortel), zanaboria v. 
peer, pera V. 

„ (V. e. lamp), porno m. 
péer-vórmig, périforma, en forma de pera. 
pees, tendón v. peet, padrino m. 

peinzen, meditar. 

pek n., pez V. 

pekel, salHkUera v. 

pekelen, poner en salmuera (pongo, puse, 

puesto). 
pekel- vlees n., carne salada v., salomo n». 
pelgrim, peregrlno m. 
pélgrims-tócht, romeria v., peregrina- 

ción V. 
pellen, descortezar, descascarar. 

„ (eieren, vruchten), pelar, mondar. 
pèllerien, esciavina v. 
pél-mólen, descorteceria o. 

„ (om maïs te ontkórrelen), des- 

granadora v. 
pels, pelliza V. 

pelterijen (plur.), peleteria v. 
peluw, travesero m., travesano m. 
pen (V. hout), taco m,, tarugo m. 

„ (om te schrijven), pluma v. 
pendule, reloj de péndula m. 
pénnelikker (fam.), plumista m, 
penning, antigua moneda de cobre «., 

penique m. 
penny {inql.), penique m. 
pens, panza v. 

„ (fam = buiU), jergón m. 
penseel n., pmcel m. 
penséel-strèek, pinceiada v. 
pensioen n., pension V. 

„ (v. e. weduwe) n., viudaje m., 

viudedad v. 
pension (pron. franc. = kosthuis) n., casa de 

huéspedes v. 

pensioneren, jubiiar. 
pén-wörtel, nabo m 
peper, pimlenta v. 

„ (Spaanse), plmiento m. 
péper-büs, pimentero m. 
péper-düur, carisirao, que cuesta un 

sentido. 

péper-kóek, aiajü m. 
pèper-münt, menta v. 
péper-tüin, plantación de pimienta v. 
perceel n, parcela v. 
percent n., por ciento. 
pére-bóom, perai m. 
période, periodo m. 
periodiek (n.), periódico (m.). perron 107 plat perron n., andén m. 

pers, preosa v. 

persen, aprensar. 

persing (h^v. ener harende), pujo m. 

persoon, persona v. 

persóonllk, personal. 

Peru, Peru. 

Pèrudan, peruano m. 

pèruaans, peruano. 

perzik, melocotón ra., durazno m. 

pérzik-bóom, melocotonero m., duraznero 

pesten (fan).), jorobar. [m. 

péte-móei, madrina v. 

peul, vaina v. . 

péul-vrüchten, leguminosas v. mv. 

peuteren [aan), escarbar, manosear. 

peuzelen, cuscurrear con gusto. 

pfénnig [alemdn), penlque m. 

piano, piano m. 

pidno-krükje n., banqueta v., taburete m. 

piek, pica v. 

piepen, piar. 

pier (land-hoofd), escollera »., muelle m. 

„ (aard-worm), lombriz de lierra v. 
pies (fam.), orina ». 
Piet, Pedro m. 
pietersélie, perejii m. 
piet-ltittig, que suele bacer repulgos, que 

repara en futilidades. 
pik [met een snavel), picotazo m. 

„ (= pek) n., pez v. 
pik-dónker, como boca de lobo (oscuridad). 
pikken, picar, dar picotazos. 
pil, pildora v. 

pimpelaar (fam. = dronkaard), potist^ m. 
pimpelen (fam. = kalmpjes aan de drank 

zyn), potar, tornar sus copitas. 
pin, pincbo m. 
pink, menique m., dedo meiilque m. 

„ [vissers-vaartuig), pinque v. 
pint, pinta V. 
pióen-rdos, peonia v. 
pion, peón m. 
pip, pepita v. 

pis (vuig. = urine), orina v. 
pisang (= hanaan), platano [fruto) m. 
pis-bak (vuig. = water-plaats), meadero m. 
pis-lap (vuig.), culero m., culera v. 
pissen (vuig. = urineren), mear. 
pit (= kern), piedra m., pepita v. pit [v. e. lamp), mecbero m. 
„ [v. e. kaars), pabilo m. 
pittig (flg.), sabroso, picante, vivo, gracioso. 

„ [wyn), cascarrón. 
pit-vrucht, fruto con pepita m. 
plaag, tormento m. 
pléag-geest (fig.), diablejo m. 
plaat [metaal hyv.), placa »., plancha v. 
„ [prent etc), estampa v., grabado m. 
de plaat poetsen, escurrir ia boia. 
pléatje [van metaal) n., cbapa v. 
plaats [plek), lugar m. 
„ [oord), sitio m. 
„ [zitplaats), asiento m. 
„ [stad, dorp), plaza v. 
in de plaats van, en lugar de. 
zekere plaats, excusado m. 
plaats hebben, verificarse, efectuarse, 
suceder, tener lugar. 
pldats-bewijs n., billete (de entrada) m. 
pléats-buró [-bureel) D., despacbo de 
locación m. 
pléatselik, locai. 

plaatsen, colocar, poner (pongo, puse, 
puesto). 
plaatsing, colocación v. 
plaats-kaart (= kaartje, hiljêt), billete m., 

boleta V., boleto m. (Am.). 
plóats-nèmen, tornar asiento, sentarse (ie). 
pléats-vervangend, sustituto, susti- 

tuyente. 

plóats-vervanger, sustituto m. 
pldgen, acosar, dar matraca, tormentar. 

„ [met iem. gekheid maken), zumbar. 
plagerij, tormento m., zumba v., matraca v. 
plag(ge), césped m. 
plak, placa v. 

„ [sjokold[de) enz.), ladrillo m. 
„ [-je, ham enz.) n., tajada »., presa v. 
„ [brood), rebanada v. 
plan n., plan m., proyecto m. 
plank, tabia v. 

plankier n., tablado m , palenque m. 
plant, planta v. 
plantsoen n., alameda v. 
plas, cbarco m. ; (= meertje) laguna v. 
pléssen, cbapuzar. 
plastiek, piastica v. 
plat, Uano, cbato. 

„ [gemeen), cbabacano, vulgar. plataan 108 póetseii plataan, platano {drbol) m. 
plat-bóomd, chato. 
plat-dak n., azotea v. 
plateau n., mesa v., meseta v. 
platéel n., loza V., azulejo m. 
platéel-bakkerij, fabrica de loza v. 
platjes (vuig., V. piat-iuis). 
plat-luis, ladilla v. 

plè.tte-land n., llanura v., tlerra llana v. 
„ {buiten de steden) n., el cana- 

po, la aldea. 
plecht, proa V. 
plechtig, solemne. 
plechtigheid, solemnidad v. 
plee {zekere plaats), excusado m., lugares 
„ (aan boord), jardin m. [m. mv. 

pléeg-broe(de)r, bermano adoptivo m. 
pléeg-kind n., ahijado m. 
pléeg-möeder, madre adoptlva v. 
pléeg-óuders, padres adoptivos m. mv. 
pléeg-vader, padre adopti\o m. 

pléeg-züster, hermana adoptiva v. 

„ {verpleegster), enfermera v. 

plegen, soier (ue). 

pleidooi n., plelto m. 

plein n., plaza v. 

pleister, parche m. 

pleisteren {bepleisteren), enyesar. 
„ {stil-houden), parar. 

pléister-plaats, parada v. 

pléit-bezörger, procurador w. 

pleiten, pleltear. 

„ {voor = gunstig getuigen voor), 
honrar. 

pleiter, pleitista m. 

plek, sitio m., lugar m. 

plempen, terraplenar. 

plengen {poet.), derramar. 

plenzen, chapotear. 

plétbaar, maleable. 

plétbaarhèid, maleabilidad v. 

pletten, laminar, aplastar. 

pletter {V. te-pletter). 

ploeg {landbouKJ-werktuig), arado m. 

„ {klein aantal menschen), escuadra v., 
cuadrilla v. 

ploegen, arar. 

plóeg-schaar, | . 

plóeg-ijzer n., i ■" 

plóeg-vóre, aladrada v. ploert, granuja m. 
plóertig, de granuja, vil. 
ploeteren, chapotearse. 
plof, batacazo m. 
ploffen, dar un batacazo. 
plomberen, piomar. 
plomp (adj.), gordinüón, rechoncho, grosero 
,t (flg.)» pesado. [y pesado. 

plons (sust.), zubullida v. 
plooi, pliegue m., arruga v. 
plooibaar, piegabie. 

„ (dg.), dócil, acomodadlzo. 

plooien, hacer pllegues, hacer dobleces, 
arrugar. 

„ {zich), acomodarse, coaformarse. 
plots {poet.), j de repente, repentlnamente, 
plotseling, j de pronto, 
pluim, piuina v. 

plüim-strijker, sicofanta m., adulador m. 
pluim- vee n., volateria v. 
pluis n., bolisa v., pelillo m. 

niet pluis, suspecto. 
pluk, recolección v. 
pluk-haren, descabellarse. 
plukken, coger, recoger {oogsten). 
pltlksel n., hilas v. mv. 
pluméau {stoffer v. veren), plumero m., 

escobeta v. 
plunje, ropa V., arreo v. 
pochen, fantarronear. 
póch-hans, fanfarrón m. 
pódding {V. pudding). 
póedel-naakt, en porreta, en cueros, en 

pelota. 
poeder (= poeier), polvo m. 
póeder-süiker, azucar de lustre m. 
poel, poza V., charco m. 
poelier, pollero m., recovero m. 
poen, hombre cursi m. 
poep (fara.), cagada v. 
poepen (fam. = een grote boodschap doen), 

cagar. 
poes (fam. = kal), micha v. 
poespas, farrago m. 
poets, flsga V., chasco m. 

een poets bakken, dar un chasco, 

poetsen, pulir, escurar. [flsgar. 

„ {schoenen), lustrar, limpiar, ace- 

pillar {borstelen). 

de plaats poetsen, escurrir la bola. póets-goed 109 póst-bóde póets-goed n., lustre m. 
poezelig, regordete. 
poëzie, poesia v. 
pof (fam. op de pof), al crédito. 
poffen (in 't vuur), cocer bajo la ceniza. 
„ (fam. = op Krediet kopen), cotnprar 

al crédito. 
poffertjes, Lunuelos m. mv. 
póf-mouw, vueio m. 
pogen, tratar de, procurar, tentar (ie). 
poging, tentativa v., esfuerzo m. 
pök-dalig, noyoso, picado de Viruelas. 
poken, aüzar. 
pók-hout n., palo santo m., palo de las 

Indias m. 
pokken, vlruelas v. mv. 
pók-stof, virus voriólico m. 
polder, polder (lago ó parte del mar secada 

y rodeada de diques). 
polarisatie, poiarización v. 
polarizéren, poiarizar. 
Polen n., Polonla v. 
poliep, puipo m. 
polis, póllza V. 
politie, policia v. 
politie-agènt, guardia m. 
pols, muneca v. 

polsen (flg.), dar un toque, sondear. 
póls-stok, percha (para saltar zanjas) v. 
polijsten, pullmentar, alisar, desbastar, 
pomp, bomba v. [pulir. 

pompen, bombear. 
pompoen, calabaza v. 
pómp-zwèngel, manubrio de bomba m. 
pond n., libra v. 
ponds-pónds-gewljze, rata por canti- 

dad, a prorrata. 
pond-stérling, libra esterlina v. 
pons (fam. = punch), poncbe m. 
pont, baisa v. 

pontón-brug, puente de ponlazgos i>. 
pöntonnier, pontonero m. 
pook, atizador m., plcafuego m. 
pool, polo m. 

pool-cirkelj clrcuio poiar m. 
Pool(se), ) , . 
pools, ' I polones, -esa. 

póols-hóogte, elevación v , altura del 
polo V. 
p. nemen (flg.), tantear e vado. pool- ster, estrella polar. 

póol-strèken, regiones polares m. mv. 

Póol-zee, Mar Poiar m. 

poort, puerta v. 

poos, rato m. 

poosje n., ratito m. 

poot, pata V. 

„ (van een paard), poten, bajos m. mv. 
„ (V. d. tafel enz.), pie m. 
pootje (fam. = jicht) n., podagra v. 
met hangende pootjes, con las 
manos a la cabeza. 
pop (speelgoed), muneca v. 
„ (vlinder), crisalida v. 
„ (in 't kaartspel), flgura v. 
popelen, palpitar. 
póppe-kèst, I 
póppe-spèl n., 1 ^''^'^' ™- "*''• 
populair, popuiar. 
populier, alamo m. 
por, mojada «., porrazo m. 
poreus, poroso. 
porfier n., pórfido m 
poriën, poros m. mv. 
porren, punalar, dar golpes. 

„ (fam. = wekken), despertar (ie). 
pórsie (portie), porción v. 
port (V. brieven), porte m. 

„ (wyn), vino de Oporto m. 
portaal (v. e. trap) n., rellano m. 
„ (V. e. huis) n., portal m. 
pórtemonnaie, portamonedas m., mone- 
pórtie (V. porsie). fdero m. 

portier m., portere m. 

„ n., puertecilla »., portezuela v. 
portierster, portera v. 
portret n., retrato m. 
Portugal n., Portugal m. 
Portugees, -ése, 
pórtugées, 
portuur (partüur), pareja v., igual (esp. 

en fuerza fisica) m. 
positie, posición v., destino m. 

in positie, en clnta, pregnada. 
post, correo m. 

„ (betrekking), puesto m. 

„ (in een boek), asiento m. 

„ (V. e. deur), pie derecho m. 

„ (V. e. schildwacht), puesto m. 
póst-böde (= brieve-besteller), cartero m. portugués, -esa. póst-bus 110 prooi póst-bus, buzón m. 

„ (afzonderlike), apartado m. 

póst-duif, paloma correo ». 
postelein, Terdolaga v. 
posten, apostar (ue) gente para impedir 

los obreros que trabajen. 
posteren, apostar (ue). 
póst-kantóor n., correo m., estafeta v. 
„ (Am.) n., oficina postal v. 

póst-pakèt n., paquete postal m. 
póst-papier n., papel de cartas m. 
pdst-scriptum n., posdata v. 
póst-wissel, asignación postal v. 
póst-zègel, sello m., estampllla v. (Am.). 
pot (aardewerk), olla v., cazo m., botlja v. 

„ (yzer), marmita v. 

„ [by 't spel), polla v. 

„ (fam. = gevangenis), jaula v. 

„ {voor gelei o. a.), jarro m., tarro m. 

poten, piantar. 

potig (fam. = sterk), membrudo, robusto. 

pót-lood n., lapiz m. 

„ (om te poetsen) n, plombaglnav. 

pótse-mèker, guasón m. 

pötsierlik, grotesco, estrambótico. 

pótte-bakker, aliarero m. 

potte -bakkerij, aifareria v. 

potten (fam. = sparen), achocar, ahorrar. 

praat, | , , 
zi.^A^4-l^ charta v. 
praatje n., | 

praatjes-maker, patranero m., maia 

lengua v. 
praats, valentonada v., farfantonada v. 
praatstoel, 
op z'n praat-stoel zijn, estarchar- 

lando a sus anchas. 
praat-ziek (bdbhelachtig), parlero. 
prèkkezéren (vuig.), refleccionar, meditar. 
prdkties, practico. 
praktijk, practica v. 

„ (V. arts of advokaat), cllentela v. 

pram (vuig. = vrouwe-borst), teta v. 
prat (op), fiero (de), encopetado (de). 
praten, conversar, charlar. 
prauw, parao m. 
precies (v. presies). 
preek, sermón m. 
prei, puerro m. 
preken (= prediken), predicar. 
premie, premlo m. premie (scheepvaart), prima v. 
prent, Imagen v., grabado m. 
prént-kaart, postal iiustrada v. 
presies (precies), preclso, a punto fljo, en 

punto. 
préssen, apremiar. 

„ (soldaten), reclutar ó alistar por 

medios ilicitos. 
pret, holgorio m., regocijo m., risa v. 
prét-maken, holgarse (ue), dlvertirse (i, ie). 
prét-mèker, novillero m., calavera ». 
prettig, divertido, agradable. 
preuts, dengoso. 
préuts-heid, dengues m. mv. 
priem, punza v., punzón m. 
prik, picadura v., picada v., punzada v. 
prikkel, aguijón m. 
prikkelbaar, irritabie. 

„ (fam.), que tiene malas cos- 

quillos. 
prikken, picar, punzar, pinchar. 
prima (adj.), de primera calidad. 
prise d' eau, presa v. 
proces (recht) o., pleito m. 

„ (anders) n., proceso m. 
procès-verbaal n., sumario m., acta v. 
proef, ensayo m. 

„ (druk-proef), prueba v. 
bij wijze van proef, por via de 

ensayo 
proef- (en compuestos), experimental. 
próef-balaDS, balance aproximativo m. 
próef-bestèlling, pedido de ensayo m. 
pröef-ondervindelik, experimental. 
próef-statión n., estación de ensayos, de 

experimentos v. 
próef-zènding, envio de ensayo m. 
proesten, resopiar. 

„ (van 't lachen), desternillarse 

de risa. 
proeven, probar (ue). 
professor (= hoog-léraar), catedratico m. 
profiel n., perfil m. 
prökuratie, procura v. 
prokuratie-hóuder, apoderado m. 
próletariër (fam. proleet), proletario m., 

plebeyo m., cursi r». 
pronken (= prijken). 
pront, pronto. 
prooi, preda v. proost 111 quotiënt proost! (V. prosit). 

prop (in de mond), mordaza v. 

„ {anders), tapón m. 
prosit {latyn), ia la de V! 
protest n., prolesta v. 

„ (handel) n., protesto v. 
provincie, provincia v. 
provizie-kast, alacena v., dispensa v. 
pruilen, enfurrunarse, estar de mobina. 
pruim, ciruela v. 

„ [tabak), cantidad de tabaco que se 
masca v. 
prüim-tabak, tabaco de mascar. 
IPruis-, -iese, prusiano m., -a v. 
Pruisen n., Prusla v. 
prüisies, prusiano. 
pruisies blauw n., acido prüslco m. 
prul n., trasto m. 

prulléria (fam.), 1 cachivaches m. mv., co- 
pruUe-gÓed n., j sasdenlngünvalorv. m». 
prulletje {Mjv. kostbaar) n., baratija v. 
prijken (met), luclr, campear. 
prijs, precio m. 

„ (premie), premio m. 

op prijs stellen, apreciar. 
prljs-gerècht n., tribunal de presas m. 
prijs-koerè,nt, lista v., precio corriente m. 
prijzen, eiogiar. 

„ (pryzen geven), fljar los prectos. 
pudding (= podding), pudin m. 
J>uffen (tam.), sofocar de calor. 
puik (fam. = uitstekend), excelente. 
puin n., derribos m. mv., escorabro m. 

in puin vallen, desmoronarse. 
puist, püstula V. 

puistje n., j botón m., barros m. mv., 
pukkeltje n., j granujo m. puit-aal (= kwdl-aal), lota «., mustelom., 

mustela v. 
pul, tibor m., jarro m. 
pulken (fam.), pellizcar, escarbar. 
punch (v. pons). 
punt (stip) n., punto m. 

„ (uiteinde), punta v., estremo m. 

op 't punt staanof zijn, estar para. 
puntig, puntiagudo, apuntado. 
pupil, pupllo m. 
purgatie, purga(ción v.) v. 
purgéer-middel n., purgante m., pur- 

gativo m. 
purgeren, purgar. 
purper (sust.) n., purpura v. 
purperen (adj.), purpüreo. 
pürper-schèlp, mürice m. 
put, pozo m. 
püt-èmmer, cubo m. 
putten, tornar agua de un pozo. 
puur, pure. 

„ (= niet anders dan), mero. 
pij, sayal m., hablto de tralie m. 
pijl, flecha V., saeta v. 
pijl-koker, carcaj m , goldre m. 
pijn, dolor m. 

pijn doen, hacer mal. 
pijn-bank, tortura v. 
pyn-boom, plno m. 
pijn-bos n., pineda »., ptnar m. 
p^nlik, penoso, doloroso. 
p^n-loos, sin dolor. 
pijn-stillend, lenitivo. 
pijp (voor tabak), 

„ (vat), 

„ (». e. orgel), canon m. 

,, (e. e. broek), pierna v. pipa V. Q. quadraat («. kwadraat), cuadrado m. 
quiténtie (v. kwitdnsie), recibo m. quotiënt n., cuociente m., cociente m ra 112 ratelen ra, verga v. 

raad (die men iemand geeft), consejo m. 
„ {rdads-heer), consejero m. 
„ (beraadslagend lichaam), consejo m., 
Junta ». 

róad-huis n., casa municipal v., ayunta- 
miento m. 

raadsel n., acertijo m., enigma m., rom- 
pecabeza m. 

raadsel-achtig, enigmatico. 
raads-heer, consejero m. 

„ (in 't schaakspel), alfil m. 

raads-man, consejero m. 

„ (advohaat), abogado m. 

raaf, cuervo m. 

raak (adj. y adv.), llegado a lo vivo, tocado. 
„ (adj. = zeer juist), acertado. 
hij heeft raak gekregen, iieva 
que rascar. 

raak geves, santiguar (fig.). 
raam (= venster) n., ventana v, 

„ (= lyst) n., marco m., cuadro m. 
raampje (in een wagen hjjv.) n., ventanilla v. 
raap, nabo m. 

r&ap-ólie, aceite de nabo silvestre m. 
raar, raro. 
raas-kallen, desatinar. 

„ (ylen), delirar. 

raat (v. honig-raat), panal (de miei) m. 
rabat n., rebaja v. 
rad (= wiel) n., rueda v. 
rad-braken (lit.), enrodar (ue). 

„ (flg. , zeer vermoeien), moler (ue) 

„ (flg., verknoeien, taal o. ü.), 

cha(m)purrar. 
rolden (een raad geven), aconsejar. 

„ (= gissen), adivinar; dar en. 
rèdéren, raer. 
r&déring, raimiento m. 
rader-wèrk n., rodaje m. 
radijs, reponcbe m., rabanillo m. 
réifel, bilacba v. 
rafelen, desbiiacbar. 
rag (». spin-rag) n., telarana v. 
rége-ból, escobón m. 

,f (fig. = verwarde kop haar) , grena v. 
rail, riel m. rak (V. rek). 
„ (voor hoeken) n., estante m. 
„ (dróog-rek) n., tendedero m. 
reken, tocar. 

„ (in een toestand komen), venir èt 
(se), llegar a (ser). 

„ (juist treffen), acertar (ie). 
rakker(t), tuno m. 

slimme rakker, camastrón m. 
ram, carnero de simlente m. 
ramen, estimar, valuar. 
réming, estimaclón v., valuación v. 
rammel, 

pak r. (V. rdmmeling). 
rammelaar, liebre macbo m. 

„ (v. e. kind), cascabelero m. 

rdmmelen, dar un sonido bueco. 

„ (met wapens a.a.), burgonear. 

„ (fig), cbarlar que selaspela. 

„ (een schildery), chillar. 

rémmeling, trepa v., zurra v. 
rammel-kast (slecht rytuig), carricoche m. 
rémmel-slèg, cbaria v. 
ramp, calamidad v., desastre m., catastrofe v. 
ramp-spoed, miseria v. 
rèmp-zalig, miserable. 
rand, borde m. 
rank (sust.), tijereta v. 

„ (adj.), esbelto, gracil. 
rans ) 

ransig, '"^"'^'" ^"•^' ™"<^i"^° (*'•)• 
réinsel, mocbiia v. 
pak ransel (fam. = rammeling), zurra 
V., azotaina v., trepa v. 
ranselen, pegar, dar una paliza. 
ransighèid, tasto m., rancidez v., rancia- 

dura V. 
rap, pronto, vivo. 
Jan Bap en z'n maat, ia gentuza, 
la cbusma. 
ras (sust.) n., raza v. 

„ (adj. poet.), pronto. 
rasp, raspa v., rallo m. 
raspen, rallar, raspar. 
rat, rata v. 
róitel, carraca v. 
ratelen, sonar ia carraca (ue). ratelen 113 reis ratelen {veel en rad jjrafew), parlar, chirlar 

„ (donder a. a.), tabletear. 
ratel- slang, crótaio m. 
rats (vuig.), sudores m. mv., mal rato m. 

in de rats (= in de klem, in angst), 
rauw, crudo. [angustlado. 

ravijn (diep dal) n., barranca v., barran- 
quera v. 

„ {uitholling door water) n., baden m. 
razen, rabiar. 
r. en tieren, echar sapos y culebras, 
of: echar tacos y ternos, tempestear. 
rdzend, furioso; frenético. 
rèzernij, frenesi m. 
reagéer-büisje n., probeta v. 
reageren {qmm.), obrar. 
recht (sust.) n., derecbo m. 

„ (adj.), derecho. 
récht-bank, tribunai m. 
recht-door-zee, reai y franco. 
rechtens, de derechto. 
réchter, juez m. 
réchterlik, judicial. 
recht-óp, erecto, enderazado. 
rechts (adv.), a la derecha ; (adj.), derecho. 
rechts- (en compuestos), jurldlco. 
rechts- geleerde, jurisconsuito m. 
réchts-geding n., causa v., proceso m., 
pleite m. 
réchts-plèging, 
récht-spraak, 
réchts-wèzen n., justicia v. 
recht-Üit (adv.), en derechura, derecho. 
rècht-zinnig, ortodoxo. 
recht-zinnigheid, ortodoxla v. 
recidive, reincidencia «. 
recidivist, relncldente m. 
rédde-löos (adv.), slnrecurso, sin esperanza. 
redding, saivación v. 

„ {op zee), salvaraento m. 

réddings-bóei, saivavidas m. 
réddings-hóot, lancha de salvamento v. 
réddings gordel, cinturón de salvamento 
rede {verstand), razón v. [m. 

„ (toespraak), dlscurso m. 

„ (fam. ree, op zee), rada v. 

in de rede vallen, interrumpir, atajar 
la palabra. 

réde-dèel n., parte del dlscurso v. 
róde-kavelen, disputar. jürisdicción v. réde-kèiVeling (rede-twist), disputa v. 
rédelik, razonable. 

„ {pryzen), módico. 
rédelikhèid, razonabiildad v. 

„ (van prezen), modicidad v. 

réde-lóos, prlvado de razón, irracional. 
reden, razón v., causa v. 

reden te meer, auto en favor. 
redeneren, razonar, discurrir. 
reder, naviero m., armador m. 
rederij, compania navierat).,armamentom. 
réde-twist, disputa v. 
réd-middel n., recurso m., medio de 

saivación m. 
ree (dier), corzo m. 

„ (V. rede = ree). 
rée-bok (dier), v. ree. 
reeds, ya. 
reeks, serie v. 
reep, tira v. 
reet, rendlja v., resquicio m. 

„ (vuig.), culo m. 
regel, regia v. 

„ (schrift), renglón m. 

in de(n) regel, ordinarlamente, por lo 

general, por lo comün. 
regelen, arreglar. 

régel-récht, en derechura. 

regels (plur.), reglas v. mv. 

regen, iiuvia v. 

régen-böog, arco iris m. 

régen-büi, lluvia v., chaparrón m. 

regenen, liover (ue). 

régen-jas, impermeable m., sobretodo m. 

régen-schèrm (paraplu) n., paraguasm. 

regent, regente m. 

regentes, regente v. 

régen-val, caida piuviai v. 

regeren, reglr (l), gobernar (ue). 

regering, gobiemo m. 

reglement n, reglamento m. 

huis-hóudelik r., reglamento de orden 
interior m. 

rei (poet. = koor), coro m. 

reiken, alargar; (intr.) alcanzar. 

réik-halzen, anheiar. 

Béimond, Ramón, Ramal m. 

reis, viaje m. 

„ (= keer, maal), vez v. 
e'réis (een reis), una vez. réis-genóot 114 rimpel réis-genóot, compaïïero de viaje m. 
réis-goed (bagage) n., equipaje m., (fam.) 

pacotilla v. 
réis-tas (valies), ^alija v., petaca {die in 

tweeen openslaat) v. 
réizen, viajar. 
reiziger, vlajero m. 

„ {handel), viajante m. 

rek {bóeken-rèk) n., estante m. 
„ {dróog-rek) n., tendedero v. 
„ {voor handdoeken enz.) n., tendedor m. 
rék-baar, eiastico. 
rék-baarhèid, eiasticidad v. 
rekel, perro (macho) m. 

„ (flg.), V. rakker. 
rekenen, contar (ue). 
rekening, cuenta v. 

in rekening brengen, cargar. 
rèkening-koerant, cuenta corriente v. 
réken-schap, cuenta v. 
rekest {request) n., petición v. 
rék-gom, caucüo m. 
rékje n., tendedorillo m. 
rekken, estlrar(se), (fam.) estirajar(se). 
rekruut, reciuta m. 
relaas n., relato m., relación v. 
relletje n., tumultlUo, alborotnio m. 

„ {iets waar iedereen over praat) n., 

escandalillo m. 
rem, freno m. 

rembours {verréken-pakèt), reembolso m. 
remise, remesa t>. 
remmen, (renar. 
rém-toestèl n., freno m., aparato de 

freno m. 
ren, corrida (de caballos) v. 
Benaissance, Renacimiento rn. 
rén-baan, carrera v., pista v., coso m. 
rén-böde, estafeta v. 
renderen, rentar 

rén-dier n., rengifero m , rangifero m. 
rennen, correr. 

rén-paard n., corredor m., caballo de 
rente, renta v. [carrera m. 

rénte-gèvend, que renta, que darentas. 
rentenier, rentero m. 
rénte-standaard, 
rénte-vöet, 
rep, 
in rep en roer, alborotado. tasa de interés v. repeteren, repetir(i), recapitular. 

„ {toneel), ensayar. 

repetitie, repetición, recapitulación v.''- 

„ {toneel), ensayo m. 

repliceren, repUcar. 
repliek, replica v. 
reppen {zich), apresurarse. 
er niet over of van reppen, no 

chistar. 
requést {v. rekest). 

reserve-kapitaal n., capitai de reservam. 
respijt n., demora v. 
rest, resto m. 

restant n., restante (lo), sobrante (el). 
resten, restar, quedar. 
retóer-kèartje n., boieta (of biiiete) de ida 

y vuelta m. en v. 
re toer- rekening, cuenta de resaca v., 

cuenta de retovno v. 
retóer-vracht, carga de retorno v. 
reu (= rekel), perro (macho) m. 
reuk, olor m. ; olfato m. 
réuk-orgaan n., olfato m. 
réuk-werk n., perfumeria v. 
reumatiek, reumatismo m. 
reumaties, reumatico. 
reus, gigante m. 
rèus-échtig, gigantesco. 
reutelen, dar estertores. 
reuzel, manteca de cerdo m. 
reuzin, giganta v. 
reven {een rif steken), tornar rizos. 
rib, costilla v., costa v. 
ribbe-kast (vuig.), panza v. 
richten, dirigir. 

„ {geschut), asestar. 
richting, direcclón v. 
richt-snoer n., tendel m. 
ricinl- (of kastor-) olie, aceite de 

Palma Cristi m. 
ridder, cabaliero m. 
ridder-schap, caballeria v. 
ridder-slag, armazón de caballeria v. 
rieken (fam. ruiken), oler (huele). 
riem {v. ieder), correa v. 
„ (20 boek), resmo m. 
riet n., cana v. 

rillen, estremecerse, tener escalofrios. 
rilling, escalofrio m. 
rimpel, arruga v. rimpelen 115 rondheid rimpelen, desalisar(se), arrugar(se). 
ring, anillo m. 

„ (00» de vinger), ook.- sortija v. 
ringen (pi., gimnasUek), anillas v. mv. 
ring- vinger, dedo anular m.; of: dedo 

médico m. 
ring-worm, eritema anular v. 
rinkel-bèl, cascabelero m. 
riool n., alcantarilla v. 
risikó, rlesgo m. 
riskeren, arrlesgar. 
rob, foca v. 
robijn, rubi m. 

rochel (fam. = fluim), placa v., fleraa v. 
rochelen, escupir flemas. 

„ {als een stervende), dar estertores. 

Bode Zee, Mar Roja v. 
roede {lange stok), vara v. 

„ (om te slaan), bastón m., vara v. 

manneüke roede, verga v. 
róei-boot, lancha v., bote m. 
roeien, bogar, remar. 
roeier, remador m. 
róei-riem, remo m. 
róei-schuit, lancha v., barca a remos v. 
roei -spaan, pagalla v., remo corto m. 
roem, gloria v. 
roemen, alabar, glorificar, encarecer. 

„ op, glorificarse. 
róem-rijk, j , . 
róem-vol, h»"™^*»- 
róem-züchtig, ambicloso. 
roep, reputación »., renombre m. 
roepen, Uamar; exclamar. 
roeper, boclna (a bordo) v. 
róep-stem (flg.), voz »., reciamo m. 
roer n., gobemalle m. 
róer-domp, alcaravan m., cbaradrio m,, 

ardea v. 
roeren, agUar, menear. 

„ (met een lepel), cucharetear. 
„ (= ontroeren), conmover (ue). 
roerend, conmovedor; (goed) mueble. 
roerig, buUanguero. 
róer-loos, inmóbll, perplejo. 
roerselen, emoclones v. mv. 
róer-Stang, cana del timón v., timon m. 
roes, borrachera v. (fam.), perra v. 
roest, mobo m., herrumbre v., robin m. 
roesten, tomarse, enmobecerse. roestig, moboso, berrumbroso. 

roet n., hollin m. 

roezemoes, gulrlgay m., runrun m. 

roffel, redoble (de tambor) m. 

roffelen, redoblar. 

rog, raya v. 

rogge, centeno m. 

rógge-bróod n., pan de centeno m. 

rógge-mèel n., barina de centeno m. 

rógge-vèld n., centenal m, 

rok (vrouwe-kleed), falda v. 

„ (jas), frac m. 
roken, fumar. 

„ (Intr.), bumear. 
rokend, bumeante. 
rol {opgerold iets), roUo m. 

„ (toneel), papel m. 
rollen (intr.), rodar (ue). 

„ (trans.), torcer (ue); bacer rodar. 
rolletje n., rodiilo m. 
de zaak gaat op rolletjes, abuen 

vlento va la parva. 
ról-luik n., cortina metalica v. 
romaans, romance. 
roman, novela v. 

roman-schrijver (-schryfster), novelista 
Bome n., Roma v. 
romeins, romano. 
rommel, tendalera v., revoltillo m. 
rommelen (donder), retumbar. 
„ (buik), tener flatos. 

„ (in een koffer hyv.), üurgar. 

„ (onderst boven halen), revolver 

(ue, -vuelto), trastear. 
rómmelingen (in de maag), retortijones 

m. mv., flatos m. mv. 
rómmel-kamer, recogedero m. 
rómmel-pót, oila podrida v. 
rómmel-zóodje (fam.) n., oiia podrida v. 
i:omp, tronco m. 
rond, redondo. 
in 't rond, alrededor, a la redoada, en 

torno suyo. 
rènd-bórstig, liso y llano, franco, redondo. 
rónd-dèlen, distribuir. 
rónd-drèaien, dar vueltas (a), girar. 
rónde-dans, ande la rueda m. 
rondeel n., rondel m. 
rónd-gaan, clrcular, dar la vuelta a. 
rondheid, redondez v. ronding 116 ruig ronding, redondeamiento m., redondeo m. 
rondje n., ronda (de copas) ». 
rónd-kömen, bastar con (onpers.). 

hij komt rond van f 1000, Ie basta 

con mil florlnes. 
rónd-lópen, andar e» circulo, darvueltas 

corrlendo. 

„ (= om-lopen), discurrir. 

„ {duialen), errar (yerra), vaga- 

mundar. 
rond-Óm, alrededor, en torno. 
rónd-reis, \iaje circular m. 
rond schrijven n., circular v. 
rondte (in de r.), en redondo, a la redonda. 
rónd-uit (adv.), sin repulgos, abocallena, 

francamente. 

rónd-vraag, (ei) preguntar los a\isos. 
in rond-vraag brengen, preguntar 

los avisos. 

rónd-zènden, hacer circular. 
rónselaar, enganchador m. 
ronselen, enganciiar. 
rood, rojo. 
róod-achtig, rojizo. 
rood-brüin, moreno rojizo. 
röod-harig, peiirrojo. 
roof (diefstal), robo m. 

„ (v. e. wond), postilla «. , costra v. , escara v. 
róof-dier n., flera v. 
róof-VÓgel, ave de rapina v. 
rooien, desarralgar, extirpar, llmpiar (un 

terreno). 

„ (opmeten), medir(i). 
róoi-lijn, allneaclón v. 
rook, humo m. 

rook-vlées n., ceclna v., carne fumada v. 
róok-worst, saichlcha fumada. 
room, crema v. 
rooms, catóiico. 
róom-taart, flan m. 
róom-ijs n., helado a la crema m. 
roos, rosa v. 

„ (schüfen op 't hoofd), caspat).,pela- 

gla V., peliculas m. mv. 

„ (ernstige huidziekte), erlslpela v. 
rooster (in de keuken, in een Mchel), 

parrillas v. mv. 

„ (overzicht), tabla de horas, de lec- 

clones etc. v. 
roosteren, tostar (ue). roostering, tueste m., torrefacclón v. 
ropij, rupia v. 

ros (poet. = paard) n., caballo m. 
rós-kam, almohaza v. 
rós-kèmmen, aimobazar. 
rosmarijn, romero m., ledo m. 

„ (wilde), jara «., jaguargo m. 

rossig, rojizo. 
rot, podrido. 
rotan, bejuco m. 
rotétie-pèrs, rotativa v. 
rót-heid, podredumbre v. 
rots, pena v., peHasco m. 
róts-achtig, penascoso. 
rotten, pudrir. 
róttenis, podredumbre v. 
rotting, pudrimienlo m. 

„ (rotan), bengala »., cana de Indias v. 
rouw, luta m. 

róuw-beklèig n., condolencla »., pésame w». 
rouwen (spyten), arrepentlr (je). 

„ (= rouw dragen), venir de luto (i). 
róu W-floers n., crespón m., cendal m. 
rouwig (sp^tig), arrepentido, descontento. 
róuw-kleed n., vestido de luto m. 
royaal, liberal. 

„ (adv.), liberalmente, (fam.) a boca 
de costal. 
roze (adj.), rosado. 
róze-knöp, pimpollo de rosa m. 
róze-krèiUS, rosarlo m. ; corona de rosas v. 
rozelaar, rosai m. 
róze-ölie, esencla de rosas ». 
róze-wèter, agua de rosas v. 
ruchtbaar, divuigado. 

„ maken, divuigar. 

ruchtbaarheid, divuigación v., (ei) divui- rug, espalda(s) v. (mv.). 

„ (V. e. stoel), respaldo m. 

„ (v. e. mes), recazo m., lomo m. 

„ (v. e. jas), revés m. 
rtigge-graat, espinazo m., (fam.) rosarlo m. 
TÜgge-mèrg n., médula de la espina 
dorsal v. 

riiigge-mergs-tèring, mieiotisis v. 
rügge-sprèak, consulta v. 
rüg-lèuning, espaldar m., respaldo m. 
ruif, pesebre m. 
ruig, velloso. rüigheid 117 rij-tijd rüigheid, veiiosidad v. 
ruigte, maleza v., guadna v. 
ruiken (fam. = rieken), oler (huelo). 
ruiker {boeket of Ml], ramillete m. 
ruil, cambio m. 

in ruil van, voor, en cambio de. 
ruilen, cambiar, trocar (ue). 
rüil-hèiUdel, comerclo de cambio m. 
ruiling, cambio m. 
rüil-verkèer n., traflco m. 
ruim (sust,) n., cala v., bodega «. 

„ (adj.), ancho, 

„ (adv.), mas de. 
ruimen, evacuar. 

uit de weg ruimen, aiianar; apar- 
tar; matar. 
ruim-schoots (adv.), ampliamente. 
ruimte, espacio m. 
ruin, caballo castrado m. 
ruisen, susurrar. 
ruit («. e. venster), cristal m. 

„ (figuur), rombo m. 
ruiten (in 't kaartspel), cros m. mv. 
ruiter, jinete m. 
ruitery, caballeria v. 
ruk, tirón m., estirón m., estirijón m. 
rukken, sofrenar, dar tirones. 
rul, granoso y seco. 
rum, ron m. 
run, casca v. 
rund (plur. runderen) n., res de ganado 

vacuno «., vaca v. 
ründer-ras n., raza vacuna v. 
rund-vlees n., carne de vaca v. 
rups, oruga V. 
Rus, ruso m. 
Büs-land n., Rusia v. 
rüssies, ruso. 

Büssiese d Bussin, rusa v. 
rust, descanso m., reposo m. 
„ {rustigheid), tranquilidad v. 
in ruste, retirado, jubllado. 
rust-bed n., camiiia v. 
rtisten, descansar, reposar (poet.). 
rustig, tranquilo, sosegado. 
rüstighèid, tranquilidad v. 
rusting, armadura v. 
rü.st-OOrd n., retiro m. 
ruw, rudo. 
ruwheid, rudeza v. ruzie, bolina v., camorra v., rina v., pen- 
dencia v. 

ruzie-makèn, hacer camorra, armar 
pendencia. 
rij (reeks), Mlera v. 

„ (gelid), fila v. 
rij-beest (= ry-dier) n., cabalgadura v., 

montura v. 
rjjden, montar, ir a caballo ó en cocbe. 

„ (V. e. rytuig), correr. 
ryder (= ruiter), jinete m. 

„ (anders), uno que cabalga ó va en 
coche. 
rij-dier {— ry-beest) n. 
rijgen (korset, schoenen), enlazar. 

„ (kralen), ensartar. 

„ (= losjes naaien), bilvanar. 
rljgsel n., hilvan m. 
rijk (adj.), rico. 

„ (sust.) n., reino m., estado m. 
rijk-aard, rico m., fücar m. 
rijk-dom, riqueza v. 
rljkelik (adj., adv.), abundante, -mente. 
rijks-, del estado. 
rij -kunst, equitación v. 
rij-laars, bota de montar v. 
rij-les, lección de equitación v. 
rijm, rima v. 
rijmelaar, rimador m. 
rijmelarij, copias de ciego v. mv. 
rijmen, rimar. 
rijmer, rimador to. 
Hijn, Reno m. 
rijn-WJJn, vino del Reno m. 
rijp, maduro. 

„ (= ^zel), rosada v., escarcha v. 
rij-pa-ard n., cabalgadura v., caballo de 

montar m. 
rijpelik, maduramente. 
rijpheid, madurez v. 
rij -school, escuela de equitación v. 
rijs n., ramiza v., mimbres m. tnv. 
rijs-hout n., mimbre m., fajinas v. mv. 
Bijssel n., Lila v. 
rijst, arroz m. 

rijst-póeder n., poivo de arroz m. 
rijst-veld n., arrozal m. 
rijten (= scheuren), rasgar. 
rijtuig n., coche m., carruaje m. 
rij-tijd (v. vissen), época de desovar v. nj-weg 118 saus rij-wog, carretera v. 
r^zen, subir. 

„ {meel, deeg), leudar. rijzig, aito. 

rij-zweep, lótigo de montar m. S. Sdbbat, sabado (de los judios) m. 
sabbelaar, machacón m. 
sabbelen, cbupar. 

„ , hablar macbacón. 
safier, zaflro m. 
Saks, ) 
Sdksiese,h'^""'-°""- 
Saksen u., Sajonia v. 
séiksies, sajón. 

saléde (fam. = sla), ensalada v. 
salét-jónker, petimetre m. 
sèlpéter n., salUre m. 
salpéter-züur n., acido nitrico m. 
sdmen, juntos, -as. 
samen-brèngen, reunir. 
samen-doen, reunir, juntar. 

„ (intrans.), ir en partes. 

samen-drijven, reunir a empeiiones. 
sémen-gaan, acompanar. 
samen-gestèld, compuesto. 
samen-groeien, soidarse (ue), unirse 

creeiendo. 

samen-hang, eniace m., coberencia v. 
samen-hangend, coherente. 
samen-hópen, amontonar. 
samen-houden, contener (ie), tener juntos. 
samen-klèven, pegarse. 
samen-komst, entrevista v., reunión v. 
samen-lèving, sociedad v. 
samen-lèzen, coiegir. 
samen-löop (flg.), coincidencia v. 

„ (lit.), confluencia v. 

samen-r aapsel n., revoitiiio m. 
samen-rapen, recoger. 
samen-röepen, convocar. 
samen-roeping, convocación v. 
samen-rötten, l 

samen-schólen, | *^™P^'^^' ^^*^'""««- 
samen-scholing, agrupación v., gavilla v. 
samen-spannen, conspirar. 
sémen-spanning, conspiración «. samen-spèl n., harmonla v. 
samen-spraak, conversación v., dialogo m. 
samen-Stèl n., conjunto m., composición v. 
samen-stèllen, componer (-pongo, -puse, 

-puesto). 

samen-stèlling, composición v. 
samen- treffen (yerbo), coincidir. 

„ (sust.) n., encuentro w»., 

coincidencia v. 

samen-trèkken, contraer (-traigo, -traje). 
samen- trekkings-tèken n., acento 

circunflejo m. 

sémen-vallen, coincidir. 
samen-vatten, comprender. 
samen-vatting, compendio m. 

„ {kort begrip), resumenm. 

sameu-vóuwbaar, plegadizo. 
sémen-vóuwen, piegar (ie). 
sómen-wèrken, cooperar, colaborar. 
samen-wèrking, cooperación v., cola- 

boración v. 

samen-zwèren, conspirar. 
samen- z wering, conspiración v. 
samen-zijn (sust.) n., compania v. 

„ (verbo), estar juntos. 

sandaal, sandaiia v. 
sandel-hóut n., sandalo m. 
sanktie, sanción v. 
sanktionéren, sancionar. 
santekraam, 

de hele s., todita ia tienda. 
sap n., jugo m., zumo m. 
sappig, jugoso. 
sép-rijk {smeltend), fundente. 
sérren, incitar, provocar. 
sas, esclusa de mar v. 
sater, satiro m. 
satire, satira v. 
satiries, satirico. 
satijn n., raso m. 
saus, salsa v. séusen 119 Bcharrelen séusen, poner salsa (pongo, puse, puesto). 

„ (fain. = regenen), llover (ue). 
séus-kom, salsera v. 
saus-pan, cazoleja v., cazoleta v. 
schaaf, cepiiio m. 

grote sch., garlopa v. 
schaak n., jaque m. 
schéak-mat, jaque mate. 
schaak-mat-zètten, dar jaque. 
schaak-spel n., ajedrez m. 
SChéAk-spèleu, jugar ai ajedrez (ue). 
schaal (v. spyzen), fuente v. 
„ {maat), escala v. 
„ {weegschaal), balanza v. 
schaal-dler n., crustaceo m., testaceom. 
schaam-dèlen, genitaies, partes vergon- 

zosas V. mv. 
schaam-haar n., pubescencia v., pendeju 

{plat) m. 
SChaam-rood n., bochorno m., rubor m. 
schaam-streek, región vergonzosa v., 

pubis m. 
SChéamte, vergUenza V. 
schóamtelóos, Insolente, desvergonzado. 
schaap n., carnero m., oveja v. 
schaap-herder, pastor m., carnerero m. 
schaaps-kool, redil m. 
schaar {werktuig), tijeras v. mv. 

„ {troep), muchedumbre v., tropel m. 
schaarde, meiia v. 
schaarden, meiiar. 
schaars, escaso, raro. 
schaarste, escasez v. 
schaats, patin m. 
schaatse-rijden, patinar. 
schabrak {paarde-kteed), caparazón m., 

cliabra(s) v., telliz m. 
SChacheraar (= sjdcheraar), cambalachero 

m., mangón m. 
SChdchereu (= sjacheren), cambalachear. 
schacht {V. e. veer), canon m. 

„ {V. e. zuil), cana v , cepa v. 
„ {V. e. mijn), pozo (de mina) m. 
„ (t). e. pennehouder enz.), asta v. 
schade, dano m., detrimente m. 
„ (= nadeel), perjuicio m. 
SChadelik, nocivo; perjudicial. 
schadeloos- stellen, indemnizar, resarcir. 
schadeloos-stelling, indemnización v. 
schaden, danar, perjudicar. schade-vergoeding, indemnización v. 

schaduw, sombra v. 

schóduw-rijk, frondoso 

schdffen, procurar. 

schaften, merendar (ie, los obreros). 

schaft-tijd, hora de la merienda v. 

schékel, esiabón m. 

schakelen, esiabonar. 

schaken {spel), jugar al ajedrez (ue). 
„ {ontvoeren), raptar. 

schaker {speler), jugador de ajedrez m. 
„ {ontvoerder), raptor m. 

schaking, rapto m. 

schallen, resonar (ue). 

schalmei, chirumbeia v. 

schelmen {zich), avergonzarse (ue), 

schamper, desdenosamente, con altivez. 

schandaal n., escandalo m., vergUenza v. 

schandalig, escandaloso, vergonzoso. 

schandalizéren, escandaüzar. 

schdud-daad, ignominia v., acción yer- 

schande, vergUenza r. [gonzosa v. 

schdadelik, vergonzoso, escandaloso. 

schand-vlek, mancba v., estigma m. 

schand-vlèkken, deshonrar. 

schans, reducto m. 

schans-korf, cestón m. 

SChape-tèelt, cria de carneros, de ovejas v. 

schépe-vacht, velión m. 

schéppelik, razonable. 

schar, platlja salada v. 

schare {poet. = troep = schaar). 

scharen {zich), reunirse. 

schare-slijper (fam. = -sliep), amolador m. 

scharlaken {de kleur) n., grana v. 
„ {de stof) n., escarlata v. 

scharminkel (fam. = heel mager iem.), 
un naipe (de puro flaco). 

scharnier n., quicio m., bisagra v. 

scharrel (fam.), querida. 

scharrelaar, revendedor m. 

„ {die alles aanpakt), persona 

sin ocupación fija v. 

scharrelen (als een kip), andar rascando 
la tierra. 

„ (fam. allerlei vrouwen nalopen), 

andar a picos pardos. 

„ {moeite doen om rond te ko- 

men), tirar de una oveja y no alcanzarse 
a la otra. scharrelen 120 scheren scharrelen {moeilik lopen), arrastrarse, 

andar con ditlcultad. 
schat, tesoro m. -, idolo m. 
schat-kainer, tesoreria v. 
SChat-kist, erario m. 
schóit-mèester, tesorero m. 
schatten, tasar, avalorar; estimar. 
schatter, tasador m. 
schatting {belasting), tributo m. 

„ (taksatie), tasa v., tasación v. 

scheven (ais een timmerman), cepillar. 

„ {schrynen), rasgunar. 
schavot n., cadalso m. 
schavuit {schurk). 
schedel, calavera v., casco m. 
scheef (lit.), sesgo, oblicuo, torcido. 

„ (flg.), falso, forzado. 
scheel, bizco. 

scheen, canlUa v., espinilla v. 
schéep-gaan, embarcarse. 
scheep(s)- (en compuestos), maritimo, naval. 
schéeps-beschüit, gaiieta v. 
schéeps-bóuw, j construcciones 

schéeps-bouw-künde, j navalesD. mv. 
schèeps-bouw-kündig, de construc- 
ciones navales. 
schèeps-bouw-kündige, ingeniero de 

construcciones navales m. 
schéeps-gelègenheid, embarcación v., 

buque m. 
schéeps-jöngen, grumete m. 

„ {kajuits-jongen), paje de 

escoba m. 
sehéeps-papieren (piur.) n., papeles de 

bordo m. mv. 
schéeps-term, término nautico m. 
SChéeps-volk n., equipaje m., tripulaclón «. 
scheep- vaarder, navegador m., nave- 

gante m. 
scheep- vaart, navigación v. 
SChéer-kwast, ceplllo de barbero m. 
schéer-mes n., navaja de afeitar v. 
scheet (vuig.), pedo m. 
scheiden, S8parar(se). 

„ {echtgenoten), dlvorciar, des- 

casarse. 
scheiding, separaclón v. 

„ (in 't haar), raya v. 

„ {v. echtgenoten), divorcio m., 

descasamiento m. schéids-gerècht n., arbltrio m., tribunai 

de arbitraje m. 
schéids-muur, pared divisoria v. 

„ (flg.), obstaculo m. 

schéids-rèchter, Ouez)arbitro m., arbi- 
trador m 

schèids-réchterlik, arbitrario, arbltra- 
schéi-künde, quimica v. [tivo. 

schèi-kundig(e), quimico -a m. en v. 
schel (sust. = bel), campanilla v. 
schel (adj.), chillón -ona, estridente. 
schelden, Insultar, vituperar. 
schéld-naam, apodo m. 
schelen (verschillen), diferir (i, ie). 
't scheelt een haartje of..., por 
un tris. 

schellen, dar una campanada ^doy, di). 
schelling (antigua moneda del valor de 
medio cüelin inglés), cbelin m. 
schelm, picaro m. 

schelp (— schulp), concha v., marlsco m. 
schelp- dier n., molusco m. 
schema n., esquema v. 
schemeren, visiumbrar. 
schemering, crepüsculo m. 
schenden, desiucir; violar. 

„ (meisje, vrouw), violar, estuprar. 

schender, violador m.-, estuprador m. 
schending, violación v.-, estupro m. 
schenken (inschenken), echar, verter, es- 
canciar. 

„ (geven), regalar. 

„ (kwyt-schelden), dispensar. 

„ (een schenking doen), donar. 

schenker, copero m., escanclador m. 

„ (gever), dador m. 

schénk-kan, cantaro m. 
schep, palada v., cucharada v. 
schepel, fanega (55,3 L.) v. 
schepen (ant. = wethouder), regidor m. 
schepje n., pequena cucharada v. 
schéppen (uilscheppen, opscheppen), tornar 
con una pala, con una cucüara. 

„ (doen ontstaan), crear. 

schepper (om te hozen), acMcador m. 

„ (voor kolen), pala v., badila v. 

„ (leven-gever), crlador m. 

SChép-rad n., noria v. 
schépter, esceptro m. 
scheren (baard), afeitar. scheren 121 schittering scheren (schaap), esquilar. 
„ (laken), tundir. 
„ (de kruin), tonsurar. 
„ (vlak langs iets gaan, byv. vogel 
over water), rozar. 
scherf, tiesto m. 
schering, urdimbre v. 

't is s. en inslag, es lo esencial. 
scherm (kamer-) n., blombo m. 
„ (vuur-) n., pantalla v. 
„ (voor projekties) n , telón m. 
schermen (= koeliesen) n. pi., bastidores 
„ (verbo), esgrimlr. [m. mv. 

schermutselen, escaramuzar. 
schermutseling, escaramuza v. 
scherp (adj.), agudo. 

„ (smaak of reuk), acre; picante. 
„ (sust. = snede) n., filo m. 
scherpen, afllar, aguzar. 
scherp -réchter, maestro de altas obras m. 
schèrp-zinnig, sagaz, agudo 
scherp-zlnnighèid, agudeza «., sagaci- 

dad v., chispa (fam.) v. 
scherts, chanza v., broma v. 
schertsen, bromear, chancearse. 
schèrtsender-wijs, de burla, de broma, 

de cbanza. 

schérven-gerècht n., areópago m. 
schets, boceto m., esbozo m. 

„ (liter.), bosquejo m. 
SChéts-boek d., albüm de croquis, de 
esbozos m. 
schetsen, bosquejar, esbozar. 
8Chétteraar, fanfarrón m 
schetteren, tararear, hacer larara. 
„ (flg.), fanfarronear. 

„ (trompetten), sonar (ue), reso- 

nar (ue). 
scheuken (zich, vuig.), frotavse. 
scheur, rasgón m. 

scheuren, rasgar, romper (roto), desgarrar. 
scheuring (flg.), cisma m. en v., rompi- 

miento m. 
scheut, chorro m. 
scheutig (fam.), liberal. 
schichtig, asombradizo, espanradizo. 
SChichtighèid, (ei) ser asombradizo 
schielik, rapido, rapidamente. 
schie-man, segundo contramaestro (n 
bordo) m. schier (poet. = byna), casi. 
schier-èiland n., peninsula v. 
schiet-baan, tiro m. 
schieter, tirar, 

schiet-gewèer n., arma de fuego v. 
schiet-kunst, punteria v. 
schiet-lood (diep-lood) n., escandallo m. 
schiften (uitzoehen), entresacar; apartar 

(naipes). 

„ (als melk), cuajarse. 

schifting, entresacar (el), escoglmiento m., 

selección v. 
schik, gusto m. 

in z'n schik, contento. 
Schik-godinnen, Parcas v. mv. 
schikkelik (= redelik), mediano, bastante 

bueno, bastante bien. 
schikken, arreglar, hacer un arreglo. 

„ (in orde maken), adecuar, ajuslar. 

schikking, ajuste m., arreglo m. 
schil, cascara v. (dop), pellejo v. 
schild n., escudo m , broquel m. (rond). 
schilder, pintor m. 
schilderen, pintar. 
schilderes, pintora v. 
schilderij, cuadro m. 
schild- klier, glandula tireoidea v. 
schild-knaap, escudero m. 
schild-pad, tortnga v , galapago m. 
schilferen, escamarse. 
schillen (v. pellen), pelar, mondar. 
schim, sombra v., espectro m. 
schimmel (parasiet plant), moho m. 

,-, (paard), palorallla v. 

schimmelen, enmohecerse. 
schimme-spèl n., sombras chinescas v. mv. 
schimpen, Insultar, groseraente. 
SChimp-scheut, remoque m., pulla v., 

picón m. 
schip (pi. schepen) n., buque m., naviom. 
schip-breuk, naufraglo m. 
schip-brèukeling, naufrago m. 
schipbreuk lijden, naufragar. 
schip-brug, puente de pontones, de bar- 

cas m. 
schipper, capitan (de buque) m. 
schipperen (flg), transigir, manejar. 
schitteren, briiiar. 
schitterend, briljante. 
schittering, briiio m. Fokker, Nederl. — Sptiang. schobbejak 122 schrap schobbejak (fig.), vülano m., bribón m. 
schóbberdebónk, 

op de schóbberdebónk, de gorra. 
schoen, zapato m. 
schóen-lèpper, reniendón m. 
schóen-maker, zapatero m. 
schóen-makers-vèk n., obra prima v. 
schóen-pöetser, Umpiabotas m. 
sohóen-smeer n., betün (para botas) m. 
schoffel, escardilla v., escardillo m. 
schoffelen, escardillar, escardar, 
schoft (schouder v. e. paard), hombro de 

un caballo m. 

„ {schurk), bribón m. 
schok, choque m. 
schokken, cbocar. 
schokkend, chocante, conmovedor. 
schol (vis), platlja v. 

„ (#«), placa de hlelo en los rios v. 
scholier, escolar m. 
schommel, coiumpio m. 

„ (dikke vrouw), jamona v., mujev 

regordeta v. [columplar. 

schommelen (in schommel of wipstoelj, 

„ (zich heen en weer bewegen), 

bambolear, balancearse. 

„ (heen en weer slingeren), 

oscilar. 
schommeling, oscllaclón v. 
schómmel-stóel (= wipstoel), mecedora v. 
schoof, gavllla v. 
schooier, bellaco m., pelafustan v., picano 

m., tunante m. 
school, escuela v. 
schóol-jóngen, coleglal m. 
schóol-mèisje n., coleglala v. 
schooltje-schuilen (= plat-lopen), hacer 

corrales. 
schoon, hermoso, bello. 

„ (= ofschoon), aunque. 
„ (fam. tegenover vuil), llraplo. 
schoonheid, hermosura v., beldad v. 
schóonheids-lèer, estética v. 
schoor, puntal m 
schóor-steen, cülmenea v. 
schóor-steen-mantel, repisa de ia chi- 

menea v. 

schóor-steen-vèger, desboiunador m. 
schoot, regazo m., seno m. 
„ (touw), escota v. schóot-hóndje n., perro faldero m. 
schóots-veld n., campo de tiro m. 
schop (werktuig), pala v. 

„ (met de voet), puntapié m. 
schoppen, dar un puntapié. 

„ (in 't kaartspel), espadas v. mv. 

schor, ronco. 
schór-heid, ronquera v. 
schorpioen, escorpión m. 
schors (bast), corteza v. 
schorsen, suspender. 
schorsing (-sbesluit), cese m. 
schort, mandll m. 
schorten, faitar, 

wat schort er aan? ique tienes? 
Schot, -se, escocés m., -esa v. 
schot n., tlro m. 

„ (van planken byv.) n., bastldor m., 
tablque m. 

„ (= schotwond) n., balazo m. 

water-dicht schot n., compartimenlo 
estanco m. 

schotel, fuente v.; plato m. 
Schotland n , Escocla v. 
schots (v. Schotland), escocés. 

„ (fs), V. schol. 
schouder, hombro m. 
schóuder-blad n., espaidiiia v., paietiiia v. 
schouderen, poner a hombros. 
schóuder-stük n., hombriiio m. 

„ (V. wapenrusting) n., es- 

paldarcete m., hombrera v. 
schout, alguacll m. 
schout-bij -nacht, contraalnolrante m. 
schóu w-burg, teairo m. 
schouwen, bacer la autopsla. 
schouwing (ly k-schouwing), autopsla v. 
schóuw-spel n., espectaculo m. 
schraag, borrlquete m., caballete m. 
schraal, escaso. 

„ (van lichaam), magro, flaco. 
schragen, apuntalar. 

„ (fig. = steunen), sostener (Ie), 

apoyar. 

schram, despellejadura v. 
schrammen, despeiiejar. 
schransen (vuig.), atracarse. 
schrap, raya v. 

zich schrap zetten, tornar posición 

contra. schróppen 123 schutter schrappen, raer. 

„ (= doorhalen), borrar. 

„ (cis), escamar. 

schrede {stap), paso m. 
schreeuw, grito m. 
schreeuwen, griiar. 
schreeuwend {kleur}, chillón. [nubes. 
„ {onrecht), que grlta en las 

schréeuw-lèlik (fani.), chillón m., -a v. 
schreien, iiorar. 

schriel, tacano, mezquino, guardoso. 
schriel-heid, tacaneria v., mezqulneria «. 
schrift n., ecritura v. 

„ {cahier) n., carlapacio m., cuaderno m. 
Schrift, Escritura v. 
SChriftelik, por escrito, escrito. 
schrik, susto m. 
schrik-achtig, asombradizo. 
SChrikkellk {verschrikkelik), terrible. 
schrikken, asustarse. 
schril, agudo. 

schril kontróiSt, contraste enorme m. 
schril-heid, agudeza v. 
schrobben, lampacear {aan boord); ace- 
pillar con agua. 

schrobbering, sofrenada v.. carda v. 
schroef, tornillo m. 

„ {v. e. pers), husillo m. 
„ {v. e. stoomboot), hélice v. 
schróeve- draaier, destornlllador m. 
schrokken, tragar, atracarse. 

„ {gulzig eten), engullir. 

schromen, tener miramientos, aprehen- 
der, besitar, vacilar. 
schroom, miramientos m. mv., aprensión 

V., reparos m. mv. 
schroot n., metralla v. 
schrijden {= stappen), dar pasos, caminar. 
schryf-behoeffcen mv , i 

„ -benodigdheden, ^^^^.j,.^ ^ 
„ -gereedschap n., ) 
schrijf-masjine, maquina de escribir v. 
schrijfster, escritora v., autora v. 
schrijf-vèorbeeld n., piana v. 
schrijlings (adv.), a horcajadas. 
schrijnen, escocer, rasgunar. 
schrijven, escribir (escrito). 
schrijver {literator), escritor m., autorm. 
„ {sekretaris), escribiente m. , escri- 

bano m. schuchter, timido. 
schuchterheid, timidez v. 
schudden, sacudir. 

„ {met het hoofd), cabecear. 

schuif (=: sleuf), jareta v. 

„ {in een sluis), compuerta v. 

„ (fam. = boel), la mar, muchisimo, 
schuifelen, desiizarse. 
schuilen, cobijarse, abritarse. 
er schuilt wat achter, hay miste- 
rio alli. 

schüil-hoek, j escondite m., 
schüil-plaats, j escondrijo m. 

schuil-naam {psendoniem), pseudónimo m. 
schuim n., espuma v. 
schuimen, espumar, hacer espuma. 
schuimend, espumante, gaseoso. 
schuim- spaan, espuraadera v. 
schuin (adv.), de soslayo, de revés. 

„ (adj.), sesgo. 

„ {onfatsoenlik), verde. 

„ aankijken, mirar de reojo. 
schuinte, sesgadura v. 
schuit, barco m., bote m. 
schüite-vóerder, barquero m. 
schuiven, empujar; rozar; correr, ecbar; 
hacer resbalar. 

„ {opium), fumar anflón, 

schuld, deuda v. 

„ {zédelik), culpa v. 
sehüld-bekèntenis, pagaré m. 
schuld-èiser, acreedor m. 
schuldenaar, deudor m. 
schuldig zijn, deber. 

„ {zédelik), ser culpable 

schulp (= schelp), concha v. 
schunnig, miserable, estropajoso; mez- 
quino. 

„ (adv.), ook: por alquitara. 

schuren, fregar, frotar. 
schurft, sarna v. 
schürftig, sarnoso. 
schurk, tuno m., bribón m, 
schürk-èchtig, infame. 
schut n., defensa v., amparo m. 

„ (= kamer-scherm) n., biorabo m. 
schüt-sluis, presa v. 
schüts-patróon, patrono m., patrón m. 
schutter {boog), arquero m. 

„ {met het geweer enz.), tiradorm, schutting 124 sl&gen SChütticg, cerca v., baliareque (Am.) m. 
schuur, granja v., alpendre m. 
schtiur-zand n., areniila v. 
schuw, hurano. 
schuwen, esquivar, evitar. 
schÜW-heid, huraneria v. 
schijf, blanco m. 

„ of schijfje (plakje) n., rueda v. 
schijf-schieten, tirar ai blanco 
schijn, apariencia v. 
„ , Afislumbre v. 
schijnen, parecer. 

SChljn-héilig, mojigato (fam.), hipócrita v. 
schijn-héiligheid, mojigatez (fam.) v., 

hipocresia v. 
schijnsel n., v. schijn. 
schijntje n., poquito m., poquisimo m. 
Sekónde- wijzer, «egundario m. 
sekreet (vuig.), retrete m. 
sekretariaat n., secretaria v. 
sèkretaris, secretario m. 
sekse (kunne), sexo m. 
seksueel, sexuai. 
sekte, secta v. 
séktie, sección v. 
sektiur, seguro; puntual 
semester, semestre m. 
senó>at, senado m. 
sénne-bladeren, sen m. 
September, setiembre m. 
serge, sarga v. 
sergeant, sargento m. 
série, serie v. 
sermoen n., sermón v. 
serre, invernadero m. 
servet n., servilleta v. 
servies n., vajiua v. 
sésam-zaad n., ajonjoli m. 
sfeer, esfera v. 
shilling (ingl.), cbelin v. 
sier, adorno m. 

goede S. maken, corner y beber bien. 
sieraad n., adorno m., ornamento m. ; 

aderezo m. 
sieren, adornar. 
sier-künstenaar, caiigrafo m. 
sierlik, elegante, gracloso. 
sierlikhèid, elegancla v. 
sigaar, cigarro m , puro m. 
sigare-köker, pelaca n. sigare-stènder, cigarrera «. 

sigaret, cigarro m., cigarriilo m. 

sik, perilla v. 

sikkel, hoz v., segadera v. 

silo, silo m. 

simpel, sencillo; bobo. 

sinaas-è,ppel, naranja v. 

slnagóog (sinagóge), sinagoga v. 

sinds (sedert), desde. 

singel, cincha v-, canal circular m. 

Sint, santo 

sintel, tizón m. 

sip (adj. y adv., fam.), despechado. 

„je (sust., fam.), cata v. 
sipier (cipier), alcaide m. 
sippen, catar, beber a pequenos tragos. 
Sire (tot koning), senor. 
sitróen (citroen), limón m. 
sitróen-geel, limonado. 
sjef (chef), jefe m., patrón m. 
sjouwen, zancajear. 
sjouwerman, mozo de cordei. 
skelet n., esqueleto m. 
sla (salade), ensalada v. 
slaaf, esclavo w. 
slaag, pslos m. mv. 
slaafs, servil. 

slaags (in gevecht), empenado en combate. 
slaan, batir. 

„ (klok), dar. 

„ (wasgoed), zurrar. 

„ (belrekking hebben op), referirse (a, 

(1, -ie). 

slaap, sueno m. 
slaap-kop, dormilón m., -a v. 
slaap-mlddel n., soporifico m. 
sldap-wagen, coche-cama m. 
sid-bak, ensaladera v. 
slabbetje n., babero m., camisolin m. 
sldchter (= slager), carnicero m. 
slachterij, camiceria v. 
slachthuis n., ) , , 
slécht-plaats, r'^'^'1^™ "*• 
slachting, camiceria v , matanza v. 
slag (klap), golpe m. 
„ (in 't spel), mano m. 
„ (veldslag), batalla v. 
slég-ader, vaso arterial m. 
slag-aderlik, arterial. 
slégen (in, met), acertar (ie), conseguir (1). sléger 125 sluimeren flojedad v. slóiger (= slachter), carnicero m. 

slagerij (= slachtery), carniceria v 

slé,g-pen, remera v. 

slag- room, crema balida v. 

sléLg-tand, colmillo v. 

slé-g- uurwerk n., leloj de repetición m. 

slag-werk (». e. uurwerk) n., repelición 

V., toque m. 
slak {weekdier), caracol m., chupalandero m. 

„ (v. metalen), escoria v. 
slaken, soitar (ue). 

„ (kreten), dar. 
sla-ólie, aceite de corner m. 
slap, flojo, lacio. 
slépelÓOS, Insoinne. 
slapeloosheid, insomnia v. 
slóiperig, sonollento, modorrado. 
sldperighèid, somnolencia v., raodorra i;. 
sldpheid, 
slapte, 

„ (in prezen), pesadez v., flojedad v. 
slavernij, esciavUud v. 
slavin, esclava v. 
slecht, malo, malvado, ruin. 

„ (adv.), mal. 
slechten, arrasar. 
slechtheid, maldad v. 
slechts, solamente, no mas que. 
slede (—slee), rastra »., narrla«., trlneom. 
sleden (sleeSn), andar en trineo. 
sleep, cola V. 
sleep-baar, arrastradtzo 
slÓep-boot, reraolcador m. 
sléep-dienst, servlclo de remolque m. 
sléep-net n., gran red que se arrastra v. 
sléep-touw n., remolque m. 

op s nemen, remolcar. 
sleets, que usa mucbo. 
sleeuw, 

maakt si., da la dentera. 
sléeuw-heid, dentera v. 
slémp-partij, orgia v. 
slénteraar, caiiejero m. 
slenteren, cailejear. 
slénter-g&ng, callejeo m 
slepen, arrastrar, Hevar a rastra. 
slepend (ziekte), crónico. 

„ (wals), lento. 
sleper (ant.), acarreador m. 
slet (= straat-hoer), mozcorra v. sleuf, jareta v., corredera v. 

sleur, rutina v. 

sleuren, arrastrar por el suelo. 

slib n., limo m. 

sliert (fam.), runfla v., recua v. 

slik (= slyk) n., lodo m 

slikken, tragar. 

slim, astuto. 

slimheid, astucia v. 

slinger (v. e. uurwerk), péndola v. 

„ (om te werpen), tionda v. 
slingeren (verbo), balancear(se). 
„ (tets), lanzar, abalanzar. 

„ (sust.) n., balanceo m., balance 

(de un buque) m. 
slinken, mermar, menguar. 
slinks, falso, insldioso. 
slip, faldón m. 
slippen, escurrirse. 
slób-kous, polaina v. 
sloep, lancha v. 
slof (sust.), cblnela v. 

„ (adj., adv.), dejado, negligente. 
slok, trago m. 
slók-darm, esófago m. 
slokken (fam. = slikken), tragar. 
slokker, pobre diablo m. 
sloof (fig.), pobre mujer que trabaja mucbo v. 
sloop (kuisen), funda (de almobada) v. 
sloot, zanja v. 
slop n., callejón m 

slordig, negligente; (fam.) culero, dejado. 
slordig (-weg), a la balda, negligentemente. 
slordigheid, negiigencla v. 
slot (om te sluiten) n , cerradura v. 
„ (einde) n., fin m., flnal m. 
„ (kasteel) n., castillo m. 
ten slotte zijn, llegar a ser. 
per slot V. rekening, ai fln y a 
la postre, en resumidas cuentas. . 
slóte-mè.ker, cerrajero m. 
slotte, 

ten slotte, por ultimo, al fin. 
slót-tóren, torreón wi. 
sloven, corretear, zancajear, darse un 

reventón (trabajando). 
sluik, lacio. 

slüik-handel (= smokkel-handel). 
sluiks (ter sluiks), a hurtadilla.^. 
sluimeren, dormir (ue), dormitar. sluimering 126 snaak SltxLmering, sueno m., suenecito m. 
sluipen, coiaise. 
sluis, esclusa v. 
sluiten, cerrar (ie). 

„ {een verbond, huwelik), contraer. 
„ {rekening), saldarse. 
sluiter {v. e. kodak), obturador m 
sluiting, cerradura v., cleire m. 
slüit-klep, valvula de retención v. 
slüit-steen, clave (de una bóveda) v 
slungel (= lange magere man of jongen), 
largaruto m. 

slüngel-achtig, desvaido. 
slurf, trompa v. 
sluw, diestro 
slÜW-heid, destreza v. 
slijk (fam. = slik) n., lodo m., fango m. 

slijk der aarde {poet. = geld),Mrro m. 
slljkerig (fam. sHkkerig), (angoso 
slijm n., pltuita V., moco m. 
slijmerig, flemoso, mocoso. 
slijm-vlies n., membiana mucosa v. 
slijpen, amolar (ue), afllar. 
slijper, amolador m. 
slljp-masjine, maqulna de amolar v. 
slijp-plank, tablilla de amolar v. 
slijtage, gastamiento m., gasto m. 
slijten, usar(se), gastar(se). [menor. 

„ {in 't klein verkopen), vender por 
siyterij, despacho m., venta v. (de bebldas). 
smaad, oproblo m , deshonra v. 
smaak, gusto m. 
smdchten, afanarse, languidecer. 
smdchting, afan m., languidez v. 
smadelik, uitrajoso. 
smaden, uitrajar. 
smak, batacazo m. 

smékelik, sabroso, sazonado, regalado. 
smakelikhèid, (lo) sabroso. 
smékeloos, Insipldo, sin gusto. 
smaken, gustar, saber. 

smaken naar, saber a. 
smakken, mascar con ruido. 

„ (m d. mond). 

smal, estrecho, angostos. 
smal-deel (= eskader) n., escuadra v. 
smalen, detraer, ridiculizar. 
smal-heid, estrechez v. 
smart, doior m. 
smértelik, doioroso. smeden, forjar, fraguar. 

„ ^ (flg.), fraguar. 
smederij, herreria v., fragua v. 
smédig {smeeïg), düctil, blando. 
smeding, forja v., forjadura v. 
sméed-ljzer n., hlerro forjado m. 
smeer n., unto m , ungUento m. 

„ {van de ogen) n., legaïïa v. 
sméer-lap {wryf-lap), trapo para untar ó 

fregar m. 

„ (fam.), puerco (flg.) m. 

smélt-baar, fusibie. 
smelten, fundir. 

smeltend {in de mond byv.), fundente. 
smèlterij, funderia v. 
smeren, untar, ensebar. [sucio. 

smerig, mugriento, encrasado; (fam. —vuil), 
smerigheid, mugre m., y fam. = vuilheid. 
smet, mancha v. 

„ (flg.), mancilla v. 
smetteloos, sin tacha, inmaculado. 
smeulen, arder bajo la ceniza. 
smeulend, que arde aün bajo la ceniza. 
smid, herrero m. 

smidse (= smederij), berreria v., fragua v. 
smoel (vuig = gezicht), jela v. 

„ (vuig. = mond), hocico m., portada v. 
smoes(je), pretextillo m., bola v. (= men- 

tirilla). [m. 

smokkelaar, matutero m , contrabandista 
smokkelen, hacer ia contrabanda of el 

matute, importar clandestinamente. 
smokkelhandel, matute m. 
smokkel- waar, contrabanda v. 
smook (= rook). 
smóor-dronken, beodo. 
smóorlik (adv.), perdidamente. 
smoren, sofocar. 
smous (vuig.), judio m. 
smout, grasa «., manteca de cerdo v. 
smullen {aan), darse un atracón (de), 

regalarse (de). 
smül-paap (fam.), gastrónomo m. 
smul -partij, comilona v. (comllitona) ; 

francachela v. 
smurrie (fam. = onbestemde meestal brei- 

achtige massa = poespas), almodrote m. 
smijten, arrojar. 
snaaien (fam. = stelen), gatear. 
snaak, socarrón m., picaro m., guasón m. snaaks 127 snij-kamer snaaks, socarrón, picaro. 
snaar, cuerda v. 

,, (vuig.), querlda v. 
sndar-instrumènt n., instrumento de 

cuerda m. 

snakerig (- snaaks). 
snékken, anhelar. 
sndppen (praten), charlar. 

„ (betrappen), atrapar, coger 

snateren, graznar. 

„ (flg.), picotear. 

snauw, soflón m., serretazo m. 
snauwen, dar un soflón, dar un serretazo. 
snavel (= sneb), pico m. 
sneb(be) [v. e. scftip), espolónm.,rostrom. 
snéde (= snee), corte m. 

„ (fam. sneetje, afgesneden stuk, plak), 

rebanada v. 
snee (fam. = snede). 
snedig, agudo, a cuento. 
sneeuw, nieve v. 
sneeuwen, nevar (ie). 
snel, rapido. 
snelheid, rapidez v. 
snellen, preclpitarse, abalanzarse, acudir. 
snél-pers, prensa de rotación v., prensa 

mecanica v. 
snél- trein, tren expreso m. 
snél-verkèer n., gran \elocidad v. 
snél-vuur n., üro rapido m. 
snert (fam. = erte-soep), sopa ó papilia de 

garbanzos v. 
sneu, 
't is sneu voor hem, es un desen- 

gafïo para él. 
sneuvelen, morlr (en la guerra), ue, murló, 

muerto. 

sneven {poet. = sneuvelen). 
snik, süllozo m. 
snik-heet, sofocante 
snikken, soiiozar 

snip, becada v., chocha v., chorcha v. 
snipper, retal m., corte m. 
snipper-uren (ó -uurtjes), momentos libres 

m. mv. 
snit, corte m. 

„ (van graan), siega v. 
snoeien, podar. 
snoeiïug, poda v. 
snóei-mes n., podadera v. snoek, soUo m. [eig. beter lucio m.). 
snoepen, comer ó beber algo a burtadillas. 

„ [iets lekkers eten), golosinear. 

„ [even proeven), catar, probar (ue). 

snóeperig (fam.), remonisimo. 
snoer n,, sarta v. 
snoeren, atar, ensartar. 

„ {de mond), dar un tapaboca, tapar 

la boca, cerrar la boca (ie), confundir. 
snoes, chacho m., -a v., mono m., -a v. 
snoet (= snuit), hocico m. 
snoeven, fanfarronear. 
snöevery, desgarro m., fanfarronada v. 
snoezig, mono, -a. 
snol (fam. = hoer), ramera v. 
snood, cruel, atroz. 

„ (= ongeréchtig), inlcuo. 
snóodheid, crueldad v. 
snor, bigotes m. mv. 
snorken (= snurken), roncar. 
snorren (fam. = zoeken). 

„ (een snorrend geluid maken), 
zumbar. 
snot n., raoco m. 

snótiTuïï'g.),! '""'"''"'"• 
snotteren, moquear. 

„ (fam. = schreien), lloriquear. 

snugger (fam.), despabllado. 
niet erg snugger, no muy cuerdo, 
bastante necio. 
snuif, rapé m. 
snüif-doos, tabaquera v. 
snuisterijen, cachivaches m. mv., bara- 
tijas v. mv. 
snuit, hocico m., jeta v. 

„ (fam. = gezicht), jeme m. 
snuiten, mocarse, sonarse (las narices), ue. 

„ (de kaars), despabilar. 
snuiter (fam.), tio m. 
snuiven, resoplar, resollar (ue). 

„ (als een paard), bronquear. 

„ (tabak), sorber rapé, tornar rapé. 

sn:(j-bónen, judias tJ., frijoles m. mv. 
snijden, cortar. 

„ (elkaar, lynen), intersecar. 
snijdend, cortante. 
snijding (in de buik), torcijón m. 

„ (V. lynen), intersección v. 

snij -kamer, anflteatro anatómico m. snij-les 128 speler snij-les, lección de anatomia v. 

snij-üjn, secante v. 

snlj-tanden, (dlentes) incisivos m. mv. 

sober, sobrio. 

soberheid, sobriedad v. 

Sódom n., Sodoma v. 

sodomie, sodomia v. 

sodomieter (vuig.), sodomita m., pede- 

rasta m. 

sóefléren, apuntar. 
soefléur, apuntador m. 
soefléurs-hók n., tornavoz m. 
soep, sopa V. 

sóep-bord n., plato sopero m. 
sóep-terrien, sopera v. 
soes, bunuelo de viento m. 
soezen, estar distraido, sonolento. 
soezerig, sonolento. 
sóezerighèid, sonoiencia v. 
sok, calcetin v. 
solderen, soidar (ue). 
söliditéit, solvencla v. 
sóliede, solvente; seiio, formal. 
sollen (met), manosear. 
som, suma V., cantidad v. 
somber, sombrio ^ tétrico. 
sónaberhèid, apariencia sombria v. 
sommeren, intlmar, notlflcar, requerir (i, ie). 

„ {voor de rechter), emplazar. 

soms, a veces, algunas veces, de vez en 

cuando, de cuando en cuando. 
„ (= by geval), acaso. 
somtijds, a veces, raras veces, raramente. 
soort, clase v., especie v. 
SOOS (fam. = iociteit), castno m. 
sop n., colada v., lejia v, 

„ , jugo m. 

't ruime sop, ia fuera, la larga. 
sopje n., mezcla v., olla podrida v. 
sorteren, surtir. 
sortering, surtido m. 
spaak, palanca v. 

spaak lopen, malograr, parar mal. 
spaan, espalula v., bruseles m. 

„ {= spaander). 
spéander, astma v. 
spaans, espanoi. 
Spaanse, espanoia v. 
Spaanse mat (ant.), peso fuerte m. 

Spaanse vlieg, cant^rida v. spaans groen, cardeniiio m. 
spaar-bank, caja de ahorros v. 
spaar-pènningen, ahorros m. mv. 
spéar-pot, alcancia v., hucha v., (fam.) 
gato m. 

spaar-zaam, económico, aborrativo. 
spade {landbouw-werktuig), pala v 

„ (poet. = laat), tarde. 
spaden, paiear. 
span (V. d. hand), palmo m. 

„ (paarden) n., tronco m. 
sponnen, tender (ie). 

de boog spannen, bregar ei arco. 
spdncend, excltante. 
spanning, tensión v. 

in spanning, en suspenso. 
spant n., cabrio m. 
spar, falso abeto m. 
speren, ahorrar, economizar. 

„ (= ontzien), tener iniramientos con. 
spartelen, patalear, removerse (ue). 
spat (vocht), salpicón m. 

„ (ader-spat), varice v. 

„ [paarde-ziekte), aguadura v., Infosura v. 
spèrtiëren, espaciar. 
spatten, salpicar. 
specht, pico m., picamadero m. 
speeksel n , saUva v. 
spéeksel-klier, glanduia saiivai v 
spéel-bal (flg.), juguete m., (lit.) bola v. 
spéel-goed n., juguete m. 

I?éeïziek,h"^»****^»- 

spéel-tuig n., instrumento (de müsica) m. 

„ (= speelgoed). 

speen, tetllla v., tetita v. 
speen- varkentje n , cochiniiio de lechem, 
speer, clmzo m., dardo m. 

„ (= wérp-spies), venablo m. 
spel n,, juego wi. 

„ (kaarten) n., baraja v. 
spél-brèker, aguaflestas m., espanta-alc- 
grlas m. 

speld, alfiler m. 
spélde-gèld n., alflleres m. mv. 
spélde-küssen n., alfllerero m. 
spèlde-prik, alfllerazo m 
spelen, jugar. 

„ (muziek-instrument), tocar 
speler, jugador m. «pél-fout 129 spót-lach apél-fout, falta de ortogratia v. 
«péling, juego m. 
spellen, deletrear. 

„ (op een bepaalde manier schreven), 

ortograflar 
spelling, oitografia v. 
spelt, alaga v., escanda v., espelta v 
spenen, desmamar, destetar. 
sperren (versperren), barrar. 
sperwer, esparavan m., gavilan m. 
spérzie-bönen, judias v. mv. 
spèserij (= specerij), especia v. 
speuren, acechar. 
spéur-hond, sabueso m. 
spicht (fam.), largirucha v. 
spichtig (fam.), largo y flaco. 
spie (poet. = spion), espia m. 
spieden, espiar. 
spiegel, espejo m. 
spiegel-èieren n. pi., Uuevos eslreilados 

m. mv. 
spiegelen (glanzen), espejear. 
„ (zich), rairarse (en). 

spier, miisculo m. 
spier naakt (moeder-naakt), en porrata, 

en cueros vivos, en pelota. 
spies, pica v., chuzo m., venablo m. 
spies-glans (= antimóon), antimonio m. 
spikkelen, sembrar de pintas ó mancbas. 
spil, ejo m., quicio m. 
spille-bènen (lang en mager), piernas de 

algaravan v. mv. 

„ (dun), piernas de gaita «. mw. 

spille-lèen (ant.) n., feudo femenino m. 
spillen (poet. = verspillen), disipar, de- 

rrochar, verier (ie). 
spin, arana v. 
spinnen, hiiar. 
spinnerij, biianderia v. 
spinne-wèb n., telarana v. 
spinne-wiel n., lorno m. 
spin-rókken n., rueca v. 
spint n., albura v. 
spion, espia m., (fam.) avizor m. 
spiraal, espirai v. 
spiraals-gewijze, en espirai. 
spit n., espita v., asador m. 

„ (in de rug) n., lumbago m. 
spits (adj.), puntiagudo. 

„ (sust.), pico n»., punta v. correr baquetas, 
pasar por la crujia. spits-boef, bribón m. 
spitsen, aguzar. 

de oren sp., aguzar las orejas. 
spits-roe lopen, 
door de spits- 
roeden lopen, 
spitten, azadonar, palear. 
spleet, i hendedura.hendidura r., 

split (in rok of jas), j fenda (in boomschors) v. 
splitsen (zich), dividir(se), bifurcar(se). 
splitsing, división v , bifurcación v. 
splijten, hender(se, ie), partir(se). 
splijting, liendiraiento m. 
splijt-zwam, bacteria v. 
spoed, prisa v., rapidez v. 

„ (dringendheid), urgencia v. 
spoeden (zich), andar de prisa, apresurarse. 
spoedig, pronto, dentro de poco, a poco. 
spoel, lanzadera v., carrete m. 
spoelen, enjuagar. 

spoeling, enjuagadura v., enjuague m. 
spóel-kom, cubeta para enjuagar v. 
spóelsel n., enjuague m. 
spon, tapón m., bondón m., bitoque m. 
sponde (poet.), lecho m. 
spóngat n., agujero por donde se llenan 
las pipas y barriles m. 
spons, esponja v. 
sponzen, esponjear. 
spook n., espectro m. 
spooksel n., j aparición «., 

spook- ver schijning, j espectro m 
spoor n., traza v., buella v. 

„ (V. e. haan), espolón m. 

„ (V. e. wagen of v. d. trein) n., carrll 
m., rodada (wagen) v. 

„ (fam. = spóor-weg) n. 
spóor-bóekje n., guia v. 
spóor-lijn, ferrocarril m. 
spóor-slags, en volandas. 
spóor-tröin, tren m 
spoor- wagen, vagón m. 
spóor-weg, ferrocarril m. 
spóor-weg-nèt n., red de ferrocarriies t). 
spóor(-weg)-statión n., estación v. 
spoor- wijdte, trocba v. 
sport (V. e. ladder), escalón m. 

„ (spel), deporte m. 
spot, burla V. 
spót-lach, carcajada v., risa burlona v. Fokker, NeJerl. — Spaaus. 10 spót-lüst 130 staats-recht spót-lüst, genio zumbón m. 
spót-lüstig, zumbón, 
spót-naam, apodo m. 
spót-prent, carrlcalura v. 
spotten, mofarse, dar vaya. 
spotter, mofador m., burlón m. 
spotternij, burla v., mofa v. 
spót-ziek (= spot-lustig) 
spraak, lenguaje m., habla v. 
spréakzaam, habiador, comunicativo. 
spraakzaamheid, calidad de ser ba- 

blador v. 

sprdke, cuestión v. 
waarvan sprake is, a que se refiere, 

a que se hace referenda. 
sprank, centella v. 
spréek-taal, lengua babiada v. 
spréek-unr n., (hora de la) consulta »., 

consultación v. 
spréek-WOOrd n., refran m , proverbio m. 
spreeuw, estornino m. 
sprei, colcba v., banova v. 
spreiden, estender{ie). 
spreken, habiar. 

dat spreekt (van zelf), dicho se esta. 
sprekend {gelykend), pintaparado, hablando. 
spreker, orador m. 
sprenkelen, rociar. 
spreuk, dicho m., maxima v. 
springen, saltar; {uiteen) estallar. 
sprink-haan, langosla v. 
sproeien, regar (ie), rociar. 
fcpróeten, pecas v. mv. 
sprokkelen, coger ramas secas ea el 

bosque. 
sprókkeling, recolección de ramas secas 

en el bosque v. 

„ {sprokkelhout), ramujos m. mv., 

seroja v. 

sprókkel-maand, febrero m. 
sprong, salto m. 
sprookje n., cuento de las hadas m., 

fabula V. 
spruit {loot), retofïo m. 
„ (kind), vastago m. 
„ {riviertje), arroyo m, 
spruitjes, berzas de Bruselas v. mv. 
spruw, aftas v. mv. 
spugen (tam. = spuwen y braken), vomitar, 

cambiar la comida. spuwen, escupir. 

spüi-gaten, imbornales m. mv., escu- 

pilina v. 
spuit, jeringa v. 
spuiten, jeringar. 

spuug (fara. = speeksel) n., escupitina «., 
-tajo m. 

„ (fam. = uitspuwsel) n., esputo m. 
spüug-bak, escupidera v. 
spijker, ciavo m. 
spijkers op laag water zoeken^ 
buscar clnco pies al gato. 
de spijker op de kop slaan, dar 
en el clavo. 
spijkeren, ciavar. 
spijkertje n., clavo de chilla m. 
spijl, varilla v., barrote m. 
spijs, manjar m. 
sp^ft, despecho m., sentlmiento m. 
speten (impers.), sentir (i, ie), lastimar 
(onpers.). 

spijtighèid, despecho m. 
spijzigen, alimentar. 
spijziging, alimentación v. 
staaf {stang), barra v. 
staag {poet. — gestadig), constante. 
sta.ak, estaca v. 

„ {lei-staak), rodrigón m. 
staal {metaal) n., acero m. 

„ {monster) n., muestra v. 
staan, estar, estar en pie ; {iem.) ser su iguaL 
staande (adv.), en pie, de pie. 
„ (prep.), durante. 
„ (adj ), erguido, erecto. 
op st. voet, luego, inmediatamente. 
Staart, rabo m. 
stdart-riem, sotacoia v., baticoia v., ata- 

harre m. of atafarra v. {v. e. Irekdier). 
staat, estado m. 

„ {toestand), estado m., condición v. 
in staat, capaz, en estado. 
in staat van beleg, en estado de sitio. 
zich in staat van tégenweer 
stellen, meterse ;'i la defensiva. 
staat-künde, politica v. 
staat-kündig(e), poiitico (m.). 
staatsie {= statie), pompa «., cereraoniau. 
staats-man (pi. staatslieden), hombre po- 
iitico m. 
staats-recht, derecho poiitico m. stad 131 steek stad, cindad v. 
stad-houder, estatüder m. 
stad-htiis n., ayuntamiento m., casa de 

la villa V. 

stads-wijk, barrlo m. 
staf {stok), vara v. 

„ (». h. leger), estado mayor m. 
staf-officier, oflcial del estado mayor m. 
stag, estay m. 

staken, holgar (ue), declararse en huelga. 
steker, hueigulsta m. 
staketsel n., estacada v. 
staking, huelga v. 

„ {v. stemmen), empate m. 
stakkert (= stumpert). 
stal [paard), caballeriza v. 

„ (op boerdery), cuadra v. 

„ (voor koeien), establo m. 

„ (voor auto's en rytuigen), cocüera v. 
Stalen, de acero. 
stalen gezicht (fara. smoel) n., cara de 

corclio V. 
Stal-hóuder, alquilador m., carruajero wi. 
Stal-houderij, carruajeria v., alquileria 

de coches v. 
stal -jongen (= raskammer), alraoöazadorm. 
stal-knecht, palafrenero m. 
Stallen, meter en of llevar a la cuadra la 

caballeriza. 

„ (rijtuig), meter en of llevar a la 

cochera. 
stelling (het stallen), el meter en la cuadra 

etc. (V. stallen). 
„ (= stal). 
stam (boom-stam), tronco m. 
„ (volk-stam), Iribu v. 
„ (V. e. werkw.), radical m. 
stamelen, balbucear, balbuclr, rozarse. 
stam-land n., tlerra natal «., tierra de 

origen v. 
stammen, descender (ie), ser originario (de). 
stépmpen, machacar, quebrantar. 

„ (sust., V. e. schip) n., cabezada 

V., (verbo) cabecear. 
stamper, maja v., mazo m. 

„ (in een vyzel), majadero m., pilón 

m., mano de almirez v. 

„ (in een bloem), pistllo m. 

stamp-vol, lleno de bote en bote. 
stand (in de maatschappy), condición social v. stand (w^ze van staan), posición v. 
tot stand komen, verificarse, efec- 
tuarse. 

stand-beeld n., estatua v. 
stand-houden, tener tieso, mantenerse 

(•tengo, -tuve). 
standje (fam. = berisping) d., repriraenda 
V., repaso m , repasata v. 

„ (fara. = oploopje) n., revuelta v. 
„ (fam. opgewonden st.,driftkop)n., 
hombre ó mujer irritable. 
stand-vastig, constante. 
stang (staaf), barra v. 
stank, hedor m., hediondez v., fetidez v. 
stap, paso m. 
stapel, pila v., montón m. 

V. stapel lopen, botarse al agua. 
„ (= stapel-gék), loco de atar. 
stapelen, apUar, amontonar. 
stapel-plaats, emporio m., mercado m. 
Stapel-prodükt n., producto de gran 

consumo w. 
stappen, hacer pasos (hago, hice, hecho). 
heen en weer stappen, pasearse. 
stap-voets, ai paso (de andadura). 
Star (strak), rigido. 

„ (poet. = ster), estrella v. 
Staren, mirar tljamente. 
statie (= staatsie). 
statig, majestuoso. 

statighèid, majestad v., majestuosidad v. 
statief n., trébedes v. mv. (de una maqulna 
de foiografia). 
station n., estación v. 
statistiek (sust.), estadistica v. 
Statisties (adj. y adv.), estadistico. 
staven, establecer, conflrmar,* hacer te (de). 
staving, conflrmación v. 
stede (in stede van), en lugar de. 
stédelik, munlclpal, de la ciudad. 
steeds (adv.), siempre. 

„ (adj.), urbano, de la ciudad. 
steeg, calleja v., callejuela v. 
steek (m. e. naald), punto m., puntada v. 
„ (idem, om te naaien, anders), picada v. 
„ (m. e. wapen), cuchillada v., puna- 
lada V. 
„ (V. breisel), malla v. 
„ (v. e. insekt of vogel), punzada v., 
picada v. steek 132 stórfelik steek {hoed), sombrero m. 
Stéek-höuden, ir consiguiente. 
stèek-bóudeud, lógico, consiguiente. 
Stéek-spel (toernooi) n., torneom., justa n. 
Stéek-WÓord n., replica v. 
Steelf mango m. 
Steels, furtivo. 

Steels-gewijze, furtivumente, a liurtadillas. 
Steen, piedra v. 

„ {platte, byv. zerk), losa v. 

„ {bouw-steen), ladrillo m. 
steen -bok {sterre-beeld), capricornio m. 

„ , cabra salvaje v. 

stéen-druk, luografia v. 
stéen-gröeve, cantera v. 
stéen-hèuwer, pedrero m. 
stèen-hóuwerij, pedreria v. 
Stéen-kólen, carbon de lierra m., liulla v. 
stéen-kolen-mijn, huiiera v. 
stéen-laag, lecho m. ó capa de piedra v. 
Stéen-worp {'t werpen), pedrada v. 

„ {afstand), tiro de piedra v. 

Stéen-zout n., sal de piedra i>. 
steiger, andamlo m. 

„ {landing-), embarcadero m. 
steigeren, encabritarse, hacer chazas. 
steil, escarpado, aspero. 
stéilte, escarpadura v. 

„ {steile rots), risco m. 
stek, renufivo m. 
stekel, pua v. 
stekelig, espinoso. 

„ (fig.), plcante, mordaz. 

stékel-varken n., puorco espin m. 
steken, punzar, picar. 

„ {met een wapen), picar, horadar, 

apunalar. 

„ (indoen), meter. 

„ {in brand steken), encender (ie). 

stekend {pyn), pungente. 
stekken, cerchar. 
stel n., juego m. 
stelen, hurtar, robar. 
stél-künde {algebra), algebra v. 
Stellage, tabiacto m. 

„ (= steiger). [meter. 

stellen {zetten), poner (pongo, puse, puesto), 

„ {veronderstellen), suponer(aZs poner). 

„ {opstellen, redigeren), redactar, cora- 
poner. stellig (adv.), de seguro. 

„ (adj.), positivo, seguro. 
stelling, proposición v. 

„ (= steiger), andaraio m., anda- 

miaje m. 

„ {in de oorlog), poslción v. 
stelpen, restanar. 
stelpend, heraostatico ,• que restana. 
Stélping, reslanadura v. 
stélp-middel n., bemostatlco m. 
stel regel, principlo m. 
stelsel n., sistema m. 
stèlsel-matig, sistemaiico. 
stelten, zancos m. mv. 

op stelten (flg.), alborotado, en zozobra. 
Stélt-lópers \pogels), zancudos m. mx). 
Stem, voz V. 

„ {V. e. kiezer byv.), voto m. 
stém-banden, cuerdas vocaies v. mv. 
stém-bus, sacuio m 
stém-gerèchtigd(e), volante (m.). 
stém-hèbbend, sonoro. 
stém-loos, sordo 
stemmen {instrument), aflnar. 

„ {iemand), disponer (-pongo, -puse, 

-puesto). 

„ {op iets), votar. 

stemmer, aUnador m. 
stemming, humor m., dlsposición de 
animo v. 

„ , voto m., votación v. 

stempel n., seiio m. 

„ {V. e. bloem), estigma m. 
stempelen, seiiar. 
stém-recht n., sufragio m. 
stém-spleet, giotis v. 
stém-vork, dlapasón m. 
steng {mars-steng), mastelero m. 
stengel, taiio m. 

stenograaf, taquigrafo m. -a v., estenó- 
grafo m. -a v. 

stenograferen, taquigraflar, estenografiar. 
stenografie, taquigrafia o., estenografia v. 
stenogram n., relación taqulgrafica v. 
stèno-tipist(e), taquigrafo -a y dactiló- 
grafo -a. 

sténtor-stèm, voz estentorea v. 
ster, estreiia v. 

stérf-bed n., lecho de muerte m. 
stérfelik, mortal. stérfelikhèid 133 stom-dronken stérfelikhèid, mortaiidad v. 
sterfte, mortandad v. 
sterk, fuerte. 

„ (prikkelend), picante. 

„ {ranzig), rancio. 
sterkte, fuerza v. . 
stérk- water n , agua fuerte v. 
sterling, esterllna (libra) v. 
stérre-bèeld n., consteiación v. 
stérre-künde, astronomia v. 
stérre-kündige, astrónomo m. 
stérre-wacht, observatorio m. 
stérre-wichelaar, astróiogo m. 
stérre-wiehelarij, asiroiogia v. 
sterveling, mortal m. 
sterven, morir (ue), murió. 
stévedóor {v. stuwadoor). 
stevig, sóiido. 

„ (fig.), recio. 
stevigheid, soiidez v. 
stichtelik, ediflcativo. 
stichten, lundar. 

„ igeestelik), ediflcar. 

stichter, fundador m 
stichting, instituto m., fundarión m. ;edi- 
flcación v. 

Stief-bröeder, hermanD uterino m., medio 
hermano m. 

stief-dochter, hijastra v. 
stief -kind n., hijastro v. 
stief-móeder, madrastra v. 
Stief-Óuders, padrastros m. mv. 
stief-vader, padrastro m. 
stief-zoon, hijastro m. 
stief-züster, hermana uterina v., media 
bermana v. 

stiekem, stikem (fam. = stilletjes), ai 
descuido, a burtadillas 
Stier, toro m. 

stiere-cirkus n., piaza de toros v. 
Stiere-gevècht n., corrida de toros v. 
Stiere- vechter, torero m., toreador. 
stik! (vuig.), ivete al diablo! {Wt. ahógate). 
Stikken, ahogarse, sofocar. 

„ (doorstikken), pespuntar. 
Stikkend heet, sofocante. 
stiksel n., pespunte m. 
stil, silencioso. 
„ {van aard), callado. 
„ ! (Interj.), isilencio! ichito! stilheid, tranquilidad « , silencio m. 
stillen, apaciguar, quietar, calmar. 
stilletje {nacht-stoel) n.,silletat)., sillico m. 
stilletjes, de socapa, en secreto, disimu- 

ladamente. 
stil-staan, parar, detenerse (-tengo, -tuve). 
stil staand, estagnante. 

„ water, agua muerta v. 

stil-stand, parada v. 
stilte, silencio m. 

stil-zwijgend, tacito; callado {aard). 
stip, punt o m. 
stippelen, puntear, motear. 
stippel-lijn, linea punteada v. 
stipt, puniual(mente). 
stipt-heid, puntualidad v. 
stoeien, loquear, juguetear, retozar. 
stoel, silla v. 
stóel-gang, evacuación v. 
stoer, robusto, (ortachón. 
stoet, procesión {kerk) v., cortejo m., co- 
mitiva v. 

stoeterij, acaballadero m. 
stof {materie), materia y. 

„ [goed), estofa v. 

„ {op de weg) n., polvo m. 
stoffen, despolvar. 

„ {op iets), repicarse (de). 
stoffer, cepillo (para barrer) m. 
Stóf-goud n., polvo de oro m. 
stóf-zuig-masjine, aparato de succión 

(de polvo) m. 
stok {wandel-), bastón m. 

„ {om te slaan), palo m. 
stóke-brèind, revolvedor m. 
stoken, atizar. 

„ (fig.), incitar, indisponer contra 
alguno (-pongo, -puse, -puesto). 
stoker, togonero m. 

stokken, anudarse (en la garganta, lavoz). 
stok-oud, decrépito. 
stók-roos, malva rosa v., rosa de Da- 

masco V. 

stók-slag, palazo m. 
Stok-stijf, rigido como un palo. 
stollen, cuajarse. 
Stolp, carapana v., globo m. 
stom, mudo. 

„ (fam. = dom), estüpido 
stom-dronken, hecho un cesto (borracho). stómmerik 134 stréf-werk vapor m. stómmerik (fam. = domkop), aniraalazo 
m. -a V., estüpo m. -a v. 
stommiteit (fam. = domheid), patochada 

V., pifia V.; estupidez v. 
stomp (sust.), punada »., punetazo m. 
„ {V. e. arm, v. e. boom) mocho m. 
„ {bot), boto, romo {neus). 
„ {onléers), boto. 
stompje n., puDta v , coiiiia v. 
stómp-zinnig, porro. 
stond, hora v. 

van stonde af aan, desde luego. 
stonden (= mdand-stdnden), menstruación v. 
stoof, rejuela v. 
stool, estola V. 
stoom, 
stoomboot, 
stóom-fluit, pito. 
stóom-gemaal n,, maquina de bombear 

a vapor v. 
stóom-kètel, caldera v. 
stóom-klep, vaivuia v. 
stóom-masjine, maquina (de vapor) v. 
Stóom-schip n., buque a vapor «»., vapor m. 
stoornis, trastorno m., turbación v. 
stoot, empujón m. 

„ {met de horens), cornada v. 
„ {v. e. lans), bote m. 
„ {met de elleboog), codazo m. 
„ (dégen-stoot), estocada v. 
stóot-dègen, estoque m 
stóot-küssen n., tope m. 
stop, zurcidura v. 

„ {op fles a. a.), tapón m. 
stóp-lap (flg.), riplo m. 
stoppels (plur), rastrojo m. 
stoppen {dicht-maken), tapar. 
„ {kousen enz.), zurcir. 
„ {doen liggen, zitten), poner (puse, 
puesto), meter. 

„ {ophouden of doen ophouden), 
parar(se). 

„ {PVP), meter. 
„ {een lek), atascar. 
stop-WOOrd n., ripio m. 
stóp-zètten, parar. 
storen, estorbar, moleslar. 

zich niet storen aan, no bacer 
ningün capo de. 
storing, interrupción v. storing, impedimento m. 
storm, tempestad v., tormenta v. 
stórm-achtig, tempestuoso. 
stórm-band, carrlllera v., barboquejo m. 
stormen, bacer tempestad, ventear. 

„ {in stormpas gaan), atacar. 

stórm-ram, ariete m. 
stórt-bad n., ducba v., bano de Uuviam. 
stórt-bui, aguacero m., chaparrón, turbión 
storten, verter, derramar. [m. 

„ {geld), pagar, bacer deposito de, 
entregar. 

„ zich, precipitarse, abalanzarse. 
storting, pago m., desembolso m., entrega v. 

,, {by een vrouw), derrame m. 
stórt-règen («. stórt-bui). 
stórt-règenen, llover a cantaros (ue). 
stórt-vloed, avalancha v. 
stoten {tegen), chocar, topar (con), 
stotend (flg.), cbocante. 
stotteraar, tartamudo m. 
stotteren, tartamudear. 

„ (sust.), tartamudeo. 

stotterend, tartajoso. 
stouwen {V. stuwen). 
stouwer, estibador m. 
stoven, estofar. 
straal (water), cborro m. 

„ {licht), rayo m. 
straat, caiie v. 
straat-jongen, piiio m. 
straat-lantaarn, faroi m. 
straat-roof, saiteamiento m. 
straat-rover, saiteador m. 
strdat-stènen, empedrado m., adoquinm. 
straat-slijpen, andar callejeando. 
straat-slijper, caiiejero m 
stréat-wèrker, empedrador m. 
straf, punición v., castigo m. 
tot straf voor, por castigo de. 
„ (adj.), recio, duro. 
Strafbaar, merecedor de castigo ; punible. 
stréffelóos, impune (-mente). 
straffen, castigar. 

straf-gevangenis, prisión aflictiva v. 
straf-port, porte suplementario m., fran- 

queo de alcance m. 
Straf- vordering, 

wetboek van s., código penai m. 
straf- werk n., recargo de lección m. straf-wètboek 135 strüik-gewès •Straf-wètboek n., código penal m. 
Straf-zaak, asunto penal m. 
rechtbank v. strafzaken, tribunai 
penal m. 
Strak, tirante. 
„ (blik), fijo. 

„ aankijken, tniiar fljamente. 
straks, luego, en seguida, al punto. 
strelen, rayar. 
strdlen-krans, aureoia v. 
straling, radiación v. 
stram, entorpecido. 

„ (= styf), lleso. 
stramien, canamazo m. 
strand n., playa v. 
Stranden, encallar, vaiar. 
Strand-roof, robo de despojos maritlmos m. 
Strand-vónder, él que esta encargado 
de la administración de todo lo que el mar 
arroja a la orilla. 
strand-vonderij, servicio de los despojos 

maritimos m. 
streek {land-), región «., comarca v. 
„ (handeling), tlro m., rasgo m. 
„ (lelihe handeling), tapujo m., per- 
rada v. 

„ (ü. stryken), roce m. 
„ (v. e. pen), pluraada v. 
„ (v. d. riem), reinada v. 
van streek, descompuesto. 
van streek brengen, 
van streek maken, 
streep, raya v., linea v. 
Strekken, tender Xie). 

„ [de strekking hebhen), tener la 

tendencia, tender(le). 

„ (tot), servlr (de, i). 

strekking, tendencia v. 
strelen, acariciar. 
streling, caricia v. 
stremmen (melk), cuajar (se). 

„ (verkeer), obstruir, estorbar (el 

paso). 
Strémsel n , cuajada (de leche) ti. 
streng (v. e. teugel), tirante m. 

„ (touw etc), trenza v., trencilla v., 
ramal m. 

„ (adj.), severo, recio. 
Strepen, rayar. 
streven (verbo), empenarse. trastornar. Streven (sust.) n., empeno m. 
Striem, cardenal m. 
striemen, amoratar con latigazo. 
strik (om dieren te vangen enz.), lazo m. 
„ (sieraad), escarapela (kokdrde) v., 

nudo (knoop) m. 
strikken (wild), prender al lazo. 

„ (das), bacer un nudo, anudar. 

strikt, perentorio, estricto. 
strikt-genómen, rigorosamente, 
stro n., paja v. 

stró-bloem, slempreviva v., flor perpetua v. 
stroef, aspero, dificil. 
stroefheid, asperidad v. 
stroken, corresponder, estar conforme, 

compatirse. 

stró-man (= stró-pop). 
strompelen, andar a la pata coja, of 

ander a tropezones, renquear. 
stronk (v. e. boom), cepa v., tronco m. 

„ (V. kool byv ), troncho v. 
stront (vuig. = uitwerpselen), mierda v. 
stróntje n., orzuelo m., uva v. 
strook, cinta v., tira v. 
stroom (rivier), rlo m. 

„ , corriente v. 
stróom-versnèlling, rapido m. 
stroop, jarabe m., almibar m. 
stróop-likker, adulador m. 
strootje trekken, echar suertes. 
strop (strik), estrobo m., cuerda v., lazo de 

ahorcar m. 
„ (op schip en by masjine), embrague m. 
„ (verlies in handel enz.), mala suerte 

V., pérdida v. 

stró-papier n., papei de paja v. 
stropen (verboden jagen), cazar furtivamente. 
stroper, cazador furtivo m. 
strópery, caza furtiva v. 
stró-pop, pelele m., muneca de paja v. 
strot, gaznate m. 
strótten-hóofd n., arlnga v. 
stró-wis, pajuela v. 
stró-zak, costal de paja m. 
strubbeling, desacuerdo m., disgusto m. 
struif, tortilla v. 
struik, arbusto m , mata v. 
struikelen, tropezar (ie). 
strüikeling, tropezón m. 
struik-gewas n., matorral m. strüik-róver 136 stuwer strüik-róver, saiteador m. 
struik-rover ij, salleamientom., salteom. 
strÜis-VÓgel, avestruz m. 
strijd, combate m. 
str^dbaar, vaiido. 
strijden, batlrse, combalir. 
strijder, combatienie m. 
str^dig, Incompaüble, contrario. 
strijdigheid, incompatibilldad v. 
strijd-krachten, fuerzas v. mv. 
strijd-lüstig, belicoso. 
strijd-perk n , arena v. 
strijd-schrift n., obra de polémica v. 
strijd-vdardig, mHiiante. 
strijd-vraag, probiema m. 
strijken {wryven), frotar. 

„ {zeilen), arriar, desgulndar. 
„ [vlag], batir (banderas). 
„ (linnengoed glanzen), planchar. 
strljk-instrumènt n., instrumento de 

arco of de cuerda m. 
strijk-orkèst (fam. = „stryhje") n., orque- 

sta de inslrumentos de cuerda v. 
strijk-ijzer n , plancha v. 
studéer-kamer, ) aposento m., ga- 
studéer-vertrèk n., j binetedeestudiom. 
student, estudianle m. , 
studeren, estudiar. 
st'ó.die, estudio m. 
stug, arisco, adusto. 
stugheid, tiesura v. 
stüif-meel n., pólen m. 
stüif-zand n., arenilla v., arena fina v. 
stuip, convulsión v. 
stüip-achtig, con\ulsivo. 
stüip-trèkken, agilarse con'vulsivamente; 

agonizar. 
stüip-trèkking, convulsión v., agonia v. 
stuit, rabadilla v. 
stuiten {tegenhouden), detener(se), conte- 

ner(se) (-tengo, tuve). 

„ (flg.), chocar, repugnar. 
tegen de borst stuiten, repugnar. 
stuitend, chocante, repugnante. 
stuiting (flg.), supresión v. 
sttiiven, het stuift, hay polvareda. 

„ {weg-ylen), precipltarse. 

stuiver, moneda que vale dos cuartos. 
stuk (susi.) n., pieza t)., pedazom., trozo m. 
„ {doUuméni) n., documento m. stuk (ad).), roto. 
voet bij stuk houden, estar sobre 
los estribos. 
een cuarto het stuk, cuarto pieza. 
in éen stuk door, de un tirón. 
stukadoor, estuquista m., estuquero m. 
stük-lóon n., paga por pieza v. 
stüks-gewijze, uno por uno, pieza por 
pieza. [(roto). 

stuk- slaan, apedazar, roniper batiendO' 
stuk-werk n., obra a destajo v. 
stulp, choza V. 

Sttiniper(t) {s(akker{t)), pobrecifo m., cui- 
tado m. 

„ [knoeier), chafallón m. 

stumper- ach tig, cuilado, lastimero. 
stümper-achtig-hèid, j caracter lasti- 
stümperighèid, ( mero m, 

stumperen, chafallar, hacer defectuosa- 

mente. 
stumperig (= stumperachtig). 
sturen (— zenden), remitir, envlar, mandar. 
„ (een richting geven), dirigir, conducir. 
stut (flg.), apoyo m. 
„ {zee), escora v. 
„ {bouw), puntal m. 
stilt-balk, sotabanco m. 
stutten, apuntalar. 

„ {steunen), apoyar. 
stuur n., dirección v., gobierno m. 
stüur-boord n., estribor m. 
stüur-man (= roerganger), timonel m., 
timonero m. 

„ {officier aan boordj, segundo m, 

Stüur-rad n., rueda del gobernaiie v. 

„ (15. e. auto) n., volante de direc- 

ción m. 

stüur-stang, timón m. 
stuurs, aspero. 
stuurs- heid, genio aspero. 

„ (V. e. fiets), guia (de bici- 

cleta) V. 
stüur-stèlling, , 

„ -stoel, I timonera v. 

„ -toestel n.,| 
stuwadoor, cargador m. 
stüwage, estiba v. 
stuwen (= stouwen), estibar. 

„ {opduwen, opdrijven), empujar. 
stuwer {V. stouwer). stüw-kracht 137 takke-bós stüw-kracht, empuje m., pujanza v. 
stijf, tieso. 

„ {als een lyk), rigido. 
stijfheid, tesura v., tiesura v. 
stijf-kop, cabezota v. 
stijfsel, almidón w. 
Stijg-bèugel, estribo m. 
stijgen, subir, ascender. 
stijging {der pryzen), subida v., suba v. 

„ aumento m., alza v. 
stijl, estilo m. 
gtyven, almidonar. 
subiet, subito, al punto. 
subsidie, subsidlo m., subvención v. 
subsidiëren, 
suf, modorro. 
suffen, sono. 

süfferig, algo sonoliento, algo modorro. 
süfferighèid, sonolencia v., sonera v., 

modorra v. 

SÜf-kpp, modorro m., memo m. 
suiker, azücar m. 
bruine suiker, azücar quebrado m., 

of azücar terclado m. 
suikeren, azucarar. 
suiker-fabriek, fabrica de azücar v. 
süiker-göed n , duices m. mv. suiker-ziekte, diabetes m. 
lijder aan suiker-ziekte, diabé- 
tico m. 
suizelen, susurrar. 
suizen, zurrir, susurrar. 
BÜizing, zurrido m. ; silbido of zumbido (de 
los oidos) V. 

sukade, corteza de cidra conflta v. 
sukkel, papanatas m., pelele m., pelgar m. 
sukkelaar {die dikwijls ziek is), acha- 
quiento m , hombre enfermizo m. 

„ , hombre incapazm.,pobrecitom 

sukkelen, tener achaques. 

„ , andar dificllmente. 

sukkelend, maiuco, maiucho, achacoso. 
SÜkkel-gang, andadura lenta y dificil v. 
sukkelig, acbaquiento, acbacoso, enfermizo. 

„ , incapaz. 
SUksés {succét) n., buen éxito m. 
sul {= sukkel), babera t;.', pelgar m. 
sümak, zumaque m. 
super-kargo, sobrecargo m. 
süper-tarra, sobretara v. 
sussen, arrullar. 

)i (flg )) quietar, calmar, sosegar (ie). 
syfer (= cyfer), cifra v., guarismo m. 
sijpelen, flitrar. T. Taag, Tajo m. 

taak, tarea v. 

taal, lengua v-, lenguaje m. 

taal- geleerde {taal-kmdige), linguïstam. 

V., fllólogo m., -a V. 
taal-künde, linguistica v., fllologia v. 
taal-kündig, linguistico, fiióiogo m. 
t&al-man (= tolk), intérprete m. 
taart, lorta v. 
téartje n., pastel m. 
tabék, tabaco m. 
tabaks-pruim, cantidad tabaco que se 

masca m. 

tabórks-pijp, pipa v. 
tabak-zak, boisa para tabaco v. 
tabberd, toga v., ropa talar v. 
tachtig, ochenta. taf, tafetan m. 
tafel, mesa v. 
tafel V, vermenigvuldiging, tabia 

de cuentas v , pitagórica v. 
tafel-gebèd n., benedicite m. 
tafel-klèed n., tapete m. 
tafel-linnen n., manteleria v. 
tafel-mès n., cucüillo de mesa m. 
tak (lit), rama v. 

„ (flg.), ramo m. 

„ (t). e. rivier), ramal m. 
takel, aparejo real m , garrucha v. 
takelage {tuigage), jarcia v. 
takelen {een touw), subir por medio de un 

aparejo real. 

„ {goederen), izar. 
takke-bós, baz de lefia m. takt 138 tegelijk takt, tino m., tiento m., tacto m. 
tal n., numero m. 

tal van (= éttelike), gran numero de. 
talen, 

niet talen naar, no pensar ea (ie), 
no desear de ninguna manera. 
tal-hout n., leno de arder m , leno re- 
.dondo m. 

taling, cerceta v. 
talk, sebo «i. 

tal-rijk, numeroso. [m. 

tél-rijkllèid., numerosidad v., gran numero 
tdl-stèlsel n., sistema de numeración m. 
tam, manso. 
tamboer, tambor m. 
tamboerijn, pandero m., -a v., pande- 
reta v., -te m. 
tamheid, mansedumbre v. 
tand, diente m. 

tand-arts (tdnd-mèester), dentista m. 
tande-bórstel, cepUlo de dientes m. 
tandeloos, desdentado. 
tó>nde-stöker, mondadientes m., pallllo m. 
tand-mèester, dentista m. 
tand-pijn (— kiespyn), doior de muelas m. 
tand-rad, rueda dentada v. 
tand-rad-baan, ferrocarril de cremallera m. 
tanen, mermar, disminuir, deslucirse. 
tang, tenazas v. mv. 

„ {kwade vrouw), arpia v. 
tank, tanque in. 
tans, abora. 
tdnte, tla V. 

tap, tapón (de tonel) m., espita v., canilla v. 
„ , espiga (de madera) v. 

tap en gat, espiga y mortaja. 
tapir, tapir m. 
tappelings, a borbotones 
tappen, sacar (vino). 
tapper, tabernero m., ventero m. 
tapperij, venta (de vino y llcores) v. 
tap-toe, retreta v. 
tapijt n., alfombra v. 
tapijt-fabrikantj aifombrero m. 
terra (beter-, tara), tara v. 
tarten, provocar-, desaflar (io). 
tarting, desafio m. 
tarwe, trigo m. 

tarwe-mèel n , harina de trigo v. 
tas, bolsa t)., talega v. tacto m. tas (reis-tas), valija v. 
tast, tiento m 

op de tast (= op 't gevoel af), por el 
tiento, a tientas. 

„ „ „ {in 't donker), a tientas. 
„ „ „ {in 't wilde), a tiento. 
tast-baar, concreto, tangible. 

„ {te voelen), palpable. 

tést-gevóel n., tiento m. 
tast-orgaan n., 
tast-zintuig n. 
tatoeëren, tatuar (enlallar y plntorrearse 

el cuerpo). 
te {van plaats), en, a. 
te, al te, demasiado, en demasia. 
te-baat-nèmen, aproveciiar, vaierse de 

(valgo). 
te-binnen-SChieten (impers.)^ recordarse 

de repente. 
te-binnen-vallen (impers.), ocurrirse 

(impers.). 
te-bóven-gaan, superar, exceder. 
te-büiten-gaan (zich), exceder(se). 
teder (= teer), fragil. 

„ , tierno. 
tee, té m. 

tee-zetten, hacer té. 
teef, perra v. 

teek, rezoo m., garrapata v. 
tée-kètel, calentadera v. 
téel-ballen, testiculos m. mv., (tam.) 

cojones m. mv. 
téel-dèlen, partes genitales v. mv. 
téel-drift, ardor sexual m. 
tée-lepeltjè n., cucharilla v. 
teelt, cultivo m. 

„ (V. dieren), cria v. 
teen, dedo dei pie m. 

„ {waarvan men manden maakt), mlmbre 
tée-pot, telera v. \m. 

teer (fam = teder), tierno, delicado. 

„ {vloeistof), alquitran m., brea v. 
téer-spijs, 

Heilige — , viatico m. 
tóe-stoof, estufilla para bullir agua v. 
tée- water n., agua bullida v. 

boven z'n tee-water (fam.), acbis- 
tégel, azulejo m. [pado. 

tegelijk, a ia vez, a la par, al mismo 
tiempo. tegemoet 139 te-méer tegemoet, ai encuentro. 

tegemóet-gaan, ir ai encuentro de. 

tegemóet-kómen, venir (salir) al en- 
cuentro de (vengo, vine; salgo). 

„ (flg.), subvenir (-vengo, 

-yine); complacer (-plazgo, -plugue). 

tegemóet-köming (flg.), subvención v. 

tegemóet-trèden, saiir ai encuentro 
(salgo). 

tégen, contra. 

„ {een tyd], hacia. 
„ (fam. = tot, aan iemand), a; para 
con (jegens). 

tégen-bèeld n., contraste m. 

tégen-bericlit n., aviso contrario m. 

tégen-brassen, engalgar, contrabracear. 

tégen-dèel n., contrario m. 

tégen-èten [zich), desganarse. 

tégen-gaan, represar. 

tégen- gang, represión v. 

tégen-gestèld, contrario. 

tégen-hanger, contraste m. 

tégen-hèuden, detener (-tengo, -tuve). 

tégen-kanting (= tegenstand). 

tégen-kómen, encontrar (ue), topar con, 
cruzar con. 

tégen-löpen (Impers.), correr mal la suerte. 

tégen óver, (en) frente. 

vlak tegenover, frente a frente, frente 
por frente (de). 

tégen-óver-gestèld, contrario. 

tègen-óver-stèllen, confrontar. 

tégen-partij, adversario m., partido ad- 
verso m. 

tégen-slag, contrarledad v., contratierapo m. 
„ (teleuntelling), desengano m. 

tégen-spóed, adversidad v. 

tégen-spraak, contradlcclón v. ; contra- 
rresto m. 

tégen-sprèken, contradecir (-digo, -dije 
dicho). 

tégen-stand, resistencia v., oposición v. 

tégen-Stander, adversario m., oponente m. 

tègen-strèven, contrarrestar. 

tégen-stribbelen, respingar. 

tégen-stróom, contracorriente v. 

tégen-vallen, causar un desengano. 

tégen-valler, desengano ra., (fam.) pito m. 

tégeii-wèer, resistencia v. 

tégen- wérken (= tegen-streven). té gen-W èrking, contrarresto m. 
tegenwoordig, en el dia. 

„ (adj.), presente. 

tegenwoordigheid van geest, 
presencia de animo v. 
tégen-zijde (= keerzjjde). 
tégen-zin, averslón v. 
te góéd, abono m., crédito m. 

te-goed doen (zkh, aan), regalarse (de). 

te-góed houden, cargar en cuenta. 
te-hüis (= thuis), en casa. 
te-hüur, 

is te-huur, se alquila, se arrienda. 
teil, barreno m. 
teisteren, afljgir, acosar. 
te-kéer-gaan, rabiar, 
teken n., slgno m. 
tekenen (kunst), dibujar. 

„ (= ondertekenen), flrmar ; suscri- 
birse. 

tekening, dibujo m. 
téken-künst, arte dei dibujo v, 
téken-sehrift n., cifra v. 
teken- stift, laplz m. 
te-kórt n., deficit m. 
tekórt-köming, falta v. 
tel, cuenta v. 

in tel, estimado, considerado. 
telefoneren, teiefonar. 
telefoon, teiéfono m. 
telefoon- toestel n., aparato telefónico m. 
telegraaf, teiégrafo m. 
telegraferen, teiegraflar (io) 
telegrafist, telegrafista m. 
telegram n., telegrama m. 
téleskóop, telescopio m. 
te-léur-gestèld, desazonado, chasqueado. 
te-léur-stèllen, cbasquear, dar un chasco, 

desazonar, desenganar. 
te-léur- stelling, chasco m., desengano m. 
tél-gang, el amblar. 
tél-ganger, hacanea. 
telkens, cada vez. 
tellen, contar (ue). 
teller, numerador m. 
telling, cuenta v. 
te-lóor-gaan, perderse, desaparecer. 
tél-raam n., abaco m. 
tél- woord n., numeral m. 
te-méer, y mas que. temen 140 terüg-lópen temen, arraslrar las palabras. 
temmen, domar. 
temmer, domador m. 
tempel, templo m. 
tempelier, tempiario m. 
temperen, tempiar. 

„ [matigen), moderar. 

tempo (= maat, in de muziek) n., tiempo m 
ten (por te den), al, a la, en el, en la. 
te-na, 

te-na-kómen, tocar en lo vivo. 
te-nanwer-nóod, a duras penas. 
tèn-hélve, a medias. 
ten-laste-I eggen (iem.), acusar de, incui- 

par de. 

ten-naaste-bij, aproximadamente. 
ten- ónder-brèngen, sujetar, soraeter, 

avasallar. 

ten-overvloede, de sobra. 
tent, tienda de carapana v. 
ten-tóon-stellen, exponer (-pongo, -puse, 

-puesto). 

„ (pronken met), exhibir. 

ten-tóon-stelling, exposición v. 
tént-wagen, carro ó carruaje entoldado m. 
ten-üitvoer-brèngen, iievar a cabo. 

„ -leggen, efectuar. 

tenzij, a menos que ... no, como ne fuera. 
teológies, teoiógico. 
teolóog, teóiogo m. 
teoréties, teorético. 
teorie, teoria v. 
te-óver, abundantemente. 
te-pé.S-kÖmen, venir a propósito (vengo, 

vine), hacer al caso (hizo, hecho), resultar 

ütil. 
lelik te-pas-kömen, suceder ie a uno 

algo malo. 
niet te pas komen, no convenir 

(-\iene, -vino). 
te-plétter, en pedazos, aplastado. [(se). 
te- pletter slaan, estreiiar(se), apiastar 
„ -vallen, caer y aplastarse. 
ter-aarde-bestèlling {begrafenis), en- 

tierro m. 

ter-dége, a fondo. 
te-récht, con razón. 

„ , al destino, a las senas indicadas. 
te-récht-brèngen, enderezar (luertos) •, 
levar a cabo; acordarse de (ue). te-réeht-gestèlde, ajusticiado m. 
te-récht-kómen, liegar (a su destino); 

ser hallado, encontrado; arreglarse. 
te-récht-stèllen, ajusticiar. 
te-récht-stèlling, ajusticlamiento m., 

suplicio m. 
téren [op), ir gastando. 

„ {met teer besmeren), alquitranar. 
térgen, provocar. 
tering, tisis v. 

téring-lijder, -ster, tisico m,, -a v. 
ter-lóops, de paso. 
term, término m. 

in de termen vallen, ser apto, ser 

propio, hacer a (bago, hlce, hecbo). 

er zijn geen termen {recht), no ha 

lugar. 

termijn, plazo m. 
teméer-geslagen, abatido. 
terpentijn, trementlna v. 
terras n., terrado m., terraza v. 
terrein n., terreno m. 
terrien, sopera v. 
ter-slüiks, a hurtadillas. 
tèr-snéde (adv.), a cuento. 
terstond, ai punto, luego, en segulda. 
terts, tercera v. 
terug, alras, de vuelta. 
terüg-betalen, reemboisar. 
terug-betaling, reembolso m. 
terug-brèngen, devoWer (vueito). 
terüg-dèinzen, retroceder, arredrarse. 
tertig-gaan, volver (vueito). 
terug-gang, atraso m. 

„ (= terugkeer), vuelta v. 

terug-gave, devoiución v. 
tertig-gèven, devolver (-vueito). 

„ {in beeld), 

terug-kaatsen {bal etc), repercutir, rebo- 

tar; 'rechazar (ovevg.). 

„ {licht) , reflejarse, reverberar. 

terüg-kaatsing, reflejo m., repercusión v. 
„ (t\ e. bal etc), rebote m. 

terug-kómen, volver (vueito). 
terug-krabbelen, voiver pies atras, 

retrechar. 
terüg-krijgen, recobrar; recuperar. 
terüg-lèiden, conducir atras, reconducir. 
terug-lÓpen, canainar ó correr atras, vol- 
ver corriendo ó caminando (vueito). terug-name 141 toe terüg-name, acto de recoger m., recobro m. 
„ {herroeping), retracción v , 

revocación v. 
tertag-nèmen, recoger; sacar; recobrar; 
recaudar. 

„ (zyn woord), retratar, 

revocar. 
terüg-rèis, vuelta v., vlaje de regreso ra. 
terüg-slaan, batir a su vez. 

„ op (fig ), referlrse a (i, ie) 

terüg-sièg, repercusión v., rebote m ; 

revés m.; reacción v. 
terüg-spiingen, resaltar, rebotar. 
terug-springend, eiastico. 
terug-stèlleu, degradar. 
tertig-stèlling, degradación v. 
tertlg-stöten, rechazar; repugnar. 
terug-stótend (fig,), repugnante. 
terug-sturen (= terug-zenden). 
terug- treden, retractarse; andar atras. 
terug-trèding, retracción v. 
tertig-zènden (= terugsturen), devol- 

ver (ue). 
terug-zètten, reponer (-pongo, -puse, 

-puesto); degradar [u. e. ambt). 
ter-zijde, ai lado, a un lado. 

„ (op 't toneel), aparte. 

ter-zijde-Stèllen, descartar, poner a un 

lado (pongo, puse, puesto). 
ter-zljde-stèlling, descarte m. 
te-stade-kómen (t;. te-pas-komen). 
teug, trago m. 
teugel (toom), brida v. 
teuten {treuzelen), remolonear. 
tevens, ai mismo tiempo, asimisnio, también. 
te-vergéefs, en vano, en balde. 
te-vóorschijn (adv.), a ïa luz. 
te-vóorschijn-könien, salir de su escon- 

dite, mostrarse (ue). 
te-water-lèten, botar al agua. 
tewater-lating, botadura v. 
te-wéeg-brèngen, causar, ocasionar. 
thuis, en casa. 

„ (= naar huis), a casa, a domicilio. 
thüis-brèngen, Uevar a casa, acom- 

panar a casa. 

„ (fig. = verklaren, goed 

nagaan), averiguar, cerciorar. 
tien, diez. 
tien-tal n., decena v. tieren, crecer vigorosamente. 

razen en tieren, ecbar tacos y ternos. 
tiet (vuig.), teta o. 
tik, golpecito m., taque m. 

„ {V. e. uurwerk), golpeteo m. 
tikken {een tikje of tikjes geven), tocar, 
dar palraaditas (en el hombro p.e.). 
„ {kloppen, op de deur), llamar. 
„ (masjine-schr^ven), escribir con la 
maquina. 

„ (de klok), golpetcar. 
tillen (= optillen), levantar. 
timmeren, construir, ser carpintero. 
timmer-man, carpintero m. 
timmermans- winkel, carpinteria v. 
tin n., estaïto m. 
tingelen, tlntinear. 
tinnen (van tin), de estaïio. 

„ (sust., plur.), almenas v. mv. 
tint, tinte m., matiz m. 
tintelen (v. koude), sentir el picazón del 
frio (i, ie). 

„ (anders), centellear. 
tinten, tenlr (i). 
tipe (type) n , tipo m. 
tiran (dwingeland), tirano. 
tirannie (dwingelandij), tirania v. 
tiranniek, tiranico. 
titel, tituio m. 
titel-blad n., caratula v., portada (de 

libro) V. 
titulatuur, titulatura v. 
tjilpen (vogels), piar. 
tobbe, tina V., cuba v. 
tobben (sloven), darse un reventón, tra- 
bajar mucho (di, dió). 

„ (steeds klagen), tormentarse, ser 
quejicoso. 
tocll, sin embargo. 

toch niet! ino tal! 
tocht, corriente de aire o. 

„ , expedición t;., viaje m. 
tochten, hacer una corriente de aire. 
tócht-lat, ripia forrada en la ventana 

contra las corrientes de aire v. 
tócht-latten (fam. = bakkebaarden), pati- 
llas V. mv. 

toe (= dicht, gesloten), cerrado. 
„ (= tot), cuando separado de er ó daar 
ó hier. toe 142 toe-valligheid toe {kom-aan), lea!, hazlo, hagalo V. 

,, {erby, als toegift), extra, en aiiadidura. 
tóe-dèlen, asignar (una parte). 
tóe-dichten, atribulr (con poca razón). 
tóe-doen (verbo), cerrar (ie). 

„ (sust.) n., mediaclón v., causa «. 

door zijn toe-doen, por su culpa, 

por SU obra. 
tóe-dracht, clrcunstancias v. mv. 
tóe-dragen {zich), acontecer. 
tóe-gaan {gebeuren), pasar, suceder. 
„ {dicht-gaan), cerrarse (ie). 
tóe-gang, enlrada v. 
tóe-gankelik, accesible. 
tóe-géeflik, perdonador, -a. 
tóe-gerüst, pertrechado. 
tóe-gèven, ceder. 
tóe-happen, morder (ue). 
tóe-kèren (de rug), dar las espaldas. 
tóe-k ènnen, conferlr (i, ie). 
tóe-knópen, abotonar, atacar. 
tóe-kómen {met = voldoende hebben aan), 

bastar Ie a uno (con). 

„ (rechtens), corresponder. 

tóe-komst, porvenir m. 
tóe-lachen, reir a (i). 
tóe-lage, subvenclón v., gratiflcación v. 
tóe-laten (iem.), admitir. 

„ (toe-staan), permitir. 

tóe-lating, admisión v. 
tóe-leg, industria v., intento m. 
tóe-leggen (geld), aumentar la suraa. 

„ (zich, op), poner estudio en, 

aplicarse a. 
tóe-lichten, aclarar, explicar. 
tóe-lichting, aclaración v., explicación v. 
tóe-loop, concurrencia v. 
toen (adv.), entonces. 
„ (conj,), cuando. 
tóe-nadering, aproximación v. 
tóe- name, aumento m. 
tóe-nèmen, aumentarse, crecer. 
tóe-nèming, aumento m., (el) aumentarse. 
tóen-malig, do entonces. 
tóen- ter- tijd, entonces, a la sazón. 
tóe-passen, apiicar. 
tóe-passing, apiicación v. 
toer (rit), vueita v. 
„ (v. e. kunstemaker), juego m. 
„ (moeilyk iets), cosa dificil. toernooi (steekspel) n., torneo »i.,justa». 
tóe-röepen, gritar (a). 
tóe-rüsten, pertrechar. 
tóe-schieten, acudir. 
tóe-schietelik (fam.), complaciente, com- 

placedero. 
tóe-schouwer, especlador m. 
tóe-schróevon, entomillar. 
tóe-schrijven, ascriblr, atribuir. 
tóe-schijnen, parecer, antojar. 
tóe-snèllen, acudir. 
tóe-spèlen, aiudir. 
tóe-spèling, alusión v. 
tóe-spraak, dlscurso m.-, arenga v.-, alo- 

cución V. 
tóe-sprèken, arengar; dlriglr la palabra a 

(una persona). 
tóe-spijkeren, enciavar. 
tóe-staan (vergunnen), permitir. 
„ (verlenen), conceder. 

tóe-stand, situación v., condición «., 

estado m. 
tóe-stel n., aparejo m., maquina v. 
tóe-Stèmmen (in), consentlr (i, ie) en. 
tóe-stèmming, consentimlento m. 
toet, mono m. 

tóe-takelen (zich), taparujar(se). 
kijk 's hoe l^j me toegetakeld 

heeft, vea V. cómo me ha puesto, 
tóe-tasten, servirse (i, ie), tomar. 
toeter, trompetUla v., corneta e. 
„ (aan boord), portavoz m. 
toeteren, ha eer tarara. 
toetje (t&m. = nagerecht) n.,sobrecomidat)., 

postre(s) m. (mv.). 

„ (zakje) n., cucurucho m. 
tóe-trèden, adherir (i, ie), entrar. 

„ (tot een vereniging a. a.), ha- 

cerse miembro, matricularse. 
tóe-trèding, adhesión v., aflliación v., 

matriculación. 
toets (v. e. instrument, byv. piano), tecla v. 

„ (het toetsen), toque m. ; criterio m. 
toetsen, ensayar, probar (ue), alquilatar (en). 
tóets-Steen, piedra de toque v. 
tóe- val n., casualidad v., acaso m. 

„ (zenuw- a. a.) n., ataque (de ner- 

\ios etc.) m. 
toevóUig, accidental, casual. 
toe-valligheid, casualidad v. tóeven 143 tot toeven (wylen), estar, detenerse (-tengo, 

-tuve), perraanecer, parar. 
tóe- verlaat, amparo m., amigo providen- 
tóe-vloed, afluencia v. [cial m. 

tóe-vlöeien, afiuir. 

tóe-vlucht, recurso m. [a. 

zijn toe-vlucht nemen tot, recurrir 

tóe-vluchts-óord n., puerto de salva- 

mento m., recurso m., asllo m. 
tóe-voegen (bij-voegen), anadir, suplir, 

nombrar como suplente. [dicho). 

„ (zeggen), declr (digo, dij e, 

tóe-vóegsel (Mj-voegsel) n., aïïadldura v. 
tóe-voer, an-ibo m., imporlación v. 
tóe-vóeren, importar. 
tóe-wijden, dedicar. 
tóe-Wïjding, dedicación v. 
tóe wijzen, otorgar, conferir (i, ie). 
tóe-wijzing, otorgación v. 
tóe-zèggen, promellr. 
tóe-zègging, promesa v. 
tóe-zènden, remitir. 
tóe-zènding, remesa v. 
tóe- zicht n., vlgilancia v., inspección v. 
t. houden over, celar, atender (ie). 
tóe-zien (op), atender (a, de), vigilar. 
tóe-ziende voogd, protutor m. 
toga, toga V. 
toilet n., tocado m. 
toilét-kamer, tocador m. 
tokkelen, tanir. 
tol (speel-goed), peonza v., trompo m. 

„ (belasting-instelling), aduanat).; peajem.; 
tolk, Inlérprete m. [consumo m. 

tollen, jugar a la peonza (ue). 

„ (draaien als een tol), girar ó dar 

vueltas como una peonza. 
ton, tonel m., barril m. 
toneel n., tealro m. 
toneel-kijker, gemelos m. mv., anteojos 

de teatro. 
tonéel-laars, borcequi m. 
tonéel-spèelster, actriz v. 
tonéel-spèl n., arte dramatica v. 
tonéel-spèler, actor m. 
tonen, mostrar (ue). 
tong, lengua v. 

ze gaat over de tong, se hace len- 
gua de ella. 
tong (vis), lenguado m. tóng-val, acento m.; dialeclo m. 
tónne-maat, tonelaje m. 
tooi, arreo m., adorno m. 
tooien, adomar, arrear. 
tooisel, V. tooi. 
toom, brida v. 
toon (klank), tono m. 

een toontje lager laten zingen» 
hacer bajar la cola. 

„ (teen), dedo (del pie) m. 

„ (van spreken), voz v. 
toonbaar, mostrable. 
tóon-bank, mostrador m. 
toonder (v. e. biljet), poriador m. 

„ (anders), mostrador m. 
tóon-dichter, compositor m., -a v. 
tóon-kamer (= toonzaal). 
tóon-künst, müsica v. 
tóon-künstenaar, compositor m, -ai), 
miisico m. 

tóon-1 adder, i 

rf »"«.«, escala v 

tóon-schaal, ) 
tóon-söort, modo m. 
tóon-zaal, sala de muestra v. 
tóon-zètting, composiclón (müsica) v. 
toorn, ira v , cólera v. 
toornig, airado, enojado. 
toorts, tea v. 
toost, brindis m. 
top, pico m., cumbre v. 

„ (v. e. mast), tope m. 

„ ! itope! 

top zeggen op, topar. 
topaas, topacio m. 
toppen, desmochar. 
toppenant, balancines m. mv. 
tóp-punt n., colmo m. 

„ (—top) n., cumbre u , cüspide i). 

tóp-zwaar, demaslado pesado en alto, en 

la parte superior. 
tor, escarabajo m. 
toren, torre v. 
tornen, descoser. 

„ (fig. aan iets), tocar. 
torpedo, torpedo m. 
torpédo-boot, torpedero m. 
torsen, soslener (-tengo, -tuve), llevar (algo 
tot, basta. [pestdo). 

tot ziens! i basta la vista!, i basta 

mas ver! totóal 144 trémmer totaal (adv.), en suma, en total ; {voor adj.) 

enterannente, totalmente. 
„ (adj.), total. 
tot-dat, basta que. 

tot-stand-kómen, veriflcarse, efectuarse. 
tot-stand-köming, veriflcación v , rea- 

lización v. 
touw n., soga V., cuerda v. 

„ [dik touw) n., marona v. 
touwen (waaraan 'n schip), amarras v. mv. 
tóuw-alager, cordeiero m. 
töu W-slagerij, cordeleria v., corderia v. 
touwtje n., cordelito m. 
touw- werk n., cordeleria v. 

„ {want) n., cordajem., jarciat). 

traag, perezoso, indolente. 
traag-heid, indolencia v. 
traan, lagrima v. 

„ (olie), aceite de ballena «j., ó de 

pescado, ó de foca. 
traan-klier, glandula laciimal v. 
trachten, procurar. 
tragédie, tragedia t;. 
tragies, traglco. 

traite {wissel), letra (de cambio) v. 
trajékt n., trayecto m., trecho tn. 
trè-ktéren, tratar de. 
tralie, barrote m. 

i reja v., verja v. 
hierro v. red de traliën, 
tralie-wèrk n 

tram (v. trem). 
trans, almena v. 

„ (galerij), galeria v. 
trdnsen des hemels (poet.), bóveda azui 

»., etéreas cumbres v. mv 
transpiratie, sudor m. 
transpireren, sudar. 
transport n , transporte m. 
trant, manera v., modo m 
trap (i'w huis bijv.), escalera v. 

„ (schop), puntapié m., coz wi., patada v. 
trapéze, trapecio m. 
trap-gans, avutarda v. 
trappelen, pataiear. 
trappen, dar un puntapié, cocear. 

„ (op iets), pisar. 

„ (fatn. = fietsen), andar en biclcleta. 

trappen-hüis n., caja (de escalera) v. 
tré-pper, pedai m. 
traps-gewijze, gradual(mente). tras n., cemento ni. 

trawant, satélite m. 

trechter, embudo m., cantlmplora v. 

tred, paso m. 

trede, escalón m. 

„ (= sport), peldano m. 
„ (V. e. rytuig), estribo m. 
treden, pisar. 
met (de) voeten treden, atropeiiar. 
„ (de haan), gallear. 
treeft, trébedes v. mv. 
tréd-mólen (flg.), marcha rutinatia v. 
trée-plank, tarima v. 
tref, encuentro m. 

„ (toevalligheid), casualidad v., caso for- 
tuito m. 
treffen (= raken), dar en, alcanzar, tocar. 
„ (opvallen), extranar, sosprender. 
„ (vinden), encontrar (ue). 
„ (toevallig zien of tegenkomen), tro 
pezar (ie), topar con. 

„ (gevecht I n., acció de guerra v. 
encuentro m. 
treffer, Uro que da en el blanco. 
tréf-kans, probabilidad de alcance v. 
trein, tren m. 
treiteren (fam.), taquinar. 
trek ('n keer trekken), tirón m. 
„ (der vogels), pasa v. 
„ (lust), apetito m., gana v. 
„ (bij 't kaartspel), baza v., mano v. 
„ (V e. zwangere), pica v. 
trek dier n., anlmal de tiro m. 
trekken, tlrar. 

„ (lijn), trazar. 

„ (wissel), girar, librar. 

„ (ergens heen), marchar. 

trekker {v. e. geweer enz.), galillo m., 
disparador m. 

„ (v. e. wissel), sacador m , glra- 
dor m. 
trekking (v. e. loterij), sorteo m. 
trék-paard n., cabaiio de tiro m. 
trék-pen, tirador m. 
trék-plèister, vejigatorio m. 

„ (flg.), querido m., querida V. 

trék-vógel, ave de paso v. 
trem (tram), tranvia m. 
trema n., crema v. 
trémmer, panoiero w. trens 145 tukje turbidez v., turbicdad v. trens, bridón m. 
tressen, galones bordados m. mv. 
treuren, estar Irlste, languidecer. 
treurig, triste. 

tréur-spel n., tragedia v. 

tréur-wilg, sauce de Bal)ilonia v. 

treuzelen, remolonear. 

tribune, tribuna t;. 

trlko (tricot) n., tejido de punto m. 

trik-trak n., tablas reales v. mv. 

trillen, temblar (ie). 

trilling, temblor m. 

triomf, triunfo m. 

triomferen, triunfar. 

trippelen, andar de prisa y a paso 

menudo. 
tri(t)s, serie v., hilera v. 
troebel, turwo. 

„ (edelgesteente), jardineo. 
troebelheid, 
tróebeling, 
troef, iriunfo m. 
troep, Iropa V. 
tróepe-macht, fuerzas v. mv. 
troeven, triunfar, laiiar. 
troffel (truffel), paleta v., palustre m. 
Troje n., Trora V. 
trog, pila (de madera) v. 
trom, tarabor m. ; caja (grote). 
trommel, caja de lata v -, tambor m. 
trommelen, tocar ei tambor, tamborear. 
trómmel-stók, paiote m. 
trommel- vlies n., timpano m. 
tronen (op een troon zitten), sentarse en 

un trono (ie), estar entronlzado (estuve). 
tronie (fam. = gezicht), caraza v. 
tronk, tronco m. 
troon, trono m. 
tróon-hèmel (draagbare), pallo m. 

„ (vaste), dosel m., baldaquln m. 

tróon-rède, dlscurso del trono m. 
tróons-bestijging, ascensión al trono v. 
tróons-opvólger, sucesor ai trono m. 
troost, consuelo m. 
troosten, consolar. 
troostend, tróost-rijk. consolante, consolador, -a. tropée, alarde m., trofeo m. 

Fokker, Nederl. — Spaan*. tropen, regiones tropicales m. mv., trópf- 
trópies, trópico. [cos m. mv, 

tros, racimo m. 

„ (aan boord), cabo m., amarri v, 
trots (sust.), orgullo m. 

„ (adj.), orgulloso. 

„ (prep.), a pesar de, malgrado, en 
despecho de. 
trotseren, hacer frentea (hago, hice, hecbo). 
trouw (adj.), fiel, leal. 

„ (sust.), fldelidad v., lealtad v. 

te goeder trouw, de buena fe. 

te kwader trouw, de maia fe. 
trouwen, casar(se). 
trouwens (adv.), en verdad. 
trui, almilla (de hombre) v. 
Trui (apellido), Gertrudis v. 
trust, sindicato m., trust m. 
trijp n., velludo burdo m. 
tubórkel, tubércuio m. 
tüberkuléus, tuberculose. 
tüberkulóse, tubercuiosis v. 
tuberóse, nardo m. 
tucht, disciplina v. 
tuch.t-huis (ant.) n., carcel v. 
tucht- school, escuela disciplinaria v. 
tuf (steen), toba v. 

tuffen (fam. = per auto gaan), andar en 
automóvil. 
tuig (werktuigen), aparejos m. mv. 

„ (V. e. schip) n., v. tuigage. 

„ (V. e paard) n., arnés m. 

„ (= bocht, zeer slechte waar) n.,iü^\SiV, 

tüigóige, jarcia v., cordaje m. 

tuig-huis (arsenaal) n., astillero m. 

tuil (ruiker, boeket), ramo m., ramillete m. 

tuimelen, voitear. 

„ (fam. = vallen), caer (caigo). 

tuin, jardin m., huerto m. 

tuin-bonen (plur.). habas de laguna v. mv. 

tuin-bOUW, hortlcultura v. 

tüin-hüisje (= prisel) n., cenador m. 

tuinier, i . ,. 
*vCt^ X,i„ jardinero m. 
tuin-man, I 

tüin-slang, bomba para rociar (la yerba) v, 

tuit, pico m., boquilla v. 

„ (v. e. fonteintje), cano v. 

tuiten (der oren), relintin m. 

tuk, avldo. 

tukje n., suenecito m. tül-band 146 uit tul-band, turbante m. 

ttille, tul m. 

tulp, tullpan I». 

tümbler {iuimelaar), cortadillo m. 

Tunis, Tünez m. 

tunnel, tünel m. 

tureluurs worden, crisparse los nervlos 

(a uno). 
turen, mlrar fijamente y por largo rato. 
turf, turba v. 
Turk, turco m. 
turks, turco. 
Turkse, turca v. 
Turkije, Turquia v. 
Turijn, Torino. 
tussen, entre, 
tussen-bélde-kómen, intervenir (-vengo, 

-Yine), terclar. 
tüssen-dèk n., entrepuentes m. mv. 
tüssen-déks, en los entrepuentes. 
tussen-kómst, intervención v. 

„ {bemiddeling), conducto m. 

tüssen-tijd, Interin m. 
tüssen-tijds (ad..), en el interin. 
twaalf, doce. 

twaalf-üur (tweede ontbijt), almuerzo m. 
twee, dos. 

twéedehè.nds, de segunda mano. 
twée-dracht, disenslón «. 
twéé- ge vecht [v. twee-kamp) n. 
twée-kamp (poet. = gevecht), dueio m. 
tweelingen, gemeios m. mv. 
tweernen, torcer (ue). 
twée-strijd (lit.), duelo m. 

„ (fig.), duda V., combate inte twóe-tal [paar) n , par m. 
twèe-talig, biiingue. 
twóe-voud n., doble m. 
twintig, reinte. 
twintig-tal n., veintena ». 

ï^&g,l— ■ 

in twijfel trekken, poner en duda 
(pongo, puse, puesto). 
twijfelaar, incrédulo m. 
twijfelen, dudar. 

twijfel-móedig, indeclso, irresoluto. 
twijg, rama v., rarallla v. 
twijnen, retorcer (ue). 
ty {gety) n., marea v. 
tijd, tiempo m. 
te gelégenertijd, en tierapo oportuno. ^ 

op tijd, a tiempo. 

op de goede tijd, en sazón. 

op zijn tijd, a debido tiempo. 
tijdelik, teoiporai. 
t^dens, durante, en la época de. 
tijd-genóot, contemporaneo m. 

tijd-perk n., periodo m. 

tijen [poet. y ant., no t^gen), andar (anduve). 

tijger, tlgre m. 

tijgerin, tigra v. 

tijk, funda de colchón v. 

ty-loos, cólquico m. 

gele — , junquillo m. 
tijm, tomillo m. 

tijpen (= tikken, masjine-schryven), escri- 
bir con la maqutna. XJ. U, usted, -es (V. Vd. Vs. Vds.). 
ui {groente), ceboUo m. 
„ (aardigheid), cbanza v., cbiste m. 
uier, ubre m. 
uil, buho m. 

uilig (fam. = dom), 1 necio (»».), igno- 
üils-küiken (flg.) n., j ranfe (m.). uiltje, 
een uiltje knappen, descabezar el 

sueno, echar un suenecito. 
uit (prep.), de, proveniente de. 

„ [vuur, licht), apagado. 

„ (= gedaan), acabado, terminado. 

„ (= niet thuis), salido. uit 147 üit-houdings-vermögen uit (= verschenen, boek), publicado, parecido. 
üit-blazen, sopiar. 
üit-blinken, exceier. 
üit-blijven, no venu- {vengo, vlene, vine). 
üit-bórstelen, cepiiiar bien. 
Üit-bouw (erker), arimez m. , parte voladiza v. 
uit-brander ((am.), sofrenada v. 
uit-brèken (= ontsnappen, met moeite 

weggaan), escapar. 

„ [een ziekte), declararse, mani- 

festarse (ie). 

„ {stenen), airancar. 

„ {een oorlog), estallar. 

tiit-brèngen, proferir (i, ie). 
üit-bröeden, empoiiar. 
Üit-dagen, desafiar, retar. 
üit-daging, desafio m., reto m. 
uit-dènken, imaglnar, inventar. 
Üit-doeu {ergens uit), sacar. 
„ {uit-doven), apagar. 

„ {kteren), quitarse. 

üit-dóssen, adornar, anear. 
üit-dóven, apagar, extinguir. 
uit-dóving, extinción v. 
uit-draaien op (flg. y fam.), parar en. 
üit-drager, jubetero m., ropavejero m., 

prendero m. 
üit-dragerij, jubeteiïa v., prenderia v. 
mt-drükkelik, expresaraente. 
üit-drükken (flg.), expresar. 
„ (Ut.), exprimir. 

üit-drükking, expresión v. 
üit-drijven, expeier. 
üit-drijving, expulsión v. 
üit-düiden, expiicar. 
uit-éen, descompuesto, esparcldo. 
uit-éen-drijven, dtspersar. 
uit-éen-gaan, separarse, desbandarse. 

„ {werktuig a. a.), descompo- 

nerse (-puso, -puesto). 
uit-éen-jagen, desbandar. 
Tiit-éen-krijgen, podev sacar, soltar (ue), 

o deshacer. 
uit-éen-lópen, diferir {i, ie), variar. 
Uit-éen-lèpeud, distinto, variadOj dite- 

rente, divergente. 
uit-éen-slèan, dispersar. 
uit-éen- springen, estallar. 
uit-éen-stüiven, dispersarse. 
uit-éen-vè>llen, deshacerse (-hizo, -becüo). uit-éen-zètten, exponer (-pongo, -puse, 

-puesto), expiicar. 
tiiterlik, exlerior(mente) ; externo. 

„ (adv. de tiempo), ültimamente, a 
mas tardar. 

„ (sust.) n., presenciat)., aparienciao. 
üiterliklièden, cosas exteriores v. mv., 

aparlenclas v. mv. 
uit-éten zijn, comer en casa de amigos. 
tiit-flappen (fam.), desbuchar, desembucbar. 
üit-gaan, salir (salgo). 

„ {licht, vuur), apagarse, extin- 

guirse. [(en). 

„ {op, 'n woord), acabar, terminar 

„ (van iets — , beginnen), arrancar 

uit-gang {V. uitgaan), salida v. [(de). 

„ (gram.), desinencia v., termina- 

ción V. 
uit- gave, gasto m. 

„ (V. e. boek), edición v. 

üit-gebèten, corroido 
uit-gelaten, aiborozado. 
uit-gelaten-heid, aiborozo m. 
üit-gelèide n., despedida v., escolta v. 
üit-gelèiden, despedir(i). 
uit-gemèrgeld, demacrado, trasnochado, 
üit-gealapen (flg.), astuto. 
uit gestrekt, vasto, extenso. 
uit-gestrékt-heid, extensión e. 
uit-gèven, gastar. 

„ (boek), edilar, publicar. 

üit-gèver, editor m. 
üit-gifte, emisión (de fondos) v. 
üit-glijden, resbalar. 
üit-glijding, resbalón m. 
tiit-graven, desenterrar (ie), excavar. 
uit-grè,ving, bomacho m ; excavación v. 
uit -halen, sacar; desatollar; rebanar. 

„ (een streek), cometer, hacer 

(bago, hice, hecbo). 
üit-hang-bórd n., muestra v. 
uit-hangen, coigar fuera (ue). 

„ (fam. blyven), estar. 

uit-héems, extranjero; exótico. 
üit-hóUen, excavar, a huecar, poner hueco. 
tiit-bólling, bueco m., excavación v. 
tiit-hóren, fondear; interrogar. 
Üit-hóuden, sufrir, soporlar, resistir. 
üit-boudings- vermógen n., resisten- 
cia V. tüt-hóuwen 148 üit-slèpen üit-hóuwen, escuipir. 
tiit-hdzen [boot), acWcar. 
üit-hüizig, fuera de casa. 
uiting, dicha m., palabra v. 
Üit-jóuwen, rechiflar, dar grita (a). 
üit-kèmmen, peinar. 
üit-kèren {som), pagar. 
üit-klóppen, sacudir el polvo, batlr, 
varear. 
uit-kuijpen, exprimir; estrujar. 

„ ((am. = stil heengaan), tornar 

las de Villadlego. 
üit-kömeu, saiir. 

„ {ervoor uitkomen), contesar, 

declarar a boca llena. 

„ (som, rekening), estar conforme. 

„ {kamer op tuin a. a.), dar. 

„ {tegen), resaltar. 

uit-komst, sallda «., éxito m.; salvaeión v. 
tiit-krèibben, sacar con arafïazos, sacar 
ó arrancar rascando. 

de ogen uitkrabben, sacar los ojos. 
üit-kijk {toren), atalaya v. 

„ {aan boord), vigia v. 
Üit-lèiClieu, reirse de (i), zumbar. 
üit-laten, dejar salir. 

„ {zich), soUar una palabra (ue). 

üit-lating, palabra suelta v. 
Üit-lèzen, terminar (una lectura). 

„ (= uitschiften, uitzoeken), esco- 

ger. entresacar. 
ült-lókken, provocar. 
Üit-lópen {op), parar en. 

„ {planten), echar brotes, brotar. 

liit-löper {v. e. plant), bijuelo m. 
uit-lóten, sorlear. 
"uit-löting, sorieo m. 
Üit-maken {vormen, zijn), constituir,forinar. 
„ {voor iets, uitschelden), calificar 

(de), tratar (de). [concluir. 

„ {beëindigen), acabar, ternainar, 

„ {uitdoen, licht en vuur), apagar. 

„ {beslissen), decidir. 

„ {onderscheiden), divisar. 

uit-mèrgelen, chupar ia sangre. 

„ {dood-arm maken), explotar. 

„ {mager maken), exlenuar. 

üit-mönden, desembocar, desbocar. 
üit-móndillg, desembocadero m., desem- 
boque m. Üit-münten, exceler, hacer raya. 
üit-müntend (= uitnemend), excelente. 
üit-müntendheid, excelencia v. 
üit-nèmen, sacar 
üit-némend, excelente. 
Üit-nödigen-, Invltar, convldar. 
tiit-nódiging, invite m., invitación v,, 
convite m. [(-vuelto). 

tlit-pè>kken, desembalar, desenvolver 
„ {uit koffers), desembaular. 

tlit-pèrsen, exprimir. 
^t-perssel n., bagazo m., residuo m. 
üit-pèuteren, escartar. 
üit-plüizen, investigar mlnuciosamentc, 

rastrear. 
üit-puilen, sallar, estar prominente, formar 
protuberancia. 
Üit-püilend {ogen), saltones {mv.). 
üit-rèfelen, deshilar, desflecar. 
liit-rèdding, salvaeión v. 
Üit-rèiken, conferir (ie, i), distribuir. 
üit-rèiking, distrlbuclón v. 
uit-reis, viaje de salida, de ida m. 
üit-rèkken, estlrar, extender. 

„ {zich), desperezarse. 

■Ó-it-roep, exclamación v. 
üit-roepen, exclamar. 
üit-roepings-teken, admiración v. 
üit-rükken, desLincar, arrancar. 
Üit-rüsten, descansar. 

„ , habilitar, equipar. 

uit-riisting, habilitación v., equipo m. 
üit-schóiden, cesar, acabar, dejar de. 
schei uit! icepos quedos! of iquita! 
üit-schiften, entresacar. 
üit-SChüdden, despojar, desnudar. 
üit-schrappen, raer. 
Üit-slaau {beschimmelen], enmotiecer, 

„ {vochtig worden), sudar. 

„ {een kaart a. a.), desplegar (ie). 

„ {de vleugels), extender, desplegar 

„ {de bodem), hundir. [(ie), 

„ {onzin, lelike taal), decir (digo, 

dije, dicbo), proferir (i, ie). 

„ {v. uitkloppen). 

„ {de tanden), quitar (los dientes). 

Üit-slag, éxilo m., resultado m. 

„ {op de huid), exantema m., ecce- 
ma m., erupción v. 
uit-Slapen, dormir la manana (durnoió). üit-slüiten 149 üit-wèssen üit-slüiten, exciuir. 
üit-slüiting, lock-out. 
üit-slüitend, excluslvo. 
Üit-slüitsel n., respuesta definitiva v. 
üit-sl^ten, escomerse; desvanecerse con 
el tiempo. 
üit-sn jijden, recortar. 

„ (fam. = heengaan), tornar 

soleta of el portante. 
üit-snij-wèrk n., trabajo de recorte m., 
talla V. 
üit-spannen, desenganchar. 

„ {vermaken), dlvertir (i, ie). 

üit-spè^nning, posta v. 

„ (vermaak), divertiiniento m. 

üit-spènsel n., flrmamento m., bóveda 

del ciela v. 
Üit-sp6elen, enjuagar. 
üit-spraak, pronunciaclón v. 

„ {v. e. rechter), sentencia v. 

üit-sprèken, pronunciar. 
Üit-sprüiten, entallecer. 
üit-sprüitsel, brote m., yemav., renuevo m. 
Üit-staan, suMr, soportar. 

„ (geld), estar colocado. 

„ {te maken hebben), tener que ver 

(tiene, tuvo). 
Üit- Stal-kèiSt, escaparate m. 
Üit-Stallen, exponer (-pongo, -puse, -puesto). 
Üit-stalling, exposlción v. 
Üit-stapje n., excurslón v. 
Üit-Stèippen, apearse, bajar. 
üit-stek, 

bij uitstek, especlalmente, en alto grado. 
üit-stèken {uit-bUnken), superar, exceler, 
sobre salir. 

„ {hoofd uit venster), asomar. 

„ {ogen bjjv.), excavar. 

„ {de vlag), sacar. 

f, {boven iets), dominar, traspasar, 

descollar (ue). 
üit-stèkend, sallente; voladizo (aan 
üit-stékend, excelente. [gebouw). 

Üit-Stel n., demora v., dilación v., retraso m. 
„ {V. betaling) n., prórroga v., plazo m. 
Üit-stèllen, demorar, aplazar, dilatar. 
Üit-stómen, limpiar por medio de vapor. 
Üit-st5rten, derramar, verter (ie), eyacular. 
„ (zich, flg.), desembaular, des- 

abogarse. Üit-störting, derramamiento m., eyacu- 

lación v. ; (flg ) dilatación »., efusión v. 
üit-stralen, irradiar. 
Üit-strèkken, extender (ie). 
uit- straling, irradiación v. 
üit-tèren, consumirse. 
üit-trèden, salir (salgo). 
üit-trèding, saiida v. 
Üit- trekken, sacar, quitar (los vestidos). 
„ {kies, spyker), arrancar. 

„ (kleren), quitarse. 

„ (som), pones en cuenta (pongo, 

puse, puesto). 
üit-trèksel n., extracto m. 
üit-vaagsel (gemeen volk) n., heces v. mv. 
üit-vaardigen, promuigar. 
Üit-vaart (flg.), safrión m 
Üit-val, inhumación v., exequias v. mv. 
„ (fig.), diriba v. 
„ (by 't schermen), acouietida v., 
ataque m. 
üit-vallen, salir, resultar. 

„ (weg-vallen), ser suprimido, 

suprimirse. 

„ (haar, tanden), caer. 

üit-varen, saflr. 

„ (flg), fulminar. 

Üit-vègen (iets b.v. op e. school-bord),l)on&r. 
„ {een pot byv., fam.), limpiar, 

secar. 

„ (berispen), dar una sofrenada, 

decir terapestades a. 
Üit-verkóop, venta total D.,liquidación v. 
üit-verkópen, vender lo todo, liquidar. 
üit-verkóren, eiecto. 
üit-vèteren (v. uit-vegen). 
Üit-vlöeisel (flg.) n., consecuencla v. 
Üit-vlucht, escapatoria v., pretexto m. 
Üit-voer, exportaclón o. 
üit-vöeren, ejecutar (muziekstuk), expor- 
tar (waar). 

„ {ten uitvoer brengen), llevar 

a cabo. 
üit-vóerig, en extenso. 
üit-vóering, representación v., función v., 

ejecución v. 
üit-was n., excrecencia v. 
üit-wasemen, exhalar, evaporar. 
üit-wèseming, exhalaclón v., evaporación 
üit-wassen, lavar. [v. uit-wéndig 150 véder-land uit-wéndig, exterior. 

„ (geneesm.), externo. 

Üit-wèiden, divagar, extenderse (ie). 
üit-wèiding, divagación v. 
üit-wèrken, efectuar; causar. [tar. 

„ {stuk), extender (ie), comple- 

üit-wèrking, efecto m., eflcacia v. 
liit-wèrpen, ecliar fuera, evacuar. 
tüt-wèrpselen, excrementos m. mv. 
üit-wlsselen {gevangenen a. a.), canjear. 
üit-wisseling, canje m. 
Üit-wijken, hacer lugar, hacerse a un 

lado, ceder el paso. 
„ , emigrar. 
Uitwijzen, expuisar. 

„ {bewijzen), probar (ue), cotn- 

probar (ue). 

üit- wij zing, expulsión v. 
üit-zagen, recortar con un serrucho. 
■uitrzèilen, hacer a la vela (hago, hice, 

hecbo). 

üit-zènden, expedir(i). 
üit-zènding, e^^pedición v. 
Ü.it-zet n., ajuar de novia m. 
Üit-zètten {verdrijven, verbannen), expuisar. 
üit-zioht n., vista v., panorama m. 
üit-zien (sust.) n., apariencia v. 
„ , parecer, tener apariencia. üit'Zien {op), dar a (dió). 

„ {naar), estar en espera de, buscar. 
Üit- zoeken, escoger, entresacar. 
üit-zdnderen, exceptuar. 
üit-zöndering, excepción v. 
zonder uitzondering, a roso y velioso. 
met uitzondering van, a excep- 
ción de. 
tiit-zwè,aien {boot), descoigar (ue). 
üit zijn, estar luera de casa. 

„ {gedaan zijn), haber concluido, 
acabado, lorminado, salido. 
ülevèl, caramelo (en papel) m. 
ültimè (= laatstleden, l.l.), próximo pa- 
sado (p. p.)- 

„ {'t laatst van), . . . ultimo. 
Unster, roman a v. 
urine, orlna v. 
Utrecht, Utreque. 
uur n., hora v. 

„ {gaans) n., legua v. 
üur-werk n., reloj m. 
üur-wijzer, horario m. 
uw, SU, de V. 
üwent, 

ten uwent, en su casa. 
üwer-zljds, de su parte (de V). -^, vaag, vago, nebuloso. 

véag-heid, vaguedad v. 

vaak (adv.), a menudo, frecuentemente. 

„ (sust.), sueno m. 
vaal, empanado, deslucido. 
vaal-heid, ei ser empafïado ó deslucido. 
vaam (= vadem), braza v. 

^Il^^lf^^'l bandera .., estandattem. 

„ {in processie) n., guión m., estan- 

darte m 
vaandel-drager, portabandera m., por- 

taestandarte m. 
vaandrig, aiférez m. 
vaar {v. e. schroef), tornillo m. 
vaardig, habil; expedlto. vaardigheid, habilidad o., destreza «. 
véar-geul, canalizo m., canal m. 
vaars, becerra «., ternera v. 
vaart {snelheid), rapidez v. 

„ {kracht), empuje m., ahinco m. 

„ {kanaal), canal v. (m.). 

„ {het varen), navigación v. 

„ (= gang), marcba v. 
véar-tuig n., embarcación v. 
vaar- water n., paso m. 
vaas, vaso m. 
vaat-werk n., 
vacht, vellón m. 
vadem, braza v. 
vader, padre m. 
véder-lènd n., patria v. véder-lènder 151 vechten vader-lander. paiiDta m. 
véder-lands-liefde, amor de la palria m. 
VÓ.der-liefde, amor paternal m. 
Vaderlik («. e. vader), paterno. 
„ (toon o. a.}, paternal 

vaderlik- hèid, (ei) ser paternal. 
véder-möord, parricidio m. 
vóider-mdorder, ) . . . 
vader-móordenaarJP^"'"''^ *"• 
vader-SChèp n., paternidad v. 
vagebond, vagabundo m., vagamundo m. 
vage- vuur n., purgatorlo m. 
vak (bedryf) n., oflcio m. 

„ (o. e. schaakbord) n., casilla v. 

„ {van onderwys) n., asignatura v. 

„ [in een lesnenaar) n., casilla v. 
vó-k-bewèging, movimiento de los gremios 

de obreros m. 
vak-genóot {-genote), companero m , -ai). 
vak-man, practlco m , perlto m. 
vak-term, térmlno técnico m. 
vék-verèaiging, gremio m. 
val (V. vallen), caida v. 

„ [om te vangen), trampa v. 
Val-gordijn n., cortina „store" v. 
Val-hoed, frentero m. 
valles [reis'tas) n., valija v-, petaca {in 
valk, faicón m. [twee helften) v. 

vél-kail, trampa v., hoyo m. 
vellen, caer. 

vallende ziekte, epiiepsia v. 
vallei {dal), valle m. 
val-licht n., claraboya v. 
val- luik n., escotillón m. 
Val-raam n., torno (especie de ventana) m. 
val-reep, escaia v. 

op de val-reep, de despedida. 
vals, véils-aard, falso (m.), pérfido {m.). val-scherm n., paracaida v. 
véils-heid, perfldla v. 

„ (in geschrifte), falsiflcación v. 

"Val-strik, armadfjo m., lazo m. 

„ _ (flg.), trampa v. 
vampier, vampiro m. 
van, de. 

„ (sust.), nombre de familia m. 
van-daag, boy. 

van-daan (con er-, hier-, daar-, waar- lo 
opuesto de -heen), de (alli, aqui, donde). Vandalen, vandaios m. mv. 
vèndalisme n., vandaiismo m. 
vang (v. vangst). 
vang-arm, tentacuio m. 
vangst, presa v., cogida v. 
van-pas, a proposito, ütil. 
varen (verbo), navigar, marinear. 

„ (kruid), heiecho m. 
varens- gezel (matroos), raarinero m. 
varken (zwyn) n., puerco m., cerdo n»., 
marrano m. 

varkens-hók n., cochinera v., pocligav. 
vast (adj.), fljo. 

„ (adv. = stellig), de seguro, segura- 
mente. 

„ (adv. = voorlopig), antes, de antemano, 
provisionalmente. 
„ (tegenover roerend), inmueble. 
vaste goederen, bienes raices m. mv. 
vaste-land n., continente m. 
vasten (sust., plur.), cuaresma v. 
„ (verbo), comer de vigilia. 
vasten-avond, carnaval m. 
vast-hóuden, tener (tengo, tuve), asirse de. 
„ (= in bedwang houden), 

sujetar. 
vast-lèggen (vaartuig), atracar. 
vast-maken (binden), atar, sujetar. 

„ (m. e. speld a. a.), prender, 

sujetar. 

vast-sjórren, empotrar. 
vast-staan, constar. 
't staat bij me vast, dat . . ., me 
consta que. 
vast-stèllen, fljar. 
vast-stèlling, fijactón v. 
vast-zètten, fljar. 

,, (flg. = de mond snoeren), 

encerrar (ie), meter en puno. 
vast-zitten (ook flg.), varar. 
vat n., tonel m.; vaso (natuurk.). 

„ (V. vatten), asidero m. 
vat-baar, susceptibie. 
vatbaarheid, susceptibiiidad v. 
vatsig, indolente, perezoso. 
vatsighèld, indolencla v. 
vértten, coger, prender. 

„ (een kou), coger (un resfriado). 
„ (flg. = begrijpen), coraprender. 
vechten, pelearse, batlrse, combatir. vèchters-béas 152 venter 'Vechters bdas, pendenciero m. 
vécht-partij, pelea v., camorra v., pen- 

dencia v. 
veder (= veer 1). 
„ (= veer 4). 

védOT-plüimJp'"^"^" "*•' P*"™''"" "'• 
vee n., ganado m. 

gróót vee n., cabeza mayor v. 

klein vee n., cabeza raenor v. 
vée-arts, aibéltar m. 
vée-fókker, ganadero m. 
vèe-fokkerij (veeteelt), ganaderia v. 
veeg {mei het penseel, de kwast), ^mcélaAaiV. 

„ (met de bezem), escobada v. 

f, (met de vinger), dedada v. 

„ uit de pan (fam. = berisping), 
reprimenda t)., reprensión v. 

„ (adj.), dudoso, sospecboso. 

„ (adj. = precair), precario, peligroso, 
en pellgro. 

veeg teken n., sintoma grave v. 

't vege lijf n., el \il cuerpo. 
vée-h.deder, pastor m. 
vée-hduder, ganadero m. 
vée-kraal, corral m. 
veel, mucho. 
veel-dl, mucbas veces. 
veel-éer, antes blen, mas bien, mejor. 
véel-heid, muchedumbre v. 
véel-hoek, poiigono m. 
véel-klèurig, mullicolor, policromo. 
vèel-omvattend, universal, \ariadisimo. 
vèel-télig, poligiota. 
véel-voud n., müitipio m. 

kleinste gemene veelvoud, mini- 

mo mültlplo comün m. 
vèel-vüldig, müitipio. 
veel-vtildighèid, piuraiidad v., multi- 

plicidad v. 
veel-zijdig, poiigono. 

„ (geestes-eigenschap), universal. 

vèel-zijdigheid, universalidad v. 
veem n., compania v., sociedad v. 
veen n., turbal m., turbera v. 
véen-mol (insekt), zarandija v. 
veer (v. e. vogel = veder), pluma v. 

ff (die opspringt a. o. = veder), resorte m. 

„ (om mee over te varen) n., pasaje m., 

halsa v. véer-boot, barca de pasador v. 

véer-kracM, elaslicidad », 

vèer-krachtig, eiastico. 

véer-man, baisero m , pasador m. 

véer-tien, catorce. 

veest (vuig.), pedo m. 

vée-stal, establo m. 

vée-Stapel, conjunto dei ganado de un pais. 

vée-teelt, ganaderia »., industria ganaderat). 

vée-ziekte, enfermedad del ganado v. 

vegen, barrer. 

veger (mens), barredor m. 

„ (voorwerp), escoba v. 
veil, venal. 

véil-heid, venalidad v. 
veilig, seguro, k cublerto. 
véilig-hèid, seguridad v. 
véiligheids-klèp, sopapo m. 
véiligheid-spèld, aifiler con guardla w. 
veiling, almoneda v., subasta v., venta 

piiblica V., remate (Am.) m. 
Veit, Guido m. 
vel (huid) a., piel v. 

ff (papier) n., pliego m. 
veld n., campo m. 

uit het veld slaan, chafar. 
véld-bed n., catre m. 
véld-dienst, servlclo en carapana m. 
veld- fles, calabacino m. 
véld-heer, generai m. 
véld-kijker, anteojo de campo m. 
véld-roos, estepa v. 
véld-sla, canónigos m. mv. 
véld-tèken n., eslandarte m. 
véld-tocht, campana v. 
véld-wachter, aigoacU de campo m. 
vélen, sufrir, soportar. 
velg, pina V. 
vélg-band, Uanta v. 
vellen, talar, abatir, cortar. 
velocipóde lant. = fiets), bicicleta v. 
velijn n., vitela v. 
vend'Ü.{tie), v. veiling. 
vonkel, hinojo m. 
vennoot, socio m. 
vennootschap, sociedad v. 
venster (raam) i\., ventana i>. 
vent, sujeto m , tio m. 
venten, vender por la calle. 
venter, vendedor ambulante m., buhonero w». ver 153 verbijsterd ver (adj.), lejano. 
„ (adv.), ïejos. 

veraangenamen, amenizar. 

verachten, desprecSar. 

verdehting, desprecio m. 

verédemen, despejarse, tomar aiiento. 

veródeming, despejo m., (ei) tomar aliento. 

ver-af, lejos. 

ver df schuwen, aborrecer. 

verdnderen, cambiar, aiterar. 

veranderlik, variable, tornadizo, mudable. 

veranderlikhèid, variabiiidadv., incon- 
stancia v. 

verantwóordelik, responsabie. 

verantwóordelikhèid, responsabUidad 

verantwoorden, responder de. [v. 

verdntwöording, (ei) dar cuenta ; respon- 
sabUidad V. 

verbéasd, admlrado, asombrado. 

verband n,, relaclón v., connexión v. 

„ [om wond a. a.) n., banda v., 
vendaje m. 

verband-lèer, teoria del vendaje v. 

verbannen, desterrar (ie). 

verbanning, destlerro m. 

verbasteren {mensen, zeden), degenerar(se). 
„ {woorden), estropear, corrum- 

pir(se). 

verbórStering, degeneración v.; corrup- 

verbazen, asombrar. [clón v 

verbézend, asombroso. 

verbazing, asombro m. 

verbédden, (ha eer) cambiar de cama. 

verbéélden [zich], imaginar(se). 
„ (trans.), representar. 

verbeelding, imaglnación v. 

„ (= inbeelding), presunción v. 

verbéeldings-kracht, imaginallva v. 

verbeiden {poet. = verwachten), esperar. 

verbergen, ocultar, recelar, esconder. 

verberging, ocuitación v. 

verbeteren, corregir (i). 

verbéter-huis n., casa de corrección v. 

verbetering, corrección v. 

„ {beter-wording), mejora t). 

verbeuren, perder(ie), ser conflscado 

verbeurte, pérdida v., pena v. 
op V. van, SC pena de. 

verbéuzelen {zyn tyd), perder con frivo- 
lidades (ie). verbieden, prohibir. 
verbinden, reunir, enlazar. 
„ {wond), vendar. 

„ {zich, tot), coraprometerse (a). 

„ {zich, scheikundig), reunlrse. 

verbinding, unlón »., eniace m-, sintesls v. 
verbindings-strèepje n., guión m. 
verbintenis, compromlso m., contrato w». 
verbitteren, amargar, Irritar. 
verbittering, amargura v., éxasperación 

V., encarnizamiento m. 
verbleken, paiidecer. 
verbloemen, dlsfrazar, componer (-pongo, 

-puse, -puesto). 
verbluffen, atolondrar, pasmar, embobar. 
verbluft, alolondrado, pasmado, embobado. 
verblijden, aiegrar. 
verblijven, resldlr; (= boeven) estar, viYir. 
verblijvend, residente. 
verboden, prohibido. 
verbogen {gram.), declinado. 

„ {voorwerp), torcido, doblado. 

verbouwereerd (fam.), cortado, con la 

boca abierta. 
verbranden, quemar. 
verbranding, quemazón m.-, cremaclón v. 
verbrassen, destrozar, derrochar. 
verbreden, ensanchar. 
verbreding, ensanche m. 
verbreiden, extender (ie), esparcir. 
verbreiding, extenslón «., esparcimiento m. 
verbreken, romper (roto); quebrantar. 

„ {geheim), violar. 

verbreking, ruptura v.; quebranto m. 
verbróddelen, chafaiiar. 
verbroederen {zich), fraternizar. 
verbroedering, fraternización v. 
verbrokkelen, destrozar, despedazar. 
verbrokkeling, destrozamiento m, , des- 

pedazamlento m. 
verbruien {'t, by iem.), gastarlo todo con 
verbruik n., consumo m. [alguno. 

verbruiken, consumir. 
verbrijzelen, quebrantar, chafar. 
verbrijzeling, (el) ser quebrantado ó 

cbafado. 
verbuigen {gram ), deciinar. 

„ {voorwerp), torcer (ue). 

verbuiging {gram.), decllnación v. 
verbijsterd, consternado, aturdido. verbijstering 154 vergédering verbijstering, constemación v. 
verbijten {zich), morderse los labios (ue), 

comerse las uïïas. 
verdacht (adj.), sospechoso. 
verdacht-mèking, insinuación v. 
verdagen, prorrogar. 
verdaging, prórroga v. 
verdelen, dlvldlr; dlstribulr (üU-dèlen). 
verdeling, división v.-, dlslrlbución (uit- 
deling) V. 
verdelgen, destruir, exterminar. 
verdelging, extermlniom., extermlnaclónu. 
verdenken, sospechar. 
verdienen, merecer-, ganar (geld). 
verdienste, mérito m. 

„ " (loon), salario m. 
verdienstelik, meritorio. 
verdiepen, profundizar. 

„ (zich, in), suraergirse (en). 

verdieping, piso m., cuarto m. 
verdiept, absorto, ablsmado, sumergido. 
verdikken, condensar. 

„ (fam. = niet willen), negarse 

(a, ie), rehusar. 
verdoemen, condenar. 
verdolen (verdwalen), extraviarse. 
verdómd (vuig., adj. y adv.), i diablos!, 

endiablado, maldito. 
verdómmen (vuig. — niet willen), ne- 
garse (a, ie). 
verdónkere -manen (fam, = wegmaken), 

eclipsar. 
verdorren, secarse, marchitarse. 
verdorven, perverso, ruin, depravado. 
verdorvenheid, depravación v., perver- 
verdóven, asordar. [sidad v. 

„ (= gevoelloos maken), anestesiar. 

„ (fig ), aturdir. [m. 

verdoving, asordamiento m., aturdimlento 

„ (versuf/ing), entorpecimlentom., 

sopor m. 

„ (gevoelloosheid), anestesia v. 

verdraagzaam, sufrido, tolerante. 
verdraagzaamheid, toierancia v. 
verdraaien, torcer (ue). 
verdraaiing, torcedura v. 
verdriet n., doior m. 
verdrietelikhèid, sinsabor m. , disgusto m. 
verdrieten, entrlstecer, dar un disgusto, 
desazonar. verdrietig, triste 
verdrietighèid, tristeza v.< 
verdringen (elkaar), estrujar(se). 

„ (iem.), suplantar. 

verdubbelen, redobiar. 

„ (de pas) , apretar(ie), aligerar. 

verdubbeling, redoble m., redoblamiento 
verduisteren, obscurecer. [m. 

„ (zon of maan), eclipsar. 

„ (geld), desfalcar. 

verduistering, obscurecimiento m. 

„ (V. geld), desfalco m. 

„ (V. zon of maan), eclipsem. 

verduiveld! (fam.), icaramba! 
verdunnen, diluir; enrarecer (lucht). 
verduren, aguantar, sufrir. 
verduurzaamd, conservado. 
verdwalen, extraviarse (io). 
verdwaling, extravio m. 
verdwijnen, desaparecer. 
verdwijning, desaparlclón v. 
verdijen (fam. = verdikken). 
veredelen, ennobiecer. 
veredeling, ennoblecimiento m. 
vereenvoudigen, simpiificar. 
vereenvoudiging, simpiificación v. 
vereenzelvigen (zich), esenclarse. 
vereffenen, saldar, arreglar, cancelar. 
vereffening, arregio m., cancelación v. 
véren, ser eiastico. 
verenigd, unido. 
Verenigde Staten van N -Ame- 
rika, Estados Unldos de America de 
Norte m. mv. 
verénigen, reunlr. 
vereniging, asociación v. 

„ , reunlón v., unión v. 

verergeren, desmejorar(se), erapeorar(se). 
verergering, peoria v. 
verf, tintura v., tinte m. 
verf -handel aar, negociante de tinturas m. 
vérf-hout n., palo de tinte m. 
verflauwen, afiojarse. 
verflensen, marcbitarse. 
verflenst (adj), musto. marchUo. 
verfraaien, embeiiecer. 
verfrommelen, estrujar. 
vérf-waren (piur.), tintoreria v. 
vergaderen, reunirse (en asamblea). 
vergadering, asamblea v., junta v. Yergallen 155 verkleden vergallen {een genoegen), aguar. 

vergéej3.ik, dtscuipabie, perdonabie. 

vergeefs, en vano, en Lalde. 

vergéet-achtig, oividadizo. 

vergéet-me-nietje n., miosoiis v. 

vergelijk n , compromiso m., arreglo 
mutuo m. 

vergelijken, comparar. 

vergelijking, comparaclón v. 

„ {rekenk.}, ecuación v. 

vergemóikkeliken, faciiiiar. 

vérgen, exigir. 

vergenoegd, compiacido. 

vergenóegdhèid, compiacencia v., con- 
tente m. 

vergetelheid, oivido m. 

vergeten, oividar. 

vergeven, perdonar. 

„ {vergiftigen), envenenar, empon- 

zonar. 

vergeving, perdón m. 

vergewissen {zich), averiguar. 

vér-gezicht n., perspecliva v. 

vergiet n., remojadero m. 

vergieten (bloed), derramar. 

vergiffenis (v. vergeving 1). 

vergift n., veneno m., ponzona v. 

vergiftigen, envenenar, emponzonar. 

vergiftiging, envenenamienlo m. 

vergissen {zich), equivocarse, enganarse. 

vergissing, enquivocaclón v. 

verglaasd, esmaltado. 

verglaassel n., esmaite m. 

verglazen, esmaitar. 

vergóden, deiflcar. 

vergóding, deiflcación v. 

vergoeden, Indemnlzar. 

vergoeding, indemnlzación v. 

vergroeien (verkeerd groeien), desformarse. 
„ {weer goed worden), cicatri- 

zarse. 

vergróten (flg.), engrandecer. 

„ (lit.), agrandar, aumentar. 

vergroting, (ei) agrandar. 

„ (flg.), engrandecimiento m, 

vergruizelen, hacer trizas. 

vergrijsd, encanecido. 

vergü.izen, viupendiar. 

vergulden, dorar. 

verhaal n., cuento m. verhéal {op iets) n., desquite m. 
verhalen {vertellen), contar (ue). 
„ {[schip] verplaatsen), atoar. 

„ (op iets), tomar desquite, desqui- 

tarse 

verharen, perder ei peio. 
verhelen (verbergen), esconder. 

„ (voor = niet laten bemerken aan), 

recatar(se) (de). 
verhelpen, remediar. 
verheugen (zich), alegrar(se). 
verheugenis (poet. = vreugde). 
verhit, caliente, acalorado. 
verhitten, calentar (ie); acalorar (flg.). 
verhogen, reaizar. 

„ (flg.), acrecentar. 

verholen {poet. = verscholen, verborgen), 
secreto. 

verhoren, exaudir. 
verhouden (zich), corresponder(se). 
verhouding, relaclón v. 

naar verhouding van, en relaclón de. 
verhtiis-wagen, carro de mudanzas m. 
verhuizen, mudar de casa, mudarse. 
verhuizing, mudanza v. 
verhuur, arriendo m. 
verjaard, caducado, prescrlto. 
verjaren, 
verkapt, disfrazado. 
verkeer n., trato m. 

„ (handel a. a.) n., trafago m., tran- 
sito m. 
verkeerd, ai revés. 

„ (adj.), erroneo. 

verkéerd-hèden, errores m. mv., faitas 

V. mv. 
verkéers-middelen, medios de transito 

m. mv., comunicaciones v. mv. 
verkéers-wèzen n., v. middelen. 
verkeken, perdido. 
verkeren, tener relaciones, tratar. 
„ (= veranderen), cambiar. 

verkering (omgang), trato m. 
verkiezen (Uever hebben), preferir (i, ie). 
„ (voor een lichaam), elegir (i). 

„ (willen), querer (Ie, quise). 

verkiezing, eiección v. 

y, (= voorkeur), preferencia v. 

verklappen, delatar, chlstar. 
verkleden, mudar de vestido. verkleden 156 verlichting verkleden, zich (= vermommen), dls- 

frazar(se). 

verkleding, disfraz m. 
verkleinen, achiar, amenguar. 
verkleining, acbicamiento m., achicadura 
verkleumd, aterido. [«. 

verklikken, chismear, delatar. 
verklikker, sopión m., fuelle »».,delator m. 
verknocht, aficionado. 
verknócht-hèid, aflción v. 
verkoelen, enfriar(se). 
verkoeling, enfrlamiento m. 
verkoop, venta v. 

vér-kcop-rèkening, cuenta de venia w. 
vérkoops-prijs, preclo de venta v. 
verkoping, venta v , subasta o. 
verkort {pint.), escorzado. 
verkorten, abreviar. 
verkorting, abreviación v. 
verkouden, resfriado. 
verkóud-hèid, resfriado m., constipadom. 
„ [in 't hoofd), roraadizo m. 

verkrachten, vioiar. 
verkrachting, violación v. 
verkreukelen, sobar. 
verkrómmen, encorvarse. 
verkrómming, encor\adura v., encor- 

vamiento «i. 
verkroppen, tragar, sufrir en sllencio 

(du dolor). 
verkruimelen, desmigajar, desmigar. 
verkrijgen, obtener (obtengo, obiuve). 
verkrijging, adquisición v. 
verkwanselen, vender a bajo precio. 
verkwikken, restaurar, refrescar. 
verkwikking, restauración v., refresco m. 
verkwisten, derrochar, dlsipar. 
verkwister, derrochador m. 
verkwisting, disipasión v. 
verlaat n., paradera v. 
verladen (= overladen), recargar. 
verlegen, bajar. 

„ iprys), rebajar. 

„ {zich), envilecer(se). 

verlaging, 

„ {van prys), rebaja v. 

verlakken, 

„ (zoals schoenen), charolar. 

„ (flg., fain. = voor de gek hou- 

den, bedriegen), trampear. abandono m. verlaksel n., charol w. 
verlakt, de cbarol. 
verlammen, paralizar. 

„ {zaken), estancar, paralizar. 

verlamming, paraiización ». 
verlangen (verbo), desear; ansiar ; anbelar. 

„ (sust.) n., deseo m., anhelom., 

verldten, dejar, abandonar. [afan m. 

„ {van laat, zich), retardar(se). 

„ (adj ), desierto, abandonado. 

verlétenheid, 
verloting, 

„ {van laat), retardo m., retraso n». 

verleden (sust.) n., pasado m. 

„ (adj), pasado. 

„ {part. pas.), extendido. 

verlegen, cono, corrldo, atarugado. 

„ {V. aard), encogido. 

„ {ontroerd), turbado. 

„ (oud), pasado. 

verlegen- hèid, cortedad v. 

„ {moeilikheid), embarazo m. 

verleggen, reponer, trasladar. 
verlegging, trasiado m. 
verleiden, seducir. 
verleider, seductor m. 
verleiding, seducción v. 
verlekkerd op, codicioso de, enamo- 
rado de. 

verlenen, acordar (ue), otorgar. 
verlengen {voorwerp), alargar. 

» (tyd), prolOBgar. 

verlenging, i , ., 
verléngseln., Proiongación .. au- 

verléni-stük n.. ' "'^"*" *"' '»«"'"'=« "*' 
verlening, otogación v. 
verleppen, marchitarse. 
verlept (adj.), marchilo. 
verléren, desaprender. 
verlet n., 

verlet om iets hebben, 
verlevendigen, animar. 
verlichten, aiiviar. 

„ {minder zwaar maften), aligerar. 

„ {tegenover verduisteren), alum- 

verlichting, alivio m. [brar. 

„ {zwaarte-ontneming a. o.), ali- 

geramiento m. 

„ {licht-voorziening), alum- 

brado m. verliefd 157 ver onder- stellen verliefd, enamorado. 
verliefd-hèid, enamoramiento m. 
verlies n., pérdida v. 
verliezen, perder (ie). 
verlof n., permiso m., Ucencia v. 
verloochenen, renegar (ie). 
verloochening, renegación v., renlego m. 
verloofde, promelldo m., -a v. 
verloop n., curso m. 

„ n., diminución v., disminución v. 
na verloop van, ai cabo de. 
verlopen (verbo), pasar, trascurrir. 

„ (verbo), disminuir. 

„ {uurwerk), discrepar. 

„ (adj.), (hombre) marrado. 

„ (adj.), pasado. 
verlós-kunde, parteria v., obstetricia v. 
verlÓ3-kündige {man), médico partero m., 
obstétrico m. 

„ (= vroedvrouw), partera v. 

verlossen, saivar. 
Verlosser, Salvador m., Redentor m. 
verlossing (flg.), alumbramiento, partom. 

„ , redeiición v. 

verloven [zich), desposar(se). 
verloving, esponsalesw. mv., desposorio !w. 
verluiden, 
naar verluidt, corre la voz que, segün 
se dice. 
verlijden ('w akte), pasar, extender (ie). 
vermaak n., divertimlento m. 
vermaard, renombrado. 
vermaard-hèid, renombre m. 
vermakelik, divertido. 
vermaken (zich), divertir(se, i, ie). 
vermalen, moier (ue). 
vermanen, amonestar. 
vermaning, amonestación v. 
vermannen {zich), dominar(se), reportar(se). 
vermeerderen, aumentar. 
vermeerdering, aumento m., aumenta- 

ción V. 
verméesteren, someier, conquistar. 
vermeien (zich), gozar. 
vermenigvuldigen, muiiipiicar. 
vermenigvuldiger, muitipiicador m. 
vermenigvuldiging, multipUcación v. 
vermenigvüldig-tal n., muitipiicandom. 
verméten {zich), atreverse. 
vermicelli, fldeos m. mv. verminken, Usiar, estropear. 

verminking, estropeo m. 

verminkt, lisiado, estropeado. 

vermoeden (sust.) n., sospecba v. 
„ (verbo), sospecbar. 

vermoeid, cansado. 

vermoeien, cansar. 

vermoeienis, cansancio m. 

vermógen (sust.) n., fortuna V. 

„ (sust. = kracht), capacidad v. 

„ (verbo), poder (puedo, pude). 

vermogend, acaudalado, rico. 

vermolmen, carcomerse. 

vermommen (fam. verkleden), disfrazar. 

vermomming (tam. verkleding), disfraz m 

vermoorden, matar, asasinar. 

vermórsen, desperdiciar. 

vermórsing, desperdicio m. 

vermorzelen, aplastar. 

vermijden, evitar, 

vermijding, evitación v. 

vernachten (= overnachten), pasar la nocbe. 

vernégelen {geschut), clavar (la artllleria). 

vernauwen, estrechar. 

vernéuwing, estrecharaiento m., estrlctura 

vernederen, humiUar, postrar. [v. 

vernedering, bumiiiación v., postración v. 

vernemen, saber (sé, supe), aprender. 

verneuken (vuig. = foppen, voor de gek 
houden), zumbear, dar vaya. 

vernielen, destruir, destrozar. 

vernieling, destrucción v., destrozo m. 

vernietigen (= vernielen), aniquilar, des- 
truir. 

„ {te niet doen), anular. 

vernietiging {vernieling), destrucción »., 
aniquilación v. 

„ {annulering), anulaclón v. 

vernieuwen, renovar (ue). 

vernieuwing, renovación v. 

„ {v. e. kontrakt), novación v. 

vernikkelen, niqueiar. 

vernis n., bavniz m. 

vernissen, barnizar, embarnizar. 

vernuft n., Ingenio m. 

vernuftig, ingenioso. 

ver-on-achtzamen, descuidar. 

ver-on-achtzèiming, descuido m.-, poster- 
gación v. [-puesto). 

ver-dndOT-stéllen, suponev (-pongo, -puse, ver-ónder-stélling 158 verscMlen ver-dnder- stelling, suposictón v. 
ver-óu-gelükken, parar ma), inalograr. 

„ (schip), naufragar. 

ver-Ón-gelljken, tratar injustamente, con 

injusticia. 
ver-ón-gelijking, tratanaiento injusto m. 
ver-on-rechtvaardigen (= veronge- ver-ont-schüldigbaar, discuipabie. 
ver-ont- schuldigen, excusar, discul- 

par(se). 

„ (zich), disculparse. 

ver-ont-schtildiging, discuipa o., excusa 
ver-ont-waardigd, indignado. [v. 

ver-ont-waardiging, indignación v. 
veroordeelde, reo m., condenado m. 
veroordelen, condenar. 
veroordeling, condena ». 
veroorloven, permitir. 
veroorzaken, causar, ocasionar. 
verootmoedigen (zich), huniiiiar(se). 
verootmoediging, humiilación v. 
verordenen, ordenar. 
verordening, ordenanza v. 
veroveraar, conquistador m. 
veroveren, conquistar. 
verovering, conquista v. 
verpachten, arrendar (ie). 
verpachting, arriendo m. 
verpakken, eaipaquetar. 

„ , envolver (-\ueUo), embalar. 

verpakking, embalaje m., empaque m. 
verpanden, empefiar, prendar. 
verpanding, prendamlento m.,empenom. 
verpersóonliking, personificación v. 
verpersóonlikt, personificado. 
de voorzichtigheid verp., ia pru- 

dencla andando v. 
verpest, infecto. 
verpesten, apestar. 
verplaatsen, trasponer (-pongo, -puse, 

-puesto), desalojar. 

„ , trasladar. 

verplaatsing, trasiación v. 
verplanten, desplantar, replanlar. 
verpleegster, enfermera v. 
verplegen, culdar (esp. a un eniermo). 
verpleging, culdados m. mv. 
verplet, perplejo, anonadado, Leclio una 

pieza. verpletten (fig.), anonadar, dejar perplejo. 
verpletteren, apiastar. 
verpletterend (adj.), aplastante. 
verplicht, obllgatorlo. 
verplichten, obiigar. 
verplichtend, obligante. 
verplichting, obiigación v. 
verpozen (zich), recrearse. 
verpozing, recreo m. 

„ (uitblazen), resplro m. 

verpraten (zich), irse ia lengua. 
ik heb me verpraat, se me ha ido 

la lengua. 

verraad n., traición v. 
verraden, Lacer traición. 
verrader, traldor m. 
verraderlik, traldor. 

„ (adv.), a traición. 

verraderlikhèid, aievosia v. 
vérre-gèand, extremo, grandisimo. 
verrek! (vuig. = loop-heen), el diablo te Ueve. 
verrekenen, arreglar. 

„ (zich), errar en 1 a cuenta (yerro) , 

verrekening, arregio m. [m. 

„ (reftenfouf), error en la cuenta 

verrekken (zich), dislocar(se), descoyun- 

tar(se). 

verrékking, disiocación v. 
vérre-kïjker, anteojo (de larga vista) m. 
verre van, remoto de, lejos de. 
vérre-wèg, inflnitamente. 
verrichten, ejecutar, electuar, ejercer. 
verrichting, acción v., ejerciclo m. 
verroeren (zich), mover(se, ue). 
verruilen, cambiar. 
verruimen, ensanchar. 
verruiming, ensancüe m. 
verrijken (zich), enriquecer(se). 
verrijking, enrlquecimlento m. 
verrijzen, levantarse. 
verr^zing, elevación v. 
vers (sust.) n., verso m. 
verzen opzeggen, ecbar versoss. 
„ (adv.), fresco, nuevo. 
vérs-bouw, versiflcación v. 
vérs-heid, irescura v. 
verschaald, acedo, rancio. 
verschaffen, procurar, proporcionar. 
verschdffing, procuración v. 

verschalen, hacerse rancio, acedo. verschalen 159 verstoken verschalen {zich), torcerse (ei vino), ue. 
verschalken, embobar. 
verschansen (zich), parapetar(se). 
verschansing, baiuarte m., parapeto m. 

„ (ü. e. schip), borda v. 

verschéiden(e), varios -as, muchos -as. 
„ {poet. = overleden), difunto. 

verscheidenheid, variedad v. 
verschepen, embarcar, expedir pormar(i). 
verscheping, embarque m., expedlción 

por mar v. 
verschiet n., horizonte m. 
verschieten {voorschieten), adelantar. 

„ (v. kleur), palidecer. 

verschil n., diferencla v. 
verschillen, diferir (l, ie), ser distinto. 
verschillend, distinto, diferente. 
verschillende, \arios, diferentes. 
verschonen, dlspensar, perdonar,dlscuIpar. 

„ (zich), remudarse. 

verschoning, perdón m., disculpa v. 

„ (v ft/éren), rerauda V., muda». 

verschoppeling, paria m., deshere- 
dado m. 

verschoten, pasado; palido. 
verschrikken, espantar. 
verschrikking, espanto m., borror m. 
verschrompelen, ajarse. 
verschuiven, remover (ue). 

„ (= uitstellen), rclrasar, de- 

morar. 
verschtiiving, desliz wi., cambio de 
lugar m. 

„ {uitstel), retraso m., de- 

mora v. 
verschijnen (boek), parecer 

„ (voor den dag komen), aparecer. 

verschijning, aparición v. 
verschijnsel n., tenómeno m. 
verslaafd, apegado, adicio. 
verslaan, derrolar, vencer. 
verslag n., relación v. 

verslag doen, dar cuenta. 
verslagen (adj.), abatido. 
verslagenheid, abatimiento m. 
verslag-gèver, reporter m. 
verslappen, aflojar(se); (flg.) remojarse. 
verslapping, aQojamiento m. 
verslechteren, desmejorar{se), empeo- 
rir(se). versleten, servido, gastado, usado. 
verslikken (zich), atragantarse. 
verslinden, devorar, iragar. 
verslinder, devorador m. 
verslinding, devoración v. 
verslingeren, descuidar. 

„ (zich), envllecerse, des- 

cuidarse 
verslonzen, echar a perder, descuidar. 
ver.-lyten, gastar, usar. 
verslijting, gasiadura v. 
ver sm échten, languidecer. 
versmaden, despreciar. 
versnaperingen, goiosinas v. mv. 
versnellen, acelerar. 

„ (pas), apretar (ie), aligerar. 

versnelde pas, paso aiigarado, apre- 

tado m. 
versnipperen, recortar menudamente. 
versnippering, recorte m., recortadura w. 
versnijden, dar otra forma cortando. 

„ (tcijn), rebajar. 

verspelen, perder por el juego (ie). 

„ (flg.), derrochar, perder (ie). 

versperren, barrar, estorbar. 
versperring, barrera v. 

„ (Ijzerdraad a. a.), alambrera 

verspillen, desperdiciar, derrochar. [v. 
verspiller, desperdiclo m., derroche m. 
verspreiden {zich), esparcirse, extenderse 

(ie). 
verspreken (zich), equlvocarse en el 

bablar, irse la lengua. 
verstand n., inteligencia v. 

„ (kennis van iets) n., conocimiento m. 

verstandelik, inteiectuai 
verstand-houding, inteligencia »., 

acuerdo m. 
verstandig, Intellgente, prudente, discreto. 
verstandigheid, discreción v., inteii- 

gencla v. 
verstek, 

bij verstek, por contumacla. 
verstelbaar, de quita y pon. 
verstellen, remendar (ie). 

„ (een andere plaats geven), tras- 

ladar. 

versterken, reforzar (ue). 
verstikt, sofocado. 
verstoken (van), privado (de). verstokt 160 vervélling verstokt, empedemido. 
verstoord, airado, enojado. 

„ {part. pas.), turbado. 

verstoppen (verbergen), esconder. 

„ , obstrulr. 

verstoppertje, escondUe m. 
verstopping, obstrucción v. 

„ (lichaam), estrenimiento m. 

verstoren, turbar. 
verstreken, pasado. 
verstrekken, abastecer. 
verstrekking, abaslo m., abastecimiento 
verstrooid (fig.), distraido. [m. 

verstrooien (zich), desparramarse. 

„ (zich, flg.), divertlrse (i, ie). 

verstüiken (zich), torcer(8e), ue, desenca- 

jarse, deszocarse (ue). 
verstüiking, torcijón m., desencajadura 

V., desencajaraiento m. 
versturen, expedir(i). 
verstijven, ponerse rigido (pongo, puse, 

puesto), atiesar(se). 

„ (van koude), aterirse. 

verstyving, entorpecimiento m. 
versuffen, embrutecer; atafagar(se). 
versuft, embrutecido, alontado. 
vertaal-buró, oflcina de traducciones v. 
vertakken (zich), ramiflcarse. 
vertdkking, raraiflcación v., raraal m. 
vertalen, traducir. 
vertéler, traductor m. 
vertaling, traducción v. 
verte, lejania v. 

in de v., a lo lejos. 
vertegenwoordigen, representar. 
vertegenwoordiger, representante m. 
vertegenwoordiging, representación v. 
vertéllen, contar (ue). 
verteren, digerir (i, ie), consumir. 

•,, (geld), gastar. 

vertering, consumación v.; digestióu v. 

„ (uitgave), gasto m. 

vertinnen, restanar. 

vertoeven, estar, pasar un rato, dete- 
nerse (-tengo, -tuve). 

vertolken, interpretar. 
vertonen, ensenar, mostrar (ue). 

vertoning, representación v 

„ (het laten zien), (el) mostrar (ue). 

vertoog n., protesto m. vertoon n., alardes m. mv., ostenlación v. 

op vertoon van, ensenando. 

vertoon maken van, hacer alarde de. 
vertragen, retardar, alentar. 
vertrdging, tardanza v., retardo m., 
vertrappen, plsar. fretraso m. 

vertreden (= vertrappen). 

„ (zich), divertlrse (i, ie). 

vertrek (heengaan) n., partida v., salida v. 

„ (kamer) n., habitación v. 
vertrekken (= heengaan), marchar(se), 

partlr, salir (salgo). 

„ (anders trekken), contraer 

(-traigo, -traje). 

vertrekking, contracclón v. 
vertroetelen, mimar. 
vertroosten, consoiar (ue). 
vertroostend, consoiador. 
vertroosting, consolación v., consuelo m. 
vertróuwbaar (= betrouwbaar), fededigno. 
vertróuwelik (adj.), farailiar. 

„ (in vertrouwen), confl- 

denclal. 

„ (adv.), de conflanza, fami- 

liarmente. 

vertróuweling(e), confldente m. (v.). 
vertrouwen n., conflanza v. 
vervaard, atcmorlzado, temeroso. 
vervaarlik, formidabie. 
vervdl n., decadencia v. 

„ (V. e. rivier) n., declive m. 
„ (v. e diews^öode) n., proplnast). mw. 
verval-dag, venclmlento m. 
vervellen (wissel), vencer. 

„ , decaer (decaigo), declinar. 
„ (adj.), decréplto. 

vervalsen, taisiflcar. 

„ (wyn), malear. 

vervangen, reeraplazar, sustituir, reponer 

(-pongo, -puse, -puesto). 
vervanging, sustituclón v., reempiazo m. 
vervat (part. pas. y adj.), contenido. 
vervélen (zich), fastldlar, aburrlr(se), roo- 
ier (ue). 
vervelend, fastidioso, pesado. 
vervélendhèid, pesadez v. 
verveling, aburrlmlento m. 
vervellen, despellejarse, camblar la piel. 
vervélling, despellejadura v., renovaclón 

de la piel v. nerven 161 verzaking "verven, colorar, tenir(i). 

"Vérver, pintor m., tlntorero m. 

verversen, refrescar, renoyar (ue). 

verversing, retresco m. 

ververij, tintoreria v. 

vervoegen {zich), presentarse, persooarse. 

„ (gram.), conjugar. 

vervoeging {gram.), conjugación v. 
vervoer n., transporte m. 
vervoering, éjtasis v., arrebato m., des- 

vaneclmiento m. 
vervolg n., conlinuación v. 

in den vervolge, en lo suceslvo. 
vervolgen, coniinuar. 

„ {voortgaan, voortzetten), pro- 

seguir(i). 

„ {gerechtelik a. a.), perseguir(i), 

procesar. 
vervuild, mugriento, ronoso. 
vervuld, cumplido-, Ueno (de). 
vervullen, cumpUr (cumplircon); llenar (de). 
verwachten, esperar. 
verwachting, espera v., expectación v. 

in blijde v., ocupada, embarazada. 
verwant, emparentado. 
verwanten (plur.), parientes m. v., pa- 

rentela i;. 

verwant-schap, parentesco m. 
verwarmen, calentar (ie). 
verwarming, calefacción v. 
verwarmings-tóestel n., aparato de 

calefacción m. 
verwarren, confundir, desbarajustar. 
verwarring, confusión v., desbarajuste m., 

trastorno m. 
verwateren, diluir, ahogar. 
verwedden, apostar (ue). 
verweer n., defensa v. 
vèr-wég, muy adelantado, inuy al cabo. 
verwékeliken, afeminar, enervar. 
verwékeliking, afemlnación V., enerva- 

mlento m., afeminamlento m. 
verwekken, engendrar. 
verwelken, marchitar(se). 
verwélking, marcbitamiento m. 
verwelkt, maichito. 
verwend, malcriado-, acostumbrado dema- 

siadamente. 
verwennen, acostumbrar denaasiadamente, 
tratar con exagerada bondad (a sus hijos). verwensen, maldeclr, renegar de (ie), 
echar enhoramala. 

verwensing, maldición «,, renlego m. 

verweren, esconaerse. 

„ [zich), defendei'(se), ie. 

verwerken, eiaborar. 

„ (fam. = opeten), tragar. 

verwérpelik, inadmislble, recusable. 

verwerpen, desechar, lechazar, recusar. 

verwerping, desecho m., rechazo m., 
recusación v. 

verwikkeld, iniricado, corapiicado. 

verwikkelen, enredar, compiicar. 

verwikkeling, enredo m., compUcación v. 

verwisselen, cambiar. 

verwisseling, cambio m. 

verwittigen, avlsar, advertir (i, ie). 

verwoed, rabioso. 

verwoest, anuinado, destruido. 

verwoesten, arrulnar, destruir. 

verwoester, destructor m. 

verwoesting, destrucción v., rulna v. 

verwonden, herir (i, ie). 

verwonderd, asombrado, sorprendido, 
admirado. 

verwonderen {zich), asombrar(se), extra- 
nar (se). 

verwondering, asombro m., sopresa v. 

verwonen, gastar en alquiler de casa. 

verwringen, retorcer (ue), entortar (ue). 

verwringing, torslón v., retorcimiento in., 
retorcedura v. 

verwijderen, apartar, alejar. 

verwijfd, adamado, afeminado. 

verwijfd-hèid, moiicie v. 

verwijt n., reproche m., reconvención v. 

verwijten, reprocbar, reconvencer, echar 
en cara. 

verwijzen, referlr (i, ie). 

verwijzing, referenda v. 

verijdelen, frustrar, desbaratar. 

verijdeling, frustración v., desbarato {of 
-te) m. 

verzachten, adulzar, suavizar. 

verzadigd, saciado, aliito. 

verzadigdheid, saciedad v. 
verzadigen, saciar. 
verzadiging, saciedad v., (el) saciar. 
verzaken, abandonar. 
verzaking, abandono m. Fokker, Nederl.— Spsans. 12 verzakken 162 vilder verzakken, hundirse, desplomarse. 
verzakking {Uchameiiu), potra ». 

„ (ftrwg o. o.), hundimiento m., 

derrumbamienlo m. 
verzamelaar, coieccionista m. 
verzdmelen, colecclonar, reunir. 

„ [mensen), reunir. 

verzdmeling, coiección v. ; reuoión v. 
verzanden, enarenarse. 
verzanding, enarenación v. 
verzekeren, asegurar. 
verzekering, aseguracióii v. 

„ {handel), seguro m. 

verzenden, envrar, remitir. 
verzending, envio m., expedición v. 
vérzenen (poet.), talones m. mv. 
verzengen, quemar. 
verzet (tegenstand) n., resislencia v., oposi- 

ción V. 

„ (afleiding) n., divertimieiito m. 
verzetten {verplaatsen), trasponer (-pongo, 

-puse, -pueslo). 

„ {zich), divertirse (i, ie). 

„ {zich, opkomen tegen), oponerse 

(opongo, opuse, opueste), resislir (a). 
verzinken, calar, sumirse. 
verzinneliken, simboüzur. 
verzinnen, imaginar, inventar. 
verzinsel n., invenclón V., invenlo m. 
verzoek n., ruego m., süplicaü., peticiónt). 

verzoeken, rogar (ue), suplicar. 
verzoeker, (-ster), soiiciiador m., -a v., 
solicitante m. v. 

verzóek-schrift n.,petición ü.,sijpiicat). 

verzoenen, reconcillar. 

verzoening, reconciliación v. 

verzoeten, enduizar. 

verzonken (adj.), inmergido, sunnido. 

verzot {op), enaniorado, enamoricado. 

verzuim n., negligencia v., descuido m., 
faita V. 

verzuimen, desatender (ie), descuidar. 

verzuipen (vuig. = verdrinken), ahogar(se), 
anegar(se). 

„ , gastar en bebida, en vino etc. 

verzuren, acedar.se, toreerse (ue). 

verzwageren {zich), emparentarse (ie). 

verzwagering, parentesco m. 

verzwakken, debilitar, ailojar. [m. 

verzwakking, debilitación v., aflojamiento verzwaren, aumentar el peso de. 

„ _ (fig.), agravar. 
verzwaring, aumento de peso m. 

„ (fig.), agravación v., agra- 

Tamiento m. 
verzwegen, taciio. 
verzwéren, uicerarse. 
verzwéring, ulceración v. 
verzwikken, deszocar (ue), desencajar. 
verzwinden {poet. = verdwynen), desa- 

parecer. 
verzwijgen, callar, omitir. 
vest n., chaleco m. 
veste [poet.), V. vesting. 
vestigen, establecer. 
vestiging, establecimiento m. 
vesting, fuerza v., fortaleza v. 
vésting-bóuw, forlificación v. 
vésting-bouw-künde, arte de forlifi- 
cación V. 
vésting-bouw-kündig(e), fortificador 

m., ingeniero militar m. 
vésting-wèrken, fortiflcaciones v. mv. 
vet (= dik), gördo, pingUe. 

„ (= olie-achtigheid) n., manteca v., grasa v. 
„ (= olieachtig), graso. 
veter, agujeta V. 

Vèt-heid, gordura v. 

vettig, mugriento, grasiento. 

vettigheid, mugre v. 

vét-wèider, cebador de ganado m. 

vét-zucht, obesidad v. 

veulen, potro m. 

vier, cuatro. 

vierde (n.), cuarto (m.). 

vieren {touw), arriar. 
„ {feest), celebrar. 

vieren-dèlen, descuartizar. 

vier-hoek, cuadrangulo m. 

vier-hóekig, cuadrilatero. 

viering, celebración v. 

vier-kant n., cuadrado m. 

vier-lètter-grépig, cuadrisiiabo. 

vier-sehaar {poet.), tribunal m. 

vier-tal n., cuatuor m., cuatro. 

vies (tem.), dificil en el gusto, que tiene 
aversión. 
„ {iets), repugnante de puro sucio, sucio. 

vies-heid, delicadeza v.; rona (= viezigheid), 

vilder, desoUador m. villen 163 vlieger villen, desollar (ue). 
viller {vilder), desollador m. 
vin, aieta v. 

vinden, encontrar (ue), ballar. 
vinder, hallador m. ; inventor m. 
vinding, invención t;. 
vinding-rijk, ingenioso. 
vind-plaats, lugar donde se encuentram. 
vinger, dedo m. 

door de vingers zien, dejarcorrer. 
vinger-dóekje n., serviiieta pequena v. 
„ {om een zere vinger) n., 

dedil m. 

vinger-hoed, dedal m. 
vinger-lid (kootje) n., artejo m. 
vinger-óefening, ejercicio (de los dedos) m. 
vinger-ring, aniiio m. 
vinger- vlugheid, veiocidad (de los dedos) 
vinnig, acerbo, aspero. [». 

„ {hardnekkig), encarnizado, tenaz. 
vinnig-hèid, acerbidad v., asperidad v. 
„ {hardnekkigheid), encarniza- 

miento m., tenacldad o. 
virtuoos, müsico de talento m. 
vis, pez m., pescado m. 
vis-èirend, quebrantabuesos m. 
vis-lijm, nioto m., cola de pez v. 
vissen, pescar. 

in troebel water vissen, pescar en 
rio revuelto. 
visser, pescador m. 
visserij {v. visvangst). 
vis-teelt, piscicultura v. 
vis-vangst, pesca v. 
vit-kchtig {V. vitterig). 
vitten, tildar. 

vitterig, qulsquilloso, reparador. 
vit-zucht, quisquilla v. 
vlaag, ataque m. 

„ (ü. woede a. a.), arrebato m 
„ (». wind), borrasca v. 
Vlé>ams, flamenco. 
Vlaamse, flamenca v. 
Vlaanderen, Flandes m. 
vla(de), flan m. 
vlak, liano. 

„ (adv.), precisamente. 

vlak bij, a dos pasos. 

vlakke meetkunde, planimetria v. 
vlekte, Uanura v. vlékte-maat, medlda de superflcie v. 

vlam, iiama v. 

Vldming, flamenco m. 

vlammen, Uamear. 

vlam-pijp, tübo de caldera m. 

vlém-vatten, prender. 

vlas n., lino m. 

vlassen op, esperar ó prometerse mucbo de. 

vlecht, trenza v. 

vlechten, trenzar. 

vlecht- werk n., tejido de mlmbres m. 

vléer-muis, murciéiago m. 

vlees n., carne v. 

gebraden vlees, asado m. 
vlées-ètend, carnivoro, carnicero. 
vlées-hóuwer (= slager), carnicero m. 
vlèes-houwerij {= slachter^), carniceria». 
vleet, 

by de vleet, a montones, a porrillo. 
vlegel, mazo (para el trigo) m. 

„ {onhebbelik mens), tuno m., tunante 
m., palurdo m. 
vleien, llsonjear, adular. 
vleiend, balagueno, andulador. 
vleier. vléierd. lisonjero m., andulador m. vleierij, llsonja v., adulación v. 
vléi-taal, palabras dulces v. mv., palabras 

lisonjeras v. mv., balagos m. mv. 
vlek {smet), mancba v. 

„ {groot dorp) n., yilla v. 
vlerk (= vleugel), ala v. 
vléselik, camal, sexual. 
vlet, lancha v. 

vleug, vislumbre v., llamarada v. 
vleugel, ala v. 

„ {soort piano), piano de cola m. 
vleugje n., dejo m. 
vlezig, carnoso. 

„ {vrucht), mollar. 
viezigheid, camosidad v. 
vlieden ipoét. = vluchten), huir. 
vlieg, mosca v. 
een vlieg af vangen, jugarseia de 
codille. 
vliegen, voiar (ue). 
erin vliegen, pagar ia farda, tenerun 
cbasco (tengo, tuve). 
vliegens-vlug, en volandas, a mas correr. 
vlieger {voorwerp), cometa v., milocba e. vlieger 164 vóet-ganger vlieger (persoon), aviador m., aeronautav. 
Vlieg-kamp n., aerodromo m. 
vlieg- toestel n., aeroplano m. 
vlieg-wiel n., volante m. 
vlier, saüco m. 
vliering, desvan m. 
vlies (= vacht) n., vellón m. 

„ (dun nel-weefsel) n., membrana v. 

„ (Gulden Vlies) n., Toisón de oro m. 
vliet (riviertje), arroyo m., corrlente v. 
vlieten (poet. = vloeien), correr (un arroyo 
vlo, pulga V. [etc). 

vloed, inundación v., crecida v. 
„ (tegenover eb), flujo m. 

witte vloed, flores blancas, flujo blanco 
m., leucorrea v. 
VlÓed-golf, n>ariposa v. 
vloeibaar, flüido. 
vloeien, correr (un liquido), flulr. 
vloeiend (= vlot), 

Tlóei-papier n., teleta v., papel secante m. 
vloek, juramento m., voto m. 

„ [vervloeking), maldición v. 
vloeken n., jurar wi., votar m. 

„ (= vervloeken), maldecir (-digo, 
-digo, -dicbo). 

„ (niet passen, kleuren hyv.), mentir 
vloer, suelo m. [(ie). 

vloer -kleed n., aitombra v. 
vlóer-zeil n., encerado m., hule m. 
vlok, copo m. 
vlókkig, en copos. 

vlonder, puente cerril m., puentezuela v. 
vloot (schepen), flota v., armada v. 

„ (boter-vlootje), mantequera v. 

vlossig, |««^<'''""^"«- 

vlós-zij(de), hiladillo m. 

vlot (sust.) n., armadia v., balsa v. 

„ (adj., schip), a flote. 

„ (adj., adv.), corriente(mente). 
vlotter, flotador m. 
vlucht, huida v. 
vlücht-haven, puerto de salvamento ó 

de retugio m. 
vluchtig, volatll. 

„ (spoedig voorby), pasajero. 

„ (oppervlakkig), superficial. 

vlug, listo, agil. 

„ (= snel), pronto. vlüg-heid, agUldad v., prontitud v. 
vlüg-schrift n , folleto m. 
vlijm, cuchillo muy blen afilado m. 
vlijm-SChérp, muy blen afllado. 
vod n., andrajo m. 
voeden, allmentar, nutrlr. 
voeder (v. voer) n., forraje m. 
voederen, forrajear. 
voedering, (ei) forrajear. 
voeding, nutrlción v., alimentación v. 
voedsel n., allmento m. 
voedzaam, nutritivo, 
voege, 
in dier voege, de ese modo, de esa 

manera. 
voegen (verbo), ajustar, reunlr. 

„ (passen), convenlr (-vlene, -vino). 
„ (sust. pi.), interstlcios m. mv., jun- 

turas v. mv. 
vóeg-zaam (= gepast), decente, decoroso. 
voelbaar, sensibie. 

„ (tastbaar), palpable. 

vóel-draad, i 

vóel-hoorn;|P"'P""»'^"'^"^'^- 
vóélen, sentlr (1, Ie). 
voeling, contacto m. 

voeling houden, tener contacto, man- 

tener algunas relaciones (-tengo, -tuve). 
voer (= voeder) n., forraje m. 
voeren, forrar, aforrar. 

„ (brengen, geleiden), Uevar. 

, , ( = voederen) , torraj ear, dar de corner, 

alimentar. 
korrespondentie voeren, cartearse, 

tener correspondencla (tengo, tuve). 
voering, forro m. 
vóer-man, carretero m. 
vóer-tuig n., rodado m., carruaje m. 
voet, pie m. 
te voet, a pie. 

ten voeten uit, de cuerpo entero. 
vóet-angel, abrojo m. 
vóet-bad n., bano de pies m. 
vóet-bal, boia v., peiota v. 
vóete-bankje n., escabel m. 
vóet(e)-küssen n., cojlnete de pie m. 

vóeten-èinde n., pie (de la cama) v. 

vóete-warmer, foigo m. 

vóet-ganger, peón m., paseunte m., 

peatón v. vóet-klèedje 165 voogd vóet-klèedje n., tapete m. 
vóet-reis, excursión a ple v., viaje pedes- 

tre m. 
voet-stoots, en bioque. 
VÓet-stuk n., pedestal m. 
vóet-val, postración v. 
VÓet-VOlk n., infanteria v. 
vóet-zóeker, petardo m. 
vóet-zool, planta (del pie) v. 
vogel, pajaro m., ave v. 
vogelaar, pajarero m. 
vogel bek-dier n., ornitorrinco m. 
vógel-knip, trampa para pajaros v., 

espllque m. 
vógel-kóoi, jauia v. 
vógel-lijm, llga «., ajonje m. 
vógel-mèst, guano m. 
vógel-verschrikker, espantajo m. 
VÓgel-vlÜcht, vuelo de pajaro m. 

in vógel-vlücllt, a vista de pajaro. 
vogel- vrij, proscrlpto. 
vogel- V rij -verklaren , proscribir (-scrito) . 

VÓgel-zang, (los) trlnos, (ei) canto de los 

pajaros. 

vol, lleno. 
„ (fig.), pleno. 

voldaan, contento, satisfecho. 

„ (= betaald), pagado, saldado. 

voldóen, satlsfacer (-fago, -flce, -fecho). 

voldongen (adj.), averlguado, consumado. 

voldragen (adj.), nacido a termlno. 

volgen, seguir(i). 

volger (lit.), uno que sigue, uno del séquito. 
„ (flg.), partidario m., adherente m. 

volgzaam, dócil. 

volgzaamheid, dociiidad v. 

vol-handig, ocupadisimo. 

völ-hérden, perslsllr. 

vól-hérding, persistencla v. 

vól-heid, pienitud v. 

vól-hóuden, tener firme (tengo, tuve), 
insistir. 

„ , sostener, mantener (-tengo, 

-tuve). 

vol-hóudendhèid, tenacldad v. 

volk n., pueblo m. 

volkomen, connpleto. 

volkomenheid, perfección v., consunaa- 
ción V. 

VÓlk-rijk, poblado densaraente. VÓlks-lied n., Wmno naclonal m. 
vólks-mènner, demagogo m. 
vólks-mond (v. volkstaal). 
vólks-taal, lenguaje vulgar m. 
vólk-stam, tribu v. 
vólks-tèlling, censo m. [». 

volks- vergadering, asambiea del pueblo 
„ (= volks-vertegen- 

woordiging). 
v61ks-vertegenwóordiger,diputadom. 
vólks-vertegenwóordiging, congreso 
vólks-verzameling, agrupación v. \m. 
volledig, completo. 
volledigheid, (lo) completo. 
vol-léerd, versado, ducho. 
vöUe-maan, lleno v., plenilunio m. 
vollen, enfurtir. 
vol-maakt, perfecto. 
vól-macht, pleno poder m. 
VÓl-maken, llenar, rellenar. 
volmaken, perfecclonar. 
vól-making, corapletamiento m., relleno m. 
vól-mdking, perfeccionamiento m. 
vol-óp, en abundancia. 
vól-próppen, imbutir. 

„ (flg.), atracar. 

vól-raken, iienarse. 
völ-slagen, completo, absoluto. 
vol-strékt (adj), absoluto. 

„ (adv.), absolutamente. 

vól-tallig, completo. 
volte (llt.), lleno m. 

„ {volheid, flg,), pienitud v. 
vól-tóoien, acabar, completar, concluir, 
vól-tóoiing, acabamiento m., completa- 
miento m. 

vól-trékken, ejecutar. 

„ (hutvelik), celebrar. 

vól-trékking, ejecución v. 

„ (V. e. huwelik), celebración v. 

vól-vóeren, ejecutar. 

vól-vóering, ejecución v. 

vol-wassen (adj.), adulto; crecldo. 

vondeling, expósito m. 
te vondeling leggen, exponer. 

vóndelinge-hüis n., inciusa v. 

vondst, hallazgo m. 

vonk, chispa v., pavesa v., centella v 

vonken, centellear, chispear. 

voogd, tutor m. voogdes 166 vóor-naam-wóor d voogdes, tutora v. 
voogdij, tutela v. 
voor-aan, adelanle, delante. 
voor-af, antes, primero. 
voor-éf-gèan, preceder. 
vdor-als-nóg, antes, provisionalmnete, 
vóor-avond (eerste deel v. d. avond), 
sobretarde v. 

„ (voorafgaande dag), yispevAV., 

vigüia V. 
voorbaat, 

bij voorbaat, de antemano. 
vóor-bedacht, 
met voorbedachten rade, decaso 
pensado. 
voorbeeld n., ejerapio m. 

bij voorbeeld, por ejemplo. 
voorbeeldig, ejempiar. 
vóor-behóud n., reserva v. 
onder gebruikelik voorbehoud, 
bajo reserva de costumbre. 
vóor-behóuden (zich), reserva rse. 
vóor-bericht n., próiogo m., prefacio m. 
voor-bij, pasado. 
voorbij-gaan, pasar. 
voorbij -gaand, pasajero, 
voorbij-gèng, paso m, pasaje m. 
met voorbijgang van, pasando por 
alto. 
voorby-ganger, pasante m., transeunte m. 
vóór dat, hasta que (met subj.). 
voorde, vado m. 
voordeel n., provecbo m., ventaja v. 

„ (tegenover achter-deel) n., delan- 

tera v , parte anterior v. 
voordelig, provechoso, ventajoso. 
voordoen, mostrar (ue). 

„ (zich), ofrecerse, ocurrir, pre- 

sentarse. 
vóor-dracht, recitación v. 

„ («oor bdreftfttnfif), propuestar. 

vóor-drè^en, recitar. 

„ (voor betrekking), proponer 

(-pongo, -puse, -puesto). 
vóor-drèger, proponente m. 
voor-éerst {= voor-iópig). 
VÓor-gaan, preceder, andar primero. 
„ (een uurwerk), adelantar. 

vóorgèande (= vorige), precedente. 
vóor-gè,nger, predecesor m. vóor-geslacht n., antecesores m. mv. 

vóor-gèven, preteatar. 

vóor-gevóel n., corazonada v., presenti- 

miento m. 

vóor-gewènd, fingido. 
voor-góed, para siempre. 
vóor-hand, carpo m. 
de voorhand hebben, tener ia oiano 

(tengo, tuve). 
vöor-handen (= voorradig), existente, 

disponible. 
vóor-hang, antepuerta v., colgadura v. 
vóor-hangen, colgar (ue) delante. 

„ (als lid), proponer come 

mlembro (pongo, -puse, -puesto). 
vóor-hèbben, proyectar. 
vóór- huid, prepuclo m. 
vóor-huis n., parte anterior de Ia casa v. 
vóor-jaar n , prima vera v. 
vóor-kant, delantera v. 
vóor-keur, preferencia v. 

bij voorkeur, de preferencia. 
voor-kómen, prevenir (-vengo, -vine). 
VÓor-kómen, adelantarse, venir hacia 

delante (vengo, vine); ir delante (voy, f ui), 
„ (schynen), antojar, parecer. 

„ (sust.) n, apariencia v. 

vóor-kómend, serviciai. 
vóor-kómend, existente, presente. 
bij voorkomend geval, cuando el 

caso se presente, cuando ocurra. 
voor-kómendhèid, cortesia v. 
vóor-lèggen, presentar. 
vóor-lèzen, leer para otro. 
vóor-loop, vino de lagrima m. 
VÓor-lÓpen, andar ó caminar delante ó 

al frente. 

„ (uurwerk), adelantar. 

vóor-lóper, precursor. 
VÖor-lópig, provlsional, provisorio. 
vóor-man (mil.), guia m., cabo de es- 

cuadra m. 

„ (werkman), contraraaestre m., 

capataz m. 
voorn (= voren), gobio m. 
voornaam, ilustre, prlncipal, distingutdo. 
vóor-naam, nombre de bautizo m. 
voornaamheid, ilustración v., distincióe v. 
voornaamste, principai. 
vóór -naam-woord n., pronombre m. vóor-nèmen 167 vóor-wèarts vóor-nèmen n., Intención v., intenlo m. 
vóor-nèmens, intencionado. 
voornemens z^'n, proponerse (-pongo, 

-puse, -pueslo). 
vóor-óordeel n., prejuicio m. 
voor-óp, delante, al frente. 
VOOr-Óp-Stèllen, bacer preceder, (hago, 

Wee, hecho), poner delante (pongo, puse, 

puesto). 
vóor-óuderlik, de los antecescres, de sus 

padres. 
vóor-óuders, antepasados m. mv. 
VÓor-óver, de bruces, boca abajo. 
voor-ó ver- vallen, caer de bruces. 
VÓor-poot, pata delatera v. 
vóor-post, avanzada v. 
voorraad, exlstencia v., provisión v. 
vóor-radig, disponlble. 
VÓor-rang, precedencla v., piioridad v. 
„ (fig.), preferencia v. 

de voorrang hebben, tener ei paso. 
voorrijder, deiantero m. 
vóor-schieten, adeiantar. 
VÓor-SChoot n., naandil m. 
vóor-schot n., adelanto m., anticipo m. 
VÓor-SChrift n , prescripción v., receta v. 
VÓor-schrijven, prescrlblr, recetar. 
VÓor-8-hands (adv. — voorlopig), por de 

pronto, por el momento, provisionalmente. 
VÓor-slaan (= voorstellen), proponer (-pongo, 

-puse, -puesto). 
VÓor-slag (= voorstel), propuesta v. 
vóor-snij-mès n., trinchante m. 
vóor-spel n., preludio m. 
vóor-spéllen, profetizar. 
vóor-spélling, profecia v. 
vóor-spiegelen (Og.), dar llusiones de, 

prometer. 
vóor-spraak, 

vóor-sprèken, vol ver por (vuelto). 
vóor-sproDg, adelanto m. 
vóor-staan, adberir (1, ie). 
VÓor-stander, adherenle m., protagonista m. 
vóor-stel n., propuesta v. 
vóor-stèUen, representar. presentar. 

„ {een voorstel doen), proponer 

(-pongo, -puse, -puesto). 
VÓor-Stèlling, representación v. 

„ (v. iemand), presentación v. 

voort, adelante. VÓort-aan, de boy en adelante, en lo 

sucesivo. 
vóort-brèngen, producir. 
vóort-brèngsel n., producto m. 
vóort-drijven, impeler, llevar delante. 
vóort-düren, contlnuar, seguir (i). 
VÓor-tèken n., agUero m., presagio m. 
vóort-gaan, contlnuar, seguir (i) 

„ (met spreken), proseguir (i), 

contlnuar. 
vóort-gang, continuaclón t;.; adelanto m. 
VÓort-jagen, persegulr(i), cazar. 
vóort-kómen, provenlr (-viene, -vino). 
vóort-kómend (uit), procedenle (de). 
vóort-lèiden, ir conduciendo. 
vóort-lópen, pasar adelante, adelantarse 

caminando ó corricndo. 
vóort-maken, despacbarse, apresurarse. 
vóort-plènten (zich), procrear(se). 
vóort-plènting (= voorlteUng), procrea- 

ción V. 
VÖortréffelik, excelente, eminente. 
voortréffelikhèid, excelencia v., emi- 

nencla v. 
voorts, ademas. 
vóort-sprüiten (uit), provenir (de), venif 

(de, -viene, -vino). 
vóort-tèlen, procrearse. 
VÓort-tèling (= voort-planting), procrea- 
vöort-varend, enérglco. [ción v. 

voort-varendhèid, energia v. 
vóort-vlöeien, proceder, resultar. 
vóort-vluchtig, fugitivo. 
VÓor-tijd, tiempo preblstórico m. 
VÓort-zètten, contlnuar, seguir(i). 

„ (tocht), ook: proseguir(i). 

vóort-zètting, continuaclón v. 
vooruit, adelante, de antemano. 

„ ! (zéeterm), javante! 
vooruit brengen, adelantar. 
voorüit-gèan, I „.„,„„.„„„ 
voortiit-lópen, | «««'«ntarse. 

op iets vooruitlopen, antlcipar. 
voorüit-trèden, adelantarse, avanzar. 
vóor-val n., suceso m., acaecimiento m. 
vóor-vallen, suceder, acaecer. 
vóor-vèchter, protagonista m., campeónw»; 
vóor-wè,arde, condición v. 
vóor-waardelik, condicional. 
vóor-waarts, adelante. Tóor-wagen 168 vrind vóór- wagen (vóór een kanon), avantrén m. 
vóor-w enden, pretextar. 
"VÓor-wèndsel n., pretexto m., acbaque m. 
vóor-zanger, cbantre m. 
vóor-zaten (poet.), antecesores m. mv., 

antepasados m. mv. 
vóór- zéggen, apuntar. 
voor-zéggen, predecir (-digo, -dije, -dlcho). 
vóór- zetten, ofrecer. 
voorzien (verbo = vooruit-zien), prever 

(-\i, -\isto). 

„ van (= verschaffen), proveer 

(-vei, -\isto). 

„ (adj.), provisto (a). 

„ [byv. gasthuizen, hotels, stations), 

suplir, abastecer. 
Voorzienigheid, Providencia v. 
voorziening, abasto m., provisión v. 
vóor-zin, frase anterior v. 
VÓor-zÓmer, primera parte del verano v. 
VÓor-zorg, precaución v. 
vóor-zorgs-maatregel, (medlda de) pre- 
caución V. 
vóor-zijde, delantera v. 
voos, podrido. 
VÓOSheid, podridumbre v. 
vorderen, exigir, pedir(i). 
in rechten vorderen, pedir en 

justicla (i). 
vordering, crédilo m.-, progreso m. 
vorst (persoon), principe m. 

„ (op 't dak), orilla de las tejas v. 
„ (koude), helada v. 
VOS, zorra v., raposa v. 

„ (paard), caballo bayo m. 
vossen (fam. = hard studeren), estudiar 

mucho, quemarse las cejas. 
VOUW, pliego m. 
vóuwbaar, piegadizo. 
vóuwbeen n., piegadera v. 
vouwen, piegar (ie). 
vóuw-stoel, silla de tijera v. 
vraag (om iets te weten), pregunta v. 
„ (naar iets), demanda v. 
„ (aanvraag), solicitud v. 
vraag-al, pregunlón m., -a v. 
vréag-baak, repertorio m., fuente de 

informes v. 
vraag-prijs, precio de demanda m. 
vr dag- stuk n., problema m. vraat (= gülzig-aard), glotón m., golafre m. 
vréat- zucht, glotoneria v. 
vraatzuchtig, glotón. 
vracht, flete m. 

„ (= lading), carga v. 
vracht-brief, carta de porte v. 
vracht-dier n., anlmal de carga m. 
vrécht-goed n., 

als vr., como mercaderias. 
vracht-kar, camlón m. 
vracht- rijder, carrelero m., acarreador m, 
vracht- vaart, navegaclón v., trasporte de 

flete m. 
vragen, preguntar. 

„ (naar iem.), preguntar por. 
„ (uitnodigen), convidar. 
„ (een handelsartikel), solicitar. 
vrager, preguntador m. 
vrede, paz v. 
vrède-lievend, paciflco. 
vredig, apaclble, paciflco. 
vredigheid, paz v. 
vree (= vrede, in: met vree laten), paz v. 

met vree lat^, dejar en paz. 
vréed-zaam, paciflco. 
vreemd, extrano. 

„ (zonderling), raro, extrano. 
vreemdeling (e), extranjero m., -a v. 
vrees, miedo m., temor m. 
vrées-achtig, temeroso, medroso. 
vrees-ó-chtighèid, timido m., timidezv. 
vréet-zak (fam.), tragaldabasm., glotón m. 
vrek (sust. = gierigaard), avaro m. 
vrekkig (= gierig), avaro. 
vrékkighèid, avaricia v. 
vréselik, terrible, temiUe. 
vréselikhèid, terribllidad v. 
vreten, alracarse, devorar. 
vréugde, alegria v. 
vrezen, temer. 
vriend, amigo m. 
vriendelik, amable, afable. 
vriendelikhèid, amabilldad v., afabili- 

dad V. 
vriendin, amiga v. 
vriend-schap, amistad v. 
vriendschéppolik, amical. 
vries-punt n., punlo de congelación m. 
vriezen, heiar (ie). 
vrind (fam. = vriend), amigo m. vroed 169 vüur-scherm vroed {poet. = wijs), sabio. 
vroedschap, ayuntamiento m. 
vróed-vrouw, partera v. 
vroeg, tenaprano. 
vroeger, antes. 
vróeg-mis, malUnes m. mv. 
vroeg-t^dig, premature. 
vrólik, alegre. 
vrólikhèid, alegria v. 
vroom, pio. 
vroomheid, piedad v. 
vrouw, mujer'ü.; hembra v. 
„ , mujef t) , esposa v. 
„ (in 't kaartspel), caballo m. 
vróuwelik, femenino, femineo. 
vróuwelikhèid, mujeriega v., mujeril m. 
vrouwendom n., mujerio m. 
vrucht (fig.), fruta v., fruto m. 

„ (v. e. mens), feto m. 
vruchtbaar, fértil, feraz, fecundo, 
vruchtbaarheid, lertiiidad v , feracidad 

V., tecundidad v. 

vrucht-beginsel n., ovario m. 
vrucht-boom, arbol frutero {of frutal) m. 
vrüchte-kóopman {-koopvrouw), frutero 

m., -a V. 
vrüchte-móes n., conserva v., marme- 

lada V. 

vrüchte-schèal, frutera v. 
vrücht-gebrüik n., usufructo m. 
vrucht- vlies n., zurrón m. 
vrucht- water n., 
vrij, libre. 

„ {immuun), inraune. 

„ {zonder), exento. 

„ {vrijgesteld), franco (de gastos hijv.). 
vrije tijd, 

vrij-af, huelga v., dia libre m. 
vrijage, galanteo m. 
vrij-büiter, niibustero m. 
Vrijdag, viernes m. 
vrij-dènker, übre pensador m. 
vrijdom, franquicia »?. 
vrijen, tener relaciones (de amor), ie. 
vrijer, novio w. 

vry-gelèide n., salvo conducto m. 
vrij-gévig (= mild), liberal. 
vrij-gévighèid, liberalidad v. 
vrij-gezél, soitero m. 
vry-heid, vrij -metselaar, (franc)masón m. 
vrij-metselarij, (franclmasoneria v. 
vrij-móedig, desenfadado. 
vrij -moedigheid, desenfado m. 
vrij-póstig, liso, impertinente. 
viij-póstigheid, impertinencia v. 
vrij-spraak, absoiución v. 
vrij-sprèken, absolver (ue), absuelto. 
vrij-stèllen, dispensar. 
vrij -stelling, dispensa v. 
vrijster (fam.), novia v. 

„ {= jonge dochter), soltera v. 
vrXJ willig, de buenas, a buenas, volun- 
tariamente. 

vrij -williger, voluntario m. 
vrij-zinnig, liberal. 
vrij-zinnighèid, liberalidad v. 
vuil, sucio. 

„ , inmundo. 
VÜil-heid, suciedad v. 
vuiligheid, inmundicia i)., inmundicidadv. 
vüilik (fam. = vuil mens), puerco m. 
vuilnis, basura v., escombro m. 
vüilnis-man, basurero m. 
vüil-poes (fam. = vuil mens, vooral kind), 

cocliino m. 

vuil-water-èmmer, cubo para las aguas 
vuist, puno m. [m. 

de vuist ballen, crispar la raano. 
vüist-gevècht n., cachetina v. 
vuist-slag, punetazo m., cachete m. 
vul-kachel, estufa con fuego continuo v. 
vullen, llenar. 
vulling, relleno m. 
vül-pen-h ouder, piuma fuente v. 
vulsel n., relleno m., rellenadura v. 
vuns, I rancio, estadizo, fétido, 
vunzig, i hediondo. 

vuren, tlrar. 
vurig, ardiente. 
vurigheid, ardor. 
vuur n., fuego m. 

„ (om te verwarmen) n., lumbre v. 
„ (flg.) n., ardor m. 
vüur-haard, hogar m. 
vüur-pijl, cohete m. 
vuur-rood (adj), hecho un fuego. 

„ (sust.) n., color de brasa m. 

VUur-scherm n., pantalla v., guarda- 

fuego m. vüur-steen 170 -wéggelen vüur-steen, pedemai m. 

VÜur-Wèpen n., arma de iaegoofhocAv. 

vuur- werk n., fuegos artificiales m. mv. 

vijand, eoemlgo m. 

v^andelik, enemigo. 

vijdndelikhèid, bostiiidad v. 

vijandig, hostii. 

vijandigheid, inimistad v., bostiiidad v. 

vijandschap, inimistad v. 

vijf, clDco. 

vyf(de n.), quinto (m.). 

vijf-hoek, 

vijf-hóekig. pentagono (m.) vijftien, quince. 
vijftig, cincuenta. 
vijftig-tè,l n., cincuentena v. 
vijg, higo m. 
v\jge-böom, liiguera v. 
vijl, lima V. 

de vijl laten gaan over, pasar ia 
lima en. 
vijlen, limar. 
vijlsel n., limadura v. 
vijver, estanque m. 
vijzel {v. koper), almirez m. 

„ {V. steen), mortero m. "V^. waag {van wagen), acción atrevlda v., cosa 
hazarosa v. 
„ {waar gewogen wordt), peso m. 
waaien (impers.), liacer \iento. 
„ (trans, y intr.), ventear. 
waan, ilusión v., error m. 
wéan-zin, locura v. 
waan-zinnig, loco. 
waar, mercancia v., mercaderia v. 
„ (adj.), verdadero, cierto. 
„ (adv., interr.), donde, dónde. 
waarborg, garantia v. 

„ , caución v,, dita v. 
waarborgen, garantir, garantizar. 
waarborg-fónds n., capital de previsión m. 
waard, ventere m., mesonerom., hostelerom. 
waarde, vaior m. 
waardéren, apreciar. 
waardering, aprecio m. 
waarde-vól, valioso, precioso. 
waardin, ventera v., mesonera v. 
waardij, valor m. 
waar-héen, adonde, adondo. 
waar-heid, verdad v. 
wr. als een koe, perogrullada v.^ ver- 
dad de PerogruHo. 
waarlik, de veras. 
waarloos, desecliado, sin valor, 
waar-nèmen, contempiar. 

„ {op zich nemen), cargarse 

de, interinar. wéar-nèming {opname), contempiación v. 
„ {fydelike vervulling v. e. 

betrekking), interin m., interinidad v. 
wéiarschüwen, advertlr (i, ie), prevenir, 

avisar (-vengo, -vine). 

waarschuwing, aviso m., advertencia «. 
waartóe, a qué, para qué, para lo cual, 

para el cual (los cuales) 6 la cual (las cuales). 
waarts, hacia. 
waarvan, de que, cuyo, de lo cual etc. 

„ ? ide qué? icuyo? 
wè>ar-vandaan, de donde, de dónde. 
waas n., nieblas v. mv.; apariencia vaga v. 
wacht, guardia v. 
wachten, aguardar, esperar. 
wachter, guarda v. 
wécht-huis n., garita v. 
wdcht-tóren, atalaya v. 
wacht-woord n., consena v., santo y 

sena v. 
waden, vadear. 
wagen (sust.), carro m., carruaje m. 

„ (verbo), atreverse. 
wagen-è>s, eje m. 
wégen-bestüurder, | conductor m., 
wigen-mènner, i cochero m. 
wégen-maker, carrero m. 
wègen-maker^, carrecla v. 
wégen-spoor n., carril m., rodada v. 
wagen-wijd, de par en par. 
waggelen, tambalear, vacilar. waggeling 171 wés-dom waggeling, tambaleo m. 
wak n., agujero en el hielo m. 
w^ken, veiar. 

waken voor, celar. 
waker, guarda m., velador m. 
wakker {wakend), despierto. 
„ (flink), valiente. 

wakker maken [wekken), despertar(le). 
wal (dyk), baluarte m., dlque m. 

„ {vaste wal), tierra v 

van de wal in de sloot raken, 
andar de Herodes a Pilato. 

aan lager wal raken, quedar mai- 
parado, perder su (ortuna (ie), su posictón. 

aan wal, en tierra. 

aan wal gaan, desembarcar, andar 
Wald-lioom, bocina v. [a tierra. 

walg, tiastio m. 
walgen, hastiar (hastia). 
walm, humo m., vapor m., vaho m. 
walmen, bumear. 
wal-rus, morsa v. 
wals, vals m. 
wélsen, vaisar. 
wal- vis, ballena v. 
wal-vis-vaarder, ballenero m. 
wdmbuis n., jubón m. 
wan, criba v. 
wan (en compuestos), malo. 
wén-betaling, faita de pago v. 
wan-bof (fam.), tartago m. 
wand, pared v. 

wan-daad, fecburia v., malbecho m. 
wépndelen, pasear(se). 
wandeling, paseo m. 
wand-kaart, ma pa mural m. 
wénd-klok, reloj de péndula de pared m. 
wand-luis (= weegluis), chincbe v. 
wand-taf eitje n., repisa v. 
wang, mejill» v. 

wan-gedrag n., maia conducta v., mal 
wan-gedrocht n. [comportamlento m. 
wan-gunst, envidia v. 
Wèn-gunstig, envidioso. 
Wan>Iioop, desesperación v. 
wó>n-lidpen, desesperar. 
wèn-hópig {persoon), desesperado. 

„ {toestand a. a.), desesperante. 

wéinkelbèiar, caldizo. 
wankelen, tambalcar. wankeling, tambaleo m. 
wan-klank, desentonación v., desharmonia 
wan-mólen, aventadora v. [«. 

wdnnen, acribar, abalear, aventar (Ie). 
wan-smaak, mal gusto m. 
wèn-stallig, disforme, deforme. 
want (conj.), pues, que, porque. 

„ {tuig) n., cordaje m. 
wan-tróuwen (verbo), desconflar (-fio). 
„ (sust.) n., desconflanza v. 

wan-tróiiwig, desconflado. 
wants (= wandluis), cbinche v. 
wó.n-verhóuding, desproporción v. 
wapen n., arma ». 

„ n., blasón m., armas «. mv. 
wapen-handel, manejo de las armas m. 
wépening, armamento m. 
wapen-künde, beraldica v. 
wèpen-kündig(e), beraidico (m.). 
wapen-rók, cota v. 
wépen- schild n., escudo de armas m. 
wdpen-schóuwing, alarde m., revista 

de tropas v. 
wapen-stilstand (= bestand), tregua v. 
wépperen, ondear, flamear, tremular. 
war, 

in de war, enmaranado, enredado. 

in de war schoppen of sturen, 
echar a perder. 
WÓ.r-boel (fam. = verwarring), marana v. 
war-hoold, farraqulsta m. 
warm, callente, caloroso, calido. 
wè.rm-blóedig, con ia sangre caliente. 
warmen, calentar (ie). 
warmte, caior m. 
warmte-gelèidend, caioritero. 
warmte-gelèider, conductor (de caiórico) 
wdrmte-graad, grado de calor m. [m. 
war-net n., enredo m., marana v. 
warren, confundir. 
warrel-wind, torbeiuno m. 
wars, adverso, desincUnado. 
war-taal, guirigay m., gallmatias m. 
war-winkel (= war-boel). 
was n., cera v. 

„ , colada v. 

„ {groei, sljjging), crecida ». 

de was doen, colar ia ropa. 
was-doek n., encerado m., bofeta v. 
was-dom (= groei), crecencia ». wéMem. 172 weerbaarheid wasem, vapor m. 
was-kaars, \ela v., bujia v. 
wés-kom, aijofaina v 
was-lücifer, ceriiia v. 
was-plank, moza v. 
wassen {reinigen), lavar. 
„ [groeien), crecer. 

wassende maan, cuarto creciente m. 
was-tafel, lavabo m. 
was-vrouw, lavandera v. 
wat {iets), algo. 

„ {hetgeen), lo que. 

„ ? équé? 

„ {enige), algunos, unos-as. 
water n., agua v. 

vuil water, aguacha v. 
water-alvoer, desague m. 
wéter-bèl, burbuja v., campanilla v. 
water-dicht, irapermeable. 

„ {beschot), estanco. 

water-drager, azacan m. 
wateren, urlnar. 

water-kèrs, capuchina v. [v. mv. 

water-landers (fara. = tranen), lagrimas 
water-lèiding (op 't land), acequla« ,zanja 
„ {in huis), tuberia v. [v. 

water-lèlie, nlnfea v., nenüfar m., golfan 
water-lijn, linea de flotación v. [m. 

water-man, aguador m. 
water-meloen, badea v., sandia v. 
water-mèrk n., fliigrana v. 
water-molen, acena v. 
water-pokken, vlruelas locas v. mv. 
water-pot, servicio m. 
Water-rXJk {rivier), caudaloso. 
water-spin, tipuia v. 
wéter-tanden, hacerse la boca agaa 
(hizo, hecho). [rata v. 

wó-ter-val, cascada v., salto m. (Am.), cata- 
water-vèng, i 

water-win-plaats, j ^^^^^ ^' 
water-zucht, hidropesia v. 
water-züchtig, hidrópico. 
WÓ-tje n., pelotilla de algodón v. 
wdtten, algodón en rama m. 
wauwel, ) , , 
wauwelkar,!'^'»™'^^^"^'^»'-™- 
wauwelen, garlar. 
wedden, apostar (ue). 
wéddenschèp, apuesta v. viudez V. weder (= weer, adv.), todos los compues- 
tos con weder que no se encuenlren deben 
buscarse con weer, otra vez, de nuevo. 
„ {= weer, sust) n., tiempo m. 
wéder-gade, iguai m. 
wèder-óm (= weer y nogmaals), otra vez, 

de nuevo. 
wèder-waardighèden (piur. de -heid), 

vlcisitudes v. mv. 
weduwe, viuda v. 
weduwnaar, \iudo m. 
wéduwnaarsehap n., 
wéduwschap n., 
wéd-ijver, emuiación v. 
wéd-ijveren, rlvallzar, emular. 
wee (sust.) n., dolor m. 
„ {v. e. barende), dolor m., pujo m. 
„ ! (excl.), iguay! 
„ (adj.), doloroso. 
wée-dom {poet.) n., dolor m. 
wéef-getóuw n., telar m. 
weefsel n., teitura v., tejedura v. 
Wéef-spoel, lanzadera (de tejedor) v. 
wéef-stoel (= -getouw). 
wéef-Stof, tejido m. 
wèef-tóestel {= stoel) n., telar m. 
wéeg-schaal, 
wéeg-tóestel n., 
week (sust.), senaana i'. 

„ (adj.), blando. 
wéek-blad n., semanal m., semanario m. 
wéek-dag, dia de la semana v. 
wéek-dier n., molusco m. 
wée-klacht, quejldo m., lamento m. 
wéek-loon n., salarlo (semanal) m. 
weelde {luxus), lujo m. 

„ (= genot), gozo m., placer m. 
weelderig, lujoso. 

weelderigheid, exuberancia v., lujosi- 
dad V. 

Wéenen {v. JVenen), Viena v. 
weer (adv. = weder), de nuevo, otra vez. 

„ {verdediging), defensa v. 

„ {wering), baluarte m., muralla v. 

„ (= weder, luchtgesteldheid) n., tiempo 

„ {tegenweer), resistencia v. [m. 

„ {in kanaal of rivier), paradera v. 

in de weer, en movimiento, meneandose. 
weerbaar, vaiido. 
weerbaarheid, vaildez v. balanza v. wèer-barstig 173 wég-trèkken wèer-barstig, rebelde, recalcitrante. 
weer-barstighèid, rebeldia v. 
wéer-galm, rimbombo m. 
wèer-galmen, rimbombar. 
wéer-ga-lóos, sin par. 
wéer-gèven, de volver (-vueito). 

„ (afbeelden), reproducir. 

wèer-kaatsen, rechazar. 

„ (flg.), reüejar. 

weer-kaatsing, rechazo m. 

„ (flg.), reflejo m. 

wéer-klank, eco m. 
wèer-klinken, retumbar, hacer eco (hice 

hecho). 

wèer-léggen, refutar. 
weer -legging, refutación v. 
wéer-lioht n., relampago m. 
wéer-lichten, relampaguear. 
weerloos, inerme, sin defensa. 
weerloosheid, debilidad v. ^estado del 

que no puede defenderse). 
wéer-macht, fuerzas defensivas v. mv. 
weer-óm (= terug), de vuelta. 
weer-óm (-kómen), volver (-vueito). 
weeróm-stüit, rechazo m. 

door de weeromstuit, de rechazo. 
wéér-schijn, reflejo m. 
wéers-gestèldheid, temperatura v. 
wéers-kanten, 
aan weerskanten, de ambos lados, 

de uno y otro lado. 
weerspiegelen, reflejar. 
wèer-spréken, contradecir (-digo, -dije, 

•dicho). 
weer-staan, resistir. 
wéer-stand, resistencia v., oposición v. 
wéer-stands-vermögen n., fuerza de 

resistencia v. 

wèer-stréven, contrariar. 
wéer-wil, 

in weerwil van, a pesar de. 
wéer-wraak, revancha v. 
wéer-zin, repugnancia v. 
wèer-zin-wékkend, repugnante. 
wees, huérfano m., -a v. 
wées-huis n., 
wées-inrichting, 
wées-kind n.. huérfano m. 
wées-móeder, directora, madre de un 

asilo de huérfanos v. asilo de huérfanos m. wées-SChap n., orfandad v. 
wées-vader, director, padre de un asilo 

de huérfanos m. 
wèet-gierig, curioso, avido de saber. 
weet-gierighèid, curiosidad v. 
wéet-lust, sed de saber v. 
weg (sust.), camlno m., via v. 

,, (adv.), fuera, de aqui. 
is weg, se ha ido, ha desaparecido. 
wég-blijven, quedarse ausente. 

„ ( pynen), no volver, no volver 

a hacerse sentir (vueito). 
wég-brèngen, iievar(se). 
wégen, pesar. 
wegens, a causa de, por. 
weger, pesador m. 
wég-gaan, irse. 
wég-göoien, arrojar, desechar. 
wég-halen, quitar, sacar. 
wég-jagen, cazar, descombrar. 
wég-kapen (fam ), birlar. 
wég-lèrten, omitlr, suprimlr. 
wég-lèting, omlsión v. 
wég-lèggen, guardar, poner a un lado 

(pongo, puse, puesto). 
wég-lèiden, conduclr, apartar. 
wég-maken, perder (ie). 

„ [met narkotiese middelen), 

insensibilizar, cloroformizar. 
wég-móffelen, escamolear, escamotar. 
wég-nèmen, sacar, quitar, tornar, 
wég-pakken, hurtar, robar. 

zich wegpakken (v. zich wegscheren). 
wég-raken, perderse (ie), extravlarse. 
wég-rijden (rytuig), arrancar. 
wég-schèren (zich), quitarse. 
wég-schuilen, agazaparse, esconderse. 
wég-schülven (gordijn), correr. 

„ (andere zaken), alejar des- 

lizando. 
wég-smijten, arrojar, batir (agua par la 

ventana). 
wég-Stèrven, perderse (ie), extinguirse. 
wég-stüren (iem.), despedir(i), despachar 

„ (iets), expedir(i). 

wég-téren, consumirse. 
wég-trèkken, quitar, tlrar aparte. 

„ (heengaan, weggaan), desa- 

parecer, desvanecerse. 
wég-trèkken (pijn), dismin uir, descrecer. wég-vallen 174 werf wég-vallen, suprimlrse. 
wég-wèrker, caminero m. 
wég- wijs, al corriente. 
wég-WJIjzer, pllar Ulnerario m. 
wég-zénden (= weg-sturen), e\pedir (1), 

enviar (envio). 
wég-zènding, expedición u., en\io wi. 
wei (= weide), pradera v. 
wélden, pastar, pacer. 
weids, grandioso. 
weifelen, vacUar, tlbubear. 
weifeling, \aciiación «. 
weigeren, negar(se, a), ie, repusar. 
weigering, negaliva »., denegación »., 

repulsa v. 
wéi-grond, prado m., pradera v., pastura v. 
wéi-land n., pradera v. 
weinig, poco. 
weinigheid, poquedad. 
weit (= tarwe), trigo m. 
wéi-tas, mocbila (de cazador) v , escarcela ». 
wékelik (zwak), flojo, afeminado. 
wékeliks (per week), semanal(mente). 
wekeling, mandria m. 
weken (trans.), remojar, ecbar en remojo. 

„ (intr.), fistar en remojo. 
wekken, despertar (ie). 
wekker (-klok), despertador m. 
wel (6ron), fuente v. 

„ (adv.), bien; ya-, si. 

dat wel, eso si. 

wél zo . . , mucbo mas. 
wel-aan ivoét.), en bora buena. 
wél-lsekénd, bien conocido. 
wèl-bespraakt, diserto, que liaLla bien. 
wél-daad, acclón buena «., obra de miseri- 
wèl-dadig, benéflco, beneflcial. ]cordia«. 

„ (gezond), saludable. 

wel-dadighèid, beneficencia v., fllantropia 
wél-doen, hacer bien, ser benefice, [v. 
wél-dóener, bienhechor m. 
wéldra, pronto, a poco. 
wel-éer (poet. = vroeger), antano. 
wél-geslaagd, acertado. 
wèl-is-wdar (adv.), es verdad que. 
welk, cual. 

„ ? icual? 
welker, cuyo, -a, cuyos, -as. 
wél-kom (n.), bienvenido (m.). 
welks, cuyo, -a, cuyos, -as. wéllen, brotar. 
wèl-lévend, cortés. 
wel-lévendhèid, cortesia v. 
wei-licht, acaso, talvez, quizas. 
wél-lüidend, sonoro, barmonioso. [p. 
wel-lüidendhèid, sonoridad v., barmonia 

„ {gram.), eufonia v. 

wél-lust, lujuria v. 
wèl-ltistig, lujurioso. 
wel-nü, ahora bien. 

welp {V. e. leeuw of tyger) n., cachorro m. 
wél-slagen n., acierto m., buen éxito m. 
wèl-sprékend, eiocuente, facundo. 
wel-sprékendhèid, elocuencia v., fa- 

cundia v. 
wél-Stand, i 

wél- vaart, | bienestar m., prosperidad v. 
wél- véren n., ) 
wèl-varend, próspero. 
wèl-varendhèid, bienestar m., prosperi- 
wèl-verzórgd, esmerado. [dad v. 

wèl-VÓegelik, decente, decoroso. 
wel-vóegelikhèid, decencia e.,decorom. 
wél-willend, complacente, benévolo. 
wel-willendhèid, compiacencia v., bene- 

volencia v. 
wél-zijn n., bien-estar «i., salud v. 
wèn, chepa »., excrecencia v. 
wenden, volver, revolver (-vuelto). 

„ (zich — tot), volverse (é), diri- 

girse (a). 
wending (lit.), revuelta v., recodo m. 

„ (flg.), cambio m. 

wenen {poet. = schreien), llorar. 
wenk, sena v. 

wénk-brauwen, cejas ». mv. 
wennen (= gewennen), acostumbrar. 
wens, deseo m. 
wénselik, deseable. 
wénsen, desear. 
wentelen (zich), volcar(se, ue). 
wenteling, vueico m., revolución v.; gliom. 
wentel- trap, escalera de caracol óespiral». 
wérda! iquien vive'. 
wereld, mundo m. 

wéreld-kènner, conocedor del mundo m. 
wéreld-kènnis, conocimiento del mundo 

m., mundo m. 

wèreld-kündig, notorio, püblico. 
werf, astillero m. wering 175 willens wering, dique m. 
werk n., trabajo m., obra v. 
„ {van touw) n., estopa v. 
wérk-baas, capataz m. 
wèrk-dadig, eficaz. 
wérk-dag, dia laborable m., dia ütil m. 
wérkelik (adv ), de veras. 

„ (adj.), verdadero, real. 

wérkeliklieid, reaiidad v. 
werkeloos, sin trabajo, cesante. 
werkeloze, sobrancero m. 
wérken, trabajar-, obrar. 

„ (masjine), jugar (jje). 
Wér k-man (plur. -lieden), obrerom., mene- 
wérk-plaats, taller m. [stral m. 

werkster, raoza de cantaro v. 
werktüigelik, maquinal(n;ente). 
wérktuig-künde, mecanica v. 
wèrk-tuig-kündige, mecanico m. 
wèrk-wlUig, dispuesto a trabajar. 
werkzaam, aciivo. 
werkzaamheid, actividad v. 
werpen, lanzar, echar, tirar. 
wél^-net n., espara vel m 

.™a1S"„S,-^„' dardo m, venablo m. 
werp-spies, ) 

wérp-tuig n., proyectil m. 

wervel, \értebva v. 

werveling, torbellino m., remolino m. 

wérvel-wind, torbellino m. 

werven, alistar. 

werving, alistamiento m., enganche m. 

wér-waarts, adonde. 

wesp, avispa v. 

wèspe-nèst n., avispero m. 

„ (fig.) n., berenjenal m. 

west (en n.), occidente m., oeste m. 

wéstelik, occidental. 

wet, ley V. 

wéten, saber (sé, supe, sepa). 

niet weten, ook.- ignorar. 

wéten-schap, ciencia «. 

wèten-schappelik, cientiflco. 

weven, tejer. 

wever, tejedor m. 

weverij, lejeduria v. 

wezel, fuina v. 

wezen (sust.) n., ser m., ente m. 

„ {= zijn), ser. 

wézenlik (= werhelik), real, (lo) esencial. wézen-lÖOS, rigido. sin expresión. 

wézen-looshèid, rigidez v., fljeza v. 

wichelaar, astróiogo m. 

wichelarij, astrologia v. 

wichelen, consultar los astros. 

wicht n., criatura ». 

wicht-nota, nota de peso v. 

wie, qulen. 

,j ? iquién? 

wiebelen, vacilar un poquito. 

wieden, sacbar. 

wieding, sacba v. 

wied-ijzer n., sacho m. 

wieg, cuna v. 

wiege-lied n., nenia v. 

wiegen, mecer. 

wiek, aspa v. 

„ (poéi. = vleugel), ala v. 

wiek-slag {poet. = vleugelslag), alada v. 

wiel n., rueda v. 

wielen, rodar (ue). 

wiele-wèal, oropéndola V., oriol m. 

wieling, gorfe m., remolino m. 

wiel-rjjden, montar una bicicleta. 

wiel-r^der, biciclista m. v. 

wiens, ) 

™-,-«- cuyo -a -os -as. 

wier, ) 

wier n., o va V. 

wierook, incienso m. 

wig, cuna V. 

wikken, 

wikken en wegen, pesar y repesar. 
wil, voluntad v. 
wild (adj.), salvaje, bravio; süvestre. 

„ (sust ) n., caza v. 

wilde dieren, fleras v. mv. 

in 't wilde {weg), a bulto. 
wilde-man, salvaje m. 
wild-heid, salvajez v., bravio m. 
wild-zang, gorjeo m. 

„ {wild meisje), saltarina v. 

wilg, sauce m. 
Wilhelmina, Guillermina v. 
willekeur, proceder arbitrario m. 
willekeurig, arbitrario. 

„ {onverschillig mlh), indife- 

rente; cualquiera. 
Willem, Guillermo m. 
willen, querer (quise, querré). 
willens en wetens, a sabiendas. wils-kracht 176 wond wils-kracht, energia v. 
wimpel, gallardete m. 
wind, vlento m. 

„ (lichaams-wind), cuesco m., redo m. 
wind-as {wins), gulnche m. 
wind-buil, raentecato m., botarate m. 
winderig, Oatuiento. 
wind-mölen, molino de viento m. 
wind-roos, rosa nautica v., rosa de los 

vientos v. 
windselen n. pi., envoltura v., panales 

wi. mv. 
wind- stilte, bonanza v. 
wind-Streek, rumbo dei viento m. 
wind-vlaag, ventolera v. 
wind- wijzer, veieta v. 
wingerd, parra v. 

„ {wilde), parriza v. 

win-gewèst n., provlncla v., conquisla v. 
winkel, tienda v. 
winkel-bediende, mozo de tienda m., 

hortera m. 
winkel-dóchter (v. -juffrouw]. 
winkelen, hacer compras, andar a la 

compra. 
winkel-hüis n., casa-tienda v. 
winkel-juffröuw, moza de tienda «. 

„ (flg.), rezago m. 

winnen, ganar. 
winner, ganador m. 
win-plaats {voor water), presa v. 
wins {wind-asj, guinche m. 
winst, ganancia v., beneficio m.,utilidadD. 
winter, invierno m. 

„ , invernal. 
winter-handen, sabaïïones a las manos 

m. mv. 
winter-voeten, sabaïïones a los pies 

m. mv. 
wip, balancin m. 

in een wip, en un dame y quitame 

esas pajas ; en un cerrar y abrir de ojos ; en 

un dos por tres; en un perriquete. 
wip-neus, nariz (ar)remangada i>., nariz 

respingona v. 
wippen, mecerse, columpiar. 
wip-stoel (= schommel-stoel), mecedora v. 
wis, seguro(-amente). 
wis-künde, matematica v. 
wis-ktindig(e), matematico (m.)- wispel-türig, caprichoso, inconstante. 
wispel-türighèid, inconstancia v. 
wissel, letra v. 
wissel {-spoor), cambiavia v. 
wisselaar, cambista m. 
wisselen, cambiar. 

„ {woorden), cruzar. 

wisseling, cambio m. 
wissel-kóers, curso de cambio m. 
wissel-wachter, guardafrenos m. 
wisser (v. e. kanon), escobiUón m. 
wissewasje n., frlolera v., baratija v. 
wit, blanco. 
wit goed, witte goederen, ropa 

blanca v. 
wit-heid, blancura v. 
wit-kalk, lechada v. 
witte-broods-wèken, pan de la boda m. 
witten, enjalbegar, embadurnar. 
witter, embadurnador m. 
woede, rabia v., furia v. 
woedend, rabioso, enfurecido. 
woeker, usura v. 
„ -, usurario. 

woekeraar, usurero m. 

woekeren, usurar, usurear. 

wóeker-winst, usura v. 

woelen, menearse, revolverse (-vuelto). 

woelig, alborotado, turbulento, buUicioso. 
„ {kind), meneador. 
„ {'t volk), faccioso. 

woeling {in 't water), remolino m. 

woelingen {onlusten), turbios m. mv., 
disturbios m. mv. 

wóel-water (flg.), trasgo m., saltarin m., 
-a v. 

wóel-ziek, revoltoso, meneador. 

WóenS'dag, mlércoles m. 

woest, bravio. 

wóest-heid, braveza v. 

wol, lana v. 

WÓl-è.fval, sobras de lana v. mv. 

wolf, lobo m. 

„ (in de tanden), carles v. 
er is wolf in deze tand, esta cariado 
este diente. 

wollig, lanoso, velludo. 

wóllighèid, lanosidad v. 

WÓl-vee n., ganado lanar m. 

wond, berida v. wonden 177 wijd-ópen wonden, herir (i, ie). 
wónder {verwonderlik iets) n., maravilla t. 
„ (bovennatuurlik iets) n., iniracu'. j m. 
„ [wonder-werk) n., prodigio m., 

porlento m. 

wonderbaar {verwonderlik), maravilloso. 
„ (bovennatuurlik), milagroso, 

miraculoso. 

„ {verbazingwekkend), admlra- 

ble, portentoso. 
wönder-baarlik, maravilloso, asorabroso. 
wonderdoend, milagroso. 
wónder-dokter, médico que bace miia- 

gros m. 
wónder-land n., tlena magica v. 
WÓndèrlik, extiano, asombroso. 
wónder-olie (= kastor- of rtcim-oUe). 
wónd-koorts, flebre traumatlca v. 
wonen, vivir, habilar. 
woning {verblyf), vlvienda v., morada v. 

„ (= huis), casa v. 
WÓon-kamer (= huiskamer), comedorm 
•wóon-plaats, domicilio m., morada v. 
wóon-schuit, ponton m. 
woord n., palabra v., voz v. 
wóord-aflèiding, etimoiogia v. 
WÓorde-boek n., diccionario m. 
WÓordelik, llteral(mente). 
wóord-spèling, relruécano m. 
wórden, bacerse (hago, bice, becho), raeterse, 

quedar, ponerse (pongo, puse, puesto). 
wording, naclraiento m., origen m. 
worgen (= wurgen), estrangular. 
WÓrger (= wurger), estrangulador m. 
worm. (= wurm), gusano m. 
wórm-stékig, cocoso, agusanado. 
worst, salchicba v. 
worstelaar, luchador m. 
worstelen, luchar. 
worsteling, lucha v. 
wórst-fabrikènt, 
worst- verkoper, 
wortel (o. boom of plant), raiz v. 
„ {groente), zanahoria v. 
„ {gram.), raiz o. 
„ {aritm.), raiz v. 
wortelen, i ecbar raices, 

wórtel-schieten, i prender. 

wórtel-stók, rlzoma m. 
woud n., bosque m., selva v. 

Fokker, Nederl. — Spaans. salchichero «i. woud rijk, rico en selvas. 
wraak, venganza v. 
wraakgierig, | . ,. .. 
wraak-züchtig, | ^'"^icativo, vengat.vo. 

wró.ak-zucht., sed de venganza v. 
wrak (sust.) n., resto de un buque nau- 
frago m. 
„ (adj.), defectuoso, caduco. 
wró.ken, recusar. 

„ (= afkeuren), censurar. 
wrak-hout n., despojos de buques nau- 
fragos m. mv. 
wrang, agrio. 
wrang-heid, acidez v. 
wrat, verruga v. 
wreed, cruei. 
wreedheid, crueidad v. 
wreef {v. d. schoen), cabezada v. 

„ {v. d. voet), empeine (del pie) m. 
wrevel, despecbo m. 
wrevelig, despecboso. 

wrevelig maken, enviscar, despecbar. 
wriemelen (krioelen), hormiguear. 
wriemeling (krioeling), hormigueo m. 
wroeging, remordimlento m. 
wroeten, excavar, cavar. 

„ (met de snuit), bozar. 

„ {met de hand), escarbar. 

wrok, rencor m., resentimiento m., enco- 
namiento m. 

alle wrok vergeten, ecbar peiuios 
a la mar. 

wrong (= toet), moRo m. 
wrongel, cuajada v. 
wrijf-lap, trapo para frotar o eslregarm. 
wrijven, frotar, fregar; estregar. 

„ (inlrans.), ludir, rozar. 

„ (zich de handen —), restregarse 

(las manos). 
wrijving, fricción v. 
wulps, lübrico, lascivo. 
wulpsheid, lubrlcidad v., lasclvia v. 
wij, nosotros, -as. 
wijd, ancbo. 

wiJd(S)beens, patiabierto. 
wijden, consagrar. 
wijdheid, ancbura v. 
wijding, consagración v. 
wijd-lópig, prolijo. 
wijd-Ópen (deur), de par en par. 

13 wijdte 178 ijzer-wèrk wijdte, ancbura v. 

wijf n., marlmacho m., mujerona v. 

wijk [stads-deel), barrio m. 

„ {v. wijken), huida v. 

de wijk nemen, huir. 
wijken, ceder, retroceder. 
wijk plaats, refugio m. 
wij-kwast, bisopo m. 
wijl (sust.), rato m. 

„ {poet., conj.), porque 
wijlen {poet. = vertoeven, verblyven), estar, 
detenerse. 

„ [overleden], difunlo. 
wijn, vino m. 

wijn-azijn, vinagre de vino m. 
wijn-glas n., copa v. 
wijn-huis n., venta (de \ino) v. 
wijn-oogst, vendimia v. 
wijn-ruit, ruda v. 

wijn-steen-züur n., acldo tartareo m. 
wijn-zaak, negoclo de vinos m. wijn-zak, bota v. 

wijs {tegenover gek), cuerdo. 

„ [savant], sabio. 

„ [wyze], modo m., manera v. 
wijs-begèerte, fliosofia v. 
wijselik (adv.), sabiamente, discretamente. 
wijsgeer, (iiósofo m 
wijsgerig, filosófico. 
wijsheid, sabiduria v. 
wij s-m aken, 

maak dat een ander wijs! iaotro 

perro con ese hueso! 
wijs- vinger, indice m. 
wijten, achacar, atribuir. 
wij-water n., agua bendita v, 
wijze (= wys en manier), modo m., raanera v. 

bij wijze van . . ., a la manera de . . . 
wijzen, ensenar, indicar. 
wijzer, aguja v. 
wijzigen, alterar, cambiar. 
wijziging, alteración v., cambio m. IJ", ijdel, vanidoso. 

„ (vergeefs), vano. 
ijdelheid, vanidad v, 
ijk, contraste m., marco (de pesas y medi- 

das) m. 
ijken, marcar (pesas y raedidas). 
ijker, flel contraste m., marcador (de pesas 

y medidas) m. 
ijl (adj ), ralo; raro ('w gas). 
„ (sust), prisa v. 

in aller ijl, en volandas. 
ijlen (zich spoeden), precipitarse. 

„ [een zieke), delirar; desvariar. 
ijl goed n., 

als ijlgoed, por gran velocidad v. 
ijlings (Ut.), rapldaraente, velozraente. 
ijmker (= imker, bijenhouder), aplcultor m. 
ijp (— iep, olm), olmo m. 
ijs {natuurlijk ijs) n., hielo m. 
„ {kunsl-ys) n., helado m. ijs-baan, pista para patinar v. 
ijselik, horroroso. 
ijselikhèid, borror m. 
ijs-kègel, carambano m., canelón m. 
ijs-vögel, martin del rio m. 
ijver, celo m., diligencia v. 
ijverig, diligente. 
ijzel, escarclia v., rosada v. 
ijzen, borripilarse. 
ijzer n , hierro m 

„ (van ijzer = ijzeren), de hierro. 
ijzer-draad n., alambre m. 
ijzer- gieterij, funderia de hierro v. 
ijzer-handelaar, ferretero m. 
ijzer-houdend, ferruginoso, ferrugiento. 
ijzer- smederij, herreria v., fragua v. 
ijzer-smelterij, ferreria v., funderia de 

bierro v. 
ijzer-wèrk n., berraje m. zaad 179 zeer zaad n., simiente v., semllla r. 

„ {dierlik zaad) n., esperma m. 
zaad-huis n., capsula v. 
zaag, Sierra v. 
zéaien, sembrar{ie). 
zaaiing, siembra v. 
zéailing, planton m. 
zaak, asunto m. 

„ {handels-}, negocio m. 

't is zaak, hay que, es preciso que. 
zaak-kündige, perito m. 
zaak-waarnemer, procurador m. 
zaal, sala v. 
zacht (adj., tegenovei^ hard), blando, manso. 

„ (adv.), bajo, quedo. 
zachtheid, duizura v. 

„ (het niet hard zyn), blandura v. 

zachtjes, bajito, quedo. 
zadel, silla V. 
zadelen, ensillar. 

zadel-maker, corrajero m., guarnicionerom. 
zèpdel-makerlj, guarnicioneria v. 
zégen, serrar{le). 
zak (in kleding- stuk), boJsillo m. 

„ (afzonderlik), saco m , costal m. 

„ (van biljart), tronera v. 
ZÓrk-doek, panuelo m. 
zake, 

ter zake, vamos al caso. 
zakelik, sustancial, esencial. 
zakelikhèid, sustancialldad v. 
zaken (fam., plur.), menstruación v. 
zék-geld n., gastos menudos m. mv. 
zakken, bajar(se). 

laten zakken, bajar. 
zakke-róller, fallrero m., carterista m., 
zaksel n., poso m. [ratero m. 

zak-WÓordeboek n., diccionario ptrtatil 
zalf, ungüento m. [m. 

zalven, ungir. 
zalving, unción v. 

zamelen (= verzamelen), colegir(i), recoger. 
zamen (te zamen = samen), jun'os, -as. 
zand n., arena t;. 
zénd-bank, bajio m., banco (de arena) m. 

zanderig, i 

zandie- arenoso, arenisco. zand-grond, arenal m. 
zand-lóper, reloj de arena m. 
zdnd-plaat, arenal m. 
zand- strooier, salbadera v., arenlllero 

(Am.) in. 
zand- vlakte, j arenas v. mv , desierto 
zand-woest^n, j de arena m. 
zand-vlo, nigua v. 
zang, canto m. 
zat (vuig. = dronken, verzadigd), borracho, 

saciado, hartado. 
Zaterdèg, Sabado m. 
zatheid (vuig = dronkenschap, verzadigd- 
heid), borrachera v., hastio m., saciedad v. 
zed (z.), ceda v. 
zee, mar v. en m. 
in zee gaan of zee kiezen, hacerse 

a la mar (hago, hice, hecho). 
over zee gaan, ir por mar (voy, tui, 

ido). 
er staat een hoge zee, esta ia mar 

muy alta. 

kalme zee, bonanza v. 
woelige zee, mar de leva v. en m. 
in volle zee, en alla mar. 
op zee zijn, estar en la (el) mar. 
zée- appel (v. zeeegel). 
zée-barbèel, triiia v. 
zée-bonk, lobo marino m. 
zée-ègel (= zée-appel), erizo de mar m. 
zeef, arel m 
zèe-hond, Uja v. 
zée-klimaat n., clima madtimo m 
zée-kreeft, gambaro m., camarón m. 
zeelt (vis), tenca v. 
zeem, gamuza v. 
zèe-macht, fuerzas navales v. mv 
zée-man, marinero m., navegador m. 
zeem- leer n., (piel de) gamuza v. 
zeep, jabón m. 
zeep f abri kant (zieder), fabricante de 

jabón m., jabonero m. 
zée-plant, planta marina v. 
zée-protèst n., protesto de mar m. 
zéep-sop n., agua de jabón v. 
zèep-ziederij, jaboneria v. 
zeer (adv.), muy. zeer 180 zéven-hóek zeer (sust.), doior m. 
zóe-rob, lobo marino m. 
zée-vaarder, navegador m., navegante m. 
zée- vaart, navegaeión v. 
zèe-waardig, navegabie. 
zée-wèring, gran dlque m., malecón m. 
zée- wier n., oya v. 
zée-ziek, mareado. 
zée-ziekte, maieaniiento m., mareo m. 
zeg! idigo! 

zége (= overwinning), Victoria v. 
zegel n., sello m. 
zegelen, seiiar. 
zégeling, sellamienlo m. 
zégel-ring, anlllo con sello m. 
zégen, bendición v. 

zégenen, ber.dectr (-digo, -dije, -diclio). 
zegening, bendición v. 
zége-téken n., trofee m., insignia de 
triunfo v 
zége- wagen, carro triunfal m. 
zégge, digo. 

zéggen, declr{i) (digo, dije, dicho). 
zéggen-SChap, autoridad v., facultad de 
opinar v. 

zégs-man, autor m. 
zeil n , vela v. 

met volle zeilen, a todo trapo. 
zeilen, navegar a vela. 
zeil schip n., j , 
zóil-vaartuig n., r^'^'° "*• 
zèil-vaardig, pronto para salir (buque) 
zéil-wèdstrijd, regatas v. mv. 
zeis, falce v 
zeisen, falcar. 
zéker, seguro, cierto. 
zekerheid, seguridad v., certeza v. 
zelf, zelve, mismo, -a. 

dat spreekt van zelf, se entiende. 
zélf- bedrog n., 
zélf-mislelding, 
zélf-behöud n., cooservación v. 
zélf-kant, orlllo m. 
zelfs, aun (aun), basta. 

zelfs niet, ni, ni . . . siqulera. 
zèlf-Standig, independiente. 
zelf-standighèid, independencia v. 
zélf- verdediging, 

tot zólf-verdèdiging, en justa defensa. 
zélf-verlóchening, abnegación v. ilusión V. zélf-verwXjt n., escozor m. 
zélf-voldaanheid, presunción v. (lit. 

contento de si mismo). 
zélf-zèkerheid, soitura v. 
zélf-zucht, egoismo m. 
zèlf-züchtig, egoista. 
zemelen, bren m., salvado m., afrecho 

(Am.) m. 

zemen, agamuzar. 
zendeling, misionario m. 
zenden, enviar, remitir. 
zender, remitente m., enviador m 
I zending, envio m. 

„ (= missie), misión v. 

zepen, jabonar, enjabonar. 
zerk, losa v. 
zes, seis. 

zés-hoek, ) . , , 
zés-hóekig,r'^^^«"" ("'•)• 
zestien, diez y seis. 
zestig, sesenta. 
zet, puesta V. 
zét-baas, gerente m. 
zetel, asiento m., siilón m. 

„ (fl?.), sede V. 
zetelen, residir 
zét-meel n., fécula v. 
zetsel {in een drukkery) n., composiciónc, 

tipografla v. 
„ {koffie a. a.), extracto m. 
zetten {plaatsen), poner (p^ngo, puse, puesto), 

meter, colocar. 

„ {letters), componer (pongo, puse, 

puesto). 

„ (tee, koffie), bacer (bago, hice, hecbo). 
„ {juwelen), engastar. 
„ (been, arm), encasar. 
zetter, cajista m 
zetting (muziek), composición v. 

,, (juweel), engaste m. 
zeug, cochina v., lechona v. 
zeuren, dar una lata, moler (ue), cataletear. 
zéur-kous, latero m., mazagote m., mo- 

lienda m. 
zeven (num.), siete. 

„ (verbo), arelar, acrlbar. 
zevende, séptimo. 
zéven-gestèrnte n., Piéyadas ó Pléya- 

des V. mv., (fam.) Siete Cabrillas v. mv. 
zéven-h6ek(ig), heptagono (m.). zóven-tien 181 zo-maar zéven-tlen, diez y siete. 
zéventigr, setenta. 
zeven- vlak n., heptaedro m 
zever, baba v., veneno m. 
zicht n., vista v. 

op zicht, para inspección. 

In 't zicht krijgen, avistar. 
zichtbaar, visible. 
zicht-wissel, letia a ia vista v. 
zicht-zènding, eovio para inspección m. 
ziek, enfermo. 

ziek worden, ponerse malo, enfermo 
. (pongo, puse, puesto). 
ziekelik, enfennizo, enclenque. 
zieken-hüis n., hospitai m. 
ziel, alma v. 

ter ziele, muerto. 
ziel-künde, psicoiogla v. 
ziel-kündig, psicóiogo. 
ziel-tógen, agonizar. 

„ (sust.) n., agonia v. 

zlel-tógend, agonlzante. 
zien, ver (veo, vi, visto). 
ziener, zahori m., proteta m. 
zier, j . ., 

zlertje n., 1 P'^^" "' p"''"^'*' '"• 
zilver, plata v. 
zilver- aehtig, piateado. 
zilver-geld n., dinero de plata m. 
zilver-snaid, platero m. 
zilver-mijn, mina menor v., mina de 

plata V. 
zilver-stuk n., moneda de plata v. 
zin, sentido m,, senso m. 

„ (= trek), gana v., apetito m. 
zin-bouw, construcción v., sintaxis v. 
zindelik, aseado, limpio. 
zindelikhèid, aseo m., limpieza v. 
zingen, cantar. 
zin-genot n , placer sensual m. 
zink n., zinc m., cinc m. 
zinken, hundirse, ir a piqué, calar. 
zink-put, sumidero m. 
zin-lédig, inane, sin sentido. 
zinnebeeld n., simbolo m. 
zinne-béeldig, simbóiico 
zinnelik, sensual. 
zinnelikhèid, sensualidad v. 
zinneloos, insensato, loco, insano. 
zinneloosheid, insensatez v., locura v. zinnen, meditar, reflexionar; devanarselos 

sesos. 
zin-snède, parrafo m., frase v. 
zins-verbènd n., contexto m. 
zit, asiento m. 
hij heeft geen zit in z'n gat 

(vuig.), es volandero. 
zit-bad n., bano de asiento m. 

„ {kuip) n , banadera de asiento v. 
zit-plaats, asiento m. 
zitten, estar sentado. 

„ (V. kleren), sentar (ie). 

„ (fam. = zich bevinden), estar. 

„ (fam. = in de gevangenis z.), estar 

en la carcel. 

gaan zitten, sentarse (ie). 
zittend, sedentario. 
zitting, sesión v. 

„ {V. e. stoel etc), asiento m. 
zit-vlak n., trasero m., posas v. mv. 
zit-vlees, 

geen zit-vlees hebben, ser azogado. 
zo {op deze wyze), asi. 

„ (delante de adj. ó adv.), tan. 

„ {in zo hoge mate, zozeer), tanto. 

„ {zo meteen), al punto, luego, en seguida, 
zó-danig, tal. 
zode (fam. zooi). 
zoek {verloren), perdido. 

aan de zoek, en busca (de). 
zoeken, buscar. 

zóek-licht n., proyección electrlca v. 
zoel, tibio, caliente. 
zóelheid, tlbleza v., calor m. 
zoen, beso m. 
zoenen, besar. 
zoet, dulce; bueno {kind). 
zoetheid, duizura v. 
zoetigheid, dulces v. mv. 
zog, leche v. 

„ (v. e. schip) n., estela v. 
zogen, criar. 

zó- genaamd, asi Uamado; pretendido, falso. 
zóging, lactancia v. 
zo -lang, mientras. 

„ '{niet), basta que no. 
zolder, granero m., desvan m. 
zoldering, ciclo raso m., techo m. 
zó-maar, sin decir oxte ni moxte; a secas 

y sin Uover. zomen 182 zuur zomen, oriar. 

zomer, verano m. 

zómer-jas, sobretodo de verano m., paltó m. 

zomers (adj.), veraniego. 

zómer-spróeten, pecas ». mv. 

zó-metéen, luego, en seguida. 

zon, sol m. 

zondaar, pecador m. 

zondares, pecadora v. 

Zondag, domlngo m. 

zónde, pecado m. 
't is zonde dat, pecado que. 

zónde-bök, testa de hlerro v. ; testaferro 
m. (».), cl que paga el pato. 

zónder, sin. 

zonderling, raro. 

„ (sust.), hombre excéntricom., 

orlginal m. 

zónderlinghèid, rareza v. 

zondig, culpable, pecable. 

zón-liclit n., luz del sol v. 

zónne-blóem, heliante v., girasol m., 
tornasol m. 

zónne-sclièrm {parasol) n., sombrilla v. 

zónne-schijn, sol v. 

zonnesteek, insoiación v. 

zónne-straal, rayo de sol m. 

zóog-bröeder, hermano de leche m., 
collarazo m. 

zóog-züster, hermana de leche v., col- 
la raza V. 

zooi (fam. = zode), césped m. 
„ (partytje, zoodje), tendalera v. 

zool, suela V. 

zoom, oria V. 

zoon, hijo m. 

ZÓopje (vuig. = glaasje) n., trago m. 

zorg, cuidado m. 

zórgelik, alarmante. 

zórgen, cuidar. 

zorgvuldig, cuidadoso. 

zorgvuldigheid, esmero m., cuidado m. 

zorgzaam, cuidadoso, próvldo 

zorgzaamheid, esmero m. 

zot, tonto m. 

zptSnij,|^°"^«™^- 

zótte-klap, habladuria v., paparrucha v. 

zout n., sal m. en d. 

zouten, salar. zoute- vis, pescado salado m. 
zóut-mijn, mine de sal v. 
zóut-vat {-vaatje) n., salero m. 
zóut-zak, saco de sal m. 

„ (fig.),jamonat)., gordiflónm., -at). 

zóut-zieder, saiinero m. 
zóut-ziederij, salina v. 
ZÓut-zuur n,, acido murialico m 
zó-veel, tanto. 
... en zoveel, . . . y pico. 

zo-vér, I , , 

' ' 1 tanto. 
zo-zeer, | 

zo ver gaan, dat, iiegar a . . . 

zucht, suspiro m. 

„ {sterke voortdurende trel^, prurlto m. 

„ (kwaal), mal m. 

zuchten, susplrar. 

zuid, sud in., sur m., mediodia m. 

züidelik, sud, meridional. 

züider-krüis n., cruz austral v. 

zuigeling, crlatura v., (fam.) rorro m. 

zuigen, chupar 

„ (a. e. tepel), chotar, mamar. 

zuiger, émbolo m. 

zuiger-stang, caïïa de émbolo m. 

züig-fles, chupador m. 

züig-pomp, bomba aspirante of de aspi- 

raclón v. 

zuil, columna v. 
zuilen-gang, columnata v. 
züilen-hóf, perlstilo m. 
zuinig, económico 

niet zuinig, ni tampoco. 
zuinigheid, economia v. 
zuipen, borrachear 

züip-partij, borrachera v., borracheria v. 
zuivel, lacücinio m , productos de la leche 

m. mv., productos lacteos m. mv. 
züivel-berèiding, fabricación de lacti- 

cinios V. 
zuivel-prodükten, productos de ia 

leche m. mv. 
zuiver, puro. 
zuiverheid, pureza v. 
zuivering, puriflcación v. 
züiverings-èed, juramento de puriflca- 

ción m. 
zuring, acedera v. 
züring-zöut n., oxalato m. 
zuur (adj.), agrio. zuur 188 zwóelheid zuur (sust.) n., acido m. 

„ (sust. ingemaakt) n., condimentos al 
\inagre m. mv. 
züur-dèsem, levadura v. 
zuurheid,) ^.^^^^ 
zuurte, ) 
zwaan, cisne m. 
zwaar, pesado 
zwaard n., espada v. 
zwaard-leen n., feudo masculino m. 
zwaard-vechter, giadiador m. 
zwaar lijvig, gordo, corpulente. 
zwaar-lijvighèid, gordura v , corpulen- 

cia V. 
ZWaar-móedig, melancólico. 
zwaar-móedigheid, meiancoiia v. 
zwaarte, peso m., pesadez v. 
zwabber, lampazo m. 

„ (flg., fam. = lichtmis), calavera v. 

zwabberen, lampacear, baldear. 

„ (tig., fam. = losbandig leven), 

calaverear, andar a picos paidos, picardear. 
zwachtel, vendaje m., venda v. 
zwachtelen, vendar. 
zwadder, veneno m. 
zwager, cunado m., hermano politico m. 
zvÓ,gerschap n., parentesco m. 
zwak, débil, flojo. 
zwépkheid, debüldad v., flojedad v. 
zwakkeling, mandria m. 
zwakte, debilidad v. 
zwalken, correr el mundo por las mares, 

errar por las mares (yerra). 
zwaluw, golondrina v. 
zwaluw-staart (flg.), cola de golondrina v. 
zwam, yesca v. 
zwang, 

in zwang, en boga. 
zwanger, en clnta, prenada, embarazada, 

ocupada. 

zwangerschap, embarazo m , prenez v. 
zwarigheid, inconveniente m. 

„ [die men opwerpt), objeción v. 

zwart, negro. 

zwart-achtig, negral, negrusco. 
zwèrt-gallig, tétrico. 
zwart-gallighèid, humor tétrico m. 
zwartheid, negrura v. 
zwavel, azufre m. 
zwavel-arsenik n., rejalgar m. zwavelen, azufrar. 

zwavel-züur n., acldo sulfürico m. 

Zweden n., Suecia v. 

Zweed, -se, sueco m., -a v. 

zweeds, sueco. 

zweem, dejo m. 

zweep, latigo m. 

zwéep-geklap n, (ei) restallar de latlgos. 

zwéep-slag, latigazo m. 

zweer, püstula v. 

zweet n., sudor m. 

in 't zweet uws aanschijns, al 
sudor de tu frente. 
zwelgen, atracarse. 
zwèlgerij, atracón m., glotoneria v. 
zwellen, l)enchirse(l), hincharse, abotagarse. 
zwéllirg, hincbazón m. 
zwém-blaas, vejlga natatoria v. 
zwém-broek, panetes m. mv. 
zwemen {naar), tirar (a). 
zwemmen, nadar. 
zwemmer, nadador m. 
zwém-sehool, escuela de natación v. 
zwendelaar, maulero m. 
zwèndelarij, mauia v. 
zwengel, manubrlo m. 
zwenken, dar media vuelta. 
zweren, jurar. 

„ , ulcerarse, supurar. 
zwerk {poet. = hemel) n., firmamentom., 

cielo m. 
zwerm, enjambre m. 
z werveling {v. zwerver). 
zwerven, vagar, vagabundear. 
zwerver, vagabundo m. 
zweten, sudar. 

zwetsen, blasonar del arnés, fanfarronear. 
zwetser, valentón m., jaque m., fanfarrón m. 
zwezerik, molieja v. 
zwier-bol (fam.), calavera v. 
zwieren (flg.), hacer la calavera (hago, 

hice, hecho). 

„ (lit.), volar (ue), glrar. 
zwikken, espadar 
Zwitser, -se, suizo m., -a v. 
Zwitserland n, Suiza v. 
Zwitsers, suizo. 

zwoegen, reventarse (ie), desvencijarse. 
zwoel, caluroso. 
zwóelheid, calor pesado m. zwoert 184 zijweg zwoert (= zwoort) n., corteza de tocino v. 
zwijgen, caiiar(se). 

't zwijgen opleggen, imponer sUencio 

(impongo, Impuse, impuesto), (fam.) callar 

Ia boca. 
Zwijger, Tacitumo. 
zwijm, 

in zwijm vallen, desmayarse. 
zwijmelen, tener vértigos. 
zwijmeling, vértigo m. 
zwijn n., puerco m., cerdo m. 
zwijne-hóeder, porquero m. 
zwijne-kót d., ) 

zwijne-stal, | P«^<ﻫ"^a "•' P«<="g» ^- 
zwijnen (fam. = boffen, geluk hebben), 
zy (= zijde), seda v. 
zij (pron., fera.), ella. 

„ (pron., plur,), ellos, ellas. 
zijde (= zy), lado m. 
langs zij komen, acosiarse (ue). zijdelings, indirecto. 
z^d-gewèer n., sabie m. 
zijdje {V. e. brief) n., carilla ». 
zijg-doek, coladera v. 
zijgen, fillraise, colarse. 

„ (in elkaar zakken), caerse (calgo). 
zijk (vuig. = urine), meada v., orina v. 
zij -kamer, cuarto laterai m. 
zijken (vuig. = urineren), orinar. 
zijn, SU, suyo. 

„ [wezen), ser, estar. 
zijnerzijds, de su parte, por su parte. 
zijpelen, fiitrarse. 

zij-sprong, salto hacia el lado m., ladeo m. 
zij-straat, calle laterai v. 
zij-stuk n., parte laterai v. 
zij-waarts (adj.), laterai. 
„ (adv.), al lado. 

zij-weg, camlno laterai m.